Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.96 MB
2009-12-18 13:45:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2089
7021
Rövid leírás | Teljes leírás (441.24 KB)

Zalai Közlöny 1893 013-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V-K 4MZSA. 1893. április l-ée.
Eltfittlt\'i *«•!
kmiu ím ¦ • 5 *" — m p.r» . . 2 frt 60 kr
eirrre • 1 Irt 2» kr
Kjryw M»W 10 kr.
HIRDETÉSEK hisihot petíttorhaa 7, múodsxorj ¦ minden wribbi •őrért & kr.\'
XVI I.TTÉRBEN •őrönként 10 krért vétetnék
Kincttári illeték minden egyei hirdeténért 3" kr. fixetendr
13-iK azAm.
Harmlnczkeltedlk évfolyam.
* lap szellemi és anyagi részét illető minden Jtőzlemény Bátorfl I\'BLJoft Bterkesíto-kiado • czimz.wea .\\i.-...K».i/.i1 L l>ér-raenrre iocézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogsd-útnak el.
iKeziratokTirWzn nem küldetnek
A,oW-kaB^,malit«gyirés3erfózóde\',anagj-.kamzs»i Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet\', a .Kotort ttkarékpéoair-rf^ény-Ursasig-, . Mgy-kantaa. Önkéntes Wzoltó-egykf, a .nagy-kanizaai kisdednek egyesület- a .nagy-kanizsai tanítói jiríakör", , .n.gy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-„D-kanizsai ur. jótékony nőegylet-, a .szegények Up.ntézete-, a .katonai badastyan egylet- a .soproxu kereskedelmi iparkamara- -mgy-kanizaai kttlvilasztminyana\'k hiv. alo. Uoi,
hetenk1nt egyszer, szombaton -megjelenő vegyes tartalmú hetTlaF.
rátámadott: Feltámadunk!
A kereszténység legnagyobb ünnepét a íiiisvétet ünnepli m». — Az ájtatos hitek ajkain megzendül az ének: Feltámadott! s bent az-emberi szír legbensőbb rejtekében megrezdül egy boldogitő érzésnek húrja, mely visszhangként válaszolja rí:. Mi is feltámadunk! Igen, feltámadunk! E földi élet szenvedései és táradalmai után. pihenni térünk egy időre, hogy annak idején uj életre kelve, egy szebb életet kezdjünk, mely -inár csak azért is tökéletesebb lesz a mostaninál, mert nem leszen vége sohasem. Feltámadunk, hangzik a templomokban és az emberi szívben, feltámadunk, hangoztatja felénk megrzáfolhatlanul az anyagi és erkölcsi világrend.
Xézd a természetet ezernyi változataival, meghal és születik mil-
I liója áz élőlényeknek, föloszlik és nj összeköttetésekbe lép az anyag,
f de el nem vész egyetlen parány sem.
Titkos erők eszközlik e változásókat, s oly kérle^betlen szigorral követi az okot az okozat, hogy első tekintetre megdönthetetlennek láísiik: csak az idézhet elő a természet rendjében változást, ki azt a rendet megállapítani képes volt.
És az élőlények csodálatos életműködései vájjon kevésbé szabályszerűek-e. mint a physikai és vegytani törvényeké? Ki merné mondani ! A selyemhernyó felemészti a neki nyújtott eperfa leveleket, majd
II beköti magát finomszövetü gubójába, | hogy egy idő múlva átalakulva.
mint hamvas szárnyú pille hagyja el önkészítette börtönét- Add meg a feltételeket, meglesz az eredmény minden esetben! A fecske felépiti piczike fészkét, felneveli fiait, midőn
I már megkereshetnék azok is élelmüket, és kevesbedoék a szülők fáradalma, nyugtalanságot érez, valami repülni készti, messze, más hazába ! Ki mondta neki, hogy rövid idő múlva beköszöntének a bideg őszi napok, elbainak. vagy rejtekeikbe vonulnak a rovarok, s hiába röpköd a fagyos légben, nem talál eleséget? Az a belső ösztön, mely az egyetemesnél ép oly feltétlen törvény, mint
| a nehézkedés, mely az égi testek járását szabályozza-
Mi lenne a fecskével, ha csodálatos ösztöne a délvidék helyett észak felé vonná öt ? Nem! azok a törekvések, ösztönök és vágyak, \'melyek a szerves világban, épen azért, mert általánosak, tehát tör-
I vényszerüeknek tekintendők, bírnak a törvényszerűség" minden kellékével, a czélszerüséggei és a teljesülés lehe--1 tőségével. Ugy menjenek végbe e működések, hogy elérhessék a czélt, melyre irányulnak...