Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.43 MB
2010-01-25 11:03:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1162
5267
Rövid leírás | Teljes leírás (365.68 KB)

Zalai Közlöny 1895 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\AGY-KAMIZSA. 1895. fODins 1-éo.
Elofi tettai dr.\' «z érre . . . 5 fjl — kr |FéJ érre . . . . S fri SO kr Negyedévre . . . i fri 26 kr Rgyes uia IO L-.
HIRDETÉSEK [5 hasábos petitsorban 7, másodszor miodea totaotTi torért & kr.j
NYILTTEfiBEH petit soronként 10 krért véteiaekj \'fi-!. Kioestari illeték minden egyeaj hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY
XXXIV. évfolyam.
U Up szellemi éa aiij agi réazét vileiÖ minden közlemény BátorE Lajos saerkeaztő-kisnó nerére jeaimz*tte^Ns^-iLt*U»é,rn, bér-mentre intézeaddk.
[Bérmentetlei levelek nem fogadtatlak el.
Kéziratok Tissxaaem ktildéinek
A -nagykanizsai ^Ipar-Testület1\', ta nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet % a .KotoriUkarékpénztár részvény-társaság*, a „nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a „nagy-kanizsai k •resztén* jótékony nőegylet*, „^kanizsai iir. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete*, a „katonai hadaatyán egylet\' a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kiválaszt máoyáuak hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A -Dunántúli Közművelődési Egyesületihez.*;
Honszeretet tüze már kigyúlva! Hajnali fényt vet a Dunántúlra ; Szent czélja a közművelődésnek ! Világot gyojt az éji sötétnek .. . Oltárt emel áldozatok árán, Hogy segítve igy legyed hazáján !
Ki ne venne részt e törekvésben ? Úgymint hajdan a hon védelmében?! Ha könyveit olvassuk a múltnak. Sok hós lapja van a Dunántúlnak; Minden időn áldozatok árán — Segíteni sietett hazáján !
De hol is látsz annyi jeles nevet, Meteort, kit itt Clió emleget ? Kisfaludy. Berzsenyi és Deák Itt hordták a haladás zászlaját! S Csányi László — életének árán — hí óhajtott segitni hazáján 1
Itákóczynak — küzdve hona sorsán — Ittnarczolt leghűbb vezére: Bottyán! S hány „ Jelesünk * él; itt csillagképpen! Betölthetne az eget fényében . .. Ki kard. ki észszel — vagy vére árán Tetterővel tündökölt hazáján !
A talajon, mely • itt műveltetett : A hazának dicsősége termett, S ebből támad könnyen az a kérdés : ily nton mért a közművelődés t Minek egylet? s mért kell annak árán K nemzetnek segíteni hazáján ?
Ha a művelt nemzeteket nézzük ; Nekünk is van szint oly műveltségünk ! Bátran szoktunk lépni versenytérre És itt küzdQnk immár ezer éve ! !
Mért áll o nemzet mégis oly árván Hogy ekép kell segitni hazáján ! ?
De hisz ennek nincs más oka mintáz, Hogy telünkre késik még a — tavasz! S hogy itt közel horvátok és tótok Nem magyarok, nem igaz szomszédok ! És hogy a kivándorlás — e járvány — Irtassák ki áldozatok árán !
Határszéli — Mara, Dráva mellett, Hirdessük a dicső magyar nyelvet ! Ki van bontva a zászló kezünkben ! Tegyük meg azt, mi áll érdekünkben! Csak előre ! küzdjünk bármi drágán, De segítsünk e nemzet hazáján!
Meg van már a sors könyvében írva j A magyarok Istene akarta — Hogy Dunántúl lobogjon e zászló ! Három színben büszkén messze látszó ! Fel hát vele ! az ország határán ! A magvar igy segítsen hazáján !
TÜBOLY VIKTOR.
• Tisztelt munkatársunknak exen időszerű ét közérdekű szép költeményét olvasóink figyelmébe ajánljuk: kdlonöien moii, midőn a magyar nyelr éi irodalom iránti érdeklődésnek varosunk le, ujabban annyi cok szép jelét acá!
Szerk.
Fölhívás.
Valamely nemzetnek az összes művészetekben való elóhal adottságát, tehát műveltségi fokát, nyilvános műalakitásain s gyűjteményein krvül, főleg abból.Ítélhetni meg, hogy a művészetek s műipar iránti érzék és hajla...