Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.25 MB
2009-12-14 15:06:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1219
5122
Rövid leírás | Teljes leírás (309.42 KB)

Zalai Közlöny 1892 013-016. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KAfiMAWBSSA. 1892. márczlus 5-éu.
i3-±ss s!zamc
Elóf\\*eté»i ár:
tüíii iTe: . . . 5 frt--
évre ... i írt 50 Icr. ]ueíy«áéTr( , . . .1 frt25 kr. Egye* •zin 10 kr.
HIRDETÉSEK
.. HYItTTERBEN ytiit toronként 10 krért Tétclnekj \' KiDMtáxt illeték minden egye»j :..r Jetéiért 3U kr fiuiendÖ..
Harminczegyedik évfolyam.
| Anagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbani*, a ,n.-kauizsai. önkéntes tüzoltórsgylet*, a oa^y-kanizsai kisdetDevel-l egyesület*,* .nagy-kanizsai tanítói jiráskör", a ,nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet\', a „nagy-ianiraai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*,
.soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kai választmányának hivatalos lapja.
A lap »xoüemi és •nyugi rémed
!l\'-tö mtini-: kfixl-miitr BatO\'fi
Lajos sicfkí-s/iő kíaiió nevéreczim zelten Nagy Kanizsára bcrm«nt*<
Kéziratai vissza
a .katonai hadastyán egylet6
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A közszeliemröí.
{rta i» 1832. tebroár 2J-én a „Polgári Egylet-Ürmében felolvasta: Hoffraann Sör.
Igen tisztelt uraim és hölgyeim!
A\' helybeli tűzoltótestület igen tisztelt választmánya azzal az engem fölötte megtisztelő megkereséssel farolt hozzám, hogy mai vigalma alkalmával felolvasást tartsak, őszintén megvallva, hogy erezvén gyengeségemet, csak habozva feleltem meg e kívánalomnak, s ha az igen tisztelt közönség némileg csalatkozva érezné magát felolvasásom után, itt ebben a teremben, hol oly sok szép szó hangzott már el, kisérve a közönség zajop és lelkesült tetszésétől: a felelősség egy részét annál nagyobb lelki nyugalommal hárítom a tisztelt itüzoltó-egyesület választmányára, mert tudom, hogy e derék és minden elismerésre méltó testület már több és veszedelmesebb tűzzel találta magát szemben.
A tárgy megválasztása sem volt oly könnyű. Már azért sem, mert . nem rendelkezem azzal a szíVderitŐ
"tumorral, a melynek tündöklő gyöngyeit hetek előtt éppen ezen a helyen ragyogtatta a nagyhírű Rákosi Victor
. — és nem rendelkezem azzal a mély felfogással és magas költői lenáVet-tel, melylye; a mult évben- Beksies Gusztáv szóllalt fel ugyan e helyen a dunántúli közművelődési egylet érdekében.
Mindezeket szükségesnek tartottam elmondani, hogy némiképen lehangoljam azt a netalán e felolvasáshoz kötött várakozást, s hogy már jó eleve eloszlassam azt a véleményt, mintha én sok ujat tudnék mondani a küzszeüemröl, mely szerény fejtegetésem tárgyát képezi.
Azelőtt a testi szervezet jelenségeinek megítélésére valami titkos erőt tételeztek fel, az úgynevezett
életerőt; a mely jelenségeit a testi szervezet működésének megmagyarázni nem bírták magáknak, azt ennek az erőnek tulajdonították. Mai napság az életerőnek már kevés híve van, az emberek már jobban ismerik áz embert, habár még most sem egészen, s a testi szervezet működésének jelenségeit most már az életerő • feltevése nélkül is meg tudják magyarázni. De van egy életerő az állami és társadalmi szervezetben, s ez az életerő a közszellem.
Ezen életerő nélkül tespedésnek indul a társadalmi életben minden, de ez életerővel virágzik a társadalmi életben minden. Mert a közszellem nap, melynek áldást terjesztő melegétől erős csírázásnak indul a társadalmi életben mindaz, a mi jót és szépet igér, s mi üdvére és hasznáról van a késő nemzedékeknek is. *
De hát mi is az a közszellem? ElsŐ sorban az. a közös szellem, mely akármely kisebb, vagy nagyobb közösség egyes tagjait a közös ciél érdekében áthat és közös tevékenységre indít
Egyszóval: A közszellem életelve minden k...