Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.13 MB
2009-12-04 15:18:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1262
5679
Rövid leírás | Teljes leírás (440.22 KB)

Zalai Közlöny 1891 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


IIGMANIZSA, i89ioklóBcr 3-án.
i
Előfizeteaiár. I ¦ gíit é»ro . . . 5 frt - —1 el erre • - - 2 frt 50 kr.\' ÍeiyWé*r« . . . 1 fr:25 kr. Egyes tzám [Q kr.
H 1 KD r.T ÉS EK
NY\'lTTERBtN
putit toiuDk.1ü krórt véteti ¦1. htracatari ill- ték minden -c hirUelé«*ít S».-kr fireieadr..
Harmloczadik évfolyam.
• lap ateHemí és anyagi réazét ÜetS minden köilrm*ny Bátor fi\' L*)o* aierkesziS-kiadó nercre czim-zetten Ma|y-Kk*fiUr« bcrm«ni*i
imízendök
|Bérm»nt- tl»i
levelt-k nau unak el.
fogid
Kéziratok ttsaza iem kiidctaek
.katonai hadastyán egylet*
-I I Aitagy-kauizsaí ,Kereskíd. Imi Iparban*", a ,n.kanizsai önkéntes tEUoitó-együHV á nagy-kanizsai kisdednevelő pgyesület"
a „nagy-kanizsai tanítói járáskör-,, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai izrff jótékony nőegylet*, a .szegények Upiatézcte*. \\ • 1 . a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai ka!választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Gr. Széchenyi István
Születésének százados évfordulóját szept. 28-án ünnepelte meg a helybeli kegyesreudi fógymnasiu o. Mint lápnak rrult számában jeleztük, teljes méltánylást .érdemlő okból történt a halasztás, hogy a lélekemelő " üi.ue-pély minél sikerültebb es tőkélete-^ebb legyen. Reggel 8 órakor ünnepélyes szentmisét hallgatott ar ífju-;ág, melyet Priváry József k. r. tanár intonált. Innen az egész tanári kar, s az ö.-\'&zes ifjúság a rajzterembe vonult, hol főtisztelendő Far-¦ z- László főgymnásiumi igazgató ur szokott ékesszóláséval beszédet intézett az ifjúsághoz, kifejtvén az iskolai ünnepély czéiját, méltányolta a nagy hazafi érdemeit, lelkes szavakban jelezve az irányt, melyben a középiskolai ifjúságnak e nagy férfiú nyomdokait követve haladnia\' \'kel!, hogy azt a feladatot,, melyet a haza tőle méltán megkíván, hiven betölthesse. Ezután a főgymnasiumi énekkar kitűnő Szabatossággal rengte Kölcsey „Hymnusát^raelynek végeztével Totola Károly yill. oszr. ta-- nuló lépett az emelvényre s szavalta el szép szónoki képességet tanúsító előadással Poór János k. r. tanárnak ez alkalomra írt leaáűletes költeményét, melyet itt közIünkK
Emlékezés Gróf SzóienyíIstTánról
as lile tétének százados évfordulóján..
\' Szent ihletestül lelkesült kebellel Gyújtsuk fel óz emlékezés tüzét, > Hogy a kittlen tájon jellobogva Fénylő sugarát szórja szerteszét.
DicsÖ alakja múló századunknak. Hazánk egén tündöklő égi fény! Feléd tekintünk tbár követni gyöngék — Magas pályádnak szédítő ivén.
Cgy állsz előttünk, mint a régieknél, Félistenként tiszteit emberek\', Kikben az ész s erö az akarattal Csodás mértékben egyesültének.
A vészes álmot álmodó nemzetnek Nemtójeként jelensz meg és szavad Felráziá öt; példáddal megtanítod: A küzdelemtől jélni nem szabad.
Érző szivednek minden dobbanása A hon szeretetébe ilvadott,--. Ez az \'mi néked annyi közt Egy jobb jövő iránt reményi adott
A kon, a nemzet lángoló szerelme Vezérelék minden lépésedet; ¦ Megtörve le\'ked mondhatatlan tinók [közt
Még akkor is csak érte szenvedett.
Eszménynek élni, és levetni mindent Mit emberi önzés sugalmazott, Hogy Önmagunkat áldozatul liozzttk) Ez az, amire példád oktatott.
Emléked légyen áldott mind örökre, Mint szent ereklye oly tisztek neved: És boldogítsák alkotásaid még Szabad hazádban drága nemzeted!..,
Majd Hévízy János k. T. tanár olvasta fel terjedelmes és kimerítő tanulmányát, mely Széchényi korát, életét és műtödését igazi tárgyszeretettel s tüzes lelkes...