Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.74 MB
2010-01-25 10:40:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1804
5582
Zalai Közlöny 1895 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGMA3IZSA, 1895. január 5-éi
Előfizetési ár:
Egén érre . . . 5 frt — kr. Fél éra . . . . 2 frt 50 kr KégTédéra . . . 1 frt 25 kr Eyjéa szan 10 kr. H I R DETÉS E K 5 buáboi peütsorb&Q 7, máiotlszor| minden további torért 5 kr.
XYILTTÉRBES petit sorookéDt 10 krért rétetoekl íei Kiocsuri illeték miodeo egyesi r: SO kr. fitetendö
XXXIV. évfolyam.
k lap ue)Iea.i és anyagi részét illető minden közi-ra . Bátorft Lajos szerkesztő-kiadó r.etére imzatten \';^;-lkí;^-- bérmentve iotézendák. ,
Bérirentetlen JerMek 0*m fugírf\' tatnak «1.
Kéziratok . :->.-.an«m kflldnttt«k
, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári\' „Önsegélyző szővetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társasig*, a .nagy-banizsí-i- és fityeházi önkéntes tözoltó-egylei*, a anagy-kanizsai kisdedDeveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények ^pintézete*, a ,katonai hadastyin egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Boldog uj évet:
Ezzel _a. szép, nagy jelentésű kő . szöntéssel üdvözlik az emberek iS-merőseiket az év első napján. Midőn az 1895 ik évben először kopogtat be hozzád, kedves olvasóm, a .ZALAI KÖZLÖNY", légy üdvözölve te is ezzel a jő kívánattal, melyet nem a szokásos udvariasság diktált, hanem az a benső, szeretetteljes viszony, mely e lap szerkesztősége és kipróbált hűségű előfizetői között van.
Boldog uj éret ! Légy egészen boldog, ha ugyan embernek itt e földön része lehet ebben ! Hogyan, hát az egészség és gazdagság nem adnák meg a teljes - boldogságot ? Sem. Valamint a természetben tökéletes szélcsend nincs, ugy az emberi létek sem ment a mozgástól, melyet benne a különböző irányban működő erők küzdelme hoz létre. Okos, előrelátó értelem azonban irányit hatja ezeket ugy, hogy lehetőleg kiegyenlítsék egymást, éd ekkor az egyéni boldogság a megelégedésben tetőpontját éri el, dc azt a nyugalmat, azt a zavartalan megelégedést, mely után vágyakozunk, nem érhetjük el soha.__
A czivilizalatlan emberről nem is szólok. Elemi csapások, a megélhetésért folytatott nehéz küzdelem, az önvédelem és kényelem fogyatékossága, ezer és ezer okot szolgáltatnak a belső és külső nyugalom megzavarására.
A testi jólét mellett a gazdagság megszerzi a művelt ember számára a szükséges oltalmat és kényelmet. Mert sok Örömet és szórakozást szerezhet a pénz, ha éhben rejlenek a boldogság, elég volna csak egészséget és szerencsét kivinni az uj évre. De ha meggondoljuk, hogy a kielégített vágyak nyomában
ujak fakadnak. A megszerzett jó ban annak előre képzelt becsét soha sem találjuk meg, hogy tehát minden reménynek csalódás a vége, akkor megértjük miért nincs igazi boldogság.
Ha elkülöníthetnék magunkat a világtól teljesen, ha nem éreznók a társadalmi élet kellemetlenségeit, ha nem érdeklődnénk semmi iránt, talán önmagunkból, saját jő tulajdonságainkból fejthetnők ki boldogságunkat.
De mikor olyanok vagyunk, mint a vízcsepp, a mely, ha nem is éri öt a szél, a többiek nyomása következtében ké ívtelen részt venni a hullámzásbar, vagy mint a levegőbe került porszem, mely akarva tiem akarva végig száguld a szélvészszel, melynek útját pusztulás jelzi minden felé.
Ha magasztos eszmék, dicső czé-lok kivannak áldozatokat, ha milliók érdeke áldozatul kívánja egyesek boldogságát, még minden jól van. De mikor hazug jelszavak alatt hívatlanok zsarnokoskodnak hiszékeny tömeg fölött, mikor az önzés, csalárdság, pirosra mázolt arczczal az ártatlanság ruhájában tetszeleg, tiszteletet követelve magának, akkor lehetetlen, hogy fájdalom ne szorítsa a jobb érzésű ember szivét, lehetetlen, hogy boldogabb időket ne kívánjon. Igen, boldogabb időket, a régi jő erkölcsök újra ébredését, az igazság feltámadását és uralmát minden téren, ezt várjuk a jövőtől, ezt kívánjuk első sorban az aj évtől.
Mi, akik csekély erőnkkel a szép, jó és igaznak szolgálatában állunk, olvasóinknak, mint olyanoknak, kik e feladat teljesítésében velünk küzdenek, ilyen értelemben vett boldog uj évet kívánunk. A közjólét és közerkölcs emelésére irányult fira
dalom terhes ugyai, de az ebben elért eredmény a legtisztább őrömnek és igy a legnagyobb boldogságnak forrása lehet. Ami uj évi köszöntőnk tehát: diadalmaskodjék az igazság a hazugság felett.
POÓK JÁNOS.
A járási mezőgazdasági bizottság szervezése Zalavármegyében.
A mezőgazdaságról és mezórendőrségről azóló 1894. évi XII. t. c. 28. §-ában említeti járási mezőgazdasági bizottságok szervezésére vonatkozó szabályrendeletet a végrehajtási rendelet 28. §-a értelmében a vármegye törvényhatósági bizottsága a m. évi deczember bő 10-éc tartott közgyűlésén megalkotta s elhatározta, hogy a szabályrendelet a vármegye területén az 1386. évi XXI. t. c 7. §-a értelmében kihirdetendő és annak megtörténtével a földmivelésügyi m. kit. miniszterhez jóváhagyás végett felterjesztendő.
Hogy a járási mezőgazdasági bizottságok közhasznú működésüket a. szabályrendelet jóváhagyása után legalább részben megkezdhessék, a közgyűlés azoknak választás alá eső tagjait járásonként megválasztotta és pedig:
A tapolrzai járásban rendestagok : Bo-gyay István, Cíigó Pál, Hertelendy Ferencz Hertelendy István, Köves Ede. Skublics Gyula Póttagok rEóry.Béii. Györffy Pongrác, Vírius Vince.
A sümegi járásban rendes tagok: Barcza László, Bogyay János, GyömÖrey Gáspár, dr. Gyötnörey Vince, ifj. Háczky Kálmán, Szűcs Zsigmond. Póttagok: ifj. Eitoer Sándor, Sümegi Tivadar, Zathu-reczky Zsigmond.
A szent-gróthi járásban rendem tagok : gróf Bittbáuy József, Berényi Jenő, Bezerédy László, Kozáry Aurél, Mala-tinszky Ferencz, Tolnay Tivadar. Póttagok Fülöp Kálmán, Szabó Károly, Zathu-reczky Márton.
A zala-egerszegi járásban rendes tagok: Csertán László, Farkas József Háczky Kálmán. Orosz Pál, Srily Dezső. Skublics Jenő. Póttagok: Farkas Gábor, Marton György, Szentmibályi Dezső.
A novai járásbao rendes tagok: Deák
Mihály. Dervarics János, Hodászy Béla, Stadel János,Tornyos G íoor. Zechmeiszter Viktor Pártagoir: lüfmti "Adtai, XfiVly István, Somogyi E>ek.
Az a. lendvai járásban rendes tagok: Hajós Mihály, Hajós Izidor, Iaoó Ferenc*, Magety Géza Sohár Kálmán, Vlasits Nándor. Póttagok: Baka Boldizsár. Hirr-chmann Ferdinánd, Gajer Lajos.
A leienyei járásban rendes tagok : Blum József, Érkinger István, Lasko-vics Ferencz, Stern Zsigmond, Tamás Ádám, Varga Boldizsár.
A c-ákrornyai járásban rendes tagok : Kecskés Ferencz. Murai Róbert. Szilágyi Gyula, Tielér József, Tóth István. Vrana Frigyes. Póttagok: Kaiser Lajos, Mesterics Aladár, Tomka György.
A perlaki járásban rendes tagok: Baoelly Sándor, Mestric3 Gábor, Peczek György, Szabó Imre, Varga János, Víasici György. Póttagok: Glavina András, Kollay Rókus, Puolia Menyhért.
A nagykanizsai járásban rendes tagok : Kherndl Imre, Musset Ferencz, Mészáros Antal, Somogyi Gyula, Tala-bér Kálmán, dr. Vizlendvay József. Póttagok: Diuscha Ottó. Ferenczy János, Veltzer Ottó.
A keszthelyi járásban rendes tagok : Bogyay Máté, Bezerédy Lajos, dr. Duoszt Ferencz. Hertelendy József, Kern Ágoston, Oltay Guidó. Póttagok; Bachracfa Antal, Kemény Andor, Forster Ferencz.
A pacsáí járásban rendes tagok : Bs-raoyay Ödön, Fábiánic* Gyula, Grun-uer Ernő, Koller István, Szűcs Móricz, Véswés .Lásiló. Póttagok ; Bakó Gyula, Baranyay Béla, Umszonszt Lajos.
CSARNOK.
Nagy-Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1848—49-ben. Irta:0SER JÓZSEF. (FolyUtás) i
A szabad magyar Kidnek szabad polgára, társatok és testvértek, ki már vérzett a hazáért, hirdeti a vészt.
Honnak kebelébe a fölzendült rá-
czok Bács és Torontálmegyékben megkezdték _a uarciot és ontják- a polgárvért, — Horvátországban is lobog a pártütés véres zászlója és nemzetünk kiirtására törekszik a vakmerő ellenség..
Magyarok ! ha gyáván, védetlenül, becstelenül nem akarunk eltűnni a nemzetek soriból, fegyvert kell ragadnunk, - fegyvert, de nem horvát rokonaink el\\*n, kiknek elődei századok vérzivatarai közt, mint bajnokok, s bajtársak küzdöttek ve-lüuk a csatatéréin, hanem azon rakoncátlan szerencsevadászok ellen, kik külczimboráikra támaszkodva, széttépték a törvényes kapcsolat szent kötelékeit.
Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém ét Zalavármegyék nemzetöri örseregeihez.*)
Magyarok \\
A haza, felséges királyunk koronájának gyöngye veszélyben vau, — veszélyben, melyet c«k fiai lelkesült bátorsága háríthat el.
Magyarok ! nemzetőrök ! a haza, királyunk koronájának legszebb gyöngye veszélyben van, azért fegyverre, hazánk védőimére.
Czélja legyen a nemzeti örseregnek országunk őshatárainak megvédése, s a polgári bábomnak eltávolítása, mi nem foglalni, csak őseink hazáját megvédeni akarjuk — mi nem más nemzeteket letiporni, csak nemzetiségünket fentartani óhajtjuk.
Nem magyar az, hűtlen az ki királya, kormánya és tisztviselőinek fölszólitására a nemzeti őrsereg soraibői elmarad.
Magyarok! nem csalódhatom bennetek, ha vítézségtekre számolva azon
•) Ezcq íólhtTáí Pécsett nyomatott alTcemnt D,omdib&Q.
Ti E C % A-
Újévkor.
Id\'"k folytán, idők: multán Keplll év egymásután — Mjut a nyíl!
i\'f sem kelet, sem nyújtóiról Egj, levél, egy ág se utozdnl . . . Nem jön más, mint pttsua — hír!
Mi lehet »7 oka annak ? *
Halráoynt a nap. 3 esi loguak Suftra ? !
Talán azért nincs itt élet: Kitör már egy régitélet, s elsöpör nemsokára!
Addig ér faiábs ujai; Míg a világ mejt nem fordul - Sarkiban t Óriások Arbillesek Míg ujat nem teremtenek ujat, s mást, mint a mi van !
Uii : ha jönnének szebb évek.
Ah\'t, remény, szeretetnek
Erei !
Dalom sem igy keseregne .... S -harsogását hazaszerte Meg lehetne érteni!
De még uiaci ok csfl?i?edesre i Edzett már Visenredésr* s .
Nemzetünk.
IU bátr*o néxüók előre \\
Erre »z uj e > « n<lí re,
Már szebb jö őt érhetankl ..
TUBOLT VIKTOR
A kávé ás tea italokról
(Időszerű szemle)
Ha azt az óriási elterjedettséget tekintjük, melynek a babkévé manapság a tái>ariaIom minden rétesében örvead. csodálkozással kell hallaDUok, hogy mily luhezen éi lassan történt ezen elterjedés, ugy hogy több mint két évszázad kellett hozzá mig a kávé mai közkedveltségét elérre.
Álttó ag már 1573 ban említi egy Baowo f Leonhard nevü német otvoá a kávét Európában egy azon évben megjelent könyvében, mig egy másik Alpiuus i\'ro.-p jr nevü olasz orvos Ifiül-ben gyógyszert hozta Egyiptomból Velenczébe. Mint hevítő, izgató italt legelőször Arabiában. Aden és Mokka, környéken hasznátrák a kávét; honnan legelőbb Egyiptomba és Kon!<tantiná-polyba ju\'Ott Az slső kávébabbal telt zsákok 16G0körül jutottakéi. Örmények által Párinbá. hova már megelőzőleg 1635-ben a holland indiai kereskedelmi társaság az első tea-t>zállitmányt hozta-De mégis igen soká tartott, mig a nagy .. • ezen élvezeti csikkeket megismerte, bár a magasabb körökben lépésről-lépésre tért hódítottak. Különösen a kávé-fözeiet találták utálatosnak ugy hogy — mint egy egykorú író írja — kQ/delembe került azt arezfiotoritás né kdi legvúroi.
Mégis l&tsankéut a kávéivás a kontinensen tliva\'ba jött. fit igy, miután az első kávé-szÁMlitmány 1672-ben Drezdába m eljutott, jött létre 1679-beo Hamburgban az első kávéház. Parisban
1680 körül kezdtek a kávézó-helyiségek feltünedezni; természetesen csak apró piszkos lebujok. Bécsben pedig, tudvalevőleg 1693-ban nyitotta meg Kolsiczky az első kávéházat, melyre a teljesített fontos kémszoleálatok által szerzett érdemeket, a török megszállás megszűnte után-
A kávé-élvezet azonban még sokáig csupán a nagyobb városokra és\'a magasabb társadalmi körökre szorítkozott. C-ak századunk utolsó évtizedeiben jutott el a kávé a legutolsó faluba és a legszegényebb k\'inyhóba is, á hol mint táplálkozási czikk szolgál, a minek a/ooban semmi esetre sem tekinthető.
igy manapság a kávé sokkal fonro-sabb kereskedelmi czikk. mint bármi más. Az évi kávé fogyasztás Ii30. óta Ötszörösen nagyobbodott és 9 millió métennázsára becsültetik, minek hozzá-, vetöleges értéke 1000 millió frtot tesz, a melyből az Ojwtrák-Magyur-Mooarchi-ára 40 millió forint esik. A tea fogyasztás is folytonosan emelkedik és a bevitel a Monarchiába 1893-ban 7893 métermázsát tett, több mint 3 millió forint értékben.
Minthogy a babkávé már eredetileg dráya volt a szegényebb néposztálynak, & növekvő kávéivásaal és a babkávé fogyasztással az úgynevezett kávé pótlékok, pótkávék használata is emelkedett, melyek. küÖnö-en a czikó-ria-gyökérből és pirított fügéből készítettek, rendkívül elterjedtek. Teuát ezen pó kávék nyersanyagának legnagyobb része is a küllőidről került hazánkba.
,¦4 i
Kézzelfogható dolog, hogy ez mily hátrányos g«zda>ági állapotainkra néive, mert az az óriási összeg, a mely ezen a réven a külföldre vándorol, légk-\'vésbbé sem tápláló és többnyire az egészségre is káros termékekért nem a jobbmódu emberek, hanem csakis a szegényebb néposztály zsebéből kerü! ki.
Hol marad itt tebát az a régi fontos nemzetgazdasági tautéte!, hogy mioden nép-csupán azt fjgyaszsza, a mit maga képe?, és pedig könnyen, előállítani?
De az anyagi vcíztességttél sokkal károsabbak azok a következmények, melyek a nevezett itfCok élvezése álul, az egészségre és erőre háruluak. Korunk nagyfokú idegessége, az ember-anyag folytonos fcstnjuláta, továbbá az ijjesztő mérvben sza^rodó örülésí és guuütési esetek ai orvostudomány nagysága által — mint Vircbov tanár, Beriinbeo, Dr. Lutze A., egészségi tanácsos, Dr. Stuhlman J., további a híres amerikai tanár Graham Sylv., Dr. Bell, Dr. Bar-dell, Dr. Beaumont és Brítlat-Savarín tanár Parisban — csak is a kávé és tea élvezésére illetőleg az azokban rejlő méreg (C-iieic és Thein) hatására vezetnek viasza,
Beható tudományos vizsgálódások éppen az utóbbi időben mutatták ki ezen narkotizáló italok veszélyes hatását, a melyeknek tartói élverése az ídeg-fej-szív éi gyomorbetegségek, valamint a gyakori gutaütések egész csapi-tát hozza magával.
Daczára ezen megnyőiő bizonyítékoknak, daczára az egészségét fenyegető
veszélynek, senki sem fog megszokott kávéja éj teája élvezetétől megválni. Ha a kávé és tea méreg, ugy bizonyára a legkellemesebb raérwk; egyenletesen és kellemesen ringatják az embert a háláiba — mint azt Dr. Birkmayer mondja az ,Á talános orvosi folyóirat" egy tudónitásában. — Jlly közönyösen venni a dolgot azonban, a szerzett tapasztalatok után, semmi esetre sem szabad. Szerencsére ez az eset nem is forog fenn és — m<nthogy a természet miuden méregnek az ellenmérgéről is | gondoskodott — egy szer kezd általáno-{ sao ismertté válni, & mely as annyira - kedvelt kávéitahaky mérgét elvenxi és : és egyúttal a külföldi kávépótlékokat i hazánkból kiküszöbölni ezáltal pedig közgazdasági érdekeinket előmozdítani | van hivatva.
Ezen szert, a máris nagyon kedvelt és elterjedt malátakávé képezi, a melynek előállítisa, a Bécs melletti Sudt-lau-ban alapított Kathreioer maláu-kavé-gjárban, egy nagyszerű iparágat teremtett a munkások százait foglalkoztatja és előreláthatólag nagy jövőnek néz elébe.
Tehát továbbra is élvezhet: bátran mindenki ugy a reggeli kávéját, mint az ebédutáni feketéjét ha tudja, hogy abba maláta-kávé van vegyítve és elérjük még talán azt az időt is, hogy a legfélreesőbb begyi falvakban is ihatunk pompás hegyi tejjel kávét, aonelkül. hogy abban pótkávé-zagyvaléktól kellene úr* tanunk. — r.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. JANUÁR 5-én-,
biztos reményt táplálom keblemben, hogy a hazát megfogjuk menteni. &
Azt mondják a szabadságot köny-nyebb kivívni, mint a kivivottat fen-tartani — mi kivívtuk azt, mutassuk meg, h\'igy lelkesülésünknek azt fentartani is könnyű leszen:
Magyarok! a haza, királyunk koron ájánaVlegszebb gyöngye veszélyben van, de van biró a felhők felett, honunk védelmében segitni fog bennünket a magyarok Istene !
Kelt Nagy-Kanizsán, július 15-én, 1848.
C*ány László, kir. biitoi.
És a fölbuzdult nép — a fóti ének dallamára — vígan dalolta Székács Pál készítette (Jrsereg dalá-t,
Onrágoi hadi nemzetőr * nevem, Eit t netet beotilettel Tiselem, Fizetéiem dto!cz k*r»jczir ezOitpéns, Uri mód megél abból egy közTitéz.
Nem ke!l nekem : rechts-aiB, kerd-ench, abma«ir 1 Ha ezi ballom,.a lelkem is caak ugy air, Mondja meg ciak magyarul, hogy mit akar. Meg ii ért-, meg is teazi a magyar
Csak ngy 6oként ált-am a aAstló alá. Kedres hazám szeretele vitt reá, Bár a g"lyó, mint & zápor ugy esik, El nem hagyom utolsó csepp veremig.
Egy Isteaem, egy életem, •gybaaáia. Országom a felvilazért nem adaám l Nem is veszi azt el tőlünk semmi rác, Orosz, illér, sokac, s holmi Suplikác**.)
A hazáoaW. a králynak eskavénk, Cudar ember, ki megszegi MkfijétI Jó ember a mi királyunk Ferdinánd, Magái, trónját réiielmezzük egyaránt.
Azt beszélik oda kunt és oda lent, Hogy a magyar nspja már nyugodDi ment. Rajta aki le ketek van. rajta hát! Majd megválik, ki issza meg a torit?
Kinrk vétett ez a mi jó nemzetünk? Hogy annyian törekednek ellenünk. Áll Buda még ! él a magyar Istene! Ellenségünk megpukkadhat mérgibe.
Seregünknek »praja. mint örege, Azon szent fogadást vette szivébe; Még az Isten erőt egészséget ád, Ptánk ugyan nem vet, de senki rabigát!
Csak magában Zalavármegyében 24000 nemzetőr volt összeírva. Mikor negyedrészét fegyverre szólították, a magyar községekben a kívánt negyedrésznél jóval is többen jelentkeztek.
(Folyt köv.)
Hírek.
Midőn lapunk XXXIV. évfolyamára előfizetést nyitunk, tisztelettel kérjük lapunk barátait, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani Szíveskedjenek, nehogy a szétküldésben fennakadás történjék. Előfizetési feltételek a régiek, lapunk homlokán olvashatók.
— 0 Felsége, a király Lovak Ede nagykanizsai kir. törvényszéki jegyzőt a nagykanizsai k Ír. járásbírósághoz albirórá nevezte ki.
— Boldog uj évet kívánunk lapunk tisztelt közönségének és kedves munkatársainak.
— Kinevezés. Dr. Bereczky Vidor helybeli gyakorló Ügyvéd a nagykanizsai kir. törvénvszékhez jegvzövé neveztetett ki.
— Arany mi -tjét Páiy János kisgőrbői plébános és országgyűlési képviselő f. évi január hónapban tartja meg.
— Hófehér ártatlan színben búcsúzott el az ó év s hasonló módon köszöntött be az aj év Hólepel takarta be a földet s kitii\'ifl szánu\'at készített.
— Félszázados orvosi diplomájának jubileumát Qnnepli dr. Dietrichstein Dávid gyakorló orvos ur f. évi márczius 16-án Nagy-Kauizeán, ki egyazersmint zalavármegyei tiszteletbeli főorvos is. Kedves öreeünk ifjú lelkesültséggel áldoz a Múzsák oltáránál; az igaz, hogy szebbnél szebbkö tam ínyeit németül írja de hat az nem határoz, mert költészet a művészet hazája széles e világ. Ifjabb korában számos útirajzot, novellákat irt magyarul is és a hatvanas, hetvenes években nem egy munkája jelent meg lapunkban. Örömmel ué/ünk a jubileumi nap elv, melyen őt melegebben üdvözölhetni a;ka murik lesz.
— Ma, január 5 én van a helybeli Keresztéuy Jótékony Nőegylet estélye a Polgári Egylet termeiben. Anemesszivti
•*) A rttciok vexerínek neve, utóbb ricz vajda
hölgyek buzgalma és a kitűzött jótékony ezét egyaránt méltó figyelmet és pártfogást érdemel. Az utolsó órában is emberbaráti érzülettel felhívjuk a t. közönség buzgó részvétét
A „Szépítő Egylet* múlt vasárnapi köígyű\'ésén elnökké Plibál Ferenci, alelnökké Gutmaon Vilmos és jegy*ővé Kovács Kámly urak választattak meg.
— A Polgári Egjiet szilveizteri estélyen kevesen jelentek ugyan meg. de azért jól mulattak. Jelen voltak Beutzik Fereoczné, Győrffy Jánosné és bógornője Győrffy lona, Janda Károlyié s leánya Margif, é- Roth Mik-áné, Kalivoda Jánosné s leányai, Manhardtné s leánya, Pikéty Fereoczné, Pikéty Ilona, Pongrácz Adolfné s leányai, Srastics Károly né b leányai Szabadi Ida stb. úrnők.
— Minden temetés szomorú, de kiválóan rettenetes volt egy kiskanizsai temetés, midőn Poizavecz polgártársunk három gyermekét egy napon temették el s többé gyermekok nincs, mind hármat a difteriiisz ö.te meg, egynél alkalmaztak a szérumot is de ba-netalán. A temetés szilveszter napján nagy részvéttel történt.
— Sylvester-eatély a Casinóban. Az estélyen előadott mü-or még az ó év rovására ment. A műkedvelők kö-
: zönségünk előtt ismert névsorából -ke ! rüit ki a művészi gárda, mely művészi produc\'iÓkkal hantot** el az immár lefolyt évet. — Hofrichter Emuja k. a. kit nemrég az Abrá-iyi estélyen hallottunk, ismét hegedüj ítékával iryönvör-ködtette a szép svamban megjelent kö-zönséeet, — Broch Malvina k. a. ki szép hangjával Zicby Géza etóf volt inten-I ááu- figyelmét ís itiUte alkalmával i magára voo\'a, SiciMánát énekelte a ; „Paraszibecsületböl" és .Su\'eika" czimü j dalt Mendels-ohctól. S/ép. eröttljes hanjija ez el-ö nyilvános föllépte alkalmával is előnyöen érvényesült és a közönséget zajos tapsra indította. Or. Scbwarz Adolfué úrhölgy, Kiss József hatásos balladáját „Roboz Ágnest" szavalta tőle megszokott művészi fö fogással. — Az est humoros részét dr. Rothschild Samuné úrhölgy és Ollop Imre ur, ismert helyi krónikásunk, látták el. A kettőst a ,Kis alamuszi*-bÓl és „Népdalt" Koscbát-tól adták elő zajos tetszés közt. Nagy hatást értek el helyi érdekű kuplétekkel, melyek hu moros és gúnyos vonatkozásukkal fején találták a szeget és a közönségben zajos derültséget keltettek. —\' A zon-gorakiséretet Zerkovitz Lajos ur látta el ismert preczizitássál. — Előadás után a fiatalok tánezra perdültek, mig az .öregek" félre vonulva, vig pohár-csengéssel üdvözölték a beköszöntő uj évet
— öngyilkos. Czugorlstván veszprémmegyei illetőségű tiszti szolga, hadnagya lakásán szolgálati tegyverével meglőtte magát 3 pár óra múlva meghalt. Temetése decz. 28-án volí. Tettének okául családi viszályt emlegetnek.
— Oroszváry Gyula ügy véd az iparos tauonezok segélyezésére 20 forintot ajánlott fel E jószivü adományból Mécsek Lajos géplakatos tauoncz 10 frt, Pál Iváczim kovács tanodéi 4frt, Simon Vendel czipész- és Tompos János kovácstanoncz 3—3 írt segélyben részesültek. Elismerés a derék adományozónak!
— Az 1895. év kritikus napjai. Az 1895. év kritikus napjait Falb következőleg állapítja meg. Elsőrendű kritikus napok: január 11, Íebruár3.. márczius 11., április 3.. július 22., augmztus 20., szeptember 18. október 18. Másodrendű kritikus napok: február 24, márcz, 26 április 25. május 9. június 22, szept. 4. október 14, november. 2 és 16., decz. 31. Harmadrendű kritikus napok; január 15. .május 24., június 7., augusztus 5., decz. 2., és 16., Leiz tehát összesen 25 kritikus nap. Az év 3 legerősebb kritikus napján: márczius 14 éo, augusztus 20 áo és szeptember 18-án a nap is elsötétül. Hl tehát Falbnak igaza talál lenni, nem sok jót várhatunk ez uj esztendőtől.
— Az izr. nőegylet vigalma február I6-án tartatik meií-
— Hangverseny Varasdou. Sold-ner Hir-chel Juxsa k. a. Christoph hegedűművész meghívására egy mult hó 23. Varasdon rendezett hangversenyen közreműködött. Ez alkalomból az .Agramer Zeitung" nagyon dicsérőleg nyilatkozik Hirschel Julcsa k. a. ének előadásáról és hangjáról. Mi pedig örömmel registráljuk az említett Up elismerő kritikáját/Inert Hir^chel Julcia k. a. \'vároKun-- szülöttje.
— Adóügy. Ingatlan birtokot terhelő tanozások január 1-től 31 ig a városi adóhivatalnál beadandók, figyelmeztetnek tehát mindazok, kiknek birtokán ily teher van, hogy a vallomási ivet január 31-ig annál is inkább adják b*. mert később figyelembe nem
vehetők s igy az ált. jövödelmi pótadó kivetésénél a kamat adó 10%-kaI terhelendő le3z-
— Év utolőó napján a „Társaskör"-ben is sokan jöttek össze, hoRy vígság kőzött reke3zszék be ez esztendőt éa kezdjék el az ujat. — Jói ii van ez igy, a kezdet legalább legyen örvendetes, a vég hogy müyen lesz, az bizonytalan, mer\' a jövő titokteljej fá-tyola alá senki nem tekinthet. — A mulatság érdekességét fűszerezte a tombolajáték. A szebbnél szebb tombolatárgyak az olvasóterem hosszú asztalán voltak elhelyezve. — Egyeseket a For-tana nagyon értékes tárgygyal ajándékozott meg az uj év eitő óráiban. —
.Mikor az óra tizenkettőt mutatott, Da-zsényi Elek elnök falemelkedett helyéről és szép Szávánkat kívánt boldog oj évet a társaság minden tagjának. — A szépen sikerűit mulatságnak a hajnali óta vetett véget s a jelenvoltak azzal az ígérettel vettek buc-mt egymástól, bozy a ker. jót. nőegylet szombaton tartandó estélyen Í3mét találkozni fognak. — A társaskör szylve.ster estélyen a szép nemből következőket jegyezhettük fel: Dezsényi Elekné (Móriczhely,) dr. Dízsényi Árpádié (Kes/.ib>ily) Diu-scha O\'tóné. O/enger Nándorné, H-t-tr-lendy Bélaué. ir. Neusiedler Antalné, Makara Ivánné, Kopács Károlyné Burjáné Kác-ób Ilon*, (H.-Szt^M:klós.) Mikoss Gézáné, Mer^enthiler Lij »-mé. Merklv Antalné. Misics Árpidaé, özv. Nyu y Györavné, Junsr Gjörgyné (Bu-d-sp-st) achinidt Fngyesné, Stiriia^ SindO\'-né, Petras Mikló-né Krizsánics Aadrssné, S/öliősy Kálmánná Rutuer Kál-^ mánne Rítz Antalné, Tóth Lis/.lóné, dr. Tub-ny Gyuiáaé, P-ihil Ferenczné, Uiiíer Ullmann Elekué. Varga L-ij>>*né. Véber Károiyné Wi de Ferenczié. Damsz ky Laura. Hertelefidy Irma. Nyuly Gizella, Mikot nővérek. Isti uőverek (Vlar-czali) Tóth Kamilla. Török Rózsika, Tóth Mari-ks, Nentvich Nina Püch Erzsike (Péc-) Rátz Aranka Ric. Gizella, Varga Gizella.
— Yörheny-járvény jralg Zala Kop-pányban még miudíg noha bárom hét óta az iskolik is zárvak.
— Heti felügyelő e héten (jm. 6—12) a nagykanizsai önk. tüzoijó egylet Őr-tanyáján Fekete József főparancsnok! segédtiszt ur. 7^ {
— "A 20 krajnzáros ezüst pénz 1895 évi deczember végéig uyugodtan átvehető mint forgalmi váltópinz. Bevonása meg hosszabbitatott. j
— Horvát bánok arczképel. Vizke\'.eti Imre nyug. pénzügyi tanácsos gr. Zrínyi Miklós és gr. Nádasdy Ferencz volt horvát bánok arczképeit a csáktornyai ferenc^rendi zárdában lemásolia s a horvát báni tanácsterem részére ajándékozta. A bán szíves hangú levé ben köszönte meg az ajándékot.
— Heti biztosok e héten (jan. 7—12) a nagykanizsai Ki-dednevelö Egyesület óvodáiban Gutniann Vil mosóé és Roseofeld Adolfné választmányi tag urnök.
— Pályázat nyittatott a zalabaksai osztálytanítói él\'ásra, évi d:j 300 frt.
— Táncikoszorn. Az Özv. Perrey Jánosné, budapesti táoczmesternő ve-
i zetése alatt álló táncziúkola növendé-! keí f. hú 1-én este 7 órakor tartották | meg tánczvizsgájukat a ,Casinó" disz-; termében. Az érdekes előadást előkelő közönség nagy érdeklődé ;sel u^zte vé-\\ gig. A szebbnél-szebb alakításokban bemutatott tánezok zajos tetszést arattak, különösen Gutmann Síeffi és Blau János kettese. A vigalom éjfélig tartolt.
— „R^gi vármegyék, székek, ke-! rületek és vidékek neveinek eredete*
\' czimü kiadványt bocsátott közre Résö Ensel Sándor még 1859-ben irt pálya-müvéből. Zalavármegyéről következőleg ír: Némelyek szerint Szalavártól, mások szerint Szála folyótól vette eredetét.-Lazius szerint római korban Salam nevet viselt és átkos mondást fejezett ki (lib 12. 5. 3 cap 3.) A történelem említi Saiacho kaíranta herczeget, ki Nagy Károly idejében ezen á vidéken élt, ő reá vezetik vissza a Sz la nevet, de vannak olyanok is, kik a sáli frankok nevét keresik benne. Mocsári kazár szóaak tartja. Szeut Hierönim Jász András személynevet lát benne, e szerint Szála a Szolom, Szalavár
— Salamon vára. Pray Zsolt vezér nevének átalakítását ismeri fel a Z*la szóban. Katona p?dig említi a Zila vezért a 924 évben (Hiat. Crit- ducum 311.) A keleten tévelygő fantasticus etimoiozusok Zala magyarézására az arabs „Szalah" szót, melynek éneimé csendesen, nyugodtan leani, megbízni, innen magyarázzák a különben szláv-ból átvett szalonnát és a szalonka madár nevet is. — Ikyanez érdemben .Adatok Zalamegye Történetéhez* cz. kiadmány Vik kötet 371 lapon böveb^ ben chaahatni.
— Adomínyok a népkonyhánál Dr. Scbreyer L^josné 20 kiló finom lisztet. Gutmaon Vilmos egy öl tazl fít, a trifail: kőszé&bánya igazgatóság Klein Vilmosné által 20 métermázsa szenet, melynek fele az izr. jótékony-nöegylétnek átadatni kívántatott, Piachte Sán-dorné Varasdról 25 forinttal az örökös tagok névoorába iratkozott Mind ezen adományokért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Gyászhír. Kővetkező gyászjelentést vettük: Mraczlini Knsanich Andor cs. és kir. százados a 48-ik gyalogezredben és neje. született Fater Hermin, valamint gyermekeik Lujza, Georgina és Maria, szomorodott és megtört szívvel jelentik ugf a maguk, valamint jzámos rokonaik nevében felejthetleo kis leányuknak. illetve nővérüknek Mraczlini Krisanich Stefániának rövid néhány napi betegség utín élte 11 ik évében, folyó hó 2-ín éjjeli 11 és fél órakor tőrtént váratlan gyászos elhunytát. A boldogult fo di maradványai f. hó 5 én délután 3 órakor fognak Batthyány-ntca 656. számú házban a róm. kath. hitvallás szertartá-sai azerint beszereltetni és innét Kaposvárra leendő szállítás végett a vasúti állo-má-*ra vitetni. Az 4f«tanban boldogult drága lélek porhüvelye pedig a róm. kath. hitvallás szertarám szerint Ka
po-váróit fog Örök nyuga Ornra belvezt^t:n.
Az engesztelő azenr mise áldozat pe dig ugyanott fog az Urnák b»muttttatni. Kelt Naify-K-niizsáo. 1S95. évi j<-nmr hó 4.én B«ke lengj *n porair.il
— Napi biztosok p hé(>*n a nép konybánai: Vasárnap Ro-enberi; I/raelné Weisz Kiroiií hé;tö 1 Vécsey ^-ium^dné Nvuii Gizella, kedden Grü-ibut Hennkué Boronkay Amá ia szerdáu De Síeter»*s Jó/s-fné Miktw M-láoie. ctüiőr Óköa D >ucha Oi\'óoé Török S/.-.di pénteken Ciem^nt L pőtné. Tóth Kamilla és szombaton Bachrach G«u áué Hoch Janka.
— Rendelet A város területén eey veszett ku ya kóborolt s több kutyát megmart. Ennek folytán elrendelem, hogy a város területén lakó Összes ebtulaj-donosok kutyáikat az 1888. évi VIL t.-cz. 68. §-ának rendelkezéseihez képestjeién rendelet keltétől számítandó 40 napig otthon megkötve tartsák; avagy harapás elleni- biztos szájkosárral ellátva pórázon (zsinegen, lánczon) vezessék, mert a szabadon járó katyák feltétlenül kifognak irrtatni és ezenkívül tulajdonosaik a fenoidézett tömény 154. §-a i) pontja alapján megfognak büntettetni. Felhívatnak egyszeramint azon ebtulajdonosok, kiknek kntyái vagy macskái a jelzett kutya által megmarattak,bogyezt a kapitányságnál azonnal jelentsék be. Nagy-Kanizsán, 1895. január 3 án. Vécsey Zsigmond, rendőrfőkapitány.
— A „Kesathely" czimü élénken és tap:ntatosan szerkesztett lapot Révai Miksa szerkesztő kiadó s laptulajdonos beszüntette, illetőleg Mérei Ignácznak „Keszthelyi Hírlap" helyi lapjával egye-sittetett.
— Olvasóink figyelmébe ajánljuk a hirdetési rovatunkban foglalt .Üzletátvételi értesítést, mely a „Polgári Egylet" vendéglőjének átvételét tár-
; gyazza.
— A legszebb ajándékok. A vidéki közönség, mely mostanában tömegesen rándul M Budapestre, hogy karácsonyra és újévre bevásárlásokat tegyen, a kölöm-
\\ bözö csábító hirdetési ajánlatok között ; alig tud választani, alig tudja magát el-i szánni rá. hogy init vegyen övéinek. A : kirakatokban szebbnél-szebb tárgyak lát-i hatók, de talán valamennyi körött - leg-
¦ szebbek a Sternberg Annin és Testvéreféle Kerepesi-uti hangszer ipar telep ki-
; rakatában láthatók. Egy egész hátat iog-lal el e nagy vállalat, d^san [\'elhalmozva : ugy a földszinten mint az emeleten a 1 legkülönfélébb zenekarbelí s műkedvelői i hangszerek az összes réz-, ós ia-, fuvó-.
¦ verő, és vonó-hangszereken kívül zseniális combinatioíu disz és játékhangszerek, harmonikák, hármoniumok és
: mechanikai zenélő müvek, magától játszó : zeneeszközök, melyeken egész operákat : lehet lejátizani. zenélő madarak, melyek | a legszebb dalokat fütyölik stb. stb. ; egyik legszebb és legérdekesebb tárgya az egész ipartelepnek egy nickelból ké-| szolt karácsonyfa állvány, mely ünnepé-: lyes zenekíséret mellett, lassú ütemben forgatja a karácsonyfát. Ára 25—32 frt. Ennél szebb karácsonyi ajándék alig képzelhető Az Üzlet maga valóságos látványosságot képez, melyet a közönség , csoportokban néz s különösen este kelt feltűnést, midőn az egész ipartelep villamos fényárban úszik, megvilágítva az , egész térséget. Ez a kereskedés a fővárosban annyira népszerű és kedvelt, hogy mostanában mindig zsúfolva van, a személyzet alig győzi kiszolgálói a közönséget.
— Gróf Eslerhazy Geza-fele eognse-gyár részvénytársaság Budapesten, miut
értesülüak, megkapta a ír,agy. kir. pénzügyigazgató-ágtól a kiviteli engedményt jutalommal együtt és a társaság már is nagymennyiségű cognacot szállított Németországba. Ez a körülmény is bizonyítja, hogy nevezett vállalat mind nagyobb területre terjeszkedik ób hogy az Esterházy cognac mind kedveltebb lesz a közönség körében\' A társaság ezen kedvező fejlődését legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy a nagyfokú leírások éi a tartalékalap oöVflése daczára a társaság mégis S°0 osztalékot fizet és hogy az év első fele még nagyobb jövedelemmel zárult le, dacára, vagy épnen azért, mert a társaság elsőrendű minőségű cognacot bocsát a píaczra és be vá máriásait csakis készpénz fizetés mellett eszközli.
— Felhívás előfizetésre! Az Onrág-Világ képes hetilap január havában XVI. évfolyamába lépett. Az a tizenöt esztendő, melyen át az Ország-Világ elsőrendű magyar írók egész táborával lépett a küzdtérre, bony győzelmet biztosítson magának a kőíönség annyit hangoztatott közöuyősségével szemoen, fényes biztosítéka jövőjének, melyben egyre fokozottabb mértekben törekszik kitűzött célját elérni 1 A külföldi fapok beáradó Özönével kellett (elvennie a küzdelmet az Ország-liUgMB; hizafi is missziót is teljesített mikor ezeket ki-zoritutta avval, hogy a lniíniatíasabb nivón álló első-ra:i\\iu müié\'MÚL áltat illusztrál, -eg-jubb n*vú nÓHik által ir képes laput acójtt a müveit maicytr közön ég kezébe A lefmjt év, me;yben az Or*z igos Irod-tlmi Részvépv-Tar-a>ág kipiób dt erökoői alió te->\'üete veite ke^eue a lap kiadását, végleg biitosiloita tmnak foly^oi ..öv-kvő lerjedését. A szerke ¦/.-tőség f ira\'lhatatatiao igy-*k^zetti. me v-lyei az alább közlött fényes írói oév^ sort fűzte munkatársainak konzumjába. m--gerőiitette a lapot a kö/.öuség -zers-tetében. A lefilyt évben dr. Vár*di Antal szerke-t^tőn kívül a következő írók neveivei talá köztünk az Ország-Viiág ha-iábjaiu : Ábrányi Emil, id. Ábrányi Koméi, Á\'jrányiné K. Klementtn, Adorján Sándor Beuiczkyné-Bajza Lenke, Bársony István, Bartók Lajos. Beöthy László, Buday Lászió, Dilmady Győ/ö, De*ré Alajos, Eodrődy Sándor, Erney József, Erdélyi Zoltán, Falk Zsigmond dr, Fekete Igoácz dr., Goll János, Gaál Ferencz, Hegyi Béla, Hevesi Sándor, Uorti Jenő dr.. JÓkaí Mór Kern : Aurél. Kéry Gyula, Kozma Andor, Lauka Gusztáv, Lévay Mihály, Mikai Emil, Mikszáth Kálmán, Pap Zoltán. Palágyi Lajos, Porzsolt Kálmán, líkkosi Viktor, Sxa Ede, Satanella, SiÁvz Károly, Sza-bolcska Mihály, Szabóné-Nogáli Jíaska, Szomaházy István. Szokoíay Kornél, Szotnory Emil, SzöílŐsi Zsigmond, Szo-: mory Dezső (Paris), Tolnay Lajos, Vadnay Károly, Verő György, Vértes: Gyula, B. Virág Géza, Wehner Gyula J., gr. Zichy Géíastb. Megfeszitett törekvésünk leend ezentúl is ezzel az rrói gárdával érdemelni ki a nagyközönség növekedő pártolását. Egyetlen képes lap sem ad annyi művészi képet, . oly gazdag szöveg tartalmat, annyi pompás zenemüvet, gazdag karácsonyi és ünnepi mellékleteket, mint lapunk- Az előfizetőink között kisorsolt Jókai-dísz-kiadás, elsőrangú művészeink rajzai, kitűnő iróink czikkei, összes zeneszerzőinknek általunk közlött 1 lapunk részére irt zenemüvei ennek fényes bizonyítékai. — S a belső tartalomnak megfele! a páratlan küísö kiállítás, melyről a Pesti könyvnyomda részvénytársaság gondoskodik » ez elsőrangú müíntézet hangjegy metsző-műhelye szolgáltatja zenemellékleteink metszeteit is. Mindezek mellett a lap előfizetési ára a régi marad : Negyedévre 2 frt, félévre 4 frt, egéai évre 8 frt. Kiadóhí-j vatal, hová az előfizetési pénzek kül-j d\'endök: Budapest, V. ker., Hold-utcza 1 7. az. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal.
— Ljsag-Latalogus. Kellemes meglepetésben részesítette számos üilet-barátjál és felét a Mosse Rudolf hirdetési irodája azzai, hogy megküidötte nekik az lb95. évre8zólónagyujsagkatalogusét. Ugy külsőleg, mint balsö tartalmára nézve nagyban — és mondhatjuk — előnyére különbözik az általa eddig kiadottaktól. A mindenben czélszerüsíget kereső cég, nem tévesztvén még szem elől a szépet, nagy negyedrét formájú katalógusát ugy készíttette el, hogy azt irómappakéot Íróasztalra,. vagy jogyzéko»ptarként használhassák. Igen sok illusztráció disziti
N a könyvet, melyek a Mossecég központi irodáit, nyomdahelyiségét, könyvkötészetét és a nagyobb német városokban lévő fiókirodáit mutatják be. A hirdető közönnég valóban ha-znos könyvet talál ebben, mely egyéb tudnivalók közt több uj hirdetés-mintát is kö/.ol Nem kétke-
i düekt hogy mindenki örömmel veszi ezt
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ NT.
1*95 JANUAR 5-en
Ia katalógust, melylyel a MoBae-cég ismét csak életrevalóságát bizonyította be. — Cj heti lap indáit meg Tupolczáo in. 15 én .Balatonmelléki Hírlap" ¦•zimen. Szerkesztője dr. Mányoky Gyaia jgyvéd.
— Megbízható gyógykezelés. Za
vart emésztéssel ellátott egyének, kik [ étvágy jiányban, felfúvódásban, gyomor E görcsökben és rendetlen székelésben szén-fved;.ák. a „Moll-fele aeidllti porahas7-[ nálata által rövid idő múlva visszanyerik | egészségűk\')t. Egy doboz ára 1 frt. Szét-\'küldésnaponta utánvétellel Moll A. gyógy szerész, cs. és kir. udv. szállító által Béc-. Tucblauben 9. Vidéki gyógyszertárak-|bau határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával
Ki nyert?
Húzás decz. 29-én Brcs 70 7 48 43 87 Giácz 41 65 84 88 74
Huíás január 2-án Biünn: 89 90 84 tl 39
Szerk üzenet
- Boldog uj év kívánatot to\'máesolunk ¦..»7onzisnl mindazoknak, kik az uj ér alkalmából rólunk megemlékezni kegyeskedtek.
— M. Komárom Szívesen megindítottuk
K^OVÁGS M. 1V[EZEY
tea- és rum-nagykereskedők
Budapesten VII., Kerepesi-üí 6
{eielőti bieber anul)
lüpltütoít 187?. éibee
Y., Oorottya-utcza 13
(fürdö-utezs urkán).
Legnagyobb szállítási iialet!
Chinai és orosz karaván feák. Eredeti Jamaika fum.
Felelőn szerkesztő és kiadó BÁTORKi LAJOS.
II lllUKTEMiH.
Brasiliai f^um
socialista sMőiylta
Keleti J. os. és kir osztrák-magyar eí belga, kir. »zabadal* ma/ott r^rvköt^je ¦ leghresebb orvosi aoio itássk sitai a legjobbnak vaa elismerve, nem csúszik nem gyakorol kellemet en ayomást és rendkívüli czel-szerü.
jdonság !!
Keleti-féle gummi sé rv;":. sz:. hidalni ázott 189 .. mar czius hóban. Kii atitettetett Brüs selben, 1893 aranyéremmel és diszok :.; ... A pelották teljesen & sérvhez idoniiihatók, szarvas, bőr védővel és biz tonsági övvel. Árak
MINDENIllí KAPHATÓI! KITÜNTETŐ fflEW
t tmiMi
frt
téioldalí 12 fit
Siiscer.soj-ium. has koio, (elasztikus) gumnii-Korcsérbarianya háttartó orthopadiai rotilegos luzó Tafilegetlfcbak és kezek, (inrnmi !! Lfyrdu!i képviselete Oszt.-Magvarországon a páriii
.F.Berguerand fiis\'
leghíresebb gyárosnak Jo alias mrllett-valódi párisi gummi- és \'halhólyag 2 - G írtig. Bonts amer\'c íns 3 5 ífrtig Kredeti I\'eísarium oclusivuro Meoíingíi tanár szerint 1.60— ö fiiig. Miutagyüjtemény raknak 3- 8 forintig.
Megren leleseket discréten és gyorsán eszközöl.
KELETI J.,Z\'JL\'utl,
kir oiztr es raagya\'szabadalmazolt servnö
tik gyárost.
Bu\'iapes\', IV"., Koio ialie:cz-?i u\'c^n 17. S7. (Szerviták pilótája)
Képtf,árjegyzék ingyen él bérmentve
kapható minden jobb vidék füszcrüzletben.
Magqar és franczfa cognac, likörök stb.
ÁRJEGYZÉKEK
kívánatra ingyen, lülöi aJial2\'.ok leTelileg pootoían.
Dreher Antal serfőzde
központi foelárusitói kiviteli-, palaczk- és hortló-. sereknek.
Megrendelési czim:
Kovács és WjezBg, Budapesten.
--imz&pap--
¦VtWsrWsFsrWsPsrWtV
Kéziiniiiikák,
Legújabb divatú
előrajzolt, megkezdett és készen himzett
himzöanyagok és himzoszö vetek
rettdk vüü válás tékbsn nlabott gyári árakban kiph iík
Bérezi I). Sándor
nii kétímunk-* nagy iparosnál
Bniajes!, Kírálr-ntcza 4. u
Képes árjegyzékem 1120 eredeti kézimunkarajzot tartalmaz
és kivia-itra ingyen és bérmentve beküldetik.
X h X X X X X X X X X X X X X X X X
I
X X
Üzlet átvétel.
Tiszteieltel alulírottak rágjunk bátrak a tudomására hozni, hogy a
(\\ közön-ég becses
t í
„POLGÁRI EGYLET
vendéglőjét átvettük,
Kötörekvésflnk oda irányul, hogy t. vendégeinknek mindenben a legjobbat nyújthassuk. Kiválóan ajánljuk ruagysr konyhánkat és hamisítatlan tiszta borainkat.
Mindennap friss pilseni és kanizsai sör. Nyáron kőbányai sör is.
Kisebb vagy nagyobb társaságok részére kívánatra külöB heiviség-bt-ii ebédek, ozsonnák és vacsorák, továbbá havi abonomák is a legjutányosabb ára-\'.on.
A konyhára különösen nagy gondot fordítunk, amennyiben sikerült is e^y elismert szakácsnőt, a ki helyben a Koronában löbb évig sikeresen működött, megnyernünk !
C mepélyes megnyitás hétfőn január 7-én a híres kaposvári KimplicillS zenekara közreműködése mellett.
Terítve lesz a nagyteremben !
Magunkat a n. é. közönség jóindulatába ajánlva Mély tisztelettel
TiVOLT és RUMPOLD
bérlők.
sgr5?fs?s-fg= lassa-» ! asll Z-s
i^-l-iisfi ilfglf ritti.?!
S>S:a\'§ a *BST«la
XXXXHXXXXXXXXX
?so «m VARRO&EPGYAR-RESZVBNYTARSASA& m^.
Étí gyártási képesség T5.000 darab varrógép,
|TisztviseIö-teIep, ^zapáry- és villám-uteza között
ADRIA vvlPAK% ADRIA Varró- i "ST" l kerék-
írónők "rír*ísMrááfl-ni„ft
^vpi n bntorgjáriással és rasönlOdéTel. r
Évi gyártasi képesség 5000 kerékpár.
Kiismerő okmány: Vil amos munkagép kialliti*rói Badap*>8ten.
oxztáluu Cdl\'tmi érem: Ora/ágos taoBzerkiáílitásról Debreczenben. jji Mty érem: Lengjél nemzeti kia Utasról Leinbergben
1S94 évi elsőrangú kitüntetések
Kapható minden éNőrnnga vnrr6^ép- és kerékpár-kereskedésben.
90~ Oly belyekröi. a hol még nem találhatók, megrendeKsek közvetlenül a gyárhoz intézendök. •
Árjegyzék kivétnatra bérmentve ingyen.
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, t. KERÜLET, SIN6ERSTRASSE 15. SZ. alatt ,zym goldenen Reíchsapfeí"
Vórtlö-ztlfn VaKiíu/tanlr ««18tt éltalánas Ithdtotlk nera alatt; es atobbi nevet telJM joggal megérdemlik T CA VlpliLlÜU laUUaOauri) mi„.i c«ikaityan alig téteaik betegaig. me\'yb-n ez«n iabdiciak ciodii hátasakat eceraieresen b« nem bisoayitottái voina. Évtiaed«k óta eaen Iabdicaok általános »Uerjedé*dok srfandenek it alig Tan család, melyben ezen kitűnő ház SaerbSI kéazlat nem volnatitáib itó.
Számtalan orToa álul tzen labdacsok háaiaxerQl ajánttatnak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a roix eaéettéa-böl és székrekedés bői erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, tártolulások, aranyér, béUétlonség ¦ hasonló betegaéjteknél. Vértisztitó tulajdoniágukoál fo»va kítQnS baiána! vannan réraxegínyaég, > abbit eredí bajoknál i«: igy íápkdrnái, idegeaeégbSl Bzármató fejfájásoknál atb.\'Exen vértisztitó labd-tcsok oly könnyen hatnak, Hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák it ennek folytán míg a leggyengébb egyéneit, de még gyerm-jko^ álul is minden aggodalom nélkül b^vehetók.
A asámulan hálairatból, melyet e labdacsok fogyaaatoi a rttíkOiBabösőbb és legnebeiebb betegségük ntán egé«ziéii-k visazanyerése folytán boszáak intéztek, ezen helyeo ciakis néiiányit emütűnk meg azon megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer hasr^álU, meg vagyunk győződve, hogy aaokat tovább fogja ajánlani.
Köln, 1S93 április hó 30-in Tiszteit Pserhofer ur! Legyen olyan szives és küldjön nékem ismét 15 tekercset az öo föl&lmulhaUtlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fos&dji ezúton is a legmélyei\'b köszönetemet labdacsai csodahatásáért. Maradok teljes tisztelettel, Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenthal.
Hraiche, :-\' mellett, lS87 hó 12-fa.
Tekintetei nr!
Lten akarata volt, hogy as Sn labdacsai kezeim kozé kérd tik, melyednek hatását e*enncl megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni é» biionyára már a holtak közt volnék, ha a« Oa csodálatraméltó Inb lacsai engem nem mentettek volna mef. Az Isten áldja me/ önt exért ezerszer. Nagy bizalmam ran, hogy labdacsok engem is tökéletesen kifognak gyógyitani. a mint mái mátoknak iiegéivségük viaazanyirétére azolgáltak.
Kuifici Térés.
^ Béei-Ujbelr, 1887 november 9-én.
Mélyen tisstelt m 1
A legforróbb kosiöneteaet Bondon ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető öt éven át aaenvedett gyomorna-mibaa és ri^kóraigban, már életét ia megaata, melyrül ega/éo-ként 1» is mondott, mid5n véletlenül egy dobozt kapott az ön kitün5 vérriistitó labdacsaiból a azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weioczettel Josefa
Eichengrabdramt, GfShl i Tekintetes nr!
tellett, 1859. márcz. 27-én.
Alulírott íamételtea kér 4 csomagot as Ön valóban hasznos é% kitűnő labdacsatból. El nem mulaszthatom iegnagyobb el-iamerésemet kiiejezui ezen lab lacaok érteke felett Ú azok, a hol csak alkalmam nyílik, a azenved8koek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom te isié-szerinti hatzoáláaára Önt ezennel fel-hauliasom. Teljet^tisatelettel, Hahn Ignacz.
GoUchdorf, Kolbach mellett, Szilézia, 1883. okt. 8-án. T. nr!
Felkérem, miaaertot az Ön rértiaatitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobotzal küldeni szíveskedjék. Csakis az Ön csodálatos labdacsainak köazöubet-m, hogy egy gyomorbajiol, mely engem 8t éven át gyötört, negezabsdaltam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni a midőn legforróbb kSasönetemet kifejelem, Tagyok tisatelettél, ZvrickI Anna.
Ezen vértisztitó labdacsok catkt* a Pserhofer \'.-fele, az .arany blndalsil aimahoi" cilmtett gyÓByszertárcvi. bicében I, Sitgeratraase 15 az. a kóizitt tnek valódi minősé^oen ¦ egy 15 si«m labdacsot tartalmazó doboz ..--\'. kr. Egy csomag, melyben 6 doboz terUl mázta tik, 1 frt Oí krba kerQl; bérmentellen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Aa< elóbbani beküldésénél (mi legjobban posUuUl-
váoyon eazköiSltetik} bír mentei küldéisel együtt: 1 csomag 1 frt S5 kr. 2 caumag Z frt 30 kr. S esumag 3 Irt 33 kr., 4 csórna* 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. Kaphatok Törik József gyégyszertárakta, Budapesten
pr NB. N\'sL7 eltérjedetuégük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb n<svek ei alakok alait utio^ttataak : en.
| nek körjtkeztéb;a k-retik csakis Pserhofar J.-féle vértia.tttó lab-I dacsjkat követ*liii és csakis ai\'sk tekinthetők valódiaknak, me-| lyekaek használati utasítása a Pjerhofer J. nétaláirásr*] fskete ! szioben és minden egyet dobos fedele ugyanazon aláírással vörös ssinben vao ellátva. ~*M
; Amerikai kószvénykenőcs,
: minden köszvényes és esusos bajok, u.m.; p-erincz-agy bánUlom, ; tagszaggatás, isokiaa, migraine, ideges fogfijáz, főfájás, fulszag-j gatás stb. stb ellen. I frt 21) kr.
Tannohiniii liajkenőcs ízt\'At?.
mennyi hajníívesztÓ szer krtzott n-vosok által a lerjabbaak •\'-ismerve, Egy elegánsan kiáll.tott nagy szelencsével 2 frt. K ! t\'I ]\'Í 71fanAQ? SteHdet tanártól. Ütés és szúrás
ganatoknái, ujjkuka^a, seh.s- r^j gyiiltdt-mell vagy más ily bajok .ál, mint kitűnő Mer Ión kipróbálva. 1 téjely 50 kr. Bérmentrd • 5 krajezár.
FH.Ó"vh>llr/QtliTl Pserhofer J.-tíl. Sok év óta a fagyos U-bistosabb sser elismerve. 1 köciöggel 40 kr. Bérméntre $5 kr. TTf it\'íínűH r álulánosao :smert kitűnő násister, hurut,
UU1IU11CU>, rekedtség, gíírcsös köhögés stb. allsn. 1 Qvs-gecske ára :VTkr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
rjlt3WÍ3cSAOllt\'6lil roi« emésztés és mindenn-mü aHestí b*j"k eÜen kitBnő bázinzer, l (Iveccsével 22 kr., 12 öreg ? frt
Általános tisztitó-só S22,* JÜf.L2L
mindeti következményei, u. m. : föfáiás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dagalú stb. ellen. 1 csomag ára I frt.
Angol csodabalzsam, !20L<je^,^••\'",\'toll", Por a látezzadás ellen. Tu^ZTSlZ
képződő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint arta mattan sier van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Béraentve 75 kjr
dnlwa riftWaflm kitűnő sser golyva ellea. 1 Qvig Ui)ly Va-UUlZSallli 40 kr, bérmentes küldéssel «5 kr.
Helsó vagy.. egéazsép^ó SSSTSK
ndeileu emésztésből azármazó bajoknál,. 1 csomag 1 frL különös hatám gyógyszer fogfájás, rheuma stb. ellen
JJÍ^.pQ^^ különös hatása gyógyszer egyoldalú főfájás,
Bernhard-íéle alpesi-növény Liquer
Bernbard W. 0. ín BregenczbŐl gyotaorbsjok ellen minden alakban egy egész üveggel 2 frt tiU kr , félüveggel 1 frt 40 kr. éi ég? negyed üveggel 70 kr.
Ezen itt felsorolt készítményeken kivül az osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti kalöulesrasuégek raktáron vannak éi a készletben netán nem levók gyorsan és olcsón megss«r:ztetnek — Postai megre ndeléa-k a leigyorsabban eszközöltetnek, ha a pénsössseg előre beküldetik; nagyobb megrea-de esek utánvétetlel küldetnek. Bérmentve c akis oly esetben tör* téoík a kaidéi, ba az Összeg elCre beérkezik, mely esetben * posUkMuégek sokkal >nér>é <eltebbek.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
7. A L A I K ö Z L Ö NY
1895 JANUÁR 5 Sn
* * It X X »
X
St
» It It » It It It It
X
It
^L Legszebb
^p, ajándék-
Harczi kanárikat szémtalacszor arany- és ezüat érmek-ke! kitűntetve felséges énekeseket a legszebb dallam fatartókkal kiiidök szét minden országba hidegben is, 5 frt, 7 frt 50 kr. és 10 forint utánré; mellett.
Értékükért és élre megérkezésért szavatolok. — Ápolásról és teoyész-tésról szóló könyvecske 30 kr.
ER.YST KIH\\EI;
Copltz (Elbe.)
Qqoogoooogo. a
Orosz császári vari szállító MOSZKVA
„Yenns créme* bőr konzerváló szer. Kitűnő, teljesen ártalmatlan cosme\'icum, kiváltképpen hasznos á bor zairfénye és érdessége ellen; a bórt vakitó fehérré varázsolja, a ránczok és redők képződését megakadályozza és megóvja az arczszio fiaulos frisseségét. A , Vénás créme" nem tartalmaz semmi zsirneinü anyagot, azért soha nem avasodik s az év és nap szakában minden ár-
talom nélkül alkalmazható. A t. közönséget saját érdekében .. hogy az itt levő védjegyre szigorúan figyeljen.
Á r « 2 forint
virági
MOLL SEiDLITZ POR
Caak aikor T.lódlak, he mindegyik dobos Moll A. védjegye
aláiraaát tünteti feL A Kall A.f»l. Síl«ülip.r.k tartós gyózyhatasa a legmakacsabb U»aW- ••_*!\'
. tabuk sro^oríürea í, íjomorhér, rtpott .Mkr.ked.s »^«J™™;k*L. I.l.lí.. aranyér é. a lejkoJSabósóbb mtl ketagiegek ellen, e jeles ku «
tizedek óta mindig nagyobb elterjedést aierzeit. - Ar. egy lesecset.lt eredeti a. b.zxak I frt •. é.
Hamisítások törvényileg fenyittetnsk.
rMOÍÍ"FELL«>FRANCh4]
Poalf aklfftr Vftlftlti Da mindegrik üveg MOLL
L-sak akkor vaioa.. A H#II^yeHrata Vattai ,
védjegyét tünteti fel és zárra A Nell-file fraa-
ezla boruesz és sa nevezetesen mint fajdat«s«cti!]apité bedírszölasi tier köszvény csuz és a mezhülés egy éh következményein M legistneretesebb aépsxér. — Egy óro zott eredatl uvea, ira "90 krajozar
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: ÍQzoly.aras sziksc.) A roindennairi szájtisztitasnál különösen fontos barme> korú gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szájriz a fogak lorábbi épségét biztosítja . egyszersmind óvszer togfájas ellen. — Egy M.ll A véd]»f yével ellátott ?veg ára : 60 krajozár.
(691) F Ó 8 7. é t k ü I i é 8:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: 1., Tucblauben 9. sz-Vidékl ssegreádeié.ek aap.atá p.i antáavét neietl lelj.sitt.taek\'
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni Raktár: Naqy-Kxinizsán Rosenfeld Adolf és Fia
qi________;_ia
Ooooooorxxx^xxaaoaaaacxajaoanoaooaooaanoopQ
Előfizetési felhívás !
1895. január 1 jével indul meg a
„raERCUR"
jÉííöi mlln és tuleles sorsolási tudósító
XXV-IK ÉVFOLYAMA.
Minden előfizető ingyen ka. jf. meg
a „MERCÜK" újévi ajándékát,
mely az 1894. év végéit* kisorsolt és be nem váltott összes bel- és külföldi sorsjegy, záloglevél stb. kimutatását hozza.
I TI IT í( * s legelterjedtebb pénzügy: szaklap, haront*
l\\ IlllQPnilT^ 2—3szor jeleu meg magyar és i émet szöreggel és a
n IfiItl I III sorsolási jegvzéken kirül szakszerű közgazdasági, keres-
il iilliUl Ulti kedelmi és pénzügyi köllemúnyekct tartalmaz. Kiváló
" * figyelem fordíttat ik az
Érték- és Gabonatőzsde
eseményeire, melyek & „MERCl\'R-ban mindig szakszerű és tárgyilagos megbeszélést ¦jenek.
A „MERCUR14 előfizetési ára:
Egés.z évre % frt. Fél évre I frt.
WW XatatviH) számok kívánatra ingyen- ~sj)tG
Előfizetéseket eliogad
A „MERCLB" kiadóhivatala
_ Biulapert. V. Dorottya- utasa 12. 0
Inégy regént ingyen! fKLtílYÁS
a művelt magyar olvasó közönséghez!
A .Képes Csalid) Lapok\' jelenleg mir az oraxag minden tidéké*!) a le,,!•?>)> mÜTelt magyar család rendéi hizibaritja.
Közkedveltséget és elterjedtséget sx által ért el, hozy mindig haxaliaa irinjban s ugy van szerkesztve, hogy a a»rdúlŐ leánykának ia bátran - kezébe lehet adoit s e melleit az atyák, anyák és D»gy»nyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos olvasmányokat utálnak benne.
A -Hölgyek Lapít- ezimü melléklet, a nöMiü tanácsadója és szellemi titkára.
A „RtzéayBielieklet* évente négy díszes regénynyei ajándékozza meg előfizetői;, szép szines boriiekkaJ, melyeknek egyenkénti bolti ára i frt, tehát öasxesen négj, forint.
A -Bonték- tele van szórakoatatö talányokkal s mul»tt»to apróságokkal, kérdésekkel, feleletekkel, egyszóval a .Képes Családi Lapok" a legtarulomdasabb, a legélénkebb s mégis a legolcsóbb képes hetilap.
/A képek a legelső műrészek ecsetének köszönik létöket. A .Hölgyek Lapja" melléklelftnkiiek divatképei mindig a legjobb divatnak mintái; igy az 1895-ik évi első szám a következő tartalommal jelent meg:
Haxsmár éi társa- regény Beniczkyné Bajza Lenkétől; .Újév" költemény Ábrányi Emiltől; „A befelé fordított kép* novella Muray Károiyiól- A nő feladata- dr Turiiowjky Mórtól; ,A sötét tilag\' Tolnay Lajostól; ,Ax ifjú anya" koltem-ny dr Feleki Sándortól; „Az álom" G. Diószeghy Mórtól; „Rál után- Meszáro* Sándortól; nAz időről" sxatira Jámbor Lajostól; „A szép színésznő" rt-génv KuHnyánszky Gviilátúl.
Előfizetési ;í r ;t k:
a .,HÖLGYEK LAPJA" czimü divat- s , REGÉNY\'-mellékletiéi együtt
Ü frt -
3 „
kr.
Egíjz évre.......
Fél évre........
Negyed évre.......\'. . ,\\ 1 jOr- "
A „Képes Családi Lapok" hetilapból miralrányszámokat ingyen éi béimenlve küld a kiadnhivaul mindazoknak, a kik ez iránt — iegczelszerübben levelezőlapon — hozzá fordulnak.
A ki bárom oj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egyszerre beküldi, annak elismerésül „egy díszes emlékkönyvet" küldünk.
fassT~ A ki az egesx évre *zóló 6 frtnyi előfizetési összegrt 80 kr csomagolási ét posta szál litáíi díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési öisxeget 40 kr csomagolási és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak két rpgényt küldünk eüsmeré-ünk jeléül és a ki csak I írt .\'0 krnyi negyedén előfizetési díjat 20 kr. csomagolási- és ponaazálliiósi dijjal együtt egyszerre beküld, annak a kialóhiratal egy regényt küld jutalmul, -sjjtg
A „Képes Családi Lapok"
kiadóhivatala Budapest Vaditz-titozi 14. sz saját nii.naa.
Csak akkor ralódi ha a liár.-msrögü palaczk ax itt \'evő szalaggal [vörös és fekete nyomás Bárga papíron van elzárva.
Eddig föiaimulhatatlan !
Maager Vilmos féle valódi tisztított
MAJOLAJ
t»y. »¦ üyili-ir vedelt caomagoláabaui}
aager Vllcn OBtól
Bécsben
Az orvosi tekintélyek alul megvizsgáltatott én könnyű eméaxihetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik és rendeltetik mindama eseteknél, m -lyeknél ax orvos az égési testi szervezet, különösen a mell- és tüdő r < • - i t - > 0 t. a test stityának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint ál aláb\'an a vér isxiitását r\'..:• rtii Kgy üreg ára 1 forint és kapható a gyári raktárban Becsb-a 111/3 Heumarkt. 3. valamiut az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszer-árában. Nagy Kanizsán : RoseafeM Adelf ét Fia, Fesselhjfer József íüsxer- é« csemege kereskedéseben. — Főraktár és foel-árusitás az osztrák-magyar monarchia rés>ére:
.Tliiisicer VillUON Hécx, lil/3 Heu(narkt 3
Utánzat bíróilag Üldöztetik
.Eugénia\' folyüpép mirtui-rírágokból
üdr? arcz-szin állandó megőrzésére. Ugy az arezoak és nyakaik, mint kéznek és karoknak gyöoyörii lágyságot és márvány szerű tisztaságot kölciónöz : a , bőr mioden érdeuégét éi foltosságát megszűnteti Ara \'2 frt
„Esge&le* rurŰN folyékony arexkenócit teljesen ártalmatlan. Az ajknak areznak él füleknek szép természetes rózsaizir.-L \'jl ¦¦: : villamos fécr mellett természetes szinhen tűnik fel s 3 napig is tapadva ma rad a bőrön.
Ára 1 frt 50 krajexir.
.Engeuie blatőpor" fehér-, rózsaszín- és créme-szin-ben, tanótan es észrevétlenül tapad s a bőrnek természetes lágyságot kölcsönöz. — Ára 1 frt 2» kr. Pamacscsal együtt i Irt 50 kr.
.Trliogen" kitüoő hajnövesztő szer, erősíti a hajgyökereket s teljesen megakad ilyozaá a korpaképxödóst, Ára i trt 60 krajexár.
.Nlrgltlne régetale" hajfest-i, fekete és barna. A haj ezen szerre! festve, 6 hétig is megtartja a színét és teljes lehetetlen a műleees testest a természetes színtől megkülönböztetni. Ára 3 frt 50 kr.
.Foljekony kaukázusi bajnnzpedrő a bajusz növesztésére és ápea tartására - A bajusz fslsü:és nem szük séges, a nélkül is minden bajusznak a kiránt forma adható. Ára 7."> krajexár,
Egyedüli raktár NAG Y-KA N1ZSÁN :
KREiNER GYULA
(Í3fe>.) divatáru- és pipere üzlete. (Fiitér)
A legízletesebb, egyedül egészséges és j Egyedül egészséges pótszer a babszemű kávé egyszersmind a legolcsóbb pótlék a ba.b- i helyett. Nökoek, gyermekeknek, betegeknek szemű kávéhoz. • | orvosilag van ajánlva.
Óvatosság: Csak a „Kathreir.er*s. .......
;ryel a^%^Strgoka,1r^^^l^Mmdenütt kapható:^ kiló 25 kr.
Nyomsiott Ifj. Wajdits Jóiaef tóajrnyoodijibin Nagy-Ka niisin.
NA6MAWZSA, 1895. Janoár 12-érj.
EgéM évre ... 5 frt kr.
Fél étr> . " 2 frt hO kr.
jjejtvedévre - 1 frt 25 kr
Kgye* szám 10 kr.
RDKTKSKK
baaabos petitsorbaa 7, másodszor i minden további ¦őrért 5 kr.
N VI LTTÉRBEN petit soronként 10 krért Tétetnek! lei. Kincstári illeték minden egyetj hirdetésért 30 kr. fizetendő.
a«uc szam.
XXXIV. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
részvény-társaság*
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény íiátoríl Lajos szerkesztő-kiadó nesére czimzotten Xaarr-Kanizxára bér-mentre intézenlők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok risazanem küldetnek
,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a „Kotori takarékpénztár ,nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes WaE«ltÖT«Crlet^..« .^u^-^aaisHul kisdedneveló egyesület\' a „ nagy-kanizsai Unitói jár^^ k-resztény jótékony
noeguet , .fn..auiisM izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai hadastyán egylet\' a „soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kQlválasztmányánafc hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Újév elején.
L
Ismét egy esztendő merült el a múlt végtelenében. Egy esztendő, Összes reményeivel és csalódásaival, örömeivel és szenvedelmeivel, békés élvezeteinkkel és küzködéseinkkel. Áz idó feltartóztathatlanul halad tova utján, nem néz senkire, sem-. mire. végzi kötelességét, elrepül fejünk felett, megtép, megczibál -bennünket, vagy megczirógat eseményeivel, — aztán : a mór megtette kötelességét, a mór mehet. - Ez a sorsa, de a rendeltetése az időnek, melynek útját csak ugy egy magasabb- végzet jelöli ki és szabályozza, mint az emberekéit, kik benne élünk, kiknek életével egybe vaa olvasztva az idő élete, sorsa.
Csodálatos is az a magasabb végzet !
Bámulatos az az Összhang, melyet a nagy mindenség legparányibb eleme s a legcsodálatosabb produc-tiímaí között is létrehozott. Minden, de minden a iegcsodáUtraméltóbb szerű összefüggésben van itt c föl-. dön ! . . . .
Az idő, oh az az idó ! Alapjá-
galom, melyről csak azt tudjuk, hogy volt, van és lesz. — Nem látjuk, csak azt érezzük, hogy elrepült fejünk felett, elvitte örömünket;- boldogságunkat, elvitte reményeinket, esetleg szenvedéseinket, elvitte örökre az alkalmakat, melyeket boldogulásunkra kinált. Ránk bontotta a soha vissza nem térő multat! Nem látjuk, csak érez zük nyomasztó terhét fölőtíünk, az élet fáradalmainak, küzdelmeinek nehéz terhét. Sokszor fáj, nagyon fáj, szeretnénk szabadulni a kíntól, — nem lehet; az az idő kérlelhetetlen, ránk boritja a sivár j e-1 e n t, át kell élni, át kell szenvedni, — vagy megtűrni aiatta. Szerencse, hogy még nyújt egy kis vigaszt a reményben, egy kis reményt a jövőben. Boldog az. ki megérti, ki veíe egy lépésben halad, kinek életében az időnek minden egyes percze egy-egy kis eseményt képez, mert: mig múltja emlékekben gazdag leszen, melyek között bizonyára akad egy-egy, melyekre vigasztelteu gondolhat vissza, — ha egyébb nem, az a! tudat, hogy kötelességét hiveu betöltő, — másrészről jelene nem lesz sivár s van joga bízni egy jobb jö\'őben, melylyel az idó kárpótoló! szokta egy élet szenvedéseit. ¦ 8 jaj annak, ki ót meg nem érti, ki hagyja csak önmaga fölött elvonulni, kinek életére a szürke egyformádig leplét kénytelen boritoi s legfeljebb csak annyi változást hoz létre rajta, hogy haja feketéibe fehér szálakat ültet, jaj az ilyennek, mert: múltja dicstelen, örömtelen s jövője reménytelen.
Sajnálatraméltó is az ember, kinek nincs joga a jövőben bizni, vagy kinek jelene, nem foglalja magában a jövó reményének csiráját, de legsajnálatraméltóbb kétségtelenül az, kinek mnltja nem rejt magiban semmit, mi jelenében vigasztaló, jövőjében biztató lehet ....
Csodálatos is az az idó. Gyors egymásutánja, sebes folyása az intelmek légióját fogíalja magában\'" ha- vannak is emberek, mindenesetre kevesen, kik ez intelmek iránt érzéketlenek volnának s ezek a legszerencsétlenebbek.
Az idó gyorsan múlik, sebesen folynak napjai : az ember munkára született s ki arra vár, hogy az idó ö reá várakozzék, az a iegbol-dogtalanabb ember, kit sorsa egy bizonyos körbe helyezett legyen a bármily kicsinyke kör. vagy bár-; m*\'y nagy. ha lelke teljes jóakaratával igyekezik azt betölteni, ha fáradalmait nem is koronázza siker, ¦ de a mulasztás oka nem önnön jó akaratában keresendő ; boldog az mert múltjában nem lesz mi vádolja, jelenében mi gyötörje s jö-; vöjében mi kétségbe ejtse. Az a ! tudat, hogy kötelességét teljesítette, : hogy az időt nem hagyta maga fö-; lött nyomtalanul elosonni : boldogítja Öt. Eü a legegyszerűbb, de legmélyebb értelmű intelem.
A ker. jót. nőegylet
választmányi tagjai által a január 5-én ---iMxXall ii,uUtLáfcQt megelőzőleg esi közölt gyűjtés eredménye a köretkező : Dr. Hausér Jánosoé 10 frt alsó-dom-. borúi Hirschler testvérek 6 frt, dr.
Szekeres József ué, Sándor Lászlóné, I 5—5 frtot. Tóth Lászlóné. Bogenrieder ; Józaeftié 4—4 frt. Hertelendy Béláué, Puhái Fereocíné, dr. Tuboiy Gyuláné, Eperjessy Sándorné, Vágnet Károlyné, Uager Ullmaun Elekné. Scbmídt Fri-gyeené,MikossGézáné, Próbáld Károlyné, Fiálovits Lajcsné, özv. Haidekker An-tilné, Herniaony Ferenczoé, Kegyesrendi társház és Sirtory Oszkár 3—3 fitot. Dr. Bentzik Ferenczné, Pálfly Alajosué, Franz Lajosné, Kovács Károlyné, Barts Győifciyué Plihái Ferenci, Németh Amália, Jmda Károlyné, Wucs-kics Jánosné, dr. Tripammer Rezsőoé, (iózony Sándorné, Fischer Józsefné, i Mantuano Józsefné, özv. Székely La-I josné, Ktiortzer György né, özv. Csimáné, ; Hány Ferencz. Lengyel Lajos, Strem i Júlia, dr. Kreisler József, Reichenfeld Gjuláné, Weisa József, Szt-Ferencz-rendi társház, Stammgast Krone 2—2 frtot. Özv. Weissenböck Jánosné, Feisel-boferné, Segerciné, Arrauth Nathánné, Tölök Ambrusné 1 frt 50—1 frt 50 I krt. Hayden Józsefué, Sick Gyuláné, ! Makara Ivánné, Özv. Matosch Józsefué, Trojltó Lijosné, Simon Zslgmondaé, Belloni Jánosné. Rosenberger Pálné, Obelcz József. Heim Kristófné, özv. . Wéber Pálné, Perkó Ilona, Róth Mik-; sáué, Scbável Jánosné, NT. N-. Manhardt I Malvin, Fleiscbaker Gusztáv, Fölnagy Miklósné, Szöllösy Kálmánné, dr. Fried Ödön, Fant! testvérek, Halphen, Mayer* \' hofer, Lövy, Seidmann Samuné, Schvrarz i Ida, Klein Illésné Hlatkó Jánosné, Gross, dr. Plosszer Is\'tván, MinUek Antal, Horváth Honor, Berdin Mártonná, Poór János, Vittkó József, Sehüszler Albert, Szegő Gyula, Plosszer Ignácz, Merkly Antalné. özv. Rátz Antalné, Neusiedler Antalné, Kilik Bétáné, Sümegi Kálmánné, Komlóssy Kálmánné, Brandlbofer Antalné. Friedl Erua, Véber Károlyné, Grunner Eroőné, dr. Mayer Ferenczné, Lázár Józsefné, özv. Mester Józsefné, Méhes Mariska 1—1 frtot. Dávid Jánosáé Krompacher Ilonka, Pichler Pál, Hankó Henrik, Ris r József, Knortzer Frigyei 50—50 krt. Összesen 186 frt és 50 kr.
A mulatság alkalmával felülfizettek: gelsei Gutmann Vilmos 25 frt, Karczag látván, Cleraent -Lipót 10—10 frtot. Vidor Samuné, Ebenspanger Lipót, Ebenspanger Leo 5—5 frtot. Uoger
üllmann Elek 4 frt 50 krt "Stirling Sándor, N. N., 4—4 frtot. Bogenrieder
Klobacsár Viktor, dr. ÉauseF János 3—3 frtot. Nentvich Gyuláué. Simon Gábor, Práger Béla, Soramer tíúthánné, Reisenauer János. Tóth László, dr. Szüts Miklós, Bucbgaber Károlyné, Ripoch Gyuláné, Grüntut Fülöp. Belus Lajos 2—2 frtot. özv. Koch Mihályné 1 frt 50 krt. Fischl Pálné, Véber Károlyné, Saller Lajos, Deutsch Lajos, Roseofald József, Szalay Lajos, Kaán Irma, Véc-jey Z-iigmoad, Weiss Tódor, Kalivoda JánOa, Marton é* Hubír, Blau Pálné, Blau Béla, Osterhuber László, dr. -Kiss István, Tripammer Gyula, Stocker Antal, Horváth György, Daudchi 0:tóné 1 —l frtot. ifj. Wajdits József 50 krt. Üsizesen 130 frt 60 kr.
Eladatott személyjegy 143 drb á l írt 143 frr,.Cialiijegy 17 drb á 2 frt 50 kr. 42 frt 50 kr. Szelvények s a megmaradt sütemények árából befolyt 245 frt és 5 kr. Az összes bevétel: 747 frt 55 kr.
A mulatság estéjén felállított ezuk-rázdába a különbféle süteményeket, szintén a nők áldozatkészsége adta össze.
Ugy az adományozóknak, mint a mulatság sikere érdekében működőknek ezúttal is bálás köszönetét nyilvánítja a nőegylet elnöksége. «
A farsang első mulatsága — a ker. jót. nőegylet tea-estéiye fényesea sikerül t.
A közönség lassan kezdett ug^yan gyülekezni, de azért 10 órára teljesen megtöltötte a Polgári Egylet fényesen kivilágított nagytermét. x.
A hölgyek szebbnél-szebb öltözékben jelentek meg s e körülmény is a nőegylet, e mulatságának a szokottnál nagyobb fényt és elegancziát kölcsönözött.
A toilettek uralkodó színei a rózsa szín, erem, fehér voltak, de méltán lüat fel a feketesárga is, mely szin ezúttal oly rokonszenves volt, hogy a legszitytyább magyart is meghódította volna.
Öröm, mosolygás közt teltek az órák s a jókedv bizonyára tetőfokra hág, ha a savanyu pazsgö — melyhez képest a paliiit valóságos níktér — oly kellemetlen hatást nem idéz elő
Hisszük, hogy a rendelő levonja ez esetből a konzekvencziát s Marton és Hnberrel többé pezsgőt nem liferáltat. A mulatság reggel hat óráig tartott s bizonyára sokan kellemes emlékekkel távoztak a teremből.
A kitűnően sikerült tánczvigalombsn az első négyest 43 pár tánczolta. A bájos hölgykoszorú tagjai valának: Bar-tos Bétáné, dr. Bentzik Ferenczné, Bo-gyay Ödönné, Clement Lipótné, Czérna Vilmos/ié, Darái Gusztávné, Dauscha Ottóné, dr. Fülöp Kátmérné, Franz La-josné, Fasciattiné. GózOny Sápdorné, Győrffy Jánosné, Grunner Ernőné (Eger-Aracsa), dr. Hauser Jánosné, Hertelendy Béláoé, Hein Kristófné, Janda Károlyné, Kálivoda Jánosné, Knortzer Györgyné, Kovács Károlyné. Lázár Józsefné, Mair Józsefné. Makara Ivánné, Mikos Gé-záné, dr. Njusidíer Antalné, Nyuly Györgynl Nábriczky L?josné, Palkó Zsigmoudné, Pikéty Ferenczné, Pong-rácz Adolfné, Portdus Antalné, Rosec-berg Izraelné, Rotb Miksáné, Schott Adolf né,Sebestyén Lajosné, Saller Lajosné, -dr. Trip*mmerRezsőné,Tóth Lászlóné, dr. Tuboly Gyuláué, Unger-Ullmann Elekné, Varga L*iosné, Veber Pálné, Vidor Samuné, Wallenstein Frigyesné, Wali-gurszkyoé, WusztI Lajosné atb- urnök — Bartos Irén, Bogyay Mirza, Clement Hennance Darás Malvin és Vilma, Griesbach Gabriella, Gruoner Erzsike, (Eger Aracsa), Hertelendy Irma, Janda Margit Isztl Roza és Anna (Marczali), Kaán Irma, Kailvoda Magda és Kata, KoUbascfa Adel (Nóvigrad). Mair Hermina és Tinka, Míkos Meíanie és Hedvig, Maohardt Malvin, Matosch Gizella, Nynly Gizella, Hein Aranka és Roza,
Pikéty Ilona, Pongrácz nővérek, Ro-senberg Emma, Szalay Jnna és E-;-zsik^ Sebestvéu Magda, Tó:h Mariuka és Kamilla, Uhr Blanka, Varga Gizike. Wallenstein Malvin, Wagner Mariska, stb. kisasszonyuk.
A legszellemesebb lap
A fővárosi újságok konkurrencaiéja óriási. Valahányszor egy-egy uj lap jelenik meg, a hitetlenek mindég hitetlenül csóválják a fejüket, hogy honnan tud ez előfizetőket szerezni. És mégis szerez, mert egy-egy aj és érdekes lap teremt magának mindég uj közönséget.
Csak azon fordal meg a dolog, hogy van e e szerkesztőnek elegendő inten-cziója ahhoz, hogy tudjon valami ujat, érdekeset teremteni. Persze, hogy shab-lonszerü és unalmas uj újságért senki sem fogja ott hagyni a régi jó lapját és ez oka annak, hogy egy csomó uj vállalat nem tud sehogy sem prosperálni. Ekkor azután az első dolog szidni a kÖEŐnséget, amely nem karolja fel az uj vállalatot Pedig annak a szegény közönségnek igaza van. Helyes és jó érzéke van a magyar közönségnek arra, hogy a rossz dolog ne érdekelje, ellenben a jó és érdekes ujitás iránt rokonszenvei viseltessék és azt támogassa. Legalább azt mutatja az az óriási érdeklődés, melylyel a magyar közönség az ő legrégibb szépirodalmi napi lapjának a „ Fővárosi Lapok u-nak átalakulását és- - megbővitett ujabb alapokra való fektetéséi fogadta.
De hát ezt az érdeklődést nem lehet csudálni. Az uj szerkesztő Porzsolt Kálmán maga köré gyűjtve a mai magyar irodalo.nnak úgyszólván minden sí í-n r.t-jvö munkását — nap nap ut ín olyan lapot ada közönségnek kezébe, mely teljesen konkurreticzián kívül áll. — Napról-napra ujabb meglepetéseket szerez, érdekes irodalmi és politikai cse megékkel látja el a lapot, a legteljesebb franczia leleményességgel, anélkül, hogy a nemzeti talajt kieresztené a lába alól 8 anélkül, hogy nemzeti jeliegét elvesztené a lap. Az irodalmi s művészeti körökben, a kávéházakban s a legelőkelőbb társaságokban nap nap után eseményszámba megy a lap minden egyes száma, melyben amellett, hogy a szépirodalmi rész egy nap is annyit, eöt többet foglal magában, mint akármelyik szépirodalmi heti lapban — hát amellett telve van az aktuális eseményeknek szellemes könnyed és irodalmi értékű feldolgozásával. --
A .Fővárosi Lapok" újjáalakításának rövid ideje alatt is, deczember 16-ika óta, mióta terjedalme politika?" tárta lommal is megbővűlt. teljesen kiérdemelte azt a czimet, melyet aduk neki az ötletek újsága ozimét. Mindjárt első számában pompás ötlet volt adni a király ama tollának hü mását melylyel az egyházpolitikai törvényjavaslatokat szentesitette. Karácsonyi mellékletül pedig a legkiválóbb magyar Íróktól közölt egy csomó kis színdarabot, melyeket a csa&hkban otthon, pompásan elő \'ehetett adni. A r Műkedvelők szin. házá\'-nak (ez volt a lap karácsonyi mellékletének czime) akkora keleté volt, hogy~"a, megjelenés napján a déli órákban már> főváros egy elárusító helyén seij lehetett kapni egy karácsonyi számot sem.
És az is kitűnő ötlete volt a lapnakmikor üres és elcsépelt reklamhirde-té^ek hdyelr, teljesen a fővárosi szinti izak szinlapjainak mintájára és ugyan azokkal á betűkkel, csalódásig hü szio-lapokat nyomatott, melyeken az előadó személyek neve helyeit a iap munkatársainak neve szerepelt A .Fővárosi Lspok" szinlapjáoak kiragasztása napján az egész főváros ezekről az ötletes szinlapokról beszélt, s egyes színlapok előtt valóságos csoportosulások voltak. Most legutóbb pedig a farsang kezdetére, . Vízkereszt vasárnapjára egy a magyar literaturában páratlanul átló
számmal kedveskedett olvadóinak. A.
lap külön mellékletkép adott egy Üa-.sz- _
trált táoczrendet, melynek minden sxá^-mát a magyar irodalom jelesei írták. A csárdást: Ágai Adolf, az első négyest : Porzsolt Kálmán, a tipegőt: Endrödy Sándor, a cotillont: Hevesi József, a mazurkát: Lipcsey Ádám, a Ilik négyest : Vértessy, a keringőt: Makai Emil, a szünórát Abonyi és igy tovább. A tánezrendben az irók autogrammjai voltak s ezenkívül minden egyes dolgozatot külön illusztrált Faragó ez idő szerint a legkitűnőbb magyar illusztrátor, aki a „FŐvárosr-Lapokénak állandó I rajzolója. A lap teljesen uj nyomokon ; halad s szerkesztősége, összetoborozva : a magyar irók legjelesebbjeiből — nap nap után ujabb kellemes és érdekes meglepetéseket szerez az olvasóinak, ugy, hogy a magyar hírlapirodalom valósággal dicsőségét ülheti ebben a lapban , mely az első igazán modern előkelő "magyar újság.
CSARTsTOIC
Nagy Kámzsa a szabadságharc: alatt.
1848—49-ben. Irta: CSER JÓZSEF." (Folytatás) A horvátok MagTftrormagha törnek.
a) Kanizsa betörés előtt.
Szept. 10 éa a fehérvíri nemzetörök Kanizsán át a Drávához siettek, másnap azonban a kanizsaiak csodálkozására már visszajöttek. Hirül hozták, hogy a horvátsereg a Dráván áttört, a magyar sereg pedig nem elég erős ellent állni, azért visszahúzódik,
&. fehérváriak igazat mondtak. A horvátok Teleky vezérnagy hivatalos jelentése szerint szept. !l-én reggel hat órakor V»rasdnél husz ezerén áttörtek. Valamint Perlak és Légrádnál is kisérletet tettek.
i A sokkal nagyobb erő miatt a magyar serog visszavonul és Kanizsa
! mellett összpontosítják.
Midőn a magyar sereg eleje Kanizsára ért, siettek pogyáazolni Az arany és ezüstpénzt, ékszereket és más ezüstneműet elásták. A ruhaneműt és 3)ás el nem áshatot kiküldöttek Cserfóre. Förhénczre*), de vele a leányokat is. Mások a szomszéd falvakba menekültek.
A rémület csillapodtával azonban a menekültek nagy része a pod-gyászszal együtt haza tért.
A magyarsereg egy két napi rendezkedés után Keszthely felé vo-
| nult.
*b) A horvatsereg siept 15-én Nagy-Kanizsára jött
A magyarsereg utócsapata két serezsán foglyot hagyott hátra, kiket a városház börtönébe zartak. Másnap reggel a hajdnk szobájában pecsenyével, borral vendégelték, a két éhes horvátot. Sok kíváncsi jött nézésökre. Eközben, ugy 9 óra felé az utczán nagy zajgás támadt. Egész csoportok futottak a piaeztér felé, ahol 10-12 vadképü fegyveres serezsán álldogált. Fejőkön hálósapka alakú vörös föveg, vörös köpeny és törökös bó bugyogó bocs-
•) A siolőbeüyek nevei.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
lfcM. JANUÁR I2~ítt
korba szorítva téré öltözetüket. De rekukon széles bórtüszü, kovás pisztollyal és handsárral. Vállaikon bosszú, vékonvcsövö puska lógott.
Jellasics aligha nem azért küldötte mutatvíSjul seregének ezen vörös pipacsait hogy a kanizsaiak .megijedjenek. Ahelyett sok nép fogta körül. A gyermekek a vörös köpenyt és handsirt tapogadták és bizony senkinek sem jutott eszébe ezektől félni vagy megijedni.
Nemsokára néhány kocsi határőr granicsár jött, ezek voltak a szállás csinálok. Egyenruhájuk barna frakk vörös hajtékával, feszes, kék magyar nadrág fekete sárga zsinórral, lábukon bakancs. Csákójuk és a szij fölszerelés fekete volt. Ott hagyták most a serezsáookat, s ezeket nézték. ¦ A kiváncsiabbak kimentek a város végére, hogy minél előbb láthassák a h i r e s horvát sereget. Csapatonkint jöttek, s a temetótól balra eső szántóföldeken tábort ütöttek és Sáncz**) felé őrszemeket állítottak. Déltájban jött Je-lacsics s a korona vendéglő mellett levő nraságilak vár emeletén vett szállást.
A gyalogsereg állott mintegy hét ezer határőrből, 5 —G száz sere-zsánból és népfelkelőkből Soknak kariára vagy csákójára fehér fűző volt kötve annak jeléül, amint dicsekedve mondák — hogy önként jöttek harczolnl.
(Folyt köv.)
H i r e k.
— Örömmel jelezhetjük, hogy dr. Szüta Miklós kir. törvényszéki biró ur, társadalmi közéletünk általánosan tisztelt és szeretve becsült érdemes tagja hosszas betegségéből annyira felépült, hogy már h hivatalába járhat.
— Körry Klára ünnepelt művésznő január 19 én érkezik Nagy Kanizsára a -keresk. ifjak Önképző egyletének meghívása folytan. Ei estélyen Kürty Emil iá közreműködik.
— Áthelyezés. Fraoze Loedegard keszthelyi postatiszt és Petri Kálmán kaposvári posta- és távirdagyakornok a pécsi kir. postaigazgatóság által kö\'Ciö-nösen áthelyeztettek.
— Éri rendes -közgyűlését a nagy-" kanizsai .Társaskör* január 20-án d u.
tartja.
— A ker. jótékony nőegylet hivatalos közleményei folvtán az adakozók- és íelülfizetőknek lapunk e száma díjtalanul kéibesíttetik.
— Szíp családi ünnepély tartatott jaDuár 9-en Hajdú Sáudor kir. törvényszéki telekkönyv vezető urnái; e napon üte ezüst menyegzőjét, mely alkalommal számosan tisztelegtek nála a fejezték ki üdvkivánataikat. A pompás s magya-roi lakomát kitüuö borok mellett szelleméé pohárkőszőntések fűszerezték, — a pezsgőt; jó kedvet Horváth Laczi jeles zenekara-fokozta, melynek aztán természetes következménye táocz lett, az elíő négyest 12 pár lejtette. Pohár-köizöntést mondottak Lsnkey, Balogh hunvédszázadoa, Hajdú Gyula, ifja Fülovicj, Tuboly Viktor, Hajdú Sándor, GyÖrffy s e lapok szerkesztője. A jókedv oly. magas foki a emelkedett, hogy egyik szép asszony ajkairól is kedvderítő szörpige hangzott. Meglepő volt Hajda Gyula irótársunk fiúi hálás érzelmének kói\'öies kifejezése. Tuboly Viktor legutóbbi és iey ,1 e g j o b b* verse nagy hatást idézett elő, melv igy hangzik:
EzüstUkodaJomban
(1895. január 9.)
A mai szép ünnepélyre Fellelkesül dalom — Mert korunkban ritka már az Etütt lakodalom!
Jí-i életben maradnak ii Esetleg — férj. s a nő, A hüaéghez huszonöt év Az egy — örókidö I
Még a polgári házais Sem segít a bajon ; Lesz elrálás akármenny Csak legyen alkalom.
Az ezüst menyegző tehát
O\'y eikolcsi alap
Mely megérJemli, hogy érjen
Arany — lakodalmat I
**) Puszta és mulalóhrly. negyed órányira Kanizsához.
egyebet e szép ünnepen Én nem is kiváook ; IsteDtÓl aranymenyegzÖt Kérek ai nj párnak:
S Jrivánom hogy »ok Örömöt Boldogságot érjen !
Hajdo Sándor sxep esalád.a A hsTáTlalf áljeo !
— A IX Ur. község kerület elöljárósága f. hó 8-án ölést tartott, melyre megjelentek dr. Neumann Ede (Kanizsa), dr. Hercog Manó (Kaposvár), Dr. Kohn Ármin (Szigetvár), dr. Véne cianer Lajos (Csurgó), Dr. Hoffmann Soma, (Keszthely), dr. Fischer Gyula (Ta-polcza). d\'r. Woilák Rezső (Csáktornya), Rothschild Samu (Nagy-Kanizsa,) Dor-ner Samu (Barcs), Kunfy Adolf (Kanosvár) Kaiiner Ael, (Szigetvár). Ep-stein Vilmos (Tapolcza), Rapoch Gyaia Nagy-Kaniz.-a. Az ülésengelsei Gutmann Vilmos, kir. tanácsos elnökölt. Az ülés tárgva volt: 1.) Az egyöntetű hitoktatás Untérvének kidolgozása. 2.) Iskolalátogatók kerületének beosztása. 3) A kerületi iskolaegye.-ület alapszabályainak kidolgozása. 4.) A kerületi képviselők megválasztása 5.) A hitközségi hivatalnokok statisztikájának összeállítása. Este az elöljáróság tagjai gelseí Gutmann Vilmos házához voltak hivatalosak.
— A Corradlni-círcus előadása f. hó b-án igen érdekes volt Az utolsó jelenetben az egé*z körönd vízzel telt meg, melyet egy mesterséges zuhatag szolgáltatott görögtűz mellett. Az improvizált tavon hamarjában hidat vertek, melyről az előadók a hullámokba vetették magukat. Valami összefüggő cselekményt a néma játékból kivenni ugyan nem lehetett, de azért a bohózatos jelenetek oagy derültséget keltettek a kü Önben is vidám hangulatban levő kitrzati közönségben. A czirku-z annyira megtelt, hogy sem je^iy, sem szék kapható sem volt.
— Halálozás. Deutsch Bernátné szül. Goldstein Roza. néhai Goldstein F<irkas nagykanizsai izr. főkántor leánya f hó G-áu Szombathelyen elhunyt. A boldogult holttestét Nagy-Kanizsára szállították és a családi sirhan hantolták el.
— Színeszet Keszthelyen. Kunhegyi Miklós sziaigazgató két hó óta működik Keszthelyen oly fényes eredmény nyel, a minőt társulat Keszthelyen soha el nem ért. A jó előadások törekvő tagok, s az igazgató tapintatos modora mozditák elő ez eredményt. A társulatnak számos jeles tagja van s műsora a legválogatottabb s legújabb Kis alamuszi, Szókimondó asszonyság, Uj honpolgár, Szultán Ember tragédiája. Rossz ember Három testőr stb. sto. képezik a műsort. A díszletek és jelmezek fényesek és szépek. Évek óta ily jó tár>ulat nem volt Keszthelyen.
— Hófnvatagok miatt a postai közle kedés megakadt s a szállítások reudet-ienül törtéinek.
— Meghívó. A nagy-kanizsai Ví-ik és VII. ker. önk. tűzoltó egylet kebe\'éoöi alakult vigalomrendezö bizottság a kis-kanízsai .Nagy vendéglőben" 1895. évi január hó 12-én Horváth Laczi jeles zenekara közreműködésével zártkörű tánc-vigalmat rendé?.. Rendező bizottság: Pore-du« Antal, Hiczelberger Lajos, Lichtschein Pál, Horváth István, Veisz Izsó, Varga litván, Schável Lajos. Frank Ignácz, Miltényi8tndor Juklstván, Beck Sándor, Berke Józst-f. Belépti díj: személyenként 40 kr., családjegy 1 frt. Kezdete fél 8 órakor. E meghívó másra át nem ruházható és kívánatra előmutatandó. A tiszta jövedelem a Ví-ik és VII ik ker. önk. tüz. egyl. őrtanyéjának felszerelésére fordiítatik. Fel Ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jó ételekről és italokról gondoskodva van. A kocsik Bettiheim & Guth urak üzlethelyiségei előtt ingyen rendelkezé -re állanak.
— Kinevezés. Grieszbach Gabriella a nagykanizsai polgári iskolához rendes, Szakonyi Géza az alsólendrai polgári iskolához rendes tanítókká, Zalavármegye kir. taofelügyelőségéhez tollnokká Madarász Lajos tanító neveztetett ki.
— Gyászhír. Dr. Horváth Antal Ügyvéd január 7-én éjjel hirtelen meghalt. A családi gyászjelentés igy szól: özv. dr. Horváth Autalné szül. Stöbr Mária és gyermekei dr. Horváth Kálmán ügyvéd, Horváth Irma férj. Fübring Rudolfné és Horváth Fáni az összes rokouság nevében
, mély fájdalommal jelentik, szeretett férje, | illetve atyjokaak, Dr. Horváth Antal ; köz-és váltó ügyvédnek 1895. évi január ; hó 7-éu esti fél i> órakor szívszélhűdés | következtében, életének 64-ik, házasságá-I nak29-ikévébentörténtgyászoselhunytát.
A boldoguitnak hűlt teteme folyó hó | 9-én d. u. fél 4 órakor fog Széchényi-tér I 3. sz. alatti házban a róro. kath. hitvallás | szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli r-m. kath. temetőben örö\'í nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-; mise-áldozat folyó hó 10-éa délelőtt 10 órakorfogahelybellSzentFerenczrendüek
plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1895. évi január 8-án. Áldás és béke lengjen porain 1
— öngyilkos. Temitl Kristóf olasz köszörűs Zala-Egerszegen ismeretlen okból felakasztotta magát, de észrevették s még élve megmentették, másnap azonban átmetszette nyakát s belehalt.
— Káptalanfán Nagy JózBef gazdát mult vasárnap duhajkodó legények egyike Illés Gyula fokosával agyonütötte.
— Gyászhír. Alleker Lajos kegyesrendi tanár Nyitrán torokbajban éiete 44-dik évében január 5-én elhunyt. A Bzelidlelkületű derék és fáradhat lai buzgaimu tanár Nagy Kanizsa város szülöttje, itt lakó beteg éde3 anyja s nővére egyedüli támaszának elhalálozása mély részvétet keltett. Béke hanvain! Az ö. v. f. n.
— Iparosok^ segélyezése. Néhai Uuterberger Feréncz a keszthelyi ipartestület boldogult emlékű disztagja s Keszthely város tanácsosa által 1889. évben iparosok segélyezésére tett 20 000 frtos alapítványának 798 frt 56 krt tevő 1694. évi káinatai január hó 6-án osztattak ki a kes>.*belyi ipartestület segélyre szorult szegély sor.- u tagjai között. 30 iparos, köztük 8 tűzoltó részesült segélyben, még pedig kettő egyenkint 49 frt 26 kr, 28 pedig 25—25 frt segélyt nyert.
— Többen kérdezték tőlünk, hogy a fögymn. ifjúság tánczczal egybekapciolt hangvnrsenye mikor tartatik meg segélyegyletük javára; illetékes helyről nyert értesülés szerint az ilynemű mulatság rendezése felsőbb helyről tiltva van
— Országos vásár. A keszthelyi Vizkereszti országos vásár, melynek január hó 10-én kellett volna megtartatni, a hóíuások következtében elmaradt. Keszthely város előjárósága a pót vásár tan hatását február hó T-ik napjára fogja kérelmezni a kereskedel ni minisztertől.
— A veszett knty a hajsza még mindig tart. Már két fiu szállitatott Budapestre a Pasteur-intézetbe, kiket a dühös eb megmart- Az óvodákba alig merik küldeni gyermekeiket a szülők. E félelem indokolt is. *
— íeeyzósegéd azonnal alkalmazást nyerhet Felső S emenyén Hajgató Lajos körjegyző urnái. Az ajánlatok közvetlen hozzá intézendők. y
— Napi biztosok e héten a Népkonyhában: vasárnap Samuely Henrikné Lővinger Cimilla, hétfőnRfpoch Gyuláné Broch Hermin. kedden Sailer Lijosné Scherz Roza, szerdán Sebestyén Lajosné Wajdits Irma, csö önökön Scherz Ri-chárdné Wolheim Fanoy, pénteken dr. Fülöp Kázméroé Mikos Hedvig, szombaton Kür-chner Ignáczné Weiss Karolin.
— Iparhatósagi megbízottak vá-la íztása Tukach Imre járási főszolgabíró elnöklete alatt jaouár hó 6-io ment végbe Keszthelyen ; megválasztat-tak: Síudor Elek, Fi/.áry Alajos, Ve-háp Lajos, Weiczy Antal Horni Alajos, Blum Sámuel, Scheiber József, Raimann Ferencz. Kunze Antal. Huss Ferencz. Hermán Lajos. Farkas László. Lupersz-bek Sándor. Miezler Karoly, Prisznyák István Zalamek Ferencz, N**umark Ignácz, Méréi Ignácz, Braun Mór, Gyarmaty Lajos.
— Kis József jeles költőnk a „Hét" szerkesztője mult szombaton Barcsra menet Nagy-Kaoizsá-i idő\'ött Halis István irótársunk társaságában.
— Az egy forintos papírpénz élete miniszteri rendelettel még egy évre meghosszabittilött.
— Gyilkosság. Becsehelyen Kovács István siketaéma vasvillával agyonszúrta Szép Péter gazdaembert, mert revor vérét nem akarta neki adni.
— Egyesület! élet Az nlsó-domborui
| olvasókör Pichler Imre elnöklete alatt ; deczember hó 30-án tartotta évi rendes | közgyűlését. Mély hatást keltő megnyitó után előterjesztették a kör tisztviselői évi jelentéseiket, melyeket a tagok nagy , lelkesedéssel fogadtak. Az évi számadás bemutatása után a lelépő pénztárnok helyébe Kraetykó Gyula helybeli gyógyszerészt választották meg. Tagajáulások, indítványok megtevése után a tisztikarnak 1 buzgó működésért jegyzőkönyvi kösző-| netet szavaztak
— Asümegícasinó tisztikara 1895 re: i Elnök : Takács Alajos, alelnök : dr.
I Bárdió György. Választmányi tagok: dr. Lukonich Gábor, Soós Pongrácz, [ Eitner Zsigmond, dr. Kellemen Károly, | Sümegi Tivadar és Bánfi Alajos. Péoz-| táros: Horváth Ede, ügyész: dr. Jenvay ; Géza jegyző, Iván István, könyvtáros h Malomsoky János, háíuagy: Fttzik Gyu!a.
— Szylveszter mulatság. A csák-| tornyai-Társaskör, mely deczember hó I 17-én nyílott meg, tagjainak éi család-1 jtiiknak mulattatására házi estélyt ren-j dozett Szylveszter estéjén a. nagyven-
déglö nagytermében, mely minden jo-
gos várakozást is messze fölülmúlt. Az utolsó perczig eltitkolt programm — s mely ép ezért kellemes meglepetéssel volt, tórfi négyesből, azavaliat s fuvola-játékból és énekből zongorakísérettel s végül tombolából állott. A quartetteket Beér Ferencz kép. tanár vezetése mellett Kovách Emil. Farnek László dr.. Kolbenschlag Béla éi Vraucsits Jenő éuekelték, a fuvolajátékot Hajós Ferencz dr adta elő, Beér zongorakisérete melleit Kollár Mariska k. a. ,A költő halála" és a .A leány panasza" czimü költeményeket szavalta Vrancsits Irén k. a. meg dalokat énekelt saját zon-gorakiséretével. Mindnyájan teljes mértékben megérdemelték a sürü tapsokat, amelyekkel igen Ügyes közremüködésö-ket jutalmazták. A: ezt követett tombola után táocz következett, mely Sir-közy zenekarának játéka mellett hajnalig tartott. A kellemes estély sikere a vigalmi bizottság érdeme, mely Hajós dr. szakavatott rendezése mellett féoyesen oldotta meg föladatát s hálás elismerését érdemelte ki a Társaskör tágjainak. — Szylveszter estéj ;t egyéb iránt a város többi társasköreiben is megünnepelték. Nagy társaság gyűlt össze a Kereskedelmi Casinóban s a keteskfdelmüíjak öuképzö egyletében is.
— Uj ügyvédi iroda. Dr-Bród Tivadar köz- és váltóügyvéd Nagy Kanizsán Magyar-utczai Steidemannféle házban ügyvédi irodát nyitott.
— A Polgári Egylet uj vendég-i lősei Rumpjldt és Tivolt János t. hó
7-én este nyitották meg az üzletet ; Hogy a megnyitás ünnepélyességét emei-! jék, meghívták Simpticius híres czi-| gány prímást zenekarával együtt Ez i féayeseo igazolta be nagy hírnevét, érzelmes, tüzes és ö3Szhangzatos előadásaival. A kö/.önség te\'jeben betöltötte a Polgári Egylet nagy termét, az étlapot is szívesen vette igénybe, számos megrendelés is történt, jó kedv is volt éa igy a megnyitás estélye bevált A vendéglősökhöz ez alkalommal nem volt szerencsénk.
— bt*. Neumann Ede zsidó vallástörténet cz. taaköoyvet irt. Ezen jeles tankönyv stiiusa minden izében válogatott, magyarság dolgában kifogástalan és az egész mii komoly, alapos tudás eredménye.
— A TedkÖtelesek sorshúzása kedden jaouár 15-én lesz Nagy-Kauizsán a városház nagytermében.
— A zalavármegyei bál február 9 én tartatik meg Zala-Egerszegen.
— Pályázat nyittatott a turni^chai plébániához tart07Ó Gumilicza hókközsé ;-beni tanítói álisra és Alsó Lendván az izr. iskola tanítói állására. Kántori képességgel bíró okleveles tanító előnyben részesül. A. és Ft-Lö-Dörgicséreev. tanítói állás üres* tiedbe a van. — Puszta-Magyaródon osztálytanítói állásra, fizetés : 300 frt. Tüske-Szt-Györgyön tanitói ^Uásrajá-andóság 335 frt s egy szoba lakásnak.
— Heti biztosok enéteofjau. 1*—19) a nagykauiztai Ki.-dednevelÖ Egyesület óvodáiban Jioda Károlyué és Eisinger Henrikné választmányi tag urnök.
— Heti felügjelóe héten (jan. 13 — 19)\' a nagykanizsai öni. tüzol\'ó egylet őr-tanyáján Weissberger Kálmán szakaszparancsnok ur.
— Fölhívás. A .magyarországi tanitók Eötvös alapját gyűjtő és kezelő orsrágos bizottság" tisztelettel felkéri tagjait és a taui\'ói özvegyek és árvák sorsát szivükön viselő oemeslelkü emberbarátokat, emlékezzenek meg járulékaikkal, adományaikkal orsz. jótékony intézetünkről s küldjék be azokat még f. évi január 15. előtt Roller Mátyás pénztároshoz (VI. Nagymező u. 1.) annyival is inkább, mert az előre látható kedvezőtlen mérleg szerint — a várható kegyes adományok nélkülözésével, — csak igen kevés Begély volna az évről-évre szaporodó segélykérők között kiosztható. Ügyfeleinket fokozottabb tevékenységre kérve, ama reményünknek adunk kifejezést, hogy kérésünk nem lesz „kiáltó szőa a pusztában! Lakits Vendel titkár. Péterfy Sándor elnök, Roller Mátyás pénztáros.
— Az értékpapírokba való tőkebefektetés ma már náluok is általánosan szokásossá vált és ezeu a réven -szaporodnak azon sajtótermékek is, a melyek az értékpapírokkal és a tőzsdével foglalkoznak. A mig azonban ezek legtöbbje obseurus tőzsdeirodák által kiadott selejtes nyomtatványok.addig & .Pénzügyi Hirlap* czimü havonkint 2 —3-szor megjelenő pénzügyi és sorsolási kö/.löny, a melyet Lendvay Sándor, a péazügyi irodalom terén közel két évtized óta működő ismert fővárosi hírlapíró szerkeszt a hivatátos saj\'ő követelményeinek megfelelő és annak teljes magaslatán álló hírlap mely alaposan tájékoztat az értékpapirpiacz Összes viszonyairól. Sorsolási része a legtökéletesebb, a mit e nemben nyújthatói és e részével megbízhatósága illetékesen is el van ismerve: Azoknak tehát, a kik
értékpapírokkal és sorsjegyekkel bírnak, nem ajánlhatunk jobb lapot a .Pénzügyi Hirlsp\'-nál, a melyet még bámulatos olcsósága is kitüntet, mert előfizetési ára egész évre csak egy forint A kik egy forintot a kiadó hivatalba (Budapest. V., Dorottya-utcza 1. jz.) beküldőnek, azoknak a .Pénzügyi Hírlap" 1895 végéig bérmentve megküldetik.
Rövid hírek. —Londonnak 5 633.806 lakója van. — A Margitsziget területe 161.572 ? ölnyi. Az arany árkeletpótlék január hóra 24%. — A ke:ztbelyi gazd. tanintézet istálójából 8 csikót loptak el decz. 28 án. — Zichy Mihály^ festő művészi pályájának 50 éves jubileumát Ünnepelte Szentpéterváron
Yegyesek..
— Tartós nyőgyaiker. Fájdalmai csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes báotalmainál a „XoM-fele franczia borszesz és sóa-val való be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkeres-edtésekben határozottan Moll-féle ké-Bzitméuy kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— A legszebb ajándékok. A vidéki közönség, mely mostanában tömegesen rándul fel Budapestre, hogy karácsonyra és újévre bevásárlásokat tegyen, a külöm-böző csábitó hirdetési ajánlatok között alig tud választani, alig tudja magát elszánni r.i, hogy mit vegyen övéinek A kirakatokban szebbnél-szebb tárgyak láthatók, de talán valamennyi között legszebbek a Sternberg Annin és Testvére-féle Kerepesi-uti hangszer ipar ielep ki-! rakatába.n láthatók. Egy egész há?at íog-! lal el e nagy vállalat, dúsan felhalmozva ; agy a földszinten mint az emeleten a ! legkülönfélébb zen^karbeli s műkedvelői \\ hangszerek az összes réz-, és fa-, fuvó-, I verÓ, és vonó-hangszereken kívül zse-; niális eombínatioju dísz és játékhang-] szerek, harmonikák, liármoniumok és mechanikai zenélő müvek, magától játszó zeneeszközök, melyeken egész operákat lehet lejátszani, zenélő madarak, melyek á legszebb dalokat fütyölik stb. stb. egyik legszebb és legérdekesebb tárgya az egész ipartelepnek egy niekelbÓI ké-i szült karácsonyfa állvány, mely ünnepé-i lyes zenekíséret mellett lassú ütemben ] forgatja a karácsonyfát. Ára 25—3*2 frt. ! Ennél szebb karácsonyi ajándék alig | képzelhető Az üzlet maga valóságos látványosságot képez, melyet a közönség \\ csoportokban néz s különösen este kelt . feltűnést, midőn az egész ipartelep villamos fényárban úszik, megvilágítva a\', egész térséget. Ez a kereskedés a fuvarosban annyira népszerű és kedvelt, hogy mostanában mindig zsufolvajan.a személyzet alig gvózi kiszolgálni a közönséget.
Irodalom.
— A „Zenélő Magyarország* zenemű-folyóirat, mely gondos szerkesztése gazdag tartalma, gyönvörü kiállítása, és me>-é3 elcsó árával a külföldi hasonló zenemű-folyóiratokat magasan tuNzárnya\'ta, mostani januári számával. II évfolyamába
j lép. Első száma tartalraazia: 1 Zsadányi \\ Axmánd ,Lde3 anyám kend az oka" ! II. Lányt Dani .Fenyőfából csináltattam | talyigát" III Kapa A. legkeresettebb I valzerujdonságá\'.a .Diisy bed* keringőt* I IV. Megér Hellmaud \'Rád gondolok ; Márgarétha" gyöuyörö szép raüdalát, s j végül Wagner Richírd „Lohengrin* dal-; müvének legszebb részét: Lohengrin intelme Elzához. Elismert dolog már ma hogy .a leggondosabb és legszebb letételü magyar dalok és népdalok a .Zenélő Magyarorsiág\'-ban jelennek meg, s a ! többi .\'legdivatosabb tánc«-salon,-s dalmű i újdonságait is a legszebb müizlésre valló \'; szakértelemmel válogatja meg, s megér-! demli a derék vállalat hogy lapja egy zongoráról se hiányozzék. Hiszen 1 frt j negyedévi elöfizetsi ára — melyért 6 1 hasonló gazdag tartalmú füzetet ad — oiy olcsóság, hogy gazdag-szegény egyaránt megszerezheti. Mutatványszámot mint - tudjuk — a kiadóhivatal olyanoknak, kik a lapot még nem ismerik, készséggel küld. — Előfizethetni a .Zenélő Magyarország* kiadóhivatalánál: Budapest, VI. Ciengerv utcza 62 t.
— Technológiai Lapok. Ennék a \' gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari
szakfolyóiratnak deczember 3l-én kelt VI. évi. 26 ik száma a következő érdekes tartalommal jelent meg: Kazánrobbanás Győrött. Az elektromos közúti vasutak fej\'Ődése éa üzeme. Az elektromos áram álul sújtottaknak nyújtandó elaő segély. A magyar műszaki irodalom egy részének megreodszabályozása. Elektromotorokkal hajtott munkagépek kiállítása. A késmárki elektromos "mű A kereskedelemügyi
ZALAI KÖZLÖNY
1895 JANUÁR 12-éo
miniszternek 1893. -évi jelentéséből.-Vegyes közlemények. Találmányok leira-!. sának kivonata. Engedélyezett szabadalmak. Mindazoknak, a kik gépészeti és elektrotechnikai ismeretek és tevékenység iránt érdek\'ődoek és a hazai műszaki irodalomnak fejlődését pártolnihajlandók ezt a kiváló hazai szakfolyóiratot, melyet Taborsky 0;tó a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója szerkeszt, a !egmeléstebben ajánljuk. Mutatványszámot a Technológiai Lapok kiadóhivatala (Budapest VII, Rottenbiller utcza 12) ingyen küld.
— Szálai-Báró ti kiváló müveiből „Magyar Nemzet Történetéből" most kaptuk az ötödik füzetet, melyben a magyarok kóborló hadjáratainak folytatása van megírva. Kivált a merseburgi vereséget tárgyalja a. szerző igen bőven és kimeritően. e fejezethez roppant érdekes facmnilet is csatolva: Widukind „Száz története.*-nek azt a lapját, melyei Henrik német királynak a magyarok elleni készülődése van elmondva. A következő fejezet a magyar nemzet társadalmi és vallási átalakulásáról szól. a keresztény téritök munkáját ecsetelve a legjobb források nyomán. ¦ A füzet vámos apróbb képeken kívül ismét tartalmaz két külön mü mellékletet: az egyik Geiger hires feslményét, a pozsonyi csatát reprodukálja, a másik pedig Benczúrnak a nemzeti múzeumban le-ó képét, Vajk keiesztelését. A Lü-zet ára 30 kr. Az egész mű mintegy hatvanöt füzetben lesz teljes és megrendelhető L^mpel Róbeit (Wodianer F. és fiáinál) Budapest, Andrássy-ut 21.) Előfizetéseket a kiadóczég mostan ír elfogad még, mely esetben bérmentve küldik a füzeteket.
— Kozáry tíynla méltán feltűnést keltett fiatal bölcsésztől ujabb munka jelent meg: .Korkérdések Konferenczia-beszédeimből." Ára 1 frt. Nyomatott Szegeden.
sta, ÉgTÖgg a c^CT?reg. "aio t.iss:aLisszs siSl
Ki nyert? ~
Húzás január 5 én. Budapest: 6 21 85 2 8
Húzás jan. 9-én Prága: 71 42 9 55 28
>> e ¦9 U Indulás Kanissáról 1 Érkezés Kanizsára_ 2 1 "° J S.J \'""
s p-l SZ. V. SZ. v. iy. v. V. V. 4. 42 regg.\';íy. v. 2 35 d. u.isz. v. 12 20 éjjel [sz. v. 6 50, este jv. v. 5 33;re^g. 12 59jd. u. 1122; éjjel 7 öOjregg
Bécs Sz. bin Uta SZ. V. SZ. V. i.V. SZ. V. 6 Oö\'regg. 2 05 d. u. 5,15 d. u. 12 45\' éjjel SZ. V. SZ. V. V. V. SZ. V. 3 42 regg 1 34 d.U. 8 ,04 regg 10 15 este
~ ey-v-S. v. v. H S7..T-, 03 SZ V. 1 5 47 10 -2 — 12 15 regg. regg. d. u. éjjel SZ. V. SZ. V. V.\'V. ÍM- 3 50:regg. 1 I39 d. u. 8 44 este 12 10 éjjel
¦ I Barcs i SZ. V. SZ. V. 4 !57 2j25 11 V V regg. ¦ • . ..SZ. V. d. u IISZ. V. 9 Í40lregg. 1 [26,d. u. 14 34 éjjel
Felelős szerkesztő és kiadó : BAT.0RFI LU03.
jNTylltitör.
Báli se\'yemszlreteket máterenkint 35 krtól 14 frt 65 kiig valamint fekete, fa\'ti ér tilsai Haneberg-oely em mi terenként 35 krtól 14 frt «5 krig — .ima, csíkozott, koezkátott, mintisott, daminoli stb miuö.égben (mí..tegy 240 kttlBnbözA fajta é* 2000 klliönbn»5 aiin ¦ mintázatban \' posta» ér 4s vámmentesen a űizhoz szállítva nijtákat poatafordul küld : Henneberg (i. j (ct.ii kir. ii\'iv. száll, seijemc-yaraZürich- ; ben Minták poítafordulÓTÁl küldetnek | Svájcba czinaett levelekre 10 kro* ?1 \\ levelezőlapokra 5 kroi bélyeg ragasztandó • Magyar nyelrea irt megrendelések p00. } lona elintéztetnek:
Szerk. üzenet.
-,— „Karácsony után.* Megkésett, de azért idővel as elején némi lényegtelen változtatással használhatjuk.
— L—y Bpest. KöszOnet a gyors intézkedésért.
— F sj. íla az egészet b.rjuk. megkezdjük
közlését
— .Változások." Köszönettel vettük, különösen a mellekelt kedélyes sorokat sat. sat í\'dv.
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás
i 3274/tk. 894.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint , telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak Zakál Mária Molnár Lászlóné csáktornyai lakos elleni 40 frt tőke, ennek 1894. január 1-től járó 6% ka-, matai 4 frt 58 kr. végrehajtás Ké-: relmi 4 frt 20 kr ezuttali költsé-, gek iránti végrehajtási ügyében a , nagykanizsai kir. tőrvényszék (a 1 letenyei kir. jbiróság területén fekvő a\' csörnyeföldi 425 sz. tjkvben A | 231 hrsz. a. Zakál Mária tulajdonául felvett váltság köteles 611 írtra becsült ingatlan a csörnyeföldi község bíró- házánál 1895 évi február hl) 4 ik napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatii fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10„/°-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Le tényén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1894. óvi november hó 18. napján.
NUNKOVITS kir. aljbíró. GrőJ Esterházy Qéza-Jéle cog nacgyár Ifudapest.
Dr. Neumann Ztigmond kir. kereskedelmi törvény széki hiten vegye** által hivatalosan megejtett, és általunk tudomásul vett vizsgálatok alapján az
a betegeinknél alkalmaztunk éé a/.t sikeresen használva mint kitilnö minőségül a franczia cognacokkal vélekedőt a tetj jobban vjáníftatjuk-
Dr. Ángyán Béla,
egyetemi tanár.
Dr. Kétby Károly,
egyetemi tanár
Dr. Róczey Imre,
egyetemi tanár.
Dr. Bárón Jónás.
egyetemi tanár, ,
Dr. Poór Imre,
- kir. tanácsos, egy. tanár
Dr. Tauffer Vilmos,
egyetemi tanár.
á legtökéletesebbeknek elismertek a világon a <
svajezi
játékszerek. Játékdobozok,
Önmozdonyok, naczeszaireok, i vájni házak, axivartartók. fénykép albumok, Írószerek, keeztyüszekrényke, levélnyomó, virigvaiik.sxivardoboz, dolgozó asztalkák, sétapá\'czak, üvegek, sörpoharak, csemege tányérak. székek stb. minden zenével. A legnjabb a legkitűnőbbek ; leginkább ajándékok a alkalmas.
J. H. Helier Bernben (Schweicz.)
C«ak k^zveilen s*állitásért áll jót \'a valódiságért Árj*>gyzéket ingjen és bérmentve küldök
8 antny- és exBstérem és diploma.
nagymosás
már nem oly borzasztói
szabadalmazó :t
SZAPPAN
A szabadalmazott
SZIRECSEX-SZAPP1S
A szabadalmazott
SZERECSEü-SZAPPAÜ
A szabadalmazott
SZERECSEK -SZAPPAS
használatával 10 db fehérneműt egy fél nap alatt kifogástalan \'szép és fehérré moshatónk, használatánál a ruha kétszer annyi ideig tartható tisztán,mint bármely máa szappan igénybe vételénél, használatánál a ruha csak egyszer lesz — és nem mint máskor háromszor — mosva használatánál senkt sem fogja többé a kefét vagy a kártékony mosóport., alkalmazni.
A szabadalmazott haizStlatával megtaka-CIDDCrcrv C7.HDIV "thatóidö tüzelő-anyag SZERECSEN - S/A™ ésmuok*. Tökéletes ártatlanságát bizonyítja Dr. 30LLES ADOLF ci és kir. tflrv. sxak-é tő elismerő oklev ap
Kapható minden nngyohb fÜHzerke-reskedésben, ngi/nzlntc az 1 sö bécsi fogyasttüsi szövetkezetnél és az I-sö bécsi haziaiszonj/ok szövetkezeténét
Főraktár : Bécsben, I. Renngasmé 6. s.
Tiicí, nervi loiica.
Llebe.-tanár életEllxlrje )
Eoyfdü a kereszt és horgony véd-jeoygyel ellátott valödl.
Minden országban tö-fényesen védve Oiztr.-migyar monarchi.ihac a védjegy 460 sz. a l\'«j-gyezv«.
Séjzfll orv..ii és hatóságilag biteleiitett előirás szeriut Mix Panta g>úgyszertárában Prágában. Ezen vegyülék tok év óta hasznos idegerűstő sz>-r gyaaánt ismeretei különösen gyenge állapot, aggodalmassá^, szivdohogás, hátbaj, szédülés, tejzúgás, rossz emésztés stb ellen Árjegyzék kívánatra ingyen Üvegje 1 frt. 2 Irt, és 3 frt 50 kr- Gyomorbajosok Szt-Jakab gyomorcseppjett sokszorosan kipróbált és orvosilag ajánlott gyógyszer gyanánt használják Üvegje 64 és 1 frt SO kr.
Vízkor ^y^i11"*10 ^ydjrop" E,8ení
Minden fokban biztos- és gyor* gyógyulás, javnlhatlanság teljesen kizár Biztos eredményért jótállás szolgáltatik Orvos uraknak felhasználás végeit sürgősen\' ajántta-tik. Segítség ott is, hol már minden remény feladva lett. Tökéletes gyógyulásra elégséges 1 —2 üveg, ára 3 frt.
Fönktár, Saivator gyógyszertárában Po-zonyban
Továbbá a következő gyógyszertárakban.
BARNÍT KÁROLY «ál S«e<eden. SlY RUDOLF nál Székesfehérvárott MITTEL-BvCH S. kÖOL A. ÍÍRZICS SÁNDORNÁL, Zágrábban, ugy a 1 gtöbb gyógyszertárban .
aria-* © czelli
Gyomor-
cseppek
hatnák gyomor bajoknál, n és áltolánosan ismeretes Uázi és népszer.
A g>-omorbelcVség tftneteh étvágvta-laiuáj. gyomorgyengeiég, bOzos leheléi, Ulfujtság. savanyu, (etbarrsgés. kasmenés, oyo-norégés. felesleges, nyálkakrválaaztás. sárga\'áj. undor és hányás. > yomorgfircs
•aWMis.
• Hathatú^ gyogyszemeli bizonyult lufijánál, a nietiyityil>en ez n gjomorlól •íi.\'iniiazott. gyomorrulterhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hlmor. rttoidáknál. •
Említett l>.-ijoknát a JlMrlmczelll jfjomorrüeppfi, évek ota kilQ-nőknek bizonyultak, a mit száz meg $záz bizonyítvány UnusiL Egy kisOveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy Oveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Terik Ju/.xrt\' gyógyszertára Baisliapetit, Kintly utexa ii sz
A védjegyet es aláírást tüzetesen tesst;k mcplelíinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag vart ragasztva a keszilö .\'..w...tC. Brady) és ezen szárakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A atáriaczelli gyomorcsepoek valodiau _ kaphatók-
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla éa Belus Lajos, BARCSON: Kohnt Sán tor gyógyszerész uraknál.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO
8 A „POLITIKÁI HBTISZEMLH" I
Q Magyarora?:\'ii ez egyetlen komoly irányn poliliknl hetilapja U- f\\
gt nyes biillltiis, gazdag és Taltozaton tartalom, magaa etikai éa V
v Rzellemi szinvonal tekiatetébea retekedik a külföld legkedveltebb Lp
w hetirevae ivei. O
O A „POLITIKAI HETISZEHLE\'tárgyilagos *s független raa- O
O gatartnsilTal rövid idö alatt irányadó politikai köreink elsőrangú Q
Q orgánumává küzdötte fel magát. Q
C% Közgazdasági, társadalmi, irodalmi és művészeti rovata a Q
Q magyar társadalom elitejéaek igényeit szolgálja. Kluboknak, kaszi- a
gt nóknak és olvasó köröknek pedig nélkülözhetetlen s állandó becsű af
hetilapja. w
O A „POLITIKAI HETISZEMLÉT-\' a magyar sajtó párt- Q
ö k&lömbség nélkül a legőszintébb rokonszenvvel fogadta és ez a lap, O
O támaszkodva ; jvid, de becsületes pályafutására, bizalommal fordul O
Q mo-: a müveit magyjtr közönséghez, kérve annak jóikaró támoga- Q
Q tását és a\' létjogosultságát igazoló általános pártfogását.
^ A „Politikai Hetiszemle előfizetési ára: O
O Egész évre......10 — forint. O
O Félévre.......5 — , O
? Negyedévre..... 2.50 , O
q Szerkesztőség éa kiadóhivatal: VIII., Kerepesi uí 17. sz- 9
O Mutatványszám ingyen. O
O f 3
q Felelős szerkesztő és lap\'ulajdonot: \' q
O SZÉKELY SÁMUEL O
o o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOO
Csak akkor valódi háa háromszögű palaczk az itt \'evő szalaggal [vörös és fekete nyomás sárga papiros van elzárva:
Eddig faiDImulhatatlan 1
Maager Vilmos fele valódi tisztitett
MÁJOLAJ
(törvényileg- védett csomagolásban)
viaager Vilmostól
Bécsben.
Az orvosi tekintélyek alul megvizsgál tátott é* könnyű emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajáaltatik és rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egéss testi szervezet, különösen, a mell- és tüdő erősítését, a test súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vér isstitáaát elán-arja \'ni. Egy üveg ára 1 forint és kapható L gyári raktárban 3ecsb-a ttl/3 Heumarkt 3, valamint az osztrákmagyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. Nagy Kaiiztáe : Rosenfel-i Adttf és Fia Fesselhofer Jizaef fűszer- é* csemege kereskedésében. — Főraktár és főel-árusitás az osztrák-magj-ar monarchia részére:
Itlaager Vilmos Bécs, Hí/3. H*umarkt 3.
Utánzat bíróilag S Idéztetik
Qooocxioooooooooa
s
jnoanoooaooooog
KSH LP
Caak aklcor valódiak, ha mindegyik dobox Moll A., véájogjet as
aláirasat tünteti fel. A Moll A.-filé Seidlftz-porsk tartós) arjrógyhatása a legmakacsabh gyomor- es nl-testbantalmak. gyomorgörcs és gyomdAév, rögzött ozékrekedét, májbánulom, véf-ttlilis, aranyér és a leg\'-tfllícbözőbb női ¦elégségek.ellen, e jeles háziszernek ér-tízedek óu mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti de-tozsak 1 frt o. é.
Hamisítások törványileg fenyíttetnek.
[ a Ö\\l»F 61L E RA N C IrÁ I . I
Csak akkOr ValÓdf t>» mindegyik üreg MOLL A. védjegyét tünteti fel éa " .A. Mell-1 feliratit ónoztttal van zárva. A Moll-féle írao-
uU borszesz éa aé nevezetesen mint fá)da!omcsí;;apitö bedSrazitéii szer köszvény, caoz és a meebülés egvéh köretkezménveiuél legismeretesebb népszer. — Egy ónozott eredj ti üveg ára \'90 krajezar
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkttrésze: fozolrsavas fzlk.c.j \' .
A miadeniuii szAjti$LtitisDfc) különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szájvíz a fogak további épséget biztosítja s egyszersmind óvszer fogfájás elleti. — Egy Mail A védjegyévé: ellatolt ivef ára t 60 krajezar.
(691) . Fószé tkü Ideg:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések nspoots possutánvét ssellatf teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
szállító által,
védjegyével Idláiott készít menyeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
OofXrOQboOToáotoóDora
XXXIV. ÉVFOLYAM.
z *
I. A 1 KÖZLŐ N Y
1895 JASüAR 12 én
ügyedül valódi angol
cs
A. gyógyszerestül. PREGR ADÁ-ban
Eí-.yhit: a kShöcéat. KjAfjltí^ e -i tftdöbejt, ¦júmbm ttuo
oitattari • tiaUsam. ha 1 ezüst ku|..,kti! |S" m*lybrn o«fB
g7óg-T»Lort4r» __ pr«j-r».d-»b«UB\'" belenyomva. * ha niio-den ürrgra egr nm czímke. ehhei P* dií f*T használati aluitis is mellékelv« T»n. mely dDMnm v\',<i.j\'gy *» szővez-p-l, min\', itt íron lúl iiiú. van ellátva Minden ma* batasajuok. melyek éti kupakjaimmal ui.njk leiaira es misként vsnnait kiállítva, hamisít váoyok fa „"...rwatok e- liltoil. káros ItaUíU és durva anyagól mint „Aloe" és «.!iB*« lia-nntíikal 1 irtalinairjjk Mimién ilym-mll halisam ne ffvadtassM el. BaU.air.om haa>i ítél ™ o«.nioi a V*JjefjtürV*«y alapján Ww*»JJ «n. szigorúan al<J.*tetnrk. nfyraotéo i baawsrtvátm* n*e* «; áraiiti.i i». Jl marás kormanv SJRí 8- «*. » ™t TVSJászeU.
székei Ui biionyi «ny alapján >*-aíol<r» tsi, hofy senirnifwmfl Itllott ragy az sféslJRgr* káró, haUsu
UrUlmm. 0!y heivr.\'.i. !«.! t.-U--......n-1-..l raklar nmr*.,<«-** ">*«¦
rendelr-f Wz.etlen\'al hoiuir. : TtU«rry A. prefT*dá.ba=. hiu-»an«rbnmii mellett Au. tria-Itatyijvortiáf l«riu*Iy
:...--,J::.-:,1..-:.r., 1.,.im::v, l,Mir li ki. «(ry B <iü].U0ycg k.. nm. CO ki* vai-v M di.pljilv.-K ára 1> korona 60 fillér, niiba va^HerweawinUbá berr»et.tve: U ki* vagy « dupleoves ára a köröua CO ki. vaay »\' du|.l*ll«-y IS korona. Megrro.Me.ek luk a pénz elAlera befcűJ<W-e. ragy utánvétellel esitOjöjMnek. TbJerry Adolf a7oi7«a«r*az Pre-radában. elobita-si bronn zn ellett.
A :>tteg-ibb. 7« -Jobb ns.k blir.nrulr éa valódi, mJadeisellett a leffoloaobb egyetem ::\'j!:cr:: háxl gryúíy-szer majdnem mindez UUi en beUÖ beteg-
•éa- ellen.
\'iieiry a. fir&jysísriara az
A valódi angol
hatása és ereje
Az emel nodakenfee. mely a legjobb orodtsenyry, 1 haezoált ner a" azen
redA eict.en>e|rnel a i*|r-uiyo«abb és idült be-oklAc A etek ffifjHAt^, ogy»zintéi!
>m kjtm. <iw» jaa; \'.">;:r\'™- ":«íi\'a.\':»S.
:cl;a---.-- lel.ió nodiwors baUáaa fyósryereJS aaya taáai kttflBÖen eltanert a-yeirvaayag-ok oaaztételet képexik
Át irgol tei»ijkei"\'«\'» li.i<zna>!iató:
A rivrir.el.-(;vj .i>6 mell bajánál. lejirvOlemlé.nel. mell kémén védetnél. Oii.ar.rz tbVl -Anlal tOn-V. minrlenm-n.Q -eieln.-k. lal- vagy «unl fbesaieaefc. evbek, cvayedUeg. d.eidt lábak. aM e-<.nt.zn ellen; Ot*--. xnraa-. 1B-. rág**- r> erbei ellen. H . .• . : .: ram.
<itn :.!\'.-en re-rek, n m. ! uvetc-. fanalka-. éi
tü-ket rIUvolilá>án Mindennemű .lijjnal, kinvréa. pokolvar. njjá-lepiftJe*. »ít rak!)«leg-ee ellen : oeunpleí, k..r.\'.n,dapanat. hólyag ét fed .rzA.lt likak gv<«> ifaaára Mludt nnemü ége «1 aebok fa-g)C)I le*tie.re i. uos*za» írkvé. alLal liaadt sebek,
Dcrtdaganai. vertori das. f„- és a g\\ermekeknel elúrordnld i.-- ..t. ellen. stb. atb.
Az angt>l oaodakenőos alnél régibb. *vbb4i kltnnSbb betiaáben.
Ifen ..,.:.::>\'.- eion egyadol állá eüívlgyizatí aierböl
minden családnál \'¦>¦•-¦¦ tartani.
> Ke! doboznál k. w-n, nem ... : a Me\'.kal.le* kizárólag íifcsírj; elöegmt lni.IV.. rag)* pedig uLlnvrtellel evikűiültetik. tégciv rsoraagolJji. siálhliJevé) éi bermentes m«gknldés>el 3 korona
*" BJWr.
na*"** Száma bizonyítványok rendelkezéire állnak. TBe
FtiryelmeileUk minden.it bala>lalan hamisítványok megvétel* ellen. « kérem sz.in.ruan srra nevelni, hogy ininden tégelyen ¦ fenti véd-Jegy éa> ezernek „Tbiarry A Orar.gyai gy6ryezartára Preg-T»dabe.n beleecefVe kell lenni ea minden teselynek egy használati nlaarUaba ugyanolyan \'edjegygyel mint itt Utbatú keTl
Ai egyedüli es val.-l. angol ceodalenAr^lm hamisítii ét utánzói rédjegytfirvény lljrj^n »it(oro»n üldóitetnrk, ugyanúgy e hami-
EfcredUU köa-ratlen boaaoraaal fórrá*
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
Prcgradaban, ReliiLs-Sauerbrunn rtieltetL *~ Egyedah HrtJcUr Badapest es kr.m)-ekeré*zére
TÖEÖE TÓSZEP-nél
Bnilipp-; KiraJy-ntcxA 12. axájaz
. tes-ek a mecrendelnt kúrvetlenOl: radaban,
i Ausztria Haryariitsaéfj védjegy Ujstom száma 4634. L
oly belyrAl, hol r-klár nirj\'a. tessék a mec rend élést k& Thlerry Adolf O.-acg-yeJ ry6sy»z«rts.ráJioi" Pre
, Legújabb divatú
elörajzolt, meBkeidrtt éa ! készen hímzett
kézimunkák.
nemkülönben
himzöanyagok éa himzöszSvetek
rendkívüli választékban szabott gyán áxakbaD kaph>t6k
Bérezi I). Sándor
nfit kézimunka ciiy iparosnál
Badapesl, Kiralf-ötcza L ,11
< Képes árjegyzékem 1120 eredeti kézimookarajzot tartalma*, és kívánatra ingyen és béraentTe beküldetik.
I eWafÉf\'afá-^aVaf.fafsv\'^ef
,Tenas rr.-:n ¦- bőr k>acerváló szer. Kitűnő, teljesen ár álmatlan coimerí-óm, kiváltképpen hasznos a bőr zsíriénye fs érdesBége ellen; a bőrt vakító fehérré varázsolja, a ránezok és redők képződését megakadályozza t-a megóvja ax arezszia fiatalos frisseségét. A ,Vénus nem tartalmaz Sfinmí xsirneinQ anyagot, azért soha nem. avasndik s az év és nap bármely szakában minden ártalom nélkül alkalmazható. A t. közönséget saját érdekében kérjük, hogy az itt levő védjegyre szigortiao figyeljen.
Ára 2 forint
ív^VAGS M, 1V[EZEY
tea- és rum-nagykereskedők
gudapeőten Tll., Kerepesi-yt 6
(ezelőtt Bieber Antal)
aUpltútott 1877. éito
V., Dorottya-utcza 13
(fUrdf-utcz* tarkán).
Legnagyobb szállítási üsletf
„Kugvnia* folyopép mirtus-virlfroknól, üdé állandó meeőrzésfTe. Ijfry az arrznak és
nyaknak, mint kéznek és karoknak gyótiyöni lágyságot és márránvszenl tisztaságot köloönöz : a,bőr minden érdesség-\'t é« foltosáigit mef^xtritcti Ara - frt.
„Kngenie* liirJi- Ttilyékony arczkejiöch teljesen ártalmatlan. Az ajkúak arcának és füleknek szép természetes rózsaszint kfticaöaÖZ; villamos fécr melleit is természetes színben tűnik fel s 3 napig is tapadva ina rad a bőrűn.
Ára 1 frt őö krajezár.
.Eugenie hintőpor" teher-, rózsaszín- és créme-szín-ben. tartósan és észrevétlenül tapad s a hőrnek ter-méstetes lágyságot kiilcsöoöz. ~ Ára I frt 2<> kr. Pamacscsal együtt 1 trt 50 kr.
„Trixoyen" kitűnő hajnövesztő szer, -prösíti a hajgyo-kereket s teljesen megakadályozza \\ korpáképzödést. Ára i trt tiO krajczái.
.Nirpitine Tégetaie" jtajfettö, fekete és barna. A haj ezen szerrel festve, 6 hétig is megtartja a színét és teljes lehetetlen a mtileees testest a természetes sziutöl megkülönböztetni Ára 3 frt 50 kr.
.Foljekony kaakázn<ti bajuszpedrő a bajusz növesztésére és épen tartására - A bajusz felsütés ncn szűk séges, a nélkül ii minden bajusznak a ki vant forma adható. Ára 75 krajezár,
Egyedim raktár NAG Y-KA N1ZSÁN .-
KREINER GYULA
(Fótér.) divatáru- és pipere üzlete. (Főtér.)
E pilulák hasonló készitméüyekrjél mindeo tekintet-hen felj rbb becsöle idők ; mentek minden ártalmait anyagtól: ax altesti szervek bajainál legjobb eredniécjnyel használt atván, gyengéden hashajtók, vértisztitók: egy gyógyszer aam jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
székazorulás ~N a iegtöbb betegségek forrá?a ellen. Czukrozott külsejük véeett még gyermekek is szívesen ve-tzik. K pilulák Pilha tanár és udv. tanneso" által gen megtisztelő bizonyitványnyai lettek kitüntetve. Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 15 kr., egy tekercs, me\'y 8 dobozt, tehá; 120 pila\'át urtalmaz, csak juj , 1 frt o. é,
"OVÚ-S ! l\'tánzáioktol kftlönSsen ÓTakodjnuk Kérjük határozottan \\eustein Erzüebet-pllaláit. Valiul; csak, ha minden doboz Jő; M-nyi-lep bejegyzett védjegyűnkkel píron nyomta-la.-h;iu._S/.-];t I.iji nt - (V.- -titik kel Jímjív-szertár a Szt.-I.ipótboz" w.en. várat. Ecke der Spiegel- und Plankengas- ¦ van ellátva Faraktár Béosbea : Nwiteia F. „Szt •Lipóf-hoz czimzett ityógyazertára {beíváros Ecke der Piánkén- u. Spiegvlitasse.i Raktár Nagy-Kanizsán : BKLUS h\\iOÍ és KÍIKLICH ARNOLD grógj tzerész uraknál.
,-Chinai és orosz karaván teák. Eredeti jamaika ram.
Brasiliai F^um
Rezegünk specialitása?
kapható minden jobb vidéki füszcrüzletben.
Wagijar és franczia cognac, likőrök stb, *
ÁRJEGYZÉKEK
kívánatra ingyen, fülön ajánlatok levéllleg pontosan.
Dreher Antal serfőzde
központi íoelárusitói kiviteli-, palaczk- és hordósereknek.
Megrendelési czim:
Kovács és fV|8zeg, BufJapesfeen.
FOGAK,
egyenkint ugy mint egész fogsorok rágáshoz használhatók, légnyomás vagy rugóval. 10 évi jótállás mellett bámulatos olesó árakon készít — Katonatisztek, tanítók, színészeknek és tisztviselőknek 40) olcsóbb, családoknál: évi bérletet nyitok 3 írtért, miért a fogak 3-szor évente megvizsgáltatnak és tisztíttatnak
kóos m.
FoffpecíaHitta, Kerepeai-ul 34 *zám., Budapest, Mókus kórluizzni szemben.
XKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXxxxxx
Tisztviselő-telep, Szapáry- és villám-utcza között.
Budapesten.
\'i gyártási képesség 000 darab varrógép.
Varró-:
Évi gyártási képesség 5000 kerék|iir.
esjetlen ?ü
ADRIA
kerék-
. ¦ larrópy a ttiétpirgiiu a- , ¦ 2J6p6K yjjt iniorgriiiissal es iatMtWief. P*»rOKi
1894 éri l Elismerő okmány. Viiam"8 miiukaKéjt kiállitá«ról Hudapetlen. elsőrangú \' I-*ö osxtátyu átlumi érem: Országos Unszerkiállitásról Debrcczenben kWKJetések \\ Arany érem: Lengje! nemzeti kii lilásról" bembergben
Kapható inlndeu elsőrangú varrógép- es kerékpár-kereskedésben
BOT" Oly helyekről, a hol még nem találhatók, megrendeUsek közvetlenül a gyárhoz intézeodök.
Árjegyzék kivánatra-tyérmentve ingyen.
==3? Inégt regény ingyenl
Lg*alIYÍS
a művelt -magyar olvasó liözöiiségliez
idékén a ieatoliti
> ban
A .Képet Családi Lapok" jelenleg már az ország mtude mii veit magyar család rendes házitiarátja.
Közkedveltséget és elterjedtsége; az által ért el, hogy mindig Hazafias ir s ugy van szerkesztve, hogy a serdülő leánykának in bátran, a kezébe lehel adni, s e m<*lle!t az atyák, anyák és nagyanyák is mindig megtelelő szórakozást es baszom olvasmányokat találnak benne.
A -Hölgyek Lapja- esimu melléklet, a nő hií tanáesadöja és szellemi titkára.
A .Regényhieíiefclel- évente négy diszes regenynyel a;andekozia meg előfizetőit, *zéj) színes borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 frt, tehát összesen uéity foríut.
A -Bonlék- tele van szórakoztató talinyokktl s mulattató apróságokkal, kérdésekkel, feleletekkel, egyszóval a .Képes Családi Lapok" a legtarulomdusabb, a leg-eléukelib a mégis a legolcsóbli képes hetilap. ¦
A képek a legelső művészek ersetének köizónik létöket. A .ílftleyek Lapja" melléklctüokuek divatképei mindig a legjobb divatnak mintái: igy az 189;\'>-ik évi első szám a következő tartalommal jelent meg:
.Ilázstnár éi társa" regény Rerriczkyné Bajza Lenkétől; „lijév" költemény Ábrányi K mii tői: „A heteié fordított kép\' novella Muray Károlytól; .A nő feladata* dr. Turnowsky Kórtól; .A sötét világ* Tolnay Lajostól; .Az iiju anya" költemény dr I-\'eleki Sándortól; BAz álom" G. DióscegKy Síórtól: .Bál után" Mészároá Sándortól; nAz időről* szatíra Jámbor I<ajostól; _A szép szinésznő" regény Kadoyanszky Gyulától.
Előfizetési árak:
a „HÖLGYEK LAPJA* cximO divat- s „REGÉNY"-mell4klettel együtt Egész étre..........6 frt — kr.
Fél évre.........3
Negyed, étre .
A ,.Képes\'Csaladi Lapok"- hetilapból mutatványszámokat ingyen és bérmentve kflld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — iegczélszerübben levelezőlapon — hozzá ior4ulnak.
A ki három aj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egjazerre beküldi, tanak elismeréstU „egy diszes emlékkönyvet" küldünk.
90f A ki az égés* évre tzóló 6 frtnyi előfiietási összeget 80 kr. csomagolást éj poataaziljitiai díjjal együtt egyszerre beküldi, aonak elismerésül 4 regényt küldünk; a kt 3 frt e\'őfizetési összeget 40 kr. csomagolási es postaszállitasi díjjal együtt eg\\-szerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak I frt fiO krnyt negyedévi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási- és postázzállitósi díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld jutalmul. -a»
A „Képes Családi Lapok"
kiadóhivatala Budapest, Vadász-uteza 14. tz táját ház.han
Nyomaiott Ifj. Wajdits József kftayvayoaidájábaa Nagy-Kaaizsia.
NAGY-KANIZSA. I8H5. Január 19-én.
3-llr azám.
XXXIV. évfolyam.
fílnfizetfini nr: Egész évre . 5 fri — kr
»1 cTre j írt :">0 kr
Negyedévre ... 1 frt :\'h kr Egye* szam 10 kr.
HIRDKT K 5 hivs&bot petitsurbtin t anuden további
s K K 7. másodszori
sorért 5 kr.
SVILTTEBBEN petit soronként 10 krért vétetnekj el. Kincstári illeték minden egyeli b\'nietesert 8U kr. nsetendŐ
ZALAI ROZLONY.
„a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a „ Katari takarékpénztár
A iap szellemi és anyagi réséét illető minden közlemény Bátftrfl Lajos szerkesztö-kiado nevére mzetten > így-Katii/sara bérmentve intézendok
BérmeDtetien -vélek nem íogad-tatnak el.
Kéziratok viasza nem küldetnek
,anagy-kanizsai DéjzalaiTakarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet részvény-társaság*, a „nagy-kanizsai- éa fityeháziönkéntes tözoitó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesülete. A „nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a „nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, „a.kanizsai izr. jótékony nőegylet\', „szegények tápintézete*, a „katonai hadastyán egylet* a ,soproni Kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lap\'a
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP. \'
Újév elején.
H.
Az idó gyorsan múlik. Kinek a sors jóletet, örömet s boldogságot juttatott osztályrészül, tanulja megbecsülni. Ne biiza el magát, mert az idó kereke gyorsan fordul, a mennyit fel, anoyit alá. A mindennapi élet milliónyi példát vethet élénk. Xe tékozoljad az előnyöket, me-lyeket az idő nyújt, haoem tanulja megőrizni az utókor számára, mely a múltból meríti alapját a jelenre s táplálékát a jövőre.
Az idő gyorsan múlik. Kinek a sors az éiet terheit, a küzdést és iáradaImákat juttatta osztályrészül s jutalmul szemébe könnyeket, ajkainak sóhajokat, szivének keserveket adf, az vigasztalódjék, gondolja meg. hogy az idó gyorsan múlik, s.magával viszi a könnyeket, a sóhajokat, a sziv szorongásait. Egyszer mindennek vége szakad, még az időnek is. S az idő elég kegyes, hogy beforraszon minden sebet, még e sziv sebét is s elapaszsza a könnyek forrását, melyet egykor nyitott. Ez Örök törvénye az időnek.
Azért állunk meg vigasztalódva mindig az ó év sirjánál s az aj év küszöbénél, mert az alapjáhin mindig ó és mindig uj. A mi az egyiknek halála, az a másiknak élete ....
Midőn szeretteink sirjánál lecsüggesztett fővel megállunk, belevetjük a tátongó sírba koszorúinkat, s ki hiszi, hogy legtöbbször emlékein-belévetjük velük, melyek Csak egy a viszont-
tólük, — az njév szerencsésebb boldogabb lesz. Pedig de csalódunk. Felébredünk az uj ra, a régire ugyanazokra a küzdelmes napokra, kínokra, szenvedésekre — s esetleg ugyansrra a szürke egy formaságra. Az újév csupán csak annyit különbözik az ótól, hogy mig emez a csalódásoktól, amaz a reményektől, terhes s annyiban hasonlítanak amennyiben amaz is utolsó órájában csak csalódásokat szül. Mégis fenni marad egy,, mit nem tudunk belé vetni a sirba, mihez szivünk oly görcsösen ragaszkodj k, s ez : a remény.
S az emberi szív még sem szün meg soha reményiem az uj évben s ez a titka annak, miért vágyunk annyira megszabadulni az ő évtől s miért köszöntjük egymást oly lekendezve : boldog uj évet kívánok. Ha nem volna reményünk a jövőben, hanem ha a sziv oly könnyen megalkudna a sivár valóval, hanem volna oly titkos varázsa annak az uj évi köszöntésnek, ugy nem maradna más hátra az emberiségnek a kétségbeesésnél.....
Mégis jő, hogy tudunk reményiem, mégis jó, hogy van jogunk reményleni ! . ...
Csodálatos az a magasabb végzet, mely szivünknek az időben, az uj évben egy folyton meg-meg-ujuló reményt nyújtott táplálékul !!. .
„Boldog uj évet kívánunk !"
SÖLÉTORMOS GYÖRGY.
vagyis összesen kétezer Ívnek kiszedése, ! szellemi termékein látható nyomot kikorigáláia* CTOiná-ut ?* isTgéafc-srjpég 1 bágyn», k?n»a volt eá ftmhftri Arfo-naag-
ket
szerelteinkhez fűztek ? reményünk marad fent látás, a feltámadás. Az ó év sírja szélén ki lehorgasztott,
megállunk, ki lehorgasztott, ki büszke daczczal, magasra emelt fóvel. Belevetjük egy év összes csalódásait, keserveit, m szenvedelmeit. S azt hisszük, hogy megszabadultunk,
A szazkotetes Jókai.
— A kulisszák mögül.—
Jókai Mór összes munkáinak jubiláris kiadása nem csupán a magyar társadalom áldozatkészségének emlékezetes szimbóluma, hanem egyszersmind bámulatra-meltó eredménye a magyar nyomdaiparnak, amely talán most birkózik meg először ilyen óriási munka kiállításának technikájával. Százhúsz íves kötetnek
csuk néhány évtizedééi ezelőtt is, . tiz-tizenöt emberöltő.tea* adott volna munkát, míg ma a Révai Testvérek által, a nyomással negbirott Franklin-Társulat, ametlett hogy régibb vállalatait folytatja s ujabb váialkozásokba is szívesen bocsátkozik, egymaga végzi ezt a rengeteg inuukit, amelyhez hasonló kevés volt még a világliteratorában. Még pedig mesébe illő gyorsasággal, mintha a betűk csak ugy maguktól futnának Össze sorokká, a torok oldalokká, az oldatok kötetekké és ha csak közbe nem lép valami előre nem látott akadály, amely a munka menetét megzavarja, az 1898-ik esztendő karácsonyára, vagyis négy év múlva birtokában lesz a magyar nemzet annak a páratlan kincsesháznak, az melylyel Jókai Mór ötven év alatt hazáját megajándékozta.
Az időnek, az emberi munkának, a gépek erejéiiekez a bámulatos kihasználása, a melyről a jó Guttenberg Pál bizonyára álmodni sem merészelt, becsületére válik a tizenkilenczedik század nyomdaiparjánakéssok megérdemelt dicsőséget szerez a koloszszális mii kiállítójának a Franklin-Társulatnak. A nagy publikum a mely minden esztendő tavaszán és őszéa tiz-tiz ujabb kötetet kap kézhez Jókai Mór összes munkáiból aligha sejti milyen csekélyke idő azon év, a mely alatt ennek a százkötetnek elkeli készülnie, hogy a kiadó-czégexen váHaiatát lebonyolítsa. A kötetek elegáns külső kiállításán semmi sem mutatja annak a roppant szellemi és fizikai munkának nyomát, amelynek gyönyörét leli, szem és a sziv. „Ugyanis a lappangó erő ez, a melyet ismerünk a\' természettudományokból, mint a munka megmaradásának teóriáját, a melynek értékét csak végtelenbe vesző számsorokkal lehetne megközelítőleg kifejezni.
A szellemi munkáról, a mely ebben a száz kötetben le van téve, ezúttal ne is beszéljünk. Ahhoz, hogy valaki ötven esztendő leforgása alatt kétezer ilyen nyomtatott ivet megírjon — tisztán az írás fizikai munkáját taitva szem előtt legalább is négy öt óra szükségeltetik naponként. És hp a geniálitás mindent meg nem magyarázna, érthetetlen éa hihetetlen volna, hogy Jókai Mór, annélkül hogy szellemi frisessége megfogyatkozott volna, hogy a kimerítő fizikai munka
haladó produktivitásra.
Jókai termékenysége, Jókai lángelméje oly cjoda, a mely előtt a modern em-berneK is a ki természetfölötti erőkben nem hisz, meg kell hajolnia De a laikus közönség még talán nagyobb csodát lát abban, a mint e százkö etes raü kiállításában a gép, a technika és a munkás emberi kéz produkál. A fizikai erők összessége, a melyet a Jókai-kiadás igénybe vesz, igazán felülmúl minden képzeletet.
Hogy sz olvasónak legalább némi fogalmat nyújtsunk e korszakot jelentő vállalat nagy mehaoizmusáról és arról az eröanyagrói a melyet Jókai Mór összes müveinek jubiláris kiadása megemészt, betekintünk kissé aFranklin-Tár-sulalmüheiyébe, ahol huszonöt-harmincz ember foglalatoskodik minden uyolez: tiz órán keresztül a Jókai kötetek technikai elkészítésén. Ki a szedÖszekrény mellett, ki az újkor papirevö Molochjait: a nagy nyomtató gépeket táplálva, ki összehajtogatva a nyomdafestéktől nedves uj Jókai iveket,amelyekenmégcsillog a fekete festék fénye: mindmegannyi szerves része az egész munka organizmusának.
Egy egész Jókai-példányban — értva éz alatt a százkötetes jubiláris kiadást — 70.000.00 vagyis hetven millió gömbölyű betücíke vau, ugy hogy ha egy ilyen terjes példányt egy betűszedő szedne ki:Jietven milliószor kellene néki kezét a szedőszekrény különböző betűket tartalmazó rekeszei felé kinyújtani. Harmincz harmrnezöt esztendőbe, vagyis épp egy emberöltőbe kerülne ez a munka, ha egy siedő végezné, alapul ewé oyolcz órai munkaidőt és az év háromszázhatvanöt napjából csak kéiszáz-nyolczvan munkanapot számítva. Természetesen most csak a nyers szedésre gondolunk, a mejynekkikorrigálása csaknem annyi idejébe kerül a nyomdászaak, mint maga a szedés. Ahhoz, hogy teljesen hibátlanul nyomda alá adja miui-mum egy félszázad szükségeltetik.
Bizonyos tehát, hogy eay ember nem győzi ezt a kolosszális munkát, de a mint a szedést egy szedő, ugy a nyomást egy gép szintén nem bírná ki, még-ha nappal-éjjel szünetlenül dolgoznék is. Kgy gépen a nyomás nyolez évig tartana s ha ilyen primitív tech-
nikával készülne a jubiláris nuoka, akkor a kiadás hátralevő kileoczven
kötetét már csak uookáink és déduoo-
káink <-
Azonban ismeretes dolog, hogy a modern kor lázas munkáját hihetetlen módon megkönnyíti az erő és a munka felosztása és s mi más körülmények között egy egész emberéletet lefoglalt* azt ma ugyanazok az emberek idejük és munkájuk kényelmesebb, egvmáshoz alkalmazkodó berendezésével néhány év-leforgása alat^ elvégzik. így van ez a jubiláris Jókai-kötetekkel is, a melyek gyors egymásutánban kerülnek ki a gép alól s bizonysa hetven millió be-tücske száz meg száz munkás .kezén fordul meg. a mig végre a hófehér velim papirosra kristály tisztán lenyomódik. A betűk, a melyeket a, Franklin-Társulat specá\'iter a Jókai-kötetek számára öntetett, nem valami hosszú életűek. Mert a mint a sok nyomástól veszíteni kezden\'ek régi formájukból csak egy árnyalatot is és egy keveset megkopnak, rögtön az Ön tő műhely ékbe kerülnek, a hol uj betűkké formálódoak-Egy ilyeo betücske sorsa tehát valóságos lélekvándorlás a nem egy a hetven millióból végzi be rövid pályafutását, mint gömbölyű .a", hogy újjá szülessen a karcsúbb ,z" formájában.
A jubiláris kiadás papírja, a melyre Jókai .gyöngysorai lenyomod nak, szintén -rengeteg massát képvisel. Ha egy teje-: Jókai-példány forgó papirra nyomódnék, vagyis olyanra, a melyen rotácziós gépek az újságot nyomják, be lehetne teriteni vele egy kilométernyi térséget s egy modern Dido a saját külön metódusa szerint nem egy .Karthágót, hanem egy Parist alapithatna meg belőle. De Így szélességében kiteregetve is, pompás, legujjabb divatú Jókai-szőnyeget kapna belőle a fél Andrássy-at.
Bizony az ember nem tudná hamarjában megmondani, hogy azzal a három forinttal, a melyet a Révai Testvérekhez néhány éven keresztül minden hónapban eljuttat, hogy érte a százkötetes Jókait megkapja — mit fizetett meg voltaképpen? Az iró munkáját, a szedő szedését, a korrektor korrigálását, a gépek nyomását vagy — taián m ;g a papirost sem?...
V A
Z k.
Szóljon a dal ... .
izuljon a dal szí.emnek érzeménya?
ki tudja meddig szólbit m>g Rózsaliget még álmaim reményi-Ab ! de oly sz -p a balál. a veg : M-t: * halál cik egy boldog álom Ks bs szemem őrökre lezárom Akkor is rsak szóljon még a dal M*ssze viszi a szellő a rónán, Megpihenni leteszi egy rizsán S lesz a legszebb diadal
Nem kívánom, hogy majd síromnak Itslrwiii
Bii virrasszon álmaim lelett,
Virágerdőt inunk raknának én rám V
.Maradjon meg csak a szeretet!
fiogyhá szemem örökre lezárni,
A kegyelet legflzebtt zálogait!
Kék virágot bozzanak oda!
Szivemet leen megmozdulni érzem
\\\\± nt-felejts h*« jntalman) nékem
S e virágok t-zeli I mosolya.
HALÁSZ alá BŐIT.
Fogadásom ellenére.
A nagyterem falai feayökoszoruval van körüifonyva s a feoyőkoszoru között, mind a négy faion egy-egy nagy arany keretes meUzett tükör van.
Az ajtónak átellenében levő faion ott van a táaczrend is, melyet két pingált szárnyas angyal tart. Az elkerülhetetlenül szükséges „Isten hozott* is ott van az ajtó felett. Szóval mindent megtett a bált rendező fiatalság, mi a mai kor igényeinek megfelel s a táoczterem díszeit emeli.
A környék fiatalsága Örömmel várta az élvezetei estélyi. Jó magam is feltettem magamban, hogy kivételes esetnek kell lenni, mi visszatart e muiatsá gon való megjelenéstől, habár nem régiben fogadtam meg, hogy engem többé czigány hegedűje nemtesz olyan bolonddá, hogy: tánczoltasson. kifáraazsron éa a kifáras/tásért még meg is fizettessen.
Nem is a táncz vezérelt ezen mulatságba, hanem a jótékonyság, minek a javára, áldozatok árán barátaim rendezték e mulatságot...
Elérkezett az idő. Gyönyörű, szép téli est terül el a vidéken. A hold ezüit tuzaraiban fürdik a láthatár. Már mesüzirőhhallható a kitűnő zene mulattató ákordjai az est síri csendjében, melynek élvezetei hangjai mellett, nem csak a környék imádott ti. hanem a a messze távoli ól israeratlen ragyogó szépségek egész s< rege tündöklik a díszített táac«terem falai kőzött.
Rmdkivüli pártolás hölgyek részéről — mondom Jani barátomnak — ki ; örömében holmi magasrangu hölgynek ; néíhetett, mert karon fogva vezetett be ! a valódi menyorszigba, hol a szebbnél ¦ szebb angyalo* mosolygó arczai annyirft ! megbűvöltek, hogy az elragadtatás \\ első j perczében alig tudtam volna hármat olvasni.
Az elragadtatás első mámorából fo!\' i ocsulva, Jj.ai barátom tirsaságában kö" \' rfil üdvözlöm \' az ismerőj angyalokat, nem különben az ismeretlenek közül is néhánynak, az ismecösÖk révén sikerült
magamtt bemutatni, mely bemutatások után Jani barátom ott hagyott egy sereg venusi arcz társaságában.
Folyik a társalgás. A hölgyek lábai mozognak.. .
„Szeghalmy url Megtartja a múltban tett fogadását?" E kérdést intézte hozzám egy szőke fürtű, társaságbeli angyal, ki látva, hogy nagyon jól érzem magam a hölgyek társaságában.
Kedves Piroska Nagysád 1 mondja csak miféle fogndásomat érti?
„No, hát azt, hogy többé nem fog tánczolni.*
L szavak kissé zavarba hoztak, miután a hölgyek sokkal ia nagyobb számmal voltak, sem hogy nélkü Özhettek volna egy fiatal embert is annélkül, hogy petrezselmet ne árultak volna.
„Ugyan azt már nem fogja tenni Szegualray ur!" — Szólal meg egy csengő hang — hogy ne lánczoljon.*
Kérem a világ Összes kincseért sem bájos Irénke Nagysád. A táncz rendező intésére a czigány rázendít a nyitányra s én ott járom atöbbiekke! együtt az első lassú ciárdást: Virágh Lenke Nagyságával, kivel az életben a 80n most hozóit össze először.
„Fogadásod tiltja* — súgja fülembe Jani barátom if.
Ugyan hadd a fogadást. S az első csárdást véges telén-végig jártam, nem különben a tour tánezokat is hegyibe tiportam egytől-egyik. Nem volt egy perczigazeoeszó mellett nyugalmam... Éjfélt flt az Óra — egy óráig szünet, Az agyvelöm, mint a beteg- ere lüktet...
Az első csárdás óta most tatókoztam az én jó Jani barátommal. először, ki egy vál ütés kíséretében e szavakban ad elismerő dicséretet: ^
„Ki tettél — fogadásod ellenére —-magadért Kázmér barátom!"
Hja! nem lehet az ember fából Barátocskám ott, hol a hölgyvilág ennyi remeke van együtt egy terem tálai között.
„Hm; de nem mernél fogadni?"
Utryan miben? — Megjegyzem az én Jani barátom a >legkalandosabb természetű fiatal emberek közül való.
„Miben? Hát abban, hogy e sok remek hölgy közül, a szuper csárdás aktt taz én szerelmi vallomásomat több elfogadja és viszonozza, mint a tiédet."
Hahaha^ csak nevetni tudlak. Hogy tudsz ily gondra jönni?
„Hogyan, ne kérdezd vicc, fogadjunk!\'
Éi ha fogadnánk mibe?
„Egy hordó Nagykanizsai sörbe."
(hiti,, ál! a fogadás.
A szünóra után azorji.al hozzá fogunk a szerelmi vallomásokhoz. Én szerencsétlen szoktam lenni bármikor fogadtam Szerencsétlen Itttem itt is, bár egy-kettőre sikerült három gyönyörű, szép angyalnak meghódítani a szivét, de vesz-temr.3. mert mind egyik szaladt s meg-moudta az anyjának.
Szuper csárdás utolsó akkordjainak elhangzása után épp^n számot akarunk adni — Jani barátommal — az ered-méoyröl egymásnak, midőn egy közép termetű, még eddig előttem ismeretlen
hölgy, kikéit arczczal e szavakat intézi hozzám :
„Uram! szabad kérnem egy szóra 1?"
Mélyen meghajtva magamat az ismeretlen hölgy előtt s Janitól bocsánatot kérve — szólok, rendelkezésére állok, parancsoljon Nagysád 1
„Én özv. 7irágh Benőné, nyugalmazott curiai biróné vagyok. Ü rvendek én Szeghalmy Kázmér földbirtokos vagyok.
E kölcsönös bemutatá- után valóban curiai Ítéletet mondott Virágh Benőné az én szerelmi vallomásaim fölött, mert hát az én szerelmi vallomásiimat az ő három leánya fogadta el. — Sajna, de mind a három egy testvér! Pirult az arezom, de mind hasztalan, védelmemre szavakat nem találtam. Egész életemben ezek voltak legkínosabb psrezeim. Szere\'tem volna a fü\'d alá bújni a szégyen elől, de nem bújhattam az erős Ieczkét csak hallgattam . .. Végre egy végig mért lenéző tekintet után ott hagyott Virágh Benőné. Én meg rohutam ki, hogy ue ia-sm senki, kocáimra ültem és a szégyen elől menekültem hazáig, hol újból megfogadtam, \' hogy előbbi fogadásomnak Ötökre hivo leszek s egvuttai fogadást tettem arra is, ho.ty ősi fészkemből — kunfalvai kastélyomból — ki nem mozdulok. Remete életet fogok élni.
— E fogadásom után pár évvel történt, hogy a „Képes Családi Lapok" utján, csupa unalom töltésből szellemileg — megismerkedtem annak BE$y régi előfizetöjé\'-vel.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1895. JANUÁR 19-en
CSARNOK,
NagyKanim a szabadsagharcz alatt.
1848—49-biii.
Irta: CSER JÓZSEF. (Folytatás)
Volt 215 vasas német és hat száz szabad piák, kik huszirruhát viseltek. EnDyiból állott a lovasság. A szabadpiákok voltak a gúnyos hirre vergődött J e 1 a c s i c s huszárok, vagy mint a csodálkozó asszony mondta : „Jézus Mária hát még ezek is huszárok ?" Erről maradt rajtok a „Jézus Mária huszárok" gúnynév.
A sereg java a határőrök, se-rezsánok és a vasasok voltak. A gyalog sereg másik fele a föld népe ringyes, rongyos, piszkos, kiéhezett nép. Egy része szuronyos puskával fölszerelve, más része vasvillával, fejszével, szénahuzó kapocscsal és szurunynyal volt fölfegyverkezve. Lelkesítő haiczidaluk a folytonos „Krajleiicse Márké,uhu luhu 1 uhu! kiabálás volt. A sereg összes létszámát 30 — 35 ezerre becsülték. Negyven db. ágyú és sok löszeres Kocsi jött velők.
A magukkal hozott tömérdek szalonnát, vöröshagymát és a kettős zsákokba kötött kukoricza lisztet a barátok zárdájában a folyosóra és szobákba rakták.
Az elöljáróságot fölszólították: adjanak kenyeret, főzeléket, hust, bort és fát mert különben baj lesz!
A biró dobszóval hitta föl a lakósokat a követelt holmik adására. Akinek nem volt lisztje, az elöljáróság gondoskodóit, hogy süthessen. A kenyeret, babot, lencsét a városházhoz hordták, hol a tanácsterem előszobájában és folyosón halmozták föl.
A megjelent horvátoknak az emeletből dobálták a kenyeret, osztották a babot, lencsét. Az uraság pinczéjéböl 8-10 akós hordókban szállítottak bort a táborba. Kilik Péter és Xeusiedler Pál mészárosoknak hust kellett adni, kiknek azt mondták: „Die Kammer wird alles zahlen !" Vittek a táborba sok tűzifát is és ennek daczára erőszakkal elvitték a fát az udvarokból, elégették a kerítéseket, sőt még a temetőből a kereszteket is. A kicsapolt kertekből elhordták a kükoriczát, tököt és nyersen ették. Szt "ffvőrgy váron, Bagolyáu*; a pin-czéket feltörték, a bort megitták vagy elfolyatták A \' talált ágyruhát összehasogatták, a tollat szélnek eresztették, a szilvafát és szőlőtőkét kivágták és ugy ették le a
•j Scöllőhegyek ne,ei
Hanniocz tavasz nehezedett ekkor már villáimra - s ez ideig inéfz nem gondoltam soha a boldog cialádi otthon megállapítására: .gyöngy élet a legény élet* szoktam voit dúdolgatni, és most egyszerre szellemileg kezdtem szeretni.
Levelet vártam mindig. E-zem megbomlott. .Levelezötánnöm lebegett mindig lelki szemeim előtt. Vágytam megismerhetni s egy meghatározott napon mégis jelentem a távol messzeségben Hegyfalui, bol levelező társnőm lakni volt szerencsés.
— Brrr. szörnyűség! midőn Hegjfa-luo a társnőm által körülirt hajlékba lépek. Szent Habakuk légy velem 1 ? Ugyan az a nyugalmazott curiai biróné fogad, ki most négy éve a kenései bá Ion azt a soha se felejtett erős leczkét adta, mert hát Virágh Lenke volt az én ismeretlen levélczötársnöm. ki szel-. lemileg szerelemre gyújtotta szivemet leveleivel.
Nagysád bocsánat I utamat tévesztettem.
.Legyen nyugodt Uram! Önt a véletlen sors ismét közénk küldötte — méltóztassék helyet foglalni."
De ezen szavak olyan nyájasak vol- I
gyümölcsöt. A mezőn talált marhákat lelőtték. A«solí FerenczTeleky-utczá-ban jttkó ácsot kertjében agyonlőnék és még egy párártatian embert legyilkoltak.
Igy matatták meg, hogy milyen kedves barátaink és tcstréreiok .\' — Jelacsics, kiosztott kiáltványában kedves barátainak és testvéreinek nevezett bennünket.
No, de a kanizsaiak sem maradtak ám adósok ezért a szép testvéri szeretetért! A károk miatt felbőszült emberek, ahol csak lehetett, a mezőn, szöllöhegyen az ilyen gazficzkóknak megírták a másvilági útlevelet, s rögtön el is földelték. Különösen a kiskanizsaiak, busásan megtorolták az okozott károkat.
Folyt. köv.
Hírek.
— ó Felsége a király, Góion Imre szentgyörgyvöigyi ev. ref. tanítónak a népnevelés terén kifejteit 40 évi buzgó és sikeres működése elismeréséül az arany érdemkeresztet adományozta.
— Báró llánffy cabinetben dr. Wlassics Gyula megyénk szülötije vallás- és közoktatásügyi miniszterré neveztetett kí. A legmagasb bizalom egy szép tehetségű, tudománjos, jellemes éi munkás jó magyarra irányait Határtalan örömmel üdvözöljük és kérjük a Mindenhatót: aJjon erőt és jó egészséget neki, hogy Hazánk diszére, nemzetünk üdvére ifjú tetterővel működhessen. Eszerint a csáktornyai kerület képviselői állásáról lemond, reméljük és hisszük sót óhajtjuk is, hogy egyhangú újbóli megválasztatással tiszteltessék meg mert a kerületre is megtisztelő mz, ha a törvényhozásban olyan férfiú képviseli, a kire a kerület méltán büszke lehet.
— Igazságügyi kinevezés, ú felsége a király Sperhlágh Géza nagyváradi kir. törvényszéki jegyzőt a z.-egerszegi kir. törvényszékhez aibíróvá, az igaz-ságügymioiszter Rbéues Elek nagykani zsai kir. törvényszéki joggyakornokot a nagykanizsai kir. törrényszékez aljegyzővé nevezte ki.
— Sebestjén Magda okieves kis-dednevelŐnő Székesfehérvárott a belvá roaí kath. óvodába reodes óvónőül be válasítato\'t. A tisztelt óvó kisasszony Nagy-Kanizsán magán uíoo kezdte pályáját.az itteni óvodában többsözr helyet-tes.ké,jen működött mindanyiszor gyengéd bánás módja s ügybuzgalma által a kis dedek szereletét, éi a szülők mint az egyesület tiszteletérzetét szerezte meg ¦viagának. Állandósított szép pályájához szerencsét kívánunk. Széke fehérvár belvárosi ovodíja henne bizonyára lelkes és ügybuzgó ó.ónöt nyert.
— A ker. jót. nőegylet köréből. A ker. jót. nőegylet C\'éljaira adakozók névsorából — tévedésből — kimaradt Ő7.v. Zadnbánszky Lajosé és Sebes lény Lajosné neve, kik 5 — 5 frtot adományoztak. Mint utólag értesülünk, Zadubán-szkyué őnagysága a tél folyamán három gyermeket teljesen felruházott. — Mivel nagyon megvalósítja ama mondást, mit a jobbkéz cselekszik, ne tudja a halkéz, számtalan jótétté titokban marad s ez is csak a véletlen folytán jutott turto-
tak már moudva, hogy akartam ellenére helyet foglaltam egy fekete bársony széken.
A keuesei bálon történtek letárgyalása után, Lenke nagysága is bejött...
Szépnek ismertem meg először; de most még szebbnek, olyannak, hogy önkénytelenül térdre, borultam s megkértem kezét — s pár nap múlva a „Képes Családi Lapok" tisztelt előfizetői olvassák :
VIRÁGH LENKE, SZEGHALMY KÁZMÉR jegyesek.
Hegyfalu. Kuntalva.
FARKASS KÁROLY.
Népdal.
Nincsen virág, kopár-erdő és mező Majd kivirul, ha a tavasz visszajő, Hej, de a s« ít, hogy ha egyszer elhervad Nincs keleté, tavaar.. a nap .alatt.
\' Nékem is v >lt szóké, kis lány szeretőm, Hogy elhagyott életem a temetőm Fájó szivem keservesen sír, sokog Ott is könnyez, hol más nevet a mosolyog.
KÓRÓ Dl S.
másunkra. A legközelebbi nőegyleti mu latság alkalmával a ezukrászdába szükségeseket következők adományozták: Cle-inent Lipótné 1 torta és 8 lit fagylalt, Deuscha Öttóné 12 lit. limonádét, Fülöp Kázmérné 2 dobos torta, gelsei GatmaDn Vilmosné két tál süteményt, ! Győrffy Jánosné 2 dobos torta, Kaán Inna i tál sütemény, Marton Ignácz egy üveg franczia cognac. Saller Lajosné 5 Üveg pezsgő, Stefanovits Alajos 1 torta, özv. Zadubáoszky Lajosné 1 jogász torta, dr. Tripammer RezBŐné egy tál sütemény, Üjváry Henrikné 1 torta Vidor Samuné 2 torta 1 tál sütemény, Wusztl Lajosné 1 torta, 1 tál sütemény, 1 packet tea,Nábráczky Lajosné, Sebestyén Lajosné, Varga Lajosné 50—50 drb Sendvitach-et küldött, mely a hajnali órákban kitűnő éhség csillapító tárgynak bizonyult. — E« adományokért is legnagyobb köszönetét nyilvá-nitj* a nőegylet elnöksége.
— Képviseldtestületi ülés volt ji-nuár 18 án Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városnak. Babochay Györey elnöklő polgármester ur a tárgysorozat elölt emelkedett szellemű szép beszédben emlékezett meg azon örvendetes eseményről, hogy" megyénk szülöttje dr. Wlassics Gyula ö.sz. képviselő ur vallás- éB közoktatásügyi miniszterré neveztetett ki. Riadó lelke^d^s.el egyhangúlag elfogadtatott polgármester ur azon inditványa, hogy a képviselő testületnek efeletti örömérzete jegyzőkönyvileg örökítessék meg — Továbbá a város közönsége 100 forinttal a magyar tötténelmi társulat alapító tagja le:t Kimondatott, hogy várost birtok nem adatik el, hanem inkább szerez-letik. Tudomásul vétetett Peller Pál apát ur azon nyilatkozata, hogy ereje szerint elődei nyomán a fógymnásiu-mot segélyezni fogja.
— Czá-folat. Lapunk előző számi Hí rovatában a Polgári Egylet vendéglőjének uj bérlók általt megnyitása alkalmából az lett közölve, hogy az uj bérlő urakhoz nem volt szerencsénk, — il\'e-tékés helyről azt az ioformácziót kaptuk, hogy Ttvolt János ur háromszor jelent meg az étteremben mindannyiszor körű járva az asztalokat, különben a konyhán volt ellenérzés szempontjából elfoglalva; másik bérlő Jiumpold Gyula ur folyton az étteremben volt és seré-
j nyen kí is szolgált. .Mindezek daczára ; sajnálatunknak adunk kifejezést, hogy ; előbbi álütásuakat fenn kell tartanunk.
— Adományok. A népkonyha javára befolyt njabban: Baudiss Ernő rendelkező tisztartó úrtól Tapsonrban 10 frt,
\' Ficher Ferencz ur félzsák aszalt szilva. Köszönetét nyilvánítja az elnökség
— A kereskedó-ifjak önképző egylete Nagy-KanizBán 1805. évi január hó 19-én, szombaton, a „Casiiio" diszter-
: mében — saját segélyalapja javára — i Küry Klára úrhölgy Ö nagysájjá-¦ nak, a népszínház művésznőjének és Kürthy Emil urnák szives közremükö-! dése mellett jótékonyczélu estélyi ren-i dez. Kezdete pontban fé! ít órakor. Az I előadást táocz követi Helyárak: I. hely | 2 frt 50 kr. II. hely 2 frt, III hely | 1 frt 50 kr., többi yorok 1 frt, állóhely : 80 kr, karzati Ülőhely i frt 50 kr. i Fe.üifi/etések. tekintettel a jótékony czélra, köszönettel fogadtatnak és hir-lapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók Belus Ltjos ur gyógyszertárában. Műsor az estélyen adatik kí.
— Öngyilkossák Simon János alsó-lendv-ai lakos volt uibiztoi i. hó 16-án éjjel a mura-szerdahelyi vasúti Ltdoál a Murába vetette magát, holttestét még nem találták meg. Nevezett 68 éves, teltét va\'ósziuülég elmezavarában kö-velte el.
— A Csáktornya! tűzoltó-egyesület rendes közgyűlését január 13-áo tartotta meg. Az egyesület 65 tűzoltóból és 15 rendföntarlóből áll. Az egyesület vagyona készpénzben 3982 frt 65 kr; a leltár 3847 frt 60 krra becsültetik. A megejtett tisztujiitás eredménye: elnök Nuzsy Mátyás, alelnök Ziegler Kálmán, jegyző Alszeghy Alajos, pénztáros Deák József, ügyvéd Wollák R«íő, orvos Schwartz Albert dr, parancsnok Szeiverth Antal, alparancsok Morandini Bálint, a tűzrendészet parancsnoka Wollák Rezső, a segély egylet pénztárosa Godina Miklós. A választmány 12 tagból áll. — Tüzeset a városban tavai nem volt. — 20 éves fönnállásának em\'étére az egyesület a nyáron örömünnepet rendez.
— Napi biztosok a népkonyhában e héten: vasárnap Dobrin Benőné Kohn Szelina, hétfőn dr. Schreyer Lajosné Rothschild Amália, kedden Wusztl Ltjos né Darás Malvin, szerdán dr. Tuboly Gyuláné Nyuly Gizella, csütörtökön dr. Rothschild Jakabné Scherz Róza, pénteken Gutmann Vilmosné Rátz Araoka, éi szombaton Tauber Alajosné Broch Herain.
— A sziszek! magyarok következő sürgönyt menesztettek dr. WIssbícs Gynla újonnan kinevezett vallás és közokta tásttgyi miniszterhez:
.Édes bazánkoak bizonyára összes intelligens polgársága a legmelegebb örömmel és a legőszintébb lelkesedéssel üdvözli a közoktatásügyi miniszteri széken Zalának nagy szülöttét, közéletünk díszét és büszkeségét, a törhetetlen hazafiság és tántoríthatatlan szabadelvüség kiváló mit.taképét s az üdvözlők óriási seregéhez csat lakozik a sziszekon időző nagykanizsai és Csáktornyái magyarok egyeteme is, a hazafias elragadtatás és megelégedettség hangján kiáltva: .Éljen-- Wlassics Gytila közoktásmi-niszter. a dicső elődök legméltóbb utódja.\'
— Heti biztosok e héten január 21 — 26) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Ledofszky Ar-minné és dr. Rothschild Samuné választmányi tág urnök.
— Heti felügyelő e héten (jaouár 20—26.) a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet Őrtauyáján Jack Ede szakaszparancsnok ur.
— Meghívó. A nagykanizsai ker. jótékony nőegylet 1895. és? jaouár hó 27-én délután 3 órakor a községi iskolaszék helyiségében közgyűlést tart. Clément Lipótné védnő Tárgysorozat: 1. Elnöknő jelentése. 2. Ti\'kári jelentés. 3 Számvizsgáló bi/ottság jelentése. 4. Indítványok.
— Megfagyottak. Piáoder György ma-gyarszerdahe yi lakos faun ír 9-én N.-KanizsárÁl hazajövet a korpavári korcsmában kissé felivott este a váratlanul jött hózivatarban ufat tévesztvén, kimerült s községe határához közel elesettéi megfagyott Hulláját január 11-én délután találták meg. ,Igy jár aki mindig bort iszik !" Hasonló halállal mult ki Bagarus Ferencz bakónaki jómódú földmives gazda is, kí f. hó 12-éo bejött Nagy Kanizsára, ismét hazamenet Csapira bátyjához ment, kitől azon szándékkal, hogy hazajön, 13-áu elindult, valószínű azonban, ¦ hogy eltévesztve az utiirányt boro-; állapotban is lévén, kimerült a sok menésben s megfagyott — F. hó 15 én találták meg a bakóoaki határban. — Orvos-rendöri bonezvizsgálat mindkét esetben teljesíttetvén, fagyás általi halál állapíttatott meg.
— Meghívó- A nagykanizsai .Polgári Egylet" folyó évi február hó 2-án délelőtt 10 órakor tartja meg saját be lyiségében rendes évi közgyűlését Tárgysorozat: A választmányi és számvizsgáló bizottsági jelentés. 2. Az 1895 évre vonatkozó költségvetés megállapítása. 3. 10 drh. kötvény kísorso.ása. 4. Elnök, alelnök, tisztikar\' és a választmány megválasztása. 5. Netáoi indítványok, melyek azonban 4 nappal előbb írásban az elnöknek bejelectendök.
— Négy szép és egészséges gyermek Örökbe fogadható. Legidösb leány 10 éves, másik leány S éve?, egyik fiu 6, másik riu 3 éves. F.des anyjok Horvát Treszka, lakása Huszár Antal lakatos urnái van Magyar utczábin.
— Egy 4 szobás lakás solid ke-! resztény család részére május 1-jére j kerestetik. Czim a kiadóhivatalban.
— Meghívó. A keszthelyi kereskedők társulata szombaton. 1895 januír hó
; 2G-án Az „Amazon SLálloda\' nagytermé-! ben zártkörű ránczestélyt rendez. A rendező bizottság. Breyer Arnold, Götz . Ede, Hochstálter Mór, Hoftnan Arnold, : Hofman Béla, Ilof nan Gusztáv, Hofman i Miksa, Kovács Mór, Krausz Lajos, Láeár.
József. Mandl Pál. Manovill Mór, Marton i MŐre, Mcrei Ignácz, Müller Ede, Nagy István, Pető Vilmos, Pu\'y János, Prager Tivadar, Patzner Ede, Radé Vilmos, Rosenberg Jakab, Schleiffer Izidor, SchleilTer Lajos, Stieder Kálmán, Vajda János, Mondschein L. ker. t. jegyző. Kezdene esti 8 és fél órakor. Belépti-dij: személyenként 3 korona, csalidjegy (2 személyre) 5 korona, minden további személy 2 korona. A tiszta jövedelem a keszthelyi kereskedők társulata betegsegélyezőpénztárának javára fordíttatok. Felülfizetések köszönettel fogadta\'oak éí hirlapilag nyugtáztatnak.
— Divat ojság 1895-ik év tavasz nyár. Hconeberg G. ismert selyem gyára közlése szerint Társas Összejöveteleknél színházi és hangversenyhez való öltözékeknél, damasz mellet bendalin ésszatin fognak előnyben részesülni. Már két év óta lettetek kísérletek a bengaline szövést honosítani, de hiába, míg végre most a hölgyvilág belátta, bogy alig van selyem szövet meiy nemesebb, teljesebb éS| hársonyszerübb ránezokat vetne, mint éppen a bengaline. Ezen, czikk nemcsak a legközelebbi, de a jövő őss**: idényben is nagy szerepet fog játszani miután Paris, London és Amerika részére, changeaiit, miniázott és gazdag szin változatokban lett megrendelve. Továbbá 1895 ik év a taffet-3zövésü-chines szöveteket, csíkok s rendkívüli mennyiségű koczkázottakat a legparányibb kocikától a legnagyobb kig minden lehető színben és elragadó combínátioban hozza, a taffét szövés damaszt és brochében is előnyben részesül, mennyi időre? Azt senki sem tudja, mert ép az osztrák hchyek nem barátnői a taffet-aelyemoek apárisiakkal ellentétben.kik előszeretettet választják a taffetet!) Ök a pnha süraht, satin-merveilleut részesiti előnyben, e/ekből is nagyon sok lett rendelve, nevezetesen changeant - (színjátszó szövetek. A sehuttisch selyem szövetek ahg lüotek el.unur ismét felmerülnek a legújabb szin kompositiokban és főkép bkmsokra és ujjakra alkalmaztatnak. Japáni és chinai foulárdok, egyszinüek és mintázot\'ak valamint nyers-selyen básztruhak, sbantung és tussorok maradnak, de nem is fognak soh\'sem eltűnni, mert ezek a legczélszerübb utazó és társas megjelenéshez vaIÓ ruhák. * A legdivatosabb színek, fa barna (vi\'lágos-setétig) tiszta c\'aud. türkis, a piroskás fraiss, bomoksárga és nevezetesen a kékes violett (bleuet) a legsötétebből a legvi\'á^osabb árnyalatig.
— Szerecseu-szappau A háziasszonyokra bizonyára a mosás napja a .legkellemetlenebb " ,Ma mosásunk van" — ez a pár szó megrémíti az asszonyokat s azért valóságot örömmel kel! fogadounk az uj felfedezést, a szere csen*szappant, amely lehetővé teszi, hogy a mo-ás napja nem olyan kínszenvedés a/, asszonyoknak. A szabadalmazott szeres-e:i ¦ szappannak száz darab fehérneműt moshatunk ki fél nap alatt, azonkívül az a nagy érdeme Í3 megvan ennek a szapp innak, hogy a ruha nem rongálódik. A szerecsen-szappannal csak egyszer, más szapptn-aal háromszor kell megdörzsölni a ruhát s a fehérítő porra egyáltalán niacs szükség. Teljesen ártalmatlan a szere-csen-szappan ngy hogy színes ruhát is lehet mosói vele anélkül, hosry megfakulna. Ehhez jarnl még az is, hogy a szeri csen-szappannal időt és tüzelő anyagot is bőségesen lehet megtakarítani s az ára mégis alig nagyobb, mint más szappané. Minden nagyobb füszei -és fogyasztó- tuletben árulják. Főraktár: Béc, Belvároi, Renngasse 6.
Vegyesek.
— Biztos gyógy hatás. Mindazok-kik rósz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a vaiédi „Moll fél seidlitz porok" használata által bizto-gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta utánvétté! Moll A gyógyszerész, c.. éi k. u !v. szállítótól Bécs, I. Tuchlanben 9. A vidéki gyógy-szetárakhan határozottan Moll A. készítmény kérendő az ö gyári jel vényével és aláírásával.
Röviddel ezelőtt adatolt át a btiJapesii Walaer Fereocz-féle részvéuy társaság által épített nagyváradi vuSfi a kt\'izhasználstnak.
K mfiael a viz a Könuvólgyétioa elhelyezett cooiltiaált kuttelep utján ayereük, mely na ponta 4000 köbméter talaj fia szolgáltatására vau berendezve ; ezen talajvíz az ismételten megejtett vegyi éi bakteriológiai kísérletek Szeriül kitüoö ivóvíznek bizonyiilt. A sznkségflt vizmeonyiséget 2 szivattyú van hivatva szálli-taui, melyek mindegyike napouta .- 300 kai. ¦ méter vizet képes a város falett 60 m. magasságban fekvő mtartányba emelői, ezen teljesen betonból készii t Tiztartáoy kihasználható űrtartalma 2100 köbméter; a városi csőhálózat hosaza csaknem 50 kilóméter : a eadvek átméretei 80 -300 mm. között váltakoznak. A csőbálóaat 316 utczaí bydráussa\', 1Ő9 tolantyucsappal él ?3 oyilvános kúttal van összekapcsolva a a csőhálózat már edd g >¦ 900 háiba lett bevesetve.
Az Oelweio bécsi tanár által készitett -500.000 írttal contemplált terv szolgáit a kivitelnek alapjául, ex alapon lettek a munkálatok nyilvános pályázat utján fentemiitett Walser i erencz-féle részTéaytáraaságnak kiadva, mely vállalat az épiücazést a rendelkezésre álló tervek szerint végezte, kivévén a viztartioyt és a gépházat, me,yt-k a vállalkozó részvénytársasig saját\'tervei szerint kaszoltek.
A munkálatok, melyek c.akmúltév május 5-én kezdettek meg, mar november 18 án szerződésszéruleg be is fejeztettek, deczember elején pedig a mfi átvétele és üzembe helyezése a város által Farkat kir. mérnök ur Icözbejöttérel történt szaksáéin fel ül vizsga! ás után meg is történhetett.
Kz idő óta a vízmű folyton haszuálatban áit és nsgemlitendo azon a kivitel gondosságára va ó körülmény, hogy sem csörepedések, sem egyéb hiányok Dem mutatkoznak hanem a vizmü a nagyváradi köaónség leguagyobb megelégedésére akadálytalan funktionál.
Örömmel és büszkeséggel konstatáljuk, hogy ezen nagyszabású mű, mely rövid S hó alatt teljesen elkészüli, üzembe h -tyeítetett és lelktistneretes kivitele ugy egészben, mint részeiben, szakértőüeg megállapittatott, teljesen hasai kéazitméuy, mely újólag tanújelét azo\'.-gá!tatja rohamosan fejlődő iparunknak valamint a jó hírnevű Walser Ferenci-féle rész-véoytártasig versenyképességének.
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 JANUÁR 19 én
Irodalom.
— Az Alhenaeora képes Irodalomtörténetéből megjelent a 29-ik füzet, az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal éi *éoekkel. Ebben Bayer József befejezi a nemzeti stinbázról megkezdett tanulmányát. Széchy Károly pedig régibb elbeszélő irodalmunk kiválóbb alakjait: Vajda Péter. Kuthy Lajos és a hamar népszeuivé vált Józsika Mik\'ót mutatja be. ismertetvén életöket és főbb munkáikat. A füzet utolsó czikkében Baráth Ferenc/. !»¦ Eötvös József ifjúságáról Szól. A szöveget ezúttal is számos kép illusztrálja: Lendvayné, Jókainé, Lendvay Márton. Egressy Gábor, Vajda Péter, Kuthy Lsjos, Józsika ifjú és Öregkori Szontágh Gusztáv, Józsikáné és Eötvös ifjúkori arczképei, Vajda síremléke, Kuthy
• kézirata, Jósika szülőháza, szurdoki lakása és drezdai síremléke. Vajda és Jósika munkáihoz *-gy-egy egykorú szövegkép; külön mei.ékletekül pedig: Wesselényi Miklós nem rég fölfedezett levele az akadémia alspításáról és Kisfaludy Károly költeményeinek kéziratai hasonmásai. Az egész vállalat, mely 35 lüzetre log terjedni, gyorsan közeledik befejezé-
, sebez. Áfa füzeteukint 40 kr
— Xillenlumi magyar törtenelem. Az Atheuaeuin r társaság kiadásában
.megjelenő „A magyar nemzet történe:e" czímü tiz kötetes (milleniumi kiadás) nagy munkának uyjlczadik füzete most hagyta el a Fajtót. Ez a nyolczadik füzet Marczaii Henru „A vezérek kora" első köteiéuek folytatását képezi és pp-dig a negyedik könyv második fejezetének befejezése, melynek r.zime" A térités kezdete \\ — majd a III. fejezet .István mint fejedelem" foglaltatik a füzetben és megkezdő ük az ötödik könyv* melynek főczime .Szent-István -királysága", az I. fejezettel, melynek czime .István törvényei." Ezt a füzetet is szintén pazar fényoyel előállított nagybecsű mümellékietek és számos szövegkép díszítik. Mint műmelléklet van a füzethez csatolva a Szent István király által kiadott és a pannonhalmi tpáteágra vonatkozó alapitó oklevél eredetijének pompásan sikerült hasonmása, a melyhez a mai írásmódra át-téve, tiszta, szép nyomású szöveg-olvasás van mellékelve. A másik melléklet a. konstantinápolyi régi bástyafalakat ábrázolja, a \'mostani állapotukban, a legújabb fénykép felvétel utáu. A szöveg közé nyomaivá találjuk az .Esz tergomi Szent-I-tván kápolna* belsejének képét Dörre Tivadar etedeti rajzában, ugyancsak ettől a kiváló rajztanártól a regényes fekvésű pannonhalmi Ösi becézés monostor tájképét, mely a legsíkerültebh az eddig ismert pannonhalmi képek között: továbbá a rlunyi apátság szép tájképét. A hires bécsi krónikának érdekes képeiből a következők vanoak átvéve ; Öunt lo vag; Kupa leveretése ; Venczelün lovag Szent István, mint az egyházak alapitója. Ugyan Szent-István királyra vonatkozólag még a következő képek vannak a füzeiben u. in Szent István pecsétjének hasonmása ; Szilveszter pápa egyik bullájából vett eredeti részlet ítít-oíin.-:Isa ; S/.eut István koronájának felső része (eredeti alakja); II. SziJ veszíer ólombuüájának hasonmása ; Szilát vári király és védőszentje (ítészlet a koronázási palástról) ; Szent\'István és Szent Imre arczképe Turóczi króni kajának au^sburgi kiadásából; Szent-István állítólagos erszényének, me\'y a kapuczínusok bécsi templomában őriztetik, eredeti rajza. Mint erre a korra vonatkozó adat, III Ottó császár arcz-képe és pecsétjeitek hasonmása van közölve a szöveg között. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt GO kr ; féiévre (ü4 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden könyvkereskedésbe.*..
Ki nyert?
Húzás január 12 én.
Bécs: 75 4 IS 85 76 Grácz: 26 25 13 43 36
Felelős szerkesztő és kiadó : - BÁTOBFI LAJOS.
ivyllttör.
Henueberg-aelyem csakis akkor valódi, ; j ha közvetlen gyáramból rendelik — ! fekete, fehér és színesek** 35 knól U frt | 65 krig? m\'élerkétit — iima, c-ikos, kocz-kázott, miniázottakat. damasztoi s a, \\ imiut ejfy l\'4.0 külöuböző minőség és 200"> imutázaibanj s. a. t postabér éa váminea-lea n a bázijoz szállítva és miotákat postafordultává kaid: Heoaebere;6. cs k udvari szállít*; Helyein gyára ZBricubeu avájrz\'.a fzimzeit levelekre lü kros, és letéve íí lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Majry&r nyelven irt megrendelések pontosan ; elintéztetnek.
lm ibriit intalii aiiit,.
ki a folyó hó -3-án irodahelyiségünkben tSr-tént 9J13*0 frtuyi 9 drb ezres, \'i drb százas ég 3 drb tízes io^ás tettesét az elopott össz-gge) kein- keriti.
A m. kir főkapitányság részérő"! kózzé terjesztett körözvény következőképpen hangzik:
„Tettenérés esetén letar;ózUtandó egy S330 frtoyi lopáasal alaposan gyanúsított 22—24 éves ti ital ember. Az illető középnél valamivel magasabb, aováoy hosszúkás arczti, vékony orral, sötét arcza s kis fekete bajusz a kott-lettet visel A fiatal ember, ki külsejéről ítélve izraelit* lehet — fekete téli kabátban, melynek gallérját föltörve viseli s kis fekete neme kalapbau volt öltözve. A vélelmezett tettas s az ellopott összeg k"zrekeritéiéért 10C0 forint jutalom van kitü-cv.
Bidapest. 1895 január hó 3 án. FARKAS LAJOS m. p.. a Budapest fővárosi államren-d"írs*g fenyítő osztályának vezetője.
GUTMANN TESTVÉREK
kószénbányád eladó ügynökség.
Hirdetések.
Gyomor
Jf cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélhiilozhe\'e\'.len és általánosan Ismeretes liózi és népszer.
A pyOiiioriietegFég tünetei: étvágytalanság, gyomorgycnges í-\\ bűzös lehelet, felíüjiiá;. savar.yu. iclboRogÉs. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyál ka kiválasztás, iárga-á]. undor és hányás, i yomorgörcs
• Hathatós gy^yszérnek bizonyult lejlájás-ál. a iiietiynviU-ii <-z -t gvomortól szannnzoO, oyomortülterheiésnél .-leiekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hamor-rhoidákníf. a
Említeti bajoknál a vimi-inr*f-lll arvoinorrMe|t|*f-k évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg siáz bizonyítvány ianusit. Egy kis üveg ára használati utasítással ejryütt 40 kr.. napy Oveg ára 7(1 kr.
Matryari.rs7á^\'i föraklár: TfirÖlt JeKKrf t\'y.(j.\'\\szer!á|-a BndapeHt, Király iiícza 1:! sz.
A védjegyei és alóirásl tüzetesen tessék inegtfkinleni! Csak olv cseppeket lessék elfogadni, mélyeknek burkolatára zölil szalaj; van ragasztva a készítő aláírásával C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát lúzonyitnni".
A Máriaczelli gyomorcseppek valodiail kaphatók
NAGY-KANIZSÁN : rrágc-r Béla és Beltig
Lajos, BARCSON : Kohiit Sándor gyógyszerész uraknál.
ÉRTESÍTÉS.
Alulírott vezérképviselöség tisztelettel értesiti a n é. közönséget, hogy a N.-Kanizsán is általánosan ismert f kedvelt
Kulmbachi Barát sör
ezentúl tőlünk egyenesen ugy hordókban, mint palaczkokban kapható. A pa-laczkok 25 vagy 50-kint ládákba csomagolva köldetoek azét. Rendelménye-ket alanti czimre kérünk intézni. \\
A kulmbachi haráUör osztr. magyar cazágl vezérkt^pviselösege
Béc<, I Fratiz-JosefsQaii 31. 3318|tk. 8íH.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint te-— Ifkköiiyvi hatóság közhiraé teszi, hogy !1 kir.;kincstárnak Gyergya™RoziCserenkó Istvánné elleni 97 fit 40 kr. löke, ennek 1894 jar.u r 1 tői járó 6% kamata. 8 írt 10 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt S5 kr.ezuita\'iköltségek iránti végrehajtási ügyében a nagjkanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő a polai községi. 76 87. tjkvboii A I. 111 és 112 hrsz a. felvett ingatlannak és az azon levő 54. népsorsz. háznak Gyergyák Rozi .Balog I-tván-nét illető 227 frtra becsült % része,
193 hrsz. ingatlannak ugyauazt illető 27 frt. a 3*8" hrsz. 196 frt. 433 hrsz>
194 frt, 532 hrsz. 70 frt és 610 hrsz. 206 frtra hecüit ugyanazt illető % része, továbbá a polai 758 sz. tjkvben A t 2S8 hrsz. a. 74 frtra becsült Gyergyák Rozit illető *fi része a polai községbiró házánál 1895. évi február hő 6 Ik na; j.mak d. e: 10 órakor megtartandó nyilvános árveréseD eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár-Arverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10*1,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén. a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1894-évi november hó 22. n&pján.
NONKOVITS kir. aljbiró.
A Széchenyitéri 3. sz. a. házban egy lakás, me;y 3 utczaí, egy udvari szobából, pinczéböl, padlás s éléskamrából áll — február I-jere| kiadó, esetleg az egész ház is el adó. n>l ebb értesítést Babossl Laszlo u"á>vednél._
3448| k 894.
A leteuyei kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, mi-l szerint a kir. kíoc3tár végrehajtalóoak Zakál Mária, Molnár Líszlóné csáktor-j nyai lakos ellen: 40 frt II kr. s jár, iránti végrehajtási ügyében 3274. számi alait kibocsátott árverési hirdetményben a csörtiyeföldi 425 sz. tjkvben A f 231 hrsz. a. Zakál Mária tulajdonául felvett ingatlan Gll frt kikiáltási árban 1895. évi február hó 4-ik napjának vd. e- 10 órája kitü?.ött árverés az 1881 LX. t. cz. 167 §-a alapján\'Zakál mond végrehajtató érdekében éa 44 frt töke követelése s járu\'ékai kielégítése végeti megtartatni fog.
Kelt LHenyén, 1894. évi deczember| hó 9 én.
1ÖJNKOV1TS kir. aljárásbiró
Csak akkor valódi ha a báromsz Ögü
palaezk az itt \'evő szalaggal [vörös és fekete nyomás sárga papíron van elzárva.
Eddig fölülrnulhatatlan j _
Miager Vílmas féle valódi tisztított.
MÁJOLAJ • *
(törvényileg védett csomagolásban)
fvi aeLsrer Vilmostól
Bécsben.
Az orvosi tekintélyek által megrizsgálutott és könnyű emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltatik ét rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egés» testi szervezet, különösen a mell- és tadö erősítését, a test súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a rér isstitását elakarja érát, Kgy Qveg ára 1 forint és kapható a gyári raktárban Becsben 111/3 HMatarfct. 2.. valamint az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. N±zy Kanizsán : Rosenfelri Adolf éi Fia. Físseih >fe:- Jczsef roszer- éa csemege kereskedésébea. — Főraktár és foel-árusitás az osztrák-magyar monarchia részére :
Maajter \\\'ilmos Béc.x, III.3. H^umarkt 3.
Utánzat b
ríllti QldSztetík
GróJ Eszterhdzy Qéza-jéle cog-nacgyár Hudapest.
Dr. Neumann [ZHgmond kir. kereskedelmi törvény széki hites vegyész álial hivatalosan megejtett és általunk tudomásul vett vizsgálatok alapján az
a betegeinknél alkalmaztunk és azt sikeresen használva mint kitűnő minőségűt a franczia cognacokkal vélekedőt a legjobban ajánlhatjuk. Dr. Ángyán Béia,
egyetemi tanár.
Dr. Kéthy Károly,
egyetemi tanár.
Dr. Réczey Imre.
egyetemi tanár.
Dr. Bárón Jónás.
egyetemi tanár,
Dr. Poór Imre,
kir tanácsos, egy. tanár
Dr. Tauffer Vilmos,
egyetemi tanár.
Qonoooooonoarjoooe
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak,
Moll
védjegyét
ha mindegyik dobos aláírását tünteti fel. A Moll A.-féle Seidiití-pöMk tartós gyó;yhatása a legmakacsabb gysator- és altest bánt alauk, gyo-notgrtres és gyomorhév, rögzött székrekedés, májbántalom. vér-totHlás, aranyér és a leg\'<il^nbözŐbb o6l betegségek.elleu. e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti doboznak 1 frt o. é." ¦ <
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
rMt^"FÉLL«^i^NCI\'AI
•PORSZESZ ES SO
Csak akkor valrírfi na mindegyik üveg MOLL A. védjegyét tünteti fel és T \' ,A. Moll\' feliratú rinozattal van zárva. A Mail-fele frIM-czia borszesz és sé nevezetesen mint f..jrJalomcaÍJiapitó\' CedörszöJesi szer köszvény, csnz és a meghűlés egyé*> következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy óae-zott erediti Üveg ara 90 krajezár. _
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze : íilzolysaras szikaé.) A mindennat i száj tisztitásnál különösei! fontoa hármely korú gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás ellen. — Egy Mell A védjegyével ellátott Üveg ára : 60 krajezár.
(691) * FÖBzétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító áltál,
Bécs: L, Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta pos\'aulánvet atellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár ; Nagy-Kantzsán Rosenfeid Adolf ÓS Fia.
I il OoaooaaooaaooaaaDaaaooaaoaaaaaoanDoacoaaO
a müveit magyar o-lvasó közönséghez!
A ,Képes Családi Lapok\' jelenleg niár az ország minden vidékén a legtöbb müveit masrar család rendes házibarátja.
Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el. hogy mindig hazafias irányban s ugy van szerkesztve, hogy a serd^iló leánykának is bátran a kezébe lehet adni," s e melleit az atyák, anyák és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos olvasmányokat tálainak benne
Á „Hilgyek Lapja- czimit melléklet, a nő bíi tanácsidója és szellemi titkára.
A .Rezeoysieltéklet" évente négy díszes regenynyel ajaadékezza meg előfizetőit, szép színes borítékkal, melyeknek egtenkéati bolti ára . frt, tehát összesen négy forint.
A .Boríték" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdésekkel, feleletekkel, egystóva! a .Képe* Családi Lapok\' a legtsrtalomdusahh, a legélénkebb s mégis a legolcsóbb képes hetilap.
A képok a legelső művészek ecsetének köizönik letöket. A .Hölgyek Lapja" mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divatnak mintái; így az 189^-ik évi első szám a következő tartalommal jelent meg:
„Hazsmár és u. -a" regény Beniczxyné Bajza Lenkétől: „Újév" költemény ábrányi Hmiltdl; „A betelií fordított kép" novella Muray Károlytól; .A nő feladata\' dr. Tornowsky Mórtól; ,A efltét világ\' Tolnay Lajostól; .Az ifjú anya\' költemény dr. Felek! Sándortól; „Az ütöm" G. Diószeghy Mórtól: „Bál után" Mészároa Sándortól: „Az időről" szatíra Jámbor Lajostól; „A szép stinésznS" regény Itudnyánszky Gyulától.
Előfizetési árak:
a...HuEGYEY LAPJA" czimfl divat- s „REGÉNY"-melUklettel együtt Egész évre..........C frt — kr.
Fél évre...........3 „ — *•
Kegyed évre..........i „ —. "
A „Képes Családi Lapok\'- hetilapból mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a ktadóbivstal mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelezőlapon — hozzá tordutnak.
A ki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egyszerre beküldi, annak elismerésül „egy díszes emlékkönyvet" küldünk.
pjsV A ki az egész évre pzóló 6 frtnyi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és postaszállítási dijjil együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfiieiési Assaeget 40 kr csomagolási es postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, annak kél r-ftényt küldünk elismeréaűnk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi elölitetési dijat ?0 kr. Tiomagolási- és posuazállítósi díjjal együtt egyszerre beküld, annak a kialóhivatal *gy regényt küld jutalmul. \'Vej
A .Képes Családi Lapok-\'
kiadóhivatala Budapest. Vadáez-utozs 14.« saját bázábae-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JANUAR !!)--„
Legújabb
elörtjtolt, megkezdj kétzfn hímzett
W*»m% ÚJHELYI FERENCZ »
^ KOCSIGYÁRTÓ
xragyKanlzsan
Ajánlja kocsigyártd
nemkotimbeB
himzöanyagok és himzőszSvetek
rendkívali rAUsztékbta szabott gyári arakban kaphttók
Bérezi D. Sándor
női kézimunka nagy iparosnál
— Budapest, KinúHtcza 4. sz-
Képe! árjegyzékem 1120 eredeti kézimonkarajzot tartalma és kívánatra ingyen és bérmentve beküldetik-
a*
ZT.ERZSÉBETvértisztitój
Széchenyi-tér: Tóth Lajos féle házban. — műhelyét.
10 szakmába tartozó rmodeorjemfi muokálatot sok évi tapasztalatainál fogra jutányos árban teljes megelégedésre készit. — Nemcsak javításokat, de átalakításokat is készséggel teljesít.
¦BSjT* Könnyebb és nehezebb hintók készen rendelkezésre állanak s jutányosán megvásárolhatók.
Az érdekeltek e szakbelí becses megbízásai- és rendeléseinek a legpontosabb teljesítésére tisztelettel ajánlkozik.
FOGAK,
egyenkint ugy mint egész fogsorok rágáshoz használhatók, légnyomás vagy rugóval. 10 évi jótállás mellett bámulatos olcsó árakon készit — Katonatisztek, tanítók, színészeknek és tisztviselőknek 40| olcsóbb, családoknál: évi bérletet nyitok 3 frtérj;, miért a fogak 3-szor évente megvizsgáltatnak és tisztittatnak
KÓOS Itt.
Fog*pecíali*to, Kerepesiül 34 *záin ,
Budapest, Rókus korházzá* szemben.
E piiulák hasonló készit menyeknél minden tekintetben feljebb beofileidök: mentek minden ártalmas anyagtól zaz altesti szervek bajainál legjobb eredmény nyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók: egy gyógyszer s»m jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e piiulák a
Btfp^ azélcszoruléLS ~*N
a lestöbb betegségek forrá-a ellen. Czukrozott külsejűk végett még gyermekeit is szívesen veszik. E piiulák Pitba tanár és udv. tanácsos által seo megtisztelő bizonyitványnyai lettek kitüntetve. Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 1 ó kr., egy tekercs. me*y 8 dobozt, tehá: 120 pilulát tartalmaz, csak i ¦ 1 frt o. é,
ÜVaS ! l\'tanzásoktol különösen óvakodjunk Kérdjük határozottan \\eu»tein Eizsebet-pilaláit. E Valódi csak. ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros nyomta-ta>ban..f>zenf Lípnfe* ezekünkkel BGj*ffT-l szertar a Szt.-lip6.tht»* Wiea. város.\' Ecke der Spiegel- oad Piaakeagass van ellátva Főraktár Becsben Netistels F. .&zt-Lipót"-bozj cziroreit gyógyszertára (belváros Ecke der Piánkén- u Spiegelgasse.) Raktár Nagr-Kanizsán : ¦ wuiVeJ BKLLS LAJOS és EHRLICH ARNOLD grógy íeréaz uraknál.
nagymosás
már nem oly borzasztói
... .\', hasznalatával 10 db fe-¦ szabadalmazott hérnemQt egv fél D4p
SZERECSElí-SZalfAlí^*0 kifo«á\',al»n szé?
"és fehérré moshatunk.
A azabadtlnarot:
használatánál a ruha kétszer annyi ideig tart-
szara-sappisi ^-í^s
igénybe vételénél. A szalridalaiazatt haszna is tán il a ruha
„__„ csak egyszer lesz — és
SZEEECSES-SZAPPAII »«» »>»\' >u« w
romszor — mosva A szabadalmazott hiwnálatáoal senki sem ,....„.., ,„ ¦ fogja többé a kefét vagy SZEREI >E> - SZAPPiS * kártékony mosóport alkalmazni.
A szabadalmaiéit használatával mogtaka
emuvn Emiim: rithmtóiiö "«K-anjaf SZERIl >EN - MAH\'AN és munka. Tökéletes ár-tatlanságát bizonritja Dr. JOLLES ADOLF cs éi kir tőrv. szakértő elismerő oklevap
Kapható munteti nagyobb füszerke-reskedésbent ugi/szinte az 1 ito bécsi fogyasztási szövetkezetnél és az í-s3 Mesi kazittzszonjtok szövet kezeténét
Főraktár t Bécsben. Remigasse 6. s.
Első magyar
Budapesten.
Évi gyártási képesség ÍÖ.OOO darab varrógép
Évi gyártási képesség 50CO kerékpár
Tisztviselö-telep, Szapáry^ és villám-utcza között
ADRIA yPA««, ADRIA
H.g).ror..ág « LpP^L-= egyetlen ~ ItCí tft
varrógép- és Uiékpirgyár* > sajÜ batorgrirtássa! es vasöntödéi íl,
1S94 éri I KI ismerő okmány- Vii amos mtttikagép kiállitásró\' Budapesten. elsőrangú í I-ső osztályú állami érem: Országos tanszerkiálliiásról Debreczénben. kitüntetések 1 Arany érem: Lengtél nemzeti kiá Utasról Leubergbeu
Kuphutó minden elsőrangú varrógép- és kerékpár-kereskedésben.
Bssr* Oly helyekről, a hol még nem találhatók .. közvetlenül a gyárhoz intéz^ndok. ~sjjpj
Árjegyzék kívánatra bérmentve ingyen.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Jól t\'.rtjg . - lK°-zcpcscize - rapiateJ
-Ví-i.u- créine* bor konzerváló szer. Kitűnő, teljesen ana\'matlan cosraeMcum. kiváltképpen hasznos a bór zsírt énje és érdessége ellen: a bőrt vakító fehérré varázsolja, a ránezok és redők képződését megakadályozza rs megóvja az arezszin tianlns frisseségét. A „Vénus créme" nem tartalmaz semmi zsirceiuü . anyagot, azért soha nem avasodik s az év és nap bármely szakában minden árulom nélkül alkalmazható A L közönséget saját érdekében kérjük, hogy az itt levő veiijegyre szigorúan figyeljen.
Ara 2 forint
„Kngenta* folyőpép mirttit-virágok hói. a virágzó, üde arcz-szin állandó megőrzésére. Ugy az arcának és nyaknak, mint kéznek és karoknak gyónyőni lágyságot ei márváayszerü tisztaságot kölcsönöz : a bór minden érdességét és fultossag.it megszünteti. Ára 2 frt
„EngeBle" vörös folyékony arczkenöc* teljesen ártalmatlan. Az ajknak areznak és füleknek szép természetes rózsaszínt kölcsönöz : villamos fécv mellett is természete* színben tonik fel s 3 napig is tapadva marad a bőrön.
Ára 1 írt 50 kri
i.j c z á r.
.Fugeale hintőpor" fehér-, rózsaszín- és créme-szin-ben, tartósan és észrevétlenül tapad .- a bőrnek természetes lágyságot kölcsönöz. — Ára 1 frt 2) kr. Pa-roacscsal együtt 1 irt 50 kr.
„Trlxos/en" kítüaö hajnövesztő szer, erősiti a hajgyökereket s teljesen megakadályozza a korpaképződégt. Ára t trt 60 krajezár.
„Nlrg-ltine végetale" liajTestő, fekete és barna. A haj ezen szerrel festve, 6 hétig is megtartja a síinét és teljes lehetetlen a műleaes testest á természetes színtől megkülönböztetni. Ára 3 frt 50 kr.
„Foljékeny kankáznitl bajuszpedrő a bajusz növesztésére és Apen tartására - A bajusz felsütés nem szükségei, a BélkSl i< minden bajusznak a kjvánt forma adhat*. Ára ~> krajezár,
Egyedüli raktár NAGY-KANIZSÁN:
KREINEK GYULA
{Főtér.) divatáru- és pipere üzlete, (Főtér.)
I oocx30cx)3doooooooaoooooooooog
| o Minden orazághan törvényesen védve c ~ Osztr.-magyar monarrniábao a védjegy t 4G) sz. a bejegyezve. L
Slomatika vegy essenczia ^ Védjegy J- a csillagban. t
Szt. Jakab gyomorcseppek. c
Evek óta kipróbált t Cjalhatlangyógyszfrgvo- ^ mor fáiások, skülönö-en c emészte-si pyenpeseitek. ? étvágytalanság, görcsök, | gyomorégés, rossz szé- l kelésstb.eller..ÜvegjeGO § kr és lfrt20kr. Pro»pek c tttJ inrzreo. Elsőrangú- c gyógyszernek bizonyult idestbántal- § máknál DR. I.IBER Ideg erósitó- c elixir-je. — Védjegy j és horgony. S Kérjünk prespektust. Orvosi és hi- S vatalos" előírás után Fnuda H. pra. c gai gyógyszertáriban készittetik. rj Iszákosság P alesnagyobb esetekben is Songede § Q eaaencilával gyógyítható Gyógyít u natú az iszákos tudtával, vagy tndta 9 nélkül Szin-, szag , íztelen. Er--d-O mény kivétel nékül biztos Üvegje o 1 fit 80 kr. Főraktár: Szaivafor o gyógyszertáW Pozsony. Továbbá kapható.
BARNAY KÁROLY n-i Szegeden, SAY RüDOLFnál Széke-fehérvá-rott, MITTELBA\'CH S. KÜ.iL A , HlíZICS SÁNDOR nál Zágrábban, ö a legtöbb gvógyszertárban. q o
300D
PSERHOFER J.-féle
BECSBEN,
gyógyszertár
I. KERÜLET, S1N8ERSTRASSE l5.o SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel-
VprtilSZtlto lííhiiílPSÍik e"8l5tt *\'t*Iaao« labdaetek neva alatt; es atóbbí ne»ot teíj-s joggal mígérdemlik fCllloZillw; AUUUaVÖUrk, miv-l cs.kaíyan alig réte.ik b0t«g.ég me\'yb-n ezen lebdusik codás hatásukat e«er..ereseu be nem b.sonyitotUa voioa. Evtixed.k ÓU ezen labdvesok általános elterjedéinek íSrv.ndenek «. alig vau clalád. melyben ezen kititno haz sserbol készlet nem volna találhitó.
,., . Számtalan orvos által tzen labdacsok bátts.eru: ajinltatoak és ajánltatUk minden oly bajoknál, melyek a r0ll emé.ztés-bol ea sze-.rekedé*bÓl „,-duek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulá.ok, aranyér, bütétlenség i hasonló beteg.éjeknél. Véruailitó tuíajaon»agukQal fogva kltQnő hatással vannan vér.zegónyaég, s abbil eredő bajoknál i.:igy fápkírnál, iáegM.égt.Sl származó fejfájásoknál itb. Ezen vérüsztitó Iabdic«ok oly könnyen hátiak, noey a Iegcs;kélyebb fájdalmakat lem okozzák és ennek folytán míg a leggyengébb egyénei, de még gyerm-kok által i. minden aggoáVom nélkül bívehetók.
A asámtalaa hileiratbil, melyet e .abdacsok Ogyassti! a lezküloibözóbb és legnehezebb l.etegsegdk atáo egésziéti k visszanyerése f.tytán boazink intéztek, ezen helyen oakis néhányat említünk moz azo:. megje/yzé.vel. hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer baiznalta, meg vagyunk gyoxődve, hogy azokat tovább fogja ajánlani
Kőin, 1833 április hó 30-án Legyen olyan szíves és küldjön né-in fölülmulhatatlan vértisztitö labda-. ezjitoe is a legmélyebb köszönetemet
Tisztelt Pserhofer nr! kem ismét 15 tekercset az i caaiból utánvétellel. Fogadj i labdacsai csodabatásá^rt.
Maradok teljes tisztelettel, Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenlbal
Hraicbe, Fir.lník mell*-:\', 1187 szept hó 12-én. Tekintetet ur !
I-ten akarata volt, h >gy áa ön labdacsa^ kezeim k5z« ke-rüitak, m-tyeanek batástt ezennel megírom; Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát »em voltam többé* képes végezni éi bizonyára már a holtak küzl volnék, ha at Oa eaoda latra méltó lab\'ácsai engem nem mentettek volna me*. Ai Isten áldja meg Üut ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok engem is tökéletesen kifognak gyógyitaui. a mint már másoknak is egészségük visszany ircjsire le^itiégtli azolgáltik.
Terét.
Hécs-Ujbely, 1887 november 9eu. Mélyeu tisttelt m ! A legforróbb kOtaönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves naeynéném nevében. Az illető öt éven át szenvedett gyomornu-rútban .és vizkórságban, már életét íi megunta, melyrőt egyikként le is mondott, midSn véletlenül egy dobott kapott az Ön kitűnő vér üst ti tó labdacsaiból ü azoknak állandó használata fo\'y-tán tökéletesen kigyógyult.
Lfgföbb tisztelettel, Weinczettel Josefa
ü¦.¦!¦: következtében k-iretik Csakis Páerhof r J.-féle vértía-titó labdacsokat követelni és caakis azik tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utaaitáaa a Pserhofer J. né^aUiráasal fektte szinbeti és minden egyei doboz fedele ugyanazon aláírással vör<">i színben van ellátva.
Amerikai kösz vénykenőcs, ^\'t\'^TJ\'r,
minden köszvényes és csnaos bajo ta i szaggatás, ischi ts, migraine, \\c Katái »tb. atb e!leu 1 frt 20 kr.
ni. : gerince-agy bántalom, fogfájás, főfájás, füls*ag-
Tannokiaiii hajkenőcs
mennyi vhajuüvesztő izer között orvot
ismerve.\' Egy elegánsan kiállított nagy szelencéével 2 frt
Általános tapasz !,\',*"
Pserhefer
hosszú ao k által a I
J-tít. Ki a óta va ajobbaak
Eichen g rabárai Tekintetes ur!
it, Gföbl meiletr, 18S8. márcz. 27-én
Alulírott ismételten kér A csomagot az Ón valóban balz-um é* kitűnő Ubdacsaibül. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni exen lab lacsok érteke felett és azak, a hol csak alkalmam nyílik, a saenvedSkoek legmelegebben fogom ajánlani. Ksen bálairatom tetszétsaerintt hasanáláaára Ont ezennel fel-batal i ásom. Teljes tustelettel, Hahn Ignácx.
GoUchdorf, Kolbach mellett, Szíléaia, 1S88. okt. 8 án. T. urt
Felkérem, raisseriot az Ön vértiiztitó labdaciaiból egy csomagot G doboszal küldeni szíveskedjék. Ctakis as On csodálatos labdacsainak köszöohetem, hogy egy gyomorhajtól, mely engem öt éven át gyfitort, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam aoha-sem fognak kifogyni s midőn legforróbb kössönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel,\' Zwickl Anna.
fezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-ftle, az ..arany birsdaimi simához" czbauatt jyócyszertarban. Becsbe I , Sligerstratlt 15 az. a kétaitt-tnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztadk, 1 frt 06 krba kerül j bérmentetlen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. Egy csumagnál kivesebb nem küldetik el.\'
Ab Ssja3g elöbbeni beküldésénél (mi legjobban postautalványon eszközöltetik; bérmeutes küldéssel együtt: 1 csomag 1 ftt 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. 3 csomag 3 trt 3> kr., 4 csomag 4 frt 4» kr., 6 csomag 5 frt 20 kr. éi 10 csőmig 9 frt 20 krba kerül. Kaphatok Török József gyógyszertárában Badapeatea
mt NB- Nagy elterjedeutégük követkeatébeo ezen lab d*csok a legküiöufilébb aev-jk es alakok alatt utinoatatnak : en
Fagybalzsam p ¦ \'
biatotabb szer \'
Steodel tanártól. I tói es szurái okozott sebeknél. . -k- « daganatoknál, iijjkukarz. sebes- vagy gyuladt-mell vagv más ily ba jokiál, mint kftflaS szer lón kipróbálva. 1 téze\'v 60 kr. Bérmentve 5 krajezár.
fagyos, tagokra és minden idült sebre, mint leg-larre. I köcsöggel 40 kr. Bérmentve 6\'> kr. TItit\'í\'íllíiíiV\' álUlánosan iimert kitűnő háziszer, hurut.
UbUUllrjUVt rekeduég, görcsöl köhögés stb. ellep. 1 űve-geyske ára 60 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
r-\'1ÍAt^-íV|-.!iíwÍ\'t (P1**** «»sPPSk)" megront.ittt (ryomor JjlCtCSaACUfUútil >ro»x emiiztés es mindenn\'-md altesti bajnk «!1en ki:flnő hietsatr. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg s frt
Általános tisztitó-só S&.VLrJ22LÍ
minden következményei, ii. m. : fofijáa, izédüléi, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugnia* sts. ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. !íi2j^kr-,!!,ku"** Por a Mbkzadás ellen. f^^T^\'S
¦ épiődő kellemetlen asagot, épeo tartja a lábbelit és mint irta: matlaa szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve lh kr
kitűnő szer golyva elten. 1 üveg 40 kr, bérmentes küldéisel 65 kr.
Golyva balzsam, Helsó vagy egészséjr-só SS\'n;!
a rendetlen emésztésből származó bajoknál. 1 ct»mag 1 frt. \\fÍo Prilr*i különös batásu gyógvszer egyoldalú fcfájái, iUlnTUKd) fogfájás, rheuma stb. ellen
Bernhard-íéie alpesi-növény Liquer
Bernhard W. 0. in Bregenczböl gyomorbajok ellen mindet: alakban egy egész Üveggel 2 frt 60 kr , féiüveggel 1 fri 40 kr. és egy negyed üveggel 70 kr.
Ezen itt felsorolt ké«Ífsényekeii kivüt az osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek rak ¦ taron vannak ói a készletben netán nem levők gyorsán és olcsón megszerettet*ek. — Postai megrendelés.-k a leggyorsabban eszközöltetnek-, Eá\'a pénzösszeg előre bekflldetik; nagyobb megren-de é«ck után\'étallel küldetnek. Bérmentve cakis oly esetben tör-lénik a küldés, ha az össz»g elCre beérkezik, mely e» -tben a poatakölUégek aokkal ménÓteltebbek.
Nyonuiott Ifj. Wajdits József könyvnyomdiJSban Ntgy-Kanizsin.
NAGY-KMIZSA. 1895. január 26-án.
Eiófixetéxi ár: j&féax évre . . . & ín — kr. |Fél érre . . 2 frt 60 kr.
jNegvedévre . . . 1 frt 25 kr. Kg-yes Mám 10 kr. HIRDETÉSEK 5 heaáboa petitsorbaa 7, máandazor " ¦ minden további sorért b kr.
n ye i/ttérb es petit soronként 10 krért vétetnek. |Í\'ti-J. Kincstári illeték miDdeD egyeej hirdetésért 3t> kr. üieteadö
44k szám.
XXXIV. évfolyam.
,A lap szellemi és anyagi részét jilíetö minden közlemény iatorö |I.ajo4 szefkesztó-kifssé nevére ecimzaten Na?r-Kaniz*a\'-a bérmentve iotéeenáóit.
Bérmenletlen levelek nem fngad-tatnak el.
Kéziratok vitutzaaem kBltlntnek
,nagy-kanizsai k-resztény jótékony
t a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a „nagy-kanizsai- és fityeháziönfeéntes\' tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai . kisdedneveió egyesület" a „nagy-kanizsai tanítói járáskor-, ....
nőegylet\', ^a.kanizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete-, a „katonai badastyán egylet- a „soproni kereskedelmi iparkamara- nagykanizsai kalválaaztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Országos xereskerisími kongresszus. \\
Aaaa egyenetlenség, mely kereskedelmünkben hosszú időktói eredve, mind máig fennáll anélkül, hogy kereskedőink már elérkezettnek tartanák az időt és kutatták volna, hu. és melyik a gyógyító balzsam, mely sebeiket istápolja, „nehogy ragályos betegségük még ártatlan elemekre (értsd ipart) áttereltessenek. méltán megütközést kelthet mindazokban, akik tudják és tapasztalják, hogy e gyorsan terjedő járvány elejének való vétele nemcsak eíirgös szükség, hanem kötelesség is.
Arró! lévén ugyanis szó, hogy kereskedelmi faktoraink évek hosszú során át vajmi keveset bolygatták a kereskedők országos konszolidálás eszméjét, daczára annak, hogy a tevékenység rugója már e tekintetben felsőbb helyen a haladás terére löketett, úgyszintén a sajtóban is, köztük a „ZALAI KÖZLÖNY* 1894. évi 27. számában, mely többek közt így hangzik :
.Míg: a legtöbb hiba személyekre vezethető vissza, ugy itt is magok a kereskedők azok, stik ezen iráiybao vétettek minden iránt, a mi czélunkat, fejiödősünket e őtnozdnhatta volna, ra*rev konservatizmu3t. vagy apitikus közönyt mutatva !
Pedig ezen állapotokon segítenünk kell, még pedig minél előbbi — Kereskedő ifjainkat az egész országban kell konszolidálni ! A kereskedelmi köröket az egészében kell központosítani, orgaoizálni." stb.
A ki figyelemmel olvasta ezen előrelátó intő szavakat, az adjon Ítéletet, mi történt azóta ez ügy érdekében a kereskedelemben ?
Szívesen vettük volna az oly meghívást tudomásul, hogy jöjjenek el az x — i közgyűlésre a t. tag urak, melynek tárgya kizárólagosan lett volna, á kör kérvényt terjeszt a
kereskedelmi kormányhoz, hogy ti- \' gyeimét terjessze ki valahára oly
összekötő erős kapocsra is, mely hazánk összes kereskedőit egymáshoz közelebb fűzze, hogy ebből kifolyólag közös értekezleten tétessék valahára valami a kereskedelem kisebb-nagyobb dolgaim.
Avagy tán azt lobbantsák sze-műkre az illetők, Lerj eszük csak bajainkat a kereskedelmi kamarák í> elé?
Sokkal mélyebben fekszik a bajnak gyökere, semhogy a külön-külön kamarák előtt felhozhatnánk azokat. És ha felhoznánk is, csak írásban közölheti azt egyik kamara a másikával s mindegyik kütön-kölön kópezóhozhatja csak meg határozatát.
Mi pedig csak arról vagyunk -meggyőződve, hogy mindezeket a bajokat csakis egy közösen tartott tanácskozáson, a melyben minden egyes kereskedő részt vehet, lehet üdvösen megbeszélni és közös határozat folytáu gyógyítani.
Tekintsünk egy kissé szét, melyek ezek a már hangoztatott bajok I
Kezdjük" a munkaidő kérdésénél. Vannak czégek, kik elég humánusak és be tudják látni, hogy 8 órai munkaidő is teljesen megfelel a kívánalmaknak ; sajnos ezeknek száma úgyszólván tüntetőleg csekély; de már miiyen véleményüuK legyen azok felett, akik nem restelik, alkalmazottjaikkal kikötni 12, sót 13 és 14 órai „hivatalos óra pontos betartását ?- Nem túlzok akkor, midőn 14-\'-; mondok; tapasztalatból mondom ezt.
Hát milyenek afuetési feltételek?
Kifogyhatatlanok — majdnem — kereskedelmünkben az efféle bajok ! — Nem óhajom mindezekkel a bajokkal e helyen itt beszámolni,
mert arról nam czikket, tjtnem köteteket lehet irni.
Ha az ily baj ikit gyökereiből ki akarjuk irtani, meg kell ragadni a legczélravezetöbb eszközt, hogy az országos kereskedelmi kongresz-szus eszméje minél tágabb tért hódítson meg magának, mert csák is együttes akarattal és kitartással vihetjük a bonyodalmas kérdést a megoldás partjára, csakis akkor tudunk létünknek erkölcsi erőt és kötelességet kölcsönözoi. ha a szokott közönyből felébredve, önzetlenül kilépünk a tett és az alkotás terére és nem engedve, hogy fejünk felett meghuzstassék a lélek harang, még mielőtt bekövetkezett volna azon időpont, mely az utolsó, tizenkettedik órát ütheti.
Most pedig kérem a nagykanizsai kereskedelmi testületet, úgyszintén a kereskedelmi ifjúsági egylet összes tisztelt tagjait és híveit, egyengessék a már megkezdett utat, legyenek szószólói saját eszméik megtestesülése végett és ha kötelességüknek megfeleltek, akkor nem igaz és nem lehetséges, hogy a várt eredmény ne következnék előbb-utóbb be ! !
Czél szentesíti az eszközt!
HIR3CHL JAKAB.
Elismerési az érdemnek.
A sümegi casinó szép ünnepet rendezett f. évi január 20-án. Pout 12 órakor azzal nyitotta meg Bárdió György alelnök a közgyűlést, hogy T tfcách Alajos elnökéért küldöttséget menesztett Soós Pongrácz főbíró vezetése alatt. Zajos éljenzés közt foglalt helyet az elnök feldíszített olvasóteremben, hol rövid bevezető után dr. Kellemen Károly reáliskolai igazgató remek beszéddel üdarözölte az ünnepeltet. Hivat kozott Széchenyi által megjelölt irányra, mely a casinók czélja, elsorolta Takách Alajos elnöknek érdemeit a közügy, társadalom az iskola terén mint iskolaszéki elnök, és a mit a casinó ér-
dekében 25 év óta szerzett.\' A szép beszédet hosszantartó éljenzés követte. A szónoklat1 egész terjedelmében jegyzőkönyv be lesz irva s a jubilánsnak kiadva. Az ütinepelt megható szavak ban és elérzékenyülve köszönte meg & megtisztelő bízatom nyilatkozatoka* magát továbbra is a tagok barátságba ajánlotta, ezzel az alelnök zárszavai mellett a diszgyülés belön fejezve.
A sümegi korona vendéglőben 05 téritek mellett foglalt helyet tiszte lök és rokonokból álló társaság. A banouett alatt a harmadik fogásnál dr. Bárdió György alelnök köszönte mee a veadégek és tagok megjelenését jelezrén a következő szónoklatot élted az elnököt.
A felhívásnak engedve Bánfi Alajos nép és felső népiskolai igazgató a következő Deszédet mondotta:
Kedves vendégek és tisztelt tagtársak i „Kiért ürítsem e pohárt ki mondja meg\' ? A dalnok helyett ki így szó: : „uevedre ép s föld szent ura i\' imádva fordulok hozzád hazánk mindenható istene és leborulva kérlek: hallgasd mee óhaiuok, teljesíted beszédem záró szavait. E poharat szeretve tisztelt elnökünkre emelem.
Mélyen tisztelt ünnepelt!
Casinó tisztségben lezajlott 25 év óta nem ez az eisö pohár, melynek tartalmát drága egészségéért Sümeg közönsége Üricé, de nem is az utolsó. Ha maga Petőfi kérdezné hányadik ? Az ég csillagai mennyiségével válaszolnék neki :
Adja Isten lehessen !
De nem az alkalmak özönét kutatom e helyen, nem is az okokat, hiszen kedveitűnkre mondott üdvözlések mindig tiszta forrásból patakzottak ; hanem azon elmélkedem, miként tolmácsoljam a casinó választmányának becses megl-izáaábÓI az Összes tagok érzelmét e mai napon, * mely szeretve tisztelt elnökünknek van szentelve. Nem keresek fellengző szavakat, mert a szóvirág múlóbb, az olvadó hónál, mely tápláló anyánkat; hazánk földét\'teszi; mullóbb a légben lebegő- szinbuborék-uál, mely akkor tüoik el előlünk, midőn legjobbin gyönyörködtet. Csak körül kell néznem e társaságban, az örömöt sugárzó szemek, mint villany fények, a magyaros keblet rejrö szivek dobbanása, mint megannyi telephon ajkaimra adja beszédem fonalát. Igaza
TÁRSSA.
Anyámhoz.
Ne hántson u meg téged jó anyám,
Hojy arezom néha sötét, balaváuy
Ne fiáuison az, bog)- könnyet ejt szemem.
Ab mert égető .kin van szivemen.
Ilyenkor látom fájó multamat
Ekkor siratom boldogságomat.
Ne szólj ilyenkor édes jó anyám, Hiax drága szavad úgysem érteném ; A multak emléke tölti el keblem \' S ilyenkor csak multamnak élek én. Multamnak, mely bánattal van tele. Nem siQnik meg kínozni emléke.
I)c ha mosolyt látsz néha ajkamon És arczomról el száll a bomlet, óh jer, jer akkor édes jó anyám, Had osszam veled boldogságomat. Ekkor látom multam egy virágát, A gyermekkor édes boldogságát.
\'Ha kis kerted virágai között Tévedezve ábrándnivajárok Ne bántson az hogy reszkető kezem Össze tépdes egy nyiló virágot. Hint virágot szét tépdesi kazem, Ugy tépték szét viruló reményem.
Ha estalkonyon, csendül a harang, •Ter jó anyám, imádkozzál velem. Hogy éltem féltve örzört kincseit A kínok közt el ne vessze lelkem ; Hisz te adád nekem e kincseket: Hitet, icm^nyt és z szeretetet.
KOZÁRPV CLEMENTIN.
A fogadás.
Irta: VALÉRIA.. A három ablakos utczai szobában a í lehúzott lámpa halványan ég. A homályos szoba egyik pamlagán két leány ül, az egyik Komlós Erzsi a körorvos i lánya, a másik Bary Klára a szép tani-: tónő.
A két lány körülbelül egy idős lehet, : de Erzsí kissé korosabbnak látszik azzal a sápadt arezbőrret s azokkal az ¦j el el mélázó kék szemekkel, Klára ellen-: téte Erzsinek, élénk arezszine, ragyogó fekete 3zeme, gömbölyű termete, parányi beszédes ajka, még szebbé teszik hallgatag társnője mellett.
Komlós Erzsit meanyasszonynak hiresz-; telik, bár btáoyzik ujjáról a jegy gyürü; •¦ azt majd csak akkor húzza fel, ha Sobor ! Mikló?, ügyvédi irodát nyit. | A két lány halkan beszélget. Erzsi i odabajlik a Klára vállára, az pedig ne-| vetve, haraisansugja neki:
— Ne képzelődj! én nem vágyók Miklós a miért az én szemem is fekete.
— Eredj te hamis, a Miklós szeme nem fekete, hanem sárga.
— Ai bizony fekete.
— Fogadjunk, hogy sárga.
— Mibeo?
— Egy csókban. ^Ha fekete lesz a-szeme, akkor téged\' csókol meg, ha
- sárga, akkor engem.... Olyan halkan ejtette ezt ki... engem.. Ez lenne az első csók tőle, az első! Ah, olyan nagyon dobog a sziv ettől: első csók! Ez a
i legédesebb. De hátha lekete.. hátha..?
Akkor Klárát csólkolja meg... Hogy nem is nézett jobban a szemébe, hogy tudná biztosan!
Klára nevetni. kezdett az ötleten. Milyen érdekes lesz, hogy fogja Öt megcsókolni Miklós Erzsi előtt! Hisz tudja biztosan, hogy ö a nyertes, bele nézett ő azokba a fekete szemekbe nem egyszer, százszor is.... mikor senki sem látta. S nevetett tovább pajzánul. A miről álmodni sem mert, ébten éli át.
Erzsi nem győzte várni Klára feleletét, ojra megszólalt:
— Ali az alku?
— Ali! S mikor kimondta, ugy érezte, mintha nem helyesen cselekedett volna, mintha bünt követett volna el.Ki ellen? Az ellen, a ki a-szívbe lát. Ellopni az első csőkot a mennyasszonytól. Aztán mintha enyhíteni kívánta volna, utáona tette: te lész a győztes.
Erzsi bajkan sóhajtva mondta, vagy te.
Már előre féltékeny vagy, hát még a csók ntánl Ez csak ogy véletlenül csúszott ki az ajkán. Bünbánva clelte át Erzsit, engedelmet kért. No,- ne haragadj, hisz csak tréfáltam. Szoktam én ilyeneket mondani, ismerhetsz már.
Erzsi megszégyelte magát. Ü féltékeny, kire, Klárára? Elnevette magát Ah, dehogy! Te! de a csókot vissza is keli adni!
— Ebbe nem egyezem — a magam részéről.
— Pedig hát Miklós édesen tud csókolni.
— Ah ogy I
van a költőnek midőn mondja : a szívnek Ünnepek kellenek, hogy érzelmeit egész pompájában kitárhassa! és mi tegyük hozzá: ki kell göngyölni azt a zászlót, lengjen nyiltan, szabadon, hadd lássa mindenki, hogy nem hervadt el a hála virága ; itt elismerést zengő társaság van együtt s örömmel veazi körül azt, akit szeretve\'tisztel az érdemekben megőszült férfiút Takácb Alajos elnököt! A mai diszgyüés alatt, meghallgatván dr. Jellemen Károly barátunk remek szónoklatát, Nagy Sándor jutott eszembe, ki. látva ma-cedoaiai Fülöp hódításai* fólkiálltott: mí marad nekem hátra atyám 1 De vigasztalt a gondolat, ha igaz mondással ismétlésekbe bocsájtkozom, tehetem, mert kine tudná Zalában és messze tájon, hogy a köíügyek tevékeny tényezője, a tanügy lelkes barátji.a társadálom közkedveltje a mieuk sümegiek-é,! érdemeit hirdeti a mait, melyre büszke lehet az egé.jz Takács család rokonai és mi mindnyájan kik magunkénak valljuk őt ! E férfiúnak kit Kisfaludy Sándor áítai alapított casinó negyed szátad óta elnököl tisztel, nemcsak elismerés, hanem szivünk egész melegét kívánjuk biztosítani.
Róma kiváló embereit, a győzőket cser és babér koszorúval tisztelte meg. Én is füzérbe fonom a szellem szárnyain e díszes társaság tagjaitól ide elém hullott nefelejts virágszálakat sí abból fonok koszorút, hogy azt a szeretetet pálmájával erősítve átnyújtsam. Fogadja vezérünk a szeretet virágaibó-egybe állított baráti érzelmek biztositékát a mai nap emlékére oly,, szívesen mint aminő őszinte keblekből ered. Azon óhajjal nyújtjuk át, hogy ezt. viszont számunkra megőrizni szíveskedjék. Ezek után arra kérjük a mindenhatót, tartsa meg elnökünket, a közkedvelt! ézü „Luizi bácsit" az emberi kor legvég? ő határáig a haza. nagyrabecsült családja tisztelői és barátai számára igen-igen soká éljen ! Az éljenek szánkban ismétlése után ez ünnepelt kuszöote meg ismét a kítflo- \' tetést, poharát öntetne a haza, a casinó felvirágzására és társadalom javára !
A kedélyes társaság az éjjeli órákban oszlott szét. A casioó épületről még oébány napig lengett a nemzeti lobogó, hirdetvén az elismerés ünnepét.
— Csak gondolom — felelt Erzsi elpirulva. ***
Nem vallatlak, nincs jogom hozzá. Most pedig pá! sietek haza.
— Aztán a fogadásunk, el ne feledkezzél róla.
A két lány bucsut yett egy mástul a szép Bary Klára — tudja Isten miért ? - ezen az éjszakán keveset aludt.
Erzsi nyugtalanul hímzett egy fehér moll keedőo. Négy óta ós egyik sem jön. Miért késnek? Klárának dolga van, de Miklós^-S mig így töprenkedik az előszobában könnyű lépteket ha\'l.
Ez Klári-\'. ^
Eléje siet. Olyan régen várlak, csakhogy itt vagy i
— Engem?
— Hát. ugyan kit mást? Miklós ki tudja hol mutatkozik.
— Ne rágalmazd, jókor van még. Szegény Miklóst
Alig hangzott el Klára ajkaírói a szó, Miklós betoppant a szobába. Melyik mondta a kettő közül ? goodolkozék. Miklós .izmos férfias termettel bír, \' fekete haj, fekete szem s szép dus , bajusz díszíti arczát Megjelenése clő-! kelő kellemes bár kissé mereven tartja ! magát. Felére udvarol Erzsinek, kit még nem kért ugyan meg szüleitől s így nem nyilvános vőlegénye, csak vőlegény jelölt, a mi ugyan a kávés nénikék véleménye szerint ugyanegy. . Amint belép, a két leány zavarba
jön. Klára le.-üti a szemeit, F.rzaí pedig nevetve kiálltja.
— Fekete ! Te vagy a nyer\'es Klára. Jöjjöu Miklós csókolja mag Klárát.
— Most Miklőson volt a sor zavarba jönni. Ilyent! Köszönését sem viszonoz7ák s csókot kivannak tőle. Aztán még hozzá Klárát csókolja meg. Miklós zavarodva néi Erzsire
— Tesíék ?
— No igen. ne csodálkozzék már, aooyi az egész, fogadtunk, hogy magának milyen szeme van ! Klára azt mondta f-kete. én azt, hogy sárga s azt határoztuk hogy a nyertest maga meg csókolja. A maga szeme pedig — fekete. Azt hiszem érti ?
— Igen, nekem meg kell csókolnom Klára kisasszonyt. Lesz kegyes megengedni? Miklós esdóleg nézett a s?ép hölgyre, ki még mindig lesütött szemmel ült előtte. Csak most iátta, bogy milyen szép Klára, eddíg mégsemrtíézte.\' Válaszfal volt köztük a két oklevél az ügyvédi és tanítónői. Miklós azt tartotta, egyik sem ér sokat pénz nélkül, hát még együtt, ugy meg éppen semmit.
Klára hirtelen felvetette szemeit 3 fagyosan szólt :
— Nem I Szemei szikráztak, fejét daezosan felemelve tartá, nagyou szép volt e rerezben.
Miklós ugy ére/.te, mintha a paradicsomból dobták volna ki.
Erzsi erőszakolta a dolgot. Nem addig van az, mi fogadtunk s ezt nem szabad egy „nem* szócskával mégsem-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
I. A I K fi 7. r. A N Y.
CSARNOK.
Nagy-Kanizsa a szabadságbarcz
^aíátt.
1848— 49-beo. Irta: CSER JÓZSEF. (Folytatás)
A kisebb korcsmákba betért horvátok közül is némelyek utoljára ittak magyar bort.
A horvátoknak megtetszett Kanizsa. Egyik, másik ki is választotta a házat, melyet majd elfoglal. Egyre mondogatták: „Mi fogunk ide jönni lakói, mert megígérték nekünk."
Hanem persze! cz a szép tervük a pákozdi csata után a velenczei tóba fuiadt. —
A horvátok tömeges vonulása 3 — 4 Dapigtartoit.de kisebb nagyobb csapatofe azután is folyton jöttek, mentek. A városháznál éjjel-nappal kocsik állottak, hogy az ide-oda menó futárokat és podgyászt rög-töo tovább szállíthassák.
Hej! de a visszamenők közül sok elpusztult A horvátok rombolása miatt elkeseredett emberek Kis-Kanizsán tul elálltak az utat, s a kocsikról sokat lelőttek.
Ezen viharos napokban az erélyes Albanich Flórián biró, Tur-kovich György és Búrári János esküdtek — tanácsos — Vajay Lajos szállásmester és Cser József őrmester folyton a városháznál tartózkodtak. A többi esküdt hol itt. hol amott járt. keit és intézkedett.
Bizony, bizony ! nehéz napok voltak ezek. Kijutott belőle mindenkinek, de különösen a városháznál ievők állták ki a bajok elejét.
Albanich bíró erélyének és ta-pintatának köszönhette a város, hogy a mozgalmas években nagyobb rombolástói és bajoktól megmenekedett.
Jelacsics, az alább olvasható négy kiáltványt osztotta ki, melyekben igazolni akarja magát a betörésért, üe mindezek daczára is mindenki pártütőnek és a haca ellenségének tekintette: kinek ártani kell, a miben csak lehet és pusztítani seregét, amennyire csak lehet.
i.
Kedven Jelacsics1 bkróm !
Házam, s az összes birodalom érdeke iránti horvátországi bánná kineveztetése óta tanúsított kétségbe nem vonható hivsége, s ragaszko -dá-:u. nemkülönben azoo készsége, mely szerint a magyar Ministerium-malí elérendő kölcsönös egyezkedést illető Rendeletimnek engedelmeskedni
roisiteoi. A fogadás szent Miga pedig ne kérdje engedik, nem engedik, hanem csókolja meg Klárát, különben megharagszom — magára.
Különös! Miklósnak nem fájt most az Erzsi haragja csak a megtagadott csók. Könyörögve nézett a lányra. — Erzsi észre vette s valami démoDi gondolat :ugta neki: folytassuk, ez próba lesz Miklósnak. Klárához lépett.
— Ne kéresd magad Klárikám, hisz ez csak tréfa.
— Tréfa! pomuí3 tréfa, Miklós megcsókolja ót Klárának tetszeti, hisz csak tréfa. Arca elpirult, szemét bü-vö-en mélyeszté a sokszor megnézett fekete szemekbe s szép fehér kezét Miklós elé tartá.
— Csókolja meg !
Az ifjú megitasodva hajlott a fehér kézre a.rá tapasztá forró ajkait. . — Ha tréfa, legyen egészeo az — beszélt tovább a s?ép leány, mi nem kötöttük ki, hogy arczot vagy kezet kell-e önnek megcsókolni. S én csak a kezem adha\'om. Keserű guaynyal volt ez mondva Miklósnak. Csak azt adja, mert csak azt adhatja. Miklós egyszerre olyaa üresnek Utálta a világot, nem volt abban sem hír, sem vagyon, sem összeköttetés, Erzsi, csak az . a két ragyogó fekete szem, melyet oly bűvösen tudnak tekinteni Miklós ugy erezte magát, mint a bolygó, mely
iparkodott, arról győzött meg, miszerint önnek szándékában soha-| sem lehete, legfelsőbb Parancsim-! nak felségbántóiag ellenszegülni, ¦ vagy pedig felbontásán iparkodni azon köteléknek, mely a társországokat évszázadok óta az Én magyar koronámhoz kapcsolja, s melynek a : kölcsönös jólétüknek szilárdabb ala-: pitása, .s előmozdítására továbbá is szolgálni kell.
Azért is különös megnyugtatására szolgál atyai szivemnek, hogy f. évi jnpins 10-diki, ön ellen intézendő vizsgálatot, valamint önnek a báni méltóság ós minden katonai szolgálattól ideiglenes felfüggesztését illető gyanúsítások alapján hozott határozatomtól elállhatok, mely gyanúsítások ön tettleg bebizonyított hivsége által czáfoltaínak meg legtökéletesebben.
Mig ezen tekintetben öcsém uramhoz, Magyarország nádora ö fó hercegségén ez az illető rendeletet bocsátom, ön kötelesség érzetétől, valamint loyalis gondolkodás módjától továbbra is elvárom, hogy azon állásában, melyre Birodalmam által emeltetett fel, csak az összes birodalom javára, a magyar korona épsége fentartására, valamiot a társországok viszonyai hasznos kifejtésére szakadatlanul működendik.
Schönbrunnban, 1848-ki septeai -ber 4-én.
Ferdinánd ni. k.
II.
Magyar Ország lakásaihoz. Kedves Barátim és Testvéreim!
Fegyveres kézzel léptem át Magyarország határait, melyhez magam szintúgy mint vitéz fegyvertársaim a százados kapocscssl öröklött legmelegebb rokonszenvvel viseltetem, de nem elébb teszem ezt, mint miután a békés kiegyenlítés minden reményétói elüttettem, teszem pedig kéntelen ittetve azon felekezetnek vakmerő és az összes birodalmat vészszel fenyegető fondorkodásai által, melynek köréből a jelen minis-terium a törvényesség színét viselő hatalmaskodás utján keletkezett, s melynek látható törekvése a Királyi Felség lealacsonyitására, és az ország népei között századoktól fogva fennálló minden baráti viszonyok megsemmisítésére, sót még a pragmatika sanctio által szentesitett azon köteléknek tettleges szétbontására is van irányozva, a melynek Magyarországot é3 a kapcsolt részekot Fejedelmük és alkotmányuk iránti tántorithatlan hűséggel, egyszersmind az austriai birodalomhoz a testvéri szeretet teljes erejével kell csatolnia.
(Folyt, köv.)
kénytelen a maga napját követni s az az a nap többé nem Erzsi, hanem Klára volt !
Eltávozáskor Miklós hazakísérte Klárát, aztán sokszor, nagyon sokszor elment még oda, Erzsit lassanként elhanyagolta, hisz a nap fényénél nem látszik a hold. Ö pedig a napot nézte.
Alig három hónap múlva az a hir járta be a várost, hogy Bary Klára és Sobor Miklós jegyesek.
A kávéi nénikék majd elejtették ijedtükben csészéjüket. Borzasztó a világ romlottsága 1 Itt van ni ! odahagyja a kedve3 Erzsikét és elveszi azt az inczi-viaczi Klárit. Sohse lesz ennek jó vége!
Erzsit nem lepte meg a hir, elvolt már erre készülve a fogadás\'óta. Hja! Miklós is szt tartja, Logy az első csók édességét a második növeli. S Klárát megcsókolta. Világos ez. Erzsi megakarta mutatni Miklósnak, hogy nem bu-ul érte, kezét nyujtá egy régi kérőjének. — Majd bosszút áll rajtatok a viz gondola — azzal a két oklevéllel. Nagyon csalódott, mert azoknak azon a két oklevelén kívül, volt egy harmadik is, a szerelem ét munkakedv ezzel pedig a jéghátán ts meglehet élni.
Hírek.
— KDry Klára Nagy-Kanlisán Kürj Klára a népszínház ünnepelt mSvésl-nó>, meg lehet eléjíedvo szon fogadtatással, melyben Nagy- Kanizsán f. hó 19 én részesfiit. A kereskedő ifjak önképző körének meghívására jött hozzánk. Az egylet KÜry Klára fölléptetéséve! caak gyarapította azon sikereit, melyeket az irodalom és művészet pártolása által fölmutathat. Küry Klárát az indóházban a kereskedő ifjak Önképző egyletének igazgatósága fogadta a Üdvözölte. Az ünnepelt nő erre egy négyfogatú hintóban foglalt helyet és a „Szarvas" szállodába hajtatott, hol tiszteletére a választmány díszes bankettet rendezett. Este fél 9 órakor hangverseny volt a „Casioó" dísztermében, melyet a szó szoros értelmében a közönség teljesen megtöltött, oly annyira hogy még állóhely sem volt többé kapható. Küry Klára mindjárt megjelenésével hódította meg a közönséget, Esélyben nem egy bámu\'ója akadt a dus ékszerének és fehér moirée antiqtie szövei-ből készült és czóbolprémrael díszített toilettjének. A programm csak két énekszámot jelentett be. Az első énekszám után, Unger Ullmann Elek elnök diszes, ezüstből készült babérkoszorút nyújtott át. Ezen meglepetés a művésznőt mélyen meghatotta. Elbájoló éneke és játéka annyira elragadta a közönséget, hogy ez szűnni nem akaró éijenzésbe tört ki. A hálás művésznő „Lilli0 után mindjárt elénekelte BKiki a maga módja szerint* czimü (da\'t, ezt követte a „Kaczagó dal" Copée-tól franezía nyelven. És mivel a közönség nem tudott eléggé betelni a bájos úrhölgy énekével, ez még ráadásul eljátszott egy részletet a „Cziterás\'-bóL, melyben ügyesen persziflálta a fontoskodó vidéki egyesületi életet. Végül népdalokat énekelt, vonatkozásiját Nagy-Kanizsára és a vonatra, mely minden nap ideérkezik és innen Boszniába indul,
Hej ha én volnék Masiniszta
.Hej a gőzös nem menie soha visz*."
Küry Klára tehát Nagy-Kanizsától elvolt ragadtatva és a közönség viszont Ö tÓIe és így az est sikeréből a művésznő is, a közönség is kivette a maga réizét Tarnay Alajos zongorajátéka kellemesen szórakoztatta a közönséget. Kürthy Emil fővárosi Író pedig sikerült rajzot olvasott fel a gyermekek világából, több jó akarattal, mint hatiggai és előadással. Küry Klára, édes atyjának Küry CMzkár fővárosi ügyvédnek kíséretében f. hó 20 án délelőtt tért vissza Budapestre.
— A nagykanizsai kir. törvényszék teljes ütéséből üdvözlő iratot küldött Szilágyi Dezső volt igazságügyi miniszternek, melyben eddigi működéséért köszönetet mondanak s abbeli reményüket fejezik ki, hogy ezutin való szereplése is dicsőségére fog válni az országnak, üdvözlő iratot küldöttek még a Kormány-elnökhöz, az uj igazságügyi és dr. Wiassic* Gyula vallás és közoktatásügyi ministerhez is. felemlítve, hogy közpályáját mint joggyakornok a nagy-kanizsaí törvényszéknél kezdette meg.
— Választmányi ülést tart a nagykanizsai Eisdednevelö Egyesület ma, január 26-án délután 3 órakor Nádor -utczai saját helyiségében, melyre a választmány t. tagjait a szíves megjelenésre e- uton is meghívja az elnökség.
— Felolvasás. Van szerencsénk értesíteni, hogy a casino társasestélyén 1895. évi január hó 26-áo Főtisztelendő Dr. Neumaon Ede főrabbi ur felolvasást tart. A vigalomrendezö bizottság.
— A ker. jót. Nőegylet köréből. A f. hó 23-án tartott választmányi ülésen 11 szegénynek rendkívüli segélyként 18 frt szavaztatott meg. Ez ülésen a nőegylet tagjaiul felvétettek : Mikoss Gézáné, Wirtji ilenrikné. Ábrahám Károlyné, Fad-gyas Xájos és Schtózlar Albert k. r. ta nár. Felolvastatott Seregély Dezső oö egyleti titkári állásról szóló lemondó levele is. A választmány a lemondást nem lohadta el, hanem titkári bizalmat kifejező szavak kíséretében a teendők további végzetére felkérte. Adományozók nevét h lehetett ismét feljegyezni: Nagyságos és főtisztelendő Peller Pál mura-keresztúri apát plébános ur 5 frtot, tek. Sümegi Kálmáa ur pedig 3 frtot adott a ker. jót nőegylet caéljaira, mely szive3 adományokért ez uicn mond köszönetet az elnökség.
— A TI. Yil. ker. Önk. tűzoltó egylet kebeléből alakúit vigalom rendező bizottság által f. bó 12 én rendezett táncmulatság, daczára a rossa időnek, msly sokakat vissza riasztott, a kirán-pulástól, szé>en sikerült. Nagyszámú közönség gyűlt össze, melynek zömét a nagy-kanizsaiak tették, kik csak a késő reggeli órákban kezdtek osz\'adozni, magukkai vivén egy kellemesen töltött est édes emlékeit. A fesztelen jókedv, mely a rendezőkön kivül Kovács Lajos
vendéglői érdeme is, általános volt. Felülfizetui szívesek voltak: Ütő László 1 frt 60 kr. Bódis János 1 frt. Véber I, 1 frt. Veisz Izidor. Turn Lipót. Lichtschein Pál, Szitár Ferenci, Venczel János 60—60 krt. Stern Ignácz, Singer Lipót, Stern Henrich 50—50 kr.N. Hermán József, MerkliLajo 40—40krt.Dávi-dovics István 30 krt. N. N. Veiszfeld Mór, N. N. Mattesdorfer N. 20—20 krt. Grünbaum N. 10 krt. Összesen 10 frt 70 krt. Fogadják az igen tisztelt felül-fizetők a rendezőség meleg köszönetét A rendezőség.
— öngyilkos fin Ornsteiu Átpád bécsi illetőségű 11 éves fiu, ki Schap-ringer Lázár családjánál volt nevelésben, f. hó 23-án déii órákban néhány pajtásával künn járt a prínczipális kanális partján, melyet a hóolvadás színig megtöltve rohanó folyócskává alakított át és ott pajtásainak csak rövides azt mondta: ha én beleugrom, ki ne mentsen senki, ezt kimoudva bele vetette magát a hullámokba és ezek oly sebességgel ragadták el, hogy többé nem is látták. — A megrémült gyerekek bejelentették az esetet, de a gyereket akkorra már ugy elvitte a víz, hogy a kanizsai határban nem látták többé. A bajcsai malomgát fel fogja tarló\'tatni. — Mint hírlik, a gyerek holmi rábizott pénzt megdézsmált és a büntetéstől való félelemből menekült a h<deg hullámsírba. Bővebb adatokat még nem tuduuk.
— Rajtvesztett. Folyó hó 22-én megjelent egy vidéki ember Scbaprin-ger A. helybeli vésnök üzletében és egy hivatalos pecsétet rendelt a tamási főszolgabíró részére s erre 5 frt foglalót le is fizetett, azzal, hogy másnap délután érte megy. — A vésnöknek azonban gyanúsnak tüut fei a dolog és jelentést tett az esetről a kapitányságnál, ez pedig rögtön táviratozott a tamási főszolgabíróhoz (Toloamegye) — hogy adott e megbízást egy magát Nagy Peren cznek nevező egyénnek hivatalos pecsét megrendelésére, onoét csakhamar visszajött a sürgőnyválasz, hogy biz itt turpisság ven készülőben, Nagy Ferenc ismeretlen, le kell tartóztatni. Lesbe állítottak tehát egy szemfüles rendőrt és ez nyakon is csipte a pecsétért megjelenő ipszét. — Vallatás alá véve mindent beismert neve Ábrahám József, — Tolnamegye tengődi illetőségű, a pecsétre egy hadkötelezettségének még eleget nem tett tolnamegyei ifjú részére hamisítandó hatósági bizonyítvány kiállításához lett volna szüksége, hogy ez házasságra léphessen, ily bizonyítványt találtak is nála. — A tamási főszolgabíró mindezekről értesíttetett, Ábrahám uram pedig a hűvösön várja a pecsétügy végleges megpecsételését.
— Meghivő. A :alamegyei agghnrezos testület vigalomrendező bizottsága 1895 február 3-án a Polgári Egylet (emeleti) dísztermeiben Torma Antal zenekara kÖzremüíÖdé3e mellett zártkörű táncmulatságot rendez. Kezdete este S órakor Belépti-dij személyenkint 1 frt. Családjegy (3 személyre) 2 frt 50 kr. A tiszta jövedelem az árvák és özvegyek — valamint a beteg tagok alaptökéje javára fordit-tatik. Feiülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapíiag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók Belus Lajos és Práger Béla gyógyszerész uraknál egész február hó ?, án délután 4 Óráig; este a pénztárnál. Altisztéit hölgyek kéretnek minél egyszerűbb öltözetben megjelenni.
— Ujabb adományok a népkonyhában: Weiss testvér uraktol 10 kiló rizs, Zerkovitz Albertné úrnőtől 3 liter ecet és 1 üveg befőtt, mely adományokért köszönetet mond az elnökség.
— Heti biztosok e héten (jan. 28 — febr. 1.) a helybili Kisdedneveíő Egyesület óvodáiban Rappch Gyuláné és Práger Béláné választmányi tag úrnők.
— Heti fölügyelő e héten (jan. H7— febr. 2.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Schával János szertárnok ur.
— Egyesített községek. A belü?y-miuister a zalamegyei Kís-Lengyel, Kustáuszeg, Párossá éi Vargaszeg kisközségeket: Kustáuszeg név alatt,Barabás-szeg, Gerátszeg, Keresésig, Majosfa és Vörösszeg -kőszegeket: Barabásszeg, végül Liczkó és Kadaraos községeket Liczko-Kadamos név alatt egyesitette.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában: Vasárnap Rothschild Albertné Hoch Janka, hétfőn Kartschmaroff Leone Rosenberg Emma. kedden dr. Neumaon Edéoé Samuely Olga, szerdán Vucskics Jáaosné Török Szidi, csütörtökön Németh Ignáczné Wajdits Irma, pénteken FischI Pálué Veber Irén és szombaton Maschanzker Móráé Tauber Vilma.
— Alsó-Lend Tán Monori Sándor színtársulatának előadásai szép pártolásban részesülnek.
1895. JANUÁR 26-áa;
— Meghívó. A nagykani/Aai .Polgári Egylet* vigalomrendezö bizottsága f. éfi február iió l-én műkedvelői előadással egybekötött estélyt rendez, — meíyre: t. tagjait éi azok vendégeit tisztelettel meghívja. Külön meghívók nem adatnak ki.
— ZaUvármegie alispáni hivatalának 1894 évi deczember [hó 30 án 26196 az. a. kelt rendelete folytán a közhasználatra szánt magán tenyészmének Koller István kerületi lótenyészbizojtsági elnök vezetése alatt működendő bizottság által 1895. évi február 6-án a városi főtéren megvizsgáltatnak.
— Három közgyűlés egy időben egy kissé sok; az érdekelt melyikbe raeujea? Január 27-éo déiután a Keresztény Jótékony Nőegylet, az önk. Tűzoltó Egylet és a Tiszti önsegélyző szövetkezet tartja évi rendes közgyűlését
— A „Népkonyha"" által bírt Zöldfa-kerti helyiség 1895. április 1-től 1895. november L-ig terjedő időtartamra albérletbe adatik. A feltételek megtudhatók Vidor Samuné úrnőnél, a Népkonyha elnökénél febrüár>S-éTg.
— Nyilvános nyugtázás. A kereskedő ifjak önképző egyletének f. hó 19-én megtartott estélye alkalmával a következő fel&Mfizetések eszközöltettek: Unger Clmann Elek, Ebenspaoger Lipót 10-10 frtot. Gróf Festetics Tasziló, Ctement Lipót, Ebenspánger Leó 5 — 5 frtot, Székely Tivadar 3 frt, Belus L:-jos 2 10 kr, Vécsey Zszigmond 2 frt. Hajdú Sándor 1 frt 20 kr., Weiss Izidor, Fiscbel Lajos, Tripammer Gyula 1 — 1 frt Brandl Sándor 7ú kr., ifj. FiBcherFerencz,KaufmannMór,LÍchtachein Pál, Günsberger Jakab, Klein Ignácz, N. N. 50 — 5.0 kr., Neu Albert Rosen feld Ede, Lőwy Ödön, Kartschmarofl Ernő 40—40 kr., Deutsch Károly, Bauer Izidor, Schwarz Gusztáv, Le-dofsky Ernő, Goidstein J., Kaufmann Béla, Práger Béla, Biach Lipót, Gráf Simon, Zerkowitz Uszkár, Hirtchler Sándor, N. N., N, N..N. N.,N.N. 20—20 kr., összesen 55 frt, — mely szíves adakozásokért ez uton mond köszönetet a ren-dezőbizottság.
— A muraközi Tiszti önsegélyző Szövetkezet f. hó 20 án tartotta meg Csáktornyán, Alszeghy Alajos elnöklete alatt rendes évi közgyűlését, mely alkalommal a 3 ik cziklust in megalakitot-ták. Jelenvolt I9S üzletrész képviseletébea 15 tag. — A jegyzőkönyv bíte lesitói Felmér: Albert s Puhr Mátyás. Az elnöki jelentést tuiomáaul vették. A tiszta jövedelem a zárszámadások szerint 79 frt 67 kr., mely összeg a tagok osztalékául eikönyveltetik. A fölügyelő-bizottságnak s az igazgató águ&k a főimentvényt megadják. Az, ujabb ala-kulái 34 taggal 600 üzletrészszel történik. A fő\'üjyelő bizottságba beválasz-tatnak Jeney Gusztáv, Thorday János, Pálya Mihály. Uj igazgatósági tanácsosnak Macskásy Sándort választják meg. Mencsey Károly indítványára kimondja a közgyűlés hogy a fizetöosztálylyal kapcsolatosan fogyasztási osztályt létesít, egyelőre cukorra s kávéra s ennek szer vezésével az igazgatóságot bízza rae-í. Felméri indítványára az igazgatóságnak jegyzököoyvi köszönetet szavaznak.
— A zalaniegyei aggharezosok iáncz-visalma. A nevezett testület választmánya áltai kiküldött vigalmi bízottság batáro zata folytán, melyet jó előre a kö/gyülés tervezett: folyó év február hó 3 ára tűzte ki. Tudvalévő dolog, hogy minden testület — vagy egyesület nemes inteu-tiót tűz ki czélja kivitelének elérésére:
— tehát az aggharcz03Ók a nagyérdemii közönség, által még egészben nem ismert alapszabályai alapján — melyet egészben közölni fog — a testület tagjai, özvegyei és árvái felsegélye?.ésáre a nagykanizsai Polgári Ejylet dísztermében táncvigal-mat rendez. A meghívók egyesek és testületeknek nagyrészben elküldettek; de tán e sorok olvadásakor már minden-k.nek kezei köít lesznek h. — Ht azonban valaki az igen tisztelt közönség kőiül valamely Iliányos okból nem vette
— vagy vehette a „meghívót", szíveskedjék alulirt tudósítóhoz fordulni, hogy a hiány pótolva legyen. A rendező é> elfogadó bizottság minden kényelemről gondoskodni fog. Testületünk, ha bár kezdetleges éveit veszi is az-űgy elérésére; de arról, vagyunk meggyőződve, hogy czélunkat a nemesérzésü közönség támogatni fogja. Nagy-Kanizsán 1895 jai.uár Í7én Molnár József testületi jegyző.
— A Wlttlneer-féle ezukrászda a közel napokban újból megnyílik ugyanazon helyiségben csinosan berendezve. Bizonyára élénk forgalom és számos látogatottságnak fog örvendeni.
— Meghívás. A oagy-kanizsni önk. tűzoltó-testület 1895. évi január hó 27 én délután 3 órakor, saját helyiségében tartja rendes évi közgyűlését, melyre a tiszteletbeli, pártoló és működő
XXXIV fiVFOLYAM.
ZALAI K 0 Z L ft N Y
1895 .lÁNUAlt 26-án
tagokat tisztelettel meghívja a választmány. Nagy Kanizsán, 1895. évi január -hó i8-án. Tárgysorozat: l. Elnöki és lőparaocsnoki jelentés. 2 A számvizsgáló bizottság jelentése az 1S94. évi számadásokról. 3. Az 1895. évi költségvetés megállapítása. 4. A testület kebelében felállítandó mentő osztály szabályzatainak jóváhagyása. 5. Szolgálati érmek kiosztása. 6. Egy kizárt tagnak felebbezése. 7. A malom tüze1 tó szakaszparaacsuokának megválasztása. S. \' Neíáni indítványok. Jegyzet Indítványok Írásba foglalva a közgyűlést 24 órával megelőzőleg ai elnökkel közlendők.
— Egy -i szobás lakás solid keresztény család részére május 1-jére kerestetik. Czim a kiadóhivatalba.
— Káprázatos szépségű ajándék vár mindenkire, aki a Pesti Naplóra febiuár 1 tői fogva előfizet. A Pesti Napló karácsonyi ajándéka, a mely az egész világsajtóban méltó feltűnést keltett, ma küldetik a nevezett lap kiadóhivata.a által különös kedvezmény képpen azoknak is, a kik most lépjek be előfizetőik sorába. Ez ajándék áll egy remek köte;böl, a melyben 30-nél több, ragyogó szinpompáju kép ékeskedik, a világirodalom mestereinek müvei mellett, s ezenkívül 2 gyönyörű sok szinü képból (Káprázatok és Mese a boldogságról,) a mely díszéül szolgál mindeu szalonnak. A Pesti Napló reggeli és esti lapjs együtt küldve egy negyedévre csak 3 frt 50 krba kerül. Az ajándékra igényt tarthat mindenki, a ki legalább ecy negyedévre előfizet
§KP~" Vlllhle Vilmos temesvári virágkereskedő hirdetését t. olvasóink, külötiösei" a jeunesse dorée-nek figyelmébe ajánljuk ámbár ezen czé;i eléggé ismeretes és. legfőbb helyen is számos kitüe\'tetésben részesült — Mühle virágcsokrai mindenütt feltűnést fognak kelteni.
— Egy népszer. A Moll-féle franczia borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhitásu. mint olcsó szer nyujtatík köszvényes és csúzos bántalmaznál, sebeknél és daganatoknál. Egy Üveg- ára utasítással együt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállító állal Bécs L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozóttan Moll A.-féle készítmény kérendő az ü gyári jelvényével és aláírásával.
— Igen elegáns és legdivatosabb kivitelű csokrokat szállít Mühle Vilmos udv. szállító Temesvár és szavatol a virágok legjobb állapotban való megérkezéseért. — Virágmuukái messzirehazánk határain tul is kitűnő hírűek és bízó nyara páratlanok is a maguk nemében.
Közönség köréből.
Ez év május havában\' vetéseimet — bnza és tengeri — jégkár ellen a* „Országos ma gyár kölcsönös biztosító szövetkezetnél\'* biz tositottam, mely vetésemet május havában a jégverés majdnem teljesen megsemmis: Mte — A rendben történt bejelentés után nagysokára megjelentek e feDtnevezett intézet közegei, hogy jégkáromat , roegbecíítljf k\'-. Hogy milyen, becslési végeztek : szolgáljanak a következők. felvilágosítási. Az országos magyar kftl-rsftoöí biztonitó szövetkezet közegei, miután szétnéztek a jégvert földeken, nagy számítás mán találtak •h, SO, 40, 60* .-kárt és igy a biztosított\' Itt 000 írton.felali összegéit alig 3600 Irtot akartak kegyelemből adni, daczára annak hogy én iu-m túlbiztosítottam, hanem ho\'danként S ram. vallottam be éi kijelentették, hogy b nzakáromért SfíOO irtot, a téngéiiért pedig semmit sem adnak: s ezzel, mint akik jól v égezlék munkájúkat, a faképnél hagytak — Megvoltam győződve — mint gyakorlott gazda, — hogy ily l-ecslést vagy » vastag tu-¦tatlaosáf, —¦ vagy csak a rosszakarat eredményezhet. — Hasztalan irtsm és reklamáltam, ar semmit sem használt, miután pedig láttam, hogy az aratás küszöbön van, kénytelen voltam érdekeim megvédésére birói be-rsOt kérni. — A kikindai kir. járáabiróság által megtartandó bírói becslés semmiképpen sem tetszett az orsiigoi msgyar kölca. szú-, vetkezetnek ; mivel az ellen először tiltakozott és a mikor az nem használt, minden módon akadékoakodtak ét a birói beciüt elodázni akartak. Nyilvánvalóan síért, mivel az aratók már kaszáikat fenték Ily körülmények között a kir. járáabiróság a hivatalos beesést megejtvén, károm K5 és 90% ban állapíttatott meg, agy hogy a huzamért ti!t\' 0 írton felni jár, holott a szövetkezet felét aem akarta adni. Megemlítem, hogy agy a bírósági szakértő, mini az én szakértöm Kikinda város legtiszteltebb férfiai és hogy e két szakértő véleménye kőzött végeredményben semmi különbözet sem volt : a szuvetkezet kiküldötte pedig tétlen .. állt, látván a azinigazaágot, csak annyit mondott: majd referálok a társaságnak. Most már azt hittem, miután a bíróság állapította meg a kárt, az országos kölcsönös biztosító izöretkezet majd haladéktalanul ki fogja fizetni káromat. De nagyon csalódtam j Mintán számos levelemre, melyben káröaaze-\' gem kifizetését sürgettem, n«m is válaszoltak, kénytelen voltam aa országéi kölcsönös bis-lositó szövetkezet ellen külön két pert indítani, Budapesten agyvédet fogadni, a ki a budapesti kir. tönényaaéknél «500 forint éa 2500 frt iránt a keresetet be is nyujtotta.
Csak ennyi baj c.án — mint sok ezer embernél — kezdtem érdeklődni a cu\'ana szövetkezet kötvény-feltételei iránt és nagy csodálatomra a sok közül olyaa szakaszokat találtam :
S. 5. A kár bejelentendő három nap alatt, mivel a fél máskép minden kártéritési igénytől elesik.
13. § Ha a biztosítandó tárgy elég és nem ˇolt a jelezim kifűrgeiztve, a káros fél sem-lem kap,
14. §. Ha & bevalláson feladott vallomáa téves, kár esetén nem követelhet a fél semmit
SS §: Ha vihar ecetén csépel a gazda, a tűzkárért nem nynjt kártérítést a szövetkezet ; hozzá még ennyi kedvezmény otán.
23 § Ha a. biztosító szóvetkezet üzlete veszteséggel záródik, a felek dupla dijat tartoznak fizetni.
Ha pedig valaki nincs megelégedve a kár. térítéssel, a szövetkezet, vagy annak ügynöke ellen kártérítést nem követelhet, miután akkor minden kártérítés igényét elveszti 18 §.
Ilyci.-k az országos kölcsönös Mztositó szövetkezet §§-ai.
Ügyvédemtől értet fl tem, hogy a. szövetkezet álul ajánlott és bírói letétbe\' helyezett kárösszeget utólagosan a birói letétből felvette, ami magában véve eléggé jellemző
Hogy a vzövetkezet a bíróság által megállapított kárkövetelésemet nem akarja megtéríteni, legiukabb azért, nyugtalanít, miv^l a biztosító társaságok tárgyában benyújtandó törvényjavaslat szerint a biztosító szövetkezetek minden osztályban 3\'MJ.íiOO frtot, összesen (jég és tflzi tehát üÜO 000 irtot kötelesek készpénzben az állampénztárba ksuczióképpen letennij az országot kölcsönös szövetkezetnek pedi* vagyona 100.000 frt készpénzzé uem tehető küivénvckből áll; igy mielőtt jogos kárösszegemet megkaphatnám, e szövetkezet alkalmasint liquidálni fog s akkor jogos követelésemet kin keressem V!
Nagy-Kikinda, )894 deezpmber 3l-én. EREMITS PÁL s. k. földbirtokos és takarékpénztárt igazgató
Ki nyert ?
Húzás jan. 19 én Bpest: 50 16 30 GO 27
Húzás jan. 23 ári Prága: 71 45 48 60 85
Szerkesztői üzenet.
— Légrád. Köszönet.
— Sp Budapest. Lapunk rendesen küldetik
— Fiume. Csak tegnap adhattuk postára
— S. Gy. Bpen Azonnal válaszoltunk. öfl?y: ÍRcn-
— Dr. M Tanokra A cs«iepéidányt megindítottuk
FelelŐB szerkesztő és kiadó ¦ B A TOKÉI LWOS.
Fuolard selyem, 50 kr:ól 3 frt 65 krig — japáni, chinai stb. a legújabb mintázattal és színekben, u. m. fekete, fehér és színes Heaaeberg selyemét 35 krtól 14 frt 65 krajezárig — méterként sima, csikós, koczkázott, mintázottakat damasztot atb. mint egy 240 különböző minőségben és 2000 szin és mintázattal stb, postabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: Henaeberg (>. (cs. kir. udr. szállító) selyemgyá-a Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek .
9846/tk. 894.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Tóth™ Viktória özv. Kovács\' LászlÓné felsőrajki lakos vhajtatónak özv. Tóth Véndelné szül. Molnár Juli, úgymint , kiskorú Tóth Károly és János kiskorul gyermekei t. és t gyámja ésTóh Mári férj. Lukács Józsefné végrehajtást szenvedő pötrétei lakosok elleni 80 frt tőke, ennek 1889. február 7-től járó 6°|0 kamatai, .16 írt 60 kr. per, 10 frt 35 kr végrehajtás kérelmi, 8 frt árverés kérelmi, továbbá 20 frt tőke, ennek 1889- február 7-töl járó 6°j0 ka-natai, 12 frt 65 kr. eskü letételi, 10 Irt »0 kr. korábbi végrehaj\'ási, 10 frt 15 kr. I ingatlan végrehajtás kérelmi, 8 frt 25 \' kr. jelenlegi és a még felmerülendő köjtségek iránti végrehajtási ügyében a fentcevezett kir. trvszék területéhez tartozó a pö\'rétéi 104 sz. tjkben f 9 brsx. a felvett és Tóth Mári, Károly és János tulajdonát képező 292 frtra bec-.üit 6 pz ház; — továbbá a pötrétei 42 sz. tjkvben ugyanazok tulajdonát képező II 209 hr-z. 220 frt. — 404 hrs\'.. 41 frt, 470 hrsz. 35 frt; — 667 hrsz. 85 frt; — 762 brsz. 2 frt 69 krajezárra becsült ingatlanok Molnár Juli özv. Tóth Vendeké Özvegyi haszonélvezeti jogának épségben tartásával 1S94 évi márczlns hő 4 Ik napján d e. 10 órakor Pötréte község házánál Remeié Géza íe peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöltével megtartandó nyilvános árverésen aladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartóinak a becsár 10°/0"át készpénzben vagy óvadékkép is papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsát), a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1894. évi decz. i hő 31. napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró.
±jc±±±±±*lx±±±±±
nagymosás
már nem oly barxaitx16\\
< S!«b.dil..;,tt !"«"\'"1«\'*™! 10 dh (e-nernemUt eev fél n an
SZERECStN-S/APPAK ">« »4
¦*s fehérré moshatunk.
A tzafaadslattzott használatánál a ruha kétszer annyi ideig tart-
igénybe vételénél. A szabadalmazott használatánál a ruha
vúánwúi« sr-S--*?
romszor — mosva A szabadalmazatt bmnálatánál ae,nki sem
SZERECSEN • SZiPPií MK* tSSS
alkalmazni. A szabadalmazatt bssznáUtával megtaka-
C7rorrcrv nmtíltl rithi,oid5 tözelö-anyag SZEREDEN - SZAPPAN ésmunk.. Tökéletes ártatlanságát bizonyítja Dr. JOU.ES ADOLF cs- é* kir. törv. szakértő elismerő oklev o|3
Kapható minden naayohb füszerke-reskedénben, ugyszinte ttx 1 *ö béati fogyasztási szövetkezetnél é» az I-sö bécsi háziasszonyok szövetkezeténél
Főraktár: Bécsben. I. Renngasse 6. s.
zzzz*wx_zmx
Tessék megpróbálni!
A i\'gtakarekosabh i-n^ád" is megengedheti magának azt a luxust, hogy megrendelje egy negyedelte
a Divat Ijsüü;-oI
F^Iötizetési ára egj negyedévre postai szétküldéssel 1 frt 10 kr.
A Divat Ujsjág nemc-ak arra való. hogy utasításai szerint Öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa-l-\'d a divatot, mely a sokféle ruha, fehérnemű, kézimunka és más apró tárgyakban nvilvámii. A mellett a legkedvesebb szórakoztatója az e-ié.-íz családnak.
Egy negyedévi próba
ily cseké y összeggel megéri minden embernek azt, hogy a Divat^Ujság hasznos voltáról meggyőződjék
Előfizetni lehet mindén könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
\\ III.. Rökk Szilárd utcza 4 sz
/¦vvvV\'v
OVA UllUJTg A gSOÜlffwCT, VAIO TISSIAtLISEg
i co
Vlfiille VlllUOS udvari szállító olcsó áron, miadenhoíá a jó és pontos megérkezés kezessége alatt szállít
éló
báli és
esküvői
irágbóí
Birtokvétel.
Készpinzfi/etésre kerestetik két nemesi birtóa, egyik
100.000 frt árban, másik
500.000 frt árban
Kodveaő fekvés, csinos kastély ki vántati k. Ajánlatok csak a tulajdonostól inté-endök PATZ RICH4E0-hoz Béci Wiedeo Miigarethenstrasse nr. 12.
¦ IMII 11
% llüilie VlllUOS udvari szállító TniKM iirott 41
+
í í
+ + +
+ + + +
CSOKROKAT
moden egyébb vitelben.
+ + + + + +
Cnnepélji és gyászkoszoruka:, valamint virigmunkákat a legszebb és legdivatosabb 1
gsar liegröllb kitüntetésééi. TSBS
Gazdagon illusztráltfóárjegyzékemet magvakról, virágokról, valamint virágmunkákról stb\' bárkinek is kívánatra ingyen átküldőm. —
Sürgóuyczim .Blumenmahle Temesvár*.
+
I
ti I 111 11 I I Mái I II II
Egyeaül egéazséges pótszer a babszemü k«vé Helyett. Nőknek! gyermekeknek, betegeknek orvosilag van ajánlva.
Óvatosság: Csak a ..Kathremer-névvel ellátott eredeti-osomagokít SS^
kérjük és fogadjuk el. f
1
XXXIV. EVFOÎ.Y-AM.
ZIUI KÖZLÖNY
1895. JANUÁB 26-íd
Vélemény.
30I3—3033/1884. sz.
Folyó évi szeptember hí 26-án személyesen jelentem meg a
Gróf Eserházy Géza-föle eopacsyárr.-íars.
bodaneati gyártelepén, bog; ott • megellendő ké mi • i tizsgalatra coguarjnintákat .esyek.
E csellói ar/ udrari raktárba é. gyarheljiségbe mentem, . melyek berendezé.e , teehVik.í ujabb követelményeknek minden tekéiéiben megfelelőé, tisztasága «.Uta.«rtV A raktárban kbralb.101 «,000 ín^yvrMter) paU^tk rftt elküldésre készen el.elyez.e, a melyek kozol mi >den minos-gbol \'?\'•"»¦»\'": riwveiíem egregv p.lacziot magamhoz. A raktárból a nagy és tágas pincébe kísértek, a hol
komibeini &00 OOO (kéUnAueter) Mer ognac
fekszik bordókban, mindem hordó számot., és csillagokkal jel.zre .nn. Miután azt a íel.ilá--iHagjelzéz a minöaégét jejenti, innét minden nuncségboi szemé-
gositiai „Tértem, hogy a csillagjelzé. a minőséget jelent., ,uoet -o ..,!?„ Ívesen vet\'teT. mi táL a melyeket kulSu-kolo , szakszerűen rizagáltam. E .izagálat eredmen)., hogy ai Esterhtzy-Cognzc liszta bo rdeizt !11 atum és minőségre néz.é a forgalomban leró jobb fajta cognacokkal egy asin.onalon áll.
ÍM. nerFí íoiicaj
ber tanár élet Eüxlrje.)
a kereszt és horgony véd jeoygyei ellátott valódi
Minden országban törvényesen védve Osztr.-magyar monarchiában a védjegy 460 sz. a bejegyezve. Készül orvosi és nstóságilag hitelesített előírás szériát Mas Fauta gyógyszertárában Prágában. Ezen vegyulék iok év óta haszoos idegerős\'tö szer gyanánt ismeretes különösen gyenge Állapot, aggodat maisa g, szívdobogás, hátbaj, BZédBlés. íejzúgás, rossz emésztés stb elleo Árjegyzék kívánatra ingyen Üvegje 1 frt. 2 trt. és 3 frt 50 kr- Gyomorbajosok Sxt-Jakabgyoraorcseppjeit sokszorosan kipróbált és orvosilag ajánlott gyógyszer gyanánt tsználják í\'vegje 60 és 1 frt 20 kr. Vizkól* 0**í*ta**\' Hydropa Kssenz Minden tokban biztos- és gyor» gvógyn\'ás, javulhatlanság teljesen kizár. Biztos eredményért jótállás szolgáltatik Orvos uraknak felhasználás végett sürgősen ajánlunk. Scgíttég ott is. hol már minden remény feladva len. Tökéletes gyógyulásra elégséges 1 - •_\' üveg, ara 3 frt. Főraktár, Salvator gyógyszertárában I\'.i.
Továbbá a következő gyógyszertárakban.
I.ARN.t V KÁIIOLY «ál \'Szegben. SAV j RUDOLF Dái Székesfehérvárott MIT1F.I.-1 BACH S. fcÖGL A. HRZ1CS SÁNDORNÁL, j Zágrábban, ugy a legtöbb gyógyszertárba!! . I
ana-g ^czelli
"cseppek*
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan isoieretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tnnetei: étvágytalanság, gyomorgyengeség, bűzös lehelet, (elfujtság. savanyu, fefboffögés. hasaaeaés. gyomorégés, felesleget, nyál ka kiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyi ben ez a gyomortól származott, gyomortulternelésné! eleiekké! és italokkal, giliszták, májbajok és haoior-rboidáknál. •
Emii telt bajoknál a .ff ária\\rz«?Ilt Kj onsortrsiepptrk évek ota kitűnőknek bizonyullak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 10 kr., nagv Qveg ára 70 kr.
Hagy anirszági föruk l á r: Tfi rÖ k J o XMtrf gyogyszertá ra B n d a |i e>nt, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzeteseit lessék niegfekinleni! Csak oly cseppekei lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a kesíil ü aláírásával (C. Brády) és ezen szavatkaJ: .Valódiságát bizoiiyití-ni*.
A Háriaczelli gyomorcseppek vaJodian kai.li.llok.
NAGY-KANIZSÁN\': Práger Béla és Betol :.ajos. ItARCSON: Kohnt Sándor gyógyszerész araknál.
a
!9
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akko
valódiak, ha mindegyik doboz Molt aláírását tünteti fel.
A. védjegyét ea
A Hall A. fele Seldlltr-porok tartós gyógyhatasa a legmakacsabb gyesser- és al-testhántalBiitt. eyomnrgflrrs és gyomorliév, rögzött székrekedés, majbantalom, vér-telulas. aranyér es a legkiliócbőzőbh női betegségek.ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára eoy lepecsételt eredeti de-fiei*ak I frt c é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. r M O LL - FE LLfF RANCMl
at BORSZESZ ES so
Psair alíií^- va.lfirii tnindegvik Rveg MOLL A. ve.ljegyét tünteti tel és "*Q* aKRUi .A. Mell- feliratú ínozattal van zárva. A Mell-féle frai-
czla borszesz és so nevezetesen mint fajdalomcsiiapüo bedörazSleai arer köszvény, cbuz és a mezbdlés egyé\' kóvetkezményeinji legismeretesehb népszer. — Ejy ónozott eredeti üveg nra\'90 krtjezár. ^
Moll Salicyl szájvize.
^ (Főalkatrésze: füzolysavas szikié.)
O I A mindennaii szájti^ztitásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint fel-
»» nőttek számára; mert e szájvíz a fogak további ¦¦¦.! = -;•". bíztositja s egyszersmind
g| óvszer* fogfájás elíen. — Egy Moll A védjegyével ellátott 5veu ára: 60 krajozár.
(691J Fószétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szaliito által,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki rcegrende.ések naponta pesaotánvét neüett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
^oMDOOMooofjoaoaaooooaDgaaooooooö
FOGAK,
egyenkint ugy mint egész fogsorok rágáshoz hasz nálhatók, légnyomás vagy rugóval. 10 évi jót állás mellett bámulatos olcsó ágakon készít — Ka tonatisztek, í^anitók, színészeknek és tisztviselők nek 40,}\' olcsóbb, családoknak évi bérletet iiyi. tok 3 írtért, miért a fogak 3-szor évente megvizsgáltatnak és tisztittatnak.
Xyilrános kémiai laboratórium Dr. NeumanaZ8Ígmond, I kereskedelmi törvényszéki hites tegjész Budapest j
KOOS M.
FogipeciaÜHta, Kerepesiut 34 szánt.,
Budapest, Rókus kórházzal szemben.
Első magyar
Évi gyártási képesséjr 5O0O kerékpár
Tisztviselő-telep, Szapáry- és viliám-uteza között
ADRIA yPi"\\ ADRIA Varró-H "tT t kerék-
» I < Tiirróftíjr es kerétpárgyára » ¦ ^GpSK jjjjii bntorgyártással és vuMtNérel. P^f^Ki
1H94 évi ) Elinmeró okmány: Villamos munkagép kiállitáarói Budapesten. elsőrangú ¦ 1-sÖ osxtályu ídlttmi érem: Orsiágos tanszerkíállitásról Debreczenben. kitüntetések \\ Arany érem: lengjél nemzet: ktáüitásról Letabergben
K\'aph.--.ro minden elsőrangú varrógép- és kerékpár-kereskedésben
¦¦9* Oly helyekről, a hol még nem találhatók, megrendeKsek közvetlenül a gyárhoz intézendők. -^g
Arjegyxéir* kívánatra bérmentve ingyen.
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. S1N8ERSTRASSE 15. SZ. alatt .jani goldenen Reichsapfel\'
Vűi»fia\'7Í-ir\'Á loKií>í\'/ian1r •••Wlt általános labdacsok neve alatt-, ei at-ibbi nev*t teljes joggal megérdemlik V Cl biS/itlliU lílUU.ttt\'SUh., miTel csakogyao alig léteaik betegsíg. me\'yb-n ezan labd*csok csodáa hatásukat ezerszeresen he nem btaonyitottii voina. ÉTtizedck óta oaen labdicsak általános slterjedéiaek örvendenek és alig van csalid, ij>ely-b»n ezen kitűnő házisserböl készlat nem volna tj.lalhs.io.
Számtalna "Orvoi ált.il (zen txbáacnok básisxerat ajénltxtnak és ajáultatUk minden oly baioknü, melyek a rósz omésztés-hot és Bzéhrékedéshol erednek : mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértalulások, aranyér, bíltéttenség • hasonló betegségeknél. Vértisztitó mlajdonaáíuknil fogva kitünfl hatással vannak vérszegénység, s abb^l eredÓ bitjoknál is: igy rápkórnál, ideg<M>égh51 szárma\'ó fejfájásoknál stb. Kvértisztitó labd«.c>ok oly kónnyen hitaak, Hogy & legcsekélyebb fáj dal mákat sem okozzák és ennek folytán m-g a leggyengébb egyének, de még gyermekek ital is minden aggodalom nélkül bivebetók.
A számtalan hátairatbol, melyet e labdacsok logyasxtoi a legkai5abőzöbb és legnehezebb betegségük otAn egéax»égt>k riwzaüyerésa f-\'lytác hozzánk intéztek, ezen helyen ciakis n^hánytt emlitünk ne; azon megjezyxénel. hogy mindenlti, aki ezen Ub-ftacankat egyszer basznitta, meg vagyunk (ryösödve, hogy azokat tQvább fogja ajáolaoi.
Kőin. 1893 április hó 30-áa ¦ Tisztelt Páerbofer ur\' Legyen olyan szives és küldjóu né kem ísmét 15 lekereset az ön fuhilmiilhatatlan vértisztitó labda ¦¦iáiból utánvétellel. Fogadj\\ exnton is a legmélyebb kötzOnetesae labdacsai aodahatááaért.
Maradok leijei tisztelettel, Pawlistík Kerencz. Köln, I.indentha!
Hrascbe. Flndnik m-lletr, 1887. *zept hó 12-4n. Tekintetei ur !
I-ten xkarata volt, hogy az Qn labdacsai kezeim k.Vxé ke-rültik, malyakoek hatását "zennel megírom: y\'.rt gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem vtiltani ifibbé képei végezni, én\'hizonyára már a holtak közt volnék, ha ac Oq caodálatramokó labiacs*. engem nom mentettek volna mug. Az Isten áldja m-í Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy labdacsuk engem is t>kéletesen kifognak gyógyítani, a mint már másoknak isegé*zségdk vis-izanyeréséra segittégal *zoIglUak.
Knificz Terét.
Béce-lljbely, 1SS7 anvember 9-4n. Mélyen tisztelt ni !
A legforróbb kösiönOte .\'. -j\':>:;!¦¦ k v
nagynéném nevében. Ac illetS éven át aaenvedett gyomorhu-ruthan és Tíikóriágban. már életét i» meguatt:, melyről egyéh-ként le is mondott, midőn vél e-, lenül egy dobozt kapott at Ön kit 11 nő vértisztitó lahdaessiliól ¦ azoknak állandó használata folytán iskélateaea kigyógyalt.
Legtöbb tiszteletiéi. Weinczettcl Josefa
Eichengraherfimt, Qf«hl mellett, lH3t». márez. 27-én Tekintetes ur!
Alulírott ismételten kér 4 cniimagot ax Ön valóban hasznos és bitang labdacsaíhi\'il. El n«m mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kífejezui ezen labdacsok érteke felett éJ azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom totálé iiaeriatl baszoáláaára önt ezennel fel-haial i ásom. Twljea tisztelettel, Hahó Ignácz
nek k8vükeztébJű k\'sretik ciaklt Pserhufjr J.-féle vértís-titó labdacsokat kés csakis aok tekinthetők valódíakoak. melyeknek használati a P*erhofer J. nÓiaUiráaaal fekete aziqbet, és minden egyet dobta fed-le ugyanazon aláirásaal vorot azinben van ellátva "^SJ
fors és bixto tian legjobb
ninden kössvíuyes ei caoaoe bajok, u m. : gerinez-ngy bántalom, »«,\'z»gg"-1*\'\'- í"0biaeí migraine, ideg\'a fogfájia, f3fá";á», frtlBzag-atás stn. atb ellen 1 frt 2<Í kr.
Pserhefer J -tél. Étrek hoaszu aora óta v-ila-közfitt o-vosok által a Uajobbuk el-kiállitotl nagy axelennével \'2 frt.
Steudel talártól. Ité* ?1 azuráa
iltal okoxott aebekoéL ¦ da-
ganatoknál, iijjkukarz, sebes¦ Tagy gyuladt-mell vagy mie ily b»-
Fagybalzsam
nellett, Szilézia, IS8S. nkt. S-án.
GoUchdorf, Kolbacb T. nr!
Felkérem, miszerint az 0» vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni ¦streskwdjék. Csakis ax Ön csodálatos labdacsainak köMönhetém, hogvJegy gyomorbajtól, mely engem ot éven át gyötört, megszafearduttaro. Eteti labdacsok nálam soha-fogn»k kifogyni s mld&n legforróhb kössöaetemet ki-
fejetem, vagyok tisztelettel,
Zwick ; Anna.
í.zeo vértisztitó labdacsok , c«»kia a Psertiofer J.-fsle, at „arany birodalmi almához" czimzott gyógyszertárban Bécsben I, Slageritraasi 15 »2. a késxitt tnek valódi minőségben % egy ¦sem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tarUlmazratik, 1 frt OS krba kerül; bérmentetlen utánvételt küldéssel 1 frt 10 kr. Kgy csomagnál kevesebb nem küldetik el. |
A« ósia-g elóbbtní beküldésénél (mi legjobban postautxU váoyon eszközöltetik) bérmentes küldésiéi együtt: 1 csomag 1 f.-; y" "kr. 2 caÓmag 2 frt 30 k.-. 3 csomag 3 irt 3> kr., i csomag 4 fre 40 kr., 5 csomag b frt 20 kr. és 10 .csomag 9. frt 20 krba ken . Kaphatok Török Jézsef g>ógyszertartban. Brjdapesten
W NB. Nagy elterjedetttégük kÖTetkextében ezen lab daesok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt utaztatnak : en
Amerikai kpszvénykénőes, S°
raitnohinin liajkenőcs
neunyí bajneveaxtö ismerve. Egy elegán
Általános tapasz f,;
gátiatoknál, itjjkukarra, aehes vag
H>k.ál, mim kitűnő Hzer lón kipróbálva. 1 trgelv óOkr. Bérm. ó krajctár. 8 \' f
Peerhofer J -tol. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idillt sebre, mint leg-biatAsabb szer eüsmerv^ l kficiögget 4\'» kr. Bérmentre f>r> kr. I If Í tíí HAíi \\* 8eJ\' ^\'t^lánoian iamert kitűnő hásíszer, hurut UbUUUCUt. rekeduég. gSresBs köhíigés ütb. allén. 1 ű*«-gecake^xra so kr.. Üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
r^lAt^Oflyian^/ííí ÍP^H*\' M«ppBk)- «ogront«»« gyomor rjlOlCW/jCUL ülll rost- emésztés és mindennemű alte.ti b*jr»k ellen kitűnő háxiaxor. 1 IlvegcséTel 22 kr., 12 üveg Z frt
Általános tisztitó-só 1.1".S
minden következményei, u. \'a*,! főfáiás, szédDléa, gyomorgrirci, gyomorhév, aranyár, dugaláa sto. ellen, t csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. \\fS&?*\'****\'» Por a lábiízadás ellen. fGJ22X«&
képiődő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal matlan sxer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr
Golyva\'balzsam, íí\'t, SSJÜXL&n!% Helsó vagy egészség-ró ^S^vK.
a rende.ler, emésstésbSI Mármaio bajoknál. 1 caomaaj 1 frt. VÍÍq Pnrr.i knlönís hatiui gjógyszer egjoldalo fSfájii, ailit-rOKlli fogfájás, rbeuma stb. ellen
Bernhard-íéle alpesi-növény Liquer
Bernhard W. 0. in Bregenczből gyomorbajok ellen mi.idei: alakban egy egész üveggel 2 fr. 60 kr . fé!üveggel 1 frt 40 kr. ée egy negyed üveggel 70 kr.
Eten irt Msorolt készítményeken kívül ax osztrák lapokbaa hirdetett összes bel- éa külföldi gyógyszerészeti különlegességek rak taron vannak éi a készletben netán nem levők gyorsan ia olcsón megstereztetnek — Postai mefr«ndeléi k a leggyorsabban etx-közDhetnek, ha a péuxössteg i- "r ¦ beküldetik; nagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérmeutve oakis oly esetben tör-tóaik a küldés, iia az Ösaz^g beérkezik, mely esetben a
postaköltségek sokkal mér3éxeltebbek.
Nyomatou Ifj. Wajdits Józdef Wayvayomdijibau Nagy-Kanizsán.