Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.78 MB
2010-01-25 10:42:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1746
6596
Zalai Közlöny 1895 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

WAGY-KAWBSA. 1895. február 2-áo.
i Etöfi zetfi.vi Ári
Ifl*. évre ... & fn _ kr. Fél érre . . * fit 50 kr.
Negtedévre . . . 1 frt 25 kr. Egyes szám 10 kr.
\'HIRDETÉSEK -baaábos petiuorbaa 7, máaodazor , m minden triTibbi aorért 5 kr.
SWLTTÉRBES
Ípetit loroakém \\Q krért vétetnek] fel. Kincstári illeték minden egyet) birdétesért 30 kr. fizetendő.
XXXIV. évfolyam.
A iap szellemi és abyagi résiét illető aindea közlemény BitorD Lajos izerk«aztö-kiadó derére! cximzettenNagy-Kaniziiira bérmentve intézendők.\'
JBérmentetlen terelek nem fngad-útnak el.
jüezlratok viasza nem küldetnek
,a nagy-kanizsai OélalaiTakarékpénztári ,Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-rlrsaság*, a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet", a tnagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, ,,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tipintézete*. a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválaaztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
---------:-¦-—-—---....___•___ f» •
Wlatsics és kezoktatitUgyfink
Nem Wlusictcwl — mint politikai egyénnel akarónké helyen foglalkozni, — hanem a közoktatásügyi miniszterrel. Nem is az ó kiváló, annyi jeles egyéni tulajdonokkal megáldott személyével, — hanem képviselőházi bemutató beszédének ama paszszusával, mely specÍ3liter a közoktatásról szól. Nem is politikai szempontokból vesszük mérlegelés alá, hanem magának e nagy fontosságú ügynek érdeme, értéke szerint. -
A miniszteri bemutató bennünket közelrói érdekel. S eltekintve attól a ránk nézve hizelgó körülménytói, hogy "SYlassicsot Zala nevezi övének s Kanizsa nagy részben sajátjának, — a mely körülmény feljogosítana bennünket árra, hogy e rövid méltatásba az egyéni érzelmek hangjait is vegyítsük, — mégis kell, hogy mag» a beszéd előtt kalapot emeljünk s nagynevű miniszterünket őszinte örömmel üdvözöljük.
Őszinte, becsületes, férfias hangok-hallatszanak felénk Wiassics ő Ex elen t iá j ának beszédéből, párosulva mély ismeretekkel, biztos tudással,, intensiv alkotási vágygyal, láng lelkesedéssel a nemzet legfun-damentálisabb érdeke iránt: a közoktatás ügye iránt.
Ily őszinte, nyílt és alapos ügyismeretet eláruló hangokat jóideje nem hallottunk arról a helyről, melyhez nemzetünk jövő nagyságának criteriumai. — a tudomány, művészetek és az általános műveltség — vannak fűzve s melyet a királyi kegy e fontos ügy legméltóbb személyiséggel, az ö személyével töltött be.
Bár ő szerényen ama bitének adott kifejezést, hogy ismeretlen örökségbe lépett, hogy nem ez az ö tere, — programmbeszéd s maga
| az a csodálatra méltó tény, hogy három napos minisztersége alatt oly behaló ismereteket szerzett magának e széleskörű és nagyfontosságú
: tárcza ügyköréről, a jelen és jövő nagy munkáiról, — a legfényesebben czafolja meg, e hitét s a leg-eklatánsabb bizonyítékát adja annak: hogy közoktatásügyünk a legjobb kezekbe van letéve.
-V;. a kik ismerjük az ő kiváló egyéni tulajdonait, megmerjük kocz-káztatni ellenkező hitünket, t. i. hogy ó a száraz és merev justitia szolgálatában talán kisebb intenzivitását fejthetne1 ki egyéni tulajdo-| nainpk, mint éppen a közoktatás , szolgálatában. Vagy legalább is ! kevésbbé volna ez ugy ő rá nézve, ! mint a hazára nézve háladatosabb szolgálat, mint ez.
Nem uj, de nagy igazság, hogy egy nemzet jövő nagyságának kérdése egyenes arányban halad é r-zekével a cultura fokozatos fejlesztése iránt. Ha az érzék hiányzik azokból, kiknek kezébe van letéve a cultura ügye, — ugy hiábavaló minden jóakarat, vágy, törekvés, — ha nincs irányító, vezető p-Todnctiv erő, ugy általá-| nos műveltségről, meiy a nemzet nagyságának alapját képezi, — szó sem lehet.
Wlassics beszéde nem nagyhangú frázisok halmaza, hanem ennek a productiv erőnek a megnyilatkozása. Megpendítve látnnk abban olyan eszméket, kérdéseket, melyek feled-1 tetni vannak hivatva velünk köz-; oktásügyünk legntóbbi történetében l beállt stagnatiót, — melyek egy j jobb jövőre nyitnak kilátást, amennyiben a cultura fokozatos fejlődésére a legszükségszerübb követelményeknek látszanak.
Uj tartalomdu? eszméket látunk e beszédben, melyek egy elavult
hiányos, korhadt rendszernek izen-nek irtd háborút. Tárgyilagos eszméket látunk, melyek ellenlétben a banális szólamokkal, — tettre, cselekvésre, eredményekre akarnak jutni. A ki ismeri- uépok tatásügy üok j jelenlegi helyzetét, arra kiválóan | megnyugtató hatással kell, hogy legyen az 1868-iki népoktatásügyi törvény revíziója, melyet ő exellen-tiája kilátásba\' helyezett s melyre nézve a szükséges előintézkedéseket már meg is tette. így nem egy jámbor óhajtással állunk szemben, hanem egy cselekvő akarattal, mely ha keresztül vitetik, s mint róla hisszük, hogy sikeresen keresztül vitetik, s mint róla hisszük, hogy sikeresen keresztül is fogja vinni. — korszakalkotó esemény lesz, mely népoktatás ügyünket teljesen belefogja illeszteni a modern nemzetek közművelődésének keretébe.
S hogy nem helyezkedik arra a merev álláspontra, mely a népiskolák föltétlen államosítását követeli, — részünkről csak dicsérettel vehetjük tndomásnl, mert egy nagy elme judiciumáról tesz bizonyságot, mely a cselekmények mérlegeiéséSél -aera - azt- -reszt tekintetbe, hogy q u i s ? hanem qui d ?
Ha jó az az iskola, megfelel hivatásának, s az állameszmének, akkor az jó, ha felekezeti iskola is; ha rossz, ha nem felel meg hivatásának, akkor rossz, ha állami is. Jól mondja tehát e részről, hogy : „azt hiszem, hogy az iskola lényegében nem az a kérdés, hogy ki az iskola föntartó, hanem az, hogy jó e az iskola ? az a kérdés, hogy a kor színvonalán áll-e az iskola? az a kérdés hogy axaagyar, állameszme követeiménjeinek ^megfelel-e ? Bölcs gondolat tőle, hogy nem ült fel azoknak. kik mindig az államosítás vesszőparipáján nyargalásznak.
Nagy fontossággal bir a tankép-
zés és képesítésről tett kijelentése s a kilátásba helyezett revíziója. ¦
Elvitathatatlan tény, hogy jő közoktatásról ott szó sem lehet, hol nincs kellőkép gondoskodva a tanerők szakszerű képezésérőj és- rendszeres képesítéséről. — A közművelődés sorsa attól íügg. vájjon a közművelődés terjesztői ugy a szakképzettség, mint általános műveltség tekintetében kifogástalanul megállják-e a sarat fontos állásukban? Azért mi „a valóságos állami képesítő vizsgálat" kötelező kiterjesztését az Összes tanár és tanító képezdékre. illetve annak eszméjét csak Örömmel üdvözölhetjük. Másrészről, — mivel aeqaum et justum est magasabb fizetésben részesíteni azokat, kiktől hivatásuk s nagyfontosságú állásuk magasabb képzettséget és műveltséget követel, a ta-nitók és tanárok anyagi helyzetének javítását, illetve rendezését czélzó elhatározásáért" a legőszintébb érzelemmel üdvözölhetjük.
A mit a népoktatáii felügyeletről s ezzel kapcsolatban a tanfelügyelői állások szervezéséről és juris dictióval való ellátásáról mondott, továbbá az egységes középiskolák eszméje, a tanárok nevelése, az országos közoktatási tanács megszüntetése, illetve egy czél-irányosabb intézmény fetáilitása, a tankönyvek bírálat á-róli intézkedés, a vidéki jogakadémiáknak fejlesztése s a korszerűségnek megfelelő kiterjesztése, a budapesti tudományos egyetem reor-: ganizálása stb. mindoly dolgok, melyek ű Exellentiája széles ügyismeretéről, alkotási tehetségéről ós aka-ratáró 1 tesznek tanúbizonyságot, s így ké tségtelenül arról, hogy tőle közoktatásügyünk kivánt felvirágo-zását várhatjuk- Nagy tehetsége, kiváló műveltsége, vasszorgalma s férfias jelleme pedig biztos garan-
czia nekünk, hogy ez eszméket, melyeket nagyértékü bes; édében kifejtett, meg is fogja valósítani.
Adja Isten! mi csak őszinte, bálás szívvel üdvözöljük öt ama magas állásban, melyre egyéni tulajdonságai oly méltóvá teszik.
sölí:t$kmös.
Spart-vifág. V
Az „Achilles Sport-Egylet" 1895. január bő 20-án tartotta meg igazgatósági üléséi Nagyhudafalvi Vermes. Lajos eloöklete alatt. Több tárgy ér-(jemlegi elintézése után a folyó évi versenynapok " lettek kitűzve - u. m. 1895 február hÓ 10-én jégünnepély Pálfüreilen (Palicson) korcsolya-, iramgép • és jéfzvitorlás versenyekkel kapcsolatban. — Nevezési zárnap febr. 2. — Május hó 5-éD kerékpár versenyek Pálfüreden azssphaltaDgol versenypályán. Nevezési z&rnap május hú 1 én.
— Május bó 26 án. Tavaszi viadalok ugyaoott. nevezési- zárnap május hó !2-én. Jnlius bó 14-én nemzetközi úszóversenyek a Balatonban. — Nevezési zárnap július hó 1-én. — Július hó 21-én nemzetközi kerékpár versenyek Pálfúreden. — Nevezési záioap július hó 7-én. — Július hó 28-án úszóversenyek és csósakvérseojek Pálfüreden. Nevezési zárnap július hó 14-
— Augusztus bó 4-éa orsz. jellegű torna- és athletikai versenyek Nevezési, zárnap július hó 21-én. — Október hó 20-én Őszi versenyek Pálfüreden. — Nevezési zárnap okt. 6 án. Október hó 27 én kirándulás Boszniába kerékpáron. — Ugy szintén az Erdélyi kirándulás is tervbe vétetett azon alkalommá], midőn az orsz. tűzoltó szövetség fogja tartani koogressusát Kolozsvárott.
— A „Szabadkai Sport-Egylet*1 jao. hó 19 én tartotta meg a .Pest szálloda" összes termében tánczmulataágát.
— A fiatal egylet élén Pinkovics József, elnök, Farkas Zsigmond, Parcse-tich László. Rupp János, Itohonczy Elemér, Vermes Nándor viador, Vermes Béla. Ifj. Vojaits Sándor, dr Vojnits Lajos, dr. Vojnits Oszkár megtettek mindent, hogy a bál feszteleo és ke-.délyes legyen. — ítészt vett azon az
TABU A.
There nas a time a need mot mono.
(Byrontól.)
Volt idő nem mondom Mit nexa feledhetek Midőn te szerettei És 4n kedveltelek.
Bár azóta v érzem És jött rám bú és keierv. Egy ae volt még salyosb Amit fltél a setv
Te gondoltad síiiiío At édes szerelem, A csók hervatag, de Azt csak éo szenvedem.
Kmlékim azonban Kdei vigajzadók. -Azt vélem magamban Azok moat is valók.
Igen egyetlenem Te nem vagy már enyém, l>e a kéj még áttör Szivemnek hií egén.
Igen botdog Tagyok, S nincs már tübo bánatom, Mert te voltál, Yagy, lés* Szerelmem : Angyalom !
Fordította : BABOS3 t.
!
Két szoba.*
Két történelmi szoba. Ezekben .játszódott le az utolsó kormányválság.
Ennek történetét részletezni nem a mi feladatunk, se kikutatni, miért, hogyan, ki által bukott el a kormány.
Ezt magok a szereplő államférfiak is inkább c-ak sejtik s a kulisszák mögül kiszivárgó hírekből kombinálják, mint a gyerekek szokták mutogatni az ujjaikon a szegény őzecske sorsát: ,
— Ez meglátta, ez meglőtte, ez megnyúzta, ez megsütötte, ez megette.
Akárhogyan voit is, az bizonyos, hogy e két szobában, melyeket képeink ábrázolnak, dótt el a válság. Persze képeinkéit a válfágbÓI semmi se látszik. Ha megszólalhatnának azok a bútorok I De ők hallgatagok maradnak. S csacska fonográf nincsen köztök. msly összefogdosta volna az érdekes beszélgetéseket.
A Két szoba közül az egyik a királyé. Ebbe hozatta fel áz üanépek alatt ta-nác<r* a nagy országtartó urakat az, .ország eszeit," mert a mi királyunk ugyancsak komolyan veszi az alkotmányt, a nemzet akaratát és a saját kötelességeit Ha az elÖdJKV. Ferdinánd) abban fakadtki egy izben: „Hiszen uralkodni ködoyü lenne, csak azok az aláírások ne vol-náoak," ö éppen megfordítva az alá-
*) Aj Uj Idők vasárnapon awgjeleno száma kötli e*t ax érdekes" cxikket Míksláth Kálmán tollából. A csikkhe* két díszes iaoba képét közli: A kirfüy íog*dótermét és a miaisster-elaóki a\'estennet.
; írásokat tartji könnyöknek és az ural-kodásnak alulról úgyszólván semmiség-! nek látszó feladataival küzkűdik vac-l szorgalommal és puritán Ielkiismeret-. seggel.
1 Ebben a szobában voltak a kihallgatások. Ide lépkedtek sorba a meghívottak s feleltek a király által tett kérdésekre.
— Mit tart ön a fúzióról ?
— Mi a véleménye a helyzetre nézve?
— Hogyan gondolja ön a megoldást? A király álh\'a fogadta a belépőt s
I néhány lépésre eléje ment, de nem olyan ! ItÖze). hoLy kézfogásra kerülhetne a | dolog. A magyar király nagyon nagy ur i s bizonyos iráayban ridegen fen tartja ; a királyi méltóságot. A belépőt kitani-¦ tották az előszobában, bol kell megállnia , a király szobájában, ölt aztán megállt és főhajtással várta a kérdéseket
Ö felsége csak a legbizalmasabb minisztereit ülteti le, azokat is ritkán. Tisza Kálmán szokott volt ülve referálni kormányzása réie fe é s ez kii u-uös kegy volt A feszesség azonban még mindig nagy maradt.
Otthonosan a királynál alattvaló nem lehet. Ctak Deák Fereuczczel történt meg, h-ogy a király audiencia közben megbíztatgatla:
— Gyújtson rá kedves Deák.
A király németöl szokott beszélői minisztereivel, a mely nyelven jobban fejezi ki magát s inkább megérti a néha , elúué komplikált előterjesztéseket Az ) efféle kihallgatások if németül folynak,
ez alkalommal először ment a kihallgatás magyarul.
Az urak így egyenkint járulva a fel-séi elé nem öltőének díszruhába, nem kuruc dolmányt menté.t, hanem csak frakkot öltenek. Néha a viszonyokhoz képest ketten, .hárman is meunek egy s ugyanabban a frakkban. Így történt például a júniusi válságnál, midőn a miniszterelnöki palotában úgyszólván permanens volt a kormányférfiak tanács kozása és a király majdnem minden félórában áthivatta a szomszédból hol Fejérváryt, hol Bánffyt, hol Wekerlét.
A meghívottak jó\'tek-mentek a király parancsára, de mic\'hogy frakkja csak Wekerlének volt (a többiek mind messze laktak a városban) a boldog frakk igen sokszor .megfordult napjában a rezidenciában különféle nagyurakon.
A király kérdez az így meghívott ta-uác-tosoktól, de ő maga nem fejezi ki nézeteit.
Néha tesz egy-egy észrevételt s aztáo megint beszélni hagyja az illetőt s ha valami megragadja a figyelmét abból, a mit mond, ru<anyo^ léptekkel siet íróasztalához és följegyzi. De mindezt állva, gyorsan.
Hi a kérdés kimerült, könnyed főhajtással int, a sarktQtynját ötszeötve, ez az audencia vé^ét jelenti.
Természetes, ho<y e tanácskozások nagy része csupa forma. A király nak megva n már a maga terve, de megakarj* adni az eljárásnak az alkotmányos ciioy-ját-binját.
Az „ország eszeinek* örömet okoz, ha kibeszélhetik magokat e varázslatos szobában, a királynak pedig nem kerül semmibe.
S mekkora öröm ez!
A beteges báró Huszár Károly csak egyre azon fohászkodott a kihallgatás előtt való napon:
— Istenem, istenem, csak; elő ne fogjon a köhögés a király jelenlétében.
Egy marék titkos tanácsos pedig egész órákig ostromolta a nagy pillanat előtt Pápayt, hogy kivegye tőle. mi hát a király szándéka, — mert éppen azt szeretné neki tanácsolni.
A másik szoba a miniszterelnöki palotában van. Ebben fo\'yt le a válság második döntő része
Ez már kedélyes szoba. Itt szivaroznak, per tu beszélnek és diiputálnak.
S e kóválygó kékes füstből bontakozik ki egy darab a történelemhez.
Itt folyt le a nyoiczak tanácskozása, a kiket a király jelöltje Khuen Héder váry hitt ös-tze, hogy a fúzió megcsiná-lásanak megnyerje.
Szegény jó horvát bán 1 Júniusban nem hitte, hogy a szabadelvű párt haragszik rá és elvállalta a kabinetalakrtást..
Most pedig nem akarta elhinni, hogy a szabadelvű párt szereti és nem vállalta el a kabinetalakitá-<t.
Különben voit. a hogy volt, kár firtatni. A mi volt elmúlt, a király visszautazott Bécsbe, a bán elpá<yázott Zágrábba,
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. FEBRUÁR 2-án
egész város intelligens eleme, a polgári agy. mint a katonai egyaránt.
— Jégsport v-\'Balatonon. A télnek testedző szórakozásai közül első
I helyes a jégyacht vezetése hóviharban, a\' lábszánkozái (akié, j Ők iramgép hajtás (jégvelocipédezéB) és csak azután jön az általánosan elterjedt korcsolyázás. — Ez utóbbi ?portág elterjedését I direct annak köszönhetjük, bogy a hölgyek is felkarolták. — A kiránduló csapat Gergeiy Károly és oeje. Lengyel Huzó. Kováci testvérek. Láng Zsig-mood és Vermes Lajos bajnok, mint az
: .Achilles E." tagjai f. hó 3-átói—7-éig a Balaton elragadó téli tájképét-e. melynek mély. csendje sokkal fö-ülmulja a háborgó Balatont — gyönyörködtek. Siófokról kirándulva Lapp Jámtlan láb-szánkókkal átlag óránként 15 km. teltek mpg. Keszthelyig s a líalaton jegét borító hósivatagOB. — Továbbá a könnyen szétszedhető vasszerkezettel biró .Fridolin" jétítitorlás legnagyobb sebe&seKe kedvező szél mellett egy óra alatt 27 km. volt.
CSARNOK.
Nagy-Kanizsa a szabadságbarcz alatt.
1848—49 ben.
Irta: CSER JÓZSEF.
(Folytatás)
Azok, kik önérdek által vezéreltetve a kapcsolt részek és az ezekhez tartozó határőrvidéknek egyedül csak saját kiképéztetését tárgyaló tisztán nemzeti czélzatait Magyar testvéreink előtt évektől fogva gyanúsítani igyekeztek, ezen lépésemet is. melyre Királyom iránti köteles hűség és valódi hazafiasság ösztönöz, a poigári háború utálatra méltó színében fogják eleitekbe állítani, s szándékomat ellenségesnek, tettemet árulásnak nevezendik. De ne hagyjátok magatokat ezen csalía szavak által elámittatui. keressétek az árulókat csak azok között, kik magok ezt állítva a korona hatalmát csellel és ármáoynyal törték meg, az Ország népei közti egyetértést lerombolták, Magyar Országnak Ausztriávali törvényes össze köUetését — színlett "ellennyilatkozataiknak daczára — erőszakosan megtágították, s ugy szólván megszüntették, sót még Austria ellenségei iránti rokonszenvükkel nyilvánosan kérkedni nem átallották, azalatt mig a németek, szlávok és magyarok ezeréi egy zászló alatt egyesülve, Austriának becsületéért és épségéért dicsteljes sebekből vérzettek; keressétek az árulókat azok között, kik miután minden követeléseik az egyesült birodalom javának rovására megadattak, mégis a kapcsolt részek igazságos igényeit továbbra is megvetóleg utasították vissza, és ezeket daczos elbizakodottsággal sértették.
Wekerle Dánoson fiatal csikókat nevel, Széli-Kálmán a szimentáli tehenei mellett ábrándozik: az akkori eleven napokból nem maradt meg más a maga formájában, mak ez a két szoba.
Ügy ertem, hogy a bútoraival egyetemben, mert e bútorok, e székek és szekrények állandóbbak, nem oly törékenyek, mint a miniszterek.
. . fedig azokat csak egy bikücz asztalos csinálja, emezeket pedig egy király r . .
M. K.
— Technológiai Lapok. Szerkeszti Taborsky Ottó. a m kir. technológiai iparmúzeum igazgatója. Élinek a havonként 2-szerraegjeleuo gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakfolyóiratnak f. évi 1 só száma a következő tartalommal jelent meg: Elektromotorokkal hajtott munkagépek kiállítása Budapesten. Az első magyar varrógépgyár. Ka ?án robban ás íiyőrö\'t. A fü&temésztés kérdéséhez. Az Authoii-féie szijkorong mintázőgép. Műszaki iroda\'mutik egy részének megrend szabályóíáiB. Vegyes közlemények, síb. E kiváió «7akfolyóiratot, mely pártolásra cak.ucyan érdeme*,ajánljuk azérdekeitek figyelmébe. Mutatváoy-záraot a kiadóhivatal : Budapest VII, Rotienbiller-ulcza 12, ingyen küld.
Egyedfii csak ezek ellen irányoz-vák fegyvereim, mi szerént vége vettessék a hatalom mali botrányos visz-szaélésüknek, melylyel a kapcsolt részeknek türelmét és békés szellemét gúnyolják, a közbirodalom egységét és létét kc-czkáztatják. a népet: békéjét, az ország jólétét veszélyeztetik, és még a magyar név fényét is becstelen cselekvési módjuk által homáiylyal fenyegetik. (Foiyt. kőv.)
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Az orosz orsz. kormány legutóbb kibocsátott rendelete szerint kü földi keresked. utazók (commia voya-geur.-) az orosz területre lépésükkor kötelesek a vámhivatalnak a kere.-ked. alkalmazottak számára megállapított I. oszt. igazolványt váitani s azért a megfelelő aüót leróni. Ezen igazolvány az utizó által legeiőob meglátogatott helyiségben levő kincstári vagy adófelŰJíyelÖ-<égoél előmutatandó. A kere.-ked. utazók »ru-mimakat vámmentesen vihetik manukkal oly fe.tétel alatt hozy e tárgyak a bevitel napjától számított h»t hó alatt, ba el nem adatnának, ismét kivitetnek. Bejegyzett czégek zsidó vallású keresked. utazóinak útlevelei az orosz konzulátusok által láttamozandók. Az el-ö osztályú keresked. alkalmazotti iga*olváoy okért, a melyeket a keresked. utazók orosz terülttre lépve váltani tartoznak, az egész évre 35 rubel fizetendő. Érvénye kiterjed az egé-<z oros2 birodalomra sa keresked. utazóktól egyéb illeték nem kővattetik. Miről az érdekelt körök ezeL-nel értesíttetnek. Sopron. 1895. évi január hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A szerb vámhivatalok az eczeteszencziára eddigelé azon esetben alkalmazták &z 5 dinár szerződéses vámot, ha az hordókban vitetett be: ellenben a csomagolásban nevezetesen s palaczkokban stb. bevitt eczeteszencziát 100 dinárral vámkezelték Ezen eljárást a szerb pénzügyminiszter a m.\'kir. keresked. miniszter ur fel-szóialására, m. é. szepterabe\'r hó 20 án kelt rendeletével megváltoztatta, intézkedvén, hogy a szerb vámhivatalok a jövőben az eczeteszencziát — tekintet nélkül a csomagolás módjára — 5 di-nérnyi szerződéses vám szerint vámolják el. Miről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek. Sopron, 1895. évi január hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
H i r e k.
— A csáktornyai választókerületben a megyei központi választmány megállapodása szerint februír 7-én lesz az országgyűlési képviselő választás. Elnökök: Gózony László megyei főjegyző és Zakál Henrik ügyvéd, alelnökök. Tóth István urod. tiszttartó és Hargitai József képezdei igazgató; jegyzők dr. Hajói Ferencz, Jenéi Gusztáv. A szavazás két bizottság előtt fog történni Zalavármegyére Örvendeztető lesz hasaját fia, dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszteré a dicsősség A kerület nemcsak saját magát, de az egész megyét, sót az országot tiszteli meg bizalmával.
— Felhívási Miután a hadsereg és honvédség lószükségletének mozgósítás esetében való fedezéséről szóló 1873 ik évi XX ik t.-czikk végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri szabályrendelet B. mellékletének I-sö szakasza értelmében, a lóállomány minden évben Összeírandó; miután továbbá a oetán bekövetkezhető
i mozgósítás esetében országos fuvaroso-: kul használandó\' szekerek és fogatok \' számának tudása is szükséges: a magas [ m. kir. honvédelmi minisztérium 1895. j évi január 2-áu 78432. szám alatt kelt | leiratalával elrendelte, hogy 1895-ik t évben osztályzás nélkül lóösszeirás, nem-í különben az emiitett szekerek és foga-i tok .összeírása teljesítessék. Felhívom tehát a megyebeli közönséget, hogy 1895. évi február 10-től ugyanazon holnap 21-ig terjedő időben, a községi elöljáróságoknál lovaii, lovas fogatait és ökrös szekereit szóbeli vagy írásbeli bejelentés otjáo okvetlen összeírássá. Végül tekintve, hogy a legutóbbi osztályozásnál alkalmasoknak — vagy csupán ez idő szerint alkalmatlanoknak talált lovak pontosan oyilváatartandók; a megyebeli lótulajdonos közönségnek szintén szigorú bünt-iés terhe alatt eimniaszthatarlan kötetes-égét képezi, az emiitett lovak között bármi módon előfordult változásokat a nyilvántartás kiigazithatása végett, a kö/ségi elöljáróságunk késedelem nélkül bejelenteni. Zala-Egerszegen, 1895. jannár Il-én.
Csertín Károly sk. Zalavármegye alispánja
— Megbízás. A m. kir. igazságügy-miniszter dr. Szigethy Károly törvényszéki orvosi vizsgálatot tett gyakorta orvost a nagy-kanizsai kir. törvényszék területén felmerülő törvényszéki orvosi teendők rendes ellátásával megbízta
— Farsangi díszebéd volt a helybeli Szeat-Ferencziek társházában jan 29-én, melyen a város előkelő köréből számosan jelentek meg. A díszes társa>ág kitűnően érezte magát a vendégszerető házigazda és társai körében. Nagy hatást keltő pohárkös zöngést mondottak: a házfőnök, a kir. törvényszéki elnök. Kovács Károly kir. törvényszéki biró stb.
— Eljegyzés Keleti M. Mór kereskedő ur Győrből jegyet váltott a bájos BIau Amália kisasszonyayal Üdvözöljük az uj jegyespárt!
— Esküvő. Uneer-Ul\'mann Elek test vér-öcscse, TJnger Uilmann Sándor gyógyszerész mult szombatiéi vezette oltárhoz Halbauer Irén kisasszonyt. Budapesten, Halbauer Nándor dán kon-ui bájos kányát Kisérje boldogság frigyöket. Az uj nár Szatmárit lakik.
— Február 6-án a Polgári Egyletben családias jetlegü táoczestélyt tan a naey-kariizsai m. kir.. posta és távirdai tisztikar, mely eeyike szokott lenni a legsikerültebbeknek.
— A nagj-kanizsai takarékpéuztár részvény tárrulat ez évben ünnepli fenoáliásának 50 dik évfordulóját. E félszázados ünnepe y megtartása f. évi szeptemberre halasztatott.
— A korcsolya-egyleí jéepályájafolyó hő 28-án este volt először villamos lámpákkal kivilágítva. Négy hatalmas póznára ívlámpák voltak erősítve és ezek világítottak be a nagyteret Nagy-és Kis-Kanizsa közt, melyet a hC-c-t vonal sinpára és töltése választ el. A kékes fehér fénysugarakat millió apró bókristály verte vissza és még emelte a tündéries szép természetet és a lengő alakok báját. Nagy közönség özönlött a jégpüyára, hogy a bevégzett napi fáradalmak jitán szemlélje a szép látványosságot és a korcsolya sportnak hódoljon. Ha a pílya este ki lesz világítva, a korcsolya egylet biztosan számíthat, hogy. pályáját ugy a tagok, mint a nagy közönség fokozódott mértékben fogja látogatni. Sokan . vannak, kik nappal nem érnek rá korcsolyázni, de este szívesen szórakoztatják magukat a jégen
— Február 9-én Zala-Egerszegen tartandó „Zalavármezyei bál" rendező bizottsága a következő vármegyebeli fiatalságból áll: Belus Lajos, Batthyány Béla gróf, Berzeviczy Emil, Botka Ferencz, Bödy Zoltán, Csák\' Károly dr, Csesznák Miklós, Csesznák Sándor ifj., Ciigó Ferencz ,Dervarics Akos, Eöry-Szabó Jenő Dr., Erdélyi Elemér, Farkas Gábor, Gayer Lajos, Gombár Tivadar, Gyömörey György. Hangay Géza, Hajós Ferencz dr., Hajós KálQán dr.. Háry Antal. Hodászy Ignácz, Horváth István, Isoó Viktor, Jeszenszky György báró, Kéthelyi József, Kolbenscblag Béla, Kovács Antal, Mala-tinszky Lajos. Marton László,\' Míhálovics Géza, Ojzterhuber László. Pálfy László, Pentz Béla, Petrovic-t Jáoo3, Perczel Ferencz, Plíhál* Viktor dr. Rítz Kálmán dr., Sényi Géza, Sellyei Pál, Skublits Károly, Sóiyomi Tivadr, Soós Sándor, Stokker Antal dr, Sva-tus Imre, Svastits Pál, Szalmay József, Szvaty Béla, Táo-czoí Lajos. Tóoay Dezső dr, Vaszary Béla, Viosz Ferencz, Vízlendvay József dr., Vizlendvay Sándor, Vizy Géza. Jövedelme a vármegyei árvaház alap javára fordit-tatik. Jegyek előre válthatók Czukelter Lajos megyei ajegyzö ur hivatalos helyiségében. Szemé-jegy 5 frt, családjegy 3 egyénre 10 frt többre 15 frt, páholy 15 frt, páiiolyszék 3 frt.
— Nyilvános köszöuet. Nagyságos Dr. Háry István ur Zila-Egerszegröl a nagy-kanizsai - katonai hadastyán egyletnek 5 frtot volt kegye3 adományozni; amelyért hálás köszönetei mond az elnökség.
— Nagyobb-nagyobb tért hódit a nagy-kanizsai sörgyár, ujabban értesu üuk hogy Sopronban oly közkedveltségnek örvend e sör, hogy alig győzik a szállítást pedig egész vagonokkal küldik. Nemesik jósága, de jutáoyossága következtében is méltán keresettebbé válik.
\'— Az „lzr. Nőegylet* estélye. A farsang egyik legérdekesebb estélye kétségtelenül azon vigalom lesz, melyet\' a nagykanizsai izr. Nőegylet e hó 16 án foz rendezni a »Polgári-Egylet* nagytermében. A meghívok ugyan még csak a napikban küldetnek azét, de mint értesülünk a mú\'-or oly gazdag és érdekfe-zitő lesz, hogy ez minden várokozást íe.ül fog múlni és azért nem is CHodáljuk, hogy közömégünk rendkívüli érdek ődést tanu-.it ezen estély iránt.
— Marton és Hnber jóbirü ezé? pezsgője ellen többszörös felszólalás történt, különösen a ker. jót nőegylet
mulatsága alkalmából. Mi ngy tapasztaltuk hogy a kérdéses pezsgő jutányossága mellett kitűnő, mit az a körülmény is igazol, hogy számos njabb megrendelés nagyobb mennyiségben történik rá és szép elterjedeití-égnek örvend.
— Állatkínzás Naponkint Unni vágynak aouak az állatkínzásnak, melyet a fával megrakott szekerek elé fogott gyenge, roiszu! táplált lovakon követnek el a vidéki fuvaroso*. A kocú a felen gedt fagyos utón mély 1 gödröket vág, minélfogva nagyon keservesen halad.-A fnvaroiok a rossz ut daczára oagyon megterhelik koca iáikat s a gyenge lovaiktól erejükön felüli munkát követelnek; ütik, verik szegény párákat kegyetlenül, melyek a végkimerülés re-signácziójával kénytelen tűrni a brutali tást. Ajáljjk e botránykőztitó jeleneteket a rendőrség figyelmébe.
— A „Casino- társaset-télyén f. évi január hó 26-án Ur. Neumann Ede nagy-kanizsai főrabbi a prófétákról tartott fólotva>áit melyet díszes közöanég hallgatott végig. A ludóí fölolvasó fejtegette a prófétaság eredét, a próféták viszonyát a jósokhoz, és a prófétai működés czéljít éi eredinénveit. Végül szemelvényeket olvasott fel saját próféta -fordításaiból éi lö>emlitette, hogy a magyar nemzetnék is voltak prófétái, kik ihletuéjgel és bátorsággal kü\'dó.iek a nemzet igazaiért. 1 yen próféták voltak Pcítőfi, Koísuth és Siéchenyi. A fölolvasol zajosao megéljenezték. A komoly tárgyú fölolvasásnak víg vége lett, mert a fiatalság tánezra perdült.
— Heti biztosok e héten (febr. 4—9) a nagykanizsai Kisded neve lő Egyesület óvodáiban Mantuano Józsefné és Fesselboff-ir Jóts;fné választmányi tag urnŐk.
— Heti felügyelő e héten (febr. 3—9) a nagykanizsai öok. tűzoltó egylet örtanyáján Bódis Jábos szakpi-ranc-nok ur.
— Meghívó. Az alsó-domborui öok. tűzoltó-egylet saját pénztára javára Kotyi József c-urgó: zenekar közreműködésével folyó bő 2-án az alsó domborul nagyvendéglő termében zártkörű táncz-vigalmat rendez. Belépti-dij: személyen-kint 1 korona; 2 személyre 2 korona; 3 személyre 2 korona 40 fillér. Felül-fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag oyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor.
— Tanítók jutalmazása Zalav ár megyében Zalavármegye muraközi és vendvidéki tanítói és idegenajku népiskolai oövendékei között a magyar nyelv sikeres tanításában, illetőleg elsajátításában szerzett érdemeikért a következő tanítók, illestőleg népiskolai növendékek részegültek jutalomban: Tóth Sándor perlaki, Jeney Gusztáv csáktornyai, Horváth Gyula stridói igazgatótanitők negyven-negyven forint; Balogh Ferencz hegykerületi, Daaitz Sándor stridói, Herbulyi Alajos királylaki, HofTmaon Lötiocz rácz-kamzsai, Csizmadia Károly drávaegybázi. Göoczy Ferencz zrínyifalvi, Markai Sándor molnárii, Veres Jáuos bisztriczei, Kacun J.gnác/. muraszerdahelyi, Msjheu Ferenczmura-szentmártoni, Murkovics János alső-lend-vai tanítók harmincz-harmincz forint, a mu-raku/.i hegyvidéki népiskolák növendékei 60frt .az aUő-lendvai, beliczaí, bottornyai,
I lekánoviczi, domasineczi, muraszerdahelyt, i muraszentmártoniéjstridÓielemiiskola\'nö-j vendékei öt,tiz, i izénkét,tizennégy ésnegy-! veolorint jutalomban részesültek.Kiosztottak öizszesen 641 frtot amelyből Zalamegye i közönsége háremszáz Zalamegye nemesi : pénztára százhúsz, dr Uandel Pál ország* \\ gyűlési képriselő kétszáz, s egyesek hu-i szooegyforiatot adományoztak. Eddigéez-! szesen5148 foríutot osztottak ki a buzgó és szorgalmas tanítók és növendékek kötött.
— Xagkereskedö a vádlottak padján. A budapesti büntető-törveoyszék ma folytatta a lopás bűntettében való i eszesség miatt vádolt Ualdek Ignácz budapesti magkereskedő elleni végtár-
I tárgyalást, melynek eredményéhez ké-j pest Vizlendvay kir. alügyébZ, H.aidek | Iguácz magkereskedő ellen. lopás bűn-\\ tettére való felbujtái miatt vádat emelt. \' Abeles Manfréd elles a tárgyalás ío-\\ lyamán Uauthuer Ö.\'M képviselője Dar-; vai Fülöp a panaszt visszavonta, minek : folytán az eljárás ellene beszüntettetett; | Haldek Ignáczot pedig a törvényszék ! felmentette. A felmentő ítélet ellen ugy
a kijzvád u mint a panaszos fellebberést
jelentettek be.
— Jegyzőkönyvi Kivonat. Az Első nagykanizsai hivatal szolgák temetkezési egylete f. évi január hó 20-án d. n. 5 órakor a gymoásiami épület helyiségében tartotta évi rendes közgyűlését Az évi zárszámadás jóváha-hagyásá u:ág Molnár György elnöknek, Molnár Vendel alelnöknek, Kárlovics László jegyzőnek. Szabados Igoátz pénztárnoknak választattak meg. Választmányi tagokul Vegeié Lajos. Vincze
Kálmán, Tánczos Kálmán és Horváth Károly, póttagokui Bagtadi Sándor és Varga Istváo. Bevétel : Pénztári készlet 1893. évről 1805 frt 03 kr.. Tagsági dijakból befolyt 1894. évre 189 frt 50 kr, Beirási dijakból és kiskönyvekből 6 frt 60 kr. Zi«!ó bérbö\' : Knausz Boldizsár ur temetésénél 6 frt Betét kamatokból I. félév nagykanizsai takarék pia ztári betét 10 frt 53 kr., Be ét kamatokból II. félév nagykanizsai takarékpénztári betét előtt 10 frt 84 kr.. Betét kamatokból 1. Délzalai takarékpénztári betét után 28 frt 17 kr., Betét kamatokból IL Oélzalai takarékpénztári betét után 28 frt 80 kr.összesen 2085 47 kr. Kiadás.Temetkezési költségre: Romieg Vilínosoé 40 frt, Pletyka Ferenczué 4Ü frt. Kovács János 40 frt. Nagy Jáoos atyjának 40 frt. Ko-tuuth Lajos ravatalára egy koszorú 12 frt. Szolga fiíeté*ére : Koch Józsefnek 8 frt. Jutalom pénztárnoknak 10 frL "Mn.t évi közgyűlési meghívások kinyoraatása 2 Irt CO kr. Ki-sebb kiadások !gyerty«, kassza Bzállitás 74 kr. Iroda szerelt és 3 levelező lap 22 kr. Pénztári maradv. 1894. deczem-bar 31-én 1891 frt 91 kr. Önzésen 2085 frt 47 kr. Kelt Nazy Kanizsán, 1894. dejezember 31-éo. Moinár György s. k. elnök, Kárlovics László s. k. h. jegyző, Vellák József s. k. pénztárnok. Jelen kimutatást a bemutatott egyleti könyvekkel összehasonlítottuk éi minden egyes tételében megegyezőnek találtuk. Nagy-Kanizsán, 1894. deczem-ber 31. Vegeié Lajos s. k. v. tag. Molnár Vendel s. k. v. tag, Vincze Kálmán s. k. v. tag.
— A ker. jót. nőegylet évi rendes közgyűlése jan. 27-én megtartható nem volt. Ujabb közgyűlése febr. 3 án délután 3 órakor lesz a közs. iskolaszék helyiségében.
— Iparengedély váltására szoríttatnak mindazon egyének, kik Naity-Kaoi-zsáo házalással vagy ócskanemüek el-árusításával foglalkoznak. Az intézkedés bármilyen jogosult légyen azokkal szemben, kik a házalással iparszerüleg foglalkoznak, mégis sok oly nyomorult szegényt sujt, aki csak alkalmilag egy pár ócska rongyot ad el és kik nem képesek a 15 frtnyi dijat az iparengedélyért lefizetni, de az engedélykényszer következtében nem árusíthatunk, el semmit és azért ettől a pár krajezérayi jövedelemforrástól is elesnek. így a koldusokat csak neveljük Nagy-Kanizsán. Ezén körülményt ajáljuk a főkapitányság figyelmébe, miután a< utasítás az iparengedély tárgyában általa adatott ki. ,
— Napi biztosok e héten a népkonyhában : vasárnap Bsttlheim Sa-muné Löwinger Kamilla, hétfőn Blu-menscheio Vilmosné Hocb Janka, kenden Oauscha Ottóoé Töiök Szi di, szerdán Löwy Adolfné Wolheim Faöni csü törtökön Grüuhut Alfredné, Polák Szabina, pénteken Nábráczky Ltjosné Rátz Aranka és szombaton dr. Rothschild Samuné Samuely Olga.
— üuk. tüíoi\'i) testületünk évi ren-^ des közgyűlése műit vasárnap élénk érdeklődés mellett megtartatván, jövő számunk bőven referálunk róla.
— Adományok a népkonyha javára: Blau Henrik Fiuméből 5 frt, .\'Wusxtl Ltjosné egy sajtár savanyított káposztát volt szíves adományozni, melyekért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Meghívás.* A Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság harmadik évi rendes közgyűlését 1S95. évi február hó 24-ik napján délután 3 órakor üzlethelyiségében tartandja, melyre a t* részvényesek tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai lesznek: 1. Elnöki jelentés a lefolyt üzletévröl. 2. A felülvizsgáló bizottság jelentése és in-ditváoya a ennek alapján 1894 évi számadások s vagyonmérleg végmeg--állapitása. a mutatkozó tiszta nyeremény felöli rendelkezés és a Jszámadők felmentése. 3. A társulat igazgatósági tagjai heíyett uj választás megejtése, esetleg a kilépők újbóli megválasztása három évre. 4. A felügyelő bizottsági tagok megválasztása három évre. y. Netáoí egyéb indítványok tárgyalása. Kelt Kotorbau, a kotori takarékpénztár részvénytársaság igazgatóságának 1895. január hó 20-án tartott ülésében. Az igazgatóság.
sjssjr Múhle Vilmos temesvári virágkereskedő hirdetését t olvasóink, különösen a jeunesse dorée nek figyelmébe ajánljuk, ámbár ezen czég eléggé ismerete* én legfőbb helyen is számos ki: tüntetésben részesült. — Mühle .virágcsokrai mindenütt fellüuéVtfognak keltem.
— A „Magyar tanítóképző," a tani tóképző intézeti tanárok egyeBÖlétének országos tekintélyű lapja, mely Singer és Wolfoer budapesti czég kiadásában jelenik meg, sok tartalmas és nagybecsű dolgozatot közöl januári füzetében. A. gazdag tartalomból csak kiemeljük a
ZALAI KÖZLÖNY
1895 FF-RRUAR 2-án
fcÖTetkezöiret: Thuráuszky Irén. Huszonöt e"v története. Dr. Villányi Henrik. Mill Stuart pedagógiai nézetei. Dr. Heinrich Gusztáv." Felhívás. Masíyarors/áz taDiiói és tanáti efzye-ületeih?7. Dezső Lijoa Országos tnnitóképesitő bizottságok stb.
— Egy 4 Szobás lakás solid keresztény család részére májm 1-jére kerestetik. Czim a kiadóhivatalban.
Y e g y e s e &<
— Sok évi megfigyelés. Emésztés-cvengesé^ekné; és élvágyhiánynál által Iában minden gyomorbajnál. a valódi „loll-fele seidlitz porok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fo\'öit, mint gyomor erösitők és vértisz-titók. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellet Moll A. gyóuysze rész cs. és k. szállító, Béc-t, 1 Tucbtau ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Hideg lábak ellen ismételve dicsérni hallottuk a Pdiu-E.\\psller elnevezés alatt általánosan ismert Tinct. C:-.p-. comp. val való bedörzsölésebet; mar az első bedörzsölés után kellemes melegség áll be. Meghűlések ellen melyeket nevezetesen oly időben mikor járványok pusztítanak, nem szabad elhanyagolni, ezek ellen biztos és gyo/8 batá-.usknakbizonyultakaP<iin Expeilerrel való bedörz>ölesek. Épen igy fájdalomcsillapító hatásúak csuznál és köszvény né). A Pdin\'-Expeller, melyiól itten szólunk, a .Horgony" védjegygyei el van látva, a miért is ezen bedorzsölés bevásárlása alkalmával, a .Horgony* védjegyre ügyel Ujdü és másfeie üveg visszautasítandó • Ara. igen olcsó. 40 kr., 70 kr. vagy l f. 20 kr. üvegenként.
Ki nyert?
Húzás január 26-án tiráci : 58 18 49 68 5í) tfécs : 29 8G 71 76 42
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
IN? ylltt^r.
Bs se ye*szíVeteket miterankiat 35 iíriól 14 irt <>:» kii c val»mint fekete, féder . iUonsberg-sely\'-m méi — r.eitkébt 3á krtót 14 frt 65 krig — limi, ctikor.ott. koczkásott. mintázott, dam**zolt
; »th miuü lézbed mintegy 240 ki: "¦
(*}tm é* ?000 kfll.inb .*L stni * miutázatban pt>gt»lrr és rÍBBtatMén a házhoz Kallitta
: itákat postaf©róni küld : Henneberc: Ö.
n ét kir. urtv. száll, selyemgyáraZurlch-t>en Minták pnnutor.iulóval küldetnek
i Svijexh* czicniett levelekre 10 krov é* ¦ r veleSI-V.:-. 5 kroa bélyeg ragasztandó. Maevar nyelten irt megrend eleiek pou-md elintéztetnek
Igen tiszteit szerkesztő ur !
Az .\\-z érdekében kérjük a következő iielyreigatitö sor»koak he yt adni Egy Ere-mits Pal nevii kikindai lakos nyilatkozatot tett kQzzé eilenüűk, melyből <-sak annyi a valő, vele per en állunk, minden egyén
ténybeli állítása a valósággá! ellenkezik Perel pedig aíert mert a tényleges, igazságosan é« ni él lányosan megállapított jégkárosszrgen felül nem akartunk neki annyit fizetni mint a menynyit ő köteteit. Az általunk alkalmazott,becsű alkalmsai 3675 írtban állapítottak meg a jégkari, ezzel tuegkinaltuk, miután nem fogadta el, az összeget készpénzben bírói lé-tetl.e helyeztük; ott van az ma is. ha toh*C a
I
* E roval aJatt kozlett ékért nem tállal fe-j lelüséget h "íerk
nyilatkozatban arra hmtkouk, bogy ngyrédjé-től érteiült. hogy az ót&zeget utólagosan a
bírói letétből feltettük, akkor ö vagy ügyvédje, tndva valótlant állított.
különben nagyon csalódjék valaki, ha azt hinoé. hogy Erén ta ur té;eti közte e nyilatkozatot, mert ez tudtunkkal Magyarország nrajdnem miuden vidéki lapjában megjelent, oly videkekeu m, bol Eremita ur soba sem járt, eianuyira, bog)- e nyilatkozat közzétételének költségei ¦okkal töíibre ragnak, mint a mennyit kartéritéa czimén rajiunk követel ; rank sem gyakorolhat vele presaió:, mert hiszen a bíróság dolga, kárigénye felett határozni, a való tehát az. hogy a közönség félrevezetésére ép aiok aknázzák ki tz Eremits úrral történt esetet, a kiknek érdekében áll tekintélyünket a közönség előtt lerontani, mely tórekváss-1 izemben kénytelenek vagyunk kijelenteni, bogy sok száz kárvallott feUíok közül Eremtts Pál as egyetlen, kivel akaratunk ellenéré kénytelenek vagyunk többi híz-toaitott feleink érdekében pert viselni, holott némely nagy biztosító részvénytársaság, mint statisztikailag ki lehetne mutatni, jóformán a perekből él, mert hiszen ép az ezen téren szeriért szomorú tapasztalatok késztették a gazdasági egyesületeket, hogy Mezőhegyesen október 30-áu országos kongresszusra összegyűlvén, a méltánytalan erőszakos és igazság- j taían kárfelvételi eljárással szemben orvoslást keressenek.
Latható ebből, mennyire alaposak ez immár országsz-rte terjes\'.tett nyilatkozat vádjai, a melyek jellemzésére el*g, ha kiemeljük, hozv részbeu teljesen koholták, restben elterditvék, részben tudva hamisan idéztettek. Bárki meggyőződhetik kötvény feltételeinkből, nmdent tög benne találni, csak a«t nem és ugy nem, a mit és a mint a nyilatkozat azt állítja
Eg) ig&x, bog)\' a tűzkár nálunk három nap alatt jelentendő be, a részvénytársaságoknál azonban általában 21 óra vas a a: bejelentésre megállapítva; a 14. §. elferdítve közöl-tetatt, mert ez csak azt tartalmazza, ho^y ,az ajánlatba valótlan és hamis ai-tok bebizu-nyitbatólag a szövetkezet károsítását czélzó szándékkal igtittak", a biztositoti fel karté-ritése elenyészik. Ezt mondja a törvény is és tnigyar&zatra nem szorul A SS. §. ugyancsak elferdítve idéztetett, mert erős üelvész idején minden ióravalú gazdaember a gőzgéppel való cséplés kürfii maga is a legnagyobb elővigyázató! tanúsítja UgyanÜy megítélés alá esik a nyilatkozatnak az alaptőkére vonatkozö része is, mert daczára annak, bogy mint szövetkezet nincs szukségunk oly alaptőkére, mint a részvénytársaságoknak, mi a törvény által előirt biztoiitasi alapnak ketszereaét tettük le és pedig készpénzben. Amennyiben pedig az | ezután megalkotandó törvényes intézkedések \' vi<szahatólag is uagyobb -:tasi alapot
fognak kívánni, biztosíthatjuk az Eremits ur háu mögött rejlő biztosító részvénytársaságokat, hogy a törvény eztn követelményének is megfogunk annak idején felelni
Különös, hogy Eremits a k: takarékpéuz-tárt igazgató tt főid birtokos az uj és meg nem is közkezén forgó biztosítási törvényjavaslatokat ennyire tanulmányozta, avagy voltak oktatói ?
Ilyen inspirált és E emin úrtól teljesen idegen vidéki lapokban megrendelésre közzétett nyilatkozatok trgy inss7.uk a józan goudolkozásu magyar eard.tk<j«»uségnel ép azt fogjak .eredményezni, li.gj még r*ak annál szívósabban ragaszkod jek szövetkezetünkhöz, melyről miuden fug-ftt.eu ús elfogulatlanul gondolkozó ember e.isuterui kénjtel^n, li így ö ivűs műkódéiével nem sz.ilgált rá e/.ekre a támadásokra
Folytatói fogja k teljea buzgalommal megkezdett mfiködéSÜokei es hiveo miradva a magnak elé k\'itnxötl cxélhoz, mar m.\'ködésönk tenye által í« kényszeríteni togjuk a biatoiitó i köxöntégéil meg^azdagod itt biztosité résí\'ény-táríaságok it. hogy ők is eddigi tulmagas dijaikai alább szállítsák, annak Jaciara, hogy .szaklipjainkbanb a dijak fel emel t-sének izúk-séges^egHt hangoztatták
Ezáltal siovetkezetünk közvetve is nagl szolgálato; tett éi tesz, iciváli a gazilakózon-í^égnek én ez magyarázza meg, hogy miért terjesztik a biztosító részvényrarsaságnk Ere niits nyilatkozatát oly kitartóan, miért iudi-j tolták meg i-llenitnk ország .zene azt a haj-I szát, mely ami létjogosultságunkat, kózizukséget \' képe/.ő torekvésúuket ¦ ¦ k anná! fényeiehbcu igazolja.
Tisztelettel
ORSZÁGOS MAGVA?. KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKE2ET
Hirdetések.
GróJ Eszterházy Qéza-Jéle cog nacgyár Budapest:
Dr. Heumann Zsigmond kir. kereskedelmi törvény szelei hites vegyes* által hivatássán megejtett és általunk tudomásul vett vizsgálatok alapján az
BsterJiázj copac
a betegeinknél alkalmaztunk é-i a7t sikerben használva mint kitűnő minőségűt a franewitt cognacokkal vélekedőt a legjobban ajánlhatjuk. 3$ Dr. Angyan Bela,
egyetemi tanár.
Dr. Kéthy Károly,
egj-temi tanár.
Dr. Réczey Imre.
egyetemi tanár.
Dr. Bárón Jónás.
egyetemi tanár,
Dr. Poór Imre,
kir. tanácsos, egy. tanír
Dr. Tauffer Vilmos,
\' "egyetemi tanár.__
3497|tk. 894. jugyauaxt illető 17 frira becsült \\ ré-
Arve^t-ű hirdetménv. i8ze-végül ugyanazoii tjitben a t 234
* hrsz. a. ugyancíak Zelles Józsefoér. A letenyéi kir. járásbíróság mint illető 138 frtra becsült váltság kötelei telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogj\'ingatlan ll3 része a moróczi községbíró a kir. kioca^&roak Zolles Jőzsefné sz.jbázánál 1895. febrnár bö 25-ik nap-Siket Regina moróczi lakos elleni 112ján d. e. 10 órakor dr. Tuboly Gyula frt 55\'ij kr. tőke, ennek 1894. juniuVfelpereai ügyvéd vagy helyettese köz-28-tól járó G°J0 kamata, 7 frt 64 kr.jbejőttévcl megtartandó nyilvános árve-végrebajtás kérelmi, 7 frt 35 kr. ezut-;résen eladatni fog. tafi költségek iránti végrehajtási ügyé Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. ben a nagykanizsai kir. törvényszék í.a Árverezni kívánók tartoznak a beciár letenyéi kir. járásbirósákO területén|10°/s-át készpénzben vaey óvadékképes fekvő a moróczi 12. sz. tjk. A f 2l!papirban a kikü dött kezéhez letenni, hrsz. felvett ingatlan s az azon levő! Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint 19 népsors7ámu háznak Zellen József [telekkönyvi batómguái 1894. évi de;:/, nét iliető I6ü írtra becsült *[3 része bó 17. napján.
ugyanazon tjkvben 92 hrsz. ingatlannak! NUNKOVITS, kir. aljbiró.
oooooonooooooooooooooooooooo
OoaooaooaoaoooonooociooooocoooooooonocxaooQ
8
Birtokvétel.
Készpénzfizetésre kerestetik két nemesi birtok, egyík
100.000 frt árban, másik
500.000 frt árban.
Kedvelő fekve s. csinoskastély kivántati k.
Ajánlatok csak a tulajdonostól inté-zendök PATZ IIIUH ÚlÜ-iio.-. Bécs Wieden M treareth-íostrasse nr. 12.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiad, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét óe
aláírását tünteti fel. A Moll A.-féte Seldflti-porek tartós gyógyhatása a legmakacsabb aytater- és al-testbántataiak, gyomorgörcs és gyomorhév, rogzött sitkrekedét, májbántalom, vér-toltilás. aranyér és a legkthonbözöbb oíf betegségek ellen, e jeles báziszernek évtizedek óta mindig nagyob^ elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt ereíjti de-beznak l frt e. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
rM O l L » F j" LEjJg R A N C hA
m30RSZJEÄ2 E S SO.v
Csak akkOr Valódi. ha minile(ryik flveg MOLL A. védjegyét tűnteti fel és \' „A. Mail\'\' feliratú ^nozattal van zárva. A Moü-féle frai-ozlaborszztz él sc aevezetesen mint fájdaloracsi.iapitd beddrszSlélt szer koszvény, csaz és a meíbúlés egyé) következményein ii iegismeretesehh népszer. — Egy ónozott eredlll Bveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Kőalkatrésze: fiizoíysavas sziktó.) A mindeunaci szá)tii/.titásnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer fogfájás ellen. — Egy Mell A védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajezár.
(691) Fóazétküldes:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béris: [., Tuchlauben 9. sz. Vidéki Megrendelések napoata posautánvét mellett teljeslttttaek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aiáirásáoal és
VAGYON
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
OoooooooooaoooaoooooaoaaooooaaaaoooD öaooO
OCoooooooooooooooooooonooooo
A kotopí takarékpénztár részvénytársaság mérlege
1894. óv deczember 31-ón
F6k. lapsz.
2 i Pénztiri maradvány 183* ileexetnber 31-én
* * . i Váltókra ....
5 | Kiadatott \' Kezességi kötelezőre \' . Kngedményre
3-1 j Ingó vagyon szám.ábac . . .
37 ] Tartalékalap betéti számlábán.
o. é Fók.
frt kr. lapsz.
1057 Oft 1
9í Ifi
30345 So 18 ;
133.r> R9 23
" 243 .—, 21
16Sfi 40 29
34
S5
22
Csak akkor valódi ha a háromsiogii pálaczk ki üt \'erő szalaggal [vörös és fekete nyo más sárga papíron van elzárva.
Eddig föiaimulhatatlan !
«laagsr Vilmos-féle vdiodi tisztított
MÁJOLAJ
tfrvényiler védett rsonágolásbanj
Maager Vilmostól
Bécsben.
Az orvosi teki ntéiyek által megvizagáltatott és konoyu emészthetőségénél fogva gyermekeknek is külö nősen ajánjtatik él rendeltetik miíidama eseteknél, mj-lyeknél ax orvos az egés* testi szerrezet, különösen a mell- és tüdő •rővítéaét, a test tnlyáuak gya -rapodiiát, a nedvek javítását. Tálamint általában a vér isztitasát elakirjá *rni. E gy ö v e g, á r a Iforia.t él kapható & gyári raktárba* Béeskce Hl/3 HMatarfct. ? . valamiat ax osztrák-magyar monarchia leziobb gyó«T"«r.árában. Nagy Kaelzsátf : Roienfel . Ado\'f és Fia. F«*elh ifer József fösz\'er- é« csemege k-reakedésebéo. \'— Főraktár és főel-áruiitás az osstrák-magyar monarchia/résiére :
,flan|Cer VÍIiiiok Bécs, Hl/3 H8UAirkt 3-
Utánit bíróilag iliizt ttifc
Részvény alaptőke
. Betétkamat adó.....
. Visszleszámitolt váltó | Tartalékalap . . . . . Osztalúk (múlt éri fel nem
I Letét...... . .
| Hetét....." . .
I Átmeneti kamat^,. \\ Nyeremény mint oaztsték .
Keít Eotorhan, 1894. ér deczember hó Sl én.
RÁBEN8TEIN SAMI\' ». k. 1*0LLÁK LIPÓT s. k. KE LE GVÖRGY s. k.
igazgató. pénztárnok. könyvelő. Jelen mérleg-kimutatást tnietesen átmsgáltuk, a ív- s egyéb üzleti k<inyrekkel összehasonlítottuk éi mindenben megegyezőnek találtuk.
Kelt Kotorban, 189á. év január hóban.
FISCHER ÖÜSZTÁV s. k. \' BERGÉR MANÓ s k LÖWE ADOLF i. k.
feliijyelÖ bixotts. tag. MUgyelS bizoiU. Ug. felügyelő bizotts. tag.
teher
j 0. *.
ftt kr
\' IOCOO
81 97
; 16021", »9
:63: 40
\' 7» 60
1335 68
! H527G 14
1 784 39
j 1317 z
43
17"
Forgalmi kimutatás
1894. évrót
Pénz íárforg alom
"frt Ikr.S ín
Állomány 1894 január 1-én ....
Bevételek 1894 évben......
ittadások 1894. évben......
PenztármarAávány 1894. decz. 31-én. .
1006 17 41203 36
242209: 53 241152-48 1057! 05
Betétek forgalma
IÁllomány 1894 január 1-én . . Bi-tétek iftH. éTben .... Tőkésített kamatok 1894. évben . I Tartalékalap mint betét. . . . \\ yisazafi tetézek 1894. évben . . f Állomány i894. deczember Sl-én
1 23591;
267\'a; 8«
151» 401 M4Ifi!2S —A 18i40|09
3527ö| 14
Váltó leszámítolási forgalom
osztr. ért, .
frt Ikríj frt |kr.
Váltó visszleszámitolási forgalom
Állomány 1S94. január 1-én ... . . . Ytssileszámitoltatott 1894. évben . , . , Állomány 1894. d: czember 31-én ^ . . . ¦11917 ! 70 56197 ; 49 69115 !19 53í*88 ;2G


Kötelez* forgalom
Ál omány 1894 j*nnár 1-én...... FolyósÍtt»tott 1894 é\'ben....... Állomány 1894. deczember 31-én .... I24TO» !42 1 160818 6U : 85423 02 ;--1- 54577 72
,3004O 30
Állomány !$\'."• január 1-én Leszámttoltatott 1894. érben .... Visszaváltátott 1894. évben 89249.95 \' Leirt kétes váltó .... 960.— í Aliomanv lS9i december 81-én . .
2S550.70 9;97S;24
121523 94 89499\'95 32U23|S9
Kelt Kotorban, 1894. deczember 31-én.
HELE CVÖKKY
könyvelő.
s. k.
XXXIV. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1S95 FEBRUÁR ¦¦>.,
OOOOOOOÖOOOOOOOOOOOO 30000000
o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o )
o o o o o o o o o o o
Meghívó.
A nagy-kanizsai takarék pénztár részvényiarnasás
évi februir hó 10-én d. e. 10 órakor urt.ndji saját
o o
folyó 189 helyiaégébeo
50. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a t. c*. részvényeseket tisztelettel meghívja
az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági je.entések.
2. A. mérleg előterjesztése : az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Igazgatósági indítvány a részvénytőke fölemelése és a tartalékalap gyarapítása tárgyában.
5 Az alapszabályéi 3. és 11. §§-ainak módo-itása.
6 Az ali >s\'.abályo< 27. §-a érteim íb-n VHs/.alépÓ 8 igaz-gtcó-iági tag, ugy a lurou tagból álio felügyelő bizottság helyett u;ak, es-rlng azoka*k Uméii megválasztása és pedig a -torr-i\'ido *n levő Bib-»ciay György, Blau Lajos B\'&u Pál. id fres-selh\'ifer József, Grdnhur. Henrik Kür-chaer Igoácz E^enfeld Adolf és Scherz Richárd igazgatósági tagok helyett három évre, míg a 3 tagból álló felügyelő-bizottság tag helyett egyén időtartamra.
7. Netáni indítványok.
Első magyar fAHttütónilM-jlB
Tisztviselő-telep, Szapáry- és villám-uteza között
ADRIA V>1PAB% ADRIA Varró- L *tZT \\ kerék-
< varrógéf- h keitíLfírgjára >• * ¦ uját boíorgráttissal és rufat&erel. f"™\'1
Éri gyártasi képesség 55.000 darab varrógép.
Budapesten.
Éri gyártási képesség 6000 kerékpár
gépek
1S94 évi elsőrangú kitüntetések
Elismerő okmány. Villamos munkagép kiáiiítáarói Budapest*-!, JT-TO osxtáluu állatni érem: Országos tan szerkiáll italról Del r fezen ben Arany érem: Lengjél nemzeti kiállításról J-*inbergben
Kaphutó miodeu el*őrangii varrógép- és kerékpár-kereskedőbe,,
Oly helyekről, X bol még nem találhatók, megrendelések közvetlenig a gyárhoz wtézendök. -aj
Arjégy*éit kic&natra bérmentre ingyen.
ÚJHELYI FERENCZ
KOÍMGYÁKTO
ISTs.g-yESlsLia.iEsa.ia.
JEGYZET: A t. oz. részvénve*ek fiií.-eltneztettetnek, misterint szavazó lapjuktt 1895.evi február ho 9-ik napján délelítt 9-lí. délntán 3-5 óriig u intézet helyiségében átvehetik.
Ycgiegyeztetik. bogv az alapszabályok 11-ik g-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevére aliratik.
O Széchenyi-tér. Tóth Lajos féle házban. — Ajánlja kocsigyártó O műhelyét.
O IC szakmába tartozó mindennemű maakálatot sok évi tapasztalatai. Q! nál fogva jutányos árban teljes megelégedésre készít. — Nemcsak ja-U vitásokat, de átalakításokat is készséggel teljesít. O SSW Könnyebb és nehezebb hintók készen rendelkezésre álla-W \' nak s jutányosán megvásárolhatók.
és rendeléseinek a
o
rj! Az érdekeltek e szakbeli becses megbízásai
C OOOOOOOOOOOOOODOOOOOOOOOOOOI^p^^*^8^ tiaztel8tte! aiánikozik.
++++++++++++¦+++++*
Egyedül valódi ango!
Iz
\'. A. ffóíswéstül PREGRADÁ-ban.
enyhíti a. kóhög4»t. ryóeyiy» a mait- «> .rtíöbajt, .e-ndea Kciio 4a beL*ő boto^aege! 4a esc- asserii
HV-ityiiaíai-al hír. Hm! el*<j *¦¦;.¦\'.)- iia-I-ii alali ra rgvetien egy paládnál ae t.Mriv.\'U.íii. (inak akkor valtxii f hatni-, mindee Oveg egy
.Tbjjrry Adolf x OranrynUicrz
tnpokki
16-I. m: RiiitiB«T!i tl * olcaoi-b ogv al or-•». «•ri há;t evo y-ir m»[di-oni minilen i kölaö es belső beteg-
dig egy nasjinjlali ulasilái i! mellííeÍTe vati. ET.fii LijfN .IPII-I\'T. v.<i:>->-v «?i nzüv-g-
itt Irtwi lít-jató. tu ellátva MitvW rp... tuluaniok. mellek nem n én kuiuk\'jjiiim it -scojk talárra et mia-í-ni Tiitiííak ti,,ililva. Ii.imii.itvárvok é* u!.,nr.»t..k b> lillott. kar»» hatl-u «• durra aovaiot n int AlC"\'" « rkbn :, nVti ilvnrmr, !:.:.-<im ne f.^!«a*k •!. .I.I..I ¦ tnlj>\'sv:-\'>t ii-ny Blapjao iúr»íny»-Ojivílinieri e luniinltativot i^rcfl el* t.v .\'.\'7«; li. ¦SU «. -7. a. kilt «-g-ré»teti, ij\'i.in ipnniva vaj. liogy keiiilmenyem i—Br* kar— Ila Uni anrafot oeni Uil/-ii\'in>ml»" tnV\'iir nirrn. t"-ek megli, : Thiorry a Pr»-tT*dAbm. boti int. /ih Au4. Iri:i Jiaüj-arórám-; barmai]\' kilMvr li ki*. r-Jff 6 duplatlvet* ira 4 t-UDTrw ira ir kurona fri fillér. T
fi daplai
IS korom. " MehrendeléaeL ¦\\ iitánvrl-\'l.i\'l eMkÖ7.",:trtnek. ,;l:iiic. Robits-8a.ilei*
:e íj * ärv-cvsitiia-a az
A valódi angol
Ai an-íol eiodal-nioea. nirlj- a legjobb orcdtiienyn-ri I buzallt azar a ixro et»ban»<vr>«! a lej,-ulvo«bb és idült baj..klmn. A »*b»lt |ryiígj-tB»», u-rys/intéi
»** w. "<íit íöss "í;ír\'i^i":!^ir\';j;S
fo*ln"-)\'<n I\'!. rí. oioda-icrfi Satuin frjójryorojit aura niaa kttfiabas ellamert (-yó-rya.ny»-rok öasztatolel kipazik.
A( -iivol tomiaki-li.V. havin.. lutA
A í>>rr-ipk.|r-*a-.riO im-11 li.-jaiul. !-jiyHL*r.ilésnél, mellkemifnyedéa\' uri. I),t..nn iSii -Aulai iR/>-1..hi>ii(!viuii>i»0 -érrlti.\'k. lah lajTj- rsuht —heMmeí. M-lwk. (-eny-nit-a-i/. tUmJt lábak. s*t e-iontin ellen r [i\'eV-. >ttiraa-; 1A . víiííi- ¦» n.„-i.„i elten. - Ha-inalhat6 ;
-:en nie *¦[> r^-rek. a. in.: crec . fajai lka-, bomok-, siílárjk lli-k*k e!ljv.ilita-nm MuLt-imeniQ díjranat. kiní.vé-i. uokolvar. 1 t. r-;.ViCv *t.\\ rakbelri--.-.- r!!-n : rtrmölca. kűri rndafaoati hdlyag H U-Whtm&í lábak irfíivii.-ara Hindcnnanfi éeea: itbak, fa-lt*-.:tt te-t.--oek. betí-jaknai b«a*na fekve* állal támadt aebek. nVrkdaavlial, varlorl- dj«. t.f.,. éa a rvenDakekcél :J
c- i^fr.-t ellen. stb. »tb.
Az angol caodakonöca rntcél rafibb, annál kitűnőbb batásában.
nedie utanvéieilel esik^flltelif. . * eerinentes metküldirasel 3 korona
l •¦ fillér. .i
fJÍF" Számos bizonyilványok rendelkezéire állnak.
r\'ifryelmertelek minrirniit hafaí-taian hamitilványok me-rrélele ollan -terem fí;j,\'i.ruan arrj iluTelni. bugv "linden légii r^n a fenti vad
JctTT *¦ -7>-rriek ..Thlarry A \' Orua-yaJ r$-óc7«z«Ttára pTazradába-i b-lee-xt™ kell lenni -e» minden teKel>-nek- agy ¦...i.ul.i\'i .ita-ita.ba ugyanolyan Tedjegytyel mint itt
Egy eduli kKa-v-etlo-a beszerzés forraVa
TlllERIiY L Önmgya! «yógjsvrertara
Pregradáhan, ßoEüU-Sanerbrann mellett E.-y.dtll. förjkür HaJape-t eí kílrnvéke renera
TÖrESÖlEZ JÓSZEF-nél
Budapest. Kirájy-nt*:ra 12. szám
01* uaítrM. h..l r klar nin«. latMAk a merendile,! kO-vetlenű, : j-Tblawr adolf Oran-ryal fyógynz»rtkraiu>t" Pregradában.
ai atterir:a mat:yar..nreagi védjegy jaj-i-i:;. scarna 4534. <•
najgymosás
r»<ir nem oly borxutxió\'.
A •z.b.dal.-z.tt k"-»*l-tiv*l !0 db (,.
hérnemln egy íel oan
SZERECSEN-SZAPPAS"4
ea fehérre rooshatQiik. A izabadilaazoh huználattánál a mit kétszer annyi .denrurt.
SZERECSEN\' -SZiPPiC" ti\'mt°",u^;
igénybe vételénél. A tzabadalaazatt h&szn&iatánát a raht csak egrszer \\?tz — éa SZERECSES-SZÁPPÁÜ »•» mint mastei...
romszor — A azabadilnazatt hoaxnálatánál senki un
SZKJEUEiT-SZAPPAN * -.irtékony moaóport .-alkalmazni.
A szibadalnazttt hajználatávai megtaka «r,„»nA^n.. nn.nt.iv rithttóido tnzelő-anvig SZERECSEN -SZÁPPAS ésmunk.. TOkéle.e. \'a,\' tatlanaágat hizonyitjt Dr. JOLLES ADOLF cs éa kir. törv. szai-értő elismerő oklevata
Kapható minden nagyobb füszerke-retkedéxben, ufft/szitUe az 1-sö bécsi foguaszt\'lsi"szővetkezetnét éa az I-ső bécsi hdziaiszcnyok szövetkezeténél
-ti ralik éppu
___hasznos a bór nsirlénye és .
! etdesséee ellen: & bort r*kitó fehérré, rarázsolja. a ránezok és redők képzö-megakadályozza es megóvja az írczszín iiatilos frisseségét. a .Vénus i :réme" nem tartalmaz semmi ZBirneinQ anyagot, árért soha nem avasodik t az ] év és nap bármely srakábau minden ár-! alom nélknt alkalnazható. A :. küzön-íéget saját érdekében kérjük, hogy az . itt levő védjegyre szigorúan ügyeljen.
Áru i forint
I .(-.ugetila\' fulyüpep - mirttia-virágokból, n virágzó, líd.- arcz-s/iti állandó megőrzésért. I\'gv az areznak és
i nyakatk. mint kéznek es karuknak gyönyörű ligjságot ¦ s márványtttrA tilita^ágot ki>!<-«onó/ : a hör minden érdességét i* f.iltosiágit megszünleti. Ára \'1 frt
ZT.ERZSÉBETvértisztito \\
^0^&mm% v-k
.Kugeule- vörös fulyékoiiy arczketupct» teljesen- ár-rrtlmatlan. Az- ajknak arczn&k és fdleknek azép tenné-, szeles ru.\'-..- :. ktloönöz : villamos fénv mellett ^ természetes azinbeu innik fel s 3 napig is tapadva marad a bőröu.
Ára 1 frt öO knjetár
-Kuseuie hintőpor* ieliér-. rózsaszto- és créme-szin-l«n, tartósan és és/refétleniil tapad s a böraek ter-taéazetes lágyságot kölGafinöz. — Ára í frt 2J kr. Pamacscsal együtt l írt &0 kr- *
.Trixopea" kim iö hajnövesztő szer. erösiti a hajgyó-kereket s- teljesen megakadilyozza a korpiképzödést. Ára i frt 6ü krajezár.
.Nirgitlne vegetale" haj festő, fekete és barna. A haj ezen szerre! festve. 6 hétig is megtartja a stioét és teljes lehetetlen a müleíes testest a természetes saintöl megkülönböztetni. Ára 8 frt~5tV>kr.
.i\'oi_,fi.oi:y kankázoMi bajnszpedró a bajasz növesztésére és épen tartására — A bajtuz felsü.éi nem szükséges, a nélkül is minden bajusznak a kivánt forma adhat*. Ára 7*j krajezár.
Egyedüli raktár NAGY-KANJZSÁN:
KUEINEK (iYULA
(főtér.) divatáru- és pipere üzlete. (Főtér.)
E pÜulikhasonló ké*zitmértvp-tn*l minden tekiotet heo íelj \'hh bcc^ftle idük; mentek minden ártal matt anyagtól: a* altesti szervek bajainál legjobb eredméovovel baazDáhatTáo, gypagédeD ba^hajtók, vérti<«titók: egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, rohit *e pilulák a
szérsszoruiás "Vft
a leetöbb betegségek forrása eüeo. Gzukrozott külsejük véeett méK gyermekek is sziveseo venzik. a pilalák Piiha tanár és ndv tanácsos által igen megtiszteld bizoayitváoyDyal lettek kitüntetve, egy 15 pilulát tartalmazó doboz 15 kr., egy tekercs, me\'v 8 dobozt, tehát 120 pilalát tartalmaz, csak , 1 frt o. é,
(JVaS I l\'táuzásoktol kQlÖnÖsen otakodjnnk Eér-jük hatttrozottan Nenatela Eiv.sebet-pilulai 1. Valódi csík, ha mladna dobos tör\\ényi-leg bejegyzett védjegyűikkel piros nyomta-ta>ban,_s/eitt Lipót" oh czegüak kel - vöiry-Bzertár a Hxt.-l.lpólhoz*\' WiM, várta. Eck« der Sp-egel- tad Plankengas-; van eiatva Főraktár Bécsben : NMiMtt F. .Szt.-Lfoöta-hoz . xímse tt gyógyaaertára (belváros Ecke der Plao-j ken- ii Spiegelgaue.) Raktár S\'igv-Kanizsán : 7^1 BELUS LAJOS ét EHRIilCH á&ÜOLD gjógy-szeresz araknál.
ana- • \'* czelü
Gyomor-
cseppek
tiitgvszerQen hatnak , nílkÓlAzhatetlM és áttol
gyom ilanoi
hajokaái itan btnerctes
házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: éhrágyta lanság. gyomorgyengeiíc bCzis lehtíet. felfujtság. savaníu. felWSffűgéí- hasmeníi. gyomorégés, ftteslogtt, nxáltzkiválaiztái. iirgaság. ütttr éi háavis. gyomorc szűkülés.
• Hathatos gyogyazernek bizonyult tej\'ájásftá!. a menynyiben ez ., gjontortól származott, gro«oi^lterh«ié»aél ételekkel éa italokkal, gflisztáá. majbajok és hámor-Aidáknál. •
Emiitett bajokná! i Márlacxt-III ffj omai-eaeppek evek ota kitn-noknek bizonyultak, a mit száz meg szii biznnyitvány tanusiL Egy kis Ov*y ára: használati utasítással egyott -40 kr^ nagy üveg ára 70 kr.
.Magyarországi főraktár: T*a-*k Jtszncf gyógyszertára Bndapeirt, Király utcza IS sz.
A védjegyet és aláirást tüzetesei; tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatúi zöld szalag van ragasztva a keszf!<\' aláírásával (C. Brády) és ezen szavnkkn!: .Valódiságát bizonyítom".
A ttárilCZtUi gyomor«eppck valódiul, kaphatok.
NAGY-KANIZSÁN : Práger Béla éa BeUis Lajos. SABCsON: Kohut Sándor gyögvsze-réax araknál.
Nyomatott Ifj. Wajdits József köajvoro-ndájábaa Nagr-Kaiizsáu.
NAGY-KANIZSA, 1895. február 9-éo.
I
Elöfizettai ár: Efte»z évre . . 5 frt — kr Fel évre . , . . 2 frt ;>Ü kr Negyedévre , - . I frt 25 kr fcgjeti »zaui 10 kr. HIRDETÉSEK [í» basabos petitsorban 7. másodszor minden további aorert 5 kr.
XVILTJEEBES (petit sorotikeüt 10 krért vetetnek |íel. Kiaratari illeték minden egyes íjrdcteaért \'3V kr. tizetendő 1
XXXIV. évfttjta.
A. lap szellemi és anysii részét illető minden közlemény Bátorfl | Lajos szerkesztő-kiadó \'nevén jczimzetten Nagy-Km izsara bér-mentve intézendök.
iBénnentetlen levelek nem fogadtatnak el.
(Kéziratok vissz* nem küldetnek
„a nagy-kanizsai Dólzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár ^:
részvény-társaság*, a ,nagy-feanizsai- és fityeháziönkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a * nagy-kanizsai k-resztény jótékony DÖegy\'et* n kanizsai izr. Jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai badastyán egylet* a .sopronrkereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kftlválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES, TARTALMI! HETILAP.
A nagykanizsai bnk tűzoltó-egylet koréból
Tisztelt közgyűlés! ¦ Műit évi működésünkről számot adandó, jelentésünket van szerencsénk I a következőkben előterjeszteni: ". Azon nemes intentió, amely Nagy- | -Kanizsa városának a jó és nemes czélért mindenkor lelkesülni tudó | lakosságát, a tűzoltó testület megteremtést, illetve felállítására serkentette, csakis hálás vísszaemléke-. zésre késztet bennünket.
Ezen eszme megtestesitése óta 24 év mult el s ezen majdnem negyed- 1 százados évad alatt, különösen annak j első felében testületünk kemény meg-próbáitatásnak volt kitéve, egyrészt az elemi csapások nagy és gyakori volta, másrészt szerény felszerelésünk miatt, de ezen felszerelési hiányokon városunk áldozatkész közönsége ha nem is egyszerre, de évről-évre úgyis annyira segített, hogy ma már testületünk felszerelése messze felülmúlja á vidéki városok felszereléseit.
Most már .csak városunk fekvését illetőleg az általányos vízhiányon kell valamikép segíteni, s ez nsgyon foglalkoztatta az-év folyamin a-testílet-vezétőit s míg végre azon megállapodásra jutottak, hogy ezen a város két részén, vagyis az alsó- ós felső városrészben felállítandó viztartány és 6—8 vízzel telített lajt elhelyezése által lehet egyedül és kizárólag csekély költséggel segíteni, ezen véleményét testületünk a városi tanácscsal átirat utján közölte, s hol ezen ügy behatóan tárgyaltatva jóváhagyatott és annak mielőbbi elkészítése elrendeltetett.
Jgy tehát a rendelkezésünk Alatt álló fogatok a jó felszerelés és a kellő vízmennyiség készletben tartása folytán bátran elmondhatjuk, hogy bármely pillanatban készletben talál bennünket a kiüthető tűzveszély és
azt minden nagyobb kár bekövetkezte előtt, ha teljesen nem is, de mindenesetre localizálni képesek vagyunk.
Az elmúlt év eredményeiben ha nem is nagyon, de mégis túlszárnyalta az előző bármelyik év alkotását és pedig az által, hogy a testület nem elégedve meg a tűzoltás állal teljesített missiójával, hanem az elmúlt év folyamán\' ezt még egy hasonló terhes feladat magára vállalata, vagyis a mentőosztályiiak a kebelében történt felállításával még inkább megnehezítette és egy ily nemes czélu intézménytől, mint minő az önk. tűzoltó testület, mely az emberbaráti szeretetet leginkább és legnagyobb mérvben van hivatva gyakorolni, nemcsak elvárható, hanem meg is követelhető. Mert nincs a világon magasztosabb, szebb és dicsőbb, mint midőn solidálitást vállalunk egymásért, vagyis mindnyájan egyért és egy mindannyiért teszi koczkára életét, mert csakis az együttműködés képes biztos sikert aratni.
Most pedig áttérünk jelentésünk tulajdonképpeni részére.
Testületünk adminisztraczionális ügyeit alapszabályaink értelmében a • köz ál a s 7.1 m á«y i -s parancsnoksági -ülés intézvén; tartatott a lefolyt évben 1 rendes évi közgyűlés, 1 választmányi és 11 parancsnoksági ülés, melyeken 124 ugy darab nyert elintézést.
Tartatott az év folyamán 2 nagy-gyakorlat, az első. vagyis a tavaszi a főtéren lévő herczegi épületen iskola gyakorlattal egybekötve; a második, vagyis az őszi vészjelre rohammal a temető melletti kaszárnya-épületen. Továbbá 12 kis-gyakorlat az őrianya udvarhelyiségében s ezenkívül az esti őrség ideje alatt a tagok az illető őrparancsnokoktól iskola oktatásban részesültek.
Az elmúlt évben 10 tüzeset fordult elő. — Minőség szerint volt 7 tetó, 8 félszer, 6 istálló, 4 ól, 2
fakamra, 6 szalma-, 1 kéményégés és. egy vak lárma.
Elégett 2 cserépzsindelyes-, 2 szalmafedeles ház, 8 pajta, 6 istálló, 4 ól, 2 fakamra, 6 szalmakazal, 51 szekér széna, 2 bállá papír, 3\'/j öl fa, az elégett épületek közül 10 biztosítva volt, 9 pedig nem. Az ösz-szes kár 4184 frt.
Működésben állott az önkénytes tűzoltó testületen kivül a helyben állomásozó m. kir. n. k. 20-ik honvéd zászlóalj, valamint az Ernő fó-herczeg nevét viselő 48-ik gyalogezred legénysége.
Az év elején volt a testületnek 105 pártoló tagja, belépett 3, elhalt az év folyamán 2, marad 106 az év végével.
Működő tag volt,az év elején 112, kilépett 10, elhalt\'1, kizáratott 1, belépett 8, marad az év végével 108.
A kérlelhetlen halál az elmúlt évben is kívánt áldozatot a testület tagjai közül, ugy az év folyamán elhalt Szekeres József 13 év óta buzgón működő tag, ki. iránt a kegyelet adóját lerovandó, temetésén testületileg megjelentünk..
Az év folyamán az őrtanyán mindennap rendes;* aronkivül a szinház-ban, valamint a lovardában kellő számú jól ellenőrzött őrség volt jelen.
Szabadságoltatott 1 — 3 havi időre 10 tag. Szolgálatmulasztásért megintetett 16 tag. Sajnálattal kell tu-] datnunk c helyen, hogy 1 tag a i parancsnokság iránt tanúsított durva ] magaviselete miatt a testületből ki-I záratott..
A jiegyei tűzoltó-szövetség ez évi rendes közgyűlésén, mely ez évben Z.-Szt.Gróthon tartatott, testületünket Knortzer György főparancsnok ur ¦ képviselte.
! Segélyben ez évben 2 tag részesült. Ünnepélyes kivonulásban testületünk az Urnapi körmenet és Kossuth Lajos hült teteme keresztül
szállítása alkalmával vett részt. Ür- i vendetes tényról tesaftnk jelentőét,-a- 4 midőn az év végével 3 tagtársunk, az érdemdús és köztiszteletben álló Knortzer György főparancsnokunk, Schöbinger Ferencz 15 évet, Lasky János öt évet meghaladott önkénytes tűzoltói szolgálatuk elismeréséül a 15 és 5 éves szolgálati éremmel leendő kitüntetésüket megünnepeljük.
E helyütt még megemlítjük, hogy Kossuth Lajos hazánk halhatatlan emlékű nagy fia hült tetemének keresztül vitele alkalmával kiváló szerep jutott a tűzoltóságnak a rend fenntartásánál. A rendező bizottság ugyanis tartva a bekövetkezhető rendzavarástól, szükségesnek látta a tűzoltó-testület parancsnokságát megkeresni az iránt, hogy a testületi tagok áltál működjék közre a rend fenntartásánál, a mit testületünk parancsnoksága Stivés készséggel el. is rendelt és 1894. márczius 29 én reggel 7,8 órakor testületünk kivonnlt az indóházhoz és kötélkordont vonva, nagy erőmegfeszitéssel ugyan, de mindazonáltal erélyesen tartotta fenn az ünnepély méltóságához megkívántató rendet.
1894 márczius hó 3-án tartatott egy hangversenynyel egybekötött tánczvigalom a testület kebelében felállítandó mentő-osztály költségeinek fedezésére s e helyen örömmel tudatjuk, hogy a tartott hangversenyt a testületre nézve kettős siker koronázta, még pedig erkölcsi és anyagi; erkölcsileg annyiban bizonyult be, hogy nemcsak Nagy-Kanizsa város, hanem a vidék intelligencziája és a közeli tűzoltó testületek is meleg érdeklődésüket mutatták be ezen estélyen való számos megjelenésük által, anyagilag pedig a siker annyiban, a mennyiben ^. bevétel rolt 712.frt30kr. kiadás 249 , .94 . maradt 46rirt36kr.
tehát daczára a rendezés körül felmerült sok költségnek, tisMa jövedelemképpen 462 frt 36 kr. maradt meg, a mely mindaddig, míg arra szükség nincs, gyümölcsözés végett a helyben székelő Délzalai takarékpénztárnál betélVép helyeztetett el.
Az év folyamán ép ugy, mint az elmúlt 1893. évben c helyben állomásozó Ernő főherczeg nevét viselő 48-ik cs. és kir. gyalogezred, valamint a m. kir. n. k. 20-ik honvéd zászlóalj legénysége a gépek czLl-szerü kezelésében a testületi tisztikartól oktatást nyertek hetenkint, vagyis minden szombaton délután az őrtanya udvarhelyiségében.
Megemlítjük továbbá, hogy a testület részére az elmúlt évben 3 kürt és 12 tűzoltó téli kabát szereztetett be, mely utóbbiak czélszerü és hasznos voltáról a testületi tagoknak a tél folyamán a lovardában teljesített őrség tartása alkalmával volt alkalmunk bizonyságot szerezhetni.
A testület kebelében felállítandó mentóosztály a mult évi közgyűlésen kimondatott és szabályzatának elkészítésével Knortzer György főparancsnok ur bizstott meg, ki ugyanis megbízatásának híven megfelelt, azt elkészítve, az év folyamán választmányi ülés elé terjesztette. — A választmány a kidolgozott szabályzatot egyes pontjaiban újból átdolgozta s így teljesen elkészítve, ezt jelen közgyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett.
Pénztári forgalmunk a következő: A testületi pénztár
összes bevétele 1549 frt 24 kr. A testületi pénztár
összes kiadása 1509 , 39 „ Maradt pénzkészlet 39 frt 85 kr. A mentő osztály alapja a kamatok tőkésítése után felszaporodott 477 frt 41 krra. A segélyalap összege a kamatok tőkési-
T A a g Z k.
Huzd rá czioány ...
Huzd rá czigány a nótámat keservesen,
— Valahányszor hallom, mindig sir a lelkem —,
Strjon hát a hegedű is kezed alatt,
Csald ki rsjt az utolsót is. mi benn maradi!
Jaj de szép is, szomorú i> az a nóta. Mintha egész vitát; búja benne volna; Kihallgatnám t-cv huzamban bárom éjjel. Három éjjel együtt >iraék a zenével.
Hej te primás ne sajnáld bát muzsikádat 1 azt a nótát, a mit mondtam, muzsikáld csak! Öntsd ebbe a dalb\\ egész ozigany-lelked. Ne félj\' — eröa az én szivem, nem reped meg!
HALÁSZ MARGIT
Amit a korcsolyák mesélnek
Itta: MXRTONFFY IMRE.
. Miért kell nekem az ó Íróasztalának titkos fiókjában eltöltenem napjaimat?
Miért vesz eld úrnőm esténkmt, midőn mély sötéts.\'g borítja a földet éj a fáradt emberek nyugvásra hajtják fejüket és sokáig elnézdel, mígnem szép szemeiből k&nycseppek lopóznak elő — elmesélem nektek miért.
0vermekkoromra alig emiékezem, én csak arra emlékezem, midőn ezelőtt 6 éve egy n»pon két kedves leányfő hajolt skatulyám fölé, melybe elhelyezve voltam, fi engem ikertestvéremmel eayütt megvettek. Azonnal jégre vittek és a piczláy lábakra illesztve, megkezd-ük pályafutásunkat.
Kezdetben minden uj volt előttem. A pompás jég, a vidám urak és hölgyek, kik tovasiklottak, a tarka, vegyes zűrzavar élénk benyomást tettek rám; fel* . ébredt bennem a dic-ivágy és büTzke i voltam arra, midőn mindenfelé haliam, hogy: „A Sárdy nővérek a legbájosabban korcsolyáznak." (Természetesen a mi segítségünkkel.\')
Az én utuömet Ellának hívták, bájos szőke alak örökös pajzán mosolylyal bibor-ajakún, ki mintegy szitakötő, pihenés nélkül faradhatlanui repkedett ide-oda, s megjelenésével mindenütt hódított mint a j vidám uapsngár ékető melege. Azonban ! Leo\'ntiot is nagyon szerettem. Leontín egy évvel idősebb volt Ellánál és sokkal , magasabb növésű Dús gesztenyeszínű j haja nyilt homlokot övezett, fekete, mély | tü,ii szemében búskomorság honoh, mely I azoknak sajátsága kik sorsukat szeove-; dés gyanánt választják ki maguknak. ! Ajka körül nyájas mosoly játszadozott. Leontine mindig nyugodtnak és csendesnek látszott, épp ellenkezője Ellának, > ki vígkedvű és béres volt, mindamellett i szüleinek és jó ismerőseinek kedyéncze ! vala, de ki is haragudott volna\'a bájos könnyű szárnyú szitakötőre.
A jégen rendesen Elemér ur — a két nővér unokafivére — volt a kísérőnk, i Sárdy Elemér csinos, barna fiatal ember volt. nyilt. egyenes: jellemmel éí érző szívvel. A íü.árostú nem messze voltak nagy terjedelmű birtokai, a telet azonban mindig ;i fővárosban töltötte és nálunk.
Megérkezte ulán a két öreg nagynéni beszélgetését lestem ki és arra a felfedezésre jutottam, hogy Elemér atyja szívesen beleegyeznék abba. bogy ha fia a két leány ke/ül valamelyiket nőül venné és Elemér azért jött is fel...
Boldog órák voltak, boldog napok a jégen...
A két testvér beszédmodora közt még is volt különbség.
Míg Leontin egyszerű néven a ben-| sóség meleg leheltetéiől volna áthatva, addig Ella csakúgy duzzadt a pajkosságtól és vidámságtól. Elemér gyönyörködött az eleven kedélyben és Leootio lassankint elhomályosodott Ella mellett. Egy napon a jégpályán voltunk. Hol ! sok ismerős fogott körűi minket, s mig ] Leontine ezekkel társalgott, azalatt Elé-|, mér Ellával mint a ovit siklott tova a tükörsima jé^en és kevésbé látogatott ; helyre vezette.
— Ella, hadd beszéljek egyszer veled \' komolyan, — haliám Elemért, kinek i hangja izgatott volt, — én szeretlek egy j igaz sziv őszinte hevével; te vagy első j szerelmem, forró, hü szerelmemben nem < kételkedhetel. Ella, mondd, tudnál-e ; szerelni, s remélhetem-e, hogy mint
kedves feleségemet vihetlek otthonomba? Elemér megállt és hosszasan, izgatot-i tan nézett Ella szemébe.
— De kedve.i Elemér, mit beszélsz te öísze-vissza? En félig-meddig el vagyok már jeiyezve Medgyesy báróval, kí roppant gazdag és bár 40 éves, de
i igen szeretetreméltó gavallér. Most Pa-
risba utazott, s mint nekem elutazása előtt monda, azért, hogy ott lévő házát nagy pompával rendezze be, nehogy jövendőbeli felesége hiányt szenvedjen. Válóban jobban- szeretsz engem, mint rokont és mint\' unokatestvért szeretni kell? Lítod én jó nőd lennék, Elemér, de . .. kérlek ne legyen arezod oly sötét, oly kétségbeesett, hisz oly sápadt vagy, mint a halál . .. Elemér! én félek tőled . *. E szavakat duzzogva, mintegy siró hangon ejte\\ki.
EleiPér í&erev vonásai lassankint elsimultak.
— Ella. monda szüoet múlva, meleg, őszinte szavaim nem ébresztették fel szivedben ama hangot, mely rezgésbe hozza a szerelem búrjait? Hát csakugyan ama éltes emberhez akarod lánczolni életedet, s tudnád őt igazán, szivedből szeretni? .. . Gondold meg szavaidat, mielőtt válaszolnál!
Ezzel Ellát egy padhoz vezeté. Ella boszus lett.
— Mily ünnepélyes és komoly bangón mondod ezeket, Elemér, hisz én szeretlek, csaknem ugy, mint szüleimet. Hogy Medgyesyt szeretem-e, azt nem tudom; mindenesetre kellemes hallgatni az Ő szellemes beszédét és ami fő, gazdag báróné Ie?zek és — őszintén szólva
I — azon az unalmas falun nem tudnék élni. Kény. és napsugár az étető eleme a szitakötőnek! Légy elnéző Elemér, hisz te a legjobb, legkedvesebb unokafivérem \'¦¦ vagy, ugy e bár vőfélyem leszesz ? Felelj i legalább Elemér s nézz rám f----kéré
Őt Ella aggodalmas arczcal és kezével megragadta a fiatal ember karját. Elemér nem szólt semmit, hanem gépiesen levett minket Ella lábairól, j Elemér felkelt, halálsápadt lőn és ajkai görcsösen rángatództak.
— Semmi, Ella, semmi, ne aggódjál miattam, heves főfájásom van. Feledd el azt, mit mondiam — feledj el engem is — és légy boldog.
Mily szomorú, mily csengésnélküli volt a hangja.
— Ab,, csakhogy már itt vagytok, kiáltá Leontine, bát nem korcsolyáztok Ella? Mi bajod van Elemér, rosszul vagy talán? És Leontine hangja oly mély aggodalmat árult el, hogy Elemér meghatva pillantott rá, e pillantás,egy titkot fedezett fel lelkében, melytől -még eddig nem volt sejtelme.
Mély sóhaj tört elő kebléből és rebegé:
— Még ez is! Oh, nem elég. bogy a másik boldogtalan lesz, tálán Leontine 18?...
Elemér másnap elutazott. Ikertestvéremet bőröndjébe pakolta, mig engem az íróasztalon feledtek. Elemér néhány szóval kért bocsánatot ; hirtelen elutazása miatt, mer; mint írá, I sürgős táviratot kapott, melynek követ -i keztében haladéktalanul távoznia kellé. \' Mint később megtudtam, csak napok . múlva ment haza, onnan pjdig messze vidékre utazott, anélkül, hogy azt tudatta volna.
Eleméi hirtelen elutazása a két test-í vérre különböző benyomással volt.
Lapunk mai számához fél iv melléklet Tan csatolva.
XXXIV F.VFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1896 FEBRUÁR 9 én
tése Btin felszapo
Fodoti Kiadatott . Maradt
3085 frt 21 krra.
55 „ ; -
3000 frt 21 kr. Felszerelésialapi— V"
ker. 467 frt 40 kr.
VI—VII. ker. 63 „ 13 „
Összesen 530 frt 53 kr. Tisztelt közgyűlés! A mondottakban foglaltuk össze röviden elnöki és fóparancsnoki jelentésünbet, a melyhez zárszóként csakis azt csatoljuk, hogy az a bizalom, azaz összetartás és bajtársi szeretet, a mely a testületet is eme nemes czélhoz fűzte, a helyett hogy lazulna, ellenkezőleg fokozott erővel növekedjék, mert csakis ily alapon lesz biztosítva terhes mükö-désünk jutalma.
N".-Kanizsán, 1895.-január 27-én.
Lengyel Lajos s-1 KDorlier Győri? s l
elnök főparancsnok
Jegyzőkönyv.
Felvétetett Nagy-Kanizsán a nagykanizsai öuk. tűzoltó testületnek 1895. éri január hó 27 én tartott 24. rendes évi közgyűléséről
Jelen voltak: Lengyel Lajos testületi elnök ara szép számban megjelent tagokat szívélyesen üdvözölvén, a közgyűlés fontos tárgyaira figyelmezteti a ezután a közgyűlést határozatképesnek kijelenti s azt megnyitja egyszersmind a most felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére Lövinger Ig-nácz és Jack Ede urakat kéri fel.
Tárgysorozat.
1. Az elnöki és föparaqcsnoki jelentés, mely a titkár által felel, a-t at va **gész terjedelmében jóváhagyó tudomásul vétetei t s megőrzés végett irattárba öruaetui rendeltetett,
2 A számvizsgáló bizottKágntk az évi .számadásra vonatkozó jelentése és ennek k>pc-án a felmentvény megadása.
A bftt-rjesztett számvizsgáló bizottsági jelentés szerint ugy a tesületi pénztár, valamint a segély felszerelési és mentő-alaptől vezetett szam*dá-<ok, nemkülönben a vagyon leltár helyesen vezetve, illetve összeállítottnak jeleztetvén s iey a felmentvény kiadhatónak javasoltatott.
Határoztatott. » A számvizsgálód bizottsági jelentés -örömmel vétetvén tudomásul s annak alapjá\'i a feuneouény a fenntarcandók fenn\'attá-ával a síámadók részére megadatik. Ezzel kapcsolatosan kimondatik. hogy a számadások és a vagyon leltár egy -eg.v példánya Naey-Kanizsa város tanár-áriak megküldésiek. Egyszersmind Plósszer Iunácz Bódls Jáno-. és Nuc^ecz József urak mint számvizsgálóknak a s/ámada^ok felül vizsgálata v, Fesseihofer Jó/s-f testületi pénztárnok uroak a péoztár kezelése körül telesített fára dozásaiérl jegyzőkönyvileg kö-zöoet szavaztatott..
3. Az 1895. évi költségvetés megállapítása. Erre nézve a választmányi java-lat előterjesztetvén, mely utáu á alatu költségvetés állapíttatott meg.
4. A testület kebelében felállítandó mentőosztály szabályzatainakjóváhagyása.
Testületi elnök nr tadtára adá közgyűlésnek, hogy az 1894 évi rendes közgyűlésben kimondott — a testület kebelében felállítandó mento-osztaly alapszabályait a testületi főparancsnok nr kidolgozta, azt a választmány újból átdolgozva, jóváhagyás végett a" jelen közgyűlés elé terjeszti s ekkor kérdést intézett a közgyűléshez az iránt, hogy vájjon kivánja-e a szabályzatokat egéiz terjedelmében felolvastatni? avagy megelégszik anoak a főparancsnok ur által teendő rövid ismertetésével. A közgyűlés meglévén győződve ugy a főparancsnok, mint a választmány által elkészített munka szerves egységéről, megelégedett azzal, hogy a főparancsnok, mint a munka értelmi szerzője; csakis főbb vonásaiban ismertesse azt Erre főparancsnok röviden ismertette, illetve több vonásaiban kifejtette annak ugy tüz esetén, mint egyéb vész idején czélszerüségét. Határozta tott-
A közgyűlés a most eléje terjesztett, illetve csak főbb vonásaiban ismertetett alapszabályokat egész terjedelmében jóváhagyta és hitelesítésére Lövinger Igoácz és Jack Ede urakat kérte tel.
5. A szolgálati érmek kiosztása.
Az 1894. év végével szolgálati éremre jogosultak a következők, és pedig:
XV évesre Koortzer György főparancsnok és Scbö-binger Ferenci,
V évesre Lasky Jáno3.
Elnök ur e szolgálati éremre jogosultakhoz buzdító beszédet tartva, a testű leti főparancsnoknak feltüzé az érmet és felkérte öt a többi 2 tag Jelvényeinek feltűnésére, kiugymis azokat üdvözlő szavak közepette a jogosultak keblére tüzé.
6. Egy kizárt tagnak fűlebbezése.
A közgyűlés kívánatára Kaiser József kizárt tag ellen megtartott vizsgálati parancsnoksági, valamint a választmányi jegyzőkönyvek felolvastattak s annak megiörtéute után elnök ar kérdést intézett a köigyüléshez az iránt, hogy kívan-e valaki hozzá szólni, de miután hozzászólásra senki sem jelentkezett, kimondatott, hogy a parancsnokság hozott httároz.ata fenntartunk s igy Kaíser József kizárt tag felebbezé*ével elutasit-tstik, miről nevezett végzéitleg értesít tetni rendeltetik.
7. A malom tűzoltó szakaszparancsnokának megválasztása.
Knonzer György főp irancsnok ur a közgyüléi előtt kifejtvén a malom tűzoltó szakasz felállításának és evvel kapcsolatban a szakaszparancsnok megválasztásának szükséges voltát, egyúttal figyelmezteti a közgyűlést arra, hogy ezen szakaszparancsnoki állás csakU oly egyénnel töihetö be, ki a vizsga-rendszer követelményeinek megfelelt, a parancsnok-tág az év folyamán az alapszabályok 25. § áoik 7. poii,tja adta jo-gaiuá fogva ezen állásra Frant Lsjoa malom és villamgyár tulajdonost nevezte ki, egyszersmind őt ajánlja továbbra is me^választatni.
Enné fogva a malom tűzoltó szakasz-paranc ookáui Franz Lajo= egyhangúlag me\':valasztatott.
Miután indítvány be nem ada\'ván,
a tárgysorozat kimerítve levéo. ezután elnök ur meleg szavakban mondott köszönetet a választmány, a parancsnokság és működő tagoknak, egyúttal kérvén a tanúsított készséget továbbra is fenntartani-
E^en elismerés nyilvánítást Knortzer György főparancsnok or uey a maga, valamint a testület nevében köizöoettel viszonozván, támogatásukról a testületet biztosította.
Ezek után elnök ur a közgyűlést be-rekesztettnek kijelentette.
Kmft. Jegyezte
Romina Lnjos s. k. titkár.
A szépítő egyesület körébíl.
Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Xaoízsán 1895 január 29-én a .nagykanizsai szépítő egyesület" választmányának üléséből- Elnök Puhái Ferencz kir. közjegyző SdvÖzli a választmánynak teljes számban megjelent tagjait, őrömének ad kifejezést ez ér dekeltség ily nagy fokát látva,\\miot ebből látja azt is. hogy a lelkesedés a>. egyesület czélja iránt nem csüggedt el azon 2 évi huza-vona alatt, amelyet az alapszabályok jóváhagyásának ki-eszközlésére felemésztett — Felemlili, hogy hazánk minden előre haladottabb városában a szépítő egyesület már évek óta sikeresen működnek, mert a mindennapi élet mutatja, hogy a haióiág a társadalom rohamosan fejlődő igényeit manapság a legjobb akarattal sem tudja minden oldalról kielégíteni, a ko/önségnek kell tehát sorakoyji, csoportosulni körüle, hogy azt a culturális ualadás minél tökéletesebb megvalósulására segítse. — Alapszabályaink gondoskodnak arról, hogy a városi hatóságnak az egyesület beléletében a megfelelő hatáskör biztosittassék, de ettől eltekintve is megvan r, arról győződve, hogy az egyesület á közönség kényelmének, a város közegészségügyi igényeinek biztosítására és coo^olidálására irányuló törekvéseiben a hatóság részéről méltó támogatásban része3tK; éjnek a reménynek kifejezést adva, az ülé\'t megnyitja s a jegyzőkönyv hite: lesitésére Lengyel Lajos és Ripoch Gyula választ mányi tagúkat kén fel.
ElÖ/Öleg megádapitott tárgysorozat hiányán m :
1.) Felolvastatvín á tisztválasztó ülés jegyzökönyve, s a jóváhagyási záradékkai ellátott aiaps7,abd\'yok. (A választ mány ezeket tudomásul veszi, elrendeli az alapszabályokat megtelelő példányban ki-nyomatását s az egyesületi tagok részére megküldését.)
2.) Etnök előterjeszti Gutmann Vilmos egyesületi a\'elnök levelét, melyben ez a mai ülésből kimaradását kimenti, s egyúttal az egyesület ezéljaira 12 padot hociájt rendé kezesére. —(A választmány Gutmaou Vilmos kir. taná c<os ö nagysága nagylelkű ajándékát tudomásai veszi és köszönettel fogadja. — Azoknak átvétele és miként leendő felhasználása iráuti rendelkezést tekintettel arra, hogy az egyesület legközelebbi működé-.l körének körvonalai eddigelé megállapítva nincsenek — a legkö/.elebbi ülésére fentartja.)
3.) Rapoch Gyula a számvizsgáló bizottság részéről előterjeszti azon indítványát, bogy a számvizsgálók a választmányi ülésekhez szintén meghivassanak, s azoknak, habár szavazás jósa nélkül a tanácskozói joga biztosíttassák.
— (A választmány az előterjesztett indítványban csak\'az egyesület ügyei iránti meleg érdeklődés egyik bizonyítékát látja s azért, miután iaz alapszabályokban ellenkező, rendelkezés nem foglaltatik, elhatározza, bogy a számvizsgáló bizottság tagjai a választmányi ülésekbe annéikül, hogy szavazati joggal bírhatnánk személyenkint meghivassék.
4.) Előterjesztetvén az egyesület tagjainak névsora. (Elhatározza a választmány, hogy az az egyesület pénztárosával közöltessék aki a folyó év 1. felére esedékes tagsági dij beszedése iránt intézkedjék.
Tekintettel arra, hogy az aláírások 2 év előtt tőrtéutek s az egyesület működését csak most kezdhette meg, kimondja, bogy az aláirások joghatályát a folyó 1895. év elejétől kezdődöttnek tekinti. Egyéb ni ránt, miután ismerni véli a város lelkes közönségét, a mely ezen tisztán a közművelődés előmozdítására alakult egyesületet széles körben lógja pártfogolni : e szempontból Juhász György, Bettlheim Győző, Grün-hut Henrik választmányi tagokból egy szűkebb körű bizottságot küld ki, amely összeállítsa mindazok névsorát, akikre az egyesület mint tagokra számíthat, amely névsornak egy legközelebbi választmányi ülésen leendő előterjesztése alkalmával fog határozatot hozni a felett, hogy azoknak az egyesület tagjai sorába bevonása mily módon történjék?
5) Az egyesület forgalmi tőkéjének miként leendő megteremtése iránt előterjesztett indítványt tárgyalás alá vévén. (Elhatározza a választmány, hogy miuián köztudomású doiog a helybeli pénzintézetek azon dicséretre méltó eljárása, mely szerint az évi oyere-méuy egjT "részét rendesen helyi közművelődési czé.okra szok\'a fordítani, ennélfogva felkéri a nagykanizsai dél-zalai takarékpénztár, a kereskedelmi és iparbank a nagykanizsai backegye=ü!et
— a magyar osztrák bank nagykanizsai fiókja, a nagykanizsai és \' délzalai takarékpénztárokkal egyesült segélyegyletek igazgatóságait, hogy az 1894. évi tiszta oyeremény felosztási tervezeté-beu az egyesület köitnüvelődásre irányuló czéljait figye lembe véve a lehető segélyezésben részesíteni szíveskedjenek. Ami pedig azö herczegségea Battbyány-féle hitbizományi urodatom remélhető segélyezésének kérdését illeti, ez iráuyoan megbízza az egyesületi elnököt, hogy alkalmas utón szerezzen tudomást arra vooatkozólag, váljon ő herczegaége mennyiben kíván az egyesü\'et rendeltetése iránt előzetes felvilágosít íst nyerni, s ennek eredményéhez képest fogja a kervetiyei.es szükséges lépéseit foganatosítani.)
G. Indítvány tárgyává tétetvén, hogy az egyesület munkaterve meghatároz. -tassék. — (Felkéri a választmány Puhái Ferencz egyesületi elnök vezetése mellett Babocbay György, Vécsey Zsigmond Szekeres József, Piosszer Iguácz. Tripammer Gyula intéző és Kovács Károly jegyző urakat, előbbieket úgyis
mint Nagy-Kanizsa város törvényszerű képviselÖ\'t, hogy az adott viszonyok beható figyelembe vételével azokra a teendőkre nézve, amelyek az egyesület legközelebbi működésének tárgyait kell hogy képezzék, egy munkatervet dolgozzon ki, s azt lehetőig a legközelebbi választmáoyi ülésre terjessze elő. Ezzel az ülés bezáratott.
PLIHÁL FERENCZ KOVÁTS KÁROLY
Ella hangosan duzzogott és boszan kodott Elemér neveietlenségén. hogy még buc-ut se vett tőle é.i nnpokig éreztette környezetével rosz kedéyét.
Azonban mihelyt Medgywy báró inpg-érkezé-éről vett bírt. Ella ismét a gondtalan, vidám, repkedő lepke volt, tele éléuks-éggei és jók dwel. A szülők látva e változást, azt hitték, hogy Medgyesy bárót nagyon szereti, megüiték az eljegyzési ünnepet.
Leontine másnap Elemér elutazása előtti napon szobájába zárkózott, most egyedül lehetett, kisírhatta magát
Nehéz hnrezot vivott Önmagával, a legnehezebbet éi legfájdalmasabbat, mert senkinek se mondhatta el fájdalmát, ajkainak némának kellett maradni.
Egy óráig ülhetett így Íróasztala mellett, midőn felkelt és vonásai nyugodtak lettek. Még egy pillantást vetett az Íróasztalra, ekkor észrevett engem. Kezébe vélt és fiókjába zárt, elővett és hosszan, fájdalmasan szemlélt, miközben szeme könyekkel telt meg. Majd ikertestvéremre gondolt, mely mo^t urával bizonyosan idegen földön van, hol a szívfájdalom enyhíthető és a feledés oly könnyű.
Négy év mult el.
Ella már régen báróné s még mindig repkedő lepkének nevezik és a szalonok kedvencre.
Vájjon boldog e?
Talán. Hisz egyik élvezetből a másikba repked, él gondtalanul.
A két nagynéni ismét összejön és fontos arczczal rebesgeti, hogy vájjon Medgyesy báró nem fogja-e megunni
nejének folytonos ptjzánságát és vig-kedvér.
Leontíne nem változott.
Meg mindig barátságos, jó es szelíd, még mndig oly csendes. 1
C-*k én, egyedüli meghittje, én ismerem búját.
Ezelőtt egy héttel este izgatottan vett kezébe Leootine és tuttogá:
— Oh Ő ismét itt. visszatért hosszas utazá-ából és oly jó hozzám, oly kedves. Oh miiy boldognak érzem roagamet ma!
Ez időtől fogva szép szemébe nem gyűltek könyek többé, s ti dő:i neki „jó éjt" kívánt, boldog mosoly honolt ajakán.
És ma, ma Leootine fényes nappal jött hozzám; szép szemei ismét könyekkel teltek meg, de ezek örömkönyek valának. Aztán igy szóit hozzám:
— Egyetlen meghitt barátom, fájdalmam néma tanuja te, neked mondom el először is boldogságomat. Elemér szeret és most lettem saeretett menyasszonyává !
— A „Vasárnapi Uj*4g" társlapja a „Politikai Újdonságok\' ujabban jó magyaros ;íü verses krónikákat közöl tárczájában. Ezek egyike igy hangzik :
Ezredéves ünnep
A magyar dicsőség e?er évea-^immár, Ezer ére mult el, hogy a magyar itt jir, A Kárpátok alján, Duna, Tiua partján Megszerezte vérén, megtartotta. kardján.
>~tt megünnepeljük : ... Ez lesz ám as ünnep\'. U\'yet csak hatalmas, dicső, ceaixet ülhet!
Büszke szilaj nemzet, árpád boai rére. Késsül most ünnepre, fénjea dicsőségre
Készülünk nnnepre ! egésx ország készül 1 Ekés Budapesten palota-sor épül ; Ha ki jön idegen, eláll szeme stáj t, — Magyarok váro,áe tiagyigen csodálj*
Szélei Duna pariján aürögnek-foroguak, Ket óriá< nj hiú készen lesz maholnap. Széles Duoa partján az uj ország oáza Képét viz mkréhen maga is csodálja.
Városliget fái Táltig azt csodálják*: Vén jó társaikat mtért dontik\'-Tájyák ? Kiállítás lesz itt — a mink csak van drága. Mind itt mutogatjuk tündér palotákba.
¦ Magyar ész, magyar kéz a mit esik alkot, A mi gyönyört okoz. a mi szerez hasznot, — Tudös, műrész, gyár-is. mesterember fcazdaT A mi legjobbat tud. mind itt mutogatja.
Ezer év harczait, békés munkásságát. Fényes Hrömeit, sok szomorúságát, Miud ott fogod látni szépen sorba rakva, Szép képben Mentve, nzoborba faragra. ,
Tatárok dúlása, török pusztítása, Magyar leventéknek szörnyű bajviviea. Királyok, vitézek drága ereklyéje. Nagy nrakn«k kincse mind lelesz itt fastve.
Meg fogjuk itt látni, hogy kik- voltunk régen, Azt is. kik vagvtink most s mire vittük légyen. A múltból, jelenből megtanuljuk bölcsen. Mi rár ránk, belőlünk mi leax a jövőben . ..
Nagy dolgokat forral minden falu. város : , A mi jó, — jaritja, irtja, a mi kár»s. 1 Ez iskolát epit, kórházat a másik,
Szobrot a harmadik, vagy templomot állit.
Egy esztendő a készen várjuk á vendéget, Jó hasink-fiait, tok idegen népet, Hadd láasa meg minden magyarok nagyságát, Harciban vitézségéi, békén okosságát.
A sok idegen majd, hej, nagyokat bámnl, Nem tud hova lenni nagy csodaUtátúl, Leveszi kalapját ugy li*ztel bennünket : .Csoda ez a magyar, csoda es az ünnep t*
S elmondja frauezia, német, angol, talján : Duna. Tisza pxnján nagy Kárpátok alján Lakik egy vitéz nép, nagy a dicsőséfi, — Ezer évig élt már. űrökké fog élni!
HEGEDŐS
— „.Sibilla- regény, irtaMrs.Alexán der. Az angol íróknak meg kell hagyni, bogy érdekfeszítően tudnak irni. Megkapják az olvasót és magukkal viszik m meseszövés bonyodalmán végig, ~* hogy meg sem tud tőlük válni, míg a hős és a hősnőt el nem juttatták szerencsében a révbe. Ezekhez az érdekfeszítő írókhoz tartozik Mrs. Alexander, akinek azoufelül az is az érdeme, hogy a jó mesén kivül még jól jellemez is és stílje olyan tiszta és átlátszó, hogy a legkiválóbb mesterekével versenyez. Amellett .Sibilla* mint társadalmi regény is kiváló, Itü képét adván az angol társadalom legújabb fejló-déséoek. A díszesen kiállított három kötetes regény Singer és Wolfoer kiadásában jelent meg és csinos vászonkötésben kapható 1 frt 50 krajezárárt.
— Üj lap Z :1avármegyében Tapol-czáu egy második lap indult meg Dr. Mány oki Gyula ügyvéd szerkesztése és kiadásában. Czime: aBalatonmelléki Lap." Czélja a zalai Balatonmentén a modern társadalmi törekvévekfejlesztéde és kultiválása. Előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt
CSARNOK
NaBy-Kaniz*a a ízabadtóQtiarcz alatt.
1848 —49-ben. Irta: CSER JÓZSEF. (FolyUtáB) Távol légyen tőlünk, hogy bármelyikét ist; ^azoa jótéteményeknek megrövidileni akarnók, melyek iránt Magyarország népei legkegyelmesebb királyunk szara által biztosíttattak, íninmajgunk sokkal inkább tiszteljük azon törvényeket — melyeknek oltalmára, a korona jogainak épségben fentartása mellett anállásunk te kiutetéböl magunk is számot tartunk — minisem hogy azoknak erőszakos felforgatására törekednénk.
Minden, amit áldott Fejedelmünk kegyessége városok polgárának, a szorgalmas földmivelönek, a társaság minden osztályainak engedményezett, előttünk szent és érinthet-len — a kéz, melyet néktek nyújtunk, semmit sem akar károtokkal kivinni, tekintsétek azt testvén kéznek, mely titeket támugatni kész. szabad alkotmányotok élvezésében, mely azonban azok vezérlete mellett, kik minden igazságot és méltányosságot csak önérdekükben zsákmányolnak ki. sem reátok, sem reánk nézve üdvös hatású nem lehet.
Ismétlem tehát, nem mint ellenség, hanem mint barátja és frigyese Magyarország minden loyalis lakosainak — kik forrón szeretett Fejedelmünk üdvteljes kormánya alatt egy boldogabb jövendőt várnak — lépem át azon ország határait, melynes javáért és felvirágzásáért a legélénkebb s legőszintébb óhajtásokat táplálom keblemben; a nép roppant többsége minden önérdektől ment fellépésemet méltányolni fogja és testvéri segedelmezésével közös feladatunknak megoldását — miszerint e hont a tehetetlen és annak létét bizonyos veszélybe döntő hatalomtartóktól megmentsük. — könnyíteni igyekezend. Ezt várom minden hatóságoktól és az - összes lakosságtól., amely < seregeim szigorú rendtartásaiital minden méltatlanság") ellen óva lesz.
A mindenható Isten segítségével nem sokára sikerulend egyesült törekvéseinknek ezen fényes hon részére a béke áldásait, alkotmányának "csonkulatlan élvezetét, jólétének szabad kifejlődését, legkegyelmesebb királyunk oltalma alatt, és a nagy s osztathatlan birodalom minden részéinek jótékony összeköttetésében a legtávolabb időkre biztosítani.
Jelaesies, m. k altábornagy és bán.
A katonasághoz \'.
Bajtársim \'.
A horvát- és slavonországi határvidéki őrseregek átlépnek magam vezérlete alatt magyarország a ti oltalmatokra bizott földjére.
Se nézzetek minket elleneknek — az austriaí lobogók emelkednek sorainkban — a kétfejű sas, jelképe száz meg száz csatatéren a dicsőségnek és becsületnek, nem válhatik lázadás és árulás jelképévé.
Fegyverhez nyúltunk oltalmára nem csak jogainknak, hanem egyszersmind fentartására szeretett feje-
íj A Upaixulas alleokexőt bisonyitott. Je-Uciici pénze a raWast, puntiti», gyükolilt * nem sorozta a melutlaaaigok kdzé.
Folytatás a mellékleten.
»eileklet a .Zalai Közlöny- 1895 évi febmár 9 iki 6-ik számához
XXXIV
tfFOLYAM,
ZALAI KÖZ I/o N Y
IR95 TEBRÜÁR 9 én
délmtink jogainak; is, melyekkel egy gonosz párt, nem figyelve egy nemeskeblfi s hív nemzet, nagy többségének igaz érzelmeire, vétkes rzéljaival visszaélői átalkodik.
Már is tetézte ezen párt a birodalom felbontására czélzó ármányát, midÖn. határozatai által a fejedelem és Kaza iránti szeretettel egybc-furrasztott seregben az elkülönzés szellemét ébreszteni, a bizatlanság s gyüiöltség magvát hinteni, a ezáltal az összes birodalomnak ezen erős véüfalát lerombolni iparkodik
Vitézek, az austnai hadseregben! melyhez büszkén számítjuk magunkat, ti osztjátok ezen ármány tekintetére fölindult boszankodásun-kat! fegyvereteket soha sem fogjátok testvéreitek ellen fordítani, kik-császárukért s ennek jogaiért, melyek egyszersmind: a népek jogai legszilárdabb védíalai életűket föláldozni mindenkor készek.
Olaszhon csatatéréin visszaszerzi egy dicső.hős legyózhetlen vitézeivel a karórának egyik drága gyöngyét.
Egy szó vezeté, egy szellem éleszté ezen., seregeket nemzetiség minden különbsége nélkül győzelemmel lón jutalmazva egységök
Nem jutott ugyan részünkül vérünket onthatni ezen magasztos czélért; mindazáltal azon boldogító öntudat, mely szerint olaszhoni vitézeinket testvéreinknek nevezhetjük, éreztesse velünk azon nagybecsű szerencsét, mely szerint egyesítve az atistriai színek kötelékével késő mara-déiiinknak a becsület és vitézség példáját hagyhatjuk örökségül.
Éljen az austnai hadsereg egysége! élj^n. kegyelmes császárunk s királyunk !
Dráva pariján szeptember 1 havában 1 S43.
Jelaeslt-s na. k., tábornagy és bán. (Folyt, köv.)
\'8 • ¦ —v.....................
Dr. Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter Csáktornyán 60 szavazattöbbséggel országgyűlési képviselővé választatott. Éljen\' — Tulajdonkép a választó kerületnek van 2880 sz:.vazó polgára, ebbÖlleszavazott 2500 es Wlassics miniszter úrra 1280. Major úrra i?20.
Hírek.
— Ú Felsége a királyné remek arc/képét adja ki Limpel Róbert udvari könyvkereskedése a lefinomibb kivitelű fénykép másolatokban, mely évtizedekig megtartja eredeti üdeséget. Ára 88 cm-hosazu és 70 cm. szélességben 12 frt, 65 cm. hosszú 48 cm szélességben ti frt, és 48 cm. hosszú 32 crn. szélességben 4 frt. Csomagolási díj 60, 40 és 30 kr. kuiön. A megrendelések február hó folyamán a kiadó czéghez intrzendök.
— Kim alatta ?z ezredéves országos kiállítás sopronkerüieti bizottságá-iiftk ipart és kereskedelmi szakosztályához 1095. évi január hó 31-ig. Mo son*. Sopron-. Vas- és Zalaraegyéoöí ékezett bejelentéseknek. III.\' csoport. O.ktatwiigy. 1. Soproni kézügyesség, iskola. 2. Dürbock Lajos kézügyességi iskola, falitábla készítő. Sopron. 3. l\'arkas József nagykanizsai fögymoá-nutui igazgató. 4. Sümegi községi reá:-isko\'a. ÍV. csoport. Egészségügy. 1 -Freund Sáodor. tylopag leaiezkészítő, Sopron, 2. Tarcsa-fürdö. VI. csoport. Mezőgazdaság stb. 1. Seltenbufer Frigyes. Fiai, gépgyáros czég, Sopron, 2. Wolf A. és Társa, borkereskedő c-tég, Lajta-Szent-Miklós. VIII. csoport. Bányászat, kohászat, vas- éi fémipar. 1. Müller J. M. és Társa, dárdinybányá-szat, Bánya. 2. Scbwey József, lakatos Pinkafő. 3. Weber Vilmos, bádogos Sopron, 4. Griess Sándor, reszelővágó. Sopron. 5. Gruber János, lakatos, Sopron. 6. Peischi Ágost, lakatos, Sopron.
7. Bergmaoo Adolf, lakatos, Sopron
8. Selteobofer Frigyes és Fiai, harang-öntő czég, Sopros. 9. Scbalier Mátyás, rézműves, Sopron. IX. csoport. Gépipar, műszerek stb. 1. Goger Mátyás. Htszerész, Sopron, 2. Weiser J. C. * mezőgazdasági gépgyár. Nagy-Kanizsa. 3. Seltenhofer Frigyen Fiai, tűzoltózzer-gyárosok. Sopron. X Csoport. Közlekedés. 1. Tópfer Gyula, kecsigyártó. Kőszeg. XX csoport. Építési ipar. 2,
Rüll Pál és társa, nádjgyékéneyáros czég, Eszterháza. 2. Epsieio, Steiner és társuk, első sümegi mész- és téglagyár. 3. Lenk Lajos,, téglagyáros, Sopron. 4. Kokas és Neumaoo: téglagyárosok, Csorna. 5. Sactory Oszkár, wementáru készítő, Nagy Kanizsa. 6. Sterc I. Mór és Fia, téglagyáros czég, Nagy-Kanizsa. 7. Deutsch testvérek és társuk, c\'.emeotárakésiítök. Szombathely. 8. Waiabecker Ede, czemeotsru készítő, Kőszeg. 9. Tiefcrunner Károly, bádogos. Sopron. XII. csoport. Fa-, bútor- és dekorativ-ipar. 1. Tschandl lgoácz, bognár. Finkaíő. 2. Dürböck Lajos, festék gyáros, Sopron. 3. Keazl: Ferencz, asztalos, Zala-Sgerszeg. 4. Ticbler Samu, bifárdasztalos, Sopron.
5. Lauscb Ferencz, asztalos,. Kőszeg.
6. Gruber Adolf, asztalos, Kőszeg. 7. Lemke Károly, asztalos, Kőszeg. 8. Klosovszky Ernő, diszfesti) és mázoló, Zala-Egerszeg. XIII. csoport Agyag-és üvegipar. 1. Rauhofer István tükör-készitő, Sopron. 2. Pittermano István, káiyhakészitö, Zala Egerszeg. 3. iíj. Pittermann Károly, kályhakészitő. Zala-Egerszeg. 4. Wohlmuth János, 5. Gráf János, ti. Gnadliuger József, 7. Mautl M hály, 8. Binder Pál. 9. Eitler Pál. 10 L&rnhof Mihálv, 11. Thumberger Mátyás, 12, Felber\'János, 13. Friedl József, 14. Stjidl Károly, 15. Felber jíátyás csávái fazekas mesterek és 16. a csávái állami agyagiparí tanfolyam gyűjteményes kiállítása. XVI. csoport. Bőr-, textil- és ruházati ipar. 1. Török István, müszövc, Körmend. 2. Putach Sándor, posztó és pokrócz-gyéros, Pinkafő. :í. Grabner (jyörgy. timár-Pinkaíő 4. Eitner Zsigmond, bÖrgyá-ros Sümeg. 5. Spitzer Lipót, bőrgyá ros, Kismarton ú. Krausz Károly, posztókészitö. Sopron. 7. Kund Tófor. börgyáros, Sipron. 8. Huber János és Fia, selyeraszövök. Vimpícz. 9. Elaő magyar jutafonó- és szövőgyár részvény-társaság, Lajta-Ujfalu. 10 Kot-taun restvérek, szabók. Sopron. 11. Gerencsér József szabó, Sopron. 12. Dávid Lnjos, szabó, Sopron. 13. Id. Hancz József, szabó, Csorna. 14. Jaoszki István, müszövó, Csorna. 15. Schwartz Károly harisnyakötő Kőszeg. 16 Fert-sák Imre. 17. Schwirz József 18. Fran-kenberger Károly, 19. Schwarz József és 20 Tömíts Lajos kőszegi czipészek gyűjteményes kiállítása. 21. Gábriel József. 22. Biberauer Vilmos és 23. Scbmidt Mihály kőszegi posztósok gyűjteményes kiállítása. 24. Schwarz Rezsó, sapkakészitő, Kőszeg. 25. Fekete József, azabó, Köazeg. 26. Mohi Bódog: börgyáros Kapuvár. 27. Németh Pál, szíjgyártó, Sopron. 28. Steurer Miksa, szíjgyártó Magyar óvár. XV. csoport Papir- és sokszorosító ipar. 1. Rupp-recht Mihály, udv fényképész, Sopron. 2. Coriary Béla, könyvkötő, Sopron. 3. Thíering Lajos, kőnyomdász. Sopron. 4. Kőszegi Józaet, könyvkiadó, Kőszeg. XVI Arany-, ezüst-, diszmü- és aprö-áruk. L Bruckner Jáno», esztergályos, Pinkafő. 2. Ciánits Károly, fésűs, Kőszeg. "3. Höfer József és 6a Adolf, szerpentinkö-esztergályosok, Borostyánkő. XVIIL csoport. Vegyészeti ipar. Medintrer L. s Fiai. vegyészeti gyár, Lajla-Ujfa:u. XIX. csoport. Élelmezési ipar. 1. S\'ein és Társa, malátagyárosok, Sopron. 1. Weisz József E. L. ezukorka-. csokoládé- és dragée gyáros, Sopron. 3. Roth Gyula, aütő és cukrász, Sopron. 4 Bogdáay-féle első osztrák-magyar rántott levesanyag-gyár, Uohoncz. 5. Blau M. F:ai, cognaceyá-rosok. Nagy-Kanizsa. 6. Szommer N&Di dor bábos, Lajta Szt- Miklós. 7. Bajcsy Lajos, babos. Kőszeg. A folyó évi január hó végéig tehát összesen 07 bejelentés érkezett a szakosztályhoz; ezek közül Mosonmegyére 1 ; Sopron sz. k. városra 30, Soprpnmegyére 23 ; Kőszeg sz. k. vároara 19, SzombU-he.y r. t. 1, Vasmegyére 10 ; Nagy-Kanizsa r. t. városra 5, Zala-Egerazeg r. t. váróéra 4 és Zalamegyére 3 bejelentés esik. A bejeaíé-i határidő febr. 16-án letelik, figyelmeztetjük az illetőket, hogy a bejentéseket sürgősen küldjék be sort e gyér bajelentés bízón nagyon a*egénye3 ezredévei kiállításunkra nézve,
— Kinevezés. A pénzügyi miniszter Zakál Vilmos Csáktornyái adótisztet az alsó-leodvai adobivat&lboz ellenőrré nevezte ki.
— Lapunk szerkesztője néhány napra a fő/árosba utazott, helyettese dr. Villányi Henrik ur, e lap egyik bel munkatársa,
— Jegyvalta* Csébi Lajos gyógyszerész Adouybót f. évi fabr. 3-án jegyezte el magának Luisiar Lajos birtokosnak Erzsike nevü szép és kedves leányát Sümegen. Isten áldása legyes a kötaadő frigyen.
— A nagykanizsai társaskör január hó 27-ik: mulatságán ré*zt vettek: Cser-tán Emilía és Csertáo Ilka (Nemes-
Apniról!. C/enger Nándorné, Dauscha Ottóné, Demszky Laura, dr. Deuéoyi Arpádné (Keszthely) Dezséoyi Elekné (Móriczhely), özv. FaFciattiné, .Glavina Margit (Geise). Gutmann Vilmosné, Győrffy Jáoosné, Heibsuer Aranka (Budapest), Ibtl Róza (Marczaii), Jemrita Istvánné. dr. Józsa Fábiáané és Józsa Margit (Alaő-Leudváró.), Joog Károlyné (Bpest), Makara Ivánné. Manhardt Malvin, Mergenthaler Ltjosoé. Merkly Ao-talné, Mikoss Gézáné, Mikoss Hedvig, Mikoss Meláni, Misits Árpádné, Nnnko-víta Viimosné, Nunkovits Erzsike és Vilma (Gétye), özv. Nyuly Györgyoé, Nyu\'y Gizella, Plihál Ferencrné, Schmidt Frigyesoé, Skublics Jeoőoé, Skublics Gizella. Lenke és Margit (Zala-Egerszeg, özv. Sknblícs Sándoroé,^Skublics Emília és Karolina (Zala-Szeal-Mihály-ról)j- Stirling Sándorné, özv. Svastits Elekné. Svastits Anna és Laura (Le-sencze-Tomaj). Szabady Iguáczné, Sra-bady Lenke (Babócsa), SfóllŐssy Kál-mánué, Tóth Lászlóné, Tóth Kamilla és Mariska, Török Ambruané, Török Róza. dr. Tuboly Gyulúné, Unger LJllmann Elekné, Varga Lajosné, Varga Gizella, Vábar Károlyné.
— Alakuló közgyűlését az „Irodalmi Kör" febr. 17 én este tartja meg az , Arany Szarvas" C-ik számú szobájában. Megbiva lett 36. igennel felelt 29.
— A gelsel szt. áldás. Villámgyorsan futotta be azon hir a vidéket, hoey a legközelebbi tájon uj misét mondanak. Kiben ne ébredne vágy, egy fiatal lélek életének oly nevezetea fordjló pontján megjelenni, együtt érezni a szívben lélekben meghatott családdal. Mennyi remény, mennyi lemondás összpontosul itt, talán egy titkos s hő vágy van elérve veié, valamint a boldogság netovábbja, ugy a szülők, mint az ünnepelt részéről. — Elérkezett a kijelölt uap, borongós szürke az ég, zimankós-uak látszik az idő. — végre is a mivel az ég tele, anDak ki kell áradni, sürü bolhos pelhékben kezdett havazni, néha változatossan metsző szilánkokban hordta a azét, ellenálhatlan vágytól vezérelve, bizonyos nógató bang sugallatát követve, útnak eredtünk. Élvezettel siklott szányunk a kifogástalan utón, a csillingelé3 kellemes zenéje tnellett, s mint valami északsar!\'! utasok, ugy be voltunk havazva, mire czélhoz jutottunk. — Özönlött a nép a falu felé minden irányból, daczára a nem éppen kifogáataian időaek, — a templom tája mintegy aiöveg nélküli kép, a megtekintésnél mindent kimagyarázott, s a Bzemlélö, ki a dologról mit sem tudott is, de okvetlen sejtett valami rendkívülit. — Jól esett látni, hogy a jó népek, mintegy méltányolták jÓ szánd én u megjelenésünket, a legékesebb helyet engedték át, habár teljesen rá számítottunk arra. hogy egy zugból kell szemlélnünk a szép ünnepségei, a mibe előre is bele nyugodtunk. — Az öreg misét szép körmenet előzte meg, s iz után a templom zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel, — annak ájtatos befejezése után, megérkezett a díszes násznép, csinos koszorú leányok, nevezetesen Czigány Mariska, .Szabó Gizella. Coliognáth Mariska, Koltay Margitka foglaltak belyet az első sorban, — és sok messze vidéki rokonság, kik a szentélyben voltak az édes anyával egyetembe.!. Nem csekély elfogultsággal érezték át a nagy napnak jelentő jégét, de nem volt teljesen ki egészítve a szép kör, mert ae elma-radhatlan édes apa, s a kedves nővér hiányoztak, — az ünnepeli kis pap Fridrik Kálmán öt segédlettel megható üuii^piességgel misézett, szép csengő hangja, néha kissé megremegett a nagy munka ke:deténél- — A szent mise közepén a srószéken felhangzott az ima, melyet követett egy olyan ékes és megható szivet-lelket indító szent beszéd,
— szónok ur,-ki egyszersmind az ünnepeltnek vőfélye volt, remeken ecsetelte az illető hivatását, kötelmeit, s figyelmeztetve miad azon tövist hozó mozzanatokra, melyek reá várnak, s hogy minden törekvése, jóra való serkentése, 8 a szép erények, jótulajdonok s tettek, az élet viharában milyen babért fognak eredményezni, tövis koronát stb. Nem volt tétel, meiyet kimerítően meg ne jegyzett volna, nagy volt a hatás, — s nem egyszer az elérzékenyülés igaz gyöngyei csillogtak a szemekben, az épületei beszéd hatása folytán, azt befejezvén, a azép hangzású orgona akkordok mellé egy zengzetes alkalmi ének hangzott fel. a mely szinte ájtatos érzelmekre indított.
— Elvégződött a nagy dolog, melynek oly rég óta szorongva nézett elébe az ünnepelt, — ekkor szinte megható befejezés következett, megáldva a díszes papi segéJletet, az édes anyát, oltár anyát, az Összes rokonságát. — A jó szándékkal össze sereglett rengeteg
népségnek osztogatta áldását, melyet mi is egész rL:>utal a rokonság utáo következve .v^Uüok, azon édes reményben, hogy nem volt ntunk kárba veszett, hanemx jövő boldogságunkra munkáltunk vele, 3 hogy annak hatása ^kí fog terjedni Gyermekeinkre is több Íziglen. Az ég áldása legyen az ünoe péken, s annak kedves hozzátartozóin, legyen az a szent czél teljesen elérve, mit a jó pásztorról szónok ur oly lélek emelőn megjeuyzett. — Isten velünk. TRITOMA UVÁR1A.
— Dr. Kóróái Simon járványorvos, ki Alsó-Domboru közsésben tartózkodott, s ki az alsó-muraközben elterjedt egyptomi szembetegség gyógyítására lett leküldve, a minisztérium áltsl saját kérelmére visszahiratott 8 e szembetegség további gyógyításával a helybeli községi orvos bízatott meg. A volt járváoyorvos-nak távozása mindenkit, ugy a község lakosait, mint a szem betegeket, kiknek gyógyítása reá volt bízva, a legnagyobb sajnálat tölti el, mert a közönség egy munkás tagot a szembetegek pedig igazi atyjukat vesztették el benne.
— Nagyenyedi Rózsa Bertalan cs. és kir. vezérőrnagy m. kir. honvéd dandár parancsnok az itt székelő m. kir. 20. honvéd gyalogezered megvizsgálása végett e hó 5-én városunkba érkezett hol 7-éíg időzött.
— Hymen. Dr. Thomka I-tván tóvárosi jeles képzettségű kérésen orvos Thomka Endre városi tanácsosunk fia mai napon szombaton délelőtt tartja esküvőjét Budapesten a Deák téri evang. templomban gróf Porcia Elvira kisasszonynyal. Ft*llegtelen boldogság kisérje az uj pár szent frigyét.
— Közgyűlését a helybeli tiszti önsegélyző szövetkezet január 27-én tartotta meg. A szövetkezetnek 116 tagja van 894 10 forintos üzletrészszel Osztalék : 4-8°/n. Elnökké újból Hütter Lajos választatott meg.
— A Polgári Egylet f. hó I ón tartott téaestélyén Dr. Ernyey István fő „ gymnásiumi tanár a „pesszimizmusról" tartott érdekes fölolvasást. Az értekezés -szerzője tulajdonképpen Kalcsók Leó tanár, a ki dolgozatának fölolvasására azért kérte fel Ernyey:, mert ez mint kiváló fölolvasó közönségünk előtt már ismeretes. A fölolvasó "^Leopardi olasz költő világfájdalma és Schopenhauer bölcselete közt vont- párhuzamot és arra a következtetésre jutott, hogy a pesszimizmus meddő tana soha győzelmet aratni nem .fog a keresztény vallás engesztelő tanai felett. A fölolvasót a gyér számban megjelent közönség lelkesen megéljenezte. A felolvasást táncz követte, melyet élénken jártak a hajnali órákig.
— A ker. jót. nőegylet évi rendes közgyűlését febr. 3-áo megtartotta, az igen érdekes elnöki jelentést egyéb közleményekkel lapnnk jövő száma bezza.
— A kir. posta és távírda tisztek mult szerdai tánczvigalma kitünőeo sikerűit- Nagyszámbao jelentek meg a meghívottak. Az első uégyest 92 pár tánczolta. Nagy örömet idézett elő, hogy Opris Péter kerületi főigazgató ur személyes jelenlétével tisztelte meg a vigalmit
— A pacsal szolgabírói járás birtokosai febr. 16 án Pacsán elite-tánczvigal-mat tartanak.
- Napi b\'Ztosok e héten a Népkonyhába. Vasárnap Rosenberg Iz-raelné Weiss Karolin, hétfőn Leriofszky Arminné Hirechel Hedvig, kedden Grün-hut Henriktié Boronkay Francziska, szerdán Clement Lipótné Tóth Kamilla, csütörtökön Seben Richárdné Woiheim Fanni, pénteken Saller Lajosné Scherz Róza és szombaton Stmuely Heurikné Lőwinser Kamilla.
— Meghívó. A kískanizsaí .Polgári Olvasókör" s»ját helyiségébet. 1895. febr. hó 9 éa egy jóhirü zenekar közreműködésével zári körű tánczvigalmat rendez. Kezdete este 8 órakor. Belépti-dij családfő részére 40 kr rcsaládtagok részére 20 kr. A tiszta jövedelem az olvasókör javéía fordittatik. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnák. A meghívó másra át nem ruházható és kívánatra előmutatandó.
— A „Polgári Egylet" közgyűlésén a következő 10 darab kötvény sorsoltatott ki: 68 129. 189. 399. 401. 403. 430. 531. 560. és 587. A tisztikar kő vetkezőleg választatott meg: elnök: dr. Bentzik Ferencz, alelnök: gelsei Gutmann Vilmos, titkár: Knertzer György, Ügyész: Szalay Lajos, háznagy: Vécaey Zsigmond, könyrtárnok: dr. Szigethy Károly, gondnok: Eperjesyy Gábor pénztárnok: Klein Márton. Választmányi tagok : Bogyay Ödön, Datits Kálmán, Faícs Lajos, Farkas József, Grünhut Henrik, Keiler Mityás, Kovács Károly. Lengyel Lajos, Miltényi Sáodor, ifj Oízterhuber László, Piihál Ferencz, Sebestyén Lajos, Sümegi Kálmán, Svas-
tics Károly, dr. Szüts Miklós, bzcmraer Náthán, dr. Tripammer Rezső, Vemer Ferencz. Számvizsgáló bizottság: Tripammer Gyula, Gogl Lajos, lebren-theil Gusztáv, Fagyas Lajos, Székely Tivadar.
— A .Polgári EgyíGt" alakulásának évfordu\'0 emlékünnepélye szokott módon tartatott meg febr. 2-án. A diszestélyen 105-en vettek részt, pohárköszöntést mondtak: Dr. Bentzik Ferencz, Plihál Ferencz, Kovács Károly, Simon Gábor, Svastits Károly ttb. Kitűnő vacsorát aduk az uj bérlök; vöröBbortöO palaczk-kal Gutmann Vilmos alelnök volt szíves ajándékozni.
— jHeghívó. A nagykanizsai ált be-tegsegélyző egylet f. évi febr. hó 17 én deltán 4 órakor tartja rendes évi közgyűlését a következő tárgysorozattal. 1. Évi jelentés. 2. a számvizsgálóbizottság jelentése. 3. a választmányi tagok, valamint a számvizsgálók választása. 4. az egyleti orvos megválasztása. 5. egyleti tagok által hozott indítványok tárgyalása, mely indítványok 8 nappal a közgyűlés alatt a választmány elé irásilag terjef ztendők.
— A nagy kanizsai középkereskedelmi iskola önképző körének Ragjai Kárpáti Manó tanár vezetése alatt 1. hó/ 2-án az intézet dísztermében Eötvös ünnepélyt tartottak, mely a nagy hazafi emlékének volt szentelve. Grünhut Rezsó a III. oszt tanulója az ünnepély fontosságát különös tekintetei a tanuló ifjúságra méltatta. Erre Kohit Albert III oszt. tanuló elszavalta Eötvösnek Vár és kunyhó czimü költeményét. Nemes pátbosazal és érczes bangón adta e!ö a régi nemesi kor és az uj demojerata korszak közli ellentétet. Végül Schwarz Pál III oszt. tanuló Eötvös életrajzát olvasta fel, epyuttal méltatva a költő összes müveit, az emelkedett tartalmú fölolvasást lelkesen megéljenezték.
— A nagykanizsai izr. hitközség f. évi rendes közgyűlésén számvizsgálók és kerületi képviselők lesznek választandók. E czélból a szavazatjogosok névsora a hitközségi alapszabályok 36. §-sa értelmében egybeállittatott s a hitközségi irodában nyolc/, napra közszemlére kitétetett E névjegyzék elleni felszólamlások ugyanott f. hó 14 ig fogadtatnak el.
— Az alső-domborui önk. tűzoltó-egylet saját pénztára javára f. hó 2-án igen sikerült tánczvigalmat readezett. Felülfizettek a következők: Hirscnler Miksa 9 frt 50 krt. Hirschler Henrik 5 frt., Hirschler Ödön 2 frt, Czimerman Fereucz 1 frt, LáboB Mihály 1 frt. Schvarz Simon 1 frt, Kele György (Kotor) 50 kr, Grénicz Károly 1 frt Rosenfeld Ede
I frt, Dr. Rosenthal S. (Veszprém) 50 kr., Ruszák Iván 50 kr. Kohn N. (Gyurgyevácz) 50 kr, Lőve Adolf 2 frt, Kmetykó Gyula 50 kr, Lőke Lajos 50 kr, Hajdinyák István 20 kr, Hajdinyák Jakab 20 kr. Varga Mátyás 20 kr, Friedfeld Henrik (Légrád) 50 kr, Goldschmíd Fülöp (Légrád) 30 kr. Kovács Gyula (Légrád) 50 kr, Haramia István 30 kr. Dr. Koródi Simon 1 frt, Dr. Szabó Zsigmond 1 frt. Korber János 50 kr, Stefixs litván 50 kr, Pichler Imre 30 kr, Stefics Imre 1 frt, Pallián Mihály 50 kr. Goldscbmid
^Józsefué (Légrád) 50 kr. Sonoewald Hermán 50 kr. Csiamesia Fábián 20 kr. Berger Manó (Kotor) 1 frt Loncsarica Vilma 50 kr, Vá<nosi Tivadar 50 kr.
— Heti biztosok e héten (febr.
II —16) a nagykanizsai Kisdedneveiö Egyesület óvodáiban dr. Szűkíts Nándor-né és Lcwinger Lajosné választmáuyi tag nrnők.
— Heti felfigyelő e héten (febr. 10— Ifi) a naüykaniisai önk. tűzoltó egylet örtaoyéján MorandiDi Román szakaszparancsnok ur. ;
— .U-ghivó. A nagykanizsai katonai hadastyán-. betegsegélyezési és temetkezési egylet f. évi február hó 17-én d. u. *3 órakor saját helyiségében tartja évi rendes és három éves tisztújító Közgyűlését, melyre a t rendes, pártoló, áiiz és tiszteletbeli tagok tisztelettel meghívatnak. Nagy-Kanizsán, "!895 febr-3 Az elnökség. Tárgysorozat. 1. Elnöki é3 titkári jelentés. 2. Szimviisgálók jelentése és ezzel kapcsolatban az évi számadások beterjesztése. 3. Tisztikar lemondása és újbóli választása 4. Ne-\' tani indítványok.
— Adakozás a népkonyhánál : Be réovi Józsefné ékszerészné 3 kitó zsírt és 5 kiló rizst. Fischer Igoáczné 3 liter ecetet szíveskedtek adományozni, melyekért köszönetét nyilván úja az elnökség.
— Káprázatos szépségű ajaadék
vár mindenkire, aki a Pesti Napiéra február 1-től fogva előfizet- A Festi Napló karácsonyi ajándéka, a mely az egész világsajtóban méltó feltűnést keltett: ma küldetik a nevezett lap kiadóhivatala által különös kedvezmény képpen azoknak is, a kik most lépaek be előfizetőik sorába. Ez ajándék áll
XXXIV, ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
1895. FEBRUÁR 9-én
egy remek kötetből, a melyben 30-nél több, ragyogó szinpompáju kép ékeskedik, a világirodalom mestereinek müvei melléje a ezenkivQl 2 gyönyörű sok szinü képből (Knprázatok és- Mese a boldog-ágról,) a mely diszkül szolgál roiudrn szalonnak. A Pesti N*p\'ó reggeli és esti lapja együtt küldve egy ne-gyeflévre csak 3 frt 50 krba kerül. Az ajándékra igényt tar bat mindenki, a ki legdhhb egy negvedévre előfizet.
flBjT* MűhJe Vilmos temesvári virágkereskedő htrdeté-ét t. olvadóink, különösen a jeunesse dorée nek fistyalmébe sján\'juk. ámbár ezen czég eléggé ismeretes és legfőbb helyen is számos ki-lüntetésben részesült. — Mühle virág-c-okrai mindenütt feiiüuér-tfogoakkeltent.
— Rövid hírek. Corradini cirkusza Szombatba yen van. —\' A Királyunk dédunokája meghal\'. — Németh Imre az ezredéve* kiállítás volt igazgatója meghalt. — Felvidéken nagy az inség. — Szigligeten bronzkorüemetöt fedeztek fel. — A siófoki fürdő mérlege 5939 frt veszteséget tüntetett fel. A keszthelyi fői gyárat Rei>chl Venc/el-gőzpröre rendezi be. — A lengyel nemzeti tüntetés-ben résztveit és Szibériába száműzött tamlök kegyelmet kaptak. — Strosz-mayer Püspök febr 4-én volt SO éves.
Vetőmagvak.
(HAI7THXÉR ÖDÖN tudósítása) Vörös lébere. A kivitel egészen pang és ez idényre ugy látszik le van téve a napirendről, mert a külföld által keresett nágyszemh magból a termelöknek már egyáltalán oinc« készlete, fővárosi kereskedűk közül pedig csak azoknak, kik a helyzet ismeretében az idejekorán vásárolt ily minőségű készleteket félre tettek és ezekből darrárá annak hogy jelen -le* nagyban ktilfóldón ugyanoly ár érhető el, mint a belföldi\' detaii forgalomban, mit sém bocsá\'anak kivitelre. Luczérna Az olasz aia-rsony jegyzések daczára szép világos színű, magyar termesnek jó kelendősége van ét néhány kocsi rakomány került kivitelre Taktr-minyrt-pamag A rendkívül olcsó árak következte -n a kereslet tly időszakban még bem tapasztalt nagy mérveket ö!t. Bükköny a jó kelendőség folytán árban frttal emelkedett, ellenben amharroagnál a készletek csekély rolta bárminemű forgalomnak útját állja.
Jegyzések "00 kilónként Bndapesten
I.uczerna 35 50
Vörös lóhere, bánáti. 55—62 Vurös lóhere,tHzavid *i3 -Ss; .Vörös lóhere, erdélyi GO -*5S Tavaszi bükköny 7 — 7\'. Baltaczim U—II\'!.
Muharmag !6—17
frt
frt frt
frt
Heremigvak plombazása.
A budapes i m kir. állami vetöraagvizs-gálo állomás az 1SÍ*4— :»5 idényben a f. évi január hc, Ifi-ig a2 alább megnevezett mag-kereskedők éi termelök számára a következő mennyiségi! vetömagvakat \'plombozta le:
Luczérna lóhere össz.
Mauthner Ödön liiubpest Haldek ígnác/. l\'llmann karoly ,. Magy mcz\'ig. st.óv. ,. Kramer Lipót Heunel éa ti* ., Gróf Teleki Arvéd, lirassó Lcderer testvérek, T.-Kiirt IleutEi-\'i Gyilla rjmtapest Szavoszt Alfonz Fromer II. A. utód .. Nöthling V;lmos _*
métermázsa 1005 900 160 115
92 155 107 333
138 83
í üo;>
275
Összesen 17dl 1953
gendu üzleti gyakorlat hiányában [a felsoroltak keretében szükséges tokét megszerezni nem képesek.
Továbbá minthogy köztudomású hogy a vidéki t.ca közönségücyes-bajosdolgait végzendő, nem mindenkor rendelkezik idővel a fővárosba jönni ka; elintézni, magas és előkelő őssx-k.it-i teleseinkre támaszkodva Találkoznak tehát az ! összes ilyennemű dolgok gyors és lehetőleg 1 sikeres elintézésére ; nevesetesen ¦¦ bármely minisztériumhoz, a kir. törvéoys«ekhez, a. kir. ;i:.i= r . és bá\'m-ly más bátóiághoz benyűjutoit beadványok ki\'sürgetésére, vágy Xzokhe*dasáraés a hozandó ítéletek éa hati.ro-Átoknak sürgönyileg Iteodö közié ér >, vagy Írásbeli kimerítő értesítésére, és informicziok megadására.
Vtdeki megrendelé éknél a gazda közönség érdekeit óbtjtiuk felkarolni, miért is kulOuös figyelmet for ütünk a legjoht) minőségű s legezéluerübb gépek beszerzésére: gabona, tengeri stbbi ez ágazaira vonatkozó terméseknrk jó árbani eladása és vevésere Végtll tőkék elbelyezése. Bpesii ingatianokoi iiekebclezés és magas kamatláb mellett.
Számos megkeresést kérve, maradunk kiváló tisztelettel.
Balogh Szilárd és társa.
magyar műszaki, kereskedelmi éa pénzügyi vállalat.
— Mdhle Vilmos temesvári virágkereskedő czég évek óta szállít Magyarország minden irányába, sőt a külföldre is élö virágokat, csokrokat, koszorúkat stb. a pontos és friss állapotban való megérkezés kezessége alatt. Oly elsőrangú kiviteli czég ez,- melynek .küldeményei mindenkor remek kivitelűek, miért is e czéget különösen ajánljuk.
Irodalom.
— Ki\'klsó használatra. Testrészek fajdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll fele fi anczia borszesz" szel gyógyiiatnak biz-tO\' sikerrel. Egy üveg, ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuch auben 9. A vidéki gyógyszertárak-liar. és anyagkere>kedésekben határozottan ttoll-félti készítmény kérendő az ó gyári jelvényével és aláírásával.
T ez.\'
Vau szerencsénk becses tudomására hozui, hogy Budapes en VII ker Hársfa utcza 27 sz alati egy hatóságilag engedélyezett, kereik és válté törvénysíékileg bejegyzett irodát nji-tottupk. . \\
Ezen iroda feladata Írsz a hazai, esetleg a külföldi töke fe használásával mindennemű. Vállalatok létesítését és azok tiuaucirnzását eszközölni; — birtok és iparvállalatok eladásánál, valamint vételénél közbenjárni, — kölcsönöket és tlzemtőket városok, községek, valamint ház ei földbirtokosok, vagy pedig iparvállalatok részére megszerezni, — azonkívül bel és külfo dí képviseleteket Budapest vagy az egész ország részére elvállalni esetleg létesíteni
Vállalatunk a meglelő uzemtökevel alapíttatott és képes minden szükséges óvadék, vagy más biztosíték nyújtására, mely annak reália volta és munkaképességének igazolására szükséges.
Műszakilag és kereskedelmileg kiképerett munkatársak által támogatva ax ország és küllőid legelőkelőbb társadalmi es kere>ke-dclmi köreivei. valamint a külföldi hatalmasabb Uíkével szoros érintkezésbe állva, vállalatunkat, melynek terve egy általánosan óhajtott hazafias szükségletet pótol mindenkinek, különösen pedig egyházi hatóságok, községek, földbirtokosok, vasutelőmunkálataiés építési engedmény esek, banyatulajdonosok, alapitok, -ki* éa nagy iparosok, feltalálók és mindenki nek különös figyelmébe ajátjuk, ki szeretett hazánkban a szükséges összeköttetések, vagy eie-
— Az Olcsó könyvtárból a 337-342. számok jelentek meg, mint rendesen, változatos és becses tartalommal. Ki kell közülök emelnünk mindenekelőtt Leroy-Beaulieu eredetiben rendkívüli feltűnést keltett munkáját: .A zsidók és az antiszemita áramlat" (341. sz.) A korszerű tárgy, melylyel a szellemes franczia magasabb szempontból, elfogultság nél-
I kül foglalkozik, már maga megérdemli i a legnagyobb figyelmet s minden olva-; sója oagy elégültséggel fogja letenni a \', könyvet. Ára 30 kr. — A női olvasó-\\ közönség nagy élvezetet fog * találni I Schultz Johanna Colette fogalma (337. sz.) ! czimü francziából ford. regényének ol-: vasasában, mely kétségtelenül egyike az ujabb franczia irodalom legkedvesebb termékeinek .s méltán sorakozik Halé vyoek Abbé Constantinja mellé. Ára 1 40 kr. — Nagy zajt okozott néhány ; év előtt Heine eddig ismeretlen emlék-; iratának fölfedezése. Ezt a könyvet mo3t ; Dr/Zolloer Béla nyújtja magyar for* ditásban (338 szám.) Köztudomású, hogy Heine élete alkonyán családi és vallási okokból tűzre dobta em\'ékiiatait. Azt, | a mi ezt a tüzbalált elkeiülte, tartal-: mázza ez érdekes füzet. Ára 40 kr. — | A klasszikus irodalmat három füzet képviseli az 0 csó Könyvtár ez uj jelenségei közt: Racine Phaedrája, (ára 20 I kr.) és Voltair Zaire-je (ára 20 kr.) j Horváth Oöme fordításaiban, végül ; Mickiewicz szonettjei Béri Gy. forditá-j sábin. Ára 20 Kr. — Az Oic ó Könyv-| tár ez ujabb füzetei is elárulják a Gyu j lai Pal gondos szerkesztőt kezét.
— Herczeg Ferencz lapjának, az | Uj Idők nek megjelenő 5. számából I közöljük alább a szerkesztőség szívessé -| géböl Endrödi Sándor gyönyörű költe-i menyét. Az „Uj IdÓk\' valóban előkelő
Ízléssel, kiváló gonddal és tiszta magyar ; szellemben szerkesztett családi lap. | Meglátszik ez ugy a szépirodalmi [ tartalmon mint a kitűnő illus/.trációkoa • — de kifejezését leli abban is, bojy | minden következő szám szebb és töké-; letesebbazelöbbinél. Ebből magyarázható, . hogy Herczeg lapja, rövid négy heti i fenná lasa daczára már á legelterjedtebb | képes hetilap és a magyar csa adok i asztalán nelkülözbetlen barát. Az 5. I szám tartalmáról csak a legnagyobb i elismeréssel nyilatkozhatunk: kiváló írók és festők vannak b^nne képviselve romikUk javával. — Mutatványul szolgáljon Endrödi Sándor már emiitett svép I költeménye:
- - Dal.
Vándor darvak zúgnák ottfeon. Szél süvöltöz idelenn-t\' Oaz borong a messze tájon, Ősz borong a lelkemen Hova tünt el széj> nyaram V Merre van-\'1 Merre vanV
Megered a felhő könye. L)e :;<-¦.\'.: érzi már as ág; Ün is hasztalan siratlak, Tört virágom, iijusag I\'cf-zta erdő — ár*a mult — Elvintlt! Wvirult\'
—-Milleniami történelmi munka ! Az Atheoaeum r. társulat kiadásában | megjelenő ,A magyar nemzet története" | czimü tízkötetes milleoiumi nagy muu-i kának tizedik és tizenegyedik füzetét
vettük. A tizedik füzettel befejezést nyer „A vezérek kora", melynek utolsó fejezetei „Belső háborúk, A kereszténység terjeuzté-e". .István külföldi hábo rui", .Az örökösödés kérdése és István halála". Ezen részt, követi a régi Magyarország története, melyben visszavezetnek bennünket kiváló történetíróink Magyarországnak a honfoglalás előtti törtéietére. melyet nem régiben elhunyt kiváló tudósunk: Frohüch Róbert irt. kinek nagybecsű irodalmi hagyatékát Kuz-iins/.kv Bálint és Ndgy Gé*a rendezték Hajtó alá. Ebből az okból késett ez a .Magyarország törtenete a ¦ hon-foglalá ig" czimü xész. mely tulajdonképpen a nagy munka ehő kötetét nyitja meg és ezért külön lapszámozva van, hogy a kötetben kellő heljére illeszthető legyen. Egy csodás világ tárul élénkbe ebben a részben. Feleleveuül eiö:tünk a letűnt római czivilizáczió. níeiyet a honfoglaló magyarok rohanó paripáinak patái zúztak Össze, hogy an nak romjain új világot teremtsenek Meg-elevenülLek képzeletünkben azok a kisebb-nagyobb nép-fajok, nemzetek, melyek időnként ezes a földterületen tanyáztak, s vé^re a népvándorlás világrengető viharai tltal ölökre elsöpör tettek a történelem színpadáról s nyomaikat most kutatja a fáradhatatlan történelmi tudomány, melynek egyik kiváló remeke ennek a történelmi na^-y munkának ez a része. Nem tudjuk ; vájjon azt az aprő\'ékos alaposságot, vagy a történetírásnak teremtő erejét avagy mindakettöt egyenlőképen bámuljuk *ebben a könyvben, mely Magyarország Őstörténelmét tárgyalja rövid tömör bevezetés után a következő fejezetek ben: I. A legelső földrajzi tudósítások. II. Strabó és az első század többi irói. IIL Piolomaeus adatai. IV. Magyaror szag legrégibb ismert lakói, mely uióbb: fejezet már a nem sokára megjelenő tizenkettedik füzetben nyer folytatást. A klasszikus történelmi stílusban megirt szöveghez a számos és nagy részben eddig magyar^.\'munkákban még sehol be nem mutatott qhrázolatak vannak csatolva, még pedig oly nagy számban, hogy azok czimszeriuti felsorolása is hosszadalmas volna. Ez a rész valóban csak fokozni fogja azt a nagy érdeklődést, melylyel a müveit magyar közönség ennek az epichális nagy műnek előző füzeteit fogadta, a melyekkel immár az egész ország el van árasztva. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre (V4 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
— A .VasárnapiÚjság\' február 3-iki szama 20 képpel s a következő larta lommal jelent meg: ^Dr. Dankó József (Arczképpel.) Memortól. — „Buc-u a naptól ¦ Vajda János költeménye. — ,A lábszáokó-versenvekről " Irta Chernél István. (Képekkel Norvégiában felvett fényképek után.) — „A Niagara vízesés télen" Dr. Krécsy Bélától. (Ké pékkel: 1. A Nai^ara télen. 2—4. Zuz marás fák a Niagara mellett. Erede»i amerikai fényképek után) — Komjáthy Jenő utolsó költeménye: „Euthanázia."
— „Komjáthy Jeoö haláléra." Költemény Telekes Beától. — „A magyaró-páicza históriája.* Arab elbeszélés Tuniszból. Közű Csik-Volecz Síndor. — „Baratieriolasz tábornok." (Arczképpe1.)
— .A franczia büntető gyarmatok." — „A budapesti korcsolyázó-egylet uj palotája. Dörre Tivadtr és Háry Gjula rajzaival.) Markó Miklóstól. — Tündérvilág a jégen " (Képekkel a jégünnepély-röl: 1. Hófehérke 03 Karnevál herczeg nászmenete. Jantyik Mátyás rajza. 2. A boszorkány vár. Weinwutm A. fényképe)
— .Nyári koic-olyázás a dobsini jég barlangban." bellony L. rajzával.) — „Gi«rs Kárlovics Miklós, az elhunyt orosz külügyminiszter. (Arczképpel.) — „A legmagasahb ház. (Képeitkel) —Irodalom és művészet, Közimézetek és egyletek, Sakkjáték, Képtaiáoy, stb. rendes rovatok. — A .Vasárnapi Uj-ág regénytára" e héten Petelei István „Lob-banás az alkonyatban" czimü elbeszélését kezdi meg a Verde Gyula .Anti-fer mester csudálatos kalandjai* czimü regénynek folytatását közli, á franczia kiadás eredeti rajzaival illusztrálva. A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frr, a „Politikai Újdonságok*-kai együtt 3 forint. Megrendelhető a Frank lin-Tár^ulat kiadóhivatalában (Budapest. egyetem-utc/.a 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap* a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre ct»k 1 frt 20 kr.
^Benlczkyné válogatott regényei 3-dik W-ozaiából megjelent Singer és Wolfner kiadásában a 8-dik füzet mely „Ruth" regénynek folytatását képezi. Ara 25 kr.
Píaczi árak:
mm.
— Szombathely: Buza 5.80. Rozs 4.70—80. Árpa 6. Zab-5 60—70. \\
— Budapest: Búza 6 96 —97. Rozs 5 51—53 Zab 6 3—4.
— Bécs: Buza 6 70. Rozs 5.73. Zab 6—19.
— Csáktornya: Buza 5 70. Rozs 5. Árpa 5 Za-» 5.70 Kokoricza 6.50.
— Székes fehérvár:Bu\'a6 10 — I 30. Rozs 5.10 -^0. Árpa 5.«0—6. Zdb j 570.80. Kukoricza 5 50—60.
— Pápa: Buza 6. -6-20 Rozs | 4.70—90. Árpa 5.80—6. Z.b 560—90.
Kukoricza 6.20—40.
— Körmend: Buza 5.80 -90. Rozs 4 80—90. Árpa 5 60—90. Zab 5 50—"60
— Muraszombat: Buza 5 60 — 70. Rozs 4 50-70. Árpi 5-6. Zab\' 5 30-50. Kukoricza 550.
Ki nyert?
Húzás feífr. 1-én Bpest : 83 52 2 75 51
Hirdetések.
ÍÍtfft|f ?2j||fl
|j l||f |
Szerkesztői üzenet
— Ö. Által a gvógvszerészeiről irt tárezsezikk lapunk e számából azért maradt ki mi.-\' ké són kaptuk, & legközelebbi számban ürömmel közöljük a szellemeién megirt tárczát, amelyen ha némelyek ^szerint meglátszik is az akali bor zamatja, ez csak érdekességét em li. a bizonyára kellemesebb, mint a szt györgyvári zamat
Felelős szerkesztő és kía ió : BÁTORF1 LAJOS.
INry-llTitöir.
Ilennebi-rg-selyem csakis akkor vnlódi, ha köz vt-t len gyáramból rendelik — ! fekete, fehér és színeseket 35 krtól 14 frt krig, nieterkéut — i ima, c-íkos, k\'or/.-kázott, miotázottakat. damasztot a a. t. | (mint ety Í40 különböző, minőség és 2000 1 mintázatban) s. a. t poatabér éa vámmen-i a házhoz szállítva és mintákat pos-
tafordultával küld: Hennebertr G. {ca k udvari szallítoj selyemgyara /tiriclibeii : Svájcz>>a czimzeu levelekre lO kros, és leiére ő. lapokra .". kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések i^ontosau elintéztetnek.
Pgö^éplögaííitürai^
cseppek
ii.i^-ys/erueu hatnak gyomor bajoknál. nélkulo2he\'e len és áitoianosan ismeretes
A gyomorbVtojpiéy tünetet: étvágytalanság, gyomorgye ngeiép. bűzös lehelé). Iclfujtiág, savar.ju. felbftflögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyálkaknálasitás, sárgaság, undor és hányás. ¦ vomorgorci szBkflléi.
• Hathatós -\\-.^y-/eniek ™»izonyutt tej!áiás-ál. :i ui.-iij iiyibfii ez a gyúmortó) származott, gyomorlu|tche:ésnél ételekkel és italokkal. g<(iszták. májbaiok és hamor-r.ioidá.nái. •
Ellilllftt hajokn\';.f 1lilli.llA.-lli
c)iim<>rc-.-|i|wk evek. ota kitűnőknek bizonyultuk, a mit száz m>g száz litznm itv-itiy lamisit. Kjry kis üv»tí aru hakznalaU\' utaaltáwil égyOH M» kr.. nagy Bjre(r- ára 7(1 kr.
IJUpyarorsrfuíi förattár; TGrSk J<»?>•.«¦ 1 gyojívszartársl BsidnprMt.
1Í ,7.
A védjegyet »^ alaiiást lüzelesei lessék megtekinteni! t\'sítk oly cseppekel tessék elfogadni, melyeknek burkolatár? /öiil szalag van ragasztva a keszil. aláírásával C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságot Wzunyítoni*.
A Máriaczelli gyomorcseppek valodi.it kaphatók
NAGY-KANIZSÁN: ÍVáger Béla ég Bein •>ajos, BARCiOX: Kohut Sáhiorgyógyszé rész uraknál. *\'
Bátor vagyok a n. é. k8z6nségp.ek tudomására adni, hogy a tavasz közeledtével ismét rendelkezésére állok
T massirózásban.
A város előkelőségéből sokaknál teljes sikerrel massiroztam a legutóbbi idényben is, mindenkor az^orvos urak utasításai szeriut; úgyszintén a daruvári fürdőben mint massirozó voltara alkalmazva.
A ii. é. közönség készséges szolgálatába ajánlja magát
CSILLAG BKL4
fodrász és masírozó.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. FEBRUÁF 9-éD
KXttXKKKKKXttKKK
. %íeiítt alüntna.
Kiadja: HOLZ Ibii TAMÁS-
t. Ta r t a lom! I. kötet: l. Ver .asseta bili i\'-!. (Knriatbiai népdal.) Kos-schaL T. 3. üeberm Bacherl steht a Hütten. (Tiroli népdal.) 3. Zwei Stern-deln am Himmel, (Kariiitiai népdal.) 4. Andreas Hofer. (Tiroli népdal ) 5. Auf der~Alm, da gibt\'s koa Siind^ (Steier népdal) ti. Loreley, Si\'cher F. 7. Diandl, wie is mir so wohl. (Tiroli népdal.) Ji. Es ist bestimmt io Gottes Rath, Men-delsohn Bartboldy. 9 Kapier Alm. tSteier népdal.) 10. Haideuröslein, Schubert ;F. li. I. hab\' dir in d\'Aeurgelo gocbaut. (Steier népdal.) 12. Die Kapelle Kreutzer. 13. Das deutsche Lied. Kallivoda. 14. Monduachtstraum valzer-rondo Weis>tlachtol. 15. Largc, Händel. IG. Wann der Auerhahn balzt. (Steier népdal) 17. Selten schönes B.ünichen. <Kitka buza. Magyar népdal.) 18. Am Meer, Schubert. 19T Die Teppichünd-.Jvrih aus Tirol- (Tiroli népdal.) ^0-liidiö\' zip zip. Dal Krtitöl, 21. Marseillaise.. 22. Sclinadahüpferln. 23. Mein eruier Ball. Polka Rosenzweigtól. 24. Ob ich dich liebe, valzer-rondo Hosen-zweigtő.. 2.5. Radetzky-Marsch id. Strauss.
lrkötet: 1. Wer hat dich, du -c\'böuer -Wald ? Mendelsohu-Bsr.holdy. "
. 2. Ich kenn\'.ein Auge, dal Reicbardtol. Eifist spielt" ich ,mit Scepter und Krone, a ^Czár és komornyik\'\' cz. operából,.4,- Schau mir in\'s. Auge? Dal
, liosenzw\'eigtöl.\'5. Stille Nacht, heilige Nacht/ (kdHIc^ooyi ének) C. 0 sanctis-sima ! (kar. ének). 7. Lakodalmi induló, Meiideliísobu-Bartholdy. S. BÖlcső-dai, \'Schumann. 9 Hegedű solo a „Granadái éji szálíás" cz. operából. 10. Sei .mir gut. vergíss mein nicht. D il Rosenzweig V.-tól. 1 i. Deutschmeister Regi ments-Marsch Jurek. 12. II Trovatore, Verdi. 13. LachtäubcheD, polka.-mazur Ro-*enzweigtói. 14 Siaodchen. (Léis\'e flehe meine Lieder). Schubert, 15. Baby,.polka Obhlfdal. IG. Ländler, Holzbei T.-tól. Frühlings Erwachen, Bach. 18. Dohauwellen. Ivanovics- 19. Pfeiteriied, olaszból Califaoo. 20. Früb-ling.slied, Mendelssobn-Bartholdy. 21. Air compose par le roi Louis XIII. Ohys H.-tól.\'22. Csárdái. 23. Fröhlich erwachen- die Rosen, valzer-rondo ;Ro-seozweigtöl. 24 Potpourri, HolzheitöL 25. Kikóczy-ioduló.
Ara kotetenkint : ] hegedűre 60 kr., 2 hegedűre 1 jrt.
Az összeg előre beküldésénél bér-meuteseu, ellenben- pedig utánvétellei küldetik.
MA ASS OTTÓ
zenemtkereskedese BÉCSBEN
VHS, Marlaliiirer.1ra.se 81.
Kotalőgnsvlc ingyen és bérmentve.
xxxxxxxxxxxxxx
COODCCKDOOOOOOOCOOOOGOCOOOOOG
Minilen országban törvényeién védve Oaztr -magyar monarchia bai) a védjegy 46) st. a. bt-jegyeive.
Stematlka vegy essenczi» Védjegy i. a csillagban. Szt. Jakab gyomorcseppek.
Évek óta kipróbált
óta
c?alhatlan gyógyszer gjo-Q ;. I WM I mor fájások, s különösen o |H I emé3ztési gyeugeségek, étvágytrtlansá}.\', görcsök, gyomorégés, rossz szé-. kelésstb. ellen. CvegjeGO kr.és lfrt2Hkr.Pro«pek-tns ineyen. Elsőrangúéi gyógyszernek bizonyult idegbántal-g máknál DR LIBKR Ideg erósltóti eliiir-je. — Védjegy f és horgony, o Kérjünk prespektusf. Orvosi és hi-§ vatalos előírás után Fanda M. prá-g L»¦ * gyógyszertáriban készíttetik, u Iszákosság O aleenagyobh esetekben is Sougede g f ssenczÍHvaí gyógyítható Gyógyit-Q ható az iszákos tudtával, vagy tudta o nélkül. Szín-, szag . izteleo. Ered-g méoy kivétel néiküi biztos. Üvegje ü. I frt 80 kr. Főraktár: Szalvator a. gyógyszertár Pozsony. Továbbá O kapható.
5 BARNAY KÁROLY nfil Szegeden, § SAY RUDOLF-uái Székesfehérvá-g rótt, MITTELBACH S. KÖ\'JL A , § HRZICS SÁNDOR nál Zágrábban,
3394;tk. 894.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kovac- János ügyvéd alsó-lendval lakos végrehajtatóoak Zakál Gyula ügyvéd letenyei lakos végrehajtást szenvedő elleni 234 frt töke. eauek 1882. évi június hó 9-től járó 6°/8 kamatai,
43 Irt eddigi, 10 frt 35 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő letenyei községi 562 sz. tjkvben. A t 155]b hrsz. alatt felvett ingatlan és ezen épült, de ikönyvileg még kinem tüotetett ház 430 frt becsértékben a rajki községi 110 sz. tjkvben a t 244 hrsz. váltság köteles ingatlan 272 frt becsértékben a rajkí 287 sz. tjkvben A t 437 hrsz. ingatlanból Zakál Gyulát illető felére váltság köteles ingatlan
44 frt becsértékben azezen tjkvben A f 469 hrsz. ingatlanból ugyanőt illető felére váltság köteles ingatlan 44 frt becsértékben a rajki 304 sz. tjkvben A f 467 hrsz. váltság köteles ingatlan 122 frt becsértékben a rajki 370 sz. tjkvben A f 473 hrsz. váltság köteles ingatlan 142 írt becsértékben „a rajki 444 sz. tjkben A f 468 hrsz.
váltság kötelén ingatlan 152 frt becsértékben a rajki Í83. sz. tjkben A t 479;b. hrsz. váltság köteles ingatlan 141 frt becsértékben és pedig a letenyei ingatlan ezen ikvi hatóság könyv-tárában 1895. évi február hé 16. uapján d. e. 10 órakor, a rajki ingatlanok pedig a Rajk községbiró házánál 1895 évi február hó 16. napján déiután 2 -órakor Kovács Jáoos alsólendvai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettessé közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak. Ezen árverés által a letenyei 562 sz. sz. tjkvben a 1. a. Taslér Péter javára beéeblezett szolgalmi jog nem szüntetik, és az ezen ingatlan a holtiglao ¦aszonélvezeti szolgalmi joggal bocáj-tatU árverés alá.
^ Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"l6-át készpénzben vagy óvadékképes pap:rban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1894 évi deczetnber 1-én .
NUNKOVITS kir. alibiró
Házlelek eladás.
Sugarukra kiterjedő háztelkem., mely 17 öl széles és 50 öl hosszu-ságra terjed, szabad kézből eladó. A venni szándékozó a telek hosszúságából kevesebbet is vehet, Bővebb értesülés nálam szerezhető.
Gáspár Ferencz Nagy Kanizsán, Kinizsy-tilcza.
Nchless A li tol könyvkötő (Vágy-Kanizsán.
Van szereocsém a t. közönség becses tudomására hozni, hogy helyben, D(>ák-téren, a városi felső templom mellett levő Weisz J. H.-féle házban a mai kor kívánalmainak megfelelöleg
Tessék megpróbálni!
A Ingtaksrékosabb család is megengedheti magának azt a luxust, bogy meg-reodflje.egj- negyedévre
a Diviií tjsáír-ol
Kl\'itizetési áfa >cy negyedévre postai Síéiküldéssfl 1 frt 10 kr.
A Dívát Újság nemcsak arra való. hngy utasításai szerint Öltözköd-
jék az ember, hanem hogy szem< [élésével ellenőrizze minden család a divatot, mely a sokféle ruha, fehérnemű, ké/imunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A mellett a legkedvesebb szórakoztatója az eaész családnak.
Egy negyedévi próba
ily cseké y összeggel megéri minden embernek azt, b«gy a Divat Újság hasznos voltáról meggyőződjék
Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
MII., Rökk Szilárd utcza 4 ^z.
újonnan berendeztem, különösen egy ujabb szerkezetű papirvágó géppel felszereltem, minélfogva bátor vagyok magamat a könyvkötészeti szakba vágó mindennemű munkák jó és csinos elkészítésére ajánlani
Főtörekvésem oda irányúi and. hogy tisztelt megrendelőimet tiszta, tartós és csinos munkáknak jutányos áron való elkészítése által számomra megnyerjem és a jövőre biztosítsam. Tisztelettel
Sc-hless Antal.
könyvkötő és díszmunka készítő.
+ + + +
+ +
+ + + +
Tliilile Vilmos udvari szállító Tetnesvarott
olcsó áron, mindenhová a jó és pontos megérkezés kezessége alatt szállít .
esküvői CSOKROKAT *
Ünnepélyi és gyászkoszorukat, valamint minden epyébb virágmunkákat a legszebb é< legdivatosabb kivitelben.
•V Legtöbb kitiiiiíettsek. ~VO
Gazdagon illusztrált főárjegyzékemet magvakról, virágokról, valamint Virágmunkákról stb. bárkinek is kívánatra ingyen átküldőm. -
Slirgönyczim .Biumenmühie Temesvár*.
********************+*****i<
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
loi tutto ¦ lrv?j200.Csesíe Tinl\'tlo .
Első magyar
fi
Tisztviselő-telep,..Szapáry- és villám-utcza között.
ADRIA VI,AR\'v ADRIA
Budapesten.
Évi gyártisi képesség 5000 kerékpár.
gépek
Virré-í "tST % kerék-
f varnigép- ts líiékfirgjSn > . a saját klorjtjilással és tasöitődeid.
1804 évi l Etismeró okmány: Viliamos miuilngép kiállitairó Badtpeaten. tÍHÖrungn l t-sö osztály* állami érem: Orajkgos Untxericiillilitról Oebrerzeaben kittínlétének | Arany érem : Leoj.vel nemieü Rtillításról Lembergben
Kaphiitó mindeu elsőrangú rarrógéj)- és kerékpár-kereskedéslien
.V Oly belyekrűl, a bol meg nem találhatók, megrendeRsek k&zvetleDßl a gyárhoz intézeodük. ~amtj
rjegyzék kivánatra bérmentve ingyen.
R ugy a legtöbb gyógyszertárban.
Sp-xyoooocxxwMÓoqoaooQ!
0008
Óvatosság: Csak\' » „Kfrthreiner". névvel ellátott erédrti-osomagoluit
kérjük és fogadjuk el.
Mindenütt kapható:,^ kiló 25 kr.
^^¦»s....*aMs.aiésesMéeéÉ*s*e*eeé»eééi.......»>él
32
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZAI.AI KÖZLÖNY
1895. FEBRUAR 9-ír,
FOGAK,
egyenkint ugy mirit egész fogsorok rágáshoz használhatók, légnyomás vagy rugóval. 10 évi jótállás mellett bámulatos olcsó árakon készit — Katonatisztek, tanítók, színészeknek és tisztviselőknek 40J,\' olcsóbb, családoknál: évi bérletet nyitok 3 frtért, miért a fogak 3-sz«r évente megvizsgáltatnak és tisztittatnak
EÓOS M,
Fog*peciaH*ía Kerepe*i-ut 34 szám.,
Budapest, Rókus korházzal szemben.
3023—3033/1894. sz.
Birtokvétel. ;§<w^~<*™**^**>«»<>°°
Készpénzfizetésre kerestetik két nemesi birtok, egyik
100.000 frt árban, másik
500.000 frt árban.
Kedvező fekvés., csinos kastély ki váotati k. Ajánlatok csak a tulajdonostól inté-zendők PATZ KICHlRD-noz Bécs Wieden Uargaretheostrasse nr. 12.
aVélemény. Folyó éri szeptember hí 26-án személyesen jelentem meg a
Grof Esterházy Géza-féle cognacayár r.-iars.
kai ujabb" követelményeknek minden tekintetben megfelelőét
A raktárban körülbelül 40,000 -negyvenezer) pataezk elhelyezve, emeljek közül minden minőségből teiaaésem
E czei a techn
tisztasága minta
cognac volt elküldésre készen elhelyezve, e melyen kozui mioupu """.""3™" JJlTTTiT , rinireuemegyegypalaczkot magamhoz A raktárl-ol a nagy ea tágas pincze.be k.sertek, a
körülbelül 200 000 (kétszázezer) liter cógwte
fekszik hordókban. mind™ bordó számozra és csillagokká! jelezve van. Miután^ azt- » fdvHá gositás: nyertem hogy a csillagjelzés a mi no jégét Jelent\'
Ívesen vettem mi tát. a melyeket kfllöo-kalft
...... .unét mind-n minőségből szemé-
kszerüen vizsgáltam E vizsgálat eredménye,
re a for-
hogy az Esterházv-Cogoác liszta bordeázti 1 latum és minosegr galomban levő jobb fajta cognacokkal egy stinvonaloo áll.
Nyilvános kémiai laboratórium Dr. N e u m a n h Zsigmond,
Budapest. 189*. október 9-én.
kereskedelmi tflcrényszéki hhea vegyéta Bodapcgt.
iÖexxXt^^
----¦----D
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiad, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét éa
aláírását tűrteti fel. ;
A Hall A.-féle Seldifti-porsk tartós gyógyhatása a legmakac*thb gyaasr- és sí-teitbántalssik. gyomorgörcs ís gyomorhév, rogzótt sitkrakedfls. máj bántalom, vér-tolulás. aranyér és a legkülönbözőbb nűí betegségek ellen, e jeles háziszernek ér-tizedek óta mindig nagyoff elterjedést szerzett. —- Ára egy lepecsételt eredeti do-bezaak I frt t. e
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek
Csak akkor valódi, h* ^J^ratT?-"
\\ v-Jjegy^t trtut-ti tel és /árva A Mail-féle frai-
Ollt borszesz és só nevezetesen mint fájdatomcsiitapitó bedörsiőlesi szer koazséey, csuz és a meehüles egyé > következményein n légii méretese >b népszer - Egy óac-zott errtitl üveg ara 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: füzolytavas uikaó.) A niindeunaii száj ti v. irtásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek szamára, mert e szájvíz a fugák további épségét biztosítja * egyszersmind óvszer togfajás ellen. — Egy Moh A védjegyévé elütött üveg ara. 60 krajezár.
(691} F Ö s 7. é t k fi I d 6 s :
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari
Bécs: I., Tuchladbeii ü. sz. Vidéki megrendelések naponta pos autánvat me^ett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLI, A. aláírása
szállító alul.
védjegyével ellátott készit menyeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adűlf 83 Fia.
OoooQQOQOOooDODaqpaoaojaajjaaaojaajODaopQ
Csak akkor valódi hsa hárumsrOgü palaczk az itt \'evő szalaggal [vörös es fekete uyo-más sárga papirnu vau elzárva.
Eddig föiuimulhatatian !
Maager Vitmosfále valódi tisztított
MÁJOLAJ
törvényileg vedelt CHomagoláxbani
v? aa^er Vllmaoatól
Bécsben.
Az orvosi tekintélyeié áltil -megvizsgáltatott és könnyű emészthetőségénél fogva gyermekeknek is különösen ajánltátik és rendeltetik mindama eseteknél, m — lyeknél ax orvos az eges* testi szervezet, különösen « mell- es tüdő «rőtitését, á test milyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint ál alában a ver tisztítását elákarja mi K g y üveg ára I forint és kapható a gyári raktárba* Becsben in 3 Htraarkt. 3, valamint az ourtrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszer;árában Nagy Kaalztái : RoseaTelt Ado f ét Fia, Fesselhofer József fűszer. é« csemege k»:-skedéseben. — KŐraktár és főel-árusítás az osztrák-magyar mouatcbii résére:
Maager Vilmos Béc*, m/3 Heumarkt 3.
Utánzat bíróilag üldözte ti k
nagymosás
már nem oly borzasztói
A szabadalmazó.( Ja..,..latával 100db te-hernemut egy fel nap
SZERECSEN\'-SZAPPAN\'*1"\' kifogástalan .zéP
és fehérré moshatunk. A szabadalmazol: használatánál á ruha kétszer annyi ideigtart-
SZERECSEN SZAPhS^
igénybe vételénél. A szabadalmazott használatánál a ruha
-,r,,r rx- , .. CS*k e*J"*r \'MZ — él
NZtíiM^WAPFAN n«m mint máskor háromszor — mosva A szabadalmazott használatánál senki sem ¦•írnT/ipru i - Í*SÍ* többéa kefétvagy Uiali Stü - jZArláll a kártékony mosóport alkalmazói
A szabadalmazott használatával megtaka-.-.>.. .. .,-,.,< rithatóidö trtzelö-anyag
SZEREMIi - SZAPPAN í.muDk.. Tökélce. Jt tatlaDiág.t hjxonyitja Dr. J0LLE3 ADOLF cs é. kir töri. nak-Lit6 elismerő oklev aga
Kaphatú minden nagyobb fitnxerke-rmkedénben, ttgyszitUe ttz I itö béaii foQitwtttilsi Mtőcrtkezetn\'t és az J-aő berni Itdxitiiszont/ok tztivetkezeiénél
Főraktár i Bécsben I. Renngasse 6. sz.
o o o o u o o o o o o o o o o o o o o
8
o o o o o o
3
o o o o o o o o o o o
Meghívó.
A nagr-kanUsat takarékpénztár résxvényi&rsaság
folyó 1895. évi február hó 10-éo d. e. helyiségében
50. ÉVI RENDES
melyhez ;í t. cz. réazvényeseket
10 órakor tartaudja saját
PZGYULESET,
tisztelettel meghívja
az igazgatóság-
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése: az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Igazgatósági indítvány a részvénytőke fölemelése és a tartalékalap gyarapítása tárgyában. i /\\.
5. Az alapszabályok 3. és 11. §§-ainak\'módosítása.
6. Az alapszabályok 27. §-& értelmében visszalépő 8 igazgatósági tag, ugy a hiroa tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig a sorrendben levő Babocbay György, Blau Lajos, Blau Pál, id fres-selhofer József, Grünhut Henrik, Kürschner Ignácz, Rosenfeld Adolf és Scherz Richárd igazgatósági tagok helyett három évre, míg a 3 tagból álló felügyelő-bizottság tag helyett egy évi időtartamra.
7. Netáni indítványok. .
JEGYZET. A t. tz. ríszrényeiek figrelmeztettetDek, misierint szarazú lapjaikat 1895.éri február bú 9-ik oapján délelőtt 9-11\'. délntáa 3-5 óráig ax intézet helyiségében átvehetik.
Megjegyeztetik, hogy az aUpszahályok 11-ik |j-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevére átiratik.
o o o o o o o o
Q Q O O
o
8
u o o
o o o
a
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPOQOOOO
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ alatt .zum goldenen Reichsapfel
Vertisztitó labdacsok,
lőtt aítaiánoi lakdaoiak nev« alatt; es utóbbi ue/et telj*-* joggal megérdemlik ct*ku«yan alig letetik betegség me\'yb-n ezen iabdicaok enodáa b^áaukat exeracert\'nen be nem bionyitottá t votna. Kvtisedek ótx esen labdieiik általánoi elterjedésnek örvendenek t-» aüj van cjalál, melyben ezen kitűnő ház Sserből k-s/.\'.e*. nem volna ttlálh^tó.
Scái\'talxn orvos i.t.-i! .zen labdacsok háiiaaerill ajánltatnak é* ajáultatt*k minden oly baíoknil. melyek a roii emésztésből és aze.a.rekedétból erednek: mint epe-zavarok, inájbajok, kóÜka, vértolulások, aranyér, bíltétlenség a hasonló betegéé .rak né 1. Vértisctitú tolajdouaágukaál fogva kitün& batáisal vaunak vé-azegényaé^, * abbil eredő baioknál is: igy tápkőrnál, idegeafégdöl 8zárma>ó fejfájásoknál ith. EtoQ vérüsstitó Labdt.e.«oá uly könny* t b*t\'.aic, a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák ét ennek
foiytáo m\'g a leggyengébb egyénét, de még gyerm\'ket á tal ie micden aggódjon oélkül b;veheiők.
A bsátntalan háUir&tbiil, melyet e labdacsok íogyaiacói a legkaionbözóbb és legnehesebb betegségük után egészségek visazanyeréstj folytán hoszánk intéztek, ezen helyea c*akia n>jtiáayit emlitüok meg hói megje^yzéivel, bogy mindenki, ak> ezen lan-dacaukat egyuzer baiEiiálta, meg vagyunk gyoaSdre, hogy asokat továob fogja ajánlaai.
Köln, 1893 április hó 30-án. Tisztelt Pserhofer ur\' Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét ló tekercset az i>a fölülmulhatatlan vértísztito labdacsaiból utánvétellel. Kogadjt eztitou is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodábatasaért.
Maradok teljes tiszteletté!, l\'awiistik Kerencx, Kőin, Liudenthal
Hraach*, Kl»rinik mellett, 18S7- izept bő l"--4n. Tekiutete* ur\'
1-teu atcarau volt, hjgy b.z On lab<lac4ai keséim közé ke-riiltdk, maiyekaek hatását e«eniicl megírom^ Éo gyerm-ikág/bau meghűltem oljannyira, liogy semmi munkát sem voltam többé kípea végezni éa biaouyára már a holtak közt volnék, ha aa (ja caodálatcaméltó lab< iácsai neut mentettek volna u;>--. As
Utwi áldja m"^ Out ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok engem is t-ikéletínen kifognak gyógyitaai. a mint már mátoknak ía egészségillc risszanyjrétár* te,;it<égul izolgálttk.
Knitict Tasréa.
Béct-L\'jiie y, 18ü7 november 9--n. Mélyen liattelt ni 1 A legforróbh kösiOneteii«t m tudom ezeuuel ü .n:--« >/:> ¦¦ ¦ - j :.i.iy "¦-.<: ¦¦¦¦ nevében Aa illető öt éven át ssuuredelt gyomorou-tatb«o és viakórtágban. mar életé: it megunta, melyről egyébként le íi monütitt. midőn véletlenül egy dot>o*t kapott aa Ou kitüio\' vértitttitó labdanaiból t azoknak állandó haasuálata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb Tisztelettel, Weiuczettel Jusefa
nek kövatkeztében kireiik Oáakts Pserbof-r J.-féle vértit-titó lab-dactokát köretelni és caakia a*?k tekiath tok valódiaknak, melyeknek használati utatitáta a P<erhofer J. né%aUírá«tal fekete tzinben és miod>.\'n egye, dobot fed-íle ugyAn^ton atáirásial vrtröi nzinben vaa ellátva "W
A merikai kösz vén vkenőcs, * bi"°" "*
iaden köszvénye.1 tagszagg&tás. itcbiis, gataa stb. «tb ell-n
legjobb szer, i (¦¦•[).so« bajok, u m. : ceriac*-agy bántalom, migraine, idejrs fo^fijás, fSfájáa, flllszag-1 frt Üt) kr
Tannohiniu liajkenőcs
mennyi bajnfivetxtő szpt közi ismerve. Egy elegánsan kiállít
Általános tapasz
Kicheugrabijrai Tekintetet nr!
it, Qíohl mellett, 18S9. márce. 27-én
Pserhofer J -tői. Sok év óta a fagyot tagokra rí minden i-iUU sebre, mint l-g-lerVí I köcsöggel 40 kr. HérmeuWe \'\'.\'> kr.
UT egy általánosan iamert :¦.-.\'> házitter, hurut 1. rekeduég, görcaös köbfigéj stb. ellen. I flve-
Alulirott ismételten kér 4 csomagot az Ün valóban hasz-niit és kitüiiű labdacsaiból. El nem mulasEthatom legnagyobb el-ismerésemut kifejezni ezen ;*;> lactok érteke felett éj azak, a hol csak alkalmam nyílik, a tzeuvedökuek legmelegebben fogom ajánlani. K«f»t. hálairatom tetszéttaerinti li aszná lakára Önt ezennel fel-hatal < azom. Teljes titstelettel, Hahn Ignácz.
OoUchdorf, Kolbach mellett, Szíléaia, 188S. okL 8 án T; ur!
Felkérem, miateriat az Ön vértiaztitó labdacsaiból egy csomagot ü dobossal küldeni azivetkadjék. Ctakit as Un csodálatot labdaca&inak kötzönhetem, hogy egy gyomorhajtol, mely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok- nálam aoha-lem fogmtk kifogyni a midőn legforróbb kOaaönetemet ki. fejeaem, vagyok tisztelettel, Zwickl AnOBv
fc,zea vértiaztitó labdacsok caakia a Pserhofer J.-feie. as .arany biroda:mi altiábiz" czimzett gyónyszertarbkn. Bécsben l , Slno^atraase 15 sz a kétxitt tnek valódi minb\'aégben a egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben ti doboz tacUlm áztat ik, 1 frt 05 krb< kerül; bérmentetlen utánvételt kQldétse! I frt 10 kr. K*v csomagnál k¦ ves -iib nem küldetik el.
Az *g elŐhb<>ni beküldésénél (mi !eg|obbaa pottautal-váoyon eszközöltetikj bérmentea kütdétael együtt: 1 csomag 1 frt <T\' kr. 2 caomag 2 frt 30 kr. 3 etuintvg 3 trt 85 kr., 4 etomag -i fa 40 kr., 5 csomag fi frt 20 kr ét 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. Kaphatok Török József gyógyszertárában, Bidapsste*.
Altalános tisztitó-só
W NB. Nagy elterjedetuégak következtébe, •lat-sok a legkülöufaléob nevek et alakok alait utlno
lab
Pserhofer J -tél. ftg hoatzu aora óta ráfi ennyi hajn»vc.ztö szer között o-vosok által a legjobbaak « ismerve. Egy elegánsan kiállított nagy taeleorsével 2 frt.
Stetdel tiaártol. Ot«a éa tzui
áital okoxott télieknél mérge, d gauatoknal, MJjkukacz. t«hr9 vagy gyuiadt-mejl vagy mát ily b -= i - m,nt k"ün" «*r \'ö" kipróbálva. 1 té.ey 50 kr. Bérment \'5 krajezár. , *
fagybalzsam
biztosabb ater elismer\'
Utit\'ííued
gecakt) ára kr., 2 llveg bérmentve 1 frt 50 kr.
"flptíiíevíirír* /l-l ÍPf*\'íli "•\'PPSkj megront.tu ?yomcr iJlOWJSaACllljíia TOtT eme„tég e, mindenn-mU altetti baj"k eüeo kitűnő bátister. 1 üvegcsével 22 kr., 12 Üveg í frt Bilrlob A. W-tél Kitűnő hátiszer a roasz amétztéa minden kfivetkeaményei, u. m.: fŐfáás, taédülét, gyomorgorct, gyomorhév, aranyér, dugulás sth. eílan. l csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. !/;:r.V;0á,kr""ki",\'"li Por a lábiízadás ellen. JíySJrSK
képződő kellemetlen azagot, épen tartja a lábbelit és mint ártai matlao tzer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr
Golyva balzsam, Helsó vagy egészség-só ^Zf^írZui:,
a rendetlen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt. \\fi>> Pnlro különös batásn gyógyszer egyoldalú főfájái, lU.litTUK.tl, fogiáját, rheuma stb. ellen
Bernhard-íele alpesi-növény Liquer
Bernhard V7. 0 in Bregenczbő:. gyomorbajok ellen mindet: alakban egy egész üveggel 2 frt tíO kr , félüveggel 1 frt 40 kr. és egy negyed üveggel 70 kr.
Ee«d itt felsorolt ké-iiiméu ve ken kívül at osztrák lapokban nirJetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti különleg-ttégek rak táron vannak ét a készletben netán nem lerÓk gyorsan és olcsón megaaer^utnek. — Postai megrendelések a leKgyoraabban esa-közOltetoxk, ba a péotStsseg előr* beküidetik; nagyobb megren-de étek atánrétellel knldemek. Bérmentve c akit oly etetbentör-léoik a küldés, oa ax Öaaz\'g elCre heérkeúk, mely et^tben a poatakolttégek tokkal mértéxeltebbek.
kitQnc 40 kr
szer golyva ellen. 1 üveg bérmente!. küidés*el 65 kr.
Xj-oraaiott Ifj. Wajdits József köajroyojadájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1895. február 16-án.
7-11C saséLzzi.
XXXIV. évfolyam.
Előfizetési ár: Egész evr»> . . . 5 frt — kV. Fél évre . . . 2 frt 50 kr »gvedévre . . . i frt Ü5 kr i\'.SSye* xzai-n 10 kr. HIRDETÉSEK 5 hasábos petitaorbao 7. másodszor s iniuden további lorert 5 kr.
N VI I. T T É K B E N petit soronként lü.krert Tétetnek tel; .Kincstári illeték minden eg - hirdetésért 3i> kr. liaetendö
A lap axellemi és anyagi részét [illető aiindea közlemény Üátorfi Lajon szerkeszto-Irisdó ~návér« cíim7.:• tteo SasrT-Kan izsara bérmentve intéieadóV.
Hérme:
i levelek nem fogadatnak «1.
Kéziratok vistizaaein küldetnek
„a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a . Kotori takarékpénztár , nagy-kanizsai- és íityeháziönkéntes tiizoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony jótékony uóegvlet", .szegéuyek tápintézete" a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kttlválaaztmányának hivatalos lapja
HETEN KIN T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
tíszvéu-y-társaság", tóégylet*, ,n. kanizsai izr.
Magyar gazdák országos kongresszusa
A magyar gazdaközönseg s a gazdásági testületek körében már a múlt év végén napirendre került egy országos gazdagyülés tartásának kérdése.
] Az ügyet az Országos Magyar Gazdasági egyesület vette kezébe; s ma már az országos gazdakongresszus megtartása nem csak határozattá vált, hanem tervezete és szervezete is teljesen meg van állapítva. E szerint a gazdagyülés f. évi május hó--l9, 20,-21. 22 és 23-ik napjain Budapesten fog megtartatni Rendezik:\'a szövetségbe lépett gazdasági egyesületek végrehajtó bizottsága s az országos magyar gazdasági egyesület és a független gazdák e czélra \'kiküldött bizottságai. Czélja a kongresszusnak : mindazon köz- és mezőgazdasági kérdéseknek beható tárgyalása\' melyek- a jelen gazdasági válsággal Összefüggésben vannak s ez alapon oly határozatokra való jutás, melyek a válság enyhítésére a kormány intézkedéseknek s társadalmi tevékenységnek utakat jelölnek ki.
A kongresszuson 5 szakosztály működik, ezek:
1 Mezőgazdasági és szakoktatás-ügyi.
2. Hitel biztosítás és adóügyi. 3 Mezőgazdasági, politikai és értékesítési.
4. Telepítés és kivándorlás, munkás és cselédügyi.
5. Gazdasági érdekképviseleti szakosztály
Az elnöki tisztek a magyar társadalom legkiválóbb férfiaival vannak "betöltve. A szakosztályok bizottságokra vannak felosztva s minden bizottságnak legalább egy elóadőja van s* az előadók száma több mint 30 hivatott s nagyobbrészt országosan ismert szakférfiból áll. A bizottságok keretébe a tárgyalás alapjául felvett kérdések mélyen szétágaznak a gazdasági élet minden ágába s oly behatóan s részletesen fogják foglalkoztatni a gazdagyülést a mezőgazdasági ügyekkel, a mint >-i még egy kongresszusoo sem történt.
Magyarország gazdaközönségéhez 1
Abban a nagy munkában, mely Széchenyi István szavára a Kárpátok bérezel s az Adria között megindult, a melynek czélja volt egy vagyonban, értelemben s munkaszeretetben gazdagabb, érzelmeiben nemesebb MaeyarorsZágot állítani az elhunyó nemzedékek helyére: a magyar gazdaosztály is kivette résíét. -
Vizjárta róoákat hódított m*g a kul-luránik, nemesbiti állatállományát, igyekezett elsajátítani a müveit nyugat fogásait, hogy jobbá tegye tőkétnek borát, fáinak gyümölcsét,jövedelmessebbékezének .munkáját. E törekvésekben nem csupán az anyagi haszon előnyei, hanem az a tudat is lelkesíti, hogy a helyzet javítására törve hazafias munkát végez, olyat, melyért egykor emlékét a nemzetnek ma még meg nem születelt miliői áldani fogják.
Mind e mellett a haladó idők a nemzetnek éppen ezen osztályát nehéz válságba sodorták. A gy.tpju ára leszállt, hegyeinek világhírű termé ét elpusztitá a hiloxera. végül a hanyatló búzaárak száz erek, töt milliók erőfeszítéseit tették meddővé. A paraszt kunyhóiban a a bir-
tokosok kúriáiban a sötét gond, a jövőért való aggódás ütött tanyát megsemmisítve a nemzeti fejlődésnek egyik legelőkelőbb tényezőjét a gazdaosztály elégült nyugalmát
És a jövő, melytói sokan oly sokat várnak, ha a dolgoknak szabad folyást engedünk, a jelek, bizonysága szerint, még sötétebb lesz a jelennél. Az árak nem fognak javulni, a visszavonás, mely a föd urai a a birtokoélküliek ezrei közt kitört, önként meg nem szűnik. Jöhetnek ugyan évek, midőn a föld dúsabban terem, de a kalászok dúsabb hozadéka uem lesz öröm a gazda szemében, míg az árak esése föltartóztatva nincs.
Annyi küzdelem után. melyet átélt, annyi föladat mellett, melyek megoldása reá vár, a gyorsan haladó idők egy ujuak fö\'karolását követelik a magyar gazda-osztálytól, hogy megmentse magát és így a nemzetet a jövő számára, saját maga ua& munkája áltál.
Szervezkedjék ugy, a mint még eddig nem tudott egy életerős organizmussá és az erre irányuló kitartó és szívós munkában megnyerje azt, a mi még belőle eddig hiányzott: az összetartást és a nagy czélok szolgálatában elsajátított fegyelmezettséget, mely a sikernek föltétele.
Az első lépés, melyet ez irányban tettünk, uem várt eredméoynyel jutalmazta eröfeszitéseíoket. A független ma-magyar gazdák pártja mult évi deczem-ber 8-án tartott ülésén egyhangú és sokat ígérő lelkesedéssel mondta ki. bogy Magyarország gazdái a bajok föltárása és az orvoslás módjainak kijelölése végett ez év tavaszán tartsák, meg a 111 ik országos gazdakongresszust (egy országos gazdagyülést) Ez a kongresszus Budapesten május 19 —23-áig fog megtartatni s a szervezőbizottság abban a reményben van. hogy munkája bar ne héz, de eredménytelen nem leend.
A lelkiismeretes munka, az önzetlen törekvés azonban sikerre vezetni csak akkor fog. ha a kongresszus ugy tagjai nak számát, valamint ezek részvétét illetőleg is azon színvonalon fo* állani, a melyen annak a szóban forgó kérdések súlyát és bordeiejét tekintve állani kell.
E végből szavunk egész súlyával, törekvéseink egész komolyságával fordu iunk a magyar gazdaosztály azon részéhez, melynek szive a nagy nemzeti ér dekek iránt dobogni meg nem szűnt, csatlakozzék azokhaz, a kik sorsát enyhíteni, vagyoni helyzetét javítani, politikai súlyát emelni s erkölcseit megtisztítani igyekeznek. Szebb, nemesebb, öt magát közvetlenebbül érintő czélok szolgálatába nem állhat soha. És. ne feledje, hogy a csomóra kötött vesszőket gyönge kéz szét nem töri, a megoldott kéve széthulló S7á ait pedig szétszórja, sem mivé teszi a gyenge szél is.
Kelt Budapesten, februír hóbtn. A III ik országos gazdakongresszus rendező bizottiága nevében
gróf Oessewffy Aurél
A ker. jót nőegylet köréből.
A ker. jótékony nőegylet f. hó 3 án tartott kö/gyüiésén elnöknŐ a következő jelentést olvasta fel.
Tiszteit közgyűlés!
Einökuui működésem negyedik évében vajmi kevés jelenteni valóm van. saját működésemet illetőleg; s habár a leg-u\'óbbi közgyűlés kegyes elnézéssel viseltetett irántam, az elmúlt évi mulasztásaim miatt, sőt megtisztelő bizalmával megajándékozva újbóli megválasztással tüntetett ki, mégis bebizonyult, hogy nem tölthettem be helyemet ugy, mint\' azt elvállalt tisztem kötelességemmé tevé.
Mulasztásaimat csakis.tisztelt alelnök-nőnk ügybüzgó tevékenysége pótothatá. ki legnagyobb szorgalommal intézte be
tegségem s távollétem id.;e Alatt he . hittem a folyóü?wiket,^pontoaaa .meg-1 tartotta a havi üléseket, szép sikerrel rendezte a mulatságokat, — szóval: nem kiméit időt, fáradságot, hogy mindenben az egylet javát előmozdítsa! A miért is első sorban őtet illeti a legnagyobb elismerés.
De nemkülönben a t. választmány is páratlan szorgalommal teljesité elvállalt kötelezettségeit: az alapszabályok értelmében működve, folyton éber szemmel kísérte a nyomor ás Ínségben szenvedőket, segélyt eszközölve számukra. S különös gondot fordított azon szánandó háziszegények sorsának javítására, kik elrejtőzve — a legtöbb esetben elfeledve, élik szomorú napjaikat, míg egy véletlen által fel nem fedeztetnek. — Ily áldásos működéi mellett azonban egyéb teendőit is legnagyobb buzgalommal végezte a t. választmány; usy minden alkalmat megragadott, uj tagok megnyerésére, szívesen hozzájárult, hol adakozásról volt szó. -s e szerint ez évben anyagi és szellemi módon emelte az egylet jóllétét.
Változások az elmúlt évben a választmányban következők jegyezhetők fel; ugyanis kilépés által elvesztettünk 3 tevékeny tagot: Németh Ignáczné, Bor-sits Ignáczné és dr. Fárnek Lászlóné úrnőket; két utóbbi elköltözvén az egylet kötelékéből is kiléptek. Helyettük póttagok hivattak be. Ugy szinte beadta lemondásit július hóban Fai c-t, Lajos egyleti Ögyéiz-cr ie azt a vábsztmá\'iy el nem fogadta.
Ez alkalommal nem mulaszthatom el az ügyész ur működéséről is a legnagyobb elismeréssel megemlékezni, ki egy peres ügyet, — mely egyletünk vagyonát veszélyezteié — nagy tapintatossággal intézett el. — Valamint Seregély Dezső titkár- és Beius Lajos m. titkár urak érdemeit is felemlíteni, kik szinte nagy szorgalommal teljesítek a reájok bízottakat.
A mi a pénztárnoknőt illeti, kitűnő könyvvezetése és pénztárkezelése az egylet alakulása óta oly általánosan elismert, hogy ujabb dicséretre már nem szorult.
Dr. Szekeres József ur, az egylet fáradbatlan orvosa ez évben ismét számtalan esetben bebizonyitá sokszor tapasztalt felebaráti szeretetét és Önzetlenségét, midőn legnagyobb áldozatkészséggel sietett felszólításunkra felkeresni a Jegfélreesőbb kunyhóban is az általunk kijelölt beteget, neki orvosi segélyt nyújtani, — esetleg a kórházba felvenni.
Mig másrészt alkalmat nyújt az egyletnek a segélyezéseket olyanokra kiterjeszteni, kik valóban reá vannak szorulva, pontosan értesítve bennünket ama szánandó egyénektői, kik a kórházat elhagyva — körültekintő figyelem néíkül — a legnagyobb ínség martatékául esnének !
Nagymérvű elfoglaltsága mellett az orvos ur őszinte érdekkel viseltetik az egylet egyéb Ügyei iránt is, sőt ülé-seiuket is látogatja, ha ideje engedi.
A kézimunka felügyelő is folytatta ez évben megkezdett működését, szívesen közvetítve — sőt munkát is adva szegény leánykék számára; de sajnos még mindig kevesen jelentkeznek, söt az érdek\'Ödés is eddig csekély.
Míntajegyzet mutatja, az egylet részére kézimunkát készítettek PrangerCarolin p. isk. tanárné vezetése alatt: Rótb Katalin, Koroncxi Mari, Berényi Emma éi Spitzel Alél; két utóbbi dij nélkül az egylet javára, a miért ök-t a legnagyobb elismerés illeti. Bővebb feljegyzések, valamim két darab hinizett asztalfutó nálam bármikor megtekinthető.
A ruhatárnokoé működése ez évben majdnem kiszorult a szokott rovatbó1, a mennyiben más uton eszközöltettek a nevezetesebb felruházások. A karácsonyi ruhakiosztás azonban megtörtént az egylet részéről, valamint felszólításomra adományok is folytak be e cíélra pénzes ruhanemüekbén; mi egyetemben néhány vál. tag áldozatkészségével lehetővé
tette, hogy ez alkalommal Összesen 30 lakoiia ^gyerjpek részesült tökéletes felruházásban. Ugyanis: az egylet pénztárából 10 fiu és 10 leány, egy vál, tag által 3 leány, két vál. tag által 1 fiu és 1 leány, adakozásokból pedig 2 fiu és 3 leány. — Nem hagyhatom említés nélkül, hogy többen a vál. tagjai közül
— valamint mások is a ruhák -és egyebek elkészítésével szívesek voltak fáradozni. De minthogy sem ők, sem az adományozók nem tartanak reá igényt, hogy nevük e helyen fel legyen említve,
— a ruhatári jegyzőkönyv pedig erre nézve elég hiteles nyug\'ázást nyújt — ugy az illetők leljék köszönetüket azon öröm és boldogságban, melyet a megajándékozott gyermekek — esetleg azok szegénysorsu szüleik részéről tapasztaltak.
Még a szokásos fakiosztásról kell említést tennem, mely legnagyobb rend-r en eszközöltetik a vál. tagok által, kik kerületbeli szegényeik számára időnként átveszik tőlem az utalványokat. Valamint népkonyha szelvényeket is osztunk ki éhezőknek, hol szükségét látjuk.
Az egylet vagyonát képező takarékpénztári könyv, ugy szinte a kézimunka czéljaira fordítandó összegről szóló könyvecske is őrizetem alatt van; ez utóbbit a kézimunka felügyelöoével együttesen kezeljük.
Nekem még csak azon tiszteletteljes kérésem van mint a választmány — ugy az egylet minden tagjaihoz, hogy legyenek kegyes elnézéssel irántam, ha működésem nem felelt meg\\ várakozásuknak, nyújtsanak segédkezet, niég az egylet szolgálatában maradok, s legyenek annak továbbá is összetartó hivei! Egyesült erővel és kitartással folytatva a megkezdett munkát hogy minél nagyobb siker koronázza fáradozásaikat.
Üzv. ZADUBANSZKY LAJOSNÉ v. elnök.
Fővárosi levél.
(Rendes levelezőnktől) \'
Komáromi Mariska. A nemzeti kaszinó. Gráf Apponyi Albert.
Budapest, 1895 febr. 14.
Budapest négy állandó színházzal rendelkezik. Az opera uemzeti, vár- és a népszínház. A szubvencziót, félhivata 103 színházakat leszámítva, kétségen -kivül a népszínház az egyedüli, amelyért Budapest város sziopártoló közönsége is egyáltalán a hamisítatlan népszínművekért ielkesülő köznép \'\'is a bázat naponkint zsúfolásig megtölti. Evva Lajos az igazgató, ki maga is műértő és kitűnő matematikus, nem csoda tehát, hogy mig a többi színházaink deficitekben úsznak, addig a népszínház évről-évre jelentékeny fölöslegekkel rendelkezik.
Pár év előtt Blaha Lujza és Pálmay Ilka domináltak a színházban ; az első mint vendég, a második mint rendes tag. Az igazgató azonban Pálmay Ilkával nem szimpatiálbatott, — s így az történt, hogy e kitűnő primadonnát tehetsége, elragadóan bájos fellépése és gyönyörűen cseorí? hangja daczára olyan művésznők fölénye alá helyezte; kiknél ma csak a hírnév, de semmi esetre sem a ragyogó tehetség tündököl.
- Pálmay Ilka volt Budapest első primadonnája, amit később Bécsben fényesen igazolt is ; de Evva alatt a jól megérdemelt első helyre soh\'sem jutott volna. ... Ma gróf Kinszky Jenöné — Pálmay Ilka asszony másodízben is Bécsnek első primadonnája ! ! Evva . Lajos soka\' tévedett a mennyiben legjobb erőinket menni hagyta, bogy külföldön arathassák a baDérokat Tévedéseit a műértő igazgató sikeresen pótolta, amennyiben ma a népszínház oly művészi tökélyre emelkedett, milyennek kevés színház rendelkezik.
Jelenleg Komáromi Mariska Budapest első primadonnája. Nem óhajtok ezúttal részletekbe bocsátkozni, nem óhajtora az eddigi babérait felsorolni,
de elég ha konstatálom, hogy & minden izében magyaros. „tig,- éict. vidor .és uyájas primadonna magyarország v i-déki színházainknak is a legkedven-czebb alakja. Nincs a vidéken, sőt a fövárosbau lap mely Komáromi Mariska forsz szerepeit az egekig magasztalva, hasábszámra ne nyilatkoznék igaz művészete, elegáns fellépése és kedves megnyerő alakja felől. Meg is érdemli. A külföld a legcsábítóbb ajánlatokkal ostromolja csalogányunkat, de Komáromi Mariska magyar leány, magyarul érez s Magyarországba marad is . . .
*
Szék- és fővárosunkban létezik egy évtizedek óta fennálló s az egész művelt világ által jól ismert társaskör. me!yet( a legnagyobb magyar: Gróf Síéchenyi István alapitött — a .nemzeti kaszinó t". E híres* mágnás körnek hosszú éveken át gróf Károlyi István volt az igazgató-elnöke ! Erdemeit most
— amidőn e diszes állásáról leköszönt,
— a tiszteletére adott banketten méltóan ecsetelték is.
El vitáz hatatlan tény, hogy gróí Károlyi István Magyarország legnagyobb gavallérjainak egyike, ki nyájas és le-ereszkedésig barátságos magatartása, finom modora és jótékonyságai által majdnem az Összes magyar mágnásaink felett áll. A kaszinó uj elnöke gróf Eszterházy Mihály remek pobái köszöntőjét a következő szavakkal végezte : Poharamat emelem Károlyi István grófra, aki 16 éven át-önzetlenül, önfeláldozással és meleg hazafias érzéssel vezette a kaszinót. Az Isten éltesse Károlyi litván grófot a haza javára.
Különben is az egész gróf Károlyi család Magyarország disze, kik egyenkint és összevéve is Európa legnagyobb és leghíresebb gavallérjai.
Gróf Apponyi Albert a magyar parlament hírneves szónoka. Bécsben is jól ismert tekintély. Nincs az osztrák fővárosban mükirakat, melyben a nemzeti párt lángeszű vezérének jól talált arczképei láthatók ne lennének. Ott ékeskedik azon gróf Apponyi, akit az osztrákok pártelvei daczára is tisztel és becsülnek. Az utóbbi 3 év alatt a magyar képviselőházban tartott nagyobb-szabásu bestédéit „bécsi tekintélyesebb lapok renaesen külön melléklete -
rken adják ki. Ily kiváló megtiszteltetésben németek részéről — habár Ap-ponyi Albert gróf ezeknek elv barátja soh\'sem volt, — magyar képviselő még
: nem részesült.
Tisztelik beone az iga? jellemet, a
; fényes tehetséget, e szeplőtlen és önzetlen hazaszeretetet valamint azon láng-
j észt, a mely a fejlődő ifjú nemzetnek oly
i számtalanszor tanújelét adta már rangvágy nélküli önfeláldozásának.
HEVESSI FERENOZ.
Felhivás
kegyes adakozásra a. Brnnn a. G. Giesshübl templomának felépítése czéljá-ból, az egyházi hatóság és a badeoi j (Alsó-Ausztria) cs.k. kerületi kapitányság
magas jóváhagyásával. I A mai szükségletekhez képest kicsiny | giesshübli templom roskadozó és tart-: hatatlan állapota arra kényszeríti az \' alulirt templomi előjáróságot, hogy— uj, nagyobb plébániatemplom felépítésére törekedjék. Ezt sürgeti azon körülmény is, hogy az oly szép fekvésű Giesshübl tiszta, erős hegyi levegője miatt igen | kedvelt, sokat látogatott nyári üdülő-j hely, hova évenkint többször zarándoklatok is jönnek Bécsből és így a számos itt nyaraló idegen és a különben idejövő sok kiránduló és zarándok a régi kis templomban nem fér el.
Az uralkodó herczeg ő fenségé, Lich-tenstein János ur ezen építésre a leg-kivállóbb bőkezűséggel 30 ezer irtot méltóztatott legkegyelmesebben adományozni, mi által a költségek legnagyobb részének fedezése biztosítva van a e
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALA
KÖZLÖNY
1895 FEBRUÁR 16 án
szerint az építed lehetségessé van téve. Az eddigi gyűjtésekből 40Q0/rt folyt be.
Ezen. gót stylben építendő templom tervét a nemssleikü herczeg legmagasabb megbízásából a hires bécsi építész Neumann Gusztáv ur, lovag, készítette és az építés helvét a plébániakertben a régi templom mögött szemelte ki.
Miután azoobao a plébánia község ismert szegénysége miatt a költségek legkissebb részét sem viselheti, ezért a lelépités csakis kegyes adakozás által valósitható meg és a templomi előjáró -tágoák nem marad egyéb hátra, mint az, hogy mindenfelé segélyért esedezzék, hogy igy áldozatkész emberekre akad jon. kik" ezen Istennek tetsző vállalatot nem c-tak maguk saját adományaikkal támogassák, hanem azonfe ül btrátaik és ismerőseik körében is mindenkit jótékony-ágra buzdítsanak és uj adakozókat szerezzenek, hogy a tervezett, szép épü et mihamarabb elkészüljön, mint a szent vallunk iránt taoositott tisztelet és hódolat maradandó emiéke és ezen, oly nagyszerű fekvésű vidéknek disze. a három személyü egy I\'ten. mint ezen p:éiiántatertip\'oin Védőjének dic-Őitésére és a tárogató* lelki üdvére, kű önösen pedtg minden ÍÖ di é-t mennyei áldás gyüuiöicseii-ek zálogául annak áldozat-ho/6 felépii.töire nézve, kikért minden vasárnapon nyilvános imákat fogunk végezni.
Keresztény olvasó! Mennek Hozzá méltó hajiékot épitteni és azt illően felszerelni — .nagy mű ; ezt csak igazi és áldozatkész szeretet I^ten és fe\'e- | barátunk ir<*nt teheti. Fon\'Old meg elő- | ször Istennek irántad tanúsított szer-fölö t nagy szeretetét és végtelen jó- ; .sánát s akkor ezen szentély felép tésére \'szívesen és bőkezűen fogsz a jó Istennek áldozatot hozni. Annak, ki erre követ kezöképen maga is felszólít: .Enyém az ezüst és euyéiu az arany, adj dúsan-és százszorosan kapod vissza és az örök életet fogod biroi " Gondold meg másod- j szor, hogy az utókor számára templomot építesz, hol ezrek gyűlnek majd Össze imára és isten tiszteletére, hogy a há- j romszemélyü egy Istent, mint ezen templom Védőjét imtdják, a.hitben megerősödjenek, az erényben növekedjenek; bűneiket megbánják, megtérjenek és vigaszt leljenek. Add tehát ezen templom építésre azt, a mit nélkülözhetsz s igy számodra is bö gyümölcs terem majd ott, hogy az örökkévaló boldogság tem plomába juthass.
Az adományokat a plébánia-hivatal: („A legszentebb Szentháromsághoz") veszi át. Giessbübl. Bruon mettett; posta: Marin - Etfzersdoi f. Alsó-Ausztria.
Hódolattal : a temp omi elöjláróság:
Szládecsck Károly
Ojner János - * - Mayerkojer Antal tenploraatya. t cmplomatya.
A Brunn a. G. melletti Gi*s hnhl kegytemplomának eredete.^
Giesshübl falu. egykor puszta dombvidék, 1590. év táján keletkezett Pögl Antal, a mödimpi kastély és a liechtensteini vár urának közbejötte folytán. Az itt nyaraló bécsi polgármester Peik-.hard János 1690 ben a legszentebb Szentháromság tiszteletére egy házi kápolnát építtetett. Ennek birtokutódja : Iteichmann. Ferencz József ur. alsó-aüufctriai kormánytanácsos azt a házzal, telekkel és a fundus instrucussal együtt* 1747-ben Ottmann József áldozár urnák ajáudlíkozta. a jóllevők pedig toronynval láttak el. 1783-ban báró Peokler,\' a liechtensteini uradalom tulajdonosa, a béc-íi városi tanács adománya segélye vei mai állapota_..a2erint nagyobbította, — ugyanazon év október 12-én az Artzi és Wasseggi gróf mint fölszentelt püspök beszentelte, ezután pedig localís cappellaniává emeltetett, ojely fölött 1784 ig a bécsi tanács, azután még báró Penkler,. 1798. óta ¦Ponra-towsky Szaniszló herczeg, a liechtensteini erősség ura és 1808. óta mai napig Liechtenstein uralkodó herczegi-család gyakorolja a kegyúri, vagy adományozási jogot, a szomszédos községek, különösen szárazság idején, rég-tői fosva zarándokoltak Giesshüblbe. A neudörfi körmenet évenkint szt. Flórián ünnepén jött ide és a percbtolsdorfi Mária-Czellbe menet és onnan jövet itt kapja a szent áldást. 1890 évtől fogva Bec-böl több körmenet jön ezen oly nagysierüfekvésü, a jó I.lentől kiváló kegyelmekben részesített nyári üdülőhelyre hogy a c-odatevó legszentebb Szentháromságtól, a részvevők u"y a máeuk, mtnt övéik számára kikérjék mindazon malasztokat, melyek ielkök és teotök üdvére szükségesek.
CSARNOK
Nagy-Kanizsa a tzabadságnarcz
alatt.
1848—49 ben. Irta: CSER JÓZSEF. (Folyta ti.) IV.
Nyilatkoziany.
Midón a mírcziusi napokban a népnek hangos szava az ó rendszer százados nyomásitól szabadu\'ist kivána, történt, hogy jé fejedelmünk hajolván ezen kívánságra azabadságot és jogegyenlőséget hirdete nagy s hatalmas birodalminak valamennyi népei számara.
Ügy litszott egy dicső, boldog -iövő biztosittaték szamunkra; de fájdalom! nem sokira ellenkezőt tapasztaltunk valamint mi horvit és slavonhoniak, ugy szerb, romin s német atyánkfiainak is. Egy magyar-orszigi felfuvalkodott s önző párt, hasznára élvén az ilyetén fordulatnál elkerülhetlen izgalommal, a legkegyelmesebb fejedelmünktől oly engedményeket csikart ki, melyek legszen tebb jogunkat, a szabadságot, csak ugyan azon párt és a magyar népfaj számára biztosítván, a többi ugyan azon szent korona alatt élő népeknek szolgaságot s elnyomatást késíitének, sót egy külön mioisteriutn. felmerültével a magyar koronához tartozó tartományok és a nagy birodalom közti a pragmatica sanctio által alapított eh ilaszthatlan egységet tettleg megsemmisítették
Horvátországnak létele egyenes tagadtatok — Slavonország Magyar megyéknek nyilváníttatok — ugyan ezekbe a magyarnyelv behozatala rendelve, valamint a déli, többnyire szerbekkel népesített megyékbe már is tettleg behozva — az által pedig elkeseredése egy a hazáért nagy érdemeket maginak szerzett vitéz néptörzsöknek előidézve, sőt egészen kétségbeesésig neveivelön, midönama-gyar minisztérium az igazságtalanság művét erőszakos rendszabályok által végrehajtani iparkodék.
K;ek vaunak mirink nézve az újra nyert szabadságnak gyümölcsei ! ez vala a természeti törvény, valamint jó fejedelmünknek szentséges szava által egyaránt biztositort jogegyenlősége valamennyi nemzetiségeknek ! ez jutalma száz meg száz érdemeknek, melyeket nemzetünk magának évszázadokon át Magyarország koronijira, valamint az összes birodalomra nézve szerzé. ez jutalma a közös hazaoltalmiban ontott vírpatakoknak azon nemzet részéről, mely a legújabb időben is olaszhon csatatéréin a hősi austriai hadsereg soraiban 3ó ezer vitézeket számlák mielőtt a birodalom becsületéért vivott harezokban megtizedeltettek volna.
Nem akarok szólani a szimtalan közvetlen és közvetett a horvit-slavooiai-szerb nép ellen irinyzutt megtimadisokról, nem a sziz, meg száz rigalomról s gyanúsításról, nem a végtelen üldözésekről, melyek sokféle alakban ellenem irányozva éltemet s becsületemet veszélyeztették. Korántsem rám nézve, hanem csak azért emlitem, mert személyemben nemzetemnek letétele s joga veszélyeztetve lőn.
Nemzetttoknek; többszöri küldöttségei esedeztek legkegyelmesebb fejedelmünk királyi széke előtt párt-fogisért, igazságért: egy boldogtalan sors uralkodott fölöttünk, s kérelmeink siker nélkül maradtak.
Végtére kijelölve lón e szomorú helyzet legkegyelmesebb tekintetéből ö cs. és k. felsége iltal Jinos cs. k. főherczeg közbenjirónl a horvát-slavon nemzet, s a magyar minisztérium kőzött létező bonyodalmakra nézve. A legfelsőbb páti
! rancs folytán felmenék Bécsbe, örömmel nyújtván kezemet békére s kiengesztelésre. De foganat nélkül maradt ezen lépésem is. A horvát-slavon nemzetnek nevében követeltem fentartisát a pragmatica sane-iiónak, mely leglényegesebb a horvát-slavon nemzettől 1712. mírczius 9. tartott közgyűlésén, VI. Károly csiszár nyilvános helybenhagyása mellett elfogadott szakaszaiban határozza, hogy a Horvát-Slavon I és Dalmátországok a fenséges aus-i triai hiz mindkét nemen levő iva-j dekáinak korminyít, tovibbra is, | de csak oly feltétel alatt esmérik I el, hogy a jövendő fejedelmek nem csak Austriinak, de egyszersmind Stijer. Karniolia és Karintiának is birtokában legyenek és ugyan is Austriában lakjanak, mely bávábbá az 1723-ki 2 t. czikkben törvéjiy-leg rendeli, „hogy valamint a német ugy a magyar örökös tartományok is osztatlanul, elválaszthat-lanul és közösen kormányoztassanak", ennek következtében követeltem egy központi had-, pénz- és külügyi minisztériumot ; követeltem a jog és ó felsége szentséges szava alapján jogegyenlőséget nemzetiségünk számára ; valamint kihallga-tisit Magyarországot lakó szerb nemzetnek igényei és kívánságainak.
Es miután a magyarországi miniszterelnök a kiegyenlítésnek ezen alapján állani nem akart volna, nem maradt egyéb hátra, mint a magyarországi közgyűlésnek végzését, utolsó békeszavunkat ületóieg. be-virni.
S még is, ezen ..föfontoss\'águ kérdés, melynek megoldisitól nem csak Magyarorszignak és ennek sz. ko-ronijihoz tartozó népeknek boldog-dogsiga, hanem az összes birodalomnak megmaradása is föltételez-tetik, mai napig szőnyegre ssm ke rütt : a magyar minisztérium részéről jövő megtámadások folyvást tartanak, hazánknak elcsábított fiai, aláássák ezen magyar párt oltalma alatt Horvátországnak legalább külsőképpen eddig fennálló nyugalmit, miniszteri biztosok katonai hatalommai kényszeritik a slavoniai népet a pesti Országgyűlésre küldendő követek választására ; Triestben egy hajó szereltetik fel, mely a horvát tengerpartot nyugtalanítsa; ugy másik hadihaj" czélnélküli pusztításokat követ el a Duna partjain ; magyarországi nemzeti örök iliépnek a bin hatósága alá tartozó földre, és a legkegyetlenebb hiborti dühösködik bánatban. Végképpen magyar bujtogatok serkentik a bosnyákokat, miszerint vad csoportjaikkal tűzzel vassal pusztitsik azon tartományt, melynek lakosai becsületesen évszázadokig védték a birodalom végső határait és védik mai napig is, hogy Magyarország, Austria sőt az egyetemes Európa bátorságban lehessen barbárságtól és dögvésztől, a keletnek rettenetes csapásitól.
Én vagyok a népnek, a szabadságnak és Ausztriának embere ! híven ragaszkodva alkotmányos császár s királyomhoz, teljes nyugalommal és elhatározottan visszautasítok minden gyanúsításukat — legyen nevök reactió vagy panslavis-mus — az anstriai birodalom valamennyi népei szine előtt nyilvánítván, hogy a horvát sziavon nemzetnek országgyűlésileg hozott határozatai, valamint sajit meggyé zódéscmnél fogva is a kiegyenlítésnek imént emiitett feltételeitől távozni se nem akarok, se nem merek.
A mi akafáfhnk: egy összetartó hatalmas austriai birodalom — azért is mint ennek nélkQlözhetlen kelléke: a had-, pénz és külügyi minisztériumok központosítása. A mi akaratunk további valamennyi a magyar korona alatt létező nemze-
I tiségek jogegyenlősége. Ez biztosítva vagyon valamennyi népeknek a márcziusi napokban a legkegyelmesebb fejedelemnek szentséges szava iltal. A horvát-szlavón közgyűlésen hozott ünnepélyes hatirozatnil fogva ügyünket el nem választhatjuk Magyarországban lakó szerb testvéreink Agyétól. A nemzeteknek szinte, mint egyeseknek vagyon saját becsület-jök, mely életöknél drágább. — A szerbek ugyan azt akarják, mit mink : hiven ragaszkodnak császá-; runk s királyunkhoz, valamint az összes nagy\' austriai birodalomhoz. Miután tehát a magyar minisz-! terium azt véli, hogy ezekre nem ¦ állhat, miután elvilasztási szándé-! kához tovább is ragaszkodik, azaz a szép birodalmat megsemmisíteni akarja, a kötelesség s becsület egyaránt parancsolja a végsőt megkísérteni, azaz a fegyverhez nyúlni ; s azért is elhatározva vagyunk vérünket s életünket koczkáztatni jogunkért, s szent ügyünkért.
Isten éltesse Ferdinándot, - alkotmányos császárunkat s királyunkat.
Jelacsics bán.
Turmezeiek — Tu -opol ya.
, Gr. Josipovich Antal, a valódi, igaz, horvát hazafi, ki a negyvenes években a magyar országgyűléseken szerepelt, s mint a magyarok ba-
: rátja és a magyar ügynek lelkes hive: ismeretes volt. Neki is menekülni kellett Ő volt a túrmezei szabadkerület grófja. A nép szerette és példájára a magyarok barátja volt.
Mikor szóval nem buzdíthatta hiveit, írásban igy szólt hozzájok: „Turopolya szabad polgárai ! ti a forró ragaszkodást melylyel az al-kotmitiyos szabadság, s a magyar nemzet irint viseltettek: őseitektől öröklétek. E ragaszkodás oly erős meggyőződéssé vilt bennetek, hogy azt az utolsó perczig híven meg-örizétek. Hiszem, hogy van egy pir vészmadár köztetek, kik őseik tiszta jellemét levetkőzve, iruló szerepet öltöttek föl. Ez igen kevesek ellenében Turopolya romlatlan fíai csak a vad erőszaknak vaunak kénytelenek engedelmeskedni.
A f. jedelem iránti hűségteknek, a magyar aikotraar.yhozi ragaszkodás-toknak elveenditek nem sokára méltó jutaimit. A testvér, kivel jó, s balsorsban egyiránt hiven osztozátok, meg fogja törni az ármányt és csel-Szővényt, mely alkotmányos szabadságunk eiölésére szövetkezett.
A magyar karok bizonyosan szét szuzandják a horvátföld tiait. kik a visszavonás és lázadás fáklyáját meggyújtják, hogy alacsony szenvedélyüknek áldozhassanak !-
(Folvt. köv )
Hírek.
— Az „Irodalmi Kör" f. hó 17-én délután 5 órakor tartja alakuló közgyűlését a .Szarvas" szálloda ti-ík számú első emeleti termében. Mindazok, kik a Bátorfi Lajos, Dr. Lőke Emil és főt. Póor János által kibocsátott felhívási ivén a kör alakulásához hozzájárulásokat kijelentették, kéretnek, hogy megjelenni szíveskedjenek, mert a közgyűlés csak akkor lesz határozatképes, ha legalább is husz tag v an jelen A közgyűlés tárgya: jelentés a szervező bizottság eddigi működéséről. Az alapszabály tervezet előterjesztése, A vá lasztmány és tisztikar megválasztása.
— Az Izr. nőegylet vigalma A nagykaniztai Izr. Nőegylet ma február 16-án a Polgári Egylet nagytermében tácczkotzoructkával egybekötött jóiékooyczélu műkedvelői előadást rendez. Kezdete 8 és fél órakor este. He-várak: Páholy (5 személyre) 10 frr. ülőhely az első sorban 2 frt.. 2—3 sorban frt 1.50 a többi sorban és karzaton frt l.;0. Földszinti bemenet frt 1 20. Felü.fizetések köszöoeltel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók február hó 14 én és 15-én délután "2—5 óráig a Polgári-Egylet nagytermében, este a pénztárnál.. Műsor: 1. Reach: „Fr&hliagBgruss* (négyes). Elő-
adók: Hofríchter Emma úrhölgy (hegedű), Ollop Ernő ur (zongora). — Sterneck Zsigmond ur (gordonka) és Weissmayer Márk ur (fuvola). — 2 Pailleron E.: ,A szikra," vígjáték l felvonásban. Személyek: Geran Raoul Radó Béla ur, Renat Leome: Darás Malvin úrhölgy, Anroiuette dr. Schwarz Adolfoé.urnŐ. —
3. „Jákob álma." .Élőkép." Közreműködők: Jákob: Kaftschroaroff Arnold ur. Az angyalok csoportja: Franz Lajosné dr. Hauser Jánosné. Rosenberz Richárd né úrnők; Lengyel Kornélia, Rosenberg Emma, Sattler Irma, Uoger Margit, Weiller Kamilla úrhölgyek; Feiglstock Margitka, Gross Irma, Szalay Gizi. — Az angyalok dalát Bragától előadják: Hircchl Julcsa úrhölgy (ének). Hofrichter Emma úrhölgy (hegedű). Hock János ur (zongora.)
— Megható és lélekemelő ünnepély volt szombaton, február 2-án Nagy Récén. — Molnár János plébános, ki 32 éven át volt a község kötelességtudó lelkipásztora, mely hosszú időt áldásdús igyekezettel hívei boldogulásának előmozdítására szentelte. ~""A nagyrécsei plébániát elhagyva, Inkey László kegyúr által Mináldra neveztetett ki plébánosnak. — Molnár János oly pap. ki hiva-tá-tának tudatába^) kötelességén fö ül megte\'elni iparkodott és ez által hívei, ugy az intelligens, mint a polgári osztály ragaszkodását és szeretetét mindenkor bírta. Melynek legszebb bizonyítékát adta a nép szombaton bucsuzása alkalmával, mikor is a templombao nagy számban megjelentek, miodaunyija köny-telt szemmel mélyen érzett ragaszkodás-bal vett bucsut a jó emberbarát és lelkiatyától, — kitől nehéz szívvel vélt meg. Éppen ezért méliatlan miháldiak néhánya, — az úgynevezett népboldogitók eljárási, kik, hogy részint önczéljukat. részint nem tudni ki érdekében a népet czéltalan fölizgatni akarták Molnár elleni demonsirátióra, mi nem sikerült. Igaz! hogy sikerült ezeknek néhány embert elkábítani és őket ugy a kegyúr, mint a pü pök Ö Emíne:>cziáját mint küldöttség molesztálni, azonban teljes fiaskóval. — Óhajtjuk, hogy Molnárt uj otthooában szintén azon szeretet és tisztelet környezze Miháldon is, mint amelyben — nem érdemetleuül — a récsei parocbia hívei részesítették!
— Közel a megfagv&ahoz. Folyó hó ^. 13-án egy Honcz János nevü bakónaki lakos a mint Kanizea feié jött, a récsei utmelletti erdő szélén egy aléltan fekvő embert talált, látva hogy ez ebben az ibteuitéleti időben ha még fél őréig abban a helyzetben marad, csonttá fagy, feltette szánjára és behajtatott véle az „Uiol-ó Garasig." — Értesítették a rendőrséget, ez pedig intézkedett, hogy
a szerencsétlen ember a mentőkücsin beszállítassék a közkórházba. — Az elő hívott városi oríos szívbajt konstatált. A szerencsétlent eszméletlen állapota miatt kihadgatuí nem lehetett s így. kiléte még nincs felderítve. — Öltözete szerint a /Oidrnives osztályhoz tartozó-uak látszik.
— Hóviharok. A f. hó 13-án keletkezett orkansze.Ü vihar ismét nagy-akadályokat görditett a vasu\'i forgalom elé. A reggel Budapestre indu\'ó gyorsvonat Balaton-Szt. Györgyön elakadt; a ¦
, 1 o-rúl M-re virradó éjjelen pedig oly ; hóvihar támadt, hogy a közlekedés a\' \' kanizsa-budai vonalon fennakadt: M a már minden rendben van.
— A nagykanizsai katonai hadastyán betegsegelyeíési és temetkezési egylet folyó évi február hó 17-én délután 3 órakor saját helyiségében tartja évi rendes és hároméves tisztújító közgyűlését, melyre a t. rendes, pártoló, disí-
1 ás tiszteletbeli tagok tisztelettel meghi-, vatnak. Nagy Kanizsán, 189ó. február ! 3-án. Az elnökség. Tárgysorozat: l: i Elnöki és titkári jelentés. 2. Szám-: vizsgálok jelentése és ezzel kapcsolatban az évi számadások beterjesztése. 3 tíszükar lemondása és újbóli választása.
4. Netáoi indítványok. Jegyzet. A netáni iudilványok a közgyűlés előtt 3 nappal
i az elnökkel írásban közlendők.
— A szlszekl magyarok Wlassicst megválasztása alkalmából a következő sürgönyben üdvözölték: „A Csáktornyái kerület értelmisége becsületes, kitartó és lelkes küzdelem után ismét azen zászlót vitte diadalra, melyhez mi is szívvel lélekkel csatlakozunk s melyre ragyogó betűkkel vagyon felírva: éljen
[ a szabadelvüség és annak lénglelkű előharczosa, éljen Wlassics Gyula a ferikőit gondolkozású fáradbatlan és rettenthetetlen kultuszminiszter, a kitűnő országos képviselő."
— UjonezáilitHS Nagy Kanizsán Az idei föujonczállitás az I és II-ik korosztálybeli védköteleseknek 1895 márczius 7-én, a Ill-ik korosztálybelieknek számára márczius hó 8-án Pintér Sándor vendéglőjében mindenkor reggel 7 órakor kezdődik.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. FEBRUÁR 16-án
— Érdekes gépeset. Weisz Jakab nagykanizsai iaskasfltö érdekes szerkezetű Eéjpet állított fel sütödéjében. A géo»t a nagykanizsai viliámviláeitás központi te-epéből hajtják villamos erőátvitellel. A ?ép nagy uontossá\'ígal működik és aitfomatice j-űií meg a laskát, a keze-\'é>beL csak egy ember, szükségeltetik. \\i átviteli gépet Egger B. Jés társa
...tíáiütoita, \' :r. A difterftist járvány már Nagy-KsniVáü is -szedi áldozatait, még pedig 8.váró*, különböző pontjain, ami jele aauak. hogy az egész városban fészkel gjen ieszedelmes betegség. Könyebb jeleli i.ilQöttekeu is voltak megállapíthatók fsak f- hó 12-én három haláleset fordult e\'.ö. Egy súlyos esetben gyógy-sjernni alkalmaztatott, mely kitűnőnek L>iíonyutt. De a szecéoyebb nép nem Tdie: magának .10 forintos gyógyszereket és.ifiV a városra és jótékonyegyletekre űárathhtnék ama kötelesség, hogy a két városi orvosnak gyógyszerum rendelése c;é\\jábí>! egy szerény Összeget rendelkezésére bocsássanak,
¦--». Á „Mskanizsal olTasókör" f. hó !i difsa^at egyleti helyiségében táncz-]imiát.!tág\'ót rendezett, mely 25 frtot
: ioveöeltnezett a körnek.
— Heti biztosok e heten (febr. !3 —23)- a - nagykanizsai KisdednevelÖ -E-^veeU et. bvodáioan Schmidt Frigyesué
Páify Alajosné választmányi tag úrnők. -VHetJ\' felügyelő e héten (febr. .\' ?7-23) a nagykanizsai önk. tűzoltó eiiyíet Örtanyáján Fekete József főparancsnok^ segédtiszt ur.
—.\'„A. sümeitl takarékpénztár vagyonkimutatása 973.601 írt 9 kr. Veszteség-nyerés ég kimutatása 63.345 frt S2 kr. "
L-* Pártolásra méltó díszmunkát ad ti a\'z Erdélyrészi Kárpát Egyesület .Székelyföld" czim alatt. E milleniumi kiadvány a székely nép ismertetését tűzte ki\' czélul, mely hazafias vállalat méltán ügyeimet érdemel. A diszmü ára kötve 2 írt, mely összeg Kolozsvára E. K. E. főtitkári hivatalába küldendő.
— Á sümegi népbank XXII-dik évi vagyonkimutatása és mérlege 1394-dik évről megjelent és beküldetett hozzánk, mely szerint forgalmi kimutatása 930.375 frt .21 kr. Mérlege: 292.693 frt 90 kr. Nyereség és veszteség számlája •?4,69 7 frt 50 kr.
— Az egyforintos nllamjegjet, — mint érsesülünk — már sok helyen vonakodnak elfogadói, különösen a jó fa Jusiak; ugy látszik az erre vonatkozó rendeletről nincsenek kellőié? tájékozva. Krre va:ó tekintetből ismételve tudatjuk. ho2v á kormáüy intéíkedése szerint az egyforintos áíl;«mjegyek a magánforgalomban 1895. évi deczember hó 31 éig megmaradnak; az állampénztárHk é* hivatalok pfdig ezen átlamj-gyeket 1396. évi június hó 30 ig fogadják el, 18^6 julms.hó 1-tŐi 1899 d-cv.ember 31 éig azonban már csak a vál;ó-p mztári teendőkkel megbízott állami pénztárak, valamint a rs. és kir. közös kÖzpjnti pénztár Bécsben fogadják eí átváltás végeit, s 1899: deczember 3l-ike után ezek az államjegyek többé sem fizetésképpen el nem fogadtatnak, sem át nem váltainak.
Vetőmagvak.
Mai rilNER ÖDÖN tudósítása\'
VwrSi lob ere. A forgalom e héten cukid a ititoldi. tehát ga/dakaaooség sxük-égletére szo nikoxik és eunel is ugyanazon jelenség- rau-
- utkoztk.. mint ennekelőtte. a kivitelnél pedig, hogy a foerdt-k uagyszemu legelső rendű mag fel* irányúi Luczemából az elsőrendű mioő-
- eüi-k szinten jó kelendősége van Takarniai-y rLi amag. Az cgymastéröfolytou lejebb szállitmt tjj\'ilawlcuak az az eredmínye, hogy a gazda-fcczónség csak oiy magra reflektál, nettnek ki\'"gasta)an*ígi tekintetében e eogedö biz-
ickot kap, ily snioÖíégekben a forgató: nagy aranyokat ólt Bükkouynek ailan-dójn\'jó kelendősége van baltaczim üzleteién
Jegyzések O\'X kilónként Budapesen:
Luczeroa t 31—50 frt
- Vörös lóhere 50 -65 frt
• Bükköny 7.M>—7 75 frt
Malacaim 11—11*1, frt
Muharmag 16—17 frt
\' Heremsflvi! p!o«bnasa.
-A budapesi m. kir. állami vetőm agvízs-|*I6 állomás az 1894—95. idényben a t. évi rebntfkr bf. 16-ig az alább megnevezett mag-kf-reskedök é< termelők számára a következő i\'^fioyiségn vetőmagvakat plombázu le :
Lurzerna lóhere ossz. métermázsa
2390 246 296
Manthne.- Ödön Budapest 1005 1386
kramer Lipót BiuUpi-st 1(9 jq7
1 Hmann károly, Hudapóst IStj J62
\'¦röf Teleki arvéd, Brassó — 385
Haldek Ignác* Budapest 250 2.0 520
^derer testvérek, T.-Kurt 1 156 158
í*ikic. Gynla Budapest \'J;« 99 225
^avosit Allonz Budapest 04 — 64
»igv. mczög. siöv.Buddpesi 176 817 49f -aothlidg Vilmos „ 17 ^rommeríl A.ntód. Budapest 84 "eimel es fia Budapes: —
wttmana Ármin Orosháza 53 64 117
Öisieien 2032 3198 5250
20 214
e § y e s e k.
— Megbízható gyógykezelés. Za
vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyomorgörcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll-féle seidlitz portt használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnsponta utánvétellel Moll A. gyógy szerész cs. és kir. üdv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Nem mulaszthatják e),hogyami tisztelt közönségüuket mai lapunkban megjglent E. H. Schnlz czég(Altonában) hirdet menyére ne figyelmeztessük. Az 1864-ben alapított ezen szállító üzlet jó hírnévnek örvend, kísérlet által mindenki a jóanyigról meggyőződhetik. A teljes czimre figyelem fordítandó.
Irodalom.
— A „flagyar Tanférflak és Tanítónők Ezredéves Albuma" cíimü nagy-szabása em\'ékmü ujabban megjelent ré szei közül kiváló figyelmet éidemei a fel^ö-lövui tanitóképezdén végzett egyének cíoportja, kiket a képezde lelkes buzgóságu igazgatója Ebenspanger I. oly sikeresen összetsopirtositott, hogy alig maradt néhány ki oeiőle. A lövői album tulajdonképpen az intézet 50 éves jubileumára készül, mintegy 200 egyén fénynyomatu arczképét a lövid életrajzát tartalmaz/a s külön előfizetési ára 5 frt. A mileoiumi nagy albumban mintegy 300 egyén arc/.képe jelent eddigelé meg. Ugyanannyi rend e/és alatt van Arcképeket az e^ész folyó évben el fogad a szerkesztőség, meiy névre szóié felszólításokat küldöz széjjel s szívesen veszi, ha érdemes kartársakra figyelmeztetik. Uj előfizetők a 9 frt előfizetést még mindig 3 részletben fizethetik be, egyet a jelentkezéskor, a másik kettőt szeptemberig. A mü valóban páratlan jeieneég lesz a tanügyi viiágban, mert képes ezer tanférfiu arczképét és rövid életrajzát befogadni. Minden megkeresés Békésre Vaday Józsefhez intézendő.
— Ezer év meseköltése. A Magyar Mese- és Mondavilágból. Benedek Elek e oauyszabásu mesekönyvéből, egyszerre három füzetet kaptuuk. a 22—24-et. s :iy e rendkívül becses vállalat már meg-te\'te fele útját. Gyönyörűséggel és büszkeséggel lapozgatjuk e könyvet, mely a népköltés igaz gyöngyeit tartalmazza, abban a művészi formában, melyet Benedek- kiváló mesemondó talentuma adott neki. Mesék, helyi és Krisztus mondák váltakoznak az ujabb lü/.etekbeu is, s a mesemondó elevensége nemhogy lankadna, de folyton emelkedni látszik. A Magyar Me*e és Mondavilág egyik legnemesebb s mindenesetre maradandó ennek- lesz a miCe.\'iiumnak s beláthatatlan időkig első rendű terj»??z-tóje, ápo\'ój 1 a magyar nemzeti szellemnek és a jó magyar nyelvnek Szülőknek és Iskoláknak nem ajánlhatjuk eléggé e könyv megszerzését. Az egyelőre öt kötetre (50 füzet) tervezett mü méz miadig megrendelhető az első füzeitől számítva a kiadó Athenaeum-uál. Egy íüzet ára 25 kr., 10 füzet 2 frt 50. A már megjelent l. és 2. kötet ára díszes kötésben, pompás ülusztrácziókkai. 3—3 frt.
— Ama nagyfokn pártfogást, meiy-lyel a „Képes Családi Lapok" minden körben és minden vidéken találkozik, azáltal viszonozza, hogy minden számát érdeke^ebbnél-érdekesebb regények, elbeszélések, rajzok és költeményekkel tölti meg. A jelen számba is legjobb nevü íróink és költőink írtak élvezetes és érdekfeszítő müreket. E számban a következő kiváló neveket találjuk :
J Beniczkyné Bajza Lenke, Jáuossy Zol-\'. tán, Honthy István, Lévay Imre, Somló Sándor, Tolnai Lsjos, Rudnyánszky Gyula stb. síb. A .Képes Családi Lapok" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre l frt 50 kr. Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld a kiadóhivatal. Budapest, Vadász-utca 14. szám, saját házában.
— Verne Gyula összes munkáinak egyedül jogo-ított képes magyar kiadásának 3 füzetét vettük a Frank\'Iin-
: Társulatról Budapesten. Ez a füzet a „Rejtelmes sziget\' foiytatását közli gazdagon illusztrálva. Verne összes munkái ezúttal először jelennek meg 1 ily diszkiadá-ban, melyben fölvételre | találnak az eredeti franczia nagy kiadás Összes képei. A fordítás a Szász Károlyé s Így ez a kiadás méltóan állhat meg az eredeti mellett. A füzet ára 20 kr. Előfizethetni a vállalatra 1 forintjával 5 füzetre akár a Franklin-Társulatnál, akár valamely hazai könyvkereskedésben.
— A Franklin-Tánnlat rendkivüli kÖoyvárle8zállitása Ügyében naponként mindenfelől kérdezősködések érkeznek ez intézethez aziránt, hogy • mely határidőig marad hatályban ez az árleszállítás? A nevezett társulat most arról értesiti az irodalom-kedvelő közönséget, hogy .Rendkivüli könyvárleszálli-tása a bolti árak felére és harmadára" f. é. február 28-án hatályát veszti, s igy márczius elsejével kiadványai kivétel nélkül ismét csak a rendes bo!fi árakon lesznek kaphatók.
444ilk. Érk: 1895. január 23-án.
A nagykanizsai kir. törvényszék, rrínt
Szerkesztői Üzenet.
— B K. Megérkezett, Nem volt érkezésünk elolvashatni.
— Eiuine. Lapunkat megindítottuk * lia kívánja január 1-étől kezdve még szolgálhatunk.
— u Élőszóval előre el mondott lárczaczikkek ki nem nyomathatok
— H M. Még nem, de legközelebb.
FelelŐB szerkesztő és kia ló • BÁTORÉI LWOS.
Kenyéririgység.
Mauthner Üdöc U í-tem gyors fölvirigza*a| fölötti dühében antimegfeledkezett magiról,] hogy tolvsj sógorával Abelesz Manfreddel,
íratta h.,Í3Í* közhírré Tl tó-hogy ki ne\'saljöa az összejáts\'ií, megszöktette|szerint a Gyotffy János ügyvéd oagy-^üiítorit AmeriWba. a megtartott végtárgyala^kanizsai lakos végrehajtatónak Malik so5 ezen tényálladek kiderülvén, a kir. törvény- garáth FerenCZ sándormajori lakói végezek engem a vád alól fölmentett . IfrttjtáSt szenvedő elleni 27 frt 8 jár. Természetes, hojty annak idején Mautnner;. . , . ,
e len hamis vádaskodás miatt a följe1enté*t|iránti végrehajtási ügyében 9990,tk. me? fogom t noi. 894. ez. a. kibocsátott árverési hirdet-
Budnpest 1895 íebroax_8-án......__ menyben a nagyrécsei 567 sz. tjkvben
(¦ (3602—3608.) hrsz. a foglalt ingatlannak végrehajtást szenvedettet illető tele részére 336 frt kikiáltási árban ÍNagy-Récse községházánál 1895. évi április hó 1. napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LX. t. 167 §-a alapján Remete Géza
fULDEK IGNACZ magn agy kereskedő
Hirdetések.
Háztelek eladás.
\'Sügárutra kiterjedő háztelkem, mely 17 öl széles és 50 Öl hosSza-|SgyV^f nagykanizsai\' lakos végrehajtató ságra térjed, szabad kézből eladó. Ajérdekében is 40 frt 20 kr. tőke kövevenni szándékozó a telek hosszuságá-ltelése s járu\'ékrii kielégítése végett ból kevesebbet is vehet, őővebb megtartatni fog
. . ... 1 Nagy Kaoizi-án, a kir. torvényszék
értesülés nálam szerezhető. i(nint te]8kkönTYÍ hal03ág lm. jaouár
Gaspar Fereneas nó 3i.
Nagy-Kanizsán, Kinizsy-utcza.i GÓZONY kir tszéki albiró.
Foulat-d selyem. 60 król 3 Itl 65
kr ig - japáni, chiuarstb a Icgnj <hb miu-tazittai es színekben, u m fekete, fehér és színei Henneb\'rg selyemét :15 krtól 14 frt 65 krajezárip — materként simi, csikós, koczkazott. niimazottakat damasztot stb mint egy 240 kulöuliözó minőségben és SiKK) szin és mintázattal stb, póstabé\' és vámmentesen ahizhoz szállítva és mintákat knld postafordultával : Henneberg (>. (cs. kir. udv. |zállitói selyemcya a Zürichben. Svájciba rzimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Pályázati MföílnÉy.
A nagykanizsai Ipartestületnél a jegyzői állás megürült, ennek betöltésére pályázat nyittatik. a bérvények 1895. évi február hc 25 ig a testölet elnökénél adandók be.
Az állással 400 frt évi javadalom jár.
A megválasztott tartozik 50 frt óvadékot letenni, esetleg az fizetéséből 10 havi egyenlő részletben vonatik le
Samu József
testületi elnök.
•) E rovat alatt kó/.ltUekrrt nem vállal felelőségét a szerk.
A nagymosás már nem oly borzasztó!
A szab. szereesen-szapppii
használatával 100 db fehérnemű, felnap alatt kifogis talán szép és tísztira moshataak — A ruha kétsxsr annyi időig tartható, mint bármely más szappannál.
A szab. szerecsen^szappan
haszná\'atával a ruha csak egyuer lesz mosva, nem mint mással S sznr. keveabbé kell kefe, vagy á kártékony mosópor: mCgtakarittatik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő.
Tökéletes ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf rs. és kir. törv. szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb fuszerkereskedésben « fogyasztó üzletekben, ugysziote a bécsi I. fogyasztó egyletben és az l-ső bácsi háziasszonyok egyletében-
FŐraktér: Bécsben, I. Rsnngasse Nr. 6.
E. H. Sehulz,
A LTON A a/Elbe
l\'almallle ?7. g 7 PaT Felállíttatott 1864 "VB
l&Tétel és vám nélkül kaldok Porkoleileil kávét postazsákokban 4>H kilo nettó. MerftCo, halványsárga fél kii- 80 kr. l\'lantsgia Ceylon fél kiló 73 kr. Arany Jáva, küiönös-n finom . 72 . Ceylon nagysremO Ceyloni gyöngy . , ¦
Cuba gyöngy (íruss-thea Souchong
73
Cuba különösen fioom
kekts zöld n Jáva zö\'d nagyszemfl
. 2 15
- 80 „ PeCCO S;,
.. 1-54 „ I\'ei-ro virág .. ,3.38 ..
Alatca nettó fél kiló 2 3(1 1 kiló 4 frt 2 kiló 7 67 4 kiló 14 40
Caviar urat ., „2— ,. 370 . 720 „ 1350
lElb „ ,, „ l.*5 „ 3 40 p| 630 . 12 .. Küpptisrhe száritolt haj lapos, fehér postarsomsgb n 2 frt
MariniroziTtt tengeri halak.
Oro«z korona-sxardinia Bismark-béring egy postahordó 1.69
dobozban v. postai hordócska 1 28 Angolna i< gelée kiválja\'ott,
Hal-roolade (Rollmop.) pikant vastag darabok, egy p.-hordó 3 68
posuhordócska 1 41 Kuver hering mariniroiva I.4l Portó 30 kr. per kocsiposta minden posta állomásra Ausztria-Magyarországon. Teljes irjegyzék ingyen és bérmentve. *\'¦¦ Minden áru garanürozva legjobh éj legfrissebb mioösigben.
fISITIfit
A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság részvényeseinek 189í. évi február hó 10-én carto-U közgyűlése 200 darab egyenkint 100 forint névértékű, névre szóló 1895. évi január hó 1-étöl kezdve az üzleti eredményben a régi részvényekkel egyenlő arányban részesülő uj részvény kibocsájtását határozta el, következő feltételek alatt: A
1. A régi részvények tulajdonosai részérc az elővételi jog részvényeik arányában biztosíttatik olykép-peu, hogy minden részvényes egy darab régi .részvény ulán egy harmad, minden két részvény után két harmad és minden három darab régi részvény uiáD egy egész uj részvényt vehet át.
2. Egy egész részvény átvételi ára 700 frt, szóval iétszáz forint és ennek 1895. évi jaauár hó 1-étól a befizetés napjáig járó 5%-os kamata.
3. Az elővételi jog csak 1895. évi márczius hó 15-éig gyakorolható; az ezen határnapig igénybe
nem vett elővételi jog megszűnik.
4 A régi részvények, melyek alapján azrelőyételi j0g gyakoroltatni kívántatik, szelvényiv nélkül az intézet pénztáránál lebélyegzés végett legkésőbb lP95r\'évi márczius hó 15-éig bemutatandók, azok alapján a jogosultsági jegyek kiadatni fognak. „
5. Az átvételi ár 1895. évi márczius hó 15-étöl kezdve legkésőbb 1895 évi június hó 15-éig egészben kamataival együtt elismervény, illetve végleges részvény ellen befizetendő.
A mennyiben a befizetés 1895. évi június hó 15-éig nem teljesíttetik, a már bejelentett elővételi jog is megszünik-
G. A harmad uj részvényekről szóló elismervények 1895. évi november hó 30-áig egyesitendők, és a mennyiben ezen egyesítés a kitűzött határnapig meg nem történnék, az egyesítés végett be nem mutatott elismervények érvénytelenekké válnak, és azon ősszeg, mely ezen elismervények számának megfelelöleg kiállított egész részvényeknek a helybeli kir. közjegyző közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen való eladásából befolyik, az elismervények birtokosai javára biróí letétbe helyeztetik.
A kibocsátandó 200 darab uj részvény 700 frt átvételi árából 100 frt, vagyis 20.000 frt a részvénytőkéhez, 600 frt vagyis 120.000 frt a tartalékalaphoz csatoltatik.
Az 1—600 számig terjedő régi részvények és szelvényivek is 1895. évi márczius hó 16-ától kezdve ujakkal cseréltetnek ki.
Miről az intézet részvényesei tisztelettel értesíttetnek.
Nagy-Kanizsa, 1895. február hó 12-én.
Nagy-Kanizsai takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
Tínct. nem foiica.
(Dr. LIeber tanár élet Ellxlrje )
Egyadül ¦ kereszt és horgoay véd-jecycye: ellatitt valódi
Minden országban törvényesen védve Osztr-magyar monarchiában a védjegy 460 sz a baj egyei ve.
Kéizfli orvosi és natóságilag hitelesített elöirás szerint Max Fauta gyógyszertárában Prágában. Ezen vegyülék sok ér óta hasznos idegenísitö sz<-r gyanánt ismeretei különösen gyenge állapot, aggndalmasBág, szívdobogás, hátbaj. szédülés, fejzúgás, rossz emésztés stb ellen Árjegyzék •... • -.. ingyen Üvegje 1 frt,\' 2 frt, és 8 frt 50 kr- (íynmorbajosok azt-Jakab gyomorcseppjeit sokszorosan kipróbált és orvosilag ajárilott gyógyszer gyanánt használják Üvegje 60 és 1 "frt 20 kr
Vizkór \'rr6ir>\'i,ható ^f7\'1,1\'01"
Minden fokban biztos- és gyors gyógyulás, javul hatlsoaág teljesen kizár Biztos eredményért jótállás szolgáltatik Orvos uraknak felhasználás végett sürgősen ajánlunk Segítség ott is, hol már minden remény feladva leit Tökeleti-s gyógyulásra elégséges I 2 üreg, ára S frt.
Főraktár. Salvator gyógyszertárában I\'o zonyban
Továbbá a köretkezö gvogvszertárafcban. BsHNtY KAROLY nál \'Szegeden. StY RUDOLF nál Székeifebervárott MITTEL-BiCH s. nüGL A. HRZICS SÁNDORNÁL, [Zágrábban, ugy a legtöbb gyógyszertárban .
Fosean
30000
darab olaszrizling és 20.000 vegyes sima
szőlővessző §*-
eladó immúnisnak talált homoktelepről.
Ezre u ri/.liiiKiic-K IO frt, a vegyesnek 8 Cri.
Bővebb értesülés nyerhető
Vhkj Kanizsa város Tanácsánál
Sás-nád
vétetik, de csak erős, egészséges állapotban es lehető nagy mennyiségben Ajánlatok Haasen-stein & Vogler urak hirdetési irodájába intézen-dők Münchenbe.
8l i 11».iümm un......in.......i\' m % m ,1
MOLL SEIDLITZ POR
védjegyét éa
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
aláírását tünteti fel. A Uoü A.-féle Seldlltz-porak tartós gyógyhatása a legraakacs ibb gyomor- és altét tbáa tálnak, gvomorgörce és gyomorhév, rögzott székrekedés, májbánialom.\' ver-tolulas. aranyéi es a legkiü*cbózŐbb ni! betegségek ellen, e jeles házhtzernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do-baznik I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek-
Csak akkor valódi. ^KllS\'i IKTASS. tt
ozia borszesz és so nevezetesen mint fájdalomcsiilapító bedSrsiölesi szer köszvény, csoz és a meehülés egyé1! következményein il legiimeretesehb népszer - Egy <inc-ioti erettati üveg ira 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Fóalkatrésze: fttzolysavas szik tó.) A mindennapi szajtisztításnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint fel-nottek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind O óvszer togfájás ellen. — Egy Meli A védjegyével ellátott Üveg ára : 60 krajezár. U
Fóazétküldea: és kír.
(691) \' FÓRzétkfildés: §
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, 5?
Bécs: I., Tuíhlauóen !». sz. q
Vidéki Megrendelések naponta pst sntánvét Kellett teljesitletaek. ü
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásánál és ta
í
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kamttán Rosenfeld Adolf és Fia.
. - 1805 FEBRUÁR 1B-A ,
$ czelli
Gyomor
cseppek
nagyszerűen Itatna* gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan ismeretes házi és oépszer.
A gjomorlietegség tutiéba: étvágytalanság, gyomorgyengesé?, büzes lehelet, feifujtsáq. savanyu. telWmögés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyál kakiválaizlás, sárga;ág. undor és hányás, i yomorgörcs szűkülés.
• Hathatós k> ogyszerflét bizonyult fejfájásra). :i nieirrtiyilieit i-z ;i gyomortól származott, gyom\'ortulterheiéinél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hámor-r.ioidákná). •
Említeti bajoknál a HúriAe-zeUI jgy oniorr*tf|»prk évek ota kitűnőknek bizonyullak, n mit száz meg száz bizonyítvány lamistl. Egy kis üveg ára használati utasítással együll 10 kr.. nagy Oveg ara 7<> kr.
Magyarországi főraktár: Tfirfik
Jo/.wf gVMgVS7.i.Tlal-il BlBl!«|leNt.
Király nlcza lá sz
A védjegyei és aláírást \'Ozeteseii lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a készíti! aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítóin*:
A Máriaczetlí gyómorcseppek valodian kaphatúC^rí,\'\'
NAGY-KANIZSÁN : Práger Béla és Be!u8 Laji>s, BAEGSON: Kohut Sándor gyógysze-
Csak akkor valódi Eu a hiromszöRü palaczk az itt \'evo szalaggal [vörös és fekete nyomás sárga papíron van elzárva.
Eddig felülmúlhatatlan I
Maagsr V;lmi)8-fele valódi tisztított
MÁJOLAJ
törvényileg vedel t rttomagolá*ban |
^ aager "Vll rxi oatöl
Bécsben.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáhaiott és kóunyü emész\'hetöségént?l fogra gyermekeknek is különösen ajáultatík és reDOe|t«tik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az egés< testi szervezet, különösen a mell- es tüdő -rőiitését. a test Milyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint ábaiáhan .1 tisztítását elakarja ¦ rni. Egy üveg ára 1 forint és kapható a gyári raktárba* Becsbei Hl 3 i Heumarkt. 3. valamint az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszer.árában <Nagy Kanizsán Rosenfel 1 Ado t én Fia FeiKelh\'»f*r József fűszer- é« csemege kereskedésében. — Főraktár és föel-r \' ánisítás az osztrák-magyar mooarchid. részére :
Wantíer Vilmos Bécs, Hl/3 H^markt 3
Utánzat bíróilag üldöztetik
massage
Bátor vagyok a n é. közör.séimuk tudomására adni, ho?y a tavasz közeledtével ismét rendelkezésére állok
massirozásban.
A város előkelőségéből sokaknál teljes sikerrel massiroztam a legutóbbi idényben is, miudenkor az orw>s urak utasításai\' szeriut, ugy szintén a daruvári fürdőben mint massiroző voltam alkalmazva. . A n. é. közönség készséges szolgálatába \'ajánlja magát
esiLLae BÉLA
fodrász és massirozó
PSERHOFER J,-féle
BECSBEN, I.
gyógyszertár
KERÜLET, SINGERSTRASSE 15. SZ alatt ,
Vértisztitó labdacsok, S\'Jí" á,S"IÍBM l^dtc"ltl, u
" \' CSikugyao alig letetik betegség, m^\'yb
zum goldenen Reichsapfel.
alatt
Ht4bbi nérat tRij^s yoggal megérdemlik ezen labd-ics^k csodás hatásukat Iterjedétnek Srvan lenek és a\'ig van esalai, mely-
ből és székrekedésből erednek : mint *t Vértisztitó tulajdoiuáguktiál : .,•-.-, kitünS haTással
e^erster.-sen h« nem bizonyítottái voina. Kvtized«k ÓU «eQ fabdicsok általáno ezen kittln» ház sserböl késxlet nem volna tilálhaú
"?° "tat a*« .ji.lu»U-é. .jí.lfttxk mnd.n .1, h«i„k„il. „.1,-Pk . r„„ .mé.«t«,. >p«-f»r«rok, m»jb«j.k, kólika, .«ruUIiMk, «r.i.yér. b>ltíü«M«í » lj..o,il6 bttegiíi.\';nél
5 i_77, , x gy*rm-lc«< ital is minden aggodaiom nélkül b-v^hetóa.
labdacsok logyaszt Ü a Je/külö^bözóbb és legnehezebb betegséfilk után sgiszségLk csaki* netiáajat említUnk meg axon mngje,\'vzé*iel. hogy miadeaki, ak. ezen láb-hogy azokat tovább fogja ajánlani.
¦aimtalan hilairatb »1, melyet i visszanyerés^ f>lytáo hozzánk intéztek, ezen heh daeaokat egyszer használta, meg vagyunk gySxSttv*
- Köln, ISStt április bó 30-án
tisztelt I\'serhofer ur\' Legyen olvan szires és k\'ildjön né-kem ismét 15 tekercset az ön fölülmulhatatlau vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadj! ezúton is a legmélyebb k\'.szünetemet lainlncsai csodahatasaért. Mandok teljes tiaztelettel, Pawiistik Ferenci. Köln, Uodeathal
szept
Hraacbe, Klő.fuik mellett, 1^8 lekinteies nr!
[jten xsarats volt, hjgy ai labdacsai kezeim kiizé ke-ru.uk, n..lyoanek hatásat kennel megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy sommi munkát sem voltam t&bbé kepei TÍg-exni -, bizourira már a holtak közt volnék csodalatraméltó \' \' hu
nek kör.íikeztéb.\'a kiretík .csakis Paerh.if -r J,-féle vértístitó lab-dacsokat köTet^int és csakis a^ik tekinth-tők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a P-erhofer J. né. alí.irá*sal fökete szibboi. és tntodeD égje* doboz fed-le ugyanazon aláirásssl röröj színben van ellátva -^Bfj
Amerikai köszvénykenőes, S^&^S;
fls bajok, U m : ?erÍnc/.-agy bántalom, ne, ideg.* fogftjás, főfájás, fdlazag-
minden >. nye.t • tagszaggatás. íacbiss «atas sta, stb ollen
lacsai engnm nem mentettek volna me/. Az .idja meg Unt ezért ezerazer. Nagy bizalmam van, hogy e»D labdacsok eogoin is tükélefseu kifognak gyógyitan;" iszségilk riaszany
Knificz Térés
Tannoliiniu hajkenőcs
már másoknak i
Pssrhofer J.-tíl. É liosszu sora óta v ok által a leujobbiak\' E^y elegánsan kiáll tott nagy -zel-ncsével 2 frt. su kilógnak gyógyítani, a mint \\ ¦¦ , > , .
iv..ré.firo setitvégfll szolgáltak. AltítlailOS tílOaSZ tsnartol. Olii és szítra.
Knificz Térés. ! -. . ™ .
mennyi hajiiti ¦ti erve.
Bécs-Ujbely, 18S7 november 9-én. Mélyen tisztelt ur ! A legforróbb kSstönetomet mondom ezennel Üunek o\'li éves nagynéném nevében. Az ilIetS öt éven át szenvedett gyomornu-rutbsn ±s viikórságbau, mar életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból ¦ azoknak állandó használata fo y-tán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weiuczettcl Jaaefa
által okozott sebekuél mérg-l-mell vagy más i _ tégely 50 kr. líérmentw
f«EJ<
gaoatoknál. iijjkuka.-z. seh^g- vagv gvulsdt-mell vagy más ily b wk.ái, mint kitilnő szer lón kipróbálva. 1 tó 75 krajezár. \' /
Fagybalzsam
biztosabb
1 i tí t\'l\'• Il A il V Ft*v Oánosan jsmert kitilnó báziszer, huri ULUU.UCUV, rekedtség, görcso* köhögés
Pserhofer 1 -til. Sok év óta i
gokra és minden idillt sobre, mint 1-ismervj I kSciöggel 4\') kr. Bérmentve 65 kr
Kicbengrabdramt, (If.ibl i Tekintetes ur!
ellett, 1SS9. marci. 27-éii
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ün valóban baszni.a éi kitűnő labdacsaibúl. KI nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifej**ni er.en Uh lacank érteke felett eJ azok, a csak alkalmim nyílik, a szenvedőknek legmelegebbe:! fogom ajiu-lani. Bsen l-álairfttom tetszé-izerinti használására Ont ezennel fél-hatal i ásom. Teljes tisztelettel, Halni Ignácz.
GtoUehdorf, Kolbacb mell tt, Szilézia. 1883. okt. 8 án T. ur! -V
Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdái-iáiból egy <-<n-mag.\'l t; djbotzal küldeni st.íveskadjék. Csakis az t)n csndálato* lalidacsaiuak köszönbetem, hogy egy gyomorbajtol, mely engem üt éven át gyötört, megszabadultam. Kxru labdacsok nálam ioh-i-eem fognak kifogyni s midőn legforróbb ki>szőnetem\'>t ki-fejezeni, vagyok tiszteletül, Zwíekl A"na,
Kzen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J -feíp. az ..arany bir«dalaii alaikhai\'\' ciimzett gyégyszertárbai. Bécsbea l , Singerslrasse 15 sz. a készitt tnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmazta tik, 1 frt 05 krbt kerül; hérmentellen \'utánvételi küldéssé! 1 frt tO kr. Egy csomagnál k-vesíbb ,.nem küldetik el.
ellen. I úve-
gecsk : ára 5t) kr.. 2 üveg bérmentve 1 frt dO kr.
tf.tafAQa7An\'.*\'/Ífl IPW" \'«»«I\'PJk) mogrontottt gyomor iJlOLCOo/j^liv/jlíl rQlR emésítés es mindenn-mü altesti bíjnk e.len k\'tílií" liázi->zer. 1 üvegcsével 22 kr., 1\'2 üveg \'i írt Sulrlch A W-től Kl-ün báxijzer a rossz •
iá, szédülés, gynmi>rgor<>. . i csomag ara I frt. 1 ilveg .\'»0 kr., *gy kia öveg 12 krajcíár. \'
Ezen pír meg*/.rin:M a láhíz*adást * axalta képiőitő kellemetlen szagot, épen tartja ,i lábbelit es mint ária. matian szer van k\'prAbilva. Egy dobozzal 50 kr. Hérmentve 7:"» kr
kitűnő 4(1 kr
Altalános tisztitó-só
minden következményei, ti. m. : főfá i gyomorbév, aranyér, dugulás *t»». ellen
Angol csodabalzsam. Por a lábizzadás ellen.
Golyva balzsam, Heist
er gblyv* eilen. ! üveg rmeiites kiüdétse! 65 kr.
) vagy egészség-só Sst:;S
nil«Vl«ii emésztésből szármaxó liajnkitál. 1 csomag 3 irt.
különös hatású gyógyazer egyoldalit fófájá^ fogfájás, rbeuma stb. ellen ,
Mia-Pokti: Bernhard-téle. alpesi-növény
Liquer
: \'ír előbb-
beküldésnél (mi" legjobban postautal-
ványon eszközöltetik^ hérmentea küldéiael együtt: 1 csomag 1 frt 2i> kr. -2 csomag 2 frt :i0 kr. 3 csomag 3 irt 33 kr 4 esimag 4 frt 40 kr., 5 caomag 5 frt 20 kr. és 10 - csomag 9 Irt 20 krha kerti. Kaphatok Török József gyógyszertárában. Budapesten
Hagy elterjedettségQk következtében ezen lab ila\'t utioo.zta.taak : kii
csók a lpgkillönfelé\'-b n-vk es alakok ;
Bernhard W. 0 in Bregenc/ból gyomorbajok ellen minder alakban egy egész üveggel 2 frt 60 kr, Céldveggel I frt 40 kr. és egy negyed üveggel 70 kr.
Ezen iit felsorolt készítményeken kivill a* osztrák lapokban birdetettösszesbel- és külföldi gyógyszerészeti killö.ileg-sségek rak táron vinii-ik és a készletben netán nem ievök gyorsan és ¦>lrsón megszereztetn»k. — PosUi megre udelés-k a iejigyoraabhan ess közöltetnek, ha a pénzösaaeg előre beküldetík; nagyobb mejren-de.ésck utánvétellel küldatnck. Bérmentve e-akis oly esetben történik.a küldés, ba az összeg elCra beérkezik, mely es-tben a postaköltségek sokkal mérné teltebbek.
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájiban Nagy-Kanizsán.
fVAGMAMZSA. 18»5. február 23-án.
EtöfiztttiH ár: Egész évre . 5 frt — kr
|Fei erre - . 2 frt 50 kr
Nemederre . . . | (rt 2& kr pff*S sxam 10 kr.
HIRDETÉSRK hasábos petittorban 7. másodszor i minden .további sorén S kr,
N VI LTTÉBBEX ftit soroltként 10 krert vetetnek Kiuestari illeték minden egyet; - Ő\'J kr. fizetendő
XXXIV. évfolyam.
IA lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Üátorfl Lajos szerkesztö-kia dó nevére rzimzetten Xajry-Kan izxá>a bér mentve intézendők
, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „önsegélyző szövetkezet*, a .nagy-kanizsai- és fityeháziönkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület*
„Kotori takarékpénztár
„nagy-kanizsai tanítói járáskör
Bérmentetlt
i levelek nem fogad atnak el.
Kéziratok risftxanem kllhletnek
„nagy-kanizsai
résivény-társaság*
Bóegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai hadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányáoak „ . .
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
1 • "" 1....."" " 111 1 - : ¦ — ¦ ------¦¦ . . ¦, . . . - — , ,... —......-------------—
keresztény jótékony hivatalos lapja
- jalatnfcoki íiizoííó-egyesüfet évi jelentése 1894. óvrai.
Mélyen tlsitelt Közgyűlés!
Az . önkéntes tűzoltó egyesület alapszabályai által megszabott köte-, lesbégünkböl kifolyólag van szerencsénk az egyesület 1S94 évi "működéséről jelentésünket következőben előterjeszteni:
A.ieloiyt 1S94 év folyamán az • gyesüiet működő tagjai 14 nagy gyakorlatban vettek részt és 13-szor elméleti oktatásban részesültek, — a működő tagok kiképeztetése egé-szen befejezve van s a közjóért a legjobb akarat, egyetértés és kitar-. tással szolgálati kötelezettségüket mindasyian híven teljesítették.
Az őrségi szolgálatok egész éven át pontosan történtek és igazolatlan mulasztás (elő nem fordult.
Az alapszabályok szigorú intézkedését egy esetben kellett alkalmazni, miről 1S94 augusztus 15-én tartott közgyűlésen is megemlékeztünk, hogy Vörös József, mict hanyag, engedetlen és rossz indulatú egyén többszöri megintés és dorgálás után 1894 évi február hó 4-én hozott parancsnoksági határozattal az egyesület kebeléből kizáratott és erről a község elő-•árósága értesíttetett.
A községben tartani szokott bucsu és két orsz. vásárra felügyelet végett 3 tagból álló őrség rendeltetett ki.
A mult 1S94 évben két közgyűlés. 4 választmányi és 12 parancsnoksági ülés tartatott.
Az egyesületbe működő tagul Ferenczi Lajos vétetett be, pártoló tagok sorába pedig tisztelendő Szabó Lajos. Dr. Hauzner József. Sommer ignác? és Pauner János urak léptek be, így ez idő szerint az egyesületnek 53 működő és 41 pártoló tagja van.
A működő tagok közül három részesült orvosi gyógykezelésben egyesületünk orvosa Dr. Mayer Ferencz ur által.
Az egyesület részére az esztergomi íókáptalan 15 frtot kegyes volt adományozni. Az egyesület szerény jövedelméből a szükséges szerelvények egy része beszereztetett, miről Szabó Lajos egyesületi pénztárnok nr áital bemutatott számadás bő tájékozást nyújt. Egyesületünk összes vagyona leltároztatott, mely tűzoltó szerekben a leltári becsű szerint 1274 frt 90 kr. értéket képvisel. A szerek Tormási Kroó szertárnok felügyeléte alatt vannak, s hetenkint vizsgálat alá \\étetnek, tisztogat:atnak és a legnagyobb rendben tartatnak.
6 nagysága palini ínkey László urnák az egyesület részére adományozott mászó létrának való fáért a közgyűlés megbízásából hálás köszönetünket nyilvánítottuk.
Az 1894. évben a gondviselés megmentette községünket a tűzi veszélytől, csupán egy kis földpincze tetőzete égett el Neufeld Sándor udvarában, hol a gyorsan megjelent tűzoltók a tüzuek tovább terjedését megakadályozták.
Felemiitjük még miszerint a közgyűlés megbizásából a főparancsnok részt vett a megyei tűzoltó szövetség 1894 évi augusztus 19-én
Szent-Gróthon tartott küzgyűiésén, kinek jelentésébőt kitűnik, hogy Zalavármegyének 3ti tüzultő egyesülete van. s a közgyűlésen 26 testület mintegy 250 taggal jelent meg és a zal a vármegyei tüzultó szövetség elnökévé Mayer István zalaegerszegi szolgabíró ur a zaiagerszegi Őnk. tűzoltó egyesület főparancsnoka választatott meg, továbbá a tűzrendészetet emelő több tárgy elintézése utáo a Szent-Gróthi Önk. tűzoltók-iskola és rohamgyakorlata figyeltetett meg, melyből a jelenlevők hasznos tanúságot szereztek.
Végül megjegyezzük, hogy a határban fekvő úgynevezett felső hegyen f. hó 6-án Bedike György kárára a pinczében kiütött tűzesetnél a tűzoltók önfeláldozóan működtek, ugyanannyira, hogy megmentették a belső piucze és abban lévő tárgyak elégését, továbbá az erősen égő nagy bor-
, prés szétbontása és kihordása által az egész épület falazatát. A mentésnél különösen kitűntek Horváth pali József, Tahío Ferencz, Ferenczi La- | jos, Tormási Ernő, Kápolna Ferencz és Szűcs Vendel tűzoltók.
Ezekben jelentésünket előterjesztve
: kérjük a mélyen tisztelt közgyűlést,
1 hogy azt tudomásul venni szives-
I kedjék.
Kelt Galambokon 1895 évi feb-
. ruár hó 10-én.
Starzslnczky György
főparancsnok
Juk József
elnök.
Az ..irodaim! Kör* alakuló közgyűlése. %
Már megint kör ! Miről jó ! Ez lesz bizonyára az első kérdés, a melyet a nsgy közönség fölvet, ha tudomására jut. hogy Nagy Kanizsán az „Irodalmi Kör" tényleg alakuló felben van és működését már meg is kezdte — F.s a közönség méltán veti fel a kérdést mert az .Irodalmi Körfc nem ex-v egyesület akar lenni, hanem igen is a nagy közönségre fog támaszkodni, Kanizsa város intelligens elemeiben fog gyökeiezni, tehát a közönségnek köze lesz hozzá.
A kor czélja pedig : a magyar irodalom és művészet terjesztése és ezáltal a magyar közművelődéi elősegítése.
Hazaöas ünnepélyek, társasestélyek, fölolvasások és népszerű előadásolr rendezése.
Irodalmi művek szerkesztése éa kiadása, különös tekintettel a város és megye érdekeire.
Végül a helybeli hírlapok támogatása szellemi munkával. A kör eszméjét pedig már ezelőtt három évvel egy lelkes társaság pendítette meg, mely a „ZALAl KÖZLÖNY* harmiucz éves szerkesztői jubileuma alkalmából kedélyes lakomára gyűlt össze. Az eszme, hosszas msgfekvés után újból és újból előkerült, míg végre egy bizottság azt a megvalósításhoz közel vitte. Bátorfi Lajos a „ZALAI KÖZLÖNY" szerkesztője, dr. Löke Emil a „ZALA"" szerkesztője és Poór János főgymná-ziumi tanár e hó elején felhívást bocsátottak ki, melyben különös nyomatékkal volt haogsnlyozva, hogy városunkban szellemi mozgalmakat megindító, tervező es azokat végrehajtó egyesületre van szükség. Városunk szellemi előkelői közül harmioczan oda nyilatkoztak, hogy igenis ilyen egyesületre szükség van éi ezzel meg volt adva az alap, melyen megalakulni lehetséges volt.
A saervezö bizottság dr. Villányi Henrik által alapazabálytervezetet ké-saittetett, melyet bár lényeges módo-
sítással a bizottság magáévá tett. A szervező bizottság f. hó 17-ére hirdette" a közgyűlést." Megjelentek a következők : Kovács Károly t. b. dr. Fried Ödön. Hoffmann Mór, dr. Löke Emil. Kárpáti Manó, Szalay Sándor, Horváth Honor. líadó B. Béla, dr. Neumann Ede, Kertész József, Hajeató Sándor, Galambos I. Kalcsók Leó. Saregély DezsÖ. dr. Villányi Henrik, Poór\' János, Sümegi Kálmán. Baksay József, Hajdú Gyula és Itoséufeld Lajos, Összesen 21. Bátorfi Lajos Budapesten időzvén, távollétét levélben mentette ki.
A közgyűlés megbízta Poór Jánost az elnökléssei, a ki dr. Villányit mint előadót felkéri a szervező bizottság eddigi működéséről szóló jelentésének felolvasására és az alapszabály tervezet előterjesztésére.
Az alapszabály-tervezetet a közgyü-jés kevés módosítással elfogadta és egy ideiglenes választmány megválasztását indítványozza. A választás megejtetvén. Az „Irodalmi Kör\' elnöke lett: Sümegi Kálmán ; társelnöke ; Poór János; titkára: Kadó B. Béla; választmánya: Bátorfi Lajos, Kovács Károly, dr. LŐke Emii, dr. Ernvei István, dr Neumann Ede, Szalay Sándor. Hoffmann Mór, Hajdú Gyula, dr. Villányi Henrik. Az elnök az előadónak eddigi munkásságáért köszönetet mond és a választmányt arra buzdítja, hagy feladatának tekintse, a haza és a magyar géaíusz iránti szeretetet minden hazafias lélekben éleszteni.
Most\' már városunk értelmiségétől függ. hogy a kör a már jelzett irányban fog-e működhetni vagy sem. Mióta a magyar vidék és a kuitura kötelékébe belépett, minden uagyobb városban keletkeztek ilyen irodalmi körök, ott van Arad, Nagyvárad, Debreczen, Pozsooy. Győr, Sopron, Kolozsvár. — Kanizsa is tett már némi kísérletet ezelőtt pár évvel egy hasonló czélu kör alakitására, de az oly nagyszabású volt, hogy méretei nem felelhettek meg városunk szerény keretének. Most szerényebb eszközökkel te-iz kisérletet egy szerény, de lelkes csapat és adja Isten, — hogy törekvéseit siker koronázza. V.
Levelezés.
Ma, midőn a szabadság és egyenlő1* ség korszakát hirdeti az egé3z világ, annál deprimálólae hat az emberre, ha a Keszthely melletti Fenék vámhoz jön és ott egy üres kocsi után 25 krt, mond egy fél korooa értékű ősszeg erejéig lesz megsarczolva, már most kérdem a tisztelt közönségtől, hogy hol itt a jogegyenlőség ? mert ezt inkább fosztogatásnak, mint jogegyenlőségnek lehetne venni, miután ma már 25 krért majdan ugyanannyi kilómétert lehet zónázni. és én nem is hiszem, hogy ha a dúsgazdag Festetich Tasziló gróf urnák errŐ[ fogalma, a megyei hatóságit padig ez érdekelné, — ne lehetne ezt minden fennakadás nélkül a nagy közönség teljes megelégedésére megoldani, mert Zalamegye 7 köztiszteletben álló Főispánja ugy tudom, hogy egyúttal a Gróf ur családi javának cu-ratora is és ha a tulajdonos Gróf urat kitanítaná, hogy ma már nincsen hűbér rendszer, bizonyosan oda ajánlaná minden kárpótlás nélkül a fenéki vámot, mert hisz amúgy is az egésznől alig van haszna — miután mint szokás mondani az eoret az üzlet után a bérlő Lázár família már évek óta szedi és egyúttal boszantja-a közönséget, mert ha már évek óta bérlője a vámnak, — gondoskodnék is, bogy a közlekedési akadályok mindenkor elhárítva legyenek, nem mint e hő 13-án is délelőtti 10 órakor sem lehetett a vám sorompón áthatolni, hanem igen is drága vámfizetés mellett a nagy fuvátba ott kellett vesztegelni, mert a sorompót a nagy hő miatt nem lehetett felhúzni.
Azonban ennek nem aznapi hófu-
vát volt az oka, hanem az, hogy a 14 nap eiőttí havazásokból eredt havat el nem hordatta a bérlő és . az. azaapí hófúvás azonnal akadályt gerjesztett,
— különben az\' igazság érdekében kénytelen, vagyok kijelenteni, hogy mikor odajöttem, egy, mond 1 szál ember kotorta a havat, de midőn felháborodásomnak jelét adtam, többen is hozzá láttak a munkához és valami keservesen átlehetett hatolni.
Már most oda terjed tiszteletteljes kérelmem, hasson a megyei hatóság a birtokos Gróf urnái oda, hogy a vámot ingyen vagy csekély kártérítés mellett engedje át a megyének — mert hisz erre, ha szükséges, Írásbeli iratokat is producálhatok, hogy ilyesmi uem lenne első az országban, p. o. a Méltóságos esztergomi Fökáp talán Szt Benedek ezereket hozó vámszedési jogát egészen íogyen engedte át Barsmegye közönségének, ma7 meg éppen a megyében lévő garamoni kompnál fennálló vámszedési jogát kérelmezi a megye a Méltóságos Főkáptalautól és utóbbi hajlandó is ezt minden megtérítés nélkül átengedni, — egyedül a megyétől azt követeli, hogy viszont szolgálatul építsen a garamoo egy vashidat — de a megye csak erős fahidat ajánl
— vagy ha ezen alkudozások nem vezetnének czéihoz, akkor kisajátítás, és ha ez is nehézségekbe ütköznék, ekkor mindenesetre megkövetelheti a közöo-ség, hogy a vámtarifa revisió alá vétessék, mert ma p o. egy ezer őle3 fa üzletnél 500 frt differenczíát okoz a drága vám és hogy a tulajdonos Gróf a vámutat mindenkor járható állapotban fenntartsa — de én hinni akarom, hogy a nemes Gróf ur az első felszól -litásra oda dobja a közönségnek a vámot és akkor egyhangúlag azt kiáRjuk, éljen a nemeslelkü tulajdonos Gróf ur.
Teljes tisztelettel maradtam Tapsony, 1895. február 17-én.
BAÜDISS ERNŐ. tiszttartó.
Ujonczozási tervezet az 1895. évre
A n.kanizsai járásban márcí. 4., 5., 6-án. Polgári elnök : Hertelendy Béla megyei biz, tag." Polgári orvos: dr. Mangin Károly kir. tanácsos, m. t. főorvos. *~ Nagy-Kanizsa városában márczius 7.. 8, 9-én. Polgári elnök: Csertán Károly alispán. Polgári orvos : dr. Maogpn Károly m. t. főorvos.
A tapolczat járásban márczius 11., 12., 13., 14.. 15., és IG áDl Polgári elnök: báró Putéani Géza megyei biz. tag. Polgári orvos : dr. Be3zedits Kde járásorvos.
A sümeghi járásban márczius 18., 19-, 20 és 21-én Polgári elnök: Gyö-mörey János megyei biz. tag. Polgári orvos : dr. Lukonich Gábor járésorvos.
A 7.ala-szent-gróthi. járásban márczius 23, 2C> és 27-én Polgári elnök: Bolfy Lajos megyei tisztb. főjegyző és első aljegyzőNPoIgári orvos : dr. Háry Isíván megyei \\§? főorvos
A zalaegt.szegi járásban márczius 29., 30. április I.. 2. és 3 án. Polgári elnök : Csertán Károly alispán. Polgári orvos : dr. Maogín Károly m t. főorvos.
Zala Egerszeg városában április 4. és 5-én. Polgári elnök: Caertán Károly alispán. Polgári orvos : dr. Mangin Károly m. t. főorvos.
A novai járásban április 8. 9. és 10-én. Polgári elnök: Dervaric? János megyei biz. tag. Polgári orvos: dr. Háry István-m. tb. főorvos.
A pacsai járásban április 17., IS. és I9-éo. Polgári elnök: Baranyay Ödön megyei biz. tag. Polgári orvos : dr. Háry István m. tb. főorvos.
A keszthelyi járásban április 22., 23. éa 24-én. Polgári elnök : Botfy Lajos megyei tb. főjegyző és első aljegyző. Polgári orvos: dr. Mangin Károly m. t. főorvos.
A letenyei járásban április 26, 27. és 29-én. Polgári elnök: dr. Hauser
; János megyei biz. tag. Polgári orvos ; ! dr. Hajós Sándor járásorvos.
Az alsólendvaí^árásbán m\'rczlm i, ; 5., 6., 7. es 8 án. Polgári elnök : H«t-jós Mihály megyei biz. tag. Polgár orvos: dr. Király Mór- járásorvos.
A csáktornyai járásbau 11., 12.. 13., 14 és 15-én. Polgári eluök : Csertán Károly alispán. Polgári orvos : dr. Kra-suvecz Ignácz m. tb. főorvos.
A perlaki járásban márczius 18, 19, 20. és 21-én. Polgári a\'úök: dr. Tn-boly Gyula megyei biz ta^. Polgári. orvos : dr. Böhm Szidney járásorvos
Levelezés.
Az eddig gyógyithatlannak talált \'ü-dövés\'z gyógyításának szerét és módját, keresik a szakférfiak, «a mióta áz orvosi tudomány szakszerűen kezeltetik. Nem is csoda, mert a statisztikai kimutatások szerint a tüdövészben elhaltak száma falvakban 15 és városokban t-O-tóI 25 százalékig emelkedett eddig. Nincs betegség, mely általábao és állandóan oly nagy számban követelte volna áldozatait, miut a tüdővész. és alig van betegség, melylyal szemben oly tehetetlenül állana a tudomány, mint cz, azért mindenüvé eljuttató örömmel kell a volt kétegyhází és ez idöszerint nagy-őszi Kauten * Mihály plébános ur azon felfedezését üdvözölnünk, melylyel a tüdővész gyógyitha-tását, számtalan példában bebizonyította. Igaz, hogy az orvos urakkal ugyancsak gyakran gyűlt meg a baja. Fizetett is bírságot eleget. De a ne-messzivü ember jót, még pedig díjtalanul még akkor is tesz, ha érte kellemetlenség és zaklatás a jutalom. Ö ugyanis mindenkinek, a ki akár személyesen, akár levélben e baj elleni tanácsért hozzá fordul, a kért tanácsot, melynek követésével bárki magát a tüdővészböl kigyógyíthatja, azonnal, akár szóval, akár levélben, előzékenyen éa pedig díjtalanul megadja. Gyógymódja pedig olyan, hogy azt bárki is alkalmazhatja.
Tekinietes Szerkesztő Ur ! Miután a főtisztelendő ur annyira önzetlen, hogy még a kicyógyultaktól sem fogad el, még hála fejében nyújtott tisztelet dijat ; tehát nemcsak anyagi haszna nincs, hanem a hő le velezés és betegek fogadása következtében legalább is idővesztesége van. Mivel tovább;! oly szerény az anyagi helyzete, hogy gyógymódjának, a maga kiindulásából, a hírlapok utján rec-lamot nem csinálhat, de minden jóra való lapszerkesztő, ösmeri olvasó közönségével szemben azon kötelességét hogy ez tnventiót vele tudassa; annyi;\' val Is inkább, mert itt bebizonyosodott éa gyógymódról van szó, a mivel a német dr. Koch Róbert nem bírt s magyar lapjaink egekig magasztalták. A főtisztelendő lelkész ur sikereiről mio-denki meggyőződhetik, a ki Memélyeseu felkeresi, mert több mint elég bizonyítvány áll rendelkezésére. Kérelmem tehát oda irányul tekintetes szerkesztő ur, karolná fel e magyar ember gyógyítási felfedezését és ajánlaná olvasóinál ! Kudarczot nem fog vallani, mivel magam is többet ösmerek, kik e gyógymóddal kigyógyultak.
Nagy-Ősz. február hó 15. 1890.", Maradtam teljes tisztelettel
NEPPER SÁNDOR, gyógyszerész.
CSARNOK.
Nagy-Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1848—49-bea. Irta: CSER JÓZSEF. (Folytatás) A szeretett gr. szavait megfogadták a turmezeiek és nem is pártoltak az illír lázadást, de Jelacsics
XXXIV. ÉVFOLYAM.
1895 FEBRUÁR 23-in
parancsára, erőszakolására kénytelenek voltaV\'vele jönni. Egyenruhá-jok kék atilla és kék nadrágból állott. Kék. vörös zászlójukat szűz Mária képe ékesité. Jelacsics más- csapatai feketesárga, kétfejű sasos zászlót hordoztak.
Kanizsáig eljöttek, de itt a polgárok segítségével sokan elmenekülték és a magyar seregbe állottak
Éjjel a városháznál, vagy más polgárháznál ruhát cseréltek, s a ¦horvátok számára rendelt kocsikra a városháznál egyenkint vagy párosával ráfeküdtek és szénával befödve vitték ki a városból, s Egerszegre szállították.
Jozipovichot nagyon szerették. Némelyik menekülő, keservesen sírt, hogy az ó kedves grófjukat nem láthatja. Csak "még egyszer láthassa, szívesen meghal értL! Olyan jó ember, annak nincs párja! Készek érte mindnyájan verőket ontani.
így beszéltek grófjukról.
Reggelre kelve a turmezeiek csapata nagyon megfogyatkozva vonult odább.
(Folyt- köv.)
Hírek.
— Albrecht föberczeg 77 éves korában einunyt. Magyarországnak 1SŐ1 ¦ —1SC0 közi katonai é> polgári fő-kormányzója volt. nagy katonai talen-lummal birt, absolutisztikus törekvései ismeretesek.
— Képviselőtestületi közgyűlés volt íebr. 20 án Babochsy. György polgár-me:-ter ur elnöklete alatt, mely alkalommal néhai Horváth Mihály városi közeyám ügye elintézést Dyerr. A S/.épitő Eeyletbe városi bizott-asi tagokul dr. Beritzik Ferencz, Jaoda Károly, Práger Bea és l>o mányos László.v. képvi-elök választattak bef. A városi nyugdijszabily-zat elfogadtatott és jóváhagyás végett á vármegyére felterjesztett! határoztál ott. Lazsnak pusztának Kanizsa határába ; csatolása üeyében 4 tago bizottság küldetejt ki: Gtőrffy János. Ebenspanger L\'pót, Samu József és Tuboly Victor v. képviselők." S végül a mezőőrök 4G62 hold területre 11 részben felosztva 11 mezőőr szervezése elfogadtató\'t.
— Az izr. nőegylet esteije. A f. hó 16 án a Polgári Egylet nagytermében megtartott oőegyleti esté-y az idt?n is mid minden évben fényesen sikerült. A közönség ez alkalommal bekötött szemekkel és nyitott erszéuyuyel Özönlik a disfes termekbe, bogy a jótékonyság oltárán áldozhasson és ezt rang és felekezetkülörob-ég nélkül teszi. A nőegylet választmánya viszont á legjobb és legelőkelőbb jnűkedv-lók\' fáborábói gyüjü ös-ze kö/remüköJöit, kik az emberszeretetet tehetséggel és lelkesedésbe) uyakorolják. Est* fé kilenckor, a mük-dvelök már ké^/enlétb^n voltak. A közön-ég a Polgári Egylet nxgvternjét é- a kírzatot telj-seii megöitötte. Az első s ámot, Re-ch tava-zi üdvözletét, Hoffrichter Emmák.a (hee-dü), St*rríek Z . (Bordónk") ifj. WVis-majvr Márk (fuvola) és O.lop Ernő urak (zonnora) játszották. Resch zenen.üv- kellemes fűlbemáS\'ó dal-a maival a kö\'ön-égnek nagyon tetszett. A közreműködők a darabot nagy precizitással adták elő. Pailleroo egyfelvonásos vígját ék át ,a szikra-1 Dr. Schwitz Adolíné (Toinette). Darázs Malvin (Leonie) és Radó Béla (Géran) játszották. Paüleron. a "finom saiyra oie«tere, ebben a darabban is ragyogtaija szellemes fejtegetéseit, jellemek ki domborítása és fokozatos fejlődése, a helyzetek komikuma mindenkor megragadják a közönséget. Dr. Schwarzné a pajzán, eleven Toinette-t meglepő fordulatokkal és kellő p\'asztikával ábrázolta. Darázs Malvin a féltékeny Leonie t mérséklettel, színpadi jártassággal és értelmes felfogással játszotta. Radó Béla Géran nehéz szerepében, mint könyelmü csapodár, de szellemes szerelmes szép próbáját adta szinészitehet-s égének. Az előadás egy kissé gyors te topóban haladt s az egyes mozzanatok nem juthat tak kellő kifejezésre. A közönség a szereplöket zajos tápokkal tüntette ki. Elragadó szép volt a Jákob álmát ábrázoló élőkép, melyet Uher Ödön fényképész művészi Ízlésre valló jártassággal rendezett. A szebbnél szebb nöi pórék, angyalok és angyalkák gyönyörködtették a néző közönséget, a mely nem tudott eléggé betelni ezzel a valóban pompás látványossággal. Hogy melyik angyal volt fzebb, azt megmondani nehéz volna, mert sokao voltnk. Előadás után a közönség sürü csoportokban hullámzott
fi*
föl éB ie a nagy teremben, és a tánezot teljesen megakasztotta. Csuk éjfél tájban kikerült a rendezőségnek a forgalmi akadályokat elhárítani. — A mulat-ágon jelen vo.uk: Asszonyok : dr. Bentzik Ferenczné. Bachrach Gyuláné. dr. Bartha Gvuláné. dr. B au Simonné. Blao Pálné, BÍau Lajo-né, Bauer Mjksáné, Bartos Béáoé, Bader Henrikné, ifj. Csemits Károlyné, Dobrin Benőné Darás Gusz-távné. Danneberg Jakabné, Dauscba Ottóné, dr. Dick Jőzsefné, Deutsch Mórné, dr. Engel Sándorné, Ebenspanger Lipótné, Eiainger Henrikné, Franz Lajosné, Fischl Pálné, Fischer Ignáczné, Felsenburg Manóné, Feiglstock Adolfné, Goldmann Samuné, Grünhut Alfredné, Grünbut Henrikné, gelsei Gutmann Vilmosáé, Goldhammer Károlyné. Gstett ner Salamonná, Gstettner Vilmosné, Goldschmidt Dávidné, özv. Gutmann Simonné, Grosz Jőzsefné, Halphen Mórné; dr. Hauser Jánosné, Halvax Frigyesné, Hermany Ferenczné, Haidek-ker Lajosné, Janda Károlyné, Kürtch-ner Ignáczné, Kohn Ödönné, Klein Edéné, Jíleio Illésné, Kartschmaroff Leóné, Kaster Miksáné, Kalivoda Jánosné, Krausz Lipótné, Ledofszky Ar-minné, Lengyel Beruátné, Lendvai Samuné, Löwy Arnoldné, Löwinger Ignáczné. Lengyel Ignáczné, Lukács Gyuláné, Martoo Vilmosné, Münz Józsefoé, Merkly Antalné, Maschanzker Mórné, Mergenthaler Lajosné, Neu Józsefné, Nyuly Györgyné, dr. Neumann Edéné, Nábráczky Lajosné, Neufeld Sándorné, Nagy Zsigmondné, Ollop Samuné, Pi-kéty Gusztávné, Plihál Ferenczné, Práger Béláné, Pollák Miksáné, Petrich Ödönné.- Rosenberg Rikhárdné, ifj. Ro-senberg Miksáné, nővérével, Rosenberg Izra élné, Rozenberger Pálné, llapoch Gyuláné, Roseufeíd Adolfné. dr. Rátz Antalné. Reicheufeld Edéné, Reinitz Józsefné. Rothschild Samuné, Sattier Józsefné, S tttler Mórné, Sommer Ignáczné, Sommer Sándorné, Sommer Náthánné Samek Lajosné, Saller Lajosné, Samu<ily Henrikné, Scbreyer Lajosné. Szeideman Samuné, Szabó Al-béitné, Sclierz Rikhárdoé dr Schwarz Adolfoé, Schwarz Samuné. Scherz Samuné, Stern Sándorné, Strém Benőné, S\'rém Yilmosué, dr. Tuboly Gyuláné, dr. Tripámmer Rezsőné, Tauber Ala-josné, Duger Ullmann Elélné Unger Samuné és Unger Arminné (Gyékényes), Vidor Samuné. dr. Villanyi Henrikné, Varga Lajosné, Weiszmayer Lipótné, Woiheim Ernöné. Winterberger Ignáczné, Wilde Ferenczné. Wamberger Sándorné Weisz Adolfné, Weisz Emiiné, Wéber Izídnrné, Weisz Dávidné. özv Vé-ber Pálué. Wu-ztl Lajosné, Weisz Ferenczné s. a. t. — Leányok: Bartos Irén, Bader nővérek, Bieo Roza (Ta-polcza,) Darás Malvin és Vilma, Fi-tcher Irén, Forche Malvin, Goldschmied nővérek, Griesbacb Gabriella, Grosz Melanie Htlphen Klára. HhIvhx nővérek. Hpfrichter Emma. Hirscbl Julcsa. Ja-id* Margit, Kalivoda nővérek, Kron fed Ida, Koimár P*uh (Zágráb) Kohn Ilona, L\'Vwujg.-r nővérek. Lengye! Kornélia. Mochanzker, L<ura Mayerhofer íré i Neo vich FJórt, N\'vulv Gizeíla. Pikéty Ilona. HoJenberj Emma, Ra- \' poch Luj/a Rnz i/ővér-k. Sit\'ler Irma, Scb*-iv. k. a. (Bogár), Scnerz Roza, Sza»ty Irma é- Erzsi S r-m Innia, Tauber Vilma Unger Margit (Gyékénye-) Wei-z Anna (Buiap^t) Woiheim S\'-ri, Wamberger E vira, Weilier KitniMa, (BfC ) Weisz Frida, W^usztl Mariska síb
— Nyilvános köszönet. Tekiutetes Knort/er Gjörgy ur a nagykaniz-ai katonai hadastyán egyletnek 5 frtot volt szives adomáuyO\'ni. a melyért ez utón mond háiás köszönetet Az elnökség
— Hymeri Mestench Aladár csáktornyai urad. ispán, jegyet váltott e hó 18-áo Sopronban Stockmayer Frigyes odavaló orvos kedves leányával Annával.
— Gjászhlr. Székely Güiztáv, a veszprémi püspökségsümegi uradalmának számtartója hetvenhárom éves korában Sümegen meghalt. — Molnár István, balatonszentgyörgyi uradalmi tiszttartó fia, ifjabb Molnár István végzett erdész, hiiszoníiét éve korában Puszta-Tomájon meghalt. Keszthelyen temették el nagy részvéttel.
— Ax „Ipar-Testület" tánczvigalma kitűnően sikerült, jó kedv koszorúzta a derék rendező bizottság működését. Az első négyest 44 pár tátrczolta. Jelen volt hölgyek névsorát igy állíthattuk össze: dr. Bentzik Ferenczné, Beierlné, Beck Lóri, Czvettkóné, C.óka Nándorné, Halvax Frigyesné Heszné, Hubenainé, Hóborné, Hóbor nőv. (Becsehely) Halvax Heléna, Horváth Józsefné, Kozma Györgyné, Keller Mátyásné, Kristofolettiné, Kristofoletty nővérek, Knansz Ferenczné, Koausz nővérek, Kolarczikoé, Kolarczik
nöíérek. Lodner Józsefné, Lirheim nővérek, Molnárué, Molnár nővérek, Meraics Edéné, Miltényi Sándorné, Petrics Fe renezné Petrics Ödönné. Perne*ten Inl-váoné. Rothmann Menybértné, Ro^eothal Gézáné, Sal>er Lsjoané. Sahjan k. a. Sáv-i Janosné Sável nővérek Sölét Irma, Scbweiczer Jőzsefné, Samu Józsefné, Sztvosné, Fischerné, Tancsicsné, Torek Anna, Vositsné. Vagnerué, Violsné, Vosica j Ottoné stb.
— Say Gy«5*ó cs. és k. altábornagy a m. k. V. honvéd kerület parancsnoka e hó 19 én városunkba érkezett a m. k. 20. honvéd gyalogezered megvizsgálása végett, innét tovább utazott f. hó 21 én Pécsre.
— A nagykanizsai izr. hitközség ; évi rendes közgyűlése. Az izr. hitközség [ elöljárósága f. hó 24-re rendes közgyűlést ! hirdet. A közgyűlés tárgysorozata: 1
\' Elöljáróság!\' jelentés az 1894. évről. \' 2. Az 1894. &ú zárszámadások elő-: terjesztése. 3. Az 1895. évi költségvetés ; megállapítása. 4. íígtáni indítványok \' tárgyalása. 5. Üt számvizsgáló bizottsági
tag és 6. hat kerületi képviselő válasz-| tása. Az évi jelentés, zárszámadások \' és költségvetés a hitközségi tiü urak \\ által a hitközségi irodában betekinthetők. i A közgyűlésen csak azou indítványok
tárgyalhatók, melyek három, nappal előbb
írásban beadattak.
— A nagykanizsai katonai hadastyán egylet évi rendes és három éves tisztújító közgyűlését folyó évi február hó 17-én tartotta meg a következő tárgysorozattal. Elnök ur d. u. 4 órakor a gyűlést megnyitja, a szép számban megjelent tagokat meleg szavakban Üdvözli. Ezután a tárgysorozat I. p. értelmében Horváth István egyl. jegyző által felolvastattak a kiváló gonddal szerkesztett elnöki és jegyzői jelentés, számvizsgálók jelentése és ezzel kapcsolatban beterjesztettek az évi számadások és vagyon kimutatások, mely utóbbi szerint"-1894. év végével maradt pénztári készlet- T586 trt 07 kr. az egylet tulajdonát képező ingóságon becsértéke 1500 frt. — 2.) A tárgysorozat 3. p. értelmében elnök a saját, valamint az összes tisztikar nevében az eddigi bizalmat megköszöni, tisztérőli lemondását bejelenti s kéri a közgyűlést, hogy a tisztikar választísát ejtse msg, mely egyhangúlag megtörténvén, a következő eredménynyel. Elnök Oroszváry Gyula, alelnök Bilisits József, főparancsnok : Tivolt János kávés. I. oszt. népfelkelő tiszt jelölt ur, alparancsnokok : Veinovits Ede, Tancíits József, Somogyi Jó\'Sef, tőp;rancsnoki segédtiszt: C-idag Károly, Légrádon atparancsnoknak Murkovits Ferencz, jegyző és ellenőr Horváth István, pénztárnok Stépá-nek Albert, gyám Hell János, orvos dr. Mayer Ferencz, zászló tartó tisztek : Pregler Péter és Geisz József és azer- < tárnoknak Teréz Antal választattak meg. S\'ámviz-gáló bizottsági tagoknak Árky Lá<zó, Köhier Alajos és Heh János. A válaszintny tasjaivá: Jalits József Ddiiiss Kálmán, Szabados Ignácz, Pásti Lajos. Ü tgár Gá-ipír Lamberger Henrik, Arky Liszló Németh Jóísef Per-sovitz József Tezer János Varga Mi hály és Geisz József szintén Heyhatiau-l&n megváiasz\'attak. 3) Uj tagokul Meiz G*ula, Viola József, Samn József és D*rva.its József urak és pártoló tagú! Kováts Mihály jelentkezvén, kik is egyhauguag felvétettek. Tóbb tártry nem lévén a közgyűlés az elnök és Tivolt Jauos ujo\'ian megválasztott főparancsnok éljdozése mel.ett fölosz-lódott-
— Nyilvános köszönet A nagykanizsai Takarekpíü/.tar RészY-nytár-aség a helybeli Keresztény Jótékony NÖ-j^y-,let czéljáira 25 frtot volt szíves ado mányozui, melyért köszönetet mond az elnökség.
— Yaszary Kolos életrajza. A
Korrajzok czimü uj folyóirat egyszerre négyes füzetben adta ki a bíboros her-czegprímás életrajzát. Az arczképpel és kéziratmással díszített vaskos kis kötetet maga a szerkesztő Dr. Körösi László irta. Vaszary Kolos az egyházpolitikai küzdelmek egyik legkiválóbb történeti alakja. Békés szelleme, fenkölt idealizmussá, tündöklő hazafisága és fényes szónoki-tehetsége becsültté tette a nevét a tróntól a kunyhóig. Életrajza va\'ó<ágos korrajz.- Adatokban gazdag, feldolgozásban gondos; több érdekes aktája most jelenik meg először a nyilvánosság előtt. Őszintén ajánlhatjuk olvasóinknak. Az ünnepelt egybázfejede-lém rokonszenves hangulattal megírt életrajzának ára l frt 20.; előfizetőknek 90 kr. A husz ivnyi kötet megrendelhető a Korrajzok kiadóhivatalában (Budapest, Andrássy-ut 25.) Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben is.
— Meghívó. Nagykanizsai fiatalság 1895 márczius 3 án a .Polgári-Egylet" emeleti disz termében a városi szegényalap
javára Torma Antal jeles zenekara közreműködésével jótékooyczélu zártkörű tánczmulatságot rendez. Kezdete 8 órakor. Belípti-dij személyenkiot 30 krajexár. Felfiifizerések e nemes czélr* köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Táuczrenddel a pénztárnál szolgálunk.
— A esaktornyal takarékpénztár f. hó 17-én tartotta évi rendes közgyft-lé.-én választotta* meg uj igazgatóját, Szeiverth Antal, eddigi aligazgatónak személyében. Aligazgató Hirschmann Samu ig. tag lett. Uj igazgatósági tagnak Mayer Hermannt választották meg egyhangúlag. A kisorsolt többi igazgatósági tag, névszerínt : Bernyák Károly, Csakathurner Hermano, Pecsoroik Ignácz, Sztrabia Ferencz, TÓdor Jó zsef újból választattak meg, A fölügyelő-bizottság tagjai megmaradtak: Alszeghy Alajos. HirPcbmann Adolf, Pálya Mihály, Heinricb Mik^a, Probszt Ferencz. Jótékony cöéln410 frtot sza vaztak meg. — A takarékpénztárral kapcsolatos önsegélyző szövetkezet is megtartotta e hó I8-án rendes gyűlését. A felmentvéuyt az igazgatóságnak megadták. A kisorsolt igazg. tagokat és a felügyelő bizottság tagjait újból választották meg. — A muraközi takarékpénztár igazgató-ági tagjai továbbra is Kiszellák Lajos, Neumann Miksa. Neumann Vilmos, Rosenberg Rezső. A felügyelő bizottság tagjai : M&rgitai József, Neumann Bernát, Neumann Samu, Benedikt üéla, Lőbl Mór.
— Meghívó. A galamboki önk tűzoltó egyesüet 1895 évi február hó 25-én a helybeli nagy7endéglö éttermében zártkörű táoczvigalmat rendez. Belépti dij 30 kr. Kezdete este 8 órakor. E meghívó másra át nem rubázhatő s kívánatra felmutatandó A tiszta jövedelem az egyesület szerelvényeinek beszerzésére fog fordíttatni, miért is felül fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáV. tatnak.
— A nagy kanizsai iparos-ifjak betegsegélyző és képző egyletének folyó évi febr. 17-én rendezett jelmez-estélyén felülfizetni kegyeskedtek: Hlatkó János 5 frt, Bélus Lajos 2 frt Gubr vendéglős\' 2 frt. Kászoer János 1 frt 50 kr. Tóth Jakab 1 trt 40 kr. Heisler Pál 1 frt 10 kr. Rothrnan Béla, Lamberger Henrik. Blau Lajoscognacgyáros Rihler József Koorcer György Fischel Lijos, RoSenfeid Lajos szerkesztő, Reioics Lajos I—1 frt. Acbel Bertalan cseudÖrőrmest. 80 kr.. ifj. Wajdits József 60 kr Dr Hauzer Jáoos 80 kr. Sapringer I\'.só 60 kr. Brinner Mihály GO kr. Miltényi Sándor ifj. Miliényi Sándor, Takács József, Fridrih Mátyás, Oláh István. Sőlétormos Géza Kelner János, Preglmayer János. Heim Ede Godics István, Búzás Lajos Ligeti testvérek, Buksz Ignácz, Halvax Frigyes 50 —50 kr. Temkó János, Segesdi István, Meggye-ssy Lajos. Netzler József,Sábián József, Tóth Lajos. Kaszti Jakab, Frank Vilmos, Kohn S. Tóth József, Dr. Fried Ödön. Rtczka Lajos, Petrics Ödön, Lovak J.tnos bíró. Reíoer Károly Teiner Janó*. Thurn Lipót 40—40 kr. Benedek Jtnos, fj Sobar. György. H>ch Jenő, N. N. Nagy Mariska, H^rgovics. T-ré? S\'ern Lipót. 30—30 kr. Nagy Béla Offíiibeck Károly, Szaub^rer < Alajos, Németh János, Z. J. Turek Gé?a, Maters dorfer Ignácz, Sattier Mór 20—20 kr. A nemesszívü fe:ülfizetöknek, valamint a mulatságon résztvett vendégeknek köszönetét nyilvánítja a rendezőség. Tiszta jövedelem 169 frt 60 kr. — A jelen voltakról a következő névsort kaptuk : Asszonyok: dr. Bentzik Ferenczné Bódis Jánosné, Buksz Lpótué, BorosaImréné, Bösszéné Ditnk Mátyásné Djoos Jánosné, Fitos Imréué, Fagvas Lnjomé Golenszki Józsefné özv. Grosané. dr. Hauser Jánosné Hoch Samuné, Horváth Józsefné, Harangozó Józsefné, Hergovitsné, Hecken-berg Alajosné, Hirchel Samuné. Henczné, Kleinné, Korodné, Kellermaoné, Krausz Zsigmondné, Kovács Györgyné.^özv. Kom-lósiné, Kuausz Józsefné,, Mersict Edéné, Miltényi Sándorné. Metz Lajosué, Müiler Józsefné, Mitzki Józsefné, Mautner Ignáczné, Nagy IsKáoné, 0!áh Sándorné, Petiicsoé, Pup Liszlóné, Rtsztovitsné, Riczka Lajosné, Rozs né, Reioics Lajosné, Spitzer Lipótné, Steinberg Ignáczné, Schwarcz Ignáczné, Schulhoff Albertoé, 8 ernné, Steiner Jakabné Skergua Jánosné, Supka Lajosné, Seb less Antalné, Sör-bey Zsigmondné, Stockeroé Takács Józsefné és Veisz Fülöpné. — Leányok: Andris Mari, Bódis nővérek, Blao nővérek (Önk. tűzoltók). B.irner: Roza, CzvetkoMariska, Csizmadia Teréz, Dobos Vilma, Faluricza nővérek (Szigetvár), Hencz Gizella (vadrózsa), Heocz Teréz (czakor), Hirschi nő vérek (önk. tűzoltók), HodiCi Teréz, Horvát Mariska, Horvát Mari, Heckeoberg nővérek, Hergovícs Teréz, (czigányleány), Horváth Juliska (ciigányleiny), Hi-rangozó Mariska (virágárusleány). - Ko-
vács Mari, Krausz Helena, Knaosz Teréz. Kolarits Margit (czigányleány) Kollárczik nővérek. Klein nővérek, Klemann Juliska, Kedmenecz Viki (árvácska.) Keldinger Gizella (p pitén. König Szidi. Kán nővérek (postás), Korninger Teréz (virág-ár usleány), Lirheim nővérek, Molnár nővérek* Mitzki Rezsi, Mautner nővérek (lepkék), Nagy Mariska (czigányleány,) Nagy Irén. Nóvák Lina. Rasztovics Gizella (drótos), Rozs Mari.Ross Borbála (tírolileaoyj. Ro.-s Gizella \'(magyarleány). Rasztovics Ilka, Rotmann Teréz, Rosentná) nővérek, Rosenkranz Mili (czigányleány), Stern nővérek, Steiner Sarolta, Steiner nővérek (postás) Sárecz Anna, Spitzer Lina Steinberg nővérek, Scherz Roza, Sloker Mariska Szatnik Anna, Saller* Szidi, Szatnik Fan: (buza), Tornán Juliska (csil\'ag), Weisz nővérek.
— Napi biztosok a népkonyhában: vasárnap Rethschi Id Al bert né Hock Jan ka. hétfőn Tauber Alajoioé Broch Hermin. kedden RothscbJId Jákabné Scherz Róza. szerdán Wn-zt; Lajosné Darás Malvin, c ütőrtökön Dr. Neumann Edéné Samuely Olga, pénteken Dr. Tuboly Gj uláné Nyuly Gizella, és szombaton Macbanzker Mórné Tauber Vilma.
— 1895 évi márczius hó l én 200 ujoocz vonul be a m k. 20. honvéd gyalogezeredhez Nagy-Kanizsára.
Az Izr. jót nőegylet jótékony-czélu estélyen felülfketiek : Koimár Ödön (Zágráb) 35 forintot; gelsei Gutmann Vilmos 25 forintot, Vidor Samuné, Blau Pátné, Sommer Sándorja Remete Géza. Eben>pinger Lipót. Ebenspanger Leo. Ebensp inger Ernő Stern Sándorné, Weiser József, Alsó domborui Hirschlertestvérek 10—10 frtot, Dobrin Benőné 6 frtot, Unger Ullmann Elek 5 frt 20 kr. Flachte Hermiu (Várasd), Lővinger Friderika, Rapocb Gyuláné. dr. Lőke Emil, Löwinger Ignácz, Hirschler Jakabné (Alsó-Domború,) Roseufeíd Adolfoé, König-stein Samuné (Bécs,) Weiszmayer Lipót, Gtünhut Henrik, Grünhut Alfred, né, Zírkovitz Lajos, Sommer Ignáczné, Stero Sándor 5—5 forintot, Scherz Rikbárd, Dobrin Istváu és Graner Géza (Zala-Egerszeg) 3 frt 80—3 frt 80 ; Ro.-eoberg Izraelué, özv. Zadubánszky Lajosné, Klobucsár GyözL ezredes, Daoneberg Jskabné, Ledofszky Arminné, Fesselhofer Józ5ef, Schertz Albertné, özv. Pollák Arminné 3—3 frt; dr. Rothschild Samuné 2 frt 60; Kürschner Ignáczné, Gutmann Verona, Sümeg: Kálmán, Bachrach Gyuláné, Hirschler Sándor Fischl Pálné, Mayer-bofer Henrik, Blau Lajos, Scherz Géza, Vécsey Zsigmond 2—2 frt, N. N., dr. Hauser János, Tripámmer Gyula. Klein Armin <Fiume,) Csillag J. (Fiume.) dr. Schreyer Lajos Pick Miksa 1 fit 80—1 frt 80 ; Wéber szállodás, özv. Lengyel Ignáczné, Klein" Illés 1 frt 50—1 frt 50; Kalivoda János 1 frt 30; dr. Blau S., Rosenfeld József, Deutsch Jakabné, Radó B Béla. Strém Vilmosné, Strém Tivadar, Práger Béla. Kohn Ödönné. Eisinger Henrikné, Weisz Divid 1 — 1 frt; Schwarz Gusztáv, Frt-uiídmann Mór, Deutsch Lajos, D.\'i-cha Ottó, Hayden Sándor, dr. Tripámmer Re/.ső, Klein Iguácz, Rosenberg Miksa, Deutsch József, P- h-N. N.. éí Weiszmayer Mark 80—80 kit., Kransz Lipót 60 krt., Wagner Károly 30 krt., A fe;ü ti/,eiések összege 338 frt 10 kr. A c/.ukrászda illetve Qditö csarnok fel szerel éaéb ez járultak : Beitelheim Simuóé, Blau Pálné, B!au Lijosné Blumen^cheiu Vilmosnó, Danneberg Jakabné, Dor-rin Benőné, Fischl Palné, Gelsei Gutmann Vilmosné. Grün hut A fredné, Hirschel Arminné, Klein lllésué. Kürschner Ignáczné. Kartschmaroff Leone, Koch Edéné. Kohn Edéué, Krausz Lipót. Ledofsky Arminné, Ma schanzker Móroé, dr. Neumann Edéué. Ollop Samuné, Práger Béláné, Rosen berg Izraelné. dr. Rothschild Samuné. Roth-child Albertné, Rspoch Gyuláné Rosenfeld Adolfoé, dr. Schreyer Lajosné. Sirem Vilmosué, Scherz M. J. né, dr. Schöané. Schwarcz Samuué, Sommer Sándorné, Tauber Alajosné, Vidor Samudé, Weiser Józsefné. Weiszmayer Lipótné és Wittenberg Ignáczné. — Az igen tisztelt közreműködőknek egyenkint és együttesen, ugy Uber Ödön és Franz Lajos uraknak, nemkülönben a szíves felülfizetőknek és adakozóknak ez utón is hálás köszönetét nyilvánítja az Izr. Nőegylet elnöksége. A bevétel 1103 frt 5 kr. Kiadás 309 frt 10 kr. Tiszta jövedelem tehát 793 frt 95 kr., melyből mintegy 300 frt házi szegé nyéknek osz-taükki", míg 200 frt Húsvét tájban le^z kiosztva.
— Sjüvmios köszönet. A zalamegyeí aggbarezos egylet elnöksége köszönetét nyilvánítja azon kegyes adományért, melyet Oroszváry Gyula Ügyvéd ur 10 forint erejéig adományozni az egylet pénztárának szíves volt.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
169;\'. FEBRUÁR 23-án
— A népkonyha fennállása óta oly \'látogatott Bem volt, miot a?, idén,nemcsak a helybeli szegények, de hetivásárkor a vidékiek is oly sűrűn látogatják, hogy 300\'is nyer meleg lápot.
—\' Adomnnyok a i épkonyhának. VeigeUtock Adolfné horgonyát, babot és tojást* Saller Lajosné 12 liter babot, We ss testvérek 7 kló rozst, Schmidt Krigy**né L zsák burgonyát, egy véka voíjséget, Kolmár Ödön Zágrábból 25 frt, a nagykanizsai takarékpénztár 50 frt, ngvni/csaka fenti takarékpénztár az éhező gyermekek részére 20 irtot voltak síjwsek adományozni, melyekért hálás kű*iúnetét nyilvánítja az elnökség. . -- Lehetetlen, hogy a magyar hirlap-oirasó közönség a legnagyobb örömmel $1 ne karolja azt a másfél év óta meg-jeenö hírlapot, mely Világnapló czimen a \'hét végén összegyűjtve, közli a* hét \'¦¦.folyamán a világ, de főleg a magyar hírlapokban ,és szakküzlöoyökben megjelent érdekes híreket és czikkekei. NéikülÖzhetlen segédujság ez mindazok részére, akik csak egy vagy két hírlapot járatnak., inert itt megtalálják a több; lapok érdekes közleményeit. Ez a léridkivül. szépen kiállított újság elejétől * végig, érdekes és oly ügyesen .van szerkesztve, hogy a legkényesebb igényű olvasót .is kielégíti Előfizetési ára 1 frt :>0 kr. Budapest. Üilói-ut 46. szám alá k^ieno\\ő"be.
. Tartós gyógyslker. Fájdalmas isú\'.náT, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes báltalmainál a „Moll-fele franczla borszesz és aó* val való be-.löfzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg .-ára 00 kr Szétküldés naponti utánvétellel Mol^ A. gyógyszerész c-. és k. udvari szállító ált a] Bécs, I. Tuchlauben 9 Vi-*déki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényé vei és aláírásával.
— Orosz kitüntetés a pár hónappal ezetött lezaj ott szentpétervári nemzetközt uagy kertészeti kiállításon kitüntetetteknekjegyzéke most került birtokunkba. É kiállításon több ¦ részről adományozott kitüntetések között U császári fensége Mihailovics nagyherczeg a kiállítás védnöke által adományozott kílencz nagy arany é"re."n foglalváo el a legkiválóbb helyet rendkívüli nagy érdeklődés, tárgyát képezték; mert ánaiano> volt az óhaj hogy e kílencz stagy kitüntetés Oroszországban maradjon, * minthogy is nyólc$at csakugyan a legelőkelőbb orosz czégek vívtak ki. A nagyheiczég érmein-k kilencedikére azonban az ezen világversenyre sereglett angol franczia és német világczégek Óriási versenyével szemben egy hazai C/.ég — Mauthner Ödöo budapesti mag kereskedő — érdemesiltetett Midőn a hazai magkereskedelem ily magas fokra emelkedését örömmel vesszük tudomásául, őszintén óhajtjuk, hogy foldmivelésünk egyéb ágazatai is ily törekvő czégek kezeiben legyeoek, mert ez esetben r-akhamar f-I fog az virágozni és a válság ellensúlyozva lesz az óriási haladás által. Mauthner további törekvésétől pedig reméljük, hogy épugy m nt mag-terményeinknek Németország fe\'é hátha tósan utat tort, legújabb nagy diadalának terén: Oroszországban is uj vidékeket íog fö tárni magkiviteünknek.
— Rövid hirek- A vígszínház a Margithid közelében lesz felépítve. — Jókai Mór 70 Óik születésnapján a kormány nevében dr. Wíassic* Gyula rmui-zter üdvözölte. — Klapka Kremlekére 7725 frt gyük be. — Albrecht főber-czeg temetése febr. 25-én lesz — Farkas Menyhért, a ,Lottó király" börtönéből kiszabadult.
Vetőmagvak.
(HAÜTHNER ÖDÖN tudósítása )
A termelők részéről vajmi szórványosan ár-keztek. a kiná\'atok, mert készleteiken mar íüladtak és igy a piacai forgalom is csak arflk keret\'itn mozgott. Ig«aáa elsőrendű lóherét él uv-ieroát termelőknél igen keresnek és ax a a\'-»cs a mi ínég kapható, maga* áron less üiétte. Mag-kereskedöknél különösen takar-Einyrépamagnak van nagy kereslete, amennyi-htaax érdekelt körök véleménye oda irányai, hogy w árak\'\'nem. fognak többé lejebb; szállni, mert máris oly alacsonyak, hogy a termelési költségeket sem fedezik, ellenkezőleg, ily élénken maradó keresletnél inkább az árak emelkedésére van kilátás. Természetesen ez csakis megbízható eredetit, magra vonatkozik.
Jegyzések\' 0\') kilónként Budapesten:
Lttcteroa 35—50 frt
Várna -lóhere 50—65 frt
Tavaszi Bükköny 71/. — 7\' frt
Kaluczím \' 11 —11% frt
Muharmig ifi—17 frt
Takarmány répába g oberdorfi 36 -40 frt
lakarmánvrépamagolajbogyó -34 frt
Heremajva plSMbazá»t.
A htulapesi m kir állami vetőmagvizt-aalo állomás az 1894-95. idénybeo a t évi február bc 6-ig az alább megnevezett mag-kereskedők és termelők számira a következő mennyiségű vetóioagvakat plombálta le:
Lnczerna lóhere ússz. I
Mauthner ödöo Budapest métermáxaa
1005 1SS5 23Ü0
Kramer Lipót Budap.it 139 107 246
Ullmann hiroly, Budapest 186 162 298
Gróf Teleki Anéd, Drassó — 335 385
Haldek Igaacs Budapest \'250 210 520
Lederer testvérek, T -Kart 2 156 15a
Deutsch Gjula Budapest 1» 39 225
Szivoszt Alfonz Budapest 64 — 64
Magy. mezög. swv, Budapes 176 317 49 i
Núthüng Vilmos „ 17 19 3«
Frommer H. A. utód. Budapest 84 20 104
Beiméi és fia. Budapest _ 214 SU
Littmsnn Ármin Orosháza 53 64 117
1 >sszesen 052 3198 5250
Irodalom.
— Az Olcsó könyvtár uj, olcsóbb kiadásának sorozatai gyors egymásutánban jelennek meg. Ma a negyedik sorozat fekszik előttünk, változatos és maradandó becsű műveket felölelő tartalmával. Ismert dolog, hogy az Olcsó köuyvtárban nincs az a füzet, a mely besorozása előtt nem állotta volna ki a szerkesztő I Gyulai Pál kritikáját, ugy a tárgy alkalmatossága, mint a forma dolgában
s ez teszi oly becsessé ezt a vállalatot, mert tudjuk, hosy a selejtes abba utat nem találhat. A 61—80- számokat magában foglaló IV. sorozat tartalma a következő: 61 — 62 Stifter A. Brigitta. Beszély. — 63-64 Gauthier Th. A lélekcsere. Regény. — 65 Macaulay T. Byron. — 66—67 Jerrold D. Zsák M. Beszély. — 08 Eyoaud A. Ferizade dala. Beszély. — 09—70 Czuczor G. népies költeményei. — 71—72 Prescott H. E. Schüffer Magdalens. Beszély. — 73 Sayous E. A mongolok betörése 1241. — 74—75 Zichy Antal elbeszélései. — 76 Horatius F. A költészetről. Levél a Pisákhoz. Ford. Czuczor G. — 77—90 Flegler S. A magyar történetírás történelme- Sayous L. A magyar történelem kutforrásai. — Az Olcsó könyvtár egyes sorozatai megren delhető minden hazai könyvkereskedés utján ; a hol könyvkereskedés nincs, levelező-lapon a Frankliu-Társulattól. Fgy-egy sorozat ára bérmentes megküldéssel 2 forint. Egyes számé 10 kr.
— A „Zenélő Magyarország" zenemű folyóirat lebr. 15-diki IV. számának tartalma: I. „Daloljatok, ez kell nekem" raagyar dal Fekete Istvántól. II. „Késő ősz van" dal Mandel Gézától. III. Mayer Cb,-lól Sajkadal remek szép saloadarab. IV. D" Amant Leótól „Tánczra fel" sikerült szép polka française. V.Hemerka Ulrichtól „Tüodír álom" gyönyörű salon mazurka. E rendkívül érdekes, kitűnően szerkesztett, s példátlanul olcsó zenemű folyóirat előfizetési ára negyedévre hat hasonló gazdag tartalmú, mindenkor 10 zeneoldalos füzetnek I frt. Előfizethetni a „Zenélő Magyarország" kiadóhivatalában Budapest. VI. Csengery-utcza 62 a, honnan kívánatra mjtatványszámot azoknak kik a szép vállalatot még nem ismerik, készséggel küldenek.
— Uj zenemüvek. A főváros ismert jónevü zeneműkiadója Nádor Kálmán ismét néhány szép újdonsággal lép a zenekedvelő publikum elé. Az újdonságok közül felemii tünk néhányat, mint a melyek a főváros elité báljain sokban járultak hozzá, a farsangi jó hangulat emeléséhez. Így nagy sensatiót keltett a nemzeti bálon, Papp Zoltán .Nemzeti csárdása." melynek egy-egy példányával a bálbizottság, a jelenvolt hölgyeknek kedvesk»d tt. E csárdás, mely két szép dalt tartalmaz. : .Minden este arra járok" és „Hz a ins lány" stb bővebb méltatásra nem szorul, a jeles szerző neve feleslegessé tesz minden kritikát. Ára 60 kr. A legutóbbi hangversenyek egyik kedvelt repertoir száma Sugár Zsiga, „Küry Klára" csárdása, melyet a művésznő maga szokott nagy tetszéssel előadni, e füzet, melynek ara 80 kr, az ifjú szerző „Zúg a fejem" czimfl iassu dalát, továbbá „Azt kérdezték, hol tanultam szerepű" és „Szép a rózsa ha kivírit" cz. friss nótáit tartalmazza. A dedicatióval ellátott borítékon a művésznő sikerült arczképe látható. Kaphatók : Nádor Kálmán zenemükereske* donél Károiy-köru: 8. Budapesten.
— Klökner Ede zeneműkiadásában , Budapesten megjelent zenemű ujdonsá
; gok : Bánfly csárdás szerzé Csizmadia \' Ignácz. Ára 80 kr. a miniszterelnök nejének ajánlott szép csárdás négy szöveges dalból ál), s mint talp alá való ; c;árdés ugy, mint hangulatteljes ma-< gyar dalok, egyaránt nagy tetszésre azá-: mithatuak. Volstedt Róbert Szoknyás ; gigt-rlik tréfás induló magyar szöveggel ára 70 kr A „Lustige Broder" nagybirü keringő szerzőjének legsike-: rűltebb újdonsága. Bájos zenéje, mu-; latsagos szövege, mindenütt tetszésre \': talál. É\'jen a táncz, polka française, kisge^zéni Szabó Istvántól, ár* 70 kr. A farsang e legsikerültebb polka ter-! méke már ia az első zenekaraink köz-j kedvelt műsor darabja. Daiay Bell
világhírű keringő egyedül eredeti, a legjobb kiadása magyar szöveggel, ára 75 kr. Mind a négy zenemű pompás czimlappil tetszetős elegáos kiállításban jelent meg s külseje is ajánlja az értékes oly hamar felkapott, divatos zenemüveket.
TV y lit tör-.*)
Hirdetések.
HUMOR
Postán. — l\'r: „Kérem, van számómra levél?" — Postamester (miután valamennyi levelet átnézte) .Nincs! Hogy is hívják?" — Nincs levelem Ámor czim alatt, kérdi a deák a postást. — Az alatt ninc3, hanem Nádpálcza czimen van, ez bizonyoson Önnek szól.
Elkeseredés. — Falánk Bálintot meghívták gazdag szomszédjához ebédre, de nem volt érkezése, hogy elmenjen. Másnap találkozik egy bájtjával, ki | részt vett a lakomában.^
Kérdi:
— Nos, hogy mulattatok ? -— Pompásan.
— Mi vo\'t ebédre?
— Rákleves.
-.— Teringettét azt szeretem,
— Fogas és pisztráng ....
— Ej, kedvencz halaim! . . .
— őszpetsenye . . .
— Hagyd el . . .
— Pulyka . . .
— Te, ha még szalonkát is emiitesz, hát isten ucscse, arczul ütlek . . -
Jeles mnnka. Kéményt csinált két kömives. A mint a kémény elkészült, észrevették, hogy aligha tart majd Örökké, mert bizony dűlni kezd. Oda szól egyik a másikhoz :
— .Fuss el a nap^ámuakért, majd én.addig tartom a kéményt!"
Végtárgyaláson. — Biró:Ü2yéaz ur kérem olvassa fel a vádlott bünlistáját. Vádlott: Szabad lesz addig leülnöm?
Ki nyert?
Húzás febr. 16 án. Bpest: 35 77 86 79 75
Henae\'-f^-ielyem csakis akkor valódi, ; ha közr^: !>>i gyáramból rendelik — ; fekete, fehér és színeseket 35 krtól 14 frt | 6ó krig. materként — iima, c»ikos, kocz- 1 kazott, mintázottakat, damasstot a a. *.. (sitit eey 240 kfilönböző minőség és 2000 mintázatban) a. a. t postabér L• rámmen-tcs-n a házhoz szállítva és mintákat postafordultával, kaid: Henneherg fi. (m k udvar: szállítói selyemgyára Zürichben svájcit ha czimzett levelekre 10 kros, és leieve r lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan eliotéztetnek.
Tudósítás !
Gyermek di vaL.
Van szerencsém t. vevőimet értesíteni, hogy megrendelések fölvétele végett
Nyilatkozat
Szerkesztői Üzenet
— A gyógyszerészeiről egy tréfás tartalmú czikk íratott, anélkül, hogy bárkit a másik rovására kitüntetni, avagy az anyagiakban megkárosítani szándéka lett ro\'na.
E czikk meg sem leleut, tartalmáról\' legtöbben fogalommal t.em bírnak, * bajsza már ia több irányban meg indult s e lap Bzellemi vezetője, valamint a czikk írója fenyegető leveleket is kaptak. — * Ily köritlméuvek között nem a félelem, de a hékeszeretetnél fojr\'a a czikk\' közzétételéről együttesen lemondtunk.
Felelős szerkesztő és kia-ló • BÁTOR FI I. U OS. ^
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás.
Indulás
Kákicsáról
Érkezés
Kanizsára
4 :42\'regg.^y.v.! 5 133 regg ; 2 35:d.u.!isz.v.,12;59 d. u
gy.v.il2Í20 éjjel 6 !50 este
Bécs m. m
Bécs
sz. v. 6 ,05,regg. sz. v.! 2 [05 d. u. v. v. j 5 !151 d. u. az. v.jl2;4Ő éjjel
sz. v. 11,22 éjjel v. v. 7 J59 regg
sz.v.i 3 |42.re2g. sz.v.i 1 !3*4 d.u. v. v . 8 |04\'regg. sz. v. 10-15 este
sz. v. 3 yO.reag. sz. v. 1 [30: d u. !V. v. 8 j44! este) z v 12-10; éjjçl Uy. v. : 12\' 10! éjjel]
SS ffy- v-: 5 47!regg. S v. v. 10 — regg.
2 ¦—la.
A vidéki lapok egy némelyikében „Nyilatkozat\' (v.immel Haldek l^nácz aláírásával egy nyílttéri közlemény ielent meg. melyben Haldek Ignác/, magkereskedo, a ki rövid Idővel ezelőtt a budapesti kir Törvénys«ék fe-ayitS osztályának nyilvános tárgyalási termében vádlottként a vádlottak padján Olt. saját kény -Imi fen situatiójának leplezése végett az ellene még mindig folyavmatbao levő bQDQgyre vonatkozólag a vidéki közönséggel egyet-mást elhitetni igyekszik.
Kzen tendentiósas híreszteléssel szemben, de annak előrebocsátása mellett, ho.-y egy bírói határozatnak jogérőre emelkedése előtt senki ember tiával, különösen a még jogerőre nem emelkedett birói határozat által érdekelt fellel polémiába nem bocsátkozom, szárazon csupán anuak koustatálására scoritkozon. hogy a budapesti kir. törvényszék mint büntető bíróság elölt szabályszerűen lefolyt büuyizigálat a!ap-jáu a budapesti kir. ügyészség mint vádhatóság hivatalból Haldek Ignacz magkereskedő ellen vádind tvanyt tett és a fnméltóságti kir Curia 7307,8 X\'i se a kelt határozatával éppen a vizsgálat adatai alapján Haldek Ignacz magkereskedőt a lopás bűntettére vab> felliujtás miatt vád alá helyezni rendelte.
Az ezen vaihatároza*. folytán megtartott véglárgyalásoD a közvádló kir. ügyész ezen tárgyalás fejleményeihez képest a vádat leno-tartotta és Haldek Ignácz magkereskedfit a lopás büatettére való felbnjtás hivatalból üldözendő bűncselekményének elkövetése miatt indítván) ózta megbimtettettni
Az első íokbiii eljirt^biróság vádlott Haldek fgnáczot ielmeutette ugyan, de a iSüucse-lekmények tte ^torlásának storgal mázasára hivatott vádhatóság nyomban nyilvános tárgyaláson a felme.itö ítélet elleu fellebezését jelentette be.
Hxldek Ignácz felmentése tehát még nem jogerős és felső bíróságaink vannak hivatva Haldek Ignáct eljárása felett ítéletet mondani ; ő miga saját Qryébeo bíró nem lehet és nyílttéri\' közleményekkel biróságainkut ¦ praeöccupálni nem fogja:
Knnyit tarlo/.tam az igazság érdekében kijelenteni, de polémiába Haldek Igná.;ccíal nem bocsátkozom, csak azt kívánom még megjegyezni hogy maró valótlanság az. a íi.i\'-dek .,nytlatkosat"-ában még eddig jogerőre nem is emelkedett felmentésének okául felhoz.
A kit a Curia jogérvényeseii lopás bűutet-tére való felbnjtás miatt vád alá helyezett és aki ellen a vádhatóságot képviselő kir. ügyész eien bnntett miau a vádat ayilvános végtárgyaláson hivatalból íent irto-tá és* a ki ellen véére a kir ilzyész felebbezése folytán a bűnvádi eljárás m\'g-ma is tolyamatbin van ¦ az ugyancsak hiába fenyegetődzik hvmia vadakodás miatt való fe\'jelentéssel !
Ilndapest, 1S95. február. *
MAUTHNER ÖDÖN.
i) E rovat alatt közlötlekért nem vállal felelőséget a sierk.r--^
stb. a legújabb angol s franczia hxö-vt-tmintákkal f. hó 27. é« 28 áu t-rerdán és csütörtökön, szombat vasárnap és hétfőn a Szarvas szállodában fogok tartózkodni.
Kiváló tisztelettel Joel Mór.
TO00OOOO0OO0OOOOOCXXXX3O3OOOO
Minden országban törvényesen védve Q Osítr -magyar monarchiában a védjegy 8 460 sz. a. bejegyezve. O
Stomatika vegy essenczla g Védjegy J. a csilláéban.
Szt. Jakab gyomorcseppek.
Évek óta kipróbált csalhat lan gyógyszer gyomor fájások, > különösen emé?zti*si gyengeségek, étvágytalanság, görcsök, gyomorégés^,, rossz szé-kelésstb. ellen. V végje CO kr és Ifrt 20 kr. PrOspek tus ingyen. Elsőrangú-gyógyszernek bizonyait ideebántai-maknál DR. LIBER ideg-erősítőéi Ixir-je. — Védjegy f és horgony. Kérfünk prespektusf: Orvosi és hivatalos eiőirás után Fond a M. prágai gyógyszertárában készittetrk.
Iszákosság aleznacyobb esetekben is Sougede esaencziával gyógyítható Gyógyítható az iszákos tudtával, vagy tudta nélkül. Szin-, szag . íztelen. Eredmény kivétel nélkül biztos Üvegje 1 frt SO^kr. Főraktár: Szatvator gyógyszertár Pozsony. Továbbá kapható.
BARNAI\' KÁROLY-nál Szegeden, SAY RUDOLF-nál Székesfehérvárott, MITTELBACH S. KOi.lL A , HRZICS SÁNDOR nál Zágrábban, ngy a legtöbb gyógyszertárban.
aooc^oooooooooooaoooooooorö
8
Tessék megpróbálni!
A legtakarékosabb család is megengedheti magának. azt a luxnst, hogy megrendelje egy negyedévre
a Diviií l jsíitr-oí
Klőfizetési ára egy negyedévre postai stétküldéssei 1 frt 10 kr.
A Divat Újság nemc-ak arra való. hogy utasításai szerint Öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden család a divatot, mely a sokféle ruha, febérnemü. kézimunka ,és más apró\'tárgyakban nyilvánul. A mel- , lett a legkedvesebb szórakoztatója az egész családnak.
Egy negyedévi próba
ily csekély összeggel megéri minden embernek azt, hogy a Divat Pjság hasznos voltáról meggyőződjék
ElŐÖzetoí lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VIII.. Rökk Szilárd utcza 4, sz.
i
Előfizetési felhívás!
A pénzpiacz érdekeijeit ezennel felhívjuk a
Moniteur Autrichien
(német és franczia kiadás) czimü péuzügyi folyóirat előfizetésére.
17. évfolyam, előfizetési ára egész évre 3 frt Megjelenik minden hó 2-án és 16-án. ~SJ*
Monileur Autrichien (Éml Kiaűás>
Kiadóhivatala Bécs, IV. Favoritenstrasse 27.
Pénzügyi -természetű kérdésekre nem előfizetőknek is szívesen lesz költség nélkül szakszerűen válaszolva és mutatványszámok ingyen küldve.
L. RIEBLIMG & CO.
Bank és váltóüzlet Bécs, IV. Favoritenstrasse 27.
/janija magát a következőkre ¦
Hegvétele és eladása f^X^í^^hri
részvényeknek, következő feltételek melleit:
Banküzleteknél: ES\'"dé\'e\' Ch"""*\' ,"\'6k\' hi,e""el8k\'
Fníun •?ám\\á\\f - ^\'áltóuzletilnk felvesz pénzeket, folyó szám-
matlábja azerínt fizet. I tttiitak • ^\'D^en ^rték, melyek a mi közvetítésünk folytán vá-tpBLQlUft • (iroiutuk. nálunk letétbe helyeztethetök s azok ke-zeléséért, int vénye beváltásáért mérsékelt dij számíttatik. Tft7*rifl ¦ ^iQden tőzsdei megbízás lelkiism retéaen íoganatositta-lUZIUtt. ók s a viszonyoknak megMelő fedezet kívántatik s határidő üzleteknél lelkiismeretes tanácscsal és felvilágosítással szolgálónk. Foluilánaoití enlr ^\'^den pénzügyi természetű levelező, kérdés-
vagy pedig lapunk szerkesztői posta rovatában kölddne\'k.
L. RIEDÜNG & Co. Bank és váltóüzlet
a Moniteur AitncHüii liaflötDlajiloiiosa Bécs 17. FaToriteastr. 21.
Sürgönycsim : Rledliag-bank Wien.
tfXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
18»r> FEBRUÁR 23-án
már nem oly borzasztó!
i
A szhíj. szerecsen-szappan
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogástalan szép és tisztara moshatunk — A ruha kétszer annyi időig tartható, mint bármely más szappannál.
A szab. szerecsen-szappan\'
használtával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással 3 szor, kevésbbé kell kele. vagy a kártékony mosópor; megtakarittatik az ídö, tüzelőanyag és a munkaerő.
Tökéletes ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf rs. és kir. tórv. szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb faszerkereskedésben * fogyasztó üzletekben, ugysziote a bécsi I fogyasztó egyletben és az I-sö bécsi háziasszonyok egyletében
FÖriktár: Bécsben. I. Kenngasse NV. 0.
30000
darab olaszrizling és 20.000 vegyes sima
-4 szőlővessző f»-
eladó immúnisnak talált
homoktelepről.
Ezre a rlzliiiirm-k IO frl, u vefrjestnek 8 frt.
Bővebb értesülés nyerhető
\\uity Hani/.KH város Tanácsánál.
o c s —¦ = ~ „ !*¦ x- ~
=r a 2: — S,®> Bf » L¦ 0 a ® *
D Vfl 3 -! = SSs _
•\' — Z. *\'2.*J"5"2l. ¦ T SS g? ffl" 5=3-= |.2 I
"?5 =¦ í- s
L 2 .".*sgi»-B aj:*
IS
í
<— o. C -
^czelli
Gyomor-
cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan ismeretes fiází és néjezer.
A gyomorbetegség tünetei; étvágytalanság. gromorgjcnnejL... bűzös lehelet, tellujtság, savanyu. telWJffögés. t.ssnenés. yomorégés. felesleges, nyálkakreáíasitís, sárgaság, undor és hányás. (yomorgörcs és.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult ttjjfájásnál. a menynyiben :i gyomorlói származott, gyom\'ortul terhel esnél ételekkel és italokkal, giliszták, máfbajok és hámor-rimáknál. •
Kmlitett bajoknál a Tlúrlaczclli E>oinorrMe|i|»*-l4 .\'-vek ota kitűnőknek bizonyultak. a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis SVeg ára használati utasítással együtt 40 kr.. nagy Üveg ára 7u kr.
Magyarországi főraktár: Töröl* Jor.nrf gyógyszertára Bu*lRpe>Ht, Király utcza 12 sz
A védjegyet és aláírást tüzetesen. tess.-k megtekinteni! Csak oly cseppeket te-sek elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával 0. Brády) és ezen szavakkal: „Valódiságát bizonyítom*.
A MáríaczeIK gyömorcseppek valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla és Belus lajos, .BARCSON: Kohut Sándor gyógyszerész uraknál.
Csak akkor valódi h p.ilaczk az itt \'evő szalaggal [vörÓS más sárga papimn van elzárva
háromszögű fekete nvo
Eddig felülmúlhatatlan !
Maager Vilmos fele valódi tisztított
MÁJOLAJ \'
törvén y ileg védett csomagolásban 1
Maager Vilmostól
Bécsben.
Az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyű enié&zihetőségénél fogva gyermekeknek is külö\' nósen ajanltatik és rendeltetik mindama eseteknél, melyeknél az orvos az égése testi szervezet, különösen a mell- t-s t ű-d ő « r ö 1 i t\'é s é t. a test súlyának gyarapodását, a nedvek javítását, valamint általában a vei tisztitásat . .1 r i a -rni. Kgy üveg ára 1 forint és kapható a gyári raktárba" Becsben 111/3 Heusiarkt. 3. valamint az osztrák-magyar monarchia legtöbb gyógyszertárában. Nag-y Kanizsán : Rosenfeld Ado.f n Fia, Fe3^elhofe^ József fiiszer- é* csemege kereskedéseben. — Főraktár és főel-ár.usitás az osztrák-magyar monarchia részére:
llaaitei* Viliiios Bécíü, Ili.3. Heumarkt 3
Utánzat bíróilag üldöztetik
MASSAGE.
Bítor vagyok a n. é. kízöüségnek tudomására adói, hogy a tavasz közeledtével ismét rendelkezésére állok
massirozásban.
A város előkelőségéből sokaknál teljes sikerrel massiroztam a legutóbbi idényben ia, mindenkor az orvos urak utasításai szerint, úgyszintén a daravári fürdőben mint massiroző roltam alkalmazva.
A d. é. közönség készséges szolgálatába ajánlja magát \' .
ÖSILLA® Bkhk
fodrász és üiassírozó.
RH. Schulz, ^L
ALTONA a Elbe
PalmatUe 27. Fefálllttatett 1864 Tgm
Utánvétel és vám nélkül kQldok PŐrkOleHeil kávéi posuisákokbaa V\\t kilo netto. Sfersdo, halványsárga fél kiló 80 kr. Plantagia Ceylon fél kiló 73 kr. Jáva. kuiooös<-n finom . TI r Ceylon nagy szem il
Ceyloni gyöngy
Cuba gyöngy 4íruss thea Soucbong
77 - Cuba ktllonflsen finom
kékes zöld „ 73 .láva sö\'d nagyszemU
, 2 15
o
? ? o ?
~ i. SÖ „ Perco Souchong-thea
..1.54 ., I\'ecco virág „ - .3.58 .
A Utca nctto fél kiló i 30 l kiló 4 frt 2 kiló 7 67 4 kiló 14-10
Caviar Urai ,. ., „ 2— 370 .720 „ 1350
Utfb ....., l,S5 ,.3 40 „ 6.30 „ 12 ;
Klippnsche szaritoit haj lapcs, fehér postarsomagh n .2 frt
Marinirozott tengeri l.aiaic.
Oroaz korona-szardínia Bísraark-héring egy postahordó 1 $!\'
dobozban v. postai hordócska 1 23 Angolna i ¦ gelée kiváloga\'ott,
n.- (Rollmop-j pikant vasug darabok, egy p.-bordó 3 CS
poatahordócska 1.41 Köeer heriog marinirozva 1 4!
Portó 30 kr. per kocsiposta minden postaállomásra Ausztria-Magyarországon. Teljes árjegyzék ingyen és bérmentve. i**1 Minden áru garautirozva legjobb él legfrissebb minös^fben
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyet éa
aláírás at tűnteti fel. A Moll A.-féli Ssldlltr-porsk tartós gyógyhatása a lezmakacsabb nyomár- és al-testbáatalmik, gyomor,rfircs és gyomorhév, rögzfttt szókrskodés, májbáatalom, vér-találat, aranyér és a leglcutönbözőbb »of betegségek ellen, «- jeles háziszeroek évtizedek óta mindig nagyobn elterjedést szerzett. — Ara egy lepeciétalt eredeti úc-bozsak I frt o. é.
H amis itá su\'< törvényileg fenyíttetnek.
1
MOLL^FËLt^RÂl^rAI
m. BORSZESZ ES SÓ
Csak akkor valódi, h» •>«* moi.i. a
,A. Moll feliratú ^-nozattal vau
védjegyét tünteti fel és Moll-féle fran-
czia borszesz és sé nevezetesen mint fájdalOBioiillapitif bedörszöleii szer köszvény, csuz és a meehülés egyét következményeinéí legísmeretesebb népszer. — Egy óao-zott erediti Svog ára 90 krajozár. >
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: filzolysavas szikéé.) A mindenoat\'i szájti az titásnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek azámira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás ellen. — Egy Moll A védjegyévé\' ellátott üveg ara : 60 krajozár.
(.691)
"o» A
Bécs: I., Tucblanben 9. sz Vidéki megrendelések naponta poa-.antánvét mellett teljestttotaek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásává:
F Ö s / (• t k ü I d Ö 8:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adillf es Fia,
Nyomatott
Ifj. Waidi
its József könyrnyomdájában Nagy-Kanizsán.