Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6 MB
2010-01-25 11:06:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1717
5275
Zalai Közlöny 1895 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

rc&GMAWZSA. 1895.Wusztns 3-á
31-llg azá.m.
El6fl*eté*i ár:
Egész évre . - - 5 írt — fa-Fél évre . . - . 2 fit 50 kr |jS\'egredévre . . . 1 frt 25 kr. Egye* azám 10 kr. li IK EVETÉ S E K p hasábos petitiorban ?. másodszor; mindec további mrért 5 kr.
NYILTTKKBEN |petit Boronként I" krért rétetoefcj illKrk minden egye*! iirJí*e»<Tt nzetendö \'
ZALAI KÖZLÖNY
XXXIV. évfolyam.
részvény-társaság .
Dóesvlet*, jíD.kanizs&i iar. jótékony nőegylet
A nagykanizsai „Ipar-Testület", B a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári , .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár oagy-kaaíasai- és galarabokiönkéntes tűzoltó-egylet", a ,nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület* .szegények tápintézete*, a „katonai hadaatyán egylet*
A lap tzelkrui és anyagi részéi illető míoden közlemény Kitörd Lajos\' szerkesztő-kiadó, nevére czimzetten Xagy-Laj»iz*ára ber-mensve íntézendík
,Bérmentetlen levelük a*m fugad-tatnak el.
Késiratok íisBzaaeiti klU.lelKek
.nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai k-resztén; jótékony , ©—j— —r----------^-j-m ^j.ok u .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányán&k hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Nemzeti költészet.
A .18 ik század elején még kérdés tárgyát képezte, vájjon mi a költészet czélja ? mi feladata ? Áta-lános nézet volt. hogy czéljk a természetet utánozni, festeni (angol festi-költészet) a Lessing által elkélt, tájfestészet: költői leírások. A romantikus költészet azt állította feladatának, — hogy a költészetnek czélja egyesíteni a külömböző költői fajokat, \' továbbá magát a költészetet a filosofiával, a retorikára!, a költészetet aprózával, a népiest a mü, — a természet — költészetet ezekkel egyesíteni, s így a költészetet elevenné, a prózát költőivé, a társadalmat nemessé tenni, s hatalma alá fogni mindent, de önkényen kívül szabályt el nem ismerni.
A romantikus irány is a század elején hajtotta legszebb virágait.
Csak később kezdett mintegy vele karöltve, feltünedezni, egy szebb kor, a nemzeti költészet korszaka, amely a költészet körét kitágítva, tárgyai számára létező vagy nem létező helyet keresett a nemzeti talajban . s így költészete összeforr a nemzet életévei, szellemével, gondolkozásával, fegyver lesz a nemzet kezében, az idegen vész, elnyomás ellen. A nemzeti költészet a romantikus mesevtlágből a csudálatos és képzelt világok birodalmából a jelenhez, a való élethez, igazi talajra vezette vissza a költészetet, melyben minden élt, lehelt, létezett.
Ha végigtekintünk a nemzetek irodalmán, mindegyiknél azt fogjuk találni, hogy a nyelv, irodalom, költészet, kezdetben idegen járom, formák: latinosság, görögösség, vagy valami más irányzat alatt nyög, s egész fejlődéstörténete nem más, mint kibontakozás az idegen Ián-
czokból és megtalálása a saját nemzeti irányának. Csak igen rövid fametszetben tekintsük meg egynéhány nemzetét.
A 16-ík században Francziaország-ban mint a latin költők utánzója tűnik fel a szerelmes és szellemes Marót, ezt követi a görögös Ronsard ezek ellen küzd s igaz atra tér, jó versektel, szebb irálylyal, Mahlerbe, Regnier.
Corneille, Racine spanyolok latinok, görögök a 17-ik században ; — La-fontaine, Bai&lan: francziák.
A. 18 ik század a Hugó Viktorral romantikus még — Chenierrel latin, de Beranger nemzetivé teszi.
Az olasz költészet franczia befolyással küzd s oly szerencsés, hogy már a 14-ik században Danteje, Petrarchája, Boccacciója nemzetivé teszi.
Az angol költészetet is, kezdetben a ledér franczia költészet nralja, de megjŐ a kor classicusa : Chaucer} ki az anyagot, alakot meg önti, a nyelvet átgyúrja, s uj irányt alkot.
Thomsont, Ktchardsont, leveri a"> 18-ik században érzelgőségfikkel ci-kornyájukkal a nemzeties Macpherson.
A német költészet a 18 ik században küzd az angol, a latin, a görög iránynyal, Horatius, Anakreon ntánzókkal, midőn Klopstock, Lessing, Herder felébresztik a nemzeti irodalmat.
Az orosz, II. Katalin alatt, készakarva veti magát a franczia műveltség karjaiba. Franczia a művészet, bölcsészet, irodalom. Puskin és Lermontoff teszik a nyelvet nemzetivé, műveltté, irodalmira.
A holland-költészet története is küzdelem idegen nyelvek : latin, franczia ellen ; nyelvük a 17-ik század első felében ki is bontakozott békóiból, de csak Hoft Péter az,
aki a hazai nyelest felemeli s visszahelyezi jogaiba.
"Naíunk is ha a haín.zi zaj megcsillapodott, jött a nemzeti nyelvérti küzdelem ; majd a clas&kismust kellett megtörni a maga szintplen-ségében, majd a latin nyelvet, majd a német ízlést, s nyelv igáját kellett lerázni s Kazinczyig tartott, — míg az irodalom nemzetivé lehetett.
(Folytatása következik,)
BABOSS LÁSZLÓ.
A szoczíalísraus.
Furcsa dolgokról irnak a napi lapok. Leírják hogy a mi áldott földü hazjfik legtermékenyebb vidékén az Alföldön a helybeli aralók — csupa keuyéririgység-ből rátámadnak a vidéki aratókra, kiket az uraság máshonnan szerződtetett terményeinek lemunkálására.
Hát már annyira fajult a kenyéririgység a mezei munkások közt, hogy egymást kaszával támadják meg, mert egy vidéki csapat jött a községbe, hogy ott arcza verejtékével keresse magának és cnaládjának a téli kenyerét? Hát már annyira demorizálva Van a magyar földmunkás nép, bogy ilyen aljas eszközzel akarja távol tartani a vidékieket a maga érdekeinek megvédése miatt ? Ugyan hoTá lett akkor a híres magyar vendégszeretet, njpjyre oly büszkék vagyunk?
Hogy ezekre a kérdésekre megfelelhessünk, első sorban a munkásnép anyagi viszonyait kell megismernünk, bogy ebből mérlegelhessük azoknak a büuét ésostorozzuk a munkaadók visszaélését is, mit azon osztály hátrányára eikövet, mely a földet túrja és száraz kenyerét arcza izzó csépjeivel keresi meg.
Hazánk „par force* földmives állam; s valamint a gazdának csak egy aratásra van, ugy a szegény aratónak is csak egy pár hét, legföljebb egy hónapja van, mikor tere nyílik egy kis jobb keresetre, s ha a termelő gazdának az évi termése nem sikerül, vele együtt sínylődik a szegény, arató ís, kinek az egész évi jövedelme az egy aratásból áll.
De nézzük csak minő -terhet ró az aratóra a kilátásba helyezett és jól megérdemelt aratási jövedelem.-
Az aratást rendesen még kora ta-vaszszal szokás felvállalni, akkor, mikor még a termés nemcsak hogy az Isten markában, hanem téuy!e| a föld gyomrában van; akkor megkötik a szerződést a láthatatlan jövödelemre, és terhet akasztanak a munkás nyakába, miket előre le kell szolgálnia. Az arató rendesen a 10 vagy 11 keresztet kapja az általa learatoit gabonából; ezenkívül segíteni kell a behordásnál; az uraságnak 8—10 napot kell robotolni és ezen robotot bükköny vagy széna ka-azálással kell leszolgálnia és sok helyt méz a takarmány répát vagy ezukorrépát is be kell neki takarítani.
Igaz, — hogy sok helyen feles vagy harmados krump\'i és kukoricza-fóldet ís adnak nek\', de ezért meg már ujabb robot jár és gyakran megesik, hogy az/egész termés nem éri meg a napszám bérét, mit érte az uraságnak szolgáit és hit az a firadsága, mit a föld megmunkálására fordított, azt ki fizeti msg? Senki! S az ilyen évöen a szegény munkás ember egész nyáron át dolgozott és a téli hónapokban a családjával együtt koplalhat.
Tény. hogy a nem sikerült években a termelő kára is nagy éi gyakran megtörténik, hogy a földbirtokos is tetemes veszteséggel zárja le évi mérlegét és ha a rossz termések ismétlődnek, a tőnk siéléce- is juthat- Da vájjon mindezektől megóvja-e a gazdát az, ,ha a szegény maokás osztályra ily nagy terhet ró. Korántsem. Lehet, hogy a mostani viszonyok mellett itt ott nagyobb a jövedelem, de hát méltányos-e ez? Nem mondjuk mi, hogy a gazdaközöuség o-isza meg a jövedelmét arányosan a munkással; nem, csak legyen hozzá annyira méltányos, hogy az is élhessen, ki nélkül senki sem élhet, — a szegény munkás osztály nélkül
A munkás osztály viszonya okvetlenül szabályzandó a munkaadókkal szemben is, de nemcsak ezekkel, hanem a hitelezőkkel is. A mi munkás népünk ?agyobb része arra van utalva, hogy egész télen át hitelbe vásárolja be a napi szükségletét, hitelbe vesz kenyeret, élelmet és ruházatot és ezt mind azon
I reményben: »majd kiűzetem aratás I után I" S ha *z, aratás elmúlt, a gabona [ ki van csépelve^oáa Tűt a híteiezŐ az ö bő zsákjával és elveszi a szegény embernek potom áron az egész keresetét, s mikor a kukoriczát megszedi, akkor ismét ott. a hitelező és elviszi azt is, olyan áron, mit Ö csinált s a szegény embernek marad télre egy pír éhes gyermeke és hideg fűtetlen szobája.
Csoda e már most, ha ily viszonyok mellett az alig írni és oivasni tudó népet a lelketlen agitátorok fanatizálják és aljas czéijaikra felhasználják. "Hisz már egy hires német költő ís azt mondja: .Minden szegény ember született szoczialista." A . szoczialísmus a mily jogtalan, oly ragadó*. Látba\'juk is, | hogy ná!unk is befészkelte magát nem-j csak az iparos osztálynál, hanem a j földmunkások közé és itt az ideje, hogy ; ugy az állam, mint a társadalom foglal-! kőzzék vele, mert ez olyan betegség, I mely ha nagyobb területe: ioficziáll, ak-| kor borzasztó rombolásokat visz vég-\\ hez. A magyar parasztnak meg van a ; maga természetes^esze, de a furfangja \\ is. Most még nincs demoralizálva, a ke-| nyéririgység sincs kifejlődve, s az itt-ott ; felbukkanó szocziális zavargásokat csak : lelketlen agitátorok gaz machinátiójának \\ kell betudnunk. De mindenesetre azá-\\ mitanunk kell a szocziális elv terjedé-i révei, nehogy a nyakunkra nőjjön. Itt , ismét szép hivatás vár a papokra\' és ! tanítókra, kiknek buzgó és odaadó mü | ködése a felvilágosodottság terjesztése-I és "affe\'ebaráti szeretet ápolásával -nagy -ban e\'ősegitik azt, hogy a nép megérti és megtanulja ismerői a &zocJÍá!is elv kivihetetlenségét és belátja, hogy hazánk csak békés fejlődés mellett boldogulhat. De kötelesség vár itt az államra, a társadalomra, a gazdálkodókra\' és különösen a gazdasági egyenletekre, különösen ez utóbbi vegye fel programjába a munkás nép helyzetének a javítását is, mert nem az a tudós orvos, ki a ke-levényt kivágja, hanem az, ki a jelentkező bajt idejéu felismeri és olyan diagnózist állapit meg, mely a baj kitörését meggátolja.
Gondolkozzanak a hivatottak a tár^v fölötti
B.-Mágocs LŐB SIMON
néptanító.
T A
A koldus*)
Ósa szakálla, baja, mist a galamb fehér, NaftJBzemü olvasót morzsolgat t. kezén l »szlányos ruhája meglebben a széltől, Me\'y kOnojekei farsar fénytelen izeméből. Halovány ajkai imákat rebegnek, Az lsieD nevében alamizsnát kérnek.
\'\'ári.* néptömeggel télre raa ai atezs. Siet dolga után ki jobbra, ki balra. Reá se figyelnek a szegény 8re*re, Ei ott dl a sarkon éneire, reszkette. t Szegény üregnek már jobb is vón a sírban, Miat ói\' üldögélni as ntcsa sarokban.
Már a fényei nap is nyugvóra szállá. S még nincs alamixana kitett kalapjába Kínos az éb-halál, retteg tőle nagron, Saegifiaj oreg koldas, nincs a ki megszánjon! Kg}-mást éri a könny bágyadt szempilláján Kihal az imádság reszkető ajakán.
A tarka tömegben agy halvány nr lépked. Sok szemből száll felé egy szánó tekiutet. Szegény ifja emberi szólnak szánon sokan, I>e sok bánat ért már, kevés örömed ran. Hitvesed hűtlen lett, meghalt a gyermeked. Atyád elhagyád s most hiába keresed.
Tekintete bágyadt, arcza oly halovány, Mint az elfogyá hold kődüiíe éjszakán: Reszkető jobb kezét satvére szorítja, A l.-c duié vihart csitítja, altatja. Színtelen ajkai néha megrezdainek, Mintha imái, avagy átkot rebegnének
Az öreg koldasra esik tekintete
A -meggyűlölt világ egyet fordnl -vele
.Atyám édes atyám, megleltelek végre
Nem hagylak el >oha esküszöm az égre\'
Klalélva dől a koldnsntk karjába,
Hol édesen pihent kii gyermek korába.
A szegény öregoek nagyot dobban szive. Mosoly jön ajkára, a mit régen tere. Fáradt, hideg kezét ölelésre tárja. Merev tekintetét rászegzi fiára : „Gyernekem! eyermekem!" ez volt végső szara, S boldogan szállt lelke egy szebb, jobb hazába.
ZALA MARGIT.
*j Mutatvány azenönek asjtó alá adott költeményeiből — „F Q zér a z élet kert-jébő\'I" czimael. Ára egy korona, Kolozsvárra koldeodC Zala Margit oév alatt aug. 15 ig.
.A boldogság képe.*
Megjönnek a drága nagyszülők, a melynek a család oly kimondhatlan örömmel nézett elébe, sóváigoítaz örök szeretettől duzzadó szülői kebel a gyermekek látása után Mindenki siet elsőnek üdvözölni őket, versenyezve „ölelgetnek, csókolgatnak," — persze leginkább az unokasereg foglalj* el a tért.
— Sok kölcsönös Örvendezés, kérdezősködés után, ki-ki dolga után lát, — sütni, főzni, teritteni, tálalni atb. stb. — kedvencz ételeiket a kedves öregeknek kitalálni, — az öröm Könnyűi peregnek szemeikből, a midőn ezt az önzetlen odaanő készséges kis sereget látják!
— Ohl V3n e boldogitőbb érzés, lehetetlen hogy volns... A nagymama nem tűrheti 2 tétlen, gondtalan életet, mikor mindent át nézett, — dolgot kér, mert ő anélkül nem élhet, kötést, bármit, csak muckálhassoo. megszólamlik a legkisebb „nekem kössön édes nagyanyám,* —
Tolt öröm, mindenki szeretettel dédelgette a kis önzőt, hogy már is magára gondol, —tehát valószínű, gondos lányka lesz, olyanból mindig jövendölgetnek. —¦ — Az örömöt tetézni megjön még a családnak egyik része, — a boldog nővérke, ki a háziasszonynál jutott el a boldogság kikötőjébe. — Össze vis-iza barangol a fiatalság minden ligetet, — begyet, völgyet, mennek hotanizálni, virágot, füvet, csigát raknak vállukra vetett táskájukba, még vadászoi is elmennek per compánie, — minden áron élvezni akarják az arany szabadságot, a ?aká-ciót, a falusi idylt, természetet egész szépségében. — Volt Öröm, a győzödel-mes csapat egy halom nyúllal s egyébbel terhelve tért haza, kedves öregeik kedvencz ételei fogoly, fürj stb. sem hiányoztak, — volt vita a felett, ki hányat lőtt, s hogy egy lövésre kettő esett, — az világos mindenki kétségbe vonta. Megjegyezve, a család fiatal leventéi, mind remek lövők. — Most tehát pihenni kell ennyi fáradság után, — megérdemli az eredmény, de azt is, hogy illően megvendégelje a mamácska, a kedves vadász társaságot.
A közben vendégek érkeznek, — de csak pillanatra ! (az a jelszó) mert a vasútra kell mielőbb sietni, nehogy lekéssenek, — azonban a vendégszerető jóságos házi ur elő veszi azt az áldott szokás mondásét, hogy ne siessenek. — sHej rá érünk arra mée," — így természetesen szépen le maradtak a vonatról, — mert ott daczoloak Pa tó
Pál ur áldott nézetével, nem vár az a gözmasina senkire a kerek ég alatt..\'
Beesteledik — kivilágítjuk a kis lakot* mely annyi boldogságot rejt magában, j kikerül a családból mindenféle tánezos, tánezosné, czigány minden fajfa, hegedűt huroz egyik, míg a másik fuvolyáját sróíolgatja, zongorához, czímbalomhoz jut belőlük, próbálgatják összeegyeztetni, de nem akar vágni, miközben a család kis kedvencze terítéshez lát, — végre rázendítik azon talp alá való, egy kicsit régi nőtácskit: c X iluksdí a czipőm talpa Alsó Rajki kopogósba,\' — a kreie-polkát oly élvezettel lejtették, öröm volt nézni.
Kgyszer eltűnik a nővérke férjecaké-jével, természetes a lánczolő közönség észre sem vette, ott hagyva a psmkgon a kis- gögícsélő (babát) csemetét, kire az édes nagyanya őrködött... kopogás hallatszik az ajtó feltárul, — földig fátyolozott koszorús r&ehyasszony lebeg be választotta karján, a mecnyasszony csokor, mit három évvei előbb nászútra menés alkalmával el vinni alkalmatlannak találtak, — elő lett keresve, — szerencsére csupa kegyeletből az üvegszekrény aljába rejtőzött, s várta ezt a. megváltó napot, a mikorra neki ismét szerep jutott, — habár az élet kiszáradt belőle, de a boldogság jelvénye mégis, — tehát avval a csokorral kézben... Nagy volt a uieglepetés, mielőtt valaki szóhoz jutott volna — a kis baba a pamlagon hangos kaczagásbe tört ki, össze verte kezecskéjét, mire a kezében
levő gumibaba füttye hallatszott... annái eredetibb jelenetet nem képzelhetni, mít a kis bohóságok mestere a kis menyecske rögtönzött, — érdemes lett volna azt a pillanatot megörökíteni. A menyaszony újra e! mondta a hollomig-tant s azt hogy:
\'Minden iokább lehetséges Mintsem hogy mást szeressek, Flogy én beteg egészséges Más szív áítal élhetsék, A tengerek kiapadnak És a halak repülnek, A caillágok lessakadntk A hegyek elterülnek, ff-
A mnlt idő mesj viazatér Bárány farkas együvé fér, Ai oroszlány nyulat szQl Midőc szerelmem meghal...
TRITOMA Ü VARI A..
Találkán.
— Győr, IS95. jutica hő.
Üdvözöllek páJyatársim bennetek ! Látom teljes számmal ide jöttetek. . . Magyar ember szavát tartja — Mába ! . . . Igyunk egyet: bort ide a-kupába I És aztán rai emeljük a poharat; Ugy, mint egykor künn a a<abad ég alatti
Tiz év alatt sokszor volt az eszembe1; Mit h tettunk, mi azon az egy »ste? — Ifjú vérünk lankadott már azóta; Máskép húznak, máskép szól most a nóta; .. . Kodc sebaj I emeljük a poharat ; Ugy, mint egykor künn a szabad ég alatt !
És ha ittunk — akkor ide jöjjutek 1 ? Kezet fogok, ngy, mint, egykor veletek ;
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 AUGUSZTUS 3-án
Varazsd-Toplicza.
Az európai fürdők reporterjei, csakis uz Anna-bál sikerérőt tesznek most jelentéit, tehát a kedves kis Toplíczánk-ről.sem kívánok visszamaradni.
Az Anna-bál e3télyán, egy ritka szép közönség tömörült a séta és a kávéház előtti térén, a nők szebbnél-szebb toil-lettekben, a férfiak Ünnepélyes öltözetekben jártak-keltek, élénken társalogtak, s ünnepélyes szép látvány volt, magyar, német, horvát és olasz nyelv hangzott mindenütt A társalgás megszűntével kezdődött & tánczvigalom, a melyben a környék és különösen Varázsa részivett. A diszes modern táncz-terem nem volt éppen zsúfolva, de szép distinguált tántzkedvelö közönség összpontosult, magyart cgyan nem tánczol-tak. — A vigalom hajnalig vidáman fclyf.
Többen a helybeli zenekarról elégedetlenül nyilatkoztak, hogy ők a közönség követelményeinek nem felelnek meg. Ezt csak laikusok állithatják, a kik a zese és a zene közt nem bírnak külömb-séget tenni, wíi a magyar nemzeti zene, más a trombita harsogó, fület bo3ZÍntó nagy dob bömbölése, C3eh prá-ter. zene, \'— de más a színházi zene is.
A helybeli zenekar a zágrábbi színház crchestrum több jelesebb tagjaiból alakult, és feladatának nagyon is megtelel, mert a régi és modern ciassicai zené*, műveli, nem is trá trá és bum búmra fordítja figyelmét, hanem össz-" hangzó és correct játékuk által, a művelt közönségnek élvezetes órákat nyújtanak.
Mert épp a zenéről irok, folytatom a helybeli zeneéletet, van itt helyben egy pár fiukból alakult tambura zenekar, kik estenként egyik vagy másik mu lató helyen tambura estélyt tartanak, valóban bámulatos, hogy ezen pár fin hogyan megtanulta ismerni a hangjegyeket, darabokat, mint népdalt, táncz-darabokat, Bőt opera" kivonatokat, mig concert mily praecis játszák, a közönség jól megtapsolja őket, s keresetben is részesiti. *
Ezt azért említem fel, mert hány falu van nálunk, a melyeknek derék és életre való fiatalsága van, nem alakit-hatnánk épp ugy. mint a topÜczaiak, ösztőrögnyeiek, sormásiak zenekarokat ? az Ő maguk és a közönség mulattatására? a szép szünidőket,különösen átéli bosszú estéket nem használhatnák a jóra fel ? a kántorok és tanítóknak volna az ily egyletek alakítása is első sorban hivatásuk. Elejét venné a sok pajkos telteknek, a vizsgálati bírák teendőit is megkevesbítené, sok garáz-dálkodót jobb útra Urelne.
¦ A fürdővendégek száma folyton emelkedőben van, időjárásunk nagyon kellemes.
Sajnos piacznnk nagyon Üres, élelmi szert keveset szállítanak be, gyümölcs végleien kevés van, az sem jó, gomba, vargánya ellenben temérdek és olcsó árért kapható. A bortermés nem nagy reményt nyújt.
Hogy a fürdő vendégek fiatalságának nagyobb szórakoztatása lenne, jól tenné a helybeli fürdő igazgatóság, több fürdők mintájára a kedvessé v*í; L«wn-Tennis játékot honosítaná itt meg.
Könyves.
Legyen barát; &ki akar toiábbra t Legyen iimét liz éj maira, talilica : Éi ha Utazik emeljük a poharat; Ugy, mint egykor künn & szabad ég alatt I
Ja.ll az alku — palyatársim — ugv-e bar!?
. . Elfogadói, aláírni nem Ipaz kár? Tíz *t maira, akik élD-k. itt letzü-<k, H barátiig szent ereklye leiz mkituk ; Áll az alku ? — emeljük a poharat; Ugy, mint egykor kuun a izabad eg alatti
Éi moit czigáuy, hadd uóljon a be^eda!
Ne légy te ii, mint az élet — keserfi . ,.
— J jsnaak a magyar nóták eizedbe,
Sírjon-rijón a hegedő kezedbe !
. . . Mi pediglen emeljük a poharat;
Ugy, mint egykor künn • szabad ég alatt!!
FABKAS8 KÁROLY.
Papírszeletek.
— Siessen hát. — Ha én most megcsókolnám, nagyaád ? . . . mond egy ur a vonaton a vele egy kocsiban ülő hölgynek.
— Siessen hát, — felel a kisasszony mert a legközelebbi állomáson már le kell szállnom.
— A lekenyerezett anyós. Anyós (». részegen belépő vöböz): —
CSARNOK.
N. Kanizsa a szabadsagharcz alatt
1849-Vn. Irta: CSER JÓZSEF. Az öreg Nuztán Kanizsára jö.
Deczember második felében Per-czel eltávozott, s igy a Mara vonal szabad lett. A magyarok ntóhada Palochay vezérlete alatt, uj év napján, csikorgó hidegben Kanizsára jött és egy napi pihenés után eltávozott. •
ütánna napokon át se magyar, se német sereg nem jött. Üresen állt a város és aggodalommal várta az ismeretlen, a bizonytalan jövőt. Az októberi napokat tekintve: volt is ok az aggodalomra! Annál is inkább, mert az országos viszonyok olyanok voltak, hogy bármi éri is a várost, segítséget sehonnan sem .Írhatott.
Nem sokára, megint csak ki kellett tűzni a fölső templom tornyára a feketesárga zászlót. A toronyban nemzeti- és halálszinü lobogókat tartottak. Amikor csak lehetett, fönn lobogott a nemzeti. De ha jött az ellenség és megkívánta szemök a halálszint, Munkácsi — vagy a János bácsi néven ismert Öreg harangozó
— kénytelen, kelletlen kidugta: hát gyönyörködjenek benne! Néha napján még a városház erkélyére is ki kellett tűzni a feketesárga zászlót.
Alig hogy a magyar sereg elvonult, az, ellenség beözöulött Zala-vármegyébe. Burits vezérőrnagy decz. 31-én megszállta Egerszeget. — Később mikor több vármegye katonai parancsnokának kinevezték, ilyen féle kiáltványokkal kedveskedett a megyéknek.
Hirdetmény
Főméltóságn Herczeg Vfindisch-grütz cs. kir. tábornagy ur által, legfelsőbb helyről nyert telly ha talminál fogva, Sopron, Mosón, Vas, Győr, Zala, Somogy, Baranya, Tolna és Veszprém megyékre katonai kerületi parancsnokká neveztetvén, a már ő herczegsége által kiadott fölszó litások folytán, még a következőket, köztudomás és szoros magahoz-zátartás végett, közhírré tenni szükségesnek tartom;
1. Miután az ostrom állapotbani lét egész Magyarországra, következve a fennmaradóit megyékre nézve is, már Ó cs. kir. Felsége hirdetményei által kijelentetett és nyilvánítva Ion.
— ennek ismétlése szükségtelen.
2. A békés polgár személye és vagyona védelmeztetni, ellenben mindennemű csoportozás, pártütés, Ő Felsége I. Ferencz József császár és királyunk személye elleni szó vagy
De uram, amint látom, Ön be van csípve!
Vő: AnEyali nő, kit ne részegítene meg a te pillantásod 1 \'
— Egyéni nézet. A nagybácsi, ki váratlanul látogatta meg unokaöcscsét erős szavakkal korholja, a miért mindig korcsmában ül.
— Ez tisztán a te hibád, kedves bácsi, — moná az uookaöcscs.
— Az én hibám? Es miért.
— No, mert előbb meg kellett volna írnod, hogy jösz ...
— Kutyabaj. Egy szórakozott ur a Buda-utczín ráhág egy kutya lábára; a kntya rémitöen eWooitja magát, mire a Biórakozott ur igy szól:
— Előbb voDitotlál vclna semmire-mIo, akkor észrevettelek volna s nem hágtam volna a lábadra I
— Tűnődés. Jogáíz ; Kfllörös t Elmegyek kö\'csönt. kérni, az egyik helyen azt mondják: nem adhatnak, mert nem ismernek; másik helyen\'meg azxal védekeznek, hogy nem adnak, mert már ismernek.
írásbeli izgatás és kon tatás hadi törvények szerint rögtönitél etileg fbpw büntettetni; valamint hasonló bűn" hődés érentü mind azt is, ki katonákat kötelesség felejtésre vagy. hűség-szegésre tántorítani kisért, vagy merészkedik.
3. Katonai hatóság beleegyezése nélkül senkinek sints megengedve falragaszokat felszegezni, vagy köz-hir&vé tenni; az ellen cselekvő rög-tönitéleli eljárás és haditörvényszerinti büntetés alá kerül; hasonlóul az is, ki a katonai hatóság által felszegezett valamely falragaszt le-szakit.
•4. Valamennyi polgári hatóság katonai törvények alá helyeztetik, melyeknek oltalma alatt tartoznak eljárni hivatalos hatáskörükben. Mindazon polgári hivatalnok, ki ezen rendeletnek szóval, tettel vagy hanyagsággal ellene szegül, valamint-az is, ki a katonai tekintélynek engedelmeskedni vonakodik, a lázadók czim-bórájának és rögtönitélőszék szerint katonai törvény alá esettnek kijelentetik.
5. A nemzeti őrség egyelőre fel van és marad oszlatva, miért is bárminemű egyenruházat viselése tilal-maztatik.
6. A bármi nevtt és nemű 16-: és más fegyverek beállítására kitűzött határidő, ezennel a jelen hirdetmények megyeszerte közhírré tétele napjaitól számítandó nyolc: napra kiterjesztetik, mely idő alatt azoknak az illető hatóságokhoz be-állitatniok, ezek által pedig azuián a katonai parancsnoksághoz átadatniuk kelletik.
7. Kinél ezen megadott határidő után valami fegyver találtatni fog rögtön itélő bíróság alá esvén, katonai törvény szerint büntetendő.
S. Mindennemű, akár az úgynevezett honvédelmi bizottmánnyal és annak elnökével, vagy a korább létezett forradalmi kormány egyébb tagjaival, a már felosztott ország -gyülésseli öszveköttetés legszigorúbban eltiltatik. — Kik a nevezettek parancsait közlik, és a vélök hivatalos vagy bizodalmas közlekedésben állanak, a hadi törvények legteljesebb szigorú alá esvék.
9 Mindennemű közgyűlések, öszve-jövetelek és "fcárt társaságok, falun I és városon tiltvák; az ez ellen cse-| lekvók rögtön itélő — bíróság el-: járása alá kerülnek.
10. Minden külföldiek és utazók, haladék nélkül Öszveirandók, — kik magokat ezek közül kellőleg nem igazolhatják, vagy egyébként
, gyanúsak, a katonai hatóság ren-j deíkezése alá állitandók, mint amely | egyedül van tartózkodási jegyek kiadására jogosítva. Minden háztulajdonos lakosaiért, valamint minden\' fogadós keresztül ntazó vendégeiért felelős. — Ki valami idegent tartózkodási jegy nélkül befogad, had-törvény eljárás alá esik.
11. Utilevelek csak az illető katonai parancsnokság láttomozásával ellátva érvényesek.
Midőn ezeket a fenoirt kerületben azon reménnyel közhírré teszem, hogy a törvényes rend és bátorság fenntartására, s a közigazgatásra felhívott minden egyének hatáskörükben józan hűséget, eszélyt és fáradalmán ipart tannsitandanak, egyúttal kihirdetem, hogy a politikai vetség miat: már befogottak, vagy még ezután béfogandók elitélésére kirendelt katonai vizsgáló bizottmány itt helyben fogja hatóságát megkezdeni. .
Sopron, február 3-án 1S49.
Báró Burits. m. i.,
Cs. kir. Veaér Őrnagy és Soproni kerületnek katonai parancsnoka.
Nemsokára Kanizsának is tudtára adták, hogy nagyszámú sereget fog kapni, azért, szállásról gondoskodja-
nak, a bevonulás jan. 13-ára volt jelezve.
Meg is jött az Öreg Nuzsán tizenhárom ezred magával, pedig egymagát sem kívántuk 1
A seregben volt, mint főtiszt Palffy Mór is, Magyarországnak 1862. helytartója. Az elöljáróságnak eléje kellett menni és fogadni. Ahol fogadták, nem messze az országúttól hóval. borított halom emelkedett. Nuzsán — ki hihetőleg már tudta ni-IXs -j-í kérdezte: „Micsoda domb az?* „Ott biz husz horvát van el temetve!" felelték neki. Nem feszege.te tovább a dolgot.*)
A katonaságot beszállásolták. Némely házhoz 10 -15 is jutott. Még a gymnasiumot is tele tömték. A gazdák lovait az istállóból kihajtották és a magokét kötötték be.
Mindezt békével kellett tűrni. Nuzsán máskülönben békésen viselte magát, mert meggyőződött, hogy a várostól nincs mit tfélni és azt is megtudta, hogy a foglyokkal és betegeikkel szépen bántak.
A tisztek köréből szivárgott ki a kővetkező bír: Nuzsán a/, októberi napokért Kanizsát meg akarta büntetni, kiraboltatni és lövetni akarta. Utóbb elállt szándékától. A seregben ezt zokon vették, mert a zsákmánytól elestek, s azért gúnyképét készi-tettek. A kép Nuzsánt ábrázolta, amint a várost lőni akaró ágya kerekeit rém ül t arezcza I m egra gadj a és a rombolást megakadályozza.
A seregben levő olasz katonák némelyike, bizalmas helyen, megmutatta a csákója bélése alá rejtett nemzeti szalagot. BEz a magyarok szine, de a mienk is ilyen — mondták — csak legyen alkalmunk, ha a magyar-sereg közelébe jutunk, majd tudjuk, mit cselekedjünk.11 — Sokat beszéltek az olaszokkal folyó har-czokról is.
Rövid idő múlva a sereg nagy része Pécs felé vonult és Eszék ostromára sietett. Márczius végén és ápril elején már csekély katonaság tartózkodott Kanizsán, az is többnyire horvát volt. Ezeket se zavarta senki mindaddig, mig húsvét után egy kis fiút agyon nem lőttek. ,
(Folyt köv.)
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A keresked. m. kir. miniszter ur f. é. július hó 3 án 44694 —IV. sz. a. kelt értesítése szerint a kereskedelmi utazók által Oroszországba külföldről bevitt áruminták vámkezelése tárgyában az oiosz császári pénzügyminiszter által f é- májas hó 14-én—26 án„ kibocsátott szabályzat értelmében a kereskedelmi utazók által küldlöldről bevitt és ismét kiviendő áruminták bebocsátásakor az orosz vámhivatalok külön igazolványt állítanak ki, a melyben az araminták minősége és mennyisége, valamint az .azok ntán beszedett vám pontosan feltüntettetik. Ezen igazolvány az áramiuták kivitelekora vámhivatalnál leendő felmu\'atás végett a kereskedelmi utazóknak átadatik s a vámhivatal az áruminták azonosságának ezen igazolvány alapján való megállapítása után lérti.i vissza a lefizetett vámot. Mire ezennel. íeluivjuk érdékeit köreink tökép Oroszországban utazó kereskedő s gyári képviselőink figyelmét. Soprö"n, 1S95. évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A földmívelésügyi na. kir. minisztérium f. é. július bÓ 8 án 20319 IL fö. sz. a. m. kir. állami lótenyésztő intézetek katouaí legénysége részére szükrágelendő egyenruházat ágyak, ágynemüek, fehérnemű, lábbelik, készitesére alkalmas bőrök, lÓszerelvé-nyek és istálló szereknek az 1896,1^97, és 1898. évekre leendő biztosítása ciéljából, 1895. évi szeptember hó 10-ik napjának délelőtti 10 órakor való lejárata! ajánlati tárgyalást hirdet. Mire oly megjegyzéssel hívjuk fel az árlejtésben netán résztvenni kívánó körök figyelmét, hogy a közelebbi árlejtést feltételeket feltűntető árlejtés hirdet-
mény, a rendes hivatalos órák : ;att, kamaránk irodájában (várterület 24 sz.) bárki által betekinthető. Sopron, 1895. évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A keresked. m. kir. miniszter ur f. é. június hó 25 én 45922—V. sz. a. kelt érte.-üése szerint a berni nemzetközi postairoda azon országok postahelyeinek betüsoros névjegy/ékét adta ki, mely országok JL894. jnlius I-éu az egyetemes posta egyesület kötelékébe tartoztak; azonkívül bennfoglaltatnak az említett helységnévtárban azon országok nevezetesebb postahelyei is, mely országok a jelzett időpontig az egyetemes postaegyesülethez még nem csatlakoztak. — Miután ezen helységnévtár, mely tájékozást nyújt a világ ösnzes postahivatalairól és azok szolgálati viszonyairól, mint nélkülözhetetlen segédeszköz nagy hasznára lehet kereskedelmi és iparos köreinknek, oly megjegyzéssel hívjuk fel arra érdekelt köreink figyelmét: hogy ezen .mű mely tartós és tetszetős fél sbagrin bőrbe van kötve, hat forint előfizetés ár beküraVse mellett az országos po3ta távírda gazflászati hivatalnál (Budapest, Akadémia-irtcza\\ megrendelhető, mely a könyvetafiiiegren-
| delőnek postamentesen fogja megküldeni. Sopron, 1895 évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A közön külügyminiszter ur értesítése szerinti é. augusztus 15 étöl november 30-áig Parisban nemzetközi évszázados lith&grafiai kiállítás fog tartatni. Mire oly megjegyzéssel hívjuk fel az érdekelt körök figyelmét, hogy a szóban levő kiállításra küldendő tárgyakn nézve a m. kir. államvasutak vonalait illetőleg az általános díjszabás határozmányok (L rész.) C. fejezetének VI. czikkében megállapított kedvezményt engedélyezte egyúttal intézkedett, miszerint ugyanezen szállítási díjkedvezmény a többi magyar vasutak által és rendelkezésre bocsát-tas>ék. Sopron, 1895. évi július havában. A kerületi kereskedelmi éj ipar-kamira. «
*) Kémelyek tzerént ex nem a beroonlaa-kor történt,- hanem mikor Nonin a tiro* környékét nézegette, Kis-Kuninkn tu). Utált a hálómra.
Híre L
— Képviselő testületi üie\'s tartatot: Nagy-Kanizsán július 30-án a polgármester ur elnöklete alatt, mely alkalommal elöterjesztet-:tt az 1894. évi zárszámadás és jelentéi, egyhangúlag elfogadtatott és a megyéhez felterjesz-tetni határoztitott. Varga Lajos képviselő indítványa, hogy a zárszámadás előbb terjesztessék a képvise.ö testület elé, a tanács felhívatott, hogy azt jövőre lehetőleg korábban eszközölje, a nyomtatványokra vonatkozólag pedig továbbra is a tacács legjobb belá\'ása szerinti intézkedéssel bízatott meg.
— Hock János Nagj-Kanizgau. A n.-kanizsai iparos-ifjak önképző köre által f. évi augusztás havában tartandó nyári vigalom alkalmából a kör meghívása- folytán Hock János orazágyfLési képviselő ismét körünkbe jő és a kör czéijáira felolvasást fog tartani. Az ipa-roa ifjúság köre ezen mulatságsvai tanújelét kívánja adni, iiu_;y uj czéljá-nak: az önképzésnek is megfelelni iparkodik.
— A dunántúli evang. egyházkerület ez évi rendes közgyűlését f. hó 13. s következő napjain városunban fogja megtartani A kerület képviselői 12$u dulután érkeznek, a még e délután megtartatnak a különféle bizottsági értekezletek. 13-án d. e. 9 órakor, ünnepi Isteni tisztelet, mely alkalommal egyházi szent beszédet tart Zábrák Dénes soproni lelkész. Isteni tisztelet után veszi kezdetét a«.közgyülés, mely szintén a templomban tartatik meg. Délután 1 Órakor táraasebéd a Polgári-Egylet nagytermében. E közebéd nyilvános jeUegfl, s a kik városunk polgárai közül azon részt venni óhajtanak sziveskedjenek magukat az egyleti vendéglősnél 11-ikig eljegyeztetni. (Külön ivek nem köröz tétnek.) Egy téritek ára 2 frU
— Kírándnlasa Keazthelyre a nagykanizsai irodalmi és művészeti körnek elég szépen sikerült, amennyiben a fiatal egyletnek az első kirándulása alkalmával mintegy százan vettek riszt. A hangverseny nem a ,Hullám"-ban, hanem az .Amazon* szálloda kertjeben tartatott meg s kitűnően sikerült daczára, hogy a keszthelyiek kevés érdeklődést tanúsítottak. Sterneck ur valamint ének s dalkara ujabb babért arattak. Megyénk főispánja jelen volt a hangversenyen és a diszestélyen.
— Vosiorut pótló adomány. Július hó 30-án helyben elhunyt özv. Naschauer Amália úrnő kegyeletének jeléül adakoztak: Nagyságos Naschauer Vilmos korm. tanácsos ur Bécs, 50 frt. Nagj si-gos Naschauer Jenői úrnő 15 frt.
-XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. AUGUSZTUS 3-áu.
Naschaoer Félix 20 frt. Naschauer Pá! 15 frt, Reicbenfeld Mór 40 frt, Reinicz Zsófia űrnő 20 frt, Eisner Izidor és neje nő frt, Czopp Teréz 5 frt, H^rzl Jali :> frt és Naschauer Ella &s$rt. Összesen 205 frt. — Ezenkívül Nag. Naschauer Vilmos korm. tanácsos adományozott a helybeli izr. . és keresztény szegények részére 200 irtot. A n.-kanizsai Chevra Kaliaa.
— Kérelem. A megyénsben levő jótékony és egyéb czélu egyesületek, kaszinók, társaskörök, testületek titkárait ünztelettel kérjük, szíveskedjenek az ecetükre vonatkozó adatokat (Hoffiiiaún Mór, tanár czimére Nagy Ki-üizsárá) hozzánk juttatni, hogy . sajtó alatt levő: .Zalawmegye és farosai" ciimü kiadványunkban felhasználhassak. Az adatokat legjobb e schema azerint összeállítani: Az egylet neve, czálja, kdetk., ideje, működési köre, tisztikara; választna. és rendes tagjainak azáma; vagyoni állapota, btb. Ez adatokat aug. 15-ig kérnők. Nagy-Kamtam. 1895. aug. 1 én. Halis litván és Hoffmann Mór, a .Zalavármegye és városai" szerkesztői. (Tisztelettel kérjük a megyében^megjelenő lapokat e kérelem szives közlésére.)
— Dél! f«8nt. Nagy-Boldog-Asszony ünnepe alkalmával folyó évi augusztus hó .14 én a déli vaaut magyar vonalaibak állomásairól Budapest, Bécs, Fiume, Triest és Vefenczébe és folyó évi augusztus hó 13-áo és 19-én Szent István ünnepe alkalmából Budapestre rendkívül \'mérsékelt áru menettérti jegyek leazdek kiadva, melyek U napig érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy viaszajöveikor ezen jegyek* kel az utazást tetszés szerinti állomá-sokoo kétszer félbe lehet szakítani. Ezen jegyek kiadására s áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok, melyekhez ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel fel vannak említve.
— Ujabb vasúti terv. Herczegh Mihály egyetemi tanár, Kállay \'Gyula és Pálfy Andor uraknak Budapest székesfőváros vámház teréről az ott épülő Duoa-hidon át Budaörs, Yaál, Lovas-berény, Székesfehérvár, Berhida, Vilo-nya, Veszprém, Kö vesd,.^Balaton-Füred, Balaton-Udvari, Zánka, Kővágó-Örs, Badacsony, Tomaj, Balaton-Ederics, Keszthely, Zala-Szt-Iván, Felső- Hahót, Bánok-Szt.-György; Dekarovecz, Belicza érintésével Csáktornyáig, illetve Horvátország határáig vezetendő villamos erőre berendezendő vasútvonalra az előmunkálati engedély egy évre megadatott.
— Gyászhír. Zalavármegye koronázási bandériumának közfeitünést okozott deli alakú vezetőjj, vendégszerető ritka jóbarát és kitűnő gazdász Palffy Elek pöföskefői birtokos nincs többé. Nyelvén a szabad szókimondás uralgott, de áldott jó szivében mély vallásos érzelem honolt, melynek tauuja az általa építtetett pölöskeföi szép templom is. Temetése a község és vidék mély részvéte mellett történt. A családi gyászjelentést benső részvéttel közöljük: Pillffy László és Magda férjezett Dr. Bolla Lászlódé mint gyermekei, özv. lukafalvi és zarkaházi Zárka Józsefné sz. Páiffy Karolina mint testvére, továbbá dr. /árka Zsigmond éi Zárka Juiia férj Diskai Oiskay Sándorné, valamint az összes . rokonság nevében szomorodott nzivvel jelentik hőn szeretett édes atyjuknak, apósának, testvérének illetőleg nagybátyjuknak Pálfiszegi Páiffy Eleknek hosszas szenvedés s a halotti szentségek ájUtos felvétele után f. évi Julim bő 28-án reggel-6 órakor életének 55. évében tőnéut gyászos elhunytát. A boldogultnak fault tetemei f. hó 30-án délután S órakor fognak a pölöskeföi családi sírboltba örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat ugyanaznap d. e. 9 órakor fog a pőiöskefői szentegyházban az elköltözött lelki üdvéért « Mindenhatóoak bematattatni. Pölöskefő. 1895. július -i8án. A\'dás és béke lengjen hamvadó porain!
— Perlakon az ottani önk. tűzoltó esvlet aug. 4-én tartja fennállásának 20 éve* jubileumát.
— Értesítés. Néhai Kemény József e» neje Taroói Miletz Mária kisdednevelök síremléke a nagykanizsai kath. temetőben Hiid Ferencz műkölaragó által felállíttatván, f. évi augusztus 10-én délután 4 órakor szenteltetik be a következő rendben: 1.) Róm. kath. szertartás Bzerínti beszentelés. 2) A Kis-dedaevelő egyesület titkára előadja a síremlék fe\'álht mának történetét 3) Ovodsi növendékek imaszerű éneke s ájulok a síremlék . megkoszorúzása, vé-Rül 4) köszönet nyilvánítás a részvétért.
~~ A palin! méntelep osztálynál f. évi augn^tus 9 én tartatik meg a szo-sasoa évi mén selejtezés. A meleg ér-
deklődé->, melyet gazdaközöoségünk a selejtezés iránt a íelepoaztály fennállása óta mindenkoron tenusitott, s melyre figyelmét e helyen is fölhívjak remélhetőleg ez alkalommal szintén nagy közön séget fog Palinba vonzani.
— Katonai szállítás. A pozsonyi V-dik badtestbeh.es. és kir. katonaság részére szállitaudó szükséglet fedezése czéljá-ból kereskedő ajánlatul nyittatott: Pozsonyban 4500 métermázsa zabra, Ko maromban 2900 mm rozs ~és 10 000 mm. zabra, Sopronban 9000 mm. zabra ¦ Bővebb értesülés a katonai élelmeíési raktár igazgatóságoknál szerezhető.
— A kolozsvári oxzágos tuzoJ\'ó con-uroszusoo a nagykanizsai önk. tűzoltó-egylet képviseletében Knortzer György főparancsnok részt vesz. Alkalmilag megemlítjük, hogy Önk. tűzoltó-egyletünk keblében szervezett mentőosztálynak 30 működő tagja van.
— A „Polgári Egylet\' folyó hó 4 én kertjében disz tekézést rendez, melyre a t. tagok és azok vendégei tisztelettel meghivatnak. A tekézés kezdete d. a. 4 órakor. Este 9 órakor társasvacsora leend.
— Fftrdókból. Hozzánk beküldött fürdői jelentések szerint: Balaton-Füreden 3594 Lipiken 1543, — Várasd-Topliczáo július 23 ig 1923, vendég jelentkezett,
— Az „Arany Szarvas" helybeli nzáilodában, mely Knortzer Frigyes tulajdonod által, egész terjedelmében res-tauráltatik — az étterem, konyha és kávéház, valamint a szállászobák, már augusztus hó 1 óta a nagy közönségnek rendelkezésre állanak. Az ünnepélyes megnyitás a díszesnek ígérkező uj kávéház helyiség elkészülte után — f. hó 20-áti fog megtörténni. A szállodai üzlet, Knortzer Frigyes és Tinágl Lv jos mint társak által fog vezettetni. Örvendünk, hogy régi jÓhirét újból visszafogja szerezni..
— Ujabb értesítés. A cs. kir. 48 hadkiegészítő kerületi parancsnokság értesítése folytán az idei őszi fegyvergyakorlatra behívott tartalékosoknak nem augusztus 19 én hanem augusztus 21-én a szeptember 2-ára behivottaknak pedig szeptember 3 án reggel 5 órakor kellbevonulni.
— Tartalékosok bevonulása. F. évi aug. 21-én 600 cs. és kir. 48 gyalogezredbe tartozó tartalékos vonul be Nagy-Kanizsára fegyvergyakorlatra.
— A balaton-füredl kórházra ujabban adakoztak: Lóskay Fidál 1 frt, Dietl Emiiné 10 frt, Nagy Károly I frt, Késmarki Frey Ferencz 2 frt, Fisékor GyÖzö 1 frt, dr. Koszival István 2 frt, N. N. 6 frt.
— Heti felfigyelő e héten (aug. 4—10.) a nagykanizsai önk. tu/.oüú egyiet örtanyájáu Morandini Rimán szakaszparancsnok ur.
— Állami kereskedelmi középiskola Veszprémben. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur f. évi ju-ias 17-éu 33442 sz. a. kelt rendelete értelmében a veszprémi állami polgári fiúiskolával kapcsolatosan állami kereskedelmi középiskolát állit fel, — melya;k első osztálya már a jövő 1895—96. tanévben megnyílik. A kereskedelmi középiskola I. osztályába a gymnasium vagy polgári iskola IV. osztályának sikeres elvégzése után, vagy a megfelelő ismereteknek felvételi vizsgálat utján való igazolásával lehet beiratkozni. A kereskedelmi középiskola a kereskedelmi akadémiákkai teljesen egyenlő rangú és végbizonyítványa a közpályákra való minősítés tekintetében a főgymnasiumoknak és főreáliskolák-nak érettségi bizonyítványával egyenértékű, azért &i egyéves Önkéntességre is jogosít. Minden egyebekre nézve az igazgatóság írásbeli vagy szóbeli meg-keresé-re készséggel ad felvi ágosiiáit. Veszprém, 1895. július hó. Az igazgatóság.
— Budapestre rándul óknak illetve a zongora vásárolóknak különös figyelmébe ajánljuk h Keresi tély-féle minta zongora termeket Budapesten, Váczi-körut 20. sz. alatt (Ipar udvar), a hol körülbelül 100 drb ugy saját gyártmányú; valamint a külföld leghíresebb zongorái és pianinői tartatnak raktáron. A legkitűnőbb kiszolgálásról minden vásárló biztosíttatik, és az írásbeli szavatosság oda szól, hogy minden eladott hangszer 30 napi kiszolgálás után, na az bármily néven nevezendő okból nem tetszenék, 30 frt vesztesség mellett legott vinszavétetik. Fenti czég bejegyzett lévén, minden vásárló teljes meg nyugvással fordulhat hozzá.
—mRStM hírek. A mértékhitelesités országot rendezése küszöbön áll. — A fővárosban a vasárnapi munkaszünet felfüggesztetett a miUeniumi munkálatok összetorlódása miatt. — Küry Klárával Heltay Jenő hírlapíró jegyet váltott. — Gróf Zxhy Jenő expediliója
hazatérőben van. — A bécsi állatkert csődbe jutott.
— Tisztességes egyének (urak és hölgyek) állás ~éa jó keresethez juthatnak. Bővebbet e lap szerkesztőségében.
Vetőmagvak.
(Manthoer Ödön tudósítása.)
Változás a nrnlt hét óta. csak annyiban történt, hogy oly magvak, melyekből ax uj termés már be lett takarítva, mint biborhere, oszt bükköny éa őszi borsó nagyobb mennyiségben kínáltainak, de a termelők iovSe oly art követelnek, mely nem ?11 aranyban r-bő terméssel és ez állta útját a forgatómnak, iJustár-mag-nak, tarló-répa magnak is jó kereslet? van
Jegyzések nyersáruért 100 kilónkínt Luda-pesten :
¦ Lüczeroa 48—52 írt —
Vörös lóhere 80—65 frt —
Binorbere 21— Irt —
Pohánka & 50 irt -
Mustár 10 - ftt —
Csibehnr 10— frt —
Szfena-, szalma , és takarmány,
(Fachs József nagykereskedő) jelentése:
Budapest, 1S85. július 26
Széna és szalmában az aratási munkálatok miatt gyenge heti vásári behozatalunk volt: Kedvező vételkedv mellett a raulthetí Arak szilárdan maradtak. Eladatott elsőrendű idei sséna 3 frt 60 krtól 2 frt 90 krig, Közép-minőségű 2 írt 20 krtól 2 frt 50 krig alom szalma I frt 40 krtól 1 frt 60 krig, zaup-szalma 10—20 krr&l drágább, szecska 2 frtól 2 frt S5 krig furaronkent házhoz szállitva.
Préselt tavalyi szénában a behozatal majdnem megszűnt úgyszintén idei práselt szénában is csak egyes vagonok érkeztek meg, a melyek 2 frt 50 krtól 2 frt 30 kr. közt adattak el. _ .
Az árak 100 kiló szerint értendók.
Y © g y e s a k.
— Tartós gyógyslker. Fájdalmas csúfnál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-féle franezía borszesz és só* 1*1 való be-dörzsolés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponts utánvétellel Holl Á. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító által Bécs, I Tnchlanben 9 Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával..
— Testegyenészeti máíntézet. K e-1 e t i J. czég, Bndapest, IV., Ko-
! rona-herczeg-uteza 17.,\'az-erlíalgelé sérv-| kötők és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kivül egy nagyszabású, a modern technikának teljesen megfelelő műhelyt nyitott. B-n d a n e 8 t, IV., Régi p o s t a-u ,t c i a 4. sz. í ö 1 d s z i n.t, melyben orvossebészeti aczétáruk, müieges lábak, mükezek, testegyenészeti készülékek, Hessing-rend-szerü elismert müderékfüzök, nyújtó- és járógépek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van, szíveskedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzékei kérni. Üzleti elv; Szigorú pontos kiszolgálás, iegjutányosabb árak.
— Kronsteiaer Károly bécsi (Haupt-strasse 120.) gyáros számos arany éremmel kitüntetett homlokzat festékei hazánkban is mindinkább tért bódítanak miután teljesen hasonlók az olajmázolással és festékszinük tisztasága miatt vállalkozók és építőmesterek nagyon kedvelik. Mintalapok 40 külömböző sziuárnyalatbau és használati utasítások kívánatra ingyen küldetnek.
Irodalom.
— Technológiái lapok. Szerkeszti
Taborsky Ottó, a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója. Ennek a havanként kétszer megjelenő gépészeti elektrotechnikai és gyáripari szakfolyóiratnak f. évi 13 és 14-dik száma kővetkező tartalommal jelent meg. A káposztásmegyeri végleges vizmü. (Folytatás) Kajlinger Mihály. Az uj szabadalmi törvény ismertetése. A futódarukról. Biu-menstein Ármin, érdekes vegyes hírek és műszaki közlemények. Találmányok leírásának kivonata. Engedélyezett szabadalmak Hirdetések. E kiváló szakfolyóiratot, mely pártolásra csakugyan érdemes, aj ifijük az érdekeltek figyelmébe. Mutatványszámokat a kiadóhivatal, Budapest VII, Rotteobiller-ntcza 12 kívánatra ingyen küld.
— X napszámosok, regény irta Kupa Árpád. Erről a regényről a legkiválóbb magyar kritikusok egyike, Rákosi Jenő, igy nyilatkozott: „Ez nem modern naturalizmus, — amely a nemzeti kaszinóban is azt keresi, ami piszkos; htnem a modern idealizmu-, a mely a kubikus nép közt is megtalálja azt, ami tiszta. E-3\'y erős fej, «gy erős lélek és egy nagy stiv; ez Kupa Árpád. — Napszámosai nem éppen a
kubikusok- — Napszámos nekivmínden önzetlen munkás, aki, ha kénytelenségből, ha nemesebb szenvedelemből, — másokért, egyesekért, vagy az összességért dolgozik. Kupa.Árpád müve az epopeisztikus regények sorába tartozik. Széles, nagy kompozicziő, nagy — szinte egy nemzet ügyét felölető tartalommal; csodás fényben és erőben tündöklő hősével; lassúbb folyással, de mély m> dérben, vonzó és elmés bonyodalommal és ez író lelkesedésének fényében, tüzében ragyogva. — A regény megjelent az .Egyetemes Regénytár\' kiadásában és a két kötet ára díszes vá^on-kötésben 1 frt.
— A „Képes Családi Lapok" és olvasói között már kezdettől fogva nagy rokonszenv uralkodott, mely 17 évi .fennállása ÓU rohamosan növekedett. E iniodeo ízében magyar láp állandóan a műveit magyar családok kedvelt hetilapja. Es ez általános kedveltségét egyenesen kitűnő tollból eredt regényei, elbeszélései, humoreszkjei, ismeretterjesztő éi orvosi czikkei. nemkülönben szép és jót sikerült képei által nyerté el. Az előttünk fekvő szám is fényesen okadolja a magyar közönség pártfogását, a .Képes Családi Lapok" iráu:. E számba írtak Més/áros Sándor, CsÖregh Gyula, Kósa Ede, Ru-dinszky Károly. Verner Vermes László, S^lek Róza, Tolnai Lajoi, Abonyi Árpad, Mihályi Hugó, K. Beniczky Irma. A „Képes Családi Lapok\' előfizetési ára egéaz évre 6 frt, félévre 3 frt,\' ne -gyedévre 1 fivöVstr. Mutatványszámokat ingyen küld a kiadóhivatal. Budapest, Vadász-utcza 14. az. saját házában.
— Előfizetési fslhiváal Nyolcz évi irodalmi munkásságom alatt a fővárosi s a vidéki lapokba irt tárczák egy részét tártai mázza a „ Napraforgók ¦ czim alatt kiadandó kötetem. Ma-aapság, mikor oly nagyszámú .kitűnő tehetség* működik a tárczairodalomban s látja.el olvasnivalóval az olvasó közönséget, egy kissé koczkáztatott dolog egy „közepes"-nek az efféle vállalathoz fogni. Kétséges dolog, hogy a .kitünő\'-höz szokott olvasóközönség .ízlését, s magas igényeit a .szerény kö zepesu csak némi részben is kielégíti-e? ,A tartalom már maga félsiker" — mondja egyik jeles írónk, manapság áll ez a mondás a legnagyobb mértékben az irályról. Hogy mily mértékben van meg egyik vagy a másik tulajdogság" könyvemben, — annak elbírálásét a szíves olvasóra bizom. Vajha ítélete kedvező lenne. A kötet szeptember 15 én jelenik meg s előfizetések szeptember hó l-ig Fischel Fülöp könyvkereskedésébe küldendők. Nagy-Kanizsa, 1895. juliás hó 20. Zakál Zsigmond.
— „Boldog éjjel" czimü, a világhírű Waldteufel legújabb elragadó szép dal-keringőjét rendkívül poétikus szép szöveggel tartalmazza a „Zenélő Magyarország" augmztus eieei 15-ik száma. Ily zeneműkincs mint ez, nem egyhamar jelenik meg a zeneműpíaczon s ki 1 frttal előfizet a „Zenélő Magyarország "-ra, ezzel meg 60 oldal a legválogatottabb s a saison legkiválóbb ter raékeit kapja meg a negyedévben megjelenő 6 füzetben. E szám még egy Schneidig indulót Bodendorfer Géza ,P:lis-c$abai táborba" 1 czimmel tartalmaz. Előfizethetni negyedévre 6 tiz oldalas füzetre, összesen 60 oldalra 1 írttal a „Zenélő Magyarország* kiadóhivatalánál, Bpest, Csengery-utcza 62. a. . a honnan mutatványszámot bárkinek
készséggel küldenek.
—- Xllleninmi történet Az „Athe-naeum" r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" czimü tíz kötetes munkából ímilieniumi kiadás) most került könyvpiaezra a 31 füzet, mely a második kötet folytatását képezi és a 32. füzet, melylyel meg a harmadik kötet megkezdődik A kiadó r. társulat ugyanis ugy intézkedett, hogy ezután váltakozva, a második e>, a harmadik kötet folytatólagos fözetait fogják megkapni a nagy munka előfizetői. Ez az intézkedés pedig annyival is inkább czélszerü, mert ez a harmadik kötet teljesen Önálló az előbbi kötettől, mely az Árpádok korét festi, mig ez a harmadik kötet Pór Antal kiváló történetírónk tollából „Az Anjouk korát" tárgyazzs, mely egészes uj világot, mondhatni európaiasságot, finomabb műveltséget hozott hazánkba, a külföldi udvarokkai való közeli rokonság révén. Ennek a 32. füzetnek pompás mflmellék-lete is erre utal, meiy Bnuik V.-nek híres festménye után „V. László követeit leánynézőben VII. Károly franezía király udvaránál" tüote:i fel, mindjárt a másik műmelléklet pedig a magyar fegyverek dicsősségét hirdeti a máriaczelli templom portaléján levő dombormű után „Nagy Laios diadalát a törökök felett és a máriaczelli templom alapítását"
ábrázolja. A füzet aztán tele van az Anjou-korszakra, nevezetesen pedig Róbert Károly uralkodására vonatkozó történelmi \'emlékek képeive!. De viasza kell még térnünk a 31. füzetre, melynek mindjárt színes mümelléklete okvetlenül felhívja figyelmünket. Ez Than Mórnak a nemzeti múzeum képtárában levő országos hirü festményének sikerült másolata, melynek czime „Kun László és Habsburgi Rudolf találkozása a morvamezei csatatéren. „A fü/.etben pedig a II. Géza alatti orosz és görög háborúk, majii III. Béla uralkodásának, családi összeköttetésének, az ország és a király pénzügy, és gázdasá&i viszonyainak leírását találjuk (számos szövegképpel illusztrálva, melyek közül a parist nemzeti könyvtár miniatureje után a .Görög császár és családja" és a Szent Hedvig legendából „Bertold meráni herczeg és tsaládja." Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetési ár negyedévre (12 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton uj füzetet kapnak.
— Szülők figyelmébe. Rég ismert igazság, hogy a világ ismerete egyaránt műveli a kedélyt és a szellemet s hogy igazán művelt ember a világ ismerete nélkül alig képzelhető el. Minden szülő tehát bizonyára Örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy gyermekének olcsó pénzért olyan ajándékot vegyen, melyből a világot kellemesen szórakozva és mégis híven megismerheti. -Ezt a feladatot fényesen oldja,meg a „Röptében a Nazyvilág körül" czimü amerikai diszmü, melynek magyar kiadását Tímár Szaniszló ismert tárczairó rendezte sajtó alá s melyet az Egyetértés kiadóhivatala bocsát forgalomba. — E diszmü összesen 16 füzetben 256 féuy-képet fog tartalmazni a yí\'ú° minden tájáról. Mindenik egy egy eredeti fényképfelvétel a világ legszebb helyeiről. Falvak és városok, hegységek és síkságok, folyók és tengerek, sziklás bérezek és viz-zuhagatok, jégborította Gletscher-ormok és forró vizet okádó Geizerek, valamint az építészet, festészet és szobrászat műremekei vannak e képsorozatban egy-egy rövid, de életteljes és érdekes magyarázó szöveggel, élethű, fényképfelvételekben ismertetve. Minden füzet 16 fényképet tartalmaz s vidékre való küldéssel együtt nem kerül többe 36 krnál. Az egész mű L16 füzet) elöfi-etési ára 5 frt 60 kr. Az előfizetési pénzek az Egyetértés kiadóhivatalába Budapestre küldendők. Eddig a műből 6 füzet jelent meg. A 6-ik füzet a következő egé-iz oída\'ai fényképmásolatokat tartalmazza: A börze Parisban. — Innsbruck — Haddon Hall. Angolország. — A börze Brüsszelben. — A „Tower of London." — A h-.m-burgi kikötő, Németország. — A six-tusi kápolna, Vatikán Róma. — Genf, Svéjcz. — A fórum, Róma. — Abbod-s-ford, Skóthon. — A mahmudvah csatorna. Egyptom. — Népkert és Tbeseum, Bécs. — Konstantinápoly és a Bos-porus, Törökország. -— A Poute^Vechió, Firenze, Olaszország. — Brassó, Magyarország, Erdély. — Cliffe- Honse éi Seal-Rocks, aranykapu, California.
Ki nyert ?
Húzás július 27-én. Bécs : 38 1 83 40 Grácz : 34 27 86 2
íluzás július 3i-én. Brünn: 85 17 31 18
Szerk. üzenet.
— Ztli-Teskand. fgeu szívesen, hozza Ii-tent B. ügyet megbeszéljük.
— M. Bndapest. .Arany Szarvas" szállodában. Külf-nben írtunk ii
i — K. Kotor. Szép dalod zenészítéaének elkészülte már jelezve vau.
— .Gazdag barna Legénynek levele van-
— Gyö rjryvirág G66-nsk levele Tán.
H-tól.
Hamisított fekete selyen. Égessünk el egy mintát a rennt szándékolt selyemből, és a hamisítás rögtön kiderfll: Mert mig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban összepödörödik t-s czakbamar kialszik, magi atán csekély barna hamut hagyván: addig a hamisított selyem (mely zsíros azinQ szalonnás iesz na könnyen törik) lassan tovább ég (minthogy rostszállal a festaoyagtöl telitetten tovább izzanak) éi sötétbarna hamut hagy maga atán, mely valódi selyem módjára soha össze ae-cn pödörűdik, csak meggörbül. Ha valódi selyem barnáját össze nyomjuk, elporzik, a hamisítványé nem. — Heanebsrg ti. (cs kir. udv. szállító} selyentgrára Zürichben, házhoz ¦zállitTs, póstabér- és vám mentesen szívesen\' küld bárkinek is mintákat, akár egyea öltönyökre valót akár egész régekben levő valódi aelyemtzÖvűteibSl. Srájczbaczimzettle-Telekre 10 kros-, é> levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt megrendelések pontosan elintézettnek.
XXXIV.. ÉVFOLYAM.
I. A I K Ö 7. L Ö N T
1895 ADGUSZTOS 3 io
Wlaterberg-lniézete.
Bécs, Wahrlng, ColUgeAnlagen.
¦V Felnőtt lányok részére com-forttal berendezett nevelőintézet. Szép tan.- alvó és társalgó termekkel. Gyönyörű kert. Egészséges fekvésű hely, áiiarni érvénynyel bíró bizonyítványok. Winterberg Mária intézeti tulajdonos. Rhajna melletti Cobienzből.
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BÁTOBFI LAJOS.
Hirdetések.
Vendéglő eladás! Rlura-Kareszturon, az állomás mellett jő forgalomban levő ujjonnan épített vendégfogadót családi körülmények végett, szerény feltételek mellett eladja
MÁLOVECZ GYULA tulajdoDO".
Tessék megpróbálni!
A Ifgtakarékosabb család is megengedheti magicák azt a luxust, »ogy_meg-rendelje egy negyedévre
a Divat ÍJjságoí
Előfizetési ára egy Begyedéire postai szétküldéssel 1 írt 1° kr.
A Divat Újság nemcsak arra való hogy utasításai szerint öltözködjék &z einber, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa-léd a divatot, mely a sokféle ruha, fehérnemű, kézimunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A mel-lett a legkedvesebb szórakoztatója az egész családnak.
Egy negyedévi próba
ily csekély összeggel megéri minden embernek azt, hogy a Divat Újság hasznos voltáról meggyőződjék.
Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VIII.. liökk-Szilárd utcz.a 4. sz.
Újszülött
" gyermekek,
kik anyjok által éppen nem, vagy csak tökéletlenül iesznek szoptatva, a II. Nextlr-féle gyeripekliszt, hasmálala folytán okszerű módon fölnevelhetek. Xintaadairot. oemkulömbeu röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen kaid a központi raktár :
F. BERLTAK [., NADLERfliSSE Xr. 1.
Brtri JW-Gk ffjerBrtiipÜszt 9fl ift\\nix. Henri Mié-féle Brsifrségtt írj óO tajair-F. BERLYAK,
BÉCS I., XADLEBIÍASSE 1. Raktár minden gyógytárban és filazerkeres kedésben.
Óvás más a vásá\'i kikiáltási módra ajánlott készítmények bevásárlásától, mely csak a közönség megtévesztését cxelozza.
Lé cz eladás.
Van szerencsém közzé tenni, hogy a volt palini gözfürésznél, az üzem beszüntetése miatt, a lécznek árai leszáll itattak. Jelenleg a száraz, jó minőségű léczek árai s/<" crŐs darabja 6Va kr, \'/4" erős darabja 4 kr. — Kérem, míg a készlet tart, e kedvező alkalmat kihasználni. Tisztelettel
Palin, 1895. július 20.
FRANK SALAMON
Üvegbetük cimtáblákra
StanzüvegbSl [osztr. magy. patent) aranyozva, ezüstözve, fehér email, fekete email
utolérhetlén szépséges fényben
olcsón szállít, iinfás gyártmányt is
AUien-GrSíUsekít íirGlisiBdisíne íJr- Siemens
Neutcttl Elbagen mellett (Csehország.) Egyébb gyártmány: palaczkok és dugaszok, ablakflreg, drdtüreg (üvegfémbetéttel felső világításra sat.)
ÜGYNÖKÖK
Vidéken lakó oly tisztességes egyének, kik mellék foglalkozásként gazdasági gépek elámsitásával ki vannak Joglalkozni Reissenzáhn Ant gazdasági gépgyárában, Budapest, VI. Eötvös utcza 38 sz. magas jutalék /ételek mellett nyerhetnek eziránti megbízást. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
Dr. Miksa ingyen és bérmentve küld
Eredeti Sparisi gammi- és hfifaáiyagok
finomság és jóság tekiotetéheoja kívánalmakat is felülmúlják, tucatonként I, 2,3, 4. 5,-e.JTés8foriBtérf>lfiMtsaBiór (rövid) 3 és 4 fit. legfinomabb hölgyaziracsok 2, 3, 4 és 5 írt. — Nói óvszerek Hasse ntán 2 forint. Massinger tanár után 2 frt 50 kr daraboukínt fiuspenserinmok stb. részletezett árjegyzék sz-rint. Szétküldés titoktartás mellett
R E I F J specialista Bécs,
I.. Brandstátto 3
Pistikus minUgyüjtemény arak rész. 5 irt. Árjegyzék zárt borítékban Ingyen és bérmeritTe.
MACKftLe
Dupla-
Scredali gyártója a feltaUUá:
SS^fJfc, UackHenrü
TJlm a. D.
l lr^i-^-v-Zr-nibb ir^-vurv-lili íníid Ral-
órokat. kézelőket *ik csekély (ural sjK^-il uxy keményíteni, hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,!
kizárólag abban ?1!. hosj\' Mack dupla keményítőjével
keményitjnk azokat Aki egyszer használta, mindn; csak ezt a))uü-mazn. Mimlenntr kapható 3. ia é* so kraj-
Főraktár
Ar embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is az. a ki uj vagy 6dült
gyomor-. bél-,tMő-v.mellbaj
valamint minden ¦ •
belső bajban 1S§
és pedig: sárgaság,székrekedés, hányinger, szédülés, ájnlás, felböfőpés, aranyér, epetolnlás- máj- én al testi bántalmak, véiíolulas a fej- vagy szívhez, kii .;<>:_\'!\'>- nehéz leleg7.es, re-kedtség, éjjeli izzadás, verköpés, njilalás. álmatlanság, szívdobogás, köszvény vagy csnzban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással 2 kor. (1 frt). I\'ostán küldve láda éa fuvarlevél-ért 40 fillérrel kr.) több.
Szétküldés a íiMre csakis a ..Hattyúhoz" cz. gyógyszertárból
Budapest, Vl% Szabolcs-utcza, sz.
Keresünk
eeyéneket minden hivatalból igen kedvező feltételek aiatt a tőrré-nyesen engedélyezett sorsjegyek ré.szletlizeté* mc] eüi eladására az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében.
FcTárosi váltó iiilet-társasáe; Adler és Társa Eudapest.
»! S
Pi S-T
issfí-i. »;.\':»
° — s-l
- ft
.m a
"a «
sfilairf - I=j||H1||I
Vizgyógj intézet
FozBonybau.
Mássága, elektro-theraphia és gyógygymnasztisa stb. intézete. ¦V Egész éven át nyitva áll. ~W
Tulajdonos : a Pozsonyi Ipariatok Iynzgató orvos :
Schlesinger
Vilísa
Prospektusokat

az igazgatóság.
Feltűnést leélt
C K É M E
1 is]
meglepő I.atáaa \' Csodás hatással alkalmazható szeplő h üreg-okozta pörsenések barnult bőr. íaps&tött arcbőr, are-Tcresséo, hürrepedés elf^n Vakító fehtr és kifo-gástalanul üde bársonyszírü bőrt idéx elő. Mindrn hölgj- •$$ ur, kik ezen ietzán ártalmatlan, a todjo-mány előkelőségei által a.ánlott készitménjt naponkint használják, el vatioik ragadtatva annak hatásáról és feltűnést keltelek csodásan szép és jói ápoh arczböritkkel. Egy köcsög vagy :utitégely ára 1 fit. Használatban igen kiadós. Figyeljünk az oldali láthatd védjegyre és óvakodjunk a szamot éi natároxottan árta\'n.as utánzatukra, melyeket hirdetési szőve ünk lenyomásával aján-anák- — Ka[>-hatö a gyózytárakban, előkelőbb droguakereskedé-seklion é& illatszert árakban. avagy
Weiss & Co. gyógysz. fiókraktára ntjári. Wien. K\'ártnerring 6.
Magyarországi förakiár: Török József szegyóg\\résznél.
oooooooooooc ooocooooőo sooooo
* Szi?attya& a UgkUlmMéhh exéí&fepa.
Felszívó éi nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk, hidraulikus Wídderek. legjobb szerkezetű göz-izivattyuk. centrifugális- szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motor-és járgányhajtássál.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petrolcum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellatt teljesen megbizható. \'
Képzelhata legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet.
Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre számítva alig \'/3 liter. Langenslepen Teleír.-féle gepgynr. Fióküzlet: Bács 6 Karíahilferstrasse Ho 19
o0o:i0o3o0o000300o0o0qcc«o0oo0
g ¦ 7, 18
e
I
MOLL SEIDLITZ POR
Q\' Csalc akkor valódiad, ha raiodegyik dobos Moll A., védjegyet és Qj alairaaat tűnteti fel.
5 ! A Moll A.-féie Seldllti-porok tartós gyógyhatáaa a leEmakac«ltb oy»ist#r- és al-
testbástalsiak, gyo^nor^rcs gynmorhév, rögzött székrekedés, m\'ijnántalom. vér-lalsKás. aranyér és a legkü:ot;böíőbb nóí jjeteglégek ellen, e jeles háziszeniek év-\' tizedek\' óta fiadig nagyutib- elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt ercáelí do-etzaak -I frt e. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
rMÖU^FlLÉ©F RÁNCCÁ]
sygORSZESZES so
Csak akkor vaíédi, 1,1 mÍTli\'ett\'ilc "rpR moll a. v^jje^yét tüou-ti w é»
- ,A. Hall\' feliratú ^nozattal rac zárva. A MftH-féle fraa-
ezla borszesz ót só nevezetesen mint fáJdalossosiHaptto bedörztalesi szer köszréoy, csuz és a meKhíHés^exyé i következményein il lejri^QjpreteseMi népszer. — Egy ó»e-zot. eredatl üvacj ar = 90 kra|ozár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: ffizolysaras szikié.) O
A mindennat>i szájti^ztitásnál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint fel- |j2
nőttek súmára, mert e Eíájtiz a fnizak további épségét biztosítja s eeyszersuiiuii |™
óvszer togfájas ellen. — Egy Mell A védjegyével ellátott üvag ára: 60 krajozár. g
8 ?
(G91) FÖHzrtküldes:
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidikl aigrcnliléiek npntt P"« «ol««v«t ¦ellett tetl»ltlel»»l A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével Ulátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adülf 38 Fia.
Areny érmekkel kitüntetve.
Ql__._________—
Elsé cs. és kir. kizár, szí.batluln
Armny érmekkei kitűntél ve.
g0HEL0EZÍIT-FLSTÍK-6YAR
KRONSTEIN-ER KAROLY WiÉN, III. Hauptstrasse 120. szám, saját házában.
¦ t !?T^*Í <$.1*reMgi urldalmsk\' «• *> K\'- !»">«! raktárak, vasnt-, ipar , hám**- és hAo.orttrsnl.lok, építkezési monkálatok. VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, val.-fJL r\' ^ - s^\'ht0j* ~ Ez"" h<"clok«"fe*\'ékek, melyek mészben olthatok, száraz poritolt állapotban, 40 kütóaféh; színmintában, k.lóokéot 1G totói feljebb szállittutmik és a tetsziuek tisitaságát illetőleg léljesen hasonló az olajmázoláshoz. — HlóUUpok és hasinal-U ntasitósok Ingyen és bérmeBtre küldetnek.
Nyomaíolt líj. WjJrLS József köiiyvuyomdajabao Nigy-Kmizsiu.
KAfiY-KAfflZSA. 1895. aapsztDS 10 ^
3a-líC BZilrjQ.
Előfi*etf*i úr; Kpr-«- írre . . . 5 frt — kr •i ín 50 kr
Negyedévre - ¦ - 1 ín 24 kr Karyes után 10 kr.
U I KDBTKSEE Ló iikiabot pptiuurhac 7. másodszor k, a aiuden további torért & kr.
N VI L T T K it B E N [petit soronként : krért vetetnek) Ifel. KiucaUn ült-lek aindeo egye*
hirdetésért 3" kr. üseteodÓ
ZALAI KÖZLÖNY
XXXIV. évfolyam.
részvény-társaság nőegylet
A lap szellemi és anyag! részét illető -niaden közlemény BáLorfl Lajos saerkeaztó-kiadó nevére ezimzeltea Kaa;y-ILanix*árn, bérmentve intézendók.
[Bérmeotetlen levelek ünm ^adtatnak el.
[kéziratok rÍ*Hzane»t külde Urk
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szóvetkezet", a .Kotori takarékp énztár | .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tözoltó-egyla«, a , nagy-kanizsai kisdeáneveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a , oagy-kanizaa! keresztény jótékony , ^.kanizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete\', a .katonai hadastyáa egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kai választ mányinak hivatalos lapja
hetenk1nt |gyszer, szombaton megjelenő vegy es tartalmú hetilap.
Nemzeti költészet-
(Folytatás}
De mily logikai végzet is az, hogy minden nemzet fejlődésével, fejlődött irodalma, s még a legkisebb vagy legszerencsétlenebb nemzet is elért czéljához, kifejlesztette nyelvét, szebbé, világosabbá tette stylusát. vele gondolkozás módját, s e haladás folytán átérezve a nemzet vágyait az irodalom át is alakalt nemzetivé.
A spanyolok a 18-ik században s a 19-ik század elején a franezía classicismus szolgai utánzása alatt nyögtek, de a 19-ik század felébresztette itt is a nemzeti szellemet, s a jelesek mint garcia de la Huerta a hozzá csatlakozottak bal uj irányt teremtettek az irodalom minden ágában. A nemzeti küzdelmek Napóleon zsarnoksága ellen, a politikai Önállóságra törekvés, megszülte az irodalmi önállóságot is, s a régi fraueziások helyebe, minők voltak Movatina, a spanyol Mellére : Valder; Qaintana, Gallego, Martinez de la íioza, Saavedra léptek.
Dániában Baggesen alatt a német befolyás vett erőt az irodalmon Í7G4—1826.)Ktopstock Vieland ha-í ása zavaró vol t Baggesen nemzeties természetű irányára, amelyet Óhlanslae-ger Ádám az ósmondákra támaszkodva, a behatott franczia irodalom hatásának megsemmisítésével uralomra is emelt.
.Jól mondja azért egy jeles iro-dalomtőrtéoetiróok, hogy az irodalom ott kezdődik, hol Összetör a nemzet organizmusával, hol a nem zeti életnek integráns része lesz, közvetlen befolyást gyakorol reá, simítja a nyelvéi, emeli, megigazítja formáit, megadja alakjait, ellesi az életből társadalmát; viszonyait, er-
kölcseit, szokásait ismerteti; belőle anyagot szi, vele lelket cserél. Sz az irodalom a nemzeti irodalom. Lehetnek egy nemzetnek költői, tudósai, művészei, irói, voltak is, vannak is, lesznek is, de tudósok, költők, Írók, művészek, a szó nemes értelmében azok, akik a nemzettel egygyé olvadva, belőle veszik az anyagot és szijják a szellemet.
A magyar irodalom az Auróra bőrrel született meg
Az olasz irodalom Dautetől Bocca-ciőtól számíttatik
A franczia az Academta alapításában rakta le irodalmi erő; alapjait
Az orosz Puskinban Kermoníoffban ismeri fel irodalma harezosait.
De a nemzeti élet, a nemzeti irodalom csak a forradalmak lezajlása közben tisztult meg, nemesült és finomodott át, a nemzetek igaz sajátjává, nem fogadott, hanem édes gyermekévé, amely test a nemzet testéből, vér a nemzet véréből.
Az irodalom, mindenütt nemzeti talajon állma, és nemzeti színhelyet keres, megizmositja a ayeloet, meg-nemesüi a hazai tárgyakat, jelhajtja, jdbuzáiija a nemzeti lelkesedést, s az Önérzetes hazafiságot, I nemzeti büszkeségei. hazaszeretetet be-\\ viszi az irodalomba S innét át-
| ülteti vissza a nemzet keblébe.
BABOSS LÁSZLÓ. (Vége köv.)
A vend Stájerországból.
Tlffcr, aifsszt.t aavimai.
Még tok idő fog eltelni, mig mi magyarok megfogadhatják, hogy német vagy más idegen országban fekvő fürdőhelyeket föl nem keresünk, á magyar fürdő drágasága közmondásos, szeré nymod u ember nem igen meri lábát a Balaton
hal lám sodorta partjain vagy a magas Tátra üde rengetegeiben megvetni. De még a jómódú., gazdát*.. magyar_közönség is sziveden ellátogat a szomszéd Ausztriába,, hová részben az idegenszerű, részben a nagyobb kényelem vonza őket Pár év óta nagy javulás állott be. A Tátra, a Balaton, meleg forrásaink ezrekre menő fürdőközönséget fogla&ak le, de azért bármerre vetődjünk Ausztriába, mindenütt találnak magyar embert, mindenütt megütik fülünket az édes honi nyelvnek hangjai. A dualizmus önként, minden kiegyezési törvény nélkül jut kifejezésre társadalmi uton.
Tofferben is vagyunk néhányan, nemcsak a nemzetiségi ellentétek békülnek ki, hanem a természet kontrasztjai is. Míg fáradt tagjainkat a földből bugyogó meleg forrással gyógyítjuk, addig csak az üdülésre szoruló, de különben egészséges ember a Sano folyó ragadó örvényeiben fürödheük. A szelíd gesztenyefa békésen megterem az éjszak sudár fenyőfája mellett.
Élvezzük a délvidék enyhe éghajlatát és a reggelek és esték üdítő friss levegőjét. Eltévedhetünk a vadságáról nevezetes Vendvidék rengetegeiben és figyelmesen hallgatjuk egy bécsi zenekar an der fchönen blanen Donau kedélyes dallamait. A tulajdonos maga is kedélyes bécsi ember, Gunkel Tivadar, kinek apja valamikor az osztrák főnemességet szalonrabába öltöztette, mert ő volt a Kaíserstadt leghíresebb, legelőkelőbb- sxatrója. A fiára esak az előkelőség Öröklődőit át. ügyekvő, nyájas modora vendéglős ez, akia meglátszik, hogy elegáns közönséggel szokott érintkezni Tüffdrben és Oörzben is, hol a déli vaspálya szállodáját bírja bérben. A fürdőorvos per asbóü Schön Miksa dr. magába zárkózott,\' szótlan ember, kit azonban értelmes ügyes orvosnak mondalak.
Négyen jöttünk ide, hogy itt hagyjuk reumánkat és pénzűnket. Július havában itt voltak Szeidman Miksáné, Kohn Ödönné. Jelenleg itt időzik Gstettoer Salamon, dr. Villányi Henrik, Goldatein J&kab és di. Lnstig Alfréd családjával.
V. B.
CSARNOK,
N -Kámzsa a szabadságftarcz alatt.
1849-ben. Irta CSER JÓZSEF. (Folytatás.) Windisckgriitz királyi biztosa.
Midóo Windischgrütz-az év elején Budapestet könnyű szerrel elfoglalta, azt hitte: Magyarországban most már ő lesz állandóan az ur. Hogy hatalmát megerősítse, a megyékbe királyi biztosokat nevezett. Kiknek az volt a feladatuk, hogy a megyéket Windischgratznek tetsző módoQ kormányozzák.
Zalavarmegyébe Fiáth Ferenczet küldötte, hogy a közigazgatást vezesse. A királyi biztos Kanizsára is megküldötte kiáltványát, melyben mindenkit felszólít, hogy hű svarz-gelbek legyenek. Ellenkező esetben a katonai rögtönbiróság kérlelhetetlen szigorúságával fenyeget. Mindezek daczára a kanizsaiak javíthatatlanok maradtak!
De eljött a nap, melyen Windísch-grátz hitéből kiábrándult, s vele együtt a királyi biztosok hatalma is íüstbe • meet,
Fiáth különben sem sok vizet zarart a megyében. Működésének egyéb nyoma sem maradt, mint a következő fölszólítás, melyet a lakkokhoz intézett.
Felszólüás.
Za!a Megye, * a kebe\'ebeli városok lakosaihoz-
Ö Magassága Herczeg Windisch-grátz Alfréd tábornagy úrtól Ö Császári Királyi Felsége legkegyelmesebb — Urunk, s Királyunk 1-ső Ferencz József á\'tal reá ruházott ^teljes hatalomnál fogva a polgári közigazgatás átvétele végett e megyébe s a kebelebeli külön rendezett tanácscsal
biró városokba ideiglenes királyi biztosi minőségben kiküldetést nyervén; mindenek előtt közhírré teszem: miként az ország belbékéje mielőbbi helyre állítása gyors és szigorú eljárást szükségelvén a hatóságok ideiglenesen katonai hatalom alá helyeztettek; íly viszonyban azok tanácskozó testületeik fenn nem állhatván : a megyei bizottmányi ülések, ugy a városi közgyűlések s .választmányi megtartását eltiltottam.
Az igazság kiszolgáltatása s a közügyek elintézésével az illető Tisztviselőket bíztam meg. — 8 valamint arra szorosan felügyelni fogok, hogy a közigazgatás csorbát ne szenvedjen s a tisztviselői tekintély mint a közbátorsági alapja sértetlenül .fenntartassák, ugy más részről mindenkitőt megvárom, hogy a törvények s ezek végrehajtói a tisztviselők iránt keltő engedelmességgel viseltessék.
A mult évi áprilisi törvények az üri szolgálat és kilenczed, ugy a papi dézsma eltörléséi ól teljes épségben fenn fognak tartatni, kezeskedik erről Ő Felségének hirdetményeiben közzé tett kegyelmes fejedelmi Ígérete.
És hogy mindenki rendes foglalkozásaihoz visszatérvén ezáltal a maga és közjólétét előmozdíthassa: a nemzetőri szolgálat s egyéb eddig szenvedett zaklatások alól fel fog szabadulni.
Bármely üdvös intézkedések azonban csak egyesűit erővel vezethetnek sikerre. Felszólítok ennél fogva mindenkit őszinte közre munkálásra. Ezt kívánja tőlünk az alattvalói hűség, mellyet a Magyar törvényes Királya iránt jó és: bal szerencsében mindenkor tanúsított; — követeli hazánk jólléte biztosítása, mely már is a köznyomor örvénye felé sodortatott.
TÁRCSA.
Utóhang
Kemény . . .. oh éa ismertelek. Hiszen remény voft az, Mikor a szemednek B-agyofó csillaga Sötét irtaimra Világi tó fényt vetett
Boldogság .. . éa ismertetek Hisz boldogság; volt az, Mikor a «! vemnek -">\' ... dobbanása Forró, titkos vágya Érted lángolt, epedt
Gyönyör. . . ok én ismerteit k. Hiszen gyöay&r volt az. Mikor a szemednek Lobogó fényébe Sötét örvényébe Lelkem beleveszett.
Vágy. .. mámor én ismertelek. Oh I aiiz ti voltatok. Kik szivem ¦ lelkemet Szilaj u! ragadva Üdvtől ittasaivá Feléje vittetek.
r.i mo= . mi sz, mit érezek? Lemondás fájdalma Tépi a lelkemet. Vezércs\'\'Hágómnak Fénye bágyadt, kihalt Szerteszrt enyészet .... !
A csók.
Irta: HÉLDI MIHÁLY.
2. Mi a csók ?
A filozófus száras okoikodáasal, a természettudós titkos természeti erőkkel, elektromoi áramokkal, a fiziológus ajkrángatással. a jogász, a teológus, arheológns és mindenki más és más módon fogja t e o r e t i c e igyekezni megoldani az érdekes problémát, anélkül azonban, hogy szebatos és alapos defioicrióját adná a csóknak. Magatői értbelő, hogy mind e magyarázatokon bizonyos egyoldalúság volna észrevehető s azért a (án fölösleges, azt hiszem, hogy azokat a küiömböző véleményeket taglaljuk.
Csakis a szerelmesek és a poéták auktoritások e kérdésben. A szerelmesektől persze elfogni, tlan. helyes ma-gyaráza\'ot nem várbalunk, fontosabbak tebát a költők véleményei, mert ők nem fáradtak el az ingerlő és érdekes kérőéi m egének lésében. — A filozófust e tekintetben mindenesetre lefőzi a iegtudatlanabb baküs is. A mély gondolkozású és szellemes Mantegazza következőleg ír a csókról: ,A csóknak az emberi társadalom történetében néhány lapnyi helye van. Sokszor vérbe került és háborúkat idézett elő ..... Az ajkakon, e szép rózsás határon, ahol sem vámsorompók, sem czímerpaízsok nem láthatók, találkozik az ember bslső \'és külső természete és cserélik ki emaná-
cziÓjukat, mig ezer és ezer érző ideg a benyomást az észből, szívből és gondolatból eredve, adja és elfogadja*\'. .... Mily külömbség az adott és az egyidejűleg elfogadott és a csak adott vagy csak elfogadott csók közötti Az utóbbi monológ, kívánság vagy követelés, mig az első elfogadott váltóhoz hasonlít, amely könnyekkel, — bői vérrel ia van írva.....*
Bizonyos, hogy mindenki csókolt életében; a legbölcsebb, a legszüzebb épp ugy, mint a szenvedélyes, balga szerelmes.
A csőkot ugy iehetne legszabatosab-ban definiálni: Az igazi csők a szerelem, szeretet, barátság, tisztelet vagy hódolat önkéntes érzelméből, indulatából származó kifejezése, amely az emberi test legkülsöbb részét, a bőrt (már ott, abol)édescsiklandozásba hozza.
A -.csők, bár pillanat szüleménye, mégsem csupán művelet, tény, hanem eszme is és mivel az ajkon nyugszik és alapul, ez a körülmény lényegesen megkülömbőzteti más szerelem vagy BzereternyilvátHtástól. Az ajak ugyanis az emberi testnek a legkedvesebb és leggyöngédebb szerve és igazunk van. amikor a csókot már általános fogalmánál fogva is, a vonzalomnak legkedvesebb, leggyöngédebb megnyilatkozásául tekintjük.
— Egy iró igy taglalta a csók mozzanatait: L) Az érzékentuli mozzanat: a közvetlen öntudat hegyezi ajakát, amelyen a csók magában véve, azaz mint eszme már rajta van. 2) A
csóknak, mint eszmének tovamozgása: az ajak az arezra, képre, ajakra, nyakra stb. nyomódik. 3.) A szemléleti mozzanat: az ajak megnyílik, a c«ók kés/ megvan-
11. A csők története.
Amily régi a azerelem, olya:, régi keletű valósziuűleg a csók is s bizonyára magával az emberiség tönénei -mével kezdődik.
Az ó testamentompán, nem áll ugyan határozottan, hogy Ádám és Éva csókolóztak, de minden jol arra mutat, hogy e müveletet ők is gyakorolták. Hiszen a régi népdal mondja:
Mihelyt Ádám mcgüK* Érit, Karöltve vele legott sétált.
Ha fiatal hölgygvel sétálni óhajtunk, bizonyára óhajtunk tőle csókot is — a következtetés észszerű 1
A paradicsom oly isteni szépségű volt, hogy a fogékony fiatal lelkeket annyira csábította a rajongásra, hogy nem lehet csodálkozni, hogy Éva meghallgatta Ádám vágyát és sétálni ment vele. Hi meggondoljuk továbbá, hogy körülöttük minden a fiatalság és ártatlanság üde színeiben pompázott, a levegő viszbangzolt az ezerféle dicsőítő daloktól, ahol mindenki boldog szerelemről álmodott — s lelkük üde és gyöngéd volt, mint a szerényen suttogó májusi lomb és ők dallamos csőkkai ne vettek volna részt e zőngede lemben ? — —- — — — — — —
A bibliában nincs ugyan szó arro\', I de létezik egy poétikus legenda, amely \' az első emberpár első csókjáról, tehát i annak föltalálásáról szól.
Midőn Éva egy fa árnyékában szendergett, egy méhecske röpködte körül duzzadó ajakát, amely nagyon ingerlő lehetett. A döngicsélő mézgyüjtő a piros ajkakon valami édességet vélt találni s igy az Éva szunoyadozásán őrködő élettannak, Ádámnak megmutatta az utat élvezethez. Kíváncsiságból vagy tán féltékenységből megelőzte a méhet s maga érintette meg ajakéval csábító ajakát Évájának, aki boldog mosolylyal ébredt föl csöndes álmából s az eayelgő férfit azután megdicsérve, bőven jutalmazta.
Vájjon éppen méhecske volt, amely az ártatlan férfit erre a mulatságos és kellemes foglalkozásra tanította vagy vájjon nem-e a csőkolódzó galambpárok a paradicsomban, adták neki a példát, útmutatást — az kérdéses. —- A valószínűség ez utóbbi mellett azóL
Ezóta csókolődznak a föld fiai szerelemből, barátságból, rokonságból és Ösmeretségböl mindenütt és minden időben egész a mai napig. — Mivel az első csók a paradicsomban csattant el, azért á szerelmi csókok mai napig is paradicsom szer üek.
A szentírás sokhelyen emliti a csókolózást. Jákob Rákelt s Lábán Jákobot megcsókolta rokonilag, Dávid Jonatánt barátilag.
A perzsák közelebbi ösmerőseiket
XXXI- ÉVF0LYW1
ZALAI KÖZLÖNY
1895 AÜ6USZTUS 10-én.\'
A kik pedig Baját, és a közjóról megfelejtkezve áskálódásaikkal a köznyugalmat felkavarni, s a népet tévútra vezetni merészkednek: azok irányában a katonai hatóság által kihirdetett rögtönitéló bíróság szigora kérlelhetetlenül fog alkalmaztatni.
Ea tehát e Megye jóérzelmü la-ííósai a hazai belzavarok kívánt megszüntetése végett velem kezet fognak ; a mindenható Isten segítségével biztosan reménylem: hogy ezen ideiglenes $ kivételes helyzetünk mielőbb megszünead s a törvények sérthetetlen szentsége talapzatján alkotmányos szabadságunk újra felvirul and.
Kelt Veszprémben, január hó 20-án 1849.
Fiáth Ferenci
ideiglenes királyi biztos.
Kossuth kiáltványa.
Az 1849. év első hónapjaiban az osztrák sereg az egész Dunántúlt ellepte. De még sem tudott annyira őrködni, hogy a Debreczenbe menekült magyar kormányról, vagy utóbb a magyarok győzelmeiről hirt ne kaphattak volna a lakósok. Olvastak Kanizsán más kiáltványokat is, nem csak az ellenség fenyegető kiáltványait. Kossuthnak Debreczen városhoz intézett szózatát febr. elején a bizalmasok kézről kézre adták. A magyarok győztes csatáiról is megjött az Örömhír. — Igaz bizony ! csak titokban olvasták és beszélték, de annál nagyobb volt az öröm és bizalom a jövőben.
Kossuth a rendíthetetlen bizalom hangján szólt Debreczen lakóihoz. Lelkesítő, buzdító szózata nem is volt hiába! Aki csak olvasta: föléledt szivében a remény és hitte a jobb jövőt.
Látni kellett, midőn az ily kiáltványokat titokban olvasták! Az ar-czokra kiült az őröm. A sziv hevesebben dobogott. Megerősödött a remény és egy fejjel nagyobbnak érezte magát, ki a titkos hírt megtudta.
Rendkívül csodás idők voltak azok! A mai nemzedéknek hiába beszélik azt a lelkesedést, azt az elragadtatást, ami akkor uralkodott — nem érti. Igen, mert a jelen sivár, eszmeszegény kor gyermekei nagyon is úgynevezett világpolgárok. — cosmopolitak. — Nincs bennök az a rajongó, mindent áldozni kész hazaszeretet, mely azon idők nemzedékének keblét hevítette. — Ha így halad a világ, ki tudja, a második ezredben lesz-e még hazaszeretet? —
Lesz-e még lelkesedés? Vagy ama nagy napok századik év fordulóján, lesz-e még, ki megemlékezik rólok?
(Folyt- köv.)
Hírek.
ajakon, a távolabbiakat arczon csókolták.
Görögországban, mint a mitológia tanítja, az Olimposz istenei sem vetették meg a nektár és abrózia daczára a c.-ukok fönséges élvezetét s azokat isteni ételnek Ítélték. — A rómaiak Janója s féltékeny Jupitert csókkal nyugtatja meg; Yulkánuaz meglepte hotelen Vénuszát amint tiltott csókot váltott Marszszal; sőt a hatalmas istenek a főid halandó szülötteinek csókjait sem ócsárolták. — A görög poéták sokszor megénekelték a szerelmesek csókjait. (SzafTó) S a rómaiaknál Tribbuluaz, Ovidiusz, Horáczios tanítgatták a szerelmes caókolódzás művészetét.
Hogy a rómaiak mennyire kultiválták a csókolózást, élénken bizonyítja az is, hogy erre \' a végtelenül egyszerű műtétre, háromféle szavuk ís volt: osculum. svavium és basium; amely három sző a szerelmi, baráti és a tiszteleti csókot volt hivatva kifejezni.
h, rómaiak a csók eredetét kétféleképp aiij\'ih- elő. Az első a trójai háborútól számítja a csókos éveket Midőn Iílioa elpusztult, a görögök menekültek s Itáliába értek, ahol a Tiberisen eveztek föl és sokáig bolyongtak, de nem tudtak megtelepedni. Egy szép vidéic mellett végre kikötettek, s a uöket a gályán hagyták, mig ők a vidéket meg-azemlé ik. A trójai menyecskék eza\'att összeesküvést nőttek, hogy Ók tovább nem bolyongnak, hogy e földiészen. amely amúgy is szép volt, maradnak —
— Pélier Eál mura-keresztúri apátplébános a nagykanizsai kath. főgymná-siumhoz h. püspöki biztossá neveztetett Ea a veszprémi egyházmegye püspöke, Itlés István pacsai plébánost a kis komáromi esperest, kerület tanfelügyelőjét pedig ugyanazon kerület helyettes esperessé.
— Hymen. Gulyás Gizella kisasszonyt, egykori Gulyát. Jenő nagykanizsai kir. törvényszéki biró leányát a napokban jegyezte el Wesszely Kamillo bécsi mérnők. Szívből örü\'ünk és boldogságot kívánunk a- szép frigyhez 8 reméljük, hogy ez által Gulyás Gizella kisasszony nem szakit egészen a művészi pályával, melyen annyi babért és dicsőséget aratott. \'-,
— Esküvő Lichtschein Pál a nagykanizsai Kohn .& Lichtschein czég beltagja aug. 18-án tartja esküvőjét Pozsonyban Deutsch Róza kis asszony nyal Deutsch Sámuel ur kedves leányával. Kisérje boldogság a szép frigyet!
— Bucsn-lakoma. Főtisztelendő Poór János tanár a nagykanizsai irodalom és művészeti kör távozó alelnöke tiszteletére augusztus hó 11-én vasárnap este 8 órakor a Polgári-Egyletben bucsula-koma rendeztetik, melyre a/kör tagja\', jalamint a távozó egyéb tisztelői ez uton ís meghivatnak. Egy téritek ára 1 frt 30. — A részvételre előjegyezhetni a kör által kibocsátott, vagy az egyleti vendőglősnél kitett íven-
— Meghívó A .Zalaraegyei álta\'á-nos tanítói testölet* évi rendes közgyűlését Zala Egerszegen, a vármegyeház nagytermében 1895. évi auguszius hó 27-én délelőtt 10 órakor tartja a következő tárgysorozatul: 1.) Elnöki megnyitó. 2) ElnÓki jelentés az egyesület működéséről. 3.) Felméri pádagógiai rendszere. Felolvassa Alímann Mór nagykanizsai izr. polgári iskolát tanár ur. 4.) A turistaság és a tanitők. Felolvassa Beken" Elek zala-koppányi áll. seg. községi iskolai igazgató tanító ur. 5.) A uépisme (ethnograöa) és a tanitó. Felolvassa Gönczi Ferencz zriayifalvai állami elemi iskolai tanító ur. 6.) A játék és a torna. Felolvassa Baján Ferencz zalaegerszegi községi népiskolai tanitÓ ur. 7) A számvizsgáló bizottság jelentése. 8.) Indítványok tárgyalása. 9 ) Tisztújítás. A közgyűlést megelöző\'.eg augusztus hó 26-án délután 6 órakor az előértekezlet a polgári fia iskola épületében tartatik. A taotestelüti közgyűlésre az fegye-ülít tagjait valamint a tanügy barátait tisztelettel meghívja Zala-Egerszeg, 1B95. augusztus hó 7-én. Udvardy Ignácz a megyei tanítótestület elnöke.
— Déli vasút. A bécsi nemzetközi magvásár alkalmából folyó évi augusztus bó 24-én a déli vasat magyar vonalai nak állomásairól Bécsbe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon kedvezményi nyújtják hogy
— De a férj nramék erről hallani Bem akartak, a Így azok távollétében az ingó bingóságukat partra hordva, a gályákat fölégették. S egy tüzvérü menyecskének az indítványára, mikor a férfiak visszajöttek, még mielőtt szól -hattak volna, nyakukba borultak s ajkaikkal lezárták ajkaikat. Az asszonyi csel oly fényesen sikerült, hogy a férj uramék egészen megfeledkeztek a bajokról.
Gonobz nyelvű krónikások azonban egészen másképp adják elő a csók történetét.
Hogy, hogy nem, ki tudná azt annyi tenger sok év után kitalálni, a római menyecskék, — akik már akkor is oiz-tatlan birtokosai valának a spájzku\'csok-nak — nagyon is hozzá szoktak a jó fajta búrhoz s mig a térj uram dolga után látott, a parázs szemű asszonykák a kancsó fenekével kaczérkodtak. — A férjek ezt észrevévén, gondolkodóba estek, hogyan lehetne oldalbordáikat ellen őrizni. — A kulcsokat persze sem szép szóval, sem csalafintával nem szerezhették megkedves nejeik önagyaágáéktől, annak a furcsaságnak a következtében, mivel a rómaiaknak nem vala abban az időben ku\'csuk. — Amint hazatértek, elöbivták az asszonyt, s aunak ünnepé-ivesén rájuk kellett lehelni. — Hiába, nagyon ravasz szerzet volt a római, de bát az asszony nem azért asszony, hogy tol ne járjon a férfiak eszén. — Lassankint észrevették a menyecskék, hogy a férj uramnak annál jobban fény-
vissza jövetkor ezen jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon fé.be lehet szakítani. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdet menyek adattak "ki, melyben a vonatok, melyekhez ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel fel vannak említve.
— Dijtekézee. A .Polgári Egylet" tagjai ál-al a legutóbbi vasárnapon rendezett dijtekézés dijait a következők nyerték el: I. Píkéty Gusztáv, 2. Vi-dos József, 3. Sebestéoy Ferencz, 4 Dobrovics Dezső, 5. Belus Lajos. 6. Szigethy Károly. A dijtekézést táraasva-csora követte.
— Honvédségünk köréből. Say Győző cs. és .kir.. altábornagy a m. k. honvéd kerület parancsnoka és Rozsa Bertalan vezérőrnagy m. kir. honvéd dandár pi rancsnok f. h. 5-én ideérkeztek a városunkban öszpontosult 20. honvéd gyalog ezred gyakorlatának megvizsgálására. A m; kir.:20. honvéd gyalog ezred körmendi 3. zászlóalj és a fiumei század e hó 11-én ismét állomás helyükre vonu\'. A m. k. honvéd gyalogezred 1000 tartalékosa vonni be ide f. bő 10-én fegyvergyakoriatra, és innét szeptember 8-án megy az egész ezred Körmendre nagy gyakorlatra honnan 21 én visszajönnek és leszerelnek. — F. hó 21-én 600 cs. és k. 48. gyalog ezred-beli tartalékos vonul be ide fegyver-gyakorlatra, — f. bó szeptember 3-án pedig 670.
— A csendőrség uj beosztása A magyar királyi csendőrség uj beosztását illető miniszteri rendelet szerint Ziia-vármegye csendőrsége a VI száma cseo-dőrkerüleihez tartozik, melynek törzs-állomása Székesfehérvár. Ezen ke; üle„ 6 szárnyból ált a 6 dik szárny a zalaegerszegi, mely két szakaszra osztatott fel. Az első szákasz Zala-Egerszegen a következő őrsökkel: Zala-Egerszeg, Zala-Lövő, Nova, Pacsa, Keszthely Ta-polcza, Köveskálla, Balaton-Füred, Sümeg, Szent-Gróth, Nyirád.\' Nagy Kapornak, Nagy-Lengyel, Söjtör, Za\'a-Szántó, Hévíz, Balaton-Füred. A 2-ik szakasz Nagy-Kanizsán a következő Őrsökkel: Nagy-Kanizsa, Gelse, Kis-Komárom, Bánok-Szent-György, Letenye, Perlak. Csáktornya, Stridó, Alsó-Lendva, Tnrnicha, Csesztreg,-Alsó Domború, Zaiavár, PákB.
— Xeghivó A nagykanizsai iparos ifjúság ujonau átajakuló önképzőköre saját alapja javára 1895. évi augusztus hó 25-éo, vasárnap a „Polgári-Egylet* dísztermében nagyságos és főtisztelendő Hock János országgyűlési képviselő ur, valamint Weiss Erzsike k. a. Dr. Pollák Ernő, Hajdn Gyula és Salgó Soma urak szíves közreműködésével tánczczal egybe-köiőtt zártkörű jótékonyáéin estélyt rendez. Kezdete 8 Órakor. Betép.tMijak; l-.-ö helyi frt 20 kr., 2-ik hely 1 frt, 3 ik hely 80 kr., a többi sorok 60 kr., fö dszinti alllóhely 50 kr., karzat 30 kr. A karzati jegyeit a tánezra érvéuytele nek. Jegyek előre vt.ltb.atok Bélus Lajos és Práger Béla urak gyógyszertárában és e*te.a i-énztárnál. Felülfizetések le-kintve a nemes czélt, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtázhatnak Kik tévedésből meghívót nem kaptak s arra igényt tartanak, szíveskedjenek a rendező-éghez fordulni. Műsor: 1. Simon Jndit, Kiss Jözse/tŐI, szavalja Hajdú
lik a szeme, mentül közelebbről lehelnek rá, s bogy, hogy nem, egyszer csak összeért két ajak s a szigorú szemű férjek még akkor is becsíptek ettől . az élvezettől, ha az asszonykák köze) sem jártak a boroé pinczéhez.
A rómaiak a csókot illetőleg a/.onbao egy. kis fogalomzavarban szenvedtek, mert annyira mentek, hogy mindenkit, válogatás nélkül egyaránt összecsókoltak, aho! találkoztak. — A fórumon állandó csókesözés volt. Az ünnepélyes aktusokba is belevitték a csókolózást. A római polgár csókkal szabaditotta fö! rabszolgáját — Sőt divattá vált, hogy a lakomákon a vendég annyiszor csókolta meg a kiszolgáló csinos bébéket, ahány betűből a házigazda neve állott, ami tekintve, hogy némelyiknek 4—5 neve is volt, s 70, söt 100—150 vendég vett részt a banketteken, a szegény kiszolgáló a csinosabb lányokat az előzékeny vendégek valóságos ostrom alá vették. — E szertelen szabadságot azután később korlátozták a császárok, ugy hogy a római úrak csók dühe is nagyon lehűlt
A görögök nem lelkesültek túlságosan a csókért. A csóknak már görög elnevezése is mutatja, bogy nem tisztelték ezt a jellemes szórakozást any-uyira, minta hódító Róma. Görcsül a csők neve: kitra. ami egyúttal fazekat jelent/— Ennek egyszerű magyarázata pedig\'az, bogy ők a csókoló?ás müveletét ugy hajtották végre, hogy gyöngéden megmarkolták egymás fülét —
Gyula ur. 2. Felolvasás, nagys. és főt. Hock János országgy. kép. ur által.. 3. „Walesi bárdok* balada Arany Jmcs-tól. Szavalja Salgó Soma ur. 4 Bordal a „Sultán\'-ból Verő Györgytől. 5. Dal a regimentről, Totó Tatából, zenéjét szerző Márkus D., énekli Weiss Erzsike k. a. — zongorán kiséri dr. Pollák Ernő ur.
— Balaton-füredi kórházra ujabban adakoztak: dr Való Simon 2 frt, Polá-kovic-t Dávidné 30 krt Győri Elekné 2 frt, Bogisicn Mihály 5 frt, özvegy Kovács Lij03né, 1 frt, Farmady József 1 forint
— Kakadu és papagáj színtársulat által disze\'őadás tartatik a Polgári Egylet kertjében aug. 10 U én kedvezőtlen idő esetében a nagy teremben lesz. Az idomítás művészetének e legnagyobb újdonsága bizonyára látogatott lesz. Belépti dij a kertbe 20 kr, a terembe 30 kr.
— Mikor aratnak a fold különböző részeic i A különböző égaljak különböző hőmérséklete folytán nem mio-denütt aratnak egyszerre.\' A különbség e tekintetben oly nairy, hogy majd minden hónapra jut aratás a fold kü- i lőuböző pontján. J.nuér hóban aratnak 1 Ausztráliában és a Csendes Ocíán szigetein. Chilinek legnagyobb részében, valamint az argentiniaí köztársaságban. Februárban Kelet-Indiában. Márcziusban Kelet India északi, részeiben, továbbá Mexikó, Egyiptom. Perzsia és Syria déli részeiben kezdődik az aratás. Április hóban a most nevezett országok éjszaki részei aratnak, mig májusban északi\' Kis-Ázsia, Kina, Japán, Tunis. Algir, Marokkó, valamint Texas aratja le búzáját. Júniusban arat Kalifornia, Spanyol-, 0 asz- és Görögország, továbbá Portugália, Síic/.iüa és Dél-Francziaórszág. Július hó Magyarország és Ausztria, déli Oroszor.-zág, valamint az észak-amerikai Egyesült-Államok aratási főhóaapja. Augusztusban következnek: Németország, Belgia, Német-Alföld, Dánia és északi Amerika, Szeptemberben Skócia, Svéd- és Norvég-orazágok, Canada és északi Oroszország aratnak; mig végre okLőberben Orosz -orazág é i Ázsia legészakibb részeiben aratnak, ha ugyan van mit learatni. A mint látszik, november éi deczember hónapokban nincsen sehol aratás, mig a legnagyobb gabonatermelő vidékek aratási ideje az egy Egyiptomot kivéve,
a mi aratá uokkal egybeesik.
— „Millenium\'- név alatt az államvasutak fennhatósága és annak budapesti városi menetjegy irodája vezetess alatt egy oly vállalat alakult mely a jövő é.ben Budapesren tartandó Ezredéves Országos Kiállítást meglátogatók részére módot nyújt kedvezményes vasu\'i utazásra és mérsékelt áru már most biztosított elszállásolásra és ellátásra és pedig ez utóbbit az összes előkelő vendéglőkben és kávéházakban ugy a főváros, mint a kiállítás terű erén. Összköltségek a vatmti menettérti jegygyei és t, 3, 4, 5 napi teljes ellátással 12 frtó! felfelé. A másik figyelemreméltó előnye a fenti vállalatnak az, hogy a kibocsátandó kiegyenlítésre ré RÍletfize-tést köt ki, illetve enged meg. — Különben utalunk a szerkesztőségenkben ia kapható felhívásra.
mint a fazekat — silyeS módon köze ledtek az ajkak egymáshoz. Hoay ilyen körülmények között a csók ott semmi különösebb, lázongást nem okozott, azt hiszem, senki sem csodálja.
Az ókorból átszármazott a csók a középkorra s az újkor is tanulékony volt s az ötök szokásait Örökölte és gyakorolta. Az elBŐ emberpár csókolózott először, azután útmutatások elegendők voltak arra, hogy elterjedjen minden időben és minden nép közt
Tehát a ciók az emberi nemmel együtt született és azzal fog elenyészni — ez története és sorsa.
Látjuk tehát, hogy mily nagy szerepe van a csóknak az életben és történetemben egyaránt. Ádám Évát csókkal ébresztette föl; Júdás csókkal árulta el Mesterét, Antonius Kleopátrájáért, vagyis csókért vesztett el egy császárságot ; Paris Helénát csókkal nyerte meg ; Otelló Dezrfemőaát csókkal küldte a másvilágra; Napóleon csókkal vált meg JosephinétŐI örökre ; Werther csók közben fosztotta meg Charlotte-át életétől stb. — Annyi bizonyos, hogy a csóknak mindig volt valami Utokszerü jelentősége. Egyenlő módon alkalmazták jő és rossz szándékból; a Magdolnák \\ lábra, a Pénelopék az, arezpa, a Pbrynék az ajkra; Júlia csókja végtelen hosszú csókja az ifjúságnak és szerelemnek; Hero csókja a könnytől és tengervizétől sós, stb.
(Folytatása következik.)
— Talált hulla Jol. 3I-én a zákányi állomás távjelzőjénől egy teljesen erjedésnek indult s mintegy 26-30 nap óta vizben levő férfi hullát találtak. Az esetről azonnal jelentést tettek a hatóságnál. A hullát a hatósági közeg és a járás orvo3 megvizsgálták, de aguoscalni -nem lehetett
— A nóemanczipáczlő érdekében országos actiót kezdett a „Jókai" Magyar Nők Lapja szerkesztősége, melynek élén Beksics Gusztávné és Keleti Ö. Lajos állanak. Lesz módunkban az actióról más alkalommal bővebben megemlékezni.
— Heti felügyelő e héten (aug. 11 — 17 a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet Örtaayáján Brück Sándor szakpá-rancsnok ur.
— Heti biztoiok e héten (aug 12—17.) a nagykanizsai Kisdedeevelö Egyesület óvodáiban Bogyay Ödönné és Dr. Szekeres Józsefné választmányi tag úrnők.
— Rövid hírek. Succi most Berlinbe koplal 30 napig. — Budapesten az öaszeB lóvonatu vasutak vilamos vaauttá alakittatnak át — Nyitrán szept. 2 án lesz az árpavásár.— Rozsnyai Mátyás gyógyszerész Aradon meghált. — Lslek Lajos nagykanizsai illetőségű ueyanittetii lakos vezetéknevét belügyminister engedélyijei ,Rsti-ure magyarosította Ni kisch Artúr operaigazgató lemondott. — Eszéken magyar szinielöadáson a horválb diákok ellentüntetést gyakoroltak. — A zultán milleniumi kiállításunkra nagy-azáinu magyar ereklyét küld. — Zrínyi Miklós a szigetvári bős tárogatója Ber-zenczén látható.
— A ki a vésőkbe lat. Érdekes vendég érkezett e napokban városunkba.. Abban kütönbö/.ik a többi halaadóktól, hogy az öt érzéken felül méz egy hatodikkal is (el van ruházva: Paan tanár a neve ennek a relytélyes urnák a ki előtt nincs titok sem a múltban, sem a jelenben, de még jövőben Bem Miudeu látogatója előtt bámulatos részletes-éggel, elősorolja az előtte teljesen ismeretlen emberéletének fegaprólékosabb mozzanatait, az illető szenvdé.-yeit, erényeit, bűneit hajlamait szóval teljes képét lerajzolja előtte. Számtalan bel-és külföldi hírlapba volt alkalmunk betekinteni, melyek mi id a bámu at hangján emlékeztek meg a .tüneményszerű goudoiatoivasóról" — Peau tanár Városház-tér 21. szám alatt 1-só emeleten szállott meg s d- e. S órától 12-ig d. u. l-=~6-Íg fogadja a iátogatásonat. Alkalma lesz tehát a kőiönségnek személyesen meggyőződni vájjon a csodás lát-eoki erejéről szóló hírek csakugyan megfelelnek-e a valós ighak. a mai lanydelejes korszakban egyébként minden hihető s ez lesz majd a jel szó: ,nil admirari."
— Vételre kerestetik egy jó karban levő czimbalom. Bővebb értesülés e lap szerkesztőségében nyerhető.
Irodalom.
a
— Az Olcsó könyvtár uj olcsóbb kiadásából Gyulai Pál szerkesztésében a Franklin-Társulattól most vettük a IX. sorozatot. Ez a sorozat kétségtelenül az eddig megjelenteknek egyik Jegérdeke-sebbike- Egytől-egyig a világirodalom legfényesebb nevö szerzőivel találkozunk benne. íme a sorozat tartalma: 161 Schiller. Mózes küldetése. — 162—164 Taine H. Az eszmény a művészeti) en — 165—168 Leisaing Bölcs Náthán — 169 — 171 B eulé. Augnstus családja kora. 172—173 Líndau Pál, Moliére ford Bánfi Zs. — 174 — 176 Feuillet Octáv. Egy nő naplója. Regény. — 177—178
\'^Macaulay. Barére Bertrand. — 179-180 Moliére, A bot-csinálta doktor. Vigiáték. Az Olcsó könyvtár egyes sorozatai megrendelhetők minden hazai könyvkereskedés ntján; a hol könyvkereskedés. nincs, levelező-lapon a Franklin-Társulattól. Egy-egy sorozat ára bérmentes megküldési*! 2 frt. Egyes számé 10 kr.
— Verne Gyula összes munkáinj.k egyedül jogosított képes magyar kiadásából a 15. és 16. füzetet küldte be a Franklin-Társulat. A két füzet .Utazás a bold körül* tartalmazza, Gaal Mózes uj fordításában s megint gazdagoa van illusztrálja. Verne exotikut útleírásainak kétség k-.ül ez egyik legérdekesebbe ke. A három utazó élményei és megfigyelései a világűrben, életmódjuk az ágyu-löveg belsejében, megkapó, érdeklődésünket megfeszítő olvasmány, mely a nélkül, hogy észrevennők, belezet bennünket a csillagvilág bámulatos ét, fönséges titkaiba. — Ez uj olcsó kiadás egy egy füzetének ára 20 kr. bárisdy
a
„Felgő-Magijapopszági ^éménpeppő-Egpsiilet!"
1895. évi július hó t-éu Nagy-Kanizsán
megtartott
XXS rendes qyx ko^gyulesesek
jegyzőkönyve.
-:-^-o
Jelenlevők: Ronehetti. elnök-"Nyitra, idősb StornO alelnök Sopron.
Toscano Nagyszombat, Sclífírsin^ Keszthely. Stefánecz Zala-Egerszegh. G-ranicb Pinkafő. . Muutuano I., Mantnano II., Poliu és Rnihmann Nagy-Kanizsa, Keszler Letienye, llartner Kör-Wejid. Galics A.-Lendva, Hariuer Sopron. Sulek Z.-Szt, GróthJt Ditrich Csáktornya, Hrdina Tata, i\'tidimi Tapoíeza, Toscanfc Kngy-Tapo|csány. — Mint vendégek: Maurer Kaposvár, Maurér N\'.-Atád, Oblancsek\' Marczali. , : ,
•Képviseletben: Vückl N.-Márton, Hoflmann F.-Pulya, Ruzsicska Csepregh, Klima Kaposvár, iíj. Stomo-Sopron. Reielil Aranyos-Maróih, Cfcsparí N.-Szt,-Mihály, Völgyi Szenicz, Hozmai]]! Stájerlak. Menezel M.-Ovár, Harth Paesa. Bagnpvini és Mantuauo Pozsony, Beiméi Kővágó-Eórs.JlIasz Sumegh, Zányi T/urócz-Szent-Márton, Ronzy Szered, Vokáes Újbánya, M1-" cháéli Zsolna, Bajtl Rozsnyó, Weiser Kisújszállás, Számiért Malaczka, Bunyata Vácz, Peer Kovácsháza, Tschik Sopron, Holly Stonií\'a. — Nem tagok: Dipólt Moór, Sívetícs Vesztő.
\' NAPIREND:
1. Az 189-i-ik évről szóló jegyzőkönyv felolvasása.
2.- Evi jelentés és pénztári kimutatás. -= y . ;
3. Üj tagoknak felvétele. .. . ¦,\'.-.].
•í. Toscano Győr és Rouzi Szered, kisorsolt választmányi tagok helyének választás útjáuii betöltése.
5. Az évi járadékoknak lefizetésé és netáni leiratások.
6. Tanonezok előjegyzése, és felszabadítása. ,.- ^ \'
7. Az 1896-ik évben megtartandó közgyűlés helyének kijelölése. ¦
H. Roitmann indítványa a-boigtatási illetéknek beszüntetését illetőleg - a .szabály reu-, deleteknek megváltoztatása iránt.
"Toscano Nagyszombat. A választmányi ülésekben való megjelenéssel kapcsolatos uti - költségeknek megtérítése, a tanon ez vizsgáknak behozatala m az irásbejileg megrendelt segédek kisérő\'levelei tárgyában. 10. Weiser. az országos egyesületi kérdésnek mielőbbi és biztos megoldására vonatkozólag, lí. llartner Sopron, a kerületeknek szaporításánál oda hatni, hogy azok kisebbekre ne
szabassanak, s legalább két segéd foglalkozást találjon. 12. A pozsonyi foreiidőrkapifcány i hivatalnak átirata; \'\'
15. Egyéb indítványok és felsegélyezések.
A határozathozatali képességnek megállapítása után az elnök a jeleinlevőket egy szivó-Kx-s beszéddel üdvözli, az,ülést \'megnyitja és kérelmezi, hogy miután a felső vármegy ék béli régi tagok közül, sokan jelen vannak, kik a tárgyalásokban részt venni és indítványokat is tenni kívánnak, ezeknek a német nyelven való előadás megengedtessék. Tudomásul vétetett.
^ . Megválasztattak: jegyzőkönyvvezetőnek Schersíng Keszthely és a jegyzőkönyv hiteleí-Sjitésére Stéfaneéz Zala-Egerszegh, Hartuer Sopron és Poliu Kanizsáról. ,
Az utolsó jegyzőkönyv, a melyből közkívánatra csupán a S-ik pont az országos egyesület létesítésére vonatkozó indítvány" olvastatott fel, tudomásul vétetett.
Az elnök által előterjesztett évi jelentés nem mntat fel az egyesületk^életbeü ,á,i,ató újításokat daczára annak, hogy a munka tetemesen szaporodott, miután az országos egy.-sületre vonatkozólag hazánk minden tájékairól tudakozványok "tétettek, másfelől pedig\'; miután- az elnökség az érdekelt kartársi körök ügyében, a soproni seprő-kerületeknek jogosulatlan -zapori-tása és a Zalamegyébeni seprődijaknak igazolatlan leszállítása miatt a fővárosba i:.l,bs5ir utazni s közbenjárni kénytelen volt. s \' • \\ •\' • \'
Az elsőbb jelzett esetben a soproni kartársak tiltakozása kissé elkésett, v-.h,. mijét folytán a négy, aránylag nem nagy kerületnek felosztása egy kerülettel .-jzapiíródott í\'s -^iinek. következtében úgy a munkák, mint a jövedelmek is tetemes veszteséget vallottak: \'A í ujUodik esetben a minisztérium magas határozatát várjuk. Ezen ügyben két ízben. \'fnf\'g\'kisér)etieni Schnürer, utóbbi időben pedig Tíchtl miniszteri titkár, uraknál a lyölíl/\'Jl. sz. végzést, valatobt a községi birák és jegyzők által a füstvezetékek száma felöl egybeállított kiníu\'tátást;. iieniiü-lönbeu a már fennállott és az újonnan elfogadott seprési szabályrendeletből remélhető seprési díjakat a következőkben megezáiolüi. • >!
Az előfekvö ügyiratban, a zalamegyei kéményseprők keresményi kimutatása tíszteks/.gej számokat varázsol elő, melyek a nem érdekeltet merőben elámítani képesek. .Szabadsagot kell azonban vennem azt hozni állításba, hogy a füstmüvelmé-nyek felvételei és összeállításait csak felületesen és minden szakértelem nélkül vezettettek keresztül. Már l.S>sl-ik évben.- a váriáegyei kéményseprői - szabályrendelet\' tárgyalásánál, a kéményseprői seprö-kerütetek .számit "ügyeimen kivüí hagyatott, miután a. kerületekről csakis a szabályrendelet 5. g-ában van: szó, —\' de hogy Zalavármegye hány seprési-kerületből álljon, emYítés nem történt. , ;;
A 4. §-ban, az akkori vármegyei helyhatóság Zala és.a szomszéd megyékben; általait szokásos^seprési díjszabást vette szabványul tekintet nélkül arra, hogy a sepresi\'szabáiyfende-let alkotásánál csak 9 -seprési kerület létezett. A kéményseprői szabályrendelet életbe léptetése után azonban a kerületek száma, tekintettel az egészen tekintélyes seprési dijakra, ti-tál — szaporodott, mi által nemcsak >az egyes kerületek munkája gyengítve, hanem néhány seprési-kerületben a jövedelem is a legvégső határig megszabatott. * . - i
Ha tehát a Zalamegyében fennállott seprési-kerületek csakis az eredeti számban. maradtak volna fenn. a seprési ^díjaknak leszállítása, a kéményseprői szabáivreiidelét í. g-uak megváltoztatására már akkoron jogos alapul szolgálhattak. : \' ! \' -
IVIiután azonban néhány seprési-kerület úgyszólván fejeztetett, s a immkák. yaláutíüt az ezek után járó díjak, daczára az aránylag magasnak látszó díjszabásoknak, ;az érdi-keltek jövedelmet a lehetv\'legkisebbre, leszorti-ottak, maj:\'ncm rdm-ita Ihatlau- hogy az :H-z--t, szakasz-nak helybeu hagyása esetén, a vármegye seprő-kerüléteinek biríalói közül többest, a/, elhalást vagyoni állapotra helyeztetnek, miután az ily kis kerületekben, az ajántat-bá\'hozott. leszállítandó díjszabások mellett egy ember -se k-\'-pes kijönni, de legkevésbbé egy kötelességtudó kéményseprő, kinek ipara nagy felelősséggel, sőt egészsége és\'élete elvesztésével kapcsolatos.-
A vármegyei törvényhatóság által előterjesztett kimutatások, a kéményseprőnek száitt tekintélyes jövedelmi összletnek mutatkoznak, melyek a be nem avatottat .azon meggyőződésre késztetik, hogy ennek bőséges polgári, sőt egy jobban javadalmazott megyei hivatalnoknál nagyobb jövedelem biztosíttatott. Tekintsük azonban ezen képnek fouákját és azonnal. niásrél \': leszünk kitanítva. . -V\' \'
Vegyük példa gyanánt az elöterjesztvényben ajánlatba hozott legnagyobb,- a .-jme-tíü\' kerületet, mely 3WJ7 frtuyi jövedelemmel és oltó drb. kéménynyel feljegyeztetik. A sjáitt h-lyessége ellen nincs is kifogásolni valóm.\'í .* » A midőn azonban azt állítom, hogy legalább 5"/ használatlan kémény találtatik. melyek után a tulajdonosok alig lógnak akarni (izetést teljesíteni, felveendő volna csak- *>)--ub-kémény, s ezekből még elesik legalább 400 drb. félévi, úgynevezett téli kémény, fzek\'töt á tulajdonos a díjszabásnak felét, tartozik űzetni, -mely körülmény az elfogadott számot. MÍrii lölz darabra leszállítja. \' * j
Ha már most az egész évi, de csak <Sélen használatban álló kémények utált remélhető seprési díjakat összeadjuk, úgy 3fjél frt- lü.l krnyi látszólagos jövedelem mutatkozik. ll.jg/a fennebbi jövedelmet látszólagosnak jelezem, ii- a\' valóságnak a sLÓ legszorosb értjdméi>j-u Wg-felel, miután az országban aligha fog találtatni egy kerületi kéményseprő, k\'i a J tényleg,szolgáltatott munkáért,. a hogy az könyveiben be vau jegyezve — teljes nrértékb-\'U díjaztat\'tsék; es amint azt sajnálattal mindnyájartejígendöen tapasztaljuk, az összes végrehajtóknak e.-.ikis a kéményseprővel volna dolguk, ha az elötel-jesztvénybeu kimutatott összegekei bohajtimok\' kellene. Temérdek példáról bebizonyíthatom, miszerint a legszigorúbb eibáuás mellett .is, | még egy lU°/0-uyi - hátralék, részben mint behajthatlan, részben pedig mint felmerült kölfcjég a
- 3 -
i
I-iiti összeget 3<>S írt Ki krral apasztja, és a nagylelkűen engedélyezett összeget valóságban 277;í-íi:t -14 krra leszállítja.
Ezen Összegűül a sümeghi kéményseprőnek következő kiadásokat kell fedeznie ós pedig:
\' 1. "Egész éven át három segédnek egyenként 2-S8 frt . . 8G4 írt.
2J A téli félévben 1 úgynevezett téli segédnek . . . 144 „
3. A segédeknek ünnep- s vasárnapokon házban való élelmezése . 180
4. Saját és a segrdck szállása . . . ,: . 350 „
5. Fnvarbér, egy évben 4-szerí szemle, a segédek felügyelése
és napi díjak . . . . . - ¦ \' .j .. 600
)». KXmyyek, irásdíjak. számlák és bélyegek . .[ . 60 „
7. Adó- es község pótlék legalacsonyabban számítva- .1 90 „
8. Tűzoltói szolgalat, jótékonysági járulékok . .! . 20; „
Iparüzleti ügyvitel Összege: 2268 frt. - Fen marad fen tartására és elvétve nagyszámú családja nevelésére a minden oldalról aniivÍTii irigyelt 505 frt 30 krbol álló összeg, melynek fejében mint jól ellátott kerületi kémény-- seprő kénytelen a helyi tisztesb rendüekhez csatlakozni, nemkülönben tartozik mindezekért a .felemésztő és egészségölö tűzoltó szolgálatnak szentelni magát, mely alkalmaknál már iparánál "fogva kötelességében áll a tűzvész helyszínén mindenkor legelsőnek megjelenni és legutolsónak \'eltávozni: — azon megtiszteltetésért pedig, hogy egy felelősséggel járó ipart intézhet, ha nem hajlik hozzá a szerencse, csupa merő feleslegből és egész ártatlanul ismeretségbe jöhet a bűn- ; t ető • törvenynyel. - \'11 ¦
\\ , A sokszor idézett zalai elöterjesztvénynek G., 7. és 8. számai alatt, a takaréktűzhelyek után :-!t;Íutetett kereseti összegek\' minden komoly ítészét alul kivonják magukat, s a kimutatások vi ej ül vizsgálatánál zavarba kell esnie a szakértőnek, úgy, hogy rögtöni válaszra nem talál; — .íivágy csak Zalamegye van azon szerencsés helyzetben, a hol a takaréktüzhelyek száma a ké- . menyek számát felülmúlja és a-\'melyeknek tisztogatásáért mesésre emlékeztető — iszonyatos ÍSsszeget felmutat, — ez a füstvezctékek helytelen és szakszerűtlen felvételére intő ujjmutatás-ként ráutal. De legyen bár miként, akár nagy, akár alacsony a takaréktüzhelyek száma. A valódi, megközelítő k.rosményt a takaréktüzhelyek tulajdonosai legjobban képesek lesznek saját tapasztalásukból- megítélni, valamint hogy csak a kivételesen jobb helyzetben levő kerületekben vehető.iel egy 20",,;-os tétel, inig ellenben a szegényebb vidékeken még a felénél is túl leszáll; — .ezen .csekély mellékjövedelem az egész területen eleitől fogva á segédek mellékszerzeménye gyanánt szolgált és a jövőben is ilyennek maradnia kell, mert máskülönben bizonynyára képtelenek lennénk segT-deket szerezni.
Az elöterjesztvénynek tl-ik száma alatt, a -kémények kiégetése és kisimítása" ezímü rovatban kimutatott jövedelem, — mely a legnagyobb kerületet 160 frt. a legkisebbet pedig írttal nagylelkűen gondozta — az illető seprő-kerölet birlalójának keresményeként beszámít-tíiTik, a mi pedig szintén téves felfogáson alapul, miután az építkezési kedv a vidéki kerüle-r-kbén- úligha nagyobb, mint másutt. — minélfogva ezen tétel a legnagyobb kerületben átlag 20 forinttal majdnem magasan felvettnek jelentkezik, a kisebb kerületekben pedig egész a jelentéktelenségig lesülyed.
Mintán azonban ezen munkák utáni jutalom, a mindenhai segéd mellékjövedelmeihez tartozik, úgy ezen öJszeg, a kimutatott összletí összegből önmagától elesik.
Ez vüágos képe és legfőbb eredménye a Zalamegyében fekvő, a mellékletben 3807 frt SS fciiiyi jövedelemmé] kimutatott legnagyobb seprési kerületnek, úgy, hogy a birtokos a 4-ik S-nak jóváhagyása esetén kénytelen lesz más iparnak szentelni magát. Ha már most vizsgálat alá veszszük -a kicsiny- felosztott kerületeket, azon meggyőződésre jutunk, ltogy ezek. viszonyítva a felelősséghez, már most is egy mostoha léteit halogatnak, — a kisebb mesterek lét-képessége, a szobán levő seprési szabályrendeletnek életbe lépte után teljesen elvétetik, s ezen, a nyifviínos közbiztonság czéljáhól törvényileg elismert kéményseprői ipar a kihalási állapotra helyeztetnék, miután bizton, kinek se jutna eszébe teljes kötelesség és felelősség mellett még nyomorogni és egy drótoz."* lételét önként választani.
Ily értelemben éngedt-m meg magamnak az igazság előadását azon helyen, moly hivatva van az ügynek jóváhagyására, avagy az adott viszonyokra való tekintettel aunak megtagadására. Be kell tehát várni, hogy magasb helyen az illető beadványok mily értelemben le-znek felvéve és* elintézve. Remény leni akarjuk azonban, hogy jogos követelményeink és igazsághit előterjesztvényeink bizton, megfognak hallgattatni.
Amint azt az Önökhöz megküldött köriratokból elegendően kivehették, az általános országos- egyesület alapítását illetőleg a budapesti kartársak segedelmére többé nem számíthatunk, miutánVá hozzánk intézett átiratukból kiviláglik, miszerint érdekeik egészen más természetűek-
- 4 —
nek leüni látszanak, mint az országos seprési^kerületek felügyelésével megbízott kartársak érdeke. — Csak az kár benne, hogy igérkezésük által ismét egy év kárba ment,* s : mí. ez irányban még mindig a kezdetnél állunk. Nem hangoztathatom eléggé, hogy. a jelenlegi állapot, daczára mindazon, az általános tűzbiztonságra vonatkozó áldásdús rendeleteknek, — sem az ország, sem pedig azokra, kik magukat ezen nehéz és felelősséggel járó iparra szánták, áldást hozó lehetne, ha az esélyeket még továbbra is tétlenül nézzük, s azoknak szabad folyást engéHünk.
^ A 14803/1883. számú miniszteri körrendelet, mely szerint az összes kémények.szakértők által tisztogatandók oly állapotokai idézett elő, a minőknek hordereje, előre látható nem volfc.-Ezen magas körrendeletnek kibocsátása előtt az egész országban épp úgy mint ma, fenn-, állottak ugyan kéményseprői iparok, csakhogy ezek az alvidékeken, valamint, a legtöbb vár^ megyében a felvidékkel szemben, nagyobb kiterjedéssel bírtak, mintán a kéményseprő szolgálala csakis a kerületében létező uradalmak, úri birtokok, kincstári épületekre, plébániák, iskolákra és a városi középületekre szorítkozott.
A kéményeknek általános tisztogatása a kisebb és nagyobb községekben, valamint\'\'az ország túlnyomó részében a nagyobb vármegyei városokban, csak 1883. év óta . lassúdadau. egymásután hozatott be. Söt vannak ma is, elvétve bár egyes vármegyék, a. melyekben a fenuébbi rendelet teljes mértékben keresztül vihető még nem volt.
Azon okból pedig, hogy az akkori kéményseprői ipar tulajdonosai közül sokan, kerületeiknek túlságos kiterjedése és a munkáknak felhalmozása miatt a fentebbi számú ininisz-teri rendeletnek meg nem felelhettek, az illetékes hatóságok által kerületek létesítettek, s hogy csak elég tótessék a rendeletnek, hivatásos és hivatás nélküli egyéneknek munkaengedélyek adattak tekintet nélkül arra, vájjon az eugedéiy birtokosa képes-e helyét elegendően vagy elégtelenül betölteni; és ezen körülménynek köszönhetjük csupán, hogy a rendelet elégtételének túlbuzgalmából írás ós olvasás tudatlanokat, czégéres iszákosokat, s bár elvétve egyes oesmány jellemeket, iparunk szégyenére kartársaink gyanánt kell számítanunk. --
-Xera időszerű-e orvoslást keresni V Türjük-e még továbbra eme beteges állapotot, s nézzük-e tétlenüLés tehetetlenül a teljes végromlást V Avagy azt hiszik Önök, hogy ^íégííéges nékünk az ipartörvény, ha mi egyesek, az országbauyszétszórtan élők az ipartestületekhez tartozunk anélkül, hogy tisztában lennénk az iránt, miért is kell ilyenhez tartoznunk!
Az ipariskolákban, amint ezek szükségből az egyes községekben a legszerényebb anyagi tehetségből fenntartatnak, — tanonczainkra a legcsekélyebb súly fék tettetik, s a kéményseprőnek kiképeztetóse felöl illetékes helyen Is más nézeten látszanak lenni, mintán a kéményseprő-tanoncz a rajz tanulás alul felmentetett; — meg kell elégednünk, ha a magával hozott gyenge olvasás- és írástudást el nem felejtette és egyébként jóravaló, derék legénynyé vált. u
Ily körülmények közt azonban egy öntudatos, képes munkástörzsre soha se számíthatunk\'. Hogy mily kinézése lesz egy jövendőbeli engedélyes seprő-terület birlalójáuak, azt Önök már a mondottakból észlelték.
Ha mi tehát ügy a jövőben, műit mostMs, a fennálló tüzrendészeti rendeleteknek s a rövid időre várandó tüzrendészeti és építkezési törvényeknek a nyilt kerületekre vonatkozólag megfelelni akarunk, mellözhetleu kötelességünk első sorban eleve arról\'gondoskodaunk, miszerint ^ tanouczaiok minden szakban, úgy az építési szakmában is kellő kiképeztetést nyerjenek, hogy súlyos felelősséggel járó kötelességeiknek teljesítésében a tűzrendészet ellenes építkezési fogyatkozásokat — a minőket szülőföldünkön (a főváros kivételévelj százezrekre menöleg fel -lehetne szamitaui — irányadó helyen minden irányzatban alaposan előterjeszteni — kifejteni képesek lehessenek. Hogy ezen elkerülhetlén ismereteknek bírása a kéményseprői szolgálat egyik legfőbb feladatáuak kell lennie, -bizonyítják a számtalan ki nem derített-^tüzesetek, melyek kis? és\'nagy-községeket hamu s romhalmazzá tették, s a lakosokat koldiísbotra juttatták.-Ennélfogva elégtelennek mutatkozik a kéményseprő-segédet pusztán felmutatóit iskolai bizonyítványa alapján legénynyé avatni, hanem az illetőnek egy megfelelő szakvizsgának alá. kellene vetnie \'magát, mely habár nem minden, de bizonnyára a legtöbb esetben nehéz és felelősségteljes hivatásának szakszerű gyakorlása és a közbiztonság tekintetében megnyugtató biztosítélcut nyújtana.
Es mennyire inkább helyén volna önként értve egy kiterjedtebb vizsga arra nézve, kinek vezetésére egy,, egész seprési-kerület bizatik, kinek fenntartása s főfelügyeletére százbzer frtnyi értékek bízatnak, s a kinek tehetetlensége — menthetetlen hanyagsága által ezen néha megbecsüli] étlen értékek egy fel nem fogott tűz fogyatkozás végett láng ós füstbe mehetnek, amint azt nem csak nálunk, de az egész területen, számtalan szomorú példa eléggé bizonyítja-1 Ne egy seprési-kerületre szóló iparengedély biztosítsa tehát helyeinket — nem, de maga a képesség legyen az, mely szeréig lételünket biztosítsa és a melyet eddigelé a törvény oly nagylelkűen elnézett nekünk! Megvagyunk győződvej miszerint mindazok, kik uehéz kötelességük tudatában vannak — velünk egyfprmán gondolkoznak, hogy mi nem csak a jogdkat él-
vütti tnoíjakj hanem nem irtózunk az azokkal kapcsolatban álló kötelességeket is a legnagyobb üi.\'r.ékben viselni, lia az irányadó körök a minden tisztességes állampolgártól meg nem von--ható létjogosultságot nékünk megadni akarják.
-Hogy ezen, a kéményseprői szolgálatban annyira szükséges újítás a tűzkárok kevesbí-ttVéii\'*k egyedüli megoldása, mely fővonalaiban hivatva van a hazánkban temórdekségben előtol M"ó ki nem derített tüzukoknak gátat vetni, önmagától értetődik. Hogy ezen újítás önma-ííáii\'l nem jöhet — az biztos, s még akkor sem, ha úgy mint eddigelé, egyenként az országban szé-i szórtan, a különféle nagyobb és kisebb iparegyesületeknek évi járadékainkat békén fizetjük, a segédek és tanom-zok felvételének és eltávozásuknak bejelentését pontosan betartjuk, — á - többiről úgy sem törődhetik felőletek, mintán mi mint egyesek, eltérő iparral megbízottak, a íeiniálló szakosztályok, vagy a nyers anyag beszerzési csoportok egyikéhez sem csatUkozhatank. lüeíy\'-k a többi iparüzemekiiek áldásául válhatnak, nékünk azonban csak gátlók és károsak. .\' - Minélfogva, hogy mi a nékünk utalt állást a tűzrendészet! rendeleteknek megfelelően b-tüknessük. hacsak meg nem akarjnk engedni, hogy iparunk mint rátukmált és csupáji a törvények által fentarfcottnak tekintessék — összeállnia kell a kötelességtudó vidéki kéményseprők többségének a végből, hogy\' magas helyen kéréssel megnyerni igyekezzék azt, mi a nyilvános tűzbiztonság tekintetéből a vidéknek meüőzhetlen — :iegy általános országos kéményseprői testületet, minden, az ipartörvényben megszabott jog és kötelezettségekkel,.— és a mesterek és -legényekre kiható vizsgakény szert \'* amint ez a fokozottabb tűzbiztonság tekintetéből külföldön már számtalan éven át gyakorlatban van, s újabbi időkben az osztrák-magyar állam sok országaiban a helytartóságok által is engedélyezve lett. j - Q *¦
- -Ennélfogva indíttatva érzem magam még egyszer sürgősen figyelmeztetni Önökéi, kö-.. zeibeni s távoli ismerős kartársaikat velünk egyesülve a közös ügynek előmozdítására felhívni, liügy egy szabályrendeletnek magas helybenhagyása által azon helyzetbe jussunk, a már fennálló és a legközelebbre várható építkezési és tűzrendésze ti törvénynek kielégítően megfelelhetni, és hogy egy szerény polgári létei biztosíttassak nékünk, nehogy igazolatlan irigység és rossz akarat, á sok helyen már amúgy is a legvégsőre leszorított jövedelmeknek még további kárt okozzon. - ••*.\'.
Hogy. ezután ama ocsmány állásbirtokosok alatt a talaj kissé forróvá válnék — taga-, dúsl/a nem vehető; de ez el ne tévelítsen bennünket, miután nagyobb egyesülésnél mindenkor találtatnak utak és eszközök arra nézve, hogy az ily elégtelen lételek, melyeket kénytelenségből kartársainknak kell elismernünk — még mélyebbre ne sülyedjenek.
Ezt illetőleg, ajánlom Önöknek, az országos egyesület kérdésének végmegoldására vonatkozód különböző oldalról hozzánk beérkezett indítványokat.
754 üzleti darab intéztetett el, egy oly szám, a minőt egyesületünknek még egy ügykezelési éve sem mutatott fel. Ennélfogva á kezelési kiadások többlete — melyeknél sok sürgős esetben a választmánynak beleegyezése nem volt mindenkor kikérhető —í és a fokozottabb kiadások csak ama körülménynek tulajdoníthatók, hogy idő és fáradsággal égybekötött tevékenységéin a magasb igényeknek megfelelni már nem elegendő és a jövőre nézve is megkeresem, jiiiszerint az ügykezelés Ígén\\:eihez való hozzájárulásukat meg ne tagadják.
Amint az, az Önöknek annak idején kézhez juttatott pénztári kimutatásbéi — mely Stefanecz ós Schersing kartársak által a könyvekkel tételröl-tótelre összehasonlíttatott és egybehangzónak találtatott — kivehető, az egyesület vagyona következő összegekből áll : 1894. desz. 31-én. Segédek segélyezése . . . \'. 2110 frt 87 kr. j) ji r Segédek jutalomdíj alapja . .. 158 „¦ 30 n
a Tartalékalap ...... \' . . \' . 281 „. 82 „
„ „ „ Hátralékos járulékok . . . iüJií ^ — B . •
„ „ „ Pénztári készlet . . \'. 21 „ 64 „
összesén: 2971 frt-63 kr. és ajánlatba hozzuk a 21 frtnyi pénztári készletet & tartalékalap javára kiutalványozni.
Ezen alkalommal sajnálattal tudomásra hozzuk, miszerint Schlaffer Ferencz M.-Övár az • gykori. czéh\'és az egyesületi életnek legöregebb és leghívebb követője — örökre elhagyott b\'-nnünket. Maga idején a czéhválasztmánynak sok éven át tagja, üzletétől való visszavonulásáig az egyesületnek -alelnök.\', egy fáradhatlan tag és hü kartárs volt. Tisztelet emlékének! Kérem télállással részvétünknek kifejezést adni. (Megtörténik.)
A jelentés általános megelégedéssel ós hozzájárulással tndomásnt vétetett. A hivatalos-icodók felmentvénye megadatott, s ama tétel „az irodai szükségletek magasabb igénye" a je-[••iilevö elnöknek belátása és általán ismeretes takarékossági érzékére bizatik, valódi Önzetlen és érdeknélküíi fáradozásáért pedig jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott meg.
Bunyata Vácz, Peer Kovácsháza, Holly Stomfa, Csík Sopron, Bitrich Csáktornya, Mau-ínano II. N.-Kanizsa, Beiméi KÖvágó-Eörs, Baner-Sulck Z.-Sz.-Gróth, Hart Pacsá, Oiaszné Sü-megh, az o-gyesület rendes tagjaiul felvétettek és elhatároztatott, a beiratá§i, beigtatási úgy a folyó évi járadéknak lerovása után \'mester-okleveleiknek kiadatása s ez útcfn felhívni.az újonnan -, felvett tagokat, miszerint segédmunkásaiknak számát pontosan s legközelebbre bemondják, valamin^ az iparra vonatkozó minden adatokat és okmányokat,az elnöknek visszavárólag be-küldjék, hogy a teljesítendő illetékeket jogszerűen meghatározni, a statisztikai kimutatás végett pedig az ipart, illetőleg a seprési-kerületet a mesterkönyvbe bevezetni lehessen. Az adatoknak pontos és lelkiismeretes megküldésére annyival inkább tekintettel kell lenni, miután máskülönben se az évi járadékot igazságosan megszabni, se a beigtatási illetéket kivetni nőin lehetne.
Belépésre előjegyzett-kartársak: Maurer Kaposvár, Maurer Nagy-Arád, Schmied\' Barcs. Himmer Szigetvár, Oblancsok Marczali. :v\' • " ¦
A választmányba beválasztattak: Toscano Győr, Mantuano I. Nag}-Kanizsa.
A napirend 5-ik pontja szerint az évi járadékok befizetése következett és a szabályrendeletek értelmében megkerestettek ;iz összes késedelmes kartársak, miszerint hátralékaikat haladéktalanul és annál biztosabban küldjék be az elnökséghez, miután a nagyobb követélményekre való tekintettel, még az általános magyar országos egyesület szabályrendeleteinek kidolgázása az évi kiadásoknak nagyobb megterhelését fogja képezni. . ¦ í \'
Szann er t (Malaczka) kérvényeaz évi járadékot 4 írtra leszállítani, tekintettel a foglalkoztatott legények számára — en ^edélyeztetett.
Tanonczokul előjegyeztették: Vondrák Alfons 1894. óta. Záró Lajos, Móricz János, Chvala Andor, Bnday János, Chorváth Ádám, Bopffeld Gyözö, Bagnovini Alajos, Kis Béla, Storno Fe\'rencz, Vajdics Gyula, Putykó János, Galics Ferencz. Czelczor János. • . • •
Legényekké felavattattak: Zsibriczky András, Bogyó Lajos. LYgon János, Lehoczky Jáuos, KrisLönV József, Gitter Ambrus. Micheroli Adol\\ Wittmann Rezső, \' Kupicska István, Mantuano Ernő. \' ¦ \' \\ - ¦
I , : A legközelebbi, lS96-ik évben megtartandó közgyűlés helyének egyhangúlag Budapest\' fogadtatott el és felhivatnak ezenrel az egyesület összes tagjai, Ismerőseiknél és közéli kartársaiknál közbenjárni, miszerint ezen gyűlés általános gyűléssé alakuljon, hogy á választmány-által javaslatba hozandó „általános országos szabályrendeleteknek" elfogadása keresztülvitessék.
B-ottmaunak az ipartörvény módosítására vonatkozó indítványa, — miután az országos szabályrendeletéknek esetleges magas jóváhagyása után, ezen különlegesen a mi iparunkra vonatkozó szabványok a törvénynyel fognak egybehangoztatni, elejtetett. • .A beigtatási díjnak teljes törlése iránti indítványát illetőleg határoztatott: a hagyományos szabályokat továbbra is annyival inkább fenntartani, miután a beigtatási díj czimo alatt felvett összeg kizárólag a munkások segélyalapjának nagyobbitása végett\' fizettetik be, s mert ennek egyéb források rendelkezésére nem állanak.
A mi az egyes tagnak túltermeltetésére vonatkozó ellenvetést illeti, szintén nem próbaálló, miután ezen egyszer s mindenkorra lefizetendő illeték a foglalkoztatott segédek száma szerint \'igazodik és akként van kiszabva, hogy tüxhetlen terheket egy tagra se ró. Önmagától értetődik, hogy az országos szabályrendeleteknek életbe léptetése -után az alap nagyobbitása végett jövedelmük csekély százalékával a segédek is be fognák vonatni, meiy hivatva van szolgálatban megőszült, avagy szerencsétlenül járt segódinurrkásaiukat a" szükség • és nyomortól megvédeni. i .V \' ¦ \'¦ \' .\\
: Toscano (Nagyszombat) a választmányi üléseknél megjelent tagok «ti\'költségének megtérítése iránti indítványa elfogadtatott. v . í.
Hasonlóan a segédekké felavatandó tanonczok vizsgaszabályának megállapítása, tfovábbá kísérő leveleknek-a tagok közötti kiosztása,\'melyeknek rendeltetésük; a munkaadó által irás-beideg megrendelt segédnek, miután az érette kiadott hti költségnek megtérítése végett munkakönyve renílszeriut postával után küldetik — igazolásul szolgálni — elfogadtatott, de/elhatároztatott, ezeket csakis az országos egyesületnek életbe lépte után ténylegesíteui, minthogy, .egy vizsgaszabály t-rvéuyes alap nélkül mi hasznunkra se volna, — a kísérő levelek pe/lig miután az írásbeli úton megrendelendő legények száitís. kis egyesülésünknél fogva a legcsekélyebbre szorítkozik — jelenlegi helyzetünkben felesleges kiadást képeznének. )•.
A már évek óta napirenden levő „általános országos egyesület" kérdésének végleges megoldása iránt Weiser, Toscano, Hilgert és többek által tett írásbeli indítványok folytán elhatároztatott: az ország összes vártSegyéinek székhelyi városaiban foglalkozó kéményseprő társainkhoz a jegyzőkönyv melléklésével eg\'y felhívást intézni, hogy ezek a vármegyében foglalkozó kartársakat a csatlakozásra felszólítsák, s a budapesti évi gyűlés alkalmából megtartandó
1
általános országos kéményseprői gyűlésben testületileg; avagy megbízásokkal ellátott kiküldötteik által részt vegyenek.
, Valamint figyelmeztetve lettek a német nyelven beszélő kartársak a Bécsben megjelenő — Hillgert szerkesztésében álló — kéményseprői szaklapra, mert az általános ügy csak ez úton előmozdítható. Hogy azonban a kellemetlen . félreértéseknek éle eleve vétessék, a németesítés minden gyanúja ellen óvást kell tennünk, miután mi épp oly hü és jó hazafiak vagyunk, mint az ;iHoId sziue-javában élő kartáiüunk. — s kénytelenek vagyunk a tele poffal pöffeszkedöknek (>s:ik c^yot válaszolni: „hogy a tűzoltói szolgálat és a tűzvészek meggátlására eszközlendo intézkedések \'nemzetiségeket nem ismernek, s hogy több érdemet gyűjt magának minden hamisít lau, valódi hazafi azzal, ha igazi tettekkel feltűnés nélkül szenteli magát hazafiságáuak.
Pozsony város polgármesteri hivatalának abbeli óhaja, hogy az ipar betegsegelyzö-pénztár részére a tavalyi évben szánt 15 frt az ipariskola-alap javára fordíttassék — tudomásul vétetett, és a már elküldött 25 frtnyí egész összeg a pozsonyi tisztelt polgármesteri hivatal rendelkezésén-: bízatott.
Michaeli Zsolna kérvénye további hivatalos intézkedés végett az elnöknek engedtetett át. Hartner Sopron, a jövőben hatóságitag szétosztandó és szaporítandó seprési kerületeket illetőleg az egyesület részéről oda hatni, az illető hatóságokat szakszerű előterjesztés és a valóságnak megfelelő adatok szolgáltatása által igaz belátásra birni, — s a lehetőleg legkisebb kerületi munkákat legalább két segédmunkásra megszabni, mert máskülönben a kerületi kéményseprőtől a létezési lehetőség elvouatnék ós kötelességének megfelelni akadályoztatnék. Ezen egymagában véve egész szerény kívánság teljesen jogosult volna — de csak nagyobb vidéki városokban a fihd a seprési dijak a teljesítendő munkákat-megfelelőn jutalmazzák, — ós a bol a két segéd közreműködésével elért keresmény, a bizonynyára szerény igényeket i\'edezni képes. fr>ész máskép alakulnák azonban a viszonyok a vidéki kéményseprőnél, a hol a szemmel tartandó és tisztogatandó egyenlő .számbani kémények kétszeres, a téli hónapokban pedig háromszoros munkaerőt igényelnek, s a vidéki segéd a szétszórt munkahelyek miatt a városi munkással\' szemben a munkáknak alig egy harmadát képes végezni. De a vidéki mesternek az óv ¦ jiundeu havábau oly heteket is áruba kell vennie, a melyekben a segéd legjobb akarata mellett a*íg szerez 3 irtot, — niig ellenben a mester élelmezés ós bér fejében a valóságban 7—8 irtot fizet néki.
A. vidéki mesterek közül ha nem is mindannyian, de a legtöbbje többé-kevésbbé oly munkákkal meg van áldva; hogy a szétszórtan, felevő gazdasági udvarok, juhászatpk, vadász-és.csösz-lakokbun találtató kémények végett órák. sokszor napokig, nevezetesen ősz és tavaszkor feneketlen utakon, télen pedig nyomtalan csapásokon, éhezve, hózivatarban," az országúti közlekedéstől távol fekvő —v elhagyatott épülethez siet. csak hogy ezen emberfeletti megerőltetéssel a vármegye által legcsekélyebben kivetett 10, legfeljebb 15 krnyi seprési díjat mesterének kiérdemelje, míg segédjének eltartása 1 frt 20 kr., söt még többjébe kerül. .
És ha még hozzászámítjuk a mesternek, a minden évben ismétlődő legalább kétszeri felügyeiéti utazását, világos lesz mindenki előtt, hogy mindezen nehéz felelősséggel járó szolgálatunkért, a munka érdemének megfelelő, s minden embernek egyaránti joggal kijáró jutalmunkat nein találjuk.
Eszerint a sümeghí seprési-kerületnek a jelentésben elfogadott kiadási tétele még szomorúbb eredményt szolgáltatna, ha a betegségi és szerencsétlenség!, esetek — a melyekkel kivétel nélkül minden mester bövíben elláttatik, a kezelési összeghez hozzá vettetnék, miután bizonynyára mindegyikünk megízlelte \'már azon kellemeket és mindegyikünk meg tudja ítélni, hogy mennyivel magasabbra emélkedhétik kiadási tételünk, ha munkásaink egy-kettejónék de-czembf-r vagy január havakban történt megU-t.-g.-désérol vagy szerencsétlen jártáról van szó.-Mily sietség, mohóság, mennyi tótás-futás gyors hely pótlásért. A munkarend menetének . semmi körülmények közt sem szabad megakasztva lenni, az elfogadott seprési időszakokat kegyelem és irgalom\' nélkül be kell tartanunk, mert máskülönben nyakunkon van a büntető törvény.
Es a mennyivel sürgősebb a segédmunkásnak pútlása, annyival magasabbra emelkednek az azzal járó kiadások. Es miután Hártner indítványa a jelenlegi egyesület által előterjesztve iii-tékes helyen aligha találna méltó megoldásra, az országos egyesületnek létesítése utáni ta-hárskozásnak tárgya marad.
Venglarics Galsztícs lélsegélyezés iránti kérvénye akként intéztetett, el, hogy miután iolyamodó az egyletnek ¦ nem tagja és ennek még az esetben is. tekintve, hogy a tett alapítványok különlegesen a mestereknél foglalkozásban állott munkásoknak vaunak szánva — a mes-lertagok fel segélyezésére szolgáló anyagi képessége hiányzik — elhatároztatott: az esetre, ha Venglarics az egylet tagján! belépni szándékozik, a beigüitási illeték ós az évi járandóság lei* tatásba hozattatnék, s tartoznék csak is az 5 frtnyi beiratási illetéket megfizetni,
Segédek és azok özvegyéinek felsególyezésére engedélyeztetett: Hrdintt Bakabán3-a 10 frt, Szabó 20 frt, Luttinger 10 írt, Vágner 6 frt, Vallaza 10 frt, Sporer 12 f*rt, Vidersch-iii\' 5\' frt, Nóvák 8 írt, Matejka 15 frt^Dépnli 18 frt, s tekintettel a nagyobb szükségletekre, ezeknek a segéd segélyzö-alap kamataiból való fedezése elhatároztatott. " v
A napjrend befejezte után az üles berekesztetett.
Sob.or*singf, Keszthely.
Ronctietti József,
einőli.
StefaaeeK, Zala-Egerszegh. Polln, Kanizsa. Hartaer, Soproni
f
i
J
XXirV. ÉVFOLYAM.
hazai könyvkereskedésben. Előfizethetni a lillalatra 1 írtjával ő füzetre, akár a Franklin-Társn latnál, "akár a kőavvárc-soknál.
— .Az í8i8/±S-ikí magyar asabad-ságharcz története" nagy illusztrált vá- ^ lalatábóí mostjelent meg a 4-ik füzet, amelyben Grácia György a pö-pöki-kar békekisérletét iriondja el igen érdekesen, több eddig ismeretlen adat felhasználásával E füzetben kezdődik el az aradi 48-as ereklyemozeom nagybecsű képeinek közlék. Ez fllosztrátiók közül a legtöbb vs.óságos unikum, amely még sebül aeoi_Jffít- közölve. A főzet képei egyébként a következők: a honvédség ágyuja- — Goyon Richárd -tábornoki kinevezése, Guyon Ricbárd honvédsipkája. Tiiitikardok "a bécsi nemzetőr-égnél, ilofivédhuszár pisztolyok a bőrtokkal, pikéti bon véd tábornok az aradi fogságban. Lázár Vilmos honvédtábornok kard-bojija, Löw Lipót szegedi főrabbi 1848-ban Gsoóri nemzetőrség zászlója. NŐhonvéd, t azabadsághjrcz után. Damjanich tábornok díszkardja. Gr. Véc-<ey Károly tábornok levélnehezéke. Merénylet Bem ellen.
— „Röptében a Nagyvilág körül.\'
Most kaptuk meg ez oly hamar népszerűséget nyert diszmöbői a hetedik főzeteta következőié fényképpel: A di-adalk&pu Parisban. — Kenilworth kastély. Angolország. — Melrose kolostor, Skótbon. — Kobíenz, a Rajna mellett
— Csataiárlat Versaillesben. — Sxinház és a Schiller-tér Berlinben. — A Ma- I rioa, Capri. — Liasabon, Portugália. — A Luknow kapu, India. — Nazareth, Pdlistina. — líola Bella, Lago Msggorís. Uiaszország.—Tbebba romjai Egyiptom,
— Montreal és Mouat-Royal, Canada.
— Az Usplata-szoros az AnJesekben Del Amerika — Nemzeti kongressns-báza Santiagóbau, Chile. — Pillantás a Yosemits-völgy be az „Art. Pont" röl, Kalifornia. — Így ez a fűzet is ugy változatosság, mint művészi kivitel tekintetében, méltó versenytársa az előbbieknek, melyekről a legelőkelőbb szakkörök "és tekintélyek a legnagyobb elismerés haofján nyilatkoznak. A sok közül csak a „M igyar Nyomdászat" cz. előkelő szaklap véleményét kö/öijük. — E lap augusztusi fü/ete ugyanis a következőket Írja: .Röptében a Nagyvilág kSrfll.* E czimen a világhírt ,The Warner & Co.* kiadóvállalat aagy oe-gyedrét alakban páratlan diszművet adott ki. melynek elárnsitási jogát az Egyetértés váltotta meg. A díszmü 2őG eredeti fényképben mutatja be az egész világot s a mostani magyar kiadáson kivü) már megjelent angol, fraoczia éa német kiadásban is, — összesen tniotegy 1G millió példányban. — A fényképek a világ legérdekesebb pontjairól készültek és feltétlen művészi kivitelűek, s ha már a fényképek ilyen kikerültek az ezekről készített, clichék valóságos remekéi, a czinkografiának, olyanck. a minőket rjem mindig láthatni: ezekről nyomiák azután a képet úgynevezett amerikai illusztrácztós papírra, olya.n gyönyörű kivitelben, a milyet a legtapaiztaEabb szakember is csak ritkán láthaL egész mű a külföldön készült, a képdk alatt levő szöveget itt stereotypáfták,\'éa küldték ki nyomásra. Ajánljuk szaktársainknak a mű megszerzését, mint olyat, mely nemcsak a laikusnak, de a szakembernek is igen tanulságos.\' — Minden füzet 16 fényképet tartalmaz s vidékre való küldéssel együtt nem kerül többe 35 krnái. Az egész mű (16 füzet) előfizetési ára a frt 60 ki. Előfizetési pénzek az Egyetértés kiadóhivatalába Budapestre küldendők.
fegyesek.
— Biztos gyógybatás. Mindazok-kik rósz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiányban vagy egyéb ba-. jókban szenvednek, a valódi „Moll fél seldütz porok" használata által bizto-gyosryulást éruek el. Egy doboz ára 1 frt felküldés naponta utánvéttel Holt A
!2!\'ySíeré8z- Ci\' éi k- adT- szállítótól Bécs, L Tuchlauben 9. A vidéki gjógr-szetarakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az ó gyári jelvényével és aía;ráíáva(.
— Henri Nestlé-fele gyermek liszt,
mely Ne3tié vegyész által Veveyben 30 evvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem-csiu az egésr szárazfölden, hanem a több! világ részeken is órási elterjedésnek indult 5 a jegeUö tekintélyek ás gyermekorvosok által az anyatej ¦elyet^.tőjéai ajáltatik, a gyermekV anyagok közt ma kétségtelenül az első helyen áll Míg a tej. hogy tartósaabbá váljék, gyakran szóda, bor és száliczi! savval vegyitük össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb
következményeket vonja maga után, ad-dig ez eset a Nestlé-féle grermekliszt-nél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magukhoz, tőle virágzók, és erőte\'jesek s ami fődolog egyenletes gyora táplálékuk van, melynek készi-. tésébez vízben néhány perczig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iazszák, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyérmekliszt a táplálékonyság minden sajátságával bir, a azonfelül gyártása is felette észszeiü. A gyermeklíszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készüléhbe Öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonbao 40 —50 foknál magasabbra nem terjed, bogy a tejnek sajátosságai változattanul megmaradjanak. A szükséges kenyér hé} legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik\' föl, a iégeny-gazd&ság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e táplá\'ő anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejősszetétei előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is.köoy-nyen át lát hat ja. Az előállítás módj a nincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításba van helyezve. Végül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolható elö.
jvylltitör.
íiciinfberar-aelyeni csakis akkor r&lódi, ha köivetlen gyáramból rendelik — fekete, feb>r és sz kieseket 35 krtól 14 frt 65 krig, méterkéut — rima, ciikos, kocx-Icizott, miatáxottakat, damuztat a a, t. (mint egy 240 kfliönMzö minőség ét 2000 ro in taxát ba ?) a. a. t postabér é« tAiu mentesen a hizbcz szállítva éa mintákat postafordultára! küld: Heaaebery <»• (es. k. udvari sza.ííiű seIveue-Ta\\ra Zirieaben tájcz ha czímzett lehelekre 10 kros, és le-Stcő lapokra 5 kros bély*g ragasztandó Matryar nyeheo írt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Wíaterherg-íntézete.
Bécs, Wihrlng, Cottage-AnUgen.
Mr* Felnőtt lányok részére com forttal berendezett nevelőintézet. Szép tan.- alyj és társalgó termekkel. Gyönyörű kert. Egészséges fekvésű hely, áilami érvénynyel bírd bizonyítványok. Wínterberg Mária intézeti tulajdonos. Rhajna melletti Cobienzböl.
Felelős szerkesztő éa kíatió -BATORFI LAJOS.
Hirdetések.
mmni
Kredeti ftriai eaauai- el hainalyagak finosiság és jóság tekintetében & kívánalmakat ia felülmnijü, tncxatonkéat 1, 2,3, 4. S.B.IésgfoHBtért.BMtaaatár (rövid) 3 és 4 frt legfinomabb hofgysxívacsok 2, 3, 4 és & frt. — HS; svszerek Hasse mán 2 forint. Maaainger tanár ntán 2-frt 50 kr darabonkint. Boípeuseriansok stb. részletezett irjezyxék szerint. Szétküldés titoktartás mellett
RE! F J specialista Bécs,
i.. Brscűstatts 3
Pistikus miatagjaMemény arak rési. 6 trt.
Árjegyzék zárt borítékban I ügyen és bérmentve.
Léezeladás,
Van szerencsém közzé tenni., hogy a volt palini gőzfürésznél, az üzem beszüntetése miatt, a lécznek árai leszállitattak. Jelenleg a száraz, jó minőségű léczek árai \'/«" eros rabja 6\'/, kr, V." ^rós darabja 4 kr. — Kérem,- mig a készlet Urt, e kedvező alkalmat kihasználni. Tisztelettel
Palin, 1895. jnlins 20.
FRANK SALAMON.
Vendéglő eladás!
Mura-Keresztáron, az állomás mellett jó forgalomban levő njjonnan épített vendégfogadót családi körülmények végett, szerény feltételek mellett eladja ,
MÁLOVEOZ GYULA ttilajdODOa.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
axáxezrek által aüsnert tagjaka tápszer, mely\' az áraiai szemes kivét teljesen poto\'tja. A Bangária-kávé minden báztartásra nézve napi használatul a legmelegebben ajánltatik, mert agy felnőttek mini gyermekeknél a gyemerliűí és Beleksft a ajrákot és HMsa az emésztést akxsaiyszé aiyagakat elti-voüííe, a gyemre! él vért üsztiíji
a jó étvágyat eSösegiti
táplál és erősít. Uint báziszer kitűnő sikerrel hassnáltatik : étvigybíánj, gyomor- és beihural. gjemor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérszegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredménjez aranyér-, ideg-, aziv-és tadöbajoknál. Igen jó hálást gyakorol rhacatikns gyermekeknél és *ezek tartós oéibnmtjánál.
Súlyos betegségek után
megtogyoUak és olyanoknál, kik ideges bysterikn. bántalmak miau ázsiai kávéval nem él^^tnek, a Hnozária-kávé rendkiT&i erősitőncic éa táplálónak bizonyalt, sőt a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül, bogy ízgatólag hátas, kellemes zamau és jó ize által
a beteget felfldfö.
1 kilő ára 1 forint 20 krsjcz.
Megrendelhető postán atáavét mellett:
szaládi amtal
gyárosnál
Budapest, Andráasy-at S6. sz. és minden előkelőbb faszer-üzletben helyben és vidéken.
2490/-k. 895.
Együttes árverési nirdeto^iy.
a nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy i.ojeüberj Pil nagykanizsai lakosnak Beznicza György és neje Ács Juli elleni végrehajtási ügyében 1482 frt 13 kr. hátralékom tőke ennek 1895. február 15-től járó. kamatai, ugy a lejárt b minden félév múlva uj tökének tekintendő kamatok utáni 8°j0 késedelmi kamatok, 12 frt 30 kr. árverés kérelmi költs egekből álló, valamint dr. Neuáziedler Antal együttes véfirebaj-tatónak ugyanazon, végrehajtást szenvedettek elleui 48 frt 75 kr. tőke, ennek 1894. deczember 4-től 6°f0 kamatai, 11 frt 10 kr. per, 6 frt 15 kr. végrehajtás, 7 frt 65 kr. árverés kérelmi költségekből álló — végül dr. Hérici Tótb Jánosáé szül. Tólb Mária budapesti lakos együttes végrehajtató 110 frt töke,\'ennek 1894. évi november 1-től járó 6% kamatai, 3 J§pt 50 kr. per, 6 frt 45 kr. végrehajtás kérelmi költségekből álló követelésének kielégítése végett a fentnevezett kir. tszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 4855 sz. tkben | 451/* hrsz. a. Beznic/a György és neje Ács Julianna tulajdonául felvet; s 931 íríra becsült ház, udvar és kert 1895. éví szeptember hó 12. napján délelőtt 10 órakor alulírott íkkvi hatóság hivatalos helyi-bégekben Eperjessy Sándor, dr. Taboly Gyula és Freyler AJolf ügyvédek közbea jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. még pedig ha az előző jelzálogos hitelezők kielégítésére szükségesnek mutatkozó s 890 sz. tkben ezennel megállapított Összeg özv. Ba-nics Miháiyiié arűi Zombori Katalin javára bekeblezett boltigiani lakásból álló szolgalmijuk épségben tartása mellett beígérteinek akkor ez\'en szolgalmi-jjg az ingatlanon továbbra is fennmarad, ellenkező esetben az árverés ingatlanná válik s az ingatlan aeolgalmi-jog fenntartása nélkül a fentebbi határnapon ujabban el ár Y éreztetik.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beciár.
Árverezni kívánók tartoznak ~& becsár 10°lo át készpénzben vagy ővadékképes. papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi jnn. 15. n. GÓZONY. kir tszéki alb.
2205|tk. 895.
Együttes árverési iiirtjetstény.
Á nagykarizsai kir. törvényszék mint telekkőanyvi hatóság közhírré teszi, hogy Remete Géza ügyvéd végrebaj tatónak 10 frt töke, ennek 1894. jttlius 3Q-tól járó 6"|P kamatai 6 Irt 80 kr. por, Ö
frt 25 kr. végrehajtás 7 frt 15 kr árverés kérelmi; Szabó Sándor és neje Kulik Anna végrehajtatónak 100 frt tőke, ennek 1890. jnoiuR 26 tói járó 6°]0 kamatai 9 frt 17 kr. zálogjog be-keOlezési, 15 frt *|s kr. per, 8 frt 45 kr. végrehajtat; — Tóth Juli. férj. Szabó Istvánná 147 frt 50 kr. tőke, ennek 1889. november 28-tól 8Ü1, kamatai, 7 frt zálogjog bekeblezési, 17 f.t 75 kr. per 9 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi, — a délzalai takarékpénztár 100 frt tőke, ennek 1894. márcz. 15-től járó 8°j0 kamatai, a lejárt kamatok 8°!« kés. kamatai, 21 frt 30 kr. per, 9 frt 20 kr. végrehajtás kéreimi s még felmerülendő költségek iránt Guth János bocskai lakos ellen folyamatba tett
végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó a bocskai 52 sz. tkben t 13. hrsz. a. felvett s 346 fr*.a becsült szőlő Bocska község házánál 1395. évi augusztus hó 22. napján délelőtti 10 órakor Remete Géza, Szalay Lajos, Drj Hanser János és Dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévé] megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO^jj-át kézpénzben vapy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez léten ty.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék m üt telekkönyvi hatóságnál 1895. évi jun us hó 4 napján..
GÖZONY, kir. tszéki albiró.i
1805 AUGUSZTUS 10-én
ZALAI KÖZLÖNY
Az első mIím flii ImMMi tanTolyam
x (Budapest, V. Váczi-k&rut 58.) folyó évi szept. hó 1-én ismét megnyílik.
A legrégibb mintamtézet, melyben eddig 530 nő nyert szűk-képzést, kik pénz- és biztosító intézetekben, gyári és kereskedői irodákban mind igen jól alkalmazást találtak. — C=ak 9 —10 hónapig tart. Felvétetnek nők korkülönbség nélkül. Bizonyítványai állam érvényesek. Részletes programmot kész-Ség^í küW AZ IGAZGATÓSÁG.
itt még soha nem volt ! "VB
rövid iáöre ide érkezett._ .
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, bogy keresztül-utazásoraban itt néhány napig időzni fog^k és tudományommal nevet, kort, gondolatot, foglalkozást, multatét jövőt mindenkinek mondok. Senki se mulassza el!
Mivel tudományommal Európa legnagyobb városaiban, ugy Budapesten, Pozsonyban Temesvárt,\' Kassán és Ver3eczen is mindenütt a legnagyobb csodálkozást és elismerést arattam, remélem, bogy a helybeli nagyérdemű közönség a végből, bogy meg-fZy cizöcljöíii szíves látogatásával megtisztelni fog.
Lakásom: Király~utcza 581. az udvarban jobbról.
Tirst\'giii idö keddtől, f- M 6-tól mindennap i t- 8—12, i- e. i - 5 ériig.
Kiváló tisztelettel Professor FSMavHaT J. S;.
Kik a német nyelvet nem bírják, egy tolmicsot szíveskedjenek magukkal hozni
929./95 Hiiiitmiaj.
Nagj-Kanizsa város rendezett takácsa részérói ezennel közhírré tétetik, hogy a város közönségének tulajdonát képező erdőkben található folyó évi gnbacs tersiés 1895. évi augusztus hó 26-án d. e. 10 órakor a városház nagytermében tartandó nyilvános szóbeli árverés ntjáo azonnali készpénz fizetés mellett fog eladatni.
Bánatpénzül a becsár 10*/,-a az árverés megkezdése előtt a kiküldött bizottság kezeibe leteendő
A feltételek az árverés megkezdése előtt betekinthetők. Nagy Kanizsa, 1895. taj. 3. a városi tanács.
Tanítói pályázat.
A nagykanizsai községi népiskolánál 325 frt évi fizetés és 50 frt lakbérrel díjazott egy segédtanítói és egy segéd-tanítónői állásra folyó hó 20-ig pályázat nyittatik.
A pályázati kérvények alolirthoz küldendők. ,. 1
Nagy-Kanizsán, 1895. angnsztns 5-én.
Babochay György,
iftk. széki eiLök.
ELADÁS.
Költözködés miau SöjtSrön a Deák-féle házban augusztus 21—22 én d. e. 9 érakor tartandó nyilvános árverésen készpénz fizetés mellett eladatnak szoba, konyha berendezések gazdasági eszközök ogymint: SZalMI-bUttr, ebédlő- és halé SZGbi berendezés, mind diratos tölgyfából, díványok, székek, képek, tükrök, porozellán és üvegedények, lámpák, fegyverek, kerti bútorok, külemböző a háztartáshoz tartozó czikkek; 2 darab födeles nj hintó, 2 darab rnganyos .homokfutó1 kocsi, 2 darab festett és tapaczirozott szánkó, lószerszám, pokróezok; különböző gazdasági gépek és eszközök a. m, kettős és egyes ekék Sack rendszerűek, 3 táblás vasfogasok, mélyítő ekék, szecskavágók, kevácsfuvők, ülők, teljesen uj sima hengerek, dupla szöges hengerek, (rögtörőJt,) uj szekerek, 2 darab 13 szoros vetőgép nj meritö korongos, lajtok, létrák, zsáSbk ponyvák stb. VARGHA BÉLA.
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ k; T.
\'1895. ACGUSZTUS\' 10 én
mm Amur érmekkel kitüntetve., wm-----------.. —---,-r---,------ _ -
jgOMLOÄZATFESTEK-GYAR
Első cs. ée kir. kisír, szabad&lm
Arany írmekkel kitüntetre.
KR0NSTE1NER KAROLY WIEN, III. Hauptstrasse 120. szám, saját házában
Főherezegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai raklárak, vasnt-, Ipar , banya- és h.nmortirsul.lok, építkezési ninnkálalok.; VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, valamint gyártulajdonosok szállítója. — Ezen homlokzatfestékek, melyek mészben olthatok, száraz poritolt állapotban, 40 különféle pzinrointában, kilónként 10 krlól feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz — Mintalapok és használati utasítások fnsj t \'8 bermeBtre küldetnek.
¦«r ÜGYNÖKÖK
Vidéken lakó oly tisztesxéges egyének, kik mellék foglalkozásként gazdasági gépek elárusitásával ki vannak joglalkozni Reisseiizahn Ant. gazdasági gépgyárában, Budapest, VI. Eötvös utcza 38 sz. magas jutalék tételek mellett nyerhetnek eúránti megbízást. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
Ügynökök
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melletti eladásra (az 1893 ik évi XXXI. tör-rényczikk értelmében) igen kedvefeltételek alatt alkalmaz tatnak.
Fővárosi váítdűzlet társaság AdSer ésTsa Budapest.
^ Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
étiéi drágább cinese, miért is az, a ki nj vagy üdült
gyomor-, bél-, tüdő-v.mellbaj
valamint minden
ISW belső bajban *"®®
éa pi-dig :sárf-asag,székrekedé8, bány-tiig\'er, szédülés, ájulás, felböfögés, aranyér, epptolulas- máj- és alt^stl bántalmak, véitolnlas a íej- vagy szívhez, köhögés, nehéz lélegzés, r«« kedtség, éjjeli izzadás., verköpés, nyflalás, álmatlanság, szívdobogás, köszvény vagy csatban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
ára használati utasítással 2 kor. (1 frt). Postán küldve lada és fuvarlevélért 40 fillérrel (20 kr.) több.
Szelkildes a lidíkre csakis a „Hattynhoz*- cz. gyógyszertárból
Budapest, VI., Ssabolcs-nícza, 3i. sz.
Ímkerebker Antal
-3KB ÍNSSBRÜCB, M-Terézia-utcza 17.
Etső tiroli daröcx-ft*öoeta*let.-Legnagyobb szétkütdési háza jótállással a valódig
TIROLI D^RŐCZ (I/ODEN)
— ára tenger öltöny, esikSpeoy, felöltik, znbbosy sst. —
teljes utazó készülékeknek.
S a g y b a n. Minta é« árjegyzék ingyen. Kicsinybe*.
Szivattyok a lig&fíSafííéM esélokra.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk, hydraulikus Widderek. legjobb szerkezetű gózszivattyuk, centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motor, és járgányhajtással.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható.
Képzelhető legkitűnőbb ?3 legegyszerűbb szerkezet
Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre számítva alig liter.
Langenslepen nioH.-féle gépgyár. Fióküzlet: Bécs 6. Mariahilferstrasse No 19.
lyeltttnést le e 1 t.
CREME
c < B I s 1
:
meglepő hatása Csodás hatással alkalmazható szeplő hőség okozta porsenések barnáit bőr, napsBtutt arcbőr, are-Teresség, bőrrepedés ellen Vakító fehér és Irifo-gástalannl üde barsonyizerü bőrt idéz elG-Mioden hölgy é> ur, kik ezen igazin ártalmatlan, a tudomány elökelöiéíeí által ajánlott kéizitménjt napos-kint használják, el vannak ragadtatva annak hatá* sáról és feltűnést keltenek csodásan szép és jM ápolt srezbfcrükkel. Egy kScsög vagy Btitégely Ara 1 frt. Használatban igen kiadós. Figyeljünk az oldalt láthat* védjegyre és óvakodjunk a számot éi határozottan ártalmas ntánzatokra, melyeket hirdetési szőve, fink lenyomásával ajánanak. — Kapható a gyógytárakban, előkelőbb drognakereskedé-sekbon és illatszertárakban. avagy
"Weiss & Co. gyógysz. fiókraktára utján, "Wien. Kártnerring 6.
Magyarországi főraktár: Torok -József szegyógyrésznél.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
MACK
Dupla-
HackHenrik; Ulm a. D.
.-. Ktív^mi í-s U--v(.robb mód gallérokat, közelöket i\'th. csekély l»rad-twtRgal Dgy kctnínyiteni. hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólag abban ül, hogy Hack dupla keményítőjével
keményítjük tiokaL AkJecyszerfciMQalta. miniig csak ezt alkalmazza! Miutlcnutt kapható 3, 10 és 20 kraj-| earos I7artónokban.
\' Hí., Itít -
Voith UattU,
MOLL SEIDÜTZPOR
Csalc akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll aláírását tünteti feL
A. védjegyét ós
A Elolt Á.-reU Seldlits-porok tartós gyógyhatása a legntákacsabb gyomer- és a!-
ttstbiatzlmak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött szskrsksdés, mijbántalom, rér-(simlis, aranyéréz a\'legkülöcböíöbb Hil betSiséaek.ellen, e jeles háziszernek év-tizedok óta mindig nagyobb elierjedést szerzett. — Ara eoy lepecsételt eredeti do-naznEk I frt t. i.
Hamisitása!< törvényileg fenyíttetnek.
Edisontól megdicsérve !
KttEases sikerüli képek 1
S O T O f=C E X*
zsebóra a\'aku fényképkészilék.
Igen alkiiraas utazók, szállodatulajdonosok, dedektivek, magánzók, üzletemberek minden faja számára bármeiy czél eléréséhez. Egy nyomás elég egy felvételhez sa legrövidebb idő alalt a lefényképezett ludtán kívül pompás képeketállit elö Ára eme revolver-féaykép-kéazölék-nek .mely hat pillanatnyi felvételre lemezváltoztatás nélkül van berendezve p a képzelhető "íegegyszerűbb kezelésű felvélek éa időjelző készülékkel ellátva, csupán 5 Irt o. é., mely összegbe 3G felvételhez szükséges hat lemezköteg s egy elegáns szekrényke is bele van értve. — Photoret-főraktár :
Bécs, I. Predigergasse 5. földszint.
Számos okmány bizonyítja, hogy a készülék használható s hogy nem játéka-.irr.
MOLL"FELE»FRANCrA
• PORSZESZ ES SO
Cfiak akkOT Valódi, ha mindegyik Oveg MOLL A. védjegyét tíint*tí fel és
_- ,A. MslI* felirata ánozattal van zárva. A Holi-fél: frat-
ozltbsrszesz és só nevezetAsen miút fajdalsmeillUpitó bedSrztöléif szer köszvény, csnz és a mezhúlés egyéb következményeinél légi ^méretesebb népszer. — Ejy áso-zott eredat: ireg ára 90 krajozár.
Moll Salicyl szájvize.
(Fóalkatrésxe: füzolj-savas szik»ó.) .
A mindennapi száj tisztit ásnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosttja s egyszersmind óvszer togfajás ellen. — Egy Kall A védjegyévé, ellátott üveg ára: 60 kr»Jozár.
(691) FÓBzétk&Ides:
Moll A. gyógyszerész,, cs. és kir. udvari szállító álul,
Bécs: 1-, Tucblauben 9. sz. Vidéki ¦sgrendelések sapoata posttstaavst aellett tsljesittetask.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Rakiár : Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf ÓS Fia.
Gyümölcs értékesítésére,
Sajtók gyümölcs és bor-préselésre
legnjabb, kitűnő szerkezetté!. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettes nyoraószerke-zettel és nyomásszabá yozóvaJ.
A leoaaeyQbb sisBkaképessig 20 százalékkal nagyabb Mint ktades egyéb sajteaál.
©yisaSíes- és sz§Ií©-záz6&.
Szöllógereblyózók (Bogyófej tó-gépek.) Teljes szüretelő berendezések, illók és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló készülékek gyümölcs és vetemény számára. Legújabb ön mű .oda szab. szőlővessző- és növénypermetezó .SyphOSlia."
E gépiket kütonlíge-ség gyanánt gyártják ÉS
DIAYFARTH PH.
cs. é< kir. kizár. sztb. gazdasági gépgyárak, vssöntőde és gő-hársior Bécs, II., Taborstrasse 76. sz.
Árjegyzések És elismerő hiif»y.li*iiy«k — Képvleelik felvétetlek.
¦gf Utánzásoktól óvakodjunk.
OCHLIGK
féle. vasöntöde és gépgyár
részTénytkrsaskg
B si Ó AP ESTJE*-
«B BViB tó IRODÁK: VÁROSI IRODA ÉS E\'.ST.iK :
¦S^HR VI. ker. külsü vnei-ut «9-33. Potl!aanirzl*3-u«CH 14.
Hfl, W Gőz- és járgány cséplö-kénzDIetek,
WrWBBP i számos első ilijjnl kllünt. S< HMCü-féle siab. * és 3 vasú ekék.
mélyítő éa egyetemes aoíél-eSéS, ereuetl SCHLICK es TlüATS-Rlt" 5 egj vasú ekék. talaj inlveló esxkoxök,
ralsjnint
Sehlick-féle szao. „H A L A Á S" sortavetó-gópek.
Tíkarniánykészilő *épek, darálók, őrlőmalmok és mindeiiDema gazdasági gépek. Eredeti amerikai sévekötő és marokrakó arató )(épek és fűkaszáló gépek, szállitbató mezei vasutak stb. Eléayg*. Ezetéei kitételek. leojatánycaabb árak.
•_ Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Nyomatott Ifj. Wajdlts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
SAGi-KAMZSA. 1895. anpsztus 17-én.
\'Előfizetni ár; Egész érre . . \\ 5 ftt — r Fél érre . . . . 2 frt 50 kr -Negyedévre . . . j frt 25 kr Egyes szám 10 kr. HIKDgTÉSEK haaáboe p&iuorbu 7, másodszori 6, ¦ miudefr-\'fovábbi sorert 5 kr.1
NYILTTEBBEN petit loronkéot 10 krért vétetnek] fel. Kincstári illrték mioden egyesi hirdetésért 3tJ kr. fizetendő.
HOZLÖHY.
XXXH évfolyam,
JA Up szellemi ét anyagi részét {illető Minden közlemény Bátora Lajos szerkesztö-kiadó nevére czitnzmen Nagy-Kanizsára bér--mentre ictezendok.
Béraenletlen levelek nem fogadtatnak «1.
Kézirataik vissza nem küldetnek
A nagy kanizsai ;jIpar-Testület:i, , a nagy-kanizsai Délzal^^akarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár" részvény-társaság\', a ,nagy-kanizsaí- és galambokiönkéntes tűzoltó-egylet*, > , nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-ksanizsai keresztény jótékony iet* n kanizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kfilválasztmányának hivatalos lapja
"hetenkint egyszer,szombaton megjelenő vegyestartalmü hetilap.
Szent István napján.
Már majdnem egy ezer éve annak, hogy a magyar nemzet azon államok sorába lépett, melyek a véo Európa testét képezték és részben ma is képezik. E kezdetben Enrópaszerte rettegett faj, a magyar volt az, mely mintegy keblével fogta fel azon erős csapásokat, melyek a müveit nyugot ereit elvágói akarták s ezen szolgálatával nemcsak begyógyította azon sebeket, raelyeEet mint jövevény, a vendéglátókon ejtett, hanem azon darab földért, melyet elfoglalt, védbástyát vont a nyugati czivilizácziö s a pogány had között saját testével, s igy nemcsak adóját róttad le Európával szemben, hanem az ott élő népek örök háláját követelheti.
így áll most Magyarország éppen, erősen, kiállván a tatárok kegyetlenkedéseit, a törökök dulásait, de mint a poraiból kiemelkedő phőnir, szebb pompával ragyog, mint azelőtt, vagy mint a föld fia, letepertetése után anyjától uj erőt nyerve, erőteljesebb, mint valaha volt.
Mivel azonban minden ok okozattal kell, hogy "birjon, Önkénytelenül azon kérdés merül fel, hol keletkezett, ki vagy mi által lón ezen erő csirája beültetve azon testbe, melyet mi hazának nevezünk.
Hazát szerzett a magyarnak Árpád, megtartotta, megerősítette Szent istván.
A magyar a külfölddel folytonos harezban állott, s már-már keresztes háborúra gondolt a körüllevő hép, hogy igy szabaduljon meg a folytonos zaklatásoktól. A magyar ereje gyengült, s a nép okos fejedelmei belátván a közelítő vészt, barátkozni kezdtek a körülievö nemzetekkel, de az egész Európával való kibékülés, valamint Magyarországnak állammá való szervezése
I-ső Istvánra maradt, mit ő okos észszel és ügyes politikával nemcsak, irogy végrehajtott, hanem állandósított is. István megkoronázásával, a királyság megalapításával Magyarország belép a nyugot-európai államok szervezetébe. Első királyunk volt István, nemcsak számban első, de tettei és érdemei által is. A törvénykezés terén buzgólkodott, a tanügynek áldozott ; a képzőművészetet pártolta, a szegény atyja, az árva gyámola volt.
Bölcs, igazságos, jámbor, egyszóval bírta mindazon tulajdonokat, melyek egy embe.t nagygyá tehetnek, de megvoltak benne azon uralkodói kellékek is, melyek által ő nemzetét nagygyá tette.
Megérdemli István a szent nevet. Szentnek mondja tehát az egyház emléké^ mert jámbor élete, buzgó vallásossága által tünt ki. Szentnek e nemzet, a magyar, mert édes hazát biztosított neki. Hisz a nép ajkaira vette őt és áldást nyújtó jobbjárói énekelte:
„ó dicsőséges jobb kés Kit magyar óhajtva néz, Nagy öröme szivünknek Dicsősége népünknek."
Vagy az arany szájú monda: szállítja szájról-szájra, hogy esett ki a gyilkos kezéből a tőr, mely a szent király életét veszélyeztette ? S tán bűnhődött a -gyilkos? Nem, az arany szív megbocsátott neki mondván: „Menj fiam, s többé ne vétkezzél.*
Szenteljük e nap emlékét eisö szent királyunknak. Gondoljunk kegyelettel arra vissza, ki nekünk állandóvá tette édes hazánkat, azon hazát, melyről a költő énekli :
.A nagy világos e kivül Nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze Itt élned, s halnod kell.*
ESZTERGÁLYOS ÁGOSTON.
Nemzeti költészet.
(Vége.)
Igy hat kölcsönösen egyik a másikra, a classicismus szintelensé-gét, a natnralismus. realizmus féktelensége!:, csak a nemzeti irány képes ellensúlyozni, ez megtalálja a népben, a nemzetien a helyes érzéket s irányt, a nem szorul sem az érzelgösre, sem a túlbuzgó vallásosra, sem a rútra, sem az idegenre, mert a szabadság, természet, -alias, elég teret nyújtanak neki, a nem kívánják meg, hogy csapjon külsőségekbe, legyen a formáé hanem inkább annak örül, ha a jellemre, a szívre van fektetve az elbeszélés, a történet anyaga, s az eszmék és érzelmek pedig nemzeti törekvésekhez tapadnak.
És e müveit felfogást, — az a nemzeti érzület fejlődése szülte, amely előtt, nem mutathat, vagy legalább is hiába mutat jeles,-\'se: kitűnő tudományos műveket, és irodalmi termékeket, az irodalom, elterjedésre nem számithat, ha a benne közlött eszmék,, a hang, ízlés, tárgy, nem a hazai közönség ismeret köréhez, feliog&aáhbz, szelleméhez, műveltségéhez van mérve. .....-
Nincs és nem lehet, ez idószerint, szak- vagy szép irodalmi munkásság, költészet egyházi és történeti, politikai, mű bármely téren, melynek hivatása befolyni akár a nemzet értelmére, akár kedélyére, ha csak részben is czéit akar érni, mint ugy és azalatt a föltétel alatt, ha kutforrásnl és kiindnlási pontul azon nép természetét, fölfogását gondolkozását, és szellemét idézi fel és használja, melyekhez szóllaní, melyre hatni, melyet tanítani és lelkesíteni kíván. 3"\'
Nagy hátránya ugyan az a nemzeti érzület hatalmas fejlődésének
fokozásának és fellendülésének, hogy az egyes nemzetek ijódalmi történetét jeles jeldolgozásbav máig , se bírjuk, s a helyett, hogy hazai irodalmi viszonyainkat összevethetnénk a külföldivel, s sötét tapogatódzás osztály részünk.
* A svéd-, norvég-, or^sz-, spanyolirodalom bizonyára minden művelt embert érdekel — oh ! de ezek a mi könyvpiaeznnkon iemerettenek !
BABOSS LÁSZLÓ.
A nyár kellemet.
Ke mondjátok, hogy az útszéli kő-halmaz alól miért dugja ki magát a kis virág, hisz a legelrejtettebb zugba elhinti a tavasz csirával telt levegője a magot, a természet örök törvényének e lánczeze-mét, a mely összeköti a másikkal, újból életre kelve, egy boldogító üdvözléssel köszönti a maitat, jelent s jövendőt.
Nem látjátok mint bólintgatnak, s az ujonau érkezett fürdő vendégeket elandalítják, — s bódító illatárral töltik be a levegőt, mintegy varázslatba ejtve az nj jelenségeket.
Csak menjetek Keszthelyre a Balaton e kiváló gyöngyére, s győződjetek meg, mennyi élvezetet ölel magában az a kedves helyecske. — A város már magában vévé olyan képet nyújt, — hogy önkéntelen felkiáltunk: Oh! be kedves, rokonszenves 1
A remek izlésü, s pazarol épített grófi kastély mennyszerü parkjával, mesés álomnak tűnik fel, — vadregé-lyes hegyek s erdők környezik, a melyek Bzámtalan szarvast, vaddisznót rejtenek magukba, s a vadász ba okvetlen akar lőni közölök, lölmenekbzik a levegőbe, négy gerendán álló leshelyre, s onnan szemeli ki a zsákmánynak szánt , áldozatot, a midőn a mitsem sejtő falka óriási csattogással, az ágakat szarukká! zörgetve, száguldanak, b néha lassú lépésekbe, néha megrianva,nyilBebességgel rohannak.
A korai órákban, midőn az üde levegő oly éltetőén hat, s a reggeli szürkület mintegy fátyolt von a tájra, ott a hol a Balaton vize cz éggel egybe olvadni látszik, egy parányi pontocdka keletkezik, — a szép festői parkkal köritett
partról nézve, tüzszikrához hasonlítjuk, azonban mint mikor a tüz elharapódzik,
— mindig jobban nő, — a mig végre óriási tűz golyóként emelkedik, mintha a vízből vezetné utja, végre sugarat 16-vel, s lehat a tó mélységes fenekére,
— kutatva a csendes víz medrében rejlő kagylók véitozványait, s végre meleg fényt hintegetve, eloszlatja a félhomályt, s megvilágit minden zagocskát
Az evezők csendes \'.ocscaanása hallatszik, s egy pár parányi sajka siklik a víz nyugodt sima tükrén, vihart nem sejtve lengedeznek, csak a víz egyhangú csobogása beszél szerelemről, boldogságról, béke és nyugalomról.
A kis társaság mélázva elmereng, csak a szivek zajongnak, nem szól és nem mond senki semmit, és mégis minden beazéL
Ellehetne danolni, hotry csordultig van a Balaton, oly érdekes, a parkot kőbástya választja az Öreg Btlatontói, de azért ha felháborodik, némely nem tetsző körülmény miatt, s ba hullámot hány megeshetik, hogy a szép .Hullám"-mal melegen kezet szorít, — vagy ölelkezik. Oe egy kiváló remek kép tárul szemünk elé, a midőn a ,Hullám-"ból czigányzene mellett hüsitő fagylaltot azörpölgetve tekintünk a nagy mindenség e kiváló remekébe a gazdag tájképre; a dupla sziget látása is elragadó, ékes tornyocskái oly hívogatón magas-lanak, .¦¦ a benne, illetve alatta rejlő szalon kellemes "pihenőt nyújt, s a leáldozó nap bucsuaugarai a távozókra pirosas fényt vetve vonulnak: el, a szép s mélabús estének engedve helyet
Érdekes a mólón be sétálgatva a kikötőbői nézegetve elmerengni, a midőn a járó-kelők zsongnak a hidoo, igyekezve mielőbb az édes üdítő fürűőbe, a hullámoktól hányattatni kissé, a mint egyszersmind a (Qrdősziget oldalát csobogva nyaldossa e hatásos viz.
Ha egészséget, Üdülést kerestek, bizonyára mindent nyújt e kedves hely, mert gyógyír a szervezetnek, gyönyörű képet nyújt a szemlélőnek, s szórakozást az élvezni vágyó arany fiitalaág-oak, a kellemes pihenőt a\'mamácskák-nak. — Éljen 1 b virágozzék fel a keszthelyi kellemes fürdő!
TKITOMA ÜVÁBIA.
T j B Cl A;
Báiorfi Lajosnak*)
— 60-ik azilelésaapjára. —
Hat tizednek bánáti, öröme
Érte a szived, lelkedegyaiánt; Boni ködén át egy fényei csillag
Ragyogott előtted vezér gyanánt : Kz vezetett aljain a szépnek,
Harczosa lettél nemes eszméknek.
Dolgoztál hűen, mindenre készen;
>em sértett téged piazok fegyvere; A magasba törot meg nem sebsi
Ksgtapotó lény, a sárnak embere ; Mert a szellem nem ismerve gálot
Kalindozxa az égi világot.
t61d rögéhez kötözve ittrg-forog A bün és erény, bibor és nyomor ;
Palotát rejt a platánok árnya,
Egy szerény gunyhocakát a kis bokor.
Ott dáridó zsivaj száll az égnek, lu temploma áll a nevelésnek.
Nem a palota, a gnnybo tied.
Megszeretted a nyomor emberét, Ki küzdve, fáradva szerzi meg a
Mindennapi, panaszos kenyerét. Mellénk álltál, a jó Isten áldjon 1
S fény kezdett derengni a szembatároo.
Megszeretted a nyomorgók hadát,
Tisztelve benne a lelki erőt; Reményt kehv* benn ok édes szóval:
Hogy nem ugy lesz majdan, mind aíelőtt. tdesfllt a nyomor és tűrve várva r
Hajnal dereng most az éjszakára.
*) ügy magam, mint számos Unilótáraam nevében.
Szellem-monlcára hivó szózatod:
Követte a dal, czikk, s ezernyi más;
Cseng a nóta, s a tollperczegéire, Némáit kissé a sok panaszkodás.
Az éhezők arczáaa pír égett, — Ekkor tanaltnak azeretni téged !
Szellem fegyverével, a tollal Harczoltal te ia velőnk akkoron,"/
S tudás palotái állnak ma már A szétrombolt, ősrégi romokon.
Koldusbotaak az, mi jogar másnak: Utat nyit a szellemizabadsignak I -
.....áldás szálljon ŐazQiŐ fejedre!
A tanítók serege igy köszönt; A te munkád törte meg közöttünk
Egykor az emésztő, hideg közönyt.... És mit nyújthatunk mindezért neked? - Tied a hálánk, tied a sraretet 11 —
KÖEMENDY PÁL tanító.
A csók. Irt*: BÉLDI MIHÁLY
(Folytatás.) III.
Rányjélc a csöki
Tévedés volna hinni, hogy a csök kizárólag a azerelem privilégiuma,\' ba állítjuk is, hogy a legigazibb a legjogo-snltabb csók a szerelem csókja.
Egy sokat utazott uri ember, aki a csók terén — saját állítása szerint — első kapacitásúak küzdötte föl magát, következőkép osztályozza a csőkokat:
•) Érek hosszú során átszerkesztette Bátorfi Lajos * „Zalai Tanügy\'-et.
Első csók: az édes. Néma csók: a titkos. Hosszn csók: a forró. Hangos csók; a szalonképes. Békecsók: a szokásos. Hivatalos csók: a hideg. Lelkesítő csók: a hivatalos. Játékcsők: a nyílt Villanyosok: a titkos.. Levélcsók: a néma. Gyermekcsók: a bájos. Küldött csók: a röppenő. Anyai csők-: a Bzent Utolsó csók: a szomorn. Állítólag az összes csókok között a legédesebb a topott
1) A szere lm i csók mondja egy író — a földi paradicsom, a lelki manna Ösazfógalina, amely minden élvezetet magában egyesit A szerelmi csók a gyermeki ártatlanság hajnala és az ártatlan szerelem első pirkadása. Ez a csók a soha sem ismert ércelmek birodalmát, az örömök paradicsomát, a szerelem varázs völgyét, Afrodité Gol-kondáját nyitja meg. — Minden csók semmi és az első, a legelső szerelmi csókot a világ összes kincsei sem múlják fölül.
Lehet, hogy ez egy rajongó ítélete, mindazonáltal nem tagadhatjuk, hogy a szerelmi csók az ŐBcsÓk minden csókok töraaapja.
A szerelmi csók.a vonzalom aranypénze, teljes súlyú, valódi és ízletes, olyan, mint az ujverelü arany. Ki ne nyúlna a valódi aranyok atán ?
A szerelmi csók\'teljesen tartalmazza a csóknak jelentőségét: szívesen akarjuk adni, szívesen pihenünk meg nála élvezve kéjérzetét és szívesen veszszük és örvendünk elnyerésének.
.Midőn a szerelmesek egymás kar jaíban nyugosznak, midőn a szerelemtől
ragyogó szemmel nézik egymást, midőn rózsás ajkuk lezárul és szivük dobbanása szűnni szeretne, a kéjtől és boldogságtól — ilyenkor . eltűnik ég és fóld, az idő gyorsabban lengeti szárnyát éa az örökkévalóság közelebb jól"
,A szerelmi csókban oly dicsfény és költészet rejlik, amelyet az életnek semmiféle prózája háttérbe szorítani nem képes és amely mint az élet poézise aranybetűkkel van megörökítve az emlékei: könyvében.\'
aNéha a hitea társak ajakán is — ha nem is fiatalok már —^lángol ifjai hévvel a szerelmi csók, mert valamiet-hogy a szerelem nem csupán rózsás arezokon trónol, hanem az élet telének hava alatt is ver gyökeret, épp agy nyílnak és zárolnak az ajkak, mindenféle vihar után hü, szíves csókra, — olyanra, amelyben dúsahb gondolatok és tapasztalatok nyilvánulnak, mint s fiatal szerelemnek legüdébb csókjában."
2) Ha a szerelmi csókot csengő, — igazi aranypénzhez hasoolitjuk, a b a-ráti csókok az ezüst tallért alkotják, amelyek tartalomban dúsak és teljes súlyúak. A baráti csókba a szíves érzelem teljes Öntudata vegyül, szívesen adják és szívesen veszik.
3.) A rokoni és ösmeret-ségi csóko k ví ezüst váltópénzzel hasonlíthatók össze, amelyekben szintén van nemes érc, csakhogy a sokszori használat elkoptatja. Az ily csók nagyon természetes, mint maga a rokonság és izük rendesen nagyon józan, azaz, hogy nincs izük.
4.) Végre értékük szerint lefelé haladva vannak a közönséges barátságos, közeli ösmeretségi csőkok, a melyek a legcsnnyábhak, mert bennük a c z u p-p a 0 á s játsza a főszerepet, amelyben bizonyos durva jólelküség és bizalmasság nyilvánul; az élvezet hasonlít egy darab marhahúséhoz. —- Ezek a.csókok olyanok, mint a részpénz, nagy darabokban verik, nagyon csörögnek, de értékük nincs.
Mindezek ajakcsókok ugy az adományozó, mint az elfogadó részéről.
Azután van a kézcsók.
j»f: modern társadalmi érintkezésben ujai napság úgyszólván elkerülhetetlen kellék és szokás. Régente csak uralkodóknak csókoltak kezet, ha a nép annak viselőjét magában meg is átkozta, de törvény volt E kényszer logikájából származott a perzsák e közmondása: Csókold a kezet, amelyet nem vághatsz te.
A kézcsók mai nap az üdvözletnek csak itt-ott szokásos módja. Néhol a tisztelet, illedelem követelménye, másutt az udvariasság vagy a divat szeszélye, amelyet a hölgyek bizonyos kellemmel fogadnak.
Én különben egy nézeten vagyok a kézcsókot illetőleg azzal az íróval, aki egy divatlapban nemrég erről a tárgyról következőleg irt:
Sehol a világon a kézesőkkai nem élnek vissza ugy, mint nálunk a fővá-. rosban, de még inkább a vidéken, Nemcsak a komoly férfiak, a szerelmes fiatalemberek csókolnak, minálunk kezet a báli termekben, vendéglőben, a szín-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 AUGUSZTUS 17-in
CSARNOK.
Fí Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1849-ben: Irta CSER JÓZSEF. (Folytatás.)
Mikor az országgyűlés s a kormány Debreczenbe vonultak, Kossuth igy szólt a tősgyökeres magyar város lakosaihoz:
A nemzet kormánya nevében!
Debreczen város közönségéhez! \' Az országgyűlés határozata következtében, agy a törvényhozó test m aga. m int az ország k ormán y a Debreczenbe megérkezett.
E törzsgyökeres magyar város köréből fog Magyarország megmenteim és nemzeti szabadságunk biztosíttatni.
Igea is, meg fog mentetni s biztosíttatni !
Kezességül szolgál erre az őrökké való Isten igazsága, mely meg nem engedheti, hogy a históriában példátlan ármány, gonoszság és istentelen hitszegés Magyarországigaz ügyén erőt vehessen.
Kezességül szolgálnak vitéz hadseregeink, melyek nem az önkénynek vak eszközei, hanem a szabadságnak rettenthetetlen oszlopai; kiknek karjairól a lelkesült hazaszeretet villáma omlik a zsarnokság zsoldosaira.
Kezeskedik az egész nemzet, melynek népei ezerenkint kelnek fel az ellenség oldalában és háta mögött, hogy mélyen nyomult bár be az országba, de azért meghóditottnak egy talpalatnyi földdel sem mondhatna többet mint ahol épen pillanatnyi-lap; megáll.
De kezeskedik főképen a Tiszának rom\'silán szivü magyar népe, mely a mnitakban is hazánk szabadságának mindig dönthetlen oszlopa volt, melynek retten thetlen férfias mellén mindig megtörtek az idegen zsarnokság nyilai, — mely valahányszor e uemzet szabadságát veszély fenyegeti, első volt a szabadság szent hangáiban, s utolsó volt, mely kezeiből a fegyvert letevé és sohasem tette le hamarább, mint midőn el-mondhatá, hogy a haza meg van mentve.
Én láttam utamban a Kunság áldott térmezöinek férfias népét, mely szolgaságot nem tűrt soha, láttam szemeiben az igazságos harag villámait s hallottam ezernyi ezeréinek ajkairól a menydörgő fogadást, mely a haza ellenségeinek halált esküdött és megesküvék nem törni soha, hogy a Kunság szabad földét idegen já rom nyomja.
Láttam a vitéz hajdúkat, kiknek
házban, a társaságban olyan hölgyeknek, akiket c*ak néhány nap óta Ősmernek, — hanem szokásban vau, hogy\' ifjabb hölgyek az. idősebbnek vagy náluk tekintélyesebbeknek szintén kezet csókolnak.
Egyáltalán ez a szép szokás, amely a tiszteletnek és szeretetnek legtetszetősebb nyilvánítása, minálunk a\' leggyakrabban unalmas banalitásba mégy át
A kézcsók a szeretetnek könnyedébb és ritkábban alkalmazott, ellenben a tiszteletnek s mondhatom, a hizelgés-nek és kegynyerésnek egész a kőzna-píasságig alkalmazott kifejezése; ma már annyira elfajult, hogy az emberi élet vásárzajában már a hordárok és urasági inasok borravalójával s a szobalányok és szolgálók tüpénzével lett egyenlő értékűvé.
A kézcsóknak a családi élet keretén kívül semmi értéket sem tulajdonitok. Minek van hát helye ? Minek ? A k é z-szoritásnak. A tiszteletnek ez az egyetlen kifejezess az amely nem emel föl nagyon, de le sem alacsonyít: ad az emberi méltósághoz, de nem vesz el belőle ; nem hízeleg, de elismer, nem. kér jutalmat, de megelégszik; nem neveli a hiaaágot, de le sem néz és mégis jólesik és mégis megnyugtat — -Kz ama kötelék, amely a polgárt a polgárhoz, a gazdagot a szegényhez, az előkelőt a közrendűhőz fűzi. Ez az ami kedves és emiékezetea a gyermeknek
keble, oly gazdag dicső emlékezetben. — Kik kitűzték Bocskay ősi zászlóját, mely alatt vérrel szereztek magoknak szabadságot; kiknek a hazáért ontott verőkből a vallás és politikai szabadság áldása derült a honra a vésznek napjaiban, s kik hivatva vannak megtartani a hazának azon szabadságot, melyet őseik szerezzenek. — E rettegett ostorai a zsarnokság zsoldosainak, ezerenkint állítják ki & henszeretettŐl hevített férfiakat azon szent elhatározottsággal, hogy mig a szabad \'hajdú .él, Magyarország földét idegen zsarnok birni nem fogja.
íls kezeskedik a szeplőtlen magyar eredetiségü alföld törzsgyőke-res magyar fővárosa, a lelkes Deb-reczen, melyet Isten a végett választott ki, hogy keblében emelkedjék fel a magyar nemzet szabadságainak erős temploma.
Debreczen azon szikla, melyre fogja épiteni Isten a magyar szabadság szentegyházát, melyen diadalmaskodni a pokol kapai soha sem fognak.
Debreczen lakosai! polgártársaink! íme & az országgyűlés, s az ország kormánya testvéri bizalommal telepedik meg magyar vendégszerető tűzhelyeiteknél.
Megtelepedik azon bizalom mai, hogy körötökben a lelkesült hazaszeretet s-igaz magyar érzelem tiszta levegőjét szivandja; — melynek éltető szellemét sem sötétben alakuló árulás, sem pulya gyávaság, sem zavargó rendetlenség nem fogja soha megfertőztetni.
Megtelepedik azon szent bizalommal, hogy ha kell, Debreczen lelkes magyarjainak tömegestőli fölkelése leszen a zászló, melynek magasztos lobogására a Tisza népének ezernyi ezrei, mint hegyről a hógomoly, lefognak omlani az ellenségre, hogy l még csak hírmondó se maradjon közüle, ki elmondja a hitszegők fejének, hová temette a tiszai magyar nép azon zsoldos sereget, mely arról álmodott, hogy édes hazánkat rah-lánczra fűzi.
Debreczen népe ! íme én a nemzet nevében Debreczen városát a magyar szabadság ervárosának nyilatkoztatom, s az országgyűlést és kormányt a debreczeniek becsület érzésének rendithetlen sziklájára helyezem.
Kelt Debreczenben, január C-án 1849.
A nemzet kormánya nevében a honvédelmi bizottmány elnöke
KOSSUTH LAJOS. \'
tFolyt köv.)
játékaiban, e felnőttnek az élet küzdelmeiben és pihenő óráiban, az agguak gyöngülő lépéseinél, a világtalannak az örök sötétségben, sőt még az ^isten veled*-et jelentő sirkő- és fejfavésete-ken is.
Nem irigylem annak az ízlését, akinek pl. tetszésével találkozik az a néhol, különösen vidéki kisvárosokban vagy faluhelyen divó szokás, amikor bármily nagyszáma társaság vao a vendégségen, az étkezés végeztével a férfiak az összes hölgyeknek kezet csókolnak s a géz ugyanazon helyére, annyi ajk nyomódik egymásntán válogatás\' nélkül, holott egy pohárból ugyanazok a férfiak nem innának egymás után. Amilyen Ízléstelennek s undorítónak találják ezt, amaz, sem külömb ennéL
A homlokcsók az adományozónak némileg leereszkedő vonzalmára mutat; legalább a csókolás pillanatában az elfogadó magasabb lénynek tekiati az adót s szavait bizonyos áhítattal hallgatja és csókját magasztos érzettel
Lapunknak mély gyásza van, érdemes alapitója Id. Wajdits József aug. 15-én hajnalban jobblétre szenderült A dic&öültben szívós kitárta n munkás férfin, példás férj és" szerető családapa hányt el. Szorgalmas müveiŐjs, s terjesztője volt a hazai irodalomnak, számos közhaszon és népies könyv jelent meg részint szerkesztése, részint kiadásában, legnagyobb érdeme az általa alapított .Zalai s illetve Zala-somogyi Közlöny" kiadása és egy-időben szerkesztése volt; nem kis feladatot tűzött maga elé, midőa 1861-ben e lapot megalapitá, ugy szólva egyedül állt Dunántúlban, most már mennyi követője vanl Érdeme neki az is, hogy több népnaptárt alapított melyeket lehetőleg -helyi érdekűén szerkesztett s nagy kedveltségnek örvendenek. Az 50-es években külföldön is hosszabb ideig tartózkodott különben résztvett a szabadság-harezban is mint felkelő s számos ereklyét tudott megőrizni. Régebb idő óta vesebajban szenvedett s már aug. 12-én reggel erősen panaszkodott, délben lefeküdt s nem is keltj fel többé, szerető neje 8 kedves gyermekei közt 15 én hajnali 4 Órakor elhunyt A családi gyászjelentést mély részvéttel közöljük: Özv. Wajdits Józsefnészül. Szent-Iványi és Szi-lasi Szilassy Ilka a maga, ugy gyermekei Irma, Flóra férj. Dánielisz Lípótné, József, Ilka, Géza, Árpád, valamint az ősz szes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik forrón szeretett és felejthetetlen jő férje, illetve atyjuk és rokonak, idősb Wajdits József könyvkereskedő árnak e hő ló-én reggel fél
4 órakor, életének 63 ik. boldog házasságénak 29-ik évében, rövid szsnvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A drága halott hült teteme e hó I6-áo délután
5 órakor fog Petőfi-ntcza 98—76 számú házban a róm. kath hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. A\'z engesztelő szent mise áldozat folyó hó 17-én délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Ferenczrendűek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy Kanizsán, 1895. augusztus hó 15-én Áldás és béke lengjen a drága halott hamvai feleit 1 Szent-Iványi és Szilasi Szilassy Károly ipja. Wajdits János, Nándor, György, Gyula, Károly, fivérei, Mari, férj. Nenszidler Jánosné, Janka, férj. Mantuano Józsefné, Victoria, férj Ambrnazt Nándorné, nővérei. Daoielisz Lipót, veje. Dánielisz Flóra, Laczi, Jenő, unokái. Temetése nagy részvéttel történt
A nyak- és taskócsókokat rendesen az udvarlók adják még pedig vidáman és tréfásan s a menyasszonyok szégyenkezve fogadják, mert abban bizonyos hódolat nyilatkozik azép idomuk iránt
A papu cscsók Perzsiából ered, ahol a népek uralkodójuk lábát csókolják. Kb. a 12. század óta a római pápa
Hírek.
— Ó Felsége koronás királyunk születésnapján, aug. 18-án vasárnap délelőtt 9 órakor a Szent Ferencziek templomában, 11 órakor pedig az izr. imaházban ünnepélyes isteni tisztelet tartatik.
— Kegyeletes kis ünnepély tartatott aug. 10-én a róm.icath. temetőben, amidőn néhai Kemény József és neje Tar-dóí Miletx Mária kisdednevelök sírján
|, felállított emlék beszentelését Horváth f Honor szentferenezr. áidozár eszközölte, j nagyszámú intelligens közönség jelent
a közönséges halandóknak a papucsán lévő ezüstkeresztet csókoiásra nyújtja, mig a koronázott főknek joguk vao öt szájon csókolni.
Különben a papucscsók előfordul nálunk is igen sok házasságban t i. ott ahol az asszony parancsol a háznál, (papucskormány.)
Fürt c s é k ók, amikor az sdo-mányozó néha szíves vonzalommal adja, azokat mégis bizonyos közőnynyel, sőt fagyos?ággai fogadják. Ilyenek azok a csókok, amelyeket egykedvű vagy boldogtalan menyasszonyok fogadnak kedveseiktől. A rabolt csőkok is félig ide tartoznak.
A zálogcsókról így ír egy író: Bor zamat nélkül, puncs rum nélkül, étel só nélkül, s ugy áll a valódi csókhoz, mint a gázféay a napfényhez, mint a fagyos északi szét a lágy xefir-bez, mint Grönland hóbérczei Lídia pompás völgyeihez. A ,mn*záj" tulajdonképpeni zamai ját veszi el.
A legtisztább csók a gyermeki csők, ha szeretetből, ragaszkodásból, vonzalomból az anyának szól vagy ha ödszepördülés után ft béke jeléül a kicsinyek egymás közt váltják azt mégis a legnemesebb, a legártatlanabb, leg-szüzibb csók. j
\' * (Folytatása következik.)
meg, különösen felserdült óvodás növendékei voltak nagyszámmal képviselve. Az egyházi szertartás után a kisdedDe-velő egyesület titkára adta elő röviden a síremlék létesítését- ¦* örténetét, mely szerint a síremlék 12J. -tba került s az összeg az elhunytak által irt óvodai versek kiadásának tiszta jövedelméből folyt be teljesen kifizetve van. Következett a Kisdedek igazán^ megható szereplése, A nádorutezai óvodások Bereczky-Báno-tay Matild vezérlete alatt a következő SÖlétorroos György által irt költeményt adták elő: . \'
óvóbácsi s óvónéni, lók gocdos kezekkel, Mint jó kertész — piezinyke szivekbe Ültettétek a jónak nfígrait, Sirotokhos e piczioyke lelkek Eljöttek, hogy átadják tinektek A halának legszebb virágait:
Itt e rózsa, virágok királya
Szeretetünk leghívebb záloga.
Ka leíel e j ts, égszínkék köntöse,
Emléketek\' bűs\'ges jelképe.
Ez babérlomb. megérdemeltétek,
Örök hálánk jeleni Tegyétek.
Ez itt szegfQ, be kedves illatja,
Pícziny szivünk legtisztább imája:
Aludjatok, álmodjatok csendesen.
Nem feledjük airotokat végképen.
Kezeinket ősszetesízük
Kérve-kérünk jó Istenünk,
Alti<ijitok szép csendesen
Nyugodjatok békességben.
Előadták Weiaz Árpád, Bittér Rez.-ö, Horváth Lajos, Satler Vilmos és Bero-stein Mariska. Rózsa, Neíelejts, Babér-lomb és Szegfű említéskor a sírra egy rózsa, nefeiejts, babérlomb és szegfű természetben helyeztetett az illető szavaló által. — Majd Lenkei Malvin a következő gyászbeszédet tartotta szabatos hanghordozással:
Mélyen tisztelt gyülekezet!
Engedje* meg, hogy elmondhassam szivem sugalataít, engedjék meg, hogy megemlékezhessem e hideg hantok alatt nyugvókról.
Mintha csak tegnap kisértem volna őket e szomorú helyre, a hol az örök pihenés jutott osztályrészül számukra.
E sírkő jelzi azokat, a kik életőkutolaó perczéig küzdöttek és olyan hivatásnak szentelték életöket, a melylyel elvethet-I ték a nemes gyümölcs magvát a kisdedekben és a mely nemes mag csakis nemes gyümölcsöt hajtott
Mert tulajdonképpen mitől függ, hogy az emberiség nemesen gondolkodhass ék és szeretettel viseltessék embertársai iránt? csakis -attól, ha már zsenge korukban belecsepegtetik a szeretet magvát.
Ez volt czéijok egész életen át úttörők voltak e téren, küzdve küzdtek az előzetes nehézséggel és most itt porladoznak e hideg hantok alatt, a mely han tok már sokszor lettek feldíszítve azon bálás kezek által, a kikbe csepegtették a szeretet magvát s kik soha nem fog ják őket feledni az életben.
Most a midőn e hideg sírkő előttem áll, egyúttal magam elé képzellek íeled-hetlen benneteket is, mintha csak nemrég hallottam volna jóakaró figyelmezte testeket
TÍ most már boldogok vagytok, nem kűzdetek az élet számtalan akadályaival, nem fáj nektek már semmi.
Nyugodjatok továbbra is békében, a jő Isten nyújtsa nektek a boldog menyoyet
És most" Isten veletek ti felejthetlen pályatársak.
Forró imám száll Istenhez, a ki nektek az örök békét és nyugodalmat adja meg . . .
TJtánna óvodás növendékei:
Kedves óvóbácal és évőnénl!
A szeretet és a hála,
Lelkünk igaz vonzódása.
Kebelünknek sajgó szive, Vezérelt ma minket ide.
Két nemes szír alatzau itt Az öröklét mély álmait Tanító vott mind a kettő Jó. oktató, hü vezető.
Kis szivünkbe ők oltották A szeretet zsarátnokát. Ük vezetlek először be, A boldogság édenébe.
A szeretet és a hála Kis szivünkben \'égő iáklyj, A kegyelet nem engedi Okét némán feÍ*-\'tenT
Elhoztok azivttok zálogát Igaz hálánk ajáadokát. Könnyeink e sírra kainak Harmata ez fájdalmunknak.
Gyerünk sírjuk ki magunkat Enyhítsük mély fájdahnonkat. Kb ti 1 drága hült tetemek Békén, nyugton pihenjetek.
Irta: GALAMBOS ISTVÁN
Előadták: Petrovszky Karcsi, tenkei Margit Lőrinczi Marftit, Mészáros Gyuri óvodások. — Végül Hajgatő Janka óvodás növendékei a következő költeményt adták elő:
Mindenható Isten, Világ édes Atyja. Hozzád emelkedik . Lelkünk gondolatja.
Kis kezünket szépen összetéve kérünk ; Legyen tetszésedre Gyermek-könyörgésünk
Hallgasd meg imánkat Itt nyugvó óvókért. Kik annyit fáradtak A mi jobblétüokért.
Ez imánk naponkint De ma kétszeresei., Óvóbácsi s néni Nyugodjék békében I
Szavalta: FB.AÍÍCSICS JÓZSI.
Titkára részvételt megköszönte, mély megilletődéssel oszladozni kezdett a nagy közönség- Koszorúk, virágcsokrok egész halmaza fedte a sírt Kemény József édes anyja Hódmezővásárhelyről, a Mileiz testvérek Budapestről, a helybeli 4 óvónő együttes remek koszorúik kitüutek a virághalmaz közül. Hild Ferencz által készített síremlék és kŐráciozat által jelezve van a dicsőültek iránti kegyeletes emlékezet A béke őrangyala őrködjék hamvaik feletti .. ,. .............., ,„,,,
— Bucsuestelyt tartott a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör távozó alelnöke Poór János kegyesrendi tanár tiszteletére a Polgári Egylet nagytermében ang. ll-én. Az ebő felköszöntést Sümegi Kálmán a kör elnöke mondotta az ünnepeltre a tőle már megszokott melegbangOD, Eperjesy Gábor a Polgári Egylet v iga lömre ndezö bizottsága nevében búcsúzott et egyik tevékeny tagjától, Sümegi felolvasta Radő Béla üdvözlő táviratát s ez ártalomból Radőt éltette, Simon Gábor a népszónok Poór János az erény é3 tudomány egyik apostolára, Vidor kereskedelmi taniot tanár a lelkes tanárcollégára, Esztergályos Ágoston a helyi Bajtóra, dr. Neumann Ede a távozó tanár és főgyran. \'tanár társaira, S?alay Sándor elméseit a szeretet poórfejedel-mére, Poór János dr. Neumann Edére a maga és tanár társai nevében megköszönte a figyelmet stb. Valamennyi toasstot lelkes étjeozés követett az ízletes ételek és italok dicséretes felszol gáláss után dalra kelt az ifjúság Horváth Laczí zenekarának jeles működése mellett. A víg poharazás kedélyes álla potáa mégis bizonyos nyomott hangulat uralgott nem csoda komolyan búcsúzni kellett oly köztíszteletü férfiutói, kinek tiszta és önzetlen barátsága, nemes jó szíve és lankadatlan munkássága fényt és dicsőséget szerzett környezőinek, éltető lelke volt társadalmunknak és minden humánus törekvésnek buzgó előmozdítója, tettel, tollal, költői érzetének égést hevével. Lapunknak 8 év óta szellemes munkatársa volt, bírjuk ígéretét, hogy ezentúl is támogat bennünket Aug. 12-én a gyorsvonattal elutazott azon reméoynyel mon-dottuok Isten Hozzádot. hogy egykor ismét üdvözölhetjük körünkben! — A bucsueatélyen 48-an vettünk részt
-— Kerületi közgyűlést tartottak a Dunántu i evangélikusok Nagy-Kanizsán aug. 12 és 13-án Radő Kálmán elnöklete alatt. Kassay Sándor püspök lemondása elfogadtatott s helyettesül Mészáros István bézi lelkész mint legídősbb esperes választatott meg; érdemes és aggkora miatt lemGsdolt püspöknek évi 1000 korona tiszteletdijat szavaztak meg. A diszebéden számos lelkesítő pohárköszöntés, mondatott
— Eljegyzés. Városunk egyik szépét Gotdschmied Klára kisasszonyt. Goldschmied Dávid a nagykanizsai Kereskedelmi és Iparbank igazgatójának leányát eljegyezte Fried Jenő ur Mautbner Ödön magkereskedő hivatalnoka Budapesten.
— A Kereaxtény Jótékony Nőegylet pénztárának Auük József százados Gyula-Kehérvárról „Sieretet" egy példányáért 1 irtot küldött melyért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Adomány. Főtisztelendő Nith Norbert Szeot-Ferenczrendi h. plébános-ur a nagykanizsai Hadastyán Egyletnek 10 forintot adományozott, melyért hálás köizöcetét nyilvánítja az elnökség.
— A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző egyesületnél a folyó hó 20 ára, Szent István napjára eső befizetések, a törvényes munkaszünet miatt folyó hó 22 én csütörtökön fognak megtartatni, és pedig a kedd délelőtti csütörtökön délelőtt, a kedd délutáni pedig csütörtöküti délután.
— Köszönet nyilvánítás- Drága kis Jolánka gyermekünk szerencsés felgyógyulása alkalmából szivünk boldogító sugallatát követjük, midőn Dr. Blau Simon, Dr. Ranch Zsigmond Dr Stolzer. Henrik orvos uraknak azon valóban nemes éi odaadó buzgalomért melyiyeí fáradságot nem kiméivé, leánykánkat éjjel-nappal gondozták és ez által drága életét megmentették, — soha el nem mulő hálánkat ég köszenetünket azuton is kifejezzük. Nagy-Kanizsán, 1895, ang. 15-én. Heltai József és neje.
XXXíV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. AUGUSZTUS 17-én.
tfyilvános kfiazönai
Istenben boldogult iá. Wajdlta József elhunyta alkalmával fogadják mindazok bálás köszönetünket akik koszorukttldéssel, megjelené sükkel, vagy bármi módon részvétüket nyilvánítani kegyeskedtek.
N.-Kanizsán, 1895- aug. 16. A gyászoló Waj&ts család.
grtesités. A zalamegyei agghar czosok testülete azon értesítést kűidötte be hozzánk, hogy aog. S tói kezdve helyisége ismét a Magyar-utczáowi Betti-heirn féle házban van, hol Lndvig János testületi jegyző jelenlétében esti G_7 óra közt a testületbe lépni kívánók az alapszabályokat átolvashatják.
-— Lapunk egyik jóakarója közli velünk, hogy gróf Degenfeld-ScBÍnbnrg Ágost Ferencz János Kristóf es. k. táoor-üzernagy. 1860. évben lett hadügyminiszter, Nagy-Kanizsán született 1798 évi deciember hó 10-én és 1876. évi deczember bó 5-én Gmundenben meghalt.
— A Dunántúli Viilamos Vasút előirányzata ujabb értesülésünk szerint nem* Keszthely—Szentiván—Hahót fe\'é, hanem Keszthely—Pacsa—Szentmihály— Hahót—Bánokszentgyörgy felé irányoz-taük. Alkalmilag megemlítjük, hogy Budapest-Balatonfüred közti utat 70 perez alatt teszi meg.
— A balatonfüredi kőrbáz javára ujabban adakoztak: Kővári Ármin 2 frt. Vajda Ödön 5 írt, Leopold Lajos 1 frt, rjr. Kondor Gusztáv 2 frt, dr. Vájna Gábor 1 frt
— Fürdőkből bozíánk küldött jelentések szerint Balaton-Füredre július 30-ig 0360; — Várasd Toplicxára ¦ 2266. — Uj Tátra-Füreden 1193. Siófokon 1468, — Bártfán 2756, — Tárcsán 878 fürdővendég jelentkezelt
HSbT* Pean J. B. tanár világhírű gondolatolvasó pár napig még körűnkben időzik s miként hirdetési rovatunkban olvasható Király ntcza 581 sz. a. az udvarban jobbról feltalálható s társalogni lehet vele 8—12 ig és délután 1 — 6 óra között Számosan látogatják a legelőkelőbb egyéniségek és bámulatos dolgokat beszélnek ügyessége s csodálatos .müséazetérőL. l",-r-
— 400 r. kath. zarándok indult ma el Nagy-Czelbe külön vonaton Horváth Honor aztfr. áldozár vezetése alatt. 8 napig lesznek távol
— Tűz volt Bagola-Sánczon mnlt hétfőn deltán, elégett Tóth József korcsmáros háza, tűzoltóink gyorsan megjelentek ugyan, de már csak localizálni bírták. Tü 7. keletkezése ismeretlen.
— Ménselejtezés tartatott Palinbana napokban, 14 ménló távolittatott el.
— A rizáradig áltat elrontott Ga-raboncz és Kia-Rada közti megyei útvonalon a hid még mindig csinálatlan s a közlekedés veszedelmes kerü ővel eszközölhető. Felhívjuk a pacsai srolgabi-rói, illetve alispáni hivatalt sürgős elkészítésére, ennek következtében sok azon vidék kára, mert cséplésre gőzgépet le hetetlen szállítani.
— Országos vásárunk a legsilányab-¦ ak közé tartozott, egy nagyobb hetivásár tübbet ér, kivéve a vöröshagyma vásárt, mely látogatott volt és a teljes készletet elkapkodták. A marhavásár kissé élénkebb volt
— A peronospőra veszedelmesen terjed de csak ott, hol vagy nem permeteztek, vagy csaksilány módon;különben a gondozott szőlők meglehetős jól állanak éa bő termést ígérnek
— Hideg-fürdő Sümegen. A közadakozás utján Sümegen létesített hidegfürdót a napokban adták át nagy ünnepélyességgel a közforgalomnak, mely ünnepségen a városból és vidékéről vagy 2000-en jelentek meg. A fürdő a várostói gyalog negyed órányira a szentkati dűlőben épült. 7800 hl. tartalmú meden-czéveí, mely férfi és nŐOBztályra oszlik. A fürdő a modern igényeknek megfelelő berendezéssel épült Az árak olcsók. A köthasznu intézmény alkotásában az elismerés Barkóczi Károly Ügyvédet és Krizmanics Jánost, a mfí tervezőjét illeti.
— A ayltramegyet gazdasági egyesülettől. Árpavásár Nyitrán. A nyitra-megyei gazdasági egyesület által szeptember hó 2-án Nyitrán rendezendő árpavásárra való bejelentés batárideje tekintettel a késői aratásra és csépiéire augusztus bó 24 ig meghosszabbittatik, mert a rendező bizottság azt akarja, hogy minden termelőnek alkalma legyen árpamintáit a nyitrai árpavásáron nagy tzámban megjelenő hazai és kőVföidí kereskedőknek, sör és malátagyárosoknak bemutathatni 3 ezekkel üzletet köthetni. Bejelentési ivek és szabályzat az egye-Bület titkári hivatalában kaphatók. A
minták aug 27-től 30-ig küldendők be. Tekiotette! arra, hogy az árpavásár alkalmával sok idegen fog Nyitrán megjelenni, fölkéretnek a termelők és kereskedők, miszerint érkezésüket legalább hat nappal a vásár előtt tudassák, hogy kényelmes elhelyezésűkről gondoskodni lehessen. A nyitrai árpavásárnak — te kinteltel a kereskedők és gyárosok nagy érdeklődésére — igen nagy üzleti forgalomra van kilátása.
— Heti biztosok e héten (augusztus 19—24) a nagykanizsai Kiadedneveló Egyesület óvodáiban Matosch Józsefné és Székely Lajosáé választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (augusztus 18—24) a nagykanizsai ónk. tűzoltó egylet Őrtanyáján Weiszberger Kálmán szakaszparancsnok ur.
— Helyre igazítás. Legutóbbi számunkban közölt Vargha-féle árverési hír detmény folyó hó 20—21-én, nem 21—22-én lesz megtartva.
— Igen ügyes gazdaasszony ajánlkozik plébánoshoz házvezetőnőnek és a gazdaság vitelére. Bővebben tudakozódhatni e lap azerkesztóségében.
— RÖrid hírek. A híressé vált „postkiszli* eltolvajlói kézrekerültek, teljes beismerésben vannak. — A czárí pár koronázása jövő év ápril 2-án lesz. — Presumptív trónörökösünk beteg. — Ferdinánd bolgár fejedelem haza utazott. — Gróf Zichy Jenőt a czár kihallgatáson fogadta. — Gönczi Ferencz áll. el. tanitó Zrinyifalváról Újpestre helyeztetett át.
Vegyesek:.
— Egy népszer. AMoll-félefranczia borszesz es só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csúzos bántalmaznál, sebeknél és daganatoknél. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. üdv. szállító által Bécs I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A.-féle kéazitmény kérendő az ő gyári jelvéayével és aláírásával.
— A budapesti gyspjuakcziók ezidei második sorozata szeptember 11 és 12-én fog megtartatni. Ezen aukezióra eddig már 6000 zsák jelentetett be. A beje leölések augusztus hó 25-én, vagy ba a bejelentések összege a 8000 zsákot eléri, már előbb is bezáratnak. Felvilágosításokkal azolgál Heller M s Társa Budapesten. Erzsébet tér 13 sz.\'
— A jelenkor igényei a mütogászat terén ez idő szerint már annyira tul-csigázottak, hogy a követelményeknek csak azok képesek megfelelni, kik á modern technika vívmányait alkalmazhatják művészetüknél. Ezek elsajátítására Grosz Lajos fogtechmkaa hosszú tanulmányozási utat tett a külföldön, hol tapasztalatait a műfogászatban any-nyira kibővítette, hogy műtermében (Budapest, Kerepesi ut 6.) a valódiaktól meg nem külömböztethetó inüfogakat darabonkint I frt 50 krért páratlan ügyességgel illeszt be. Fogsorok, plotobok, niüleges szájpadlások készítésében elsőrangú tekintély, miért is bárkinek is lelkiismerettel ajánlható.
hirdetések.
3I75itk. 95. sz.
Árverési hirdetmény,
A nagykanizsai kir.. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Remete Géza ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtat ónak Herczeg Mihály végrehajtást szenvedő orosztonyi lakos elleni 13S frt és 15 frt kétrendbeli tőke, 9 frt 85 kr. végrehajtás kérelmi, hirdetési díj nélkül, 9 trt 85 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő, költségek iránti végrehajtási ügyében á fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó az orosztonyi 254 bz. tkvben t 704 Drsz- *• felvett ingatlannak .Berezeg Mihályt illető s 166^ frtra becsült része, továbbá az orosztonyi. 202 sz. tkvben f 635 hrc*. alatt foglalt ingatlannak ugyanazt ilfétt>-a> 9-7-4, ^frtxa becsült % része, mégis $y orosztonyi 557 sz. tjkvbeu t 774 erez. alatt felvett ingatlannak ugyanazt illető s 366 frtra becsült fele része 1895. év: október hő 24-ik napján d. e. 10 Órakor Orosz-tony község házánál Remete Géza ügyvéd felperesi, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog; még pedig tekintve, hogy az orosztoeyi 254 sz. tkvben t 704 hrsz. a az orosztonyi 202 sz. tkvben t 635 hrsz. a. foglalt ingatlanokra Herczeg Vendel javára haszonélvezeti szolgalmijog, ezt megelőzőleg pedig zálogjog van bekeblezve, ennélfogva ezen. ingatlanok a szolgalmijog fentartásával bocsájtatnak ugyan árverés alá, de csak ugy, ha az előző jelzálogo^ követelés kielégítésére szükséges összeg, vagyis a 704 hrsz. ingatlanért 800 írt és a 635 hrsz. ingatlanért 350 frt beígérte-tik, — ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik s ezen ingatlanok is a szolgalmijogra való tekintet nélkül fognak ugyanion határnapon eladatni.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/o át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. tvéeék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi július hó 19. napján. MIKOS előadó.
Hamisított fekete selye». Égessünk el egy mintát a venni szándékolt teljémből, és a hamisítás rögtön kideríti: Mert mig a valódi s jól festett seiyem ax elégetésnél nyomban óstiepodörMik és uakhamar kialszik, maga utin csekély barna hamnt \' hagyván; addig a hamisított selyem (mely zsíros szinO szalonnás lesz és könnyen törik; lassan tovább ég (minthogy rostszállal a . festanyagíól telitetten tovább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely valódi -selyem módjára soha Össze nem pödörödik, c3ak meggörbül. 3a valódi selyem hamuját össze nyomjak, elporzilr, a hamisítványé nem. — Henneberg ö, (cs kir. odv. szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz azállitvs, póstabér- és vámmentesen zziresea j kaid bárk nek is mintákat, akir egyes öltönyökre való: akir egész végekben leró va-lódi selyemszöveteiből. S*ájczbaezimzettle-Telekre 10 kros-, és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyel re ? irt megrendelések poctoaac elintézettnek.
Wipterberg-intézete.
Uécs, ffthring, Cottsee Anlagen. sasT* Felnőtt lányok részére con-forttaí berendezett nevelőintézet. Szép tan,- alvj és társalgó termekké!. Gyönyörű kert. Egészséges fekvésű hely, áilami é-vénynye: blri bizonyítványok. Winterberg Mária intézeti tulajdonos. Rhajna melletti Coblenzböl.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTOBFl LAJOS.
<mr ÜGYNÖKÖK
Vidéken lakó oly tisztességes egyének, kik mellék foglalkozásként gazdasági gépek elárusiiásával ki vannak joglalkozni Reissenzahn Aflt gazdasági gépgyárában, Budapest, VI. Eötvös utcza 38 sz. magas jutalék tételek mellett nyerltetnek eziránti megbízást. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve.
Korszakunk, követelménye !
Effff fog 1 frt SO kr.
OGAK
kéííltUtnei
GRÓSZ LAJOS
fog-tr?CIl»Ikal 1; rmében,
Budapest, Kerepesi-írt 6. sz.
Ke repesi-saxai IL em (ese\'őtt magyar ntcza) a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
aasF Alapíttatott 1878. "ÍM
t.\'inep és vasárnapon ; található dólutan 5 óráig.
_jgümmi!i_
¦ fMtv partii pomi- a txwnnt a
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
\'párisi flomati- ét aa\'liólyaiik
finomság et jóság .tekintetében a kivánai-makatis felolmalják, toczatonként I, 2,8, 4 &,6.1 ésSftrtatért. Btetsaattr (rövid) 3 ét 4 frt. legfinomabb bölgyazivsesok 2, 8, * és 5 frt. — (Ut óvszere*. Hasse alán 2 forintt Massioger tanár atán 2 frt 60 kr daraboukint. Sospeaserinmok stb." részletezett árjeeyzék sz*rint. Szétküldés titoktartás mellett
R E 1 F J specialista Bécs,
!.. Branditale 3
Pittikas mintagyOjtemény nrak rész. 5 irt. árjegyzék zárt borítékban Ügyen és bérmentve.
rész. 5 trt. ¦
r
E
eresün
egyéneket minden hivatásból igen kedvező feltételek alatt a törvényesen eng.**tfn&$ÍkMr*}fsgjek réázlctfizetés roel .T^dsára az
1883 évi XXXI t. C7. értelmében.
Fővárosi váltó üzlet-társaság ArJler* és Társa Futíapesí.
Vizgyógyiotézet
l\'ozBonybíiii.
Massaga, elektro-therapliia és gyógygymaasztika s^b. intézete.
¦V Egész éven át nyitva áll. *W
Tulajdonos : a Pozsonyi Ipcirhank. Igazgató orvos : Dr. Schlesinger Miksa
Prospektusokat ingyen és bérmentve kaid
az igazgatóság.
mackfíle
Dupla-
Er/eiaii
gyáltöj* * felt*iaió:
LÍ?&$mL HaotHearil! fßOißmß Tjim a. D.
a leíreKjsz*rut>h fs lep-j-orsabb m6d iral-lérokat. kézelőket stii. csekély tsrul-: sacja! ugy kemtnTiíéoi, hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólag abban át!. fcoí;y Mack duztla. keményítőiével
kenJényitjuk azokat. Aki egyezerbas^nslta. mindig csskeztaucal mázza. Mindenatt kapató 3. to 6i 10 Itraj-CAtt>s Cnnonokliar.. F^trakut osítiik ^agvarr-rszig ríxzére: Voith (iottl.. J^i-<6fm IMII.
Újszülött
gyermekek,
yjok által éppen nem, vagy- csak tökéletlenül lesznek szoptatva- a H. ííestlé-féle gyermekliszt, hastnáiaU folytán okszerű módon, \'fölnevelhető!:. Xintaadagot. nemkülömben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kiránatra ingyen küld a központi raktár:
F. BERLYAE-I., SADLEBGASSE Kr. 1.
Henri Restié-ície gjeraeklápliszt 90 krajcár. lieDri SesÜé-féle mesierséges tej óö. trajezár. F. 3ERLYAK,
BÉCS I., XADLERtfASSE 1.
Raktár minden gyógytárban és füszerkeres -k édesben.
órás a vásá-i kikiáltási módra ajánlott készítmények bevásárlásától, mely csak a közönség megiévesztését czélozz*.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO
o
O 0291/95
o
o o o o
Q
o o o o o o o o
i i f i © t m é a j.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a város közönségének talajdonát képező erdőkben található folyó évi gubacs termés 1895. évi augusztus hó 26-án d. e. 10 órakor a városház nagytermében tartandó nyilvános szóbeli árverés utján azonnali készpénz fizetés mellett fog eladatni.
Bánatpénzül a becsár 10%-a az árverés megkezdése előtt a kiküldött bizottság kezeibe leteendő
A feltételek az árverés megkezdése előtt betekinthetók. Nagy Kanizsa, 1895 aug. 3. A városi-tanács.
o
o o
~ o o a o o a s
o
QOOOuOOOOOOOOOOOOOOOOJOOOOOO
8.1?
50 O
r
IIÜ
s 1
SJ1
- r* . »- s
SS«!. 95 5|=-,,
& fto I|
/7////////)/////////77/////í
+
*
#
4*
Itt ínég soha nem volt !
A Tílágítirü gondolat©Itasé
^ iMi] nm ni Hagf-KaslzsáJí,_
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy kereastül-ntazásombatt itt nébány napig időzni fogok és tudományommal nevet, kort, gondolatot, foglalkozást, multaté-\'jíirőt mindenkinek mondok.
Senki se mulassza el!
Mivel tudományommal Earópa legnagyobb városaiban, ugy Budapesten, Pozsonyban Temesvárt, Kassán és Verseczen is min-denött a legüaeyobb csodálkozást és elismerést arattam, remélem, hogy » helybeli nagyérdemű közönség a vejből, bogy meg-gyÖzOíiJé\'K; szíves látogatásával megiiszie\'ni fog.
fjakáAOtH: Király-utcza 581. az udvarban jobbról.
Tirsalgási ide keddtől, f- U 6-tól mindeonap í e. 8—12, i ti -6 óráig.
Kiváló tisztelettel Professor 3fcr*El-A.2!>ír J.
Kik a német nyelvet nem birják, egy tolmácsot szíveskedjenek magukkal hozni.
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. AÜÓUSZTUS 17 <¦¦:
Arany érmekkel kitüntetve.
EIsó es. és kir. kizár, szabadalm.
Arany írmekkel kitüntetve.
OMLOKZAT-FESTEK-GYAR
KRONSTE1NER KAROLY WIEN, III. Haupístrasse 120. szám, saját házában
Fóherczeci és berezegi uradalmak, cs. és kir. katonai raktárak. Tasnt-, ipsr , bánya- és hámortíranlafok, építkezési munkálatok. VÁLLALKOZÓK és ÉPÍTŐMESTEREK, vala mint gyártulajdonosok szállítója. — Ezen. bomlokzatfestékek, melyek mészbea ojthatok, száraz porított állapotban, 40 különféle szinmiotában, kilónként 16 krtól feljebb szállíttatnak és a festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz — Mintalapok és használati utasítások Ingyen és- bérmentve küldetnek.
A feltaláló dr. Meidinger lanar nr által kizárólag hitelesített gyártmánya
MEIDINGER K&LYHA
Mi
cs. és ili úml szállítónál
kapható.
Sudapast: Thanethof. — Bécs I., Kohlmarkt 7. sz. a.
PEAG: Hybernergaase 7. Minden áliam által szabadni mázva. Az első éremmel -minden kiálli-tásoa kiiüatet?e. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és ieg~ elegánsabb kiállitásbán, tetsxéssierínti égési időtartam szén-pirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénneli tüzelésnél.
¦45,000 kályha forgalomba hozva
Egy kályha által több szoba fűthető.
„M EIDI ;\\ g E R"-k ály ii ii k.
Óva irtunk az ntanza- r~aTr^ri1 r n nr; toktól, utalva a kályha- M tilíi NCEK-OF t N
ajtókra öntött követ- A% ,\\ L | M"^J
kezo védjegyre: _ _ ^*->Ojj
„HESTIA\'-kályhák.
ZajnélkOli fűtés. Pornélküli el távolithatása a hamu és salaknak. Az ellenzék tisztítás czéljából a por elöl a nélkül eltávolíthatók. hogy a kályhát szétszedni kellene.
tó FÜSTEMÉSZTENDŐ KANDALLÓK.
A kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam. Minden égő anyaghoz alkalmas.
| FÜSTEMÉSZTŐ CAL0R1FÉREK.
io Központi fűtés minden rendszer szerinti
L Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
I^ 1\'ro.tpecíu.soJc és árjegyzékek ingi/en és bérmentve ^
Szivattyafe. a íegíiilSafSléfefe esélata.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattynk. hydraulikus Widderek. legjobb szerkezetű gözszívattyuk, centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitás: telepek motores járgányhaj tássai.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor.
mükódése közönséges támpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható.
Képzelheti legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet
Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre szaraitva alig V, liter.
LangenBlepen nion.-féle Kéjpgryár.
Fióküzret: Bécs 8. Rariahilferstrasse No 19. a
n e a t Kelt
CRÉM E
ÍJ I EJ l S \\
meglepő hatása. Csodás hatással alkalmazható szeplő hőség okozta pftrsenések barnáit bőr. napsütött arcbőr, are-verenség, bőrrepedés ellen Vakító fehér és kifő-*\' gástalanul Qde bársonysíerft bőrt idéz elő. áfinden hölgy é; nr, kik ezen ijtazán ártalmatlan,- a tudomány előkelőségei álul ajánlott késxitmén.t napoo-kint használják, el vannak ragadtatva annak hatásáról és feltűnést keltenek csodásan szép ét jól ápolt arcsbőrOkkel. Egy köcsög vagy atitegely ára 1 frt. Használatban igen kiadós. Figyeljünk az oldalt látható védjegyre ét óvakodjon! a szatoos és határoaoltan ártalmas ntánzatokrs, melyeket hirdetési szövevQnk lenvomáaával aján anák. — Kapható a gyógytárakban.\'előkel óbb drognakereskedé-sekbon és illatszertárakban avagy
Weiss <fc Co. gyógysz. fiókraktára utján. Wien. Kartnerring 6.
Magyarországi főraktár: Tőrök József gyógyszerésznél.
Christoph Ferenc
SZOBAPALLÓ-FÉNYLAfCK,
lehetőre" teát, iory a szobás, a mázolta alatt f baasiiáltatiza-aaaai. mivel s, keürmrtten izag <¦¦ a laaiú. ragadée száradat, mely ai olij festi kaok it ai o\'.jjukkmfc sajátja, elkrrülEctlk. Cmelloa a hatra t. I«ta olyan egyszerű, hogy kikl mtf a vizezheti a maioliií. A palló oodroat lir-íTfcja! löltörfilietö, auclkQl, -ofj elvesztené fényéi. Meg kell kalönboitettJ.
f szüidxstt xxobaapalló - fénymáxt,
»3rzai barnát ?1 mabayoalbjrnét, mely akár ceak az olaj (estek föd! be a paliét * ©gyottal fíoyt ii ed. Elírt erysráni slkalnjszbato régi vagy uj pallóra Teljesen bel&d minden fölfut, korábbi mázolást itb, van axntis üizta .\'ényrsas (színezetten,) uj pallókra m parketre. mely c-upan (éoyt ad. KulABöaen parkéira - a:njtciirkkat mar bemázolt eccaies oj pallókra való. C«k fciiyt ad, onnélío^ra nem fSdl el a lamDatrit. Ptniaotim.!;, kürüibeffil Si otLTazóemtr. (kOt koiep^a-Sytacti nobua v.ilói 5 frt. 50 kr., ra<y 9\'^ tnirfca.
A kOivetlrtt necrcBaelések twindra varoaban, *_ho\\ raktárak vannak. Ide küldendőt, lllntamxioláuk ^aproep -kliiaok iuiyetn-i bermeetve ktldítnek. A beií*arliánál to*.«íh !"1 Tleyáint a^eeftre ¦ a eyári Jegyre, mivel ei! a több mint INSOérrlétFzo STaMaian jí >okf-Ic ntánozzakée hatni\'Ujak, t eokítal reeeiabb, 1 tfakran a eitBafc meg aem falotö mluöeegr-!¦¦>-. beázik forgalomba.
C\'hristoph Ferenc,
1 mán sctajalli-léíjlitt HluiilSsttwili tyittili, Prága, K. Berlin.
Znrich
Nagy-Kanizsa: NEU és KLEIN.
ím
*~ Ksj-edül valódi angol
csodabalzsam
81 A. pá|\'
PKEGRAOÍ-Itaii.
Ez a balzsntn egy bcjgriloc, mint küisöleR biuxrtál : 1. mén; oddifr el xivixí ért hatása (O\'^SJ^ev s tüdő ?1 mell minden brtrc**;t>nt!lt cnybiti a baxotot, ciillapitja & kihánj-ftat ri a (uj kühüeí-st eltávolítja 6« KyózJ\'it idült fájdalntakat; 2. kiválóan hmt-nil torokgjTiIadaintU; 3. eltAvolit miudcil láat: 4. me^loptoen gyógyítja a (ryanior niindm beU\'freójfét; 5. mcf;-•Eiictet minden lájdaimst és gyo-(tj-rtja ax srany-errt; 6. a kőtinj-ü siókeiéit elöaegiti ?1 a vért ttaetitjn; 7. kitűnően linaznAI togrfúj&aoknnl, & raajbüzt megalünteti; ti. ió uer a Kiltarta ellen; 9. kitűnően haiímil ki\';\'s\'.ii-c mint ci\'oc.-.-itószer rniti(Íi-n Kelméi; 10. ecValtahin Ofry brUvW.g, mint küliMeg kétatptí-len eredmény.
Scl hajiinilliatii fryOfzyitfiazeT. Caiik kor voi6di éi hamisítatlan a bnl-zsAxn. ha minden üv*p; egy t*üst-
...-„--^kupnkkai íKa,piU]i vnn tsárva, a
roojybcn crfgem: „TUlsrry A. CT*f^si«tar«. az OraagyaJ. boa Presradahajt" belenyomva. Minit™ mái balmnta, meij- num «1 ér. kupakommal van leairva. í* máaként ran kiállítva, haa-esitviny és ntAaxat, ¦ káros bn-taan é« durva anyagot, mint „Alo«" é* thhei hasonlókat tartalmainak. Uindvn ilynemű balaam ne togadtasaí.k el. Hntiaamom hamtsitii es ntóniAi » védjogytorvény alapján :!.\'rl\'!:-v",Sl:!1\' aiigornan ül illtetnek. A magas kormány — a- kelt vejryésKeti, ssakértí.i bizonyítvány ¦ van, hogy kéazitmányem aettitainemS til-
A lejrrégibti, legjobbnak bizonyait ti %-s-liidi, mindamellett a legolcsóbb pgj-ottmes. ni-psKt-rü házi gyógy-
külsB és belső "beU\'g" ség tllen.
6
apénz eíoiege*\' CekQIiteie vag* i»-k Thierry Adolf icyógyazcret;
Itatvaro küldve. 12 ki* vi vagy H ore ego vi ára & korona. Me
\'¦«, KohlU-Sanerbmnn mellett.
lTOttl 1. rriryp.rtin a A ™*ÓdÍ toatp&m rrigntiba QSOff ak&ltÓCS
íiafúsa és ereje*
Ai angol esodakenScs, ntelv a legjobb croítménynyol huznáJt ¦x«r 0 szccv.fl\'Ö i*mb«ri«éfrnél a ing-salyoaabb ?1 idült bajokbao. A sebek gj-úgj-itáaa. agy-szintén a fájdalom m :¦.-.>,¦ si\'bt-níelülmnlhatatlan; — tö-alkiitríszi-t a píros rozsa „roaa oentlfolla"-bn.r. létező caodaxxertl anyás;, ra4a kltfináen elismert cyogyaziyagok összetételeit ks-p«aik.
j^^ft angol sodakaoSá - haaznál-
A gyermekágyosnS mellbajánál, tej gyfile ml esnél,
keményedéinél. Orbi.ii:. (SzoDt-Anttl tüze),\' mindé_____
sérelmei, láb- vagy ettontsebe*ölesek, sebek, gonv.-dUég, dagadt lábak, süt r-sonUau ellen ; übés-, szúrás-, lt«, vágna és zozfVdási sebek ellen. Használhat6 minden idegen részek, o. m. üreg-, faszálka-. homok-, szilánk- én tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövü*. poltolvar. ujjáképzö-déa. sot rákbetegség ellen; saemölcs. köröm daganat, hólvag és feldőrzsőlt lábak gyóíryhásim. Hlndennerafi égést Ve-
fagyott testrészek, betegeknél íiobhjui tekv.-S által agyer-
t
Igen ajénlatos szén egyedül illo elóvj.gyizatl szer-bél minden családnál készenlétben tartani.
Két dobosnál kevesebb nem ItllU^tiS; a sietküldés kizárólag az összeg előleges hekiildéíc v:i!^- poli; tjtánvét<\'l!.-i eszközöltetik. 3 tégely csomagolás. tEállitólevél és bernien-tes megiöldéase) 3 korona \'0 fillér.
Sxbcw bizonyítvány áU rondáik esésre.
Figyelmeztetek mindimkit hatástalan hamisítványok megvétele ellen ¦ kérem szigoniaa arr» ügyelni, lioity\' -\'indro tágslyen a fenti -védjegy é* réirnek „Thlorry A. Őrangyal ndgymxertiro, PregrarUibaz;- beleégetve kell leini el roinden tégelynek egy basenálati utasiti\'isba. ngyan-olyan jegygyei. r!: i-: t it; iá;hat\'j. kell berni magolva lenni.
Az eg>\'edüti rs valódi i.ngol csodakenocsüm hamisítói éi ntánzi\'y. a véiijogyiőrvéiy alapján, isigornaa üldöztetnek, aiíJ-nnügy 0 hamisítványok; ismet«láril»itAi.
fegyedöU köxvHtlen híaierzesi farras
THIERSY L Őrangyal gyógyszertára
fBBBteaMBáKi Re hits- 5an erbntnn mellett.
Oly belrrŐl, hot raktár nioes, tessék a megrendelést ki\'-zveUcnSU ..TTüerry Adolf Őrangyal fj^lT******^**-0^\'
Fregnuláb.-.n. ltohit»->nt;erbmnn mellett eimezni.
Az ansztria-mngyart.rsráci védjegy lajstrom-szama 4S34.
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Ifoll aláírását tünteti fei.
A. védiogyet es
* «011 A.-féls S«ldtltz.|Kir.k tartó, gyoerhataia a legmakacsabb 4, .,
tíl.lás, aranyér és a Ierkü!6cb6»bb >{l tttej,ájek ellen, e jele, n»*°«,™kT\' tísedrií 6U mindis nagynbj) ellerjedéat Körzeti. - Ára m l(pKtételi .redítl d." bszaak I frt a. 3.
Hamisttaso : törvényileg fenyíthetnek.
Csak aJckOT Valdtíi. ha mindegyik flveg MOÍili A. vt«ljeiryét tflntaU fel és ,A. Mtll\' feliratú ónozattal van zárva. A Hoü-féle fran-
ozi* bors/esz és só nevezetesen mint fáídalcnicsiüapitci hedSrziSlési szar kószrény, esaz és a meghűlés egyén következményein:! legi^meretesebb népszer. — Ejy óno-znl! érettet! Qvea ara 90 krafozir.
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésae: füzolyaaraa sziksó.) A mindennapi azijtisztitaanal különösen fontos bármely korú gyermekek, mint fel-nőttek Bzamiraí mert e szájvíz a fogak torabbi épségét biztositía s egyazersminii ÓTBzer togfájis ellen. — Eay M«II A védjegyével ellátott Qvea ára : 60 krajozár.
(691)
Moll
FóazétkOldes: gyógyszerész, cs. és kir. udvari
állal.
szállít*
Béca: I, Tuchlauben 9. 8Z. Vidéki ¦egreadsléssk napenta pos\'aiitánvét oellütt tel]esittetsBk
A raktárakban tessék határozottan MOLL \' A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérnie Eaktár: Nagy-Kanizsán RosenfelfJ Adolf es Fia.
OOOOOOOOOOCOOO JOCOOOOOC ooooo
If Siti
!
A lábodi aradalom ez idei körülbelül 350 métermázsára becsült gubacstermése e hó 21 én Lábodon az uradalmi szám-tarlói hivatalban zárt ajánlatok ntján a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni, az ajánlatodhoz, melyek a fenti nap reggeli 8 órájáig nyojtandók he, az ajánlott ősszeg iö százaléka bánatpénzül csatolandó.
Lábod, 1895. angnsztns 11-én.
Az uradalmi számfartói hivatal.
O
O
o o
o
:
O
O
o o o a o o a
OOOOUQOOOUOOODCOGOOOOQOOOOOO
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét roel lett mindenkinek küjdünk regulázható
SfGENFI ZSEBÓRÁT,; valódi Double-Christor ezüst utánzatul
Ezen órik igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 12 frtba kerülnek. Elánisitóknak fél tnczatot 21 frtra leeDgedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMRER szállitóháza, Bécs. IV. Schwindgassa 14. p\'arterre Thür Nr. 2.
oooeo^rxjoooooooúooooooooooog
ELADÁS.
Költözködés miatt Söjtörön a Deák féle házban augusz tus 20—21 én d. e. 9 érakor tartandó nyilvános árverésen készánz fizetés mellett eladatnak szoba, konyha berendezések gazdasági eszközök úgymint: szalon-butor, ebédlő- és báró SZObl berendezés, mind divatos tölgyfából, díványok, székek, képek, tükrök, porczellán és üvegedények, lámpák, fegyverek, kerti bútorok, külömböző a háztartáshoz tartozó czikk;k ; 2 darab födeles nj hintó, 2 darab ruganyos homokfutó kocsi, 2 darab festett és tapaczirozott szánkó, lószerszám, pokróezok; különböző gazdasági gépek és eszközök u. m, kettős és egyes ekék Sack rendszerűek, 3 táblás vasfogasok, mélyítő ekék, szecskavágók, kovácsfnvók, ülők, teljesen nj sima hengerek, dupla szöges hengerek, (rögtörök.) uj szekerek, 2 darab 13 szoros vetögép uj merítő korongos, Jajtok, létrák, zsákok ponyvák stb. VARGHA BÉXAa
u
o
o c.
G 0
V 0
o o
o o o o o o o
OQQOQOOaOOQOOOOOQOOOOOOOOOOO
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
\\ A Ci Y-K A ülIZS A. 1895. augusztus 24-éo.
34-llc szám,
Ejmi érra . . 4 öt _ kr Fél érre . . J fa 60 kr.
-Viveut-Tre . . . j (n Zí kr
Efjea Jtzáu 10 kr. •iHJEOETÉSEg ¦ ¦¦Hiti Jatiuorfaao 7, miaodeaoH |6- t aÜBMi tatából jo.-er; a kr
KYI LTTEBBES [petit ióroükeDl 10 krért rétetaekl |íel. KüKaurí il^iék miodeo eryeal birdcuarrt 3U Jtr. illetendő \'
I0ZLÖNT.
XXXIV. évfolyam.
A iap szellemi éi anyagi részét |illető minden közlemény Bátora Lajos sxexkeaztö-kiadó nevére «inweueaN,aa;y-KMlz*ára bérmentve totézeadók
Bérmenteden levelek nem fogad -tatnak el.
Kéziratok r issza nem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Déizalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár , nagy-kanizsai- és galambokiünkéntes tüzoitó-egylet*, a .nagykanizsai kisdedoeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony jótékony nőegylet\', .szegények tápintózete% a .katonai badastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer,szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
részvény-társaság aóeírfa.\', „itkanizsai izr.
A nő joga ét »zabék%ága.
Dr. Wlassics Gyula kultuszminisz-ter tudvalevőleg foglalkozik a nőkérdés megoldásával. Ennek egyik oldala-: a dó felsőbb iskolai kiképzésének átvitele az elméleti életből, a gyakorlati életbe. Messze kiágazd gyökerei vannak e kérdés ilyetén való megoldásának.
Az uralkodó czimkórság, leginkább a középosztály telkében behegedetlen seb. melynek torzszülöttje a mindinkább kifelé gravitáló szoczialismus, melynek radikális orvoslására szolgáló vények hasábszám lepik el a tudomány szótárát.
A női kérdés másik oldaláról óhajtok rövidesen értekezni, tehát ellentétjéről annak, miről a kultuszminiszter ur tirgyaj. A nőeman-rzipaczió kérdése nem egyébb. mint a czivilizáczió követelte divatszezonja. Nem akartam ezzel azt mondani, bog}\' tán nem volnék hive a külföld eme rég dívó demokratikus alapelvének, de hozzá kell tennem még azt az egyet, hogy lelkes hive vagyok annak az eszmének is, mely a nő jcgát közgazdaságilag szi-. lárdul biztosítja. (Hogy szavaimat röviden \'kommentáljam, közgazdasági kérdés alatt" löbbek közt, mely a no nek keresetét biztosítja, a házi ipar űzését értem.)
Nálunk -a nő joga egyedül a férjhezmenés volt. L szük keretű jog, nagyou is csekély. Ha a nő jogát s szabadságát megadni akarjuk, akkor feltétlenül biztosítanunk: kell az egész vonalon át függetlenségét. L nélkül ö gyenge s folytonos védelemre szórni. A nő függetlenségét a férfivel valódi egyenlőség adhatja meg. Legyen a nő mindenekelőtt felszabadítva a férő szeszélyétől, akkor ő egyúttal önálló is leend.
Nálunk a nőnek a férjhezmenésen kivül alig van egyébb hivatása. Legyenek ők bármennyire is kiképezve, tudományuk érvényesítése elakadnak a gyakorlati élet zárt kapni előtt. Nem tagadhatjuk, hogy a női jug eddigi abszolutizmusa nem az egész vonalon át van felszínen s ez leginkább a közoktatási tér. L téren a női kéz hatalmas bástyát emelt drága anyanyelvünk megőrzésére. De azt sem tagadhatjuk el, hogy e pálya nem fogadhatja mind ama kiképzetteket. Az akarat tehát kapitulál a tehetség előtt
A nő kezdeményező joga létezésével feltára la ódnak a bezárt kapuk s mindenki jogát gyakorolhatja ama pályáo, amely intenczi ójának, tehetségének s képességének megfelel.
Ha példákon okulni vágyunk, vegyük elő az amerikaiak eljárását iránytűül; ott a női kéz munkája tisztán előtérbe szorul, legyes az L pályák bármelyik terén. Ott a nő joga még politikai téren is érvényesült, mint pld. találkozhatunk állam-titkár-nŐ\\el is.
.Szabad hazában, szabad polgárok.* Ezen ige a szabadság eme államában testté vált. Sajnos, hogy énnek varázsa reánk magyarokra nézve még mindig nem vonatkoz-hatik.
Hallottam nemrég, aki magát optimizmusával oly annyira illnzorisá tette, hogy ajkára vette e szót : „Magyarország a szabadság egyedüli
I menhelye.* Halavány fogalma volt
1 az ipsének a szabadságról, nagyon
1 halavány!
Ennélfogva a szabadság ki féle
1 való fejlettsége egyenlő volna a joghatár túllépésével. Nemde? — Op tím izmus láz ez kérem s sec mi egyébb. Hát a szabadság fogalmával ellentétben állana ama óhaj: az
általános választói jog. — Avagy a Bzabaöxig, alapelve ellen merényletet követnének el mindazok:/ kik az egyéni függetlenség mindenkitől való tiszteletben tartását követelik ? —
Adjuk meg mindenkinek egyenlően mindent, a mit a szabadság megadhat, legyen az férfi, no, gazdag, szegény. Igy inkább megtudhatja a vén Európa, hogy e fiatal Magyar haza is megveté a valódi demok-rat izmus alapját, mely nélkül az osztályharez éles fegyverei el nem csorbulnak.
Igy a nő joga és szabadsága mindkét oldala . evezend a szabadság partjáig, holvaz egyenlőség s testvériség hajói kikötnek.
. : HIRSCHL JAKAB.
\' - :A
Tuőnivaíék.
— - Hirdetmény A budapesti m. kir. posta „és távírda igazgatóság, utalva azon a nagy közönség köréből mind sűrűbben felhangzó panaszokra, melyek a levelek s egyéb postaküldemények késedelmes vagy téves kézbesítése, valamint az ellen irányulnak, hogy a részükre szóló postaküldemények feladási helyükre küldettek vissza, kijelenti : hogy a ez irányú vizsgálatok kilencz-tized részének eredménye az volt, miszerint a megkésett,-illetéktelen kezekbe került vagy feladási helyükre visszaküldött postai tárgyaknak vagy a czime volt elégtelen, mert hiányzott abból a czimzett lakása, foglalkozása és egyéb olyan megjelölés, a melyből a czimzett személyazonossága a kézbesítésre hívatott postaközegek által kétséget kizá rólag megállapítható lett volna, vagy az írás volt olvashattad, vagy pedig a hasonló nevű helyeknél hiányzott az ország, megye illetve ntolső posta nev<*. Ennek oka abban keresendő, hogy a közönség nagy része, különösen nagy-forgalmu \\ üzletekhez intézett levelei czimzésénél arra támaszkodik, hogy a czég- általánosan ismert levén, etég ba megnevezi és a kézbesítés nem jár semmi nehézséggel, nem gondolva arra : hogy mioden czég csakis saját üzlet-
! körében ismeretes, hogy lakhelyét vál-} toztathatja, hogy hasonló nevű, haog-i xiaa más egyén is létezhetik, hogy a ; kézbesitésre hivatott postaközegek sze-[ mélyében szükségszerűen változás szo-; kott beállani és bogy minden esetek-\' ben a pontos és gyors kézbesítést t;y-! gyobb városokban, különösen pedig Bu dapesten kizárólag csakis az biztosítja, : ha a postaküldeményeken a czimzett | foglalkozása mellett annak lakhelye (ke-; rület, utcza, házszám) is ki van írva ! Miután a postai alkalmazottaknak ele-genaö támpont hiányában nem képezheti feladatát, hogy kétes esetekben, puszta feltevések alapján a czimzett személyazonosságát vagy a rendeltetés helyét megállapítsák, ennélfogva az ilyen postaküldemények szabályszerűen, feladásuk helyére küldetnek vissza és i miután a hiányos czimzés következmé-j nyélért a poaiaintézet nem felel: ez i uton is felhívjuk érdekelt levelező kő ! reinket arra, hogy különösen Buda-{ pestre intézett postaküldeményeik czim-j zésére a fent elmodottak szem előtt i tartásával kiváló gondot fordítsanak. ; Sopron, 1895 évi július havában. A : kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az áruforgalmi ata-; tisztikáről szóló 1881. XIII. és 1895. ; XVIII. törvényczikkek végrehajtása tár-| gyában f. é. június hó 21-éo 2605/eln. sz. a. kiadott keresk. miniszteri rendeletet és mellékleteit a pesti könyvnyomda- és részvénytársaság (V. Hold utcza 7. sz.) német fordításban is kiadta. Minői az érdekelt körük oly megjegy->essel értesíttetnek, hogy a fordítás példányonként 20 krért az összeg előzetes beküldése mellett a n evezett részvénytársaságtól megszerezhető. Sopron, 1895. évi augusztus havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
CSARNOK,
H. Kanizsa a szabatísagharcz alatt.
\\. .1849-ben. Irtai CSER JÓZSEF. (Folytatás.) Árts az ellenségnek^ ahogy tudsz. Ez volt jelszava Vas Gereben lap-J jának a „ Népbarát- * nak. De közölt
is, olyan erikkeket, hogyha azokat az ellenség" esetleg olvasta, még a háta is borsódzott tőle.
01 vasta- e ezeket, vagy hallott - e ezekről a bec^ehelyí kanász L —, De akár olvasta, akár nem, Irtani még is akart az ellenségnek, amint lehetett. Többed magával megtámadta & futárokat, de merénylete balul ütött ki. Elfogták, s vele együtt a a becsehelyi téglást és három fiatal legényt is. Kanizsán a haditörvényszék röviden végzett, s agyonlövésre, ítélte a kanászt és a téglást. A városház börtöne volt a siralomház. A német téglás, ki töredezve beszélt magyarul, sirva erősítette ártatlanságát, jajgatva panaszkodott: mi lesz szegény családjával ? ;— A kanász szótlanul készült a halálra.
Egy^ vasárnap délután az elitélteket, sok nép kíséretében a gymnasium éjszaki része elé vezették, hol fél óráig időztek. Majd a gymnasium ndvarába vonultak, ahol ismét huzamos ideig tartózkodtak Végre kegyelmet kapván, mindkettőt szabadon eresztették. *
Hir szerint Nuzsán neje könyörgött az elitéltekért és nyert nekik kegyelmet. De elijesztésül előbb a halálfélelmet kiállatták velük s ugy bocsátották Őket szabadon.
A kiállott halálfélelem daczára is, mikor az ismerősök mondták á kanásznak: , Ugy-e nem tesz többet ilyent?" — .Nem ám, amig nem lehet!" válaszolt hetykén á megtért bűnös.
\'Egy kis fiút ápr. 10-én agyonlőnek.
A Király-ntczában Kláuz Boldizsár asztalosnál lakott sógora Horvátlakatos, ennek 7 —S évesfia volt az áldozat. A beszállásolt horvát katonák az asztalos műhelyben tanyáztak. A kis fin is Ott volt és ga-
T A fi C 2 A.
A levél.
Eimnii az esküvő, el a lakodalom... Jön a levélhordó — : „Mi az mond angyalom ? •! Nem ázol a férj semnit, hanem a levelet Zsebrerágja s aztán: .Kedves, Isten veled! Kettőt üt az óra., nem érek rá mostan. Bizonyosan várnak rám a hivatalban."
Felsóhajt az asszony: „Levél nem mutatja?!* Keserves sírásba ti>r ki e szavakra :
— .Tehát ennyi * ilyes a férfi hűsége ? Vakolok és megyek... nem maradok véle!
- . Sem nevet ki engem semmiféle dáma, Séta alkalmával, — ha férjemmel látna.
PaLolok Aa megyek... hadd töltse a kedvé.! Síire, oíat a lepke — röpködhet szerteszét...
— Boldog u$j *em leazi-k ő vei a azt látom; Előbb-utóbb el kell, el kell tőle vállnom.. . Legyen hát 6 boldog ás én boldogtalan ;
Ha tudom, hogy boldog, megnyugszom sorsomban.
Léptek zaja hallszik — az asszony .megrezzen\': -Jaj ! férjem jön vissza, és én Így könyesen?-1 Leiörli könnyeit, és csakugyan férje; , Ki a kinyílt ajtón tárt karokkal lép be: -Mi bajod angyalom? ! kérdi férje halkan, Es nyíl sebességgel neje mellett ott van.
.Távozzon mellőlem! álnok, csalfa férfi! Mi bajom ? — még tőlem — hotelen ezt-kérdi ?" .Angyalom > mit benélsa? mondhat tot bánt téged? Csillagot az égről mind íehordom érted.. Szerelmem oly tiszta, — esküszöm, mindenre — Mint a nap sugara, vagy a harmat csépje."
.Ne esküdjön nekem, nem hiszek szavasak! Mondja el esküjét ntsjd annak a lánynak; Kinek a levelét a zsebjébe vágta; — Hiszen többet hallgat az msjd & szavára.. .
— És én meg moat pakolok az egyik cseléddel — Aztán „ ad j 5 parthie" megyek magáz éjjei...
] , Angyalom ! mi bajod ? mégegysxer kérdezem *
i .Pakolok és megyek ! - ... r Segítsek kedveser. ?\'
I .Úa.éz.1 szakadj reám!? még ő ezt kérdezi?
| Megvallja, hogy gyűlöl, s hogy nem kellek neki!
< ,Oh éa\'boldogtalan, könyelmüen hivő!
: aDe hát mind ilyen a férfi, ilyen miit ö ?*
; .Mindilyen angyalom! a kell, hogy ilyen legven ..
\' És a nő — mind ilyen, mini te? ezt kérdezem."
; — Igea az mind ilyen, mert i no i szivek —
| ;¦\' - - jL i: plött.ti tkot sohasem ismernek
i „És a férfi szivek talán Utkolódznak?-.
. 5>eszsze itt e levél! s ezzel vége vzómcak \'
; A nyújtott lerélért gyorsan kap az asszony ; ¦ Pe amint olvassa megáQ szeme azon:
Kern szerelmes levél men nyastaonyi számla, Öasza-vtssza felmegy kb*el három,
[százra. . — Elpirul az asszony, m e r t a n Ö i s z i v e k, Férjeiknek ritkán, vagy sohasem [hinnék!
FARKASS karolt.
A csók.
Irta: BÉLDI MIHÁLY
(Folytafás.)
AMrfiakközötticsókot bátran helyettesíthetné a kézszori-t á s. Éppen nem iager\'ö jelenet, ha tüskés szakállak egymásra nyomódnak s jól mondja -Börne: Iukább egy kutya farkába harapok, minthogy . egy férfi megcsókoljon engem. \'
Névleg megemlíthetők még: a színpadi csók, a béke csókja, a hűbéri, a fölszabadító, afölavatÓ, az áldozati cnók, Júdás ciók, akadémiai s végre a múzsa csókja; amelyekről bővebben írnom
nem szükséges, mivel részben már elavultak, másrészt önként érthetők.
Hanem van a csóknak még egy, ártatlan válfaja, amelyet képzetes csóknak lehetne nevezni, amelyet, t. i. élettelen tárgyaknak adunk. — A szerelmes kedvese levelét, hajfürtjét, arczképét vagy a tőle kapott emléket; a zsugori pénzdarabjait, a fanatikus a szentképeket, feszületei csókolja meg stb. Ezek a* csókok ugy aránylanak a valódiakhoz, mint -a varjú krákozása a pacsirta fuvola hangjához.---—
IV. Hogyan csókoljunk f
Azt hiszem, a legoktalanabb szerelmes sem szorul útmutatásra a csókolás művészetében a igy e tekintetben szabályok, utasítások adása nevetséges is lenoe. Mert hát: „Gran ist, Freund alle TbeoTie." — A csókolás nem mesterség, amit tanulni kell, az természetesség. S igy az ilyen elvek: Légy feladatodnak teljes tudatában, ne légy rosszkedvű, mikor csókolsz. Csücsörítsd ajkadat tetszetősen, annál nemesebb idomot nyer a csők. Ne nyomjad ajkadat túlságosan, de gyöngén se.
Ne ezuppant?, hanem hangoztasd el dallamosan a csókot. Légy egész lelkeddel a csókban, de őrizkedj a túlságos szenvedélytől, mert ezzel megfosztod a szabályos báj nemességétől. — Csókolj minél gyakrabban, de egyszerre ne sokat. Ne szólalj meg azonnal .-\\ csók után, mert ezzel megszentségteleníted azt a a ciók költészete prózaivá 7áük
stb. stb. mint önként érthetők, Önmagukból folyaak, másrészt egyéni ízléstől függnek s de gustibus.....mondja
a szólás.
Legyen mindenki amint akarja boldog a csók álcal. S ha mégis akadna oly oktondi, aki ügyetlenkedne a csókolod-, zásban, legyünk biztosítva arról, bogy szerelmese őt rövid idő alatt megtanítja e művészetre s igy aztán a gyakorlat által a gyáva és tapasztalatlan ujonczból is nemsokára mester lesz.
V. A csók-szokások.
Oroszországban húsvét reggelén mindenki bárkit megcsókolhat Az előkelő úrhölgy ezen a napon ?. legigénytelenebb s megvetett szolga^ vagy paraszt előtt sem vonhatja el száját - vagy legalább is orczáját a megcsékotástól. .Feltámadt Krisztusi* e szavakkai cső • kolnak meg^bárkit, aminek viszonzása e válasz: „Csakngyaa föltámadt lA
Az angolok viszont azt a privilégiumot tartották fönn maguknak, hogy Karácsony napján akár idegen hölgyeknek, férjeseknek vagy hajadonoknak egyaránt, illedelmes csókot adhatnak, — amelyet reziquált megadással kell fogadniok.
Nálunk e tekintetben szigorú erkölcsi szabályok aralkodnak, amelyek a csókolózást agyszólván csak a nyilvánosság kizárásával megtörténhető cselekménynek minősitik és csakis a pályaudvaron >van e tekintetben kivétel, ahol az érzelemnek a törvény ugy sem parancsolhat. S valljuk be Őszintén, ez he-
lyes is, mert az ÍHendŐségí határon tnl megy, nem is erkölcsös, sőt szemérmet sértő a mások előtt való nyilvános csókolózás, bárhogyan jól esik is azoknak, akik müvelik. Sőt még. a családi körben is néhol dívó szertelen, uuos-untalan való csókolás, akár a szülök, akár a gyermekek részéről, sem nagyon szép jelenet; söl a házastársak szerel-meskedése gyermekeik jelenlétében, — amit máshol s máskor végezhetnek el, sem.helyes cselekvés.
A legirigylendőbbek volnának az aggok és gyermekek, — ha amazok nem oly tehetetlenek, ezek nem oly ártatlanok volnának; mert mindenki a legüdébb, legkedvesebb lánykák is, meggondolás s vonakodás nélkül csókolják Őket.
Igaz, hogy a kis gyermekeknek bármily alkalommal ÍT a szülőktől bárhová vive, mindenkitől való megcsókolásához egészségtani tekintetben sok szó férhet s be van bizonyítva, hogy igen sok esetben tovább terjesztője e csúnya, rút szokás a fertőző, ragadós betegségeknek, vagy amikor az anya beteg gyermekét ész nélkül csókalja, ami sokszor életébe került már az ily anyáknak: — ez azonban nem az én dolgozatom keretébe tartozik, ehhez azóljos az egészségtan s az orvostudomány.
Mintegy két évvel azelőtt nagy vita indult meg a tudósok körében arrói, hogy csókolózzanak-e az emberek vagy nem. Voltak, akik azt mondták, bogy igen, mivel a csók nagyon poétikus dolog ; de voltak olyanok is, akik anatéma
XXXIV. ÉVFOLTÁM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 AÜGÜSZTÜg 24-éo
lanibjait etette. Ekközben dalolgatta: Kossuth Lajos rnegizente, Elfogyott a regementje. Ha még egyszer azt izeai, Mianyájunknafcel kell menni. Éljen a Kossuth! — Dalolás közbén, hirtelen puska dörrenés hangzott és — a kis fiu élettelenül eíesect A golyó szájába fúródott és rögtön megölte. A házbeliek a menekülő katonáknak estek s agyba főbe verték.
A véres tett hirére a Táros íöl-zuduíí. de komoly fordulatot nem vett a dolog.
A néhány száz horvát katona rögtön főlhuzódott a temető mellett lévő épület udvarába — jelenleg laktanya — és segítségért küldöttek.
A katonák állítása szeréut a puska tisztítás közben véletlenül süít el és nem készakarva ölték meg a kis fiút. De senkise hitt nekik! Mindenki a Kossuth dalért állott bo-szunak mondta.
Iges sokan kisérték a temetőbe. Visszajövet megakarták támadni az udvarba zárkózott horvátokat ós a kis :íu haláláért boszut állni.
Albanich birc csitította a fölbő-szült népei cs eléjöw adta a tettveszé-lyes következményeit. „Ezt a pár száz embert egy lábig agyonverhetik monda — de majd utánna jövő nagy seregnek, hogyan állunk ellent? Segítséget pedig sehonnan sem várhatónk, s az egész városunk végromlásra jut.\' A józanul gondolkodók a bírót támogatták és sikerült a fől-ingerüit népet lecsillapítani s a jövőben fenyegető veszélytől a várost megmenteni.
A horvátok segítséget kapnak.
Két, három nap múlva megjött a segítség. Stillfried vezérőrnagy néhány ezer emberrel és hat ágyúval a ka; nizsai réten tábort ütött. Kívánta, hogy az elöljárók menjenek ki a táborba. Albanich az kérdeztette: ,Ugy menjen-e ki mint biró vagy mint egyszerű polgár?"
És megtagadta a kimenetelt, nem ment ki. Majd meg főzőedényeket követelt. Adtak néni lábost, fazekat, csak mást ne kérjen.
Stillfried sem tudta megállni, hogy mint elődei, holmi kiáltványokkal a házfalakat föl ne czifrázza
Kiáltványában mindenkit emlékeztet Buritsnak, már régebben kiadott parancsára, melylyel a fegyverek beadását rendeli. De mivel senki sem engedelmeskedett Buritsnak, azért ó mégegyszer 24 órát enged a beadásra, s ha ennek sem leend eredménye, akkor szigora házkutatást tart. Minden megtalált fegyver-
alá vetették a csókot, mert betegségeket plántál át egyik emberről a másikra. Hogy a világ C3öppet se hajt erre a veszélyre b azóta épp ugy csókolóznak, mint azelőtt, azt mindnyájan mdjuk.
Még most is vitázn k angoí orvosok e témáról és legnagyobb részük g csók mellett foglal állást, amit — az igazat megvallva — az álszemérmes angol társadalomtól alig várhattunk. Némelyek azt mondják, hogy míg a világvilág lesz, az emberek csókolózni fognak, Mások tudományosan argumentálnak. Mások mellett, azt állítva, hogy az ajkak egymásra tapadásánál c?ak oij baktériumok terjedhetnek át egyik emberről a másikra, amelyek jÓ hatássa! vannak a szervezetre. Legeredetibb a véleménye a másik doktornak, aki azt mondja, hogy a csók elősegíti az emésztést mert ezalatt az aktns alatt oly baktériumok pláotálódoak át, amelyek jótékonyan hatnak a gyomorra.
E szerint tehát legjobb volna, ha ebéd után a fekete kévé vagy konyak helyett a csókolódzás jőune divatba, ami — [föltéve, hogy az anyósok ki vaunak zárva e mulatságból — nem is lenne éppen olyan rossz dolog.
Megemlítem még, hogy sok nép egy-átalán oem ís Ösmeri a csókolózást; igy sok vad törzs és azután a kínaiak és japánok. —--—
VI. Mennyibe kerül a csók f
1885. év nyarán egy karlsbadi szálló fényes szalonjában előkelő társaság vi-
ért száz peDgő frtot fizet a város. Ea igy sem kap fegyvereket, a sereg a polgárokhoz lesz szállásolva, kiknek kötelessége mindennel ellátni mindaddig, míg a fegyvereket be nem rdják. Aki a fegyvert elrejti, rögtön bíróság elé kerül. A két Kanizsa közt pedig minden közlekedés meg lesz akadályozva, míg csak a város neki nem engedelmeskedik. Aki pedig egy ilyen falragaszt megsért, ?agy leszakaszt, az is rögtön-birósag elé jut stb.
A nagy hangon tartott, szigorú fenyegetés daczára, még csak egy fanyelű bicskát sem kapott és mégsem merte beváltani fenyegetését. A kanizsaiakat ilyen hűhóval nem le het megijeszteni. Átmentek már a tüz keresztségén, azért az ilyen hangokat figyelembe sem vették.
Mivel pedig minden felragasztott kiáltvány mellé nem állított őrt is, azért a fenyegetésre mitsem adVa, csakhamar leszaggatták, vagy megrongálták.
(Folytatása következik.)
Hírek.
— A király születésnapja. Ő Felsége születésének 65 ik évfordulóját városunk közönsége a szokott Ünnepségekkel ülte meg. Béggel 9 órakor ünnepi mise tartatott a ferenczrendüek templomában, mely zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel, melynek sorában ott láttuk a hatóságok és közhivat&lok kép viselőit, a honvédség és közös hadsereg Kanizsán levő tisztjeit fényes egyenru hábao, továbbá a Hadastyén-egyletek tagjait, utóbbiak ugy mint a bonvéd-, ség, zászlójukkal vonultak ki. Délelőtt 11 órakor az izraeliták templomában volt ünnepélyes isteni tisztelet, melyen polgári és katonai hatóságok képviselőin kívül a bivek sokasága-nagy élvezettel hallgatta meg dr. Keumasn Ede főrabbi remek alkalmi szónoklatát és Kartteh-maroff Leo főkántor művészi énekét- — Városunk e napon és Szent István napján lobogődiszt öltött
— Szent latrán napját több helyütt megünnepelték ugyan, de nem volt az a valódi népünnep, melynek zománcza szellemes, hazafias, mint előbbi években oly helyesen rendeztetett. A Szent-Fe-reDczieknél volt ünnepélyes isteni üsz telet, délután a sörgyárban népes Összejövetel, de egyéb semmi.
— Dr. Wlassics Gyula kultuszminiszterünket Zala-Egerszeg, megyénk székvárosa egyhangúlag díszpolgárává választotta.
— Uj anyakönyvi felügyelő. Botfy Lajos Zala- és Somogyvármegyék területére Nagy Kauizsa székhelylyel kinevezett állami anyakönyvi felügyelő állásáról leköszönt, helyébe Soós Pongrácz sümegi főszolgabíró neveztetett ki.
— Sümeg város defiezitje 8499 frt 72 kr. fedezésére 4549 százalékos községi pótadót vet ki
tattá ezt az érdekes témát, hogy mit érhet tulajdonképpen egy csók ? \'
— 100 frtot 1 — monda Z. gróf.
— Szerintem a körülményekhez képest 500 frtot is, — feleié C. báió.
— És én egy csókért odaadnám meny-béli Üdvösségemet! — kiáltá szenvedélyes hangon F. festő.
— Hát ön mint vélekedik méltóságos asszonyom ?
A kérdezett szépség rázogatta szőke fejecskéjét s kihívóan- mondotta :
— Ugy gondolom, 1000 irt csak nem sok egy csókért ?
Hevesen emelkedett ÍÖl N. gróf: Ad nekem egy csókot 1000 frtért ? — kérdésé.
— Ha a pénz valami jótékony czélra fordít:atik, akkor a legnagyobb örömmel, — válaszolá rövid gondolkodás után B. bárónő
Nemsokára azt az ingerlő zajt lehetett hallani, amelyet csak két egymáshoz tapadt ajk tud előidézni.
A csők árát néhány óra múlva már el is küldték a rendeltetési helyére.
1874-ben a szabadság hazájában. Amerikában egy fiatal embert, aki a vas.nti kupéban egy lánykát megcsókolt, két havi fogházra Ítéltek.
Ugyanott egy kisasszony, akit a kalauz megcsókolt, bepöröWén, az 1000 dollár kártérítést követelt a vas&Usrdaságtól, ámít azzal okolt meg, hogy a kalauznak épp az a kötelessége, utasait az egész világgal szemben oltalmazni,
— A beírások, javító-, pótló- a magánvizsgálatok u nagykanizsai kain. főgimnáziumban. — A beírások szeptember hó három első napjain tőrténnek; az első és a második osztályba a hő első napján csak a helybeliek vétetnek fel. A bsirasokat aug. 30-an éa 31-én megelőzik a javító- s pÓtióvizsgálatok; a magánvizsgálatok ugyancsak ang. hó fentemlített két napján fognak megtartatni. Nagy-Kanizsán, 1895. aug. 23 án. Az igazgatóság.
— Iskolai értesítés. A helybeli áll. s. közs. polgári fiu- és leányiskolában az 1895—6 tanévi beiratások szeptember 1—4. napjain tartatnak és pedig d. e. 8—12 óráig a fin, d. u. 2—5 óráig (vasinráp kivételével) a leánytanulókkal. A pótló és javító vizagálatok augusztus 30. és 31-én lesznek, délelőtt a fiu, délután a leányiskolában. A beiratásokuál a kővetkező szabályok tartandók meg : 1. Első beiratásra okvetlen köteles minden taunló személyesen és szülője vagy gondviselője kíséretében jelentkezni és msgávál hozni: a) keresztlevelét vagy születési bizonyítványát; b) múlt tanévi iskolai bizonyítványát; c) helybeií lakása czimét az utcza, házszám és a vidékiek a szállást adó megnevezésével; d) himlőoltási bizonyítványát Az intézet volt növendékeitői keresztlevél és szülei kiséret nem feltétlenül kívántatik. 2. Be-íratás előtt kivétel nélkül minden tanuló köteles lefizetni 1 frt 15 kr. beiratasí dijat. 3. A be íratás alkalmával fizetendő á tandíj is, mely a helybeli nyilvános tanulóktól évi 5 frt, vidéki vagy magántanulóktól évi 8 frt. 4. A tandíjmentességre igényt tartó tanulók a tandíj elengedéseért a városi tanácshoz czímzett és kellően felszerelt folyamodványukat kötelesek az igazgatónál már a be íratáskor benyújtani, mert később ily folyamodványok nem fogadtatnak el Nagy-Kanizsán. 1895. augusztus hó 22-én. Ai igazgatóság.
— Iskola! értesítés. A nagykanizsai községi népiskolákban az 1895—96. tanévre a beiratások augusztus hő 30-án kezdődnek s tartanak szeptember 6-ig mindenkor reggel 8 órától 11-ig, délután 2—4-ig. Szeptember 7 én ,VenÍ Sancte\'-val a tanév megkezdése./Kelt Nagy-Kanizsán, 1895. augusztus 24-én. Az igazgatóság.
— A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott tanintézetekben a tanulók felvétele szeptember I. és 2. nap jain <L e. 9—12-ig, d. u. 3—5 óráig a polg. iskola rajztermében történik. A javító vizsgálatok au2. 30 én tartatnak,
— A községi és körjegyzők vizsgájának tárgyait a belügyi miniszter az egyházpolitikai törvények és végrehaj tási rendeletekkel megtoldotta. A vizsgáló bizottság tagjául a kerületi anyakönyvi felügyelőt kinevezte, ki ugyancsak tagja lesz a kerületéhe- eső tör véayJtttÓflégüsr közigazgatási bizott&á-gácak is. Eszemit, ha az anyakönyvi felügyelő pontosan meg akar felelni kő-telességének, állása ugyancsak nem lesz sine cura, mert évenkiut 200-nál több anyakönyvezető hivatalát kell megvizsgálnia, a hibás anyakönyv vezetés kiigazítása iránt jelentéseket tennie, két vármegye közig, bizottságainak ülésein minden hónapban részt vennie, a jegy-
Angliában egy 10 éves snhanczot 6 beti szigorú fogságra ítéltek, mivel egy 23 éves cselécleáoyt akarata ellenére megcsókolt. A miniszter azonban értesülvén erről, a tíz napi ki állott fogság nií\'i a legényt szabadon bocsátotta.
Hamburgban egyszer a Bzinészek egy elszegényedett és elszomorodott társuk részére a mecénásoknál pénzsegélyt gyűjtöttek.
A gyönyörű L.. Antónia magára vállalta, hogy ez ügyben maga fog beszélni az ottani pénakirálylyal.
Az Öreg urat éppen reggelinél találta. Nagyon szívesen fogadta, beszédbe elegyedtek, az öreg ur megígérte, hogy 100 márkát alá fog írni. És — tette hozzá — ha pedig ön megcsókol, az esetben 1000 márkát adok!
A szép hölgy sem sokáig kérelte magát, hanem emberbaiáti szeretetétől ösztőnöztetve, nyakába borult ax Öreg umak és megadta a kívánt édes jót
Egy fraaczia községben 1740-ig állt fönn a „csókiőrvény", amely szerint a hajadoQ lény a nőtlen férfi összes hagyatékit örökölhette, ha bebizonyította, bogy a férfi öt halála előtt megeső (tolta. Indifferens volt, vájjon a meg-csókolttal el volt-e jegyeztetve vagy sem. (Megfordított esetben e kedvezmény a fiatal emberekre nézve nem volt érvényes.)
(Folyt köv.)
zői vizsgákon jelen lennie s irodája teendőit ís végeznie. ValószínB ennélfogva, bogy a hatályosabb ellenőrzés szempontjából, ha a fioéncziális tekintetek megengedik, az anyakönyvi felügyelök számát szaporítani fogják.
— Posta köréből. Posta és távirda-gyakomok jelöltekké a pécsi posta és távirdaigazgatóság területen felvétettek: Scheiber József Dunaföldvárra Maschler István Szigetvárra, Babícs Lajos Csáktornyára, Horváth János Nagy-Kanizsán, Kálmán Ferencz Mohácsra, Práger Ottó Barcstelfpre.
— Az országos tűzoltói kongresszus KőlozKvártt a többi közt azi határozta 1896. év nyarán az ország összes tűzoltó egyleteinek küldöttségéből alakítandó diszfelvonuló ünnepély rendeztetik Budapesten. Általános szerkíállitás is tartalik.
— Helyi érdekű, ügyesen írt kis fűzet jelent meg Békéi Élektől a kővetkező czimen : .Séta a magyar Tempe-völgyben*. uti vázlatok a Balaton vidékérő). Ára egy korona, megrendelhető a szerzőnél Zala-KoppLnyban. Mindazoknak, kik a magyar tengerpartot a kies Bakion vidékét ismerni óhajtják, e füzet helyes tájékozást éa elégséges ismertetést nyújt. .i
— Horváth Honor sz. f. r. áldozár által vezetett máría-czelii zarándokok ang. 25 én vasárnap délelőtt fél 9 órakor érkeznek a nagy kanizsai pályaudvarba, hol egyházi szertartással ünnepélyesen fogadtatnak.
— A pées! kír. táblának felette érdekes bünperben hozott határozatát hirdette ki a nagykanizsai kir. törvényszék ang. 19-én tartott ülésében. Olvasóink bizonyára emlékezni fognak azon véres drámára, mely műit évi szeptember hóban Nagy-Rada községben lejátszódott s a mely alkalommal Horváth István radai földmívest éjszakai alvás közben felesége mellett agyonlőtték. A nagykanizsai kir. törvényszék a meggyilkolt nejét Szabó Rozit, Németh József szolgalegéoyt, kivel Szabó Rozi szerelmi viszonyt folytatott életfogytig tartó fegyházra, Pető Györgyöt pedig kinek fegyverével a gyilkosság állítólag elkövettetett 7 évi fegyházra ítélte. A kir. tábla Szabó Rozália és Németh József büntetését helybenhagyta, Pető Györgyöt pedig teljesen felmentette. Németh József ű földi igazságszolgáltatás elől megmenekült, amennyiben a mult hónap folyamán az itteni börtönben meghalt. Ez ítélet méltó elégtételt szolgáltatott Pető György védője dr. Benczik Ferencz ügyvédnek azért a fényes védelemért, melyben védencét részesítette, főkép ama gánc oló kritikával szembén, melylyel őt a nyilvánosság terén bizonyos oldalról elhalmozták. *
— A dunántúli magy. közművelődési egyesület Bpest székhelylyel utolsó évi működéséről most adta ki az évi jelentését a melyet \'a legközelebb megtartandó közgyűlésen fognak előterjeszteni. Két évi főnállása óta oiy sokat tett már ez a derék kultúregyesület, hogy méltán tarthat számot az egész ország elismerésére. Négy kisdedovó-intézetet állított föl (Perlakon, Városlödön, Tárnokon, Tarjáuban) a magyar nyelv elsajátításában előmenetelt tett tanulók számára. Ösztöndíjakat alapított a szentgotthárdi gimnáziumban a dunántúli nyaraló- és fürdőhelyek felvirágoztatása érdekében egy ismertető fűzet tízezer példányban ingyen osztatott szét, a házipar fejlesztése érdekében kosárfonó-tanfolyam létesité-ét kezdeményezte egyelőre Vas-megyében, népkönyvtára létesítését kezdeményezte stb. Ezeken kívül a kulturális és közgazdasági alkotáson* hosszú sorozatát ve te már programmba s a legközelebbi időbea végre is hajtja a terveit, ha közönség nagyobb anyagi támogatásban részejúti. Ezen támogatás kétségkívül nagyobb fenne, ha a dnnán-tuli közművelődési egyesület szakitana eddigi czentraiisztikns álláspontjával, eV tényleg dunántúli, nem pedig budapesti egyesület lenne. Igy csakis a fővárosi- lapok utján vehetünk arról tudomást hogy dunántnl tényleg léteztk egy közművelődési egyesület.
— A nyltraí árpavásár bejelentési határideje nem e hó 24-én, hanem csak 28-án záródik, hogy alkalmak legyen a* aratással és csépléssel elkésett termelőknek is árpájukat a nyítrai árpavásáron szept. hó 2 án eladhatni — A minták Sl-ig küldendők az árpavásár-rendezö bizottság cxíméro Nyitrára. Bejelentési ivek ugyanitt kaphatók.
— Ax újságot külön mellékletei dolgában igen fontos határozatot hozott a pénzügymioiazteriom. mely ezután majdnem lehetetlenné teszi a kereskedőnek vagy iparosnak azt hogy üzletére vonatkozó árjegyzékét zz újságok - mellett küldje szét mert a pénzügyminiszter megkívánj*, hogy ezek a mellékletek is, ugy mint a plakátok hol egy hol két krajezá-
r»s bélyeggel (nagyaágnk szerint) bélye" geztesseoek. Közönséges hálaadó ugyan meg nem értheti, hogy miért nehezíti meg a pénzügyminiszter a kereskedőnek a dolgát fölösleges [najszálhasogatással j éppen akkor, a mikor mindenki oly nehezen várja a hazai ipar és kereskede lem föllendülését; de közönséges halandó úgyse tudott eddigelé a fiaánezoa-kodás rejtelmes útvesztőjében eligazodni és valószínűleg ezzel a határozattal szemben sem fogja megpróbálni s kénytelen lesz a konzekvencziákat belőle levonni.
— Rövid hírek. Az anyakönyvi kerületek létszáma hazánkban 4911. — A világ papirszükséglete éven kint át lag 7904 millió koocz. — Néhai Er-\\ délyi János iró neje meghalt. — Ze-lenka Pál ágostai püspöki hivataláról lemondott — Gróf Zichy Jenő keleti expeditiója szerencsésen visszaérkezett.
Széna-, szalma , ős lak arator,
(Fnchs József nagy kereskedő) jelentése:
Budapest, 189;^ augusztus 16. Sörgős mezei munkák köTetkeztében a mai hetivásárt behozatal széna és szalmában, igen csekély, valamint a hangulat és vü-lkedV is lanyha voltak miért is eladatott : Etsorandn uj széna 2 frt 40 krtol 2 bt ÖO-ig; II rendű uj széna 2 frttól 2 írt r>0.ig muhar és Inczerna frt UO—290-ig, alomszalma 1 frt 1 SO-ig zsupazaima 1 frt 30-tól 1.50 ig szecska \'L frt 2.30-Íg házhoz szállítva 100 küónkint
\'Vetőmagvak.
(Mauthuer Ödön tudósítása.)
Vörös lóhere. Halt hó 27-iki mdÓsHásunkra vonatkozva, miadiokább tért hódit annak való-azinOsege, hogy Csehország és Szilézia nem csak hogy nagyon gyönge termessel fognak biroi, hanem a legközelebbi évad alatt sőt importra lesznek e czfkben sxornlTs, Belföldi gazdáinktól pedig sok oldalról s igeo számosan érkeznek a panaszok a felette nagy károk miatt, melyeket az apioo trifolü nera rovar okox Lnczerna tekintetébea szintén már nem oly kedvezóleg hangzanak a Indósiláaok és különösen Olaszországból halatszik a panasz, hogy az idei termés nagyon is mögötte fog marid ni a tavalyinak — Nálunk, — mint hirlik — a növénynek talbuja fejlődése a magkép-zödésre gitlólag hat — Mindenegyéb moit forgó magfélékbSl a m. téli bükköny, téli borsó, homok bükköny stbből meglehetősen jeteotékeny mennyiségek adattak el helyi szükségletre, jóllehet csökkent árak mellein, — Jegyiéjtek ayerzáruért 100 kilónként Budapesten: Öjz: borsó G\'i. — 7 frt. Őszi bükköny S frt homok-bükkőoy lí frt biborhere 18—SÜ frt.
Vegyesek.
— Sok éri megflgyerés. Emésztéa-gyengeségeknéi és étvágíhiányná! á!ta. Iában minden gyomorbajnál, a valódi „Soliféle seidlitr porok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött, midt gyomor erösitök és vértisz-titók. Egy doboz ára ! frt. Szétküldés naponta utánvétellé! Moll X. gyógyszerész cs. és k. száílitó, Bécs, 1 Tachlau ben 9. A ridéki gyógyszertárakban határozottan Xoll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
—\' Ci. kir. azafc. Osztrák-Phönix élet-bistosttó-láraaság f. é. június 27-én tartotta meg 35-ik rendes közgyűlését. A beterjesztett számadó jelentén megállapítja, bogy az üzlet fejlődése az 1334 ik évben örvendetes lendületet veti. 502S uj kötvény 8 424,879 frinyi tökéről állíttatott ki és az összes biztositáti-állomány az év végén 50 706.027 frt tőke és 82,519 frt évi járadékra rúgott fel. A biztosítási szerződésekből folyó kifizetések 1,218,987,34 frtot vettek igénybe. A díjtartalékok felemelkedtek 9.3?3,257,89 Írtra.
— Cs. kir. szab. Osztrák Pbönix biztosító-társaság Bécsben. A f. é. június bó 27-én tartott közgyűlésén beszámolt az lS94-iki évről. A jelentés konstatálja a lefolyt üzletév eredményének kedvező voltát és kiemeli, hogy különösen a tüz-biztositási ágazatban igen örvendetesen megnővekedetu A díjbevételek kiteltek ai elemi ágazatban 6 512.330 30 frtot, a jégbiitositásnál 730,128 83 frtot, a szállítási osztálynál 632,698,91 frtot, a balesetbiztosításnál 305 :90.46. — Az összes bevételek, a tartalékok hozzá-nzámitásával 9,907,991,50 frtot tett ki. A közgyűlés elhatározta, bogy a tiszti nyereségből az alapszabályxzerü javadalmazások levonása után 5v/.-nyi osztalékot fizet és 30.000 frtot árfolyam kü-lőmbözeti tartalékra fordít. A kőzgyü és tudomásul vette, hogy a Banqoe de Paris et de Pays Baa és a Frank, Model & Cie. braaseli bank czég a rendkívüli közgyűlésén kimondott alaptőke felemelés folytán kibocsátandó 1 millió forintnyi uj részvényt 107 írt 50 kr. árfolyammal átveszi, í. mi által az alaptőkének 2 millió írtról 3 millió írtra való felemelése bevégzett tény.
— Henri Nestlé-fele gj ermekllazt, mely Nestlé vegyész által Vevejben 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nem-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZA LAI KÖZLÖNY
2895 AUGUSZTUS 24-éu.
csak ax egész szárazföldim, hanem a többi világ részeken is óriási elterjedésnek indáit a a legelő tekintélyek és gyermekorvosok által az anyalej helyetie-iitójéal ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első helyea áll. Míg a tej, bogy tartó«abbá váljék, gyakran szóda, bor és száliczií savval vegyittik össze, mi a gyerme kek orgatiizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisztnél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik magokhoz, tőle virágzók, és erőlevesek s ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben néhány perczig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszszák, későbbi hómpokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nesfcké-féle gyermekliszt a táplálékooyság minden sajátságával bír, s azonfelül gyártása is felette észszeiü. A gyermekliszthez fel használandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40 — 50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elö. Minthogy liszthez legboomi^b részben csak a kenyérhéj haszoáltatik föl, -a légeny-gaídasag ezáltal még nagyobbodik. Ezen lejhez a iégenydus vegyüléfcaek rendkívüli finomsága nagyban előiegiti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll rörtdeo a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köny-nyen át láthatja. Az előállítás módja nincs bomályba burkolva, a közönség
elé teljes világításba van helyesve. Végül megemlítjük, hogy mint. pép egyéb kitüaö tulajdonaágai mellett gyermekek katarasánál, cbolera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fő lőtt nagy sikerrel alkalmazható,\' mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek áltat is teljes joggal előnyösen sorolható elő.
Irodalom.
— ÁS nger és Wolfner fele E^gye times Regénytár legújabb kötete révén Ít>mét egy olasz regénynyel ismerkedünk meg, írója Contessa Lara. Nálunk nevét még nem ismerik, pedig a modern olasz, irodalom egyik legszorgalmasabb munkása, s az olasz napi és irodalmi lapokban lépten-nyomon találkozunk nevével. A komédiásné érdekfeszítő é< ragyogó stiln mű. Egy spanyol czirlnmleány szenvedélyes szerelmének a története, melyet a kiváló költőnő szinte páratlan zsenialitással ir meg. A regény meséje oly gazdag megkapó fordulatokban, hogy érdekfeszítő voltánál fogva magával ragadja az olvasót. A regényben^az olasz főnrí világot festi nagy hűséggel az írónő, a kit, müveit jelemzö finom és elegáns előadási modora, egyszerű stilja és szingazdag nyelvezete révén, a legkedveltebb olasz regényírók közé sorolnak. A díszes kötésű regény ára 50 krajczár.
— „Röptében a Nagyvilág körül.6 A párisi uagy operának a franczia metropolis egyik legszebb épületének bámulatos tisztaságú fényképe nyitja meg e vállalat 9 ik füzetét, melynek másik 15 képe is egy-egy remeke a czinko-grafiai művészetnek. A második képe
a Stoke-Fogis temető, melyet Gray, angol költő oly szépen megénekelt. Ezt követi a bécsi parlament monumentális épülete. Utánna a római őskor egyik fenséges maradványa: a fórum Pompejiben, melyet Tokiónak, Japán fővárosának egyik bizarr utczája kÖ?et. A következő kép Valparaiso kikötőjét mutatja be, míg a túlsó lapon a honolului királyi kastély exotikus képében gyönyörködbetünk az egész királyi családdal együtt Majd Omár mecsetje Jeruzsálemben, egy queretáriói aquaeductus és a párisi Tro-cjdero sz előtte levő cascadeokkal és Viktória angol királynő kedvencz lakóhelye: a Balmoral kastély festői vidéke tárul elénk. Most egy rajnai kép: a regényes Gaiefels és a történelmi nevezetességű ritkaságok boltja folytatja a sort, mfc\'.y után a híres versaillései várudvar remé> fényképe és Tátrafürednek a Tátra gyöngyének természethü bemutatása követkéz..?. A füzet utolsó képe egy californtai missióbáz és templom romjai remek kiállítással az egész tájra. Ez a füzet is mint a \\többi vidékre küldve -35 krért rendelhető meg az Egyetértés kiadóhivatalában Budapesten, mely előfizetéseket elfogad az egész műre (16 füzet) 5 frt 60 krral; 8 füzetre 2 frt 80 krral; 4 füzetre 1 frt 40 krral.
— Két „akaró- nóta „Czimbilimbi cimbalom" és .Hogyha éppen akarod" eredeti magyar dalok D" Amantól s a azalon zeneirodalom három remek aprósága, Nikolai Vílm.-től ,Az áiarczos bálban\', Charlia Mayertől .Tarantella" s a hirea orosz Kopylowtól. -Uae petité Mazurka" czimü zenemgvek teszik felette érdekessé a jelesen szerkesztett .Zenélő Magyarország* most megjelent 16. füzetét, nagy örömére a jobb zene-
Hirdetések.
MACK
Dupla-
ZiyetJalI Rärtoja
:iLackHsnrQc|
TJlm a. D.
; k [;«;¦• sr.ernbb és tesRyoreabb mód aral-lárokat, kézelőket mb. csekély Urad-s»BR»l agy kemínyitesi. hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
ktzárólas abban áll. hojrv ¦ ack dupla kemeny.töjéweí
kéné nyitjuk azokat. AkieEy»z«rhasz""lU. mindi*caakeztalíal-miTTi Kiadenntt kapható 3. 10 és 20 krajcáros Cartónokban. Főraktár osztrák rnneTarorszac rHaf-rti Yoith ti ott!.. Béeafcest IMM1.
Korszakunk követelménye!
Egy fog 1 frt ffO kr.
OGAK
készíttetlek
G R Ó S 2 LAJOS
foiríe chni ka i m litermében,
Budap3st Kerepesí-ut 6. sz.
Eerepesi-bazát II. em feae ott magyar ntcza) a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
gifr Alapíttatott 1878.-Ml
Ünnep és vasárnapon is található dói után 5 óráig.
Ügynökök
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melletti el. adásra {az 1893 ik évi XXXL tör-vényczikk érielmében) igen kedvező feltételek alatt alkalmaztatnak.
Fővárosi váltóüzlet társaság Adler ésTsa Budapest.
Edisontól megdicsérve !
Kjta.éan sikerű!, képit !
Reil Alajos-féle
él jail
(t3-lasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha pad\'Ő B?ámára. 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr. —
Viasz-kenőcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-azer kemény padló sz. 1 köc«. 60 kr.
Arany-fény máz
képkeretek stb. bearanyozására. 1 kis palaczk. ára 20 kr.
Fehér „Clatur"-fénymáz
Legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ab\'akdeszkák stb. njonnani befeátéíére. 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók:.
FESSELHOFER JÓZSEF czégnéi Hagy Kanizsán.
PHOTORET zsebára alaka iéayképkéazilák.
Igen alkalmas utazók, szállodaiul aj donorok, dedektivek, magánzók, üzletemberek minden faja számára bármely czél eléréséhez. Egy nyomás e!ég egy felvételhez bs. legrövidebb idő alatt a Iefény-s képezett tudtán kívül, pompás képekot állit elö Ára eme revolver-fénykép-készölék-nek, mely hat pillanatnyi felvételre lemez-változtatás nélkül van berendezve s a képzelhető legegyszerűbb kezelésű felvétek és időjelző készülékkel ellátva, c-upáo d írt o. é., mely öwzegbe 36 felvételhez szükséges hat lemezköteg s egy elegáns szekrényke is bele van értve. — Pbotoret-főraktár : Bécs, 1. Predígergasse 5. földszint.
Számos okmány bizonyírja. hogy a készülék használható s hogy nem játékaser.
kedvelőinek. E bámulatosan olcsó folyóiratot negyedévi előfizetési ára 1 frt (hat értékes füzetén) különösen ajánljuk olvasóink figyelmébe. — Előfizethetni a „Zenélő Magyarország* kiadóhivatalában, Budapest, Csengery-utcza 62. sz. a.
Papírszelet.
Dinnyekóatolás Göcsejben
Valaki dinnyét vitt Göcsejbe, ahol azt éppen nem ismerik. Megkínálja a göcseji embert, bogy egyék. Az a szájába veaZ egy darabot a forgatja fogai közt sokáig.
— No, bogy ízlik? jó-é vagy rosz ?
— Sikos ez uram, nagyon sikos. Felel lacoLice a göcseji paraszt, gondosan elkerülvén, hogy Ép jónak, se rossznak ne mondja.
Ki nyert ?
Hozás augusztus 10 én. Bécs: 57 24 84 8S 81 Grácz : 75 78 34 28 25
Húzás, augusztus 14 éo. Brünn: 36 33 50 70 5
Hozás augusztus 17-én. Bécs: 19 43 32 69 16 Grácz : 31 17 54 73 24
Húzás augusztus 21-én. Prága: 19 43 32 69 16
Szerte üzenet.
— Dr. F. Sajnálom, hogy érdekes nüeiráiodat a .Csók* befejezte előtt nem közölhetem.
— K-y. Nem sziveseo adtam tért a költő, csínynek általam szerkesztett lapban, de ha
már megírtad s kívánjátok közlését, hogy nyoma legyen érzelmeteknek, köszönettel veszem tőletek kedves ;ó fiaim, aggnapjaimra jöl eaikel-iazoaréatek. Szívélyes fiáröslet I ¦w— Njitra. Leveledet kiküldöttem az illetőnek Üdvözlet ,
Poalard selyem, 60 knil 3 frt 65 krif — japáni, dunai stb. a legnjabb mintázattal é* színekben, n. m. fekete, febér és színes Heaaebert aeiytnet 35 krtol 14 frt 65 krajazárig méterként — sima, csíkos, koczkázoU. mintázotlakai damasztot stb (mint egy 240 különböző minőségben és 1000 szia és mintázattal stb, paitabér ét vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat küld postaford ni tával: Hennebeeg (i. (cs. kif. ndv. szállitój aelyemgyá-a Zürich-bep. Svájciba czlmzeU levelekre 10 kros és levelezőlapokra ¦ 5 krot bélyeg ragasztandó \'iMag^ar\' nyelven irt megrendelések pontossá" eíintéztetnek.
Wtoterherg-intézete.
" Bécs, Wihrlng, CottageAnlagen.
MT Felnőtt lányok részére com-forttil berendezett nevelőintézet. Szép tan,- alvó és társalgó termekkel. Gyönyörű kert. Egészséges fekvésű hely, állam: érvénynyet bíró bizonyítványok. Winterberg Mária intézeti tulajdonos. Rhajna melletti Coblenzbíl.
Felelős szerkesztő és kiaiió -BÁTOfiFf LAJOS.
MiNDENllliKAiHATD.il
CD
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Kredeti párisi gaanml- és haihóiyagak
finomság és jóság tekintetében a kívánalmakat is felülmúlják, taczatonként 1, 2, 3, 4.5,6,"ésSfariitárt.BMtaasa.tr (röTid) 3 és 4 frt, legűnomarib hölgyszivacsok 2, 3. 4 es 5 frt. — Női övi. .rtk Hatse ntán 2 forint. Maasinger tanár a tán 2 frt 50 kr darabookiat. Snapenseríamok stb. retzletezett árjeeyzék szprint. Szétküldés iit-ik-ir.il mellett
R E 1 F i specialista Bécs,
I, Brandttirte 3 Pistikos mintagyfljtemény urak rész. 6 trt. ¦""¦^¦¦¦tB árjegyzék zárt bo-B ritékbaa ingyen és bérmentve.
OOO ^OOOOOOOOOOOOOOOOSOOOOOOO
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mel ¦ lett mindenkinek küldünk regulázható
¦JGENFI ZSEBÓRÁT, 5 valódi Double-Christw ezüst utánzatul.
EzeK órák igen. szépek, tartósak és mindenütt 10 —12 írtba kerülnek. Elárusítóknak fé! tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szálllíóháza, Bécs, IV. Schwindgassa 14. parterre Thttr Nr. 2.
OOOOO OOOOOOCOOOOOOOOOO JOO oo
ÍMMEf
ZREBMER A UTAL
"—Ma LSSSBBUCK, M-Itréxio-utcza 17. aaa»»— •;! Első tiroli darócx-szSvet-üzlet.
Legnagyobb étküldési báza jótállással a Talódi^
TIROLI DARÓCZ (LODEJ4)
— ára tenger Öltöny, eiőköpeay, felöltök, zabbany aat
teljes utazó készülékeknek.
K a g j b a a. Minta ?s árjegyzék ingyen. Kicsinyben.
¦¦¦mhP» h « *******************
J BUT üt még soha nem volt ! IMS J
t á vüágöir-ii fVaiolateliva§6 +
ittaiif napit rai Natt-Kanizsái
r Van szerencséül a n. é. kö/őnsépgel tudatni, hogy keresztül-utazásomban itt nébácy nspig időzni fogok és tudományommal nevet, kort, gondolatot, foglalkozást, multaté-jövőt mindenkinek mondok.
Senki se mulassza el!
Mivel tudományommal Európa legnagyobb városaiban, ugy Budapesten, Pozsooybau Temesvárt, Kasián és Verseczen is mindenütt a legnagyobb csodálkozást és efismerést arattam, remélem, b°gy a helybeli nagyérdemű közösség a végből, hogy meg-8ryOz<&cajéÍL szives látogatásával megtisztelni fog. I^ikdxont ¦ Király-Mtcxa a~81. az udvarban jobbról.
Timlnii Ül MuJi, [. u rS-téí sMeiiu i e- 8—12, i-1 i - 6 m(.
Kiváló tisztelettel Profeasor 3E"EIA.3Sr J- ZB.
Kik a Bénet nvdvet nem bírják, egf lolmleaot azirakedjenek magukkal tarai
+
t
+ + +
+ #
í
*
*
» utuii u;oirei aem DirjJUC, égj numa^u. -----s----— ^g.
************<****************
OCHLICE
-féle vasöntöde és gépgyár-
részvéily társaság BIDAPESXE.\\,
aCVÁR ÉS IE0D.it : T.IROSI IEODA LS E.\'.liTáB :
VI. ker. íifiisü váci-ut 2ft -3A. Podiuaiiiczkj-ufca 14.
Gőz- és járgány cséplö-készMetek, j számos első dijjal kitűnt S€HlLSCli-féle szab. * és 3 vasú ekék, mélyítő és egyetemes aczél-ekélc, eredeti SCHXICK es VlDATS-féle ;«gíT«s« ekék, talaj mivelö eszközök,
| \\ - ralamiot
Schlick-féle szab. (j{J A L A D Á S sorbavetö-gépei.
Takarmánykészitő gépek, darátok, őrlőmalmok és mindeonemü tra zdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató-gépek és fűkaszáló gépek, szállitható mezei vasutak atb. Előnyös Szetési feliételek.. Lsgjotaiy.aabb árak.
zékek ingyen és bérmentve.
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. AL\'fiUSZTüS 24 év.
Arán; érmekkel Mtnn**tve.
Elsó cs. és kir. kizár, szabadalra.
Arany érmekkel kiterítetve.
WVOIULOKZAT-FESTEE-OTAR
KRONSTEINER KAROLY WIEN, III. Hauptstrasse 120. szám, saját házában
F6berczee.i és berezegi nradslmak, cs. és kir. katonai raktárak, Tatát-, ipar , bánva- és hámortáranlatok, építkezési munkálatok. VÁLLALKOZÓK és ÉPITÖ1E8TEREK, mint gváriul.jdooosok szállítója — Ezen homlokzatfestések-,., tuejyelr mészben olthatok, száraz poritolt állipotban, 40 kHIÓnféle ezinmintában, kdönként 16 krlól feljebb szálliiutnsk festékszinek tisztaságát illetőleg teljesen hasonló az olajmázoláshoz — Mintalapok éa használati utasítások Ingren és bérmentve küldetnek.
A feltaláló dr. Meid.nger tanár nr által kisárolag hitelesített gyártmányú
meioinger kályha
HBIM H ír1 cs\'és ^l W
Budapest: Thonethof. — Bécs I., Kahimarkt 7. sz. a.
PRÁG : Hybernergasse 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, tSltó és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák ós irodák számára, a legegyszerűbb és leg* elegánsabb kiállításban, tetszesszerinti égési időtartam szén" pirrai talo fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénnel! tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
Egy kályha által tSbb szoba flthetö.
,,meiüi\\gf.rmíályliák.
óva intünk az utánza- | ~Z.-Z~-r.—_ ,\' \' ~-1
.októl, utalva .kályha- ME1DINCER-0FEN I
.Cvédlegyle:\'6\'6\'" P\'HEIM^
„H ESTI A\' -kályhák.
ZajnólktUi fűtés. Porcélkuli eltárolithatáss. a_hamu és salaknak. Az ellenzék tisztitás czéljából a^por elől a nélkül eltávelithatók. bogy a kályhát szétszedni kellene.
FÜSTEMÉSZTEKDÖ KANDALLÓK.
A kanok lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam. Minden égő anvaghoz alkalmas.
fCstemésztő calokiférek.
Központi fűtés minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
Proxpffiusok éa árjegyzékek ingyen 4a bérmentve.
« & ívj.
ÍS i? S-g
& g 5
15
= tV 3
s \' *• S •* S 23 í. - %• II »¦<
L o s »>v f » t-f. s í s. & -T 5 •
Ö*" 2„< Qj =3 2. - P
n\\ e- • * ta sr e*. «» « — cb- j
II ír |cq is
Í//////////////////////77.
Gyümölcs értékesítésére.
gyümölcs és bor-préselésre
legújabb, kitűnő szerkezettel. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettős nyomószerkezettel és nyomásszabályozóval.
A Istaatrytkt ¦sakakápetaág -0 százalékkal tígyebs ¦lat srsdep egyéb aaltiaál.
Gyümölcs- és sz(Hle-zú.x6k.
S26HÓ gereblyézek ( Bogyófej tő-gépek.) Teljes szüreteié berendezések, állói és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló készülekek gyümölcs ét vetemény számára. Legújabb önműködő szab szóló vessző- és növéoypermetezó .Syprtonia.1"
E tíépekei különlegesség gyanánt gyártják
MAYFARTH PH. És T2±
ea. és kir. kizár. szab. gazdasági gépgyárak. vasöntöde é« görhámor
Béoa, 11., Taliorslrasse 76. »i.
Arjeayiekek és étitssará bizssyitvásysk taayM — Képvlstli* ftlváttUsk.
WtW Utánzásoktól óvakodjunk. "SBJSJ
„hungária kávé"
izáaezrek által altaert legjabb tápszer, mely az ázsiai szemes karót teljesen pótolja. A Hungária-kivé minden háztartásra nézve napi haszBálatal a legmelegebben ajánltatik. mert agy felnőnek mint gyermekeknél a aytsttrból és belekből a nyákot es aündec az emésztési akatfaiyazé anyagokat ella volitja, a nyomról él vért tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erősit. Mint háziszer kitűnő sikerrel hasin állatik : étvágysiány, gyomor- és bélburut, gyemor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérszegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredményez aranyér-, ideg-, szivét tudőbajoknál. Igen jó hatást gyakorol rbachlikus gyermekeknél ós ezek tartós uelbnxntjáoár.
Súlyos betegségek után
meglopottak és olyanoknál, kik ideges hysteríkns bántalmak miatt ázsiai kávévzl nem élhetnek, a Hnnairia-kávé rendkivül erősitőnek és táplálónak bizonyait, sőt a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül. Qüjty izgatólag batna, kellemes zamata, és jó ize alul
a beteget felüdíti.
1 kiló ára 1 forint 20 krajer.
Megrendelhető postái) ¦bÍivM"msll«tt:
SZALAD YABTAL
gyárosnál Budapest, Andrassy-tit 86. sz.
és mtndeo előkelőbb fűszer-Üzletben helyben és vidéken.
QOooogqbDBg^
8
moll seidlítz por
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos JColl A^védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Mail A.-ftl, Seldllti-porok tartós fydzyhalasa a legmakacbh gytu- r- él al-teatbá.tataiak, syomorifirca i» eyooortié,, rözzőtt tzékraksdét, mijbatalom vir-tBlalás. kraayér es a ]e;krl]Aob6lőbb nőt betsatstek elleu. <¦ jeles biztizeroek é,-tized.k óta mindig nazyobb elterjedést szcrzeit. — Ára agy lepecsételt eredeti dobéinak I Irt a. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek
yOLLFELL*FRANCi-A
BORSZESZ ES SÓ
Csak akker valsdi, flTe« molis a. "»wí w é.
_._._ ,A. Mail\' felirata fontul vau zárra. A H«tl-f*ls Traa-
ozia bnrsiesi ét sé nevezetesen mint fajdalantcsülapito fesdérzsttls) szer köszvény,
csoz és\'a megbölés egyét, követkéz meny einál legiitneretesebb- népszer. — Egy óm-zalt arsdatl üveg ára 90 krajezár._
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkaaaéaze: fusolyiafas sziluó.)
?
a a a
A mindebcapi szijtiiztitiaiial kQlóDbseo foptos barnely korú gyermekek, mipt fel- !0 nőttek mamára; mert e szájvíz a fogak további épiégét biztosítja s egyszersmiud ? óvszer fogfájás elleo. - Egy MvtJ A védiagyável ellitott üvsg ár. : 60 krajezár. C
O §
(-(59: Fóazétkaidés:
Mell A- gyógyszerész, ct. ét kir. udvari szalfito által, q
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. ?
Vidéki Kegreodeléssk asppit* pas aatáavát mt ett telfasitlataak iB
A raktárakban teásak A«<ó5rozoíí<in MOLL A. aláírásával is |Q
védjegyével ellátott készít menyekei kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adillf OS Fia.
a
a
Oooot3«3t30aaonbbob3boaa33a3aoaaaoQa3aofMDű
OSZTR. PHÖNIX cs. és kir.\\szab. életbiztosító-társaság Bécsben. ^^^^ 1884. évi wagyonmórieg. ¦tartozAs
t \' Prnjlín áltonáar :^ -.. - ?1 a
t kende la cicire allú koireieltrick folyú uinUbaii ct aia. kii. jivíiuuLajikpctutirnal . . .
3 \\ istcMbaUJ :
a) varos, b íj birtokok , i
b) icjkatk Tricactbet)
4 ?--if.fi,-0. u 1SS4 dcc;. 31-ii.i áHolyaB uertM Eteknek ;í ij-tb ,N . . •
!> Aa .Aawotla Awontnccs [csannycici elleni
• . ¦ . .r\'.e\'.EÍts .....
Uiyauiokail tort c|yiw[d(( mct>!lap,loU raix-: kovaatcltrack , ,
- , >..--¦.: kj>vctxlc*«l( ...
\' KuIohUmo adótak cUcai kövctcliHalc . * Kslcidtiok ¦ Uniur kötrenyetre . . ,
» i BeJi* ¦ - --r ;..<-.o........
\' KfTcb a j^YCDiKSlMti rortaJora terhére í tő kUtUiok
¦¦¦ •:. r\'-tf^\'j íjot: u:cw.-.ui . .
11 V, .-,!(.0. r, =ie,:»r:: Ükei sdS-
H Le:cíek\'™\'
Is > In,; -V ;.c: í-.^rak cjltoUbUk és ine.itUnok lctúrk 1* A .fiirUaval k&tiMi . ; ,i.t... uaitSdcabcU
foljrw kotclcacascxck bütosútiura aarartl uer-tidtt uttiat káilóa ktjt-;ra:J ,JL,ja-k.r..uta-
ti | A köve ttí \' PaSÜMk
17 i El&tMl
t üa;yniikeccck ccycelct;ci
1S3S09 I7WK
WSH.7Z lSSllfS
StlSl O* tilt hJH 13S3SS1 59
44SM 3« ISaU 83 3S160 31
tltUMéi i M
50* Ut Cí . I Z9ü«tóí «5
¦ eUeo.biatoaitiar.kert . - . . .1 S-A*: *> :
¦ Janadék-buioiiúaekéil - . . . 1 134?« ** \\ Di^KÚeJ 18*6. c»rc . . | *» . A DyCTCBtt-jfcítalí k« aj cfybckijlött bal<Ierteti biato
litáaok outaljuak ^ -. ^ :> ¦ cl i
Brere**E tartaléka -.....2n331L IS :
HultÍB tartalék ...
A eaj-ititirojott ercdeaénySíeí e«Tj bcköutt csapat-
tolások alapja .. - -
A setat JeUMtiroioit-cit-dinetiriyct egybekatOti cio
porttiLúok .. j,. j........
Tamlélt bejeteuiett i - . - Ide »onva .
DycrezcgbcD víT« jutalékkal ccybckuton oai
¦aty lanalekait . •......
Lejárt mcgtkii biiiuittasak tartaléka
8056«. ; — | »M9981 [ &
ÍStc,, ISM lu Boiaaoca E. c k
CSEr.EKVŐSÉC
I II
Ifct^itiZákaiatt sí a ksaiy/vekkel nter_rj_yc^ találtatotti t
Dtirat t. k. Watét«maM s. k. Vilnmsnn Lik.
OSZTR. PHÖNIX cs. és kfr. szab. biztosító-társaság- Bécsben,
_ 188*. évi vagyonmérleg.
A kSt>r*v *4:
í^mjtelmojSM- C. i
Pétutári késilct as íOííalólir. :
•tok teff lkaiéi . Rcndclke.éice illó iunnlcvSiérek tujaaUtkaid cs
^\'li- ¦¦ -i-J\'ckp*njlji,bu .
- tkok és ,.au.:iu;
Letel .
Vakuk a tárcaibfca . A tanj)i( incadajkaj
b] b
foKaj
kiité* jetyztk I «nk folyú kaautmi ISSi. étemmám JI T [ KülötibojS .doiok ....
a birtoaiaa tJnasiiokkal tbIo ruiíroo-
KÚKuIeríiej\'ck a mer A Ukar erteka .
m-m
W3M1
100SI02 •OJ4IS S7*tL
1 Ürtit. >¦,.\',.c NOOO itu.rty UK) Írtjával "? I Nyerésééi taitalek . ." .
3 thjiartalek a rLuontbijiosiiásuk levamása után :
a) taiúárbiitositás ...
b) aijlliimanyJ.ijtísttAa . . . , ,
c) Wcsetbútuaitaa. .......
d) clc;t>ij!íoi:Jai, . . teijeaeti visitMfbtaiaaitv: TartsJarit a; ISfkt, deeirtnbcx 31 én (uKcúbea t»a
radt kainkra, ttrvoava
-a) tiíikjrbirtoiitia......
. b) ajiltuznioybirtOlrtii ......
ci }íIkirbl«osItál......
d) balt-aetbtztoiitás......
e) tilctbíitowáa . . teljuea insionLiitoiitn JeJiálofi tanozáí a tröszti *ia Sta Catviitia S-ik
EajyecdEc a birtoiitó láraaúcokkai valai cUróno.
UscJtkol..... ^ . .
Hilckaök fo!yó*iiznUban . .
CtyabkJk óvadékai . . . \' .
Etböl értékpat)írok , .
A bJvataLnokok. oyufdijalatóa Tisxta srycresé-g ...
klÉgviöjfikaioet é; a kínyrekkel es-ybeViasntSctak t»]»kajo«. Séo, 3SSÍ.. j1.wits I
¦ •Inanansi l_ s. k Durst E_ a k.
¦ "- L Wánmaau l_ s. k Dttrst Lik Harist la. Faramártd
Biztosítási ajáalatokatÜz%jég-aéle:biztosíUsi ágazatokban a legszolidabb teltételek slegolc óbb írak mellett eszközöltetnek A vezér-ügynökség Nagy-Kanizsán : LUktACS GYULA titkár.
Nyomatott Ifj. Wajdiis Józseí köayTr^omáájáhna Nagy-Kaoizsáo.
NíJ.Y-KMIZSA. 1895. aepszíns 31-én.
3S«11e szám.
BlOfinetémi ár: Egeas erre . . . 5 frt — kr. Fél «rre . . . . 2 frt 50 kr Nejrvedévre . . . \\ frt 25 kr, Ecyes mam 10 kr. HIRDE TÉSEE 5 hasábot petiUorbar 7, mssodízorj* mioden tofábbi sorért 5 kr.
NYIL-TTEBBKH jpetit soronként W krért vétetnek! !tel. Kincstári jJ.«ftek miudeo egyes hirdetésért 3Í^r. fizetendő
XXXIV. fv folyam.
ZALAI ROZLOHT.
A lap szellemi éa anyagi részét jiiieiö aiincen közlemény Bsvtorfl (Lajos sierkeazui-kisdo nevére jczimzetten Nag-j-taji!z>»ra bérmentve intéxendSk.
Bérmentetlen levelek nem fogad -útnak el.
Kez.ra.tok riatta nem küldetnek
A nagykanizsai ,.Ipar-Testület", .a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részyény-tirsasAg", a .nagy-kanizsai- és galambok i önkéntes tűzoító-egyíet*, a 9 nagy-kanizsai kisdednévelá egyesölet** , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kaiiizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények apiotézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külváUaztmányáoak hivatalos lapja
hetenk1nt egyszer,szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A tisztújítás küszöbén
.1 bel (igy miniszter az országos, általános tisztújítás ügyében leiratot intézett a megyékhez, mely a mille-niumi ünnepségek előestéjén valósággal teljes újjáalakulást, uj Magyarországot jelent.
A választások elöbbv&ló megej-tésére vonatkozó részéhez mi cem szólunk, de igenis a quaíificationális
keressük, arra meg, hogy másoknál keressünk, sokkal büszkébbek vagyunk.
Egyedüli fegyverünk a tisztességes munkásság, csüggedést nem ismerő
| tevékenység, szorgalom és önbecsér-
| zet.
Fel tehát a zászlóval, melyen az érdem koszorúja virul!
törvény követelményének
erejét
kívánjuk érvényesíteni, ^hogy az jus-son állásra, aki fáradság, szorgalom és küzdelmek árán jutott az előképzettségnek azon fokára, melyet a quaiificationális törrény követel, különösen, kiknek érdemük és nem csupán voksaik vannak.
E rendelet nagy horderóvel bir, hadüzenete ez a protekció és atyafi ságoskodásnak a munka, képzettség és érdem ellen.
Jámbor óhajtás, hogy ez utóbbié legyen a győzelem, mert általában bideg közöny uralg mindenütt, minden felé. Nincs bizalom, nincs erély, nincs méltánylás. Mintha csak kiveszett volna e szép erények éltető csirája, egykedvűség hálója takarta be. Sürü köd ül a iát határon. Tes-pedés az egyedül uralkodó elem.
A belügyminiszteri rendelet szép hangzása, hazafias jóakarata csak felesi liámló fény, mely inkább lidércz-nyomásnak tűnik föl.
Egy jobb jövő iránti reményűn ket azonban egy perezre sem veszítettük el, noha mostohán bánik velünk a sors, csapást csapás ér, egyik veszedelemből alig vergődünk ki, már is ott ólálkodik a másik, még snjtóbb veszedelem. Örökös laméntalas az életünk. Nem találjuk enyhülését bajainknak és csak vegetálunk.
Szükség, égető szükség volna oly védő karrá, mely a csüggetegségtöl megmentene, de ezt magnókban hiába
CSARNOK.
N Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1849-ben. IrU CSER JÓZSEF. (Folytatás.)
Egyátaljában az ellenség Dagyon szerette a falakat kiáltványokkal tarkázni. A városházán néha napján 8 — 10 is hirdette az ellenség nagy vitézségét, vagy fenyegette azokat, kik nem akarnak hú csátiáriak lenni. A büntetés nem is igen volt keve sebb. mint katonai rögtönbiróság és utánna kötél vagy „Pu\'ver und Biei.- De még azokat is szörnyen fenyegette, kik a flílragasztott kiáltványokat megsértik, vagy még oly vakmerők is lesznek talán, hogy le is merik szaggatni.
A parancsnokok rendesen az urasági lakban szállásoltak, azért a kapu alatt folyton őr állott, kinek a látható falragaszokra is vigyázni kellett. De ez sem sokat ért, mert ennek daczára is a városházán levő kiáltványokat reggelre leszaggatták, vagy annyira bemázolták, hogy nem lehetett olvasni. Sót egyszer a városház erkélyéről a feketesárga zászlót letörték és a ráakasztott üzenettel együtt a térparancsnok szobaajtajába támasztották
Hiába keresték a tetteseket! Nem tudták fűlfödözni! Mindenütt kutatták, csak — a városházánál nem. Pedig annak lakói közt voltak fér-
fiak és nők, kik ezeket az ellenség boszantására, végbe vitték.
Áldozó csotöríök.
Stillfried beköltözött a városba és az urasági lakban vett szállást. Megelégedetten éldegélt volna kényelmes lakásában, ha nem háborgatják. A kanizsaiakkal megfért, de annálínkább haragudott a somogyiakra. Legnagyobb bosznságára Somogy felől sohasem kaphatott tudósítást, mert Noszlopy Gáspár kormánybiztos emberei a postát rendesen lefoglalták. Véget akart vetni ennek az eljárásnak, s egy csapat grácicsárt küldött Iháros-Berénybe*) postamesternek. A ^to-mogyiak megsokalták a postamestereket és áldozó csütörtökön, hajnalban megtámadták. \' A csapat lövöldözve vitjsza felé vonult, de mikor a vezető tisztet agyonlőtték, akkor futva menekültek a katonák. Az üldözők mindenütt nyomtikban jártak és Sánczig kergették.
Stillfried egész seregével kirohant és ágyukkal lövetett. Az üldözök czéljokat érve, nem sok idő múlva ússza fordultak.
Fölkavarodott a város. Az emberek nem tudták, miben áll a dolog? Jön-e magyarsereg? — Vagy csak ijesztgetés az egész? — Üssék-e az ellenséget? Vagy békében maradjanak-e?
De amint látták az üldözők csekély számát és visszafordulását rögtön tudták, hogy a somogyiaknak nincs szándékuk az ellenséget tovább üldözni és támadni. Jó lesz tehát csendesen maradni, az ellenségnek bé két hagyni, nehogy a város bajba keveredjék.
Az agyonlőtt horvát tisztet a be-
*j I .-Berény falu. Somogy megy ében Kani-xsábox két órányira.
rényi téglavetőnél a kútba dobták. Később kivették és eltemették.
Stillfried élve a gyanupörrel, hogy a somogyiakat az elért siker vakmerővé teszi és még talán Kanizsán is meglátogatják, azért, hogy meg ne lephessék, Sánczhoz közel lovas őrszemeket állított. Ezek aztán hiven és bátran őrködtek mindaddig, mig az első magyar huszárt meg nem látták.
Az ellenség elszokik.
A következő vasárnap, májas 20-án a Sánczba kirándult vendégek vígan mulattak. Két huszár vetődött a mulatók közé, Noszlopynak őrjáratot tarló emberei közül. Mulatság közben .az öregebb elkezdett lármázni: .Micsoda dolog az, hogy a huszár itt mulat, amott meg a német meg mer állni. Szedte vette stb!" Azután lóra pattan, s neki rúgtat a német őrszemeknek. Azoknak sem kellett több! Amint meglátták a vágtató, mérges huszárt, utczu! vesd el magad s lóhalálában benyargalnak a városba és a főhadi szállás előtt elkiáltják magukat: .Kommen die U ugara!"
Erre a kellemetlen hirre az ellenség hihetőleg azt gondolta, ennek fele sem tréfa, hogy Őket minduntalan zaklatják. Meglehet, az októberi eseményekre is gondoltak és ilyen körülmények közt nem tartották tanácsosnak a kanizsaiak közt maradni, akfk mindjárt készek az ellenséget ütni, amint segítséget várhatnak.
Még azon éjjel sietve eltávoztak. Az ágyuk és podgyász kocsik kerekeit szalmával be te kergették, hogy zörgés nélkül észrevétlenül elvonulhassanak.
Reggelre kelve az ellenségnek hült helye. Nyomtalanul eltűntek, a város nagy Őrömére.
Oly váratlanul és rögtön határoztak az elmenetelről és oly sietve
hajtották végre az elvonulást, hogy emiatt akadt olyan is, kit Kanizsán felejtettek.
¦ Egy idősebb horvát tiszt király-ot-czai szállásán maradt. Reggel értesült az éj vonulásról, s rögtön a sereg után indult Letenyére. Sormásig bántatlanul haladt. Az országút a sor-mási korcsma mellett visz el, ahol éppen a kiskanizsai Rózsa — guny néven Cseszkó — néhány czimborá-val mulatott. Ezek megtámadták, bevitték a vágóhidra és embertelenül meggyilkolták.
Hiába könyörgött, rimánkodott, ne bántsák, ő családos ember, nem szívesen jött ide de kényszeritették, azért jött el. — Pénzét, gyűrűit, óráját oda adta, csak ne bántsák. Mind hiába! Meg kellett halnia.
A szabadságharcz után Cseszkót elfogták, s megvasalva Pécsre vitték. Három kocsi katona kisérte és — még is elszökött Zsitfa*} táján az erdőben az idő rajok sötétedett, az eső esett és éppen az a kocsi amelyen a rab ült folburnlL E véletlen esetet fölhasználta és a katonák közül elszökött.
A zsitfai ispántól a katonák lámpákat kértek. Keresték, kutatták de eredmény telenül. Igy kerülte el a rája várakozó bitófa:.
(Folytatása következik.)
Hírek.
— Zala vármegye Rüyaköcyvi területe 121 anyakönyvi keröletre osztatott be.
— Zalavármegyében a soproni kereskedelmi és iparkamara terjedelmes jelentése szerint lff94-beo 653 uj iparvállalat keletkezett, gyári ipar pedig 2.
— Körjegyző választás. Mura-Szerdahelyen elhunyt Ebrenreich Nándor helyébe körjegyzővé Besnyák Lajos szavazattöbbséggel megválasztatott.
*) Falu Somogy-megyében.
T Á S G 2 A.
Küzkődöm egy képpel......
Küzkődöm egy képpel, Hogy felejteném el, Hogy ne látnám soba I
Küzkődöm egy képpel. Hósa temessem el ? Hol legyen a airja ?
Talán a szivembe ? Talán a lelkembe? Ob, hits teljestele MiadakettÓ velet
KüzködöBs agy képpel. Hint az árny a fénynyel Nem győzöm le soha !..."..
Küzkődöm egy képpel....
Eltemetném.....nincs hely t
Koporsóm lesz airja.
CZIKLE VALERIA.
6.....emiókkönyvéDe.
Ha e sorokra téved majd
Lányka ssep szemed, S szellem szárnyán eledbe száll
Az emlékezet. Es megjelen előtted a
Zsgó Balaton S litac egy csónakot kerengni
A hallámekoa Gondolj rám 1 hitt a háborgó
Élet tengerén Az irányt is elveszítve
Igy kerengek én Nincs reményem, bogy valaha
Boldog lenek még Messze a part és felettea
Beborult az ég
Ott tündököl az a csillag
EiérhetlenQI. Nő a hullára s kis sajkám a
Mélybe elmerüL
SZILT JÁNOS.
A csók.
Irta: 11 ÉLŰI KIHALT.
(Folytatás.) VII. Csók- történetkék.
Gusztáv Adolf lánya, Krisztina Bvéd királyné nem szenvedhette a csókot.
A franczia udvarnál történt látogatása alkalmával azonban többször akarata ellenére, megcsókolták, mivel az akkor ott divatban volt.
.Mily szenvedélyük vaa — kiáltá a haragos királyné — engem csókolni — talán azért, mert epy — férfihez ha-, sonlitok I*
Lady Oxford, korának híres szépsége, amint egyszer kocsiban utazott s kihajolt, megnézni, hogy miért állt meg a kocsi; e pillanatban két erős kar ragadja meg s egy ünrva ezuppanós csók csattant el ajakán. Egy paraszt suhancz volt, aki diadalmasan futott társaihoz kiáltva: .Anglia legszebb hölgyét csókoltam meg!"
Amikor a Lady eziránt a bírónál panaszt tett, ez azt kérdé tőle: „Es csakugyan haragszik a ficzkóra?* — .No, nem éppen!* — felelt rövid gondolkozás után a hölgy. — .Hisz az természetes 1 — felelt s-kim — A legényt az Ön szépsége tette oly szemtelenné.
Egy fiatal tengerész Kínában udvarolt egy szép .kinézer" hölgyikéuek. Hódítási diadalát azzal akarta betetézni, bogy imádottjától csókot kért De az imádandó nőcske nem tudta sehogy sem megérteni, hogy udvarlója tnlajdoo-képpen mit is akar. És mikor a fiatal ember egyezoppanós magyarázatot adott a bíborpiros ajkakra, a szép hölgyike annyira megrémült hogy félelmében sikoltozva szaladt át egy másik szobiba, — ahonnan félelemtől reszkető hangon kiabálta vissza: Bó, a kegyetlen emberevő ÍÖ1 akart falni 1* — Majd mikor a tükörben megpillantotta, hogy rózsapiros ajakán nem történt semmi változás, visszatért és bizelgő, kérő bangón monda: ,Jó idegen, nagyon óhajtanám, ha különöi azokástokat jobbao megismerhetném. Csók—olj—meg—hát I"
És a távol Európa Bzép fia oly buzgón, oly tüzzei csók—ol—gatta, mig végre a szép nő tökéletesen belejött a mesterségbe. Azonban a lánykának az egy szeri leczke nem volt elég, mivel nemsokára ismét kérte, hogy az édes munkát folytassák tovább és pedig megszakítás nélkül — ami a tanulékony tanít ványoak meg is adatott.
I. Rudoif császár 66 éves korában a fiatal burgundi Ágnest vette el, aki a spstier. érceknek oly nagyon tetszett hogy a mist a kocsiból kisegité, meg nem állhatta, hogy meg ne csókolja, — araiért a császár kissé féltékeny lett megtiltván az érseknek, hogy udvarába jöjjön és hogy Ágnes helyett máskor
Agouat csókolja. (Agnns dei = Isten báránya.)
Hogy miképpen ízlik az első csók, arról egy fiatal nő naplója tanúskodik: .Május 26. Először csókolt meg B! Ugy éreztem, mintha mézzel, kölni vízzel és pezsgővel telt fürdőben lettem volna, mintha valami gyémántlábakkal idegeimen keresztül járna, ereimen futna át s míotha egész testemben egy delejes szivárváoyfény áradna szét"
Két bakfia beszélget: .Csókoltál már bajszos férfit ?* kérdi az egyik. .Nem, még sohasem, — mily jó lehet az 1* szól a másik — .Jer, hozzuk el a papa ruhakeféjét azon megpróbálhatjuk I*--
Egy angol író írja :
Ha az angol miss szereti a férfit akkor lesütött szemekkei, de oly gyorsan és tüzesen csókoi, bog:- a férfi azt hiszi, villámcsapás érte. Ha a férfi nem éppen közömbös előtte, akkor némileg vonakodva, de szívből csókoi Ha végre egészen közömbös előtte a férfi, hidegen csókol, bogy az ember azt hisyi, darab jeget érintettek a szájához.
Barátnőivet szemben még több megkülönböztetést tesz. És nincsen olyan angol nő, aki az előtte drága személynek a bucsucsóket bizonyos görcsös vo-?agiásszerü mozdulat nélkül adná
A c-iókolÓdzis nemes művészete Angliában a női neveléi egyik legfontosabb részéhez tartozik.
Érdekes csók történet ez is, amelynek hőse Jókai Mór :
A híres regényíró éppen íróasztalánál ült. amikor kinyílt szobája ajtaja s belépett a népszínház akkori énekesnője: Pálmai Ilka. A költő udvarias hangon kérdezte, bogy mit kíván. Az egyszerű kérdés, amely még váratlanul sem jöhetett, annyira zavarba hozta az .isteni Ilkát", bogy mélyen elpirult és hosszú ideig nem tudott szóhoz jutni.
Végre akadozva dadogta1 ki, bogy egyedül azért jött ide, mert a hírneves író kezét- tisztelete es csodálata jeléül, oiegazeretné csókolni. Jókai pár pillanatig mosolyogva tekintett arczába, de nem kezét nyújtotta neki. — hanem a divat egyenest a — karjaiba tárta és üde, piros ajkát, harmatgyönge fehér arczát többször egész hévvel, illetve szívesen, megcsókolta.
Pálmai Ilka el volt ragadtatva, — de azért ismét meg akarta próbálni, bogy a költő kezét megcsókolhassa, amit ez persze most sem engedett meg, mondván :
.Egyetlen csók a maga eperajkári sokkal többet ár; mintha az egész világ kezet csókolna !" — Majd kezét bucsuszorításra nyújtotta, mivel épp e pillanatban lépettbe felesége.----
Vili Költök a csókról.
A kézcsókért a lányok . Neheztelnek Van is rá ok : Miért is juttatod a késsek, Mi az ajkat illetné meg 1
(Logaa.)
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 AUGUSZTUS 31-éu.
— Részvéttel vettük a szórnom hírt, hogy dr. Schreyer Lajos sokat szenve-áeU kedves Berta leány*- dr. Winterné Budapesten elbonyt
— Hock János felolvasása. A nagykanizsai iparos ifjúság önképző köre Hock János ordzággyüiési képviselőt m-ighifta, hogy a kör alapja javára felolvasást tartsoa. Hock Jánost a fölhívás külföldön érte és Ő mégis szívesen engedett a aseg-hivasnak, mert amint fölolvasása bevezetésében monda, ő nem idegen Kanizsán éa ígéretet tett, hogy bármikor hozzá\' fordulnak, számíthatnak rá, de küíömben kötelességének tartja, bármely osztálynak, testületnek vagy egyesületnek kulturális érdekeit aajéi szellemi tehetségével előmozdítani kü-lö lösen akkor, hogy ha sz iparos és munkás osztály javának előmozdításáról van szó, melyet ő nagyra becsül. — A nagy ur, aki rossz politikát csinál kevesebbéi ér mint a csizmadia, aki jó c&iemát készít. E bevezetés után, melynek eszme menete a közönségbea nagy tetszést koltett, Hock sajtó alatt levő munkájából, melynek czime .Vigasztalás- olvasott íel egy részletet a családról. Hock tollát dicsérni fölösleges, minden újságolvasó ismeri azt a költői, hasonlatokban és képletekben gazdag irályt. A családi életei Hock eszményi világításban mutatja be. Költői kedély-lyel magasztalja hivatását, a nőnek akit a Férfi ellenében &x élet minden pha-sifáhan védelmezni hajlandó A fölolvasás zajoi tetszésben részesült Megelő-zóisg két \'".fa- művész szavalt. Hajdú Gyula ügyvédjelölt előadta Kiss József nem egészeti ismeretlen Simon Juciiih, balladáját, értelmes fölfogással és kellóén kidomborítva. Salgó Soma színész-növendék és reményteljes író pedig a Walesi bárdokat szavalta el. Salgó, kitűnő hanganyaggal rendelkezik, de nem takarékoskodik vele. A hősi hang daczára azt hisszük, hogy n Walesi bárdokban uralkodó heroikus hangulat nem felel meg Saleó intrikus szerepkörének. Végül egy műkedvelő naiv soobrette lépett & dobogóra, ki nem egészen ismeretlen közönségünk előtt. Nem hivatásos színésznő, csak dilettáns énekesnő, de annyi benne a müvészhév és tehetség, hogy bátran megállná helyét egy számottevő színpadon is. Weisz Erzsi kisasszony budapesti leány és csak egy két hónapig látogatta a sziniképezdét Mindamellett tehát, hogy valami íára-dalmas ének tanulmányokat nem tett ének előadása oly tökéletes, nüansziro-zott és finom tnüizléare való, hogy szinte kételkednénk abban, vájjon műkedvelővel állunk e szemben, vagy kiképzett művésznővel Weisz Erzsi k. a. fiatal kara daczára jeles művészi erő. A Sultánból a bordalt és Totó-Tatából az indulót énekelte. A közönség a szűnni nem akaró tapssal tüntetett ki minden énekszámot.
-- lír. ünnepek. A közönség érdekében szükségesnek tartjuk közölni az izr. ünnepeket, mert akkor éppen ez ünnepek miatt a kereskedelem " is jó-részben szünetel. (Szeptemiber 20-án lesz a Roshasans (újév), 28 án a Jom-kippur, az izr. egyik legnagyobb ünnepe,
Hogyha a nők egyntásnak csókot adnak, Mintegy mondjak nekünk férfiaknak : Hát még hogyha téged Ölelnélek, L csókjaim milyenek lennének!
(Kinkéi.)
A leányajk picsa malom, Edes cznkot őrinek azon, Czukrot csenni. Molnár lenni, Kö»et-kőhóz dörzsölgetve Mindenkinek volna kedve.
Logau.)
Asszony csókban az ad legtöbb élvet. Hogy a dő mig csókol, aem beszélhet.
(Weiss Julián )
Qömbölyü vagy mint az alma, Olyan piros, olyan édes; Addsza hamar egypár csókot, Hiss az olyan egészséges!
(Lajtai népdal)
Annji esdekUsem bére: Három csókot adtál végre. Adj még egyet 1 ö, bisx neked. Tudom, ugy sincs rá szükséged 1 (U a.)
.Tisztelet a kést csókolja.
Barátság nyílt homlokot,
A tetszés a hölgyek ártsál,
Epedés a csukott szemet,
Forró vágj a keblet,
A karokat kéjérzelem,
Ha tovább megy----őrület.¦
A lányajk oltár, áldozat a csók rajt, És a papja lenni minden ifja óhajt.
Logau.
De: Kuss darf lange weilen, aber nie langweileo 1 (Grillparzer.)
Az eleő csók költői kezdete egy prózai végnek. (Talleyrand.)
(Vége köv.)
mert ezen a napon minden munkától azigoraan tartózkodnak, s egéiz nap böjtölnek. Október 3-án kezdődik a 8 napig tartó sátoros ünnepük.
— Előmunkálati engedélyek. A kereskedelemügyi miniszter Vértessy Xavér Ferencz Ügyvédnek a Dunántúli helyiérdekű vasutak Sümeg állomásától Zala-Szántód és Hévíz-fürdőhely érintésével, a keazthely balatonszentgyörgyi helyiérdekű vasot Keszthely állomásáig vezetendő vasútvonalra adott elómnnkálati engedélynek érvényét egy évre megadta.
— Vége a nagy szünidőnek. A tanárok, tanítók és tanítványok ismét összegyűlnek a városban, bogy ujait erővel kezdjék meg a munkát. Üdvözöljük Őket Nagy-Kanizsán !
— Árlejtés. A nagykanizsai kir. trvszék elnöke álul közhírré tétetik, hogy az 1896. évre szökséglendö irodaszer és tűzifa szállításának biztosítása tárgyában az árlejtés f évi szeptember hó 13-án, — az 1896. évben szükség-lendő Flóra gyertya biztosítása tárgyá-bac ugyancsak az árlejtés í. évi szeptember hó I4-én fog megtartatni.
— Tanítói gyűlés. Az őrségi ev. reform. Néptanítói kör folyó évi augusz tns 26-in tartót\'a Körmenden évi kőz gyűlését, mely alkalommal az elnöki szívélyes üdvözlő és megnyitó beszéd után következett a kör tisztviselőinek az alapszabályok értelme szerinti választása. Meg választatott elnöknek Németh Gyula felsó-eőri, jegyzőnek Csuti Mihály molna-szecsődi tanító. Felolvasás tartatott a következő thémáról: ,A tanító vallásos kedélye és annak érvényesítése az összes tantárgyak kezelésénél" — tartotta Kalmár Péter hidas-hollósi tanító, mely felolvasásának valóban szakszerű kidolgozásáért a kör részéről Őszinte elismerést és dicséretet vívott ki magának. — Ezután többrendbeli inidtványok s szakszerű vitatkozások kerülvén napirendre, melyeknek végezte a a kör belügyeinek elintézése után, a gyűlés feloszlott A jövő évi ért gyüléa helyéül
— miután a kör, ambuláns módon tartja gyűlését — Öri-Szent-Péterjllapit-tatott meg. Ezen kisded tanítói kör, mely itt-hazánk végvidékén — őrség és Göcsejben — J ápolja a magyar nemzeti népnevelés szent ügyét, valóban fontos missiót teljesít, hogy a különböző nyelvű s érzelmű lakosok által mindenfelöl körülvett igazi magyar typusu honfitársainkat, drága nyelvünknek s érzelmeink osztályosának évszázadokon keresztül mind e mai napig megtartották. — Munkájuk hazafias és nemes volf, megérdemlik érte a kellő méltánylást é3 közel ismerést. — Adja Isten, hogy ugy legyen I
— A nagy mária czelll zarándokok mult vasárnap délelőtt megérkeztek és a legnagyobb szivélyességgel fogadtattak, hullámzó népáradat vette körül őket és egyházi szertartással ünnepélyesen vezettettek a városba s a plébánia templomban hálaadó isteni tisztelettel ért véget a 9 napos zarándoklat Hire járt hogy többen meghaltak közülök az útban, mely azonban nem bizonyult valónak. Örvendetes volt tapasztalni ez. alkalommal is, hogy a kath. hitélet benső érzete meglazulva nincs.
— Né változtatások. Stero ErnÓ orosz-tonyi illetőségű gelsei lakos .Csillagára, — Zvér Józset bellatinczi illetőségű s ugyanottani lakoa „Sipos\'-ra,
— Pollák Benjámin nagykanizsai illetőségű s ngyanitteni lakos .Balatoo\'-ra
— Kóhn Lipót mur&vidi illetőségű ugyanottani lakos , Kovács" -ra — Gáli -tzenstein Bernát zalaegerszegi illetőségű s ugyanottani lakos „Garai"-ra magyarosította vezetéknevét belügyminiszteri engedélylyel.
— „Kísdedóvóí magvar alakú munkál" czimü müvet irt\' özv. Székely Gáborné szegedi óvónő. Kiadja Tranb B. és Társa könyvkereskedése. Ara 2 frt 50 kr. A mű 272 ábrával lesz ellátva.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet ügyeinek elintézését özv. Zadnbánszky Lajosáé elnök urnő f. évi szeptember 1 én ismét átveszi, miután a pöstyéni fürdőből hazaérkezett.
— A dunántúli ev. püspökválasztás ügyében erős mozgalom indult meg. A soproni evaug. gyülekezet 64 szavazatot adott Poszvék Sándor theologiai igazgatóra, mig Kund répczelaki lelkészre 48-at
¦—- A fogyasztási adó tárgyalása 1896, 1897 és 1898 évekre kezdetét vette, nem kevesebbet kér az állam Nagy-Kanizsa városától, mint 119.758 frt 42 krt s beígért a város kerek 100.000 frtot — A jelenlegi bérlő Bernfeld Mór 102.000 írtot fizet
— Jó hely van tanuló ifjú részére szá láz és élelmezésre. Hol? a lap szerkesztőségében megtudható.
¦A
— Tanítói választás. A nagykanizsai városi iskolaszék aug. 29-én tartott ülésében Poredus Antalné Kis-Kanizsáról a központba helyeztetett, helyibe Jak Etelka helybeli születésű választatott meg, sz uj párhuzamos osztályba Gergye Sándor jelesen végzett aéptaaitó választatott be.
— Az Iparos ifjak őnk. körének augusztus hó 25-iki vigalmán következő felűlfizetések történtek : EbeoBpsnger Ernő 3 frt, Belus Lajos, Knobloch Frigyes 2—2 frt, Merkty János 1 frt 50 kr., Ifj. Wajdita József, Práger Béla, Focbt Jakab 1—1 frt Bürger nővérek, Temkó János 60—60 kr., Kripátz Antal, SÖlétormos N, Fehér Pál, Steiner Fülöp, Reínits Lajos, Szanberer Alajos. Kováts Mihály, Y. Z 50—50 kr. Id. Ofenbeck Károly, Czettl István, ifj. Stern Mór, Horváth György. Berger Samu 40—40 kr Fehér Ilka k. a. 30 krt. Összesen 19 frt, melyért ezután mond bálás köszönetet a rendezőbizottság.
— Déli vasút. Kisasszony ünnepe alkalmával f. évi szeptember hó 7-én a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Bndapest Bécs, Fiume, Triest és Yeleoczébe rendkívül mérsékelt ára menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy visszajövet kor ezen jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok, melyekben ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel fel vannak említve.
Hirdetmény. Eolyó éri augusztus 26-ín a város belterületén főtér fő-ateza és Csengery ntezákban egy rövid arany lánc*, mely egy arany csattal és egy arany hánm levelű lőher alakkal van diszitve elveszett. Felbivatik a megtaláló, hogy azt a rendörkapitányi hivatalnál adja át, ho! a tulajdonos által i 5 frt jutalomban részeaitetik. Nagy-Kanizsán, 1895 augusztus hó 27-én. A rendőrkapitányság.
— A borital adó kedvezményes be* , váltását a szőlőbirtokosok szeptember
15-ig a városi adóellenőr urnái eszközölhetik egyszerű bejelentés utján.
— Árverést A zalaegerszegi m. kir. pénz Ügyi gazgatóság j Nagy Kanizsán a fogyasztási adó bérbeadásának árreré-
! sét 1895 évi szept. 23 ára tűzte ki ! hivatalos helyiségében és pedig a bor-| italadó 45097 frt 94 kr. husfogyasztási adó 24269 frt 61 kr, ezukorra 15955 frt 62 kr. söritalra 21016 frt szeszitalmérési adóra 13419 frt 25 kr kikiáltással, összesen 119.758 frt 42 krral. A részletes bérleti fellételek a pénzügyőri biztosságoknál is megtekinthetők.
— Franczla könyvet kaptunk Ko-j zárr Gyula hittanár földinktől, kinek
nemcsak konferenczia beszédei a pécsi püspöki lyczeumi templomban, hanem
: egyéb bölcseleti művei is feltűnést keltettek. A kath tudósok Brüsszeliben kongresszust tartottak, mely alkalomm 1
i a mi fiatal tadósunk müve is .Laloi des trois etats d\' Aguste Comte" czi-men nagy tetszéssel fogadtatott — E nagyérdekü felolvasás most Parisban franczia nyelven megjelent s igy a világ irodalomban méltó helyet foglalt el. Gratulálunk I
— A dunántúli villamos vasút kiépítésének ügye nagy lépést baladott, ugyanis egy bankcsoport ajánlatot tett a szükséges összeg előteremtésére. — Egyelőre Budapest—Keszthely közt létesülne, ex ut 2 Óra alatt tétetik meg
— Élelmes ember az a Méret Ig-nácz Keszthelyen, csinos levelező lapokat készíttetett mely Keszthely városát madár távlatból gyönyörűen tünteti fei. Ára darabonkint 6 kr.
— A szökés pirosan Baksa község kántortanító ja lángoló szerelemre lobbant az oltani iskolánál alkalmazott tanítónő iránt, ki is hasonló mérvben viszonozta az iránta táplált gyengéd érzelmeket Az iskolaszék nem jó szemmel nézte a népnevelőknek mindinkább hangosan nyilvánuló kölcsönös szerelmi ömlengéseit s miután a jóakarata figyelmeztetések eredményre nem vezettek, a szerelmes pár ellen a fegyelmi eljárásának megindítására megtette az elő készületeket. A szerelmesek ennek neszét vévén, egy napon nyomtalanul eltűntek. Utóbb a kántortanítónak egyik barátjához intézett leveléből kitűnt, hogy a szerelmes pár Bulgáriába szökött
— Ajánlkozas. Egy polgári leányiskolát végzett helybeli születésű leány ajánlkozik magán házakban, családok körében, kisebb osztályba járó gyermekeket akár elemi tárgyakban oktatni, akár rajz, festészet, kézi munka, mértan tat hasonló ismeretek elsajátítására jutányos áron tanítani. Bővebb értesülé* ifj. Wajdita J. nr könyvkereskedés ében nyerhető.
— A hírlapi hirdetési béiyegdij eltörlése érdemében Kolozsvár törvényhatóság bizottsága a legnemesebb ösztön Ö5I feliratot intézett a pénzügyminiszterhez s hasonló szellemű felirattal való támogatás végett az összes hazai törvényhatóságoknak megküldötte. Mig egyrészről köszönetet szavazónk- Kolozsvár sz. kir. város tőrvény hatóságának helyea kezdeményezéséért, ugy másrészről édes reményünknek adunk kifejezést, hogy Zalavármegye is készséggel csatlakozik hozzá — Ez adónem egyike a legigazságtalan&bb adónak, lenyomja a kereskedelem és ipar virágzását, fejlődésit boszantó szekatúra a szegényebb sorsú kishirdetőknek, mig a nagyhirdetök markokba nevetnek, hogy ók is csak annyit fizetnek, mint a szegényebbek, a ktshirdetők. Aztán különösen sújtja a vidéki úgyis tengődő hírlapirodalmat, pedig attól többet várnak, sőt követelnek általában, mint a fővárosiaktól.
— Franczla\' tanítónő. Wissky Im-réné, szül. Gro>pean Mari, Wissky Imre nyng. uradalmi mérnök felesége, helyben mint a tranczia nyelv tanítónője telepedett le. Lakása: fölér, aradalmi épület
— Heti fei ügyel ó e héten (szept 1 —7) a nagykanizsai Őnk. tűzoltó egylet őrtanyáján Schável János szertárnok ur.
— Heti biztosok e héten (szept. 2—6) nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Fischl Pálné éi Scherz Albertné választmányi tag úrnők.
— Rövid fairek. Az arauyárkelet-pótlék a vámoknál szeptember hóra ÜO\'Ja "l,,. — A nyulak közt veszedelmes betegség ütött ki. — Gőnczy Pál volt államtitkár neje meghalt. — Várományos trónörökösünk Estei Ferencz Ferdinánd kir. hg. komoly beteg. — Kolozsvárott számos római értékes leletre bukkantak csatornázás közben. — Azt a házat, hol Turínbzn Kossuth Lajos lakott s meghalt emléktáblával díszítették fel. — Texasban 340 kivándorolt magyar nagy nyomorban van. — Zala-vármegyében levő utak fentartása éven-kint 287 400 frtba kerülnek. — Petőfi neje Szendrei Júlia Keszthelyen született — Tapolcza községi pótadója 600t* 8686 frt, kiadása 20198 frt.
Széna-, szalma , és takarmány,
(Fncha József nagykereskedő} jelentése:
Budapest, augusztus 23.
A legutóbbi hetivásáron a bebozata! széna-mnbar és saal mában zsúfolt mennyiségben történt a vételkedv igen kedvező volt, agy hogy igen jó árak lettek elérve. — Jegyeztetett: elsőrendű széna 2 írt 60 krtői 3 frt 20 krig, középminósegü 2 frtól 2 írt 60 krig, mabar ét luezerna 2 frt 40 krtol 2 frt 00 krig, alomszalma 1 frt 50 krtól l frt 30 krig, ztup-azalma 1 frt 50 krtól 1 frt őő krig, szecska 2 ír;tói 2 frt 80 krig fuvaronként hashoz szállítva. — Préselt utasban és staImában a behozatal csekély és eiadatik 2 frt 40 krtól 2 frt 80 krig. alomszalma I frt 20 krtól l frt 60 krig.
Gabona és termény jegyeztetett: zab 5 frt 90 krtól 6 frtic. tengeri 5 frt »5 krtól S frt 10 krig, árpa 5 frtól 6 frt 30 krig, jobb minőségű árpa 6 frtig,. rozs 6 frt 20 krtól 5 irt 30 krig, liszt a-as azámn 4 frt 80 kr. busa-korpa S frt 10 krtól 3 frt 20 krig g. 2 frt 90 krtől S frtig. árpa dara 4 frt jobb minőségű 4 frt 25 kr. Ai árak 100 kiló szerint nagybani eladásnál értendők.
Vetőmagvak.
(Manthner Ödön tudósítása.)
Vörös lóhere E héten érkeztek Olatzoriaág-ból az\'első ebbeli ajánlatok. Az olaja áru nagyon aprószemű, azonfelül a termelők nagy csalódásokról panaszkodnak, a cséplesi eredményeket illetve és ennek folytán 120—125 franknyi igényeikből métennázsánkínt, ol-sz állomásokon értve, egyelőre roitsem engednek. Amerikából valamivel alacsonyabb árakat jeleznek, ellenben Franeaiaországból lényeg-ara kedvezőtlenebb íuáositasok érkeznek, s mennyiben a huzamos aszály igen hátrányosan folyt be a mag fejlődésére. Nagyjában és általában ez évben meglehetős nehétkei\'-en indul as üzlet, mindamellett réhány tétel, megír\' eladatott 55—SO frtnyi árfolyamok közi — Luezerna. Az első mintásatok a lefolyt héten küldettek be Szarvas viaekérö:. a minőségek azonban nem bírtak kötésre sarkalni, ássál kevésbé, mert a tulajdonosok aránylag lalmagas árakat igényelnek Téli bükköny, téli borsó, homok-bükköny cs egyéb e féle magvak hanyatlott árak mellett ugyan élénk forgalaut mutattak
Jegyzetek nyersáruért 1O0 kiloakiat Budapesten :
Öszi borsó 8.50 frt
Öaxi bükkorv 8.— ,
¦iomok-bükköcy 14-15 „
Biborhere__18—20 „
Budapesti lávái.
Közeledik a tanév kezdete, küszöbön sz ősz eleje ¦ a vidéki közösség érdeklődése ismét nagyobb mérvben forda! a főváros felé, hol megtalálhatja mind azt, mire a két szezon bek 0 vétkezésé vei szüksége lehet. Ez okból legyen szabad tisztelt olvasóink szíves figyelmébe ajánlani a következőket:
Budapestre utazóknak első szüksége a jó szálloda. A ki tiszta és kéoyelates, míndamel-let olcsó lakást uhaju az Bexecaky Lajos . Erzsébet királyné" szállodáját vegye igénybe, mely a be;város kellő közepén, az Egyetem-
utczában 5. szám alatt van Közel van ide minden iskola, egyetem. Közvetlen ixoiossód-aágábaD van a villamos vasat állomása. A szállodában a legnagyobb pootoaiát\', gondos \'\'szolgála?: kellemes otthont nyújt Éttermében jó magyar ételek a tiszta itatok, kávéházában a legjobb kávéházi italok jutányos árakoa szolKáitotuak ki Fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére, s villamos világítással van a szálloda eTátra, miért is a legmelegebben ajánlhatjuk tisztelt olvasóinknak.
A zene tanulása az általános műveltség egyik követelménye : s a heg*düléa tanítása képezi a senetndái alaplelt ételeit. KitBnő iskolahege-düket a legnagyobb\' választékban s a legjutá-nyotibb árakon Piac it Testvérek cs és kir. szab. hangszerkész i tő kereskedésiben Budapesten, Wurm-mcza 1. sz. a lehet megrendelni [Jgyaoítt mindennemű hangszerek, xe-Délőművek, svájezi zenélő dobozok, zenélő antomaták. Arision. Phöniz és Polipbon stb. a le|nagyobb választékban vannak rak áron t a legolcsóbb arakon szállíttatnak. E régi jő hírnevű cséget tisztelt olvasóink figyelmébe a legmelegebben ajánljak. Vidéki megrendeléseket gyorsan és gondotan teljesít; árjegyzékét kívánatra, díjmentesen megküldi.
A tanideny kezdetén « zongora beszerzése is ftók helyes elkerűlhetlen szükséget képez, s ez alkalomból a legjobbao ajánlhatjuk a Hevesi Balázs-féle gyártmányú zongorákat (Budapest, IV., Korona-hereiig-utcza 10. sz.) melyek a legjobb szerkezetüeknek vsnnak elismerve, mit legjobban bizonyít az, hogy sz össze* állami zene intézetek és iskolák faszere a Hevesi-féle zongorák rendeltetnek, melyek 5 éti jótállással szállittarnak Nagy kedvelt-Bégre emelkedett a Hevesí-féie vasszerkezeti czimbalotn if, melynek szilárdsága mellen megbecsülhetetlen előnye, hogy egy évben csak egyszer kell hangolni. A kik olcsó külföldi zongorát őh-jianak azok részére raktáron vin a legjobb gyártmánya zongorák navy választéka.
A villám világítás berendezése, .árosok és kózépüleiek, szállodák, kastélyok megvilágítására, napirenden vannak"; minden jelentékenyebb varcsbas most ez képezi a közkivánalmai, ,ba még nincsen az létesítve. Hazánkban eddig nagy számmal létesiiett villan világítási telepeket nagyobb részben a Siemens <¦L Halske világhírű czég budapesti osztálya [Kerepesi-at 8 sz.) rendezte bé. E czég a legmegbízhatóbb e téren, mely a berendezéseket atechnikai fejlődéssel lépést tartva a legrökéletesebbpn végezi. Ujabban a berendeléseket a hazánk) aa eddig meg nem ismert, nagy előoyöket nyújtó, magas feaaültségü forgó áranju rendszer szerint eszközölte, nevezetesen Rozsnyó és Salgó-Tarján közmegvilágitását, s Prookon a Serényi és Gesztin a Jenkorics-féle kastélyokat. — a szállodák és kastélt ok viUamTÍtái-itassal való berendezése cjabhan mintegy divattá lett, <¦\'¦:¦ uagj számmal veszik igénybe azt a tulajdonotok Azért a hol a villamviiágitást bereu-deztetni óhajtják, forduljanak tervezet és költségvetésért a Siemens és Halske czégbez, mely a legmegbízhatóbb, az általa eszközölt villamvilágitási berendezések mindenütt zavartalanul. működnek.
Atsfalt-makadám. A magyar aszfalt rész-véoytáraaság által J8S8. évben feltalál: es szabadalmát képező aszf&ii makadám burkolatot ma már országszerte ismerik Aránylag rövid idő alatt ezen burkolat közkedTcuség tárgya lett, és ezt igen természetesnek is találjuk, mert tartósnak bizonyult, nép és tiszta, a forgalom biztos, kellemes és könnyű ra ta, ár* pedig oly jutái yos, bogy s legtöbb vidéken vele párhuzamba sem Tonbatu kőburkolatnál is olcsóbb, a kősaegésy vidékeken pe -dig valóban szükséget pótol. Tudtunkkal eddig Bndapest több utezájában, köztük a Rock-Szilárd-, József-, fhg Sándor- és Papnövelde-utrzükbsn, Aradon a sagyfxrgalmu vasúti utoa 51100 m. kitérj edétbea, Szegeden 5 ev óta egymásután, Poztonrbau két utczában. Pécsett a Király-atcaa, Fürdőulcza, Barát-utcza, Per-czel-utcza, Eskola-u\'cza, Irgalmasok utcza, Lúgoson a Boonos-utrsa Temearárott a Scudier-téreo. Pápán egy 3 kilométer hoiazu uttestén 15000 m. kiterjedésOen, Eszeken ket utvocalou ca 8500 m. kiterjedésben és számos más helyen nyert, illetve nyert alkalmazást, ug-hogy a feutemlitett és azon eiőoynél fogva is. hogy a magyar-^asrfa.t részvénytársaság a vidéki városok pénzügyi viszonyaira való tekintettel czea burkolatokat törlesztését fizetési kedvezmények nyajtáaa mellett készíti; előre látha-tólar-lnar a közel jövőben további negy hódításokat tesz ezen burkolat.
fegyesek..
— K&laó használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll fele fr anczla borszesz" szel gyógyitalnak biz-tos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként után vétellel Mo A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárak-baa és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Osztály-sorsjalekok. A 1896 * ezredéves kiállítás alkalmára a magas kormány a képviselőház előzetes aatá-rozata folytán osztálysorsjáít"-;*\'* rendezésére adott engedélyt, melyek elsője a folyó év október 16-ától 19-éig egy királyi közjegyző és tanok jelenlétében, Budapesten nyilvánosan megejtendő búzásával veszi kezdetét Az osztály-sorsjáték intézménye nálunk még újdonság, de a külföldön már évszázadok óta dívik s mindenütt szépen vált be. Tény, hogy a sorsjátéknak ez a neme bir a közönségre legnagyobb előny nyel. mert mindenki könnyen számithatja ki nyerési esélyeit a oly mérvben vehet benne részt, a mennyire viszonyai megengedik. — Az osztály-sorsjáték-vállalat az állam felügyelete ai&: áll, a sorsjegyek csakis a bivatalos névértékben adatnak el s csupán eredeti sorsjegyek léteznek, melyek mindegyikén a magyar czimer, az osztálysorsjáték-igazgatóság aláírása
XXXIV. ÉVFOLYAM
Z-ALAI KÖZLÖNY
IftS.r. AUGUSZTUS 31-én
és a gynjtöde czime áll, mely a sorsjegyet eladu. A sorsjegyek mir forgalomban vannak éa HinUe Karolj vezér-üsynök álul (Budapest, Szervitatér 3) adatnak eL _
Irodalom.
— Millenniumi történelem- AzAthe caeum r.-társaság kiadásiban megjelenő A magyar borzét története czimö tiz kötetes nagy munkának (millenniumi kiadás) harmadik kötetéből (Anjoukkor) megjelentik egymás után a 33., 34., 35. számokkal jelzett füzetek szebbnél-szebb sző»egképekkel és mümellék-Jetekkel. Mindjárt a 32. füzethez pompás ruümeilékletek vannak csatolva, az eayik ábrázolja „Cootarini András visszatérését Velenczébe a cbioggiai < diadai után*, Paolo Verooeae viiághirü fes-tniéoye után, meiynek eredetije Ve-feuczében a dogék palotájában van; a másik II. Aibert osztrák berezeg arcz-képe az ambrasi gyűjteményből. Ugyanebben ¦ füzetben öt szép tájképet ta-láluDk eredeti felvételek után a. m. Dörre Tivadartól: .Déva vára* ; .Loblő"; ,A rozgooyi csatatér" ; Csema Károly tói: „Sáros vára* és .Szepes vára", mind megannyi törtéaelmi nevezetes--ségü helyek. A 34. füzethez mümellék-letül ran csatolva ,Ozorai Pipo* arcz-képe Andrea Del Castkgno örenczei festménye után és .Anjou Károly, Mar-tell Károly és neje Klementina síremlékének\' fotográfiája, Nápolyban, a Szent-Januárius templom főbejárata feletti sírkőről véve. Ugyancsak ebből a templomból .Endre nápolyi király síremlékének" fényképe; valamint ,IV. Károly neje Valois Blanka és fia Ven-czel arczképei, a karlsteim vár Mária-kápolnájának: falfestményéről levéve, vaunak a 35. füzethez mümellékletül csatolva. Ennek a két utóbbi füzetnek remek szövegképeiből Ili kell még külön emelnünk néhány szép tájképet u. m. Cterna Károly eredeti rajzai után: .Sólyomkő" és .Pécs látképét"; Dórre Tivadar rajzában: .Trencsén vára ; Székely Árpád eredeti rajza után : „Visegrád" ; .Sebenico" ; ,A königs-íeldeni apáczakolostor* látképeit. A 35. füzetben a kitűnő toliu korrajz- és törtéoetiró, Poór Antal megkezdi az
. Anjouk-korának" második könyvét, melynek czime „ Károly Róbert külpolitikája". Az első fejezetben Zára és Velencze, valamint a horvát dalmát-országi zavarokról; a második fejezetben pedig a Szerbiával való összeköttetésről és a havasalföldi hadjáratról: a harmadik fejezetben aztán a nyugati politikáról; végül a negyedik fejezetben Károly király családi viszonyairól^ és utolsó éveiről szól a tudós szerző rendkívüli alapossággal, vonzó és világos történelmi stílusban. Egy , füzet ára 30 krajezár. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 forint 60 krajezár. Félévre (24 füzet) 7 forint 20 krajezár. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Az előfizetők minden szombaton kapnak esy-egy füzetet.
— Rózsa Sándor a Szabadságba rcz-ban. „Az 1848—49-ikí magyar Szabadságharcz története* czimü nagy munkának most jelent meg a 42-ik füzete, melyben Gracza György rendkívül érdekesen irja le Rózsa Sándor 1848-ik szereplését. Egészen uj alakban látjuk, a hírhedett betyárt, aki száz főúri lo-vascsapatjával szörnyű pusztítást tett a fellázadt ráczok, (szászok) kőzt. Igen szépek a füzet képei is ; különösen érdekes a magyar baokópéaztartó maradványainak a bemutatása. A képek a következők : Osztrák hadi lobogó, Hon-»;,l Atilla, Dunyow, honvédezredes. — ^écaey tábornok tábori látcső töltényláda a honvédségnél, Oláh prefektek kardja. — A noovédség fegyverei. Az aradi ereklye rauzeumban őrzött eredet után. — Bobuané Szőgyén Antónia. 1848—49-iki magyar bankóprés marad-•ányat. Az aradi vár szükségpénze. — Bem arerképe. Petőfi Sándor rajzolta: Pénz nyugtatvány.
Heaneberg-selyem csakis akkor valódi, ha közTBilen gyáramból rendelik — fekete, fehér és azioeseket 15 krtol 14 frt 65 kiig, méterként — -ima, csikós, kocs-kázott, miotizottakat, daznat-tot s a. t (mint err 240 különböző minőség és 2000 mintizatbanj a a. t. postabér éi vámmentesen a hizhos szállítva és mintákat postafordultával kaid: Heaaeberg 6. {««. k udvari sralüta selyemgyára ZBricabea. vájezha czim:.eit levelekre 10 áros, és le-Sve o lapokra 5 kroi bélyeg ragasztandó Magyar ayelveo irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
HIRDETÉSEK
2626í\'k, 95.
Szerk. üzenet
— Hmr. 10 példányt küldöttünk, mintán bbet nyomattunk, Budára szinte annyi küldetett
— Születés: és névnapi azivea megemlákexck ítsadjik egyenkint «¦ összesen tiszteletteljes es riatoati üdvözletuokot.
— ugrik jókiváaónk így fejezte ki gratola-t\'ójat: Mecaak batvaukodjam, hanem majdan Settenkedjem is, mist S Köszönjük:
— Galambok. Négyszeres köszönet.
— Félegrháza. Hibátlan megérkezeU. "Vziet!
— P. Sz.-Péter. Igen azÍTesen, csak a kéz--¦-¦síiéi, lesz nebéz. Lehetőleg intézkedünk.
— Egy szép aaazonynak A gyegyepogye»s«I találkozva, méliáa nevethet
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTOOFI LAJOS.
Od-
Árverési hirdetmény,
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye összesített árvatára végre-hajtatÓnaa* Mihálecz József és Mihály kerecsenyi lakósok mint Mihálecz Mi-bályné sz&I. Bot Erzsébet végrehajtást szenvedő örökösei elleni 50 frt tőke, — ennek 1880 jonius 7-tÖI járó 7*/0 kamatai, 1 frt 40 kr. per, 6 frt 20 kr. végrehajtás kérelmi, 6 frt 85 kr. jelenlegi, a a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fentneve-zett kir. törvényszék területéhez tartozó a kerecsenyi 9 sz. tkvben 9 hrsz. alatt felvett s 293 frtra, ugy a 659 hrsz. a. felvett s 468 frtra becsült ingatlanok 1S95. évi szeptember hó 18. napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi jnnius hó 20. napján. GÖZONY
kir. tszéki albiró.
2069|tk. 895 érk. aug. 5-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye árvatárának Knzman István tótszerdahelyi lakos elleni 142 frt \'oka a járulékaiból még hátralékban levő 54 frt 11 kr. tőke, ennek 1890. évi január bó 1-től járó 7% kamatai 9 frt 5 kr. ezuttali, valamint a még ezuttali. 4 frt 60 kr. kérelmi, ugy a jelenlegi 4 frt 70 kr. kérvény költségek iránti vég-
rehajtási ügyében a kanizsai kir. törvényszék a letenyei krir. járásbíróság területén fekvő tótsrerdahelyi községi 81. sz. tkvben A I. 1—4 6 sor, 104, 105, 532, 768, 1150 hm. ingatlanokból és a rajta épült 59 népsorsz. házból Kuzma Istvánt illető részére 352 frt becsárban, továbbá a tótszerdahelyi 425 sz. tjkben A f 956 hrsz. ingatlanból ugyanazt illető része 60 frt becsár-han Tóth-Szerdahely község biró házánál 1S95.. évi szeptember hő 18. nap ján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0°lC át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Leteoyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi aug. hó 6 napját,. XUNKOVITS kir alj. bíró.
Üvegbetük eimtáblákra
Slanzüvegb&l {osztr. mogy. patent) aranyozva, ezüstözve, fehéremail, fekete email
utolérhetlen szépség és fényben
olcsón szállít, itíj más gyártmányt is
ikiín-fineilscluít far GlaíiBdttslne \\. h Siemens
Utasat ti Eibsgan mellett {Csehország.) Egyébb gyártmány: palaczkok és dugaszok, ablaküveg, drotflveg (Qvegfémbe-téttel felső világításra sat.)
mack
Dupla-
TJlm a, D.
"ieRfirvszerBbb és tenj;<ror»«,bb mód (Tallérokat, kézelőket .tb. csekély Urad-Mggai agy keményíteni, hogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólag- abban áll, hogy Macit dupla kemeriyrtfijéwe.
kém*nyitjuk azakat Aki egyszer haszo.lta. mindig e»»k ezt likai mázzal Mindenütt ktphsto 1. le és 30 knj-urM Cutonokbin. Főraktár osztiAk mMry^rsrazág_ réMére
Gotti.,
im.
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mel" lett mindenkinek küldünk regulázható
JGENFI ZSEBÓRÁT,* i^Kfj valódi Double-Ctiristor ezüst utánzatot.
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. C/.im: HEMMER szállitóháza, Bécs, IV. Schwindgasse 14. parterre Thür Nr, 2.
uta\'Btott .TOKAJI COGNAC*. Etek ngyan nagyon olcsók, de ép oly roaz-szak és igy még a legkisebb összeget sem érik meg. — Eme értéktelen utánzatok könnyen felismerhetők, mert
1. nem az egyedüli és csakis Tokajban létező
Első Tokajt Cogrnacgyárbói származnak,
2. ezea Tokaj város Calmerével nincsenek ellátra:
BEJEGYZETT AZ ELGÖ TUKAJI
VÉDJEGYE COCNAC GYABNAK
lokaji Cos^iac Tokaj város czimerével
az ELSŐ TOKAJI CQGNACGYÁRBÖL, TOKAJBAK a raely 1893—94. évben, mint hiteles közjegyzői okirat bizonyítja, 725,136 liter bort használt fel. K fenti eredeti TOKAJI COGNAC kapható: minden jobb fűszer- és csemege-kereskedésben, gyógyszertárakban, totábbá jobb éttermek és kávéházakban. Helyi képviselet: Vfelsi Testvérek nreknál.
Kell Alajos-féle
p&dlóiat - f iajniái
(OI ¦¦!¦¦\')
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. — I nagy palaézk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr. — Viasz-kenöcs Arany-fény m^iz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő- képkeretek stb. bearanyozására.
szer kemény padló sz. 1 köcs. 60 kr. j 1 kis palaczk. ára 20 kr.
Fehér „Glasur"-fénymáz
Legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ab<akdeszkák stb. ujonnatii beíc té. ére 1 kis dober ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók :
FESSELHOFER JÓZSEF czégnél Nagy Kanizsán.
10149/95
ilfáitmiaj.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a város közönségének tulajdonát képező erdőkben található folyó ávi
gubacs termés
1895. évi szsptembsr ha 2-án d. e. 10 érakor a városház nagytermében tartandó nyilvános szóbeli árve-és utján azonnali készpénz fizetés mellett fog eladatni.
Kikiáltási ár egyezer (1000) forint.
Bánatpénzül a beesár lO\'/.-a egyszáz (100) frt az árverés megkezdése előtt a kiküldött bizottság kezeibe leteendő.
A feltételek az árverés megkezdése előtt betekinthetök.
Nagy-Kanizsa, 1895. aug. 28.
A városi tanára.
SzÉvaftyifc a leg&ttÜSafélé&fe oxél&kra.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk, hydraulikus Widderek. legjobb szerkezetű gózszivattynk, centrifugális szivattyúk ^b.
Teljes viztovábbitási telepek motoréi Járgányhajtással.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható.
Képzelheti legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet
Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre számítva alig \'/a liter.
Langensiepen nicii.-féle gópsyar,
fióküzlet: Bécs 6. Marian Iferstrasse No 19.
l?Sx5Y3(yif^3S^6^f^
A feltaláló dr. Meidinger lanár nr álul kizárólag hiteleiitett gyártmányn
meioinger kályha
i és űr. flil,ari szállitónái
kapható.
Budapest: Thonethof. — Bécs L, Kohlmarkt 7. sz. a.
PR\'áG: Hybernergasze 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és sse\'3öziethető kályhák
lakásra, iskolák és iicdak számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszésszerínti égés. időtartam szén-pirrai való fűtésnél és 2-1 óráig terjedő égrs koszénneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
Egy kályha Által tdbb szoba rathetö.
wHCIDI.\\GEKM-kályhák.
Cha intünk az utánza- "7.-1. "~——--
tokiói, nUlva akálvha- MtíPiNi,tR-QFtN 1
^ "éd^re : k6\'\'et- « E IM^\'
„HESTI tV -kályhák.
Zajnélkoli fQlét. PorséiküÜ elttvoüthatázs. a hamu és saraknak. Az ellenzék tisztítás ezéljából z por elől a nélkül eltávolíthatók hogy a kályhát szétszedni kellene.
^ FÖSTEHÉSZTEHD 6 kamdallók.
\\$? A kűrtók lerakcdás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égéai időurtam. Minden Wp égő anya?hoz alkalmas.
| FÜSTEMÉSZTÖ CALOKIFÉREK.
tej Központi fűtés minden rendszer szerint. 3J
Száraz alkalmtzása ipari és gazdasági czélokra.
Frospectusek és árftgyzektk ínat/en é* bérmentve. L
HEIM 1
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. AUGUSZTUS 31-én
— 1-r
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK
lílwlÍTf Matt, haty ¦ íJotiat ¦ mixolái áll . _ aasak, ::.!(•; l L.rjli-a)rtl*ti illj ?1 a Imii, rifxdo* •xirsdli, BMlr ax olaJfivUkMk «* ax olxjtakxaax aajjii.r. HkrrOltrllk Emellett a baanilala olyan fjacrt bofj klkl reafa »*«¦»*•* a málolaal. A palló ovdve* lárfjrya] (eltörülhető, anclkat, uofj eli-sarieeí fenj-ét. Moc kall kotön bíztatni.
színezett szobapalló - féi:vmizt.
urmilurut ú SVafeafNMlbamat, moly akár uak ax in Icauik fódi b« a ;.ail„: * ec\'e\'.tai (ínyt ii ad. Etirt rgrarim « • « : •«\'¦;- t*ív uj paliéra Trijwn bclúd mindet,
foltot, korábbi maxolaat tib, ru axatis
tiszta fénymás (szinexeüenj
;!J {tallókra ri parkét rr. mily ciopazi íiayi ad. KuUbómd firmlrt • olajíc.i.-\'kkol mar bemaioli e(-e.ien uj pátiakra rali.
Ctak fényt ad. snnéIÍUlrra mu fSdí el a famuatrai.
Po-itar-íonuz;. kürüttwlOl SS neey.it.smtr. (két köiéjraa-tryaáeo uotiira vall) i frt. 90 kr.. vagy S\';. márka.
AkAirrtlrn mrRrrndeleaek m iádra varosban, ahol raklirak vannak, Ukt küldendőt. MmtamaxolájKik eeproep--klniok. ci Wrmectre küldetnek A seviairiaaaáJ t—ik
j"I virráxnl a.rerr* » a gjirí Jeryre, mival e«I a t..ib mim ISSOrve Irtrio ejírlrniu}! aokftlr utánozzak rí kamialijAk, • (okkal -¦ •• :i!\'.. ¦ gyakran a célnak utf un [aj ii mlaSaes-bon forealomba.
Christoph Ferenc,
i thüí saujiiii lüjütt itlalilili j> antUi iriniii. Prága, K. Berlin.
Zürich
Nagy-Kanizsa: NEU és KLEIN |
Korszakunk követelménye !
készíttetnek
GRÓSZ LAJOS
fogtecbnikai műtermében,
Budapest. Kerepesi-ut 6. sz.
Kerepesi-bazár II. cm (ete\'Ött magyar ntczal s legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
MT Alapíttatott 1878. "9m
l nnep és vasárnapon Is találtató dóIntán S oriic-.
Újszülött
; gyermekek,
kik anyjok által éppé nem, Ttgy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, a H. Nestlé-féle gyern>eklUzt, használata folytán okszerű módon fölnerelhe-tök. Xlataadágot, nemkfllömben röpiratokat, melyekben a készitésmód t a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan hizonyitránya foglaltatik — kívánatra ingyen kaid a központi raktár:
F. BERLTAK I., SADI-ERIÍARSE Sr. L
Heiri Nestlé-fele gjermefcuplisit 90 krajciir. Henri Mc-féle mesterséges ííj 50 Injnir. F. B ERLYAK.
BÉCS I.. XADLERtíASSE 1.
Baktar minden gyógytárban és fuszerkeres kedésben.
Órás más a vásári kikiáltási módra ajánlott készítmények be rátartásától, mely csak a közönség megtévesztését czélorza.
Keresünk
egyéneket minden hivatásból igen kedvező feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melletti eladására az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében.
Fővárosi váltó D siet-társaság Adíer és Társa E udapest.
MINDENÜTT KAPHÄTQ.II KITÜNTETŐ ÉREM
SUCHARD
«EUCHAiaftowEZ!
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
1
<S c-n
L S J
r sí!
Iis
hi, e
.rí . o
il r öa
-g-i s co eli N
!"..! CD
Mo
Íj3 >5
f
ii
9I
1
fii*
Az 1896.évi ezredéves oszágos kiállítást látogatóinak .
- bUto.it -
a m. kir. államvasutak
„Millenium" Utazási és !
Ellátási Vállalattal
a m. L iltamvasatak virosi meoetiegy-kodáia
BUDAPESTEN (Hmgárii stali) mérsékelt y.„ \' / vasúti <-L l/Ct^cto L ISf Budapestre és vissza
to^bbi 2, 3, 4, 5 upl és különféle kedvezményeket
frt 12jo, 16-40. 19.7o-t6l iá részletekben ,6^í6
1/EPVISELVE: Ax öxwe, va " tal ok. Ipartextd letek. Foi
OOOOOUOOOOOOOO oooooc o
o
a o a o o o o o o o o o o o o o o
Q
o o o o o o o
LN
M
1 o o o o o o
0 Q 0 0 0
o
0
o
0
a o
o
0 0
D6r^nnnrJnpMaomgaor^ I OOCOOOOOOOOOOOOPOQOOO
ái államilag § engeáéljisiti
lUagyar osztálysor siateli
I. osztálya ayereméaTek.
S. Húzás 1895. október I6-Í9ig. :S
2 8 10 13 100 8G0 9000
10000 Dyerfniéoy
korona 80000 00000 40000 30000 20000 15000 10000
8000
4000
2000
10C0 400 200 80
összesen I2G8000
koroDa 80000 G0000 40000 30000 20000 15000 10000 1G000 32000 20000 13000 40000 172000 720000
Az 189C ezredéves kiállítás alkalmából.
Kibocsátás ÍOOOOO sorsjegy
31,499 nrerpménvnvel és egy jiitalomdijjal.
A nyeremények minden levonás nélkül őzettetnek ki. — A húzások államfelüpyelet és királyi közjegyző ellenőrzése mellett történnek.
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben:
1.000,000 KORONA.
Az I. osztály huzása után vásárolt sorsjegyekért az 1. osztály dija után fizetendő.
Ií. osztályú nyeremények
55 Húzás 1895 deczember 6-14 ig. ^?
korona korona
i jutilcm 600000 —
i§ I 1
400000 200000 100000 50000 20000 1Ő000
loooo
8000 ¦ f.OOO 2000 1000
( i?
100 200 1150 20000
21499 nyer. és jut. 4332O00
G00000 400000 200 00 100000 50000 40000 S0000 40000 80000 162000 200000 200000
200 —¦ Ü30000 100 —2000000
AZ I. OSZTÁLYT SORSJEGYEK AKAI:
40-
sorsjegy
.1 TELJES (mindkét osztályra írrfnyM) SORSJEGYEK ARAI:
ii il ii teljes sorsjegy
4 —
korona
80-
4.
korona.
Valamenini sorRJegyek a falragaszolt által megjelölt eladási helyeken kaphatók.
Magyar osztálysorsjáték igazgatóság.
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk intézendok.
Budapest. 1895. aopmtns hóba
Andrássy nt 5. szsm.
IM államilag ^ esgtáéijtittt
IIQTIB OSlTÁLYSDlSJÍTil
az Ezredéves kiállítás alkalmából Budtpesten, 100,000 sorsjegj-,
31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal.
g: 5 rnUlié 800,000 katona\' Bsssértékbea =S
minden levonás nélkül készpénzben őzetendö. — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
egy mi 1 I í & koron
SST Els« liuzás 1895. október Ili -19-ig BUB*PESTEN.
Eszerint ajánlón: és utánvét mellett küldök szét
eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére
a.
_ \'i,__\'k.
40.- SO.-
__r,_\'u
80 - 40— 16.
1»_\'i---
4 _ 2 — korona
Íj._v.--
8._ 4— korona.
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a 2 húzásban érvényesek sir\'^ zé\'^~w
Teljes sorsjegyek, a melyek az első oaztá\'yban nyereménynyel kihúzatnak, egyszersmind a nyereménynyel az előlegesen a második osztályra vonatkozó betét fizettetik vissza. — Ve« rendelések postantalvánj ntján leheióíeg a czim Igen pontos megjelölése vei kéretnek.
BKHTZI SÁ10L? fB-ol4rasit6p BTOAPKT, Ssmlta-tét 3.
Check Conto: Magyar postaukarékpénztár 3960 — Sürgöny czim: LOTTOÜEINTZE Bndarest. — Vidéki megrendelők portó fejében 10 üllért, ajánlott leveleiért 30 fillért, továbbá minden egyes nyereményjegyzékért 20 fillért Bziveskedjenek külön mellékein\'.
Lotiogyüjtötiék, viszontefárusitok és ügynökök mindenhol felállíttatnak.
Nyomatott Iíj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-KanizsÁn.