Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.15 MB
2010-01-25 11:50:43
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1212
4667
Rövid leírás | Teljes leírás (315.84 KB)

Zalai Közlöny 1895 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\AGY-S.4XfZSA. 1895. szeptember 7-éa.
Előfizetési ár: Egész évre . . . 5 frt — ar Fél érre . . . . 2 frt 50 Jer Negyedévre . . . i frt 25 kr Egyet sz4m 10 kr. HIRDETÉSEK 15 hasábos petitsorbaa 7, másodszor ifi, ¦ lamden i„ kbbi torért S kr.:
NYILTTÉRBEN (petit soronként lü krért vétetnek! jtel. Kincstári il.rték minden egyen hirdetésért 30 kr. fizetendő 1
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXIV. évfolyam.
[A lap szelieni! él anyagi rétiét íilletö aiioáec köziemén? BátorB \\Lz)0» szerkeirtő-kiadó nevére ¦cziinzetten Nagy-Kanizsára, bér-| mentre intézendÓfc.
Beraeoteüen levelek nem fogad-Uinak el.
|Kéx(r»t«k TUauaem küldetitek
A nagykanizsai Sllpar-Testület", ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galambokiöakéntea tűzoltó-egylet*, a ^.n agy-kanizsai kisdedoevelő egyesölet\' a /nagy-kanizsai tanítói járáskör-, a wnagy-kauizsai k-resztéay jótékony nőegylet\', „n. kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai badastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES ÍARTAiMU HETILAP.
Fei^vác
Magyarország gazdakotönségéhez.
Az 1895. évi VIII t.-czaf. évi november hó 20 és 30-ika közt Magyarország területén általános mezőgazdasági statisztikai Összeírást rendelt el. Nemcsak a kormány óhajtása volt ez, hanem "lazánk gazda-közönségének is évek óta hangozta tott kívánsága.
A tengerentúli nagy gabonatermesztő országok versenye s a termények árának reodkivüii hanyatlása Európa -Bzerte, évről-évre nehezebbé teszi a mezőgazdaság helyzetét. Snlyosan érezzük mi is ezt a válságot s a kormány és a társadalom vállvetett erőfeszítésére van szükség, hogy meg-állhassnnk a mostani viszonyok között s megvethessük a mezőgazdaság ujabb virágzásának alapját.
De arraE hogy helyesen íüzzük ki a czélt 8 jól válaszszák meg az utakat és módokat a helyzet javítására, szükségünk van a hazai viszonyok és állapotok beható, alapos megismerésére, a mit azonban nem érhetünk el máskép, mint egy lelkiismeretes, pontos, részletes statisztikai összeírás segítségével.
Belátta ezí a mezőgazdasági érdekek minden igaz barátja és illetékes képviselője; belátták legkiválóbb gazdáink, belátták a gazdasági egyesületek, belátta a kormány. A törvényhozás pedigáldoz&totnem kímélve, pártkülönbség Délkai, ritka egyértemü-séggel szavazta meg a nagyterje-delmü adatgyűjtés és foglalkozás költségeit
Lesz-e haszna az áldozatnak ? Lesz-e sikere a fáradozásoknak? Az egyedül a gazdaközönségtől függi Ha a valóságnak teljesen megfelelő adatokat nyerünk, megvethetjük azt a biztos alapot, melyre nyugodtan építhetünk,
de ha a valóságtól eltérő, hamis adatok folynak be, nemcsak a sok költség, munka, fáradozás vesz kárba, hanem a magyar mezőgazdaság felvirágoztatásán fáradó hatóságok és szakkörök annak a veszélynek is ki \\ lesznek téve, hogy a valótlan adatoktól félrevezettetve, hasznos helyett káros-intézkedéseket tesznek.
Az adatok bevallásánál tehát legelső feltétel a teljes őszinteség. A titkolózással gazdaközönségünk csak magának ártana; olyanfonna volna ez, mintha a beteg azoD igyekeznék, hogy az orvos valahogy el ne találja baját, hanem egészen más betegség ellen gyógyítsa.
A tiszta valóságnak bevallásából senkire semmiféle kár vagy hátrány nem háramlik. Felkérem ennélfogva a hazai gazdaközönséget, hogy ha netalán itt-ott olyan balvélemények támadnának, hogy ez az Összeírás adóztatási czélból történik, világosítsák fel a tévelygőket é...