Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.94 MB
2010-01-11 14:09:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1325
5426
Rövid leírás | Teljes leírás (401.96 KB)

Zalai Közlöny 1894 009-014. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


\\AfiMAMIZSA. l894.márczÍHS 3-án.
BtSfizetéml ár: j Egész évre . . . 5 frt — kr. [FéJ évre . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr Fry* 10 kr.
H IR DETÉ SEE basaboa petitaorhan 7, másodszori , > minden további aorvrt 5 kr.\'
XYiLTTÉRBEN jpetit soronkeut 10 krért Tétetnek. jtVi KilcíUj-; illeték minden egyes Dirrirtt-í-r: 30 kr. fizetendő
9-lit S5zét-mt
Harminczharmadlk évfolyam*
A Up szeHenii éi anyagi részét illető Tiindea közlemény IiaU>rti Lajoi- szerkesztó^kiadió nevére címzetten Sapj-Kasirnkra bérmentre intézendők.
JBérmentetlen letelek nem fogad-- tatnak el.
kéziratok vissza nem küldetnek
.a nagy-kanizsai DéfcalaiTakarékpénztári .Önsegélyző, szövetkeret\', a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság-, a .uagy-kanizsai- és fityebázi önkéntes tflxoltó-egyUf, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .oagy-kanizsa, k-resztény jótékony" ^yleíV.n.-kaoizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete*, a , katonai hadastyio egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapia
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOM MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Testedzés
1!.
jeilemképzés.
L
Minden állam talpköve a tiszta erkölcs — mondja Berzsenyi, e hazafias szellemű ébresztője nemzetünknek, midőn látta az ernyedést, az eipuhultságot, melybe Mária Terézia kora nemeseinket s majdnem hazánkat döntötte; panaszkodik a sybaritaságról, az erkölcsök megromlásáról, az ősi szokások levetke-\'tzésérdl s mint olyanokról, akik letépték fényes nemzeti jellegüket.
A római nép a puni bábori\'k ntán, midőn gazdagságra, zsákmányokra tett szert, sülyedt szintén az érzék-kibitó romlottságba, mert elhagyta a régi egyszerűséget, régi szokásait, átengedte magát az érzéki élvezeteknek, s a régi egyszerű polgárból lett kéjencz, aki munka helyett dőzsölt, a ki megunta még a járás általi mozgást is s hordszéken vitette magát, ez vonta azután maga után, hogy a dologtól elszokott köznép sem aggódott a haza sorsa iránt, hanem egyedül kenyér és izgató játékok, után vágyódott.
Egyszerűség, élelemben, lakásban és ruházatban s testedző gyakorlatok, hatékony elemei a nemzeti erőnek, a közszellemnek, s emelőgépei a közszabadságnak és a közerkölcsöknek is.
Nálunk eddig & nevelés kevés súlyt fektet mindezekre, de még kevesebbet a- testedző gyakorlatokra.
Valóban bámulnunk kell pedig, hi meggondoljuk mindazon előnyöket, amelyek a férfias neveléssel összekötve vannak, hogy még jelen századunkban is,, a szigorú és testedző nevelésre csak most lesz suly fektetve, sőt a tornászat is csak látszat kedveért taníttatik, a leányok
pedig abban alig részesittefnek, és mindazáltal uton-ntfélen hangoztatjuk: Ép testben ép lélek lakik.
A perzsák — mondja a történelem — Lídia meghódítása előtt nem ismerték sem a fényűzést, sem az élet kényelmeit. A férfi gyermekek — Herodot szerint — 5-ik évüktől a 20-ig e hármat tanulták: lovagolni, nyíllal lőni s igazat mondani, hogy a háborúkkal járó nélkülözésekhez szokjanak, kenyérrel éa zsá-laval éltek s italul vizet kaptak.
Sparía törvényhozása szerint a spártainak épnek, erősnek kellett lenni s a kit életben hagytak, az bölcsőül pajzsot, játékszerül lándzsát kapott.,Hétéves korában kezdődött a nyilvános uevel&s, melyben szigorú mesterek felügyelete alatt minden fáradsághoz s a legsúlyosabb testi \' fájdalmakhoz kellett szokniok, még ! tél idején is testüket alig födték — mezítláb jártak.
A leánvok nevelése hasonló volt | az ifjakéhoz, zene és tornászat képezték, de gyakoro...