Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.47 MB
2009-12-04 15:16:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
927
5969
Rövid leírás | Teljes leírás (377.88 KB)

Zalai Közlöny 1891 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-RAWZSA. 1891. szeptember 5-én.
E t6fizcté*L.ár; tén óvr* . . . 5 frt — —
évre . . . . 2 M 50 kr. egjfdévre ... 1 frt25 kr. Esyes tzím 10 kr.
H I iCii KT ÉS EK liiaábot jirCitlorb&n 7, : -.- . -.1 -¦ minden toval\'bi torért 5 kr.
NYtlTTÉRB.tH
xiii\' roronk*rüt 10 kréri rátétnek ¦ I. Kincatíri illetik OiÍDliüli CgJfJ Wdéléiért 3<> kr :\'.¦¦->:.<:¦\'.¦
Harmificzadik évfolyam.
a „nagy-kanizsai tanítói járáskor
I
A ]tp mUemi él anyagi" réHétj illető minden köiUminr Bitorfi] Líjos siera-eszto-kiadó nevére ezim-tetten fttjy-ICartiaám bénn«ntv»| in: ízeodúk
Bár ment. tleo levelek t tatnak el.
Kézlratftk viasza bek kQldttask
A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank*,\\ a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdede évelő egyesület*
,nágy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai izr. jótékony póegylgt*, a .szegények Upintézete«,*a .katonai badastyáa egylet a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER,-SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vánnepryék tisztviselői.
Mintegy két-bárom héttel ezelőtt a fővárosi napilapokban követ: kező rövidke közlemény jelent meg -
„Tolna vármegye legutóbbi köz gyűlésén fontos indítványt nyújtott be a vármegye alispánja. Abból indulva ki, hogy a közigazgatás bajainak elhárítása a törvényhozás intéz-kedéseitól a legközelebbi időkben nem . várható, s a létező bajok olyanok, a miket orvosolni a megye a saját hatáskörében van hivatva, azt indítványozta, hogy küldessék ki bizottság részletes terv kidolgozásai végett, hogy mi módon lehetne á hiányokon segíteni s a jó közigazgatás igényeinek a vármegyék közre hatásával megfelelni?" ?
Sej:.os, hogy e rövid közlemény fölött, & tudomásvétel után, a fővárosi sajtó egyszerűen napirendre tért
Mi sem akarunk a vármegyék közigazgatási bajaival foglalkozni, csupán a mi ezen bajokkal szerves, összefüggésben van, a vármegyék tisztviselőinek anyagi helyzetét óhajtjuk némileg megvilágítani, s rámutatni arra, hogy-a vármegyék tisztviselőinél.- helyzetén most már maguk a megyék, saját hatáskörükben segítsenek.
Nézetünk szerint most már a társadalomból kell a-jinia ama mozgalomnaK, mely a vármegyei tisztviselők helyzetét elviselhetővé tegye.
A vidéki sajtouafes^vált kötelességévé, hogy a -mozgalmat országos jellegűvé tegye.
Mert nagyon bölcsen tudjuk, hogy a köz;gazgatási teendők évről-évre fokozódnak; s a s/oros értelemben vett közigazgatási ügydarabok ezer meg ezer száma mellett, szintén igen tekintélyes kontingenst tesznek ki a kihágási ügyek, valamiut az iparengedélyek, iparigazolványok, halá-
szati jegyek, cseléd- és munkakönyvek és a többi kiszolgáltatása, sőt a mindenféle nyilvántartási jegyzékek vezetése is jelentékeny munkaanyagot szolgáhat. * \' j • A vármegyei tisztviselőknek & munkaanyagból bóven kijut; mert a modern kórhoz, s ennek finomult kö vetél menyeihez képest, a munkaanyag tetemesen szaporodott.
De a munkaerő most is jóformán csak az, a mi busz év előtt volt.
& áz ügyforgalom évről-évre növekszik^ mit három tényező egész következetességgel a jövőben is csak fokozni fog. B három tényező: a törvényhozás folytonos reformintézkedései, a modernebbé alakalt életviszonyok, és a jogkereső közönség igényeinek fejlődése
Tisztfiselóinknek e háromjténye-fzŐt mindig figyelembe kell venniök, ha azt akarják, hogy tisztviselői nívón alióknak tekintessenek.
S mégis mit tapasztalunk? Azt, hogy ellenszolgál tatásképpeni java...