Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.47 MB
2009-12-14 15:08:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1003
4100
Rövid leírás | Teljes leírás (338.32 KB)

Zalai Közlöny 1892 022-025. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-MÁIZSA. 1882. május 7-én.
22-ik szám.
Előfizetési ár: Egész évre . ... 5 frt — kr. Fél évre . . . - 2 f rt 50- kr. [.Negyedévre .. . , 1 frt 25 kr. Egyes szám 10 kr. ; HIRDETÉSEK ő hasábos petitiorb&n 7, másodszori !6, s minden további sorért. 10 krf
NYILTTÉKREK wtit soronként 10 kréfc Tetetnek! ,1 Kincstári illetek minden egyet hirdetésért 30 kr. fizetendő."
Ilarmlpczegyedik évfolyam.
A lap szellemi és anyaeí r.*«zét. :.\',\'¦:<\'> minden közlemény Bat crii Lajos azerkesitii-kisdó nevére czimz<Mten Nari • k an Izsm ;i Iter-mentre îotézendnk.
Béroipotetlen levelt-k nem Ingád-útnak el.
KeziraloL n*nzanent LBIrft-lnek
| "A nagy kanizsai Délzalai Takarékpénztári , Önsegélyző szövetkezet*, a .Kótori takarékpénzttr részvény-társaság*, a „nagy-kanizsai\' kéntea tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai, kísdedneveló egyesület* a „nagy-kanizsai taoitói járáskör*, a „nagy-kanizsai kyesztény jótékony nőegylet*, a „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet a .szegénvek tápintézete*, a „katonai badastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara4 nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
HEtENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vedtiimlöoltás mai állásáról hazánkban.
Noha a legrégibb népek az indusok és dunaiak előtt sem volttitoL, miszerint az egy izben akár természetes, akár pedig mesterséges uton megkapott és áréit himlő, további megbetegedések ellen védelmet nyújt és e tapasztalat őket a legkülönfélébb óvintézkedésekre késztette és jóllehet a XVIII. század első tizedeiben földrészünkön itt ott már sikerrel koronázott kísérletek tétettek a himlő méregnek rendszeres átvételével mégis a mai értelem-" ben vett rédhimióoltás megalapítója és ez által az egész emberiség jöltevóje Jenner Kdwárd. a tudós angol orvos volt.
S|iután a statisztika a védhimlö-ultás rendkívüli sikereit szembetűnővé tette — bár e sikerek sem voltak képesek annak elleneseit teljesen elhallgattatni — csakhamar az egyes államok vették kezükbe ezen üdvösnek bizonyult óvintézkedésnek minél szélesebb alapon való foganatosítását, ugy hogy manapság a védhimlöoltásra vonatkozó törvények és rendeletek szigorú keresztülvitele legfontosabb és leghálásabb feladatát képezi az összes rulturálianiok egészségügyi kormányainak Ki méltán ; mert példátlan azorvostudományoktörténetében, hogy az emberiségnek oly bősz ellensége, mint a himlő, mely versenyre kelve a világtörténelem legvérengzőbb háborúival, százezrével szedte áldozatait, majdnem teljesen ártalmatlanná tétetett.
Midőn Jenner sok évi tapasztalat után az állatThyirknek hatékonyságát, illetőleg védéjmi képességét az-emberi testre nézve megállapította és a tebin_Diegeredt himlőjéből gyermekeket beoltva az ezekből szedett humanisait nyirk*ot~>smét további oltásokra használta fel. nem tudta egy-
I szersmind kivenni a védhimlóoltás j ellenzőinek kezéből a leghatalmasabb fegyvert, melylyel ezek a sikerekben bár dús. de mégis fiatat intézményt megdönteni és a közvéleményt is annak ártalma^ voltáról meggyőzni fáradhatatlanul iparkodtak. Megengedve annyit, hogy az emberi himlő átültetése enyhíti vagy Ulán meg is gátolja a himlő további fellépését, azt j állították ugyanis, hogy ilyképen kü\'őn-i féle lappangó betegség vihető át az egyik emberi testből a -másikba és ¦ így a védlnmlöoltással járó esetleges haszon egy sokkal valószínűbb kár által teljesen lerontatik, mert ezen óvintézkedés az eddigelé egészséges emberi testben a himlőnél nem ke-vésbbé végzetes kórokat idézhet elő: a védhimlóoitásnak ekkoráig már felszaporodott lelkes hívei .nem csekély ijedelemmel voltak kénytelenek ezen \\ agg...