Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.38 MB
2010-01-11 14:44:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1307
4675
Rövid leírás | Teljes leírás (360.17 KB)

Zalai Közlöny 1894 028-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KANIZSA. 189
Elöfizetittl Ar:
, írre . - 5 frt — kr ! fn U> kr
l*ne . - I fit a kr Kpje* *tMM 10 kr. ^_ IlIRlÍKTflSKK 3 h»«»bol petJtwrl«n 7. m»K>d«i"r| miien uwiubi sor*rt 5 kr.
SVI I.TTÉKBKN .,[ .orouként Hl krrrt .étttm* M. Ki„.-.uri illetik mindé. »pW| hirdcleien 3" kr. u»Wii<to
XXXIII, évfolyam.
K lap szelleán éi kny&rí riasét. illeti ntodeo kfi*l.-ii!-!iY- Itáturfl
I-ajic* f.cTk-». li.-ÍIJ :.r,.>
czinx<4ten SsYsy-K«*fs*t>ra b«r-¦f«we iutéxea<lók
!\'.r:r. r lereWk a-m f-igitl-
Utuk *1."
tCniraUk li-^iir-n; kildttUrk
„a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Öns|géryzó szovetkexetV a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tötoltó-egylef, a .nagy-kanizsai Itísdedneveló egyesület- a . nagy-kanizsai Uoítói járáskő^ a ^agy-kanizsai k •resztén y jótékony nőegylet*, ,n kanizsai izr, jótékony nőegylet*, .szegények tápintózete\', a .katonai hadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai fcíWálasztniáUyáoak hivatalos lap a
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ- HETILAP.
Az anyákhoz, leányaik neveléséről!
(Folytatás.)
„A nemzetek sorsa a uök.* — tik képezik az emberiség felsőházat; ók ugy a szellemi, mint a phy-zikai fejlesztés, fennakadás és haladás képviselői és az igaz nőiesség azon tengelye, mely kfirül az emberiség boldogulása és jóléte forog; ók képviselik azon elemet, mely hivatva van gyeogédsége, szeretete és tepintata által a differencziákat a társadalom egyes rétegei között kiegyenlíteni akkor midőn sem hatalom, sem erőszak már czélhoz nem vezethetnek. Erre pedig, hogy e \'szép feladatuknak megfelelhessenek, a családi életben kell elökészüluiök és előkészittetniök
És a nők ezen szép és nemes feladatuknak majdnem minden időben hűen meg is feleltek. Ha pedig aksduak nők, kik a családot szűk tevékenységi körnek tekintve, abból kilépnek, hogy részükre, őket meg nem illető helyet hódítsanak a társadalomban, akkor a megbántott természet mindig talál utat az ilyenek meghoszulására; meri a nő, a hol raegsrtinik házias lenni, ott megszűnik nő is lenni és akkor a természet nem nyújt neki segédeszközöket, hogy önválasztotta utján biztosan haladhasson; nem segíti őt, ha botlik; nem sajnálkoznak fölötte, ha elesik; és csak a bukás fájdalmában, de nem egyszersmind a merész* tett dicsőségében osztoznak lka nissal.
A nőnek fóékessége legyen minden időben a nőiesség, a férfias kitartásra és erőre csak a baj, vagy veszély idejében törekedjék, mikor szükséges, hogy a higgadt gondol kozás révpartjáról nyugodtan tekintsen ki a szenvedélyek erősen hul-
lámzó tengerére. \\ modern társa* dalosa felruházta a nőket kiváltságokkal és előjogokkal, de nem azért, hogy a nők ezen hatalommal kezükben a társadalom ellenére, a társadalom jóléte és boldogsága ellen működjenek. Nem azért nyújtatott e fegyver nekik, hogy azok ellen használják, kik jóhiszemüteg adták kezeikbe. Azért ne vágyódjék a nő soha más hatáskör után, mint azu tán, melyet a családi élet nyújthat számára. Találhat ugyan tágabb kört és zajosabb működési tért; olyant is, melyben jobban feltünhe-tik. de olyant, a melyben szebb hivatás várna reá, ahol áldásosabb működést fejthetne ki mint családjában — sehol és soha. Az ö szi-véf és lelkét töltse be egészen a gyermekei iránt való szeretet, mert csak az képes a gyermekeket helyesen nevelni, a ki komolysággal és szigorral párosult benső szeretettet viseltetik irányukban és nemesen egyszerű példája által iparkodjék hatni első sorba azokra, kik a jövő nemzedékben az övéhez ...