Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.77 MB
2010-01-25 10:45:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1507
6396
Rövid leírás | Teljes leírás (374 KB)

Zalai Közlöny 1895 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VnV-KAflrcSA. 1895. márczlus 2-an.
széLm.
Eiöftxrt+xi fyr:
ICfMi $m . 5 fn —
[fél évre- . _> ín :">U
JN.giédevre . . i tn 2b kr. t.vyv* sz»nr 10 ir. 111 KI i KT KSK K ti**alu>s petítsnrlmo 7. naásmlasu s unuden u>v*bi>i sorért ,H ki
NYII.TT EK U KN etil *<>nink»\'iu 1<i krert vételnek tíiucstari ilinek nuucii\'ű\'egyel QirUt-loieri JW kr utr;ei>dí>
ZALAI KÖZLŐIT
XXXIT. évfolyam.
A lap széliéin és ajjyagt vészéi illető mindet közlemény Bátorfi jl.ajn- sserkesíiö-kisdc neváre címzetten Kagj-fJM ixsara bérmentve intézeodök
Bérmentetlen letelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vl*»zanein kQldetaek
A nagykanizsai ,;Ipar-Testületí(, ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár r^zveny-tarsaságV a ."agy-kanizsai- és galamboki önkéntes tO,oító-egyUf, a .oagykanizsai kisdednevelö egyesület\' a ,nagy-kanitsa: tanítói járáskor", a .oagy-kanizsa, s-resztény jótékony .-nőegylet , tn..anizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete-, a .katonai badastyán egylet ¦ a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kQlválasztmányának hivatalos lasj* 1
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
. ki izraelita nttközség közgyűlése.
A közgyűlés f. hó 24-én délután négy órakor tartatott meg a hitköz ség tanácstermében. Megjelent össze-seír 02 tag. Gelsei Gutmann Vilmos kii-- tanácsos elnökölt. Jegyző: Barta Lajos A közgyűlés nagyon simán .foiyt, le. Semmi ellentállás nem volt tapasztalható, a megjelent tagok ritka egyetértéssel járultak hozza mindenhez! Az ellenzéki szellem nagyon ki&bangu volt és a barátságos viszony a kormányzat és az adózó perigárok közt a lehető legjobb.
liarta Lajos felolvasta szép jelentését, melyben a számok szólnak legékesebben. Tiz ezer forintot ad a hitközség évenkint szegényeinek, és-7400 forinttal felérő tandijat enged el szegény, de érdemes tanulóknak. Az 1895 ik évi szükséglet körülbelül 50.000 frtot tesz ki Ezt a kiadást senki nem sokalta, nem is keveselte.. csak egy tag szólalt fel az ellen, hogy a hitközség a többletét, mely 196 frtot tesz, ne nevezze nyereségnek, mert ez profán dolog és csak közkereseti társasághoz méltó. A számvizsgálók választása volt az utolsó tárgy, a melynek kedveért a közgyűlést az elnök 8 napra fölfüggesztette Némái, csendesen osztott széjjel a iröígyülés, csak egy tag jegyezte meg halkan: „Uát köszönetet nem szavazunk?" De még a szomszédja sem értette meg a beszédét és_igy_^még a köszönet megszavazása sem háborgatta az áhítatot, t A jelentés lényegében a kővetkezőket tünteti föl:
Az alapszabályokat beha\'ó tanácsko zás után módos ltot ták. A kereskedelmi iskolában az 1893—94 ik évben tartották* meg az első érettségit, még pedig íuluüe kedvező eredménynyel. A kiküldött miniszteri biztosok, dr iíuísieska Kálmán, zalavármegye kir tanfelügyelője és Kirchknopf Frigyes, soproni kamara:
! titkár ez alkalommal legnagyobb elismerésüknek aduk kifejezést A? iskolaalap az 1894 év végén 6221 frtvolL Néhai YYabrmann Mór hagyatékából az iskola alap javára 300 frt adományoztatott. A tanintézeteket látogatták. Az elemi fiúiskolát 193, . leány . ?97 A polgári fiúiskolát 141
A keresk. kft/.épisk. 98_
Összesen 629 uövendék. A többi városi íntézetbeo hitektatásban részesült 324 tanu\'ó. A jótékonyügyi szakosz tály szegények segélyezésére fordított 944*f! frtot. Végül 343 tanulónak 7430 frt Laodijat engedett el az elöljáróság.
A népmozgalmi adatok a következők: Házasság köttetett 34, gyermek született 81, meghalt 2...