Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.78 MB
2010-01-25 10:42:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1506
5928
Rövid leírás | Teljes leírás (321.03 KB)

Zalai Közlöny 1895 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

WAGY-KAWBSA. 1895. február 2-áo.
i Etöfi zetfi.vi Ári
Ifl*. évre ... & fn _ kr. Fél érre . . * fit 50 kr.
Negtedévre . . . 1 frt 25 kr. Egyes szám 10 kr.
\'HIRDETÉSEK -baaábos petiuorbaa 7, máaodazor , m minden triTibbi aorért 5 kr.
SWLTTÉRBES
Ípetit loroakém \\Q krért vétetnek] fel. Kincstári illeték minden egyet) birdétesért 30 kr. fizetendő.
XXXIV. évfolyam.
A iap szellemi és abyagi résiét illető aindea közlemény BitorD Lajos izerk«aztö-kiadó derére! cximzettenNagy-Kaniziiira bérmentve intézendők.\'
JBérmentetlen terelek nem fngad-útnak el.
jüezlratok viasza nem küldetnek
,a nagy-kanizsai OélalaiTakarékpénztári ,Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-rlrsaság*, a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet", a tnagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, ,,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tipintézete*. a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválaaztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
---------:-¦-—-—---....___•___ f» •
Wlatsics és kezoktatitUgyfink
Nem Wlusictcwl — mint politikai egyénnel akarónké helyen foglalkozni, — hanem a közoktatásügyi miniszterrel. Nem is az ó kiváló, annyi jeles egyéni tulajdonokkal megáldott személyével, — hanem képviselőházi bemutató beszédének ama paszszusával, mely specÍ3liter a közoktatásról szól. Nem is politikai szempontokból vesszük mérlegelés alá, hanem magának e nagy fontosságú ügynek érdeme, értéke szerint. -
A miniszteri bemutató bennünket közelrói érdekel. S eltekintve attól a ránk nézve hizelgó körülménytói, hogy "SYlassicsot Zala nevezi övének s Kanizsa nagy részben sajátjának, — a mely körülmény feljogosítana bennünket árra, hogy e rövid méltatásba az egyéni érzelmek hangjait is vegyítsük, — mégis kell, hogy mag» a beszéd előtt kalapot emeljünk s nagynevű miniszterünket őszinte örömmel üdvözöljük.
Őszinte, becsületes, férfias hangok-hallatszanak felénk Wiassics ő Ex elen t iá j ának beszédéből, párosulva mély ismeretekkel, biztos tudással,, intensiv alkotási vágygyal, láng lelkesedéssel a nemzet legfun-damentálisabb érdeke iránt: a közoktatás ügye iránt.
Ily őszinte, nyílt és alapos ügyismeretet eláruló hangokat jóideje nem hallottunk arról a helyről, melyhez nemzetünk jövő nagyságának criteriumai. — a tudomány, művészetek és az általános műveltség — vannak fűzve s melyet a királyi kegy e fontos ügy legméltóbb személyiséggel, az ö személyével töltött be.
Bár ő szerényen ama bitének adott kifejezést, hogy ismeretlen örökségbe lépett, hogy nem ez az ö tere, — programmbeszéd s maga
| az a csodálatra méltó tény, hogy három napos minisztersége alatt oly behaló ismereteket szerzett magának e széleskörű és nagyfontosságú
: tárcza ügyköréről, a jelen és jövő nagy munkáiról, — a legfényesebben czafolja meg, e hitét s a leg-eklatánsabb bizonyítékát adja annak: hogy közoktatásügyünk a legjobb kezekbe van letéve.
-V;. a kik ismerjük az ő kiváló egyéni tulajdonait, megmerjük kocz-káztatni ellenkező hitünket, t. i. hogy ó a száraz és merev justitia szolgálatában talán kisebb intenzivitását fejthetne1 ki egyéni tulajdo-| nainpk, mint éppen a közoktatás , szolgálatában. Vagy legalább is ! kevésbbé volna ez ugy ő rá nézve, ! mint a hazára nézve háladatosabb szolgálat, mint ez.
Nem uj, de nagy igazság, hogy egy nemzet jövő nagyságának kérdése egyenes arányban halad é r-zekével a cultura fo...