Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.42 MB
2009-12-14 15:05:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1229
6007
Rövid leírás | Teljes leírás (335.92 KB)

Zalai Közlöny 1892 009-012. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA. 1892. február 6-án.
9-Iis szö,m,
E l oíi t <rt é*i ár: eitx évre 5 írt - — j
í, -.*re . 2 f-l 50 IcrJ
.-fiedérrí . . . ! fríS kr Egyes izaat 10 kr
KIK!* ÜTÉS EK
5 \'.: i-iir.i.\' p tí:80I 7. HlXJiO .1 . 7.
6 í mimieii [i\'iv&l\'lii torért :\') k NYlLTTÉRStN
r toroókéut 10 kiért vét cin f
Km»!-r. lll< lék Imiiden Pej"1
i niete« ni S" kr tisoiendö.
Harmincegyedik évfolyam.
A lap mellem: és anyagi rétiét
¦11. tő r linden kÓzlrmÁiij Bátor fi
Lajos - ícrkpsztü- kiailú nev>-
zeiten Nagy Kanizsára b« nieuti*

Hérme t-tlon levelek n«m
tarnak «1.
felíratok vissza nem kütdMnek
-
"Anagy kanizsai .Korákedeimi Iparban*", a ,n. kanizsai önkéntes tozoltó-egrlel*, a nagy-kanizsai kisdedneiclö egyesület\' \' a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanjssai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet*
a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagr-kanizsai kttkálasztmányának hivatalos lapja.
HETENK.INT EGYSZER, "SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A nagy-kanizsai önk. tüzoltc-Bgylet köréből.
Elnöki jelentés a folyó évi január 3I-én tariot közgyüésen:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Mult évbeu kifejtett múkódésünk-ről szárdot adaoöu. bátran állunk a t. közgyűlés bírálata elé, mert tudatunk megnyugtat arról, hogy megtettünk minden lehetőt, melylye! a tűzoltó-ügyet — melynek harczosai vagyunk — haladásában kötelességünkhöz híven támogattuk és fejlesztettük.
A7, elmúlt év kiváló helyet képez testületünk történetében, mert annak fulyamán valósult még azon régi óhaja testületünknek, hogy a jelenlegi — a czélnak fekvésénél fogva nem éppen megfelelő laktanya egy alkalmasabbal fog felszereltetni, továbbá azon nagy hiány — mely bennünket hivatásunkból kifolyó kötelességünk teljesítésében legtöbbször gátol — t. i. a fogat hiány szinte pótoltatni fog.
Tűzoltó gépezetekben is gazdagodtunk a lefolyt évben, a mennyiben a helybeD állomásozó $3. és kir. katonaság laktanyájában \'-egy massiv szerkezetű fecskendő — nem különben a VI. és VII. ker. tűzoltó szer-házában egy legujabTTsz^rkezetü szivattyú helyeztetett el.. \\
Hálával kell adóznunk ^mindezekért városunk áldozatkész közönségének, mely a. kérelmeink méltányosságát elismerő v. tanács és pénzügyi bizottság előterjesztése folytán a felsoroltak előteremtésére tetemes összeget bocsájtott rendelkezésünkre.
Ezen elért eredmények íolytác azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy uj örtanyánkat már ez év folyamán elfoglalhatjuk, továbbá a tek. városi tanác3 és képviselő testület azon intézkedése folytán, hogy a
városi atczák tatarozását és öntöz-tctését házilag fogja kezelni, az erre szükséglendó fogatok szintén már ez évben rendelkezésünkre fognak állani
Mindezen örvendetes előterjesztésünk után áttérünk jelentésünk tu-lajdonképeni tárgyára.
A közgyűlésen kívül egyletünk ügyeit a választmány és parancsnokság végezvén, jelenthetjük, hogy a lefolyt évben tartatott 2 választmányi és 18 parancsnoksági ülés, melyekben 102 ügy drb. nyert elintézést.
Volt az év elején I — V. ker. 65 működő tag. belépett 9, kilépett 6, kizáratott 2 és elhalt 1, maradt 65. a VI. és VII kerületben volt az év elején 35 tag, kilépett 4, marad az végével 31, s igy a VII. kerületben összesen 96 működő tag van. }
Az évfolyamán mindennap az őr-tanyán rendes — azonkívül a színházban kellően ellenőrzött őrség állott, szabadságoltatott 1—3 hav...