Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.98 MB
2009-12-04 15:13:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1648
4869
Zalai Közlöny 1891 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


^flY-KAMlZSA, l^&l. Julius 4-én.
szám.
Harm
r,. ... 2 út 50 Ter. .a,.v.,-e ... 1 0(25 kr. Egyes sii» I0\\kr.
llli;l-KTkS.EK\' ti,,,* j,.\'tit80rban 7. miaodixor] .jiii-i.-ii loralibi torért 5
NTHTTÉRBtN ......tikiul Ul krért vét«-l
anizsai tanítói iilit^^l \\KCTfedcln,i » ."-kanizsai önkéntes ttoltó-egykl-, a n.gy-kWia.Ukfed«d»e,di «.gyesolet-
„au.zsa. tanítói jiráslor , a „nagykanizsai kwesrtény jótékony nóegvler. a „.w.v.»i„.t „/ii.W
nczadlk évfolyam.
¦ i
A lap «fellemi és anyxgl ré«*ét| illető minden kötlemínv Báttrfij Lajot szerkesztő-kiadó nevére czii 7.ettea r^gy-Kanizsára bénn»ut
ttlou levcl.-k uem fordulnak fi.
KézfraUk vissza nem knidataek
& .katonai ^hadastyán egylet*
a ünagy-kanizsai izr. jótékony nóegvlet3-, a .szégúnvek tápintézete* -r n ti \\z t Ki T1 r- o V, r> * 8S°Pr°ni ^í"68^61™ ip^kamara" nagy-kanizsai küiválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Harmincz éve annak, hogy a két vármegye érdekeit képviselő „Zala-Somogyi Közlöny* első száma megjelent, s bár a változó körülményeknél fogva, változott czimmel. de nem fogyatkozott erővel, mint „Zalai Közlöny- ma is oly vigan fuija pályafutását. Három évtized a közügy szolgálatában, mindenesetre figyelmet érdemlő dolog, harmincz évig egy fejlődő város szellemi vezére lenni, van oly jelentós, hogy feléje fordítva .figyelmünket, reflexiókat fűzzünk e mozzanathoz, s azt nyomtalanul letűnni ne engedjük.
Ki merné kétségbe vonni a szó hatalmát. Az ember, kit nemcsak egyéni, hanem társadalmi érdekek is érintenek, csak a szó által értesülhet arról, mit érzőkéivel közvetlenül nem érzékelhetett. Ha most ez a szú\' megkötve, a beszélőtói távol, Iiáriue/y időben feleleveníthető lesz, képzelhető, mennyit nyer általa az embereknek egymásra váTu~tö!csönos Mása. Ilyen befolyás mellett >a be-, cíüleíes sajtó valóságos áldás áz emberiségre. Az önkény, jogfosztás, erőszakoskodás számüzvék onnan, hol a nyomtatott szónak tiszta kezű munkásai-szolgálják a közügyet. Az igazság az\'ó meggyózó erejével felragyog az egyszerű fekete sorokból, fönségé-vei leigázza vagy futásra készti a hamisságot. A közös érzelmek, vágyak és szokások, melypk az ugyanazon nemzethez tartozó embereket
összekötik, nugt\'sztitM és nemesítve ültettetnek át a nemzettest minden egyedébe, s igy a nemzeti öntudat megszilárdulva, hatalmasan vértezi a külsó támadások ellen,, s megedzi a küzdelemre, melyet talán az ellentétes érdeküekkel vívnia kell. A szivet és kedélyt nemesitő olvasmányok, mezekre a napi munkában ellankadt léleknek oly szüksége van, miként juthatnának e« könnyebben és hamarabb az egyesekhez, mint a sajtó álul ?
Jóllehet napjainkban e nagy, de nem kifogástalanul használt hatalmat nagy részt a napi sajtó taríja kezei között, mindazonáltal tiszteletre méltó rész jut abból a vidéki sajtónak is. Sőt minél elfogulatlanabbik gondolkodunk, minél közelebbről vizsgáljuk a dolgot, annál inkább meggyőződünk, hogy egy egészségesen fejlett vidéki sajtó sokkal jobban megfelelhet azon hivatásnak, mint a középponti napisajtó. Egy ország minden rcDdü és rangú lakosaihoz sokkal általánosabb formában lehet szólani, mint egy kisebb körhöz. A nagy igényekkel dolgozó napi s\'ajtó a nagy tömig kegyétől függ, s igy annak szája ize,: szerint kénytelen beszélni, s jól tudjuk, hogy ez ízlés sokszor nem nemes. A népre támaszkodva, a nép tekintélyét kénytelen hangoztatni a természetes és igazi tekintélyekkel szemben, s igy áll elő azután ama ferde helyzet, hogy a vezetésre szoruló vezetővé lesz, az alsóbb hatalom a felsőbbnek bírójaként szerepel. A felvilágosodás terjesztésében való vak-bntgalom nem tekinti azt, hogy a szűkebb látáskörrel biró előtt nem jó oly határt feltárni, melyet belátni nem tud, mert. könnyen megszédül a messzeséghez nem szokott szellemi érzék. — A munka gyorsasága mellett nem lehet ügyelni kellőleg a forrás- tisztaságára, a kifejezés szaba-
tosságára, & igy a sajtó nevelő ha-i tasa legalább is kétségessé válik, i
Ha hozzávesszük "azt, hogy az! üzletszerüleg kezelt anyagi oldalt; nem lehet teljesen külön választani\' a szellemitől, s hogy a hol több a mocsok, több ragad a közelében for-golódóra is, nett; csodálkozhatunk, ha erkölcsi oldalát tekintve megbízhatóbb a vidéki sajtó a napi sajtónál.
Kisebb körökben működő, de közös társadalmi és erkölcsi elvek szolgálatában álló erős vidéki sajtó teremtheti meg azt a közszellemet, melyről mint aczél paizsról visszapattannak az ?1-próféták lelketlen csábításának nyilai. Abban a kis körben, melyben harmincz év óta működik zajtalanul, de annál áldásosabban, üli örömünnepét a jóbará-tok szerencsekiváuataitúl kisérve a „Zalai Közlöny.* Az a közönség, mely harmincz éven át együtt erezett és gondolkozott vele, bizonyára ezután sem .fogja elhagyni régi jó barátját, hogy igy, ha Isten is ngy akarja, ugyanolyan, vagy talán fokozottabb erőben ülhesse meg a következő évtizedek jubileumát is.
P... JÁNOS.
Uj népi mulatság.
Ehenspangpr Lipót uruj-népíbirtokán Péter-Pál napján hatalmas mulattig volt, mely párját ritkító kedélyességgel- folyt le és sokáig kétíves emlékét fogja képezni azoknak, kik abban részt vettek. A szeretetre méltó házi nő, a figyelmes-házigazda, fényes jelét adták magyar vendégszerete^ tűknek, asztaluk köré gyűjtve Kanizsa város értelmiségiének szinét-javáts a szomszéd birtokosokat, kik a köztiszteletben álló birtokos házánál nagy számmal jelen tek meg, hol a legszívesebb vendégszeretet lekötelező figyelmének számos jeleivel halnioztattak eh Dél felé indult meg a kocsik egész sora \'innen Kanizsáról, hogy a vendégeket Uj Népre szállítsa, s habár e napon kegyesrendiek is megtartották a szokásos évzáró lakomát, mely miatt a meghívottak kü/ü! töbhen visszamaradtak,
vagy később jöttek ki, mégis nagyszámú és díszes társaság gyűlt egybe. Két óra után néhány perczczel kezdődüti a lukul-\' lu*Í lakoma, melyre a kastély árnyas olda-! Ián volt terítve. Jelén voltak: Tóth László, kir. törvsz. elnök; liabóchay György, polgármester; Ambrus Ferencz, szent- balázsi plébános; Iíogyay Ödön, KrdŐ.dy Ltjos, FiseEl Pál, dr. Fried Ödön, Uózon Lajos, Götze Róbert. Gyöiffy János, Heinrich Miksa, Hoffmann Mór, Juhász (György, KnauíZ Boldizsár, dr. Kiss látván, Lovak Ede, Löwenstein N. Löwinger Izidor, Merklv Antal. Mikos biró, Mosset N.,Náb-ráczkyLajos, Pálffy erdész, Plosszer Ig-nácz. Polgár Pál, Pliíiál Ferenci, dt. Rothschild Samu, dr. Schreyer Lajos. Scbercz Ilíkhárd, Somogyi Gyula. dr. Szabó Klek, Sáringer Károly, Stern Sándor, Sümegi Kálmán, Stokzer Gusztáv, Svastícs Károly. Tripaminer Gyula, Tuboly Victor, Unger Ullmann Klek, Varga Lajos, Veber Karoly, dr. Viola, Weisz Tivadar, s a család itthon levő tagjai. A menu a következő volt:
Orpe a la rrétne
Fogas saure an bemre
Filct de boeiif a la janliníére
Epigramm de brau Kisi-bisi.
Oie et canard
SaUde — Compote
I\'atisserie, Tonrte
Glace en forme, .
Desaert, CaiV. A harmadik fogás után a házigazda felemelkedett s meleg szavakkal kifejezést adva a fölötti örömének, hogy oly díszes társaságot láthat asztalánál, üdvözli vendégeit s kívánja, hogy -jól érezzék magukat. A meleg hangon mondott felköszöntöt lelkes éljenekkel fogadták a jelenlevők. A házigazda után elsőnek szólalt fel Tóth László törvsz. elnök, ki szellemes felkö-szöntöben éltette a ház urát és úrnőjét, igazi lelkesedést keltve felszólalásával, átruházva a szót Mikos bisóra és Plihál Ferenczre, kik ennek, mindketten a családra, annak boldogságára és virágzására emelve poharukat, a legszebb módon meg is feleltek. Megeredt azután a toasztok árja. Emcitfk poharat Varga Lajos Ebenspanger Leóért, Ebenspanger Leo a vendégekért, Mikos biró a háziasszony távol levő szüleiért, Tuboly Victor sikerült verses toasztban a kedves és- szeretetreméltó családért; Tuboly Victor Tóib Lászlóért, dr. Fried Ödön Mikos és Polgár bírókért, Mikos az ügyvédekért, Tuboly Victor a házi nőért, Varga Lajos líabochay György polgármesterért, Mikos Puháiért, Plihál
Ferencz az egyetértésért és barátságért, Györffy János a jó szomszédokért, Plihál Ferencz Svastits Károlyért. Mikos biró Véber és Vargáért, Ebeni-pangerErnö tréfás verseseiben Tuboly Yictorért, Plihál Ferencz a baráti szeretetért, dr. Viola Ebenspanger Lipótért. Svastits Károly a háziasszonyért, üoffuiaun Mór Polgár bíróért, Plihál Ferencz Sáringer Károly ért, Tuboly Victor Hertelendy Béláért, Mikos biró Wlftssits Gyuláért, Plihál Ferencz szintén Wlassíts Gyuláért. Tuboly Viktor a főispánért, dr. Viola dr. Schreyer Lajosért, dr. Schreyer Lajos Ebenspanger Leóért. Ekkor már a jókedv a tetőpontra há: gott, a kedélyes lakomának vége volt ugyan, I de a jó kedv még azután sem szűnt meg. Hogy is szűnhetett volna meg. mikor egyre durrogtak a pezsgő palaczkok dugaszai, és a vendéglátó házinö és házigazda s a család többi tagjai is kifogyhatatlanok voltak a szíves előzékeny figyelem jeleinek kitüntetésében. A társaság egy része a csendes kártyázáshoz ült, a másik része a kuglizó elé állott, hogy áldozatát lerakja a makacs 9 múzsa lábához. 8 óra leié kezdettek haza felé szállingózni a vendégek, de a fele még vacsorára is ott maradt, az est kellemes büvösétéivezve.Tizenegykor távoztak az utolsó vendégek, egy feledhetetlen szép nap emlékét vive magukkal, melyet a magyaros vendégszeretet-aranyos napja sokáig fog még beragyogni. —Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy egész ebéd fölött és után egész az utolsó vendég eltávozásáig a barna legények húzták, a jókeóv derítéséhez ök is hozzájárulva. 1— Tuboly Viktor felköszönlöje igy hangzott:
A ki igaz maéyaflfcnber
Gyönyörködik a képen, :,
Mely előttünk oly wOáman
Terül et m& l\'jnéj.en.
üjnépnek uj birtokosa Ujj* telte c helyet; Uj itt minden — s itt hocol a Magyar vendégszeretet.
s, S mi IcgfSbb: a házi frazda Ilon szereti a hátát l Mennyi nemes cselekedet Jóltevújc c család!
Kivanom: ínég igen sokszor Együtt lássuk e képtt, Népesítse be az Isten Minden jókkal Ujnépet!
Virágozzék, s hasznot hajtson Vidékre s határa, — Kljén Ebenspanger Lipót Es vele szép családja!
T A
% A.
A sir.
Kégóta foglalkozt.it a gondolat,
Miírt sir a balom, hol n) (igazunk föld aiati,
lliaz csak szebb hazat cserélt, ki oda meut,
f\'iend, béke Tan alant,
Kit eltakar a hant
Megszűnt gyarló lenni, földi kiotói ment\'
Nem fogott fel tajjetka, ki életbe telt
KI rögbit nangBlatának rabja lett,
Mert gyarló ember oly alkotássá! hir,
Hogy legyen jó vagy rossz
Amit végzete hoe,
Ürömében ngy. mint Lán&t&ban sir.
Ha físrftet rak éltünk fáján a bánat.
Mint sóvárgnuk te csendes sir, utánad;
Hol a jövő bú> reménye int felénk, —
Mert csak a sirhalom
Alatt nincs fajdalom.
A közös nagy haza ott tárul elénk
Knvkapg néTjSokkal jobban megfelel, Mert él^et aár s uj életre tárni fel, M.-^cn/Jtönnyedén a lélek átrepül; !*ir szegény cseesemo, Ija a világra j«,
Nem a hant, ba lelkünk Istenhez kerül.
JOSEFA.
Első szerelmem.
— Elbeszélés. — Irta: K Kártaaffy \\mrt-
(Foútataa) L\\ek multak. Érettségi vizsgálatomat fényesen tettem le és örömtől sugárzó **L\'-czal állottam atyám előtt, ki szoba-j»ba hivatott
— Nos^édtü) fiam, — monda barátságosan kezétNtftíjtva, — ma nagy örömet szereztél ne^kém! ÍÍ-: talán valami szivbeli ügyed volna, csak ki vele! Hadd teljesitstím_óbajodat.
Szivbeli ügy! monda atyám! Talán, tud valamit Mtczivel való viszonyomról? Az apák sokkal élesebb látásúak, mint mi fiai. Kételyek közt voltam és zavarban. Megvallják mindent atyámnak és áldását kérjem V i-
— Nos fiam, — szakitá félbe atyám gondolatmenetemet, — talán bizony nagy a kívánságod, hogy nem mersz vele előállni? v. Y
— Igen atyám, ¦— hebegem, összeszedve minden bátorságomat, — én — én azt akarom nioodam, hogy — itt nagyot csuklottam, \'mintha torkomat szorították volna, — szeretnem, ha eljegyezhetném Kamonyai líiczt\', mielőtt az egyetemre mennék. Un mily boldog lennék!
Eljegyezni 2
Atyám egy darabig némán nézett, mintha nem értett volra, aztán hangos nevetésbe tört ki, s oly jóizüen kaczagott, hogy könnyei potyogtak
Némán és mozdulatlanul álltam, egy kissé meglepetve és szégyenkezve lehor-gasztám fejemet
— Bocsáss meg fiam, — monda végre atyám magához térve, — hogy a mai napon, melyen érettnek vagy nyilvánítva, kinevetlek, de azt hittem, hogy tréfálsz?
— Semmi eseW se atyám, —\' viszon-\'zám elérzékenyüld. — Miczi és én régen .szeretjük egymást
— Régen?! — veté közbe atyám gé-nyosan. — Valóban érdekes!
— Hát-anyámat, mint többször mondád nem fiatalkorodban vetted el? —foly-tatám kissé.bátran. — Miért nem jegyezhetném ei Micíimet ily fiatal korban, hisz hu-iz évei vagyok.
— Akkoriban, az én időmben, egé\' szen máskép volt, fiam I — monda atyám komoly hangon. — A megélhetés utáni vágy nem volt oly nehéz, mint most, midőn annyi proletár lézeng, egy állásra ö:-venen vágyakoznak. A te korodban már hivatalt viseltem, tehát már önálló voJtam, habár fize\'éseai nem volt valami fényes. Te azonban még egyetemre fogsz járni, az orvosi könyvek legyenek jegyeseid, nem Kamonyai Miczi Különben oem hiszem, hogy a te Miczid minden szépségemellett is va\'ami okos és jó; háziasszony legyen Mert a leányok manapság hamarább tanulnak meg zongoiázni, rnint fö/ni. Szivesebben fogadnám menyemnek Margitot, Miczi testvéíhugát, p>srt az jószívű, okos, takarékos gazdasszony lenne. Üe édes fiam, ne beszéljünk ilyen balgaságról. Higyj nekem, tapasztalt öreg embernek, hogy sohase cselekesznek okosan azok az ifjak, kik korán nősülnek és lekötik magukat Ha Miczi tanulmányaid végeztével is hü marad hozzád, jól van, vedd el, de ha elfelejt, örülj, hezy megszabadultál tőle!
E pillanatban kopogtak az ajtón és a szobaleány levelet hozott be.
Leverve állottam egy helyben, miközben atyám a levelet olvasta. Tehát vége az első szerelemnek, a báj-italt nem élvezhettem tovább. Már-már könnyezni
kezdtem, de visszatartottam fájdalmamat leküzdöttem azt ama férfias gondolattal, hogy immár első éves orvostanhallgató vagyok. Fájdalmam ellenére mosolyogni kezdtem, midőn láttam, hogy atyám a levél olvasásánál jóizüen kaczag.
— Indítványozok neked valamit fiam, — monda összehajtva és eltéve a levelet — mert látom, hogy elhatározásom nem jó benyomást keltett benned. Menj Miczi atyjához, kit igen jól ismerek, mert rokonom, tárd ki szivedet s meg fogod látni, minő fogadtatásban részesüld. Ha nagybátyád, Kamonyai Árpád- beleegyezik e korai eljegyzésbe, akkor nem szólok semmit és áldásomat adom rátok.
— Ezer köszönet atyám 1 — kiáltani lelkesülten.\'
— Csak lassan fiam, hadd végezzem cl. Ha pedig visszautasít, akkor menj és feküdj neki a tanulásnak és felejtsd elszc-relmedet -j-
E szavakra.\'bár két vagylagosság közt álltam, mégis jobbkedvü lettem, hiszen az atyai áldás zsebemben volt; elhatároztam tehát, hogy elmegyek Miczi atyjához.
Mint győztes hadvezér, ki első csa--táját nyeri meg, távoztam az apai házból, zsebemben az atyai áldással és a — matúrával.
A legjobb hangulatban indultam meg, hogy a fővárosban mindent beszerezzek magamnak, mert hát vőlegénynek sok minden kell. Uj mellény, fehér nyakkendő, lakk-czipő, czilinder, (mely először jött a fejemre,) szóval a legelegánsabb toilettben akartam igazgató-nagybátyámnál megje-
lenni. A vő legény-jel ölt készült az após-jélölthöz. Kezemben illatos csokor, mely kissé nagy volt, no de nem a professzor papának, hanem bájos leányának akartam azt átadni — emlékül. Szegény hü leányka, bizonyosan tárt karokkal fog fogadni.
Végre megcsőngettem a ház előtt és a kertajtónál megálltam. Amaz édes reményben ringatóztam, hogy hátha Miczi személyesen jön kaput nyitni, mint azelőtt gyakran tevé. de keservesen csalódtam. Azt hittem, hogy nyakába borulhatok és össze-vissza csókolhatom, és kit láttam? Margitot, a kiállhatatlan rossz Margitot, ki ugrándozva jött elém, hogy bebocsás-son. De ma nem volt oly kotnyeles, szeleburdi, mint múltkor, kezét nyújtotta, hogy üdvözöljön. Bámultam, mert sokkal jobb szivünek láttam.
— Gratulor! — monda a kis leány, mutatva, hogy latinul is tud.
Mindenesetre okosodott azóta az én Miczim is. midőn jövendőbeli sógornőm ilyen előnyösen megváltozott
— Jalán Miczi beteg? — kérdem megszorítva kis húgom kezét
— Isten mentsen, — nevetett Margit, miközben eszembe jutott a lugas története, — olyan jól érzLmagát, mint soha. Jer, győződjél meg rólal
Ezzel előttem folyton tánczolva és ugrálva vezetett Margit a szalonba. Az egész család együtt volt.
— Ahán! — mondára magamban. Ez éppen jól van\'
(VégO kÖT )
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
v JÚLIUS 4-é"n.
Ebenspanger Ernő tréfás felköszön lője pedig a következő:
Kit erdőnkben sok a. fűzfa; Iie iiért: nem ragjok poeU. Van itt mit, kinek erdeje — Kincs; de solc jó költeménye. Fiskiluság mestersége, Jókedv Jegfübb ékessége; Verset ís mond olykor-olykor-Éljen bit & Tuboly Viktor 1
Iskolák és iskolai „Értesítők"
A mily irányban halad egy nemzet a művelődés ösvényén, ép oly mértékben érdeklődik a jövő reménye, az ifjúság is azon intézetek iránt, a hol amaz kiképez-tetését-és. nevelését oyerL Itt anyagi javak tíiztositják a nemzedékek fenálláaát, de a liemzet a szellemi javak átörökítésé ben, azoknak hű megőrzésében és fejlesztésében bizLositja jüvojét. Az iskola azon intézmény, a hol eme processus végbemenetelét létesiti az idősb generáczitS a fiatal nemzedékkel szembeo. Ha tehát ennek prosperálását hordjuk szivünkön, akkor kell, hogy az iskolák iránt is érdeklődjünk.
Ismét lefolyt egy iskolaév. Az , Értesítők\' egész halmaza van előttünk, tükrei a városunkban és vidékünkön fennálló iskoláknak. Nagy érdeklődéssel lapozgatunk bennük és számot adunk közönségünknek ama okulásról, melyet belőlük merítettünk. Megkönnyíteni kivánjuk a munkát azoknak, kik a programmok olvasását terhesnek vagy unalmasnak tartják ugyan.
kedvezménynyel, hogy a görög nyelv he lyeít a görög classikusokal magyar fordi< tásbau tanulhatják.
Működött az intézetben H rendes tanár. A tanári karban elhalálozás és át helyezés folytán nagyobb mérvű, változások történtek; Janky Károly volt igazgató helyébe Farkas László neveltetett ki igazgatónak. Kanizsán ó főtisztelendő\' sége nem idegen, mert ezelőtt már 16 évvel viselte az igazgatói tisztet erélylyei és bölcsességgel.
Az intézetet látogatta 315 növendék. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 25; > vitó vizsgálatra utasíttatott 3, ismétlő vizsgálatra 3. V. H. dr.
Hogyan teheti a szegényebb ember is családját gazdaggá?
Bármennyit írjanak is & poéták a megelégedésről és a szegénység boldogságáról, a mai hidegen számító, anyagi korban még is kevesen fogják nekik elhinni, hogy a szegénység valami irigylésre méltó állapot. Hisz az emberiség összes tő rekvése határozottan oda irányul: vagyont és minél több vagyont szerezni. És ez helyesen is van igy. Ez a törekvés rugója minden, de különösen a kereskedelmi éa ipari tevékenységnek. Jólléttel érhető esztendőkön át tartó fáradhatlan szorgalom által, de gazdagság csakis generácziókon keresztül lesz megszerezhető, ha az apáról fiúra szálló vagyon fokozatosan növel de az érdekesebb mozzanatokat az iskola-1 tetik. A családok nagyobb része (külöuö élet fejlődésében megismerni óhajtják. sen városokban) vagyontalan s az is ma-.A nagy-kanizsai izr. elemi, polgári \'raQ\\ mert nemzedékről nemzedélTe t és kereskedelmi iskola Értesítője\' az I szerzett vagyon egész-teljében el lesz fo-1890—1. tanévről. Szerkeszti Bún Samu, gyasztva s igy az utódoknak keserves igazgató. ^ | munkával mindent elölről kel! kezdeni.
Mint a czimböl is láthatjuk, három-;1 Iparosaink és kereskedőink lolytono-fcjle fokú tanintézet igazgatása van c^y\'sana töke uralmáról és nyomásáról Pa~ kézben összpontosítva. ,A lefolyt tanév I naszkodnak, s mikor alkalom nyujtatik fontos fordulópont a tanintézet történe- nekik, hogy maguk is könnyű szerrel tőiében.- A jövő tanévben ugyanis^ meg- ket szerezzenek és a haladó korral lépést nyílik az izr. hitközség.által életbe lépte- tartva ne legyőzöttek, hanem az uralom-tett „kereskeimi iskola" első osztálya.|.bap osztozók legyenek, — akkor semmit Ezzel pedig a hitközség égy.-régi óhaja. sérri tesznek saját érdekükben. Az egyet-öllöct testet, hogy t. i. Nagy-Kanizsa és,leu földi gondviselés, mely a társulás esz-vidékének a kereskedői pályára lépő ifjú- méjén alapulva az elszegényedésnek és a sága itthon nyerjen szakoktatást és ne családok tönkrejutásának egyenesen útját .legyen,kényszerítve idegen városban li-\'íJU^ nem egyéb, mint az életbiztosítás, ingatni kereskedelmi iskolát. A közzétett Ép ^égis aránylag a többi államokhoz, óraterv sokkal magásabbóraszámottüntet\'111\'1)\' kevesen vannak hazánkban, kik az fél, mint az 1885-iki miniszteri szervezet.\' életbiztosítás áldásából kivenuék részö Ez pedig abban leli magyarázatát, hogy ^et! Mi ennek az oka? /
egy nem kötelezett tantárgy, a franczial Első sorban az eszme maga, sok előtt nyelv, a kötelezett tantárgyak sorába van\' teljesen ismeretlen, vagy egészen indolen-felvéve, a német nyelv és a politikai szám-lae!í vele szemben s midőn megkínáltál-
tea heti óráinak száma pedig egy-egy órával van szaporítva. Az ^Értesítő" tartalmából felemiitjük még: a polgári iskola
nak egy életbiztosítási társulatba való belépéssel, akkor rendes eltenvetés ez: Ha majd lesz fölösleges péuzem, bele-
tantermét, a íegyelmi szabályokat A tan-,szem úgyis a takarékpénztárba!\' Igen ám. teaület állott 15 rendes tagból. Ezek kö- <*e Eníkor vau „fölösleg", s ha van, be-zül 3 polgári iskolai, egy kereskedelmi teszi-e azt a néhány foriotot és vájjon
%nár, egy énektanár és tiz tanító,
Az intézet elemi iskoláját látogatta 208 leány,-199 fiu, a polgári fiúiskolát 162 fiu, az idén beszüntetett kereskedelmi tanfolyamot 26 fiu.
A>hogy tudjuk, a tanintézet ifjúsága az id&ítcajáliat is tartott, mely fényesen Mkeru&T de megfoghatatlan módon az „Értesiiő" erről tudomást nem vesz.
— Á nagy-kanizsai államilag segélyezett községi polgári fiu-iskola 19-Ík „Értesitó^-je az 1890—91. tanévről. Szerkesztette dr. Bartha Gyula igazgató. —
Ha valahol a panasz nem jogosult, hogy a polgári iskola feladatát az érdekelt körök fel nem fogják, ugy Nagy-Kanizsa városa ez, mert ebben két polgári iskola is fentartja magát. Az egyik községi; a másik felekezeti. Mindkettőnek meg van a létjogosultsága. Emez magas tandíj mellett ugyan elökészit-a kereskedelmi iskolára és tantermében tekintettel van erre
meddig rakhatja azt.
Hogy a családfő halála után vájjon mittevő lesz a család a kenyérkereső nélkül, arra nem igen gondolnak. Ha marad valami, „ugy is jó", ha nem marad, „ugy is jó". 3
A másik ok a társulatokban való szertelen bizalmatlankodás. Pedig 60 esztendő alatt csak egy esetben károsodtak a felek. Hány bank hitelszövetkezet bukott ez alatt! Hisz nincs hét, hogy a fővárosban bűnvádi eljárás ne indíttatnék, egyik vagy másik elieu.
Ilyen eshetőség nem is tételezhető fel, egy hatalmas, Európa minden államában élénk ügyleti tevékenységet kifejtő társulatról, melynek élén országosan ismert előkeiöségek állanak, s melynek aktív vagyona milliókra rag.
Az eszme ismerete azonban mindinkább tágabb tért foglal el s ez különösen a vidéki magyar sajtó érdeme, mely a
fáradhatlan és becses munkát végzett Remélhetjük tehát, hogy még a kényszer-biztoíitás behozatala előtt, a mi Angol- és Németország példájára előbb-utóbb min den államban behozatik, — hazánk polgárairól s azoknak családjairól java részbea gondoskodva lesz.
JLTASSY ÖDÖN
Hirek,
a czélra, amaz a középosztály mindsn ré 1 közművelődési és haladás terén mindig tegére reflectál, e mellett azonban lebe-"\'" tővé teszi, hogy növendékei, a negyedik osztályból kilépve, kereskedelmi iskolákatlátogathassanak. Az .Értesitő" megemlékezik volt igazgatójáról, Morgenbes-ser Jánosról, ki 1875—1890. állott az intézet élén. A jelentés nagy őszinteséggel, menten minden kérkedéstöl, van megírva. Ráutal a bajokra nyíltan, és megbeszéli az orvoslás módját.
Volt az intézetnek 8 rendes tanára. Látogatta az intézetet 179 növendék, évközben kimaradt 19. A fegyelmi állapot kielégítő volt. A felvételi feltételeket az igazgatóság szigorítani íogja; az első osztályba ugyanis csak oly növendékek fognak felvétetni, kik az ide vonatkozó miniszteri rendeleteknek minden tekintetben megfelelnek.
— ÉrtesiiÖ a kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. fő gymnasiumról 1890—91. tanévben. Közzéteszi Farkas László igazgató. —
Bevezetésül az „Értesítő\' érdekes értekezést közöl a görög nyelvet pótló tanfolyamról a gymnasiumban. Főleg a szülőknek szolgál tájékoztatóul, kik nem tudják, hogy az 1890. XXX. t. czikkel szemben hogy viselkedjenek. Ebben a tájékozatlanságban lei magyarázatát azon sajátságos jelenség, hogy a főgymnasiumi
— Nőnapok. László napja nálunk és vidékünkön több helyütt a legbarátságosabban tartatott meg. Igy Csertán László és Iokey László \' nraknál számos előkelőség jelent meg. Tóth László kir. törvényszéki elnökünk ez időben Pécsett időzvén, táviratilag üdvözöltetett, mire azonnal szívélyesen válaszolt. Farkas László főgymnasiumunk igazgatója névelőestéjén Vénczel Rezső zenetanár vezérlete alatt cz ifjúság pompásan sikerült Szerénáddal tisztelte meg- Auerbach László felső-segesdi házfőnök városunk szülöttjénél, nemcsak a vidék íntelligeoliája, de szülőföldjéről is többen jelentek meg.
- — Nyári mulatságát a aKereskedŐ ifjak önképző egylete* saját alapja javára ma, július 4-én tartja meg a „ Polgári-Egylet* kertbelyiségébeo, kedvezőtlen idő ese
— Xlobncar Viktor m. k. honvéd slezredes, Zágrábból Nagy-Kanizsára helyeztetett át, a m. k. 20. honvéd gyalogezredhez, mint ideiglenes parancsnok.
—Törvény-Idézéssel akarta „Zala" bennünket * lesújtani az „Ur" kérdés ügyében. Egyelőre még tüzetesen nem felelünk rá, csak annyit jelzünk: nem tisztességes dolog csorbán idézni a törvényt és a curialis stylusból Btylus curiozust csinálni. Sajnálkozását köszönjük s mi hogy adósak ne maradjunk, dnplán sajnálkoznak felette. Egyébként a „Pester Lloyd" helyettes szerkesztőjének ez érdemben lapunk egyik barátjához intézett levelének tartalmát közöljük : Tisztelt Uram! Ámbátor a magyar törvényekben, ha ő felsége nevéről történik említés, azaz ba a király nem saját személyében, mint ,Mi I. Ferencz József" stb. szól, az ár szó al-kalmaztatik, mindazonáltal- legalább is otromba imetlenség, ha \' egy jjirlap ezen törvényes stylushoz ragaszkodik. Tisztelője Veiglsberg.
Kíneveifés- Dr. .Gombos Aladár zalaegerszegi tvszéki jegyző a tapolczal járásbírósághoz aljárásbiróvá neveztetett ki. i lövészeti \'estély. A budapesti m. kir. operaház és a r \' >.iziaház néhány tagjából alakult társasál; mult hó 30-án este az B Arany Szarvas" dísztermében művészeti estélyt rendezett Az izzasztó hőség következtében, az előadás csak gyéren volt látogatva. Az a kis közönség azonban, mely a hőség daczára ott volt, gazdag kárpótlásban részesült, a program m minden egyes pontja által. Kun László czimhalomjátéka nyitotta meg az előadást s viharos taps zúgott fel minden egyes szám befejezésekor. Veress Sándor remek baritonjával énekelt ;Sechingeni Trombitás bucsudaU?, kéUíégkivül az est egyik legkiválóbb pontja volt s ugy ö, valamint Molnár Erzsi .Ördög Róbert" és
kikközül hatan már is fényes kitüntetésben részesültek, amenyibenösztöudíjjakatnyer-tek és pedig egy-egy cs. és kir. aranyat az I osztályban: Krausz Izsó haladásért LatzerHugó pontosságért, Díváid Sándor jó viseletért. A második osztályban: Mitz-ger Salamon haladásért. Lobi Zsigmond pontosságért és Weber Pál jó viseletért Az aranyakat adományozták: Ebanspan-ger Lipót ur 2 aranyat Ebenspanger Leo, Ledofszky Annin, Unger Ullmann Elek, Scherz P. ^t>«~d és Weisz Tivadar urak egy-egy arnyat; maradt tehát a jövő évi
senfeld József, Rosenfeld Emi), Rosenfeld Vilma férj. Grünhut Henrikné. Rosenfeld Ilona, Rosenfeld JenÖ, Sommer Ignácz, KompertZzófi férj. Fiscber Viksáné, Kom-pert Jozefin férj. Heimler Jozsefné, Kom-pert Gusztáv mint unokái. Heimler Anni, mint dédunokája.
— Szénkénegezés a pbylloxera ellen nagyobb mérvben foganatosíttatott e hó elején Lesencze-Tomajon, Badacsonyban és Kis-örsön.
— Dr Fischer Miksa zalaegerszegi gyakorló orvos ,Halász"-ra magyarosította
ösztöndíjakra, egy arany. A kereskedelmi vezetéknevét testület csak nagy anyagi áldozatok árán\' — Az özvegy trónoriikösné Bala-képes ezen iskolát íentaríani, minthogy a ton Füreden. Stefánia özvegy trónöiö város eddig semmineöü támogatásban kö>né a e hó elején Balaton-Füredre nem részesité, ellenben a vallás- és köz-\\ megy. Ugyanekkor Frigyes íöherczeg és oktatási miniszter a lefolyt évre 150 fo-, neje Izabella a föherczegnő is oda utaznak, rint segélyt utalt ki. A főnökök sem pár- Stefánia főhérczeguö ugyanis védöasszonya tolják ezen szép czéla intézményt ugy, a róla nevezett yacht-klubnak s a julm-i mint saját érdekükben ezt tenni köteles- regatták, valamint az Izabella föherczegnő -áégük lenné; részben a csekély tandíj be- ¦ védnöksége alatt álló lawotennis verseny
fizetésétől vonakodnak és mi még inkább hibázandó, tanonczaikat sem küldik rendesen az előadásokra, vagy i>edig Lem ügyelnek arra, bogy ezek az előadáson tényleg részt vesznek e. Ilyen körülmények közt Bun Samu és Kramer Lajos tanár uraknak igen nehéz feladatuk volt amennyiben majd mindennap személyben és számban változtak a tanítványok, ml természetesen az oktatást nagyban meg-Bshezité. A kezdet nehézségei azonban le vannak küzdve és hisszük hogy évről\' évre minden tekintetben nagyobb pártfogásban fog részesülni ezen közhasznú intézmény, mely már is oly szép sikert ért el tevékenységével
— Horváth LaczI jeles zenekara két hónapi nyári idényre Budapestre szerződött az Andrássy-uton levő „Opera-kávéháziba, hol naponta esténkint kitűnő zenéjökkel mulattatják a közönséget.
— A Balaton egylet újjáalakítása
Gárdistáit\'\' operából énekelt részletei ügyében m, hó 29-én népies értekezlet által teljesen magukkal ragadták a közön- j volt Balaton Füreden Fenyvessy Ferencz séget, mely folyton, lelkesen lapsolt Szír- \\ elnöklete alatt Székely Emi! szolgabíró, mai monológjai és Solymosi comicus dalai mint az értekezlet jegyzője előterjesztvén folytonos derültséget keltettek, mely az Fenyvessy memorandumát, Svastito Benó egész előadáson át uralkodott Részünk- zalai főispin. Purgli Sándor Veszprémmé-
röl sajnáljuk, hogy a művészek ily alkalmatlan időben jöttek, midőn a közönségnek nyújtott műélvezetért a hőség következtében roppant nagy áldozatot kell hoznia; hisszük azonban, bogy a jövő hétre tervezett estély, ennek daczára na gyebb látogatásnak fog örvendeni, mint
alkalmiból fog pár napot a Balatonnál tölteni.
— Blaháoé Balaton-Füreden időzik, e bó elsején ért oda és a Lonkayféle villát bérelte fel, teljes két hónapot szándékozik e kies fürdőben tölteni. A balatoni gőzhajózás megnyittatott, azonban Baross nélkül; ez alkalomból a főapát ur ártal adott diszebéden 120 ao jelentek meg. . i
— Fögyranasiurnuck tantermeinek egyrészeuj padokkal láttatik el éspedig igen czélszerüen készítve, az asztal- és ülőpadok szélesek, ezuióbbiak homorúak, míg az asztal-padok alul nyitott fiókkal látvák el. Egy-egy pad négy tanuló ül-helyéül szolgál és elég kéuyelmesnek mondható. Barnára lesznek festve. A mintapadot mult szombaton vizsgálták meg az iskolaszék elnöke: Babóchay György polgármester, Plosszer Ignácz főmérnök, Lengyel Lajos főjegyző es Juhász György számvevő urak s azt helyesnek s a mintázat szerint egyezőnek találva a többiek elkészítése ts megrendeltetek Muzikár Ferencz jóhirü asztalosmesternél.
— So\'oii tükre. Egy munkatársunk Őrzi a hírhedt haramia, Sobri zsebtükrét, mely mint régiség is érdekes. Az összehajtható fa-tüköroldalán az évszám:Anno
hogy a jelenvolt közönség, a legnagyobb hogy a Balaton-egylet, mint önálló egyesü lelkesedéssel szól a szerzett műélvezetről, let, vidéki szakosztályok megalakításával Magasztos és kegyeletes flnne- továbbra is megmaradjon, de Bzoros kap-pély folyt le június 28-án Nagy-Kanizsán, csolatban a dunántúli kőzmü vei ődési-egye-amidőn az ág. hitv. ev. gyülekezet uj sülettel, mint a többi dunántali kultur-temploma felszenteltetett Németh Pál es- egyesület; evégből alapszabályai összhang-peres ur által. A szent ténykedés alkal- -zatba hozandók s dunántúli közművelődési mával rengeteg sokaság jelent meg. A egyesület alapszabályaival, a Balatoo-egy-,Polgári Egylet"-ben tartott diszebéden let elnöksége felszólíttassék, hogy az Anna-számosan vettek részt, pohárköszöntést ^ál napján közgyűlést hívjon egybe, mely mondottak: esperes ur 0 felségére, An- az átalakulást kimondja és az alapszabá-dorka Gyula e^perességi felügyelő ur a \' lyokat letárgyalja; az alapszabályok kidol-gyülekezetre, Lengyel Lajos gyülekezeti gozására Fenyvessy Ferencz, Porzsolt Kál-felügyelö ur az esperesre, Győrffy János niáu és Szíklay János küldetnek ki, a kik ügyész ur a közreműködő tanítói karra,\'a közgyűlés elé terjesztik az alapszabály-Hütter Lajos lelkész ur az egyházi tanácsra, javaslatot.
különösen Lengyel Lsjosra, ki bokros j — Gyászhír. Rosenfeld Sándor, a teendői mellett is alkotmányos érzülettel helybeli köztiszteletben álló Rosenfeld és ernyedetlen buzgalommal vezeti az család nestora, városunk előkelő polgára, egyház ügyeit, Zsiray József vései tanító ki ifjabb éveiben u közügyek terén élénk s mások emeltek még poharat s a kör tevékenységet fejtett ki és megalapította vidám hangulatban hosszabb ideig maradt a jelenlegi Rosenfeld Adolf-féle messze együtt j vidéken előnyösen iamert üzletet, néhány
— Fógymnaslnmnnfa évzáró ünne- évig húzódó, hosszas betegség után június pélye alkalmából jun. 29 én díszebéd bó 30 án elköltözött az élők sorából. Ezen adatván, a kegyesrendi ház vendégei leg- gyászeset számoK,.igen tekintélyes csali-nagyobbrészt jelen voltak. A pohárköszön-! dot érint városunkban, nemkülönben a n.-téseket Eperjessy Sándor ur kezdette meg, kanizsaLfakarékpénztárt is, melynek egyik ki érzelnies szavakban tolmácsolta az ó legrégibb választm. tagja volt a boldogult és családja bilaérzetét azért, mert 2lf A temetés július l-éna város közönségének
gyei főjegyző, Csemeghy Károly kúriai | tanácselnök. Szabó Imre orsz. képviselő,
Bezerédj Viktor min. tanácsos, Vadnay\' 1841., hátlapján pedig három alak van Béla, Porzsolt Kálmán, Kállay Gyula, dr.\'szépen kivésve, a monda szerint: Sobri Prapper János kereskedelmi akadémiai. Józsi, ennek kedves czimborája Milfajt igazgató, Szíklay János dr. hozzászó- és Répa Rozi, Sobri szeretője. Sobriu iása után az értekezlet kimondá: óhajtja, czifra szűr, melyről az a régi nóta szól:
Ciifr* •i&rűm Veizpea\'-mbe retteni; Éne harmiuez forintot tieiíem. Ha éa alt a _nlikamba teríttet
éven át gyermeket itt e fögymnasiumban atyailag gond visel tettek és taníttattak. Farkas László igazgató ur a tanári kart, később a vendégeket éltette az ő megnyerő ékesszólásával.
— Méntelep Paliaban. Mint már lapunkban jeleztük Somogyi Gyula uj hirtokos ur, mint szakértelmes gazdász nem szavaknak, de tetteknek él, megyénk és kiválólag vidékünk gazdaközöoségének nagy hasznot tett midőn Kozma Ferencz miniszteri tanácsos úrral, köztudomás Bzerint, jun. 30-án megkötötte a szerződést, bogy Zala- és Somogyvánnegyék összes áll. ménéi ICO darab Palinban fog elhelyeztetni A szerződés 25 évre szól. üdvözöljük a közhasznú intézkedést!
t. — Tanonezok vizsgája. A nagykanizsai kereskedelmi testület áltat létesített és általa fentartott alsó-foku kereskedelmi iskola mindkét osztálya június hó 28-án ta.totta első évzáró vizsgáját Babóchay György polgármester, Ebenspanger Lipót a kereskedelmi testület elnöke és több választmányi tag jetentétében. A vizsga eredménye a jelenvoltakat teljesen kielégítette, a mennyiben igen csinos könyvviteli és fogalmazási munkák mutattattak be, azonkívül a számolásban is szép előmenetelt tanúsítottak a növendékek. Babóchay polgármester ur megelégedésének kifejezést adva, további iparkodisra I és jó magaviseletre bnzditá a növendékeket,
általános- és több egyesület testületi rész véte mellett előkelő egyszerűséggel ment végbe. A halottas háznál dr. Neumann Ede mondott megható búcsúbeszédet és a templomi kar gyászbymnust zengett: miután megindult a gyászmenet A család óhaja szerint a koporsót nem borította más, mint a fekete gyászlepel, de a koszorúk megváltásáért igen szép összeg jutott a jótékonyság oltárára. Sommer Sándorné úrnőnél, a megboldogult leányát.ál, ki az izr. nőegylet pénztárnoka, e hó 2-án tisztelgett a nőegylet küldöttsége, átnyújtva az egylet részvét iratát A család által ki adott gyászjelentés igy szól: Alulírottak fáj dalom tel* szívvel jelentik bőn szeretett édes atyjuk, illetve Dagyatyjuk, dédatyjuk és apósuknak Rosenfeld Sándor urnák mai napon reggeli 5 órakor hosszú, fájdalmas szenvedés utin, tevékeny életének 85-ik évében történt gyászos elbunyiát A boldogoknak bült tetemei július bó 1 én délután 5 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben öro. nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1891. június 30 án. Koszoni-adományoknak mellőzése és csendes részvét kéretik. Rosenfeld Adolf, Ro enfe\'.d Fauny Özv. Dr. Kompért Mói né, Rosenfeld Henriette férj. Sommer Sándorné mint gyermekei Rosenfeld Adolfaé szÜl.Gelsei Gutmann Berta, mint menye. Sommer Sándor mint veje. Rosenfeld Adél férj Königstein Samuné, Radnay Károly, Ro-
Még as niigy&íit ii elkeritt»ml
Ezt a fekete és vörös fes\'ékkel ékített, két tenyérnyi nagyságú tükröt, mint emléket, szívesen és olcsón átengedi valamely amftteurnak az illető.
— ÓrÜlt asszony. Dráva-Szent-Ivá-non Cekorics-Zindi Oiga asszonyt kit a féltékenység megfosztott eszétől, s_r mult szerdán őrülési rohamában egy cselédleányt meglőttin. hó 25 én kisérte be acsendőr-siíg a nagy-kanizsai törvényszéki fogházba. A meglőtt leányt orvosi ápolás alá vették azonnal. Másnap reggel kihallgatták a leányt, fölvették a helyszíni szemlét de Cekoricsnét íiem hallgathatták ki, mert teltének elkövetése óta az nap folyton aludt s ha egy pillanatra felébredt is, magánkívül volt félrebeszélt, örökösen zsandárokat emlegetett kik bekísérik; férjét nem ismerte, valamint azokat sem, a kik körülte voltak. Pár nap alatt kissé magához tért, s miután a tényállást constatáh ták, a bíróság csendőrük felügyelete alatt bekisérlette Nagy-Kanizsára a gyilkos úrnőt -
— Hegyei r. h. A zala-egerszegi nagy vendéglő épnésére 8 terv küldetett be. — A székesfehérvári színtársulat Zala-Égerszögen is városi segélyért folyamodott — Nagy-községgé alakult Alsó-L\'-ndván uj tísztuji\'-is tartatott — Paulinái \' * Déli-vasutoc megállóhely létesíttetik.
— Hazai r. h. A posta- és távirda-tisztviselők uj egyenruhát kapnak. — Vérey István az AtE- \'\'aeutn vezérigazgatója meghalt. — Hü/nald, kalocsai érseket uj szédülés érte, állapota aggasztó.
— Külföldi r. h. A hármas szövetség meg uj itta tóit — A szerb király jul. 22-én a czárhoz utazik. — A perzsa király Magyarországról naplót irt.
Papírszeletek.
— .Papirsztíleteinket" helyi laptársunk egész komolysággal veszi, nálunk az ő vezérczikkei ellenkező hatást gyakorolnak. *
— Sánták és bénák gyámbotot használnak, űelyi laptárauok gyámlapra szorult, melyet Budapesten csinálnak a szegény ügye .... azaz czikkfogyottak szimára. S
— A .Zala" jövő számának vezét-czikke ,József ur" lesz.
— De hit ki az a .József ur?"
— Ilyen rővideszü kérdést sem hallott még Európa. Nem tudja kend, hogy akinek a Nagybátyja csak ur, bit József főberczeg sem lehet más.
\\
HARJIINCZADIK ÉVFOLYAM.
demokratikus lap .törvényszerű" könnjed furjs tollal íoltota fai : ouljtikai fogasa : . «raAk« ?1 eseményeket,
ai Felséges ur! Nagyon alattvalólas. \' "\' b) Kvcelleutiásur! Nebézkimondani. c)J^egyelmes ur! Nem kell senki
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 4-éit
kfgí d 1 Méltóságos ur! Nem hozzám méltó.
e) Nagyságos ur! Kívülem nincs Sigyság-
\' \'f, Tekintetes ur! Nem szeretek tekintgetni.
f .Tisztelt ur! Nem tisztelek én senkit bi Ur! Ez már helyes, törvényszerű, jj^rt trlúttem a „Sült Hal" is az.
Irodalom.
-Pesti Hírlap Hogy a Pesti Hírlap ma — tartalmának bőségére nézve — úL>arország legnagyobb lapjának mél-úüT\'ujoodbató, kétségtelen. Mert a köz-leazgátáá! vita megkezdése óta naponkint
jói
,jig 24—32 oldalon) jelenik meg, amire -eddig aem volt példa hazánkban. S azonfelül, hogy az országgyűlési vitát érdemlegesen ismerteti, a napi lapok közül egyedül a Pesti Hirlap hoz országgyűlési karcolatot minden nap, ,A tisztelt Házból" és ~MaÍ ülés" czimek alatt Naponkint egész csomó karciolat. kis czikk, tréfa, jól megválogatott tárczák teszik a Pesti Hírlapot a magyar olvasó közönség leg élénkebb, legkedveltebb lapjává. Regény--css mókában most a ki: ünö franczía szerző: Xhenriet André legújabb igen Kedves és érdekes regényét közli, melynek czime: Jloche kisasszony atyja. A július elejével belépő uj előfizetők a több mint egy hó óta megjelent részt külön lenyomatban megkapják. Ezt követni fogja a jövő negyedben koszorús költőnk Jókai Mórnak mo.<t készülő regénye, melynek czime al-kalimsint Cigány gróf lesz. (Jókai regényei ezentula Pesti Hírlap tulajdonosai, Légrády testvérek kiadásában fognak megjeleuni. Mitdezekhez járulnak a Pesti Hirlap rendkívüli kedvezményei: az előfizetők minden két hétben külön zenemellékletet kapnak: karácsonykor minden előfizető ajándékul kapja a Pesti Hírlap Naptárát egy valódi diszmüvet, melynek Uoskovics Igoicz által rajzolt czimképe az idén valóban kellemes meglepetést fog szerezni a megajándékozott előfizetőknek, eltekintve attól, hogy bővebb tartalmú s díszesebb kiállítású naptár bizonyára nem lop megjelenni az őszi könyvpiaczon. Ezek után bátran elmondható, hogy itt már minden verseny kizárva! Az előfizetési összes (egy hóra 1 frt üOíf^negyedévre 3 frt 5o kr.) a Pesti Hírlap kiadóhivatalához f Budapest, V., nádor-utcza 7;. sz.) küldendő, bonnan mutatványszámokat is lehet kérni.
Felhívás előfizetésre
a július—deczemberl Merre.
A „MAüYAB HIRLAP* eli 5 számának megjelenése több miot bárom hónap mait el.
Halával ismerjük el, hogy az ország ol-Tíiókíií-niífe lapunkat már megindulásakor • magyar hírlapirodalom türtJuet«b<ío pirit!*! bizalommal halmozta «1.
Fokozott no-llemi ét anyagi erőfeszítés se! igyekeztünk hálánknak kifejezést adui. és ez iránya törekvésünk jCrSbea ttm fog lan-
Politiksi irányunk alapjait mir t-i a ő- fel i-irásDttkban sifejteitük
Ettől, valamim eddig nem tágitotiunk, opy jövőben sem fogunk eltérői. Nem személyeknek, hanem elveknek fogadtunk hűséget t: ezért tekintet nélkül a személyek iránt táplált lokonsit-or vagy eJienszsvre n elvek > nem íz egyének szolgálatában állunk. A kormány L¦ egyei tagjai, valamint a külügyek élén álló férfiak násed ée tényei fölött véleményünknek igyekeztünk minden mellék tekintetektől füegt-llrnfll kifejezést adili eddig, est fogjuk tenni jövSben is.
A politikai pártok működését teljéi tárgyi, laeossággél reprodnkaíjak, e múkúdét felöli nl6 vélemény fioket nyíltan, világosan kifejezzük, ettől, valamint meggyősódésünk kifő jr/e»..-tí\'i lem kellemetlenségek, sem fenyege táaek által plreit nteni magunkat nem engedjük
Támogatjuk a nézetünk szerint helyes Uirekvé»t, bármely oldalról és bárkitől jSjjüo, megtámadjak ét elítéljük a helytelent, * pár-tokra át azemélyekre \'aló tekintet nélkül.
A szabadéivá irányzat szóban áa tettben, a mi lapunkban visszhangra talál, ennek zc irányzatnak a meghamisítása a retrogad ás reakcziúuárins 1\'irekvés aa, a mivel, mig erSuk birja, ¦zembeazállunk és küzdeni fogunk.
A b\'7-iki kiegyezés alapján állurik ás ma radnab, államunk fejlődését tradicxiöink nem-Mli azokisaink figjelembe vétele mellett ¦ imbait-h-.. reformok utján akarjak elómoidi
Ez elvekért ,.ín, a .MAGVAK HÍR LAP- rOrid fünuállisa alatt oly számban gyflj totte maga kOré a jí baritokat és híveket, miut még soha ily r&vid idC alatt njtág, mely a magyar illám határai küzt megjelent.
A .MAGYAR HIRLAP* a mint eddig !1 volt, a jövőben is az eddigihez hasonlóan gazdag tartalma oapiKp le aj.
---n k caopan egyetlen alr-
ináamaz
Ujdoneigi roTUi minden maeT*r-owaip hírlap közt a legdúsabb , nine. *¦ ?lr*n m*; eBé" aal-azit n. kii-I;ílé1.*J#,írÍ\'^bhl lr«er*d»ibb híreknek, mely^uek egy részét eaapin.a Magyar Hirlap-hól tudhatja ason napo,, » kozónség. Bár minőin nevezfttesobb városban, »5t minién népe-«bb kőszegben van külön 1-veletónk ujJon-»ág pilyizamnk révén naponkint lámeeeieo Érkeznek hozzánk önkéntes levelezőink tudósításai.
Ajtó rovutaiiikat, míuok a isinbiz, a törvényszék, a főváros, mind tzakatatott, régi, Upatzult ajságirók Szerkesztik, kik gyoraan es részletesej ismertetik meg lapunkban mindazt, a mi a kozoneéget érdekelheti.
Sterkesztői üzenetek czimö rora-tun k kedvel tégét fényesen bizonyítják ama •sim nélkül való levelek, melyek szerkesztőségünk asztalain naponkint gyülektL_ vasoiuaka .MAGYAR HÍRLAP* minden lehető alkalommal síivfscn áll e rovatban rendslke-zéiére ; !i beküldölt munkákat Mkiismerotesen megbiráljs, vitás vagy nehezebben eldöntb kérdésedben tanácsot ad, i egyet társadalmi problémákat éléukcn, sokszor bumorral beszél meg. Lsek a szerkesztői üzenetek képozik ama láthatatlan tkapcsot, mely a Ma.gyar Hirlepol az olvasó közönséggel ösizeköti.
A Magyar Hirlap következő pályázatokat tüste ki, melyekkel a széptit^eraturc némely ágin tehetségfaez képctt lendíteni akar. így novellára
100 darák aranyt t,
tircztczikkre
40 darab aranyat,
it egy eredeíi njdonságra
10 darab aranyat
tü*.ki jutalmai.
Lz az ntóbbi pályadíj állandó ét minden hÓ 20. napján okvetlenül kiadatik annak, a ki a legérdekesebb újdonságot bocsátotta a hirlap rendelkezésé
A Magyar Hírlap rendes tartalmin kivfll om me llékletet ad olTasóinak hetei . Minden vasárnap
MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKLETET,. minden kedden
IRODALMI MELLÉKLETET, él minden csütöitnkön
TANÜGYI MELLÉKLETKT küld szét olvasóinak, melyeknek redígá\'ását gazi tzakférfiak végzik aok tartással -éssel.
A Magyar Hirlap minden eKfizeűJje — leljen az bár; régi, vagy olyan, a ki most lép ¦ e az előfizetők torába — ingyen és egész terjedelmében megkapja fŐmunkatirsuuk, Mikszáth Kilátás b a kalitkában t-ilmü terjedelmes elbeszélését.
A Magyar Hírlap szerkesztőségének belsó tagjai a köv*tkezök: \',Q-
Abonyí Árpád, Ambrus Zoltán, Báfaszéky\' Lajos, Fenyő Sándor (h. szerkesztő), Faredi Mór, György Endre, Horvith Gyula (felelős izerkesztő), Inney Ferencz, JanovicsPát, KUrtby Emil, Kohn Dávid, Kálnokt Izor, Márkus Miksa, Mikszáth Kálmán (lomunkatárs), Szana Tamás, Szomahizy Istviu, Szemere Attila, Steredai-Sváb Leó, Stabő Endre, Szemere Huba, Zilahi Kiss Béla.
MAGYAR HÍRLAP.
ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egész érre......lí frt — kr.
Hat hóra ...... 1 , — ¦
Három híra.....3 r 50 „
Két bora......2 . <Ü B
Egy bóra......1 . 20 .
A .Hét" czimü szépirodalmi hetilappal igyütt: egénz évre 20 frt, félévre 10 frt, ne gyedévre 5 frt.
Júliusról kezdve lapunk előfizetői kedvezményes áron rendelhetik meg az „ÜsWkBs" hnm .risztikut belilap.t is, t. i. a „Magyar Hírlapod és ai „Üstököst" egjütt egész évre t22 frt helyett) 20 fitért, félévre 10 írtért, negyedévre 5 írtért. v
Midőn ama t olvasóinkat, kiknek el. fizetésük juoins 30-in lejár, az előfizetés meguji-lilira Usztelettel felkérjük, egynttal értesitjük, hogy « nyári id^ny alatt azoknak, kik nyaralóhelyet kei*»niík fal vagy uUzásokat tesznek, szívesen ntAfikOldjük a lapot, ha a ctimet elő. teteseu tndatja^elOuk.
A fővárosban éa a szomszéd nyaralóhelyeken a MAGYAR HIRLAP már korán reggel kapható. ^ HA.GYAR HÍRLAP kisdóhivítala Budapest, Gránitos-utcza 16
Tiszta
ver az egészség!
Titkot betegségek, tzOmÖrcsök-kíatétek, b*l-viaysig, általinot bagyatuag. gyengeség eltűnnek egészséges vér mellett. Radikális ííke-létt kezeskedünk módszerünk hssroálata mellett. Tudakozódásokhoz vilasshélyeg mel.ék. .OfT.ce Sanitat\' Paris, :>1 Boulevard de
was" -; - — ~-
lendö
Sti
isbourf
Dús mellékkereset
csekély fáradozás éa nagy jutalék melletL Ajánlkozók küldjék rövid életrajzukat, koruk, vallásuk és rendes foglalkozásuk megjelölése uiel-lett F. H jelige alatt a\'kiadóhivatalhoz.
Reichlicher Nebenverdienst
beijîerioRer Műbe und hoher Provision. Bewerber wollen kurzen Bericht über ihren Lebenslauf unter Angabe ihres Alters, Religion und Beschäftigung sub Chiffre f. H. an die Kxpedition richten.
vei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kilelt becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez le tenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tfszék- mint telekkönyvi hatóságánál 1891. évi április hó 20. ná\'pján.
Gr. HUGÓN A Y 124 kirendelt kir. tvszéki biró.
95o/tk. 891.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóüág közhírré teazi, bogy Szemessy Vendel letenyei lakosnak Jancsi János és neje Varga Örzse galoveczi és Busa Ferencz letenyei lakósok elleni 100 frt töke. ennek 1889. év^augusztus hó 5-élÖl járó 8% kamatai, 20 kr. per, 8 frt 40 kr. ez-uttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsaikir.törvszék(letenyei!
kir. jbiróság) területén fekvő zajki 108 az. tjkvben A f 330. hr. alatt Busa Ferencz tuhjdonáu\'. felvett s 284 frtra becsült váltság köteles ingatlan, az egyedufai 30*2. sz. tjkvben A t 167/a hr. alatt jelenleg Rácz Katalin\'férj. Mikó György né tulajdonául felve\'t frtra becsült ingatlan, az egyedutaí 167. sz. tjkvben A f 44C. hr. alatt J*ancsi Jánost illető részére 227 frt becsárbaa, egyedutaí 170. sz. tjkvben A f 559/b hr. alatt Jancsi János tulajdonául felvett 149 frtra becsült ingatlan és pedig a zajki ingatlanra Zajk községbiró házánál ISíil július hó 4-lk napján d- e-10 órakor, az egyedutaí ingatlanok pedig 1891 jnl ns hó 24-Ib napján délután 3 órakor az egyedntai községbiró házánál Málits János letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kelt Letenyén, kir. jbiróság mint tkönyvi hatóságánál 1891. éviápril\'SS-án.
FILIPICS; kir. jbi\'ró.
A cs. és kir. Jaktanya, és a magyar kir. honvcd-Iaktaaya átellenébeo levő legjobb menetnek Örvendő
vegyeskereskedés
átadatik.
Bővebb felvilágosítással szolgál: liiehter Aleiurieh ur.
") E rovat alatt krialöttekért nem vállal fe-lelóiséget___ » szerk.
Szerk. üzenet.
— H. G- Az illető lapot kikerestük t megküMötiük .
_ E. L. Marienbad. KivanModpsTErmt
szívesen kflldjük lapuukat. J
— K. L. BP. Sajnáljuk .nlézkedésedet. _ 1L—i A bal ada valóban kitflnö. Többire magán levélben.
_ „Metjik »¦ boldogabb?* Szívélyes Qdvözlet
.— Ö. H. Gy. Kö*z5neL
íföljok.
Selyem Grenadis szö-
fekere vtgy szioet minSaégben (a VeteK, legHlágosabb színbon is) 95 krtól 3 frt 23 fcr. meterenkint (lá féle váltsztékban) ssállit vám- ét bérmenteten réstenkiut ét **¦ genkinl is Henneberg 8. (cs. éi kir ndv-Ti szállítói eyíri raktára Zürlcuben. Minták for-ddó ooscával Lavelekre Sveízba 10 kro. be-tandó.______
lyegjragaazti
Felelős szerkesztő és kiadó : _BÁT0BF1 LAJOS.__
20G8. tk. 1891. F,rk. ápril. 9-én.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tszék tkkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Málék János kollátszegi lakos végrehaj tatónak Málék Márí férj. Jeszek Józsefnéés Jeszek Mihály mint kiskorú Jeszek János, Imre és Viocze gyámja végrehajtást szenvedő kollátszegi lakósok elleni 5G frt töke, 1890. évi április 19 tői járó C0/i> kamatai, 23 frt 10 kr. per, 7 frt 60 kr. végrehajtás kérelmi, 10 frt 65 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a keiesztur-kollátszegi 499. számú tkvben A I 1—4. sor, 580/a, 580/c, 1010/a és 1010/c hrsz. alatt foglalt ingatlanoknak Málék Márí férj. Jeszek Józsefre, ugy kiskorú Jeszek János. Imre és Vinczét illető s 157 frtra becsült Vit~ed ¦ része és a keresztúr-kollátszegi 500. sz. J tkvben I 9SS- hrsz. alatt foglalt ingatlan- j nak ugyanazokat illető s 152 frtra bec3ü!t : \'/„-ed része 1891. jullns hó 29-ik nap-ján d. e. 10 órakor Kerezztur-Koilátszeg község házánál dr. Tripammer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. x.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi halóságánál 1891. évi április hő 20. napján.
GR. HUGONAY 123 kirendelt kir. tvszéki bíró-
Szt. Margitszigeti gyógyfürdő, fr
A szt.-Margitszigeti sétakert, tiszta, pormentes levegőjével és elismert jó háláin 35° R. meleg kénes forri* vizével legalkalmasabb gyógyhelynek [bizonyult. A kor--^szem íurdfiberendezésekea kivul van 300 szoba, társalgási ét teke-jálek terem pesti, telefoi, livirda. KitünS eredmínynyel használtatott a bév-viz miat fürdő, vagy belsőleg mint gyógyital ét beléívgzésre akőv<tkezŐ kóralakok ellen: c*az, zsábák, idüttküie-gek, kQlsé\'tétek ntán fellépett ÍEzadminvo.k, gorrély s bujakór, mii.-, gyomoi-bélbáo-talmak, idolt szék re kedés.iiólyftg-hurut, női bántalmak, gar-t-, gége-, lüdiihurut. liüdéaek idegbántalmsk. Utóbbiak el.en a villamos fürdők alkalmaztattak meglepő Sikerrel. FSrdo- és menetjegy együtt váltvt, valamiiitfBrdőbérlettiél mérsékelt ár. A gyógyhelyen a fQrdővendégek a fürdő- és menetjegynél előnyben ré-zesüloek. A lakásoknál május és szeptemberben 30 százalék engedmény Rendelő fflrdőorvos dr. líaner Antal főher-czegi udvari orvos Fürdőidény tartana májat l-tól stepiember 30-ig HajókSzlekedés félóránkint. Menettérti jegy bólkozntp L\'ü kr., vasárnap és Ünnepnap 34 kr. Naponként katona- és erigányzíne. Árzzabály kívánatra bérmentve megküldelik.
Megrendeléseket Jakiaokra átvesz
a szt.-Hargitszlgetl gyógyfürdő felügyelősége Budapesten,
KKKXXKXXXK KXXXXXXXXXXXXXXXXX
2078/tk. 1891- Érk. ápril 10.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya 1 észéről közhirré tétetik, hogy dr. Neusiedier Antal ügyvéd nagy-kanizsai lakos végreliajtatónak Landi István végrehajtást szenvedő jahóti lakos elleni 20 frt 50 kr. tőke, 1S90. évi szeptember 3 tói járó (.% kamatai, 7 frt 85 kr. pér, 4 frt 75 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 95 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a íenlnevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a habóti 8G4. sz. tkvben f 8(10. brsz. alatt Landi látván tulajdonául \'elvett s 310 frtra be-c-ült váltság köteles iDgatlar, ugyahabóti 357. sz. tkvben f 10G0. hrsz. alatt ugyanannak tulajdonául felvett s 1120 frtra becsült váltság kötél :3 ingatlan 1S91.július hő 28-lk napján d. e. 10 órakor Hahót község házánál dr. Neusiedier Antal fel peresi ügyvéd vagy helyettese közbejötté
Idény zix^ltia—otctcbloer/
A csász. és kir. szab. déli vasút állomása. Mérsékelt menetdíjak.
Asványfíirdó Daruvár,
Slavon\'ia.
. Vezető fürdöorros: dr. Degré Vilmos ífcesból. Gazdag Tagtartalma gyógyforrások már 193-l>an Krisztus ut»n ismerve.
Biztos Ryógvhatis női betegségeknél, mint: magtaianság, sáp-kór, fehér-folyás, hószám-zavar, izzatiiuány és hó-lyag-bántalm aknái, továbbá rheumánál, csúz- és id.eg-,bántalmáknál. Daruvár fürdő a S30 méter magas slavoniai középhegység aljéban fekszik, gyönyörű ligetekkel, hajózható tóval, iödött ,-tfkopályákkal, zenekar és színpaddal ellátott kúrsalonnal, olvasó-teremmel, melyben minden nevezetesebb hirlap, könyvtár stb. található, — bir. A lakások és íürdők a jelen kor minden követelményeinek Lnegfe-lelőleg távirdával, födött összekötő folyosókkal, porczelán-. tükör-, Í8zap-fürdőkkel.és ivó-csarnokkal vannak berendezve.
g0f Árak mérsékeltek. "VS
Felvilágosítással szolgál ajtirdókezelőség Fördö-Darnvárban, vagy ár. Degré Vilmos ur Yezető fürdő-orvos ugyanott.
Gyógykezelés másságéval és villanynyal.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
:k«k« »i»de»aB..n, bír k»»\'""
tit "íj otiijiru irinJ»th.tJ»o..k« »úr,k birtokib.. Nem uupin •« «l,,»«r\',°f; vek kultaMit fl.i, b«n.nJ » néTtei" ktiáfi tr6k maaküt ím kaxveütt
Rei, hk sxok «çy Tâfj in»«
Wkta tétben
akir küzötueg
... ~ÍU<S .?iíi.okkja dicekedbetoek » »„lla.ükas tipezikat, ~i»> " °"°^Tt »it iooteapUlí, .lmélke4Se«il"k";8Tft.
»<lj«l tU ="1" Siimi* M»ült »j«i6^»k »k» >«• lubad ma «151 lérmteoie.
*pr6 c.ikkeib.n a M»nK B™!\'
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKát
\\jl I 1 1 ttv ih A iái "it tti iá Í-A S ili r** * * - i * * ¦ j j--
Melyik lapra fizessünk elő?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lapaz
EGYETÉRTÉS
a mely az uj ívvel immár 25-ík évfolyamába lépeti. Es a magyar olvasókozön-ség lapja. IlitelfS forrásokból származó értesül és eiaek nyor^isága, alapossága éa sokasaea, rcivacynak ^álUJzatossága. kitiinöségt, a különbőz-", olvasniáiiyok gazilag tárbára teüék az „P^yettriés"-t cépsxerürt\'. Az országgyűlési tárgystásskrdl % legrészletesebb s « mellett tárgyilagos hü tudósirást egyedül az „Egyetértés" közül. Gazdaság\' rarata elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő es gazda\'-ozeaség nem szorul tobbá ideges nyelvű lapra, mert az ..Egyetértés" kereskedelmi a tizsDel tadáiltasarpak bőségével a alaposságával ma már nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az Iparos s a nezágazda megtalálja mindazt az „Egyetértés"-ben, mire szüksége van. Táltoiátosarr szerkesztett tárrzája-ban, taayi regény ol raínsacy 1 sd, cint egy lap sem Két három regényt kúzol egyszerre, ugj-. hogy eg> év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a kfillö!di legjelesebb termékeket jó magyarságú fordításban kapnak az „Egyetértés\'\' olvasói. Aki olvasni valót keres s a világ felyasárél gyorsan ét Utelesea •kar értesülni, fiiessen ^lö az „EgyetértéV\'-re, melynek előfizetési ára egy hóra 1 Irt 80^ kr, egy negyedévre 5 ír*, s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy hétig ingyen és bérmentve küld. (2S)
(86)
gépgj&rosok BUDAPESTEX, IX., Rákos-utcaa 5-
Iroda: IX., I lltií Út 35. (Aa;. l-tSl Rak<»-ute>a 5), -
ajánljak kevés üttető utyigot igénylő
GÖZMOZGONYAIKaT és cséplőgépeiket,
melyek az eredetileg általuk alkalmazásba vett szabadalmazott vaskerettel, kettős működésű vieghosszabbitott szalmarázőkkal, és megnaayobhilott törek- és pe\'yvarázó-i szekrényekkel építtetnek; továbbá kazah akó -gépeiket és más egyébnetnú gazda-\'izszint jekvö talapzatos gőzgépeiket egyszerű és CWpound-rendszer szerint, CornioaU gözkazánaik epeiket mozdonykazánnal, malmaikat és malomberendezési tárgyaikat a legjtUányosabb árakon.
ab. „Robey"
HARMTCCZADIK ÉVTOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JÚLIUS 4-én.
Ki szereti az életét, i^yék Hungária kávét.
>2 !*
•2 *
j X
A legjobb xrlléLslrAlrü. szájvíz Orvosilag megvizsgálva és rendelve !
í fi 1 0
í-<M
íí\'*< ílíiíff
c
%
jjj ,: fi |
H
x
®%
3S X X
x x
K X
se i
IC
40 éves jó hírnév! Száj- és fop.betérségek, u. m.: a fogak tágulása, fogfájások, gyuladások, daganatok, a száj kellemetlen szaga, vérző foghus, fofikő-lerakodás legbiztosabban meggátoltatnak a világhírű valódi cs. és kir. udvari fogorvos
Dr. POPP Anatherin-szájvízének naponta való használata által.
Tetemesen nairobii calacztoiliaD 50 ír, 1 frt és f frt 40 ír.
Óvszeröleg szolgál mindenféle fogfájás és szájbeteflé\'g ellen; jónak bizonyult torokölilögetó az idült íorobliajoknal, s nélkülöz* hetién az ásványvizek használatánál s a dr. POPP-féie fogpor vagy fogpaszta egyidejű használata mellett mindenkor egészséges, szép fogak nyerhetők. — Dr. l\'ÖPP-féle fogplon.ua,, az odvas fogaknak kilömésére, dr/ POPP-féle növénysiappan mindennemű bórküleg ellen, különösen fürdők számára, dr. POPP-féle napraforgó vlrág-olaj szappan^ Vé nős-szappan, a jelenleg legjobb és legfinomabb pipere divat-szappanai sa bór finomítása tekintetébea íölülmulhatlanok.
ÁRAK:
ADUheriD-IoKpasita oieleucxékben 70 kr., Ellatoa fogpantta 35 kr., fog-por 63 kr., foeplomba I írt, nftTényszappau 30 kr, ni-praforeó TÍrágj>!aj "Szappan 40 kr, Vénm-ítappan 50 kr.
A hamisiiott Anmberin-srájvii megvételétől, mely * vegyelenizés szerit-1 a fogakra káros hatássa! ran, mindenki határozottan óvakodjék.
Kaphatók Nagy<Kantátán: Beim Lajos, Práger Rél* éi SUJreaökj Béla K>óg)-szertáraiban, agjaxinte Weisi ér Ledof.zky. Sauer Igcacz, Praalna/ar í» Üeutscb, ílosenftld Adolf, Marton it Huber, Sommer József urak kerBi-kedéneiben.
Kérjük határozottan dr. POPP gyártmányait és ne fogadjunk el másokat.
OCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?!
X X X X X X X X X
Nesllé Ifónnch gycrmektápliszije.
25 éves eredmény.
X I X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X X X
?8 kitüntetés
melvck köjött
14 tisztelet okmány és 18 aranyérem van
Számos bizonyítvány a legelső
orvosi tekintélyektől.
Tökéletes tápszer kis gyermekek számára
Pótléka a hiányzó anyatejnek, megkönnyíti az elválasztási könnyön, és tökéletesen emészthető, minélfogva gyomorbajnan szenvedő felnőtteknél mim tápszer a legjobban ajánlható.
Egy adag 90 kr. -mm
Nestlé Henricli eondensáii lisztje.
100 |V Egy adag 50 kr.
Nagy-Kanizsán: Fesselhofer József é* Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban.
X X X X X X X X X X X X X X X X X
% * é *
X
X X X
mwmwww! xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
m
X X
x
X X X
htusz-ndka kiterjedi ItedDcliséguelt örvend. XXDBB1X4M1X
3} N
>
3
m
0)
az
yj
O
p2 5 1
z = ;
(0
í "j b « H
- v i
C5
5=0 5 uh
ÖC2 I =?
.•148
í!.M
a S r -
íiifl
! ^
! H) s ©
U3
>5 *
w:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Hamburg-Amerikai
Gózhajózási-rcszvény-tái\'saság
Kxpress-
és p o s ta-g őzh ajó zás
HAEBÖBS-NKW-YOBK .
a leggyorsabb és legnagyobb német postagőzhajókkal Tengeii u!azás 6—7 nap. Tovább szállítás közvetlen német gőzhajókkal HAMBURGBÓL Jialtitnore. ! Oanada, ! Ü\'eletitidia-, Uraznia, 1 Xyucat I Mexleo- é» La Data, ; Afrika, i HaTannába. Bővebb felvilágosítással szolgál az Igazgatóság Hamburgban Dowenfleth 18—Jt.
Laehne-intézet
Sopronban.
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 ginmáziális osztály, licáliskolai és VII. osztálybeli növendékek előkészítése,
UJ iiövemlckek a Uvi sxflnlflci luínnjion U réívclcluek.
Értesítővel, prospektussal szívesen szolgál
. az intézet igazgalósága.
1
I
oocoooocooooooooooboooooiooooböooooooooooooo
i--,---o
o o o o o
PATKÁNYOKAT
HÁZI ÉS MEZEI
EGEREKET
gyökeresen és gyo
minden Ügyel el nélkül kipusnitbatui
O
o ?
o Automat-fogóiím alkalmazása által.
O Ára patkányfoE,\',knak 2 frt, egérfogóknak 1 frt 20 ki
T% i.adaJtnazott nidoűsáRok tulajdona SS .BIZONYÍTVÁNY.. Adiooi
Q I
1-foRÓi oly j\'ínak bréanynllak, hopv el. Constantin lí. v. Bocbenthal^che Haodelígart ¦:
nét 2 ,rlrb «gÉr- és 2 drb patkány-fogó V\'erwiltung: Dobronoiitiban, posta : Sai
ELEKTRA.
Minden államban szabadalmazva.
Minden rseblQz-egrkőz&k közt a legjobb, dürzsölö-lá nélkfll. V.gy a»lent-c-szkOzlött nyomás folytan, (las.l az ábrát) egy bármely időre tattó villanyszert gyönyört lánp állíttatik elő. Egy d«rab I Irtöo kr., Icésxp\'éna beküldése mellliU 1 írt 70 krért.
izpéni beküldése vagy utánvét mellett KI.OSS által üntnnben sza- Q
O
o o o o a
G O O
o o o o o o o
XTJ! CHAK. <1 PflT 50 BTJR
CS.\' ÉS KIR. SZAB. MOSÓ .« É P. Egy vulkanikus a forró hőségnek elíűntáilí cernerált eummi lemezzel. Legnagyobb mosási képességgel, elpusztitoatlan, a leggyengébb níi is könnyen moshat vele. Igen jut. ár. E gép f"!:>im!illiatlan, nem volna szabad egy jó házban hiányoznia, kiszorítja az eddigi összes legjobb gépeket és minden gondos háziasszony köteles egy" ily gépi-t beszerezni, hogy a rendes ]..osási kiadásait 50\'j,-kal csokkenlbesse. Egy havi haBznalat .itán a gép kiűzeti magát, eltekintve a lobbi előnyöktől és kellemeaségektöl, melyek c gép alkalmazása ne!-lett tapasztalhatók. Ara egy darabnak rsak 4 frt 50 kr. készpénz beküldése mellett vagy ntánvét mellett
Mindenki önaranyzó !
a*
Folyékony arany és ezüst.
UJ!
w ..•g.ranyozhatjí í^^^^mSSLtT^TJÍSS^ * 7"?\' U*L*V*<Í BHá » pofása- és tártéin O X "^"!«5 fából yi„ fémlKd való tlrí ak,í íírtSl 5Lf*í^ a kereKket, es.llárok.t, Sgurák.t, f.ragványokat. kosarakat vagv n
Q O
lég egy aveg aranyeke, [ecset nélknl | Ezen kita.ő szer
KitOno tiszteletiéi J^an Hiedenbauer.
^^^O^OOOOTOOOOOOOOt^OOOOOOOOoÓ
20 é v óta is tn e r t
B E R C E RféVa orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
(ir708i ["kin^élyek által ajiinlia Ausztria-MauyarorszáRban, Franczia oszág, Hómotország, Hollandban, Sohvoíczban, Homiiíban atbi. már tiz év ÍM¦ fényes sikerrel h*8iii*U»tik 1-
minaennemü tDÖrKűtegeii,
mint sxínto aj arezbór mindenféle tisatátalanságai
ellen küiünöoen * rüh, az idült és pikkely sömör elinti, a kusz, a aömSr repadvény, a és MZnkál a szeplff,
májlolt, ugynevezatt rétes orr, a fagydag, * lábizxadáai a gyermekek valamennyi külttú fojbetegaéget elleti. Eieu kinek mint a bórt tisztílo moedóazer ajánltalik.
Ára darab.onkiiithason lati utasítással együtt 35 kr.
A Herger-féle kótránj szappan 10%:^ töréény fakáirányt tártaim ;t5 (o\'elMbb gnndosnti vau kéazitvc a lényeg-ann küliinbnző a minden egyéb, a kereakedésnkben elóf\'irditló k .-.:r.\\ --.¦ .-.npanoklúl, mert eznn ssappan 3Ő°/B gíiczertn anyagot tartalmaz, tiuoin ülatazeres. —
Gsallsafe. fei!s.eriílése végett
a gyógj-szertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi ki- ¦„
állításon 1883 ban. V
Egyedüli helyettes a bel- és küljold réizére: m
A. HELL gyógy. Troppau
A agy ^Kanizsán Pragtr Béla gyógycz«résznél. B«
ítViWtVWsWiVLWk\'ArywivA
Nyomatott ifj. Wajdits József és Danielisz L. könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KÁMZSA, 1891, Julios Jl-én.
E / ö fit rie si dr: «»re . . . 5 frt - —
éi e»re.....2 frt 50 kr.
l(.gjrdr»Te . .... 1 frt25 kr tgyet tzau IO kr. -
HI RT) ÜTÉSEK i j. iáiból t..\'ü;sorb*ií 7, máaodatoi i. ¦ mindén további sorért 3 kr.
NYilTTÉRBtN ¦
.•Ut lotVokéDt 10 krért vételnek
ri. Kinc»tari :ii.-l.\'k mindcp CCjei|
bird«té**rt 30 kr utetendo.
Harm
a , nagy-kanizsai tanítói járáskor",
nczafllk évfolyam.
!ap nallpDÍ ét anyagi réatét He:! minden koaUmtay Bato* fi! Lajo» saerkesítő-kiadó nevére eiim zetten Magy-Kíniíiára bérmeutvaj interna dot
Hértn
en levelek n*m :\'ut..: tatnak el.
Kézfratek^vlMzt sea küldetaek
.katonai hadastyáa egylet*
. Aosgy kanizsai .KcréskedSmi Iparbank", a ,n.-kanizsai önkéntes -ttlzoltó-egykt*, a nagy-kanizsai kísdednevelő egyesület „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „oagy-ianizsai >er. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
A mit elhanyagol
Hazánk az okszerű gazdálkodás4
terén fokozatosan halad a helyes irány felé és mégis vannak különösen a mezőgazdaságnak némely ágai, melyek daczára hogy bő mellékjövedelmet juttatnak gazdáinknak, alig részesülnek kellő figyelemben, különösen az okszerű gazdálkodás, tenyésztés szempontjából. Az állam százezreket költ a lótenyésztés emelésére, százezreket költ a szőlőtermelés ujabbi felvirágoztatására, s összesen milliókat áldoz a mezőgazdaság javítására, mert bizony Magyarország lakosságának 80%-a tisztán a mezőgazdaságnak köszönheti mindennapi kenyerét.-
A statisztika — állami életünk, haladásunk hú tükre — sok tanulságos, sok szomorú, sőt megdöbbentő adatot tár elénk, mely adatok minden figyelmes olvasó érdeklődését nagy mérvben, hivatvák felkölteni.
Ezen adatok tömkelegéből magasan kidomborodnak az állattenyésztésre, különösen a baromfitenyésztésre vunatkozó adatok ugy, hogy meg kell állapodnunk e tételnél éa részletes, behato tanulmányozás tárgyává kell tennünk.
Lássuk tehát, mit beszélnek a számok? Az amerikai ^Eg^esült Ál iamok- hivatalos statisztikája szerint az egyes mezőgazdasági ágak közül a lakosság jövedelme a tejgazdaságból 250 millió, — a búzatermelésből 410 millió"— és a baromfitenyésztésből 540 millió dollár. Fran-cziaország évi jövedelme tisztán csak a baromfitenyésztésből 337 millió frankra rug. A magyar-osztrák állam lakosainak évi jövedelme az állattenyésztésből 25 miliő frtot tesz, a melyből ft baromfitenyésztésre mint jövedelemforrásra 13. millió frt esik
íme tehát a baromfitenyésztést, mely oly csekély figyelemben része-
melynek fejlesztésére és tenyésx-Debreczenben. Hivatalos lapja a ki
tésére az állam oly keveset áldoz, daczára e mostohaságnak, daczára az e tekintetben mutatkozott közönynek, hanyagságnak, a statisztika mint elsőrangú jövedelmi forrást állítja szemeink elé. s figyelmeztet bennünket a baromfitenyésztés intensivebb és melegebb felkarolására.
Mindenek előtt vegyük szemügyre a baromfitenyésztés jelen állapotát s ott. a hol hiányokat találunk, javítsunk.
A falusi gazdának ma fogalma sincs arról, mi az okszerű baromfitenyésztés?! A baromfi a folytonos beltenyésztés következtében teljesén degenerálódik, elsatnyul. A belföldi tenyészanyag is csenevész. Itt tehát vérfel frissítésről kell gondoskodnunk. Ha drága pénzen is, de okvetlenül be kell szereznünk faj baromfiakat, uj törzseket, hogy saját tenyésztésünket megmentsük az elsatnyulástól.
Hogy a baromfitenyésztés nem vett hazánkban eddig nagyobb lendületet, azt részben baromfi-kj?reske-deluiünk hiányainak tulajdonítom. A baromfitenyésztést még máig is csak kofaüzietnek tekintik, melylyel foglalkozni sokaknak derogál, nem kon-veniál.
Van idő, midőn a fővárosi pia-ezokon nevetségesen alacsony árakon kaphatunk baromfit, mert a piac? tul van terhelve baromfival; máskor pedig nem lehet megfizetni a baromfi árát, oly méreg drága. Azt hiszem, e bajon is az állandó vásárcsarnokok felállítása által segítve lesz.
E tekintetben még mindig a kezdetnél vágjunk. Legújabban megalakult a „Baromfitenyésztők orsz. egyesülete", melynek einöke Tolnay Lajos
tűnőt-4 szerkeszteti *iinzi szárnyasaink^ pdig valódi hivatottsággal bír az okszerű baromfitenyésztés elveinek terjesztésére. A lap a baromfitenyésztés terén nyert tapasztalatokat tárja olvasói elé, behatóan foglalkozik a baromfiak betegségeivel, utasításokat ad a gyógymódra nézve. Érdekesek még a galambtenyésztésre vonatkozó közlemények, különösen a pósta-ga-lambokra vonatkozó szakszerű fej -
Az egyesületnek az általa kifej tett tevékenysége által, sikerült magára vonni a földművelésügyi miniszter figyelmét is ; ki fölfogván e nagy horderejű közgazdasági kérdést, mindenben hathatós támogatást ígért. Különösen igen szükséges volna olcsó vasúti tarifa és & szállításhoz^ szük-:éges alkalmas vasúti kocsik. E tekintetben az állami beavatkozástól függ minden.
Nem mulaszthatom el ezúttal nr.ég egy nevezetes tenyésztési ágra figyelmessé tenni e lap olvasó-, illetve gazda közönségét. A házi-nyul husa Nyugat-Európa államaiban fontos élelmezési czikk. mag* Paris város lakossága évenként 3 millió darabot fogyaszt el. A nyul husa egyenértékű a juh és marhahússal. Egye meg ezt a hust a franczia meg az ánglius, — mondja talán e sorok olvasásánál nyájas olvasóm, — de én bizony nem eszem meg! E húsnak t. olvasóim, bizonyos vad-ize van, mert a tenyésztők vad nyúllal keresztezik folyton saját tenyészállataikat s azt mondják, hogy ezen keresztezésből származott nyulak husa valóságos délicatesse. Probatum est!
Egy nyulcsalád, mely áll p. o
hnst szolgáltat a tenyésztőnek. A ki-féaOtt szőr kilója 2—3 fit.-Bőréből a franczia keztyűsök finom keztyüket készítenek s évenként 8—10 millió frt értékű bőrt használnak fel készítményeikre. Felső-Ausztriában a nyúlszőrből finom, puha harisnyákat fonnak. Sok helyütt pedig a legértékesebb- prémek utánzására használják fél a nyul bundáját. A legutóbbi párisi, világkiállításon a legszebb és legkönnyebb női czilinderek, fantásie-kalapök, mind nyúlszőrből készültek. Különböző zekék, gallérok, karmantyúk stb. mind házinyúl prémbŐl ."[készültek. Sőt tengerészek számára nynlprémmel bélelt ruhák is ki voltak állítva A legszebb imakönyvek a franczia remekírók munkái nyul-bŐrbe foglalva, pénztárczák, iskolatáskák mind nyulbőrböl, mind bizonyságai annak, hogy a nyulbőrt mi mindenre föl lehet használni.
, Mindezek tekintetbe vételével ugy közgazdasági, mint pénzügyi szempontból igen előnyös volna, ha e példátlan jövedelmi forrásnak pezsgőbb életet bdnánk, nagyobb tenyésztés által.
Eperjes*? Istra
országgyűlési képviselő. Az egyesület 110 anya és egy him-nynlból, középeddigi működésében is szép eredményt-szerű táplálék mellett, mely dudvá-tud felmutatni. Rendezett néhány bői, gyomlálékból, ocsu vagy ros,ta-baromfi-Slitást Budapesten, Aradon, aljból áll, egy év alatt 30—40 irim.
1 _ ___¦
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Ezennel felhívjuk az érdekelt iparos s kereskedő körök figyelmét, hogy af évi július hó 1-én életbe lépő „Távírda üzleti szabályok és távirdai díjtételek" egy-egy füzete 20 krajezár árért az országos m. kir. posta és távírda gaz-dászaü hivatalnál bárki által beszerezhető. Sopron, 1891. július hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A budapesti kereskedelmi múzeum f. é. 458. az. a kelt értesítése szerint, az agyag-ipari kiállítás kedvező eredményénél fogva ezen kiállítás, mely f. é. június 30 án ugyan bezáratott, f. é. augusztus 15 én ismét megnyittatni és hat hétig nyitva fog állani. A népies fazekas munkák különös tetszésnek és keresletnek örvendvén, annyira, hogy tuluyomó részük már el is adatott,
kívánatos volna azok pótlásáról gondos kodoi Ennélfogva n gyei mez létnek a ke rüleibeü "fazekasok, hogy kü\'ömbözö ké szituiényeikből minél nagyobb minta-gyüj teményeket küldjenek. A muztom maga is — mint azt már tette — vásárolni fog azokból és az összeget az illetőnek azon-, nal kifizetendi. Ezen czélból a múzeumi igazgatóság több vasúti igazolványt is küldött, melyekből a reá reflektáló kiállítók jelentkezésük esetén ezen kamaránál .részesülhetnek. A beküldendő tárgyak mindegyikén az ái feljegyzendő és a láda tetején belül a küldemény jegyzéke és a küldő czime kiteendő. Sopron, 1891. július hóban. A kerületi keresk. és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. kereskedelmi miniszter ur ö nagyméltósága f. é. 20983/VI. bz. a kelt magas leiratával közhírré tenni rendeli, hogy a m. kir. államvasutak vonalain érvényben levő uj helyi díjszabás szerint munkások, ha legalább 3p főből álló csoportokban mázni kivannak, a Ill-ik kocsi-osztályt fél III. osztálya jegygyei használhatják és hogy ezen kedvezmény igénybe vételénél egye-.nesen az illető állomási tiszthez fordulhatnak, aki aztán a csapatokat összeállítja. Ezen intézkedés azért találtatott szükségesnek, niert több esetben egyesek üzérkedést folytattak oly formán, hogy a munkásoktól ezen kedvezmény kieszközléseért bizonyos közvetítő dijt szedtek és az Ösz-szeállitott csapatok közé .más, nem a munkás osztályhoz tartq^egy éneket osztottak be, és igy a munkámat, egyúttal pedig a m. kir. államvasutakat is megrövidítették. Erről az érdekelt körök ezennel Htesti-tolnék. Sopron, 1891. június hóban; A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Iskolák és iskolai r Értesítők. "
v .Értesítő a keszthelyi királyi kath. gymnasiumról 1890—91. Szerkeszté dr. Burány Gergely igazgató."
Bevezetésül közli Györffy JCodre tanár aA keszthelyi sir. kath. gymaasium története" czimü eredeti okiratokból merített munkáját. Ezen 88 lapra terjedő érdekes\' dolgozat határozott nyereség a a magyar pedagogia történetére nézve és csak kívánatos volna, hogy az .Értesítők" a saját tanintézeteikre vonatkozó történetet adnák, a helyett, hogy régen ismert és már más tudmáoyos müvekben közölt dolgozatok össze-vissza nyirbálva tálaltatnának fel, ekkor napvilágot látna az
T a a S S A.
Népdalok.
v.
Beinniin a szűrömet is ha Tolna, Pedig rá se tudok nézni a borra, Vén csapláros ifja lánya, angyalom Mondd ugyan meg, bal mire ia szomjazom
Ha netalán azt kitudnád találni Mért szeretek ugy hozzátok bejárni, Ürömömben a hideg is kilelne, Lv)hse iunám egy csepp bort se bitéibe.
VI.
Bej, ameddig édes anyám Sxép szarára hajoltam. Hint a madár a levegőn Boldog szabad lény Toltam; De mióta hajoltam más . " CtalogatÓ szarára:
Fogoly Tagyok, mint a madár Kalitkába bezárva. K kalitka a szerelem, Mag-.m Tagyok a rabja, Mert a kiért bele mentem. Nem hajtott a szavamra. Hej, de azért édes anyám Meg ne sirass engemet, Mert édes még az a kin is, Mit ezért ?0 szenvedek.
VJI.
Vájjon arról ki tehet, Mi tehet?
Hogy a rózsám mindig csak
Hiteget, bit-get.
Olyas mint a tünde azép
Délibáb,
Soh\'ze nagyja
Megölelni magit
Pedig i Arra n
•oayit kértem én
Hogy ne legyen oly nagyon Csapodár, csapodár, S addig-addig, míg egyszer Rajta veszt, Nyakán szárad Valami rossz kereaat.
MAROSH
Első szerelmem
— Elbeaaéles. — \\
Irta: X KirtoatTy l-ra^^N
(Folytatái és Tége.)
— Július de studiosusl — kiáltá Margit atentori hangon és olyat lökött rajtam, hogy a rózsacsokor kirepült a kezemből és messzire esett -
¦ — De Margit, micsoda dolog az I sipítá i nagynéni, vagy az .anyósjelőlt\' A\'kis Ördög lejtve uxrái.dozott atyjához, kinek kedvencze vata. Az apa barát-, ságosan jött felém.
— Ah kedves fiatal barátom, — monda kezemet melegen rázva meg, — hízelegve érzem magam e titulusra — tegnap csakugyan kitűnően jesett át a vizsgálaton \'Gratulálok!
A nagynéni is hozzám jött és anyai-lag üdvözölt
. — És most bizonyossá ez ünnepi öltözetben bucsu látogatásodat teszed nálam, nemde? — ^olytatá nagybátyám.— Sok szerencsét az egyetemen.
Lzzet ujbó! kezét nyújtotta és viha rosan rázta az enyémet
Zavaromban — észre se vettem, csak most pillantottam meg a bájos Miczi mellett egy napbarnitotta arczu fekete
bajuszos fiatal embert — odanyújtottam nagybátyámnak a csokrot, ki arra a gondolatra jött, hogy talán megemlékezés jeléül lisztelein meg.Őt evvel.
.— Ej, ej nézd csak, — mosolyga — mily gyönyörű csokrot hoztál nekem, vén tyrannásódnak! Ily figyelmet egyik tanítványom se tanúsított irányomban! Nézd csak Irma, —monda feleségéhez fordulva. — De hát ülj le kedves barátom, ne menj még. Margit, tedd e rózsákat vízben
— Pohárba vagy akóshordóba? — kérdé Margit pajkosan. Olyan nagy, hogy beleférne egy hordóbal
Mindnyájan nevettek, midőn a nagynéni felkelt, hogy azt a „fekete bajuszos\' fiatal embert bemutásssa
— Kedves Köpec/.i ur, íme.unokaöcsém Hazai Gyula Bemutatlak Kopeczi Bócz József erdélyi földbirtokos urnák, ki ép ma jegyezte e. Miczi leányomat
A jó nagynéni! Midőn ez örvendetes hírt anyai büszkeséggel közié, nem sejtette, hogy szavai megannyi tőrszuráskéot hatnak szivembe.
Pillanatig elhomályosult előttem minden, s folyton fülembe csengtek azon borzasztó szavak, de azért erít vettem magamon és könnyedén meghajoltam Miczi vőlegénye előtt, ki hatalmas vállas férfiú volt hozzám képest, s fájdalmas, de azért nyugott szívvel tolmácsoltam üdvkivána-taimat az uj párnak.
— A csalfa 1 ez volt egyedüli gondotatom; miközben mohón ettem a tortából és süteményből — bár étvágyon se igen volt — s bősz pillantást vetettem a párra. Azt hiszem boszuvágyből ettem annyit,
hogy a toriát szerető Miczi annál kevesebbet kapjon. De annál a megjegyzésnél, melyet jövendőbeli após jelöltem tett hogy Míczi már kitűnően tud főzni, nem fojthattam vissza kaczagásomat
A szép, de hamis kigyő az egész idö alatt nyugodtan ült ve\'.em szemben és mohón ette a tortát. Nem okozott neki lelki furdalást az a topat hogy boldogságomat tette tőnkre. Végre midőn vőlegénye anyósával mély beszélgetést folytatott megszólalt és hozzám fordulva monda:
— Nem lehetett máskép Gyula, na gyon jó pártáiét csináltam!
— Ah! hisz akkor jövőre a bajor tortákat tuczatszámra fogod megrendelni, — jegyzem meg csípősen — de hozzám mint orvoshoz nem szabad, kü<dened? Mert olyan embereket nem gyógyítok, kik készakarva teszik tönkre, egészségüket!
Miu\'án gyűlöletem ily nemtelen módon való nyilvánításának jelét adtam, felhasználtam az alkalmat aira, hogy távozzam. Egyedül akartam bánatommal lenni. A kis Margit a kerten keresztül a kapuig kisért útközben folyvást cse7egve és szökdécselve. Nem is figyeltem a kis leány pajzán jókedvére, kétségbeesett gondolatok kavarogtak fejemben és elhatároztam, hogy agyonlövöm magam, vagy mérget veszek be, vagy még okosabb, ha egy robogó vonat kerekei alá vetem magamat Igy tette tönkre boldogságomat, reményteljes életemet az a kaczér leány. Hát azért iparkodtam, tanultam s oly fénye-Ben tettem le az érettséget?
Obi Míczi, Miczi! — Könnyeim pa-
takként omlottak szememből s a fájdalomtól :keservesen zokogtam.
Ekkor puha, kis kéz fogta meg az enyémet és Margit vigasztalt A kis angyal!
— Ne Bírj Gyula! Miczi még.burgonyát se bír főzni és azt monda, — hallottam\', mert az ajtó mellett füleltem — hogy egy szakácsnőt, gazdasszonyt és két szobaleányt fog tartani — nem is, nem jól mondtam, két szakácsnőt, két gazdasszonyt és egy szobaleányt, így mondta. Szép doktorné lelt volna belőle! Örülj Gyula, hogy nem igy történt
— Igy könnyen tönkre\' mehetnek, — mormogám kárörömmel, ezzel Margitra néztem, kí gyönyörű barna szemével oly részvevő!eg tekintett reám.
Azelőtt nem tudtam, de nem is néztem meg soha oly jól, hogy ily gyönyörű szeme van. A kis Margit részvéte balzsamként hatott gyötrelmes fájó szivemre. De a következő pillanatban elrontotta bámulatom magasztosságát, midőn zsebéből szt. János kenyeret vett elö és hófehér fogaival majszolta, lábát felemelte és körültánczolt. Ismét bámultam a kis leányt és mindinkább arra a tapasztalatra jutottam, hogy ebből szebb leány lesz, mint Miczi volt. Szó nélkül álltunk a kertajtónál, bizalmasan nézve egymásra.
— Margitkám, — mondám ünnepé lyesen — én nemsokára a szünidő után egyetemre megyek. Fogaz-e néha a Gyula bácsira gondolni?
— Oh igen, — monda nevetve, — ha pedig megígéred, hogy szünidő után.egy nagy doboz bonbont éa Fok szt János
HAEMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 11-én.
iskolák levéltárábaq elrejtett sok kincs és a piidagógiai irodalomnak hozzáférhetővé tétetnék.¦ Győrffy az intézet fejlődésének három phasisát irja le: A gymnasium Ézent Fereocz-rendiek vezetése aíatt (1771—1796). A gymnasium csupán_vi lágiak vezetése alatt (1796—1808). A gymnasinm a csorna-prepontreiek vezetése alatt (1808 —1891.)
A keszthelyi főgyrunasítim létesítését illetőleg közölhetjük, hogy az minden kétséget kizárva biztosítva van, miután ugy a nagy káptalani gyűlés, valamint Keszthely város képviselő¦ testBléte a közoktatásügyi miniszter aTtHi^megszabott feltételeket elfogadta.\' A fögymnasium V. osztálya, azonban mégis-csak még 1892-ben nyílik meg.
A tanári karban működött 5 premontrei rendű és 3 világi tanár. Látogatta az intézet 4 osztályát összesen 135 növendék.
- — „A kolozsvári b%nnlakással összekötött Kereskedelmi Akadémia tizenharmadik évi "Értesítője az 1890—91-ik tanévről. Szerkesztette Kiss Sándor igazgató."
Bevezetésül közli az igazgató azon „Emlékiratot", melyet a kolozsvári kamara a \' közoktatásügyi miniszterhez intézett Ezen emlékirat szerzője pedig az akadémia ipa?karúja Ebben a kereskedelmi -szakoktatás rendezését tárgyalja a czik-kező és állást foglal a hazánkban túltengő kereskedelmi szakoktatás e II e n. És minthogy éppen Nagy-Kanizsán is" életbe lép . a jövő canév kezdetével a középkereskedelmi iskola, felette érdekes ismerni azon érveket,\'miket a kolozsváriak ujabb kére.-k\'edet mi iskolák- létesítése ellen íéiy hoznak-: „ . \\*
Valóban, a mi kereskedelmi életünk szükséglete messze mögötte marad a kereskedelmi középiskolák alkotásában kifejtett buzgóságuokaak, melyhez, ha még a kereskedői karnak ez iskolákkal szem ben el nem tagadbató tartózkodását ii vesszük, olyan már ma a helyzet, hogy még jelenleg sem lehetne a végzett növendékek felét sem elhelyezni, ha a köztisztviselők minősítéséről szóló törvény hivatali pályákat nem\' nyitott volna számukra. így aztán most abba a bajba még jobban bele estünk, a minek ellensúlyozására állíttattak a kereskedelmi középiskolák: ezek is szaporítják a félmüveit, hivatalt hajhászó proletariátust."
A kolozsvári akadémiával kapcsolat ban van egy internátus is, melyben kerek számmal 100 növendék lakott. E téren ezen kereskedelmi szakiskola úttörő, tanári kar 18 rendes tanárból és bárom kisegítőből állott.
Az iskola ez évi fentartása 20,655 frt 79 krba került, mely kői ti egekhez az állam 5")00 forinttal, Kolozsvár jjz. kir. város pedig 3000 forinttal járult. Az intézetet látogatta összesen 212 növendék.
V. EL dr.
Mezőgazdaságunk emelkedésének egyik hathatós eszközére).
Irt*: VASAD! BALOGEk LAJOS \'
Sanyarú tavasz, hideg időjárással (földdel bíró kisgazdának.
nak s egy ideig táplálja is\'annak életét, de nincs kitartás, kevés az ügybuzgóság, a kiterjesztett szárnyak lehányatlanak s lassan-lassan beáll a pangás.
Ez sarkalatos betegség, melynek okát fürkészni "igen szükséges dolog. De moat ezt mellőzöm. Ha már a miniszter ur az Ő 0Tii;etet boldogító törekvésében a gazdasági egyletekre teszi a fősúlyt, nem idő szerütlen, ha elmondjuk, mily működést várunk mi ezen\'szakegyletektől. Nem elméletileg foglalkozunk ez ügygyei, hanem egy gazdasági kört veszünk fel, mely múltban szorgalmasan dolgozott, most azouban — mily okokból, azt nem mondjuk el — szunnyadozik. Ti
Nevet nem Írunk, mert a kör működésénél tényleges részünk volt nekünk is. de mint követendő példát bátran merjük ajánlani.
A gazdakör tagjainak f/« számát a kisbirtokosok közül toborzottá össze.
Tette pedig azon helyes indokból, hogy a kisbirtokJlokaa\'k van jagosgyobb szükségük az egyesülésre, a rnronyihen a nagybirtokosoknak személyileg is van alkalmuk megismerni a legújabb gazdasági eszközöket, gazdasági szakirodalmat, beszerezhetnek kilüuö tenyészállatokat, nemes és bőhasznn tennömagokaí, egyszóval nincs előttük az alkalom elzárva, sőt nem is oly nehéz a haladás, mint a 10—30 bo!d
aggodalomba ejti a mezőgazdát, mert egyedüli legfőbb támasza, jövedelmi forrása a termelés, erre pedig nagyon kevés a kíTéíás, hogy csak közép terméssel is megfizesse a munkás nagy fáradtságát * A súlyos idő erősen kiált s kézzel I fogható dolgokkal tanítja a gazdát, hogy Kereskedelmi szakoktatásunk túl--] minden erejét és idejét ne áldozza a gazdálkodás., csak egy ágára, de birtokához
lengését az illusztrálja leginkább, ,ba K-\'.z^\': viszonyainkat a külföldi állapotok kai is Összehasonlítjuk^ A mi 13.S0OO0O lakosságunkkal szemben Ausztriának van "2O.OOO-O0O lakosa, kik közű! kereskedelemmel foglalkozik ! 99%, Németországnak van 45.000 600 Ukóea, kik közül ke-\' reskedéjemmel foglalkozik 8 99% és Frahcziaországnak van 36 millió lakosa, kik közül 12-33% foglalkozik kereskedés és forgalommal s mégis a mi középisko-láinknak\'mecfelelö kereskedelmi tanodája Németországiak, szinte négy akkora népesség mellett, vab 23; Francziaország-nak három akkora népesség mellett 7. s Ausztriának is önkéntességi jogot adó keresk. akadém\'ája miodőssze S vau, mert a 8 két éves tanfolyamu keresk. tanintézet^, valamint a magán kereskedelmi iikblak.egy rangban a mieinkkel nem állanak Magyarországnak 33 középkereskedelmi iskolája van. S még ez adatok mellett is ne. feledjünk egy nagy fontosságú különbségét..: Magyarországon az Összes kereskedelmi jparnál alkalmazottak csak felét teszil&aV önálló vállalkozóknak s így képüzletre esik egy tanoncz, segéd vagy szolga, á( mi világosan mutatja kereskedelmünk kis-kereskedelmi jellegét, melynek szükséglete naey részét e sze rint nem a kereskedelmi középiskolák, hanem a kereskedő tanoncz-iskolák vannak hivatva fedezni.
A kiáltó szó, jó termelőidre hullt. A gazdakör megalakult. Csekély egy frt évi díjjal. A kör első gondja volt szakközlönyt alapítani,-melyet minden tag díszes kiállításban, dús tartalommal ingyen kapott Ezzel táp adatott az öomivelésre. s el lett vonva a kisbirtokos az izgató politikai dolgok^ egyedüli és mindennapi tárgyalásától. Örömmel hallottuk, hogy a polgárok immár nem a világ ügyével, de saját mezőgazdasági kérdéseikkel foglalkoztak és az olvasott dolgok után kiiérleteket tettek. A gazdasági kör nagy területén, 28 községben, mindenütt tartattak vándortanárok áltat gyakorlati szakelőadások. E tanárok köziíl megemlítjük mint jeleseket Kori-tsánszkyt. Dömötört. Guzmannt, Früh-vírteí. Nagyobb községben télen át felolvasásokat tartatott a kör, .mindig nagy számmal vett rajta részt a kisbirtokos osztály.
Hasznos gazdasági könyveket is osztott ki ingyen a kör, a gazdaság minden ból.
Ez volt a kör szellemi működése. (Y6g» kő*)
aránylag, minden ágat vegyen müvelet alá. így aztán, ha egyik nem sikerül, a másik bizonyosan kisegiti a bajból.
Gróf Bethlen András földmivelési miniszter ur ritka buzgalommal s mondhatjuk alapos gyakorlati tehetséggel karolta fel a mezőgazdák ügyét s minden téren ígéri az állam segélyét — támogatását oda adni, hogy a gazdák boldogulhassanak.
Az a nemzet — nép iránti szeretet mely gr. Bethlen András miniszter ur keblében honol, megérdemli, hogy jóakaratának magvai, mezőgazdaságunkat emelni hivatott tervei, czéijsi dugába ne dőljenek, a mezőgazdák közönye, érdeklődés hiánya miatt hanem munkás sereg, figyelmes közönség kisérje a vezért Gróf Beth-en András miniszter ur működésének fő-eszköze az egyletek, gazdasági körök, társulatok.
Ilyenek szervezete az ö czélja^liogy ezek szerves működése hozza mozgásba a mezőgazdákat, rendezze ezek munkáját s ¦emelje jövedelmezővé a mezőgazdaság minden ágát. Ez igen helyes.
Mi is a mezőgazdaság emelkedésének egyik hathatós eszközéül az erők egyesi-
lését azegyletek, körök alakitiát tartjuk.. dfá án latM dis2t4rgy
Azonban szomorúan kell megvalta- a °-
nunk, hogy a nii országunk igen kedvezői™1\' a magyar nemességnél; a ennek talaja az egyletek, társulatok alakulási-1 révén sok pénzt hozott a pákasz konyhájára. Azonban az 1848—49-iki szép napok után a kolcsagtoll-kultusz is feledésbe merült sok más nemzeti symbolnmokkai együtt. A pákász ekkor hiába gyűjtögette a selymes tollakat, nem akadt, a ki megsze-
CSARNOK
.Pusztuló madarak.
Irt»: LAKATOS KÁROLY. (Folytatás.)
Hanem ennek az áradozó nagy szeretetnek, kegyeletnek megvolt ám a maga rugója. A szépen lengő „kolcsag*-tol lesöpört mindig kere-
kényeret fogsz\'bozn , akkor addig ugy- serü csalódás csak hasznodra vált. El szólván a napokat fogom számlálni, fogom felejteni a hütelent és követem ta-
\' Ez a felelet nem tetszett, uácsodat, teljes erővel tanulmányaimra
— Hagyd a tréfát, Margit, kérlek, lordltom igyekezetemet. Mond csak, nem fáj neked az, hogy oly > — Helyesen mondtad fiam, — monda
hosszú időre távozom ? i atyám örömmel, — tudtam, hogy nagyba-) resse A nemzet aludt, aludt mélyen
— Oh igen, egy kicsit, — monda; tyádtól szomorúan, eredmény nélkül fogsz | \' . , .»™r!és ¦ de pirvszer Margit és barna szeméből valóságé, kö- visszatéri!, de nem akartam szólni, mert Sokáig tartott a ^espede , de egyszer nyet lörölt szét. — De —folyuti bájos elrontottam volna örömödet. Nyolcztiz| csak a láthatár tisztulni k duzzogással — te Miczit szereted! Velem; év múlva megnősülhetsz, vagy még előbb, nem törődő!! Játsztál-e csak egyszer is | de még most ráérsz. ,..,!—p-. • öt év múlva Margit 18 éves.
szimlálám magamban. Oh,"mily szép lesz akkor! Öt veszem el, vagy senkit
- velem!
Ez utóbbi szavakat szemrehánvólag monda.
— Xe búsulj Margit, felelém, — ba a szumdo után hazajövök, — természetesen bonbonnal és szt. János kenyérrel — akkor fogunk játszani.
üt év telt el. Első szerelmemből tel jeseu kiábrándultam, s mint fiatal orvos . szülővárosomban letelepedtem, megláto-u-rfc .?„ TI " Som? -,0l)\' llStal"\'aS i8al,am Mwühétat. Margit gyönyörű, ma-
r^asív „st Jí-**-* •«*«. Aass
gombozzunk,
— Nem, inkább labdázzunk 1
— Jó lesz az is!
— Margit! — hangzott a házból. — Hol vagy oly sokáig?
— Isten veled Gyula, a mama hí, — monda Margit 3 sietve elszaladt. Visszakiáltott még:
— Ne gondolj többé Miczirel
¦ — A viszontlátásra Margit! —kiál-tám felije. S elváltunk anélkül, hogy megcsókoltuk volna egymást De mikor mindig oly kicsiny marad.
Ezzel gondolatokba merülve, hazaértem.
Otthon egyenesen atyám szobájába mentem.
— Nos Gyula, hogy fogadtaktéged, mint Miczi vőlegényét? — kérdé atyám egész komolyan.
— Felismertem a nézetedet atyám, viszonzám szintén komolyan — és e ké-
jesen elhízott.
Margit és én régen vonzódtunk egymáshoz s csakhamar forrón szerettük egymást.
A bonbonoknál kezdtük és az oltárnál végeztük. A, következő tavaszazai a bájos leánykát már mint feleségemet vezettem haza. A legjobb asszony a világon, valódi mintaképe egy forrón szerető hitves-társnak és kitűnő gazdasszonynak, többet tudó, mint burgonyát héjában főzni.
Midőn pacienseimtől fáradtan haza jövök, ö az, ki csókjaival halmoz el,;, nem tortával vagy süteméoynyel traktál,, hanem saját készitményü kitűnő pörkölt^ tel vár vacsorára.
Azóta sohase tettem magamnak szemrehányást hogy első szerelmemet miért szalasztottam el, mert a második és utolsó szerelmem hü maradt hozzám és a boidog családi élet mindent feledtet velem.
Lassankint a hazafiság melegénél nj virágok kezdtek fakadni a nemzeti eszmék bemohosult sírján. Az idegenszerűség sokféle sallangjaival szakítva, kezdte levetkőzni a magyar a „rut idegen mezt" is daliás testéről s előszedte rég* nélkülözött szép nemzeti öltönyét. Ekkor a bársony-kalpag régi dísze, a lengő „kolcsag* is újra elfoglalta helyét a ,ragyogó nagy győDgy-beszegezve" e ezzel együtt fölkerült ismét a régi toll-knltnsz is. mely a dicső hajdankor daliás leventéinél egyik jellemző nemzeti symboluraként szerepelt.
A \'hazafiság, pengő sarkantyú és tollas kalpag ünnepet ült. Fáczán-, sastoll , darutollas kalap lett a jelszó, egyik fó ideál- s ezek mellett emlékezetbe került a már-már elfeledett szeplőtlen tisztaságú selymes „kolcsag" is, ez az igazi nemzeti disz, mely a régi magyar nemesi háztartás ékességéi közül soha nem hiányzott s mind elsőrangú szerepet játszott.
Hanem — sajnos — már nagyon ritka lett a finoman lengő drága disztoll. Megemésztette az idők vasfoga, a rágó moly, meg az elfe. ledtetés átka. A mi még megmaradt,
az nagy értéket képviselt, s mint leg-tőbbnyire családi ereklye, nagyon becsültetett is Ős féltett tárgy volt a családoknál. Még pár szálát is aranynyal fizették afcJ-c- a „kolcsag\'Vnak mégis1"" ritkán kééÁt.
Hanem segített a bajon Kostyál Ádám uram, a sujtásos Öltönyök, jól feszülő attilák abban az időben országszerte nagy hírnévre\' kapott ?agymestere. -Megkereste a lápi embert vadon országában és megbízta a keresetté vált divaíczikk minél nagyobb mennyiségben való előterem-tésévef.
És a pákász derekasan meg is teleli a megbízásnak.
Bihartól Békésig, ettől Hevesig é azou tul, túl még a híres Nagy-Kun ság messze sárrétjein is, mindenütt a hol csak a tollát féltő kócsag tanyázik, a; lápi embernek ettől fogva csak ő volt az ideálja, a szó teljes értelmében szerelmes bele. Legfőbb vágya egy-kettőnek megejtése s talán még éjjel is kócsagról álmodott.
Nem volt a rétnek, lápnak oly titkosan eldugott helye — hol e királyi vad tanyázni, fészkelni szokott, hogy a pákász fel ne kutatta volna. Régi vadászok közvetlen tapasztalatok után állítják, hogy minden sárrétnek a maga pskászai egészen megközelítő pontossággal meg tudták mondani, hogy például a rétnek ezen 03 ezen a részén, helyén s egyenként a többiekco, hány kócsagfészek van, hány áll fán, hány lent a mocsárban, nádüstökezim eresre rakva; egy ugyanazon fán mennyi a fészkek száma, melyikben van tojás, melyikben fióka és hány darab; kö rülbelül mennyi a réten a csapatokba verődött, fiatalkori legényéletet s a meddőség sivár napjait élő kóbor kócsagok száma, s hol, melyik porondon, szigeten szoktak tartózkodni éjen te, nappal s esetleg a nap különböző szakában: röptükben merrefelé tartanak, hova búznak, mit csinálnak és meddig maradnak ott stb. (Folytatás köv.)
Hírek.
. — Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy az 1891. évi had mentességi dij, valamint a föld- és házbéradó után kivett általános jövedelmi pótadó kivetési lajstromot az 1883. évi 44. t cz. 16. és 86. §. értelmében\'N.-Kanizsa város tanácsi érmében a mai naptól számítva S napon átközszeinlérekitétetettolyczél-bót, hogy az a hivatalos órán belül az
még ugyanazon, valamint a rákövetkező napon a laktanyán, valamint a gyakorló téren szemlét tartott teljes megelégedését nyilvánítva katonáink kiképeztetése felett
— Soldner (HlrscheJ) Julcsa k. a.
városunk szülöttje:"\'haza érkezett, hogy a szünidőt szülei körében töltse. Az idén -fejezte be Bécsben Rokitánsky hírneves énektanárnál művészi tanulmányait. Alkalmunk volt gyönyörű énekét hallgatni. Hangja úgy terjedelemre, mint tartalomra nézve bámulatosan fejlődött: érczes és\' lágy, tiszta, üde és terjedelmes, reeister-rel bir. A fiatal művésznőnek szép jövőt ; jósolhatunk.
— Köszönetnyilvánítás. A kereskedő ifjak Önk. egylete folyó hó 4-.éu tartott vigalma alkalmából felülfizetni szíveskedtek: ifj. Fesselhofer József 4 fit 40,
\'kr. Unger. Ullmann Elek 3 frt 80 kr. iWeisz L. és F. 2 frt 50 kr., Tivolt János 2 frt 40 kr., Grünhut Henrik 2 frt Székely Tivadar 2 frt, Nádor Soma, N.N., líosenfeld Lajos egyenkint 1 irtot; Kasíer Miksa 80 kr., Schlesinger Lipót 80 kr., Gross Albert T>0 kr., Schweizer József 50 kr., Perkó Péter 60 kr., Berger Zsigm. 30 kr.. Dobrin Rezső 40 kr., Fischer Alfréd 40 kr., Grünbaum Vilmos 40 kr., Kondor Ödön 40 kr., N. N. 40 kr., N. N. 40 kr., N. N. 40 kr., N. N. 40 kr., Reich 40 kr., Reichenfeld Sándor 40 kr., Thuru Lipót 40 kr., Walder-Béla 40 kr., N. N. \'40 kr., N. N. 20 kr. és N. N 10 kV. A fe-lülfizetések összege 29 frt 50 ki^ mely az egylet segélyalapjához csatoltátott A szíves fel ül tize tőknek, valamint mindazoknak, kik vigalmunk iránti érdelöiíi?-sdknek látható jelét adák, ezennel hálás köszönetet mondunk. A kereskedő ifjak önk. egylete vigalmi bizottsága.
— Hynien, Spitz Izidor a csáktornyai izr. hitközség kántora f. hó 9 én dél -e ött esküdött örök hűséget városunk egyik szépének Wortmann Paulina kisasszonynak, a helybeli izr. imaházban.
— Eljegyzés. Neufeld Nándor ur Kapronczáról eljegyezte L-íitner Janka kisasszonyt, Leítner Gáspár, tótszentmár-toni földbirtokos kedves és szép leányát.
— Gyűjtés az orosz ssidők részére. Az izr. hitközség elóljirósaga határozatából izraelita polgártársaink körében a muszka zsarnokság áliaUüidöi-ött hit orsósaik javára gyűjtés van folyamaiban, mely az eddigi adományok után ítélve; néhány ezer forint segélyösszeget fog eredményezni.
— Somsslch Andorné szül. kisje-jeszeni és megyefalvi Jeszenszky Zsuzsanna jnlius 3-án Saárdon 49 éves korában megba\'t A saárdi Somssich ház rég-időktől fogva hagyományos gyülhelye volt a magyar köiélet előkelő tényezőinek. A .megboldogult maga is befolyt a megyei közügyekre, még pedig vagy férje által, vagy ahol tehette, maga is. Kü\'önös előszeretettel c-fingott a magyarság terjesztésén és a nemzeti érdekek ápolásán. Nagy buzgtlniat fejtett ki a népoktatás t*rén, a melyet ugy anyagilag, mint erköl-c-ileg gyámolított Előkelő házában a fiatal festők és zeneművészek mindig szives fogadtatásra találtak. Ezenkívül a jóté-
érdekeltek által megtekinthető, hogy
netáni felszólamlásaikat megtehessék és j konyságot is nagy ménekben gyakorolta, pedig a)azonadóiók, kik az illető lajstrom "Halála az egész megyében nagy részvétet ban tárgyalt adónemmelrmár a múltévben keltett s temetésén ott volt a vidék intel-voltak megróva, a lajstrom kitételének] ligencziája, az iparos teát Öletek, egyletek napját, ^azon adózók, kik a kivetési lés a szegényebb néposztály is. Ravatala lajstromában megállapított adóval folyó, valósággál el volt árasztva koszorúkkal.
évben eközben roVattok meg, adótartozásuknak az adőkÖnyvecskéjükbe történt bejegyzését követő 15 nap alatt, a városi tanácsnál Írásban benyújthatják N.-Kani-zsa város tanácsa, 1891. július hó 10. A városi tanács.
I-wmmm^mmmtmm mult szómba f 1Í31UÍtJV*\' I ton délután 1
Ez a szórnom hír nem jött váratlanul. Napok óta vivődött a halállal szívós fizikuma, mig lerótta adóját a természetnek. Fényes életpályáját, melyen a dic.-öség sugaraiból és a martyr töviskoronájából egyaránt kijutott része.most másféléve, papi jubileuma alkalmával bőven ismertette a napisajtó.
— Kitüntetés Melegen érint bennünket is az"a szép figyelem, mely Maroshalmi Gyula barátunk és munkatársunkat a napokban érte, csinos szép dalai révén. A dolog egyszerű volta ez: Reményi hazánk ünnepelt zeneművésze Győrben hangversenyezvén, véletlenül megpillantotta égy barátunknál ,a „Zalai Közlöny" egy legújabb számát, mely&en Maroshalmi ur szép dalai: („Be szeretek a rózsámnak ...", „Alig nyíl ki á*lány szeme\' fehére... "czimüek) voltak a tárczában. A kis pajkos da\'ok annyira megnyerték a nagy művész tetszését hogy legott megzenésítésére határozta magát. S nem csak ezeket, de a már eddig kiadottakat is, melyek Kiváló érdemeit egyháza, hazája és ember | „Ábránd Világ" czimü kötetben már ne-táróai körül ismeri az országban mindenki.\'hány éve napvilágot láttak, szintén meg-
Tudományát a távoli nyugot legkiválóbb szellemei is elismerték s a hol Haynald valaha megfordult, rokonszenvet és tiszteletet ébresztett a magyar név s a-magyar klérus iránt Egyházmegyéjében a kultúrának ő volt első zászlóvivője, iskolákra és templomokra nV\'Üókat költött s a tudomány és művészet minden ága Mecae-nast tatáit benne. Hogy politikai és egyházi működése mellett az érseki uradalmak ügyeit\',se hanyagolta el, bizonyítják ez uradalmak folyton növekedő jövedelmei.\' Temetése óriási részvét mellett műit szerdán történt Kalocsán. Vele Magyarország harmadik bíborosa is sirbászálltAzö.v.fN.l — Schulenbnrg János gráf altábornagy a közös hadsereg 33 ik hadosz tályának parancsnoka Komáromban, ki
rendelte. Szívből gratulálunk mi is e szép Sikerre. #
— Nyári mulatságok A kereskedő ifjak önk.\'egylete vigalma, mely hazánk nagy tragikája Jászai Mari itteni vendégszereplése folytán *% bó 4-revhalasztatott, a tragikumtól csak nem birt^ megszabadulni. A gyönyörű idő a buzgó rendezőséget a vigalom színhelye még imponzán-sabb díszítésére buzdította és a fáradságos, költséges munka valóban megérdemelte volna, hogy minél többen gyönyörködjenek benne. Este 8 óra van: a pénz-tárnyiiás ideje. Felgyúlnak a mécsek ezrei;
— vigan, hiYogatólag lengtek a zászlók;
— mosolygó, önérzettől sugárzó arczczel Öl Weisz Bódog pénztároskodó háznagy a pénztári^asztalhoz; — a zenekar rágyújt
nek parancsnoksága alatt a helyben álló- \\ a nyitányra.... de óh fátum! hirtelen másozó 48-ik gyalogezred zászlóalja ál!, \\ beborul a láthatár, szintúgy a derék ház-f. hó 9 én délután városunkba érkezett és 1 nagy arcza és a vigalom Zártkörűsége
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JÚLIUS ll-én.
- Pécsről vesszük a hirt A mult napokban Nagy-Kanizsán a sörházudvaron volt Monténegro-féle állatsereglet innét Pécsre ment és mint halljuk az állat-szeliditőt, ki naponta hajmeresztő mutatványokat produkált az oroszlán ketrecz-ben, Pécsett az oroszlánok széttépték.
— Értesítés a kolozsvári kereskedelmi akadémia beolakásába való felvételről. A száz tanutó benlakására berendezett kolozsvári kereskedelmi akadémia internatusában az Í890 — 91 ik tanév végével üresedésbe jöit helyek uj folyamodások aiapján f. évi augusztus 15 ig fognak betöltetni. A benlakó tanulók az igazgató, 4 rendes tanár és 5 tanárjelölt szobafőnök közvetlen felügyelete alatt vannak, kik mindnyájan az intézetben laknak. A benlakás modern hygiéuia köve telményei szerint egészséges, tágas, lakó-és munkatermekkel, ebédlővel, koródával, olvasó-, zongora-és játszószobákkal, tágas szellős udvarral, a tornászat és vívásra teljes berendezéssel van ellátva. A bénla-kás évi dija 350 frt teljes ellátássa! (élelmezés, mosás, fürdés, kiszolgálás, gyógykezelés.) Meghatározott időben német és franczia társalgási órák tartatnak. Az első osztályba a középiskola négy alsó osztályát végzett növendékek vétetnek fel. Részletes progismmot megkeresésre küld az akadémia igazgatósága.
— Eljegyzés. Stieder Kálmán keszthelyi vaskereskedő e napokban váltott jegyet Sujánazky Etel kisasszony nyal, Gyarmaty Lajos keszthelyi vendéglős kedves leányával.
— Lnpunknak helyben uj kihordója van, a jó öreg Koch bácsi, ny. levélhordó teljesiti elég fürgén az ebbeli teendőket, kinél lapunkra elő is lehet fizetni, vagy a nyugtát megrendelni. Kihordáskor, mely minden szombaton délelőtt történik, egyes számok is nála 10 krajczárjával kaphatók.
— Prímltía. Ptp Antal gyór-egy-házmegyei növendékpap, Pap György keszthety-gyenes-diási lakos fia, juuíus hó 21-én mutatta be az első szent miseáldozatot a gyeneii kápolnában. Az nj misés áldozárt Dr. Bita Dezső egyetemi tanár vezette be a vérontás nélküli áldozat bemutatása alatti teendőkbe, raig az egyházi szent beszédet Kriszt Jenő, keszthelyi" káplán, a kápolna előtt, az Isten szabad ege alatt tartotta; kitűnő szónoki tehetségével ecsetelvén a nagy nap Jelentőségét. Mise utin áldást osztogatott a jelenvolt igen nagyszámú hivökre.
— Vásár. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy a Zalavánne-megye területéhez tartozó Nagy Kanizsa rend. tan. városban a f. é. október bó 9 ére eső, illetve akkor kezdendő országos vásár ez évben kivételesen október hó 19 én és a következő napokon tartassák meg.
— Iparostanonczok vizsgája. A keszthelyi iparostanoncziskolában a lefolyt tanév záróvizsgálatai június hó 21 -én tartattak meg, mely alkalommal a jelenvolt nagyszámú érdeklődő közönség az iparos tanouczokuak az egyes tantárgyakban — ugy a rajzban tanúsított előmenetelükről is a legszebb sikert constatálta. A vizsga végeztével kiosztatott az ipartestület által adományozott 6 frt ösztön díj, melyben 5 tanoncz részesült.
— öngyilkosság. Kalárs Venczel keszthelyi lakos asztalos, 18 éves fia Gusztáv, ki atyjánál aaztalostanocz volt, m. hó 22 éir-a délelőtti órákban, egy alacsony gyümölcsfára felakasztotta magát, s mire atyja észrevette, már csak bült tetemét vághatta le. A szerencsétlen fiu gyógyithatlan betegségben szenvedett s hihető, bogye miatt követte el az öngyilkosságot.
— Gyilkossági kísérlet. Mányóki Gyula keszthelyi lako3 neje feljelentést tett a keszthelyi kir. járásbíróságnál, hogy férje egy éltesebb növel szerelmi viszonyban él, s ezt házához is vetjte és ezen idő óta őt folytonosan verte, míg szeretője burgonya főzelékbe kevert bogáretetővel őt megmérgezni akarta s csak
\' a gyors orvosi segély mentette még~V"be-következbető komolyabb baj következnie nyéltől. A vizsgálatot Csesznék Miklós aljárásbiió vezeti.
— Lj zenemű. .Janka" a czime azon 1 csárdásnak, melyet zamatos magyar zenéje
által máris igen nagy kedveltségnek örvendő Huber Gyula fiatal tehetséges zeneművész zongorára szerze és Mantuano Janka úrhölgynek ajánL A dallamos valódi magyar zenéjü* igen csinosan kiállított mű szerző sajátja és nála kapható. Megrendelések Huber Gyula s. lelkésaj czimére Kdptalan-Tótiba u. p. Gulács ihtézendők. Ára a műnek 60 kr.
— Fényes elismerésben részesül nemcsak hazánkban, de külföldön is a „Hungária-kávé", melyet Szaíády Antal feles naxánkfia gyárilag készit Láttuk a lütnchi, raarseíllei\\és brüsszeli legújabb kitüntetési érmeken és diszokmányokatí melylyel e kitűnő gyártmány ujolag réaze-sittetett Hazánkban ez idei kiállításokon Temesvárott és Komáromban haaonlag szerepel.
i :
— Megyei r. h. Vízi-Szent-György körjegyzőjévé- Plichta Béla választatott meg. — Dr. Síabó Zsigmond Bilatoa-Fü-reden kezdi meg onosi gyakorlatát — Kollátszegen egy korcsmárosnét egy katona véletlenül veszélyesen meglőtt.
— Hazai r- h. Hátszegen a gyermekek közt fekete himlő uralg. — Egy millió forint értékű egy krajezáros rézpénz veretik az állami pénzverdében.;— A magyar és osztrák elmeorvosok gráczi con-gressusa szept végén tartatik meg. — Horváth Boldizsár legutóbbi országgyűlési beszédét politikai hattyúdalának nevezé.
— Külföldi r. b. Vilmos császár nagyanyja az angol királynőnél látogatást tett — New-Yorkban mozgalom ^indult meg. hogy külföldi consulaioknál magya-1 rul is lehessen beszélni. Helyes I — Ferdinánd Románia trónörököse, szerelme miatt lemondott a trónról.
— újszülött gyermekek, kiket anyjuk vagy ^pen nem, vagy csak részben szoptathatnak^ vsrmésze\'es módon egyedül a Nestlé H.-féíe gjVrmektápliszt által nevelhetők fel. A Nesilé féle gyermektápliszt, ajánlva a legelső orvosi tekintélyekés gyermekorvosoktól. 25 éven át mindazon esetekben, amidőn anyatej legjobb és tökéletes pótlásról volt szó, fényes eredményt mutatott fel és az egész kontinens gyermekmenhelyei- és gyermekkórházaiban ezen irányban a legjobb eredménynyel használták, amit számos bizonyítvány igazol. A legjobb alpesi tejből, búzalisztből és czukorból van egybeállítva; csak tiszta vizet kell belé önteni és egyszer felmelegíteni. A gyermekek szívesen eszik és igen szépen fejlődnek e liszt használata közben. Leírások kiváoatra ingyen és bérmentveküldetnek. Főraktár: Berlyák F nél Bécsben 1. Nadlergasse 1. Raktárak vannak az osztrák magyar monarchia minden gyógyszertáránál.
— A legérdekesebb kiállítás: Az 1848—49-iki szabadságharezunk képekben. Heotaller Lajos orsz. képviselő és Fárnek Béla által sok évek óta gyűjtött és kiválóan érdekes 48 —49-es gyűjtemény kiállítása néhány nap múlva a fővárosi vigadó több termében megnyílik. E nagyon érdekes kiállítás tartalmazza — és ugy szólván majdnem egész teljességgel — mindazokat a képes ábrázolatokatmelyek az 1848 —49-ik* 3zabadság-harczunkről s annak szereplőiről hazánkban, és Amerikában felkutathatók és megszerezhetők voltak. E gyűjteményben 1600 (egyezerhatszáz) kép van mindenféle fajtájú és nagyságú olajfestményektől kezdve a fényképekig, meg a metszett vagy litografált képekig. Érdekes és fölöttébb jellemző, hogy e gyűjteményben 205 kép Kossuth Lajost ábrázolja és hogy mind a 205 Kossuth kép, más-más nyomtatásban megjelent kép s legnagyobb része külföldi származású. Az egész a legváltozatosabb és a legérdekesebb quod-libet, igazán szemlélhető kommentárja annak a frappáns hatásnak, a melyet szabadságharezunk égy egész mivelt világban tett. E jeies kiállításnak érdekesebbé tételére, Pázmándy Dénes és gr. Károlyi Gábor orsz. képviselők is közreműködnek és a birtokukban levő 48—49-re vonatkozó tárgyakat szintén kiállítják. Gr. Károlyi Gábor ezenfelül a kiállításnak engedi át Kossuth ama legújabb életnagyságú képét is, a melyet az ő magrendelésére Karlovszky Bertalan, Parisban élő hires magyar művész festett most. E kiállítás rendezői kérik egyúttal az egész hazai közönséget, hogy a birtokukban levő szabadságharczi emlékeket a kiállítás tartaméra viszontszolgálatért vagy meg határozott díjért átengedni szíveskedjenek. Minden ilyen küldemény Hentaller Lajos orsz. képviselő és Kárnek Béla uraknak Budapest, V. a fővárosi vigadóba czimzendő. A legcsekélyebb, kiállithatÓ tárgyat beküldő ia egy életnagyságú fény kép imitácziót kap Kossuth vagy valamely jelesebb költőnk arczképéböl. A kiállítás befejeztével pedig a gyűjtemény tulajdonosai több száz darab érdekes tárgyat úgymint nyomatott és festett képeket plakátokat, fegyvereket stb. ajándékoznak a budapesti, kolozsvári, aradi, kassai stb. olyan muzeumoknak, a hol 48—49-es ereklyék r\'vannak. A kiállítás sikerére fölöttébb kívánatos volna, ha abban festő és szobrász művészeink is részt vennének annál inkább, mert most nyilik először alkalom annak a bemutatására, hogy történelmünk egyik legjelentősebb epizódja, a hazai képző-művészetet hogyan inspirálta. Különben igen kiváló művészek mint Zala, Roskovits, Stettka, Mar-gittay, Spáoyik stb. megígérték, hogy fognak kiállítani képeket.
— A nyaralás, fürdóxés, utazás és kirándulás igen lényeges kellékei az állandó jó egészség és lankadatlan munkaerő fentarásának. De hogy a kívánt célt valóban elérhessük, okvetlenül szükséges, bogy mindenki, mielőtt nyaralásra falura vagy fürdőhelyre, nyári átázásra
avagy kirándulásra indulj kellőképen lássa el magát mindama szükségleti czikkekkel, melyek mig egyrészt megvédik egészségét az idő változásai ellen, másrészt a kellő kényelmet, gondtalanságot s kellemes szórakozást biztosítják számára és azt eredményezik, hogy test.es lélek valóban felüdül s uj erőt, uj kedvet nyer a munka folytatására. \'A nyaralási-fürdőzésí sair,on alkalmából, az-elmondottak alapján, fővárosi levelezőnk felhívja a figyelmet Kertész Tódor fővárosi ismert diszmüárukereskedő Üzletére (Dorottya-utcza l. sz.), hol az idevágó nyaraló, fürdőző, vadászati stb czik-keknek legnagyobb és leggazdagabb raktára található. A czég terjedelmes árjegyzékéből,—mely ezrekre menő különféle czikket tartalmaz,—a jutányos árak demonstrálásául sorolunk fel egynehányt: pl. indiai hintaágy fák közé vagy szobában 4.50—20 frtig, laposra összetehető szék gyalogsétéra f,sétabot is) 2 frt 70 kr., japáni napernyők 80 krtól, kerti legyezők 10 krtól felfelé, szodavbkészitőgép 7--15 írt, fagylalt készitó (önműködő) 5— 9 frt, kávéfőző gép 4.80—10 frt, paradicsom és gyü-mölcsprés 60 krtól 1.20 frtig, lignum ssne-tum kuglizó golyók 1.15 - 2.85 frtig, kugli bábák 2 frt 50 kr., Flóbert puskák 7—20 frt., egészen uj vacum-pÍs2tolyok a czéllő-vés begyakorlására felnőttek éa gyermek számára I frt 50 kr., teljes tornakészlet 5.50, tornaczipő 2 írt 50 kr, gyermekhinta 3—10-írt, két vívó készlet 23 frt 50 kr, gummi lapdák 15 krtól\' croquetjáték 9 —20 frt,Lawn-Tenn;s 42—100 írt karikajáték 12 pár 1.60 frt, veloczipéd fiuknak 8—15 frt.papir-léghajók 50 krtól, színes lampionok 15—eokrigsaz uj nyári játék: Cóér-mont szállóernyö 50 kr. A vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesíttetnek smeg nem felelő tárgyat aczég készséggel kicserél.
Irodalom.
— „Ország-világ"\' Felelős szerkesztő: Benedek Elek. (XII. évfolyam. (Július—szept.) A július—szept. évnegyed alkalmából bizalommal kérjük t. olvasóinkát az előfizetés megújítása s lapunknak ismerőseik körében való ajánlására. Örömmel tapasztaljuk a müselt magyar közönség folyton növekedő érdeklődését rokonszenvét lapunk iránt s mi rajta leszünk, hogj ezt az érdeklődést, ezt a rokonszenvezel ne veszítsük. Tartalmasság, változatosság, érdekesség, a társadalmi, irodalmi, művészeti stb. kérdésekkel való semmiféle mélléktekintetek által nem korlátozott foglalkozás — ez nagyban a-mi program-munk, melyek keresztülvitelében a legjelesebb író-gárda van segítségünkre. Az .Ország-Világ" rendes tarlalcakétregéoy, több novella, tárcza, élet- és-jellemrajz,az ismeretek különféle ágait felölelő czikkek költemények, heti krónika, különféle rovatok, Kök világa divattudósitásokkal, képekkel ?-b. Minden számban 10—15 önálló közlékeny. A július—szept negyedben folytatjuk Tábori Róbert nagyérdekü regényét, úgyszintén Jerome K. Jerome pompás humorú illusztrált útirajzát. Az .Ország-Világ" előfizetői évenkint 6 mű-mellékletet kapnak. A másodikat Basch Gyula jeles festőnk („Hapták!" czimü pompás genreképét a húsvéti számmal küldtük meg. Ugyanakkor küldtük meg nj előfizetőinknek a tavalyi batmümellék-ietből a harmadikat A harmadik mümel-lékletet júliusban küldjük meg s ezzel a tavalyi negyed kei. Azoknak, kik újévtől kezdve előfizetnek, még mindig megküldjük a tavalyi karácsonyi számot (száz szerkesztő arczképével, dolgozatával stb.), nemkülenben a tavalyi bat műmellékletet Az .Ország-Világ* rendes előfizetési ára egész évre 10 frt, de 8 frtért rendelhetik meg úgy a .Budapesti Hírlap", mint az „Egyetértés* előfizetői, nemkülönben a papok, tanítók és tanítónők is. A heti krónikákat ezután is Székely Huszár írja, időnként Andronikus, Xtropos és Siace-rus. Ezenkívül állandó dolgozó társaink: Abonyi Árpád, Bátsony István, Hock János, Kozma Andor és Szécsi Ferencz. Mutatványszámokat kívánatra iiigyen küldünk. Előfizetési feltételek: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr., egy hóra 85 kr., egyes szám 20 kr. Az .Egyetértés" sel együtt rendelve: Egész évre 28 frt, félévre 14 írt, negyedévre 1 frt. egy hóra 2 frL 50 kr. A .Budapesti Hirlap"-pal együtt rendelve: Egész évre 22 frt, félévre 11 frt, negyedévre 5 frt 50 kr,egy hóra 1 frt 90 kr. Az előfizetési pénzek— legczélszerübben-postautalványon — a kiadóhivatalba (Budapest kecskeméti utcza 6. az.) küldendők. Az ,Or szag-Világ" szerkesztősége.
— Isten hozzád szerelem! a czime Serao Matild legújabb regényének, mely Singer és Wolfner ,Egyetemes Regénytárában\' legközelebb megjelent A magyar közönségnek most van először alkalma nagyobb művet olvasni a kitűnő olasz Írónőtől, ki nemcsak hazájában a jelesek jelese, de általán az összes modern irodalmak egyik legérdekesebb tüneménye, egyik legerősebb tehetsége Serao Matildban a legmélyebb női lélek illeti az irót a ki csupa
férfias izmosság és művészet. E regényben a legnagyobb titoknak, az asszonynak lélek-világát tárja elénk egy óriási szenvedélyű drámában. 0:y emésztő tűz ég e lángoló szerelmet festő könyv minden lapján, mint a Vezúv alatt, hol ez a tragédia lejátszódik. Az ember már rég félretette ezt a könyvet, mikor csodálatos elevenségü alakjai, kikben annyira hiszünk mint jó ismerősök egyre velünk vannek és gondolatunkban tovább é i :iek- a tovább cselekszenek. A lelket ennyire megtermékenyítő hatása csak a legnagyobb köjtöi alkotásoknak van és ezek közé méltán sorozhatjuk a nagy olasz írónő lebilincselő érdekességü művét. A mü, melyet olasz eredetiből Tóth Béla fordított magyarra, két kötetre terjed éa a diszes vászonkötésü 22 ív terjedelmű Két könyv ára 1 frt.
— Két uj csárdás jelent meg Méret lg-nácz zenemükereskedö kiadásában Keszthelyen. „Hévizi emlék-csárdás" Hariny Bélától (ára 60 kr.) és .Balatonmellék\'i csárdás" Huber Gyulától vára 1 frt). Mindkét szerző neve előnyösen ismert a zenekedvelő közönség előtte uj szerzeményeikkel — melyeknek hamisitatla-a magyaros zamatja már az első accordoknál kitűnik — csak ujabb bizonyttékát adták annak, j hogy hivatott zeneirók. A kiadó, költséget nem kímélve, összhangzatba igyekezett hozni a belső tartalmat a külső alakkal, \'oly díszesen állítván ki mindkét darabot, \'a milyent mostanság csak ritkán láthatunk. Különösen figyelemre méltó a ,Ba-latonmelléki csárdás", melynek czimlap-ját a következő jó! sikerült látképek díszítik: Balaton-Füred, Keszthely, Csopak, Badacsony, Révfülöp, gr. Festetics palo-\' tája, Tihany és Szigliget.
A gabonaüzletröl. *
N&gy-K»iitsi, 1391. július lO^én Az orpsz vetések állásáról érkező hírek a gabonaárak egyetlen szabályozói. A szerint a mint jobb vagy rosszabb tudósítások érkeznek, emelkednek, vagy esnek áraink. A hét elején hanyatlottak, mig az utolsó napokban ismét szilárdabb
\'a hangulat. Nálunk az aratás folyik, s hozatalok tavalyi készletekből nincsenek.
\'Névleges áraink: buza 9 frt 25, rozs 7 írt
125, tengeri 6 frt 50, zab 5 frt 70 kr.
.— Homoki szólók telepítése czim alatt irt meg Rácz Sándor, vinczellér iskolai tanár, egy ma aktuális érdekű munkát mely rövid idő áwt második kiadásában hagyta el a sajtót. A magyar szakirodalomban e csak ritkán előfcí\'&uló kereslet legjobb dicsérője e munkásnak,
j mely a ma Magyarországon egy felette fontos termelési ágnak, a homoki szőlők müvelésének írja le elemeit. Országunk óriási homokterűletei, a melyek eddig a
j .hasznavehetetlen" jelzővel fordultak elő földmüveiési statisztikánkban, az uj kultúrával kincses bányáivá lettek tulajdonosaiknak. Rácz Sándor, aki a kecskemétvidéki hires homoki kultúra alapvetési munkálatainál tevékeny részt vett, mint első figyelte meg a mindenesetre idegen kultúra sajátságait és könyvét gazdag tapasztalatai alapján irta. Muukája tárgyalja a-talaj elökészitését, a futó homok megkötését a futó homokra alkalmas szólöfajok megválasztását, a fajok megkövetelte metszési módokat, a trágyázást, a műtrágyák alkalmazását, a szüretet és a védekezést a homoki szőlflk ellenségei ellen, — égy szóval fejöleli az egész érdekes anyagot és a szőlőtermelő gazda-közönségnek hasznos kézi könyvét képezi még eddig ismeretlen munkája közepett. Kiadja a .Borászati Lapok" kiadóhivatala Budapest, Köztelek. Ara 1 frt 50 kr. Megrendelhető ugyauitt és az Eggenber-ger-féle könyvkereskedés utján minden hazai könyvárusnál.
— A cognas: Ipar részvénytársaság a minap tartotta meg Budapesten alakuló közgyűlését A társaság budapesti, osztrák, horvát és franczia erdekeltek csoportjából állt és vezérigazgatóul Berger J. ít urat, a Berger, Voik és társa czég beltagját hivták meg, mely utóbbnevezett czég üzemét a társaság magához váltotta.
Ki nyert?
Húzás július 8-án. Brünn: 75 74 37
87 58.
Szerk. üzenet.
— D. 8. Bpest. No ed kezdhetjük
— A .Gaxdák és ipirosok ilt&\'ánoi bi-teUxöTetkexete* mériefttiimlájit birdetéii díj nélkül nem k8sülhetj&t.
— P. Piet,-.. H*gLa levelet írunk, iáim iá"nk engedi. .
— El. FrsaMHMttad. N*fj»áa rétzíre lapunk rendeaen küldetik.
— B. A B*ép kaideafiny — aürgös rol-tioil fogva :cí-t i">ielebb j5.
— K:. Jüíq ixiora maradt. Lgridejuleg TÜux<tIui>k ia.
— H. L. Eémiggd
— őt. Azocoal megkfilóűttulc.
— Aliqaii. Ki\'izL:Li::eí Tettük, —\' Cl. Janka-etirdia jOsni fog.
— M. G. Kikereutlk, cs*k tfirelam.
\'— Varud-Toplicu. 8*jniUt^nkr« e nim-ból kimaradt*
daczára, a legelsőnek egy hívatlan vendég — a szabadbani vigalmakról elma radhatlan eső — jelenik meg. Csakhamar megszűnt azonban az eső, a felhők gyorsan-oszladoztak, de mindhiába, a vendégek csak igen lassan gyülekeztek, az eső elmosta a\'muiaiozási kedvet. Kzen körűidén)\' folytán a látogatottság nem volt valami élénk, de a megjelentek hangulata annál vidámabb és a mulatság, noha csak fé\'sikerrel, hajnali 3 óráig tartott Az első négyest 24 pár tánczolta. Sajnálattal észleltük, bogy a t. principális urak-muy uagy krtzönyt tanúsítottak ezen mulatság iránt ennek okát részben abban látjuk, bogy a főnők urak az üzlet helyiségen kívül nem szívesen érintkeznek alkalmazottjaikkal, részben pedig indokolva van a távolmaradás azon fontos ténye7ö által, hogy ugyanazon estén az Arany Szarvasban",pikáns uri estélyt" rendezett valami szedett védett német sitngertrupp. —A „magjár asztaitárság" mulatsága vasárnap 5 én vette kezdetét: folytatása követ kezik e bő 12-én, ezép idő esetén a „Polgári-Egylet11 paradicsomában, honnét az első néhány pár embere bó 5-éo a közbejött eső által kiűzetett kedvezőtlen idő esetén pedig az egylet nagytermében
— Értesítés.\' Az ,I-sö uagy-kani-zsai magyar asztaltársaság* rendező bizottsági* értesít bennünket, miszeriut a folyó évi július 5-én a Polgári Egylet-kertben megtartani szándékolt zártkörű táiiczvjgalom a közbejött legkedvezőtlenebb időjárás miatt folyó évi július hő 12-én ugyanis vasárnap — kedvezőtlen idő esetén a díszteremben — fog vissza-vonhatlanul megtartatni.
— Magyar színészeink Balaton-Füreden megkezdették működésüket Aug. végén ismét Egerszegre szándékoznak menni. Hogy Kanizsára jönnek-e? Arról ezúttal nincs szó.
— A ferenczrendiek reformáláBa ügyében már van határozat. Galimberti nunczius ugyanis a reform ellen kidolgozott memorandumot visszautasította. Egy úttal egy pápai dekrétum elrendeli az ellenszegülő szerzetesek kiutasítását. A szerzetesek a kormányhoz fognak fordulni védelemért
— Nyugdíjazás. Lendvay József 1. oszt m. kir. pénzügyőri biztos 32 évet meghaladó szolgálat után saját kérelmére nyugdíjaztatott, mely alkalommal a zalaegerszegi m. kir. pénzügy igazgató a nm. m. kir. pénzügyminisztériumtól nyert felhatalmazás alapján neki hossza^ és sike res \'működéséért elismerést nyilvánított. Nyugalomba vonult s körünkben is előnyösen ismert t barátunk állandó lakásául Keszthelyt választotta.
— Jótébonyezélú színmü\\előadás J-eteayéc. Virág Péter Letenye község felsőbb népiskolai osztálytanítója, iránta eddig is tanúsított bizalmunk s megelégedésünket csak még fokozta az által, a midőn f. évi június hó 26 án tanítványai, mint szereplók közreműködésével a .Tavasz tündére" ezimü színmüvet adata elő, szépen s dicséretesen lefolyt sikerrel; mi által eddigelé, is méltányolt érdemeit ujabbal koronázta. A zsenge kotu kis szereplők közt dicsérni óhajtjuk: Hóbor Irma, Schmidt Mari, Beuyer Paula, Folly Katus. Smidt Irén stb. A sok dicséretet, s tapsot aratott előadás s szavalatok után a kora hajnalig jó czigáoyzene mellett a táncz tartáegj üvé,az ezen ünnepélj röl, ugy közeli mint távoli vidék számos falvaiból összesereglett intelligentiát. Annyit óhajtunk még megjegyezni, bogy midőn e jó aikerü estélyen a rendező Virág Péter tanító ur nak ez utou is köszöaetet monduuk, ha son példák ismétlésére csak buzdítani törekszünk öt A jövedelem szegény iskolás-gyermekek javára fordíttatott H. G. -FeJülfizettek: Kaposy Antal 50 kr., Fih-picb János 25 kr., Zakál Gyula 1 frt, Tránkl Zsigmond 75 kr., Laskovics Fe-rencz 2 frt, Hóbor József 25 kr., Horváth László 25 kr.. Guth Fü.öp 25 kr., Folly Bernátné 2 frt 25 kr., Szalmay József 75 kr., Békessy 75 kr., Franki Dávid 45 kr., Tury Neszta 75 kr., dr. Csempész Kálmán 75 kr., Öszterreicher József 50 kr., Fraokl Gyula 25 kr., Totb Ferencz 50 krf, Rosenbaumné (Becsehely) 25 kr., Keszler Géza 50 kr.. Kazár Ferencz 50 kr., Geitner József 50 kr., Mikics Géza 75 krM Wezel Adolf 1 frt, dr. Kovacsics Ferencz 75 kr., Wenszky Lajos 25 kr., Kokas.N. 25 kr., HaJvai Géza 35 kr., Nováczky Jóriiefökr., Faics Károly 25 kr., Hajgató Lajos 75 kr., Himfy Lajos 25 kr., Arady Alajos 25 kr., Sindeilár József 25"kr, Nóvák Zsófia 1 frt 75 kr., Pimeizl Alajos 50 kr„ Schlesinger N. 1 frt Fischer Mór 75 kr.. Franki Dávid 15 kr.; Strasszer Jakab 15 kr., Vizmaty Ferencz 25 kr., Gazdag Ádám 50 kr., Tamás Ferencz 1 frt, Weisz L. és F. (N.-Kaoizsa) 50 kr., Schmidt Jánosné 18 kr., Nunko-vics Sindor 75 kr.
— Kls-KuixsMB a mnlt vasárnap volt buc-iu, ezúttal Eem maradt el véres verekedés nélkül, voltak bnrogatások, íejT bőr-varrások, dutyiba zárások; a duhíj-kodók neveit azonban nyomtatásban megörökíteni nem érdemes.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
Z a\'l A I KÖZLÖNY.
JULIUS 11-án.
KTyllttór-.*
Visszamaradt szövetek \'Síí^f\'1,
Selyem-
it éi 50*/« eng*d-eredeti árból sxéjiel mélerenkint é* egéaz ruháknak abit vi» éa bérmentve Henneberg G. gyári aklár* («. L1 kir. udvari szállító) Züricb.
forduló postával. Levelekre Svájcába 10 kioa béijyeg ragasztandó-
kdíd
M
Nehézkór
lepilepsifl Kjógyiibalíi \' iitaesés nélkül. Ezrek bizonyítják" a tudomány ezen rsodálatos sikerét. KeSzMes tuUV.itaaok válasz-bélyeggel íntízen-dök: ."Office Saaíls-í" Paris !>7 Bonlevard de StrasíboSSfg.
*JE rovaVátatí\'kBzICttekért 1 Ulőaséget
villa! f«-a szerk
Vasúti menetrend.
Kanizsa állomás
Érvényes 1891. június 1-től.
>, I Indulás
C Karnisáról
t. TiliIiT
Érkezés
Kaniisára
: sz. v. í;32. V.
{<y. v.
5 ll8;regg.r?y. v.;5 2!461d. UÍBZ.V..I 1 I2JS6 éjjel |sz. v.tl.1-38
. .hz.t.l 2 26 d.u.\' StfTái ,5 !31 d.n.
Bérajisz. V.J1244 éjjel
4 ;i9;regg.
..... 1 45 Á.u.
v. v. i8"j3öregg. sz. v. 10 26. este
ey. v.;
,!,\'6 04 reggJ ?>.. Y. 4/26\'resp. ¦ v. v. í 7 !3\'* regglsz. v. 1 !59 d. u. sz.vi.2 \'2-Ijd. u.|v..v. 10 41 este sz v.I2 27; éjjel Igy. v.| 12 26; éjjel
.sz. v. 5 |2S regg. sz.
iaz. v.| 2 !25 d. u sz.\'
4o:d. u.
48 éjjel
1973. Érk. 1891. ápril 6.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törrszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Haba JózBef végrehajtstónak Benke Péter és neje Benke Erzse végrehajtást szenvedő eszte-regnyei lakolok elleni 53 frt 50 kr. töke, 1888. évi február hó 28-tól járó 67» kamatai, 9 írt 73 kr. per, 14 frt 45 kr. végiehajtás kérelmi, 8 frt 95 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó azr-eázteregnyei 813. sz. tkvben I. 1—27. sorsz. alatt Benke Erzse tulajdoúául felvett 1052 frtra és az eszteregnyei 8G6. sz. tjkvben I. 1-, 2 , 4—7. sörsz. alatt ugyannak tulajdonául felvett 336 frtra, és ugyanott f 731. hrsz. alatt ugyanannak tulajdonául felvett 39 frtra becsült ingatlannak 1891.augusztus hó 28-Ik napján d. e. 10 órakor Eszteregnye községházánál dr. Tri-pammer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1891. április 15. napján. GR. HUG02íJCYfr*
kirendelt kir. trvscéki biró.
Felelős szerkesztő és kiadó : liATORFI LAJOS.
"17. tk. 1891. Erk. május 9-én.
Árverési hirdetmény.
,,Kézi kápáló~eke."
Alkalmazandó minden sorvetésnél, agy a mezőgazdaságban, mint a konvhakertészetben, továbbá: a faiskolák és az erdei vétó kertek ben.
Mák-, ezukor- ós takarmányrépánál,
hol az első kapálásTioráD és gyorsan teljesítendő, nél-
külözbetlen eszköz. Ára: 5 különféle acxélkapival felszerelve ll forint Megrendelhető alólirottnái Temesvácott.
Hfokry István.
Orvost t>izopylatok
MftRGlT"!
sryögiyfoi-i-íisrót
.MAGYAR SELTERS\'
r 1« kcv<<* aanlMMl u\'nuv, de carda*-. Ti-li;.- küiott »ifo\'»v turi»Ima.
rotat * telUraí, sb-icbaatierRl, ziesahaWI. Előnye, hozy a
luytlkiilrtvtiiLjK limino* bitsutuüiiül. A Svlieni-.. Viefcr *tl\' N-i uktftl l iilirnbt.ml.b orkllv.lib suliad-Urulúiscll (u(VnjMnvíi<íi\'li l-.\'luMoirciín*!, v*«T r»rk»rt(>f*ji .isivtk irRíllülü! kell tarimi, a szensa-•ibt> vii.k föláll eiíujtiytl l\'ir.
" inir V Koku»-kór~bÍz Ki vili.n jű bointnaS iwtWívvek burulo» lilául. !Uii«á: Otí*nuylr», li-n;y Jrt-iilri; i\'Ok»n.illc.itu mii tivtnyviz ko\'Li/unkb.11 ah« tKu-lctietik.- c«kJly i/alud iiiou» tártai-¦naaal torri olr turtrkUm n Ntkereien »lkaliuur.uk, a melye li-
o*a * He: " "......
atiatotoLUii ki-
0r.*Gebhardí cájw^A
, zleicli«aberei vixekcek batzaaUU
[ír Wavratll ImrP ecjel. Unir : Torok-, gite-, \\igc*Í-UT. naVraltl tmre. UirWtejrtóeUn l«éa !0. kiváló ba-1111 pedlj akkor gyikorolt, j» íz említett azerrfk bastai caini ¦ ukoo lnio4*aetli ^younirlnj volt Jelen.
" """Oera-. tndö-. cyomor-
Dr. Poórjnire ^KiLn"!
i legUtosatottabtr i utlübo
O-ŐEBBBSDOBr
1 „Margit" totrU cy4syh«íiir*l:— Sokoldala lesaedrezSbb «r—3m*cy»k alij\'^u. mnlyekct ta ityúajiatézeteaibeo ,a „Mar-
fejten v«>\' ta<!Sben
Dr. Kaylaroíy Si
slkalnuatam, h.Uiii-, Olrklunbersi-, iiiei«bilL.li vU«k küKbb wítiiiv Urtalmiuil fog^a előnnyel bír.
L*si5-. emésrtí-iwervtk, ¦\' jd eredi-1.....
Dr. Bactiás J6zsef »i.TÄ\'.Ä.i
Untiluuiáil bálrui versenyei akälföjdi iíikrlcRci aivitiyvl
¦Dr. Bamberger Henrik %?ÍZL%iaSÍLS
ij&ic hurutjiiuil l.ipnítjlt errdmil\'UY <•;\'• >:;y:r;.i. !.ocy syöKjli; tlsban taltttten azoiior i «eherai-, iiesstűl-lt- ís Vlcfiy vizekké
Or. OotaekÄndrit KÄTÄÄ
vi aj*nH.«ul * \\tqzó- et t-nic>r.t ir«rr>k m-* 11.. ..irai
minti íi;..ifji*;:j:
t lóinak liiu:
...........____1 kedvnen fo^yiulou éa J6I tűrt cyögyvizrt
1 lt-L-sUrg-3»ebben ajanlinL
0 orbaridorf, tilt. marczint : - i-
sr >KaSOTr< borrii huouUra a legegí»iiége«ebb.ital !
Édeskuty L.
¦ Úgyszintén kapható mind n g/yégrjBieriárban, ÍBazerkereskedésben és
Kizárólagos főraktár
cm. €m kir. 4* merli kir.
odf. aBTan^vix-isaui-
iór.í,l, l:ncir.p<\'Lti-i:, i> Í2T> s^bn-iír S. «x. L23
TendéVlobeo.
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvény-társaságnál megüresedett jrpórLaitfiirriofel álláara, mely 1200 frt évi fizetéssel jár, ezennel pályázat hirdettetik.
f. évi augusztus hó 15-éig
Pályázati kérvények legkésőbb adandók be.
A o\'.-k&dízsai kir. törvszék tkvi ősz-tálja részérói közhirré tétetik, hogy Tri-pammer Gyula végrehajtatónak Hochman
s János és neje Sneff Rozi végrehajtást szenvedő kb-kanizsai lakos elleni 83 frt tőke, ennek 1889. évi május hó 4-éiöl járó 60/„ kamatai. 7 frt 10 kr. véerebajtás kérelmi 9 frt árverés i-érelmi s még felmerülendő
• köliséire.k-iránti végrehajtási ügyébtn a fentre^zett kir. lörvény^zék ierületéh"z tartoíú a palini 165. sz. tjkvben t 176. br*7. a^Hncbman János \'uiajdonául fel-j »e»i 538 fr ra hec>ült váltsatiköteies in-1 :"\'l«n. n n. Ií«!h/shí 4Ö18 sz. tjkvben t 6765/ü. hr-z. a. H\'>chii!«n Jánfl- és neje eff Ro7Í tulajdonát képelő 10 frtra a t 6774/;i. hrsz. a. ueyanazok tulajdonát képező 2 frtra, é~ + 0781/«. hrsz. a. ugyanannak tulajHofat kép-yö 24 frtra hpe-ül\' ing-tlanofi 1S91. augusztus hó 2ő ik napján d. f 10 órakor az xiuün kvi ha-tósstifoái illetve uuyhnaz nap déla\'án 3 óraít"r Palin község házánál dr. Tripam-ntfr Réz-ö felpere-c üeyvéd »agy helvet-tere közbejöttével megtariandó nyilvános árverésen eladatni fog. —
Kikiáltási ár a feDnebb kitett becsarrj^ Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Az alkalmazandó belépésekor 3000 frt óvadékot tartozik letenni. N.-Kanizsán, 1891. jnlins hó 5-éa.
(135.)
i g-aza*a tósá ara.
XX**UXXUXÚMX*X*XMXXXX*X%X*XX
X X X X X X X X X X X X X X
Kelt X- KanizsáD, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1891. évi május hó 17. napján. .
GR. IIUGONAY 123 kirendelt kir. tvszéki biró.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
- \' -r \': \' \' ivWCO Csésze ¦ ti-r.\'/i
A* 188». Parist v!lág> i-lullltúsoii arauy éremmel kitüntetve.
SL Gyomor- és bélliiinií,
eyomor- és fejgörcs, ro-tsz emésztés, gyomorégés, gyomortól eredő fejfíijáá. vérszegénység és álmatlanság ellen bizton sikert nyújt a
sí- ..Hungária-kávé" ^5
százezrek által leejobhnak eli>mert házi szer. Ezen páratlan külön-Ieges^ég nem mint gyógyszer, hanem a kávét helyettesítő kellemes izü tápszer egész* égések és betegek által egyaránt legjobb sikerrel használható, mely
„élvezve táplál és táplálva használ."
Snk ezer köfzönö irat és hírneves orvosok igazoljak a „Hungária-kávé" kitünó hatását, a miért is az mindenkinek legjobban ajánlható.
gflT I kiló ára I forint 20 kr.
Minden dobozhoz használati utasítás.
Kapható: Szalády Antal gyárosnál Budapesten, Andrássy-ut 86. sz., és mioden "\'előkelőbb fűszeráru üzletben, helyben é.^ vidéken.
x
X X X X X X X X X X X X
Laehne-intézet
Sopronban.
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimnáziális osztály, líeáliskolai és VII. osztálybeli növendékek előkészítése.
UJ nő\', cmlikrk a két szünidei hóuapou is felvétetnek.
Értesítővel, prospektussal szívesen szolgál
az intézet igazgatósága.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Melyik lapra fizessünk elő?
Gazdag tartalmánál, Dagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az
EGYETÉRTÉS
a mely az nj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasóközön-séjr lapja. Hiteles forrásokból Biarmaxó értesüléseinek gyortasiga, alaposaaga és sokVsaya, rovatainak változatossága, kitűnősége a iQlónbözii olvasmányok gazdag tárháza tették az „Egyetértés"-1 népszerűvé Az arizággyiléa! UriysláMkrél a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos bÖ tndósitist egyedül az ,.Egyetértés" ko :. EaidasÉji rovata elismert régi tekintélynek órrend. A magyar kereskedő és gazda-Siiaáei nem szorul többi idegen nyelvű lapra,..meTt az ^Egyetértés" kereskedílati a tózadel tiíiiltatainak bőségével t alaposságával ma már nem versenyezhet más lap. A kertsketU, az \'saras 11 niezígizd2 megtalálja mindazt a* „EgyeteitéY\'-ben, mire szüksége van, Váltoaatosan azerkeattett tárczajá-ban, anpyi ragéay tlvatBiiyt ad, mint agy iap sem Két bárom regényt kösül t-gyazerre, ngy. hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a kű\'löldi legjelesebb termékeket Jó magyarságn fordításban kapnak az ^Egyetértés" olvasói. Aki olvasni valót keress a fiiig faiyáairll gyaraai ea fcUaieua akar erteailil, fizessen elő az „Egyetértés1 -re, melyoek elöfizetéai ára egy hóra 1 írt 80 kr, egy negyedévre 5" frt s cgj érre 20 frt. Az előfizetési pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatvány számot a kiadóhivatal kívánatra egy hétig ingyen és bérmentve küld. .\'- (28j
X X X X X X X X X X X X
w
Idény snaiJt,)ix«—október.
A csász. és kir. szab. déli vasat állomása. Mérsékelt menetdijak.
Asványfürdó Daruvár,
S I a vo n i a.
° Vezető fürdöorvos : dr. Degré Vilmos Béc9böl. Gazdag TastarUlma gyógjforrások már 193-bac Krisztus atán ismerve.
Biztos t:yóg}hatás női betegségeknél, min!: m a a la n ság, áip. kór. fehér-folyás, b ószám zavar, i zza (i reá dy és hó-lyagi-báutálra aknái, továbbá rheu mánál, csúz- ét ideg-bántalmaknál. Daruvár fürdő a 830 méter magas slavcmai közép-hegység aljában fekszik, gyönyörű ligetekkel, hajózható tóval, lödöu tekopályákkal, zenekar és színpaddal ellátott kúrsalonnal, olvasó-teremmel, melyben minden nevezetesebb hirlap, könyvtár stb. található, — bir. A lakások éi fürdők a jelen kor miiiden követelményeinek megfe-lelőleg távirdával, födött összekötő folyosókkal, porc^etán-. tükör , iszap-fiirdókkel és ivó-csarnokkal vannak berendezve.
BCf Árak mérsékeltek.
Felvilágosítással szolgál a fardatezelóség Fürdéiöaruvárliaii, vagy dr. Degré Vilmos nr vezető fürdő-orvos ugyanott. ,
- Gyógykezelés másságéval és villanynyal.
X X
X X X X X
%
X
X.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
m m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Szt. Margitszigeti gyógyfürdő.
A tat-Margitazigtti iétakert, tiszta, pormentes levegőjével és elismert já batá«u 35* R msUt kénét fórrá* vizével lBKa!kalmatabh gyógyhelynek Ibizonyu!-. A korszerű fttrd6betandet黫ken ki,ül van 300 szoba, társalgitl éa teka-játék terem posta, teiefoa távírda. KilŰnS erfdménynyel haatnitiatat a bév-viz^mint fürdő, vagy belsrtleg mint gyÓByTil és belé:rgzé»re a köv. tkezo kóraUkok ell.n: cauz, zsabák, idültkaie-. gek.kŰiaéMésak ntán fellépett iasadmioywk, görvély ¦ bajakór, mái , gyomoi-bélbán-•C* - n-lnak idültaaékrtkedét.bilyag bnrot, nöi bántalmak gar. t-, gége-, tüdöLurat, hüdeaek iáegbáatalmak. Utóbbiak al.en.a %itiaosci firáók alkatmatUtUk meg\'epő sikerrel. Fttrdfi- é* menetjegy együtt váltva, valamint fűi dobért étnél mértékeit ár. A gyógyhelyen a fdrdővaodégek a fürdő- es menetjeíyTíél elöuyben ré-zeaüliiek. A lakásoknál május ás szeptemberben 30 százalék engedmény Rendel* ítlrclS..rvos dr. Bauer AnUl fŐbir-caegi udvart orvot FOrdSWéay tirtan •ijaü-tét a.eptewbar 30-ig Hajó közlekedés fébSránkint. Manettérti jegy UétkoZnap 20 kr., vasárnap éi Ű-.nf-poap 34 kf. Naponként icatona- át eaigáuyzene Árszabály kívánatra bérmentve mfgkülJetik, Megreudetéteket lakatokra itveu
X a sat. Margitsilgetl gyógyfürdő % 112 I ffflügyelóaége Budapesten.
Nyomatott ifj. Wajdits József és Danielisz Ii. könyToyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1891. július 18-án.
fr
29-IH S2ä,m.
K-= Előfizetési ár r
Egyes izás !G kr.
Hí ül) KT ÉS EK S Ltíiboi\'pf\'lilBorbln 7, mÁnodiZ" S, * miudfu további sorért a k
NYILT.TÉRBEN
p*iit fóronként 10 krért rét>-to« fri. Kiaestári ül\'-ték mindí-u e^y*
Harmlnczadlk étfoljam.
ZALAI io
A. Up «wllemi e* anyagi rétiét UetB mindea VOiUmiuy Eáterfi La-cs swrketxtő-kiadónercrecairn--zettea Htgj Kíaiziara Lérm«»n*j iniáxaadSk
Bírmeni- tlcn Uvei t-k u*m foftd-wiDAk el.
KézlraUk vlun sec LSifictsek
| Anagy kanizsai .Kereskedelmi Iparbani", a „n.-kanizsai Önkéntes tftioltó-egyiet", a nagy-kanizsai kisdedneveló ?gyesületk, | a „nagykanizsai íanitói járáskör*, a ,nagy-kaiűzsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápiotézete", a .katonai ba-lastyán egylet",
a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmáoyának hivatalos lapja. "\'.*¦¦
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A szennyes irodalom.
Szaná Tamás jeles, lollu irónk nemrég egyik fővárosi lapban a szeny-nyes irodalom termékeivel foglalkozott. Rámutatott az élelmes kiadók üzclmeire, kik a sikamlós tartalmú, Ízléstelen, sót durva kiadványaikkal az erkölcs ellen valóságos merényletet követnek el. Kirakataikban egész sorokat foglalnak el a kaczér kiállítású, hivalkodó apró kötetek. Szárnyas és tegzes amorettek, debardeur-je]mezbe bujtatott, kaczfciás, mosolygó nói alakok, meztelen mellel és karokkal; fiatal lánykák csaknem paradicsomi pongyolában, egyedül vagy a .meghitt barát" társaságában tűnnek elénk a könyvek borítékain, a rajzokkal teljes összhangzásban álló czimék kíséretében. Egy kollekczió pláne a .Hálószobából* czimet viseli, minden egyes füzetén olyan czim-képpel, mely -első pillanatra minden két&éget kizárólag tájékoztat bennünket az irodalm-k vállalkozás szel; leme és iránya felóL
Lapunk mult évfolyamának egyik számában magam is rámutattam a szennyes irodalom e termékeire. A „Magyar Figaro,*>jráv-vVenas*\' czimü pikáns tartalmú lapokNilvasó közönsége a tanutó ifjusiág. É lapok ízléstelen szellemessége botránykozást kelt bennünk. Utánozzák a franczia irodalom pikáns beszélyeit, csakhogy mig a franczia írók pajzánok, bőseik szeretetreméitóan könnyelműek, finom tapintattal hódolnak az érzékiség kultuszának; addig a mi Íróink a sárban és piszokban turkálnak. Sajna lattal konstatáljuk mi is, hogy a serdülő ifja a tiltott gyümölcs után érzett érdeklődéssel feláldozza e szeoy-nyes termékekért pár krajezárját, hogy aztán kedélyét, szivét megmételyezze és eszthetikai érzékét eltompítsa. A sajtószabadság szemétdombján feiburjánzott lapok égy egész
nemzedék erkölcsi érzékét megmételyezik, s az illetékes körök mégis izemet hunynak e gálád üzelmek fölött.
E termékek mellett a tisztességes irodalom pang. Legnagyobb regényírónk nuívei alig érik meg a 2—3 kiadást. A költői müveket csakis a a szerző rokonai, jó barátai, ismerősei szerzik meg maguknak. A tudományos irodalmat meg éppen nen pártolják. A ,.Jó könyvek", melyek hívatvák a nép között a jó erKöl-c-öket terjeszteni, a rossz szokásokat kiirtani, a ponyvairodalmat megbuktatni, nem találnak vevőkre. Szerintem ez abban is leli magyarázatát, hogy a nép megszokta már ilynemű könyveit a ponyváról vásárolni s a „¦Jó í;önyvek" nem ott áVultatnak.
A szennyes irodalom teháe nemcsak hogy megmételyezi a közerkölcsökét, hanem k.>nkurrencz;at csinál a tisztességes irodalomnak. E burján tovaterjedését minden áron meg kell akadályozni. Erélyesen tiltakozunk a közmorál és a tisztességes irodalom érdekében ez irodalmi métely ellen. Némely helyen a kisasszonyok valósággal a bon-tonnái megegyez-hetőnek t?rtják a „FigarotL-t olvasni, a közerkölcsiség ily hanyatlásáról szomorúan veszünk tudomást.
Felhívjuk különösen a középiskolai tanárokat, hogy a közerkölcs nevében tiltakozzanak az ifjúság jó erkölcseit rontó irodalmi- művek terjesztése ellen. Ha megbüntetik a hazárd kártyajátékost, ha az embe rek vagyona fölött őrködnek, oltalmazza meg a hatóság a közerkölcsiséget e merényletek ellen. KülönÖ j-sen felhívjuk a rendőrség figyelmét arra, hogy ezen ocsmány lapok és könyíek a kirakatokból eltávolittas-sanak.^íiVísz a gyermek már ez ál tal ís a bún mérgét szívja magába.
Ezen üzelmeket nem nézhetjük
tovább tétlenül, e lapok ha ábjaj-w, a kevéssel megelégedő ember boldogabb, fogunk tiíí*kozD? rilene-mindig migímett löbD helyen a több ízben kielégi; az illetékes hatóság rászánja magát j Qett vágyait, mint az ki .ver.enyt szeret
e métely gyökeres kiirtására.
ALIQÜIS
Fürdői levél, Varasd-Toplitza, 1891 jul. 4.
Kedves barátom! Sze\'rk esz t ö u rí Kégeo találkoztam veled, becies lapod a „Zalai Közlöny" terén : nem mintha nem lennék kedves olvasója e kedves és zamatos tartalmú kanizsai lapnak, hanem megvallom az igazat, hogy minél előbbre halad korom, annál inkább hanyatlik bennem az a szorgalom is. mely megenged heiö^é teszi a rendes foglalkozás mellett azt is, bogy az ember magát átengedje a kedélyeskedésnek. Már pedig az ily magamfajta nem irodalmi ember csak akkor tud valami nem eldobni valót egy lap számára összeállitai.i, ba akkor kedélye hangolva van és idővel is rendelkezik; s bár elismerem, hogy ily kedvező körülmények közepette is kevés, vagy éppyn semmi humort nem tudok előállítani, mindamellett él ben mám a vagy véled e, távolból is beszélgetni, ez okból nem any-Tiyira tisztelt olvasóközönséged, mint a te bec.-es személyed részéré irom meg azt. mit .levelemben olvasni fogsz, s legfeljebb kihagyok ebbői némi apróbb bobóságot csupán azért, mert ismerlek azon jóságodról, hogy innen írott leveleimet lapodban szoktad közzé tenni, ez által mintegy válaszolsz nekem, — s hidd el, hogy ez igen kedves reám nézve, mert midőn lapodat — mely e fürdőbe rendesen jár — kezembe veszem, magamat otthon és barátaim körében képzelem.
Tudom, hogy midőn id ig olvastad levelemet, már azon kérdést szeretnéd tenni, hogy- kik vannak itt Kaoizsáról s vidékéről s mint folynak ilolgauik. azaz, hogy mulatjuk magunkat? Erre is felelek, azonban, miután még csak pár napja, hogy itt vagyok, mások élményeiről tapasztalást eddig nem szerelhettem,-— ellenben, ho^y én miként töltöm itt:az időt,
• futni a viharral, s nem veszi észre, hogy általa maga is ragadtatik. A gyönyör ü völgy ölében nyugvó fürdőnek ez időszt-jsrint középszámu vendége van, de napon-\' kint erősen növekszik a szám, s érdekes az érkezőktől hallani, hogy mentegetik magukat egymás előtt, hogy miért is nem jöttek hamarább? De hát ez igy van az életben; egyiket egy ok maiikat más kés leltetett tervében s akaratának érvényesítésében; elég az, hogy már tekintélyes Bzámmal vagyunk s ha e^y hétig ily arányban szaporodik a szám, ugy meg lesz akadva a buzgó fűrdőorvos dr. Longhino, inert minden szorgalma s ügyessége mellett ís alig van ideje- a vendégekkel baja ikról értekezni.
Bocsáss meg nekem, ha őt nem hagyom felemirés nélkül, de megérdemli, hogy foglalkozzam vele, mert bár sok fürdő orvost ismerek, s mind dicséretet érdemel, de Longbino ritkítja párját, mert nem csak orvos, de házigazda is a fürdővendégek között, mivel aeskulapi komolyságát összetudja egyeztetni azon kedélyességgel is, hogy a vendégek szórakozásáról is kitelhetöleg gondoskodjék, sót\' egyenesen neki kell tulajdonítani azt " hogy - e íürdöben pár évvel e/elöit volt hiányok megszűntek, b évi öl évre tapasztalható, hogy nemcsak a fürdői rend lett teljesen meghonosítva, hanem ami a ven dégeknek méltán tetsző dolog a konyha és pincze oly kielégíts, hogy a nem nagy ár mellett is leléje emelte a többi fürdőknek ugy annyira, h)gy ma már minden vendég elismerőleg nyilatkozik e tekintetben is.
Node nem a fürdőt és az itt mulató éVüilü\'ö. vend égek jólétét akarom magasztalni,^ ez érdekemben sem lévén, áttérek arra, amit neked tulajdonkép megírni akartam, bárha ez is rövid lesz ezúttal mert untatni hosszasan nem akarlak s bővebben következő levelem fog beszélni róla. most egyelőre csak azt irom meg a mivel itt foglalkozom. N
Tudód, hogy szükségből vagyok itt, mert rbeumatikus fájdalmaim hoztak ide, s csudálatos dolog, hogy alig vettem 3—4 fürdőt, már is kezdek javulni s fájdalmaim észrevehetőleg kisebbek, b igy már kedvem is van gyönyörködni a szép ter
e bájos vidékén, ma^át minden ember igen
mindenben szép, de a bájt más körülmények alítják össze, s ahhoz nagyon sok kívántatik.
De ha az ember ellesni törekszik a természet nyilvánosabb titkait, eléje tárul mindenek előtt a nyár kedves ver-dégcso-portja, a madársereg, melynek mindenike dicsért a maga módja szerint az -alkotót, dalaikban kifagyna*.laiiok, az ember önkénytelenül i* gyönyört talál hallgatásukban ; s a különféle játszi állatkák, köztük a gyorslábú, repülni látszó mókusok, mi-döti egyik ágról a másikra ugrándoznak a már is kies parkban, — mondhatom valóságos mulatságára szolgáinak a benoök eyönyörködöknek. Hát még estenden, mikor a levegő megtelik színpompában ragyogó szent-János-^ogárkáü erreível, azt hinné az ember, bogy lüadérországban vas s legalább én eltudnám nézni órákig, mert mindig szép az. mit a természet alkotott az Ptnbeiek gyönyörére.
Ezekben találom én kedves.barátom mulatságomat, - minden időmet itt töltöm közöttük, mert nem háborgatnak komolyabb elmélkedés, vagy fogalma/ás között sem s igy láthatod, hogy én magamat itt igen jól találom, s biztosíthatlak róla. hogy sok száz emb°r hasonlóan jól találja magát itt idézésében.
Jövőre nem a természet szépségéről s nem magamját hanem az itt idűzö ven-ogofWalamít írni,
dégekröl fogo;
ha szívesen^
veended tőlem.
E-* most Isten veled, te íi&iroly szellemi munkás, kívánom, bogy minél elébb viszont láthassalak. —••
Szerető barátod dr. TÁRNÉK LÁSZLÓ.
azt már eddig is megírhatom.
IU Varasd-Toplitzán, Horvátország.] mészéiben, ami nekem egész életemben
örömet okozott. Itt pedig a természet
jól találja, csak sokat nem szabad kívánnia,\' szép és bájos; szép, mert a természet
Mezőgazdaságunk emelkedésének egyik hathatos eszközéről.
Iru: VASADI BALOGH LiJOS. (Folytaiii ?3 régé.) A magtermelést, előmozdítandó, Kassáról hozatott kitűnő 82 kilós aczélos búzát osztott ki kísérletre, továbbá3 faj zabot, 2 faj árpát, 2 faj tengerit. Továbbá kísérletre adott 4 faj takarmányrépát, 13 faj burgonyát, 2 faj babot, 1 faj lóhere és 1 faj luezernamagot. S bogy ezen kísérletek miként sikerültek, gazdasági kiállítást rendezett más évben, ju\'almakkal összekötve. Mely nagyszerűen sikerült, valódi lelkesült ölömmel láttuk, mily kedwei tör előre a kisbirtokos.
. A" kör vidéke jelentékeny bortermő
Egy zalai kis
— UK -aak. —
Kis emlékkönyved elküldted éa hozzám, Szép szőke lánykám, bogy írjak bele (Szűkének mondlak. pedig barna -.:..-¦¦¦ tán, 6 szemed nem éj; kék, hanem fékeit:.}
Szőkének mondlak, szőkének kell lenned; Ég-szín szemed ran é» arany bujád. M azt is tudom hogy nemes, tzép a lelked H x uirgtt-stesult áldás vspy magad.
Megmondom mért bit: Szókétagy,raert könyved Legelső lapján irvák e sorok: {Mosódottak, táa elmostak a könyek\'f .Szép szőke lányka, azüm érted dobog . . .*
-S jónak kell lenned, jónak és aeroesnek Mert: Tapolcainak hires, jó borit K u 1 déd. ha majdan nagy melegek lesznek: Véle mossuk le a főváros porit. ..
. . . Kis szőke lányka! Pompás, jó borodnak Amennyi cseppje Tolr, érted ivók: Keniuk. ne jujj fel hozzánk, mert bomolnak Krted, kii szőke a — — magyar irók 1 * (Budapest.)
BÁRSONY V. BTVAX.
A két vándor.
Irta: dr. Mclcár J
Szép júliusi reggel két vándor a város végén találkozik.
Habár koruk nem nagy különbséget mutat, mégis ugy az alkatra, rn^it arezra, de sót még a ruházatra is teljesellentétet képeznek.
Amandosz 20 éves, alacsony zömöktermetű, inkább a vörösbe h*jlő hajzattal
és szürke szemekkel, egy ferde iráuyba terelt felmivelt embert jelképez, kivel, ugy elbánhat a sors, mint éppen szeszélyének tetszik. Imre 24 éves, közép tenuelü, lékeié szemekkel és magas homlokkal, ajakának piros színezetével oly\' egyéniséget árul el, kiben a gondolkodásnak egyenes a menete, és kinek lelkébe^a társadalom félszeg felfogásai nenr^mTtak\' fészket rakni.
Szervusz pajiás, igy szól Amandusz. mégis Iiten kegyencze vagyok, hogy ismeretlen és czéi nélküli utamban egy útitársra akadok. vFg csevegéssel, a madarak közbeszóló lütyöré-zésével tán együtt me hetünk az eldorádó or?>zágába.
Imre e megszólítás után végigtekintett az útjába esett társra, és miként a szigorú tanító, ugy fürkészte Amauduszt minden izében.
Beszédedet pajtás ne:n értem, útjaink sokfélék, de mindegyiknek megvana maga iránya, mely nekünk élethivatásunk betöltését megmutatja. Cíél nélkül vándorolni annyit tesz, mint a sötét szobában elejtett lüt megkeresni.
Amandusz felkaczagott e megjegyzésre; hát .pajtás, úgymond, te-is azon könnyen hivő álomban ringatod magadat, hogy az embernek czélja van, lásd, fiatalabb vagyok és mégis márazt mondhatom, hogy ne törődjünk a holnappal: anaponta lenyugvó napnak hajnala ismét derül, mert a természet ugy van alkotva.
A mindennapiságban fekszik az élet-philösophía, ebból menthetjük amegdönt-heüen igazságot, hogy minden igyekvés sikere csafc a véletlen játéba. Élni^anoyit
tesz, mint élvezni, ez pedig annyit, mit a költő mond, minden órádnak leszakaszd virágát. ,
Imre komoly pillantást vetett Aman dusira. gondolkodóba ejtek a most hallott szavak ily fiatal egyén ajkáról.
Ha ketten ugyanazt teszik, tettük még sem azonos, tartja a latin közmondás. A legnagyobb figyelemmel, sőt áhítattal hallgatunk ily beszédre nagyobb korúnál, de nemcsak resteljük, hanem megutáljuk az ily beszédet fiatalnál.
Mindeiit,--a mit most elmondottál, igy szól Imre. ferde felfogás; ha csak a mindennapiság tényeit látod, de nem keresed annak okát, nem tekinted tehát a tényeket mint az c\':bóí folyó következményeket ; a költő szavait ne magyarázda rosszra, mert vétket követsz el magasztos gondolkodása ellen; vagy mélyebben nem akarsz, vagy nem tudsz gondolkozni, de —tevé hozzá — ugy veszem észre, magaddal nem vagy kibékülve.
Amandusz erre nagyot nevetett, hiszen magammal ki vagyok békülve, csak a szülőim nem én velem.
De tán kíváncsi vagy, hogy kivagyok én és kik szülőim?
Hát én uri családbői származom, piros selymes vánkosokban ringattak, és ba a külső fény képes a szülők belső szeretetét gyermekük iránt kifejezni, ugy mondhatnám, páratlan apával és anyával birok.
De szerencsétlenségemre vagy én nem érteltem szülőim nagyzását, vagy a\'ok nem ismertek fe] természetemet, igy a szüiő és gyermeke küai viszony ép oly
érthetlenné lett, mint két egymás nyelvét nem értő egyén együttlétükben.
Már igen koránszoktaioltédes anyám a többi embert megvető modorához, és ba cselédeinket ütöttem, vertem, ugy biztos voltam, ba dicseretet\' nem is, ugy bizonyára sem gáncsot, annál kevésbé büntetést nem kaptam.
DöyfTel és kihívó magaviselettel léptem éltem legelső színpadára, az iskolába, hogy tanulótársaim kínzója, tanítóimnak pedig örökös boszantója legyek. De nagyúri gyermek lévén, örökös felmentvény-nyel bírtam tanítóim panasza ellen, hogyan, hogyisnem, hat osztályt végeztem. Nyomorult szerepet visz\'ilyenior egy apa. A gyermelc jövő boldogsága öSötetüz a házi béke és nyugalommal, és ki oly önfeláldozó, hogy a kellemes jelentabizony-talan jövő kedvéért eljátsza.
Igy nevelkedtem fel foglalkozás nélkül, de mit is mondok, szólt egykedvűen, igenis foglalkozom czímbora társasággal, mert egyedúü élet-elvem: élvezz! Kurtakorcsmai demokrata lettem, igy boszulta meg a Nemesis a szütőnevet viselő gőgös anyámat. Most a szülői háztól távozom, és csak egy ellenséget fogok lelni, t.:. az álmot, ha nem enged ugy mulatni, mint akarok.
Rettegés szállta meg Imrét, midőn Amandusz beszédét végezte. Egyideig szótlanul egymás mellett haladtak, aztán kellő higgadtsággal ellenkező életrajzával oktatás és tanítás nélkül igyekezett Aman-duszra hatni.. Különben tán megkönnye-bült Imre szive is, mert az átélt fájdalmak közlése mindigenyhitó in képeftekasebre.
Lásd barátom, igy szóla Imre, én szegény szülők gyermeke vagyok, az in«ég szalmazsákján láttam napvilágot, nyomor és nélkülözések voltak gyermekkorom legelső nevelő\'.
A szűkölködők leghatalmasabb segédkeze gyermekük nevelésénél ezeknek korai öntudatra való ébredése, melyre azőnfen-tartási ösztöne vezeti. Egy 8 éves szegény gyermekben érettebb észjárásra találunk, mint gyakran egy 20 éves gazdagnál, hicz ez a szegények kárpótlása és tán e közmondás: .Segits magadon, éslsten is megsegít", szegény ember szájából eredL
Min\' gyermek beláttam azt, hogy hivatva vagyok szegény szőlőim támogatására, gyengéd szeretetükkel érlelték bennem hozzájuk való rendithetlen gyermeki bű ragaszkodásomat, szorgalmasan tanultam, igyek végemet jó sikerrel az ég megáldotta, midőn egyszerre a legelső, de a legnehezebb megpróbáltatásnak lettem kitéve, édes apám-meghalt.
De szerencsétlenségem még nem volt befejezve; szakítsd ki a szivnek egy részét, képes-e tovább élni? édes anyám határtalan szeretettel viseltetett férjei ránt, vcs/tet soká ö sem élhette tul, fel év alatt teljeser árva lettem. 10 éves koromban magamra hagyatva, iránytűm ösztönöm j volt, ez vezetett erra az öntudatra, hogy csak munkával kereshetem meg kenyeremet, és tanulásomat félbeszakítva, beálltam az a ztaloa müheiybeésagyalupadom szolgált.intésül arra, hogy a legsilányabb nyers anyag kidolgozás folytán nemcsak nsuználbaióvá, hanem simává lehet. Nappal szorgalmasan dolgoztam, éjjel szabad
rarminczadik évfolyam.
zalai közlök 1.
julius 18-án.
hely. Hogy megismertessük a nagy vevő közönséggel a borokat, hasonlóan kiállítás volt, mely bor-kóstolással volt összekötve b hogy a forgalmat e téren nagyon előmozdította a kör, a tények bizonyítják.
A gyümölcstermelés előmozdítása végett 1000 drb. nemesitett 2—3 éves gyümölcsfákat osztott ki a, kör a tagok között díjtalanul. — S ma 6 év után látjuk, hogyne kiosztás igen jó gondolat volt, mert ma nem ritkaság a vidéken a nemes és zamatos gyümölcs./ h . / Az állattenyésztés nagyon el volt hanyagolva a vidéken.
Itt, e téren sem volt tétlen a kör-
Közvetített tiszta „simmenthali* faj bikákat, 40% éredménynyel, igen elő nyös fizetési fél tételek kel, ugy, bogy i kicsiny, szegény községeknek is volt alkalmuk 300—400 frtos bikákat szerezni Pár év múlva, hogy lássa a kör a marha állomány fejlődését, borjú kiállítást ren üezett, jutalom mellett. Gyönyörű példányokkal jelentek meg a kisbirtokosok s valóban megérdemelték a kitüntetést. - ¦ Á sertés állomány emelése végett a kör\'kisjenői faj-sertéseket hozatott Deb-reczenből, részint hasas disznókat, részint 9 hónapos koczákat és több kant Ezeket is előnyös fizetéa mellett osztotta ki.
\\ baromfi tenyésztést tojások és baromfiak eladása által törekedett előmozdítani.
j a méhészetet is annyira felkarolta.. hogy1 képes volt a kör nagyszerűén sikerült méhészeti, kiállítást rendezni, no; a kisbirtokosok között jutalmul, njafib rendszerű méhkasok lettek — azok nagy \' örömére — kiosztva.
A hitelügy előmozdítására^ szaklapéban 10 kros heti betétü segély-egylet, mint szövetkezet alapszabályát dolgozott ki, azok\' alakítására a gazdáközöuaéget buzdította s ilyen alakulást G-községbeo sikerült is végrehajtani.
A kör összeköttetésbe lépett gazdasági\'gépgyárakkal, 80 járgányos cséplőgépet, több szecskavágót, répavágót, ku-koricza morzsolót, daráiét, rostákat, díjtalanul */, elengedés mellett, kedvező fizetéssel közvetített a tagoknak.
A kör maga 4 konkoly rostát. 1 kapáló* ekét, 2 magtakarót osztott ki községenként a tagok használatára. És e csak főbb vonalaiban előadott dolgokat véghez vitte á kör, a tagoktól alig 200— 300 frt, évi bevétellel, s a földmivelési m misztérium nagylelkű, bálára lekötelező támogatása mellett
És ez a tevékeny kör most aluszik. De nem halt meg, eljön rövid idő raulva az alkalom, hol a mezőgazdasági kérdéi felszínre "kerül, ha mi győzünk, akkor a kör leltájBau s működik tovább.
\'GróVttethlen András ur az egyletekre támaszkodik, igen helyes, de csak akkor, ha á gazdasági egylet nem fent a nagybirtokos urak között létezik, de leereszti gyökerét mélyen a nép közé.
De hány van ilyen gazdasági egylet hazánkban. Tessék szétnézni!!
Gróf Bethlen András miniszter ur Jóakaratát vegye a mezőgazda fogékony szívvel, — Lépjünk mind a térre. Ke parádé legyen az a gazdasági egyiei, de egy munkás méh-kap\'ár, mely időnként bocsásson ki rajokat, melyek vidékenkint áldásosán tognak működni. Mi ís teljes
meggyőződéssel hisszük és valljuk, bogy az egészséges alapra fektetett s buzgóság lelkétől áthatott, s a kisbirtokosok nagy tömegétől körül vett gazdasági egyletek, a mezőgazdaság természetes és hivatott előmozdítói. De ezeket csak lelkesedés,\' hivatásszerű buzgóság, komoly és s viszonyokat teljesen felfogó s jövőre számítani tudó közönség bírja megteremteni.
Tegyük mielőbb. Legyünk a helyzet urai. Nehéz idők járnak, állítsunk a vész elé védbástyát
Ne irtózzunk az egyesüléstől s a nép-ámító gőgös bujtogatókat, kik ez ellen törnek, szégyeoitse meg a közönség, akkor megláthatjuk, hogy a mezőgazdákra jobb jövő várakozik, az anyagi ezegénység, a családok elpusztulása, a tiszta erkölcsök lazulása elé gátat emeltünk, mert a jólét és botdogság a mezőgazda munkabére leend.
Ne maradjunk a mostani szétszakadozott, szétálló állapotban, hanem tömő
Hírek.
— Kozma Sáodor kir. fő-állam-Qgyész mult hét végén hivatalos minőségben Nagy-Kanízsán időzött
— Felhívatnak mindazok, kiknek üdülés végett szabadságolt állapotban távol levő Kemény József kísdedoevelő úrral, vagy Ister .vb\' boldogult neje Tarnóí Miletz Mária 1: iednevelő úrnővel lebonyolítandó ügyök-bajok netalán volna, szíveskedjenek ez érdemben a család megbízottja: Bátorfy Lijo? egyesületi titkárhoz ferdülni.
— Hnlálozás.TJeufeld Bernát helybeli magánzó, egykoron alsó-domborui ke-kereskedő f. bó 14-én 69 éves korában elhunyt A gyászjelentést neje szül. Bayer Jozefina bocsátotta ki saját valamint leányai: Hermina férjezett Rosenberger, Anna férj. Rothschild és vejei. Rosenberger Pál és Rothschild Zsigmond nevében.
* — Koszorú-adományok. Folyó évi július 14-én eihunyt Neufeld Bernát ur elhalálozása alkalmából koszorúk pótlására adományoztak: Neufeld Bernátné
Tóth László kir. törvényszéki elnökünk hat heti szabadságolását július 16-án kezdé meg, ez idő alatt helyettesítését a minisztérium rendelése, szerint gróf Hngonay Kálmán kir. tőrvényszéki bíró ur ő méltósága teljesiti. Elnök ur ő nagysága családjával balatonmelléki birtokára utazott óhajtjuk, hogy- a kies Balaton partján kellemes üdülést nyerjen.
— Hymen. Klein Márton ur a Gut-mann S. H. czég tisztviselője eljegyezte Ungár Malvin kisasszonyt Szombathelyen.
— Nyári mulatságát az első nagykanizsai magyar asztal-társaságnak & kellemetlen időjárás megrontotta; a teremben kellett megtartani, mely jelenté
keny kiadási többletet vetUigéuybe. Az|urno 10 frt Rosenberger Pál ur S^frtot, ... első négyest 34 pár tánczflta, külöiben Rothschild Zsigmond ur 5 frtot, én^Neu rüljünk, egyesüljünk, mert „egyességgel fjeién voltak kitűnően mulattak. jfeld Henrik ur (Alsó-Domboru) 5 frtot.
a kis dolgok nagygyá nőnek, egyenetlen-\' ~ Eljegyzések. Dr. Hausner József: Azonnali kiosztásra adatott az örökösök
legnagyobbak is elmálnak." A kis-komáromi körorvos jegyet váltott\'által 50 forint A „Chevra-Kadisa\' tudomány vívmányát használjuk fel a me- Pavlovics Klára kisasszonynya! Nyiregy- j járósága. zógazdaság terén is, a legkisebb birtokú házán. — Bibarczíalvi Székeíy Emil Zal t-gazda is érezze a tudomány áldésát mely- vármegyei szolgabíró Balaton-Füreden el lyel munkáját könyiti, idejét jobban ki- jegyezte magának \\Yild Teréz kisasszonyt használja és jövedelmét meglehetősen fo-_. Wild Péter kedves leányát kozhatja. ~j" —Párbaj-Ügy. A nagy-kanizsai tör
Eresszék le gyökereiket a gazdasági. vényszék e hó 14 én párbajügyet tárgyalt, egyletek a népközé, akkor olyanok lesz-\'8—8 DaP\' államfogházra itéjvén Szegő íiek, mint a százados cser, melyet a vihar. Hu6ó és Schwarzenberg )Aőtjogászokat kidönteni nem bír. [kik a mult évben kard-párbajt vivtak.
Ha a mostani állapotban maradnak Ez alkalommal Bogyay Ödön államügyész a gazd. egyletek, ugy ők csak vizinövé- hatalmas beszédben ostorozta a párbajo-nyek, melyek gyökereikkel együtt a fel-\'rást általánosságban,még inkább azonban szicen vannak a egy kis vész szétszag.,|épnek alkalmazását oly esetben, mint a jelenlegi. A párbajbösök legméltóbb bün-
elöl-
gatja őket. A mezőgazdaságnak egyik hathatós előmozdítója a gazdasági egylet. Ez tapasztalati tény.
Legyünk esnek hívei és munkásai és a hco fényre derül.
Iskolák és iskolai .Értesítők"
óráimat tanulással töltöttem, hogy pótoljam azt, mit a mostoha viszonyok rendes uton mégadni nem akartak. S lásd, szorgalmam s ígyekvésem boldoggá teszen, a nagyobb fokú munkásságban fekszik am-biczióm, mert ha ez megszűnik, megszűnik egyúttal a magasba törekvés. íme, itt vagyok vándorbotommal, bizalommal nézek az ég felé, mert lelkiismeretes lépésemet a szülői, áldás is kiséri tán, és ha az életben küzdenem kell, ugy nem fogok vi:-szarettegni, mert két hatalmas fegyverrel támadok, a lelki nyugodtsággal, és az előrehaladás jelszavával.
Imre elhallgatott, a benső érzülettel elmondottak ugy látszik Amanduszra nem voltak hatással, vessünk egy égő fáklyát a jéggel telt verembe, még füstjét sem látjuk.
Amsudusz gunyraosolylyal megjegyzi, beszéded oly kenetteljes, mint egy jámbor papé. igy tévesztjük el u\'jainkat, pap helyett asztalos, de bármily áldástelt legyen szavad, bennem hívőre nem találsz, útjaink ugylátszik igen szétválnak.
S mintha csak igazat mondott volna, e perezben értek a széles országút végére, mely kétfelé ágazott
No lám, úgymond Amandusz, hogy lá*d, mily jámbor ember vagyok, a bibliai moudatot idézem, ha te jobbra mégy, ugy én balra, ba te balra, ugy én jobbra.
. A szánalom kifejezésével fordult Imre Ari.amiuszhoz. ha valamikor az életben még találkoznánk, ugy azt kívánom, hogy megváltozott nézetekkel lépj elém. (FolyUti* kor.)
— A nagy-kan.i-z-sai közi., népes felsö-népiskolák növendékeinek név- és érdemsorozata 1890—91. tanévről. Közli Németh Ignácz népiskolai igazgató. A czim mutatja a tartalmat is. Ezen közs. iskolát látogatta 1967 növendék. Az iskola történetéből nem tálálunk az „Érlesitö"-ben semmit.
A sümegvárosi felső leányiskola I és a róm. kath. elemi fiu- és leányiskola XXXIIi. Értesítője az 1890—91. tanévről. Végy példát Sümegről ó Kanizsa ! Felső leányiskola Sümegen ! Találkozott amott egy házaspár, Kompamk Zsófia volt a tisztes öregassszonyxTieve, Ra-mazetter Yinczének hívták a férjét. E pár nem lévén gyermekkel megáldva, vagyonának nagy részét közművelődési\' czé-lokra ajáodékozta oda. Emeletes házzal és 2500 frt tőkével vetették meg alapját egy felállítandó felső leányiskolának. Es csakugyan áll is ezen alapon és további fejlődése biztositva van. A lefolyt tanévben megnyílt az első osztály. A növendé kékszáma 12 volt. Az intézet élén Bánfi Alajos jeles tanfétfi áll.
— A csáktornyai államilagsegély-zett községi nyilvános polgári fiúiskola tizenkilenczedik Értesítője az 1890—91. iskolai évről. Szerkeszté Pólya Mihály igazgató. Zrínyi Károly tanár bevezetésül közli „a Wesselényi-féle összeesküvés" , cziriiü és az ifjúságnak szánt dolgozatát. fFelíevésünk, hogy ennek szánta. Forrásmunkákat nem nevez meg. A helyzetfestés egy kissé regényes, de a tárgy maga megkapó és alkalmas arra, bogy az ifjú kedélyre hasson.
Az intézetben működött 7 rendes tanár; a tanulók száma VL osztályban 90 volt.
— A keszthelyi községi elemi fiu- és leányiskola Értesítője az 1890—91. iskolai évi Öl. Szei késztette Bányai Károly igazgató. —s
.Egészségtan otthon" cziur;ftalpraesett értekezés áll az „Értei\'
tetése ezen vádbeszéd volt és ez teljesen le is sújtotta a vádlottakat.
— Gyászhír. Kemény József kisded-nevelő szellemes neje sz. Tamói Miletz Mária kisdednevelőnő, a ki 8 évig a Kis-d&dnevelö Egyesület magyar-utczai s ké-söab Arany Jánosutczai óvodájának vezetője volt hosszas szenvedés után jobb-létre szenderült Makacs.torokbaja több év óta gyötörte kinos fájdalommal s ez idő alatt ís olvasással, szellemi szórakozással igyekezett enyhülést szerezni; daczára orvosi és édesanyja gyengéd ápolásának, fiatalon el kellé költöznie oda, ahol már nem fáj semmi. Férje is beteges állapotban van s nem jöhetett az utolsó végtisztesség tételre, mindamellett temeése nagy részvéttel történt A Kísdedoevelő Egyesület választmánya, nemkülönben mások is díszes koszorút helyeztek íavata Iára. A családi gyászjelentés igy hangzik: Kemény József a maga és anyja. özv. Miletz Józsefné, testvérei Miletz József, Miletz János. Miletz Erzsébet férj. Dobolyi Istvánné, Miletz Ilka férj. Szele Jánosné s ezek gyermekei, ugy nagybátyja Méltóságos és Főtisztelendő Szele Gábor cz. püspök és egri nagyprépost ur s az ösz-szes rokonság nevében mély fajdalommal jelenti szeretett neje, illetve leánya és testvérök Kemény Józsefné, szül. Tarnói Miletz Mária kisdednevelőnek élete 32-dik, bolaog házassága 11-dik évében hosszas szeuvedés után a haldoklók szentségének ájtatos felvételével f. évi július 12-én éjjeli egy negyed 11 órakor történt elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei július 14 én délután 5 Órakor fognak a róm. kath. szertartás szerint beszenteltetni és a nagy-kanizsai kath. temetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő s/ent mise-áldozat a boldogult lelki üdveéri július 15 én d. e. 10 órakor tartatik meg a szent-Ferencziek plébánia templomában. Nagy-Kanizsa, 1891. jul. 13. Béke hamvaira !
— A palmi építkezéseket Saller Lajos jóhirö építész ur teljesiti.
— Pályázat. A zalamegyei ált tanitó-tesl ület központi választmánya 50 franckai jutalmazandó pályakérd ésüla következő tételt fogadta el: „Minő eszközök szolgálnak a tanítói tekintély emelésére?" A pályamű beküldésének határideje 1891.
Építkezés Knáusz Boldizsár ur
— Tizbe folt Schreiber J. nagy-ka nizsai illetőségű kereskedő segé I, ki Mura-Szombatban a Lendva vize meltfetli malomhoz ment fürödni, de úszni nem tudván, alémerifit. Holtteste hosszas k< -resés után megtaláltatott. A szerencséti\'- 3 ifjú Özvegy anyjának egyedüli támasza volt.
— Agyonlőve ta\'álták meg mult hétfőn a horvát-Bzent-miklő-ti erdészt; miután fegyvere kilőve nem volt. órája és zsebpénze érintetlen találtatott meg nála, kétségtelenül boszu műve volt agyonlőve-tése.
— Veszett eb kóborolt a héten a város utczáin. A veszedelmes éüatot egy , rendőr agyonlőtte ugyan, de az már több kutyát mart meg. miért is a veszettség terjedésétől lebet tartani. Azért messze- -menő óvintézkedések volnának szükségesek, nevezetesen, hogy kutyát csakis szájkosárral ellátva és pórázon vezetVe sza-bad az utczára bocsájtani.
— Megyei r. h. A zalamegyei «ít tanitó testület az idén nem tartja meg évi rendes közgyűlését. — Baross miniszter egész Balaton mellékét beutazza. -
sugárúti telkén már a második házat is Muraközben a phylloxera terjed. — Csáb-felépittette Szántó János ügyes kőműves I rendeken Simon János kovácslegény gyu-mester által. Az építkezés czélszetüsége, j fával megmérgezte magát — Csáktor-
kivitele és szolidsága szakbuzgalomra mutat. A kényelmes elrendezés és beosztás által valóban ez épületek nemcsak e nagy utcza szépségét jelentékenyen emelik; hanem egy-egy nagyobb családnak is kedves otthonul szolgálhat A tulajdonos ur az idén még harmadik házát is felépítteti ugy, hogy az őszszel tető alá kerüljön s télen át jól kiszáradva, jövő tavasz-szal egészséges lakul szolgáljon.
— Halálozás a fürdőben. Szili Horváth Erzsébet jul. 16 én este 7 órakor a Haragos-féle furdóházba ment fürödni, hol tüdőszélüdés érte s meghalt
— Meghívó. A keszthelyi m. k.gazd. tanintézet* 11L éves hallgatói 1891. évi július hó 21-én a Nemzeti Szálloda kerti helyiségében a helybeli csónakázó egylet alaptökéjéoek gyarapitáaára tánczczal egybekötött „bucsu-estélyt" rendeznek. Belépti dij: Családjegy 2 frt 50 kr., személyjegy 1 frt. Kezdete 87* órakor. Felülfi/.e-tések köszönettel fogadtatnak és hírlapi-lag nyugtáztatnak. Kéretnek a t hölgyek minél egyszerűbben megjelenni.
— Nyilatkozat. Nem mulasztom el méfy hálámat és köszönetemet ez uton is kifejezni azon számos jó barátok irányában, a kik felejthetetlen férjem elhalálozása alkalmával résztvevő szívvel enyhítették szomorú sorsomat; különösen örök, nagy hálával tartozom a kedves jóitevö Hirschler családnak, a kik helyettem a fájdalmas órákban mindenről gondoskodtak, ugy szintén a déli vasút nemes tiszti karának és személyzetének, kik a végtiszteletet megadni jöttek az elhunytnak; fogadják hálás köszönetemet mindnyájan Özv. Saboretti Károly né.
Elek napján. Meghalni a hazáért
nyáu egy Caeudőnrzedes szerelmi viszony miatt öngyilkos lett — Stefánia özv. trónörökösné jövő évre halasztotta balatonfüredi látogatását.
— Hazai r. h. Haynald bíboros érsek értékes herbáriumát és könyvtárát a nemzeti múzeumnak hagyta. —Dr. Kopsz János szombathelyi nagyprépost, na^ytudományú, jeles főpap elhunyt. — Eötvös „Karthausi"-ájának kézirata Szegeden Székely Samu birtokában van. — A Ki-rályhimnus7 pályázatára 141 zenemű érkezett be. — Pápán ellenzéki irányú lap jelenik meg. — Július 19 én lesz az első munkaszünetes vasárnap. — Polóuyi balkarján megsebesült Gajárivali párbajban.
— A zirczi templom restaurálása 50 ezer írtba kerül.
— Külföldi r. h.^Orpszország ihu-liai kormányzóságában oly nagy az éhínség, hogy fükenyeret esznek. — A szerb\' gőzhajóiérsaság július végén megalakul.
— Thebában 160 mumiat fedeztek fel. — A rubel értéke rohamosan hanyatlik.
— „Biztosított főherczeg. A külföldön meglehetős általános szokás, bogy fejedelmi családfők nagy összegekre biztosítják az életüket. Nálunk eddigelé csak örth János, a régebbi János főherczeg biztosította az életét Most, — mint értesültünk. — József főherczeg is nagy ösz-szegre kötött életbiztosítást, még pedig a \' „Gresham" társulatnál, i —FQrdó Idény! — Nagysád lür-[ dőre készül? — Igen. Tavaszszal rendesen odaküld a házi orvosom. — Hekuba. É-i
ha kell, de a mignera keíl, élni a hazáért, miért a n*%)\' költség, midőu sokkal keve-
ez az a nagytudomány, melyre most ebben sebbeI 18 segíthetne a baján. — Tudja
az obstructiós világban minden apának — ls\'eo már egészen megszoktam a fürdő-anyának gyermekeit tanítani szükséges,1 zést. Ped»g bi7-oay kínzó gyomorbajom
mert nagyon sok tanulni valónk van méé "ért még is marad mindig a régi. — No
e téren; és mint az egyszeri tudós, a ki ,a8S& Nagysád, az rossz gszdálkodás, mert
azon kérdésre, bogy önkép tudott anoyi syomoibaját csak csekély költséggel is
tömérdek-tanulmányra szert tenni, azt a eltávolíthatja;, ajánlom a .Hungária
feleteí adta,^pgy ugy, mert mindenek-élőit azon kezdte, hogy megtanulta elfelejteni mindazt, a mire az iskolában tani-
kávét", mely engem is megmentett az életnek s tökéletesen helyre álli\'ott
Mutnal életbiztosító társaság
tolták; ugy nekünk is azon kell kezdeni a rn. kir. kúria által helybenhagyott cz égin egtanulni a jövöértí élés nagy tűdomá- bejegyzés alapján megkezdette magyaror-nyát, hogy — a hazaszeretet kivéve — szági tevékenységét. Magyarország szá-jóformán mindent máskép kell megtanu\'- mára kü\'ön igazgatósága van e társaság-nunk, mint a mire ezelőtt tauitottak. Ne nak, mely töke és forgalom dolgában a ijedjenek meg tisztelt olvasóim, nem fo- világ legnagyobb szaba u vállalatai közé gpk itt hoszadaímas tanügyi fejtegeté- tartozik. A „Mutual" ke_rdí félszázad óta sekbe bocsátkozni, tudom, hogy e téren áll fenn a jelenlegi pén^-ifapja nem:keve-nem illik a hosszú kép, azért legjobb is sebb, mint 367 és nyolcztízed millió forint, lesz egészen más tárgyra térni át; jól van; mely összeg nagysága még Amerikában, kezdjük a legujdonabb újságon: Pölös- az óriási vállalatok hazájában is, szokatlan, kefő Zalamegye déli részén egy csendes Igy pl. a világ leggazdagabb bankintézete, kis falu. munkás magyar nép lakja, — az angolbank. Összes vagyona körülbélül
BSÍtő" elé\'é ;FOJJa*uu "«*uiue»eue
Szüksége van ilyen uiba igazításra a szü>\' Le!czem.\'>er fj ike. A pályamüvek idegen kiknek a jóban ésazépben vezetője a valódi 150 millió forinttal kisebbia Mutual per-
lőknek is, gyereknek is Az érzékek óvá \' ké"el irandók ]e 3 a 3zerzö nevét maga- szittya vérrel megáldott — Pálffy Elek ur, sát nem lehet elég behatóan prédikálni 1 baD foRÍaiÓ ieii6évei ellátott zárt boritéit- \\ ez a kis község magára hagyatva évekkel Ezakis regula amit az Értesítőben kö Ikal a testö!et elnökségéhez küldendők be. [ezelőtt egy igen tisztességes templomot zölnek, azért helyén van Feltűnő az isko lCsalíl8 a megyei tantestület rendes tag- ¦ építtetett, fölszerelve a legkisebbtől a leg-laszék tagjainak nagy száma. Tanított az \'jai P?**™0^ r ,, . , nagyobbig. Ezen év folyamán pedig felépi-
1 — Horváth Laezi jele* zenekara tette iskoláját oly tiszteségesen, hogy ez kitüntető, elismerésben részedül Buda- az épület beillik bármely más város köze pesten. Mint említettük az Andrássy-uti
Feljárt 57
intézetben 1*2 rendes tani tanuló.
— A sümegvárosi államilag se-gélyzett reáliskola XXIII. „Értesítője" az 1890—91. iskolai évről. Az Értesítőből azt a benyomást nyeri az ember, hogy az iskola.igazgatását pedagógiai szeílem lengi át A tanárok igyekvése oda irányúit, hogy a tanítás érdekében a módszert fej-leszszék és konferencziákon eszmecsere utján állapodjanak meg a követendő eljárásban. Emellett azonban a tanári te: tűiét nem zárkózott el a közélettől, hanem élénken vett részt a város egyleteiben ís.
Volt az intézetnek 6 rendes, négy bejáró tanára és négy osztályban 70 höien-déke.
V. H. dr.
Opera" kávéházba két hónapra szerző désszerüleg meghívták. Ottani működésük annyira megtetszett, hogy zeneelóa-dásuk alkalmával a kávéház zsúfolásig tömve van, s minden egyes darabjukat megtapsolják. Ennélfogva a kávéház tapintatos tulajdonosa égést, évre szerződtette őket a zenekarnak egyik szép jellemvonása, hogy minden második darab csárdásból áll s kö/.be-közbe tapintatos választékkal játszanak különféle nehéz zenedarabokat a kávéház falán nagy betűkkel olvasható: .Horváth Lhczi nagy-kanizsai zenekara." Örvendünk jeles zenekarunk fővárosi győzedel-mének! óhajtjuk, bo^y méltó anyagi siker is koronázza dicséretes törekvésüket
pébe is; ezen utóbbi építkezés létrejötténél az oroszlánré~2 Palffyt illeti, — mig a jó szülök köszönetet szavaznak a közreműködő szt.-balázsi lelkész uraknak is; de mit nem szenved és áldoz a szü\'ö örömest gyermeke boldog jövőjeért ? Erre méltán feleibet barátunk Unger.
Útonállás, Az „arany Szarvas"
alapjánál. Ntw-York államban a biztosító társaságok szigorú állami felügyelet alatt állanak; külön bíztositásügyí minis?te-riuma van az államnak s ez a főhatóság hitelesítette aMutualra vonatkozó, következő adatokat: A mult I89Ü iki évben tehát egyetlenegy esztendő lefolyása alatt, a „Mutual\'-uál á02 és fél millióra rugó uj biztosításokat kötöttek a ezzel együtt a „Mutual" összes biztosítási állománya ez év január 1-én 1595 millió éa 567.1G3 frtot tett ki. A .Mutual" mult évi bevétele 87 és fél millió forint volt. Eribetövé lesz az összegek ily módon való felszapc-.. rodása, ba pl. megtudjuk, hogy egyetlen
szállodában alkalmazott Tompa József j ember, a newyorki osztrák-raagyai fókon-
nevü kocsis Bánok Szent Györgyön fuvarban levén, üres hintóval jött jul. 15 én estefelé vissza, az uton azonban három egyén megállította és a fuvardijt követelték löle; nála esek 60 kr. volt s ezt kínálta nekik, csak ne bántják; az útonállók nem hittek neki s fejbe verték. Szerencsére a lovak megijedve tova rohantak s a kocsist yérzó fejjel haza szállították.
zul, Ilavenmeyer A. Tivadar ur, midőn saját magát és családja négy tagját a .Mutual "-nál biztosította, egyszeri dij fejében másfélmillió forintot fizetett a .Mutual" pénztárába, ami mindenesetre ez intézet teljes biztosságára vall. Különösen megjegyzendő, hogyá „Mutual" ne:n részvénytársaság, hanem tisztán a kölcsönösség elvén alapuló vállalat. Az óriási forgalmi
HARmTNCZAJMK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 13-áo.
lükének megfelelő tekintélyes nyereség maguk a biztosítottak közt osztatík fel, kik eképp szintén tulajdonostársai a vál ialatnak. llyétéukép a társasáp fennállása óta nem kevesebb, mint 210 millió forintot kaptak-a biztosítási összegeiken felöl, ti-ztáo üzleti nyereség czimén. Az igazgató.-ág helyisége Budapesten, a bécsi-tczában 5. szám alatt vau. *9 -
Irodalom.
— „Menüit" cz. zsebkönyvre nyit elóbzetéat 5 ínjával a Dobiowizky éa Kranke fővárosi könyvkt reakedő czég. Több niűeeyetemi tanár közreműködése mellett líüdler Károly oki. gépészmérnök szerkeszti. A müvet Baross és Bethlen mi* Liszterek ajánlják.^
_ „Ölt-só kor* szépirodalmi regény folyóirat rendkívüli folyamában megjelent A* világhódító I Nagy Napóleon szerencséje és vége" zl. lürtéueti regény 3-dik •díszes füzete. — A kitünö müvet Bársony V. I.-tván fordítja. Ara tüzetenkiut 25 kr. Hlófi-etók ku.uu kedvezményben részesülnek.
— „Az én Újságom" czimű gyermeklap most fejezte be másféléves pályafutását. Rövid idő ez egy hetenkiat megjelenő lap életében, de bőségesen elég arra, iiogy olvasóinak elismerését kivívja, vagy pedig jóindulatát örökre elveszítse. Hogy melyiket érte ei e kettő kö/ÜI cAz én Újságom," taián löiösleges mondani. Annyi tény, hogy mapyar ifjúsági lap eddig évtizedre terjeuö pályafutása alatt aeai ért el odáig, mint ez a közkedvelíségü gyermeklap rövid IS hónap alatt. Hanem még az irigység is elfogja ismerni, hogy ugy a lap szerkesztősége, mint- kiadói rászolgáltak trreasikerre!„Azéü Újságom" kül&őcsiny
és kiállítás tekintetében kiállja t versenyt a külioíif legjelesebb ifjúsági lapjaival, ; képe; mindig ujak, gyönyörű khiielüek és az iljü-ág i/léaébez és hajlamaihoz atkal-; mazkodók. Ami pedig a belső tartalmát i illett, elég a szerkesztő nevét említeni: hogy tudjuk mihez kell magunkat tartani. Pósa Lajos neve már maga egy egész prog gramm az ifjúsági irodalom lerén s az Ö verseit tanulják iskolában, pzavalják mindenfelé, ahol c.-ak Gyermekek vannak szé-1 les e hazában. Heteukint IrŐ e^y-két Terset „Az éu Újságom "-ba KöttUte csopor-! tosul egész sora a legjelesebb magyar irók-| cak ét iiónőknekp.Hogy csak néhány ne-í vet emüttünk : Brcdy Sándor gyönyörű éa érdekes gyermek regéi vei, S -bök Zsigmond, Herczegb Ferencz, Rákosi Viktor, Bársony István és Hock János kedve* és zamatos 1 elbeszéléseikkel, Madaraasy László éléok I mulatságos, elbeszélés formába ruházott \\ \' leírásaival idegen földrészekből, olyan ma i :gaslatra emelték ezt a gyermeklapot, a\' milyent nálunk eddig az ifjúsági\'irodalom terén vállalat még olcsóság tekintetében is : ¦ túltesz valamennyi gyermeklapon, mert i előfizetési ára egész évre csak 4 forint, — negyedévre 1 foriút.
hogy augusztus elejéig, a mikorra uj gabonában az első hozatalok váratnak, nem is fog üzlet kifejlődni. A jövendő árakra nézve teljes bizonytalanság létezik. Minden attól függ, milyenek lesznek minőségeink, s ha azok sok e?Ő által szenvedtek; ugy Európa nyugotának kedvezőtlen termése daczára is, csak alacsony színvonalon fogoak minőségüknél fogva kivitelre alkalmatlan terményeink árai mozogni. Névleges jesyzéseiuk o gabonáért: bnza 9 frt, rozs 7 frt Ü5, zab 5 frt 50, tengeri C frt 25.
jNTyiittór.*)
Fekete, fehér-és színes selyemszövetek
krlg, — sima áa mintátolt (körülbelül 240 ku-IGnléle minös-g ?1 -?000 különféle minta, és aimben) küld • tejjel egéaz darab és öaaseállt tolt rátáknak valót, vám- éa bérmentesíti Henneber< G. gyári raktára (cs. éa kir. udv S\'állitÓ) Zürich. Minták forduló postával. Levelekre Rcbveiczba iOkros bélyeg ragasztandó.
Tiszta vár az egészség!
TitkotMbetagségek, azBmörcaök-killtések, hal-ványság, általános bágjaltság, gyengééig eltűnnek egáazaégea vár mellett. Radikális sikeréit kezeskedünk módazeiünk haaznáUta mellett. Tudatosodásokhoz válaaibéijeg mel.ék-lendS. .O&ce Sanita*\' Paria, 57 Boulevard de 8 rassbourr, B. (94)
*) E rovat alatt közlőtökért 1 leleaséget
vállal U-
a í:í :
Felelős szerkesztő és kiadó : ÜÁTOEFI LAJOS.
Ki nyert ?
Húzás julim 11-én. Budapest : 3b\' 32 76 71
. / Hurás jttl. 15-én. Prága: 43 54 72 8G
A gaboflaüzletröl.
Nagy-Kaiisaa, 1691. jaltos 17-én. A forgalom teljesen szünetel s minthogy az ó készletek elfogytak, valószínű,
— Értesítés. Sngáruti ,lluLa gárlii" szállodám helyiségeit njo-lag díszítve és kifestve, vasárnap, július !S én nyitom meg. Valamint szállószob&imat ajánlom a mélyen tisztelt utazó közönségnek, ügy ízle tes ételek és jó borok pontos kiszolgálása melleit tisztelettel meghívom" vendéglőm becses látogatására a nagyérdemű közönséget.\'
Nagy-Kanizsa, 1891. jót 16.1 Mély tisztelettel Halász Elek.
„THE GUESHAM*
eletbiztosito-tarsasai! LoiiőoRtsaii.
Magyarországi Sók Budapest, Eerenez-Jozseítér S. 8. a társaság hazában. 134 Ausztriai fiók:
Bécs, (iiselLaatrasse 1. az. a. a társaság názabau. A társaság vagyona ItífO.
jnn SO-áu . . . .fik 111.610.C18-Évi bevétel biztositások
és kamatból 1890 évi
június SO-as . . . Kifizetések biztosítási és
járadéki szerződések s
visszavásárlások utan
a társaság fennállása ¦ ót* (1848) .... A legutóbbi tizenkét havi
üzleti idő alatt a társaságnál .
értekig nyújtattak be
ajánlatok, miáltal a tar
sasag fennállása óta
benjujtott ajánlatok
Összértéke .... értékre megy. — prospektusokkal ei dij táblázatokkal, melyek alapján a társaság kötvényeket kiállít, tovabna ajánlatokkal, díjmentesen szolgálnak az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városanau az ügynök urak és a magyar éa aMtrák ftakak
20 084,549-
\'?54.804,08*.-
55 986,275.-
, 1 666 812,555,—
Gép-tiadás.
Gyáramban tökéletesen kijavitQtí
8 lóerejü Clayton és Shotüewonh gyárbeli gózcséplókészlet,
egy 10 lóerejü Clayton és Shutt-leworth "gyárbeli uj szerkezetű góz-cséplökés^le\', mely ege>zben 3 hóig mÜ*SfJÖtí, jutányos áron kedvező feltételek és jotahás mellett eludó.
Weiser í. C.
gépgyára és gépjavító o.ühelye, Clayton és Shutileworib gépgyár raktára Nagy-Kanizsán.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Kr. 1S8». PárlNl \\\\U\\%-Itiáliltásoii unii»; eremmel kitüntetve.
Hamburg-Amerikai
Gőzhajózási-részvény-társaság
Express-
és posta-gőihajózá8
HAMBÜRG-NBW-YOBJS:
a leggyorsabb és legnagyobb német poe tagoz hajókkal Teűgeii atazás 6—7 nap. Tovább szállítás közvetleo német gözbajókkal HAMBURGBÓL Baltimore, Canada, \\ Keletiadfa-, Brazília. Nicirat Mexico- áa
La Piala, < Afrika, I Havaumaba, bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Hamburgban Dowenflelh 18—21.
THK MUTUAL
-NEW-YORK I ÉLETBIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG. Tisztán kölcsönösségen alapul. — Részvényesei nincsenek.
Alapíttatott IS43 A világ legnajyobb és legeíőaysssbb élstb.-társasága és a lefaagyabk eiíayoket eyajtja
t)sazes biztosítéki alap 1891. január 1-én: 367 millió forintnál több. Fennállása úti a társaság a kötvénytulajdonosoknak\'
•T 780 mUlló forintot *sM
- •-. oivaeget tiíetett ki, melyből mintegy - 1S7
210 millió frt csnpán nyereményekre esik.
Mily szembetűnő előnyöket a biztosítás a .THE MUTUAL\'-nál nynjt, a követ-knií, kötvénypélda eredménye mutatja, mely szerint a nyeremények a biztosítás lejártánál csakorm a biztosított összege: elérték. — 27,528-ik kötvényszám (nem lontina)
biztosított összeg .........-i 2 000.— dollár,
Felhalmozott nyeremények.......V .*\' . . . 1,8SC.— „
1891. márrziusban kifizettetett.......í . \' . . 3^825 — dollár"
Ellenben összes díjfizetés volt...........1,549.76 „
E szerint tiszta nyeremény.......~. \'. 2,276^4 dollár!
A „THE MUTUAL" kotféeyd 2 ér után megtámadhat Unok és 3 év ntáa nem taibatnak etvénytelénekké. — Hadi kocikázat felette előnyös feltételek meüt.t (többnyire ingyen) fogadtatik e!. — Járadék biztositások különösen jutányosak. — B&vebb felvilágosításért vagy ügynökségek elváltálasáért tessék fordulni a
Magyarországi Vezérigazgatóság hoz Budapest, Bécsi utcza 5.
ocxxxxxxxxx
X
l\\esllé llenrlch gyermekiapiis^e.
25 6ves eredmény.
SzámM bizonyítvány a legelső
orvosi tekiatéiyefctSt.
38 kitüntetés
melyek Itöíótt
14 tisztelet okmány és 18 aranyéren ! van
, Gyári jtlréay.
(". Tökéletes tápszer kis gyermekek számára
, Pótlék* & hiányzó 2cva:e:..et. meakóDoyáti u elvájaaxtágt kónayeo él
\' tókéietetei, emémbetö, miDélfo^á űyeoarbtjbflB reiaíttrtnel, mint
) Up„er a légjobbu *ján(h»tó.
Say Egy adag 90 kr. -*asj
\\ Xesíle Heririch eoridensált lisztje.
\\ 100 0V ES3í adag 50 krX\'BJ^
Nagy-E!anizEán: Fesseibofer József és RosenfeM } Adolf kereskedőknél 6b Magyarország Összes győgytánübaa.
íxxxxxxxxx?
^aiiáBiiBlM tkrtrgt ligxziuileu kfterjedt kedeeliségnek örvend. MííWJSXJfi*
PATKÁNYOKAT
HÁZI ÉS MEZEI
E G E H E K E T
OOOOOOOQOOOOOOOOiOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOCOO
o o o o o o o a a a o o o o o o o o
gyökeresen és gyorsan minden ügyelet nélkül kipuutitbatni 33
Automat-íogóim alkalmazása által.
ára patkányfogóknak 2 frt, egérfogóknak 1 frt 20 kr. készpénz beküldése, vagy utánvét mellrtt KLOSS által Bruonben sza-badaJmazoU újdonságok tulajdona. C \'
.BIZONYÍTVÁNY. Aotomat-íogói oly jónak bisinynltak, «t>gy ismét 2,-drb egér- és 2 drb patkány-fogö aaivas megkülJéaét kérem postantánvéttfll. CofsUnün R. t. Bucbenthal\'scba Handelsgart-n Yarw*ltnng Dobronoutzban, péata : Sadagora, Bukovina."
ELEKTRA.
Minden államban szabadalmazva.
Minden zsebtuz-etzközök közt a legjobb, dörzsölö-fa nélkül. Egy a ient-eszközlött nyomás folytán, (lásd az ábrát) epy bármely időre tartó villanyszert, gyönyörű láng állittatik elő. Egy darab 1 frt 50 kr., készpéui bekQldése mellett 1 frt 70 krért.
TJJI OBAK 4 FlFtrC 50 KR.
CS. ÉS KIR. SZAB. MOS 0.« É P. Egy vulkanikus a forró bőségnek ellentálló eerneráit gummí lemezzel. Legnagyobb mosási képességgel, elpusztitbatlan, a leggyengébb nő is könnyen mosbat vele. Igen jut. ar. E gép föluimnlbatlan, nem volna szabad egy jó házban hiányoznia, ~-;ija az eddigi összes li^gjobb eépeket és minden gondos háziasszony köteles egy ily, gépet beszerezni, hogy a repdes mosási kiadásait oO^-kaí csökkenthesse. Egy havi basznaiat után a gép kifizeti magát, eltekintve a többi előnyöktől és kellemességektöl, melyek e gép alkalmazása mellett tapasztalhatók. Ara egy darabnak csak 4 frt 00 kr. készpénz bekQldése mellett vagy ntánvét mellett.
UJ!
lindenki Snaranyzó !
Folyékony arany és ezüst,. j
Teljesen uj és megjobbítva! Utólérhetlen! öásze nem tévesztendő a verseny silány késziunényeivel. Bárki is pompásan és tartósan megaranyozhatja, beeznstözheti vagy kijavithatjá tgy ecsettel a kereteket, csillárokat, figurákat, faragványokat, kosarakat vagy bánninő fából vagy fémbűi való tárgyakat, továbbá Üveget, porczelláat, gipszt, bórt, papirost stb .íoshaio: Knúnö tiép és több érig tartós! Fontos minden báztartásra és iparra. Kapható üvegekben á 20 kr.| 30 kr, 65 kr.. W kr-, 1 frt, 1 frt 50 kr.. 2 frt L0 kr Egy forinton alnl nem küldetik. A fent sorolt és egyéb érdekes csikkek megrendelhetek KLOSS sznbadalmazott ájdoaaág\'nk tnlajdon«-sanál BRÜNNBEX (Morvaország) Képes prospektusok a fenti s egyéb újdonságokról ingyen ée bementve kQldefnek.
Lissa-Kaatély (az Elba mellett;, 1891. június 2. Kérek még tgy tveg aranylestéket [ecset nélkül.] Ezen kitünö Bzer felett a legteljesebb .úiegelégecéseraét fejezhetem "ki.
Kitűnő tisztelettel Jean Riedenbáuer.
O O
o o o
Q O C O
o
IjOOOOOOQoS
J ¦
HARUmCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 18-án.
Dr. Popp napforgo-Kzappana 40 kr. Tartól, finom bőrfioomitó szappan.
Dr. Popp Dasaara-lilatRzere I írt 60 kr. és 2 frt 70 kr., Daaira-süanpana SO kr.. D a m ars-arc ip ora f frt 60 kr. és Dsaura-aatdtvlzi 1 frt 30 kr.
E különlegességek fioonsig, illat, mi-¦ nöség és kiállitás tckrintetében messze felülmúlnak minden mis Hasonló gyárt-
Dr. Popp Coologlna-illalszere i ftt ŐO kr. Az előkelő körök legfinomabb illatszer-különlegessége. \'
Poadre Popp ! ! A legjobb arcz-poadrel! nevfl különleges szer, minden körülmény közölt üdvös a bőrápolásra. A börnekr friss üdeséget és élénk szint kölcsSnöz. Egy doboz I frt 50 ícrajctar.__
Kan de toüette Popp, mint toilette-vit frissitőleg hat. Egészséges hatáaa következtében az\' arczbőr élénksége és ildesége megosfátik. Egy üvegkára I frt
Dr. Popp-féTe Odallne de\'i Indes-t durva és felrepedt bór ejlen mint újdonságot vizsgálta, meg-\'a bőrápolásra
. nézve és azt az eredményt állapította meg, hogy hatása messze túlhaladja az ugyancsak hasonló eseteknél használt glycerjnét. Egy üveg ársM-frt-
Dr. Popp-féle Excelsior {Hair YYash kedvelt bajmosó-viz, nemcsak a fejbőrt tisztítja, de szorgalmasan használva a korpáképzödést gátolja és elejét veszi a hai korai megöszulésének. Egy, üveg
>r. Popp Kan de Quinine 7j kr a
legjobb fejmosó-szer. Erősiti a fejbőrt.
>r. Popp hajrestoazere. A dr. l\'opp-léle\'Eai Japaaaise gyorsan bat arra nézve, hogy a legvilágosabb barna hajat, a legsötétebb feketére szinezze, a Faatalae ionveaoe pedig arra nézve, hogy sötétes hajat szőkére vagy aranyszőkére változtasson- Teljesen ártalmatlan.
Dr. POPP J. G.
hírneves toilette-különleges-
(62)
kaphatok Nagy-Kanizsán: Bein* Lajos. Praeer Bela es Szörcsöky Béla gyógyszertáráiban, ugyszlnte tTelss" és Le-dofxzky. Sauer Ignácz, Prezlmayer é» Deutsch, Rosenfeld Adolf, Xarton és Haber, Sommer József urak kereskedéseiben valamint minden nagyobb illat szertárban, gyógytárban, droguistánál - és finomabb üzletben és Bécsben a készítőnél I., Bognergasse 2. Kérjük határozottan dr. Popp gyártmányait és ne fogadjunk másokat.
Szecskavágó.
Lóhere toklászoló
Fecskendező.
Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEM Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(EZELŐTT er0gle JÓZSEF-FÉLE C Y a Rk
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű honholy választókat (Trieur) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, könnyű fajú kétvasá ekék-, csöves tengeri darálók-, kukoricza morzsolok-, szecskavágók-, répavágókat, továbbá lóhere-toklászoló készilléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomhere/idézési gépeket, nevezetesen: gabona tisztífőfo-(Eureka), tarárok, malom trieurök, hengerszékek, lisztosztályozó hengerek, fellvo/rrlók, dara tisztítógépek, és | in alom vasi \'észeltet, ¦: lyukasztott rostalemezek- és általában mindennemű gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltélelek mellett.
Lisztosztélyozö henge
ELVÁLLAL
m in dennem ü malo&S felszereléseket bárm ily erőhajtásra.
r—-í§] Árjesyzt-kck bérmentve küldeinek. Lgr
Malomtrieur.
S ZEUSZA MVÉI\'EK,
szerszámok és eszközök gépészek, kovácsok és Ui.katösólc száméra.
Szonagyüjtö.
Répavagó.
Orlata lom.
*±áüfcfc*3fca^±*:^^
*K __ «j
# Melyik lapra fizessünk elö? !4
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az fr
EGYETÉRTÉS g
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasókóz$n- fg
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága? és ff
sokasába, rovatainak változatossága, kitűnősége a különböze olvasmányok gazdag VÁ tárháza tették az , .Egyetértés1\'-t népszerűvé Az or«zaBjyüles: tárgyaiáiokrii a
lcgrészlt-tesebb s e mellett tárgyilagos hü tudósítást egyedül az „Egyetértés" tj közöl. Gazdstág: rovati elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő\'
és garda őiönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az .,Egyetértés\'" JkV
kereikedelni i tőzsde; tudósításainak bőségével s alaposságával ma már nem t>
versenyeihet^mas lap. A kereskedő, az Iparos a a mezőgazda megtalálja mind- rr
azt ai „Egyebirtés"-ben, mire szüksége van. Változatosan szerkesztett tárczájá- Í**>
bao, annyi r igény elvatmáayt ad. Mist egy lap sem Két három regényt közöl la
egyszerre, ugy. hogy egy év alatt 30-40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint |J a kültöldi legjelesebb termékeket jó magyarságú fordításban kapnak az „Egyet-
értét" olvasói Aki olvasni valót keres~s a világ folyásáról gyorsan és hitelesen u
akar értesülal, fizessen elö az „Egyetértés\'-re, melynek előfizetési ára egy bóra fj
1 trt 80 kr. egy negyedévre 5 frt s egy évre L0 fn. Az előfizetési pénzek as Jsf
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal ki- a_» vánatra egy hétig ingyen és bérmentve küld. Í2«J
oooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOOC3
0-- 0
0
c
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SSr Gyomor- és belluini.,
Oli
Iter
„Hungária-kávé"
gyomor- és fejgörcs, rossz emésztés, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérszegénység-és álmatlanság ellen biztos sikert nyújt a
MICHL JÁNOS és EIA
liang*zerL>ar Graslltzbeu (Cselrorsz^riCl j
Ooo
0 0 0 0
QOQQQ OOOOOOO
ajánlják huugszercikct
Kíszitíetaek Trombiták, pltztaavk, azárny-kartfik, harsonát. Bombardonsk. Heüco ok nagy és kis dobok. —. Továbbá: Klarínetek. fcvoiak nikalak. hegedik, iráeaák, gordsokák, aag-ybógtk. — Javlteí műhely valamennyi hangszerhez! — Jelző- es hivu kürtök, czllttrák B.\'tárok buzó- és száj - bar mon ikak
nagy raktára.
Legjobb és legolcsóbb beszerzési forrás.
íxmúl iiraiiatra inLyen,
,oo OOOOOOO
százezrek által legjobbnak elismert házi s7er. Ezen páratlan kö\'Ön-legesség nem mint gjógyszer, hanem a kávét belyetteititö kellemes izü tápszer egé?z;égesek és betegek által egyaránt legjobb sikerrel használható, mely
„élvezve tápiái és táplálva használ/\'
Sok ezer kőízönö irat és hirneves orvosok igazoljak a „Hungária-kávé" kitünö hutását, a miért is az mindenkinek legjobban ajánlható.
gsf I kiló ára I forint 20 kr.
Minden dobozhoz használati utasítás.
Kapható: Szalády Antal gyárosnál Budapesten, Andrássy-ut SG. sz.,-és minden elóke\'.Öbb fűszeráru üzletben, helyben é:- vidéken.
x
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OOOOOOO ooooooooooooc
Laehne-intézet
Sopronban
Nyilvánossági joggal bíró 4 elemi és 6 gimnáziális osztály. Reáliskolai és .VII. osztálybeli növendékek előkészítése. Uj növendékek a két szünidei hónapon is felvétetnek
Értesítővel-, prospektussal szívesen szolgál
az intézet Igazgatósága.
SS** 20 év óta ismert
BE R\'GEItfé,B orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
rrvoai tekin\'élyek által aj-ni.s Auaztrhi-Magyaror&zagban, Pranczia ¦ c azág, Kémetország, Hollandban, Schveiczban, Romiabn.u aj:lat. már tiz év oa fóuyeg sikerrel ;.>-,¦ -.i-\'. \' k 12
mint stililo az arejbór iiilndeuféle tisztcáalausáí-aix
ellen küiöuttaen a rüh, ni idillt ea pkkely a^tniir ell«n a kosa, i söm3r r^pidvénj, a f-j és nz^kál ellen, a ántpl.\'., májtult, ugyneTAzett rescs orr, a fagyd*;;, * a {*yerm*kek valanienoyi külail ft\'betRgaégei e kinek mint * bórt tísztítd mosdószer ajánltatik.
Ára daraboiikhit husonlatl utasítással együtt 3ő kr.
A Herger-féle kátráaj szappan 40%-a tömény f-kátrányt tarta!m«z, f-Vu.^o , gondoa^u vas keazitvH a lényeg sun kül<>nb\'>aő a minden egyéb, a kereatkedéaekbno «Wfordiilé kátriny-szappanokiól, no irt e7-n szappan \'Í0°fg%\\ic7*rixi anyagot t artnlmaz, ri Dom il ta,uteres. —
Csaíássk kikerüiíés® végett
¦
m" m
¦
¦
a gyógyszertárakban világosan Berger-féle kátrány-szappan ¦
kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra. B*
Számos okmánnyal kitüntettetett a bécsi nemzetközi ki- ¦*
állításon 1883 bas. »s
Egyedüli helyettes a bel- és kiiljólti részére • "a
A. HELL gyógy. Troppaa k"* \'útFÁSJZ***: í
« A agy* Kanizsán Pragtr Bei* gyógysíBréainél. .
?W,-"-"J"«Par-"--BV^aPar\'-"ar\'^^^^>"^
Nyomatott ifj. Wajdits József és Danielisz L. kSnyvnyomdájiban Nagy-Kanizsín.
NAGY-KANIZSA, 1891, Július 25-én.
30-iic sz&m.
Btofixttéaidr: egéis ít* 5 frt — —
fíl\'irre . . .-. . 2 frt 50 kr. uenedévre . > . .1 frl25 kr. Egyn azáa 10 kr.
HIRDETÉSEK
& jT-^í.:. 7, másodszor
6, ¦ minden további aorért 5 kr. NYILTTÉBBEN
pátit toronként 10\'krórl Tétetnek: iel. K:nc«tári illetik minden egyei hirdetésért 30 kr fizetendő.
ZALAI I0ZLÖIT.
Harminezadík évfolyam.
A lap *t«llemi és ínyi^í restét illet5 minden : c!Sátorit} Lajci Síerltesztö-kiadó nevére czim-ízetlen Nagj-Kaaiztára bérmeatvi inlézoodölc
Bérmeotttlen levelek nem fogad-
KézIratsA vísíit nem küidatsekJ
.| Ancgy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank*, a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagykanizsai "klsdedneveló egyesület * a „nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápiutézete", a ,katouai badastyáa egylet\'
a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmáuvának hivatalos lapja
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
A tanítók nyugdijának rendezése.
* Ama törvényjavaslat, melyet a közoktatásügyi miniszter a „népoktatásügyi nyilvános tanintézetek és -nyilvános kisdedóvó intézetek tanítóinak s nevelőinek nyugdíjazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváioak gyámoutasáról szóló 1875. 32.\' tör-véóyczikk \'¦-módosítása tárgyában* a törvényhozás elé terjesztett, főbb pontjaiban a következőket tartalmazza:
Az élethosszig élvezendő nyrjg-dtjra jogosítottak, nyugdijának évi összege, a nyugdíj alapjául szolgáló, beszámítható fizetésnek tíz szolgálati év után 40 százalékká, és a tíz évet meghaladó szolgálat után minden további év után 2-2 százalékkal magasabb összegben állapítandó meg ugy, bogy a 40 évi szolgálati idő kitöltése ntán a beszámítható és 50 forintonként kikerekített fizetésnek teljes összege jár.
A beszámítható fizetés teljes ösz-szegénél magasabb nyugdíjban hosz-szabb szolgálati idő után sem részesíthető senki, ellenben az évi 300 írtnál kevesebb fizetéssel ellátott tanítók és tanítónők részére is a nyugdíj kiszabásnálmindíg-^OO írt évi fizetés veendő alapul. I \' Az özvegyek segélypénze 300 forintnak, illetve\' az elhalt férj legutolsó beszámítható fizetésének 600 írtjáig, ennek 50%-átpax^OO frtot meghaladó rész után. pedíg\\20 Y«-át teszi, a mely segély pénz a Térj halála napjától számított fél év múlva tétetik folyóvá, a melyből az özvegyen maradt nő nein csak saját gyermekeit, hanem elhalt férjének előbbi házasságából származott gyermekeit is ellátni tartozik.
A nö-tanitók a férfi tanító kkal az ellátási igény elbírálásánál, ugy a jogok, mint a kötelezettségek tekintetében egyenlőknek tekintendők.
A férj azonban neje után, annak
3 havi fizetésével,, illetve ha nyugdíjas állapotban halt el, 3 havi nyugdijával felérő temetkezési járulékon kívül semminemű részeltetésre igényt nem tarthat.
A nyugdíj és gyámalap jövedelmei közé felveendő az oly népoktatási tanintézetekbe jaró tankötelesek után hozzájárulás czimén évenként fizetendő 15 kr., a mely tanintézetek tanítói az 1875.\' 32. t-cz. 2. §-a, illetve e törvény 1. §-a értelmében a nyugdíjra jogosítottak sorába felvétettek.
E hozzájárulási díj első sorban a szülőktől szedendő be, másodsorban az iskolafentartóktól; szabadságukban állván ezeknek a dijak fedezésére a szülők beigazolt vagyonta-lansága, vagy általános tandíjmentesség esetén az 1868. 38. t-cz. 4. §. értelmében fizetendő iskola-mulasztási bírságokból befolyt összeget igénybe venni.
Az 1875. 32. t-cz. 31. § ában foglalt kedvezmény alapján a* orsz. tanítói nyugdíjintézethez való hozzájárulás kötelezettsége alól felmentett iskolafentartők e kedvezményt a jelen törvény hatályba léptéig külön nyugdíjintézetükbe felvett tanítók és-tanítónőkre nézve jövőre is föltétlenül élvezik.
A jelen törvény hatályba lépte után azonban csak az esetben jogo-sitvák tanítókat, illetve tanítónőket saját nyugdíjintézetükbe uj tagokul felvenni, ha a jelen törvény szentesítésétől számítandó fél év alatt irás-belileg kijelentik, hogy az érintett határidő után nyugdíjintézetükbe felveendő tanítóik és tanítónőik részére azok nagyobb meg terhelte tése nélkül legalább Ís annyi és oly mérvű végellátást és egyéb előnyöket biztosítanak, mint a mennyit a jelen törvény megállapít.
A jelen törvény 1892. évi január hó 1-én lép életbe.
Fürdői levél. Varasd-Topütza, 1891. jul. 21.
Kedves Barátom!
Szerkesztő ur!
Folyó l:ó 4-én hozzád irt levelemben azon Ígéretet tettem, hogy következő levelemben az itt mulató vendégekről is lógok Valamit irni. Ha az ember le van kötelezve, kötelezettségének tartozik eleget tenni, s ha valamit ígér, azt köteles beváltani. A társadalmi rend s az embereknek egymáshoz való viszonya teszi ezt kötelességünkké.
Xebéz azonban másokról irni, mert ezen mások nagyon hamar azt kérdezhet-
kiket csak itt lehet látni a fürdő-idény alatt, s mégis mint régi ismerősök üdvözöljük egymást s. csaknem ugy tűnik fel, mintha jó barátok találkozója lenne e lürdő
Várunk jelenleg kiiüi.ö?egeket is ide, mint Josipovich Imre mini=2\'tertés Szlávy áuzsef korona-őrt, kik bizonyára díszét képezendik a fürdővendégeknek.
Jelenleg azonban csak az itt levőkről, s ezek közül is az általad ismerteb bekről teszek említést, a mennyiben elsorolok néhányat már csak azért is. mert lapod olvasói is nagyobbrészt ismerik őket. Ezek között tebát felemlítem a még mindig itt időző Hirschler Adél úrnőt, a kedves domborui Hirschler család egyik tagját s nék tőlünk, mi"közötök hozzánk? — Hol-1 édes anyját Presburger Júlia úrnőt, vala-
takról vagy jót vagy semmit sem szabad mondani, s ebböi azt hinnéazember,hogy az élőkről tehát jót is rosszat is lehet s-S szabad beszélniés irni Pedig ba lehet i: nem szabad; a holtak nem jönnek vissza számon kérői a róluk tett elbeszéléseket, s igy Őket kegyeletből kíméljük s ezért mondunk róluk csak jót vagy semmit, de az élők élnek, látnak; hallanak éfc \'.. stb.
Tehát az élőkről. Mindenek előtt tudnod kell, hogy Teplitzen jelenleg egy tözs-gyökeres magyar ember az uradalmi főtiszt. Czauyuga Gusztáv a neve, kiről elég mondani ennyit, többit tudhatod, s ha nem tudod, kérdezd meg V. M. urat s ha ö sem mondana semmit, majd elmondom én, hogy régen kellett volna már a fürdőben ilyen ember, ilyen verwalter. mint itt nevezik. Oly szívesen megy hozzá az ember, már t. i. a magyar eraber.*~bogy még a fürdőnek is jó hatá-sa van a vele érintkezőkre nézve, s ha ö sokáig fog ezen tisztségben itt lenni, biztosra vehetni, hogy e füidő jövője nagyon sokat fog nyerni általa, mit rövid ittléte is eíöre jósol.Olyjólesik ezen idegen ajkúak között ilyen embert hivatalban látni, ki dolgainak elvégzése körül szorgalmatoskodva, meglát minden hiányt, a mi a vendégek ellenére van, s törekszik azt elháritaci, hogy kedvöket keresse. Most már két magyar ember van itt alkalmazva, mert a derék Zlatényi Előd ís még mindig itt van, s igy a magyarok nem idegenek közé jönnek ide.
De ba eltekintünk is ezen két derék férfiutói, sokat;nagyon sokat találunk még itt oiyant, kivel örömest jövünk össze; vanuak ezek között olyanok, kiket gyakrabban látunk, s itt mégis örvendünk egymásnak, ha találkozunk, s vannak olv&nok,
mint vendégüket Hirschler Ödön urat, Clement Lipótné urnöt kedves leányával Iíjriczéröl: a jó kedélyű Grűohut Fülöp urat Kanizsáról, valamint kedves vendégeit, fiát Alfrédet és nejét. — kár, hogy oly hamar el akarnak távozni; Kussics Károly urat Z.-Egerszegről. Vörös Mátyás urat Kanizsáról, ki időközileg itteni sorsával kibékült s alig várjaajövöévi fürdő-idényt; Elő F. urat Sárvárról, Itaáb József urat Kaposvárról, Vezzenessi Antal urat Fiuméből, ki az olasz kedélyesség mintaképe. Itt van továbbá a barátságos Tom-pies Ferencz lelkész ur Voéa-ról, ki töri a magyar nyelvet egész lelkesedéssel.
A látogatókról, kik ide naponkint nagy számmal jönnek, nem is szólok, mert azokat te ugy sem temeted, hanem megemlékezem inkább az itt voltak közül dr. Tuboly .Gyula ur s nejéről, kiknek eltávozása igen nagy ürt hagyott maga utácazon körben, melyben ídejóket tölteni szokták.
Ezen részlete.-*, bár rövid értesítés után az itt uralkodó hangulatról kell még megemlékeznem, mert éz*> fürdői levélből kifelejteni nem szabad, hiányos lenne nélküle a rovat legfőbb része.
A -hangulat mindiga társaságtól függ, erre pedig befolyást gyakorol az idő és ismeiöiök száma s ezeknek egyináshozi viszonya. Az idő nem volt kedvező s néhány nap kivételével folytonos esőzést kellett tűrnünk, de a jó és szép Dapok láthatták a vendégeket az egyes kiránduló helyeken, a hol a mulatság ha nem is zajos, de kedélyes volt,sötaTonimir magaslat hódítást is tett, egy kanizsai vendéget ugyanis ugy elbájolt, hogy 10 napi panasza után ki merte mondani, hogy ott már csakugyan jól mulatott Egyébiránt a kirán-
duló helyek ha nem nagy érdekkel birnak is, de nem lehet tagadni, hogy szépek, s az Összetartó társak csoportja nagyon kedélyesen mulathat bármelyiken is.
A társalgási nyelv jó forrnán\'magyar amennyiben a magyarság szolgáltatja a\' fürdővendégek legnagyobb számát; — lehet azonban sok németet s kevés horvátot ís hallani. A társalgási nyelvről jut eszembe, hogy a szolgálati személyzet,-valamint a pinczérek a magyar nyelv tudásával ugyan nem dicsekedhetnek, de előzékenységükkel sokat pótoinak. E tekintetben a fürdóigazgatoság lehetne annyi figyelemmel, hogy jövöré ezen egyetlen hiányon is segíteni törekedjék.
ís most kedves barátom, bezárom levelemet azzal, hogy ha az Anna-bálra még itt találok maradni, erről is írok valamit, mert azon nézetemnek adok kifejezést, hogy ott sok szép horvát növel fogunk mí magyarok találkozni.
Isten velünk, maradok
híved
dr. FÁRNEK LÁSZLÓ.
Gazdasági értesítő Nagy-Kanizsa és vidékéről.
Aratási reményeink, melyek a szépen indult buzavetéseinkbeu voltak, a legközelebbi napokban ugyancsak alászállottak; mert a leggazdagabb termést igérö búzatáblák feketednek a rozsdától, a szép és nagy hu za kalászok ban csak apró és töpödt szemeket találunk. A rozsda legnagyobb mértékben a késő vetésű búzákat tette tönkre. Már az üstt&is nagy kár a búzákban, pedig az sok helyen nagy mértékben lépett föl, de ez csak tűrhető baj volna, ha a rozsda hozzá nem járult volna. A rozsda legnagyobb mértékben ott lepte meg búzáinkat, a hol a szél nem vihette hamar tovább az ártalmas ködöket, melyek a mult június hó utolsó negyedében uralkodtak. Rozsdától mentes búzákat csak kévéset taiálunk. Aggódnak azon marha-tartó gazdák, kik kevés szénatakarmái y miatt a buza-szalmára számítottak, mert a rozsdalepett, búzának szalmáját etetni nem lehet. A rozs-aratáson hamar tul vagyunk, mert az bizony keveset termett a ho! husz kereszt rozsot jobb terméssel aratott a gazda, ott most még kedvezőbb esetekben tiz, de legtöbbnyire negyedrésze 4 keresztet abból is fele konkolyt arat a gazda. Az árpatáblák is általábau középszerű termést jgérnek. A tavaszi ve-
T a a S 2 A.
Boldog mindenki...
Boldog mindenki izélés e világon .. . — Boldogtalan egyedfii én vagyok — A maiit.- ii nrról dalol az ágon, Nem ut ragyogják-e a csillagok?
Nem boldog-e & fuvolázó szellő ? Sorba, csókolja, a virágokat; Avagy ai .& komor i ¦ felhő? Hisz\' keblén pibeii meg a fényes nap.
Boldog mindenki e világon . . . Boldog Egyedül én, csak én nem lehetek; Oh! mert engem üldöz egy rémes átok — Kerülnóm kell azt, a kit szeretek.
ZAKAL ZSIGMOND.
A két vándor.
Irta: dr. Molaár J (Folytatás.)
,Imre jobbra fordult még nem tudta, bol találja munkásságának helyét
Amandusz balnak tartott hiszen nevelése is ez oldalra terelte. Hosszú gyaloglás után erdőbe ért a tikkasztó nap hatása alatt a madarak sem csevegtek. Amandusz zsebébe nyúlt és tárczáját megvizsgálván, sovány vigaszt talált Se baj, mormogá magában, velem van a szerencse, mely eddig gondoskodott arról, bogy ne legyen veritékea a kenyerem.
Egy bagoly subogása felelt Aman-duszoák, de ez feleletére nem ügyelt; léptek hallatszottak, mik Amandusz figyelmét lekötötték. Egy rettenetes gondolat, ébredt fel benne, mitől maga is visszaret-
tent; egy idejgelmélyedett midőn maga eiőtt egy jómóou öreg gazda embert lát Elhagyatott helyen kettős indokból keresi az ember az ismeretséget, vagy a színlelt bizalom takargatása miatt mely-lyel a télelmet gerjesztő ellen szem előtt tart avagy maga a magány hozza Össze a találkozókat hogy egy nem látható ellenség ellen egyesüljenek.
— Adjon Isten jó napot üregünk, hová viszi útja? — szólt Amandusz.
— A városba megyek, — úgymond János gazda, — holmi szükségletek bevá\' sárlása végett távoztam a háztól. N
— Hát erre szolgál az ufavárosba? — kérdé Amandusz, hiszen akkor éppen ellenkező irányban megyek, mert én is oda akarnék jutni.
— Akkor fiatal barátom, tégy katonás fordulatot, és jöjj velem.
Öregeknek a legnagyobb szórakozás a kedélyes és fesztelen beszéd, könnyen megmagyarázható tehát, hogy Amandusz csevegő beszéde öregünknek megtetszett, és igy bizalmas hangon közölte utóbbival, hogy mennyi bevásárlást teenu, és hogy bála az Istennek van annyija, hogy azt mindjárt ki is fizeti.
Igy haladtak előre, midőn az ut keskeny, de sürü fákkal körülvett öivényre vezetett
— Az Öregé az elsőbbség, légy ut-vezetőm, — szólt Amandusz —és villám-sebességgel megvizsgálta szemeivel a magányt egy pár lépéssel hátramaradt, lelki harezot viselt, tndtá azt hogy pénzre van szüksége, és tudva azt, hogy é sötét néma természetben egyedül egy gyönge öreg
pénzes ember áll előtte, a fúriák felkorbácsolták "a hírvágyát
Hisz a titok a természeté, mely néma el nem áruihat
Előre hát! egy macskaugrással ráveti magát öregünkre, azt a földhöz sújtja és addig fojtogatja, mig szine átváltozik. Gyorsan zsebébe nyul, megtalálja erszényét és agárfutással tova szaladt
I)e egyszerre megáll, mitmiveljenaz erszénynyel; pokoli csellel folytatja bűnös cselekvényét, a pénzt a bugyellárisból kiveszi, és inkább az országútnak* tartva, az erszénybe néhány foriutotésegypapír-darabot tesz, melyre gyorsan ezeket irta:
.Bárki lég)- találó, ha e tárczárabuk kansz, használd fel czéiodra, álmom volt az, hogy ezt igy tegyem ide, mert igy én és te találó, boldog.ok leszünk." Egy pillanat alatt eltűnt a sürübe.
Imre a jobbra vezető uton jó sokáig haladt a nélkül, b?gy egy helyre akadt volna, az ép vele szemközt jövő utasoktól megkérdezvén, vsjjon cz ut vezet-e egy jelentékeny helyré.\'^Bzt a választ nyerte, hogy akkor az országútról balra kellett volna mennie.
Eszébe jutott Amandusz, és minden tétovázás nélkül megfordult. — Igy haladt jó ideig, midőn a földön egy tárczát megpillant; íelvegye-e? hisz a talált dolog visszaadandó, minek fárassza magát tulajdonosa kipuhatolásával, ámde ha felveszi, még nem követel vétket, ezzel lehajol és megvizsgálja; 3 Irt és egy levélke. Sokkal nemesebb fogalommal bírt Imié az emberiségről semhogy a papíron az er-
szény és pénz odahagyását jelzett indokot igaznak ne vegye. Mosolylyal monda magában: babona, melytől még a legműveltebb korszakunk sem ment: ámde lássuk, mint hatna rám a babona, ezzel az erszényt felveszi és tovább áll. Ha szegény Imre jobban a sürü felé tart uíT>\' megdöbbent volna a felvilágosult korszak babonája fő lőtt. A falu tornya a fáradt gyalogosnak állomási helyet jelez: a nap melegétől el csüggedten ért Imre a legközelebbi faluba és a korcsmába betért
Szokott pénzvágyó nyájassággal fogadta Imrét a korcsmáros és ha valaha életében, ugy most nem számolt Imre nem a korcsmáros-, hanem a balsors számla jávai.
Alig töltött itt egy órát, midőn a korcsmát nagy néptömeg vette körül, kia báiva: üssétek agyon a gyilkost Sem lm rének, sem a korcsmárosnak nem volt ideje a lárma..okát megtudni, midőn a helység elöljárósága Imrét megfogja és letartóztatottnak kijeleuti.
A meglepetés és rémület elzárják a szavakat pillanatra, de csakhamar összeszedte magát Imre és sápadtan bár, de nyugodtan kérdezte az eljárás okát Majd pihenhetsz az akasztófán, szól a falu birája. Lépjen elő a meggyilkolt özvegye, mondja meg, felismeri-e urának a bugyellárisát. Hogyisne, szólt az odahívott özvegy. Meg tudná mondani, hogyan nézettki és mennyi pénzt vitt el az öreg? Valami 80 frt lehetett a pénz, az erszény pedig kék volt mert én vettem, én pedig a kék szint szeretem. Vizsgáljátok meg,szóltabiróa falu népéhez; nem kellett sokáig keresni; az
erszény láttára az asszony nagyot sikoltva kiáltja: ez a szegény uram erszénye.
— Előre hát gyilkos, majd az igazság megadja a találó béredet.
Imre rögtön felismerte helyzetét, de az eseményekkel még nem volt tisztában; nyugodtan megadá magát, de nem bírta az ártatlanság szavát elfojtani, azért felkiáltott :
— Én ártatlan vagyok, azt sem tudom, miért tövténik ez velem.
— Mondjátok e gonosztevőnek szemébe, atyafiak, — szólt parancsoló hangon a bíró.
— Hát mikor délben a mezőről haza térve, a sürü erdőn keresztül mentünk, akadtunk fekvő állapotban János gazdánkra, Ruházatáról messziről megismertük, de közelebb lépve észrevettük, hogy arcza kék, nyakán pedig az erőszakkal bekövetkezett halál nyomai mutatkoznak. Segítséget hivtunk, de hasztalan; utána mentünk a dolognak és megtudtuk, bogy egy órával előbb egy vándorló legény meut erre, ki a korcsmába betért A meggyilkolt feleségétűi a többit megtudtuk, most a madár a kalitkába került
Hasztalan léit volna e vad tömeggel szemben ártatlanságát\'bizonyítgatni, hiszen csak 3 frt folt az erszényben, mikor megtalálta, holott az özvegy SO írtról szól. Imre csak arra kérte a birót, hogy az erszényben tévő papirt mint hivatalos ember jól megőrizze.
A bíró, ki a papíron levő iratot elolvasta, szigorúan nézett Imrére, ki a nyugodtságot megtart*.
(Vége kS».)
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
zalai közlöny.
julics. 25-én.
tésekböl. legjobb fizetők lesznek a tab és szabályozott költözködési időszakot meg-hükköny; különösen a bükköny annyira előző es követő egy-egy hétben; gazdag, hogy legtöbb részét takarmány- a fűszer-, bor-, thea-, csemege és Dák még zöld korában kellett lekaszálni. liszt-Jtereskedéseknél valamint a szató-
Kukoriczának, krumplinak, ogy asar- csok üzleténél-délelőtt 11 óráig; jur.ak még idáig kedvező idejök járt Szé- i minden egyéb kereskedelmi, illetve pek is azok, ugy hogy a sokban csalódott elárusító üzletnél, agyszintén a szolgálatmezei gazda ezekből reméúyliamazokbani közvetítő üzleteknél legfeljebb d. e: 10 hiányát némileg pótolni. Valahogy csak óráig;
kiteleltetünk és megélnénk,. de hát az kereskedelmi, ipart éa gyári alkaJncV adóra és más egyéb kiadásokra miből ke- zottak irodai munkája d. e. 10 óráig; * rül, ha búzát, a miből reméltünk pénzt, i havaiamely Üzlet állami egyedáru-neinrVihetüi\'k az eladásra, vagy ha viszünk ság tárgyit képező czikkek darusításával is, az apró és s tüpödt szemű búzát nem fél van jogosítva, e mellett más czikkek veszrk^meg a keilö árért. i vételével vagy elárusitásával is foglalko*
Sí«ÍŐÍnkre né^ve sem igen vagyunk zik, vagy a mely ugyanazon üzlethelyiség-megélő ííve-Igaz hogy vesszőt nagyot is ben más ipart is gyakorol, az ezen utóbbi hajtott a szóló, de a fejét virágzás közben üzletkörre nézve ugy az 1891. évi XIII- t. a leggazdagabb lökék leháoyták, amit le-jczikknek, mint a jelen rendelet hatálya hetöleg az igen buja s gazdag növés idé- alatt áll;
zett elő, mert rég az idő, hogy ily szép j élelmi szerek elöáiiitása és szálli-vesszöket láttunk szölötóinken. E gazdag tása már a szünnapokra következő napon vesszöbajtást csak az okozhatta, hogy a\'éjjeli 1 órakor megkezdhető, téli hosszas hótakaró alatt a szőlő földje I A törvényes munkaszüneti napra eső elegendöleg tele ivódott hó-lével — Ho- országos vásárokon az elárusitás a jelen gyan fognak a szürethez kötött reményeink rendelettel korlátolva nincsen és ezen na-teljesülni. az a jövő titka. Már annyiszor | pon az országos vásár helyén létező keres-csalódtunk reményeinkben, hogy már re-jkedöi és ipari elárusitás is korlátlanul máim sem merünk, félvén az ujabb csaló- gyakorolható. A törvényes munkaszüneti \\ disostól. Lemoodással\'ba táros türelemmel ] napra eső heti vásáron az elárusitás csak várjuk a jövőt, Istenben bízva, békével j délelőtt 10 óráig tarthat.
lövöldöztek le minden tetszetősebb! tást gyakorolt és még fokozta a város la-
trtlln a*á*i«*í kivált eómfélét hoev óságával P egyetértésben és baratság-tolln szárnyast, kivait gcmieiet,nogy|Uné|ötittUIttririntt^trokoilsienTet,
tollúk majdan a megbízást adó kül- i _ Hírlapi botrány. Nem nevezhet földi divatárusok hozzájárulása foly-;jQk másaak a helyben megjelenő .Zala\' tán, a női kalapok szeszélyes díszéül czimü politikai lap legutóbbi szániában szolgáljának a nagyközönségnek feltálalt ama fairét,
A keresett toll disz híjában lévő\'™\'? ^ \'^)ybeli tekintélyes czéget di-. , ... „„ j- .csérve, kt ¦--dielen egyént a löldig sujt
kócsagot nem fogták, se nem lőtték,: Magunk ré3zéró, lelkiismeretlen dolognak a fészkeseket egyáltalában nem bán- j tartanánk a kérdésben levő hirt, -melyet tottik, csak megszámláltak, és csak j minden tisztességtudó egyén méltán inba az ivadékok az önállóságig vitték,\' digoatióval fogadott, ujhöl lonyomatni, de vetették utána magukat a szépet kitollazott öreg madaraknak.
Legtöbbnyire lesből, a dióverő segélyével kerítette kézre a\'engedni annál inkább is, mert tudtunkkal pákász a félékcny szárnyast. Hanem\'a „Zala" kiadója ennek felvételét a .Nyilt-egyre ritkán, csak nagy szükségből \'térben" megtagadta. Mielőtt a „Zala" tett lövést. A puskapor akkor felette-botrányos hirét a világnak bocsátotta, " I meggondolhatta volna, hogy az ily irauyu
drága s igen nehezen szerezhető volt; müködf3 a2 egész viiíébi 3aj[ó hirnevén
folytatjuk mezei dolgainkat, az á\'dást az Istentől kérjük munkáinkra.
A vasárnapi munkaszünet.
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló 1891. évi XIII t. cz. f. hó 15-én életbe lépett, s Így az már vasárnap, azaz f. hó 19-én joghatálylyalHiíft. Miheztartás végett .a kereskedelmi^ miniszternek idevonatkozó rendelkezését jónak láttuk egész terjedelmébérr\'közölni.
Az ide vonatkozó törvény kimondja, hogy vasárnapokon, valamint szent-István^ király napján, mint nemzeti- ünnepen, az ipari munkának szünetelnie kell. Az ipari munkának szünetelése legkésőbb vasárnap reggel f. órakor kezdődik és megkezdésétől számítandó 24 óráig, de legalább, is a szüneti napot, követő reggeli G óráig tart.
A kereskedelmi minisztert azonban a törvényhozás felhatalmazta, hogy rendeleti uton határozza meg azon iparnemeket, melyeknél azért, mert az üzem félbeszakítása lehetetlen, vagy a folytonos üzemben tartás a közönség igényei, vagy fontosabb közérdek megkövetelik, az \' ipari munka a megjelölt szünnapokon is bégethető-lesz. z a kereskedelmi miniszter e tárgyban kiadott rendeletének közönségünket érdeklő részei a következők: Az ipari munka az alább előadott módozatok mellett, vasárnapokon, valamint szent-István király napján is végezhető lesz, és pedig:
- L Mert az üzem félbeszakítása ^ehe tétlen:
-rga^ agyag-, kőedény- és téglaégető ipar^aTkizáróiag az égetési munkák;
sv bőriparnál a kavarási és börforga-tási ipari munkák, de csak legfeljebb d. e. 9 óráig;
az czetíparnál a feltöltési és erjedési műveletek körül végzendő ipari munka;
a kenderázta! ási iparnál;
a malmoknál az őrlési művelet;
a kertészeti iparnál a termeléssel és müveléssel kapcsolatos féibeszakithatlan és süreős munka.
IL Mert a fogyasztó közönség igényei a foljrtonos üzembetartást követeli k, avasárnap
ki-
1IL Merta körforgalom, vagy egyéb közérdek a folytonos özem-betartást feltétlenül követeli,\' vasárnapi munkaszünet alól véve lettek még:
a vasúti és a hajózási üzemek, valamint a posta-, távírda- és távbeszélő-üzemeknél előforduló ipari munka;
árviz és elemi csapás elleni védelmi munkák, valamint az illető elemi csapás következményeinek eltávolítására vagy orvoslására elkerülhetlenül szükségesmunkák; .
oly ipari munka, mely a nyilvános közlekedés és közbiztonság érdekéből halasztást nem szenvedhet;
ünnepélyeknél bármily díszítési munka: a társas- és bérkocsi-ipar; a hordár- és targonczás-ipar; a temetkezési vállalatok. Egyszersmind kimondja a miniszteri rendelet, hogy ipari munkát végezhetnek a mondott napokon azon önálló kisiparosok, kik maguk és pedig segédeik és ta-nonczaik, valamint más segédmunkások igénybevétele nélkül lakásukon dolgoznak.
A rendeletben az egyes munkákra, illetve müveletekre nézve engedélyezett kivétel csakis azon mukásokra és segédszemélyzetre vonatkozik, mely az illető, munkánál, illetve műveletnél tényleg alkalmazva van.
Azon iparnemeknél, melyeknél az ipari munka a fentiek szerint vasárnapon is végezhető lesz, köteles az illető iparüzö az ezen munkánál alkalmazott munkások olyatén felváltásáról gondolkodni, hogy a munkások legalább minden hóban egy teljes, vagy minden két hétben egy fél vasárnapon munkaszünetet élvezzenek.
A ki a vasárnapi munkaszüuetről szóló törvény és miniszteri rendeletben foglalt határozatokat megszegi, 1 írttól 300 fríig terjedhető pénzbüntetéssel bün> tetcndö. ?
A dohányárudákra nézve a pénzügyminiszter rendeletileg kimondta még azt is. hogy a dohány-jövedék körében a do-bányárudákra nézve, még pedig tekintet nélkül arra, vájjon a dohányárus kizárólag dohány- és dohánygyártmányok eladásával !3 foglalkozik, a dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabályok változatlanul érvényben tartatnak azzal a bozzá-
.i munka meg e nged ve van: -^^^
a borbély és fodrász-iparna^nyjt^t^adaísa!, hógy\'ha azok a* dónányárasokTa üzleti helyiségben, de csak déli 12 óráig,, kik egy és ugyanabban a helyiségben do !íík- -™a\\„T!?,a!1.la^0kba,..Sz!nhá-|háDV és dohánygyártmányokon kívül más czikkeket is elárusítanak, a dohányáru-
zakba. vagy hasonló nyilvános előadások alkalmából házhoz híva;
a fürdő üzleteknél; .
a czukrász-, sütemény- és mézeskalácsos iparnál;
a mészárosok, hentesek és a kolbász-készitők iparánál az előállítás és eláiusi-tás legfeljebb délelőtt 11 óráig;
a kofák üzlete, a mennyiben az áruk üdülő és mulató helyeken vagy a városon, illetve községen kivül sátrak alatt, vagy valamely szokásos módon asztalokon vagy a ÍÖldönkirakva árusittatnak;
a pékiparnál a készités, illetve a gyártás déli 12 óráig, az elárusitás azontúl is;
a szódavíz gyártása és elárusitása;
szállodák, vendéglők, sör-, bor- s kávémérések és kávéházak;
tej-, gyümölcs- és kenyér-árusitás;
természetes virágok árusítása;
a nyomda-iparnál a halasztást nem türŐ állami és hatósági nyomtatványok, színlapok, műsorok, gyászjelentések kiál litására és ugy ezeknek, valamint a hirla-
dákra nézve föntartott kötelezettséget a vasárnapi muakaszünetrol szóló törvény és rendeletek kijátszására vagy megszegésére használják fel, tőlük a dohányeladási engedély azonnal meg fog vonatni.
azért nem is vesztegette holmi szimpla madárra. Legtöbbnyire nagy csapit közé lőtt, hogy „eg& töltéssel\' töb-" bet is ejthessen. ˇ
Naposig) sót hetekig kutatta a lápon azokat a helyeket, hova a kó csagok reggelente sereg.estöl leterelni szoktak, és csak ha megbizonyosodott a helyek felöl: a madarak következetes hely-betartásáról, határozta el magát a lövésre.
A hasadó hajnal arany pírja.már lápon: lesben találta.-Ott hasalt mozdulatlanul, kidülledt szemekkei mint egy mythosi vízi állat; csak & folytonos ,egerészó*, mioden irány ban villogó szemjárása árulta el, hogy élő lény, s nem valami óriási holt gyik.
Ez alatt a messzé\'távolban közeledő fehér pontok tünedeznek föl: huzó kócsagok. Egyesével, kettesére!, majd kisebb csoportokban ereszkednek le a jól ismert tanyára; fehér testük arany pírban ékeskedik a kelő nap tűzfényében ... A pákász meg sem mozdul.
A kócsagok szemerkélnek, szedegetnek az iszapos parton, majd játékot kezdve, kecses mozdulatokkal szaladgálnak ide-oda a sekélyesen, űzve, csipve egymást jó kedvükben miközben itt is, ott is, egész kis csoportok verődnek össze, meg isméi* szétválnak.
így foly ez jó ideig. A pákász azonban meg mindig nem mozdul csak figyel erősen . . . még nincs itt kellő pillanat . .
Végre a csinos, kecses madarak megelégelik a hanezurozást; a bö evüket is tele szedték már minden kívánatos táplálékkal. ÖiSzecsopor-to-ulu?k, hogy madár majdnem madarat ér; a nyakukat behúzzák, szemük lezáródik s átadják magukat az emésztés kéjes érzetének abban az ismert, merev állásban, mely any-nyira jellemzi a komolykodó ál filo zúfus gémeket.
A pákász csak erre várt . . . ez a kedvező pillanat . . . Lassan ar-czához illeszti az előre nyújtott rozsdást, czéloz, aztán ha megfehérlik a cső végén a kócsag-gallér, következik egy irtózatos durranás a kuruez-világi szerszámból.
(Folytatás köv.)
CSARNOK
Pusztuló madarak.
Irta: LAKATOS KÁROLY. (Folytatás.)
Szóval ugy kitanulmányozták, annyira tudták minden szokását, természetét, minden esi nját-bi óját ideál madaruk életének, hogy a legtapasz taltabb madár-bú vár se különben. L mellett — noha ugyancsak utána voltak az ékes tollú madár minden kigondolható módon való megejtésé-nek — mégis a sportszerűség elvét
— Következő nyilatkozatot vettünk a német-szent-miklósi közs. iskolaszék 1891. jul 19-én tartott gyűlésének jegyző könyvéből: A közel múltban azon koholt hir keringte be Nagy Kanizsa várost é3 vidékét, hogy N -Szt.-Miklós község lakosai és az ott működő tanító Farad? József között oly feszült viszony állt be, melynél fogva feoti^íanitÓ a legnagyobb kellemetlenségeknek lett volna kitéve. Most midőn ( a különféle alakokba öntött hírek alulinak-nak is tudomásukra jutottak:" erkölcsi kötelességet vélünk teljesíteni akkor, inidön
erkölcsi kötelességünknek tartjuk Stréra Farády József tanitó ur, a községünk be-és Klein czégoek hozzánk küldött nyilat- csületét védelmezve, kijelentjük, miszerint , kozatának a "két megsértett fél, de maga Farády József taniló ur azon rövid idő " rozs ja nyilatkozó érdekében is lapunkban helyt alatt is, melyet eddi" községünkben töltött, hivatalos működése, úgyszintén erkölcsi viselete által nem csak az iskolaszék és közs. elöljáróság, hanem az egész község megelégedését, tiszteletét s szeretetét vívta ki magának. De kötelességünk egyszersmind az elterjedt rosszakaratú . híreket mint alaptalanokat visszautasítani és a hír-kovácsot (sejtjük, hogy ki), — kit csak megvetésünkkel bujthatunk — becstelen rágalmazónak nyilvánítani. Kelt N-Szt-Miklóson, 1891. július hó 19-én. Az iskolaszék részéről: Peszt József, elnök. Peszt Jánoi, Mauer István, Wtrth János, öreg Sindlperger János, Horvát József, ifj. Sindlperger János, Nitfa József, KI ing János. Az elöljáróság részéről: Reíner János, bíró. Hausmán József, h. t. b. (P- H.)
— Obáljfihály körünkben is hosz-szabb ideig lakott és előnyösen ismert, jelenleg körmendi posta- ?3 táviróaliiva-ta! főnökét a kereskedelemügyi miniszter a magasabb fizetési fokozatba léptette elő.
— Véletlenség. A nagy-kanizsai kir. törvényszék elnöke nemrég tisztelgett Zala-Egerszegen Zalavármegye főispánjánál: ez alkalomból látogatást tett a zala-egerszegi kir. törvényszék elnökénét is; mint kollégák örültek egymás viszontlátásának, de a gyengéd Öröm még ne-mesb volt közöttük, mert földiek, mind ketten karádi születésűek. E véletlenség által beigazolva van, hogy Somogy szereti Zalát.
— Közgyűlést tartanak jul. 27-én Budapesten Kigyó:utcza 2. sz, a. a zalai h, é. va*útrészvénytársaság és a Local-bahn Actien GesellschaftMüncbenben\'mint a sümegh—tapolczai és a tarján—szent-gróthi h. é. vasutak engedélyesei.
— Tiz éves találkozó. A nagy-kanizsai r. katb. fogymnasiumban 1881-ik év-ben végzett ifjak 10 éves találkozója, — mint értesülünk — nem volt valami népes, de annál kedélyesebb és szeretetre méltóbb. Valóságos élvezet volt látni a régi jó barátok megihletett arczait és szeretettől áradozó kebleikel a megújult kedves régi emlékek között barátkozni. A programra szerint vasárnap f. hó 19-én este volt az első találkozás az Egylet-kertben. Másnap reggel a Tedeum az apáczák-nál, s végül egy kedélyes ebéd a Szarvas vendéglő nagytermében. Hol a jelenvoltak közlelkesedéssel határozták el, hogy 5 év múlva ismét összejönnek, még pedig ktki egész családjával. A találkozók köre any-
ejt csorbát, miért is tiltakoznunk kell sajtó ilynemű kinövései ellen. Strém és K ein czégnek pediü éppen ugy mint mi, elismeréssel fog adózni a nagyközönség, hogy férfias nyilatkozatával védelmére keit a megsértetteknek, egyúttal eloszlatva azon gyanút, mintha az adatokat ő szolgáltatta volna a „Zala" szerkesztőjének. — Nyilatkozat. .Szép jellemvonás" bekezdéssel a rZala" 29 tk száma ujdon-sági rovatában egy közlemény jelent meg, mely a nálunk alkalmazásban volt Bruck könyvelő viselt dolgait szellőzteti. Nem tudjuk, minő forrásból merítette a \'„Zala* adatait, melyeket mi megbotránykozássál fogadtunk és midőn kijelentjük, hogy a kérdésben forgó közlemény tudtunk ét beleegyezésünk nélkül került a Zalába, egyúttal a leghatározottabban visszautasítjuk a nekünk szavazott elismerést, egyszer és mindenkorra arra kérve a Zalát pazarolja dicsérő szavait olyanokra, kik fogékonyabbakezek irántmint mi vagyunk. Kötelességünknek tartjuk továbbá kijelenteni, hogy B. a különben is alig említésre méltó hiányt, nemkülönben a neki adott előleget fedezte, tehát nem is volt alkalmunk a nekünk ímputált nszép jel lemvonást" gyakorolni, de különben sem tartottuk volna jellemünkkel összeférbe-tőnek az „üsd agyon, de ne nagyon" theo-riát, mely a Zalának oly nagyon tetszik hogy ezt egy védtelen nőre. is kiterjesztette, „hiteles" forrás után mint „a maga ről megfeledkezett fiatat ember leendő menyasszonyát mutatván be \\V. F. kisasszonyt* a név teljes megemlítésével, Mi a leghitelesebb forrásból kijelentjük, bogy ez alaptalan ráfogás, de ha tényeken is alapulna ezen körülmény, a dolog nyii-ánosságra hozatala, ennek diseret családi természeténél fogva megvetendő durva-ágra vall, mely csakis boszu müve lehet, Nagy-Kanizsa, 1891- július 19-én. Strém Klein.
— a vasárnapi munkaszünet. Korzónk a délelőtti órákban még tán soha nem mutatott oly élénk képet, mint az első munkas*ünetes vasárnapon. 9 órakor már sétáltak mindazok, kiknek bétköznapon is vasárnapjuk van: egy óra múlva jöttek a rövid-rófösök és a mások magán- _„
hivatalnokai, 11 órakor pedig már nyiri kedélyesen s úgyszólván iskolai meg
híttséggel érezte magát, hogy azt alig lehet jellemezni. Fel kell említenünk Maroshalmi Gyula munkatársunk egy igen sikerült kis toasztját, melyet zajos tetszéssel fogaatak a jelecyoltak, mely így hangzik:
Drága pályatársak;-\'kedves jó baritok, GjünnyöaS poharain emelem ti rátok, Kik a mai napra híven meftjövetek, Meg kbsaorozandó az eleö t;z évnt.
Hirek.
póknak szélhordására okietlenül szQksi-¦\'mbtL «nl nem lépték. Arra nem volt
ges ""°°h; ., . . .! példa, hogy barbár módra föltétlen
lan jMSSKS\'.XL «*^« J-Wtak ™,na le,
óráig; jsuu ueieiott.io mint azt az idegen, többnyire német
bevégzésére szükséges ipari munka !és troPnea (vándor madártoll-d. e. lo óráig, lakásoknak Bürgő3 átalaki- gTöjtö) vadászoknál közretienül volt usanai szükséges munkák, a hatóságilag alkalmam tapasztalni, kik százával
— tj ttgyéss. Ő Felsége a király dr. Felber Arthur győri királyi alügyészt zala-egerszegi ügyészszé nevezte ki.
— Búcsú-est ély. A cs. és k. hadsereg helyben állomásozó zászlóalj tisztikara f. hó 18-án a „Koronában" búcsú-estélyt tartott, melyen a honvédség tisztikara is teljes számban megjelent A colle-giális, mulatságon az első felköszöntőt Zorsky honvéd őrnagy mondotta, éltetvén a komáromi nagy gyakorlatokra készülő bajtársakát, kiknek nevében Duka alezredes mondott köszönetet, poharat emelvén ahonvédség deréktisztikarára. A közös hadsereg itt állomásozó négy század legény sége 14 tiszt vezénylete alatti, hő 19-én éjjeli vonattal utazott Székesfehérváron át Komáromba, hol mintegy 6 hétig fogják élvezni a nagy gyakorlatok kellemeséé geit A katonaság folyó hó 19-én éjjel a legnagyobb csendben dob- és trombitasző nélkül, vonult ki az\' állomáshoz, hogy az alvók álma zavarva ne legyen, mely gyengéd ügyelem a lakosságra kitünö ha-
fűszerezve volt a koiíó. Csak még a fodrászo\'k éa borbélyok hiányoztak, de ezek szokás szerint mindig későn jönnek és valószinü\'eg ez oka annakyhogy az ő szünetük legkésőbb is kezdődik. A legirigylendőbb emberek a „kucsebe-rXí*>-mert ezek egy szakmába sem so-rozhatók: ők üzletüket a legjobb akarattal sem zárhatják be, legfeljebb összehúzhatják. Az üzleti helyiség különben nem is fekszik a város, hanem a tulajdonos háta területén, idáig pedig a törvény nem terjeszkedik ki és noha tudtunkkal a kucséberek egyike vasárnap délután 2 darab czitromot eladott osztrák értékű 12 krajezárért, véleményünk szerint Lelkünket" ezekre még sem terjeszthe ö ki a szüne-j teles kötelezettsége, lévén ők hordárok Da t>i»ony mis tett aszó szoros értelmében. Mégiiiuirrivol-;Si^S*?* \'•\'iSl^.fSS tuk különben ez érdemben városunk egyik legismertebb kucseberjét és azon választ
nyertük: .tartozunk mi a kávéházhoz és De * tis«i*s munka a« »rós akarat, korcsmához, tehát nem kell szünetelnünk", Megmutatta megi. ho*y diadalt «afa
a„ -„« - i í. t . » - 7, - \' Legsaebb pcida raja jól bevégaett pityunk
és igaza, van a kucsebernek, mert kávéház Hoi ¦ hit \'------c«..J* r,
vagy korcsma kucseber nélkül legalább1
Miut a bórcai safok iíjn nemredÉke Mikor legelÓKör szárnyal ki a légbe, Ha kibontja uirnyit tAJc, akkorakot, Miotba át akarni törni a világot.
Ugy mentünk mi is «át Íg5 vAuygyal telve. Datzado reminynyel *a ifjú kebelbe ; Almainknak róasáa fellegei k6zé —
t-;UTÍgy ösztön*)^.
|P$l«t iskolája
i honnak aaent kötelme vár rink.
városunkban alig található.
— Vendéglő díszítés. Halász Elek ur .Hungária" szállodájának helyiségeit újra diszitve, holnap vasárnap nyitja meg. A nevezett szálloda, melyben Jászai Mari színművésznőnk Kanizsán időzése alkalmával beszállásolva-volt, legnagyobb megelégedésének adott kifejezést mind lakosztályának tisztasága, mind az étkezés jósága felett; méltán ajánlható a t. közönség figyelmébe, annyival is inkább, mert kitűnő jó borairól általában ismeretes.
— A déli vasút fiumei vonalán egyik éjjeli személyvonata a mozdonyvezető ébersége folytan nagy veszedelemtől szabadult meg. Sapiane és Judáni állomások közt nagy szikladarabok voltak a vágányon, de a mozdonyvezető észrevette és ideje korán megállította a vonatot. Alkalmasint ki akarták rabolni az utasokat
Eddig a j"vő remény volt az osstályrésiünk, Mostantól a jelen aapsaimosi lessünk, Ámde h<"rí buzogva ugy Tégeasük mnnkink, Hogy bdizkén mutasson majd a késS múlt ián a.
Kedves pályatársak drága jó barátok Gyitagyözo\' poharam emelsm ti rátok, Hogy szakadatlanul, mig n&piaink folynak, polgári legyünk, a bít- ét a honnak.
8 kik megérik njra at njabb Ot évet, Őrizzék meg bivea est a sxép emléket, Miit eddig saere.tük, agy szeressük egymiat; Adjon IaUn boldog, njabb viszoutlátástt
M. Gy.
— Uteza-dlgzltés. Morandini építész ur Csengery-utcza házbirtokán diszes falazatot csinált, mi által nagyban emelte ez utcza szépségét- óhajtandó, hogy a többi birtokos ís hasonlólag cselekedjék, igen dicséretes dolog lenne, ha a jő Blau Páli bácsi is terjedelmes birtokának Bárok falazatát ily diszes kőkerítéssel látná el.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIÜS 25-én,
I— Magán vizsgát tartott dr. Ru-zsitska Kálmán, kir. tanfelügyelő ur jul. 20-áa Alsó-Dom borúban, Hirschler Henrik ur J">lán. Viola. Györgyike és Katinka kedves kis leánykáival. Tanfelügyelő ur upioUtos gyengédséggel s a\'növendékek korához mért, mindamellett szigorú tár-gyilagosságeal intézte kérdéseit, melyre aiapos készültséggel s meglepő ügyességijei feleltek; a 24 tagból álló hallgatóság arczán szinte látható volt az Öröm és meg lepetés/ Különösen kitűnt zengzetes szép nyelvünk tiszta és szabatos kiejtése, méltó megelégedését fejezte ie ki tanfelügyelő ur általában az eredmény felett, mi Cohn Henrietta nevelő s tanítónő és Vörös Ja nos tanitó érdeme. Amaz a német nyelven tanított. Zongorázás és toruázás zarta be a szép családias ünnepélyt. Gyönyörűség volt látni a jó szülök édes ölömét s a kedves gyermekek gyengéd kedvteléseinek kitöréseit, hogy egész évi szorgalmuk gyümölcse általános ^megelégedettséget idézett elő. Utánua maguum áldomás következett, melyen tanfelügyelő ur a köztiszteletü szülőket, e lapok szerkesztője pedig a nagyreményű növendékeket, majd a dicséretesen működő tanerőket éltette, mig a Ezivélyes házi gazda a jelenvoltakra emelte poharát, akik kedves gyermekeinek iskolai vizsgáján családja örömében Osztoztak. A tanfolyam házilag intéztetik el továbbra is, mert a család az édes anya védszároyai alatt kivánja kedves lányaik nevelését folytatni. Kincs is ennél szebb és magasztosabb érzelem.
— Dr. Kuzstcska Kálmán kir. tanfelügyelő ur Alsó Domboruból Goricsánba utazott, hol az iskola államosításán fáradozik. Ez alkalommal Zalamegye déli részén több iskolát szándékozik meglátogatni, s csak aug. 10-éu kezdi meg szabadságidejét igénybe venni.
— Á vasárnapi munkaszünet július 19-én áltatában életbe lépett hazánkban. Ezen, a gyakorlati életben oly nagyfontosságú törvénynyel és miniszteri rendelettel minden kereskedő és iparosnak szoros ismeretséget kell kötni, mert a törvény nem tudása nem használ mentségül a büntetés elengedésére. Lapunk mai számában közöljük az idevonatkozó miniszteri rendeletet, melynek figyelmes átolvasására felhívjuk az érdekeltek figyelmét.
— A nagy-kanizsai ízr. hitközség a jövő tanév elején tanintézeteit szaporítja. A már régebben tervbé^vett középkereskedelmi iskola I. osztálya megnyílik. De
\'a hitközség önerejéből tfy nagyszabású tanintézetet feutartani nem birván, a városi tanácshoz 6000 frt évi szubvenczió megszavazása iránt kérvényt nyújtott be. I Ebben ráutal arra a körülményre, hogy a; hitközség tanintézetétszámos\'jdegeD szülő gyermeke is látogatja, miáltal, közvetve a város lakossága is tetemes haszonra tesz I szert mert a sok tanú ú elszállásolása és 1 élelmezése BOk család jövedelem forrását képezi. Azután áttér a kérvény a pó\'adórr. és kimutatja, hogy ehhez a hitközségi ta- ¦ link 33"/o járulnak hozzá. Ámde az 1868. XXXVIL t cz. 3G. §-a azt a rendelkezést tartalmazza, hogy azon községi tagok és birtoliosók, kik a jelen törvényben kijelölt kellékeknek megfelelő hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, — csak annyiban köteleztetnek a közs. iskola fentariásához járulni, a mennyiben azon Összeg, a mely-, lyel saját h\'itfelekezeti iskolájuk fentar-\' lásához pénzben vagy terményekben já- j ruloak, egyenes adóik 5°/0 nem meríti kí. j Ámde az izraelita lakósok a községi vá-\' ros: iskolák fentartásához 747a írttal,\' azaz 33% járulnak. Ebből következik az I <zr. kitközség azon joga, hogy a különbö-1 zetet vagyis 28% visszakövetelhetné. I Ezen jogával élni azonban nem kíván, de legalább évi 5000 frt szubvenczió meg adását kéri.
— Választmányi ülést tart július 3<>-án déiután 5 órakor a Kisdedneveló Egyesület, az óvodáknak újbóli megnyitása ügyében, a t választmányi tagokat ez nton is tisztelettel meghívja az elnök-ség.
— A jövedelmi adó tárgyalásáé héten vette kezdetét; a kiküldött bizottság ez érdemben naponta a városháza tisgy termében működik Kovács József kir. pénzüg}igazgatósági titkár ur hivatalos közbejöttével.
— Turpisságon csípte meg éber rendőrségünk Tompa József kocsist kiről n.alt számunkban azt irtuk, hogy Borsfa és\'Becsehely közt rablók támadták meg b pénzt követelve fejbe ütötték. Ujabban tett vallomásában beismeri, hogy a hatóságot tévútra vezette, nem a rablók támadták meg, hanem elaludt a kocsin; a lovak egy kavicsgarmadának neki menve, a kocsi feldűlt, ö leesett s fejét beütötte. Mivel a kocsiban is kár történt félelmében nem merte- a valót megmondani. Ez utóbbi vallomását városi\' főkapitány ur előtt tette. \' ¦ .
— Csillaghullás. Érdekes .mennyei e-eméoyr jelzünk, mely a forró júliusi esteken bizonyára számos .ingyenes6 né zöt fog a szabadba csalni, hogy a látványosságnak szemtanúi legyenek. E-hónap második felében ugyanis eleinte gytagébb,
de később mind. sűrűbb csillaghullások lesznek, melyek idővel, különösen augusztus első felében oly sűrűen követik egymást hogy bármikor és bármerre fog a szem tekinteni, mindig és mindenütt hulló csillagokkal fog találkozni.
— A „Magyarországi központi Frö-bel-nőegylet" gyennekkertésznö képzŐ-intézetében az 1891/2. tanévben az előadások folyó év szeptember első napjaiban veszik kezdetüket, miért is mindazok, kik magokat gyermekkertesznökké kiképezni s ekkép tiszteletre méitó állásra szert teoai óhajtanait, felhivatnak, hogy folyamodványaikat t. é. augusztus hó 3o-áig az egylet iskolaügyi bizottságának elnökénél, Rosenzwftig-Saphir Sarolta úrhölgynél (lakik Margitsziget nagy szálloda 237. sz.) vagy pedig Péterfy Sándor urnái, az intézet igazgatójánál (lakik: VU., Damjanich-utcza 3. sz.) nyújtsák be. A felvétel feltételei: 1. betöltött 15-ik korév; 2. egészséges testalkat; 3. fedhetlen elő-éle.t; 4. gyermekek iránti szeretet: 5. a magyar nyelv birása szóban és írásban; 6. tartoznak négy elemi és két polgári iskolai osztály, esetleg hat elemi osztály bevégzését tanúsító bizonyítvány, és kereszt-, illetőleg születési levél bemutatása mellett, felvételi vizsgának is alávetni magukat. A gyermekkertésznő képző-tanfolyam két évig tart. A növendékek kivétel nélkül díjtalan tanításban részesittetnek és a taneszközökkel is az egylet költségén láttatnak el. étkezés, ruházat és lakásról maguk gondoskodnak. Budapest 1891. Az elnökség.
— Miniszteri köszönet A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 23793/891. szám alatt br. Hornig Károly veszprémi püspök urnák azon nagylelkű áldozatkészségéért hogy a eomogy kisbéri iskolának felépítéséhez készpénzben és építkezési anyagok értékében 2464 írt 84 krral hozzájárult, elismerő köszönetét fejezte ki.
— A nagy-kanizsai segély-egylet következő figyelmeztetést teszi közzé: a vasárnapi munkaszünet végett az V-ik cyclus befizetése vasárnap helyett hétfőn délelőtt S —II óráig tartatik meg. Az igazgatóság.
— Veszett ebról szólt egyik birünk; a marakodó eb agyonlövetett, városi ál latorvosunk azt felbonczolván, hivatalosan jelentette a városi kapitár.yí hivatalnak, miszerint veszettség: kórnak semmi tünetét sem észleite. Szörcsomag volt gyomrában, emészthetlensége miatti fájdalomban nyugtalankodott. Sietünk e hírt t. közönségünk tudomására hozni s.a megmart kutyák miatti félelmet eloszlatni.
— Névmagyarosítás. Komiéin Móricz tapolczai iakos ,Kardos"-ra magyarosította vezetéknevét
— Terepíanulmány útját folytatandó a ra. kir. honvéd törzstiszti tanfolyam második csoportja, mely egy törzstiszt és 16 századosból áll, július 2I-én Nagy-Kanizsára érkezett s innen 23-án Inkére távozott.
— Fürdőkből. A lipiki jódfördőben jul. 13-ig az 5-dik kimutatás szerint 1279. — Uj-Tatrafüreden 5-dik számú kimutatás szerivt jul. 12-ig 954, — Balaton-Füreden 1043 jelenlek meg. A daruvári kies íürűőhelyen is számosan jelennek meg, ha! teljes üdülést találnak jutányos árak mellett- Hirdetési rovatunkra felhívjuk a t. közönt figyelmét
— Heti felügyelő e héten a nagykanizsai oniS. tűzoltó egylet őrtanyájan Knortzer György egyleti alparancsnok ur.
Megyei r. h Lipják Lajos káplán lég-rádra helyeztetett át Rácsról. — Ebenspan-gerFerencz. csáktoryai lakos, „Horvátra" magyarosította vezetéknevét -— Reményi Ede megyénkben: Keszthelyen, Tapolczán, és B.-Füreden versenyezett. — Bottoroyán két gyermek fürdés közben a Murába halt A b füredi galamblövészeten 550 galamb lövetett. — A keszthelyi fó-gymnasiumot Hagymásy Gyula építi. — A .Balaton egylet" augl 2-án tartja közgyüléséTB.-Füre-den. —Sárkány Miklós bakooybéü apát jeles főpap elhunyt — A komáromi kiállítás aug. 1-én nyittatik meg.
— Hazai r. h. A zónarendszer aug. 1-én az államositottt osztrák-magyar államvasút vonalain életbe lép. — A képviselőház naplójának szerkesztője Vadriai Károly iett — Buda-Pesten az idén 774 ház épül. — Takács Lajos Yas-vármegye volt főispánja meghalt — A debreczeni reáliskola áilamosittatott. — A fiumei királylátogatás 105.000 írtba került — A czigányügy országos rendezése küszöbön van. — Dulánszki püspök 1000 frttal a D. K. E. tagjául lépett bo. — Körmenden villamos világítást létesítenek. — Lászy Vilmos színigazgató meghalt — Komócsy, .Honvédek királydala* költeményét Mária Dorottya töhertzegnö megzenésítette.
— KűlföIoXr. h. Egypiomból átlag 50 egyén bal meg naponta kolerában. — Danton szobra július 14-én lepleztetett le Parisban. — A walesi heczeg Karlsbadbau fürdőzik. — Az ínség délországban nőttön nÖ. — .Nea-Yerben mérges orvosságot el-
lenméreg nélkül nem szabd kiadni a gyógy-szerészeknek. — A román trónörökös mégis lemondott szerelméről akoronakedveért.— Szénipétervárott a szibériai marhavész kiütött. -- Japánból hadbirák időztek Bpesten.
— Ujszü l ö tt gy érm ek e k, kiket anyjuk vagy épen nem, vagy csak részben szoptathatnak, természetes módon egyedül a Nestlé H.-féle gyermektápliszt által nevelhetők fel. A Nestlé féle gyermektápliszt ajánlva a legelső orvosi tekintélyek-és gyermekorvosoktól. 25 éytn át mindazon esetekben, amidőn anyatej legjobb és tökéletes pótlásról volt szó, fényes eredményt mutatott fel é3 az egész kontinens gyermekmenhelyei- és gyermekkórházaiban ezen irányban a legjobb eredménynyel használták, amit számos bizonyítvány igazol. A legjobb alpesi tejből, búzalisztből és czukorból van egybeállítva; csai: tiszta vizet kell belé önteni és egyszer felmelegíteni. A gyermekek szívesen eszik és\'i^en szépen fejlődnek e liszt hasz-j nálata közben. Leírások kívánatra ingyen \' ésbérmentvekuidetnek. Főraktár: Berlyák F nél Bécsben L Nadlergasse 1. Raktárak vannak az osztrák magyar monarchia minden gyógyszertáránál.
Irodalom,
— a királyi ítélőtáblák, ügyészségek s bíróságok ujabb szervezésére vonatkozó összes törvények s rendeletek. Magyarázattal összeállította hártói Szokó lay István ügyvéd. 1891. Budapest Rózsa Kálmán és neje kiadásában. Előnyére szolgál e műnek, hogy abban egybefoglalva feltalélhatni mindazon tőrvényeket rész\' ben rendeleteket is, melyek a kir. tábla deczentralisatiójára s azzal kapcsolatba hozott bírósági s ügyészségi uj szervezésre vonatkoznak. Nevezetesen közöltetik benne ü legújabb törvény is : a bírói s üayészi szervezet módosításáról (1891: XVII. t czikk), mely egypár nap előtt lett kihirdetve s életbeléptetve — igen fonto ss életbevágó újításokkal: a bíróságok sügyészségek feletti felügyeleti Öl, melynek élén az igazságügyér föfelügyeleti joga áll; továbbá a felsőbb fórum bíráink képesítési kellékeiről s a gyakorlati bírói vizsgáról;\' továbbá a törvényszéki elnököknek uj rang fokozásáról, s ugyanazoknak s a törvényszéki bírák s járás bíráknak küiön emeltebb czim a jelleggel leendő felru-háztatásáról; a vizsgálóbírák kirendeléséről; az albiráknak torvényszékekhez-kinevezéséről; az összeférhetlcnség ujabb szabályairól; az összlétszám behozataláról ; az ügyészek áthelyezéséről; bíráknak a curiai lanácsjegyzői állásokra való alkalmazásáról ; a megintés jogáról s a rendi bírságolásról sto. Tartalmazza továbbá a kir tábla felosztásáról, a törvényszékek s járásbíróságok testületeinek megállapításáról, a kisegítő birákról s az ügyészségi hatáskörről szóló ujabb törvényeket; ugy a járásbíróságoknak az uj kir. táblák kerületébe való beosztását; végre a kir. táblákra s főügyészségekre vonatkozó életbeléptetési, átmeneti intézkedéseket tartalmazó miniszteri rendeleteket —a magyarázatban az oly fontos reformokat létesítő törvényalkotások irányelvei kifejtetnek
— -t, A magyar románok és e magyar nemzet" czimü nagyérdekü kiadvány megjelent magyar, német és fran-czia nyelven. E hazafias szellemű röpirat a magyar főiskolák ifjúságának vá-laszA Románia egyetemei ifjúságának emlékiratára. Kiadta a budapesti kir. magyar tudomány-egyetem, a bpesti kir. József-műegyetem, a kolozsvári kir. magyar tudomány egyetem, a pozsonyi, kassai, nagyváradi, győri, eperjesi, debreczeni, kecskeméti, mármarosszigeti jogakadé miák, a magyaróvári, gazdasági akadémia és a selmeczi bányászati és erdészeti akadémia ifjúsága. Ara 30 kr. a begyűlt ösz-szeg a kiadás költségeire forditíatik, a fennmaradó részlet a magyar ifjúság Mil-lenium-alap javára esik. a vidéki főiskolák ifjúságának szeptember havában áll rendelkezésére. Megrengelések a szerkesztő bizottsághoz Bpest Olvasó kör, Lipót-utcza 25. sz, eszközölhetők. Hazafias örömmel üdvözöljük a lelkes ifjúság nemes buzgalmát
— Lakatos_KároIy könyve. „Vadászati és madarászati emlékeimből" Lakatos Károly ornitholog, Lakatos Sándor országosan ismert veterán tánczművész fia egy 315 lapra terjedő s képekkel mustrált becses munkát irt, mely a napokban jelent meg Szegeden. A fiatal természettudós egy korábban megírt munkájával s a lapokban elszórtan megjelent dolgozataival az illetékes körök figyelmét már felkölté s ez ujabb müve iránt kiváló érdeklődést tanúsítanak, sót a kir. udvar is azoa ritka kitüntetésben részesítette a szerzőt hogy ez ujabb müvéből is 12 példányt rendelt meg. a szerző vonzóan írja vadász- és madarász kalandjait s az egyes\'
madarakról igen hü ismertetést ad. Mű-\' véből lap*unk több számának .Csarnok* rovatában mutatványul közöljük a „Pusztuló madarak\' czimü részt. Az érdekes müvet ajánljuk a közönség figyelmébe. Ái a 3 forint
Nádor Kálmán zenemükereske-reskedő kiadásában „Blaha Lujza" czim alatt egy pompás induló jelent meg, melynek szépségét különösen emeli az, hogy melódiája kiváló magyar dalokból van fel7 dolgozVz. Óhajtjuk, hogy ezen induló nálunk is mihamarább oly népszerűségre tegyen szertmint Budapesten, bol a czigány-és katona zenekarok által minden alkalommal nagy hatás mellett játszatik. Megemlítésre méltó e zenemű gyönyörű kiál-litása is, mely a sziniapon Bíahánénak kitűnően sikerült képét adja. Ára szöveggel együtt 75 kr.
— A „Legújabb budapesti népdalok* czímü vállalat, mely ugyancsak Nádor Kálmán zenemükereskedö kiadóhivatalában jeleutekmeg, ismét két igen sikerült dallal szaporodott mely e szép gyűjteménynek 29—30v számát képezi, az egyiknek czime: „Őszi idő", a másiké: „Adjon Isten kis galambom\', ára 30 kr.
.— Mária Dorottya föherczegnö Komócsy József „Honvédek királydala" czimü költeményéhez gyönyörű melodikus zenét irt melynek kiadásával Nádor Kái-mán jóhirnevü zenemű kereskedőt bízta meg. A ;föherczegnö ezen szerzeménye iránt rendkívül nagy az érdeklődés. Mint értesültünk, a mü már sajtó alatt is van s néhány nap múlva jelenik meg.
— „Magyar Szabadalmi Eözlöny" czim alatt Bergl Sándor mérnök nemzetközi bel- és külföldi uj találmányokat népszerűen ismertető szaklapot indított meg. Ara a 10—12 oldalra terjedő szöveggel és ábrákkal megjelenő díszes kiállítású lapnak egész évre 8 frt félévre 4 frt negyedévre 2 frt Kéthétben jelenik meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Andrássy-ut 30 sz. alatt van. Ajánljuk gyárosok, mérnökök és iparosok figyelmébe.
— „I. Napóleon szerencséje és vége" czimmel Fülöp György „Olvasókörbe történeti regényt közöl, mely füzetekben kéthetenkint fog megjelenni. Egy-egy füzet 25 kr., előfizetve negyedévre (6 füzet) 1 frt 25 kr. Az előfizetési pénzek az „(Jivasé-kÖr11 kadóhivatalához (Budapest IX. ker. Páva utcza 13. szám) intézendők.
Szerfc. üzenet.
. .— Dr. SL. JjchL Örrendüni ketr»ietad6d • r i száj EellM&es Gd . • ¦¦ kívánnak ! A
lap rradelesad szerint kttldotik.
— Az itr. polgári íika\'.i írtasitojire tett meC*t7lA«t un kfoSthetjah. A 40J/,*ari bakiit az itmsrtwti kGrfllm«Q7 okost* i csak ör-r«ndanl lehet a ssifor rllfilffis-iitaf^ A majális renöai.é»e Inkább kedveim én yeté« toI: s.s aj iskola n8veadék«itiek, axt azonban h«-lyMelfceíítik B3S> ÍS, ho%~ as \'ÚJ majális értiro diinapal^kor mdextetník iokfcbb. m*rt a Ub-iaSben mindeoesetre <*.verolag bat
— P. Lapunk a tanító és jegjiŐ araknak ítí 5 frt helyek 3 frt kedTssmény irón adatik. ÖrrendDok istáikedésedeo.
— Pipa. ŰdTüiöljOk. A emspeldáoy aeg-Indi itatott.
— Isaszegb.?
— M. Bpest ÓrreodQck szerencsét taeg-érkeiístekoek. Soraidért kosiCoet.
— V. B. Megjelenésednek ürrendilnk Hozxoc isten I
— R. K. Intézkedtünk.
— „Hozai"\' kösüljök.
— F—r. Bpest. Végre-Talahára megérkezett
— K—e. UtAxgSak. Magio levelet irunk. Üdvözlet!
— 8». A. Felette lajnilatos, hogy jelen-tíkei>7 hirdetési ÖuzegHnkct elretxitjok, ez pedig a .Csodák clodá;áhc«¦ nem illik.
isrylittór.*)
Nyersselyem Básztru-hákat 10 frt 50 krért
és jobb minőségűeket küld díj- es rámm-nte-«en Henceoers 6. (cs. L( k:r. udvari rzállito) zyin raktára ZüHchbea. Minták aconnal kül. detnek. Levelekre Svájczb* 10 kros bílje* ragasztzndí. (5)
N*>h^7iU"í^r (eP>lepne) íyógyitnato, J.1CUCÍHU1 visszaesés nélküL Ezrek bizonyítják a tudomány ezen csodálatos sikerét. Részletes tudósítások válasz-bélyeggel intézendők: .Office Saiítau" Paris 57 Boalevard de Strassboorg.
A gabonaüzletröl.
Sap-Kaius*,1-1891. július 24-én. A lefolyt héten is az Oroszországból érkező kedvezőtlen hirek domináltak az ár alakulásnál s minthogy a mi folytonos esős időjárásunk is hátrányára volt az aratásft^unkálatoknak, a mérvadó gabona-piaezok jegyzései hatalmasan felszöktek. Csak az utolsó napokban beállt meleg idő akasztotta meg az emelkedő árirányt s bár a hangulat kissé lanyhult, a kereslet elég élénk. Piaczunkra tddig alig érkezett néhány métermázsa gabona. Az eddig hozott árpa roppant gyenge m.nőségü, sárga és könnyű s 5 írtért lett megvásárolva. E*en ár még nem mondható megalakultnak s a minőségektől fog függni a rendes piaczi ár. Uj rozsból urasági áru került néhány száz métermázsa 7 fit 50—60 krjával eladásra. Repcze szilárd irányt követ * bécsi nagy olajgyár bevásárlója néhány nap óta városunkban van s több ezer métermázsát vásárolt 11 és fél forinttól 15 forintig.
— Kereskedő-segéd, ki a női kon-íekezió és divat-áruk eladásiban jártas, kirakat rendező, és ki a magyar és német nyelvet tökéletesen bírja, körülbelül 25 éves, kerestetik. Ajánlatok a fizetési igények közlésével és arczkép csatolása mellett Tausky J. fiaihoz, Pozsonyba intézendők.-
•) E rovat alatt közlöttekért i Siséget _
i vállal fe-a szerk.
Vasúti menetrend.
Kanizsa állomás.
Érvényes 1891. junios 1-töl.
|Si. Irén
Bécs
Indulás
Kanizsáról
Ert ezé
Kanizsára.
SZ. V.
Sí. V.
?y. v.
5 18
2 ke
¦12-36
regg-jiry. v.j 5 d.u. |a?Y- 1 éjjel lat. v. 11
54 regg 15i<L u. 38 éjjel
sz, v. 6 ;26 regg. sz. v. 2 |26!d. u. v.v. 5 31 d.u. sz. v. 12:44: éjjel
~ ,gy.v. 6 04jregg. S. !1 v. v. j 7 31 regg. •S |sz.v. 2 !21| d. u. :Bz v.|l2\'27 éjjel
Bares
sz. V.
sz. v.j 10
19 regg. 45ld.u. .30 regg. 26 este
sz.v.! 4 26regg.
SZ.V.J 1 :59jd. u.
v. v. !10:41; este gy v|l2 26!éjye"(
5 28 regg-lsz-v. 1 40 d. u. 2 25 d. u. SZ.V. 1148 éjjel
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
XXXXXXXXXXKXXXXXXfcXXXXXXXXXK
Idény \\ia—olrnótoer.
A C5áaz. ás kir. szab. déli vasút állomása. Mérsékelt menetdíjak.
Asványfürdő Daruvár,
Slavonia.
Vezető fürdőorvos: dr. Degré Vilnot Bécsből. Gazdag Tastartalmo gfógTfdrráaok már 193-ban Krisztus után amerre.
Biztos Eyógyhatás női betegségeknél, mint: magtalanság. sáp-kór, fehér-folyás, bószám-zavar, izzadmány éa h ó-lyag-bánta lm aknái, továbbá rheumánál, csúz- és ideg-bántalmaknál. Oaruvár fürdő a 330 méter magas slavoniai közép-hegység aljában ekszik, gyönyörű ligetekkel, hajózható tóval, födött tekepályákkal,zef nekar és színpaddal ellátott kúrsalonnal, olvasó-teremmel, melyben minden nevezetesebb hírlap, könyvtár stb. található, — bír. a lakások és fürdők a jelen kor minden követelményeinek megfp-lelóleg távirdával, födött összekötő folyosókkal, porczelán-, tükör-, iszap-fürdökliel és ivó-csarnokkal vannak berendezve.
HBST Árak mérsékeltet, "^d
Felvilágosítással szolgál a turdókezelóság Fürdó-üarnTárban. vagy dr. Degré Vilmos nr vezető fürdő-orvos ugyanott.
Sfdgykezelé* másságéval ás villanynyal.
X X X X X X X X X X X X X X
X X
X X X
«
X X X X
XXXXXXXfe^XXXXXXXXKXXRXXXXXXX
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZiL.il KÖZLÖNY.
JULIUS 25-ío.
Orvosi bizonylatok:
„IWURGlt"!
.MAGYAR
Dr
U -Gflhhardl Lajos ;g!^, \'^.^¦¦^
miknek bJMtiktit
Navratil Imre IIfeSSi
I»fui4»«t\'a iTOii.ttilMjvullJ-l
r : Torok-. .
¦»*i!l"MJ ieru Jú. kivilo Ili-ile!! szerrtk díotjimiv*!
G-OEBEBSDOSP
i ..Murtrti" fjTrl-Kv^i*!i»U-Jrdl:—SokolJjla legkedvezőbb
minr - felierii, RlcicbenbcrgL dcsabublf. Előnye,hogy »be re"» élTMMtMl iciu-tli s bőgj *en. bev*re, Iwlelegeivt fejl.-n n^\'v lulilüen in-tű okoJ. iemali v#rtorl*JJ*l
Dr. Kétly Lároly !
Dr. Barbás József S:í-í\'tíSSi.
idnlalmaítUl Miriti vei*eiii(= a UlfuUL »tiLeleB*i iiviuyvi
Dr. Bamberger Henrik
.Juli liurutjjiiul !4i>jiitjlr e--Mm*.!V l.i/i.nvi-j... Iir.^-y üiű^yha iLsuti lelp-wr. .-./t>iK- a —h^i.i-. ciT-*-íiitlh- Vkliy viíe-kk-l
1 : rj; Mi.-;;i\'j%(-!)i>f:!
«.trita 1:1*1 j KUüinJiJtlAli hí Ialini: am. liivalM érzem mafpim
SSr >MARGIT* bo.rai hasznaira a legegéazsegesebb ital!
2izarólag02 főraktár
¦ Gjrjszfnlen knpliai
Edesk ut y L.
!ic\':irl>aii. fil-icrlipreikcdt\'sbeQ t>s
c«. ?1 kir. ta acerb kir. adv. ¦, !:.:-.a-.::;.
[dual, Kndnpeilen,Lr. íL1 b*(-t« r S. 11. {L}
Térdeplőben. ~W *
Gép-eladás.
Gyáramban tökéletesen kijavított
8 lóerejü Clayton és Shuttieworth gyárbeli gözcséplókészlet,
egy 10 lóerejü Clayton és Sbutt-leworth gyárbeli uj szerkezetű gözcséplókészlet, mely egészben 3 hóig működött. jutáDyos áron kedrezó feltételek és jótállás mellett eladd.
Weiser J. C.
gépgyára és gépjavító műhelye, Clayton és Sbuttle.worth gépgyár raktára Nagy-Kanizsán.
, 5300- , —--—szám. 691.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa Mtaí közhírré tétetik, hogy a városi közkórháznál rendszeresített évi 700 forint fizetéssel javadalmazott kórház gondnoki állás, — melylyel egy ezer forint értékű tiszti biztosítéki kötelezettség jár — a tekintetes városi képviselő testület által választás utján be fog töltetni, felhivatnak a pályázni kívánok, hogy ebbeli — okmányaikkal felszerelt — kérvényeiket a városi tanácsnál 1891. évi augusztus hó 2-ig benyújthatják.
Nagy-Kanizsán, 1891. juüus 15 én.
A városi tanács.
OOOOOOOOOOOOOOOOO OOÖ
Ax 1889. Párisi világ kiállításon arany éremmel kitüntetve.
,,Kézi kapáló-eke."
Alkalmazandó minden sorvetésnél, ugy a mezőgazdaságban, mint a konyhakertáazetben, továbbá; a faiskolák és az erdei vetőkertekben.
Mák-, czuker- és takarmányrépánál,
bol az első kapálás korán és gyorsan teljesítendő, nél-
külözbetlen eszköz. , Ara: 5 különféle acxélkapával felszerelve 11 forint Megrendelhető alulírottnál Te mosva rott. IHokry István.
MICHL JÁNOS és FIA
hai.gszerjzryár Graslitzben (Csehorsz.) ajánlják hangszereiket.
Keni t tétnek Trombiták, pisiionofc. íiáriy-kürtBk, hirtflnák, Bombanttaok, HelJcsínk, ?agy ét kii dobok. — Továbbá: Klarisétak, fnvelik pikulák. hegedűk, bráctak, Qordeaiták, aacybógók. — Javité műhely Tálam ennyi hang-— Jelzi- és hívé kürtök, ozitterák, gittárok. fa száj-túraaaikák
nagy raktára.
Legjobb és lego\'c*óbb beszerzési forrás.
Áirózét ai72D2tra mm
oooooooooooooooo O000000%300000
Laehne-intézet
Sopronbari
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimnáziális osztály. Reáliskolai és VII. osztálybeli növendékek előkészítése,
l_j növendékek a két szünidei hónapon is felvétetnek.
Értesítővel, prospektussal szívesen szolgál
az Intézet igazgatósága.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
x IC
s
X
X
x
-
it a x
X X
A. legrJofc»t> viliigrrilrrl bsbéiJ-víz. Orvosilag megvizsgálva és rendelve 1
10 éves jó hírnév! Száj- és fogbetegségek, u. m.: a fogak tágulása, fogfájások, gyuladások, daganatok, a száj kellemetlen szaga, vérző íoghus, fűgkö-lerakodás legbiztösaboan meggátoltatnak a vl hirü valódi cs. és kir. udvari fogorvos
Dr. POPP Anatherin-szájvizének
na,ponta való használata által.
lanotl talacztol&an 50 b, 1 [rt és 1 Irt 40 ü.
fu-Bzerüleg szolgál mindeuíélp fogfájás és szájbetegség ellen; jónak bizonyult torokoblogetó az idült torokbajoknál, s nélküioz-heüen az ásványvizek használatánál s a dr. POPP-féle fogpor vagy fogpaszta egyidejű használata mellett mindenkor egészséges, szép fogak nyerhetők. — Dr. POPP-féle fogplomba, az odvas fogaknak kitütnésére, dr. POPP-féle növénysxappan mindennemű bürküteg ellen, különösen fürdők számára, dr. POPP-féle napraforgó vírág-olaj-szappen. Yénns-szappan^ a jelenleg legjobb és legfinomabb pipere divat-szappanai sa bőr finomítása tekintetében íölülmuihatlaook.
ÁRAK:
AQitberin-iogp..xta .telennékbea 70 kr., ilUtoi fogoi.st. 35 kr., fag-por 63 kr., fofplomib. I f-t, n^.éoyi.«ppM 30 kr , napraforgó virigol.j .»p-p»D 40 kr. Véoa.-ai.p an 50 kr.
A h.mi.ircrt AaitheriD-i.ij.ic megTétetétől, mely . regyelemtéi iierínt . fcg.kr. kiró, b.tiatal Vm, mindenki b.úroxoti.n ..vakodjé^.
K.pb.tók m. -„ L7. Bel.. L.joi. Priger Bel. e. ájörctóky Bél.
RJ6gT**ert*r.»b.\'J. uajixiate Weit. r. Ledof.ckT, Saoer Igaicz, Pr.«Imijr.r t. Deaucb, Ru.eaf Id Adolf, U.rton e. Huber, Somnier -Irt.»ef aiaí kore.-kede*.ibeii
" rijnk h.tirosottan dr. POPP gfirtmioy.it et ne foí.djnok el miiok.t
?»*«X^<XWtXXXXXXXXXXXXXXKXXX
aooooooooóooooDcxxxxxxxxxxxxxapcMO
ÜZLBTHBLYISB&- VÁLTQZTATÁ
Vagyok bátor a n. é. közönség becses tudomására hozn^ miszerint
őrás- és látszerészeti
üzletemet
a. w íXK.nor-tolo Htzzrjól ARAMY KORONA" szálloda épQleiébe
helyeztem át.
Egyúttal it j. közönség becses figyelmébe ajánlom dús óra- és látszerészeti raktáramat, valamint javitó-mühelyemet, melyekben jutanyosabban és pantesabban fog
mint bárhol, miután sikerült elsőrangú gyárosokkal összeköttetésbe lépnem.
K 1 y e m:
Legcsekélyebb haszon nagy forgalom mellett!
közönség becses pártfogisit KérTe, vagyok
teljes tisztelettel
iq. Csemits Károly.
?
Ugyanitt egy tanonez is felvetetik. \'W o
Nyomatott ifj. Wajdits József és Danielisz L. könyvnyomdájában Ní^y-Kanizsán.