Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.23 MB
2010-01-25 15:38:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
809
5121
Rövid leírás | Teljes leírás (308.53 KB)

Zalai Közlöny 1894 015-018. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


MtiY4ANIZSAJ$94. április 7-én.
Előfizetési ár:
Ege** évre . ^V, 5 f rt — kr Fél évre . . . . 2 frt 50 kr Vrwiövr-í\' . . 1 frt ítt kr Egyen "iám 10 kr.
HIKDKTÉSKK
- Iianaboi [leliUurliau 7. maiUHÍMxi>r fi. * mi\'íJfn további a<irert 5 kr
XVI I.TTKHBE.V !..1)1 suronkent lU krert vétetark [.1.,KiuuUri illetek minden egyes hirdeteaért 3(> kr. üzetendÖ
15-11«: szám.
HarmlDCzharmadlk évfolyam.
ZALAI HOZLONT.
A lap szellemi és »nyagi részét Uet3 aríndea közlemény Itátord Lajos ¦xericesxiö>kiada nevére czimxítteo Xarry-Kanixnára bérmentve intézendők.
Bérmaptétlen levelek n^tn fogadtatnak el.
K ex iratuk TÍH»/.anein kuldetnet
,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző.szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság\', a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járásköj*, a .nagykanizsai k-resztéoy jótékony nőegylet*, .^.kanizsai iw. jótékony nőegylet*, „szegények tápintézete\', a „katonai hadastyán egylet" a „soproni kereskedelmi iparkamara* uagykaniA kölválaeztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Dunántúli Gazdasági Egyesületek Szövetsége.
(A MosouyTármegyei GwUsági Egyesület tekintetei ig&zg*u> viluzunáoyán&Ic Magvar-úrirott).
Egyesületi életüokben annak hiányát élénken érezve, fiogy hasonló czélra törekvő tagegyesületeinkkel semmiféle összeköttetésben nem vagyunk, hanem egymástól elszigetelten működünk, mintha nem is egy éj ugyanazon ügynek kívánnánk szolgálatot tenni, és tudva, hogy némely külföldi gazdasági egyesület a tervszerű együttes működés következtében mily kiváló eredményeket mutathat fel: elmélkedésem tárgyává tettem, miként lehetne e hiányon segíteni.
Rngedje meg a tekintetes igazgató.választmány, — hogy immár megállapodásra jutott e részben felállított tervemet előadhassam, kérve, \' hogy azt azon esetben, ha tetszésével találkozni szerenesés lesz — és föltéve, hogy azt a tekintetes igazgató-választmány egyáltalában keresztülvihetónek, üdvösnek és pár-tolhatónak találná, egyesületünk legközelebbi közgyűlésének elfogadásra ajánlani méltóztassék.
*
utóbbi időkben beható eszmecserék indultak meg országszerte mezőgazdasági érdekképviseletünk megalkotása iránt, mely alkalommal mindazon bajok is bőven szóba kerültek, melyekkel a hazai gazdasági egyesületek küitdenek, és többféle terv merült fel arra nézve, miként lehetne a meglevő bajokat megszüntetni.
Van főrendiházunk, melynek tagjai csak csekély részben nem nagybirtokosok, — van országgyűlési képviselőházunk, melynek tagjai több mint felerészben földbirtokosok, — van földmivelésügyi minisztériumunk,
mely nagyszámú tisztviselői karral fáradoz a hazai mezőgazdaság emelésén, — vau ujabban országos gazdasági tanácsunk is, — vau továbbá országos gazdasági egyesületünk, — vannak vármegyei és más vidéki gazdasági egyesületeink és köreink elég szép számban, — sőt gazdasági egyesületeink nagy része szövetségbe is lépett a közös érdekek megvitatása czéljából: és mindezek daczára általános a panasz, hogy mezőgazdaságunk jeien állapota sok kívánnivalót hagy fenn és nevezetesen nincsen kielégítően eredményes; pezsdülő gazdasági egyesületi életünk, kivált azért, mert azon mezőgazdák száma szerfölött, sőt ijesztően csekély, kik a gazdasági egyesületi életben tevékenyen vagy akár csak passiv. módon vesznek részt, azon mezőgazdák nagy tömegéhez képest, kiknek a gazdasági egyesületekben való működés és részvétel saját érdekékben volna, és kik ezt szambavehető nehézség nélkül ...