Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.3 MB
2010-01-25 10:48:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1371
6122
Rövid leírás | Teljes leírás (262.28 KB)

Zalai Közlöny 1895 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(,Y-KAfflZSA. 1895. április 6-án.
L
1-4-Ili sasétm.
Elofi a etem ár:
Igeu mi . . 5 frt — kr V! évre . -J frt fKt kr
XtTtvedéjr* ¦- . . I - frt \'J5 kr tytyeH v,,n: l(t kr.
. wiirVLt&skk
s imuden további torért .\'¦ kr. N.Vl LITERBEN ,-iit sorónkfut lO\'krt-rt vétetnek [fel.,Xincturi illeték minden egyes bir.h ii\'s. 30 kr. i :.
XXXIV. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
IA lap szellemi és anyagi részét iilcto minden közlemény Bátorfl Lajos szerkcsztö-kiadó "nevére ciimzítten Nagy-Kan izmára bérmentve intézendök.
|nérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
JKéziralok visszaueui Liildftitek.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Déizalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület* a „nagy-kanizsa* tanitói járáskor\', a .nagy-kanizsai k-resztéhy jótékony nőegylet-, „n.kamzsai izr. jótékony nőegylet-, ^szegények tápintézete«, a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
. HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ESTARTALMU HETILAP.
A tőzsde és a közönség.
\' (Vége).
A harmadik §. határozati javaslat, mely. fontosságánál fogva felül áll az előbbi két szakaszon — E S. a r é s 7, v é n y e k tőzsdei jegyzéséről és annak szig o r ii korlátairól e m-1 é iszik meg. . Ennélfogva csakis oly vállalatok íészvényei lehetnek határidőre a tőzsdén.. írathatók, egyszersmind hi-vaxalosan jegyezhetők, melynek részvénytőkéje legkevesebb S millió forintot képvisel. — E h a-X á r o z a t m á r f. é. május 1 - én 1 é p é 1 e t b e.
Hogy" minő visszaélések tőiténtek a részvények -cotirozása tekintetében, a/, nemcsak hogy Európa nagyobb tőzsdéin \'nem volt tapasztalható, hi-nem soha, se ¦ vo.lt az ilyenek jegyzése oly könnyedén megengedhetők, - .mint .\'éppen nálunk,
Fordultak elő esetek, hasonló eset . yan küszöbön mais! — hogy az alig megalakult részvénytársaságok, melynek njérlegeí -napvilágot sem - látták meg* egyszerűen a tőzsde tanácshoz fordultak-papírjaik jegyzése végett, amelyek meg is engedtettek, ha a rendes jegyzési dijak lefizetve válásiak. — H\'jgy csak rövid .legyek, itt. van az alakítandó újpesti villamos közúti vasúit, melynek részvénnyel aatózsdéii máris kézen forognak, annélkül, hogy a vasút már működnék, még kevésbbé annak elömun-•. kálatain dolgoznának. — Tessék most megmondani, minő osztalékot fog fizetni majd e vasut, hogyan fa^ja gyümölcsöztetni a befektetett tőkét ?
Tehát ezzel el lenne mondva az ügynek, egyik része.
Nem lesz érdektelen azonban —¦
j bár sokká! rövidebben — áttérni ; a tulajdonképpeni tárgyra a közön-i ség érdekeit illetőleg.
Joggal kérdezhetjük tehát, hol kutassuk már "most ama szakaszokat, melyek közónségüuk érdekeiben alkottattak, jobban mondva — még eddig nem hozattak ?
Okulatlan közönségünk könnyen hallgat szép szavakra és leginkább oda hajlik, ahol a reklámok hazáját görögtüzzel fényestfn kivilágítják! — Az ilyenek sorsa iegföbbnylre ott végződik, ahol a közönség ébersége ^kezdődik.
Egy év alatt csak három ilyen \\ görögtüz^el hullámzó, kecsegtető reklambajhászó. Löryy Győri, Er-nyei (folyt, köv ?) ^baiik és vá I t irh á z & k ?" vonták maguk felé a még könnyen hiszékeny közönség bizalmát, melynek tragikus vége lön.
Ki pótolja mindeme jelentékeny veszteséget ? — Hisz közönségünknek nincsen azzal absolute segítve, ha az ilyenek a vádlottat; padjára hurczoltatnak, a közönség akarja a reá bizo\'t javak megtérítését, amelylyel az illető „bank és váltó házát" megbízta
A visszás bajnak elejé^kéll venni az államnak, még pedig aképpen, hogy az olyan firmákat óvadék letételére, ugy amint annak idején a zálogházakat — kényszerítse !
Ekkor a közönség nem bánja, ha a megbízottja jól. avagy szerencsétlenül spekulál-e — mindenesetre saját szakálára.
Nemkevésbb; szükséges az államnak a sorsjeg y egylete k-r ö 1 is kellőképpen gondoskodni; ezt ugy vélem lehetségesnek, ha az ilyenek alapszabályaik a kereskedelmi kormánytól sziguru fel-
tételek mellett hagyatnak jóvá. .
A közönséget pedig nem tudjuk eiéggé óva inteni, hogy vigyizzon arra, kft ajándékoz meg bizalmával, mert vannak — sajnos —elegeu, kik ezzel visszaélnek és akkor a megbízót mellékutakon küldik üresen haza.
HIRSCHL JAKAB.
] em.) nyújtandó be. A részletes feltéte-
I lek 25 kr. előzetes beküldése ellenében
! az igazgatósági nyomtatványraktár*által
j po.-t in megküldétnek. Mire az érdekelt
I körök figyelme ezennel fölhivatik. Sop-
¦ roo, 1895. évi márczius hóban. A ke-
: rületi kereskedelmi és iparkamara. .
Tudnivalók
— Hirdetmény. A császári Ottomáo kormány az ottomán birodalomnak, a vele kereskedelmi összeköttetésben álló, országokkal való forgalom tovafejlesz-lesztése\' czéljából Konstantinápolyban, „Musée Commercial Ottomán" czimroel a császári kereskedelem- é.s közmunka-ügyi miniszter védnöksége alatt, egy intézetet létesített, melyoek feladata:
1 ször állandó kiállítás létesítése az ottomán kirodalom forgalmában szerepet játszó összes bel és kiviteli czik-kek és nyersterményekböl ; 2-szor a kiállításra szánt niintagyüjtemények elfogadása s elhelyezése, megrendelések közvetítése, a kiállított tárgyak eladása s török nyerstermékek s iparczikkék mintáinak beszerzése; 3-szor minden nemű szállítási ajánlatok közvetítése a császári ottomán kormánynál; 4-szer megbízható informatiók nyújtása, a keleti üzlet viszonyok felöl. Mely intézményre oly megjegyzéssel hivjuk íel kamara kerületünk érdekelt kiviteli czég-jeit, hogy annak vezérkép viselőj évé Ausztria és Magyarországra\'nézve Ben-, venisti Gusztáv, fiumei lakó* neveztetett ki, aki készséggel szolgái a kö: zelebbi felvilágosításokkal. Sopron, 1895. évi márczius hóban. A kerületi Kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kír. államvasutak igazgatósága budapesti központi szertárában (Józsefvárosi teherpályaudvaron) 13 drb részint jó állapotban levő, részint pedig javításokat igénylő hídmérleg és egy drb még jó állapotban lévő szivattyugép eladása czéljából nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlat darab szeriut teendő és f. évi ápril hó 17-ik napján déli 12 óráig az igazgatóság anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál (Audrássy-ut 68. sz. II.
Előfizetési felhívás
„ZALAI KÖZLÖNY"
!8\'J">. évi Il-ik évnegyedére. Tisztelettel felkénjük mindazokat, kiknek előfizetősök e számmal- lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Ár az eddigi April—jun. évnegyedre 1 frt 2~> kr. „ . szept. félévre 2 ¦„ 50 „
„ decz. 3 negyedévre 3 „ 75 , .. Hazafias tisztelettel
SZERK. ÉS KIADÖ.
H i r e k.
| — Beliacseről irják nekünk: Ritka i és eseményszámba menő kitüntetés érte ¦ a beliscsei Gutmann-íéle gyártelepet. Estei Ferencz Ferdinánd cs. és k. ten-sége. a ki áprit^l-én este a Gutmann-féle "vasut külön vonatán a gróf Mailáth -j féle erdőségekből — a hol a szalonka vadászaton mint a grófi család vendége időzött— Míholjacra érkezett és az áp-, j ril 2-án reggel Miboljacról elinduló kü-j lön vonaton BelUcsére jött, a hol aSt impozánsan földíszített gyártelepen 20Ö0-nél több munkás, a tűzoltóság, a kivonuló iskolás gyermekek és az egész hivatalnoki kar — a melynek élén a czég érdemes főnöke gelsei Gutmann Vilmos kír. tanácsos és Rosen féld Emil a gyárte-lep intézője fogadták a fenséges vendéget. A mint a különvonat robogott, a : gyári épü\'ettöl fél kilóméternyi.\' távolságban a drávai rakódó partokig ezer és ezer zászló, a vágányok mentén mun-j kássereg örömsugárzó arczczal, számtalan éljeu .és zivili kiáltásokkal üdvözölték a föherczeget. A különvonat lasssn haladt tovább, miközben gróf ! Mailáth László a kocsira fellépő gelsei
Gutmann Vilmos kir. tanácsost i fS-herczegnek bemutatta, a ki kezet nyújtott gs teljes elismerését — Örömét fejezte ki a meglepő és váratlan ünnepies fogadtatás fölött. A külön vonat a fa-
: tereken haladt keresztül, a hol a főherceg érdekkel kérdezősködött a látottakról Pár perczczel később a külön vonat a föherczegeel, a kinek kíséretében gróf Mailáth László, gróf Mailáth József, .őrgróf Pallavicini Ede, Báró Prónay és Gromon Dezső államtitkár, valamint most már Gelsei Gutmaou
I Vilmos kír. tanácsos is voltak, a helyi érdekű vesut állomására érkezett be, a hol a föherczeg körülbelül 20 per-
, czig időzött. Az állomáson eg^.-ujabbí meglepetés érte a föherczeget, mert a
> mint a vonat behalailt, az impozáns látvány, a számtalan zászlók, a munkások tömörödési* és az ezerovi más üdvözlök tűntek fel és a midőn gelsei Gutmann Vilmos, a ki a/, állomáson kiszállt és pár\'perczczel később a\'kocsiba lépett, a föherczeg fölkelt, keaét; nyújtotta, és újólag teljes elismerését, örömét fejezi e ki a gyárak, berendezése, a meglepő és impozáns fogadtatás fölött. A különvonat ezután 10 óra 20 percz-kor az Egmec és Brezovaci erdőségek felé a szalonkavadászat folytatása czél-
: jából elindult. A vadászat az emiitett erdörészekben kér\' napra fog terjedni és a főberczeg. valamint kisérfte a ma éjjelt egy erdei vadászlakban töltik. A vadászat vezetője Lambert Z.erdik urod.
, főerdömester. Az udvari különvonatot
: Wolf Vincze üzletvezető főmérnök, vezette. Szerdán este tért vissza Q fensége a Beliscse-kapelnai vasút külön vonatán a villamos fényárban tündöklő Miholjac állomásra. A BeltscsétŐI Mi-holjacig terjedő egész 22 kilóméternyi* vonalat fáklyafény világította be, a, sínpár hosszában végig munkások állottak, a közbenesö állomások és az összes telefon oszlopok zászlókkal és lampionok-kai voltak feldíszítve. Amjnt Ö fensége a vonatot elhagyta, magához kérette a vonatot vezető Wolf Vincze üzletvezető főmérnököt, utasítván öt, a gyártelep és vasuttulajdoups Gutmann uraknak a
, vonatmenetek czélszerü rendezéseért ismételve is elismerését kifejezni és örömére szolgál kijelenthetni hogy azok
j öt teljesen kielégítették.
riß c-x x.
Temetőben.
ittassá, 1*9I> márcz 25 )
KiaifDténi * temetőbe ejjj n&poa. \' Oda űzött eiigernel a fájdalom : \\ IViüfűibe egy kis airhaat domborul, -.i > \'ji lüz olelöleg ráborul
KlmereoRve ii:--ani meg e szent helyre, Kaió érzés roontt át a keblemeu . Mert akit én ugj «erettem fgyk<»r»n, Annak .már csak emléke cl ajkamon.
Ksn szellő ringatja a lombokat. Forró könnyek áztatják ax arezomat; S uu\'g könnyeim aláfolynak szememből, liítirsüt vettem atyám nyugvú belyétol.
Gethsemáne.
Éj" borult a földre. — Elcsöndesült a s-zent viroti mozgalmas zaja, min-jen élő lény pihenni tért... A szenvedők: hogy lopják az álom kincstárát, bogy gazdagítsák véle é sivár valót; a boldogok: ho\'gy álmadozva által éljék ujrá, mit egykor gyönyör\'.eljes azivvei ébren álmodának. — Minden pihen, boldog, boldogtalan: csak ő van ébren a csöndes éjszakában, csak ő van ébren, a nagy s ze u vedő ...
Ob hát repülj ki záraid mögül te tiszta lélek, vidd\' el magaddal jobb részünket oda az Olajfák hegyére, az Ö közelébe, a hol minden ezüst levél, minden kicsi fűszál a résztvevő termeszét könyétőí
harmatos, hozz egy csöppet az ég harmatából, nedvesítsd meg vele szemünknek pilláit, talán felolvad keblünkben a közöny jege az ég könyüjétől, a mit egykor érte, a uasy szenvedőért síró kép szeméből hullatott a földre...
Nézzétek Öt ama nagy éj.-ztkáu. midőn á roskadozó lélek a tanítványoknak megnyilatkozik: „minden feíől szomorú az én lelkem mind halálig"... Nézzétek Ör, midőn az isten ember fönséges alakja a porba omlik el. halljátok imádságos ajkat rebegni: .Atyám, ha lehetséges múljék el löíem e pohár!"... Nézzétek benne az ember ősi tiszta képét, kinek születése az Isten létével egy idős, lássátok benne magát-az Isteutemberré változva, a ki szenved, a kinek fáj a hálátlanság, a kinek szive vérzik a sebektől, a melyeket ellenséges* kéz ütött, a ki szeret, hisz, remél, a ki szereti a világot, az életet s ép ezért borzad ahalál-tói, — a kinek számára keserű a pohár, a mely előtte áll s ép ezért a vergődő lélek tőle menekülni óhajt, ha csak lehetséges ... Li ha láttátok mindezeket, uézzétek Ö:, midőn a viharozó lélek hullámai között már már elmerül hitének sajkája, nézzétek Öt a szenvedések tisztító tüzében, miként magasztosul Istenné az ember, midőn imádkozik „ne ugy I egyen, amint én a karom, hanem amint Tel
Gethsemane!... Ott az olajfák hegyének illatos berkéban, - ott, a szendergő város fölött, a világtól mégis oly távol, az éghez olyan közel, — olt, a néma éjszakának titkos rejtekében, —-ott, tisz-
tás halmodon a fragy Szenvedővel, milyen magasztos a te képed, mely a porba sujt, hogy felemeljen, ícönyekre fakaszt, hogy megvigasztaljon, mely bánatával megtör, hogy dindalmával fö1-magasztosi\'.soo!
Gethsemane! Melyoek porát a Megváltó verejtéke szentelte meg. melynek berkeit az (íruak imádsága avatta templommá, milyen bánatosan s»ép milyen leverőén elragadó a te képid. mely ott, a sötét éjszakában föltárja elöttüuk az utat. mely a siralom völgyéből az égbe ve/.etK.a_Jiüzködöt, ha ösvényéről le nem tantorul\' És ez az ut olyan egyszerű, olyan vouzó, mert emberien szép. istenien fönséges, mert mindeuki számára nyitva áll, mert a lelki harezban diadalra vezet 1...
Mit tett az Ur, midőn lelkének ereje ingadozni kezdett?.-
Imádkozott...
És újra imádkozott...
És harmadszor is csak — imádkozott I..
És a buzgó imádság szép hófehér galambja, meghozta számára a béke olaj-ágát, éppen akkor, midőn legjobban szenvedett, éppen ott, hol mindenkitől elhagyatva volt \' a — Gethsemane kertben.
Gethsemane!... Te néma szemtanuja a legkeserűbb könnyeknek, melyeket ember hullatott,.a legszentebb .fájdalomnak, mit ember erezett... Gethsemane!... te vagy az ut, mely összekötöd az eget a főiddel, a viharba*: tisztul a levegő, a tűzben az arany balsorsban lélek, hogy legyőzve a
pornak hatalmát, egy szebb világban találjon uj hazát!
Gethsemane!... \'Reményeinknek meg-hervasztója, örömeinknek megsemmisítője, boldogságunk sirja... te csöndes berek .. hol az elnagyatottság sötét éjszakáján együttzokog síró lelkünkkel aíoldésaz ég, hova bizton menekülhetünk égő fájdalmunkkal, — hol vidám hang. mosolygó arcz nem sérti bánatunk .. Gethsemane ! ¦-ki ne ismerne téged?... Az élet gazdag csapásokban, melyek hiven emlékeztetnek reád. — Annyiszor magunkban viselünk, keblünkben hordozunk téged.
A szenvedések, iskolája vagy Gethsemane kertje... És ezt az iskola^ rossz nyerek módjára el nem kerülheti közülünk senki sem, mert hiszen az ember hogy szenvedjen, csak azért született. Ismerjük a sors ezer csapását, mely hogyha sujt, a sebzetKsziv elölt megnyílik a szenvedések\' nag^ískolája a — Gethsemane kertje. %
Gethsemane ! Ha egykor mi is benned leszttok, erősítsen meg a gondolat, hogy te vagy az ut. mely égbe vezérled a híven harezolót, hiszen benned tanuljuk: minél sötétebb az éj annál szebb bajnál virrad reá, minél terhesebbe küzdelem, annál édesebb a diadal!...
Gethsemane!... Hálával tartozuuk neked. — Te tanítottál meg szenvedni, tűrni, küzdeni. — Te tanítottál meg lemondani, hinni, megnyugodni és — imádkozni. . .
Te tanítottál meg arra: fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze...
Éj borult a földre... Sötét van földön
és az éjjen... Minden alszik a néaia\' éj-; szakában, csak Ö yan ébren, nagy szenvedő*.- Csak Ö van ébren és imádkozik ahhoz, ki őrködik milliók álmain. Ét az imádság az esthajnalcsillag rezgő sugarain száll az écbe föl... Biztató [^képéhez föltekint az Ur... és a lelki harcz után keblébe lelki béke száll.. .
Miért ne szállana a mienkbe \'/s? Ő szenvedett... és szenvedett sok és nálam annyi jobb. — „miért ne én ís ? . .. Porszem, kit a sorskerékhurezols — ledob. ..
Tiszteit közönség !
Az 1894. október hó 1-én kibocsá-\' tott XXXVTI-ík törvéoycíikk intézkedik arról, hogy kik jogosultak előfizetni a j KAKAS MARTON ra.
E törvény egyike a volt Wekerle-i kormány legszebb és legliberáiisabb al-| kotásainak. Ennek bizonyítására czitál-juk egyes paragrafusait. . A KAKAS MÁRTÓN-ra előfizethet : 1; Minden magyar állampolgár, aki életének 24-ik évét betöltötte.
2. Minden magyar állampolgár, akt n e in töltötte be életének 24-ik évet.
3. Minden külföldi állampolgár, aki birja a magyar nyelvet.
4. Minden külföldi állampolgár, aki nem birja a magyar nyelvet.
A trancziák általános szavazati joga 40 millió franczia közül csak 16 milliónak adja meg a szavazati jogot, holott a fentezitáit törvény nemcsak hazánk népeit, de egész Earópit felni- ,
XXXIV. .fíVFOI.YAM.
ZALAI -KÖZLÖNY
1895 \'ÁPRILIS 6-án
— Naey-KaafzM város képviselő testülete ápri! 5 én Babochay György polgármester urelnökletealatt ülést tartott, mely alkalommal a városi árvaszék IS94/évÍ zárszámadása a képviselő testület által helyben hacvatorrfa második tárgya lejárt kövezet vám és fogyasztási nótadó szedése iránti ujabbi kérvényezés volt, meiyre elhatároztatott, hogy a kérvények beadásával k városi tanács bizatik meg.
— Hirdetmény. Naey-Kanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy N.-Kanizsa város 1895 évi kereseti adó kivetési \'lajstroma az 1883 évi 44 t:
¦ az: IG § értelmében a városi adóhivatal hivatalos helyiségében a mai naptól számított-^ napon át közszemlére kitétetett oly czélból, hogy eztn idő alatt a hivatalos órán belüi bárki által betekinthető, hogy a netáoi észre-
, véteíeit\' és pedig: a) azon adózókra nézve, kik s kivetési lajstromban megállapított adónemmel a műit évben is megadóztatva voltak, a közazemlérei kitétel napját, b) azon adózókra nézve, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a folyó évben elfő ízben rovattak meg, adótartozásuknak az. adó-könyvecskéjükbe történt előírást követő 15 nap alatt a váro-i tanácsnál írásban megtehessék. Nacy-Kanizsán, 1S95 évi április hó 4-én. A városi tanács.
— Kinevezés. Árvay Lajos. Boi.tz Andor és Geinl Victor posta- és táv-irdaiisztek főtisztekké, Supká Béla posta- és távirda-segédtiszt segédellen-órré neveztettek kí.
— Neu Albert városi adóellenőrnek a közszolgálat terén tanúsított tevékenységeért a i\'éo;-.ögymÍQÍszteriura eiisme-lését nyilvánította s a zalaegerszegi pénzrgyigazgatóiáíi utján tudomására juttatta.
— Kinevezés A zalaegerszegi tn. kir. pénzügyigazgatóság Treiber Kálmán pagykanizsai díjtalan adóhivatali eya-koruokjelöllet. díjtalan adóhivatali gyakornokká nevezte -ki.
" — Két tragédiának játszódott le a héten utol\'ó felvonása a nagykanizsai törvényszék nagy termében. Az egyik paraszt tragédia volt, melynek hőse Mátés János hosszufalusi földműves, kit nagion elkeserített tiatal felesége az áltaí. hogy íó\'ora lakodalmán, társasjáték közben nem öt csókolta meg. Régi féltékenységét még növelte, \' hogy .szívesen" máskor sem fogadta az asszony a csókjait. Per-patvar, cziva-kodás verekedés színhelye lón házuk, mit a fiatal asszoLy megunván, hazament édesanyjához. -Krre a férj borzasztó dologra határozta el magát; forgópisztolyt vásárolt és elment feleségeért. hogy azt vagy visszahozza vagy agyonlövi. Az utóbbi következett be. Az asszony nem volt hajlandó urát kÖ-• vetni,\' a miért ez öt édes anyja házában főbe lőtte és saját magának is szájába lött. Az asszony szörnyet halt, de a férj felgyógyult és most kellett számot adnia tértéről a törvényszék előtt, mely következőkép alakult meg : Tóth László elnök. dr. Kiss István és Kovács Károly szavazóbirák, dr. Fischer jegyző. A vádhatóságot dr. Stocker
¦ Antal kir alügyész képviselte, védőként
házzá azzal a joggil, bogy a KAKAS MÁRTON-ra előfizessen.
Felszólítunk tehát mindenkit, hogy éljen legszentebb jogával és fizessen elő a KAKAS MÁRTON-ra.
Akinek ez nem volna elég. azt figyelmeztetjük arra. hogy a kasszabetörések korszaka még nem járt le.
Vannak még feltöretlen kasszák és vannak még szabadlábon levő kasszabetörők.
Kzek elöl a közönségnek kötelessége vagyonát biztonságot helyezni. Hol helyezheti iegnagvobb biztosságba ? A K\'A KAS MAIÍTO N-nál. A KAKAS .YiARTOX kasszáját a 1 e g ö r e-g e b b Papakoszták se tudják feltörnie
Megjegyezzük, hogy 4 forintnál kisebb betétet nem fogadhatunk el, de azt nem bánjuk, ka ezt valaki egy forintos íifgyedévi részletekben küldi be.
A letéteményezök minden héten egyszer, házhoz szállítva, vagy (vidéken, postán küldve, egy nyugtát kapnak) mely bizonyítani fogja, hogy a pénzük megérkezett a KAKAS MÁRTON-hoz.
A nyugta KAKAS MÁRTON cziniet ¦ visel s terjedelménél fogva kitűnő ka-rikatuiákat és uok mulatságos szöveget közöl.
Félreéitések kikerülése végeit megjegyezzük, bogy a nyugta sok költségbe kerülvén, a letétéményezett pénzt nem küldjük vissza. Tisztelettel
SIPÜLUSZ.
A KAKAS MÁRTON előfizetési árai : egész évre.......4 forint,
drV-Bród Tivadar szerepelt. A nagy műgonddal szerkesztett vád- és védbe-szédek ntán a törvényszék a sok enyhítő körülményt tekintetbe véve, vádlottat 13 esztendei fegyházra ítélte, — A második dráma, nem végződött ugyan halállal, de mégis meghatóbb volt az előbbinél. Egy szegéoy cselédleánynak, Egressy Katiczának ugyanis 8 esztendeig volt szereimi viszonya Katz Adolf kereskedő segéddel és ez idő alatt nemcsak hü szivének, de Összes keresményének is osztályosává tevé Katzot, — mit ez azzal bálált meg, hogy egyszer csak a faképnél hagyta és megházasodott. A leány kérdőre vonta ezért bütlen kedvesét és midőn ez mé^\' durván el is utasitá, az elkeseredett leány revolvert vett elő és rálőtt a hűtlenre. Szerencsére nem talált a fegyver és így csakis gyilkossági kísérletért került vád alá a boldogtalan, ki oly meghatóan, a közvetlenség és őszinteség oly megható hangján ecsetelte Bzoinoru sorsát és annyi köiülmény szólt mellette, hogy a közvádló csupán emberölési kísérlet bűntettében kívánta elmarasztaltatni és tette ezt is oly megindító módon, hogy a törvényszék az ügyész mély jogi érzékére valló vádbeszéde és dr. Bród Tivadarnak kitűnő elmuéllel szerkeszteti beszedjében leihozott érvelésére, vádlottat G havi börtönre ítélte. A kiválóan szakszerű, kitűnően meuindokolt Ítélet igen jó benyomást tett.
— S«vel János mfüakatost és veterán tűzoltót mély fájdalom érte. 2C éves János fia elhunytával. A szelíd lelkületű ifjú temetése nagy részvéttel s tűzoltói zenekarral történt. Béke hamvain !
— A„Társa8 Kör" nek multszombaton .műkedvelői estélye volt. Közreműködtek : Kovács Károly, Sümegi Kálmán és Unger Uilmann Eiek urak. Reggelig tartó táuez követte az érdekes estélyt.
— Véres verekedés. Mult vasárnap nagy ribiliót csínéi tak a kiskanizsaiak a király-utczai Petrics-féle korcsmában, sőt a korcsma előtti térre is kiterjesztették a hadműveletet — Valami Gra-hovecz Huka József nevű szegény ördögöt, szemeltek ki áldozatul — ki üres óráiban a muzsikus cigányok bögő-hordozója, — ezt annyira eidöngették, hogy a rendőrség mentő kocsin szállította a közkórházba. ott az\'án a kórházi orvos konstatálta, hogy nagyon részeg, meg a veréstöl-szurkálástól életveszélyben is forog — A tetteseket még azon este elfogta a rendőrség é-* a tszéki vízsgálóbírát is értesítve megindították a vizsgálatot — Mindenki azt hitte, hogy a súlyos sérülések következtében Ora\'novecz reggelre elkö\'-tözik az élők világából, de if<is bebizo--7v nyúlt a kiskanizsai zengzetes "iíözlnoii-dás a csa\'ánnal, mert Grahovetz már meglehetősen jól érzi magát és minden veszélyeu tul van.
— Cj tagokká lettek a nagykanizsai .Kisdednevelö Kcvesülef-né! és pedig rendes taeokká: Neu Albert né unió és dr. Löké Emil ügyvéd és szerkesztő ur. Alkalmilag megemlítjük, hogy a választ-
mány az évi rendes közgyűlést május 12-Íkére tűzte ki.
— f Petőfi István betési jeles képzettségű tanitó, vendégszerető jóbarát, gyengédérzelmü férj és családapa hosszas szenvedés után elhunyt, temetése raár-czíus 31-én nagy részvéttel történt. Áldás emlékezetén! Béke hamvain!
— Lapunk f. évi 12 ik száma teljesen elfogyván, tisztelettel kérjük mindazokat., kiknél megvan e szám és nem gyűjtik össze, kegyeskedjenek visszaküldeni, értékét szívesen megtérítjük.
— Mély részvéttel vettük a követ kezö gyászjelentést: özv, Jandó Fe-renczné szül. csikvándi Csik Erzsébet, mélyen szomorodott szivvel jelenti usry saját, valamint az alulírottak és nagyszámú rokonai nevében a leghívebb férj,( hönszeratett apa, nagyapa, illetőleg npós-nak és rokonnak, Jandó Ferenczuek f. évi márczius hó 31 -én délután 3 7a órakor, életének 73-ik évében rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos el hunytát. A drága halottnak hűlt tetemei folyó hó 2-án déluun 5 órakor fognak a róm. kath. anyaszenJegyház szertartásai szerint a helybeli Sírkertben Örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig folyó hó 3-án dél előtt 9~órakor fog az Urnák a helybeli plébánia templomban bemutattatni. Sümeg, 1895. április 1. Vilma, Gizella. RezsÖ, mint gyermekei. Uuger János, Szép líezső. mint vők. Unger Kálmán. Unger János. Unger Jenő, Ungpy Margit, Szép Ilonka, mint unokák. A\'dásés béke lengjen drága porai felett!
— Névraagjarositás. Berger Sándor nagy-kanizsai illetőségű .eszéki lakos „Bolgár" ra változtatta vezetéknevét bel ügyminiszteri engedélyivel.
— Hetibiztosok e hélen(ápr.S - 11) a nagykanizsai Kisdedneveió EgyesüJst óvodáiban Weiser Józsefné és Scherz tli-cliárdné választmányi tag urnök.
— Heti felügyelő e héten . (ápril 7—13) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Weiszbsrger Kálmán szakaszparancsnok urT]
— Részvéttel "vettek a következő gyászjelentést: Alulírottak mélyen szomorodott szivvel jelentik a felejthetlen édes anya-, testvér-, anyós- és nagyanyának, özv. Bartha Györgyné szül. Szabó Anna unitárius\' papuén-ik 189a! m.írczius hó 29-én éjjel 11 érakor, GS éves korában Lendva-Újfaluban, rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát. — A boldogult hült tetemei folyó hó 31-én délután 4 órakor fognak a lendva ujfa uí köztemetőben örök nyugalomra helyeztet ni. Leudva-Újfalu. 1895. márczius 30."Áidá^ és béke hamvaira! Dr. Bartha Gyula. polg. isk. igazgató, Bartha Lpjos uradalmi ispán és Bartha Borbála férj. Pá\'ffy Salamonné, gyermekei. Szabó Mózes, körjegyző. Szabó Jó-zefj férj. Fekete Károiyné és S/abó Rozália férj Pataky Sámnelne. te.-tvérei. Dr. Bartha Gyuláné szül. Nagy Róza, menve. Páiffv Salamon, veje. Pá\'ffy Lajos. Ró/.sika. Polixéna és Márton unokái.
— Tapoiczáu az országgyűlési képviselő választás ápril 17-én lesz. Választási elnök Bouyay István.
félévre........2 forint:
negyedévre......1 forint,
Egyes szám árt .0 krajczar
Előfizetni lehet a kiadóhivatalnál
Ií u d a p e s t e n, Vili, kerület, Itokk Szílárd-nlrxa 4. sz al*lt. Mutatvány szántok ingyen.
Pár év előtt ielent meg. a magyar könyvpíaczon
MAKAÍ EMI L-nek
Zsidó költők
czimü kötete, me\'y egy ismeretlen kincsesbányát nyitott meg a poézis igazi barátai előtt. A régi századévek elfeledett zsidó poétái először szólaltak meg ebben a szép könyvben magyar nyelven, s a színekben pompázó, sokszor buja, érzelmes, de mindig magas lendületű költemények mint eey-egy cso dálatos. exotikus virág nyíltak elénk a spanyol ghettok misztikus sötétségéből.
A magyar közönség bámulva olvasta a gyönyörű verseket, s Ma kai Emil nemcsak mitA müvés.j fordító, de mint egy letűnt, különös világ fölfedezője is nagy érdemeket szerzett könyvével a magyar olvasóközöus-ég előtt. A Z-idó költők első kiadása rövid idő múlva teljesen elfonvott « évek óta érkeznek megkeresések a kiadó czéghez, a második kiadás sajtó alá való rendezése végett.
A „Zsidó költők" második kiadásával egyidejűleg jelenik meg második kiadásban az
Énekek éneke
amely a .bibliának ezt az örökké ifjú, bájos lirai regényét adja vissza csillogó versekben Ezt a könyvet is elkapkodták a kiadás legelső esztendejében.
A Makai Emii harmadik kötete először foglalja együvé a szerző-\' eredeti verseit, amelyek már az időszaki lapok hasábjain annyi becsületet szereztek a fiatal poéta nevének s melyek
MARGIT
c/im alatt fognak mesjelenni.
Makai Emii az ifjú köUÖi gárdának leghivatottabb szerelmi dalosa s forró, minden impresszióra érzékeny Bzive bájos és külső formájukra is brilliáns költeményekben nyilatkozik meg e lirai oippekben.
a három könyv április végén jelenik meg a Singer és Wolfoer czég kiadásában.
Előfizetési ár:
Mimi :i liánm] . kötetre, fűzve . . frt 3.—
Diszkótésben........ frt i.—
KftlÖB^ktltaariBdcgrik kótetfuzve . frt 1.20.
Diszkütéaben........ írt 2 —
Az előfizetések lehetőleg f. évi április hó 10-ig vagv a szerző czimére (Teréí-körut 31. II. em.) vagy a kiadó binger és Wolfner czég köoyvkereskedf-. -ébe (Andrássy-ut 10 sz. küldendők.) ^_ Kiváló tisztelettel
\\ Singer éa Wolfner
kúuyvkiadóhiTat&U Badipettea, Aadrassy ut 10 szám
\\
— A húsvéti országos vásár ápril 8-án tartatik meg Nagy Kanizsán.
— A „mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézetének* igazgatósága márczius 28 án tartott ülésében, megállapította és elfogadta az április 7-én tartandó közgyűléseié terjesztendő jelentést és az 1894. évről szóló zárszámadásokat. A nyugdijiotézet nyeremény- és veszteség számlája, mely a megalakulástól, vagyis 1893. májustól ,1894. deczemher 3l-is szó!, az üzleti eredményről következőkben számol- be. Nyereség. Biztosítási dijak a törlések levonásával 55584 kor. 75 fii. Beiratási dijak 180 kor. „A magyar gazdatisztek és erdötisztek orsz. egyesületéuek" előlegei 11573 kor. 58 fii., m. kir. fö\'dm. miniszter segélye 6000 kor., adományok és alapítványok 1379 kor. 80 61.. kamatok 1943 kor. 56 fii.. Összesen 76761 kor. 69" fii. Veszteség: Díjtartalék 5G145 kor. 31 fii. költségek 15061 kor. 52 fii., alapvagyon mint nyereség 4652 kor. 86 fii. Összesen: 767G1 kor. 69 61. A mérleg-zárnia szerint álj^a vagyon: Értékpapírokban, és pfdig 41|l°{((-03 regale-kötvényekben 33183 kor. 20 61-, laka.-rékpép\'tári betétben 16:80 kor. 50 fiij, irodai berendezés ás felszerelés 20° 0 értékleirás levonásával 1610 kor. 06 61", bátraiékos djak 6341 kor. 60 fii., készpénz 3483 kor. Összegen G0898 kor. 36 fit. Teher: "Díjtartalék. 56145 kor 31 fi!„ tartozások 100 kor. 19 fit., a:up-vagyon mint nyereség 4652 kor. 86 61. Összesen 60898 kor. 36 fi1.
— „A magyar gazdatisztek és erdö-lisztek országos egyesülete" márczius 2S-án tartotta választmányi ülését, melyen a segély iránt ujabban beérkezett kérvények is tárgyaitattak. — A választmány 4 egyén számára összesen 250 koronát szavazott meg. mely összeg, hozzáadva a f. január hóban megszava zott 750 koronát, eddig összesen 1000 koronát tesz. — Az idei közgyűlés ápr. 7-én délelőtt 10 órakor a Köztelek üléstér mébeíAles\'z megtartva, melyet a Ma gyar-Óvárra teendő kirándulás fog követni.
— „Kivonat a postai tarifákból"
czimen igen hasznos füzetke jelent meg Klebersberg Géza m. kir. posta- és távírda segédtiszt ur kiadísában Budapesten a Keleti p u. mozgóposta főnökségnél, mely a mozgó és stabil posta hivatalok, kereskedők s mindeukinek ajánlható, kik a posta és távirda hivatalt igénybe veszik. Ára egy évben 2-szer megjelenő fö/etre csak 50 kr.
— ,A Herkó Páter." A leguaayobb és legolcsóbb élezlap 16 oldalon 25—30 eredeti képpé1, erős ellenzéki irányzattal, megjelenik minden vasárnap. Eleven és szellemes tartalma, pompás raj/ai kellemes szórakozást Ígérnek. S mindemellett rendkívül o\'csó. egész évre c-ak 1 frt, félévre 2 frt. Megrendelési czim : „Herkó Pá:er"-iiak Budipesten.
— Diploma gyártás. A Nemzeti Iskola a ejiijarih számában egy oláh diplomát .Tiu atott be az eredeti szöveggel, Komán M iros érsek nek és dr. Itosca Remus titkárnak sajátkezű aláírásával. Valóban megdöbbentő, bogy a nemzetiségek a felekezetiség leple laíati mily semmibe veszik a lörvényt. Ezen a diplomán pé!dául sem a tanitó kép/ö melyben a jelölt vizsgázott, nincs megjelölve, sem pedig tanfelügyelő alá nem irta. Sót az a feltevés sem alaptalan, hogy tulajdonosa a tanítóképzőt sehol sem végezte. A Nemzeti Iskola a dip loma tulajdonosának a nevét elhallgatta. Ezt helyesen is tette, mert a végén az a tanitó nem oka annak, hogy neki hibás az okmánya. Me?rovásráSrdemes-nek találjuk mi is azt, hogy az erdélyi gr. keleti egyház érsekének a számára nem létezik BMaros-Torda" megye, hanem csak .„Mures-Turda", nem .Szász-Régen", hanem „Reginului." Hiába keressük továbbá Magyarország térképén azt a bizonyos „Sibiu\'-t is, hol ez az okmány kelt. A Nemzeti Iskolában Földes Géza, a lap h. szerkesztője vezér-czikket irt erről a fenti czina alatt, ez érdekes czikket méltó, bogy minden tanitó elclvaasa.
— Beniezkyné válogatott regényeinek harmadik sorozatából a ll-ik füzet Singer és Wolfner kiadásában megjelent, mely Ruth regénynek vé^ét és a Vér hatalma regénv elejét tartalmazza. Ara 25 kr.
— Az én Újságom maV a le^6ata-labb, olvasni kezdő, vagy még csak betűző generáczió lelkébe is beo:tja a hazaszeretet és nagy szellemek iránti hó dolatot. Mutatja azt a 14. szám is. melylyel * második évnegyed kezdődik. „Kossuth Lajos álma" czimmel irt Pósa Lajos gjönyörü intést a gyermekhez. De van ezen kívül ebben a fzátnban annyi diu-latságos, kedvderítő, oktató és szórakoztató olvasmány és kép, bogy igazán nagy örömük lehet majd benne a kicsinyeknek, ha megkapják. Legyen hát
rajta minden szülő, hogy megszerezze gyermekének ezt az őrömet. Matavány-\' számokat kiadóhivatal (Andrássy-ut 10. sz.) kívánatra bárkinek ingyen küld.
— Az elsó magyar általános biztosító társaság márczius hó 28-áo tartotta közgyűlését Csekonics Endre gróf elnöklése alatt. Az igazgatóság jelentése szerint a lefolyt üzletév kedvező eredménynyel záródott á az üzletév minden ágában,, haladás és fejlődés tapasztálba\'ó. A tüzosztály díjbevétele 258.899,frt 80 krnyi dijszaporodást mutat, a jégosztály díjbevétele 203.801 frt 31 krral több, mint volt az előző évben. Az intézet tartalékai az előző éviekkel összehasonlítva, a következő emelkedést mutatják : Az életbiztosítási díjtartalék 24,187.103 frt 1 krröl 25,910.035 frt 66 krra ; a tűz- és szállítmánybiztosítási díjtartalék 1 918-415 frt 93 krról 2,020.000 frtra.a Lé vay-alap 79.110 frt 63 krrói 80.979 frt 39 krra, a tisztviselőit nyugdijalapja 525.557 forint 42 krról 531.490 forint 65 krra emelkedett. A nyeremény 1,1 10.537 frt 6ü krt tesz ki, melyre nézve az igazgatósig azt indítványozza, hogy 50 szálRaiók, "144.915 frt 65 kr után az élet biztosítottak nyereményré-szeül. 72.457 forint 78 krt, 10 százalékot, 1.110.537 frt 66 kr után a külön tartóléit részére 111.053 fri. \'77 kr. 6 százalék az igazgatóság nyeremény-osztalékára 6Ü.632 forint 2G kr, 3 százalék 33.316 frt 13 kr a tisztviselők oyereményosztalékára s 2 százalék- — 22.210 frt 74 kr a tisztviselői nyugdijalapra fordittas^ék. osztalékul egész részvényenkint 230 írtjával 690 000 frt fizettessék ki s az ezután femnaradó 114.866 forint 98 krajczárból 5920 frt 75 krájezár, az idei rendkívüli közhasznú adakozások tartalékába tétessék s az igy maradt 108.946 forint 23 krajezárt a külöo -tartalékhoz csatolják, mely azzal 500.000 forintra emelkedik. A közgyűlés az índitváiíyt elfogadta, a jelentést tudpmásul vette. Az igazgatóságnak s a telügyeiő bizottságnak a fölinentést megadta s egy részvényes indítványára az igazgatóságnak köszönetet szavazott. Végül a felügyelő bizottságha megválasztották Batthyány Géza gróf, Giczey Samut, Jekelfalussy Lajost, László.Zaig-mondot és Szitányi -Iíidort. Ez intézet ez idén jótékonyczélra 9035 frtot fordít.
— Rövid hírek. Gróf Festetics Tasziló birtokain tartott vadászatik alkalmával 32.641 vad ejtetett. — Hódosam körjegyzővé Kisfaludy Gyula választatott meg — Vörösmarty Béla győri ítélőtáblai elnök .igazságügyminiszteri államtitkár lett. — A buda pesti Pasteur intézetben eddig 3988 neteget gyógykezeltek. — A Hentzi szobor ellen merényletet követtek el ápril 1 én éjjel. — A Margitsziget viz alatt áll.
. Nyilvános köszönet.
Boldogult S«vel János fiam temetése alkalmával tanúsított részvétéit egyenkint és összesen fo-íiadják a magam és családom részéről forró köszönetemet, különösen az önkéntes tűzoltó - egyesület és Iparféstület, ugy az iutelligentia nagyszámbani megjelenése valóban euybitöleg hatott a szomorúság e gyász idejében reám és családomra.
Isméte\'t köszönet érzettel
Nagy-Kanizsa, raárcz, 31. 1S95.
Sávéi János ós családja.
; Vetőmagvak.
M-miíiMT ÜdóD tudósítása.)
A lorgalom terén iij mozzanatok uem toltak t-szlelhetók; gazdasági magvak kozt lurzema tsri-pamag az, melyeknek miitt heten legoagyoliij kfleudősége \'Volt, -de az éléuk kereslet daczant az árak uem eioelkéduek, hanem inkább tejubh s/állottak. Csak lóhere képe* kirótelt, mely Kízak-Németország részérói ugyan Dem lesz már oly nagy mértékbea keresve, mig Csehország részéről az érdek ezen c-zikk iránt, mely. nutllesleg megjegyezve, legelsörendü minőségben már némileg szűken van, uövekett.
Jegyzések nyersáiuért lOU kilónkéul Budapesten :
Luczeroa 4» - 52 frt —
Lóhere 68 - 70 frt —
Muharmag ÍS-\'JO frt —
Tavaszi hükköny 8 9 irt -
Haltaczira 10-10\'/, frt —
Ki nyert?
K Húzás márczius 30-án. Bpeat : 44 29 71 15 19
Húzás april 3-án. Prága: 30 65 15 25 14
Szerkesztői üzenet.
— Ifj. U. Részvéttel vettük a szomorú tudósítást
— LA Úgyis van.
— B. L Koitemenyid jnnnek. ^
— ¦ A postaigazgatóság figyelmébe" nem kó*olh.etjCk
— S. k. Sajnáljuk, hagy nem találkozhattunk.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1M5 ÁPRILIS 6-án
Vas titi menetrend. Kanizsa állomás
Indulás
Kaui*9&ri>l
Érkezés
¦ E
IS
•f.v. v.\' 4 42\'t.-ü\'-\' Úr. y. 2 35 d.a. ijsry v I 2 20 éjjel v. v. f» ;>0 est»-
gy..vj íj ;í3;re.ig
sz. v. 1 2 59; li. u. sz. v H;22j.éjjH v. v:| 7 59 regij
»jl*«."]í 05 regg: sz. v. 3 42 ress Di" isz.v. *> 05 (t.u.Uz.v. 1 :34 d. u.
«;».\'. 6-:i* d.B.ív.r. 8 01 regg ü^rs Jisz. v. 12 45 éjjel sz. v. 10 15 este
gy. v. 5 47 rcjíc.j sz. 3 50 regg. v. «. 10. — regg.l;sz. v.i 1 39 d. u. sz. v 2 — il. uri\' v. v. j S 44 este sz *: 12 15 éjjel Igy ."y. 12 10 éjjel
"sz.v.U \'úT\'regg. ]sz.y.:;2-25 d. u
v. v 9 ;40Wü sz. v.l 1 2G d. u. «. v|H 34 éjjel
++++++++++++++
HIRDETMÉNY.
Köröstől félóra távolságra Voja-kovecz község határában egy három kerékre járó
szitás vizi-inalom
jó forgalommal, uj lakház, alatta pincze, istálló és pajta, méhes és sertés óllal, szép hozzátartozó bel telekkel együtt szahadkézhöl eladó.
Bővebb jelvilágositást ad a tulaj <bnos esetleg Ifj \'ÁTS JÓZSEFnr Nagy - Ka juzsán
Vojakovecz-Klo.-ter, J89ö. ápril 3.
ATS PAL
molnír.ie\'ítpr. malomtu\'ajdonos.
+++++++++++* ++
¦ Keléin* s/.prke-7iö és kia<ió ¦ ; . liÁTORFI LV40S.
rv ylltier.
\'I\'.iuürd s.-hem, 60 kr:ól 3 frt 65 - j*p*-":. \'"binii rtb a leguj .bb mit.-ciuttiaJ e* sziut-kbea. u m. fekete, f<-bér és • Miien Henr.pt""fl ir-y-m-1 :»5 MM i4 frt 65 krajezang — m-terként hiba, csíkos, Wzkaz.it;. mintázottaktt damasztot stb. mint *fy , 24<> kólóabözö min/iséeben "9 a \'h> szín rs mintázatta. «lb, postabé1* és vaamert leien . es mintákat
küld iM)4tafur.iuitavai : Hcmiehrr-ir . les. kir udv szállitui keLfemgja a /.ürich-bee. Svájczba c-jmafit levelekre 1" kros es te*ve)e*»lapOkclí 5 kros bélyeg rag iiz ¦ tant].. .Magyar nyelTejV ir" megrendelések pootnau elintéztetnek
.v^GÖZCSÉPLÖGARSiTÜRíÜl;\'\',
•\'Ifi? Wjj
\'"\'.\'.1 COUI-OOXD.LOKOUOaiUAI
. i i ti 8!amstLl L\'psTíi R-tíPh
aua^jpjcsrr a/J \\4ii^C
: SÍEOHATALIÍAZASCAI Sí?.::.1.::
Vr>r. hústhólyag*, liü^tdata ía Lits/Y.\'nvl.aiitaliiiak ellen lovaltbá 3 e lejf/.i r. emé./lésl sziTv.-k liurutus l.ári-uiuiaiua!. orvnsj trkiiitelvek aliai & l.lTKION-roKHÁS
SALVATOR
sikerrel lendelie le».
Húgyhajtó hatású!
Uism UV- KilIíH MOZtltü!
Kajibiio iatinykizitereíkedésekbep és
gyógyszertárákban \\ Sal>at(ir-fi)rras iga/g r\'jneije>eit.
2ir,Jik. 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A naiíy.kaiiizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részérő! kö/.hirré tétetil:, hogy kiskörű Hanoley Hanui, Sándor. Uihály, Adel éi Salamon vég-rehaiiatóuak Simán trzse özv. Varea Vinczéiié végrehajtást szenvedő alsó rí-jki lakos mint kiskorn gyermekei gyámja e.leai 11 frt per, 9 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi. 5 frt (.0 kr. jelenlegi, á a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó az a\'lsórajkt 114 számú tkvben i. 2—5. 7 — 12 sorszám alatt felvett s 410 írtra becsült ; — továbbá az al-ó-rajki 207 számú tkvben f GS4 hrszám alatt felvett s 17tí frtra becsült ingatlanok Simán Erz^e özv. Varga Vioczéné javára 33G0(94 ikt. szám alatt bekeb-lezett özvegyi haszonélvezeti jog épségben tartásával; — mégis az aisórajki 207 számú tkvben f 521 hrszám alatt felvett s 3G8 írtra becsült innatlau. ugy az aisórajki 208 sz. tkben f 600 hisz. ingatlannak kiskorú Varga Mihály. Ferencz Imre és Rozit illető s »;30 frtra becsült aMo rés^ 1895. évi áprit hó 25 napjának v4. e. 10 órakor Alsó Kajk község házánál megtn-tamió nyilvános árverésen eladatni fog, mén pedig tekintve, hogy az aisórajki 207 sz. tkben t 5^1 hrsz. valamint sz aisórajki 208 sz. tkben t 600 hrsz. ingatlanra Simán Erzse özv. Varga Vinczéné javára bekeblezett özvegyi haszonélvezeti jogot megelőzőleg zálogjog van bekeblezve, ennélfogva ezen haszonélvezeti jog épségben tartására a t ö21 hrsz. ingatlan csak ak^or adatik el ha a megelőző teher tételek fedezésére szükségesnek mutatkozó 60 frt, a f u\'00 hrsz. ingatlan pedig, ha 180 frt beigértetik, ellen esetben az árverés azonnal hatálytalanná válik s az ingatlanok a szolgalmi jogra vnlÓ tekintet nélkül ugyan azon határnapon ujabban elárvereztetnek.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kivánók tartoznak a becsár l0°j„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mir.t telekkönyvi hatóságnál 1895. évi január hó 26 napján.
GÓZON í kir. tszéki biró
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsán a Ka-zinczy-utezábao 117S/97Í) számú ház szabidkézből eladandó, esetleg több évre bérbe adandó.
Bővebb tudóíitás
BUBIK NÁNDOR
kávésnál GYŐR-SZIGETBEN.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
cnél drágább kincse, miért is az, a ki uj Tagy mlillt
gyomor-, bél-, tüdő- v. mellbaj
valamint minden
IBkW belső bajban
és pi-dig sárirasáe.s/.éiírekedé«. bány-imrer. szedült-s. ájulás, felböfogés, aranjér. ejM-tnltilas- máj. és altenti bántaimak. réitolulás a lej- v3gy szívhez kShúgés, nehéz J^leK/és, le-kedtvc^. éjjeli izz;idás. verk«|»és. ayUalá-H, álmatlanság, .-tzivdubogás, köszvény vagy esuzban szenved, blzlon sikert ej el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással 2 tor. <1 frt). Postán knldve láda éa fnvarlevél-ért 40 üllérrel (20 kr.) több.
Sz.Uiiíúvs. a (iáélre rsakis a ..Hattynhoz- cz. gyógyszertárból
Budapest. VI., Szabolcs-ulcza, Üi. sz.
Hirdetések.
idapeMi\'elsörangii gazdasági gépgyár tigves és megbizbato
ÜK) no kot
¦•-slöfly..sebb feltételek mellett alkalmaz. Aján-•ai.,k referencziákkal ,Ké-ievény-társulat" czim. •Jmí Lckateía Bernát hirdetési Irodijaba. Bu-dipsit. fürdf-tltczi 4. intézetniük
Krrdeti \'párisi gnnmi- és halhótyagck 6-
íniinság **- !<js*S: tekintetében a kivan a -mákat is feliiltoulják, tuczatonként 1, 2, 3, 4. 5 6, 7 és 8 form\'ert Bánts iiujr (rövid) \'< ét * forint, legfinomabb hölgyszivacaok 2. 3 4 és 5 frt. - Ndf évszerek Hasse után\' 2 fonót. MaBBtnger tauar mán 2 frt 50 kr, ilara* r>nkiot. Susp^nseiinmok stb részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R E 1 F J. specialista Bécs,
], Brindatatte 3 •^¦¦J Pi-klikus mintagyüteméD)
I ura* részére 5 trt Arjegy- I ¦ zék zárt borítékban ingyen I ét bérmentve.
MAGYARORSZÁG.
TELJESEN FÜGGETLEN POÚTIKM NAPILAP.
Felelős szerkesztő és laptulajdonos: HOLLÓ LUOS dr., országgy. képviselő.
REGGEL az ország legtávolabb eső részeiben is már az olvasó kezeiben van.
A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival az összes lapokai megelőzi.\'
A Magyarországból a közönség már kora reggel olvashatja az ország-gvülés tárgyalásait kinieriiő alakban, az aznapi összes kül- és belföldi eseményekéi, kinieriiő tőzsdei tudósításokat stb. stb.
A Magyarország eddig is tanújelét adta, hogy férfias bátorsággal kü/d az ország függetlenségéért és önállóságáért, és szembe száll minden korrup ezlóval és közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik.
A Magyarország független minden hatalomtól, minden magánérdektói, senkint-k alárendelve nincs, s igy álláspontját nyiltan és egyenesen mondhatja ki bárkivt-1 szemben. : >
A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is na\'jy támogatásban részesü\', s igy mint a nyilvánosság él a közérdek orgánuma folytonosan fejlődve és megerősödve áll jövőben is a kö\'önseg szolgálatára.
Szerkesztősig : yill. ker:,
Fhg Sándor-utcza
2. sz.
Magyarország" előfizetési árai
U frt — kr.
Egész évre . Félévre \'. . Negyedévre . Egy hónapra
50 20
Kiadóhivatal :
IV. ker„ •
Rostely-utcza
Keil Alajos-féle
[Pad ló/at-fénvmáz
(G-lasur)
[legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára, 1 nagypalaczk ára frt 1.35 kr.— 1 kis pilaczk ára 68 kr.
VI szk-kenőcs Aranyléiiyiiiiz ^
Ileíjobb és iegecyszerübb heereaztő-szer képkeretek ^tb. bearanyozására keménypMdlószániára, 1 köcsögára60kr.: Egy kis piluczk ára 20 kr. Mindenkor kapható:
Fesselhofer -Józsefnél Nagy-Kanizsán.
E. H. Schulz, ALT.^,e1/E,be
7 gstr Felállíttatott 1864
"Utánvétel és vám nélkül küldök PÖrkÖlelleil kávét postazsákokhia ^l, kilo nettó. Mcrado. balvanysa\'rga fél kili 80 kr. Plantagia Ceylon fél kiló 73 kr.
uy -láva. kü.íi Ceyloni gyöngy
Cuba gyönpy tíniss tiica ^ouclmug
73
«0
. Ceylon nagyszvmti , Cnba kUbinosen finom
. kékes zöld „ . 6S „ , Jáva zö\'d nagy szem tl . 59 „ Sotieboiig-thea , 2 15 V
..1.64\',, Pecco virág H.33
Alafea nettó fél kiló 2 30 1 kiló 4 frt 2 kii > 7 67 4 kiló 14-íO
Caviar \' Urai .. ... .. 2— ., 370 . 72" „ 1350
* K!b „ „ 1.85 .. 3.4Ó „ 6.30 „ 12 Klifipfiscln! szárítóit baj lajics, fehér postarsomagb in 2 frt
Marinirozott tengeri halak
Oro\'z koroiia-s^ardinia Bismarkbéring rgy postabonlö 1 6!*
iloliozbaii v. postai hordócska 1 23 Angolna i i geléc kivál"ea\'ott. Hai-ronlade iltollmopi) pikaut vastag darabok, egy p.-hordó 3 f.8
postahordócska 1.41 Kövér beriog mariíiiror.va 1 41
-P^orto 30 kr. per kocsi posta minden posta állomásra Ausztria-Magva rországou. Teljés árjegyzék incyen-és liérmentve *Wi Minden áru garantirozva legjobli és legiríssi\'bb: minős \'glienfjsj
ÁRLEJTÉS/ HIRDETMÉNY.
Alulirt község elöljáróság közhírré teszi, hogy Magyar-Szerda-hely és Bocska községek által közösen fentartott MSgyar-Szerdahely községben levő iskolának egy tanteremmeli k bővítése határoztatván el. az építés vállalkozására árlejtési határnapul 1895. évi ápril hó 20. napján d. e 9 órája Magyar-Szerdaliely község házához kilüzetik.
Felhívatnak vállalkozni kivánók, hogy e részbeni zárt Írásbeli ajánlataikat a folyó év ápril hó 19. napján d. u. 5 óráig az elöljáróságnál benyújtsák, mert1 a később érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A feltételek Mura-Szerdahely község birájánál tekinthetők meg.
Építtető község fentártja a jogot, Jngy az ajánlatok kö\'.ill szabadon választ
Magyar-Szerdahelv, 1895. márczius 2G-in.
N/.omly liúszló
körjegyiő.
Kialics .IiízmC
kö\'.séjbiró.
A DagyiiKKás már nem oly borzasztó!
mm
A száll. szerec-Nen-Nzappan
használatával 100 db fehéro^raii félnap alatt kifogástalan szép és tist-tárj mosliatnck — A ruha kétszer annyi időig tartható, mint bármely más szappannál.
A szab. szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszi-r lesz mosva, nem mtnt mással 3 sznr. kevésl>bé keli kete, vagy a kártékony mosópor; megtakarittatik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő
Tökéletes ártalmatlanságát liizonyitja dr. Jolles Adolf cs. és kir tör?, szakértő eÜsmero oklevele.
Kapható minden nagyobb füszerkereskedésben ¦ fogyaaító üzletekben, ngj\'Szinte a bécsi.I fogyasztó t^yletlien éa az 1 sö bécsi háziasszonyok egyletében-
Főraktár: Bécsben. I. Iíenngasse Nr. C.
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
!895 Április e in
• S~ 51 L• o «
s-f gs-1 1 =gl
- j- L ír y
b6- 0= _
* s E. a
c 3. ** «
~) LP 64 OS
5 n
¦ e e-8 * :
- » « o ü S c
—* B»2Í
c-s L & re a \' S n L a s
¦T ő sr 5" g — -
.18 « * 5" s
B - - • 5 jFjt S*e; *© . . ¦ E, ff rr S " -
a . e. .
. - _ - : tű -1 O -J — O to —1 ¦— CD
41. (O -1 33 -) O O C"> -I ff) ~) p — tC
X Ö W *• tO — -1 -1 O tO - -1 f
kJ C - * W tó -I — if* C--t tO <i c * C
j; 5 » - tű CO U tC <^ C (O C — CO O
3*3
c k *í ~
11»
3 - z k
0= I e N s i s t>
Mii
> S D o> •
,. a Sr s:.
2-
2* L"L-2-í
— e pb, re, i
-i- c *
?r — «
3 5.2 3. * n
D — i O 9 ¦
— m **
*• 2: í
.ptk\'Í
* 2 * =¦;
* ® S- S*. D 1 SS =i m w 5 ír
kjOT**—©-*© CO a 5 oi L ff —;
S. I 5." »S L.?•*¦L
IfSE-v< »" ^ ~
cr o» "2 5
= n *¦ cb Li », _ E pr 5 f 5 ¦ _ 2- L o & •
! S =
~ 00
*-a — o "
ti !-• áll |-
(0- »- " 811
eb &
tű S3 00 CB C O
ife IC y — *.
(» m - yc
?5 *. C, — i=;
V O) OO
00 o
tO CT SO Cl —
CO W CO ^ -}
5 co
w s: »• 5
3 S"J
0)0 r: -\' to to — *— ,
¦X ; a
O O 4- c e =
í-cgS 5<-~^. <=>~Ö3 - ö~~ = ccc;ib —
: L & S
0
4
2 ; llfjí.íi:.
S N
s ^
—.
S eo
<5> N
?1
Sí 3
ils
II
po o ;
¦ ¦ *.W w íi- • o: S >v Í o — S <
2 _ er ?
O: L, 3- S
n CO "
3^
i g1 ¦>
5 2 3 5"! L 1\'
sr > s s
1 -•« 9 s. =¦ 1 S;^
s; 2. a.
9 "
^3 (s
- o o
3 O. o O
I f í S I
Se. E=. "
5.» 5.» < S < í
— f» *"
* cr L.*c
to p-
S to °* -
s-l *l S I
7- I ? I f I.
o 5J o =; o * o— ,
I s I
; *. *. o -i =
_ •* — _
11 r
— o c o 3 5 csco COÍ
.0 = 0_0<3 t O O O fcí
III.
>r o
l| $ * Eg:
• S ; 3
> 2 •< D O ? O
* ^ S 00 °
»> í*o a » ce 2 re cs
s- sr * * \' \'
00 « ^- o «h —
¦ 5-° — " -40 OiO
2 o & -i!» » e _-i oo o w_oc too o_h- S_ ^ o I *¦ o« ^ oá oo »v. c> otof o ^- o w rfv X,
11-1 &• l
2 |
!C — ~. tO 00 Oi
¦e- co o -a •— —í -4
o o -i p o —
C!WOC Ó *» —
to — X CO o — to
BPOJC Q\'Q8 <o
— cn oo\'o 1 to
, cn *» CO 00 I — —
í »í S 5;w 5? rí= \' ás
oiHííb,—1 = — —
* f < • & s. s 11 [f S. s
§ S á » »
— srI i? S §ss
""\' = 5 » ío<
3 Oi
p? — o L
cl. 3;
3 .
- ir 33 S1 n i-í
O E5 — Cf LL o •
r — brt
, o a h
• fr Is •
¦¦II!
„ w 2 — cs» Oi ;. c&, 2. >» a
> » • ?X ct» •• < cc
sb.. g\' sr
|§§?
° ct o S-
3 re*
3
• 0q ^
r
• CD-
re.
NyomAiott Ifj. Wajdits József WnyvoyooidájAUa Nagy-Kanizsán.
SO Oi to w O
tO CD O 00 tO — — tO
-1 * ű O fO -J W d O
- tó io w CO ft - O
c 4- ~j -j o:- o o
OtóOO o to o o
CL> -4 Cn j
os co »- !
i i
tO tC CD W
o o o o o o o o o
I f
1*1
N
co
«3
N
C5
So
9>
cs>,
1\' \'
co co <^
co
\\A«Y;JiAWZSM895. április 13-án.
1S-13C szám.
Bléfi zftf-mi ár; Ek>*> fff 5 fn -
Kel .évre . J fn ">« kr
Nejieiévre fn síi ícr
»*a« 10 kr.
.HlKllKTKSKK .5 hasábos petitsorbau 7. masmUzor niiiiicn további sorén 6 kr
\' NVI I,TTEKHKN V*&tt sorunkéul H\' kr.-rt tetetnek f^..Kiucttart illetek uintden egy hirdctttaeri 3<i kr. hzetendö
XXXIV. évfolyam.
részvénytársaság\', a :töegylet", ,n.kanizsai
A lap szellemi és anyagi részét illető ainden közlemény BátorQ Lajos* szerkesztő-kiadó "nevére czimzet.ten Nagy-Kan Ixsárm bérmentve tatézendők.
JBérmentetlen terelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visáxaarn kii ideinek
A nagykanizsai Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet\'; a ,Kotori takarékpénztár .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tözoitó-egyUt", a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület" a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör", a .nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet",szegények tápintézete
.soproni kereskedelmi
keresztény jótékony
iparkamara" nagykanizsai külválasxtmányának hivatalos lapja
a .katonai hadastyáu egylet*
KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYLS TARTALMÚ HETÍLA P.
Húsvét napján.
A világtörténelem leguagjubb eseményének., a keresztény társadalom születésének napját ünnepeljük mi. A. Sázárett Jézu3 feltámadásával az isaitsáiíeüenállhaía-tlan bizonyítékával i\'-piek előtérbe azok az eszmék, melyek oi #e*ncsafc mint a lelki élet nu-g-váltóját, -de mint a társadalmi élet tíirtlérlit\'tien reformátorát tüntetik l<Í.a\' ké-sólihi kor szemei előtt. Miként ravasszal az éltető nap sugarainak tatására kicsiráznak a földbe vetett . magvak., s kfdvezó időjárás .mellett lassankint, teljesen kifejlődnek, ugy Kiisztus sírjának záraival felpattan-uk-atiíaz eszméknek burkai is, melyek az. emberi .társadalmat átalakították, fej lesziették és lassankint felvirágzás .felé vezették.
líii\'sekszunk az öjkor vívmányaival Az „egyéni szabadság, az egyenlőség," a humanizmus, alkotmányosság bizonyára a legszebb gyümölcsökét: termik az újkori társadalomnak. Midőn elmerülve az emberi szellem vívmányainak valóban.bámulatra méltó sokaságában, hajlandók vagyunk mindem önmagunknak tul-ajdonitaui, meg-ftíledkezüukarról.hogyamiszépésnemes vMiisr M fedező ok »í emberiség szel-leust életének képén, az mind a keresz -tény alapeszmékbenbirjagyökerét, vagy legalább is ennek dajkáló keze védte meg a pusztulástól, fejlesztette azzá a mi. Volt-e hatájmasabb szózat az egyéni szabadság és egyenlőség mellett, mint midőn először hangzott: „Mindnyájad egy Atyának gyermeki vagyunk" ?! VVjít-e magasztosabb dicsérete a humahismusnak, mint midőn magánad az Istennek ajkairól hangzottak e szavak: Aki á szegénvek-.kel jót tesz, velem teszi azt?! . . Abban az első keresztény társadalomban, együtt virasztott a katakombák mécseinél nemes és rabszolga.
együtt oszták verőket a czirkuszok-ban szegények és gazdagok. Ott kezdődött már ember és ember között a választófalaknak lerombolása Ha ez a keresztény czívilizáczió meghódította az egész világot, az csak a természetes, fejlődés folyamata, az csak az igazság diadala. Jól jegyezzük meg. az igazi szabidságnak nem volt ellensége, a kereszténység sohasem, Csak a szabadságot akarta, és akarja korlátozni.
Mondják, hogy. dogmáival bilincsekbe verte az emberi szellemet, gá-toltaa szabad vizsgálódást, s igy akadályozta a tudomány fejlődését. Vájjon mikor volt több vitatkozás, mint a kiválóm vallásos századokban, vájjon kik kultiválták jobban a szellemnek ilyen mérkőzését, mint éppen a theológu-^ok ? Avagy a tudomány elöharczossi között nem találunk-e minden időben buzgó keresztényeket V Keppler, Newton, Pascal, Leíbnitz, Malebrauche, miben Voltak akadályozva, hogy jó keresztények legyenek, midő.H a modern tudományosság alapjait lerakták ?
Igen, ha a szabad vizsgálódás nevében az emberiség legszentebb hagyományait támadják meg ha be nem bizonyított hypothesisekböl következtetést vonnak, melyek az erkölcsi világrend alapjait támadják meg, Krisztus szelleme mindig felemeli szavát, óv a túlzástól, mely minden esetre csak veszedelmes lehet. Mert nincs oly becses- és féltett kincse az emberiségnek, melyet megvédelmezni ne kellene a visszaélésektől.
Szent és sérthetetlen jog például a szólás szabad ág, s mégis ha azt kívánjuk, hogy a hazugságtól elvétessék e jog, vájjon az emberiség ezen javának ellenséget vagyunk-e? Vamwk magawhh erk\'-jlcsi javak, melyeket puszta theoriákért jelál-
dozni nem szabad. Szép dolog, hogy valaki tetszés szc7int kimondhatja véleményét, de az igazság még szebb, s az ember becsülete még drágább, mint a szólás szabadság kincse. Fundálhatok én theoriát az emberi jogok eredetéről, de ha következtetésemben a társadalom alapját támadom meg. a tiltakozó szó nem az én szabadságomat, hanem a jogtalanságot támadja meg. melyet elkövettem. Szépen hangzik a theoria, hogy minden embernek mindenhez természetes joga van, de a következtetés mutatja, hogy nem taníthatom, mert szigorú kivitele az enyém és tied között való különbséget szünteti meg. commuuizmusra vezet, mely a tulajdonbirtoklását rablásnak mondja.
Két ezer év tanúsítja, hogy azok az alapok,, melyekre a keresztény társadalom talépult nagyon erősek, hogy azok az elvek, melyek szerint berendeztetett, az emberi természetnek nagyon is megfelelők j Két ezer éves fejlődése a keresztény czivilízácziónak bebizonyította, hogy igenis haiadhat az emberiség a megkezdett uton tovább is, hogy nem szükséges újra a pogány vilá|íaéz,let alapjára helyezkednie, midőn a tökéletesedés és jólét pagyobb fokára akar emelkedni.
Nem merült ki még az a forrás, mely a józan haladást táplálta, és csudálatos, hogy azokat a seheket, melyeket az emberi ész aberráczióiból származó téred elméletek ütnek a társadalom erkölcsi épségén, csakis e forrásnak vizével lehet gyógyítani. Ahol a szocziolo-gusok tanács nélkül állanak. Krisztus szelleme fölemeli szavát, s mint kétezer év előtt és azóta annyiszor tette, szabadulást, megváltást ígér.
Aki föltámadott, annak van ereje feltámadást adni. POÖR JÁNOS.
Az irodalmi és művészeti kör
álul kibacsájtott taggyüjtö ivek egy-részét már beküldték az ügy iránt lelkesülő ívtartók s a tekintélyes számban jelentkezők örvendetes reményt keltenek aziránt, hogy a kör elnöksége a, közművelődés és a társadalmi harmónia őszinte barátait össze fogja gyűjteni a nemes c célokért kibontott lobogó alá. Az eddig jelentkezett tagok névsorát alább közöljük s egyúttal az elnökség megbízásából felkérjük azon t. ívtartó-kat,\' kik még gyűjtenek tagokat, hogy az íveket legkéíöbb e hó 18-áig küldjék be a kör elnökéhez, Sümegi Kálmánhoz, kinél azok, kik a kör tagjai óhajtanak lenni, akár írásban, akár szóval bejelenthetik ebbeli szándékukat.
Alapító tagok lettek: Gróf Festetics Tassilo, Gelsei Gutmann Vilmosáé; Gelsei Gutmann Viiuios, Enen-spanger Lipót, Ebentpanger Leó.
R*e n d e t a go k u I jelentkeztek a következők:
Aubalzer Ernő Altmann Zsigmond.
Bátort] Lajos, Bucbberger József Budapest. Broch Malvin, Bl&u Béla, dr. Blau Simon,, Belus Lajos, Belioni János, Bacbrach Lajos, Biudíss Ernő Tap-sony, Brivio Péter. Blumenschein VII-mosné, Biandl Sándor, Broch Hermina, Brandelhofer Antal, Balázs Kálmín, Burgei Sándor, Barta Lajos, Bún Samn. Baksay József, Bessenvey Kálmánné, Belus László, Barts GyÖrgyné, Böhm Szidney Perlak.
Dr. C ury Jenő Budapest.
Dugovich Tttu* Budapest, Darás Malvin, DezsÖ Béia, Dezsényi Elek Móricz-hely, Dobrin Aladár, Deutsch József, Dobrovits Dezső, DeutBch Mór.
Ebenspauger Ernő Ujnén, dr. Engel Sándor. Erdőssy Bálint, Eger Zsígmoud, ilr. Ernyey István. Esztergályos Ágoston, Ehrlich Arnold.
Farkasa Károly Z.-Teskánd, Fischer Irén, dr. Frommer Józsefné Pacsa, dr. Kischer József, Fiéiovits Lajos, FiscÉer Sándor, Farkas Jenő, Farkas Vilma, Fehrentheií Gusztáv, Fejér Jenő. Fríed-mann Károly, Erank Ignácz, Frank Vilmos, Fried áuder Miksa. Fischer Antal, Fenyvesi Sándor, Farkas József, Fiálo-vits Lijosné. Frivisz Károlyué, Fischel Lajo*, Feiglsto,ck Adolf, Fii-cher Jenő. dr. Fried Ödön.
- Göttinger Kelemen Budapest, Gold-sebmied Jákó, Grünhut Alfréd, Gold-bammer Károly, gelsei Gutmann Lilly, gelsei Gutmann Annié, Goldarbeiter Emil, Gstettaer Salamon, Griesbach Ella. \'Gog! Lajo\'sué, Grunner Ármin, Gúth Aroold, Grüuhut Henrikné, Gstett-ner Vilmos Gogl Lajos, Grünbaum Soma, Goldmann Samu, GBrtlej^Ferencz, Grünhut Henrik.
Uirschler Arnold Sziszek,\' Hirschl Jakab Budapast, Hirschier Sándor, Halász Margit Galambok. Haivax Frigyes, Hirschel Hedvig, Hirschel Sára, Hirachel Ede, Alsó-Domborui Hirscbler Miksa Alaó-Domboru, Huber Gyula Káptalantóti. Özv. Haidekker Antalné, Hirscbler Ödön, Hajis István, dr. Haüser János, Hirschel Hermiaa, Harkányi József, Haás Vilmos. Heldeubergi Hermáony Ferencz, Horváth Antal, Hajdú Sándorné, Hajdú Gyula, Halász Gyula, Horváth Hooor, Horváth János.
Irmler József.
Jaeger Ferenczné.
Kováts Miklós, Körmendy Pál Lang-viz Kaufmann Ignácz, Kaufmann Adolf, Kür.-chner Jaíab, KronfeloV CamíUa, Klein Márton, Kártschmároff Arnold, Knortzer György. Kertész József, Kaufmann Mór, Ké\'tisényffy Béla, Kaster Miksa, Kaan Irma. dr. Kiss István, Klein Ignácz, KáaztT" Jakab. Kondor Ödön, Krauss Sándor, Krizsán Miklós, Kaícsok Leó, Kovács Károly, Kaufmann Izsó.
Lukács Gyula dr. Lőke Emil, Láng Bertalan. Lendvai Samu.
Hikolascb Hermina, Mathea Károly, Miyerhofer Henrik, Mantuano Gizella, Markbreiter Lipót, Maotuaoo Janka, Manbart Malvin. Mágics Ferencz, Mikose Hedvig, Mikoss Melaoie, Munkácsy Adolfné, Missics Arpádné, Milhofer Ödön, Míntsek Antai Meichiades.
Dr. Neumann Ede, Nádor Soma, Nagy Zsigmond, Neu Lajos, Nátz Frigyes, Nyitrai Ernő, Neumann Arthur, Nith Norbert.
Dr. Oilop Mór, Ollop Imre, öster-. reicher Bernát, Ollop Lajos, Obelcz József.
Dr. Plihál Victor, Prang^r Karolin, Párcsetics Ottó Palin. Pikéthy Gusztáv, Pollák Sándor, Poór János, Papp Miklós*. Petrás Miklósué. PÜbál Ferencz, Plihál Ferenczné.
Vfii E S Z 1.
Mit álmodtál ?
Mii .:jj. ¦ ¦ 11 ai mond rdes . H<>k> ^jka.lo.-r édes niosoiy leliex, I jo az eghől szép fényes angyalok l\'iros festett tojasi hoztak ueked
¦\'¦¦r: bi*z mi vxn szem C\'dvúzilönknrk i\'KJSöaégés léltámadas napja l\'irosra feslett húsvéti tojás i- ¦ulfh.-/!t-t rére hullasára.
Szent vérének miode i driga n\'eppje \'•¦ kereszten mi értünk untatott,\' Azért iryennekem t*-dd össze kezed
Szenteld imával e drága napot.
AztAn jtT-.er. menjünk a szaludba ¦ Ciodalai a bájos kikeletet, Az nzerféle vadvirágukat Mely b«h\'.mex erdőt, zöld ligetet
A tova lejtő, csergő patakot, A parti füzek fakadó rQgyét. Hallgatni a kis pacsirta dalát S a méhecskék édes zümmögését.
Kz in ind-mi mi az Isteiutek munkájt. Kinek értnek hullott drága vére. Mely lemostl l<szennyét,
Es idkünknek ildrosseget izerze.
Azéirt gyermekem, tedd összs kezed 8 ny.sd im^ra ártatlan ajkadat, Mert hitednek drága mtgTaihol • krrrjriir-ii údfvirdg fakad
KOZÁ1RDV klemkntin
A fekete árvácskák.
Daczára, ho^y a czimnek nem sok szerep jutott, mégis nagyon jelentőség
teljes. \' ¦ *
Imádott szülőföldem, d? sok boldog napokat élveztem beaned, — gyermekkorom álmainak színhelye, — ki ne emlékemé örömmel vissza rád. — Minden parányi aeiy, minden csekély mozzanat mi a boldog családi tü/hely kő-i ül lejátszódott, élénken az emlékezetbe vésődve őriztetik, s mintegy nyitott könyv, a mely képekkel s/.iaezve érdekes élvezetet oyojt, ugy esik, nekem, ha leikem világába tekintek. — — Borostyánnal bevont kerthe gyeppadon szöllö lúgos nlatt. m-ly az egész kertet behálózza, nem egyszer áldtam a jó Istent, frnséges Jnté*kédeséért, s ^hálaimám mndazt a mi földi volt, az i éghez emelte, s összekötött vele.
De sokszor merengtem el, a nevezetes vár szikla falári támaszkodva, a gyönyörű képen, — mit az alatta elterülő békés városka látása nyújtott, — felleltem ott mindenemet, hisz minden a mi kedves volt nekem, a mi hozzám tartozott, összevegyülve a többivel élénk képet nyújtott, — jól esö érzést keltve.
A vár mögött maga-latiak méltóság teljesei] a sok virágC4Íút ölelő „Fdhér-kövek" — a bol minden talpalatnyi Tőid, — különös s ékes vadvirágokat nevel, a melyek azonban díszére válnának bármely csinos villát környező parknak, — az illatom sz. Györgyvirág — egész pízsitot képez, hogy a szer dőt szinte elandalítja. — árvalány hajt, lenget a szellő a legkiálióbb sziklán is, —- hányszor bolyongtam mindazon kedves helyeket össze, vadvirágért fölvertem erdőt, ligetet, a botanikus mód-
! jára gyökerestől, virágostól megőrizve gyűjtöttem azokat. — Zöld saluzáteros pineze körül a szőllókertbe, de sokszor gyönyörrel szakítottam a tavasz hirdetőjét, a kőrisfa alján nViló sárga nár-ezíszt és kék kökörcsint s ibjlyát. Az emeletes pineze „nemzeti*-re festett verendáján minden fehér stráfot kedé-lyeinnek megfelelő versekkel firkáltam .tele, különösen Ktsfsludy Sindor ver-! seiszerepeltek leginkább minden oszlopon, 1 miket ugy át tudtam érezni, taláu azért, mivel ö is szülöföuVm szülötte volt. — Onnan hazafelé ballagva, utam a temető mellett vezetett tel, s az rám de . mindig oly sajátságos nyomasztó hatást gyakorolt, főképp szorongó szívvel I szemléltem egy sirkövet, — tnefyen két i kéz egymásba fűzve van, — valamint a földön a birátsá«ot jelenti a kézszorítás, ugy a túlvilágból olyan hívogatón látszik az, igeu. hogy a kik még élve maradtak, azoknak nyujtaosk kezet, — miptegy biztosításul, hogy a hely kész ottan mindeuki számára. — Tovább bolyongva, egy fehér márvány sirlkő jelzi, egy kimoudhatlao boldog csa ád szive mélyéig 7aló keserűségét. — de oly vigasztalón beszél holt betűivel az érdekelt szemlélőhöz — hogy: .sorsa volt, hogy csak az élet fényét lássa" továbbá „Nem akart" az ég rá mérni szenvedést. Azért oyujtá felé bivólag szent kezét." — „Nyugodjatok, nyugodjatok szivemtől elszakítottak.....
Még a család koronája pótolja a veszteséget I
Sajátságos sugallattól.nógatva siettem ismét haza, hogy a szeretet magasztó*s érzése mindig egyenlően összetartsa az egymásért rajongó sziveket, hogy ellensúlyozza a távollét által esetleg lazuló köteléket, melyet szilárddá tenni a gyermeki szeretet "van hiva tva, — örömtől repe3ő szívvel pillantottam meg, a hegyoldalba fekvő kedves városkámat, I melyre a leá\'dozó nap bucsu sugarai í oly lemondó in bágyadt fényC* hintettek, dobogó kebellel közeledtem utthotom felé, — sajátságos hatást érettem megérkezésemkor, — az ablakok párkányán fekete árvácskák virítottak, . reszkettem a sejtelemtől, deTb>rohanva — a szokott boldogság környezet, í&nte megkönnyebbülve lélegzettem tel, hisz semmi baj sincs fc — Igyekeztem vidám lenni,/ összefutottam minden zugot, midtegy üdvözölni boldogságom tanyáját. — A kertekbe ismét\' éreztem .azt a rossz benyomást, a virág ágyak fekete, árvácskákkal szegélyezve, sőt egyebbütt is csak az virított, mintegy nem titkolhatva azt a borzadátyt, mit keltett, félve kérdeztem: miért mind fekete ez a virág ? miért mind árvácska ? hisz néha miért mind ^fekete ez a virág? miért mind árvácska? hisz néha keresve sem talál az ember ilyent, s ezek között csak egyetlen színes sincs. — — felelet csak kurtán az volt : „mind ilyen lett, a mit vetettrnk." - Ez egy kiuos álomként kisért utamban, s folyton fájó érzést keltve különben is folyton veszélytől rettegő idegzetemben.
Most tudtam meg csak sejtelmeim okát, — a midőn boldogságtól sugárzó arczczal néztem elébe a izép „Allelu-jának," hogy együtt lesz a család — egytől egyig..... engedjétek^ elhallgatnom a többit, — a fekete ártatlan árvácskák helyett, itt vannak a .gyászos árvák, — kik a család koronájában — — mindenüket vesztették. — Létezik-e vigasz mélyen sebzett szivre ? — csak egy, csak egy lehet az ha van túlvilág, a miben most már erősaen hiszek, mert különben nem tudnám elviselni ezt, s ha van*- .Feltámadás!" — — akkor tán pótolva lesz a mi megzavart boldog AHelnjáok 1
TRITOMA UVÁRIA.
A te szemed
„f;..... r e .
-hez.
A t« szemed, a te szemed Barna szemed reám nevet. Nevetése, mosolygása A mennyország megnyílása.
Nt- is vedd le soha rólam Hadd láthassam állandóan. Mert a mig a szemet látom Nem vesztem el ifjúságom.
E szemet az ég is egyéb Czélból adta, mint más szemet, Nem átért, hogy te niízz veié, Hanem, hogy — én neszek bele
B. b .
SÁNDOR.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI \'KÖZLÖNY.
1895. ÁPRILIS 13-án
Eipoch Gyula, Rosenfeld Lajos, Ro-senfeld Lajosné, Roseuberg Emma Ro-senberg Richárd, dr. Rosenberg Mór, Rosenfeld József, Radó B. Béli Rosen-bergei Soni^-Récsey Sándor Kuzminetz Reicheníeld Sándor, Reioer Vilmos, Róth Mikaa, Rosenberg Henriette Zala-Egerszeg, Rehák Pál.
Sommer Ignácz Csapi, Strem Tódor. Samuely Olga, dr. Schwarz Adóit, Schwarz Gusztáv, Székely Tivadar. Schwarz Mór. Stern Zsiga Ritka, Sauer-mann Mihály. Sümegi Kálmán. Szabó Miksa. Sattler Emil, dr. Schwarz Zsigmond Keszthely, Scbwarzenberg Zsigmond, dr. S/ujs Miklós, Sáringer Károly M"gy.-Szemáhely. dr. Schreyer La jos. Steiner Józsel Iharos, Stern József. Stolczer Zsigmond, Somos; Vilmos Somogyi Henrik, Szommer Náthán, Steila Sándor, Schüssler Albert, Segercz Paulit, Stirling Sándoraé, dr. Szekeres Józsefné. Sterneck Zsigmond. Szalay Lnjos, Sza-lay Sándor, Schiffer Kálmán, Szukirs Sándor, ifj Singer Samu, Szabó K. István dr. Szigethy Károly.
Dr. Tuboiy Gyuiáné,* Tuboly Viktor. Taaber Vilma Tamás Sándor Borsfa, dr. Tripammer Rezsó, Tivolt János, Thurn Lipót. Tripammer Gyula, Totola Károly.
L\'jváry Miháiyné.
Vécsey Zsigmond. Vécsey Zsigmondné. Vidovics Rókus Budapest. Vaniek László Budapest. Vidor Samuné, dr. Viola Ignácz Gelse. Vidor Salamon, dr. Villányi Henrik. Vittkó József. Vidos József.
Ifj. Wajdits József, Wamberger Elvira. vy«88 Lajos. Weisa Ferenci, Wallenstein Malvin, Wolbeim Sarolta. Weiss Tivadar. Weissmayer L\'pót, Weiss La-jos. Wuszti Lajosné, Weissmayer Márk, Wajdits Géza.
Zerkövjtz Lajos. özv. Zadubánszky Lajoané. Zerkovitz O-zkár.
Milleniumi történet
Az Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő. ,A Magyar Nemzet Története" czimü tiz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) első kötete. * immár befejezést nyert. Most küldik szét az első kötet utoUó füzeteit, de már az első kötet önállóan, gyönyörű piros dísz-kötésben minden hazai könyvkereskedőnél kapható, akik pedig füzetekben szerezték meg a kötetet, a magyaros motívumokban diszlekedö bekötési táb\'ákat . most már szintén .megkaphatják. Az j első köret a 19,20. 21. füzetekkel nyer-befejezést. Az előfizetők most már tájékozást nyerhetnek az első kötet után. hogy apró. mindenki által minden megerőltetés nélkül hetenkint teljesíthető 30 krajczárnvi rés\'ztétíizetések utján mily rendkívüli becse*, nagyszabású történelmi munka bit tokába jutoak. melyben a legki mentőbben a legnagyobb alapossággal, remek nyelvezettel van megírva a magyar nemzet ezredéves múltja. Minden r mái forrást egészen feleslegessé tesz ez a munka, -q^y a történelmi tudomány legújabb vívmányai nyomán készült, a legkiválóbb szak férfiak közreműködésével. Söt minden egyes korszak megírására azok s* jeles történetíróink vállalkoztak, a kiknek ez specziá\'itásu kat képezi, az első kötet ezen utoUó fü-
TritomaUvária emlékkönyvébe
Nincs úlyan sziv. nelyOM egy sebe ne volna, Nincs olyan lélek a mely bút nem ismerne. Siroi, mosolyogni, —%z az ember sorsa Ks b l örülni tuil . szenvedjen is lelke.
Mert a boldogságnak szenvedés az ára. Must meg örül szivünk tavaez virágmak. Ah \'. de eljön rea az ÜK bervadása - kinyílott virágiok szerte izétnulhnak
Zavartalan \'uram osztályrész nem lehet, Mindenkinek hatn van még egy nagy próba. Kell hogy megpróbálja valami a: embert, borítsa bár tejet foszlány, vagy korona.
HALÁSZ MAKGIT.
—\' ,A Kert1-, melyet hívneve\'s hazai magkereskedőnk Mauthner Ödön ad ki; április 1-én megjelent 2-ik számával a tartalom változatosaágát illetőleg még srdekesebb s vonzóbb, mint a minő az első száma volt, melylyel a magyar irodalomban egy csspásra kivívta a polgárjogot. Kertészettel foglalkozóink csak most látják be, midőn A .Kert" praktikus irányban szerkesztett lapjait forgatják, hogy ezídeig minő hasznos útmutató nélkül foglalkoztak tárgyukkal: a kertészettel! Mauthaer Ödön hazafiia missiót teljesít, midőn egyré-izrö fajtiszta kitün magot ad, de másrész.iől .A Kert\'-ben meg is magyarázza miként tereljük kertészelünket a haladás és felleudü-éi ó^véoyére! Ne kertészkedjünk, mig . A Keit\'-et át nem lapoztuk!!! A kiadóhivatal (Andrása)- ut 23.) mutatványszámot kívánatra ingyen küld.
zétei- a herczegprimás lendületes bevezetését, .A Germán népvándorlás kezdetét", majd ,A hun uralmat*, a .Germán uralmat- éa az „Avarok korszakát" tárgyalják. Ezekben a befeje/.ó füzetekben a szóban levő korszakra vonatkozólag egész sorozat szövegképek vannak közölve, a melyeknek legnagyobb része még ismeretlen a magyar olvasó közönség előtt. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal azon remek kötésre figyelmeztetni olvasóinkat, melyet az Athe-naeum a Millenniumi Történethez a magyar stüü díszítések mesterével Hollós Károly tanárral készíttetett; még pedig oly gazdag aranyozzással bogy a legmagasabb igényeket is kielégíti.. Erről a kötésről, melynek előlapja egy Vágó Pál által megrajzolt ősmagyar lovas alakot ábrázol egy székely kapuba állítva, elmondlntjuk. hogy a díszt a tartóssággal szerencsésen egyesíti. Az egész táblán a mély préselések következtében a kopás teljesen ki van zárva, és nem mondunk sokat azzal, hogy e könyvet unokáink is sértetlen állapotban fogják foreathatui. A félbör-tábla külön is kapható; ára 1 frt 40 kr. Az első .kötet ára az emiitett remek diszkötésben S frt.
CSARNOK.
Azok a csókok
MtmiOfféift
Kérem t. olvasóim! hallották-e Önök már a képzelt dendi urak sóhajtásait akkor, midőn egy mosolygó, cseresznyeszin női ajkat meglátnak? Kik hallották, azok elofft bizonyára ismerősek, az ily félé\' sóhajtások : „Jaj, de csókolni való kis ajkai vannak Nagjsádoak. Mennyi mindent megtennék; ha csak egyszer élvezhetném édeni mézét gyönyörű ajkainak. Életemből szívesen elengednék 5 —6 évet éhe. Lehorda-uám egyenkint az ég minden csillagát stb." ;
É-3 kérem, ha megkérdeznök az ily csók után epedó dendi urakat: Váljon mi élvezetet, örömet találnak azon ártatlan, üde ajkak gyönyörittas mézének elrabolásába^n ? Bizonyára, alapos érvekkel bizonyított okok helyett, holmi szerelmi Ömlengésekkel tömjénezett s minden czél, eredmény nélküli puszta sóvárgást hallunk a legtöbb esetben.
Kérem nekem sohasem voltak ilyen puszta, oknélküli szerelmi ömlengésekkel tömjénezett csók vágyaim, s éppen ezért óhajtok — de csak, mint laikus — . egyet-mást, a különféle csókokról, elmondani ...
Egy franczia tudós a csókoknak igen sokféle nemét különbözteti meg; én ázásban csupán háromféle csókról fogok szólani. És pedig: a kéz csók, tiszteletcsók és a sze retetcsókrói.
A k ézcsó* k, mely ezelőtt 20 —25 évvel még majdnem valóságos mániája volt a fiatalságnak, ma már azonban csak-ugy mondják, hogy — néhány udvariasabb. műveltebb fiatal ember hajt fejet, még azon esetben is, ha a feléje nyújtott kedves aranyos női kacsok kézfogásra nyuj tatnak is. Az ilyen urak azután, a fiatal hölgyvilág előtt, udvariasak, müveitek. Az ilyen urak társaságát óhajtják, keresik fiatal hölgyeink-mert hát udvarias, művelt, sót mi több homlokára sütik az ilyeneknek, hogy szellemesek is. Igy ítél a mai fiatal hölgyvilág legnagyobb része. (Folyt, kör.) FARK A SS KÁROLY.
Előfizetési felhivAs
„ZALAI KÖZLÖNY"
1895. évi I.\'-ik évnegyedére. Tisztelettel felkérjük mindazokat, kik nek előfizetésük e számmal lejirt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Ár az eddigi April— jun. évnegyedre 1 frt 2.í kr. s/^pt. félévre 2 . 50
. dfccz. 3 negyedévre 3 . 70 Hazafias tisztelettel
SZERI. ÉS KI1D0.
Hirek.
— Boldog húsvéti ünneplést kívánunk lapunk t. pártolóinak és kedves munkatársainak!
— Kitüntetés. Zuroa Károly C3. éa kir. ezredesnek Ö Felsége a IIT-ik oszt. vaskorona rendet adományozta.
— Kinevezés. A vallás- éa közoktatás ügyi miniszter Sölétormoa György pénzügyminiszteri szám gyakornokot ideiglenes minőségben szám tisztté nevezte ki a vezetése alatt álló minisztériumban.
— A kereskedelemügyi miniszter Wajdits Géza posta-távírda-gyakornokot ideiglenes minőségű posta- és távirda segédtiszté nevezte ki. Gratuláluok !
— Bnudalla Béla Mária-kéménd: plébánossá neveztetett ki.
— Egykor Nagy-Kanizsán működött s köztiszteletben részeiült Kntusz Vilmos pénzügyi tanácsos Egerbe neveztetett ki pénzOgyigazgatövá.
— A megyei állandó választmány ápr. 22 és ápril 2^ én ülést tart.
— Magyar színészet. Somogyi Károly szegedi színtársulata ápril 10-én érkezett Nagy-Kanizsára s Husvétnapján megkezdik az előadást. Óhajtjuk, hogy méltó pártolásban részesüljön; műértő közönségünk kellőleg méltányolni fogja a jeles társulat nagyszabású működését.
— Tapo cián Kosmth Ferencz választatott meg országgyűlési képviselővé. Rászavazott 1103, Vörös Lászlóra 963, többség 140.
— A helybeli önk. tűzoltó egylet mentő osztálya vezetésével Radó B. Béla urat választotta meg. Fekete József föparancsuoki segédtiszt ur lemondása folytán helyébe Brück Sándor ur választatott meg.
— A Ulzella-Egylet. mely lS69-ben alakult férjhez menendő leányok* ki-házasitásáia. 1804 év folyamán Magyarországon 10.200.000 koron? erejéig kötött uj üzleteket, mely kötülménv azt mutatja, bogy az intézmény méltó felkarolásnak örvend. Ez érdemben lapunk szerkesztőségében értekezhetni.
— „Zalarárinegye és városai" cz. milleniumi gyönyörű kiadványra a nagykanizsai" takarékpéaztár 100 írttal fizetett eiö. A hazafias ténykedést örömmel registráljuk.
— A húsvéti vakáczió iskoláinkban ápril 17-keíg tarf.
— Egy szabadsághős halála Barcza Boldizsár, volt 1^48— 49-ikí honvéd-alezredes, szabaiisá^harczunk egyik jeles katonája, a mult napokban halt- meg 87 eves korában Zalamegye Kustánszeg községben. Barcza Boldizsár végig küzdötte az 1848—49-iki hadjáratokat. Szabad-sághaxczunk leveretése után a katonai bíróság őt is kötél általi halálra ítélte. Kegyelem utján azonban csak tizenhat évi várfogságot kapott. Ebből hat évet ki is töltött már, amnesztiát kapott. Kiszabadulása után. minthogy nagy kiterjedésű birtokait kotitiskálták. sokáig jó barát ti nál tartózkodott. Később azonban, nem akart másoknak terhére lenni, visszavonult és csekély nyugdijából igen nagy szegénységben éit.
— Őskori temető. Darnay Kálmán, az országos régészeti társaság igazgatóságának választmányi tagja, legközelebb ismét egy őskori temetővel ismerkedett meg, a mely a regényes Csobáucz vár lábánál terül el. Az urnasirokra sző öfor-gatás alkalmával akadtak i lub mélyen. Balogh István fcaezí földbirtokos,\' szívességből, a ki a régészek ügyeimét a talált régiségekre felhívta, a kiásott edények megmentettek a tudomány számára, h/. edények typu-sa valamint az egyik urnában taláit bronzkarika nyomán áliithntó, bogy a csobáuczi temető Krisztus után a 3 — 4 századbab szolgált te metkezési helyül az ott lakott rómaiaknak. A teljes épségben megmaradt nagy urna korom fekete graphit anyagból készült.
— Halál tészta dagasztás közben.
Hamburger Lipót p4küzletében f. hó 10-én este 8 órakor Eutoer János nevű péklegény, tészta dagasztás közben egyszerre csak összerogyott és szörnyet halt; a rendörsé;, miután a halál konstatálva lett.elszállitalta a hulla házba, a tésztát pedig nyomban a városházhoz vitette.Csütörtökön 11-én az orvosreodÖri bonczolás a halál okául szivropedést konstatált. — A tésztát a közegé*z-t-égfigyj hatóság határozata, de meg Hamburger saját kívánsága folytán is, — megsemmisítették. Ebből tehát nem eszünk kiflit.
— Yizbe fullás. Neazticí István és Nesztics Iván muravidí lakos aranymosók f. hó 4-éű délután 4 óra tájt Légrád mellett elvonu\'ó Dráva ágon lefelé "ctyilnakázva, Cíoluikjuk a szél áltsl felbórittatott, mindketten bele estek a sebesen folyó vizbe. Neszt ici Istvánnak sikerűit egy czölöpbe kapaszkodni, kit erős jajkiáltására az arany-moíók ki is mentettek, de a MévesNesz-
tici Ivánt a viz elsodorta s hullája még ez ideig fellelhető nem volt.
— Öngyilkosság. Schindlberger Teréz 24 évesn.-szt.-miklósi illetőségű ko-márvárosi lakos Liky Antal molnár cseiédje, f- hó 8 án este 6 óra tájt 12 csomag gyufa fejéről leolvasztott phos-phor oldatot ivott a f. hó 9 én reggel 9 órakor szörovü kínok közt meg is halt.
. — A kézi himzógép működésének erednieoyeképeu dr. Wlassics Gyu\'a cul-tusminister urnái a következe munkával lesz bemutatva: zsemlesziu szövetre elkészült hímzés egy fát ábrázol, közepén fészek s fölötte két repülő madár, j díván vánkosra alkalmazható, gyönyörűen I veszi ki magát, feltűnő szépen sikerült. | Ily kézi himzógép 4 fr ért kapható Budapesten Erzsébet királyné-ut 17. sz. főraktárában.
— A nagykanizsai országos vásár igen silány volt, ellenben a marhavá-
; sár élénk forgalmat muutott.
— A muraszombati vasút megfeneklett ügyében a vasút vezé^férfiai gróf Széchenyi Tivadar országos képviselővel
: élükön a húsvéti ünnepek alán vagyBu-I dapesten vagy Szombathelyen értekez létre gyűlnek össze. — Ugy értesülünk, hogy a gyanafalvai irány hivei, nehogy egy másik mego\'dásnak útjába álljanak: hajlandók csatlakozni a tervezett Nagy Kanizsa — Regedéi vonal eszméjéhez, a melynek Muraszombat egyik átmeueti állomása lenne. Gróf Széchenyi Tivadar, élete feladatának tekinti a mura szombati vasút létesité-íét s pártol minden lehető és kivihető eszmét, mely elvégre a kitűzött, czél elérésére vezet.
— Leleiiyí-ii a takarékpénztár elnökévé Tamás Ádám birtokos ur választatott meg. A tűzoltó-egylet elnöke Za-kál Gyula, főparancsnoka Szalmay Jó zsef urak lettek megválasztva.
— Késő szerelem. A 68 éves Tan-gel János, aki csak néhány hét elÖtt ment ^\'agy-Kanizsáról Temesvárra, belészeretett vejének, Riziing Ernő sza kácsnéjába, Feilhauer Rózába, a ki azonban szerelmét nem viszonozta. A vén szerelmes e miatt bánatában beleugrott a román templom közelében levő malomnál a Begába, de a molnárlegények kihúzták és életre hozták. Felépülése valószínű.
— Heti biztosok e héten (ápril 16—20} a Kisdeduevelű Egyesüle* óvodáiban Matosh Jóisefaé és Székely Lt josné választmányi tag unió.
— Heti felügyelő e héten (tpril I 14—20) az önk tűzoltó egylet órta-: uyáján Schável János szertárnok ur.
— Halálozások. Pap Sándor ügyvédi gr. Festetics Tasziló jószág igazgatóság elnöke, a vármegye, de különösen Keszt-
S hely közügyeiben vezérazerepet vitt je-I les férfiú ápril 4-én elhunyt. Temetése ! nagy részvéttel történt, Kanizsáról is \\ többéit Keszthelyre utaztak a végtisztességtételre. — Zala-Egerszegen, psdig I CsOknyay János vármegyei 1-sö árva-j széki számvevő s szabadságharczi hon -| védhadnagy hunyt el ápril 3-án. A ki-j tűnő hazafi és pontos tisztviselő teme-i tése általános részvéttel történt. Béke \' poraikra !
— Véletlen szerencsétlenség. Szö-kény Péter bocskaí lakos foldtnivest márczius hó 28-án a bocskai erdőben egy ledüló fa — mely alatt dolgozott, homlokán és mellén oly súlyosan meg-sérté, hogy még az nap meghalt. .
— Régészeti lelet. ZaIu-SzL.-Grótho:i római sírra bukkantak, csontok, régi pénzek és ékszerek voltak benne. Dr. Posta Béla muzetiiiiör a helyszínére jött az érdekes lelet szakszerű felvételére.
— Három hónapig a hó alatt. Dekáu litván helybeli napszámos addig takarékoskodott, mig kivitte azon régi óhiját, hogy Petöfi-utczín egjfatia há-
: zikót vett, — hogy itt holta napjáig | szép megelégedett életet folytathasson | kedves oldalbordájával. — Folyó év elején jauuát 12-én Dekán István elment hazulról azzal a szándékkal, hogy Puszta Magyarooon vagy Buc-után lakó testvérjét meglátogatja; gyalqg indult neki az óriási hózivatarnak, Üafiír-felesége eléggé intette. Mikor aztán 3. 4 sőt ö nap múlva sem tért vissza, végre felesége elment sógorához kérdezősködni ott azt\'Ni választ nyerte, hogy biz az ö férje oda nem érkezeit, az asszony kétségbe esé*ében bejelentette az esetet a rendörségnél s kibocsátották szokászos módon a körözvény!, de Dékán csak nem jött elő. — A szomszédos nénémasszonyok. meg komámasszonyok elkezdtek suttogni, hogy itt alighanem aí a dolog bibije, hogy az asszony eltette az urát láb a\'ul ezt aztán széltébeu-hesszábao beszélgették, mig végre folyó hó 7-én megjött a hir a hitenyei föszolgabirótói, hogy a puszta-magyarodi határban a szőlőhegyek nagy árkában a hó eltakarodása után egv férfi hulla találtatott, valószinö\'eg ez
lesz a keresett egyén. — A szegény asszony elment az\'agnoscáiására és csakugyan eltűnt lérjére ismert Szegény ember útközben megfagyott; a hóvihar pedig betemette.
— Uj Üzlet A¦* kereskedelmi ifjak önképző körének s minden humánu-intézménynek hazafias és lelkes pártolója Héltay József t. munkatársunk Önálló üzletet nyitott. Körlevele a kö velkjfzÖ: .Van szerencsém becses tu-
\\ domására hozni, bogy helybeu Heltai \' József törvényszékileg bejegyiett czég alatt gabana- és termény-bizományi üzletet nyitottam. Tizenöt éven át a helybeli piaezon szerzett tapasztalataim, valamint széleskörű ismeretségeim a termelök és fogyasztók körében azon reménynyel biztatnak, hogy becses megbízásainak mindenkor tejes megeiége désre fogok megfelelhetni. Magamat szíves jóindulatába ajánlva, vagyok kiváló tisztelettel Heltai József."
— Megégett leány. Erdőt-fén, Zala-megyében, az apja szemeláttára pusztult el egy GorabÓczy Aona nevü kis leány. Aznapi ety pillanatra kiment a szobából, faikor visszatért, a gyermeket láncbaborulva taiáta az alacsony tűzhely előtt. A gyermek az apa távollétében a tűzhöz férkőzött, papirdara-bokaJ gyújtogatott s a lángok ruhájába kaptak. Teljesen összeégett 8 két óráig tartó iszonyú szenvedés után meghalt. A gondatlan szülő ellen a letenyei büntető biióiág megindította a vizsgálatot.
•WkW Olvasóink flgylemét különösen felhívjuk JpNE L. asszony mai számunkban közolt hirdetsere.
— Országos gazdakongresszu*. A
Budapesten május hó 19- 23.-ig tartandó III. országos gazdakongresszus tárgyanyaga ma már teljesen elő van. készítve. Eszerint a Itongre-szus 5 szakosztályra oszlik, ezek keretében 17 bizottság Fog-müködni. Mindsn bizottságnak legalább egy elöadój i van, az előadók száma 43. tehát jóval több, mnt eddig bármely és bárhol tartott ga/di-kougresszuson volt. A tárgya\'ás alapjául eifogadoít kérdések mind olyanok, melyek a j-*len mezőgazdasági válsággal szoro* vonatkozásban vannak, vagy a melyek a válságos helyzet enybite.se szempoatjáoól akut jellegűek. A kongresszus a nagysúlyú,úgyszólván életbe vágó kérdések egész sorozatával fog foglalkozni, a melyek a kongresszusunk a legKomolyabb jelentőséget kölcsönözik és megkövetelik, hogy ezzel »-.iuo/.ga-loiuuial a gazdasági élet öisszes számottevő tényezői teljes figyelemmel foglalkozzanak. — Nem Örvendetes tehát sz, hogy a fölöuitvelési kormáoyzal á konJ gresszus rendező bizottságának meghívását el nem fogadta és szokatlan merevséggel "jelentette ki, hogy a kongresszuson leendő képviseltetésétől el -tekint. Ugyan ezzel utasította vissza a meghívást a belügyminisztérium részéről báró Báufiy Dezső miniszterelnök is. Ez a legalább is rideg tartózkodás a kormitiy részéről a visszásság kellemetlen benyomását k»lti altkor, midőn a kongresszusnak egyik föczélj.i éppen abban áll, hogy a válságból való kibontakozás nehéz munkájában egy részről tájékoztassa s támogassa a kormányzatot, másrészről annak jó indulatában támaszt keressen. Egyébiránt \'a kongresszusnak már eddig is mintegy 600 lagja van az ország minden részéből, országos jelentőségétől tehát az előlegezett kicsinylés s ellenszenv ,— melylyel fűképpen a merkantil sajtó illeti — aligha megfoszthatja. A kongresszus a vigadó helyiségében fog megtartatni. Május hó 19-én azaz vasárnap lesz a megnyitó ülés, 20, 21 és 22-in a szakosztályok fognak \'¦ tanácskozni külön termekben, teh^t egy s ugyanszoi időben mind az 5 szakosztály tárgyal: 23 án a szakosztályok határozatai a záró ülés plénuma elé kerülnek. — Ki-rándulás csak egy vau tervbe véve. — A kongresszus tárgysorozatába uj tárgy többé fel nem vételik, mégis ha v&laSci külön tárgyban érdemes munkálatot kívánna a kongresszus elé terjeszteni, .a szervező bizottság alkalmat nyújt arra, hogy az az illető szakosztály tanácskozása folyamán elöadássék. — Tagul lehet jelentkezni a III. országos gazdakongresszus titkári hivatalánál. (Budapest, Köztelek)
— Rövid hirek. Szaák Lujza írónő Tóth Kálmán életrajzán dolgozik. — Gróf Z chy Jenő expeditiója apr. 20-án indul el ázsiai útjára. — Schopper György rozsnyói püspök meghalt. — Zala-Egerszegen cseudör szárny parancsnokká i létesíttetik. — A zalamegyei gaza. egylet mult éví bevétele 8518 Irt, kiadása 5715 frt volt.
Vetőmagvak.
(MáL\'THKER ÖDÖN\' tudóaitiaa.) Vörös lóhere. Ugy látszik, hogy a terme.-\'k már túladtak készleteiken, mert ajánlatok e *
XXXIY. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1895 ÁPRILIS 13-án
btten nerc r-rkextek, mindasoo&ltai az árak 1 * nrm változtak, hanem ugyanazok ra«radiak. íaiut mull héten. Luezeroival sziittigy
•• • okTetlenfll áremelkedés állott t.daa be,t ha ax olasz verseny nem lenne trl\\annyira, érezhet?.. Képamagnal az előző beu-n észleli áremelkedés ellenelxn árcsókke-• íiVsnd kell-heszimolni. mm nemcsak, hogy rí;** etuV\'kedés eltűnt, de átlag majd mindéi; ; r iaj nchauy forinttal olcsóbb lett. Muharraagért - Í«íí kereslet mellett a megadható legmaga-\',aliit frak fizettetnek.,
.trgy2éaek uyerjáruerl 100 kilónként Buda-I .*tén":
|,n<-zérna 48—52 frt —
Vdtflsjóhere 66 — 70 trt —
l*va»zi bükköny 8 - y frt —
¦¦3.\\iMCzim \' 10 —10\'|, írt —
MütT rmag IS lixi frt —
V © g y e s e k.
Dániel magyar kereskedelmi uiiuiazter a fiumei Quaroeroban. Brandy -var. Miután a miniszter Deltában a iKteiépeket szemlére vette, legelőször is- P;fao és Co. gyár berendezésében ;elent iíieg. mindjárt a bemenetnél várti a. két fonok, kik közül ifjú i\'fau J. ur rövid* beszéddel üdvözölte; mire a miniszter a belső osztályokba menr. EtŐ-í/Öv megnézte a kazánoka*, melyekből \' a iiuar/neroi termék éppen lefolyt, kü-liinös érdekkel ízlelte meg a magas látogató a bor destillatumot. azután a iiuonntóba ment, hogy ott a finomított \'érméket a -nyerssel összehasonlítsa, mely-a kíséretében levő urakkal együtt megelégedését kinyerte. Innen a rak-úrakba. végre tz expeditió osztályba .•ueatek, a bol nagyszámú muikás \'ész-.-zeröjeg szerkesztett géppel az üvegek tXMtése, d unszolása. pec<ételése és fe\'-szerfrlésével volt\'elfoglalva. A miniszter minden egyeMnü iránt uagy érdeklődéssel viselfftvén. különösen tetszett neki az újonnan felfedezett légmentes palack-zarö/ mely hasznossága mellett buflét-benés háztartásnál díszül is szo\'gál. Három negyedórái .ott tartózkodása után ¦a ntípiszter elbúcsúzott a következő szavakkal :¦ "Éh az ön berendezésével nagyou meg .vagyok elégedve, igen szép, a látogatás reám nézve nagyon tanulságos kívánom, hogy az ügyességgel, meiylyei iparát vezeti, mindeddig továbbra is fejlődjék és gyártmánya a hazai iparuaa: dicsőségére szolgáljon Erre ;lju Pfau J. ur a magas láiogatá*t megkiczónte- és biztosította, hogy a czég mindeddig fáradozott, ugy to-Valíbá hazai iparnak eme ágát ápolni és- ama. fokra fogja emelni, hogy a kQfpldrŐl a l.ehozat&l feleslegessé fog válni.
— Az .Apolló" irodalmi és njom dai részvénytársaság igazgatósága el határozta, hogy a társaság alaptőkéjét 1400 drb 100 frtos részvény kibocsátása á\'tal 200.00 frtra emeli fel. Az uj részvények közül 600 dirabot né vérté ken a régi rés/.vényeseK vesznek át. míg a további 800 drb 110 frt árlclyamon aláírásra bocsájtatik. A 110 frlbóí 100 a részvéi.y.iökéhe/, 10 Irt a tartalékalaphoz fog csatoitatni. A társaság az uj tökét Kotteubiiler utczai telepének nagyi>bti;tjsára, modern nyomda és a Hiksznr.isitási ágak körébe vágó műin-testet bereiid-víésére és uj kiadványok megindítására fogja fordítani. A társasai első ü/.letévéuek eddig elmúlt idŐ-s/aka 10u\'\'o tiszta nyereséget hozoU ami fényes eredménynek mondható. (L\'j ré\'-zvéuyeire május hó 10 íg fogad el előjegyzéseket az igazgatóság.) E társaság finánczirozza a „Magyarország Vármegyei és Városai" czimű nagyszabású monografikus munkát is, melyet tudvalevőleg a balügyminiszter az Őszes törvényhatóságoknak, a kultuszminiszter fc\'-dtg az összes tanfelügyelőknek, föigaz-y^ókuak és az egyházi főhatóságoknak a. legmelegebben ajánlott. L\'gyancsak e társaság kiadásHO.iu jelenik meg a X.V-ik évfolyamukat járó „Magycr Pénzügy" és , Magyar KereslcedÖkLapja" ctimü kitűnő és elterjedt szaklapok, továbbá a ,Pén^-¦ftgyi Compass", .Gazdák Évkönyve" és j * .Kereskedőd Évkönyve" c/.imü folyó ir«tofc. Az igazgatóság, mely jelenleg ¦ Budapesten, Kerepesi-ut 32. sz. alatt \'*aá, május 1-én költözik át Rottenbil-lei utcza 4G. számú házba. )í w Minden hölg/nek nélkülözhetei-1-u.. kik szépségüket megtartani óhajt- . ilk! czime a mai lapban megjelent hír-detesnek Csapó J. gyógyszerésztói Eszéken, mire t. ez. olvasóinkat különös?u Dgy^Imeztetjflk.
Irodalom.
Ezea rovatban megemlített irodalmi ter flHtek kaphatók, illetve megrendelhetők 1Q. Wajdlte József
"Ö\'iyv, papír-, hangjegy- és hangszer-^eteskedésében, Fö-tér, óiakarékpénz -¦ tár épület.
— „Uj Idők" Három hónapja csak, i hogy Herczeg Ferencz szerkesztése mel-: lett a Singer és Wolfner czég kiadásában megindult egy képes szépirodalmi hetilap, mely feladatául tűzte ki. hogy magyar szeiJemü, előkelő niveauu álló és minden izében érdekes olvasmányt nyújt a magyar olvasó közönségnek. Programmjáoak második, természetsze-
; rüleg kiegészítő pontját képezte, hogy a festőknek is tag munkakört nyit. mü-
: veik legjavát kitűnően sikerűit repro-duktiókban közölvén. Mindezeket rövid három hónap alatt megvalósította az
\' „Uj Idők" czímü szépirodalmi heti lap. De vájjon lehet-e csodálkozni ezen olyan lapnái, melynek szerkesztője Herczeg
: Ferencz. főmunkatársai Mikszáth Kálmán, meg Bródy Sándor és rendes munkatársa minden kiváló magyar :próza-
! író, versíró-és piktor? Az uj évnegyedben, mely most kö-zönt ba, Mikszáth hosszabb elbeszélést ir, Bródy pedig regényt. Az egyiket Neogrády Ülos: -irálja, a másikat Kartov.-zky Bertalati A ki e lappal szorosabb innereteégie akar lépni, kérjen belőle mutatványszámot, melyet a kiadóhivatal (An-drássy-nt 10. sz.) bárkinek ingyen küld.
— A Divat Szalont, ea elsőrangú divat- és szépirodalmi lapot, ajánljuk elvasóink figyelmébe. Tesszük pedig ezt a legjobb meggyőződéssel, miután vijabb füzetei is csak arról győztek meg bennünket, hogy ennél jobb. tartalmasabb, díszesebb és olcsóbb divatlap egyáltalán nem is létezik. A Divat Szalon nem utánozza azt a nálunk teljesen lehetetlen cziczomát, melyet a párisi\' lapok kultiválnak, sem az angol divat nagyon is drága egyszerűségét, hanem jóformán a maga saját utján halad s olvasóit amaz öltözködés titkaiba avatja, melyet a mi józan, elegáns szép asszouyaink viselhetnek anélkül, hogy különczségekkel botránkoztatnák a szemet, nagy túlságos költekezéssel bontanák m.eg a bázi békét. A Divat Szalon természetesen állandóan közöl eredeti párisi és londoni divatképeket is a/.ok kedvéért, kik ezek iránt érdeklődnek. Általános kedveltségét azonban főképpen annak kösiön-heti, hogy a szolid, nem feltűnő, mindig kecses és takaiékós öltözködés tanácsait osztogatja, remek képekben és kitűnő leírásokban, — melyek F. Gyújtó Izabella szerkesztőnő tollából erednek. — Hasonló gondot fordít a feliérneiuüek kérdésére, nem különben a gyermeköltöztetésre, mélynek érdekében különben havonkint Új Gyermek Divat czímü lapot is ad. divatrészén kivül érdekes olvasmányokkal, meiylyei a jó mamákuak tesznek szolgálatot szórakoztatva és oktatva a gvermekszo-bák apró népét. — A Divat Szálon szépirodaimi része nem pár összetákolt fordított regényből ál!, mint ez rende-sen szokás, hanem teljes, önálló, tartalmas szépirodalmi lap, melyet Sza-bóné Nogál Janka szerkeszt, előkelő munkatársak segítségével, gonddá! - és izlássel Valóságos tárháza * legszebb költeményeknek és elbeszéléseknek, regénynek, s több érdekes ióvatnak, mely a budapesti élettel, uj könyvekkel stb. foglalkozik. Szerkesztő postája; nem különben Orvosi tanácsadója, állandóan és figyelmesen foglalkozik a hozzáintézett kérdésekkel. Minden -szónál azonban löbbet mond a tapasztalat. Tessék mutatványszámot kérni a Divat Szalonból (kiadóhivatal.: Gizella-tér 1.- szám) s mindenki meggyőződhetik felöle, hogy midőn a Divat Szalont, mint a legszebb, legérdekesebb és legolcsóbb női lapot1 ajánljuk, nem túlozunk. Ara egész évre csak G frt, fél évre 3 frt, negyedévre évre 1 frt 50 kr.
— Fővárosi Lapok „Farsangi Emléke." Uíndkivül érdekes és minden tekintetben eredeti könyv hagyta el ily czimen néhány héttel ezelőtt a sajtót. Az elmúlt farsang történetét énekli meg e/. e díszesen illusztrált kötet próbában és versben \\ gazdag szépirodalmi tartalmán kivül pedig közli mindazoknak a hölgyeknek névsorát, akik az idén báloztak. Tudtunkkal ilyen zsánerű könyv a magyar literaturában még meg nem jelent, s csak a legnagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk ugy tar-talmsró, mint kiállításáról A könyv első 6 ive tele van a legelső magyar belleiristák dolgozataival, amelyek valami farsangi thémát ölelnek fel, s ugyanitt jelenik meg a ,Fővárosi Lapok" lénczrendje, mely annak idején méltán keltett mindenfelé feltűnést. Mtnden dicsérő szó helyett felsoroljuk itt a kötet szépirodalmi részének tartalmát, mely a következő: Az első bál, Vérteey Arnold, Bálban, Szabó Sándor. A jövendők embere, Szomaházy István A rendező sorsa, SzíkUy János, Hód,-tás, Prém József. Színek változása, Bede Jób. Kár volt! Zempléni Árpád. A Fővárost Lapok tánczrendje, Csár-
dás. Ágai Adolf, Tipegő, Endrődi Sándor. I. négyes. Porzsolt Kálmán, Keringő, Makai Emil. Mazurka, Lipcsev iái ovIL Négyes. Vértesy Gyuja, Szün-óra, Abonyí Árpád. Csárdás, Atzé! Endre. | Keringő, Adorján Sándor. III. Négyes, ! Buday László, Polka, Palágyi Lajos, Cotülon, Hevesi József, Meuuet, Mol-[ nár Géza, IV. Négyes, Július. A könyv-| bői körülbelül tiz ivet foglal el a fő-\\ városi és vidéki mulatságok többé-ke-! vésbé bő regisztrálása, melyet a bálban . jelen volt hölgyek gazdag névsora fe-j jez be. A Fővárosi Lapok .Farsangi i Emléke", melyet Porzsolt Kálmán szer-I kesztett s az Athenaeum részvénytársaság adott ki, bizonyára kellemes em-: léket fog felidézni mindazokban, akik | az elmúlt farsang mulat-ágaig, résztvettek. A kötet, amelyet a Föváwsi Lapak i előLzetői ajándékul kapnak meg, két ; forintért megvásárolható minden könyvkereskedésben, j — Viola története, regény, irta Tutsek Anna. Maga a szerző legjobban ; jellemzi müvét, mikor előszó gyanánt j oda illeszti Arany János következő I versét : „Egyszerű az ének, rajta semmi i disz tán. De a szívből fakad, melegen I és tisztán." Az igaz, hogy ,Viola története" egyszerű történet csak, de azért olyan érdekesen és megkapóan ; van megírva, hogy eleitől végig leköti ; az olvasó figyelmét és egyetlen píllana-| tig sem engedi azt ellankadni. Tutsek : Anna írói egyéniség, aki ért a jellem-I zé-hez, a meseszövéshez és különösen í. a finom részletek megrajzolásában kiváló. Könyve az Egyetemes Regénytár : kiadásában jelent meg és különösen ; ajánlható asszonyoknak és lányoknak : olvasmányul. A piros vászonkötésü re-i gény ára 50 kr.
— A „Zenélő Magyarország* ze-S nemüfe\'yóirat április elsei száma egy ; rendkívül ügyesen összeállított egvve-leget közöl. Taitalma é számnak : Yvon I. „Budapesti élet" nagy egyveleg, Wagner Richárd vitája Meudelsohnnal, , Lh czarine" „Adria gyöngye" legszebb népdal töredékek. „Lustige Brüder," Bányamester," „Szultán* Zulu őrjárat
¦ „Dácsy Bell." „Gigerli királynő,\' Bi-! hari kesergöje", , Marcsa az ezred leánya," .Rákóczy induló" stb. legszebb | s legkedveltebb darabok dallsjnaihól összeállítva. L/, egyveleg mint művészi Összeállítás, mint pedig dallamgazdag-ság dolgában felette áll a hasonló bécsi egyvelegeknek. Ezen igazán művészi tekintetben kimagasló zenefolyóiratot, melynek ára negyedévre 6 szor megjelenő 10 oldalas füzetnek csak egy frt. minden zenekedvelőnek jólétekkel ajánlhatjuk. Előfizethetni a „Zenélő Magyar ország" kiadóhivatalánál Bu.iappst, Csen-gery-utcza 62 sz. honnan mutatványszámot minden érdeklődőnek bzivesen küldenek.
Ki nyert ?
Húzás áprü 6-án. Bécs: 84 31 12 10 40 Grácz : 5G 86 42 73 :">3
Húzás ápril 10-éu Brünn : 77 82 81 34 16
Szerkesztői üzenet.
— .Kiválasztott szivek- és„Andnrka\' gyengék a közlésre
— A K. Biz az megtörtént
— ,Ró«ulok én - Nem segíthetünk.
A gabonaüzletrol.
Az üzlet szilárd irányzata a lefolyt héten ismét a lanyha hangulatnak adott helyet. A kedvező időjárás sürgősebbé tette az eddig tartózkodó kinálalot, minek folytán áraink 10—20 krral csökkentek. — Mai jegyzéseink : buza 6 50—GO. Rozs 5.75. Tengeri 67.0 —80. Zib G.25. Bükköny 0.75
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás
IM y litter.
Irány | Indulás KaaitsArAI Tjitij i Érkezés K.díL8Ír.
1 ij 1
\'S |;s7.. V. 2 35 d. u. - S ! ív. v. !2 20 éjjel S \'• «• 6 50\' este il. v. sz. ?. sz. v. v. v. 5 :33!regg, 12 59 d. u: 11 22] éjjel 7 59 regg. 1 1
Bécs Si. Lia Bécs sz. v ü 05 3z. ».| 2 ;05 7. t. i 5 iI5 sz. v il2j*S reug. d.u. d.u. éjjel sz. v.L sz. t. v. v. sz. v. 3 42 regg. 1 !34 d. u. 8 |04regg. lOjlSj este
S v.t.:10 — ¦3" s7..v.1 2 j — =1 sz v.;12;15 regg. regg. d. u. éjjel sz. t. -ÍZ. v. ». V. gy. ». 3 150 1 30 S 44 1210 regg. d. u. este éjjel
Barcs az. ». 4 !57 il. v.J 2 j25 regg. ». ». sz. v. sz. v. 9 !40lregg. I !26 d. it. II 34!éjjel
Henneber^-selyem csakis akkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színeseket S5 krtól 14 frt t>-> kríg, méterként — tima, csíkos, kocz-kázott, nitntázottakat, damasztot s a. t. [mint eey 240 kfilönhözö minőség és 2000 mintizatban) s a. t postabér éa vámmentes-n a házbnz szállítva és mintákat postafordultával köld : Henneberg\' €>". :os k udvari szálütá) selyeingyára /Uricttben Svájczt\'a czimzett levelekre 10 kros, és leieve a lapokra 5 kros hélyeg ragasztandó Mairyar nyelven irt megrendelések poutosan elintéztetnek.
Vese, húgyhólyag, húirydara \'es"^ küüZTénybántalniak ellen, továiihá a é légzó és emésztési szervek hurntos báu-talmainál. orvosi tekintélyek által a I.fTKION-FOKKáS
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz.
Húgyhajtó hatású!
KellEiBCS UJ! JöDífen emésztliElS!
Kapható ásványvizkereskedésekhen és gyógyszert árakba n \' X Sálra tor-forrás Igaz;. Eperjesen.
— B-utal\'s tett Marczms hó 2^-án a Ki-nizsy-utczáhan a Kaíser féle ház mellett Hha-ladók t-ey felette kin<>s jelenetnek voltak szemtanúi. Ugyani* a mondott nap délutánján K. II -né nöcselédje az u/yanszon házban lakó Sch S -nak 4 éves fiaeskáját minden ok nél-kul egydul asszonyának boszuból eredó bit-tatásári annyira össze-vissza v*rte, hogy a senkinek sem vétó ártatlan grermek az ijedségtől s kiáltott fajdalomtól ágyban; fekvő be-teír lett (•>.<-u s ily nemi: eset nem elöszór történik K. H -né hozzá tartozói részéről Sch. S rialádja ellenéiben, igy mifcxioa it-én egy taooncza ugyanazon kis tíut kővel akarta a^yon dobui i csak az oda siető apa vettti ki üit a bni\'áüi fin kezéből. Az ügyet különben a biróság elé vitte az elkeseredett s mélyen sértett apa S.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a szerk.
Hirdetések.
S 3 * p
:s iff t*.. * $
*T3 b
5Ö2|tk. 8D5- sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. trvs..ék tkkvi osztálya részéről közhírré tététik, hogy a kir1. kincstár képviseletében dr. Tűből W Gyula m. t alügyész nagykanizsai Ukós vhíjtaiónak Csöndör Juli férj. Bagarus Ferenczné vhsjtást szenvedő bakőnaki lakos ellen: 503 frt 92 kr. töke, ennek 1894. január 1 tői járó G\\ kaiimtai 18 frt G7 kr. vhajtás kérelmi hirdetési dij nélkül 9 frt 85 kr. jelen-lesi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási Ügyében a feutnevezett kir. tervezek teiüleiéhez tartozó a bakőnaki 477 sz. tkvben f 1886!b. 19 hrsz. a. felvett s 547 frtra becsült ingatlan 1895. évi tnájiis hő 6-iiu d. e. 10 órakor Bakónak községházánál nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°o-U készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi február hó 5. napján.
GÓZONY kár. tszeki albiró.
14SS|tk 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir-törvényszék tkkvi osztáiya részéről közhírré teszik, hogy Borbas Anna Ö:v. Csizmadia Mihály né merenyei lakos vhajtatónak Niczínger Jó-zsefué Sáfil Nemes Már i vhajtást szenvedő mereoyei Ukó< elleii 94-frt 26 kr. töke, ennek május 12 tói járó*6% kamatai, melyek bíró: leiéthe lesznek helyezen-dők. továbbá végrehajtatónak kifizetendő 13 frt 70 kr. per; 7 trt GO kr. vhajtás kérelmi, 8 frt 85 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a feutnevezett kir. törvényszék területéhez lariozó a merenyei 219 sí.. tkönyvben L 1-4 és 6—8 sz. a. felvett s 310 frtra becsült,.— továbbá a merenyei 266 sz. tkvben I 5. 7—10 sorsz. a. felvett s 248 frtra becsült, mégis a merenyei 330 sz. tkvben f Cí>2 hrsz. a. felvett s 344 frtra é» t ö"0 hrs". a felvett s 430 frtra becsült ingatlanok 1S95. évi június hó 15- napjitn d. e. 10 órakor Merenye község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánób tartoznak a becsár 10°|0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi márcz. hó 15. napjáu.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
_| (íi>nii!|_
I :-. flirti pariti gommi- és halhólyagck fi-
I Doniig és lóság -tekintetében a krvána\'-I mákat is feliilmtiiják, tnczstooként I, 2. S, | 4, 5 ti, 7 t-s 8 forintért. Botiti saaér (rövid) a S és 4 forint, legfinomabb hölgy szivacsok \'2, 3. 4 és 5 frt. - Noi óvszerek Masse után 2 forint, Massingp-r lanár ntát^ -J ín őO kr, dara\' oukiut. Susp-nseriumok itb. \'részletezett ^árjegyzék szerint Szétküldés litoktartás mellett
R E I F J. spscialísta Bécs.
J. specialista
!.. Branditatté 3
Piiktifea? mintagyüjtemény urak resiego Jrt Árjegyzék r#-t borítékban ingyen és bérmentve.
Az emiicrnek nincs az
EGÉSZSÉG-
tnél drágább kincse, miért is az. a ki nj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüdö-v.mellbaj
valamint ípinden
&kW belső bajban
él pedig saríasajf.szekrekedfs, hány-inirer. szediil«-s. ajuián, MbÖtAgéé, aranytr, eprtolulas- ni aj- es altesti bántaimak, vét lolulas a lej- vagy szívhez köhöijes. nebez leleírzés. ie-kedtsée, i\'jjet i izzad a.«. ver köpés, nyit alá", atmatlansae. szívdobogás, kdszifny vagy csuzban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati ntasltassal 2 kor. (1 frli, i\'ostaii küldve láila és ínvarlftél-ért 40 fillérre! t20 kr 1 több.
¦ kdúWi a \\HÁn csakis a ..Hattyúhoz ¦ cz. gyógyszertárból
Budapest. VI., Nzaholcs-utcza, \'¦\'>-. sz.
MITTGI.BACH-léle
IIASO.XSZKWI CSEPPEK
a disznók mindennemű betegsége ellen, különösen orbáncz és váltó-láz ellen. sW Egy karton ára használati utasítással 50 kr. Budapesten kapható: Molnár és Moser drogueistáknál Koronaherczeg-ntcza.
5#
XXXIV. ÉVFOLYAM.
7. A I A I KÖZLÖNY
(895 ÁPRILIS 13 in
Aranyérmekkel kitüntetve.
Elsó e.. t\'8 kir. kizár, szabadulni.
Aranyérmekkel kltCntetve
K K O -fi S T E l N E R K Á ROLY W 1E N, III. Haups\'trasse 120 szám, saját házában.
n0ML0EZAT-FLSTLK-6YAE
95.
Pályázati hirdetmény
lalinak cs és kir. karonai raktárak, vasút-, ipar-, bánya- es hániorlarsulatok, épi\'kezési munkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK,
Főoerczegi és berezeg\' n™. j_ „ n |,om|0kzaIfestékek, melyek mészben oldhatók, száraz porított állapotban, 40 különféle si.mmiotáb*n. kilódként IG krlál feijebn szallitUt-alamint gyártulajdonosok *z*ll}*V. M \'\' : en ha-oiitó az olajmázoláshoz. — Mintalapok és használati utánit ások ing.,en es bérmentve küldetnek.
uak és a fesiékszmes tisztaságai ni »««í ^ *________________
5461./ni 95
Zalavármegye törvényhatósági közutjaiuál rendszeresített nagykanizsai és csáktornyai utbiztosí állások az 1Ő90. évi I só t.czikk alapján a törvényhatósági közutak műszaki szolgálatának szervezésére vonatkozólag alkotott szabályrendelet 31-ik cs következő g^-ai értelmében betöltendők lévén, ezen állásokra pályázat nyittatik.
Ezen állások mindenikével 400 frt évi fizetés, 100 frt évi lakbér. 10 frt évi szertárbér, — 4 frt 80 kr. évi irodaátalány és kilométerenként kiépített utakon 3 frt 30 kr. — kiépítetlen utakon 1 frt Gú kr.
évi utiátalány jár.
Felhívatnak mindazok, kik ezen állások egyikét elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, egészségi állapotukat, nyelv és szakismereteiket, erkölcsi magaviseletüket és-\'eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányukkal felszerelt folyamodványukat a — a közszolgálatban állók hivatali hatóságuk utján, közszolgálatban nem állók közvetlenül Svastits Benő* főispán ur ó-néltöságához czimezve — nálam folyó évi április hó végéig annál bizonyosabban adják be, mert később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Az utbiztosí állások betöltésénél a kiszolgált altisztek ellátásáról szóló 1873. évi II ík t.-cz. hrftározmáoyai alkalmazást fognak nyerni.
A kinevezés egycíore ideiglenes, véglegesítésnek csak az egy évi próbaidő és a szabályszerű vizsga síkeres letétele után van helye.
Zala Egerszegen 1895. márczius 21 én.
Cserfán Károly s. k. \'Zalavármegye alispánja.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fény máz
(Glasurl
legkitűnőbb mízoló-szer puha padló szániára 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr.— 1 kis pilaczk ára 68 kr.
Vlaszk-kenőcs Arau.i-lcii.vin n
legjobb és legegyszerűbb beeresztö-szer képkeretek stb. bearanyozására keménypadlós/ániára, 1 köcsögáraROkr. Y.iy kis palac/k ára\'20 kr. Mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
Ml..... ........II ,¦
Fj „__ísísi_1 _tsr-a__fsP_
Hölgyeknek iiélkillő/Jielleii.
Kifiértsék mez azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok. kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapó J,-féle arc-crémet
és a ho/./.a (arlo/o szappant.
Ezrekre meaö hálaoyilatkozat női körökből.. A va\'ódi egyeiiül csak a gyártónál >
Csapó János gyógyszcrés/nél
Eszék, !VNö% úrov II oss/u-utoa ?Ö rendelhető meg
Ugyanolt és minden nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó J fogcsŐppi-i, biztOJ szer fogfájás ellf*n.
Megrendelhetők to^ábí>a valódi franc Lia és nngol Illatszerek, a legfinomabb ponderek, melyek- közölt a Ifgajárrtatosahb a fehér, rózsa és crémszinü Yéuuspouder
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
.ic.i fíA.\'ö" .-. ".^K°-ioo Csésze V . *r.\'yNL f
aria- • aczelli Gyomor-
cseppek\'
iiiigysterüeii hatnak gyomor baloknál. néikiüoihe\'.eUen é& állolánosan ismeretei liá/i é~ m^mwr.
a gyomorlíetcgséjr tünetei: élvígyta lanság. gjomo-gyengevég, bűzös lehelet, fctlujtíág. savanyu. felbölTőgéí. hasmenés, gyomorégés. Ickslegcs. nyál kaki választás, sárgaság, undor és hányás. ryomorg&fCs jzflkBtés.
• H:iili:ilú- íí\\"pyt«fnii\'l; bizonyult I .-jfájás:-ál. ;i in\'iivnvib*-ii a jruiiiiurtól származott, gyomortulterheiésnéi életekkel éj italukkal, giliszták, májbajofc é? hámor-r ioidá-.ná!. •
Említett Uijokitül u .ntirlarxr-lli ljuino;r»c|i|ii-l. évet-uta kitü-iiökm-k litziinyiiliak. a mit ízazmeg száz bizonyítván} tamisit K^v kis Ovvg ura ba-znalali uta-.lás.<al együll -Ki kr.."nit^y ffve& ára 7U kr.
ílapyaroiwipi főraktár: Tőről* Jo*.*éf -\\<>^ys/t\'rlára Budupettt, Kir.ilv lik/a \\i <í.
A vWjqryrt és \'aláírást tüzetesen te-sék megtekinteni! Csak oly rseppekel tessét elfogadni, melyeknek burkolatara zöld ízalaL van ra^axzLva a keszilfi aláírásával UiJráilv) é* ezen szavakkal: .Vajüjiisajrát\'bizonyitoiii*. ¦
* Máriarzclli gyomorcseppek valom\'aii kaphatok.
NAGY-KANIZSÁN: I\'rágcr Béla és Betűs Lajos, BARCSON- Kohu: Sándor gyógyszerész uraknál.
Innerebner Antal
-ffl Innsbruck, m-Terézia-iuczn 17. bi^h—
E/mö tiroli darócx-MXÖvet-iitlet.
Legnagyobb sz elküldési háza jé tál lássál a valSdi
TIROLI DARÓCZ (LODENI
— ára tengerömöny. eséköpeiiy feö tök zubbsny sat. — teljes utazn készülékeknek.
X a % v li a >i. Minta éi árjegyzék ingyen. Kicsinybe d.
3
X , X
Ásványfürdő |)\\HL\\ \\ R ^\'avoniában 5
• - a déii vasút tárd. állomása
x
X
^ vastartalmú hévviz 45—50° G.
^ Porczetlán-, márváoy-, kö-, tükör és iszapfürdők. Hires gyógyhatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás, sápkór. továbbá c-.úz. csonttörés és idegbajoknál stb. ttb. T\'jonnan berendezett
X X X X X X( X
<x
m x
X X
X X
NK X X X
„hideg vizgyógyintézet."
gőz Cabiook, hideg s meleg Douchok stb. stb., valamint
Kneipp Seb.-féle vizgyógyintézet,
^ínely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a Worinhofenl .vizgyógyintézetj mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishofenben tanulmányozás végett, az,igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plebáfios ur által ajánlott s tanult — fürdőmestert alkalmazott Wori.-hofenbő).
A íürdö (1894 január óta uj) igazgatóság a pro*p*ctU3 és felvilágosítással postafordultával ingyen szolgál.
Fürdówvos: Ur. UECiKÉ VII.VIO.o\' Bécsből.
BT Május l-töl június 15-ig es szept. I tói október
vége<g 307, engedmény fürdők- és lakásban
^XiíXííX^X^^ ^XiíXXX^X^XííXiíXXX
X
X X X X N\\ X X X X X X X X X X
y-
X X
Sí X X X X
\\ nagymosás már nem oly borzasztó!
A s/.alí. K/erecKeii-szappan
hasunálatiival 100 db febérn<-mu félnap alatt kifogás talán szép és tisztára moshatunk — A ruíia kétszer * anuvi iiii\'íig tartható, mint bármely más szappannál.
A szab. szerecsen-szappan
használatával a ruha esak egyszer lesz mosva, nem mint mással 3 3znr. kevéibbé kell kete. vagy a kant-kon;- mosópor; megtakarittatik az. idő, tüzelőanyagét, a munkscrii.
Tökéletes ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf os. és kir törv. szakértő elismerő oklevele
Kaphat.! mioden nagyobb fliszerkeres kedésben * fogyasztó üzletekben, ugysat&te a bécsi 1 fogyasztó egyletben és az I-afi bécsi háziasszonyok egyletében Főraktár: Bécsben, I. líenngasse Nr. 6.
MAGYARORSZÁG.
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP.
: felelős szerkesztő és laptulajdonos: HOLLÓ LAJOS dr., országgy. képvisel.
REGGEL az ország legtávolabb eso részeiben is már az olvasó 1 kezeiben van.
A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósításaival a/ i összes lapokat megelőzi.
A Magyarországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés tárgyalásait kimerítő alakban, az aznapi összes kül- és belföldi eseményeket, kimerítő tőzsdei tadóVitááokaí stb. ytb.
A Maifyarország eddig is tanújelét adta, hogy férfias bátorsággal kü/d í az ország függetieiiffégéért és önállóságáért, és szembe száll minden korrup-czióval és közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik.
A Magyarország fü^geilen mindéi hatalomtól, minden magánérdektől senkinek alárendelve nincs, s így álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bárkivel szemben.
A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség vészéről már eddig is : nagy támogatásban rész.esü\', s igy mint-, a nyilvánosság és a közérdek oncanuma folytonosan fejlődve és megerósödte ál) jövőben is a kö enség szolgálatára. A „Magyaronzág* előfizetési ára:
Nyomatott Ifj. Wajdíts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
Szerkesztőség: Egéáz évre . 14 frt — kr. Kiadóhivatal:
VUI. ker., Félévre . . " . — . IV. ker..
Fhg Sándor-utcza Negyedévre . 3 . 50 „ Rqs tély - u teza
2. 8z. Egy hónapra 1 . 20 . 2. n.
VAdl-KAMZSA. 1895., április 20-án.
lQ-lte szám.
XXXIV. évfolyam.
vedevre^- . i fn 2*. I sje* szrih 10 kr,
; HlKhKTÉSEK & hasábos petiisorbso 7. mási-ilszorj jfi, t uiiudt :, további sorért 5 kr.
. N Y I i.TTKKBES tp\'etií sofonkent ]<s krért vetetnek! jtel. Kincstári Ületek minden egyes) hirdetésért 3" kr. fizetendő
ZALAI IIZLIIT.
A lap szellemi és anyagi résaét jilletó minden közlemény Báiortl Lajos szerkesxtö-kia dó "nevére czimzetten Nagy-K&a izxár* bér-- mentve intézendók.
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak ej.
Kéziratok 1 iw.aisrMi; küldeti:ek
A nagykanizsai „Ipar-Testület1„a nagy-kanizsai DélzaíaiTakarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság-, a .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tözoltó-egylet«, a „nagy-kanizsai- kisdednevelo egyesület- a „nagy-kaoizsa: tanítói járáskör-, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nóegyiet\', ..n.ianizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete*, a „katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Rend a dolog veleje.
Volt egyszer egy bölcs ember, a ki azt mondta, hogy nem kelt neki az illetőt látni, csak végig nézi az istállót. ..udvart, kamarát és lakszobát és Ö megtudja, megmondja, hogy milyen gazda.
Nem hiába volt bölcs, de igazat is -mondott: mert mindent el lehet jobban titkolni és takarni, mint a rendetlenséget. Mind hasztalan, — kibúvik ez akárcsak a szeg a zsákból. -\'
Sokan vannak, a kik a rendet valami nehéz dolognak tartják és felnek ..töle ak\'áicsak az ördög a töm jénf üsttől. Pedig hát éppenséggel Sittes ok re\'á, hogy attól bárki is ijedezzék. Az a rend csak éppen olyan megszokás, mint a rendetlenség Csak a kezdet látszik egy kissé kényelmetlenebbnek, de annyit bizonyára állíthatunk, hogy az ember a rendet, épp ugy megszokja, mint a rendetlenséget. S ha egyszer valaki . a rendet megszokta, nemcsak hogy nem esik később nehezére, hanem másudík természetévé válik s akármilyen pályán legyen\' Js, de érezni fogja annak hasznát az életben.
Különösen pedig a gazdálkodás azon mesterség, a melynél rend nélkül tán él sem lehet lenni. Már t. i. ugy* értem azt, kárt ne váljunk mellette. Annyi ága-boga van ennek a mesterségnek, hogy csakis renddel lehet vele boldogulni. Nincs szigo-/ rubb büntetője a gazdának, mini maga a rendetlenség.
Ámde lássuk csak közelebbről, hogy érdemes e megszokni azt a rendet és mit nyerünk általa?
Elsősorban is a rend által időt nyerünk. Hát annyi bizonyos, hogy a magyar gazda még nincs tisztában az idő értékével Hiába hangoztatlak más szorgalmas nemzetek, hogy
„Drága az idő" meg hogy „Az idő pénz*; a magyar gazda (tisztelet a kivételnek) mégis akárhányszor órákat, félnapokat, sót nem egyszer egész napokat is tétlenül elhenyél. Csak akkor szoktuk az idő fontosságát figyelemre méltatni, mikor egy vagy másik munkánknál kifogyunk az időből.
Ha pedig időt nyerünk, akkor munkát is nyerünk; mert az időhiányát még a legjobb akarat sem pó-toYhatja. Hasztalan a jóakarat, ha nincs hozzá idő is, a melyben azt végrebaj thatnák. A rendes gazda munkájával sem meg nem késik, sem el nem marad, rendben lévén jószága, szerszáma s minden egyebe, igy a munkája is minden akadály nélkül haladhat előre. >
Nem igy a hanyag és rendetlen gazdánál! Még az ilyen egyet mását Összeszedi, legtöbbször még a kijavítás is csak akkor jut eszébe s míg nagy keservesen elkezdheti szükségelt munkáját; addig a másik-már derekasan előrehatolt abban.
A rend megkímél továbbá sok utánjárás, fáradozás és a mi a fő — sok boszuság és mérgeföíéstól is. A rendes gazdának minden szerszáma és eszköze a meghatározott helyen van ugy hogy bármikor — még sötétben vagy bekötött szemmel is megtalálja azt. A rendetlen gazda pedig kereséssel tölti el a legtöbb idejét. Szinte elfárad a sok utánjárásban, míg végre a szükségelt eszköz és szerszámra reátalál. Hát még a sok mérgelűdés és boszuság akkor,, midőn kellene valami és azt nem képes megtalálni.
Annyit tudunk a tapasztalatból, hogy a gondatlan és könnyelmű ember mától-holnapig él, vagyis az esze csak az orra hegyéig ér. Azt is tudjuk, hogy az ilyen ember sorsa
csak homokra van építve, (a mely nagyon könnyen összedől s a . nyomor és nélkülözésektől csak egy lépés választja el. Már pedig a köny-nyelmüség és a rendetlenség ikertestvérek s igy bátran elmerjük mondani, hogy valamint a könnyelmű ember csak nagy ritkán boldogulhat, épp ugy a rendetlen ember is csak nagy ügygyel-bajjal vergódhetik át-ezen a földi életen.
A házi jószokások már magukban véve\' a rendben gyökeredzenek. Igy például ehhez tartokik a korán felkelés és a maga idejére való lefekvés is. Annyi bizonyos, hogy a testnek pihenésre szüksége van. de az is igaz, ha azt a kelleténél tovább pihentetjük, ez már nem válik javára és nem teszi azt erősebbé, hanem inkább restté és tunyává
A rendben tartott ház és gazdaság hasonlít egy jól és szabályosan elkészített óraszerkezethez, a melynél a kerekek, afogak s a többi részek szép egybevágóan működnek. Igy kell lenni a gazdaságban a munkával is s akkor fennakadás sohasem történik.
Minden a maga rendes helyén legyen. Ha egyik vagy másikra szükségünk volt, tegyük megint a^fflaga helyére vissza. Sok embert ismerünk, a kik ezen jó szokást sehogysem szeretik követni, hanem ha valamit használtak, rendesen ott hagyják és eszükbe sem jut azt ismét helyre tenni. Van is aztán keresés, méreg és boszuság ha ismét szükség van esetleg ama tárgyra s megtalálni nem lehet. Hja, régóta megmondatott már az, hogy „A ki mindent csak eldobál, soha semmit meg nem talál."
Azért különösen a fiatal, leendő gazdának nem tudjuk eléggé a lelkükre kötni, hogy szoktassák magukat rendhez. A mint ifjú korukban
szoknak, ngy követik azt későbben is. S a ki a rendnek.édes gyümölcsét egyszer megízlelte, az tudja csak igazán felfogni annak teljes értékét is. De ne csak fiatal, hanem a \' vénebb gazdának sem fog ártani, ha ! a renddel egy kissé jobban megbarátkoznak. Nemcsak hiszem, de el is merem mondani, hogy a mely gazdaságban rend van, ott gyarapodásnak is kell • lenni. Ha pedig anyagiakban gyarapszunk, ugy biztosítjuk magunk részére a jólétet.
JÁNOS BÁCSI.
A soproni ker. keresk. ós iparkamarának 1894. évi tényleges bevételeinek es kiadásainak kimutatása.
Bevétel:-
1. Pénztár maradvánv
\' 1893- év végével". 19.721 frt 71 \\ kr.
2. Illeték fejéb. befolyt 15 255 „ 531), „
3. A cs. k. szab. déli *
vasút társ. illetéke 930 „ 50 „
4.Kamatfejébenidcleg \\
elhelyez, tőkék után 633 „ 15
5. Védjegy lajstromzási
dij fejében ... 5 „ — „
6. Visszafiz. előlegek 205 „ — |B
7. Mult 1893. évről fennmaradt portódij
költsée fejében . 1 „ 93 „ 8 Poilák Ferencz, Kovács Antal és Török y István müazövök gépeinek beszerzésére előlegezettésa mélt. m. k. ker. min. által visszatérített költségek fejében . 912 . —
7. Világításra . . . 31 .44 ,
8. Távbeszélőre. . . 15 , — ,
9. Póstabérre ... 120 . — ,
10. Adólajstro-jjok másolásáért .... 378 . 74 ,
11. Vasúti forgalmi adatok beszerzéséért . 360 „ — ,
12. Járo!ék keresk. és ipariskolákhoz . . 650 „ — .
13- Járulék a nyugdijalaphoz .....^ 532 „ — .
14. Ösztöndíjakra . . \' 400 „ — ,
15. Utazási költségekre 552 , 48
16. Hirlapi hirdetésekre 40V „ 10 ,
17. A hivatalszolga ruha
átalánya ... 50 „ — IS. Előre nem láthaió
kiadásokra. . - . 404 „ 30
19. 1S96 iki ezredéves
orsz. kiáliilás cé jaira 500 „ —
20. Fizetéi előlegekre 250 „ —
21. Túlfizetés cziméu visszatérített karailleték ..... 15 „ 83
22. Pollák Ferencz, Kovács Antal és Török István műszövök gépeinek beszerzésére eiőlegeztetett . . 912 . —
23. A kamara Eelyiség tisztogatásáért . 66 „ — .
Összesen: 16.274 frt 25 kr. Pénztár maradvány 1894
év végével. . . . 21.402 „ 58 „ Sopron. 1895 év április havában.
A ker. keresk. és iparkamara.
Összesen: 37 676 frt 83 kr.
K i a d á s:
1. Lakbér a kamara
} helyiségeért . . . 1 030 frt ^ kr.
2. Évi fizetések, lakbérek és napidijakra 7.668 „ 87 ,
3. Irodaszerekre . . 295 „ 08 ,
4. Nyomtatványokra . 1.111 „ 87 „
5. Könyvek, hírlapok és
könyvkötő munkákra 354 . 71 , 6 Fűtésre .... 226 „ 83 „
CSARNOK.
Azok a csókok.
Monologfeie
(Vége)
És én kérem fiz Ítéletek alá nem írok! Nem pedig azért, mert az ilyen udvarias, müveit, szellemes urak, fiatal hölgyeink nagy részéi, annyira képzelgókké, gőgösökké teszik, hogy szemtanuja valék, midőn egy éltesebb uri embernek is, kezet nyújtott — egy olyan leány, ki alig tette le a gyermek ruhát — de nem im kézfogásra; hanem kézcsókolásra ... És
TÁR C % A.
A rab madárhoz.
B L.
a napok lassan felderülnek.
A mező és rét zöldre vál.
A daru. gólya visszatérnek.
A tavasz mosolygasinál :
Lj élet támad szerleszélylyel,
Kubáddá válik a folyó,
Es\'erxí minden szellemével
A természet mi áldott jú .
C-%k te nem érzed kis madár —
Kilitkad téged most is zár !
de vigaszt önthet rád te kis r^b,
Hogy gazdád sorsa ugyanaz,
í\'.i semmivel sem boldogabb
Ke* sem hat a sz.-p tavasz \'
O a ipp oly rab táj vében
Miként te: mert 5 szeret.\'
Szerep egy lánykát, s rabja n-k:.
S oem. tudja felejteni.
Nem csak te ragy rab kis madár —
A fog\'ág mindünket lezár !
Söc tán az egész világ népe!
— x gazdag ranja pénzjnek, Az ifjú rabja vágyainak,
A szegény rabja inek.
"o ! a világ egy nagy kalitka
: "írva tartja a sziveket,
Ks ba megnőttek elsorvasztja
Nem "csak te érzed kis madár —
Keauk is a te sorsod vár !
A lány is érzi kis szivében Az ábránd édes álmait, Ö is eped a szerelemben Ks által érzi kínjait.
— A szenvedés az közös sorsunk, -UgJ miot a rabság, szerelem,
Ha tán boldogok is voltunk.
Az eltlln, rftglön, hirtelen. — O rabja anyja parancsának. Ki gazdag vőlegényt óbaji S a lányka mit tegyen ? sorsának Megadja magát és sóhajt, -Nem csak te vagy rab kis madárka 0 is rab szegény kis leányka !
Régi képek.
i.
V.........megyében hajdanában volt
egy főbíró, kinek ügyessége hires volt a rabvallatásban; mert, minden kényszerítés nélkül, jól alkalmazott kérdések által, nagyon sokszor kivette a bűnösből a vallomást.
A megyében elhatalmazott -a gyújtogatás, de nem tudták letten kapni a gyujtogatót, s végre két embert gyanúba vévén, egyik sem akart vallani; ámbár egyéni meggyőződésre nagyon valószínű volt, hogy épen Ők voltak a gyújtogatok-,
Sokáig vallaták őket; de csak nem boldogultak velük, kényszerítéshez pedig nem akartak folyamodni, nehogy a megyei eljárásnak veszett hírét költsék.
Nem maradt más hátra, mint az emiitett főbírót megkérni, ámbár nem az ő járásában gyújtogattak, s nem is i ott fogták meg őket.
A főbiióuak sürgetős dolga lévén, a rábízott dolgot kénytelen volt elvégezni; azért jelenté az alispánnak, hogy nincs több ideje fél óránál.
„Addig lehetetlen elvégezni!" véli az alispán.
„Dehogy lehetetlen, ellenvéleményez a főbíró, — majd meglássa, alispáti ur, hogy annyi időbe sem kerül.\\
Hasztalan lett volna a vitatás, azért, nehogy a vita is fogyassza az időt, — az egyik gyanúst fölvezették a vallató-szobába.
,üsmersz?\' kérdi a fóbiró a gyanúst.
tIgen is Ösmerem \'a tekintetes urat."
,Annál inkább Ösmerlek én. gazember; s ba én a gyomrodba nézek, azt is megmondom, hogy a falatot hány harapásra etted meg."
Ilyen bevezetés után megparancsolja neki, hogy szorosan a falhoz álljon, és onnét vissza ne nézzen, míg ö nem parancsolja; a akár mit kérdezzen, csak azt felelje: nem én!
Mikor pontosan utasítva volt, fölvehet teté a másik gyanúst, ki az döbbeni vallatok helyett a hires főbírót látván meg, azonnal megdöbbent; mert tudta, hogy ez keresztül jár minden gazembernek eszén.
A föbiró elhagyva asztalát, az ajtóig eiébe megy a gyanúsnak, kinek megdöbbenését ugy is észrevette, s közel állva hozzá meglehetős csöndes hangon mondja:
,Eogem tégy bolonddá, vén gazember, — kezdi a íöbiró, — még pajtást sem tudsz olyant választani szamár, —aki le merje nyelni a szót, —most tagadd, hogy te gyújtogattál.\'
A gyanús még inkább megdöbbent; de mielőtt szólhatott volna, a föbiró a meglepetés pillanatát fölhasználva most már hangosan kérdi a másikat.
,Na —pimasz, haddhallom még egyszer, mit is mondtál: ez gyújtotta meg, vagy te! mire a falhoz állított ugy helyezve,
mint ha szegyei ne visszanézni, azt _ mondja:
„Nem én!" ^
,Hallod? mondja a föbiró ismét csöndes hangon, hogy a másik ne hallhassa. I lyen komisz betyárral pajtáskodol ?, mire aztán megszó\'amlik a meglepett ember, és a másikra kiált :
,De, gazember, te is ugy gyújtottad, mint én, — s ha rám kented az egészet; felét visszakenem terád.4 S. K.
Csak játék volt.
Xagyságos Asszonyom, én ugy tmiocn — Igaz jártam Ön mán nagyon — De ki á játékot kezdte Áz Ön volt s mosrlnár elfeledte.
Míg aztán Öo volt 4tem, imindenem Csak ugy a félvállról baszélt velem, S mifaor én végre elfeledtem, Ön njból átküldött érettem.
Ekkor nekem akadtak dolgaim. Mosolyogtam lehangolt napjain S mikor rzAlját ismét elérte, Tapsolva kíkaczagott érte.
Ne gúnyolódjék hát szép Asszonyom Játék volt csak közútt&nk mondhatom. Csak azt akarta égjek érte. S én hogy sokat jussak eszébe.
MÁNTOVAY R.
Kedélyes törvényszéki tárgyalát.
Elnök: Hol született? Vádlott: Rózsabokorban jöttem a világra.
Elnök: Mi a foglalkozása?
, Vádlott: Betyár volt az édesapám,
A uagyapám nemkülönben. Becsületes munkás legény Hogy iett volna énbéfőlem.
Elnök: Hány éves?
Vádlott: Tizenkilenc/, aeg egy harmad, Meg egy fertál, meg egy fél.
Elnök: Volt-e már büntetve?
Vádlott: Nem loptam én életemben.
Csak egy csikót Debrecenben, Mégis rám verték a vasat.
Elnök : Tehát volt. Van-e vagyona?
Vádlott. Nincs cserepes tanyám. Sem csűröm, sem gulyám *" Nincsen.
Elnök: Van-e állandó tartózkodása, hol lakik?
. Vádlott: Ma itten, holnap ottan. Csak ez a végzemény, , Csavargónak születtem, Csavargó vagyok én. Elnök: A vádlott életadatait ennélfogva ismerjük. Mondja meg panaszos, mikor tőrtént a lopás?
Panaszos: Éj volt, csend és Nyugalomnak éjjé. Elnök: De hát hogy törhette föl a vádlott az istálót?
Panaszos: Nagy az én rózsám ereje. (Elnök szembesiti vádlottat a panaszossal.)
Panaszos: Tekints be. a szemembe, Mit olvassz ki belőle?
Vádlott: Mi köze hozzája, Menjen a dolgára, Alázatos szolgája.
Elnök: Ön tehát még most sem akarja
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
az Öreg halkaa-esak ennyit mondott: „Már azt lányom! nem éred meg."
Kérem, hol itt az öregek iránti tisztelet? Nem birom t. olvasóim véleményüket ; de saját véleményem az. hogy fiatal leány képtelen — saját erejéből kezével — olyan jótéteményekben részesíteni; hogy méltóvá tegye, mintegy hálaképen kezét arra, hogy azt férfiak kjjzcsókokka! illessék. Szerény véleményem szerint kézcsók kizárólag csak a házi asszonyok kezeit illeti; de semmi körülmények között sem a házi kisasszonyokét, mert csupán a házi asszonyok részesíthetnek — kezeik által — bennünket olyan jótéteményekben, melyekért kézcsókjainkra méltóvá tehetik kezeiket, miután a kézcsók mindig köszönetet és hálái fejez ki. *
Ti sz t el etcsók,mely nálunk — csak társas-játékok alkalmával szokott néha-néha előfordulni, mert mini fiatal hölgyeink és uracskáink állítják: ..ennek semmi értelme sincs." Ls kérem, kik ezt állítják, azok nem helyeset állítanak ! mert ha én tudom azt, hogy a homlokon csók^ás a legnagyobb megtiszteltetés jele; — miért ne volna akkor annak értelme, jelentősége — ha én valakit homlokon csókolok?! Igaz. nálunk ez a mai divat szerint kellemetlenséggel járna, miután hölgyeink nyílt homlokaikat többnyire a divatos froufrou hullámzó szálai takarják ....
És kérem ennek mégis szivesebben aláírok, mint a fiatal hölgyeink kézcsókjainak, melyekuekigazán semmi értelme sincs !
Szereteícsók, mely, napjainkban már csak ócska játékszer hölgyeinknek, mert alig ismerkedni k meg képzelt udvarlóikkal, már is ud varlóik csáb-szavaira hallgatva, pár találkozás után — csak alkalom legyen — odaforrasztja ártatlan ajkait, udvarlója ajkaira s az első szeretetcsók elcsattanása után, a. második, harmadik együttlét alkalmával már se vége, se hossza a csókolódzásnak, mert nincs annak többé már értéke. Csókolni nem vétek !. A csók nem látszik meg sen-ki\'nsem. gondolja magában a boldogság közepett, a mindent aranyszin-ben látó, lángra gyúlt szerető női sziv. ¦ És kérem ennek ennem irok alá!
Hiszik, vagy nem hiszik Drága Hölgyeim! de mert önöknek is kell valamit hinniök ; tehát reménylém, hogy hinni fogják azon tapasztalt szent igéket, melyeknek minden körülmények kőzött Önöknek, Drága Hölgyeim fejet kellene hajtaniok...
bevallani, hogy lopta a lovat; de hát hogy került a birtokába?
Vádlott: Befújta az utat a hó, Czéltalanul fut a fakó.
Elnök: S ön e czéltalanul bolygó ük ót elfogta: csakhogy látták ám a tanuk, hogy maga lopta, nem használ a tagadása vauja be, hogy került önhöz a ló ?
Vádlott: Szegény legény szép szőrivel
Szőröztem. Elnök: Ön tehát\' beismerésben van, minthogy pedig a fakót eladta, a pénzzel mit tervezett?
Vádlott: Majd meg iszom a Csingilingi leugetegi Csárdában. Elnök : Hát a szeretőjének miért adott pénzt ?
Vádlott: Azért adtam negyven pengőt Vegyen rajta selyemkendö*. A bizonyító eljárás befejezve, ügyész és védő beszédei után a törvényszék vádlottat 2 és fél évi fegyházra itéli.
Bíró, panaszos, Ígyész, védő és hallgatóság:
Ne menj el, maradj itt, Majd meglátod jobb lesz itt!
Bár a lopás nagy hfli Mely Örökké éget, Én a menny orszigol Megrabolnám érted.
Titkot tárok fe! Önök előtt Drága Hölgyeim !. , . Én két álló esztendeig udvarolva, csaptam a szépet,
— ma már szerető feleségemnek
— s Ő két év leforgása alatt egyetlen egyszer sem csókolt meg — daczára annak, hogy én üt egy betegsége" alkalmával beteg ágyán nagy vakmerőséggel homlokon csókoltam,
j melyért még ekkor is egy uehezte-j léssel telt pillantás lett osztályré-! szem, pedig Öt tudta, hogy én, sze-| relmem egész hevével szeretem s tudtam én. hogy Ö engem viszont szeret. — És tudta, hogy egyetlen csókjáért jobban vágyódom, mint a világ Összes kincseért, és mind hasztalan ! mert minden kérésem, könyörgésem hajótörést szenvedett.., Sokszor kifakadtam, kétségbe von-! tani irányombani szerelmének legparányibb fonalát, s Ő ilyenkor azt szokta volt kérdezni: ,Mondja Ka-\\ rím í — a csók a tiszta, igaz sze* relém ?* S éu pirulva hallgattam .. -tűrtem, szenvedtem...
De vigasztalódtam, mert magá-nyos óráimban volt mi fölött gondolkodnom és ilyenkor hittem legjobban, hogy szeretve vagyok s szeretve szenvedtem. Sokszor kérdeztem önöomagamtói: „Hogy lehet nö. férfiu-I hoz ily kegyetlen, mint Ö?" S mi-1 dón erre feleletet adni nem tudtam ; ! akkor szerettem Őt legjobban, mert I ne bigygyék ám Drága Hölgyeim ! I hogy- az-igazán szerető szivet, csók-: jaikkal kötik magukhoz legjobban! | Oh, nem! sőt ellenkezőleg — el-i idegenítik, — mert a lépten-nyomon | való csókolódzás\' által azon gondola-| tokát érlelik meg a férfiú szivekben, ¦ hogy: ma engem, holnap pedig — ha al-i kalom nyillik — mást. És ebből ered az, hogy pár év leforgása után. í ismerni sem akarja azon gyenge, i védtelen nőt, ki szive egész szerelmével- csüng bár rajta, mégis alkalmat keres a haragra és ha ez meg van, akkor következik a férfi társaságok ; között való mindenféle nagyított ! pletyka, kihiresztelés, melynek a legtöbb esetben eredménye — a pártában való maradás.
És én kérem ennek nem irok alá !
Vannak almák, melyek gyönyörűek s ha ketíémetszük, azt látjuk, hogy élvezhetetlenek: azaz rodhadtak. Vannak az ily almákhoz hasonló nők. férfiak egyaránt. "Vannak, kik pirospozsgás, egészséges szint mutatnak s belső szervezetüket — halálos, ragályos betegség roncsolja, \' melynek csiráit a tovább élvezett szeretet csókkal az egészséges testű is magába szívja...
Egy testi-lelki jó barátomat vitt sirba a női szeretet csók, mit az orvosi tudomány konstatált; amit talán t. olvasóim el sem hisznek^pe-dig hát elhihetik, és ha elhiszik, ugy legyenek mindenkor, mindenkivel szemben fukarak szeretet csókjaikkal!\' És én kérem ennek aláírok!
FARKASS KÁROLY
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Az országos kereskedelmi és iparcsaruok f. é. május hó 2G-án Budapestről, kiinduló s Belgrád. Nis, Szófia, Filippopöl, "Konstantinápoly, Szmyrna, Pyraeus, Szalooiki, Monastir és Üszkübben való kiszállás mellett június,hó 11-én ugyancsak Budapesteu végződő keleti tanulmányutal rendez, mely tanulmányútra a?on megjegyzéssel bivjuk fel kam8rakeruletüiik a keleten érdekelt kereskedelmi s gyáros czégjeit, hogy előjegyzések az orsz. keresk. és iparcsarnok titkári hivatalánál eszközölhetők, a hol mindenuemü felvilágosítással is szolgálna\'*. Sopron, 1895. évápr. havában. A ker. keresk. és iparkamara.
— Hírdetiáény. Klebersberg Géza m. kir. posta és távírda segédtiszt az 189G. év január havában, ..Magyar Postai Tarifák" czime alatt egy időszaki vállalatot szándékozik megindítani, mely a magyar posta , táviró- és távbeszélőre vonatkozó szabályokat és díjtételeket fogja tartalmazni, évente kétszer, január éa fiúsban 6- 8 ívnyi teljes fűzetek-
ben, április és októberban pedig az időközben előfordult változásokat tartalmazó pótfüzetekben fog megjelenni. Az évi előfizetési dij 1 frtban van megállapítva s az első teljes fűzet megjelenésekor fizetendő. Mely hézagpótló vállalatra oly megjegyzéssel hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét, hogy esetleges megrendeléseiket a kiadó előleges iájékoztatása czéljából f. é. július hó végéig küldjék be Klebersberg Gé/a czímére (Budapest, keleti p. u.) Sopron. 1895. év április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A földmiveiésügyi in. kir. miniszter ur a magyar óvári ni. kir. növénytermelési állomással kapcsolatban oly intézményt létesített, mely **iindazon esetekben, midőn a növényféleség azonossága magvizsgálat utján meg nem állapitható, termelési kísérlet utján azonban meghatározható, a gaz-daközooségnek, a mi.gkereskedŐknek. szóval minden megkeresőnek rendelkezésére álljon és a szükiégea" felvilágo siiást megadja, illetőleg a kérdéses magfélékkei foganatosított termelési kísérlet alapján bizonyítványt kiszolgáltasson. Mely intézményre kerületünk mag- és terménykereskedőinek figyelmét oly megjegyzéssel van szerencsénk fölhívni, hogy a termelési kísérlettel kapcsolatos eljárás szabályzatai hivatalos helyiségünkben (Sopron, Várkerület 24 ) vagy a magyar-óvári m. kir növénytermelési állomásnál megtekinthető. — Sopron, 1895. év április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkimara.
Hírek.
— Vilmos császár líalaton-Füre-deu. Ilire jár, hogy a német császár az idén meglátogatja Balaton-Füredet, szeretné látni a magyar tengert, a kies
> vidék környezte Balatonunkat. Való-; szinüleg királyunk s. több főherczeg [ is vele jő. ha1 jő.
— HIrachler Henrik alsó-domborui
; nagykereskedőnek, aki kötelezte magát," hogy a mennyiben a minisztérium Alsó-Domboruu a fiuk számára állami elemi : iskolát állit fel, ő a leányok oktatását ! ellátó, magyar oklevéllel bíró szerzetes-| nők részére szükséges telket, épületet, illetve Iskolahelyiséget és lakást sajátjából adomái\'j ózza, sőt ezenkívül még I a leányiskola fenntartásához öt évre 1 évenkint 300 forinttal hozzájárul — a valiás- és közoktatásügyi miniszter ö->zinte elismerését és köszönetét nyilvánította. .
— Bérlés. Szó volt arról, hogy a Herczeg Batthyáay-1éle hitbizományi uradalmakat .házilag fogja a Herczeg kezeltetni, azonban ellenkezőleg újból bérbe adatnak 15 esetleg 20 évre 189C. október 1-tŐl kezdve; — ajánlatok 1.S95. június 15-ig nyújtandók be. A nagykanizsai uradalom áll 3 gazdaságból: Nagy-kamzsai 1494 holdnyi, szep„*tneki 2149, ide járul a gyólai 1180 hold erdötalaj s végül a,homokkomáromi 1628 hold területű gazdaság.
— Eljegyzés. Barta Lajos, a nagykanizsai izr. hitközség titkára jeeyet váltolt Papa egyik szépével Eisler Hermina kinasszonynyal, Eisler Igmicz piípai kereskedő leányával.
— Jubiláló orvos. Csáktornyán -odavaló levelezőnk tudósítása szerint, jubileumot ültek e hő lG-án abból az alkalomból kifolyólag, hogy Krasovetz Iguácz dr. megyei tb. főorvos a váró-szülöttje, 25 esztendeje működik a vá rosban, mint orvos. Tisztelői — a közadakozásból begyült adományokból — arany serleggel lep\'ék meg a jubilánst, kiknek nevében egy uagyszámu küldöttség élén Zakál Henrik ügyvéd nynj otta át szép beszéd kiférétélen az ajándékot. Krasovecz dr. mély meghatottsággal köszönte meg a figyelmet s, megvendégelte azután a megjelenteket, kik muraközi | szokás szerint egyenként s külöu kö- , szöntötték föl az átadott bülík.ommal a jubilánst. Krasovecz mint városi orvos, mint képviselő testületi tag iskolaszéki alelnök, korcsolyi-egyesöleti elnök stb. szolgált rá az ünnepeltetésre, mely hogy nagyobb mérvéket nem öltötr, csakis az • ö határozott kívánságára történt.
— FŐldreugés volt észlelhető Húsvét, vasárnapján éjjel 11 óra 20 perez-ker, iránya északdél volt; nagyobb kárt nálunk nem idézett elő, Laibachban igen.
— Szepetneken Fischl nevű fiatal ember aráját eljegyzés miatt a ref. lelkészhez vezette, később a lány viaszavonta szavát 1 a , amint a vőlegény ezt megtudta, Összeesett s rögtöo meghalt. A felbonezoió orvos szivrepedést con-statált.
— Húsvét napján délelőtt Szűcs Mihálynén Zala-S/.ent-Balázson az Őrültség kitört, valamennyi apró jószágát le-öldöste, fixiideája: életmentés. A nagykanizsai városi közkórházba szállították.
— Műsor. Hofrichter Emma k. a. és Biachitzky Miksa ur tanítványai által 1895. április 28-án a .nagykanizsai.Ca-siao" dísztermében 4 órakor tartandó hangversenyhez. I. Prolog: Irta Hoffmaon Mór, szavalja Rapoch Lujza k. a. II. Diabelli: Rondo; Polonaise, zongorán előadják Weiser EUa és Gutmann Stefi k. a. III. Daoela : Szalondarab, hegedűn előadja Zerkovicz Zsigmond ur. IV. Weber: Perpetuum mobile zongorán előadja Irmler Julc a k. a. V. Seitz: Hegedű Concert (G Moll) előadja Gutmann Annié k. a. VI. Masseoet a) Ara-gonaise, Grieg b) keriogök zongorán előadja Gutmann Lilly k. a. VIII Rossini: Semiramis, Ouvertüre, zongorán előadják Weiser C ára és Práger Sarolta k. a. VIII. Daocia: Solo de Concert, hegedűn előadja Weiser Jáoos ur. IX. Abt: a) .Weiche nicht, o süsser Traum, Mendelsohn : b) B0 Jugendi?> o schöne Rosenzeit, énekli Práger Sarolta k. a. X. Siefen He ler : Die Forelle, zongorán előadja Fnchs Károly ur. XI Seitz: Hegeáü Concert (D dur) előadja Práger Ilona1 k. a. XII. Bajazzo ábránd zongorán előadja Blau János ur. XIII. Rákóczy Iüduló. zongoráit előadja Rapoch Luiza k. a. Kezdete délután 4 órakor. Jegyek előre válthatók Práger Béta ur gyógyszertárában és délután a pénztárnál. Helyárak: ülöhWy 1 frt. belépti jegy 50 kr.
— Legújabb vasút lenne, persze,
1 hogy még csak tervben, a Regede —nagy-[ kanizsai vonal; érintené Regedét, Muraszombatot, Bellatinczot, Alsó-Lend-vát, Letenyét és Nagy-Kanizsán csatlakoznék a déli vasúthoz.
— Regi szándékukat akarják megvalósítani a némeí-szent-miklósiak, ugyanis nem szeretik, hogy őket németeknek mondják, hiszen magyarok; mért ne lehetne községüket Magyar-Szent-Miklósra változtatni?! Csak kérelmezni keil a belügyminisztériumban.
— Gyászhír. Méiyen szomorodott szívvel jelentjük, hogy szeretett nagyanyánk, illetve anyós és dédanyánk özv. Engländer Bálintné szül. Mayer Johanna ma reggel 4 órakor, életének 97-ik évében végelgyengülésben elhunyt. A raegboldogu t hült tetemei folyó hó 18-án délután 4 órakor fogoak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsán, 1895. ápril hó 17-én. Áldás emlékére! Engländer Otto és neje hzűI. Honig Gizella, unokái. Ozv. Engländer Iiajosné, menye. Engländer György, Euglünder Ibolyka, Gerö Ella, Gerő Andor, Gerő Aranka, dédunokái.
— Kapa es koponya. Horvát Juda László és Jámhor György ki.-kanizsai lakosok, mint a féle jó rokonok, f hó 18-án együtt k--.p Ugattak a homokkő.ná-romi szőlőhegyekben, utánna pedig mint a\' féle jó rokonok, együtt iszogattak, szerencsésen be is rngtak; végre összevesztek, miközben a kapa argumentáló eszközként szerepelt és hogy a rokoni szeretet kellőkép kidomborodjék, Horvát Jí Laczi ugy helybenhagyta Jámbor György koponyáját a kapafokkal, hogy ezt életveszélyes állapotban kellett hazaszállítani. Sérültet lakásán, a kapa-vitézt pedig a dutyiban ápolják.
— Uyenged férj. Folyó hó 18-ín reggel oly jelentést adott be a halott--vizsgálatot teljesítő városi orvos a kapitánysághoz, hogy Tóth Ferenczné sz. Pletyka Teréz gyanús tünetek közt halt meg. amennyiben rajta a kölerő^zak — különösen tompa ütések nyomai láthatók. Alapos gyanú merült fel a férj iránt, hogy ez vette meg oly kegyetlenül nejét, hogy ez ennek következtében maghalt; elrendelték tehát az orvosremlöri bonczolást és ennek eredményéhez képest fogják megindítani a vizsgálatot.
— Tűz. F. hó IG-áu délután fél 1 órakor Magyar-S-erdahelyen uu ütött ki. Elégett 5 lakóház, C melléképület,
2 tehén, 1 borjú disznók s a még meglevő takarmány. Biztosítva csak 2 ház volt. Emelte a veszélyt az, hogy ügy szólván senki sem volt otthon; mert ki mezei, ki pedig a hegyi munkával volt elfoglalva s csak onnan szaladtak haza; ki pedig vásárra volt ft-Szt Lászlón. A tűzveszély tovább terjedését a vidékbei i * űzi fecskendők gyors megjelenése lokalizálta. Az épületek megmentésénél nagy buzgóságot fejtett ki Stampf Mihály magyar-szerdahelyi tűzi fecskendő kezelő.
— A közkórháaban Oláh zenész, ki őrültségében ápolóját agyouverte, meghalt, irja a „Za\'a*. Ez biz él s talán meg is gyógyul.
— Kotorban f. évi május 5 én a a szén tk ereszt ne pi búcsún iparvásár is tartatik; a kereskedelmi minisztériumnak f. évi 14.590 sz. engedélye folytán, a kereskedők és iparosok kirakodhatnak és szabadon árulhatnak, marha vásár azonban nem lesz, mást mindent lehet árulni és venni.
— Gyásihir. Régóta betegeskedő, egykor vigkedélyü s vendégszerető jó-barátunk hunyt el Wehofsits Adolfban, ki hosszabb ideig Zala-Szent-Balázson körjegyzőképen működött Temetésére onnan számosan meg is jelentek. Teljes részvéttel ^közöljük a családi gyászjelentést: Ozv. Wehofsits Adolfaé, szül. Klein Róza a saját, ugy gyermekei Ottó, Aladár, Roz-a, Elek és Elvira, valamint az összes rokonság nevében mélyen szomorodott azivvel jelentik szeretett férjét.ek és jó atyának. Wehofsits Adolf nyug. körjegyző urnák, folyó évi április hú 15-éu éjjel 11 óiakor, életének Gö. évé ben, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 17-én délután 4 órakor fognak (Kinizsy utcza, 785 szám) a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli róm. kath. temetőben örök nyugalomra ¦ tétetoi. Az engesztelő szent-mise-áldozat folyó hó 19 én délelőtt TO órakor fog a szent Ferenczrendűek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsa, 1895. ápril 1G án. Áldás és béke lengjen a delejthetlen drága halott hamvat felett!
— Hirdetmény. A város belterületéu egy kapu-, esetleg magtárkulcs találtatott s a rendörkapilányi hivatalnak átadatott, hol azt igazoit tulajdonosa a hivatalos órák alatt átveheti. Nagy-Kanizsán, 1395. ápril 9 én. A reudőr-kap tányság.
— Községi jegyzők megjutalmazása. A belügyminiszter egyik vármegye kö/őnségéutík ama határozatét, mely szerint a községi jegyző részére szabályrendelet illetményein felöl kezelési pótlékok nem szavazhatok meg, helybenhagyta ugyan, azonban kijelentette azt is, hogy a megszorítás csak a községi jegyző által hivatalból teljesítendő rendes teeodökkeUegybekötött ilietmé nyékre vonatkozik, minélfogva nincs ezáltal érintve a községnek-ez a joga, hogy például a fogyasztási adó kezelésével va\'ló megbízatása esetében a község az őt törvényszerűen megillető beszedési jutalékból a jegyző részére esetről-esetre külön kikérendő tönfcínv-haóíágí jóváhagyás mellett és attól lüggő hatalylyal jutalmatállapithassanak meg.
— A keszthelyi .Ipartestület" tii évi fennállásáról (1885 — 1894) jelentést adott ki, mely azerint elnökei voltak sorrendben: Scheiner Henrik, Riersch József, Ruzsitska János, Luperszbeck Sándor, Nagy István, Láng János. Jegyző 10 éven át Póltz Pál. Pénztári számadás 1894-ről 1742 frt 43 kr Könyvtári zárszámadása 290 frt G4 kr. Vagyona 3220 frt 83 krt tesz. Dijakbaui hátralék axonban 1155 frt 10 kr. az egész 10 évről.
— Heti biztosok e héten (április 22—27.) a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Piihál Ferenczné és BlumenícheiG Vilmosné választmányi tag urnök.
— Heti felügyelő e héten (április 21—27) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtauyáján Bódié János szakaszparancsnok ur.
^ . — Elegáns kiállítású uj tápot indított meg Kovásznai Kovách Andrée férjezett Mérey-Kádár Árpádoé ismert jeles iródö. C i ne ,DÍvai és Irodalom" divattudó-sitó és szépirodalmi hetilap. Ára egész évre 12 trt, félévre 6 frt, negyedévre j 3 frt, mely összeg Budapestre Vámhéz-i körút 8. sz. küUlendő.
— Kedvezméuy e lapok oivasől-| nak! Az évek óta Bécsből éa Bu.dt-! pesttől, a megrendelők legnagyobb meg-I e égedésére küldött rendkívül elegáns,
feííünő szép, divatos alakú, tarlós, ve-. vöiin által levéli\'eg megdicsért és utáu-I rendelt, a valódi ezü-tibeliektól alig megkülönböztethető és azokat teljesen pótló britt-evőeszkozöket most következő rendkívül olcsó áron küldök szét: 6 kés, G villa, G evőkanál és 12 kávés-Kanál, mind a 30 darab összesen csak 5 frt 50 krba kerül. — Megrendelhető Györfi L.-től Budapest, Alsó Erdősor 5, vagy,a kiadóhivatal utján is. Aki e lapok kiadóhivatalához czimezi a megrendelést, az ráadásul egy gyönyörű\' regényt, melynek bolti ára 1 frt ingyen kap. Nem tetsző áruk visszavétetnek.
— Közgazdasági rovatunkban olva-ható Weiser C. J. helybeli gépgyárnak jelentése egy uj találmányú vetőgéprőlmelyet alkalmunk volt megszemlélni, hasznossága le van írva, mi annak szépségét, erős szerkezetét tesszük hozzá s örömünknek adunk kifejezést, hogyszép megyéuk nevével diszittetett fel. Éljen a: Zala-Drill!
flflT Olvasóink flgylemét különösen felhívjuk JONE L. asszony mai számunkban közölt hirdetésére.
XXXIV. fiVFOLYAV.
ZALAI KÖZLÖNY
— Köfíd hírek. Az Erake vagyona
1.1.5b\' 000 frt. — Ujfalussy Sándor Szar-mármegye főispánja meghalt. —Kossuth Kerencz a fürdői idényt Balaton Füreden tölti. — Perlakon második óvodát nyitnak. — A pápai nuncius látogatást teli-Esztergomban és Nagyváradon a hgpri más a -Schlauóh bíborosnál. — Japán és Khina közt megköttetett a béke. — Zágrábban magyar iskolát létesit a kormány.- \'.-
Nyilvános köszönet.
\\Yebcrfsich Adolf boldogult édes atyám elhunyta alkalmából nyilvánult részvétéit ugy a végtisz-tességen megjelentek fogadják hálás köszönetemet.
Wehofsjch Aladár.
Színészet Nagy-Kanizsán.
A fecskékkel a színészek is bevonultak városunkba. A fővárosban vége iiiár\'a színi évadnak, nálunk még csak-mosi kezdődik. Egész télen műkedvelő - előadásokkal kellett beérnünk, ugy hogy szinte vágyunk egy teljes művészi keret után,\', melyben a művészetnek nem \' mindig- csak ejiv-egy töredékét látjuk. Ez a keret a színház.
Somogyi Károly színtársulata a leg-
- *jobo Jnrnévnek örvend. A nemzeti színház nem egy. jeles művésze ennél a tassulatuál kezdte pályaját. Az igazgatónak\' pompás ensemble személyzete van. a Polgári Egylet nagytermében tágas, -magas színpadot állíttatott fel,
. zenekara teljes_J& összevágó játékával kényesebb müizlésnek is megfelel, a tártilla? tehát misdazou kellékekkel bír. .melyek képesek a közönséget vonzani.
_ — \'.11 uivét v a s á r n apján kezdte meg a társulni «15adásait. SziurekerOH .Felhő KI*ri.-,.KiKji Juliska mint Klári szépen ielelt még- a szerep kö¦eunek K. Br mai Auua Viola Kvája igen jeles alakítás. A dra-mai lördutatokban gazdag Bzerepet kellően kiduniiwniii.ua s P. Kovács Mariska Kati-vzaja igen elfogadható aiakitás volt. Bodro-i>!yan kaczagtaló Tolt lí ikkáne szcrepe-
- ben, fogy a tapstól alig lehetett szavat er-teuf-. Somogyi Károly épp oly színész, niiot ig«rgato Aha Aml raj nehei szerepet hévvét és": az<-ove<i\'-lyiyéi játszott* el. Kiss Istt án mim Í-Vrko jol megtermett alak Szép, lágy oar?tounal r.-udelkezík és a közönség nem is Ittkarkodort teiszéa ¦ r- • t&saíva Itezséri ÍVngér A Janija kivaiíi sziuészi produrlio \\ rgtt i< s k Vendel) ugyes színész. Polgár (lattik<i ki ezelőtt barom evvel is már k*-<l-veocze v.-Ji a ksnizsaiakn k, bebizonyult, hogy írre érdemes Kupiéiját többször meg kellett ismetelnie Benkö, Mészáros, Erdélyi, .Ball <nak
¦ a darabl>ati csak kin szerep jutott, de ebben is teljés elismerést érdemelnek A zenekar K*kes»y karnagy vezetése alatt kifogástalanul játszott.
— Hétfőnyi hó 15-én a _Madarász--t adtak. A czimszerep alakítója valódi tiroli naturbuísch v-.lt. minden mesterkélt túlzástól ment Kapusi Joua postás Miikál fri*son, elevenen jatssolla. i I.ing: : üde és kellemes. A
¦ ¦ ¦ \'---/.üi\' jelmeze aj mlanók * szerep-¦ isi-k megtelelni)!) tiroli kosztümét. Fodor llooa
>:«;edelemasszony i"* igeu szép szinptdi alak. y- színésznő >urg egy kissé elfogultan ját-\'usk de *-z ¦ feliepése is mutatja, hogy »an aaioészi -vénája, líetikő Adetaidája nm Uttato ro.t. de játéka tulzott. — Detsérí és Foíltnni mint professzorok hangoi n jvctesre gírje*ztettek a k gei Ueoedicsnek érntes
* szép leoorja van. Haugja, oly öblös, hogy a kis trrembrn majdnem tuferósen harsog. ijolr gar C>orsz bárója tmi altató alak volt A bárom k:- Fujiious, Desséri és Polgár olyan pompár triíolium. miut a m lyent Kanizsán nem Igen volt alkalmunk láthatni.
— Kedilen í. hó l*-án Herczeg Ferenci\': „A dolorai uá&ob leánya? került színre !\', Balogh Etel mint Vilma olyan finom, lé lektaai aiakitás tolt. hogy habozás nélkül
::.:.!¦ at; n k. hogy játéka megfelel Bit\'* a •-gktriiyeSfbli mö veszi igényeknek is. Nem iijyluszsza a halast, lassan és okszerűen fej -;üifik beuue a szenvedély, de a drám*i tnrdu-iat\'ókat meglepő realizmussal es szenvedélylyel ..a. Mészáros Tarján tó adnagy ellent-
¦ ;ABi.h i.an gazdag szerepét, mely ennél \'"gva igeu ui-br*z aiakitás, szépen adta. Kez-tétben talán inlb.tjtolta a buszár főhadnagy irliasagát, de a fomoinentumokban a kozon-wget elragadta eloveu, k.fejesés teljes drámai
\'játékával. Parókája nem jól illett arcaihoz, itallá kadétja valóságos kabineUlakitás volt Kedély mint Koránt hadnagy linóm diicretió-
- \'¦ni és- nagy elegancziával játszott. Kollinus ¦Mertio bárót arisztokratiku* kímértséggel, de HM bouhomnií&val adta. Peterdi tchneidig ba«zarkaplUoy volt, hidegvérft, de jószivü, telve lajtárai ragaszkodással. A többiek is mind --Ifükörí Toltak és * kerek, összevágó é\'ő* H\'lás sikeréhez hozzájárultak.
— Szerdán f. hó 17-én adatolt a Szultán perelte, &¦ előadása éa kiállítása igazán uieg-¦pte a nezit, s ezért első sorban a rendezést • mluüetjuk\' dicsérőleg. Kaposi Joisa. ilox\'elán) kedvesen csicseregte el énekszámait, unudázon Éltal nem zárkóshatuak el annak •"jelentésétől, hogy a kisasszonynak tuleleven->*ge egy kíasé lulzásbi megy A discrét já-lékkal sokkal jobban lehet hatni. Kezdi u 1 i-« k » , 1) e l i a) szépen ditcreten játazta íij énekelte a góróg leányt H s v e 8 i ¦I a n k a (Sault;:, agy látszik rekedt Toll és kedvtelen, hangja fátyoloson. — "roll-inusz: Desséri, Poigiir ma ei:e síintén bebizonyították, hogy ritka "erezett — s hogy még igen sok kellemes es-tét togaak a kozöoségnek szerezni K e n e-dics (tiasz.tonya) teljesen kifogástalan volt Ének és zenekar Békésy derék karnagy vezetése mellett pracisen és dicsére-^ tesen^stszott.
— Csötörtftkön f. hó IS-án adatott Her-neg Ferenct mulattató bohózata, A három testőr.\' liezsén Pollacsekjc talpra eselt alakítás. Poséja azonban néiis képtelenség," mind maK& Poila-csek egytlgyu jelteme aCészáros Kátkyja az prősebb " lordulatokbao kilünő volt. a dialógusokat hadarta. Kalmár kisasszony nem volt oly kedves, ntint lenni szokott, szerepében »z egyszer nem ludótt felmelegedni. Polgár lengyel nemese reudkivül mulattató volt az elnyelt íezérc/.íkk után ér/ett rosszu ét kifejezése torzk^phez ha-Soulit. Peterdy mint llortovay kezdetben ép oly kneidig volt, mint a huszárkapitány a do-lovat nábofitmn, de a párbaj visszaszívását kitűnően adta.
Kzek után. a mit láttunk a legnagyobb érdeklődéssel varjuk a többi előadást V.
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi ter-
— mékek kaphatók, illetve megrendelhetők
113. Wajdlta Jozaef
könyv, papir-, hangjegy- és hangszer-kereskedésében. Fő-tér, ótakarékpénz ¦ tár épület. ¦*
— Lj gyorsírászati lap indult meg ez évben Temesvárott ltosenthal Mór és ifj. ltosenthal Ker^encz szerkesztésé-benl A lap csinos technikával egészen nyomtatásban jelenik meg, azért még a gyorsíráshoz nem értő is élvezettel ol-vashuja, annyival inkább, mert nemcsak kc/érdekü szakbeÜ kérdéseket feiteget, hanem szórakoztató elbeszéléseket, költeményeket, vonzó apróságokat, gyorsíró adomákat stb. közöl. Havonként kétszer jelenik meg 10 — 12 oldal terjedelemben. E vállalat eddig páratlanul áll az ujabb\' időben szép fejlődésnek induló gyovsirásirodalcinban: Szerkesztői már az előtt is. mint legmegbízhatóbb szaktekintélyek voltak ismeretesek. igy uem is lehetett a .Gyorsírászati Hírlap" sikerében kételkednünk. Anyagi áldozatot nem kiméivé ezentúl már rendes havi melléklettel fognak olvasóiknak szellemi szórakozást szerezni. Az V. szám e napokban jelent meg a következő változatos tartalommal: Készülődjünk a milleniumra! (Ifj) A vezérczikk-iró (Gyorsírói vígjáték ifj. Rosenthal Ferencitől.) Hazai gyorsirási hírek Néhány szó a gyorsírás tanításáról (Wie-singer Frigyestől.) Kütföfdi gyorsirási hírek. Gibelsberger Kerencz (Itoseuthal Mórtól. Vegyesek. Szerkesztői üzenetek. Elofizetéii ára egész évre 1 frt S0 kr., megrendelhető a szerkesztőnél Temesvárott (Gyárváros, Gránátos-u. 1. sz.)
— Tanköuyvek dióhéjban. Igazáu figyelemreméltó vállalatot indított meg a Krausz A. fia jóhirü veszprémi könyvkereskedő czég. Tankönyveket ad ki miuiatur alakban, melyekben kerüli k haszontalan szószaporítás!, (mely tankönyveink legnagyobb részében meg van) de röviden, tömötten mondja el azt, mire a tanulónak szüksége van, különösen nagy súlyt fektet a szahatos, könnyen érthető stílusra és a külső technikára, valóban minden tekintetben megfelel a követelményeknek. Ezeknek a csinos gyérnántkiadásu könyvecskéknek darabja 20 krjával rendelhető meg a kiadónál, nemcsak a tanuló forgathatja ezekéi haszonnal, hanem mé? az iskolából kikerült férfiú is, ha egyik-másik tudományágban utána akar valaminek né/ni. Eddig a latinnyelv tii mondattan, .római magán é* vallá;-régiségek, vegytan jeientek meg. de még ez iskolai év folyamán az irodalomtörténet, világtörténet, görög é.sjnémet nyelvtan természetrajz, politikai földrajz hagyják, el a sajtót. Melegen ajánljuk ez érdekes vállalatot olvasóink szíves figyelmébe.
— A„YasárnapÍ Újság" április 14 íki száma 11 képpel s a kővetkező tartalommal jelent meg: „Munkácsy Mihálynál." (Szánthai István rajzaival ; 1. Munkácsy Mihály műterméből.) — Költemények: „Emlék" Eudrödy Sándortól, „A szomorúfűz legendája." Vóra Istvántól, .Húsvét ünnepén." Sántha Károlytól. — B A nagymama álma." Elbeszélés. Irta Vértesy -Gyula. — Krisztus palástja V. S.-töl — .Húsvéti élet 41 régi Pest-Budán.* — „A japánok ba-zafisága.\' — .Regénytár" : .Egy nevezetes párbaj." Irta Mayne W. — »An-tifer mester csodálatos kalandjai." Verne Gyula uj regénye, (a franezía kiadás eredeti illu zlráczióval.) — .Vásár az operában." (22 női jelmezképpel az ínségesek javára rendezett jótékony-czéiu vásárról. Strelisky és Koller utódai fényképei után) — .Képek Japánból." Irta Reményi Kerencz. (Képpel )
— .Jézus életéből." (12 képpel, nevezetes festőművészek Jézust ábrázoló festraéoyei után.) — „Slatin pasa megszabadulása. (Képpel,) — .Turisták ünnepe." (Képpel.) — Irodalom és művészet. Közintézetek éa egyletek. Sakkjáték. Képtalány, stb. rendes rovatok.
— A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Ujdon-ságok\'-kal együtt 3 frt. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-u. 4. sz.) Ugyanitt
megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar nép számára, fé\'évre csak 1 frt 20.
Zala-Drill.
Elvemhez hiven. a gépek gyártásterén az igényekhez merten előre haladni és ugy a hazai viszonyoknak, mint az i. t. gazda közönség kivánal-
; mainak minden irányban megfelelni, de különösen azon nagy érflpklődés
; egy eJ/ vető^ép iránt — mely minden viszonyok között, akár sik vagy egyenetlen területen, akár hegynek fel vagy hegynek le. lejtőn és oldalt biztosan és egyenletesen vessen, továbbá sem a vetés mennyisége, sem a vonóállatok gyorsabb vagy lasubb menése, sem a magszekrény több vagy kevesebb tartalma, sem pedig annak vízszintes vagy dült helyzete legyen a kezelő egyéntől függővé téve —indított arra, hogy egy ve-tögép készítésével foglalkozzam mely ezen követelményeknek a legtökéletesebben m eg fe leljen és tényleg fényesen sikerült a . jelen szabadalom beszerzésével egy amerikai reodszprü vetőgépet előállítani, mely mindezen eszméket teljesen megvalósítja és a jelenleg létező gépeket minden tekintetben határozottan felülmúl
Weiser C. J.
n gépjjyáv* Nagy-Kani^an.
Vese, húslyap, Iniirydara és k&Bzrénybántalmak ellen, továbbá a e légzö és emészteni szervek hnrutox báu-talmainál, orvosi tekintélyek által a LIT BION-FORRÁS
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hűgyhajtó hatású!
UH*!* KöDoyeu emészílieló!
1895 április 20-ác
Hirdetések,
Kapható ásvány vi zkereskedést-kbeu és gyógyszertárakban A Salvator-forrás Isazg1. Eperjesen.
v .Zalai Köxlsny\' f. hó 13-án megjelentj számának .nyílt terében1- egy gyermek bántalmazására vonatkozó közlemény foglaltatik melyre nézve ki kell jelentenem, hogy &z adatok valóttuiok- Lehet, én ugyan nem tudom hogy Pch S.j gyermekét valamelyik házbeli cseléd bántalmazta, de nem áll, hogy ezt k. II asszo% bíztatására vagy tudtával tette] volna. Mícrt is ama nyílttéri nyilatkozatban foglalt állítást egyszerű rátogásnak nyilvánítom.
K. H. .
Ki nyert ?
Bpest :
Húzás
ápril 13-án-. ".íj 21 2R
34
Szerk. üzenet.
— „Sóhaj\'\' nagyon sokat kell még önnek olvasnia és tanulnia A- hajlam nettt? elég. .Egy szivnek romhalmazát" még Juliskája sem érti, annál kevésbé mi.
— L A. Az Opera-kávéháznak lapunk rendesen küldetik.-ott kelt lenni a hibának.
— T- d. Haragról szó sinrs. Inkább mi kérünk bocsánatot hosszas hallgatásunkért.
— „Nagy-Kanizsa város és az Irodalmi s művészeti kör teendői" nem kö\'sölheuik. Bővebb tárgyalás alatt van úgyis.
— !l. SI Hálás köszönet a becses szállítmányért Ígéretünket aügha válthatjuk be.
—¦ Tr. (J. Szívesen küldöttünk duplán.
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BÁTOR Pl L i JOS.
Ilamisitutt fekete selyem. Égessünk el egy mintát & venni szándékolt selyemből, és a hamisítás rögtön kidéről: Mert mig a v»lódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban itsszepödörodik és esakbamar kialszik, maga mán csekély barna hamut hagyván: addig a hamisított selyem (mely-zsíros szinti szalonnás lesz és könnyen törik) lassan tovább ég [minthogy rostszállal a festanyagtól telítetten tovább izzanak) és sü:étbarna hamut hagy maga után, mely valódi Se vem módjára soha \'össze nem pödörftdík, csak meggörbül Ila valódi selyem ¦ hamuját össze nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. — Henneberg- <í. (cs. kir. udv. szállító, selyemgyára Zöilebben, házhoz szállítva, pöstabér- és vámmentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár egyes öltönyökre valót akár egész végekben levő valódi selyemszöveteiből. Svájciba czimzett levelekre 10 kros-. és levelezőlapokra 5 kros bélyg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintézettnek.
ni. 9ij.
Pályázati hirdetmény.
A múlt 1894. évi október hó lén tartott bizottsági közgyűlésben 19700 sz. a. hozott s a nagyméltóságú m. kir. belügyminisztériumnak folyó évi 28335/II.fő szám alatt kelt rendeletével jóváhagyott határozattal rendszeresített egy évi 800 frt fizetés és 200 frt lakpénzzel javadalmazott központi számtiszti, továbbá két egyenként évi 300 frt fizetés és 200 frtnyi utiátalánynyal javadalmazott járási állatorvosi állásokra Pacsa és Csáktornya székhelyekkel pályázatot hirdetek. , .
Felhívom tehát mindazokat, kik a szóban forgó állásokat elnyerni Óhajtják, hogy az 1883. éviJ>sőt. cz. 17-ik illetve az 1888. évi VII. t.cz. 133 sjij-aiban előirt képzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat Méltóságos SvastitsBenó úrhoz Xalavúrmegye főispánjához czimezve, hozzám f. évi április hó végéig annál is inkább nyujlsák be. mert a később érkező kérvények figyelembe vétetoi nem fognak.
Zala-Egerszegen, 1895. ápril hó 17-én.
Csertáll Klírolj- s. fc. Zalavármegye alispánja.
MILLER ADOLF í
mim es
BUDAPEST, I.ijtól kürni :)4„ a nyugati pályaudvar átellenében.
Ajínl 2\'/2, 3. 3\'I„ és 4 lóerejü szöges cseplőkészletekeí, továbbá 4. 5. 0. 8 lóerejü sines gözcseplókészleteket hosszu szalmásokkal, slso szelelőíel éi rendkívül nagy felületfi rostokkal, árpahéjazóval és állítható valasztóhengerrel. Járgánv cséplökészletek. eabna-tisztitó rosták, amerikai szénaeyüjtók. Hungária "és\'\'Patria vető-sépek. ekék. amerikai arató es kaszáló-gépek, valamint minden gazdasági .gépeket és eszközöket, ugysziniéo
fölülraulhattan 40% tüzéré anyagot megtakarító
Compound gözmozgonyokat
jutányos árak és kedve/ő fizetési feltételek mellett. Vidéki kerestetnek. «W Árjegyzékkel kivánatre ingyen és bérmentve szolgálok,
nökök
\' *) E rovat alatt közlőitekért nem válal felelőséget a szere.
Ásványíürdö DARU VÁR S|ilv011^uan
a déü vasút társ. állomása
vastartalmú hévvi2 45—50° C.
PorczeilátT^s^márváiiy-. kő-, tükör és iszapfürdők. \' Hírás pyégvlistás minden női béteRségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás, vápkór, továbbá esti.., csonttörés és idegbajoknál sih. ítb.Ujounan berendezett
„hidegvizgyógyintézet,"
gőz Cabinok, hideg s meleg Douchok stb. stb.. valamint
Kneipp Seb.-féie vizgyógyintézet,
mely föt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a Worlfthofenf ,vizgyógyíntézet" mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishnfenheu tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által ajánlott s tanait — fürdőmestert alkalmazott Wjrishofenböl.
A fürdő (1894 január óta uj) igazgatóság a pro-p\'ctus és felvilágosítással postafordultával ingyen Hzolgál.
Furdőorros: Dr. DECIKÉ VII,VIOS Récsllól.
¦V Május l-töl június 15-ig és szept. 1 tél október
végéig 30% engedmény fürdők- és lakásban.
X
% X )X X X X
xt
X
%
X
X
X X X X
%
X
xt
X
I
X X
XXXIV ÉVFOl.Y.íM.
7. a I a
I k ö 7. \\. X Y
1895 APRIUS 20 áh
Aranyérmekkel kitüntetve.
Oso e*, es kir. kijtar. szabndnlm.
Aranyérmekkel kitüntetve
0ML0KZAT-FESTEK-6YAR
KRONSTEINERKÁROLY "\\V I E N, III. Haupstrasse 120 szám, s a j á t. h á z á b a li.
Fóherczeeí és. berezegi uradalmak cs és kir. katonai raktárak. vasút-, ipar-, bánya- és hámortiirsnlatot, építkezési munkálatok, YÁXLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, >*m t pvártulaidonosok Üznllitója — Kzeo homlokzat fenekek, melyek mészben oldhatók száraz porított állapotban, 40 különféle siiorointábtfn. kiíonként 16 krtól feljebb szailütat-MMmua gyanúi j lta&égLt UMÖle" teljesen hasonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok én hasznainti utasítások ingyen és bérmentve küldetnek.
uftk és a festékszineü tiszt;
Valúití harzi
i nemes énekesek, Jone L asszony, előbb Maschke L asszony világhírű
szétküldési és kiviteli üzletéből.
ST.-A1SDREÁÍ BKRC I.\'Harz rendelhetők. | Magyar és nemet nyelvű arjeeyzekek es röpiratok szívességből
lits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán ingyen kaphatók. ~W
! Eredeti párisi gummí- és halhölysgck finomság és lóság tekintetében a kivána -mákat is felülmúlják, tuczxtonként 1, 2 3, -4. 5 6, 1 és 8 forintért. Bsots sanar (rövid) » és * forint, legfinomabb hölgy szivacsok 2, 4 és 5 fri. Nöi óvszerek Hasse miti i forint. Massin^pr tanár mán \'2 frt 50 kr, dara\' önkin!. Swsi—nsefinmok stb részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R E I F J- specialista Bécs.
I-, Brandstáttf 3
I\'isktifcus mintagyitjtemény *^»«^
urak részér* 5 írt Árjegy- I
zék zárt borítiíkbac ingyen I
és bérmentve. 1
Keil Alajos-féle *!
Pa (1 lózat-fón vmáz
(Glasur)
leckjiQnŐbb raizoló-szer puha padló számára. I nagy palaczk ára frt 1.35 kr.— 1 kis pjlaczk éra 68 kr.
VI szkkeiiocs Aranj-fenymiz
leijobb és legegyszerűbb be ereszt ő-szer képkeretek stb. hearanyozására kemény padló számára, 1 köcsÖgára60kr. Egy kis palaczk ára 20 kr. Mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
.1 nagymosás már nem oly liorzaszíó!
.4 vah. s/rr<\'<-Hrii-s/:»p|»:iii
használatával 100 db febérneurfl félnap alatt kifogás talán szép és tisztára moshatunk — A rulii k^-isztr annyi időig tartható, mi itt bármely más szappannál.
A szab. sierecsen-szappan
baszná\'atáva! a niha csak- egyszer lesz mosva, nem mint mással S sznr. kevésbhé kell kele, vagy a kártékony mosópor; mcgtakarüiatik az idő, tüzelőanyag-és a munkaerő.
Tökéletes ártalmatlauságát bizonyítja dr .loües Adolf cs éskír törv. szakértő elismerő oklevele
Kaphat>\'i minden nagyobb fűszerkereskedésben ¦> fogyasztó üzletekben, itcyszinte a bécsi I fogyasztó egyletben és az i sö bécsi háziasszonyok egyletében
Főraktár-: Bécsben, I. Renngawe Nr. 6.
MINDENIITT KAPHATö.lí KITÜNTETŐ EREM
NITTEIiBACH-féle
IIASOVSZKWI CSEPPEK
a disznók mindennemű betegsége ellen, különbsi-n orbáncz és váltó-láz ellen. Egy karton ára használati ntasitással 50 kr. Budapesten kapható: • Molnár és Moser drogueistáknál Koronaherczeg-ntcza.
ajc embernek niiicit az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse,
"ért is az. a ki
¦ uj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valamint minden
belső bajban
és pedig :sárgaság,székrekedés, háiiy-inirer. szédülés, ájulás, felböfóifés, aranyér, ept-tolnlá*-. máj- es altesti hántaíniak. reitolníás a fej- vagy szivhez. kölióires. nehezleleffz.es. re-kedtséir, éjjeli izzadás, ver köpés, nyílalás. »lmatlaiisair. szívdobogás, köszvény vagy csatban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással 5 kor. (1 frt). Postán küldve láda és fnvarlevél-ért 40 fillérrel (20 kr) több.
SzcíLaltle\'s a \\idckrv csakis a ..Hattyuhoz-- cz. gyógyszertárból
líudapest, VI., Szabolcs-ulcza, :íí. sz.
Hölgyeknek nélkölözhetlen.
Kisértsék mez azok, kik szépségüket megtartani óhajiják és azok. kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapó J.-féle arc-crémet
<\\s a hozzá tnrlo/.ú sxnpp»nt.
Ezrekre menő hálanyilaikozat női körökből. A va\'ódi egyedül c=ak a gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
k. ÍVIsö i aro *. Iloss/u-iit c.t 79 rendelhető meg.
Ugyanott és minden nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó J fogcsöppei, bizto? szer fogfájás ellen.
Megrendelhetők továbbá \\aiödi franczia es angol illatszerek, a legfinomabb pouderek, melyek között a legajánlatosabb a\'fehér, lózsa és crémsziuü Yénuspouder.
i 1 ?1
Tessék megpróbálni!
a 1-glakarékosabh rja\'ád is megengedheti magának , azt a iuxost. hogy meg-
rendelj* egy negyedévre
ii liiVilí LjSíatr-Oi
Előfizetési ára egj negyedévre postai szétküldéssel I frt 10 kr.
A Divat Újság nemcsak arra való. hogy utasításai szerint öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa-léd a divatot mely a sokféle ruha, fehérnemű, kézimunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A me lett a legkedvesebb szórakoztatója az ejjész családnak.
Egy negyedévi próba
ily cseké y összeggel megéri minden embernek azt. h"gy a Divat Újság hasznos voltáról meggyöcodjek
Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VIII.. Kökk Szilárd utcza 4. sz.
tíÉÉ
A legízletesebb, egyedül egészséges és Egyedül egészséges pótszer a babszemd kévé egj-szersmind a legolcsóbb pótlék a bab- helyett. Köknek, gyermekeknek, betegeknek szemű kávéhoz. orvosilag van ajénlva.
óvatosság: Csak a „Kathreiner1 névvel ellátott eredeti-csomagokat ^ffij L kérjük és fogadjuk el.
Nyomawtt Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán."
VAGY -KÁMZSA. 1895. április 27-én.
lV-llE szám,
XXXIV. évfolyam.
L
EU fitelimi ár;
Ecész étre . . 5 ír: — kr Kél évre . \' ¦> In 50 kr
,\\-*%edé.vre ... 1 írt \'.\'b kr t.Lje* »/.iii\' 10 kr.
il iitI»KT KsKK ;> hasaim* petitsorhan 7. masodszoi [fi. a minden további sorért ö kr.
XYILTTÉRBKS jl»etn soronként 10 Jiréti vétetnek kincstári illetek iiuudea egjeS bintett*t-rt 3\'» Lr. lisetetidó
A lap szellemi é°s anyagi részét illető minden köziemén-- Bátor fi Lajos szerkesztő-kiadó, \'nevére ezimzetten Nagy*Kan Ixftára, bérmentve intézeodők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vÍH»zanem kBldetnek
A nagykanizsai „ipar-Testület", a nagy-kanizsai DélzalaivTakarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet\', részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai- és galambom önkéntes tözoltó-egyict*, a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület* a .nagy-kanizsai, tanítói járáskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony "üoegviet", ,,n kanizsai izr. jótékonv nőegylet*, .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet* a ,soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kúlválasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EG YSZER, SZÓMBATQN MEGJ^ENCTVEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás
frszőgitan létező ósszet kereskedelmi társnlutokhoz.
-,-r- Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás V. (kereskedelem-, pénz- és bitelügyi) csoportjában külön osztály van tervezve a kereskedelem érdekeit szolgáló intézmények számára. Ide", tartoznak az összes kereskedelmii társulatok és egyletek, a melyek bármily utón, ha csak társas Összejövetelek^ felolvasások által is. a kereskedelem érdekeinek szemmeltar-tisit és előmozdítását tűzték ki fel -
. adatukul.; ¦¦ -
.A csoport programmja szerint . e társulatok egy-egy dolgozatban ismer-
.tetni fognák tőrténetöket, keletke-
;zesok é* működésük viszonyait s esetleg rajzokban és fényképekben bemutatnak helyiségeik külső alakját \'ék berendezését.
A szóban levő társulatok közül azok, a melyekről a csoport intéző bizottságának tudomása volt, közvetlenül már fól lettek szólítva a kiállításon való részvételre Meglehet azonban, sőt valószínű, hogy több kereskedelmi érdeket szolgáló társít -
5Jai, minthogy czimüket a bizottság nem-.ismerte, nem kapott felszólítást. Ez oton hivjnk fel tehát az illető ket, hogy a föntebbiek szerint a kiállításban részt venni és ebbeli határozatukról a kiállítás igazgató ságát jolyó évi május há végéig értesíteni szíveskedjenek.
Megjegyzendő, hogy ebből semmiféle költség sem az igénybe veendő helyéit, sem az instál lati óért és felügyeletért nem fogja őket terhelni.
Egyben felhívjuk a társulatok kőzöl azokat, a melyeknek birtoká-bin a régebbi szabadalmas kereskedői társulatok hagyatékai (szaba-
dalmi levelek, számadási- és jegyzökönyvek, kereskedői czéhládák, pecsétek stb ) vannak, hogy ezeket is a csoport kiállítása számára az említett határnapig bejelenteni szíveskedjenek.
Budapesten.. április hó
lü-án \' . i
Falk Miksa 8 k. Lukács Antal s. fc.
az 1S96 iki ezredéves országos kiállítás kereskedelem-, pénz- es liiteliigyí csoportjának elnökei.
y. ¦ i 1 1 ¦
Gazdasági egyesületeit ezredéves kiállítása.
A kollektív kiállítást rendező gazdasági egyesületek múlt hét folyamán Budapestéjt a Köztelken közös értekezletet tartottak, s ez alkalommal a képviselt gazdasági egyesületek a legnagyobb lelkesedéssel járultak hozzá a/, impozánsnak Ígérkező csoportos kiállítás tervezetének megvalósításához A kiállításban való részvételét eddig 52 gazdasági egyesület jelentette be, tehát a kiállításon a gazdatársadalomtevékenységének képviselet jut Magyarjőr^zág minden részébőt. — A kiállításnak több. a laikus közönségre nézve is igen érdekes pontja lesz. Ilyenek : a szarvasmarha ás ló modellek, melyeket kitűnő állat szobrászunk, Vastag fog készíteni, \'/s kicsinyítéssel, színezve. Továbbá egyes vidékek gazdasági életére jellemző gazd. objektumoknak domborzati képekben s modellekben való bemutatása. Igy p. o. a Szolnok-Doboka és a Nógrád m. gaz. egyletek szóló és minta telepüket, kertjüket stb. modelekben állítják ki, utóbbi ezenkívül egy palócz házat, — a debreczeni gazd. egyesület a Hortobágy képét mutatja be, gémes kutakkal, szárnyékkel s vasalóval stb. Ép ily érdekes lesz Magyarország különböző vidékein hasz-
I nált gazd. kézi eszközök gyűjteménye. \\ fényképfelvételekkel együtt, melyek illusztrálják az eszközök használatát,
— továbbá a főbb miveleti növények s talaj uemek gyűjteménye stb.
Kz a kiállításnak általános része,
— a másik része, melyben a gazd. , egyesületek működésének-eredményei
jutnak kifejezésre, térképekből grafikus táblázatokból s müvekből fog
\' állani, melyekben a gazd. egyesüle-
! tek történetük s tevékenységük : ezzel együtt gazdasági életünk társadalmi fejlődésének tanúságos és maradandó emlékeit fektetik le.
A kiállítás tárgyainak előkészítését
: a gazd. egyletek magállapított terv szerint az ország minden részéhen
, megkezdték.
Húsvét ünnepe Szabadkán.
Közli Dr. F. L.
Elkésve írom ugyan ezen ünnepi szokást, azonban tekintve, hogy előb^ magamnak is istuerníkellelt s látnom ezen ünnep leíolyását, tehát korábban nem is közölhettem. . . „
A vallási ünnepsé; majdnem minden helyen változásnak van aláverve a helyi ¦ szokások szerint még ugyanazon vallá-: suak között is, és .ez oka annak, hogy . az álUlam tapasztaltakat a .Zalai Közlöny* igen tisztelt olvasóival közölni örömömre szoleál.
Kezdem nagycsütörtökön.
A nép csendes, a nyilvános mulató helyek mintha csak bezárva volnának, az emberek komoly, ünnepiem arczczal járnak az utczán és mennek a templomokat látogatni: ki van zárva minden mulatság, minden zaj.
Nagypéntekeu íolyiatja a nép a templomok látogatását, s ur és szegény egyaránt ájtatoskodik térdre ereszkedve az Üdvözítő koporsója elÖtt, melyet itt nem disztyj öltözött katonák, hanem városi rendörök őriznek. A nép ezrivel csoportosul a szent sir körül, s ájtatosságra buzdítja ezen látvány még a kevésbé vallásosokat is. j Nagyszombaton a délutáui órákban
kezdődik a feltámadás magasztos üu nepe, melyen a nép oly nagy számban jelenik meg, hogy a no méter szélességű utczákat annyira ellepi, hogy ott keresztül menní valakinek, lehetetlen volna. Egyes helyeken, a hol a pap a s^eniséget a népnek felmutatja, lélekemelő ájtatosság nyilvánul, melyet a tarac/kok ágyuszerü dörgése még ünnepélyesebbé tesz. A szentmeneteu minden hivatal testületileg és teljes számban vesz részt.
Húsvét első napján, valamint a második és harmadik "napon is, — mert hiszen három napig tartják a bácskaiak ez ünnepüket — a templomok telvék ájtatos hívekkel, kiknek buzgósága lélekemelő látványt nyújt, s az isteni tiszteletek alkalmával gyönyörű énekek hangzanak föl. melyeknél az előkelő hölgyek is rendesen szerepelnek.
Mint szokás, a Húsvétra különféle élelmi szereket visz a jiép felszentelni és ez már Iíusvét szombatján kezdődik, s a templomok előtt hosszú sorokban láthatni ezer és ezer nöf, kik kosaraikat maguk elÖtt tartva térdelve várják a szentelö^papot, ki ezen eljárást Húsvét napjáu is folytatja. — mert a vidékről is — vagyis úgynevezett szállásokról, másként tanyákról — beö/.önlö tömeg ezt szükségessé teszi.
A fel támadási körmenetek befejezésével a nyilvános helyeken készen levő kürtösök hangszereikbe erősen fújva hirdetik, hogy a mulatság ideje megkezdődött, s e helyek a mulatózok számára ismét megnyiluak, természetesen igen sokan vannak azok is, kik a böjtöt itt poharazás által megszakitaui igyekeznek.
A mi a Húsvét hétfőjén szokásos locso\'ódást illeti, ez is sajátságos mó dan foly itt le; mert mondhatni, hogy mindeu férti, de különösen az ifjabbak, kivált minden fiúcska elmegy az ismerősökhöz locsolni, s leginkább kocsival járnak, mert kfiönben nem győznék meg a számos látogatást.
Száz és száz kocsit láthatni ilyenkor az utczán kis fiukkal, kiknek kezében a rózsavizes üvegecske vau. s velők egy cselédféle, ki pgy kosarat tart kezében.
A kosár arra való, hogy a locsolásért" járuló apró ajándékokat gyűjtsék benne össie, de ezenkívül minden háznál kap.
még a locsoló egy-egy virágbokrétát, melyet az, kit meglocsoltak, a locsoló mellére tűz fel, s érdekes látni a virágokkal feldíszített férfiakat s gytrme-keket, kiknek mellök ugy. tele van aggatva virággal, — hogy a mell szinte kitömöttnek látszik. ¦
A ki több virággal dicsekedhetik, az érzi magát leginkább^ kielégítve, s büszkén járnak-kelnek egész napon át az utczákon, hirdetve ez által szerzett dicsőségüket. **"
CSARNOK
Irodalmi divatok
Irta: Halasi,Margit.
Nem csak toilette divatjának vannak szeszélyes kinövései, hanem — mint sajnosán kell tapasztalnunk — az irodalom világában is már bizonyos kaszt — szellem uralkodik. Ritka iró, aki saját jellemét, saját, egyéniséget, felfogását önti munkájába, aki hódoljon az idealizmus isteni fogalmának. Zolát utánozzák. Legtöbb iró materialistának ralija és mutatja magát; ebben különösen az ifjabb írói nemzedék egész a szélsőségig viszi. \\
Mai napság már kinevetik azt, aki olvassa Br. Kemény Zsigmondot, Br. Eötvöst és. Kazinczyt. Pedig azoktól még lehet tanulói, de ezektől, a modern, realistáktól már nem.
Az az őt ült hajsia, mely a XlX-edik század anyagi életet illusztrálja, bizony — fájdalom — kihalt már az irodalomra is, itt is az anyag, a kézzel fogható száraz anyag játsza a főszerepet, mert az hatásosabb, kedveltebb. Mindegyik azon igyekszik, hogy bizarabb, fantasztikusabb dolgot írjon, mint a másik, hogy az övé még frivolabb. még píkáosabb legyen. „Ha te ugy, én is ugy. vagy még jobban". Ez a jelszó.
URS Si.____
Rigyáci, aug, 24 1893.
Illatos virágról szól az ének, Krrul beszelnek itjak éa vének. l>*lo batok én is. mert kedvem tartja Ma van egy bájvirag születésnapja.
Husz évvel ezelőtt, még nem régen i\'Mj\'lagbullas volt a magas.egén, he mire ezek a földre ertek Kgv-egy harmatrstpplie belefértek ily harmatcsepp egy rúzsára esett E rózsa egy leventének letazeit. Kéjittas gyönyörrel tekintett ra Hogy mikor s hogy tehesse boldoggá <>a mert az élet csak akkor élet. Ha letkuok is szerelembe mélyed ! Valóban a sziv, vágyak tanyája, Heg a nap is ridegen síit tája. I>e hol a lélek uralg egyedfll Ott a földi íét menjoyel egyesül . . .
ily érMlem&rban fürdött az itjú ilarcíft keh szívében az öröm és bű. pdt, ba eléri öt a kárhozat, ba nem, (írok szu relém lesz-é, vagy gyötrelem ¦ - ¦ Ment, ment; lassan-lassan a rozsa felé Ks szívszorongva odahajolt folé. Kkkor su-méből egy könyesepp gördült le
a barmatcseppel egygyé lett örökre. Ah deh.igy. föloUBk viliim rzikazolt Gyötrő sejtelemtől mindkettő fázott .. . K kínos Ioidi és égi harcz alatt Csodálatos, bogy szitok meg nem hasadt! Nem, mert a rúzsa egy levelecskéjét, Az ártatlanság e bűbájos képét — A lenge szellő odavitte\' éjn-u. Hol a máxet szivó csók pihent szépen.
Idő multán a levélen bimbó lett, Kit az a gonosz villám ugy megtépett. I>e síért nem maradt elhagyva, árván, Ölelve tartotta ax a acivárváoj.
Melynek imádott neve : édes Anya, A világ e legdifsiibb adománya. Ki jő szive egész varázsa evével, Neiin-s lelke legtisztább érzetével, Condozta híven, ápolta szépen azt. Ki varázsol neki egy egész tavaszt. Kinek ajakán rózsalevél helyett. Minden perezben egy-egy ima született: .Szeretlek, imádlak édes jó anyám.» Ilii szerelmed a legdrágább talizmán ! Küázüaet, örökhála, hogy neveltél S honiamul magadhoz méltóvá tettél. Ma-holnap máf egy ötöd szádad óta Van a szivem áldott szívedhez forrva, Ailja Isten, l\'ibb ötöd-századon át Kivethessem édes anyám jóságát I-
Illatos virágról üzólt az énekem Ks méjris mintha ugy t-tszenék nekem : Hogy lantomröl fldTozlŐ dal pengene. Mert e- Háznak egyik legszebb ünnepe ( Ma van! Kljén á tizenkilenc* éves Oly boldogan, amennyire rsak képes ! Kljén szerető, kedves, édes Anyja ! Mindktatöt a bú tárol, messze hagyja \'
BÁTOR KI LAJOS.
A virágok nyilasa.
„Mimbök fzkadása,
Virágok hullása,
Kz a világ örökös folyása.\'
Majdnem hihetetlen, hogy a midőn még virágok, csak az ablaktabláo képződnek, a természet ölén a hótakaró alatt, már dugja szirmait az a vadtermészetű növéoyke, s a dermesztő hideg-\' nek sem fél a fagyától, mely pedig jéz.-kéreggel vonja be jurányi kelhét. A azép fehér és lila .Hellebolusz" sorsa az, bogy a hólepel afatt teljesen kivi -rit — Utána mintegy példáját követve
a „hó virág" fehér csengetyöjével hirdeti a tavasz közeledését, — ártatlan jelenségei a fenséges természetnek ! — Jön egy lanyha t fuvalom, megsemmisíti a fehérlepelt —eltünteti, — s az .ibolya" bokrok Öröme nyilvánul az által, hogy rohamosan neveli az illatos lila v4rá-gocskákat. — Ki ne szemlélné gyÖi.yor-jcei a természet e kiváló remekeit ? — .Szeresd a virágot, és ne féltsd szivedet." — Döngicsélve járják körül a kis méhek a somfa bokrait, teleszedve tal-pacskáikat a legelső virág hímporával, s áldva a mindenség Alkotóját, hogy azt tenni újra megengedte — egyidejűleg virítanak a szép és különleges sárga „nárcziszok", — önkéntelen is eszembe juttatja azon dalocskákat .Kertem nárcziszokkal végig ülteted." — továbbá az illatos „jáczintok" minden színben gyönyörű képet nyújtanak. — Mindegyik virág elhalásánál, imár bimbóba van a másik, s a természet bőven gondoskodott megadni minden időnek a maga ékességét. - Gyönyörű szín pompával felruházva méltóság teljesen hajlongnak a szép .tulipánok" kiváló alakjai, valamint a .császárkoronák" is versenyre Ívelve „bólintgatnak a szép fehér és piros, .bazsarózsák" felé.
Mire a^j.liliomok" szebb fajai is teljésen kivirítanak, s mosolyogják az ala csonyabb s szegélyzetnek szánt teljes .primulác«kákat." — A .spiriák" számtalan válfajai .kálikántuszok* és „hi-biskuszok" is kezdenek utána virítani, — a egyidejűleg a sokatmondó ,nefe-lejts" is kínálkozik csokorba köttetni
magát, s édes suttogással . megfelelni azon megbízásnak, hogy.: .Helyettem kis virág, tégy vallomást." — Most már a szép piros „szegfűn" a sor t~r az is kezd szerepelni, — hisz az urak nél-külözhetleu virága, mert ha az nem volna, mit tűznének a kabát-gomblukba, melyet a kis hirdetésekbe jeleznek hogy .ismertető jel piros szegfű."
A legkedvesebb virág is a legszebb időszakban kezd nyilanr*az. „aranyos" „gyöngyvirág" — sajátságos — majdnem minden virághoz fűződik\' valamely költemény, — mint : „Gyöngyvirág a bokor alján ez a lány" . ... stb. \'Igaz, hogy^a\\termé-zet e kiváló remekei meg is érdemlik a megéneklést-
— Következnek a temérdek „ rózsafa-jök, s a „szivvirágok" „nebánts virágok" fölé. hajolva kötnek barátságot.— D*e mit is érne virág nélkül az Összes természet ? még a legzordabb emberre is andalítőlag hat.
A kis apró csemetesereg miből fonna csokrot, — midőn az édes apa névnapi köszöntőjét akarja felmondani, — s hogy el ne feledje, folyton ajkán cseng a szó hogy : ,édet apám fodada tőlem tiveten adon\'őtinte kiváoatímat, hod ad itten méd totáid talta med teientétteo."
— Oh I ti boldog kisdedek, de nem képzelitek az élet vihara hova sodorja gondolatokat. — S mivel kedveskednének a rajongó ifjak imádottjaíknak, ha ez ártatlan eszkőz nem volna ? Fontos szerep jutott még a mirtusznak, s na rancsvirágnak is, a megelégedéstől tündöklő szemű menyasszony fejecskéjét
köríti ezeknek jutott a legfontosabb szerep.
Az ősznek is megvannak a maga díszei, oyiltanak szerte széjjel a sok Bzép Georginák, kának,\' őszirózsák stb. gyönyörű változványokban, — s igy tavasztól késő őszig megtermi a kert a maga csokrát s koszorúját, .virág fakad még a temetőn is."
Imát rebegve kérem a teremtőt, hogy mielőbb elmondhassam azt : .Virágzik a szivem, öröm a virága."
* TRITOMA UVÁItlA. s[
Hogyha uj tavasz lesz ....
Hogyha uj tavasz leaz ismét, liozva virágit, azerelmét Messze innen messze, messzire Hol & virág ezerszerte
Illatosabb, hol a lombok - _
Ósszebajtiák koronátok,
Ugy- susognak szerelemről.
Boldogságról, szép reménjTŐ1,
111 : ba csillag gyu! az égeo
Ksdöen. lassan, szépen
Kdes dalát énekli el
A csalogány szerelemmel.
Oda vágyom, oda megyek
Temetőmül ott keresek
Kgy kis rejtett néma völgyet,
Bánatommal itt halok meg . . .
CZ1KLE VALÉRIA.
A telepathia
Egyedöli érdeme az volt, hogy egy nagyon szép feleséget szerzett magának.
XXIIV: ÉVFOLYAM.
istenem ! ha- elgondolom, hogy Jókai, a magyar regényírók babérko-szoruzott királya, aki tudott egykor „Aranyembert*, „Egy magyar nábo-bot", „Kárpáthy Zoltánt1\', „Új földes Ur:t-at irm", miért irta meg most legutóbb ,.Magnéta"-t? Bizony, ba a szerző nevét nem látom, nem hiszem el. hogy eztJÓkai Írta.
A női irók között meglehet találni olyat, aki „ad valamit* az" idealizmusra, de irodalmi-munkáikon kívül mi sem bizonyítja jobban, hogy ók is már már a verizsnus felé hajóinak, mint az, hogy kevés kivétellel mind felcsap szerkesztőnek. A legtöbb elismert írónőnek már saját, külön lapja van. No és szerkesztő ? ! Mily összeférhetetlen két szó ez! | De hát ennek így kell lenni, ez most divat.
.Vem rég olvastam a .Jókai Magyar Nők Lapja" czimü. nőknek való szépirodalmi lapban egy czikket, .(\'oijuelte halottak" czimmel, írója Bogdanovics György (Beksics Gusztáváé.)
Ebben a czikkben a fin du siecle Összes sivár blazirtsága, materializmusa. A halottak nem érdemelnek semmit, sem virágot, sem érzékeny sir/eliratot. sem síremléket, de még azt sem. hogy kijöjjünk hozzájuk halottak napján. „Ha ha ha!" Hát lehet itt e szent helye*, a halottak -országában, szivünk szeretteinek szomorú nyugvóhelyénél így ka-czagni?.Az írónő szerint igen, ó legalább így vélekedik. így tesz.
Minek is — irja tovább — hisz ha a phosphor megszűnik agyunkban működni, akkor megsemmisül minden. Igen. minden, mert túlvilág, feltámadás nincs, nem is lesz.
Az csak a hiu, gyenge fejű emberek ábrándképe. Miért sir az anya kis gyermeké sírjánál ?, hiszen van neki másik is. Miért siratja az asszony elsó férjét halottak estéjén ? hiszen ott a mostani férje. „Ha ha ha."
És így tovább.
Vájjon kezébe lehet-e adni az ilyen olvasmányt egy 15 éves leánynak, a mely korban legfogékonyabb az ifjú lélek a benyomások iránt? Már kinőtt „-4-z én Újságom", a-.Leányok Lapja" olvasása alól, hát tessék neki már most „Coquette haiottak"-at olvasni!
Ez előtt néhány évvel feltűnt egy ember az irodalom láthatárán s fényes, rendkívüli tehetségével mi hamar nagy tért tudott hódítani. Tárczái, irányczitkei általános tetszést arattak.
KiitŐmben\'Volf Náczi nem sok élő ember volt. Igaz, ha a tvilemet nem akasztja rabbi növendék korában egy arra éppen nem illő helyre, talán ma mar főrabbi valamely előkelő városban, mert esze elég nagy volt hozzá!
De, mert azt a tvilemet nem a saját nyakába, hanem egy más valami nyakába akasztotta — kicsapták, elküldték s most nagy kereskedő egy kis. faluban.
1 így is vau ez jól. Ki tudja, ha főrabbi lett volna, talán nem is talált volna szép feleségére! Kétségtelenül, — mert & szent thorab épen nem foglalja magában a boo-wiván élet alapszabályait. .\'
Pedig Volf Náczi bon-wíván fiu volt.
-A szép Weisz Nettire is egy fővárosi
. bálon talált\' . . \' ,
Pedig de szép kis asszonyka volt! Arcza szép volt a szemnek, tojásdad s &"-bámulatig szabályszerű ; színe nem febér, sem barna, sem szőke, hanem e háromnak sajátszerű vegyüléke oly átet-éző bőrön, hogy a vér az arczon s a márvány simaságú homlokon tyruszí s^selyera pírosságával tetszett át. Termé-szet\'öl fogva nagy; éjsötét szemeit, sűrű szemöldök árnyékolá, mely tömött, kék, fekete hajának bársony hullámaival páraN tan összhangban állt. Szüntelen mosolygó ajkai kissé nyitva voltak s a piros színen áí vakító fehérségű fogakat láttattak. S a klasszikailag formás, kis fejnek szép1 tartása, mely hosszú, hajlott, bájos nyakon nyugodott, — a leghelye-stbben nevezhető fejedelmi tartásnak.
Ezen iró Kóbor Tamás.
Ö realista a szó legteljesebb értelmében.- Filozotál, vitatkozik s a legkomplikáltabb dologban is ő a győztes. Külön zsánerje van. Választott magának egy női alakot, egy a képzelet által megszentelt ideált, kiben h\\tt és keservesen csalódott A szőke haja, gyönyörű arczu ideál Marian ne, a ki Őt kijátszva, hozzá ment Steinitz Manó róföskereskedő-\'hőz .— nőül.
Erről irja tárczáit Kóbor Tamás. Eleinte a czimek is mind "Marianne" voltak, később pedig már .Nagyságos Asszonyom."
Ez a végzetes czim nagy hatást keltett a fiatal, kezdő írók között; az előtt esze ágában sem "volt sen-,-kinek ily megszólitásu tárczaczik-ket irni, most pedig nincs olyan hét, hogy ilyent ne olvassak. Hja! ha Kóbor Tamásnak lehet, ha Kó-, bor Tamás hatást tud kelteni, miért ne tennék ők is, miért ne írnának ók is tárczát, mely igy kezdődik: „Nagyságos Asszonyom.* Pedigezzel is agy \\ vagyunk, mint a toilette el. Egy ma-I gas, nagyon karcsú, elegáns magatar-\'¦ tásu fiatal hölgynek pompásan fest ! egy Empire-ruha, de. vegyen magára ilyet egy, két métermázsa súlyú, alacsooy termetű, csípőre rakott kezű heotesné ! Bizony kine vetnék vele.
A mi jól áll az egyiknek, az rosszul áll a másiknak. A mivel Kóbor Tamás hatást csinál, olyan formával uem érnek czélt a Zengő Tihamérok s Lantfi Adolárok.
Hajh ! de fait ez most divat.
Pang az irodalom.
Annyi a sok szépirodalmi lap; oly sok az iró s mégis — vagy talán éppen ezért — tömérdek haszontalanságot lehet olvasnunk.
Ez előtt pár évvel került a kezeim közé egy a hatvanas évekből | való szépirodalmi lap egész évi folyama.
s — Ej! mit ! ? csak nem olvasok j ily régi, szuette újságokat — szól-I tam — hiszen mit is tudtak akkor még irni ? Le is tettem, de egy < unalmas, esős délutánon curiosum gyanánt, minden érdeklődés\' nélkül el kezdtem benne az első novellát olvasni. Az ugy megtetszett, hjgy utánna a többit is mohó vágygyal mind elolvastam.
És íme hölgyeim és uraim,! Abban a nagy kötetben egy tő l-egyig mind kitűnő, hogy ugy mondjam mind classicus munka volt, ragyogó fantáziával, tiszta idealizmussal kifestve.
A külsőn mit szépnek, bájosnak ler hét nevezni, csak lelke szépsége multa felül.
Szelíd volt mint a galamb, s ábrándos mint a hold fénye, mely enyelgve mélyeszti sugarait daphae herkainek illatos rózsáiba. S ez ábrándos lélek egész szenvedélyével csüngött férjén. — Bírta a legtökéletesebb mértékben ama tehetségeit, melyek a szelídebb érzelmekben, a szeretet, lemondás, irgalom s megbocsátásban nyilvánulnák.
S férjének ez utóbbiakra nagy szüksége is volt Amennyiben az eoyim, tied. övé — jogi fogalom között éppen nem tudott külömbséget tenni, ha nőről volt szó. Igaz. hogy # ezt csak szeretetreméltóságának tudta be, de neje s igy mások is, éppen nem voltak hajlandók ezt ugy magyarázni.
Sokszor folytak e miatt a szép asz-szony könnyei.
Igaz, hogy férje e könnyeket vagy nem látta, vagy nem akarta észrevenni. Mit js érdekelnék őt e könnyek, mikor ö caák sportból házasodott ? Neje szép és. gazdag volt, — s neki házasodni kellett.....
S az a kis .öthaju pénztárosnő ott Bécsbea olyan csábitőn tudott mosolyogni a gavallér Náczira ! hogy lehetne annak ellent állni ? I . . .
„Szivem! nekem üzleti dologban Bécsbe kell mennem, holnap. vagy. legkésőbb holnapután itthon leszek. Pá!"
Szegény kis JNetti mosolyogva nyújtotta oda a homlokát a csókra, de az a mosoly csak a kitörő könnyeket volt
Peraze akkor mégnem volt irodalmi divat, akkor még csak az irt, aki valódi tehetséget érzett magában, mig most, az „írás" puszta kenyérkereset: meg — divat.
A Zola-iskola hívei mind azt hiszik, hogy mindegyikük egy-egy kis Zola, azért utánozzák oly kitartással, egymást kerülve a frivo-litás, a nyegle blazirtsig tulhajtásában.
Ha már éppen utánozni akarnak, vegyék mintaképül saját nagy iróin kat ! Különben, mint De Gerando Antonina mondja: „utánozni még önmagunkat sem szabad."
Hírek.
— Dr. Rnzsie^ka Kálmán kir. tanácsos, vármegyénk kir. tanfelügyelője e héten Nagy-Kanízsán időzött, a tanintézeteknek a milleoiumi kiállitásbani részvétei érdekében mriiódon történő szervezését tárgyalta. Az csodák rendezési kérdését a május 12-íki egyesületi közgyűlésben személyes megjelenésével Ígérte tárgyalni.
— Házi ezredfink a cs. és kir. 48-ik gyalogezred deré-c zenekara 3 twj) Nagy-Kanizsán működött. Hétfőn délután dr. Szukits ház előtti föu\'cza ré szen térzenét adott.
— Meghívó. A nagykanizsai irodalmi és művészeti kör f. hó 24-én tartott választmánygyülésének határozata folytán van szerencsénk a t tagokat a f. évi május hó 5-ikén délelőtt fél 11 órakor a városháza dísztermében tartandó alakuló közgyűlésre ezennel tisztelettel meghívni. A közgyűlés I tárgysorozata: 1.) Elnöki előterjesztés. 2.) Titkári jelentés. 3) Az alapszabá-j lyok tárgyalása. 4.) A tisztikar és az igaz-/ gató-tauács megválasztása. A nagykanizsai irodalmi és művészeti kör elnöksége.
-— Közgyűlését a nagykanizsai Tornaegylet vasárnap ápr 25-án d. u. 3 órakor saját helyiségében tafaja meg.
— Névváltoztatás. "Brénner Móricz nagy-kanizsai * illetőségű budapesti lakos „Budai-Ura magyarosította vezeték nevét.
— Letenyen a róm. katbr- templomot annyira megrongálta az utóbbi földrengés, hogy hatóságiiig bezáratott.
— Gyászhír. Régi ismerősünk Szita Gyula ni. kir. adóellenőr, ki e minőségben Nagy-Kanízsán él Alsó-Lendván több évig működött. Győrött meghalt élete 54 ik évében. Temetése apr. 23-án történt, Özvegye Tschirtz Katalin és 4 gyermeke gyászéi ja. Béke hamvain 1
— A Hadasjtyan-Egylet kedélyes es-télyt rendezett apr. 21-én a Polgári-Egylet nyári termében, melyen Oroszváry Gyula elnök éltette Ő Felségét, a legjobb katonát s legelső magyar embert, melyet a társaság állva hallgatott, pohárköszöntés mondatott Horváth jegyzőre hivatalos lapjok szerkesztőjére, mint aggastyán íróra, később a helyes tisztújításra, Tuboly Victor az egylet védnöke, gróf Batthyány Lajos fiumei kormányzóra, majd a
hivatva elpalástolni. Tudta jól, hogy férjét nem üzleti dolgok hívják Bécsbe. Nem volt előtte már semmi uj, semmi meglepő. Tudta jól, hogy férje nem szereti, csak türi, hűséget, szerelmet nem is vár tőle, csupán csak egy kis szeretetett és gyermeke számára.
Szerencséje volt, hogy helyzetét hamar felismerte. Sorsa volt. egy vesz-¦ tett boldogság, egy eltűnt édes ábránd I fölött keseregni, — a nélkül, hogy helyzetén változtathatott volna. Egyelőre ezt nem is akartat, talán nem is tudott volna. ;
Nem panaszkodott senkinek, annál büszkébb volt, férjének sem tett szemrehányásokat íla férjével beszélt, szünetlen mosolygott, csupa gyöngédség, figyelem volt, — a vendégek előtt értette elpalástolni lelke szenvedéseit.
Xlsak esténkint, midőn férje a kaszinóba ment s Ő csendes magányába vonulhatott kis gyermekével, akkor-akkor eredtek meg forró könnyűi, csak akkor érezte maga is mennyire szenved.
Ölébe vette kis gyermekét, csókjai özönével borította el; majd ismét el-bocsátá szép kis fejét tenyerébe hajtva óraszára eimerengetr sorsán ...
Csupán egy kis lényt nevezett ba-rátjáuak, csak ez egy elo_tt nyiit meg gyakorta szive.
Tarnói Dezső volt a fiatal ellenőr.
Tarnóinak sajátságosan érdekes arcza volt, fiatal évei daczára egy élet csalódásaihák^terhét viselte szivén. Mély fájdalma volt, s ez ott* ült szép arcának minden vonásában, á szem ábrán-
zászlóanya Kalivoda Jáoosné úrnőre, később talpra esett versben az egyletre, Zrínyi volt főparancsnokra, és Bilisita s kartársaira, Dr. Mayer a főtiszti karra, Bilisits alelnökre, a jelenlevő hölgyekre, Stepanek pénztárnokra, a pártoló tagokr.\\. Viola tagtársra, Tivolt János, a köztiszte-letü-elnökre. a 48 —49 kiszabadBágharcz-ban résztvettekre t. i. Mikolai István, Galambos- János, Péter Ferencz, Fizer Antal és Mikicser Mihály tagokra, Murko-vics légrádi alparancsnok s nejére, liotb-mann Béla dr. Mayerre, Tuboly Victor díszeloökre, a magyarság haladására, Zrínyi az uj föparancsnok.Tívolt Jánosra, Tnboly Victorra, a tagokra, a zászlÓ-szentelésnél fáradpzókra, Horváth jegvző Lendvay a jelenlevő honvéd törzsőrmesterre. Somogyi a vezérférfiakra. Galambos a 48— 49-sekre történt megemlékezésért köszönetét nyilvánította. A jókedvű társaság éjfél után oszladozni kezdett azon szép emlékkel, hogy néhány órát kellemesen eltöltöttek Horváth Laczi kitűnő jó zenéje mellett. Tuboly Victor verses fölköszöntöje következőleg bangzik:
.Szép; ha a magyar hadas tyán Fiatal, még nem agj^islyán; Fiatal, a lelke, szive Hazájának igaz b ve \'
Igy lettek a veteránok Diszei Nagy- Kan ixiánala; Mert hol Qonep van, s kegyelet ElsŐ mindig ez &x egylet :
S bar tagot nem számlál százat Kivonul mint egy díszszazad; Lépteiben Isten ójja . . . Büszkesége. lobogója!
S ba szüksége lesz a bonnak ; Tudom ismét fegyvert, fognak ! S megifjodva sikra szállnak Szent ügyéért a hazának!
Istentől én azt kívánom ; Hogy- az egylet soka álljon; áldjon ugy mint Sión hegye — Hírét vigyék el — messzire !
S ki, mint az egylet elnöke — Fényt és erőt kölcsönözve — Kiöl szokott mindig járni: Eljenr sajti Oroszváry!"
— Jövedelmező kereset kínálkozik — a mint értesülünk — bárkinek (uraknak és hölgyeknek egyaránt) a ki intellígencziával s jó rábeszélötehetség-gel bír, a Gizella-Egylet (kiházaBitásí biztosítás) képviseletének átvétele által. — Ajánlatok a mondott egylethez, Budapest,"\' Gízella-tér 2. czimzendők.
— Kiállítási kitüntetések. Az 1894-iki antverpeui világkiállításon kitüntetési kapott hazat kiállítóknak e hó
.22-én nyújtották át ünnepélyesen érmeiket. Magyarország 7 grand príx-t, 6 díszoklevelet, 1? aranyérmet, 8 ezüstérmet és 2 bronzérmet nyertei; ezekből a nkanizsai Gutmann S. H czég a legtöbb kitüntetésben részesült; még pedig erdei iparért a Grand príx-t, a kiállított épületfáért egy díszoklevelet és a kiállított\' taninért egy hors con-coura oklevelet nyert A czég beltagja gelsei Gutmann Aladár ur egy jun-ok-levelet kapott Az ünnepségen a Gutmann czégét gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos képviselte és Ö vette á\' az elnyert kitüntetéseket
— „Victorta" kézi bimzögépröl la-punkbau már többször tettünk említést,
dos tüzében csak ugy, mint üde, telt ajkainak fájó mosolyában.
Wolfné rokonszenvét ia az a sajátsága biztosította részére. Fájó szivek tulajdona, hogy ugy vonzzák egymást, mint a delej a vasat.
Szerették egymást, szerették azzal az édes,- boldogító érzelemmel, mely csak két teljesen rokoniélek között támadhat.
Taroóí nem egyszer volt tanuja a szerencsétlen asszony könnyeinek s a férje könnyelmüségéuek, — hisz minden este együtt voltak a kaszinóban. S nem egyszer foglalkozott azzal a gondolattal, hogy Wolfoét válásra bírja férjétől, de a jó lélek kihagyta számításból a hü nő szerelmét férje iránt s az anya szeretetét gyermeke iránt.
Mert Wolfné bármiként szenvedett is b bármint szerette Tarnóít. az egyedüli lényt, ki szivéhez fért, — a válásról -hallani sem akart.
Törni és szenvedni, — ez volt prín-czipinma.....
Egyik este ismét egytkt Ült a társaság a kaszinó termében.
A fiatalság élénk tűzzel biliárdozott, — mig az öregek szokás szerint a pa-gátot kergették.
A billiárd parthie-nak vége lett s ők is a ferbli asztalhoz ültek.
Náczi, mint a ferbli királya volt ismeretes s mint rendesen, ekkor is következetes volt önmagához. Nyert és folyton nyert. Pénzzel győzte s a ha-Rard tempóban aeokisem állta ki vele a versenyt.
az országban hatalmasan terjed, Debre-czenben egész iskola nyittatott s első nap 70 gép kelt el. Nagy-Kanizsáról Neuszidler Etelka k. a. utazott ez ér- ¦ demben Budapestre elsajátítani annak kezelését, hogy aztán oktatást adjon belőle a méltó elterjedését idézze elő. A többek közt irja nekünk: a gép kezelése igen egyszerű a munka gyönyörű, gyortfan-megy, ciaki s egy kis gyakorlat kell. Iiy gépecske ára 4 írt f egyedül e lap szerkesztőjénél kapható. A hölgyvilág méltó figyelmébe ajánljuk. \' .
-i- GyÖrgynap előestéjén az enk. tűzoltó egylet zenekara Babochay György polgármester és Knortzer György tűzoltó főparancsnok urakat lakásuknál serenaddal tisztelte meg.
— Omnibus járat. Kég érzett hiányt pótol egy omnibus vállalat, mely a váró-közepéről naponta a vasúthoz és asör-
\' házhoz vezet; ugyanis vasárnap, április 28-áo kezdi meg járatát. A sörgyárba ünnepnapokon és vasárnap d. u. 3 órától kezdve minden 3;1 órában, hétköznapakoii minden órában. A vasúthoz d ü. 1 és 2 órakor. Vitelár személy enk int 10 kr. Indulást hely a vasúthoz főtér, a sörgyárba Deák-tér.\'-\'Egy lépéssel ezzel is előbbre vagyunk. A vállalat életbe lép tetősének érdeme Gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos uré. Üdvözöljük e helyes intézkedést.
— Gyászhír. A tanügy egy lelkes és köztisztelelü bajnoka, kitűnő családapa és tisztes, kitünö jóbarát halálárúi értesülünk; mély részvéttel közöljük a családi gyászjelentést: Kovács Sándorné szül. Kálivoda Rozália, a saját és gyer mekeí: Etelka, Sárioger Károlyné, Geiza, Béla, Sándor, Rózsa, Anders Károlyné, Zsiga, Ktementín, Papp Lászlóné, számos unokái, dédunokái, valamint az egész rokonfág nevében szomorodott szívvel jelentik Kovács Sándor nyug. söjtöri volt kántoi tanítónak, folyó évi április hó 25 én -este fjall órakor, életének 73 ik, boldog házasságának 55-ik évében, a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos -elhunytát A boldogult hűit tetemei április 27-én délután 5 órakor fognak a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a sormási temetőben ÖTöi nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat ápríl 29-én fog Sormáson a Mindenhatónak bemutattatni. Sormás, 1895. évi április 26-án. Áldás és béke lengjen hamvat feleft!
— Zsíros betörés Foiyó hó "25-re virradóra ismeretlen gazok feltörték Kárlovic3 Lászlóné kísk&oizsai lakos zárt kamráját és onnét két jo nagy véu-dely zsirt\'\'Amintegy GO frt értékben elloptak. . —rendőrség minden lehetőt elkövet, hogy ezeket a zsírral kikent gaz ficzkókat kézrekeriíse ¦ /
— Jegyzőkönyv felvétetett/a nagykanizsai ipartestületnek 1895. április hő 21-én tartott rendkívüli közgyűlésében. Samu József elnök bejelenti Varga János iparh. biz. urnák, hogy a közgyűlés megtartására az alapszabályok értelmében 100 tag megjelent. Varga János ipar h. biz. ur a névjegyzéket átvizsgálja és 100 tag megjelenéséről meggyőződvén.
Mindenkinek feltűnt az a nyomott hangulat, mely szokás ellenére a teremben uralkodott. Különösen az ellenőr volt komor és hangtalan s1 játékán -ú a szórakozottság bizonyos nemét lehetett észrevenni. Idegesen nyúlt a kártya után s ki máskor a" leghiggadtabb játékos volt, a szenvedély legjeliegzöbb nemeit mutatá be.
-Mindenki a fejét csóválta, de magyarázatát, kérni egynek sem volt bátorsága
Az óra 12-ct ütött. Mélabús hangja kísértetiesen vegyült a néma éjbe . ¦ .
Az óra ütését Ösztönszerűleg mély csend követte
A társaság ilyenkor szokott széjjel oszolni.. .
Tarnói szivéhez kapott, majd lassan fölemelkedve ülőhelyéből, mint holdkoros, zavartalan hordta szét tekintetét az ámélkodó társaság fölött.
A- kártya kihullott kezéből, merev-szemekkel egyenesen Wolfra tekintett a jobbkezéoek mutató ujjával parancso-Iőlag intett.
.Vége, jaj, vége, meghalt!" monda sín hangon, mire deliriumszerü álom vőd rajta erőt
A társaság meglepetve e különös inczidens által, zavartalan bámult Wolfra ti\\ halotthalványan állt ott, megmerevült kezeiben tartva kártyáját.
Bálsejtelmek vettek rajta erőt. Szó nélkül vette kaputját és kalapját s mint az Őrült rohant haza . ...
Mire a társaság magához jött s az ifjú ellenőrt a vendéglős gondjaira bízva
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZAL. AI KÖZLÖNY.
1895. ÁPRILIS 27-é"n
a gyűlést megtarthatónak nyilvánítja Samu József elnök üdvözli a tagokat szives mezjelenésükért, előadja., hogy a közgyűlésnek más nem képezi tárgyát, mint s leköszönt elnökség és elöljáróságnak - megválasztása. Elnök felhívja jegyzőt, hogy az ipartestülethez 3417 szá\'m aUtt érkezett I. fokn iparhatósági végzést ohassa fel; a közgyűlés ezen végzés felolvasását tudomásul veszi Kínok kéri a közgyűlést, hogy egy választási elnököt és izavczátszedő bizottságot, válaszszon. közfelkiáltással elnöknek Sapringer Adolfot, szavazatszedÖ bizottságnak Németh Imre, Nagy Antal, Farkas József választattak. Választási elnök felhívja a közgyűlést, hogy kivánja-e a titkos \'szavazást. Több tag felszólalása folyján, mint hogy kezeiknél lévő szavazóláp ellen semmi kifogás nem történt, annak felolvasását kérték, elnök a kezeinél, levő szavazó lap egy példányát felolvasta, közfelkiáltással elnöknek Kuausz l-\'érencz, alelnökök Hell János, Németh György, elöljárósági tagokul Meiimiger János, Bognár István, Hi-cienherger György, Topotics János, Kel-ler Mátyás, Horváth József, Stern Ká-loly, Sö:étormos Géza, Kotthmann Boldizsár, Sapringer Adolf, Szűcs József, Perneszt István, Tancsis József, Nagy Károly, Mihályi István. Szántó János, Hjlcz\'l.ajos, Hartmánn Károly, Hernya-viicz .Bertalan^, póttagok: Horváth Lajos, iíő\'iis Ján\'os, Boros Imié, Huszár-Antal, Munkácsi. Nándor, s számvizs-" galők Scltwarz Mihály, Mesteri Ferencz, . Rostmberg Miksa urak lettek beválasztva. TöbH tárgy nem lévén, az ülés bezára-tott. Nagy Kanizsán 1895 évi április hó 22-én Muraközy Lajos test. jegyző.
¦—?A vasmegyei főispán iústallatiö-ján megyénkei Svastits Benó főispánunk es Csertáa- Károly alispánunk képviselték. .. ki
-—\'Rendkívüli közgyűlést tart Nagy-Kanizsán június elején a zalamegyei tűzoltó szövetség, melynek főtárgyát képezi a megyei szövetkezeti alapszabályok módosítása, előadó Knortzer György nagykanizsai önk. tüzoltó-egyleti főparancsnok. Eszerint a megyei tüzoltó:-sag \' Kerületi fel üzletekre osztatnék fel. í. -
>r- Mentöosztálya a nagykanizsai öuk. tűzoltó egyletnek tényleg megalakult á városi hatóság ápr. 22 én a mentőkocsi! máris rendelkezésére bocsájtotta, Az elfogadott szabályzati utasítás sajtó alatt "van. . • -
— Színházi hírek. Somogyi Károly színigazgató .társaságának előadásaira bérletet hirdet. A bérleti föltételeket a
¦színlap közh. Újdonságokból legközelebb\' színre kerülnek. „Szókimondó Asz-szonyság.\'1 „Télen", a színház legfrissebb újdonsága. „Tabarin felesége." Fővárosi színészek vendégszereplése is kilátásba
- van helyezve. * i- Rejtélyes Öngyilkosság. Schwarz líernátue, egy kiskomáromi magánzónak <t;**je, f. hó lít-én nyugodtau végezte \'.6áz.i teendőit, azu\'áu hirtelen azon bzo-
* roora eszméje támadt, hogy életéuek véget vet és a konyhából a ptdlásra ve-z^Hö lépcsőn felakasztotta magát. A hazatérő férj semmi rosszat sem sejtve, a jkonyhto be akart-nyimi, de mivel az zárva volt, az ablakot betörte és az ajtót belülről nyitotta ki Borzadalmas látvány tárult fel előtte. Neje holteste
¦ kötélen függött, Scbwarz Bernát ijedtsé-
a szerencsétlen férj után rohant, — Náczi már kétségbeesetten költögette nejét. ki. a pamlag támlányára dőlve átlőtt mellel feküdt, míg kis fiacskája piczinyke ágyában édes álomba veit merülve. 1
Egy. szeletke papirt találtak a pam-, íagou, melyre csak ez volt írva: .Légy boldog h szeresd gyermekedet jobban mint engem !".... ¦ $i nem hisz a telepathiában ? .. .-
ORMOS GYÖRGY-
P Zsuzsika emlékkönyvébol.
l.**ménynek szép vagy: szebb ábrándjaimnál, \'Miket ébren s az áiom lágy ölén
¦Fest olykor kápráztató színekkel
•Aj bűvös bajos képzelet elém -\'¦jémántszemeddel hogyha rám tekintesz,
Ha htborajkadon mosoly nyílik,
Feledni tudnám, érzem, a világot.
í> tudnék teérted élni a sirig.....
- ¦ . , BÉLÜL
— „Magyarország Monográfiája"
czimü tüzetes vállalatot ad ki az Apolló irodalmi és nyomdai részvény társaság dr. Sziklay János szerkesztése alatt; e nagy vállalatkfliönben Magyarország vérmegyéit és varosait előtűnhető encyklopediáját tar-ty&zza képek és térképekkel ellátva. Perczel és Wlassic\'* ministerek körreo-deletileg ajánlják. Egy füzet ára 30 kr.
¦ gében levágta a kötelet, azt leoldotta felesége nyakáról és; ezt a szobába vitte és azután az orvost értesítette. Dr. Hau-\\ ser külerőszak által okozott halált kon-! s tata Iván, azonnal értesítette a naeyka-nizsai- szolgabiróságot, mély a vizsgálatot nvombao megindította.
— Meghívó. A nagykanizsai államilag segélyezett községi polg. fiu- és-leányiskola folyó év május hó 4-én délután 4 órakor, a nagykanizsai .Ca-sinó" dísztermében jótékonyczélu hangversenyt rendez. Helyárak: Ülőhely
| az első 5 sorban I frt, a többi sorok-1 ban GO kr. Állóhely 40 kr. Felölfize-j tések köszönettel fogadtatnak és hirla-i pilag nyngtáztatnak. A tiszta jövedelem j felerészben a fiu-, felerészben a leány-I iskola segélyalapja javára fordittatik.
Jegyek válthitók délután 3 órától kezdve | a pénztárnál. Műsor. 1. Szülőföldem. I ErőditŐt. E\'Óadja a fiúiskola énekkara.
2. Vándormadár. Ábrányi Emiltől. Sza-I valja Jutkovic-i Strolta polg. leányis-! kola IV. oszt. növendék. 3. Zongorajáték négy kézre. Előadják: Ábrahám Katalin polg. leányiskola III. és Zsu-bory Erzsi polg. leányiskola IV. oszt. növendékek. 4. Az „Apostol II- szakasza" Petőfitől. Szavalja Vegeié József polg. fiuisk. VI. oszt. tanuló, ő. Népdal-egyveleg. Előadja a fiu- és leányiskola vegyes kara. 0. Vig monológ. Ilosvai Hugótól. Előadja Berger Lenke polg. leányiskola IV. oszt.\' növendék. 7. Magánének. Énekli Ledofsky Emília polg. leányiskola IV. oszt. növendék. S Zongorajáték két kézre. E\'őadja Neumann Josefa polg. leányiskola I. osztályú növendék. 9. Vándordal,. Abttól. Előadja a 6u;, és leányiskola, vegyes kara.
— Kotorhan az iskolaszék az ottani állandó gyermekmenhely vezetőjéül Far-
I kas Szidónia okleveles állandó gyermek-: menhe y vezetőnőt választotta meg egyhangúlag. \'
— Lapuuk mai számához melléklet van csatolva, melyért felelősséget nem vállal a szerk.
— AIsó-Lendváról még januárban eltűnt SimonjJános utbiztos hulláját Alsó-Szemenyénéi fogták ki a Murából.
— Len- és kendertermeló kísérletek Zalamegyében. A Zalamegyei Gazdasági Egyesület elhatározta,, hogy Zalamegyében a kender és len nagyobb
, arányú termelését fogja előmozdítani s meghonosítani. A válalkozó gazdának a szükséges kender- és lenmagot beszerzési áron adja a terfóés minőségéről I szóló jelentés beküldésének kötelezett -j sége mellett. Egy czég minden oly helyiségben, a hol az illető birtokosok kötelezik magukat arra, hogy 500 kataszteri holdnyi, erre alkalmas területen 5—10 éven át. kenlert vagy lent fog-nak termelni, a föld minősége szerint kender- vagy leokikészitö telepet fog felállítani.
— Heti biztosok e héten (április 29—május 4.) a .nagykanizsai Kisded-nevelö Egyesület óvodáiban Gutmann Vilmosáé é.s líoseufeld Adolfné választmányi tag uruök.
— Heti felügyelő e héten (április 29 — május 4.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtaoyáján Morándini Bálint szakaszparancsnok ur.
<*JVT Olvasóink fígyiemé-t különösen felhívjuk JONE L. asszony mai számunkban közólt hirdetésere.
— A Magyar Mese-Mondavilágnak,
Benedek Elek nagy mesekönyvének a második kötetéből a közoktatási minisztérium, éppúgy, mint annak idején az első kötetből. , 200 példányt vett meg az állami iskoláknan való kiosztás végetL Egyben a miniszter ugy nemzeti, mint pedagógiai szempontból különösen kiemelve e könyv értékét, tíz összes iskoláknak melegen ajánlotta. Az egyelőre öt kötetre tervezett millen-náris vállalatnak pár hét múlva megjelenik már a harmadik kötete is. Most kaptuk ugyanis a 24—28 füzetet s így harmadik kötetből csak két füzet hiányzik. A Mese- és Mondavilág ma a gyermek és serdülő ifjúságnak a legkedvesebb olvasókönyve, olvassák palotában és kunyhóban az iskolákban s e könyv valóban meg is érdemli, hogy széltében olvassák. A meséket és mondákat sikerült itlusztráczíók tarkítják Széchy Gyu\'ától. Egy-egy füzet ára 25 kr., egy köteté 3 frt. Áz első füzettói kezdve még mindig meg lehet rendelni a kiadó Athenaeumnál és minden könyvkereskedőnél s tíz füzetenként 2 frt 50 krajczárral elő is lehet fizetui, mely esetben a kiadó viseli a pistaköltséget.
— Rövid hírek. Budapesten magyar udvari marsalí hivatal létesíttetik. — A czár elfogadta az orosz történelmi társulat elnökségét. — Olfers Henriette írónő napokban tartotta Berlinben 100 éves születésnapját. — Zilamegyei árvák vagyona 1.621.491 forintot tesz, árvák száma 25904 — A rozsnyói püspök utájiéul Ivánkovícs János minist.
oszt. tanácsost emlegetik.— A nyitrai választásnál Janits eyözött 76 szótöbbséggel. — Kossuth Ferencz tapolczai képviselő ápr. 25 én jelent mtg a képviselő házban. — A nuncius visszatért Bécsbe magyarországi kőrútjából.
Színészet Nagy-Kanizsán.
—j í* é n t e k e n. f. hó I9-éh" elííször adatott „Kernardo Mttntilla" dráma 3 fölvonásban, irta Jósé Erhegaray A dráma meséje nagyon egyszeri!. Montilla teleségét (Pcterdi) Il.iii Kicardo Alraras (Mészáros) elcsábítja és vele tiltott viszonyt folytat. Alcarasneje Lujza (li Babig Ktel! aki férjét rajongásig szereti és ezért féltékeny az indül&tosságig a viszonyról mitsem tud Montilla, akinek a felesége hűtlenségéről tudomása van, gondoskodik arról, hogy Lujzát beavassa, de bemül étének helyreállításáról i». Alearast kihívja párbajra Öt és ebben megöli. Knnyi a drámai cselekmény. De mennyi lélektani indokolással épül fel az egész bonyodalom, különösen Lujza gyanakvó félték -nysége, mely kezdetben a liomályliau aziinnyail, de a második felvonás-1> .)i in.i:- elevent ári s erővel tör ki. It. Kalog Ktel ezt a második felvonást elragadü szépen játszotta végig. Arczkifejezésc élénlájfi tükrözi vissza. íeMnlt lelki állapotát, gesztusa neme* és szenvedélye akkor eri el tetőpontját, mikor elindul, hogy íérjét meglepje a találkán. — l\'eterdi (Montilla) a castilliai becsület és a biscayai boszu vágy képviselője szépen találta #1 a kifakadó elkeseredés hangját; mindazon által játéka kissé vontatott és sz&vallata nem elég értt-lmes és érthető volt. Mészáros t.igadhatUn előkelő színét* és jeles hösszerel-mes. Diciiójának nagy része a terem rossz aku«zt\'kái* miatt elvéts, de ezzel a rendezőségnek tzámo\'nia kellene. Klegáns alak volt Hallá mint Alcaras bizalmasa és Erdélyi Miklós mint Knriijue H. Urezoay Anna min: Icés nem bírt ti-ijesen meggyőzni honban alának nsiíotetégérö). P. Kopács Mariska érielmes szavalatával és csinos színpadi megjelenésével vált ki. Kgyá\'talán mind kifogástalanul és iz-Iélesen öltö-kodnek, arai nem csekély mértékben segíti elő a színdarabok hálását. Az összjáték az első fölvonásban kitűnő, a dialógus eleven volt, a mi ennél a darabnál, mely rímes versekben van irva! érdemül föl Imzha ó
— Szombaton április 2"-án Kip-Kip ismert operetté került szinre Az előadás nem vnlt minden szerepben Icielégit8< Fodor Vilma hmgja nem elég terjedelmes, nem elég kellemes, hogy Lisbeth szerepében hatást tudjon elemi. Ki-a Pista raínt líip elevenséggel játszott és jó! énekelt Polgár es Kollinus ez alkalommal is megkaczagtalták a közöuaéget.
— V a a á, r d a p, április 21-én délután féihelyárakkal a .I\'eleskei nótárius*-t adták A karzat és a nagy számban megjelent gyermekközönség valamint maguk a szereplők is kitűnően mulattak. Polgár. Kollinusz, De-ztéri és Mészáros ös«zjáték i megtette Itatását
— Ilétíon, április tió 22-én .A Nagymama4- Csiky Gergely er.-deti
; vígjátéka került szinre A vígjáték drámai je:eneteket bohózatos* jelenetek mellett tartalmaz bőven. — Somagyiné N. Júlia a régi jó időkből való Szerémi grófnél helyes felfogással és nagy hatással játszotta. A jó, áldott lelkű nagymama benső megindulással^-ri{yel-meztette a \'nőucveldébe belopózot unokáját : HaM.ii tettének helytelenségére, de ez az unoka egy kedé yt«leu iiizkó. aki uem sokai törődött azzal, hogy eUŐ szerelmét Márthat a nagymamát gyűlölő Kálmán rokona halászta el előle. Mártha .Kalmár Piroska) a pajkos leány, tz első felvonásban még kedves bak-fisch. de mikor ráismer Szerémi grófné nevelőintézeti fe ügyelőnkben drága nag; mamájába, hirtelen éretebbé, mcgállapodottabbá leaz. Kálmánt szeretné, ha & titikra rá nem szállott volna apja Örkényi Vilmos bárónak (.Somogyi Károly) gyűlölete. Kz a megcsontosodott rideg katona azom>.in felmelegedik régi szerelmének Szerémi grófnénak szivhezszóló érvelésére.\' Az előadók játékukhsn in\'-gtalalták a sziv. a kedély igaz hangjait Dezsén mint Tódorka nevetséges\'alak volt, inkább Sanyarú Vendel iáiul tanár. B.-nkö Julin (Laoyó Sxe-raphin) élénken jaiszik, de néha tnloc. Koszta (Polgár) talpraeaesl llákitás volt P. Kovács Mariska iPirjska) kedvesen játszott Az előadást nagy közönség növekedő érdeklődéssel nézte végig
— Kedden, í hó 23-án „A kis Alamuszi" ment. A közönség az utolsó helyet >s betöltötte. Kaposi Józsa e even játékával és csinos. Icorrect énekévé) nagy tetszést kel-
i Wl. A kedves éneket DÓ nek gyönyörű virág , bokré\'át uyujtottak ál Polgár liumtiros és ko-: DiHtal alakításai mar annyira megnyerlek a ki> , zönség tetszését, hogy szinte fölösleges a kiváló és minden szerepben j,trtas színészt megdicsérni Kenedic* hangja litjokaaott vi-it. Kiss Pista és Krdélyi pompái alakok voltak. Kezdi Juliska kelleme* mezzoszopranjával és Fodor Vilma színpadi meg>elenésével el jTiyőseu valtak ki.
S ?. e r á á tt . f. hó 14-én a darabot k&i-kivánatrn tnegiintételték Az igazgatóságnak ügyeimébe ajánlanák, hogy kevetebb karzati jegyet adjon ki és a közönség biitonaága érdekében egy kijáratnál többet nyittasson ki, mert egy tozkiáltas es a közönség óriási veszedelemnek volna kitéve,
— Csütörtökön 1. hó 25-én Karrzag Vilmos „Lemondás* cximQ náluuk is ismert sziumfivet adták elő. Knrolán gróf. az élte vége felé közeledő, nemes szivü.de korlátolt férfiul Pétérdi játszotta, sok realizmussal, féltékenysége, fejlődő hülyesége nagyon jól volt ábrázolva, a Tégjelenetben élethű maszkjával a közönséget meglepte. K. Kalog Etel mint Harsai Irén ebben a darabban is ragyogtatta kiváló alakító tehetségét, ét megkapó arezjáté-kát Előadása nemcsak értelme* és átgondolt, hanem mély kedélyre is mutat. R. Balog F^tel az érzelmek minden regiszterjével rendelkezik és habozás nélkül mondhatjuk, hogy ily lehet séges drámai színésznőt, eltekintve a ffiviroti vendégektől, a színpadunkon még nem láttunk Mészáros telje* tellogáMtl adta az ifjú Géza grófot. Kezdetben tartózkodóan, sőt ridegen fogadja mostoha anyját, de ennek megindító elbeszélése után toimelegedik, rokonszenve lassan szerelemmé fejlődik, míg végűi szenvedélyén nralkoni nem tudván, moatohaanyja nyakába borul. Mészáros ezt a fejlődési toko> zatot kellö«n kidomborította és szerepét lé-, lektáni következetességgel játszotta véíig. So-mogyiné igazi, jóscivű nagymama volt Pol-gárné kedvet és i<azáa naiv játékával zajoi tettzétben rétzesúll. A többiek ít a darab keretében jól oldották meg feladatukat.
— Pénteken szinre kerti Charlíe nénje. — Szombaton „A Cziterás*. mely darabban Polgár Sándor helyi érdekű knplékat fog előadói
Vasárnapon itt először adják ,,Té 1 en" a népszínház kedvelt népszínművét
Hétfőn ,.A Vadorzók" vígjáték kerül »\'.inre Somogyi igazgatóval a főszerepben V.
Bécs « Grácz :
Kis nyert ?
Húzás aprii 20-án.
16
28
27 08
Szerk. Üzenet.
— , Xasztazsie\' és ,,Vihar után\' köszönettel vettük, egy kis pihenés után jőnek.
— Dr. F. Bií az jól mégkésett
— II. P. Kísérletezések csupán^
— Fr. T Köszönettel vettük
— W. S. Nem közölhető.
Gabonaárak :
a nagykanizsai piaezon mm.
Buza 6.45 — 70. Rozs 5.40-5.70. Árpa 6-7. Zab fi—6 30. Kukoricza 7 frt. -
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BÁTORFI LAJOS.
Tvylltt-ör.
! Nyersselyem Ba^truhákra való kelmét I s frt «."1 krtöl 42 frt 75 krig egy teljes1 ! öltönyre — Tnasor- és Shantungs-Pongeés, j : valamint fekete fehér, és tzinea Henneberg;-; selyem 3"> krtól 14 frt l>5 krig mérerkint, | i sima csikót, koczkizott, mintáTott. damaszt.
síb. (mint egy 240 különböző minőség és i ! 2<)<10 szin es mintázatban ttb.) póstabér \' \\ és vámmentesen a házhoz szállítva és min- i 1 tákat kaid postafordultával : líenneberg I <L (cs kir udvari szállító) selyentgyára 1 Zllrtchben. Svijczban csimzettlevelekrelO i | kros. levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasz-
tandó Msgy.tr nyelven irt megrendelések
pontosan elintéztetnek. "
Vese, húffyhólyaar, húgydara és kösz vény bánt almák ellen, továbbá a e légző és emésztési szenek hurntos bán-talmainál, orvosi tekintélyek által a LITHlON-FORR.lS
SALVATOR
itikerrel rendéire le»r.
Húgyhajtó hatású!
Killemes !?11! Könuyea emészitiEíó!
Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. X Salvator-forrás Igazg. Eperjesen.
Hirdetések.
907[tk. 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye összesített árvatára képviseletében Dr. Tnboly Gyula m. t. al-ütiyész nagykanizsai lakos végrehajtató-nak Bakonyi Lóri férj. Elek .lózsefné és kiákoro Bakonyi \\ iktória képviseletében Iiali György árvaszékÜeg kirendelt gondnok végrehajtatást szeuvedő hahóti la kosok eileni 877 frt 26 kr. töke, ennek 1S94 január r-töl járó 5°,„ kamatai; 42 frt 50 kr. per, 20 frt 15 kr. végrehajtás kérelmi hirdetési dij nélkül 10 frt 95 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében.^ eutnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a hahóli 771 számú tkben t 1234 hrszám alatt felvett s 542 frira becsült ingatlan 1395 évi május hó 22. napján d. e. 10 órakor Habot község liá-zánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vacy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán. akir. tvs?ékmint te lekkönyvi hatóságnál 1S95 évi február hó 21 ospján: .—
GÓZON-V^kir. tszéki albiró.
Gyomor-
cseppek
._J 6Ui>l>lI! I_|
IK.edeti páriái go«mi- ét halhalyifek ü-nomtág és lóság tekintetében a kivána\'-makat is felülmúlják, tuczatonként 1, 2 3, 4, 5 fi, 7 és 8 forintért Bouts tastér (rövid) s ét * forint, legfioomtbb hölgy szivacsok 2. 8, 4 ét 5 frt. - Nsl tvtzerek Hasse után 2 forint, Massinger tanár után 2 frt 50 kr, darabonkint. Sospi-nseriumok stb. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
REIF J specialista Bécs.
I., Brandstätte 3 IJ Pisktiknt mintag] D temény I nrak részére 5 trt Árjegy-I zék zárt borítékban ingyen ét bérmentve
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nílkűlozheietlen és áltolánosan ismeretes
A gyoniorbelejrség tünetei: étvágytalanság, gyomorgyengeség. bűzös lehelet, tellujtság. savanyu, ielbötlögé*. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyál kaki választás, j sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult tejlájásnál. :i menynyiben .-z n gyomortól származott, gyomortulterhelésnél étetekkel és italokkai, giliszták, ml^bajok és hámor-rhoidáínál. *
Endfetf bajoknál n ÍHttrl«te?zrlll tioiii<.i<-.-])|irk évei »^la küli-uükn.-k bizonyulták, a mit szúTnieg 1 hizonyttváuy tauusit b^ry kis Üveg használati utasitássál együtt Ut kr.. 11 Qveg ára ?H kr.
Magyarírezitgi főraktár: 1 Öi öu J»x.mrf gyógyszertára BtidsipeMt. Király utcza Iá sz.
.A, védjegyet é? aláírást tüzetesei lessék megtekinteni! Csak oly csep|>ekei ti^«ék elPogadni, melyekílét; burkolatára zűlil szalag van ragasztva a kwazitö aláirásával (C. Brády) é% ezen szavakkal: I .Valódiságát bizoiiyiloni".
A Máriaczelli gyómorcseppek ralodú kaphatók.
NAGT-KANIZSÁN: práger Béla és Belus Lajoa. BARCSON: Kohut Sándor gyógysze-- rész uraknál.
275|tk. 895. sz.
Árverési hirdetmény-
A nagykanizsai kir. törvényi zék tkvi osztálya részéről-közhírré tétetik, hogy Lakatos Mihály és neje Györkös í*,va ízt-iiszlói lakéi végrehaj tatónak Györkös József és neje Tnboly Mari vhajtást szenvedő szt.-l;szlói akósok elleni 107 frt hátralékos töke, ennek 1S94. msjiis 1-töl járó 6°0 kamatai1. S frt 55 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a szt-iisz\'ói 9S sz. tkvben f 392 hrsz. a. felvett ingatlannak Györkös József és neje Tuboly Marit iiletö s 170 írtra bec-ült \\ része, — továbbá a szt-liszlói 155 sz. tjkvben t 400 hrsz. -alatt foglalt ingatlannak ugyanazokat illető s 157 fr;ra, — ugyanazon tkben t 3821b lirsz. a. foglalt ingatlanoknak ugyanazokat iliető s 161 frtra\' becsült 3j1 ré ze, — mégis ugyanazon tkben f 167 hrsz. a. % részben Tuholy János s részben végrehajtást szenvedettek tulajdonául felvett s 4 frtra, ugyanazon tkvben ugyanazok tulajdonául felvett f 387 hrsz. 2 frt 66 krra, ugyanazon tkben ugyanazok tulajdonául felvett f 330 hrsz. 8, írtra, ugyanazon tkvben "ugyanazok tulajdonául felvett f 401 hrsz. 77 frtra, ugyanazon tkvben ugyan a/ok tulajdonául fejvett f 142 hrsz. . C8 frtra,* ugyanazon tkbeu ugyanazok tulajdonául feirett f 161 hrsz. 35 frtra, ugyanazon tkvben ugyanazok tulajdonául felvett f 184" hrsz. 50 frtra, ugyanazon tkvben ugyanazok tulajdonául felvett f 372 hrsz. 126 frtra, ugyanazon tkvben ugyanazok tulajdohául felvett f 376 hrsz. 176 frtra becsült egész ingatlanok. — végre a szt-liszlói • 157^ .sz. tkben f 368 hrsz. alatt \\ részbem végrehajtást szenvedettek, % részben Tuboly János s részben kiskorú Tu- ¦ boly Mihály. Juli, Audrás és Anna tulajdonául felvett s 152 frtra becsült egész ingatlan az 1881. évi 60-ik tezikk 156 ^-a a) pontja alapján;.még pedig a legutóbb érintett 368 hrsz. ingatlan özv. Tuboly Jánosné szül. Ilimfeld Viktória javára bekeblezve lévő Özvegyi haszonélvezeti szolgalmi jog épségben hagyásával 1895. évi május hó l-t napján d. e. 10 órakor Szent-László-község házánál Simon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilváuos árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpéi;zbeu_ vagy ovadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanízsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi > január hó 26 napján. OÓZONY
kir. tszéki albiró.
XSX1V ÉVFOLYAM.
Z A I
I K Ö 7. I- Ö N Y
1P05 ÁPRILIS
Aranyérmekkel kitüntetve.
EIsó cs. és kir. kizár, szaliadalm.
Aranyérmekkel kitünteti*
||01l[LOKZilT-FLSTEK-GYilR
KÁROLY WIEN, III. Haupstiásse 120 szám, saját házában.
KRONSTEIN E II
és kir katonai raktárak vasút-, ipar-, bánja- és liámortársnlatot, építkezési munkálatok, VÁLLALKOZÓK és KPITÖMESTEIÍKK, ízen homlokzaifestékek, melyek mészben oldhatón, szára/porított állapotban, 40 különféle siínminlátian,,kilónként 16 krtól feljebb szallittal-„j olajmázoláshoz. — Mintalapok <¦» használati utasítások ingjén és bérmentve küldetnek.
Főherczesí és berezegi uradalmak valamint gyártulajdonosok szállítója -„ak és a festékeinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
ínéi drágább kincse, miért ís az. a ki iij vagy minit
gyomor-, bél-.tüdő-v.mellbaj
valamint minden
belső bajban ~M
és pt-dig sár^aSáe.->zi-Lreki\'H«"i. liány-Inirer, szedűlrs, ájtila*. felbőf.i:rés, aranyér, eprtolnláj*- maj- éa altesti bántalmak, u-t tolnia- a íej- vagy szirhex kSbórés, aehez lélegzés, re-k . éjjeli izzadás, verkőpés.
nj Halas, almailanttia*. szivduboiras, ksszrenj ragycKnzbaii szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara ha-znalati ntasitással - kor. 1 írti. 1\'ottan kúHve ia.la é* tnvarli-vél-érl 40 tillrrrel (20 kr.) több
SwlLüiáés í riöVLív csakis V ..Hattyúhoz" cz. gyógyszertárból
liudapest. VI., SzaboleM-uleza, sz.
XXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxx
MITTCLBACH-féle
IIASOXSZKXVÍ CSKPPKK
a disznók uiindcnnemü betegsége ellen, különösen orbáncz és váltó-láz ellen ¦W" Egy karton ára használati utasítással 50 kr. ~&& Budapesten kapható: ¦< Molnár és Moser drogueistáknál Koronaherczeg-utcza.
A nagymosás már nem oly borzasztó!
\\0M
A szab. s%crecNeii~szn|>|>iiii
használatával 1011 db fehérnemű felnaii alati kifogás talán szép és tisztára moshatunk. — A raiia kétazi\'r annyi időig tartható, mint bármely más szappannál,
A szab. szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással 3 szor. kevésbbé kell .kefe, va«y a kárté kony mosópor; megtakarít tátik az idő, tüzelőanyag i"s a mtinkfterö. L -* ¦
Tökéletes ártalmatlanságát iftzonyitja dr. Jolles Adolf c-s. és kír tiirr. szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb fiiszerk,»rc-skedéshen s fogyasztó üzletekben, ngyszinte a bécsi I. fogyasztó egyletben és az I s<~. bécsi há\'.iasszonyok egyletében -Főraktár: Bécsben, I. líenn^asse Nr. fi.
H ii I í )" e li; n e k nélkülft/iellen.
Kisértsék mes azok, kik szépségüket, megtartani óhajtják és azok, kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapó J,-féle arc-crémet IJ
és a hozy.it tarío/ó szappant.
Ezrekre menő, hálanyilatkozat női körükből. A va\'ódi egyedül c-ak a gyártónál
Csapó János gyógyrs/erésznél
Fs/.eK, IcKövúrov IKosKzu-iifcia 7H rendelhető meg.
Ugyanott és minién nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó J fogcsöppei, bizto? szer fogfájás elien.
Megrendelhetők továbbá valódi franc/ia é"s angol ii ints/erek. a legfinomabb ponderek, melyek közölt a legajánlatosabb a fehér, rozsa és crémsziitö Vfenusponder
xxxxxxxxxxxxxx
1357jtk 895. sz.
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hosy Pribék József és neje Vadász Verona, ttay özv. Pribék Jánosné\' szül Szukics Juli szentraiklósi lakos végrehajtatóuak néhai YajuV (Maoczi) József örökösei Végrehajtást szenvedő kiikanizsat lakó-« sok elleni\' 80 frt töke, ennek 18í)3 márczius S tói jsió G°|0 kamatai 30 frt 95 kr. per, 11 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi hirdetési díj nélkül 8 frt 45 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fen (nevezett kir. . törvényszék területéhez tarló ó a nagykanizsai 2798 számú tkben t S909 hrszám alatt Vajda (Man-czi) József tulajdonául felvett s 88 frtra, további a nagykanizsai 9S5 sz. tjkvben f S62ő hrszám alatt ugyanannak tulajdonául felvett s 549 frtra, — mégis ugyanazon tkvben y 6729 hrszám alatt ugyanannak tulajdonául- felvett s 12S frtra. végre a nagykanizsai
5619 számú tjkvben f 7333 hrsz a. fele részben Vajda Manczi József ?Jt részben Vajda Kerencz s \'|4 részben Vajda Ferencz és neje Tiszai Anna tulajdonául felveit s 2f. írtra\' becsült ingatlanok és pedig az utóbbi az 1881. ! évi GO ik tezikk 15(1 ^. a) pontja értei-j mében 1S05. évi május hó 25 napján | d e. 10 órakor ezen kir. törvényszék tkvi helyiségében dr. Tripámmer Rezső I felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árve-nísan eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°10 át készpénzben vagy óvadékképes j papírban a kiküldött kezéhez ieteuiti. Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi | márczius hó 10 napján.
MIKOS előadó.
IXXXXXXXXXXXXXX
imherebmer AnTAL
••...... LJLLi ISXSIlfíUCK. Hl-Terézta-ttírza 17 BUB--1
Eíhö tiroli tlarócz-xzővet üzlet. Legnagyobb szélküldési háza jótállással a valódig
TIROLI DARÓCZ (fcODEN)
— áru tengerö töny, esőaöpeny. felöltők, zubbony sat. teljes utazó készülékeknek.
Nagyba n- Minta és árjegyzék .ingyen. Kicsinybe]
Keil Alajos-féle
Pad ló/at-fen vmáz
(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr.-1 kis palaezk ára 68 kr.
VI szk-kciiocs Arany-I\'énymáz
legjobb és legegyszerűbb beereszt ö-3zer; képkeretek stb. bearanyoz ás ára Hteménypadlós7ámára,lkÖcsögára60kr. Egy kis paUc/k ára-20 kr.
Mindenkor kapható: \' _
Fosselhofcr Józsefnél NaíA\'-Kanizsán.-
a déli vasút társ. állomása
vastartalmú hévviz 45—50° C.
Porczeilán-, márvány-, kő-, tükör és iszapfürdők. Híres gyógyhatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér folyás, sápkor, továbbá csúz, csonttörés és idegbajoknál stb. stb. l\'jounau berendezett
„hidegvizgyógyintézet,"
gÖz Cabinok, hideg s meleg Douchok Btb. stb., valamint
Kneipp Seb.-féte vizgyógyintézet,
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a Worishofeni „vizgyógyintézet" mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishofenhen tanulmányozás vegeit, az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által ajánlott s tanult. — fürdőmestert alkalmazott Worishofenből.
A türdö (1894 jannár óta uj) igazgatóság a prospectus és felvilágosítással postafordultával ingyen szolgál.
Fürdónrvos: Ur. UEf.KÉ VH.MOS B.csllöl.
¦V Május l-töl június 15-ig és szépl. I tői október
végéig 30% engedmény fürdők- és lakásban.
Ml MM ADOLF
BUDAPEST, Lipót kSinl 3
. a nyD\'^Att pályaudvar átelleaében.
Ajánl 2V2, 3. 3\'|,. és 4 lóerejü szö769 cseplőkesrfeteLet, továbbá 4. 5 G, 8 lúerejQ sínes ciözcsep1 \'.tészleteket hosszú szalmará7ÓkkaI. alsó szelelóvel és renrikivu nai?y felületű rostokkal, árpahéjazóral és állítható választóhenRerrel. Járgány cséplökészletek. Rabna-tlsztitó rosták, amerikai szénasyüjtök, Hnnsárta és Patria vetó-sépek. ekék. amerikai arató es kaszáló-gépek, valamint minden gazdasági géjieket és eszközöket, úgyszintén
fölülmulhatlan 407, tüzelő anyagot megtakarító Compound gőzmozgonyokat
jutányos árak és kedvező fizetési feltételek mellett. Vidéki ügynökök kerestetnek. Árjegyzékkel kivanatre ingyen és bérmentve szolgálok.
N\'jouiatoU Ifj. Wajdits JAaet kóuyvayojilijibia Mt{y KtuiziU.