Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.75 MB
2009-12-04 15:14:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2437
4957
Rövid leírás | Teljes leírás (410.39 KB)

Zalai Közlöny 1891 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGMaNIZSA. 1891. angnszfus 1-éii.
31-iK: szám.
L
Előfizetési ár; egész évre . . ,. 5 frt — — fél étre /. . . . 2 írt 50 kr uegyedévi-p ... 1 frtüó kr Egyes sjáss 10 kr.
HIRDETÉSBE iboí j^iUsc-ban 7, másodsz*. 6«Ji..binden további sorén 5 kr
NYILTTÉRBE.N
raakéal 10 krért Tétetnél
ZALAI KÖZLÖNY.
Harminczadik évfolyam.
i
A lap szellem! éa anyagi részét: S minden közleajecjy Bátorfi latos szerkesztö-kiadóoevéreczím zenen Nagy-Kanizsirt bérmentt» intézendők
UUei
levelek I itnak el.
oem küldetnek
a „katouai hadastyáo. egylet",
| Anagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank*, a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület a „uagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsái izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*
.a. „soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEWKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ- VEGYES TARTALMÚ HETILAP
Lehet-e Nagy Kanizsa közgazdasági viszonyain lendíteni?
Általános panasz, hogy Nagy Kanizsa közgazdasági viszonyai :o-hamosau rosszabbra fordulnak. A ke reskedeiem pang, a házbér évről-évre csökken, c?ak a szegények szaporod nak és a lakosság növekedése is csak ezesból áll. Gazdagok tönkre \'mennek és elkölÉözködoek innen, jön heljet lük, IU szegény család a faluról, mert Nagy-Kanizsán a koldulás ké nyelmesebb és sikeresebb mint a pornép közölt. A kormány éreztünk már régóta nem tesz semmit. Á pé^zügyigazgatüságot Zala-Egerszeg-ues adta, a honvédtábort és királyi táblát Pécs nyerte el, az idegeneket elvezeti a zóna és igy a forgalom is másfelé tereltetik.
Rá vagyunk utalva tehát a köz->etitó kereskedelembői és egy marok hivatalnokból megélni, lparuuk nincs, sót kilátásunk sincs reá. Mert hogy ipar fejlődhessék, arra nem elegendő a jóakarat, az egy város földrajzi helyzetétói függ. Sürü népesedés, olcsó munkaerő és olyan iiátvidck. amely gazdag. széntelepekben, ezek azon feltételek, melyek alatt ipart teremhet valamely—í\'idék lakossága. >.... mindez nem, adatott meg, sót a kormány kegye\'sem ér bennünket mar régóta és ilyen formán saját erőnkre vagyunk utalva. Mit tehetünk? Mindig aaí-jiangsulyózzuk, hogy városunk földrajzi\\fekvése na-gyun kedvező, de érezzük mi azt ? Mutathatunk fel valamit,\\ a miben ezen helyzet kedvező volta szemmel látható, kézzel fogható ? Oda irá-nyuí-e igyekezetünk, hogy Nagy-Kanizsa vidékét valami érdekközösség által a városhoz lánczoljuk? AJ hetvenes években ez iránt sok tör-[ tént ugyan, de most már régóta j nyugszunk,
Alapítsunk iskolákat! Nem elég
ha a népiskolák látogatottak. Ezeket többnyire a városi gyermek látogatja. Mert népiskola van minden faluban, miuden tanyán. Alapítsunk tehát felsóbb iskolákat, ez a vidéken niucs. Vonjunk ide csak száz idegen gyermeket. Felsóbb leányiskolánk nincs, a messze vidéken sincs. Ennek van tehát jövője. Ezt felkeresi majd Zalamegye egész déli vidéke, az egész Muraköz. Ha sikerül vidéki leányokat ide vonzani, akkor szép szerivel kényszeritjük a szülőket is városunkat meglátogatni. És mit nem tesz ilyen szülő gyermekeért? Kanizsára jön, itt tölt néhány napot, itt költekezik, itt szállásolja el gyermekét, itt vásárol. Megindul egy kis élet, megfordul egy kis pénz. Ez nem sok Ugyan, de valami-és a valami jobb a semminél, az erőtlen ségnél, a pangásnál, a lankadásnál Ez hoz majd egy kis morális sikert is. Csáktornya, Zala-Egerszeg, Sümeg és Keszthely nem pillant reánk majd . fölény nyel és mi is\\ elérjük Zalában azt a fokot, mi is-\\ivivjuk magunknak ma...