Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.28 MB
2009-12-04 15:21:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1569
7015
Zalai Közlöny 1891 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KANIZSA. 1891. deczember 5-én.
49-iK azam.
Harminc/;!(lik évfolyam.
Elöfi*eté*i Ar:
Egyes izam 10 kr.
Hl Rl> KTH8EK
^ ZALAI KÖZLÖNY.
| Anagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparban-;*, a „n. kanizsai önként* tflxoltó-egyUt*,.a nagy-kanizsai, kisdedneveló egyesület"," a „nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápiutézete",
I
NYllTTERBfcN
rü\' torosként 10 krír: védnöki Kiuotari iil< lek minden igypil [nr.ipte»-r: 3U kr fiietendö
A lap naHetni és anyagi restéi HetÖ minden kSilwnAny Bato\'fi Lajos ?*erk\'¦ i ö kiadú nevérecaim retten Nsgy Kanizsára l»\'rm*m« iniézendűk
tiont.tl^n leveli-k uoro fogxd-
Kéziratok vissz*
„katouai hadastyán egylet"
a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A nők hivatása.
iíaladank szépen és irigykedve néznek ránk a nemzetek, melyek már i\'ióbbre haladtak, de még jobban azok, melyeknek a haladáshoz hiányzik az eszköz.
A haladás legszebb jelét abban rons^atálbatja minden magyar ember itginkább, melylyel Csáky minister a nők érdekében igyekszik a hazának jól tenni. Aíég sohasem volt oly nagy hatással az emberi kor haladására \\alame1y} cselekmény, mint éppen azon intentiő, mely az említeti minijeitől éred: s ez a nők hivatásáról való gondoskodás. ílpü\'.nek a vasutak a kereskedelem érdejr\'őböl. szükségképpen kell ez, rocrt^megél-iit-téi-ünk követeli, hogy lépési tartsunk a versenynyel, kogy iparunk illesztessék, kereskedelmünk gyarapodjék. . ,
Hasonló ujabb intézmények já-mltak hozzá, hogy jövőt;k legyen czF országban s haladunk minden más i\'inybau is.
De a nők hivatása erkölcsi szempont alá esik. Nem sokat kell gondolkoznunk, hogy kitaláljuk ama rop pint nagy vívmányt, melyet a mi-fhster iotentiója a nők sorsára való gondoskodásával czéloz.
Pár évvel ezelőtt nyilt meg az 1 só keresk. tanfolyam, melyen a *nók a kereskedelmet tanulják. De mint minden kezdet dőczögós, ez is. mert a kereskedő vonakodik irodájában levelezőül, könyvelőül, raktárunkul hő,Ua] kai mázni. Évente 30 — 40 nő nytL kiképzést a jelzett tanfolyamon keresk. konyvvitd — arithme-ttka levelezés — áruismébőL váljon hány nyer alkalmazást? Tán ha 1 „-ot mordunk, ez is sok, mert — mint fent emlitéuk — a kereskedő nem óhajt nőt alkalmazni.
Tehát a keresk. tanfolyam
bármily áldozatba kerül is — nem segít a nők sorsán.
Miért: mert a kereskedő világ nem látszik erkölcsi szempontból megítélni azt, hogy akkor, ha a nőnek hivatást adunk, társadalmunknak te-szüuk hasznos szolgálatot. 1
Nézzünk szét csak legszűkebb társadalmi kör ü ükben- A szegény | nőre mi vár, há nem támogatjuk j tehetségének érvényesi\'éséb n? Pedig hivatottabb volmya szel\'emí munkák bármelyikére, mint sok elfogult" férfi, ki azt mondja. a nő maradjon a fŐzőkanálnál, vagy: a nők kitúrják a férfiakat az állásokból. Ez utóbbinál azonban megálljunk egy :plr szóra. Mert aligha ez nem faj leginkább a féríj-világnak.
Ott a vasút szolgálatban a nő: rni\'y önmegelégedéssel. mily hivatalos pontossággal s előzékenységgel állja meg helyét Soha „Katzenjammer"-ét ,nem érzi az udvariasságot megkövetelő publikum . . . .
Ott a sürgöny-szolgálat: megállji
helyét derekasan__
Pénztárkezelésnél pedig soha nem kell pontosabb, Ügyesebb kéz, mint i női.
Meg a háborúban is dicsőn megállná helyét\'az áldozatra kész, de hivatás után áhítozó nÖ!
Régen Írogattak a nő hivatásáról pro-s contra. Sem a pró bi, sem a contrába nem bocsátkozunk. Az legyen feladatunk, hogy/\'a nőknek mellettünk tért engedjünk. S ilyet — há!a a viszonyoknak — egy kis jóakarattal adhatunk. Szükséges azon ban, hogy átérezzük és átértsük a nőt maga valóságában. Nem kell se udvariasságból, sem gyengédségből méltányolni a nőt, hanem erkölcsi szempontból ítéljük meg a nó sorsát: Ismétlem, erkölcsi szempontból ítéljünk, mert a nemzet erkölcse a
legerősebb oszlop, melyen a mindenség nehtzedík, * jj,
Gyenge az én tollam ngyan e szempontról ugy irni, hogy átérezzék azok, kik a nó avatással összefér-betlennek tartják például a könyvvezetést, vagy hasonló kereskedőd foglalkozást — de e gyenge toll legyen hivatva a társadalom azon hatalmasait a dologhoz szólásra uirni. mely tehetségek igen nagy szolgálatot tennének e hazának.
Nézzük azt a szerencsétlen nőt, melyre azt mondják, hogy „az erkölcs útjáról letért\'Y*03\'!? viszonyok, mily körülményék térítették" el az erkölcs útjáról! Nézz bele lelkébe, s ha van benned emberismeret, nem ítéled el őt — megbocsátasz neki. Nem volt tanácsadója, nem volt ki\' auyagt romlásán segítsen s tán a hibás nevelés — ó meghalt a társadalomnak. Pedig megmenthető lett volna.
A társadalomnak vannak halottjai, de ezek sírját maga a társadalom ássa meg.
Toll le nem Írhatja azt a nyomort, melylyel egy nőnek megküzdenie kell, ha hiányában ran az anyagiaknak, ha nincs, ki segélyezze jó tanác csal. Hát mikor a nevelés hiányosságára kell a magányos nőnek ébrednie! Mily keserű, mily fájdalmas lehet sorsa\'
Ebben a nagyvilágban aztán van ut mód a megélhetésnek. "S a mpg^ élés ama módjairól irni elszomorító volna nagyon.
Váljon a legerősebb férfi képes-e megtalálni a 3-ikat, & középutat, a két rossz között a kevésbbé rosszat választani?! (2 ducbns malis minimum eligendum est.) Pedig mily különbség van a te\'tek kivívásában férfi s nő közt! Mig az előbbinek szabidsági mellett lelki ereje is legyőzi az útjában álló akadályokat — a gyenge nó leroskad s ekkor válik
a társadalom halottjává. Élő halott s ez még szomorúbb állapot.
Nem-e volna kötelessége a társadalomnak hozzájárulni a baj orvoslásához ? Megteremteni azon erkölcsi alapot, melyen a társadalom szilárdan megállhassa helyét?!
Adjunk a nőnek oly hivatást, mely erejének \'megfelel, a szellemi tehetség nála nem hiányzik — nem fog aztán visszaélni nőiességével — nő marad, mely nem lép tnl a szabadság korlátján.
Friedrich Ferencz.
A pécsi kir. ítélőtábla elnöke Nagy-Kanizsán.
Mint előzd lapszámunkban irtuk Blas-kovits István pécsi kir. ifc táblai elnök nr ő méltósága Nagy-Kanizsára érkeztekor kitűnő figyelemmel fogadtatott; ittléte Ünnepszámba ment. K kir. törvényszék ügymenetének minden részét beható vizs gálát alá vette s a tapiaztait rend és pontosság felett teljes elismeréssel nyilatkozott
\'Hétfőn délben történt körönkböli távozása előtt vasárnap este diszestéiy rendeztetett tiszte\'etért* az .Arany Szarvas" dísztermében, melyről helyi tudósítónk következőleg ir:
A diszestéiy illetö\'.eg díszebéd pont 6 órakor vette kezdetét vasárnap mintegy 80-au jelentek meg azon mrnesak helybeli, de vidéki notabüitá>ok is. A harmadik fogás után Tóth László tör tsz. elnök ö Felsége a király jólétére emelte poharát. <lr. Bentzik Ferencz Blaskovics litván ura, viszont 5 Méltósága Nagy Kanizsa városán, fi-rtelendy Béla orsz. képviselő ik az igazságügyi miniszterre, dr S ü\'s Miklós Blaskovicra, Rapocb Gyula Blas kovici István úrra. ugyan ö rá Tubo\'y Viktor versbe^ melyet alább közlünk. Remete Géza a jeles volt kaposvári kir. törvszék elnökére, Simon Gábor pohár kö szöntése után dr. Szűcs az elnöki titkárra. Taboly Viktor Nagy Kanizsa polgármesterére, Recnete Géza Rákosi Viktorra, k viszont a birói karra, dr. Rothschild Jakab hasontag a bírói karra, Herte!endy Béla Blaskovicsra, Varga Lajos Mikos Edére Sva;-tics Károly polemizált Rákosival és éltette a kereskedelmi osztályt Plihál Ferencz Blaskovicsné urnöre, dr. Sciiwarz
Adolf Bogyay Ödönre, Rikosi sze\'Iemes védbeszédet tartott maga mellett, dr. Szűcs az ügyvédi karra, Tuboly Viktor SvastÚH főszolgabíróra sat. emelték poharukat A kedélves mulatság 11 óráig tartott.
Étlap a következő vo^t: Gyokérle-ves fogas tatármártással, aofe,ol-ült burgonya éi parajjal, özgerincz áfonyával, vegyes szárnyas vegyes salátával, fagyialtos tészta, vegyes gyümöW-s. sajt feke;e kávé, congnac. Borok: vörös burgundi, és Ba\'aton gyöngye. Franczia pezsgők. Egy téritek ára G frt volt.
Az igazságügy rélormja Ha bár ma is késik^ Bizalommal és örömmel Tekioiünk nii — Pécsig!
Az igaz; hogy Nagy Kanizsát Elmellözték szépen. De azért egy vigasztalás Van a sötét k ; •:..
Hajnalsucár. — mely jelenti: Hogy a Dunántúlra Jog, s igazsás napja ragyog Rövid idö niulva 1
S ki e napnak kö/pontji, azt Tiszteljük ma nálunk, Ö a tábla Elnöke, kit Szeretettel vártunk!
S kinek magas műveltsége, S törvény tudománja Büszkesége mindnyájunknak, S fényt hoz a hazára !
Kívánom: hogy minket sokszor Még meglátogasson, S itta törvény értelmében Alkosson és hasson!
Gyors igazságszolgáltatás Legyen a jelszava; tzt dicsérje Somogy, Tolna, Baranya és — Zala!
S mert agj jó a gazdaság, ha Ébren van az Ispán ; Legyen ébren, s éljen soká A Blaskovics István!
Sipuiu
lusz Nagy-Kanizsán-
Ukk, ZsJavármegyee szerencsés községének szülöttje Rákosi Viktor, az ország kedvelt Sipulusza nm!t Bzombaton a déli
t X a c x a.
Télen kikelet. —
Tel van . . . I>t én mégis Kikeletet érzek; Bíívöb-Iisjoi taráéit, íia tégedet nézlek.
Szemed képviseli A szflz *znr — eget: Melyen vidám napnak sugári fénylenek
Vállad Bzeplötlenül Habzó ezüst- patak : Melyre l-mosolyog Szép hajnal-ajak ad.
Hangod madár-daltól Zengő édea erdő; Lehel\'eted pedig lllatgazdag szellő.
Szorgalmad méhecske, Pillangó kedélyed S ékes, virágaimé* Mező piros képed.
Orómköoyed szazen Csillogó regghaxmat; Szerelmed tüzfénye A tundóklö nepoak.
Ilyen tavaszt látva Jöhet százezer tél: lieniiiiletlen szivem s ¦
Míg annyitói sem fél.
YÁROSSY MIHÁLY
Almanach 1892-re.*)
Meddő kornak szei ették gúnyolni ezt a mi mostani időnket azon a réven, hogy az irodalom mezején nem termettek csoportosan a kápráztatóan csillogó tehetségek, melyeknek alkonyfényével egy félig-med-:ltg már leáldozott korszak ragyogta be a jelenkor álmosságáL Igazábao pedig talán ioha sem volt olyan kor, melyben egyszerre pattantak ki a tehetségek s népes -tették be a Parnasszust. Mirdig bizonyos las>u fokozatos fejlődés érlelt meg egy-egy irodalmi korszakot, csakhogy a távolság, melyből az utókor az e öbbi időszakot nézi, megkurtítja összébb húzza a körvo-, nalakat és tuy tünteti fel, miütht egy-1 szerre, minden átmenet nélkül,álit volna, elő az a kip. melyet magunknak a múltról festünk Minden jelenkornak sajátsága az, bog}\' kicsinyli mngát, vis.-zakéri a multat s nem vár semmit a jövőtől, legkevesebbet pedig a közvetlen jövőtől. Csak néhány éve még, hogy minduntalan felhangzott a panasz az irói tehetségek hiánya miatt s e panaszok^alatt fokozatosan serdült (öl egy egész badaerege az uj, eredeti Íróknak, kikoek száma még ma is szinte szemmellát hat ólig gyarapodik. Ha annakelótte egy-két névnél alig tudott többet (elsorolni az ember, mikor arról volt szó, hogy elbeszélő irodalmunk jelenkori képviselőit megnevezze, ma alig győzzük előszámlálni az érdemes veteránok mellett a jelest él jele.-ebb fiatal és legfiatalabb tehetségeket
*j Almanach a* 1892 «vrc. Sserkeimti Mikszáth KÜmán. Egyetme* regénjUr VII. á>f»!j*m III ff IV. köteU. Singer *¦ Wolfoer kiadáu Á\'* diszkfttésben I forint.
Ennek a meg-megújuló és folyvást nagyobbodó sorozatnak több éves tanúja az Egjetemr-s Regénytár derék kiadóinak. Singer és Wolfneruek minden esztendőben megjelenő Almanach ja, mely megszokott találkozó belye immár a kiválóbb magyar novellistáknak. Minden év néhány uj nevet csatolt a régi sorozathoz s ma már valóbau csodaszámba menne, ba nem látnánk egy-egy ujabb tehetséget csatlakozni az előbbi ismerő ükhöz, fényes czá-folatául az irodalom meddőségéről való pesszimisztikus felfogásnak. Akiadói buzgóságnak ép ugy meg van a maga része ebben az örvendetes eredményben, mint a nemzeti művelődés egyra intenzivebb terjedésének. A milyen kitűnő eszme volt megindu\'áskor az Almanach, olyan üdvösnek és szinte nélkülözhetetlennek bizonyult az évek során. Áz irók, kik különben szétszórtan különféle lapokban és egyes kötetekben vegyülnek a közönség közé, itt mintegy testületüleg lépnek minden esz tündében egyszer az olvasók elé, kölcsönösen támogatva egymást értékökkel. Van, a ki megvesz egy kötetet Jókaiért b megismerkedik benne Herczegh Ferenczcs^L vagy Mikszáthért s kellemes ismertséget köt Lipcsey Ádámmal F.s ez az ismerte dés mindnyájokra és mindnyájunkra nézve előcyös.
Mert megszoktuk, hogy az Almanach tartalma mindég olyan, hogy mindenegyes darabja külön külön megérdemli a figyel\' met. A mo-tani kötet melyet a régi szerkesztő, Mikszáth Kálmán gondos keze ál iitott össze tizenhat kisebb nagyobb elbeszélést és rajzot hoz ugyanannyi irótÓi.
Mik-záth humoros előszava után, mely alapjában véve igen komoly intelemmel fordul az iróvilághoz, hogy a jelenkori hazai élet ismertetésének szentelje magát. Jókai Mór kezdi meg a sorozatot a A. gló riás hölgy" czimü tréfás elbeszéléséve), mely tele van az ő aranyos humorával és pompás leírásaival. Azután Benickyné Bajza Lenke következik egy „Égi sugár* czimü megkapó kis vázlattal, melyben egy leánysziv lönénete van elmondva. Tóth Béla „A beszélő kert" ről ir tréfás bonho-miával és zamatos magyarsággal török mesét Vadnay Károly distioguált tolla „Az elsülyedt asszooy\'-ban kellemes folyékonysággal ir meg egy szomorú és megható törtéoetet Bródy Sándor aMese a tulipánról" czim alatt bizonyságot tesz arról, hogy a naturalisták, ha még olyan fiatalok is, igen szénen tadnak mesélni és ábrándozni, ha akarják. Békefi Antal „ Vér-öröklés\'-e izmos irói tehetségnek a szüleménye. Porzó (Ágai Adolf) hős" czim alatt gyermekkori reminisezencziát ád a forradalom napjaiból. Justh Zsigmond „Veres kakas" czimü rajza megrázó a maga egyszerűségében. Hevesi József né hány lapon nag} közvetlenséggel vázolja egj ősi család utolsó sarjadékának lelki állapotát a — „Dobszó elöU", mely birtokát idegen kézre juttatja. Herczeg Ferencz, a fiatal nemzedék iegkiválóbbja. remek képet fest egy festő model\'jéről BA szent" czim alatt. Kozma Andor jÓizüen ir le egy vadmagyar .szegény atyafi"-!, kit a gazdag rokonok jószívűsége semmi kép &em bir meglágyítani, Lipcsey Ádám a naev világi élet sötétségét festi, biztos
vonásokkal, az .F.íadó lányok" czimü el beszélésében. Rákosi Yik:or az ő számtalan pszt-udo alakjainak egyikében jókedvű u\'évajkodássa] írja meg, hogy „miért nem lett ő dalániista*. Tábory Róbert az „Arany lelkiismeret" c/.itn alatt érdekes elbeszélést ad egy mult-századi temesváti királybíróról. Bársouy István, a remek tollú Író „Örökre" czim alatt állit élére egy társadalmi kérdést, melyre .még folyvást nincs más megoldás, mint a kard: a párbajt; s konklúzió.,*^ az, hogy ...a nő, ha elitéli is, gyávasága \'miatt, azt, a kit szeret azért mégis tovább szereti. A aiszea sorozatot Mikszáth Kálmán rekeszti ne #Az elképzelt méz" Cíimü tréfis rajzával.
Egészben tehát az uj Almansch\'méluí ulóda a korábbiaknak s beváltotta azt, a . mit az előbbiek ígérlek. A közönség pedig fogadja jó sziwel s élvezze e kis irói gárda szellemességét, jókedvét, tzivme-legségét, gazdag tehetsége hamvas gyümölcseit.
Mikszáth előszója.
Nemrégen, de még I. Tisza alatt egyszer a szabadelvű clubban, elszólít a tarokktól „egy perc/re, Ivánka Imre. (Kár azért az időért.) Átadtam a kártyámat D.í -niel Gábornak, mindjárt meg is bukott a nyakamra egy kettest
— Parancsolj kegyelmes uram.
— Egy szívességre kérlek. A trónörökös. Károly Lajos, magyar könyveket kíván oiva-m. Válogass össze számára 10 darabot I
— Csak? _
Lapunk mai számához féiiv melléklet van csatolva.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 5-én.
vonattal érkezett meg Budapestről; az indóháznál a Polgári Egylet elnöke Dr. Bentzik Ferecczésszámostisztelöi fogad ták. A „Szarvas" vendéglőbe szállásolta-tott el. bol tiszteletére diszebéd\\rendeztetett, melyen 20-áo vettünk részt. A felolvas&i -estélyen szép b distingvált nagyszám uStőzÖnség jelent meg. Sipulusz felolvasása bangulatteljes és a kedélyre derüleg ható volt, szűnni nem akaró éljenzés és tapsviharral jutalmaztatott. A hazafias, mély érzelmű s ragyogó szellem kincsesei bíró földiek kiváló szeretettel s pietással viseltetik Zalavárni eeye minden ügye iránt, nagyon kívánatos volna őt trősb fánczolattal is közénk fűzni, hogy fért adva bőven kifejthetné szellemi erejét ?3 uemesszive ér/elmét. Egyébként hazafias örömmel olvassuk a „Veszprémi Független Hirlap.\'-baó, bogy Rákosi Viktor a tapolczai kerület képviselőjelöltje; miután Győrffy Géza a jelöltséget oemfogsdía el, a mostani választáson Rákosi Viktor írőtársunk, napi tárczairodalmuok legjobb humoristája lesz. Természetes, hogy mégis fog választatni. Ugy látjuk a helyre* et, mond az idézett lap, bogy ellenjelöltje nem is lesz. Rákosi zala-megyei születésű. Választói büszkék lehetnek rá.
A kedves ferflu körűnkben roéitú figye-lem s tÖlüok kitelhető szeretettárgya volt Elismerés a Polgári Egylet vezérférfiainak, hogy Öt körünkben üdvözölhetni szeren caenk volt Az estélysikerénökelőraozditói voltak még az Ollop testvérek. Mindkettőt jól ismerjük s művészi hajlamukért teljes elismeréssel adózunk. Ernő barátuok kitűnő zongorajátékáról a .Sopront" beszéltetjük, melynek 94-ciik számábanolva&Fttfc: .Liánná Ollop Ernő lépett a pódiumra, hogy zongorázzoék magyar Népdalokat ugy, a mint azt Sopronban még nem hallottunk. Ollop ur páratlan zsenialitással és a legmelegebb érzéssel veri ki népdalainkat. A közönség alig tudott tőle megválni és- mi sajnálhatjuk, hogy nekünk olyan urat, mint Ollop fcrnő Nagy-Kani-zsárúi kell meginvitálni. Bár szeretném, de nem tudom elmondani azoknak a daloknak a cziniét, a faelyeket elragadó bájjal játszott és a melyek valósággal elbájolták közönségünket.1, Oilop Imre barátunkat pedig táját magyar szerzeményeivel mutat juk be, melyeket oly. kedvderítő hatással adott elő:
A. Jakab az egy inas,
A Fanni gouvernaiite;
Csizmákat tisztit Jakab,
Fanni porol diváut, ^
Az ur csókolja Fannit,
Jakabot szidja vég . .
A kettő között-ez az
Egész különbségi
Marton és a Huber FC szerkereskedők, iluber elment Bécsbe, Marton maradt még. — Soványan mért a Huber, Marton kiált —.elég! A kettő között ez az Egész különbség, p —
A Fábick és a „Gärtner" — Ez ám kicsit bajos, Az egyik E\'ffel\'oroyu. A másik poc:akos. Saizftánglis íórma a „Fabick" Pedig Gärtner ám a pék. A kettő között ez az Egész kü üübség.
Van korcsolyázó-egylet Neve .Halifax"\', .Tessék aláírni* .Csak öt forint a taks". Az egylet megvolna már, Be eddig nincsen jég 1 A kettő kőzött ez az Egész különbségi
Sokan a fejüket
Azon tőrük most,
Hogy miért vette egy szabó
Bérbe a .Szarvast\' ?
Megszűnt most a „Szarvas" — „Kec-ke* iett a czég . .. A kettő között ez az Egész különbség I
A jó városatyáink
Már régen vitatják
Hogy melyik jobb: a villám
Vagy a gázvilág V
Zala Eeer^zegen
Ezt már tudják rég —
De nálunk azért niég is
Petroleum ég.
Sokan baragusznak. Ha egyietünk zajos, Mert a .Csöndest" akkor Játszani ám bajos. Pedig a mulatság Nálunk íehér holló? De a .visi", „guszta"* és A „druck" — az állandói
Volt Beksitsbankettünk Királyi tábláért, Pécsett nem volt Beksils, Az még is czélhoz ért. Pedig nem uj dolog, Tudhaduók ipenrég, Hogy a sikerhez \'Bankett még nem elég!
Jövő esztendőre
Lesz követválas7tás,
Készülődik is már
A nagy zászlóbontás.
Hogy ki lesz a győztes
Azt ma még néni tudni,
Csak az biztos, hogy a pénzüuk
Fog majd elfogyni!
Magyarul énekelni Nem merek tovább, Félek bogy a háznagy Mondja vagyok „sváb". Svábul danolhatnék. De az elnök mondja: elégi A kettő között ez az " Egész különbségi
Mindhárman oly zajos tetszést arattak, hogy ismétlésre hivattak fel és Sipu-iusV^násodik müvet ia olvasott, Ollop Ernő ujabb darabokat játszott s Ollop jlinre folytatta eszme röppentyűinek kibocsátását \\
Verderber Alajos uj vendéglős kitűnő ételei s italai fogyasztása után a fiatalság tánezra perdült s a legjobb kedvben kivi-lágos kiviradtig tartón.
Sipu^usznak Nagy-Kanizsán történt megjelenése ritka hazafias eredményt is rcutat fel, miután Ollop Imrét magyar i>oétává avatta. A kezdet nehézségei a versek döczögésén érezhetők ugyan, de idővé!.....
Galambok nov. 26. 1891.
A .Pesti Hirlap" folyó hó IO-iki számában egy közlemény jelent meg, melyet a zalamegyei lapok is átvettek és e köz!emény tudatja, bogy a galamboki ref. egyház folyó hó 8-áo ülte meg fenállásá-?ak, illetve ujraalakulásának 100-ik év-fordu óját. E helyi tudósításhoz történelmi adatok is vannak csatolva, melyek azonban a található történelmi adatokkal nem akarnak megegyezni. Ed, ki hosszabb idő óla kutatom Galambok és környékének történetét s gyűjtöm az ide vonatkozó igen gyér és szűkszavú adatokat, bámulva olvastam azon sok és eddig egészen ismeretlen adathalmazt, mely a vidék történetét egészen uj világításba helyezi, de .ellenkezik a régi, megsárgult leveleken ta-lálha\'ó följegyzésekkel.
Bebizonyított tény az, hogy Galam bókon katholikus templom létezett akkor, midőn a környéken a törökök uralma kezdődött s ugy Galambokon, mint a környéken katholikusok lakuk.
Galambok község nem lehetett igen nagy, mert az akkori templom, melynek nyomai még ma is tisztán kivehetők, rövid és szűk volt s egyalalán elégtelen nagyobb közönség befogad ai.*ira; p?dig abban az időben a Kegyurak — különösen az egyháziak — nem voltak fukarok a templomok építésében vapyv megnagyob bitásában, ha arra szükség mutatkozott. Bizonyítja ezt igen sok, még ma is fennálló azon korbeli templom roinji, de legközvetlenebb bizonyíték az, hogy azon robot-világban az építési anyag és a. szükséges munkaerő az uraság feltétlen rendelkezésére volt.
Nem lehetett nagy Gaianibok község azért sem, mert önálló, külön lelkésze sem volt, hanem mint fiók egyház a ko-márvároíi plébániához tarto/ott; de legnagyobb bizonyítékot az akkori község kicsisége mellett a lopo^ra&ai viszonyok szolgáltatnak, mert körülvéve mocsaraktól a község nem is terjedhetett, csupán csak a mai .Főszeg" és a régi temető környéke, hol a templom is állott, volt a lakosoktól elfoglalva.
Azért sorolom föl ezeket ilyen bőven, merterreV korra vonatkozó adatatot sehol sem találhattam és hogy elfogadhatóvá tegyem azon állításomat, miként a törökhódoltság kezdetén Galambokon reformátusok egyáltalán nem léteitek.
IgR7, hogy ezek csak közvetett és a viszonyokból levont beisö okok, de ha valaki hiteles adatokkal rendelkezik, minek azt akkor véka alá rejteni ? Nézetem szerint a reformátusok csak a törők hódoltság, végefelé származtak Galambokra és akkor is csak igen csekély számban, mert az 1802. évi áprii 2-án megejtett s kezeim között levő népszámlálási adatok szerint a reformátusok nem voltak többen mint S0 házaspár és 415 lélek; pedig a törökvilág megszűntétől bzámitva okvetlenül többen lettek volna, ha azonnal tömegesen szállják meg Galambokon.
Hogy Galamb^kot a törökök melyik évben, mely napon és micsoda körülmények között pusztították el, nem tudhatni; miért is a közlemény azon része, mely azt állítja, hogy Karácsony napján pusztult el minden, lehet rege, de elfogadható adatnak nem bizonyul.
Állítja továbbá a közlemény, hogy Kis-Komáromban igen sok református lakott és református superinteodens szék-1
helye is volt. Kimaradt azonban az a csekély adat, mikor?, .
Itt határozottan állitom, faogyia közlemény irója nagy tévedésben van, mert Kis-Komáromban sohasem laktak reformátusok, annál kevésbbé Bzékelt ott sa-perint endens.
Mert a mai KisKomárom 1717 előtt nem létezett, a mai község helyén csak pusztai gazdaság volt és a komárvárosi várkapitánynak — ületve családjának volt benne lakása, — Itt már könnyen és adatokkal tudok bizonyítani.
Alkalmam volt látni az\' 1717-ben Madocsényi jezsuita, mimV a rend vagyo nának prefektusa által kiállított megszálló-levelet (contractus inpopalationis). melyben megengedi, hogy az akkori kjs-koméromi pasztán jobbágyok telepedhessenek le, melyben elrendeli, hogy jobbágy-birokok aasittassanak ki, elszámlálván egyszersmint a jobbágyok jogait és kötelezettségét is. Nem volt szabad már eddig is urodalmi jobbágynak Kis-Komáromba telepedni, hanem csak idegen urodalmi jobbágynak; nem volt szabad ^komárvárosi várhoz közel építkezni és más vailás-felekezetűnek, mint katholikusnak ott megtelepedni .[ .
Az egész megszálló levél hangjából és adataiból bőven kitetszik az, bogy Kis Komárom 1717. év előtt, mint község, vagy vároj BOhasem létezett Hát akkor mikor laktak volna ott reformátu-ok, mikor lakott volna és mit keresett volna ott a superinteodens. >•
Feledtem megjegyezni azt, hogy Ma-docsányi jezsuita azért adta és adhatta ki a megszálló levelet, mert a kis-komáromi uradalom akkor a jezsuiták-é volt.
Alkalmam volt látni a megírandó Za lamegye monogiaüája czimü műhöz Összegyűjtött adatokat, továbbá a megyei levéltárban levőket-,- egyes levéltárakban és. családok birtokában levő okmányokat, de ezek egy szóval sem említik, hogy KisKomárom 1717 év előtt valaha létezett és ott szuperintendens lakott volna. Ezt pedig említés nélkül bizonyos nem maradt volna.
1735-ben kelt szolgabírói jelentés Kis-Komáromot már mezővárosnak nevezi s megemlíti, hogy a lakosok a magyar, német és horvát nyelvet beszélik és van a városban egy elég tágas templom; itta régi, fából épült templomot érti, mely a mai templom építés-; előtt használtatott és a mostani tiízttartóságí szérűs-kertben állott. Tehát akkor sem voltak ott reformátusok *
Állítja a közlemény; hogy Kis Komáromban igen bok okmány vao, mely azt bizonyítja, hogy ott hajdan reformátusok laktak. Egy szó, egy betű sincsen ott.
Az urodalmi levéltárban ilyenfajta okmány nincsen; a plébánia levéltárban pedig azért nem lehet, mert maga a plébánia csak a törökhódoítság megszűnése után állíttatott föl s mint említem, azon idő óta pedig ott réforcáiusok nem í laktak. ^ ;
A törökvilág megszűnése után ugyanis a jezsuita rend azonnal határjárást és birtokba való visszahelyezést kért, mit megnyervén, 1695-ben a plébániát azonnal visszaállította, de nem elebbi székhelyére Komárvárosba, hanem inkább a mocsaraktól nem annyira körülvett kiskomáromi pusztán. Az anyakönyvek 1736. óta vezettetnek és ennél régibb írott okmány a plébániai levéltárban nincsen.
Különben ni üywi régi okmányról nekem tudomásomnak kellene lenni, mert több évig laKtam Kis-Komáromban, láttam a plébánia szűk levéltárát, kerestem a régi okmányokat és fö\'jegyzéseket, meghallgattam a legöregebb emberek elbeszélését, de sem okmányt nem találtam. pem senki világéletében nem hallott arról, hogy Kis-Komáromban valaha reformátusok laktak volna.
Végre nem hallgathatom el azon megjegyzésemet, hogy a .P^sti Hirlap* -nak Galambokról igen szerencsétlen kf.íi levelezője van..Mert egyszer azt jelentet\'\'-, hogy én néhány hatosért a siráóktól rengeteg értékű régiségi kincset ve\'tem m»*g, s midőn ezen leletek mu\'t szeptemb.-r 29 én a régészeti társaság ülésén egy fel ¦ olvasás kíséretében be lőnek mutatva, megállapították, hogy régészeti értékük nagyon is közepes, pénzbeli értékük pedig egyáltalán nincsen. — Most pedig Kis-Komáromot megteszi-refonnátus szuperintendens egykori székhelyének.
JUK JÖZSEF
plébános.
Hírek.
— KatoQHi (tkezde. A 48-\'.k számú Ernő löherc eg gyalogezred tiszti kara de-czerober 1 éu kezdette rneg^a-katouai laktanyában berende/.< U s házilag kezelendő étkezdéjét, mely alka\'onra Zurna ezredes ur is megérkezett, kinek a helyiség diszes.berendezése és ez intézmény keresztül vitele köszönhető. A katonaság és polgárság közti jó egyetértésnek szép tanújele nyilvánult ez alkalommal is,\\mert megyénk alispánja és városunk polgármestere ez ünnepélyei aktu-.ra meghivatott. Alispán ur elfogultsága miatt nem jelenbetett meg. Zurna ezredes ur Ó felségére emelte poharát, a német és magyarnyelven mondott lángérzelmü köszöntést állva hallgatták m -g s háromszoros éljennel koszorúzták. Duka alezredes ur magyar nyelven éltet/e a város polgárságát s ennek képviseletében. Baüochay György polgármester nrat, ki viszont a 48 dik sorezredre és.-ennek képviseletében Zurna ezredes úrra emelte poharát. az ételek és italok kitűnőek voltak s a fesztelen, barátságos, vidám együttlét a a késő esti órákban ért véget.
— Közgyűlését Nagy-Kanizsa város képviselő testülete élénk érdeklődés mellett tartotta meg nov. 28-áu Babcchay György polgármester elnöklete r:>tt. A bérleti szerződések egyhangúlag iSíogad-tattak. A szőlővesszők és szőlőkarók ide-oda szállítása érdemében Nagy-Kanizsa város tiltakozóit az ellen, bogy idegen területről azok behozatala megengedi essék. Özv. Oszeazly Antalné nyugdíj iránti kérvénye pótlás végett a pénzügyi bizottságnak újból kiadatni rendeltetett. A város személyes hitelű adóságaiuak conver-tálasa ügyében élénk vita fejlődött ki, hozzá szóltak: Ebenapanger Lipót, Eper-jesay Sándor, Plihál Ferencz, HirscheiEde, Györffy János, Giüobut Henrik, és dr. Rothschild Samu. 2 óráig tartó hosszabb vita után névszerinti szavazással az első hazai takarék-pénztársjáolata fogadtatott el. A pesti kereskedelmi Bank ajánlatára csak hárman szavaztak. Az ö-szeg 583 ezer forintot tesz ki.
— Jótékonyság;. Dr. ürauer Adolfné szül. Kaiser Anna urnö
— Természetesen egyelőre. Ezekből kell megkapnia a kedvet a többiekhez.
— Az igaz I No majd kiválogatom, de milyenek legypnek körülbelül?
A kegyelmes ur egy levelet búzott ki a zsebéből:
— Itt van az inatmkezió. Elbeszélő mü>ek legyenek, könnyed, mulattató olvasmány, de mégis, melyből a magyar nép szokásait, kedélyét, modorát, észjárását meglehessen ismerni, ugy amint a va\'Ó sásban vannak, túlzások nélkül.
— Meglesz, de tudnom kell, boey a leendő király mit olvasott már eddig?
— Eddig csak: az Arany .Toldiját" és mondhatom, tetszett neki.
— A többivel is meg lesz elégedve. \' — Ez tehát el van^nlézve, — szólt
1-áT\'ka és visszaerepztett a tarokkhoz.
Másnap reggel mindjárt eszembe jutott. Adja^k kérlek egy plajbészt, hadd csináljim meg a lajstromot! De mintha gúzsba kötötték votna a memóriámat, se-hojy sem tud mozdulni, csak morzsolgatom, szorítom a czeruzát, de nem jut eszembe alkalmas könyv.
Nosza, átszaladok az elbeszélő Írókra, hátha így inkább boldogulnék. A termő fákról eszembe jutnak a gyümölcseik. Még pedig kezdem a tiszteletreméltó nagyapókon.
Ott fénylik a Kemény Zsigmond alakja. Ntpy. de nehézkes is. Azonfelül filozofál. S mit keresne a filozófia a magas regi ókban 1
Itt ?$a Jósika. Az az cak volt! Ah 1 milyen ayasgzag I Hagyjuk el az Öreget.
Itt volna Eötvös József, de a ^Fzk: jegyzője" már tempí passati.
Mint egy középkori király, ugy lép ki Jókai, egy egész tábor van mögötte. Beláthatatlan bandérium a regényeiből. Lássuk csak, mit lehetne elküldeni a fő-hi-rczegnek? A kritika és a közönség ts. „Uj ÍÖldesur"-at tartja a lepjobbnak és méltán, magyar zamat, magyar élet s Pegazusa sem szaladt át ezúttal legelni a .lehatetlenEég" nevű búja rétre. Tán békó vo\'t a lábán. Békó de aranyból.
Fölírtam tehát az első helyre: Jókai Mór: Az uj földe&ur.
Egy már van. Menjünk szaporán a többi utáni Mézbe van mártva ennek az Abonyi Lajosnak is a tolla s fogván a czeruzát beírtam másodikul;
Abonyi Lajos: A mi nótáink.
Eközben ebembe jutott, hogy nem fogom-e Jókait rosz hírbe keverni az udvarnál, ha az ,Uj földesurat* a Bech-vi-lág persifiage-jét segítem fel Bécsbe?
Ejh, legyünk jószivüek, kegyelem Jókainak I Kitőrültem az „Uj földetnrat* s megint nem maradt, csak egy könyvem az „A mi nótáink".
Hanem \'iszen majd mindjárt kerítek én ahhoz társakat.
Gömbölj ün pöndörödnek Porzónk .Tárczalevelei". Árgusnak száz szeme volt, Againak száz egy van a jellemzőt meglátni, de mit ér, ha könyve bár mint Cíópög is a magyar zamattól, nem rslel megeonek a czélnak; tájképeket, vároart-szeket, kölsőországi uti benyomásokat ir le; itt van Tóth Béla kötete, de ebből csak a törököket szerelné meg a trónoiökös és
Tóth Bt\'lát. Szegény Balázs Sándor is hagyott valamit Gyönyörű két beszély gyűjteményt; de miféle embereket ir le? Jámbor budai nyár.<polgárokat, a milyeneket Bécsben is láthat ő fensége Epébe mártott pennáju Tolnáink pediglen oly cselszövő gazemberekkel népesiti meg könyveit, bogy, ha azokból ösmeri meg a ma gyarokat a trójiöiökö?, talán el sem vállalja az onjzágot . . .
Sipulusi tárczái elevenek mulattatók, de ő karrikaturákit ád: Sebők az én kedvenczem. gyönyörűen gyűgyögteti rajzaiban ergyarmekéket — de a trónörökös nem pesztonákat keres. Hej Vas Gereben! Persze, hogy Vas Gereben volna jó, ha most élne, ha moBt ima. De ö a régi magyar viszonyokat festi. S minek nézegesse «zt meg Károly Lajos, amit L Ferencinek kellett volna meglátni?
Végre mintha valami nagy hal akad az ember horgára, élénken felkiálték :
Hohó 1 A .Gyalogösvény\' Baksaytóll Sorozzuk be hamar a .GyalogÖsvény^M Es beírtam a Gyalogösvényt.
De eközben eszembe jutott, hogy az Abonyi: ,Amí nótáinkban" csupa szemenszedett rablók szerepelnek, pedig a betyár-romantikával már úgyis túlságosan saturáltuk a világot Kitörültem tehát ,A mi nótáinkat" is; megint ott voltam az elején, megint c-ak egy könyvem maradt.
Megvagyok-e átkozva, vagy mi ez? Soha 6e bírok tovább jutni egy könyvnél.
Ceak nem kell mindjárt e\'csüggedni, biztattam magamat. Türelem,\' türeiem. menjünk tovább 1 A \' Vadnay Károly ieg-ujabb könyvét ia elkflldhetnók, ha nem
volna tele forradalmi reministentiákkal. Csillogó-pattogó szikrákat szór a Bródy Sándor tüzes vénája, de Őalélektani problémákra vetette magát; az ő emberei nem isznak, nem esznek, nem kártyáznak, nem politizálnak, adót nem fizetnek, hanem végtelenül érdekesen tépelődnek. (Pedig az adófizetés gondjai Magyarországon legalább is foglalkoztatják annyira az elméket, mint & szerelem.) ,
Nem megy e lajstromcsinálás sehogy sem . .. .\'Eszem lázasan nyargal végig szerzőkön és könyveiken. Bársony István szépen írja le a természetet, a madarakat, a fákat, de én istenem a fákban (még ha hazaárulónak tart is a baloldal) szembetűnő hasonlatosság van, teszem azt az osztrák cserfa és a magyar cserfa között; Kazár Emil okos, magvas író, de az emberek belső világát rajzolja. Ellép\'etgetem magam előtt a saját rajkóimat is. 3,eret • ném őket szépítgetni, de az udvarhoz ők se valók. Egyszerű kalamárisból születtek, egyszerű sorsra. Csak menjetek ti a magatok lábén gyerekek, a kicsiny falu-i házakba, már a mélyítek t i. itt nem reked a könyvárasok kosztosai: a küonlakők az antiquariusok,— és a benlakók, az egerek számara.
Már-már két égbe kezdtem esni. S először villant meg a szivemben az a vágy, bogy bárcsak készen lenne már a Gyulai Pál .Eomháoyija" l hátha azt ellehetne küldeni. (Bocsássatok meg barátim, de ilyen állapotban fűhöz fához kapkod az ember.)
Végre is, be kell vallanom, nem bírtam összehozni többet Öl könyv íél (abból
is három a Jókaié, egy a Biksayé, az ötödiket képzelje mindenki a magáénak) Ivánka Imre rámlörmedt:
— Hát a többi Öt hol van ?
— A többi öt még nincs megírva.
— Az lehetetlen! Hát olyan szegény az irodalom?
— Nem szegény az, hanem az olvasó személyiség olyan, hogy nem ^minden alkalmas neki.
— De tiz könyvet mégis csak összeszedhettél volna egy fóherczegnek is?
— Az épen annyira nehéz, mintha valaki tiz főherceget akarna összeszedni könyvnek.
— De mi ennek az oka?
— Egyszerűen az — nyugtatám meg ,a kegyelmes urat, a kit teljesen elszomorított ez az irodalmi állapot — hogy a
Imi íróink ickább a fiatalságnak dolgoznak.
— A véletlen ugy akarta, bogy nem sok idomulva ez eset után, megszólít « képviselőház folyó ójín Szögyényi-Marích László, a király melletti miniszter, hogy a leányainak válogassak össze egy csomó magyar olvasmányt.
— A leányaim —monda — Bécsben lakván, azt szeretném, hogy legalább lelkük ne nélkülözze ott sem a magyar levegőt, hadd táruljon eléjük a t magyar leányok életvilága akönyvekbö\'.\'Mit éreznek, bogy játszanak, mi dobogtatja meg kis sziveiket Egy szóval.jó magyar könyveket kérek.
Megígértem, hoey ÖAnfeS lítom pzt a lajstromot is de éppen u>y j írtam vele, mint az előbbivel. Keiestem de alig találtam valamit
Folytatása a mellékleten.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
Varazsd-Topliezán
bérbe adatik
1893. é\'yJ Ielü ltől
ejry flyJclíielyiséo;.
4 szobából álló lakás, .3 raktár t és
2 pinczével Bérbe venni szándékozó ajánlatot tegyen 1891-Í* ?71 dcczember 31 ig 5% bánatpénzzel a zágrábi káptalan Varazsd Topliczai uradalom tiszt-(237) tartójánál.
DLCZE>IBER 5-én.
Melyik lapra fizessünk elö?
G izdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az
1 EGYETÉRTÉS
2 a »*»J az új évvel immár 25-iU évfolyamába lépett Ez a magyar olva&közőn-s< lapja. Hiteles forrósokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága és
«át* \' sokisaea, rorataiuak változatossága, kitűnősége a különböző olvasmányok gazdag í. tarhaza tették az „Kgyetértés"-t népszerűvé Az, országgyűlési targyalátokrtl a iPgrészl.-tesebb ¦ e^mellett tárgyilagos hü tudósítást egyedül az „ Egy rt értés" •SK [közöl. Gazdaság! rovata elismert regi tekintélynek örvend. A magyar ke etkedi La és gazda üiÖBfég nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az .Egyetértés" kereskedelmi a tőzsde; tudósításának bőségével s alaposságával ma pár nem «¦L versenyezhet más lap. A kereskedő, az Iparos s a meztgazda r^egtalálja mind-u aztNaa „Egyetértés\'-ben, mire szüksége vau. Változatosan szerkesztett tárczlja-
Imi m szBjJlfjje?
vagy bármi folt, vagy pattanja az arcain? Az telje: biztonsággal fordulhat annak eltüntoléae végett a világhírű
Serail arczkenó\'cs-liöz,
n.s\'Iy nemesik e tivolit mindenféle börtisz-tálanad[ot Ixtiem az arcsbört v a k i t 6 fehérre ti . a ti v i és C .1 11 & te ¦ a i.
I tégely áru 70 kr. Portán .franco küldve 1 frt 5 kr. S/appm hozza 1 drb 30 kr. I\'gyanott kapható : Vasas ch\'ssbsr, gy ngeség ellen. Pepslabor, ru.i emé»scés esetén 1. üveg ára: ö ii.\'eg franco kii dve 6 frt o. é.
Bozsn^ay Mátyás,
gy-Vgy: *eré"ss, Aradon.
1 f t :
(205)
•an, aanyl regény Blvasnányt ad. mint egy\' lap sem Két három regényt közöl
TrTfc ,h°ä?kegy "V,*" 30 " 40 kütetü-vi részint
\' kü \'t, ¦¦S«ftMtl* termékeket jó magyarságú fordításban kap
regényt, részint eredetit, részint nak az „Egyet-
„, - , , -----— -----„-""¦ 3 " i«"*«»«r«i gyorsan és hiteleién
!\\*r ?*wa\'¦,\' fiiesseo elo az „EgyeWés\'.re, melynek elCfizetesi ára egy hóra LTa.atCTtdérn 5 frt^egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az
^YV^P|cv.^R^qi:VYvyvr-------------
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1889 évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
PSERHOFER J.-féle
BÉCSBEN,
I KER.
gyógyszertár . „
SINGERSTRA88E 15. SZ.
zum goldenc-tf Reicbsapfel.
V értiSZtítÓ lflHrlnOQnlr e*el5tt általános labdacsok Dere alatt; es otőbbi ^^^et teljes jogital mezér utuuauvK, aemlik, nitel ciskneraii alig Jíte.ik beteesíg melvben i «ea Ubdac.ok csodi.
_ agyán alig létesik betegség melyben t een l.bdacsok csodi. Ertitedek óta ecen labdacsok altalános elterjedésnek Örvendenek CS alig Tan a Tolna t.lálbatd.
"ísbSI i. ,.,w"i,™T1.°-i°\'"\'",*\'í"\' e"" Ubd"c,°k biíi,r.ertll ajinlutnak is ajádtUt.k minién oly bajokoíl. melyek « ross emíss-SSl i a ¦ í «;•»»\'k.,™"\'t epe-...arok, mijb.jofc: kolika, víitóluUsok, aranyér, bélté.len.ég s l.asonld betegségeknél itraotd >n?d„„agnk«.! fgv. ll,0n0 hAti„., VIno,k TÍr>„gí„?„s , „ .bbíler.do hajóknál U: fg)- sápkórosl, ideges.égbSI i.^ajasoanat s.o. t,en tertituitó labdacsok oly kSnnycn hstnak, hogy a legcsekélyebb (ijdslmak.t sem okeoik, is ennek Kíinjrébb^g.enek, de még gy.rm.kek által i, eindea aggodalom nélkül be.ebelók. visssansnót. r !,™ . *° ¦ , , \' °"\'y\'\' \' !«bdacsok fogyas.tOi a legkOl5oi>ís6bb is legneheiebb betegségek ntin sgésiségük c ök., -ser ÜT helyen csakis néhányat említünk .som megj.gyséssel, hogy mindenki, a ki «en labda-
csoa.i egyset hsszn.lia, meg vagynnk gyösödse, sa .kat tosi\'.b fogja ajánlani.
slásukat caetsteresen be nem bizonyít itták \'¦Iád, meljben esen kltaní Bisisserbél késsiet
folyiáo még:;
Sch\'.ierback, 1683. októl er
Tekintetes Ur!
Alulíró-.: kéri, hogy felette oassnos és kltaoő vértisititó isbdacssibél ismét i csomagot küldeni sriseskedjék.
1 \\ Kenreiler Ignácé, orsós.
Hra.cbe, Fl3dnik mellett, 1SS7 i>z-j>t. bó 12én. \' Teáintetoa Ur! !..t«n akarata volt, bogy ar Üo labdacsai keieim közé ke-ra:tek, mPJyeknek hatiaát ezeiin-1 megirom : Éo gyermekágyban rtitc\'iültem olyannyira, bogy semmi munkát sem votam többé képe. végezni én bizonyára már a ho\'.Uk kftat volnék, ha az Ön csodálatraméltó labdacail ei gem nem mentettek tolna ím g- Az Isten áldja meg Unt ezért ezerszer. Kaay bizalmam van, hoey ezen iabdarsok engem is [fikéiet s m kifognak gyocyitani, * mint mat soiaoVaak is egéizségQk TisaskTiyerésére legitség II szolgáltak.
KniSc Telét. Béss-Djbely, lrS7. november 9 én.
Mélyen ti.atelt Ur! A legforróbb kSszOneMnet mondom ezennel Önnek 60 íves nagy:.écém nevében. Át illető 5 éven át szenvedett gyomorbnrn--í)id és vizkArsigban, már éli tét_ ia megunta, melyről «»eyébként
le il mondotr, midÓD v :\'. e:.:., /¦ f; v , :,z: ,:„;,: :; Ön k.tUnő
vértisitité labdacsaibál • azoknak áliandó-^íáaznátata fulytán Tökéletesen kigjdgyolt.
-Legtöbb tisztelettel
Weiuzettel Jaefa.
tellett. 1889. márczins 2"-én
Eichengraberamt, Gfjbl Tekiatetes orl
Alulírott iamételten kéi 4 csomagot az Ün valóban hasznos es kitűnő labdacsaiból El nem mulasztbatotn 1« gnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdaoeok értéke felett éa a«ok, ahol caak alkalmam nyilik a a^eavedoknek legme\'egébben fogom ajiulani. Ezea hálairatom tetaze.vsxerii.ti baaznalisára Önt ezennel lelbatal-
Teljea Uaztelettel Haha Igniez.
GotícbJorf, Koibzch mclletr, Szilézia 18S6 oki 8-io.
T. L\'r!
Felkérem, míazcrist ax Ön vértiaztitC labdacsaiból egy cso-m*fo( -j\' dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakía « Ön csodálatot labdacsainak köszönhetem, bogy egy gyomorbajtdl, mely engem 61 éven át gyötoit, reegasabadaltam. Lxen labdacsok nálam sohasem fognak kifog) ni, a midőn legforróbb köszönetemet kife eiem, — *»gyok tiszt«il*ttel Zwíckl Anna.
Fzen vértissttó labdacsok csakis a Pgerhofer J.-féle, az .arany birodalmi almihoz\' csimsett gyógyszertárban. Bécsben 1., Singeratraaa« 1.=.. se a. készittatoek való Ü minőségben s egy 15. szem labdacsot urtalmazó dobos ára 21 kr. -Egy csomag, melyben 6 doboz Urulaj.ax.atik, 1 frt O.O kxba kerQl; bérmente\'tlen uiánvételi kQidéanél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Az összeg előhbeni beküldésénél (mi legjobban pisUutal-ványnyal easkSsÖltetik) bérmentes k&ldéasel c.ví;l: : egy csomag 1 fit 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 irt 35 kr . * cao-mag 4 frt 40 kr , 5 csomag 5 frt SO kr, és 10 csomag 9 frt 20 krba ker&l.
fjasy- -S\'B. Nagy elterjedettségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és. alakok alatt ntinoztatnak; ennek következtében kéretik csakis P«+rbofer J.-féle vértísxtiM labdacsokat követelni és csakis ások tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítás* a Pierbofer J- névaliirissal fekete azinbeo és minden egyes dobos fedele ugyanazon sjátrissal vórös czíbben van ellátva.
Általános tapasz SS"©!
ütifünedv, SeS;!^
Ame^kai köszvénykenőcs, L2.^3X1
sr.er ¦j.indi-r. köszvényes ét csúzos bajok, m.: geiincz-agy-bántaíoru, tag zaggatás, ischias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, fülazaggatás itb. s\'-b ellen. 1 forint 20 kr.
Tanonhinin hajkehőcs Ü2%Í?L
mennyi hajnövetztS sser kozott orvcaok által a legjobbnak el-iamerve. Egy elegánsan kiállított nagy azelenczével 2 forint
.nírtó!. Ütés és aznrás • tt sebeknél, mérges da-g .ü?.t tkiimí. pj.kiikac;, nebes- vagy gyuladt-mell vagy mit ily bajoknál, mint kitüno* szer Mn kipróbálva. 1 tégely 5?» kr. Bér-meiitve 7") kr.
T?ácrvKa]rzcOTTi p"erDof«r J.-tíI. Sok óv óta a fagyos ta-r dg^ Udl/j&am gokraés minden idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve egy köcsöggé] 40 k-ajezar bérmentve krajezár.
smert kitűnő házi-szer burut, örcaös kDbögéa stb. ellrn 1 Qve-gecske ára 50 krajezir. 2 üveg bérmentve 1 f«rínt 50 krajezár.
t?iPt.Oae-7m.i*wí;i ÍPrftB*\' "öPPe*) "egrontott gyomor, AjíCL rosSl emei.ztés ét mindennemű al-
testi bajok ellen kitÖnÖ háziszer. X üvegcsével 22 kr., 12 üveg
2 forint.
Általános tisztító-só tSt\\ Z?LS
minden következményei, n. m.főfájás, azédülés, gyomorgörcs, gyomorbér, arany ér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 forint.
Angol csodabalzsam, 1 livog &0 krajezár.
Por a lábizzadás ellen. ^Vüi-SriS?1.
az azálUl képtődS kellmetlen siagot épen tartja a lábbelit és és mint iitalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Barmentve 75 kr.
Golyva-balzsam, Tlt^Z, KSZLT^L3
65 krajezár.
Helsó vagy egészség-só Sin?\'éftarn^d.!nf,.
rendetlen eméastéabSI származó bajoknál. 1 csomag I frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az -osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyópjszerészeti különlegességek raktáron vannak, és a készletben netán nem levők gyorsan és olcsón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utáovét-tel küldetnek. —^Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az Összeg előre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
BOR-KIVONAT.
Kitűnő, egészséges bor rögionni előállításira, mely a valódi természetes bortól meg nem különböztethető, ajánlom ezen juuak bizonyait kül&nlegességét.
2 fci&>irs. (100 liter borra elegendő, 5 frt 50 kr. I7>*sitit ingyen mell ék éltetik A legjobb ci... mony- és egészséges gyártmányért kezeskedem.
SZESZ-MEGTAKARÍTÁS
éretik el nz általam feltalált és felulnmlhatlan erősítő szesz által pálinkák részére, mely az italoknak kellemes, csípős ízt ád és csak nálam kapható. Ára 1 kilo 3 frt 50 kr., (600-1000 literre,) hasznalati utasítással.
M* Ezen különlegességek kivül mindennemű szeszt ajánlok, rum. cognac, és finom likőrök stb. gyártására fdulmulhatlan kitűnőségben. Utasítás ingyen mellékcltetik. Árjegyzékek bérmentve.
-•POLLÁK KÁBOLY FÜLÖP szesz-különlegességek gyára Prágában. Megbízható képviselők kerestetnek.
Szenved ön
csúz-, rhenmában, általános ideggyénge-ségben, ueuralgia-, vagy isi a sió a n, hézagos vérkeringésben, ,.; \' wi \\ ideges gyomor gyen-P/ JLJ&D\'} g^gben, f-jszédn-*/ J |élbea> béaáS»-, ál-1-
matlansig-, kereszt-esoat- vagy \\ hátge-lincz-bajokban, ogy kérje ön az elismerő oklevéllel jntalma-zof, Köln, Wels és Stuttgartban aranyéremmel kitüntetett éa Ansztría-Magyar-ortzágban cs. éa kir aiabadalmasnit nal-VM-vlllany delejességsel mfíkódö
florzsölö-L8B8zet
képes füzetét Ez felvilágositassal szolgál a gépezet hatásáról, baszaiUatiról és eredményéről. A gépezet ira 12 frt. A képei füzet használati utasítással ingyen és-bérmentve kapható * feltaláló gyárában : Th, Birrcanas. Elektrotecbníker Bécs I. S-hnlersirasrie Nro 18
OOOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOO
le^S^ok § pMi \\mm nazűasáü évkönyv! g
elegána dobozokban a Sí
Sooooooooo Kodoláiiji S
gazdasági könyvviteli inipfár. 8
o o o o o o u o o a o o o o o o o o
melynek XVI. évfolyama az 1892. évre éppen megjelent s ugy .nálunk, mint minden könyvkereskedésben kapható.
Ara I frt 50 kr.
Egyben ajánljuk évek óta közkedveltségnek Örvendő oijoiTyz\'si-, jegyzek-, boudoir-, fali- és szabadalmazott irodai napló-naptáraio-ket, melyek szintén minden könyv- és papirkereskedésben kaphatók.
POSNER KÁROLY LAJOS és FIA
Blsö lajyar maloiöiitézet, üzleti töiyrét gyára,
kö- és könyvnyomda, album-gyár és térképészeti műintézet
Papír-és irttzerteresleíÉs, Tleyer és Haritmatli-japir diszárninat raktára
V., Harmlnczad-utcza 6. szám.
Gyártelep és központi iroda klzárólacoB levelezési ozlm:
BUDAPEST,
o o o o o o o o
8
o o
0 Névjegyek, eljegyiési O ^ 0 ás eiketési meahivók " Q
yii., Csengery-utcza 31. sz. o divatot kivitelben, q
Q Jutányos árikon Q
ÖOOOOOOOOOOOOCsOOOOOOOOOOOOOO
THE MUTUAL
NEW-IORKI ÉLETBIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG. Tisztán kölcsönösségen alapul. — Részvényesei nincsenek.
Alapíttatott 1843. A világ legnagyobb éa legelőnyösebb életb.-társa sága és i legnagyobb biztonságot oyojtja
Összes biztosítéki alap 1891. január 1-éc: SG7 millió forintnál több. Fennállása óta a társaság a kötvénrtalajdonosoknak
.. - MT- 760 m1l.1ó forintot ~Wm neghalidó összeget &zetett ki, melyből mintegy 137
210 millió frt ciupííii nyereményekre esik.
A kiváló előnyök, melyeket a .TBE MUTUAL"-nál a biztosítás nyújt, kitűnnek a következő kőtvénypélda eredményéből, mely szerint a nyeremények a kötvény lejáratánál a biztosított összeget több mini kétszeresére emelt ék. L iic példa.
r~-0^.434-ik kötvényszám (nem tontina) biztosított összeg. . . 2OO0.— dollár, Felhalmozott nyeremények ...........\' 925.73 „
18ffl-ben kifizettetett...........¦ . 2925.7? dollár,
Ellenben összes díjfizetés volt 954.80 „
K szerint tiszta nyeremény.........1P70.9P, dollár.
A „THE MUTUAL" kötvényei 2 év uűtn megtámadhat!snok éa S év után nem válhatnak érvénytelenekké. — Hadi koczkázat felette előnyös feltételek mellett (többnyire ingyen) fogadtatik el. — Járadék-biztosi tüsök kfllöncsen jntányosak. — Minden egyéb tekintetben, ngyszintén ügynökségek elvállalására nézve is bővebb felvilágosítással készségesen szolgál a
Magyarországi Vezérigazgatóság Budapest. Bécsi uteza 5
MINTÁK
minden vldékr* bérmentve.
Posztó-szöveteket
minden czélra, csak jó, valódi éa tartós min5iégben és olcsó áron i magánosoknak is küld
Őtzl «s léll idényre
Schwarz Moriz
cs. f-s kir. sxab. posztó- és gyapotárnk gyári raktitra
W Zwittau Brünn melleit.
Ölt-ny-szUvct 3 10 méter, t-Jjoa Sízi vagy téli BllBuyra frt 5 — 15 fitig. Téli kabát-szövet 210 metsr, to\'jas téli kabátra frt 7.—, 9.—, 11 éa\'foljebb. Loden-aiCT«t 1-70 m»ter, teljes loden kabátra, vixhatlan frt 3 50, 4 50, 5-50 és ffljehh. Fekote-az9vet 3 25 motor, teljes ízalon-öltonyre, tiszta gyapot 7 frt 50 krtól egész 15 írtig. Fekete-szövetek a magas Rlerui részére. Salon-T-HOnyök. Mindennetnü egyenruha-szövetek, szilliti.ok. testületek, kolostorok aatb. réazére. Terméasetes vízhatlan, telített loden- és vadászposztök erdéizek, furiiták é* gazdák részére. — Sőí posztó-szövetek legnjabb színben ea mintákban. Nagy-kendők, nagyságban, tiszta-gyapot frt 3 50 tői felfelé.
Szétküldés utánvét mellett. — Nem tetsző áruért a vételárt megtérítem.
Szabó mester n-ak részére szép kiállítása mintaJeCnyveket külcöo és bérmentleaül kflldsk.
Ticlio Bernhard
áruháza Brünn,
Briiaoi téli rnhaazövet egy teljes férfi öltönyre 5 :\' ir;::\'..
lírílnní téli kabátszövet ff;.\' te-ljes téli kabátra
!> frt 60 kr. Jirünni té-í kabátszbfet egy teljéi \' tél kabát a
9 forint Kék-, barna és fekfte színben. Vadászlödt-n egy ¦ teljes vadáaz-kabá\'ra 5 frt;
legfinomabb mindégben divatoaan kocz-
káxva á irt.
Minták ingyen és bérmentve
MiiitaFvíljt.Tín nji k arabok eszére kívánatra bérmentlenfll küldetnek. ifi)
HARMKCZADIK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
. JECZEMBER 5-én
Állások-,
társak-, vétel-, eladás-, bérlet- e-mindén egyéb-nemii hirdetéseket
az összes bel- és külföldi lapokban gyorsan és olcsón eszközöl
Heinrich Schalek
hirdetési irodája: Bécs.í.WolIzeilelI. Alapíttatott lS?3-l>ai2.
Költségelőirányzatok és hirlapjegyzékek ÍEgyeo és bérmentve. Telephon Jír. 809. Postatakarékpénztár- (clearing forgalom) számla Nt 804.31 f>.
Állások- vagy egyéb üzlet-közvetítésekkel czégem nem foglalkozik.
Leszállított zóna ár!
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
„KÖNYVES W. JÖZSEF"-te BáÉBtt lWt
N.-Kanizsán, ó-takarékpénztár helyisége alatti boltban 4300 köteiböí álló magyar és német
KÖLCSÖN KÖNYVTÁRÁT.
Leszállított olvasási dij havonta csak 40 kr., negyedévre 1 frt Vidéki olvasók kedvezményben részesülnek.
Előfizetni lehet a hó bármely napján.
Könyvek egész nap -uáltnatoH. "W
külföldi gépekre alkalmazott könyvkötészet gyors csinos és olcsó mnnkát biztosit. 13$$
Hangjegyek, képek,- térképek, monogram mos levélpapírok 40 — egész SO száxa-lék árleenyedeasel kaphatok.
oooooooooooooooaooooooooioooooooooooooooooog
o
o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o
Q
PATKÁNYOKAT
HÁZI ÉS MEZEI
EGEREKET
gyökeresen és gyorsan minden ügyelet nélkül ktpusttiifcatni
Automat-fogóim alkalmazása által.
Ars patkányoknak 2 frt, egérfogóknak 1 frt 20 kr. készpénz beküldése vagy utánvét mellett ELOSS álul BrCUnben
mázott újdonságok tulajdona. .....
BIZONYÍTVÁNY. Aotomat-fngói oly jínxk bisinyultak, hogy i»mét 2 <irb egér- i i pcsíautinté tel. CoiisUcün li. But-iienthal\'iche H«ndetag«rt.-n-Verwaltnog Dob.
2 drh patkii.y-fogó nives moutzban, pó»ta : S«d»gori
ELEKTRA.
Minden államban szabadalmazva.
Minden tsrbtuz-Ctzközók közt a legjobb, dorzsölő-fa nélkül. Egy a lent-eazkozlótt njomáa folytan, (lásd az ábrát) egy bármely időre tartó villanyáréra gyönyört láng állíttatik elő. Egy d-irab í frt50 kr., kéazpén* be\'.uldése mellett 1 frt 40 krtrt
CS. ÉS KIR. SZAB MOSÓGÉP. Egy vulkanikus a f»rrá hőségnek ellentilló ceraerátt gummi lemezzel. Legnagyobb mosási képességgel, elpusztít hallania leggyengébb nő is könnyen moshat vele. Igen jut ar. E gep föl filmül ha tlan, nem volna szabad egy jó Lázban hiányoz-nia, kiszorítja az eddigi össses legjobb gépeket és minden gondos háziasszony köteles egy ily gépet beszerezni, hogy -rendes mosási kiadásait 50"l,4kal csökkenihesse. Egy havi b*azkilát után a gép kifizeti migát, eltekintve a többi elo nyaktól és kellemességektól, melyek e gép alkalmazása mellett tapasztalhatók Ara egy darabnak csak 4 frt 50 kr. készpénz beküldése mellett vagy ntánvet mellett.
d
Mindenki önaranyzó !
folyékony arany és ezüst
O
o o
Q
o
)pgkilUését. O Bnkovína." Q
O
o o o o o o o o o o o
Q
o
o o o o o o a
OOOOOOOOOOOOOOOOOOŰOOO OOOO OOOOOQOO 000003000
Karácsonyi és újévi ajándékok!
Teljesén nj és megjobbítvaI Utólérheüen !"ő*ssze nem tévesztendő a verseny silány készítményeivel. Bárki is pompásan és tartósan aranyozhatja, beezü-törheti vagy kijavíthatja egy ecsettel a kereteket, csillárokat, figurákat, faragványokat. kosarakat vagy
Ouarmicő fal.ó! vagy fémbői való tárgyakat, továbbá üveget, porczellánt, gipízt, bort, papírost stb Mosható! Kitűnő szép és többévíg tartós! Fontos minden háztattásra és iparra. Kapható üvegekben á 20 kr., 30 kr, db kr.. 50 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr.. 2 frt 50 kr. Egy Q forinton aliil néni küldetik. A fent sorolt és efrvéb érdekes czikkek megrendelhetők 1ÍL0SS szabadalmazott cjdonxá^ok tulajdonú-
Osanál BHL\'NXBEX (Morvaország). Képes prospektusok a fenti s egyéb újdonságokról ingyen és bérmentve küldetnek. \\ Lis«a-Kastély (as Elba mellett), 1691. jtmius 2.
Kérek még így üveg aranyfestéket [ecset nélkül.] Ezen kitűnő szer felett a legteljesebb megelégedésemet fejezhetem ki. g Kitűnő tisztelettel Jeau Ri.cdenbaucr.
o
2
s
bJD
KOH.N és KREINER
noriiiberoj-, rövid- és férfi éivaláni üzlete
Nagy-KanlzBan, a „KORONA\' átellenében.
szálloda
Dusán felszerelt raktár női- és férfi divatezikkekben.
¦sF* Lteajibb ruhadiczek. ~98 <—
Menyaaszonyl koszorút és látyolok
Legjobb minőségű ^__ V.
női-, férfi és gyermek ingek,
KitUnó gyártmánya báli és téli keztyük. B)SF* Valódi Jaicer alsó ruhák felnőttek és gyermekek részére. Plperecílkkek, szépítő- és Illatszerek a bel- és kiilfiild legelső gyáraiból. Níiy választék ölszmüáruliban-
A közelgő ünnepek alkalmából raktárunkat a legczélsze-rühh és legújabb diraíu, tetszetős ajándéktárgyakkal oly mérvben szereltük fel, hogy & fi. é. kOzOnség minden ki-vánatáoak teljesen megfelelüok.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.
A n. é. közönség pártfogását kérve tisztelettel
K0HN\\és KKEINER.
Nagy-Kani?sát!.
Karácsonyi és újévi ajándékok!
r
CD <3
© 7T
1 Ház eladás! »
M A Vörösmsrty-utezai 314-ik számú 6a n Csengery- j^.
M utozai 1099-ik szánm J4.
| HÁZAK, %
í\\í mint m\'hai S^mttke Lajos hntryatólw
* szabadkézből eladatnak, *
A venni szándékozók a Vörösmarty-utczai 314. sz. }f
\\ \' házban lakó Yt
BTÍELINS SlKB©a,
os. és kir. őrnagy urnái értekezhetnek.
Hamburg-Amerikai
G özhajózási-részvény-társaság
, Express-
és posta-gőzhajó 7. ás
HAHBUflS-KKW-TaBK:
t a leggyorsabb és legnagyobb Démet poütagózkajőkkal . Tengi ri Híazás 6-—7 nap> Tovább szállitáá közvetlen német gőzhajókkal HAMBURGBÓL Baltimo-e, I Canada, | Keletludla-, Brazília, Nyugat Mexico- és
La Piata, | Afrika, J Havannába. Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Hamburgban Doweníleth 18-21.
Körrejtély. Érdekes, nélkülözhetlon játék a bnsszn téii estékre. A körrejtély fsak akkor valódi, ba a gyári jelvénnyel, a Horgonnyal el van látva.
Ezer meg ezer szülő dicsérőleg elismerté a bires
Horgony-Köépitöszekrények
nagy nevelési értékét; jobb játék nem létezik gyet-meírfkés felnőttek számára\'. Részletesebbet ezekrőlia-i:t::.a „KöirOJtélyrÖl" képes árjogy ssékünkbeii találni, melyet minden szülőnek meg kellene rendelni,|^uy kellő időben gyermekeik számára igazán alkafflfis karácsonyi ajándékot kiválaszthatnak és megrendelhetnek. Az árjegyzékek ingyen és bérmentesen küldetnek szét. — Minden k>iépíiöSíek-ré"nv a „Horgony" jelvény nélkül közönséges és kiegészítésre nem alkalmas utánzások, ennélfogva mindig \'
Richter-féie Horgony Köépitöszekrény
kérendő és csak ilyen fogadandó el — Minden finom jáu-kszerkereskedésben
36 krtól 5 frtig és feljebb kaphatók. í^f:?v
EIcht#r F. Ad. és tár»a, első osatr. magy. csász. és tir. szabad. kCépttő-
szekrénygyír. S$Le:-íiÉ
Bécs, I Nibelungengafsc Ölten, líotterdam, London, E. C, New-York 310. -Broadway.
LfáM\\ M1CHL JÁNOS és FIA
flj, ^* haúgüzers/j ár Graslicxbeii (Csehorsz. Q^W^ajánlják liangs/ereikel.
Xeszittelnek, Trombiták,, plszfonok, czárny-kürlök, harsonák. Banbardűnok, HeHeonoki nagy és kia dobok. — Továbbá: Klarínetek, fuvolák, pikalak, begedük, brácsák, gordonkák, nagybögfik. — Javító atühely valamennyi hangszerhez! — Jelzi- é< hívó kürlök, czftterák gittárok. hozó- és száj-hanBOBikák
nagy raktára.
Legjobb és legolcsóbb be.izerzért forrás.
«r ÁTjfiozéyiTáüatFa ingyen.
oo<i OOOOOOOOOOOOQQOOOOOOOOOOO
Uj nép-, élvezet- cs íápszer!
Kathreiner
KnBiDB-Maláta-Kávéja
maláta kávé-izzel
fele babkávűv.\'.l regyitve a toldalék seantlkep fel stm isrrer-hetö és tisztán iva felette kalleaiea iiü
.JTl^ telülmulhatian t & x>-
fehér csomagokban, kék
nyomással és fenti Téd- vérszegényoknél, sirgaságnát, gyomor- és idegbajoknál, nők, jegygyei ellátva. gyermekek sat ré««ére.
Csomagok V, k<
. 200 gr
- 100 gT. 5 » Kapható minden fűszerQzietbea.
.r;Kattoiffi Ferencz ntőűa, Miclei-Becs
Hyoimtoti ifj. Wajdita Jézsef és DanieMsz L. kSayvDjomdájibaa N«gy-K»aizs»n.
Melléklet a .Zalai KgzlSny 49-ík számahoz.
HARMINCZÁDÍK ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY.
DECZEMBfcR 5-én.
Zala-Kgerszegről ujabban ismét 100 irtot küldött a helybeli izr. nőegyletnek, mely uemeitlelku adományért ez ntoo is bálás-köszönetét nyilvánítja az izr. nőegylet el-t nöks^ge.
— Adomány. Gáspár Árpád ur (Budapest) két forintot szíveskedett a .Kisdednevelő Egyesület" czéljaira \'küldeni, melyért elismerő köszönetet mond az Egyesület elnöksége.
— A 11 í*ü3-kanizsai Casluó folyó hú 5 én gaj;it helyiségeiben szokásos vi-gnlmaitíak sorozatit társa?estélyivel nyitja meg. Kezdete H órakor.
— VaWI bál. Weisz Dávid főfelügyelő és PalamdL_Ee\'reucz felügyelő urak
/pártfogása alatt 1S92. január bó 5-én Nagy-Kanizsán az .Arany Szarvas\' nagytermében a va>uti szolgálatban megsérült, de nyugdijképteleír va uti alkalmazottak javára zártkörű tán cz mulatság rendeztetik A z^nét a cs. és kir. 4S:ik gyalogezeed zenekara és eey nemzeti zenekar fogja szollá tatni. S\'.eatélyjegy 1 frt. Családj--gy 2 frt. Karzat 1 frt. Felülfuetések köszönt-": H fogadtatnak.
— Eljegyzés. Bachrach (Jyözö Csáktornyái |eiysk»\'d6 jegyet^ váltott. Feígel-stbcic Miczi kisasszonyával, Feigelstock Mór szombathelyi kereskedő kedves leányával.
— felolvasást tart d^cz. 6-án Báró KnezovicIrViktor Stridón az állami iskolában a fiHoaszera ellen? védekezésről. A nemes Báró e szép figyelme méltó elismerést érdemel \\ *
- — Opris Péter pécsi kerületi posta és távírda- igazgató ur a zala-megyei vonalakat és hivatalokat; uemkü\'önben/ a iiAgy kanizsai pályaudvar mozgóposta,fő nökségét megvizsgálta, mindenütt a legszebb rendt;t tapasztalván s-tékhelyére visszautazott .
; —Tanítók aUnfelügyfclo-lrodák-ban. A közoktatásügyi miniszter azzal a tervvel foglalkozik, hogy a tanfelüeyelő ségeknél az eddigi dijookok helyett kik a tanügyi dolgokhoz vajmi keveset ériének, tanítók alkalmaztassanak. Örömmel üdvpzö\'nók ezt a tervet, ha a berendelő tanítók nemcsak dijnoki, hanem a tanfelügyelet körébe tartozó egyéb teendőkre is alkalmaztatnánafc és alkalomadtán segéd- és később valóságos tanfelügyelökké léptetőének elő. Mert különben e tanítók szarepe nagyon hasonlítana a czitroméhoz, melyet kifacsarnak, aztán eldobnak.\'
— A Keresztény jó tékojiy nőegylet 1892. január 5 én felette érdekesnek igér kező estélyt rendez. Lesz hangverseny, tombola, tánc-, sót mint értesülünk V i z-váry Gyula a nemzeti színház első rendű művésze szintén befogja magát közönsé günknek, ezen estélyen valószínű egy mo nológgal mutatni.
— Napi biztosok e héten a .Nép konyhád bau: decz. 6-án Szegő Gyuláné, Polák S^bma; 7-én Rothschild Jakabné Fischer Elvira; 8 án Schiníedt Frigyesné, lloseufeld \'Ilouft: 9-éu Scherz Albertné. Wajdits Irma; 10-éu Grüuhut Ilenrikné, Boronkai Francziska; 11-én Dauscha Oi-tóné, Pranger Ida és 12-én Üachrach Gyuláné, Hirschel Hedvig.
— Heti biitosok e hé:en (deczember 7—12) a Kisdednek ő-Egyesület óvodáiban Scherz Selína és dr. Rothschild Sa muné választmányi tag úrnők. Kis-Kani-zcán decz. hó folyamán óvodai szünet van.
— Heti felügyelő e héten deczember 6 —12. az önk. lücoltó egylet őr tanyáján Schável János szertári,ok ur.
A miniszter, hajói emlékszem, szintén azt -monda:
— Hát ilyen szegény az irodalom? Én pedig megnyugtattam a minisztert: .
— Azért van az, kegyelmes uram hogy a mi Íróink inkább az idősek számára dolgoznak.
- Akár hiszitek, akár nem. nyomasztólag hatott reám ez a két esetem, mert lehetetlen le nem vonni belőle a conse queniiákat magamra nézve is: hogy kinek írok én, ha Be a fiatalságnak, se az öreg uraknak nem jók a könyveim, ba még arra Be valók, hogy a magyar életet meglehessen b:lölük látni?
De én már nem tanulok meg máskép — ti ia, tisztelt írótársaim, a kik már benne vagytok a különböző vágányokban, azt hiszem körű\' belül ilyenek maradtok (maradjatok is, nem kívánom én senkitől, hogyaz én kedvemért változzék meg) hanem az u\'ánunk jövő tehetségek, ha-szemük ügyébe esik ez a gyakorlati éléEből vett esetem, melyet olyan lelkiismeretesen szurok a köoyv elé, mintha valami czölö-pöt vernék le a falu szélén, amin rajta van az utmutató-tábla is, álljanak meg itten.
Különösen pedig azok a vándorok, kik a külföldi irodalomra utaznak, hogy azoa meghizlalva a lelküket, annak a mintájára írjanak sikerült és nem sikerült másolatokat.
Ezeket szeretném, hogy e czölöpnél álljanak meg és ne is mozduljanak odább.
Mikszáth Kálmán.
—^Gyászhír. Dömölky L is,pán, Dö-mölky László horvát-szent-mikíóii kántortanító édes atyja és Friedenthal Jakab ismert tevékeny kereskedő Nagy-Kanizsán elhunyt
— Gyászhír. Egy jószívű nő elhunytáról értesít bennünketa következő gyászjelentés : Berdin Márton saját ugy fia Kálmán valamint a megboldogult testvére fíoi-lermayer Nándor és számos rokona nevéb- n mély fájdalommal tudatja felejthetetlen neje illetve anyja, testvére és rokonuknak Berdíu Mártouné szül. Hollertnayer Annának 1891. november hó 29 én délil2 órakor, életének 60 iks boldog házasságának 19 ik évében, hosszas szenvedés után a a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát Adrága halottnak földi maradványai 189 i. december hó 1-én délután 3 órakor fognakTeleki-utcza 894. számú saját házában a róm. kath hitvallás szertartásai szerint beszen-teltetni a a helybeli róm. kath. temetőben a családi sírboltba ötök nyugalomra helyeztetni. Az engeezeló szent mise áldozat c ütörtokön deczember ?-án délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Ferenci? rendűek plebáuia templomában a Mindenhatónak benmtattatui.Nagy-Kauizsa, 1*91 novembir hó 29-éa. Áldás és béke\'cn?jen a felej\'hetetlen drága nő hamvai felett!
— Meghívó. Az- „Első nagy-kanizsai magyar asztaltársaság" szegény é:
\'árva gyermekek felruházása és segélyzési alapja javára 1891. december hó C-án (yPiutér Sándorurnak újonnan épült „Petőfi-\'hez" címzett díszesen berendezett ven déglöje nagytermében Torma Antal jófair-nevü zenekarának közreműködése mellett ének, szavalat és felolvasással egybekapcsolt jó^tékonyczélu zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépti dij: személyenkint 40 kr.t cSaiádjegy 3 szemé yre 1 frt. Fefúlfizetések tekintettel a nemes és jótékouy célra, köszönettel fogadtatnak és hírlap.lag nyui táztatnak. Kezdete 8 órakor. A meghívó másra át nem ruházható és kívánatra előmutatandó. Müsorozat. „HymijUs" Kölcsey-tol, előadja a nagy-kanizsai iparos ifjúsági dalárda. „Megemlékezés Kossuthról", felolvassa Galambos István szerző, asztaltárs. tag- „A niadarfiaihoz^Tompa Mihályt ól szavalja Horváth Gyula aszta.társ. tag. Tréfás dütok, előadja Apostolovics Sándor, műkedvelő. Ezután táncz ki világos kivi radtig.
— A zalamegyei gazdasági egye sülét f. évi deczember bó 13 án délelőtt 10 órakor saját helyiségében közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja Háczky Kálmán ügyvezető elnök. \'
— Ej váltó űrlapok. A régibb kia dásu, széljegyzettel ellátott kincstári bélyegzett Yáltóörlapok f. évi .deczember hó végével folyamon kívül heTye^ieinek és ettől az idötöl fogva csakis az uj (kék szürke, ilietve világosbarna) űrlapok lesz nek ha.-zaálhatók. Az 1892. évi jan. 1-töl fogva a használt régi űrlap ujy fog tt-kin tetni, mintha bélyegezve nem volna. A régi űrlapok 1892 jan. 1-től ugyanazon hő 31 ig a bélyegraktárak és adóhivata lonkál ujakkal cserélhetők be.
— A kegyes tanitörend névtárát az 1891— 92. tanévre vettük. A hazafias rend Lévay Imre rendfőnök alait 355 tagot számlál, a kik közöl a rend vezetésével foslalkozik : 2. a tanügy terén 224 szer/etes-tauári pályára készül 103. Intézeteikben a kegyet-rendiek ámult 1890 91. tanévben 7550 ifjút oktattak.
-r- A magyar tenger veszedelme, -A-Balatont már néhány év óta az a veszedelem fenyegeti, hogy elhinárosodik. Néhány év előtt tünt föl a hínár először baj azóta egyre nagyobbodott, különösen Almédi és Balatonfüred^ közt, a hol nem egy helyen olyan sok a hínár, hogy néha még a csavargőzös is csak nagy nehezen tud keresztül vergődni rajta. De főleg a halászat szempontjából nagy ez a baj. Próbálják a hínárt kaszálni, de ez csak keveset segit, mert a buja növény már pár nap megint íölburjánzik. Segíteni csak ugy lesetne, ha a hínárt gyökerestói kitépnék, a mi azonban persze csak na gyobb anyagi áldozatok árán történhetnék meg. Az érdekelt megyék, — mint tudósi tónk írja — a tavaszszal közösen fogják eldönteni, hogy szemben a magyar tengert fenyegető veszélylyel mitévők legyenek
— A büntető törvény módosítása.
A büntető törvény módosítása tárgyában hét hónap óta működő szaktanácskozmány nov. 24-én befejezte munkáját Az utolsó Ülés a kihágási törvény revíziójával foglalkozott és ennek számos hiányát kijavította. A tulajdon elleni kihágást (126. §.) kiterjesztette a sikkasztásra és jogtalan elsajátításra is s igy elejét vette azon anomáliának, hogy a 2 írton aluli élelmi és élvezeti czikk ellopása kihágás volt, az az elsíkkasztása és jogtalan elsajátítása pedig vétség. WlassicB Gyula egyetemi tanár indítványára az ankét egyhangúlag elfogadta, hogy uj büntetendő cselekmény alkottassék arra az esetre, ha valaki tudva; hamisan oly híreket nyilvánosan terjeszt, melyek a börzei árfolyam
emelkedését vagy alászállását idézik elő. Az elfogadott indítvány szerint a cselekmény vétséget képezne és egy évig terjedhető fogházzal és 200 írtig terjedhető pénzbüntetéssel volna büntetendő.
— Kubaszivar ledegredóláaa A kuba szivar igen kapós volt hosszú ideig, de utoljára olyan rosz lett, hogy az ördögnek se kellett Egy gyárban több százezer darabot csiuáltattak belőle, .de a tőzsdében nem tudnak rajtuk túladni A ki.megpróbálta, nem kívánt másodszor be öle. A trafikOiOk panaszt emeltek, hogy nyakukon vész a készlet Az illető igazgatóság tehát elhatározta, hogy a készletet pipába való dohánynak aprittatja^-föl, újévtől\' kezdve nem lesz többé kuba-szivar. — Pe; dig lehetne, de jobb!
— MiklósnápI országos vására Nagy-Kanizsának deczember 7-én tartatik meg* mely ez évben az utolsó levén, látogatott és élénk szokott lenni.
— Uj gőzmalom építése van tervezetben, melyet Szeidmajsi Samu emeltet magyar-utciai háza udvfráo, a város kellő közepén.
— A pannonhalmi Szent-Benedekrend legújabb névtára, mely a jelen iskolai évre szól, megjelent A reudfő lapján most utolszor olvasható Vaszary Kolos herczegprimás neve, mint föapát-é. A nagyérdemű szerzetnek összesen 205 tagja Tan és pedig 1 főapát 2 apát, 149 áldozópap.,7 ünnepiesfogadalmas szerpap. 19 egyszerű fogadalmas növendék, 16 növendék minden fogadalom nélkül és 11 noviczius. A rend Ja^T közül a tanítás terén működik 85, (közöttük 5 teológia, 4 filozófia doktora és 65 okleveles gymné-siumi professzor), lel ki pásztorkod ássál foglalkozik 28 gazdasági téren \' működik 8, egyéb tisztségben 46. A rend vezetése alatt van 1 főiskola (benne 47 tanuló), 3 főgimnázium (benne 1071 ranuló) 4 kis-gimnázium (benne 504 tanuló) és 25 plébánia. A főapátság és a bakonybéU, tihí-nyi, zaiavári és dömölki apátság alatt összesen 41.945 lélek van. A rend leg idősebbje a győri székházban nyugalomban élő érdemes Jedlik Ányos, a kitűnő ter mészettudó-s ki 1800. január 11-én született, 1817-ben öltözött be és 1825 ben lett áldozópappá
— A Király utcza végén az állami uton megcsiuátatott ugyan a híd azonban a házsorok és a mély árok közti járdavége nyitott, setét éjjel könnyen veszélyessé váluatik, mint az a napokban egy ismeiö süukkel történt, puszta véletlenségből né hány hazatérő kis-kanizsai meghallott! a fuldokló vergődését és létrét eresztettek le a mély pocsolyás árokba s nagy nehe zen még élve ki tudták szabadítani. Fel hívjuk e körülményre a hatősig figyelmét
— Panaszt hallottunk, ds magunk is meggyöíódtünk, hogy a Kazinczy utcza végén a vasútra vezető fonton a járda kövei felbomoltak s a járó-kelők, kivált éj idején bukdácsolni kénytelenek. Ajánljuk ennek rendbebozását s városi főmérnök ur jóakaratú figyelmébe. Ugyancsak ez utcából vettünk egy másik panaszt is, hogy ba már az uradalmi major oldalán a járda elkészíttetni rendeltetett, méltán megvár ható, hogy a barátok kertjénél is megcsi-náltassék. Ennek eszközölteted ugy gondoljuk a rendőri hivatal hatáskörébe tartozik.
— Csáktornyái közraktárat.
Hir.-chmaun A. csákrornyai gabonakereskedő czég Csáktornyán közraktárakat építtet, melyek deczember 1-én adattak átrai közforgalomnak. A vállalat melynek czime: „Csáktornyai közraktárak r. t", a nála beraktáro/Ott árukat lombardirozza is.
— Bor- és gabona-árak. A bortermelés Nagy-Kanizsa vidékén rendkívül rosszul sikerült az idén, a fillokszera és perouoszpora okozta pusztítások jelenté kények voltak; a bor minőségileg is nagyon gyenge, inkább hitványnak nevezhető\' és mindezek daczára az uj borok ára hallatlan m&gas, 20—25 frt hektoliterenkint. Tavalyi termésből alig van készlet már, az árak 35—40 frt között ingadoznak. A rosz bortermés rávitt egyeseket az almabor fogyasztására, igy példáal Nagy-Kanizsán is többen hozattak StájerorsiágbŐl almabort A gabonaárak jól alakulnak és habár egy hét óta néhány krsjczárnyi áresés mutatkozik is, a gazdákremélik, hogy pár hét múlva ismét megjavulnak az árak. A rozs általában véve nagyon keresett cztk-ket képei, de kevés.van belőle s ennek következtében az árak 10 frt 20 krig-fel-emelkedtekk helyben Nagy-Kanizsán. -
— (Vilmos, mi t kiváasz karácsonyi ajándékul.) Egy kiegészítő szekrényt édes anyám! — Számos gyermek, ki a kedvelt horgony-Kő építőszekrény t birja, igy szo kott felelni a fennti kérdésre. Azóvatosok rendesen hozzá teszik még: .de ezen vagy azon számú kiegészitőszekrényt és a horgony- gyári jelvénynyel el kell látva lennie, mert különben nem vehetem hasznát Valóban igy szokott lenni,.a mint a Richter F. Ad- és társa, Bécs, Nibeluogengasse 4., czég cános árjegyzékéből láthatjuk és ennélfogva mi valamely kóépitöszekrény vevőjének szintén bizonyos óvatosságot ajánlunk. Bosz&ntó teoce, ha az ünnepnapon!
győződnék meg, hogy nsm a kívánt híres Horgony-Kőípitőszekrényt kapta, hanem kevésbé értékes utánzást; ac ünnepi öröm oda lennel A karácsonyi ajándékok közt aHorgony-Kőépilőszekrények az első helyet fof\'Vi\'.:k el; ki valamely ismerősnél látta, az mádnak is vesz ilyet aki pedig egyet bír, az minden évben eey vagy töbhki-egészitőszekrény által nagyobbítja. Ez semmiféle más játéknál lehetséges, el leukezőlég kivétel nélkül rövid idő alatt értéktelenek; a Horgony - Kőépitöszekrény-k azonban évek hosszú során át eltartanak és ennélfogva a legolcsóbb játékszer.
A legfinomabb pergetett xri-rágméz, 5 kilós postabödőnké-ben. bérmentre 3 írtért mindenkor kapható Franzen Mihály méhésznél Zsombolyán (Torontál m.)
lesznek beküldendők, akár név és lakczim aláírással, akár pedig jeligés levél kíséretében. —
Irodalom.
— Megyei r. h Beér Ferencz csáktornyai tanitóképezdei zenetanár véglegesítetett — Balaton Füred marad a régi kézben, ne.n adatik bérbe. —9 Horváth Rezső sümegi reálisk. tanár a kecskeméti föreáliskolához neveztetett ki rendes tanárnak. — Molnár Pál keszthelyi ügyvéd meghalt — A sümegi kaszinó uj, diszes helyiségébe átköltözött — Köveskállán gyógyszertár nyittatott — A Balaton tu dományos ki kutatásának megkezdésére a tud. akadémia 1000 frtot utalványozott Zalavárott decz. 14-én pótvásár tartatik.
— Hazai r. h. Bessenyei György költőnek Nyíregyházán szobrot emelnek
— Farkas Menyhért a lottó hös czipész lett — A pécs-barCíi vasút államosítása legközelebb ténynyé válik. — Az orsz. vadászati-egyletvadásziskolát létesít — Hun falvi Pál a kitűnő tudós hirtelen meghalt
— Erdélyben a fekete himlő fellépett. — Női munkát értékesítő egylet alakú) a fővárosban. — Hazánkban 243 községnek ninc-t iskolája. — A magyar fegyvergyár ujabb készítményeit jónak találta a bizottság. —
— Külföldi r. h. A zónatarifái Olaszországban is behozzák. — Az oldenburgi bercíégi szinház leégett. — Wladimir orosz nherczeg Parisban Báró Rothschild bankárt meglátogatta. — LŐwy Hugó bankárt Berlinben letartóztatták. — Szt-Pétervárott a jövő évben tüzoltószer kiállítás lesz. — Királynénk Corfuban szin házat építtet — Henrik föherczeg é< neje egykori színésznő egy napon haltak meg mindketten tüdögyuladásban. — Berlinben állandó irodalmi békecongressus -alakúit
Pályázati hirdetés.
A Somogy-megyei Csurgó YÍd. gazd. kör pályazatot hirdet egy népiesen irt oly szakmunkára, mely megfelelő tekintetbe véve a csurgói járás területén lévő községek külöuleges, ugy talajbéli, mint éghaj lati viszonyait szakszerű és helyes tanácsot nyújtson a járás kis gazdáinak a gazdálkodás terén s mintegy vezérfonálul szolgáljon arra nézve, hogy minő vetés rend szert kövessenek, miként műveljék föld jeiket hasznosan és ésszerűen s hogy a pályázni kívánók ezen kívánalomnak minél jobban megfelelhessenek, alább egész terjedelmében ide iktatta tik a gazd. kör ülésén erre-.vonatkozólag tett indítvány szövege is, melyben a megnevezett okok és körülmények a pályázók által szem előtt tarisndók s. különös gond fordítandó arra, hogy a rnü^s kis gazdák által használható, "könnyen érthető és körülményeikhez al kalmazkodó módon legyen irva és szerkesztve.
Indítvány: „Tapasztaltatott miszerint az úgynevezett telkes gazdák kisbirtokosok, kik az úrbéri rendezés alkalmával telek illetményüket három szakaszban kapták ki, hogy az ezen állapotból kifolyó három nyomásos rendszertói ugar, őszi, tavaszi eltéröleg ma már az ugar vagy parlagnak hagyandó földdarabjukat is,— anélkül, hogy trágyáznák, derűre borura vetik, gyakran őszire őszit vetnek, igy az egy évi ugar hagyást, — mely még is a föld termő erejét némileg fen tartotta egészen kiküszöbölték. — Ezen földzsarló és a föld termő erejét csakhamar kimerítő eljárással szemközt czélirányos volna, ha a gazd. kör. pályázatot hirdetne egy népiesen irt oly szakmunkára, mely a birtoktestek nagysága, a vidék, illetve ácsorgói járás viszonyai, különösen pedig a talaj és éghajlati viszonyok figyelembe tartása es méltatásával, útba igazítást és szakszerű tanácsot adna, l-ogy ugyacommaszáltbir-tokokon, — melynek a kisgazdákra nézve nagyon hasznos és üdvös volta a munkában, különösen kiemelendő — mint a még nem commasáit tehát 3 vagy 4 szakaszban lévő birtokokon, minő vetésrendszert kellene alkalmazni, miként kellene és lehetne legczélszerűbben legtöbb haszonnal gazdálkodni"
A pályanyertes mü 20drb. aranynyal lesz díjazva; ha a pályadijat nyerten kivűl, még más figyelmet érdemlő munka is érkeznék be, ez ij számithat elismerő dijra. — A pálya müvek 1892. év márczius hó 15-ik Somogy megyei Csorgó vid. gazdasági kör elnökségéhez Iharos-B erény be
Ezen rovatban megemlített trodali&i-ter-% mékek kaphatók, illetve megrendelhetők Ifj. Wajdits J. és DanielUz h. könyv-* papir, hangjegy- és hangszer bereskedésében, Fő-tér. ó-takarékpénztár épület.
— Szép kitüntetés érte ujolag Nt. Huber Gyula zene szerző urat, (a Balaton melléki csárdás káplánt.) Amennyiben, mint mi értesültüak a népszínház legújabb repertoiíjában, a Siroki románezba a.nép ajkáról került be két szép csárdása, illetőleg magyar nép dala Ne higyj neki. és az akácz virág . . , melyet Blaháné asszony, a nemzet csalogánya szűnni nem akaró tapsok közt énekel Gratulál unka szép sikerhez és "kitüntetéshez. Megjegyezzük még, hogy Huber ur népdalaihoz a ropogós zamatu szöveget Maroshalmi Gyula, muu: katársunk szokta irni. De most aztán ostromolják is a kiadók a szerzőt, a jogért Hijába a mi zsenialis az előbb égre törve kiküzdi magát A dalok kaphatók Huber Gyula káplán urnái Káptalantótiban, u. p. Gulács.
— Az Athenaeum Kézi Lexikona,
az összes ismeretek enczikjl^peűiája különös tekintettel Magyarországra. Szakférfiak közreműködésével szerkeszti dr. Acsády lgnácz. Második füzet Budapest 1891-Immár a hézagpótló vállalat második füzete is megjelent s külső kiállításával, mellékletei nagy számával és belső tartalmával egyaránt igazolja a hozzá fűzött várakozásokat Ez a füzet maga négy igen szép külön mellékletet tartalmaz. Az egyik szines.múlap a 12 kütÖmbözŐ bak-teriumfajt teszi Bzemlélhetővé. Ezt követ: Afrika nagy s a legújabb adatok felhasználásával készült térképe; egy további kettős mülap az újkori iparművészeiről hoz 24 mintarajz.ot; végül a negyedik melléklet az Árpádok és a magyar Anjouk családfaját adja. A második Füzet szövege az Allam-Arany közti anyagot dolgozza föl s csaknem kétezer kisebb-nagyobb czikket tartalmaz az emberi tudomány és ismeret összes köreiből különös tekintettel a magyar közönség igényeire. Első sorban a hazai viszonyok vannak minden czikkben, a hol reá alkalom kínálkozott, figyelembe véve s ez a füzet is a magyar irodalom, tudomány, szellemi élet és polgárosodás legkülönbözőbb anyagának roppant tömegét viszi be az olvasó közönség legszélesebb rétegeibe. Minden terjengés és felesleges kitérés nélkül szabatosan, népszerűen s mégis a tudomány modern színvonalán állva adnak az egyes czikkek tájékozást a felölelt kérdésekről, melyek fontosságukhoz, mért terjedelemben irvák s a hol lehet, irodalmi utalásokkal is el vannak látva. A füzet nagyobb magyar tárgyú czikkei közt kiválóan érdekesek a három András magyar királyról, az Andrássyakiól, az Anjou és Árpádházról, az Apaffyakról szóló czikkek. Amerika, Anglia, némely természettudományi, orvosi, technikai, jogi, életrajzi czikkek. tárgyuknak megfelelően szintén bővebben taglalvák s mindenütt emütyék benne a hazai vonatkozások is. Igen részletes az állattan történelme Magyarországon; bó az állatgyógyászatra, állattenyésztésre s az állatügyre vonatkozó nagy számú czikk; az ásványörszág termékeinél pedig ponto-san-megjelöivék a magyar leihelyek, gyárak sf b. Igy az uj füzet is valóban magyar szellemben készült s e szellemben igyekszik az ismeretek minden ágát, a tudo-domány összes vívmányait a hazai közönség körében terjeszteni. Épen ez-a jellemvonás különbözteti legelőnyösebben az öiszes eddigi hasosíö munkáktól az uj .vállalatot, mely a magyaros műveltség terjesztésének érdekeit tervszerűen és tudatosan törekszik szolgálni. Ismételve ajánjuk a közönség pártfogásába, mert benne olyan munkát kap, melyből a tudomány és ismeret minden ágában czélszerü -útbaigazítást meríthet E mellett nemcsak az egyes czikkek élénk irálya kölcsöuöz a Kézi Lexikonnak sajátos becset, hanem egészen önálló rendszerével szerencsésen ki tudja kerülni más Lexikonok száraz nehézkességét Költőinktől vett idézetek, közmondások, népies szólásmódok élénkítik a munkát s^kölcsöoQznek az egésznek kiváló érdeket A vállalalat 40 két heti, három ives füzetben jelenik meg s egy füzet ára 30 kr. A legczélszerubb 3 frtjá-al 10 füzetre bármely hazai könyvkereskedésben vagy a ki adó társulatnál (Athenaeum Budapest Ferencziek-tére) előfizetni. Azóta a IH-ik füzet is megjelent gazdag tartalommal 3 képpel, Arany — Azsiá belükörökkel.
— Borosa Vilmos kitűnő regényei-nyeinek füzetes kiadásából megjelentek KnóterGyőzőnél „Mátyás Király az ig.azs ágos élete, kalandjai, sze-. relmeéshőstetteí" történeti regény
és 24. füzetei, ára\'20—20 kr., — Ru-binsteía J.kiadásában ,Kossuth Lajos"
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM. *
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 5-én.
czimü történeti regény II—15. füzete, ára 10—10 krajezár E nagy mü össze nem tévesztendő a .Kossuth Lajos kéme* czimö ferezel menyes vállalatul, melynek ajánlgatásával Nagy Kanizsán-s vidékén is csúfal felöltettéka jóhiszemű közönséget . oross Vilmos kiválóan jeles regény irÓnknak^«hbez cemmi köze sincs.
— Az „OlTagjMEőr* azípírodalmi regény folyóirat rendkívüli folyamában megjelents .Világhóditól Nagy Napóleon szerencséje és vége" czimQ történeti regény 11-ik fö7ete. fordította Tölgyes* Mihály; rendes folyamban pedig Ponson du Terrailnek .A torlaszok Királynéja" Ctimfl regémnek 5-ík füzete. Ára epy- egy íüzet-
—íiek 25 kr. Előfizetők kedvezményben ré-\' Hzesülnek. Előfizethetni Bpe.-ten Pá vaut cza 13 ez.
— „A Hét-jubileuma. A budapesti irodalmi börzén, az Otthon asztalai mellett, tietek óta emlegetik azt a jubileumot, mely ezen a héten, az írói-nemzédék őszinie örömére aktuálissá vált: a HEJ századik számának jubileumát. Korülbetü\' két évvel ezelőtt, 1889 novemberében, indította meg Kiss József az ő heti lapját s a leselső rózsaszínbe játszó szám, mely a Márkus Emília arczképenek aegise alatt szállt ki a világba, olvan nagy éa hízelgő érdeklődéi kelteit országszerte, mely szinte páratlan a magyar időszaki irodalomban. A két év alatt, mely azóta lefolyt, a Hét nagy munkát végzett:-az ország igazi intelligenciájának irodalmi közlönyévé lett Az a táborkár. mely a Kiss József lapjához szegődött olvasókban és írókban egyaráot, a szellemi igazi arisztokracziája. Bátian él lehet mondani, bogy a Hétben fennállása óta", egyetlen Ízléstelen sor nem jelent meg. Címéhez képest az uj lap modern, aktuális, gyorsanjáró Közleményei a hét eseményeit tükrözik vissza, de nem a régi divatú tzellemeskedé^sel. csevegésiéi, s az úgynevezett minden áron való esprit-*el. A .Hét" aktuális írói igazi párisi chroniceurök kik az intelligens em berekízámára írnak, üyü\'ölik afrázisokat s inkább a fejüket töretik be. mint Kozma Andor mondja a mai jubiláris számban. S ami a lapnak egyik föérdeme: már eddig is több uj, kiváló tehetséget fedezett fel s ismer. tlen. de nagy jövőü embereket vezetett be az irodalomba Persze, hogy raj\'uk kivül úgyszólván az egész magyar irodalom a .Hét" mellé állt: Jókai Mórtól Szaboicska Mibályig alig van magyar iró, ki a Hét-nek nem munkatársas kinek neve a két eddigi évfolyamaiban elönemfurdul. Az utolsó jubiláns szám terjedelmesebb, mints/íífbbi és szellemesnél szellemesebb közleményekkel van telistele. Jókai Mór a magyarok bécsi házát ismerteti az ö megkapó, kedves modorában. Mikszáth Kálmán egy lealkonyodó napról ir, egy volt miniazterröi. ki lassanként Ipjárta magát.. Rákosi Viktor pompás humorral irja le, hogyan csinálják a Het-et. Nincs olvasó, akit ez az ötletes, vidám czikk megneka-czagtatna. Dócy Lajos a Pázmán lovag"-ból kőzöl két gyönyörű verset, melyekből már szinte e\'öre kiérzik a zene. Herczeg Ferenc .Miijam* czimmel ir ecy mesét a fin de siecle korából. Rt van n Hét saját neveltjének: Kóbor Tamásnak egy mély és poétikus meséje az éjsztkí és déli sarktól. Munkácsy Kálmán. A nagy Galeottó czímniel ad egy érdekes, egészen modern történetét. A novellák közül való a Siüry JJénes szines vázlata az Agglegény-telepiül. Ez a Cíikk ép o\'yan eleven, tarka, mint a szerző nagy feitüué->t kellett müve. mely, t a Itmérá ról irt. Gróf Vay Péter Fló-renczról ad csinos képet, roig Pékár Gyula egy kiséneties történettel szerepel Szo-kolay Kornél a női orvosokról irt figyelemreméltó czikket, míg Földes Béla. az egyetlen jeles professzora, politikai apróságot küldött. A kitűnő menünek nem uioh-ó része Kassai Vidor aphorizma gyűj-tuménye. A népszínház kitűnő komikusa ugyanis, a milyen kaczagtató a színpadon, ép olyan sötét pesszimista az élet-I eo. Itt van a Nogall Janka egy szép meséje s Fenyő Sándor, a Magy Hirl. szerkesztőjének redaktori tizparanc-a. Költeményeket a Hél jubiláns száma Nóerádi Pap Gyulától, Kisfaludy Atalától. Makai Emiltől Ábrányi Emiltől, Jakab Ödöntől, Lipcsey Ádámtól, Ino-édi Lászlótól, Vá-rady Antaltól Palágyiiajoslól, Banmlzi-donól közöl. Külön kell kiemelni a Sialay Fiuzma bájos versét, melynek Tűnő na-
¦* Vjff**- Ezt a nagytehetségű fiatal a^zönytra Kisfaludy Atala leányát, a Hét lődözte föl legelsöbben, s a Hintán czimü első verséről ma is beszélnek az irodalomban. Ki ne feledjük a Bojtorján krónikáját a száműzött bookmakerekrÖI. Talán ez alkalommal elárulhatjuk, hogy e név alatt Ambrus Zoltán rejtőzik, ki a magyar irodalom legnagyobb talentumai közül való s 5 vagy 6 név alattjs gyönyörködteti a Hél olvadói:. Balogh Pál az orosz éhínségről ir. Van a füzetben számtalan apróság,-ak-luális czikkek a mötárlatról, a legújabb irodalmi eseményekró\', refrráda a legújabb sziuelőadásokról, talányrovat stb. A czimlapon egy bájos csoportozat nyo\'cz igazi beaatét tűntet föl az arisztokrata ca.Iádok köréből. Ez valószínűleg minden
hölgyet érdekel. A jubiláris számból, mely j 3% ir tartalommal jelent meg, mutatvány-\' számot kívánatra mindenkinek küld a Hét kiadóhivatala, Erzsébet-kSrut 6.
— A Nádor és Bárd (ezelőtt Nádor Kálmán) kiadásában megjelentek: Madarász Ernesztm .Illés mester" népszínművének összes kedvelt dalai. Annak idején bőven megemlékeztünk ezen legújabb népszínműről. A sikerűit dalok közül kü önösen kiemeljük: Beieznay ,Ha el megyek kedves rózsám* és PankÓ .Egy csillag sem ragyog fenn az égen" czimü két szép dalt, a melyeket Knpácsy Juliska énekelt nagy sikerrel. A 10 dalt tartalmazó csídos kiállítású fűzet énekhangra zongorakísérettel — ára 1 frt 50 kr.Ugyanesak* Ná dor és Bárd czég kiadásában megjelent a .Legújabb Budapesti Népdalok" czimü vállalatin évfolyamának33. és 34. számú füzete. — Biró J. „Szőke kis lány megláttalak" és „Ki nem tud ferblizní" ára: 30 kr.
• Épen most jelent meg: A nagykanizsai izr. hitközség tanintézeteinek törtenete azoknak alapításától napjainkig. Irta Dr. Villányi Henrik. Első füzet, ára 30 kr. A szerzőt munkájának megírásánál azon alapigazság vezérelte, bogy az ifjabb nemzedék csak akkor tartja tiszteletben az elődeitől szerzett javait az erköicsi-ségnek és művelődésnek, ha azok eredetét és fejlődését ismeri. Az erkölcsi és szellemi javak közvetítése pedig az iskolának föfeladatát képezi. A uagy-kai.izsai in*, hitközség iskoláiban sok ezer ifjú és leány nyerte kiképeztetését, kik ma mára világ minden táján elszórva, társadalmi állást foglalnak el. A könyv a szíves fogadtatás reményében főleg ezekhez fordul. Nemcsak száraz adatokat nyújt hanem érintkezési pontokat keres mindenütt a kortörténetévelésaz izr. hitközség egyéb intézményeivel. Mindazokat tehát, kik az említett tanintézettel valahanémi viszonyban állottak, a mű kellemes módon vissza fogja emlékeztetni életük legszebb korára, az ifjúkorra. A könyv 3 füzetben gyors egymásutánban és díszes kiállításban jelenik meg. Egy-egy füzet ára 30 kr Kapható a szerzőnél és\'Mair József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán. A kiadványhoz hozzá szólunk.
Original Selters tíz. Kitűnő természetes asztali ésgy ó gy v i z (Nassau), bebizonyulva nyálkásság-nál, köhögés- és rekedt-||tJ Ji\'in ségnél, valamint hÓlyag-: vese- és gyomorbán-tal máknál. wW Mindenkor világosan .eredeti" íelters kérendő, mely kupakkal, czimképpel és .Original* dugaszégetéssel van ellátva. Kapható mindenütt?! Selters-forrás kezelösége Selters-Weil- j burg Nassauban.
|oW?
Ki nyert?
Húzás: nov. 25-én Brünn: 35. 85- 33. 78. 28.
Húzás : nov. 28-án Budapest: 06. 84. 79,
Csaz, köi2vé >y, tagszaggatis, fejfáját, oaipjfájdaloa, hátfjjd&lM stb. ellen legjobb bedOrzsdlés a Kíchter-íéíe
EoniF-PaMueik
Tóbb mint \'?0 ér óta a legtöbb családban ismeretes mint fájdalom enyhítő neréa majdn-m minden gyógyszertárban kapható 40 éa 70 krécb Minthogy mászások léteznek, ennélfogva mindig határozottan:
,.Horgony-P.^n-Expelier\'
kérendő.
" Felelős szerkesztő és Ejadó : BÁTORFI LAJOS.
nyilatkozat. E becses lap f. éri 48-ik ssiminak .Nyílt-czíeí: rovata alatt megjelent .Víbiodvá . j assiVilletSleg is fentartjuk az t lap 46-ik számában köixi tett nyílatkoa&tnn kat nem ákamV szóazátyirkodis nem épen diit.es hí- J bájába eUi.
Csak két körülményre engedjen czikk író 1 ügyeim estetni.
1. Nem férfias eljárás ac ellenfelet holmi tifokiatoe fenyegeteiekkel ijesztgetni ; mert ist a gyannt kelti ai olvasóban, bogy nem gazst akar mondani. Hanem ki a .farbára! I ?\'
2. A lap .Nyüttér* czimü rovatában már aentin nem siokii ám a nevet fátyol alá bujtatni. Eanem ha valaki polemizál s bottá még ijesztget is, merje a nevét ki if nyomatni.
Escel es figyben végeztünk. Kelt Légrádon, 1S91 évi deci. hó 2-án.
Kovács Gyula, Gadó Mátyás.
kjegyzd.
[^985. tk. 1891.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a cs. kir. osztr. PhÖnix biztosító társaságnak, Bocskor József váríöldi lakos elleni 2 frt 48 kr. töke, ennek 1887. évi ok tó ber hó 1-töl járó 6% kamatai, 14 frt 50 kr. per, 4 frt 95 kr. végrehajtási, 6 írt 35 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyéhen a .nagy-kanizsai kir. .törvszék. a (letenyei kir járásbhóaág) területén fekvő Várföld községi 20 sztjkvben A. f 20. hrsz. ingatlanból, a rajta épült 19. nép-sorszárna házból, valamint a hozzátartozó legelő és erdő illetményből Bocikor Józsefet illető rész 214 frt becsárban, a várföldi 8& sztjkvben A. L 153/a és 315/a hrsz. ingatlanok 101 frt bec-iárban, végre a várföldi S5. sztjkvből a 101. sztjkvbe Varga Járjos és neje Megyés Anna tulajdonául átjegyzett A. f 273/a hrsz. ingatlan 46 frtbec-árban Várföld község biró I házánál 1891. Lvi deczember 28. napján 1,1 d. e. 10 órakor dr. Bedö Béia nagy-kani-_1 zsai lakos felperesi ügyvéd vagy he\'yet^ j tese közbejötével megtartandó nyilvános [árverésen eladatni fog. j Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1891.évi aog hó 4.
NÜNKOVICS, kir. aljárásbiró.
Ára % frt SS Ur.
Visszamaradt -.Selyem-
szövetek Syfv/.
5^/0 enged-e.-ea..;: árból
kfild tséjjel méterenkínt és egész rnbáknak valót vám és bérmentve Henneberg G. gyári raktára (cs. és kir. ndvari szállító) Zürich. Minták forduld postával. Levelekre Srajczba 10 kroi bélyeg ragasztandó"
Naptárral 3 frt 75 kr.
II
Tiszta vér az egészség!
Titkos betegségek, azömSrcsök-kiatések, bal-ványság, általános bágyadtiág, gyengeség eltűnnek egési-séget vér mellett. BadikiÜi sikerért kezeakedünk módszerünk hassnálata mellett. Tudakozódásokhoz Tálassbélyeg melléklendő. .Office Sanitaa\' Paris, 57 BonleTardde S:ras*bourg.
GUMMI-
knlönlegesaégek, kifogástalan franczift gyártmányok, tnczatj* 1, 2, 8, 4, 6, 6, 7 ét S frt. Női preservatifek darabonkeiit 2 frt és 2 frt 50 kr. Suspensorinmok sat Használható rainta-kBidtuéiy (15 drb) 5 frt. Bizalmas szétköldés.
•I. Relf specialista, Bécs
IV ItorsarttbeMtrastt Kr. 7.
Árjegyzékek ingyen, bérmentve és bizalmasan küldetnek.
|agas J utalélt, flz fizetés, előleg
mindenkinek, ki sorsjegyeknek és sorsjegyfüzetöknei. részletfizetésre való eladásával foglalkozik. \\
Fnehs H. bankháza \\ Budapest. Deái-Ferencz-utcza 12. ö
*) E rovit aJatt fcsziöaekéxi a«m váiial elelö.séget. a azerk
horgony-szerkezet, éjjelvitágítt^ "18 centiméter magas nickel éreztok.
MAY\'ER EMIL
^óragyaja Bécsben f. Bauernraarkt 12 R. Kakuk-óra, szépen faragott szekrény, képfaragó munka, csontmutató, verö-szer-kezetjLfm Schwarczwaldi óra> 7.hüvelyes porczellan czimerrel, verő-szerkezet: egész és fél órák, 3 frt. Zsebóra remon toir, erős nickel-tok, 4 frt; ketlős fedél vakok részére is domborszámokkal 5 frt 75 kr. Horgony remontoir, mind a három fedél ezüstből, csak 10 frt, elsőrendű minőségű 12frt; ugyanaznaptárral 16 frt; lula ori horgony remontoir, kettős fedéllel, arany betéttel 17 frt, csigarugóval 21 frt, 14 kar. arany uri horgony remontoir, két arany fedéllei, ovál kengyelei 40 frt, duplán fedve 50 frt simán csiszolva vagy dúsan vésve 60 frt Inga őrs, 1 méter hosszú, 8 napig járó, gazdagon faragott szekrény 9 frt; ütőszerkezettel 11 frt; közel 7s méter hossza 8 napig járó 11 frt; ütőszerkezettel és két nehezékkel 15 frt; 3 nehezékkel ütő- és ismétlő-szerkezettel 25 frt; havi jármű naptárral 25 frt. Tréfás, autómat ébresztő-óra prima 5 frt. Női ezüstremoníoir, nyitva 8 frt, kettős fedéllel 10 frt; arany: nyitvavl5 frt, kettős tedélíel 20 frt, elsőrendű 24 frt. Gyári árjegyzék mindennemű fali- és zsebórákról ingyen.
12 darab
kövér disznó
egyenkint vagy összesen e 1 a a a t l Bóvebbet Greiner Teréz
úrnőnél Csicsón.\'
Dr.PÖFP J.-G.
cs. és kir. oszlr.-magyar és görög odv. szilliti\' hírneves
- Toilette-külÖnlegességei.
Elismert legjobb és legegészségesebb test-szépitő szerek.
Dr.I\'opp Anatherin-szájvize 00kr. 1 írt . és 1 frt 40 kr. A világ legjobb szájvize.
I>r. Fopp fogpasztája 70 kr. A leg-finomabb fogtitsti tó-szer. r._
Dr. Popp fogpora 63 kr. A fogakat hófehérré teszi, a más megtámadás*
nélkoJ._.
Dr. Popp Ylolett Soap-ja 60 kr. Tartós angoF szappan, állandó ibolya--illattal.__
Dr. Popp capraforg-sappana 40 kr-
Tartós, finom, börfinomitó szappan.
Dr. Popp Damara-Illatszere 1 frt 60 kr. és 2 frt ZP kr., Dunára-szappana 60 kr.. Danara-arcipora I frt 60 kr. és Danara-nsd&vlzt I frt 30 kr.
. E kolonlegességek finomság, illat, minőség és küllitás tekintetében messze fel Ólmainak minden más hasonló gyirt-mányt.__
Dr. Popp Cocloglna-illatszere S tít ŐO kr. Az előkelő körök legfinomabb illatazeT-kalönlegessé^e._
Pondre Popp ! ! A legjobb arcz-pondrell nerü kfüönleges szer, minden körülmény között üdvös a bőrápolásra. A bőrnek friss ndeséget és élénk szint kölcsönöz. Egy doboz I frt 50 kra|ozAr.
Esc de tollette Popp, mint toilette-vis trissitőleg hat. Egészséges hatása következtében az arezbőr élénksége éa Gdeaége megóvatík. Egy üveg ára 1 frt.
Dr. Popp-féle Odallne des Indes-t durva éa felrepedt bőr ellen mint újdonságot vizsgálta meg a bőrápolásra nézve és azt az eredményt állapította meg, hogy hatása messze\' túlhaladja az ugyancsak hasonló eseteknél használt glycerinét. Egy üreg ára t. frt.;
Dr. Popp-féle Kxcel&Jpi (Halé VTash) kedvelt hajmosó-víz,, nem csak a fejbőrt tisztítja, de szorgalmasan használva a korpaképződést gátolja és elejét veszt a baj korai megőazülésének- Egy üveg ára 90 kr. _-
Dr. Popp Ban de Qnlnine 70 kr A legjobb fejmosó-szer. Erősiti a fejbőrt.
Dr. Popp hajfestöszere. A dr.\'Pepp-íéle Eu Japtaalit\' gyorsan hat arra nézve, hogy a legvilágosabb barna hajat a legsötétebb feketére színezze, a Feittalae Joaveacrsspedig arra nézve, hogy sötétes hajat Btőicére vagy aranyszőkére változtasson. Teljesen ártal-matlan. _¦_ :
Dr. FOFF G.
Mrneves toüette-különlegességei (62)
kaphatók Xagy- Kanizsán: Belos Lajos, Prager Béla es Szorcsöky Béla gyogy-szertáraibaji, ogyseinte Welss és Le-dofszky, Saoer fgnáxz, Prezlmayer é* Dentseh, Rosenfeld Adolf, Marton éa Habét, Sommer József arak kereskedése ibea valamint minden nagyobb ülatssertárban, gyógytárban, drognistánál és finomabb üzletben és Bécsben a készítőnél 1-, Bognergcsse 2. Kérjük határozottan dr. Popp gyártmányait és ne fog&djaak másokat
200 métermázsa
isii alom szalu
eladó.
Yasuti állomás iíura-Keresztur, a helyszínétől \'/. óránjira. BŐTebb fehilágositást »d:
íö\'dbirtokos Letenjío.
Pályázat
ingyenes alapítványi helyre a tapol czai vinczeileriskolanal.
k tapoiczai vinczeileriskolanal, melynek czélja a szőlőmüvelés- és borkezelésben kiválólag gyakorlatilag jártas és értelmes Önálló vagy szolgálatba lépő muukásokat, illetőleg vinczelléreket képezni, a .Zalamegyei gazdasági Egyesület* által alapított két ingyenes helyre, és a „Zalamegjei nemesi pénztári Választmány" által alapított egy ingyenes helyre pályázat hirdettetik.
Folyamodók igazolni tarioznak : 1) hogy 16 éves korukat betöltötték, 2) írni és olvasni tudnak, 3) ép, egészsége*, munkabíró testalkatúak. Kell továbbá 4) jó erkölcsi bizonyítvány, 5) a szülőnek vagy gyámnak beleegyezése és kőtelező nyilatkozata, bogy a tanuló az intézetet év közben vagy a tanfolyam tartama alatt nem hagyja el. A felvett tanuló ugy fehér, mint felső ruhával, lábbelivel és ágyneművel tartozik magát ellátni, valamint egy kerti kést és metsző ollót saját költségén beszerezni.
A kérvények mind három ingyenes helyre 1891. deczember 20-ig bezárólag alulírotthoz küldendők.
Zsla-Egerszeg, 1891. november 13.
lláczky Kálmán.
a gazdasági egyesület Ügyvezető elnöke.
2062. és 2169. tk. 1891. .
Árverési \'hirdetmény.
A letenyei kir járásbiróság,^ipt telekkönyvi hatóság.közhírré teszi, hoey a cs. kir. szab. osztr. PhÖnix társaság nagykanizsai vezérügyaöksége végrehajtatónak Bella István szt.-margitai lakos elleni 5 frt tőke 27 frt 70 kr. eddigi, 7 frt 45 kr. ezuitali költségek iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai ki r. trvszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő S7t-margítai 18. sztjvbea A. 27/a hra/.. Bella I-tván, Bella János, Ballá Éva, Bella Katalia tulajdonául bejegyzett a 160 írtra bec-üit egész ingatlan a 18S1. évi 60 tcz. 156 §-a értelmében, továbbá a szt.-margitai 455. sz. tjkvben A. f 389. brsz. alatti ingatia nok Bella Istvánt illető 270 frira bec-ü\'t fele részre a C 1. alatt Doplek György szt-margiUi lakos javéra bekeble/.et: szolgalmi jog épségben hagyA>ável a szt.-margi\'ai község biró házánál 1892. évi jannár 4. napjának d. e 8 órája dr Be-ín Béla uacy kanizsai lakos felperesi ügyvtd vagy helyettese közb^jö téve! megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1391. évi szept i hó 13 napján.
FILIPITS k i r. j b i r ó.
Valódi Sayrna szőnyeg faarseny bräazeli és tapesztry
Van szereDcsém Nagy-Sanizsa váro3 és vidéke n. é. közönségének becses tudomására hozni, ho^y deoaember hó 7-íkén hétfSn különböző czikkekben leazéiUltott araKkal
a karácsonyi eladási megkezdjük.
Különös figyelembe ajánljuk a raktáron levő nagyválasztéku Lyoni Foulart á 60 kr., valódi japáni selyem pongóB á 1 frt, fekete tiszta selymü csíkozott és mintázott Surlaa és acXex-celXetx foriat 1.50, Kezeivé, duplaszéles ruhaszövete 30 kr., duplaszéles téli Ottevlot é 30 kr., méterszéles Kamgarn és gyapjú Cheviot á 70 kra\'jczár, Franozia mintázott ^lanell gyönyörű színekben á 58 kr.. Faraangi ruiiaBzövetelc ritka szép színekben dupplaszéles á 50 kr., Frauczia hattiszt á 50 kr., I0/t nagyságú finom Hímalaya nagy kend ó á frt 350, HanÜla Futó szőnyegek 20 krlói kezdvo és még számtalan más itt fel nem sorolható czikkek.
Mintákat nem kQldhetQnk, miután raktárunk naponta változik.
Kiváló tisztelettel
EíéIít Heirit és társa nt\'oöai
3Si agy-Kanlzaa.
Nil ss gyermek felBltski gazStg SSseüKwl
niAGi-KAWZSA^im deczember 12-én.
SO-ilE szám.
El o f í r t t é m i ár
5 frt\'
rg\\?déwi . . . « frt25 kr Egyts száa 10 kr
HIRDKTfeS EK t.»»áboapftitsorbaii 7, má«od«..l « niitnif-ii további sorén 5 |(t.|
NYILTTÉRBEH
r:it toronkeni 10 krért vétflnekl ti K tsri illvlók Dtiuden egyesi turu^te.írt 30 kr fix«Wüd5.
ZALAI KÖZLŐIT
Harmincadik évfolyam.
i
lap netlemi t-s ipm;: rémét íJtettS minden köxUmíny BátO\'fl1 La]oa swrkcsztö kiadó nercre et izetten Nagy Kanizsára i«rmei
Kémumt. tli-n leveVk nem fns»d-Kéziratuk vissza sem kű<detnek
uerUnin.- . -mi ¦< 1 A"aBÍ"tan,zsl" .Kereskedelmi Iparbank\', » .n. kanizsai önkéntes tnaoltó-egrltf, » nagy-kanizai kisdedneveló egyesület\', a . gj umtoi járáskor\', a .nagy-kanizsa. keresztény jótékony nőegylet\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tipintézete\', a .katonai hadastyán egylet\'
,. r ~ „ i,f/j », ^ * •Soproni k<,re8kede!ini iparkamara\' nagy-kanizsai kaWlasztmanTának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Tegyünk a népért.
A papok szószékről, a honatyák parlamenti padokról, az újságírók lapokban, a nemzet gazdák szakmuu-kakban hirdetik és panaszolják, hogy :o!d:iépüak. a pór barázdás gazda-osztály végveszélyben van, mert mig elemi csapások, sanyarnan termo évek látogatják ^folyton s apasztják jöve delmét évróí-évre, az ad,ók, mindenféle közterhek; és a nagyobb tökével szembeo vívott verseny sikertelensége alakjában rajok nehezedő terhek egyre sokasodnak felettük s ez áltai helyzetük ma-holnap elviselhetlen lesz-.
A nagy közönség meghallgatja e beszédeiét, ha éppen unja magát elolvassa az erre vonatkozó czikkeket és Czutár, nem törődik velők tovább.
A ki kedvező viszonyok között van, az közönyös marad, mert soréival ki v&a békülve, aki pedig rászorulna, begy az elpanaszolt bajok orvosokassanak, mert azokban Ó is szenved : az azért marad tétlen, mert vagy nem ismeri a nyomorból kivezető utat, vagy gyengének érzi magit a kezdeményezésre. A kiknek végre Senue erejök segíteni, azok sajnálják feláldozni kényelmüket és igy a kezdeményezést mindenki mástól várja.
leegtőbb az államra szeretne támaszkodni s ezek nem vetnek számot :zai. hogy bár az állam sokat te bet e bajok enyhítésére, azt véglegesen csae a társadalom maga képes megorvosolni ^gy hatalmasan felpezsdülő s Szilárdan kitartó tevékenység által.
Földmivelö iK-pvk vagyunk ma ís; nálunk a kisbirtokosok és a szegény földnép helyzetének javítása oly imminens jelentőségű kérdés, mint a nyugat fejlett gyáripara vagy a mun-Us/kérdés.
Mert mit tapasztalunk a népnél?
Sorsával és a fennálló intézmé
nyekkel elégedetlen, s látva szí, hogy tóle csak vesznek el folyton i nélkül, hogy helyette adnának is cserébe segélyt: hibáztatja a 4étezö viszonyokat, melyek szerinte mindenkire nézve kedvezők és rája nehezülnek aránylag legnagyobb súlyai.
Téoyleg ugy van, hogy az ö sorsával nem törődik senki, han*m csak akkor vesznek iudomást róla, mikor az évnegyed közeledik s tőle az adot kell bekérni. Szükségében nem akad támasza, tanácsadója, hanem ^engedik menni a saját korlátolt esze után, mely igen ritkán képes Őt okos tanácscsal ellátni, mert egyrészt nem ismeri a boldogulhatás módjait, más részt pedig hiányzanak is az állam és társadalom közönye miatt azon intézmények, melyek őt a veszedelemből kiragadni lennének hivatva.
íiy aztán mit tapasztalunk?
Ha a fél, vagy negyedtelkes gazda megszorul, ha betegség teszi egy időre kereset kép telenué, vagy barma elpusztul ; ha rossz termés vagy elemi csapás folytán, ha oly helyzetbe jut, hogy árverés fenyegeti néhány talp-aiauny: földét, házikóját: az uzsorások kezébe adja magát, kik pillanatnyi zavarából oly áron segítik ki, hogy mindene utáona vesz.
A város messze van, tán nagy dolog idő is állott be, mely akadályozza, hogy ily hosszú utat tegyen, de meg a városban csak aagyobb pénzintézetektől vehetne kölcsönt, mely miatt kezeseket kellene szereznie, betáb.áztatni és Így oly bosszú processus után juthatna segélyhez, hogy mire azt megkapná, akkora már tán romlása be is következett. De még egy más is visszatartja attól, hogy ide forduljon. Egyszerű korlátolt eszével fél a nagy urakhoz menői, könyörgésére! alkalmatlankodni, tartózkodóbb, sem hogy a takarékpénztár :¦ jtaján hetekig tartó habozás
nélkül bemerne lépni s fél is, hogy ott becsalják, mert az ismeretlen urakban nem hisz, aztftartja róluk, hogy azok az ö eszén tul akarnak járni.
Ezért igy megy aztán a falusi; szatócshoz, korcs maroshoz, vagy a jó ég tudja elősorolni még mi minden titulus alatt szereplő apró uzsoráshoz: ezt ismeri, találkozik vele minden nap, látja, hogy az barátságosan, biztatólag beszél vele s hamar adja azt a-kis pénzt, melyre néki égető szüksége van —és felveszi tóle bár mily kamatra. Oly pénzhez jut, melyet pontosan nem kell fizetnie, hanem a lejáratkor még adnak is hozzá szívesen, könnyen jut segélyhez, nem szorongatják érte 8 igy bőven költekezik.
Mikor pedig fizetésre kerül a sor: ugy elszámol hitelezője, hogy akár a koldus bothoz folyamodjék. Akkor elkeseredik, a bódító pálinkába keresi kétségbeesése orvosságát és a kicsapongó élet elszoktatja a munkától végkép s igy vagyonának utolsó romjai is a korcsmáros zsebébe kerülnek. É-i szomorú példáján nem okulnak még sem, mert alig van oly kisebb gazda, ki meg he szorulna s annak gyors segélyt a mostani viszonyok között csak az nzsorás ad, kinek hálójából menekülni nem tud, aki egyszer bele került.
Ezen segíteni kell, nem csak a földet turó szegény nép. hanem a köz érdekében is.
Egy józan életű, vagyonos, erkölcsös földművelő osztály képezheti ma nálunk az állami és társadalmi rend legszilárdabb alapját.
Alkalmat kell tehát nyújtani arra, hogy a nép anyagi helyzete javuljon, mert ez maga után vonja a gondolkozás világosságát, az érzékek és kedély nemességét is.
Ha a nép látja, hogy sanyam-sigában segítik — hálás lesz. Ha munkája gyümölcsözik, helyzete any nyira javul, hogy existentiája veszélynek nincs többé kitéve: az irigység, roszakarat, bűnös gondolatok csirája kivesz belőle és leghatalmasabb védője ó lesz annak az állami és társadalmi rendnek., melyben látja, hogy boldogulása lehetséges.
Oda kell ezért hatnunk, hogy a népet kiemeljük az anyagi romlás és erkölcsi métely fertőjéből.
Leghathatósabb eszköz erre a hitelszövetkezetek alakítása, melyek népszerűvé tétele és elterjedése leginkább a papoknak lehet feladata. Benuök bizík leginkább a nép, ők ennek tanácsadói, vigasztalói nyomorúságában. Hivatásukkal nemcsak hogy nem ellenkezik az ügynek élére állni, sőt joggal várhatja meg bárki tőlük, hogy ha hirdetik a boldogulás módját, ha jóra, nemesre^ er«oic;üs-ségre serkentenek a templom falain belől: fáradozzanak azon eszsözök megteremtésén az életben is, melyek által az említett czélok elérhetők. Működésükben karöltve kell halad-niok a néptanítóval, kinek szintén feladata az élet számára hasznavehető derék embereket nevelni.
_A mint Anglia és Németország papjai megteremtették e két állam túlnyomó többségű községeiben a hitelszövetkezeteket, ugy teremtsék meg a mieink is s ez által csak növelni fogják tekintélyüket, befolyásukat a népre, mert az akkor bennök nem csak lelki atyáit .fogja látni, hanem anyagi gondviselőjüket is.
Magyarázzák meg a népnek a szövetkezetek rendeltetését, azután igyekezzenek megnyerni az eszmének csak 20—30 tekintélyesebb, jellemes becsületes embert: s annyi taggal a szövetkezet már megkezdheti működését. „
A 20—25 forintos üzletrészek melyeket a tagok 4 —5 év alatt heti 10 kros betéteikkel befizetnek, már elégséges arra, hogy ezzel kezdeni lehessen. Hitelük is fog lenni, mert ha a tagok üzletrészeik kétszeres összegéig kötelezettséget vállal nak, a szövetkezet hitelezőnél szemben nem fog vonakodni egy intézet sem, ekkora Összeget náluk elhelyezni. Ha pedig a szövetkezet élén ismert megbízható emberek állmait: a hitel, ezen felül is emelkedik.
Az 1—2 frtnyi beiratási dijakból begyülő tartaléktőke pedig biztosítékot fog nyújtani arra, hogy a szövetkezet szenvedhető anyagi károk esetében is tovább fennállhasson. Juthatna még az által is pénzhez, ha az illető községben a tanító buzdítására, iskola-takarékpénz tárak állíttatnak fel s a gyermekek ide beadott fillérei gyümölcsözóleg a szövetkezet-oél helyeztetnének el.
Az igazgatóság tagjai közül elég lenne a pénztárnokot díjazni évi 100—120 írttal, melyre az a heti I néhány óra, mi alatt teendőket kellene végeznie, eléggé volna díjazva. Így a kezelési költségek alig érezhető csekély összegre rúgnának.
Az anyagi alap könnyen meg lenne teremthető és ezzel\'a kicsinynek látszó összeggel a jövőre nézve kiszámithatlan eredmények éretnének el.
Felszabadulnának a tagok az uzsorások kezéből, nyereségre spekuláló pénzintézeteknek sem lennének kiszolgáltatva, hanem támaszkodhatnának teljes bizalommal a szövetkezetre, melynek czélja nem az anyagi haszon, hanem a szűkölködők segélyezése s a törekvő emberek buzdítása. Az által, hogy kölcs-í»t csak a tagoknak ad, a falu majdnem minden lakóját bevonhatja magába, kik a heti pár krajezárt szívesen meg-
i\' i a c í i
Kan László.
1 — Ballada. -
•<*leg az éra ! Egy pír perez.. . annyi sem, .- ¦¦¦t-tart Toohttom — botzum kitölthetem ; ledér király! síkomból öldöklő mérget szívsz magadba, mire a hajnalt látnád megvirradva — ("ilkom keresztül jár."
•SstMmet esküdtél, hűséget fogadtál, f-i pq balga hitt«m. ¦ mint gyenge kii madár, HalOdba kerültem;
Ok! pedig hazudott csókod, ölelésed, •\'\'«¦;( volt moMlyod, szerelmed, ¦ ínséged Kit togadtál nékem-. . .
™ bársony fnggóny halkan fé!r lebben, {-¦\'•¦p a király, csendesen, nesztelen, ír-lem az arcsái) -. jdatapad izemé a szép kunleányra.
ölelő karral, ¦ édes csókkal várja — AíBi-sak ő, akártány.
• stép gerliczém, én ssép gyöngyvirágom f\'ujoi n ajakam édes csókra vágyom, \'?0 ölelj meg kérlek; jwsertt, nem izük, a angyar lány csókja, {«*»-, ¦ a kunleány a megmondhatója, iIoSJ meguntam Őket.*
•Sem terem oly szép lányt e nagy földkerekség &j a kanon kivül énnekem meglessék,
Akármilyen rajta —--
\' *»k mosolyg a lányka e kő vallomUhos,
">d*»onja lágyan a királyt magához ,JíejS két karja. *
-Menyország, a csókod, üdv az ölelésed, \'ogjha latea »olnék, e nagy mindenséget
udasdnám érted---
látogató hangját odaveri a ssél, WaJuat mulatna*. az éji tflscksél •W^zgasatg éledt._____
Mosolyog immár kint a rózsa szia hajnal. Megfon:;;! a leány nesztelenül haíkkal, Tóre_ajtezebe;
MegiTóbsJja csókkal: alszik-e? nem ébred ? . S azután megvillan a tőr, ós bemélyed A király szivébe.
Egy Jajj\'-a sem hallik, csak egj sóhaj lebben,
Ajakáról hosssan, fájón, keservesen,
Ks annak is vége . . .
Ott feküdt egész nap temetetlen halva,
A kun meg rigsdott — apraja és nagyja —
Az éj sikerére.
ZAKAL ZSIGMOND
A Képzőművészet Remekei.
Ha valami, akkor a művészek alkotásai képesek arra, hogy a mauap már nagyon la az anyagi jólétet hsjuászÓ emberiségben legalább egy csepp idealizmust fenntartsanak s ha az idealizmus alatt az emberi szellem fölűlemelkedését a földi bajok fölé értjük s ha valóban művelt embernek csak act tar\'juk, kiben a józan, a rideg ész a szivet, az érzelmeket nem győzte le teljesen, akkor teljesen igazoltnak fogjuk találni -Goeihe azou szavát, hogy a ki igazán műveltnek lenni akar, az olvasson el mindennap egy szép költeményt vagy nézzen szép festményt, vagy pedig hallgasson azép zenét.
Hazánknak éppen a legszomorúbb idókbeii támadtak legoagyobb költői, Vö riHtnarty, Arany, Petőfi, Tompa, most pedig, midőo Magyarország már 2ö év óta minden irányban szabadon fejlődhetik, a képzőművészetek, a zene ápolása is minden várakozást túlhaladó mértékben virágoznak. Odatörekszonk lassan, de föltar-tóxtathatlanul, hogy a külföldtől szellemi
műveltség tekintetében és minél teljesebben függetlenítjük magunkat s örök elismerésre és hálára kötelezik nemzetüket, hazájukat azok, kik e tekintetben közreműködnek.
Nemzeti műveltség létesitéséo fáradozunk, de ez ki ru-m zárja, hogy a külföldnek kiváló művészeti produktumaival behatóan meg ne ismerkedjünk, mert hi 3zeo özeken látjuk az idealizmust, az emberi szellem diadilát tetőpontra emelve
Külöuö^en áll ez az ó-kor és a renais-sance korának képzőművészeti produktumairól, a mely produktumok minden idők szobrászainak s festőinek főlülmulhatlan, tökéletes előképei lesznek. Már rég felismerték ezt a külföldön, a hol ís mar számos munka létezik melyek a kquömüvé szetek remekeit sikerült utánzatokban t első rangú tudósok s műértők tollából származó magyarázatokkal ismertetik meg a nagy közönséggel.
Magyarország iní&ligentiája, ha eme műremekekről valamit tudni akart e kül földi muukákra volt utalva sokáig, mígnem találkoztak, kik e bajon már segítettek, s igy a mugyar müveit közönséget, nagy hálára kötelezték. 1883-ban adta ki a széles körökben előnyösen ismert Divald-féle müiatézet a BKépzőmüvészet Remekeit" [3egy kötetben. A finom ízléssel, helyes tapintattal válogatott képeket és szobrokat az emiitett műintézet adta ki sikerült féaynyomatokban. melyekhez dr. Szeodrei János jeles eszthetiku-i írt szakavatottságra való magyarázatokat, fi munka mindjárt megjelenésekor nemcsak Magyarországon, hanem a külföldön is oly
tetszésre talált, hogy német, franczia és lengyel fordításban is megjelent
Azóta a magyar irodalomban ehhez fogható munka nem jelent meg s ezért érezte magát Divald Károly fiai müioté-zete arra indíttatva, ho^y az 1883-iki vállalatot második kiadásban tegyék közé. E U-dik kiadás az elsőtől abban különbözik..hogy kisebb terjedelmű, a mennyibea csak két kötetből, illetve 24 fázetból fog áLani és hogy a képak a lehető legnagyobb gonddal vannak kiállítva. Az egész muaka minden idők, kivált az ó-kor s arenaia-sauce legnagyobb szobrászainak s festőinek ! Pbidias, Mick-el Angelo, Benvenuto Cellini, Rafael, Correggio, Titian, Rubens, Rembrand stb.) legjobb munkáit togja tartalmazni. Az előttünk fekvő első füzet tar talmazza a Milot Venust, Rubens: Levétel a keresztfáról, Corregió: Ganymed elrablását, ugyancsak Corregionak Jupiter és Antiope és Rafaelnek Szent Czeczilía cz. festményeit, a második füzet Liokoón. Urunk megdicsŐülés^RafaeltÖl, Lovassági támadá--, Nouwermaiintói, Szent Péter vértanú .meggyilkoltatása Titiantói, Jupiter és I Corregióte!, s legnagyobb gonddal készültek. Hogy a többi füzetek e tekintetben az első mögött maradói nem fognak, arról a Divald-féle müintézetnek már harmincz éves múltja elegendően kezeskedik.
A munka bármely szalonnak díszére válik, igen alkalmsa ajándékra, nyilvános 8 intézeti könyvtárakra. Egy füzet ára 1 frt. A ,KépzŐuqűvészét Remekei" meg-, rendelhető Divald Károly Fiai múintéze-tében Budapesten Károly-körnt 22-, vagy
Eperjesen, valamint minden köoyvkeres-kedésben; ott, a hol könyvkereskedés nincsen, a füzetek két két havonként küldetnek bérmenteaeu, utánvét mellett
üdvözöllek újra.
Rónatájon emelkedő kis falu határa, Viruló mezőknek sok ezer ví-*T4ga
Üdvözöllek ujrs\'. S." Sóvárgó kebellel sietek hoáátok, Súgjátok fülembe vájjon mire Tártok
Öröm-e vágy bura? áll még as a kis báz ott a* utcza végén, Hol gyermek éveim oly vidáman tóltém
Sserettim körében . . . Hej, de belőle már rég kihalt a háznép, Csák a vándor gólya kuisált fészke áll még
Rongyos tetejében. Széles udvaránál merengve megállok, Lelkembe felébred a tündéri álmok
Kdén búvói képe . . . Szórnom főseknek bólintgató lombia. Hám hajol, mintha ismerősöm volua
Minden kis levélke. Zajtalan örömnek voj; e hely tanyája Most a néma bú fátyolként t-n:, el rajta
Mogorván, sötéten . . . Az én éltemre is hu vete;t árnyékot, Mióta eljátsztsm a gyermek játékot
Künn a völgy ölében Mondjátok levélkék s U tarka szép virágok. Mért Jáj most oly nagyon szelíd susogástok
Az itju ssiTénekV Oh, érzem — most hogy telelek vagyok — el-Erednétek velem édes nyájas szóba, [fogódva
A régiről regéltek. Szegény kis falucka, Ades szülőföldem. Fogadja harmatként forró hála könyem
Sok eter virágod . . . Fakadó tavasszal majd ha messze megyek, Újból hálát adok a menny istenének.
Hogy láttam határod
MOLNÁR SÁNDOR
Lapunk mai fámához féiiv melléklet van csatolva.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
BECZEMBER 12 én.
részesülnek; éltette a költőnek jelenlevő rokonát Kisfaludy Móriczot. . .
Majd később emlékbe hozta Bínfi a casinő által rendezett ünnepélyt 1359-ből, melyet Kazinczy és Vörösmartynak szentelt; ekkor vetette meg a casinó könyvtárának alapját. 1866-ban szobor bízott ságot alapított, melynek eredménye Sümegen és temetőjében levő Kisfaludy Sándor Bzobor emléke. Volt az egyesületnek Összesen 18 elnöke, ezek közül a tisztséget egy sem viselte néhány évnél tovább, holott a Takách Alajos már huszonegy évet tölt az elnöki székben, az ő nevének méltó meg-örökitésére emelte poharát; éltetvén az eloüköt és Horváth Ede tevékeny pénáv tarost. Földi János, dr. Keltemen Károly, mint a jeles szónokra, Feleki Alajos Skub-Hca Gyula úrra emelték poharukat s a jó kedv hevében még többen és többen. A kellemes együtt lét az éjjelbe nyúlt be.
Egy később érkezett táviratot Daruay Kálmán barátunk Bpestről. „Szülővárosunk legnagyobb szülötte emlékét ünneplő díszes társaságot köszöntsd nevemben, j Sümeg hálás fia Sümegi Vilmos."
Ez utóbbi sürgöny már nem lett fel-Megható tompéi, lolyt le f évi te I o|Tasta , „,•„„ miért l .-.n Sümegen. Jf.jor>. or alt.Irenov.tj MojzerJóraef díszes termében oly jól díszes teremben. 9 olf kor iKem tisztelL! érezle ^oieM ít> miként , sfl Vnv
méhen .-zsmos vidéki tagon kivu reszt\' - , . ¦-v - r . í. « * ¦ j érkezese idejében nem győzte hallgatni
Bachus áldozóinak ékes szólását és ekkép felolvasásra sor nem kei ülhetett
Ú genius. ültess át belénk egy szemernyit Kisfaludy szelleméből.\'
fizetik az ebből reájuk háramló hasz nőkért. És mivel kölcsönt csak józan czéiokra ad — minők gazdasági beruházás, elpusztult házi állatok pótlása, betegségben szenvedők cs lád-jáoak fenntartása stb., a könnyelmű kölcsönöktől visszatartja tagjait s megkövetelvén tőlük, hogy pontosan fizessenek, mert ha nem, kizáratnak a. tagok közül: rászorítja adóssait a pontosságra, kötelesség teljesítésre. Ha az adós tudja azt, hogy neki bizonyos időben fizetni keil, okvetlenül igyekszik megfeszített munkával is kiteremteni a tartozást, tudva, hogy hitele megujittatni nem fog, csak kiváló ^méltánylást érdemlő esetben.
Dr. Gidójalvy litván. (Folytatása köv.)
A jubiláló casinó.
vettek az iskolák növendékei is. A disz-gyülést Takách Alajos-közszeretetben levő eitök* nyitotta meg, megemlékezvén az alapító Kisfaludyró\', Cseh László első-jegyzöről, Darnay Kálmán mostani jegyző ..és könyvtárosról, ki a casinó 50 éves múltját megírta. Ezen már előbb nyomtatásban megjelent fűzet tartalmát olvasta fel Bá ifi. Alajos; éljenzés után Horváth Ede casinói jténztáros indítványára a gyűlés köszönet- j A tel adózott Darnay Kálmánnak az ötven-j "éves mult megírásáért; köszönetet mondott Horváth Ede járásbirónak és az egye-j sülét felvirágoztatása körül kifejtett érdemedért .-/Hí Polgári Egylet- -ben eltöltött estélyről A gyűlés végezte vei a ^^.^l^esVoU megemlékezni, és azt az est at es táviratok olvastattak fel: Rákosi hK ecsete,DJ _ ez ellen_ngy
A közönség köréből.*)
„Zalai Közlöny" Tekintetes Szerkesztőjének 1
Nagy- Kanizsán.
Becses lapjának 49-ik számában ,Siputusz N.-Kauizsán" ezimü csikkjében
Viktor, Darnay Kálmánhoz ezeket irta: Jzen tisztelt uram! Nagy sajnálatomra -zülőlöldem 3zép ünnepén nem lehetek jelen. Ne vegye rosz néven, hogy szives vendégszeretetét, ezúttal nem veszem igénybe^ De lélekben ott leszek önök közt, midőn szelidmuzsáju költőnket ünnepelik, kinek szelleme ott lebeg most is, dicső Balatonpartunk \'általa annyiszor megéne kelt-hegytetői felett, s ott borong a páratlan szépségű zalai völgyekben, hallgatva erdők 7EígÍ5át, s a magyar tenger hullámainak moraját. E-gyönyörű\'vidéken a legprúzaibb ember költővé, a költő pedig -rajongóvá lesz. Hát mivé legyünk mi. akiknek bölcsője ott ringott e c-odás vidéken, hol az ég, a föld és a nagy vizek édes harmóniába olvadnak össze, s hol a talaj hő.-öket és poétákat terem? Minek ne legyünk semmik: mi csak maradjunk mindig bíi fiai Szülőföldünknek, ne feled kezzünk el róla soha, osztoz?unk mindigbujában, bánatában, s vegyünk részt örömében? :Eít az utóbbit cselekszem én. mikor felkérem önt hogy adja át üdvöz-" letemet a jubiláló sümegi casínónak.
Kisfaludy dicsőségének sugaraiban minden író sütkérezik; de csak mi zaia-megyeiek melegszünk is egyúttal, kik az . Ő dicsőségében szüíőföldünk dicsőségét látjuk. Fogadja uram, magyar szívből eredő őszinte üdvözletemet." Budapest. 1891. decz. 3-án.
Élénk érdekkel fog dtuk az iró sorait, de szívesebben üdvözöltük volna . Sipuluszt magát!
Az elnökséghez érkezeit sürgöny: „Félszázados fennállására ünnepélyének alkalmából legőszintébb üdvkívánatait -küldi a nagy kanizsai casinó." Küpry Károly osztály-mérnök Békés-Csabáról ezekét írta: „A Sümegi casinó 50 éves jubileuma alkalmával fogadja legőszintébb üdvözleteméi, kiváló tisztelettel 1891. decz: 3 án tiszteletbeli casinói tag. Küpry készítette a casinó termében felállított s makosz\'oruval ékesített Kisfaludy mellszobrát. /
. Innen Kisfaludy Sándor.sírjához mentünk, hol hymnus és szózat éneklés közben dr,-. Kellemen Károly tanár remek beszédét hallgattuk Kisfaludy élete, munkája, magyarosító zamatos költeményei és társadalmi éíetéröl.
KeUéxjjVp a szobrot a casinó nevében megkoszorúzta. Az ünnep magasztos része után .76 terítékű banquett- hol a jó étkek s italok zene mellett felköszöntökben hiány nenrvolt Elnök a casinó 100 éves fennállására, hassa át a tagokat Kisfaludy szelleme. Mild Mihály prépost Takách Alajos elnöknek kívánt hosszú életet.
Pály József a ca?inó tagjaira, az Ünnepély rendezésért,-ahogy alkalmat adott •a. vidéknek is a nagy költő iránt való kegyelet lerovására. Horváth Ede a casinó fenmaradása és a vidékről megjelent vendégekre. Barkóczy Károly Cseh Lászlóra, mint az egyesület első jegyzőjére. Bánfi Alajos Kisfaludy Sándorról, mint alapító lói emlékezeti meg;/o és neje S/.egedy Rozália 1844-ben 571 ífrtot tettek le, mely-oól_sütp.egi elemi iskolások ösztöndíjban
hiszem senkinek sem lehet kifogása, éa csak is hálával tartozhatunk cíikkiró urnák, hogy a nap illetve est ^ hősének á közönség részéről mond hálás köszönetet, — azonban van a czikk végén egy passus, mely következőleg hangzik:
„Verderber Alajos uj vendéglős kitűnő ételei és italai fogyasztása után a fiatalság tánezra perdült s a legjobb kedvben kiTiiágos kiviradtig tartott"
jNo engedje meg czikSlrÓ ur. de ez az állítása az igazsággal homlokegyenest ellenkezik s ezen dicsérő sorok olvasásakor még talán Verderber ur is elpirult — np^ineg az eredeti borokat HferálÓ Fessel-bolftírür még jobban megröstelhette azon gja.nus áílitást, min\'ha Ö valaha csak igyekezett volna is kitűnő italokról gondoskodni. \\
Hogy ezen állitásom a n. é. közönségnél azonos, azt taglalnom és bizonyítgatnom fölösleges, azonban megnyugtatásul még is tényekkel ís s/iolgátok — mert megtörtént a mult télen, hogy H. J. jó barátomat pezsgőzve találtam, én is azt hozattam, de hisz meg is adtuk az árát, mert dohos franczia pezsgőt kaptunk 5 frt 50 krért, s hogy ez tény. nem csak több n. é. vendéggel, de a fogadósnak a számlára vezetett elismerése, ^bogy a pezsgő dobos volt, bizonyítani képes vagyok — persze hogy ez nem a szegény-ai bérlő, de a mindent ausverkauf-szerüleg liferáió fö-bérlG hibája.
Az ételek gyarlóságáról nem akarok hosszasan irni, mert hisz az ott lévők eléggé meggyőződlek arról, hogy a borjúsült pá-czolva, a malacz meg igen is kora szülött korban jött tálalás alá, de ez még mind tűrhető állapot lett volna, csak a borok lettek volna élvezhetők — de ezek kritikán aluliak voltak — azért igen kívánatos lenne, ha a mostani választások alkalmával, az igen tisztelt választmány oda hatni méltóztatnék, hogy az egyleti vendéglő egy szakember sajátjaképpen adatnék ki, mert különben ezen miseriák maradandók esznek, ha az albérlő kötelei mindent Fesselhofer főbérlötöl a közönség rovására vásárolni, — ha pedig a jelen bérleti szerződés fel nem oldható, akkor legalább társadalmi uton a tiszteit bizottság fel adata lenne oda hatni, hogy a\'főbérlő akkéntadja ki albérletbe az-Üzletet, bogy ne Ö szolgáltassa a czikkeket, mert akkor majd még az árnyéka sem fér ahoz, hogy rossz czikkek kiszolgálása által, a nagy költséggel felépült „Polgári Egylet" hite lét rontani akarná.
Midőn a. tisztelt választmány ügybuzgalmát fenntebbfek teljesítésére felhívni bátorkodnám, egyszersmind a Tekintetes Szerkesztő urat czikkem kiadását, a n. é. közönség érdtkében kérni. Kiváló tisztelettel maradtam , . Kis-Komárom-1891. decz. 8. V BAUDI3S ERNŐ,
¦jrad aiámtirti.
*) L rovat itti közleményért a íeiely-; a bekUldot tfc.*beli. SZERS.
T u o n i v a I o k. Hirdetmény.
A nagyméltóságú kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium f. évi november hó 15-én 72.794./VL szám alatt kelt leirata szerint megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Zalavár községben a f. é. július hó 26-án esö országos vásár ez évben kivételesen deciember hó 14-én tartassék meg.
Mire ezennel felhívjuk az érdekelt körök figyelmét
Sopron, 1891. november hó 2őén.| A kerületi kereskedelmi\' és ipirkamara.
Hirdetmény.
A m. kir. kereskedelmi miniszter ur ö méltóságának meghagyása folytán, az országos statisztikai hivatal egy uj helynévtárt készített „Magyar korona országainak helységnévtára" czim alait Ezen helységnévtár, melynek bolti ára 7 forint leszen, a jövő év elején fog megjelenni, előfizetési ára 4 frt, mely Összeg az országos statisztikai hivatalhoz Budapest V. Rudolf rakpart 6 számhoz beküldendő. Sopron, 1891. november nóban.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Pályázati hirdetmény.
Ö nagymélt. a kereskedelemügyi m kir. miniszter ur 1889 évi október hó 24-én 55.757. sz. a kelt magas leiratával felhivá ezen karaarát. hogy évenként felváltva egy fiatal törekvő és kellőleg képe sitett kereskedőt vagy iparost hozzon javas latba, akinek a külföldön teendő uiluI mánya költségeinek fedezésére háromszáz frtnyi utazási ösztöndijat fog utalványozni.
A jövő 18.92. évben ezen Ösztöndíjra az iparos pá\'yára törekvő ifjú hozandó javaslatba.
Ebhez képest felhívjuk mindazon kamarakerületünk területén lakó, avagy ide illetékes fiatal iparosokat, kik ezen utazási ösztöndíjat elnyerni óhajtják, hogy vonatkozó \\ folyamod ványaikat legkésőbb f. é. deczeejber hó 31-ig ezen kamara elnökségéhez nyújtsák be.
Ezen folyamodványnak a folyamodó nevét, lakhelyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét, tett tanulmányait, eddigi foglalkozását s nyelvismereteit továbbá a folyamodó által választandó szakmát, valamint tüzetesen kidolgozott 3 megokolt utitervet kell tartalmaznia.
Az előadottak teljes hi\'elt érdemlő községi-, iskolai\' s tanonc*bizonyítványokkal, munkakönyvvel igazolandók. Sopron, 1891. november bóban.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
— Nagyenyedi Rózsa Bertalan dandárparancsnok ur pár napra Nagy Kanizsára érkezett I>tt-n hozta!
— Zalavámiegye tisztikara Svas-tits Benó föi>pán élén f- hó 1-én "tisztelgett Rozmanith Richárd salavári apátnál. E tisztelgés viszonzása vala az apát részéről már előbb megtett látogatásnak. A tisztelgők sorában ott láttuk a főispánon kivül Csertán Károly alispánt, Arvay főügyészt, dr. .Mangin Károly m. főorvost, dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelőt, Nagy Géza törvényszéki birót,"Vizi Gyula járásbirót, Gernya László pénzügyigazgatót, Kovács Károly polgármestert, Hangay Géza erdőfel ügye) őt, Garath György zaíaVj vári és Németh (Sábor csacsi plébánosokat, Takács Imre keszthelyi, Gáal Miklós s Viosz Ferencz-pacsai főbírókat^továbbá dr. Hanny Ödön uradalmi orvost A tisztelgést követíTébéden több toaszt mondatott. Az elsőt az apit a főispánra, majd az utóbbi áz apátra. Ugyancsak a háznak feje mondót^ felköszöntőt Zalavármegye tisztikarájaj^ annak vezérére, Csertán-Károlyra. Feíköszöutőket mondottak még: Csertáu Károly, Kovác* Károly. Nagy Géza, Ruzsicska KL, FüssyT. perjel. Az egész nap a leg fesztel énebb jó hangulatban telt el s a vendégek Ismét egy szép emlékkel távoztak el a zala-apáti be&czések vendégszerető, házától.
-- Tisztelgések a herczegprimásnál. Az ország minden részéből megjelent tisztelgők közt az elsőség Keszthely váró-! sát illeti, mely decz. 2-án történt Bud^J várában, Zala-Egerszeg városa decz. 3-án jelent meg, mig a vármegye küldöttsége csak az installatió után fog megjelenni.
— Zalavarmegye törvényhatósági bizottsága decz. 14-én közgyűlést tart, melyre 35 tárgy van kitűzve. Nevezetesebbek : 5 közigazgatási bizottsági tag választása, az igazoló választmány újra alakítása, a helyi érdekű vasutak segélyezésére felvett kölcsön törlesztésére szükséges megyei pótadó megállapítása stb.
— Esküvő. Nagy Sándor az alsó-lendvaí takarékpénztár tisztviselője, Nagy József ottani Ügyvéd fia no v. 28-án vezette oltárhoz Horváth Irma kisasszonyt, Hor-
váth Antal mura-szerdahelyi földbirtokos bájos leányát. Felíegtelen boldogság kisérje a szent frigyet
— Tanügy barát Lázár Bernát szegvári nagybirtokos a szegvári bosztóti r. kath. szegény iskolás gyermekeket tankönyvekkel látta ei. Ezen áldozatkészségét évenkint gyakorolja, azonkívül a templom részére is sokat ajándékoz.
— Pályázat nyittatott a következő káotortanitói állásokra: nagy-kapornoki plébániához tartozó Padár fíokkőzségben, z.-szeot-lászlÓi plébániához tartozó Senye fiókközségben, örvényes, Óbudavár és Pula községekben.
— Barbj Allce Nagy-Kanizsán. A várva-várt hangverseny — elmaradt, noha a művésznő már e hó 8 án délután Mary Wurrn zongora művésznő társaságában megérkezett Pécsről és itt gebei Gutmann Vilmos kir. tanácsos vendégszerető házába szállt, hol is ugyanazon este tiszteletére estély adatott. A" művésznő, ki már megérkeztekor is gyengélkedett 9-én, mely napon a hangverseny megtartandó lett volna nem hagyta el az ágyat, azon reményben, hogy ez által elég erőt nyer a hangverseny megtartására, minthogy azonban állapota nem javult, a hangverseny a közönség, főleg pedig a vidékről bejött vendégek igen kellemetlen meglepetésére este 5 óra után elmaradottnak jelentetett ki. A művésznő, midőn e sorokat írjuk még mindiga Gutmann család vendége, minthogy tüdőhurutot- kapván képtelen az utazásra. Ugyanezen okból a f. hó 11-én Budapestén megtartandó hangverseny szintén elmaradt. A művésznő ígéretet tett, hogy ha a körülmények engedik január hóban ismét eljön körünkbe, mert bő kívánsága a kanizsai közönségnek énekelhetni
— A „Casíno0 f. hó 5-én tartott \'ársasestélye kedélyes társalgással kezdő dött, melyet csakhamar a fiatalság legkedvesebb szórakozása, a táncz követte. Noha a casinó „szokásos" társasesiéíyei-uek ilynemű műsora egészen „szokatlan" volt a megjelentek teljesen beérték a nyújtott élvezettel, hisz a tánezban nemcsak a fiatalság leli örömét, hanem a mamák még jobban örülnek, ha leányaik tán-czolnak és soha nem maradnak ülve és minthogy anyai öröm apai részvétel nélkül nem kép/.eihető a mulatságban min denkí örömét leié, tehát nem csudálható, hogy a kedélyes estély még c^ak hajnalban ért véget. A szép holgykoszorut^ké-pezték: dr. BereSeoyioé (Lengyeltóti), Bpronkay rrancziska, Darázs Gusztávné, Darázs nővérek. Lukács Gyuláné. Freund Rózsika (Sófok), Fischer Ignáczoé, Fischer Elvira, Pleheisz Gusztáváé. Kohn Gáborné, Kohn Szelína, Weisz Lajosné, Weísz Ferencjné, Biumenschein Vilmosné, dr. Fárnek Lász\'óné, Sommer Náthánné, Rothschild Sarauné, Kart>chniaroff L*oné, Kartscbmaroff Ida, Scherz Richardné, Scherz Kamilla (Boglár). Schwarz k. a. (Pacsa), dr. Rothschiltí.-^akabné, Özv. Kleinné nővérével, Goldstein Fülöpné, Goldstein Emília. Reichenfed Edéné, Weisz Adolfné, Weisz Clemenlioa sat. — Folyó hó 19 én szombaton este a „Casinobair ismét társasestély lesz, mely kü\'önféle szellemi szórakozással is tesz összekötve, amennyiben a buzgó rendezőségnek sikerült e czélra már több „szives közreműködőt" megnyerni.
— A „Polgári Egylet* folyó hó ?-án tartott rendkívüli közgyűlésében módosította alapszabályának 7. 5-át. A jelenlegi szövegezés helyett, mely szerint a tagsági díj évi S forintnál több nem lehet, elfogadta, a közgyűlés a választmány azon indítványát, mely szerint a tágsági díj évről évre a közgyűlés által határoztatik meg; ilyen értelemben mődosittatik tehát az illető paragrafus.
— Sarkady Titus nagy-kanizsai ev. ref. missiói lelkész ujabb megállapodás szerint Csáktornyán évenkint háromszor tart isteni tiszteletet és pedig Karácsony másodnapján, húsvét másodnapján és szeptember második vasárnapján.
Százados ünnepet tartott mindkét ref. zsinat Bpesten az 1791. XXVI-ik t cz. megalkotása emlékezetére mult vasárnap, mely kegyeletes ünnepélyre Nagy Kanizsáról is többen elutaztak.
— Heti biztosok e héten (deczem-ber 14—19.) a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Dauscha Ottóné és Wusztl Lajosné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (decz. 13—19.) azönk. tűzoltó egylet Őrtanyáján Bódis János szakaszparancsnok ur.
A keresztény jótékony nőegylet estélye a nasutitisztek áltat jan. 5-én rendezendő jótékonyczélu mulatságukra való tekintettel később, január 9-én fog megtartatni.
— Adományozás F. hó 2-án elhunyt Kohn Simonná szül. Fóliák I\'ona uroő iránti kegyelet jeléül, a következő koszo-rutpótló adományok folytak a „Caevra Ka-\' disa" egylet pénztárába: Armuth Náthán úrtól ö frt, Kende Ignácz űrtől 10 frt, Altstádter Lipót úrtól 2 frt, Baum Józsefné úrnőtől 2 frt. Herczeg Sándor ur és nejétől % frt, és Loewy Ödön úrtól 2 frt Továbbá adakoztak azonnal kiosztásra; Bre-
Folytatása a mellékleten.
yer Sándor ur 5 frtot és Kohn Simon ur 20 frtot „
— Opálképek láthatók Uher Ödön kitűnő fényképészünk felvételi műtermében, melyek este feltűnő szépen fénylenek. A korzó esti sétáló közönsége is gyönyörködni fog ezek szemléletében nem sokára. Uher ur műterme elegáns, müizlése vonzó s munkálatai a legmagasb igényeknek is megfelelnek. Készít aquareli, festészeti arcz- és tájképeket, minden .g szakmába vágó munkálatokat elválUl s lehető gyorsan el is készíti. A közelgő karácsonyi és újévi ajándékok egyik legkellemesebb s legbecsesb tárgya, ha jól talált, hü arcz-képekkel egymásnak kedveskedhetünk. Uher ur műtermének látogatására felhívjuk a t. közönség figyelmét, nem kell uio.-t már Bécs, vagy Budapestre utaznunk, boey jó arczképre tehessünk szert, mert Uher urnái minden nagyság — s alakban kitűnő kivitelüeket kaphatunk. -
— Sajtóhiba Igazítás. Lapunk előző számának néhány példányába az első hír közepén „elfoglaltság" helyett elfogultai g fatális sajtóhiba csúszván be, kérjük szivei kiigazít áaát.
— Baleset. Perlakon mult pénteken este megvadult lovak a piaezon Ter^ánczky Gyula ügyvédet és Janc-ó Gyula telek-könyvezetőt elgázolták. Tersánczky ur kisebb, ellenben Jancsó ur súlyosabb sérülést szenvedett. A baleset általános részvétet keltett.
— Kézbeslthetlen levelek a nagykanizsai kir. postahivatalnál decz. 24-ig a feladók által még visszavehetők : Szabó L. Sormás, Vadasits N.-Czenk, Vidor M. Bpest, Nagy Gy. Dankovics Bpest, Szegedi Pápa, Tóth Mari Bpest, Srop Péter Inke, Szmodits T. Bpest, Mautuer Lip. Bpest, Bruckner Ad. Tapolcza, Gálosi J. Barcstelep, Géza Molnár Jánosház, Weisz Ledofdzky- Loco, J Wertheim Venezia, Balázs J. Szent László. P. Journal Bpest, Sugár A. Kupuszina, M. Langer Wien, Horváth M. Bük, A. Schermann W. Neu-stadt, Teréz Bpest, áhrlich Ivanovics, Horváth A. Körmend. Sass L., Barcs, S. Broch Pária, Szmodits Bpest. Pinkáci Barcd, Polacsek bpest,. Kocsis F. Boglár. Kardos J. Bal.-Sz.-Győrgy, Szélig Toncsi Szabadka, H. Weisz Peterwardein, Tha-mer Era Ferdinandstadt Wilh. Krausz Wien, Josef Winkler. Kavka V. Várasd, Mihálka L. Kassa. J. Szőke T.-Szerdahely, Ottó Hackersticb Wien, Ország Mór Bpest, Tarródy Fer. Eszék és Fel. Metz Gréz. .
— Czigarettázó gyerek. A^etöfi utczában egy magára hagyott 5-^Rves tiu pap.rost össze szakgalott s belőle czi-garettát csinált, megís gyújtotta, de nem ízlett neki s eldobta, ruhácskája azoabau yizet fogott s a gyermek ugy összeégett, mire segítség érkezett, hogy iszonyú kínok közt élet-halál közt lebeg. Ez időben anyja a piaezon volt, kutc3inálással foglalkozó apja pedig a városon kivül tartózkodott. A szerencsétlen gyermek a családban egyetlen.
— Csabdán fogott tolvaj. Wucskics János gőzmalom tulajdon os urnák nadrágja. zsebéből aprópénze fogyogatott, gyanúja egy három hónap óta nála szolgáló E. R. szobalányra irányult. Egyik este patkányfogó vasat alkalmazott levetett nadrágja zsebéhez s valóban a leány reggel fűteni a szobába jővén, csendesen a nadrág helyéhez sompolygott, azonban nem nyúlt * zsebbe, s így kikerülte a csabdát, hamm felemelte s ugy eresztett markába néhány piezulát és mégis csabdába került, mert a zörejre felébredtek s kutyakorbácscsal fizette ki W. ur a tolvajnöt, ki ijedtében elejtette a pénzt Körülbelül,60—80 frtot sajátíthatott el ily módon. Most már a harmadik, de bűvös csabdában van.
— Rémes gyilkosság éa öngyilkosság tartotta izgalomban városunkat decz. 9-én. E nap hajnalán gyilkolta meg Sopronmegyéből ideszakadt Roskovecz György kovácsmester nejét, 10 éves Béla fiát éa
éves Lina lányát, aztán felgyújtván a szobát önmaga szivébe döfte a gyí lkot.\' Kis Kanizsán a templom átellenében levő. Herjavecz Ferencz házában történt melyről a következő hiteles köztest Jcaptuk: Roskovecz György nevű kovácsmester ezelőtt 11 évvel költözködött Soproomegyé-ből Kis-Kanizsára, hol megnősült z e házasságból szüietett 10 éves fi és egy 6 éves leánygyermekből álló családjával a legjobb viszonyban és egyetértésben élt s a szomszédok körében is feltűnt ama gyengéd szeretet, melylyel egymáshoz viseltettek. A férj szorgalmas volt kora reg-geltől sokszor késő éjig dolgozott a kovács-mühelyben, melyben neki neje is segédkezett — Éveken keresztül keresményéből s amaz 1200 írtból mellet neje hozott a házhoz, csak elélegettek s fiát is iskoláztatta. Utóbbi időben azonban nem bírt annyit keresni, amennyit családja fen-tartása igényelt s kénytelen volt csekély adósságba keveredni s legutóbbi negyedre esö házbért sem tudta egészen kifizetni. Ez okból aházig&xda neki felmondta a lakást E viszonyok nagyon elkeserítek Roskoveczet, s már mult hetekben kifejezést adott annak, mennyire sajnálja csá-iádját, de hozzá tette, hogy majd tesz róla.
HaRMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBSR 12-én.
Képes Családi Lapok •
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap.
Sierke«U Dr. Tofaay LsJ«. Főmunkatárs: Dr. fira dl Antal Felelői «e>kes*t5 ét kiadóiulr.jiionoi: Dr. Murán) i Armln
Előfizetési ára:
a Höígyek Lapja czM áiTat-ffleliékleltel S a Regénymellékiettel gfftit Egész évre 6 írt. Felévre 3 frt Ne-yeáVvre 1 frt »0 kr.
A ( Képei Családi L*p>k" crimü "hetilap uj negyedébe lép. A magyar szépirodalomnak e hataltéuyezííjél. a magyar mn<reit családoknak e kxeilemi kincsét a kovetkdtf irtk éa itaarfk támogatják : Jókai Mór. Lanka Gusztáv, Rudnyán tkjGynU, I>.iim»dy v«.jVn5. M\'knáth Kálmá.i, Kouócsy József, Temérdek (Jeszenszky Danó), l\'rim Jó«**t."^dr. Ssiklay Jiinos, luczédy József, Palágyi Lajos, Erődy Dániel, Deugi János. Talgyetaj Mihály. Vértessy Gyula, Méry Károly, dr. Mrtráuyi ErnS, y. \\tí Mór, dr. Rudink y Jenő, dórba Palotjy Ákos, rth ; Benttzki-Bsjza Lenke, hilthtier-Lias, Nzgyvarady Mira, Knliffay-Bemtsky írnia, Harmatit Lujza, Ilevesayné-Sikor \'Martit, V Gaál Karolina, Karlovtcky Ida, Mericzay-Karossa l.raa, Ertsike stb.
A „Képes Családi Lapok* ss összes szépirodalmi képes heti 1 p-k között a lepéléokebb, iegvállozato-abb Tartalma az irodalom mind\'n válfaját felöleli; képei a jelen eseményeit s a ieehiresebb festők müveit mutatják be.
.Hölgyek Lapja" czimü bavonké: kétszer megjelenő divatmelléklate a lejjebb dvats^pekrt hozza s e mellett a magyar háaiasssonynak valóságot nellemi titkára a macnyiben a nevelés, aa egészség, a gazdaság, kertészet, a háztartás s a konyha teréa nincs olyaq kérdés, & melyet ne tárgyalna, s nincs olyan titokf a melybe hölgyeinket be n> avatná!
Rrgényaetléklete külön beköthető négy kötet érdekes .egénynyel ajándékozza meg évfokint »s clSfiaetőit.
Zo t borilékt is tele van mulattató közleményekkel, hamoros apróságokkal, iakk , kep-. szám-, koczka és pocttzláuyokkal éa ízTejtvéüyekkel, crelyeknek ^meg-fejtői értékei ju:almaVat kapnak.
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve kUld a kiadébivi:>l mindatoknak, a kik eziránt — iegczé|gzeiübi>en levelezőlapon — hozzáfordulnak, ( :
Akí az egész évrt"MÓtó hat frtnyi előfizetési összeget 40 krajezár c-o-mapolási tjí postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak 4 regényt; a k; 3 frt előfizetési összeget 30 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre "beküld, atio\'ak 2 regényt; és a ki csak 1 frt 5Q krnyi negyedévi e Sfizetéii dijat 20 kr. c-omagoláii éX.pQstaszállitási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld ajánlva jutalmul.
A kl 3 uj előfizetőt gyl\'jt s az efófizetéai össz-get egyszerre beküldi, annak el .werésC! egy diizes emlékkönyvet^&\'d a kiadóbivaial
Megvendeihétd postautalványon minden posta jva.tálnál és minden könyvkereskedésben.
EiőfiíttíMcket (a hónak bármely r.a,>iától) elfogad a rKépes Csa\'adi Lapok" kiadóhivatal* Budapest, Nssykorsaa-ntóza 20. azáss.
Teljes számú példányokkal még mind g szolgálhatunk.
siet leiiBUailala,
hogy rosz gyomrukat kirepfniiják és újra jól emészszenek éa erre elköltenek — néha hiaban, egy vagyont; pedig ezt a ciélt otthon kényelemben, kérés költséggel elérik a
Pepsinbor
használata által, mely az <-tclt megemészteni ^ segit és a gyomrot rövid időn tökéletesen helyre Ü j" állítja. Az é"n pe, siuborom kedves izll és hatása \' ki Dem marad.
I üveg ára 1 frt 20 kr , 5 üveg franco kaldre
6 forint.
Rozsnyai Mátyás
Az 1889-^ávi párisi világkiállításon.i frt\'20 kr.. 5 u»eg
_ - \\V , .... Serail-arczkenocs sz
arany ¦eremmal kitüntetve.
gyógyszerész, müvegvészetí !abor{rfioriuraa ARADON\'.
Ugyanott kapható: Vasas chinabor. l üreg íraaco küldve 6 frt és szeplu ellen 1 tégely 70 1 frt n kr. (.206.)
¦ lüldv.
Tiáo Berohan!
áruháza Briinn,
Brünni \'éti rnhaazövet egy teljes férfi BttOpjze 5 forint.
Brflnni téti kabátszövet egy teljes léli kabátra
5 írt FO kr. Brflnni té Í kabátszövet egy teljes tél kabátra
9 fo-int Kék, barna és fekete szinben. Tadászlod\'U egy teljes vzdász-kahátra 5 frt;
legütiomabb minőiégben divatosan kocz-
káiva 8 irt.
Minták ingyen és bérmentve.
Mint*gyűjtetnényfk szabók részére kívánatra
bérmentlenfli kaldetnek. ->\',¦
Naptárral 3 frt 75 kr.
horgony-szerkezet, éjjelvilagitó, 18 centiméter magas niciel éreztok.
MAYER EMIL
ora-gyam
Bécsben I. Bauernmarkt 12. R.
Kakuk-őra, szépen faragott szekrény képfaragó munka, c-iontmutató, verő-szerkezet 8 frt. Schwarczwaldi őra, 7 hüvelyes porczellan cztmerre 1, verő-szerkezet.
sz és fél órák, 3 frt. Zsebóra remontoir, erős nickel-tok, 4 frt; kettős fedél vakok részére is domborszámokkal 5 frt 75 kr. Horgony remontoir, mind a bárom fedél ezüstből, csak 10 frt, elsőrendű minőségű 12 frt; ugyanaz naptárral 16 frt tula nri horgony remontoir, kettős fedél lel, arany betéttel 17 frt, csigarugóval 21 frt, 14 kar. arany uri horgony remon toir, két arany fedéllel, ovál kengyellel 40 frt, duplán fedve 50 frt, simán csiszolva vagy dúsan vésve 60 frt. Inga őrs, 1 méter hosszú, 8 napig járó, gazdagon fara-gottszekrény 9 frt; ötöszerkezettel H frt közel \'/a rnéter hosszn 8 napig járó IIfrt; ütőszerkezettel és két nehezékkel 15 frt 3 nehezékkel ütő- és ismétlő-szerkezettel 25 frt; havi jármű naptárral 25 frt. Tréfás, autómat ébresztő-óra príma 5 frt. Sói ezíistremontoir, nyitva b frU, kettős fedéllel 10 frt: arany: nyitva 15 frt, ket
tös fedéllel 20 frt, elsőrendű 24 frL Gyári árjegyzék mindennemű fali-és zseb\' órákról ingyen.
Melyik lapra fizessünk eiö?
Gazdag tartalmánál, bagj terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az ff
EGYETÉRTÉS |
a mely az uj évvel immár 25-iL évfolyamába lépett Ez a magyar olvasóközön-
ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága, és g
sokasára, rovatainak változatosaága, kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag -
lj tárháza tették az „iCLyetértés\'\'-t népszerűvé Az artzátrBySfési tsrgyalásokrél a u
ja legrészletesebb s e^.mellett tárgyilagos hü tudósitást egyedül az „Egyetértés" ff
«f{ közöl. Sa2datági rovata elismert régi tukintélynek örvend. A magyar kereskedő JSf>
és gazda-ozöntec nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az ..Egyetértés" u
kereskedelmi a tőzsdei tudtiltásalsak bőségével s alaposságával ma már nem ff
« versenyezhet más lap. A kereskedő, az Iparát a a nezlgazda megtalálja mind- gff aj azt az „Egyetértés"-ben, miru szüksége van. Változatosan szerkesztett tárczája-
ban, anjyi regény elvasetányt ad, mint egy lap sem Két három regényt közöl q ¦y^ egyszerre, ugy. hogy egy év alatt 30 — 40 kötetnyi regényt, részint eredetit, részint
íj a kait&ldi legjelesebb termékeket jó magyarságú fordításban kapnak az „Kgyet- u
^ értés" o\'vasói. Aki olvasni valót keres a a világ folyásáról gyorsan él hitelesen ff
y% akar értesülni, fizessen elő az „Egyetértés--re, melynek előfizetési ára egy hóra .
lg 1 trt 80 kr, egy negyedévre 5 frt s egy évre 20 frt- Az előfizetési pénzek az Ű,
Tj „Egyetértés\'.\' kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal ki- fT
yt\\ vánatra egy hétig ingyen és bérmentve küld. (28l fT
200 metermizsa
aszi alom szalma
eladó.
Vasúti Állomás Mura=Keresztiir, helyszínétől \'/, órányira.
Bővebb felvilágosítást ad:
XXXXX^XXXXXXXX
12 darab
kövér disznó
egyenkint vagy Összesen eladatl lL.
Bővebbet Greiner Teréz
úrnőnél Gsicsón. . S
Karácsonyi és újévi ajándékok!
©
e mi
•S,
KOHIV és KRE1NEH
norinbergi-, rövid- és férfi divaíaíu üzlete
KTagy-KanÍzaánf a „KORONA" szalIOtla atelleneüen.
Dusán felszerelt raktár női- és férfi divatezikkekben.
tjtf Legújabb rubadiszek. "*Mi Menyasszonyi koszorúit éa lííityololc
. , Legjobb minőségö 41
női-, férfi és gyermek ingek,
; v , .\' Kitűnő gyártmányú báli és téli keztyük:
. . tfWf Valódi JKgrer alsó ruhák felnőttek és gyermekek részére. *^B] PIperee<ikkek, szépítő- és Ulals/.erek a. bel- és külföld legelső gyáraiból. Nagy .választéx d.lszmiiárulLDan.
\'. A klízelgő ünnepek alkalmából raktárunkat a legczélszerübb és legújabb dlvalu,
tetszetős ajándéktárgyakkal oly mérvben szereltük fel, hogy a n. é. közönség minden ki-vánatának teljesen megfelelhetünk. .
Vidéki-megrendelések pontosan eszközöltetnek.
A n. é. közönség pártfogását kérve tiszteiette!
KOHN és KREINER.
Nagy-Kanizsán.
r
CD
IS\'
S
CP
<-*-
f> 7? ©
w.
. fô\'dbirtokos T.ete»yén.!XXXXXXXXXXXyXX qooooooooooooooqoooooouooooooQ
MICHL JÁNOS és FIA
hangszer gyúr Grasllczlien (Csehorsz/ ajánlják hangszereiket.
Készíttetnek, Trombiták, pisitsnok. szárny-kurták, harsonák, Bombirddnsk, Helleonok, nsgy és kis dobok. — Továbbá: KlarEnétek, fuvolák, plknlák, hegedűk, brácsák, gordonkák, nagybőgők. — Javiíd műhely valamennyi hang-azerhez! ~- JeIz<t éi ftlvó kürtök, czltterák gittirok, hozó- és Ezáj-bamoaikák
nagy raktára.
Legjobb és legolcsóbb beszernéti forrás.
-wr IxmiiX jüTánatra Inayen.
QQGÖQÖQOQQÓ OOOOQQOOOOQOOOOÖO
BOR-KIVONAT.
Eit&nő, egészséges bor rögtöni előállítására, mely a valódi természetes bortól meg nem különböztethető, ajánlom ezen jónak blzo-i nyn.lt különlegességet.
2 kilo ára (100 liter borra elegendő) 5 frt\' 50 kr. Utasítás ingyen mellékeltetik. A legjobb eredmény- H egészséges gyártmányért\' kezeskedem.
SZESZ-MEGTAKARITÁSl
éretik el at általam feltalált és felalmnlbatlao erŐKltti szesz álul pálinkák részére, mely az italoknak kellemes, csipöa izt ád és csak nálam kapható. Ara 1 kilo S frt 50 kr., (600-1000] literre,) használati utasítással.
¦sfT Ezen különlegességek ki.üi mindennemű szeszt ajánlok, rom, cognac, és finom likőrök atb. gyártására fel ül múlhat! an kitűnő-\' ségben. Utasitás ingyen .mellékeltetik. Árjegyzékek bérmentve.
LLÁK KÁBOLT FÜLÖP különlegességek gyára Prágában. Megbízható képviselők kerestetnek.
Szenved ön
csúz-, rheumaban. általános ideggyenge-" ségben, neuralgia-, vagy isiaszban, héaa-goa vérkeringésben, ideges gyomor gy-n-Pf JLfK>*> } g^-z^en, fejszédü-E—* lésben, bénulás-, álmatlanság-, keretzt-caoot- vagy tiátge-rintz-baiokban, ngy kérje öo az elismerő oklevéllel jutalmazott, Kíln, Wels ós Stuttgartban arany-ért-mmel kitűntetett és Ausztria-Magyarországban cs. és kir szabadalmazott gal-van-vlllany delejeiséggsl mfiködő
képes fflsetét Ez felvilágositisial Hzolgál a gépezet hatásáról, használatiról és eredményé-ről. A gépezet ira !2 frt. A képrs füzet használati utasitáísal ingysn és bérmentve ktpható a feltaláló gyárában: Tb. Blrmanni, ElekUotícbniker Bécs I. S\'-huleratrasse Kro 18 _
XXX*XXXKXXXXXXXXXXXX*KK3tK*XL
X
Karácsonyi és újévi ajándékok!
A. legrjoötí VlXÖ/gTtÜI-Ö. szájvíz. Orvosilag megvízagáiwa és rendelve !
40 éves jó birnévl Száj- és fogbetegségek, u. m.: a Tjgak tágulása, fogfájások, gyuladások, daganatok, a száj kellemetlen sziga, vérző foghas, fogkő-lerakodás legbiztosabban meggátoltatnak a világhírű valódi cs. és kir. udvari fogorvos
Dr. POPP Anatherin-szájvizének naponta való használata által.
Tetemesen Danolt taföcztotftai 5J Ír, 1 írt és 1 M 40 tr.
óvszerüleg szolgál mindenféle fogfájás és szájbetegség ellen: jónak bizonyult íoroköbiögetö az Idült lorobbajoknil, s nélkülö?:-hetlen\'az ásványvizek használatánál s a dr. POPP-féle fogpor vagy fogpaszta egyidejű használata mellett mindenkor egészséges, szép fogak nyerhetők. — Dr. POPP-féle fogplomba, az odvas fogaknak kitamésére, dr POPP-féle novr. yszappan mindennemű börköteg ellen, különösén fürdők számára, dr. POPP-lVle napraforgó vlrág-oisj-szappan. Venns-szappan, a jelenleg legjobb és legfinomabb pipere divaü-szappanai sa bőr6aomitásatekintetében fölülmulhatlanok.
¦ ÁRAK:
Anathenn-iogpaazta saelencsékben 70 kr:, illatos fogpaszta 35 kr., fog* por 63 kr., fogplomba I frt, nSvényssappan 30 kr., napraforgó virágolaj-szappan 40 kr., Vénns-szappan 50 kr.
A hamisított Anatherin-ssájris megvételétől, mely a vegyelemzés szerint a fogakra káros hatással tan, mindenki határosottan ovakodjélc
Kaphatók Nagy-Kanizsán: Bélai Lajos, Práger Béla,és Sz&rcsóky Béla gyógyszertáraiban, ugy szinte Weias és Ladofssky, Sanor Ignácz, Pr«sln>ayer és DeQtsch, Boseofeld Adolf, Marton és Hnber, fiommer Jósssí arak kereskedéseiben.
Kérjük bstáro.iottzn dr. P0PP gyártmányait ic ne fogadjunk el másokat. .
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A. Közelgő
KARÁCSONYI és ÚJÉVI ;
ünnepek alkalmával vagyunk bátrak \\ *
LEGALKALMASABB AJÁNDÉK TÁRGYAKKAL dúsán felszerelt üzletünket a mélyen tisztelt közönség szives figyelmébe ajánlani.
Raktárunkon képes könyvek és ifjúsági iratok minden nem és kor számára, ajándék és disz--íúvek, pompás kötésű imakönyvek, fénykép albumok, emlék-könyvek, disz levélpapírok, ószerék, tárcza- és fali naptárak, társas játékok, nagy választékban találhatók. A hazai 4ro-
i-: ____••_____l.;.r.-.l „ nnmot ÍTfiHalnm lnrrinlVh miívAit is rtAS\'/ATO\'/tfít- uo-v hnmr * máW&n fisv.
dalom «yöng}\'ein kivül a .német irodalom legjobb müveit is beszereztük, ugy hogy a mélyen tisz-" felt közönségnek minden tekintetben^ módot nyújtunk igényeinek kielégítésére.
Ez alKalomma-I
HANGSZERKÉRESKEDESUNKET
Is említésbe hozzuk, a hol különösen a tanuló ifjaság számára szolgálhatunk hasznos és maradandó becsű ajándékokkal.
Mély tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF ÉS DANIELISZ L
Nagy-Kanizsán, 1691. decz. hóban.
PSERHOFEB J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEIV, I. KER. SINGERBTRA88E 15. SZ. A.
,zum goldenec Keichsapfel." }
VÁrfie^fí+A l^K/ior.c/^L- ezelőtt általános labdacsok neve alatt; es utóbb! nevet teljéi joggal megér-CI tiSZLlLU IdÜUdCbOk, demjik) mi„, ^itagy^ EÍig létezik betegség melyben i s*n labdacsok csodás hálásakat ezerszeresen be nem bizonyítottak Tolna. Évtiiedek óta eieu labdacsok általános elterjedésnek örvendenek aj alig vaa család, meljbeo uio kitünó házíseerből kétile: nem volna. található.
Számtalan oívoi által esen labdacsok háziszerfll ajánlutaak és ajánltattak minién oly bajoknál, melyek a rost emesi-lHbB] ét székrekedésből áradnék: mint epe-zsvarok, májbajok, kólika, vértólnlások, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségeknél \\értiiititó rnlajdonságnknál f..gva kftándSbatátsal vannak vérszegénység* az abból eredő rajoknál is: igy sápkórni ^EÁímaió fejfájásoknál síb.\'Esea vértiiztüó labdacsok olv könnyen hatnak, bogy a legcsekélyebb fájdalmak folytán még a leggyengébb .gyének, de még Ryermekek által ís mindéi aggodalom nélkül bevehetek.
A számtalan bálairatból, mely<t a labdacsok fogyásaiéi a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek ntá rusaanyertff^ fijytán bozzink intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitank ázom uiegjegysé&sel, bogy mindenki, a t: csukat Bgyssar használta, meg vágyónk győződve, asokat tovább fogja ajánlani.
gyors és biztos
idegességből ; sem okozzák, és ennA
egészségük . a ki ezen labda-
Scb!ierbacav~1883. október 22-éa. Tekintetes Ur! X
Alulírott kéri, bogy felette hastooi é«A kitűnő vértlsxtitó labdacsaiból ismét 4. csomagot küldeni szíveskedjék.
Netireiterlgnácz, orvos.
Hrascbe, Flödcik mellett, 1887. szept bő 12-én. Tetintetos Ur!
Itten akarata volt, bogy az Ön labdacsai kezeim közé ko ra\'.tek, melyeknek hatását ezennel megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, bogy semmi munkát sem voltara többé képes Tegezni éi bizonyára már a boluk k.iit volnék, ba as Ön csodálatraméltó labdacsai eLgem nem mentettek volna meg. Az Uten áldja meg Önt ezért ezerszer. Xary bizalmam van, botry e»«n labdacsok engem is t5kél«t*sen kifognak gyógyítani, a mint mar másoknak is egészségük viwaany érésé re segítségül szolgáltak
Knific Téréi.
• Bécs-Ojhely, 1867. november 9 éa.
Mélyen titstelt
A legforróbb kSszSaetemet mondom ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éren át szenvedett gyomorhunu-ban és viskArságbaa, már életét ís megunta, melyről egyébként le ii mondót\', midőn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitűnő -• -- ¦ labdacsaiból a azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult J
Legfőbb tisztelettel
Weínsettel J sefa.
Eíchengraberamt, Gfóhl mellett, 1889. mérczins 27-én Tekintetei nr !
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ön Táléban hasznos és kitCaŐ labdacsaiból El nem malasxthatoin legnagyobb elismerésemet kifejemi ezen labdacsok értéke felett és azok, ahol ciak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen bálairatom tetszésszexinti használására Ont ezennel lelhat&l-
gennex-agy-¦ fogfájás, főfájás,
Amerikai köszvénykenőcs, Kn, legjoíí
txer minden köszvényes és csúfos bajok, bánuloo, tag zaggatás, íschiw, migraín", id falssaggatás stb. stb ellsn. 1 forint 20 kr.
Tanonhinin hajkenőes SJfÜlE f.t
mennyi bajnBveiztŐ sser i között orvosok által a legjobbnak el-
ismerve. Egy elegánsan kiállított nagy szelencéével 2 forint
Altalános tepasz^S",
Teljes tisiteleUel
Habn Ignác:
fWíihdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt 8-áo. T. Ürl
Felkérem, miizerínt aa ön vértisxtitő labdacsaiból agr cio-magot 6 dobozssj kQldeni szíveskedjék. Csakis as Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy Kyomorbsjtól, mely engem Bt éven át gfötört, megisabadattazo. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogjni, ¦ midőn legforróbb köszönetemet kife eiem, — vagyok tisztel ettél Zwickl Anna.
« --
Fzen oírtisr-Vtó labdacsok csakis a l\'serbofer J.-féle, az .arany birodalmi ajmáhor* csimsett gyógyszertárban, Bécsben 1., Stngerstraise 16. az. a. késaittotnaJk valódi minőségben, s egy 15. szem labdacsot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmazunk, 1 frt 05 krbs kerül; bérmentetlen ntinvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Aa Seaseg előhbeoi békül dérénél (mi legjobban pisViutal-Tánynyal esxk&zOitetik) bérmentes küldéssel esyfltt: egy csomag I frt 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr.. 3 csomag 3 irt 35 ar.(* csomag 4 írt iíTkr^ 5 csomag 5 frt 20 kr., és 10 csomag 9 frt 20 fcrba kerül. \' \' *
fMtr Ml. Nagy slterjedettségSi következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt ntánostatnak; ennek következtében kéretik csakis Fserhofer J.-féle vér-tisztító Iab-dsicsokat k\'.vetaj:; és csakis ások telctntbetők valődíaknak, mo-\'./*-knelt baazsálati utasítása a Pserhofer J. névaláirással fekete sz\'.r.bea é> minden egyes dobos fedele ngyanazon a!áirí.*:al vőröi sxlDbea v»n ellátva, ^bq
Élet-
Általános tisztité-só ?íí!h„-
\'Stendel Unártól. Ütés és aznrás ebekqél, mérges daganatoknál, ajjknkacz, sebes- vagy gynladc-mel! ragy más ily ba. jóknál, fnint kitűnő sser ISn kipróbálva. 1 tégely\'50 kr. Bér-mentve^7^ kr.
ragyUdUSttUl gokraét minden idnlt sebre, mint legbiztosabb szar elismerve egy köcsöggel 40 krajcár bérmentve 65 krajezár.
T~1 i fii ii nr\\\\- eá*7 álulánotan ismert kitűnő házi-szar hurut, V ¦ \' f*"ked»*«. görcsös köhögés atb. ellen I Ove-
geesk^ ára 50 kiajetár. 2 üveg bérmentve 1 forint 50 krajezár.
nesypTi r^vía \'P7***\' ciöppek). n.egrontott gyomor CaSÍÜUtLW rosss emésztés ós mindennemű al-tettt bajok ellen kitőnő básitaer. I Üvegcsével 22 kr., íl vep
2 forint \'9 ^
. W-tSI. Kitür.5 1 házi-szer a rj»si emésztés minden következményei, n. m. ¦ főfájás, szédülés, gyomorgörcs gyomorbéT, arany ér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 forint\'
Angol csodabalzsam, i üveg 60 krajezár.
Por a lábizzadájs ellen. S^^^ffi";
as aaálul képződő keUesstrest ssagot épen tartja a lábbelit és és mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobottal 60 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva-balzsam, L\'"S,3* káaS
65 krajezár. .
Helsó vagy egészség-só SL\'fte,^
rendetlen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt;\'
Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az osSferák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak, és a készletben netán nem levők gyorsan és olcsón megszereitetnek. — Postai megrendelések & leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg előre beérkezik, mely esetben & postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
¦13 nép*, élvezet- és tápszer!
Kathreiner
KBeiBB-Maláta-KáTéja
maláta kávé-izzel
fele Lbkí.év.i regétre * ícldílék hl utm llmtr-
iMli e. tiutin in Witte klll«t> i;E
.iJTlZrlZ telűlmuinatian t%
fehér csmnagokbao, kék i Ó 8 Z 6 T
nyomással és fenti léi- vérssagéuyeknél, sárgaságnál, gyomor- és idegbajoknál, nők. jegygyei ellátva. <¦: > \' gyermekek sat részére.
c,°7ok^í°."k: Katoíir Ferencz itófla, Miclei-Bécs
, . 100 gr; 5 a Kapható minden ftUzerüzletben.
Körrejtély. Érdekes, nélkülözhetted játék a hosszú \' téli estékre. A körrejtély raak akkor valódi, ha a gyári jelvénnyel, a Horgonnyal el van látva.
\'Szír meg ezer szülő dícsérőleg elismerte a híres
Horgony-Köépitőszekrények
nagy nevelési értékét; jobb játék nem létezik gyermekekésfelnőttek számárai Részletesebbet ezekről valamint a .Korrejtélyról" képes árjegyzékünkben találni, melyet minden szülőnek meg kellene rendelni, hogy kellő időben gyermekeik számára igazán alkalmas karácsonyi ajándékot kiválaszthatnak és megrendelhetnek. Az árjegyzékek ingyen és bérmentesen küldetnek azét — M>nde» kőépitősiek-xény a „Horgony" jelvény nélkül közönséges éa kiegészítésre nem alkalmas utánzások, ennélfogva mindig \' c^
|y fiichter féle Horgony-Koépitöszokrény
kérendő és csak ilyen fogadandó el — Minden fioom játékszerkereskedésben v««a 35 krtol 5 frtig és feljebb kaphatók. 183
Rlchter F. Ad. és társa, első osztr. zoagy. csáaz. és kir. szabad, k&épitő- féjfaf. sxekrénygyár
Bécs, I Nibelungenga>8e 4. Ölten, Rotterdain, London, E. C, New-York -Jio. Broadway.
Leszállított zóna ári
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
„KÖNYVES W. JÖZSE["-te OWÉ ÉMIfat
N.-Kanizsán,.ó-takarékpénztár helyisége alatti boltban 4300 kötetből álló mag;ar ós német
KÖLCSÖNKÖNYVTÁR^ T.
Leszállított olvasási díj havonta csak 40 kr., negyedévre 1 frt Vidéki olvasók kedvezményben részesithiek.
Előfizetni lehet a hó bármely napján, r V
WfW Könyvek egész nap váltiiacolr.
Bsf" A külföldi gépekre alkalmazott könyvkötészet gyors csinos és olcsó munkát biztosit.
Hangjegyet, képek, térképek, monogramraos levélpapírok 40 — egétz 80 százalék árleengedéasel kaphatok.
Nyomatott ifj. "Wajdits- József és Danielisz L. könyv nyomdájában Nagy-Kanizsán.
Melléklet a .Zalai K8zlSny* 50-ik fámához.
HARM1NC2ADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER 12-én.
bogy nejéből uem lesz cseléd s gyermekei Muüczi Lajos soproni jeles zenekara ;i \'évre
•ni regBakkofdalnintenoh — Ma re*;-j k *l nzae f.4i6-* én 1 órakor ttay helybeli egyén lovait patkoltatni akarván,.minthogy az\'udyar<*n-senkii sem\'talált, kopogtatott KojfcöTi« zárt ajtaján, s minthogy feleletet nem kapóit s az ablak is vastáblával zárva- volt, s miután észrevette, hogy lüstgoraölyog az-ajtó hasadékain lármát üt^itt. s midőn a helyszínére jöttek, az aj lót felfeszítették, óriás-füst lódult a s-o bából \\át szobában kát ágy volt eeyik ttre « ágy égett; ezen ágy előtt a fóldöj feküdt a kis leáuy, fején zuzá,si sebekkel, a másik ágybáúNefcüdiVóö, feje tompi esz közzel bezúzvaTsziirí sebben is; ugyanezen ágyban találtatott figyermek, feje tompa eszközzel bezúzva. A férj pedig ezen agy-melléjt a földön feküdt, karjával az ágyat fogva és gyomrán egy. szivetájín két szurisi sebbel, melyek egyikében egy bottór benn talál tatot\'. Mindoégyen halva voltak. Az-ágy előtt a földön egy hatlövetű for^ó piszíoly, kinem lőtt lövegekkel és evy nagyobb kalapács. A vizsgálati kö rültnéuyek szerint valószínű, hogy a férj elósszor kalapácscsal nejét ütötte halántékéul alvfe köbben, mire a nő önkivü\'eti állapotba eshetett, erre nm\'at az ágybaní rendes fekvése és mert védekezésnek >emmi nvoma és á férj azu\'án bánt el a gyermekekkel -és magával és az-üres ágyat c-afc azér. gyújthatta meg, hogy a fü st halálukat biziokbban elősegítse. Az orvosok véleménye szériát az ütések és\'szúrások jellege szerint nem voltak okvetlen hilá^ losai é.% a fuladís lehetett á* közvet lefrf hilál ok. A férj cselekményén kivül idegeti egyének által cJkövete\'t gyilkosság eíet»\'ki rr.ártnak lárszik. ¦\';
Atittlyezés. Kéthelyi József bád a.tíy, mfpt" alti.szxi iskolai^ parancsnok Papiról f.ú,i- E*erszegre áthelyeztetett. *¦ W — ^ Tarssst-stélye a nagy-kanizsiai első maeyar atztaitátsaságnak Pintér Sán (1 ir vf^id-e Öjében amit vasárnap kitűnően sikerült. TU/.ia jövedelme 42 Irt volt. Fe lülr-zetők név.-orái jövő számban közöljük.
— Torma Imre, ügyessége, — élénk íür.\'éíége — és tisztességtudó bánásmódjáról jimtrrt -föpicczér a nemrég a „Po! gén E-jvlét" vendéglőjének önálló bérlője lllatkó Janosruráltalaz ilrany Szarvas szállódi \\ezetésével bízatott meg. Meg-wagyeak pyörödvei -hogy\'"-a jóhrfü ¦ nagy vendig ö fe>ű^yelete jó_kezekre bízatván miod a közönség megelégedése, mind a bérlő bizalma .méltó tápot nyer a rend- és előzékem*, pontos szolgálatban.
— Gyászh r Csesznyák László kir. tanac-os, a keszthelyi uradalmak ny. kormányzója a közélet jeles és köztiszteleiü tagjt S/omriarhelyenhirtelen elhunyt. Temet é^e Keszthelyen nagy részvéttel történt Béke hamvain.\'
•— Nyilatkozat. Tékinteitel azon téves magyá^Vokra. mintha az I8\'J2. évi jao«.ír hó % én az „Arany S\'.arvas"-hoz ívimzrtt száilüda nagytermében, a szolgálatban megsérült estiem nyugdijképes vas-nti a kaimazottak özvegyei és árvát támo gajá&vrj tartandó zárikörü tái.címulatság nem a helybeli iva-uti tisztikar által rendeztetnék, a rodeitobizotthá-r kötelességének tartja kinyilatkoztatni, hogy ezen mulatság az összes va.-uü altisztek által leudez\'t tik. Nagy-Kanizsa 1S9T. évi de-c ember hó 10 én. A rendező bizo\'ísái;.
— Nepi biztosok e héten a népkonyhában : decz. 13 án„Bettelheim Sa-inűtié Frsebe) Jozefin. 14 én Löwy Adolf né,
liiau Eri-estin, 10 án Schreyer Lajosm üold\'teio Einilia, 17 én\'Grüuhut Alfredné Fi>c(ier Elvrra, 18-án Nábraczky Lajosné. K-ttz Araiíka. és 19 én\'Roswiberg Izrae ué. Weisz Karó:in
— Van szerencsém! Hova siet
Nagysádf-Kohn és Kreiner üzletébe megyek. Szebbnél-szebb tárgyakat láttam ott, melyekkel gyermekeimet és j\'érjemet. akarom meglepni. — Ha megengedi Nagysád elkísérem;, én is éppen oda szándékozom, megtekinteni a> báli idény újdonságait.- melyek csakis Kofin és Krei neméi kaphatok..
A legfinomabb pergetett Ti-í^agmez, 5 kilós poslabÖdünké-ben. bérmentve 3 írtért mindenkor kapható Fránzen KibUy méhésznél ^ombolyán (ToroaUl «.)¦
— Megyei r. k.A yala-egerazegi Wyi vatutön waggonMányról panauzkod-^k- - Tapolczáa trétíbóJ egy kis leányt ijesztgettek s emiatt ottet halálán van. — Keszthelyen decz. 4-én 8 be\'yen volt betöréses tolvajlás. — Fodor Ferenc* «sm wkA tanító a b.-föredi ízeretetház egyik •yátitanitói állarra kineveztetett ,
rt Hazai r. b. Esztergom város hal-8z»<zezer fros ka>zárüyát épít — Az fcntienza bazinkban i» terjed- — Uj ste-Pe-i püspökké Szmrec=i«yi PáispUkauo-jok oeteztetett ki —_ké**K9* Kirélyuéuk h\\za érkezett — L\'bgtneeyében tgí Hbbi bslál&kor. r-ag^atijfák, Umy k#fe#stésy Tolt M r^SSSSimu ettemetni.
Amerikába megy. — Jókai Mórt a tud. Akadémia másodelnökévé szándékoznak megválasztani.A O. K. E. már 25 ezer frtot gyümölcsöztet egyik fővárosi takarékpénztárban.
— Külföldi r. h. Londonban. ^76 sziuház vap. — A dán királyi pár arany lakodalma 1892. május 20. án lesz- — Dom Pedro Brazília excsászára Parisban influenzában meghalt 00-dik életévében. — A bécai Kari Theater Cstky darabjninak előadására készül. — A német császár a tavászszal Pécsre jő-
Karácsonyi ajándék.
Uj Srom, vj good. Ki ec istí-i\'"dtk minden évben a karácsonyi flr>népeket mepflöiö-lég. A karácsony firömet előtt goad, liípren-hogy mio5 ajándékkal lepjflk meg ked-vetetoket. A;.\', biiszük, h >gy b gondok t-losi-latiiára alacti kit ciceronék miiidvnütt azí-\\esen fogadott randegM »«.
Reális korunk mlndtio terén igjt-kiaik r. a kelteméit a btsznoiaal egyeifteoi ¦ ily rüé-don a karácionji ajándékok torában egyre nagyobb tért bódítanak a használati és tzi\'.l-tígleii blikkek. Férfi rokonaink, barátaink és jó ismerőiem knek nem csekélyebb oromét okoznánk bizonyára valamely ierfi divatczíkk álul, mint ha a már agroiiT&riált penr- vagy dnbinytárciákkal lepjQk meg ftkét Eliamer\'t dolog, hojry a füvároti B(raefafeld Sxig-frid éi fia férfi.divatáru catf&fy. Sídor-ntcza 10. *t.) « téren jelenleg a legelaSk éj legünf-ycu-bak egyike az egész monarchiában, .mely mindenből c>ak a legjobbat és legnjabbat tartj* é azolidságáról 35 éves mnltja k«-setkedik. A ¦yiiég páratlan gazdaaigu raktárából, mint ka-lönöaen alkalmas k*r*cionyí és ujéví aján lé-kokat, a következőket rmlitjök fel: minded-féle aiebkendSk dtszmonotcrammal t* eredeti Csimerkivaráasal, sxép és igen finom férS- és nöi harianyák selyemből és fii d\'Écone-ből, mindennema kettyuk, sétabotűk. férfi- ét nSi-esernyők arany ét etü.v. fogóról monogrammal bevésve, kéielŐgombok, nyakkendőluk, illatsaeéek stb. óriási mennyiségben ét királó iilétsel egybeállitvs x legújabb divkt sterint, mi végből a czég egyik fónOke ép mott tett hosszabb kQlfoldi utazást. Árai a legolcsóbb in:"".árakéval venenyeiuk, de a nagy ktllftnb-*eí í*l> b°gy itt a legjobb árut kapj* a vevő ugyanwért a pénzért. A czég ezáltal lehetővé teazi a szerényebb módú fé.-áaknak is, hogy mindig elegánsan, a legnjabb divat szerint ¦ a mellett olcsón úllCzkttd-besienek.
A tág lelkiismeretű kQlfOJdi gyiripabidő-kozonkint el-olárasztja hazánkat logtöbbizSr silány, vajmi kevetet érő áruikkal, melyeknek azonban óriási reklámokat csap, bogy a leony-nyeu hivő közönséget lépre csalhassa. Legújabban ma\'áta kávé.al próbál szerencsét egy Bécs melletti sy\'>ns, amelyről ast állítja, hogy az ¦. táp- és pótkávék „non plut Ultrája" a hogy világboloaditúa könnyebben sikerükön, a vizkuráa jámbor, jessuita: Kneípp nevét is kikGicsQnbzte portékájának. Pedig as egész kikürtolt újdonság, sscliden szélra, nem egyébb humbugnál, a növényi anyagukból jól készített pótkávé legjobb a maga tiaz-taságabm. Nem is hisszük, hogy ez a malilakivó nevü surrogatum nálunk egviUalán elterjedést nyerjen. Házi asszony ninksr-józan felfogásuk és kiprébáit basati águk megfogja menteni attól, bogy a nagy banga reklámnak felöljenek és pedig annál inkább, mert tudják, hogy aSzalady Antal fővárosi pótkávé-gyároj á lal felulá.t ét kóitített S z a 1 ád y-kávéban o!y magyar ípsxczíkket bírnak, mely jóságra az összes kul- éi belf&ldi pótkávékat felülmúlja s e mellett nem drágább azoknál Sfalády ,(lnngária-káré\'-ja pedig mint láp- és gyógykávé már étek Óta nagy kedvel (jégnek Qrvead és orvosok által is ajánltatik. V. kávék jóságát számos kiállításon (.183?. évi orsz. kiállítás, d-ési, pécsi, aradi, lüttichi marsoíllei, bécsi, brOsseli s leg-utóbb komáromi és temeivárif nyert eltöreudu kitaatetéseken kivUl igazulja nagy elterjedtségek ugy ítinon, mint » kutfóldöj. Karácsonyi ajándékul legyen szabad a magyar baea minden hölgyének figyelmét ismételve fslbivni Szaiády kiiduŐ kéjzitményeir* azzal, bogy midőn e czikkek pártoiáia által önmaguukoak \\VoHbt-4fJ] Fanni, 15-én OíZeszljj Atttalné\' I bawailiiak, a nemzetnek is azolgálMOt tesz-itian limaiéin iVí i« C»kr „íJ^x"~lJlek az^edaig kdltöldre vándorolt tekintélyes
ktTZTígyon megmentése által. Aki még uem ismerné e ki :un<i-magyar gyártmányokat, Sza-lády ur bárkinek ingyen és bérmentve kfild egy próba csomagot, akí ez iránt hozzá (And-iássy-ut8G íz ) fordul.
Kint iiltyol a, igéi, dúdolni kémény; csikorog a kittgém, beüt a meleg szobában pedig melodikus zene hangjai mellett megnyílik a gyermekek földi paradicsoma: a.karácsonyest ctiilogű. :\'á áv*l • kedves ajándékaival. A melodikus bangók a karácsonyfatél erednek, melynek talapzatában egy zenélő mS van el-r«jive, mely egyúttal a fényben uizó karácsonyfát u körforgásba bozaa. Ka elmés találmány SteinTÍT.rg Ármin é« testvére fővárosi hangszerijiaros csókét valja mesteréül, akiknek ki-repeai ttl Sri. ta alatti elegáns hang-SZerraktáruk uemnak if, hanem ai agész mo-narebiábau effika a loguaeyobbak és legdí-¦sesebbejtnek. Az oiiaua f*-, rés-, luvd- é| ˇonós kaaieaerak mellmt sok fajtája látható itt as ujsbbafi aagjoa kedvalt mechanikai h a ii g . » c r v k n <¦ m.iut: Ariston, llorolon, I\'hónis (órcítottikkat), Mauui<au, Jyi>houíoa (ónuiiik^dojKola, tH-.-.haniUí caisibalom, •••¦>¦ li zongora ás a legnjabb Mtuiamr Aristou (csak Ü frt.írü kr.) Kiváló alfluyuk e baugsa-raknek, hogy tbinmtuemU >eua( titdíkítitt i\'«m ltja-xytluak • Uikna i. kUayéu Jtfahalja velők a Ugsgabti aonedarabnkat vágtáiéi; asásabauj igen alkalmasak e baugwerak hasi utulawi: gok tartású\'- • a n.i in, aráayUl >«"> olaaók, Valób«» •o«l\'b *» í°kb »jA»4éit*t senki »«w vehet, mint ha • r-»«í «»«dsg rakláribúl v*
gjaíval. A pazarol magrakott t\'rmek agiazen egy mSipari kiállítás benyoinását teszik ráak ¦ a tok u) és elmés karáctODyt tárgy egész külön kirácsonyi bazárt képez. A exég czikkeioek aagy sokaságából mntatőnl aoro-Icnk itt fel néhányat. Ilyenek; iró- és dohányzó, háztartási, varró- és toiletto-caikkek, melltúk, legyetők, kaj^kek, albánok, porczal-láo-, majolika- é* broas-diaztárgyak már 30 — 40 krtól fel 10U frtig, angol ezüst • tárgyak, öiükns naptárak szép képcVen\' pántlikával 1 frt 15.kr ; a karácsonyfára : elégbetetleo csillogó k&rargouyta díszek, gyertyáctkák, lam pionok, szines csengők, bonhonierek, lebegő angyalok f. —10 krtol felfelé Ezekből ajánlatos egy fára való kollekciót ret.d»!m 5, 10, 15 vagy 20 frtért. Továbbá fiuknak és lányoknak való mindenféle tanulságos- é* mulattató játvkok: Képei könyvek, konyháéitények. na-, babmorok M) krtól 10 frtig, építőszekrények 3 > krtól 15 frtig. tóthetetlen és francain babák C0 krtól 50 frtig, összeállított tombola nyeremény tárgyak 5 Ifrtél fel\'f-Ié, kedélyderitŐ, meglepő, tréfás csikkek 3» krtól 4 frtig tu*e-lomjatékok 20—50 Úrig, uj aranyoz, i, roely-tyel szobrot, avult kép- és ttlkörrámát újra , lehet aranyozni 80 kV, tserencse-dinnócskák>| újévi ajáudékn] 30—2.15 €_tig, továbbá utazó csikkek, torna-, vivő- é» ^diszeszkőzök, kor-caolyák aVbO-S-50 frtig, stb Ajánljuk olvasóinknak, hogy okvetlenül bozas:ák m«g a őségnek mcit kénOló nagy képes árjegyzékét t ha azt megkapták( tegyék meg azonnal meg endeláseiket. Még csak annyit, bogy az esetieg izeg nem telelő árut a czég sziveaan kicserélt vagy visszaváltja.
Bámulatos, hogy a papír-ipar a szép és hasznos tárgyaknak mily változatosságával ki-tiálaozik karácsonyi és ujéví ajándékul. Pedig csak egy pilisutást kell vitattok egy oly előkelő czég üzletébe, mint a Orad) P. Adolf ! fővárosi papirkereakedöé (Hatvani-utcza 1B. ss.) éa valóban csodálat fojjr- el\'a papir- és vele rokon iparágak óriási haladása felett Szolgáljon némi tájékozá-nl néhány eztkk a Gradl-czég rsktárából. Ezek: finom levélpapírok és b\')leu-dou*-k papír, telyem ét pltts cartnnokbau, iró és rajsszerek, íróasztal készletek bronz-, nikel- vagy najolikáb\'ól, levél-nyomók névjegyek, uregfestésseti utánzatok, lényképek, metszetek, tzinnyomatok, auqvel-lek éi eredeti olajfratmények diazes keret-k-ben, arczképtartók és keretet"*f*-, fém- és i.ikelböl, albumok, fényképek, költemények é< emléksorok számára s mindenféle karácsony-fadiszek ét csecsebecsék. Egyike a legkedveltebb újdonságoknak a zoffláocfestéihe* való doboz és előrajzolt agyagtárgyak ; ezeket kű lönösen hölgyeinek ajánljak karácsonyi ajác-hdékal. KréUrojzokat is készít a czég fényképek után életnagyságig művészeti kivitelben, melyek igen kedves karácsosyi meglepetésül kínálkoznak Vidéki megrendeléseket a czég gyorsan és pontosan teljesit.
Szép a karácsonyest o t, .hol szülök és \'okonok ép és egészséges gyermeket örömteli ujjongásában, vidám kacsájában s mosolygó arczaiu gyöoyö ködbetnek. De azomiru éa ö.Rmtelen Ott, hol betegség lakozik a házban, tiol a gyermek b<rtt>g, erőtlen, vézna s örülni sem tnd a aok szép karácsonyi ajándéknak Sajnos, hazánkban nagyon is gyakiríak a * gyermekbetegtég -k. Angolkór, górvély, vór-szegéjyiég, bágyadtság, idegesség, álmatlanhág s általános gyengeség gyötrik 3. picziny
, testet és fektetik igen gyakran korai í tUláraköteleztetehátasitllóket Harslin j Károly fóvárosi gyógyszerész, aki hosszai i k sérl elesés Útin: vasaa p bosph or-pit-lillst név alatt oly kitűnő gyógyszert állított : elő kellecnss izü konserv-ezukor alakjában, melylyel a nevezeti bajokban szenvedő gyer-m-kéknél a Jegfényesebb gyógyeredmény^ket érték el. A karácsonyi uauepek slkalmáböl felhívjuk a szülők éa különösen as orvrsok fi-, gyeimét e jeles gyógyszerre, mely a fővárosi ; gjermekkórhátakbas és családoknál egyaránt ! ki van próbálva. Hason)¦> kitűnő szer Uazs-| linszky vasao pep t on-co a¦ er v e a vérsse-| gétiység snoak következméayet (sápkór, míg-i raine, rossz emésztés, álmatlanéig, ideges iz-! gatottság, izzadái stb.) ellen s már egy két j doboz elfogyasztása után meglepő az eredmény; sósavas p e psi a - pat zti 1 láj a pe-! iíig nurídeofélo gyomorbajnal bizonyult ig-*n ji : natásuaak. Míudezeu készítmények, melyeket az Ssszca budapesti orvosi szaklapok ét szak-\\ körök a legmelegebben ajáulanak, a feltaláló-, iiil: Sándor-tér 3 sz dobozonkint (egy hétre ! való) 9) krért rendelhetők meg.
tartalommal, díszeden kiállítva. Szerkeszti és kiadja: Gonda Béla műszaki tan^ctos, műegyetemi m. tanár. Eiöfi <eté-i ára: »%é&z évre 12rffe; félévre 6 frt Előfi eté.ek a jövő 18.-? \'éi évre már most elfoyad a kiadóhivatal, (Budapest IX. Lónyay-ütcza 11.) Ajánljuk e 15 év óta fennálló szaklapot a gazdasági és mü/^aki haladá - iránt érdeklődő,n ü>elt közoaség avives figyelmébe és lámoasiásába.
— Az állami ipariskola ij»z*.itó ságálól Bu lapestről a követhezö sorokat vettük: A locomo&il- és cst-piögépkezelök tanfolyama, melyet az állami ipariskolánál a Nagyméltó-Uigu KereskedeiemQcyi m kir. Miniszletium rendez, j mu.ir hó 2-áu nyílik me(t, s mfírczius hó végéig tart. E tanfolyamot, a gőzmozdony (locomobíl) és a külöiuböíő c-éplösépek szerkezete és keíeléief\'tg tsnittatni Tanulőkul felvétetnek a IS. életévöket betöltött, írni és olvasni tudó önálló lakatosok, kovácsok ,s a külö\'ibözö g>m gyárak főbb munkásai továbbá gazdattszt-k, birtokosok, géptu-lajdoroíOk. A belépők erkö\'cii .bizonyítványt tartoznak előmutatni, a nem önálló muukások ez«ukivQl — ha munkában álla nak — a mnnkaadótóí kiállítandó munka bizonyítványt, hí nem állanak munkában, munkakönyvüket tartoznak benyújtani. A tandíj 5 frt, a mit előzetesen, a beiratkozás alkalmával kell lefizetni. A beiratá-^ok f. évi dec/.eraber 15-töI január 2-ig tartatnak az intt\'zet helyiségében (Budapesten, VIII kerület, Népszínház utcza 8. szám) Vidékiek a tandíj bekü dése mellett levél ben is beiratkozhatnak. A vidékről jövő tanulóknak csak január 2-án kell szemé lyesea mesjelenniök az intézetben.
— Tábori Bóbert „Átalakulások\' czlniü lesujabb regénye jelent mrg a napok\' ban a .Képes C-aládi Ltpok" kia óbiva-lának kiadásában. Nem szorul Tábori e regénye dicséretre, meíjettyezzük azonban, hogy jelen műve a legsikeraitebb alkotásai közé tartozik. A mü a „Képe* Családi\'Lapok" szokásos díszes kiadása bao jelent meg, minden könyvkereskedésben éi a „Képes C-aládi Lipok" kiadóhivatalában 1 frtért kapható. Ha hozzátesszük azt, hogy a „Képes Cialádi La-pok*-ban évenkint négy ily regény jelenik meg, továbbá azt, hogy a „Képes Családi L?p>k" elöfi/eiőj» a fél évi 3 frtnyi előfizetési összeget 30 kr csomagolás és po ta-rJijjal együtt egyszerre beküldi ugy ngyan-ojyan \'i regényt kap jutalmul in»yen, kovetkezéskép be kell látnunk azt, hogy a .Kép *s Családi Lipok" o y kedvetraény-bqn részesili előfizetőit, mely kedvez-
Irodalom.
Ezen rovatbin megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők Ifj. Wajdlts J. és Danlelisz L. jkőiyv-, papir, hanejegy és hmeszer kereskedésében. Fö-tér, ó-takarékpénztár épület.
ragból a talajdu-jii klpet árjegysáVat-kudásbou jdeut meg
.... egy aaép haug uok harkÍRak maghi
H\'.l, lUtijf i.ÍM,|.....L
egy általáaok, egy khjóu hamouikáml a egy a me\'beuíkai ntüfekrőj ás aenálŐ pi.
oly gazdagságai e* toitíii^é^ * karácsonyi ajándékul alkalmas tséf és faastuoi Urgyakn»k rajóban atthol sem találjuk, mint iíeiiLii t \',. j „ ,- llarattya-Btuza I. asám. alatti műi ari csikkek raktárában. A hasai ¦V-\' l«IJf"|Vb cjijkirat üiu*ui-.i. ftf a.if«a: nata, *«f oi, i-t.»í.i v*i.is.iüi a kajaii : uru, j*j-tí.. kínai mü>pu esarnyi aokfáluélfl Ur
— A „Gazdasági Mérnök zsebnaptára* 18U2. évre legközelebb megjelenik a következő tartalommal: Naptár. Fo.-ta és lávinUi szabályok. Bélyegilieték: ok mányokra, építési tervekre, vállalati szer-zödé-tekre, keresetekre .-Ib. Mérték és suly-átszimitó tábláratok. Kú.földi mértékek, súlyok és pénzoemek. í lom érő fokok öjsze-htaonlítása. Hazai szenek melegfejlesztő ereje. Tájékozó a gőzkazánok megvizsgálására. ~ Arroentesitő és vizszabályozó társulatok, azdV áriere. töltései és csatornái hosszt. — Útmutató a hajózAsi enge-
délyezés és hajózási szabályok tárgyában. A hazai hajózási utak hossza. Hazai hajózási vállalatok s azok közös állomáoya. A hizai hajózási utakon lévő hi-lak méretei. Hazai fol>ók kis és nagy vizeinek nagysága A fiumei kikö\'ő berendezése és bér-illetékei. -- Építészeti munkák díjszabályzata. Adatok gazdásági épületek e.helyeseiére/ éa tervezésére. — Tájékozó a találmányok a/abadalmazt&tására. Szabadalmi dijik bel- és kü földön. \'— A hazai vasuUk hossza. Vasúti személy és átudij-ttáte ek stb. — A zsebnaptárt a .Gazdasági Mérnök4 rendes előfizetői ingyen kapják- A „Uazdaaáfi Mérjök" közérdekű tfftzda&ági és utúizaki hetikp, megjelenik ttÚBdea TMirup. uazdag és változatos
¦rba. | menyben még egy külfődi lap sem részesíti "ky. előfuetöit, holott annak nagyon küídertie kell, hogy utat törjön egy magyar család asztalához. Részünkről ugy a kitűnőén szerkesztésű „K^pes Családi Lapokat.\' valamint a kkdásábatt megjelenő regényeket a lesjobb lelkiismerettel aj tnljuk oiva ó uk figyelmébe. Előfizetési ára: egé-íz évre 6 frt, félévre 3 frt. Kiadóhivatal Bud pest. Nagy-Korona-utc^a 20. sz.
— Az Ország Yiiájr, Benedek Elek képes heti lapra az újévvel a XIII. évfolyamba lép s ebből az alkalomból az előfizetési árat 10 frtróijS frtra szállítja le. Mindazonáltal megmarad eddigi terjedelmében, sőt uj évtől kezdve díszes boríték ban jelen meg. Az Ország-Világ állandóin két regénytközöl s újévkor Beniczkynétő kezdődik eíyxregéiiy. Évenkint hat mü nitrlrekleiet ad kiváló magyar művészektől és az ez évi mü mellek leteket, melyek Benczúr Gyula, S.tureczky Döme, Tolnsy Ákos. Eiseuhut Ferenci, Basch Gyula és Vas tagh Géza festményei u\'án készültek, ingyen küldi meg az újévkor belépő előfizetőknek, nemkü öobeu a karácsonyi számol i.J, mely a Petőfi Társaság tagjainak árcz-képét, arok dolgozatát tartalmazza, ezen kívül több ismeretlen Petőfi relikviát továbbá 15 -20 kiváló magyar művé&zfest-ményének másolatát Az Ország Világ rendes munkatársai; Agai Béla, Abouyi Árpád. Bársony Ltváu, Kocb János, Karcrag Vilmos, Kozma Andor, Kürthy Emil, Márkm Miksa, Nyári Sindor dr., Síécsi Ferencz, Törös-Tivadar és Virág Béla. E mellett a régibb és ujabb gárda minden tagja ir az Ország Világba. A heti krónikákat állandóan Székely Huszár irja, kinek krónikái országszerte nagy népszerűség nek örvendenek, olvasóinknak melegen ajánljuk a legnagyobb és legszebb magyar kép -slapot megszerzésre. Az Ország Világ a szó ig&z érteiméhen, a művelt magyar
családok lapja, melynek egy művelt családnál sercivoina szabad hiányoznia Előfizetési ára egész évre 8 frt, fél évre 4 frt, negyedévre 2 frt egy bóra 70 kr. A kiadóhivatal (tfud»pest, Kecskeméti utcza 6-ik szám) kívánatra ingyen küld mutatványszámot
— Bemek diszruú Divald Károly fiai múíntézetébea Eperjesen megjelent „Ámor és Psyche* rendkívül díszes kiállítású mü. Hammeriing után fordított t Ábrányi Emit, 6 fénynyomatn műmelléklet tel és 36 illusztraczióval fényes bekötésben ára 12 frt.
—Toldi Lajos könyvkereskedésében Budapesten II. ker. fóutcza 2. sz. Nágei Bernát utódánál megjelent a „Skiaskopia\'
(Árnyékprőba) czimü igen érdekes füzet, irla dr. Hoor Károly cs. és kir eiredorvos, egyetemi magán tanár, a 17. sz. helyőrségi kórház szemészeti osztályának főorvosa-Ára 36 kr. A kitűnő szaktudoffi-inynyár-in 3 díszes kiállítású könyvecskét ajánljuk a tudományos körök figyelmébe. -
— A „Vasárnapi Újság" deczem-ber hó 6-iki száma a kővetkező tartalommal jelent meg: ,HunfaIvy Pál." (Arcz-képpel.) Dr. Véczy Jánostól. — ;Elme-gyek én ionén. ..." „Párisi hangok." Költemények. Szabolcska Mibálytól. „Az avarfü " Rajz a népéletből. Irta K. Már-tonffy Imre. — „Vázlatok a franczia forradalom történtéből." (Képpel: Átkelés a SzentBernát hegyen.) — „Henrik fo-berczeg és Vaideck bárónő." (Arczképek-kel) Marcziányi Györgytől. — „A két protesiáns egyház örömű*nnepe." Révész Kálmántól. — „Az 1791. XXVI. törvény-czikk néhány alkotója." (Brunzwick József, gróf Ríday Gedeon, báró Prónay László, i\'rményi József, gróf Teleki József és Tihanyi Tamás a rcz képei vei.) — .Szabolcska Mihály." (Arczképpel- Dr. Sebestyén Gyulától. — „A téli kiállítás a műcsarnokban." (2G festőművész és szobrász művészek rajzaival.) — Irodalom és művészet. — Közintézetek és egyletek.
— Egyház és iskola. — Mi njság. — Egyveleg. — Sikkjáték. — Képtalány.— Halálozások. —Szerkesztöhmondani való.
— Heti naptár. A „Vasárnapi Ujságc előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Újdonságok "-kai együtt 8 frt -^Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadóhivatalá-(Budapest, egyetem-uteza 4. szám.) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újsága magyar nép számára,félévre 1 frt. A „Vasárnapi Ujság"-ból uj évtől kezdve albumszerü díszkiadás is fog megjelenni a legfinomabb vastag velinpapirou, a mely díszpéldányok ára két annyi lesz, mint a rendes kiadásé.
— „Tréfás számtani feladványok gyűjteménye" czímen egy rendkívül hasznos és mulattató, díszes kiállítású könyv hagyta el a sajtót A kar-xsonyi és újévi ajándékozásra szánt könyvet Kökösi üitók Mór irta s nála rendelhető meg Pozsonyban. Ára 50 kr. A könyv hasznos vo\'tát bizonyítja az "a körülmény is, hogy négy év alatt négy kiadást ért meg. Nemcsak ez ifjak, hanem más korbeliek is nagy mulatságot szerezhetnek maguknak e könyvvel, amely a mulattatáson kívül\' az által válik hasznossá, hogy komoly alapja is van. A tréfás alakban fölvetett számtani feladványok magyarázata, megfejtése gyakran komoly számtani müvekkel van összekötve. Az ifjúság szereti az az ilyen tréfás feladványokat, magányosan vagy társaságokban elmulat rajta s a megfejtésnél édesíti elméjét A példák a legegyszerűbbtől a legkompli keltábbig váltakoznak. Néhány zofumát is találunk közöttük; igy aZeno-félét Amazok könnyebb megfejtése kedvet ád ezekhez s a kíváncsiság lassankint belemélyed a felsőbb számtani müveletekbe is. A példák néha egész lö^énetek, néha kellemesen perdülő versekben hangzanak. A szerző általánosan ismert jeles tan férfiú lévén, a paedagogiai szempontokat mindig szem e őtt tartotta. Azt lehet mondani, hony a könyvecske a számtan nép-tzerüsitésének kitűnően meg-irott segédkönyve. A tanárok és a tanítók is nagy sikerrel használhatják tanításaik közben- Ifjaknak és más korbelieknek is-melegen ajánljuk e könyvet Ugyancsak Orbók Mór szerzőnél recdelbetö meg a „Tréfás rajz- és mértani feladványok gyűjteménye* is. Ara 50 kr. .
\'— Verne Gyula ősszegy. munkáiból már az 5-ik kötetet kapjuk meg „Eisler G könyvkereskedéséből Bpest,Andrássy-at 43-sz. Az első kö "etekhez Osonlóan pazar kiállítású könyv a lángé^u írónak \'„Öt hét léghajón" czimü müvét tartalmazza és Verne jelen regényében is mag vannak mindazon kellékek, melyek azt utolérhetetlenné és páratlanná teszik az egész világiro Jalomban. Ezen kötethez „Esy dráma Mexikóban" van adva függelékül. Verne müveinek fordítását Zempléni P. Gyula végzi, kinek jeles fordítása hiven adja vissza Verne nyelvezetének szépségeit Megrendelhetők minden hazai könyvkereskedésben. A kötetek fürzve 80 kr., diszkötésben 1 frr 20 kr. *
— Eisler G. fővárosi könyvkiadó hivatalábt-i megjelSnt Verne Gyulának „20 ezer mértföldnyire a tenger alatt" czimü két kötetes nagy műve, fordította Znmpléni P. Gyula. Kiállítása az eddigiekhez hasonlóin szép. Naay dicséretére válik Eisler könyvkereskedő urnák, hogy ily gyors egymásutánban Verne Gyula nagyszerű munkáit felette jutányos áron adja ki. Felhívjuk, különösen az ifjúság figyelmét e müvek méltó pártfogására.
— Uj zenemű. Czime: „Rózsa csárdás." Zongorára szer/ette Báró Kemény Ilona, az erdélyrészi arisztokráczia fenkölt szellemű kiváló tagja. — Szerző a felette diszes kiállítású müvének összes példányait a magyar nemzeti közművelődés egyik harezosa, a Szilágyvármegyei Wesselényi Egyletnek teljesen díjtalanul, minden költség megtérítése nélkül itea-
HAKMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBEP. ii-én
gedte. — 1 írt 10 kr előleges beküldése mellett, mely esetben a mű bérmen\'ve küldetik meg, megreodelhetö a Szil ágyvár m««^*i Wesselényi Egyletnél — Zílahon. — Elámsitók a példány készpénz fizetés melletti átvétele esetén jelentékeny kedvezményben része-síttetnek. E mű megszerzését mér csak a jótékony czél érdekében is olvasóink szíves figyelmébe melegen ajánljak.
képen Hungária védssszonya a Reform zászlóját átadja Szapíry Ciyula grófnak, kit miniszter tírsai s a reformpolitikusok környeznek, a távlatban pedig Szécbenyi, Deák és Andrássy mellszobrai látbaték.
— Uj magyar lap több száma érkezett hozzánk Amerikából: „Szabadság" a czime és Clevelandban jelenik meg beteu-kint kétszer. Tartalma tömött és változa-,. Ara egész évre 7 forint ..Felelős szer-
- Í«^;.ro1rtóg üSbbk\'orITÖr.| ke.z.5 Kohinyi Tihamér Üdvözöljük az .i . /7lo7, !ai iuRfiiíl - Irta Hóké nj kollegát a messze távolban! ténelme 1820-tol 1886-nj). \'™ ""se _ Megjelent ésbekölde\'nttbozzink Xajos- «imü munka ugyében^arroUrteJ °efrám kath. ^UzbirF irta
iadálynem görditetett; mert a boldogult Ara Irt k« f B rílogatott
«rzö munkáját halála előtt Jüval átdolj - »^|^^ /„ gozaUira" elö-ozta Az érdekes kort "W.rojeles m,,ka >m„os sz^e, irooal g ^
, ivrefog terjedni, előfizetés, «r i<ak , nze és. \'^™L6iel E,5fize. "^.SS SSh fr^Í^z^t^éldányrajo^, piros rá-
az Iskolai Sifemle\' előfizetőinek ¦\'0 kr; tebát oly csekély, bogy barsi is megrendelheti, ki hazánk történelmeiranl cíak egy kissé is érdeklődik. Előfizetése ket és megrendeléseket még mindig elfő
szonba kötöttre 80 kr, diszkötéoüre 1 frl 20 kr. Előfizethetni postautalványon a s7erzőnél. A bolti ár magasabb lesz. A Vig perczek\' Karácsonyra jelennek meg
gad az B---------
Csurgón .(Somogyvármegye.) A maguk részéről is a legmelegebben ajánljuk e munka megrendelését olvasóink figyelmébe. Mutassa meg a nemzet müveit olvasó-közönsége, bogy hazánkban nemcsak a többnyire selejtes füz-tes vállalat, de a komoly munka is talál még pártolókra és olvasókra.
— Az Athenaenm „Reform naptára." A naptárirodalomban szokatlan jelenség a „Reform-Naptár-, mely most jelent meg az Atheoaeum kiadásában Porzsolt Kálmán szerkesztésében. Politikai és szépirodalmi tartalommal jelent meg az uj naptár, de nem pártpolitikai tartalommal, mert az uj vállalat a reformpolitikát szolgálja, mely a pártok fölött áll, s igy á naptár egyforma elismeréssel szól ügy a «zabade!vüpárt, minta nemzeti párt, a függetlenségi és 48-as párt és a $8-as pártkör ama tagjairól, kik a reform politika terén érdemekét szereztek. A naptár első része politikai s a második része szépirodalmi; amaz a legkiválóbb politikusok arczképét és életrajzát, emez pedig a legkiválóbb írók dolgozatait tártai, mázza. A király, arczképe nyitja meg a -.ort s ezután külön csoportokban ismer-1 tetvek* kabinet tagjai, a képviselcház* elnöksége s a képviselőház egyes bízott ságai. Xyolczvanőt arczkép és életrajz van a naptárban s ezek a következők: Szapáry Gyula gróf miniszterelnök. Baross- Gábor. Bethlen András gróf, Csáky "Albin gróf FVjérváry Géza báró, Josrpo-wcb Imre, Szilágyi pezsö. ifj. SzÖ^yény Marién László, Wekerle Sándor minisz-\' terek: a képviselőház elnöksége: Péchy Tamás elnök. Andrássy Tivadar gróf és Bokros Elek alelnökök: az egyes bizottságokból: Almásy Géza. Andrássy Gyula grvjf Apponyi Albert g:óf, Asbóth János, Ábrányi Kornél, Beksics Gusztáv, Berze yiczy Albert, Bolgár Ferencz, Bölöny Ödön, usbach Péter, Chorin Ferencz Csernátony Lajos Djrányi Ignácz. Dárdsyj Sándor, Dessewffy Aurél- gróf. Emicb sorsjegy és
Gusztáv. Falk Miksa, Fejér Miklós, Feny- !56 db. értékesebb könyv
Ajánljuk.
— Alig jelent meg naptár, melynek szerkesztésére oly kiváló gondot fordítottak volna, mint a rKépes Családi Lapok" 18ít2 évre szóló naptárára. Birtokunkban léién e naptár egy péidánya, alkalmuak volt meggyőződést szerezni arról, houy e naptár a várakozásoknak megfelelt. Szépirodalmi részét Tolnai L., Dalmády GyÖzö, gr. Zichy Géza, Rud nyánszky Gyula, Beoiczky-Bajza Lenke é5 több más jeles iró és irÓnö müvei gaz-dagi\'jak. Mulattató apróiágai között megtaláljuk mindazon szerelmi bohóiágokat. melyek a „Képes Családi Lapok\' zö\'d boritékának tulajdonképeni tárgyát képezik. „Gazdasági és Kertészeti részek" rovatai főleg a vidéki háziasszonyokat érdekük, amennyiben e rovatok felkarolják a gazdaság és kertészet mindazon ágait, melyek a vidéki báziasszonyraszinte elkerülhetlennek tűnnek fal. Orvo;i tanácsadó czimen „a nők életrendjéről" szóló czikk bir nagy fontossággal, mely után a minden nőnek szükséges háztartási könyvvitel czimü rovat következik. „Az év tör ténete és a legújabb hivatalos czimtár zárják be e dustartalmu és igen csinos kiállítású naptárt, mely minden könyvkereskedésben 60 krért kapható. Ez alkalommal a „Képes Csa\'ádi Lapok\' uj évi folyamára figyelmeztetjük olvasóinkat; e képes hetilap megérdemli a pártolást nem csak azért, mert kitűnően van szer-isztveés a külföldi képes hetilapokat nél-külözhetövé teszi, hanem azért is, mert a legolcsóbb is, és előfizetőinek számos előnyt nyújt "Előfizetési ára: egész évre 0 frt, félévre 3 frt. negyedévre 1 frt 50 kr. Kiadóhivatal Budapest Nagy Korona-ucza 20. szám\'
1*2 oi-szágban 357 rendes levelezője vas * [.BmUpeaf-nek. L mellstt íüandó tudósítókat tart Béssben, Belgririban, Bakareatben, Berlinben, Konstutinápolyban, Páriában, Péter-virott, Bó-nában, Ssófiában, Zágrábban ét New Yorkban. Ai illnaitriczitSkra, — miijük les többnyire atspiesem én jakra vonatkoznak — kQ.Ónosea kiváló gondot fordít a .Budapatt." a nevezetesebb oscményekot kiküldött rajzolóival helysaini fftvételek által aaskózli.
A saórnkostatóolrasmáliyokra sziatén csp sulyi helyez* „Budapest,\' Tárcsa-rovata éiénk éi változatos; a mit eléggé igazol az ii, bogy a k&zelmaltban irodalmunk majd mindegyik jelese felkere.te dolgozataival a . Badapeat*-et.
Rejtéajaire buonlákép aiindic* kiváló fon dot fordit a .Bodapeat*; arra U>rakadréa. hogj aa caak érdekfauitŐk, htnam irodalmi Itta-Tonaioo állék is legyenek. Foljrátt
két regényt közöl egyszerre
¦őt mídSa kCdendSioek tnjAgi mefencedt, birom regéajt if hos.
Esekea kirOl ,tjj-uaiapa*t" Ctim alatt, vasáraaponkéat bamoriKttkaa beti melléklet caatolutik a főlaphoa egéix ingyen. E búmo-riitükui, melléklet kifigurázta a politikai é« táraidalmi élet ferdeaé^eit, bor jóiztl adoma-kai, tréfi* ntegjegjzáaeket; végtU padig mindet; bítan eRj-egy taláojt k$*3\\, a melynek mrgfrjtéi kSaffU ajév>51 keaSve betenkíat egy-egy „J<ía»ir* to raj egyet, \'óviblji értékes jnta-lomkdnyTíket aoraol ki Ha. még tudjuk, hogy e lap .Kii Gaida" rovata ug? a t&eaégaxda-tágra, miat aa iparOgjakre kivt-;-. gondot fordit, a a kocgaadaiágot; — a többi lapoktól eltéróleg — akként késeli, bogy U bárki állat kOoayea megértésiek, ugy bátran elmondhatjuk, hogy a „Budapest* —- mely técyieg a legolcsóbb lap hazánkban — minden takioíet-btn alkalmatos arra, hogy minden magyar család állandó látogatója legjeo.
60 kr. Soipentorinmok wt. Haicnálbátó M\'ata-kL üeisöay !25 drb) 6 frt.\'Biztlmaa ixétkaldét.
«J. Relf specialista, Bées
IV HaraartlbaB&tra-u Nr. 1.
Árjegyzékek ingyen, bérmentve és bizalmasan küldetnek.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÍTORF1 LAJOS.
Előfizetési árak vidékre:
r.gj érre Fél évre
frt li.— 1 Kegy. éTre . n 6.— i Egy hora
Mutatványszámokkal bárkinek ingyen szolgál a ,BUDAPEST" kiadóhivatala, IV. k., Ssrkantyus-utcza 3. sz. a.
Ki nyert?
Húzás drcz. 2. Prága: 43 G8 33 31 32.
Húzás decz. 5 én. Béci: 73 27 57 G2 59. Grácz.: 15 81 58 80 63. J| Húzás decz. 9-éo. Brtian: 85 10 88 37 38
5987. érk 1891. okt^29-én.
Árverési h:rdetmény.
A nagy ktnizsai kir. Jörvéoys?ék te lejckvi osztálya részéről közbirré tétetik, hogy Tálos György végrehajtató nak Acs Rozália férj. f álos Istvánné végrehajtást szenvedő nagy-radai lakos elleni 100 frt tők", ennek 1889. január hó l-tél járó 6%. kamatai 14 frt 43 kr. per, 7 frt 35 kr. végrehajtás kérelmi, 10 frt 87 kr. ár-, verési és még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a nagy-radai 137. sz. tjkvban A, f 1129. hrsz. a. foglalt váltság köteles ingatlannak Acs Rozáliát illető 346 írtra bec-ült s/:o-ed része Hegedűs Boldizsár nagy-radai íakos utóajáolata folytán 1892 éri január hó 4-ik napján d. e. 10 Órakor Nagy-Rada község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár az ulótjánlatnál beígért összeg 90 frt
Árverezni kívánók tsrtoznak abecsár 10%-át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságuái 1891 én nov. hó 3. Dapján.
GR. KUGON\'iN\'AY, ¦| kir. tszéki bíró.
Hirschel Benőné nő-szabó
Vároiház-uicza,^ Casioő mellett.
Ajánlja magát a nagyérdemű közönségnek mindenuenfl női tbilettek legdivatosabb éa o:c-.úbb elkészítésére.
Üzletemben az utóbbi években a legszebb menyegzői-, gyátts , ball- és utczai ruhák készítettek el, a abban a kellemes helyzetben vagyok, hopy napról-napra nagyobb közönséget hódítok meg magamnak. - -
Vidéki megreude\'ések a teggyorstib ban eszközöltetnek.
Számos megbízást kér tisztelettel
Hirschel Benőné,
nS-aaabó.
engedi
Szerk. üzenet.
S—i. Mindakattő jó. írunk, amint időnk Ai igért mutatvány sitmokat kér-
- B. L. Köszönjük. \' . M. S. Jól indul.
- D K. Már meg volt irra terjedelme-
25 W Mii
KTyllttér.*) Fekete, fehér és színes selyem damasztot 1 frt 40
U—fXl 7 írt 75 Vrií niétarankint (18 minó-KrlOi ^gben mba és daiabiaimra küldi portó- éa vámmeniea-a G. Heoaeberg éa kir. advari asállitó) gyári raktára ZfirlchblB — Minták pot.taforduití.va.1. Levé\'portó 10 krajcaár.
1
vessv Ferencz, Gsjári Ödön, Gaál Jenő Oromon Dezső. Győiffy Gyula, Harkányi Frigyes, Hegedűs Sándor. Hóaossy Imre, Holló Lijos, Horinszky Nándor, Horváth Lajos, Huszár Károly báró, Jókai Mór,
sorgolt.tik ki éve.Icént a .Budapest" hamo-ri-tttltui mellékl.pjinik, ax .üj-Baiaposta-nek a Ulinymegfejlöi között.
Ingjeu
id a kiadÓb.vatal minden egéaz t -cü elofita
Kárólvi István gróf. Kiss Pál, Kovács tGnek, ki 12 fnot egysaerre kaid b*>, egv 207 Albert Körömi Sándor. Litinovich Ernő. oi<**1, \'° kép, araayoxott disaes boríték és Láng Lajos. Lukács Béla Mamska Péter, «« L\\\'<2&L%,%Z
d:saea falinaptárt.
Ingyea ad minden fél évei elöfiaetÖnek, ki 6 frtot egysaerre kflld be, agy 207 oldatt 70 kép, araayoíott diiaes boríték ét jntalom-képpel bíró .BudapeH- nagy képaa napiárát locyen ad minden fél éves előfizetőnek, frtot egyszerre küld be. 150 oldal, 30
Miklós Gyula. Mudrony Soma, Münnich Aurél, Nákó Kálmán gróf. Neményi Ambrus, Neumann Ármin, Nóvák József, \'Országh Sándor. Perczel Dezső, Piuko-• vich József, Podmaníczky Frigyes báró, Pulszky Ágost Pulszky Károly, Rakovszky
István\' Rónay János, Schwarcz Gyula, kép, aruroxott diaaes boríték és jntalomkép-Szabó Imre Sz.lavszky Gyula. SzéU a- ^ J^Jg^XSÍ*-Akos, Szivák Imre, Teleszky István Ttbad Iiaitfc^ Jwtt&it x 1
Tisza Kálmán, Tisza i
Ctnz, köszvé y tagszaagatta, fejfs-ját, CS\'p»fijdalo*. hálf^jtfalaa stb. ellen legjobb bcdürzsölés a Ricbter-féle
Horpny-PÉ-EijÉr.
Töhh mint \'20 ér óta a legtöbb családban ismeretes mint fájdalom enybiiŐ >zerés majdn-m minden gyógyszertárban kapható 40 és 70 krért. íainthogy utánzások léteznek, ennélfogva mindig hati-roiOttan:
„Horgony-Pain Expeller^
kérendő. /
Antal. Tisza István.
Lajos gról. Tisza László Törs Kálmán, I\'llmann Sándor. Cnger Alajos, Vadnay Károly. Vojnich I-tvén, Wahrmann Mór, Wtfdiaaer Béla. —( A szépirodalmi ré>zt Kozma Andor sikerük verse nyitja meg, .Itfeform." Az első pró;ai doluozat Jókai Mérési „Első utam Bécsbe" cziminel igén érdekesen irja le, mint utazott föl ÍÖ48-ban legelőször Bécsbe.Podmanic/ky Frigyes báró „Az ősi fészek egy ereklyéje" czimmel emlékeiből közöl egy érdekes régi okmányt Pulszky Ágost a journaiisz ttka elméletét fejtegeti; Komócsy Józ ef „Királyhymnuszt\'közöl, Tolnay Líjos „Az utolsó akadály" czimmel elbeszélést ír; Uajári Ödön „Faragatlan mondások" czim alatt aforizmákat közöl. Kadó Antal Heinétől fordít egy csinos költeményt; Pulszky Károly „A gellérthegyi Nekropo lis* eszméjét veti föl. mely az ecész sajtó-han nagy vitát támasztott A szépirodalmi dolgozatok sorozatát Karczag Vilmos érdekes e beszélése „A számkivetett\' /árja be. A gazdag naptári részszel együtt a naptár igen nacy teijedelmü, ára mindazáltal igen olcsó: 40 kr. Kiál ítása is igen dí-rnes, színezett bori tékán allegorikus
„BUDAPEST"
czimü
3H.OOO példányban
megjelenő képea politikai napilap,
mely immár XVI-ik évfolyaaiát íotja, a mely évről-évre nagyobb elterjedéaaak firvend lia már annyi példányban jelenik meg, bogy három rotácaíós-gépen nyomiák. A „Budapest* e aaokatlan elterjedését egyrészt batározott namzeties fflggetlen irányáaak éi kiiuuő tndó-aitáaainak, mákrészt pedig eredeti rajsok ntáa kéasult képeinek köszönheti. A „Budapest," — nem csinált kétkulacaos politikát, mint aa mai napság már nemcsak a közéletben, d« a hírlapirodalomban "is szokásos, — nyilUu éa k tartóan — a personális anió alapján, sfa-gyarorsaág teljes állami függetlensége éa Önállósága mellett kii!".l. S e törekvésében politikai köiétetonkoek, i; ország faggetlanségí éa 4S-aa pártnak aaámoa kitOnőaége támog<tja, kíktól iimétvlten boxott már a „BWapeat* nagyérdekO közleményeket, t kiknek >gér-t4t birja a aaerk\'aztőség, bogy a lapot szeílemiíeg továbbra is támogatni fogjak.
De a „Badapasf nyíltan bevallott politikai iráoyán*y azilárd éa következetes megtartása mellett arra is kiváló gondot fordit, bogy olvaaóí így a> bazai, mint a külföldi nevezetesebb cacméc^ekrSl gyors éa megbíahaló érte-^aiéat Lyerjenek. E végből olyan lavalezSÍ kart aaercezett, a minő, egy lapnak sincs. Csak Itt
00(XXKXXXX)OQ003CXXXyaTXXXaCCX3
rgas Jutalén:, fl-y fizetés, előleg
mindenkinek, ki sorsjegyeknek és tófsjegyfusetekaek ré^zletfizetérri való eladásával foglalkozik.
Fnehs H. bankháza Budapest Deák Ferencz utcza 12.
517G. tk. 1891.
Árverési hirdetmény.
A n.-kaoizsaí kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Herczeg Vendel orosztonvi lakos végre hajtaténak Kis. József és neje Németh Verona végrehajtást szenvedő dióskáli lakos elleni 90 frt tőke, 11 Irt 35 kr. per. 9. frt 10 kr. végrehaj\'ás kérelmi, 8 frt 30Htr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyben a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a d.ó-kait 838. az. tjkvben f 479. hrsz. a. foglalt in gatlannak Németh Veronát illető 55 frt 50 krra bee ült \'/,-ed része, a dió-.káli 841 sz. tjkvbeu f 481. hrsz. a ugyanazt illejő 168 frtra becsült az ugyanazon tkvben i 653. hrsz. ugyanazt illető 19 frtra becsült az ugyanazou tkvben. f 1541. hrsz. ugyanazt illető 4 frtra becsü-t ugyanazon telek-jvben v 1638./a. hr-7-.j4_vu.nazt illető 29 frtra becsült, ugyanazoá tjkvben f 1799,/c. hr-z. ugyanazt illető 34 frt rt becsült egész ingatlanok és a diÓskáü 837 az. ikvbt-n t 209. hr.-z. ingatlannak ugyanazt illető 89 frt 50 krra becsült V* része, és az ugyanazon tkvben f 283. sz. a. iugatlan 1 nak ugyanazt illető 63 frtra becsült ¦/» része hrszámonkint külön-külön 1892-ik évi január hó 11-ik napján d. e. 10 órakor Díóskál község há?á:>ál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével Cöegtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feaoeb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint (elekkönyvi hatóságnál 1891. évi szept hó 16. napján
GR HUGONNAY, kir. tszéki birú.
A 33 év .óta fennálló legjobb birnévuak őtvandS
elstf osztályú hirdetési Irofüji Oppellk A.-nak
Bécsben, sBosUntél kudv« van Tárta,
tírlBUgergasse K. IS. (A Sing«rstraaaa 16. as. a. gyógytár tarkán.) ajáalkoaik mind>-a n«mQ birdctéark altátá-si-a az oiicet bécsi ét kaitöldi Japok a«i-márs.. Lapok fllofiaetésa, naptárak stb aaeg-raadelésa a lagulesóbb árak mellett ts jyoraan ésrkö\'öltataek. Arjagys éa költ^égalóinnya d.ijtalanal
Zab, árpa és rozsszalmát
sajtolva takarmány és atomosólokra vaggmizám vea% Theodor .li teli mu
Bécs, I Krugerstrasse 13.
Bor-eladás.
Varasd-Topliczá.n a káptalani uradalomnál mintegy 240 hektoliter ó-bor van eladó; a borok bármikor megizlelhetők éi az árak ugyanott megtudhatók.
Varasd-Toplieza, 1891. deezember 7-én.
Czanyuga Ágoston,
urad. tiszttartó.
3DO
Originál Selters víz. Kitűnő természetes asztali ésgyógy víz (NasL"\'u),bebizonyulva nyálkásság nál,köbögés-és r.ekedr-ségnél, valamint hotyag-1 vese- és gyomorbán talmaknál. HW Mindenkor világosan „eredeti" íelters kérendő, mely kupakkil, czimképpel és „Oiigina!\' dugaszégetéssel van ellátva. Kaphstó mindenütt. Selters-forrás kezelösége Selters-Weil burg Nassaubau
GUMMI-
k&lönlegességek, kifogásulan franczia gyártmányok, tnczatja 1, 2, 8, 4, 5, 6 7 éa 8 írt. Noi preserratifek darabonként 2 frt és I frt
*) L rovat alatt kSzlÖtt dcirt nam Tállal felelősséget a sxerk.
oooooosocooooooooooooooooooo o o
Q On. es Mr. ezabad iiEingBzergysr Q
Budapest.
STOWASSER J.
Iiánczhid-uteza 5. sx.
Ajánlja gizdag viliuUkn nktárit mindenaeme tuutguerekhen, bel földi korok o legolcsóbb gjiri ánk aellott LelkltsEtretes klszolrálftt. Cilmbalom , Eoisérl lob
kllloaleftntfek \'40 írttól lolfelé. 1 —
Hegedűt
jó hncggal Tooóral «270» 3 frt 80 kr-161 fölfelé.
Arjetysikek Ingyen it bermenrra.
géppel Qtöfikluű együtt 10 frt 60 kr. Q
Miede- neme [\\
J.TlUsok Jdl is olcsos J*
keoxiuetaek. CJ
OOOOOQOOOOOOOGOOfJOOOS
\\A<a-KA\\íZSA. 1891. deczemfíer 19-én.
51-1IÉ szftm =
Harminc/adik évfolyam.
«Itfixetiti ár: é>r« . . . S frt — — fal érre ¦ . . 2 fit.50 kr. „egjecévrt . .. . Í fn25 kr. Egyes tzáss 10 kr. 1
HIKDKTÉSEK - .i njl\'ii pr-titSOrbsn 7, másodszor 1 ¦ mitidru torai-bi serért 5 kr.
NYlLTTÉRBtK
toronként 10 krért vétetnek et. KiBcatari ill.-lék ntindati -zy, ....-..\'..¦s..-: 3U kr nzetendS.
I A nagy-kámzsái „Kerekedéi mi Iparbauk", a „h. kanizsai önkéntes tftzóJtó-egyletf, a nagy-kanizsai\'kisdedoevel uagy-kaoizsai-iinitói járáskor*, a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények
ó egyesület" tápintézete"
A lap Kellemi és anyagi restétj illeti minden kSitlemány Bátor fi J Lajos sxorkesztő kiadó nevéreczim ictten Nagy Kanizsára bcrmen:.* intézedüöV
; \' "¦ - . .
rUrmentítlcn levelek nem fofc*d-\' ^tarnak el.
Kéziratok vissza nem ki-detnek
„katonai badastyán egylet"
„soproni kereskedelmi iparkamara" uagv-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
"a
. „KA1AI ÜÖ/ÍÖW"
1892-ik evi XXXI. folyamára. .BfuJém e lap mélyen tisztelt közönségének nagybecsű figyelmét ez alkál\'¦•tmVól magunkra irányozni bi-za lom m al kérj ük, h ál ás kös/önetet nyilvánítunk}a közel múltban tanu-sitott rokonszenves pártfogásért, mely-, lyel c lapot megtisztelni kegyeskedtek \' "i\\ogndliatat art, hogy e lap a vidéki lúrlapirodalom egyik legrégibb\' nttoröje, 31 év óta körülöttünk hány lap keletkezett s eltűnt! A mi küzdelmünk szívósságát Zalavármegye, í/e^r különösen Nagy-Kanizsa város lelkes közönsége istápolta, lelkesített, ff,nzditQtt\' és kitartásra jóakarattal íikitömött/ Az érdem t. közönségünké; bizonyára, ha érdekeit s a közjót -híven, és buzgóan nem szolgáljuk, elpártolt volna tőlünk, magyarán mondva: a Jaképnél hagyott volna termünket,azonban lapunk liomlokára tekintve önérzetes és nemes büszkeség pirja lengi át arczunkal azon ambitiosus látványon, hogy számos humánus intézmény lapunkat hivatalos jelleggel tüntette ki, mint oly aranaumot, mely a közjóiét előmozdításán készséggel buzgólkodik, emberbaráti szeretettel nyújt segédkezet és Önzetlen törekvéssel hat, alkot s gyarapit mindenütt, hol a társadalom \'magasztos ténykedése elismerést, tiszteletet\'r&r hálát érdemel. Lelki gyönyörrel tolmácsoljuk a szegények, árvák és sorsitLÉzpttek hála szózatát mindazon enyhítő jótéteményekért, melyeket lapunk homlokán diszlö ggyesületek oly nemeslelküleg idéznek eío s oly Jényes buzgalommal tere ¦ • tenek.
E szellemijén haladunk t váblrra is. Azért bizalommal kérjük t. közönségünk nagybecsű figyelmét, kegyes pártfogását.
Önzetlen kedves munkatársaink szíves közreműködéséért hálás köszönetet szavazunk s továbbra is kérjük nemes buzgalmukat.
A lap minden szellemi és anyagi éraekeit érintő közleméhyek, előfizetési pénzek, hirdetések, reclamatiÓk stb. egyenesen alulirt szerkesztő s kiaüú-hoz czimezendök. \' \' . ~r
Előfizetési ár: egÓSZ Ó vT6 5 frt,
ffflévre 2 frt 50 kr. s negyedére 1 frt 25 kr.
Haz"fias tisztelettel Nagy-Kanizsán, decz. 18. 1891.
BÁTORFI LAJOS
felelős szerkesztő és kiadó
Tegyünk a népért.
(Folytatás.)
"Jgy minden tag megszokja a rendet, pontosságot, mert hetenként mindig kell fizetnie üzletrészébe, ha jogait elveszitai nenv-akarja s ezért félre teszi mindig nélkülözhető garasait, hogy kötelezettségének saját érdekében eleget tegyen. Lassanként természetévé válik a munka, takarékosság és egész lénye átalakul. Tudja, hogy bármily kis összeget elhelyezhet hasznosan, ennek folytán azt a helyett\', hogy mint most teszi — elprédálná, beteszi oda, hol még ily kicsiséget is elfogsdnak, sőt űzetnek utána. Ma a kis heverő tékék, a krajezárok mind elkallodnaY\'.s ezer szerencse, ha nem pálinkára kelnek el, hogy ez által az erkölcsi romlás renyheség és mnnkátlansági hajlam vásároltassék meg.
Abban áil a hitelszövetkezetek kiszámíthatlan becse, hogy nem csak ártalmatlan és gyors segélyt nyújtsanak a nyomorban levőknek, hanem hogy a rend, takarékosság kötelességteljesítés és becsület érzéseit csepegtetik a tagokba, mert aki nem ilyen: kizárják kebelükből s ez által nem csak anyagilag sújtják, hanem a falu
elitélésének is kiszoj^&ltatják mint olyan embert, ki nem "tóéitó arra, hogy szövetkezeti tag legyen.
Nemcsak hogy nem törekednek nyerészkedésre a hitelszövetkezetek, de sőt azt teljesen kizárják programm-jukból, mint olyant, mely magasabb erkölcsi czéljaikkal ellenkezik.
Másik 5 nagy előnyük, hogy tagjainak minden héten rendesen — vasárnap délután — össlé kell jönni közgyűlésre és ennek betartása | is oly szigorúan megköveteltetik, hogy a több ízben elmaradók kizáratnak.
A gyűlésen összejőve a község tisztességes eleme egymással, e gyakori érintkezés, közös érdekek, egyenlő szövetkezeti jogok csak növelik köl-: c-.önüs bizalmukat, vonzódásukat, szeretetüket s lehetővé válik a közhasznú dolgok több oldalróli meg-\'\' vitatása. Megbeszélhetek lesznek a gazda ember mellékkereseti forrásai, minők a baromtenyésztés, gyümölcstermelés, méhészek, házi szövő- és fonó ipar és az illető vidék netaláni más kínálkozó jövedelem forrásai, melyekért egyesült erővel, egyesitett tőkével hasznosan tehetnek kezdeményező lépéseket. Egyesülhetnek vizenyős helyek lec?apolá^*ra, száraz helyek csatornázására, vagy \'eszközölhetik bizonyos szükségleteknek közös bevásárlását, hogy igy olcsóbban jobb czikkekhez jussanak.
De hugy a nép ne legyen kiszolgáltatva, tudatlan vagy önző emberek vezetésének, kik vagy nem érhetnek el. semmit, vagy pedig csak saját hasznukat tekintik: e mozgalom élére a papoknak kell állani, kik a tudással a \'feddhetlen jellemet s a beléjök helyezett általános bizalmat egyesitik.
Igyekezzenek ók kivinni érdemeik által a vezérlő szerepet s ha mindenik megteszi kötelességét; egy oly hatalmas községi hitelszövetkezethá-ídzat fog létesülni, mely a mi népün-
ket is oda rímeli, hol állanak a szerencsésebb nyogat kisbirtokosai, papjaiul; pedig, kik azt kivívták, ¦ kifogják vele nem csak a jelen, de a. jövő nemzedékek háláját is vivni.
Azonban a czéí bár nagyon meglenne közelítve a községekben külön isoiáítan működő hitelszövetkezetek által is; végliép csak az által érhető el, ha e sok külön szövetkezet ösz-hangzó orgaoismust képez egy nagyobb, erósebb szövetkezet támogatása, útmutatása mellett.
Ez okból szükséges lenne, hogy a mint a pestmegyei községi hitelszövetkezetek\'egy központi hitelszövetkezet által gyámolittatnak, ugy a most létrejövök is egyesüljenek egymással közös működésre egy központi hitelszövetkezet kebelében. Ezért he lyes volna, ha az egyházmegyék — esperességek — előbb elhatároznák, hogy községeikben községi hitelszövetkezeteket létesítsenek -s azután felkérnék az egyházkerületi igazgatótanács — illetve káptalan — támogatását, hogy az egy központi hitelszövetkezetet alkosson, melynek tag jaf Jennének részvényeik folytán a községi hitelszövetkezetek valameny-ny ;en s lehetne tagja az egyházkerületen — püspöki megyén — mint alapitőn kívül bármely más alapító is
Az egyházkerületek — püspöki megyék — támogatása mellett a községi hitelszövetkezetek mind megizmosodnának és ha az egyházkerületek, illetve püspöki megyék az erkölcsi támogatáson kivül anyagilag is segélyeznék a szövetkezeteket heverő tőkéiknek, kötvényeiknek náluk való elhelyezése által: nemcsak a földmives nép vagyoni „ és morális fejlődéséi .mozdítaná elő, hanem még maguknak is szereznének hasznot, mert kötvé-nyeiky/azo^Kkamatokon kívül, miket eddig gyümölcsöztek, ezen elhelyezés
által még bizonyos százalékot jövedelmezhetnének is.
Vagy ha egy központi hitelszövetkezetnek ily alapokon való megalkotása nem vihető keresztül, az igazgató tanácsot, illetve káptalant arra kell kérni, hogy valamely solid alapokon nyugvó nagyobb banknál eszközölje ki, hogy ez a községi hitelszövetkezetek egyesítése >álts I központi hitelszövetkezet gyanánt egy külön osztályt nyisson a mage^kebe -lében, melynek szintén lehetne bárki alapító tagja. Nagyban biztosítaná }a sikert, ha az illető bank törvényes alapokon kellő biztosíték mellett a községi hitelszövetkezeteket a váltó-kölcsön kedvezményében részesítené s a hitel nyitáson kivül kieszközölné azt is, hogy az ott működő hivatalnokok mérsékelt díjazás mellett ko-ronkint megvizsgálják a községi hitelszövetkezetek ügy-^és számvitelét s az ezeknél működő tisztviselőknek útmutatással szolgáljanak, tanácsot adjanak. Dr. GH)ÚFALVY ISTVÁN.
(Folytatása következik) .
Sivár kilátások.
Pihenői, nyugodni tér a föld, csűrbe, verembe, pinczébe takarítva minden terméshozama; szüret után, deczemberben vagyunk már, az idei év termékenységével hát bátran leszámolhatuok, hogy anyagi helyzetünkről, jövő kilátásainktól, reményeinkről helyes körültekintést, tiszta képet alkothassunk magunknak.
Bizony nagyon is sanyarú eredményt hoz felszínre a csak felületes áttekintés is ezen végére járó esztendő termékenységének : silány aratás, még silányabb szüret; s a szép ár éppen nem pótolja a — . r.incset.
A kiürült lisztes-láda, a lapos-guta ütötte erszény, a felrótt állami s melle\'te a sok községi adó; a százalék, az adósság törlesztés, aztán meg a ruhátlan cialád stb. vajmi vékonyan tehünak fedezetet, kielégítést vagy rendezést az idei silány termésből.
A tavali tél kegyetlen fagya s roppant nagy és tartós hava kiölte országszerte a
V
BSU.
Kegyelmezz nekik;....
Isteni hatalom-! mit vétettem Neked? Hogy oly kérlélhetlen; ádáz vágygyal szeded Tőlem el azokat, kiknek szeretete . Vals nagy koromnak éltető eletei Elismerem, gyarló bűnös emb-r.vagyok, Tudom: hibáim ts számosak és nagyok, !>• Te — kinek képe itt ragyog lelkemben s uent neredbec esdek jártomban-keltemben, — Hogy annyi csapással próbáld ki hitemet, Csak most, mélyre sújtva érezem . . . hiszem el.— Ismét szénvedesim kinöí gyötrelmivel Küidö árva lelkem — hozzádig sikít fel: Kegyelmezz nekik, kik enyéim, t-meg ifjak! Villámod helyre les ? . . . itt vagyok én az agg. Legyek engesztelő áldozat egy magam Hidd legyen tirombsn áldott\' nyugodalmam. Könyörülj 1 kegyelmezz! fenséges Jehova Hasson szent szíredig a féreg sóhaja. Oh: Bzáaaláld i&eg mennyi kedretiinet cárja A hideg fold, — ¦ lehall irgalmadnak zárja Sok, — egy egész tábor s kikért gyászolok 1... Kifárad létem mig sirtöl-airhoz bolygók. Hz az emlékfzet?! e sötét kísértet Szivm Térét aziva, velem\'jár . . kísérget, nyugalmamból felráz, lonazol, flldöz, gyötör... A p«kolu»k kínja, édesb ennél. . . gyönyör . . -ha már tetszésed, hogy én szenvedjek itt, Kuid hozzám egednek szeplőtlen gyermekit "— Angyalid sereget. — hadd zokogjak el fenn Mfi:mt szenvedés tép atyai szivemen. 3 bi egy szánó kö;y gyűl jóaágos szemeden, Vigaszával még is ne engem keresson, — -HÖii ragyogjon szok ági koronáján, » Kik tóiam elmentek életük korányán.
GUOTH GYULA-
Gyuri bátyám a Plébános.
Kevés van olyan kasztbeli ember, kinek annyiféle brauzsbe\'ivel kellene érint-"keznie, mint épen a papnak a leJkipász-orkodás terén.
megjelenik elöte a falu bírája u mivel történetesen vendégei vannak ott, kikk-í kártyázik, vállára teszi nagyobb bt-z.ilom és tisztesség okáért kezét, s egyetértőié" vág oda szt-mébe: ^te^-jövök majd később hisz sokat akarok mondani. Alig teue be az ajtót, már nyílik nyomban au-uak szárnya, hogy belépjen a komaaszony-nyal a bábs, — vagy bocsánat a kifejezésért: ti:kos asszony,,ala tökc-u peiz magyarázat — kitől aztán akarva ueni akarva meg kell halianu, hogy a falu társaséletének tálában legutóbb kit passiroztak át; minő az élet sora itt komámék, amott án-gyomék tűzhelyénél. — Alig végzi be a? anyakönyvi beirást, port s nagy neszt hall az ablak alatt hüppögő sírással vegyítve, hol is már egy menyecske boldogtalannak; beszéli azt, mit tulajdonképen még c-ak a plébános előtt mint erko cs biró előtt akar bemond ini, hogy megvert az uram; de azért a fiuale tiié.i, löobnyire ez: kérem ha Iebet békií.-en ki berniünket. levének háttérbeo tán azoti öiömQk emlékei, mit a bázas élet — nem mondom derűs — uapjai — nyújtanak.
Majd az iskolában kell meeje\'eonie mint hitoktatónak nem csak azért, hogy a „sírva olvasás" ismert practicumát jelen? léte által Bzeliditse, hanem bogy a harang-kőtélen mászkálókat, a toronyban veréb-fészket szedőket, s a mezítláb Kneipp el vei hzerint c-uszkálókat, az Isten ötödik parancsából folyólag\' figyelmeztesse arra: miBieriot, életüuket ve>zélynek ctak akkor szabad kitenni, ha keresztény, »agr hivatásbeli kötelességünk kivénja. — | Persze itt azután minden körülmények
kézt kell, hogy merörizze lelkének higgadtságát, inéi; akkor is. ha komolyat kell adnia, ha az tör éuik vele mi jó magammal megesett; midőn is kérdésemre: ki teremtett? igy válaszolt a kis uebuló. — i-ugva mondja: upy gyerekeztek!
Ha azután az avatkozó asszooyt — mert babonájával jó alvóvá akarja tenni gyermekét — soká látja ringatni csecsemőjét az oltár háta megett, ha a kórusban teude\'lenkedai látja a fiatalságot, ha a perselyben nadrággombot, és a szenteltvíz tarlójában tintát talál öntve\', v^gy a mise végen öt-hat Összevart anyóka szörnyülködéseit hallja; akkor még őneki mindig a flegma talaján kell maradnia már csak azért is, mert hisz meg lehel ha játmázni talál, á szentély padjaiban ülő intelligens elem — vagy pláne patrona — megbotráukpz-va igy szól: még imámat sem tudtam zaja miatt nyugalommal bevégezni. —
A községkupaktaaáciában uairy verv-vel kell argumentálnia, kapaczitalui sokszor sisiffussi munkával az incapaxokat, majd zabla" kan tárt dobni azok nyakába, kiket eszük már már el akar ragadni az álbölcsesség hiányos kerekű .szekerén. — De ímnd e mellett még a vidék szalonjaiban is kell, hogy kellő rutinnal lépjen föl, s ha nem is egészen a modern, de mégis az általános sikk iránt érzékkel bírjon; mert hisz a selymes báránykáknak is lelkipásztora; — hozzájuk pláne a szellemi képzettség nívóján is rokonságban áll — s ha kell — nem mondom hogy a szép szemektől a piczí lábakig — a szép
lelki tulajdonokat jogosult bókkal-méltányolja, hatványozandó a lelkesedést, a tökélyetésség utjín való baladásban.
Mindezekből tehát; láthatod kedves olvasóm demonstratíve azt, hogy nagyon sokoldalúnak kell lennie annak a plébánosnak, ki exponált állását jót akarja betölteni; s mind ezek tán világot vetnek arra is, hogy mért nem jogosult azoknak igénye, kik egy papban minden áron szellemi omnibust akarnak látni.
Ha azonbanj az én „Gyuri bátyám" mégis sokaknak megelégedésére és örömére hordozza\' körűi magát a plébánia confortábliján, ugy ő lesz az, ki: „erit nobis mágus Apolló!" — Lássuk igaz-e ez? Lássuk milyen ÓI
Hej! ha meg tudná, hogy most én — mint valami jóakaró kisértet — este i lopődzom be fotograf masinámmal szobájába, s ott ögyelgem, papirra teendő alakját; bizony mintjárt levenné ^almár-jomjáryl" azt a virgácsot, melyet juxból kapott: barátságból a barátsághoz. — De azért semmit se rémüljön meg, ha ott settenkedő szúnyogként — szeretettel bár mint egyébkor f- csípek rajta egyet, mert hisz ha ügyesei; tud legyezni, eldö-nög az odább, ha pedig ügyetlen lesz —. mi ró:a föl nem tehető — s arczára száll, megbérmálja önmagát.
De hol is kezdjem róla rajzomat, mi kor annyi — az írásra hálás — theina olvasható le róla? — Hogy szép, azt nem merem szemébe mondani, mert hátha azt hiszik, hogy e tárcza irója nő, s igy mig meg nem érdemelt .bókot mondanék, addig
— tán lehet, nem mondom — féltékenységet ébresz-teuék valahol! Hogy mindig tisztességgé! élelmes, arról tanuskodhatik mostani rejtőzött verandája, melyet nem tudom azért-e, hogy nagyobb jogos érdemei mellé zsuzsu-kölöoc^ii akasszon a kanontához, vagy hogy -gjf belőle maE«-sabb érzékét lássuk az építészeti stilus iráni, épített — két láhu hangyaként hordva össze az anyagot — ajtaja elé. — Hogy mindig szellemmel szellemes, azt mindenki aláírj i róla, még a káplánok i\'s kiknek pedig jobb akaratú kalapácsa, mint minőnek nyelve mutatja. —- Hogy barátságos, hogy vendégszerető, azért a meggyőződésért nem csak akkor megyünk tűzbe, ha abból az indokból veszi ki kocsink kerekét, mert neki néha nincs, hanem még\'akkor is. ha néha mosolyogva igy szól: „nyakraföre jönnek a vendégek
— per-ae mert épjjn appropo disznódög volt a parochián." — Szeretjük öt. de ö is szeréti barátait! Tán engem is? Nem tudom! de ha igaz ezen uióbbi mondása, ugy jól e-ik rá következtetnem!
Egys?er kifogyhatlau elmés tréfa kö-zepeie azt moüdja — persze a követő vágást szemével anticipálva: — iEgyszer volt jó borotvám, azt is ugy loptam káplán koromban"; közbevágtam: „"akkora pokolbanbizonyára borotvát tó,\' csókolni! De a maga nyelve lesz ott is a borotva — volt a válasz. Tehát a viszontlátásig Gyuri bátyára, — de íegalábo is a pur^atoriumban!
M. K.
Lapunk mai számához meHételve van a .Központi Antiquarium könyvkereskedő*" iredalat értesítőjének eiső száma.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K O U ü « I.
legjobb, legtéplálóbb és legegészségesebb „kenyér-anyagot"; nincs I ajig lett elég vetni, krunipli, kukoricza, árpa már csak imigy-amugy, vajmi nyomorúságosan pótolhatja aíö«nak teljes hiányát A.bortermés alig érdemel említést! Különben is kevés lett volna az idéaT~a fiiloxera és a jég azt a csekélyét sem hagyta meg. Nincs bor! ahol még adnak el, oly mesés árt szabnak literjéért, hogy azt csak gazdag emberek vehetik és ihatják.
A vendéglök újév után beszünnek csak az úgynevezett .muszájkorcsniák\' \' maradnak meg az utasoknak. Mit csinál a kormány a regáliával, de mit csinál a sok szegény — korcsmáját oda hagyni kénytelen — üzlet ember? hogy él meg a termelő, ki borának árán veit gabonát, csizmát sűzetett adót!? .
Bizony sivár kilátásot! Kénytelenek vagyunk belátni, elismerni, hogy ily kiválóan fóldmivelö államban menő még mindig Maeyarorseág: felette káros következményeket von maga után egyetlen-egy ily „rossz esztendő."
Maga után vonja: a jólét általános hanyatlását; a vagyon egyrészének felélését, ott ahol van, szőkébb életmódot, télen át nyomort, tavaszra ínséget, ott ahol nincs, — egész a jövő aratásig; a föld egy részének, vagy az egésznek is eípazarlását, házi. állatok, kézi Bzerezámok, felszerelések eladását; állami adó tartozásunk felszaporodását, adóexekutiók sürü 8 kérlel-hetleo foganatosítását, e miatti elkeseredést, demoralizátiót, vagyon s személybiztonságunk lazulását, a kivándorlás terjedéséi : mind ezt maga után vonja egy ily rossz esztendő.
Valljuk be, ismerjük csak el, hogy egy nehéz évnek nézünk elébe, hogy bek-ó* bajaink száma egygyel — még pedig hatalmassal — szaporodott,
Am pedig — valljuk csak be, őszintén ismerjük csak el, egyetlen ily rossz esztendőnek, nem volna szabad, mindjárt ekkora országos megdöbbenést, ily nagy — közeli kilátásban lévő — szükölködést. sőt helyijei - közzel nyomor\', ínséget előidézni e tejjel, mézzel folyó dús Kánaán ban, hol — ha csapásos év nincs — „minden bőven terem halmán, síkján", hol /megdönti saját terhe a gabonát" ...nem volna szabad, ha voioa tartaléktőkénk, ha volnának kölcsön magtárak ha egyáltalán előre gondolnánk s védekeznénk s ha igy aztán rendezett viszonyaink ve!-náaak; ha végre-valahára annak átlátás nára, beismerésére jutnánk, hogy mini földniivelő, tisztán s egyedül csak földművelő nép és ország s hozzá ily módon, eddigi mivelése szerint a földnek — nem állhatunk fenn. Azaz, hjgy n?ra elégíttet-} csak belátnunk, hanem hova tovább itt az ideje, hogy e szerint s ehhez képest tegyünk is!
Elérkezett mér, itt annak az ideje, hogy hazánk felküzdje magát az iparos államok közé, minthogy — ismételve mondjuk — mint "pusztán agricultur állam nem fogja magát fenntarthatni. \'
Nem sok történt még e téren, vagy legalább nem elég! Hazánk népének zöme még mindig tréfára veszi, nem tekinti ko molyan a dolgot. Tinta, papir fogyasztás, áradozó szónoklat, sok bauquettezés, álta-lábao diletantizmus. legfeljebb néhány-gyár és műhely felállítása:.az mindössze a mit e téren tettünk. Erős kezek, tárgyilagos gondolkozású férfiak, minél kevesebb ábrándozással annál több akarattal, minél kevesebb szóval, annál több tettel vegyék végre kezeikbe az ügyet
Karoljuk fel különösen a házi-ipart; ezen épp legszegényebb emberek biztos kenyéradóját, s méltassuk nagyon is hasznos értéke s értelme szerint
Szűnjünk meg derüre-borura csak , t udományos" embereknek taníttatni gyermekeinket, szaporítván vele a tudálékos, uri-napszámosokat, vagy az éhes, ínséges irpda-leFőket. v&gv a már úgyis megoszlott .hét szilvafaja" árnyéka alá vágyó ,alig urak"-at Végre is itt az ideje, ütött az órája, hogy szokjuk meg. miszerint a munka nem szégyen 3 ha nem oly kellemes is mint például a tport, vagy banquettezés, de hasznosabb!
Addig is azonban mig e most elmondottak sikerülnek, fordítsunk nagyobb gondtól lattenyésztésre, mert mig a gabona kivitele és ára folyton ingadozásnak alávetve van s a világ forgalom fejlődésével hanyatlani fog, addig ellenben szarvasmarha tenyésztésünkkel sok ideig, felülmúlhatatlanul, sőt elérhetetlenül fogunk állani a vén Európában. A\'cztvilizátió fejlődésével karöltve jár a mindig nagyobb szüksége a friss búsnak s éppen ebben (ismételve hangsúlyozzuk) hazánk, itt közepén Európának, könnyen versenyezhet. Nem arra törekedjünk tehát, hogy minél több eladó gabonát, hanem zöldséget takarmány füveket is termeljünk, bogy felkarol-hastuk kiterjeszthessük az eddiginél nagyobb mérvbe** állattenyésztésünket; meg van erre nekünk mindenütt a jó, dus rétség, a hozzá — megyénkben — az alpesi füvet megközelítő hegyi kaszálóink. De kormányunknak is kell arra törekedni.
hogy ne csak Pozsony 7^$opron, Bécsig le gyen kövér Ökreink piseza, hanem tovább is.
Egyáltalán igyekezzünk elhagyni azt az Ősi. ósdi szántás-vetést, beosztást gazdálkodást, helyébe a kor kívánalma s a haladás szerinti, valamint talaj viszonyainkra is tekintettel levő, továbbá b mezei iparral is kapcsolatba hozott (sajt-készítés, azesz-, ser-főzés) belterjes (inten-siv) földmivelésl folytatni I
(Sertés hizlalás, baromfi-tenyésztés selyem hernyó s fateoyésztes.)
Persze hogy ehhez befektetés, kellő mennyiségű pénz, tőke is szükségeltetik s azért is minden áron, mindenkép rajta kell lennünk, hegy minél kiterjedtebb, részletesebb, egész az utolsó s legegyazerübb paraszt emberig levezetett, bosszú s olcsó jelzáloghitelt könnyen hozzá férhető kői csont, előleget iétesksünk Váltó nem való, igazán valóságos kés, mostani viszonyaink közt.az a gazdakezébeu; a föld mívese mber, kinek esztendőn át csak 3 szór van pénze, (de mindig bizonytalan időben!) egyszer midőn a gabnájátborát egyszer midőn/marháját adja el, hogy tudja az a „déli 12 óráig\' szóló váltó-terminusokat betartani, aminek elmultával pedig „hüftkein weinen cicht!"
De a pénzen kivül szükséges még a most mondottak elérésére, h^ey a gazdasági szakismeretek az iskolában nagyobb mérvben oktattassanak, hogy a nép taka rékossághoz szoktattassék s ne pazaroljon, csak fi jövő aratásig vágy-szüretig számítván, szorítsuk rá, hogy tartaléktőkét gyűjtsön, kőisé^enkint kö\'csön magtárakat állítson fel. mi mellett 2 —3 silány esztendőt is kibírjon; honosítsuk meg irodalom, i-koia, a társadalom által a gazdasági erkölcsöket erényeket; oltsuk be népüukbe, keltsük fel benne, hogy a családban, a háztartásban takarékos, tőkegyüj.ő élet módot folytasson s egyáltalán a „jusson is, maradjon is," valamint az: .addig nyújtózkodjál aak, mig a takaród ér" féle kö/.mondásokat szem előtt tartsa s kövesse, s látni fogjuk, bogy egy-egy ily gyenge termés, sovány .esztendő miatt nem fog oly országos megdöbbenés s aggodalom sivár képe látszani, mint az idén.
BÉKEFI ELEK.
— SzenzacziÓs biteseitek. „Zala\' czimü laptársunkat e béteu súlyos baleset érte, melyről városunÜ közönsége csak a „Magyar Hírlap" deczember 16-án megjelent számiból értesült, mely hírlap ugyanis „a felsült kritikus" czim alatt a kővetkezőket újságolja: A fe 1 a ü 11 „kritikus." Nagy volt á készülődés N.Kanizsán az e hónap 9 ikére tervezett Barbi-hangverseny etftt A kasinó dísztermét a rendezőség pompásan földiszitelte és átalakította hangversenyteremmé. Minden készen volt mar> csak éppen az ünnepelt művésznő — hiányzott. A várakozás legfeszültebb óráiban, csaknem az utoUő pillanatban jött a>u\'án a leverő
nyek szállítása Ügyében, hogy a közönség! a szállítmányok feladását saját érdekében lehetőleg délelőtt adja fel, egyébként ama helyes intézkedést tette, hogy decz. 20— 24-ke közti napokon a nagyobb hivat dóknál, igy Nagy-Kanizsán is, a déli órákban a kü\'demények felvehetők legyenek.
— SÜrgönyzók figyelmébe. A nagykanizsai kereskedelmi testület elnöksége a következő körlevelet intézte a testűjét tagjaihoz: ,A helybeli m. kir. posta- és távirdahivatsl tek. főnöke azon körülményre figyelmeztet bennünket bogy egyes czégek távirataikst olyan rövidített vagy önként felvett asÜrgÖnyczim"-ek alatt hozatják, melyek vagy nem elégségesek a tulajdonképeni czimzettnek sza-lhjr, hogy Barbi. nem j\'őhet, mert influenzája
bályszerü határozottsággal való m egál la-\'— *¦- -«*\'->«-\'—- i-v--------v _
pitására, vagy pedig a távirda-szabályzat 21. §-a értelmében a rövidített távirati czimek jegyzékébe felveendők. Ilyen rövidített vagyonként felvett czimü táviratok 1892. évi január 1-től fogva nem lógnak többé kézbesittetni, mért is figyelmeztetjük t tagtársainkat, hogy távirataikat azontúl csak a*, esetben hoza sák ro-ditett czimmel, hF hasonnevű ej vén helyben egyáltalában i.em lakik vagy ha a rövidített sürgönye/.intek" a. távirdahiva-talnál előzetesen bejegyeztettek. E<eu bejegyzésért évenkint 20 forintnyi díj fizetendő."
Közgyűlést tart a kís-kauiz-ai
van. Az általános lehangoltság azonban ónási derüluéggé változott másnap, mikor Zala" czimü újságban a következő referáda volt olvasható: „Barbi Alice, világhírű énekesnő hangversenye e bő 9 én volt a polgári egylet nagytermében. A díszes és szép pzámd közönség sietett megjeleoni a már réaibb idő óta kedvencéévé leit művésznő ha mj versenyére s \'mint aze ölt mo-t sem csalódott az éne kesuőhöz kc üu reményeibeu. Barbi most is 0 y erőteljesen kezeli a hangját, mint ezelőtt; magas hangjai, trillái most is elragadok és albangjai lágyak, mint akkor vo]t midőn először hallotta öt Nagy-Kanizsa. A páholjolcat és körszékeket városunk
Polgári Olvafó-kÖr* d-*cz. 20-án. vasár- i elit-kö/önsége"foglalta el, míg a földszin-
Hírek.
— Dr Wlaaslcs Gyula egyetemi tanár ur, őrömmel értesülünk, városunkba szándékozik jönni régi ismerőseit, barátait meglátogatandó. Isten hozza, a legszívélyesebb rokonszenvvel üdvözöljük körünkben.
k" —/Barby AHce dalmüvésznő és murai /Mary zongoraművésznő elsőnek, megbetegedése folytán nyolez nnpot töltöttek/ városunkban, élvezve a Gutmann család reodkivüli vendégszeretetét A művésznők ehó 16-án délutáni vonattal utaztak Budapes\'.re. Barby kisasszonynak, bizonyára mindenkor élénk emlékecetében leend azon figyelmes és gyengéd gondozás, melyben öt a Gutmann család részesité. melynek viszonzásául valószínű, bogy már\', legközelebb egy jórékonyczélu daJestély-lyel fog városunk közönségének kedveskedni.
— Képviselőválasztás! mozgalmak Zalavármegyében k megindultak, de hü képet adni azonban még lehetetlen oly sok a combiíiatio. Ugy látszik, bogy a csáktornyai, letenyei, baksai, zaSa^egerszegi kerületekben nem lesz változás, ellenben a többiben kilátásba van helyezve. Óhajtandó, hogy Zalavármegye régi jó hírnevéhez méltólag a legszebb egyetértés uralkodjék s a polgárság áldásos békéje komoly zavarra tápot ne nyerjen.
— Uj uteza. A Korona berezeg utcza folytatása teljesen kinyittatván, a közepén szép tér nyeretett, melyet lapunk egyik barátja szénás piaeznak indítványoz s ez esetben a felső templom háttere befá-tittatnék. Ez érdemben ígért czikket szívesen fogadjuk.
. — Szak-tanfolyam. A helybeli kereskedő ifjak egylete felkérése folytán dr. Fried Ödön ügyvéd ur nevezett egyletben hetenként és pedig minden szerdán szabad e\'őadáht tart a kereskedelmi- és váltójogból. A folyó hó 16 án tartott ehtő elÖ-j adáson, nemcsak egyleti tagok, hanem vendégek is nagyszámban jelentek meg, kik érdekkel hallgatták az előadó köny-nyen érthető fejtegetéseit és magyaráza-taít a keretkedelmi jogról és ügyletekről. Az előadót a jelenlevők zajosan megéljenezték.
— Kisdedek Öröme. A Kisdednevelő-Egyesület Arany János-ntczai óvodájában 6 szegény kisded kapott téli ruhát, decz. 16 án lett kiosztva. A jótékony adományozó Koausi Boldizsárné másod el-1 ök urnő, ki nemes érzelmét követve, szíves készséggel szerez Örömet k legszegényebb óvodai aöveodékeknek is. Kiosztáskor a titkár tolmácsolta a kisdedek bála köszönetét a kegyes szívvel nyújtott jőté tcméoyé\'tt.
—.Hivatalos körlevelet bocsátott ki Oprís ?«er pécsi kir. posta- és távírda kerületi igazgató nr a karácsonyi küldenie-
nap este 6 órakor nagyvendéglői ujabb helyiségében, hová ismét vissza kö tözkő-dött
— Dicséretes intézkedéssel lepte meg a város közönségét hatóságunk, midőn uj utczai lámpák felállítását rendelte el és tényleg eszközöltette is.
— Napi biztosok e héten a népkony-htban, vasárnap Rothschild.Albertné, Sa-muely Olga; hétfőn Bogyay Ödönné, Ro-senfeld Ilona; kedden Knáusz B jldizsárné. Boronkai Fraocziska; szerdán Lövringer Lijosné, YVajdits Irma; csütörtökön Wei-ser Józsefné, Darás Milvin; pénteken dr. Rauch Zsigmondié, Lővríuger Kamilla; s* ombaton Kürschner Ignáczné, Weisa Karain,
— A vadászati idény vidékünkön élénk ugyan, azonban az eredmény vaj tűi csekély, mert silány a vadállomány.
/— Adományok. A f. h. 12-én elhunyt Weiss Emibe szül.Schwarz Ida urnŐiránti kegyelet jeléül, a kővetkező koszorút pótló adományok folytak a Chevra Kaáisa pénztárába : Dr. Roth-cfiild Samu ur és nejétől 5 írt, Weisa Miksa ur és nejétől 4 frt, Weiss Jakab ur és nejétől 7 frt és Fischer Arthur úrtól 3 frt. Azonnali kiosztásra adakoztak: Weiss Emil ur 10 frt, Schwarz Viktor ur 3 frt, Mayer Imre ur és neje 3 frt Weiss Dávid ur 6 frt, Weiss Milli urnő 5 frt és Schwjrz Hugó ur 3 frt. A Chevra Kadisa egylet elöljárósága.
— Eljegyzés. C-atáry Kálmán Pogány-Szent-Péterről, jegyet váltott Reu-ner Jolán ki.-asszony nyal Porrog-Szent-K irályon.
— A kotor! inteliígentiának élvezetes estéi vannak t i. pár uáp>ó\'a itt időzik Vadász Miszlivecz Lajos autispiritista bü vész, Cumberlatid tanítványa és barátja Virányi volt színigazgató nejével.
Len a művészeiért mindenkor lelkesülő fiatalságunk foglalt állást. A hangverseny minden egyes részlete művészileg sikerült s az énekesnőt tapsvihar kisérte minden dallam után. B. meghatoUnak látszott a közönség kitüntetéseivel szemben, mely közönség nemcsak az erkölcsi jutalmat adta meg-a művésznőnek, hanem anyagilag is ugy támogatta a hangversenyt, hagy az a városunkban eddig tartott hangversenyek közt anyagilag is egyik legsikerül-tebbikének mondható.\' Hogy ne higyje a közönség, mely e közleményt a „Ztla" 50. számában hiába keresi, miszerint a „Magyar Hírlap" sült fel, valamely 50 franc pályadíjra a-pirálóoak, kijelentjük, hogyaz említett referáda tényleg megjelent a Zalában; a lap kinyomatása után azonban a\' kiadóhivatal észrevette a szerkesztő ur élénk fantáziájának szüleményét és azon volt legalább a kanizsai és közel vidéki közönség előtt titokban..maradjon ezen, a uyilVáno>aágnak szánt és a szerkesztő ur által ennek legjobb tudta és meggyőződése szerint megirt közlemény. L/eu forduát okozta azt bogy mi Barby AHce elmaradt, de a hirdetési irodák és a Zala távolabb lakó olvasói Barby megtar\'ott hangversenyéről kaptak, tudósítást a mindig jól (!) érteoÜ t „Zala" révén. A „Magyar Hírlap" közleményét azonban oda kell jrectificá\'nunk, hogy a hangverseny 9-én maradt el és a „Zala" nem másnap, hanem- negyed nap hozta mulattató referádájátS-r- A gyorsaság és jól értesültség netovábbját illustrálja a „Zala" 50. számában a kővetkező közlemény is: „A keszthelyi rabbi\\teme-tésén, mely Keszthely ál talános részvéte mellett történik m\'eg, dr. Neumann nagy kanizsai rabbi végezi az egyházi szertartást, szép be szédben emlékezvén meg az el-
— Választmányi ülést tart a Kis- hunyt érdemeiről." Ezen sorok nap-dednevelö Egyesület decs. .9 én délután j világot láttak decz, 12 én este. a temetés 2\'/, órakor Nádor-utczai helyiségében, pedig Secsember 13 án délután 2 órakor melyre a választmányi tagokat ez uton is ment végbe. — Aranyakra pályázó ujdon tisztelettel meghívja az\'elQÖkség. I dészok tegyétek :e a tollat!
— Halálozás őszinte részvéttel vet-1 . — Hangverseny. Mint értesülünk, tük a következő gyászjelentést mely egy a helybeli kath. fögymoasium ifjúsága kö gyengéd hitves, szeretőjó anyinSs lelki rében is már történtek intézkedések egy tulajdonosban gazdag ifjú nő elhunytáról\' jótékonyczélu h ingverseny tartására. A ád jelentést: Fájdalomtelt szívvel jelentik j rendező bizottság már megalakult és a az alulírottak hőn szeretett felejthetetlen hangver-eny magtartása 1892. évi január neje, anyjuk, menye, testvérük és sógor- ; 20-ira határoz tátott
nőjüknek Weiss Idának 1891. évi deczember ijó 12-én esti 9 órakor életének 30-ik és boldog házasságának 12 évében tőrtént gyászos elhunytát A bo.\'dogultoak hűlt tetejnöi hétfőn 1891. deczember hó 14 én délután 3 Órakor fognak a helybeli ízt. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1891. deczember hó lS-án. Béke hamvaira 1 Weiss Emil, mint férje. Özv Weiss Regina, mint anyósa. Weiss Alfréd, Irma, Ottó, Elza, mint gyermekei. Dr. Schwarz Zsigmond, Schwarz Izidor, Győző, Hugó, Sándor, Regina férj. Maver, mint testvérei Weiss Miksa, Jakab, Dávid. Mayer Imre, Marion József, Fischer Mór, mint sógorai. Schwarz Carola, Réga, Paulina, Flóra, Weiss Fanoy, Karolin, Emília, mint sógornői. A rokonszenves uő temetése nagy részvét mellett ment végbe! A A. koporsót szebbnél-szebb koszorúk díszítek és dr. Neumann főrabbi megható gyászbeszéde mindenkit könyekre fakasztott "
—. Herczeg Batthyány-Stratt-mánn Ödön ur Körmenden van s a karácsonyi ünnepeket ott tölti.
— Az osztrák magyar bank nagykanizsai fiók intézeténél váltó bíráló urak 1892. január l - föl a következők: Ebens-panger Lipót, GrÜohut Alfréd, Stern J. Mór, Weissmayer Mór, Blau Lajos, Le-dofszky Annin és üettlheim Győző.
— Rnhakioüztks eszközöltetett a lányok részére d-cz. 17-én a he.ybelí község^ iskolákban, a fiuk számára hé: főn történik, mely után bővebben szólunk a jótékony ág e nemes gyakorIasjir.il.
\' — A jótékony nőegylet Sümegen decz. 12-én a felsö-leányiskolat helyiségben negyvenpár csizmát osztott ki, sze^ét\'y tanulóknak. Bánfi Alajos tgazgaió köszönte meg Székely Gusztáváé elnök és a választmánynak fáradozását ként további szived támogatá>ukat a tanulók részére.
— Csesztregen a január 19 ki, május 16 ki és okt 31-ki országos vásárok betiltattak.
— Műkedvelői sziui előadás. A helybeli iparos ifjak betegsegélyző egylete Karácsony második napján a „Polgári-Egylet" nagytermében tánezczai egybekötött műkedvelői színi előadást rendez. Színre kerül: Viola az alföldi haramia népszínmű Szigety JÓmeftfiL Kezdete 7\'/i órakor.
— A magyar asztaltársaság f. hó 24-én 20 szegény gyermeket fog téli ruhával ellátni.
— A „Polgári Egylet" decz. 31-én tombolával eg) bekötött sylyesteri táncz-koszorucskát rendez. A „Casinő ugyanakkor hasonló mulatságot tart.
— Heti felügyelő e héten az önk. tűzoltó egylet örtauyáján Knortzer György alparancsQok ur.
— Gyászhír. Kohn Salamon a keszth. izr. hitközség nagytudományu lelkipásztorának elhunytáról ád jelentéét a következő gyá»zlap: A keszthelyi izr. hitközség mély fájdalommal jelenti szeretett és felejthetetlen lelki pásztorának Főtisz-tiszteléndő Kohn Salamon ur kerületi főrabbinak áldásdus és tevékeny életém-k 64 ik\'és helybeli leíkipásztorkodásának 3l-ik évében bosazas és, súlyos beteg-ég után vallásos megadással f. évi deczemlier hó 10-én d. e. 9 órakor történi gyászos elhunytát A nemeslelkü jboMogult lelkipásztor hűlt tetemei f. deczember hó 13-án d. u. 2 ór-kor fognak örök nyugalomra helyeztetni.,Keszthelyen, 1891. évi drez. hó 10 én. Áldás és béke lengjen ponti feletti A temetésen megjelent Keszthely város szioe java, mi élénken, bizonyítá azon általános tiszteletet, melynek az elhunyt örvendett A gyászháználdr.Neumaiin helybeli, a temetőben pedig dr Klein mar-czatii rabbi búcsúztattak el fenkölt pr>n-do kozáVu pályatársukat Minőkét bestéd látható benyomást tett a gyászoló gyűe-kezeire.
A legfinomabb pet gelett vi-37étKriae>z, ó kilós poslabödönk*-ben, brrmentve 3 írtért mindenkor kapható Frmnien 3Ulis.lv méhésznél Zsombolyán (Torontál 01.)
— Megyei r h. Oiaszy l^ajos szeni-máriaitaniiÓraeghalt — Kerescsényi Béla postatiszt Csáktornyáról Paksra áthelyeztetett — Guthard Jakab keszthelyi lakos Amerikából félmillió forintot örökök. --Nunkovici István élte li-ik évében Zala-Egt rszegeti elhunyt
— Hazai r. b. Wilk Lajos technikus rdssóból gyalog ment Pártba Unuloia-
nyát folytatandó. — A vara-di törvényszék elnökéoek hivatalos helyiségét kirabolták.
Erdélyben már élő cserebogarak szái . longaak. — Kisfaludy Károly györí szobrának agyag mintázata már elkészült. — Az országgyűlés törvényt alkotott a raille-niumi uemzeti kiállításra. — Dr. Pósfay Síndorközj. a soproui irodalmi s művészeti kör elnökségéről lemondott.
— Külföldi r. h Brazil át>ól hozort földet helyeztek Don. Pödro feje aá. — Az északi tengeren dult viharban az Excelsior hajó mindenestől dsűlyedt. — A német császárt tavaszazal Bukarestbe várják. — Parisnak 4501 u\'czája van. — Chicagói Kiállításon 400 zongora lesz felállítva, egy ember játszik ^amennyien, villamos árammal lesz Összeir&ve. — A chinai császár egy kocsija 3b0 ezer frtba került.
Irodalom.
S2 öarao JŰSZIV
•or«jegy ét
156 db. értékesebb könyv
sortoltatUc ki évenként a „Budapest" - hamo-riíBtikui mel lik lapjának, az ,Uj-Bndftpft«ta-i-ek a talanymagfejtSi körött.
IV* Ingyen
Ld a kiadóhivatal minden egéiz éve* eI6&<«-tonek, ki 12 frtot egyiterre kflld be, egy 207 oldal, 70 kép, aranjoEOtt diíien b-iriíék ét jntalomkAppal bíró .Bndapeif Ea^y kép*>« naptárt Éven kívül egy 3 isinben nyomatot, diice* falinaptárt
Ingyen ad minden fél évei elfiSmetönek, ki 6 frtot egysxerre kölá be, agy 207 oldalt 70 kép, aranyoKott duset boriték i* jntxlom-képpei birfi .Budapait" nagy kápea naptárát.
lágyon ad míndan íé! őre* slSfizetonek, ki S frtot egyezerre kaid be. 150 oldal, 30 kép, aranyoaott diatM boritok űi jntalonikáp-pel bíró ,Hud*pejf kii képw naptárt.
Ily páratlan kedvacményekbaa ráiaaiíti tisztelt olT»*6it a
„BUDAPEST-*
cximü^
38,000 példányban
megjelenő képes politikai napilap,
m*ly immár XVI-tk évfolyamát fatja,\'a m*ly érrdl-ávr« nagyobb elterjedoanak Orreni Ha már annyi példányban jelenik mag, hogy három rotácaiÓB-gepen nyomják, a „Budapaif e nokatlan átterjedését egyré*it határozott namzetiei fQggetlen irányának é* kittuaS tudó-*:tá*ali:?k, miarétxt pedig eradeti rajaok ntán ké«rU: kepeinek kouonbeti. A „Budapest,* — joes .csinált kátknlaesos politikát, mint as mai napság már namcsak a közéletben, de a hírlapirodalomban U -sokáig*, — nyiltaa éi k-tartóac — a penonália uqíó alapján, Ua-gyaronsif tsljea állami fOggetlensége és ön-allotága mellett kOsd. 8 e tSrakvásáben poü-tikat koailetOnknek, aa ország fUggetlenségt és 48-as pártnak számos kithaSaege támogatja, kiktél Ismételten boiott már "a „Budapest* nagyérdekB kaxleméoyeket, akiknek igámtét bírja % aaerkt-sxtSaág, hogy a i^pot sseUemileg továbbra is támogatni fogják.
De a „Budapest* nyíltan bevallott politikai irányának szilárd M köretkeaetec megtartása meliett arra is kiváló gondot fordit, hogy olvasói u6y a hasat, mint a külföldi ntveaett:-sebb eseményekről gyors is mégbishatö erte-ittlítt íiyerjenek. L végbél olyan levelezői kart tserreiett, a minó »?7 iapnak s\'.aca. Csak itt aa o\'izágban 357 rendes levelezöja van a ,Budapeit»-nek. E melliU állandó tndósitókat tart Béasban, Belgrádban, Bakarestben, Berlinben, Konstantinápolyban, Parisban, Péter-virott, Bénában, SsiSában, Zágrábban és New Yorkban. Is illasTtrácziókra, — melyek lejtöbbnyir* ntpieasiüésyíkre Tonatkoznak —
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBER I9-én
különösen kíráló gondot fordít a .Kudapeit." A nevezeteiebb eseményeket kiküldött r.vio-lóival helyszín; ftlvételek 4lttl eszközli.
í A sorakoztató olvasmányokra szintén nagy ml\'yi helyes * eBndape*t." Tárcza-rovata élénk Éi változatos; a mit eléggé igazol az is, hogy ¦ közelmúltban irodalmunk majd mindegyik jelére felkere.te dolgozataival a „Budapest\'-et.
Regényeire hasonlókép mindig kiváló gondot fordít á .Bodepwt\';,errfc tPrBkedvcn, hogy Qe c*ak érdekfeszítők, hanem ircdilmt ssin-v..»»lon illók ii legyenek. Folyvást
két regényt kőzöl egyszerre
s,"l midőn közlendőinek snyaga megengedi, bkronijegéaft is ltox.
Ezeken kivül „Uj-Balanesf cxim alatt, vasiniapockéa; LamoriastikuB bet: melléklet ^saioltVjik a fö\'aphoa eg.é»z ingyen. K humn-hsztíkusVeiléklet kiSfrur*""* a politikai 6a társadalmi W.«_Jepíe«égeit, hoz jóizü adomá-zst. tréfa* megjegyzéseket; végül pedig miu-
Iiéten egy-egy talán)t kö .öl, « melynek a,pfp;tól közöli újévtől kérdve hetenkint egy-egy ,J.ó«iV sorsjegyet továbbá értékes jutáim, könyveket sorsol ki Ha még tudjuk, fcogy e l»p ni*\'* Gazda" rovata ugy a mezógazda-
Hífi, mínt ai ;;>.,- kívál i gondot for-
íjjt. s a közgazdaságot; — a többi lapoktól eüeróleg — akkéjt késeli, hogy az bárki álial könnyen megértessék, ugy bátran elmondhatjuk, hogy a „Budapest- — mely tényleg a legoU-scbb lep hazánkban — minden tekintetben alkalmatos \' arra, hogy minden magyar e<a ad állandó látogatója legyen.
Előfizetési árak vidékre:
(¦\'.gy érre frt 12.— I Jiegy. évre „ 3. -Fel évre 0.— | Egy hóra 1.—
§gmW Mutatványszámokkal bárkinek ingyen sfcoigéi a ^BUDAPEST" kiadóhivatala, Iv\\k.. Sárkantyus-utcza 3. sz. a.
] Szerk. özenet.
— K. K. Bpest Köszönet.
— Babarcz. Megkaptuk, e számról Ickésetj. •> vendünk gyakori s> elletni íalálkozá,1^?*. -liniikét részre szivélves üdvözlet; j:
— H. M. V. Megérkesett. VálaEzt Bpest
— sch. Jók ¦ y.
--\'T. L. Későn var. már. Régi-munka;áriunk írt Karácsonyra.
— \'X. Sz Miklós. Intézkedtünk. * _____
JNiyJJxt^r.*\') . ^ Tiszta selyem nyomott
Frmlnrdnlí\' "«*r«kint frt í 20 krtil r uumruutt. frt 46_ krrií (kömibriüi
i\'M kfljönféle minőségben) — hashoz szállít vám- és bércoeatesen darab számra él egén ruháknak va\'ót Henneberg G gyári raktára (c*. és kir. aaállitó) Zürich. Minták fo\'rtiulÓ postával. Levelekre Svaiczba 10 kros bélyeg ragasztandó. _
Originál Selters viz. Kitűnő természetes asztali és gyógy viz (Nassau), bebizonyulva nyálkásság-nái, köhögés-ésrekedr-ségnél, valamint hólyag-vese- és gyoniorbán-
tal m aknái. ¦V* Mindenkor világosan „eredeti" telters kérendő, mely kupakk-il, czitrképpe! és „Oiiginaí" dugaszége-réisel van ellátva. Kapható mindenütt. Selters-forrás kezelösege Selit rs-Weil tíaru NYsgsuban *
kdlóaiegesíégek, kifogástalan franezía gyárt-niauvok, tuczatj*. 1, 2 S, 4, 5, 6 7 és S frt. Női prtüervstilek ydaraboaként 2 írt és 2 frt 5U kr haepeusoriümok sat. Használható minta kü uenény (2;\'» drbj 5 frt. Bizalmas SzétlcÜtdé 8
ej. Iteif specialista, BeCH
IV stargnretneastrasM Kr. 7.
Árjegyzékek ingyen, bérmentve és bizalmasan küldetnek.
iFoirPÉEipefe
Ezen rég) (ónak bizonyoi"~oej dörzsölést ossz, kfitzvery. !ag-siagostás stb. ellen legjobban ajánlhatjuk a t. cz. közönség figyelmébe. Egy üveg ára 40 és T0 kr. él a legtöbb g; ógyssertárban kapható.
Csak Horgonnyal valódi!
Korniifc fí nyavalyája a? 1-
PSS6IÜ
és vértelenség, melyből számtalan máskór származik. Er. ellen pedig legbiztosabban
hat a ^.*!
VASAS CHINABOR.
I üveg 1 frt 20 kr., ó ttveg franko küldve G forint
F.zen bor a saját másam által termelt ménesi Sherryvel vac készítve és minden hasonnevű készítmények közölt a legtöbb chinaatját és vasat tartalmazza
ROZSNYAi MÁTYÁS
gyógyszerész, müvegyészeti laboratóriuma ARADON.
Ugyanott kapható. K \' i KitflnS, egcsziéfli bor rögtöni elöálli-, I tására. mely a vilodi természetes bortól meg
bereii-arczkenocsszepra ellen, i tégely i ueiE vüiunboztethető, ajánlom ezen jónak blzos
70 kr.. postán franco küldve 1 frt 5kr. \'¦ nyalt különlegességet. Pepsinbor rósz emésztés ellen. 1 üveg! 2 kilo ara (100 liter bojraelegendő) 5 írt
í 1 r - t 1 1 -11 j í. 1 . \'50 kr L:tasitái nieven i«jc leaeltetik. A leg-
1 frt 20 kr. 5 üveg franko küldve 6 frt. j »b« %„Ld„ín).. Jf> "jSígt. ejáctminjért
Az 1889 évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
BOR-KIVONAT.
\\ewyorkiGeima«laf Tí^0 Bernhard
életbiztosító társaság I ^árUÜÉZa BrÜHDc
- rpitístolí 1860-ik érliett. ^bumMM tní«o»M« etr "\'i«> f« sl».yre
Bix,o.iU.i UÍH 18S9. í. MJIt- OLuml\'tffi\'wrft-í^ .|ty telje. «U k.bl.r.
Tiatt ngfon .... 63.010.357 0 f? , . . v
Earópib^ olhelyMtlt tó- SIBrtnoi.«*¦" k.báts.oy.t egj telje. , kék . . . . 5S54,62S KWaló elfmjüs díjtáblázatok
tosllásl módozatok. Q
Magyarországi vnírképviselSség: Q
0
I forint Kék,
Bndapestea, VI 6yáratDia 13. szám.
oooooooooooooo
él kabátba fektte szinb-n. s radáac-kabá\'ra 5 frt; Siégben divatosan kocz-
Í.I. ölVadásztod^n egy telj. blz\' -1 legfinomabb mi
kázva 8 trt.
Minták ingyen és bérmentve.
zÜiitagyUjteményi k szabók részére kívánatra bérmenüenul küldetnek. (G)
Szigornan rituális
Füstölt húsféléket és kai buszokat
minden irányban szétköld
szesz-megtakarítás
i éretik e? az általam feltalált és felülmulhatlaa l erősítő szesz álul pálinkák részére, mely az italoknak kellemes, csípős ízt ád és csak nálam : kapható. Ára 1 kilo 3 frt 50 kr., (600 -1000 , literre,} használati utalással.
ssV Ezen küiíinlegeaségek kivül minden-| nemű szeszt ajánlok, rum, cognac. és finom
Rosenberg József s Tsa tJS^\'Sts^. w
... ~ ,. , , »- ,*,. . 1 lékek bérmentve.
Síz-Szaláml es Tsslőltek gyára i ____ , . „
„W . n... - , _ . POLLAK KAROLY FTJLOP
^Buaapesten, Suto-ntcza 6. szam-; ue,z.kmöniegességek mám Prágában. 1
Áijogyzék ingyen kö\'detik. 2S4 Megbízható képviselőé kerestetnek.
HETILAPJA. B 80OOOOOOOOOC08
v 111:1
TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI KOZLÖÍY
_Csak as imént adu ki ,A HÉT* kBs-
Celtflnést keltett IOO-dik saámát. Ea a szám, melyet mai irodalmunk szioevirága tölt^^e^k^zjeményeivel, egyúttal hú :Qkre axoa előkeió asellemnek, mely o lapot áÜfDgi és aaon magas irodalmi
\\L minileq /V lépi át
X
\' ¦•) E rovat alatt kö^löttekért e előséget a. szerk.
eannak, a melyet e lap képvisel.
„A HÉT" a legliberálisebb szellemben sserkeistett magyar hetilap. KöeOl oorellákat, költeményekít, dramatizált apróaágokat, politikai és társadalmi easaiket; figyelemméffriíéri a hét ösases mozgalmait és kiválasztja ás fejdolgozza legfontosabbakat és legérdekesebbe-ltivál :rr.-.á-:: georet, botzászól actuali* kérdéshez, de sohasem azon határokat, melytketajó Ízlés — irodalmi lapnál a legfőbb kritérium — parancsol.
„A HÉT\' az egyetlen szépirodalmi bttilap, mely a péntek esti színházi premierekről mé^ ugyanazon a héten, ugyszAlTán a napila okkal egyidejaleg, hoz nagyobb szabású !1 mertetéseket. Ssépirodalmi része kivételát-el actaalis minden kfisleményébeh és jórészt ennek köszönheti nagy sikereit és jzon közkedveltséget, melyben téssesttl.
Munka ái sai léuyei kosxornjából alig hiányaik egy n*gv irodalmi név.
Azok közül, a kik a .A HET\'-be eddig inak . részben állandó munkatársai, felemlítjük a következőket:
Abonyi Árp , Ábrányi Árp. Ábrányi Emil, ifj.Ábrányi Kornél, Agai Adolf, Am-
A „HÉT" előfizetési feltételei: S^íS;"1
Elöfizelhetni továbbá a , HÉT "-re és a ,MAGYAR HÍRLAP "-ra együtt kedvezményes irón, vagyis 24 frt helyett a két lap egész évre 20 frt Félévre 10 forint Negyedévre 5 forint.
lutatrasjszamtiaat .iránaíra mm és fannlre M
,A HÉT" kiadch vatala VII, Erzsébet-körut 6. szám
hétnek. Az árjegyzékek ingjen
Körrejtély. Érdekes, nélkülőzhetlen játék a hosizu téli estékre. A körrejtély csak akkor valódi, \\ha a gyári jelvénnyel, L Horgonnyal el van látvas-^y
Ezer meg ezer B2ül5 dícséröleg elismerte a hirea
Horgony-Köépitöszekrények
nagy nevetési értékét; jobb játék nem letérik gyermekek és felnőttek számára! Rés/.le te sebbet ezekről va-Jaznint a .KörrejtélyrÖl" képes árjegyzékünkben ulálni, melyet minden aiúlonek meg kellene rendelni, bngy kellő időben g)-ermekcik számara igazán alkalmas karácsonyi ajándékot kiválaszthatnak és megrendelés bérmentesen küldetnek szét. — Minden kőépitősiek-alkalmas utánzások,
a „Horgony" jelvény nélkül közönséges és kiegészítésre ennélíogra mindig „ -
|V Richter-féle rlorgony-KöépitöszekrénysT^m
kérendő és csak ilyen fogadandó el — Minden finom játékszerkercskedésben sgSSÖ
35 krtót 5 frtig él feljebb kaphatók. ^-
Richter F. Ad. és társa, első osr.tr. magy. csász. és kir. szabad, kőép\'.tő- (glttl szekrény gyár. lísíííii
Bécs, I Kibcliingcngasse 4. Ölten, Rotterdam, London, E. C, Ncir-York 310. Broadway.
X X X X X X
, Mikszáth Kál- V i Károiy, P«lelei, Q M.nvbért, Pollasi í\\
X
brus Zoltán, Balogh Pál, Bársony István, Bede Jób, Bródy Sándor. Boduár Zsigmond, gr. Csak^ Albinná, Cé !6, Dóczi Lajos, Endrödi Sándor, FenyS Sándor, Goasdn Elek, Galló, Herczegb Ferencz, Horváth Boldizsár, Horváth Uyula, Hack Jáios, Ignotus, iocsédy Lásztó, Jászai Mari, Jókai Mór, Jnsth Zsigmond, Ke-nedi Géza, Karczag Vilmos, Kóbor Tárnái, Hozma Andor, Kohn Dávid, Makai Emil, Malonyai Dezső, mán, Mezei Ernő, Murai Palágyí Lajos, l\'alágy I!lés, Rákosi Jenő, Rákosi Viktor, Sebők Zsigmond. Szabó Endre, Szabóué Nogá.1. Janka, Ssa\'ay Kruzína, Szemére Atilla, Szomabázy István, SzBry Dénes, Silber-steio "Adolf, Tábori Róbert, Tóth Béla, Tolnai Lajos, Vadpay üároiy, Vészi József stb. stb.
,A BÉT" külső kiállítás* összes lapjaink közt a legfényüsöbb. Minden számának boritékán egy fényei kivitelű nagy arczképek köiöl : kitűnőségeket, de legíokép érdekes alakokat a politika, müvésset, irodalom és Szalon köréből, azok arczképeít, akiket a lefolyt hét eseményeinek árja, habár csak ideiglenesen is, felszínre vete t.
.A BÉTJ számai bekütve két vaskos kötet-t képeznek i is érdemesek a megőrzésre, négy kö\'et, melyből teljes pél — bár igen es-k\',]y ssámb: kaphatók, ˇálósigO\' urháza az érdekét soha lem veaailó bec9es olvasmányoknak.
Hamburg-Amerikai -
Gőzhajózási-részvény-társaság
Express-és posta-gőzhajózás
HAHBU&G-NKir.-TOBE
&a leggyorsabb és legnagyobb német postagózhajókkal Tengeri utazás 6—7 nap-
Tovább szállítás közvetlen német gőzhajókkal HAMBURGBÓL
Baltimo: e, Canada, Keletlndla-,
Brazília, Xyngal | Mexlco- és
La Plata, ! Afrika, j Havannába. Bővebb felvilágosítással szolgál az Igazgatóság Hamburgban (7) * Dowenfleth 18-21.
X
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxu
íazdEg .ilasztekn raktárit miodenoemtl bansszerekbeo, bel földi hurok a legolcsóbb" gyári arak mellett. . Lelkiismeretei klszolgálat. Czlmbalom ; ¦ : Ozsíg! dob
o o o o o
o J" "«nas: * "\' ~: ~~ i —o
Q 99- Aijetyzekelc ingyen és bérmentve. "St O
o o
OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO C3O0
különlegességek 40 frttól fölfelé. HegedSk
jó hacggal vonóval együtt 2 frt 80 kr-tól fölfelé.
géppel ütöfákkal- egyíttt :0 frt 50- kr. Mindé burait. javítások jól,;\' olcsón készíttetnék.
ál ©fiditi
f arrágépo;
a legjobb és legtökéletesebb gépek mindennemű varromunkahoz; szerkezetük köztodomásulíig mintaszerűnek, mankaképességök és tartósságuk felülnjuthatlannak van elismerve és ennélfogva rendkívüli kedveltségnek és elterjedésnek örvendenek. Kilencz milliónál több van használatban kitüntetéseik pedig a 300-at meghaladják s most ujabban #
Külnben a díszokrnán)\'nyal és Köln város tiszteletdíjával jutalmaztattak.
- -A legújabb Singer-találmány a magaskaru Itnproved-gép, most ismételve, mint e gyárnak minden egyéb készítménye, fénjes sikert aratott Az egyszerű kezelése, könnyű és gyors működése, valamint Ízléses kiállítása által kitűnőnek ismert eredeti Singer varrógép a legértékesebb műszer a háztartásban és kiválóan alkalmas mint
legjobb és leghasznosabb karácsonyi és újévi ajándék.
NEIDLINGER G, „Tle Siior IaMfaetifiiL Go., M-Yori" EiMiliIi íezérfioiiö^éo.
N-KANIZSA, Deák-tér 460. szám.
HARMIKCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
DECZEMBLR 19-érj.
Képes Családi Lapok
Szépirodalmi és ismeretteriesztő képes heti lap.
Szerkeszti Dr. Teleay Lajes. FŐmonkatára : Or. Yársdi Alttal Felelő, szerk^xtő és kiadótulajdonos: Or. Hnráiyl Arnla.
Előfizet est ára:
a Hölgyek Lapja CZÍÜIÜ liFot-
a Regénymelleklettel ügy fill
Egész éTre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 írt 50 kr.
A .Képe* Családi L»pt>k* czimü hetilap nj negyedébe lép. A magyar alapirodalomnak e hatalmas tényezőjét, a magyar mSrelt családoknak * szellemi kincsé: a következő "rík éa írónők támogatják : Jókai Mór, Lauka Gnsttáv, Rudnyán*zlty (íynla Dalmady Győző, Mikszáth Kiírnád, Komócsy József, Temérdek (Jeszenszky Daaó) dr. Prém Jóiset, dr. Síiklay János, Inczédy JóaSef. Pilágyi Lajos, KriiJv Dániel. Dengi János. TSlgyessj Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, dr. Murányi Ernő. Petri Mór, dr. Koditzky Jenő, Csorba Palotsy Akoa, itb ; Beoitski-Bsjza Lenke, ftütbner Lins, Xagyvárady Mira, Kuliflay-Beuitzky Irma, Harmata Líjza, Hevesayné-Sikor Marcit. V. tíaál Karolina, Karloraaky Ida, Mericz a y-Karossá Irma, Erzsike atb.
A .Képes Családi Lapok" as összes ssépírodalmi képe* heti lapok kSsótt a legélénkebb, legváltozatosabb Tartalma az irodalom mindbe válfaját felöleli; képei a jelen eseménj eil » a leghíresebb festők múvíit mulatják be.
.Hölgyek Lapja" czimü havonkét kétszer megjelenő dívatmelféktete a leeji.bb dn-atk-pekrt hozza s e mellett a magyar háziasszonynak valóságos szellemi titkára, a inacmibeu a Bevetés, as egészség, a gatdaság, kertészet, a háztartás s a konyha : . nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna, a nincs olyan titok, a melybe fa (ügyeinket be n» avatná!
Regenymelléklete kOISn békülhető nég-y kötet érdekes .egénynyel ajándékozza
meg évünk int az előfizetőit.
Zöld bori! ék a is tele van mulattaiú kfiileményekkel. hamoros apióságokkal, ¦skk-, kép-, alám-, koczka és ponttalányokkal és sz)rejtvéuyekkel, melyeknek jmeg-lejtői értékes jutalmakat kapnak.
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelezőlapon — hoazá fordulnak.
A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 40 krajezár c o niagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküldi, aotiak 4 regénvt; a ki 3 frt előfizetési öss?eget 30 kr. csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak 2 regényt; és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr. c-omagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld ajánlva jutalmul.
A kl 3 uj előfizetőt eyüjt s *z előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy diszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal
y.udelb. :\'i p s stsu lalvany od minden posta \'Ivatilnál és minden könyvkereskedésben.
EISfizelsVket (a hónak bármely tápjától) elfogad a .Képes Csa\'ádI Lipok\' kiadóhivatala Budapest, Nagykorana-ntoza 20 szán.
Teljes szamu példányokkal még mindig szolgálhatunk.
Uj nép-, élve/el- és lápszer
Kathreiner
j&lKlíi^Mllíti-KÍTÉJl
maláta kávé-izzel
fele\' babkávéval vegyítve a toldalék semmiken fe nem isrner-hetÖ és tisztán iva. fe ett kellemes iiu
Soha nyitva mm t&X\\XlXX2.XX\\I3.GLXlSLXX T, ÉL X>-
^J^JZZ ^s gyógyszer
nyomással és feuti véd- vérsz-gényeknél, sárgaságnál, gyomor- és idegbajoknál, jegygyei eilálva. Csomagok V, ko.25kr.
2ÜH gr. 10 ,
1"0 gr. 5 ,
gyermekek sat i
tzére.
Kapható i
nden fltszérdzlétben.
H Melyik lapra fizessünk elö?
^ Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az
1 EGYETÉRTÉS
u a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasókAzon-« s>-g lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseklek gyorsasága, alapossága és •atf sokasába, rovatainak változatossága, kitűnősége a különbózg olvasmáuyok gazdag aj tarhaia tették az „Egyetértés"-t népszerűvé Az országgyűlés! tárgyafásokrdl a cí legrészletesebb s e mellett tárgyilagos bii tudósítást egyedül az „Egyetértés" \' kuzol. 6azdaaágí rovata elismert régi tekintélynek örrend. A magyar kereskedi ^ és gazda özÖnség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, men az .,Egj-etértés" kereskedelni a tőzsdei ladáslttsaloak bőségével s alaposságával ma már nem ^tj versenyezhet más lap. A kereskedő iz iparos s a mezőgazda megtalálja mind- ¦
azt ai ,,Egyetertés\'\'-ben. mire szüksége van. Váltotatosan szerkeaztett tárczájá-j\\ ban, annyi regény olvasmányt ad. mint egy lap sem Két bárom regényt közöl *}f egyszerre, ugy hogy egy év alatt 30—40 kóletnyi regéuyt, részint eredetit, részint a kúilóldi legjelesebb termékeket jó magyarságú fordításban kapnak az „Egyet-
2 értés-\' o\'vasói Aki olvasni valót keres s a világ folyásáról gyorsan ét hitelesen y\\ akar értetolnl, űzessen e!ó az ,.Egyetértés\'--re, melynek előfizetési ára egy hóra. AJ 1 Irt &0 kr, egy negyedévre, 5 frt s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az
„Egyetértés-4 kiadóhivatalába kúldendők. Mutatványszámot a kiadőbivatal ki- FT vánatra egj- hétig iugyeu és bérmentve küld. (2Ü)
MIC HL JÁNOS és FIA o
lmugszerg:yár Grasliczlien (Csehorsz.), g ajánlják hangH7.eretkct
Készíttetnek, Trombiták, plsztonok. szárny- ; kürtök, harsonák, Bombardonak: Helieonok, nagy és kis dobok.- — Továbbá: Klarínetek, fuvolák, piknlák, hegedűk, brácsák, gordonkák, nagybőgők. .— Javító műhely valamennyi hangszerhez*-- Jelzi- éa h\'vi kartök, orltterák gittárok. buzó- és ;-zúj-harmonikák
nagy raktára.
I Legjobb én legolcsóbb be*xerxeii
T ÁrjBEfzet iiíáiiaíra ingfen.
ooooooooooooooooooo OOOOOOi
Karácsonyi és újévi ajándékok!
?4. ©
« si im I
jtl\'
ói)
JZ
i -2
SS
c bbb»,
m2
KOHN és KREINBR
norinficreri-, rövid- és féri divatáru üzlete
Nagy-Kanizsán, el „KORONA" ; átellenében
svaanoaa
Dusán felszerelt raktár női- és férfi divatezikkekben.
¦sy* Legújabb ruhadiszek. -ass| Menyasszonyi koszorúit éa fátyolok.
v \' Legjobb minüíégü
női-, fé^fi és gyermek ingek,
Kifünó gyártmánya báli és téli keztyilk. BjaST* Valódi Jiiífer alsó ruhák felnőttek és gyermekek részére. *^BJBJ
Plperec/Ikkek, s/.épilő- íb illatszerek a hel- én külfltld iei;elhíí syitralMI. Nagy választék alazmüarulirjan
A közelgő ünnepek- alkalmából raktárunkat a legczélszeruhb és\' legújabb divatú, tetszetős ajándéktárgyakkal oly mérvben szereltük fel, hogy a n. é. közönség minden ki-ránatátiak teljesen megfelelhetünk. .
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek A n. é. közönség pártfogását kérve tisztelettel
KOHN és KBEINER.
Nagy-Kanizsán.
c
I
© TT
Karácsonyi és újévi ajándékok!
PSERHOFER J.-féle
BÉCSBEN, X
SZ. A.
gyógyszertár SER SI ^ GERSTR ASSE 15
»zum fioldenen Reichsapfel." -
Vprti«7tíí-A InKl^n^Qnk ecllií\'" altalÍBOs; labdacsok neve alatt; ex ntőbbi navat teljes joggal megír* * tSI LlbZLiLU IdUUatSUK, demlik, mt»el csakugyan alig létesik betegség melyben ¦«\'«! labdacsok csodás hatásukat ezersz^raseti be nem bizonyít-itták volua. Ev.iredek óta eieu labdacsok általános elterjedésnek örvendenek es alig van család, meljben *zen k;tilnó bázisserból készlet nem volna tilálhatő.
Saáiuta^n orvos által eaen labdacsok hisir-sertll ajánltatnak és aj&nltattak minden oly bajoknál, melyek a rost emésztésből és székrekedésből eredni k: mint epe-aavarok, májbajok, kólika, vértólulisok, aranyér, béltéticcség s hasonló betegségeknél Vérti-iztitó tnlajdnnságuknál f gv± kítílnó hatással vannak vérssegénység s az abból erodő hajóknál is: Így sápkórnil, idegességből származó fejfájásoknál stb. L<en vértisxtitó labdacsok oly ksnnyen bataak, hogy a lesrcaekélyebb fájdalmakat sem okoazák, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is mindoj aggodalom nélkQl íievebetők.
A bcámtalan liálairatbó1, melyet e labdacsok íograsstói a legkalCnbOsSbb és letmehexebb betegségek ntin egészségfik visszanyerése f>lytán bozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emlitünk ázom uiegjegyaéasel, hogy miudenk:, a ki eaen labdacsokat e?y*ser basználts, neg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.
és biztos
SchUerback, 188$. október 22-én. Tekintetes Ur!
Alulírott kéri. hogy felette hasznos és kitűnő rértisstitó labdacsaiból iátoLt 4 csomagot küldeni aziveskedjék.
Neureiter Ignácz, orvos.
Hr.T :¦!:¦¦¦. FiSdnik mellett, 1887 ízapt. bő 12-\'én. Tekintetoa Ur! Itten akarata volt, boey az Ön labdacsaj kezeim. kSzé ke n\'i t-k, melyeknek hatáaát ezennel megírom : Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi mnnkát sem toltam többé képei végezni és bizonyáta már a holtak kSat Toloék, ba az Ön csodálatraméltó labdacsai etgem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg Önt ezért eserszer. Nagy bizalmam van, bogy ezen labdacsok engem is tokéietfSen kifognak gyógyítani, a mint mar másoknak ía egésrségDk visszanyerésére segítségll szolgáltak.
Knific Tetés. Bl--s-Ujheiy, I ¦ 87. november 9 éa.
Mélyen tiiatelt Url
A legforróbb kSszOnet. met mondom ezenuel Önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szenvedett gyomorharnt-ban és vizkArságban. már életét i» megnnU, melyről egyébként le is mondót-, midőn véletlantll egy dobozt kapott az Öu kitűnő vértiBititó labdacsaiból • ásóknak állandó haaznáJata folytán tökéletesen kigyógyalt.
Legfőbb tisztelettel Weinzeltel J sefa.
Eicbengraberamt, GfóbJ mellett, 1889. márcsius 27 én Tekinteies nrt ^
Aldlirott ismételten két 4 csomagot az Ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból El nem mulaszthatom bgnagjobb elismerésemet kifeje-tci erei: labdacsok értéke felett éa aaok, ahol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetssésszeriuti hasxnaláaára önt ezennel lel hatalmasom.
Teljes tisatelettel Habn Ignácz.
(i< tsLhlorí. Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt 8-án. T. Úri
Felkérem, miszerint az Ön vértíaxtitő labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal kaldeni szíveskedjék. C«*kis xa Ön csodálatot labdacsainak köszön hetem, bogy egy gyomorbajtól, mely engem 6t éven át gyfltSrt, megszabad a Itam. Ezen labdacsok nálam aoha-s:rn fognak kifug;ni, a midőn legforróbb kSszBnetenet kifeezem, — vagyok tisztelettel Zwickt Anna.
Ezen vértisstitó labdacsok csakis a INe rhofer J.-féle, az .arany birodalmi almáhoa" caímzett gyógyszertárbasi, Bécsben 1., Síngeratraase 15. az. a. készíttetnek valódi minőságben, ¦ egy 15. szem labdacsot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tártalaaztatik, 1 frt 05 kxba kerül; bérmentetleti ntánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Ax fisaseg élőbben! beküldésénél (mi legjobban postautalványával eazkőzSltetik) bérmentes kQldéssel együtt: egy csomag 1 frt 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 trt 35 kr.,4 csomag 4 frt 40 kr, 5 csomag 5 frt 20 kr., és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
Mi. Kaey eltérjedettség&k kfivetkestében ezen labdacsok a legkülső félebb nevek éa alakok alalt ntiaostatnak; ennek kfivetkeztéban kéretik csakis Pserbofer J -féle vértisztitó labdacsokat kr.veteii.i és csakis ások tekinthetők valódiaknak, melyeknek hasznaUti ousitása a Psetbofer J. návaláUrissal fekete saínben éa minden egyes dobos fedele ugyanazon aláírással vörös sziliben van ellátva, -ssjaj
Amerikai köszvénykenőcs, Kű:«,éí,ÍÍŐkb
szer minden köszvényes és csúzos bajok, o. m.: gerincz-agy-bántalom, tag zaggaiás, íschi^s, migrain", ideges fogfájás, főfájás, ÍHlsxaggatás stb. stb ellen. 1 forint 20 kr.
Tanonhinin hajkenőes l^\'^L %t
mennyi hajnövesztő aser k5z6tt o.vosok álul a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállított nagy azelenczével 2 forint.
Altalános tapasz ÍS?ÍS$3^LLt
ganatoknál, njjkukses, sebes- vagy gyuladt-mell vagy mát ily ba jóknál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tégely 5& kr. Bérmentve 75 kr-
Tfncrvrtnl\'TQaTn p"fbofer J.-től. Sok év óta a fagyos ta-x a6 J ymMfffíggMl gokra és minden idolt sebre, mint legbix.
tosabb szer elismerve egy kScsőgge] 40 krajcsár bérmentve
66 krajezár.
TTf ífií rifii\'l V *s7 alta\'&no.sn ismert kitűnő hári-axer hurut, LLUUULUt, rikedség, gdresős kl>h6géa atb. ell.n 1 flve-gecske ára SO ktaiczar. 2 Oveg bérmentve 1 forint 50 krajcsár
yomor nindesnemű altéit! bajok ellen kitOnő básisser. 1 Üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 forint.
Altalános tisztitó-só ^^*j-J5á
minden kavetJczményei, n. m. - főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorbév, arany ér, dugolás stb. ellen. 1 csomag ára 1 forint
Angol csodabalzsam, i flveg 60 krajezár.
Por a lábizzadás ellen. SVi
t^lpt-P^QyíaTlOyift tPr*8« csönpek>. negrontott gyo; IjUib-CaSÄBUtZltt roM1 emésstés és mindennemű
megszűrj-:zadást t
as azáltal képiődö kellesletlen szagot épen tartja a lábbelit éa és mint áttalmatlan aser van kipróbálva. Egy dobossal 50 kr. Bérmentve Tffkr.
UlOlyVd-OaiZSaiU, 4o krsjesár, bémwntea küldéssel 65 krajcsár.
Helsó vagy egészség-só SSaStPKS";
nndfctleD .-niébettfaböl ixirmuO bajokuit. 1 csomag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kívül ax osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak, és a készletben netán nem levők gyorsan és o\'csón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utántét-tel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az ősszeg előre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
Nyomatott ifj. "Wajdits József és Danielísi L. könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1891. deczeoiber 26 áii.
5*3-11*1 sz&m.
Elöfitetési di
Egye) szám 10 kr.
HIKIJKTÉS.EK |s b*»ábos petitsorban 7, míaod ¦minién totsifbi sorért í
, JiYIlTTÉRBEN F íoronkíüt 10 irért vétetnek! KmcUn ilirték minden égj frdeteVétt 81) kr SsétendS.
ZALAI KÖZLŐIT
Harminczadlk ?\\ folyam.
i
A Isp íteliemi es anyagi rémét illétS minden közlőméin- Bátoríl |U]ot szerkesztő kiadó nevére estim Jzetten K«By-Kanizsára bérmentve intéxencSk
!BérmenKÜsn le vei ok nem foj-\'-\'d-
Kéiíratok vissza nem ku.üelnek
\' V. ZIm ,„„-,.- Z I A-n»Sy-kanizsai .Kereskedelmi Iparban*-, a ,n.. kanizsai önkéntes tllzoltó-egykf, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület-/ , a .nagy^amas*. temtoi járáskor-, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-, a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-, a .szegények tapiotézete-, » .katonai hadastyin egylet" ^"Vf a -^P1"0"\' kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kttlrálasztminyának hivatalos lapja.
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
a
,,/UtAS üOZLÖW"
lS92-ik évi XXXI folyamára.
Midőn e lep mélyen tisztelt közönségének nagybecsű figyelmét ez ¦tlkahmból magunkra irányozni bizalommal kérjük, hálás kös.Önetet 7tyilvártifotnk a közel midtban tanúsítottrokonszenves pártfogásért, mely-Igei e lapot megtisztelni kegyeskedtek.
Tagadnatat.an, hogy e lap <i vidéki hírlapirodalom egyik legréyí\'fo úttörője, 31 év óta körülöttünk hány •lap keletkezett a eltűnt! A mi^küz-deimünk szívósságát Zalavármegye, de- különösen Nagy-Kanizsa város Jtlkes közönsége istápolta,,-lelkesített, -f.rtzditctt és kitartásra jóakarattal ¦ösztönzött. Az érdem t. közönségünké ; J-izönyára, ha érdekeit s a közjót híven és buzgóén nem szolgáljuk, el-1 pártolt volna tőlünk, magyarán mondva: a jaképnél hagyott volna bennünket,azonban lapunk ltomhkára tekintve Önérzetes és nemes büszke? . síg pirja lengi át arezunkut azon ambitiottis látványon, hogy. számos humánus intézmény lapunkai hivatalos jelleggel tüntette ki, mint oly orgatsumot, mely a közjólét előmozdítása n készséggel buzgólkodik, emberbaráti szerttettel nyújt segédkezet és önzetlen törekvéssel hat, alkot s gyarapit mindenütt, hol a társadalom-mag isztos ténykedése elismerést, tiszteletet ,—és hálát érdemel. Leik i gyóiiyfár^l tolmácsoljuk a szegények, árvák <L? sorsüldözöttek hála szózatát miwíazen e ti ykit ö jót ét e m ények ér t, melyeket lapunk homlokán diszlö egyesületek oly nemesltlküleg idéznek elö s oly fényes buzgalommal tere-"-tenek..
E szellemben Italadunk t- vábbra \' is. Azért bizalommal kérjük t. közönségünk nagybecsű figyelmét, kegyes i-ártfi igásat.
Önzetlen kedves munkatársaink szives közreműködéséért hálás köszönetet szavazunk s továbbra is kérjük nemes bitzgalmukai.
A lap minden szellemi és anyagi éraekeit érintő közlemények^ előfizetési pénzek, hirdetések,^ reclamatiók stk. egyenesen alulirt szerkesztő s kiaoö-hoz czimezendök. ?
Előfizetési árz-égész évre 5 frt, fólévro 2 frt 50 kr. s negyedévre 1 frt 25 kr.
Haz\'jias tiszielettel
Nagy-Kanizsán, decz. 28. J89I.
BATORFI LAJOS.
\\ 1 Me\'ös szerke.-ziö éa kiadó
az emberiség egén, Jesse törzse virá- önkény helyett a ker. szeretet ter-
got fakaszta, L>ind királyi háiajeszté ki áldásteli szárnyait, s az uraimat nyert az\'Cgész világ fölött az idők végéig! És ugy lön!
Nagy tettek várakoztak a názá-: rett kisdedre. Egy négyezer éves világut kellé átalakítania, négyezer\' éves elveket, nézeteket, szokásokat lerombolni, s egy uj eleddig ismeretlen, s ép azért szokatlan reudszert
emberiségnek visszaszerzé újra azt a praestantiát, melyet a teremtő kéz kivétel nélkül mindegyiknek\' megadott s melytől a durva erőszak, a szenvedélyek vad forrongásai, s a jogtalan zsarnokság, — a rabszolgaság lealázó helyzetével megfosztott egyes társadalmi osztályokat. Szabad,, egyen jogú polgárává lett minden ember
Glória in exceitis Deo!
A keresztény világ ismét annak eljövetelét ünnepli, kit az emberiség cégyezer éven át oly szívszorongva,, s epedve várt; és kit a próféta lellft)Í szent ihletével az ég felböin látta átcsiüámiaui. s azért kiáitá fel óiy bizalommal az égre vetve epedő szemeit : „Harmatozzatok egek onüan felülről, s a felhók csepegtessék le az igazat
A Megváltó eljövetele fontos té-. nyező vala az emberiség történetében. Soha jelenség, bármily fontos-! nak. szükségednek, s világraszólónak,1 -- solia históriai alak, bármi lángész, s csodás jellemnek tűnték is fel: oly korszakot alkotó nea\\vala; mint! az a názáreti csecsemő, ki az em-j berektől észrevétlenül egy rozzant [ istálló korhadt jászolában jelenék meg\' a világ előtt, és bár barmok lehel-1 lete, s szegény pásztorok forró ölelésej által melengeté kisded tagjait, szenti fejét isteni fény és dicssugár övezé-körül.
A csiilag, mely a kisded jászola^: fölött oly mennyei fénynyel ragyo-j gott, messze-messze elszórá sugarai I bin az örömhi t, hogy csillag támadottj
áltaiánositani az egész -világra. Uj az Isten országának, s az visszaszerzé irányt adni az emberi gondolatoknak erkölcsi értékét, tekintélyét, minden és érzelmüknek; szövétneket gyújtani jogát, mely őt mint a legnemesebb a kutató észnek, mely szellem szár- teremtményt megilleti — a társa-uyaivai az örök igazság,\'az örökdalmi életben is. való felé tör, s mely négyezer éven|, Azóta 19 század mait el, s ez a át hasztalan küzdve az ismeretért, ker. szeretet kifejté összes csodáit, száruyszegetten hullott vissza az1 létrehozta mindama üdvös intézmé-nyaghnz. Tüzet kellé gyújtani" a j nyéket, melyeket csak a ker. szeretet
szivekben, melynek hanginál a vágyak és érzelmek megtisztuljanak, s szen tebb, nemesebb, örökkétartó élvezetekért égjenek. Uj életszabályokat keíle adni az emberiségnek, az előb binél igazabbakat, melyek hivatva legyenek az emberi szivet e földi élettől a mennyei élet felé irányítani, s ekként az embert "eredeti végczél-jára, az örök boldogságra eljuttatni. Isteni szándék, isteni mű ! S e mű. létrehozására, e szándék meg valósítására Jézus Krisztusnak kellé e világra születni, s a nagy munkára vállalkozni.
Hogy mennyire sikerűit e mű. hogy a hirdetett ige, a ker. vallás elvei mennyire és mily irányban alakították át a világot: azt ha valaha, ugy napjainkban leginkább szemlélhetjük. Bsr merre tekintsen szemünk, nem találhatunk a társadalomban egy parányi kis helyet, melyen észre nem vennők a kereszténység üdvös nyomait, melyek mindnütt nagy refor-matiót szültenek. Átalakult egyszerre minden, — az emberek érzés, gon-
által dobogtatott nagy lelkek létrehozói képesek voltak. Járjátok be az egész.föld kerekét, s találni fogtok mindenütt kórházakat, szegényházakat, árvaháiakat, különböző jótékony-czé\'n intézeteket, társulatokat, cong-regatiókat, fi- és leány neveidéket, gyermekmenhelyeket stb., szóval feltaláljátok mindama üdvös intézményeket, melyek az élet szenvedelmeit, a nyomort és szükséget vannak hívatva enyhíteni.......
Uj irányt vÖnek a tudomány és művészet; a kereszténység életet, szellemet lehelt alkotásaikba, ugy, hogy a művelt pogánykor csodált remekeit nagy részbeo túlszárnyaljak a keresztény művészet termékei.
Uj szellem hatotta át az állami, — társadalmi, — s magánéletet. Megszűntek azok a nemzetirtó háborúk, a ker. fejedelmek békében, szeretetben és egyetértésben iparkodnak kormányozni alattvalóikat, s mindenütt polgárosodást, műveltséget, anyagi és szellemi jólétet igyekeznek előmozdítani, mire\' a ker. béke a leg-
doikozás és cselekvés módja; a vad!alkaicoasabb talaj. Az alattvalók vi
szont helyesen fogván fel" viszonyukat az uralkodókhoz, őket hűségükkel, szeretetükkel, áldozatkészségükkel támogatják. E viszonyt pedig az. a ker. elv magyarázta meg az emberségnek, hogy „Adjátok meg a császárnak a mi a császáré, az Istennek a mi azlstené!" meggyőzvén őket arról, hogy „nincs hatalom, hanem csak Istentől;" lia pedig\'minden hatalom e földön az Istentől származik, ugy az alattvalók tartoznak e gondviselésszerű intézménynek engedelmeskedni.
Átalakult a társadalmi^ a családi élet is. A durva erkölcsi elvek, melyek hajdanta mindenben csak a bi-zarrt, a tulhajtottat és a drastikust hajhászták, a kereszténység befolyása alatt megváltoztak, s mig egy részről az emberi méltóság jogos és igaz-" ságos követeléseihez idomultak, másrészről szelídebb és emberiesebb nézeteknek és elveknek adtak helyet. ! A honfiúi, társadalmi és vallási erények is jobbaij kidomborodnak a kereszténység megvilágítása mellett, mert ennek szelleme adja meg nekik azt a fenséges zománezot, mely az erényt az-ég szülöttjévé teszi, s megkölömbözteti a kötelesség érzettől. \' \'".
A ízlés finomult az" élvezetekben, legalább amennyiben, hogy egyesek vágyainak kielégítése nem igényli milliók fájó könnyeit, s amennyiben a? ker. vallás szigorú ethikája elég lelkiismeretesen Őrködik a felett, hogy az erkölcsi tévedések és botlások ne valljanak teljes fokú erkölcstelenséggé, mely egy uj Róma bukását, s égy Pompeji eltörlését vonhatná maga után. . ...
A kereszténység a nyonornak adott vigaszt, a kétségbeesésnek reményt, a szenvedésnek enyhet, mely-csak ott válik kétségbeeséssé, hol a vallásosság isteni nemtÓje nem virraszt a lélek fájdalmat fölött.
r ÁR e 2 k.
-Karácsony ünnepón.
Sárkunvhóba > márvány palotába _ SMut Karácsony Híven betalála,\' llt is, o-t is Scól az Otiini ajka: „Hoxott Isten Sxent Karácsony napja!\'
Barna ax ég.
MWtha volna biíban:
Elfedé a
Felhő sxomoruan.
Ámde mégis x
Uhaabatod rajta
„Hozott Isten
S/eut Karácsony natji!"
Leveletlen
Kát xOrget a axélkéz: IV\'iztasagot
Lát a\'sxent, b4 «ít néz, l)e az árva
ifid is rsak azt bájtja:
.H\'.zwtt Is-en
Si.eut Karársony nspja!\'
Tél-a fóld&n
S téli földön Isten,,
Most tavasznak
Kéne lenni itten,
vagy taTasxnak,
Mely -azt hangoztassa :
.Ho\'zctt Isten
Üzent Karácsony napja!* *
• Tél a íöld&n: .Noha Messiása A rsgj égn.k
el e világra, An.il birdet . . ._ Kzer angyal ajka: __
„Hczott Isten
Szent Ksr-icgony napja!"
Föld s éf örül Hát csupán az ember Szive leiryen Hideg jegestenger? . Nem, nem ! rá is Hat az ének hanga: „Hoxott léten Szent Karácsony napja\'."
YÁROSSY MIHÁLY
A kis Jézus küldte.
A szabadiái?harc* lezajlása után iez -jobbjaink a vérbitóssg üldözésének voltak kitéve, s aki külíöldre nem menekült, nagyon kevés kerül e el az elfogarást, és a halált vagy a bőn önt
Szabadhat Györgyöt is éj id jén hurcolták el otthonából, biróság elé állították, s mint oly sok mást halálra ítélték, mely Ítéletet a kegyelem életfogytig tartó börtőare változtatott át.
S/abadházjoé elhagyatva, minden támasz nélkül maradt alig egy éves fiával, a kis Árpiddal, — a másikat meg «zive alatt borda ... ki tudja mi leí-z velük! ... De a kétségbeesés nem tudort erőt venni a még erősebb lelkű nőn, hisz gyermeke van, kiért élni nem a kötelesség parancsolja, hanem a szű ói szeretet ama véghetlen h.i-ta\'roa. mely a szereucsétlenség sújtotta embereküél kétszer oly nagy, — s mely mindea örömét, minden boldogságát, az elvesztett* kért. minden kárpótlást gyermekeiben talál fel.
Szabadházyné L a család fenntartójától Jtenyérkeresójé^
ró;i szeretett férj :t elvesztve, dolgozói volt kényielen, bony magát és családját, mely idöközbe:i» kis Bőikével megszaporodott, a mindennapi legszükségesebbet elláthassa. De örömmel teve, bármily nehe zére esett is a dolog, mert hisz gyermekei iránti szeretete egész lelkét betölté, csak éitökés miattuk élt, így mosolyuk enyhité a néma égető fájdalmat is, mit férje elveszte miatt ér/ett. Éjjet nappallá téve dolgozo\'t, lio^y clöuremtse as/ükségpst gyermekei részéte; de a gyenge nőt az erejét tülua-bdó muuka megtörte, betegeskedni kez-d tt, amit a gyenge test már alig bírt ki, azt pótolta lelkének ereje; de végre is a sok virasztás, pár évig tartott görnyedve teljesített munka var ró asztal át ól az ágyba szóütá Szabadhízynét,
A tél nagyon rszÍgoruan köszöntött be, — a kevés fűtőt, mit előre beszerzett, kénytelen volt felhasználni.
"Folyton gyermekei sorsán aggódott a beteg nő, "mely folytonos lelki gyötrelem csak sulyosbitá baját, sietteté a löidi szenvedések megszűntének mielőbbi beköfet-kezését.
— Mi lesz gyermekeimmel, mi lesz velők, ha én mezhalok, sóhtjtá gyakran, s a fájdalom égető könnyűi peregtek le sápadt, szenvedő arczáo. De hisz lehetetlen — folytatá gondolatait — hogy a hatalmas Ég ez ártatlan gyermekekről ne gondoskodjék, talán csak lesznek jó emberek, kik az elhigyott árvák pártfogói lesznek, s ilyenkor buzgó imát tóhajtott fel a mindenhatóhoz s ez ima könnyebbülést sierzet:; megnyugvást adott szenvedő lelkének. -
Közeit dett a karácsony. A 6 éves Árpád és 5 éves kis Böske, visszaemlékezve az előbbi évben kapott egyszerű karácsonyfára, — hízelegve simultak ágyban sinlödő beteg édes anyjukhoz, s kertié a kis Árpád:
— Ugy-e kedves anyácskánk megint hoz ueküok is a kis Jézus karácsonyfát? hiszen mi mindig oly jó engedelmes gyermekek voltunk, hogy megérdemeljük, hogy a kis Jézns rólunk se feledkezzék meg.
— A kis Jézus jó, szólt fájdalomtól elszorult hangon a beteg anya — az senkit sem hagy el, bizonyára rólatok sem fog megfeledkezni s két könyc^eppet morzsolt szét láztól .égő szemeiben.
— Mit tegyek, hogy szegény gyermekeimnek karácsoayestéjére némi kis örömet szerezzek, nii.es semmim, dolgozni nem tudóig a betegség elsyötört.. . Istenem megérera-e"a karácsony estéjét!
Még egyszer próbált megküzdeni betegségével, nagy nehezen felkelt ágyából, felöltözött, összeszedett- még megmaradt kevés ócska ruhUbó! valamit, azt elküldte zálogba, hogy a mai kanícsonyestére gyer mekeinek valami ajándékot vásárolhasson. A kü!dö:icz vissza is jött a kapott kevés pénzzel, de Szfbadházyaé márak kor ismét ágyában feküdt, képtelen volt fen marad ni. Ereje rohamosan fogyott, este felé már nem volt ereje felülni sem.
A kis Böske ismét anyja ágyához ment, mig Arpíd a lámpást gjujtotta meg, megsimoc\'atá éde3 anyja sápadt arczát s kérdé:
— Ugy e kedves anyám ma jön a kis Jézas. ma hoz a jó gyermekeknek kará-
conyfát, nemde jó anyára nekünk is hoz a kis Jézus hiszen mi is jók voltunk.
* A beteg anya végső erejét összeszedve felült ágyában.
— Igen — suftogá elhaló hangon — ma van karácsony estéje, ma jön a kis Jézus, s hoz a jó gyermekeknek karácsonyfát, térdeljetek le íi i^, imádkozzatok, s az ágyhoz lépett Á;,tisd a kis Böskével együtt az ágy elé letérdelt imádkozni.
E pillanatban a kintsduló vihar élesen felsikoltott, megrázta az ablakot, táblaihoz vagdosta a sürüi hulló finom éles hópelyheket, mintha a szegényes -szoba ablakán bepillantva, neki is fájdalmat okoíott volna a megható jelenet. Szabadházyné egyet sóhajtva visszahanyatlott párnáira.
A kis gyermekek fel sem tudták fogni veszteségük nagyságát, egyhangúan morzsolták .. . add meg a mi mindennapi ke-üyerünket ...
A kis gyermekek még imáukeztak, mikor az erős viharban egyszerre zörgést -.k a konyhabjtaján, önkényieleLül összehúzódnak, egymást szorosan átölelve, E p?rczben lép be a szobábi egy bár erőteljes, de kop ittas ruhájú ember, s meglátva az ágy e\'ö t térdelő egymást átölelve tortó két kis gyermeket, szelíd hangon kérdezi tőlük?
— Itt lakik e édes gyermekeim Szi-badházyné?
— Ig<;n, — felel a kis Árpád.
A jövevény közelebb lépve, megsimogatja a kis Böske, fejét, aki bizalmasan, gyermeteg ártatlansággal ¦ tekintve fel az idegenre kérdi* \\ .
Lapunk mai számához eges? ív melléklet van csatolva.
HAEMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN T.
DECZEMBER ÎG in.
Hogy a kereszténység az egész világot ekként refoimálta — annyira ismert dolog, hogy talán fölösleges is^orról manapság beszélni. Igaz, 8 igénytelenségünk nem is arrogálja magának azt, hogy a puskapor fe!
mással gyakran"=viszálkodó testületet képeznek a legkisebb községben ií, kik hivatalos teendőikkel kolSmben is annyira elvannak foglalva, hogy a kormány vagy megyei hatóságok felhívására nem szivesén vállalnak di-
találását neki tulajdonítsák, de a\'jazás nélkül még tobb teendőt ma mai társadalmi életnek elfogulatlan gubra. De meg a nép is inkább bízik szemlélője nem állhatja meg, hogy, oly intézmény üdvös voltában, melyet a tagaddá e századának végén, akkor, ; papja által lát kezdéményeztetni, mint mikor a kereszténység Annak eljőve-. az olyanban, melynek élén a végretelét ünnepli, ki mind e változások-, bajtásről, adőszedésről, kelletlenül nak megteremtője volt, hogy legalábbj megismert politikai elöljáróságot lelkiszeméirel végig ne fusson az\'látja.
emberiség nagy történelmének lapjain, Ezért vegye az egyház kezébe s ha már nem is változtathat a világ a községi hitelsző retkesetek ügyét, rendjén, legalább amaz önmeggyőzö- mert igazi hivatását az által teljesíti, dést merítse e történelmi adatokból, ha közegei nem csak szóval hirdetik hogy jobb a hit, melyet tények támogat- a jó erkölcsöket, hanem a gyakorlati nak, mint az észnélküli tagadás, mely1- kereszténység elveit követve az életnek\'reális anyagi alapja nincs. ben is igyekeznek megalkotni oly SÖI.ÉTOEMOS GYÖRGY intézményeket, melyek az anyagi jólét
___ megteremtése mellett a keresztényi
Tegyünk a népért. j erények felébresztésére szolgálnak:
iY*i,tuiirík rége.j Ijózanélétlvé; tmnikássá, takarékossá
A központi hitelszövetkezet meg- és erkölcsössé téve a népet, alkotása körül bármelyik expedienst Neveljek már az egyházi tanin-fogadja ei kiindulási alapként az:*téMtek « oly irányban növendékei-igazgató tanács, ilfetve a megye püs-:kel\' boSÍ *»* e hitelveken kivül pükség. meg marad egy nagy fontos-\'ai0D. tanokat is megismerjék, melyek ságu feladata a községi hitelszüvct- K\'akorlati alkalmazása a népnek! kezetek kezdeményezésére \\onatko- aníaR\' és erkölcsi üdvére szolgál,! zólag is az egyházkerület igazgató-:ho85\' midí" apostolokként az életbe!
I kibocsátják, őket, ne csak a szószék
sagának.
A papok neki vannak alárendelve,
kibocsátják, őket, ne csak a szószék lés kathedráról hirdessék a magasz
Dr. GiDÚFALVY I3TVÂX.
ÍŐle függnek, rá hallgatnak és ha tos elreket, hanem azokért a gyakorsaját maguktól nem is tennék meg lati teréu is tu*janak minél többet a lépéseket szövetkezetek alakítására. tenni vagy azért, mert nem lennének meggyőződve azok horderejéről, vagy mert egyéb okok kárhoztatnák tétlenségre, ha felettes hatóságuk által szólíttatnának fel a kezdeményezésre, kételyeik eloszolnának és a cselekvés terére lépne valamennyi.
Ezért lenne feltétlenül szükséges
Hová megy a gőzös? .*)
- Nyílt lerél \'Um(í! Kálmánból Tisztelt uram! On egy tárczát küldött nekem, mely-:ben felel a Nagy-Kanizsáról irt apróságaimra. Mikor éű Nagy-Kanizsán, Blaako-icuuc ——--vici kir. táblai elnök tiszteletére rendezett
hogy az egyházkerületi kormányzó lakomán fölszólaltam, azon kezdtem:,ügy hatóságok felekezeti külömbség nél-! érzem magamat, mintha a vádlottak pad-kül felszólítsák a saját papjaikat, :Ján ülnék, mert köröskörül bírákat, ügyé-. ... , ., _ széket es ügyvedeket latok. íme, máris
tanítóikat, gondnokaikat; hogy a szö- odl k rültem.
vetkezetek létesítésére veeyék igénybe | Vádoltatom azzal, hogy bár Nagy- Ka-a községben birt liefulyá$ukat-~s te- nizián tejbe-vajba fürösztöttek, tenyerü-gvenek meg. azért mindent, mit éve- kön hordtak te mindenképpen kényeztetjük bir. erejük megenged." \\ tek az emberek, én mégis hilíllanvoUm, . ¦.. ,A mert azt irtani a Budapest: Hírlap ba, hogv Az egyház az a szetrezet, - Ki^-Kiiita. SssMS íevezetes.igei: nek minden kis faluban értelmes, 1-ször: a petro\'eum-lámpik; művelt, jellemes közegéi vannak, 2 szer: a pereczes cyerekek; ¦t kikre ezen tulajdonságaiknál fogva öszor: Verses Tuboly Viktor; biz\'osan lehetne bizni az ügvet. Tag- 4-szer: Egy polgármester, a kinek az , .... , -, . , , arcza oyao, mint a ketté vágott gorög-jai behálózzák az ország legutolsó _mye 66
zugát: eszök s erkölcsiek folytán Uram! Éti harminezhat órát töltöt-legtöbbet ók tehetnek a nép érdeké- tem Nagy-Kanizsán, mely idő alatt n.-gyon \' ben s egész bizalommal ez csakis nehéz dolog futólagosnál több megögye-irántuk viseltetik lést tenni. Arról nem lehet szó, hogj ala-, Az államtól, megvétel nem lehet fosai|\' komol?:aD fe \'^ományos. appará-- , . / „ ,v7 tussal meg írja az ember azt, a mit min-várm az ügy sikeres felkarolását, denki ml hogy Kanksa erős magyar ér-mert bár tisztviselői neki is vannak1-—
mindenütt: ezek legtöbbször egy kii- *! i^it^mU^lh^^1^flz\\^\'^ ir>mbőzö értelmiségü, felfogású, egy
ki ezen koilcménr, meljet Rákosi Victornak hozzánk irt levele folytan közlünk. Szerk
-.eimü, magas kaltorájD, szerencsés helyzeténél fogva rendkívüli forgalmú, virágzó kereskedő város, mely a török háborúk alatt nevezetes szerepet játszott Abba is bajos bele menni, hogy a társadalmi életről, a vezéremberekről, egyesaletekről és intézményekről irjon az ember, mert akkor Tissot hibájába esnék, a ki a vasúton végigrobogott hazánkon, s aztán megitta „a czigányok országában"^ czimü, róuok Rzoló munkáját Én elragadíatá* sai beszéltem itthon mindenkinek Naey-Kanizaáről: asszonyai szépségéről, férfiai szeret etreméltÓs|gá ró 1 és gavallérmodorá ról. A polgármester ur iránt kif-jeztem tiszteletemet már ott, a mikor őt első sorban meglátogattam.
Most már, haza jővén, miről irjon az ember? A bálban kifejtett szépségversenyről, S/öcs Miklósnak, e rendkívüli tehetségű és Beotzik Ferencznek, e nagyműveltségű szónoknak\' beszédeiről, a gelsei Gutmannok lukullüsí dejeuoer-jéröl. melyet Freres Provengeaux megirigyelhettek volna s melyen a fény clegancziával és Ízléssel, a gő\'irraandise leleményességgel párosult?
Nem, uram. erről nem iihtt az ember tárczát. csak tudosi?.ast, referádát. Ezt pedig én nem irhatok. A száz meg száz kedvességet megőrzi áz ember szive mélyén s nem hozakodik elő velük. Hát mi marad írni való, mikor a tündérálombői felébredünk? Egy pár tréfa, mulatságos apróság, keverve némi malicziával. Milícia! Uram, én már annyi malíciát írtam életemben, hogy teljéién elveszítettem az érzékemet sokszor (bitem szerint) a legnagyobb dic.-éreteket iroro egy színésznőre és másnap a férje páibajra hi. És az a gö rögdinnye, kérem, nem isnulicia. Egyszer egy egészséges, szép rózsásarczu asszonynak mondtam e hasonlatot, a ki ezért forró köszönetet mondott nekem. Azt hittem, hogy a mit egy szép asszony elfogad, azt önök is bóknak veszik, amint hogy más nem is akart lenni.
A tárcza több: részét pedig elmond-tamabanquétten az önök zajos helyeslésé közt Igaz, hogy a petróleumlámpátokra nézve Svastics főszolgabíró ur rögtön rám czáfolt, állítván, hogy a kanizsai sötétség ben nagyobb a közbiztosság, mint az elektromos Londonban — őrá azonban viszont ráczáfolt Roskovetz, a kis-kanizsai gyilkos kovács.
Én uraim, igazán nem tehettem magamat azzal nevetségessé, hogji 36 órai tartózkodás után\'Nagy-Kanizsáról behatóan írjak. Az én feladatom egy csipkelődő elmefuttatás volt csupán. Vagy pedig hallgatás. De ha én olyan okos ember volnék, hogy mitdig kitalálnám, hogy melyik tirczámat kellene megiratlanul hagyni — akkor sohase irnék rossz tár czákat E/. pedig nagy baj volna ellenségeimre nézve.
Igaz hive és tisztelője SIPULUSZ.
Levelezés.
Kedves barátom!
Az éghajlat szerint -idomul és idomul át az ember.\'Kételkedtem ez axomán,mert mindig azt tartottam, hogy az ember vas akarata dominálja az őt környező viszonyokat, de most, mióa itt vagyok, kénytelen vagyok neki meghódolni.
Uj honomban u^y vagyok, mint az átplántált növény, mely nagy nehezen szokja meg az idegen talajt, de az ember a szokás rabja, tudom, hogy a növénynek
csak eros gyökeret kell ysroi, hogy tovább élhessen, főleg, ha ugyanazon nap magyar sugarai felelevenítik.
Akarva nem akarva, mint hazafi beszélek, teszem ezt azért, mert oly helyre kerültem, hol a magyar gondolkodásmód és a magyar édes nyelvünk ugyazőlva száműzve van. Németé minden, még pedig sváb. Ugy tűnik fel nékem e uép, mict Ádám fölösleges oldalbordájából kelet ke iett.Éva.
Midőn Moh re* határába léptem, szívem szorult, a magyarok vészteljes napjai elvonultak előttem, ajkimról elhangzottak a s/avak. „sóhajtva köszöntlek," felkerestem a szent földet, hol sok ezer néma sírján csak egy kő-ős név van az örökkévalóság emlék tábláján bevésve: .nemzeti bősök." És ha azt kérdem e helyen, hogy az elvérzett hősök htntjain feltámadott-e az a nemzeti géniusz, mely elválhatlan szövétneket képez a magyarok között, ugy elhangzanak előttem a kó tó szavai, bogy egy ezredéves szenvedés jobb kort kivan.
Jobb kor — tácoVöröii\'iiarty fóti dala juteszembe ,Fölfelé megy borbanagyőngy jól te3zt"
lm az exensálás a magamviselete iránt,folyik itt még a iegutóbbi időktől a bor, a vidéki — kivált ha az ó te tamen-tom hívőjéhez tartozik — ugy gpndo\'ja magát, mint Kanáén országában, heí a méz és tej folyik bővibm, csak le kell hajolni érte és nyelvévelfelayaldosni. 1
De megirigyelte e vidék természetes adományát a philloxera, pu-ztit, rombol, nem törődve azzal, hogy a betétszerkesztő bizottság meddig lesz itt elfoglalkozva, pedig igazán fárasztó munkájoknak verítékét csak a tiszta bor moshatja le. No de azért nem zúgolódom, annyi cnak még marad az istenadta nedvből, hagy bennünket-kielégíthet i
Látom, hogy. bejövök a beszédbe, pedig attól (ártok, hogy,a sok sváb között elvesztem sikam\'ós magyar nyelvemet De nem akarok igazságtalan lenni, van e sváb puiztán egy zöld oáz. egy kia falu a völgyben, hol tősgyökeres magyar ajka, de refurmatu-t lakók vannak, mondom de, mert ezek a róm. kath. sváboktól elnyomatnak.
Jo! van-e ez Így, hogy a felekezet is ég szempontjából a magyar elem veszít, azt a jő hazafiak bírálatára bízom.
Engem, ugy látwk a természet az első sétámnál — mit persze bű bolygómmal, feleségemmel együtt teszem meg. — ki akart engetfEtelni o\'y rózsás ajkú magyar menyecskékről é-t lányokról történt a jó napot mondás, hogy igazán ráillik a a népdal piros piczi alma, ej be jóizü.
Látom, mily mosoly vonul át ajkidon, de barátom tudd meg a vér bolondok bolondabbak a fiataloknál, főleg ha egy kis — prtuaí kicsinyítéssel — hazafiúi érzület vele jár.
Környezve vagyok kétlábú fehér svá bőktől, félbe-skell. szakitanom soraimat nehogy tévedésből német nyelven egy kis betétet nevedre Írjak. Mit keresne itt egy nagy-kanizsai lapszerkesztő Babarczon.-
Fogadd tehát őszinte -Üdvözletemet, melylye1 marbdtam bü barátod
Dr. MOLNÁR.
Babarcz, decz.15. 1891.
Az influenza.
A betegség borzongással vagy rá:-ó hideggel kesrönt be. igen sok esetben éjjel, nagyfokú bágyadtság, fejfájás, izom és izületfájdatmak kíséretében. Ez a bevezető szaka a betegségnek csak rövid ideig,
mindössze e^y két óráig tart, mely után a betegség minden jellegével kifejlődik. Az orvosi tudomány a kifejlődött betegség három alakját különbözteti meg:
l. A tisztán ideges alak, ^melynél a tünetek az idegrendszeren jelentkeznek leepregtiánsabban, néha neuralgikus fájdalmak kíséretében. A betegség többnyire éjjel, vagy munka közben lep meg. Borzongás, ritkábban ^hidegrázás és fejfájás vezeti b*\\ A^iest hőmérséklete pár óra alatt egész 40 fokig felszökik ; rendknüü hőség- és fáradságérzet mu\'atkozík a végtagokban. A fejfájás rendkívül heves, mialatt a betegek sokszor feljajdulnak, félrebeszélnek. Heves fájdalmak lépnek M & háton, a kere3zttájon. de különösen a végtagok izmaiban. A bőr forró száraz, kü ö nősen az arcíon kipirult, 4- 6 óra n u va a fejf jía csőkken, ép ugy a test hőmérséklete is, s ezy nip alatt a beteg láz a-laa le«. A láz megszüuéseután bág} > d\'-ság marad, mely azonban pár nap alatt w. egészeégérzetnek enged helyet A bántalom ez ideges alakjával nátha és köhögés rendesen nem jár. A betegség után nagy a hajlandóság a visszaesésre.
2. A hurutos alak a leggyakoribb az influenza esetek közt. Egy-két napig lappang a betegség, s ez alatt bágyadtság, fázékonyság bántja a beteget, több. kevesebb fájdalommal a végtagok izmaiban. Majd láz lép fel, mely rendszerint 39 fokigemelkedik. Fejfájás, keresztfájás nátha, köhögés és rekedtség jár a bajjal. Gyakran nehéz a lélegzés és nagy az izzadásra\'való hajlandóság. A betegség 2— 3 napig tart. amtán megszűnik A rekonvaleszczenczía azonban eltart 7—8 napig s a visszaesések és komplikácziők gyakoriak.
3. A harmadik alak a geszt rikus, melynél az emésztő szervek is bántva vrn nak. A láz erős rázassál kezdődik, aztán a teát.hőmérséklete rohamosan emelkedik, s főfájással, valamint a keresz\'táj is fájdalmakkal jár. A beteg kedélyhaogul&ta j nagyon nyomott Nyugtalanság, álmatlan-ság, delírium bántja. Szervi megbetege-\' déssel nem jár a baj. Rendesen 1 —2 ua-pig tart, a-rekonvaleszczenczía azoaban ¦ eltart két-hétig ia. A visszaesések itt is ! gyakoriak.
! A gyógykezelés, mivel az iufiu-*n7a I fertőző anyaga ismeretlen ti.-ztán szimpto-\' matiku3. Jó hatágú a láz ellen az anrypyrin, ; az aot> febrio, vagy a phenareiil. A kiozó ! görcsös köhögést k ellen nagyon jó a ter-; petines forró vízgőz.
| A betegség terjedjenek meggátlása ¦ ! ez idő szerint még lehetetlen\' Minthogy a | betegség való-zinüleg a levegő u\'jín*rer-¦jed, ajánlatos akellószellőztetés czél-7írü \'-I ruházat által pedigameghüiéítől keüóva-\\ kodni
Alig van járvái.y,mely o\'y gyakran visz ! szatérjen s rövid idő alttt oly h tárt nem | ismerö^iterjedést vegyen, mint az in\'iu íenza. Az influenza nincs klimatikus viszo-\\ nyokhoz kötve; ottbont talál á hideg észa Ikon és a forró trópusok alaf, niegjeleník majd nyáron, majd télen, száraz és nedves időben egyaránt Nem válogatós a helyeken; hegy, völgy, nem ismtr \'len e őtte : nem keresi mint a járvány anapyobbkö\'.-lékedési u\'akat; halad a szél ellenéhen ép ugy, mint a szél irányában. Meglátoghtja a nagy várost és a pusztát a palotát és a kunyhót. Kor és nem előtte közö yös. Hi egy városba belép igen tyorsen e--terjed s négy—hat hét ala^t ismét meg-zöuik. ime ez az influenza
Dr. ÁNGYÁN BÉLA.
— Ugy-e bácsi magát a kis Jézus küldte ms hozzánk?
Csak akkor vette észre az idegen az ágyban fekvő nőt ijedten lépett az ágyhoz s Kürc-ösen.ragadta meg a száraz csontos kezet, de az már jéghideg volt.
— Nőni. egyetlen imádott feleségem, kiáltott Szabadbázy a két-égbeesés hangján, mert ő volt a jövevény — s az erős férfi gyermekei mellé roskadt le az ágy előtt a földre.
Első felindulásán csakhamar erőt vett a átölelve gyermekeit szólott:
— Igen gyermekeim a kis Jézus küldött hozzátok, hogy legyetek szerető atvátok által megmentve a megsemmisü-
1 iéslti.
— Későn jöttem, mert szegény anyátok már kiszenvedett de jókor arra, hogy értetek élni még kedvem legyen.
Szabad ház v öt évi rabság után ke-gyelmet kapott a szabadon eresztették. Sietett haza, hogy a szerető nő keblén keolfes cyermekei körében a kiadott szenvedésekért kárpótlást találjon.
A véletlen Karéc ony estéjén vezette haza otthonába.
Dr. NAGY SÁNDOR.
»Ismerőseim."
Klbeszé rsek Irta: Gonda Üeztö, Anjyalffj Emi rajkaival. Miiodik kiadaa. Badapeat, ifi?2 AtheDaeum kiadása.) \'
\\ \' Ritka eseménye a magyarkönyvpiacz-... nak, bogy fiatal. írónak müve oly gyorsan
kedvenczévé legyen a magyar publikumnak, mint az Gonda Dezső ,Ismerőseim* cziraü novellakötetével, történt, a mely müvet a fővárosi kritika, melyet irányadónak tekinthetünk, csak a minap emelt^ ki kitüntető méltánylással és a mely rövid^ néhány hét alatt második kiadást ért. \\
Gonda Dezső neve a szépirodalmi lapok olvasói előtt kedves ismerős.-Amifír? mindig érdekes, anélkül, hogy a legkevésbé is erőszakolná a hatású Zamatos magyar irály. gondolkodó fő, mélyen, nemesen érző szív nyilvánul müveiben, melyek ugy, az ujabb iskolák alapos tanulmányozásáról, mint önnálló* és nagy figyelmet érdemlő tehetségéről győzik meg az olvasót.
Müve, mely .Ismerőseim* czimet visel, szintén e jelzett jó tulajdonait tünteti fel. Nyolcz dolgozat van benne; nemcsak érdekes olvasmányok, melyek lekötik a figyelmet, hanem annyi előnyös Írói. tulajdont árulnak el, a melyek a legjobb benyomást teszik az olvatőra.
Me séi érdekesek, bár nem szö ve vény. sek; a legegyszerűbb dolgot oly gondoskörölte kintésseí, gondos siioezéssel Írja le,\' mely éles megfigyelő tehetségről, az élet különféle viszonyainak ismeréséről s mindenekben müveit és fogékony lélekről tesz tanúságot A lelkiállapot rajzolását oly hiven ecseteli a parasztnál, a kit rokonszenves vonásokkal ir kőről, minta nagyúri leáoy-ná^smindea alakot annyi hűséggel és jei-let&etességgel állit elénk, hogy valóban
ii-merösemk gyanánt tekinthetjük őket Az a nyolca, mű, a mely Gonda kötetében olvasható, egy-egy kép az életből de nem fölületessn odavetve, hanem gondosan, füilposan megraJ7olva. Előadási modora pedig épenséggel nagybec-űekké teszi müveit. Oly vonzón, csinosan ir: anny^ j>ompiSját mutatji be .az irálynak, és o;y jlalálő kifejezéseket használ mindén gondolatra minden érzésre, hogy valóban élvezetet talál hz olvasó e munkában. .
Nem ismertethetjük egyenkint e nü-veket, melyek frappáns ötletekben, megkapó rajzokban, magas szárnyalású goodo latokban, az érzés melegségével átszőtt szép képeken s az irály ragyogásában igazán oly gazdag, mint ritka .ró dolgozatai Gonda Ddzsó .Ismerősei* megérdemlik, hogy mindenki, & ki a magyar irodalom termékei iránt csak némi érdeklődéssel vi seltetik is, megismerkedjék: velük- Az a hatás, melyet Gondára a Francziaország-hcan töltött hosszabb idö és az ujabb iskola tanulmányozása okozott, áts? ürve a magyar író je lemzői izmos tulajdonságaival a legjobb magyar prózaírók közé emelik <ión-dát, kit ez első müvéhez bátran üdvözölhet á magyar irodalom.
Az izlésesj kötethez Hevesi József irt meleghangú előszót. Angyalffy Erzsi- k. a. raj, olt csinos illu/ztrácziókat. melyek nagyban emelik^a gyönyörű kiállítású kötet értékét,
Falusi disznótor-
Még alig kandalt meg a harang hajnalra,\' Uir ii elénk a ház, udvar és pitvara. Mit akarnak Ők, bogy felkeltek ily korán? Talán aak ma lesznek a disznónak torán 1
Perezek múlva disznó sivitát* balUzik, Ezt a kenui - áilók csak .nézik, mint a csík. Most csak egy késrenrás a disznó szivébe, Júhudom elnémul, el bíz az kr&kre.
Eöpesztéare vannak ők ott a disznónál, Mindegyik kezében csörög most a kanál ; Azután a disznót a rendfára húzzák, Talán jól megbírja a vadgesztenye ág.
Amint felkonczolják, a konyhába kurftl Hogy né le yen már most a házoa is ki-, ül. Alig darabolják — s sáftretik el a var. . s Szalad a kis gyermek, már hőst és hurkát ké;
Ezután csak sOrgé*-forgás van a konyhán^ Mtndnyájarj dolgoznak, de csak oíy.-n formán, Hogy amit eí jól tett, elrontja a másik, Mivel mindegyikük az étkekre ásít.
Sok kéz knzöi néhány mégis dologhoz lát, Hordja a ssdktégest vjfct avagy ca*k fát Lassan- haladnak ök, de azért meglátni, Hogy már mindenbül a fődolog kezd fogyni
Aki ssaloBát Tág, nem néai őt társa; De a vaafazékban is föl már a kása *- nagy munkában ök alig veszik észre, Hogy aem addig dolog nem is kerül kézre.
Sustoro.va sül a tőpörtö itt végül, Ola beont pedig már a hurka is kés Ql. A házi asszony most szorgos és takaros, Estére a szoba lesz ám disznótoros.
Süttet, főzet mindent mert veudégi lesznek, Az ismerősök ma nála tán mind essaek; Miután ezek már ui-ia* vendégek. Azt mondja: vacasrát nékik én késsitek.
Ezután vacsora készítéshez fognak. Hogy azzal korásan felszolgálhassanak Tígan lobog a tür. ugy, bog; csak ugy éget, S jó disznótoros szag toiű bé a léget
Al\'g lAtétedik, már a leány • imént Disznótorra biui a mondott vendeget; Meghagyja őnekik bogy harsngozásra Jöjjen< k hoisijok szerény TScaorárs.
Harangozás elŐU a diszes vendégek Szájából hallani: dionótorra megy- k. Káotoréknál szépen racsorára gyQlnek, Sol nri ellátást adnak az embernek
Még a vendégek mind meg sem érkeztének, Az esti ebedb.es asztalt terítenek ; Azután mindnyájan toritett asz álhoz Ülnek s beszélgetnek, mig a Ián/ ételt boa.
Kitűnő ételek egymásaián jönnek. Étvágyát meghozzák mindegyik vendégnek. Jobbnál-jobb ételek egymást az asztalon Fölváltják, cserétik\' a nagy disznótoron.
Leves, hus mártással s y\'> toltúUt káposzta A .csinos leányka éppen cs«k most hozta; Jen ntáoa hurka s ka\'báiz pecsenyével Fugyasztják egyaránt Stvágyuk hevével
Egy urti — vett Tol&a még a pecsenyébe!. Ha riliija el uem búcsúzik nyelétől-, A fölséges borok közöl a fehérből Iszik, ba a pohár ki nem buli kezéből.
A pörczöi pogácsa eseVkOs-:i, Melylyel még n«m mond fal tálán, majd mindenki Végű! jön ízletes gyümölcsből csemtge, Hírnökül je\'eoti az ebét\'i^k Tétre.
Ax obéddel most még nincs Tége mindennek Mert a tela tUskók ide csak most jönnek; Ekkor kezdik altért igazán fogyasztni, Holnap a hordón ugy hiszem m»glitni.
Palnnkban kántorék h.írei disznótora, Kü önösen pompás i\'elejthetien bora Képes majd sokáig.bizalmas beszédet, S mily jó! fogadták el a sok szép vendéget
Én is csak azt mondom áz Isten áldása Mindenkor szálljon le a szerény családra. Hogy tarthassanak jó mulatságot sokszor, S Jegyen beszéd, tárgya kántori disznótor.
TÓTH LAJOS.
Folytatása a mellékleten.
¦géfcjjta KteHny 52-ik izimibtz.
HAEMINCZADIK ÉVFOLYAM."
7. A LA I K Ö Z L 0 .NT.
-BEJZEMBER 5C-ÍD.
Másolat. •• Az erre vooatkoió részleteket az\' 19-éo megtartott estélj is, melyen a casinó
A m. kir.igazségllgjministeriumté.l. ^^^nKözlOiiyszetke^.tfsíge külön j tagjai és egyéb vendégek nagyszámban
a K. wi:\' ¦
Rendelet
Jár. igazságügyminiazteiium által kia
hirdetményben tes?i közsé." j Budep^sten, 1891. é?i oovember no 126-én.. A miniszter belvetl:
CZORDA s. k., államtitkár.
dandó Igazságügy: Közlöny tárgyában.
:¦ Hirdetmény.
......... A m. kir: Igazságügyminíizter nr ó
\' ? iSlS^^f ? ?« " íí«Wélt*.4gá«.lí VfeNttarM
r.ntn az 1892. évtől kezdve Igazságügy. 26 4o 4I429 , M ^ alau ^ a8
Közlöny ezim alatt lapot ad ki, melyet< re„delet(! értelmében a m: kir igazság-•negMelö szamu példányokban az oasze : üs,miniszterium az 1892. év.öl kezdve L kir. biró.ágok, kir. Ügyészségek, kir kuz- iot7Sir.lV.Yl rtmv
W* T\'rÍk czim ahS0 J
Az Igazságügyi Közlöny tartalmai
tSnüztatási intézetek igazgatóságai részére h(v5tájltóy»!di meg.
. 2- §. Az Igazságügyi Közlöny első sorban közölni fogja á kibocsátandó igazság-ügyniiimtéri álialános (kör) rendeleteket, kivételével azoknak, meiyek bizalmas ter-niészetüék vagy pusztán múló alkalomra szóhnak.
Az igazságügy miniszteri általános (kör) rendeleteknek — eddig gyakorlatban volt — különálló példányokban való szétküldését az 1892. év elejétől fogva megszüntetem s csak asürgösésa tentemlitett .kivé\'etes körrendeletekre tartom fenn.
Az Igazságügyi Közlöny egyes számainak az igazságügyi ha-óságok és letar-lőziatáaí intézeti igazgatóságok részére Wtént kézbesítése — az illető számban foglalt igazság ügyminiszteri általános (kör) rendtelet tekintetében — a hivatalos közlés joghatályaival bír.
Azon igazságügyminiszteri általános ¦ kör) rendeletek, melyek nagyobbá-nyilvánosságot igényelnek, az lgazságjígyi Közlönyöd kivül a Magyarországi^Rendeletek Tarában s esetleg a Budapesti Közlönyben ezental is közzé fognak tetetni. i
3. § Az Igazságügyi Közlöny tartalmazni togja a kir.-CSuria/ által az Í?&1, 1.1 X t. csikk 4. §-ához, illetőién az 1881>j évi november 1-en 2214. L M. E sz. alatt \\R.T. 1373. I) kelt rendelet;h-z és az }891. évi augusztus 19-én 4291. L M, E. íz alatt kibocsátott bírói Ügyviteli szabályok 371. § aboz képest bozandó teljes Dlési döntvényeket,- valamint azokat is, melyeket a kir. Curia az 1890. XXV. t. cz. 13 i-h és ez 189L évi augusz.us 12-én 42J4. L M>E. a alatt (RT. 1167. í) kelt rendelet értelmében hoz.
Az 1891. évi augusztus 19-én 4291. I. M. Lt sz. alatt kibocsátott bijói ügyviteli szabályok 371. §-áoak utpltó bekezdésében emiitett szaklapul az Igazságügy i Közlönyt jelölöm ki: \' \\
A kir. Curia által az 1890. XXV. í. c/.ikk \'13. § a és az 1691. évi augusztus I2-én 4214. L M. E. sz. alatt (R.T. 1167. 1.) kelt rendelet alapján hozsudó döntvényeknek az Igazságügyi Közlönyben való -.közlése fogja képezni azt a közlést, melj-fVjJL most idézett rendelet 15. jí-áuak ¦tóokó. bekezdése szól. V ¦ 4. :§, Az Jg&zságügyí Közlönyben nyíl valósságra Hozandók a kir. itéio táblák teljes ülési döntvényei, úgyszintén azon elvi jelentőségű határozatai is, melyeket az 1891. évi aug. 12-én 4214. L M. E. sz. alatt (R. T. 1167. 1.) kelt rendelet értelmében a kir. Ítélőtáblák határozattárába fel kell venni.
A kir. ítélőtáblák határozattárába felvett elvi jelentőségű niegál.apodásoknak az Igazságügyi Közlönyben való közlése azon közzétételnek tekintendő, mely az \'1*91. évi augnsztns 12-én 4214.1. M. E. sz. alatt (R T. 1167.1.) kelt rendelet 21. S-ábdD említve van.
5. §. Az IgazságügyHCÖzíönyben, ao^j nak a fenti 2 -4. §§ ban említett"taríal-iiián kivül még megjelennek.
a) közlemények alakjában az igazság-ugyminiszteríumnak egyes esetekre vonatkozó elvi jelentőségű határozati és intézkedései, á mennyiben közzétételre alkalmasak, nemkülönben a minisztertanácsnak listái-köre összeütközési esetekben hozott határozatai, valamint általában oly egyéb közlések és adatok, melyeknek az Igazságügyi Közlönybe való fölvétele igazságügyi szempontból czélszerünek mutatkozik;
d) igazságügyi személyi hirek (kinevezések, kitüntetések, áthelyezések, nyugdíjazások btb) ideértve a kir. közjegyzői és áz ügyvédi kamarák kebelében előforduló személyi híreket is;
c) igazságügyi pályázatok, a Budapesti Közlöny alapján készült kivonatban.
f6. §. Az Igazságügyi Közlöny nem előre meghatározó t idöueu és terjedelemben, hauem a s ükséglethez képest jelenik óié;; i»s p tjjg nyolczadrdt alakban. : \' 7. § A szerkesztőség az Igazságügyi Közlöny mind-á évfolyamát ídö és betűrend S7eriut készített tárgymutatókkal es névmutatóval látja el.
8. §. Az igazságügyi b ttóságok vezetői és a leunóztalási intezetek igazgató-ágai tartoznak az Igazságügyi Közlönynek hivatalosan megküldött számait gondosan őriztetni, minden évfolyamot beköttetni s a leltárba felvenni,
9. § Az Igazságügyi KÖ^iöny előfizetés utján, valimiut egyes azáuiouként b megszerezhető.
úgyszintén megjelenésének módozatait az idézett igazságügy miniszteri rendelet ha-táiozza meg és 9. §-ában annak kijeién tése mellet!., hogy az Igazságügyi Közlön) előfizetés utján, valamint egyes azámonkiiit is megszerezhető, az erre .vonatkozó ré-z letek közzétételét az clulirt szerkesztő ségre bizza.
Az Igazságyügyi Közlöny szerkesztősége tehát ekennelca következőket te^zi közhirré:
Az Igazságügyi Közlöny előfizetési ára egy érr* 2 frt, mely (legczélszerübben posta-utalvinyon) az igazság Ügy miniszteri elnökségi iroda igazgatójához (Budape-t igazságügy minisztérium) küldendő, va^y nála fizetendő, le.
A posta-utalványon érkező, elő fizetési pénzösszegekre nézve a postai feladó ve-vény S\'.oigá! elismervény gyanánt. Külön nyugtatványt az Ígazságü2yminiszteri.el nokségi iroda igazeatója c-ak a nála közvetlenül lefizetett előfizetési pénzösszegekről állit ki.
Egyes számok ára, ha az illető szám terjedelme egy nyomtatott ívnél nem nagyobb 10. kr.; ellenkező esetben az illető egyes szám ára minden megkezdett nyomtatott W után 10 krrdl emelktdik.
E^yes számok az igazs igügyminisz-teri elnökségi iroda igazgatójánál kaphatók az értük járó ár és a netalán szükséges postabér lefizetése, illetőleg beküldése fejéb ;n. >
Az Igazságügyi Közlöny tartalmát illető közlésekrvalamint a l«p szétküldé sere vonatkozó felszólalások és tudósítá sok is egyaránt az Igazságügyi Közlöny szerkesztőségéhez (Budapest igazságügy-míuiszterium) intézendök.
Budapesten, 1891. november 2G-én.
jelentek meg. Mint első Zerkovitz Lajo» ur mutatta be általánosan ismert kiváló technikaját a zongorán. Z-rkovitz ur gyönyörű játékától már oly sokszor volt alkal műnk diciérőleg megemlékezni, hogy a ¦ticséretek szótárában, mely nálunk vaskos két kötetből áll. mér alig találunk kifejezést, melyet Z. ur játékára még ne alkalmaztunk volna és jelenleg nem is tehetünk egyebet, mint bogy kijelentjük, miszerint Zerkcvnz L-jos ur ép oly szakavatottat) keceli a zongorát, mint. édes apja a bor-pmezét és ezzel ugy hisszük, eleget mondottunk. Az előadott, darabok is jól voltak megválasztva, mert mint „Schercz* Mosz-kovskytöl, mint ,Pizzicato "Sylviá czimü oalettbó) igen melodikus és ezért a laikusra is hatást tevő szerzemények. — Ezután felkelt a műkedvelők egy fényes\' csillaga: Jará, Malvin kisasszony. Bemutatóul elszavaha Ábrányi Kornél ,arajnai révész" czimü költeményt t Ezen eszményi szép költemény háásos elő-disa rendkívül nehéz fe adat, mert cselekmény hiányában csakis a hitásos előadás által lehet a,kö-íönaég figyelmét lekötni. A jelenlevők pedig ez esetben feszült figyelemmel hallgatták a pompás szavaia tot, mintegy hallani vélvén ,a hab és szellő súgását és a hab leányok énekét," és midőn Darás k. a. eljutottaíköltemény végéhez: ,énvagyoka király,* mindenki sietett a fenséges elő adásért hódolatát nyilván itani.,Az általános tetszésnyilvánításokat Darás k. a. azzal vi-zónozta, hog-^ elszavalta Jókai Mór „a S- i^etvá:-- vértanuk" drámájából 9Auna keserve\' czimü részletet, ép oly remekül, mint a me^e ö/öt, az érzelmek hü vissza-tükröztetése mellett. Ujabb tapsvihar és ielkes éljeozés jutalmazta a gyönyörű előadást. Az előadás különben a k. a. mestersége és igazán sajnáljuk, hogy már tnl vagyunk azon koron, hogy a kisasszony előadásiban naponként gyönyörködhet\' nénk. — Otlop Imre ur a bumor nagy mesterének, szokoit jártassággal rimbe s-zedett helyi érdekű tréfás ^coupletjev mint minden alkalommal, ugy most is kitűnően mulattatták a közönséget. — Weisz Clementin k. ,a a fiatalabb műkedvelő-nemzedék ggyik kiváló tagja aRip\' é^ .Suhancz" operettekből énekelt részleteket általános tetszés mellett. A kisasszony élénk temperamentuma — fesztelen fel lép?se és Üde hangjával csakhamar megnyeri a közönség rokonszenvét, melynek
Wambentér Elvira, Zerkovitz Albertné. Zerkovitz Teréz stb. A mennyiben igen tisztelt szerkesztő ur.\'az itt leírtakéit a felelősséget elvállalni hajUndó nem lenne, felel ezért a
ROVATVEZETŐ
AZ IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY birtokában biss/ük, hogy több izbeq lesz szerkesztősége, l ra^g szerencsénk a kisasszonynak tíapso!
Hogy ezen másolatok a m. kir. Igaz-\' ba,oi- Valódi műélvezetet nyújtott a hall. ságü-yminiszteroek 4142I./I M 1881 ^\'óságnak Sremeck Zsigmond zseniális sztmu rendelete és az .Igazságügyi Köz- zenetanár által szervezett és betanított löny" szerkesztősége által kibocsájtoU óctette nrintaszerö productiója. A közre-hird^tméuy eredetijé^ef "
litoníN
uál 18
ezennel möködők: dr. Frieu Ödön (harmónium) Mike Márton, Neumann Anhur. Bacbrac-h L-jos (hegetiüj Weiszmayer Lipót, Oilop [Móricz (fuvola), ifj. Wajdits József (gordonka) és St^rneck Zsigu.ond (zongora) egyaránt részesei az elért fényes sikernek, j A közönsé; ujrázására a működök fele | magyar néplalokkal válaszolt a lelkes közönségnek. Ezzel az estély műkedvelői része, mely a j-lenvoltakat minden vár* Késő éjjeli órákban majdnem az\'kozá:iCm fe!ö1 kielégitefe véget ért. — utolsó perezben," de még elég jókor, mi-1 Következe-1 élénk, vklám társalgás, táncz dőn még a szerkesztő" éber figyelme őrkö-j és egyéb uiulatá-, uí>4y utóbbinak egyik dik ,a lap reputatiója\' felett vettük la- érdekes epizódja volt, midőn Sárközi rá-punk .Rovatvezetőjétől" a következő so- í zendítette azon ismert nótát: .Bőrödből rokat: Kedves szerkesztő ur! Sok iótaV-\' csinálok dudát\', Cohn Gábor bátyánk czéj futás után, majdnem .az utolsó perezben" jzásnak véve ezt észrevehető zavarbijöVt, sikeiütme|gtuduom.faogya.Cisinó" nyolc mire „Rozsika" kibékitóleg oly .frelínd1
. . egyez, hivatalosan bizonyitom>
Zila-Egerszegen az ügyvédi kamara-"1. deczember 5-én.
HAJIK ISTVÁN, titkár.
A »tasinö" estélye.
\\ Tudni vTa l ó k.
5585. 1891. f
Pályázati hirdetés.
O nagyraélt. a keretkede\'eti.ü .yi in. kir. miniszter ur -889. évi október hő 24-én 55 757. sz. a kelt magas leiratásal telhivá ezén kamarát, hogy évenként felváltva egy fiatal törökvő és kellőleg képesített kereskedőt vjigy iparost hozzon javaslatba; a kinek a külfölaön teendő tanulmányút költségéinek fedezésére háromszáz frtnyi utazási ösztöndijat fog utalványozni.
A jövő 1892. évben ezen ösztöndíjra az iparos pályára törekvő ifjú hozandó javaslatba.
Ehhez képeit fp hívjuk mindazon kamara kerületünk területén lakó, avagy ide illetékes fiatal iparosokai, kik ezen utazási ösztöndijat elnyerni óhajtják, bogy vonatkozó folyamodványaikat -legkésőoo f. é. decz. hó 31 éigezen kamara elnökségéhez nyújtsák be.
Ezen folyamodványnak a folyamodó nevét, lakhelyét, családi viszonyait, erkö esi magaviseletet, tett tanulmányait, eddigi foglalkozását s nyelvismereteit, továbbá a folyamodó által választandó srakmát valamint tünetesen kidolgozott s megokolt utitervet- keli tartalmaznia. ,4
Az élőadottak teljes hitelt érdemlő községi-, iskolai- s tanoncz bizonyítva nyokkal, munkakönyvvel igazolandók. Sopron, 1891- deczember hóbau.
A kerületi kereskedelmi es iparkamara. —A szóllók adómentessége: pénzügyminiszter az 1891. évi I.;t cz végrehajtása tárgyában kiadott utasítása nak meghagyta a pénzügyigazgatóságnak hogy azon parlagon heverő szőlők, melyek .egyáltalán n«m műveltetnek, hat évig adómentességet élveznek.
— A kereskedelemügyi m. kir miniszter f. évi 70 325. sz. a. körrendeletet intézett valamennyi jmagyarországi másodfokú iparha\'óságboz,\' melyben azt; rendeli, hogy a takács, fazekas, valamint a szita- és rostakészitő iparágaka képesí téshez kötött iparágak sorába soroztassa-, nak és azok gyakorlásához a képesítés igazolása köve*éltessék.
: \' —\'Figyelmeztetés. Az eddig torga-lomban lévő régi okmány bélyegjegyek f hó végével forealomból kiesnek, s azért jelenleg az árudakban régi és uj bélyegeket árusítanak.. Midőn erre különösen a nagyközönséget figyelmeztetjük, kiemeljük, hogy erre a körülményre küiöuös gond fordítandó lesz e hó utolsó napjaiban, nehogy a jövő holntpi használatra régi bélyeget vásárolva, s alkalmazva, ennek folytán3—50 szeres bírság alá kerüljön.
Hirek.
nap előtti ifársasestélye, mint a viszonyok ismereténél fogva magamnak .előre elképzeltem* nem tartatott mee a .Polgári Egyletben." Egy testi-lelki jóbarátom, kinek szavahihetőségében a legcsekélyebb okom sincsen kételkedni a helyszínen szerzett tapasztalatait élénk szavakban ecsetelvén előttem, azon meggyőződésre.jutottam, hogy Sipulusz barátunk által bemutatott négy specialitáson kivül van váio-
hehen mosolygott, bogy a rózsás kedvben levő társaság egyik tagja égett a vágyiól Lukács barátunkkal meginni a .brúdert" jutván ezen révén Rozsikával sőgorságba és minthogy „sógorség nem bolondság," az.illetőtől pompis gondolat volt akis-asszonyt rokonnak aquírálni, biztosítván magának ez által ennek rokoni barátságát. Reggel felé egyedül csak azou nóta\'járta: menj el, maradj itt," minthogy azon-
sunkban egy 5-ik specialitás is, mely b>» örökkévalóság itt a lödön nem léte
fényesebben védi .a petróleum világítást, mint akár maguk a petróleum források tulajdonosai és ezen specialitás a „Ca^uó\' helyisége. Ezen helyiségbe, főleg pedig a díszterembe lépve, csakhamar világos lesz előliünk, hogy a petróleum világítás csak akkor nem ér semmit, ha nincsenek elegendő lámpák. De specialitás ezen terem nemcsak pompis világításánál és díszes voltánál, hanem még inkább az időről-időre itt lefolyó estélyeknél fogva, mely utóbbiak azt bizonyítják, hogy városunkban van
zik, a társaság szétoszlott a legközelebbi víszonlátásig a — Casinóbanl — A mulatságon a következő hölgyek vettek ré.-zt: Altmann Mórné, Boionkay Károlyné, Bo-ronkay Francziska, Bacbracb Gyuláne, Danielisz Lipótné, Broch Adolfné leányával, Darás Gusztávné, Darás nővérek. Eben -spangér Lipótné, Flehchhacker Józsefné; Fleischhacker nővérek. Farkas Vilma, Fischer Ferenczhé leányával, Grünbut HenVikné, Hirschl Árminné, Hirschl nővérek, Kobn Gáborué, Kohn Szelina, Freunü.
legalább is annyi diletans művész, mint Rozsika(Boglár), Goldstein Emília Kürsch-— perebzes gyerek és a mi a pereczea \' nerlínáczné,gelsei Gutmann Vilmosáé, dr.
gyerekeknek a .corso " az a műkedvelők nek a .Casinó." — A ,Oasínóu Ebenspan ger Leo ur elnöklete alatt álló. vigalmi rendező bizottsága tapintatos és figyelmes eljárásának és a .Casinó" közönsége eiis mérésének és biztató jóakaratának köszönhető, hogy a műkedvelők előszeretettel működnek közre a casinó estélyein, a közönség pedig szívesen látogatja ezen estélyeket, mert műkedvelőink talentuma nemcsak élvezhetők, hanem kevés kivétel le! mindenkor valódi élvezetet nyújtanak. Ezt igazolta minden tekintetben a f. hü
Schwarz Adolfoe",.Sommer Natbanae, Sommer k. a., Pieheisz Gusztävn^, Rosenfeld Ilona, Lengyel Clementin, Vv\'pisz Lajosne", Luka\'cs Gyu!an6, Weisz Adolfne, Weisz növerek, Siick Sat.dome, Weisz Karolin es Anna. Kohn Ödönoe, Gutmann Verona, Wallenstein r\'rigyesne ieanyaval, Politik Paula, Pollak Szabina, Rothschild Samune, Kartschmaroff Leooa, Karuchmaroff O.ga ös Jda, Reichenfeld Gyuläne, Löwiuger Lajosne", Sauer Edenö. Sauer növe\'rek, Müusz Jözsefne\', dr. Szukits Nändornö, Naumann Adoifue, Wamberger Sändorne,
— Boldog ünneplést kívánunk lapunk t. kö/Őnnégének és kedves munkatársainknak!
— Jelén számmal ez évfolyamot befejeztük, jövő számunk már január 2-án jeTehik meg. Tisztelettel kérjük lapunk pártotóit, hopy az előfizetéseket mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a küldésben zavar álljon be. - Vidéki eiüri/e-tóínkszámárdpostautalványt mellékeltü-\'k*. kérve azok igénybe vételét.
— Barby AHce Nagy-Kanizsán idö-zése alkalmával egy magyar nótát tanult meg, melyet Budapesten tartott hangversenyen el is énekelt A magyar dal szövege így kezdődik:
Éa a aiőkét Meretem * Ls a barnát megvetem stb Megbíró. A nagy-kanizsai .Polgári, Egylet" f. évi decz. hó 31 én saját termeiben tombolával egybekötöttt sylves-, ter estélyt rendez. Kezdete 9 órakor. Be-lépti.jegy 50 kr Családjegy 1 frt. Tombola tárgyak köszönettel fogadtatnak és d*et 31 én d_ u. 5 Óráig az egyleti vendéglősnél átad hai úk.
-- Csertan Károly megyénk alispánjához a horczegprimás következő választ küldött. Zalamegye üdvözlő iratára: Nagyságos . alispán ur! A megye, melynek szülöttje vagyok, mint édes gyermekét kisírt eddigi pályámon, s ugylát-szik, mint jő anya egész életemen át lm kísérőm lesz. A szülőföld szeretete és tisztelete belénk oltatott, szivüukbe ira tott. Hogy lehetnék én hálátlan drága hazámnak azon földjéhez, ahol bölcsőm ringott, a hová a fiúi kegyeletnek legszentebb kötelékei fűznek V Utolsó lehelietemig hü gyermeke akarok maradni édes szülő löidemnek, a nemes vármegyének, amelynek minden lakóját miut szerető földimet szivemből üdvözlöm s becses megemléke-zésőket ezerszer köszönöm." A berczeg-primás e válaszát n megyegyűlésen jelen volt bizottsági^gok zajos éljenzéssel és
kitörő lelkesr.déssel- fogadták, a főpapnak szülőföldje, a vármegye irányában válaszában nyilvánuló benső ragaszkodását.
— Báró Hornig; Károly megyés püspök ur ö méltósága decz. 21-én Veszprémbe érkezett s a karácsonyi szent ünnepeket székvárosában löltendí.
— A közigazgatási bizottsági tagok szavazás utján újból meg választattak, nevezetesen: Eperjessy Síridor 64. Farkas József 74, dr. Gyömörey V. 97, Koller István 80 és Skublics István 72 szavazattat s így a vérmegyei igazoló választmány az eddigi tagokból újra megalakittatott.
— Estély. A nagy-kanizsai Gasino 1891. évi deczember 3I-én saját helyiségében tombolává\' egybekötő\'t zártkörű tánczestélyt rendez. Belépti díj személyen-kint 1 frt Családjegy 2 frt Kezdete ü órakor. , 1
— Influenzás világot élünk, időszerűnek tartjuk dr. Ángyán közleményét lapunkban reproducálai azon megjegyzéssel, hogy dr. Hochnagel láz nem léte esetében szeszes italok élvezetét ajánlja, bort, cognacot stb.
— Magántanári pr<íba előadás. Xyáry Sándor dr.,fiatal történetíró, lapunk ismert munkatársa decz. 17-en délben magántanári próba-előadást tartott a mü-egyeiemen „Lion^rdo da Vinci"-ról. Az előadáson Czigler dékánon s több mü
.egyetemi tauáron kívül nagyszámú hali-igatóság volt jelen, mely az alapos és érdekes felolvasást nagy tetszesse1 fogadta.
— Iskolai szeilóitetés. Az iskola épületi tantt-rmek szeliőzteté>e nálunk ugyancsak hanyagul teiji&\'ittetik. Sétáljon csak valaki a déli órákban az iskola utctán el az iskola épületek mellett és látui topj*, hogy a tantermek ü-szes ablnkti be vannak téve, így aztán a délelőtti tanórák alatt 70—80 gyermek által fejlesztett
J gőztáházmestercsupa kényelemből ^meg spórolja" délutánra, a felemésztett éieny helyett uj nem eresztetik be és délután, ugyauebben a bűzben kezdik a tanítást: a 70-80 apró tüdőkben pedig megveti csiráját a tüdő gümőkór és igy lassankint szazakra megy majd a tüdőbajosok száma és mind ez csak az elemi iskola házmester kényelemszeretetéből. Ajánljuk ezt a dolgot a közegészségügyi bizottság szives figyelmébe és kérjük az iskolai hatóságot szíveskedjek az iskolai házmestert abból a szerfeletti kényelemszeretetből egy kissé kiugrasztani. Egy apa.
— A hold miut LÖHöőra. Szép holdvilágos éjjeleket élveztünk, euuek az-t, tán megvoltak a komiku* oldalai is. A\' napokban egyik családnál este megÍtAL.ti(> asszonya a cselédet, hogy -reggel el >ne aludjon soká. Erre feltette magában, hogy korán ke1. Mikor világosodni látta éjjel az ablakokat, felugrott felöltözött, vizet ho zott tüzet rákot s mindent elkészített a reggeli foglalatossághoz, aztán pedig fogta a tejes kannát és elment tejért. Mikor aztán a főúton, holsiri csend volt. haladva egy botorkáló embertői kérdezte hány óra. esettől atrt a választ nyerte, hogy éjféiután 1 óra, ijedve sietett vissza lefeküdni, de már ekkor a házbeüek is felébredlek a zörejre s ezek kérdésére azt felelte, hogy ö szentül hitte már, hogy khirradott. pedig a felhőkön átszűrődő hod - fénye csapta be.
— Vérszomjas szurkálok F. hó 16-án esti o:\\tkban 4—5 kis-kauizsai le-
j géoy a s/ent-györgy vári begyről hazajövet la temető hídhoz közel lakó Beznícza Gy. í háza. előtt elhaladva ott egy ülő -padot vétitek észre. Ez a szegény pad nagyon ut-\' jókba lehetett, most azt helyéből kiszakítva ja szekérutra dolíták; alig haladtakazon-bán a harmadik házig utánuk szaladt Bez-! niczáuak felnöt lakatos fia, és kérdőre i voutaarakonczétlauparaszificzkókat. ho;;y hát mit vétett nekik az a pad? ebből rö-j vid, szóváltás,csakbamar\' dulakodás , támadt a kis-kánizsaiak az egyetlen eiien-,felt csakhamar íöldfe teperték ezt meghallva az apja, csakhamar oda sietett fia segítségére. A harezmodor persze szurká-lássá fajult, minek aztán a sötétségben csakhamar szomorú következményei, lettek. Beznicza György és fia, a kis-kauizsai legények közül pedig Hári nevű suhancz oly súlyos szurási és vágási sebeket kaptak, hogy valamennyit be kellett szállítani a kórházba, hol életveszélyes sebeikből ápjltatnak. Az ütközetben résztvett vitéz legények már valamennyien fogva vannak. Hát aztán mondja valaki, hogy a szent-györgyván borban\'\'nincs szesztartalom.!?
— Feltételes megállóhely. A boba-csáktornyai voualon, Boua és Jánosháza
| állomátok közt, a 2. sz. őrháznál „l\'álfa" emevezés-el létesített megállóhelyet nyitottak meg a közönség részére- A negál ó-helyre utazóktól a menet irányában a megállóhelyen tul f-kvu állomásig, a megállóhelyen fölszálló utasoktól pedig a menetirányában,a megállóhely előtt fekvő á lomástól esedékes viteldijak fognak beszedetni.
— Legrövidebb nap, leghosszabb
éj. Deczember 21-én kezdődött a hivatalos tél, a mikor is a mi földünkön legrövidebb volt a nap és leghosszabb az éj. Ezea
HAP.MIN.CZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK T.
DECZEMBER 20-án.
a sápon volt a téli napfordulás, (solslitiumg dik Na^ Kanizsán s « -*WSmJLL bvmenaie) a mikor a nap reggeli 7 óra 46 j termében decz. J.* ^^J^ p\'erczkor kel és délután 4 óra 10 perez kor nyugszik. E szerint a nappal csak 8
óra ?4 p rcz, tnig az éj 15 óra 36 perez bosszú. A nap deczember 22-étői folyton növekedik és pedig e hó végéig 10 per cet. >
ÉNyilvános kőszenet A- ,Első LJzfki magyar asztaltársaságnak" üNczember \'ián rendezett jóté-u zártkőríTtánczvigalnn remé-Usikerült és pedig: a bevétel 73 Irt 11 Itr., a kiadás 30 frt 11 kr.. maradt 43 frt tiszta jövedelem. Ez alkalommal a jóiékonyczéira felülfizettek: Guhr Károly 20 kr„ Horváth Gyula 5 kr., Aszalay Gábor 40 kr, Kovács Mihály 10 kr, Rad--ványi íienrik 40 kr.. Blau Ottó 40 kr.. Halvas frigyes 60 kr., Mayer Gusztáv 20 kr.. Anhfiffer Gyula 20 kr, Skalics János 60 kr., Bnbxk Nándor 2 írt Geider lg nacz 20 kr., Sóbár Györey 30 kr, Gre-benz Lajos 40 kr.. Koilarics István 20 kr. Gotfnerger N. 60 kr. Pfaff Alajos 60 kr.. .Szánó József 20 kr., Herencsic^ József 40 kr., Gross Albert 20 kr., Schalz Károly 10 kr. Hell János .1 frt Koronczi Kerencz 20 kr., Halasy Mariska 20 kr.. SŐlé\'ormos Géza 60 kr.. Bognár István 60 kr. S -bjáu nővérek 40 kr, N. N. 10 kr. Krau-tz Zsigmond 20 kr..-Maiu*z Lsjos 10 kr.. Liser JÓ/aef 20 kr.. Fichel Lajos 40 kr., Polin Péter\'50 kr., Neumann N. 60 kr„ őszesen 13 fr 45 kr.. kiknek ezen jótéteményükért hálás kö zönetet mond, a rendezőség.
— Királyi P*l C-áktornya keiületi orszáegyQtétfi képvi-eiő ur a nyírvölgyi tüzoitó-egylet czéljaira 25 forintot volt szíves adományozni, melyért az euylet elnöksége halán köszönetét uvitvánitja.
— A zala egerszegi ögyvéd-i kamara részérÓl kö/.zététetik a kővetkező ér;e=ilé=: .Erdödy Lsjos Ügyvéd NagJ-Kanizsa, Z. Horváth Gjuia Qayvéd ZalaT-Eger-zegé.-\' dr. Zalai Simon ügyvéd Ta-po\'cza székhelyivel a kamara ügyvédi lajstromába folytatólag felvétettek; — el lenben dr. Molnár Jákó nagy-kanizsai ü-zj
jitékot rendeznek, minők hajdanta nagy divatban voltak. Oberammergauban most
« minden 10 évben rendeznek, melyre a világ minden tájából utaznak oda annak szemléletére. Mind a lapokban ^olvassuk nagy ügyességgel vannak a jelenetek rendezve és előadva. A publikum szemei előtt elvonul a bibliai tőrténetek sok nevezetesebb momentuma, a szereplők korhűen maskirozva. Festői szép az .Úrvacsora\', Jézns és tanítványai az asztalnál ülnek. Ez a jelenet elragadó szép a legkisebb mozdulatig hú és plasztikus A képek rendkívüli meghatottságot keltenek. Általában véve igen érdekei és megérdemli a pártolást melyre felhívjuk a t. közönség figyelmét és pártfogását E passió játékok megtekintését kü\'öüösen ,t íanu\'ó ifjEság-nak több főpapunk melegen ajánlja
— Xeghirő. A keszthelyi magy. kir. gazdaság: tanintézet hallgatói által szombaton 1892. évi jsnuár hó 16 án .-ezéiy-eeyietök javára az .Amazon" szálloda nagytermében tartandóeazdász-bálra, Kez dete 9 órakor Szeméiyjegy 2 frt, család-jegy 3 személyre 5 frt minden további személy 2 írt. Feiülfizeíések köszönettel fogadtatnak és hiriapilag nyugLáztatnak Akik tévedésből meghívót nem kaptak, szíveskedjenek a bízo:tsáehoz fordulni. Rendező bizottság: Nyári Kálmán b. b. el-nöic, O\'tgan Viktor alelnök, Wimmer Gvula pénztárnok, Bronts Viktor ellenőr, Bulyovcsica Dezső jegyző, Farkas Elek cxigáty vajda Arany Elemér, B-\'Oiczky Béla. -B-zeredj BiMa Bjrkmayr Kálmán, D**z-eö2y János, D^brovszky litván, För-dös Gyula, Hor/áth Ernő, Ipolyi Arnold Konc ReL-Ő. Lamos A iadár. Multa li.-nác-. P sthv Lísziö, Rüff-r Dez-.ö, Rónay József Schvarcz Géza, Spitzer Nándor Stróbl Zo tái, Schwendtner Ede, Tfaurner Kornél.
— Unitér Alajos Nagy-Kanizsa városjeles s*üöuje, Kesztfaelyk-rületi országgyűlési képviselő, jővö választáskor nem r- íi-ctái e fcerü etképviseiésére; a fü löpszállá&i kerületben lép fel, hol igen
véd kir. albiróvá történt kíoeveztetése | szép birtoka és rointagazdászata van.
Molnár Pál keszthelyi űeyvéd elbaiálu zá=a folytán. Daxner János nagy-kanizsai ügyvéd pedig az ügyvédi kamara fegyelmi bíróságának 14/11. 1 fe91 szám alatt holott s a kir. Curia 209/fegy. 189!.\'számú ítéltjével helyben hagyott ítélete alapján az ügyvédek lajstromából töröltettek; — Molnár Pál irodája részére gondnokul Stie-der Lsjoj keszthelyi ügyvéd rendelte-. tett ki."
— Tóth Líszló kir. tör-ényszéki-j eínüaCsr karácsony eiötti napokban a hely-bei; kir. jbiróság.ugy menetéi viisgái"ameg.
— Társas vacsora. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet Karácsony e\'Őestéjét aajái belyiségtben társas vuc^rával szokta
A „Casino" folyó hó 19-én meg tartott tarsasesteljén szíves közremükö dőknek köszönetét nyilvánítja * vigalom-rendező bizottság.
— Barby Allce cs. és kir. kamaraénekesnő ajelenkor legelső dalmű vésznője. Wurm Máry zongoraművésznővel f. bó 22-én éjjel ismét városunkba érkeztek, a Gutmaan család veadégszere\'ö körében Óhajtván tölteni a karácsonyi ünnepeket és ez alkalommal meg fog tartatni a foiyó hó 9-ról elmaradt hangverseny is; műkedvelő közönségünknek tehát alkalma lesz gyönyörködhetni Barby k. a. bűvös-bájos hangjában. A hangverseny e hó 30-án zerdán tartatik meg a „Casino" díszter-
.megtartani, pár év ó:a azonban másnapra^Tnében a következő műsorral: I. Chopin: tétetett át hogy a családfők édes otthonuk- .Ballada" (As dur) Wurm Mary k. a. — ban, kedves családjuk körében ünnepeljék- II a\'; d\'Astorga: Moriz vogl\'io, b) Jomelli: meg a szentesrét. Az idéne társas vacsora Arietia „La Calandrina." Biroy Alice k. a. az őrtanyán decz. 27-én szombaton tar-1 — III. a} Gavotte, b) Etűdök balkézre tátik meg I Wurm Mary k. a — IV. Schubert: &) Tro-
— Napi blzto>ok e hét>n a m:pkony-. ckeoe Blumen, b) HeidenrÖslein, c) Auf háhao: decz. 27-én Dobrin Binóné, Wob\'- dem F.mse, d) Ne^eJuld. — V. Franz beim Fanni, 28-áo Clement Lipótné. Pran- a) Im Herbst Schumann b) Wenn ich ger Ida, 29-én Sebestény Lajosné, Juhász deine Augen seh\' c) Widmung. Massenet Emma, 30-án Rapoch Gyuiáné. Fischel | d) Marquise, e) Nuite d1 E^pagne. Barby Jozefin. 31 én Fi^chl Pálué. Kartsmarofí; Alice k. a. — VL Rubinstein: Valse Cap
Olga. január 1-én dr. Neumann Edéné. Samueiy Olga, 2-án Ma-cbauzker Mórné Weiss Clementin — Kíneveiés. Pigle Jenő zala-eger-sz>-gi pénzügyigazgatósági állami végrehajtó a fővárosi ariófelügyelö mellé állami végrehajtóvá, — Turiák Imre számgyakornok a tapilczaí adóhivatalhoz ideiglenes minőségű VI. o-zl adótisztté neveztetett ki. — Vértessy Fereccz szigetvárt kir. jbitóségi tisztviselő a kaposvári kir járásbírósághoz áthelyeztetett
rice. Wurm Mary k a. — VII. Rossini: Grosse Coloraturirieaus Tankred. A hangverseny kezdete 81/» órakor. Jegyek ára: 1. és 2. sor 3 frt. 3 ^4 sor 2 frt A többi sor 1 frt 50 krr-Karzati ülőhely 1 frt 20 kr. Belépti díj 1 frt Jegyek-előre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában és este a pénztárnál.
— A „Korcsolyázó-Egylet" folyó évi deczember hó 27. napján délelőtt íl órakor a „Polgári Egylet" épületében (.földszint jobbra) közgyűlést tart az alap
Nevnaigjaroalláa. K^bn Pál Dá- : szabályok tárgyában. t víd zala-eger;zet;i illetőségű, bécsi lakos, j — Meghívó. A nagy-kanizsai keresz \' »ezetéknevét,Kovács"-ra, ~-Weisz József i tény jótékony nőegylet 1892. január 9-én nagy-kanizsai illetö-étü tudapesti lakos\' saját segélyalapja javára a polgári egylet vezetéknévéi .Lugo^i\'-ra, - Luperszbek j nagytermében, a nemzeti színház egyik Sándor keszthelyi illetőségű, ugyanottani jeles művészének támogatásával tánczczal. lakos Devét ,Lukácsu-ra magyarosította, j teaestélylyel éd tombolával egybekötött
— 1 dunántúli közművelődési Eaye- hangversenyt rendez. Kezdete este 8 óra-tiilet deczember 21-én tartott választmá-1 kor. Helyárak; Páholy 10 frt Támlásszék lvi ülésén H rtelendy Béla országgyűlési! 1 frt 20 kr. Zártszek 80 kr. Karzati ü!Ö-képviseíónk jeieutéat. tett a nagy-kanizsai\' hely 1 fr.\'. Belépti-jegy 60 kr. Pénztárnyí-nok egylet aiakulá^i mozgalmai Ttás délután 5 órakor. Felülfizetések és
— Belratások a nigy-kanizsai po\'- toinbolatárgyak köszönettel fodadtatnak. gári leányi.->kólában decz. 28—30-án tőr- Bővebbet a műsor. Beiépti-jegyek előre ténnek. Az I. II, és III. osztály január4-én ! válthatók Belus Lajos ut*gyógytárában és nyit;®:!; meg. Ifj. Wajdíts József és Danielisz L. urak
— FelblvÁs. A nagy-kanizsai Evang.; könyvkereskedésében.
Gyülekezet forrjátéfeot rendező bizottaá-1 — Beküldetett. A kik a ker. jót. gátóL Tisztelettel feikéretuek mindazok,\' nőegylet január 9 iki hangversenyére meg-kikhez ten>p!omépitésijó:ékonyczé:u sors- hi<ót tévedésből nem kaptak s arra igényt jegyeinkből küldöttünk, — miuián hozzánk . tartanak, szíveskedjenek Baboss László mindezidöig 6em & sorsjegyeinkért jáió egyleti titkárhoz fordulni, dij. ,-em az eredeti sorsjegyek vissza nem j —Közgyűlést tartott Nagy-Kani-érkeztek, uUlva a búzás közelségére, kér-, z^aváros képviselő testülete decz. 14-én jük ez iránybiíüintézkedni sziveskedjenek.1 mely alkalommal tárgyaltatott a zalaeger-Nagy-Kanizsáű, deczemberben 1891. A \' szegi m. kir. pénzEWyigazgatóság átirata a nagy-kanizsai evang. gyülekezet sorsjáté-\' városi bor- és húsfogyasztást árszabásnak kot rendező bizottsága. !1. osztályába felemelése, illetőleg az e
— Paaslo játékok. Allesch Ede ve- tárgyban kötött szerződés fenöíartása, zetáse alatt egy óbajor társaság íartózko vi-gy felmotdáí*. A képviselő testület ez
atóbbi eset mellett foglalt állást, t-i. felmondotta a szerződést. .
— Dr. Wlasalcs Gyola egyeteminyil-vínos rendes tanár, ki leginkább bönögyi jeleaboél jeleab szakköuy veket irt, ujabben is egy ily nevezetes munkán dolgozik. Kitűnő mü lesz bizonyára, mert birván a német, franczia és angol nyelveket, ezek irodalmából, mint a szL>rgalma3 méh, a legtökéletesebb adatokat válogathatja ki a alkalmazhatja viszonyainkhoz.
— AIbö Lendvaról értesülünk, hogy ott országgyűlési képviselőül Balaton József zala-egerszegi esperes-plébános urat szándékoznak megválasztani.
— Rnhaklosziás. Szép figyelmet emberbaráti áldozatkészséget tanusit
évenkint a helybeli kozs. iskolaszék, illetve a városi hatóság, testületek és egyesek, midőn karácsonyi ajándékoku1 aszegényebb-soru iskolás gyermekeknek ruhanemüeket osztatnak ki. Az iskolaszék részérő: Knaii-z Boldizsár fáradhatlan tevékenységű gondnok ur szokott intézkedni. Mult héten Nucsesz József iskolaszéki érdemes alelnök ur Németh Ignácz igazgató s a ranitó s taoitónök jelenlétében ,143 leány kapott 920 rőfnyi kelmét a fiuk kő ül decz. 21-én 41 téli kabát 22 nadrág, 39 pár csizmát. Poigári iskola 33 fiu között 19 téli kabát, 14 uadrág. 14 pár,cztpÖ osztatott ki.— Ugyanekkor a keresz.ény jótékony nöeey Jet ruházott fel 6 fiút és 6 leányt, eey jóiékonyérzeloiü s feuköit E?mes gondo\'-kozmi úrnő 4 fiút, — d-cz. 23-án Pintér S mdor vendéglőt helyiségében .az első magyar aszta)tár*apág 14 fiút és 6 leányt ruházott fel. Nagy-Kanizsa város tanácsa pedig a gondozása alatt tevők közül 14 árva gyermeket látott el ruházattal. Mindezekért a szegények éi árvák nevében hálás köszönetet nyilvánítunk.
- A légrádl komp. Mindenfelé, hol emberek sem járnak, nyakra-főre épül a >ok vicinális vasút de hol élénk a forgalom ott szünetelni kell ennek mert a primitív szerkezetű komp, mely a légrádi állomást összeköti a helyiséggel, majd minden nap más bajban szenved, mi valóságos csapás nemcsak a légrádiak, hanem a szomszédos községek és közelebb fekvő városokra is. E hó 2l én reggel a kompot í-.rtó vasláncz elszakadván, oly kinos jelenetnek voltunk tanúi, mely meghtzutolni látszik szol általános nézetet, hogy köziekedéli eszközeink napról-napra szaporodnak éa tökéletesednek. A komp mintegy
9 órakor reggel indu t el a légradi oldalról és 2-3 perez múlva játékszere volt az emberekkel és állatokkai megtelt jármű a Dráva sebes vízének. A vasmseska még ¦deje korán leeresztetvén. nagyobb szerencsétlenség nem történt, de az egész társaság teljes 5 órán át volt kénytelen
10 fok hideg melleit a Dráva közepén vesztegelni, mig a kompot végre valahogyan partra húzták. A ki pedig az ezután következő néhány napon a Dráván átkelni akart, az kénytelen volt csoluakba ülni é3 kitenni magát azon életveszélynek, hogy a c ónak egyik vagy másik p \'rezben az erős jégzajlás által felfordittatik.
- Halálozás. K"hn Henrik volt zongoramester özvegye sz. Gansl Reginaf. hó 23-áu élete 68 ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 24-én délután nagy részvét mellett, történt. Az elhunyt szép műveltségű nőben B\'-\\i nensebein Vilmo.ne szül. Koha Hedvig urnő édesanyját gyászolja két fivérévei egyetemben.
- Ipartanacs Z tlavármegyei ipartanács tagjai a jövő évre rendes tagok; Fangler Mihály kereskedő és Sipoi János asztalos, póttagok: Fischer László kereskedő és Juhász József könyvkötő, valamennyien zalaegerszegi lakosok.
— Gyászhír Egy jóságos szivü, gyec-géd anya és mindenki által tisztelve becsült nő e\'hunyta felöl értesülünk, G lavina Károly löldbirtckos neje r&vid^ betegség után meghalt. Temetése nagy részvéttel történt. Családi gyászjelentést nem kaptunk. - \' .
— Czégbejegyzée Zscbieché József SömegetrrSŐzmalomüzlett bej. 1891. nov. 9. — Eisinger Sándor vegveskeresk. bej 1891-iiov. 19.—Hoffmann Jakab Keszthely szállítmányozó és bizományos, bej. nov. 19 — Hoc> István Keszthely váskeresk. bej: oovTTöT— Tschech József Badacson-Tornai szatócs és rőfös keresk. bej. szepf. 19.
— Megfagyva találtatott egy ismeretlen vidéki éltes asszony hétfőn reggel a Teleky utczai Sváb József-féle korcsma ajtajánál. Hivatalos felbonczolás azivszél-hüdést constatált
— Heti felügyelő e héten-(decz. 27—január 2.) az önk. tűzoltó-egylet őr-tanyáján Fekete József főparancsnoki helyettes segédliszt ur.
— Déli vasút Folyó év« deczember bó 23-án karácsony ünnepe alkalmából a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapestre, I<éc*, Fiume, Triest és Velen-czébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek adattak ki, mely-k 14 napig érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy visszejöveikor ezen jegyekkel az utazást kétszer, tetszésszerinti különböző állomásokon félbe lehet szakitam. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hir-
detmények adattak ki, melyekben a vonatok indulási idejökkel fel vacoak említve, melyekhez ezen rendkivü: mérsékelt jegyek érvényesek.
GyáMhírZslavérmevye kitűnő- szü lőttje Vauiss Lajos, néhai Gróf Széchenyi János i.y titkára utóbb a soproni ügyvédi kamara tisztviselője eleje 59-dik évében hosaras szenvedés után mult vasárnap reg ge! S-jpronban elhunyt. Hónapok óta rák-szerű dagaiatok fájdalmaival kínlódva, hiába consuliálta a leghíresebb és legtudó sabb orvo-okat Joviális jchumorú alak tűnt el benne; mindedkor lelkes pártolója volt a magyar irodalom, szinugy és művé szeti mozgalmaknak. Lapunk a dicsőültben régi pártolóját 30 évps etöhjetójét veszítette el. Temetése nagj;részvéttel történt. Béke hamvain!
— Nyilatkozat. Félreértések kikerü-lé-e végett kijelentem, hogy a ,Z*la" 50-ík számában „Piktor" aláírással megjelent közleményt nem én irtam. Nagy-Kanizsa; 1891. decz. 15-én. Perkó Péter festesz.
— Heti b ztosok. e héten (decz. 28 - jan 2 )a Kisdednevelő egyetű et óvodáiban Sauer Jenődé és Hirschel Edéné választmányi tag úrnők.
— A legnjabb c-aládi dráma a zaia megyei Kövagó-Eőrsön esett meg vasárnapra virradóra. Nagy Ignácz ottani asz tilost annyira őrültté tette a féltékenység ördöge, hogyemliteu éjszaka VZ és 1 óra közt előszór a feleségét, aztán magát lőtte meg revolverrel. Anő szivén találva,azon-\' nal meghalr, a férj azonban valószínűleg életben marad. Az elhalt anyát hat kis
j árva siralj i s.
I — Mellékletek: Lapunk mai .össze* t&ámáhot van mellékeivé a „Budapesti Hírlap" előfizetési Jelhi-\\vdsa. A .Magyar Hírlap* előfizetési
^Jelhivása pedig nagy-kanizsai t. elö-¦ fizetöink részére van mellékelve.
— Megyei r. n. Ottókon Hajdínyák korcsmája leégett. Zalamegyében egyik közkórhásnál bábaképzőiutézet állíttatik fel. —- Bonc-.odfö\'dÖn az iskolaház leégett
— Tapolczán a vinczellériskolai első vizsgálat decz. 22-én volt. — Gróf Festetics
i Tasziló Derbydij győztes \'ménlovát a kormány 36 ezer frtért megvásárolta. — Hévíz bérbeadása ügyében a BzerzŐdés ja nuár 20-án köttetik meg. — A sümegi casinó tisztújító közgyűlését decz. 31 én tártja.— Balaton p írtján a fogas kilója 1 frt 50 kr.
— Haza\' r. h. Zsigmond f&herczeg meghalt. — Kerkápolf Károly beteg. Infiuenze el eni szernek a bort és cognacot ajánlják. — József fhg. dobozi pusztáján 60 czigánycsaiádnak telepet alapított. — A bpesti írók és művészek társasága fel Oszlik.\' — 10 szó táviratozása újévtől kezdve 31 kr. lesz. — Az influenza Bpes ten rohamosan terjed.jBarby Alice ujabban megkapta. — Légid gr. Batthány Zsigm. Csákányban meghalt —Járványos betegségek miatt a fövárosj^szes elemi iskolái s kisdedovodái bezárattak. — Ugrón Gábor és Fehérváry miniszter közt folyt kard párbajban mindketten megsebesültek. — Székely-Udvarhelyen báró Orbán Balázsnak emlékszobrot emelnek. — AD. K. E. vagyona meghaladja az 50 ezer forintot
— Veszprémben megyéd takarék pénztar alakul.
— Külföldi r fa. Az orosz nihilisták proclamatióu\'ján parlamentet követelnek.
— A volt bolgár fejedelemnek a szobranje 50 ezer frank évi dijat szavazott meg. — Caprivi tábornokot a német császár grófi rangra emelte. — Dr. Siar hires vegyész Brüsselben meghalt — Az orosz éhinsé-gesek közt 80 millió mbelnél már több osztatott ki. — Braziliában ujabb forradalom tört kí. — Bianca Panteo 12 éves hegedűművész Gráczban rendkívüli elismerést aratott — Síberiában építendő vasút fegyencz munkásai közül számosan megszöktek. — Milán elfogadta a perzsa lovassági főnökség állását — Bayara Emil jeles franczia festő Kairóban meghal\'.
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők Ifj. Wajdíts J. és Danielisz L. könyv-, papír-, hangjegy és hangszer kereskedésében. Fő-tér, ó-takarékpénztár épület. ;
sor*jegT és
156 db. értékesebb könyv
sorsoltaiik k! évenként a sBndapeat* bomo-rí-aukui mell ék lapjának, az „ Uj-Budapest"-nek a lalanymogfejtői kOsfitL
SJBSJ- Ingyen -sjpsj
id a kiadóh.vatai minden egasz évei alSLs«-tfinek, ki IS frtot ezrsserre kttld be, «fj 207 oidal, 70 kép, araajosott disaes borítók 4s
jntalomaáppal bíró .Badapeif lap/ kée«i naptárt. Lse& kivOl efj S ssinb^o nyomatoi, diieCT Éilisaptart.
ingyen --ad minden tél éret alófiaetSnek, ki 8 frtot eg}«erTB küld be, »zv L07 oldalt\' 70 kép, aranyosott dlssas boríték f¦ jafalom. képpel bíró ,Bndap«*t* nagy kép** naptsrar
lopjon ad mindan fii érem etóűzutóaek. ki 8 frtot efyszerre küld be. 150 atdal, ZO kép, araarosott dissw boríték ?1 jutalomkép-pel biró ,Rndape«t* kit képei naptárt.
Ily páratlan kedrea\'mé&yekban réiaaiiti tiastelt olraaóit a
„BUDAPEST\'
ciiroö .
38,000 példányban
megjelenő képes politikai aapü&p,
mely immár - XVI-ik érfotyamát fotja a melr éTról-érre n»íyoHb elterjedései9k örvend. Ma már annyi példányban jelenik meg, bosy h4-rocc rotácsiós-péuen nyom ák. á „Budipeit* e aaokatUn elterjedését egyréait hstároíott namaeties függetiec iráayána.k ái kitSaő :udj-aitácatnak, másrészt pedig eredeii rajzuk útin kéatttlt képeinek kíiaiöcihati. A „Budapeit,* — nem csinál; kétknlacaoa politikát, mint aa mai napság már nemcsak a közéletben, de a birlapírodalomban is szokáfot, — cyiltan é» k tartóaa — a personális nmó alapjia. Ua-fryarorsaág teljes állami fiig(tctieniéi(o «( na. állósága mellett klltd. S e tflrek\'éaében politikai kfiséletOnknek, ai oraxág fn^ptlenségi éa 43-is jártnak aikmo« kitüco»<;ge íámogitja, kiktől iimét-lt«n hosott mlr a. .Brdapeit-nagyérd kü kSzleméxyekft, ¦ kikaek bírja a assrk-az\'.Siég, bogy a lapot izelie-sileg; továbbra is támogatni fogják.
De a .Budapest" nyíltan bevallott politikai irányának azilárd éi kóv«tkeietei megtar-táaa nn-Ueti arra ia kiváló gond-: fordít, hogy olvasói ngy a hazai, mint a kfllfOldi narecete-sebb eaeményskrSl gyors éa megbisbato érte-suléit fejérjének. E végből olyas lavalexSi kart ssarrezett, a minó agy lapnak sincs. Csak itt sz oizágban 557 rendes levelesSj* van a ,Badape«t" -nek. L mellett állandó tadósitókat Urt Béssben, Belgrádban, Bukarestben, \' Berlinben, Konstaatinápólyban, Páriában, Péter-TáVott, Rómában, Saófiábac, Zágrábban él New Torkbas. As illnsstricziókra, — melyek lettfibbajira nspieseményekre Tonatkoa&ak -kü OnOsea kiváló gondot fordít a . Budnpa <t. * k nevasetefebb eseménytkot kiktlidOtt rajzolóival belyisini falvetelak álul eizkSzli
A saórakostató olvasmányokra raimén nagy goly-t helyez a BBcdapest.* Tárcaa-rovata élénk éa változatos; a mit eléggé igazol az is, bogy a\' koselmaltban irodalmunk majd mindegyik jeles* felkér*.te dolgozataira! a .Bad«pe«:"-o:.
P.egényeire hasonlókép mindig kiváló gondot fordít a „Budapeit"; arra törekedvén, hogy oe csak érdek.fesziéik, hanem irodalmi saia-vonalon állók is legyenek. Folyvást
két regényt kőzöl egyszerre
tőt midőn Büílondoínelc anyaga megengedi, bárom regényt is hoc.
Eaeken kirQi ,Uj-Hnd*peit" czia alatt, vasárnaponként bamoristtikni heti melléklet csatoltatik a fölaphos egé^s ingyen. L homo-riiztikns melléklet kifiguráiaa a politikai ?1 ¦ áraadalmi élet ferdeségeít, hoz jéizfl adomákat, tréfás megi\'egjiéeeket; régül pedig minden béien egy-egy talányt köíöl, a melynek mtgffjtói közölt ujértól kezdve hgteokint egy-egy „Jóaziv" sorijt-gyfct továbbiH^ékes juta-lomkónyveket sorsol ki Ha még tudjuk, boey e lap „Kía Gaida" rovata ngy a mezőgazdaságra, mint az iparQgyekre kiváló gondot fordít, ¦ a közgaidaiágot; — a t&bbi lapoktol eltéróleg — akkéjt kezeli, hogy az bárki álra! könnyen megértenék, ugy bátran elmondhatjuk, bogy a .Budapest- — mely l Jny eg a legolcsóbb lap hazánkban — mndeo tekiutet- . ben alkalmatos arra, hogy minden magyar család állandó látogatója. legyen.
Előfizetési árak vidékre:
Így évre frt lá.~ I Negj. érre 11 " Fel évre ,, 6.— | B^y hóra ,, 1.-frmW~ Mutatványszámokkv 1 bárk nek ingyen szolgála .BUDAPEST\' kiadóhivatala, IV. k., Sarkánívus-utcza 3 sz. a.
— Uj kíadáaban jeíetít mea az any-nyira elterjedt éö közkedvelt -écü: Ilosen-zvreig Vilmos .Kammeifer.* Pokafrin-Süise. Ára 75 kr. Kaph.tó Táborszky Nándor nemzeti zenentükerertkeit^sében Budapesten, Váczi utcza|30-ik s/ám alatt.
— A Központi Antlqnarlnmnak elap m. számáho/.me lékel: könyvjeiyz két ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. Irodalmunk remekei, klassikusai, ue;y diaz, valamint az olc ó kiadásokban, ifjúsági íratok, regények és mulattató olvasmányok nem küiönben történelmi, föld és útirajzok, jogi és politikai munkák, és más hasznos müvek dus választékát találja benne az olvasó, legnagyobb részben any-nyira olcsó árakon, hogy tnagy figyelemmel összeállított jezyzék tüzetes áttekintését a legsürgő-ebben ajánlhatják mindazoknak, a kik jó éa olcsó olvasmányt, valamint ajándékkönyveket kívánnak a közeli karácsonyi s ujéví ünnepek alkalmából, valamint téli olvasmánynak,
— A Divat Szalont, melynek legutóbbi száma is rendkívül díszes kiállitái-ban és válogatott tartalommal jelent meg. ajánljuk olvasóink figyelmébe. Az egyetlen cüvaüap, mely ugy a főrangú, mint a középosztálybeli müveit hölgy minden igényének megfelel. Nemcsak divatképeiben, (két színezett is minden számhoz) mintáiban és magyarázataiban nyújt majdnem "kétszer annyit, mint más hasonló irányú lapok, szépirodalmi, része is oly terjedelmes, hogy teljesen pótol egy külön szépirodalmi lapot. Divatrésze leghívebb tükre az uralkodó divatnak, u\'mutató a JÓ\'izlés és takarékosság fomo- kérdéseiben. Szerkesztője Fanghné Gyuj:ó Izabella. Szépirodalmi közleményeit a magyar irodalom elsőrangú tehetségei irjáV a két teljes ívre terjedő szépirodalmi részbe, melynek szer-
HAHMINCZADÍeí ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
.„/ DECZEMBER 26 -ín.
« a agy szabású vállalat igaz dicséreteket érdemlő kiadója, EislerG. (Bpest András-sy-ut 43.) a;-, első ?orozatot pmgramm-szérűen befejezte. A méter-mértékek megállapítására iodul el a nemzetkö/i bizott
kesztöje Szabóné Nogáil Janka. A lap uyomdai kiáíTitása megfelel a beltó értéknek difiére válik a magyar könyvnyom-tató iparnak. A Divat Szaloo nemcsak legdíszesebb női lapunk, hanem a-legolcsóbb is. Ára egész évre 6 frt. félévre 3 írt. negyedévre 1 frt 50 kr. Előfizetések
,a Divat Szalon kiadóhivatalába Budapest, I kalandokkal kell küzdeniök^ könnyen eí ÍJizella tér 1. sz. czimezendők. — Mutat- képzelheti mindenki Újévi ajándékul srebb ráijázánjokat kívánatra ingyen küld a ; és\' érdekesebb könyveket alig aj iulbatu.uk. kiadóhivatal \\ mint a miiyenek a Verne-fél*- irost már
— A legfényesebb magyar láp: befejezett első soroltban foghvtak és
— Felhívjuk olvasó közönségünk figyelmét a Singer Mihály szerkesztésében Budapesten megjelenő „Emberbarát" czimö heti folyóiratra, mely kiváló ízléssel és gonddal van szerkesztve, és hü-ége-
lesz bizonyára & karácsonykor megje lenó .Magyar Géniusz* ctimő. képes heti lap, melyet Hevesi József és Karczag Vilmos ismert iróíuk együtt fognák szerkeszteni. A .MagyarGéniusz" r párisi „Illustration" for ma. :•":>&.:: fog megjelenni és képei versenyezni fognak e világlap illusz-
ság, Dé! Afrika képezi munkálatuk szin-jsenés odaadóan szolgálja a humanizmus helyét & hogy a tudomány hő-einek mily | ü:yét.*E lap teljes erélylyel fáradozik czél-
jainak elérésén s már most elismerő ét bírja mindazoknak, akik a köznapi har-ezok között sem szűnnek meg embertársaik iránt érdeklődni. E lap csikkéi melegek és von/óak, és megérdemlik hogy fi gyeleminel olvassák és a bennük hangoz taton elveket kövessék. Minden jótékonysági egylet és a humanizmussal törődő ember az „EmberbarálVbao íráoyfonalat
tráczióivalT mPrt a szerke
rendelhető minden hazai könyvkeresk. ut ján.
— Napilapjaink közt valóban legtöbbre vitte a „Pesti Hírlap", Munkatársai, nak névsorában a legjobb neveket eeve
modern technika legújabb vívmányait fogják igénybe venni, hogy ,miuél tökéletesebb illastrácziókat közölhessenek. A „Magyar Géniusz"! körül Jókaitól kezdve a magyar irodalom minden előkelősége, úgyszintén legkiválóbb művészeink csoportosultak, és az eíókeló világ is igen nagy érdeklődést tanúsít e vállalat iránt, ügyi hogy örömmel jelenthetjük, mi ¦ kép a magyar művelt olvasó közönségnek lesz végre egy díszes elókeló apjav m^ly a legmagasabb irodalmi és művészi nive&un állva fényesen lógja hirdetni a magyar géniusz fejlődő dicsőségét. A y.Msgyar Géniusz" fennállását egy igen jelentékenr^óke felett rendelkező coasortium biztosítja mely éppen abból a czélbói.-ala;<uit, hogy <gy -ily nagyszabású vállalatot létesítsen. A .,Magyar Gémasz"-hoz gyönyörű kiáll itásu-ás^.nagy mübecs-csel birő színes képmellékletek lesznek csatolva: — Előfizetési ár 10 ¦frt lesz évenként, 5 frt félévre, ne gye\'dévre pedig 2 frt 50 kr. A szerkesztőség és kiadóhivatal ideigleoesen \'Budapesten, VI. Rózsa utcza 46.sz. a van.
- Keveset igér, sokat ad! Annak a régi j.i közmoudásnak „sokat igér, keveset ad1 ellenkezője jutott s Önkénytelen eszünkbe. Rendeseu mikor előfizetési felhívásokat tesz valaki közzé, akkor eget földet igér s azután az — minek látszatja Dagy, a \\alóságban semmivé törpül. És íme azzal a ritka esettel állunk szemben, hogy olyan adott, aki mit sem A
a(siti; napjaink két legje\'esebb irója: Jókai
mert az árak is a lehető legolcsóbbak, (fűzve 80 kr. diszkót. 1 frt 20 kr*} ez a körülmény is megkönyiti, megszerzésüket A VI. köt. fordítását épusy, mint az
előzőkét Zempléni P. Gyula végzi. Meg J és tanácsadót nyer, és ezért mindenkinek I kötelessége volna e lapot a legmelegebbe felkarolni. Az .Emberbarát\' szóra-< ko/.ó olvasmányt is nyújt s az orwág legjelesebb irói dolcozüak tárczarovala számára, az „Emberbarát^rtstani karácsonyi számától kezdve illu-ztrálvt. jeienik m ;g s minden héten egy fővárosi vagy vi-d dti a humanizmus terén működő hölgy vagy férfiú képét és életrajzát fogja hozni. Jelen száma szabadláttharczuak—dicső hőse, Damjanich János özvegyének a magyar gazda-s osyok or.-zágos egylete ér-ri»mdu< elnökének jjikeriU képét hozza. Mi legmelegebben Ijánlhatjuk az „Emberbarát" ot, melynek előfizetési ára egész évre 6 írt Wévre 3 frt. Az előfizetési dijak legczélszerübben postautalványon éz .Emberbarát" kiadóhivatalába Budapes-
Mórés Mikszáth Kálmán rendes dolgozó társai; tartalma leggazdagabb (ma már naponkint 20 s vasárnapokon 32 oldalon jelenikme^) ;elŐfiz*löinek rendkívüli kedvezményeket nyújt, mint egy más lap sem s ára mégis igen mérsékeltnek mondható. (Egy hóra 1 frtv20kr, negyedévre 3 fit 50 kr.) Legfőbb rendkívüli kedvezménye a Pe ti Hirlap nagy képe^ Naptáraimé-yet épen ons\' karácsonyi ajíndékul kap min den előfizető, sőt megkaphatják azok is, akik csak újévkor fizetnek elő mint eddig _
más lapot járató, iij előfizetők, a Pesti j ten, V1L Er/sébet-körut 6 II. era., ajtó
Hírlapra. Ha meggondoljuk, hogy a Naptár, mely gazdagySTépirodiimi részen és
14. külden ók.
— A „Vasárnapi Újság0 deczember
vagy ötven képemkivü! a legteljesebb nap- j hó 20-jki száma a következő tartalommal
tári szöveget és tudnivalókat tartalmazna, egész éven át haszonnal íorgathatókönyv: agy be kell ism-roüik, hogy a Pesti Hír lap karácsonyi ajándéka felülmúl minden egyéb rendki1 ü\'i k^ric-onyi mellékletet. Hogy a Pesti Hirlap egyébként is a íeg-változatasabb tartalmú, élénk, kedéiyde-ritö.olvasmányokban bővelkedő leggazdagabb hír- és távirat-rovattal dicsekedhető újság: azt rendkívüli elterjedtsége mellett fölösleges bizonyítgatni. Csak az kívánjuk még megjegyezni. hogy — mint a szerkesztőség velünk közli — újév után ismét Jókaitól fog a Pesti Húlap regényt közieni. Mikszáth Kálmántól pedig lehetőleg még ea évben kezd még egy nagyobb elbeszélést. Ajánljuk hát t olvasóink1 fi gyelméb0.
— Vettük az .őrangyal", képes gyermeklap. 7-ik évfolyamának í-sö számát. A kis lap minden bó 1 én és 15 én változatos tartalommal. — a gyermekvilágból vett kisebb erkölcsi és történeti elbeszélésekkel, ismeretterjesztő czikkekkel. vallásos és tréfás versekkel, talányokkal és tréfás feladványokkal — jelen meg; minden számot legalább 2, de időnkint több kép is díszíti, melyek a beufoglalt c/ikkecikékhez vannak alkalmazva. Ajánl jukevégtexn olcsó é.-diszeslap >t a, kath. szülök figy<i\'mébe. Előfizetési ára; egy
ígért. A „Képes Családi Lapok" j évre 80 kr.. fél évre 40üfrJ mely Összeget szerkesztősége ugyanis karácsonyi\' Kárpáti Endre, szerkesztőnői, Győr, kell ajakul minden előfizetőiét egy há-!köldöDÍ-
ronVHötetes díszesen kiállított regény- . 7 Az A\'henaen» W lexikona.
A. MiwiiiBgMj iA tudományok encziklopedtaja kuloios
nyel -lepte meg, azt díjtalanul és tekintettel Magyarországra. Szakférfiak bérmentve Jfüldvéu meg minden elő- közreműködésével szerkeszti dr. Acsády ?zetójének anélkül, hogy bármit is Igoácz. Negyedik füzet. Budtpest, 1891. előre ígért volna. A regény V. GaáJ A miíiyar03 jellegű vállalat most megje-
\' ! ion* nii(TPu.fiiL- fi-utajian v&etat dya-j 1 rv^rí
jeb*nt,mfeg: „Stefánia és Erzsébet fóher cegtiök ¦ (Képpel: Stetánia föh-Tczegnö, Rudolf tíónörökös özvegye, leánykájával, Erzsébet, föhetcz^ghovel, turista ruhában.)
— „Faíusi templomban." Költemény Szabó Endrétől. — „A kis király beszélő babája\' Irta Jókai Mór. (Négy képpel.)
— .Vázlatok a franczia forradalom történetéből.\' Második sorozat (Képpel: En ghiea herczeg kivégzése.) — „Falfa kritikus napjai " — „Szmreésányi Pál szepesi püspök." (Arczképpel, metszette Moreili Gusztáv ) Dr. Doleoecz Józseftől. — „Ter mészét és művészet." CsákyAlbmné Bolza Anna grófnétÓl. — „Zsigmond föberczeg." (Arczképpel) Marcziányi Györgytől. — „Henrik főherczeg családja." (Képpel.) — .II. Rákóc/.y György." Véczy Jánostól (5 képpel és kézirati hasonmásokkal: 1. Véc« vára- 2. II. Rákóczy György. 3- Gróf Zrínyi Miklós, a költő. 4. Makoyica vára, Zboró s az eperjesi Rákóczy-ház. 5. Rá-kóczy-emlék a fenesi csatatéren stb) — „Drávamenti erdőrészlet." (Ujváry Ignácz rajzával, fára metszette Bálint Benedek.)
— „Eljegyzés a brit királyi hízban. (Arcképekkel: 1 Clareuce és Avondale herczeg, a wilesi herczeg legidősebb fia. 2. Teck Viktória herczegi ö. a .walesi hercSeg legidősebb fiáuak menyasszonya.) Marcziányi Györgytől. — „A divatról." (Képekkel: 1. Téü felöltő. 2. Orosz kabát 3. Útczai öltözékek.) Izától. — Irodalom és művészet. — Kö/íntézetek és egyletek. —
által készített fénynyomatu másolata van csatolva, az „Ország-Világ* kétszeres nagyságában. A rendkívül bec-^s számot ingyen kapják az újévkor belépő előfizetők, a kik ingyen kapják meg az ez évi hat mümellékletet is. Az „Ország-Világ* uj évtől kezdve állandóan díszes borítékban jelen meg, mindazonáltal két forinttal olcsóbb lesz az előfizetési ára, mint eddig volt, vagyis egész évre 8 frt. félévre 4 frt
eset eszembe jutott, midőn az idén először mentem a vásárra a karácsonyi ajándékok megtekintésére és mindenhol Horgony-Kő építőszekrényeviet kértek. Én felkerestem ennélfogva az esetleg előttem ismeretes vevőt és megkérdeztem, hogy hogyan van megelégedve a tavai vett kis szekrénynyel. — „Nagyon jól, az ember nem gondolná, hogy mily nagy mulatság rejlik ezen kis szekrényben, i z idén ameg-
negyedévre 2 frt, egy hóra 70 kr. Mint az j feledő kiegészítő szekrényt veszem! A e he-\' J.\\im jelenti, uj évkor Ben^/kyhé h injszor csak fiammal épitek, mindig
Bajzí. vünkétől kezdődik regény sDe.lila* czimmel és ugyanakkor egy olasz regény is a népszerű olasz regény írónőtől: Sedao Matildról Olvasóinknak melegen ajánljuk a kitűnően szerkesztett képes lapot, melynek népszerűségét különösen emelik Székely Huszár heti tárczái is.
— Zllahy Ágnes „Valódi Magyar Szakác-köúyve", melyre eddigelé a Nemzet és Magyar Hirlap tárczát, a Budapesti Hirlap másfél hasábos meleghangú közleményt, s csaknem az összes vidéki magyar lapok föltétlenül dicsérő közleményeket holtak, megrendeztető a Magyar Nők Lapja kiadóhivatalában Budapest, Kishid-utcza 9. sz. alatt A 360 oldalra terjedő vaskos kötet ára 1 frt 20 kr. — Megjegyzendő, hogy mindazok, kik a. Magyar Nők Lapjára egy félévre 3 írttal előfizetnek, Zilaby Áenes könyvét ingyen kapják meg.
-— , Paed agóniái Apborjzmak" czimű munkára előfizetési felhívást bocsátott ki Hofjinann Mór n.-kanizsai tanár. Ez apbo
örülök, hogy nem hagytam magamat^ az utánzatok nagysága által tévútra vezetni, mert ismerősömnél láttám egy utánzást, de az semmi az én szekrényemhez képest." Néhány nap múlva hasonló kedvező ítéletet hallottam: a s/ülök és a gyermekek egészen el vannak ragadva a pompás épületek felett és örülnok azon berendezésnek, hogy a kövek és íüze:ek készlete a kiegészítő szekrények hozzá vásárlása által nagyobbítható- Én ennflfogva ezen szép ajándékot m-nden szülőknek első sorban azon megjegyzéssel ajánlhatom, hogy a Richter-féle horgony-Kő építőszekrény gyár Bécsben kívánatra szívesen megküldi a képes árjegyzéket ingyen és bérmentesen
—: A nagymama boszantasa! A mechanikai tudomány haladása a nagymama kezéből már régen kivette akötőszerszámot és csak itt ott fordul elő hogy a jő nagymama az estéli órákban mozgásba hozza a fürge kötőtűket és az unokáinak harís-
rismák — Írja szerző — melyek nem- I °-váiba Deleköti rég\' időkből idézett gon-\' dolatait Azonban a hálátlan unokák inkább géjpharísnyakat vesznek elő, mert azok élénkebbek ős finomabbak, mint a nagymama hizelgő müvei azért részesült a nagy-mamácska harisnya tömő tudomá iya eddig határtalan elismerésben^ Da most már ennek a dicsőségnek is vége van egy amerikai találmánya által, (mit nem találna ki az amerikai) mely „Darmng Vt\'eaver Stopf-Apparat név alatt ismeretes. E készülékkel hibás harisnyákat vászon és pamuttárgyakat, úgymint mindennemű tömő munkákat gyönyörűen, mintha uj szövés volna, ki lehet javítani. E készülék kezelése oly egyszerű, hogy bármely iskolás gyermek minden bővebb magyarázat nélkül azonnal ke/.elheti. A „ Dsrning Weaver" előnyeit élénken bizonyítja az, ho^y- az, a leányiskolákban mint tantárgy fogadtatott el és a .bécsi gazdaasszonyok egylete (mint a női kézimunkák legértékesebb) által Lüiudaa háztartásnak mint uélkülözhetlen eszköz ajánltatik. Minthogy e készülék beszerzési ára igen csekély (összeget 1 forintot tesz utasításai! és próbamuukával együtt pedig a pénz előleges beküldése mellett 1 frt\'25 kr.-ért szerelhető me«j) a közelgő uj évi ünnepek alkalmával nem-kép:elhetünk ujabb hasznosabb és olcsóbb ajándékot, mint az uj készüléknek beszerzését mely bizonyára közkedveltségnek fog Örvendeni. B^szer-
csak azokhoz fordulnak, kik hivatásszerű leg foglalkoznak a nevelés és oktatás munkájával hanem általában minden művelt emberhez, ki érdekkel viseltetik a nevelés és oktatás, a taoügypolitikai és társadalom- paedagógía kérdések iránt, figyelmes észlelésnek, komoly gondolkodásnak meggyőződéssé érlelt nyilatkozásai-Az érdekes munka 12—14 ivnyi díszes kiállítású 8. r. kötetben, 1892 márczius-banfog megjelenni. Egy példány előfizetési ára 1 frt 50 kr., mely összeg fejében a könyvet bérmentesen küldi meg az előfi zetöknek. Az előfizetési pénzek legkésőbb 1892. évi január 15-ig szerző cziméré küldendők, hogy a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozhassa magát Tíz egyszerre küldött előfizetésre gyűjtőnek tiszteié i-pé:dáoynyal szolgál.
— Felhívjuk olvasóink becses figyelmét „Hét" mai számunkban megjelent hirdetésére. A „Hét" oly magas színvonalon álló lap, a melleit oly tartalmas, szel-lames és változatos, bogy csak a legnagyobb elismeréssel írhatunk róla. A !ap most harmadik évfolyamába lép, de már megállapított híre és tekintélye van. Ez nem rekiámhp, itt nem ismerik a pajtás-kodást A. jó ízlés érdekében kívánatos, hogy a .„Hét" a legszélesebb körökben elterjedjen.
— A „Képes Családi Lapok" ki-
....... , zési forrás: Schubert G. vezérképviselő.
adóhivatalábanegy^gen érdekesimu jelent íEmó számára^ Béc*, Margarethen-meg legko^e ebb Varadi Antal ktiuno ha- | „._„,/,„ w_ ,
meg I
zai Írónknak és a „Képes Caládi Lapok" fő munkatársának .Démon" c/imú színmüve ez,"mely a „Képes Családi Lapok\'
Egyház és iskola. — Mi újság. — Egyve- j külön mellékleteként látott napvilágot. Vá-
Karoliu ismert Írónőnknek egyik ieg-
lent negyedik füzetében véget ér az A betű
. is megkzzdŐJik a B melyek anyaga szin-kitünobb mu e; „A mai férfiak\'* | tén ép oly lelkiismeretes gonddal s hazai czimmel s a regény átolvasása után \\ viszonyainkra való különös tekintettel van csak ujabb dicsérettel illethetjük azon ! Összeválogatva és azakszerűen feldol-érdekfeszitő és elegáns irályu mü>et.|s0ZVI1\' 112 előbbi füzeteké Egészben a mint halljuk az 1892. évben
,, Képes Családi L*pok" szerkesztő minden elófuetójét-egjr díszes
emlékkönyvvel szándékozik meglepni.\'\' bányaügyekre vonatkozó czikkek, melyek
A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára: egész évre 6 frt( félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s ha tekintetbe vesszük, hogy & most jutalmul adott regény 3 frt értékű, továbbá évente a lap mellett 4 egyenkint 1 frt értékű regény adatik mellékletül s igy a regények értéke már magába véve 7 frt s emellett maga a hetenkiot megjelenő lap ingyenes divatmellékletével oly kitü-uően van szerkesztve, hogy magában is megéri a öfrto-, akkor csak ujab
űzet az Ázsia—Bauer közti anyagot öleli fel t csaknem két ezerre menő kisebb-nagyobb czikket közül kiváló figyelmet érdemelnék a bankügyekre, Balatonra.
az összes jogi, gazdiaági és történeti mozzanatokat felölelik, továbbá a Báttnry és Batthyány családra vonatkozó alapos czik-kekigea behatóan taglalvák hazánk föld-trati, irodalmi, stb.Viszonyaí s alapos ter mészettudomáayi és orvostani, életrajzi cikkekben a fűzet szintén igen gazdag. A külföldiczikkek száma megfe\'elően nagy s a magyar vonttkoeások, a hol ilyenek vannak, mindenütt felcmlitvék. Az igen szépen kiállítóit füzetet ismét h írom ön álló melléklet díszíti, ami annál is inkább méltó a fe ntnlitésrd mivel a kiadó vállalat átlag csak két-két mellékletet ígért füzetenkint Az egyik színes kép a magyar gyalog katonaságot tünteti fel 8
ban s melegen ajánlhatjuk a most! képben, annak külömböző változásaiban
jövő előfizetési idény alkalmából „Képes Családi Lapok \'-at. Megvagyunk győződve, hogy e díszesen illusztrált 8 legelsőbbr&ngu íróink által támogatott heti lap, minden művelt
1702-tŐl 1840 ig. Egy másik kettős táb Ián a fűtési rendszerek vannak feltüntetve. Az egyik oldal a központi (lég) fűtésről mutat be 11 képet, a másik pedig a helyi fűtés 14 különféle szerkezetének világos, sikerült rajzait adja. A harmadik mellék
leg. — S tkkjáték. — Képtalány. — Ha iálozások. — Szerkesztői mondanivaló Heti naptár. — A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Ujdonsá»ok"-kal együtt 3 frt — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest egyetem-uteza 4. sz.) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 1 frt 20 kr. A , Vasárnapi Ujság*\'-ból újévtől kezdve albumszerü díszkiadás is fog megjelenni a legfinomabb vastag velin-papiron, a mely díszpéldányok ára két-\', annyi lesz. mint a rendes kiadásé. -=^A| Politikai-Ujdoaságok" újévtől kezdve a napi. eseményekre vonatkozó számos képpel illusztrálva fog megjelenni.
— Az „Ország-Világ" karácsonyfája Az „Orvzág-Világ" szerkesztője, Benedek Elek, ki tavaly karácsonykor száz lapszerkesztő arczképét és dolgozatát adta ki egy rendkívül díszes számban, az idén is kellemes meglepetésben részesítette olvasóit Az e héten megjelent ünnepi számban ugyanis a Petőfi társaság tagjainak arczképét azok dolgozatát s nevük aláírásának hasonmását közli, ezenkívül több érdekes Petőfi reliquiát nevezetesen Petőfi leghitelesebb arczképét a Petőfi társaság ereklyegyüjteményéből, Petöfiné arczképét Roskóvics rajzábuu. mely a színes
radi Antalt jellemzetes irálya, költői etőa dása, mély lélektani felfogása már rég a magyar olvasó közönség kedvenczévé tette. Jelen műve legszebb alkotásának egyike, miért is legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára 1 itt. Kapható minden könyvkereskedésben és a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatalában Budapes^, Nagykorona Bícia. 20. szám. Nem mulaszthatjuk el egyúttal még megemlíteni azt is. hogy a „Képes Családi Lapok" azonkívül. ^líÖgykévente négy ily regényt ad előfizetőinek "kiadóhivatala még mindazon előfizetőknek, kik az egész évi 6 frtnyi előfizetési dijat 40 kr. csomagolási és postadíjjal együtt egyszerre beküldik, kedvezményképen négy regényt ad ingyen. Ily módon az előfizető évente ném kevesebb mint 8 diszes kiállítású regényhez jut a folyó regényeken kívül. Ha már most mérlegeinők mindazon kedvezményeket melyekben a „Képes Család: Lapok* előfizetőit részesíti az előfizetési összeggel, ugy mindenesetre tuisu yt képeznének a „Képes Családi Ltpok" kiadóhivatala által nyújtott kedvezmények. Azt hisszük tehát, nagy szolgálatot teszünk olvasóinknak ha
strasse Nr. 25.
— BóderS. bpestl orvos mintne-künk Bécsből jeenuk az ottani egyetemi tanár dr. Scheff Gyula meghívása folytán, a bécsi fogászati kiinikán a Rőder uraltál szerkesztett fogetnelövel fo^mütétet fog végezni, hogy találmányának a müéteknél való hatását oyílvánosan bemutassa: Ez a fogetnelő közelebb be lett már mutatva Nagy-Váradon a magyarorvo-<ok és természetvizsgalók gyűlésén, a bo! e szerkezettel több műtét eszközöltetett A szakértők véleménye ott is egybangulag oda nyilatkozott, bogy e műszerrel a legnagyobb siker érhető el, s ez a fogemelő a foggyökér eltávolítására a legalkalmasabb s a legkisebb fogmaradványnak fájdalom nélkül történt kivétele, a legnagyobb elismerést érdemelte ki. Mint a hirdetések közt -is olvasható, jelenis-g Nagy-Kanizsán tartózkodik.
A terményüzletről.
Xagy-Kanicia, 1891. decs. 23-an.
A hideg időjárás daczára gabonaüzle-Képes Családi Lapok*-at szíves figyel-1 tünk nem bír élénkebb képet nyújtani s műkbe ajánljuk Kiadóhivatala l udap ;st ] teljes tétlenség uralkodik ugy a belföldi, V. Nagy korona-utCía 20. szám, hová az j mint a küiforgalomban is. Csak újév utánra előfizetési pénzek küldendők. Előfizetési {remélhető nagyobb fogyasztás s ennek-boritékot díszíti, Petőfi egy költeményét! ára: Egész évre 6 frt félévre 3 frt, negyed-Nolytán élénkebb üzletmenetel is, annál is
magyar családnak állandó házi ba- i szintén kettős tábla, mely az erdei fak
rá-iáx* a t;«,rtAt,ír-*»i n„j. \' számos rajaát nyújtja. A negyven füzetre
rajává lesz. A kiadóhivatal Buda- j Ut heU három ITes flw.
pesten van Nagykorooa-utcza , 20. [t,koeD jelenik meg; egy fűzet ára 30 kr. szám alatt. (Megszerezhető mindea könyvkereskedö-
—- 3 orosz és 3 angol kalandjai\' nél s az Athenaeum kiadóhivatalánál Buciim aiattjelent meg Verne Gyula össze- dapestén. Legcélszerűbb előfizetési mód gy frjtött munkáinak VI kötete,. melylyel 110 fűzet árának beküldése.
(a költő kezeiráaa). PeiÖfiné nyilatkozatát, melyben kijelenti az egyház elÖU, hogy férje minden kétséget kizárólag meghalt A Petőfi-társaságnak csaknem minden tagjától van érdekesnél érdekesebbdolgozat: novella, tárcza, visszaemlékezés, költemény aforizma stb., de e mellett a 40 oldalra terjedő számba a-Petőfi-társaság tagjain kívül még több jeles író adott dolgozatot Képek tekintetében is igen becses e szám. Mintegy tizenöt magyar művész festményének találjuk sikerűit másolatát s mümeliékletul Benczúr Gyula „XIV. Lsjos és Dubarry grófnő" 02. bájos festményének Kozmata
évre í frt 50 kr.
— EzvT k!s szekrény 2 frt 25 krba. kerülnél Az átellenbeni árudéban ezen összegért sokkal nagyobb szekrényt kapok! Elhiszem, válaszola az eladó, azon szekrények utánzások, nálam pedig csak fogadja eí ezen szekrényt ha valamivé! kipebb is, mert sokkai több örömöt fog evvel szerezni, mint a nagyobb utánzással. A vevő végre elfogadta, de nem látszott hogy meg lett volna elégedve vele. Ezen
inkább, mert az uj vémszerződés február elsején életbe lép s hi nem is nagyobb-mérvü, de mégis meglehetős kivitelnek fogja alapját megvetni. Különösen buza és tengeri-\'Veendökiezuttal. mint Németországba kivitelre alkalmas gabonaczikkek tekintetbe. Piaczi araink Nagy-Kanizsán : közönséges buza 10 frt 25—40 kr, urasági 10 frt 70 — 90 kr., rozs 10 frt, 10—20 kr., tengeri 5 frt 30—50 kr., cinquantin
5 frt 90 kr., árpa 7 tói 8 frt 50 kng. zab
6 frt 1O—30 kr., zabos bükköny 5 forint 75—85 kr., fehér bab 7 frt, aprószemü 7 frt 25-50 kr.. tarka bab 6 frt, tökmag 8 forint
HABUINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖSY.
DECZBMBEB 26 -ía
— Keszthely: Buta 9 80-10.40. Rozs 9.50-80. Árpa 6.40—80 Z»b 6.20 — 50. Knkoricza 5.50 — 60.
:— Csáktornya: Bura\' 10 Rozs 9.50 Árpa 6. Zab 625. Kukorica* 6.50.
— KörmMfd:. Bma 10 10—30. Rozs 10.— 100. kif*\' 6.-6.50. Z»b 5,80.—G. Ktporicza 7.20.
¦ — Székesfehérvár: Buz* 10 írt 40-i50-ig. Rozs. 9.30-50. Árpa 5.60— (!50. Zab 5.50 — 70.
. — Sopron: Bu-a 1050— II. Rozs 10 5*-70. Árpa 6.80-8. Zab 6.80-7. Klikéricza 6 30—60.
\\ i— p i p a: Buza 10.C0 - 11 Rozs. IO.--IO.l-rrtrpa5.80-6.60 Zab 5.80 — 6.30. KuVöricza 5.40—90.
— Muraszombat: Buza 10. Rozs 9.50. Zab\'5\' 1 Kukoric/a ü. Hajdina 7 frt.
\' 20-50
—-Bp „ten: . uza 10.95-11.10 . jiozs iu.3-5- ü. Zab 6 40.-65 Kukorica* 6 50—60
— Bróbeo: Buza 11.52—53. Rozs 1134-37. Zab 7.-7.3. • ,
— Veszprém: Buza 1050—80. Rozs 9 50-70. Árpa 6. 10-7 60. Zab 5 80 - 6. Kukoricía 5.30 — 40.
¦\' — Pécs: Iluzi 1060-70. Kétszc-res.10.-I0.20 lí"zs \'9 90-10.10. Árpa 6.50—80. Zab 5 80—6, Kukoricza 5 Irt 50-tól 6 írtig.
Találó
ijUr: \'A-h milyen bájos, piczi. kedves kis kacsója van.
Leány: És ami fÖ, még — szabad.
Asszony polgármester. Kan-zasz több- városában a. nöemanczipáczio már meg van- Lehet tisztviselőket választani hölgyek közül. Az egyik városban egy fiatal rtőt ért az a megtiszteltetés, hogy polgármester legyen..— Lelkiismereteséé és buzgón teljesítette tiszrjét mindaddig, mig a tűzoltóparancsnokba bele nem \'szeretett. Polgármester és tűzoltóparancsnok aztán egyszer csák megszöktek. De ez sem rendítette meg a nők iránti bizalmát. Ismét nót, Gardner kisasszoujt választották polgármesterré, csakhogy tűzoltóparancsnok is asszony lett. Wiih Janka.
Aratás után. ElsÖ gazda: Azt mondják, hogy fölment a buza ára. — Jlá-3(>dík gazda: FöEam; az adóhivatal már föl v- ssrkrte Budára, a pénzügyminisztériumba.
Minden nö **gy kűuyv. de akármilyen ?Zép kötésű, jó.-zövegü iá vi a könyv, min tlig van bjmne néhány — sajtóhiba.
(ívár\'diáu és fráter." Fösvény volt a gvárdián 8 a frátereknek mindig vizet tétetett az asztalra, bor helyett
Egyszer, mikor az egyik fráter tul-ságosan, sokat - fecsegett az asztalnál, rákialt a gvárdián:
— l\'gyau, mondja csak. mikor áll meg már a maga malma? ¦
— Mikor vize nem lesz! vágott vissza a találékony fráter.
íteglama- s ze ri n t. X százados, ki azelőtt nem keve>ebb ügyességgel fer gat<a<a rőföt mint jelenleg a kardot nagy ellensége volt az egyéves Önkény leseknek.
-Többi közölt Kemény egyéves ön-kényt et-í, különben cziviistanojára nézve joga>zt, totytonos zaklatásnak t€tte czéi tabl.ijauL
Egy alkalommal annyira megfeled -kezelt magáról, hogy a nevezett önkénj test)BLhr Es«-1* dttizes tituiussal illet:e.
Erre előlép Kémény, forschriftamesz-sztg sza.utái es így s>ól:
— Jelentem alássan kapitány ur, a dtensztreglama szerint így tessék magát kifejezni: S.zie EseJl (.Maga szamár!)
— Hogyan fordul Lat Ön hozzám köl-•cíönért,- hiszen én nem is ösmerem.
— Éppen -azért kérem, mert a kik ismernek, azokhoz hiába fordulok.
16*2 babona. Egy (társaságban keidé acmrég valaki, ha vájjon csakugyan .szereocséüeur-éget jelent-e az, ha az asztalnál tizenhármán eszoek. Minden bí-zoDynyal -~ Meh egy nagyevő — de csakis azon esetben, ha csupán tizenkettő szálára van főzve. 1
Egy hires fillentó éppen Amerikában teti útját adván elő hallgatóinak, nagy kc molyan beszélte, hogy New-Yorkban van egy frfiu, a ki a kakas kukorikolást oly terméizetesen tudja utánozni, hogy magát a napot is megcsalja véle, és az éjfélkor feljön, ha ő néhányszor elkukorikolja magát.
A tyúkok foga.
. Egy tudós tanár az ételek meg válogatásáról volt hires. Kérdezték egyszer i61e, hogy ugyan miről ismeri föl a különbségét a vénebb és a fiatalabb tyúkoknál ?
( — A fogakról; feleié a tanár.
— A fogakról ? hiszen a tyúknak j nincs foga 1 J
— Van nekem!
kolunlegesaégek, kifogástalan francala gyártmányok, tucxatja 1, 2. S, 4, 5, 6. 7 éa 8 frt Női preaervatifek darabonként 2 frt és Î frt 60 kr Suspensoriamok saL Használható »*»ta. kfl deatay (25 drb) 6 frt. Biaalmaa szétküldés
•I. Heir specialista, Becs
IV MaroarctheBStrasse Nr. 7.
Árjegyzékek ingyen, bérmentve és bizalmasan küldetnek.
Szerk. üzenet
1 \'__ L. Szeged. A kézirat küldésén jót nevettünk. AlkaJom adtin jő. ¦
— Homo. Köatöret, már előbb kaptunk: gondoltuk, hogy elfeledted. .
— B.-né. Vetu az Amenkai lapot.\' Mu-tatvinvol küldöttük.
_1 K. Hmvasirhely. A 3 füzetet megicap-______.__
tok Teljes udü\'ést kívánunk. \'„ j.
\'_ Mult számunkból több hír témuke 10.529/1891. szam.
^JSSS ^az^kWetme^rt; Árverési hirdetmény.
irtunk hotrv tökéletesebb átnéaettt nyerjűak-Ezért késik a második kötet megjelenésinek j felemlítése
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTOBFI LAJOS.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó I az 1881- évi LX. t cz, 102. § a értelmé-Eiméikfdések\'. A R\'ÖD^_. f"et« b ezennei közhirré teszi, hogy a n.-ka-
magasztos bölcsészete megkapó év elején megkezdjük közlését.
V asuti menetrend Kanizsa állomás
ÉrvéBvea 1891. október 1-tó!.
nizsai kir. járásbíróság 10.029. számú végzése által Weiller Izidor csődtömegéhez tartozó, összesen 1529 frt 93 krból álló actív követelések nyilvános árverés utján \' eladatnak.
¦ Mely árverésnek a 10.529/1891. sz.
: kiküldést rendelő végzés folytán aheiy>zi-
;nén. vagyis N.-Kamzsán a kir. jbiróság kiadóhivatalában leendöeszközÍ«^ére 1891.
1 év december hó .\'10 ik napjának .-"élelött 11 órája határidőül kit űzetik és abii\'iz a venni szándékozók ezennel oly megjeg..\'
Rôder M,
gyrak. orvos és speczíalista fogorvos Budapestről, értesiti a n.é. közönséget, hogy többek meghívása folytán
fogorvosi műtermét
rövií időre Nagy-Kanizsára helyezte át. Elvállal minden a fogorvosi szakba vágó , yógykezelést, minden* foghúzást, jogtömést, uj. fogak vagy egész fogsorok }ké .itését, melyek a legújabb módszer szerint készít re a termé-ze-tes fogakat 4uven utánozzák, valamintaz általa szerkesztett gyökéremelóifel a legapróbb gyökereknek is íjijdtlolhnélkül való eJUvclitáaát, ugy a legkülönbözőbb szájbajoknak rationalis kezelését. „ Lakik: Szarvas szálloda 15 sz. a. Rendelési idő: d. e. 9—12 íg és délután 2 -5 ig.
_38470__ ,~ 1891.
Hirdetmény.
(A vonatok közlekedési ideje a közép- j zéssel hivatűak meg: hogy az érintett ineó-európai idő szerint van kitüntetTé.) Iságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. \'___11. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
C b
Indulás
Kaait8áról
Érkezés
K.oixáára
5 k)2 regg-W- ». 5 \'38 regg. 2 l35|d. n.fsz. v.{!2 59 d. u. I2:20 éjjel fsz. v 111122lejjel
bl.llü Bécs
HZ. v. 6 ló regg ;sz. v. 4 03 regg-:sz.v. 2 10 d. u. sz.t. 1 !31\'d.u. ! v.v. 5 15 d.u. v. v. j 8 Wregg. I sz. v.112 25 éjjel sz. ». 1010, este
— By. v. 5 4S regg. sz.T.j i lOregg.
S. v. v. 7 15 regg.! sz. ».] 1 |43 d. u.
¦S sz. v 2 05! d. u. v. v. ;10 25ieste
S sz v. 12 li éjjellgy.v. 1210\'éjjel
Barcs
isz. vJ ó !12 regg. sz. v. 1 2.6: d.u. sz. v. 2 |25 d. u sz. v. 11 34[ éjjel
Az elárverezendő ingóságok vételára | az 1881- évi LX. t. cz. 108. § ában meg-íáliapitoit feltételek szerint lesz kifize-i tendő.
» Kelt N.-Kanizsán -189 lik évi decz. |bó 18. napján. FÁBIÁN FÉKEN CZ
kir. bírósági végrehajtó.
Fali selyemszövetek méterfe 60 krtól fj"^ kk?
. .:.. mioia és izíubeo) síétkdld egézt m-i bákat H vésőket díj-és vátemerjt\' aen Heniie- ¦ berg ü. {cm. it kir. udvari Sí-iilitó) g^áii ¦ aktára Zürichben. Minták azonoal küldetrek. ! Lgv&\'eltre Svtkjcftba 10 kro« bélyeg ragasztandó i
Rákosi Víctkr uruak a polgári egyletben tartott s a kozúoség emlékezen?b«n még élén-kéa élő felolvasó Vstélyén lörtéot, hogy helybeli lakos Ollop I\' ar „A kettó kuzutt ez az ; ^gész különbség" rzimü dalművel muJattatá a : hallgatóságot.
Részemről nem akarok annak tárgyalásába \\ bocsátkozni, hogy „mi kettőnk \'-íjzöh mi ax egész különbség" azonban azt határozottan ál litom, hogy tisztességes omberek nevét a nagy közönség előtt meghurrzolni kényfi dolog.
Mintán O\'lop I. ur iigylátszik ezt tndia, mert nevem felemlitésérc éB bizonyos \\ hasonlatosságok tételére személyemet czelul kitűzni, tudtom éa beleegyezés m nélkül, ma- : gáoak már ismételve határozottan kijeié- lem.: bogy a müvénz ur eljárását tudoirtisul vetum,1 de ha s^i-llem\'-nek ugy tapasztatom nem igen ; termékeny talaján ismét felszínre ke ülök és ne» met a közönség mnl itatására ismSV emli-, teni merészkedik, ugy oly módon fogok\\ma-gamnak -légtételt venni mely Ollop I. ur szí-! mélyét sokkal közvetlenebbül érinti, mint én . magam érintve éreztem magamat
FABICK TIVADAR ¦ műkertéss.
Bor-eladás.
Varasd-Topliezán a káptalani uradalomnál mintegy 240 hektoliter ó-bor van eladói a boroií bármikor megizlelhetök éj az árak ugyanott megtudhatók. Varasd-Toplieza, 1891. deezember 7-én.
Czanyuga Ágoston,
urait, tis/.itarió.
ira 2 frt 8S i\'rT
Naptárral 3 frt 75 kr.
II ""
Csttz köiivé y IsgizasgatLS. fejfáját, ca;pörájdaioD hátfajdalaai stb. ellen legjobb bedörz»o|es a Ricbter-iéle
Horpny-PaíB-Expelier.
Több mint 20 tv óta a legtöbb családban ismeretes mint fájdalom enyhítő • xer és nujdn- ai minden gyógyszertarban kapható 40 és 70 kréit. Minthogy utánzások léteznek, ennélfogva mindig hati-roi ottan:
„Horgony-Pain ExpeMer\'
kérendő.
Originál Seltefs vlz. Kitűnő természetes asztali ésgy ógy vi z (N\'assau),bebizonyulva nyálká»ság ná 1,köhögés-és reked\'-ségnél, valamint hólyae-vese- és gyomorban-
tal máknál. W* Mindenkor vílágosao „eredeti" t-elters kérendő, mely kupakk.1, czimkéi\'pe és BOiiginai" dugaszége téssel van ellátva. Kapható mindenütt Selters-forrás kezelösége Seiters-Weil burg Nassauban.
*) E rovat alatt íJzlöttökért nem vállal fe\'.closéget a szerk u
I
horgony-3zerkezet, éjjel Világi tó, 18 centiméter magas nickel éreztok.
MAYER EMIL
Bécsben I. Bauernmarkt (2. R.
Kftkuk-órs, szépen faragott szekrény képfaragó munka c-ontmutató, verö-szer-kezeí 8 frt. Sch^tarczwaldl óra, 7 hüve lyes porczellan czimerrel, verö-hzerkezet. egész és fél órák, 3 frt. Zsebóra remontoir, erős nickel-tok, 4 frt; kettős fedél vakok részére is domborszámokkal 5 frt 75 kr. Horgony remontoir, mind a három fedél ezüstből, csak 10 frt, elsőrendű minőségű 12 frt; ugyanaz naptárral 16 frt tula nri horgony remontoir, kettős fedéllel, arany betéttel 17 frt csigarugóvai 21 frt, 14 kar. arany uri horgony remontoir, két arany fedéllel, oyál kengyellei 40 frt, duplán fedve 50 frt simán csiszolva vagy dúsan vésve 60 frt. Inga óra, 1 méter hosszú, 8 napig járó, gazdagon fara-gottszekrény 9 frt; ütőszerkezettel II frt; közei Vs méter hosszú 8 napig járó 11 frt; ütöszerkezettel és két nehezékkel 15 frt; 3 nehezékkel ütő- és ismétlő- szerezette! 25 frt; havi jármű naptárral 25 frt Tréfás, autómat < ébresztő-óra prima 5 frt. >TÓI ezüstremontolr. nyitva ü frt, kettős fedéllel 10/frt;; arany: nyitva 15 frt kettős fedéllel 20 frt eUörendü.-24 írt Gyárí árjegyzék mindennemű fali és zsebórákról ingyen.
Zaía-Egerszeg rendezett tanácsú város területére a bor, hus, ezukor és s5r fogyasztás után szedhető adók; 1892 — 94 évekre, Zala-Egerszegen a pénzügyigazgatóságnál megtartandó nyilvános árverésen, haszonbérbe adatnak. Az árverési föltételek a pénzflgyigazgatóság-nál és valamennyi pénzügyőri biztos-ágnál betekinthetők.
Kikiáltási árak:
bor után . hus ,, sör „ ezukor u\'án összesen
8100 frt1— kr. 3646 frt 40 kr.
979 frt 35 kr. 4677 frt — kr. 174o2 frt 75 kr.
Kellően szövegezett s a 10•/• bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok az árverés előtti nap délutáni 5 óráig elfogadtatnak. Árverés három tartatik és pedig az I-sö 1891. deezember 29-én, II ík deezember 30., Ill-ik 1891. deezember 3l-én.
M. kir. pénzügy igazgatóság
Zala-Egerszegen, 1891, deezember 19 én.
^ GERNYA.
m. kir. pénzügyigazgató.
Csak három előadás.
Péntek deezember 25 szombat 26 és vasárnap 27-én
az Arany Szarvas szálloda dísztermében
a nagy kiengesztelődést áldozat a Golgothán. Jé^us szenvedése és halála,*
Eióadva Aliesch Ede vezetése alatti ó-bajor passió-társaság által. Pénxtárnyitás fél 7-kor. Kezdete fél 8-kor,
Helyárak.: Zárt^zék 1—3. sor 1 frt 1 hely 80 kr. II. hely 60 kr., Földszint 40 kr. Deák és kaonajegy 20 kr. Karzati ülőhely 4U kr. Karzati állóhely 20 kr. Gyerníe-" kek felét tizetik. Jegyek elóré válthatók az előadás napjain a szállodában.
1 á r 1 a o z e 111 ^m^--vu2gg#> Gyomorcseppek
I na«t*z«rüea bun&fc gyomor ba}oknát, ní.\'küliií.elc\'.ltr, is íJtöiw.iatín itcacre\'.ti 1 hiS Át nítpsiír.
A jryomorbeteKH\'B tünetei: ftrigvtalantáf, p—MfffSfjaaéf, bOrft Ichtlsl laHuitiig. uvartju leíSÖÜtjti. hiit.onít. gjorBOríjít. tel«lI»QM nyáliiklTÍ-!«irtíi. sirgiiíg. nndof ít hinjít, 5íOmorg6re«. tiOUHét.
Hxth^.tiis iíj- ngyszernek bizonyait Itjtájttail. * mf-nvnyiber. n ¦ r-vo-mortól stAnat/.ott. gyomortutterhtletníl ételekkel éfl italokkal,gi:itzták, oíitiilot a iilbiorrholíiíml. «
Említett bajoknál t MmrtmrMetlí tfm^raepprr evek oU kitunSknek blzor.yultak, a mit iiík meg siai bUo-j nyitvany taotuJL Hpy klfl üveg ira nattnálatí Btasitlwal 1 esyütt to krM na«v áve* A. a 10 kr. MígjaroratA^I íoraktir:
Töröli Jecasef gyógyszertára BoaapMt, Kiriiy Dtcta" II tx. A védje{r;e: é* aláiritt tüzetesen tették metrtelc---1 teníl: Ciik oly tsepr>eket te«aék •ifocadni, melyeknek bor- I I kölatira told szálat; van racasilvA * Veaaito alAir.sivtJ |
V--^--- (C. Brady) ét «aen travakkal: .ValoditAtrit M»ODyl»mr t/ZtaO-?\' A Xarfocxeltlsnom+retrvprü valódLa-.i \'^yLU\'it. I
- lit-
Xatry-Kanizsán Práger Béla éi Belua Lajos, -Barcson Kohnt Sándor gyógysierésa uraknál.
VERSENY-REJTVÉNY.
Elsőm — szólt Benakiba: nincs a nap alatt, — Be mint a „régi" ellentéte megmaradt. Utolsóm — folyton van, s halad bár elmarad, Lesd meg háromszázhatvan és őt nap afatt. Ö együtt? kívánja majd egy levéláradat, Hogy ekkor megfejtőm, boldognak indd magad. MINDENKI, a ki a fenti rejtvény helyes megfejtéséi 1892. január hó
MAGYAR HÍRLAP
eztmü. kitűnően szerkesztett, teljesen független napilap.. 1892. január-márcziu-i negyedére járó előfi\'etési dij (3 frt 50 kr.) melléklésével De-vezett lap kiadóhivaulának(Budapsst,ürdnátos-utcza 16.szám) beküldi, a Magyar Hírlap karácsonyi ajándékát és
PÁLMAI ILK^A
a bájos op -rette dívának
SZÍNPADI festék
czimtt nagryérdekü regényét diszköténbeo knpja jutdlmul.
A Magyar Hírlap kiadóhivatala.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN T.
DECZEMBER 26-án
Az tfidttí
a legjobb és legtökéletesebb góppk miLdennrmü varrőraunkához; szerkezetük köztudomásúlag mintaszerűnek, munkaképességek és tartósságuk felülmulhatlannak van elismerve és ennélfogva rendkívüli kedveltségnek és elterjedésnek *<rvenden<-k Kilencz milliónál több van használatban kitüntetéseik pedig a 30ö-aL meghaladják s most ujabban
KülnUen a díszolunánynyal és Köln város tiszteletdíjávítl jutalmaztattak.
A Icgujab\'1 Siuger-találmány a magaskaru Improved-gép, most ismételve, mint e gyár.iak minden egyéb készítménye, fényes sikert aratott. Az egyszeiü kezelése könnyű éa-gyors működése, valamint ízléses kiállítása által kitűnőnek ismert eredeti Singer varrógép a legértékesebb nüszer a háztartásban és kiválóan alkalmas mint
legjobb és leghasznosabb karácsonyi és ujé\\i iijánűek.
NEIDLINGER G, „Tíis SiBOT ffiaunfactüTlní Co.^ New-York" Dmáiíili YezérnonöaSoO.
N-KANIZSA, Deák-tér 460. szám.
************ XttXlr^xxxxxy
•K M
«
Melyik lapra fizessünk elő?
: tartajmárál. nagy terjedelménél fogta a Ie;olcsább ma»\'
EGYETÉRTÉS
¦ar lap a
mar 26-ik évfolyamába lépett Ex a magyar olvasököíiV Urrasokbúl azarmazó erte-üléseicek gyorsasága alapossága és nak változatossága, kitűnősége a külÖubö=Ö nivasí:!an\\,,k g.izdag K " "I^rtés-.t V\'-pazeHUé Az országgyűlési Urgyi.ia.kr.i a
SSl e me,!?" t*nty.Iago8 hü mdósitíát egyedül « „E^tertta"
l*u*J* iXh™** ^"T",^ í^iMéljBA^ena! A magvar kW.di e> gazda, ozoasefi ovin szorul többé idegen nyelvű lapra nji-rt az Kzveténés"
r I? A;,,T M A ker«ke" « \'??«ÍÍ a mezőgazda megtalálja mind-\' , ?\' va:V. Változatosan azerkeaatm tárczaja-
¦yl reo-ny olvasmányt ad. r-;-\' —- •--
i mely az uj i hpja. Hitet*-*
iuk»S&:\'á, i
I^\'a^^I™ ,* » W *Tre 20 frt. At előfizetési pénz<-k ax
. ^gyt.trtes kiaai.u; va Lalába küldendők M-----
\'iiiçtra^egv hétig-ingyen és bérmentve küld
tványBiámüt a kiadóhivatal
0 OpOO^^OQOOOQöQOOQOOOOOQQQQO
0 0
M1CHL JAÍsOS és FIA
hangszer L3 «r &rasllczbeit (Csehorsz.) ujanijuk hangszereiket.
Kf szít tétnek. Trombiták, pisz lenek, szárny kiirtok, harsának. Bombardűnak. Heüeonak, langy és kis dobok. — Továbbá: Klannetek, fuvolák, pihnlak. hegedűk, brácaák. gordonkák, nagybőgők. — Javító muhiiy-valami . haeg-szerhii! — Jelzi- ét hvo kürtők, czilterás. gít tárok, buzó- és szaj-harmonikák
nagy raktára.
I^íSjobb én leaolc*öbb be«xerzeií fórrá*.
ewr Írjeinek kiyauaíra iDLyen.
Hirschel Benőné nő-szabó
INT y-Kanlzsán,
. Yúrp-ház\'Uicza, a Casinó mellett.
Ajánlja ma^át a nagyérdemű közönségnek mindeaneTtű női toilettek -legdivatosabb éso\'d-óbb elkészítésére.
Üzletemben az utóbbi években a iecszebb menyogüöi-. gyász-, báli- és utcrai ruhák készítettek ei. 3 abbaQ a kellemes helyzetben vagyok, hogy napról-napra nagyobb közönséget hóditok meg magamnak. J±
Vidéki megrendelések a leggyorsabban esí.kÖ-/.öl tétnek.
Számos megbízást kér tisztelettel
Hirschel Benőné
nő-ttal ó.
fJXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXX^
q ocxxxdoooooodco
A HEI
X X X X X X X
X X X X X X X X
8
X X X X X X X X
l
I
JOOOOi
gKISS JÓZSEF 8 HETI LAPJA, r SoOOOOT30CíOOC o8
TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI KÖZLÖNY.
Szenved ön
C!Úi-. rbtam%ban.il-talánoi idegfejenge-séRben, neuralgia-, vagy Uiaasbao, litaa. goa VtSrkeriügésbeD, idegt-s gyomor gv*-n-gtS^gben, f^jsvédQ-!í»ben, bénnlán-, ál-mat!aa*ág-, k-\'ie*it-csnnt- Tagy bálge-lin^x.l.ajokban, ag7 kérje r>o az eliimerő oklevéllel jnlalma-¦otí, Köln, WeJa éa Stuttgartban arasy* éremmel kitQnt^tfltél Anaztria-Magyar-oriiágbarj ci. éi Vir ¦tabadalmatott gal-van-vljiany detejestéggel rr.CkúdG
képei füzetét.
Ei fVlviiagoeiiáseal szolgál * gépétet hatásáról, baaznáUtár^i és eredményé-r?l. A gépeiét ira 12 fit. A kép-, fö-i«t hasEDálati otasítáasal iogy«a és bér-n-entve k»pható a ftliaUló gyárában: Tb. Sirmanns. Elekt-otűchniker Bécs I. 8-bult-r»\'ra*»« Nro 38
,A H ÜT* köz-
.\'.\'í:í aiimént adt r<-iünéií keltett ) «J dik tiimtt. ~a
• zám,-m*ly«tmai irodalmunk -tioevi-ága töltőit meg köileményf-ÍTal, egyúttal hű iQkre azon előkelő •zeliemnek, mely e \'apot . éi acon magái irodalmi uitcaoEiak. a m«iret e lap képvitel.
„A HÉT\' a i\'glib<tráJiaabb itellam-b«a laerkeiitrt: magyar hetilap. Köif>! novellákat, költeményirket, dramat:tált ¦jwdaáfokat, politikai é« társadalmi eisaiket; lágyelemmel kitéri a hét ú»siea s\'oagalmait é> kiválasztja éa feidolgoaaa a .-i-: é« legérdekesebbe-
ket. Kultivál naifdtn jeoret, boirászél tcinden actualii kérdétbei, de sobaaem ^cpi át aion h»tárífkat, mely. ketajó ii-¦\'¦« — irodalc;i lapaal a legfőbb krit\'?-Tipa — paraDcaoL
.A liKT- ac egyetlen irépiroialmí evlap, tteíy a péntek etti ixtuhizi | reraitrrekrSl mé^ u,-yauazon a héten, igyaaojváfl a napiia okkal e^yidejűieg. ¦ it nagyobb s«bási! iim-rtetéteket. "!-\'-pirodaimi réise kivételével actualia niadao köileményében és jóréast emek k.jszsnbeti nagy sikereit és Jion köi-k-dveltfíget, melyben íésseaQl.
Mnakaaiaal- i >yes kosiorujábOl
* itr liHiiyxiií ejy u-c.V .rodalmi oér. xA,.uk köaül, a kik a „A HET\'-be
fáiig\' irtak i részben álUndó muoka-tan.i, feletalitjük a következőket:
Abonyi Árp . Ábránvi Árp Ábrányi \'•mil.iíj. Ábrányi Koroél.Afai Adolf, Am-
brus Z .Itán, Balogh Pál, Bársony István, Bede Jób, Bródy Sándor, Boduár Ziig- m mond, gr. Csáky Alhinnc, C\'é ici, UÓCii 13 Lajos, EnJrödi Sándor, í\'eoyo vándor, f\\ "üotsdo Elek. Gallö, Herexegb Fer ncz, \\f Hurvátb B.oj.<ÜrsÍ\'r, Borvátis G;ula, floek a2 Já ós, Ignotus, lncaédy Liaalá, Jássai f\\ Mari, Jökai Mór, Jutth Zsigmond, Ke- ic nedi Géaa, Karcaag Vilmos, Kőbőr Ta-más, Kozma Andor, Kohri Dávid, Makai Emil, Malonyai Dezső, Uiksaitb Kii- V mán, Haseí \'. Uurai Karolj, Petéiéi, w Palagji Lajos. Palágvi Menyhért, Pollik _\\ Illéa, Rákosi Jenő, Kák^i V.kor, üebők X Zsígmoad. Sxabö Endre, Siaböné Nogái w Janka, Saalay Kruzina, Szemére Atilla, f^-; Ssomabáiy István, Szüry gilber
atein Adolf, Tibori Róbert, Tith Bi Tolnai Lajos, Vadnay Károly, Yéaz J/aief stb. atb.
.A HÉT" kíJlső kUlJilia* ö.sirs lapjaink közt a legfényesebb. Minden száminak boritékáu egy fényei kivitelű\' nagy arczképek köiöl : kiiünótégeket, de legfökép érdekes alakokat a politika, művészet, irodalum és sialoo köréből, azok arczképe.\'t, akiket a lefolyt hét eseményeinek árja, habár caak ideig-leneten ií, faltaiare vetett.
,A HÉT" számai bekütve évenként két vaskos kötetet képeznek és nagyon is érdemesek a megőrzésre As alső ? égy ko:et, melyből leljct példányok — bar igen csekély számban — még Vapbatók, ralóságo* tarháza »z érd-két soha sem veszi:\' becses olvasmányoknak.
A hHÉÍ" előfizetési feltételei:
ufi/eihetni továbbá a ,HÉT"-re és a .MAGYAR HIRLAP\'-ra egjütt Xütvezménjea áron, vígvis 24 frt helvett a két lap egész évre 20 frt. Félévre 10 forint. N\'egvedévre 5 forint.
Malaíráífszámíita! tiranaira iueyen és bémeütre lüii
•A HÉT- kiadóhivatala VII., Erzsébít-körut e
6. tzáni
Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
A 33 év 6U\'fe-nillő lesjobb birnÍTuok 0.vendő
első osztályú hirdetési irodája Oppellk A-iiak
Bécsben, Baoatantól kezdve van Város,
tirUnaoçerijasse X. 12. (A Siogorstrasse 15. sz. a. gyógytár tarkán.) ajánlkosik mind-a nemű birdttéirk elláti-az bécsi él kuliö\'dt lapok isi-
mira. Lapok előSzetése, naptárak stb megrendelése a legolcsóbb árak mellett ét gyorsan eszkötültetnek. Árjpgya és költségelóirinyz dijtaJannl kalde:a.k.
BOR-KIVONAT.
Kitűnő, egészaéges bor rögtöni előílii-taaira, mely a valódi természetes bortól meg nem különböztethető, ajánlom ezen jónak bizonyult különlegességet.
2 kilo ara (100 liter borra elegendő) 5 frt 50 kr. Utasítás ingyen mellékeltetik. A legjobb eredmény- és egészséges gyártmány ért kezeskedem.
SZESZ-MEGTÁKARITÁS
éretik el az általam feltalált és felűlmulhatlan erősítő azesr áJtal pálinkák részére, mely az italoknak kellemes, csipős izt ád és csak nálam kapható. Ára I kilo S frt 50 kr.. (liOO ¦ 1000 literre,) használati utasítással.
fgSy Ezen különlegességek kívül minden-nemű szeszt ajánlok, mm, cognac, éa finom likőrök stb. gyártásira feiülmnlhatlan kitűnőségben. Utasítás ingyen mellékeltetik. Árjegyzékek bérmentve.
POLMiÁK KÁROLY FÜLÖP ixeaz-különlegeaeégek gyár* Prágában. Megbízható képviselők kereatetnek.
Korrejtcly. Érdekes, nélkúlözhetlen játék a hossz" téli estékre. A körrejtély csak akkor valódi, ha a gyári jelvénnyel, a Horgonnyal el van látva.
Ezer meg ezer szülő dicséröleg elismerte a híres
H orgo ny-Kö ép itöszekrények
nagy nevelés: értékét; jobb játék nem létezik gyermekek és felnőttek számárai Részletesebbet ezekről valamint a .Körre\'télyről\'\' képes árjegyzékünkben találni^ melyet minden szülőnek meg kellene rendelni, hogy kellő időben gyermekeik számára igazán alkalmas karácsonyi ajándékot kiválaszthatnak és megrendelés bérmentesen küldetnek szét. — Minden kőépítősiek-a „Horgony jelvény nélkül közönséges és kiegészítésre nem alkalmas utánzások, ennélfogva mindig
jpEF" Richter-fele Horgony-Köópitöszekrény
kérendő és csak ilyen fogadandó el. — Minden finom játékszerkereskedésbes
35 krtól 5 frtig és feljebb kaphatók. Wtt?í
Richter P. Ad. és társa) első osztr. nagy. csász. és kir. szabad, kőép.tö- uV9l szekrénygyir. !3&ááS
Bécs, I Nibelucgengatae 4. Ölten, Rotterdam, London, E. C, New-York 310. Broadway.
hétnek. Az árjegyzékek ingye
Ticho Bernhard
áruháza Brünn.J
Brünni téÜ ruhaszövet egy teljes fSrfi öltönyre 5 forint.
BrOnni téli kabáttzóvet egy teljes téli kabátra
5 frt 50 kr. BrOnni téli\' kabátszevet egy teljes tél kabítra
9 forint Kék. barna és fekete í«inben. YadíazlodfO egy teljis vadise-kabátra ó frt;
legfinomabb minőségben divatosan kocz-
katva 8 trt.
Minták ingyen és bérmentve
MintagvQjteményf k szabók
bérmentlenül küldetnek.
stra
Í6)
Állások-
[Az 1889. évi párisi világkiállításon 9 arany éremmel kitüntetve.
társak-, vétel-, eladás-, :-—-—
bérlet- és minden egyéb- jjj^ fafl gZBPlÖJB ? nemii hirdetéseket
aZ 6ss7.es be!- és kalföldi lapokban Wor-k« S^^^^JSÍ,^: san és olcsón-eszközöl végett a világhíre
Heinnch Schalek Seraij arCzkenŐCS-hÖZ,
hirdetési-irodája: Bécs,I.Wollzeilelí.
_ _ . AA*a**n ¦ imely nemcsak éltivolit mindenféle bSrtigí-
Alaplttatolt lSTa-OaiI. tálaifigot, hanem a.\'arcsbSrt \'tiíKí
Költségelőirányzatok és hirlapjegyzékekL ^l/ára 70 U. j^táu fraocó \'küldve ingyen és bérmentve. j 1 frt 5 kr. Szappan hozzá I drb 3C kr.
Telephon Nr. 809 Ugyanott kapható :
PostatakarékpéDztár-(clearing forgalom)!vaaaa cbiaabor, gyengetég ellenszámla Nr. 804.316. Pepalnbor, ro» emé.até. ea.téc 1 a-ee ár..:
Állások- vagy egyéb Qzlet-közvetítésekkel!
czé?em nem foglalkozik. i {205
- 5 öreg franco kű\'.dv \'.\'}¦ frt o. é.
Bozsnvay ^í.i
Uj Hép-, élvi\'/et- és lápszer!
Kathreiner
;|Kiuijj-MilíMííöja
raalátíi kávé-izzel
fele babkivévai vegyítve a toldalék aewraikep fel nem ismerhető és tisztán tva felette kellemea izii
s.h» »Tii». «em lelülmulllatlan táp-
sdatik, bamm csaki.\'
fehér csomagokban, kék ^8 ffyÓíySZer
nyomistal éa fenti vél- vérnegényeknél, sárgaságnál, gyomor- éa idegbajoknál, nSk, j\'gjgjel «H*tva. gyermekek aat részére.
Caomagok V, ko. 25 kr.
, 20U gr. 10
, 100 gr. 5 „ Kapható
KÉFSiír Ferencz ntóCLa, Mtlnclian—Becs
, füsz emeletbei
2106
HARMINCZAMK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
.DE
ECZEMBER 2C-án.
Képes Családi Lapok
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lap.
Dr Tcluj U;-. • ka : Qr. Várad* AlUl Felelőt szerkuistrj ól
.- -: ..... . • : Dr MBraiyl Arrnla
Előfizetési ára: 2 Hölgyek Lapja raM Üml-m\\M]A\\ S 2 Regénymelléklettel e^FÜlí \'¦ Egén évre <i frt. Félérre 3 frt. Neé\'yedévre 1 írt 50 kr.
A „Képes Ctaládi Lapok* ciimfi hetilap uj negyedébe lép. A magyar szépirodalomnak e tényezőjét, .1 magyar mfivelt ctaládokn-.k « íxtllemi kincsé: a következő ir-k ét irínök támogatják: Jókai Mór. Lauka Gutitáv. Iludayánzky Gyula, Daimady Gyós.5. M kazal Kálmá.t, Koatócty József, : . k Jeszenszky Panó), dr. Prém Jört«t, dr Ssiklaj Jáaoa, Inezédy József. Paláryi Lajos, Kródy Dinié!, Deofj Jário.. T.leyeny Mihály, VérUilj Gyula, Méry Károly, dr. Murányi Ernő, rVirPM-V. dr. Kodilzky Jenő, Ciorbs Pajotiy Ákos, atb ; Benitiki-Bijz* Lenke, Hfltfis«t Lic-. \\agy.vára.tv Mira, Knliffay-Be\'i.iitky Irma, Harraatb L\'íjza, Hevessyné-SisTOT Martit. V. Gaál Karolina, Earlomky Ida, Mericzay-Karoisa I-ma, Erzsike ttb.
A ,Képes Csalid. Lapok" as oitzes taépirodalai képei beti 1-p\'k között a kgéiénkebb, Icgváltojstoiabb Tartalma az irodalom raind\'-n válfaját felöleli ; képei a jelen e«emenjeit t a ieghiri»sebb fettok miiv-it matatják b°.
.Hölgyek Lapja" ciírn ü kétttor megjelenő" d i v a t ni el lé k i e 1 e a
• .1:*•.. k< hozza .. e mellett a magyar háziasszonynak ralóaácoa szellemi titkára a mscn. . ¦¦ a neveié*, a* ég a gazdaság, kertészet, a háztartás t a
konyha terén tünet olyan kérdés, a melyet iie tárgyalná, ¦ nincs olyac titok, a melybe h-lgyt-irket b* n- avatná!
¦ Rrjéfiysseilíkfete kri!«a beköthető aigj kötet érdekes .egényoyel ajándékától meg érepkintsz HÖQaeiS.t.
ZÖ d borítéka i| tele van mulattató közien ... hamoros apróságokkal, aakk . kep-. tzám-. koczka és pod talányok kai és ssórrjtvénvekke]. melyekc-ek meg-frjtiti áttehet jntaWaHtt kapna*.
Hu tat vsoy szamokat iiflyan éa bérantve ktlld a kiadóbmwl mindazoknak, a kik vi, .iránt — Jegcxélszerübbeo levelezőlapon — hozzáfordulnak
A kp az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 40 krajezár c-o magolá*i éá postaszállítási dijjaí együtt egyszerre beküldi, anuak 4 regényt; a ki 3 frt előfizetési összeget 30 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak 2 regényt; és a ki csak 1 fri ő\'ö krnyi negyedévi e^őnzetéii dijat 20 kr. c-omagoíási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld ajánlva jutalmul.
A kl 3 uj előfizetőt fjCjt s az sláfiietétj össz-get egy«zerr« beküldi, annak • egy díszes esilékktayvrt ktlld * kU\'ddbivaU]
> . - - pastaatalvanyva siiadra posta1 Ivatalaál ét nlsden kSayvkeras-ktdetbu
E.otízetétfket C« boaak Mrmejy tápjától) eí/orad a .Képes Cja\'ar:: Lapak" ki*dóbirataiá Budapest, NasyksraH-titoza 20 izáai-
Teljes számú példányokkal még mindig szolgálhatunk.
oooooooocoooooooooooooooöooo
o o o
o
G
o o o o r o o o
Oe. os lLlr.
Ezatoad. hangszergye r
STOWASSER J.
Budapest. II. Lánc^ld-utcza 5. sz.
Ajánlja gazdag választékú raktárát mindennemű hangszerekben, bel- és loldi karok a legolcsóbb gyári arak mellett. Lelkiismeretes kUzolgálal-(\'zimbalom Községi dob
knl»niegességek 40 Írttól íöjfeíé. j géppel ütofákkal együtt !0 frt 51 Hegedűk ISindts nemú
\\é ha: ggal vonóval egjuit 2 frt 80 kr- javítások jol és olcsón
;ol fölielé 1 kéazittetaek.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.*
o o o o o o o o o o o o
OOOOOOOOOOGOOOQOOOOOCOCOOGClO
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
A. legjoötj "v"lló,grlalrxi szöjvlz Orvosilag megvizsgálva és rendelve!
40 éves jó hírnév! Száj- és fogbetegségek, u. m.: a fogak tágulása fogfájások, gyuladások, daganatok, a száj kellemetlen szaga, vérző foghas, fogkő-lerakodás legbiztosaboan meggátoltatuak a világhírű valódi cs. és kir. udvari fogorvos
Dr. POPP Anatherin-szájyizének naponta való használata által.
Tetemesen gairVbl palacztolban 50 tr, 1 frt és 1 &U0 te
Ovszeröleg szolgál mindenféle fogfájái és szájbetegség ell^n; jódak bizonyult toroköblögető nz Idült (orokbajoknál. 8 nélkülözhetlek &?. á-.ványvizek használatánál s a dr. POPP féle fogpof vagy Togpa&zta egyidejű .használata mellett mindenkor egészséges, szép fogak nyethetők. — Dr. POPP-féle ibgplomba, az odvas fogaknak kitömésére, dr. POPP-féle nÖTDjMzappan mindennemű bőrküteg ellen, különósea fürdők számára, dr. POPP-féle napraforgó virág-olaj szappan. Venns-szappan, a jelenleg legjobb és legfinomabb pipere divat szappanai sabőr finomítása tekintetében fölüimulhatlanok.
ÁRAK:
Aoatherin-togp&.zta .íeleccékben 70 kr., íll.toi fog^.i^u 35 kr., foa-¦ 63 k.., fos^lomb. I í:t, nSrénjix.ppxii 30 kr., nlprafora^ virigol.j -nap-p.D 40 kr, Vér.a.-tEap;in 50 kr.
A batai.hoi\' Anitberin-tiájrit rr;v^t-íét5i, mel, * vtpjelem.éi sseriLt a tügakra kiről b.tájia! tui. mindeniti bautroEnttan urakodjék.
S.pvr.-, N^y-K.DÍuáa: B.lat L.jor. Priger BéI* it -SiSrciOky Béla ri.^a: :l;W.ill I. ¦ ;. i: ¦ ty Saner Igbicz, l\'reilm./.r DtDttcb, H\'>.«sf.id Adolf, Marton éi Huber, 8omraer j-i..:\' arak kerei-ked««.i!>«a ; ,
Kérjek h.tirojottaa dr. POPP grartm»r,y»it ?1 ce ío.«dj-ii.k el maiokat.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ll
X
X
XttXXXXXXXXXXXXttittXXXXKXXttXXttX
Újévi ajándékok!
©
"3
05
"ET
05
kOIIX és KRKINER
iiorinbertfj-, pövid- cs férfi divatáru Ozlcíe
Nagy Kanizsan. a, „"S: OJlflOIVJ A." saalioaa atellenéöen.
Dusán felszerelt raktár iw5i- és férfi divatezikkekben.
S»W i.-sriijatíi ruhadi8zek. Menyasszonyi Koszorúk és föítyololtc.
Legjobb mirjőségü
női-, férfi és gyermek ingek,
Kitünö gyártmányú báli és téli keztyük.
BSST" VnUMÜ Jiisrcr alsó ruhái: felnőttek és gyermekek ré.-zére. 4LQ
Piperecikkek, szépítő- ís Illatszerek » liel- es külfilld\' legelső eryAraiból. Nagy választék aiszm ixa.x-ulEloa.zi.
A közelgő ünnepek alkalmából raktárunkat a legczélszerűbb és legújabb divalu, tetszetős ajándéktárgyakkal oly mérvben szereltük fel, hogy a n. é. közönség minden ki-vánatának teljesen megfelelhetüok.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.
A n. é. közönség pártfogását kérve tisztelettel
~ KOHN és KÉÉINEK.
j Nagy-Kanizsán.
lo
S.
2.
c
Uj é vi aj á íi d ë k o k!
PS E RHO F E R J.-féle
BÉCSBEN, I. KER
gyógy szertár
SIIX GERSTR ASSE 15- SZ. A-
,7.uin golJenec Iíeichsapfel."
VÁT+iaviítA >QKr1í»n^olr fI"I\'\'t: á1161"03 4»bdacsgk ntve alatt; ex utóbbi n..T8t teljes jog2a! r^^r > eillSZIHÜ jtaOUtiLaLK, demllk, mivel eaakugvan alig lítewk beifgs g .neiyben .r.-n UbdáCtok csoW bariiukat eterszereteu bp nem bízonvit >ttík volna. Évtif«<Í«k óta er«n labdacsok áitaláuot olterjedésnek ilrv--ndenok ís alig Tan dalid, melyben *«n kltlnó háziszor\'ból ktSixlat nem volna tililnatú. . _:
Saárctalan orTot által eceu Ubdactok báiuo-ral ajáultataák é« aján^tilt. k miniieu oly bajoknál, melyek a rost emész-.téabíil ét tiékrek-:- - erednek: mint epe-savarok, mdjbajok. kólika, véi t.lul»aik,\' aranyér, béltétlentég a haannió betegségeknél Vértitztitó tulajdontáEuknál f-gva kíiÜQÓ hatással vannak vérazegéoyjóg s az abból eredő bajoknál i«: igy tápkórnál, idegességből tzármazó ffjfájáioknal s:b Eiea vértiiztitó labdactok oly köi.nyen hatnak, bogy a legetekéf^ebb fájdalmakat ttttn okoz.ák, ét ennek foly:in még a Irgejengébb eg\\éock, de még gyermeki* által is mindet aggodalom r élkül b*i reherok.
A ^Eámtalan hálairatbó\', tnely«t ..- labdacsok fogyaiitói a legkOioubóxőLb ii leeufb^zcbb betegségek ntán egészségük vitszanyeréie f ily tán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk ázom n:0gjegyiéS8el, hogy rnitidenl" rtokat (¦»¦¦• -3rt-r használta, treg vágynak győződve, aaokmt tova\'.b fogja ajánlani
iien labda-
SchÜerhack, 188á. októier 22-én. Tekintetes Ur!
AloliroUiracéM. hogy felette hasznos ét kitÜuS vértitttitó labdacsaiból ismot 4 csomagot küldeni tziretkedjék.
Neureiter Iguácz, o:tos
Hra-chp, F.ödnik melleit, 1SÜ7 nepL hó 12-én. Tekinretot Ur!
akarata volt, hogy az Oa. labdacsai kezeim közé ke rültek, melyeknek httttá: ezennel megirom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, Logy semmi inunkat sem voltam többé képet végetni é* biionyáta már a holtak küit volnék, ha az Öo csodálatraméltó labdacsti ai gem nem meutettek volna uieg. Az Itten áldja meg Unt ezért eaertzer. ÁVagy bizalmam van, boi;y ezen labdacsok engem is tokélet s -c kifognak gyösyilani, a mint már mátoknak it egétzaégttk vi:tzany eresé re segítségül szolgrluk.
Kuific Tné-í. BÍ-s-Ujhely, 1*87. november 9 é-t.
Véljen tiiitelt Ur!
A legforróbb k\'>sz5uet. met mondom ezennel Unnék 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át sieuTtd.tt gyomorliuru:-ban és vizk^rságban, már életét it ce^ínr^;, melyről earyébként le is mondót\', cSidŐn véletlenül egy dobozt kapott az öu kitűnő vértisititó labdactaiból t azoknak állandó báaznáiata folytán tókéleteten kigyógyalt.
Legfőbb" tisztelettel\'. Weiuaettel J sefa.
EtchenKráberamt, Gfobl mellett, 1ŐŐ9. márcziut 27 én TckTntetes nr!
AlúKrott ismételten két 4 csomagot &Z Ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból El nem mulaszthatom !• gnagyobb elitme-rétemet kifejeaoi ezen labdactok értéke felett ét a<ok, alhol csak alkalmam Bvilik, a aienvedőknek legmVegebl>en> fogom ajánlani. Eteo hjUair»om totazésnerinti hasznalatára Önt ezennel .elhatal-mixom.
Teljét Bahn Ignácz.
Gí-tschdorf, Kolbach mellett, Szilézia\' 1886 okt 8-4o. T. Úr!
Felkérem, miizennt at Öa vértitztOto labdacsaiból egy csomagot 6 doboxssl kCIdeni szivetkedjék. Cfkit aa Ön csodálatot labdactainak ktStzÖnhetem, hogy egy gye mórba; tői, mily engem fit éven át gyötört, megszab adui Um. Ezen labdacsok nálam soha. sím fognak kif>>g,nl, t midőn legforróbb köszönetemet kife ezeai, — vagyok ütztsléitel Zwickl Anna,
Fzeo Tértísstitó lahdartok ctakis^a Püerliofer J.-féle, az .arany birodalmi almáhoa" utmaett gyógyaaertárban, Bécsben !., Singerttrstte 16. tz. a. készíttetnek YaKjí^EsinŐsegben s e^y 15. szem tabdsciot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tártai Házi atik, 1 frt 05 krba kerQI; bé\'me .tetten utánvéten kőidéinél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál keteaebb Len küldetik el.
Az fittség\'előbbeni bekQldésénél (mi lepjobban p uíjiI-vásycyal etzkOzSlteük) bérmentet kOMéise] esyfitt : -Ky csomag 1 frt 25 kr. 2 csomag 2 frt 80 krv 3 csumag 3 Irt 3í kr , 4 csomag. 4 ír: 40 kr, 5 esomtg 5 frt 2U kr., ét 10 csomag 9 frt 20 árba kerül.
NB. Ni;y elterjedettségük kfivetkezteben ezen labdacsok a !<>gk01Sufél>bb nevek éa alakok alatt utinozta.ti.ak ; ennek kfivetkeztében kéretik csakis P». rjofer J.-féle vértis»tit i lab-dacsokAt krivetelm ét csakis aso{c tekintbetók valódiaknak, melyeknek használati utaeitása a P*erhofer J. sévaláirissal féket" ¦zinben és minden egyet dobos fedele ugyanazon aláirisial vSros tzinben van ellátva, -sajtj
Amerikai köszvénykenöes, ÉZ$$Sl
*zer mindm kfitzvéoyes ét caú«o* bajok, u. m.- geiincz-ágy-bánta\'o^, tag saggatát, iichí «s, migiain*-. idegei fogfáj ás, >fó fáj át, fülttsggatás stb. ttb Biltí. 1 forint 20 kr.
Tanonhinin hajkenőes iT^\'Ll\'ÍL t*
mennyi hajnöve.-í.tVí-ier körött ó vosok által a legj*bunak elismerve. Egy elegánsan kiállított nagy izelenczévei 2 forint
Altalános tapasz
g-nat-tknál, ujjkiik^CT, sebes jóknál, n>ÍDt.kitOno sr.er 1 VTi nteatre, 7->-.kr.
P„ fjrx-r»al r7CC.TTi Psefhofer-J. t5J. Sok év óta a fagyos ta-rdÖJ Uttl/iÖdin gokraés minden idült sebre, mint legbiztosabb tzer elismerve egy kficsóggel- 40 krajezár bérmentve 65 krajezár.
TTf í fi\'í n tSílir \'\'y Alt*\'iíno-aria-,Tnf rt kitűnő házi-szer hurut, UlllUULUV, r.ked.ég. g*!-csös köhögés at».. elhn 1 Üve-
Steulel tanaitól. Ütés és szuráí áltai okozóit sebeknél, mérge.i da-\'agy gyuladt-mell vagyuái ily bj. kipróbálva. 1 tégely 5 / kr. Bér
gecske ára 50 krajezár. 2 Elveg\'b
í^let-esszenczia L2*!
kitöm
testi bajok < forint.
S j c-k". H egrontott gyomor emétetés ét míndennema al-háziszer. 1 üvegcsével 22 kr , 12 üveg
Altalános tisztító-só^
minden kfivi tk^sménye gyomorliév, arany ér, tj
,. W -tol. Kitűnő a rjtsz emésztés u. m. ¦ föfájáí, nédulés, gyomorgörcs, gnUs stb. ellen. 1 ctomag ára 1 forint
Angol csodabalzsam, 1 &o krajezár.. Por alábizzadás ellen. %y%L%Z?;
az aziltal kép^őrlö kellewetlen stagot épen tartja a lábbelit és és miot1 ártalmatlan tzer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kx. Bérmentve 75 kr.
G-i i s kitűnő szer golyva ellen I üveg
OlyVa-DaiZSam, 40 krajezár, béxmentea külJéssel 65 krajezár. i
Helsó vagy egészság-só S^feí^
rt-ndttlen emétstésből száimztó bajoknál. 1 ctomag 1 frt. *í -.
E»:en itt felsorolt készítményeken kívül &% osztrák lapokban" hirdeteit összes bel- és külföldi gyógyszerészeti kii Önlegeaségek raktáron vannak, 6a a késxlethén netán nem levők gyorsan és o\'c-ión mtgszi reztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban eszköíöltetnek ha a pénzösszeg előre bekülde*.ik; nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakw"oly esetben lörténíkía küldés, ha az összeg előre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
Nyomatott ifj, Wajdits József és D&nieüsz L. könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.