Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.02 MB
2010-01-11 14:37:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1190
4114
Rövid leírás | Teljes leírás (312.46 KB)

Zalai Közlöny 1894 019-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


WiY-KMIIgSA. »894.májns 5-én.
gtSf\'ixeiéai ár: Effai erre . . . 5 frt — kr. Pél évre - . - 2 frt fiO kr. Negyedévre . l frt 25 kr KlTje* *za,ni 10 kr.
HIRDETÉSEK - ...i-.!-.- petit* 7. másodszor)
mi-nien további sorért 5 kr.
N Vn.TTKRBK.N [ goronkéol 1<> árért vétetnek Kiursiári illeték mioden egyei irdéWert .\'«> kr. liietrndő
ZALAI KÖZLÖNY.
Harminczharmadik évfolyam.
„anagy-kanizs»i Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztar részvény-társaság", a ,nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tözoltó-egyict*, a „nagy-kanizsai kisdedneveié egyesület* n .nagy-kanizsai Unitéi járáskér uóegvlet*. ,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet
HETENK1NT EG YSZER, SZOMBATON
A lap szellemi és aoyájfi-részét iIIHű minden közlemény ItátorO Lajos szerkesztő-kiadó nevére csim-vtlen N&^y-Kauíxxai-a bérmentve intézendök.
Bérmeiitetien levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok viwaurm küldetnek
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kalválasztmányának hivatalos iap.a
MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Szölómüvelesiinkrőí.
Oji szokás szerint a bortermeléshez két tényező volt s; ükséges: t-lóször a szőlőtermés, másodszor a pincze kezelő. Régóta ez volt a szokás,, mai nap azonban bizonyos helyeken, bor és pincze kezelő, sőt — szőlőfürtök nélkül is állítanak elő bort.
B tekintetben azonban elengedhetetlen ama nagyszerű alkalmazásban persze elágazó eredményeket teremtő tudomány: a vegytan, a mely az iskolázott borász komoly szolgálatában rendszerint bámulatos és jutalmazó eredményeket képes feltüntetni, de emellett, hatásaiban borzasztóvá is vállhat, hozzá nem értő kezek között.
Vastag tudatlanság fel szokta cserélni e kettős hatást egymással és azoknak lelkiismeretlen, fciforga-tása szülte meg azon később általánossá vált előítéletet, hogy a bor-kezelésben alkalmazásba vett vegytan a bort csak elrontja, míg a tiszta természetes bor csak a hagyományos ?7 ok ás utján állítható elő. Ez pedig nagy tévedés, mert ha meg kell is engednünk, hogy a vegytan képes nagybecsű gyógyszereket gyakran értéktelen porokká, vagy ellenkezőleg veszélyes mérgeket áldásos gyógyszerekké Táltoz-tatni, avagy tápszereket hamisítani, de éppen oly jól hamisításokat felfedezni is képes, egyszóval alkalmazásban egyaránt válhatik károssá és jótékonyává is, ép ugy kétségtelenül áll az is, hogy káros hatása mindig csak a tudatlanság és rosszakarat által okoztatik.
Feladatunk tehát, hogy a tudatlanság sötét birodalma a tudományos vegytan ragyogó fáklyája által megvilágit\'.assék és e tudományt a mezőgazdaság és különösen a sző-
lőművelésre való jótésony alkalmazásában tanulmányozzuk és megismerjük.
Ez pedig csakis a vinczellér-iskolák felállításának és ezekben és ezek által szakavatott borászok képzése által érhető el, kik mint a gyakorlati vegytan apostolai arra : volnának hivatva, hogy teljes erő-I vei és mindenütt megküzdjenek a ; hagyományos előítéletekkel éS:: így i a vinczellért és bortermelőt nécsak ¦ károsodástól óvják meg, hanem a ! szőlőtalaj kielégítő jövedelmét! va-; rázsolják: elő ott is, a hol az kö-i zönséges viszonyok közt eddigelé | nem v\'olt lehetséges, vagy csak a véletlentől függött.
A szőlőbirtokosra nézve a borász vagy borchemikus ma már elengedhetetlen szükséggé vált s ennek folytán a szakképzett vinczellér ma már a becsületes, de & legtöbb esetben tudatlan pinczekezelöt állásából kiszorította. A dolog ...