Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.3 MB
2009-12-14 15:13:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1203
4544
Rövid leírás | Teljes leírás (296.67 KB)

Zalai Közlöny 1892 039-042. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAKY-KIXIZSA. 1892. szeptember
Előfizetési ár;
[Egész éTre . . . i b frt
kr
fri 50 kr 1. írt 25 kr
Fél évre
Egye* stam 10 kr. HIRDETÉSEK hasábos petit* orb&n 1, másodszorj
. 8 niiuden további Bon-rC
nVi i.ttérbes jpetit sorouk<-ut 10 krért veti-inek! itl. Kincstári illtték uiípdt-u egyesi ntrtíotesert 30 kr. iueteudő
"1
ukéntes tüzoitó-egykt", a
Harmlnczegyedik évfolyam.
A lap (xeliemi és anyagi részét illető közlemény Bátort!
LajoH szerkesztő-kii dó nettre czimz^tten Nag-j - Kanizsa:bér. rocntie intézendők
ellen Ifvcjrlt tatnak el.
A nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet-, a ^Kotori taWék\'pénztár részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a..nagykanizsai k-resztény jótékony nőegylet\', a „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet » .szegények tápmtézete\'. a .katonai badastyáu egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara- nagy-kanizsai kuiválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A zalamegyei általános tanító-testület közgyűlése
A zalamegyei ált. tanitó-testület ez évi nagy gyűlését Udvardy Ignácz testületi e^iök vezetése mellett f. hó -.24-éu tartotta Keszthelyen, a városház tanácstermében. A közgyűlést megelőző napon délután 5 órakor elóértekezlet volt a népiskola helyiségében, melyen a fontosabb tárgyak alaposan megbeszéltettek. Ezt ismerkedési estély követte, mely késő éjji órákig tartott. Másnap reggel 8 órakor . Veni saocte"-re gyűltek a tagok, s ennek meghallgatása után 9 órakor kezdetét vette a közgyűlés. A szép számban jelenvolt tagok mintegy 120 — 130 — nagy érdeklődéssel ügyelték meg a közgyűlés lefolyását. Az a komolyság, melylyeí az egyes tárgyak megvitattak, szép színben tűntette fel,az érdeklődést, melylyeí a tanitó világ irántuk viseltetett, üdvardy Ignácz testületi elnök mielőtt elnöki meg-oyitó beszédét elmondta, felállt Keszthely város elöljárósága nevében Lé-nárt Ernő városi ügyész s meleg szavakkal emlékezve meg ft-tanügy fontosságáról, kulturális jelen tőségéről, s a város nevében üdvözlé a közgyűlésen megjelent megyei tanítóságot. Szavait lelkes -^éljeniéssel fogadták. " • l
Ezután Udvardy Ignácz elnpk megnyitó beszédében üdvözölte a kartar-sakat. eszmékben gazdag szónoklattal emelte ki a tanítóság közt mul-hatlanul szükséges egyetértést, munkásságot, lelkesedést ügyünk iránt, mely tényezők közreműködése mellett az egyesület mindinkább megerősödhetik,\' izmosodhatik tekintélyében, a melyre korunkban nekünk nagy szükségünk van s melynek jövője biztosíttatik. Kifejezést adva azon reményének, hogy a tagnk az egyesület ügyeit tőlüü telhetőleg támogatni fogják, a közgyűlést meg-Dyitottnak nyilvánitja, s nyomban
üdvözölte Dr. Kunszt Adolf csornai j prépost Ő nagyságát, a városi elöljáróságot, valamint a közgyűlésen megjelent többi vendégeket, kik a magasztos ügy iránti meleg érdeklődésüktől vezettetve^.a közgyűlést szíves és. nagybecsű megjelenésükkel megtisztelni kegyesek voltak.
A közgyűlés tárgysorozata szerint először is üdvardy Ignácz tantestületi elnök felolvasta az egyesület 3 éves működését, részletesen feltüntető elnöki jelentését. Alaposan ismertette ugy az egyes járáskörök, valamint a központ kifejtett tevékenységét.,
A közgyűlés di. Kuzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő ur indítványára jegyzőkönyvileg szavazott köszönetet az egyesületi elnöknek s a központi választmánynak sikeres munkálkodásáért. Ekkor L\'dvardy Igná&z lelkes szavakban emlékezett meg azon leg-1 magasabb kitü...