Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.61 MB
2010-01-25 11:01:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1695
4864
Zalai Közlöny 1895 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MGMAMTZSA. 1895. májns 4-én.
lö-iac szélxxi.
Elöfi Zftéai ár: Egész évre . . . 5 ír — kr. Fét évre . . . . frt bO kr. He«Tedévre . . . 1 írt 25 kr. Ugye* a*** 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hztanos .petitiorbao 7, mátodjttoí-j ¦ miadea további torért S kr.\'
MYILTTEESEN petit soronként 10 krert vétetnekf fel. Kincstári illeték minden egyen hirdetéaert WJ kr. fizeier.dő
XXXI\\. évfolyam.
ZALÁI ROZLONT
1
JA i*p sieltemi és anyagi részit íó" nindea közlemény fliUrt ÍM szerkesztő-kiadó \'áttért \\ adaseitcn Kagy-lLa* izsira bér-neotre intézendók.
Bérmeatexlen levelak nen fogad -utttk ni.
Kézi rs tok rluuM> küldetnek
-kanizsai DélzalaíTakarékpénztári .önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár
a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyeafllet* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, * ,a*gj-kznisaai k*resztény jótékony
A nagykanizsai ,,Ipar-Testüret:í, ,anagy-l részvény-társaság V a »nagy-kanizsai- és galambcki önkéntes tűzoltó-egylet* nőegylet", „n.kanizaai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápiotézete *. a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttl választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALJÍU HETILAP.
Taniték adója.
Országszerte általános a panasz tanítók körében a miatt a helytelen. méltá?)Ulan adóterhek miatt, melyekkel a suiyos anyagi gondok-ka! ?mugy is megrakott tanítóságot nyomorgatják. A baj természetese a azokon a helyeken van, ahul a tanítói fizetés nem kerek készpénzből áll, hanem annak kisebb vagy nagyobb része tennénybeli járandóságokkal van pótolva.
Oka pedig a kellemetlenségnek onnan származik, — hogy az adószedés közegei ezeknek a járandóságoknak egyikét, másikát nem ugy tekintik, a hogyan tekinteniök kellene: tanttói ^ fizetésnek, mely oly készpénz gyanánt jár ki. mint akár a miniszterek fizetése s csu-pán szükségből, vagy a nép köny-nyebbsége okáért osztódik pénz- és természetbeli járandóságokra, ha-nem ngy számol vele, mint magán tulajdonnal s a szerint adóztatja.
Nagyobb megvilágítás okáért hadd említsünk kézzelfogható példákat.
A hol a tanító pl. 300 frtnyi fizetését készpénzben kapja, nem fizet több adót e ké^szpénz^élgy"azi-zalékjánál, vagyis 3 irtot. De, ha ugyanily fizetés mellett a pénzbeli járuléka nem teszi ki a 300 irtot s fizetése 3 — 4 katasztrális holdnyi /öld haszonélvezete által van pótolva: akkor e föld után ngy adóztatják meg, mintha annak tulajdonosa volna s fizet \'— csupán e föld után — mintegy 20—25 frt. Tehát ugyanoly összegű fizetés ntán az egyik hétszer-nyolczszor aay-?yi adót fizet, mint a másik, csupán azért hogy elég szerencsétlen nem készpénzben kapni ki az egészet.
Haaonló igaztalanságnak vannak kitéve azok a tanítók, a kiknek a fizetését készpéhzbeír "nTiÖyitv még aprólékosabb .járulékkal* is pótolják; mint pl. szőlőtermő vidékeken borral, kötelezve lévén a lakosok a tanítói fizetés egy részét megfelelő menyiségü borban szolgáltatni kí.
Nem tekintve már most azt sem, hogy az illető termelök ugyanazon bormennyiség után a fogyasztási adót már megfizették, sem pedig azt, hogy a tanítóra nézve ez tulajdonképen nem egyéb, mint a törvényesen neki kijáró készpénz fizetés, a szükség, vagy a régi rossz szokás által rák ény szeri tett — más alakban: előáll regálebérlő, vagy pénzügyőr s kiveti rá a fogyasztási adót; természetesen oly mértékben, mely tetemesen fölülmúlja azt az összeget, melyet jövedelmi adóképea fizetnie kellene, ha fizetésének megfelelő részét készpénzben kapná.
A tanítóság ezen részére már magában véve az a körülmény is nem kis hátrány, sót némileg igaz-talsnság, hogy megállapított fizetése teljes ősszegét nem veheti fel készpénzben, fiáném" íTyerT~—-\' árhullámzásoknak nagyon is kitett — apró-csepröségekben. Velők szemben tehát határozottan előnyben vannak azok a kartársaik, akiknek ilyesmikkel nem kell bibelődníök. S most ezt a hátrányt megtoldani még azzal, hogy ked vezó tlenebb helyzetöket felhasználják a fizetésük teljes összegét megillető jövedelmi adónál sokszorosan nagyobb adó ki préselésére: az minden lehet, csak méltányos igazság nem.
Adórendezési tervek most vajndnak a pénzügyminisztériumban.
Használják fel ezt az alkalmat az
ország sorsit intéző urak, úgyis eléggé megsanyargatott szegény tanítóink, adózási viszonyainak igazságos rendezésére. — Igazságos pedig egyedül az lesz, ha nem tekintik annak a keservesen megszolgált fizetésnek a kiszolgáltatási módját; hanem igenis tekintik a<t, hogy mennyit tesz ki a — bármily különféle alakban kiszolgáltatott — fizetés teljes összege s vessék ki ez egész Összeg ntán a IV. osztályú kereseti adókulcs egy százaléknyi jövedelmi adóján s azon kivül semmi néven és czimen sem közvetlen, sem közvetett adóért az állásukkal járó illetékek után ne zaklattassanak.
Vagy a finánczügyeink intézői nem akarnák belátni a kívánság helyességét s jogosultságát, akkor tegyen róla a közoktatásügy minisztere, s szüntesse meg Ő azt a viszássagot, hogy a tanító állásban ugyanoly összegű évi fizetés másképpen adóztassák meg, ha az teljes Összegében készpénzben s máskép, ha részben terményedben jár ki Szüntessék be a taöitói fizetésnek az utóbbi módon való pótlását.
felényire száll a tavalyinak vagy tegnapinak. ^
Akár igy, akár ngy, de valahogyan segíteni köteles a kormány e bajokon; mert az nem járja, hogy a nemzeti életünk legmostohább elbánásban részesüld munkásainak éietterhei még az adóprés kedvéért is szaporittassanak.
—Váltsák -weg -az -ütető—k&zségek lakosai az eddigi terménybeli járandóságot készpénzzel. Tanítóink Örvendve fognak neki őrülni, mint régi óhajuk teljesülésének s a nagyhatalmú állam sem fog kétféle mértékkel mérhetni ugyanazon körülmények között, csupán a dolog érdekére nem tartozó külsőségek miatt.
Az a terménybeli járandóság úgyis nemcsak nyűge, de kára is, ~az illetőknek, mert válságos, ingadozó gazdasági viszonyaink között ugyanazon mennyiségű s minőségű termény pénzértéke nem ritkán a
Arany Jánes balladái, Zichy Mihály rajzaival.
Royal folio, facsimile kiadás ; az eredetinek voDásról-vonásra hü hasonm ása A balladáknak a művész által sajátkezűiig leírt teljes Bzövege, körrajzokkal, initialékhoz csatolt illusztrácziók-kal és \' .Cul de lampe\'-okkal (záró rajzokkal) van ellátva. Több balladát önáilÓ nagy compoaifiók, albumlapok is iünsztráiják.
Egy-egy ballada ára terjedelméhez, az illnsztrácziók számához képest 2—5 frt. Részint meejeieotek. részint repró-ductió alatt vannak:
A Walesi bárdok 1 albumlappal, 2 szö-vegillasztráczJóval 3 frt. Hídavatás 1 albamiappai, 4 szövegűlusztráczióval 3 frt Borvitéz 4 szövegül usztráczi óval 3 frt. Éjféli párbaj 1 albamiappai, 2 bzö-vegilluaztráczióval 3 frt. Ágnes asszony 1 albamiappai, 7 szövegűi asz tráczióva! 3- frt. ünneprontók 1 albumlappal, 2 jiziliftgninwrtráffti4ral.A-^—-S- .-László 5 szövegül asz tráczióval 2 frt 50 kr„ Egri leány 10 szöveg; llusztráczióval 3 frt Zách Klára 5 szövegillasztrácrióval 3 frt Tengeri ¦ hántás 5 szővegiilusz-tráczióval 3 írt. Török Bálint 10 szö-vegillusztráczióval 3 frt. Szint nyáni Jaok 1 albamiappai, 9 szöveg iluaztrá-cziókkal 3 frt
Nagy költőnk halhatatlan alkotásai közül talán a balladákról mondhatni el leginkább, bog? a figyelmesebb vizsgáló előtt a gyönyörködésnek mindannyiszor felfrissülő forrásait tárják föl. Ezért e balladák fejtegetésére éi magyarázatára irodalmunknak legkitűnőbb aesthe-tikusai szentelték idejüket és fáradságukat.
De minden kommentár között bizonyára legkedvesebb és legvonzóbb az,
a mit egy geciáiis festőművész adhat, a kinek képzelete a költő szellemi al-ttrtásatrBtevec\'típrtb\'eTi "testesíti "nflSfT"\' s a ki művészetének eszközei áltat a képzelet alkotásait szemmel láthatókká tudja varázsolni.
VűágbirÜ nagy művészünk, Zichy Mihály, évek óta foglalkozik Arany balladáival. Tarezájában évek óta kész vázlatokkal várta a kedvező órát, midőn egyéb feladataitól kissé szabadulva, azok kidolgozására szentelhesse erejét Elvezettel, gyönyörűséggel, egész lélekkel csüggött feladatán, bnzgón óh-ijtva — a mint; egy srre vonatkozó levelében írja — beletenni e kedvencz müvébe .a mit Isten tudnia adott".
Alkotó képzeletét, ízlését, humorát, kifogyhatatlan művészi leleményét, óriási rajztudományát, egyszóval azt a tüneményes művészi teiemto erőt, a mit a franczták kitűnő mükrittkusa Ganthier Teofil ,nn moastre de génié* nek nevezett, ezúttal teljesen a költő szolgálatára adva, sorról-sorra, képről képze követi annak alkotásait, de mégis önálló, mógiseredeti, mindenütt ,Zichy* maradt A rajzok száma, beosztása, compositiója, kidolgozása tekintetében teljesen szabadon követte a saját inspirátióját.
A hol a ballada cselekvénye egy fó-jelenetben pontosul össze, ott a művész is egy nagy képre csoportosította alakjait; a mely balladának menetele folyamatosabb, annál az ülasztráczió is kisebb jelenetek sorozatával követi a cseiekvéeyL A mint Arany a tárgyhoz mérten változtatja hangját, rbythmasát és versalajrjait, agy változtass Zichy is a művészi előadás módját.
Arany János balladái Zichy Mihály rajzaiv a 1.
A kiváló előszeretetet, kedvet és gyönyörűséget, melylyel nagy műfészünk e költemények művészi magyarázatával foglalkozott, különösen bizonyítja as, hogy azok egész szövegét is a. saját kezével irta meg, mondhatni a szavakat a rajzokkai mintegy művészi egységbe olvasztotta össze, mi különösen érdekessé és becsessé teszi a gyűjteményt, a mely e tekintetben, agy hiszem, egyáltalában páratlan.
A kiadó azzal az ambitióval vállalkozott e gyűjtemény kiadására, hogy azt a nagy magyar művész nevéhez minden
T Á R C í A.
Kovács Sándor emiékezete *}
— Somát, ipril 27-én. — RlváHÜ tolónk, de nem örökre . Fajt. szívvel Ültünk a>rod előtt\'. Köd. gyermekű, ¦ jó Darátok kösje Ámíts nyughelyed, a temeiőí
Hossiu évtizedek htreiit k&cdre, Nyugodni rágrtk a lélek, a telt, Viharteli ua^pai után edee álomba ringat a csillagot est.
Ptheani társz, kedvet, őst barátunk: .... — Áldott emléked, áldott az a hant. Áldott a koporsód, melybe tettek ! Nyugodjál békén, édea, ott alant!
Jön az iáé, mikorou porodból
Kia áiredon egy aj vízig fakad;
Eljön a nap: ur lesz a taaitó.
Ét nem lenézett, rongyot azolganad 1
Felvirrad mig : kertekben a jöv6 ! .. Jé, öreg barátunk Isten veled 1 Mi küzdünk toribb is c világon, Őrizve hűn édes emlékedet.
KÜBMEK&Y.PÁL.
Samu iszsfif
— EroWkatwte ZaJavinnegjébóL. —
Mottó . MegbaJUJ, de neTed él.
fiini fog örökre ... Porodból egy nemzet kél Éi lesián a földre.
Farkast.
Láttam egy csillagot, Szaladni az égen . . .
Ezüst azinÜ fénye Világított szépen. Délről éjszak felé — Észak felöl délnek, Szaladgált s hevétől Sokan-sokan égnek.
Hosszasan ragyogott ; De mulandó minden I Örökké-valóság, Még odafenn sincsen ? Eltűnt ez a csillag — Látni már nem lehet;
— Élni fog emléke, Mig lesz emlékezet 1
És emiékod : ,Ö r egl" Mintha csak hallanám, Ott a „Zrínyi vé r*-nak Elhagyott udvarán : „Megálljon csak hallja? A u t á n Domine!*) Hadd látonj. mit tanol ? Jöjjön-jöjjön ide 1 . . .
Tyühí az tán maga — Regényt olvas mostan ? 1 Hogy és mikép megy majd; Az a neveléstan?"
— Igazgató ur ! — éa Megtanultam régen. — BTyfih! akkor Domine! Feleljen csak nékem 1 ?
,Mit ií tesi Be:elni?* Öcsém, nem tud semmit I
•) Nyagalnazva volt söjtöri kántortanító, ki 6« évig stólgilta a vármegy« tanOgyét.
•;¦ A ritkább betűkkel szedett megszólítások az Öregnek szójárisai voltak F. K.
Aki még nem tanult, Az is tudhat ennyit. .. Tyüh aután Öcséml Tanuljon ajánlom — A tannlás ma már, Nem ám puszta álom.
Menjen egy kettőre, Tanulja a lecskét 1 S majdha azt jól tudja — Olvasson csak regényt... Aután tegye he. Rögtön azt a könyvet S meg ne lássam Öcsém 1 Magát itten többet... *
,Veni sancte" ntán, Amint haza mentünk, Az osztályba bejött, Rögtön az Öregünk: a Aután itt vannak ? Kern hiányzik senki ?. . Önök tanítókká Akarnak mind lenni ?
Magasztos hivatal A tanító pálya; Csakhogy ritkán nyílik Illatos virága:
— Türelem, kitartás, Hivatás, szeretet; Aki ezekkel bír,
B o Id o g c s a í az lehet..
Aatán Öcséim 1 Nézzék meg a könyvet! 1 Három első lapot. Vegyék fel — most többet
Nem adok leexkére — Tanulják meg szépen; Ha mindnyájan tudják — Nagy örömöm lészen."
Legjobban örüitüek : .Káposzta tevéin e k.\' Nem volt vége hossza A torzsa evésnek ... Elmondta az Öreg, Milyen egészséges: „Irne nézze öcsém 1 Ez is milyen édes .. .
Hanem aatán most, A dologhoz lássunk 1 Ki van forrázva már A nyolez akós kádunk . .. Egyik vagdossa szét A káposzta fejet; A másik gyalulja — Tyüh, Öcsém I mit nevet 1
Ilyen ember nem kell — Menjen —- menjen innen 1 Kinevetni való Semmi sincsen itten ! — Maga pedig honija — Ott a szita — nézze ! Száz szónak is mindig. Csapén egy a vége !
Október közepe, Vagy talán eleje Lehetett, amikor Az öreg egy este Lassan benyit: hozzánk : .Aután jöjjenek !
Láttak-e már ilyent ? Ha nem, szemléljenek!
Ezt nevezik — lássák !
Nagy csillag hullásnak;
Mikor a csillagok.
Imígy szaladgálnak . . .
Azt hinné az ember,
Hogy mind lehulíaaak ;
Aután pedig csak
Helyet változtatnak.*
Többek között egyszer — Kilencz óra tájban T i 1 i n k ó szó hangzott Nálunk az osztályban, .Szorgalmi idő* volt — Csendben kelleti lenni, Nem is mert ilyesmit, Megtenni mindenki .. .
Mertha legkisebb nest Volt a tanteremben, Azonnal belépett Az öreg rendesen .. , Hát a tilinkó-szó Hogy ne hívta Tolna ? 1 A nóta közepén, Ott áll az ajtóba 1..
.Ki itt a Rongyszedő ?!
Álljon fel egyszerre !
Tyüh ! még most sem állt fel ?
Eblelkü emberei"
— S egy közülünk feláll :
.Tyüh ! aután maga ? !*
Összerezzentünk mind,
E szokott szárakra.
.XXIlV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. MÁJUS 4-én
tekintetbea méltóvá legye. Több mint másfél évi lelkiismeretes kísértetek és tetemes nehézségek leküzdése a tán sikereit is az oly teljesen hü reproduc-üó, melyet az eredetiektől megkülöL-böztetm \'& szekértő is alig képes. A sokszorozás ezen ritka és a hűség legmagasabb fokát elérő tökéke csak nagy-áldozatok árán volt elérhető, olj mú-intéietek közreműködése mellett, melyek Zichy rajzainak reprodoctióját oly feladatnak tekintették, mintha azzal tettek volna megbízva, hogy egy-egy régi nagy mester metszetét vagy rajzát az ama-tauröknek és az atókornak megmentsék.
Ezen válíaíatom mellett tehát igye- j kezelemnek egyetlen jutalma csak az [ehet, ha a közönségnek is azon élve- í zetet fogja nyújtani, mely mindazokat lelkesítette, kinek Zichy rajzait láthatni eddig alkalmuk vett, és ha az irodalom és művészet kedvelőinek pártfogása lehetővé teszi, hogy a millenium alkalmával irodalmunkat egy a maga nemében páratian diszmüvel gazdagíthassam.
Hírek.
— ZaJa vármegye rendes közgj ülése május 6-án tartatik magZala-Egerazegen, a tárgysorotálban 95 Űgydarab van.
— Fénri menyegző, ipril 27-én Budapesten az egyetemi templomban volt esküvője Özv.\' Pallini lokey Kálmánná született Kamjooksi Szemző Lajta urnő bájos leánya Pallini lnkey Valéria úrhölgynek Németujvári Gróf Batthyány Pál cs. és kir. kamarás ás huszárkapitány a cs és kir. 13. bz. ezrednél, néhai Németujvári gróf Batthyány GedŐ és neje Efirményesi és Ka-ránsebwi Báró Fiáth Borbála fiával Za-lavái-megye fönn családjai méltó sarjainak házasságára az Lg áldását kérjük; Jellegtelen boidogsá? koszorúzza szent frigyökí>t!
— Értesítés. K nagykanizsai irodaim i és művészeti kör igen fisztelt tagjainak. Azon értesité*ünk kapcBáo, hogy a f. évi május hó 5-ikére hirdetett alakuló kö7gyülés, közbejött akadályok Matt, megtartható nem lesz, fie^ses tudomására hozzuk, liosy a kör alakuló közgyűlése f. évi május hó 12 én, vasárnap, déle\'ótt fél 11 órakor fog a városháza dísztermében megtartatni, melyre szerencsések vagyunk tisztelettet meghívni. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki előterjesztés. 2. Titkári | jelenté*. 3. Az alapszabályok tárgya- ] iása. 4. A tisztikar és az igazgató tanács megválasztása. A nagykanizsai irodalmi és művészeti kör elnöksége.
— Tanagy. Nagyságos Spittkó Lajos székesfehérvári kir. tankerületi főigazgató ur április 25-én városunkba érkezett a helybeli kath. fögymnásium megvizsgálására, hol megelégedését ki-fejezvén április 30 án elutazott
-- Poór János kegyesrendi tanár vezetése alatt a fógymn. tanító ifjúság \' egyrészeaStem féletéglaésar.t.sörgyárat a napokban tüzetesen megszemlélték.
"— Előlépteti ek: a cs. és k. 48 gyalog ez ered ben őrnagynak Midrovcró János kapitány, GersÜ Károly, Ebner Manó és Sydl József főhadnagy kapitánynak, Fejér Dénes, Luby Károly Stfl-
„JÖjjön Öcsém, jöjjön. Hozzám a szobába !" ElŐlment az öreg S a Pista ntána ... — Izgatottan vártuk: .Mily büntetést kaphat ?\' S nem kapott büntetést, Sőt inkább jutalmat.
Egy zsebkendő dohányt Hozott nagy örömmel •—\' Persze, mi meg néztünk Szörnyű irigy szemmel : .Aki tiliakól fúj Kiszárad a melle.* Ezt mondta az Öreg S néztfUk atemre-fejre.
Meg volt ám az oka. Hogy mi néztfink nagyot, Mert, akit az öreg Ilyes félén kapott; Szigorú büntetést Szokott adni máskor. Hamar eUnoadta, hogy: ,Nem lesz Öcsém kántor l"
Egy méteres hó van Mindenütt a földön . .. Jön az öreg .. . .Nézzék ! A.ittas az öröm .. . Mily boldogok azok ?* Mutat két gyereket — Feífotdnlt a szánkó. S Ő ezen nevetett.. .
,önök nem irigyük ? Sorjukat ezeknek.
demann Mór, Pekáry Pál, Raán János, Neuwírth János hadnagy főhadnagynak, Tilkovszk;, Géza és Lsnz Rudolf tiszthelyettes hadnagynak. A m. k. honvéd gyalogezeredben. Fölz Lajos lörzstiazt-ielöií őrnagyi illetékre. Besaenyey Kálmán főhadnagy századosnak, Juhász József hadnagy főhadnagynak.
— Gyönyörű volt május elfó napja. Aki csak tehette, kisietett a zöldbe élvezni a friss üde levegőt Az önk. tűzoltói zpaekar este térzenét adott, mintán a reggeli szokásos ébresztő fairagaszok utján betiltva lett.
— A kézi hlmzógép használatát és alkalmazását Neuszidler Etelka Irisasz-szony a gyárosnál nyert útmutatás nyomán jutányosán betanítja. A gép nála i írtjával kapható.
— Közgyűlését a nagyka-iizsai Kisdednevelő Egyesület május 12 én dél után 3 órakor tartja Nádor utczai ovo-dahelyiségében, ezt megelőzőleg május 1,1-én délntán 3 órakor választmányi ülés taralik, mindkét ftíésbeni személyes megjelenését ígérte megyénk kir. tanfelügyelője.
— Színházi hirek. Ma, szombaton, Katonásan helyett s Bál ntán" ez. monológ kerül színre. A magánszerepet a színtársulat jeles naivája, Kalmár Piroska fonja eljátszani. A jövő hé:en előadják: „A kaméliáa hölgy*; .Otthon" színműveket és a .Bányamester" czimü operettet. Kenddics Kálmán, a társulat volt tenoristája a budapesti városligeti vaud?-ville színházhoz szerződött és a telephon vállalatnál is kapott alkalmazást.
— Síremlék. Kemény József és neje kisdednevelök síremlékére begyült ősz-szeghez ujabban 11 frt folyt be a .Zalai Közlöny helyisége" volt tagjainak szíves adományábóL Jelenleg a Lágykanizsai takarékpénztárban elhelyezett ösjzeg 88 frt 96 kr. a múlt évi. decz. végéig eső kamattal együtt
— A Zalaroegyei honvéd egyesület tagjai az alsó lendvai, csáktornyai, keszthelyi, letenyei, nagykanizsai, sümegi, tapoiczai. és zalaegerszegi adóhivatalok ntján 10,893 frtnyi országos segélyben részesültek.
— Adomány és alapítvány. Geleei Gutmaii Vilmos kir. tanácsos az izr. hitközség háza előtt aszphalt járdát készíttetett és annak költségeit, 300 irtot sajátjából fedezte. Ugyancsak gelsei Gut-maon Vilmos neje, született megyeri KraUizBóza, boldog atyja, megyeri Krausz Mayer nevére az izr. hitközségnél 1000 forintos alapítványt tett, melynek \' 30 frtnyi kamatai egy szorgalmas izr. • vallású tanuló segélyezésére minden évben kiadatnak.
— Gyászhír. Nagymácyai Koller Fe-rencz 75-éves korában A-tsó-Rajkon ápr. 28-án meghalt Béke hamvain.
— HeghivŐ .Zalamegyei általános tanító-testület* nagykanizsai járási köre f. évi május 9-én d. e. 9 órakor Gel-sén, a községi iskola épületében tartja meg tavaszi rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 1. Elnöki jeleotés a járásköri választmánynak idő közben telt intézkedéséről. Bobik János gelsei tanító ur, egy órai tanításának meghallgatása. 4: A tanítás folyamán tapasztalt pádago-giai mozzanatok megvitatása (zart ülés-
Tunya népek maguk, Aután menjenek I Hó labdát csinálni S dobáljanak egyet! Emlékükbe hozzam — Bölcs Deák Ferenczet ?
Ö az országházból
Hivta barátait:
.Uraim, jöjjenek!
Mondok én valamit* . . .
S alighogy kiértek -
Lett mindjárt hadd el hadd —
Csatároztak rögtön,
A szabad ég alatt . . .
S mikor visszamentek, Könnyebb lett a vita . .. Ugy-e nem hiszi el, Maga K—a Pista? Tyüh aután Öcsém ! Pedig elhiheti; A szellemi munkát Megérzi. mindenki . . ¦
Közbe-közbe jó biz Egy kis gyakorlati. Amely után könnyebb, — Szellemit folytatni, önök, mint tanítók, Hasznát veszik ennek — No aután mostan, Ocséim menjenek 1
Az osztálynak fele. Legyen magyar tábor. Másik fele német
ben). 5. Hoffmauu Mór, nagykanizsai tagúra ur jelentése az országos tanítói kongresszust előkészítő bizottságnak üléséről. 6. Ábrahám Gyula n így kanizsai tagtárs ur felolvasása: A figyelemről.* 7. KÖrmendy Pál, langvizi tagtárs ur felolvasása : ,A nevelőkről és a nevelés médiumairól falun.* 8. Indítványok. E közgyűlésre a járási kör rendes és pártoló tagjait, valamint a tanügy iránt érdeklődő baráijait mély tisztelettel meghívja : Nagy-Kanizsán, 1896. május 1 én. Szalay Sándor járási elnök.
^~ Bemutató hangverseny. Hofrich-ter Emma k. a. és Bíschitzky Mikf^ tanítványai m. hó 28 án déintán 4 órakor tartották meg bemutató hangversenyüket előkelő és műpártoló közönség előtt — Öröm volt nézni, hogy ezek a gyenge leányok és ifjak mennyi nemes ambjczióval, mennyi n,uv.ísxi komoly ság-gai teljesítették a megoldandó feladatokat, nemcsak önmagoknak szerezvén elismerést és babért, hanem tanúskodva mestereik helyes tanításáról is. Rapoch Lujza Hoffmatio Mór Prológját lendülettel szavalta. Egy gyönyörű" leánykapár, Weiser Ella és Gutmann S effi energiával küzdöttek le Diabelli rondóját Zer-koritr Zsigmond egy nehéz Ddnela-féJe darabra vállalkozott és azt dicséretes technikával játszotta végig. Irmler Julcsa bámulatos technikája, melylyel Weber Perpetuum mobile-jét játszotta feltűnést keltett A tehetséges tanítvány zajos tapsokban részesült, Gutmann Annié Seitzhegedü-concartjét tisztán, érzelmesen és ügyes vonásokkal adta elő. Gutmaon Lilly Massenet Aragonaisejét és Grieg kerin-gőjét játszotta zongorán. Játéka lágy, e\'őkelö é3 poétika*. — Weiser János Dancla couezertjét adta elő hegedűn, ke\'detben eey kissé elfogulva, de csakhamar tfiegtafálta vontjával a kellő hangokat, hosy a nehéz darabot helyesen interpretálja. Práger Sarolta. Pollák Rozs operaénekesnő tanítványa, két német dalt adott elő üde, tartalmas és bár-sonyeima althangja oly nagy tetszésben részesült, hogy ráadásul egy pír magyar népdalt kellett énekelnie Blau Jánossal már többször találkoztunk nyilvános előadásokon. Ez a zenei teheti éggel megáldott hu egy Bajazzo ábrándot játszott zongorán annyi művészi pongyolasággal, erálylyel és érzéssel, hogy megérdemelte a tkokat melyekkel a közönség őt elhalmozta. Végül Rapoch Lujza játszotta a Rákóczyt azzal a hévvel, melyet e darab megkíván. Hofrich-ter Emma k. és Bischitzky Miksa pedig ezzel a beautatóval bebizonyították, bogy mindketten kitűnő zenem étterek.
— f Kovács S-indor nyug. söjtöri kántortanító mult szombaton temettetett el Sormáson pályatársai s a nép ^ágyszámban! részvétele mellett. Megható volt látni, bogy a kiterjedt család fejének bült tetemét fíai és vejei felváltva vitték a temetőbe s a templomajtó közelében helyezték sírjába Áldás emlékezetén. Béke hamvain !
— 1893 májas hÓ 5 én bevonul a cs. kir. 48 gyalog ezredtől fegyvergyakorlatra 150 tartalékos.
— Jövedelmező kereset kínálkozik — a mint értesülünk — bárkinek (uraknak és hölgyeknek egyaránt) a ki intelügencziával s jó rábeszélŐtehíjtség-
— Melyik lesz a bá\'or? Eey-kettő eiőre 1
Már riadót fújnak.*
S lett keleté rögtön —
Hasig érő hónak.
Egyik napon este. Kedvünk kerekedett, A .pipa-terem"-ben Fujtunk pár éneket.. . De alighogy kezdtük — Megjelent az öreg : ,Tyüh aután ilyent, .Ne halljak ám többet!..
Ki az elé nótás? Jöjjön az -csak vélem 1* Legközelebb voltam, Tebát előléptem ...
— Megfordult ai öreg — Én jtánna mentem .. .
S uramfia ! egy nagy Könyvet*) adott nekem .
.Ebből olvasson fel S a többi hallgassa 1 . . A könyvre vigyázzon 1 Nincs most semmi baja."
— Harmadik nap este Viszem az öregnek — S megköszönöm axépen : .Nincs baja a könyvnek ?
*) Termesze*, könyvét: F. K.
FARKASS KÁROLT. (Vége következik )
gel bír, a Gizella-Egylet (kiházasitási biztosítás) képviseletének átvétele által. — Ajánlatok a.mondott egylethez, Budapest. GizeUa-tér 2. czimzendők.
— A magyar tenger áradj*- Május elsejétől kezdve Siófok és Balatonfüred, továbbá Bolgár-Révfülöp és Badacsony állomások között a naponkénti hajóközlekedés megnyílt. A hajójáratökoak csatlakozása van a déli vasút voaatainoz.
— Újítások ? csendőrség Öltözékén ea felsxe -r, sejt. ö Felsége legfelsőbb jóváhagyásával a csendőr-tiszti dolmány ujjakon a zsioorozás elmaraa és olyan paszomány és sujtás díszítés lesz, mint a honvéd törzstisztek atilláin, az ujj hátsó részén alkalmazott gomb azonban megmarad. A törzs és főtiszti kalapon a mostani czimer helyett a hon véd huszártisztek csákóin rendszeresített czimer lesz. a törzs és főtisztek dolmányán a hátrész világos buzérvö-rös szegélyezés az ujjak bátvarrásában is folytattatik. A jelenlegi tiszti forgópisztoly helyett a lovas csendőrökéhez hasonló forgópisztolyt kapnak. — A számvivő tisztek kalap czimere ugyanolyan .lesz mint a huszár tiszteké. Ezek dolmánya, zubbonya és köpenye világos kék hajtókával és szegélylyel láttatik el. A kékszürke pantalló ugyan világos kék szegélyzést kap — A legénység kalapján a honvédhuszár legénységi csákó-czimer alkalmazta tik. A buzérvörös szegélyzés a dolmáoy njjak hátravarrá\' sában színtéu ugy lesz a tiszteknél. Köpenyt nyárit és télit kapnak — A járőrvezetők megkülönböztetettül jelvényt kapnak, a mely aranyszínű fém koicárda, világos buzérvörös középmezején a ma-gya: szent-fcoroaával.
— Honvéd-dandár gyakorlatok tartatnak augusztus hóban Nagy-Kaoizsa környékén.
— Heti biztosok e héten (máyus 6—11) a nagykanizsai Kirdednevelő Egyesület ovodáibao Janda Károlyné és Eisinger Henriimé választmányi tag úrnők.
— Heti felfigyelő e héten (május .5—IX) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Brück Sándor szakaszparancsnok ur.
iktT Olvasóink figyíerneí különösen felhívjuk JONE L. asszony mai számunkban közölt hirdetésére.
— Rövid hirek. Szombathelyen apá-czazárda épitetík. — 6 kros uj szivarok jöttek forgalomba. — 10 koronás bankjegyek jőnneí forgalomba az 5 frtosok helyett. — Az aranyárkelet pótlék máj. hóra 21\'],%, — Mura-Király vasúti állomás marha rakodó állomásul engedélyeztetett. — Heilbronban egy 280 éves ember él. — Napi lspjaiok május 1-sű napján nem adtak ki számot. — Csáktornya város 400 000 forintos lovan-kastárnyát épit. — Lentii körjegy?ővé Höhn Béla választatott meg. — A zalaegerszegi. Önk. lazoltó-egyiet elnöke Bo-schán Gyula lett.
Színészet Nagy-Kanizsán.
— Pénteken, ápht hó 2G- iz itt eiösiür „Cartíe ninjo" angol bohózat került sziore. Ismeretes dolof, hogy az angolok nem szerelik az olyan ssinháxat, hol vagy a Taaug komikum nem nyújt okot k*.c«agiara, TZgy az olyin darabokai, melyek csak a ka-\' dély TJUgit gyftnyOrkddtetik. Cbzríte nénje is abból a fajt*, darabokból való, melyek a.x angliainak tetszenek druxtikos komikaniáért és a helyzetek nevetséges Tolta miatt Somogyi tzintannlatanak legjobb szereplői fáradoztak azon, hogy a kSsooség nevessen és ha konstatáljak, bogy az megtörtént, akkor agy a darabról, valamiot a szereplőkről elmond hatjuk Tél eméoy ankét.
— Szombaton, April hó 27-én ,A c a i t e r á a* adatott Estére a jegyet már mind el fogytak. Koeii irt a borteszk, érthetetlen ízetlen tréfákkal megspékelt sub-retlóhoz falbemászó zenét, melyet a zenekar ; Békéssy karnagy, Tezetéje alatt dicséreodÓ bi: igalom ma! exeentált. Kist Pista mint Pabló szépen énekek, sokat tzgett-mo<gott és rakooczátlankcdott. Kapósai Jozaa (Riietu) nagyon temperamfer-tamos sxiuészaŐ, ssépen énekel, elevenen játszik, de kevés alakító tehetséggel A magíajeienel hatása, melyet itt
¦ Kanizsán KCry Klára oly nagy sikerrel mu-j tátott be, teljesen elveszett. Here*i Janka \\ (KnkoriHi lányi) nagyon ügypi-e morog a | színpadon, egyszóval rmicirt azinésznÖ, dc
hangjának nincs már színe, Qresea >k<»ng — | Eredeti pár volt Polgár é> Dezséri mint titkos : rendőrök. Különösen helyi érdekű knpletjei
oly nagy hatást keltettek, hogy a k&züaség . tombohs. küvetelte azok ismétlését Keoedics
szép t-.-őf teoorhangjáoak kellemetlen mel-: lékzeigói gyengítik esek előadásának hatását
FoIIíqusz kedrtelen vili. A szünetek felvonás
közben oly hossznak, hogy - majdnem minden
előadás e tart 11 óráig
— Vasárnap, április 28-áo délután a-*. Madarász \'-t, eau nsloak először ,TéIen--t adták a népszínház leg\'risebb uj. donságát, A népszínmű sokféle remiaiscen-cziát köh fel bennfnk As eho felvonás a íoiíóban játazódik le. az ismert népias alakokkal. Azntáa következik egy sablonszerűén re&dezett léltékenysegi ,elesei, mely az árt-bstlanul rágalmazott asszony rehabilitálásával -.egsődik. Ezek a Bépszini»ü mozgató rugói. Közben-közben egy pár felmelegitett regi nép-
i dc! és a főbb ronáaokban el <z>oadtok *zt, a i mi a mesén kívül a kuztaaéget érdekelheti. 1 Á azereplok mindet jó igj.kezetök mellett
| sem menthették meg a darabot a bahíket-től : Beakő Jolán (Bogár Mátyásáé) elfogadhat-:\' j alakitással loválu bele Vasai Jósait (Somogyi) a felesége elleni féltékeuységbe. Ex i derék parasztgazda nem dühöng 1 Othello, de markos ember, & ki a feleség (Késdt Juliska; advarlóit egyszerűen kidobja. Katalin, rig astsony a faluban, gyuj\'ú népdalokat énekel, szeret egy kissé kaezárkodni, axeret szépelegni, de asért hu hiLvestars, aki nagyon Qgvesea mosakodik az ellene emelt vádaktól, miket Marcsi (Erdélyi Miklós) miatti aki utána legyeskedik, emelnek ellent A Vasas Józsitól mellőzött leány Anna (Kaposi Jozaa) rendkiral naiv paraaztfroska, aki néha hamiaas is énekel, de mindig temperamentig mos és bájos megjeleoé*. Az öreg Tap_. bácsi (Bazaerí) mesélni jár a fonóba és ott pompás ötleteivel mulatUtjE. a paraszt népet Kr; töröl meUzeU vén szegény alföldi paraszt az, akinek talzássd és mozdalauí ebbea a szerepben legalább nem indokolatlanok. ! — Hétfőn, április 39-én ..A vad-í őrsök1- német vígjáték adatott éa hideg i gadtetásban réásasülL A finom czélzások. j melyek a német eredetiben hatnak, a magyar I előadásban elvesztek Során Fttlóp (Somogyi) i a radorzó kompánia vesére, aki szép leámt>. : kat akar hálóba keríteni, de csak elvált :e-¦ leségét éi ennek leányát fogja meg Osteotié-] ben a strand-hotelben, szerepét sokkal több \' értelmiséggel játszotta,, mint a mennyit a ize. i rep elbir. Eredeti volt Dezséri miat Paamann ; báró és a léha Thürmar Mai (Ballá). Kalmár Piroska a szeszélyei gyermekded és izófoga. datlan Emmi szertpét nagy élénkséggel jat. .szotts, R. Balogh Ktel Len^ifeld CIsrísse szerepében is mesteri dialógussal tant ki, de az ; alak még sem tartozik az ő szerepköréhet , Peterdí a hidegvérű Browo azerepében eleműben volt. Polgár jól ad:a az együgyű Knöpke | bankárt é« K. Breznai Anna MóIUr Jnlíát. I . — Kedden, április 30-áa „Fran-; cilíon" került axinre. Francilion tárgyat egy fiatal, szerelem tol izzó asezonynak harcsa, ; hűtlen, blazírt férje közöny üisege\' el len képezi : Francilion axxal fenyegeti a caapodá.\'-t, hogy első alka ómmal oda.- veti magit a&aak a férfinak, aki ntjába akad A jelmezbál utáa azzal a vsllomáasal lepi mex, Laeient, aki Mlchon tánczosnővel töltötte az estét, bogy bűnbe esett, míg végre sokféle bonyodalom atán bevallja, hogy a maga ellen erielt vád alaptalan, a cximpuerepet Balogh É\'el lát-ssotta. Ebben a szerepben is mint máz szerepekben megtalálta a drámai fordulat kban az ébredő sxenvedély megrázó kifejezéseit, melyeket akkor fokozza, mikor elbeszéli, hogy elköratett hűtleniége, milyen érzelmeket ébresztett benne. ,Ugy tetszik, mintha az éjjelt a morgae marránypadjáa töltöttem volna, jegei lepedők közt\' és elbeszélésem meztelensége nem egyéb mint elvessett méltóságom utolsó sóhaja." Ezeket a szardeat oly megható bensőséggel mondóit*, hogy zajos tspsvihar hangzott fel a közönségből. A dialógus nxgvoa gyors tempóban haladt, ami, bár nagy tzerep-tudásra, de az érthetőség rorásia gyorsan es természetesen beszélgetni nem izabad. Ballá mint Riverolles Luczjen elökeiő modorban interpretálta e>en alakot N\'sgyon t-- :.
játasatta Peterdí Riverolles .V i - . • a józaa esz képviselcjét. Bcezoay mint Te-
réz értelmes dictiójaval vált kl Kalmár Piroska kedves Riverolles Anetté volt. A tubbiek is hozxájáraltak az ensemble tökéletességéhez. Az előadást Ttlogztotr közönség hallgatta végig
— Szerdán, május, hó 1-én „a czigánybáró" nagy operetté ktrüit sziore Sí Nagy Imre izerződött tag első felléptével. Zsupán szerepe Polgár Sándornsk legbrillan-aabb alkotásai közé tartozik. Sz, Nagy Imrének csengő lírai tenorja és kellemes előadása Tan. Kezd: Jnlíska (Arzénam tetszetős sziopadi alakja és kedves játéka mindig meleg fogadtatásban réssesü! a köxöcaég részéről. Czipr; és tsafit jól f-stattek. A finálék rendkívül hatásosak voltak.
— Csütörtökön másodszor adatott „Chariie nénje."
— Pénteken axinre került „Rákóczy Ferenci fogsága.."
— Szombatos „A paraiztbecsalei" és „bál utas".
— Vasárnapon „Hamupipőke\'\' uj díszletekkel.
— Hétfőn májas S-án „A kaméliáa hölgy\'-, R. Balogh Etellel mint Uauthier Margit, mely a müvés«nŐDek kiváló szerepe.
V.
— Frtetlenateln Vilmos hirdeiési irodája és hírlapkiadó vá lalata májúi 3-tól "Budapesten Terér-fcörut 3. aiáai L emeletre helyeztetett át
— Bor. lUxt és kávé. A Bécs vá rosi hivat, orvosai egyik legk&ze\'ebb tartott üíéséo ár. Karomérar imi^o-. városi orvos jelentést telt a legnjsbbao esxk5zólt élelmiszer, italok stb. vizsgálatáról. Miután a nagy közönig bizonyára érdeklődik e vizsgálatokról, röviden adjuk jelentését A városi orv-meg állapi tolta, miszerint eísó sorban bor és liszt le:iz leginkább hamisitva. vsjat pedig a legkülönfélébb zsiradékom-kgl találta keverve; árpsezukrot 9,;, fehér agyaggal vegyítve; Őrölt maláta-kávébao efésxségelleoej czikoría keveréket találtak. E hamisítások a közönséget mégis Óvatosabbá tehetnék bevásárlásainál, kulöoö«en őrölt pótkávéknál, mert ezek leginkább hamtsitatnak s tömegesen használtatnak egészségük rovásán. Tiszta, természetes pótkávét nynjt Kathre;ner malátakávéja, mert mint azt Hoffmanú is kiemeli, hogy oly előnyöket nyújt, milyeneket semmiféle máa pótkávé nyújtani nem képea. Ex okból minden leikii»meretes háziasszony minden anyának s egyáltalán minden kávéivónak kötelessége volna e kérdés iránt minél melegebben érdeklődni.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895 MAJOS 4-én
Irodai om.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők IJTJ. v^ajditH Józneí
könyv, papír-, haagjegy- és hangszer^ kereskedésébe^. F6-tér, ó takarék pénz -\\ár eptHet.
— .Élelföladat és életörömök- czim aiatt Kozáry Gyulától koaferencsia jelent meg, melyet szerző f. évi márez. 24-én a pécsi katb. körben olvasott fel. Ara lű I r.
— Bémczkyné válogatott regényei harmadik sorozatának 14-iia füzete Singer &. Woifner kiadásában megjelent. Tartalmazza ,A vér hatalma* . regény v4gét, és .Arany Kígyó* regény elejét. Ára 25 kr.
— A nábob kincse. A Singer és Wolfner fele Egyetemei Regény tár legújabb kötete, k Cooan Doyle nak a gyorsan nagy hírnévre jutott angol írónak egyik szerfölött érdekes regényét tartalmazza. 1t- nábob kincse czimmel. A regény hőse, vagyis inkább mozgató eleme egy rendkívüli sajátságos alak, a ki némi rokonságban van a hires Lecoq úrral éi Poé Edgár csodálatos, mindentudó hősével, de sokkal külöob mindegyiknél. Sherlock Holmes — ez a különös ember külőoö3 hangzása neve — csapa mű-kedvelésből foglalkozik a detektív mesterséggel, ti pu<zu okoskodás utján aleg-bonjolaltabb bűnügyi problémákat vagy egyéb titokzatos bonyodalmakat a leg-ö.imulatosabb elmeéliel és megkapó egyszerűséggel oldja meg és deríti ki. A. Oonan Doyle, ki tőrvényszéki orvos és sokat érintkezik a kriminalisztikával, mesteri ügyességgel tudja az érdekfeszítő mese szálait szőni és bonyolítani. A ki azt a csinos kis könyvet a kezébe veszi, aligha fogja letenni addig, a mig végig nem olvasta, annyira leköti az a leg-közöoyö*ebbek érdeklődését is K nábob kincse egyszerűen páratlan a maga nemében. A csinos, piros vászonba kőlött könyv ára 00 kr.
— , Az 1848-49-tkl magyar Szabadságharca története" cz. nagy illusztrált munkából most jelent meg a 34- ik füzei, a melyben Gricza György Dakó-Ro-mánia tervrvjzát s az ezzel kapcsolatos mozgalmakat ismerteti igen érdearesen : A fűzet egykorú képei a következők: Petervárad 1848-ban. Nngent osztrák tá-(ábornok, Pestváros látképe és nevezetesebb épületei 1848-49 ben.Jankn mint csendes Őrölt, Zíófia föberczegasszony. — Buda látóképe és nevezetesebb épületei 1848-49-ben. Susán János osztrák tábornok, Jablonowazky Félix osztrák tábornok. — Az oláhok rémtetteiből. II. Az oláhok rémtetteiből, Báró Walden Lajos osztrák tábornok. — E helyütt említjük meg, hogy a 2 ik kötet május végén jelenik meg, a nagybecsű mü 3-ik és egyúttal a befejező kötete pedig őszkor hagyja a sajtót el.
— Yadnay Károly életrajza jelent meg éppen most dr. KőrÖsy László országszerte elterjedt Korrajzok czimü nagybecsű vállalatában. A hármas füzetet Vsdnay arczképe és kéziratmásban közölt elöljáró beszéde disziti. A 266 oldalra terjedő könyv az első érdem szerint való Vadnay-életrajz irodalmunkban. — Megismertet Vadoay ifjúságává:, katona-éveivel, szabadsági)arczi szereplésével, külföldi kényszerszo\'gála-tával ; bemutatja aztán Vadoay-ban a novellairót, s regényírót, a kritikust, a dramaturgot, a szerkesztőt s az embert A rendkivüi gazdag adatok feldolgozását és csoportosítását ugyanaz az alaposság és élénkség jellemzi, mint az eddig megjelent Korrajzokat: Ferencz József, XIII. Leo pápa, Kossuth Lajos, Jókéi Mór és Vaazary Kolos legújabb biográfiáit. Vadoay Karoly életrajzának bolti ára 90 kr; de feleárban, a ki harminca füzetre (bolti árban kilenez forint) Öt forintjával előfizet. A ki két öt-öt forintos évi előfizetőt gyűjt, az harmincz fűzetet kap ajándékul. A hézagpótló, aŐt nélkülözhetetlen irodalmi vállalatot, melyből bavonkint két szám jelenik meg, jő lélekkel ajánljak olvasóinknak. Bolti áron minden nagyobb könyvkereskedésben kapható. Kedvezményes előfizetéssel a Korrajzok kiadóhivatalában, Badtpest, Aadrá-uiy-ut 20. szám blatt rendelhető meg.
— Térne Gjula összes munkálnak egyedül jogosított képes magyar kiadásából a 6. és 7. füzetet küldte be a Franklin-Társalat. A két fűzet a .Rejtelmes sziget" folytatását közli Szász Károly fordításában s rendkívül gazda-goo van illusztrálva. Az eredeti dizz-kiadás 27 művészi fametszete magyarázza becnük a regényes és megkapó események sorát. Ez uj olcsó kiadat egy-egy füzetének ára 20 kr. bármely hazai könyvkereskedésben. Előfizethetni a vállalatra 1 írtjával ö füzetre akár
a Franklin-Társulatnál, akár a könyvárusoknál.
— , Parasats z oexlal 1 xmas \' Rubinok Gytila, az 0. M. G. L. ügyvezető titkárja mnlt, nyáron az Alföldön tanulmányutat tett s erről az 0. M. G. E-hex terjé delmes jelentést nyújtott be, mely nem régen jelent meg az egyesület hivatalos; közlönyében a 9Kőztelek"-ben, mint ennek külön melléklete. — Akkor a komoly sajtó, politikai és közgazdasági irányra való tekintet nélkül,behatóan é» az elismerés legőszintébb hangján foglalkozott e tanulmánynyaL amely most külön tüzetbea .Parasztszoczializmna" czim alatt jeíöfcg meg és bármely könyvkereskedő utján, vagy a szerzőnél (Ba-dapest. Köztelek) megszerezhető. — Ára 1 frt. Melegen ajánljak a művel mindenkinek, a ki objektív és igen tanulságos munkát akar olvasni az alföldi azoczializmusTÓL
— Az olcsó könyvtár uj olcsóbb kiadásából Gyulai Pát szerkesztésében a Franklin-Társulattól most vettük a VII. sorozatot. Ez a sorozat ismét 6 irodalmi becsű munkát tesz olcsón hozzáférhetővé. A sorozat tartalma következő: 12—124 Flegler Sáodot, Szalay L. és munkát — 125—127 Szigligeti E. Magyar színészek életrajza. — 128—129 Vasiliadis Sz. N. Galatea. Dráma. — 130—131 Dayka Géb. Költeményei. — 132—134 Kazinczy í\\ Bácsmetyeinek gyötrelmei.— 135—137\'. Gogol M. Bulyba Tárász. — Az olcsó könyvtár egyes sorozatai megrendelhetők minden hazai könyvkereskedés utján; a hol könyvkereskedés nincs, levelező-lapon a Franklin-Társulattól, Egy-egy sorozat ára bérmentes megküldéssel 2 forint. Egyes számé 10 kr.
Gabonaárak :
Nagy-Kanizsán. Májns 1.
Buza: 6.70—90. Rozs: 5.80—90. Arpa
6 50—7. Zab: 6.70—7.10. Kukoricza:
7 10—20.
Ki nyert ?
Bpe t: 53 32 80 46 85\'
Szerk üzenet
— „Angyalomhoz." ryenge a közlésre.
— Helyi-*.
— H Bpest. lntéikedlunk
— H. Szent-Balázs A jelzett nap regeién negérkezem a gelsei vasatallomáara.
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BÂTOBFI LIJOS.
Vasúti menetrend. Kanizsa alionas
E t Indalás Kani cs arni Érkezés
1 li S o 1
l! ÍZ. V. SZ. V. ti: 4 42:rege. 2 !35 d.u. 12!20 éjjel 6 !50 este <JT. ».| 5 -33 3Z.T.!l2\'59 SZ.T-! 11:22 T.T. 7 60 reíg. d. u. éjjel regg.
Bécs SlItű az. v. az. t. T.T. SZ. T. 6 IcsWg. 2 \'OS d. o. 5 lisld.a. 12J45J éjjel 8Z.T. sz.t. T. T. SZ. T. 3 :42 regg. 1 34, d.u. 8 j04|regg. 10 15] e«te
cd T.T. SZ.T. SZ T. 5 J47|regg. 10-lregg. 2 — d. a. 12 I5; éjjel SI. T. SZ. T. T. T. 3 50|regg. 1 89 d. n. 8 44 este 12 10 éjjel
Qo„,Lz.,.!4l57lreggl\'-\'-Bw(.,.]i|«l^bs 9 Í40lcegg. I 26 a a. II 34 éjjel
rsJ yllttôr.
R«ISr3l selyem, 60 knéf 3 frt 65 krig — japáni, chiaai itb. a legaj ibb mintázattal es színekben, a. zn. fekete, fehér ét színes Hensebern selymet SS krtój 14 frt 65 ftrajezí\'ig — ¦éterként sim l, csikót, kocakáxott, mintázottakai damasztot . «b ¦nic! egy 2*0 különböző minőségűén él 2(iOO szín ea mintázattal stb, péstaber is nmttMM ahiahoaaaillitTa ét mintákat küld postafordultával: Hennebet-r G. (cs. kir. odv. azállitó) aelyemgyá a. Zlríeft-ber. Srajczha cximxett levelekre 10 kros és leveleaőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Yené, húgyhólyag, húgydara és köszvény báa tálnak elleti, további a e légzíi és emészteni szervek karátos bán-talmainál, orvosi tekintélyek által a UTHIOX-FOKBáS
SALVATOR
-ikerrel rendelte lesz.
Húgyhajtó hatású!
Kellemes út f Somién eiesztleí5!
Kapható ,.í inytiaifereskedésekben és gyógyszertarakban, á Salvator-forrás Igazg. Eperjesen.
Első
I
ir,
irányitjnk.
A mait ét-ben is • hazai gTapjntem.es nagyobb része zslxbasi lett laayirva is lyárilDf aiosc\'t állapotbin értékesítve, mely módszer a termelőre »éz*e a leskeovezébkatk bizoayalt
¦ mintán a kén letek a gyárilag mosott gyapjú elénk kivitele és kelendősége folytán igen megfotytak; ez idén annál inkább a iyors. eliiyS) értékes lésre vágyónk képesítve
Kimerítő feh iligositással és prograanal kiváaatra készséggel szolgálónk
Az összes knldeméayeket -zégünkhöz B«-dapert Lipótvárosi pályán dvarhoz, kérjak czimeztetci.
Az iffaxffalóság. Vá- osi irodánkban Xengtbauer Gf/uJa nrnál \'Dsrotiyan I tmm< felvilágositások szintén sziv«aes nynjtatuak
Árverési hirdetmény.
Somogymegyei Csurgó nagy község elöljárósága által közhitre tétetik, hogy a község tulajdonát képező „Korona, mgy vendéglő 1895 évi július hő 1-tő] 1901 évi dec?:ember hó 31-ig terjedő hat és fél (6\',) évi idő tartamra 1895 évi május bó 19-én délután 2 órakor Csörgőn a község házánál megtartandó nyilvános szóbeli árverés utján haszonbérbe fog adatni.
E-\'yév-i bérösszeg kikiáltási ára 3000 (háromezer) o- é. forint, melynek (10) tiz •1,-át 300 foriotot árverezők az árverés megkezdése előtt letenni tartoznak.
Egyéöb feltételek a községházánál betekinthetök.
Kelt Somogy Csurgón 1895 évi ápr. hó 25.
Postek Antal bíró.
*j E rorat ai*" közlőitekért nem vála! íe-lelőséget a sxe-k
Mi!
Erudeü parist tásuH- H aalhilyapek fi-?oatság és lóság tekintetében a bvánaU mákat is felülmúlják, tacx*tönként 1, 2, 3, 4, 5. S, 7 és S fsriBtért. Beats aaair (rOrid) 8 és á forint, legfinomabb baigyaaivacsok 2, S irti írt. - Nil Bvszersk Hasse ntán 3 forint, Haasinger tanár után 2 frt 50 kr dara^enkiot. Ssapenaeriamok stb- részletezett árjegyiék szerint. Stétköldés titoktartás mellett
R E i F J. specialista Bécs,
1-, Branditane 3.
Pi sieti kas mintagyajtemény arak részére 5 frt. Árjegyzék zárt borítékban ingyen és bermeatve.
liszlÓi 105 sz. tjkvben f 157ja 1. h^sz. alatt végrehajtást szenvedett tnlajdonánl felvett 161 írtra és u. azon tkvbeo f 38815a. hrsz. a c, annak tulajdonául felvett 164 frtra oeesolt ingatlanok, — végre a szent-liszlót 162. sz. tjkvben t 136 hrsz. alatt végrehajtást szenvedett tulajdonául felvett s 61 forintra becsült ingatlan 1895 évi májm hó 24. napján d. e. 10 órakor Szeat-Liszó község házánál Simon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár. Árverezni kívánók tartoznsk a becsár I0°[0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán. aki;-. Uszékmint le lekkölffyvi hatóságnál 1395 évi január bó 21. napján.
GÓZONY, kir. tazéki albiró.
BIRTOK VÉTEL.
267jtk.
Arverésiv hirdetmény.
A nagykanizsai kir tszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy ifja Pál -!:n?cz szt-liszlót lakos vhajtatónak öreg; Pál Ignácz vhsjtást szenvedő szt.-liszlói: lakói elleni 17 frt 05 kr. per, 4 frt -0 kr. vhajtás kérelmi, 7 frt 35 kr. jelen-j Készpénz fizetés mellett azonnai legi s a még felmerülendő költségek!
iránti vhajtási ügyében a fentnevezeti megvétetik ket nemaíi birtok kir. törvényszék területéhez tartozó a: «aaaa aaa r—«
s^t.-liszlól 83sz.tkvbenf 385 brsz. a. lOU.UUfJ irtOS
felvett s 3^ részben Pál János, — 3]s Fgy uratíalem részben Rimfel Károly és Lóri kiskorúak!*
s 2f részben végtóhajtást szenvedett: 400.000 iTrt árban.
tulajdonát képező 152 trtrs, — n. azon! _ . vc LS. _ . . ,
tkvbeh f 389 hrsz. alatt u. azok tulaj j C-»nos elonyöi fekvés-
donánl felveit 128 frtra, továbbá a szent-fele erdő, fele gazdasági, vadászatra liszlói 164 sz. íjkönyvben f W6 nr,1\'-^a]kalmas alatt n. azok tulajdonául felvett 52 frtra;
és ». azon tkvben f 324 hrsz. a u. azok Ajánlatok csak a birtokostól Pat2 a.) pontja értelmében, — méais a szent-iMargarethen\'itrasse Nr. 12.
BUDAPEST, 7-. Kirjit-ltea 9- Bil
Alapíttatott ísns. Alapíttatott 1868. |
koróSÍ^ CTiilemeloké fjnjikemkeSk
a. t ez. figjelmét a kitűnő hirnévne^ 6rvend6 gépberendezést és mosási reiu&zrrt tekintve a technika legmagasabb fokán aito
INNEREBNER A UTAL
—«¦ INNSBRUCK, M - Terézia-tUrza 17. ««¦*— Eütö tiroli daróex-xzövet üzlet.
Legnagyobb s»étküldési háza jótállással a valódi
TIROLI DARÓCZ (LÖDÉN)
— ái*- tenjeröilSoy. niaiany, fstiltfk, z«bb«r aat. — telje, atun késiülékekaek.
S . f y • m m. Minta é» arjegyaék ingyen. Eleatayben.
1
Ezen „Horgany-Pala-Expe 1101-^
I^w am # uvven is Lsrooretoa. ipizán i«-|i>.zerii jW \\ Nr^r háziszer most már 25 év óU«>gjobb S fájdatomeaillapitó bedbrzsolesiiek feaye-taJTéT "* bebiztMiyHlt xbsrveaynel, csninál, tag-V -fllv"^ szagoatásnál stb. traL A föld ö-Cszea or-I > szig-jiban nagy ol terjesztést és biztos hatása
A kÖvetLeztMien minden oldalról oly elismerést ta-
JK»Jb5éÍ** tált hogy minden betegnek joggal ajánihatú.
A TtNCT. CAP.SiGf COMP.
(HORGONY- PAIii - E XPE LLE
kimagasló ált-Vsit a f:ijd.ilomoiHnpitó bedórzsŐlések között diadalmasan megtartotta, külóívfc-le fdhujrás és utánzatok dacára; oz bizouyjira a legjobb bizonyíték arra nézve, hogy a közönség igen jól meg tudja külörtl-örtetiii a jót a rossztól.
Hogy éftéktelea nttazatot ne kapiotik, >»rááriás alkalmával védjegyünkre, t viWos horgonyra li^yolcodő és máidén nveg ezen jVgv nélkül, awut nem vaJédi visazaBÍa»iís«éö.*á gyógyszertarakban kapható 40 fcr., 70 kr. vagy frt. 1.20 árban üvegeo-Lt-!;:-.9r.u : s.\\>z:&tc tí\\TörÖk Jóxsof gyógyszerésznél.
Eichter-féle gyár Bndolstadtban, Tl.ttringiában.
Grand Hotel National
Wien (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egyetieD nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem Tilagitas felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 frttól felfelé. Fürdőt, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötők kOzretlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel. A. HARHAMMER igazgató. F. M. MAYER, tulajdonosok.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
?tal, varazsd-topliczá po
Zagoriaî vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L u d v i g udv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rhenmatikns ízület bántalmak köszvény, zsába, titkos betegségek, bórbajok és görvélykórnál sat. IVüGYÓGYJÍÜD köhöRéf, meltbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre sat.
Villamgyógy. Massage.
A gjógyintézet minden kényélemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény máj u-i 1-töl okt. l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tánc, h SDR verseny sa\'. A varazsd-topliczii vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fürdöigazgatóstg készséggel teljesít — Ortôsi otasitással dr. Lonzhlno X. fftrdöorvos szolgál.
Prospectoiok&t ingyen éi bérmentve küld a ÍutMÍEEtBÚÉE!!!E
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MÁJUS 4 éa
Aranyérmekkel kltüntetye.
Eisó e». ég kir. kizár, szabadaim.
AranjírmeLkel kitüntetve
OMLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTE1NER KÁROLY WIEN, TTÍ. Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Föhsrczeei és berezegi uradalmak cs és kir. katonai raktárak, rasut-, ipar-, banya- és haiuartársolatok. íoitkeaési munkálatok, VÁLLAXriOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, valamint gyártulajdonosok aiallitéja. — Kzen homlokzatfestekek, melyek mészben oldhatót száraz porított állap, f .., 40 különféle sánmintában. kilónként 16 krlól feljebbazallittat-nak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen basonló -az olajmázoláshoz. — Mintalapok és használati ntwások ingjén és bfrmentie küldeloek.
Hölgyeknek nélkülözheífen.
Kisértsék mea azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok, kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapd J,-féle arc-crémet
hozzá tartozó szappant.
A valódi egyedül csak a
és a
Ezrekre menő hálanyilatkozat női körökből gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
Eszék, felsői áros, flosszu-utca 79 rendelhető nug.
Ugyanott és minden nagy obb gyógyszertárban kaphatók Csapó J OgesÖppel, biztos szer fogfájás e\'len.
Megrendelhetők továbbá valódi franczla es angol illatszerek, & legfinomabb ponderek, melyek i\'özölt a legajánlatosabb a fehér rózsa és crémszinü Yénusponder.
MILLER ADOLF ílltúíi ÚlíW BS
BUDAPEST, ÍJwót-körní S4„ a nyoyati pályandvar átellenében.
!
Ajínl 2Vj, 3. 3\'j„ és 4 lóerejü szöees cséplő keszleteket, továbbá 4, 5^ 6, 8 lóerejü sínes gózcsfeplókészieteket hosszú szalmarázókkal, alsó ¦szelelővel éí rendkívül nagy felületű rostokkal, árpabéjaz\'óval éa állitható választóhengerrel. Járgány cséplő kész letek, gabna-tisztitó rosták, amerikai szénagyüjtölt, Hungária és Patria vető-gépek. ekék. amerikai arató és kaszáló-gépek, valamint minden gazdasági gépeket és eszközöket, úgyszintén
fdiüimuihaílan 40% tüzelő anyagot megtakarító ¦P* Compound gözmozgonyokat ~&Ql
jutányos árak és kedverő fizetési feltételek mellett. Vidéki ügynökök kerestetnek. títs* Árjegyzékkel kivánatre ingyen és bérmentve azo\'gálok. *•*•**
AZ EPERJESI XÉPBAXK Mmm
ajánlja tiszta fehér, teljesen tűzálló anyagból készült fehér-, színes-, ó-német-, chamois és majolika
cserépkályháit,
valamint díszes kandalló, — kandallód kályháit és takarék-tűzhelyeit melyek ez iparágban első rangot foglalnak el, é* számos elsőrendű kitüntetésben részesültek.
Jutányos árak mellett a legszolidabb és legpontoxabb kivitel biztosltUtlk.
A kályhák felállítását a saját kipróbált szakavatott álli-tóink végzik. — Egész épületek kályhaberendezését tetemes árengedroényayel vállaljuk el. Faraktár Eperjesen (lírotmegye) — Bizominvi- és mintaraktár K.-KanÍsa4n:
BACWWCH 6YULA Nagy-Kanizsa, városház-uteza.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fénvmáz
(Gl&snr)
legkitűnőbb mázoló-szer poha padló számára. 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. 1 kis pilaczk ára 68 kr.
Vhszk-kenecs i AnBj-fénymíiz
lejjobb éa legegyszerűbb beereeztö-jzer S képkeretek stb. Iiearanyozásira kemény padló s/imára, 1 köcsüiíra60kr. Egy kis .pilaczk ára 20 kr. Mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
Az embernek nincs az j|
EGÉSZSÉG-
én*d3 drágAbb kincse, miért is az. a k: iij vagy tidOlt
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valam nt micd"c
W belső bajban *98
és p*-dig : Rar^asás, szekrekedé*. faáuy-fnerei. nxédfllés. ájulás. felboKeré*. aranyér, eprtolaiá*- máj- és altewti bántalmak. réitolnlás a fej- vagy szírhez k&hogés, nehéz lélegzés, re-kedtség-, éjjeli izzadás, verköpé*. nyilaiáJt, álmaUaJtaág, szívdobogás, kSszreny vagy csatban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ára használati utasítással i kor. (1
frt). Postán küldve láda éi fuvarlevélért 40 fillérrel (20 kr.) több.
SzettiliíS a fMn rtíiis a „Hattyúhoz" cz.. gyógyszertárból
Badapfst, Yln Szaholcs-nlcza, !i2.cz.
itt
Valódi barzi
nemes énekesek ioné L. asszony eióbb Mascbke L. asozeny vilaghfrü
szétkiíidési és kiviteli üzletebSI.
ST.-ANDREAÍ\'BKRG i/Harx rendelhetők. 1 Magyar éa asaist ayelvü arjeiyzekek és röpiratok iziveaségbil
Wajdts József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán 0SF~ ineveti kaphatók. "VB.
x
x
Ásványlürdő DARU VAR Slavoniaban
a déli vasút társ. állomása
vastartalmú hé yyíz 45 —50° C.
Porczeilán-, márvány-, kö-, tükör és iszapfürdők. H^res pyógynftás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér folyás, sápkór. továbbá caúz, c-onttörés és idegbajoknál stb. stb.Ujounan berendezett
„hidegvizgyógymtézet,"
X7i
x x
X X X X X X
w
X X
x
aria-® *czelli
Gyoiiior-
cseppek
agysze halnak gyomor bajoknál.
nélkálSzhetetlen és áHolanos2n ismeretes házi «rs népszer.
- A gyomtirbplejrséj; tünetei: étvágyla-lanság. gjomorgyengeiég, bűzös lehelet, Idrojtság, savanyu, felöoffdgés. hasmenés, gyoawéoés, leleaJeges, ayáikaktváUurtis, sárgáiig, undor és hányas, t yomorgörcs fZÜkGlés.
• HaUialós gyógyszernek bizonyult tcjíaiá.;:-ál. a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortul terhel esnél ételekkel és itaiokkn!. giliszták, májbajok és hámor-rhoidáknál. -~ •
Említett .... a nárlaczrlll
ar?emorr«e\'pp<>lá. evek otn -kito-nöknfk bizonyuiUk. a mi L száz meg száz bizonyítvány lanusit. Eijy kis üveg ára használati.utasítással együtt 40 kr, nap)\' ¦es; ára lO kr. Magj-arorszagi füraktár: T4a-tMi JoxMef gyógyszertára BudttpeKt, Király utcza 12 sz.
í A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Caak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával íC. Brády} és eaen szavakkal: ,Valódiságát hizonyitom\'.
A HáriaczeHi gyóraareseppek Talodian _ kaphatok.
NAGY.KANIZSÁK : Priger Béla éa Belna Lajos, BARCSON*: Kobot Sándor gyógyszerész uraknál.
gőz Cabinok, hideg s meleg Douchok stb. stb.. valamint
Kneipp Seb.-fele vizgyógyintézet, j
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a w
WorishofenI „vizgyógyintézet" mintájára épült. A fürdő orvosa Q
huzamosabb ideig tartózkodóit ^Yorishofenben tanulmányozás végett, f\\
az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által ajárj- ),\\
lott s tanult — fürdőmestert alkalmazott Worishofenből. V
A fürdő (1891 január óía uj) igazgatóság a prospecius és \\tf
felvilágositássai postafordultával ingyen szolgál. O
Fardóorros: lír. IIEGKÉ VIXTKOS Bécsből. XX
V
¦a** Május I tői június 15-ig és szept. I tói október ^
végéig 307, engedmény fürdők- és lakásban. X
A nagymosás mar nem oly borzasztó!
SZERECSEN;
A szalu. azcrecHeti-szRppnii
hs^ználstával .út db fehérnemű félnap alatt kifogás talán szép és tisztára moshatunk. — A rnba kétszer annyi időig tartható, mint bármely mis szappannál.
A szab. szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosta, nem mint mással 3 Bzor, kevéabbé keil kefe, vagy a kártékony mosópor; megtakarittatik: az idő, tüzelőanyag és a munkaerő
Tökéletei ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jelles Adolf cs. éi kir törv. szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb füszerksreakedésben « fogyasztó illetékben, neyszínte a bécsi I fogyasztó egyletben és az [-tő bécsi háziasszonyok egyletében. Főraktár: Bécsben. I. Renugasse Kr. 6.
^ICHLICK
•féle vasöntöde és gépgyár-
részyénytarsaskg Bl IIAPESTí V
«VÍK ÉS IRODÁK : TABOSI IROII.1 ÉS R IKT.-.K :
VI. ker. külső váck-ut 29-35. PodniHiiir/kj -utcza 14.
Gőz- és Járgány cséplő-készületek,
számom első fiijjnl kitűnt. St\'HI.lC\'K-réle sjtub. « és S vasú ekék, mélyítő és egyetemes aozé: -elteli,
eredeti SCULICK ha TlIJiTS-Rle egy vasú ekék. talaj mi velő eszközök
valamint
Schlick-féle szab. „H A L A D Á S" sorbavetó-gépek.
Takarraánykéaiiiö gépek, daráólc, őrlőmalmok és mindennemű gazdas.gr gépek. Eredeti amerikai kévekötő éa marokrakó arató gépek és fűkaszáló gépek, szállítható mezei vasutak stb. Etáayoa izrtáal faitéteiek. Lesjttaiyaaatih árak.
Arjegytékek ingyen és bérmentve.
Xvom&LOtt Ifi. Waidira .TÓ7j»>f lrn\\nvrnvr.mdáiáhan K*trv .Ka_nÍTain
\\A(IY-KAMZS4.1895. niájns 11-én.
Előfizetési Ar; Egész t-wn . . 5 frt — kr iKé^évre . . . S frt 50 kr. S«KS*4éTr* * . I frt 25 kr. Ksryes mcam 10 kr.
HIR0KTÉ9EK 5 hasábos petittorban 7. másodszor! miuden további torért 5 kr.\'
NVILTTERBEN
(petit soronként 10 krért vétetnek! lei. Kincstári illeték minden egyet] hirdetésen 30 kr. fizetendő
XXXIV. évfelyaa.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi és anyagi részét
Íillető minden közlemény 8áu rfl Lajos jserkeírtő-kiidó \'nevére czimzetten Xa?j-Ea»iz*a.-a bérmentre intézendő*
A nagykanizsai „Ipar-Testület\'", .anagy-részvény -társaság\', a .nagy-kanizsai- és galamboki Önkéntes tűzoltó-egylet nőegylet", „n.ianizsai irr. jótékony nőegylet*} .szegények tápintézete*, a
Berntenlellen terelek *;
Kéziratok vfssaan
i fogad <
kanizsai DélzalaiTakarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár
a ,nagy-kanizsai kiadedneveió egyesölet* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai k-resxtény jótékony katonái hadaatyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Hagyat* .chauvinizmus.*1
A párisi divat poiypkarjai mindenfelé elhatnak, s onnan hozták be ezt a szót: „chauvinizmus.-
Scribe hires franezía iró egy darabot irt .te sóidat labaureot* czi-men, melyben egy katonát hoz színre, ki vakon minden, ellenmondást kizáró módon imádja Napóleont és minden, a mi tőle ered. Vagyis ezzel karakterizálni akarja az elfogultságot, innen van a chaavinista eJ nevezés.
Külföldi ellenségeink is szeretik hangoztatni ellenünk hogy chauvi-nisták vagyunk és igen sok képtelen áilitást hoznak /ei, bogy vádjaikat bebizonyítsák. Azonban aki ismeri a magyar nemzet ezer éves történelmét, aki ismeri a magyarnak köonyüvérüségét, faji jellege iránti közönyösségét, az nevet e vad állításokon.
A nemzet történelmén végighúzódik a türelmesség, a megadás és béketűrés jellege, el törül hetién bélyeget sütött a nemzet testére a magyarnak Pató Pál észjárása s a magyar minden volt, e földön csak chaavinista nem.
Mert ha chaavinista lett volna, ha Összetartó" ereje lett volna, ma nem 7miliő magyar t/ivná a levegőt a Kárpátok tói az Adriáig, hanem 16 millió
Nincs nem volt soha magyar chauvinizmus. Paszta rafogás, alaptalan vád, rosszakarat a külföld részérói, midőn bennünket evvel méltatlanul illet, mert se a politikai téren, se társadalmi uton alig tettüok valamit faji jellegünk -megóvására, nyelvünk fen maradására. Az Isten különös gondviselése, hogy e tejjel mézzel folyó Kánaánban, — melyet Árpád apánk szerzett meg nekünk,
ezer évig fen maradtunk, „megfogyva bár, de törve nem. *
A magyarok Istene ugylátszik még vár tőlünk valami nagy alkotást, hogy atyai gondoskodásával az államai kotó nemzetek sorába emelt, s nem látta elérkezettnek még az időt, bogy szabad szárnyra bocsásson. | Ilyen körülmények közt, tépett szár-\' nyakkal, tört reményoyel, rezignált ! sóhajokkal: lehetünk-e chaaviniszták ? Nem. Sehol a kontinensen egy nemzet, egy alkotmányos ország annyit ! nem tür meg kebelén mint mi. Van I itt nálunk mindenféle nemzetiség, I mely mindegyik ragyogó álmot szó, I és saját szempontjakból ítélve, álla-| mot akarnak az államban. Az oláh, i mely maholnap Erdélyt teljesen ellepi, ! a nagy Dikó Romániáról álmodozik \\ a Tiszáig; a tótok Felső-Magyarországot hasítanák ki a nemzet egységes testéből, a ráczok Délmagyarországot ; a horvátok Dunántúlt, a szászok Erdélyből néhány megyét szeretaének magákénak nevezni. S minket, a házigazdát, ez a sok éhes fenevad, szerényen megtűrne az alföldön.
A magyar ezért talán valaha feljajdult volna? Myuit-e valaha, erőszakos rendszabályokhoz, hogy e túlzott és őrült követeléseket elfojtsa? Nem. Használta-e a chanvinisták fegyverét, fellépett-e szigorúan az izgatások ellen ? Soha. Megtűrte, hogy e, rákfene emészsze erős testét, elszenvedte a maró fájdalmat, némán hallgatta a nemzetiségi izgatók lármáját, s a külföldön való rágalmak terjesztését.
El vagyunk keresztelve mégis chauvinistáknak.
Iskoláink nagy része a nemzetiségi felekezetek kezében van, sajtójuk a legteljesebb mértékben élvezett sajtószabadság alapján, bün-
tetlenül piszkolhat minket, s ha néhány sajtópörbenjegy-kettőt a meg érriemef: börtönös* ret"te igazság-szolgáltaiáft ezek martyrofeká válnak, egy „szent ügy* martyrjává, s újból folyik a harcz ellenünk a külföld előtt. Mi ér:, mert chauviniszták vagyunk. .
Nevetség Hisz csak a vak nem látja be, hogy a soviniizmus látszatát is elkerüljük.. Keztyüs kézzel nyulunk minden nemzetiségi ügyhöz, a Jestina lente elvét követjük, per-Jiorreszkáljuk az erőszakos magyarosítást, két kézzel szórjuk a kiváltságokat, különböző autonómiákat, s mi háta békés politikánkért? Aljas piszkolódás és chauviniszmussal való vádaskodás.- Ideje valdban, hogy farkasszemet nézzünk minden oly irányzattal és czéizattaL, mely nemzetünk tekintélyének aláásását igyekszik előmozdítani. Hassunk társadalmi módon oda, hogy a nemzetiségi izgatások és\'oktalan rágalmak megszűnjenek. Stt \'pedig csakis kulturegyle-tekkel lehet elérni.
Minden város, megye saját hatáskörében igen sokat tehet. ,.A nagy kultnregyletek kiegészítő részeit képezhetik ezek. Három nagy kultur-egyesületünk van: az „E M. K E.u — ,F. M. K. E* .D. K. E.*
Azonban ezek vajmi csekély tőkével rendelkeznek és ebből kifolyólag keveset tehetnek a magyarosodás érdekében.
Társadalmi uton kövessünk el mindent, hogy különösen az exponált vidékeken kultnregy letek feladata legyen iskolákat felállítani, lapokat alapítani és azokat, ha kell áldozatok árán is íep tartani.
Ha azután ezek áldásos működésének hatását észleljük, akkor fognak csak biztosan czélt érni.
Chauviniszmussal vádolni még ezek
után se szabad a magyart, mert ha terjeszti nyelvét: akkor ez nem sovinizmus, hanem erkölcsi kötelesség, szigora nemzeti követelmény.
Hisz, ha chanvinizták volnánk, akkor nem leveleznének kereskedőink németül, nem turnénk meg, bogy Budapesten megjelenő német lapok Pozsony helyett Pressburgot, Győr helyett \' Raab-ot, Sopron helyeit Oedenbtirg-ot Írjanak. Nincs és nem volt magyar chauvinizmus
Külföldi agyrém az egész, az intran-zigens nemzetiségiek hazug meséje, mely soha alappal nem bírt. Aki szereti hazáját, az nem is fogja megengedni, hogy idegenek imádjanak egy oltárképet, egy hamis bálványt: a nemzetellenes törekvést és az állam elleni opportuous izgatást!
Bajza József nagy lantosunk szavaival végzem czikkemet, ki nemes-«3zivü és nagy hazafi volt.
.Szenteld ob magyar, hazadnak KeMed szebb érzelmeit ! Romlott szít és romlott elme, Kit házija hL szerelme Szép tettekre nem he-, it.-
KARCFAL VÍ.
Közgazdaság.
A Gizella egylet, eme hazánkban rövid néhány évi működése daczára annyira megkedvelt éa a közönség részéről támogatott intézet, április hó 28 ikáo-tartotta ez évi közgyűlését Hogy az intézet ép oly céltudatos, mint agilis működésére: hü képet adhassunk, itt hozzuk az igazgatóságnak a közgyűlés elé terjesztett jelentés ét "szószerint
Az 1894 ik évben az állomány a megelőző évi 41477 kötvénynyel biztosított 26.584,520,10 írtról 51 547 kőtvény-nyel biztosított 33.350,252 forintra emelkedett a gyarapodás tehát 10.070 "kötvény G.765.731.90 frt, mi mail kedvezőbb és fényesebb sikernek tekintendő, mert az intézet tudvalevőleg a biztosítással foglalkozik. Kamat bevételei 123,607 frt 58 krról 163.984 frt 51 krra emelkedett.
Díjtartaléka 5.131.950 forint 46 kr. éa igy ez évben 1,250.394.54 ~ 80% gy arapittaíott
Díjbevétel :894-ben 1.565.669 forint 88 kr.; a mu!t évi 1.212.823 forint 54 krral szemben 352.676 forint 34 krral több.
Az 1894 évi tiszta jövedelem 142.155 frt 28 krt tesz ki, melynek felosztását a, következően ajánlja az igazgatóság:
40.000 frtot az áramfolyam-küftobö-zeti tartalékba helyez, a fen maradt 102.155 frt 28 krból pedig a biztosítottak nyeremény-osztalékául 70*j, azaz 71400 frtot. 10°10 szegény leányok ki-házasirásáraalakított tartalékához csatol; 20% azaz 20.400 frt eseknek kiházaai-tásara éi 10*/. azaz 10 200 frt a tisztviselők nyugdíjalapjához csatol:assék. A fenmaradt 155 frt 28 kr pedig vitessék uj számlára át.
Egyben jelenti az igazgatóság, hogy f. évi novemberben a közgyűlés jóváhagyásával 420.000 frtoo vett saját palotájába költözködik át.
A jelentés legérdekesebb pontja kétségtelenül az, melyben az intézet humánus működéséről szól. Az elmúlt évben ugyanis nem kevesebb mint 92 szegény leány kapott férjhezmenésekor — ingyen támogatást
A jelentés a következő számokkal mutatja ki az intézet utolsó 10 évi működésének fényes eredmánvét:
Uj szerzés: 1885. 2,010.800 forint 1893. 11,004.566 frt 42 kr, 1894. 11,619.404 Írt 77 kr. *
Díjbevételek: 1885. 108.886 frt, 1893 1,212.823 frt 54 kr, 1894 1,565,699 frt 88 kr.
Tartalék: 1885. 146.891 frt 1893. 3,881.555 frt 92 kr, 1894. 5,131.950 frt 46 kr.
Ezen számok szerint 1894-ben a produkezió 6-szor oly nagy, mint 1885-ben, a díjbevétel i.5-3ZÖr oly nagy, mint 1885-ben és a tartalék 35-szór oly oagy, mint 1885 ben volt
A díjbevétel 1894-ben 30% több, mint 1893-ban volt
Az általános megelégedéssel tudomásai vett jelentés után a közgyűlés az igazgat óság aak köszönetét kifejezve, a felmeotvéoyt megadta.
FÖűgynÖkség e lap szerkesztőjénél van.
rifini.
Viszoatiátás.
(R. Anaataze.)
Későn tudtam meg, hogy mindig
Csalfa voltai. Sok örömöt boldogságot
Eljátszottál. Szélylyeltipre a legszentebb
Érzelmeket, Látbstsd, bogy mivé tetted
Életemet. Dgy-e most már í;ott neked
A aagy óra ? Zátonyt talált életednek .
Szép hijójs Nem hittem, hogy ilyen lesz *
Viszontlátás, Hajh f de késő, nagyon késő
A megbánás Hiába már könnyeidnek
í>4s özöne, Elvagyunk mi választva már
Mindörökre. A szerelem rózsaláncza
Kettészakadt, S jutalmul én nekem eaak a
Tútís maradt
Fraocsiáboi fordította: HALÁSZ MARGIT.
Samu JizMf
— Emlékezete Zalavármegyébői.
(Folyt, éa vége.)
Látom nincsen baja; De hát, mit olvasott?"
— E kérdésre néztem. Nettem én csak nagyot. - •
— Sűrű, apró betűk — Megijedtünk tőle.
Egy árra betűt sem Olvastunk belőle.
— Mit is mondjak mostan ? Mi is lehet benne ?
„Tyfih aután Öcsém I Viszi most egyszerre l Aki könyvet olvas Beszélni kell annak — Van abban értelme, Minden egyes sornak."
Csúnya téli nap volt — Az osztályban vágjunk ; Áldott semmit-tevés Volt ekkor a dolgunk,
— Egyszerre kinyilfik Osztályunk ajtaja, Szeretett üregünk Lép be nyomban rajta.
.Aután öcséi m ! Vigyázzanak ide." ¦— Harminca-negyven számsort Mond nekünk sebtibe : .Ki az okos ember ? Adtát — hadd látom.. . Mennyi ez. összesen ? Karika Barátom t
íján még ezt sem tudja 1 ? No, auiáo másik 1 Különben olvasson Öcsém egytől-azázig! Látom maguk között Okos ember nincjen ;
Pedig okos ember — Boldogul csak itten.
Önök, mind megbuknak I Jobb, ha hazamennek ... Tyüh aután maguk. Ottan mit nevetnek ? — Szegy éljék magokat, Mindnyájan szamarak! Hisz ilyen számokat. Lent*) is összeadnak.
Húshagyó délután A fekete táblán — Nagy betűkkel az áll; Hogy hamvazó szerdán: .Rendes előadái . k-Lesz az intézetben S reggel nyolez órakor, Mindenki itt legyen.*
Olvassuk mi sorba
5 aztán nem sokára. Ez lett mindenkinek. Legnagyobb újsága; Hogy is ne! félünnep 8 mégis iskolába I
Cm khogy Öreg ennek . -Nem írunk alája ! .
Holnap reggel szépen — Mind templomba megyünk; Akár mi less velőnk — Szeretett Öregünk 1
6 e tervnek mindnyájan Követői lettünk;
•) Gyakorló iskolában-
Mert hamvazó szerdán Üres intézetünk . ..
Mennek tanárjaink Ositáiyról-osztályra: .Mi is történt itten ? Ez már még se járja ! Féikilencz az idő — S egy növendék sincsen Nem tőrtént még soha, Nem történt még ilyen i"
Mennek az öreghez : .öreg I mi az oka ? Egy növendék sincsen Benn az osztályokba.\' — .Tyüh aotán igaz ? ! Kutassátok kérlek ; Kik a kolompolok, S lázító vezérek?"
Mig az intézetben, Ezek történének ; A barát templomban Vége a misének . . ¦ És mi seregeién, Mentünk az erdőre — Dúdolgatva fajták : .Honfiak előre 1*
Megy a labda játék -A fagyos föld hátán, Üres a képexde — Ott áll szegény árván .. . Jaj 1 de nézzétek csak — Ott jön az öregünk : Mi is történik most Mi is lest mi velünk ?
»Ej, no ne hálálkodj l Üsd meg azt a labdát! Ne féljetek semmit —-Azt a réz-angyalát 1 Hogyha ide indult, Hadd jöjjön csak ide 1 Legalább majd mondja Néhányszor Domine I
Hadd menjen a játék . . . .Labdát ide rajta 1 Üssétek Barátim 1 Üssétek magasra 1 —
— így biztatott benoüak, A mi fővezérünk;
De azért mi mégis. Az Öregtől féltünk ...
Bár fetéok se nézett — Elkerült messzire, S örvendve suttogtuk,
— Néhány óra múlva Megyünk fel a várba — Hova az öreg ia Megjött nem sokára . ¦ .
.Aután megjöttek Gyönyörű madarak 1 ? Azt hittem Örökké,\' Az erdőn maradnak. Ki volt, aki kezdte L szokatlan strájkol ? Áiljon elém, ha mer 1
— De senki sem állott.
.Önök valamenyen Mételyei lesznek — Nem ám tanítói.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. MAJÜS Il-áo
A magyar nemzetnek . , E nap próba nap volt Megtudni akartok, Ki lesz jó tanító ? S ime eldűlt sorsuk. ..
Maguk döntötték el, Maguk ellenemre. . . Segéíyje Önöket, Az Isten kegyelme ! Vezér nélkül mentek, Maguk a veszélynek — SoknáF nyoma veszik — Állami segélynek."
Szigorlatok*) alatt Rettegett mindenki; Ekkor az Öregnek Nem tudtunk felelni Össze-vissza zavart Bennünket annyira; Nem volt az Istennek Nem volt olyan 8a —
Ki felelni tudott .Szörnyű kérdésire:"\' .Tyüh aután, mért ia Jöttek maguk ide ! ? Nincs egy okos ember : Ki ludas felelni — Szekundát fog kapni Sorba valamennyi\'.
Öcsém ide jöjjön 1 Mags menjen oda I
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A m. kir. honvédelmi mioiszter ur f. é. április hó 8-án 19.4411 VIL sz. a. kelt leirata szerint a m. kir. honvédség 1896. évi lábbeli szükségletének SoVát H-400 pár bakancsot és 12.400 pár könnyű czípöt — barna pamut vitorlaszövetből a bakancsokat páronként 4 frt 8 krral, t könnyű czipókot pedig szintén peronként 4 frt 11 krral a hazai kisiparosok utjáo szándékozik készíttetni. E lábbeli f. é. deczember hó végéig Budapestre a m. kir. központi ruhatárba szállitaodók, a kereseti összeg azonban a netán előbb történő beszállítás esetén Is csak az 1896. évi január hő elején fog kifizettetni. A szállításban ipartestületi kötelékben nem álló iparosok" is résztvebetnek, ha oly községben van ipartelepük, hol a testület megalakulásához törvényesen megkívánt tagszám hiányzik és ezt a keresk. ?5 iparkamara bizonylatával igazelják^gy-czintén, ha az illető iparosok a szállítás elnyerése czéljából megbízható szö-vcikezetté alakulnak, vagy mint állandó termelési szövetkezet nyújtják be aján-iataikat. A fennálló rendeletek értelmében szerkesztendő ajánlatok, a hol 1 ipartestület van, annak utján, különben pedig közvetlenül, legkésőbb l é. június hó 15-ik napjáig az alulirt keresk. és iparkamaránál nyújtandók he. Miről az érdekeit iparosok oly megjegyzéssel értetíttétnek, hogy a szóban levő szállításra vonatkozólag részletesebb fől-v.ligositások az alulirt keresk. és iparkamaránál, nyerhetők. Sopron, 1895. évi mája-* havában. A kerületi kereskedelmi éi iparkamara.
— Hirdetmény. Schott Károly az osztrák ca. kir. kereskedelmi minisztérium áruforgalmi statisztikai osztályába beosztott számtanácsos .Handbuch der Vorschriíten Bber Handeletatistik und Zol\'.tarifwesen des öster. ung. Zoll-bericbtea" czim alatt oly müvet adott ki, mely az osztrák-magyar vámterület külkereskedelmi statistikájára vonatkozólag fennálló törvények és rendeletek gyűjteményét hiteles alakban és egész 1894. deczember 31-éig terjedőleg rendszeresen egybeállítva tartalmazván, — ezenfelül az osztrák magyar általános vámtarifáuak ez időszerint érvényben álló hiteles és teljes szövegét ia, még pedig a legutóbb kibocsátott göngy-mi!y szabályzat tételeivel kiegészítve és a vámtarifa tételeit a beviteli, kiviteli Ói átviteli statisztikai árujegyzék tételeivel szembe áliítva és összeegyeztetve magában foglalja. Miután ezek szerint az emiitett mű hasznos segédeszközül szolgálhat mindazok részére, kiknek az áruk vámkezelésével és bevallásával dolguk van oly megjegyzéssel hívjuk fel e műre kamarakerül etünk érdekelt köreinek figyelmét, hogy az 5 frt előfizetési árban magánál a szerzőnél (Bécs. XI1II4. Baumgartenstrasse 70.) megrendelhető. Sopron, 1895. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és ipnrkamara.
* — Hirdetmény. A zaia-egerszegi kir. törvéuyszék elnöke pályázatot hirdet a vezetése alatt álló kir. törvényszéknél éa az ennek területéhez tartozó hirói hivataloknál alkalmazott szolgák
egyenruházatának szállítása iránt. A szállítás tárgya: a) 12 sapka, b) 8 nyakkendő, c) 6 atilla, d) 11 mellény, e) 13 magyar nadrág, f) 1 köpeny, g) 13 zubbony, h) 13 mellény, i) 13 pantalló. A megfelelően szerkesztett ajánlatok 1895. év május hó 28-ik napjának d. e. 9 órájáig a kir. törvényszék elnökékez (Zala-Egerszegen) nyújtandók be. Az érdeklődők a vonatkozó részletes föltételeket a zalaegerszegi kir. törvényszéki irodai gazga tójától posta útját is megszerezhetik. Sopron, 1395. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény.. A keresked. m. kir. minisztérium f. é. márczins hó 31-én 19984}VL- sz. a. kelt értesítése Bzcrint f. é. májas 15-től október I-jéig Odessá-han házépítési és berendezési kiállítás fog megtartatni. Külföldi czikkek vámmentesen vihetők be, de november 1 jéig, a vámmentesség elvesztésének veszélye alatt, visszaszállitandók. Miről oly megjegyzéssé! értesítjük a netán érdeklődő köröket, hogy odessai tőkonznlátnsunk a részletkérdésekre nézve kimeritő felvilágosításokkal szolgál. Sopron, 1895 évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
Évzáró"zsgik rffitt egy hétig tartottak e szigorlatok. F. E.
— Jenő fóberczeg nevét viselő cs. éi kir. 48-ik gyalogezred szép ünnepet Ült május 10 én. E napon tartotta 50 éves jubileumát annak a körülménynek, hogy az ezred Jenő fóherczeg nevét viseli. Délelőtt tábori mise volt, délben társas ebéd. Az ezred egész nap ünnepi diszl öltött; ez alkalomból Nagy-Kanizsa város hatósága a legénységet fejenkínt egy liter borral ajándékozta meg.
— Báró Hornig Károly megyés püspök ur Ö méltósága e hó végén Sümeg tájékán a bérmálás szentségét osztja ki. Ugyanis május 26-án Monostorapátiban, 27 én Gyuia-Kesziben. 28-án Tőrdemiczen és 29-én Káptaian-Tótiban. Éjjelre minden nap sümegi kastélyába tér.
— Szentmiklósy .\'Gyula tapolczai főszolgabíró májns l-éa ünnepelte csendes családi körben megyei hívatalosko-dásának 25-ik évfordulóját. Bizottság alakult az ünnepeltetéb mi módon való megtsrtása érdemében, de a szerény férfin kitért előle s megköszönte a kitrntető szándékot Ez azonban nem zárja ki, hogy öt melegen ne üdvözöljük !
— Esküvő. Blau Amália kisasszonynyal Keleti M. Mór kereskedő május 5-én tartotta esküvőjét
— ,Zalavármegye és városai" czimü milleniuni diszmüre Zalavármegye 500 frtot szavazott meg. Csáktornya városa pedig 40 frtot Nagyon örvendütik e helyi kiadvány ily méltó felkarolásának.
— Közgyűlését, mint már jeleztük, a helybeli irodalmi és művészeti kör májas 12 én délelőtt tartja h városháza nagy termében, alapító tasjai eórába lépett ujabban Vnrglich Gusztáv felsőőrsi prépost és Weiser József gyártulajdonos
— Farkas Ferenez városi kapitányt s családját mély fájdalom érte kedves kis leánykája, illetve nővérők Farkas
Kérdezzék egymástól, Mit tanultak sorba ! ? Egyik sem tud semmit! . . No, aután Pista !. Beszéljen valamit. Domine Karika 1..
Tyüh aután Öcsém 1 Még maga sem tudja ? Legjobb növendékem — Furcsa biz ez furc«a."
— S ilyenkor\'az Öreg — Néha megeresztett, „Egy-egy anekdotát —
ö nem mérgeskedett.. .
Tudtunk, vagy nem tudtunk, Mindegy volt ö neki — No, mert az évközben Tudtunk jól felelni.
— És ez ember eltűnt Nincs többé közöttünk ; De hiszem, szelleme Őrködik fölöttünk .. .
S emléke élei fog, Mig lesz emlékezet — Mindnyájunk nevében Mondom: .Isten veled 1"
— Küzdőttél eleget\'. Az életben velünk — Nyugodj hát békében : Szeretett Öregünk I
FARKASS KÁROLY.
Etelka május 4 én dicsőült édes anyja után elköltözött örökre. Temetése másnap délután lészvéttel történt ^
— Helyreigazítás. Az április 2f áo lefolyt bemutató hangverseny referádá-jábó! három közreműködő neve maradt ki, kik ép ugy mint a többi szereplők megérdemlik, hogy dicsérettel megem-littetsenek. Fuchs Károly Schubert „Fo-relle* átiratát játszotta zongorán tökéletes technikával Weiser Klára átszellemült játéka általános tetszésben részesült éz Práger Ilona - hegedüjáté-kévai bebizonyította, hogy mély érzelemmel kezeli a vonót és szép technikáját gondos szorgalmának köszöni.
— Gyászhír. Marton Gáspár Tapolcza városi tanácsosa május 2-án 63 éves kofában mrgbalt
— A dunántúli ág. ev. egyházkerület f. évi közgyűlését aug. 13 és 14-én tartja meg Nagy-Kanizsán az ujonan épült evang. templomban.
— Hangversenyt tartott májns 4-én a nagykanizsai polgári nu és leányiskola növeudéksége dicséretes és elismerő sikerrel; közreműködött a fin- és leány énnekkar, Ábrahám Katalin. Z^nbory Erzse és Neumann Józsa zongorán, Ledofszky Emília énekelt, Jutkorici Sarolta szavalt, Befger Lenke monológot adott elő. és Vegeié József szavalt
— Szerencsétlenség. Stellner Samu rózsa-uiczai lakos Lina nevü 12 éves leánya f. bó 8-án a féiszerben játszott és e közben egy függőlegesen felállított kemény fából készült szánt nem tudhatni mily módon megbillentett, ez e\'-dült és a kis leányt maga alá temetve ennek fejére esett, de oly szerencsétlenül, hogy orrén és fülein megeredt a vér; a háznál megjelent orvos agyrázkódást konstatált, amiből aligha lesz felépülés. A vizsgálatot megindították.
— Nynri mulatssgot tart a Keresztény Jótékouy Nőegylet f. évi június 9-én a Polgári Egylet kertjében és földszinti helyiségébea. A nyári mulatságnak vonzó czimet adnak, lesz uzson-názás, este táncz. Belépti dij jutányos, hosy minél számosabban jelenjenek meg. Kitűnő sikert óhajtunk.
— Gyászhír. Sármellékről értesülünk, hogy vérbogyay Bogyay Kálmánné szül nemes-őcsai Fűzik Alojzia urnő élete 55 és házassága 33-dik évében május 8-án elhunyt A dicsőült jó asszonyt férje és Jenő fia s -számos rokonság gyászolji. Béke hamvain. . ;
— Estély. Pintér Sándor jÓhirö vendéglőjében kedélyes esiélyt tartottak a helybeli mozgó és stabil posta s távírda tisztek annak örömére, hogy mintegy 30-an magaab fizetésbe jutottak. Lelkesítő pohárköszöntést mondottak Fri-viaz Károly, Szorumer Náthán. : Roth Miksa, Lenkey Károly, Tandor Ferenc?, Szabó István sat.
— Színházi hírek. A jövő heti műsor oly nagy változatossággal van összeállítva, hogy a legmesszebb menő igényeknek megfeiel: f. hó 11 én szombaton .Királyfoaás.* Vasárnap .Csillaghullás8 R tkay uj népszínműbe, hétfőn „tholső szerelem," kedden .Báoyamester" szerdán .Sodorna pusztulása," csütörtökön „Szenliváai éjji álom" „pénteken\' Frou-fron kerű színre, ez utóbbi R. Balogh Etellel Gilberte szerepében. — Somogyi társulata iránt a közönségben az érdeklődés napról-napra növekedik. Kár, hogy Nagy-Kanizsán nincsen szín kör, melyben a társulat előadásait a nyár derekáig folytathatná.
--Nyilvános köszönet. A helybeli
államilag seg&yzett község: polgári fiu-és leányiskola f. évi május 4-én tartott hangversenyén az ifja Jógi segélyalap javára felülfizettek : Bahochay Győrgyné úrhölgy 1 frtot, Sümegi Kálmán ur 2 frt 60 kr., Etlényi\' János (A.-Rajk.) Mintsek A. Melchiades, Nith Norbert, Píchler Pál, Szabó István urak és N. N. 1—1 frtoC Bún Samu és Baksay József urak 50—-60 krt, az intézeti növendékek "közül Kohn Erzsi, id. Nagy Margit és Schultz Margit 20—20 krt, Vajda Blanka és Weiaberger Vilma 10—10 krt, összesen 11 frt 60 krt. Fogadják a jótékony czélra adott szíves adományaikért a rendező bizGttság és az iskolai igazgatóság hálás köszönetét !
—- A sákasyi határban véres párbaj volt május 6-án egy zágrábi birtokos és Ügyvéd közt, komolyabb sebesülés történt Oka összeszól síkozás volt az Agliardi-Bánffy-Kálnoky Bgyben. — A felek kibékültek.
\' ~ Gyászhír. Dr. Fritz Józsefje szül. felsörajki Rajky Irén. felsörajki Rajky György, mint gyermekeik, — dr. Fritz Józset zalaegerszegi kir. törvényszéki bíró, mint vő, Fritz Paula, "Fritz Coe-| linké, mint nnokák és a nagyszáma ro-| kooság, fájdalmas sriwel jelentik a 1 forrón szeretett apa, nagvapa, após és | rokonnak felsörajki Rajky Miklós me-i gyei árvaszéki számvevőnek, ez évi má-
jas hő 1-sű napjának d. e. 9 órakor hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele utác szerettei körében életének 67-ik évében történt gyászos elhunytát A holdogultnak földi maradványai folyó évi május hó 2-án d. u. 5 órakor fognak a rom. kath. szertartás szerint a zalaegerszegi köztemetőben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 2-án d. e. fél 8 órakor fog a meghalt lelki nyngalmáért a helybeli róm. kath. templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Zala-E?erszeg, 1895. évi május hő 1-én. Áltíis é; béke lengjen a szeretett halott porai felett 1
— MeghlvŐ. A nagykanizsai Kisdednevelő Kjyesület XX évi rendes közgyűlését 1895. évi május 12-éo vasárnap\' délután 3 órakor tartandja kir. Tanfelügyelő ur jelenlétében az egyesület nádor-ntc^ai saját helyiségében, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat: a) Elnöki jelentés a lefolyt évről~~V) A lezárt évi srámadásokról szóló számvizsgáló bizottság jelentése, c) A jövő évi költségvetés megállapítása, d) A Borrend szerint kilépett: Eisinger Henrikné, dr. Fülöp Kázmérné, Győrffy Jánosné, Komló.-ív Kálmánné, Ledofszky Ármfnné, Maoiuano Jőzsefné, Práger Béláoé, Ra-poch Gyuláné, Sauer Jenőné, Scherz Richárdné választmányi tag*) úrnőkkel egyetemben 10 választmányi tag választása, e) Netáni indítványok. — Közgyűlést megelőző napon május 11-én, szomb ton délután 3 órakor az egyesület nádor-utczaí óvoda helyiségében kir. Tanfelügyelő ur jelenlétében választmányi ülés tartatik, melyre a választmány tagjait tisztelettel meghívja az elnökség.
— A kis-koroíromi r. kath. tanítói kor május 30-án tartja tavaszi ülését Zala- ipáthibau.
— Hirdetmény. A város területén egy zsebóra óralánczczal együtt találtatott, aki ezen tárgyakhoz tulajdon jogát igazoló: tndja, a kapitányi hivatalnál a hivatalos órák alatt mindenkor átveheti Nagy-Kanizsán, 1895 májns 3-án. A rend-örfökapitányság.
— Hirdetmény. Folyó hő 3-áo este KU-Kauizsárói egy fehér szőrű ielóggó füiö egy és fél éves anya sertés elfutott, s tulajdonosához ez ideig vissza nem került. Feíhivatik, kioek ezen sertés birtokába került, hogy azt ezen hivatalnál a törvényes következmények terhe mellett jelentse be. Nagy-Kanizsán, 1895, május 4-én. A rendőrfőkapitányság.
-•- Heti biztosok e héten (májns 13—18.) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Ledofszky Árminné és .dr. Rothschild Samuoé választmány! tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (májas 12—18) a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Weiszberger Kálmán szakaszparancsnok ur.
OT Olvasóink figyelmei különösen falhivjuk JONE L asszony mai számunkban közolt hirdetésere.
— Bank egyesület! váltóüzlet-részvény tárraaig. Nagyméltóságú Szent mártom Radó Kalmár, ur valóságos bels-l titkos tanácsos elnöklete alatt múlt hó 24-én alakult meg 2 000.000 koron* alaptökével a .Bankegyesületi Váttó-flzlet Részvénytársaság", melynek vezetésével B&sch Lajos ur bízatott meg, ki évek hosszú során át a magyar ált hitelbank főhivatalnoka- és később a bn dapest-t erez városi takarékpénztár váltóüzletének főnöke volt — Ezen intézetnek Üzletkörét megismerteti mai hirdetésünk, a melyre t. olvasóink szíves figyelmét felhívjuk.
— RŐT-d hírek. — Radfl Jozefiu Rózsa Sánnor kedvese 94 éses korában elhunyt. — Pólában ö Felségét nagy Ünnepséggel fogadták. — A hírneves „Korr.ló Kert" >mrrlaióhely lebontatik. — Kucaerik SárkorMegidősb piarista 92 éves korában meghalt. — Chinában kolera dühöng. — Eszéken egyptomt síremléket találtak.
Színészet Nagy-Kanizsán.
— Péotekea, f. hó 3 ia .II. Rá kocxj Ferenci fogsága* kerQlt txinre. A devot, a rilágfit és Bákócxyt a haxa hőaét Méaxáros axeméiyeaitette dicséretes igyekezettel. Az átmenet a jezsuiták neveléséből kikerült és a bécsi adTarbau élő ledér Rákóczy kost a darabban teljeieo elvess. Rákocxyt mint hazafi, lendülettel és bártel iitazotta Mészáros, kit a nagyszámban megjelent ifjúság megtapsolt. Rákóczy sayjit, Zrínyi Donát, Somogy N. Jn-lia adta, az érzelmekben a komor bangalatot jutatván kifejezésre, mely a haza sorsáért es szabadságáért aggódó anyát eliólti Rooaíné B. Etel mint Ajaália remek alakja volt a hazafias, hü hitvestársnak. Deaaert Páter Enit-teliatt eJleatállhatatlan koaikuaraal játszotta, de vájjon ez az al»k komikns-e ? Azt bisuftk, hogy Páter KnitteUas-b&n inkább a jezsuiták
*) Az alapszabályok 18-ik §-a szerint nj-ból választhatók.
tőrekréieit jellemeim, mint nevetsége-sé teani kellene. Follinui miot Lehmaon Godefred sok tapintattal és élethűséggel játszott. \'Megtépő reiliimuísaJ ábrázolta Rónai Gyula a hosszú fogságot szenvedett Boldizsárt. Peterdi, őszinte, nyers és magyar gróf-Bercsényi Miklós volt. Polgár az inai sierepében ia ezceilált A tetszetős, sz -p és tőrcénethű ruhák kiegészítették a dráma összevágó előadását.
— Siombaton. f. hó *-én „Parasztbecsület*, ezt megelőzte „Bál niáa aaa-ginjeleaet Széchy Ferencitől „Bái ntán" nálunk a műkedvelők áedrencz darabja, melyben minden naiv kedélyű serdülő leásy próbálgatja szárnyait a színészet légk&rében. Kalmár Piro*ka adta elő a magánjelenetet, a monológ gyorsai perdalt le ajkiról, örómíttas azemei olyan fényesen villogtak, mozdulatai oly gyermekdedek voltak hogy csakugyan azt bit-¦Ok. hogy olyan .bakfis* van előttünk, aki épp most szabadult meg a nevelőintézetből. „A ParatztbecsOlet,- ez a megzenésített dráma már a mi sziaünkaa sem: ismeretlen; de ilj Összevágó kivitelben még Kanizsán nem láttuk Kaposi Józta mint Santozza a drámai lantiatokat erősen sziaezte, szenvedélyes volt a bimernlétig, részletenkint nagyon szépen énekelt, vokiiizicziója kifogástalán és agy látszik, minthi drámai szerepekre is határozott rátermettsége volna. Lola (JKésdi) kis szerepe izépea jntott érvényre S* Na^y Imre (Tariddá) lirai tenorista ; középhangjai tiszták, de a magasban hangja nem tartós Alfió (Kiss Pista) ugy alakitiars, míot énekre nézve teljesen meg\'-felelŐ volt. A zenekar Békéfcay vezetése alatt harmonikus, ósizevágó játékával helyesen interpretálta Mascagni megrázző, de lélekemelő dalművét x/
— Vasárus p, f. hó 5-én délután „ \\ Véubakancso s>" népszínmű adatott ; este „S t n d p i p 3 k e" láivinvos rarazsrege került színre. A szép díszletek, a szereplő gyermekek sokasága, Kalmár f -roska (Mamuvipőke) díszes rnbája és naiv játéka valamint a többi magánszereplök bohókás alakításai egész este muUUatták a szép számban megj-leut nzülöket és . gyermekeket. A felnőttek kedves remíaisceniiálfat. találtak a mesében, mely vitsza id^zi ártatlan gyermekkorunk boldog, de végleg elmúlt korszakai.
— B ét f fi n, f bó 7-éu. „V. kanéiul hölgy" került siínre. A dráma a második empire alatt !S52-ben adatott először Parisban és óriási ieltünést keltet\', mert as a vezeklő Magdo\'nák dicsőítése volt, mig a hamis szenvelgésnek Augiernek .,01ym-pia házassága" ctimü drámája véget nem vetett és a tévedt r." rebabilitisának lehetetlenségét ki nem mu\'atta. De a kámétiás höigy még ma is felvillanyozó érdekfeszítő hatással van aközönségre, különösen akkor, ha Gau hier Margit szerepét oly kiváló szinéazuö adja, mint Rónaiaé B. Etel. Alakításában a nagy olaazi tragika, Dus- Eleonóra diskrét realizmusát követi. Az egyes jeleneteket mértékletesen domborítja ki, fényt és árnyékot arányosan oszt el, miért is egész aikotáaz nem lesújtó, hanem a tragikum engesztelő, megindító és felemelő hatásával bir. Margit eisö találkozását Armanddal, a bojdog falusi otthont, a n«gr lemondási jelenetet a mfnéixnő az Ő megkspó módja szerint színezte ki. Eredeti felfogasra táí\', hogy sokogás közben tompa köhögést hallatott, mintegy flőhirn-íke a halálos betegségnek A nagy haldoklási je lenetbeu Rónainé B. Etel lemondott * naturalista iskola ama mesterfogásairól, melyek « halálküzdelem ábrázolását borzalmassá teázik; az ő halála ccak szánalom keltő volt. Guutbier Margitnak könnyen kell meghalni, mert maga mondja : „Nem szenvedek ; haldoklóm, de boldog vagyok.\' Ezea mesterileg eljátszott végjelenet is csak bű lutükrözője volt bei világinak. A művéazaőt nyílt sziaen vagy hatszor hívták ki és tüntető tapsokkal és virágokkal halmozták el Peterdi, az öreg Dnval szerepét azzal az elhatározottsággal adta, melyet ez a jellem megkövetel. Armándban (Mészáros) nem voli meg leljüsec az érzeimek heve. mely meggyőz és elraga.-?. KitQaő alakítás volt a jelenet a játékteremben. Balti. Erdély.!, FolÜ-nusz és P. Sotács Maiiaka kis sretepQket dicsérendő bazgalommai jácszották
—k e d d e n, május 7-én harmadszor ke-^rült zzinre „A kis Alamusai."
— Szerdin, raá;u* S-in síiöre került .Viljuok «1" Sardou és Najac szellemes vígjátéka, mely a válási kérdések ügyes kignnyoása. Des Pnineiles szerepét Somogyi Karoly adu, öntudatosan é* fölénynyel. Des Prunellea nagyon sxámiió E őre tudjs, hogy a csatározásból, mely kiizte es felesége, valamint Adbémar közt kifejlődik, mint győztes fog kikerülni. Cyprienne (Kalmár Piroskai naiv, azellemdúi asszony, aki még nem törölte le leáuyságinak hímporát, azeüemének élcz-repptntyüi ég felé ¦zállnak és válni szeretne a változás iránti kíváncsiságból. De szive fenekén tan annyi kedély. lelkében van annyi j zansig. hogy még kellő idSben visszavonul és faképnél hagyja a léha, együgyi Adhémart. Kalmár Piroska szikrázó derültséggel játszotta szerepét és minden slágerje hatot\', mint a sortűz. BJla Adbémárja jeles alakítás. Valóságos í-teganf volt Peterdi, Polgáráé, Rónai és Erdélyi derekasan megálltak helyüket
— Csütörtökön, f. hó 9-én .A Suhanc** ismert operetté ment Az , operetté\'-még mindig hatásos túlhajtott bohózatos kó mikums. és fülbemászó zenéje miatt. Desséri és Polgár mulattatták a nagyszámban jelenlevő közönséget. Kaposi Józsa igen elevenen, pajkos sahancz volt A .vak vagy oh warelt-in" magán dalt egy subancíhoz nem-illő érzelges-sel énekelte. Eliz (Hevesi J*nka) igen jó ala-. k-táz volt, de felszillni hapgjival a magasba, -rei nézte veszedelmes kisárlet Kiss Pista. Sz. Nagy Imre, Serényi éa Fodor Ilona az előadás keretét előnyösen egészítették ki.
— Pénteken sziure kerül , ^ becs illet *
¦ — Siombaton „Király fogás."
— Vasárnap délután „Hamupipőke," este Rátkayuj népssinműte : „Csillaghullás.•\' V.
Vetőmagvak.
(MiOTHKEK ÖDÖS lodóliUM.)
Amennyiben a tetéaekre e héten ip oly kedvező az időjárás, mint mnlt heten tolt, cakis múlt heti jelentétflnket egész terjedelmében f^ntari hatjuk. Változás annyiban történt, hogy mesterséges rétek, kaszálók, egyáltalán takarmányozási czé-lokra és pázsitalakitásokra való fűmag-
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MAJÜS U-én
vaknak, műkereskedőknél rendkívül
nagy kelendősége van. Jegyzések nyersarttért 100 kilőnktnt
Budapesten:
Luczeroa 48—52 frt —
Vörös lóhere 66—70 frt —
Muharmag 19—20 frt —
Tavaszi bükköny , &*B—9 frt —
Ba taczim 10—10\\ frt —
Ki nyert ?
Húzás május 1-éa Prága: 20 39 35 19 23
rfüíis május 4~én Bécs: - 27 43 75 50 59 Gréct: 72 4 69 9 34
Húzás május 8 áo Brünn: 41 2 30 43 48
Szerk- üzenet.
—\' 5. K. Kölesre a Isp elkaldre lett.
- H E. Síi is sajnáljuk, a másik ügy rendezését igen kérem . v_
— .A bóJkai módjai1- jó.-de a rég l>ekaí-düti> ken & sor előbb
Többeknek. Elfoglaltságunk mistt késik s vaiüz. Nemsokára rendbe jövünk.
Felelős szerkesztő éa kiadó -BÁTORFI LAJOS.
Itt-Hiieber^-selyem rsakis skkor vz\'ódi, ba kúi n-iien gyáramból rendelik — íVkftc. fehér és színeiket 35 krtól 14 frt 65 krig, méterként — ima, c-ikos, kocí-kázott, siatázottakat, damssatot t a. t (mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban) s. s. t. postabér é« vammeo-tesen a bázboz szállítva és mintákat pos-- " - iltávs kaid: Hetmeherc í.. [c-s k udvari szaliitAi seiyemgyara Znrlchben
! gvájczha czimzeu levelekre ÍO kros, és 1e-leie ö lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan
J elintézte tnek.
Vese, húgyhólyag, hiígydara és köHzvénybantalmak ellen, továtibá a e legzó es emésztési szervek hn redős bán-talmainál, orvosi tekintélyek által a LlTHIOX-FORRiS
SALVATOR
alkerrel re»d.lre lesz.
Húgyhajtó hatású!
Kellemes uV- ünm emészth&íö\'
Kapható ásváuyvizkeretkedésekben és gyógyszertárakban. A Salvator-forrát* igazg. Eperjesen.
Hirdetések.
3E31SÖ
roagyar
1305jc. hraz. a. felvett s 494 frtra, — a hahóti 1163. sz. tkvben t 601 |b. 2. hraz, a. felvett a 93 frtra becsült ingatlanok. — uay a hahóti 1297. száma
i tkvben t 464 hraz. alatt foglalt ingat -lanoak Landi I-tvánt illető s 353 frtra
: becsölt tele része 1895. évi június hő
; 11. napján d. e, 10 órakor Habot köz-
\'¦ ség házánál dr. Trip^mmer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbe-
: jöttével megtartandó nyilvános árverésen
j eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár
! 10%-át készpénzben vagy óvadekképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Kelt N.-Kaoizaán. akir. tvszék mint te-
i lekköuyvi hatóságnál 1895 évi márcz. bő 18. napján.
MIKOS, előadó
Gíaiiosií nUzonvii társ.
BUDAPEST, Kárpaí-atcza 9 szám- !
Alapíttatott 1SOS. AlapiUalOtl 18€8
íSeTéíí1! ffipjülrrBflül ét ^rapjntereskedöt
a t. rz. figyelmét a kitűnő hírnévnek örvendő gépberendezést e* mosási rendszert tekintve a technika legmagasabb fokán álló
oajfiiosÁ irántira
:nn>itjuk.
\\ mnlt érben is a hazai grapjatermés na-gy.ibb része zsírhac lett lenyírva és gyárilag motttt állapotban értékesítve, melj módszer a termelőre nézve a l«fksdvezssiauiek huon;tilt i miután a készletek a gyárilag mosott gyapjú elénk kivitele és kelendősége ft,rytáu igrn cieRÍnejtak; ez idén annál inkább a cysn. tJéaySt értékeS\'téir* vagyunk képesítve
Kimerítő fvlritágositással és íreoraamal kívánatra készséggel szolgálunk.
Az összes küldeményeket rzégftnkhöz Ru-dapest lA pót városi pályaudvarhoz kérjük czi meztetci.
Az igazgatóság. Vá-o« irodánkban Jfettgebauer Gyula urnái tOarottya-a. t szám feleilágositáaok szinten szivaseo nyújtatnak
1500. SZ-Jtk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék mint tkkvi osztály részéről közhírré tétetik-hogy az első magyar általános biztosító társaság vnajtatónak Landi litván vhaj-tást szenvedő hahóti lakos elleni 19 frt 01 kr. tőke, annek 1894. r.zep\'. 1-től járó 6°i0 kamatai, 4 frt 40 kr. per, 3 frt 20 kr. vhajiás. kérelmi hirdetési d j nélkül. 8 frt 15 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vhajtás: ögyébea a feotuevezett kir. törvszék területéhez tartozó a hahóti 1246. sz. ¦kvbea f 607. brsz. a. felvett s 441 írtra, — a hahóti 1284. sz. tkvben f
*J E rovat alatt köz löt tekert sem Tálal felelőséget a szeri.
Én elveimnek bive maradok,
mert nálam otcső éa já árukat lehet vásárolni. Ez által KKeralt
svájczi zsebóráimnak
minden országában a világnak gj ors megkeüve-lést biaositani. Kiválóan ¦janlom az: Eredeti genfi goldln • remon-tolr ferfl-órákat, a legfinomabbak szabályozott óramüvei,ff& ujabb nystemával, legjobbnak elismert minőségnek, elegánsai elkészített készülék kel, kettős goldtnfedéllel "*M csak 4 frt 90 kr. t\'gjan-llyen fazonban, hármas goldiofedélle\', csak 6 frt 50 kr. toldin-nől i emonloir orak, finom minőségnek, pompásan r -iszol t készülékkel, hárm*,s go din fedéllel csak 7 fit. Valódi goldin-órslanrz<k biztos és előkel" bre-
loi[neT&i. vert, sport, keitös vagy bármily tet-szi-s s/< nali lacuuual. csak 90 kr. I- iitialitásu 1 in 20 kr. assf- kutűuöit flgyelemhe a t- lanntaiiok, állam vagy hajózási liszt-vlxelök lengére. Az ismt-rt eredeti F. K. Koük»pl-i euionloir ankei -orak., valódi nickel kéazíl. ékkel, pusztít hatatlan óramüvei es biztos járással I" Irt. gcgar Csak addig, mig a készlet tart, -%» — Küldés ritánvéttel. — A valódi svajcz! zsebórák saáUltokáza
Siibarberg Leon. ü^
1490jik. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykaui/.>ai kir. trs?ék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Csöndör Fsreixz és neje Baracska Anna karóéi lakói végrebaj\'atónak özv. Tóth Jánosié szül. S/.incan Katalin vbajtást szenvedő karosí lakos elleni 4 frt kártérítést tőke, 13 Irt 20 kr. képviseltess; és eljárási, 12 frt 90 kr. vhajtáa kérelmi, 8 frt 35 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentuevezett kir. törréDyszék területéhez tarto/ó a mereoyei 105. sz. ikben t 528. hrsz. a. felvett s 198 frtra ; — a karosi 56. sz. tkbeu I 85. es 87. hrsz. a. felvett s 221 fríra becsült ingatlanok, és pedig a inereuyei ingatlan 1895. évi június hó 1. napján dé|e\'Őtt !0 órakor, Merenye község házánál, — *» karos: ingatlanok ugyanazon n»pon délutáni 2 órakor Karos közsé; ha/ánál Varga Lajos íe peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó Dyilváoos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebo kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár tf;1 At készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, - Kelt Nagy-Kauizsán, a kir. tvazék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi márcz. hó 15 napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró.
*czeHi
Gyomor-
cseppek
nag)-szerüen haua.it: gyomor bajoknál, nétkBIazne-eUen ás ásoJiaosan ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: érvagyu-lanság. gyomorgren^eség, bft&s aehetst tefnijtság. tavaa>n. lelaöffögéi. hasisáéi, gyomorégés, Mnsleges, m;átkakiválasztás. úrgaság. undor és háirrás. gyomorgörcs uBküiés.
*> HalíiaUíí gyógyszernek bizonyult fejfijásnal. a menynyiben eí a gyomortál származott, gyomorndterbeJéiaét éteJekkel és italokkal, oüitzták, májnajak és aiaoor-rsoidáknál. •
Említett :•:.\';.!::: a Msirlaatrxelll gysmoreNeppek évek. ota kílü-nöfcnt\'k bizon>ulUL a mit száz meg. száz tiizonyilvány lanusiL Ejfy kis Qveg ára liasználnti utasítással egyDU 40 kr.. nagy üveg ara 70 kr.
Magyarországi főraktár: TfiHík Jo/j^f gyógyszertant Bada^mt, Király utcza 12 sz. X
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék me^tekintenií Csak oJy cseppeket Le&sék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C Brády) és ezen szárakkal: .Valódiságát bizonyitom*.
A Rtáriaczelü gyomorcseopek valodian taphaLóK.
KAGY-KASIZSá?N: Práger Béla és Belos Lajos, BARCSON: Kobut Sándor gyógyszerész uraknál.
BIRTOKVÉTEL
Készpénz fizetés mellett azonnal megvétetik Icát nemesi birtok IOO.OOO frtos s egy uradalom
400.000 irt árban.
Csinos kastély, elónySs fekvés, fele erdő, fele gazdasági, vadászatra *lkalmas.
Ajánlatok csak a birtokostól Patz Richárdhoz kéretnek intéztetni. BéCI, Margarethenstrasse Nr. 12.
184|tk 95 sz.
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi osztály részéről közhírré tétetik, hogy Balázs Lajoi ez.-lisrlóilakos vhajtató-nak Balázs Juli férjezett Vincze Jánosáé vhajtá>t szenvedő za\'a-szent-ba-lázsi lakos ellen: 29 frt 16 kr. bátrai, töke, ennek 1892. deczember 6 tót járó 6"10 kamatai, 9 frt 24 kr. hátr. per, 5 frt 95 kr. hátr. vhajtáa kérelmi,, 3 frt 50 kr. táreyalasi, 7 frt 65 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vbsjtási ügyében fentnevezett kir. trvszék területéhez" tartozó a szt-üszlói 40 sz. tkvben t 40 hrsz. a. felvett s 10 frtra, — ugyanazon tkvben f 52 hrsz. a. felvett s 30 frtra, ugyanazon uvben f 285 hrsz a. felvett s 40 frtrj, ugyanazon tkvben f 100|s hrsz. a. fellett s 80 frtra, ugyanazon tkvben f 266|b hrsz. a. felvett a 75 frtra, a gzent-liszlói 97 sz. tkvben f 267|b brsz. a. felvett s 20 frtra, a szent-liazlói 97 sz. tkvben | 284 hrsz. a. felvett s 30 frtra, a szent-liszlőí 104 sz. tkvben f 201 hrsz. s. felvett a 100 frtra, a szentliszlői 104 sz. tkvben f 268 hisz. a. felvett s 20 frtra, a szent-lisz-lói 104 sz. tkvben f 282 hrsz a. felvett s 150 frtra, a szent-liszlói 138 sz. tkvben f 36 hrsz. a. felvett s 40 írtra, a szent-liBzlói 138 sz, tkvben t 98 hrsz. a. felvett tb rrtra, a szent-liszlói 138 sz. tkvben f 221 hrsz. a. felvett s 70 frtra. a szent-liszlói 138 az. tkvben f 269 hrsz. a. felvett s 60 frtra becsült egész ingatlanok az 1881. évi 60 terikk 156 § a értelmében és pedig Kóbor Rozi özv. Balázs Györgyné javára bekeblezve lévő haszonélvezet:
sroleaimi joe fenntartásával 1895. évilakós elleni 81 frt 47 kr. tőke, ennek május hó 30. napján d. e. 10 órakor 1892 julias 27-től járó 6% kamats/i Szent Liazló község házánál Simon Gá ,15 frt 75 kr. psr, 7 irt 60 kr. végre-bor felperesi Ügyvéd vacy helyetteae hajtás kérelmi hirdetési dij nélkül 8
közbejöttével megtartandó nyilvános!
árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec:ár.l Árverezni kivánók tartoznak a becsár;
10- K-ü készpén.ben vagy ővadékképes
papírban a kikcjdött kezéhez letenni Kelt Nagy Kanizaán, a kir. tvszék
mint telekkönyvi hatóságnál 1S95. évi
február hó 28 napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró
895.
frt 35 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtáii ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagykanizsai 6529 sz. tkbea t 435lb hrazám alatt felvett .s Ztifkovics Franezíska férj. Weisinser íJáno-ttié tulajdonát képező 1285 frtra becsült ház és beltelek 1895. évi május hó 28. napján d. e. !0 órakor ezen kir. törvényszék tkvi helynévében dr. Dick József felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó oyiivános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb ki lett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10B]Bát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekköuyvi ható-tágnál 1895. évi
84?;tk
Árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi o*ztálya részérói közhírré tétetik, hogy Reicbenfeld Ignácz fiai kereskedő czég nagykanizsai lakos végrehajtat ónak Zsif-kovics Francziska férj. Weisinger Já-nosné végrehajtást .-szenvedő ismeretlen
örökösei részére kirendelt ügygondnok február hó 18 napján, dr. Rosenbere Mór ügyvéd nagykanizsai GŐZÖST kir. tszéki albiró.
Grand Hotel, INational
Wien (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 frttól felfelé. Fürdók, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötők közvetlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel
A. HARHAMMER igazgató. F. M. SUYER, talaidonosok.
9917|ni 1895.
Pályázati hirdetmény,
f. Zalavármegye törvényhatóságánál elhalálozás folytán üresedésbe jött egy 1000 frt fizetés és 300 frt lakbérrel javadalmazott számvevői és egy 800 frt fizetés és 200 frt lakbérrel javadalmazott al számvevői — előléptetés esetén ismét egy 800 frt fizetés és 200 frt lakbérrel javadalmazott alszámvevöi állásokra pályázatot hirdetek.
Felhívom tehát mindazokat, kik a szóban forgó állásokat elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi I-ső t. cz. 17-ik §-ában előirt képzettségüket igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat Méltóságos Svastíts Benó úrhoz Zalavármegye főispánjához czimezve, hozzám folyó évi május hó 20-ig annál inkább be nyújtsák, mert a később érkező kíVvények figyelembe vétetni nem fognak.
Zala-Egerszegen. 1895 május hó 2-án.
Csertán Károly s. k. Zalavármegye alispánja.
BANKEGYESÜLETI VÁLTÓ ÜZLET-RÉSZ VÉS YTÁRSA SÁG.
Van szerencsénk b tudomására hozni, hogy működéiCoket a mai napon megkezdtük és irodáinkat a
Fürdő-utcza 1. az. Hazöan
helyeztük el.
Az intését ügyvezetésével BASCH LAJOS nr igazgatósági tag bízatott meg. Intézetünk működési köre a következőkre terjed ki :
1. értékpapírok, külföldi váltók és pénznemek rétele és eladass;
2. Bel- vagy koltöldi tőzsdére vonatkozó megbízások teljesítése ; 3 Utalványok és hitellevelek kiállítása a bel- vagy kul\'üldre ;
4. Előlegezés mindennemű értékpapírra;
5. Letétek elfogadása, megőrzés ragy kezelés végett;
6 Kisorsolt értékpapitik, lejárt szelvények beváltása (díjmentesen) ;
7. L\'j szelvényivek beszerzése:
8. Bel- és külföldi lorsjegybazások ellenőrzése; , 9 Sorsjesryek eladása részletfizetésre.
Továbbá, ügyfeleink részére külön értesítő-osztalyt szerveztünk, a mely lehetővé leszi, hogy az európai tőzsdéken elKforduló eseményekről, úgyszintén mindan kérdésről, mely a tössde- és váltóOzlettel összefügg, hüoégéí tájékozást nyújthassunk Ugyanez oton készségesen szolgálunk hasznos tanácscsal az esetre, bt a birtokában levő értékpapírokat másnemüakkel kicserélni óhajtaná.
Felkérjük t czimedet, hogy szíves megbízásaival bennünket megtisztelni méltóztassék és bistosítjnk, hogy nemcsak készséggel vagyunk szolgálatára, hanem törekedni Jogunk föltételeinket mindenkor oly slönyöseo megszabni, hogy ez áitzl megelégedését és bizalmát kiérdemeljük.
Teljes tisxtslettel
Bankegyesületi váltóozlet-részvénytársaság.
2333/895 szám.
Pályázati hirdetmény.
6 nagyméltósága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur f. é. ápr. hó 6-án 15 211 szám alatt keit nagas leiratával felhivá ezen kamarát: hogy egy fiatal, törekvő, kellőleg képesített iparost hozzon javaslatba, a kinek szakismeretei külföldön leendő fejlesztése czéljából 300 forintnyi utazási ösz \'bndijat fog pngeoélyeznL
Felhivjnk ennélfogva mindazon kamarakerületünk területén lakó vagy ide illetékes fiaUl iparosokat, kik ezen utazási ösztöndijat elnyerui óhajtják, hogy vonatkozó folyamodványaikat legkésőbb f. éyi május bő 20-áiy eze\'n kamara elnökségéhez nyújtsák be.
Ezen folyamodványnak folyamodó nevét, lakhelyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét, gyakorlati s elméleti tanulmányait, eddigi foglalkozását és nyelvismereteit kell feltüntetnie s ezenkívül az általa választandó iparszakma megjelölését, valamint kitűzött utitervének részletes leírását kell tartalmaznia.
A folyamodvány során előadottak hitelt érdemlő községi, hatósági, iskolai, tanoncz- s egyéb bizonyítványokkal igazolandók
Sopron, 1895 évi április hó 29-én.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében: az elnök: a titkár:
BBfilter Paulin s. k. Kirchknapf Frigye* s. k. kir. tanácsos
IV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MÁJUS 11-
Aranyérmekkel kltüntetie.
Eisó es. fes kir. kizár. szabadalm-
Aranyérmekkel kitüntetve
jJOMLOKZAT-FESTEK GYÁR
ERONSTE1NER KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 12<T szám, saját házában.
Föherczeei és berezegi uradalmak, cs és kir. katonai raktárak, vasút-, ipar-, bánja- és hámorlarsulatok, építkezési monkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPITÓMESTEEKh, riJZ&Z&Z^wZ - Ezen homlokz.tfestékek, melyek mészben oldbaték, szár az poritou állapotban, 40 különféle sunm.ntáh.o bonként 1S krtó. feljebb azálhUat-nak és a festékének lisztaságát illetőleg teljesen haíonló az olajmázoláshoz. - Mintalapok használnti ntsaltások ingjén é« bérmentve küldetnek.
Hölgyeknek nélkölőzhelien,
Kisértsék mez ások, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok, kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapd J,-féIe arc-crémet
és a hozzá tartozó szappant.
Ezrekre menó bálacyilalkozat női körökből. A va ód. egyedül csak a gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
Eszék, fplsövrirov Hosszu-Utca 79 rendelhető meg.
Ugyanott és minden nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó J Ogesöppri, bizto? szer fogfájás ellen.
Megrendelhetők topábbá valódi franczla es angol Illatszerek, a legfinomabb ponderek, melyek között, a legajánlatosabb a fehér rózsa és crémsziou Vennspouder.
tiUUSl
liégi hírneves kénfürdö Horvátországban,
SSL VARAZSD-TOPLICZA PTV^
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L n d v i g ndv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatássa) van s rheomatikus, Ízület bántalmak köszvény, zsába, titkos betegségek, bőrbajok és görvélykómál sat.
kőbojrés mellbaj. máj, vese, gyomor és aranyerekre eat.
Villamgyógy* Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Xyári idény májns 1-től okt 1 ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tánc/, hangverseny sat. A varazsd-ropliczsi vasúti állomáson napolta a vendégek számára omnibns, kocsik. Megrendeléseket a fürdő igazgatós ág készséggé teljesít — Orvosi utasítással dr. Longhlno A. fürdöorvos szolgál.
Prospectnsokat ingyen é* bérmentve küld a fflrd4r§a2Qttó»áfl
X
5
Ásványiürdő I)AItX\\ AK Slavoniában
a déü vasnt társ. állomása
vastartalmú hévviz 45—50° C.
Porczeilán-, márváoy-, kö-, tükör és iszapfürdők. Híres gyóeyhatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás, sápkór, továbbá csúz, csonttörés és idegbajoknál stb. stb. Újonnan berendezett
„hidegvizgyógyintézet,"
gőz Cabinok, hideg s meleg Douchok stb. stb.. valamint
Kneipp Seb.-féle vizgyógyintézet,
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a Worishofenl .vizgyógyintézet\' mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Wórishofenben tanulmányozás végett/ az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által ajánlott s tanult — fürdőmestert alkalmazott WorishofenbÓl.
A íürdő (1894 január óta\' uj) igazgatóság a pro«pec;us és felvilágosítással postafordultával ingyen szolgál.
Fürdóorros: Dr. HEGRK VILnO* Bécsből.
W" Május 1-töl június 15-ig és szept. I tó október végéig 30*/. engedmény fürdők- ós lakásban.
Árverési hirdetmény.
Somogymegyei Csorgó nagy község elöljárósága ált al közhírré tétetik, hogy a község tulajdonát képező .Korona, nagy veGdéglö;1895 évi július hó I-től 1901 évi deczember hó 31 ig terjedő hat és fél évi iilö tartamra 1895
évi május hó 19-én délután 2 órakor Ourgó;i a közaég házánál megtartandó nyilvános szóbei: árverés utján haszonbérbe fog adatni.
Egv évi bérösszeg kikiáltási ára 3000 (háromezer) o^ é forint, melynek (10)tiz °j0-át 300 foriátot árverezők az átverés megkezdése előtt letenni tar íoznak.
Egyébb feltételek a községházánál bétekinthetők.
Kelt Somogy C-urgón 1895 évi ápr. hó 25.
Postek Antal biró.
A nagymosás már nem oly borzasztó.\'
A szab. ttzerecseii-szappnii
hasznalatával 100 db fehériiomu félnap alatt kifogás talán szép és tisztára moshatnok. — A ruha kétazer aaayi ídöíg tarthaló, mint bármely mis szappannál.
A szab. azerecsen-szappan
haszná\'atával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint maasal 3 szór, kevéabbé kell kefe vagy a kártékony mosópor ; megtakarít tátik az idő, tüzelőanyag éi a munkaerő.
TMcéletes ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf ca. és kir tör*, szakértő elismerő oklevele
Kapható minden nagyobb fQazerkereskedésbeQ • fogyaaztó^ üzletekben, ugyszinte a béesí I, fogyasztó egyletben ét az I só bécsi báiiasszoayok egyletéb-a
Főraktár: Bécsben, I. Renngasse Nr. 6.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
^ AZ EPERJESI NÉPBANK
ajáulja tiszta fehér, teljesen tűzálló anyagból készük fehér-\'n-Trgszines-, ónémet-, chamois és majolika
¦¦L¦ M
LhÍ Kain
cserépkályháit,
valamint díszes kandalló, — kandallói kályháit és takarék-tűzhelyeit, melyek ez iparágban első rangot foglalnak el, és számos elsőrendű kitüntetésben részesültek.
.Jotányos arak mellett a legszolidabb és legpontosabb kivitel biztosíttatik
A kályhák felállítását a saját kipróbált szakavatott álli-tóink végzik. —^Egész épületek kályhiberendezését tetemes árengedményoyel vállaljuk el.
Főraktár Eperjesei íSárosmegye). — Bizományi- és mint&raktár X.-Kanisfác:
BACHRACH GV\'JLA Nagy Kanizsa, vársshaz-uteza.
A legízletesebb, egyedül egészséges és Egyedül egészséges pótszer a babszemül kévé egyszersmmd a legolcsóbb pótlék a bab- helyett Nőknek, gyermekeknek, betegeknek szemű kávéhoz. orvosilag\' van ajánlva^
TH REINER:*
Legisztább természetes gyártmány \'
tjjeíz »retnekben
Bozzávegyitések általi hamisítás
Óvatosság: Csak a „Kathreiner" névvel ellátott eredeti-csomagokats f kérjük és fogadjuk eL .
Mindenütt kapható:^ kiló 25 kr.
Tessék megpróbálni\'.
A legtakarékosabb caalád is megengedheti magának aat s luxust, hogy megrendelje egy negyedévre^
a Óival ljsüt-ol
KIŐSzeléai ára egy negyedévre postai saétkflldéaael 1 frt 10 kr.
A Divat Újság nemcsak arra való, hogy utasitáBai szerint öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden család & divatot, mely a sokféle ruha, fehérnemű, kézimunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A mellett a legkedvesebb szórakoztatója az egész családnak.
Egy negyedévi próba
ily c-seké;v Összeggé\' megéri minden embernek aat, hogy a Divat Újság haw-noa voltáról meggy ütődjék.
Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VIII.. Rökk Szilárd utcza 4 az.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
MG\\-ÜAÜiZSA. 1895. májas 184b.
Elífízttrxi ár: Egész érre . . . 5 frt — kr Fél érre . . . . 2 fn «50 kr Negyedévre . . . 1 fn \'?5 kr.| Kgjei «tni 10 kr.
HIRDETÉSEK jó nasábos petrtsorbac 7; másodszor] K, ¦ iL\'*dén további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBSN C (petit soronként 10 krert Tétetnek {*¦¦ Kincstári illeték minden et?<*«f hírectésert S0 kr. fizetendő
KOZLONI.
XXXIV. évfolyam.
JA lap txelleta; és anyagi részét jiiiető mraden közlemény Bátort Lajos szerkesztö-kisdó nevére cximz^ttpc Saey-Kas iznara bérmentve intézeodők
Bémetdetien levelek nem fogad -útnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
részvény-társasig*, a nőegylet*, :,n.kanizsai
A nagykanizsai „Ipar-Testület^, ,anagj-kanizsai DélzalaiTakarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a ,Kotoritakarékpénztár —| f
.nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kisdedDeveló egyesölet\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*,* „nagy-kamzafa keresztény jótékony izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kölválaaztmányának hivatalos iapja
HÉTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Hezón^zdttági bajaink.
Lévay Henri k jörefidi házi ta^, az Első magyar általános biztosító társaság igazgatója, a magyar közgazdaság ügyének egyik elismert előkelő munkása, hosszabb idő óta nem szólalt fel a nyilvánosság előtt. Akik Lévay kitartó^ vasszorgalmu munkásságát s minden közügy iráot éber érdeklődését közelebbről nem ismerik, már már azt hihették, hogy a kitűnő férfiú az alkotó munkába belefáradt s ifjabb erőknek engedte át mindazon eredmény nyel működő intézmények továbbvezetését, amelyekalap-köveit nagyrészt ő rakta le. örömmel vettünk azonban tudomást arról, hogy Lévay még koránsem fáradt bele az alkotó mnnkába és kész mély belátását, munkaerejét, lankadatlan tevékenységét felajánlani minden nagyobb szabású oty vállalat létesítésére, amely valóban közszükséget pótol. A többek közt a mező gazdasági válság szanálásának nagyfontosságú kérdése hosszabb idő óta foglalkoztatja Lévay: se csíndes, de annál gyümölcsözőbb vizsgálódás ered menye ama tanulmány, amelyet Lévay Henrik .Néhány szó mezőgazdaságid bajaink orvoslásáról* czim alatt a napokban közrebocsátott.
Lévay abból indul ki. hogy a szinte minden európai államban érezhető mezőgazdasági válság okai nálunk nem teljesen azonosak azon okokkal, amelyek a nyugateurópai országokban panaszolt agrár-bajokat előidézték, minélfogva csak oly -gyógyszerrel leszünk képesek a mezőgazdasági váltságot elhárítani, amely amagyar mezőgazdasági elemek sajátos jellemének és az egész magyar közfelfogásnak megfelel. Kz okból szerző az agrárbajok megszüntetése végett eddig javaslatba hozott tervek egyikét sem helyesli, és azon nézetének ad
kifejezést, hogy alkalmas intézmény létesítésére a magyar társadalom és közélet legjobb elemei érdeklőd éséuek: felköltése utján kellene törekedni és nem kell attól tartani, hogy az intézmény pénzügyi tekintetben gyöoge lesz, ha nem modern spekuláczió révén létesül.
Ezek előrebocsátása ntán Lévay. kiemelve azt, hogy a mai mezőgazdasági válság nem csupán a nagy- és középbirtokosokat sújtja, de sújtja az Alföldön azon földműveseket is, akik maguk földdel nem rendelkeznek, de a mezőgazdaságból élnek: oly hitelintézet létesítését tartja a mezőgazdasággal foglalkozók minden rétegében pusztító baj eienyésztésére egyedül alkalmasnak, amely képes a földbirtokosok tökéletlen hitelviszonyaiból eredő sürü földbirtokos-pusztulás megszüntetésével a kisbirtokszerzés végtelen nehézségeiből eredő agrárszocializmust is orvosolni. L feladatának megoldását a kontemplált hitelintézet azon ismert körülményre alapítaná, mely szerint nálunk ? föld hitelképessége az egész földbirtok értékének csak feléig terjed, minélfogva, ba példán) az 1000 holdas birtok tnlajdonosa földhitelét teljésén kimerítette, ázáz, ha birtokát 500 hold értékének megfelelő jelzálog terheli, földje révén megszűnt hitelképes lenni és legfeljebb, még személyi hitelt élvezhet, noha 500 hold meg nem terhelt földnek még mindig tulajdonosa. Az ily földbirtokos aztán gyakran ki van téve a tönkremenésnek. A létesítendő hitelintézetnek első sorban az ily birtokosokat kellene gondjai alá venni, akként intézve annak ügyeit, hogy részére a birtoknak még tehermentes felerészét minden körülmények közt megmentse. Ezt e feladatát az intézet c«ak a jelzálogteher össze-
gének megfelelő birtok-rész megvásárlása utján , oldhatná meg és itt lépne\' előtérbe az intézet második főfeladata, t. i. az, ho^y azokat, kik földbirtok szerzésére vágynak és arra képesek, eme óhaj megvalósít\'Ához eljuttassa s ekként ama el- -edet-ienkedó agrár-szocziáltstákat sz^.gal-mas birtokosokká avassa. A nagyobb birtokosoktól adóssági terheik megszüntetése végett megvett birtokterületeket ugyanis parcellákra osztva az intézet eladná; földet vásárló klientéla ^feindeu kétséget kizárólag bőven állana rendelkezésre, miután az agrár-szocziá-lizniusnak ép az az egyik főoka, hogy a földmivelő-osztály alsóbb rétegeiben még vau a vágy, sót a vagyoni képesség, is a földbirtok-vásárlásra, de eladóvá tett kisebb területek hiánya miatt e kívánság nem teljesülhet.
Kormos Atjféd a „magyar Pénzügy\' szerkesztője. (Vége köv )
Nagy-Kanizsa, május hó 12 én.
Májas hó 12! Ismétlem e dátumot, mert e nap városunkra nézve — ha nem is epochálie — de mindenesetre maradandó emlékű lészen. amennyiben alakuló közgyűlése által formába öntetett, testet nyert az .Irodalmi (¦< művészeti kör" eszméje.
Ez rövid pár hónap előtt — de szerencsés auspiciumok közt születve — márts egy életrevaló gyermekké izmosodott ; miképt a különben is jó talajba, ügyes vető által elhintett és az ébredő természet napsugaras, harmatdús emlőin táplált növényzet.
Hja ! Ha a magvető egy — oly bokros éidemü, köztisztelet- és szeretetünket bíró egyéniségben jelentkezik, mint az .Irodalmi és művészeti kör" -nek immár véglegesített elnöke; ha az elhintett mag a nemes és szép iránt oly fogékony talajra hullott, mint milyen városunk társadalma, mely — háborogjon bár
a felekezeti viszály és verdesse bősz hullámaival mesgyéjét; sötétiuék bár be láthatárát a reáktiónak vésztjósló felhői és czikázzaoak bár ennek villámai feje felett — megtudja óvni integritását és vész és vihar közt az marad amivé a 19-ik század korszelleme olvasztá, l i. egy tömör egész, egy test eey lélek ott, ahol közérdekeink igy kívánják.
A középkornak njon felidézett rémei nálaok — h. Istennek — hiába kísértenek : mi a tévelygések tömkelegében bem fogjuk szem elül téveszteni ama szövétneket mely a nemes törekvéseket mindenha vezérlé I És igy nem csoda, hogy egy nemes czélu intézmény — mint milyen a fentjelzett — fogamzást nyert és ily hamar vert gyökeret.
Az alakuló közgyűlést szép számú közönség előtt — melyben a szép nem és nemes szépeink is tekintélyes szám-baD volt képviselve — Sümegi Kálmán ar fenkölt és az űgyböz méltó beszéddel nyitotta raeg, ezután Radó ur, a körnek id. titkára ismertette a kör czél-ját és keletkezésének fasisait, valamint az alapszabályait.
Végre a kör tisztviselőinek választása ejtetett meg, és habár a névsort már készen kaptuk kézhez — ez oly ügyesen és gyakorlati kertészkézre valló, többnyire az irodalmat és tudomáoyt szolgáló bajnokokból egybefüaött csokorból állott, hogy ezt is valamint az alapszabályokat a közgyűlés egybaogu lag jóváhagyta.
Most már csak azt a kívánságot fűzzük hozzá, hogy az összhangba dÍ3so-nanczia, soha ne férkőzzék, hogy a kör gyarapodjék, erősbödjék olyannyira, miként a kitűzött nemes irányt a leghathatósabb an fej lesz thess e éa meg -védhesse.
Az Országos Nemzeti Szövetség
Ez a legjobb országos egyesület, mely a társadalmi egység és rend megvédését tűzte, ki czélul, s" melynek törzsvagyona alapját (3 felsége a király vetette meg, — ez évi május 26-áo, ve-sárnap délelőtt 11 órakor tartja meg alakuló ülését a Lípót-utczai városháza nagytermében. A kezdeményezők fél évet meghaladó munkálkodásának sike-
rűit az egyesület eszméinek a társadalom minden rétegében pártolókat szerezni, vallás-, nemzetijei;-, pártpolitikai i állás- és osztálykülöobség nélkül. A szövetség törekvéséről rokonszenves vezér-czikkben emlékezett meg a Tríbuna h, a román szélsők lapja, a „Nemzeti demokrata munkáspárt* pedig összes tagjaival együtt kötelékébe lépett. Az egyesületi bál rendezőségének élére a négy parlamenti párt elnökei állottak, a bál-auyai tisztet pedig a főrangú világ hölgyei fogadták el. A szövetság szervező-bizottsága pár uap előtt tartotta záró ülését, melyen az alapszabályokat mutatták be és saövegüket Nyers Lajos, Nagy Sándor kurtái birok, Ragályi Lajos országgyüL képv., Kasics Péter min. tanácsos, dr. Herczegh M.. Bochkor Károly egyetemi tanárok, Molnár Viktor min. osztálytan., Barthos Andor min. titkár, Szatmári Mór, Déry Gyula hírlapírók. Engel T. a Muokáspért elnöke és mások hozzájárulása után véglegesen megállapították. A szövetségnek eddigelé 1500 tagja, s mintegy 10 000 forintnyi bevétele van.Törekvéseinek ismertetéséül közöljük a szövetség alapítására vonatkozó emlékiratból a kővetkezőket:
Az .Országos Nemzeti Szövetsés* a társadalmi rend éa egyság ellenségeivel akar megküzdeni.
Nem legyőzői, de kibékíteni törekszik a tévelygőket és lefegyverezni mindazokat kik őket félrevezették.
A társadal utakat az emberszeretet megváltó eszméje szülte mindenkor ujja, valahányszor lejtőre jutott az emberiség. Az embersreretet mérhetetlen hatalmú erejéhez folyamodik az Országos Nemzeti Szövetség is, hogy ennek erkölcseivel a sziveket és elméket megtermékenyítvén, előkészítse sikerét a közei jövő poü ti kajának, melynek tartalmát belső megerősödésünk föltételei fogják megszabni.
Államiságunk megszi iárdulása nagyrészben attólfügg,hogy kitudjub-e békítési valaha belső ellenségeinket? vtszatérit-hetjük-e a nemzetiségek és a bzocziálisták tévutakon járó táborát a hazaszeretet szent kötelességeihez?
Az izgatók munkáját-első sorban társadalmi okok tették könnyűvé uáluak. Sehol a müveit világon nem pusztul el oly tömege az emberéletaek, mint ha-
T Á R C L A.
Üdvözlet.
Kovára GyŐzú Alsóhagodi káotrrrUnitó 25 éves jubileumára *j
Alig virradhatna szebb nap fel Bagódra, Mint a mai nagyfóap dics fényes hajnala!
Melyen eljörtuik, üogyosztályrészünk legyen Azon perczeidben. mely a kegyeletnek ;
Örök emlékeket — bálaképen — tegyen, S osztály részesei •:• ik emlékednek !
Üdvözlégy jobilánf, kedves Pályatársunk ! Kijöttünk, hogy neked hosannát kiáltsunk.
Hoaaonái azon nap dicső emlékere. Mely a munkáidnak tündöklő sugara.
Legyen e Magy napnak méltó nagy emieke: Szivnuknek legdrágább összekötő lancza.
Mi, akik ismerjük fárasztó munkádat, Mi. akik e téren szoigáljnk hazánkat
Tndjuk csak méliatni azon érdemeket, Helyetet szereztél a hosszú éveken,
S melyek nem engedik felejtni nevedet, Mert áthúzódnak majd egy ifjú nemzeten
Sokaknak homlokán ott iátizik szellemed, I\'gy, miként az erkölcs magvait vetélted . . .
fogékony sziveik bevésték örökre, El ba jót vetettél — jó gyümölc.ét látod;
Mert a jónak, csak jó lehat a gyümölcse — S megtalálod benne kiránt boldogságod ? :
Ks ba ez volt rágjad ? Boldog ember vagy ma. Mert a tiszta erkölcs minde-i egyes magva
Termíkeny, jó földbe hullott, vert gyökeret. . rizsánknak mindannyi (fjoker nft polgára!
Szí v ük ben ott honol: boldogság, szeretet, És a hazaszeretetnek legszentebb oltára
Te, ski a törzsnek vagy az egyik ága, Kiknek mind p pályán van a hivatása. ..
Nézd az elaggott ő»zt, a már kidűlt törzset! Kérdezd meg: hány szivbe vésett örök elvet?
S kérdezd meg, bog)- ember teremthet-e többet: Azaz ne kérdezd öt — arrzán a felelet.
Te is büszkén néchetsz, tekinthetsz mattadra, Mert multadnak nincsen homályos sugara . . .
Eltagadni való peresed — hiszen egy linrs Hivatásoddal járt kötelestégedet
Mindig teljesité«l — ez pedig drága kincs! E tövises pályán kivívni ezeket ! . .
Légy tehát üdvözölt kedves Pályttánank ! !\'tadon haladni mindnyájan kiránank. . .
Haladni, hogy hozzád hasonlóvá legyünk — És ha majdan — egykor eljö ax az idő,
Me\'yen szímot kérnek, hadd legyen érdemünk. Éltessen ar Isten l — Éljen Kovács Gyfizö !
FJRK1SS KÁROLY
*> Szavalta: Kitár Karoly aójiöri tanító, 1395. májas 16-án Alsd-Bagodbac/ irtott tavasai közgyűlésen.
A sors játéka.
— Beszély. — Irta: CZIKLE VALÉRIA.
Erdökoszoruzta magas hegyek között, mélyen a völgy katlanban fekszik egy kis falu. Olyan csöndes, apró fehér házacskáiban ezivnyogalom, béke tanyád zik. Itt az emberek igénye kevés, gondol kozásmódjuk egyszerű, életük nyugodt, elégedett. Ebben a csöndes faluban van egy még csöndesebb kastély, a Brádyak soktornyú ősi kastélya.
Hej 1 de máskép nézett ki régen.
A csöndes ódon kastély szürke falai, melyeket az idő megrongált, sokat ] tudnának regélni a múltról, de hall- \'
gátnak: a bailgatá-i arany. Hajdan a múltban még a kastély pompás ragyogó voit, mikor a híres szép asszony lakomáit tartá, mikre még visszhangoztak a közeli hegyek vadászkürtők zajá-jától, mének robogásátől, hej ! de máskép volt akkor.
Brády Elek a kastély nra tréfás-, mulatság kedveiÖ ember volt. Szerette a sok barátot, s a kedves ellenséget, azt tartva: inkább száz barát, mint egy ellenség; és mégis, ellensége száznál is tőbb volt, míg jó barátja egyse.
Irigyelték szép feleségét, ősi kastélyát, örökös jókedvét és boldogságát Pedig boldog nem is volt soha! Ö szerette ugyan nejét, de neje nem szerette ót A hires szép asszony azon nők közzé tartozott, kik életükben csak egyszer tódnak szeretni s ha csalódnak, kitépik szerelmüket szivökkel együtt : nem szeretnek többé. — Lány korában szeretett egy ifjút lelkének, sz.vének egész hevével, az ifjú megcsalta, hűtlenül oda hagyá, mert szegény leány volt
A leány ébredése borzasztó, rettenetes volt, az első pillanatban halni akart, a másodikban gyűlölt és megvetett. A mily forrón szeretett, oly mélyen is tudott gyűlölni. Megveté kedvesét és vele az egész léha férfinemet Szivéből kiszakitá a szereimet, a múlt emlékeit, e tanulságot merítve: íérlinak ne hígyj 11 Okos asszony volt és nem hitt többé.
S mikor a szép asszonynak a szive mégis lázongni kezdett, mikor a múlt
édes emlékei, keserű perczei fjl-fel tűntek emlékezetében, mint egy óriás sebesen rohanó folyam, mel> gátját szakítva nem fér medrében, ilyenkor a szép asszony mulatni vitte fájdalmát, zajba ölé a szív föltörő hangjait s mikor tova száguldott czifra ménjén, azt hitte bánata is, ugy mint a tér tova marad lovának lábai alatt.
Csalódott, minél inkább akart válni a mult emlékeitől, annál iokább kisérték azok. Kedélye végre br\'.skomoly lett. Férjével, házával nem törődött, nem érdekelte egyik sem, unta mind a kettőt.
Ez az élet igy folyt Brády haláláig, ez pedig aokba került, föiemé?zteite a nagy vagyont. Csak az Ősi kastély és kevés föld aiaradt a szép özvegynek.
A férj halálával bezárultak a kastély kapni, Brídyeé nem mnlatott többé, meguata ezt is : bezárkózott a komor falak közé egyhangú, örökös magányba. Szivében sívátság volt, sivárságot teremtett maga körül is. Zárkózott természetű, pessimista elvű, fagyos, gunyoros modorú véu asszony lett Mindezek daczára mégis, mikor egy távoli rokona ár ^ kis unokabngát egy kék szemű aranyhajú leánykát vitt hozzá, hogy fogadja örökbe, nevelje fel :* elfogadta I Megszánta, nem volt szegénykének sem apja, sem anyja..
Elhatározta fölnevelni és jól férjhez adni.
— Majd kerítek egy jó gazdag férjet, nem szükséges, hogy Elza sze rease, — gondola magában — szeretni
egyáltalában nem engedem. Szamárság volna tőlem, ő is szegény leány.
S a világ gyűlölő vén asszony egy czélt tűzött ki maga elé, melyért élni akart
II.
Elza \'tizenhatéves volt, mikor megismertem. Ismeretségüok nem volt éppen egyszerű. — Egy délutáni sétám alkalmával a hegyek közt Bráiynéval találkoztam, ki szintén sétálgatott Megszólított, kérdezősködve anyám felől, kit már régebben ismert. Aztán együtt indultunk vissza a faluba. Elválásunkkor meghívott magukhoz.
S én a következő napok egyikén, egy meleg nyári délutánon, elmentem a Brády kastélyba. Sohasem feledem azt a pillanatot, midőn Elzát megláttam. Egy költő szebbről nem álmodhat, egy festő szebbet Q6m festhet, mint Elza 1
Özv. Brádyné egy kereveten ült, kötögetett, még most is emlékszem reá, hootkék ruha volt rajta fehér pettyekkel ; Elza pedig hímzéssel volt elfoglalva. Beléptem, az öreg hölgy mosolyogva fogadott s mindjárt intett Elzának :
— Jöjj, szereztem neked barátnőt, ketten kellemesebben tölthetitek az időt.
A vén asszony megszánta hacát, az örökös csöndet általam akarta enyhíteni.
A karcsú leány fölemelkedett ülő helyéből, hozzám jött és megcsókolt; én is megcsókoltam gyönyörű ajkát, ezzel megpecsételtük barátságunkat
— Menjenek a kertbe sétálni — biz-
XXIrV. ÉVFOLYAM.
Z A
AI KÖZLÖNY
1895. MÁJUS 18-íd
zánkban, hol 160.000-rel több gyermek hal meg évenkint, mint a külföld hasonló népességű műveit államaiban. Nem kevénbé megdöbbentők a sorozisi statisztika adatai, melyek szerint már-már z nemzeti véd képesség feltételei is fenyegetve vannak, mert van vidék, hol loOO hadköteles közül csak 21 vált be alkalmasnak a honvédelemre és országszerte évről-évre hanyatlik testi erejében az ifja nemzedék.
És ily jelenségek után, melyek a gyári munkások és a földmivea lakosság körében, különösen a nagy városokban é« a nemzetiségi vidékeken mutatkoznak, a hihetetlen arányú tömeg nvomor hévmérőjének eme csalhatatlan jelzéseivel szemben még kérdezhetjük: miből meríti táplálékát a hazafiatlan nemzetiségi izgatás ? miből erejét a hazátlan szoczi ál izmus ? miért hagyja el hazáját a kivándorlók fokozatosan növekedő tömege?
A nemzeti becsölet parancsolja, hogy állami életűnk e végzetes megszégyenítő jelenségeivel rendszeresen foglalkozzunk. Szervezni és mozgósítani kell ellenök azt az erőr, a mit egy életrevaló nemzeti társadalom egységes akarata kifejthet, ha át van hatva a cselekvés szükségének érzetétől.
Általánossá kell tenni azt a meggyőződést, hogy e társadalmi és politikai jeienségek közt szoros összefüggés van, az ok és okozat törvényei szerint s ezért a ki megszüntetni segít az okok epy részét, b igy közvetlenül a nemzeti becsület követelményének tesz eleget, közvetve hozzájárul a haza fennállásának és hatalmának megszilárdításához.
Számtalan forrása és ugyanannyi orvossága lebet ezeknek a bajoknak. De bárminő legyen a segitaég iránya és mértéke, bár csak jÓszándéku komoly törekvéséről tegyen is bizonyságot a nemzeti társadalom, az erkölcsi eredmény nem maradhat el. A mai elbagyatottsá-gukbau könnyen fé revezethető elemek meg fogják érezni, hogy vannak ezrenés ezren a hazában, akik sorsukkal ^törődnek, jogos panaszaikat meghallgatják és jólétikért mindazt megtenni készek, mit a törvény megenged és mit a polgár-társi kötelesség rájuk mér.
Meg fogja ezt érteni a külföld is, az európai közvélemény, mely előtt mindeddig büntetleuül és megczáfolatlanul rágalmazták a magyar nemzetet.
S ha majd nem ezren vagy tízezren vesznek részt e munkában, de a haza minden 6a és leánya, a milliók megteszik kötelességüket — izgatók és félrevezetettek még akadhatnak ugyan itt-ott a bazabin, de a tömegeket az egységes társadalom vezetőinek befolyása alól többé ki nem ragadhatják.
A feladat szinte megdöbbentően nagy, de kitérni nem lehet elÓ!e.
Vagy megteremtjük még az oj évszázad elején az egységes nemzeti társadalmat, — Tagy a különvált társadalmak politikai alkura fogják kényszeríteni az államot, — a békés megoldásnak más lehetősége nincsen.
A ki nem akarja a teatvérharczok rázkódtatásait, aki nem akarja a politikai alkut, az segítsen létrehozni az egységes társadalmat Lépjen be az Országos Nemzeti Szövetségbe, vegyen részt hazafias és emberbaráti czéljainak
tátott a néni bennünket. Nekünk sem kellett kétszer mondani.
Elza karját nyujtá, én beleöltem karomat a mint a kik rég ismerik egymást, egymáshoz simulva sétálgattunk a kert porondba utjáo, a vén fák árnyékában. Közönyös dolgokról beszélgettünk. Alig birtam magam vissza tartani, hogy ki ae törjek és azt ne mondjam neki: beh gyönyörű vagy! Nem tettem, de csodálatával nem birtam betelni.
Gyönyörű, festői szép volt!
Alakja magas, hajlékony, szoborszerű idomokkal, bőre vakitó fehér, arczán halvány rózsapir, haja hullámos, selymes arany haj, szemei epedő kék szemek, ajka, tekintete bűbájos, bűvölő, leírhatatlan szép I És 5 mindezt nem tudta. Olyan volt, mint a gyöngyvirág, fehér, édes, ártatlan, mely még csak harmatot ért, de égető uapsugarat nem, melynek kelyhe mégis, egy ismeretlen, de sejtett bánattól meghajlik, éppen igy az ő szemében is volt ily bánatos, szomorú fény, egy misztikus, mélységes sugár, melynek föllobanáaa oly csodás széppé, oly Uilvilágivá tette azt a madonna arcxot
Szépségét nem csak látni, de érezni is lehetett, közelében valami édes meg foghatatlan bűbáj rejlett, mely lebilincselte a vele érintkezőt.
Csodáltam, bámultam! Észre vatte. a rám emelve nagy ábrándos szemét ezt kérdé tőlem.
— Miért nézem oly nagyon I
megvalósításában, váljon eszméinek apostolává!
Az Országos Nemzeti Szövetség vagyonának alapját Ö Felsége a király nagylelkű adománya vetette meg.
A szövetségnek eddigelé máafélezer tagja van; 200 tagu szervező bizottságának névsorában a közélet legfényesebb és legjobb hangzású nevei találhatók.
A szervező-bizottság az előmunkálatokat befejezvén, f.. é. május 26. vasár nap délelőtti 11 órára hívta össze az alakuló gyűlést Budapest székes-főváros Lipót-utczai városházának nagytermébe.
Hírek.
— A „Fővárosi Lapok" ban olvae-suk: Kedves Szerkesztő ürl Becses felszólítására készséggel nyolok tollhoz .... azaz: hát nem is nyúlok . . . cs&k a kezemben levő tollal folytatom az írást, hisz én mindig leveleket írok .. ¦
Most már egy levéllel több vagy kevesebb, az mindegy . .. Már magam is elhiszem, annyiszor olvastam éa talán épen a „Fővárosi Lapok*-bao, hogy nekem szenvedélyem a levélírás .. .
De dologra 1 Akadémiai vonatkozású visszaemlékezésről kért szerkesztő ur néhány sort. Szívesen — a legkedvesebb emlékkel szolgálok.
Mint tizenötéves fiu a vidékről a fővárosba jöttem a főgymnáziumra, mert a mi városunkban csak négy osztály volt...
Abba a házba kerültem, melyben Beöthy Zsolt is lakott. Ő már akkor — mint érettségire készülő ifjú — be-szélyeket irt. írói körökben otthonos volt. Elvezetett engem is az akadémia hétfői üléseire . . . ö talán már akkor is tárczákat irt az akadémia üléseiről. Lehet hogy épen a „Fővárosi Lapok" számára. Közöltem vele eszmémet, hogy talán az ülésekről én is írhatnék ... a „Zala-Somogyí-.Közlöny*-be, mit Roboz, később Bátorfi szerkesztett
— Bizony jól lesz — legalább együtt járnak az ülésekre.
A legközelebbi hétfőtől, talán két esztendeig a „Zala-Somogyi Közlöny "-ben megjelentek a hétfői levelek. (Már akkor is levelek!)
Én az én 15 — 16. évemmel nem mertem a hirlaptudósitók díszes asztala mellé ülni. A korlát mögött a publikumban i térdemen a Szepessy Imre latin nyelvtanának vagy Szvorényi mondattanának kemény tábláján írtam a jegyzeteket.... néha közbe-közbe a másnapi leczke megtanulására is maradt idö-
Egyszer elmélyedve a jegyzetekbe, vállamra üt valaki — kis fiam, maga minden hétfőn itt van, mit ír?
— Akadémiai tudósítást kérem.
— Melyik lap számára?
— Talán nem is tetszik a lapot ismerni. Egy szerény vidéki lap : a „Zala-Somogyi Közlöny" számára. (Azt hiszem, akkor fogytak meg az előfizetői — tizenhat éves munkatárs és még akadémiai levelek is — ez sok egy szegény vidéki lapnak, de azért a lap „Zalai Közlöny" czimmeí a régi szerkesztővé! most is él.)
— Látogasson meg fiatal barátom,
— Csak I — felelék szeretve s megcsókoltam édes ajkát. Nevetett 6 is, nevettünk mindketten, pedig nem is volt mit 1
Aztán bealkonyodott, én bucsut vettem tőle ; hogy majd ismét nemsokára eljövök. ,
Mikor eltávoztam, olyan különös, ki-magyarázhatatlan érzés fogott e\\ mint mikor valakit alva egy tündérpalotába visznek s ha fölébredt, gondolkozik: vájjon hogy is jutottam én ide ? Megbűvölt, megigézett, magával ragadt az a gyönyörű leány, exótikus lényébe olvadtam ; szerettem, nagyon szereltem, nem közönséges szeretettei, hanem különös, fantasztikus rajongással, majdnem imádattal. (Folyt, köv.)
Válasz
Életemben soha csalfa nem vnltam, Jó sziveddel könnyelműn sem játszottam. Szent előttem leLked ti«zta érzelme, , Őrölnék, ha azivem érted epedne. .. --
De sorskonyvbe nem igy volt ez megírva, Misért rezeg szivemnek igaz harja. Vadgesztenye sflrű lomoos arnyába. Sir a lelkem, oaj* megreped ntáana.
É\'.etbajóm nem akadt rae; zátonyra. Hisz egy kis lány szemerei kormányozza Megbánásért sem íblj könnyem oxbne Mert a szivem szerelemmel van tele.
Czédms lombja ráhajlik az ákácxra, Szép ajakad ne nyiljék meg átokra. T.\'vis miau ne kárhoztam engemet Aranyossá, boldogság be éhedet!
DEZSŐ.
én Thaly Kálmán vagyok — szólt az az ur, a ki vállamra Ütött.
Azután Thaly figyelmeztetésére egymásután tüntettek ki megszólításukkal — jól emlékszem — Ipolyi Arnold, Toldy Ferencz és Tóth LŐrincz — és édes szavakkal biztattak, hogy ők már régen észrevették az én jelenlétemet az üléseken (bizony sokszor, csak másodmagammal voltam) — hanem ezentúl ne a térdemen írjak, hanem Üljek a hirlaptudósitók asztalához ». .
Oda Ültem .. . Azóta is sok igaz és zavartalan Örömöm volt az akadémiában, de legigazabb az volt — midőn a fővárosba felkerült iskolás gyermeket annyi jóakarattal az akadémia kiváló tagjai észrevettek, buzdítottak és felkaroltak .. .
E perczek emléke örökké él lelkemben és érzem, tudom, mivel tartozom ennek az emléknek . ..
Wiassics Gyula.
— Ernő fóherezeg ,ő fensége a cs. és kir. 48 gyalogezred tulajdonosa, cs. éB kir. táborszernagynak 50 évi katona szolgálati jubileum alkalmával:". hó 10-én ünnepélyes isteni tisztelet tartatott a helybeli szt. ferenczrendüek templomában, melyben részt vett nevezett ezreditt állomásozó tiszti kara és a városi hatóság. Egyszersmind megemlítjük, hogy ezen ezred 1798-ban állíttatott fel, br. Vukatovich altáboruasy volt az első tuiajdoaosa, 1809 br. 8imbschen tábornagy, 1815-ben br. Rídivojevich tbazemagy, 1829-beu br. Gollner altábornagy 03 1845 óta Ernő fóherezeg táborszernagy Ez ünnepélyes alkalomból a városi tanács üdvözlő iratára az állomás parancsnokság meleghangú választ irt, mely hiven igazolja azt i jó viszonyt, mely a város és katonaság között fennáll.
— Búcsúzás. Radó B. Béla tiszteit munkatársunk lapunk utjáo vesz bucsut mindazoktól, kiknek kedves emlékét magával viszi, kikkel negyedfél évi Nagy-Kanizsán való tartózkodása aiatt megismerkedett s baráti viszonyba lépett, szives üdvözletét jelenti é\'taluok.
— Az Irodalmi és művészeti kor alakuló közgyűlése vasárnap, f. hó :2-én tartatott meg a városház nagytermében, áz ülést Sümegi Kálmán nyitotta meg és velős beszédben a kör czélját fejtegette. Radó Béla titkár jeíenté-ében a kör múltját és jelenét vázolta. Végűi megejtetett a választás, miután az ed-digi választmány csak ideiglenes volt. Választás alá került a kör 7 tagból álló tisztikara, továbbá 30 tagból álló igazgató tanácsa. Meg választattak : elnöknek Sümegi Kálmán, alelnöknek PoÓr Jáoos, másod alelnöknek Obeicz József, ügyésznek dr. Schwarz Adolf, titkárnak dr. Löke Emil, segédtitkárnak Magícs Ferenc*, pénztárosnak dr. Villányi Henrik, tanácstagoknak: Bátorfi Lajos, Bún Samu, Bakssy Jízsef, dr. Ernyey István, Farkass József, dr. Fríed Ödön, Grünhut Henrik, Hajdú Gjula, Halis István, Hoífmann Mór, Kárpáti Manó, Kalcsok Leo, Lendvai Samu, Milhoffer Ödön, dr. Neumann Ede, Nith Norbert, dr. Plihál Viktor. Papp Miklós, Rosen-feld Lajos, dr. Rosenberg Mór, Sauer-mann Mkbály, Schüsaler Albert, dr. Szüts MiklÓ3, Szalay János, Stalay Sáu-dor, ifjú. Singer Samu, dr. Szigetby Károly, Vécaey Zsigmond, Weisz Tivadar. Sümegi elnök a közbizalmat a maga, a megválasztott tisztikar és az igazgató-tanács tagjai nevében melegen megköszönve s a kör tagjainak lelkes támogatását kérve, az alakuló ülés véget ért
— Gyászhír. Écsy László kir. tanácsos, a Ferencz Józsefreud lovagja és nyog. fürdőigazgató életének 88 évében Balaton-Füreden meghalt május 11 én. Temetése május 13 áq az arácsi temetőbe nagy részvéttel történt. Országosan ismert jeles férfiú a balaton-füredi\' fürdő ujjáalkotájában nagy érdemeket szerzett s általános tiszteletben részesült Nyugodjék békében!
—- HlrdetinéBy/. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a folyó évben tárgyalandó Ill-ad osztályú keresetadó kivetési lajstrom az 1883. évi XLIV. t ez. 18 §-a értelmében mai napon 8 napi közszemléié kitétetett, mely kivetési lajstrom a hivatalos órákban bárki által betekinthet ő Nagy-Kanizsán, 1895. május hó 13-áu. A város: tanács.
— Nagy-Kanizsa egyik legszebb disie kihaló félben 1 A Csengery utcza régóta a városi közönség igen kedvelt sétahelye. Tette pedig kedveltté különösen a gyönyörű hársfasor, melynek árnyékában és balzsamos levegőjében igazi élvezet sétálni. Városunk ezen gyöngyét veszély fenyegeti, a mennyiben a legtöbb fa ágazata száradásnak indult, agy hogy rövid idő alatt az egész hársfasor elpusztulásától kell tartani. Nem tudjuk, mi a baj oka. Talán nem téve-
dünk, ha e szomorú jelenség okát a rendkívül nagy forgalom és h:ány03 kövezet által okozott porban keressük.
— Fógymoaslnmnnkban a szóbeli érettségi vizsgálatok junim 17-én tartatnak meg.
— Évi rendes közgyűlését a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület mult vasárnap tartotta meg kir. tanfelügyelő tiszteletbeli tag ur jelenlétében. A szo kás03 hivatalos közleményeket lapunk jövő száma hozza. Addig is megemlítjük, hogy dr. Wlassics Gyula vallases közoktatásügyi miniszter ur tiszteletbeli taggá választatott meg s miután Knortzer György ur a gondnoki állásról lemondott, a-gondnoki teendők teljesítésével ideiglenesen a titkár lett megbízva. Részint elhalálozott, részint leköszönt választmányi tagok helyett beváia: ztatott: Ciement Lipótné, Neu Albe;tné, Sebestény Lajosné, Mittényi Sándorné, Grünhut A fredué és Hirschel Aminué úrnők.
— Esküvő- ScWesinger Adolf Nagy-Kanizsáról f évi május 12-én esküdött Őrök hűséget Ligetfalván a bájos Mandl-baum Irma kisasszonynak, Mandlbaum Salamon ligetfalvi tekintélyes polgár leányának. Esküvő után nagy lakoma s reggelig tartó tánczmulatíág volt az örömazülők házánál.
— Nyári mulatság. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet mulatságot rendező bizottsága tevékenyen működik, hogy a kívánatos sikert minél fényesebben elérje; nagy buzgalmat fejt ki, gondoskodik jó zenéről és egyéb szórakozásról; jövő számunkban már a meghívót közölni fogjuk.
—» A Szent Ferenezrendfek Assisi-ban nagy gyűlést tartanak, hová a világ minden részéből a tartományi főnökök", vagy helyetteseik megjelennek. FÖt Nith Norbert h. blebános ur is május 16-án indult el Assisiba, honnan beutazza Olaszországot Rómát, Nápolyt sat. Mintegy 4 hétig lesz távol. Vezérelje az Ég szerencsésen 1
— Kitüntetés elől a halál. F. évi május 12-iki budapesti lapok hozták, hogy Kemény Pátt. a piarista rend göl-lei tiszttanóját Ó Felsége a király a Ferencz JózBefrend arany érdemkereszttel jutalmazta, a gazdaság teréu kifejtett érdemei elismeréséül. A köztisztelet és kedveitségü 67 éves Öreg ur május 11-én szenderült jobblétre. Benne a rend agy igen tevékeny és bű tisztjét vesztette.
— Jövedelmeié béreset kínálkozik — a mint értesütünk —¦ bérkinek (uraknak és hölgyeknek egyaránt) a ki inteiligencziával és jó rábeszélőtehettc éggel bir, a Gizella-Egylet (kiházasitási biztosítás) képviseletének átvétele által. — Ajánlatok a mondott egylethez, Budapest, Gizella-tér 2. czimzendők.
— Ismét behozzák a kitűnőt Wlassics miniszter ismét behozza az iskolákban, a kitűnőt. Egy idő óta legmagasabb osetályzat volt a jeles (1), már a jelen tanévtől kezdve a kitünö lesz az l-es, 2-ös a jeles, 3-as a jó,-4-es az elégséges stb.
— A Gelsén tartott tanitói\'járaskor tavaszi közgyűlésen számosan jelentek meg. Vendégek voltak KŐrösy Sándor segéd tanfelügyelő, Modrovics János esperes piebános, dr. Viola Ignácz. Nusier bérlő, Sebestyén József sat. E\'öadást tartottak Bobik János, Hoffmann Mór, Ábrahám Gyula munkálatát Muntuáno Janka olvasta fel, Körmendy Pálét Kovács Zsigmond adtoelő s végül Hugauff Ede helyes indítványára Kovács Sándor özvegyéhez részvétirat intéztetett.
— Heti biztosok e héten (május "j 20—25.) a nagykanizsai Kisdednevelő EgyesüfétXpyodáiban Rapoch Gyuláné és Práger Be&né választmányi tag uniók.
— Heti felügyelő e héten (május 19 —25.) a nagykanizsai öok. tűzoltó egylet Őrtaoyáján Schavel János szertárnok.
— Korszerű mű. Dr. Battaszéki Lajostól „Legyen világossági* czimü s a nép számára irt mű jelent meg az egyházpolitikai törvényekről párbeszédekben 7 napra beosztva. Ára?
— Az országos gazdakongresszusou a zalamegyei gazdasági egyesületet Svistícs Benő, Hátzky Kálmán, Koller István, Bogyay Máté. Szűcs Zsigmond, Farkas József, dr. Haudek Ágost, Oser-tán László Barcsa László, gróf Batt-hváóy József, Deák Mihály, Németh Gábor. dr. Gyömörey Vincze és Orosz Pál urak képviselték.
— Tlz korona jutalom. Ez év elején egyik helybeli pipirkereskedésbó! egy doboz újévi és névnapi köszöntő kártyákat circa 50 márka értékben el loptak; ezt vagy helyben vagy a közeli vidéken adogathatták el. A ki a tolvaj felfedezésére vezet tíz korona jutalomban részesül. Minden jelentést kérjük e lapok kiadóhivatalába küldeni.
— Régi patriarchális jó szokás még nem halt ki a vidéken, egy-egy névnapon összejön a vidék intelligenliája s búfelejtésü! csapnak egy kedélyes jó-napot Muki napját ily kedélyesen tartotta meg Unger Jáoos rajki birtokos, vendégszerető házánál nagyszámban jelent meg az intelligentia s romlatlan magyarsággal mulattak, illetve mulattunk, éltetve a nap hősét és fenkölt szellemű gondos feleségét.
— Hirdetmény t Folyó é. május 14 éo a város belterületén egy gyermekkar-perecz találtatott, ezen karperec?e: igazolt tulajdonosa a kapitányi hivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor átveheti. Nagy Kanizsán, 1895 május 16-án. A rendőrkapitányság.
— Az első fecske (fürdői jelenté-a lipikt jódfürdőből érkezett, az első szám május 9-ig szól s kitűnteti, hogy eddig 126 fürdővendég érkezett oda.
— Tisztelt munkatársunk Babosa László Ügyvéd úrtól a következő előfizetési felhívás lett^kibocsátva, melyet l közönségünk méltó ügyeimé és pártfogásába melegen ajánlok: „Nem gondolnám, hogy vakmerőséget, vagy sze-rényteleuséget követek el, ha busz év munkásságának gyümölcsét, én is bátor vagyok a nyilvánosságra hozni. Ma már nyíltan elmondhatom visszatekintve, hogy nincs okom sem hiúnak, sem dicsvágyónak\'lenni, s legfölebb az ösztökél erre, hogy belőle ujabb erőt merítsek a lelkesedésre s ujabb munkálkodásra. A „Szerelem- és fájdalom-költők\' c. kis alakú G—7 ives kötet, tartalmazni fog irodalomtörténeti tanulmányokat a „szerelem és fájdalomköltőiről\', a regényről és irodalmáról, czikkeket a nőkről, Byron életrajzát, kis beszélyeket, egy-két költeményt-- Ára 1 frt. o. é. Azok, akik megrendelni óhajtják, kéretnek az előfizetési pénzeket nevemre f. évi május végéig beküldeni. — hogy a példányok számat ahoz szabhassam. Nagy-Kanizsa, május hó, teljes tisztelettel Baboss László."
— Mit jövedelmeznek a kaszárnyák.
A katonabeszállásolási törvényjavaslat közelebbi képviselőházi tárgyalásánál br. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter szóba hozta, hogy az egyes városoknak mit jövedelmez a kaszárnya-építkezésekben elhelyezett tőke. A kimutatás, hon-nau az erre vonatkozó adatokat vesszük, azt mutatja, hogy a városoknak a kaszárnyákban fekvő tőkéje 3 4. G5 százalék jövedelmet biztosit. Legmagasabban kamatozik Eperjes kas/ár nyaépit-kezése, hot az építési töke G és fél százaléka térül meg, legalacsonyabb kamatozás Szombathelyen, a hol 3 4 százalék a kamatjövedelem. A többi városokban a kamaíjövödelem im ez: Nagy*Kanizsán 5\'4, Lőcse 4 7, Eger 4 I, Kaposvár 5, ÍTreacsén 6.1, Sopron 5 és fé1, Győr 3 7 * — Májusban ne házasodjunk. „Májusban házasodni annyit jelent mint meghalni," — mondja egy cseh köz-moudás. S csodálatos, bogy ez a babona a legműveltebb nemzetekoéJ is e! vau terjedve de azért Marseilleban a mult év május havábau is volt 94 esküvő. Csakhogy a párok legnagyobb része éppen a babonára való tekintetből már ápril utolsó -sápján beházasodott." Már Ovidius is óva intette a bázasulókat e hónaptól. Plutarcb is visszatartotta a fiatal szerelmeseket a májustól. Tassooi olasz költő megírta, hogy azok a nemesek és urak, akik májusban esküdtek, nemsokára meghaltak. — Hogy miért van ez a babona, azt senki sem tudja megmagyarázni. — Talán azért, mert a május, az április ós június — a szerelem és a házasság hónapjai — közé esik I Vagy talán onnan származik e babona, mert a természet ekkor éled fel újra, de a fagy éjjelenkint megöli ez újjászületett vegetácziót Mindenesetre furcsa dolog, hogy a szép május sok ember előtt olyan pénteki hírben áll.
— A magyar szocalalisták. E czim alatt az „Iparügyek" czimü szakja j , mint a hazai ipartestületek szakkö/-lönye május 1-én megjelent számát a:: a szeikesztő : Dr. Horváth Jáoos tc -Iából egy nagyobb czikket közöl, merne na csak a szakkörökben, hanem a cagv közönség körében is némi meglepetést, fog kelteni. Dr. Horváth János, ki mint iparhatósági biztos egy évtized óta működik az ipari admiaisxtrátió terén és igy a viszonyokat alaposan ismeri, e csikkében nemcsak azt konstatálja* hogy a szocximlista tanok nálunk is tért fogfaltak és a magyar iparos ifjúságot í> meghódították, hanem kimutatja, hogy nálunk nem annyira a gyári munkások, mint inkább a kézmüíparos-segédek-sőt részben a fiatalabb kisiparosok a legnagyobb aaoczialiaták. S a txzcm-\'n-musnak ez a sajátságos. — a kü K viszonyoktól elütő alakulása s fejlődése adja meg a magyar ipari azoczializmus-nak eredetiségét Ez a mi magyar ipari
XXXIv\\ ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. május i&-Lc
szoczializ mosónk nagy veszébyt rejt magában hazai kézműiparunkra nézve, mert nálunk nem a gyári munkások, hancrm az iparos-segédek sztrájkolnak é.< állaaakr örökös bérbarczban a különbet is nyomott viszonyok közi levő iparos-mesterekkel szemben. A czikk részleteset! ismerteti a azoczialista iparos-segédek u. n. szakszerve-kedését és egyesületeiket, a egy második czikkben ki mutatja, hogy szocziálistáioknak Budapesten 49. az egész országban pedig 32 városban 124 egyesülete működik, melyeket a Budapesten létező magyarországi szocz iái demokrata-párt vezet ts igazgat m
i—r A „Pozsony" vizgyógy- éi fflrdő-iuté~ec megnyitása, Pozsony város ismét gazdagabb lett egy monumentális épülettel: a „Pozsony" fürdővel. — A Grössling- és a Fürdö-utcza sarkán emelkedik a diszes épület, mely külsejéről Ítélve, beillenék palotának, voltaképen pedig a szenvedő emberiség menedékhelye. A türdő tágas előcsarnokában válogatott közönség gy&it Össze teguap d e. 11 órakor, hogy jelenlétével emelje a fürdőmegnyitás ünnepségét Az építő bizottság elnöke, dr. Kováts ünnepiem bingon mondott beszéd kíséretében nyújtotta át az épület kulcsait a pozsonyi iparbank elnökének, Panichen-wein Andrásnak, a ki erre német nyelven megnjitottnak nyilvánította a für-döintézetet s azt a közönség pártfogásába ajánlotta. Peterffy Zoltán emel kedett hangú beszédben üdvözölte a megnyitás ünnepségénél jelenlevő ven ¦ dégeket. Végre DrŐz er Gusztáv polgármester lelkes szavakban megköszönte a pozsonyi ipsrbacknak áldozatkészségét, melyet a íürdőintézet emelése kerül tanúsított és ezzel a tuiijdonképi ünnepi aktns véget ért A jelenlevők dr. Schlesíoger Miksának az uj gyógyintézet orvosának kalauzolása mellett tekintették m^s a fürdőház ös-szes helyiségeit. A megnyitási ünnepségnél a már emüteitekea kívül m jg részt vettek Pozsony várót előkelő polgárai, azontúl még ő cs. és kir. fensége Frigyes főher-czeg ur a vizgyógy- és fürdő-intézetet fú látogatásává, kitüntette és ez alkalomnál az egész intézet iránt csakis legkitüntetőbb szavakkai dicséretét nyilatkozni méltóztatott.
Nyilvános köszönet
Alőlirt kedves kötelességemnek tartom a Gizella föherczegníi 0 Jensége védnöksége alatt: „Gizella-Egylet* bili ázqsitás i hozomány biztosi t ás ár a alakult egyesület magyarországi Ve-zérképviselöiégének gyors és humánus intézkedéséért hálás köszönetemet nyilvánítani, midiin ez . intézetnél biztosított Etelka leányom eUialálo-zása után harmadnapra a befizetett íKfzegel visszautaloányozva kifizette. Ez intézetet Miéltán ajánlhatom a $z ijlak - figyelmeibe. Vezér képviselőség Budapest, Gizella-tér 2. sz Foiigynok-•ég Nagy^Kanizsán Bátorji Lajos urnái van.
Kagy-Knnizsán, május 16. 1895. Farkas Fercncz vár. alkapitány
Színészet Nagy-Kanizsán.
— Pénteken, f. hó IO-éa siíare került „Hecsfllel" • ismert izifl-
miive. melynek a bnd&p>-sti színházak műsorában- aüandó helye van. A damb az úgynevezett értekezéii azinmúvekbői való. saely egy-t-gy társadalmi kérdett vitatnak rurg és egy eszmét drámai etilekvénybe öltöztetve izem* telhetővé lestik. Ilyen szinmü Suderman ,Be-nüleie" ia, mely azt íearcgrti, hogy nincs minden társadalmi osztályra nézve érvényes fogalma a becsületnek, mert minden osztálynak meg van a maga sajátságos fogalma a a becsületről Csak a kötelességet kell mindenkinek: teljesítenie. A becsület képviselőjét Róbert (Heinecke fia) nehéz szerepet. Mészáros játszotU. Egy kissé elvont alak, amely ..z a iV-ik felvonásban szenvedélyessé lesz. Ez a felvonái a darabnak leghatásosabb része ii Mészárosé az érdem, hogy a jelenetek a kózöuságet elragadtak. Dexséri megkapó reálizmussal játazta az öreg Heinerket, a család nyomorát, kalső viselkedésében, gondolkodásmódjában, beszédében juttatván kifejezésre. Az öreg Micbünget, aki a becsülttel a péuzbeo látja megttateiitve, aki fenbéjjázó,
fesz) -.. . de egyábiriat közönsége* pénzeszsák, Prtcrdi adu dicséretea élethűtéggel Trast Saarberg gróf a tsinmübea a józan éax képviselője; tudja, hogy a gtvalléro-sstg nem sokat ér, azért inlüib számító, hideg, de ne-.iieslelka A nagylelkűségben látja 6 a valódi nemességet., Follinnsz elég hideg, elég nagylelkű gróf volt. — Ballá (Kürt Muh ing) önérzetes g*<dar gyerek volt, valóságos blagnenr. Leonóra a Mohling család nemesebb tagját, R-Bslogh Etel játszotta, és • bben a szerepben is kiváló alakitó tehetségét hozzá méltó módon jalatta érvényre. Kalmár Piroska mint Heinecke Alma jói íogia fel annak könnyelmű
jellemét. Caak multtságrt, iéaa küliő mázra gondoló leányzó ez, aki magái Muhlinr Kari-nak veti oda, taevt a becsület semmi ét az éíwágj kielégítése neki mieden. KiemeljOk még Bocrogayné, Erdélyi, Ritái ói Bognár kiváló jó ksail
— Stonbaton ,A Királyfofál* ment. Csak a ssereplők névsorát emliteeSk. hogy ha axr.k mind egyikét meg akarnók di-cserei. Aa előadás összevágó, a ház látogatott volt.
— Vasárnapon, „Ciillag-hallás* Kai ka j uj népszínműve adatott A mi ebben a darabban a népszínműn emlékeztethetne, az egy pár ostoba tréfa és egy pár trágár népdi. A többi a szerelmi és : élté kény ségí ¦iramai coeveoczióxnt jelene.eire vall. özv Bükkiné Imre fia mint fiául legény viszonyt folytatott a szegény Csip-keyné gyámleányával Máriával. De Imre anyja mint gazdag birtokosné, eileaxi, bogj ha a szegény leányt elvegye. Ks Imre, egy gyenge pillanatban, bár nagyon szereti Máriát, enged anyja rábeszél étének és tiáoAékától eláll Alkony Józaef erdész, ez az egyenes természetű. joravJó munkásé ralier, aki Mária leány kort viszonyáról miUem tud, megkéri ennek kezét és szörnyű titokkal szivében jegyese nyakába borai. De Bükk Imre nem tutija eltelejteni a leányt. Szereti és hogy közelében lehessen, Alkónv Józiefel mint erdészt szolgálatába fogadja. Az özv. Kükkiné, aki fiit fel i Mariitól, Alkony Józsefnek megingja a titkot. Ez magából kikelve, most már elbocutáaát követeli és mikor ez neki megadatik. Bükk Imrén véres bőszeit akir állni felesége elcsábítása miatt, de még jókor tudódik ki. hogy Maria már régen szakított lm ével és hogy a hitves hűsegét nem szegte meg. Ez a népszínmű rövid meséj». Mt iátlí Biloft Etel adta megkapódrámai erővel; egy kézmozdulatul képes egy egész jelenetet jellemezni ét kidomborítani. A nézőben a kellő hangulat az első jelenet ntán :-iebred már. oly élethűséggé alakít Peterdi (Alkony József;\' tehetségét a közönség ntpml napra jobban melutj*. Mészáros (Bükk Imre) minden uerepben otthonos tzinetz. aki hatni tud a köiuotégre. Kezdy Juliska és Kiss PisU öuze>ágó énekkel ét eleven játékkal ma lat-utuk a közönséget. Eredeti alakiUs Ballá halmán, Tündér Sándor gaxdaaági gyakornoka. Bailának mindeu .Barsch- szerepe egy kis ktbia*ulakitis. A többi szereplők hnzzá ]i-ru.uk a kerek e\'őadáa sikeréhez a mely, valljuk t>e végül, nem volt nagy; de ennek Káikay az oka.
— Hétfőn, május hó 15-án „0;t-hon\' Smierraano iziumiive adatott fel.g telt ház előtt Magda szerepét K Breznay Anna jáuzotu. Bal a tajátságoi éaajáráta hölgyet, kinek jellemébeo a jónak és roaszoak oly csodálatos vegyüléke laialhaLó, nagy sikerrel mutiiu be. Rendkívül fárasztó szerepének tud hatjuk br, hogy néhol előadása monotonná lett, s hogy a közönség elismerésével fukarkodott, ulái abból a tettenetes hatásból magyarázható meg. melyet e darab a b<llgatóság lelkére g-ytkcrol. Az apa és leánya között levő folytonos küzdelem állandóan feszQltteg-beu tart a az idegeket s nem engedi, hogy a szereplővel foglalkozzék, hanem inkább a darabban felvetett problémára : ¦ r -.. figyelmét. Scbirarrze alezredest Peterdi kifogásUlan művéazettel személyetitette. P. Kovács Mariska lebilincselő kedvestégével bizonyára nagyban hozzájárult, hogy Magdának a tévedt, de meghajolni nem tudó énekesnőnek jellemét az ellentét feltüntetése álul jobban megértsük. M szaros hidegtege, meljlyel szerepeit adjs, dr. Keller személyesitéténél nem vált hátrányára. Koilinusz nemeslelkii Hesterdink lelkészt játszotta jelesen és nagy átgondoltsággal.
— Kedden, .A (\'sók" karült szinre, Dócxy regényes költői nyelvű d- kisebb sain-padou rairkely hatású vigjatelu Közönség keret volt. Mészáros érzelmet dikeziója, eleven játéka kellően fej-zte ki Sevér navarrai király szerelmi bánaút. R. Balog Etel mint Blanda B^ltóságteljes volt, mint azt a spanyol grandéira kívánja Értelmes előadása, előkelő laglejtése Blanda poétikus alakját teljesen saemléihetővé tette. Dezséri Sobrinuta vig pa-poí-ak* ei kitűnő alakitás volt. Peterdi (Ado-lár) mérséklettel és fölénynyel adu a Mentor ¦terepét. Marina (Kalmár Piroska) és C\'árlo (Ballt) bájos pár volt Kiemelendő a por szerepnek megfelelő diszes jelmezük Angéla (K. Breznay Anna egyhia.u pathosza egy kissé fi-ra\'itn. de értelmet előadása és erőteljes orgánuma teljesen kielégítő. A díszletek a színpad nyomorúságos terjedelme miatt nem ér-venyesü hétnek
— Szerdán »Dolovai nábob leány*" adatott másodszor az iamert kitűnő előadásban
— Ctütörtókön, f. hó !G-an itt először t .Bányamester1 najff operetté lelt ház előtt adatott. Közönségünk az operetté h:rböl, a nagy sikerekről ismeri, melyet az a becsi szinhizban aratolt. A magyar főváros oépszinbáza átvette a darabot és mindeddig 26-zzor tette ki a müiorra. A sajtó a aépsxinbát előadását hüvűten ítélte meg ét méltán. A .Banyamester\' librekója uualmaa, nincs benne semmi drámai ér, de még helyzet komikum sem. Leánysz&két ét atrike vörös fonalként htizódik végig az előadáaon. A zene helyenként triviális, helyenkínt ope-aszerü és a magáadalokbati émelyítően érzelgős. A te cekar dicséretes butgósággai ját-zott és kitért. Kapós: Józ*a eleven játékkal pótolja énekének fogyatékosságát. Kiss PitU rekedtsége da:zára vállalkozott a bányametter laerepíre és tekintve az indtspozitiót, mégis szép hatattál énekelt. Polgár. Follmoat ét Deztéri élez-reppentyiü mind elsültek, a mit a karzat ét a terem tlló közönsége nevetéssel hálált meg. Heveisi Janka elénk temperamentumos azi -oétnnő, de etek ismételhetjük, hogy hangjának azine niuct. Nagy Imre tenorjának meleg középhangjai vannak, de a magát hangokat nem bírja UrUni, ilyenkor racxttál. de nem énekei. A díszletek a második fülvonáabsa alkalomszerűek voluk Polgár Sándor az operettet diciéretus körül tekintéssel rendezte V.
Jegytéwik nyáriamért 100 kilónként Bnda-
pesteE :
48 -52 frt —
Tört, lébwe ee -70 frt —
is -20 fit -
TftT4szí bQkkao}- 8 1. » írt -
Bftluczj ti 30 frt -
Vetőmagvak.
(MACTHNER ÖDÖH todSiitáaa.)
Lóherének és laczernáat-k kisebb készletek mellett, mait kéttn már gyengébb kereslete volt, ellenben korai tengerifeiék, mastár, iö-let, pohánka, éa egyáltalán későbbi vetésre \'kalrnas magvaknak igeo. jó kelendősége van. Xiaharmag folyton emelkedik, de mint elötö jelentetekben is említve volt, * készletek cte-kély volU a nagyobbmérvü forgalomnak ntját állja
Irodalom.
— Millenniumi törtenelem. Az „Athe-naeum" r.-társaság kiadásában megjelenő ,A magyar nemzet története-czimü 10 kötetes nagy munkának (millenniumi kiadás) első kötetét mélló elismeréssel fogadta ngy a komoly kritika, mint a magyar olvasó közönség, mely immár tiszta képet bir magának alkotni arról a nagyszabású műről, a mivé ez a vállalat, az első kötet után Ítélve, ki fog fejlődni. Ezen kedvező hangulat hatáca alatt indul most útnak a második kötet két első füzete, mely a sorozatban 22. és 23. számokkal van jelölve: A második kötet főczime „Ma-; gyarorszá^ jsx. Árpádházi királyok alatt*. Irta: Marczüi Henrik kiváló történet-búvárunk, kit L^oa kitüntetés ért, hogy időközben Ö Felsége által a budapesti tudo mány - egyet e m magyar lö rtéo el m i tanszékére rendes tanárnak kinevezte tett Ezt a rcásodik kötetet rövid előszó nyitja meg, melynek remek inicziáléját: .Egyház alapkövének letétele," Vágó Pál rajzolta. Az első könyv: .Küzdelem a nemzett függetlenségért" czim alatt Pé ter és Aba Sámuel, a pogány lázadás, a trónviszonyoK történetét tárgyalja lehetőleg kimerítően, az összes történeti adatokat nagy szorgalommal egybeállítva és kritikailag feldo\'gozva. Ezekhez a | füzetekhez is pompás műmellékletek vannak csatolva: „Szent Margit zárdába i lép" Székely Bertalan nagyszerű fai-í festménye a pécsi székese^házban ; a | „Morvamező" látképe; „Szent László ] erekiyetartó mellszobra" a győri szé-| kesegyházban; a .Tatárok betörése\' ; remek hasonmás Taróczi krónikájának i au^sburgi kiadásából. A szöveg közé : pedig r.anyi sok szebbnél szebb kép ; van nyomaivá, hogy csak a főbbek fel-i sorolására\'szoiitkozhatnnk. I?y .Strass-bnrg középkori képe" Sebedet Világkrónikájából, ugyanonnét „Begensburg középkori képe," .Ménfő falu és a ménfői csatatér1 ét a .Mátraalja Sáárnál" látképe Cserná Károly eredeti rajzában. A salzburgi benczés kolostor miseköoyvé-i bői két érdekes kép van bemutatva, az egyik a Xt. «*ázadbói egy papot és a másik egy püspököt ábrázol egyházi ornatusban. Közölve van F. Zsnettinek G. S- Gatterí rajza után készült rézmetszetéből ,Szent Gellért vértanusága," mely azt a jelenetet ábrázolja, midőn az első csauádi püspök kocsijával le-taszittat.k. a Danába arról a hegyről, mely most róla Gellérthegynek neveztetik. Ezen kívül ezekben a füzetekben be Tannak mutatva a bécsi krónikának összes képei, a melyek erre a korra vonatkoznak Egyes füzet ára 30 kr.¦¦Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr.. félévre ^24 füzet) 7 írt 20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
Vese, hágykólyaa-, húgydara ét kSaavénybABtalsBak ellen, továbbá a e léatő ét eatéssteti szervek hsrates bán-talmainál, orvot: tekintélyek álul a LITHIUN-FORRÁS
SALUATOR
.Ikerrel rendelve lesz.
Húgyhajtó hatásul
íellsnes ÜV Unni eoésztiietó!
Kapható áavanytizkeretkedétekben ét gyógyizertárakban. k Salvator-torrás tsrazg. Eperjesen.
Vizgyógyintézet
Fozftonytoan.
elektro-theraphia ós gjógygymnaszíika stb. intézete.
99t Egész éven át nyitva a II.
Tulajdonos: a Pozsonyi Iparbank.
Schlesinger
Igazgató
HirrJetések.
orvot: Dr. Mksa. Prospekt u so ka t ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság
1219[tk. 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A .nagykanizsai kir. törvszék mint tkkvi \'osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szabó (birkás) József galamboki lakos végrehajtatónak Borsfai Anna végrehajtást szenvedő nagykanizsai lakos elleni 16 frt 35 kr. per 10 frt 90 kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 1T> kr. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentcsvezett kir. törvényszék területéhez tartozó a csapi 229 sz tkben f 679 hrszám alatt fflvett s 32G írtra becsült öreghegyi siólő és kaszáló 1895 évi ^június hő 14. napján délelútt 10 óra-" kor Csapi község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár i feanebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°10 át készpéuzben vagy Ó7adékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi raárcz. hó 15 napján.
GÖZOKY, kir. tszéki albiró.
ElBÖ
Ki nyert ?
Húzás május 11-én. Bpest: 51 2ß 37 71
tinzás május 15 én Prága: 31 5 89 35
ÍM!
fdeti párisi |tauai- és halliélyanek finomság ét lóság tekintetében a kivána\'-makat is felülmolják, tuctatonként 1, 2. S, 4, 5 6, 7 és 8 forlatert Beati aastftr (rövid)
-S és 4 forint, legfinomabb hölgy szivacsok 2, 3. 4 ét 5 frt. - Kii trtzsrtk Hasse után 2 forint, Massinger tanár után 2 frt 50 kr, darahonkínt. Sospenseríumok stb. részletezeti árjegyzék szerint Szétküldés titokUrtás mellett
REIF J. specialista Bécs,
I-, Braariltättfl 3
PKktikus minUgyüjtemény S***mm
arak részére 5 irt. irj»jry- ¦
zék zárt borítékban ingyen ¦
és bérmentre. . §
&yasiiiösiésliiöiáiyir. társ,
BUDAPEST, V-, tifjít-to 9-szál
Alapíttatott 1808. Alapíttatott 18G8
fSEÍ sapjuleraeffikes gajikereáefö
a t, ez. figyelmét a kítfloL hírnérnek örvendő gépberendezést és wo*ásí remiszert tekintve a technika leamagasahb fokán átló
iriiíiiosó iiifiikri
irányítjuk.
A mait évben is a hazai gvapjutermés ua-\'gyobb része ztlrfeaa lett lenyírva it gyárilag ¦eastt állapotban értéketitve, mely módszer a termelőre nézte a le§kedvezöbhaek hízoayolt t miután a kéitietek a gyárilag mosott gyapjú élénk kivitele és kelendősége folytán igen megfogyuk: ez idéu annál inkább a gyora, tliayil értéketltéare vagyunk képesítve
Kimerítő felvilágosítással ét programnál kívánatra készséggel szolgálónk.
Az összes küldeményeket czégünkhoz aHk-aZapest Lipótvárosi pályaudvarhoz kérjük czímeztetni.
Az igazgatóság. Tárosi irodánkban Heugebauer Gynla urnái (Dtrottya-E. I szám felvilágositások szintén szívesen nyújtatnak
Szerk. üzenet.
— F. K. Örvendünk, ha a váczí sinxil ér-tetitést kapunk.
— KE A czimzé* erős. Nem szeretjük és nem demokratikus egyénhez iilö.
Gabonaár
a nagykanizsai piaezon
Buza G.75—7.10. Bozs 5.90—6. Árpa 6—7.Z&0 6.40—80.Kokoricza 7.10—20.
FeielÖs szerkesztő és kiadó : BÁTOSFi L1JOS.
Nyllttér.*)
i Nyersselyem Baatraaakra, való kelmét | % frt 65 krtól 42 frt 75 krig egy teJjes [ öltönyre — Tnttor- és Shutangt-Poageés, 1 | valamint fekete, fehér, ét sxinea Henneberg-i selyesa S5 krtól 14 fit 64 krig- mérerkiat, \' sima csíkos, koczkázott, mratáaott, damaszt, ) stb. (mint egy 240 különböző minőség ét ; 2000 isiz ét mintázatban stb.) póstóber ét vámmenteteo a házhoz asállitva és min-i tákat kfild postafordultával -. Henaeberg f fi. (ca kir. udvari íztlKtó) selyezagyára \'¦ I Ztirichben. Svájcában cximzett levelekre 10 1 kros, levelező lapokra, ó krot bélyeg ragaai-; undó. Magyar nyeiren irt megreodetesek pontossá elintéztetnek.
Grand Hotel National
Wien (Bécsben) Taborstrasse,
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem Tilagitás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 írttól felfelé. FOrdök, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötők közvetlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel. A. HARHAMMER igazgat/. F. M. MAYER, tulajdonosok.
•) E rOT&t »l*tt köilőttekért nem villái fe-lelouéget » tzerk.
381/1895 szám.
Árverési hirdetés.
Néhai Ziivkovicj Fáni férj. Veizinger Jánosné hagyatékához tartozó nagykanizsai 6529 sztjkvben 435/b hrsz. alatt felvett ingatlan, a rajta épült ;240/1162 a népsorszámu (Síezőctczában fekvő) házzal együtt, nyilvános önkéntes árverésen 1895 június 20. napján délelőtt 10 órakor Nagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (városház II. emelet 2. aj.ó alatt) gyámhatósági jóváhagyás föntartása mellett eiadatik.
Kikiáltási ár 1500 frt, melynek 107,-át vagyis 150 frtot a venni szándékozók tartoznak letenni bánatpénz gyanánt. Az árverési föltételek az árvas?éknél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Halis István árvaszéki ülnök.
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1896/ MÁJUS 18 ín
Aranyérmekkel kitüntetve.
Else es. és kir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
HOMLOKZAT-FESTEK-GYÜR
KRÖNST EINER KÁROLY WIEN, HI Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Föherc7egi és berezegi uradalmak, ca és kir. katonai raktárak, vasnt-, Ipar-, binja- és himortarcalatot, épi\'kezesi munkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTERE^ valamint gyártulajdonosok szállítója. — Ezen bomlokzatfertékek, melyek mészben oldhatók. Már az porított állapotban, 40 különféle színmintában, kilónként 16 krtól feljebb szallitus nak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen ha*ooló az olajmázoláshoz. — Mintalapok és hassaálntl utasítások Ingjen és bérmentve küldetnek.
AZ EPERJESI XÉPBANK tólylrta
ajánlja tiszta febér, teljesen tűzálló anyagból készült fehér-, ->\'.!<••-. ó-német-, chamois és majolika
cserépkályháít,
valamint diszes kandalló, — kandallói kályháit és takarék-tűzhelyeit, melyek ez iparágban első rangot foglalnak el, és számos elsőrendű kitüntetésben részesültek.
Jutányos árak mellett s legszolidabb és legpontosabb kivitel biztosíttatik
A kályhák felállítását a saját kipróbált szakavatott álli-tóinii végzik. — Egész épületek kályhaberendezését tetemes arengedménynyel vállaljuk el.
Faraktár Eperjesen (8áro«megje). — Bizományi- és mintaraktár >\\-Kamssin:
BACHRACH GYULA Nagy-Kanizsa, városház-utcza.
Régi hirneves kénfürdő Horvátországban.
SSL VARAZSD-TOPLICZA EKÉ
Zagorias vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. Lu d v i g ndv. tanácsos tanár áltsl elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van\'a rheumatikus, ízület bántalmak, köszvény, zsába. titkos betegségek, bőrbajok és eörvélykórnál sat. IYÓGYÓGYMÓD köböeé*, mellbaj, máj, vese, gyomor és aranyerekre Mit.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel., egész éven át nyitva. Nyári idény május 1-től okt. 1 ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene. táLCT, hatgverseny sat. A varazsd-topliczii vasúti állomáson naponta a vendégek száméra omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fürdÖigazgatóság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longh.no A. fürdőorvos szolgál.
Prospectmokat ingyen és bérmentve küld a fíJrdŐigaZQatdsag.
! MÜLLER ADOLF
!l!\'l)iPl\\T Tt-.ía..- . -
inuáíi imm és nMtol
Bl-DAPEST, Lipót könit ÍU., a njmrati [.aljanilrar »Ullenrlie».
!3
Ajinl 27„ 3. Z\'\\t. és 4 lóerejü szöres cseplökeMleteket, továhbá 4. r>^ G 8 lóerejü sínes gózcsepl ők ész leteket hosszú szalmarázókkal. alfó szelelő***! és rendkívül nagy felületű rostokkal, árpahéjizóval és állitható válasr.tóh<»nccrT*>l. Járgány cséplök észletek, aabna-tisztitő rosták, amerikai szénaeyüjtők. B.insána és Patria vető-gépek. ekék. amerikai arató és kaszáló-gépek, valamint minden gazdasági gépeket é* eszközöket, úgyszintén
folüímulhatlan 40*/, tüzelő-anyagot megtakarító
Compound gözmozgonyokat
és kedve7ő fizetési feltételek mellett. Vidéki ügynökök f Árjegyzékkel kivánatre ingyen és bérmentve ezolgálok. *a*
jutányos árak kerestetnek
^NKEGYBiULEriVÁLTÓCzLET.fíÉSZVJÍsrrÁJÍSASÁfí
a. 1. s.
ni ii napon meg-
meg
hel.ezlük el
Az . -i-: ft •yrezetéaével BAS C H LAJOS irr igazgatósági tag bizatotl
mfikadéti kíire a . tiíkre terjed ki:
1. fcru-kpapirok, küllőldi váltók éa pw-ncjieinek vétele és eladása; 2 Bel- vary kültoídi tátetdére *<n>*tkoz6 megbrzások teljesítése ; :¦; Utalványok és hitellevelek k>állitááa a bel- vagy knl úldre ;
4. K1öl**ge éa miudennemü értékpapírra;
5. Letétek fflfocadáaa. megőrzés vagy kfweK-s végett;
ft Kisorsolt értékpapirnk. lejárt szelverrvek bevallása (dijroenteseo);
7. I\'; szel vény: vek beszerzése;
8. Bel- ét külfüldi sorsjegyhuxáaok elie jőrxése ;
9 Sortje«yek eladása matetfizeUire. , ,
Továbhá ügyfeleink részére külön é^sltö-oaitályt azervezünk. a mely lene-tívé u«i, hogy az európai tbodéken elKfordulo eaeményekrSL ngyszintéo minden kérdéarSl. mely a töaade- és válióOxlett*] összet&srx htt-ége* tájékozást nyújthassunk Ugyanez nton készaéíeten izolgálunk baazoos tanácscsal az esetre, ha a birtokában levő értekpar-irokat másfiemu«kkel kicserélni őiajtacá. .
F- lkérjftk L cxinedet, hogy »si»en m-ghiaásaival b-ntiünket mettisateln; méltóztassék és biíloaitjnk, hogy nemcsak készséggel vágyónk szolgálatára, hanem tt>K-ketUi lógunk feltételeinket mindenkor oly .)5ny*aen megszabni, hogy ex által megelégedései év luxaimat kiérdemeljük
Teljes litsteleuel
BanKegyeeiüeti váltónzlet-rószvénytársaság.
En elveimnek hive maradok,
mert nálam olcsó éa jő árukat lehet vásárolni. Ez által sikeralt
svájezi zsebóráimnak
minden országában a világnak gyors megkedvelést biztosítani. Kiválóan ajánlom sz: Eredeti genfi gt>ldin ¦ remontoir férfi"-órákat, a iegünomabban szahályo-xott óraművel. SS* legújabb tystemáral, legjobbnak elismert minőségűek, elegánsul elkészített készülékkel, kettős goldin fedéllel \'VB csak 4 frt 90 kr. l\'gjan-Uyen fazonban, hármas goldinfedéllel, csak 6 frt 50 kr. fioldtn-nöl remontoir órak, finom minőségűek, pompásan csiszolt készülékkel, hármas go! din fedél lel csak 1 frt. Valódi goldin-óralánczok biztos kapcsukkal és előkelő bre-loqtteval. vért, sport, kettős vagy bármily tetszés szerinti façonnai, csak 90 kr. I* qualitásu I frt 20 kr. fi/T Snlönos figyelemíie ^ZJSS a t. vasotasök, állam vagj hajnxasl tlsxt-Ti.-eiők részére. Az ismert eredeti F. E. Roskopf-remontoiruker-orák, valódi nickel készülékkel, pusztíthatatlau óraművel és biztos járással 10 frt. MfW Csak addig, mig a készlet tart. fj(35 — Küldés utánvéttel. — A valódi svajezi zsebórák szállitóháxa SÜberberg Lein} Wien, I. Fieiíchmarkt Nr. 5,17.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
mitvtg - ltv-^oo Csésze \' • TipViio
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az, a ki uj vagy üdült
gyomor-, bók tüdő- v.mellba-j
valamint minden, tg*
*9aT* belső bajban ~T0m
és pt-dig rRárEasáz^székrekedéa, hány-iri-cr. szedSléa, ájulás, relbörógéH, araayér, eprtoluláx- máj- e» altrxtl bántalmak, veitolnlás a lej- vagy szivhez. kőlii.^-N. nehéz lélejTíés, re-kedtfég, éjjeli Izzadás, yerköpés, nyilain*, álmatlanság, szívdobogás, köszvény vagy- eanzbaa szenved, biztos sikert ér el aa
Egészségi Regulator által.
Ara, használati ntasitással * kor. <1 frtl. I\'ostán küldve láda és tnvarlevél-ért 40 fillérrel (20 kr.) löbh.
Szrltüdú i Tidefcre rukji i „Hattyúhoz" cz. gyógyszertárból
Budapest, VI., Szabolcs-ntcza, "t. sz.
t
Immerebher Antal
—HBBS INNSBRUCK, M-Terézia-ttícz* 17."WmV*—
Első tiroli darócxxxövet-iltlet. Legnagyobb szétküldési háza jótállással a valódi
TIROLI BASIÓCZ; (LODEN)
— ári tengerőiíöay, eiáköpeay, felfilták. zubbiny tat. — teljes utazó készülékeknek.
5 a g y b a n. Minla és árjegyzék ingyen Kicsinyben.
Hölgyeknek nélkfilő/ieilen.
Kisértsék meíí azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok. kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják -és hasvnáiják a
Csapó J.-féle arc-crémet
és a hozzá tartozó szappant.
Ezrekre menő hálanyila.kozat női körökből. A valódi egyedül csak a gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
ENzék, felsőváro*. llos^zu-utcit 79 rendelhető meg.
Ugyanott és nmnden nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó J I fogesoppt-l, bizlo? pzer fogfájás ellen.
Megrendelhetők továbbá valódi franczia t*s angol illatszerek I a legfinomabb pouderek, melyek közölt a legajánlatosabb a fehér, rózsa j és crémft7infi Yennsponder.
fOC50Cí5XíOC3SXsíX5CC^X30C3€sOOOCXXi<X^
X
X X X
I
X X X X X X X X X X X X
g
X X X X X X X X
Ásványlürdö DA KD VAU sl* vontában
a déli vasút társ. állomása
vastartalmú hévvií 45—50° C.
Purczeilán-, márváoy-, kő-, tükör és iszapfürdők. lüres gyógy hatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás, nápkór. továbbá C--.ÚZ. c^onttíjrés é.s idegbajoknál stb. stb.Újonnan berendezett
„hidegvíz gyógyintézet,"
göz Cabinok, hidee « meleg Douchnk stb. stb. valamint
Kneipp Seb.-fe!e - vizgyógyintézet,
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a Worishofeul „vizgyógyintézel" mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodóit Wocishofénben tanulmányozás végett,1 az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által ajáo-lott s tanult — fürdőmestert alkalmazott YVorinhofenbö\'.
A íördő (1894 január óla nj) igazgatóság a prospeclus és felvilágosítással postafordultával ingyen szolgál.
FQrdóorvos: I>r. DEGKÉ VII.VIO^ Béesból.
Május 1 --töt június 15-ig bs szép:. I tol október végéig 307, engedmény fürdők- és lakásban.
X
A
i x
X
»
X
t
X
,v:
X
9K X
ix
X
X X
i
X
%
X X X
%
Ocxx>oooc^;;soci<xac<iOCíOCíOC2<x«Xííiy
CHLICK
fele vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság
B U » A P E S T E iV
c
^¦1 IÍVaR 1> IROU.\'.IÍ : TABOS1 1RUDA KS K.VKTÁR:
Bá^a^H VI, ker. külsó váel-jit 99 — 35. Podiuwiilesr.kj -uici.a 14.
Sóz- é> járgány cséplö-készDIetek,
számon eisó \'Ujjal kitűnt. XC\'HIíIC K-féle szab * és 3 vasa ekék mélyítő egyetemes aozel-ekek.
eredeti SCHLICK es VIBATS-fMe eej vas ií ekék. tHlaJmivelö eszközök
valamint
Schlick-féle szab. „H A L A D Á S" sorbavetö-gépek.
Takarmíoyliéaiilö üépek, dtrá ólt, őrlőmalmok éa mindennemű üaJdanigi gépek. Eredeti amerikai kévekötő és mirokrakó arató-Képek és fukaaiilo pépek, Brillit bató mezei v&tuuk stb. Eliayia ttatési faltátelak. ^9,]»tt.T,ntt arak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Nyomatott Ifj. Wajdits Jówf könyvaTOBdijábaii Nagv-Kaniisan.
Yi\'.Y-KANIZS/.. 1895. május 25-én.
Jitöfi zet + Ki ár: Egész évre . . . 6 frt — kr Kél évre . . . . J fn 50 Icr Sifiemléw - . . l ín 25 kr l.ir.i szum 10 kr.
HIRDETÉS 5 faa»al>o» peutsorban 7, maaodssorj |\'.. ¦ aModes további son-rt h kr.
XYILTTEfiBKK [íi-lii v"mih\'ii! 1U krrrí vetetnek! fél. Ktnesiari illeték minden --e> *-*] hirdeteaerl 3<l kr. íizeiendő
S1-1K: szám.
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXIV. évfolyam.
rész vény-társaság"
nőegylet*. „n.kanizsai irr. jótékony nőegylet
ÜL lap szellemi és anyagi reazét Ul\'ető minden közlemény Bátor* Lajos sxerkentő-kíidó nevére rzímzettenKa^-Kaii izxára bérmentve intéxeadők. .
Bérmentetlen levelek nem fngid-latnak ej.
bezíraUk i i»xtm m- .is Lüldt-Uek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet-, a .Kotori takarékpénztár nagy-kamzsa.- és galamboki önkéntes tazoltó-egylef, a .aagy-kanizs* kisdednevelö egyesület- a .nagy-kanizsai tanítói járáskor-, a .nagy-kanizaa, k-resztény jótékony .szegények tápmtézeteV , .katonai hadastyáo egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kfllválasztmányának hivatalos lafia
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Mezőgazdasági bajaink.
(Vége) szerző az általa kontemplált mezőgazdasági hitelintézet czél-já[ gyakorlati irányban megismertetve, rámutat azon figyelemreméltó ellenvetésre, bog}\' az intézet a jelen körülmények közt ép ott nem fejthetne ki a jelzett irányban sikeres, működést, hol arra legnagyobb szükség lenne. A mondatok szerint ugyanis az intézet czélját azzal oldaná meg. ha a parczeilákban való birtokéi-adásokkal a földmivelő proletariátus terjedésének gátat vet s a földbirtokos-osztályt lehetőleg megnöveli. Az agrár-szoczializmusra hajló földmivelő proletariátus ép az Alföldön van leginkább elterjedve, ott, hol a földbirtok nagy része szilárd kezekben van s ezektói a hitelintézetnek vajmi kevés alklama lenne birtoktesteket perczellázás végett magához váltani. Eredeti, zseniális és a tanulmány legfontosabb pontját képezi az az eszme, melyet szerző avégből vet " fel, hogy az intézet közhasznú te-• vékenysége az Alföldön is lehetővé tétessék Rámutat nevezetesen ama nagy fóldbirtok-komplexumokia, melyek ma a nagy alföldi városok és községek tulajdonában és kezdésében vannak s amelyek ez-n helyzetükben sem állami, sem községi fiskális szempontbői kellően ki nem használhatók, nemzetgazdasági szempontból pedig az ekkora tőkékhez fűzhető legkez-detlegesebbb igényeknek is alig felelnek meg. Érdekes illusztrálására szolgál ezen állításnak a következő példa :
.Szeged város földbirtoka 72.514 kat. hold, melyből 32,910 kat. hóid- 4347 bérlőnek vaD bérbe-adra; 26,318 kat. hold legelő , 6155 kat. hold erdő: 6141 kat. hold rét stb. A város földbérjövedelme
! 1892. évben költségelóiráoyzita szerint 408.539 frt 22 krra rúgott. Ézeu földbirtok rendes költséget
\\ 162,014 frt 2Z kii tettek kí. E szerint a város tiszta földbérjöve-delroe 1892-ben körülbelül 215,393 frlra rúgott.
Ellenben, ha Szeged város föld-
: birtokait parczellázva eladja s ha
| földjének holdját átlag 200 forinttal lesz képes értékesíteni, a város akkor eddig soha nem tapasztalt s
: nem is remélt kedrező anyagi hely-
¦ zetbe jut. A földbirtokkal járó rend-; kívüli kiadásoktól megszabadulva s | a földek eladásából begyült tőkét I pnpilláris biztosítékokkal biró érték -; papírokba fektetve, sokkal biztosabb
és jóval nagyobb évi jövedelemmel és jelentékenyen tnegcsökkent adminisztratív költséggel könnyebben felelhet meg kötelezettségeinek."
A Lévay által propagálteszme megvalósítása érdekében ugyanis a nagybirtokos osztály és a pénzügyi világ 1 több előkelő tagja — köztük Lévay i Henrik, gróf Nádasdy Ferencz, gróf j Andrássy Gjula, gr. Zichy Nándor.
Burchard-Bélaváry Konrád, báró Ni-\\ kolics Fedor, stb. — több értekez-I letet tartott, amelynek konkrét ered-
¦ menye, bogy az aj hitelintézet alapítása nemcsak elvben határoztatott
I el, hinem anuak létrejHte anyagi tekintetekben ís biztosíttatott. Az uj bank alaptőkéje 10 millió frtra s czége .Magyar mezőgazdasági hitelintézet, mint részvénytársaság\'-ra van tervezve.
Ami áll Szegtd városra, az a többi alföldi városokra nézve is hasznos ; ha ezen városok, az előnyök felismerésével, földbirtokaiknak parczellázva eladásra határoznák magokat s ennek közvetítésével oly ; illetékesebb tényezőt, az e czélból | létesítendő mezőgazdasági bitelinté
| zetet bízna* meg, az az Alföldön képes tenne közérdekű misszióját teljesíteni,- \'
Ezekben ismertetjük meg Lévay Henrik általános figyelmet érdemlő tervezetét. Záradékul fölemlítjük még, hogy Lévay nemcsak eszmét ajánl, de késznek nyilatkozik tettekkel is közreműködni tervének megvalósítása érdekében.
Kormos Aljréd
A „Mzgyzr I\'éoz&gy" szerkesztője.
A nagykanizsai Klsdednsveiö Egyesület koréból.
i. /
Elnöki jelentés.
Tisztelt Közgyűlés!
Mig egyrészről őrömmel van szerencsém^ jelenteni, hogy a mai közgyűléssel egyesületünk 20 éves és igy egy ötöd százados múltra tekinthetünk vissza és e szép idő elhaladását a lefolyt egyleti élet történeti reminiscentíájával kellene feltüntetnem, megkoszornznom; azonban másrészről szomorúan kell jelentenem, hogy komor fellegek tornyosultak egyleti életünk egén, amennyiben alétés nemlét kérdésével küzdünk.
A tagok száma jelentékenyen csökken, ujak nem iratkoznak be, a kisdedekért járó díjfizetés terhét számos család nem akarja viselni, mert úgymond a törvény intézkedik a kisdedóvás ügyében is a hatóságok gondjaiba való bízásával, ennélfogva a jövedelem szerfelett gyengül s nincs arányban a kiadás fedezésével, ez ügjbeni intézkedés a tekintetes közgyűlés bölcs belátása és határozata alá tartozván, ez ügyet tiszteletteljesen előterjesztjük. Tény, hogy a kisdedvédelmi törvény kihirdetésétől s kötelező erejének közzétételétói kezdve az ez irányú törekvés társa-
dalmilag lanyhult s fokozatosan sülyedt. Ez a leverő állapot sújtott bennünket is. Minden téren, minden ügyködésünkben az egyesület életerejére nézve csüggetegsé* állott be, mert sem tagdíj fizetésére, sem nevelési díj fizetésére kötelező hatással társadalmi nton hatni nem lehet, lévén mindkét jövedelmi forrás önkéntes és tetszésszerü.
Pedig nemcsak Zala vármegy ében s Dunántúlon, de az egész országban kimagasló dicsősége volt Nagy-Kanizsa városának a kisdedóvás virágzó állapota, mert nemcsak a város polgárságának családi boldogsa-gátíd ézte elő, hanem az alapnevelés legszentebb nemzeti ügyét a vidéken is teljes készséggel ápolta s fejlesztette, melyrőt azon körülmény is tanúskodik, hogy 20 év alatt mintegy 30 óvóképző növendék leány nyerte első gyakorlati kiképeztetését óvodáinkban és első volt az országban, hogy nyári és állandó gyermek menhely vezetésére benne összesen 31 nő lett képesítve és kir. tanfelügyelőnk buzgalma folytán oklevéllel ellátva, kiknek legnagyobb része már is alkalmazva van s dicséretesen működnek.
Egyébként a lefolyt 20-dik egyesületi évről alapszabályszerű elnöki jelentésemet a következőkben van szerencsém előterjeszteni:
A lefolyt évben tartott az egyesület 5 választmányi s 1 igazgatósági ülést 101 ügyszámmal, vagyis az egyesület keletkezése 1875 év óta 23 közgyűlést, 114 választmányi és 67 igazgatósági, Összesen 204 ülést, mai a 205 dik.
egyesületi tagjaniknak létszáma a következő: tiszteletbeli 10. Alapító 20, rendes 73 és pártoló 35; összesen : 138.
Kisdedek létszáma 1894 január — de\'czemberi naptári évben; ._
a.) Nádor-utczai óvodában díjfizető fiu 30, leány 22, Összesen 52, díjmentes fiu 17. leány 16, összesen «33, együtt vére fiu 47, leány 38, a létszám :.85.
b.) Arany János-utazói óvodában díjfizető fin 27, leány 22, összesen 49;dijmentes fiu 15,leány 20 ;össze-sen 35: együttvéve fiu 42, leány 42, a létszám: 84
c.) Petöfi-utczai óvodában díjfizető fin 10, leány 20, összesen 30; díjmentes fiu 22, leány 15, Összesen 37; együttvéve fiu 32, leány 35; a létszám: 67.
d.) VI és VII-dik kerületben dij -fizető fiu 4, leány 4, összesen 8; díjmentes fiu 30 leány 22; összesen 52; együttvéve fiu 24, leány 26; a létszám : 50. Mind a négy óvodában díjfizető 139,díjmentes 157, összesen 296 kisded részesült az alapnevelés jótéteményeiben 1894-dik év folyamán.
Egyesületünk keletkezése óta 5019 kisded jelentkezett. ^
Közegészségügyi . jelentésünk örvendetes, amennyiben ragályos betegség nem uralkodott
Az egyesület vagyoni állapotát illetőleg Plíhál Ferencz, Grünhut Henrik és Győrffy János számvizsgáló bizottsági tag urak által megvizsgált mult évi számadást, vagyoni kimutatást és a jelen évre szóló költségelőirányzatot van szerencsém mellékletképen előterjeszteni azon megjegyzéssel, hogy egyesületi pénztárnokunk Nen Ablert urnák köszönetünk kapcsában a felmentvényt megadni méltóztassék.
Karácsonykor az óvodai legszegényebb gyermekek közt, 3 fiu és 3 leánynak ruhaoemüek osztattak ki özv. Koausz Boldizsárné másod elnök
T A a G Z A.
Zsuzsikához----
Hi lenne belőlem, Ha nem láthataálak ; Ha agy néha napján Nem lehetnék nálad?
Mi lenne bt-iölera, Hogyha, rám nem nézőéi, r Ha nem melegedném Szemeid tüzénél ?
Hi lesne belőlem Messze idegenbe, Tetőled mérheti en Mérföldekre mesaze ?
Mi lenne belőlem, Hogyha már nem volna, Ki rágbt utamra Virágokat szórna ?
Mi lenne belőlem. Ha rám nem nevelnél, Mi lenne belőlem, Ha te nem szeretnél ?
"BÉL
v A sors játéka.
— Beszély. —
Irta: CZfKLfl VALÉRIA.
(Folytatás.)
Soha nem ismertem nálánál szebbet, bávábbat, édesebbet?
Ha\'szomorú volt, bánatos madonna arcza túlvilági kifejezést nyert, ilyenkor a rózsaszín helyét, balváoyság válta föl a az árnyékolt szemekből néha
könny csillámlott elő, melynek vissza-fojtásáért le-lecsukta bosszú, hamvas pilláit.....Oly remek volt igy ....
De voltak pillanatok, mikor kicsapongó, jókedvű leit, ilyeukor pajzánság, játsziság lobbant föl álmos szemében; lepkét űzött, virágot tépett, csokrot font, dalolt, tánczolt, olyen volt, mint egy . czátlan gyermek I
Közép utoo sohasem járt, mindenben szélsőségig ment. \'Szóval különös exótikus volt. nem birtam varázs hatalmának ullent állani. Természete, eszme világa meglepett, csodálkozásba ejtett annál inkább, mivel a környezet, melyben felnőtt, nénje fagyos, szeretetlen modora, az örökös egyedüllét, érzelmekben oly gazdag leányt alig nevelhetett. Elza pedig -maga az érzelem, szeretet és jóság volc 1
Ilyennek kellett születnie I
Olyan volt Ö ebben az ódoc kastélyban a régi bútorok, ápolatlan virágok közt, — mint egy eltévedt angyal s mégis .... ezeb még rejtélyesebbé tették egész jelenségét.
Ha jókedve volt, engem is magával ragadt, ketten űztünk lepkét, ketten tánczoituak, ha szomorú volt, éo i« elszomorodtam, ha sírt, éo is sírtam vele-
Gyakran órák hosszáig beszélgettünk I a szerelemről. Beszélgettünk a nélkül, j bogy egyikünk is ismerte volna ezt az érzést a maga valóságában, és mégis | mindketten azt hittük, hogy legjobban j ismerjük a szerelmet. Elza ilyenkor \' vagy nagyon vig lett, vagy nagyon
szomorú, mely kedélyhangulat engem is rabul ejtett.
Egy ily alkalommal Elza ezen kérdéssel lepett meg ?
— Értesz te engem ? 1
— Mondhatom nem ! — felelék elfogódva.
— Gondoltam, — mondja halkan & ajkát könnyed mosoly hagyá el, — gondoltam, hogy még te Bem értesz egészen.
Ugy beszélt, mintha csak önmagához beszélt volna, mig tekintetében a feltörő érzelmek sokasága ragyogott.
Magam is zavarban vagyok magammal — folytaiá tűnődve — mit kiváo nék, mire vágyom, de lelkem nyugtalan, nem birok vele. Gyakran jön, hogy sírjak, bogy zokogjak, és ekkor sírnom kell I ugy fáj valami itt, a szivemben,
ugy sajog.......... a ha kisírtam
magam, akkor elmúlik s mintha érzéketlenné válnék lelkem, semmi sem érdekli, szeretnék;, olyankor meghatni, oly unalmas &z élet.. . lelkemet üresnek érzem, reményeim kihalnak s az egész mindenség egy nagy gomolygó sötétséggé válik előttem, melyben járok anélkül, bogy tudnám a czélt, a végpontot? Ah! ez a leiki állapot borzasztó ! Agyamra nyomasztó sivárság [\\ nehezül, gondolkozni alig vagyok képe* a mindent elárasztó sötétségtől, melyben csak egy pont vau fényes s ez oly kisértöen, oiy vakítóan ragyog, ez a ... szerelem..... Ez az egy az, mi életemnek czéit, lelkemnek üdvöt adna. Érzem, hogy szeretek, hogy végte-
lenül szeretek, de nem tudóin kit, nem tudom hol, «erre van? Álmaiamban szokott fölkeresni az az imádott férfi-arcz, halvány, hosszúkás, sötét haj jal, mély tüzes szemekkel, melyeknek a tekintete olyan édes, olyan végnélküli édes.......itt megállt, lecsukta
hosszú Belymes pilláit, aztán kissé
üártatva folytatá..... Azért vagvok
én sokszor szomorú, mert nem. találom őt Ö volua az egyedüli, ki megértene, ki szeretőé\' lelke egész hevével, ugy I mint én őt. Ah ! .. . . nem fogom soha
föltalálni.......! — álmos szemében
fájdalom tüze égett. Mond, - folytatá hevesen s alabástrom karját nyakam közé foná, édes arczát keblemre hajcá, — mond, ngy-e boldogtalan J eszek ....-?
— Ne vedd mindennek a sötét, oldalát, miért lennél boldogtalan ? Eddig még nincs okod reá ezt gondolni. Boldog is éppet^ ugy lehetsz.
Soha, — sona . .. előérzetem van reá ... . Szeretném a halált kivánom a megsemmisülést, legalább nem gyötörne a vágy elérhetetlenek után. Pedig oly kevés amit kívánok . .. csöndes otthon, örökös szeretet és egyetértés.— Tudom sah\'se lesz ! Mi hát az élet ? Hitvány komédia, nyomorult tettetés. A halál megszabadít a szenvedésektől.
Halál.....oly édes borzalmas, oly
félelmes békítő, -— enyhe és óhajtott
vágy.....Ha szeretünk, rettegjük, ha
szenvedünk óhajtjuk jöttödet
Meghalni, ha bánatunk van, ba reménytelenül szeretünk, ha e földön nincs számunkra boldogság, ba remé-
nyeink, vágyaink összeomlottak, ha minden elhagyott, akkor meghalni, megsemmisülni oly édes, oly kimondhatatlan édes..........
Hangja reszketett a felindulástól.
Várbatok e én valamit az élettől ? Ah nem! örökös magányra kárhoztatva, elmondatlanul, — megérteti eo ül fogok meghalni. Pedig mily édes e szó : szerelem .... mily édes, mily keserű . .. Szeretlek 1 . .. mennyi boldogságot rejt e szócska, e szócska, melyet én sohasem fogok hallani........szép sze*
méból két könny hullt alá \' -
Csitítgattam, vigasztaltam. Letörlé könnyeit, szemembe nézett mélyen,\' mélyen, a bogy csak ő szokott nézni s kerdé :
— Ugye bolondnak tartasz ?
— Dehogy édesem, csak tulideális-nak. Nem szabad az élettől sokat várni, mert az semmit sem ad. Az életnek nem társa a boldogság, at élet egyszerűen : küzdés a létért.
Ilyen, s ehhez hasonló beszélgetések közt töltöttük együttlétünket melyek megismertettek Elza magasztos szellemével .
B\'így lehst ennyi érzés egy szivben? — tűnődtem gyakran magamban.* —-egy oíyan szivben, melynek éppen az érzésével törődtek, legkevesebbet.
Talány maradt előttem, mig az a meggyőződésem mindinkább erősbült:
Ilyennek kellett születnie!
(Folytatása következik.)
Mai számunk mellékletül a vilatghirü „Styria-1 kerékpárok: körözvényét hozza.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. MAJOS 25-én
nraő szíves adományából, melyért hálás köszönetet nyilvánítok.
Végül a kisdednevelés szent ügyét beható megbeszélés tárgyává ajánlom s bölcs intézkedésük alá tiszteletei bocsátom.
Nagy-Kanizáán, 1895 május 11-én, Vidor Samuné
egyesületi elnök.
Pénztár-Jorgalmi kimutatás 2894. évről.
Bevétel: Pénztári maradvány 1893. évről 278.34 Zárünnepéiy jövedelme ... 67.15
Tan- é b beiratási dijakból: a Nádor-utczai óvodában 289.— az Arany J.-utcrai óvodában 174.50 » Atilla „ „ 90.—
a VL Vll. ker. , 5.10
?58 00
Ís.-Kanhsa város segélye 1894.
évre........ 1000.—
N.-Kanizsa város tűzifa pótléka 40.—
Détzalai takarékpénztár visszafizetése .......150.—
Nagy-ksnizsai takarékpénztár
visszafizetése .....184.—
334 —
A dél zalai takarékpénztártól
kamatok....... 5.56
Tagság: dijakból befolyt. , . 322.— 2605.65
Kiadás: 0 vó n ök fi zet ése:
A nádor-utczai óvodában . 300.— Az Arany J.-utczai óvodában, 300.-— „ Atilla-ntczai óvodában 200.— A VI VII. ker. , ¦ 240.— 1030.—
Dadák fize téae:
A nádor-utczaí óvodában . 132.13 Az Arany J.-ntczai óvodában 144.— , Atilla (Petőfi) utczai óvodában .......96.—
A VL VII. kerületi óvodában ^84.— 45G.13
Házbér:
Az Atilla- és Petőfi-utczai
óvodáért......152.50
A VI. V1L ker. óvoda bérösszegére ......35.—
187.50
Segédovóoőnek.....10.—
Nyaraló a Petőfi utczai óvodában .......150.—
Epületek tatarozása és egyéb 218.28
Tűzifa általány az Arany
János-utczai óvodában . . 40.—
Tűzifa fuvardija és felvágatása 37.20
Küldöncz fizetése .... 40.—
Tagsági dijak beszedése és
jutalék.......27.14
Rendszerééi tett titkári illetmény ....... 240.—
Nyomtatványok és titkári kiadások ....., . 21.97
Péuztári maradvány mint
egyenleg......97.43
2605.65
Pénztári maradvány 1895.
évre........97.43
Nagy-Kanizsa, 1895. május 2-án. Beterjeszti: Nen Albert, pénztárnok.
Fentebbi kimutatást a pénztári naplóval és okmányokkal összehasonlítottuk és azt teljesen megegyezőnek találtok. Nagy-Kanizsán, 1895. májns 4-én. A számvizsgáló bizottság: Grünhut Henrik, Plihál Ferencz, Gyórffy János.
Vagyonkimutatás
Készpénz..... 97 frt 43 kr.
Házbirtokban . .15000 . — „ Felszerelésekben
{leltár szerint) . 420 frt — kr.
Tpénztári betét . . 648 frt 34 w
16.165 frt 77 kr.
azaz tizenhatezer százhatvanöt Jrt77kr. K.-Kanizsán, 1894. decz, 31-én. Neu Albert Vidor Samuné
egyesületi pesztaros. egyesületi elnök.
Bátorfi Lajos
egyesületi titkár.
Tftrvéaytzéki ctaratk.
— Bünüg-yi végtárgyalás. Föltűnést keltő gyilkossági bűntett fölött ült törvényt a nagykanizsai kir. törvényszék májas 21 éa 22 ik napján. As eset előzményei a következők: Horváth István kisradai lakos földmivest, ki feleségére! rakások udvarán a szalmakaze-loknál aludt, mait évi szeptember 1 éb
esti 10 óra tájban agyonlőtték. Felesége a lövés ntán beszaladt a lakásban alvó napához s tudtára adta a szeren-esetlenséget. A gyanú legott Németh József nagyradaí szolga legényre irányult, ki a meggyilkolt nejével Szabó Rozival beiiső szerelmi viszonyt folytatott. Németh József letartóztatása után rövid idő múlva beismerő vallomást tett; elmondta, hogy a fegyver, melylyel Horváth Istvánt agyonlőtte, Pető György tulajdonát képezte, ki azt neki ezen czélra adta kölcsön, s ki e szerint nemcsak, hogy a gyilkosságról tudomással fair:, de sőt előzőleg oly megállapodás jött közöttük létre, hogyha Németh József fölgyújtaná az uradalmi majort, akkor Pető György Iqné agyon viszon-szolgálatul Horváth Istvánt. Bemond) a továbbá, hogy a gyilkosságra Szabó Rozi bírta rá, ki férjétől minden áron megakart Bzabadulni s e végből szereimének egész hatalmát fölhasználta s mérlegbe vetetie. Szabó Rozi 1 etartÓzia-tása után határozottan tagadta bün-részességét, azt állítva, hogy férje iránt éppen nem viseltetett ellenszenvvel, sőt Németh József biztatta őt, szóval és írásban, hogy mérgezze meg férjét. Némethez irt levelei pedig arra vonatkoztak, hogy legyenek ök ketten öngyilkossá. Hasonlókép Pető György is tagadta, még azt is, hogy neki fegyvere volna, vagy ilyent kölcsönzött s hogy a gyilkosságról neki tudomása lett volna. E bűnügy szereplő személyeinél fogva s a végtárgyalás egész lefolyása, agy lélektani szempontból, mint büntetőjogi tekintetből egyaránt gazdag és tanulságos aoyagot szolgáltatott. A tárgyalást Tóth László tszéki e\'nök ritka tapintattal s mély lélektani ismeretre valló ludománynyal vezette, Hzavazó bi-rák dr. Kis3 István és Kovács Károly voltak, jegyző Hortoványi István, a vádhatóságot Stocker Antal kir. aiügyész képviselte. Németh József I. r. vádlottat, Schwarz Adolf, Szabó Rozi II. r | vádlottat Oroszváry Gyula s Pet Ö Györgyöt III. r. vádlottat dr. Bentzik Ferencz védelmezte. A bizonyítási eljárás befejezése után Stocker Antal terjesztette elő nagyhatású vádbeszédét s L és II. r. vádlottakat kötél általi halállal kérte büntettetni. Majd Schwarz Adolf adta elő Németh József védelmét nagy jogi érveléssel telt beszéd kíséretében, Oroszváry Gyula a modern jogtudomány egész apparátusát mozgásba hozta tartalom és forma dolgában egyaránt kitűnő védbeszédében. — Bentzik Ferencz IIL vádlott képviselője kítüoő érveléssel és logikával bizonyítja a vád tarthatatlanságát Beszéde épp agy a szívhez, mint az észhez volt intézve, szónoklata, melynek hatását a kitűnő hangorganum nagyban növelte, főkép magas \' lendületet vett azon részébe n, hot II. r. vádlottnak sivár lelki világát ecsetelte. A kir. törvényszék 24-én kihirdetett itélelébeo Németh Józsefet és Szabó Rozit életfogytiglan tartó fegyházra, Pető Györgyöt pedig 8 évi feeyházra irélte. Az ítélet ellen ngy a vád, mint a védetem feleb-bezést jelentett be. R. A.
Hírek.
Lévay Imre halála.
A magyarországi kegyestanitórendre mély gyász borult. Lévay Imre, ki a hazai irodalomnak és tanügynek 35 év Óta csüggedetlen munkása, rendtársainak négy ¦\'"< óta nemcsak főnöke, hanem valóságos atyja, igazszivü barátja b ragyogó mintaképe volt: ma már csak szivüok szeretetében, kegyeletes emlékezésünkben él. Összeszorult kebellel, könnyes szemmel küldjük sóhajunkat a nemes, ideális czélokért oiy sokat fáradott férfiúnak most már ne -hantolt, sirja felé a lelkünk zokogó fajdalma az isteni gondviselés kifürkészhetetlen voltában iparkodik enyhületet keresni. Uram. legyen meg a te szent akaratod 1 Vedd magadhoz angyaltiszta lelkét, az anyaföld kebelébe visszatért testének pedig adj csendes álmot, zavartalan, örök nyugodalmat I
Lévay Imre 1842-ben Makón született Igen fiatalon lett tanár s alig 30 éves korában már a veszprémi társház feje 8 az ottani fógymnázium igazga"-tója lett Veszprémben törhetetlen aka^ raterejével nemcsak az intézet ügyének adott meglepő lendületet, hanem a bir lapirés terén is figyelemreméltó tevékenységet fejtett ki. Eiőbb a „Veszprém", majd a .Veszprémi Köílöcy\' szerkesztője volt. Kaílbiotika czimü műve, mely szintén ax ö eszményi irányú gondolkodásmódját tükrözi vissza, már régebben napvilágot látott. Veszprémből Budapestre ment igazgatónak
s itt érte a kitüntetés, hogy renátár-saínak osztatlan szeretete, feltaeleu bizalma, őt állította a rend élére. Uj hivatalában egész lélekkel azon volt, hogy a modern kor fokozódó igényeinek megielelőieg rendjének tudományos szinvonalat is folyton emelje. Kolozsvárt nagyköltséggel berendezett nevelőintézetet építtetett a piarista bölcsészet-hallgatók részére, legutóbb pedig egy paedagógiai lap tervével foglalkozott Munkássága, tervei közül azonban folyó hÓ 20-án este 9 Órakor elragadta a halál. Temetésén, mely 23-án délután 3 órakor ment végbe, a közélet számos kitűnősége, háromezernél több tisztelője s mintegy 68 rendtársa veit részt. Olt voltak Dániel és Wiassics miniszterek. Berzeviczy Albert, Szász Károly ref. püspök, Heíwich Gusztáv, Timoo Ákos, Ballagi Aladár. Klomarik János, Rákosi Jeuő stb. — A helybeli piarista társházat fót. Farkas József házfőnök, fogymn. igazgató és rendi kormánytanácsos képviselte.
A rend oj főnöke Frank Ferencz budapesti házfőnök és kormánytanácsos lett
— Színházi hírek Kalmár Piroska, á Somogyi színtársulat jeles naivája a budapesti vígszínházhoz szerződőit Polgár Sándor bohózatos színdarabját .Deák tér 13. szám" cziraen jutalomjátéka alkalmából elő fogja adatni.
— Évzáró vizsgák. A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott tanintézetek évzáró vizsgálatainak sorrendje a következő: A kereskedelmi iskola III osztályának vizsgája május 27-én délelőtt, a szőbeii ¦ órettségi június 24-én és 25 én tartatík meg. Június 19 én délelőtt a ker. iskola L osztálya vizsgája. Június 21-én az I. és II. oa?tály vizsgája. A polgári és az elemi iskola osztályainak vizsgái az igazgatóság ál tat közzétett sorrendben fognak június második felében megtartatni. A nyilvános vizsgákra a t. szülőket és tauügyba-rátokat tisztelettel meghívja az igazgatósás.
— Elhalálozás. Grósz Géza, a helybeli kereskedelmi iskola II. osztályának tanulója, f. hó 19-én Ifi éves korában elhunyt A fin szorgalmas tanuló és özvegyanyjának reményteljes támasza volt. A temetésén megjelentek a kereskedelmi iskola növendékei tanáraik vezetése alatt. A gyászhíznál Dr. Neumann Ede főrabbi mondott megható bes-téde:, a simái Kohn Albert keresk. iskolai tanuló búcsúztatta el a barátot és tanuló társat. A "vigasztalhatatlan anya és családja iránt általános a részvét. Az elhunyt tanulótársnak az isko!a növendékei fognak síremléket emelni.
— Köztisztaság. Ha visszagondo lünk Nagy-Kanizsa város piszkos utczai ra, valóban a jelenlegi rendet és tisztaságot tekintve, legnagyobb elismeréssel lehelünk az önk. tűzoltó egylet buzgó működése iránt. A tisztaságot látva, örÖHiestebb veszi igénybe a lakosság kellemes időben a sétálást s oly mozgalmas élénkség uráig, hogy szinte öröm lótni. Most nincs az a végtelen por, szemet, hanem rend és tisztaságot élvez a nagyközönség. Legszebb elismerés városi főjegyzőnket illeti, ki szívós kitartással küzdött mindezért és ime siker koronázza nemes törekvését
— Déli vasnt. Pünkösd ünnepe alkalmával f. évi juniu3 hó i-én a déli vasat magyar vonalainik állomásairól Budapest Bécs, Fiume, Triest és *Ve-lenczébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják hogy vissza jövetkor ezen jegyekkel áz utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok, melyekhez ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek indulási idejükkel íei vannak említve.
— A honvédség koréból. Am. k V. honvéd kerületi parancsnokságnak a városi tanácshoz intézett átirata folytán: 2 vezérőrnagy, 7 törzstiszt, 5 törzstisz t jelölt százados harczászaii iovagiást tesz és e ctélbé\'. f. hó 26-én városunkba érkezik és 27 én tovább megy.
— Ke.gb.ivo. A magyar szent korona országai vörős-kereszt-egyletének nagykanizsai városi választmánya 1895 évi májas hó 26-án délután 3 órakor Kis-dedovoda nádor atezai helyiségében tar-tandja évi rendes közgyűlését melyre a tagokat tisztelettel meghivia Nagy-Kanizsán, 1895. május hó 19 én, a választmány. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki jelentés. 2 Jelentés a lefolyt évi működésről. 3. A t zára vizsgáló-bizottság jelentése. 4. A sorread szerint kilépő választmányi tagok helyett ujav, esetleg azok ismétt megválasztása. 5 Netáni ioditváuyok. Kisorsolt tagok:
Babochay Györgyné, Bogyay Ödönné, Eisinger Heorikné, Fischl Pálné, Ro-senberg Israelné, Rosenfeld Adolfoé úrhölgyek. Ebenspanger Leó, Ifj. Fessel-hofer József, Gelsei Gntmann László, Dr. Szekeres József. Dr. Schreyer Lajos, Unger Ullmanii Elek urak.
— Országos vásár van jövő hétfőn, vagyis május 27-én Nagy-Kanizsán.
— Lapunk mai számának hirdetési rovatában foglalt Wataer J. C ur gazdasági gyárának hirdetésére felhívjuk a gazdaközönség figyelmét
— Kiket szeretünk? Egy éves korunkban a dadát Öt éves korunkban a mamát. Tíz éves koránkban a vakácziót Tizenhat éves korunkban a szabadságot. Húsz éves korunkban a leányokat Hat -míncz éves kontókban a feleségünket Negyven éves korunkban a gyermekeinket Ötven éves korunkban a puha roastbeufet. Hatvan éves korunkban a nyugalmat. Minden korunkban önmaga-gunkac.
— Kai számnnkhoz a világhírű .Styria" kerékpárok körözvény van mellékelve, melyre olvasóink figyelmét különösen felhívjuk.
— Heti biztosok e héten (május 27-tö! június l-is) a nagykanizsai Kis-dedoevelö Egyesület óvodáiban Mantuano Józsefué és Fesselhoffer Józseféé választmányi tag arnők.
— Heti felügyelő e héten (május 26-tÓl június 1 ig) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyájáu Bódis János szakaszparancsnok ur.
— Tóth Lajos előnyösen ismert borbélyüzlet tulajdonos eljegyezte magának Krompacher István bájos leányát Ilonkát
W0f Olvasóink figyelmét különösen felhívjuk JONE L. asszony mai számunkban közeit hirdetésére.
Színészet Nagy-Kanizsán.
— Szombaton, f hó IS án másodszor ment .Parasztbecsület" Don Riinardo úrral, mint vendéggel, Rzinarrfo a polgári életben Fucfas névre hallgat és ez idő szerint egy neve* operának sem tagja Kérdjük mo«t már Somot-yi igazgatót, érdemes »n!i-e a vendég kedvéért a helyárakat fölemelni csak azért, hogy ez (trés ház előtt énekelhessen ? Rai-nardo Fuchs árnak kellemes teoor-a van. mely ah-t is eléri, de hangja nem alkalmas a drámai acceutus kifejezes.-re, mert ez a tenor nem elég tartalmas, de annál vékonyabb. — Rainardó játéka pedig éppentégget ügyetlen. Sem uidja, hogy mit cuaálofl a kezével. Leghatásosabban énekelte még a lírai bucin dalt: „Ha meghalok édes anyám." Kis Piatz, az Alfio személy esi tője teljesen berekedvéo, Polgárnak kellett helyette beagrani. aki Alfiót sohasem énekelte még. — Koek helyett volt legalább jó reci ativo. — As orgona részletet roiftxu játszották. Az intezmezzo hatása egészen megsemmisült Kaposi( nagy öumér.ék lettel játszott és a darab drámai
\\ részeic megkapom domborította k . Csengő, érzelme* énekét a. k-aönség lelkeien megtapsolta. A .Paraaztbec - ölethet megelőzte Andreánszky egy felvonásos vígjátéka: „Ka-! tonásao." A vígjáték hatása s helyzet komí-i kumban rejlik de ez a helyzet oly gyenge alapra vau tektetve, bogy minduntalan attól ; kell tartani, hogy az egész bonyodalom Cn-i gába dűl Mert lelienni azt, hogy egy nyu-; galmaaott alezredes, nem tudja, hogy kél \\ uookahug- kezet, miféle foglalkozású etEbe-"-; rek kérik mer, mégis csak naivság. A .sze-\' replök: Kalmár Piroska, R. Ba\'iogh Ktel, Ballá, Mészáros és Felérd: álénk, csauanós játéka megmentette a darabot és a kBzbnseg-nek egy pár vig pereset szerzett.
— Hátion. ,Kron-Frou\\ társadalmi azinmü adatott. A darab 1869 október 30-án került •elősznr színre & gimnase színházban Pariiban és hatása iázas iz atoitságban tartotta Parii előkelő társ dalmát. A Frou-Fron név onomatopüt hiugtusnzat. Selyemrubak snhogáeara emlékeztet és egyúttal b\'zalmai neve GÜbertének a rziouzereplőuek, kí»ek rezgő, szinpompá\'ó jelleme a Frou Frou elnevezéssel ki van fejezve. Gil\'^ne, az elkényesz-t«tett párisi nagytriltgi leány meggondolatlanul férjhez megy olyan emberhez, akit tulajdonképpen iiem szeret, de aki nejét rajongásig imádja A férj gyengédsége, fenjes társadalmi pozicziója csak elősegítik GiInertének kicsapongó, élvhajhászó életmódját. Kötelességet :;n ismer, hivatásai mint anya elhanyagolja, gyermeke is cs«k tu, já ék neki. Lujza, a hoga, aki az elhanyagolt háztartást rendbe hozza, hozzá fér Krou-Fron férjének ilivéhez E miatt Gi!l>ert«ben feltámad a féltékenység és egyben ürügyet szolgáltat neki, hogy ¦ egy régibb kérőjével, akit elntasitott volt, Veleu-czébj szökjék A sértett férj aem huyja be csületét, a szökevéuy pir után siet, vetély-iársát ki .ivja ?3 párbajban megöli Kedvesé-Bek halála Gílbertét lelke mélyében utálja. Azóta betegeskedik Egy halálos betegség emészti szervezetét Mellbeteg mint a Kamé-liái bötgy. Mikor élte rege telé közeledik, ott-bonába siet, férje bocsánatát megnyeri es kibékülve hal meg. A szianiio<k ezt a meséjét két híres franciia tzerso Meilhac és Balevy megkapó reálizmussal a kort hiveu letükröző drámává domborították ki. — R. Balog Etel a czimszerepet GüberteL, játszotta A szenvedélyek felébredését, fejlődését és kitörését szemiélnetőré tenni, az az ő alakító tehetségeinek sajátságos művészete, mely hatását soha el nem téveszti. Ha művészetében valamit kifogásolni lehetne, az a gyorsan perdülő aialofat, melyben sok elvéts. Kifolyása ez egy lázaa izgatottaáa-nak, mely a szereplőt elragadja és nem engedi öt a beszéd hevében megállapodni. A ftltekenységi jelenet Louison-al remekbe dolg.-zot- aJakitá* volt Megkapó hatással ábrázolta a feltékenTségébM megfő gamzou e tai.iro7.MiL. hogy f-rjét elhagyja éi odvarlójával, Valreas gróffal megszokik. A bűnbánatot, a lelkifurdalásokat velenczei men-
helyében minden szavából ki tehetett érezni. \' A végjeleaetben a haldoklást sokkal több realizmussal ábrázolta, ni>nt a Kaméliás hölgyben. A közriaség meghatva tapsolt a művésznő megkapó játckánaV. Kitűnő alakítás volt Follínasznak, könnyelmű, gondatlan apaszerepe. Ballá, Kissué Breznay Anna, P. Kovács Mariska, Kézdy Juliska és Rónai dicséretes odaadással szerepük iránt biztosítottak az est sikerét. Somogyi Károly mint Sartorys h deg volt. Sartorys minden szomornsága mellett meiy becsfUetérzclDől fakad, melegen érxő, szerető férj.
— Szerdán, május \'22-én Henri Cbiv..i. bohózata .A a nj báziur\' került ssinre A darab élénk színekkel elénk tárja egy pá, risi bázinr fajdalmait, aki azért vesz házat hogy nyugalmas élete legyen, de a ki exta hitet megkeseríti, Bloodeáut,a házinrat Dezséri ját szotia plisztikus élethűséggel. Poigir, remek, házsártos végrehajtó volt. Erdély Miklós, a Titao Lac-zi jellemére szabott irodavezetőt ábrázolta. Nem voli olyan draaztiku*. mint Casiai. aki a szereplőket is m-irnevettette, ugy bogy a színpadról is kénytelenek voltak megszokni, de Erdélyi alakításának hatása a közönséget tapsok-r.t it\'i.itoi:.: Balla(f)otileniul) eredeti aUkvoU Kalmár Piroska és R. Balogh Etel egyaránt e\'ismert miivészi játékáról nem is szükséges minden alkalommal beszámolni. Peterdi, Fol-línus, Bognár három typikus alakot mutattak be. Az előadás as első két fölvonásban vont«-toUan ment, közön*ég keveá volt.
-—Csütörtökön, .Kondorosi Csaplárosné leánya\' uépszinmű ment Oonep volt, de közönség mégisj evés számmal Pedig K^xdi jQtiska ebben a nép*z omüben is >¦:¦.•¦\'.\'..kedves játékával, egy kedves pólyás babával és csattanói magyar népdalaival. Kiss Pista remekül festett mint alföldi csikós Somogyi a népsziomüben sokkal jobban tudja érvényre juttatni a jellemeket, mint a szalon da rabokban, melyekkenyesebb árnyalást igényelnek. Kiasné hálátlan szerepét odaadással ja:-zsotta végig.
— Pénteken, itt* előazör karúit tzinre „Sodorna pusztulása," Sudermann öt felvonásos drámája. A színmű rikító színekkel festi egy romlott erkölcsű, fajtalan fiatal művésznek a „Sodorna pusztulása- kép festőjének. Janikor Willynek jellemét. Méltó vetélytársa az erkölcsök romlottságában Barczioofvsiky Adab, egy tőzsérnek felesége, aki tiltott viszonyt folytat a festővel és hogy halójában őt a szabadulni kiváoknxút, visszatartsa, unc kahugát. KittyT dobja neki oda, aki az ellenállhatatlan ember ¦¦*>:.. éaek hisz. Willyt a nővilág el kény esz tette\' u az ellen tál Ihatatlan Siegfried, aki megbontja még a legerkölesö-sebb no erényöv\'ét is Willy már ujabb szerelme előtt elcsábított egy ártatlan leányt, Klárikat, Jannikov nevelt leánvát. Ezt a jólelkű Kramer tanárjelölt, Willy barátja is szereti, sö: eljegyezni kívánná, ha szegény *ége ebben meg nem gátolna. Kramer utolsó falatját megosztotta Willyvel akkor mikor ennek pénze nem volt és most Willy há)ábot elcsábítom a fiatalabb tanárnak egyetlen re menyét, Klárika meghallotta, hogy <- Willy Kittyt ak.rr. nőül v uni ás bánatában a vizbe veti magát De holtteste mellett teszi Willy Krámernek azt az iszonya vallomást, hogy a halott az ó áldozat*, mire Kramer vad dühében Willyt lebunkózza, Willy képtelen jcllemtelenségét Mészáros sok gonddal alakította ki Kalmár Piroska Klárikát, a fiatal, tapasztalatlan leányt, kiben a szerelem még csak szunnyad, remek plásztikival adta R Balogh Etel nagy tehetségének a darabban tulajdonkép nincs tere, egy pár hatásos jelenetet kivé re, Folürmsz átgondolt, éle: hü ji-teka minden ilakot elfogadhatóvá tesz, dr. Veisset is. Ballá előnytelen maszkja sokat rontof, de a félrzeg. féltékeny, jósxhu tanárjelöltet kellő realizmussal és^nagy közvetlenséggel domb ritotta ki Kiváló jó alak volt Dezseri, miat r>reg Janikov. bomogyiné (Jaoi-knv c-jei diskret modoros játéka szépen jutott érvényre Jeles Riemanu tanárt alakított Peterdi Adah szerepet hissné adts, sok fáradozással és törekvéssel De Adah nagyvilági, ro8*z jellemű nő, mely Kissné alakit^íaba\'i nem volt elég azemlélheio.
V.
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi let-mekek kaphatók, illetve megrendelhetők
113-"V\\7»Jelitss József könyv, papír-, hangjegy- és hangszer-kereskedésében. Fő-tér, ótakarékpénz-tár ép(!.let.
— Verne Gyula összes munkáinak egyedül jogosított képes magyar kiadi-sából a 8—10 füzetet küldte be a Frauklin-Tán-ulat — A három füzet a „B^jtslmes sziget* végét közli Szász Károly és az .Utazást a holdba* (>aal Mózes uj fordításában s rendkívül gaz-digon van illusztrálva. Az eredeti dirakiadások 102 művészi fametszete ina-
| gysrázza bennük a regényes és mej."-i kapó eseméuyek sorát. Ez uj olcsó* kiadás egy-egy füzeiének ára 20 kr. bármely hazai könyvkereskedésben. Elö fizethetni a vállalatra 1 frtjával 5 füzetre akár a Franklin-Társuiatnál, akár a könyvárusoknál.
— .Vllágnaplö." Az újságolvasó közönségnek riagy szolgálatot tesz egy fél év óta a .Világ-napló" czimen, heten kint szombaton megjelenő hirlaplexikon, mely a hét folyamán, a napi, heti és szaklapokban megjelent érdekes híreket és czikkeket összegyűjtve bocsájtja a közönség rendelkezésére. Mindazok, a kik csak egy vagy két hírlapot járatnak, ritkán jutnak abba a helyzetbe, hegy a lobbi lapok érdekes közleményeitolva--FÓi, de a ,Világnap ó\' révén kényH-meflen megtehetik ezt. A .Vílágnap\'ó" elófi/etői beteckint biztos képet nyernek arról, hogy egy-egy fontosabb kérdésben a különféle pártok elveit vrtiló hírlapok mily állást foglalnak és miodrm füzet 50—60 különböző hazai és kűi-
XXXIV. \'ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MÁJUS 25-én
földi újságból közöl érdekes olvasmányokéi, A .VilágtTa-pló\' előfizetési int negyedévre 1 frt 50 kr. mely Összes Budapest „Corvina" könyvnyomda, Révay-utcza H. szám alá küldendő.
— Kontor Elek zenesreraeméoyében megjelent hówavö\'gyi é* Társa bizomá-Évában a.) .Miatyánk\' és .Üdvözlégy" a kereszténység két legősibb imáji, mely ::vmnuxa az imádkozó léteknek. Á.a 2 korona b.) .Tauitó induló", ára 2 kor. Mind a két jeles xzerzeméoyt méltán ajánlhatjuk
— Az Athenaenm Képes Irodalomtörtenetéből megjelent a 32-ik füzet, -n/.dag tartalommal és sok díszes il iusztráczióval. Az eb-ő czikkbeo a váila-íjt főszerkesztője : Beöthy Zsolt folytatja Arany Jánosról irt tanulmányát, mely egyfelől a nagy költő egyéniségének és költészetének mélyreható bonczolása. találó jellemzése, másfelől a dolgozat szerkezete a nyelve tekintetében egyike t szerző legkitűnőbb essayinek. A füzet 2-.íik czikkében Rákosi Jeoö a 40-es é^ek drámairodalmáról, ezúttal részletesen Szigligetiről, Czakóról és Teleki Lászlóról ir, azzal az eredeti felfogással, -/ellemes előadattál, mely Rákon! minden >iulgozatát jellemzi. A bárom ives vaskos füzetben nem kevesebb miot 21 illusztráczió van: három külön mellékletül, a többi aszövegben: u. m. Aranynak, IViofi és Barabás álul rajzolt képei, Aranyné. Szigeti, Czakó. Teleki arcz-képei, Arany mell- és éVczazobrai. a színlap, melyen mint síinész azerepel, annak a Toldi-példány nak czimlspja, melyből remek trilógiájának tárgyát vette, egy angol levele (Petőfihez,) nagykörösi lakóháza, a Nagyidai czigányok czimképe, a szalontai Arany-szoba ét síremléke, Szig\'igetí Két pisztolyának cimképe, pár sornyi kézirat a „Kenn az ernyőből" és síremléke: külön a nemzeti színház első előadásának szinlapja (szin nyomatban,) továobá Kemény Zsigmondnak és Petőfinek kézirataiból hasonmások. Valóban e nagyfontosságú vállalat dicséretére elég tartalmának és illusz-trác7Íónak felsorolása; ez nemcsak gazdagságát, hanem a szerkesztők ízlését s a kiadó-társulat áldozatkészségét is mindenné! jobban dicséri. A vállalat befejezéséig már csak néhány füzet van hátra. Kapható.minden hazai könyvkereskedésben füzeteDkint 40 krért.
—Nyáralóés fürdőző riö gyeinknek legkellemesebb útitársuk a .Zíi.élő Mieyar-ország" zenemű folyóirat, mely csekély 1 frt negyedévi előfizetést árért G füzetben Cü zeaeoldalon a legújabb, legdivatosabb zenenjtíbnságokat hozza egész fürdő idény alatt mulattatőja lesz elófi zetóinek. Helyesen cselekszik minden nyaralni s fürdőzni kéiiülö, ki a helyett hogy hangjegyei el csomagolásával szaporítja podgyáirát, előfizet a .Zenélő Magy»rország"-ia, melyet rendesen bárhova megy, alánná küldenek, s zene* szükséglete fedezve van. A most megjelent májas 15-iki 10-dik szám a kö--.ftkezö érdekes tartalommal jelent meg. ,A rózsafa hullatja a virágát* és .Haragszik a rózsám nagyon" 2 gyönyörű dal. Id. Ábrányi Kornéltól. .Légyott" Polka mazurka kisgeszéni Szabó Istvántól. .Crant sans paroles" Tschaikovszky classikus szépségű ábrándja hegedűre. Zougora kísérettel ,A távolból* hangu-latteljes sálon darab Kirchoer Elektől. A zenei körökben méltó feltűnést keltő vállalat a legnagyobb elterjedésre érdemes s előfizethetni a .Zenélő Magyaror->zág" kiadóhivatlában Budapeten VI. Csengery ntoza. 62 a.
— Milleninml történet. Az Athe-nteum r.-tár-ulat kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története\' c?lrBá tíz kötetes nagy muukának (milleniumi kiadás) 24. és 25. füzete most hagyta el a sajtót. Ezekben a fűzetekben a második kötet első könyve (.Küldelem a nem».eíi függetlenségért") befejezést nyer, az ekö. magyar királyok alatti trónviszályok, Salamon király és a többi királyi berezegek, az ország kiterjesztése, Salamon bukása és első Géza király uralkodása, az ország akkori belső állapota történetének ismertetésével és megkezdődik a második könyv, melynek íőczime: .Szent László és Könyves Kálmán kora" melynek első fejezete „László királyságával" foglalkozik. Ebből a beosztásból is kivehető, bogy dr. Marczali Henrik lehetőleg kimerítően tárgyaíja a magyar királyság ekö évtizedeinek történetét, egész csoportját mutatva be az •eddig ^meretlen adatoknak. Az utóbbi két füzet is tele van annyi érdekes rajzás) és kép-ábrázolattal, hogy a füzeteknek majdnem minden lapjára esik *gy-egy kép. Miodjárt a 24-dik füzethez egy pompís műmelléklet van csatolva, Székely Bertalannak .László Király Hor-vátorazág meghódítása vigeit átkel a Dráván" czimü nagyszabású fa festményének színes hasonmása, a pécsi székesegyház Imre berezeg kápolnájának falán
levő eredeti után. Ezt a képet tartják a hírneves {festőművész legszebb alkotásának a pécsi templom magyar történelmi tárgya képei között Ugyancsak a 25-dik füzethez csatolt gyönyörű fénynyomata műmelléklet a pécsi székesegyház belsejét tünteti fel, a hol tudvale-levőleg Salamon király megkoronáztatott. Erre a korszaüra vonatkozólag köiölve vannak Thuróczi krónikájának é- a bécsi képes-krónikának ősrégi képei, valamint több szép tájkép ezen korszakban szereplő történeti helyekről- Igy Dörre Tivsdar eredeti rajza után. A tihanyi apát«ág, a régi remete lakásai szolgáló barlanggal;\' Kirtmach Lászlótól .-Szegzárd látképe," Demjén Zoltántói .Dömös;" „Mogyoród;" Székely Aladártól ,A roeszesí kapu;" ,A kerléai halom; .A Sajó völgye" mindmegannyi történelmi belyek tájképei. Egyes fűzet ára 30 kr. Előfizetés nagyedévre (12 fűzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 1 frt 24 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.
— Dráma és Színpad tanulmányok és kritikák, irta: Hevesi Sándor. Részint már megjelent, de java részben még közzé nem tett tanulmányaimból és kritikai dolgozataimból egy kötetet szándékozom kiadni. — A kötet czim3 Dráma és Színpad lesz. Tartalma a következő: 1. A frarxzia dráma és a magyar azinpad. II. Sudermann és Ibsen. III- Nő és férfi a modern drámairodalomban. IV. A színészi ábra zolás. (Jászai .Mari, Bernhardt Sára, Du*e Eleonóra) Y. A wagneri zenedráma. VI. A" tragédia veszedelme. VII. Kritikák. A munka mintegy 12 —14 nyomtatott ivnyi terjedelemben, nagy nyolezadrét alaknan, unom kiállításban október hó el*ö felében jeleoik meg. Előfizetési ára ké; foriot. — A kik a munkát megrendelik, szíveskedjenek az előfizetési pénzeket július hó közepéig lakásomra küldeni. (Budapest, IV. Pipa-utcza 20.) Budapest, 1895. május havában. Hevesi Sándor.
— Itt a Recepüő szóban és zenében! Megszólalt Füttylesi Jakab ur is, hogy örömének dalban, ékes rigmusokban adjon kifejezést Klökner Ede kiadásában ma jelent meg Pintér Gy.. Füttylesi Iieceptió \'»du ója. Ára 75 kr. Tizenkét verses humoros szövegre kellemes, fülbemászó zenét prodnká\'t a szerrö, mely a szöveg és zene tekintetében mélió párja lesz, az akkoriban oly felkapott „Grosswardein" indulónak. Az első verset mutatóul itt közöljük :
BLeti-e már edj türrény a Receptión, t\'ns\'re Leni\' tu most edj n^bel Kation Márton ludja mellett fülseg asztalán Már eztán feladják Sóléth il talán Régi, Szálilében, szinte látok már, Leaztek ti edj grófné, mire jón a nyár. atb. Megszerezhető a kiadónál Klökner Edénél Budapest Csencery-utcza C2. a.
— Technológiai Lapok legújabban megjelent f. évi 9-ik száma a budapesti ló vasútnak elektromos üzemre ?aló alakítására vonatkozó igen figye-lemre méltó czikket közöl, melyben Paupie Sándor meggyőzően azt bizonyítja, hogy a lóvasútnak Baját érdeke megkívánja az elek. üzemre való átalakítást, még pedig akkor is, ha con-czessióját nem hosszabbítják meg. Ki mutatja továbbá hogy az eddigi bizottsági tárgyalások szerint tervbe vett konczessió meghosszabbítása által a főváros 45Vio millió forintot vesztene. A Technológiai Lapokat, mint a legtekintélyesebb gépészeti- és elektrotech nikai hazai szakfolyóiratot, melyet Ta-borsky Ottó a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója szerkeszt, ez érdeklődőknek ez alkalommal is melegen ajánljuk. Mutatványszámmal a Technológiai Lapok kiadóhivatala (Budapest VII, Rotrenbitler-utcza 12 szám) szívesen szolgál.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORÉI LAJOS.
JNryllttöar.*)
í\'onlard selyem, 60 knal 3 frt 65 fcrtf — japáni, chinai atb. a legújabb mintázatul éa színekben, a. m. fekete, fehér és szines Henaebero selyemét 35 krtói 14 frt 65 krajezário — méterként sima, csíkoz, koczkázott, miatázottakat damaaztot stb. tmint egy 240 különböző minő*égben és 2000 szír él mintázatul ttb, póstabér él vámmentesei a házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: Henne her % (1. (ez. kir. ad-. szállító) selyemgyá-a Zürichben. Svájcába czimzett levelekre 10 kros él levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Früniein Paula Hissner, Berlin Bobért Lelpnik, Gr.-Kaniisa
Verlohte.
Vese, húgyhólyag, húgjdara és k*SXTénjbántalmak ellen, továbbá i e légin és emésztési ziervek borítós bác-talmaícü . orro-i tekintélyek álul a LITHIOX-FORRAS
SALUATOR
siLen.1 rendi !k lesz.
Húgyhajtó hatású!
Kellemes Ml konnre-a emÉszthttő!
Kapható áiványrízkéreskedésekben és gyógy ize rtárakhan. A Salvator-forrás l?atg. Eperjese*.
Hirdetések.
Én elveimnek híve maradok,
mert nálam c\'.csó és j<S árukat lehet vásárolni. Ez által sikerűit
svájezi zsebóráimnak
minden országában a világnak gyors megkedvelést biztosiUni. Kiválóan \'ajánlom xz; Eredeti genfi goldln • remontoir ferfl-órákat a legfinomabban szabályozott óraművel, ajaj)?* leg-
Ínjabb nystemaral, i"?-jobbnak elismert minőségűek, elegánsai elkészített készülékkel, kéttűs goldmfedéilel "VS csak 4 frt 90 kr. Ugyanilyen fazonban, hármas goldinfedéllel, csak 6 frt 50 kr. i;oiűin-nai remontoir órák, Őnom minőségűek^ pompásan csiszolt készülékkel, bármis go\' dia fed él lel csak 7 frt. Valód; goldin-óralánczok biztos kapciokkml és előkelő bre-loqaeval. vert. sport, kettős vagy bármily tetszés szerinti façonnai, csak 90 kr. I* qnaliUsu 1 frt 20 kr. ajáp- Különös figyelembe a t. vanntaiiok, állam vagy hajózás! tiszt-rlselők részére. Az ismert eredeti F. E, Roskopr-remontolranker-órái;, Talódi nickel készülékkel, pnsztithatatlan óramüvei és biztos járással 10 írt. §asjr Csak addig, míg a készlet tart. -sas* — Küldés utánvéttel. — A valódi *râjczi zsebórák Bzállitóháza Sílberberg Léon, Wta, l. Fleischmarkt Sr. 5,17.
edeti párisi gnuai- és balbilyagck finomság és (óság tekintetében a kivána\'-makat is felülmulják, rncsatonként 1, 2. S,
4, 5 6, 7 es 8 firlntért Bonts ssair (rövid) 3 és 4 forint, legfinomabb\' hölgy szivacsok 2,
5. 4 én S frt. - N:: évtzerek Hasse után " forint. Masainger tanár ntin \'2 frt 50 kr, daraVonkint. Suspensermmbk stb részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R E i F J. specialista Bécs,
I., Brtidstitte 3 Pjiktilcni mintssryüjteménr S^"" arak részére 5 írt Árjegy- I 7.\\: zárt borítékban iagyen I és bérmentve.
*) E rovat alatt kózlettekért nem villa! felelősséget a szerk.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az, a ki uj vagy udtlt
gyomor-, ból-; tadő-v.mellbaj
valamint minden
905* belső bajban *WI
és pt-«:;; :nrc^iAg,izÁkrekedés, hányinger, szednie*, áj a has, relhöfőgés, aranyér, epctolaláx- maj- és mltestl bántalmak, réiloUláa a fej- vagy asivhez. k&hógéa, nehéz lélegzés, re-\' kedtség, éjjeli izxadáa, verköpéa, nrilaias. álmatlanság, szívdobogás, kSgxveny vagy csaaban szenved, biztos ilkert érel áa
Egészségi Regulator által.
Ára haazaálati ataaitáasal 2 kor. (1 fr: . Postán küldve láda és inTarieTél-
-.--*st 40 fillérrel {90 kr.) több.
Sitlüliiés a \\mn csakis i ..Hattynlioz" cz. gyógyszertárból
Badapev.. Vt, Szabo:cs-ntcza, SS. sz.
Vizgyógy intézet
PozBonyban.
elektro-theraphia gyóg?g7""\'*8ztika stb. intézete.
mar Egész éven át nyitva áll. ~ZSSJ
T?llajdonox: a Pozsonyi Iparbaak. Igozgalá orvot: Dr. Schlesinger Miksa.
Prospekt o soka t ingyec és bérmentve küld
az igazgatóság
MINDENKI!
naponta kereshet nálunk 5 —10 frtig, ki lörvényesen engedélyeiéit sorsjegyeket az 1883. évi XXXI. t. c7. alapján részletfizetésre számunkra elad. Ajánlatok czimzendök
Fővárosi válté űziettársasag
Adler és Társa Budapesten
aria-» *czelli
Gyomor-
cseppek*
nag>\'szerOen hatnak gyomor bajoknál. nélktUozheteUen át áliolancur. ismeretei liázi és népszer.
A nozoornetegség tünetei: éhágyta-busás, .^jonorgiíngeiéc. bfilfa itheiet (eltujlíág. savanyu, telboflftgés. hasmenés, gyomorégés, teleslenes. nyilkaJtryáUsztás. sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs, tzfifcalfc,
• Haílialós [r> < >ír\\"szeniek bizonyult tejfijásnál. a menynyiben ez a gyomortól származót!, gyoatorbilterheiétAéí ételekkel és italokkal, giliszták, núaiajofc és kteor-rboidáfcnál. •
Említett hajóknál a TIarliC/.r111 srj oii»o»:*-»*-|i|»«*l*. évek ota kitűnőknek bizonyultak, a niil száz mep szűz bizonyítvány tanusíL Egy kfa Sveg ára használati uUsiUtflsal együtt kr.. nagy Qveg ;\'cra 70 kr.
htagyarorwági fomktár; Tfiroí* József gyfijryszertára Bs»d«prMt, Kinily ulcza lí sz
A védjegyet, és alairist !üzele>fii tessék megtekint »ni! Csak oly cseppt-ket tessék elfogadni, melyeknél: burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszltö aláírásával [C. Brádyj és ezen szavakkal: .Valódiságai hiziinjitura*.
A Máruczsll: syomortseppev valodiaii kaphatók. "
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla és Belns Lajos, BARCSON: Kohnt Sándor gyógyszerész uraknál.
BASKEGYFAÜLETIVÁLTÓÜZLKT-RÉSZVKOYTÁRSASÁG.
Van szerencsénk b tndomáiára hozni, ho;y működésűuket a mai napon megkezdtük és irodáinkat a
Fürűö-utcza 1. sz. Házban
helyeztük el.
Az intése: ftiyvezetéséfel BASCH LAJOS ur igazgatósági tag bizátott meg
Intézet&nk működési köre a következőkre terjed ki :
1.\'\'-Értékpapírok, kolíöldi váltók és pénznemek véteie és eladási;
2. Bel- vagy külföldi tőzsdére vonatkozó megbízások teljesítése :
3 Utalványok és hitellevelek klálliUsa a bel- vagy külföldre ;
4. Klülegexés miudennemu értékpapírra;
5. Letétek elfogadása, megőrzés vigy kezelői végett:
6 Kisorsolt értékpapírok, lejárt szelvények beváltása (díjmentesen);
7. Uj szeivényivek beszerzése:
8. Bel- és külföldi sorsjegybuzások ellenőrzése : 9« Sorsjegyek eladása részletfizetésre.
Továbbá, ügyfeleink részére külön értesítő-osztályt szervezi Ünk, i mely lehetővé teszi, hogy 11 enrópai tőzsdéken előforduló eseményekről, úgyszintén minden kérdésről, mely a tőisde- és váltóüzlettet összefügg. hü>éges Ujékoza»t nyújthassunk Ugyanez nton készségesen szolgálunk hasznos Unácsrsal az esetre, ha a birtokában levő értékpipirokit másnemaekkei Incserélni óhajuná.
Frlkérjük t. ezimedet, hogy s<ives m*gbizáwival b?nnünket mejlisxtelni mél-Lóztassék és biztositjak, bogy nemcsak készséggel vagyunk szolgálatára, hanem törekedni iogunk föltételeinket mindenkor oly •ISoyösen megszabni, hogy ez álul megelégedését és bizalmát kiérdemeljük.
Teljes tisztelettel
Bankegyesületi váltóüzlet-részvónytársaság.
Ásván ylürdo DARU VÁR Sla™niában
X X X X
X
%
X
XK X
%
X
X X JK X
X
X
X X
s
X
a déli vasút társ. állomása
vastartalmú hévviz 45—50° C.
Porczellán-, márvány-, kő-, tükör és iszapfürdők. Híres gyógyhatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás, sápkor, továbbá esia, csonttörés és idegbajo^-aál stb. &tb. Ujounan berendezett
„hidegvizg^gyintézet,"
gőz C?.binok, hideg s meleg Douchok stb. stb., valamint
Kneipp Sá.-féie vizgyógyintézet,
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a WorMiofeni .rizcyógyintézet* mintájára épfilt. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodóit Worishofénben taniimányozás végett, az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. p\'ebános ur által ajánlott s tanult — fürdőmestert alkalmazott Worishofenböl.
A l&rdő (IS94 január óta uj) igazgatóság a prosp?clus és felvilágositássai postafordultával ingyen szolgál.
Fürdőorros: Dr. DEGRG VIsLlfffO^ Bécsből.
Május I tél június 15-ig és szept I tói október
végéig 30*/» engedmény fürdők- ós lakásban.
X X
8
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
8
3OOOOOOOOOOO0C0<§
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MAJUS 25
Aranvérmskkel kitüntetve.
Elsó es. es kir. kizár, azabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
OIULOKZAT-FÜSTEK-GTÜR
KRONSTE1NER KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Féherc*egi és berezegi uradalmak, c. és kir. katonai raktárak, varat-, ipar-, binja- es Iiámortáraalalok, építkezési munkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPITŐMESTERKK, valamint gyártulajdonosok aziillitéja. — Kzen homlokzatfestékek, melyek mészben oldhatók 8?áraz poritoti állapotban, 40 különféle süomintában. kilónként 10 krtól feljsbb szállíttatnak és a feslékszinek tisztaságát illetőleg teljesen basonló az olajmázoláshoz. — Mintalapok >;s használati ntasltiisok intr.n: H bérmentve küldetnek.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
Va,uti VARAZSD-TOPLICZAPíStaés
Távírda
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L q cUv i g udv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás. Felflhnulhaíattaa hatással van a rheumatikns, ízület bántalmak, köszvény, zsába, titkos betegségek, bőrbajok és görvélykóroá] sat. IVÓGfÓGYMÓD köhögés, roellbaj, máj, vese, gyomor és aranyerekre sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmé^ egész éven át nyitva. Nyári idény május I-től okt. l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tar.cz, hangverseny sat. A varazsd-toplicz^i vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibos, kocsik. Megrendeléseket a fürdőigazgatóság készséggel teljesít. — Orvost utasítással dr. Longhino A. fördöorvos szolgál.
Prospectusokat ingyen embermentre küld a fBrdŐigazflatÓíág.
Hölgyeknek nélkllldzbeüen.
Kisértsék mes azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok. kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapó J.-féle arc-crémet
és a hozzá tartozó szappant.
Ezrekre menő hálanyilatkozat női körökből. A valódi egyedül csak a » gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
Ewí.ékj felső vúrov Hosszu-liíen 7H rendelhető meg.
Ugyanott és minden nagyobb gyógyszertárban kaphatok Csapó J fogcsöppei. biztoe szer fogfájás ellen.
Megrendelhetők továbbá valódi franczla es angol illatszerek, a legfinomabb ponderek, melyek között a legajánlatosabb a fehér róása és crémszinü Vénuspouder
Kizárólagos raktár ós képviselőség Zala-. Somogy és Veszprém megyék részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KÁNIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő, goff" Árjegyzékek ingyen és bérmentve. ~W
BV Eladás rísilftfiielísrf is
A ki kerékpárt óhajt vásárolni az saját érdekében csakis a világhírre szert tett
„STYRIA" gyártmányt
vegye
A legutóbb Bordeaux és Paris közt 591 kilométer távlaton megtartott nemzetközi nagy versenyt Gsrger Ferencz egy
„STYRIA" kerékpáron
nyerte. 24 óra, 12
perez és 15 misod-percz alatt a világ legjobb versenyzői ellenében.
Az idén Bécs,
Berlin, Budapest, München, Boroszló.
Hamburg, Lipcse, Stettin, Brünn, Manheim, Posen, Szombat -hely, Szabaaka,
Schweinfurt, Zittav-ban és 1894-ben 622 legnagyobbrészt elsó dijak lettek .Styria" kerékpárokon nyerve,
a mik jényesen bizonyítják, hogy a
.Styria\'kerékpárok
a legjobbak a világon.
Albrecht, Salvator jöherczeg ö Jensége, Péter jóherczeg 0 jensége Ottó Sachen-Coburgi herczeg „ , Mehedin Bey hg „ ,
stb. .Styria kerékpárokat használnak. Kizárólagos raktár éi képviselőség Zala-. Somogy- és Veszprém megyék részére
IFJ WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. |V Árjegyzékek ingyen és bérmentve. ~M 0ST Kiadás r e tf i*e tés re la. "SJB
3 r\'í^er P* aa »-— = nFa * » I 3 i
al-Pipisl I
?°-.3Lri»«3 f o as:
= a o:^ ¦* r-T- \' 3" ™ !3 0»
oooooooooooooa
BIRTOKVÉTEL
Készpénz fizetés mellett azonnal megvetetik két nemesi birtok 1UO.OOO Mos s egy uradalom
400.000 frt árban.
Csinos kastély, előnyös fekvés, fele erdő, fele gazdasági, vadászatra alkalmas.
Ajánlatok csak. a birtokostól Patz Richárdhoz kéretnek intéztetni. Bécs. Margarethenstrasse Nr. 12.
OOOOOOOOOOUOOO
Grand Hotel National
Wien (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol- sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 frttól felfelé. Fürdők, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötők közvetlen közelben Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattéfel
a HARHAttMER igazgató. F. M. MAYER, tulajdonosok.
AZ EPERJESI NÉPBANK
ajánlja tiszta febér, teljesen tűzálló anyagból készült fehér-, bzines-, ó-német-, chamois és majolika
cserépkályháit,
valamint díszes kandalló, — kandallói kályháit és tskarék tűzhelyeit, melyek ez iparáéban első rangot foglalnak ei, és számos elsőrendű kitüntetésben részesültek.
Jutányos árak mellett a legszolidabb és legpontosabb kivitel biztosíttatik.
A kályhák felállítását a saját kipróbált szakavaloít álli-tóink végzik. — Egész épületek kály ha berendezését tetemes árengedménynyel vállaljuk el. főraktár Eperjeten (Sárosmegye). — Bizomiari- mintaraktár X .•Kanizsán:
BACHRACH GYULA Nagy-Kanizsa; városház-uteza.
A nagymosás
már nem oly borzasztó!
A szali. NzereeKeii-szappnii
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogás talán szép és tisztára moshatunk. — A nili« kétszer annyi időig tartható, mint bármely más xzappannál.
A szab. szerecsen-szappan
hatzoá\'atávai a ruha csak egyszer lesz moisa, nem mint mással S aznr, kevétbbé kell kefe, vagy a kártékony mosópor; megtakarít tátik az idő, tüzelőanyag es a munksarÓ.
Tökéletes ártalmatlanságát bizonyítja dr. II --Adolf cs. és kir törr. sztkértő elismrró oklevele
Kapható minden nagyobb fűszerkoreskcdé-li\'-o « fogyasztó üzletekben, ngyszinte a bécsi I fogyasztó egyletben és az I-ső bécsi házi asszon y ok- egyletében
Főraktár: Béciben, I. Rennsasse Nr- 6.
ÜSSE J. G.
gazdasági gépgyára, vas- és érczöntődéje NAGY-KANIZSÁN. A maíry. kir. államvasutak gépgyára vezeriigyuökscgéiiek dunántúli képviselője.
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbariizdis oxzélekéit és ezekre felszerelhető osszés fÖldmivelö eszközeit, agy hármas ekéit, lőkapáit, töltögetöit és boronáit.
Amerikai rendszerű Hoüingsworth szénagyüjtök, Planet jr. amerikai lókapák, rosták, konkolyozók, járgány csépiükészletek, járgányok\', szecska- és \'répavágók, kttkoria 2-morzsnlók kézi- és gőzerőre nagy készletben tartatnaki Ajánlja továbbá:
Szab.pERFECTA ¦eatutornfas sorveíögépét
és mint! újdonságot
tik él ttefyetiataibaz egyaránt általam :.3»jabb ét leftiké-létneU
„Zala Drill"
. (szabad. SIMPLF.X) könnyű sorvetögépét egészen nj rendszerű vetó-korongokkal és " szab kiváltható^ kapacsnk-lyókkal
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdijában Nagy-Kanizsán.