Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.4 MB
2009-12-18 13:50:53
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1243
4677
Rövid leírás | Teljes leírás (310.02 KB)

Zalai Közlöny 1893 022-025. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA. 1893. joniüs 3-án.
El6fixtté*i ár
JEgétz évre . - . 5 frt — kr
Fél évre . JNt-gjedévre
*xas» 10 kr
HIRDETÉSEK
|jj liisáltírt petitnorbaa 7,_
minden ii>vál»lii sorért 5 kr.
SY1LTTÉRBEN jn-iii soronként 1Ü krért ^véjí-tnek 1. Kincstári illeték minden hirdetésért 3" kr. fizetendő
Harminc
ikeitedik évfolyam.
^Ji4p "e,leaii él "y*g" részét itö atioden közlemény iíalorí! jos izerkesxtö-kísdó nevére \'ezimzettea S*ffr-K»«ii«4ra bér-mentre intézendök.
Bérmentetlen terelek nem fogadtatnak cl.
[Kéziratok vissza, nem klldetuek.
A, nagy-kanizsai malátagyár és serfózöde\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár i részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* „n.-Unizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kttlválasztinánvána^hivaLo* L,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
Neveljetek jelleneket
A ithinaiek nagyon különös emberek. Ámbár mivelódésük ősrégi és i természet ntegíifryelésc\'-ben értelmük nagyon ki van fejlődve, bivi-ségok kezdetlegessége nagyon mulattató.
Igr például szentül hiszik, hogy m-mel)\' állatok nevezetes módon átváltoznak. Hitregéjük szerint az an-goloik kígyókká, az egerek denevé rekké, a tigrisek czápákká, a héják galambokká változnak át; a\' fürjbőt őszkor vakondok lesz és tavaszkor ismét visszanyeri madár alakját.
Azonban koránt se szükséges, hogy chinaiak legyünk és bitókét is nélkülözhetjük, anélkül, hogy ily átváltozások lehetőségét kétségbe vonnánk. _Csak markoljatok az emberélet «-3zé!!»Mem éltük-e és nem éljük-e mefpffaponkint cziviiizált Európánkban, hogy oroszlánok bárányokká, nap Jelé törekvő sások vakondokká leltek f Ritkaságok közé tartozik-e az, hogy férfiak ép oly gyorsan és közvetlenül változtatják meg gondolkozásmódjukat vagy jobban\'mondva azt, mit e helyett fi-. togtátnak, mint változó időjárású vidékeken ruhánkat szoktuk ismételten változtatni? A történelem említ ugyan szilárd, következetes férfiakat, kiket az eke mellől szólítottak a haza megmentésére, s kik, ha föladatuk sikerült, ismét visszatértek az eke mellé, megelégedve azzai ha embertársaik nem törődnek velük. Találkozunk a történelemben oly egyénekkel, kik meggyőző lésükért kiítták a méregpoharat; bátran léptek a máglyára, kik a dnrva erő, anyagi hatalom elé, az erényérti szent lelkesedés erejét, az érinthet-len férfiú-méltóság hatalmát állították, kik száműzetésbe mentek, szükséget és nélkülözést szenvedtek, mert.
hasonlóan a Jénysugárhoz, nem akartak meghajolni, hanem inkább megtörtek.
Ilyen fényes jellem Kossuth Lajos a nagy száműzött, kit megtört a kilenczven év terlte, de jellemét nem változtatta meg ina sem.
Ifjúkori nemzedék végy példát e kitűnő, fényes jeliemtói! Ha egykor Clio ítéletet fog tartani a jelenkori nemzedékre, jog ugyan találni nagyon sok/éle erényt, de valódit nem.
Hű, áldozatkész szülők és gyermekek vagyunk, alapítunk mindenféle jótékony intézetet, fölfedezéseket teszünk, találmányokkal gazda-gitjnk a világot és határozottan haladunk elő életmódunk finomításában; de mindezek mellett mégis elvesztjük lényünk velejét, mert cselekvésünk indító oka csakis a vágy apróbb rétegeiben rejlik.
Létünk kellemessége, a jelenkor fogalma szerint, ez az mi után mindenki törekszik, e bálványnak áldozunk és mivel ehhez pénz az egyedüli esz...