Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.43 MB
2010-01-25 11:03:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1420
5987
Zalai Közlöny 1895 022-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\AGY-KAMIZSA. 1895. fODins 1-éo.
Elofi tettai dr.\' «z érre . . . 5 fjl — kr |FéJ érre . . . . S fri SO kr Negyedévre . . . i fri 26 kr Rgyes uia IO L-.
HIRDETÉSEK [5 hasábos petitsorban 7, másodszor miodea totaotTi torért & kr.j
NYILTTEfiBEH petit soronként 10 krért véteiaekj \'fi-!. Kioestari illeték minden egyeaj hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY
XXXIV. évfolyam.
U Up szellemi éa aiij agi réazét vileiÖ minden közlemény BátorE Lajos saerkeaztő-kisnó nerére jeaimz*tte^Ns^-iLt*U»é,rn, bér-mentre intézeaddk.
[Bérmentetlei levelek nem fogadtatlak el.
Kéziratok Tissxaaem ktildéinek
A -nagykanizsai ^Ipar-Testület1\', ta nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet % a .KotoriUkarékpénztár részvény-társaság*, a „nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a „nagy-kanizsai k •resztén* jótékony nőegylet*, „^kanizsai iir. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete*, a „katonai hadaatyán egylet\' a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kiválaszt máoyáuak hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A -Dunántúli Közművelődési Egyesületihez.*;
Honszeretet tüze már kigyúlva! Hajnali fényt vet a Dunántúlra ; Szent czélja a közművelődésnek ! Világot gyojt az éji sötétnek .. . Oltárt emel áldozatok árán, Hogy segítve igy legyed hazáján !
Ki ne venne részt e törekvésben ? Úgymint hajdan a hon védelmében?! Ha könyveit olvassuk a múltnak. Sok hós lapja van a Dunántúlnak; Minden időn áldozatok árán — Segíteni sietett hazáján !
De hol is látsz annyi jeles nevet, Meteort, kit itt Clió emleget ? Kisfaludy. Berzsenyi és Deák Itt hordták a haladás zászlaját! S Csányi László — életének árán — hí óhajtott segitni hazáján 1
Itákóczynak — küzdve hona sorsán — Ittnarczolt leghűbb vezére: Bottyán! S hány „ Jelesünk * él; itt csillagképpen! Betölthetne az eget fényében . .. Ki kard. ki észszel — vagy vére árán Tetterővel tündökölt hazáján !
A talajon, mely • itt műveltetett : A hazának dicsősége termett, S ebből támad könnyen az a kérdés : ily nton mért a közművelődés t Minek egylet? s mért kell annak árán K nemzetnek segíteni hazáján ?
Ha a művelt nemzeteket nézzük ; Nekünk is van szint oly műveltségünk ! Bátran szoktunk lépni versenytérre És itt küzdQnk immár ezer éve ! !
Mért áll o nemzet mégis oly árván Hogy ekép kell segitni hazáján ! ?
De hisz ennek nincs más oka mintáz, Hogy telünkre késik még a — tavasz! S hogy itt közel horvátok és tótok Nem magyarok, nem igaz szomszédok ! És hogy a kivándorlás — e járvány — Irtassák ki áldozatok árán !
Határszéli — Mara, Dráva mellett, Hirdessük a dicső magyar nyelvet ! Ki van bontva a zászló kezünkben ! Tegyük meg azt, mi áll érdekünkben! Csak előre ! küzdjünk bármi drágán, De segítsünk e nemzet hazáján!
Meg van már a sors könyvében írva j A magyarok Istene akarta — Hogy Dunántúl lobogjon e zászló ! Három színben büszkén messze látszó ! Fel hát vele ! az ország határán ! A magvar igy segítsen hazáján !
TÜBOLY VIKTOR.
• Tisztelt munkatársunknak exen időszerű ét közérdekű szép költeményét olvasóink figyelmébe ajánljuk: kdlonöien moii, midőn a magyar nyelr éi irodalom iránti érdeklődésnek varosunk le, ujabban annyi cok szép jelét acá!
Szerk.
Fölhívás.
Valamely nemzetnek az összes művészetekben való elóhal adottságát, tehát műveltségi fokát, nyilvános műalakitásain s gyűjteményein krvül, főleg abból.Ítélhetni meg, hogy a művészetek s műipar iránti érzék és hajlandóság azokkal foglalkozni, miként van annak minden rétegé ben elterjedve.
Valamint a zene ngy a kisebb képzőművészetek lélekemelő s nemesítő hatása ismeretes. A tűzhelynél, a család keblében, gyakran egymás kedveért kölcsönösen foglalkozva, vele, a családi élet bensóségét emeli s apró műtermékeivel a ház bensejét disziti, a műízlést neveli és kifejleszti. Innen van, hogy valamint a család belső életében, ugy a műkedvelők sorában is a nőknek jelentékeny és kiváló szerep jut.
Mindezen szempontból az 1896-iki ezredéves országos kiállítása vétetett tervbe.
. K csoportban ki fognak állíttatni a múkedvélésképpen űzött képzőművészetek termékei, tehát festmények, szobrok, a mennyiben amatenrök által készítettek és a kiállítás képzőműveszeti csarnokában való elhelyezésére igényt nem tarthatnak ugyan, de mind a mellett a művészet bizonyos fokán állanak, továbbá az, immár oly jelentékeny kulturális té oyező gyanánt jelentkező műkedwílői fényképészet termékei.
Ugyancsak e csoport keretében fognak bemutattatni a műkedvelőknek az iparművészet keretébe vágó mindennemű művei, tehát a legyező-és selyemfestés, iára festés, a majolika- és üvegíestés, íametszés, faragás és égetés, további mindennemű női kézimunka s főleg a hímzés magasabb műízlést és ügyességet tannsitő termékei s általában az iparművészetoek bármely ágába tartozó tárgyak a mennyiben amatenrök által készítettek.
A női kézimunkának e csoportba való felvételével egy igen jelentékeny és intelligens elemnek kívántunk alkalmat nyújtani müflgyessége bemutatására. A különböző női tanintézetek, továbbá az ipari és házi csoportok kiállításaiban ugyanis a női kézimunka mindenütt nagyobb arányokban szerepeiül fog. De míg a tanintézetek kiállítása a kezdők munkáinak és a tanmódszemek bemutatására vonatkozik s a különféle ipari csoportok a hivatásszerfileg, kenyérkeresetből és gyárilag űzött ipari női kézimunkák és a nép hagyományos és egyszerűbb technikájú házi iparát fogja feltüntetni: a műkedvelők kiállításának egyik szép feladatát a müveit középosztály és a
főrangú hölgyek magasan képzett ízlésének, alkotásainak egybegyűjtése és bemutatása fogja képezni. A melyeknek pedig* mind meg van az az értékök, hogy a magyar stylü ornamentika legújabb felkarolásával ezek is egy nemzeti elemet tartanak ebreo, mint egy művészi képet, melyet a múlt virágaiból és emlékeinek aranyos szálaiból himzeoek meg.
Van szerencsénk mindezek folytán, tiszteletteljesen fllkéraí mindazokat, a kik a fentebb vázolt keretbe álló műalkotásokkal foglalkoznak, hogy azokkal kiállításunkon részt venni szíveskedjenek.
Kérjük egyszersmind, hogy eziránti szíves készségüket az ezredéves országos kiállítás igazgatóságának (Budapest, Városliget) mielőbb, legkésőbb pedig a folyó évi június hó 31-éig bejelenteni szíveskedjenek. Maguk e kiállítandó műtárgyak a jövő évi február hó 28-áig küldendők be.
A szükséges közelebbi felvilágosításokat a kiállítás igazgatósága késeseggel adja meg.
Budapest, 1895. április hó.
Dr. Schmidt József s. k.
min. tanácsot, kiállítási igazgató.
Eöry Firrkas Kálmán s. k.
a XX alcsoport bizottság elnöke.
Dr. Szendrey János s. k. az albizottság •lőadója
A „Hazai általános biztosító részvénytársasig* megalapításának tervezete.
Hazánk közgazdasági viszonyainak fejlődése az utóbbi években rendkívüli arányokat öltött; ipar és kereskedelem karöltve működnek nemzetünk : nyagj jólétének előmozdítása érdekében s igy a szemlélő önkéntelenül azon következtetésre jut, hogy a közgazdasági átalakulás időszakában be kell következnie azon mozzanatnak, mely az általános jóiéi és a közvagyon megteremtését és |
megtartását czélzó intézményt, a bisto-sitási ügyet is oly kerékvágásba tereli, hogy fötdmivelő államnak minden egyes polgára Annak jótékony hatását érezze,
A biztosítás a törvényhozás czélszerü intézkedései által is támogatást nyer s bár már eddig is a társadalom minden rétegében tért hódított, mindamellett azonban még nem érte el azon népszerűséget, melyet az intézmény jótékony befolyásánál és hatásánál fogva megérdemel. Ezért ajánlatos, hogy a biztosi • tás terén alapos és gyökeres változtatások létesitessenek. Ma, naidön lakosságunk szaporodik, midőn falvak és városok, épületek és egész városrészek, gyárak és egyéb vállalatok keletkeznek, m-döo a modern kor összes újításait elfőnek akarjuk birni, s midőn a nép művelődésének fejlödéséoé1 fogva mindinkább feitndja fogni a biztosítás jótékony hatását: szükséges, bogy ezen általános baladással biztosítási intézmény is lépést tartson.
Felmerülhet az a kérdés is, vájjon van-e egy uj biztosító intézetnek egyáltalában létjogosultsága és működéét tere Magyarországon? Erre a kérdésre, valamint azon indító okokra, melyek bennünket egy uj biztosító társasa?: megalakulására ösztönöznek, ha röviden is, de annál mrgdönthetetleoebb adatokkal feielünk:
1. Mint tudvalevő tényt hozzuk fel, hogy hazánkban IC év óta, uj biztosító részvénytársaság nem alakalt és jelenleg is az or&zágbau ampán egy hazai biztosító részvénytársaság működik.
2. á statistikai adatok révén kimutathatják, hogy az országban levő épületeknek \\ része ez idő szerint biztosítatlan, nem is említve a biztosítatlan lévő állat-állományt éa egyéb ingóságokat; a baleset biztosítási ágazat pedig még nagyon is kezdetleges állapotban van.
3. A hazánkban működő biztosító társaságok között, ugy a tűz valamint a jégágazatbau egy úgynevezett kartell áll fenn, mely a dijakat egyöntetűen állapítja meg h a biztoöitó fél, ha biztosítani óhajt, a megszabott dijakat megfizetni kénytelen még akkor is, ha azok tulroagasak, mert olcsóbb díjtétel mellett egyik intézet sem fogadhatja el biztosításra. Hátrányos ezen egyezmény
T A E C Z A.
Epedve vártam —
Epedte vártam a Virágbozó tavasz:, Hogy tan szíremben is Virágokat fakaszt.
Azzal kecsegtetett Egy titkos gondolat, Hogy egy madár se lesz Nálamnál dalosabb.
S jatt a kék ibolya. Ez az egy cseppnyi ég. Majd a kis gyöDgyrirág Elolt hódolt a rét...
A rÓKsabofcor is Nyújtja már bimbaját .. De, sfc, az és szitem Még séma pusztaság
Mi zeng oly szomorún? Te kii fülemüle ?. ¦. Te dallod azt, amit Én nekem kellene. ..
GYÖRFFY ILOKA
A sors játéka.
— Betxély. — Irta: CZtKLE VALÉRIA.
(Folytatás.) ÜL
Komor ő«i délután volt, a nap felbők mögé rejtőzködött s a BŰrŰ kődön keresztül alig tévedt néhány vöröses aárgás iénysugár a szomorú levelűkéi
hullató fákra. A letarolt mezők és rétek fölött át-átsjvitott a hűvös Őszi szél s a lehullott leveleket sebes, forgó tánezba kapá.
Elza és nénje együtt Gltek az ósdi nappali szoba egyik ablak mélyedésébe. Mindkettő kézimunkával foglalkozott; Brádyné kötött, Elza hímezett. — Nem beszélgettek, mindenik elvolt foglalva saját goodolataival.
Brádyné. míg a szemeket laasu egymásutánban szedegette az egyik türfil a másikra, gondolata az örömtelen múltba tévedt, bekalandozta ménjével az erdők hűi rejtekét, a csörgedező patak forrását, melyeknél, mint ifjú szép asszony annyit zokogott a mult keserű csalódásain. Hogy elmúlt minden! Az emlékek elavultak, az ifjú hölgy ráncsoeképü, vén asszony lett f
A szép szűk b leány pedig minden öltésnél ujjabb gondolatba merül. Múltja nincs, jelene sivár, ő csak a jövőt akarná tudói. Kutató lelke átszeretne látni a jövendő homályán s onnan valami biztost megsejteni. Vájjon boldog lesz-e? ugy vágyik reá. Vájjon, vájjon .. .. ? A selyemszálak szépen egymás mellé simulnak, a fehér ujjacskák gyorsan mozgatják a tűt. Vájjon mi lesz a jövőben . -. - í
Brádyné és huga elvannak merülve, észre sem veszik a vén Z máska jöttét, mig csak meg nem szólat:
— Vendég jött, egy ur, kérem alá-san. Az előszobában várakozik.
Brádyné vendége elé siet, Elza íoly
tatja munkáját és gondolatait, öt nem érdekelte.
Alacsony termetű, vöröses hajú, mely csaa tarkója körűi diszlett már, apró fényes szemű, izgékony jókedvű emberke volt a vendég ar.
Öltözete elegáns, bajusza gondosan ápolt, ajka örökké mosolygó. Foglalkozása — pennaforgatás. Jól bírja magát, szokták rá mondani. Tökéletesén az anyag embere.
Brádyné és Árvy (igy hívják az érkezettet) régi ismerősök, árvy hónapokon keresztül mulatott a Brády kastélyba. A rósz nyelvek akkor azt rebesgették, mintha Árvy a szép asszonyért hatni is kész volna Brádyné azonban sokkal idősebb, mint Árvy, ki még csak most jár az ötven felé.
A mint egymást megpillantják, arezuk elmosolyodik. Hogy megvénültek. Egyik ráuezos lett, a másik kopasz.
Az idő eljár!
— Bocsánat asszonyom I — monda a hölgy felé sietve Árvy — bocsánat alkalmatlanságomért, de ezen a vidéken járva, óhajtottam tiszteletem tenni.
—^iói tette Árvy, hosy meglátogatott, igazán örülök rajta. Hogy van?
— Köitönöm becses érdeklődését, jól, kivált most. örökségem iodultam átvenni.
— Örökségét?
— Igeu, egy távoli rokonom örökösök nélkül halt meg s százezrei reám szálltak.
— Ön valóban boldog ember.
— Csak volnék.
— Mije hiányzik?
— Egy szép feleség.
— A mi késik, nem mnlfk. Hanem a mi mnlik, az késik Egyre
halasztóm a házasságot.
— Nem teszi helyesen-, kár. Most pedig jöjjön a nappaliba, Árvy, beszélgessünk. Rég nem volt itt
— Bizony rég.
— Elza fölkelt kézimunkája mellől és távozni akart.
— Ah 1 — kiáltja Árvy meglepetten.
— Hugóm.
— Igazán örülök, hogy megismerhetem. Mily gyönyörű leány I — augja oda Brádyoénak.
Elza pirulva illant a másik szobába.
— Még gyermek.
— Hány éves?
— Tizenhat mulL-v
— Mily szép! sóhajtja Árvy. — Most már tudom, mi hiányzik boldogságomból.
— Ugyan, ugyan, maga még mindig a tréfás ifjoncz.
— Mondja inkább, inkább : szerelmes vén legény I
Ha, ha, ha! — nevették el jóízűen magukat s mindketten egyre gondoltak, Elzára. Árvy hiúságát kielégítve látta. I\'y szép feleség, és hozzá szegény leány, nem foghatják rá, hogy a pénzt hajhássza. Van neki elég. Brádyné tervét látta sikerülni. Ily gazdag ember éa hozzá kedves is. Pompás lenne.
Ha, ha, bal Oly jóízűen szivükből tudnak kaczagoi. Elza hallja a másik szobában, ő is elmosolyodik. Szegény kis csúnya ember, — gondolja magában szánakozva. Vájjon mit beszélhetnek ?
— Gyönyörű leány! ba a feleségem lenne, aranyba foglalnám!
— Ho hó! Árvy uram, ho hói
— Boldogságom teljes lenne.
— Az is lesz.
— őszintén mondja, vagy csak gu nyolódik?
— Nem, őszintén mondom.
— Asszonyom 1 — Árvy szeme felragyogott
— ígérje meg.....?
— ígérem.
— Arvy megragadta a sovány, csontos kezet s oly forró csókot nyomot: rá, akár csak a szép jövendőbeli keze lett volna.
!V.
— Meglehetős komor kedélyhaogu-laíban ültem az ablaknál és szemléltem a komor őszi tája>, midőn szobám ajtaja balkan fölnyilt és rajta E\'za íépett be.
— Isten hozottI — kiélték eléje sietve. — Megöleltük és megcsókoltuk egymást. Rajta gyöoge borzongás futott végig s az a máskor oly vérpiros ajk szinte vértelennek látszott
— Mi bajod? — kérdem aggódva.
— Nem felelt, de ajka kínosan vonaglott és szeméből könnyek törtek elő.
— Mi bajod édesem? — kérdem ismételve.
— Mindsn ellenem szegült! — tőrt ki végre. Néném férjhez akar adai egy vén emberhez s kijelentette, ha ellenszegülök, nem tűr tovább házában, hol eddig is kegyelméből éltem, mehetek, a merre nekem tetszik. Mg ha hozzá megyek
Lapunk mai számáiiez fél iv melléklet vau csatéira.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZL
Ö S !
1895. JONIDS 1-éa
leginkább a gyári és ipar vállalatoknak. Mi c kartellbez csatlakozni nem fogunk, miáltal szabadon mozoghatunk majd s a koczkázatok Rondos megválogatáia mellett megfelelő jutányos díjtételek megszabása által fogjuk az üzletszerzést művelhetni.
A. Az általunk tervbe vett műbelet folytán erős meggyőződésünk, hogy a részvényesek tőkebefektetése nemcsak évrő\'-évre a megfelelő kamatot meghozza, hanem bogy t részvénynek, mint olyannak, meglesz a belső értéke és a megfelelő tőzsdei árfolyama is.
5. Noha vállalatunknak semmiféle politikai színezetet kölcsönözni nem akarunk, mégis fontos tényezőként kívánjuk felhozni, bogy létesítendő társaságunk élére egy oly egyéniléget sikerült megnyernünk, kinek neve még akkor is, ha enné! akliv szerepet nem visae, egy programm. s vállalatunk gyors lendülé-lét biztosítaná, örömmel konstatáljuk azonban, hogy ezen férfin egyéniségé nök teljes lekintélyével fogja vállalatr.ü-kat felkarolni és támogatni, abban tényleges részt fog venni s így azon ragaszkodás, mely országukban személyéhez és nevéhez fűződik, mihamar is át fog ruházkodni.
Kossuth Ferencz az, ki létesitendö társaságunk elnöki tisztjét elvállalta.
A .Hasai általános biztosító részvénytársaság" a tüz-, jég- és baleset-biztosítási ágazatokat fogja működési körébe felvenni és czélul tüz; ki magának, hogy a biztosítási intézményt újítások és kedvezmények életbeléptetése álul fogja tépszerüsiteni és az intézményt magát még azoknál is, a kik eddig ez eszmétől némileg idegenkedtek, megfogja kedvel te tni.
Alaptőkéje egy millió forintban álla-píttatik meg, mely 10,000 drbrészvényre,, á 100 frt, leiz felosztandó, kiemelvén, hogy a pénzügyi műveletet a Budapesten székelő V11L, IX, és X kerületi takarékpénztár magára vállalta. «.
A társaság vezetése:
az igazgatóság,
a választmány és
a felügyelő bizottságból fog állani.
Végül még felemlítjük, hogy társaságunk a megalakulás után azonnal a kezdet nehézségei nélkül fog működői, a mennyiben egy kiterjedt ügynöki kar és megfelelő szakképzett tisztviselők álloak rendelkezésére, míg a legfonto-sabb tényező, az intézet vezetése egy oly férfiú kezébe lesz letéve, kinek e terén böséítes tapasztalatai vannak.
Beonücket mindenkor a munka és az éazsrerü takarékosság fog vezetni éí ezzel olyan hatalmat és tért fogunk magunknak kivivői, melyet törekvésünk és fáradhatatlan bu/.góf kod ásunk révén méltán megérdemlünk.
Budapest, 1895. májú* hó 1-én.
Az Alapítók.
alapítási tervezet.
Alulírott lUpitók : „Eazai általános biztosító társaság" ilatt, egy biztoiitó társasig Létesítését torTerilí.
Ezen részvénytársaság, melynektartama 90 évben állapittatik meg. a biztosítási
ahhoz, kit számomra választott, akkor lesz palotám, kocsim, parkom, lesznek szalonjaim, elegáns ruháim, szóval mindenem. Ah! szabadíts meg ebből a pokoli helyzetből! Megőrülök! I Nem kell semmi, gyűlölöm a pénzt azzal a vén emberrel együtt, ki elég lelketlen magához láaczolni! Ah! én szerencsétlen, bár méghalnék! Oly csöndes kis ház az a sírgödör, olyan jó pihenő hely egy ilyen sorsüldözött szerencsétlennek, mint éu. Lásd, ugy-a megmondtam, hogy nagyon boldogtalan leszek.....Mit tegyek? Én édes Istenem, mit tegyek ...? Adj tanácsot, megőrülök...; megőrülök.....!! — forró homlokát végig
simitá kezével.
Keblemre vonám, megöleltem, fürtös haját végig símitám.
— Elzám, édes, aranyos Elzám, ne csüggedj, jobbra fordul még minden. Nénéd beláija, hogy ez a házasság helytelen s akkor te itt maradsz velünk, kötöttőnk még sokáig, nem, nem sokáig, csak addig, mig jön az a másik, az a barna arcú, édes tekintetű ifjú, és elvisz magával. Ugy-e azzal elmész? Milyen boldogok lesztek!
Bíztattam, mint\' a beteg gyermeket szokták, ígértem neki mindent, mondtam tünd:r mesét, bogy a keserű orvosságot könnyebben bevegye. Szegény gyermek!
Elza arczán kínos rángás futott végig. Ne hidd. ne hidd, — monda, és^öko-goti tovább, az én veuzetem szenvedés és baláL Ne hidd, ... ne hidd .. ... — zokogása halk, csöndes lett
Én pedig elgondolkoztam a végzet felett és Bzemem megtelt köoynyel.
— Mily kegyetlen is a sora!
Bele telt fél óra, inig fölocsnőott erős
ügyletek következő ágazataira fogja működési körét kitérjeszteai:
a) tüz-,
b) jégkár és
c) testi balesetek elleni biztosításra, A társaság feotartja magának a jogot,
hogy esetleg más biztosítási üzletágakat is működési körébe felvehessen.
Az alapítandó részvénytársaság alap tőkéje 1 millió forint, mely 10 000 darab egyénként 100 frt névértékkel, bemutatóra szóló részvényre osz\'.:k.
Ezea részvénytőkére az aláírások 1895. június hÓ Í5-Íg tartanak, megjegyezvén, bogy a befizetések a Budapest VIII., IX."és X. kerületi takarékpénztárnál (Budapesten, Üllői-ut 2. sz) történnek.
A kereskedelmi tőrvéoy 151. §-a értelmében és a 153. §. joghatályával, az aláírás alkalmával, minden aláirt részvény után 30% = 30 frt a fentneve-zett takarékpénztárnál befizetendő.
A további befizetések idejét és helyét alap szabályszerű lég az igazgatóság hatá-rczandja meg
Az igazgatóság tagjait a kereskedelmi törvény 183. §-a értelméban az első három üzleti évre az aiapitók nevelik ki. Más előnyöket az alapítók magáknak fenn nem tartaoak.
A t. cz. részvényesek a Budapesten tartandó alakuló közgyűlésre a Budapesti Közlönyben közzéteendő egyszerű fair detmény utján foguak meghivatni.
Túljegyzés ¦ esetén az alapítók által reductió fog eszközöltetni.
Budapest, 1895. május hó 1-éa az alapítók: Kossuth Ferencz országgyűlési képviselő, Jósa Kornél cs. és kir kamarás földbirtokos, Hoitsy Pál földbirtokos, dr. Rosenberg Gyula ügyvéd. Mülek Lajos országgyűlési képviselő, Görög István fővárosi bizottsági tag. kereskedő, lovag Posner Alfréd gyároa, Helfy Iguácz országgyűlési képviselő, Adler Károly kir. tanácsos, gyárigazgató. Matuska István ügyvéd, Gomperz Emil nagykereskedő, dr. Nagy Sándor országgyűlési képviselő dr. Visontai Soma ügyréd, országgyűlési képviselő, Bolgár Ferencz országgyűlési képviselő Szávoszt Emil termény-nagykereskedő, Dobrowizky Ágost fővárosi bizottsági tag, könyvkereskedő, Sivő Jenő földbirtokos, Vigh Jenő gyároa, Heataller Lajos országgyűlési képviselő Hónay Mór a „ Helios* villamos-részvénytársaság igazgatója. Spítzer Gyula nagykereskedő, Mudrony Soma az „Orsrágos-Ipjregyesü-let" igazgatója, Bánó Ödön az „Equi-table életbiztosító-társaság magyarországi igazgatója, Papp Elek országgyűlési képviselő, dr. Murányi Ernő ügyvéd. Jankovich Péter birtokos. Vészi József főszerkesztő, az „Egyesült Hírlapkiadó-Vállalat részvénytársaság" igazgatója, dr. Vásárhelyi Lajos ügyvéd. Schwarcz József nagykereskedő és gyártulajdonos.
Védol mezzétek aszoilökerteke! a peronospora ellen.
Azon időszakban, melybeu a szöllö-tuiajdonosnak érdekében áll gondolkodni arról, hogy a peronospora fellépését megakadályozza, azt hiszszük, nagyon
Bírásából Távozni akart. Hazakísértem. Karját karomba öltem és s70rosan magamhoz vonám. Hogy remegett a keze!
— Elzám, édesem ne csüggedj, van nálad boldogtalanabb is, te még nagyon boldo? lehetsz, — ismét biztatni kezdtem.
— Soha! — felelte ö a meggyőzödé.-* hangján, —, soha!
Tekintete tele volt fájdalommal, megadással.
Nekem köoy tört elő szemembő\', nem birtam visszafojtani. Ugy fájt a szenvedése ennek az angyaluak
Szegény, szegény Elza! —gondoltam magamban hazafelé menve. — Mégis más sorsot érdemelt volna ! 1 (Folyt, kör.)
Emancipátio.
Sokra irigy a bő, Azt mondja, a rilig Egy iscp ruha, ernyő, Kalapon szép virág, Szépség, fiatalság. Tekintély éa vágjon Krre mind azt tartják Irigy a nő nagyon
No de a férfi Dcm Sc dobjon am korét, Mi.t: akár százszor nem Szebb irányt nem köTet Ha egy szép paripát Szép nót, ájlLsf, rangot Felebarátnál lát Nem kelt irigj hango\'.?
De hát férfi vagy nő BQnzke bár, vagy hanyag Ha izántadásba jő Nem-e mind egy anyagi Határozó a tény A valöcág, a tett Hogy a ?6 is — szegény Csak — férSc»ontb41 lett.
JOZEFA.
aktuális delog lesz egy még kevéssé ismert és mégis kitűnő, Franczíaország-ban mái évek óta használatos vódstert értekezés tárgyává tenni, mely szer a mult esztendőben Magyarországon tett kísérletek alkalmával a várakozást fényesen igazolta, sőt felül is haladta. A rézgálicz zsirkőliiztről beszéiüuk, — a ,Fostita-ről, egy kiváló finomságú porról, melyet külön e czélrá alkotott eszközzel (fujóval) fuvunk, és mely a szőllö-vanyige összes részeire lerakodik, éa pedig ugy, hogy a venyigének mé^csak legkisebb része sem maradt fedetlenül. A levelekhez való ragadást a zsirkŐ eszközli, mig a védő és támadó erői a zsirkövel ö iszeköt o tt rézgálicz gyakorolja. A tett kísérletek bizonyítják, hogy a fostit, melyet júniusban hoztunk a venyigére, még késő őszszel is látható volt a leveleken; e mellett megjegyezzük, bogy e por sohasem gyakorol oly kellemetlen hatást, mint -a kékkőoidat, hanem venyige és szőllŐ általa szép szint nyernek, mely legkevésbbé sem degnsztáló, mint a kékkő csaoya foltjai.
Azáltal, bogy a fostit mindennemű előkészítést nálkülözhelővé tesz és vizet nem kiváov egyrészt a kezelés könnyebb, másrészt a szállítás Kényelmesebb éB még magas szőllőhegyekeo is fáradság nélkül alkalmazható a testi?. De ezen könnyítéseken kivül is e Bzernek poralakja sok előcyoyel jár. Mig a por mindenhová odafér, a levelek felső és alsó részére, a törzsre ós a legfinomabb hajtásokra, a kékkőoldat a leveleknek csak felső oldalait tudja megnedvesíteni, mig az alsó oldalakat — bár csak könnyedén, — érő cseppek természetszerűleg leesnek, anélkül, hogy idejük lett volna a bennük lappangó rézgáliczot lerakni. . Ez előnyhöz járul még két fontos előny, I t. i. a tisztaság az alkalmazásban és az eszközök meg nem sérülése. Mig a kékkőoidat a kezelő ruháin miudig nyomokat hagy, vagy azokat teljesen is elrontja, addig a fostit, ha netalán a ruhákra le is rakódik, porki\'st eltávolítható és amíg a kékkőoldat a fecskendőknek még réztartúit is megtámadja és idővel keresztüleszi, addig a fostit, mivel por, e káros hatással sohasem jár és még - pléh is egészen sértetlen marad. Ha még ehhez tekintetbe vesszük a teljesen kiérett és. penészmentes szőlői, mely kiváló ízléses külsőt mutat és a fostit árát, mely a Mühle Vilmos temesvári czég, udvari szállító álul kiadott füzet szerint egy harmaddal olcsóbb a kékköoldátnál, akkor meg vagyunk győződve, hogy a szöllökerttulaj-donosok a fostitot saját érdekükben, — ha egyelőre megnyugtatásuk végett c*ak próbaképen is, — használni fogják.
CSARNOK.
Az őrangyal
Irta: KELÉ GYÖRGY.
Gyámoltalan gj áldi gyerek volt már az iskolában Csonka Vendel; rendes hely-e volt a szamárpad; saját eszére támaszkodva a legcsekélyebb dologban is mindjárt fönakadt és a körmét rágta, útbaigazításra szorult, a maga fejével nem tudott eligazodni. Feladványait mások készítették e), a vizsgákon csak akkor tudott felelni, ba súgtak neki. Az egész osztály örült, üooepelt, mikor egy-egy semestrisen átvergődött szerencsésen. Az egyetlen taouló volt, a kire társai oem irigykedtek, fölötte állott valamennyi, vetélkedtek abban, hogy a\'Vendelt mindenáron keresztül osztassák. A deák lelemény, furfang, feladvány csempészet és a folytonos gyakorlat által tökélyre viít azon Képesség, hogy a piánó legalacsonyabb hangján eresztett súgás után is eltudta mosdani a lecz-két, — áteresztették a polgáriskolán.
Mindenki megvolt győződve, hogy Vendelből nem lesz Deák Ferencz, sem Kossuth Lajos soha; ő szegény maga sem táplált nagy reményeket lelkében; megpróbált sokféle hivatalt, de kiselejtezték mindenütt; ott — a hol a kenyérkereset harcza folyik, nem olyan nagylelkűek, elnéző.í, jó szívűek az emberek, mint a diákéletben. Nem akadt neki súgója.
Odisseusi fáradalmak után, le-csigázva, rongyosan haza került szegény Vendel a falujába, a hol már csak a keresztapja élt az öreg biró,
a kitől segítséget, tanácsot várhatott. Mikor elbeszélte neki siralmas helyzetét, megszánta a falu bölcse.
— No gyerek valamit próbálok veled, annyit csak tudsz, a mennyi nekünk szükséges, megválasztunk jegyzőnek; épen jókor jöttél az Öreg jegyző komámat a mult héten temettük el, a helyére ültetünk téged; hanem az árvái közül egyet el kell ám majd venned feleségül, ez az első föltétel, azt előre mondom. A falu becsülete kívánja azt, hogy gondolnunk kell az elhunyt jegyzőnk családjára is.
— Mintha csak egy tündér királyságot kínálna kedves keresztapám, ugy örülök ennek a váratlan jó hírnek, hálálkodott Vendel, — min- J den szerencsétlenségem között ugy is csak az bántott legjobban, hogy nem házasodhattam meg eddig; itt mindent együtt találok, a mi nekem kell, életet, boldogságot; eljön-e hozzám a lányok közül valamelyik, az a kérdés, nem igen láttam őket gyermekségem óta, akkor sem nagyon péterbácsiztunk együtt.
— Az az én gondom lesz — szólt az öreg bíró nyájas szembehuoyori-tással — most már itthon vagyunk fiam, ne búsulj semmit-
Ugy cselekedett az öreg bíró, a mint beszélt. Vendelnek lett hivatala és felesége egyszerre.
A hivatalát nem irigyelte senki, még pályázó sem akadt több, mint ő maga, mert rósz hírben álló szegény jegyzőség volt az, hanem a feleségét azt már kezdték irigyelni tőle sokan ás méltán, a Vendel kis felesége a Margit kapitális asszonyka volt, a falusi nőknek abból a fajtájából, & kinek minden kezére áll, álmodni sem lehet külömbet. Angyali jő szive mellett, volt esze és erélye is annyi, hogy egy királyságot is eligazgatott volna könnyen, nem egy kii jegyző-séget Még apja életében nem csak a házi asszonyi teendőket végezte, hanem belügyminisztere volt a szegény elaggodt, gyámoltalan öregnek a hivatalos Ügyekben is. Otthon volt mindenütt. Volt esze a falu bölcsének, mikor ezt a kis falusi Didót össze boronálta Vendellel, helyesen kalkulált.
Meg volt a Vendelnek a súgója, I a ki dirigálta, vezette, mint az őr- [ angyíl. Ment is a hivatal, akár a karikacsapás; jó hivatalnok, "rindes, pontos ember lett a kardos,, eszes, szorgalmas kis asszonyka uralkodása alatt a mi gyamandi Vendelünk s nemhogy nehezére esetr, de életfeltétel volt neki ez az édes absolutis-mus"; olyan, mint mikor a vakot vezeti, a szánatom, a könyörület; a nőnek is erejéhez mért élet feladatot nyújtott a végist a gyönge, gyaldi férfiban s büszke volt rá, hogy megmentette, felemelte ezt a veszendő lelket; egyik a másikban megtalálta czélját, -egymást föltételezték. Mint mikor a cse,metefa ínlnó a támasz-tékon s ő tartja azt utóbb nem megfordítva, Margit lett a Vendel súgója, vezetője az életben, egy maga többet éri, mint hajdan az egész iskola protectiója, igy aztán már megállta helyét.
Mennyi csáb, szerelem, fényes jövő kisértette már a katonás szép menyecskét, csak ugy hemzsegett körülötte iz ostromlók serege az együgyű baba forma férj mellett, — tehetett volna, mit akar; azt befonni, elámítani lehetett, mint a gyermeket, de ilyenre Margit nem is gondolt soha. az őrangyalok nem esnek kísértetbe ; ott az ördögnek hatalma nincs.
— Asszonyom — szólt neki egyszer Csörgei Guszti, a gazdag, nőtlen földes ur — én sokat forgolódtam a világban., kivált az asszonyok körül, s ép azért nem is merek házasodni, de kegyedet elvenoém habozás nélkül azonnal, — majd lágya:
hízelegve a büszke férfi megtört alá-zatosságával esengett hozzá: — odaadom egész vagyonomat önnek, h& elválik férjétől, a ki nem is tudta, minó kincset bir kegyedben, s hozzám jön feleségül: ilyen tökéletes, ritka nő nem maradhat örökre egy ilyent mafla ember mellett.
Ón magamat ítélném el uram, ha szavát követném — igy szóU neki Margit, majd folytatta — az a nó, a melyik kötelességre, áldozatra nem képes, az nem is érdemli meg, hogy éljen a világon ; én csak a szegény, férjem élete árán lehetnék öné, mert tudom, hogy sírba vinné őt ez & lépésem. Önnek nincs szüksége rám, az én Vendelemnek én vagyok min-* dene, egész élete, nálam nélkül az nem volna képes ""megállni helyét a világban, az élet küzdelemben s becstelennek, nyomoruknak érezném magamat, ha cserbe hagynám, veszni engedném. Az igazi nemes nő a gondviselés keze, ő az őrangyal a földön, a ki ezt nem érti, kinek nem az a, czélja, hogy üdvözítsen, ki nem boldogítani, csak boldogulni, élvezni akar mindenáron — az mint a pillangó a sárban vész el, az nem érdemli meg, hogy nőnek született.
És a büszke, gazdag C-örgei Guszti azután is csak irigyelte a szegény mafla Vendelt; mit nem adott volna ő egy olyan Margitért, a milyen annak volt.
Törvényszéki csarnok.
Lapunk előző számában leirt s a nagykanizsai kir. törvényszék előtt tartott végtárgyaláson mondott vádbeszéd :
Oroszváry Gyulától: Tekintetes kir. Törvéoyszék !
Századunk egyik \' leggenialisabb eri-minalístája egyik legérzékenyebb humanistája Carrara, midőn büntetőjogi muukáját az olasz tuóósokoak bemutatta, az azon keresztül vonuló huma-cismasról szólva ily formán uytlatko zott: ,erécy és biin, minő ellentét, mindkettő mégis egy anyának, magának a természetnek gyermeke."
Keileit e szavakat idéznem azért, mert bevallom, hogy a vádlottak lelki játéKát ismereileuebbül még nem emeltem védőiemre szavamat, mint rppen most, de bizom a humanismusbao, — a birócág humauisiuusában.
A kir ügyész uc a lí reodü vádlottat Szabó Rozit a btkv. 278. § ába ütköző gyilkosság bűntettéért vádolja, söt minta bűncselekmény iatellectualis szei-zőjét mulatja be.
Ezt a il. rendű vádlottat jnlott nekem kötelességül védelmezői.
Tekintetes kir. Törvényszék ! A vádlottak által beismert tények, a vádlottak vallomásának egymással szembe állítása, mindezeknek mérlegelése, de különösen azon körülmények, melyek 11. rendű vádlott lelki világából menthetők, bennem a kir. ügyész úrétól egészen ellenkező véleményt támasztanak, véleményünk eltér egymástól, miut akár fehér a feketétől, mert mint jogász miltatva a vizsgálati anyagot, tekintsem bár II. rendű vádlottnak a levelezésbeu nyilvánuló activ szereplését, a leveleknek szó vagy helyes magyarázat szerinti értelmét, vagy tekintsem a tett véghez vitelekor tanúsított passiviíásáf, vagy mondjuk érzéketlenségét, nem találom meg II. rendű vádlottnak sem lelki sem pbi-sikai életében a komoly szándékot a vád beli cselekmény elérésébez, sőt egyenesen kimondom, hogy meggyőződésem szerint a ki a tettes, az maga az értelmi szerző is. t
De hát mivel vaa bizonyítva az -iatellectualis szerzőség II. rendű vádlott ellen ?
Talán a szerelemmel, a melyet 1 rendű vádlott benoe felköltött, a szerelemmel, mely kőztük mindinkább szorosra fűződött, a szerelem melj\' mely idealizmusában nemes, de a házasság törésben alacsony ?
Igaz, hogy a tapasztalat szerint a fékveszteit szerelem a családi éiet lel-dulásához, rendszerint a vélt vagy valódi akadály erőszakos ehávo^tá&áboz, a vádbelihez hasonló törvénysértéshez vezet, házasságtörés esetében az itt ártatlan házastárs meggyilkolására, 8
Ftlytatás a melléklete*-.
jjjjjjjjjjrt a „Zalai K8zffipyc 1895. évi június I ilei 22-ik szasahez.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895 JUNIUS t-éű
Ltíht-üébft a bönöi házastárs öngyilkosságához.
Mindkét esetnek egy és ugrana* a kútforrása, magasabb fokú leiki affec-tió, magasabb fokn lelki megrázkódtatás, melyet a fekadftbtt érzékiség a szerelem idéz eió.
A szerelmes levelek halmazából pedig, melyek rendelkezésünkre állanak, | kétségtelen, hogy IL reodO vádlott a vádbeii cselekmény előtt ily affectiő nyomása alatt állott.
De a Fzerelmes levelekből arra is iehet határozottan következtetni, váljon m az affectiő minő szándékot ébresztett II. vádlottban, a szerelem akadályainak gyilkosság által: elhárítását 0, vagy a szerelem előtt az Öngyilkosságba való tnenekülést-e ?
A levelek csakis ez ntóbbira engednek következtetni, a levelek egyenesen arra mutatnak, hogy a IL rendű vádlott az öngyilkosságban, a szereLöveli IíozŐs halálban kereste feldúlt asszonyi érzelmeinek saoiiását, s nem a férj meggyilkolásában, ezt csak a szerető pénzvágya eszelte ki, s hajtotta végre, igenis L rendű vádlott eszelte ki, a kiben nem volt bátorság meghalni, a mint most nincs meg benne a bátorság igazat mondani, hanem annál inkább meg an benne a szemérmetlenség az elcsábított nőt befeketíteni, — ez I rendű vádlott állításához illik, igen ez szolgához illik.
Mondom, a férj meggyilkolása nem IL rendű vádlottban ébredt fel, arra nem II. rendű vádlott ösztönözte az I. rendű vádlottat, L rendű vádlott a maga tervei szerint járt el, — mindezt támogatja a szerelmes levelekben, többször előforduló ezen kitétel ,a véleményedet ird meg, én mindenben beleegyezem" vagyis az asszony előtt a csábító véleménye volt irányadó, másszóral az asszonynak nem volt terve, véleménye, — a mi véleménye pedig volt, az nem tervezte a gyilkosságra, hanem .az öngyilkosságot, ezért, írja az asszony teljes lelki elszántsággal* egyik levelében ,csak ird meg véleméayedet kedves fiam, mindenbe belegyesülök, mert én nekem nincs semmi kedvem élni, csak legjobb szeretnék meghalni; majd meg egy másik levelében az asszony .szintén az öngyilkosságra imigyen bátorítja kedvesét. ,ha akarod, meg is halok veled, arra tudok alkalmat c«-oá\'m, mert aztán már nem félek senkitől" de ez nemcsak bátorítás a szeretőhöz, hanem figyelmeztetés is arra, hogy mást ne tervezzél, mert akkor félni kell; majd meg igy tépelődik az assiotry .mert mondom, meg is balok, csak te is halj velem."
Mindezek és a levelek -egyéb kitételei, melyekkel szerelmének orvoslását kéri az asszooy, mint p. 0. .Így nem segítesz, jobb lesz, ha lemondasz rólam" és arra kérlek, ne hagyj hosszú időt, mert a várás nehéz, ha valamit akarsz velem, ne hagyj oly hosszú időt." Nem zárják ki ugyan az asszooy részéről a más módoni elintézésbe való be leegyezést, de hogy a levelek ide irányuló kitételi egyenesen a férj meggyilkolását czéloznák, azt ugyan ezekből kimagyarázni nem lehet.
Igaz, hogy I. rendű vádlott vallomásában azt állitja, hogy II. rendű vád lőtt bujtotta Őt fel a gyilkosságra, de kérdem ugyan, miért kelljen több hitelt kölcsönözni I. reodü vádlott valló másaiaak, mint II. rendű vádlottéinak, a ki azt mondja, hogy I. rendű kísérelte meg őt felbujtani arra, hogy férjét mérgezze meg. vagy hogy saját szavával éljek: etess meg, én ugy vagyok meggyőződve, hogy II. rendű vádlott érdemel nagyobb hitelt, részben azért mert egyik levelében ugy nyilatkozik, bogy ó gyenge nő, bár akarna, de kö zös bajukon nem segíthet, másrészt L rendű vádlott egyéni karakterénél fogva sem éraemel hitelt, ugyan hogy lehetne megbízni oly egyén szavában, a ki gyilkosságra kéri fel Pe\'ö Györgyöt, s ezért cserébe vállalkozik a kiskomá-romi urodalmi major felgyújtására.
így mérlegelve a két vallomást, nem I. rendű, hanem II. rendű vádlott vallomása lehet csak az Ítélet hozatalnál mérvadó, de ez esetben, a mi felett kétség nem lehet, II. rendű vádlottnak csak az a böne, hogy férje meggyüko lásába beleegyezett, bogy azt az elkövetés pillanatában meg nem akadályozta, vagyis büntetőjogilag szólva, szándékosan elősegítette, ő tehát csak bűnsegéd, de nem * gyilkosságban, hanem ember-öléaben. cselekménye a btkv. 69. §. 2. pontja figyelembe vételével bírálandó eL
II rendű vádlott ebben a drámában IL rendű szerepet játtzott, a hős szerepét, fájdalom, az élet színpadai! L rendű vádlott vitte.
IL rendű vádlott büntetése nem is szóihat halálra, mert vele szemben a beszámításnál a btkv. 72. §. és 92.
§-áoak kell alkalmazást nyernie, az elsőnek azért, mert IL reodü vádlott passiv cselekvősége csak a kisériet jellegével bir, az utóbbinak pedig azért, mert a beleegyezés alkalmával lelki affectus alatt állott.
Tekintetes kir. törvényszék, ha végig lapozzuk a szerelmi drámákról szóló ío-jegyzéseket a világ kezdetétől máig, számos hasonló esetre találnak, de az ujabb, az emberi méltóságot mindinkább megtisztelő korszakban vajmi ritkán, csak mint fehér hollóval találkozunk a halálbüntetés alkalmazásával.
Ezen állításom illustrálására a közelmúltból éo is felhozok egy világszerte ismert szerelmi drámát.
Ez a szerelmi dráma hasonlít a maihoz, abban is, ebben is házastárs volt a azenvedéiyes szerelem akadálya, abban is, ebben is az ártatlan házastárs esett áldozata1, abban is, ebben is magyar nő ezerepei, s különbség csak az, hogy ama nő a magyar inteÜigentiáboz tartozott, ez pedig a tudatlan nő szü-s,ü lőttje.
Ki ne emlékeznék, tekintetes kir. törvényszék az idősebbek közül arra a drámára, melyet gróf Chorinszky Gusztáv és Telkesy Ebergényi Júlia 1862. évben inttceoáltak.
Chorinszky Gusztáv főhadnagy az alsó-ansztriaí helytartó fia 1858. évben Linzben beleszeretett Reufel Matild színésznőbe s nÖQl is vette. Ez a házasság azonban a könnyelmű főúr hibái miatt boldogságában csakhamar megbomlott, á nő 1862-ben kénytelen volt férjétől különválni, Münchenbe költözött., itt egy udvari szolgánál bérelt Bzerény lakást és Ledska Matild báróné név alatt még szerényebben, visszavonultan élt
A gróf ur pedig ez alatt élvezetet élvezetre hajhászott, 1867. április hóban egy családi estélyen megismerkedett Telkesy Ebergénvi Júliával, egy elegáns, vagyonos, mondhatni gazdag orinőrel; a gróf ezentúl mindennapos vendége volt a szép Júliának, s kettőjük közt szen vedélyes szerelmi viszony fejlődött; a gróf égett a vágytól a szép és müveit nőt mindinkább magához vonzani, s hogy ezt elérhesse, elhatározta őt nőül venni; de szándéka keresztül vihetetieu volt, a mig neje éit. Elhatározták tehát, hogy az eltaszított nőt, a szerelem akadályát megölik. Juliá ISG7. november 20-án Salzburgból Münchenbe utazott s megszállott a .Hotel zu deo vier Jahres-zeiten" fogadóban. A vendégkönyvbe mint báró Vay Mária Bécsből irta be nevét. Ugyanakkor gróf Chorinszky j Gusztáv is Münchenbe érkezett a ugyan-: abba a szállóba szállt, a melyben sze-I retöje lakott — Ebergényi Júlia másnap meglátogatta a visszavonultan élő ; Chorinszky grófnőt, annak szegényes ; lakásán. Ennek is, mint Vay báróné j mutatta be magát. Elmondotta neki, bogy Münchenen átutazóban van s azért I látogatta meg a grófnét, mert sokat [ haíioft nemesszivütégéről beszélni. A 1 grófné szivesen fogadta vendégét s meg-| kínálta egy csésze teával. Ekkor Jnlia ; egy észrevétlen pillanatban kénsavat \\ töltött a grófné teájába, s gyorsan eltávozott A grófné néhány perczczel később iszonyú kiuok közt meghalt.
A mérgezés óriási feltűnést keltett s rögtön felmerült a gyanú, hogy a dologban benne van a férjnek keze is. A megindított vizsgálat ezt a gyanút teljesen igazolt* is.\' A grófot és szeretőjét Bécsben törvényszék elé állították. Júlia tettét rögtön bevallotta, a gróf tagadott, mig végre a bizonyítékok súlya alatt ó is beismert.
A törvényszék mindkettőt 20 évi fegyházra ítélte pedig ez a törvényszék a büntetés kiszabásában szigorúbb osztrák büntető törvény szerint itélt.
Ezért hiszem én, .hogy II. rendű vádlott büntetése nem fog halálra, hanem megbatározott időtartamra, szabadságvesztésre szólani, kérem humánus ítéletét.
Hírek.
— József föherczeg Ő fensége június 4-én Nagy-Kanizsára érkezik a kir. honvédség felett szokott tavaszi szemle megtartása érdemében.
— Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter urnái mult szombaton tartott aodientián a nagykanizsai Kisdedneveló Egyesület küldöttségét kitűnő szívességgel fogadta s ö eiczellen-tiája megígérte, bogy 189G. évre az Egyesület óvodáit állami állandó segélyben fogja részesíteni, az idénre már nem teheti,, mert a budget kimerítve van. így valószínűleg az egyesület óvodái fennmaradnak továbbra is s könnyítve lesz a város nevelésügyi terhein, miután ngyis Budapestet kivéve egy város sem áldoz hazánkban culturátis czélokra annyit, mint Nagy-Kanizsa városa.
— Boldog pünkösd ünneplést kivá-nunklapunk t. pártolóinak és kedves munkatársainknak.
— Clement Lipót ígriczei birtokosnál szép családi üLnepély tartatott május 30-án, e napon volt kedves leányának esküvője. — Következő családi értesítés bocsájtalott ki: Clément Lipót és neje tisztelettel tudatják leányuknak Hermen-eenak Weidner Diesel Ernő cs. és kir. Ernő föherczeg nevét viselő 48-ik gyalogezredben fohadnagygyal Igriczén a házi kápolnában, 1895. \'évi május bó 30-án este 6 órakor, megtartandó esküvőjét. Igrieze, 1895. jri május hóban.
— Nagy-Kanizsa város képviselő testülete május 28-án ülést tartott Ba-bochay György polgármester űr elnöklete alatt. Vécsey Zsigmond rendőrfőkapitányunknak a G heti szabadságolás megadatott. Blau Mór 3000 frtos jótékony-czélrt adott hagyatékának átvétele tárgyalása a végrendelet bekívánása utánra halasztatott. A keresk. tanoncziskolára 200 frt segély megadatott A király-utezai sikátor ügye a városi tanácsra bízatott A városi nyugdíjintézmény kezelő választmányába Ebenspanger Lipót, Haba József. Grunbut Fülöp és Győrffy János, póttagul ifj. Fesselhofer József választattak meg. A városi közkórházi alapszabályrendelet többek hozzászólása után kinyomatna a képviselők közti kiosztása határoztatott ujabb tárgyalás alá.-fog kitüzetni. tr
— Hatalmas programmal tartja a Keresztény Jótékony Nőegylet nyári mulatságát június 9-én a „Polgári-Egylet-" ben, melyet árva leánykák munka alapja javára rendez. Nagy- tevékenységet fejt ki özv. Zadubánszky Lajosné elnök urnő, buzgóan törekszik azon*, hogy minél élvezetesebb és változatosb legyen az. Három egylet vigalomrendezö bizottsága egyesült a közreműködésre. A nyári mulatság d. u. 5 órakor kezdődik uzsonával a IV.]-, gári-Egylet kertjében, rossz idő esetében, a termekben, lesz kézi munkabazár, tejcsarnok, víragkereskedés, birlapelárnsitó sátor sat. E~te hangverseny az nj egyesület férfi dalkarának közreműködésével, színielőadás, ezt megelőzőleg Poór János szellemes költőnk prologja szavaltalik el. Lusz allegorikus kép. mely a női szivek jótékonyságát diesöiti Végül táuez. Hisz-87.ük, hogy ily gazdag programra mellett méltó sifcei koronázza e nagyszabású mulatságot.
— A. nagykanizsai Kere.-ztény Jótékony Nőegylet az árva leánykák munka-alapja javára 180;") június 9-én vasárnap a Polgári Egylet kertjében és termeiben tavaszi mulatságot rendez.. A rendezőség a nagy-kanizsai . .Casino," ..Polgári Egylet" és „Társas Kör" vi-g.ilini bizottságainak összes tagjaiból alakult. Az egyesült rendező bizottság elnöke: Csesznák\' Miklós mint a nőegylet titkára. Alelnökök: Ebenspanger Leó mint a Cxsino vigalmi bizottságának elnöke. Kperjesy Gábor mint a Polgári Egylet vigalmi bizottságának elnöke. Dr. Plihál Vietor mínt a Társas Kör vigalmi bizottságának elnöke. Titkár : Belas Lajos a nőegylet másodtitkára. Belépti dijak: Személyjegy 1 korona; családjegy (négy személyig) 2 korona. Az ünnepi színi-előadásra szóló jegyek Somogyi Károly színigazgató ur színházi pénztáránál lesznek kaphatók. Szíves felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Programm. L Ozsona. Délután 5 órakor a kerthelyiségben. Az ozsonna felszolgálásánál a nőegylet által felkért hölgyek segédkeznek. II. Kézimunka bazár. Kalotaszegi varottas eladása. III. Tejcsarnok. Kitűnő aludttej, friss vaj, ..milimárík" által felszolgálva. .IV. Virágsátor. Rózsakereskedés. ÉlŐvi-
rágok vezetése mellett. V. Tőzsde. Hírlap-., szivar- és czigarette-elárusitás. Itt lesz kapható a ..Szeretet" az irodalmi és művészeti kör által szerkesztett emléklap. VI. Hangverseny. Rendezi az irodalmi és művészét! búr férfi dalkara. Kezdete 7 órakor. VII. ünnepi színházi előadás. Rendezi Somogyi Károly színigazgató. Kezdete 8 órakor. VIII. Szerencse-kosár. IX. Táncz. A polgári egylet termeiben. — A meghívók május 3l-én lettek szélkOldve. Mintán azonban többször előfordult már az, hogy a nagy számban feladott meghívók nem mindegyike jutott a ezimtettekbez, a nőegylet elnöksége ezennel tisztelettel felkéri mindazokat kik a meghívásra igényt tartanak s meghívót még nem kapnának, szíveskedjenek ez iránt a nőegylet titkárához, Csesznák Miklós úrhoz fordulni.
— Nyilvános köszönet. A június 9-ki nyári mulatság czélja iránt örömmel tapasztaljak, hogy nemcsak helyben, de vidéken is szép érdekeltség nyilvánul. Ugyanis a szegény és árvaleiaykák munkaanyag alapjára Véssey Lászlóné, özv. Kerkapoly Mórné úrnők 5—5 frtot adományoztak, melyért hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség.
— Kerekpárclub aiakultnálunk.Elnöke Vécsey Zsigmond, alelnöke Lndvig Fraoz,
titkár dr. Rauch Zsigmond, pénztáros Wíitfa Henrik, tö tagja vah.
— Hímen. B irta Lajos, az izr. hit-" kö ség 1 iikára f. bó 3-án vezeti oltárhoz Pápán Ei-ier Hermina kisasszonyt.
— A vörös-kereszt-egylet nagykanizsai választmányának közgyűlése Ba-bochay György elnöklete alatta legszebb rendben tartatott meg májns :>6-án. A tisztikar újból megválasztatott: vagvona 227 i frt 89 krt tesz ki.
— Áthelyezések a honvédségnél. Pály János m. kir. honvédföhadnagy századparancsnok és Bellovícs Károly m. kir. bonvédbadnagy Körmendről -Kagy-Kani-zsára helyeztettek át
— Siremlékflgy. Néhai Kemény József és neje Miletz Mária Kisdedovodá-sok síremlékének költségéhez ujabban 15 frt 4 kr érkezvén, jelenleg e czélra 104 frt van a nagykanizsai takarékpénztárban elhelyezve. Miután a síremlék f. évi augusztus hó folyamán felfog állíttatni, bizalommal és tisztelettel kérjük a boldogultak ismerőseit de különösen tanítványait, hogy kegyeletes érzetük szép erejével járuljanak az emlék költségeinek fedezéséhez, e czélra bármily csekély adományt ís szívesen veszünk.
Zongora hangoló. Vogrincsics, a Fzakértő zongora készitÖ, javító és hangoló, i-mét hozzánk érkezett, ajánljuk az illetők figyelmébe. — Minden közelebbi Yároidiáz-utcza Reicbenfeld-féle házban tudható meg.
— Színházi hírek. Somogyi Károly társulatával, — mely városunkban oly nagy művészi ikerrel mintegy hat hét ó\'a játszik, — már június 15-én elhagyja Nagy-Kanizsát — A társulat innen egypár előadásra Zala-Eger-szegre rándul, ahonnan nyári állomá sara, Balaton-Füredre vonul. A társulat két oszlopos női tagja, B Balogh Etel és Kalmár Piroska, mint a fővárosi lapok írják, a vígszínházhoz szerződtettek. A magánszereplők egy-egy kiváló szerepben fognak közönségünktől elbocsuzni, és remélhető, nemcsak mü-véfii, hanem anyagi sikerrel is. Rónainé B. Etel jutalomjátékául .Romeo és Júliát\', Ballá Kálmán ,Hámlet"-et, Pe-terdi „Otbello\'-t választotta. Polgár Sándor .Deáktér 13: sz." czimü darabot, melynek szerzője közönségünk ked-vencze, adja elő.
— Hirdetmény. A hirdetmény folyamán a Kazinczi-ufczában egy zálogczé-dula találtatott, aki ezen czédnlánoz való tulajdonjogát képes igazolni azt ezen hivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor átveheti. Nagy-Kanizsán 1895 május hő 29 rendőrkapitányság.
— Talált bevásárlási könyv. Május 30-án esti órákban a Csengery-utezán egy bevásárlási foszeresbolü könyv ta-lálLitolt. azonban táblája nincs és igy sem a bolt, sem a bevásárló neve a könyvből meg nem tudható. — Elhelyeztetett tehát a kapitányságnál, hol azt az illető tulajdonos átveheti.
— Hirtelen halál. Guth vasárus sza-fcácsuéja Szokodí György né szül. Tollár Erz.se mezökomáromi illetőségű 42 éves nő május 30-án esti 7—S órakor a Ki-rály-utczán összeesett, hazaszállítása után pedig néhány perez múlva meghalt. — A halál oka valószínűleg szívszélhűdés, a mit különben majd a bonczolás fog kideríteni.
— A szeretet eziraö emléklap, mely a keresztény jótékony nőegylet jövő hó 9-én tartandó tavaszi mulatságán lesz árusítva, érdekesnek ígérkező, változatos tartalommal fog megjelenni. Ugy értesülünk, hogy a lap szerkesztőjéhez, Poór János fógymnásiumi tanárhoz már számosan küldtek kéziratokat, s a munkatársak díszes csoportjában városunk szép és szellemes hölgyei közül többekkel fogunk találkozni. A díszes kiállításban megjelenő lap számára hirdetéseket is elfogad\' a szerkesztőség s ezen körülményre különösen felhívjuk kereskedőink és iparosaink figyelmét. A szerkesztőség czélja ugyanis az, hogy a jtRányosao megszabott hirdetési dijakból fedezze az emléklap kiállítási költségeit % igy ezzel is emelje a jótékony ezélra befolyó jövedelmet A hirdetések szövegei szintén Poór János tanár urboz nyújtandók be.
— Fürdő Sümegen. 2220 frtot irt eddig 111 részvényre alá az érdeklődő közönség és fürdeni óhajt nemcsak Balaton, hanem a mester? égésen készítendő sümegi fürdóházban. Az építésre páiyázat lesz hirdetve juu. 10-ig, elnök Barkóczi KároJy.
— tijásxhir. Nádai Ignácz a maga, valamint az összes rokonság nevében fájdalomfői megtört szívvel jelenti felejthette* nejének Nádai Ignáczaé szül. Ken Jnlia asszonynak folyó hó 17-én délután ö órakor életének 30-ik a boldog híitwágáotk 7-ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát A boldogultnak hült tetemei folyó hó 19-én délután 4 órakor fognak a keszthelyi izr. sírkertben örök nyuga-
lomra tétetni. Keszthely, 1895. május hó 17. Áldás és béke lengjen porai felett I
— Revolverrel Ijesztette. Prisztás Péter nagykanizsai iMetóségü kőműves segéd, aki a kaszárnya építkezéseknél dolgozik Kassán, összeveszett egyik társával s a vita hevében annyira felbőszült, hogy revolvert rántott társára, A dühöngő legény kezéből elősiető munkástársai csavarták ki a revolvert a Öt magát átadták a rendőrségnek. Prisztás a rendőrségnél azzal védekezett, hogy ő csak ijeszt és h éppen rántotta elő a töltött revolvert s eszeágában sem volt azt elsütni.
— Meghívó. A ^alaraboki önk. tüz-oUÓ-tesiület saját alapja javára pünkösdhétfőn, 1895. június hó 3-án a galamboki községi erdőben tavaszi mulatságot rendez. Belépti dij 40 kr. — Kezdete dé-átán 3 órakor. Kedvezőtlen idő esetén a reá következő vasárnap fog megtartatni. Fel Ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— Varazsd-Toplicxa hírneves kén-fürdőjében május 7-ig 201 fürdővendég jelentkezett.
— Fürdői menettérti jegyek. A déli vasút a öyoleznapi érvényességű menettértijegyeket, az egyes fürdóigazgatóságok-nak ama bizonylatára, hogy a jegytulajdonos tényleg fürdő thasznált hatvannapi érvényességgel látja el. Az ily fajta menettérti\' jegyek májustól egész szeptember végéig adatnak ki, és pedig nemcsak Siófok-, Boglár-, és Balaton-Szt.-Györgyig, hanem Darnvár-, Pákráezra is. A jegyek ára osztályok szerint: Siófokíg>és vissza: 5.110, 4.20, 2.80: j.Boglárig és vissza: 5.2(i. 3.90, 2.G0: B.-Szt.-liyörgvig és vissza: 3 20, 2.40. 1.60.
— Heti biztosok e héten (június 3—S) a nagykanizsai Kisdednevelő-Egyesület óvodáiban dr. Szukics Nándorné és LŐwinger Lajosné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (június 2—S) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Morandiui Bálint szakparancsnok ur.
— Felhívjuk t. közönségünk figyelmét a mai számunkban közölt .Hazai általános biztosító részvénytársaság" magala-pitásának tervezetére. Hazafias melegséggel karolják fel ez uj vállalatot maga Miskotcz polgársága eddig egyezer részvényre irt alá s küldött be a\' Bpesten „Magyar Király" szállodában levő szer-. vezŐ bizottsági irodába. Az alakulás f. évi június 13-én lesz.
— „Hol nyaraljunk?" Ffirdö útmutató egészségesek és betegek számára ezim alatt egy ügyesen szerkesztett, csinos kiállítású és érdekes könyv jelent meg. mely csaknem az összes (101 > magyar türdök-, a híreseb külföldi fürdők íeirását tartalmazza és egy tárgymutatót, mely betegségek szerint utal azon fürdőkre, melyek az illető betegség ellenében gyógyeszközül használtatnak. A könyv tisztán laikusok számára Ilosrai Hugó szerkesztésében készült, kiadta Belgráder .Zsigmond könyvkereskedő Budapesten, ára 60 kr. Ajánljuk a magyar fürdőközönség figyelmébe.
— „Séta a magyar Tempe völgyében. Uti vázlatok a Balaton vidékéről" ezim alatt irt, a „Magyar Turista Egyesület" tanítói osztályának multr éri irodalmi pályázatán első díjat nyert munkámat önálló könyv alakban is közre bocsajtom s ezen a jövő hó 15-én megjelenő könyvemre ezennel előfizetést hirdetek. Teszem ezt egyrészt azon véleményemnél fogva, melyre a pályanyerte.* munkám kedvezően hangzó bírálata iogosit fel, hogy: tán számottevő munkával sikerült gyarapitanom a hazai útleírásokban gazdagnak éppen nem mondható irodalmunkat; másrészt azon reményben, \' bogy e lapok t. olvasói, kikkel mint a vidéki sajtó egyik — bár igénytelen — munkása immár két évtizede szellemi összeköttetésben állok, bizonyára nem vonják meg anyagi támogatásukat a hazánk kincsét megyénk büszkeségét, a kies Balaton vidéket turista szempontból (tehát nem száraz, elvont tudományossággal, hanem könnyed, utaztató modorban) ismertető, lurdÓ, nyaraló, kivándorló helyeinek fellendülését, látogatottságát emelni, fokozni czélzó könyvemtől. Tartalma.: I. Előszó. Útirány. Utazás a Dunántúlban. II. Ságh, Somlyó, Sümeg. III. A Zalavölgye. IY. Tátika, Rezi és vidéke. V. Kévviz fürdő és Keszthely. VI. A további wt, Szigliget Badacsony. VII. Kisebb kirándulások Badacsonyból. VIII. Az ut Zánkátó! Füredig. IX. Balaton-Füreden. X. Kirándulás Tihanyba. XI. Balaton, Almádi, Kenése, Siófok. XII. A Balaton. XtlI. Végszó, mint kiáltó szó a Balaton vidék érdekében. Függelékül: A turistaságról és a „Magyar Turista Egyesület\'1 ismertetése. Ára 1 korona, mely összeget legczélszerübben postautalványon június hó 15-óig czimemre Zala-Koppányba kérem 5 kros posta-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY,
1895. JUNIUS 1-én
bérrel együtt beküldeni, melynek ellenében a könyvet bérmentve küldöm meg. Gyűjtőknek 5 példány után egy tisz-teletpéldánynyal szolgálok. A munka csinos kiállításban Fischel Fülöp nyomdájában Nagy-Kanizsán készül. Zala-Koppány, (p. helyben) 1895. május 20. Tisztelettel Békefi Elek népiskolai igazgató tanitó.
— Kaldy Gyula összegyűjtötte a magyar szabadságharca dalait éa indulóit 1821-tÖI— 1861-is és ezeket egy vaskos kötetben adja ki teljes szövegekben zongora kísérettel énekhangra alkalmazva. Ára 2 írt 50 kr.
Színészet Nagy-Kanizsán.
— Szombaton, majns hó 26-eo „Fanchoo asszony leánya\'\' fraoczia operetté adatott, jól látogatott ház előtt Az operetté kellemes zenéjét a zenekar Békéssy vezetése aJatt helyesen Interpretálta. Kspossy Józsa eleven játékával és eaengó énekével sok tapsol aratott, néhány magándalt m#g is kellett ismételnie. Nagy Imre szép, meleg tenorjával és eleven játékával hatott. Fodor Vilma elegáns toillettjét jobban bámulták, mint játékát és énekét.. FoUinusz minden izében szegény Sótataoar volt. Polgár elleotAllbatatlan komikummal szórakoztatta a közönséget A TalHen herczeg palotájában játszott jelene ek igen sikerűitek voltak, különösen a három ind istenség féktelenkedése megkaczagUtta a publikumot. Dezséri mint Íródeák ii bevállt, ö minden szerepből tud valamit alakítani.
— Vasárnap, .A pataki leányok\' Daokó Pista cstgányköltó népszínműve ment, .de kevíí. közönség eiótt. Nálunk a népszínművet nem kedvelik, azotin az ujabb népszínművek rendesen parasztrnhába bujtatott iza-lonombereket mutatnak be A nép emberei éppegy követik el a házasságtörést, épp oly módon féltékenykednek és szeretnek, zatnt akár ifj. Dumas drámai alakjai. Dankó Pista népszínművében van erj pár sikerült népjelenet a Stéged környékbeli tiszamenti életből. A pataki leányokat R Balogh Etel és Kezdi Juliska személyesítették. Kezdi Juliska ked-vi?. friss dalaival mindig tud hatni, Rónai né minden sserepít, na még oly jelentéktelen, művésziesen kialakítja. Peterdi mint halászgazda, komor ssigorosá.át lói alkalmazta. Ballá a halknpecz népies alakja\' természetesen frissen csattanósan játszotta De-séri igazán természetim, tzenteskedö kásaiörÖ János volt. Polgár olyan Lompos czigáoyprímást alakított, hogy az életben sem találkoznak kii lümbbel Az összjáték kifogástalan jó volt.
— Hétfőn, májns 27-én Shakespeare „A szentivánéji álom* tündérregéje került szinre. Ebben a tOodérregében minden tnodérszerücn. álmatagon surran ide * tova, de vannak benne alakok melyek valótágukkal il hatnak. Zuboly művészi ösztöne étathűiégé-vt-i megkapó. Somogyinak érdemül tudandó be, hogy ezt e nagyszabású darabot, melyet kisebb színpadon nem igen adnak elő színre hozatta A mi egy ilyen kis színpad diszletet elbir sst gyönyörrel szemléltük s mondhatjuk, hogy a jelmezek is kifogástalanok voltak. A zenekíséret szivreható melódiákkal gyö uyörkodtette a közönséget. A szereplők kost legelső helyen említendő Dezséri. ki pompás humorra! é> komikummal játszotta Zuboly takácsot. Nem tudjuk, mit dicsérjünk jobban, Dezséri sokoldalúságát vagy alakító tehetsegét? Kollínnsz, Vadász, Végh és Polgár eredeti mesterember alakokat mutattak be. Mészáros és Ballá jót találták el a görög pózét R. Halo.h Etel mint Relens finom me sxeU arczával é* szép taglejtésévei behízelgő, kitűnő alak volt. A tündérek országában eleven fürge és naiv Puck-ot matatott be Kalmár Piroska Szép tuodérkirályaé volt Késdy Ja* Hska. Fodor Hona tetszetős Bábvirágot alakított. Peterdi jeles szakértelemmel reodezte a darabokat
— Kedden, máju-t 23-án .Eleven ördög", cz. operetté adatott Kapósainak Le-torié re\' vícomte szerepét aszal a fürgeséggel adta, melyet az megkövetel Üde hanjrj* és eleven játéka kellemesen szórakoztattak a közönséget. Pompásan sikerűit a tercett (bordal.) melynek szóvegéhez Konü csattanós in-du\'ót componálL Polgár rögtönzött és betanult éleseivel megkaezagtatt* a közönséget Dezsér , Kiss, Kezdy é. Follinuw derekasan segédkeztek az összjátékban.
— Szardán, május 29 én .231. cxiks" vigjáték került szinre A pofon, mely annyi drámai cselekvenynek meginditój , csak a .Cid\'-re és .Esáex gróf\'.ra emlékeztetnek, ebben a vígjátékban a mozgató erő*. Pofonnal kezdődik, pofonnal v-gződik E:y fiatal szeszélyes asszony, Vertineauné, férjet a házas élet kisebb bajaival annyira boaáaatja, hogy ez megteledkezve magáról, felháborodásában arccal üti nejét Ebből, hivatkozással a 281. czikkre válási kísérlet lesz, mely sokféle bonyodalomra szol ráhat okot. Vertineau Her-míne ndrarlója, Saint Médard, lett volna a válás áldozati, mert Hervntn* hozzá kivánna menni. Yégra aa ügy a csalid tanácsa elé kerül, mely előtt sikerül Vertiaeaunak felesé--gét annyira felbátorítani, hogy ez férjét szintén arcául üti. És exael a jogrend hely e van állítva A házasfelek kibékülnek; a iüggöuy lefordul Kalmár Piroska Henninet azaal a közvetlen természetességgel adta, mely játéka* nak kiváló tulajdona. Ballá (Saint Medárd) a léha udvarlót, aki Öavétke által jnt á legkényesebb helyzetbe, élethűségg-1 adta ötletes játéka a kizönséget folyton mulattatta Dezséri éa Peterdi a két jegyzőt ábrázolták és az ellentétes jellemeket szépen juttatták érvényre. Follinosz apa szerepei mint kabinet-alakitások ismeretesek Erdélyi éa Polgár két komikus páxbaji•féd volt. Kezdy Juliska kedves szobaleány és P Kovács Mariska szere-tetetreméltó özvegy asszony volt. Másaáros mint Vertineau a darab második főszerepét játtata tőle megszokott melegséggel, de sok pózéval
— Csütörtökön, május 30-án Kézdy Juliska jutalomjá\'ékául a .Falu rossza*. Kézdy a népszínművekben a -parasztiéjnyok és menyecskék bájos azenélyesitője, a szjobáwt U ogató fiatalság kedrencze, róssás hangulatban volt. A virágkocarak, csok-ok és kotxoruk a kis színpad minden zugát megtöltötték. Azok pedig, kik ezekkel a viragadományokks.) kedveskedtek, megelégedet: motolylyal nézték a hatást, amit «s a virágzattá tetídázett. Az előadatott lelket hangulat uralkodott. Kiss
Písta erőteljes baritonja csak ugy rengett a kis termes. Kalmár Piroska és P Kovács Mariska derekasan támogatták a toszereplőket. Dezséri mint bakter is igazán bakter volt és a közönség jól mulatott tréfáin. Az előadás telt ház elölt folyt le
— Pénteken, májas 31-én .Klári* oj franccia operetté. V.
V • i J •* * k.
— 100—150 forintnyi havi kereset
érhető el. Tisztességes személyek bővebb felvilágosítást nyernek e lap szerkeszíö-
— A tnestl általános biztosi* társaisB
(Assicurazioni Generáli) f. éri májas hó Hé. tartott 63-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1894 évi mérlegek. A zárszánudasi jelentéséből látjuk hogy a társaság é etbixtositási dii-tartaléka 1894. évi deczember hó 31 én 48 200.401 irt 59 krra emelkedett, míg kár- és nyeremény részesülés! tartalékok czimén 1 083 976 írt 46 kr. vezettetett uj -záraikra elő 1894 deczember 31-én az érvényben volt életbiztosítási tőke összegek 169 929 625 frt 03 krrra emelkedtek; az életbiztosítási ágban az év folyamán bevett dijak 7.074 156 frt 18 krt Ültek A tűz-, és ¦ziütmioy bístositási ágakban a díj és illeték bevétel 9 819 270 frt
01 kr volt, a miből 2 779.822 frt 4-J kr. mint díjtartalék éa S02 905 irt 69 kr mint kártartalék le t minden tehertől menten a jövő évre átvitelezve. Az 1394. decz. hó 81 én érvényben volt biztosításokért a jövő években esedékessé váló diJKötelezvények összege 30 541.7 \'0 frt 64 krra •meUedett. Károkért az 1894 ik évben 5-737.614 frt 48 krt fizete\'t ki. E hez hozzáadva az előbb: években teljesített kárfizetéseket, a társasai alapítása óta károk fejébea 272 139 3í0 Ul 99 krnyi igen tekintélyes összeget fizetett kí Ebből a kártérítési öiszegbőt hazánkra 51-09 119 trt 80 kr. esik, melyet a társatág 158 Sít káresetben tiietett. Az értékptpirok árfolyam ingadozása fedezetére alakított tanai-k 1 190 544 írt 33 krról 1091467 irt 11 krra. gyarapitu-tott, ugy, hogy az 1894 dec*ember 31-én
2 282 011 frt 44 krt tett ki daczára annak, hogy a kisorsolás alá eső és a névértékükön beváltható értékpapírok csakis névértékükön vétetlek fel a mérlegbe, míg a nyerés -g tartalék alapszabályszerü mer •ében. a részvénytőke fele összegében, vdgyl5~S 6 f5.000 írtban, a kétes követelések tartaléka 80.\'00 frtul változatlanul feutarUfUt A társaság biztosíték alapjai az id i átut lások folytán 54.990003 frt SS krról 58 07! 673 frt 84 krra emelkedtek és következőképpen vannak elhelyezve 1 Ingatlanok és jelzálog követelések 7,886 069 forint 48 krajcsir. 2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönek 4 388 122 irt 25 ki. 8. Leté teményezett állampapírokra adott kölcsönök 52,314 frt 51 kr 4 \' Értékpapírok 39,020.240 irt 59 kr. 5 Tarcza faltok 284 735 frt 02 kr 6 Folyó-számlák (tdósok a hitelezők követeléseinek levonásával} 1.241.297 frt 40 kr 7. Készpénz az intézet pénztáraiban és bankoknál 1.520 894 frt 59 kr 8 A részvényesek biztosított adóslevelei 8,675.000 frt. Összesen 0 é 68,071,678 frt 46 kr. Ezekből több tntnt 15 millió magyar énekekre esik — Az elért 818.534 frt 92 krnyi tiszta nyereményből a társaság osztalékul részvényenkint 120 frtot vagyis 300 frankot tizet. A közgyűlés az esz-kösölt uj választ isokuál az igazgató-tanács magvar tagjait Hegedűt Nándort és dr Jókai Mórt egyhangúlag ismét megválasztotta.
— Henri Nestlé-féle gyermekliszt, mely Nestlé vegyész által Ve vejben s*)\' évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem csak az egész szárazföldön, hanem a többi világrészeken is óriást elterjedésnek indult s a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőiéül ajáltaiik, a gyermek táp— anyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll. Míg- a tej, hogy tartósabbá váljék, gyakran szóda, bor- és száliczil savval vegyittetik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után.\'*addig ez eset a Nestlé-féle gyermeki iszt-nél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, LŐle virágzók, és erőteljesek, a mi fődolog, egyenletes! gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben néhány perezig tartó főzés elégséges, születéskor mint tejet isszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt a táphilékonyság minden sajátságával bír. s azonfelül gvártása is felette észszerű. A gyermekliszihez felhasználandó nagy mennvkégü tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozói, tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a | tej pontosan megvizsgáltatott, egy kó- j szülékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek,.
¦ melegítés azonban to—50 foknál : magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak A szükséges kenyérhéj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részeiben csak a kenyérhéj használtatik föl. a légenygazdaság ezáltal még nagyobbodik. Kzetí tejhez a légenydos vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is könnyen láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításban van helyezve. Végűi megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánáj. cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolhatók elő.
Szerk. üzenet
— Többeknek A szerkesztő távolléte miatt késtek >z intézkedési k. Pár bét alatt rendes kerékvágásba jövűak.
— LL-Szombat Szíves készséggel.
— Tr. U. Sajnáljak, hogy nem lehetett szerencsénk találkozni A .Boldogság Képe" ciak a most folyó tárczabeszély után jöhet
— B Csúzán. Örvendtak az ujb-Mi szellemi találkozásnak
— Ve*zprém Tárgyhalmaz okozta a kcseleimet köslé*t
— Földmivelő. ipar éa kereskedelmi osziály képviselete a parlamentben. Kzerény a mi lapunk ily nagy dolog közlésére.
— Tafolcxa Köszönjük a meghívást, talán igénybe vesszük.
— 6. M. Szokott módon. Nincs semmi eltére*.
Felelőn szerkesztő és kiadó -BÁTOílFI luos.
Myiitcer.\')
Henneborg-selyem csakis akkor valódi, ha közvftlen gyáramból rendelik -fekete, fehér és iszineseket 35 knól 14 frt 65 krig, ciéterkéut — i ima. c-ik-is, koc*-kázott, mintázottakst, damasztot s a. t (miüt eey 240 kQ.önbÖző minőség és 2000 miDtázatban) a a. t, postahér és vAmmm-:(.¦=-:: a házhoz szállítva és- mintákat postafordultával küld: Henneberg (es k sávari szaiiilűi selyemgyára Klrlehben Uvájczha czímzett levelekre lO kros, és leiere ő lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések | ontosan eliatéztetnek-
Te*e, fatigy hólyag*, hagydaia ét köszrénybaatalmak ellen, továbbá a e légxő éa emésztési szervek kiarattm bán-
tál mainál.
i tekintélyek által a
LITttlOX-FOBEiS
SALUATOR
sikerrel renítélve les/.
Húgyhajtó hatású!
Kíilsiies ul\' Unm saestteíö!
Kapható ásványvizkereskp\'1ése)íben és gy ógy tz ejt árak ban A Halrator-forrás Igazg. Eperjesen.
Aufgebot.
Es wird zur allgemeinen Kennloiss gebracht, dassder Kaufmann Robert Elkan Leipnik vnhn-haftza Berlin, Sohn des Privetie Jskob Leipnik und lir-sien Ebef\'au Marie geb. Rosenberg, beide wohnhaft zu Grors-. aiiizsa in lTug»rn und die Camliue Carisiiaue I\'.n.iine Häuner, vohn-h .ft zu Berlin. Tochter des Fieijchernieiste r Hein-ricn Hastner und dessen Enefrati Rosine geb Pri 1er, beide v r«orh.-n zu Saaltmrg i» Fftr-sten\'bum Reusa j. 1. die Ehe mii einaider eingehen wollen.
Die Bekanntmachun«; des Aufgebots hat in den Gemeinden B.-rliu uud Groas-Kauizsa >u grscheheu <«
Berlin, sm 28-ten Mai 1695.
> Bit älandesbeamie
v. Weinkeller
Árverési hirdetmény.
Alulírott zártartó közhírré teszi, hogy a patakurtösi közbirtokosságnak ISüüévi június hó Hit-án kelt határozata folytán a most nevezett közhír tok os>ág közös tulajdonút képező erdészlak á hozzá tartozó szántóföld, rét, és h>geIŐveÍ. mely a most készített fölmérés szerint 5424 Q ÖÍ kiterjedéssel bir, és az nj föidkönyvben !»."), !tc, és !I7 hr. sztimokkal van megjelölvp, — továbbá az eddigi birka úsztató, mocsár, és nádassal I5!)2 J öl kiterjedéssel, a mely a föidkönyvben lap hr száinmal van megkülönböztetve, 1S95. évi június hó 15-én délelőtt 10 órakor a helyszínén tartandí> nyílváuus önkéntes árverés utján a legtöbbet igérőa-k külön-külön eladatni fog.
Mire a venni kívánók azon hozzáadás-, sal hivatnak m*>s. hogy .az árverésben részt venni akarók az erdészlak és tartozékaira 00 frt, az usztatóra pedig 10 frt bápatpéuzt az árverés megkezdése előtt letenni tartoznak, a hátralékos vételár pedig a vevő által 3 résxietbeti: a leülés napjától roáraitaodó fi*!, kamattal együtt S hó alatt eaen alnlirott kezeibe lefízetenrló.
Kelt Duzsnakon, 1895 évi május hó L-9-én.
VlZLENDVAY JÓZSEF zártartó. 12I8[tk. 895. *r.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kír. törvtaék tkkví osztálya részéről közhírré tétetik, boey dr. Férnek László Ügyvéd szabadkai lakóa végrehajtatónak Csízmaxia Ac-drisné azftl. Nóvák Francraska Tégre-bijtiat szenvedő légrádi lakóa elleni 39 frt 25 kr. tőke, enaek 1894. májns 11-tól járó 6°;0 kamatai, 11 frt 20 kr. per, 5 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi hirdetési díj nélkül. 6 frt 70 kr. jelenlegi, s a nég felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kír. törvényszék területéhez tartozó
*) E rovat alatt közlóttekért tem vállal felelősséget a szerit.
a légrádi 1964. számú tkben f 1697,1. brazitn alatt felvett iagatlanoak véere-bajtáat szenvedettet ihlető s 201 frtra becsült feterésze, továbbá ugyanazon tkvben f 1G9? 2. hraz. alatt foglalt ingatlannak o. azt illető m 64 frtra becsült felerésze, — mégis a légrádi 2752 -számú tjkvben f 20. hraz. alalt Baliia Mihály és neje Viacze Katalin tulajdo nini felveit ingatlannak Caizmaaia An-drásné szül. Novak Franca kát illetett s 480 frtra becsült felerésze 3895. évi június hő 12. napján d. e. 10 órakor Légrád község házánál dr. Fárnek Lás/.ló Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt X.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. éri márcz, hő 13 napján.
GÓ/ONY. kir. tszéki albiró.
Tessék megpróbálni!
A legtakarékosabb család is megengedheti magának azt a luxust, hogy megrendelje egynegyed évre
a Divat Ijsíitr-of
ElŐ&zetétí ára egy negyedévre postai szétküldéssé] 1: frt 10 kr.
A Divat üjsag oeroc«ak arra való, hogy utasításai szerint öltözködjék az ember. hane;u hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa-lád a divatot mely a sokféle ruha, fehérnemű, kézimnnka és más apró tárgyakban nyilvánul. A mel-lett a legkedvesebb szórakoztatója az egész családnak.
Egy negyedévi próba
ily c-seké y összeggel megéri minden embernek azt. hogy a Divat Újság hasznos voltáról * meggyőződjék.
Elöizetui lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VIII.. Rökk Szilárd uícza 4 sz.
Ügynökök
kerestetnek, kik az 1893 ik évi XXXI. törvényezikk alapján \'örvényesen engedélyezett sor-jegyek r-iszletfhetés melletti eladásával foclalkoznak. Mrgss jutalékot mes felelő müköifés esetén, megszabott
fizetést in ad a Fővárosi váitóüzlet társaság ArJIer ésTsa Budapest
16S2jtk. 895.
Egyirtttjs árverési hirdetmény
A nagykanizsai kír. trszék tkkvi osztálya részéről közhírré^ tétetik, hogy Katocfa József nagyatádi lakos végre hajtaténak Németh Imre nagykanizsai lakos végrehdjtást szenvedő elleni 111 frt 05 kr. tőke, ennek 1894. május 23-tól járó 6^„ kamatai, 8 frt 65 kr. eddigi, íí frt 35 kr. ezúttal i,— továbbá dr. TripammerRezső ügyvéd n.-kanizsai IakJ-csatlakozott végrehajtatónak 30 frt töke. ennek 1894. márczins 11-től járó 6% kamatai, 2 frt per. 5 frt 95 kr. végrehajtási, 8 frt 25 kr. árverés kérelmi, mégis a nagykauizsai segélyegylet szövetkezet végrebaj tatónak 200 frt tőke, ennek 1893. augusztus 30-tól járó 7%\\ kamatai, a lejárt kamatok 7,;3% késedelmi kamatai, 20 fit 10 kr. per, 9 frt 50 kr. végrehajtás kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyeben a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagykanizsai 5301. sz. tjkvben f . 55Ő[a. hrsz. a. Németh Imre és neje Sárvári Anna tulajdonául felvett s 1857 frtra becsült egész ingatlan az 1881. évi 60. ttzikk 150. §. c) pontja értelmében 1895 évi julias hó 6. napján délelőtt 10 órakor ezen kir. trvszek mint tkkví hatóság hív. helyiségében Gyarmat hy Józ ef nagyatádi, dr. Tripammer Rezsó és Rápoch Gyula nagykanizsai lakos felperesi ügw véd vagy helyntte.-e közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feanebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a beejár 10*1, át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1395. évi márcz. hó 20. napján.
GŰZONY, kir tszéki alhiró.
liégi hírneves kénfurdo Horvátországban.
&TARAZSD-TOPLICZÁ ^ Z
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. h u d v i r" ndv. tanácsos^tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg: forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus, ízület bántalmak, köszvény, zsába, titkos betegségek, börbajok és görvélykórnál sat. IYÓGYÓGYMOD köhögés melibaj, jnáj, vese, gyomor és aranyerekre f&t.
Villamgyógy Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény májns 1-től okt. t tg. Nagy park. Kiterjedt fekvés, államlő térzene, tánc hangverseny sat. A. varazsd-topliczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsik. Megrendeléseket a fürdő igazgatós ág készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Lonzhino A. lürdőorvos szolgál.
Prospeciudokat in-yen és bérmentve küld a fBrdŐigazgatÓság.
Gyümölcs értékesítésére.
Sajíík gyűHiülcs és bor-préselésre
legújabb, kitünS aierknelt*!. Eredeti pyárimá-njok foljlonosan működő kettős Dj-omószerke-zettel és nyomásszabáiyozÓTal.
. * Irgui:»obb ¦rakaké«UM| ÍO uátalfkkai ..gy.bb ¦aKt m\'nit* etyt6 sajlo.il
GyiaBIes- és sxSHá-zűték..
Siollögéreblyézők (Bogyófejtó-gépek.)
Teljes szüreteld berendezések, illók és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló-készülékek gyümölcs és vetemény szituira. Legújabb öniTŰ >8di szab. szőlővessző- és ,)övénypermetezó . Syptlínia."
E gépeket különlegesség gyanánt gyártják
KEAYFARTH PH. És T2i
cs. {\'¦ kir. kizár. szab. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és göxhámor
BéOB, II., Taboí,-üs>e 76. hz.
Arj^yzélek >s itltanri biia.yitviayak iazyM. — Kapvltatak fstrétatsak.
EJBjr Utánzásoktól óvakodjunk. "WJ
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 JUNTOS 1-éd
II
II
Aranyérmekkel kitüntetve.
EIsi es. es kir. tizar, gzabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
OlULOKZAT-FESTEK-QTIkR
K E O N S T K 1 H E R KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, sajátházában.
Főhercjeci és bérezési uradalmak. c« és kir. katonai raktárak, laant-, ipar-, bánya- es himortarsnlatok, építkezési monkálatok, VÁLLALKOZÓK H ÉPÍTŐMESTEREK, vatanimt eyartulajilonosok szállítója. — Ezeo bomlokzalfestekek, melyek mészben oldaatók. átáraz poritott állapotban, 40 különféle «.inmiDtaban, kilónként 16 krtól Mjebb szállíttatnak éi a fesiékMínek tisziaságat illetőleg teljesen ba-onló az olajmázoláshoz. — Xintalapok és használati ntasltások ingyen és bérmentve küldetnek.
M eperjesi népbank tóiytaoíra
ajánlja tiszta fehér, teljesen tűzálló anyagból készült fehér-, hzines-, ó-német-, chamois és majol ka
¦ cserépkályháit,
valamint díszes kandalló, — kandallói kályháit és takarék-tQzhetjeit, melyek ez iparágban első rangot foglalnak el, és számos elsőrendű kitüntetésben részesü\'tek.
Jutányos árak mellett a legszolidabb és legpontosabb kivitel biztosíttatik.
A kálybák felállítását a saját kipróbált szakavatott álli-. tóink végzik. — Egész épüle\'ek kályhaberendezését tetemes
Faraktár Eperjetei (Sárosmegye). — Bizományi- és mictaraktár >T.-Kanizsán :
BACHRACH GYULA Nagy-Kanizsa, városház-uteza.
Hölgyeknek nélkOlözhellen.
Kísértsék mez azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok, kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapó J,-féle arc-crémet
és a hozzá tartozó szappant.
Ezrekre menő bélanyilatkozat női körökből. A va\'ódi egyedül csak a gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
Eszék, felsői "áros. Ilosszu-utea 79 rendelhető meg.
Uiyanott és minden* nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó J. /űgesöpp*-., bizlo* szer fogfájás ellen.
Megrendelhetők továbbá valódi franczia és angol Illatszerek, ,-. legfinomabb poaderek, melyek között a legajánlatosabb a fehér, rózsa éri créroxsinü Yenusponder.
Kizárólagos raktár és képviselőség ZiM-, Somogy- és Veszprém megyék részére
IFA WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSÁN,
, a hova minden megrendelés intézendő. gJBg." Árjegyzékek ingyen és bérmentve. "^B§ |>~ Kiadás részletfizetésre is "Vm)
A ki kerékpárt óhajt vásárolni, az saját érdekében csakis a világhírre szert tett
„8TYRI A" gyártmányt
vegyc.
A legutóbb Bordeaux és Paris közt 591 kilométer távlaton roeg-tsrtott nemzetközi nagy versenyt Gerger Ferenez egy
„STYRIA" kerékpáron
nyerte. 24 óra, 12
perez és 15 másod perez alatt s világ | legjobb versenyzői ellenében.
Az idén Bécs,
Berlin, Budapest, München, Boroszló.
Hamburg, Lipcse, Stettin, Brünn, Manheim, Posen, Szombathely, Szabaaka,
Schweiniurt, Zitiau-ban és 1894-ben .522 legnagyobbrészt első dijak \'ettek .Styria." kerékpárakon nyerve, a mik Jényesen bizonyítják, hogy a .Styria\' kerékpárok a legjobbak a világon.
Albrecht, Salvator jőhérczeg ö Jensége, Péter jöherczeg ő fensége Oltó Sachen-Cobtirgi herczeg „ . Mehedin Bey hg „ B
stb. .Styria kerékpárokat használnak.
Kizárólagos raktár és képviselőség Zala-. Somogy- és Veszprém-megyék részére
ÍFJ WAJDITS JÓZSEFNÉL N,-KANIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. jsST Árjegyzékek ingyen és bérmentve. "W W0f Eladás részletfizetésre Is. -^f§
Ki ,zS115jrt t
1 ellen sikerrel
akarja védeni, az használjon
FOSTIT-et.
Vexértgynök Ausztria-Magyarországban ét a Keleten: XVHLE VILXOS udvari szállító magkereskedése TEMEM\'AR.
FfiQTÍt iIeKÍobb, legbiztosabb és legolcsóbb a v/3 Ll u perenospora védekezési szer. FfictÍT * legolcsóbb és érékig eltartó ké-1 «3tit szrüékkel alkatma*tatik T^Actíf nem r0DtJa a készülékeket és al-a. UBIU kalmazása a legkönnyebb. TTfiöf íf 80111 aem P\'«kitja a ruhákat, hanem a. »legtisztább szer valamennyi között.
— j. nem igényel vizet, tehát nagyon J? 08tÍt köot.yen szállítható, mert & vízszállítás teljesen elesik. -¦y, . magyarországi szőlőbirtokosoktól a* OSllt tömeges elismerő nyilatkozatokat kapott. ,
Crtcfír ára: 5 küó írt 1.50, 50 kiló frt 13.—, r U3UIL loo kiló fit 25 :>0,5Oű kiló frt 125.-
.A peroaospe-ia és kllrtúa\' czímfl könyv bárkinek is ingyen és bérmentve megkuldetik.
Készülékek darabja:
Hungária frt 4.50, Reform frt IJbO, Torpedó \'rt 24.
Ikkerebher Antal
—mm INNSBRUCK, M.-Terézia-uteza 17. M Első tiroli darovz-xzővet-üzlet.
Legnagyobb szétköldési háza jótállással a valódi
TIROLI DAJRÓGZ (LODEH)
\\ — ára teBfjeröUöny. etőköpeny felöltik zubbeny tat —
teljes ntazó készülékeknek.
Nagyban. Minta- é» árjegyzék ingyen. K i c s i n y 1; ei.
t
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az, a ki nj vagy ödült
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valamint minden
belső bajban ~9S
és pt-dig :sárgaság,székrekedés, hányinger, szédülés, ájnlás. felböfösjé*, aranyér, epctolnlás- máj- én altesti bántalmak. Téi lolulás a lej- vagy szírhez, köhögés, nehéz lelegxés, re-kedtség, ejjelf izzadás, verköpés, nyilaláx, álmatlanság:. szívdobogás, köszvény vagy csazban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással 2 kor. (1 frt). Postán küldve láda és fuvarlevélért 40 fillérrel (20 kr.) löbb.
SzAkilfó a ridékre mkis a ..Hattyúhoz*\' cz. gyógyszertárból
Bodapeat, VI., Szabolcs-nlcza, 32. sz.
Grand Hotel INationa!
Wien (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egretlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 írttól felfelé. Fürdők, távírda és telephon, vasnti állomások és hajókikötők közvetlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel
A. ^ARrlAMMER igazgató. F. M. HAYER, tnlajdonosok.
X , X
$ Ásványlürdő 0ARIJV.4IÍ Slavoniában
a déli vasút társ. állomása
vastartalmú hévviz 45*—50° C.
F-Orczeilán-, márvány-, kő-, tükör és iszapfürdők. Híres gyógyhatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás, sápkór, továbbá c>úz, csonttörés és idegbajoknál stb. stb. Ujounan berendezett
„hidegvizgyógyintézet,"
gőz Cabmok, hideg s meleg Douchok stb. stb. valamint
Kneipp Seb.-feie vizgyógyintézet, ^
X X X X X X X X X X X X X X X X X
§X*X*X3OOC3|SX3O000g
X
I
X X X X
s
X
mely főt. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán tökéletesen a WorlshofeHl „vizgyógyintézet" mintájára épü\'t. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishofenbeu tanulmányozás végett, az igazpatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által ajánlott s tanult — fürdőmestert alkalmazott Worit.hof<nböl.
A fürdő (1894 január óta aj) igazgatóság a prospectus és fflvilágositá-isai postafordultával ingyen szolgál.
Furdőorvos: Dr. UECiKÉ VILMOS Bérsból.
•f Május i-töl június 15-ig és szept. 1 tói október végéig 30 V. engedmény fürdők- és lakatban.
X X
X X
X X X X
X
gazdasági gépgyára, vas- és érezöntődéje NASY-K ANIZSAN.
A ínagy. kir. államvasutak gépgyára vezér ügynökségének dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbarázdás aczélekéit és ezekre felszerelhető összes foldmivelö eszközeiig agy hármas ekéit, lúkapáit, toltögetüit és koronáit.
Amerikai rendszerű Hoüingsworth szénagyüjtők, Planei jr. amerikai lókapái, rosták, konkolyozők, járgány cséplükészletek, járgányok, szecska- és répavágók, kukoricza-morzsolók kézi- és gőzerőre nagy készletben tartatnak. Ajánlja továbbá:
Szab.PERFECTA leátötoroinos sorretötfiét
és miot újdonságot
tik él begy** talajbaz efyariat alkalmas Itfliijibi. 11 Itfliké-MewM
„Zala 4)ríll"
(szabad. SIUFLEX) könnyű sorvetőgépét egészen uj rendszerű vetőkorongokkal és szab. kiváltható kapacsnk-lyókkal.
SjafT Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
A nagymosás már nem oly torzaszto
A szab. NzerecMeii-MzappHii
haaználatával IOC db fehérnemű félnap alatt kifogás Ulan szép és tisztára moshatunk. — A ruha kétszer annyi időig tartható, míat bármely más itxappzanál.
A szab. szerecsen-szappan
basi3.i:atávai a ruba csak egyezer !esz mosva, nrm mint mással 3 szor, kevésbbé kell kefe, ragr a kártékony mosópor; megtakar!(tátik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő.
T&kéletes ártalmatlaniágát bizonyítja dr. Jolles Adolf cs. és kir tőr*, szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb föszerkereskedésben ¦ iogyaai-tó űrietekben, turyszinte a bécsi I. fogyasztó egyletben és az Iső bécsi háziasszonyok egyletében-Főraktár: Bécsben, I. Rennsasse Nr. 6.
CICHLICK
.féle vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság
BIDAPESTEI,
^^Bk I l\'V.ÍR ÉS 1K01JAK: Y.IKÍISI IRODA ÉS RiKIÍE:
¦ ^B VI. ker. küisö váci-ut 29 — 35. Porimmilczkj-uleza 14.
Mj-J Gőz- és járgány csépfő-kéazDIetek,
J fixámon első rtlJJKl kitűnt. Ml\'Hli(C\'H-feles?.iil> íésS vasú ekék. i2lGlyltö és egyetemei aozól-Bb;élL. ~"~~"~~mmmm—
eredeti SCHLICK és TLDATS-fe4e csj\'vasu ekék. talaj luivelö eszközök,
Schlick-fele szab. H A L A D Á S" sorbavetó-gépek.
Takarmánykészitő gépek, daráók. őrlőmalmok éa mindennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató-Képek és fűkaszáló gépek, szállítható meze: vasutak Htb. Előnyt; fizetési feltételek. LBOJitányauhb arak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Christoph Ferenc
SZOBAPAUÓ-FÉNYLAKK
Ílehelövi teut. -!>-•¦ ¦ i ..*,L¦¦ altit 1 blsinálutiu
uoak. mivel a kellrrartleii »rir: é« a lui. ra^-n-Ió. ctámdai mely .j otijf<->trkn*k ét az iajtakka aa^áija, r]krntltvlIk t\'.nipIl.Tt * hinaiUu olyau »gysseru, bozy kiki rua(» ví_-. -¦ i miiolázt. A palló n*i™!ir/T:vi felUríllbeto, ¦i.cIkOt, -Ivwiiane fío»«L üt* k«ll knl&nboit*mi.
¦zlnezett zzobapalló - fénymáit,
«.irí;n!nrn.i: ét ruhaii)r.l!i.r:i.(!. - rl> akár r-nk u r«Uak tudl b» a palló: * •csattal fényt i. ad. Esért rgyarani alkalmazliató té(i vagy uj pallóra Trljrsrn in-:.>d minden foltot, k\'.rabbi minUtt nb, van uatin
tiszti fénymás (szinezetlen;
U] palIOkra é* p»rketr<". mely cnpan fényt ad. KuInnf«pR C«ak (ínyt ni. pan.-lfo.-Ta urD fodl «1 a Usiaít.it. Foataeaomae. ki.r<Jll»;Bl 31 néjrvnor mlr. (kél koaépna-ejtajn nohira vnlA, 5 frt 90 kr.. Vagy *\'í> fc*zk».
A kotvctlrn mr|crFndrlr«;k rn\'iiid\'-n varosban, ahol akt árak vannak, ide küldendők. Min tara izolálok é» pro«p-kittiek ingyen éi bérmentve küldetnek. A bfliisirlázná! lei it ,-¦] TijTTaiai a.cégr* • a gyarl légyre, mivel ezt a t.íbb mint itíOévelttrxo gjartmánjt ¦okf-it utánozzakéá arab.: u, • tokkal rosszabb, * eyakrac a célnak meg nea falaié mloöség-hozzák forgalomba,
Christoph JFerenc,
ntatl Biilípallc-\'áíiatt leüiiiiíja a tzjttíh tfiflM, Prága, K. Berlin.
Znrícb
H,-Kanizsa: WEU és KLEIW.
_JGMI!|,
I
Eredeti párisi gummi- és htlhóiyagck finomság és jósig tekintetében a kivána -mákat is felülmúlják, tuczatonként I, 2 3 4, 5. 6, 1 és « firlitért Bonts sanór (rÖvidi
3 és 4 forint, legfinomabb hölgyszivacsok -_J 3, * és 5 frt. - Noi ivazerek Hasse atáa ~2 forint. Massinger tanár után 2 frt 50 kr darahonkint. Susp^nserinmok stb. réazletexett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
REIF i.
i
specialista Bécs,
Brandstätte 3.
Piiktikns minUgyQjteménv arak részére 5 irt. Árjegyzék zárt borítékban ingyen és bérmentve.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
-ss Horgony-Pain-Expeller
elBerasú alatt ipen jó hírnévnek örvetid.
Ezen fájtl;üoiitc8Ílla|iitó beíi.írzjiöli-s valamennyi kÖRivény. csúz és tapctajajatíslian nmvtM e^-i\'neknek ez nton lee>_en aj;\\nlóL*ip emlőkezfltbe hozva. Ezen tinktura mar 25 év ót i. mini legmegbízhatóbb háaJsáM1 Hltahinosan kedvelt én entK-i-(ogva már további ajánlásra nem szorul
Csekély ára, üvfgenként 40 kr., 70 kr. vagy I* frt. 20 kr vagyontalanoknak is Ujaetúrt teszi, ezen kitűnő bázLszern^l beszerzését. Bevásárl:is alkalmával a Jiorgony" védjí^ryiv ügyelendő, nehosy utúnzaiot adjanak, mert csak a vörös Horgonynyal ellátott üvegek valódiak. Ha a valódi Pajn-Exuüöer helyben nem volna kapható, akkor forduljunk a gyártól: gyógysxertáriboz: Richter gyó-gyszertxra „az arany orostJánhoz" Prágában
vagy Török József gyógyszetészbez Budai-wten.
ASSICURAZIONI GENERALI 1894, ÉVI MERLEGE.
Nyeresége és veszteség-számla az A mérleghez (1894)-
A tétel neve
-iabütoaiOt) ái:
Díjtartalék a muh évii\'. Flies-\'\' karok tartaléka ; Dij a toileiek levonaiáv Köivraraietíkek .
a!\'innariybirtOíitali ír: Díjtartalék a moh évről FujC" károk tartaléka a moll érrfit . I>ij a türlétek levonáaival .
Dijiartalék a muh évríl Fupcö károk tartaléka a múlt éffil . Ihj a tóriciek levoniaáral kotvíByilletekek.....
. .Díjtartalék a mult évről TuggC kjrok tartaléka a mnlt évrfll ,
a torieitk Icvoaásával . Kot ve»)\' illetékek ....
T\'.l.ccüie\'i\'cacHk jjvedeime a) leliá!Jtkóvetélések . bf Énekekre adón clolcfek ei Aliam. ci mái értekpapirok , d) Ki mátok viltileíaámiraibóL folyó c- !n{*ulac Jl.....
BMOSC1 6T
.96*6*9 : , SűTsaS 35Ílt2U--Jl ~<i
1564^1 1* 1536IE9M
TÖ6S* S33T«»7S(
\'03.1 i 390Í1
Uílet | Vagyon | Űatiea
*HS3 Uj 4722S1 94Í
Simo "
- —hlíIGSJl 70
;— se
ES113."> 071 Í8S1B5
jibiitoiitaii ig :
Vtaiontbirtoaitáji dijak .
Károk a viaaontbiatoiitat levonáaával
s kifjetve . L1
függőben . . \' Díjtartalék « l»í. deeaember Sl^a meg fo!)7^
Ictalekok........
Igargatáai kölraégek .... Adók éa iöetékek :ilHuniiiybiitoi-tiai ág:
Vai ocibutoiitáai dijak ..... Jtirok a vitiootbirtoiiti» levooiiiva! . ¦
kifizetve . . 6 függőben .
Díjtartalék az 189*. deCiemberSl-cn meg folyó E
fetaafltok........
Igaigataíi köhaégek......
ViaioDtbutoíitaai dijak
Karok a viaiootbiatoiitái levonatával
fuggo beo
leu gititi kóttaézek . Adók éi Öletekéi Balete-.birioiitaai ig:
Viaiontbiítptitaai dijak
frt 1S80W.Í9
Dijtartairk ar 18*t- dcciemt>er 31 JutaJekok. koluégek ei illeitkci A» ellitiai peartar kamatai -Leirü kétes kovetcleaekre
IS619S 07p*325O+6f
Nyereség- és veszteség-számla a B mérleghez. -
SÍIM 133at3 63( S013 3.
111 81 IbSHS 96
131 SÍI « 113Í+5 í? j US
07]l*3ílrtli Sí
Életbiztosítási osztály (1894).
1. Díjtartalék a mult evr\'.l.....
k viiíontbirioaitáiok.....
2. Tajtalek liiggSiieo levS taJrokra .
I a) halaloctrV uóló biitoiitásokra
3. Díjbevétel í b; ekleire uilo biitoiitiiokra
I c) járadékra taóló butositaiokra 4 K^ívínj-illetékek ... .
;>. IiiiJartakk átadott viironbirtoaitiaokra f, KlheTjerett tCkek jövedelme ; ... : Jelzálog kovctelctck .... !. Knekckrc aBott cUlegek. c) Álbm- r. mai ertekpaj.irok " F<-lfó azamlak kamatai .
ej Var., í) Életbizi
: adott elílc;
S9W94&4 *q
"_ \\ZÍ 8*891
1 itsrsee Ȓ|
S1S1B 167» 14X4X1 64 4037 a*] 9*1*5
J73k\'« i
1G01S87 80 SOKtÖ 6* 171+* J7
I. Fzetcaek e«edékei Ihj
a) halálesetre iroki l
b) eiéléi c»=tere azól
c) járadékokért
viazonibiztoaitiaok fejében
3. K6ti^y«a«váaarlisok
Levonva a kiegct.-aéw r
6. Orvosi tiszteletdíjak i
S. Adó*érbelj«g 9. Kárászok a ny ere 10. Lena kétes kori
¦j ar iv folyam rBj-nyel búioaitotc
^>X7 31]
\'sC-63031 M aliy9T XG. \' U Ilio** Mj
iXiuHSi ba —__
!**l-r7^S *K* ÜI091 ?5 Ll!37S7S *é - M77Mos 03
—| IHSQOS **
«n I - -[ia96«8*^ 327J107tli*9SSlS01! 43 | 0m"
Az ASSICURAZIONI GENERALI vagyoaállása 1894. deczember 3^-^
*320C!40I í>*9*3 6d
S7JH1 ""
_ _1 M943 6CC
_ J r 114 i*
li U71 -W Q99t«
_ _J 66667 M
191 »»7l
iKJÍ* SZJ \' í
K*4j.< 90l 59S4S5 li
323107 Sl_*S-ívi-.\'l
A tétel neve
A részre
¦ek adi!
.levelei a i tartalékot
c be nem fia*
- &t 1
ria
. !1*9*80« bt U7WŐ0.—
a) Városi ingattaBok -
b) Mcjogaídaiasi birtokok l^azdasigi tcmeuyek .... -
FzHtri alatt all.. intézeti ház Prágában -......
al Kolcwadk a társasig eletüiitositási kötTcoyeire -
b) JeUalo* által Uzrositoct, a felek halálakor íelveendí tíkek
Kamatojo jelzálogiíií; biztosított ( töke k..ksooök ragaűoBofcia J a) Tolyó írt l«SK6*JB
a jeliáltíg osztályba tartozók | b) bátralékoa » ZSC9.W
Kölcsönök le létemén yeiett aPam és ntáa értékpapirokrsi
Folyó kamatok . Vallók a ¦arcziban, Kl\'.lejek a jelzálog\'
-kjüipiit
Jc (alapaz. I a c pont] -
_____,bAt6 bankokniJ és hitellaxéietcknel .
Kni|*nz-készlet a iriesti es v^ttasezei igazgalAsigoi. penrraraban Kes-peiu-keszkt a. tokok pénztárában ... ¦
Maradvány a viszont biztosítok számláiból ... - -
Maradvány a; intéaet fiókjainak azamláíbűl ,
Mzradvány az A merteg folyó laáraijiból (L, Tcber) .
al Adótok kidónUutl ezunek alatt.......
b) Adósok jelzálog kölcsönökre aáuJztkoa kantátokkal . • cl Letetek kezesség és biztosiUk .fyaaáat .
d) Letet Goklscamiedt alapkvazty
e) • Besso Jóaanf alapitriay . . ....
f) > Calabi R. alapítvány
Diitartalék áudett cletviizonibirtositá sokra , . ¦ -
Hutorzai ei vasszekrenyek a úraasác ar" bintalaibaa, czégtáb-lik. papír- és nyomtatvány az ItanaAfskt4rnfcfa— . • FlClccezctt jutalékok és aierrezéat koltaágak . • • .
Al ItaM. decjember St-e«" ¦
4S3007O 7ftC**O90O5 3U3Í.739076 07J
78786 M 3761ŰS la 843429
o74L8&;63Í 1600 —I
ama _J swo •wo!—t
^:;7»> —
eoiioi ;
4839^4 3-\'.3»71 6S
Z3l?7 69
16M70 33 514837 *i S.8599 «
4M is
63518» 61
á E E
vuoili
üki. sej
1011899 Mr. 0Í6S97 iii 7931S5 5fil
BIH isr
1S673S8 6ll
A tétel neve
Tartalékalap i fedez
ingadoii
Tartalékalap. kétes kóretaléaek federéiére
Díjtartalék r^é( érvenvbea levű biztositisokra a) « A rifettm
bl > ¦ ¦ a a B merleged
Tartalék bejelentett, de deezembcr 3t-ea még l fizetett zárokra: v az A mézlegen
\\~ a B tnev*Ken
O^talékalap az éfctbíz- >
toaitázban ayere- \\ kaiUeset kizt fit
ménynye! bútositot- ( V»CyW Biltocttál • tai Javára . . J A hivalalnokok eHatiii pénztárának vagyona .
jelzáloghítelezok......
Egyenleg & viszontbírtositók izamlájan Egyenleg az intézet fiókjainak azimtájár,
a) Hiteleink kúlonbozo cíjmeken ...
b) Letétek kezesség és bútositék gyanánt A B mérleg folyó ariailarának egyenlege Cidoni alapitvany , Girard alapirnny Go^ischmiedi atapitvánf -Beaso József alapítván Calabi R_ alapítvány
6417S9 6« —
95SÍ14 40 *Zi 4Í341 -I zi» <«1 MSÍH3
5975 4971 SOon _J
97*1 MTI lo 4977 -V\'\' 300" 6o>"
A cs. ktr. arab. A«slcurazlortt Genera.ll központi itra2a*ató»áira Triestbon.
Besso József, Besso1 H, Dr. Bozza Camilla, Br. Bruck Ottó, Romanín-jactír Manó, Br. Horpurgo József, Segrs V.
4 .fi tassitutkár: StScbettí Odö=.
Magyarorszziijl\'TVe^órDiTrynÖkséfcr: HEGEDŰS §ÍNDOtt, igazgat^tizjiácsos. BOTT JÓZI5EF, funök, As Intézet^hlvatűloe hely5*iéffBi Budapaater., Dorottrya-utcza ÍO, «z., atz intézet sajit hszáb&n.
Bővebb zá>sT.ámidisi jelentések alanti fögynök bégnél kaphatók. Ugyanott filvíiá :o«tások a le«na(iyobb kéazaépiie] aíistnak és felet-, tűz-, szaíiilmkE)- és Qvegbiztositások az Asvsicuraxlonl Generált jégbiztosítnsok a Magyar jég- és víszontbizLosiíí réssT.-Ursuág és balesel elleni biztosítások az Első 0. sit. baleset ellen biitositó társaság szám^ri a íe^eiöaydsebb feltételek és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak e.
A nagykaaizsai fee^ynökség SCHERZ és KNGIiANDER-
Nyomswtt Ifj. Wajdits József könyvDjorodijibAn Nagy &Anizs4a,
\\AGY^n\\WiZSAt tg95. lunifls 8-áfl.
L
23-iH: szám.
Klií fi zeí rX; a-: Egész »vre . . . 5 frt — kr
Fél ém . . . í fn 50 kr. Nt-gvedevre . . . l frt Ü kr. Kgye-s íizam 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hasábos p*:itiortJin 7, »Mousjcr 6, ¦ mi öden további torért Tkr,
NYILTTKRBEK [petit Boronkéut 1Ü krért Tétetnek i- Kincstári illeték minaen egyesi hirdetésért 3U kr. lizetendő
IXXIV. évforpm.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai ^Ipar-Testület1\'
[A lap szellemi éi anyagi részét fJÜletŐ minden közlemény BátorB iLajos szerkesztő-kiadó nevére CsásasaUen Na*;y-Kaa irjara bér-mentre int esendők.
[Bénnentetien levelek nem (agad-tatnak cl.
Kéziratok vii»iz&.nenikulA>Utek
..a nagy-kanizsai Délzalai TakaréTrpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a .oagy-kanizsai- és gaiamboki önkéntes tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kisdedaeveló egyesület- a .nagy-kanizsa: tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-, „n.kanizsu nr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézeteV a .katonai hadastyáa egylet- a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykaWi kttl választmányának hivatalos lapja
HETENKlítT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Erdélyből.
Ha fcég nem voltunk Erdélyben és a gózparipán elsikamlnnk akár Budapest felöl a vértesek alatt, akár Győr felől indulva a Bakonyon át : azt hinnők, hogy a szemeink előtt elvonuló hegyek, csúcsok oly magasak, hogy azoknál égbenyulób-bak már e hazában nincsenek !
Pedig nem ugy ran !
Mert ha Budapestről Szolnok s Aradon át vágtatunk Erdélybe, már Déva büszke váromladékai alól látható a Retyezát, melynek szirtjei között zergékre is vadásznak ! A zergék pedig — tudjuk — hogy a leg-kiesebb hegyi tájakon szokták nyaktörő saltomortáléikat élvezettel űzni. Beljebb haladván Erdély görbe utain, ha pl. Gyulafehérvártó 1 éjszakkeleti irányban húzódunk Zalatna s Ab-rudbánya körül látják ég felé nyúlni az aranyeres hegyeket, minők a Dévától keletre fekvő nagyági hegycsoportban is szemeinkbe ötlenek. Ha viszont ugyancsak Gyulafehérvártól délnyugati irányba húzódunk Nagy Szeben felé, ott ismét gyönyörre! nézhetjük egyes magaslatokról a hótól csillámló havasokat nyáron át is! Sót ha Nagy-Szeben-tól Brassó felé húzódunk, láthatjuk Erdély legmagasabb csúcsát Fogaras-megyében, az úgynevezett Negojt. Ám húzódjál le Brassóig ! Amin: kiszállasz. a havasok egész koronájától látod magad körülvéve. Itt a Csukás, ott a Kiráiykó, amott a í\'iátre Máre, tovább a iurista kirándulásra legháladatosabb Schuller-hegy. melyről mint 6000 láb magas csncsról gyönyörű kilátásod esik az alattad irtózatos meredeken elterülő tömösi szorosba egész a pre-deáli alagútnak torkolatáig, melyen ít Oláhországba, illetve az innen
ugyancsak gyönyörű ezüstterekkel csillámló Bucsecs (8000 láb) háta mögött, elterülő Szinajba juthatunk, hol a román királyi család majdnem állandóan lakik.
Ritka magyar, aki szereti hazáját, hogy egy pillanatban ne hozná a határozatot magában : Előbb akarom ismerni Erdélyt, a magyar testvérnek a székelynek bérezés hónát, s aztán nyugodtan zárom le szemeimet !
Valljuk meg az igazat !
Mint ifju. ki még a felsőbb tanodák porát szíttam a filozófiával együtt magamba, én ezt az elhatározást tevém:
A sors ugy akarta, hogy e fogadalmamat felsőbb parancs szóra kellé beváltanom; még pedig oly korban, midőn már a sors kegyetlen karja akkorát sújtott rajtam, hogy egy reggel a Losonczi László által megvédett dálmagyarországí vár Petófi-utczájában kivett szállásomon azt vettem észre, hogy hajam a mosakodáskor ott maradt a mosdó-bao egészen!
íme ! mire képes a sors egy 30 éves fiatallal szemben ! ?
A fenti magyar fogadalommal szemben, azt hinné az ember, bogy mikor a magyar azt a fogadalmat teszi, ngyanakkor Erdélyt ugy tekinti, mintha az olyan lenne a magyarnak, mint Kánaán Izrael népének : az igéret földje!
Hát pedig itt az ígéret földjével nem találkozik a magyar sohasem !
Hanem ellenkezőleg találkozunk, mindennel, ami a magyar embert sohasem jelleg^zte !
Ha látsz egy szászt, s az -megtudja rólad, hogy Magyarországból jöttél ide, azt mondja rád. hogy te ide menekült, azaz: .hergelauíener" vagy.
Ez az egy szó, azt hiszem eléggé megvilágítja azt a testvéri, azt a vendégszereletet, mely a szász szivében oly fennen lángol a - magyar iránt.
Ha találkozol egy oláh, azaz pardon! egy románnal, mér* az oláh szót sértéskép veszik, az meg, ha tanult, nem igen simogatja a Magyart, föltéve, hogy tanulatlan po-pának ar fia, kinek tudománya mellett alig pislog más mécses, mint a nagyszebeni ,Tribnna.u Legnagyobb részök ezt is csak akkor olvassa, ha a közeli városkába rándulván valami ügybajban, egy pohár sörért, vagy 3 deczi borért betámit hosszú hajával egy nyílt helyiségbe, csak azért, hogy az ő legesiegföbb professorat, a „Tribunáa-t a legnagyobb áhítat között elolvashassa.
Csodálatos ! hogy a brassói ,Ga-zetta Transilvaniei* már e megtiszteltetésben nem részesül.
Ahol ilyesmikkel találkozik a magyar, azt a találkozási helyet, azt az országrészt igéret földiének bizony-bizony mondom I nem igen nevezhetjük ! o
No de még azért a nótának nincsen vége !
Mert a szászon, s románon kívül van még itt egy az Entrât mellékéről a kereskedelmi nyervágytól ide űzött olyan magyar csoport is, itt, ott, amott, mintegy szigetként feltünedezve, amely valamikor örmény volt !
Bármennyire ragaszkodjanak ós eredetíségökköz, én mint magyar ember mindannak daczára kalapot emelek az Örmények előtt, hogy közülök egy annak rendje-módja szerint becsapott! Kalapemelésemet pedig ók indokolják legjobban azon ildomos magaviseletekkel melyet a
magyarral szemben lépten-nyomon nyilránítani egy csöppet sem tartózkodnak. S mert egy fecske nem csinál nyarat, van szerencsém, még azt az egyet is belefoglalva, aki engem becsapott, az összes erdélyi örményeket, mínt ügyes kereskedő népet s magyarbarátokat a magyaroknak bemutatni !
Most veszem észre, hogy akikről legelői kellett volna szólnom, legutoljára hagytam.
Ezek a székelyek !
Az igazi székely éppen oly egye-neslelkü, mint a magyar.
Igazinak azért irtam, mert 12 évi tapasztalat mondja balölem, hogy sok már közöttük a t?Imi.
Még ifja koromban lófővel dicsekedtek ők magák I S ma mit veszünk észre? Azt, hogy lófőszékely-séggskel való dicsek vésőknek se híre. se hamva. Sót mi több, mintegy szégyenkeznek ebbeli megnevezteté-süktőt !
Tempóra mutantur !
Mennyire hiteles, amit e részben állítok, tapasztalás szólván belőlem, van Erdélyben egy megyei-székhely, amelynek Ősi ágakról a helyaetet uraló csoportjai — bár alig van 7 szilvafájok — olyanba veszik az előttük nem ismert magyart, ha praedicátnmmal nem dicsekszik, mintha cstzmatisztogatójok lenne. Be elhűl bennök a vér, mikor veszik észre, hogy akit ők praedicátum nélkül csizmatisztogatónak néztek, az Ő Összes vagyonukat ki tudná fizetni zsíros bugyellárisából.
Egy Erdélybe száműzött magyar.
(Vége következik.)
„VtCTORIA"
császári és királyi szabadalommal ellátott > kézi-hlmzógep.
Egy piczike. díszes kis készülék melynek egyetlen intelligens hölgy aszta-láról sem szabadna hiányzauia s mely azoknak, akik a diazes hímzést időtöltésből űzik: bizalmas jóbaráto.c ; azoknak pedig, kik hímeznek, nfért az adja kenyerüket: szorgilraas munkatárs.
Eddig a hímzést szabad kézzel végezték a böigyek — iá gyári és varrógép hímzésekről nem szólunk: ezeknek az értékét, jobban mondva értéktelenségét mindenki ismert!) de a munka — bár becses, fölötte hosszadalmas, fárasztó, megerőltetett figyelmet éa olyan látást igénylő vo!t, hogy a hölgyek legtöbbje, bár örömmel szeretett volna vele foglalkozni, nem volt képes hosszasabb munkára, mivel nagy kimerülést, migrénes fejfájásokat s a látóképesség gyors megcsappanását idézte az elő.
Most a Viktória mind e hátrányt kizárja s minden, még a gyönge fátásu nőnek is íebetővé teszi, hogy akár folyton, a legkisebb megerőltetés beikül a legfinomabb hímzéssel foglalkozzék s még, ba körülményei agy hozzák magukkal éjjeleit is munka mellett tölthesse, anélkül, hogy sietős dolgozása akár a munka szépségének, akár látóképességének rovására esnék.
A Viktória kezelése főlöt te egy -szerű; kis alakjánál fogva, bárki által bárhová zsebben szállítható s a vele való dolgozás félóra alatt, egyszeri látás, vagy az alábbi használati utasítás elolvasása atáo -tökéletesen megtanulható. A Viktória kézi h i m z ö-g é p ke-z e iéae.
A bimzendó anyagot mindenektől, színével lefelé himző-rámára, vagy egyéb-kint kifeszítjük, a bimzendö minta rajzát az anyag felül-eső viszájára (a felül -eső oldalra) tűzzük. Most a Viktóriát fogganlyujával fölfelé s lyukas talpával, melyen keresztül a tü jár lefelé, balkezünkbe fogjuk, ugy.
m
fi & fi ú
A toborzás.
— LKHAÜ MlKLÚS-téJ. —
Körbea figyel a nagy tömeg
— Szakállas, ¦¦¦¦z l- -T >k — Hangok csengnek ki a körbSl, Mért ragadnak meg azok ? Megbarnulva Btp herétől, Bor ¦ Özétől pirulva: Játszik itt a cz\'gány- banda S a hős vért felforralja. „Hozd rá cziginy még vadabbul ! (Jzirobs) módit >adúl verd t" Igy kiált fel a toborzó ü sarkantyúi pengenék. Hallja ezt a cziginy a nagyobb Füstöt becsát pipája, , Mind őiiöngÖbb, mind hangosabb A hangszerek csatája Zúg a régi, boai dallam, Mely a régi világba Ifjút és eler.ijedt aggot Vont a törő!: csatiba. ¦ A toborsó szeme mint ég t S a kardvágta mély sebek : Becsülete vérrózasi, Arrzán virulnak ezek Sziporkázva vilian a kard
— Gyakran volt vérben ázra —
— rsakójan orömittaaan Leng a tollbokrétája. a tarka tömegből kinyal Egy erős ét nagy legény, a toborzó kedvvel nfii: -Bárcsak te lovas Jenuéll\' így kiált fel fénylő jzetnmel — .Hy«n temet, ily erő!
való volna huszárnak. Igyunk pajtás, jer elo I* \'Ei ¦örvendea\'e feléje Az üveget lóbálja, Da az ifja csendben hallgat Gondolati árnyába,
Melyek búsan körülfonják.
Hajtja arczát csendesen,
S megindítja a nemes vágy,
Hogy mint őse hős legyen.
De furró köny öntözi meg
Rózsapiros két arczát.
Toborzáson s zenén kivül
Egyebet is ball és lát
Hiszi mintha a távolból
Ify hangokat hallana:
„Oh jer vissza karjaimba I"
Esd búsan az ő anyja,
S a menyasszony bánatosat
„Ne késs soká 1« — igy kérte,
S x siomorn kunyhót látja,
A mely őket megvédte.
Hallja rezegni a hársfát
S a futó jíatak folyását.
Bátor lettek tudatában
Jobban dobogsz ifju szív ?
Vagy a szerelem intelme
Hazafelé Yonzva hiT?
Igy áll határozatlanul
S már a toborzottakkal
Harcába mennek gyors lovakon
Vidám trombitaszóval.
,Jer a lovasaink közé !
— Szól a toborzó kedvbül —
A huszárnak szép élt te,
Az az élet egyedül I"
Az ifju szem fénylőbben ég
S erei hogy lüktetnek \'.
S moBt hirtelen a korner; egy
Sötét alakra lelnek,
Mely komolyan léptet halkan,
S a toborsó elébe
Áll s nyomatékosan suttog
Egy titkos szót fülébe
Hogy magasan, kard eme Ive
Fellobogtzss* lelkét.
A bandához leng a . Imi .
S fellázítja a zenét
Hatalmasan gyújtó tűzre
Kisértet — pillantással,
És a bőgő viharából
Végtelen éd« rágygyaJ
Lágyan reszketnek a hangok
Ezek síri syrec-dalok-
A .sötét" leng elsietve
A hallgatók során át.
Csak az ifjúnál időzik.
Szemlél Te avatását,
Most a hő toborzás mellett
Megszólal a sziv szava:
A szülőföld képe meghal.
Szegény mátka ¦ jó anya!
Végső ingadozásába
A toborzó czivódék,
És keaerü gúnynyal kaczag :
.Nem vagy hősi sarjadék!
Nem vagy igaz rntgyar fia,
Gyá\'a sziv 1 no* hát menj el!"
De ő gyorsan ugrik, rohan
Arcián harag s szégyennel,
Oda áll a toborzóhoz
S a jobbjába üt ottan,
Felveszi a harczi kardot
S átüvezi azt gyorsan. —
Miut mikor a nap lenyugszik
Itt és ott a pniztáról.
Az erdőbe roacl a vad ;
A magyarok arczárói
A félénk könny a szakájlra
Ugy menekül s esik le.
Hát *z ifja becsületét
S kora sirját sejtik e ?
Fordította: HALÁSZ MARGIT.
A sort játéka.
— Beszély. — Irta : CZIKLE T A LERÍ A.
(Folytatás.) V.
Hideg, iágytéli nap volt, a sürü pelyhekben hullott alá; a szél és hideg pirosra festék arezomat, a sürüu hulló bócsillagok még szempüláim is elíödék.
Végre odaértem. Egyenesen Elza szobája felé tartottam. Az ajtót halkan nyitám föl, gondoltam, nem zavarom, hátha elvan merülve, mint rendesen szokott, ba egyedül volt Beléptem.
Elza imazsámolyán térdelt, imádkozott Olyan volt, mint egy Bzeot, mint egy martyr. Soha nem láttam így imádkozni I Nem is imádkozás volt az. sokkal több aocil, egé3z lénye átszellemült, beleolvadt esdeklésébe. Olyan volt, mint túlvilági lény, mint szellem, angyal, ki bánatos megadással térdel és könyörög a mindenség urához. -
Feje összekulcsolt kezére volt hajtva, szeme lehunyva s hosszú, aranyos baja végig omlott karcsú termetén. A szobában néma C3end volt, a lélekzetvételt meglehetett hallani.
,. En megbűvölve a túlvilági képtől, nem Bzóltam, nem mozdultam, csak álltam és néztem azt a térdeplő mártyrt.
Nagyot sóhajtott---- Istenem.....
s ráemelő tekintetét imazsámolya fölött függő Mária-képre. Mennyit mondott e tekintet! Könyörgés, fájdalom, megadás, szerelem, esdeklés, vágy, lemondás, imádság, minden volt e tekintetben I.....
Istenem..... — sóbajtá újra, aztán
fölemelkedett a zsámolyról. -Arcza nagyon halvány volt, szeme erősen árnyalt
Észrevett 1
Itt vagy?l — monda Őrömmel és felém sietett.
Nem bírtam szóhoz jutni.
— Rég vagy itt? — kérdé csodálkozva.
— Nem, — felelék.
— Csúnya idő van, azt hittem, ma nem is jössz. Milyen jó vagy, hogy eljöttél, milyea jó vagy .... Ismét viaz-szaesett buikomolyságába s arczárói eltűnt a pillanatnyi öröm nyoma, mit jövetelem festett reá.
— Nincs menekvés .. .. nincs menekvés .... csak a halál szabadithat meg*.... reám borult.
— Ne gondolj mindig a halálra, Eiza, igazán féltelek.
— Sohse félts, nem ölöm én meg magam. Meghalok a nélkül is.
— Debogy balszl nem is ugy nézesz ki. Ránéztem, valóban ugy nézett ki, mint a kinek sem sok vaa bátra.
— Ne biztass, úgyis tudom én azt. Fölsóhajtott. Odaadnék miadent, mindent, ha csak. egy óráig, egy rövid óráig boldog lehetnék 1
— Szegény Elzát r. boldogság másképen aktíta.
—.Tudod mikorra határozták az esküvőmet? — elfojtott hangon tette hozzá — a kínszenvedésemet, a halálomat.
— Remélem, sokára?
— Igen, a meghalásra elég hosszú idő. Négy bét múlva esz. Vége mindennek, remény a szabadulásra nincs. Te I — folytatá lázas gyönyörrel Bzemébea, te! milyen fölséges lenne!
— Mi ? — kérdeni csodálkozva elváltozása fölött.
— Bah felséges lenjei Rám adoátok a fehérselyem menyasszonyi ruhát, fejemre tűznétek a nyrtds koszorút, a
SXXIV. ÉVFOLYAM,
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. JUNIUS 8 án
hogy a !áb forma taip tőlünk előfordult irányban előrelő álljon. Jobb kezünkkel a foggantyut fogjak meg s axt fölhúzva, majd letolva, mind addig követjük a felül levő mintarajz irányát, mig a gép tűjéből az előzőleg abba bele fűzött himzőszá! ki nem fogyott; vagy (színes hímzésnél) amig aj színhez nem érünk, amikor is a munkát abban hagyva, az eddigi szálat a tüböi kihozzak s uj. megfelelő színű szálat füzünk belé Minden letolással a tü egy öltést tesz, a fölhn-zás áital pedig egy öltésael előbb ugrik.
A befűzés nagyon egyszerű: & himzőszá! először is a tolattya alsó lyukába s onnan a iű hosszasan vájt, előre irányuló oldalán a tü füléig levonandó s abba befűzendő.
Minden géphez három darab tü van mellékelve: ezek a géptütartójábs ugy iliesztendők be, hogy hosszan vájt oldaluk előre fordulva állva a himzendó anyagon simán csússzanak, aztán a gépen látható csavarral be erősítendők. A legvékonyabb tü atlasz, selyem s egyéb vékony anyafi; n vastagabb: plüss vagy bársony; a legvastagabb pedig posztó a egyéb vastag anyag hímzéshez használ tátik.
A gtp fogas illesztője arra szolgál, hogy a hímzés alacsonyabb, vagy magasabb legyen: a fogakon látható rugocska. föllebb húzásával a bitnzés magas, lebocséjtasa által pedig ala-csenynyá válik.
A munka mint raár mondva volt a bimzendő anyag fölfelé álló visszáján eszközöltetik s a b\'mzés a tulső, aláfelé fordított színén domborodik s igy minden törődés, vagy szenytől meg van óva.
Minden darab Viktóriának az ára a hozzá-tartozó 3 tfl és használati utasítással együtt négy forint s tekintettel arra, hogy a külömben 10 krba kerülő tűk soha sem törnek el, mert nem gép, hanem emberi kéz vezeti azokat, ha egyszer beszereztetett, egy életen keresztül, fennakadás, javítás és pótlás nőikül hasznáihatő-
A Viktória készpénz fizetés, vagy utánvét mellett postai uton ís megszerezhető ; megrendelések : Viktória himzőgép gyári raktára: Budapest, Erzsébetkirá lyné-ut 17. sz. alá intézendők-
A gép működése Bogár Ilona urnő szabászati tanintézetében: Budapest, Erzsébet köret 2. sx. (Kerepesi-nt sarok, s népszínházzal szemben) megszemlélhető s egyszersmind ott ingyenes oktatás nyerhető.
Ily gépecskék szerkesztőségünkben is 4 írtjával kaphatók.
Hírek.
— József fóherczeg ő fensége június 4-én esti vonattal Say Győző altábornagy, Svastits Benő főispán, Véceey főudvarmester, Jankovics főhadnagy parancsnoki segédtiszt Nagy-Kanizsára érkezett s noha a hivatalod .fogadtatást mellőzni kívánta, mégis nagyszáma in-totligentia fogadta polgármesterünkkel élén, ki rovid.de szívélyes beszéddel üd-
bosszu menyasszonyi fátyolt; én nem szólnék semmit, csak mosolyognék. Öltöztessetek 1 Úgyis utoljára! Egyszer csak váratlanul, véletlenül odakapnék, oda, hol oly nagyon táj, a szivemhez,
és lecsuknám szemem örökre.....Ez
is esküvő lenne, annyi különbséggel, hogy a vén "ember helyett a halál lenne a vőlegény s a paloták helyett a nyirkos sírboltba költöznék. S még lenne egy külömbség: én boldog lennék 1
Szegény menyasszony I
Alkonyodni kezdett, bucsat vettem tőle, de alig haladtam néhány lépést, a nagy, oszlopos folyosón özv. Brádynéval találtam magam szemközt.
— Elzánál volt édesem? — kérdé nyájasan.
— Igen — nála voltam —- felelek.
— Nem panaszkodik Elza reám ? — fürkészőleg nézett szúrós Bzürka Bze-meivel.
— Nem szereti a vőlegéayét
— Eb 1 szereti, nem szereti, majd megszereti. Ilyen partbiet nem szakasztunk el.
— Elza még oly fiatal .... koczkáz-tatám meg.
— Éppen azért, ha megvénül, senkinek ae kell. Aztán ö szegény leány, nincs mit válogatni.
— Talán más, a ki tetszenék is . .. szavamba vágott.
— Más? miért más? Árvy derék ember, gazdag embei.
— Ugy jó partbie, — mondám. Magamban pedig ntána gondoltam, de nem olyan érzésű lánynak, mint Elza. Ezt nt-tn mertem kimondani, nehogy a néni gyaonba vegyen, mint lázitőt.
vözölte a főherczeget, megelőzőleg Klo-bacsár ezredparancsnok jelentését fogadta. A Korona vendégtőbe szállt s lakása előtt az őnk. tűzoltó testület tisztelgett s Ö Fensége lakosztályából lejött, Knortzer György főparancsnokká! hosszabb ideig beszélgetett s vele kezet szorítva, pihenni tért Június 5 éo délelőtt 8 órakor a honvédség felett szemlét tartott, teljes megelégedésének adott kifejezést. Délben 14 terítékű ebédet adott, melyre a honvédség törzstisztjein kívül hivatalosak voltak Tóth László kir. törvényszéki elnök, Babochay György polgármester és Knortzer György önk. tüzoltóegylet főparancsnoka. Ebed utáni vonattal Zala-Egerszegre utazott. A népszerű főherczeg jövet és menet a városban fényes oYátióval fogadtatott A város fellobogózva két napon át díszlett
— Eljegyzés. Sonneberg Frigyes m. kir. posta- és távírda hivatalnok Steiner Hermin kisasszony nyal Puszta-Válicska-ról jegyet váltott.
— Zslavármegye községi és kőr-jegyzöinek egylete június 25-én Zala-Egerszegen rendes évi közgyűlését tartja.
— Választmányi ülést tart a nagykanizsai Kisdedneveíő Egyesület június 8-án délután 4 órakor nádor-atczai óvodaépület helyiségében az évzáró ünnepély rendezése tárgyában, melyre a választmány t tagjait ez uton is tisztelettel meghívja az elnökség.
— A \'pünkösdi ünnepek a legszebb időjárás mellett folytak le. A tavasz ezen legszebb ünnepe díszítésére a virágok teljes pompájukban ragyognak és az emberek kedélye is felvidu1, betölti azt a természet bája. Az ünnep mindkét napján számosan kirándultak a hegyekbe, különösen elmoshatiao emléket hagyott a kies Kálmán völgye, mely változatos idomzatával és üde. illatdcs levegőjével mély varázszsal hatott
— Dr. Hauser János nagy-kanizsai ügyvéd ur a magyarszerdaheíyi népiskolának Győrffy-féle .Természetrajzi falitáblákat" szíves volt ajándékozni. Községem nevében és megbízásából kötelességet vélek teljesíteni, midőn a vidéki népnevelés ügyéért oly melegen érdeklődő s jótékonyságáról ismert nemeslelkQ férfiúnak a nyilvánosság előtt is hálás köszönetét nyilvánítja: Sáringer Károly, tanító.
— Dr. Yáli Béla miniszteri titkár, az 1896. évi országos ezredéves kiállítás zene- és színművészeti osztályának előadója, a „Zene- és Színművészeti Lapok* szerkesztője hétfőn városunkban volt s ez alkalomból az 1896. évi színművészeti kiállítás egyik uevezetessége után kutatott, mely Nagy-Kanizsa múltjával függ össze.
— Névmagyarosítás. Schneider Adolf nagyváradi polgári iskolai tanár, Bún Samu igazgató jövendőbeli veje nevét belügyminiszteri engedélylyel „Szabó*-ra változtatta.
— Felhőszakadás volt Nagy-Kanizsa és vidékén június 7-én este, mely elszomoritoan nagy kárt okozott mindenben.
— Ujabb adományok folytak be a szegény s árva leánykák munkaanyag
— Különös ez a lány, egyszerűbbnek gondoltam. Egyre sir és imádkozik a helyett, hogy örülnél Eh! gyerekségI Nem ismeri az életet, majd idővel boldog lesz és áldani fog. Mit érne egy szegény emberrel, Ö is szegény, a szerelem mellett fölkopna az álluk. Biztosítani akarom sorsát Édesem, ha ismét találkoznak, bíztatsa Elzát.
— Mindég ezt teszem néni.
(Folytatása következik.)
A hódítás módjai.
Megnyerni a leányokat Sokfélekép lehet, ,
S ki-ki mit néki a sors ad Azzal keres kegyet. *
Kincsével ez, — mely tündököl — Hóditgat szerteszét,\' A másik baszkén hozza föl Országos hírnevét.
Kenek előkelő modor
A biztos fegyvere.
Annak szép arcz, szabályos orr,
Vagy délezeg tarmete.
Kincsből kevés jutott nekem, Bókolni nem tudok, Nincs messze csengő hírnevem, 8 Adonisz sem vagyok.
A sorsnak adományíból, Csak dal jutott nekem, Szívből jövő dal szívhez szól, Haid lányka énakem.
Hozzád e dallal rsdek im, Add nekem a szived ¦ Hisz erre oly könnyű a rím, Csak halkán sngd „tied - !
S R.
alapjára a Keresztény Jótékony Nőegylet elnökéhez: Gróf Festetics Tasziló (Keszthely) 5 írt, Dervarica Imréoé (Kilimán) 5 frt, Glavina Károly (Gelae) 5 frt és Hirschler Miksa (Alsó Domború) 5 frt, mely összegekért köszönetét nyilvánítja az elnökség. -
— A szülök flgyeí\'mébe. A vall. és kőzokt ügyi minisztériumnak a középiskoláknál a beiratásokra vonatkozó legújabb rendelete 50667)94. sz.) a Abból az okból, hogy a középiskoláknál a tanév elején a beiratkozások alkalmává! előforduló nehézségeknek, különösen pedig a nagymérvű íódnlásoknak eleje vétessék, elrendelem, bogy a középiskolák valamennyi osztályába a beiratások már a lefolyt tanév végén is, és pedig június hő 30-tól július hő 5 ig bezárólag eszközöltessenek Magától értetődik, bogy a mennyiben a felveendő szám be nem telik, azeptemberben is tartandó beírás. E czéiból, miként azt a fő és székvárosi s néhány népesebb vidéki középiskoláknál már előbb elrendeltem, a következő eljárás lesz Bzem előtt tartandó. 1 ) A tanév végén beirt tanulók szintén az igazgatóságnál bagyják iskolai bizonyítványaikat s megkapják a rendes beiratkozási igazolványt 2.) A felvételi dijak e tanulóktól is azonnal beszedendők. Ha a- tanév végén felvett tanulók a jövő tanév elején szeptember hó 4-ig bezárólag az osztályfőnöknél személyesen nem jelentkeznének, nemcsak.a belépésre való jogosultságukat, bauem a befizetett felvételi dijat is elvesztik. 3.) Levélben vagy írásban való jelentkezésnek helye nincs, mert a rendtartás értelmében a beiratkozásnak személyesen a Bzülők vagy gyámok kíséretében kell megtörténni. — Ezen eljárás nem tekintendő ideiglenes előjegyzésnek hanem valóságos felvételnek tehát beírásnak." A főgymn. igazgatóság.
— A nagy-kanizsai köza. népiskolában az 1394—95. tanévi vizsgálatok következő sorrendben tartatnak meg: június hó 17-én III. fiu-, párh. III és IV. leányosztály, d. u. III., II. és ph. II. leányosztály. I8-án l, A. I. és B. I. leányositály, d. u. Arany János-utczai
I. fiu-, I. leány és Eötvös téri I. leányosztály. 19-én IV. fiu, ph. IV. fiu- és IV. leányoszt. 20-án ph. UI fin-. II. fin- és ph- IL fiúosztály, d. u. I. fin-, Teleki-utczai L fiu- és Eötvös-téri I. fiaoszt 21-én VI. és VII- ker. összes oszt. 22 én és 23 án Női kézimunka-kiállitás. 24-én, Tornászat 25 én Magánvizsgálatok. 29-én „Te Deam* és az értesítők kiosztása. A vizsgálatok reg. 8 és d. u. 2 órakor kezdődnek. Nagy-Kauizsán, 1895. jun. 7-én. Az igazgatóság.
— A nagy-kanizsai áll s közB. polgári fiu- és leányiskola nyilvános és magánvizsgálatainak sorrendje az 1894—95. tanév végén. Június 15-én d u. 5 órakor a fiúiskola lornsvizsgáiata, versenynyel. 17-én d. e. 8—12 ig az L leányosztály minden tantárgyból, d. u. 2—6-ig a II- leányosztály minden tantárgyból. 18-án d. e. 8—12 a III. leányoszt. minden tantárgyból, d. u. 5 órakor az I—IV. leányosztály tornászaiból. 19 én d. e. 8—12-ig a IV. leányosztály minden tantárgyból. 20-án d. e. 8 —12-ig az I fiúosztály minden tantárgyból, d. u. 3—6-ig az I. leáuyosztály magántanulóinak írásbeli vizsgálatai. 21-én d. e. 8—12 ig a
II. fiaosztály minden tantárgyból, d. u. 2—6-ig az I. leányosztáiy magántanulóinak szóbeü vizsgálatai. 22-én d. e. 8—12-íg a III. fiúosztály minden tantárgyból. 24-én d. e. 8— 12-ig a IV. fiúosztály minden tantárgyból, d u 3—6-ig a II IV. leányosztály magántanulóinak írásbeli vizsgálatai. 25-én d. e. 8—12 az V. fiúosztály minden tantárgyból, d. u. 2—6-ig a IL leányosztály magántanulóinak szóbeli vizsgálatai. 26-án d. e. 8—11 és fél óráig a VI. tiuosztálv minden tantárgyból. 11 és fél órától 12 ig a IV—VI. fiúosztály énekből, d-n.2—6-ig a III—IV. leányosztály magán tanulóinak tzóbeli vizsgálatai. 27 én d. e. 8—ll-ig a fia-iskolái magántanulók Írásbeli vizsgálatai d. ii. 2—6-ig a fiúiskolái magántanulók szóbeli vizsgálatai. 28 án d. e. 8—12-ig a fiúiskolái magántanulók szóbeli vizsgálatai. 29-én d. e 8—12-ig „Te Deum" s a tanév bezárása. Június 23—24-én női kézimunka-kiállítás a leányiskolában. A nyilvános vizsgálatokra a t. szülőket és UnQgybarátokat tisztelettel meghívja N.-Kaaizsán. 1895. június hó 1. az igazg.
—* A tihanyi begycanszamlns. A nemrégiben Tíhanycn történt aagy hegy-csuszamlásrői ujabban a kövelkéző értesítést vesszük: A tihanyi félsziget nyugati, Badacsony — Keszthely felé néző partjáról az úgynevezett szarkádi begyről óriási robajjal mintegy fél kilóméter -hcsszu s 50 méter széles hegytömb vált le s lezuhant a Balaton vizébe. Az óriási robbanás a környékbeli házakat mind megrongálta- A hegyc=nszam-lás valószínűleg az egész télen át tartó nagy esőzések következménye.
— Vizsgálatok a nagy-ka Rizsát kath. iőgymnasiumban: jnn. 8-án d. u- torna-vizsgálat Ói tornaverseny. 9-én d. u. 4 órakor ének- zene s a r;- kor ló isöola évzáró Ünnepélye. II. és \':,#t$n vizsgálat a vallástanból. 14. és 15-én osztály vizsgálatok. 17. 18. és 19-étt..azóbeli érettségi vizsgáiatok. 20. 21 és 22-én szóbeli vizsgálatok. 24. és 25-én írásbeli és szóbeli magánvizsgálatok:. 29-én ünnepélyes „Te Deum", az isk. bizonyítványok kiosztása és a tanév bezárása. A vizsgálatok nyilvánosak lévén, a t. szülők és a tanügy iránt érdeklődők ez uton is tisztelettel meghívatnak. Az igazgatóság.
— Meshivó. A nagy-kanizaai középkereskedelmi iskola folyó évi jnnins hó 11-én ifjúsági könyvtára javára a Bőrgyár kertjében zártkörű tavaszi ünnepélyt rendez. Belépti dij 50 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hir-lapilag nyugtáztatnak. Kezdete d. u fél 5 órakor. Belépti jegyek a helyszínén válthatók.
— A Nagykanizsai építészed segédek vigalorcrende2ő bizottsága 1895. június 16 án a Polgári-Egylet kert helyis égében betegsegélyzö pénztára Jávára Torma Antal kitűnő zenekara kÖ7remüködése mellett jótékooyczélu zártkörű kerti mulatságot rendez. — Belépti dij 40 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 8 órakor. E meghívó másra át nem ruházható éá kívánatra a pénztárnál előmutatandó. Kellemetlen idő esetén a mulatság a következő vasárnap tartatik meg.
— Színházt hírek. Somogyi Károly színigazgató társulatával f. hó 10-én távozik városunkból. Az egész szini évad alatt a társulat előadásai iránt a közönség lankadatlan érdeklődést mutatott és ha az anyagi siker nem ís volt fényes, ez annak tudandó be, hogy az előadások még a rekkenő melegben is a teremben folytak. A mint halljuk, Somogyi jövő évben arénát épittet é* eképperi fogja társulata számára Nagy-Kanizsát állandó állomásnak megszerezni.
— Égó zászló. József főherczeg ittléte alkalmával kitai híja volt, hogy egy kis tüzeset esti illuminatiót nem csinált Egy jókora emeletes házon a kitűzött zászló hozzásimult a házon alkalmazott villany vezetéki sodronyokhoz, nappal megvoltak békességben, azonban mikor
| este megindult a villanyfolyam, először - apró szikrák mutatkoztak, mig végre lobbot vetett á zászló; jó hogy idejekorán észrevették és sebtében bevonták, mert ha a nyele is \'áogot kap és beég száraz tetőszerkezetbe, hatalmas kivilágítás lett volna Magyarország első tűzoltójának tiszteletére.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy Nagy-Kanizsa váro3 1895 évi megyei útadó kivetési lajstroma az 1890 évi I. t. cz. 23 § 10 bekezdése arerint 15 napon át a városi adóhivatalnál közszemlére kitétetett, hol ezen kivetési lajstrom a hivatalos órán belül bárki által betekinthető. Nagy Kanizsán, 1895 június hÓ 6-án. A városi tanács.
— Veszedelmes nagy jégeső volt Nagy-Kanizsán és vidékén június 6-án délután, tojásnagységu jég esett s agyö-nyörüeomutatkozo.tt szőlőtermést majdnem tönkre tette. A felső templom melletti Weis-féleház kéményén a villám ugyan-
¦ akkor beütött, rombolt ugyan, de gyújtó-lag nem hatott
— A galambok) önk. tűzoltó egyesület, folyó hó 3 án, vagyis pünkösd másnapján tartotta meg ez évi janialisát, a galamboki Szilas erdőben. A tüzoltóegylet minden tagja iparkodott a mulató helyiséget minél díszesebbé tenni, ebben azouban mégis a kiválórész első sorban Stárzsinszky György tűzoltó főparancsnokot másod sorban pedig Dénes Jenő tiszteletbeli főparancsnokot illeti meg. Az általános jó kedvű mulatság Üéiután 3-órakor vette kezdetét s tartott egész hajnalig, — a vidékből, de különösen Kanizsáról többen szerencséltettek bennünket A tüzoltóegyesületjavára befolyt összesen 304 frt o. ért jnely összeget különösen elősegítették aWel ül fizetéssel: Dr. Hauzer János ügyvéd 2 frt 60 kr. Rozenthai\' Jakab 2 frt 40 kr. Dénes Béla 1 frt 40 kr. Merenyei ispán 1 frt 60 kr. Stárzsinszky György 1 frt Mészáros Antal 1 frt Bán Barabás 80 kr. Forró Ferencz 80 kr. Knortzer György 70 kr. Gziklin Zsiga 60 kr. Punpor Imre 60 kr. Dénes Jenő 60 kr. Ferenczi János 60 kr. Méhes Kálmán 60 kr. Bognár Imre 60 kr. Dr. Hauzoer János 60 kr. Polgár Józsefné 60 kr. Rafay István 60 kr. Neufeld Sándor 40 kr. Schilke Henrik 30 kr, Koszlovszky Ede 30 kr. Dervalics József 20 kr. Hörötr-polyi Gvula 20 kr. Joákhiraszlád Lujza 20 kr. *Bu-zási László 20 kr. Ihász József 20 kr. Kispál Ferencz 20 kr Baxsó Bódó 20 kr. Máük János 20 kr, Dr. Majer Ferencz 20 kr Hajdú György 20 hr Ágh Jáoosné
20 kr. Berényi Miklós család 20 kr. Varga István 20 kr. Török Bódi 20 kr. ¦-Török János 20 kr. Kiezli János 20 kr. Kopendorfer György 20 kr. Polgár Józsefné komárvárosi 20 kr. Bencze Ferencz 10 kr. Kálóczi József 10 kr. Pál József 10 kr. Kálóczi Mátyás 10. Tormási Ernő 10 kr. Szabó Jánosné 10 kr. Benczik József 10 kr. Szabó József 10 kr. Tamás Ferencz 10 kr. Kápolna Ferencz 10 kr. Bencze György 10 kr. Kelemen Pál 10 kr. Bagyari János 10 kr. Kuti János 10 kr. Pásti István 10 kr. Mely felülfizeté>ért az egyesület e helyen is köszönetét nyilvánítja. Galambokon, 1895 június hó 5-én Szabó Lajos egyesületi péoztáros.
— Heti biztosok e héten (június 10—15 ) a nagykanizsai Kisdeduevelö Egyesület óvodáiban Scbmidt Frigyesné és Palfv Alajosné választmányi tag uinők.
— Heti felügyelő e héten (jnoius 9 —15) a nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet őrt anyáján Brück Sándor szakaszparancsnok ur.
— Uj szólőbategséa;. Először a fi-lokszera, azután perono-pora, most pedig uj, — Magyarországban eddig ismeretlen szőlő betegség fenyegeti szó-lőinket. A betegség több helyen hivatalosan Ís konstatál tátott, s a \'szakértők véleménye szerint azonos a Francziaor-Rzágbao ujabb időben fellépett „Gommase Bacillaire" nevü szölöbetegséggel,.Toély t külföldi szakértők kijelentései szerint nagyon veszedelmes lehet a Bzőíökre. A fóldmivelésügyi minisztérium a baj továbo terjedésének megakadályozása végett szigorúan utasította a vinczellér iskolákat s a szölöszeti és borászati felügyelőket, hogy hivatalos működésük közben kiváló figyelmet fordítson arra, hogy vajon nem észtelhetők-e valahol olyan gyanús tünetek, amelyekből ezen szőlő-betegség jelenlétére lehetne következtetni s ha igen, akkor erről hozzá azonnal jelentést tegyenek. A törvényhatóságokat pedig felhívta, hogy az ügyet saját közegeikkel ís kisértessék figyelemmel s amennyiben valahol az említett sző-lŐbetegséghez hasontó gyanús tünetek észleltetnének, — azokat a szükséges helyszint szakértői vizsgálat megejtése végett haladéktalanul hozzák a kerületi borászati felügyelők vagy vinczeliér-isko-lák tudomására. A szőlőtőke beteg vagy gyanus részeinek a nevezett szakközegekhez való beküldése vagy általában az illető szőlőből való elvitele — a betegT ség esetleges elhurczolásának . megakadályozása végett feltétlenül mellőzendő. Mindenesetre helyén való dolog az óv-rendszabályok pontos betartása, mert csak igy kerülhető ki az esetlegeB országos veszedelem.
— Bekötési d\'Rzíábia. Schless Antal könyvkötőnél a „Szeretet" czimü alkalmi kiadvány részére igen díszes és emlékajándékul szolgáló disztábla készült Megrendelhető Schless Antal urnái, a felsötemplom melletti helyiségében. A jövedelem fele a keresztény jótékony ncegyletnek van felajánlva, megtekinthető Kohn L. Lajos kereskedési kirakatában. Jó gondolat, ajánljuk !
— Testegyenészett mü intézet. Keleti J. cxég. Budapest, IV., Korona-here zeg-utezs 17., az eddigelé sérvkötők és betegápolási eszközök készítésére létesö gyárán kivül egy nagyszabású, jt modern technikának teljesen megfelelő mübelyt nyitott Budapest, IV, Régi posta-uteza 4 b ara földszint, melyben orvossebészeti aczél-áfuk, testegyenészeti készülékek, Hes-sing-rendszerü elismert müderékfüzök, nyújtó- és járógépek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk :;tb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van, szíveskedjenek fenti czigtől kőitségelóirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Cz\'eti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányo-sabb árak.
— ioo —150 forintnyi havi kereset érhető el. Tisztességes személyek bővebb felvilágosítást nyernek e lap szerkesztőségében.
— Rövid hirek. — A muraridi postamesternő felfüggesztetett — Perlakon trachoma-feórház állíttatik fel folyó évi július elején. — Nyári szünet előtt az akadémiai jun. 24-én tartja utolsó ülését.
— Rómában egy színház leégett — Pápáu biczikiíklub alakult. — Hódmezővásárhelyen 4150 mezei munkás rendelkezésre áll. — Leibaehiak kára a földrengés folytán 3-138.700 frt hivatalos becslés, szerint. — A budaiak BVárosmajorK-*jt-ezájokat „Martinovícs-otezá--nak kérik elnevezni. — Az országgyűlés ülésezése berekesztetett, újból szept. 26-án nyiítatík meg. — líagonyán nagy tüz volt. —
— Küry Klára a tarcsaí fürdőt használja.
— Pozsonyban Ró mer Ftorisaak szobrot emelnek. — Kossuth Lajos szobrára eddig 306.715 folyt be — Halász Ferencz vasvármegyei tanf-lügyelö kir. tanácsos lett.
XXXIY. ÉVFOLYAM. \\
ZALAI KÖZLÖNY
JUNTOS S-áo
mW Olvasóink figyelmét különösen felhívjuk JONE L. asszony mai számunkban közólt hirdetésére.
-&~ *
Színészet Nagy-Kanizsán.
— Pénteken, májas 31-éa színre került; „Klári" uj operetté Szép frznczia uniformisba öltözött katonák, scbneidig kapitányuk és Örm-sterek, sőt katouaruhába Öltözött nŐ, iiúa<ifs. hat. szórakoztat és i-yeoek az operetté alakjai, tehát a dar^b szórakoztak, mulatialó anélkül, bogy valami érdekes mese szőné egymáshoz az egres jeleneteket. A zene m-m éri utol i\'lanquette es Lecoque híies bperettte compozícziótt. Kaposi {Klári) éneke ez alkalommal nem volt oly kellemesen csengő mint mssker. A*ata| tuluyomalékos, i\'vette fiuílbeit re emléke«tetö voczlizacio ís recitativo az ének moduiárziót teljesen töokre teszi. Erre a modorra éppen Vvette Guílbertoek van egy jó megjegyzése ,mon cnfant* r\'est un gnotlemeut * Dezséri mint kapitány kissé ^Istatagön, fáradtan mi>*gott. ama! izgékonyabb volt l\'olpar, aki valóságos Políchinel ugrásokat tett. Kollinusz inérseku-ies játékával megnevettette a koiónséget. Kiss Pista mint Őrmester szépen fesu-tt. Hevessi (divatárusnój ü .-vesén latszik, de pártját már rég elénekelte. Kr-dflyi nagyon ügyesen dobálta Polgár fejéhez a czukortortát. A hőség tűrhetetlen volt a teremben.
— Szombatos a darabot megismételték.
— Vasárnap, június 2-án itt először WA szókimondó asszonyság\' Sardou történeti színmüve adatolt elö. Sardou a színpadi hatás nagymestere. — Érdekfeszítő mese, elénk drámai cselekvény jellemzik társadalmi és történeti szinmíiíeit egyaránt Madame Sans Géné föieg hü történeti korrajt. As elöjá\'ék a nagy ¦ forradalom idejében játszik és előterjesztése annak, hogy az akkor működő személyek mint kapaszkodtak fel később a sze-n ncse lépcsőjén, tliibscher Kata mosóiÖ később Lefébre marhal neje lett; Napóleon hadnagy husz évvel később volt mosónojávsi mar mint a francziák császárja S\'jit dolgoz^ szobájában enyeleg. — Valóban drámai erő csak gróf Neipperg és Napóleon közti féltékenységi jelenetben van. — Neipperg Ferencz császár tUibuzgó megbízottja. Mária Lujza szolgálatkész lovagja, éjjel belopóz.k » tranczia csá-, szarué szobájába, de Napóleon meglesi öt elfő atja ós lel egy vérezi. — Később azonban Neippt r„\' ártatlansága kitűnik Kalmár Piroska játszta San* Génét. Lz olyac jellem, mely külvárosi természetességét érzelmeinek közvetlenségét, és beszédének egyenességet még az ndvarnál sem tagadja meg és épp azért Napóleon kedvencze. Ezt a jellemet ttaimár PiroBka diskret játékkal, természetességgel, pompás humorral es meggyőző erővel személyesítette. A közönség kedvenczát zsjos tapsokkal Hintett* ki, gyö y«m virágcsokrokat u nyújtottak fel a zenekarból. Peterdi maszkjában és játékában egyaránt történethü Napóleon volt. Még a császár azt a szokását, kezeit hátra tenni, sem felejtette el ábrázolni. Follianaz diskret játéka elhitette velünk, hogy előttünk Fouché, a diplomita, az infrikos belügyminiszter áll. Ballá kiváló jó. Neippferg\'volt\' \'Mészáros szép megjelenéséből a katonás Lefébre hiányzott \'— Polgár min: tánezmester komikus fontoskodással tanította a volt mosónőt az udvari tipegetésre A costü-mek igazán fényesek és kornüek. A rendezés Hic-éretes szorgalommal és körültekintéssol biztosította az összjáték sikerét.
— Hétfőn a darab ismételtetett.
— Kedden, június 4-én Polgár Sándor, a kedvelt komikas jutalomjátékául «a-ját szerzeményű bohózata Deák-tér 13. szám került színre. A színházban szép számú kö-z&oflég volt jelen. A boházat szerzője talán jó szemmel fogja nézni, ha színdarabja tartalmát nem közöljük, ellenben szívesen konstatáljak, hogy az előadás s került. A jutal-:uazottat "harsan éljenekkel fogadtak Jól kiélezett magándalai és Kézdyret elénekelt kettőse szép hatást keltett. A többi szereplők kózt első helyen emlitjük Dezsérit és Polgárné Kovács Hariskát. Kézdy Juliska pattanós előadása eléggé ismeretes.- A teremben törhetetlen bőség volt. Polgár darabjában a megátkozott 33-as szám vörös íonalként húzódik >\'égig- Az egyszer legyen ez a szám kivétel és hozzon szerencsét Polgárnak az ö bevételében
— Szerdin, S Balogh Etel jn-ulomjátékául .Romeo é» Jalia" Schakespeare örökszép szerelmi tragédiája adatott elő. A jtitalmazaodó e színmüvei tekintettel az ifju-s^gra választotta melynek nem igen volt alkalma ebben a színi évadban Schakespeare előadást végig nézni. A ház tekintet nélkül a rendkívül nyomasztó hőségre, majdnem teljesen megtelt; ami csak arra enged következtetni, hogy Hónainé It. Etel a kanizsai közönség osztatlan elismerését bírja Ennek kt-tejezést adandó, a város műrész pártoló közönsége a művésznőt egy szép ajándékkal lepts meg, melyet dr. Rátz Kálmán nyújtott neki át. Mikor pedig R. Balogh Etel a második fölvonásban a színpadon megjelent, valóságos virág zápor hullott reá és egy óriavi szajlaggal ellátott gyönyörű virágcsokrot nyújtottak fel neki. A Ie;kes ováció a művésznőt\' láthatólag meghatotta A színmű főszerepei kiváló jő kezekben voltak. R. Balogh Etel mindama tulajdonokkal van megáldva, melyek Júlia költet aSakja személyesitéséhez síüksé-gesek: előnyös színpadi megjelenés, gyermekded, naiv orgánum ?3 mindemellett elég drámai erő a szenvedelyak kitejezésére. Az erkélyjelenetben valóban költőiesea fejezte ki a szív ébredő harczát de megrázó drámai erővel domborifotta ki azokat a víziókat, melyek Júliát üldözik, mikor kiQriti a méregpoharat, mely megmenti öt a gyűlölt esküvőtől Paris gróffal. Rónainé B. Etel Júlia költői alakjának méltó személyesitőJB volt. A közönség a művésznőt az egész estéu át tüntető tapsokkai halmozta eJ. Mészáros Romeo: hérvel játszta Orgánuma tisztás csengS és kiválóan alkalmas » meleg érzé-ek kifejezésére. Azonkívül kitartó színész, aki rugékonyságái mindvég g megtartja Folliousz velős, kőaveüen Merentio vjlt, valódi spadassin a lS-ik szazadból, élö alak a mely bjven tükrözi vissza korának felfagáait és érzelmeit. Bodr&ghiné mint dada realisztikus alakításával kiválóan jól felelt m-g. iiatla szép alikja Paris gróf szerepeben arrényre jutott. Végh mint Lőrinc* páter nem volt helyén, ez a szerep inkább Dezsérinek való. Rónai (Tybaltj Peterdi {Es-culus) Polgár (Pster) Erdélyi (Benroglío) Bog-
nár (Montagney a többieket as összjátékban dicséretes ügyekezettel támogatták.
— ;C s n t ö r t ö k ö o, t. hi 6 án Kaposi Józsa jutalomjáiékáal .Boszorkányiár" Killöker édes dallama operettje került színre. As ég a kedvelt primad maa ellen tüntetett, mert 8 óra tájban, közvetlen as előadás megkezdése előtt i\'iy borzasztó zvatar ereszkedett a\'s, hogy egyéb közönséggel a színi referens is otthon rekedt. De azért abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy regisztrálhatjuk, miszerint Kapossi Józsa tüntető orácziók tárgya volt. Báróm nagysserö koszorút, sok énekes ajándékot kapott
— Péutekan, harmadszor .Szókimondó ssszonyiág" adatik elő.
— Szombaton [tezaéri a jeles komikus jnialomjátékánl „Fokrói-Fo^ra- kerül színre V.
irodalom.
— Wiesinerer Frigyes, lapmik munkatársa érdekes füzetet ad ki, mely a jövő hóban hagyja el a sajtót. Öt elbeszélést Soz tartalmazni, melyeknek tárgya a gyorsírás világából van merítve. Ezek közű! egyet bemutattunk annak idején lapunk tárczarovatában, a többieket is közölte szerzőjük fővárosi és vidéki lapokban. Az érdekes füíet tartalma a következő: Előszó, A gyorsírásról. A tudós bakfis. A magcíó fráter. Jó magam. Gyorsírás és szerelem. Az álgyorsiró. Apróságok, Irodalom Btb. Mellékletül bemutatja s gyorsírás megteremtőinek arczképét és egy graficuá táblát, mely a gyorsírás betűit és né hány szó mintát tartalmaz antografált alakban. — Ez az első eset irodalmunkban arra, hogy a gyorsírás eszme-köréből vett elbeszélések könyvnyomdai kiállításban jelenjenek meg. ennélfogva nem c-íupin a szakembernek, hanem fólec a nagy közönségnek vannak szánva. A 36 oldalra terjedő díszesen kiállított fűzet ára 25 kr., előfizetéseket elfogad a üzerzö P*imászombatban (Göraörmegye). Gyűjtőknek 5 pé\'diny u\'án szívesen szolgál egy tiszteletpéldánynyal.
— A „Zenéló Magyarország0 ju ¦ nius 1 sei pünkösdi száma rilka becses és érdekes tartalmával hozott igaz meglepetést a jó magyar zene barátainak. Ezen igazán magcs zeneirodalmi színvonalon álló zenemű folyóirat jelen száma először 2 gyönyörű azép magyar dalt hoz, a ma legjobb dal iró hírnevében álló Csizmadia IgnácztÓl .Hogy végzetem elüldözött* és .Messze földre* czimüt Geniális zeneszerzőnk Lányi Ernőnek „Impronipta kongroise\' czimü remek szép magyar ábrándját Trautteu-fels Pá tó! „Báli emlékek\' bájos wal-zeridyljét, végül classsícusaink legünne-peltebbjének Schumann Róbertnek kedves zenei apróságát az 2. .Ábrándképeket." Ily gazdag és érdekes szám ez, mely mindenkit meggyőzni kénytelen a vállalat komoly hivatottsága felöl. Ára negyedévenként S füzetben mindenkor 10—10 zeneoldaloo megjelenő zenemű-folyóiratnak 1 frt. Elöntethetni a .Zenélő Magyarország" kiadóhivatalában Bpest Csengery-ntcza G2. a. honnan kívánatra mutatványszámot minden érdeklődőnek küldenek.
Ki nyert Î
Húzás június 5-én. Brünn: 61 70 44 87 75
Szerk. üzenet.
— S. A. K —a. Sajnáljak, hogy a jó csikk megkésett Eltettük esztendőre. A lapot meg-inditottnk.
— D. K. —- A. n. Leveledet átadtuk A füzeteket postára tettük s a faügyben intézkedünk annak idejében Üdvözlet!
— E. Azonnal intézkedtünk.
— D. Sí klapba való. Bocsánat, hogy nem közöljük.
jxryiittôir.*)
Gabonaár Nagy-Kanizsán.
litiza 6.80—7.10. Rozs 5.70—6. Árpa 6.10—70. Zab 6.20—30. Knkorieza 7.—7.25.
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudósítása.)
Az utóbbi napokban volt esőzések sok gazdát arra indítottak, hogy oly takarmány-magvakat, melyek -a jelenlegi kedvező időjárás következtében még vethetők, nagyobb mennyiségben vessenek és különösen muharmagnak és kölesfeléknek van nagy kereslete, de heremag is meglehetős jócskán fogyott. Réparáagbó! is jóval nagyobb mennyiségek keltek el, mint a mull héten.
Jegyzések nyersáruért 100 kilónkint Budapesten:
Vörös lóhere 66—70 frt —
Luezerna 48—52 frt —
Muharmag 25— frt
I Nyersselyem Bastrufaakra való kelmét j 8 frt 61 krtól 42 írt 75 krig egy teljes I öltönyre — Toaanr- és Shz.ntungs-Pougeés, ; valamint fekete fehér, és színes Henneberg-] selyem 35 krtól 14 frt 05 krig mérerkint, 1 Bírna csíkos, koczkázott, mintáson, damaszt, | stb. (mint egy 24» különböző minőség és I 20t>0 szín és míntázatbin stb.) póstabér I és vámmentesen a házhoz szállítva és min-j tákat küld postafordultával : Heoneberg ¦ ti. (es kir udvari szállító) nelyemgyáxa Zürichben. Svujczban címzett Ideiekre 10 kros. levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasz-, taado. Magyar nyelven irt megrcndel^Bek j pontosan elintéztetnek.
I ;
Vese, húpyholyáp, hngydara és koszvényhantalmak ellen, továbbá a e léfrzö és emésztési szervek hurnto;* báu-lalmainál. orvosi tekintélyek által a L1TH ION-FORRÁS
SALVATOR
Rlkerrel readní-e lpsz.
Húgyhajtó hatású !
Kellemes üli íönujeD sfözttó!
Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban A Salvator-forrás ígíazg;. Eperjesen.
•) E rovat a^att közlött ékért nem vállal felelősséget a szerk.
Felelős szerkesztő és kiadó : BAT0BFI LUOS.
Vasúti menetrend Kanizsa állomás
» e Indulás Kanizsáról Érkezés Kanizsára
•ti í 5 ; * 5 ;o vouai 1
s sz. v.j 4 [42 regg. sz.v.i 2135id. u. gy. V. 12 20 éjjel V. V. 6 50\' este SZ. V. SZ. V. V. V. ö :i3 regg. J2 59 d. a. 11122 éjjel 7 |59jregg.
Bécs Sí. ItÍb Bécs sz. V. 6 !05 regg. ÍSZ.V. 2 05; d. u. [ V. V. i 5 [lóid. u. !sz. V. 12 45 éjjel SZ. V. 3Z. V. V. V. SZ. V. 3 ;42 regg. 1 34: d.u. 8 !04\'regg. 10 15 este
CQ gy.V.1 5 47:regg. vfv. 10 — regg. sz. V. 2 —i d. u. sz V. 12 15j éjjel SZ. V. SZ. V. V. V. ¦¦ÍY-V. 3 óOiresg-1 ,S0[ d. a. 8 !44| eate 12 10J éjjel
Barcs sz. v.j 4 ;57fregg. sz. v.j 2 :25j d. u tv.v. jsz. V. [sz. V. S Í40lre|;2. 1 26 d. n. 1 l|3*|éjjel
Hirdetések.
Árverési hirdetmény.
Alulírott zártartú közhírré teszi, hogy a patakűrtösi közbirtokosságnak 1 Si»3 évi jnníus hó 3<)-án kelt határozata folytán a most nevezett közbirtokosság közös tulajdonát képező erdészlak a hozzátartozó szántóföld, rét. és legelővel, mely a most készített fölmérés szerint 5424 D ö! kiterjedéssel bir, és az uj földfcönyvben 95, Ofi, és í)7 hr. számokkal van megjelölve. — továbbit az eddigi birka úsztató, mocsár, és nádassal lögfi ? ói kiterjedéssel, a mely a íoldkönyvben 129 hr. számmal van megkülönböztetve, 1895. évi június hó 15-én délelőtt :o órakor a helyszínén tartandó nyilvános Önkéntes árverés utján a legtöbbet ígérőnek külön-külön eladatni fog.
Mire a venni kívánók azon hozzáadással hivatnak meg, hogy az árverésben részi venni akarók az erdészlak és tartozékaira 50 frt, az usztatóra pedig.-10 frt bánatpénz: az árverés megkezdése előtt letenni tartoznak, a bátraiékos vételár pedig a vevő által 3. részletben; a leülés napjától számítandó 6°|„ kamattal együtt ó hó alatt ezen alnlirott kezeibe lefizetendő.
Keli Duzsnakon, 1895 évi május hú 29-én. \'
VIZLBND7AT JÓZSEF zártartó.
NOÉNK
havonkint
150—200 forintot kereshet egy ügynökség átvételével. Ajánlatok ABC jegygyei 8CHALEK HEN-EIS~^ hirlaphirdetési irodájába Bécsbe intézendő.
naponta kereshet nálank 5—10 frtig,-ki törvényesen engedélyezett sorsjegyeket az 1883. évi XXXI. t. cz. alapján részletfizetésre számunkra elad. Ajánlatok czimzendők
Fővárosi válts üzlettársaság
Adler és Társa . Badapestea.
OOOOOOOOOOOOOO
Újszülött
. gyermekek,
kik anjjok által éppen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szop-utva, a H. Nestlé-fele gyervekiiatV használata folytán okszerű módon fölneveihe-iők. Mlntaadagel. nemkülömben röpiratokat, melyekben a készítés mód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingjén küld a központi raktár:
P. BEKLTAK I., NAüLF.RtiASSE Sr. 1.
Heíri Hfstlé-féle gyerBettipliszt 9i) irajeiár-llctri Neslic.fr> mpsiméges lej 50 trajezár.
F. BERLYAK,
BÉCS I.. SAOLERtiASSE 1. Raktir minden gA-ógytárbao éa füszerkeres-kedésben.
Órás más a vásá-i kikiáltási módra ajánlott
készítmények bevíjpárimától, tMly csak a közönség mepévesztösét LZ\'élozza.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAC
O ooooooooooooo
V izgyógyintézet
Pozsonytoan.
Massage, elektro-theraphia ós gyógygymnasztika stb. intézete ^ MT Egész éven át nyitvaáll.
Tulajdonos; a Pozsonyi Iparbank. igazgató orvos: Dr Schlesinger V\\ Miksa. Prospekt u so ka t ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság
_|GMI!
IEredeti párisi sommi- és halbílyagck finomság és lóság tekintetében a kívánalmakat is felülmúlják, tuczatonként 1, 2, 3, _ 4, 5. 6, 7 és 8 forintért Bonts stasar (rövid) 3 és 4 forint, legfinomabb hölgy szivacsok 2, 8, * és 5 frt. — Noi óvszerek Ilasse uláu 2 íor.nt. Massicger tanár .után \'2 frt 50 kr, darahonkínt. Suspenserinmok Btb részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R i : F J specialista Bécs,
I., Brandstatte 3. Pisktikus mictagyüj térné ny «J*^^
urak részére 5 írt. Árjegy- I \' zék zárt borítékban ingyen I és bérmentve.
waHOjémtf|Br^^,;a^™TjSmrgs^^ Valódi harzl
— nemes énekesek, Jone L. asszony, előbb Maschke L. asszony világhírű
szétküldési és kiviteli üzletéből.
ST.-\\SDKEASBKKG i.\'Harz rendelhetők. Magyar és Diinet nyelvű arjeryrékek és röp--<XH>KX>-;>-\' iratok :r . ¦ . : :
Ifj Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán W ingyen kaphatók. ~%bm
f
# + + +
t
äär
+
+ +
ira
# +
jji
+
i „florgony-Paín-Bipeller"
is ismeretes, igazán népszerű iszer ma-t már 25 év ótattlegjobb fájdalomcsillapító bedorzsölésnek fényesen bebizonynlt köazvériynel, csúznál, tag-. szaggatásnál stb. nél. A, föle összes or-
V.V^r\' szjígiiihan nagj\' elterjesztés: és biztos hatása \' következtében míndea oldajról oly elismerést ta-.lt, hnjrv minden betegnek joggal ajánlható.
A TIMCT. CAP.SICI COHIP.
(HORGONY- PAIN-EXPELLEE)
ingasló állását a Éájdslorocsillapitó beviórz^;lések között diadalmasan megtartotta, különféle felbujtáí és uLinzatok dacára; ez bizonviira a legjobb bizonyíték arra nézvo, hogy a tözöriKég ip>n jól meg tudja különböztetni s jót a rossztóL
Hogy értéktelen utánzat3t ne kapjunk, bevús:irlis a!kalmával védjogyüukre. a vörös horgonyra figyelendő1 és minden üveg ezen jegy néikü!," miut nem valódi víSEZautasirandó.* A gyógy-izerttrskfean kapható 4ti lr„ 70 kr. vagy frt. 1.20 árban üvegen-ként;*Budapcsten .\'örök Jóxsof gyógyszerésznél
Eicbter-féle gyár Rudolstadtban, Tliüringiában.
Ír
+ #
2íL
55
# +
#
* + +
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
SSL VARAZSD-TOPLICZAp^
Zagor>ai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L u d v i g udv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás. FeiülBvaJhatatlan hatással van a rheumatikns, ízület bántalmak, köszvény, zsába, titkos betegségek, bőrbajok és görvéiykórnál sat. IYÓGYÓGTHÓD kohódéi, mellbaj, máj, vese, gyomor és aranyerekre sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényeiemroeli egész éven át nyitv3. Nyári idény májns I-töl okt. l-ig. Nagy park Kiterjedt fekvés, állandó térzene, táncri hangverseny sat. A varazsd-fopliczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omnibus, kocsist. Megrendeléseket a fürdöigazgatÓsáe készséggel teljesít. — OrTosí utasítással dr. Longhlno A. fürddorvos szolgáL
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fTjrdöigazgatfJSág.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. JONIUS 8-án
Aranyérmekkel kitüntetve.
Első ch. és kir. kizár, szabadulni.
Aranyérmekkel kitüntetve
KRONSTE1NER KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Főherczesi és berczeíi uradalmak, cs és kir. katonai raktárak, varat-, ipar-, bánya- es bámortarsulatofc, építkezési munkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, valamint üvártnlaidonosok szállítója. — Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben oldhatók, száraz pontolt állapotban, 40 különféle
I^.SlSSpk!*" hasonló az olajmázoláshoz. - Mintalapok és használati utasítások Ingjén és bérmentve küldetnek.
inminlában, ki\'ónként 16 krtól feljehb szállíttat-
Grand Hotel National
Wien (Bécsben) Taborstrasse,
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 írttól felfelé. Füxdök, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötők közvetlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás, Mindenféle nyelven szolgálattétel .4. HARHAMMER, igazgató. F. M. MAYER, tulajdonosok.
\\ nagymosás már nem oly borzasztó!
A szab. szerecsen-szappau
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogástalan szép és tisztára moshatónk. — A ruha kétszer annyi időig tarthatő, mint bármely mis szappannál.
A szab. szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mázsái S szor, kevésbbé kell kefe, vagy a kártékony mosópor; megtakarittatik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő.
Tökéletes ártahnatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf cs. és kir. törv. szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb faszerkereskedésben * fogyasztó üzletekben, ugyszínte a bécsi I. fogyasztó egyletben és az I-sŐ bécsi háziasszonyok egyletében
Főraktár: Bécsben, I. Renngasae Kr. 6.
®--teM ES E
Hölgyeknek nélkülözheílen.
Kisértsék mez azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok, kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és has7nálják a
Csapó J,-féle arc-crémet
és a hozzá tartozó szappant.
Ezrekre menő bálanyilatkozat női körökből. A valódi egyedül csak a gyártónál
30 János gyógyszerésznél
Eszék, felsövárox, llosszu-lltca 79 rendelhető meg.
Ugyanott és minden nagyobb gyógyszertárban kaphatók Csapó i. fogcsöppel, bizto? szer fogfájás ellen.
Megrendelhetők továbbá valódi frariczia es angol Illatszerek, a legfinomabb ponderek, melyek között a legajánlatosabb a fehér, rózsa és crémszinü Yennsponder.
Csapc
Ásvanytürdő DARUVÁ H Slavoniában
a déli vasnt társ. állomása
vastartalmúhévviz 45—50° C.
Porczellán-, márvány-, kő-, tükör és iszapfürdők. H\'res gyógy hatás minden női betegségeknél. Terméketlenség, fehér-folyás1, papkor, továbbá csúz, csonttörés és idegbajoknál stb. stb. Újonnan berendezett
„hidegvizgyógyintézet,"
gőz-Cabinok, bideg s meleg Douchok stb. stb., valamint
Kneipp Seb.-féle vizgyógyintézet,
mely főt. Kneipp Seb. plébános nr ntasitásai folytán tökéletesen a WorisbofebI .vizgyógyintézet\' mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worisbofenbeu tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plebano* ur által ajánlott s tanult — fürdőmestert alkalmazott WorihhofenbŐl.
A fürdő (1894 jannar óta nj) igazgatóság a prospectus és felvilágosítással postafordultával ingyen szolgál.
Fürdőo.-vos: Dr. DEGRÉ VIIinOK Bécsitől.
W Májút 1 -tői június 15-ig és szept. l-tö! október végéig 307, engedmény fürdők- ét lakálban.
X
X X \\K X X X X X )K X X X X X X X X X X X
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drájiább kincse, miért\' is az, a ki uj vagy üdült
gyomor-, bél-, tMö-v. mellbaj
valamint minden
ytf belső bajban ~M
ésp»fdig:8árgasá?,8zékrekedés, hányinger, szédülés, újul is. felböfögés, aranyér, epetolulás- máj- és altesti bántalmak, vértolulás a fej- Tagy szívhez-, k&hög^s, neltez lélegzés, re* kedtség, éjjeli izzadás, vérköpés,, nyilaiá*, álmatlanság. Kztvdobogás, köszvény vagy csozban szenved, biztos sikert ér eKu
Egészségi Regulator által.
ára használati utasítással 2 kor. (1 frt). Postán küldve láda és fuvarlevélért 40 fillérrel f,20 kr.) több.
Sztlafilt.es-a Tidékre csakis a „Hattyúhoz" cz. gyógyszertárból
Budapest, VI., Szabóics-ulcza, $?. sx.
Ki szőliőjét a
.sos?»»
akarja védeni, az használjoi
FOSTIT-et.
Vezérűgynök Ausztria-Magyarországban és -Keleten: MÜHLE VILMOS udvari szr>í\'itó magkereskedése TKMESTAR. *
a legjobb, legbiztosabb és legolcsóbb perenospora védekezési szer. a legolcsóbb és évekig eltartó ke-szülékkel alkalma/.Utik nem rontja a készülékeket és alkalmazása a legkönnyebb, soha nem pínzkiija. a ruhákat, hanem a legtisztább szer valamennyi között, nem igényel vizet, tehát nagyon könnyen szállítható, mert a vízszállítás teljesrn elesik, magyarorszájri szőlőbirtokosoktól tömeges elismerő nyilatkozatokat kapott.
ára: 5 küó frt 1.50, 50 kiló frt 13.—, 100 kiló fit 25 50,500 kiló frt 125 —
„A peronospoia és kiirtása* czimu könyv bárkinek is ingyen és bérmentve megküldetik
Készületek darabja:
Hungária frt 4.50, Reform frt 7.50,Torpedó frt24
Fostit Fostit Fostit Fostit Fostit
Fostit Fostit
xxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kizárólagos raktár és képviselőség Zala , Somogy- és Veszprém-megyék részéra
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N -KANIZSÁN,
. a hová minden megrendelés intézendő.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. ¦SF" Eladás rést let fizetésre is. "TSB
A ki kerékpárt óhajt vásárolni, az saját érdekében^csakis a világhírre szert tett 5 .
„STYRIA" gyártmányt
vegye.
A legutóbb Bordeaux és Paris közi 591 kilométer tárlaton megtartott nemzetközi nagy versenyt Gsrger Farencz egy ^-
„STYRIA* kerékpáron
Schweinfurl, 7Áttau~ ban és 1894-ben 622 legnagyobbrészt első dijak lettek .Styría*1
kerékpárokon nyerve,
a \'rnik jévyesen bizonyítják, hogy a
„Styria" kerékpárok
a legjobbak a világon.
nyerte, 24 óra, 12 perez és 15 másod-percz alatt a világ legjobb versenyzői ellenében.
Az idén Bécs, Berlin, Budapest, München, Boroszló.
Hamburg, Lipcse, Stettin, Brünn. Man-heim,Posen, Szombat hely, Szabadka,
Albrecht. Salvator jöherczeg ö jensége, Péter jöherczeg ö fensége Ottó Sachen-Coburgi herczeg „ . Mehedin Beyhg „ „
stb. „Styria kerékpárokat használnak.
Kizárólagos raktár és képviselőség Zala-. Somogy- és Veszprémmegyék részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. |V Árjegyzékek ingyen és bérmentve. ~~4SSj ¦¦Br Eladás részletfizetésre is \'3.0
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX*KXXXXXXX
WIISI1J.C."
gazdasági gépgyára, vas- és érczöntodéjé NAGY-KANIZSÁN. A maíry. kir. államvasutak gépgyára vezérfigyjiökségének dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbarázdás aczelekéit és ezekre felszerelhető összes fóldmivelő eszközeit, ugy hármas ekéit, lókapáit, töltögetöit és boronáit.
Amerikai rendszerű Hoüingsworth szénagyüjtők, Planet jr_ amerikai lókapák, rosták, konkolyozók, járgány cséplök észtetek, g járgányok, szecska - és répavágók, kukoricza-mvrzsolók kézi gőzerőre nagy készletben tartatnak Ajánlja továbbá:
Szab.pERFECTA
iiieiilötoroögos soríetöwí
és mict ejdooságof
tik és begyei tataihoz egyaránt KlkttBBs legujzöh él légiiké-felesebb
„Zala Drill"
(87,abad. SISPLEX) könnya sorvetőgépét egé. szen uj rendszerű vető. korongokkai és szab kiváltható kapacsuk. lyókkal
W Árjegyzékek kívánatra ingyen es bórmentve küldetnek.
Nyomatott Ifj Wajdits| József kóQyvnyoaidájában Nagy Caaizsáu.
\\4GY-KAW1SA. 1895. június 15-én.
a^b-Us: easám,
Blóf l ze.t.éxi Ar; Egf*s érre . . . S frt — kr. Kél érre . - . . i fn 5e kr. Ni-jtveiiéire . . . l fn 25 kr. fcgytw mim 10 kr.
HIRDETÉSEK/ |5 iias^lioi petitsorbao 7. másod szórj [ti, e uiiüdűn további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN petit soronként 10 krért\'^Steiuekj itt. Kiucsiari illeték minden egyes] hirdetésért 30 kr. JxsetendÖ.
ZALAI KÖZLŐIT.
XXXÍV. évfolyam.
A íisp szellemi és anyagi részét! illető minden közlemény Bátorít l.s.] os szerkesztő-kia dó nevére cslmzetten Sagy-Kaaizüára bér. mgjtve intézendő*.
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok r Issza nem kBIdetaek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .anagy-kanisaai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet-, a ,Kotori takarékpénztár r^zvéuy-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet-, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanitói járáskör-, a .nagy-%aaiAi keresztény jótékony nőegylet-, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválaszttnányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EG YSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VÉGY ES TARTALMÚ HETILAP,
Erdélytől
(Folytatás éa vége.)
Szóval Erdélyben a titelt óbné-val mérlegelik, Magyarországon pedig amitelt mérlegelik ti tel nélkül!
Ez pedig^ nagy különbség!
Ismételve hangsúlyozom azt, hogy amit az utóbbi pontban felhoztam, Isten meuts! hogy az nagy terjedésemre húzódnék ki Erdélyben !
Mert a nemzetek fennmaradásának, tovaterjedésének, szaporodásának, művelődésének soha sem volt nagyobb gátja, szörnyűbb átka, mint a gőg, mely elzárja magától a tudományt érlelő napvilágot, s meghúzódik az árnyékban, hol minden kivész, aminek nőnie kellene, s a mi által a haza virulhatna.
Vannak — sajnos! — kik a haza gyermekei — azaz pardon! — hátai maskodóí alatt csak magukat értik.
Volt idő, mikor a magyarnak ez . volt az átka!
Sajnos! hogy az erdélyi urak egy kis része a történelemből ezt még mindeddig nieg nem tanulta, s hogy még mindig azt a nótát fújják, mely a törökök támadásakor volt a mars eh!
Es én azt hiszem, hogy akikről most szóltam, az;!- nem lehetnek igazi székelyek. Mert az igazi székely góg a XIX. század végén nem nyil&tkozoatik. olyatén tüneményekben, hogy mint egy .Peleskei Nótárius* lóháton, menjen be a kávéházba, mint az Erdély egy pontján csak nem régiben megtörtént, mintegy istállónak degradálván ekképen az erdélyi kávéházakat! . Nemde kedélyes nép lakhatja azt a keletet?
Ebben csak az az egy a vigasztaló, hogy ahol ez történt, arról a helyről a statistika azt bizonyítja, — hogy onnan a legtöbben szok-
tak bejutni azokba az intézetekbe, melyekben a kitekeredett elméket szokták —¦ ha vgyan lehet — kiegyenesítgetni !
Amint teutebb mondám, az igazi székely nem ilyen Az ő igazi termőföldje különben sem esik közel Nagy Magyarországhoz, hanem ott van Csíkországban, Háromszéken, Székelyföldön és Gyergyóban. Ott az igazi székely a magyart praedi-kátum nélkül is jobban meg tudja becsülni, mint magát. Mert tudván a szent bibliát, s érezvén, hogy a magyar karja milyen hosszú, ameny-nyiben még hozzájok is elér, mindenkor a legnagyobb őrömének ad kifejezést, valahányszor igaz, őszinte magyarral találkozik. Annyival inkább küzd a szász és románnal. Az egyiknek a becsülete, a másiknak a szava szokott lenni - mindig kétség tárgya a székelynél. Hogy mennyiben vau igaza, azt talán egy harmadik megfigyelő mondhatná meg. De hogy a székely e részben nem veti a sulykot messzire, azt a magyaron kivül tatán még egy negyedik nem pártos atyafi is bírhatná igazolni, ha az erdéiyi nemzetiségek közötti társas éhst megfigyelésére vállalkoznék!
"Álljon "itt egy-két példa!
A legműveltebb szász atyafinak, ne merjed mondani, hogy valamely csíny az ö fiainak hnnezutsága, mert széket ragad e szóra „hunezutság," s ha nem menekülsz vagy nem fordítasz a dolgon, képes agyonvágni. Csakhogy persze másnap, mikor délutáni kávéját egyszersmind vacsorakép is fogyasztja, eszébe jut a tegnapi eset, szivgulát kap, székéről kávézás közben ledül, mérgében meghal. A magyar pedig, kit tegnap agyon akart ütni, engesztelésképen koszorút tesz a koporsójára.
Ha ez köztem és egy müveit szász
között meg nem történt volna, bizonyára nem irtam Tolna íe.-
Máskülönben a szászok mind olyanok, kik a műveltségre sokat adnak, a legtakarékosabb, a legtisztább és legszorgalmasabb népcsoportját képezik az erdélyi részeknek, kik között a magyar kellő móddal bármikor a legjobban érezheti magát. Mert nem bántja a magyart, csak okot ne szolga tass rá.
Sajnos, hogy a románok zöméről ezt nem mondhatjuk. Valóságos cont-rasztja a román a szásznak tulajdonságok tekintetében.
Hogy kik ennek okai, azt én hivatva nem érzem magamat nyomozni, S bár tudom okát, mindazáltal tekintettel azokia az abnormis álla-1 pótokra, melyek az egyes nemzetiségek, népcsoportok, s társadslmt i viszooyok között az erdélyi részek-\\ ben uralkodnak, mélységcsen elhall-j gatom, nehogy azt véljék egyes a műveltség bizonyos fokára emelkedett tagjai egyik vagy másik csoportnak, hogy még én is olajat akarok a tűzre önteni.
Valóban megszívlelendő állapot az. melyben a román nép századok óta stagnál! Hogy kik óhajtják e különben vallásos, és a becsülettudás csiráival megáldott nép öiőkös tartózkodását a művelődéstől, és hogy miért óhajtják, avagy van-e ebból az óhajtásból, ebből a népmüvelödés-U\\ való visszatartóztatásból, és minő hasznuk az illetőknek, azt is e\'hallga-tom. De hogy az Örökös visszavonás, a szüntelen ébreu tartott neutrális magatartás sohasem szokott más gyümölcsöt teremni a férgesnél, azt már a természet törvényei világteremtés óta igazolják!
Nem mondott-e Krisztus igazat, midőn Izrael népét, s ez által az egész világot arra tanitá:
„Kopogtassatok! és megnyittatik nektek."
,Kérjetek! és megadatik nektek!" Bizony-bizony mondom nektek: .Aki hisz, az üdvözül." Tizenkét éve, hogy hazámból, Nagy-Magyarországból számkivetve eszem Erdélyben mint magyar ember a kenyeret, s e 12 év alatt i Erdély több pontján megfordulva oly : tapasztalatokat gyűjtöttem, melyek \\ a magyar ügyet itt a keleti részek-! ben nem a leghizelgöbb világításban tüutetik fel.
S midőn szerzett tapasztalataimat J^díóhéjba szorítva nyilvánosságra bo-• csatom, teszem ezt azon indokból, s abban a jó reményben, hogy használják fel okosan azok, akiket illet, s ne tétovázzanak akkor, a midőn a a suprema lex, a salus reípublicae ponderáltatik.
Nagyobb világosságot a népnek ! Mert örökké igaz marad az, hogy : „Elvész a nép, mely tudomány Pnélkül való!*
Egy Erdélybe száműzött magyar.
Az arviz.
-Magyar Szerdabelyen ember emlékezet útá nem tőrtént cly kétségbeejtő szerencsétlenség, mint folyó hó 7-én. Este fél 9 Órakor a vészharang riasztotta fel a csendes lakosságot nyugalmából. ,Jön az árviz, menjünk, végüuk van !B Kiáltások hangzottak mindenütt. Az e nap dé\'utáni óráiban a zivataros esős idő oly mérvben összehordta a pitakok árját, hogy Berzencze. és Bocska felöl jövő árviz kitört medréből, községünket, annak utczáit és egész határát teljesen elborította. Mentésről szó sem lehetett Az ár nötten-nött s rémülve futott, menekült a lakosság oda, hol biztos menhelyet találhatott. A szilárdabb épületek tulajdonosai a padlásra menekültek, a lakósok nagyobb része ott hagyván lakóhelyüket, értékesebb holminkkal és barmaikkal Német-Szeot-
Mfklós szomszéd községbe futottak. A lakóházakba valamint templom n<ikba is másfél méter magasságú\'\' viz hatolt be, a házak oldalát kidöntötte, a melléképületeket s velük a sertéseket és apró majorságokat magával hordta adüböriRŐ I árviz. A községben levő 3 kő és 6 erős I fa hidat az ár teljesen megsemisttette, a közlekedés máig is megakadályozva van. Szivet és lelket megrendítő jele-i net volt látni, midőn az ár egy össze-i halmozott csádé között egy női ala-| kot hozott. Szegény nő felemelt kezek-| kel segedeleméit kiáltozott; de feléje ! közelíteni sem lehetett. Molnáraink is te-\\ temes károkat szenved:ek, malmaikat az | árviz tönkre tette. Réteiok és tavaszi : vetéseink, ugy kerti veteményeink iszap-| pal borítv.k. szénát akarulásra vagy csak I közepes termésre is nem lehet kilátásunk. A mostoha idő járások iileténféle állapota több szomszéd községben is tapasztaltatván, ha még nagyobb károkat nem akarunk vallani, segítenünk kell, és pedig nagyon kívánatos és szükséges volna, hogy községüakr-ek szerencsétlen fekvése miau is nálunk és n szomszéd községekben végig húzódó szabálytalan és elhanyagolt medrü patakok R/abályozását, rendezését megyei hatóságunk venné kezébe, mert hiába, népünk a közös-ügyet mindig valami mellékesnek tekinti, és ahol közös eiövel saját javát kellene munkáloi és előmozdítani, ott félre húzódik s igy jutván neki osztályrészül legtöbbször a keserű csalódás.
SZERDAHELYI KÁROLY.
Hírek.
— Báró Hornig Károly megyés püspök ur ö méltósága Tihanyban f. hó 4-én történt bérmálás atkaimából a szeretetház árváinak 25 frtot kegyeskedett adományozni.
— Dr.WIassIcs Gynla miniszter Balaton-Füreden. Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter pünkösd napján a déli hajóval ment Balaton Füredre. A kikötőnél Kovács Abel fürdőigazgató, Kohl Medárd, a berczegpri-más titkára és szép számú közönség várakozott a ritka vendéere. A miniszter megérkezése után a herczegprimáshoz hajtatott s ott maradt a tiszteletére ren-
T í B n A.
PROLOG.
Irta: POÓR JÁNOS.
.\'. nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet 1895. éri június 9-ikÍ tavaszi mulatsága alkal mából rendezett díszelőadáson
szavalta : KISSNÉ BBBZNÁT ANNA.
Kicsiny ixobíbsn, rozzant ¦zalmzsgyon Hete* nő feliszik mozdulatlanul; A fajdalomtól elgyötört tagokra Egy pislogó mécs sárga fénye hull. Midőn\'ébredre fénytelen szemekkel, .Lázlói -vonagló ajka felsóhajt, A szenvedésnek s mondhztailin kianak Képét találod testesítve rajt\'.
Én meghalok, meghalni könnyű volna ! Nekem csak üdvöt adna a halálL De néked ah, leányom élni kell még, Előtted még egy hosszú élet áll! . . . Hogy itt virasztál annyi kínos éjen Nehéz munkával öl ve. önmagad. Jól latfam én, hogy ifju élted árán Váltod meg e keserű napokat.
Szegény leányom, oh mi lesz belőled ; Sötét jövődre, hogyha gondolok, .... A \'bún-; s nyomortól üldöztetve látlak . . . Te áldozat . , ! irtózatos dolog ! . . S a fényteleí szemekbe köny szivárog. Nagy cseppbe gyűlte, majd bogy leszalad. A halvány -arctól környező keretnek, —: Eíüsl hajának — szálán fönn akad . . .
És jeliünik előtte pillanatra
*z utcza képe, és a jó leány.
Amint iitdegíöl reszkető tagokkal
Munkát keresve jár kenyér után.
É« látjs szerteszéjjel foszladozni
Halvány reméayök fátyolképeit;
— Ki szán msg téged, óh ki értené meg
özvlid szemednek fájó könyeit 1 . . .
Elpusztulunk; nyomortól Tdldre sújtva. A sors hatalmas, nékünk veszni kell f . . . Szegény teremtés, néked volt reményed Megküzdeni a. sors szeszélyivel ! . . Csak ugy lehetne, hogy kitárt síromba Velem jöhetnél mtr minél előbb,; A sótét sírnak csendes üresében . . . Ott megnyugodnánk, lelve pihenőt! . . .
Mig igy beszél, a hangja suttogó lesz,
S szavát nebéz fuldoklás fojtja el
Az ajtó nyílik és a zokogásra
Vigasztaló szó zengzete felel :
.Ne sírj anyácskám, nem veszünk nyomorban,
Rólunk as Isten gondoskodni fog.
A jó sziveknek égi ösztönével
Reánk találtak földi angyalok t
uh Istenem I Való, amit beszélsz most ? !
Van még. kinek mi ránk is gondja van ? I
Óh, hogy egy perczig kételkedni tudtam
A női szívnek nagy jóságiban :
Jer, jer leányom, sírjunk halakönySt,
S áldó imát lebegjen ajaknuk.
Bogy tziveik találják tetteikben
Azt a jutalmat, mit nem adhatunk l....
A söre játéka.
— Beszély. — Irta: CZIKLE VALÉRIA.
(Folytatás.)
Ezzel kezei csókolva f oly tatám utam. Agyamban sok kóválygó gondolatokkal, vembeu különféle érzékek között. Tehát négy hét múlva!
IV.
A négy bét alatt sokszor találkoztunk. El/a mindig szomorú volt és czinikus.
Itt volt a nagy nap !
A Brády kastélyra alig lehet rá ismerni. Ismét hasonló lett a régihez. Az udvart ismét rendbe szedték, a virág-gruppokat kigyomlálták, a régi bútorok helyét njjak válták föl, a szobák levegője illatos a vázákba rakott virágok-tő! ; de azt a nyomasztó homályt, mely mindenütt ott ült, mint egy kísérteties szellem, nem tudták még sem eloszlatni. Abban a fehér szobában, hol a mennyasszony zokogott, ott meg valami szivesavaró lélektompitó világosság derengett .....azok a fehér függönyök,
a mennyezetes ágy fehér csipkéje, mindmind együtt zokogtak a fehér meuny-asszonynyai1
A kastély kapni nyitvák, hintók sokasága robog be rajtok. Aj vőlegéoy nagyon gazdag, igaz ugyan, hogy a negyvenet már rég meghaladta, de az se baj \'. még mindig eléggé c-tinos. Egy kis haj-ritkulás, mondhatnám kopaszodás, még imponáló a férjnek.
Milyen boldog lesz Elzal — susogja sok ajk 1 — és milyen gazdag I Szerencsés teremtés 1
A szép Elza, a boldognak hitt, a szerencséinek tartott Elza pedig ott zokogott, ott imádkozott a fehér szobában s a legszélééncsétlenebbnek érezte magát
Ilyen a aora játéka.
Még csak egy bintóra vártak, még csak a vőlegény hiányzóit.
Itt van I Ah . . . de nem egyedül jött, egy ismeretlen férfit hozott magával. Minő meglepetés 1
Özv. Brádyné eléjök siet, kezet szorítanak. A vőlegény bemutatja: unokaöcsém,\' Arvy Andor. Most jött Olaszbonból:
Éppen jókor, —- sietett örüloÍ<a néni 1
A fiatal ember meghajtá magát.
Brádyné Elzához vezette a két férőt.
A vőlegény ajkához emeli a mennyasszony puha kezét, megcsókolja és boldog.
Balga ember!
Andort bemutatják. Elza majdnem
összerogy.....Az a halvány, barna
arcz ... azok a mélységes tüzes szemek .... az a sokszor álmodott édes, kimondhatatlan édes tekintet.....
Szegény Elza I Össze kellett szednie minden lelkierejét, bogy el ne ájuljon.
Mikor Andor keze megszoritá kezét, mint viilanyütésre végig borzongott egész lénye. Ekkor éc^zte először e
szót: szerelem.....1 ekkor tudta mily
édes,— mily sokat ér e sző: szeretlek ... 1
Brádyné némán szemlélte a jelenetet b ajkán olyan különös, gunyoros mosoly ült, mikor Elzáról Andorra nézett, mintha egy titkot lesett volna el, melynek tudását sokért nem adná. Majd a vőlegényhez fordult ajkán még mindig fagyos, gúnyos mosolylyai:
— Most m?r megtalálta a mije hiányzott boldogságából?
— Meg — megtaláltam — Árvy önelégülten mosolyg.
Elza cem bir Andorra nézni, nem bir
szólani, fél, hogy könnyei megerednek. Szégyelné Andortól 1
Jaj neked Elza, késő van már ! Föltaláltad az eszményt, az ideált, kit
lihegve kerestél, — hasztalan......
késő......késő. Most esküdni mész
azzal, kit nem szeretsz, ezzel elszakítod magad tőle végkép. .. Örökre .... Mennyit álmadoztái felőle . . . mily végnélkül szereted . .. .- oda adnád érte, egy csókjáért üdvösséged is .... hasztalan .... késő . . . késő .... Szegény Elza I Itt a pillanat, mennem kell a; oltárhoz és megesküdnöm azral .... i.-ai a másikkal .... s őt 1 mindenható Isten .... öt elfeledni.... Nem lehet, lehetetlen! 1
A mennyasszonyi ruha beillenék halotti- ruhának, a fátyol szemfődéinek, a myrtus és narancsvirág koszorú, ugy érzi mintha tövisekből volna .... minden virág lelkére nehezül, minden kis ág szivét sebzi.
Szegény, árva leány I
A szertartások, elmultak, kezdődik a mulatság. Elza sápadt balavány, de azért mosolyog, nevet Ah! ez a nevetés!. . . sirni szeretne, sirní, ngy, bogy megszakadjon a szive bele.
A vőlegény boldogságban u-zik. Balga ember 1
Milyen szép, milyen gyönyörű a mennyasszony ! Mindenki csodálja.
— Te Aodor I —¦ szól Arvy öC3csé-nek — ugy-e szép Elsa ?
XXXIV. ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1895 JÚNIUS 15-én
üezett ebéden. Délután Kovács Ábel für-dőigargató, Francsics Norbert országgyü-lési képviselő és Komlósy Ferencx esztergomi kanonok társaságában meglátogatta a- balatonfüredi szeretetházat, tanul mányosU az intézet viszonyait s a latoltak s tapaszullak felett teljes megelégedésének adott kifejezést s az árva-gyermekek között jutalmat ia osztott ki. Ugyanazzal a társulattal délután kirándult még\'Tihanyba, ahol Halbig Ciprián tihanyi apát rendtartásaival fogadta. Ezek kalauzolása mellett megszemlélte a szépen restaurált templomot, majd visszahajta-tott Balaton-Füredre, ahol az estét Kovács Ábel fürdőigazgatónál nagyobb társaságban töltötte s másnap a reggeli hajóval Siófokra ment át.
— Zárna Károly cs. és k. ezredes, házi ezeredEnk parancsnoka, f. hó ll-én városunkba érkezett az itteni helyőrségen lévő 4. zászlóalj megvizsgálása végett
Az űrnap! körmenet kegyeletes hitbuzgalommal tartatott meg ezernyi s ei-ernyi áhitaloskodók jelenlétében. Az időjárás felségesen kedvező volt A hivatalos hatóságokon kivül a helybeli tűzoltó zenekarral, a gr. Batthány Lajos védnöksége alatti Hadastyán-Egylet és Aggharczosok egylete egy vezénylet alatt csoportosult, a katonaság sortüzekkel tisztelgett.
— Jóekony adományok a nagy-ka-nizsftj izr. nőegyletbeo: Klein Illésné urnő unokabuga kiházasitésa alkalmából Síréin Vilmosné 10 frt, Goldsteio lg náczué 10 frt, dr. Strém Teodorné 10 frt és Strém Bernátné 2 frfcot szíveskedtek adományozni, melyekért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— A\'apltö tagjai lettek ujabban a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegyletnek Rach Károlyné Lazsn&król 50 írttal és Placbtf Sándcrné Varazsdról 50 írttal.
— A kfüredl Erzsébet szeretethez növendékeinek folyó évi június hó 19, 20 és 21-én a délelőtti órákban tartandó vizsgájára és 24-én délután tartandó zárvizsgájára az árvák és tanügy iránt i érdeklődők tisztelettel meghívatnak. Ka* novic< Györcy igazgató.
— Uj tagok. A nagykanizsai Kis-dedneveiő Egyesület tagjai közé ujabban beiratkoztak : rendes tagokul Rei-chenfeld Gyuláné és Fialovics Lajosné, pártoló tagokul : Kilik Béláné, Weisz Jakabné, Neu és Klein e/és Kaster Miksáné, Resenfeld Alajosné, Günsber-ger Jánopné, Günsberger Jakabné, ifj Rosenberg Mikaéné, Id. Rosenberg Miksáné, Szwntmarjay Ján03tré, Leránt János né, Berger Károlyné, özv. Pollák Arminné. ifj. Gártoer Vilmosné, Güns berger Ödönné és Schwarz Gézáné.
— Nyári mulatsága a Keresztény Jótékony Nőegyletnek kitűnően sikerült, a bevétel 600 forintot meghaladja, a tüzetes leírást együttesen óhajtván közö\'ní lapunk legközelebbi száma foglalkozik a nemesczélu mulatság leiráaávl, be kellé várnunk az összes adatokat, hogy hű leírást adhassunk.
— A jégeső és felhőszakadás juoícs 6 án óríáfí károkat okozott nemcsak Nagy-Kanizsán, de vidékén még inkább, házakat sodort el, a szőlőket több évre
— Nagyon — Andor férfias szép arcza egy pillanatra elkomorult, homloka elsötétült ; olyan volt az, mint mikor a derült égbolton egyszerre csak egy felhőcske támad, nem tudja senki honnan jött, — aztán . a felhőcske terjed nagy, fekete felleg lesz, az eget elborítja, végre villámlás és mennydörgés közt leönti terhét a földre.
— Vájjon mi volt az a gondolat, mely Andor lelkében támadt, mikor azt mondta .nagyon*, bogy Elza nagyon szép ? Talán irigység bátyja iránt. Nem ! Ö tudta jól, ö látta jól, nincs mit irigyeimé. Éles szemével azonnal észre-vdtte Elza arczán a megvetést, mikor vőlegényével beszélt Ha ő lenne bátyja helyében öt bizonyára szeretné Elza, mert 6 is......Nem fejezte be gondolatait, lehetetlen volt tovább fűzni.
A táncz folyik, a párok lejtenek.
Andor Elzához lép, fölhívja táoczra. Elza mér nem sápadt, halvány rózsaszín futja le márvány arczát. Táoczol-nak. Ah ez a táncz. Mily gyönyörű pár 1 — tör elő egyesek ajkán. Mily gyönyörű pár! Elza kinos gyönyörrel lejt Andor karján. Ott mellette van, tehát mégis föltalálta őt. Karjának szorítását érzi. szívdobogását hallja m* ah ! hogy lázong a vére I Mind, mind az agyára megy, onnan a szivére 8 az az átkozott, bolond jószág majd ki nem ugrik I Bár most halnék meg, itt karjai között, mily édes lenne .... mily édes lenne----itt karjai között..... Kipirul, arcza ég, keblén a csipke fodor gyorsan, erősen hullámiik. Elza te szegény, árva madár tel hová lett bal-váoyiágod, miért e lázas pír ? I Hogy dobog « szive! Andor nem érzed? Azt
tönkre tette, a vasúti siceket felszaggatta, a vetéseket beiszapolta, az utakat mélyen kivájta, sőt, emberbalálrói is veszünk híreket Rom és pusztaság uralg a.lapályosabb helyeken, mélyen szomoritó látvány tárul elénk minden felül.
— Képviselőtestületi ülés volt Nagy-Kanizsán jun. 14 én a közkórházi alapszabályterv tárgyalása és a 12 tagból álló kórházi bizottság megválasztása
érdemében. Ezt megelőzőleg 2 Óráig tartó vita fejlődött\'ki egy interpellatió tárgyában, lapunk bezártakor az alapszabályterv került felolvasás alá.
— A nagykanizsai izr. hitközség áltai íentartott tanintézetek évzáró vizs gálati sorrendje az 1894—95 tanévben: Június 17 én délután torna a polg. iskola 1—4 osztályaiban. Június 19-én délelőtt ker. ísk. L oszt. hittan, földrajz, magyar, német, Bzámtan, algebra. 2. osztály: váltójog, nemzetgazdaságtan, számtan, algebra, könyvvitel^ történet, földrajz. 21-én keresk. I. osztály: ker. isme, phisika, vegytan, franczia, történet IL osztály: hittan, franczia, magyar, német, áruisme. 22-én kézimunka kiállítás a leányiskolában. 24. és 25-én szóbeli érettségi a keresk. iskolában. 25 én d. u: el. leányiskola I., el. fiu^ iskola I és II. osztály. 26 án délután: ei. leányiskola II. oszt polg. iskola I. és IL oszt. 27-én délelőtt el. leányiskola HL, el fiúiskoládul, polg. Ísk. Hl oszt délután el. leányiskola 4—6, el. fiuis-kola 4., polg., isk. 4. oszt A kereskedelmi és polgári iskolában a vizsgálatok délelőtt 8 délután 2 órakor, — az elemi iskolában, délelőtt 9, délután 3 órakor kezdődnek. A nyilvános vizs gálatra a t. szülőket és tanügy barátokat tisztelettel meghivja az igazga-ságót
— Tavaszi mulatság;. A nagykanizsai középkereskedelmi iskola növendékei f. hó ll-én tavaszi ünnepélyt rendeztek a sörgyárban/ Az idő nagyon kedvező volt A sörgyár szép parkjában minden asztal el vo\'t foglalva. A szépen díszített táncteremben az ifjúság tánezra perdült, amelyhez Horváth Laczi bandája húzta a talp alá valót Az első négyest 32 pár tánczolta. Este villamos világítás melleit Kohn Albert Hl. o. tanuló érczes hangon elszavalta Coppé „Hajótörés" czimü költeményét, mely a fiatalságra nagy hatást tett. A rendezés körül Somoui Vilmos tanár és egy lelkes vigalmi bizottság fáradozott. Az ifjúság a tanárok folytonos éltetése mellett sok sört fogyasztott, de azért a rend mindvégig példát maradt.
— Lapunk. t előfizetőit értesítjük, hogy a fürdő évad alatt készséggel elküldjük utánok lapunkat postailag,.csak tüzetesen szíveskedjenek bennünket értesíteni hollétükről.
— Fürdőkből. A lipiki jódfürdöbeu június 2-ig 330 fürdővendég jelentkezett — A várasd-topliczai hirnves kénfürdőt junins 6-ig 531 fürdővendég vette igénybe. a
dobogja az oly hevesen ; minden dobbanása tied, tied lesz I Lázban ég a te szemed is, hangosan dobog a te szived is. Hát a te szived mit dobog ? Liza-érted ? Tied vagyok ! ezt dobogja. — Hiába.... közted és közötte örvény van. Te állasz az egyik parton, ö a másikon; közöttetek egy folyam rohan, az élet folyama, örült sebességgel; nem lehet átúszni rajta. Vigyézzatok I a partot el ne hagyjátok ott örvény van ! Elza vigyázz, Andor vigyázz, az örvény mély : vigyázzatok 1 1
(Folytatása következik.)
Epigrammák.
— BABOSS LÁSZLÓ tol. — Az agglegény. Annyi jeles ember közt egy van csak aki oly [nagy.
Hogy nem hagy kicsikét, — csak nagvokat ha "[kihal.
Mint moxog, hajlik a nád, ha a szél veti és
[üti hányja; Anélkül, hogy a vész, vagy vihar ártna neki : Mig az erős töbjtynek sudarát, ha a vész, vibar éri, Zagva, ropogva esik s tör le a disze neki.
III.
Mily szép a költőknek Mi je as életök, ¦ " Magasban lakva fen ¦ Örök tavasz velők\'.
Földi ember sorsa Ui más : igavonác Mindennapi kenyér És nitviny meghalás.
— Gyászhír. Igaz részvéttel vettük^j a gyászjelentést, hogy ifj. Miltéoyi Sán^ dor, jó szive-, tiszteletérzete- és kedves modoráról általában ismert, szép jövőjű iparos ifjú elhunyt oly ifjan. Vigasztalja a gyászba borult szülőket az a részvét, mely minden oldalról nyilvánult, a családi gyászjelentés igy szól: Miltényi Sándor éi neje Csemita Mária a saját, ugy alulírottak, valamint számos rokonaik nevében mély fájdalommal tudatják felejthetlen szeretett gyermekük, illetve testvér, unoka és rokon, Miltényi Sándornak J895. évi JGniue, hó 9 én d. u. fél 1 érakor rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után életének 17. é?ében történt gyászos elhunytát A drága halott földi maradványai folyó hó 11-éo d. u. 5 órakor fognak a helybeli róm. katb. sírkertben levő halottas házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a családi sírboltban örök nyugatomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat folyó hó 11 -én délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsa, 1895. évi junins hő 9-én. Áldás és béke lengjen hamvai felett 1 özv. Miltenberger Ig-náczné, nagyanya Miltényi Ignacz, Gyula, Mariska, Rozika, testvérei. : — Szép utcza. Egyik legszebb ut-czája lennne Nagy-Kanizsa városának a szép, szabályosan befásitott Arany Já-nos-uteza, ha a b-tóság parancsára mindkét felől a járda kiköveztetése elrendeltetnék. A Bajor László, és Ma-raközy Lajos-féle házak járdái már jó karban vannak, mig a többi puszta s falusias. Az egyik oldalon van csak a közlekedés, mely &í iskolai és óvodás gyermekek hazatávoztakor oly annyira igénybe van vévé, hogy az utcza másik oldalának kiköveztetése is felette kívánatossá válik. Kérjük a hatóság szives intézkedését
— Gyászhír. Ríky Ferenczné szül. Czeiner Anna a maga, ngy az összes rokonság nevében fajd alom teljes szívvel jelentik felejthetvén jő férjének és rokonnak Ráky Ferencznek élete 81-ik évében június hó 9-én reggeli 4 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogultuak hült tetemei folyó hó Í0-én hétfőn délután 5 órakor fognak a halottas házban (Eötvös tér 527 szám) a róm. katb. egyház szertartásai szerint beszenteltetni s a helybeli sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat e hó 10-én hétfőn & e. 10 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bein utat tatni. Nagy-Kanizsán, 1895. évi június hó 9-én. Az örök világosság fényeskedjék neki I
— Meghívó. A gelsei önk. tűzoltó egylet felszerelésének gyarapítására vasárnap, folyó évi június hó 23-án á festői szépségű „Rigó0 völgyben zártkörű nyári tánczvigalmat rendez. Kedvezőtlen idő esetén zárt helyiségben taríatik meg. Kezdete délután 3" órakor. Belépti dij személyeokint 2 korona.
— Gyászhír. Mély részvéttel közöljük a következő családi gyászjelentést: Alulírottak a maguk, valamint számos rokonaik nevében mély fájdalommal tudatják a felejthetlen jó anya, nagyanya, napa és rokonnak, özv. Perger Károlyoé._ szül. Ebeiéin Teréziának, folyó hó ll-én reggeli 3 órakor életének 73. évében a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után végelgyengülés következtében történt, gyászos elhunytát. A drága halott földi maradványai folyó hó 12-én d. o. 5 órakor fognak Teleki-utcza 914. száma házban., a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat folyó, hó 14-én d. e. 8 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagv Kanizsa, 1895. évi június hó ll-én. Áldás és béke hamvai felett! Perger Károly, Perger János Perger József k. r. főgymn. igazgató és házfőnök, gyermekei. Perger Károlyné sz. Mandl Eugénia, Perger Jánosné sz. Barabás Ludmilla, mennyei. Perger Etelka, Perger Imre, k. r. papnövendék. Perger Kálmán, Perger József, Perger Bé:a, Perger Margit, unokák.
Szlnháxl epilógus. A kulisszák ledőltek. A színházi teremben, hol esténkint közönségünk díszes sorokban figyelemmel hallgatta egy előkelő színtársulatnak előadásait, isme: vieszabangzik egy szolga vagy pioczér lépéseitől. A színi évadnak vége. Ismét visszasietünk a szép természet ölébe. .Mau\'olsó előadás" hirdeti a színlap. A színészek is csak ugy mozognak a színpadon, mint valami főpróbán, alig\' várják az előadás végét. A , Szeretettel, a ker. jótékony nőegylettel karolt?* még egy előadást tartanak. Tíz
leány es egy férj sem" czimü operettet adják. 0\' ifjúságunk emléke I Mikor még német színészek jártak Kanizsán, akkor hallottuk már ezeketa dallamokat. De ez nem baj; azért díszes közönség tölti meg a termet és a mi prologus-köl-tőnk Poór János, aki szerényen meghúzza magát, ha éljeneznek neki; ismét alkalmi ódát irt, melyet Kissné Breznay Anna szavalt el, aki elég szerény vo\'t a szavallátot elvádolni még akkor i>\\ midőn arról egy vetéiy társa lemondott volt^Ez a szép vonás teljesen meghódi totta Kissné részére a közönséget A színésznőt a ker. jót nőegylet egy gyönyörű koszorúval tüntette ki. Végül a „jótékonyságot" ábrázoló élő kép zárja be az előadást F. Balogh.Etel mintegy görög Aike koszorúval kezébeo lebeg a mennyekben. Kalmár Piroska a sebesülteket segíti, a függöny legördül és a színházi látogatók vonakodva hagyják oda a termet, mert hisz még csak a jövő évben jelennek meg njból előttünk ezen játszi képek, melyek megrezgetik lelki búrjainkat.
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a kővetkező családi gyászjelentést: Megtört szivrel jelen\'jük ugy saját, mint az összrokonság nevvben szeretett és felejthetlen férjem, illetve atyánk, nagyatyánk, , dédapánk, Kunffy Simon földbirtokos | és megyebizottsági tacnak, f.hó9-én estinegyed 6 őrskor, élte 79-ik s botdog házassága 56 ik évében, hosz-szas szenvedés után bekövetkezett gyászos elhunytát. A boldogult tetemei f. hó ll-én d- e. 10 órakor fognak a Berzsenyi-utczai halottas ^házból Örök nyugalomra helyeztetni. Béke lengjen porai feletti Özv. Kunfy Símonné szül. Spitzer Julianna, neje, Knnfy Adolf és neje Hochsinger Hermina, Kunfy Katalin és férje Fekete Lipót gyermekei. Dr. Fekete Gyula, Fekete Imre, Fekete Victor, Fekete Ernő, Fekete Izabella és férje, Dr. Löwentritt Ödön, Fekete Ödön, Fekete Ilona, Knnfy Lajos, Kunfy Károly, Kunfy Kmma és férje, Hirschler Ödön, Kunfy József unokái. Hirschler Edith, Hirschler Antal, Löwentritt Zsuzska dédunokái.
— „Szeretet" a czime annak a kiadványnak, mely a június 9-ki .nyári mulatság alkalmára Poór János szerkesztése mellett az Irodalmi és mü veszeti kör díszesen kiállítva jelent meg. 130 író, a iróoő működött közre érdekes változatosággal. Ára 1 korona, kapható még néhány példány a kiadó köméi, postailag is megrendelhető.
— Neveié ajánlkozás. Egy harmadik osztályú tauitő-képezdész keres magának jó családnál a nyári szünidőre nevelőt állást. Bővebb értesítés a szerkesztőség ben nyerhető.
— Millenium; postabélyeg. Folyó évi július 1-töl kezdve a postahivatalok minden külföldre menő levélre raille-niomi pós\'abélyegeketragasztanak, melyen az a jelenet lesz megörökítve, a mint a hétvezér pajzsán fölemelik Árpádot.
— Vasúti érteke let Dr. Mandel Pál országgyűlési képviselő és Hajós Mihály alsó-lendvai ügyvéd előmunkálati engedélyt nyertek a nagy-kanizsa—Jetenye alsólepdvai b. é. vasút létesítése tárgyában. Ezen vasutügyben volt Letenyén értekezlet, amelyen Hajós Mihály ügyvéd előadta, hogy az alsó-lendva—mura-szombat—regedéi vasútvonal engedményeseivel folytatott tárgyalás Bzerint a kellő anyagi támogatás biztosítása mellett? a két vasúttal- közös erővel fogják kiépíteni. Az érdekeltségi hozzájárulási összeg körülbelül 714 ezer frt A jáfiisi érdekeltségi értekezleten a vérmegye főispánjához, alisp injához, ugy Leteuye kegyuraságához, gróf Andrássy Aladárhoz, felirat intézést határozták el, hogy a vállalat sikerét jóakaratú támogatásúkkal biztosítani szíveskedjeirgji. Mivel Nagy-Kanizsa városának^ is jelentékeny érdeke ennek a h. é. vasútnak a kiépítése, Nagy-Kanizsa város polgármesteréhez a a tekintélyesebb körökhöz küldöttség menesztését határozták el. Az értekezleten jelen volt községek képviselő megbízattak, hogy községükben tegyék meg a kellő lépéseket az iránt, hogy az esetleg birtokukban levő regálé kötvényeket eladhassák s azok árán törzs részvényeket írhassanak alá. Végül megalakították a végrehajtó bizottságot, megválasztván elnökévé Thaasy Ltjos járási főszolgabírót, aielnökké Schmidt Emil és Blum József földbirtokosokat éi jegyzővé dr. Csempész Kálmán ügyvédet.
— Az őszi hadgyakorlatok. Mint megbízható forrásoót értesülünk, az ez-idei őszi nagy fegyvergyakorlatok megtartásának helyében a vezérkar immár végleg megállapodott. E magállapodás értelmében az őszi hadgyakorlatokat ismét a Dunántúl délkeleti résrében tartják meg, mint bárom év előtt, de ezúttal nem szigorúan Pécs környéké), hanem Pécs és Nagy Kanizsa között tehát Baranya-, Somogy- és Zalavárme-
gyében. A hadgyakorlatokon a honvédség Ís megfelelő számmal vesz részt s az idén nemcsak a szűkebb értelemben vett magyarországi, hanem a horvátországi és fiumei honvédezredeket is belevonják a nagy hadgyakorlatba, melyeknek időtartama az idén még a rendesnél is hosszabb lesz, a mennyiben teljes két hónapig fogja mozgósított állapotban tartani a katonaságot.
— Milyenek lesznek ti aj anyakönyvek t Az állami anyakönyvek elkészítése „most van folyamatban s a mi -niszteriumnál beosztás és rovatok megállapítása után az államnyomdában fog-nak kinyomatni. Hogy a hamisításoknak eleje vétessik, az anyakönyvek különböző színű alapnyomással láttatnak el. a születésekről vezetendő anyakönyvek alapnyomása a remény zöld azine lesz, a házassági anyakönyvek a szerelem rózsaszínében fognak ,alapnyomatul" a halálozási anyakönyvek pedig gyászos szürke alapszint kapnak. Az anyakönyvek, miután az acyakönyvvezetésről szóló törvény ez év októberében lép életbe, öt negyedévre, vacyiB 1896. év végéig készíttetnek el.
— „Otthon\'- neve anDak a* szép és komforttá! berendezett villának, melyet a „Képes Családi Lapok" kiadó tulajdonosa Dr. Murányi Ármin Bártfa gyógyfürdőn építtetett A 60 szobás villának egyik legnagyobb előnye az, hogy szabad téren, á nagy erdővel szemben fekszik. A villa vezetöjége szakavatott egyénekből áll, kik a fürdőző, illetőleg bérlő közönség igényeit minden tr-kintetben kielégíteni törekszenek. A szo bák berendezése is a legújabb korkövetelményei szerint történtek, azonkívül tisztás és világosak. Nemcsak eeyesek, de egész családok is megfelelő Otthont nyerhetnek e villában, még pedig a lehető mérsékelt árszabály szerint. Miután tudjuk, hogy városunk és vidékünkről sokan készülnek Bártfa gyógyfürdőbe a nyári Üdülésre; helyesen cselekszenek, ha mielőbb személyesen vagy levélileg a „Képss Csiládi Lipok- kiadóhivatalához fordulnak, (Budapest Vadász-utcza 14 sz. saját házában) honnan bő- és kielégítő választ nyerhetnek.
— „Ai 1848-49 Ikl magyar szabad-ságharcz története" czimü nagy illusz trált munkábő! most jelent meg a 37-ik füzet, meiyben Gracza György a székely tábor ÍÖloszlását s Kolozsvár elestét mondja el, a szokott élénkséggel. Ebben a füzetben ér véget a H-ik kötet, b egyúttal elkezdődik a lU-ik kötet A füzet egykorú képei a következők: A hoovédség fegyvereiből. Gábor Áron elsüti felszerelt első ágyuját Taroóczy Mózes (1893-iki arczképe) Gábor Aron ágyúöntödéjének gyárvezetője. A szászvárosi csata 1849 febr. 7-én. (Egykorú kép.) Kufstein vára 1850-ben. Erdőssy Rafael, Bem tábori lelkésze, az orossok által felgyújtott Losoqcz városa a leégés után. — (Egykorú kép) VasaRnémet-tiszt-nek a kardja. III Pépcsináló magyar nők.
— A „Magyarország Varmegyéi "íts Városai" állandó munkatársainak bizottsága június 8 án Rákosi Jenő a Budapesti Hírlap főszerkesztőjének elnöklése alatt ülést tartott Jelen voltak az elnökön kívül dr. Bororszky Samu, Borbás Vincze, dr. Kiss Jánofí, Kormos Alfréd, Cimpotenu Dénes, Kada E\'ek, György Aladár, Mudrony Soma, dr. Németh József. Kovács Gyula. dr. Csapodi István, dr. Németby Károly, Kenessey Kálmán, Dddek-Cresceos Lajos, Vendé Aiadár, Vági József és oás\'oif. Sziklay János dr. azerkesztÓ bematatta a Kas sát és Abauj-Torna vármegyét tárgyaló kötetnek eddig kinyomott iveit, képeit és térképeit A bizottság az edd igi munkáitokat helyeslőleg tudomásul ve-vén, a munka megjelenésének határidejét szeptember hó végére tűzte ki. Helyeslő tudomásul vette továbbá az értekezlet a Kolozs-, Bars-, Esztergom-, Bihar,- Vas-, Szabolcs- éa Liptóvárme-gyékben folyamatban levő előmunkálatokról beterjesztett jelentést. György Aladár indítványára Rákosi Jenő elnök, dr Borbás Vincze, dr. Kiss János és\' Mudrony Soma hozzászólása után a bizottság elhatározta, hogy a fontoaabb szakmákra a munkatársak részére utasítás dolgoztassák ki. A természet raji: részt illető utasítás kidolgozására Entz Géza, Lóczy Lajos, dr. Borbás Vincze és Steréoyi Hugó bizottsági tagokat kérte fel. Az ülésen bemutatott és eddig kinyomott ivek, rajzok, térképek, mülapok stb. a legnagyobb tetszésben részesültek. Külőnöten érdeklődést keltett a vármegyénkek és vármegyei székhelyednek a mü számára készült legújabb térképe, melyek külön e czélra eszközölt uj felvételek alapján készütnek és pontosság, alaposság és precziz, szép kivitel tekintetében minden eddig m?:~ jeient muukát fel ni mainak. E rendkívül érdekes honismertető muukáaak, inely a vUágirodaiomban párját alig fogja
XXXIV. ÉYfOLYAH.
ZALAI KÖZLÖNY.
IS95 JUNIUS 15 én
lelni, nem szabad hiányozni egy művelt család könyvtárában sem. Megrendelhető Budapesten az „Apolló* irodalmi részvénytársaságnál Rottenbitler-utcza 46. A munka füzetekben fog megjelenni és egy fűzet ára 50 kr.
— Beniczkyné válogatott regényeinek harmadik sorozatából egyszerre megjelent 15. 16. ésJ7-ik föxet Szinger L Wolfuer könyvkiadó hivatalában. Ára 25 kr. Tartalma az .Arany Kigyé* re-gény folytatása.
— Tisztességes egyének (urak és hölgyek) állás éa jó keresethez juthatnak. Bővebbet e lap szerkesztőségében.
Nyilvános köszönet
Boldogult Sándor fiam elhalálozása és temetése alkalmából Jogadják mindazok hálás köszönetünket, kik részvétükkel és megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek.
Tisztelettel
Nagy-Kanizsán, jun. 12.1895.
Miltényi Sándor és családja
— Henri Nestlé-fele gyermektiszt, mely Nestlé vegye <z által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nemcsak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is Órási elterjedésnek indult s a legeUö tekintélyek és gyermekorvosok ál tal az anyatej helyetiesitőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll. Híg a tej, hogy tartósabbá váljék, gyakran szóda, bor és szálictil savval vegyittik össze, mi a gyerme kek organizmuséra idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyeroekliszt-nél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magákhoz, tőle virágzók, és erőteljesek s ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vizben néhány perczig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle . gyermekliszt a táplálékoayság minden sajátságával bir/ a azonfelül gyártása is felette észszeiü. A gyermekliszthez fölhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó lejgazdaslgból állíttatik elő. Miutin a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készületbe őutetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40 —50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai váltudatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik föl, a legény-gazdaság e:rá Ital még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydos vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e táplá\'ó anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köoy-nyen át láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításba van helyezve. Végűi megemlítjük, bogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek ka*árusánál, cbolera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolható elő.
Ki nyert ?
Húzás június 8-án. Bpest: 62 38 21 10 51
Szerk. üzenet.
— Kellemetlen felülletfst eszközölt Telünk S R. lapunk mult száminak tarczarorata végén közölt költeményével, levés es L p. b j Sin d o r jeleab ifja költőnknek .Á 1-mok az. névről* czimfl most megjelent kötetének 31 és 32-ik oldaláról szorul -szóra lemásolva. K plágium boszanto és csanja dolog. Elkövetőjét kutatjuk s bizonyára a megérdemelt jutalmat nem kerüli el.
— Dr F L Jövő számunkra valtak kény-telesek halasztani.
Koulard selyem, 60 knal 3 frt 65 krig — japáni, chinai stb. a legújabb mio-• • - és színekben, a. m. fekete, fehér és színes Heaseber, selyemét 25 krtól IX frt 65 krajezirig — méterként sima, csikós, koczkázott, nzintazottakat damasztot stb. .mint egy 240 különböző minőségben és 2000 izic ét mintázattal stb, péitasé.- él váatsteatssse a házhoz szállitvp és mintákat kaid postafordultával: Heaneberg 6. (cs. kir. odr. szállító] seljemgjá-a Zürichbe. Svájcába esimzett levelekre 10 kros ét levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztatja, Magyar ayelvea irt megrendelések pontosan elintéztetnek._
Vese, húgyhólyag, húgydara és köszvény bastai mák ellen, továbbá a e legte és emésztési szervek barato* bán-talmaináJ, orvosi tekintélyek által a LtTHIOX-FORBiS
SALVATOR
.tktrrel rendéire lesz.
Hiigyhajtó hatása!
Kellemes itti Unni etósztlieüi!
Kapható áavánjiizkereskedésekben és gyógyszertárakban A Salrator-forrás Igazg. Eperjesen.
LICK
-féle vasöntöde és gépgyár-
resiSéns-tareasag BIHDAPESTE.V.
Felelős szerkesztő és kiadó -BÁTOBFI LAJOS.
Hirdetések.
1070[tk. 895. ápr. 10-én
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Csesznák Jó\'.sef ügyvéd perlaki lakosnak Szálai József egyedutai lakos elleni 100 frt tőké. ecnek 1894. márczius 1-től járó 8°[0 kamata, 8°|0 késedelmi kamata, 15 frt 45 kr. per, 8 frt 60 kr. végrehajtás kérelmi s 9 frt 95 kr. eruttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék a (letenyei kir. járásbíróság) területén fákvö az egyedutai 263 számú tjkvben A j 78 hrsz. ingatlan a rajta levő 50 népsor-számu híz erdő s legelő joggal 408 frt az egyedutai 71 sz. tjkvben AL 350 hrsz. ingatlan 200 frt, ugyanazon tjkvben A I 369 és 444 hrsz. ingatlanok 96 frt a 717 hrsz. ingatlan 180 frt becsértékben az 1881. évi 60 t. cz. 156 §-a a) és d) pontja értelmében egészben az egyedutai 71 bz. tjkben A 112 hrsz. ingatlannak Szálai Józsefet illető 114 frt, 267 hrsz. 62 frt, 509 hrsz. 70 frt és 655 hrsz. 61 forintra becsült ugyanazt illető egy negyed része és pedig a 350. 369, 444 és 717 hrsz. ingatlanok özvegy Vesét Símonné javára bekeblezett özvegyi haszonélvezeti szol-galinijog épségben hagyása mellett Egyeduta kúzség házánál 1895. évi Julius hó 3-lk napján d. e. 10 órakor Csesznák József felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt L°tenyén, a kir. jbiróság mint telekköcwi hatóságánál 1895. évi április bó 19 napján.
NUNKOVITS kir alj. birÓ.
Wfflk GTáK ÉS IROlUS: VÁROSI IRODA ÉS RAKTÁK:
M^BH VI- ker- külsó váci-ut 38—85. Podmaiiiczky-uteza l-l.
ÍÍÉ&feJl Gőz- és járgány cséplö-készuletek,
N.:ámoN első díjjal kitűnt. SCIII.Í Cü-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, XrOLéilyltö éa egyetemes aczel-eiték,
eredeti SCHLTCK és VIDATS-féle
egyvasuekék. 1 a i a j m i v e i ö eszközök,
vaJamint
ScMick-féle szab. {J Á L A D Á S sorbavetó-gépek.
Takarmánykészi,-. gépek, dará\'ók, őrlőmalmok és mindennemű gazdasági gép;k. Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató-gépek és fűkaszáló gépek, szállítható mezei vasutak stb. ElSayos fizetési feltétel**. Legjatinyosabb árak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve:
5 —10 forintot kereshet naponta egy ügyes és szolid
Ügy n ö k,
ki magánvevőket felkeres. Ajánlatok .HOLLAND" név alatt poste restante, Bécsbe föpostára inté zendók.
ooooooooocoosooooooooooooooo
IC I . LU
fi
«Qu
I<
IIII
\'JH i si-.!isflssi fe s«
m Vintigli: % 5 • il--!! ii5:spf.i| o a .
•5*iS í?í;-r:7;;*-s * ¦*
II?\'
104
- 3
¦s w
¦= 2 a
N
e a se
oocoooooooooooooocoooooooooo
GUMMI! |_
Eredeti párlat gassni- él halhslya-fck finomság és ]óság tekintetében a bvána\'-makat is felnlmulják, tuczatonként I, 2. 3,
4, 5 6, 7 és 8 Tárlatért. Beets sasiir (rövid)
s és 4 forint, legfinomabb hölgy szivacsok 2.
5. + és 5 frt. - N&i óvszerek Hasse után 2 forint. Massinger tanár után 2 frt 50 kr, dara1 ockia:. Susp^nserinmok stb részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
reif J. specialista bécs,
I., Brasdstalte 3
Pisktikui mintagyQjtemény uraV rt-\'zéreö Irt Árjegyzék zárt borítékban ingyen és bérmentve
, KSH
J
sn ..Horgony-Pain-Erpcller-
i Ls bunenua. i-*azán iupszi-nj ÁVWV.. hiíziseer most már 25 év óta legjobb JO* / fajdalo-ncsillapito bedönsölésnek fenyf-
v \' Ben bebironyult köszvény risi, csuknál, tag-
t v^/^ sz;i\';.,imiii uagv oiterjomttwt és biztos hat;>xi a\\a következt.\'bon minden oldalról oly elismerést la-vtt^\' \':\'dt, ho^\\\' iiiinden betegnek \'ig^il aj;iaiba!ó.
a tinct. cápsici gqmp.
(HOKGONY-PAHÍ-EXPELLEBi
kimagasló állását a fajdolomcfallapit\'j Uvinrzv.ifM.-k VíSrött d\'adalnuutan megtartotta, tiilonféle \'ellmjtá-i i~s iitánzaitl dacára; oz bizonyára a legjobb biznnyiti-k arra nezvo, bo-^y a kdzdnség i>\'n níl meg tudja küloaboztetni s jót a rossztiií.
Hogy értéktelen utánzatot ne kapjunk, bcv::s.ir!;i5 altalmívai vi-l;o^\\-üuI;re, a vörös honjonyra (i«yelendő és minden üieg ezoor j^gv nélliSt, miut nem valódi visszautasi\'ar,ü6. A gyd-ry-sw.\'ftáMkban kapható 4<i tr.. 70 kr. vogy frt. \\ :± i affaw 6vegi-u-k.\'iit; Dudaps«tcn TörÖk Jóxsoi gr^yszen^aiél.
richter-féle .frvár rudolstarlthi, tiíiiririíríiilwn.
t
Ihmerebmer Antal
~-^mW 1NNSBRVCK, M-Terézia-itícza 17. MM
El*ó tiroli darócx-*xÖvet üxlbt. Legnagyobb szélküldési háza jótállással a valódt
. TIROLI DARÓCZ (LOÖEM)
— ár« te^«5llí«y, ecíkSp».y, felöltik, zubbwy ««t. -telje* BtMÓ késxölékeknek.
Sn,b,.. Minit ét irjeejrék ingjeu Kicsinyben
i
OOOOOLO 3000000O0000O0O0O0000
í VENDÉGLŐ MEGXYITÁS! |
^L • Van szerencsén! a n. é, közönségnek tndomasára adni, )á
3 miszerint Magyar-utczati, a Bajor László-féle vendéglöt )f
tnegvásiroltam é3 azt Ízléssel és csínnal berendezve, kellemes
fMT* kirándulási helyije "VpJ ^
alakítottam át. Midőn a tisztelt közönség látogatását és szíves ^
támogatásit kérném, ígérem, hogy ízletes ételek, tiszta, ha- C
méltatlan borok és kitűnj liecingi sör kiszolgálása által n
TJ ipyekeznixfogok igényeit mindenben kielégíteni. jT
Bátor vagyok egyúttal todatni, hogy mű és kereskedelmi C
81 kertészetemet az eddiginél is nagyobb gonddal és a modern jT
igényeknek megfelelően továbbra is folytatni fogom. jT
4< Tisztelettel jf
# fa bit h tivadar, >f
TI vendéglős és mdkettész.
Gyüíoöícs értékesítésére. \' 4se|
Sajlók gyömölcs és bor-préselésre
legújabb, kitűnő szerkezetté!. Eredeti gyártmányok folytonosan mükodö kettős nyomószer}íe-?etíel és nyomásszabályozóval.
A legaagYo!tb naskaképesseg 20 százalékkal nagyobb ¦lat rniadea egyéb aajtóaát.
GyiiBiSEes<> és ss6IlS«s&z6&a
Szőllőgereblyézők (Bogj\'ófejtő-gépek.) Teljes szürsttílc berendezések, állók és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. aszaló-készülékek gyümölcs és veietKény számára. Legújabb öniPŰ<Ötl6 szab. szölóvesszó- és nörénypermetező „syphonia."
E gépeket különlegecség gyanáut gyártják
MAYFARTH PH. És T~
cs. éi kir. kizár. szxb. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor
Béoe: II., TaboBtrasse 7C. sz.
Árjegyzékek éa elismerő blzeayitviiysk Injyec — Képviselik felvétetnek.
ist Utánzásoktól óv&kodjnnk. fsai
0000900-QOOOOOOOQOOOQOOOOÖOQ
XXXIV. ÉVFOLYAM.
-Aranyérmekkel kitüntetve .
ZALA! K Q Z L Ó X V.
Elsó e«. es kir. kitár, gubadalm.
1895. J-CKíOa ftOVén
Aranyérmekkel kliant»t»e
nOHIiOKZAT-FESTEK
n
KRONSTElNE.lt KÁROLY WiEN, III. Haupstrasse 120
át h á.z á b a n.
FíbercMWÍ és berczeai uradalmak, cs és kir. karonai raktárak, vasn!-, ipar-, banya- és báinortársqíaíoL, éw.k«ési munkál,
valamint avártnaidonosok szalMtéja. - Ezen homlokr.a.festékek, melyek mészben oldnatók. s,ár« ponto.t állapotban, 4C kulonfel. aammiMáb. .....
teljesen hasonló « olajmázoláshoz. - Mlotalapo* « hM.oa.a1l MM ,ng,en es b.rmentve küldel-ek
szam, s a j
oakáiatok,\' VÁLL.4LKUZÚK\' m KPITÖMESTBREK,
kiióakfiit vr6 kti-rt fsljBbb szállíttat-
A nagymosás már nem oly borzasztó!
A szab. szerecseii-szappan
hassnilptával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogás talán szép éa tisztára moshatnnk. — A ruha kétszer annyi időig tarthaté, mint bármely mis szappannál,
A szab- szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosva, lem mint mással 3 szór. kevésbbé kell kefe. vagy a kártékony mosópor; megtakarittatik az idő, tüzelőanyag és a tonnkaerŐ.
Tökéletes ártalmatlanságit bizonyítja dr. Joiies Adolf cs. és kir torc szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyobb fQszerkereskedésheó * fogyasztó üzletekben, neyszinte a bécsi I. fogyasztó egyletben és az I ső bécsi háziasszonyok egyletében Főraktár: Bécsben, I. Reaagaflse Nr. G.
Gpnd Hotel National
Ipáién (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem világitás felszámítva nem lesz. 200* szoba 1 frttól felfelé. Fürdők, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötök közvetlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel A. tíARHAK\'MER igazgató. F. M. MAYER. tulajdonosok.
Ásvány 1 ürdő |) \\ K L V í K Shwoniában
a déli vasat társ. állomása
vastartalmú hévviz 45—50° C.
Porczeiláti-, rnárváoy-, kő-, tükör és iszapfürdők. Q-rdS pyósyhitás minden nöi betegségek női. Terméket lensép, fehér-folyás, sápkór. továbbá c-úz. csonttörés éa idegbajoknál stb. .stb. Újonnan berendezett
„hidegvizgyágyintézet,"
gőz Cabinok, bidee a meleg Douchok stK stb. valamint
Kneipp Seb.-féie vizgyógyintézet,
mely főt. Kneipp Seb. plébános nr utasításai folytán tökéletesen a Worishofenl . vizgyógyintézet • mintájára épüit. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishofénben tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ar által ajánlott s tanult — fürdőmestert alkalmazott Worishofenből.
A iüi\'tiö (1894 január óta nj) igazgatóság a prospectus és felvilágosítással postafordultával ingyen szolgál.
Fardóorvos: Dr. »EC.KÉ YIXJION Bécsitől.
¦Sf Májat l-től június 15-ig ss szept. I tol október végéig 30% engedmény fürdők- ?8 lakásban.
X X K X
»1 X
X X X X
>x
X
X X
X X X X X X X X X X X X
Hölgyeknek nélkQlözhelIen.
Kísértsék mez azok, kik szépségüket megtartani óhajtják és azok. kik ezt elvesztve, visszanyerni akarják és használják a
Csapó J,-féle arc-crémet
és a hozzá tartozó szappant.
Ezrekre menő hálaoyilatkozal nöi körökbői. A valódi egyedül c»&k a gyártónál
Csapó János gyógyszerésznél
Eszék, felső vár ok. Itosszu-utea 79 rendelhető meg
ís> Ugyanott és minden nagyobb gyógyszertárban kaphdtók Csapó -I fogesöppet, biztou szer fogfájás ellen.
Megrendelhetők továbbá valódi franezla és angol Illatszerek, a legfinomabb pouderek, melyek között a legajánlatosabb a fehér, rózsa és crémszinfl Vénusponder
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is as, a ki nj vagy tkdalt
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valamint minden
belső bajban "V6
éa pi-dig.:sárg«sAg,székrekedéR. hányinger, szédülés, ájulás, relböfőires, aranyér, epetolnlás- máj- és altesti bántalmak, Tét tolnia* a lej- vagy szírhez- köhögés, nehéz lélegrés, reked ínég, éjjeli Izzadás, verköpé*, nyilalás, álmatlanság, szívdobogás, kaszreny vagy csozban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ára használati utasitassal 2 kor. (1 frt). Postán küldve fada és fuvarlevélért 40 fillérrel i20 kr) tóbb.
SzrUildés a ridékit csakis i ..Hattyuhoz" cz. gyógyszertárból
Rndapertt. VI., Szaholcs-atcza, 32. sz.
Ki szellőjét a
V6R0
akarja védeni, as haszoáljoo
FOSTIT-et.
Vezérflgynűk Ausztria-Magyarországban és a\' Keleten! XI III.K VILMOS ndvarí szállító magkereskedése TFMESVAR.
a legjobb, legbiztosabb és legolcsóbb perenospora védekezési szit a legolcsóbb és évekie eltartó ké-szültkkel alkalma\'tatik nem rontja a készít lékekpt é* alkalmazása a legkönnyebb, soha nem pi*zkitja a ruhákat, hanem a legtis*tLl>h szer valamennyi között nem igényel vizet, tehát nagyon. ktin»yen szálliihatA, mert a viz-szállitás t-Sji-si-n elesik ni agyarországi szőlőbirtokosok! ól tömeges elismerő oyi!atkozatok*t kapott.
Ara: 5 kiló frt 1.50, 50 kiló frt 13.—. 100 ktló f. 12T> 50,500 kiló frt 126 —
„A peronospoia és kiirtása\' czimfl könyv bárkinek is ingyen és bérmentve megkiildeük.
Készülékek darabja:
Hungária frt 4.5\'», Reform frt 7 50,Torpedó fri24.
Fostit Fostit Fostit Fostit Fostit
Fostit Fostit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kizárólagos raktár és képviselőség Zaía-. Somogy- és Veszprém megyék részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSAN
a hová minden megrendelés intézendő. gSaT* Árjegyzékek ingyen és bérmentve. *V3 SEJT K r a d ií k részletfizetésre is ~W6
A ki kerékpárt óhajt vásárolni az saját érdekében csakis a világhírre szert tett"
„SITIHA* gyártmányt
vegye
A legutóbb Bordeaux és Paris közt 591 Kilométer távi aron megtartóit nemzetközi nagy versenyt Gerger FersnCZ egy
„STYRIA* kerékpáron.
ScJi.weinfnrt. Zittau-\'ban é* 1894-ben 522 legnagy>}}>bréjizt első dijak lettek .Styria" kerékparokonflt/Tre,
it TTirfr Jérryegen bizonyítják, hogy a
„Styria1- kerékpárok
a legjobbak a világon.
nyerte. 24 óra, 12 perez és 15 másod-percz alatt a világ legjobb versenyzői ellenében.
Az idén- Bécs,
Berlin, Budapest, München, Boroszló.
Hamburg. Lipcse. tSteitin, Brünn. Mánkéira Posen, Szombathely, Szabatíka,
Albrecht. Sahator jöherczeg \'fi \'jensfge, Péter jöherczeg ö fensége OitZiSaclten-Cobztrgi hercze§ „ ] . \' Mehf\'din Béyhg r\' \\
stb. „Styria kerékpárokat használnak
Kizárófages raktár és képviselőiíég Zala . Somogy- és Veszprém \' tnögyék részére
IFJ WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KANIZSÁN,
, a hova minden megreiideJés. intézendő. f • Árjegyzékek ingyen és. faérrneitíve. *«M-flSJT\' Kiadás r esz I e t f iz e tlé * r e 1 s \'sB@
XX»XXXXXX»a>tZ<KjCXKXX»)C)íK»XXsf}t
o-a\'/dasági gépgyára, vas- ós érczöntodéjé N A G Y - K A X I Z S A N.
A magy. kir. államvasutak gépgyára vezéi\'ügynokségéiiek duaúntuli képviselője
Ajánlja: Egyetetnes egyes és kétbaráziás aczelekéit és ciekre felszerelhető összes fold mivelő eszközeit, ugy hármas ekéit, ló kapáit, toltögetöit és boronáit _______
Amerikai rendszerű Hoüinqswrrth szénaify&jtök. Pbrhet -jr amerikai lókapák rosták, konkolyvzók. járgány c-«)-l<><észtetek, ^ járgányok, szecska és réfxtvágók, kukoricia-matzsolŐk kézi- és gőzerőre nagy készletben tartatnak, Ajíinlja továbbá:
Szab.PERFECTA
me w\'yi::::::- aoryetögepéí
és mint ujdouságot
•iz é> begyet Ja\'a;hoz egysráat alkalmas lenijabb éa leföké-tetttebt
„Zala Drill"
(siabad. SISPLEX) kőonyö sorvetőgépét egészen aj rendszerű ve!ó-koronpo\'k\'t-a: é9 szab. kiváltható kapacsuk-lyókktl
\\tW Árjegyzékek kívánatra ingyen ós bérmentve kű;detnek.
Nyomatott Ifj. Wajdits Jóaef kSayvnyomiájiiian Nagy-Kanizsán.
75
WJÍAMIZSA. 1895. junios 22-éo.
Elófizetéxi ár: Erp«: érre . . . 5 frt — kr. Fél érre ... . a fn 50 kr. Negvedévre . . . l fn 25 kr. Egye* szánt 10 kr. HIRDETÉSE K 5 hasábot petitaorbaa 1. másodazorj 6, s minden további sorért í» kr.
NYILTTERBEN [petit soronként 10 krért véietnekl \'. fCiiics\'ir; illeték mindeo «gyesj hirdetésen 30 kr. saeteado
ag-l|g azfam._
KÖZLÖNY
XXXIV. évfolyam.
A, lap szellemi és anyagi részét illető sindes közlemény Bátort! Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzetteo Xagy-Ean Ixftára bérmentve íntézendöfc.
részvény-társaság.! ?óegytet;
Bérmentetlen levelek i tatnak el.
Kéziratok vítwzanem küldetnek
A nagykanizsai , ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztari „Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár ,nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tözoltó-egyiet*, a ,nagy-kanizsai kisdedDeveió egyesület\' a ,Dagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony
.katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Keresztény jótékony Nőegylet köréből
A kitűzött jótékony segély-nynjtás s könyöradotnány kiosztása mellett a 8 év óta fennálló Keresztény Jótékony Nőegylet az idén nj nemes eszmét tettlegesitett Nagy-Kanizsán, t. i. árra- és szegény leánykák részére munkaanyag beszerezhetésének módját létesítette, melynek rendje, ha szerencsésen áfiapitatik meg, nagyban segiti a becsületes munkaösztönt, a kézi- és háziipar "fejlődését, elterjedését és kétségtelenül enyhíti a nyomort, melylyel munka hiánya ban a szegénynek küzdenie kell-
Áldás a kezdeményezőkre !
Áldás a nemes eszme pártolóira!
Miután női gyengéd kezek vezetik ezt, megvagyunk győződve, hogy virágozni is fog és kívánt siker koronázza működésüket.
Június O-én az alap szilárdítására kerti Ünnepély rendeztetett a Polgári Egylet helyiségeiben, a borús időjárás miatt kevés látogató közönség jelenlétében.
• Közsajnálatra, Zadnbánszky La-josné urnó, kié az érdem oroszlánrésze, betegeskedése miatt kevés ideig Tehetett szerencsénk láthatni.
A pénztárnál ott láttuk Nábráczky Lajosné Dauscha Ottóné, Varga Lajosnéés Wusztl Lajosné úrhölgyeket.
A JÖzsdénél dr. Hadser Jánosné, dr. Schwarz Adolfné úrnőket és Kp-dor Ilona kisasszonyt, itt árulták Poór Jánus által ügyesen szerkesztett s az Irodalmi és Művészeti kör által kiadott .Szeretet" czimü alkalmi füzetet.
A virágsátornál Gózony Sándorné, R. Balogh Efei, Makara Ivánné urnók, Tóth Kamilla, Tóth Mariska és Demczky Laura kisasszonyokat.
A kézimunka bazárban dr. Fülöp Kázmérné és Jderkly Antalné úr-
nőkét, Grunner Paula, Kaan Irma, Pranger Karolin, Szekeres Erzsike, Mair Hermin és Pikéty Hona kísasz-szonyokat.
E bazár kitűnő anyagai leginkább Nyitramegyéból valók voltak, dr. Fodor Kálmánná a pöstyéni főorvos nejének szíves buzgalmából, néhány mintázatot áldozatkész hölgyeink is készítettek, sőt Pranger Karolin tanárnő iskolás leánykái is dolgoztak.
A szerencse kosárnál Sebestény Lajosné, Stirling Sándorné és Ro-senberg líichardné úrnőket, Mikos j nővérek és Hertelendy Irma kísasz-szonyokat.
A tejcsarnokban Mantuano Józsefné, Knortzer Györgyné úrnőket, Nyuly Gizella és Török Rozi kisasszonyokat.
Végül a szelvények árulói Plihál Ferenczné, dr. Szekeres Józsefné, Véber Károlyné és Kissné Breznay Anna úrnőket.
Színi előadás után táncz következett, az első négyest 48 pár tán-czolta.
Jelen voltak : Bogyay Ödönné, Bogyay Mirza, Csesznák Klementiu (Szt.-Györgyvár), Czérna 0., Czérna Matild, Dauscha Ottóné, Fa&ciattiné, dr. Fülöp Kázmérné, Fodor Ilona, Grunner Ernóné és Grunner, Paula (Eger-Arscsa), Halász Imréné és Halász Margit (Galambok), Honig Szida, (Duna-Földvár), Heiszler Berta, Horváth Józsefoé, Horváth Mariska, Heim Kristóíné, Heím Aranka és Uóza, Haidekker Antalné, Janda Károlyné, Janda Margit, Imrék Miczi (Nemes-Pécsei), Kissné Breznay Anna, Kaufmann Béláné, Kárpáti Manóné, Komlóssy Kálmánné, Keller Mátyásné, dr. Levatich Kálmánné (Veszprém), Lenkey Károlyné, Lenkey Margit, Mtkoss Gézáné, Mikoss Melánia és Hedvig, Matosh Gizella, Mair Hermina és Tinka,
Manhará Malvin, dr. Makara Ivánné, Mantnano Józsefné, Mantnano nővérek, dr. Nensiáier Antalné, Náb-ráczfcy Lajosné. Oltay Guidoné. (SzL-György vár), Pammer Blanka (Veszprém), Petras Miklósáé, Pikéty Gusztávné, Pikéty Emília és Ilona, Pilcb Erzsike, Rátz Antalné, Rátz Aranka és Gizi. Rozgonyi Lajosné, Sümegi Kálmáueé, Svastícs Hugóné, Svastics Árpádia, ¦ Sauer Edéné, Sauer nővérek, Sebestény Lajosué, Szalay Irma és Erzsi, Szi-tár Anna, dr. Szigethy Károlyné, Schertz S.-né és Schcrtz Róza, dr. Tripammer Rezsöné, Török Ambrusné, Törők nővérek, Tóth nfiriska és Kamilla, Tóth Lászlóné, Varga Lajosné, Wolheim Fanni, "Wnsztl Lajosné, Wnsztl Mariska s. a. t.
Felülfizetők: Belus Lajos 10 frt, Clement Lipót 9 frt, Vidor .Samuné 6 frt, Ebenspanger Leo 5 frt 50 kr., Schmidt Emil 5 frt, Zadu-bánszky Lajosné 5 frt 50 kr. N. N. 4 frt 50 kr., Fesselhofer tsalád 4 frt 50 kr., "Weiser Józsefné, Oltay Guidó 4—4 frt. Bogenrieder Józsefné 4 írt, Scnerz Richard 2 frt 50 kr., Stern J. Mór, dr. Szüts Miklós, özv. Haidecker Antalné, dr. Häuser "János, Reisenauer János Őrnagy, Özv. Csima Jánosné, dr. LŐke Emil, Weisz Tivadar Tóth László 2—2 frtot. Schwarz G.; Oszterhuber László, 1 frt 50—1 frt 50 kr. Saller Lajos, dr. Rátz Káimán, dr. Bentzik Ferencz, Blau Lajosné, Fiscbl Pálné, Slau N.. Keller Mátyás, Belus László, Ifj. "Wajdits József, Mikoss Géza, Próbáld Károly, Stirling Sándor, Deutsch Lajos. Strém N., Stocker Antal, dr. Fried Ödön, Ro-senfeld Adolf, Grünhut Henrik, Kuaf-lícs és Simon Gábor 1 — 1 irtot Horváth Honor, Köhler Gyula, Köhler Antal, Huber Gyula, Rosenberg
Richárdné Kürschner Ignáczné, dr. Szekeres Józsefné, Wnsztl Lajos, "Weiszmayer Márk, Remete Géza, Pleheisz Gusztávné, Hevey Flóra, Szekeres Erzsike, dr. Tripammer Rezsóné, Yveisz N, Ratta N., Havas N., Farkas Vilma, BIau Béla, Szegő Gyula, Bertics ÍS\\, Halász Imre, dr. Plosszer István, N. N., Dezsényi Elek, Tripammer Gyula, Véciey Zsigmond 50 — 50 krt. Szitámé 20 kr, összesen 117 frt 20 kr.
Hímzéseket a kézimunka sátorhoz szívesek voltak készíteni. Dr. Szekeres Józsefoé, dr. Fülöp Kázmérné, Komlósy Kálmánné, Plihál Ferenczné, Györfiy Jánosné. Friedl Erna, Merkly Antalné, dr. Tuboly Gyuláné, Véber Károlyné, Botfy Károlyné, Pilch Erzsike, Szekeres Erzsike, Mayer nővérek, Mantnano nővérek, Török nővérek, Kucsera Anna, Berényi Emma, Janda Margit, Lengyel Elza, Szalay nővérek, Ró:h Katalin, s még többen. Ezen szép munkák közül néhány darab — mely a mulatsághoz el nem készült — a polg. iskola munka vizsgáján megtekinthető, Eddig Összes bevétel 605 jrt 30 kr Kiadás......168 , 3ő „
tiszta jövedelem : 436 irt 95 kr.
Sknblics Emília urnó ujabban e czélra 5 frtot volt szíves küldeni
Mindezek után az eluökség hálás köszönetét nyilvánítja mindazoknak, kik tényleg szíves közreműködésükkel, vagy adakozásukkal hozzájárultak; különösen pedig akik a hímzésekkel fáradoztak, nem különben az áldozatkész közönségnek is, daczára a kedvezőtlen időnek, oly szép számban jelent meg.
Levél a szerkesztőhöz.
K*edves barátom Lajos!
Engedd meg, hogy becses lapodat a Zalai Közlönyt valóban közlönynek használhassam a jelen alkalommal, — s ne vedd, ne tekintsd azt al kai mattan kodás-nak, hanem mint lapod t olvasóinak — a te engedelmeddel -- nyújtott előzékenységnek. Ugyanis Nagy-Kanizsáról és annak vidékéről is hozzám sok jó barátom, éa ismerősöm kérdést intézett, hogy az idei fürdő idényt Várasd Tepliczen fogom-e tölteni avagy más fürdőt keresek fel.
Ezekre" óhajtanék b. lapodban válaszolni, ha ugyan e válaszra tért engedsz.
Minek mondjam, hogy ezen kérdések kellemesen leptek engem meg és sietek barátaim részére idejekorán kijelenteni, hogy a nevezett fürdő sokkal inkább megérdemli hasznossága miatt a felkeresést, habár rengeteg utat ta kell megtennem, hogy sem azt mellőzni szándékom lehetne s igy oda július első napjaiban néhány heti használatra elmenni szándékozom, azon reményemnek adva kifeje-ést, hogy ott igen sokan fognak lenni éa találkozni egymással, kik éven-kiuí rendesen felkeresik ezen gyógyhatású és nagy hirnek örvendő fürdőt
Mint hallom, a zágrábi káptalan, mint a fürdő tulajdonosa igen sok éa nevezetes ujitást tett a fürdőben, s a jeles és előzékeny orvo3 Dr. Loogbino A. páratlan szorgalma azon színvonalra emelte azt, melyen vele sok más nevezetes fürdő nem versenyezhet.
A Zalai Közlönyt — tudom igen sok ismerősömmel együtt. — igen szívesen olvasom, s immár egy év óta Kanizsá-róli elutazásom után is oly kedves emlékek ti közlemények jönnek koronkiot benne, melyek nemcsak ""biztositjak a lap s/.ellemi fölényét, hanem igen kedves olvasmányul szolgálnak a szórakozást keresőknek\' is. Oly jól esik olvasnom belőle egy némely eseményt, mely engemet még mindig érdekel, és hiszem, hogy örökké érdekelni fog, emlékezetembe hoivdti a sok ismerős s jóbarát különféle viszonyát és a társadalmi mozzanatokat.
Kecsegtet a remény, hogy Topliczá-ról ha nem sokszor is, de legalább egy két levélben felkereshetlek s igy e közeli viszontlátásig üdvözöl hived
DR. FÁRNEK LÁSZLÓ.
r á a n a.
Balíntffy Bálint- sírjánál.
Vicái temetőnek nyugati sarkában i\'oinborodik egy sir vi rágok árnyában.. . Vadvirág mindannyi — kéz azt cem ültette, A költő lelkének egy egy por-hüv«lye; S mindannyi kis virág egy-egy ver-nek képe. Melyeket a költő rímbe fűzött össze ...
A sír déli részén egy kis fenyő-fejf a Hirdeti, hogy költő nyugtaik ott alatta. .. Költő, ki szegény volt, de gazdag a lelke. Mert <.:\'-iz hevével hazáját szerette. — S talán éppen ezért érdemel csak ennyit; Avagy tír: a airban felejtünk mindenkit?!
A halál válni, de felejtni nem tanít: Nem kivait s^költőt, kinek a dJait;
— Sirhalom a testté! — ej m-m takarhatja; Már pedig a költő minden egyes dala — Emlékét hirdeti — s emieke szivének: .Jázmin koszorúban" a legkisebb ének!
Sírodra !>oinlok — imát mondok érted! S emléket szakitok, vad virág emléket..
— Szellő suttog halkan, ami; imádkozom — Imámat végezvéa — e szavakat hallom .Elkorhad e fejfa s nem lesz semmi jele,
Mi a költő lélek nyughelyét hirdesse."
Megértve a szellő sokat mondó szarát Ilim: a költő lelke — sírban is hív barát. ..
— Hozzunk áldozatot a szent kegyeletnek, Hadd legyen emléke a költő léleknek! Jelöljük meg kövei e tölszentelthelyet, Ennyit megérdemel, snemís kivántöbbet!
FAEKASS KÁROLY.
Karczolatok a városi közgyűlésről.
A város legutóbbi közgyűlésén nagy szerepet játszott a víz.
Június 8-án hajnalban oly óriási mennyiségben rohant a város kornyékére, hogy a Kis-Kanizsa felé vezető országúton mind a két hidat elsöpörte, s igy a kÍ3kaoirsai képviselőknek lehe tétlenné tette, az arra napra kitűzött közgyűlésen a megjelenést Ezért a közgyűlést nem lehetett megtartani s uj terminust tü/tek ki június 14-éré, mikorra a padlókból készített ideiglenes hidakon a közlekedés ismét helyreállíttatott A kiskanizsaiak rövid időig örülhettek a Nagy-Kanizsától! elválasztásnak.
Azután pedig a közgyűlésen kisértett a viz.
Néhány nappal a közgyűlés előtt dr. Szekeres Józsefnél értekezlet tartatván, eredményekint srétfutott a bir, hogy Sebestyén Lajos a polgármestert interpellálni fogja a kórházi viz — szükség miatt és az elévült ápolási költségek iránt.
JÉIes röpiratot nyomatott valaki Keszthelyen és a párthíveknek raegköldöt\'e. az emberek uton-utfelén erről beszélgettek, sőt a fáma olyasmit is mondott, hogy Sebestény a polgármestert meg fogja son: ozsonnára. Balladákat szavalgattak az utczán az inasgyerekek.
.... Jő Badarir magas Tornyán az érczkakas
Csikorog élesen .....
Szóval tragíhuY hangulat uralkodott mindenfelé. ¦
A gyülésterem karzatát már jókor megtöltötte a publikum. A megjelent kiskanizsai képviselők még a vizek nagyságáról beszélgetnek, mikor a palgar-mester és főjegyző egy csomó aktát és könyve: az asztalra tesznek és elfoglalják . helyeiket
Ü^sébŐI azonnal felemelkedik Sebestény Lajos. Kidől esztt hatalmas mellét. Mindenki odanéz és várja a beszédet: ez colossalis szónoklat leszi
— Sebestény dörögni kezd: „A mult napokban névtelenül megjelent egy röpirat, cerrect ember pedig nem foglalkozik oértelen röpiratokkal stb. stb .." Sebestény felsorolja a névtelen írat vádjait és interpeilatióképpen beadja az írat pontjait Nincs viz, nincs uj kut mennyi az elévült kórházi költség. „Legyen szíves a polgármester ezekre válaszolni és az egész ügyben a felelősséget magára venni." , - . . ,
A polgármester szíves volt válaszolni az interpellatióra — másfél óra hosszat. Itt van a szakértő jelentése, hogy van viz a kórházi kútban, ennek daczára a kórházi bizottság felvette a költségvetésbe egy nj kútnak építési költséeeit 1400 írtban, de ezt a minisztérium nem volt kegyes engedélyezni, az eddig be nem folyt ápolási dijakról pedig most készítik a könyveket, melyek ki fogják tüntetni az elévült dijak mennyiségét; L-éhány évről készen is van már a munkálat\'
Különben pedig a polgármester nem szíveskedett másnak dolgaiért elvállalni, a felelősséget, hanem csak.annyiban, mennyiben a törvények szerint ő felelős. <
Sebestény feláll s folytatja a dörgést, mintha semmiféle választ sem nyert volna az interpellatióra. Nincs viz I Borzasztó! Nem hiszi, hogy a miniszter ellenkezése daczára a polgármester nem Ciinái tathat ott volna uj kutat, ha akart volna. Nem hiszi, bogy az ápolási dijakról munkaiatok vannak folyamatban s azért kéri, hogy a .gyűlés szíveskedjék kiküldeni egy bizottságot, kik utasitass&nak a szükséges kimutatásnak 15 nap alatti megcsináláftára. A bizottHág tagjait minjárt kcudidáija maga Sebestény. -
A bizotlsígct a közgyűlés nem volt szíves kiküldeni: 65 szóval 40 ellenében elvetette Sebestény indítványát.
Az volt a legjobb az egészben, hogy az a két féific maradott nyugodtan, kik érdekelve voltak a dologban t i. a polgármester és dr. Szekeres József, a többiek mindnyájan izgatottak voltak.
A szavazásnak hullámzása is érdekes volt BUu Pál másra Bzavazott, mint a fia, Öreg és ifju Bentzik Ferencz szintén ellenkezően szavaztak. A polgármester és Máninger József nem szavazott.
A Bzavazás után Plihál Ferencz, — kinek Sebesténynél is hatalmasabb mellkasa van, — kijelenti, hogy mint alkotmányos érzületű férfin meghajol
a többség akarata elölt Hanem Sebestény ezt nem teszi. Intöleg felemeli kezét és igy dörög a képviselők felé : ,Megbánják még ezt!"
Bravó Coriolán! Igen, mintha csak Coriolán szavalná: „Átok reád viszály ¦hona, már nem vagyok fiad ! stb. stb." — A póz határozottan pompás volt, csakhogy a városi képviselőknek nincsen érzékök ilyenhez s igy a iőnséges mozdulat kárba veszett. De vigasztalódjék Sebestény Lajos, majd a néppárt hálásabb leszen ilyenek iránt.
Sebestény pedig tovább folytatja a dörgést: .Ha én lennék a polgármester, másként tennék I" Da azt a kijelentését, sem méltatta kellően a közgyűlés, pedig mennyire igaza volt Sebestény-nek! Hiszen régi aranymondás, hogy mindenki másképcselekszik, mint embertársa.
Van egy játékszer, egy gummiból készített emberalak, melynek belsejében sip van. Ezt a babát „puffuncs^-nak hívják a gyerekek. Akárho! érinti a játszó gyerek a babát, az mindig vf-<ít: egyebet nem tud.
Ez a baba jön önkénytelenül az ember eszébe Sebestény dörgő beszédei közben. Ő mindig mérgeskedik s e miatt se lát se hall. Pedig hiában, egy kis higgadtság szükséges a dolgok tárgyilagos elintézéséhez.
.... A huzavona közben bét óra felé közeledett az idő. Rátértek tehát végre a közgyűlés tulajdonképpeni tárgyára is : a városi közkórházi Bzabály-
XXXlV. ÉVFOLtAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 JÚNIUS -22-én
Gazdasági akczJó.
Magyarország válságos gazdasági helyzettel küzd. Az az óriási teher, a mely az utolsó 3 évtized alatt több mint egyezer millió forinttal szaporította a a magyar gazdálkodó osztály adósságait, kezdi éreztetni zulyos visszahatását az egész nemzetre
Az a szükkörü osztály, a melynek ez óriás? terhek a javát képezik, nagy töke erejével valőjággal békÓba verte a nemzet általános gazdasági fejlődését, a mely ma csak nagyon egyoldalulag, a mozgótőke boldog urai által előirt korlátok között haladhat előre. Aző kezében van a kereskedés; a termények é3 fogyasztási anyagok értékesítés és forgalomba hozatala ; az ipar, melyet nagyipar alakjában létesített óriási vállalataival Bzintén vazallusává tett, s ez óriási gazdasági hatalom óosuíylyal nehezedik az egész nemzetre.
A gazdák minden tiszta jövedelem nélkü! egyszerű kamatbiztositói a nagy osztalékra dolgozó magán ás társas pénzintézeteknek ; a müveit honorátior, szellemi munkája s mesterségesen megdrágított életmódjával adózik a boldog hatalmasoknak; a vidék egészséges iparos és kereskedő világa pedig pusztul az alatt a nyomás alatt, a melyei reája ennek a spekuláló nagytőkének minden üzletágat behálózó versenyre vállára rak.
Itt van tehát a 12 ik óra, hogy tegyünk valamit, hogy erőteljes és erős akczíóra keljen fel az egész nemzet, mely akcziónak czélja legyen a magyar íöld és föidmivelö nép, a vidéki egészséges ipar és a kereskedelem és a ho-noratiorok gazdasági érdekeinek érvényt szerezni.
Enn«k az akcziónak országra szóló kezdete volt a másfélezer gazda jelenlétében a műit hónapban Budapesten megtartott .országos gazdakongresszus " ; a az ebből fejlődött gazdaszövetség, melynek országos szervezése most van foganatban.
Ennek az uj gazdasági mozgalomnak as slóhsrczosa a Budapesten megjelenő „Hazánk" politikai napilap, mely bő poiitikai társadalmi és irodalmi tartalma mellett, kiváló súlyt a helyes gazdaságpolitikára helyez, a melyet az ösz -szes pártok feletti állásánál fogva,
— befolyásolatlanul és függetlenül folytat.
Egy helyes gazdaság-politika életrekeltése, annak minél szélesebb körben való terjesztése a magyar nemzetnek ma legfontosabb kénléíe, ezért aktuális az a mozgalom is, melyet a .Hazánk" zászlójára irt.
A .Hazánk" felelős szerkesztője Baross Károly, a ki mellett még a lap gazdaság-politika részének fejlesztése és biztosítására egy gróf Bathyány Tivadar, Bernát István és Bujénovies Sándorból álló bizoitság gondoskodik.
Különösen a vidéki gazda, honorátior* iparos és kereskedő lakosság érdeke az, hogy e nagyarányú napilap a .Hazánk" minél szélesebb körökbea terjedjen el.
— Kiadóhivatala: Budapest (Köztetek) előfizetési ára egy évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr.
rendeletre. És bár az idő előrehaladottsága miatt Tuboly Viktor a részletes tárgyalásnak\' másnapra halasztását indítványozta, a közgyűlés tárgyalás alá vette a szabályrendeletet és elfogadott minden módosítást, csakhogy a város atyái már egyszer haza mehessenek.
A szabályrendeletet sebtiben letárgyalják, utána megválasztják a kórházi uj bizottmányt, a ezzel vége lőn a közgyűlésnek.
.... Ez a kis karczolat pedig — senkit sérteni nem akarva, — csakis azért íratott, bogy a nyilvánosan szereplő férfiak a dolgot fonák oldalukon is látra, abból tanulságot merítsenek-
ZEPHON.
A tors játéka.
— Beszélj. — Irta: CZIKLE TALERIA.
(Folytatás.) 1
Mily éoes a táncz, hogy kipiritja ez azarczotlUgy eEizangy-eAndorsohasem búzták szebben azt a hegedüti Ügy-e édes a táncz ? Vigyázzatok az örvény mély, vigyázzatok. Milyen erősen dobog a szíved Andor 1 csak hadd dobogjon, dobog az Elzáé is, még jobban, mint a # üed. Jobban?!
Hírek.
— Előfizetési felhívás. — Lapunk július l-jével 34 ik évfolyam 3. negyedébe lép. — Tisztelettel kérjük mind-, azon t előfizetőinket, kiknek előfizetésük e hó végével lejár, hogy előfizetéseiket megujitani ¦ szíveskedjenek. — Lapunk hátralékosait pedig fölkérjük, hogy a hátralékokat mielőbb beküldjék hozzánk, mert a lap föntartása tetemes költséget igényel, melynek csak ugy felelhetünk meg, ha követeléseink pontosan befizettetnek.
Tisztelettel A KIADÓHIVATAL
— Frigyes fóhercieg cs. éa kir. táborszernagy azV. hadtest parancsnoka Kletter Ernő cs. és kir. százados, törzskari főnök kíséretében e hó 17-én reggel 6 Órakor városunkba érkezett az itt helyőrségen lévő házi ezredünk^4. zászlóaljának megvizsgálására; az indóháznál Babochay György polgármester és Lengyel Lajos főjegyző fogadták és aznap délután pedig kikísérték\'a vonathoz. A város Ő Fensége tiszteletére fellobogózva volt.
— Nith Norbert a helybeli Szent-FerenczreodÜ zárda köztiszteletben álló főnöke, olaszországi útjából e hó 18-áo haza érkezett. Utazásának czélja a rend generális - tanácsának választása volt, melyre megjelentek a rend provinczíái-nak fejei a világ minden tájáról. A hat-évenkint megejtetni szokott választás ezúttal a gyönyörű fekvésű Assisi mellet! Portíunkula conventben tartatott meg. A zárdafőoök a közgyűlés után Rómába utazott, — hol vallásos érzelmeit követve bemutatta hódolatát a katholíkus világ fejének XIIL Leo pápának. Beutazta Sicüiát, Nápolyt és Velenczét s tapasztalatdúsan jó egészségben tért haza. Isten hoita I
— Kórösy Sándor zalavármegyei kir. segédtanfelügyelőt a vallás- és közoktatásügyi miniszter jelen állásában véglegesítette.
— Érettségi vizsgálatok a helybeli főgymnásiumban. Folyó hó 17, 18, 19-én tartattak az érettség\', vizsgálatok a helybeli főgymnásinmbaii. Jelentkezett 26 tanuló, szóbelit tett 26. Ezek közül jelesen érett 1, Kohn Lipót, jól érett 8: Kereskedő László, Krausz Aladár, Muzikár Ferencz, Nemecz András, Per ger Kálmán, Sabján Gyula, Schwarz Ottó, Thurn és Taxis Viktor herczeg, érett 14, két hónapra visszavettetett egj-egy tantárgyból 3.
— A közkórházi bizottságot a városi képviselő testület jun. 14 én szavazattöbbséggel következőleg választotta meg: Ebenspanger Lipót, GyŐrfiy János, Ör. Hegedűs László, Lőwy Adolf, Plihál Ferencz, Rapoch Gyula, dr. Rothschild Samu, ör. Samu József, dr. Schwarz Adolf, Szommer Sándor, dr. Szűkíts Nándor és Tóth László urak.
— Helyettesítés. Vécsey Zsigmond rendőrfőkapitány szabadságra távozván helyetteséül a polgármester Farkas Ferencz alkapitányt nevezte ki.
— Kossuth Ferencz zalavárraegyei birtokos lesz, amennyiben Czigány Károly-féle birtokot Révfülöpön megvenni szándékozik.
— A nagykanizsai főgymnásiuraban a magánvizsgálatok folyó hő 24, 25-én tartatnak meg.
—Jótékonyság. Alsó-do mborni Hirsch-ler Henrik ur azon alkalomból, hogy egyetlen kis fia súlyos torokbajból
A táncz elmúlt, a párok leülnek. \\ Andor is helyre vezeti Elzát, aztán ki-, megy a folyosóra; oda támasztja izzó homlokát egy faragott kőoszlophoz. Ha-\\ lántékán kidagadnak az erek, hatalmas \\ keble zihál az indulattól. Mi történt ve-( lem? Andor nem érti önmagát Mi tör-j tént velem? Én, ki annyi szép nőt lát-\\ tam, annyi szép nővel tánczoltam a nél-; küi, hogy szívdobogást kaptam volna, most mi van velem?) Elza nem olyan, mint a többi volt, Elza különb, már, Elza angyal. .. Mindegy! Sorsa máshoz fűzi, enyém nem leheti Aztán, törődik is Elza velem. Nem-e? hát azt a vén 1 embert szeretné, ha, ha, ha! azt a vén embert. Nem, nem szereti, nem szeretheti II Hát kit, vájjon kit szeret, mert kell szeretnie!? ha ismerhetném. Mi közöm hozzá akárkit____Hogy kipirult az
arcza, mikor együtt tánczoltunk, éreztem a szívdobogását is.... Igen, igen éreztem Ah,... sors, miért guoyolódol velem? 0 szerethet bárkit, de nekem niacs jogom szeretni öt Éa mégis— én.....•
ah... Órait! én ezeretem, imádom öt I Én, kit nő még meg nem hódított, érzem; hogy rab vagyok. Elza oly szép, oly jó,oly édes... egyetlen esyl... Szeretem, őrülten szeretem!? S Ö-.? Andor vigyázz az örvéoy mély, vigyázz, vi-gyázi.. .
Hol van Elza? Elment. Minek? Elfáradt a tásczbao. Elfáradt az életben. Keressük fői.
felgyógyult, a helybeli elemi iskola rze-génysorau de különben já íannlójsnö-vejdékei között kiosztandó :o frtot volt sz-íves adományozni. Isten áldása legyen a jő és nemesszivü adakozón és kedves családján.
— Pele* Gizella helybeli születésű kisasszony az esztergomi ér.-eki kisdedóvó nőképző intézetben 1855 évi június 4—6-án a kisdedóvónői képesítő vizsgálatot jó sikerrel letette.
— Uj ÓTŐnók. Az idei orsz. Kisdedóvó Képző intézet vizsgálatára I8-ao jelentkeztek, ezek közül a magántanulók vizsgáján 12-en megbuktak! nagykani-, zeai Neuszidler Etelka és Litvay Gizella kisasszonyok sikerrel letették és már óvónői diplomával tértek haza.
— Évzáró ünnepélyét a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület mind a négy óvodája növendékségevei június 29-én, szombaton délután 3—S Óra közt tartja meg a .Polgári Egylet" kertheiyiségében, alkalmatlan idő esetére a .Polgári Egylet" nagytermében. Belépti dij 20 kr, gyermekek felét fizetik. A VH-ik kerületi kisdedovodában nincs szünidő, ellenben a többiben július hó folytán" igen, mindamellett a Nádor utczai és az Arany Jénos-utczai óvodában az illető óvónők a válaazt-mány engedélyével szabadon tartanak. Á PetŐfi-utczai óvoda júliusban zárva lesz. Az óvodai 21-ik év f. évi augusztus 1-sŐ napján a szokott módon megnyílik, miről az érdekeltek tisztelettel értesíttetnek.
— Évzáró vizsga. A helybeli kereskedő tanoncziskólában az évzáró vizsgálatok f. bó 30-án tartatnak, melyekre a t. tanügybarátok tisztelettel meghivatnak.
— Honvédség összpontosítása A m. k. honvéd gyalog ezered Összpontosítása f. évi július hó 20-ától augusztus IO-ig Nagy-Kanizsán leend, a mely időre a 3 záBz lóalj Körmendről ide érkezik.
— Esküvő. Tóth Lajos fodrász üzlet tulajdonos folyó hó 23-ác vezeti oltárhoz a nagykanizsai Szt.-Ferencz-rendüek plébánia templomában Krcm-pacber István bájos leányát Ilonkát
— Tanulók kirándulása. A hely beh kath. fogyom. IV, V., VI. osztályú tanulói 5 tanár vezetése alatt Szommer 1,\'r.ácz cs\'apii földbirtokos tulajdonát képező szénbányát tekintették meg f. hó 16-án délutáif. Földtani tekintetben oly szegény Kanizsa vidéke, hogy ezen, bár még a kezdetlegesség stádiumában levő bánya, raindeuesetre & legérdekesebb, mit a tanuló ifjúságnak bemutatni lehet Érdekes volt látni a 80—90 főre menő társaságot, midőn szekerekre felpakolva Csapi felé vonult A bánya megtekintése után, melybea a szolgálatkész tulajdonos maga szolgált felvilágosításokkal, teritett aszUl várta a bánya bejáratánál a kirándulókat. Hogy a lekötelező szívesség után a hálás elismerés nem maradhatott el, az természetes. Egyik tanuló ifju meleg szavakban köszönte meg a szíves fogadtatást s midőn szavai elhangzottak, az egész társaság megéljenezte a vendégszerető birtokost. A tanulságos kirándulásra az ifjak bizonyára sokáig szívesen fognak visszaemlékezni.
— Déli vasút Péter és Pál ünnepe alkalmával folyó évi június hő 28-án a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapest, Bécs, Fiume, Triest és
A leánykori fehér szobában a lámpa I halványan ég, Elza ide siet Gyorsan átsurran a folyosón, Andor ott van, Elza nem látja. Futtában aranyhaja érinti Andor ajkát s onnan egy csókot lop Álom-e ez vagy va\'ó? Sohse goodoi-kozzál rajta Andor, nem érsz vele semmit. Semmit?
Elza benn van a fehér szobában, m*wt már ismét hafavány.
— Istenem adj erőt! — rebegi — adj erőt! és leomlik az imazsámolyra. Imádkozzál, az ima, vigaszt ad, imádkozzál, az ima tanácsot ad. Szükséged van mindkettőre.
Most pedig eredj vissza a mulatók közé, mulass te is 1 Hisz a te lakodalmad Ülik ina, a szerelmes vőlegény vár reid,
eredj, mulass I A sziv.....ne hail-
gaa te a szívre ! Gazdag asszony leszesz, gazdag asszony Vagy. Gazdag és „boldog": Boldog? Ha,.. ha,.. ha .. .111 Még csak egy pillanat a megőrülés. —
Bi,.... ha..... ba.....II Eredj
mulass, a te lakodalmad tűik.
Hát te mit szomorkodó: ott az oszlopnál Andor ? Eredj, mulass te {&. — Majd a saját lakodalmadon jobban mulathatsz, de azért mulass itt is. Fáj, ugy-e nagyon fáj hogy nem te vagy a vőlegény éí hogy nem a te mennyasszonyod az a madonna arcza leány ? Vigasztalódj, fáj az neki is..
Eredj/ mulass, táoczolj. örülj az életnek 1 Ugy is rövid, siess vele.
Velenczébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és mig azon kedvezményt nyújtják, hogy visszajövet-kor ezen jegyekkel íz utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. — Ezen jegyek kiadására és áraira né^ve külön hirdetmények adattak ki, melyekhez ezen rendkívül mér sékelt áru jegyek érvényesek, indulási . idejükkel fel vannak említve.
— Eljegyzés. A pünkösdi ünnep má sod napján tartotta szüW családi körben eljegyzését Bécsi László debreczeni lakos fia Bácsi Imre, a budapesti Tar-nóczi gépgyár gépész mérnöke, E r-délyí Ferencz, a debreczeni városi nyomda derék gépmesterének kedves és szeretetreméltó leányával Mariskával. Áldás frigyükre I
— Gyászhír. Mibáiyfy Györgyné szül. Vajda Karolina, elhunyt Enyingen 58 éves korában. A boldogult, kiben Mi-hályfy volt szepetneki urod. számtartó 8 később jószág felügyelő nejét, Lovak Ede aljárásbiré pedig nagynénjét gyászolja — egyike volt a tűnőiéiben levő boldogabb korszak fájdalom, már ritkán
i található Ősmagyar típusú nőalakjainak. Háza örökös tanyája és példányképe volt a hitvesi hűségnek, az anyai önfeláldozásnak s ,páratlan vendégszeretetnek. A családi gyászjelentést részvéttel vettük.
— Uj találmány. Schável Jánosné sz. Markó Lujza urnő kitűnő hajkenŐ-csöt talált fel, mezei növényekből ké-
i szití s erre 0 Felsége névében a kizárólagos első szabadalmat meg is | nyerte, mely június 4-én 2870. szám I alatt kelt.
1 — Nagy Kanizsa székhely, nem vármegyei ugyan, hauem anyakönyvi felügyelő székhelyének van kiszemelve. Az országban 23 ily felügyelői állás szerveztetik, fizetése 2000 frt, 700 frt póilék és 300 frt lakbér. Zala- ós 8o-mogyvármegyékre nézve Nagy Kanizsa
I székhelylyel egy felügyelő neveztetik ki a belügyi miniszter által.
— Ajánlkozás. E?y jókészültségü s érettségi vizagát tett ifju az iskolai nagy szünidőre ajánlkozik tanuló ifjak mellé correpoti tornak. Bővebben e lap szerkesztőségében.
•— Női kézimunkák kiállítása a nagykanizsai polgári- és elemi iskolák leányosztályaibao jncius 22, 23 5s 24-én lesznek; a községi iskolaszék felhívására a Kisdednevelő Egyesület bizott-\\ ságilag felülvizsgálni fogja és pedig ja-I- nius 23-éo, vasárnap délelőtt 11 órakor j az iskolaházban, mely érdemben a bi-] zottság t. tagjait a szíves megjelenésre | tisztelettel felkérjük. A bizottság idei I tágjai: Vidor Samuné elnök, Kóáusz ; Boldizsárné m. elnök, Wnsztl Lajosné m. alelnök, dr. Szűkíts Nándorné választmányi tag, jegyző Bitorri Lajos.
— A fold mi Teles Ügyi miniszter 36.480 sz. a. rendeletet bocsátott ki a sertésvész (sertéskoíera) fellépése esetén teendő hatósági intézkedésekre vonatkozólag. E hivatalos irat közlését jövő számunkban megkezdjük, miután" mindenkit, ds különösen gazdaközöosé günket fe\'.eite érdekli az óvintézkedés.
— A légrádi határban a Mnra^egy ismeretlen uri egyént vetett a partra,-ki szinte az árviz áldozata lett. Zsebében kék szemüveg találtatott. Kiléte nem tudatván köröztetik.
Ugy-e.jó lenne, ha meghalnátok együtt a tánczban ?
Nem! Ti élni fogtól* és szenvedni egymásért
Most pedig táoczra fel i .
Mily vig kedély van a tánczteremben. özv. Brádyné elégedetten beszélget a vŐlegénynyefTB^kolnak egymásnak ter-vök sikere fölötte De hol van Elza ? Mindkettőjük arcza komor lesz. "* — *Ah jön ...I
Elza csakugyan közeled\'k feléjök. — Olyan mint egy márványszobor, arczán semmi élet.
— Nénje kissé bosznsan néz rá s mikor nem látják rászól:
— Szedd össze magad I Légy vig, ugy illik ez mennyasszonyuak.
— S Elza mosolyog.
Csak szakadna meg legalább a szive, mikor ngy fáj, ugy sajog.....I
Most vőlegénye lép hozzá, enyelegve hívja tánczra. —- Elza gépiesen indul, nénje figyelő,.szúrós delejes tekintetétől kísérve.
Ez az ember, a kivel tánczol ez az ő térje lesz, már is az, megesküdt vele, ott az oltárnál. Ez tehát az ő ura... ? Ah Őrület I Ilyen tehát az ő ura, kihez életét fűzi .....? Milyen más Andor, milyen más I Csak előbb ismertem,
volna, előbb egy nappal, egy órával____
nem esküdtem volna meg E De akkor
— Ajánlkozás. Egy jó családbeli szegény fiu, ki a főgymn. első osztályát végezte, az iskolai szünidőre ajálkozik helyben, vagy vidékre oly ifju tanu\'mányi előkészítésére, ki az elemi iskolából a főgyimnásium első osztályába fog lépni. Bővebb értesítés e lap szerkesztőjénél nyerhető.
— Galambokról vesszük a bírt, hogy Zsajk József gulyásbojtáriö éves, az ottani berektóban fürödvén, ju*oíus 16-án belefuladt A hivatalos helyszíni szemle is ezt conitatálta. Ugyanott Marton Erzsi két éves kisleányt a felhőszakadás alkalmával szüleik karjaiból az ár kiragadta s másnap az iszapból vették ki holtan.
— Disznó vész Magyarországban. Több tekintélyes ismerős disznóhizlaló -tól tudomásunkra jutott, hogy a vész-elháritására MttteIbachféle;homöophatÍ-kus dtaznÓ cseppek feltűnő sikerrel használtatnak. Kaphatók Budapesten Molnár és Moser draguistáknal, Koroua-herczeg-utcza 9. sz.
— Vízbe fnlt. Folyó^hó 15-én Alsó-Dombom község déli részén elfolyó agynevezett holt Drávába egy Grebert Vilmos nevü mödliugí születésű 19 éves sütősegéd vándorló fürdés közben bele fulladt. Holttestét daczára a szorgos kutatásnak még nem Bikerült kifogni.
— Heti biztosok e héten (június 21—28) a nagykanizsai Kisdednevelö Egyesület óvodáiban Fischl Pálné és Scherz Albertné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (június 23—29) a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Schável János szertárnok ur.
— Hézagpótló lap indult meg Budapesten: .Magyar dal- és zeneközlöny" ezim alatt, kiadja az országot magyar daláregyesület, szerkeszti dr. Falk Zsigmond. Ára a havi lapnak egész évre 2 frt Ideális eszmék szolgálatában áll e lap, ideális czélok megvalósítására törekszik, cultiválni a magyar dalt a bebizonyítani, hogy nemcsak .sírva vigad a magyart\' a nemzeti magyar dal égi ere detü varázslatával edzeni kívánja a nemzet munkaerejét, csüggedést nem ismerő lelkesedéssel vidámítani a komoly jelent, bogy jövőnk diadalérzetét az égiek is meghallhassák.
— 1848-49 Ikl .Magyar Szabad -séghaicz Története" czimü munkából most jelent meg a 37-ik füzet, melyben Gracza György a magyar honvédsereg megalkotását beszéli el. Különösen az egyes csapittestek ruházatára és fölszerelésére vonatkozó rész rendkívül érdekes. A füzet egykorú képei a következők: Jön e magyar segítség? (Bécs ostroma idején megjelent guoykép.) Petőfi élete és halála. Rózsa Sándor négycsövű puskája. Az isaszeghi csata vázlata. Békeküldöttség Windischgrátzriél. — Részlet az ápril 10 iki váczi csata ból. A medcyei csata első napja 1849. márcz. 2. —¦ Magyar huszárcsákó. Hoc-.védtiszt csákója. Közönséges honvéd-csákó. Magyar tüzércsákó. A bécsi nemzetőrség csákója. Osztrák tüzércsákó. A két kötet e napokban hagyta el a sajtót és ugy külső kiállításra, mint béltartalomra talán még szebb az első kötetnél. Megrendelhető a mü kiadója nál: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésében Budapest, Andrissy-ut 21 sz. a.
jött mikor az oltárhoz kellett menni,
késóu jött..... Akkor sem kellett
volna megesküdnöm 1 Az a delejes tekintet vitt néném parancs szava. Hogy elitélne Andor, ha tudná szerelmem. — Könnyelmű, léha teremtésnek tartania, ki pár perez alatt lesz szerelmes és ábrándul ki. Azt nem hinné el, hogy mióta gondolkozom, mióta szivemet érzem, azóta mindig öt szeretem, felőle álmodom. Nem, nem hinné el .... — Agyában tompán lüktetett a vér, szeme fénytelen sötét kifejezést nyert. Nem élni, meghalni, csak Andort szeret a i végtelen, lelke egész, mélységes tüzével ..... , ¦
Andor a táncz terem be lép, Elzár.: tapad szeme: az érzi a tekintet hevét, halvány arcza iemét lángra gyul. — A vőlegény boldog, azt hiszi, érte ragyog az a fényes szempár.
Szegény, balga ember I
Aztán ismét tánczolnak együtt Elza és Andor. Bár Őrökké tartana ez a
táncz____A zene oly andalító; szívok
telve szerelemmel oly közel dobog, lel\'
kők érti egymást..... az Örvény
-mély .... vigyázzatok 1
Szegény, szerelmes vén ember 1 (Folytatása következik.)
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. JUNTOS 22-én
— J^stegyenészeti tanintézet K e-
1 e t i J. c i é g. Budapest,- IV., Korona-herczeg-utcza 17., az eddigelé sérvkötők és betegápolást eszközök készítésére létező gyárán kívül egy nagyszabású, a modern technikának teljesen megfejelő műhelyt nyitott, Budapest, IV., Régi posta-utcza .4. sc.: földszint, melyben orvossebészeti• aczéláruk, müleges lábak, mükezek, test-egyenészeti készülékek, Hessing-rend-szerü elismert, műderékfűzók, üyujló- és járógépek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van, szíveskedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak.
— „Megyek a regement utána rendkívül népszerű vig couplet ,Nem akar a zsalugáter kinyílni,* és .Harangoznak, imádkozzunk" remek szép magyar dalokat s végül Bohn Károly kecses „Fanchette" Mazurka capriceját közli a „ Zenélő Magyarország¦ most megjelent 12 ik száma. Saját érdekének tesz legnagyobb szolgálatot minden zongorázó, ki a páratlan ox-ó és gazdag tartalmú zeoemü folyóiratot ép most a fél év változtával megrendeli, mert ezzel hangjegy szükséglete fedezve vau; E öfizetési ára negyedévre 1 frt. Előfizethetni a .Zenélő Magyarorsíág* kiadóhivatalában Spest, Csengery-aícza 62 a. a honnan mutatvány számot kívánatra készséggel küldenek.
— 100 forinton! nagyobb havi kereset érhető el. Bővebb felvilágosítás e lap szerkesztőségében.
igty Olvasóink figyelmét különösen felhívjuk JONt L. asszony mai számunkban közölt hirdetésére.
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudósítása.)
Különösen kölesfélékoek volt e héten nagy kereslete, de azért muharmag és korai tengerifélék is meglehetősen fogytak. Megjegyzendő azonban, hogy e két magféléből már csak csekély készletek vannak.
Jegyzékek nyersáruért 100 kilónkint Budapesten:
Lnczerga 48—52 frt —
Vörös lóhere 60—70 frt —
Muharmag 25 — frt —
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők líl.^VEtJcilts József
könyv, papír-, hangjegy- és hangszer-kereskedésében. Fő-tér, ótakarékpénz-tár épület.
— Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből (azerk. Btöthy Zsoit) ismét egy vaskos füzet jelent meg, a 33 ik, az előbbiekhez hasonló gazdag tartalommal. Ebben Rákosi Jenő befejezi a 40 es évek drámairodalmáról az előbbi füzetben kezdett czikkét. itt Hugó Károlyról, Obernyikról es Kú\'hyról szólván részletesebben. A 2-ik czikkben Baráth Ferencz, a jeles aeathetikus, Kossuth I>ajos mint szónok és iró czim alatt sokkal többet ád, mint a címben ígér; bevezetésül áttekinti a magyar politikai szónoklat történetét, aztán Kossuthtal kapcsolatban egész korképet rajzol, elkíséri hősét a száműzetésbe is, vázolja amerikai diadalútja:, londoni és olaszországi működését stb. Baráth tanulmánya mindenesetre a legjobbak közé tartozik, amit Kossuthról valaha irtak mind tartalmassága, mínd felfogása, mind stylusa tekintetében. A 3 ik czikkben Vadtui Károly A forradalom költészetéről ir, melynek maga, még mint gyer-mek-ilju, karddal állt szolgálatában, n melyből ujabban pedig naplójegyzetei alapján annyi érdekes jellem-, és korképet a-kot. Itt a czikknek csak első fele var., melyben a forradalom irodalmi hatásáról, a közkeletű katonadalokról s általában a forradalmi lyrai költészetről szól. A füzet ezúttal is gazdagon van illusztrálva: arczképek vannak Hugó K., Kossuthról (3) és Sárosyról, továbbá Kossuth szülő- és turioi lakóháza, egy-egy allegorikus kép Kossnthró\'1 és 1848. márcz. 15-ről (egykorú rajzok után). Az 1848-tki országgyűlés megnyitása, Sírosy Araoytrombitájának eleő lapja; külön % el lesietek 01 pedig: Petőfi és nejének arczképe s a Nemzeti dal, i szabadsajté első terméke. A díszes vállalat a legközelebbi két-három füzetben már be lesz
fejezve, azért újólag felhívjuk rá a nagyközönség figyelmét. Egy-egy füzet ára 40 krajczár. \\ \\
— MiHeniuml történet Az Athenaeum r -társulat kiadásában meejelenö .A magyar nemzet története* csimű tíz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) 26. és 27. füze temos: került könyv-piaczra: Ezekben afüzet?kben Marczali Henrik professor folytatja Szent László királyságának történetét külön fejezetben ismerteívén László király törvényhozását, Horvátország meghódítását, a székelység történetét és a kunok betelepítését, mind megannyi nagyobb korrajzokat László király életéoől és megkezdődik Kálmán és Álmos korának, valamint a keresztes hadjárat történetének ismertetése. A 26-ik füzethez egy olyan fényes műmelléklet van csatolva, mely ennek a vállalatnak még eddigi pompás mű mellékleteit is felülmúlja pazar kiállítására\' nézve. Ez a műmelléklet a hirneveá Gutkeled-biblia egy lapjának hasonmása, melynek iuiczialéja\' Mózes prófétát ábrázolja, midőn a Sinai hegyen az Úrtól átveszi a tízparancsolatot. A kép alsó részéo Izrael fiai láthatók, ar-cznkon a várakozás és candelát kifejezésével. Az inicziale rendkívüli finom megrajzolása, különösen pedig élénk szin-V3gy üiettí egyaránt becsessé teszi ezt az ősrégi irodalmi műemléket. Ugyancsak ennek a fd?etnek másik mümelléklete a a .Tihanyi altemplom belsejét mutatja be L Endre síremlékével Dörre Tivadar eredeti rajza után. A 27-ik füzethez két ősrégi magyar kódex hasonmása van csatolva. Az egyik „Kézai Simon kró nikájáuak első lapja\' szővegolvaf-ássál éa szövegfordítással; a másik pedig a legrégibb magyar nyelvemlékünk, DA halotti beszéd és könyörgés*, színes hasonmása betű szerinti olvasással, akkori és mostani kiejtés szerinti szöveggel kiegészítve. Ezekben a füzetekben is reprodukálva vannak a bécsi képes krónikának, a Tbnróczy féle krónikának erre a korra vonatkozó képei és Szent-László I. törvénykönyvének hasonmása a bécsi udvari könyvtár XV. századbeli codexé-búl. Igen érdekes az a két kis kép is\' mely Herrad fáusbergi apátnő .Lustgar-ten"je után a XI. és XII. századbeli zsidókat és izmaelitákat ábrázolja, valamint a horvát nemzeti dinastía korabeli ok le vél töredékeknek hasonmása a zág-rábbi országos levéltárban őrzött eredetiek titán. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 fűzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.
— Utazása nagyvilág körül otthon. Sok ember van a világon, a kinek sem elég ideje, sem elég pénze nincs abbor, hogy utazásokat tegyen, de olyanok is nagyon sokan vannak, a kiknek ez módjukban volna, de a távoli országokba való utazás faradalmaitól és nehézségeitől visszarettennek. Az Egyetértés kiadóhivatala az általa közrebocsátott .Röptében a nagyvilág "körül " czimü amerikai diszmüben oiy eszközt adott a közönség kezébe, melynek segítségével otthon, a legnagyobb kényelemben élvezhetjük a világ szép ségeit, bőt többet ennél, mert minden egyes fényképhez rövid életteljes leírás van csatolva. Az egész fényképsorozat íG füzetből fog állani.-Minden füzet IG művészi kivitelű fényképet tartalmaz. A másolatok egészen nj, amerikai módon készülvék a hasonló kivitelű fénykép-másolatokat eddig hazánkban még nem láttunk. Az egyes képek nagysága 28—34 cm. A nekünk most beküldött második füzet a következő fényképeket tartalmazza : Bouievard de la Ms.de-laice, Paris. — Westminster-apátság, London. — Sackvilie-Street, Dublin. — A monti-carloi kaszinó. — Ediuburg és Scott "VValter emlékszobra. — Az északi fok/ Norvégia. — Majnái Frank-fart, Németország. — A Szt-Gotthard-átjáró és a bid, Svájcz. A vatikáni könyvtár, Róma. — Pillantás az Aí-hambrára, Granda, Spanyoloraiág. — A Kremlin,- moszkva. — Az ErbeJöyeh és utczai jelent Cairobao, Egyptom — Her-kuies-fűrdŐ. A parlamenti épület Ataviaban, Canadá. — „Az ezer sziget" Szt-Lörincz folyam Canadá, — .Boston Qommoo", Bostonban, Massacbusets. — Az egész mü 256 ilyen változatosan összeállított fényképet tartalmazva, nagybecsű gyűjteményt fog alkotni, melyben gazdag és szegény, öreg és fiatal egyaránt, élvezetet fog tálalói. Egy 16 képet tartalmazó fűzet ára postai küldés-bei 35 kr. Előfizethetni 4 füzetre 1 frt S.3 krral, 8 füzetre 2 frt 60 krral, 16 füzetre 5 frt 20 krral. Az előfizetési dijak az Egyetértés kiadóhivatalába küldendők, mely kívánatra szívesen küld egy próbanyomatot mutatványul.
Vasúti menetrend Kanizsa állomás.
e •9 t In ?ni ás Kani csirái Érkezés Esni zB int
1 [al El é a -| s. §
1 íz. V.j 4 J42;regg. sz.v.\' 2 35 d. o. ?J. v. 12 20 éjjel f. v. 6 50 este íj.\'-SZ. v. SZ. V. V. V. 5 !33 12:59 1122 7 |50 regg. d. u. éjjel regg regg. d. u. regg. este
Becs SÜT» Béca sz. v.l 6 joslreifg. sz. ti 2 I05Í d. a. ,t.t.| 5 llöld.a. sz.v.|12|45j éjjel SZ. V. SZ.T. V. V. SZ. V. 3 !42 1 34 8 0-10 15
s Kj. v.l 5 Í47|regg. v. y. (10 Hreeg. sz.v.ísj— d. u. sz v.jl2;l-5.1.éjjel SZ. V. SZ. V. V. V. pv- 3 Í50 I !39 8 !44 12!10 regg. d. u. este éjjel
Barcs sz.v.U\'sTfregg.l\'-"-t,,:|2jf|dpj^ 9 Uolreg. \' 26 d. a. ll|34!éjje]
iVylltter. )
Henneberg-selyera csakis akkor valódi, ka koxvatlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színeseket 55 krtól 1-4 frt 65 krig, méterként — .ima, csikós, kocz-kizott, mintázotukat, damasztot ¦ a. t. (mint eiry 240 különböző minőség és 2000 mintázatban) a. a. t. postabér é» vámmentesen a hizíjoz szállítva és mintákat postafordultával kuld : Henneberg G. (oi k. udvari azilHW) selyemgyára Zürichben Svijczba czimzett levelekre 10 Aoi, és le-leve/ö lapokra 5 kr« bélyeg A«ásítandó Masryar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. j
YsAÍ, húgyhelyag, húg;dara és kSaz vény bán tatnak ellen, tavibbá 1 e légzö és e\'uésztési szervek hurnu.- bántál mainál , orvost tekintélyek által a I.ITÜH) S-FOERAS
SALVATOR
Hikerrel rendéire lesz.
Húgyhajió hatású!
Kellemes ízt 1 Umw eméulleló!
Kapható ásványvizkereskedésekbeo és gyógyszertárakban A Salvator-forrás Igazg. Eperjesen.
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BÁT0BF1 LUOS.
Hirdetések.
5 — 10 forintot kereshet naponta egy ügyes és szolid
Ü g y n ö k,
ki magánvevőket felkeres. Ajánlatok .HOLLAND" név alatt poste restante, Bécsbe, föposlára ioté zendők.
Ügynökök
kerestetnek, kik az 1893 ik évi XXXI. törvénycsikk alapján törvényesen engedélyezett Borsjegyek részletfizetés melletti eladásával foglalkoznak. Mrgas jutalékot megfelelő működés esetén, megszabott
fizetést is ad a Fővárosi váltóüzfet társatág AdlerésTsa Budapest.
V i\'zgyógyintézet
Pozsonyban.
elektro-tb.eraph.ia ós gyógygymnasztika stb. intézete ¦V* Egész éven át nyitva ál I. ~Vkf
Tulajdonos: a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvos: Dr. Schlesinger -x Miksa.
. * Prospekt u so ka t
ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság
odooooo ooooooooooooooo ooooooo
o o
§ Házeladás. §
o A JTeleki utezában fekvő „Fehér-Hattyú" q § vendéglő a hozzá tartozó melléképületek «
U
egy hold nagyságú belsőség és o
bővebb o o
C mintegy
o kerttel együtt azabad kézből ekdó;
U értesítést ád: DR TUBOLY GYULA ügyvéd §
o Nagy-Kanizsán
o o
o
80000000 oooooooooooooo ooooooo
Taiódi harsl
; nemes énekesek, íoneL asszony, elébb Maschke L astzony világhírű
szétküldési és kiviteli üzletéből.
ST.-ANDMlíBf\'.RG l(\'H»rr rendelhetők. 1 Migy.r éa iml .yelvfi 1 árjegyzékek él röp-traifik ízíy;8i6s&ói
Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán ¦V iucrjpo kaphatók.
Régi hirneves kénfürdő Horvátországban.
SL VARAZSD-TOPLICZA SS*\'
Zagoriaí vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L u d v i % udv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 58 fok Celsius meleg forrás, felülmúlhatatlan hatással van a rheuinatikus, ízület bántalmak, köszvény, zsába, titkos betegségek, börbajok és görvélykórnál sat. IVÓGXÓGTJIÓjD köhögés mellbáj, máj, ve3e, gyomor és aranyerekre sat.
Villamgyógy. Massage.
A gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Nyári idény május l-töl okt. l-ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzen*}, tánc*, hangverseny sat. A varazsd-topíiczai vasúti állomáson naponta a vendégek számára omaíbus, koc-ik. Megrendeléseket a fürdőigazgat óság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Loughino A. fürdöorvos szolgáL
Prospectusokat ingyen és bérmentve küld a fTJrdŐÍgazgatíÍ8ág.
Klzáróiagos raktár és képviselőség Zala-, Somogy- és Veszprém megyék részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KAKIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. BV Árjegyzékek ingyen és bérmentve, "ffeg
Hr Eladás részletfizetésre is.
A ki kerékjlárt őhaj\'t vásárolni, az saját érdekében csakis a világhírre szert tett
„STTR1A" gyártmányt
vegye-
A legutóbb Bordeaux és Paris közt 591 kilométer tárlaton megtartott nemzetközi nagy versenyt Gerger Ferencz egy
„STYR1A" kerékpáron
Sakweiníttrt. Zitiau-
•) E rovat alatt közlőitekért nem villa! fe-elSségtt a uerk
nyerte, 24 óps, 12 perez és 15 másod-percz alatt a rilág legjobb versenyzői ellenében.
Az idéc Bécs,
Berlin. Blídapest, München, Boroszló.
Hamburg, Lipcse, Stettin, Brünn, Man-heim, Posevi, Szombathely, Szabadka,
ban és 1894-ben 522 legnagyobbrészt első dijak lettek „Styria" kerékpárokén nyerve,
a mik jényesen bizonyítják, hogy a
„Styria" kerékpárok
a legjobbak a világon.
Albrecht, Salvator jöherczeg ö fensége, Péter jökerczeg ö fensége OttóSachen-Coburgi herczeg B , Mehedin Beyhg „ ,
stb. „Styria kerékpárokat hasznainak.
Kizárólagos raktár és képviselőség Zala-. Somogy- és Veszprém-megyék részére
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL N.-KAN1ZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő, mr Árjegyzékek ingyen és bérmentve-&w Kiadás részletfizetésre is. "VS
xrrrv. évfolyam.
ZALAI KŐZUÖSY.
1895 JUNIUS 22-,
•Aranyérmekkel kitűntetve .
Else es. es kir. kiiar. siabacílm.
Aranyérmekkel kitüntetve
OIULOKZAT-FESTEK-GTÜR
KRONSTEINER KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, saját házában.
Fóherczeeí és herczeei uradalmak cs és kir. katonai raktárak, vasút-, ipar-, binya- es bámortanmlatol;, építkezési maakálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, valamint evártnlaidonosok sznllitéja — Ezen homlokzalíestékek, melyek mészben oldhatón. s?áraz porított állapotban, 40 különféle siinmintában. kilónként 16 krtól fcljehb szállíttatnak éa a festékszínek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. - Mintalapok és használati ntasitisok ing;en ós bérmentve küldetnek.
A nagymosás
már nem oly borzasztó!
A szab. szerecsen-szappaii
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogás-• I szép és tisztára moihataak. — A ruha kétixer annyi időig tartható, mint bármely más szappannal.
?1 szab. szerecsen-szappan
hasznaltiiva; a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással S-izor, keréibbé kell kefe, vagy a kártékony ~a ópor; megtakaríttatik az idő, tüzeloanvaj és a mankaarö.
Tökéletes irtaimatlansigi: bizonyítja *dr. J«Ucb Adolf cs. és kir. törv. szakértő elismerő oklevele.
Kapható minden nagyabb faszerk«reskedésben ¦ fogyasztó üzletekben, ngyszinte a bécsi I. fogyasztó egyletben és as I-sö bécsi háziasszonyok egyletébe n Főraktár: Bécsben, I. Renogasse Nr. 6.,
SOPRONI ÚJSÁG
(Oedenburger Zeitung)
\' Politikai napilap.
Sopron város és Sopronmegye legelterjedtebb liberális lapja. Előfizetési ára-vidékre negyedévenkint 3 frt 13 kr.
Soproni Újság
(Oedenburger Zeitung)
a Daaáata. felső részének nem csak legelterjedtebb, de leggazdagabb tartalom napi lapja, a Sopronmegye határain tni is el van terjedve.
Mutatvány-számokat egy hétig Ingyen küldünk,
Á vagyarsag és a szabadelvű politikai Irány híveire támatzkodva kérjük lapunk barátait előfizetők gyűjtésére. i
TTÍTflAtÁepli\' a me!yeket * „Sonreni Újság — Oadesburger Zeitung,\' magyar és né-XllXlltíLtíoCxv. u,et körökben,.a közönség minden rétegeiben a legbathatósabban ter-jesxt, igen előnyös árakon számittatnak.
Előfizetéseket és hirdetéseket elfagsd « Sopron! Ujtáa — Oedenburger Zeitung kiadóhivatalt.
Sopron — Romwalier K. és Fia — Sopron
könyv- éB konyomdai miiintézet, litográfia.
¦
*• - Sf íííwsüss-z
c ríj »P^síf|:ff.:pí|lifiCl
Pl D 3.« lilM sági "e;:-" siSsI . _____ S fi iE*- i**H
SS
1895. Árverési hirdetés
Tóth Apollónia férj Plánder Győrgyné és Tóth Ferencz nagykornak, ngy Tóth Pál, Anna, György éa József kiskornak tulajdonát képező nagykanizsai 4630 sztjkónyvben A J S500/b hrsz. alatt felvett ingatlan a rajta levő 10 népsorszám házzal együtt nyilvános önkéntes árverésen 1895. jlliiiiiK V7-én délelőtt ÍO Órakor Nagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (városház II. emelet 2 ajtó alatt) gyámhatósági jóváhagyás főntartása mellett eladatik.
Kikiáltási ár 500 frt, melyen alól az ingatlan el nem adatik s melynek lO\'/t-át vagyis 50 frtot a venni szándékozók tartoznak letenni bánatpénzül. Az árverési feltótelek az árvaszékuél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
balis istván árvaszéki ülnök.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az, a ki nj vagy üdüli
gyomor-, bél-, tüdő-v.mellbaj
valamint minden
9ktfjT \'belső bajban ~Wi
és pwiig :Bár-gaság?székrekedés, liány-inirer, szédülés, ájulás, felboföcrs, aranyér, epetolulág- máj- és altesti bántalmak, veitolnlás a fej- vagy szívhez. köhögés, nehéz lelépés, ie-kedtséir, éjjeli izzadás, vérköpéft, nyllalas, álmatlanság, azirdobogAs, köszvény vagy csnxban szenved, biztos sikert ér el ax
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással 2 kor. {1 frt). Postán küldve láda és fuvarlevélért 40-filiín-el (20 kr.| több.
Szétküldés a Tidék re esatis a „Hattyúhoz" cz. gyógyszertárból
Budapest, YL, Szabolcs-ntcia, 32. az.
Újszülött
gyermekek,
kik auyjok által épppn nem, vagy ck tökéletlenül leazúekszopatva, a H. Sesllé-féle gyem»eklÍHzt, használata folytán okszerű módon fölnevelhe-tök. Mintaadacoí. nemkülömbec röpiratokat, melyekben a készítésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küld a központi raktár:
F. BEIILYAK L, KADLEEGiSSE Hr. I.
Hfiri Mé-féle írvermptiápliszí 91. fcrajViár. \\Wi Ncslíc-féle meslerstíges icj 50 injait.
F. BEBLYAK,
BÉCS I., NADLEBÜASSE 1.
Raktár minden gyógytárban és füszerkeres . ¦ . kedésben.
Örás rr.is a vásá-i kikiáltási módra ajánlott készítmények bevásárlásától, mely csak a közönség mrgtévesztését czélozza.
MACK
Dupla-
MacfeHenrDc;
Ulm a. D.
-íggal upj keniOnyiieai. hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólag abban ?11. hofiT Mnck dupla keményitBjév/cl
ketnérjyitjnk azokat. Aki egyszer haszna Ha. mindig csak ezt alkalmazzál Sfindenntt kaphaiO 3. 10 í* 30 kraj\'
f5B;
s-i-í-s ssSÖl si>s-a!
Grand Hotel National
Wien (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 írttól felfelé. Fürdők, távírda és telephon, vasúti állomások és hajókikötök közvetlen közelben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel A. HARHAMMLR igazgató. F. M. MAYER, tulajdonosok.
_] GUMMI! L_
Eredeti párisi gurum:- és halbólyagck finomság és jósig tekintetében a kivánaJ-mákat is felülmúlják, tucz*tonként 1, 2, 3, 4, 5. G, 7 és 8 forlilért. Bcnts samir (rövid) S és * forint, legfinomabb hőigyszivaesrík 8, 4 és 5 frt. - Nöi óvszerek Hasse után 2 forint. Hassinger tanár után 2 frt 50\' kr, daraVionkiot. Susp»nseritimok stb. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
REIF J. specialista Bécs.
I.,\' Brandstätte 3
PKktikns míntagyüjtemény urak részére 5 frt. Árjegyzék zárt borítékban ingyan és bérmentv
r~...
HSIE l t!L ¦
gazdasági \'gépgyára, vas- és érczöritődéje NAGY-KANIZSÁN. A magy, kir. állam vasutak gépgyiíravezérugynöks egének dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbarázdás aczélekéit és ciekre felszerelhető összes foldmivelö eszközeit., ugy hármas ekéit, iókapáü, tÖltögeiöit és boro-aáit.
Amerikai rendszerű Hoüingsworth szénagyüjtök, Planet jr. amerikai lúkapák, rosták, konkolyozók, járgány Ysépiök észletek, járgányok, szecska- és répavágók, Jcukoricza-morzsolók kézi- és gőzerőre nagy készletben tartatnak!! Ajánlja továbbá:
Szab.pERFECTA fflfirtlÉtoriiies sorfetógépét
és mint újdonságot
¦ik és hegyes tsíajbsz egyaránt alkalmas l-gaiabc és leciöke-letesefao
„Zala Drill"
(szabad. 8IIPLEX) könnyű sorvetögépét egészen uj rendszerű ve\'tö-korongokkal és szab. kiváltható kapacsuk-lyókkal.
Sf" Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában NagyKanizsáa.
XAGÍ-KAMZSA. 1895. JURÍUS 2<
ElÓfixttéti ár; Egész »-Tre . ¦>( . - 5 frt — kr Fél érre . . ^< 2 fn f>0 kr Nrgvedévre . . 1 frt \'lb kr. Kjjjm **»m 10 kr.
HIRDETÉSEK 15 hasábos petiUurhan 7. máaod*zor| \\6, s minden további sorrrt 5 kr,
N VI LTTKRBEJÍ petit Boroakéut 10 krért vétetnek tel. Kiucttari illeték mtuden egyea hirdetésért 80 kr. lizetendű
mm
XXXIV. évfolyam.
ZALA KÖZLÖNY
\'A lap szellemi és anyagi részét jOletö faiadén kózleméuy Bátorfl [Lajos szerkesztő-kiadó nevére jczimzetten Xagj-Kanizy&ra bérmentre intézendnic.
Bérxnentetlen levelek nem fogadtatnak el.
iKéziratok viHuzastem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testfilet", „a nagy-kanizsai Délzaíai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság*^ .oagy-kanizsai- és galambokiöukéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanitói járáskor*, a , nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet* „n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, „szegények tápintézete*, a „katouai hadastyán egyíet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja
HITEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Te Deum... I
Ki ne ismerné e szavak jelentését. Gyermek és ifju éveink legszebb emlékei fűződnek ezekhez. Az örömnek és félelemnek kimondhatatlan saját-ságu keveréke volt az, mi lelkünket ez. ünnepélyes aktusnál elfogta; s ennek viszhangja rezdül meg ma is bennünk, midőn a Te Deumra s\'e-regln gyermekeket látjuk. Hát még azok a szülők, kik gyermekeik sor sáért aggódnak, mit éreznek az iskolai év befejezésekor.^ Mert ugy vagyuok ma a tanulással, mint a honvédelemmel. Mindenki tanköteles, mint a katonáskodás is közteher. Századunk előre haladott kultúrája megkívánja, hogy miudenki kellő szellemi és erkölcsi képzettséggel lépjen az életbe, hogy a közélet ezernyi változatai között magát fentartani tndja. Eit a szellemi és erkölcsi képességet az iskola adja meg vagy legalább is ettől várhatjuk, hogy meg fogja adni. Az a szülő tehát, ki érzi lelkében, hogy ö felelős Isten és emberek előtt gyermeke kiképez-tetéseért, méltán a legnagyobb aggodalommal várja az iskolai év befejezését, , mely néki a jel teljesített feladatból szármozó. édes érzetét, vagy esetleg az Önvád fájdalmát hozhatja.
Sokan vannak azonban olyanok, kik az eredmény megítélésénél nagy tévedésben vannak Időszerű tehát, hogy ez alkalommal erről egy kissé elmélkedjünk.
Vannak, akik azt hiszik, hogy akkor már eleget tettek szülői kötelessé-göknék. hogy ha annyira vitték, hogy gyermekük az iskola egyik osztályából a másikba át léphet. Az életnek nem bizonyítványra, hanem szellemi erőre van szüksége. Nem arra való az iskola, hogy lépcsőül szolgáljon
bizonyos pozitiók elnyerésére, hanem hogy megedzvén a szellemet bizooyos készséget adjon neki, hasonlót a physikusok helyzeti energiájához,^, mely minden pillanatban munkára* alakítható át. Azt nézze az aggódó szülő gyermekében, vajjoü a haladó ; korral előre megy-e a gyermek ítélő képessége, munkaszeretet és megfontolás vezérlik e cselekedeteit. Ezek hiányában ne vakitsa \'el i látszólagos eredmény, és a sikertelen elmulasztásainak pótlását ebben keresse.
Vannak, kik liberális elvektől vezéreltetve, vagy az élet küzdelmeiben elmerülve megelégesznek, ha gyermekük kielégítő bizonyítványát aláírják, nem törődnek erkölcsi és jellembeli kiképzésével. Pedig ha van I felelősség, épen ez a legnagyobb, | mely a szülőket terheli. Az emberi lélek egy tiszta fehér lap, melyen a legkisebb mocsok is foltot ejt, lágy viasz, melyet a legkisebb nyomással alakithatunk. Az ifju kor hibái, mulasztásai és bűnei rettenetes következményeket szülnek. Az, ki természettől fogva arra van rendelve, hogy a fejlődő lélek erkölcsi életének rossz hajtásait írtogassa, ha nem tette, a legnagyobb bűnt követte el.
És ma midőn a gyermekek bizonyítványaikat bemutatják szülőiknek, nagyon jól teszik, haszemökbe néznek s meglesik, ott mosolyog-e még az ártatlanság fénye s az arezon föllelhető-e az Őszinteség vonása.
A vidéki szülő nézzen utánna, hogy hű sáfárok voltak-e azok, kikre gyermeke gondozását bízta. A helybeliek pedig, ha a fönt nevezett erdményt nem találják meg, lépjenek a cselekvés terére, hozzák meg a köteles áldozatot, gyermekeik java. saját vérök érdeke kivánja ezt tóiök.
— r. s. — —
Kérelem a vidéken élő írónők s irfcjüÉi.-----
„Vidéki költők A;bnma* ezim alatt egy kötetnyi verset szándékozunk vidéken élő írónők s irók műveiből összeállítani.
Czélunk az, bogy a vidéki irodalomnak ez irányú termékeit ily uton mutassuk be a nagyközönségnek. Czélunk, hogy a közönség meggyőződjék felöle, miszerint ma már a vidék irodalma is oly fokon áll, a melyet érdemes figyelemre méltatni.
Ebbeli vállalkozásunk életre valóságát, jobban mondva időszerűségét talán semmivel se igazolhatónak eklatánsabbac, mintha fölemiitjük, bogy Rákosy Jenő ur, a budapesti hírlapírók „Otthon*-ának elnöke s a fővárosi irói világ egyik ki-tünő-ége e tárgyban hozzáintézett sorainkra szíves volt — többek közöttft-üy feleletet adni: "
„Ha tudnának oly összeköttetést, oly kapcsot létesíteni a vidéki irók között, a mi által lehetséges lenne p. o. évről-évre valamely évkönyvet kiadni, a mely a vidéki sajtóról xés irodalomról tájékozást nyújtana s a mellett egy oly antológiát,, minőt jelenleg terveznek: — azt szerencsés gondolatnak tartanám."
Nekünk egyelőre — tekintve a kezdet, nehézségeit s az ezzel járó anyagi áldozatokat — c-upín egy antológiaszerü verskötet összeállítása levén czélnnk: tisztelettel bátorkodunkfelkérni mindazon vidéki Írónőket s irókat, kik vállalkozásunkat szellemi dolgozataikkal támogatni óhajtják: legyenek szívesek akár eddig megjelent, akár most írandó verses dolgozataik javarészéből 2 —3 darabot rendelkezésűnkre bocsátani; kérvén becses soraikat alulírottak bármelyikének, nevére czímezve Kassa (városház) lehetőleg ez év július 20-áíg beküldeni.
Azon hitben levén, hogy a vidéki irodalomnak ezzel némi szolgálatot teszünk : legyen szabad azon reményünknek adni kifejezést, hogy vállalatunkat minél többen fogják támogatni.
Még csak azt jegyezzük meg, bogy a kötet Karácsony, vagy üjév körül fog megjelenni, s árát az annak idején ki-
bocsátandó .előfizetési felhivás*-ban fogjuk tudatni.
Kassán, T895. jun. 12-én. Tiszte-ettel maradtunk^ KOVÁCS ZSIGMOND, SAROSI ÁRPÁD,
mint a „Vidéki kíiltök Alimmá" szerkesztői.
CSARNOK..
„Álmok az üdvről."
— Luby Sándor verseskönyve,—
Körülbelül ez előtt másfél évvel bocsátotta ki Luby Sándor előfizetési feihivasát fent jelzett czimü verskötetére, mely prospectusban közölt is néhány költeményt mutatóul, — egyszersmind olyan programm-fciét is elmondott.
A könyv megjelent, de csudálko-zásunkra-még sehol sem olvastuuk róla bővebb\' ismertetést. Valószínűleg azért nem ismertették, hogy szerző ugy sem szorult dicsériádákra, vagy nagyhangú reklámra.
Luby Sándort ismerjük már régóta, daczára annak, hogy ö az ifjabb költői nemz dék gárdájáhoztartozik, — ismerjük versei ntáu, melyekből időnként — ugy nagy ünnepek alkalmával — a Pisti Hirlap is szokott mellékletein tőle ilyeneket hozni, mely napi lapnak tudvalevőleg belső munkatársa. Már a könyv külső alakja olyan érdekes herzig kis notes formájú, borirékján egy piros szívben két angyalka csókolózik egymással; apró tömör betűkkel vannak benne a versek szedve s bizony ez a helyes kis csecse-becse elfér akármelyik női zsebben is.
De nyissuk fel a könyvet s nézzük meg a béltartalmát!
A költemények csoportokba vannak osztva következőképpen: Tavaszi hangulatok, Eltévedt; sugarak; Az
I üdv küszöbén, Utolsó álmom, Vegyes
; költemények és Fordítások.
Figyelemmel olvastam el minden verset s őszintén meg mondom boszcs voltam, mikor ^elvégeztem, meri mi kritikusok igen rósz népség vagyunk, kiknek legfőbb örömünk, ha rábukkanunk valami szarvas nibára, valami nem tetsző dologra. A mi kaján természetünk olyan, hogy előbb nem a szépségeket, hanem a hibákat ke-
: ressük mindenben s ha aztán egy. hibát találunk, azt nyakoncsipjük s csépeljük a szerzőt mohé kárörveo-
; déssel.
Nos hát én most meg voltam fosztva attól a szerencsétől, a kár-örvendés édes élvezetétől, mert Luby könyvében nem találtam kivetni való hibát. Ez okozta boszuságomat.
Igen kellemes órákat szerez magának az, aki ezen költeményfüzért olvassa (csak ne kritikus szemüveggel, mett akkor a boszankodás nála is beáll) sok fiatal leány és ifju elábrándozik rajta, a mire nézve élő példa és bizonyíték az, hogy egy előttünk személyesen ismeretlen ifjoncz rajongó lelke tulhevülésében felcsapott
! plágizátornak és saját becses S. R.
¦ neve alatt „A hódítás módi?i*-t
I kipakolta e könyvből s lapuűkban
! kiadatta óh szerencsétlen fiatal ember!
: ismeretlen vagy félreismert genie! Ha plagizáluí akar, hát kevésbé ismert költőtől plágizáljon mint Luby Sándori Akinek Apolló lantot nem, adott: az elégedjék meg a dorombbal!
Ne keressünk világot felforgató szenvedélyt, Örökös lemondást, pes-simismust Luby verseiben. Óhazilyenek
: már nagyon megszokottak, maholnap
; megunttá válnak.
Luby nem őrjöng, nem tesz keserű panaszokat, az ő lelke még mosolygó, virágos tavasz mint Ő maga is mondja:
TÁRSSA.
Szent László.*;
Dalt a dicső szent királynak.
Zengje hála nagy ne*ét. Merre egykor miot az áldás
Boldogitá nemzetét.
Hós csatái győzöd elme
Fékezé a bajt-víszályt. Ám leküzdött ellenéhez,
Jobbja mindig készen állt:
Horvát-szlavón testvériség
És a Kún — hogy egy velünk,
LVáea-gyóngve jellemének, Áldja érte énekflok!
Áldja öt, a jó atyát, ki Honnak és a népnek éit:
Tőle árva, tőle szegény
Nyert vigaszt éa. b8 aegélyt.
Dalt a csudás szent királynak.
Zentje ajkunk érdemét, Melynek egykor égi fényét
Hir, dicsőség vitte síét.
Ős erényi fenragyognak
Mint vezérlő caiílagok : Hogy legyünk ,nigy ész-erőben,
Es hitünkben boldogok.
JIAJGATÓ SÁNDOR
•) Szerző újabb gyermek-verseiből.
A sors játéka.
— Beszély. — Irta: CZIKLE VALÉRIA.
(Folytatás.) VII.
A vendégsereg szétoszlott, a mennyegzŐ elmúlt Arvy Gábor elvett egy gyönyörű leányt, beteg Kedélylyel, halálra sebzett szerelmes szívvel, iránta pedig hi-, deg közönynyel.
Mért jöttél haza Oiaszhonból Arvy Andor ? Jobb lett volna, ha ott maradsz.
Szegény Elza, szegény asszony !
Eddig tudtad, mi az elhagyatottság, mi a bánat, mi a szenvedés, mi a szerelem ........most már azt is tudod,
mi a kétségbeesés. Eddig tndtál lemondani, most tanulj feledni. Feledd el őtl
Elkeli, el muszáj öt felejtenem. Asszony vagyok, férjem van, a kötelesség elsö-Tanulok feledni. Szerettem forrón, végtelenül, eltemetem szivembe. A sziv nagy tenger medrében elfér szerelmem. Andornak Lem szabad semmit sem tudni. El ne áruld magad ! 0 megvetne, egy asszonynak nem lehet férjén kivül másra gondolni. Férjén, az Ő férjén . .. kivül . . . ? Nem, nem lebet, nem szabad. Bűn, vétek, Istenkáromlás I Olyan szép a a mondás erénye, mondj le Andorról .....Ka lehetne ... I ... ha
az a szerelem nem lenne oly mély,
oly végtelen.....Mondj le! RÖFid az
élet, jól, rossrul ? majd csak át éled.
Szenvedj, gyönyöröd a tájdalom legyen. Ez is. gyönyör, a lélek itt nemesül I Milyen nemessé, büszkévé tesz, menynyire magasabbra emel a többiek fölött az a tudat, bogy a szerelmed szent, tiszta, végtelen, örök és hogy mégis el tudod temetni, el, mert asszony vagy! Asszony 1 mennyi üdvöt reméltél ettől s mily keserűen csalódtál. Ki tudja Andor szeret-e ? Ah . .. igen igen olyan édesen nézett reám, olyan hosz-szan, mélyen .... szeret... szeret! ... Mit érsz vele ? Annyit, hogy még jobban kell vigyáznom magamrc.....
Törjön meg bár lelkem, szakadjon meg bár szivem, neki nem szabad tudni! Inkább, ezerszer inkább te légy-áldozata szerelmednek, mintsem szerelmed áldozd föl önmagadnak. Most pedig temesd őt szived tengerébe mélyen.. . mélyen .. .
Igy beszélt Elza lelkiismerete és ő szót fogadott •
Hol van Elza ? — hangzik a másik szobából Árvy Gábor bangja.
Itt 1 — s arczának fölindulta ágát hideg közöny alá rejté.
— Hirt hozok, kellemes hírt, Andor ma este hozzánk érkezik. Ugy-e jó lesz ? Emlékszik még reá ? Az a barna gyerek, a melyikkel oly jól lehet tán-czolni. Pompás fiu az az Andor.
— Igen emlékszem, — nyögte Elza és elsáppadt,
— - Rosszul van ? — kérdé Árvy aggódva,
— Kissé. . . . már el ís muít.....
lecsukta hamvas pilláit.
Csak. néhány perczig tartott gyöngesége, erőt vett magán. — Elhatározta, Andorral szemben közönyös lesz, igy mutatja. Így jó leszi Igy nagyon jó lesz!
Az esti vonat megjött, vele Andor is. Halvány érdekes arczán izgatottság, lelki fáradság látszik, mélységes sötét szemében olykor mohó vágy lángja lobban föl. <
Andor egyetlen fin volt, szülei korán elhaltak. Unokabátyán kivül nem volt senkije. Szüleitől nagy vagyont örökölvén, fényes neveiért nyert. Nagy koruságát elérve mindenkitől függeiien belátása szerint cselekedett Idejének nagyrészét utazással tölte. Andor igen érdekes jelenség és karakterisztikus jellem volt. Gondolkodása, nemes lelke emelkedett, de hibái azért neki is voltak. — Gyorsac föllobbant, elhagyta magát ragadtatni indulataitói. Gyors szerelme Elza iránt is ebből magyarázható. E szelelem azonban tartós volt, Andor érezte, hogy megállapodott, hogy Elzán kivül nincs asszony, ki boldogítani tudná.
— Vájjon hogy fjjgad Elza, vájjon sejti-e mily őrülten szeretem ? — gondola Andor és szive hevesen dobó gott Vájjon szeret e Elza, vajjoo vár-e ? Gyorsan, gyorsan hozzá 1
— Csakhogy itt vagy Andor! Alig vártunk? —kiáltja Árvy belépő Öcscsé-nek és eléje siet.
. „Vártunk* ez a szó a szive közepéig remegett Andornak. „Vártunk" tehát ö is várt volna ? I
— Foglalj helyet, gyújts rá Andor. Elza is mindjárt itt lesz.
— Köszönöm.
— Sohse köszönd, inkább siess rágyújtani.
— Ismét terveim vannak az utazást illetőleg. Andor azzal a szándékkal jött, hogy megtudja a valót Ha Elza,szereti, ha látja, hogy meghallgatja, akkor itt marad, ba nem, akkor elmegy; elviszi fájdalmát a nagyvilágba. Utazni fog" sokat sokáig és feledni igyekszik őt . . . az egyetlenegyet.
— Merre akarsz menni ?
— Egyelőre vissza Olaszhonba.
— Mikor akarsz indulni ?
— Még bizonytalan, lehet holnap, lehet később ...
— Ez bizony furcsa terminus. Adja isten, hogy az utóbbi váljék be.
Jő Öreg mit kívánsz magadnak?
— Még bizonytalan.
Ruha Bubogás hallatszott, Elza jött Halványkék selyem ruha volt rajta\' leomló aranybajában háromszál nefelejts-Majd a szive ugrott ki, mikor Andort meglátta, de az Andor-é is.
— Erős leszek — biztatá magát.
— Isten hozta Andor, Isten hozta ! — s minden elfogultság nélkül nynjtá feléje kezét.
— Andor lehajolt, megcsókolta azt az imádott fehér kezet.
— Ugy-e haragszik, hogy csak most mutatom magam ? — hangja lágyan csengett, mint rendesen, nem vegyült bele érzelmeinek egy paránya sem. Erős akart lenni.
— Önre haragudni lehetetlen asszonyom I Különben is. önnek állana joga-
XXXIV. ÉVB\'OLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. JUNIUS 29 én
Virágos kert ar én szivem, Virágai a kis dalok, Miket belőle olykor én Kitépjelek, kiszaggatok.
Oe mig a kert egy-egy virág Híjád pasztább, fakóbb marad, SzhembDB minden dal után Ujabb és ujabb dal fakad.
(Vége következik.)
HALÁSZ MARGIT.
HI r e k.
— Előfizetési felhívás. — Lapunk
július l-jével 34 ik évfolyam 3. negyedébe lép. — Tiszteiette! kérjük mindazon í. előfizetőinket, kiknek előfizetésük e hó végével lejár, hogy előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek. — Lapunk hátralékosait pedig fölkérjük, hogy a hátralékokat mielőbb beküldjék hozzánk, mert a lap föntartása tetemes költséget igényel, melynek csak ugy felelhetünk meg, ha követeléseink pontosan befizettetnek. Tisztelettel A KIADÓHIVATAL
— A kis OTodnsok évzáró ürme pélye ma, szombaton, jnnins 29-én van a :,Polgárf Egylet" nagytermében, tehát a viszontagságos Idő daczára Is minden körülmény között megtartható lesz. A szülőket, rokonokat s általában a kisdedek barátait a szíves megjelenésre tisztelettel felkérjük. Belépti díj 30 kr., gyermekek felé: fizetik. Kezdete délután 3 órakor van. Először a Nádor-ntczai, utánna az Arany Jáncs-utczai, ez után Petőfi-ut* czai e végül a VI. VU. kerületbeli (kis-kanizsail óvodai növendéfség működik.
— Érettségi vizsgák. A nagykanizsai középkereskedelmi iskolában az érettségi vizsgák f bó 24 és 25 én* tartattak meg. A vizsgákon dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos tanfelügyelő mint a közoktatásügyi miuiszter és Kirch-knopf Frigyes, a soproni kereskedelmi s iparkamara titkára, mint a kereskedelmi miniszter kiküldöttje elnökölt A vizsga nyilvános lévén, nagyszámú közönség is jelen volt és a vizsga menetét nagy érdeklődéssel kisérte. Az érettségi vizsga eredménye fényesnek mondható, ameny-* nyiben csak egy tanuló egy tantárgyból két hónapra vettetett vissza. Jelesen érettek : Grünhut Rezső, Kohn Albert, Lőwy Vilmos, Neumann Aladár, Schwarz Pál és Siuger Imre, Jól feleltek meg: Beck Sándor, Biühweisz Henrik, Deutscb János, Győri Sándor, Hirschel Salamon. Hírschel Fülöp, Krausz Simon, Roseuberg Arnold, Scbreiber Jenő- Megfelettek : Bischitzkz J., Rosen-feld. Jáno3, Sauer Artúr, Weísz Ede, Weisz Ernő Ugy a ¦ tanfelügyelő valamint a kamarai titkár Örömüknek adtak kifejezést, hogy a vizsgák ily jól sikerültek, kiemelték zárbeszédükben az intézet fontosságát, konstatálták, hogy a tanítás magas színvonalon áll és az igazgatónak és a tantestület minden egyes tápjának elismerő köszönetüket fejezték ki odaadó buzgó munkás- . ságáért
— Bncsu-szavak. Nyitrára történt áthelyezésem miatt gyorsan kellé utaznom és e vésett kedves barátaim- és ismerőseimtől nem vehettem bucsut személyesen, fogadják azért egyenkint és összesen bucsuüdvözletemet e lapok utján, tartsanak meg szives emlékükben, nagyrabecsölt barátságukban. Én mindenkor örömmel gondolok a Nagy Kában haragudni reám, hogy zavarom boldogságukat, — erősen nézett Elzára, látni akarta, mily hatást tett boldogságának említése.
Elza nyugodt, nyájas arczczal nézett Andorra:
— Zavarbatatlan. Nem árulta el, mit gondolt. Andor hiába figyelsz.
— Vacsora alatt közönyös dolgokról beszéltek. A társalgást többnyire Gábor vitte. Vacsora után a szalonba mentek.
(Folytatása következik.)
Egy távozó Baráthoz
Menj és küzdj I — Éa nem sírok, mert
Könny forrásom kiapadt, Sírtam mar elég sokáig,
Nyögtem balsorsom miatt
Szivem is mar alig érez,
Csak egy vérző hasdarab Csak azt érzi szüntelen, bogy
Soha nem lejz boldogabb.
Ne ia gondold, ha ram nézesz,
Hogy e földön élek még ; Haza járó sín szellem,
É15 halott vagyok rég.
Megölt engem a fájdalom.
Tőrrel ssnxt le ezer kin És most mint árnykép Volyoogok
Boldogságom romjaié
nizsán és vidékén töltött feledhetlen 8zép időre. Éljenek boldogul. Isten velők! Tiszteletteljes érzülettel .
Táby Mihály,
m. kir. honvédzzazados, sátortábor tértiszt,
— Közgyűlést tart Nagy-Kanizsán a Felső Magyarországi Kéményseprő Ipartársulat július 1 én a Koronaszállodában, ezt megelőzőleg június 30-án délután u. o. választmányi ülés lasz.
A megyei tűzoltói szövstkezet Nagy-Kanizsán jun. 30 án d. e. közgyűlést tart, d. u. 4 órakor pedig dfszgyakor-lat és kivonulás a sörgyárba tűzoltó zenekar közreműködése mellett.
- Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, bogy N.-Kanizsa város 1895. évi általános \'jövedelmi pótadó kivetési lajstroma az
1883 évi 44 t. cz. 16 §-a értelmében a városi adóhivatal hivatalos helyiségében a mainaptól számított 8 napon .át közszemlére kitétetik oly czélból, hogy ezen idő alatt a hivatalos órán belül bárki által betekinthető, hogy a netáni észrevételeit és pedig: a) azon adózókra nézve, kik a kivetési lajstromban megállapított adónemmel a rault évben is megadóztatva voltak, a közszemlérei kitétel napját, b) azon adózókra nézve, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a folyó évben első ízben rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskéjükbe történt előírást kővető 15 nap alatt a városi tanácsnél írásban megtehessék Nagy-Kacizsén, 1895. évi június hó 23-án. A városi tanács.
— Hirdetmény. Folyó hó 24-én a somogy-szentmik\'ósi útvonalon Nagy-Kanizsa város belterületéig egy kisebb-szerű vásározó Iád a ? es a város belterületén egy viaszos vászony sátorponyva elveszett. Felhívatnak a becsületes megtalálók, miszerint ezen tárgyakat a tulajdonos értesít hetese végett a városi rendőrkapitényi hivatalnál jelentsék be. Nagy-Kanizsán, 1895. június 25 én A rendőrkapitányság.
— A hns árát felemelték mészárosaink, mutt vasárnap arra ébredtünk, hogy Nagy-Kanizsán a bus kilója 4 krajczárral felemeltetett s miért? mert az élő állatok olcsóbbakjTéttek ? Mindenki igyekszik marhaállományát kevesbíteni, vagy végkép eladni, mert a takarmány szükség nyomasztólag veti máris árnyékát előre. A bor drága, a hus is drágul, már most a nép mivel erősítse magát, hogy a napi nehéz munkát teljesíthesse. Valóban szomorú állapotok elé nézünk.
— Fürdőkből vett értesítés szerint Daruvárott jun. 20-ig 464, — Varasd-Topliczán jun. 17-ig 668. — Balaton-Füreden jun. 16:ig 497 fürdővendég jelentkezett, utóbbi helyen Boér Sándor honvéd huszárszázados a kórház részére 3 frtot, a szinkör részére 2 frtot volt szives ajándékozni.
— Örökbe fogadásra ajánlja egy szegény asszony 6 éves fiu és 14 hónapos leánygyermekéf, lakása özv. Bar-naki Jánosáénál van a Sugár-uton.
— Sertésvész városunkban. Váró sunk területén, különösen a sánczi majorban a sertésvész hivatalosan megálla-pittátott, ennek folytán betiltattak a sertésvásárok és a város területéről nem szabad sertést elhajtani. — Hát biz ez elég nagy baj a szegény fogyasztó közönségre nézve, most már is rettenetesen megdrágult a disznóhús és a zsir. Ámbár azt szokták mondani, szegény ember vizzel főz, — főzzünk tehát vízzel.
Hovi lettek reményeim ?
Ne kérdezd, már nincsenek Vártam soká, de többet nem
Panaszkodom az égnek
Még egy kissé, mint az. a ki
Hajótörést szenvedett , Remény nélkül hányódom a Zugé hullámok felett.
Nemsokára kínjaimat
A tollétre viszem át Talán ottan megtalálja
Vérző szírem nyugalmát ....
Menj és küzdj 1 — Előtted ékes
Babéragak zöldéinek Téged a dicsőség felé
Erős szárnyak emelnek.
Hej, bogy én nem követhetlek
Egetrázó harezokban. Midőn a szent lelkesedés
Fényes lángja fellobban I
Menj és küzd; a zászlók alatt Melyektől elmaradtam,
Ép bir engem lútcz elbukni, Ne bánkódjai miattam.
Sokezernek bolttettén át Ront a győztes hadvezér,
És ezek közöl kevésnek Homlokára jat babér.
Gyertyános. 1895. junins 12-én.
— László napja Nagy-Réesén. Inkey László vendégszerető kastélyában név-ünnepét az "idén is elité és vidám társaság ünnepelte meg e hó 27-én. — A dísznövényekkel pazarul felékesített lépcsőházban kitűnő czigányzene iJmjiJSu ebéd alatt a legjobb fülbemászó magyar nótákat — a gazdag wmonn°-bez első rendű borokat és franczia pezsgőt szolgáltak fel, — miközben számos tószt emelte a vidám és lelkes hangú latot, a felköszöntők a háziurra. a ház úrnőjére, a jelen volt Bittó Istvánra, stb. egymást érték. Tuboly Viktor verses tÓ3ztjából közöljük a következő nagy hatást tett vázlatát.
És e kastély legszebb éke A hii lelkes honleány : B-; t tó Ágnes ő nagysága, Kit tisztelünk igazán.
Mind kettőnek ismételve Ma mást én nem kívánok : Adja Isten megérhessék — Jobb sorsát a hazának! stb.
— A. gelsei önk. tűzoltó egylet f. június 23-án tartott tavaszi mulatsága, mint minden évben, ugy az idén is pompásan, a várakozáson felül sikerült. Daczára a borongós időjárásnak a- szép. mulatságon a vidék összes inteligentiája részt vett. Festői látványt nyújtott a gyönyörű, kies fekvésű Rigó völgy tündöklő pompájában, a melyhez hasonlót nemcsak Gelsén, de messze vidéken is csak nehezen lehetne látni. — Párat\'an szakértelemmel, dicsérendő szorgalom mai elkészített s decoratt tánezhelyet földi paradicsommá s igazán tündérivé varázsolta a jelen levő hölgy közönség; mint a nap bájoló angyalai ott voltak, Friedrich Margit, Glavina Margit, Gatter-raayer Aranka kisasszonyom és még igen sokan. — Az elért siker után az elismerésoroszlányrésze Kugler Sándor körjegyző urat mint a tűzoltó egylet főparancsnokát illeti meg, ki nem kiméit sem időt, sem fáradságot, csakhogy a mu\'atság fényét emelje. Nagy-Kanizsáról is sokan részt vettek a szép mulatságon, kik mind egy-egy édes emiékkel tértek onnét vissza.
— Milleninmi zeneműpályázat. A
Testi könyvnyomda részvénytársaság állal kiállítási ünnepi nyitányra, miih-niumi szGná\'ára és kiállítási dalra Hirdetett zeneműpályázatra mindössze 23 pilyamü érkezett. A társaság Mihalo-vich Ödön, az* orsz. m- kir. zeneakadémia igazgatóját, Koessler János, Herz-feld Viktor és Chcván Kálmáu zeneakadémiai tanárokat kérte fel pálya-birókul. kik a nagy fáradsággal járó tisztet készségesen elfogadni szívesek voltak. A pílyaművek alapos áttanulmányozása után a bíráló bizottság együttes ülésben és egyhangúlag a következőkben állapodott meg: „Tekintettel a nemzet ezer éve*\' fennállását és dicsőségét hirdető ünnepélyre, a bizottság nem volt azon helyzetben, hogy a beérkezett pályamüvek egyikének is odaítélhette vbfna a pályadíjat, mert ugy tudja, hogy országunknak számos tehetséges zeueszerzője van, a kik a beérkezett pályaműknél sokkal becsesebbet s az ünnepélyes alkalomnak megfelelőbbet tudnának produkálni. A bizottság reméli, hogy a pályázat újbóli kihirdetése legkiválóbb zeneszerzőinket sorompóba hivja éa akkor lesz alkalom egy minden tekintetben megfelelő becses munkát a milleuiumon bemutatni.* A bizottság fenti ítélete folytán a Pesti könyvnyomda részvénytársaság a pályázatot újból kiírja. A pályaművek ez újból kürt pályázata ez év no- ¦ yember hó l-ig küldendők be. És pedig: V)"Kiállítási ünnepi nyitány. Készítendő égy magyar stylusban irt nyitány zongorára, két kézre vagy négy kézre, és teljes zenekarra. Jutalom 200 aranykorona. 2.) Milleninmi szonáta. Készítendő egy legalább három tételből álló szonáta zongorára, két kézre; előnyben részesül eredeti magyar stylusban irt és legalább három tételből álló ere detí magyar azonáta zongorára, két kézre. Pályadíj: 600 aranykorona 3) Kiállítási dal. Kívántatik egy eredeti magyar szöveggel biró magyar mű dal énekhangra, tet*?ésszerinti alakban zongorák ígérettel. Pályadíj: 300 arany .korona. A pályamüvek sorsa felett egy kiváló zenészeinkből álló bizottság fog dönteni. A pályamunkák a név megnevezése nélkül jeligés levéllel és idegen kézírással küldendők be. Az oly munkák, a melyek a kitűzött határidőn tul, avagy saját név alatt küldetnek Jbe, tekintetbe nem vétetnek. A pályázatban kizárólag magyar honpolgárok vehetnek részt. A három pályázati munka közül bármelyikre külön-külön is pályázhatni és a pályaművek az alul irott társaság irodájához küldendők be. A „Pesti könyvnyomda részvénytársaság" hangjegyosztálya Budapest, V.. Hold-utcza 7-jk szám.
— A „Zala* látszik felcsapott természettudomány ^zlönyoekis. 23-iki számában bizonyára egy természettudós a kis-kanizsai ut yizáradás után poshadt Sevegőjét a gőzfertőtlenitővel,. melybe alig for "egy öltözet ruha, akarja fertőtleníteni. Több gőz. 27-iki számában 1894-ben felfedezett micrococcus prodigiosus-ról — ki tud latinul, annak prodigiosum — mesél; holott azt már egy félszázaddal ezelőtt ismerték monas vagy micrococcus prodigiosum név alatt a arról nevezetes, bogy hajdan ez okozta a zsidók üldözését, mert ar, ostyát véresnek tartották.
— Két szálas berlini pamut, mely vékonyságánál fogva az uj kézi bimző géphez, kényelmesen használható, — Kreiner Gyula kereskedésében (Babo-chay ház) különféle színben kapható.
— Az anyákon;rvezet ók egyen ruhája. Az anyakönyvvezetők hivatalos eljárásuk alkalmával tisztességes magyar-ruhát fognak viselni; átillájokra a magyar állam czimere lesz feltűzve s azonfelül piros-fehér-zöld nemzeti színből való övet viselnek.
— Jelentékeny folyton emelkedő kereset kínálkozik oly tisztességes uraknak (esetleg hölgyeknek is) akik jelenleg állás nélkül vannak. Rokonszenves külső s beszélő tehetség egyedüli, föltétel. Bővebbet e lap szerkesztőségében.
— Henri Nestlé-féle gyermekliszt,
mely Nestlé vegyész által Veveyben 30 evvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem-osak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is órási elterjedésnek indult s a legehő tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyén áll. Mig a tej, hogy tartóssabbá váljék, gyakran szóda\' bor és száliczil savval vegyittik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermekliszt-nél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, tőle virágzók, és erőteljesek s ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben néhány peresig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt a táp Illékonyság minden sajátságával bir, * azonfelül gyártása is felette észsxeiü. A gyermek liszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik élő. Miután a tej poutosan megvizsgáltatott, egy ké-szülékhe öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40 —50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A tzükséges kenyér héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik föl, a legénygazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áíf röviden a tejösszetétel előáliitási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köny-nyen át láthatja. Az előállítás módja nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításba van helyezve. Végül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katárusánál, cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató, tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolható elő.
Irodalom.
— Egy királynő Ízlése. A föld hatalmasainak, a kinek csak egy pillantásba kerül, bogy minden kívánságuk teljesüljön, kiket születésüktől halálukig csak fény és pompa-környékez, bizonyára nagyon tisztult ízlésük van és nagy érzékkel bírnak minden iránt, a mi szép művészi és előkelő. Csak hízelgő lehet tehát egy műre, ha egy oly hatalmas uralkodónak nyeri meg tetszését, mint Viktória, angol királynő. — Ez a megtisztelőé érte a „Röptében a nagyvilág körül" czimü disz mű vet, melynek egy angol példányát a kiadó czég a királynőnek bemutattatok, aki magántitkára által a következő levelet íratta a kiadóhoz: „Sir! Bemutattam Ö Felségének átiratát és az angolországi képeket a Röptében a nagyvilág körül czimü mű bői. Ö Felsége megbízott, hogy azt Ön-
nek megköszönjem és a képsorozat megvizsgálása után annak nagy mértékben megőrült és megparancsolta nekem, hogy kérdezzem meg, megtarthatja -e a küldött könyvet, s hogy még három példányt kaphatna-e. Tisztelettel Ponsonby Henry T, tábarnok. Egy iiy müvet a magyar közönségre nézve is hozzáférhetővé tenni bizonyára hazafias feladat 3 ennek teljesítésére az Egyetértés kiadóhivatala vállalkozott, mely 1G képet tartalmazó füzetedben magyar tárgyú képekkel bővítve most bocsátja ki a diszmüvet füzetenkint postai küldéssel együtt 35 kr. valóban potom áron: Eddig 3 füzet jeleut meg. — Az egész mű 256 változatosan összeállított fényképet tartalmazva, nagybecsű gyűjteményt fog alkotni, melyben gazdag és szegény, öreg és fiatal egyaránt élvezetet fog találni. Egy 16 képet tartalmazó füzetára po-tai küldéssel 35 kr. Előfizethetni 4 füzetre 1 frt 40 krral, 8 füzetre 2 frt 80 krral, IG füzetre 5 frt 60 krral. Az előfizetési dijak az Egyetértés kiadóhivatalába Budapestre küldendők.
— Asszonyokról asszonyoknak, elbeszélések és rajzok, irta Gyarmatby Zsigáné. Mikor egy olyan hatalmas ta-lentumu irónő, mint Gyarniathy Zsigáné arra vállalkozik, ho^y \' asszonyokról ír asszonyoknak, első sorban a férfiak vannak érdekelve. Mert a<,íérfiu-nak az élet nagy rejtélye az asszony, a melyet minél jobban tanulmányoz, annál jobban szeretné ismerni. S most elő áll egy igazi nő. egy asszony akinek tolla csupa igazmondás és kijelenti: Ilyenek vagyunk] Kell-e prófétai tudás annak \'megjósolására, hogy a férfi olvasó közönség áhitattal fogja végig olvasni Gyarmathy Zsigáné könyvét? Még pedig annál is inkább, mivel annak minden egyes elbeszélése csupa élet, tele van érdekes helyzetekkel és valamennyiben elfogulatlan, nyílt, őszinte igazmondással találkozuuk. Mert Gyarmathy Zsigáné olyan Írónő, a kt a fanatizmusig szereti az igazságot. Nem burkolja rózsaszerö ködbe alakjait a tet-sz.etőség kedvéért hanem olyanoknak mutatja be őket, & milyenek valóban. Kitűnik ez leginkább a kötet azon részében, mely az ideges asszonykákról szól. A díszes kiállítású kötet megjelent Singer és Wolfner kiadásában, mint az „Egyetemes Regénytár" X. évfolya-\' mának 12 kötete. Ára csinosan bekötve 50 kr.
— Grill Károly udvari könyvkereskedésében megjelent az „Évszak" czimü Divat és kézimunka folyóirat gazdag szépirodalmi résszel. Ára negyedévre 1 frt 50.
¦t* Az Athenaenm Képes Irodalomtörténetéből megjelent a 34-;k füzet. Három tanulmány van benne : Vadnai ¦ Károlyé „A forradalom költészetéről * (befejezve), Szilágyi Sándoré „A forradalom után" és Zichy Antalé „Deák Ferencz mint iróK cz. alatt Mind a három dolgozat egy-egy érdekes me-rooire-részlet, a s?erzöknek saját közvetlen szemléletükből tapasztalataikból merítve, rendkívül érdekes és sok ismeretlen részlettel, s azza! a közvetlenséggel Írva, mely a saját emlékek előadását e kitöuÖ tollú íróknál két-I szTferesen vonzóvá teszi. A szöveget szá-I mos iüusztráczió kiséri: Petőfi ércz-! szobra. Bem arczképe (Petőfitől,) a bu dai honvédszobor,, az Újépület régi i képe. Nagy lgnácz arczképe, két szép ¦ forradalmi vonatkozású allegorkus kép, j Deák szülőháza, három arczképe, Puszta-! Szent László Deák kézirata, mauzo leuma, érezszobra és nemesi czimere; külön mellékletül pedig Petőfi a múzeum előtt, a „János vitéz" első illusx-trácziói és Arany verses levele Petőfihez. A két év óta folyó : díszes vállalatból még két füzet fog megjelenni, aztán két kötetben együtt is kapható lesz.
•— A azürke rahás hölgy Ohnet György a legkedveltebb franczia. regényíró szenzáexiós sikerű legújabb regényit kózii janius végétől kezdve a .Pesti Hírlap", mely megszerezte annak egyedüli kiadási jogát magyar nyelven. Ugyancsak a most kezdődő nj félévben folytatja Jókai Mór nyolcz külön novellából átló. De kár megvénülni czimü regényét, melytói mar hat novella jelent meg. Mikszáth Kálmán pedig hosHtabb elbeszélést irt a Pesti Hírlap regény csarnoka számára, mely a közlőitek szerint kétségtelenül legérdekesebbnek igér-._ kezik valamennyi lap között a jövő félévre. . Egyedül áll a .Pesti Hírlap" a magyar lap »k; közt az olvasóinak nynjtott külön kedvezmények tekintetében is Azonkívül, hogy már évek óta teljesen dijtalanul nagy képes naptárt küld minden előfizetőjének karácsonyi ajándékul: július hótól kezdve minden_ hónap elsején cs nos naplót mellékel előfizetői számára, egy hóra azóló naptárral és a hó minden napjára külön följegyzési lappal, amely hasznos kis napló — kivált a vidéki előfizetőknek — bizonyára kellemes meglepetést fog okozni. Ha meggondol,uk, hogy a Pesti Hírlap egész éven Ü napról-napra jelenik \'meg (egyetlen más lap sem ad naponta 18— 20—24 és vasárnap állandóan 32 oldalt} agy igazán bámulciink kell, mikép lehet — váltban minden vevsenyen felül, — ennyit adni havi I frt 3b kt. és negyedévi 3 frt 50 kr előfizetési pénzért. Van a Pesti Hírlapnak gyönyörű kiállítású és (Magrarörizigca egyedül heten-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 JÚNIUS 29-én
kint megjelenő divatlapja, is, a Páriái Divat pompás stines képekkel és külön regény-meliéklettel), mely a Pesti Hírlappal együtt járatva negyedévre caak 1 írtba kerül, vagyis a Pesti Hírlap és Párisi Divat jnl.—szeptemberre 4 frt 50 kr. Mutatványszámokat mindegeik lapból szives -n küld a kiadóhivatal (Ba--\' dapest, V. Vaczi-kö ut 73 )
—, /tanár óta van a magyar höl*yközönségnek olyan divatlapjz^ielyuek sikerült & pá-ri«i iziés egész fejlodeíét s a divat minden szép alkotását teljes képben tárni f-1 Ez a kp, mely az összes többi divatlajrok fölött áll, á „\'Párisi Divat." Ábrái és szövege egyaránt képesítik arra. hogy a közönség ugy tekintse, mint a hamisítatlan, elegáns ét választékos párisi ítlcs legmegbizttatób ismertetőjét. Egyik löeiőnye az, a mivel raita kívül egyetlen e tájta lap sem dicsekedhetik, hogy minden szama ugyanakkor, ugyanazon órában jelenik meg itt, miut Parisban, hol az e lapnak megtelelő traAczia közlöny évek ota kedvelt lapja a párisi hölgyeknek. Ábrái mind fényképfelvételek-után készülnek s igy mutatják be » párisi és londoni nagy szabó műtermek (Worth, l.aferríére, Rodrigue, Moslard Redfern) minta-nibáit, részletes magyarázatul e* szabás mintákkal. A ^Párisi Divat* heteukint jeleoik meg minden szombaton, három nagy íven, vagyis 12 bpon Első ive a divatnak, a masojiík a -kézimunkáknak, háztartásnak, lakásberendezés -cek ; az orvosilag ártalmatlanoak nyilvánított szepitősxerfik ismertetésének s más e fajú -.innivalóknak van szemelve. Harmadik ive négy teljes lapon regényeket és besrélyeket közöl. Kéthctenkint szabásminta iv s havonként azíuea divatkép egészíti ki a lapot A szerkesztőség a szerkesztői üzenetekkel és a megrend-lések elintézésével is\'kcszs^gesen %an segítségére az olvasóknak A magyar hölgyközönség csak saját kitűnő üléséről s helyes íteletéről tett tanúságot azzal, hogy már eddig is, • félév alatt ugy megszerette a lapot, a mit annak nagy elterjedése bizonyít. A „Párisi Divat- előfizetési ára egy évre 8 fr\', félévre 4 Irt, negyedévre 2 frt. A „Pesti Hírlap1 politikai napilappal együtt egy évre 18 irt, félévre 9 trt, negyedévre 4 frt 50 kr. Mutatványszámot szívesen küld a kiadó hivatal.
— A „Magyar Hírlap" a rési jó független budapesti napilap. Ellenzéki ,a sjó nemes értelmében. Politikai és társadalmi rezérczikkiróinak kara, — Horváth Gyulával az élükön: bátran szembeszáll minden hatalommal és előítélettel. A .Magyar Hirlnp" politikai dolgokban a legbővebb és leglrissebb informácziókat nyújtja. A magyar társadalmat érdeklök újságai: első kézből, azon frissen és éívezeíes formában jelennek meg benne. Különös érdekű a „Társaság- czimü uj napi rovala. A
" vidék eseményeiről táviratok utján értesül, levelezői kara a legjobban van szervezve. Nem pusztán Magyarországon, hanem a külföldön is. A külföldi hirek tekintetében is kiállja a versenyt a legelőkelőbb világlapokkal is. Gazdálkodó és kereskedő előfizetőire való tekintetből, külön értesítést küld a termés árairól, börzei árfolyamairól, külön levélben, minden délután. E jelentéseket minden előfizető megkapja dijialánul, a ki ez iránt levélben a ,Magyar IIirláp<(-boz fordul. A budapesti hírszolgálat a legkitűnőbb kezekben van. — Szépirodalmi közlései: évenkint sok kötetre megy. A legjelesebb tárczaíró-kat állandó és kizárólagos szerződés köti a „Magyar Hírlap" hoz. Regény közlései —könyvalakban — a legjobbak, a mit csak a mai irodalom nyújt. Most kezdi meg Marc Twain a legnagyobb élő humorista regényét. Még az uj félévben közölni fogja Amhrus Zoltán, Benedek Eek, Bródy Sándor és Tóth Béla egy egy nagyobb eredeti munkáját. A „Magyar Hírlap" mellék-lapjai: a „Kis Világ" — képes heti-gyermekujiág — és az ,Évszak" pompás divatlap. A megnövekedett terjedelem, az alkalmi meglepetések és ajándékok daczára az előfizetés a régi, egy hónapra 1 frt 20 kr. A szerkesztők a régiek : Horváth Gyula és Fenyő Sándor. Kiadóhivatal: VIIL, József körút 47. szám.
— A „Rendőri Lapok" at ajánljuk az érdekeitek figyelmébe ; már eddig is nagy szolgálatot tett a közbiztonság terén, a magas belügyminisztérium a következőleg ajánlja: Körrendelet. A „Rendőri Lapok" szerkesztősége az emiitett lap támogatása érdekében folyamodott hozzám. Minthogy ez a lap két évi feuállása óta is mát hasznos szolgálatokat tett a rendészet, nevezetesen pedig a rendészeti nyomozás terén, s minthogy általában oly jól szerkesztett szaklapnak bizonyult, hogy nemcsak méltányosnak tartom a szerkesztőség kérelmének teljesítését, hanem e szaklapnak minél szélesebb körben való terjesztésével a rendészet és közbizton-
1 "ág érdekeit vélem előmozdíthatni : a ¦Rendőri Lapokat" a törvényhatóság figyelméoe ajánlom 8 felhívom a törvény-ható-ágot, hogy e lap iránt az érdeklődést felkelteni és azt lehetőleg terjeszteni szíveskedjék. Megjegyzem, hogy az említett szaklap előfizetési ára a hatóságok, a rendőrség és a csendőrség részére évenként 7 frt,.magánosoknak pedig 10 forint. A szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten, Kerepesi-ut 19 sz. ¦Jatt van. Budapesten, 1895 évi jun/ hó 14-éo PerczeL A .Rendőri Lapok" szerkesztősége, Budapest, Kerepesi-ut 19.
Szerk. üzenet.
— G—k. Kézirat nincs Zrínyi Miklósról, közlemény azonban az adatok Zrjamegye történetéhez czimfl kiadványban Tan. Üdvözlet.
— H. Helyben , K kanizsai piaezon" élénk leírás, azonban aem használ batjnk. - tárczánk felette igénybe van véve régibb mankatársaink által
Ftiníard selyem, 60 fcrtil 3 frt 65 krig — japáni, chinai stb. a legnjtbb mintázatai és színekben, u m. fekete, fehér és színes Henneberg selyemét 35 krtól 14 frt 65 krajezáríg materként — sima. csikós, koczkázott, mintázottakat damasztot >tb. imint egy 340 különböző minőségben és 3000 szín éB mintázattal stb, pistabér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: Heanebeeg 0. (cs. kir. üdv. szállító) selyem gyára Zürichben. Svájczba czímzelt levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven ír: megrendelések pontosan elintéztetnek._
Vese, húgyhólyag, húgjdara és küszvénybántalmak ellen, továbbá a e légző és emésztési szervek hnrotos bán-talmainái, orvosi tekintélyek által a LiTHlOS-FOHRAS
SALVATOR
sikerrel rendéire lesz.
Húgyhajtó hatású !
Keliemes iztn Unni emssztMó!
Kapható áaványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. A Salvator-forrás ígazg. Eperjesen.
Felelős szerkesztő és kiadó : BAIO UFI LAJOS.
Hirdetések.
I2l7|tk. 895. máj. G-án
Árverési hirdetmény.
A letétijei kir. járásbiróiág mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Posztai Mária nagykanizsai lakosnak Tóth L*-jos letenyei lakos elleni 110 frt töke, 5 frt 05 kr. végrehajtás kérelmi 8 frt 35 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő a letenyei 679 sz. tjkben A f 842 hrsz. ingatlannak Tóth Lajost illető része 125 frt ugyanott f 1321 hrsz. ingatlanok usyanazt illető része 55 frt, a letenyei 678 sz. tjkb;n A f 4G hrsz. ingatlan s a rajta levő 104 népsors/ámu háznak ugyanazt illető része 302 frt ugyanott f 353 hrsz, váltság köteles szőlőnek ugyan Tóth Lajost illető része 114 frt, a letenyei 767 sz. tjkben A t IÍ56 hrsz. egész ingatlan 174 frt a béczi 71 sz. tjkben A f 211 hrsz. váltság köteles szőlőnek Tóth Lajost illető része 9S frt ugyanott ¦f 212 hrsz. szőlőnek ugyanazt illető része 194 frt becsárban és pedig a letenyei ingatlanok a kir. járásbíróság tkvi hivatalos helyiségében 1895. évi angnszins hó 10 tk napján d. e. 10 órakor a bécsi ingatlanok a béczi községbiró házánál 1895. évi augusztus hó 10. napján d. u 3 órakor Orosz-váry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|p-át készpé nzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt 1> tényén, a kir. jbirósig mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi május hó 22. napján.
NÜNKOV1TS kir aij- biró.
2691[tk 895. sz.
Árverési hi rdetméay.
A nagykanizsai kir. tőrvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a Délzalai takarékpénztár képviseletében Eperjessy Sándor elnök nka-nizsai lakó-t vhajtatÓnak Lakatos Ágnes özv. Némefb Gyuláné* vhajtást szenvedő budapesti lakos elleni 500 frt tőke, ennek 1893 október 25-tól járó 8% kamatai és ennek S\\ késedelmi kamatai, 11 frt 75 kr. vhajtás kérelmi, 9 frt 93 kr. árverés kérelmi, s & még felmerü-leudö költségek iránti vhajtási Ügyében a fent nevezeü^kir. tvszék területéhez tartozó az alsórajki 48 sztkíben f 561 hrsz. a. felvett s V.^i írtra é> a. azok tkvben f 2(a hrsz. alatt felvett s 205 frta bec-ült ingatlan ISÜO övi július hő 25. napján d. e. 10 órakor.\\ A Rajk község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°[o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kamzsán. a kir. tvszék mint te lekkönyví hatóságnál 1895 évi ápril. hó 30. oapján.
MIKOS, előadó.
2íi78|tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék V! osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dr. Tuboly Gyula ügyvéd nkanizsan lakos vhajtatónak Hozmaim Katalin mint néh. Juranics Jó/.sef örököse vhajtást szenvedő légrádi lakos elleni 8 frt 45 kr. töke, 4 frt 45 kr. vhajtái kérelmi, hirdetési dijnélkül »6 frt 45 kr.jelenlegi s a még ¦ leimerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. tvszék területéhez tartozó a légrádi 314 szikben f 367 hsz. a. felvett ingatlannak 218 frtra becsült fele része és u. azon tkvben f 1012 hrsz. alatt felvett ingatlannak 155 frtra -becsült fele része 1895 jnlins 16. napján d. e. 10 órakor, Légrád községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|o át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy.-KanKsáa, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi ápril hó 15. napján.
MIKOS előadó.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
.Jó\' firtío lK?*2L>o Csésze ¦• tibIéIo ,
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az, a ki uj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüáő-v.mellbaj
valamint minden
19* belső bajban \'9k$
és p*-díg: sárgaság,székrekedés, hányinger, szédülés, ájulás, felböfogés, aranyér, eprlolnlas- máj-\'és altrstí bánt altnak, véitolulás a tej- vagy szírhez kShiigéx, nehéz lélegzés, re* kedtvég, éjjeli izzadás, vérkőpéa, nyilalá». álmatlanság, szívdobogás, k&tzTeny vagy cs&zban szenved, biztos ¦ sikert ér el síz
Egészségi Regulator által.
Ara használati ntaxIlasMal 2 kor. (1 frt). Postán küldve láda és fnvarlevél> ért 40 fillérrel (20 kr.) több.
Sif\'Uilíés í ritön mkis a ..Hattynhoz*- cz. gyógyszertárból
Bndapeat, YL, Szabóics-ateza, $2. gz.
Gyümölcs értékesítésére,
Sajíók gyümölcs és bor-préselésre
legújabb, kitűnő szerkezelte!. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettős nyomószerkezettel és nyomásszabályozóval.
A legnagyobb Biikaképesség 20 százalékkal nagyobb mint Bfliaoes egyéb sa.tónál.
CtyüBaSícs;- és sz5íí©-*áz6IL
Szóllőgcreblyézök (Bogj\'ófejtó-gépek.)
Teljes szüretelő berendezések, állók és szállíthatók. _
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló-Készülékek gyümölcs és vetemény számára. Legújabb önmuxödfl szab. szőlővessző-és növénypermetezó .^pliünía.\' E cépeket kölönlegepség gyanánt gyártják
MAYFARTH PH. És TZL
cs. r-. kir. kizár. szib. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor.
Bécs, II., Taboslrasse 76. sz.
Arjetyzékek is illraerí blzuyltviiyik isjyao — KépvlielSkf«l»ét»ti»k.
_tW Utánzásoktól óvakodjunk. ~WH
CICHLIGK
-féle vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság BIDAFENTEV
8T1B ÉS IRODAI: TAKOSI IRODA ÉS RAKTÁR:
S&^HAI VI- kei\'- hülsö váci-ut 89—35. PoiliiiHiiicxhj-uicfi 14.
¦1^ Gőz- és járgány cséplő-készDIetek,
számoN első illjjal kitiliU. JíCHMCH-réle szab. 9 és 3 vasú ekék,
raéilyitö és egyetemes .aozól-ekók, eredeti SCHLICK és TUUTS-ftle esrj vasú ekék. talaj niivelö eszközök,
Schlick-féle szab. „H Á L A D Á S" sorbavetó-gépek.
Takarmáoykéázitő gépek, darálók, őrlőmalmok és mindennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő és marokr&kó arató-gépek és iökaazáló gépek, száilitbató mezei vasutak stb. Előnyös íizetési fíHéleleh. LtgiittnyanU árak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Eredeti parUl !•¦»- él kalaélyagck finomság és jóság tekintetében a kívánalmakat is fe\'.ülmnlják, tacaatoaként 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 és 8 ftrlBtért Ronts taaér (rövid)
3 és * forint, legfinomabb hölgyszivacsok 2, 3, 4 és 5 frt- — KM óvszerek Hasse ntán V forint, Massinger taziár ntán 2 írt 50 kr, darabonkint. Suspenserimaok stb. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R E I F J. specialista Bécs,
Brandttitte 3.
1 ¦
Pisktíkns mintagyajtemény urak részére 5 frt. Árjegyzék zárt borítékban ingyért és bérmentve.
I- *¦ Il f;
íflilLiSjVs-,,^ .
"íí= \'iß s a.s-s "f-s
3\'|? = B
EgyedDl vjlódí angol
csodabalzsam
THIEEHí A. gyónszereatő],
PBütíRAUi-lian.
Ei s balzstxa \\igy b«Ú>l*fr, mint
nem ,-rt h.atusn gyúrytxvt a tüdő mi\'Ii miti.li-Ti Li\'t.-n*¦¦/.¦u.\'-i: vnvli.t: „ í.aroiot, r-;i:..- irj:, i kil.Ai,vh.h! ir. u lá|u k..liiie^st eltürolitja\' t_út_it idült t;,ii,lm;,k«t; ¦_. k„.L,.,. nil •.u,\'i,ktri,-nlnilri»ii;\'ii;. :;. ,-ltávulit ciinJi^n ;izt; i. marjrlrt"..-,. K.- «¦KV\'"J!» s/unt,-: mind..:: t.\'ij, Ii r* k>Í-
e>-itja tix arnnj-*rrt; <i. n ki.iu\'n ii sz.-k,.;,-.,: i«;,-;s,.:riti is « vor» t.^;,tj:,: k:tmi;;.\'ii ínií/.iíaI l..j;1jij»*.iknál. m szijhnit mcg«üiit.-t i; S. \\i. <ior n
[CiUnU ellon; f. Ickü!»«.» Iihüxiu)
ku:s.-,l,.í: min! Byúcvil.-.s/-r ntitiden íol-itrl: lü. fO\'altitláii tio li-lsül,-^. mint iiiilii,!,-« i.-ti..)jti.l.-i: -r.-l:.,.-T\\. live! liftíiniilli;,;,. c_,-j-vii.\'.iii.-r. ls.ik likkor valódi ímí liamixtUtla» m L»Í-
kupakká! .Ks.,.«.!;. v„„ l^á„«. h BOZ ProeratlAban" bol,.nyoi.n-n. Umd.ri inna linízúÁhi. mely J>vm nz Ln kiipnkon.mal vim lezárva miakent
vjiti kiállítva, hamisiivúny 6s utánzat. ¦ kár..* lia-t«ti r» durva anyagot, mint ^Uöe" ,-hl>cx hasonV-kat k. Mind.-n Hynenui balzsam n<- l,.j:iuítaasík oJ.
r.THi. !1. fílCH. n. jEd? v^2m^*k«a^*^i^is»m-Hváíiy idai.jati igazolva van, hoey kémitraány™ srmmin>-mu tiltott, t-agj- az i\'t:.-sf.<,,.^n- JisiHi\'iii »ti\\-»ir«t íH-m tarlal-inaz. Oly m-lyrul. l,ol iMŰzaamambol raktár nincs, ui.-^r.-i il ¦!.-«: k"^i. in>z.t:\'int Thicrry A PreKrad&ban KohlU-Baoerbmnn mellett int/zni. Anv.irlu.M.-^vhrvr,;,, ¦ l.:iruu-ly |>(>itta.\'il[<iiii:t»:irii l>i\'rtni<ntvi> küldv,\'. 1l\' kis vae>- \'ti rjaplaüvej; Ara -í korona. Boszniába vajgr Heraegoviaab« I.Hrin.ntvo l_ kii vHK.v >¦ .!-.i|.I:.iiv.-« ilrn korona. M<«rAa-lEuJrmk nak a p^nt clí.I.-c.-i l...kuid.-sr vmay Q Un vételi »1 esz-k\'izoltctüi.k Thlerry Adolf syóKTSZereaz Prtrridá-b * n, KobJtc-Sa.aerbriinn mellett.
A Iwregibb, legjobb-
lodi, mindamellett n legolcsóbb (.•E-votjmi\'K,
kuis;
nnjdnem n-indi-n ?1 belilo beU\'K-
sep allen.
IKlitl i. ri«írsK.-üri K 1 ;iIVfTriiíliía.
A valódi angol
csodakenöcs
Iialáíüa és ereje.
legjobb er »01910117117 el basznál t
¦Z«r a szonvedö ¦¦rabiTno-cn.\'-I a •nlyosanb-él idült bajokban. A srbek />";víi«sj. no-szinten a fájdalom l.iiy::it.-s.,l..n iViiiImtilb.ttatlan; - to-:¦ ]k:,:r.-<z.vt a piros r6zsa ^«iz
o«ntlfoIis."-bs.D l^tfi." oMduurt aajag, más kltönöen ellamert BTÓaraz^acok dsazetetelelt képezik.
Az anco! e «oda ken öcs hasinál-
m e libájánál. téjgyOiemlízoé], niell-Kcin/.nyodéiiiél. Orbáné [Szent-An tal tüze), mindennemű ¦érelmék, láb- vnfjy csontsebi-süléiiek, srlirk. gMiyedteeE. dagadt lábak, nCl esontszu ellen : ütés-. íznrá*-. lő\'-, vit(;ás é* zozúdAüi sebek ellen. Használható minden ideeen részek, n. m. uvee-, fHazalkn-. homok-, szilánk- éi tüskék eltávolítására. Jiinil>-:itii:niü dutrimat. kinövés; pokol var, ajjihepzfi-dél. Sőt rükbctesrüéc eM.-n. i/nnll\'.ri, kórüm-laj-nnat. bolyai; én l\'ul.lörzsolt ló hak gyúayitáiiarr.. Klsdenztemu égési sebek, facyott teStrédzek, betígeknél boMCWI tetves által támadt sebek. tivakda(;ni>at. víríorlÖdás, ÍSlsnffáí éa a KJ\'\'-r-mokoknél elől..niti!ó kiseb. s.-déuei; ellen -tb. *t.\'..
Az a>ngo] osodakenáes minél régibb, tnnál kltanäbb
IKeii a)!t!i!ntos ezen egyednl álló elővigyázat: axer-
bő: mliüli\'ii (*s:.\'..\'.f!ná! ké^iniletben tartani.
Két doboznál kevesebb r.em kBtóetík; *. szétküldés k.-zárólne az\'üsszcí eliileces bekiibb-se v;i(í>- in-dig 11 tán vét «11, : .-szLözöitetik. tégelv .•liotiAizi.lii. szállítólevél é* bérmrii-tes mCKküldéssol 3 ho:on- 40 Oliar,
Számos blzonyltTáiiy áll rendelkezésre.
Fitry el mezt etek mindenkit . hatástalan - bsm isitványok meR^\'ételo elten * kérem sziRoraan arra Űnvelni, ht*0j} -¦dndon téjpiiyerj s fenti védjegy éa régnek ..TMerry A OrangykJ syÓR-yszerte.ra Fregmdábkzt" brfe^etvii kelj Jenni ei minden tégel^vnek *gy használati titajtitáslja. OfDTtin-olyan jegygyel. műit itt látható, kel] becaómMulyá lenni
Az ecyedüli és valódi anjtol ^aodakínöeslli. hnmisit-\'i és ntánxái. a.védjegytőtveny alapján, szigorúan üldöztetne\'- -ngyanugy e barn isit vúii.volc ísmetelárusitiíi.
-cjcái\'i kösreüen beszerzési forrás
THIERRY A. Őrcngyal gyógyszertára
PRZGRABÁBAN, Bchits-iar.n.brunn cc\'.iji;
Oly Lelyrol. hol raktár rínc. tesisi n megrendebs\' közveilimlil ..Thierry Adolf Őrangyal gyágyizertárához"
1\'regradáb.in. Roliits-^an. rlrunn oi.lleti címezni
Ax.atisztri.i-:i::i^>ar.,r>/.:.gi vó M.-k>- lajstrom szama 4i24.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
-Aranyérmekkel kitüntetve.
Első ch. es kir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve
OIHLOKZAT-FCSTEK-GYAR
K R O N S TE 1NER KÁROLY WIEN, III. Haupstrasse 120 szám, sajátházában,
Fóherczegi és herczegi uradalmak, c< és kir. katonai raktárak, varat-, ipar-, bánya- és hámortílranlaiofc, építkezési munkálatok, VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, valamint pyártulajdonosok szállítója. — Ezen homlokzalfestékek,- melyek mészben oldhatók, száraz porított állnpolban, 40 különféle siinmintátjHn. kilónként 10 krtől feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz. .— Mintalapok és használati ntaaitusok ingjén ós bérmentve küldetnek.
A nagymosás már nem oly borzasztó
szerecsen
A szab. szerecseii-szappaifi
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogástalan azép és tisztára moshatunk. — A ruha kétszer annyi időig tartható, mint bármely más szappannál.
A sza\'i. szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással 3 szor, kevésbbé kell kefe, vagy a kártékony mosopnr; megtakarít tátik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő.
Tökéletes ártalmailanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf cs. és kir. Uirr. szakértő elismerő oklevele.
Kaphat\'> mírjiffn nagyobb füszerkereskédesben * fogyasztó üzletekben, 11 gySzinte a bécsi I fogyasztó egyletben és az I ső bécsi háziasszonyok egyletében Főraktár: Bécsen, I. lienngasse Nr. 6.
Régi hírneves kénfiirdö Horvátországban.
is VARAZSD-TOPLICZÁ ^
Zagoriai vasút (Zágráb—Csáktornya).
Dr. L n d v i g udv. tanácsos tanár által elemezve 1894. 53 fok Celsius meleg forrás. Felülmúlhatatlan hatással van a rheumatikus, izölet bántalmak, köszvény, zsába. titkos betegségek, börbajok és cörvélykórnál sat. IVÓ GYÓGY HÓI) köbö2é*r, mellbaj máj, vese, gyomor és aranyerekre sat.
Yillamgyógy- Massage.
A gyógyintézet minden kénye\'emmel, egész éven át Dyitva. Nyári idény május I-töl okt. 1 ig. Nagy park. Kiterjedt fekvés, állandó térzene, tánc7, hangverseny sat. A varazsd-topliczni vasúti állomáson naponta a vendégek számára oinnibus, koc-«ik. Megrendeléseket a fürdö\'gazgatÓság készséggel teljesít. — Orvosi utasítással dr. Longhino A. fürdöorvos szolgál.
Prospectu=okut ingyen é* bérmentve küld a fürdöigazgattíság.
SOPRONI ÚJSÁG
(Oedenburger Zeitung)
politikai napilap. Sopron város és Sopronmegye legelterjedtebb liberális lapja.
Előfizetési ára vidékre negyedévenként 3 frt 13 kr.
Soproni Újság
(Oedenburger Zeitung)
a Dunántúl felső részének nem csak legelterjedtebb, de leggazdagabb tartalmú napi lapja, a Sopronmegye határain tul is el van terjedte.
Mutatvány-számokat egy hétig ingyen küldünk. \'
A aagyirság és a szabadelvfi politikai i-át>y híveire támaszkodva kérjük lapunk bará--tait előfizetők gyűjtésire
Hirdetések * ¦"\'V\'**1 a „Soproni Ujszg — Oedenbarger Zeitnng\' magyar és né-• \' met körökben, a küiímseg minden rétegeiben a. le^hathatósabban ter-jeszt, igen előnyös árakon számittatnak.
E.cfreiéseket és hirdetéseket elfogid a Sopron1 Újság - Oedenburger Zeitung kiadóhivatal i.
Sopron — Homuralter K, és Fia - Sopron
, könyv- és kőnyomdai müintéxet, litográfia.
qooooo oooooooooooooooo oooooo
| házeladás.
A Teleki utezában fekvő „Fehér-Hattyú" 8 vendéglő a hozzá tartozó melléképületek s 8 mintegy egy hold nagyságú belsőség és g kerttel együtt szabiid kézből eladó; bővebb | értesítést ád: DR TUBOLY GYULA ügyvéd 8 Nagy-Kanizsán.
ooooooo ooooooooooooooo oooocő
mack
a It-^f^v^.\'i\'tili\'rr i\'-í j.^\'n.:¦>:! 1>1) mód iral-
lérokat. kézelőket stt.. csekély Urad-safigal ugr keményíteni, hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólag abban áll, hogy ¦ack dupla kerti én yitöjéveE
kemínjitjuk azokat. Akiecjszerhasznalla. tniíidurcsaVtstaikjd-mazza. aündirnun. kajthahi 3. 10 ts 20 krajcáros Caitonoklian.
Főraktár .is/.;i;ik. :i..-:_-Y.-\'.! n? f\'szíre:
. Joith GottL. Btr*b*n IMII.
Edisontól megdicsérve!
Kitűnően sikerülő képek!
grand hotel national
Wien (Bécsben) Taborstrasse.
Átalakított, egyetlen nagy bécsi szálloda, hol sem a szolgálat, sem világítás felszámítva nem lesz. 200 szoba 1 frttől felfelé. Fürdők, távírda és telephon, vasnti állomások és hajókikötök közvetlen köza\'ben. Hosszabb időig tartó szállás. Mindenféle nyelven szolgálattétel
A. HARHAMMER igazgató. F. M. MAYER, tulajdonosok.
Antal
lNNEREBNER
-MH5 iXXSBJtUCK, M-TerrzUi-utczn 17. H35-
Etsö tiroli dnrócz-szövel-ilzlet. Legnagyobb\' szétküldeni háza jótállással a valódi
TIROLI DARÓCZ (LOBÉN)
: _ áru testger öltöny, esőkopeny, felöltök, zubbony sat. —
teljes u(az» készülékeknek.
X a g y b a Minta és árjegyzék ingyen. Kicsinyben.
o^ooooooooooooosooodoooooooooo
rí __ _ O
JE* HO TORÉT zsebóra alakn fényképkészulek.
Igen alkalmas utazók, szállodatulajdonosok, dedektivek, magánzók, üzletemberek minden faja számára bármeiy ezé) eléréséhez. Egy. nyomás elég egy felvételhez sa legrövidebb idő alatt a lefényképezett tudtán kívül pompás képeket állit elő Ára eme revolver-fénykép-készüléknek mely hat pillanatnyi felvételre lemez-változtatás nélküí van berendezve s a képzelhető legésszerűbb kezelésű felvétek és időjelző készülékkel ellátva, Ciupán 5 frt o. é., mely. öiszegbe 36 felvételhez szükséges hat lemezköteg s egy elegáns szekrényke is bele vnn értve. — Photorel-főraktár :
Eécs. I. Pretíigergasss 5. földszint.
Számos okmány bizonyítja, hogy a, készülék használható s hogy nem játékszer.
avi 8 01
Széna, szalma, tűzifa, és szén szállításának biztosítása végett, Sopron, Szombathely, Nagy-Kanizsa és Kőszeg állomásokon a cs. és kir. hadsereg és a m. kir. honvédség részére 1895. szeptember l-töl 1896. augusztus végéig járó időszakra a cs. és kir. katonai élelmezési hivatalban Sopronban
!895. július 15. délelőtt II órakor ajánlati tárgyalás fog tarlatni, a mely a következő hírlapokban : .Budapesti Közlöny,\' .Pesti Napló," „I\'ester Ijoyd," „Nemzet,¦ .Magyarföld," „Magyar Géniusz," „Képes Néplap," „Magyar Újság" és „Egyetértés" szdszerínti hirdetmény közöltetik.
A közelebbi feltételek, a sop-oni élelmezési hivatalban, a soproni, vasvári és kőszegi városi tanács, a soproni, szombathelyi és n.-kanizsai megye hatóságnál levő feltétel füzetekből tanulmányozható.
Szabályozd feltétel füzetek darabonkint 1)0 krjával az élelmezési raktárban kapható.
Sopron. 1895. június 15-én,"
Cs. és kir., katonai élelmezési raktár.
o o o o o
0
o o
•3 3 il O q o
o
¦o
o o ?
o o o
ooooooroooocooooooüooooooooooo
. .wiisi1 j. c.
gazdasági gépgyára, vas- és érczöritődéje NAGY-KANIZSÁN.
---ft^»c*jKtfKPjrjy---
A magy. kir. államvasutak gépgyára vezérügynöksegének dunántúli képviselője
Ajánlja: Egyetemes egyes és kétbaráziá-i aezélekéit ?3-egekre felszerelhető Összes főldmivelő eszközeit, agy hármas.ejtéit, lókapáit, töltőgetÖit és boronált.
Amerikai rendszerű Hoüingsicorth szénagyüjtök, Planet jr. amerikai lókapák, rosták, konkolyozők, járgány csepiükészietek,
járgányok, szecska- és répavágók, kukoricza-moTzsolók kézi- és ^^^^^^\'^^^^^^^(^^^ gőzerőre Dagy készletben tartatnak. Ajánlja továbbá:
Szab.PERFECTA m itőtoTongos sorvetögépet
és mint újdonságot
sík és begyes talajhoz egyarást alkalmas le g ujabb és leitiké-letesebb
„Zala Drill"
(szabad. SISPLKX) könnyű sorvetőgépét egé-\' szen uj rendszerű vető-korongokkal és szab. kiváltható kapacsuk-lyókkal.
.W Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve isflldetnek.