Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.29 MB
2010-01-25 11:53:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1386
5804
Zalai Közlöny 1895 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KÁMZSA. 1895. október 5-én.
-40-11E szám.
ElG^ijictéai ár: Egéaz évre . . . 5 frt — ler [Fél érre . . . . 2 frt 50 kr SejlvedéTre . . . 1 frt L5 kr Egres szánt 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hasábos petiuorbm 7, múodixorj !6, ¦ minden további sorért 5 kr.\'
NYILTTJűKBEN petit toronként w krért vétetnek! jtel. Kincstári ileték minden efye«J hirdetésért &> kr. fizetendő
XXX1Y. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai „Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár ~ részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedDevelő egyesület\' a ,nagy-kaoizsa: tanitói járáskör nőegylet", „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápiatézete", a .katonai hadastyáu egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara
|a lap szellemi és anyap részét illető aiindea köaleméns BátorH Lajos szerkesztő-kiadó nevére |c*imzetten Hagj-Kanizsára bérmentve íntézesdők.
jBérmentetlen terelek nem fogad-tataik el.
Kéziratok TixHz&nem kftldetnek
a .nagy-kanizsai keresztény jótékony
*j — « if-------- —- *-------- . - - - ¦ . ----------- -. -w— - r---- ------------ -r— nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
¦HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési feliii vás
ii
11
1895 évi IV-ik évnegyedére
vagyis 1895. októb.—deczemb folyamra.
Lapunk mai számával megkezdettük af. évi utolsó, vagyis 4«k évnegyedet, tisztelettel kérjük az előfizetés szíves megújítását, nehogy a lapküldésben fennakadás történjék. E*yszersmint bizalommal kérjük mindazokat, kik lapelőfizetéssel, vagy hirdetési díjjal hátralékban vannak, az Összeg megküldését eszközölni szíveskedjenek.
IV Előfizetési dij lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel Báiorfi Lajos, szerkes7tö és kiadó.
Hírlapírók congresazusa.
(Folytatás és vége.)
Szükség van a vidéki hírlapirodalom szellemi és erkölcsi níveaujának emelésére, mert, az eddigi ziláltság következménye egy részről a selejtes túltengés, másik oldalról a tömeges bukás!
A sajtótörvény esetleges módosításával kérni kell a törvényhozás se gítségét, hoi szinte meg vannak győződve a vidéki sajtó jelenlegi állapotának tartha\'atlanságáről, de ismerik sunak nagy és fontos misszióját is!
A vidéki kiadóhivataloknak erősen szövetkezői kell, egyöntetű és kötelező eljárásra jutni a hirdetési ügyek-
r á a c I A.
Nem szól a dal .. .
Xfin szól a dal a puszta Sszi tájon, - Krdé, liget most néma, hallgatag, S a méta csend, hogy annál jobban fájjon -U"iayez az ég. sír búsan s patak.
A herradáa, enyészet hűs Lödébe" Nem nyíl virág a sárga lombokon: Hal, szerelem, virágnak vége-vége,-Kihalt a táj, a mező pu zta rom.
Mégis mi az. hogy lelkemet nem bántja A méla csend, a bervadás, halál; E némaságot szinte ugy kitá ta, a Kg danát, a zajt megunt* már.
El-Hmerül lelkem a messzeségbe, — Tavasz,- virág, ifjúkor elhagyott; a csalódás reményeim letépte, ¦Vem érdekel a hold s a csillagok.
Vágy, ábránd tündérálom mit sem ér, Nem csüng ezen a fásait képzelet: Az élet terhe, gondja — a kenyér A napi kérdés most ezek helyett.
Csak mosolyogj te bágyadt őszi nap rám, Fáradt lelkem megért, szeret, köszönt. Oh — jól esik a mait idS tarlóján Böngészni hervadt emlékek között.
Bánat, öröm megférnek most már szépen, Az oem kinoz. ez nem kaczag, nevet: Nem érezem, h \'gy van pokol, vagy édpn, Egekbe törő vágyim nincsenek.
Mit a tavaszban, nyárban nem találtam Mosolygásodbau enyhülés v*n s rigaBz: Mosolyogra szenvedni míjtanitasr. Békét Ulái a szír a he^fradásban.
KELÉ GYÖRGY.
^ ben, mert jelenleg tehetetlen zsákmányai, valóságos áldozatai az ágenseknek, kik felhasználva a kiadók izoláltságát és a mértéktelen versenyt, a hirdetési dijakat hallatlan olcsó árra szorították alá.
Szigorú és egyöntetű eljárás egy egységes hirdetési iroda szervezése a
\' vidéki lapok részéről, ama kötelezettséggel a kiadókra nézve, hogy mástól nem fogadnak el hirdetést* —¦ egy csapással radikáliter segítene a bajon!
így a lap jövedelmezőségének emelése a szerkesztőség anyagi helyzetén is kétségtelenül nagyot lendítene.
Nagyjában ezek voltak vita alatt az 1885-ik évi congresszuson.
Egy bizottság lett kikü\'dve a con • gresszusi határozatok nyomán azok keresztülvitele és megoldására. ^
De a bizottság még ma is alussza a boldogok álmát!
Vagyis a congresszuson kigyúlt tüz •— szalma láng volt!!
Az elszakadt fonalat tebát újra felkeli venni. A vidéki lapszerkesztők küldjenek ki gyűlésükből egy bizottságot, mely pontokba foglalja a vidéki journalistika égő sebjeit; hátrányait; a központtóü elszigeteltségét ; a hirdető irodák menthetetlen eljárását stb És egy küldöttség terjessze a congresszus elnökségéhez, hogy vetesse tárgyalás alá.
Tessék a vidéki szerkesztőknek ¦ gondolkodni az •\'Ügy felö\'tt; megbeszélni ; tán előleges tanácskozásra Összegyűlni; ime mi ismételve megkezdtük.
Ha szélesebb körben nem volna keresztülvihető, akkor megpróbáljuk a Dunántúli megyék Összes lapszerkesztőit felkérni összejövetel és saját érdekeik védelmére.
Mert elviselhetetlen a vidéki szerkesztőket nyomó sok viszásság.
Legelsőbben a" politikai lapokra a cantió kérdése, • <\'
nídcs segély, nincs nyugdíj alapjuk.
Egy egy nagy vidéken alig ismeri egymást, sőt alig találkozik éveken át 3—4 szerkesztő egymással s igy nincs Összetartás; fontos eszmék megvitatása; a mi a vidéki sajtó befolyását csökkenti.
A hirdetőházak a fő és kisebb városukban, gyárak, kereskedelmi körökben összeszedik jó árért atórdetése-ket s ráküldik a vidéki lapokra potom árért. Egy hirdetésért fizetnek 40-80 krt; s ha ebből a 30 kr. hirdetési dijat lefizetik, marad ^kiadóhivatalnak a 40 kros hirdetés-. bői 10 a 80 krból 50 krja; s azt kiszedeti; papirt ád hozzá, sokszorosítja és szétküldi száz és száz példányban! Ha .egyik kiadó hivatalié! nem veszi, felveszi a másik; nincs összetartás!!
Hát a hirdetési dijak megszabásánál igazságos mérleg az ; hogy p. o. az „Egyetértés" vágy a „PesterLlöyd* fizet egy 3 -4 800 frtos bank vagy más r társaság hirdetéséért az állampénztárba 30 krt; aztán a- vidéki lap egy 50 kros hirdetésért is ugyanannyit fűzet?!
Igazság ez ?!
Aztán jön a sok megtiszteltetés a vidéki lapok szerkesztőségéhez :
a. „Kéri aloürt igazgatóság ezen közlemény ingyenes közlését a nemes ügy érdekében,"
b. „Tisztelettel kéri t. Egyesület egész terjedelmében közölni e meghívást, egy egész osztály érdeke ki-vánja,*
c. „Bátorkodunk ide mellékelni a krumpliházi legény egylet számadásainak kimutatását, ingyené; közlés czél-jából, a krumpUházi atyamester.*
d. „Nagy temetkezési egyletet alapítottunk, sőt szertárv műhelyt is rendeztünk be, honnét \'olcsó árért kaphatók temetkezési kocsik stb. Legyenek szivesek díjmentesen fel. venni. Sirató Gergely
czégrezetö."
e- Szivesen megküldjük 8 frtos hetenkintmegjelenó\'iapuDkat, ha minden héten egy ismertető közleményt lídoak ki lapjukban,
a „ Ragyogó Csillag" szerkesztője."
Igen! nekünk aduak 8 frtos lapot; mi meg ha csak egy-egy közlés árát 30 krba vesszük is, fizetünk évenkint 15 frt 60 krt a*« frtos lapért.
Elárasztják a vidéki szerkesztőségeket folytonosan ingyenes közlemé-nyekvfeihivások. körözfényekkel; mi erre vagyunk teremtve; hanem a vidéki sajtóért még mostanában nem cme\'.te fel szavát — tudtunkra — egyetlen fővárosi lap!
Mi mindenkit szolgálunk, minket senki!!
Ott vagyunk a megye, a közügy, az irodalom, a művészet szolgálatában ; a politika előőrsein harczolunk kiuos harezokat; elesik közülünk 8—10, s mások veszik kezükbe a zászlót s tovább harczolnak! A fővárosi lapok hírforrásai vagyunk; megy a hír levélben, villany szárnyakon ¦ tesszük Örömest.
Az országnak minden Órállomásáu. veszélyes pontokon a toll katonái, jelszavunk „a hazáért!*
Lázas erővel, jó akarattal azon dolgozunk, hogy az összeomló közép osztály helyébe segit-ük, támogasstk a társadalmat egy ujat alkotni; egy ujat, mely ősi erények, hazaszeretet, vitézség, tötelességtadás . és áldozatkészségre amannak lelkét, szívverését örökölje!!
Oh! ha még egyszer megláthatnék ezt a hazát tartó, égbe nyúló fényes oszlopot ?!^V.
És?? ^
Ott állunk magunkra hagyva!
Nem gondol velünk a központi sajtó; <a parlament, mi csak dolgozunk s élünk — már annyi sírhalom felett!!
Ez ma Magyarországon a vidéki sajtó állása.
Kérjük azért t. vidéki laptársainkat e czikket utánnyomatni, s az eszmét minden oldalról megvitatni, hogy megérve kerüljön a congresszus elé. Ha nem nyerne pártfogást — mit nem hiszünk —¦ akkor az ország vidéki szerkesztői\' maguk csináljanak congresszust, mert itt van a legvégső ideje. Ma már elég erejük van hozzá; az ország nagy figyelemmel van irántuk, mert nemzeti missziót teljesítenek.
Az Isten eddig is velünk volt! Tehát az Ő nevében előre!
ROBOZ ISTVÁN a „Somogy" politikai lap szerkesztője s tulajdonosa.
Egy kis figyelmeztetés.
Sok mindenféle féreg élősködik ezer. a mi szegény hazánkon. Sok szú rágódik a magyar társadalom testéa, befurakodva a társadalom minden rétegébe és kiszipolyázza a test életnedvét, el-gyengitve és megrontva annak működési szerveit. Mert a társadalom életereje, a müvelt-ég mellett, a vaeyonos-ság, minthogy a nemzetek boldogulása azok vagyoni állapotától függ.
S vájjon a magyar nemzet vagyono-sodik e? Vájjon erősbül e nemzeti töke? Nézzük meg a hivatalos lap árverezési rovatát és megkapjuk erre is a választ. Tehát a magyar nép könnyelmű és pazarló ! Hibár nem mondhatjuk, hogy népünk mentve volna a könnyelműség bizonyos fokától, de azért mégsem vádolható pazarlással, mert ma már, sok-
,Ma nekem, holnap neked*
Nem is hinné senki, milyen Bokát mondó szavak, — mig az ember zavartalan boldog nem érti meg, ha hallja is, nem hat rá, szivét nem érinti — Pedig ugy van az a szerencsével, valamint a baj és bánattal.
A midőn egyik család öröm s boldogságban,, úszik, e etleg menuyegzö a háznál, a\'vágyak tetőpontja czélaál, mely éde/megnyugvással, kéjjel tölti be az epéaz valót s Qdilő álomként nyomul a szempillákra, az az elzsibbasztó hatalom, a boldog.-tág elérésének tudata.
— Addig a másik családban feldúlt arccal fu;kosnak, az egéiz házi népnek akad dolga elég, az egyetlen fiúcska Gyulácska 39 fokú lázban cseveg virágos kertről, angyalokról, — hogy szinte megborzad környezete, s lélegzetet viasza fojtva hallgatják szívverését, érvéredét,
— de az csak heves — nem szűnik, s rohamosan zakatol, mint a megbomlott óra. — Talán nincs még minden vesztve, összehordják a környék orvo.-aít, kik a tudományos aiagnozist megállapítják, s egyetértve összenéznek, a szó nélkül megértik egymás nézetét — hogy nincs mentség. Oh 1 pedig de megváltanak szivük vérén azt a kis kedvencéét.
És csakugyan bekövetkezett, a. mit hinni r«snki nem mert, — félve sejtett ugyan veszélyt, de az a remény — az az édes reméay — az még csak kecsegtetett az ntolEÓig, s bíheterieu mesés dolgokról szőtte szálait.
Benyitok a szomorú szobácskába, — az édes anya kétségbeeső arczával találkozom, b megtestesült fájdalom, megtörve, összeroskadva a gyötrelem, — a végzetessé vált esemény folytán. — A midőn hozzá közelitek, az volt köszöntése: „Ma nekem, holnap neked 1" Oh! de borzasztó kísértetiesen csengett fülemben s az iszonyat egy nemét éreztem, azon kegyetlen szavak hallatára. — Azt a kinos borzadályt naponta éreztem, a mit vele keltett, feldúlta nyugalmamat, mely pedig oly csendes tolt, mint az állóvíz, melyet nem korbácsol a vihar — A szándék meg volt ellentállni mindennek, előre vigyázva kikerülni minden eshető bajt, figyelemmel kisérni a legcsekélyebb mozzanatot, mely a?t szülhetné. — Tebát világosau mondva, a végzet ellen harczolní. Hogy az kárba veszett törekvés, azt hiszem mindenki tapasztalta már, mert az ár ellen küzdeni lehetetlen.
Sírkertet ujjitottak, uj rácsot csináltak, hegy a megboldogultak iránta kegyelet adóját teljes mérvbeo leróják. Ki megy az édes anya, utáona nézni szivéhez nőtt szeretteivel két kis leánykájával, a borzadály futotta át tagjait s kétségbe esve felkiált: „hisz egy gyei több a sir, — mit a rá&csal hozzá fog-laJtaS? — S csakugyan a számos ro-kon&irokon lul, egy Ódon ellapult sirral több lett hozzá kerítve, — elkeseredettségében a nagyobbik leánykával elkezdik azt szétknpálni, hogy nyoma se ma-
radjon, s végre avval nyugtatva meg magár, hogy borús gondolatait elűzze, jó leaz az virág ágynak I
Az a rémes jóslatszerü mondás beteljesedett, s a nagyobb lányka, a család szemefénye, élte hajnalán elragadtatott, a szülői szívről leszakítva^ &lig négy hét múlva, a hozzá kerített idegen sir lakója lett. — Az édes anya feljajdult, s önkéntelen megjelentek ajkán azon keserű szavak, melyeket e"y kegyetlenül üdvözlés helyett csak kévéssel előbb kapott, s hogy szivén könnyítsen, — ő is hangoztatta azt a kinos jelszót: „Ma nekem, holnap nekedI* A kicsi kis „Gyöngyike", ki még csak akkor kezdett verhet tanulni, örömet akarván szerezti: anyácskájának, folyton versével kedveskedett, hogy: „Ne zúgolódjál sorsod ellen, akármilyen aehézutad, stb.-—--
Mindenkinek kijut bőven a szenvadés-bői, a azt a kemény „próbát" — mindig boldogságunk árán. szerezzük meg.
TRÍTOMA ÜVÁRIA.
Az a nóta .....
Az a nóta, de szép A mit hoznak hajnal óta. Hozd r& czigiar daloljunk hit, Frledjnk a szít fájdalmát 1
„Cserebogár".....toIí a nótim .
Míg el nem hagyott a rőzaim,
De azóta azt dalolom :
„Férfi hűség tündér alom"----
Huzd rá cziginv! hnzd el nekem. Hogy zokogj&k keMrresen, Hadd sirassam boldogságom
.....Férfi hűség tündér álom" . . .
\' VALKRIA.
— A »Magyar Hírlap*, melynek főszerkesztője Horváth Gyula és felelős szerkesztője Fenyő Sándor, immár ötödik évfolyamát fejezi be s ez aiatt az aránylag rövid idő alatt oly píratlan sikert ért el, annyira megtalálta az utat az iotelligens uagy közönség szivéhez, hogy ebben a tekintetben első helyen áll ma a aajtó orgániumai közt. A Magyar Hírlap igazságszeretetével s részrebajlat-lanságával vivta ki a nyilvánosság előtt azt a kiváló pozicziót, amelyben már évek óta folyvást erősödik. Politikai kérdésekben mindig nyilt és félreérthetetlen a Hzinvallása, s egyedül a közérdek az amelyet híven és lankadatlanul szolgál- Partok nem kötik, azok egyikének . sincs alárendelve. Függetlenül bírálja ugy a kormány, mint az ellenzék minden akczióját s politikai kapaczitások tollából eredő czikkeivel épp oly szívesen Begit bármely pártot is a közügyre nézve üdvös czéijaiban, amily kérlelhetetlen ellenféllé válik ott, ahol a nagy közönségnek, az egész nemzetnek a vitális érdekeit, a liberalizmust és a de-mokracziát kell megvédoie^ S ehhez arányos minden része a Magyar Hirlap-nak. Hirszolgálata gyors és pontos - ép oly kimerítő, mint amily hiteles. I>e botrányt nem hajhász s a magánéletnek a nyilvánosság elé semmikép sem tartozó titkait tiszteletben tartja. A Magyar Hirlap-nak ez a gentlemanlike eljárása egyik erőssége, ami az uri művelt közönség rokonszenvét számára mindenkor biztosítja. A Magyar Hírlap emellett egész gárdájával rendelkezik a legkivállóbb tárczairóknak,
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895- OKTÓBER 5-én.
szor nagyon is megforgatja a magyar ember a pénzt, mielőtt art kiadja.
S mégis honnét van az, hogy az árverési rovat mindig be Tan töltve ?
Kutassuk az okátl Menjünk be a azeiiény falusi ember házába.
Épen egy jó képű magyar parasztot találunk, ki hil Istennek népokUtási törvényünk humános voltából megtanult egy kicsit olvasni, írni és Bzémolni. Vele szemben áll egy vigécz, sorsjegyekben utazik, az egyik kezében egy prospektus rengeteg számokkal,, a másik kezében egy njság, melybe ki van nyomtatva, hogy az N. N. bankártól vett sorsjegyen X. csinálta meg a főnyereményt. A szegény parajzt ember feje megszédül a rengeteg nagy summától éj a vigécz ur (?) j>örgö nyelvétől kedvet ksp Ö is a könnyű meggazdagodáshoz S minthogy a vigécz azt ís mondja: .Hogy erre a sorjegyre, bármely bank is szívesen ad kölcsönt- megveszi, fog-lajófcép elég pár forint, a többit havon -kint a pesti bankba kell beküldeni. S ha már lépre ment Pál, akkor Péter stb. sógor, koma is u\'ánna indul. S így tíz egész falu véresverejtékkel megtakargatott pénze elvándorol a pesti bankárhoz. A "jó falusiak a biztos nyere-mécyre való kilátással küldözgetik a pénzt. — a mig vtn, — s ha nincs, akkor kölesen kér. s ha h nyeremény még sem jön; akkor beszünteti a fizetést — s az eddig befizetett pénzecske — mi esetleg egy kis tehén árának is ynegfeiei, szépen oda vész.
De menjünk további Jön a másik; . ez már egészen másban utazik. Addig-addig beszél és kínálja az ö portékáját, mig a könnyen hivő lépre mén, hisz a nevének puszta aláírásáért is küldenek núndenr, a mit csak akar. Gazdasági gépet ruhát síb. S midőn a könnyen hivő látja, hogy be van csapva b a küldött árut nem fogadja el, pörbe fogiák & kiliczitálják Ősi házából, mert törvényeink olyanok, hogy jobban pártolják az eladót, mint a vevőt, ki azt sem nézte meg jól, mit Írt alá, csak azon volt, hogy a kereskedelmi utazót a nyakáról lerázhassa.
De most jön a java. A hiúság közös tulajdonsága az emberiségnek. S csoda e na iparosaink is e hibában leledez-nek. Iparosaink jó nagy része törekvő és szorgalmas és azon vannak, hogy a magyar iparnak külföldön is elismerést szerezzenek, 3 hozzá mindegyik arra vágyódik, hogy az ö készítménye kitüntetésben részesüljön. Ha tehát valahol kiállítás van, a mi iparunk is képviselve van és ez csak dicséretére szolgál az iparos osztálynak. Minthogy azonban mindenki nem kaphat kitüntetési érmet, azon ismét egy sereg ingyenélő ipar- * kodik se?iteui, még pedig oly formán, hogy a kiállítóval előre szerződésileg megegyez abban, hogy neki ezt és ezt a kitüntetési érmet megszerzi — csapa barátságból — 2—300 írtért. 8 midőn a kiállításnak vége, ezek a szédelgők meg is kü\'dik a kitüntetési érmet és okmányt — csakhogy azt a bíráló juri soha sem látta, s később kiderül, hogy a szfgéuy iparos egy csaló szövetkezetnek esett áldozatul. De ezen csaló szövetkezet nemcsak azoknak kínálja érmeit, kik valamit kiállítottak, hanem azoknak is, kik soha sem küldtek semmit sem a kiállítás színhelyére. — A
----- i
ainíuők : Ambrus Zoltán. Bársony István, BrÓdy Sándor, Benedek Elek, Ignotu-, Tóth Béla, Márkus Miksa, Heltai Jenő, j Gárdonyi Géza, Kürtfay Emil, Szomaházi litván akik mindnyájan csakis a Magyar Hírlapnak Írják czikkeiket. S ezek a czikkek a legújabb magyar litteratura igazi gyöngyei. Miodezenkivül a Magyar Hírlap folyvást a legnagyobb előzékenységgel van egyebekben is a nagyközönség iránt, mert amig egyrészt minden kérdésben szívesen ad teljesen dijtala nul felvilágosítást és tanácsot .Szerkesztői üzenetek* czimü rovatában, másrészt oly kedvezményekben részesiti előfizetőit, aminő lesz például ujabban is a .Millennium-Album\' ez a remek kivitelű, gyönyörűen illusztrált irodalmi diazmü, aminővel még eddig meg nem lepte magyar lap az ő állandó közönségét A .Milleciumi Albuma-ot minden régi és ¦u; előözotőknek megküldi a Magyar Hírlap. A Magyar Hirlap előfizetési ára egész é?re: 14 frt, félévre: 7 frt, negyedévre: 3 írt 50 kr, egy bóra: 1 frt 20 kr. Kedvezményes áron kapják az előfizetők r ,Kia Világ* czimü gyönyörűen illusztrált gyermek-újságot: negyed-évenkint csak 50 krért és az .Évszak" czimü gazdag tartalmú divatlapot negyed-évenkint 65 krért Az előfizetési pénzek a Magyar Hirlsp kiadóhivatalába küldendők József-körut 47 ik szám alá, Előfizetni bármely naptól kezdve lehet a Magyar Hirlap-rt.
.Pester Lloyd\' is a legutóbbi Bzámá-nak egyikében ilyen esetről ad hírt és valami Herczeg nevű embert nevez meg, ki Budapesten lakik és egy felsőmagyar-orazági turÓ gyárost pumpult meg néhány száz forintig. Ugyan ilyea csaló szövetkezetnek esett áldozatul 14 jó pécsi iparos, kik most bottal üthetik & kidobott pénzűknek a nyomát.
Csoda-e ha ily eljárás mellett a mil-leniumi kiállítás, mint látszik, — sokkal gyengébben lesz a kiállítók által látogatva, mint az 1885-iki volt? Nemi mert a sok visszaélés által az iparos osztály elidegenedik a kiállítástól s ha csiklandozza is őt a kitüntetési vágy s ha jó! tudja is, hogy vau hozzá tehetsége, hogy olyan darabot készíteni, mely neki is és a magyar iparnak dicsőséget szerezne, fél hozzá kezdeni, mert tart attól, hogy a csaló szövetkezet kezébe juthat.
Nem árt tehát, ha most azok, kik a nyilvánosság elótt szerepelnek és kik eddig az iparosokat, a kiállításra buzdították, ugy az iparosokat, mint a hatóságokat figyelmeztesse ezen gazok üzelmeire é* óva intse az iparosokat, hogy semmiféle széihálmosnak a biztató szavára és Ígéretére lépre ne menjenek, mert ha igaz is az, hogy a protektíó még a mennyországban is elkel — az ilyen társadalmi férgek, melyek csak az áldozatul esettek prédájából élnek, azok a kiállítási jurinál — nem numeráinak — a igy senkit sem protezsálhatnak.
Dolgozzanak az iparosok — tehetségük vau hozzá — s igas érdem el is nyeri jutalmát.
A hatóságok pedig kísérjék éber szemmel a társadalmon rágódó férgeket és ne engedjék őket kényök kedvök szerint fosztogatni a szegény könnyen hivő népséget Meg kell zabolázni a féket vesztett csaló vigéczeket, mint ezt a szolid kereskedők meg is teszik, s maguk a tisztességes kereskedelmi utazók is jól lennék, ha utazásukban az olyant, kiről tudják, hogy nem tisztességben utazik — átszolgáltatnák a hatóiág kezébe.
A millenium közeledik, tisztítsuk ki a gazt és irtsuk ki lej haszontalan férgeket, melyek mint szú rágódnak nemzetünk testén.
Ennyit figyelmeztetésül I
LÖB SIMON
_ néptanító.
CSARNOK.
N.-Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1849-ben. Irta CSER.JÓZSEF. (Folytatás.) Fájdalmas napok.
A szüntelen jövő, menü katonaságnak sok kocsi kellett, amiért nem csak a városnak, de a szomszéd falvaknak is kocsikat kellett adui. Valamelyik nemes község megtagadta-a kocsi küldést. Kulmer őrnagy, az idei parancsnok katonákat küldött a községbe és több lakőst Kanizsára hozott. Rövid tárgyalás után hármat, az uraságilak üdvarán, számos ember jelenlétében véresre botoztatott.
A régi sóház — jelenleg posta és távírda hivatal — mellett húzódó, nemzeti színre festett korlát Kulmer parancsnok idejében feketesárga szint kapott. Szemet szúrt ez mindenkinek, de különösen a deákok és inasok nem tudtak vele megbarátkozni, s festéknek épen nem mondható anyagokkal minduntalan bemázolták.
Ez meg az ellenségnek nem tetszett. Végre is őrt rendeltek, hogy védelmezze a halálszint.
Veisz József slltóinast balsorsa arra vitte, kit a vitéz határőr cl is fogott. A fia váltig állította, hogy amint ment, keze véletlenül a korláthoz ért. Nézzék meg és látni fogják, ó semmivel sem mázolta be. Hiába volt a mentség! Azok nem mentek el a fia állításáról megyózódnt. Elrettentő példát akartak adui, s akit a véletlen sors kezökbe adott: az lakoljon. Könyörögtek a szülök; könyörgött a gazdája Kreuter Ferencz. Nem használt. Szegény fiat keményen megvesszőzték..
Megkezdődött a katona nralom. Jaj, volt a legyőzötteknek!
Lörinczy Pál.
Miért keresték halálra? — Hogyan menekült meg ? Elmondom ngy,% amint az időben beszélték.
Scitovszky pécsi püspök, Ranolder titkárával Kanizsa felé menekült. A korona vendéglőben lévén szállva, ottlétöket sokan megtudták;. Másnap tovább utaztak.
Lórinczy Pál mészáros, 3—4 tár sával útját állta és miat rossz hazafit föl akarta akasztani. A megrémült püspök könyörgött Átadta pénzét, az arany keresztet és lánczot, csak ne Öljék meg.
Lórinczynek régebben Pécsett, mint székáUó legénynek, több ízben dolga volt a püspökkel. Most megismerte és nevén szólítva kérte, ne bántsa! Most már épen nem akart neki megkegyelmezni, meri megismerte. Csak társainak hosszas nógatására állt el szándékától.
Változtak az idők. Az üldözőből üldözött lett. Akiket egykor fenyegetett,- azok most nyugodtan voltak, mig neki futni kellett, ha nem akart bitófára jutni.
Főrhénczen éldegélt és minden gyanús okra a közel levő Vajdaerdö sűrűjébe menekült. Kulmer parancsnok egypárszor eí akarta fogatni. Három, négy kocsi katonát küldött érte, de felesége és barátai, kik őrködtek felette, idején tndősiiották. Mire a katonák kiértek, ő már biztos rejtekhelyen várta a veszély elmultát.
Egyszer csak elterjedt I^Örinczy halálának hire és hogy a hegyen el is temették.
Hónapok múlva váratlanul meg-elent a holtnak mondott Lórinczy. Nyiltan, bátran járt a városban, an-nélkül, hogy valaki bántotta volna. A halálhír, a temetés költött volt. Az üldözött, koldusruhában, arczát elváltoztatva, -hosszas bujdosás után Esztergomba vergődött. Valami uton, módon Scitovszky elé jutott és térdre borrulva bocsánatért esedezett.
A prímás nagylelkűen megbocsátott nekiés felsőbb helyen még kegyelmet is eszközölt számára.
(Vége következik.)
Hire k.
— C Felsége a király névünnepe alkalmából citóber 4-én a Szent-Feren-cziek plébánia templomában ünnepélyes isteni tisztelet tartatott, melyen a vá: rosi tanács élükön a polgármesterrel a kir. tőrvényszék a egyéb kir. hivatalok, a cs. és kir. közös hadsereg és m. kir. honvédség, Hadastyán egylet, nemkülönben a tanuló ifjúság tanáraik s tanító k vezetése alatt s nagy közönség jelent meg. Az éoekrész kítüdőeu sikerült, az irodalmi s művészeti kör férfi dalkara gyönyörűen adta elő az uj kírályhymnust
| 1849. október 6. |
Holnap van gyászos évfordulója aton szomorú napnak, midőn Aradon erőszakos halállal kellé a azabadságbarcz bőseinek kimúlnia. A 13 vértanú emlékezete iránti fájdalmat enyhítse az a tűdet, hogy a magyar eemzet nem tud feledni s grászbaborult szive érzete rebeg áldást — em\'ékőitnek!
— Néhai Obelez József kegyesrendi tanár elhunyta felől a nagykanizsai kegyesrendi Tárrtház főnöke, főtisztelendő dr. Pacainger Alajos ur körlevelet intézett a többi nagy tiszteletű Házfőnök urakhoz, elmondván a kedves emlékezetű Rend társ lelki szépségét reményektől duzzadó megjelenésé; és életerős állapotát b mégis rövid betegség áltat megrohanva, korai elhalálozásának indokait, majti elősorolván a minden részről nyilvánult nagy részvétet és közsajnálalot, emelkedett szelemben irt szavakkal vesz tőle bucsut. E necrologot jövőre közöljük.
— Hivatalos látogatást tett Tóth László kir. törvényszéki elnökünk Le-tsnyén szeptember 22-étől 26-áig, ez nap este tért vissza székhelyére, Nagy-Kanizsára.
— Fényes fogadtatásban részesüllek Palini Inkey LáazlÓ és neje nadasdí Bittó Ágnes ő nagyságaik — Miháldon, mint az ottani plébánia kegyúri tulajdonosai.
—¦ Hymen. úuezor Imre m. kir. állami vasúti hivatalnok budapesti lakos szeptember 29-éa esküdött örök hűséget Nagy-Kanizsán az ág. ev. templomban Sáringer Károly magyar-szerdahelyí tanító kedves Etel leányának. Kísérje szerencse éa fellegtelen boldogság szent frigyüket 1
— Kossuth Ferancz október 10-én Tapolczára, illetve pár napra választó kerületébe érkezik.
— Hegye hatóságnak október 1-én tartott megye bizottsági Őszi közgyűlésén számosan jelemek meg. Sümegi főszolgabíró Fűzik Gyula, perlaki főszolgabíró Kovács Rezső, szolgabirákká Pálfv^Lászió és Malatinszky Lajos, megyei aljegyzővé Unger Kálmán választattak meg.
— Az érdem jutalma, A nagykanizsai takarékpénztár igazgató választmánya szeptember hó "16-án tartott ülésébeu eddigi titkárát Tripámmer Gyulát igazgatóvá választotta. Nevezett pénzintézet e választással a valódi ér demet jutalmazta meg, a mennyiben az elő ép te tett tisztviselőnek az intéíet körül kitűnő szakképzettsége s a közönséggel szemben tanúsított előzékeny modoránál fogva eiévü\'hetlen érdemei vannak. A takarékpénztár igazgatósága ez alkalommal egy másik minta szorgalmú tisztviselőjét Darás Gusztávot is fizetés fölemelésben részesítette. Megemlítjük még e helyütt, hogy a nagykanizsai takarékpénztár október hó 27-én fogja megtartani 50. évi fennállásának jubileumát.
— A nagykanizsai kath. fógymná-sium , Gyakorló Iskola*-jának ifjúsága hazafiúi fájdalmának kifejezést akarván adni, folyó hő 6-ín a tanári kar és az összes ifjúság jelenlétében zártkörű dísz-gyűlést tart, a kővetkező programmal: 1. Hymnus: Énekli a főgymn. éaekkara. 2 Aradi vértanuk emléke: Steinberger Győző VIII. oszt. tan. 3. Az aradi vértanuk Palágyi Lajostól, szavalja: Ku-C3«ra Alajos "•Vili oszt. tan. 4. Az aradi vértanuk élete: Weisseoböck Gyula VIIL oszt. tan. 5. Tizenhárom: Várady Antaltól, szavalja Vídakovits Árpád. 6. 1849. okt 6. Horváth Idtván Vili. oszt. Un. 7. az aradi vértanuk : Inczédy Lászlótól, szavalja Tőrök Miklós VII. oszt. tan. 8. Szózat: Énekli a fógymnásium énekkara. v
— Ab kir. anyakönyvvezető! hivatal,- mint lapunk előz§ számában jelezve volt, október 1-én megnyittatott. A születésianyakönyvbe elsőnek Horváth György jegyeztetett be, a halálozási könyvbe elsőnek Gödinek Józseféé szfli. Polai Rozi Íratott be. Házasulási könyv még üres.
— Jegyzőválasztás. A lemondás folytén megürült körjegyzői állást mult héten töltötték be választás utján Be-liczán. A több jelölt közül a há:om első helyre Lírnszák István odavaló helyettes jegyzőt, Hegedűs Jánost és Székely Ernőt, kandikálták, kik közül Larns?ák István nyerte el az elsőséget, mert a beadott 31 szavazatból Őt vá-. lasztották meg 21 szavazattal.
— Választmány! Ülést tart a Kis-dedoevelő Egyesület október 12 éo, szombaton délután 5 .arakor a nádor-utcfiaí óvoda helyiseiében, melyre a a választmány tagjait tisztelettel meghívja az eluökség. ^
— Hirdetmény I Folyó évi szept. hó I8-án N.-Kaoizsa város belterületén elveszett egy fekete lapos bőr/erszény 8 frt készpénzzel és egy kis ku\'cscsal; felhivatik a becsületes megtaláló, hogy ezen tárgyakat a káros félnek leendő kézbesítés végett alulirt rendőrhatóságnál illő jutalom ellenében helyezze letétbe. LNagy Kanizsán, 1§95. szeptember bó 28 áo. A városi kapitányság.
— Hirdetmény! A Nagy-Kanizsavá-roji erdőben egy nagyobb kulcs .találtatott; a ki ezen kulcshoz való tulajdonjogát igazolja,- azt a rendőrkapitányi hivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor átveheti. Nagj -Kanizsán, szept. bÓ 28-án. Rendőrkapitányság.
— Gyászhír A régi jóidők egy ty-picus alakja, nemes érzelmű s fenkőlt gondolkozású jó nó elhunytát jelenti a következő gyászlap, melyet részvéttel közlünk. Chioorány Géza m. kir. posta és távírda felügyelő és nejé, született Gábeliai Gábelics Paula és gyermekei, Izabella és Coroel, ct. és kir. hadapród tiszthelyettes és rokonai szomorodott S3ivvel jelentik édes anyjuk, illetve nagyanyjuk ösv. Chinorány József né szül. Bertalan Josefa, folyó hó 27-én, életének 80-ik évében tÖr:éot gyászos ki multát. A boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 29 én d. u. 5 órakor fognak a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a nagy kanizsai sírkertben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Az eogeszteló szent mise áldozat folyó hó 30-án reggel S órakor fog a helybeli szent Fe-
renczreodüek plébánia templomában i Mindenhatónak bematattatni. Nagy-Kanizsán, 1895. szept. 28 Béke hamvaira 1
— A „Tarifa Újság" havonkint kétszer megjelenő lap hasznos szolgálatokat tesz a közlekedést igénybe vevő közönségnek, például: A .Taiifa Újság" vállalkozik fuvarlevelek felülvizsgálására, a fizetett díjtöbbletek megreklamására és visszaszerzésére. A .Tarifa Újság" csak olyan fuvarleveleket fogad el, melyek valamely előfizetője nevére voltak czimezve, vagy valamely előfizetője által lettek a szállítmány nyal feladva. Tehát a fuvarlevelén akár miat czím-zettnek, akár mint feladónak a „Tarifa Újság" valamely előfizetőjének kell szerepelni. A fuvarlevelek felülvizsgálásáért és visszaküldéseért nem kell semmit sem fizetnie, de ha a revidiálásnái túlfizetés állapíttatott meg akkor a beküldőnek meghatalmazást kell aláírói, melynek alapján a .Tarifa Újság" s túlfizetést a vasúttól visszaköveteli, s ha a követett összeg befolyt, akkor a visszaszerzett összegből —. költségek fedezésére — negyven százalék vona\'.ik le, a fenmaradt részt pedig a .Tarifa Ujtág" a megbízónak azonnal megküEdi. A fuvarlevelek a .Tarifa Újság" kiadóhivatalának küldendők be, de csak olyanok, melyek még nincsegsk egy évesek, mert az egy évnél régibb fuvarlevelek alapján reklamálni nem lehet, az egy évnél régibb fuvarlevelek elévülnek. Élőfizetési ára egész évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr. s negyedévre 1 frt 23 kr, mely a szerkesztőségbe, Mozsár-utcza 8 sz. küldendő:
— A magyar hölgyek, Mk szép és jó regények barátjai, szerfelett okosan teszik, ba most az évad elején előfizetnek a .Képes Családi Lipok" czimü szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lapra. A .Képes Gsaládi Lapok" október deczember évnegyedben két eredeti regény közlését kezdi meg. Az egyik .Két tüzjíőzött" cimet visel és irója Rudnyánszky Gyula, a má ik .Bálványimádók* czimü és szerzője Mis-kolczi Henrik. Ezenkívül Benedek Aladártól, a régen hallgató mesés poétától költeményeket. Tolnai Lajostól .Sötét vitág" üzimü naplójának folytatását, Harmath Lujzától, Domvay Hugótól, G. Büttner Júliától, Kuthy Zoltántói, Szend-rőy Horozsnay Cirilltől elbeszélést, rajzot és költeményeket A .Képes Családi Lapok* előfizetési ára egész étre G frt frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Mutatványszámokat szívesen küld a kiadóhivatal. Budapest, Vadisz-ulcza 14. saját házában.
— TÜz volt Nagy KanizBán kedden éjjel a tűzoltók laktanyája közeiébea, elégett 2 ház, Kazinszky Józsefé és Horváth Juliannáé, — gyujtogatást gyanúsítanak.
— Ma, okt 5-én délután városi képviselő testületi öléi lesz.
— Tüz volt mult vasárnap Cs.ík-toroyán, mely alkalommal Wagner Jozefának Összrs melléképülelei a tüz áldozatául estek. A tűzoltóság nagy buzgóságot fejtett kí, hogy a tüzet lokalizálhassa. Valószínűleg a gyermekek okoz\'ák a szerencsétlenséget. Az épületek biztosítva voltak.
— Heti biztosok e héten (október 7—12) a nagykanizsai Kikdediieveló Egyesület óvodáiban Rapoch Gyuláné és Práger Béláné választmányi tag urnök.
— Heti felfigyelő e héten (október G—12.) a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet őrtanyéján Jack Ede szakaszparancsnok ur.
— Rövid hírek. Petőfi ipja Szendrey ígnácz 95 éves korában szeptember 26 án elhunyt. — Pasteur 73 éves korában Parisban meghalt. — Radeczky-nek két szobra van Bécsben felállítva.
— Veres Pálné az orsz. nőképzó egyesület érdemkeresztes elnöke elhunyt. — A Bécsi községtanácsban a liberálisok 46, ellenben az antiszemiták 92 szavazattal rendelkeznek. — A .Győri üir-lap* napilappá alakult szabadelvű programmal Szávay Gyula szerkesztése alatt.
— Bismarck hg. cseh származású.
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudósítása.)
YOrtslóbere. Ai árakban e héten inkább Ttsuameoö irányút vol: észlelhető, uú azonban nem az egyes termelő ridékekről beérkezett kedresŐ tndósitásokra rexeteadő TÍssza, hanem főleg ura, hogy s verők i ddig-ílé egv-áitslán Urtóxkodosk a. TásárláttŐJ, továbí\'s hogy a Bánságböl eddig piacira került áru HLy srem, mint axin tekintetében na*jon is másod rendűnek moadaaté és mig ez az árn piaezon tsq, addig az elsőrendűnek és egyáltalán a jobbnak mondható lóhere árát nyomja. Ha azonban a vételkedr feiéled, piáoe ha a külföld a rerők sorába lép, az eddigi némileg nyomott hangalatot ama iléukaég fogja felváltani, melynek áremelkedés ke!], hogy a \'iflTetkezméoye legyen. Jogos eme fblterés m«r ama körülménynél fogra i«, hogy magyar termesünknél jóval keresebbet érS amerikai lóhere német kikötőhelyeken jelenleg 48 frtot jegyez. A nagyon is külombőző miDfiségekec
XSXlV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. OKTÓBEB 5-én
mi sem í>ixonjitj* jobban, minthogy az árak belföldi termésért 85 -55 irt köxt vütakoinak. l.nc«ro» A BeérkezcU hirek tárol sem mondhatók; kedrejőkoek. a csépléssel ugyan még naevon hátra Tannak, de a* eddig kjoiUtra került készletek mennyiségileg oly csekélyek, hogy a tatalyinak jóral mögötte illő terméssel kell stsjnolai. ösii bükkönynek, 6sxi bor-¦ónak, homok-bükkönynek stb. gazdák réssé-ről állandóin jó k»reilete »an.
Jegjzések nyersáruért iCO kilóakint Budapesten:
.Qeri bor.ó 6 60 frt
Uazi bükköny \'
Homok-bükköny 14 14.50 .
Hiborbere 18-20 ,
Vr a g Y © 8 6 &«"
— Sok é»I megfigyelés. Emésitéa-gveiígeségeknél és étvágjhiánynál által iában minden gyomorbajnál, a valódi .Moll féle seldHU porok- bizooyaltak a legsikeresebbeknek a többi szerek fülölt, mint gyomor erősítők és vért^as.-titók. Eey doboz ára 1 frt. SzéikQldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. szállító, Bécs, I TuchUu ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az Ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Érdekes esemény fog a fővárosban néhány hét múlva végbemenni. — Ugyanis október 16-átől 19-éig tartják meg a .Magyar osztálysorsjáték" első búzását. A húzás a kormány főiQgyelete és egy királyi közjegyző jelenléte mellett a fővárosi Vigadó termében nyilvánosan fog megtörténni. Értesülésünk szerint a búzás menete a következő iesz: Két szerencsekereket állítanak föl. Az egyik az ugyuevezett szám-kerék, a másik pedig a nyeremény-kerék. A számok micd Össze vannak sodorva és egyenkint külön hüvelybe rakva. E s/ámok pontos felülvizsgálása után a 100.000 egymást követő számot beteszik a számkerékbe, mert 100 000 sorsjegy van kibocsátva. A nvereményke rékbe pedig 10.000 czédulát tesznek, melyeknek mindenikére egy-egy nyeremény \' van fölírva. Ezután mindegyik szerencse kerékhez két-két árva&ut állítanak és a kerekeket alaposan megforgatják, hogy a belerakott számok jól Összekeveredjenek. Erre az egyik árva fia a számkerékből kihúz égy számot és átadja a mellette áiló árvafiuoak. Ez viszont kinyitja a hüvelyt éj a benne lévő számot kivéve, hangos kikiáltás végett átnyujija egy hivatalos személynek. Az igy kikiáltott szám a nyerő Eorsjegy száma. De hogy mennyi nyeremény esik erre a számra, azt csak kÖzvetetlenül utána tudjuk meg. Mo-.t ugyanis a n^ereméty-keréknél álló árva-fiu huz ki egy számot, és átadja azt a mellette álló másik árvafianak, ki a hüvelyt kinyitja és átnyújtja egy másik tisztviselőnek, ez a czédulán álló összeget kikiáltja. Ez az a nyeremény, mely az előbb kihúzott aorsj egy számra esik. Az ily módon összetartozó két számot egymáshoz fűzik és azonnal jegyzőkönyvbe veszik. 10 folytatják az eljárást mind addig, a míg a nyeremény-kerékben levő 10000 s..ámot mind kihozták. Ekkor ugyanis be van fejezve az első sorshúzás. A számkerékben visszamaradó 90000 számot pedig hivatalosan lezárják és lepecsételik, mert ebből fogják ez éví deczember 6-ától 14 éig az „Osztálysorsjáték" második hutását megtartani, mely alkalommal 21.499 nyereményt búznak ki, 4.332.000 korona ériekben. Ez az .OdZtálysorsjáték* búzásainak menete. A húzások iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik, a mint az első magyar .Osatflysorsjáték* sorsjegyei is nagy népszerűségnek örvendenek. Az irántuk nyilvánuló nagy érdeklődés következtében — s miután csak 100.000 darab sorsjegyet bocsátanak ki — előrelátható, hogy még az első hu-?ás előtt az összes sorsjegyek elkelnek.
— Henri Nestlé-fele gyermeklUzt, , mely Xeatlé vegyé« által Veveyben 30
évvel ezelőtt találtatott fői, azóta nemcsak az egész széra/földöo, hanem a többi világ részeken is óriási elterjedésnek: indult a a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által az \' anyatej helyettesítőjéül ajáltatik, a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első heyen ?1!. Mig a tej, hogy tortóisabbá vájék, gyakran szóda, bor és száliczi! savval vegyittik össze, mi a gyermekek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, ac-(lig ez eset a Nestlé-féíe gyermeklisztnél teljesen ki van zárva, a csecsemők Örömest veszik magukhor, tőle virágzók, és erőte\'jesek s ami /ődo\'og egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készi-tésébez vízben néhány perczig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszlak, későbbi hónapokban pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt a táplálékonyság minden sajátságával bir, s azonfelül gyártása
is felette észszetü. A gyermekűszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartoz-tejgazdasigból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készülékbe Öntetik, melyet gőzzel fütenel a melegítés azonban 40—50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátossága: változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér, héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik főí, a légeny-gazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydus vegyütéknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köny-nyen át láthatja. Az előállítás módja uincs homályba burkolva, a közönség elé teljes világításba van helyezve. Végűi megemlítjük hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató lej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolható elő.
Fonlard selyem, 60 knél 3 frt 65 krif — japáni, chinaí >tb. a legnjibb mintázattal es színekben, u. m. fekete, f«bér és színes Heinebsrg selyeael 35 krtól 14 frt 65 krajezirig m térként — sírni, csikós, koezkázott, miutázottakat damasztot stb. mint egy S40 különböző minőségben és 2000 szin és mintázatta! stb, póstabér és vámneittiea ahizhnz szállítva és mintákat küld poiUfordultárai : Henneberg ti. (cs. kir. udr. szállító) sclverasrya a Zfirlch-i bep.Svájczbi comzett levelekre 10 kros és leTelezölapokra 5 kros bélyeg raguz-tzndó Magy&r nyelven irt \' megrendelések pontosin elintéztetnek .______
Birtokvétel. ,
Azonnali készpénz fizetéssel vételre kerestetik egy nemesi bírtuk I0O.OO8 forint, egy urodalmi
350.000 forint és egy erdős uradalom I vagy I\'/, mii ié forint értékben. Ajánlatok csak a tulajdonostól kéretnek Patz Richárd, Bécs Marga-rethenstrasse 12. szám küldendők.
ViZgyógyloiézet
Pozsonyban.
Mássága, blektro-theraphia és gyógygymna«zt?ia stb. intézete. ¦W Egész éven át nyitva áll. ~W
Tulajdonos : a Pozsonyi Jparbank. Igazgató orvos : \' Dr. Schlesinger Miksa
Prospektusokat ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság.
Korszakunk követelménye !
EOV fos 1 frt SO lír.
OGAK
k és* lt telnek
GRÓSZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapest Kerepesi-ut 6. sz.
Kerepes(-bazá« II era (ote ott magyar ulcza.) a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ngyanezen arányban.
SSf-Alapi itatott IS78.~W
_ Ünnep és Tasaroapon Is található délután 5 nrátg.
Krónfeld névérek folytat-jak a tanítást a magyar, német, franczia és angol nyelvben. Lakás : Vasut-utcza, 691. sz
Felelős szerkesztő és kiaitó • BÁTOBFI LAJOS.
H I R 0 E_T ESEK.
Budapesti üzletbe
ügyes intelligens segéd, ki a rövid-, uri- és nöi-divat, pipere és ruhaszövet kelmék eladásinál kellő jártassággal bir accepláltatik. Ajánlatok 4034 szám alatt Biockner 1 hirdetési irodájába küldeo-dök. í\' \'
I a JENTÖR"?
a hektor- ellátsi vállalat mely az ezredéves orsz kiállítási Igazgatóság pártfogása alatt a kiállítást látogató vidékiek részire
i vagy 7 napos szekrényeket tartalmazó .Ellátási könyvecskéket* eláraszt, miáltal minden könyvecske tnlajdonosáDak a kiállítás egész tartama alatt bármikor jöjjön is — kényelmes tiszta lakás, étlapszerinti eUátw ímioden nagyobb ren-díglóben, a kiáiülis területén is), közlekedés a fővárosban, szórakoztatás és egyéb kedvezmény biztosíttatik.
Az ellátás; könyvecske ára:
4 napra 26frt3 7 napra42 Ért
és a további napi pótjegy á. 6 frt 50kr.
Beszerezheti 10 havi 2 frt 60 vagy * írt 20 krros részletekben f. svi október közepéig az eltö részlet azonnali beküldése vagy lefizetése mellett a vállalat összes vidék; képviselőinél és a kereskedelmi és iparkamaráknál. Bővebb felvílágos:lással szolgálnak :
A „BadasBat-Erzsébetvá osi Banl"
Kerepesi nt 22. és Dohány-nteza 19. Dr. Moizsanri \\., Ehrlich G. üunxt, országgy. képviselő, fór. biz. tag. gyáros.
mint t. elnök. mint elnök
.A Mentor- Ellátási Vállalat.
Ken>pcsí-at 22 és Dohány-nteza 19.
B/zsa Lajos igazgató.
Takács Zsigmond, Stanler Károly, sz.Elscm.áIt b társ \' fov biz. tag. közp főfelügyelője, báz- és szál.-tnlsjd.
„Préda" pezsgő
Or. LUDWIG WILLIBALD Nagy Maros.
Masraro szási képviselíije:
BRAUN HENRIK, Király utcza 35-37
Immerebuer A utal
---1SXSBBCCK, M -Terézia-utcza 17. BBS-\'
J?í»3 tiroli darócz-szOl-et-űzlet. Legnagyobb szétküldési háza jótállással a valéd
TIROLI DARŐCE (LODEM)
- ára teaiarSltiay, eiikSsesy, "fatíltik, 2abb»y tat. -k teljes utazó készülékeknek.
iajjbii. Minta é. árjegyzék ingyen Kicsinyt) en.
I
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett mindtnkinek küldünk regulázható
JiGENFI ZSEBÓRÁT, 5« valódi Double-Christor ezüst utánzatul.
Ezen érák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 —12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél luezatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk biba nélküli példányokban.
Czim: HEMMER Szállitóháza, Bécs. ÍV. Schwindgasse 14. parterre Thür Nr. »X\'
fjXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?,
X Bátorkodom a t. közönség figyelmébe és pártfogásába *
X ajánlani magamat.
Q Képesítve vagyok ugyan is:
X -4mB zongora hangolás, B== ¦
w bőrözés és bármely előforduló zongora munkákra
X Harmónium hangolás javítás.
További Ariston. Manopon, harmonika stb. e fajta hangszerek javítását és hangolását elfogadom.
Kérem újból becses pártfogásukat, iparkodni fogok, hogy azt minél jobban kiérdemeljem. Tisztelettel
KARDOS GYULA
orgona készítő
Nagy-Kanizsán, Magyar utcza 823.
X
8
ex <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stívattyafc a legUISafélébb esél&toa.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk hydraulikus Widderek. legjobb szerkezetű gózszirattyuk, centrifugális szivattyúk stb.
Teljest víztovábbiiási telepek motor-és járgányhajtással.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható. Képzelhető legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet Minden különös kezelés "ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóeróre számítva alig \'/, liter. Langenslepen 3=tloH.-féle gépgyár, Fióküzlet: Bécs 6. Mariahilferstrasse No 19.
4{ A kőbányai
I KIRÁLYSORFÖZÓ
H részvényíársasás
JJ tisztelettel éííesití a n. é. közönséget, hogy sör gyártmányainak elárnsitásit megkezdte és azokat:
Ászok, Király, Márcziusi, Korona ás Bajorsör
elnevezéssel tiordókíjan és palaczkokbaii bozza forgalomba.
WÍÍ8Í mm es
oonoooootxjoocoooooooooooooco o o
z o o c o c s ?
AxTSX-th trbn feltilill, a lejrJ«M arMttilTrlba kt»iü!t, pin* ca kittkér sxinberi clőillilott ííüi;-.t.l«-fc.--.\'--i-iiisTiüú iic«.->c» IfcJobs is a*)Jiis*k Ip.\' obbi.-¦ \'Efet*!; értitUztitú szer.
Xlsaea si- iciZiiűfEj, ha sz más aév is iesz forgalomba hcira, caak itásnta a <ní kSlüolepcs érci-tisili!6 iterünknek, ¦.. mif mtg ttm kisütik ennek r. nagjwírüsesét.
Aíért a bcvásiriásnil nagyon kell ávatoJoJ és a rzlBt r> vtJjrcjrf vigyázni.
Főraktár Ositrák-Uagyar monarcliíábín:
GOrrLIEB VOITH, Bécs m/1.
lOOOO 3OO0OOCK5OOOOCXJO0 OOOOOOO
XXXIV. ÍV FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. OKTÓBER 5-én
Értesítés!
Biztosítása a kenyér szükségletnek Sopronban és Vasvárott, továbbá kenyér és rab szükséglet Szombathely, Kagy Kanizsa és Kőszegen állomásozó c*. és kir. hadsereg és m. kir. honvéd csapatok részére 1896. január I-tól 1896. éli deczember végéig a cs. kir. élelmezési osztálynál Sopronban
folyó évi október 14-én reggel tO órakor
írásbeli ajánlati tárgyalás fog tartatni, erre vonaikszó\'ag a „Budapesti Közlöny0, „Pesti Nap\'ó", „Pester Lloyd", „Nemzet", „Magyar Föld", ,Magyar Géniusz", „Képes Néplap". „Magyar Újság" és „Egyetértés" hírlapokban megjelent hirdetményre az érdekeltek felhivatnak, a közelebbi feltételed az élelmezési osztálynál Sopronban Sopron, KŐs?eg és Vasvár bz. kir. város tanácsánál, Sopron, Szombathely és Nagy-Kanizsa főszolgabírói hivatalnál letett feltété! füzetekben megtudhatók.
Bérleti feltétel füzete az élelmezési osztályban darabonkint 60 krajc/.árjával kapható.
Sopron, 1895. szeptember 28-án.
Cs. és kir. katonai élelmezési osztály Sopronban.
Első budapesti SsF" szűcs- és szőrme-áru raktár
Schlinger Ferencz
Budapest, Károly-kőrut 5. szám. a dob utcza sarkán.
Ajánlja dúsan felszerelt vaját készitményü,
szűcs- és szór in e-áru raktárát
a legolcsóbb árak mellett, továbbá miniienemü „CapesH 15 frttól feljebb.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
JVIOLL SEIDLITZ POR
Caalc akkor vatódia\'-c. ha mindegyik dobos Moll A. védjegyet es
alairaaát tünteti fel. A Hali A.-féli Seidlltz-porak tartós gyófryhatása a legmakacsabb gysnsr- ée al-ttitbáatalmak, gyomorgnres és gyomorliér, rötjzőtt székrekedés, májbántalom, vér-ielatás, aranyér és a legkűl&cbözöbb dó! betegiégek.ellen, e jeles hiziszernele évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti doboznak i frt o. é.
Hamisitásoc törvényileg fenyíttetnek-
D
S
e
I
Csak akkOr Valódi ha m\'"degyik üreg MOLL \\. védjegyét tftnt-ü fel és -iá
1 „A. Mait\' felirata *aoz*ttal rxa zárra. A Mell-féle fran- X
ozlabsrs/esi és só aevrzetesen mint fájdalomcsillapító beíari\'ö^s; szer kösz Tény, i~f
csuz és z meghűlés egvé\'i következményein ál leRiimeretesebb jépszer. — Egy óoo- ,ö zott sredatf Qveg ara\'90 krajezar.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrészet füzolysavaa szikié.) A mindennaii száj tisztításai! knlönösea fontos bármely korú gyermekek, raiat fel-JÍj nöUek szamára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyíieraraim! is! Óvszer fogfájás elieo. — Egy Mell A védjegyével ellátott üveg ára: 6Q\'krajezar.
9 (691) Fősz ét ki I des:
S Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
X Bécs: I., Tuchlauben 9. sz.
T- Vidéki aegrentlelések aapiata pos aatiavét mellett teljealttetnBk
9. A raktárakban tessék határozottan MOLL A., aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár ; Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf ÓS Fia.
OQooooocxxx30oODoarjaooojaa3oa3333aa33 3 odö O
W A feltaláló ÖV. Meidinger lanar ur által kizárólag hitelositett gyártmái
MEIDINGER KÁLYHA
II i
g* CS. 6S ÖT. iflíllPi szállitónál
kapható.
Budapest: Thonethof. — Bécs 1-, Kohlmarkt 7. sz. a.
PRÁG : Hybernergasse"?. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállitisban, tetszess zerinti égési idötart&a) széo-pirra! >aló fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
Egy kályha által több szoba (ntlietö.
„MEIDIXGEK"-kályhák.
óva intünk az utánza- : Tr,-Tn~7-—.
toktól, uUlva akályha- MLiD 1 NGER-QFEN
„HESTIA\' -kályhák.
Zajnélknli füiés. Poroélküli el távol ithatis* a hamn és salaknak. Az ellenzék tisztítás czéljából a por cIŐl a nélknl eltivolkhatók. hogy a kályhát szétszedni kellene.
FOSTEMÉSZTENDŐ kandallók.
A kürtök lerakodás nélkül tisztik maradnak. Határtalan égési időtartam. Minden égö aavaghoz alkalmas.
FÜSTEMÉSZTŐ CAL0I1IFÉRER.
Központi fátés minden rendszer szsrint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
Proapeciusok ím áriegyzikek ing\'ien étt bérmentve*
Ügynökök
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melMpi eladásra (az 1893 ik évi XXXI. tör-véoyczikk értelmében) igen kedvező feltételéi alatt alkalmaztatnak. Fővárosi váltáüzlet társaság Adler ésTsa Budapest.
Hirdetmény!
10"; 71895.
Kagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részérói közhírré tétetik, hogy az összes mezei magán birtokokon a vadászati jog 1895. éVÍ május hó i-tól számított hat egymásutáni évre f. e október hó 26 án ú. e. 10 Órakor a városház nagytermében a legtöbbet ígérőnek — a városi képviselő testület jóváhagyásának fentartása mellett bérbe fog adatni
Az árverési feltételek a városi kiadónál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Nagy Kanizsán, i 895. aug. 31. A városi ianács,
CPGHLI0E
vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság
B U « A P E « T E \\".
^BJk I BViB ÉS IRODÁK : VÁROSI JKODA ÉS RAKTÁR :
M^^BJ V- •»<*¦*• Külső viiri-ut 8»-85. Podinanlczky-utcn 14.
¦ktaJ Gőz- és járgány cséplö-készUletek,
WyJBP_J számos clsó ilijjal kitűnt. KCHLlCM-fcie szab. « és 3 vasú ekék. mólyitó óa egyetemes aozél-eliéK,
eredeti SCHLICK és VlDATS-féle ejf} vasú ekék. t a I aj iu Ivei ö eszközök,
rjjaaiat
Schlick-fóle szab. H A L A D Á S" sorb&vetó-gópek:.
Takarmányké^zitÖ Répek, dara ók, őrlőmalmok és mindennemű gazdasági I gépek. "Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató-Képek és fűkaszála gépek, szállítható mezei vasutak stb. Eiöayöi AzBtéti feltételek. LtflJBtaByaaibb arak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
III5171
Köztudomásra adjuk, hogy az államilag engedélyezett
Magyar Mitáljiorsjáttk ©Isi iniia
1895 évi október 16-tól 19-ig fog Budapesten királyi közjegyző jelenlétében és a magyar kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan megtartatni.
Kzen első húzáson az egész sorsjáték 31,499 nyereménye közül, melyeknek összege
SSJ* 5 MILLIÓ 600,000 KORONA
10,000 nyeremény fog kihúzatni
egy millió 268.000 korona
Összegben. A második osztály húzása deczember Ö díkától 14-ikéig fog megtartatni.
AZ el-ó húzásra szóló osztélysorsegyek, valamint mindkét húzásra érvényes teljes sorsjegyek móg mindig kaphatók a külön táblákkal vagy plakátokkal megjelölt helyeken az eredeti árak mellett.
Oy sorsjegyeké\'t, melyeket az első húzás után vásárolnak, az első osztály diját szintén meg kell fizetni. Budapest, 1895. szeptember hó.
Andrássy ot 3.
Magyar esstlüysar^íték-ig&sgatős&g.
{Minden harmad ;or.>jȒEy nyer
Mindenaarmadik s-orsjegy nyer.
Első hutás már 1895. október* IG 19-ig.
Az államilag ^ engedélyezett
MAGYAR OSZTALYSORSJATEK
I. osztályú nyeremények.
S- KKaî 1895 október 16 - 19 ig ^
korona korona
1 nyeremény n 80000 — 80000
1 . 60000 — G0000
1 \'.r• * . 40000 — 40000
1 * , 30000 — 30000
1 B , 20O00 — 20000
l 1 „ ISO\'OO — 16000
1 B , 10000 — 10000
2 8000. — IfiOOO
8 4000 — 32000
10 2000 — 20000
13 1000 — 13000
100 * , 400 40000
860 200 - 172000
S000 - , ; so — 720000
10000 nyerr-niéxiV összesen 12<> 8000
31,499 pénznyeremény
5 millió
600 000 korona
.összértékben.
A legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb sietbeo
EGY MILLIÓ
rx- KORONA.
II osztályú nyeremények.
¦J Húzás 1895 tieczeBíber 6-14 ig-
korona korona
1 jotalom 600000 — 600000
I 1 400000 — 400000
1 1 200000 — 200v00
1 100000 — 100000
\\ 1 50000 — 50000
( 2 á 2J0O0 — 40000
2 > :15000 — 30000
4 ¦ :oooo — 40000
8000 —, 80000
I 2" . 6000 -t 162000
100 . 2000 — 500000
200 . 1000 — 200000
1150 , 200 — \'?30000
20000 , 100 — 2000000
r2yl499 nyer. és I jut. 4332000
Egy_ egész_ 40
Eredeti sorsjegyek az I. osztály részére :
_Fgy fél = V„ Egy tized Egy huszad
80 4
Ajánl és utánvéttel szétkDId
9 korona.
I1IIT1I IHOL 1»
fö-elárusitó Budapest, Szervitatér 3. szám.
Vidéki megrendelők kéretnek, postadíjért 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fillért és a sorsolási tudósításért 20 fillért küldeni.
Minden harmadik sorsjegy nyer.
SillDir-CZii: LOTTOHEINTZE, BUDAPEST.
Nyomatott Ifj. Wajdits József kö.iyvnyomdájában Nigy-Kanizsáu.
Minden harmadik sorsjegy nyer.
36 ^^^^^!^^^^^^^^^
NAGT-KAMZSA. 1895. október 12-én.
I.
jKlőfisetéti^ár:
. 6tfrt — kr-, 2 frt 50 kr, . 1 írt, 25 kr.
Egész érre -^Fél érre Negyedévre
Egres srám 10 kr. HIRDETÉSEK bmt.os petitwrtai 7, mi8«a»i»r| , miudeo további .sorért 5 kr.|
petit áronként 10 krért rétetaekj ETl Ktwttri il«ék mtl.d«l egyed hirdetésen 31) kr. fi.Mendo.
XXX1Y. évfolyam.
ZALÁI KOZLONYi
A lap szellemi és anyagi íéazét [illető minden közlemény Bátort! \'Lajos szerkesztö-kiadó netére esnmzetten Sag-yrKaníiyiara. bérmentve íctézeudak.
Bérmentutlen levelek Ecm fogad -Utcák el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „ Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság** a „ nagy-kanizsai- és galambokiönkénics tüzoitó-egyla*, a „nagy-kanizsai kisdedoeveló. egyesület\' a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a „nagy-kámzsa, keresztény jótékony ócyíet* „n.kanizsai izr. jótékoay nőegylet\', „szegények tápiatózete", a „katouai hadastyáú egylet" a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
° HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás
a közgazdasági ivókhoz és kiadókhoz.
Az 189G-iki Ezredéves országos \' kiállítás V. (kereskedelem-, pénzes hitelügyi) csoportjának egyik részletéül a csoport intéző bizottsága szakkönyvtár rendezését vette tervbe. E könyvtár ki fog terjedni á közgazdasági és pénzügyi ismeretek Összes ágaira s föl lesznek abba réve mindazok az idevágó irodalmi munkák, a melyek 2. hazai szerzőktől erednek 2. ha külföldi szerzőktől valók is, magyarra le vannak fordítva és 3. habár külföldi szerzők termékei és lefordítva nincsenek, de hazai viszonyainkra vonatkozásokat tartalmaznak.
Hogy e könyvtárt megfelel öleg rendezhessük és a csoport kiállításában felállíthassuk, az első sorban érdekeltek közreműködésére van szükségünk. Fölkérjük ennélfogva mindazokat a szerzőket és kiadókat, a kik ide vonatkozó munkákat írtak illetve közre adtak: szíveskedjenek ezekh.il egy példányt az említett czélra átengedni.
Szintúgy fölkérjük a Kiállítás és k üiöaösen a kereskedelem-, pénzes hitelügyi csoport minden barátját,- hogy e könyvtár felállításához járuljanak és pedig főképpen régibb szakmunkákkal, a melyeknek szerzőihez vagy kiadóihoz e gyűjtemény érdekében immár nem fordu.hatunk.
A könyvek beküldését /. é. október hó végéig „az 1896-ik Ezredéves országos kiállítás igazgatóságának" czimére kérjük, Budapest (városliget), „az V. csoport száraára " . Budapest, 1896,\'szept. hó 28-án. Az Ezredéves orsz. kiállítás keres-. kedelem-, pénz- és hitelügyi csoportjának elnöksége: Falk. Miksa Lukács Antal,
orsz képv. förendibáií tag.
Mende Bódog, ± csoport előadója.
Czeglédi faiskola.
Hazai gyümö.cstenyésztésünk fejlesztésén több ügybazgó férfi működő\'t, főleg a gyümölcsészet érdekében kísérletekkel igyekezve a kölönbözö gyümölcsfajok és változatoknak éghajlat, fekvés és talaj iránt való igényességüket beha tóau tanulmányozni, kikutatni és raeg-ál lí^itani, azokat, melyek a nagyban való termelésre legajánlatosabbak. bogy ekként a termelő a fajok megválasztásában ne habozzon, szándékolt ülteteje alkalmával megtalálja azokat melyek viszonyai kÖ2ött nem csak a legbiztosabban teremnek, de melyeknek gyümölcse a termelést meg is érdemli s ha belőle bő terméshez jut. mini neme3 és keresett fajt értékesíteni tudhassa
Hazai gjümölcáéizetüukzászlóvivőinek mindenesetre sok idejük s sok fáradságukba került ezen, a haza felvírágozása s a nép boldogitására törekvő igyekezetük, köztük egy pár, de főleg Bereczki Máté, hazai gyümölcsészetünk e nesztora, annyira szívén viselé és viseli e nemes ügyet, hogy önmagát nem k\'mélve, szembeszállva a nélkülö éssel, ennek fejlesztésére áldozta, á dozza mondhatni utolsó fillérét is.
Bereczki megismervén e téreu a jók javát, 4 vaskos kötetből álló „Gyümöl-csészeíi vázlatok* czimü könyvet bocsátott ki a gyümölcskedvelő közőaíég használatára, körülményesen leirván a külföldi szaktekintélyek előtt is mérvadónak ismert eme müvében azokat a gyümölcsfajokat, melyek viszonyaink között a termelésre inkább ajánlatosak.
Midőn e mü, mintegy pár évtizeddel előbb napvilágot látott, azt hittük, bogy hazai gyümölcstermelésünk varázsütés -szerüleg fog fellendülni, hogy a beone foglalt ritka megfigyelő tehetség évtizedek fáradságos szorgalmával Összegyűjtött s lerakott tapasztalatai az ország minden rés^éa mihamar érvényesülése találnak s számtalanok lesznek, kik felhasználva a kézhez adott adatokat, követői lesznek a nagy szakférfioak s gyömölcüterraelésütik fellendül. ¦
Sajnálatos azonban, hogy ez viszony-, lag csak kis mértékben történt, az ország nagy részén még ma is olyan si lány gyümölcsfajtákat taiáluak elíerjedve, melyre — ha van is belőle valami — vevő nem igen akad, úgyszólván cíak rakásra romlik, jobb esetben szeszt főznek belőle, igy utána kevés a haszon,
pedig ahol megterem a silány gyümölcs, ott éppen ugy tízszer, huzszor annyi ha-szonnal megterem s nemesebb, drágább is, mint azt hazánk egy-két vidéke, főleg Kecskemét, szépen megmutatja, hol a nyert gyümölcsöt külföldön is drágán értékesíteni tudják, utána oly szép ösz-szegü péuzt képesek behozni az idegenből, minőt viszonyiag a mezőgazdaságnak egyik ágából aeís.
Hol nincs nemes gyümölcs, ott nincs nemes érzé?, a kertészkedései foglalkozók gondolatait aem háborgatják holmi szocziália tanok, nem háborgatja őket a kapzsi vágy, a jobb létben levők kényelemben látása. Hol a gyümölcstermelés elterjedve van, ott ki-ki nyusjodtan végzi a maga dolgát, a polgárok közt legtöbb-nyire nyugalom, innen megelégedés és boldogság honol.
A gyümölcstermelésnek az erkölcsökre ható eme nemesítő tulajdonsága, a mezőgazdaságban évek óta tartó árhanyatlás és pangás, szőlőink léuyegesebb részének a filoxera által tőrtént kipusztulása főleg kis gazdáinkat nagyon is arra utalnák, hogy figyelmeket a gyümölcs okszerű termelésére is ráforditsik, de hát főleg kisebb községeinkben hogyan jus-t son ehez a kisgazda hiszen ha hall is-\' erről valamint, ha fel is tudja fogni ennek reá nézve anyagilag előnyös voltát, mert nincs ki előtte jó példával járna, ki oktatná vagy vezérelné, szándokát nem testesiti meg. Több tekintetben ezen áilapotoa segítendő, rendeli a törvény a községi faiskolák felállítását, debát mikor fog ez tényleg valósulni ? sok helyen ha kiszakították is helyé: a szolgabíró erélyesebb közbelépésére, legtöbbször az elöljáróság táját zsebére kitdja haszonbérbe, vagy a biró burgondi repít termel benne, hogy kivánhatnáuak ily esetben az e téren va\'ő haladást? ha az elöljáróságok, kiknek nem csak bogy illenék, de kiknek kötelességük is volna jó példával menni elöl magok vetnek ennek útjában gátat.
Vannak, kik belátják, bogy jő lenne biz a nemes gyümölcs, ültetnének is fát eleget, ha az mindjárt a második évben teremne, de mert néha 8 -10 évig is várni kell reá, míg először terem, azt teszik fel, vagy élnek ők addig, vagy sem, miért kínlódnának másnak?
Ki a miatt fél valamihez fogni, mert nem tudja, él-e addig, mig munkájának eredménye lehet, az ne fogjon semmihez, mert meglehet, hogy a holnapi napot
sem éri. Tegyünk félre minden félelmet és kicsinyeskedést.
„A ki mer, az nyer, a ki nem mer, az nem nyer." A ki nem tesz semmit az nem tudja mi az élet, — nem tudja mi a nyugalom, mily édes a munka után a pihenés.
Közös erővel egyesülve, csoportosuljunk a gyümölcsészeti szakférfiak zát-z-lói alá, kövessük azok nyomdokait. Irtsuk ki szivünkből az önzés és irigység szikráit, tanulmányainkat és tapasztalatailikat osszuk meg másokkal i.«, örvendjünk az elŐhaladáson.
„Ha élni akarunk, szorgalom, kitartás kell mindenhez, erős akarattal, meg-ingatbatlan törekvéssel nyakára hághatunk mindenféle bajnak, javíthatjuk helyzetünket, előbb vihetjük \' a közjólétet, elösegithetjük nemzetgazdaságunk, ezzel hazánk felvirulását
(Vége következik.)
CSARNOK
H.-Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1849-ben. Irta CSER JÓZSEF. (.Fo\'ytatás és vége.) A magyar bankót elégetik.
Yilágos ntán besötétült a magyar ég. Az oly sokszor legyőzött és megfuttatott elleuségboszut állt a védtelen magyaron. Pusztította az embert pusztította a vagyont. Mindenáron meg akarta törni, porig lealázni a nemzetet. Ahol esak tehette: nyomta, keserítette és károsította a magyart.
Rendeletet tettek közzé, melyben mindenkit fölszólítanak, ha van magyar bankója, a kijelölt helyre vigye és elismervényt kap róla. Ellenkező esetben ilyen, meg amolyan szigora büntetést várhat, kinél találnak.
Az emberek azt hitték, hogy az elismervényt idővel kelendő bankóval kicserélik, ha veszteséggel is. Másrészt a fenyegetéstől is tartottak, azért sokan beadták.
Egy vasárnap, délfelé dobszó hitta
az embereket a Csengery-otcza előtti térre, megnézni a bankó égetést. Ott volt Kulmer parancsnok, mellette egy katona vékában tartotta a sok bankót. A parancsnok szavára csomagonkint szedte és gyújtogatta.
egy-) k^t- és ötforintosok — melyeknek érczalapját a pesti kereskedelmi bankból "Windischgrátz elvitette — a tiz-esekkal és százasokkai együtt elhamvadtak.
A parancsnok százassal gyújtott szivarra és mondta: „Kossuthnak csak a nevte ég most, de nemsokára maga is el fog égni." — Senki sem felelt neki. Némává tette az embereket a katona uralom.
A hamut, s az apró. pörkölt bankódarabokat a nép összegyűjtötte és ereklyeként őrizte.
Két alkalommal néhány százezer forintot égettek el.
A beadók egyre várták a kárpótlást. De hiába! Ha egyik másik még élj máig is várhatja Miért hitt a németnek? —-Hiszen régen, még Rákóczy idejében megmondta már Tay Bercsényinek :
Ne bigy bátyám a németnek, Akármivel hitegeioek. Mert ba ad is nagy levelet, Mint a kerek köpönyeged. Pecsétet üt olyat rája. Mint a holdnak karimája: Nincsen abban semmi virtas — Verje meg a Jézus Krisztus !
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Az IS92. évi január hő 11 éa kelt törvény 15 czikke szerint mindazon idegen termékek, vagy gyártmányok, a melyeken vapy a melyek gongyölésén oly gyári jegy vagy kereskedelmi megjelöl és, név, rajz vagy bármely oly jelzés foglaltatik, i\\ mely alkalmas azon látszatot kelteni, mintha az illető áru Franciaországban gyártatott volns, vagy onnan származnék. Algírban-a bevitelből, az átvétel; raktárakból és a forgalomból ki vannak zárva. Ezen határozat alkalmaztatik 1 az oly helyről érkező külföldi termékekre és gyártmányokra is, a mely hely neve
T A
L A.
Magdolna.
^zöke hajú asszony siránkozik nagyba\' De nincj ki megértse, niccs a ki meghallja, Hiába folj arczán könnyeinek árja Míg a koldus sem néz jó szirtet reája.
Fiihoz-fához fordul, — nagy a szenvedése, KánehezuJ bűne súlyával lelkére, Javasasszony, orros tanácso: aem adhat, MifliiuL iZ uszony mindig ugy maradhat
Városról-városra zará .dakol újra, < Göröngyös, tövises mindenfelé mja, . Hs. talál egy pásztort, kéri fájdalmasan:
A\'Íjon neki gy-gyirt, — nem lesz háládatlan.
\\a íz csak int neki; utasítja müahoz, Ménjeit el Perzsia híres orvosához, Ccudatevő doktor bizonynyal segíthet. Ha pánit, aranyakat neki sokat vihet
A város-kapunál sok öreget látott, ¦ludea véneí adjatok tanácsot I Gyógyulni, akarok Istenemhez t^rek, Oh mert itt nea a íesr, de beteg a lélek.
Bejártam régóta nagy Zsidóűrszágot, De ki meggyógyítson olyat nem találok, Teher ez az élet, maholnap me.balok, Dé lelkemen előbb könoyitni akarok.
Szrgénr düqós asszony ne járj a világba\', Mi baszna is jársz te, ngyis csak biába! ? Vao ««gy ember, itt jár iy. most e városban, Meglátod meggyógyít az csudalatosán.
Hogy hivják ? Mi nere ? Mi a tudománya ? Hogy Júdea földjét imigyen bejárjai — Názáreti Jézus, — szegény ácsnak fia, Ismerheted anyját, ugy hívják : Mária.
Gazdag Simon házt ünnepség tanyájü, DicsekvésbŐl ő is most a Jézust várjs, S mikor megérkezik, szerényen néz körül, Kiccsntk, gazdagságnak, fénynek ő nem örül
D« hab II mi ez Jézus !! Nézd egy bttoös asszony ! Hogy mer ide jönni, hogy meglátogasson ? Taszítsd el, nem méltó hogy szóba állj vele, Undok annak szive, undok annak lelke.
Magdolna letérdel, könnyeit hullatja, A Megváltó lábát egyre csókolgatja, Szivszakadva kéri : gydgyiui meg ötét, Soha sem kiívet el többé rosszat, 7étket
Nézi öt most Simon gunymosolylyal ajkáu S bámul, hogy a harag nem ül Jézus arczán, De az ÜdrözitÖ a vétkest megszánja: „Meggyógyultál asszony, bűnöd megbocsátva."
HALÁSZ MARGIT.
Obelcz József necrologja.
Nagytiszteletü Házfőnök Ur! Midőn a Főtiszt. Rendkormány intézkedése folytán az 1895—96. tanévre az ős anyaházbői a nagykanizsai tanártestület élére álliitattam, megvallom őszintén, minden másra el voltam készülve, csak arrd .nem, hogy ezen a fiatal erő és vidámságtól duzzadó házból, mindjárt az uj tanév közvetlen elején gyászt hirdessek és hozzá még egy oiyau férfiú búcsúját az örök ha-7ába, kinek izmai között az aczélrud is recsegett, ki Herkui^s termeténél fogva a gigászok közé is beillett, kinek vállai az Atlas-éival is fölértek és kinek agyrendszere is még mindig oly bámu-
latosan működött- — Igen, házunknak legkedvesebb tagja és merem mondani, nemcsak Nagy-Kaniz3ának, hanem minden városnak, melyben megfordult és működött, valóságos kegyeiicze,
Nagytiszteletü ÜBELCZ JÓZSEF,
ezen nem köíönséges korra termett vasember, nincsen többé az élők sorában 1 — Jóságos, patriarkális arczában nem gyönyörködhetünk többé.
Itteni tartózkodása alatt soha legki sebb bánatot sem okozott a társaknak, csak most utoljára, midőn testvéri ölelés és baráti kézszorítás nélkül örökre elhagyta Őket. ő tehát már befejezte földi pályafutását. — Számára nincsen többé Cialódás, nincsen fájdtlom. — Tul van ö már minden óhajon és félelmen, melyet különben életében nem ismert, eletének történetét, mely jóllehet változatos, de azért minden folttól ment, bevégezte és visszavonult a magányba, az örökké tartó magányba, ő, ki azt életében soha sem kereste és kt semmiféle társaság vig hangulatát meg nem rontotta, ki állandó vidámságával és páratlan humorával minden vele érintkező ember rokonszenvét meg tudta nyerni. —Oh, kedves halottunk, rajtad kell beteljesülni Vergniaud állításának: La mort n\'eat qne le plus puissant acte de la víe, car eile enfante uoe vie supérieure.
tűiül boldogultuakaak leendő báz-
fönöke, soha sem voltam oly szerencsés hogy valamely lársházban vele lakhattam volna, de szeretetre méltó természetéről sokat hallottam és azért az egy évi remeteség u\'án előre is Örvendtem, hogy kitűnő humorában már én is gyönyörködhetem, annyival is inkább, mivel az is köztudomású dolog, hogy elli dt réndtársunk, természetes viselete mellett, mely Öt közkedveltté tette, de melyet ö soha sem keresett, annál ke-vésbbé erőltetett, lévén ez kiváló egyéniségének sajátja, a vele enyelegni szerető társaival és még- inkább elöljárójával Bzembea mindig szemei e\'.ött tar-totia azt, a mit Cicero mond: „Qaod dtcet honestum est et quod honestupi e*L decet." Igen, öregünk nem, csak külsőleg, a mi mindenkinek feltűnt, hanem bensóleg is, müveit, Bzép lelkű ember volt.
A sors keze azonban ezt is másként intézte el. .Ducnnt volentem fata, no-lentem trahont.B Seneca. — Már az auguizlns hó 28 án megtartandó alaknló gyűlést megelőzőleg az itt lévő rokona tudtunkra adta, hogy a mind általunk, miod városi barátai és ismerősei által tárt karokkal várt, tipikus alakú senio-runk Török-Becsén nővérénél betegen fekszik és a szokásos tantárgy-fölosz-táira el aem jöhet Ezen hirt benső részvéttel vettük ugyan, de ismervén sámsoni erejét és föltételezvén róla 3zintoly nagy ellenálló képességet, a
meggyőződésünk szerint elmaradhatlan javulás és biztos viszontlátás reményében fölosztottuk a tárgyakat magunk között. Az ó távolléte nem zsenirozott minket legkevésbbé sem, mert hivatalos állásomból kifolyó aggodalmamra a társak azt felelték: az öreg e\'Jtanit akármit; a pénzűgyet kivéve ért 5 mindenhez; az órarend ellen sem szokott kifogást tenni, est eoim bonu? piarista. — Elhunyt rendtársunk széles körű tudományának a másik világon bizonyára nagyobb hasznát veszik, mint ebben a csak gombostű fejeket gyártani tudókat becsülő. szellem-öIÖ szakrendszeres világban! — így lett ó. a többi között, a lat. és gör. nyelv tanára a VIII. osztályban és főnöke ugyanazon ifjaknak, kik tavaiy is oly rajongó szeretettel csüngtek rajta és moat romlatlan szívre valló fájdalommal Biratják.
De jól mondja Shakespeare Macbeth-jében: „Life\'d but a walking shadow."
Miként egy nagy és valamely nemzet büszkeségét képező hadsereg leveretése előtt rendesen rémhírek kelnek szárnyra, ugy gigászi termelő társnak betegségéről is a aéhány nap alatt mindig szomorúbb es leverőbb todósitásokat kaptunk, ugy hegy utoljára vérmérgezéare már a priori mi is következtettünk és a legrosszabbra Is el voltuck készülve, mi folyó hó 4-én este, mindnyájunk legnagyobb fájdalmára, be is következett. — A mélyen megszomorított társ-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALA
R,özLön.
1895. OKTÓBER 1\'2-éo
valamely franczia helynévhez hasonló, ha a mellett á származási ország neve és az. hogy az áru beviteli czikk (importé) világosan, olvasbatólag feltüntetve nincs Minthogy aígiri főkonzulálusunk jelentése szerint a tapasztalat azt bizonyítja, bogy az áruk jelzésére vonatkozó ezen törvényes határozatok kiviteli kereskedőink előtt nem eléggé ismeretesek, HZükségesoek tartjuk azokra az érdekelt körök.figyelmét ez aton is felhívni. Sopron, 1895. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— HJrdetmŐHy. A f. é. július 6-án kelt s a .-par.yol hivatalos lap f. é. ja lius bó 30 iki és augusztus hó 6-iki nzámaiban közzétett — rpanyol királyi rendelet, mely f. é. augusztus bó 30 én lép hatályba, a vámtarifatörvénynek a származási bizonyítványokra vonatkozó XII. czikkét több tekintetben módosította. Mire az érdekelt körök figyelmét oly megjegyzéssel van szerencsénk fölhívni, hogy az ezen módosítások részleteit tartalmazó kereskedelemügyi miniszteri leirat kamaránk hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron, 1895. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Berlinben a jövő é\\ i május bÓ elsején Frigyes Lipót herczeg protektorátusa alatt ipari kiállíts fog megnyílni. E kiállítás a német ipar minden ágát be fogja mutatni s igy megtekintése különösen az iparosokra nézve kétségkívül sok tanulsággal fog járni. Mire az érdekelt körök tuyelmét oly megjegyzéssel van szerencsénk fölhívni, hogy e kiállitátt illetőleg részletes felvilágosítások hivatalos helyiségünkben- nyerhetők. Sopron, 1895. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A -ís. kir. osztrák kereskedelmi miniszter Abbázia gyógyfürdő területén a házaló kereskedést a fennálló házilási szabályzat 17. §-ában
.s az ezen t\'zakaszt kiegészítő későbbi rendel etek ben bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben tártára mellett — az évenkénti fürdőidény alatt, íagyis minden év október hava 16-től május hó 15 ig, eltiltotta. Miről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek Sopron. 1895. évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hire k.
— A városi képviselőtestület közgyűlése október 5-én gazdag tárgysorozattal tartatott meg Babochay György polgármester elnöklete alatt. Olvastatott József föliérczeg válasza László főher-czeg elhunyta alkalmából a város közönsége nevében hozzá intézett részvétiratra. Tudomásul vétetett a gubacster-més érverés alján történt eladása. A fogyasztási adók kezelésének állapota, e tételnél Győrffy János a házi kezelést indítványozta LbenspangerLipót,Schwarz Adolf s többek hozzászólása után szava-
ház az ugyanazon hó 5-én ti. e. 11 Órakor kapott távirat után rögtön sür göuyileg fölkérte a nagy-becskereki társház főnökét, Nt Balázsi József urat, bogy a forrón szeretett testvérnek szeptember 6-án 9 órakor tartandó temetésén testületünket képviselni szíveskedjék és nevünkben egy díszes koszorút helyezzen az elhányt ravatalára. — De mindig rjog fájni szivünknek, hogy a páratlan jóságú collegét legalább sírja szélén nem sirathattuk és még egy göröngyöt sem dobhattunk hantjaira!
A mint háyunkra a gyászlobogót kitűztük, villámgyorsasággal terjedt el a lesújtó hir az egész váróiban. Sokan, kik halottunknak athleU termetét ismerték, kezdetben kételkedői is mertek a hir valóságában. A még az nap a városban szétküldött gyászjelentéere nem egy házon volt lá\'ható a gyás-lobogó. Barátai és ismerősei közül számosan felkeresték a házfőnököt, hogy szóval is kifejezést adhassanak benső megille-tódésöKDek, mások és egyes testületek írásban tolmácsolták őszinte részvétüket. A VIII. osztály növendékei koszorút küldöttek az apai érzéssel bíró szellemi harezos sírjára éa részvétnyilatkozatot a\' mélyen megszomorodott rokonoknak. Az általunk a városi templomban f. hó 6-án az egész főgymn. ifjúság jelenlétében a megboldogult lelki üdvéért megtartott sz. misén képviselve volt a városi tibzlikar, élén volt látható tek. Bjbochay György polgármester ur, továbbá a törvényszéki bírói, Ügyvédi, orvosi, tanítói kar éa a különféle felekezetű papság; az irodalmi és művészi kört pedig Tekint Sümegi Kálmán elnök ur képviselte. Sokan gyászjelen léseket bértek örök emlékül. A gyászos
zás utján a mostani állapot hagyatott helyben. A főgymnásiamnál az első paralel osztály felállít ísa egyhangúlag jóváhagyatott. A köikórházi alapszabályok módosítása elfogadtatott. A malátagyár és serfőzde kérvényének hely adatott, 3 évre a fele kövezetvám alul felmentetett a pénzügyi bizottság véleménye alapján. A lemondás folytán megürült kórházi bizottság egyik tagságára ifj. Fesselhofer József választatott meg. A többi bizottsági választások eredményét lapunk jövő számában közö\'jük.
— Megyebizottsági tagokul Nagy-Ka-nizaán L Fesselhofer József, Ebenstp&n-ger Ernő. II. dr. Rothschild Samu, Saller Lajos, VI—VIL kerületben Faics L-jos választattak meg szótöbbséggel.
— Hivataloslátogatást tett Tóth László kir. trszéki elnökünk Perlakon október 1-tŐl 5 éig, ez nap este tért vissza székhelyére Nagy-Kanizsára.
— Kegyeletes szép üanepéiyt rendezett a nagykanizsai kath. főgymná-sium „Gyakorló Iskola* jénak lelkes ifjúsága október 6 án délelőtt, az aradi vértanuk elhalálozási idejéoek évfordaló napján. A hazafiúi mély fájdalom bánatos érzete borongott minden arezon. A szereplő ifjak átérezve szavaltak : olvasták föl hangulatteljes dolgozataikat. A kegyelet e magasztos nyilvánulásának sikere méitán elismerést érdemel. Az igazgató ur remek szép beszéddel zárta be az egy óra hosszáig tartott emlékünnepélyt, mely a lelkes, magyar ifjúság hazafi a- törekvését hervadbatlan szellemi virággal koszorúzta; nem ke vésbbé elismeréssel adózunk dr. Kiss Ernő tanár ur nemes érzülete és buzgalmáért, ki a Gyakorló Iskola elnöke.
— Néhai Obolcz József áldott emlékezetű kegyesrendi tanár legújabb cabi net alakú arczképe Török-Becsén Volk-maun fényképész urnái megjelent a nála r< ndelhető.
— Elhalálozás. Kocsis Ferencz derék polgártársunk elhunytáról ad értesítést a következő gyászjelentés, melyet részvéttel köziünk: Kocsis Ferenczné szül. Paukovics Antónia a saját, ugy gyermekei Nioa. férj. Knortzer Györgyné Kálmán és neje Goldberger Janka, Apo-lónia férj. Dénes Béláné, valamint unokái és számos rokonok nevében mély fájdalommal tudatja felejtbetleu férje? illetve édes atya, nagyatya, és rokonnak, Kocsis Ferencznek 1895 évi ok tóber bó 3-án d. e. 9 órakor rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 73 évében \' történt gyászos elhuaytát. Béke hamvain 1 \'
— A \' szüret vidékünkön e héten megtartatott, általában véve mennyiségileg a tavalyinál bővebb termés volt, minőségileg azonban gyengébb. Az ár 11—12 frt hectoliterenkint, a must a helyszínén azonnal átvéve. Piaczra szállított vidéki termések 8—10 frt.
— Helyreigazítás. Helyi laptársunk a főgymo. ifjúság „Gyakorló Iskolájának" okt 6 iki gyász ünnepélyéről azt irja, hogy a díszgyülést dr. Paebinger igazgató nyitotta meg, — nem felel meg a való-
L í b e r a nem egy könnycseppet csalt ki a szive mélyéig meghatott közönség szeméből.
Megakarván tudni drága halottunk betegségének minőségét és fejlődését, valamint a temetés részleteit, levelet intéztem a tőrök-becsei plébános, főtiszt. Kayser Lajo3 úrhoz, ki szíves volt e következő adatokkal szolgálni. — Házunknak kedves örege, igy hivták társai, már augusztus hó 8-án Párdányban (Torontóimegye) anyjánál lett beteg. Ilyen állapotban érkezett augusztus 13-án Török-Becsére nővéréhez, hol baja napról-napra súlyosbodott Betegségének külső pathologikus képlete egy nagy u. n. pokolvar volt, mely a nyakszirt tájékán keletkezett és melyet egy ottani\' orvos más kettőnek consiiiuma mellett meg is operált. A műtétet ismételték augusztus 24 én, de minden remény nélkül, mert a vérmérgezés már igen elöhaladott stádiumban volt — A betegséget keresztény béketűréssel viselte, soha egy jajszót sem hallatott, írja a aagy-becskerekí házfőnők, mig végre szeptember sV-éa este igen rosz-szul lett és édes anyjának karjai között kitehelé drága életét.
Temetése nagy résívét mellett és díszesen ment végbe. Nap közben a. törők becsei harangok többször hallatták bánatos hangjaikat, hirdetvén ott is nagy tisztelet- és szeretetben álló társunk halálát. A temetési szertartást s a gyászmisét Liberóval ugyan csak főtiszt Kayser Lajos plébános ur papi segédlettel végezte. Főtiszt Balázsi Jó zsef ur, a nagy-becskereki társház főnöke és nagytiszt Dr. Kiss Sándor tanár ur koszorúkat helyeztek a koporsóra a nagy-kanizsai és a nagy-becs-
.f ¦ n
ságaak, mert főtisztelendő ur záró beszédet intézett az ifjúsághoz a tapasztalt siker feletti hazafias érzettől indíttatva.
— Szüretelés alkalmával dr. Fülöp Kázmér szőlőjében most virágzó szőlőfürtöket találtak.
— A fógylmnásiumi tanuló ifjúság egy része már csínos egyenruhát visel a többi igyekszik beszerezni.
— A. ^hadsereg számára kenyér és zabszflkséglet szállítás érdemében-árlejtés történik Sopronban a katonai élelmezési raktár hivatalban okt. U-én délelőtt 10 órakor. Bővebb értesülés szerezhető* a közigazgatási hivatalokban.
— Fürst Sándor állatorvost éjjel egy csavargó a békás tó közelében baltával megtámadta, iélekéberségét nem veszítve botjával fenyegette őt s ezalatt a derék kocsis elvágtatott A csendőrség kutatja a tettest
— Polgári házasság és a felekezetek. Október elsején a házasságkötés Magyarországon polgári intézmény iett A megváltozott viszonyokkal szemben & felekezetek kebelében is bizonyozan intézkedések ^..váltak szükségessé. Különösen \'áz izraelita egyház községek és papok szenvednek némi anyagi kárt a polgári anyakönyvek és házasságkötések által A helybeli izr. hitközség elöljárósága e napokban foglalkozóit dr. Neumann Ede főrabbi beadványával az egyházi politikai tőrvények tárgyában. A beadvány javasolja, hogy az anyakönyveket a rabbinatus vezesse ezentúl is, fele-kezetileg érvényes házasságnak a hitközség csak azt tekintse, melyet-az illetékes rabbi vagy annak helyettese végez. Kijelenti azonban dr. Neumann Ede,\'hogy semmi reactionarus törekvést előmozdítani nem fog, mert szigorral és fenyegetéssel a valláshoz való hűséget előmozdítani nem lehet. Az elöljáróság elhatározta, hogy az anyakönyv vezetést és hirdetést ezentúl díjtalanul végezteti, az esketéaekért járó dijakat pedig leszállítja.
— Az epitó iparosok téli tanfolyama a budapesti állami ipariskolában (Budapest, VIII. ker. Népszinház-utcza 8 szám) ebben az évben is november 3-án nyílik meg A tanfolyam né^y téli félévre terjed s évenkéot november 3-tól már-czius végéig tart TaoülÓkul felvétetnek a 15. életévet Betöltött, írni, olvasni és számolni tudó kőmives, kőfaragó és ács segédek, taoonczok és gyakornokok, a kik legalább egy évet töltöttek már gyakorlatban. A beírásnál előmutatandó irományok: 1.) az illetékes közigazgatási hatóság által kiállított erkö\'cai bi zonyitvány,- 2.) 51 végzett isk. osztályokról szóló iskolai bizonyítványoké 3.) munkakönyv, vagy az illetékes első fokú iparható ág által hitelesített munkabizonyítvány. -A beiratás október 20-án kezdődik. A^beiratési díj 2 frt, a tandij 10 frt. Az állami ipariskola igazgatósága.
— ttf-M felfigyelő e héten (október 13—19) \'a nagykanizsai Öuk. tűzoltó egylet öl-tanyáján Schável János szertárnok ur.
kereki társházak oevíben, mert ezen utóbbi helyen társunk, ba szabad mondani, aranykorát élte. Az említett két rendtárssal együtt Lauka Gusztáv, koszorús írónk is kikísérte a nagy tudományú tanárt és a jó barátot az örök nyugalom helyére.
most kedves testvér, miután nemes szived verése a legédesebb álom ölében Örökre megszüot és a forró bánáti napsugár sem ébreszt löl többé, miután oly hazába köKöitél, bonnan nincs többé visszatérés és hová biráti hang vagy panasz sem hat többé, drága rokonidnak, nemes barátaidnak és sze retett ismerőseidnek mi köszönjük mind ama mély és szívből eredő részvétet, melyet tettel, szóval vagy írásban irántad tanúsítottak, neked pedig ígérjük,, bogy emléked mindig éiui fog közöttünk, mert tetőled Örökre eWálot. téged örökre elfelejteni lehetetlen, erre baráti szivünk képleten, míg közös gondolataink és érzéseink az életben kísérnek.
Ritka szép lelke üdvéről emlékezzünk meg Imiid* ágainkba a 1
Nyugodjék békében t
Des Todes röhrendes Bild steht Nicht als Schrecken dem Weisen und nicht als [Ende dem Frommen. Jenen drängt es in\'s Leben zurück and lehrt [ihn handeln;
Diesem stärkt es, 13 künftigem Heil, int Trübsal [die Hoffnung; Beiden wird mir Leben dar Tod
(Goethe, Hermann n. Dorothea) \' Nagy-Kacizsa,. 1895 szept. bó 20-án. Dr. Packinger Alajoi,
— Gyászmise. Az aradi vértanuk gyászos kivégeztetésök évfordulója alkalmából hétfőn, október 7 én a helybeli templomokban gyász isteni tisztelet tartatott
— Heti biztosok e héten (október 14—19) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Ledofszky Árminná és dr. Rothschild Samuoé választmányt tag úrnők,
— Rövid hit r Gr. Festetics Andor miniszter okt. 1-én tartotta ezüst menyegzőjét ez alkalomból 5 ezer forintot ajándékozott tanügyi czélokra. — Szécsi-Szigeti plébánossá Tóth János káplán neveztetett ki. — Beliczai körjegyzővé Lesnyák István választatott meg. — A milleniumi kiállítást, ő Felsége a király az összes föherczegsk jelenlétébe nyitja meg. — Berecz Ede hírneves sikkasztó a katonaságtól megszökött — A királyi pár az időszeriot GődöllŐu tartózkodik. — A gyógyszerészönkéntesek karjukon széles, sárga selyem paszomántot viselnek. — Kosciwsko szivét e hő 15 én helyezik el a rapperswyli lengyel múzeumban. — Egy^szenrpétervári kórházban 138 éves aggastyánt ápolnak, neve Ku min Iván.
— A kolozsvári királyfogadás a városnak 7373 frt 70 krjába került. — A botlói kath. tanítói állásra pályázat nyittatott.
— A honvédségoél zenekar létesíttetik.
Vetőmagvak.
(Mautbner Ödön tudósítása.)
Vöröslóhere. Az Üzlet vagy jobban mondva as üzletteleoség oly k rétben mozgott, mint a műit hét n, de hogy ez a helyzet akár csak rövid időre is suIüíb jellegű les?, alig hisz-sxak. Fehéresek min a forgalomhoz termesze, tesen szólni nem lehet, de tap&ait&lat igazolta tény, hogy a pi*cz helyzete rohamosan megváltozik, a midőn az egyik vagy másik czikk megfelelő minőségben és mennyiségien kínálatra kerül. Már pedig a kiváló minőség és a termelt nagyobb mennyiség által igen is szerepet játszó lóherékből ez ideig alig került valami piaczra, csakis n&gyszemü, Bótétszioü ám u, mely iránt a külföld érdeklődik, ezzel á\'l versenyképességünk első helyen, míg az aprószemü inkább sárgás bánsági mag, tekintve más országok ez idei jó te: mesét, érdéket nem keltbet. Az ár minőség szerint e béten is 38 -52 forint kóst variált Luczerua eddigelé vajmi kevés kicáltatik és így^valamire való forgalom még nem fejlödhettitl. Uszi vetésre való magvaknak u:íy, mindig meglehetős kelendősége van.
Jegyzések njersáruért 100 kilonkint Budapesten.
Ószi borsó 6 50 frt
Őszi bükköny 8. - 8 50 „
Homok bükkóoy 14—14 50 ,
Biborhere ______ 18-20 .
Széna-, szalma-; és takarmány.
Fachs József nagykereskedő V. Fürdő utcza 4. jelentése. Budapest, 1895 október 4.
A hetivásárra való gjenge behozatal valamint a jó v.íelkedv a kereskedők és fogyasi-tók részéről az árakat majdnem változatlanul fen tartolták.
Eladatott elsőrendű széna 2 írt G0 krtól 2 frt 80 krig, egyes tj varok 3 frtig, köfépmínőségu BiéM 2 trt 20 krtól 2 frt 50 krig, muhar 2 frt 40 krtól 2 frt 70 krir, alomsz&lira 1 frt 25 krtól 1 frt 50 krig. zsupszalma 1 frt 50 krtol 1 frt 60 krig szecska 2 frlót 2 frt 20 krig, 100 kiló szerint házhoz szállítva
?.éselt széna és sxalmtbao tartóé erős behozatalok voltak csakis jobb kőzépmitiőséga szénában, mely 2 frt 2u krtól 2 frt 50 krig, adatott el, azalma 1 frt 20 krtót 1 frt 35 krig, a pályaudvaron.
Gabona és termény : 5 frt »5 krtól 6 frtig, tengeri tavali termés 5 frt 40 krtól 5 frt 75 krig, idei 3 frt 40 krtól 4 trtip, rozs 6 frt 65 5 frt 90 krig. árpa 5 frt 35 kr. jobb minőségű 7 frt 50 krig állomás szerint Köles 5 frt 20 k lói 5 frt 70 krig, liszt Sas számú 5 frt, bnzakorpa 3 trt 15 krtól 3 frt 25 krig. g 3 frt 05 krtól 3 frt 15 krig, árpadara g frt 9u krtól 4 frt 90 krig 100 kiló szerint nagyban.
f s g f e s e k."
— Kfilsó használatra. Testrészek* fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok é< mindennemű gyuladások a „Xoll féle franczia borszesz*-szel gyógyitalnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel ttoll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Béc3, L Tuch\'auben 9. A vidéki gyógyszertárakba* és anyagkereskedésekben határozottan Eoll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— UnghvárI László czegüdi hírneves 121 holdas gyümölcsfa-iskolájának név és árjegyzéke megjelent, mely legszerényebben szólva is a continens elsőrendű gyümölcsfaiskola árjegyzéke közt mondhatni a legelső [helyet foglalja el. A mű qaart alakban 80 okaira terjed s a benne levő szakczikkekV nyilatkozatok, de leg-főként a kimerítő f&jleirások valóságos gyümölcs esze ti lexikonná teszik azt. A műben kitüntetett igen nagy készlet s mérsékelt árak reményt nyújtanak, hogy a világ legelső helyre sorozható gyömö\'ca-faiskolával egy színvonalon álló eme hírneves hazai czég eléri azt, a mit az állam el nem ért, vagyis a külföldről történt csemetébe hozatalnak, a tapasztalt kitűnő minőség és olc ó árak mellett nemcsak véget vef, — hanem — amiről eddig is Örömmel győződtünk meg —
már külföldre is teljes megelégedés mellett tömegesen szállít gyümöicsfacseme-t&. — TJoghvári László fenti árjegyzékét kívánatra bárkinek is megkülü
Irodalom.
— Tersánczky Gyula Győr-Szigeten előfizetési felhívást bocsátott ki „ifia év az ügyvédi pályán" czimü müvére, mely füzetenkint, 5 kötetenkínt 7 és díszkő-tetenkint 8 koronába kerül, bolti ára ÓO°!0-tel drágább lesz. Az előfizetési pénz szerzőbez nov. 1-éig küldendők Győr-Szigetre.
— „Magyarország története0 elbeszéli Varga Ottó tanár. A Kisfalu iv Társaság által koszorozott pílyamü 50 ivoyi terjedelmű és 200 képpel lesz ellátva s mégis előfizetési ára fűzve 5 frt, kötve 6 frt 50 kr, mely összeg szerzöhez Budavár, dísztér 10 sz. küldendő.
— Az 1848-49-iki Magyar S/.abad-ságharcz története czimü nagy illusztrált munkából most jelent meg a 45-ik fű zet a melyben Gracza György V-ik Ferdinánd lemondását és az ezzel kapcsolatos eseményeket mondja el a nála megszokott elevenséggel. A füzet egykorú képei ezek: Görgei Arthnr levele Kossuth Lpjosboz a világosi fegyverletétel előtt. Melléklet Gracza György szabadságharcz történetéhez, br. Perényi Zsigmond vértanú vadászkése Bész a Világosnál összetépett honvédzászlókból. Huszár pisztolyok tokkal. Az olmützi vár foglyai 1850-ben. Részlet a csornai ütközetből. Az olmützi vár^oglyai 1802-ben. Ür. Forgách Antal a muszkavezet<S Asztalos Sándor őrnagy Arad város hós védője, saját festménye után. T^ónválto zás bire a fővárosban Részlet a komáromi csatákból. A piskii csata vázlata,
— „Röpteben a nagyvilág körül" czimü páratlanul népszerű \\ ái Lalát & 14-ik füzet megjelenésével immár befejezéséhez közeledik. Igen természetesnek találjuk azt a nagy hódítást melyet ez a fény képsorozat már az \'első füzet megjelenésével a közönség minden rétegében elért. Mert a „Röptében a Nagyvilág Körül" minden tekintetben oly tökéletes mű, melynél, ugy a bemutatott dolgok felülte érdeke.- volta, mint a kivitel — mely a fényképészeti művészet valóságos remeke — még a legnagyobb kritikus elismerését is kell hogy kivívja. Ionén van az, hogy a nagy világ legérdekesebb pontjainak hű másolatban való reprodukeziója mind több és több — sok ezer — embert bódított meg már csupán a mi hazánk lakói közül is, és a fold kerekségén eddigelé nem kevesebb, mint tizenhat miilió példányban forog közkézen. A most megjelent tizennegyedik fűzet tartalma még mintegy fölülmúlni látszik a többit. Valóban nem tudjuk, melyik pompás képen pihentessük meg szemütiket: azon-e, mely a londoni .Szent Pál székesegyházat" mutatja, a velenczei , Márkus templom" gyönyörű renaisseance épületén, áz — „Alexandriai kikötőn", — a Beylerbeyi császári palotán," a „Japánt, kiorói százsarku templom," a „Mexikói székesegyházon" vagy melyiken a sok küzö\'i? Ez a füzet is, mint a többi, vidékre küldve 35 krért rendelhető meg az Egyetértés kiadóhivatalában Budapesten, mely előfizetésekéi is elfogad az egész műre 16 füzetre 5 frt 60 krral; 8 füzetre 2 frt 80 krra!; 4 füzetre 1 frt 40 krral. Az egész műhöz díszes bekötési táblák készültek, melyek 1 írtért kaphatók ugyancsak a kiadóhivatalban. A „Só.yomva-dásznő" czimü jutalomképet mindazok, ETik a 16 füzetet megrendelik, teljesen díjtalanul kapják. Koppay tanárnak e gyönyörű festménye az eredetitől — meg nem kü:ömböztethetö, hűen van szi;i nyomatban reprodukálva és minden szalonnak díszét képezheti, ü képhez gyári áron megrendelhető keretek kaphatók, melyeket egyik elsőrangú hazai keretgyár állit elő.
Ki nyert ?
Húzás szeptember 28-án. -Epést: 20 21 34 50 39
Húzás október 3 án. Prága: 19 80 4 2 11
Szerk. Üzenet.
— D K. A milleniumi kócyv sa]tó alatt vao már, a 13-ik ivet nyomják.
— S. Ü. Bpestre el lett a kérdéses szám kaid ve.
— 4L nem közölhető.
— B -i.\' M. Sajnálatunkra nem kCtelezhet-jflt magunkat, h<jgy & csikkeket ez évben közöljük mind, régibb munkatársaiuk ii&nt figyelemmel tartozuak, actán jönnek actoaUa közlemények, melyek halasztási nem tűrnek; amennyire lapunk *zük tere és a technikai beosztát engedi késuéggel igyekezünk óhajtását teljesíteni
— „Itt a szüret" egyik sem örvendeztető.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖKY
1895. OKTÓBER 12-éo.
Beaaeberg-selywo cjakii ^Iclcor Tt\'ódi, tii koi*etien gyáramból rendelik — a ft\'keiqí feWr és színeseket 85 Itítól 14 frt tó krig, méterként — lima, cikos, kocí-kázott, niintázottakat, damasztot\' a a., t. ¦ miiit eev -.0 kfT.őubözö minőség és 2000 niimiTf\'1"-) *- t postabér é* Táxnmen-n-s-n a házhoz szállitTa H mintákat postafordultába; küld: Heaueberg G, cs k udvari uaJlitál selyemtvára Zürichben vájcz,>á..cxiniteit tíreiefc&^lO kros, és le-Stc ó lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó \' Ma-var nvel«o fit megrendelések pontosan elíntéítetnek.
Birtokvétel.
Azonnali készpénz fizetéssel vécéire kerestetik egy nemesi bírtuk 100.000 forint, egy urudalmi
350.000 forint és egy erdős uradalom l$vagy l\'A millió forint értékben. Ajánlatok csak a tulajdonostól kéretnek PatZ R\'Chárd, Bécs Marga-rvihenstrasse 12. szám küldendők.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
II ÍR HETESEK.
3442|tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közbirré tétetik, hogy Burusán Rozi férj. Vuk Jánosné rigyáczi lakos végrehaj tatónak kisk. Burusán János végrehajtást szenvedő rigy&czi lakos elleni-30 frt 76 kr. tőke, 2 frt 20 kr per, 50 kr. meghatalmazási. 9 frt 20 kr. ingó végrehajtási, 6 frt ingatlan végrehajtás kérelmi, 8 frt 85 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtást ügyében a fentneve-zett kir. törvényszék területéhez tartozó a rigyáczi 25. s*. tkvben L 31. bi=z. a. felvett ingatlannak kisk. Burusán Jánost illető s 208 írtra bee. Ült \\ része — továbbá a rigyáczí 7ll. sz. tkvben I 1—9 sorsz. a. kiskorú Burásán János tulajdonául felvett 8 433 írtra be-c-üií \\ úrbéri telek 1895. évi október hó 31 éli napján d. e. 10 órakor Ri-gyécz község házánál megtartandó n\\i-vános hirói trverésen Simon Gábor végrehajtató képviselőjének közbeojőttézel eladatni fog, — még pedig tekintve, liogy a fenti ingatlanokra Özv. Burusán Jánosné szül. Kele Juli javára özvegyi haszonélvezet ezt megelőzőleg pedig jelzálogos követelés van bekeblezve. a birtok az özvegyi haszonélvezettel térbelien ci\'ak akkor adatik e>, ha ajelzá-logos hitelezők köve:elesének kielégítése végett, szükségesnek mutatkozó 80 frt ö-iszeg beigértetik; ellen esetben az árverés azonnal hatálytalanná válik s a birtok a szorgalom terhe nélkül a f-m ti határidőben újból el fog adatai.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni jcivínók tartoznak a becsár 10°jo át készpénzben vagy óvadékképes papírban a Kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi július hó 27, napján. MIaOS előadó
ÉRTESÍTÉS.
Erdei csemstek az iháros-bera-nyi foerdészi hivatalnál, kocsányosán és kocsánytalanul egy, két es három évesek ugy öt évet átiskolázott tölgycsemeték is eladók.
Korszakunk követelménye i
Effy foa i frt SO kr.
O\'GAK
készíttetnek
GRÓSZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapest Kerep38i-ut 6. sz.
Kerepesl-bazát II. em (ese\'fitt magyar ateza) a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
MT Alapíttatott 1878. "M
Ünnep és vasárnapon is található dílntan S óráig.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
százezrek által eliSBart legjabfa táp-•zer, mely áfársiai szemes kávet teljesen pótolja. A Hangária káré minden baatanátra néz?e napi használatai a legmelegebben ajánltatik. mert agy felnőttek mint gyermekeknél a gyossarbsl és belekbál a nyákét éa alndei az enés2téat akadaiyezó eayagakat eltá volítja, a gyntrct és várt tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erősít Mint báziszer kitnno sikerrel használtatik: étvágyhíány, gyomor- és b élőárat, gyemor- és fejgorcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás vérszegénység, álmatlanság olleo, enyhülést eredményez aranyér-, ideg-, szir-és tülőbajokoal. Igen jó hatást gyakorol rhachtikus gyermekeknél ós ezek tartós bélhorotjánál. -
Súlyos betegségek után
megíogyottak és olyanoknál, kik ideges hysteríkns bántalmak miatt ázsiai káréval nem élhetnek, a Hungária kávé reodki öl erősítőnek és táplálónak bizonyult, sőt a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül, ho.y izgatólag hatna, kellemes zamata és jó ize álul
íSfc beteget felüdíti.
1 kiló ára I forint 20 krajez.
Megrendelhető postán alanyát mellett:
SZALADT ANTAL
gyárosnál
Budapest, Anárássr-nt 86. sz. és minden előkelőbb füszer-üz-Ietben helyben és vidéken.
Keresünk
egyéneket minden hivatásból igen kedvező feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés mel etti eladására az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében. Fővárosi váltó üxlet-társas ág
Adler és Társa Budapest.
Újszülött
gyermekek,
kik anyjok álul éppen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szop-tatra, a H. Nestléféle gyerwrkliszt, használata folytán okszerű módon főlnevelhe-tők. X int&adagot, nemkQlomben röpiratokat, melyekben a készilésmád s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számulan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen kaid a kozposü raktár:
F. BBBLTAK I., XADL?RGASSE Nr. 1.
HeErí Nestlé-féle gjeraeilifliöí 90 krajciír-Henri Kestlé-fele mesterséges tej óö trajeiir. F. BERLYAK,
bécs i., KADLERGaSSE 1.
Raktár minden
gyógytárban kédesben.
és íüszerkeres-
óras más a vásári kikiáltási módra ajánlott készítmények bevásárlásából, mely csak a közönség megi évesítését czélozza
Nagy-Kanizsai takarékpénztár részvény-társaság ötven éves fenállásának emlékére
1895 évi október hó 27 ikén déli tizenkét órakor saját helyiségében
4 mz-msmm.
te
melyre van s2erencsénk az intézet részvényeseit tisztelettel meghívni
Nagy Kanizsán. 1895. október 4-én.
A Xagy-KaiiI/.sal takarékpénztár
rés:.TénytársasÉL ieazLatrisÉLa.
Tárgy: Az igazgatóság előterjesztése az intézet ötven éves fenállásának megünneplése alkalmából teeudó jótékony és közművelődés czélu alapítványok tárgyában.
utánzott .TOKAJI COGNAC. Ezek ngyan nagyon olcsók, de ép oly rnsz szak és igy még a legkisebb összeget sem érik meg. — Eme értéktelen utánzatok könnyen felismerhetők, mert
1. nem az egyedüli és csakis Tokajban létező
Első Tokaji Cognacgyárból származnak,
2. ezen Tokaj város Cztiuerével nincsenek ellátva;
BEJEGYZETT AZ ELSŐ TOKAJI
VÉDJEGYE COCNAC GYÁRNAK
Tokaji Cogiiac Tokaj város czimerével
az ELSŐ TOKAJI COGNACGYARBOL, TOKAJBAN .:
a mely 1893—J4. évben, mint hiteles közjegyzői okirat bizonyítja, 725,185 liter bort hasznait tel.
A fenti eredeti TOKAJI COGNAC kapható: minden jobb fQázer- és csemege-kereskedésben, gyógyszertárakban, továbbá jobb éttermek és kávéházakban. Hely: képviselte.- Jfeiaz Testvérek urfknáL
H A kőbányai jt
| KIRÁLYSÖRFÓZÓ |
* részvénytársaság; ^
i< tiszteiette! értesiti a n. é. közönséget, hogy sör gyártmányai- já-nak elárusitásit megkezdte és azokat:
Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsöf
elnevezéssel hordókban és palaczkokhan h- m
forgalomba.
líTáiátra íwiwl un és \\mu\\n.
)ÓOC
oonooooöoooooooooooöooooooc o
? o o o
0
o
o
0 2
Az IS76-Ü éTfc*B Teltalalt, a Ietí«*h ayetsszírrtka. készült, ylns és átteker színijén előállított különlét. ércztisxtltA kei.Cc- Itfjtbb és ezéljal«zL le-\'obbin ¦\'¦arfeleli erezüsztitú szer. ^
aladm Mii kíiiitmtny, ha xx mis mér alatt is lesz rorp;ali>mba hozva, csak iliazaU a mi különleges erez-tisztilö szerönknek, s méz atez t*» kileltük ennek a
Aziin a bayiimTiátnál nagjon kell óvaiodci és a rz;«t ét vH>KTr» vigyázni.
För^tár Osztrák-Magyar monarchiibnn : -
G0TTLILB.V0ITH, Bécs m/1.
Ö00003O03OOOOO000OQ0CQOOOOOO
Qoo;;ooooo > ooooooooo ücjqqoo ooQ
SOMOGYI VILMOS
engedélyezett katonai elökészitö Iskolája Budapesten IV. Kecskeméti utezs 4. sz. I em.
Alapíttatott 1882-ben. Eddig 1800 tették le az egy éyes önkéntest viisgét.
így éves ia&éatisi taafolfaia
.y^ly ifjak számára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hónap alatt előkészülhetnek a vizsgára, a jó ered-meny biztos reményévei.
0 A vizsga jé eredményéért kezességet vállalok, a mennyiben 5 0 a beiratáskor a tandíjnak csak a fele fizetendő, a másik fele 0 csak a jé eredményű vizsga után fizetendő.
Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV. Kecskemétí-ulcza I. em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS,
igazgató-tsnár.
O^oooooooooooooooooooooooooÖ
lutiíifiítís-aiieíéi laipirriaMflaűlsa:
Eladásra sxáxtt készlet: 103 legldtanöbb íafbao mintegy 80,000 drb. Csemeték ár*l: az 1—2 érés gazdag gyökerű, életerős csemeték darabja (azok erőssége szerint) 20 krtól 40 krig.
100 drb. 40 kroi csemete 1" Tagy 100 tájban 38 írt. Nagybani 1 ?50 a 40 . , j , 100 n SC
84
100-aaként.
. 500 , 40 „ , 1 „ 100 árak. } looo , 40 , . 1 . 100
5C00 , 40 ,, B l , 100 . 30 , /
Igen nagy készlet Tea a kÖTetkező fajokból : (melyekben a kitQnÖbbuél kitűnőbb korai amerikai fajok nagyrészt bent foglaltatnak) Amiden, Beatrix, Exreti-féle duránci Grosse Mígnonae bative, Crosse Mignonne UrdiTe, Gjümölcakertek királynője, Honey-rell, Korai Sándor, I. L?p6t, Lord Palmerston, (egyenlő a Saint Jóséval), Matelka díjazottja, Mezökomári darácici, Olgt királynő, Precoce dn Canada, Eiver s koraJ; Kothe may de Brig Szép 5rn5, Szög-, dnráncija, Talparaiac, Venns emlöie Vezerle féle korai darinci, W&t rloo. Wilder, WOrienberg király atb. stb
Tessék árjegyzéket kérni !
XXÎÎT. ÉVFOLYAM.
ZALAI\' KÖZLÖNY
1895. OKTÓBEV. 12-én
„Préda" pezsgő
Dr. LUDWIG WILLIBALD Nagy Mar«.
fiagyarorsza«:! képviselője: BRAUN HENRIK Budapest Király u. 35-37.
Első budapesti szűcs- és szőrme-áru raktár ~&H
Schiinger Ferencz
Budapest, Kái-oly-kőmt 5. szám. a dob ntcza sarkán.
Ajánlja dúsan fölszerelt saját készitméDjü,
szűcs- és s z ö r m e - á r u raktárát
a legolcsóbb árak mellett, továbbá minienemü „Capee" 15 írttól feljebb.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek. gggggöggggggcacKj^
JV10LL SEIDLITZ POR
:C
Moll A. védjegyét ér.
- akkor valódiak. h& mindegyik doboz aláírását tünteti fel. A Nof! A.-féli 3«IiÍ!itz-p«rek tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyantsr- és altét tbaa talmik, gyomo.-gfircs és gyomorhév, rögzőtt szekrskedés, maj bántalom, vér-(•iaíás, araoyér és a legkülönbözőbb Púi betegségek ellen, e jeles biziszernelc év-tiiedík óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti aV ssznak I frt t. e.
HaRisitásot törvényileg fenyíttetnek:.
MCLL-FELEtfRANCrA
* PORSZESZ ES SO
fíftak akkfir VflJlirii h* mindegyik üveg MOLL A. védjegyét tünteti lel és t,gdK MKvr waiuui. K Hf]J. \'Minta 6amtíM na lArT4 A fUU-W* írat-ozlabtrszetz ét sé n?vezet*sen mint fájdale-aacsil lapító fceúörzsölesi szer köszvény csnz és a meBbdlés egyé1! következményeinél Iegi*meretesebb népszer. — Egy Swi-?o» üveg ara 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize. ^
(FÓsJkatrésze: füzolysavas szikii.) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szijviz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer logfájás ellen. — Egy Mell A védjegyével ellitett 3veg ára : 60 krajozár.
(691)
tfoíi
1
A.
szállító áiíal.
Fő szétküldés: cs. és kir. udvari
I-, Tuchlauben 9.- az. Vidéki eairaaoaléttk aaaaata sei aalinygt atallatt teljasltletaak
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
gyógyszerész,
Bécs:
védjegyével eliátolt készítményeket kérni Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia. t-
W A (eltaius a,. ütiá ,ub ur H^irfl., bit.l~-.i«, „.--a™ rS
?
c
8 ? ?
Q
S Q
a ?
? G ? ? ? ?
HEI i
A feltaláló dr. Meióinger tanár ur álul kitárolás hitelesített gyártmán
MEIDINGER KÁLYHA
ör. öifari szállitóiál
kapható.
Budapest: Thonethof. — Bécs 1-, Kohlmarkt 7. sz. a.
PRiti : Hybernergasse 1.
Miodeo állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb kormányzót töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák *¦ irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban. tetszésszerí<iti égési időtartára szén-pirral való fűtésnél és 24 órüg terjedő égét kŐszénneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva
Egy kályha által több szobi ratíK-ió.
„MEIDI\\GER"-kályhák,
Öva intünk az ntanza- unni.-ArB arp« I
toktól, utalva akályha- MtlUIiiljLK-DrEN
ajtókra öa.ött követ- Af\'ft H fL (
kezö védjegyre:___
„HESTIA\' -kályhák.
Zajnélküli fűtés. Poroélkali eltávolithatás* a nana és salaknak. Az ellenzék tisztitis czéljából a por elöl a nélkül eltávolíthatók, bogy a kályhát szétszedni kellene.
fOstehésztemdő kandallók.
± kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak.Határtalan égési időtartam. Minden égő anraghoz alkalmas.
FÍSTEMÉSZTŐ calori férek.
Központi fűtés minden rendszer szerint. P Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
Trohptdwok És árjegyzékek ingyen én bérmentve.
I a JENTÖR"?
A . MENTOR" ellátási vállalat sz. mely az ezredéve* ortz klallitisl fgazgati-lág partfonása alatt a kiállítást (átt-
- gáté vidékiek részére A vagy 7 napos szelvényeket tartsimazó .Ellátási könyvecskéket" elánis f, miai-Ul minden könyvecske tulajdonosának a kiállítás egész tartama alatt bármikor jöjjön is — kényehmes tiszta I&kár, ót-Isptzerínti ellátás .\'minden nagyobb re:.-déslőben. s kiállítás torületén is), közlekedés a fővárosban, szórakostátás ét egyób kedvezmény biztosíttatik. Az ellátási könyvecske ára:
4napra 26frt, 7 napra42frt
és a további napipórjegy á. 6 frt 50 kr.
Beszerezhető IC havi 2 frt 60 vagy A frt 20 krros részletekben f. ári október kBxepéig az eltö részlet azonnali beküldése vagy leGsetése mellett a vállalat oiszes vidéki képviselőinél és a ke-retkedeiB.! és Iparkanarákaál Bővebb ".. f«l_yiU;ositáasal szolgálnak:
A „Büiapeil-EmétetTá osi BaBl"
Kerepesi n: 22. és Dohioy-oJcza 18 Dr. XorxHásyi K., Ehrllch 6. BaWt, országgy. képviselő, fov. biz. tag. gyáros.
mint t. elnök. mint elnök
.A Mentor" Ellátási Vállalat.
Kerepest nt 22 ét Dohány-ntcza 19. - . \\ Rózsa Lajos igazgató.
Takács Zsigmond, Stadler Károly az ,Első m. ált b Lárs * föv biz Ug. közp föfelDgyeíője. "ház- és szál.-toLsjd.
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mel leit rrjindenkinek küldünk regulázható
fGENFI ZSEBÓRÁT, 5 valódi Double-Christor ezüst utánzatut.
Eztu órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 —12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leeDgedünk. Megrendelés,-ket eszkózlünk hiba nélküli példányokban. s Ciim: HEMMER szállitóháza, Bécs, IV. Scbwindgasse 14. parterre Thür Nr. 2. íj"
rxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx^ Bátorkodom a t. közönség figyelmébe és pártfogásába )< ajánlani magamat. X Képesítve vagyok ugyan is:
¦\' ^mi zongora hangolás, TS==- -
bőrSzés és bármely elófordoló zongora mnnkákra
X
X
fi
X X X X X X
fi
X
Harmónium hangolás javítás.
További Ariston. ManopOlt, harmonika slb. e fajta hangszerek jariíását és hangolását elfogadom._____
Kérem njból becses pártfogasakat, iparkodni fogok, hogy azt minél jobban kiérdemeljem. Tisztelettel
KARDOS GYULA
orgona kéazilő. ^s
Nagy-Kanizsán, Magyar ulcza 823 \\bc <XXXXXXXXXXXXX~XX>XXXXX lXÍJ
8
X X X X X X X X X X
fi
X X
IBDITHÍHY
,Uk ©Iii fallila
Köztudomásra adjuk, hogy az államilag engedélyezett
1895 évi október 16-tól 19-ig fog Budapesten királyi közjegyző jelenlétében és a magyar kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan megtartatni.
Ezen első hozáson az egész sorsjáték 31,499 nyereménye közül, melyeknek összege
SssjT 5 MILLIÓ 600,000 KORONA ~9f
tO,000 iij eremen} fog kihúzatni
egy millió L68,000 korona
Ősszegben. A második osztály húzása deczember rj dikától 14-ikéig fog megtartatni.
Az első húzásra szóló osztály sorsegyek, valamint mindkét hozásra érvényes teljes sorsjegyek még mindig kaphatók a külön táblákkal vagy plakátokkal megjelölt helyeken az eredeti árak mellett.
"Oly sorsjegyeké.-t, melyeket az első húzás után vásárolnak, az első osztály diját szintén meg kell fizet-ii
1895-3zeptember hó- Magyac esztálysorsjiték-ígazgatösás-
Minden barmadik sorijegy nyer.
Mindenharmadil Forcjegy nyer.
Első hutás már 1895. október 16 - 19-ig.
Az államilag ^ engedélyezett
MAGYAR OSZTALYSORSJATEK
I osztályú nyeremények.
\\% Húzás 1895 október 16 -19 ig. ^
koroaa korona
I nyeremény á 80000 — 80000
1 60000 60000
1 , 40000 \'— 40000
I 3000O — 30000
1 20000 — 20000
1 15000 — 15000
1 10000 — 10000
2 8000 — 16000
8 4000 — 32000
10 2000 — 20000
13 \' . : 1OC0 — 13000
100 400 — 40000
860 ¦ 200 — I72000
aooo 80 — 720000
10000 nyeremény összesen 1268000
31,499 pénznyeremény
5 millió
600 000 korona
összértékben.
A legnagyobb nyeremény a ie^kedre/óbb esetben
EGY MILLIÓ
KORONA.
II. osztályú nyeremények.
55 Húzás I8S5 deczember E - 14 ig. L,
korona korona
1 jutalom 600000 — 600000
j 1 400000 — 400000
i 200000 — 280u00
1 i 100000 — 10000»
1 í 50000 — ,5000»
( 2 á 20000 — 40000
) 2 15000 — 30000
1 4 10000 — 40000
I 10 8000 — 8OO0O
i 27 m 6000 — 162000
100 2000 — 20000»
200 1000 — 200000
1150 200 — 230000
20000 100 —200000»
214e99 nyer.és 1 jut. 4332000
Egy egész
40
Eredeti sors
_Egy tél =
jegrjek az I. osztály részére :
Vn__\'\';> Egy tized Egy huszad
9 korona.
Ajáni és utánvéttel szétkCid
HEINTZE KAROLY.
fő-elárusitó Budapest, Szervitatér 3. szám.
Vidéki megrendelők kéretnek postadíjért 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fillért és a sorsolási tndósitáaért 20 fillért kdldeui.
MmiW. LOTTÓIMÉ, BUDAPEST.
Minden harmadik sorsjegy nyer.
Nyomatott Ifj. Wajdita József kooyvuyomdajabau Nagy-Kanizsán.
Minden harmadik sorsjegy nye
NAG1-K.4M1ZSA. 1895. október 19-én.
\\
Etőfixeléfi <***; -
. 5 frt — kr . 2 frt 50 kr. . 1 frt 25 kr.
Egész erre Fél évre . Negyedéire
Egyei «ám 10 kr, HIstDETÉSEK htsaboi petitsoró»o 7, másodszori iuden totábbi wrert 5 kr.\'
>-yilttk"kben
t loroukéut lU krért vétetaekf Katari HMí minden eg ,irdcte«ert ÖU kr. fizetendő
fi, s i
XXXIV. évfolyam.
KÖZLÖNY.
A lap szellemi és anyagi részét jilletö minden közlemény Bátora Lajos szerketztö-kisdó nevére oimzetten Sag-y-Kaa izmára bérmentve intézeadők.
Bérmentetleo levelek nem fogadatnak el.
Kéziratok viBszaneai küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarépénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galamb okiönkéntes tözoltó-egyla*, a „ nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet", „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények iápintézete", a .katonai hadastyáo egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETBW-KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
tor éves ünnepélyünk küszöbéi
„Ezer ere annak,
lfcgj a bagyarok itt laknak.-
Most, midőn egész Magyarország készül ezer éves multunk ünnepére^ vájjon van-e magyar, kit nem érdekei e dicső, magasztos ünnepély? Yan-e magyar, ki nem készül hazánk székesfővárosát diszes pompájában megnézni? melyben öszpontositva le-end hazánk múltjának és jelenének minden néven nevezendő eszközei, munkái, vívmányai stb., melyek hivatva lesznek a magyar nemzet dicső múltját a jelenkoriakkal párhuzamosan — ugy magnnk — mint a külföld szemei elé tárni. <>
Ha erre gondolok, szivem fáj, mert a milliónyi ember áradat között, miről fogjuk egymást: magyar — a magyart megismerni, s miről fog bennünket magyarokat — a külföld népe? Nem-e fogja a külföld megkérdezni: „Hol a mente, mit apáitok hordtak?" Nem-e fogjuk szégyelleni magunkat — magyarok; ha egy német, vagy franczia saját nemzeti ruhájában, feszítve, halad el mellettünk s talán még saját vérének nézve ben-uünket — ruhánk után — s anyanyelvén szól hozzání--, és mi bámu-Juok. mert csak ruhánk német, vagy frínczia; de nyelvünk magyar.
Készüljünk mindenre ! s gondoljunk multunkra, azon multunkra, mikor még dédapáink egy szívvel és lélekkel borultak le a haza szent oltára előtt. Ezeréves ünnepélyünk csak ugy leend dicső, nevéhez mélt5, ha mindnyájan magyarok és testvérek leszünk, nem ellenségei ruhánknak és egymásnak.
Mert, mit ér dicső őseink emberbaráti szeretetével, dicsőségével kérkednünk! ha mi mindnyájan egymásnak is ellenségei maradunk.
Legyen magyar, aki magyar! nyújtsunk egymásnak testvéri jobbot ezeréves ünnepélyünk esthajnalán! Szűn-
jön meg közöttünk az ellenszenves viszálykodás!
Ez annál is inkább szükséges, mert ma már a társadalom minden rétegében az egymás iránti ellenszenv, gyűlölet vert gyökeret. Testvériség, egyenlőség magasztos eszméje! hova törpültél a magyar nemzet között? A kutatás szomorú képet nynjt, mert földmives-földmives iránt, iparos-iparos iránt, kereskedő-kereskedő iránt, doktor-doktor iránt, ügyvéd-ügyvéd iránt stb. stb. táplál a legkeseredet-tebb ellenszenvet.
Hát még a hivatalnokok! ezek meg valóságos kasztokba képzelik magokat. A megfigyelés arra a meggyőződésre vezet, hogy a városi tisztviselőkre oda se hederitenek a megyei tisztviselők, a megyei tiszt viselőkre pedig az állami tisztviselők s igy van ez viszont is Ha van is egy-egy jó barát — ritka, amint a fehér holló! És miért? erre ők sem tudnak okadatolt feleletet adni.
Az urhatnámság hágott tetőpontjára a magyar nemzet között!
A főrangú társadalmi viszonyok is többnyire ilyenek. És mi egymás iránt gyűlöletet táplálva várjuk ezeréves multunk dicső, magasztos ünnepét ?
Az nem lehet! meg kell változnia ezen gyűlöletes ellenszenveskedésnek a nagy idő dicső emlékére, melyen Árpád apánk alatt dicső őseink egy sziv és egy lélekkel szerezték számunkra e szép hazát!
Föl tehát Magyarország sok szép | hölgyei! Ti vagytok hivatva: anya í férjének, menyasszony vőlegényének, | leány fivérének vésni szivébe az egyetértés, szeretet, béke olajágát.
És legyetek úttörők — igazi magyar hölgyek! Ne legyetek tovább a külföld divat bolondjainak utánzói: hozzátok divatba, a magyar viseletet, mit ősanyáitok hordtak! Hadd dobogjon — ezer éves ünnepélyün
kön magyar ruha alatt igazi magyar szivetek, hadd bámuljon külföld népe, hogy a magyar nemzet, ismét, újra magyarrá lett!
Tőletek függ minden magyar hölgyek ! mert a magyar ifjak egyked-vüek de látva léü\'esedésteket — követni fognak és igy Jesz:
E földön, amelyet — Árpád apánk szerzett: Egy bzív és egy lélek, A hős magyar-nemzet ? 1
FARKASS KÁROLY.
Czegiétíi faiskola.
(JFo\'ytatás és vége.)
Bár, mint emiitettem, hazánk nagy-részén sokkal lanyhább gyümölcstenyésztésünk iránt az érdeklődés, mint a hogy a nemzetgazdaságunkra eme lényeges befolyással biró termelési ég iránt lenni kellene, mégis tagadhatatlan, hogy egyes vidéken pár év óta hová tovább *Több és több ügybuzgó bajnok akad, kinek nyomdokán a nép rétegében is kezd az érdeklődés felkelni, kezd a gyümölcsfa-ültetés iránti szándék, a gyümölcsfák utáni kereslet. - valamivel élénkebben nyilvánulni, kár azonban, hogy ezen elvégre mégis szeveocsésen megmozdult előnyős áramlatnak egyes nem is remek okok ismét bizonyos mérvben gátolőiul látszanak lenni, többek között, nem mindenütt képes t. i. az érdeklődő szándo-kát megvalósítani azért, mert nem képes mindenkor ültetésre megfelelő fához juthatni, piaezon, ha ugyan az van csak vad vagy legalább bizonytalan fajú selejtes fát kaphat, a községi faiskolához haszontalan fordul, legtöbb város és községben ceak a helye van meg, a kormány által a gazdasági tanintézetek, földműves-iskolák, vinczelléiképezdék stb. kapcsolatában fentartott országos faiskolákra sem sokat Bzámithat, hiszen saját magammal történt, hogy midőn pár száz gyümö\'csfár óhajtottam voina ültetni, felkeresve e czélból személyesen még idejekorán egyik gazdasági tanintézet igazgatóságát, az általánosan nagy termeléire ajánlt gyümölcsfajokat ecy-átalán nem kaptam, a mit pedig a különben is u?yan selejtes készletből ki-j tudtam válogatni hoimi másod-harmad-j rendű fajokból, félre vermeltetve pár
napig, míg a talaj forgatással és gődrö-zéssel készen leszek, a mint — alig több mint 7—8 nap múlva — elvitettem voina, végtelen bosszantásomra megtagadták kiadását azért, mert rnüit mondták, felsőbb helyről a fákat — ; tán valamelyik befolyásosabb egyén szá-! mára — lefoglalták, igy ha Iefelpénze-j lem is, nem adhatják ki, midőn azotán | útbaigazítást kértem, hogy hol szerezhetnék már most be fát, melylyel a már előkészített talajon költségesen kiásatott rendes fapóznákkal ellátott gödrösét beültethessem, hát nem kaphattam útbaigazítást, ugy kellé faiskoláról mondhatni faiskolára mennem, míg utoljára is a lapok hirdetése után kellé indulnom, ugy lehetett elvégre gödreimnek egy részét beültethetni s másik része most is üresen éli. Nem egy-két esetet tudok, hogy épp ott voltak kénytelenek egyesek, szándékolt gyümölcsfa-ültetésükről lemondani, hol nemcsak gazdasági tanintézet, nemcsak földmives-iskola és tanítóképezde, de hol egész nagy számú községi (;> felekezeti iskola van, hol tehát a kormánynak nemcsak a községi faiskolák felállítását kellett volua már régen szorgalmazni, de a hol az/illetŐ minisztériumnak magának kellene olyan területű faiskolát fentar-tani, mely nemcsak a sok tekintetben múló hatású elméleti oktatásra szolgálna demoustráczió teréül, de a honnan a nagyközönségnek e tekintetben való megkereséseit is legalább ugy a hogy fedezni lehetőé, hova tehát bizalommal fordulni lehetne, honnan nem kellene visszautasítani a megrendeléseket, nem kellene a már lefelpénzelt fákat visszautasítani, mert azokra nézve a magas minisztériumnak más intencziói támadtak, bizony az ilyen állapo: nem igen szolgál gyümölcsészetünk nagy előnyére, utána nem igen várható annak olyan mérvű fellendülése, mÍDt a minő a legújabban nyilvánult érdeklődés után várhaté lenne.
Sokszoros öröm volt azért, midőn ugy a szak-, mint a napilapokban gyakran meg-megjelent figyelmet keltő hirdetés után félig-meddig már ismert, itt s ott az ország különböző vidékein igen előnyösen dicsérni hallott Unghváry L ász ló-I féle faiskolát a napokban megtekinthetem s meggyőződhettem személyesen arról hogy a hirdetésében semmi nagyzás, a róla közöltek és hallottakban nemcsak semmi túlzás nincs, de igenis valójában a benne levő példás rend, a kezelésében
visszatükröződő szakszerűség és a csemetekészletnek óriási mennyisége folytán az egész mint tisztán gyümölcsfaiskola tán páratlanul álló.
Unghváry László mint városi kertész kezdte meg működését Űzésieden, később önállóan 2, aztán 4. 5, 7, 9, 14, 24, 34, 50, 65, tavaly 95 és most tizenkét év utat)-- 224 holdas telepének felén, tehát a régi 9 holdas területtel együtt 121 holdra terjesztette ki faiskoláját, melyben benn foglaltatnak a Be-reczkei^által nagybani termelésre ajánlott. ÖSBzes o fajok tisztán kezelve. E telepen 7—800.000 nemes, 1,200.000 alvó szem-zés és mintegy 15 millió vadoncz van. Százötven lélektől 600-ig felyton foglalkozik benne. Tavasszal és Ősszel két-három tisztviselő csupán az ó küldeményeivel van elfoglalva. Vasútra naponkint 15—20 szekér szállítja a fát.
Unghváry László az egész faiskola területét nem csak plaüiroztatta, de annak csak kissé eltérő természetű talaját\' is egymással veayitetle, a íeketés földet futóbomokkal kevertette, hogy ekként telepe egyforma állagú és olyan legyen, melyen fái lebelő gazdag gyökérzettel fejlödhessanek és ezt el is érte, mert szebb gyökérzetü fákat másutt alig láthatni.
Milliókra menő vadonczait az állami telepekre is nagy mennyiségben vásárolják, Unghváry László minden kényesebb munkát betanított leány-napszámosokkal végeztet, ez uyujt módot arra, hogy oly oicsó áron adhatja készletét, mint tán egyetlen faiskola sem Ujabban a szállítások könnyit.^se végett saját rendszerű keskeny vágányu vadultál hálóztába be telepét A telepen van külön csomagoló helyiség, asztalosműhely és egy nagy raktár, mely a gyümólcsfakezelésbez szükséges szereket és eszközöket tartalmazza. Külső irodáját telefonvezeték köti össze a városban levő kozpenti irodával, melynek falán arany betűkkel ragyog, hogy: .Erős akaratnak mi sem áll útjában."
E jelige erős bitvallássá vált Unghváry-ban, mert nincs szó, melylyel az Ő tetterejét, erős akantát kellőleg ecsetelni lehetne, még inkább nincs arra, hogy a jövőbe vetett számítását, bitét és reményét csak részben is megitéini lehetne.
Unghváry kicsiben, mondhatni pénz nélkül kezdette vállalatát, ma is szegény, noha másfélszázezer forintot fektetett telepébe. A mit éjjel-nappal mun-
TÁRSSA.
Vallomás.
Bevallom a rengetegnek, Mind imádlak, mint szeretlek! Erdő tája,-erdő bokra Sóhajomat riazhangozza. Vándorfelbö, ha atra kél, Ha kergeti a forgó izél, Vde küldök ctökot neked Szárnya viszi szerelmemet. Szép ai élet, a boldogság. Hit susogj* a lomb. az ág. Szeretlek én, szeress te ia, Szeressünk! csak ez boldogít. Csalogányán, rigó-dana Ha kérdenéd, mit mondana? Szeress . . szeress! azt éneklik, Öt sóhajtják, ezt kesergik, Síeress . . szeress ! szép az élet Csókod hevit, tőle élak. Szétess . . . azéretsl rövid a lét, Egy édes perez: az ÖröklétI
Minden todja, hogy szeretlek, Minden hú lesz, csak te csalsz meg!
VALÉRIA.
Az utolsó Zrínyi.
Irta: BOBOSS VILMOS Mutatvány szerzőnek „IX Rákóczi Ferencx" czimü most megjelent történeti regényéből }
Munkács várában 1682. június 15-éo orazágraszóló fényes Ünnepély volt.
*) Székely Aladár kiadása Budapest, Erzsé-hei-körut 82. Megrendelheti és kapható minden könyvárusnál.
A vár dicső asszonya Zrínyi Ilona, e napon tartotta menyegzőjét az ifjú, de nagy hírnévre jutott Thököly Imrével.
A fejedelmi nászról köteteket lehet irni.
A két dúsgazdag család ivadéka káprázatos pompát fejtett kí s míg Munkács állott, falai közé olyan oagyfényü urí társaságot nem fogadott soha, mint a mondo.tt napon
A uáazsereggel gróf Zrínyi János császári kapitány is Munkácsra érkezett. Zrínyi a menyasszony testvérbátyja volt, egyetlen férfi a nagyhírű Zrínyi családból.
Gróf Zrínyi János magas, délezeg férfin volt, a Zrínyiek finom arezvonásai-val Határozottan férfi szépségnek lehetett öt mondani. — Atyjának Bécsújhelyen történt kivégzése után Bécsbe vitték és osztrák szellemben ott nevelték fel.
Nővére, Zrínyi Ilona levelei fentar-tották szivében a hazaszeretetet s nem egyszer támadt benne a vágy: Magyarországot viszont láthatni!
A bécsi kormány gondosan őrködöt* felette s nem engedte távozni.
Zrínyi Ilona táküvője alkalmalmábóí azonban kivételt tettek. Megengedlek neki, hogy a menoyegzőre Munkácsra mehet, de mennyegző után rögtön visszatérni köieles.
Gróf Znnyi Jánost elragadta Magyarország szépsége, melyet kora gyermek-
ségétől kezdve nem látott Lelkesedéssel beszélt magyarországi útjáról, s azt Béosiöl Munkácsig tartó gyönyörű álomnak nevezte.
Magyarországon nemcsak a természet szépsége ragadta el a lelkét. Megszerette a magyar népet, azokat, a kik őszintén és nyiitan beszéltek vele, a kik nem értettek ugyan a jzép szavakhoz, de amit mondottak, azt szivük sugallatából ejtették ki ajkukon; amit tettek, saját jő akaratukból tették, annélküi, hogy mellékczélokra vagy érdekre gondoltak is volna.
Thököly Imre, az uj sógor, különösen megnyerte a tetszését. Szoros barátaá got kötött vele és ott maradt náía jŐ ideig vendégségben.
Ennek a barátságnak csakhamar hire-ment a bécsi udvari és kormány körökben s kezdték Zrínyi Jánost görbe szemekkel nézni.. .
Thököly a mézes hetek után táborba szállt és dicsőséggel egészen Cseklé3zig nyomult.
Neje és mostoha leánya, Rákóczy Júlia, á regéezi várban időztek, míg a gyermek Rákóczy Ferencz ott volt Thökölyvel a táborban és átélte a tábori élet minden kellemeit és keserűségeit.
Lipót császár mód nélkül bosszankodott Thököly győzelmei miatt s haragjában a .Kurucz király" (igy hívták Thökölyt) sógorát Zrínyi Jánost Bécs ostroma alatt azon gyanúkból, hogy
Thökölyvel tart, — elfogatta és a tiroli Rottenburg vár iszonyú töinlöczehe csukatta.
A szácalomraméltó férfiú teljes husz esztendeig szenvedett a rottenburgi bőrtönben, hol a kegyetlen bánásmód következtében meg is örült s mint tébolyodott halt meg.
A magyarok lelkes barátja, igy adta meg az árát Magyarországba jöttének.
Azonban lássuk végnapjait.
1703 ban történt, tehát Zrínyi János elfogatása után husz esztendővel, hogy a Magyarországon harczoló Rákóczy Ferencz családját Bécsben titokban meglátogatta.
Rákóczy tsógora Aspermoot gróf esem pészte be és ki Bécs városába, s a sors különös játékaként Bécsből a trónörökös hintóján távozott.
Midőn a dolog kiderült, József trón-Örököst bántotta a dolog. Magáboz-\'ren-rendelte Aspermont grófot és felségsér-réssel vádolva, a császár jóváhagyása reményében elfogatta ÖL
A császár helbenhagyta fia intézkedését
Még csak elbúcsúzni sem engedték családjától, hanem kézér®, lábára vasat verve, még azon nap. éjjelén kocsiba ültették és nagyszámú lovasság fedezete alatt Tirolba, Rottenburg várári hur-czolták-
Rákóczy Júlia, Aspermont hü felesége csak a kővetkező napokban tudta meg, mi történt férjével.
A rottenburgi vár Tirolban, egy magas sziklacsúcson épült. Körülötte festői völgyek és égbenyúló hegyek terülnek el, a várba zárt rab azonban nem látott a természet szépségéből semmit, még az eget, a napvilágot is elzárták előlük.
Gróf Zrínyi János a vártorony fenekén sínylődött Sötét, fekete, nedves fa-[ lak vették körül. föJdrehintett szalma volt az ágya. az is rodhadt és penészes.
A husz év ugyancsak megviselte a daliás termetű férfiút. Zrínyi Péter, kit Bécsújhelyen a magyar haza szabadságáért fejeztek le,\' talán megfordult volna sírjában, ha megtudja, hogy fia mennyit szenvedett azért, mert az ö fia volt!
Vagy ha szelleme látta a szenvedő unt, még a túlvilágon sem volt nyugalma, filetét elvesztette a hazáért, lelki nyugalmát pedig elvette tőle az osztrák l
Sovány, száraz, meggörnyedt alakká aszott össze gróf Zrínyi János kapitány. A husz évi egyedüllétben talán még beszélni is elfelejtett Elméje elborult, bambán, zavart szemgolyókkal merengett maga elé, c midöu az ajtó keskeny rácsozalán eledelét benyújtotta az őr, száraz, sovány kezeivel reszketve nyúlt a kapott hulladék utas, s mohón, mintha állattá sülyedt volca, falta be .nyomorúságos élelmét
Igy élte a szabadi-ág virtanujáiiak, Zrínyi Pétéinek fia, husz esztendőn át napjait — ártatlanul!
ístea. ki felettünk a világ rendjét igaz-
XXXIV &V FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. OKTÓBER -19én
kajával kereshetett és kölcsön kaphatott, az mind a telepbe ment, sőt abba fog hihetőleg menni ezután ia, mert tetterős szelleme nem hagy uycgtat és pihenést addig, míg ideáit, miket nála nagyhírű tanítója, dr. Entz és az általa mindenkor oly nagy tisztelettel emlegetett Bereczky Máté a többek eszményei keltettek — meg nem valósithatja.
Adja a sors, bogy azok agy saját, mint közvetve gyümölcsészetüok és a közjólét előnyére is mielőbb valósuljanak.
A nagy közönség pedig legyen az ilyen közügyet szolgáló vállalatnak nemes támogatója, pártolásával legyen előmozdítója annak, bogy hazai gyümÖlcsészetfi,nk ezntoc íj hov.fl.tovább magasabbra ej-lődjék. MARJAI-
Hírek.
— Svastlts Benó főispánunk Zala a több szomszéd vármegye küldöttségét Zágrábban ő Felsége elé vezette s ö tartotta az. üdvözlő beszédet.
— Zalavárraegye tisztújító közgyűlése deczember 17-én tartatig meg.
— Zalavármegyében az állami uta-ka. befásitjnk, felügyeletével Takács Se-bestény keszthelyi gazd. intézet föker-tésze bizaiott meg.
— Arany lakomát tartott okt. 13-án a helybeli Bettlheim S. W. és fiai czég alapítója Bettlheim Samu és neje Lő-wioger KaroÜnt. 7 gyermeke és 18uuo-káj% volt jelen.
— Városi közgyűlésből. A mezőgazdasági bizottságba rendes tagoknl be-válajzjtattak: Tbomka E-idre, Stern Sándor; Benczik Ferencz, Crápárt Ádám, Djlmányo\'. Liszló Stesziin Ferencz, póttagokul Gáspár Ferencz, Krénicz József, Szedelmayer László. — A legtöbb adót fizető v. képviselők névjegyzéke kiigazítására és a v. képviselő választók aév-jegyzékének összeállítására működő bizottságba: Tóth László, Ebenspanger Lipót, Dr. Szukícs Nándor; Fischl Pál, Hegedűs László.,— A víllamvilágitási ellenőrző bizottságba: Bogenrider József Dancs Kálm. Ebenspanger Lipót, Fischl Pál, ifj. Fesselhofer József, Guttmann Vilmos, GyÖrffy János, Hegedűs Láazló, Kuorczer György, Miltényi Sándor, Rothschild Albert. Sebestény Lajos, Saller , Lajos, Dr. Schwartz Adolf. TJnger Ullman Elek városi képviselő urak. — A kórházi bizottságba: ifj. Fesselhofer József.
— Dr. Hangold Henrik balatonfüredi orvos a téli tengeri fürdőidényre Czirkfentczárs hivatott meg, el is fogadta s már odautazott.
— Hirdetmény a népfelkelés jelentkezéséről. Az 1893. évi 37. t. cz. alapján mindazon Nagy-Kanizsán tartózkodó katonailag kiképzett népfelkelésre kötelezettek, kik a közös hadseregben, haditengerészeiben, a honvédségben, ezek póttartalékában vagy a csendőrségnél szolgáltak, továbbá oly katonailag ki nem képzettek, kik nép-fölkelési rózsaszínű ajánlati lapnál el vaunak látva é3 még a 42-ik évet be nem töltötték és pedig az 1858-tól 1863-ig születési évfolyamok folyó évi október 26-án;- az 1853-tól 1857-ig születési évfolyamok pedig október 27-én mindenkor reggel 8 órakor Pintér Sándor vendéglőjében személyesen megjelenni vagy írásban jelentkezni tartoz-
gatod, hogy engedheted meg azt az embertelenséget?!
És te magyar, ki gróf Zrínyi Jánosról olvasol, — kinek létezését alig tudtad eddig, — s eszedbe játnak nagyjaink, kik közül számosan pusztultak el hasonló módon, sőt ennél is csúfabbal: akasztófán — elfelejtheted-e a multakat?
„Mogbocsátaoi lehet, de feledni nem!" tartja a magyar példaszó és azért ezer és ezer esztendő multán sem lesz a magyar testvére az o ztráknak!
A bécsi kormány nagy pecsétes levélben értesítette a rottenburgí vár parancsnokát, bogy mikép bínjanak a rebellis Aspermont gróf császári tábornokkal.
A vár parancsnoka valami Szloha nevü kapitány volt.
— Épen jókor hozzák önt. monda Szluha a gróf fogadtatásakor. . Egy magyar kutya éppen most haldoklik, reggelre, hihetőleg felfordul és\' helyét ön örökli- . - . jL
— uram szólt AspermonYgróf büszkén kiegyenesedve, ne feledje, én, nyugalmazott császári tábornok vagyok s még nem Ítélkeztek felettem.
— 0« mától kezdve semmi í Egyszerűen Aspermont, arottenburgi vár rabja, A rabok kőzöl századik az, aki büuét beismeri. Ártatlan valamennyi! Mintha bizony ő felsége a császár kormánya ártatlan emberek kínzásáért volna a világon.
nak. Az írásbeli jelentkezéshez ingyen jelentkező lap a városi katonai ügyosztályban kapható, melynek kitöltésére és egyéb kezelésére nézve a városi ka-tonaflgyi előadó és a jelentkező lapra nyomtatott figyelmeztetés nyújt felvilágosítást. A személyes jelentkezéshez az utolsó katonai okmány, régelbocsájtó levél, kilépti bizonyítvány, ajánlati lap elhozandó, az Írásbeli jelentkezéshez csatolandó. Az itt tartózkodó, de (Ausztriában) & birodalmi tanácsban képviselt tartományokban és királyságokban honos népfelkelők hasonló minőségben és módozatok között tartoznak jelentkezni, mint a magyar honosok. A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 2—5 egész 100 foriutig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg megfelelő szabadságvesztéssel büntettetik. Nagy-Kanizsán, 1895. október 10. Babochay György s. k. polgármester.
— Nyilvános köszönet. Főtisztelendő Gadó Mátyás légrádi plébános ur a nagykanizsai katonai hadastyán egyletnek 5 frtot volt kegyes adományozni; amelyért is bálás köszönetét nyilvánítja az egylet nevében az elnökség.
— Róder nővérek hangversenye ma, szombaton este vao a Polgári Egylet nagytermében; e 4 orosz .leány quartett* ritkítja párját.
— Járdáinkat szorgalmasan javit\'at-jáJE a házi gazdák. Ez érdemben erélyes intézkedést tssz a városi tanács, amennyiben pályázat hirdettetett ki az elhanyagoltak kijavítására, a költséget természetesen majdan a tulajdonosoknak kell Szelniük.
— Rablógyilkosság. Jingling Antal üzomajomi íöldmivest ismeretien tettes okt. 14 én hajnalban a sánczi uton orozva meglőtte s íöle 160 frt készpénzt elra bolta. A sebesültet\' kőzhórkázuokbin ápolják. A tettes a legkiterjedtebb módon kerestetik.
— Hirdetmény. A város belterületén az elmúlt napokban egy karperecz találtatott, aki ezen karpereezhez való tulajdonjogát minden kétséget kizárólag igazolja, az ezen karpereczet a rendőr-kapitányi hivatalnál a hivatalos órák alatt átveheti. Nagy-Kanízaán, 1895. szeptember bó 27-én. A rendőrkapitányság.
— Uj férfi dalegylet alakult Csáktornyán Balogh M. főkántor eloöklete alatt, ki is működő vagy pártoló tagul való ajánlkozásra felhívja a t. közönséget.
— Hnsz község a tapolczai járásból közigazgatási szempontból Veszprém vérmegyébe való átcsatolását kérelmezte, Zalavármegye történelmi traditiÓnál fogva az okt. közgyűlésen a 20 község kérelmét mellőzni határozta. Felebbeztek^
— Felhívás. A II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus megtartásának idejétől már csak néhány hónap választ el. A rendező bizottság magyarországi tanárok, tanítók s nevelök e nagy fontosságú mozgalma érdekében szükségesnek tartja hogy a kongresszuson résztvenoi kívánó tagok számáról mér most tájékozódjék. Felhívja az ország tanárait, tanítóit, kisdedóvóit, bogy a kongresszusra mielőbb jelentkezzenek. Különösen kéri a bizottsá g az egyesületeket, tanítói és tanári testületeket, bogy tagjaikat jelentkezésre bírni ée közöttük tagsági gyűjtéseket rendezni szíveskedjenek. A tagsági dijak és jelentkezések Mauritz Rezső föreáliskolai
E szavak után Szluha az őrökhöz fordult
— Vigyétek a toronyszobába, lán-czoljátok a falhoz, tanuljon a rabok nyelvén beszélni és imádkozni-
— De uram . . .! tiltakozott Aspermont.
—• Itt nincs semmi de! Vigyétek 1 Aspermont gróf kezei ökölbe szorul tak. Orczái lángoltak a, haragtői, de amellett kétségbe volt esve, mert nem tudta mi történik vele, Bécsben ki .fogja pártját, s meddig fog a rottenburgí várban sínylődni ?
Az örök durván ide-oda ránczigálva feltuszkolták a vár toronyszobájába. A kezén és lábán levő lánczokhoz adtak még egyet. Derekánál fogva a falhoz lánczolták és e lánczra egy nehéz ködarabot erősítettek. A láncz vasp?recze mélyen bevágódott húsába, keze, lába, oldala vérzett, de nem panaszkodott, nem akarta, bogy őrei mulassanak szenvedésein.
A toronyszobának minden ablaka téglával volt berakva.
A szobában egy szék és faagy állott.
Az ágyhoz nem tudott a lánczoktól eljutni, s így a széket húzta nagy kínosan maga alá és arra rogyott.
(.Folyt köv.)
igazgató úrhoz, a rendező bizottság pénztárosához (Budspest, VI. Lovag-utcza 18.) küldendők. A jelentkezés csak a 2 -forint tagsági díj lefizetése esetén érvényes. Budapest, 1895. október 9. Az elnökség.
— A magyar kardvívás mist női testgjakorlat. Irta Sztrakay Norbert Budapest. 1895. A fenti erim alatt megjelent könyv számottevő munka a mi szegény magyar sportirodáimunkbau. Már tárgynál fogva is a legnagyobb érdeklődésre tarthat számot, mert valósággal úttörőnek nevezhető a maga terén. Sztrakay Norbert, a fővárosnak e régi, jÓuevü vivóroestere már évekkel ezelőtt rájött, hogy hazánkban a női testgyakorlat a legsajnálatosabb hátramaradottságbau van a külföldhöz viszonyítva s a vivást találta oiyan sportuak..inely a női nem különlegas tornájává fejleszthető, ö azonban a külföldi nők flenrette-ezésével szemben a -magyar kardvívást emelte érvényre s cői vivóiskclájában ezt tanította a legnagyobb sikerrel: Megjelent könyve e tanítás kiváló eredményéről számol be, másrészt pedig éleselméjü fejtegetésekkel bizonyítja a magyar kardvívásnak, miét női testgyakorlatnak jogosultságát. Vannak ezenkívül fejezetek a könyvben, rnelyek eltérve a szorosan vett tárgytól a vivósport általánosabb témái körül forognak? de ezek is a mily élvezetesek, épp o y tanuságosak találó szellemes megjegyzéseikkel. Általában a magyar kardvívás apotheozisa ez a könyv s lelkesen igyekszik bizonyítani ennek főlényét a kölföldi rapir, öeurette stb. vívás fölött Sikerült képek mutatják be a könyvben a 6 kedves leányt, a kik Sztrakay női kardiskoláját képezték s egész joggal az első magyar vi-vónőknek mondhatók. — Hogy különben Sz\'.ratay női kard iskolája mily egészséges, életrevaló dolog, mutatja, hogy már más mesterek is követik a példát. Sztrakay könyvének külső kiállítása is aiszes. Ára egy forint. Kapható minden könyvkereskedésben.
— „A magyar gazdatisztek és er-dötisztek országos" egyesülete" október hó 3-én tartotta meg reudes havi választmányi ülését Bnjanovics Sándor elnöklete alatt Elnök indítványára a választmány mindenek előtt jegyzőkönyvi kifejezést ad az egye.ület védnökét József főherczeg ur cs. és kir. fentét ért szomorú csapás feletti hódolatteljes részvétének. — Ezután helyeslő tudó másul veszi ügyvezető azon bejelenlését, hogy boldogult László főherczeg gyászszertartásán az egyesület küldöttségileg képviselte magát, valamiot helyeslő tudomásul veszi az elnökség előző intézkedését, melynek folytán József fő-hercseg ur ő fenségéhez az egyesület nevében hódolatteljes részvét feliratot intézett. Ez után ügyvezető felolvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét, mely észrevétel nélkül hitelesíttetett. Bejelenti az újonnan belépett tagokat, u. m. Farka György, Kabos Miklós, Pallos Sylveszter és Nagy Alajos urakat, — kiknek belépését \\ választmány őrömmel vette tudomásul, s felvételüket :896. évtől kezdődő kötelezettséggel elrendelte. — Kilépésüket bejelentették ketten, kik még hátratévő kötelezettségük után a tagok norából töröltetni fognak. — A segély és neveltetési pót lék iránt beérkezett kérvények elintézése azonban s jövő novemberi ülésre ha lasztato\'t A midőn a választmány azon módozatokról és eszközökről is fog tanácskozni, a melyek az egyesület fejlesztésének előmozdítására szükségesnek mutatkoznak. — Ezt követöleg a
^ „Mezőgezdasággal és erdészettel foglalkozók üjugdijintézete* igazgatósága tar-totta-ülését. Vagyon kimutatása 82540 korona 90 fillér, mely legnagyobb részt regale váltsági kötvényekbe van befektetve. Uj .tagokul. jelentkeztek Rbédey Lajos és Ballá Kálmán, gróf Dessewffy Aurél bud. szentmiháiyi uradalmának tisztjei, kik az alapszabályokban előirt követelményeknek megfelelvén, a tagok sorába felvétettek. Egyéb kisebb jelentőségű folyó ügyek elintézése után, elnök az ülést berekesztette.
— Ail848-49-lkJ .MagyarSzabad-Bágharcz története" czimü nagyszabású illusztrált munkából most jelent meg a 46-ik füzet, a melyben Gracza György Bem életrajzát és erdélyi hadműveleteit mondja rendkívül élénken és számos eddig ismeretlen adat fölhasználásával A füzet egykorú képei ezek: Összetépett hoavédzássló darabja, Gróf Almássy Mór, a muszkavezetö. A nagyszombati csata 1848. deczember 18. Az aradi ntcaiharcz 1849. február 8-áo. Bem fiatal kori -arczképe. Szervianosok puskája. Bem feldíszítése a vitézségi nagy ér demjellel. A szerb felkelők handzsára,
— Választmányi úiést tart"a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület ma Bzombaton október 19-én délután fél
három órakor a nádorutezsi óvoda épületben, melyre * választmány tagjait tisztelettel megh. j az elnökség.
— Heti biztosok e héten (október 21—26) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Vanda Károly né és Eisinger Henrikué választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e hétea (október 20-26.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Bódis János szekasz-parancsnok ur.
— Rövid hírek. Eiéghetetlen lámpa-bélt t láltak fel, aazbeszt és ftkeverék-ből áll. — Magyarországon a gráczi, lembergi és línczi számlottő húzásokon való játék deczember 31-én betiltatnak. —- Szarvas Gábor kitűnő nyelvész 63 éves korában elhunyt — Rimaszombatban Tompa Mihálynak szobrot emelnek. — Pécsett mnlt vasárnap éjjel 8 helyen volt vérengzés. — ő Felségét Zágrábban nagy fénynyel fogadták, magyar és azerb zászlók miatt mégis za vargások történtek. — Konstantinápolyban örmény s török harcz dul, Holz Péter örmény püspök megöletett. — A valpóí Prandau-féte tölgyfa erdőit egy franczia társaság 8 millió forintért vette meg.
Széna-, szalma-, es takarmány.
Fnchs József nagykereskedő V. FQrdő utczi 4 jelentése. Budapest, 1895 október 11.
Az esőzések következtében az utolsó hetivásárra való behozatal sséua és szalmában igen csekély volt, melynek következtében az árak kissé megszilárdultak. Eladatott jobb és elsőrendű minőségű széna 2 f t 75 krtól S frt 20 krig. középminöségü 2 frt 30 krtól 3 frt 7U krig, mohar és laczerna 2 frt 40 krtól 2 frt 70 krig, alom szalma l frt 20 krtól 1 frt 50 krig, zsupszalma 1 frt 45 krtól 1 frt 70 krig, szecska 2 frtól 2 fre 25 krig 100 kiló szerint házhoz szállítva.
Préselt széna és sulisában a kereskedelem mint eddig gyenge vala változatlan árak mellett Széna eladatott 2 frt 80 krtól 2 frt 60 krig, szalma 1 frt 20 krtól 1 frt 40 krig, vasnton átvéve.
Gabona és termények. Zab 5 frt 60 krtól 6 frtig, tengeri tavali termés 5 írt 50 krtól 5 frt 75 krig, idei nj tengeri 3 frtól 4 frtig, rozs 5 frt 65. krtól 6.90 krig, árpa 5.35 kr. jobb minőségű 7 irt 50 krig, állomás sitrint, köles 5 frt 20 krtól 5 frt 70 krig, árpadara 3 frt 90 krtól 4 frt 25 krig 100 kiló szerint nagybani eladásnál. Burgonya 1 frt 55 krtól 2 frtig.
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudósítása.)
Vöiöslóbere A inalt héten észlelt és tudósításunkban is felemiitett visszamenő irányzat folyton tart és ugy a te-melök, mint az ex-portezégek némileg fel:unő várakozó állása oly helj zetet teremtett, mely egyelőre élinkebb Qzletre nem enged következtetni. Külföldről néhány kereskedő járt itt nálunk az ntóbbi idűben, némileg tájékozás, némileg vásárlás czéljiból, de ez ntóbbi szándékokat még eddig nem valósították meg, mert oly minőségeki melyeket kiviteli czélra keresnek, az idei bő termés daczára eddig még nem kerültek piaezra. Laczerna külföldről igen szép minőségben lesz ajánlva, de a jelenlegi Ötlettelenséggel arányban nem álló inkább magas követelések folytán, forgalom nem fejlSdhetett.
Jegyzések nyersaruért 100 kilonkint Budapesten :
yjU§3 lóhere 35 -50 frt
Laczerna 40 - 46 ,"
Irodalom.
— Millenniumi történet. Az Athe-naeum kiadó társulat a tízkötetes .Magyar Nemzet Története" czimü műből a harmadik kötetet még ez évben készül kibocsátani, mig a második kötet megjelenése csak az 1896. év elején várható. A sorrend ezen megváltoztatása azon okból volt szükséges, mert a millenium alkalmából, főleg az Árpádkor történetére vonatkozólag anuyi sok fontos kutatás történt hogy dr. Mar-czali egyetemi tanár, ezen korszak (2-ik kötet) irója, ki mii deri a mai napig felszinre került legkisebb adatra is kiterjeszti"* figyelmét, a könyv megíráséban lassan kénytelen előhaladni A mű negyedik, hatodik és kilenczedik kötete már kéziratban közel van a befejezéshez és igy mioden valószínűség szerint a millenium évében a mű felerésze a közönség kezébe kerül.
— „Röptében a nagyvilág körül." Valóságos gyönyörrel vettük kezünkbe e népszerű diazmü .most beküldött tizenötödik füzetét, mely ép oly változatos és élethű képek sorozata, mint az elbők, Santa Luciát Nápolynak e regényes részét mutatja be az első fénykép, mig a következő Itália derült ege alól egyszerre a zordon Moszkvába vezet és. a Petrovszky palota nagyszerű pompájában gyönyörködhetünk. Most a ver-saillesi harezterem egyik remek fest-
ménye a rivolíii ütközet, majd Sevüa látképe következik, azután tarka so/bao a kalkuttai kormányzósági palota, Na-sick, India egyik legszentebb városa, a Clive street Calkuttában. egy nilusl ke> dónak, a kairói czitadelia,- Jesói férfiak fényképe, Japánból, a római kapitoiium, Achmed szultán mecsetje Konstantinápolyban, La Guayra Venezuelában, Gu-anajoto Mex:kóbao( a Buckingham palota tróntenue Londonban éa a Penayl-vania Avenne Washingtonban. Valóban ily kevés pénzért ily sokat és ily remek kivitelüt még sohasem nyújtottak a közönségnek s így nem csoda, hogy már a magyar kiadásból is 15.000 teljes példáoy. tehát majd egy negyed miíliő füzet elfogyott Ez a füzet is, mint a többi, vidékre küldve 35 krért rendelhető meg az Egyetértés kiadóhivatalában Budapesten, mely előfizetéseket is elfogad az egész műre 16 füzetre 5 frt 60 krral; 8 füzetre 2 frt 80 krral; 4 füzetre 1 frt 40 krral.
— Beöthy Zsoltról terjedelmesebb monograpbia jelent meg dr. Kőrösy László fő város i iró Korrajzok czi m ü nagybecsű irodalmi vállalatának 1%J6. éa 17-ik füzeteiben. Beöthy Zsolt^iro-óalnmok egyik legelőkelőbb alakja s igy a művelt olvasó Őrömmel fogja lapozgatni a vaskos kötet következő fejezeteit : Beöthy ifjúsága Szépirodalmi munkássága. A Kisfalndy-Társas^gbau. Az Akadémiában. Mint szerkesztő. A tanügy szolgálatában. Mint irodalmi szónok. Mint essay-irŐ és eszthetikus. Azirodaltnitörténeti becsű füzetet\'Beöthy
! arczképe s a kötet számára irt kéi-: iratmá-ia disziti. — Megrendelhető 90 . krért. — A Korrajzokban eddig roeg-\'¦¦ jelentek: XIII. Leo. Ferencz* József, ; Kossuth Lajos, Jókai Mór, Vaszary ! Kolos, Vadnay Károly és Beöthy Zsolt, j Az előfizetők fele áron. kapják a szép 1 kiállítású köteteket és pedig harmincz í számot kilencz frt helyett 5 írtért. — Ajánljuk a derék hazafias és- tudományos vállalatot olvasóink szíves rokonszenvébe. Megrendelhető Budapesten, Andrássy-ut 25. a Korrajzok kiadóhivatalában..
— A zongorázok, dalkedvelók legkedveltebb házibarátjae az őrök jókedv s a lélekemelő dal kútforrása, a rossz órák felviditőja, a tánczo«ok öröme s a zongorát tanulók mulat va oktatója: a .Zenélő Magyarország* zenemű folyóirat 19 ik száma most jelent meg. E szám mint valamennyi eddig megjelent lesette érdekes. Tartalmazza Szent tíály Gyula .Nem szeretem én" eredeti dalát,. — .Nem sokára menyecske lesz ebből a lányból" czimü közkedvelt népdalt a m. kir. operaház reprisének, a Nicolai Windsori víg nők operája Potpourryát, a hírneves táncz zeneszerző Yvon .Szabad a csők" eztmü bájos eredeti polka ma-zurkáját Grieg Eduárd .norvég jellem-kép" cliassíkus atylü sálon darabját. Ennyi értékes dolgot 16 krért! mart a KZenélő Magyarország" negyedévi előfizetési dija 6 füzetért csak 1 frt. Csoda tehát ha a folyóirat máris oly elterjedt bogy az majdoem minden zongorái feltalálható. A 19-dik számmal az nj évnegyed kezdődik, a legalkalmasabb idő az előfizetés megújítására. Előfizethetni a kiadóhivatalban Budapest Csengén-utcza 62 a.
— A szezon előtt A Mikszáth Kálmán és a szerkesztő Herczeg F. regényeinek befejezésével három nj regényt közöl az .Uj Idők* még e szezon iefo-folyása alatt Jókaitól, Bródy Sáodoriől, Rákosi Viktortól. Mikszáth Kálmán humoros, aktuális czikkelyeket ir az Uj Idők csaknem mioden számába. Olvasóink kérdéseit legkiválóbb szakemberek intézik el, ki-ki azt, a mi rá tartozik, szakmájába vág. Magára a lapra\' vonatkozó és a társadalmi kérdéseket illető leveleket azonban ezutánra is a szerkesztő, Herczeg Ferenci intézi el. A karácsony: és ujévt &ám mümellékleteire már előre is felhívjuk az olvasó figyelmét Ezek egyike egy nagy színnyomat lesz, mely Linek Lajos, A Gynrkovics-Ieáoyok czimü génre je után készül Parisban. A szin-nyomatott természetesen minden olvasónk ingyen kapja meg bár bolti ára annyi lesz, mint az Uj Idők egész évi előfizetési dija. A* előfizetési árak maradtak a régiek. Évnegyedre 2 frt félévre 4 frt, egész évre 8 frt. Az uj szám képei igen Bzépek. Az előfizetést leg-cze\'-szerübb postautalványon beküldeni, mutatványszámot ingyen küld az Uj Idők kiadóhivatala Budapest Andrássy ut 10-
Vegyesek.
— Megbízható gyógykezeli". Zavart emésztéssel ellátott egyénei, kik étvagyhiácyban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben azen-Tednek, a „goli-fele seidlltz por" hasz-
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 OKTÓBER !9-én.
nílau által rövic" idö mu!-E visszanyerik
•egészséfíük\'it Egy dobos-ára I frt. Szét-túldésnapoota utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. éa kir. udv. száilitó által Béc*, L fucblaubeu 9. Vidéki gyógyszertárakban batározottaa Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Mintán a magyarországi gépek a legújabb idő óla Oroszországban erős versenyt -folytatnak, az ott régi idő óta használatban levő angol cséplőgépekkel, ez utóbbiak verseny csépi éss^provoká!-ták a magyar gyártmányokat.\' Mint ér-te-ülünk e versenycséplés közelebb tartatott n)**?- \'OfeI var0SD*n az ott rendé zríumezőgaidasági kiállítás alkalmával. A ftríeoyben a Marchall, Robey és Hornsby-/éie gőzcséplökéazleteket féoyes eredtrénynyel győzte le a magy. királyi államvasutak álul kiállított gőzesépiő-p^p A maeyar gép ugyanis sokkal többet csépelt, sokkal tisztábban és nyugodtabban dolgozott az összes többi gé péknél, s ezért a legelső kitüntetést, a nagy aranyérmet nyerte el a mely kitüntetés Oroszágban külföldi gyárnak ed-Jig még soha sem adományoz tátott Az államvasutak gépgyárának gépei egyébként az Amsterdanban legutóbb megtar tott világkiállításon is a legmagasabb ki-tüatetéar nyerték eL
Bizonyára Örvendetes hazai gyáriparunk ezen kettős külföldi sikere a kívánatos volna, hogy hazai gazdaközöoíé-günk. a mely eddig még nagy mesékben a külföldi mezőgazdasági gépek felé vonzódik, ezentúl szintén az országban készült mezőgazdasági gépeket a külföldiekkel azemben előnyben részegítse.
HÍRDETLSLü
Bali tt yen szőve teke: i»áier«nkit.! 35 »r.„i 14 frt 65 k.i; %int fekete, fehér ¦ siasi Henneberg-selyem mit*-regként 35 krtól 14 frt 65 krig — .imi, caikozott, korxkátott. mintázott, dimtuol: •tb. tniaÖiégben (mintegy 240 k&\'GnboaA fajta é« 2000 kűlönWitC s<in t mintázatban paatarar éi vimmvateian a házhoz szállitra mii iákat postaiordul küld : Henneberg ti. ct.it ktr. Bár. száll. selyemgyáraZBrlck-bea Minták poau foniti lóval kadétnek Svájcába eximzett levefokra 10 kroa ét levelezőlapokra 5 kroi bílvcg ragasztandó Magyarnyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek
Néhány szo a gelsel mvgyebizettiágl tag választásokhoz.
A legbétkfiznapiabb felfogás szerint adott sza-tuukat risszasiivui, legalább is tisztességtelen dolog. A jóravaló magyar embert még éppen az jellemzi legelső sorban, hogy paroláját édes apja kedviert sem ste^i meg. Azok a különösen usitelt urak, kiknek e leczke száma van, na-eyas jól fogják tudni, miről van a szó.
Önök manőveré tehát per avia-d-ivie sikerült; \' csakhogy az ilyen eljárásról azt tartják ám. • hogy: .a siker nem mossa le a gyalázatot.1 Csak ezt akartam mondani.
Hahót, október 15. 1895.
KIRÁLY ELEK, bahóü pléb.
Van Bzereocsém a nagyérdemű közönséggel tudatni, hogy párisi bevásárlási atamból visszatérve f. hó 21. és 22-én a .KORONA* szállodában fogok tartózkodni, hol a legújabb páriái és angol szövetekből elegáns kivitelű
leány- ós férfi-ru^ák
\'íVtiíe\'hetÖk meg.
Kiváló tiszteletlel JOEL MÓR, Budapestről.
Birtokvétel.
Azonnali készpénz üzetéssel vételre kerestetik egy nemesi birtok 100,000 forint, egy urudalmi
350.000 forint & egy erdős uradalom ! vaoy IV, millió farint értékben. Ajánlatok csak a tulajdonostól kéretnek Patz Rishár-j, Bécs Marga-elrhenstrasse 12. szám küldendők.
ÉRTESÍTÉS.
Erdei csemeték az iháros-berá-nyi fcerdeszi hivatalnál, kocsányosán és koesánytalanul egy. két es három évdsek, ugy öt éves átis-koiázott tilgycsemeték is eladók.
Felelőn szerkeazló és kiadó ¦ BÍTOEFI LAJOS.
*) Az e rorat alatt közlőitekért felelőséget a
lem vállai Sterk.
Korszakunk követelménye!
Erju f°0 1 frt BO kr.
¦ ÖGA K
készittetnek
GRÓSZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapest Kerepasi-ut 6. sz.
Kerepesl-bazái II. em (ere öt: magyar utczai tf|Jegjobh amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
aaST Alapiitatott 1878.-ÍM
Ünnep és vasárnapon Is található délután -S ó-álg.
4012|tk. 895. sz.
Árverésig hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi oaztálya részéről közhírré tétetik, bogy Weisz Izrael légrádi lakos végrebajtatónak Schober Istvánná szül. Dezsgyek Katalin végrehajtást szenvedő légrádi lakos elleni 96 frt 73 kr. hátralékos tőke, ennek 1895. június 4-töt járó 6°|0 kamatai, 6 frt 90 kr. jeleolegi s a mé? felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevRzett kir. törvényszék területéhez tartozó a légrádi 1968 iz. tkvbeo I 3891 hrsz. a. felvett a *i, részben Dezsgyek Kati férj Schober Istvánné, l|t részben Dezsgyek Jóisef s \\ részben Dezsgyek Teréz tulajdonát képező 44 frtra becsült egész ingatlan az 1881. évi 60 t. ez, 156. §. a) pontja értelmében még pedig a
2798|tk. 886-ik sorai, alatt Tict-kó Mán özv. Dezsgyek Bódiné javára be-kehlezve lévő özvegyi haszonélvezeti azolgalmijog fentartása mellett, — to vábbá a légrádi 2311 sz. tkvben j 126 hrsz. alatt végrehajtást szenvedett tulajdonául felvett s 882 frtra és az ugyanazon tkben | 3099 hrsz. alatt felvett s 126 frtra becsölt ingatlanok amennyiben ezen ingatlanok Öaszvétel-ára fejében az előző jelzálogos követelések fedezésére ssükségesnek mutatkozó 930 frt vételár beigértetik Ficskő Mári özv. Dezsgyek Bódiné javára C. 7. alatt bekeblezve levő boltigtartó haszonélvezeti szoigalmijog épségben hagyásával, ellenkező esetben pedig, ezen szolgalmijog nélkül is 1895. éTi november hó 2-Ife napján d. e. 9 órakor Légrád község házánál GyÖrfTy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével meetartandó- nyilvános árvetésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitért becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°|D át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi juüus hó 29. napján.
MÍKOS eiöadó.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
IÁI áll I
Valódi harzi nemes énekesek Jone L. asszony, előbb Maschke L asszony világhírű szétküldést és kiviteli üzletéből, St. Andreas-berg i/Harz rendelhetők. — Magyar- és németnyelvű árjegyzékek és lőpiratok szívességből
Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében N.-Kanizsán
a?*f*~ iiisrjen kaphatók. *7H
O^ooooooo joooooooooooooodooQ
SOMOGYI VILMOS
engedélyezett katonai előkészítő Iskolája Budapesten IV. Kecskeméti ulcza 4. sz. I em.
Alapíttatott 1882-b"n Eddig 1800 tették le az egj éves önkéntes!
vizsgát %
Egy éffesTal^Trt-frsi--iaafo.Ifam
oly ifjak számára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Vidéki ífyak 3—4 hónap alatt előkészülhetnek a vizsgára, a jó eredik meny biztos reményével.
A vizsga jő eredményéért kezességet vállalok, a mennyiben a beiratáskor a tandíjnak csak a fele fizetendő, a másik fele csak a jo eredményű vizsga után fizetendő.
Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV. Kecskeméti-uicza 4. i*z. I. em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS,
igazgató-tanár.
„P r é d a* pezsgő "
Dr.lUDWÍe WILLIBALD Nagy Karos.
Xagyaro szágl képrlselöje: BRAUN HENRIK Budapest Király u. 35-37.
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett míüSenkinek küldünk regulázható
GENFI ZSEBÓR A T, 5« vaiédi Double-Christor ezüst utánzatut
"Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 —12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczalot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállitáháza, Bécs. IV. Schwindgasse 14. _parterre Thür Nr. .2.
?
Q| CMk \'atódiak- ia mindegyik doboz Moll A. védjegyét 91
aláírását tinteti fel A «oli A.féi, SeiűNü-porok tarlós gj\'óuyliitii» » leanikacubh gyiair- e, ¦!-te«íba«tal«»k, gyomoriUrej it gyomorl.éj, röczött «zékrtkedé,, miibaatalorn ver-Ulilaa. araoy«r éí a legkalÍDbözöbb eii bitegiegek ellen, e jelel bá*i.*ernelt é<-tuclek óta mindig nagyobb elterjedést szerzést. - »ra egy iBsecsétsIt ereaetl í.-. iy baznalt I frt o. e.
Hamisitáso;; törvényileg fenyíttetnek.
JVIQLL SElDLiTZ POR
H*ÖU> FÉLEaFRANCrA
áí BORSZESZ ES SÓ
C8Sk akkor Valódi, ha mindegyik flveg MOLL A. veJjeiryét tünUÜ tel és \' nA. Msll\' feliratú ónozattal van iáira. A Hoü-féle frai-
ozlafeirszesz át sí nevezetesen mint fajdal amoiíll api tó bedörzsölesl írer köszvény, caaz és a meshülés egyéh Irtvetkez menyein ál lezi^meretesebb népszer. — Egy óm-zott eredeti üveg ara 90 krajozár.
Moll Salicyl szájvize..
(FÖalkatrésze: füzolysavas szikaé.) A mindennapi szájtisztitásoal különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek azámára; mert e szájvíz a fegak további épségét biztosítja a egyszersmind óvazer fogfájás ellen. — Egy Mill A védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajazár.
(691) Fószétküldfes:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari száilitó áftal,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. rj Vidéki aegreadelétek aapiata pss\'aitiDvét neüett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
A feltaláló dr. Meidinger tanár ur által kiiárólaí: hitelesített gyártmányú
MEIDINGER KÁLYHA
cs, és öi. úm\\ szállítónál
kapható.
ili
Budapest: Thonethof. ~ Bécs l, Kohlmarkt 7. sz. a.
P.RÁG : Hybemergasse 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremm-el mindeo kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetazésszerinti égési időtartam széa-pirral .aló fülesnél és 24 óriisf terjedő égés kőszénneli tüzeléssel.
45,000 kályha forgalomba hozva
Lgy kályha által több szoba fathetö.
„M EIDIV G E R"-k ály h ák.
Ö»a intünk az utínza- I ur-n: .-/.etn\'sirs-n i tokló!, ntalva akáiyha- M tl Ü i .iGtR-Qr EN {
ÍM:"6\'" HEIM^
„HESTlA\'-kályhák.
Zajnélkcli fűtés. Pornélküli eltivolithatása a hamu és salaknak. As ellenzék tisztítás czéljából a por elől a oélkfij eltávolithatók. hogy & kályhát azetai^dni kellene.
FÜSTEMÉSZTENDŐ KANDALLÓK.
A kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak.Határtalan égési időtarta:.-,. Mindet: égő re varhoz alkalmas.
FÜSTEMÉSZTŐ CALOKJFÉREK.
Központi fátós mindea rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
Prospectuaok ét Árjegyzékek ingyen és bérmentve-
1895. OKTÓBER ID-en
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALA
I KÖZLÖNY
IEIT0S"?
X
A .MENTOR" ellátás! vállalat az. «eiy az ezredévi* sraz kiállítási Igazgatásán oartfooiia alatt a kiállítási látogató vidékiek réizérs 4 vagy 7 napos szelvényeket tartalmazó „Ellátási könyvecskéket* elárusít, miáltal mioden könyvecske talaj donoainak a kiállítás egész tartama alatt barmikor jöjjön is — kényelmes tiszta lakás, ít-lapizerinti ellátás (minden nagyobb vendéglőben, a kiállítás torületéc is), közieked és a fövixoaban, szórakoztatás és egyéb kedvezmény bíatosittatik. Az ellátási könyvecske ára: Í napra 2 6frt, 7 napra42 frt éa a további napi pótjegy á. 6 frt 50 kr
Beszerezhető 10 havi 2 frt co vagy 4 frt 20 krrr.s részletekben f. éri október közepéig az első részlet azonnali beküldése vagy lefizetése mellett a vállalat otszes vidéki képviselőinél és a ke-reskedelrai és Iparkamaráknál. Bővebb felvilágosítással szolgálnak:
A «Enőapfist-Ens&betrs osí Bant"1
Kerepesi-at 22. is Dohány-ntcza lí. Dr. Morxxanyl C, Ehrlich G. 6n*zt, országgy. képviselő, fov. biz. tagváros.
mint ".. elnök. mint elnök
.A Mentor- Ellátási Vállalat
Kerepesi-at 22. és Dohány-ntcza 19. Rózsa Lajos igazgató.
Takács Zsigmond, Stadler Károly, az.ElsSm. ált b. társ * fov. bíz. tag. Vizp főfelügyelője, báz- é« szil.-talajd.
ÜGYNÖKÖK
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés meilet\'.i eladásra (az 1893 ik évi XXXI. tör-vényczikk értelmében) igen kedvező fettételek alatt alkalmaztatnak.
Fővárosi váitóüzleí társaság Adler és Tsa Budapest.
A lcgrágilji,, |„gjo oak bízunyutt es va lodi, mindamellett i lej,-\', lm ubi, rgvot,:ineJi nepssoxfi házi gy&tty. ti\'-r, ii.iij.Inoiii ir-inder kulsü bel-Ü betet
•és dim.
L Egyedül valódi-angol
csodabalzsam
THIE88I A. OTSierfetöl.
PKEGRAUÁ-liau.
Ki a balzsam ujry belsőleg, mint külsőleg : 1. EQÍ\'C C.
num írt hali.su gyógyszer a tüdő ri mvll mi^.!t:i l\'t-í.j,-s.-(;t:iu-I, enyhíti & hnrtiTot, ,-<i>iapiiia ,\\ kiíianyást és a fai\'. kiMi.\'.-i"^; ei-.iivrj1itiji !¦! -vm-v.\'. idült fájdalmakat; i. kiválóan hasinál torokeyiiladáscál; S. eJtAvolil minden Iáit; 4. mtk-li.]]ö«-n gyi-ií.vifj\' ¦ gyomor mioden betegséget; B. mej-szüntet mh.den fájdalmat és D\'"-gyitj* az arany-eret; 6. a kSnityO t.t.- k-:ést eliiiieititi és a vért tinit Üjsi . 7. kttanScn hasinál fogfájásoknál, a
Iazájbiitt inegszfinteti; 8. jó silisíin y. kítün;\'j.-n
külsőleg mint gyógyitóaxer nehnél; 10. egyulrnlán ugy b«4«őlw]t. , mint kSlsi\'il-- ü.,\'t.í..!s-t..].:i rr-iiifif\'-t\'.V"
----- La minden flveg egy »u
,-, —-1 IsuiNiklífll (Kapari) viui Ián* *
hl\'^ ?1! ,\'t\'f;l\'I,\': -ThljtzryA. BTÓgyaíertáxa az Őrangyal fcoz PrcgTa.da.baa" belenyomva. Mind t-n mái bTusjim. meij \'"\'in ;is én ktip-kommá! van lezárva es máiként J»n kiállítva, haxnixiu-ány és utánzat, ¦ karos ha-asu rB durva anyauut. mint „Aloo" és ehhez hasonlókat ar.aln.Kínak. ll.n.!,-n ilynemű balzsam :ie to^a-lt^sZ-k
!::-..:-.,m;„í .-« utájuói a VedjegytÜrvvTi v alsóján WiRonuui Üld ültetnek. A macis kormány
J"1\'J"\' iK.-«.>jvit vau. lio^v kí-sr.;r.,iAnv.-m semmin.-mü til-¦ . i>.: i.-;.-nz..-í;m káró. hati-ia aayacot nőin tstrUi!-
uoz. i ly Lflvtul, hu! l>:i!/s:iiiiitiu(>ül mktár nincí. teüíAV \'l, \' -T 5 •¦ív.-t:(-i..l! háziam: TWmtj A. ProRmdiban. Jttwata.Saaorbtwia mollott int«xni. Ai.sitr:a-Mat.vnroi-si!\'i|T i\'"ri,.c.> i-Ttiinllumiiakr* bórtuentve küldw, IS kis vsuty ti uupimn-,.; trn 4 korom*. Boizniába Va«7 Herct-govjnába fj-iii.. U ln, vacj- -i duplniivi-K áru :. korona. Jlceri-n-
caak aptei oíöWea brkül.Wa.. qn titAitrételiét osz. k»zolIctnekTW«*rrr Adolf Eyóg7«i«r*«^. Pt.rtidi. bán, E-oMta-Sa-naTbr-onn aiollett.
TIircUCT i. ^rrrarütz ^ ^ VaiÓtU *ngol
tmvitnhnnnu. csodakesiöcs
IialtWa és ereje.
Az anCo] ciodaktrücs, mclv a legjobb ersídménynyol haaualt «x«r a azenvoilö umbt-riaéKnál •tilyoasbb és idült bajokban. A _ . _ KTÚKJitáaa. ogj-axintén a fájdsűi BoybittiíbínfoíÜlmulhatatUn; — alkatreiuét a piros ro&aa ,,io o«nUfolla"-ban létwtö a suiyatr, máa tdtfinőon olUmort eycpyaayaa-ok oMzeUUlsttf ko-
Ai angol caodakeu.Ee« "
háta:
mplibajiniJ, UgK^lMiiltVsnél, meil-nyw!.-sn,-l. ürbáiie (Szont-Antal tüze), mindennemű láb- vagy cS\'.ctaebei&léiiek, sebek, genyedtaeg, - \' ütés.. *inni_«-. h\'i-, vá^-ár
rssMok,
hü^iiif ssfeQTstt «i>j.
¦fitti
ilftSrult lábak. süt . .
.\'•s zijzndási s..-l.ck i-ürn. Haaználliato rai&deii idefren i n. m. frvejf-, ffiszálka-. homok-, szilink- és tüskt-k eRávoli-tásám. MmriiTiti.Tüü .ii^,n„í, kliLÓv.-s, pokolvnr, iijjákiipiü-dóí. a.*.t mlibt.tt-t\'si-K .-ll.-n. sr.om.".lcs. ki.rüiniiiignnat. liofvnj; {¦* íeldr.rzsült lábak jry6jry!tA*nrn, Mlndenneinfl ég-ésl »o-bek, f«fcyott tstttrécnak, b*+«f«kiiil faowu takvéa altnf Tamudt seb,-k. nyakdni;ftjmt. vértorlüdás, fúlrucás ét a zy.-r-mekrknél el.\'. In ni tilo kúw-besedéaek ellcn Stb. »tb.
Ak untio I cao date noca misi46í regibb, aaual xttGsóbb hatasniban!
. lR«-n «jinlntíií ozen esryedtU ?116 elovieyáxavtt azor-bol nitndi-o csnládJ.ü] k^zenlétl.i-n tnrtai.i.
Két doboznál k>>vusebh nem ki"adotik: a szütküldín k!-íarólnj ni ÜSízec el&bfge» bokOldéM Tfgg ¦!•\'-i\'s utánvOl^U.-l
Számos bizonyitvány áll reniielke^ésre.
Ficyrlmeztrt4Sk mindenkit haläst-tlan ham isit v Any "k raecrétcU) ?lien a hérem azijroman nrr» itM.viJ_iu. Ji\'-y -inden tecelven a fenti ve i» aósTMik JZUtjZ» a
Őrangyal fjyör;-srortAra. ?regr».dál>«ai" MitMw koii
o\'.yan jecvtvil. u.int itt latható. kill he es imáról va lenni
At riíVfíiiiti valódi aniTol rsodakcnfiesrim linmi«itci-<•! xití.ne.\'.í. a - .-dj-íj-türvény alumnn. síifnniaii UM..*tétnek. DUrtVMCy \'¦ liiur.iaítvkayok lsmíttelárn*it<>L
fcflyadfiU közvotlen beszerzési forras
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PRSGBadÍRaH, Robits-Sxcerbni^n mollett.
Oly LelvrŐl. Iioi rakiir "ine^ ie«»ík a .,wCr.-n-lel. sr küavuth-iiill „TTUerry Adolf Onn^J iryór:yaiort*rá.lioi" yrr>:.-^;.i;..i.,. Unli\'lll IiitllÜSi mvllstt i->)i.«avni.
Az ai\'.Silrin-mujij\'aronzn^i vádjejry lüjsHi.iu szílmji
Östíliiiacstfe-EstHitel íujifirtlli eladása.
Eladásra szánt készlet: 103 legkitűnőbb fajban mintegy 80,000 drb. Csemeték árai: az 1—2 éves gazdag gyökerű, életerős csemeték darabja (azok erőssége szerint) ?0 krtól 40 krig.
5100 drb. 40 kros csemete 1 vagy 100 fajban 38 (rt. , 2^0 B 40 , , 1 „ 100 „ 36 . )
500 . 40 , . 1 , 100 . 84 „ > 100-anként.
10"0 . 40 . . 1 . 2*0 , J4 ,
5C00\', 40 . 1 , 100 . 30 , I
Igen nagy készlet van a következő fajokból: ímelyekbeo a kitüaöbboél kitüoőbb korai amerikai tajok nagyrészt bent foglaltatnak) .-iftisdeu. Beatnx, Eíresi-téle duránci Grosse Migtionne hative, Grosse Mignonne tardive, Gyümülcikertek királynője, Honey-vell, Korai Sándor, I. Lipót, L »rd Palmerston, (egyenlő a Saint Jóséval), Matelka di-jazottja, Meiőkomári duránci, Olga királynő, Precoce de Canada, Kiver\' s korai, Rőtbe may de Brig Szép őrnÖ, Szögi duráncija Valparaiso, Venus emlője Vezerle féie korai duránci, Wat-rioo, Wilder, Wuxtenberg királj stb. stb
Tessék árjegyzéket kérni I
A kőbányai
KIRÁLYSÖRFÓZÓ
részvénytársasájf
üsztelettel értesiíi a n. é. közönséget, hogy SÓT gyártBányai-J nak elárasitását megkezdte és azokat:
Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsör
elnevezéssel hordókban és paluczkokbail hozza
forgalomba.
Kívánatra smníl imti is tiiHlri.
OOnoOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO 3C 0
Az IS7t-Ik évba ftttalált, a legjsbk B>MMiIvei>o. , pirsa és kefék ír síinben elíálliiott kaianl«c«a i-ra-!. ,-tiiíi kenőcs lrtjobs es ctéljilotk le; »bbii n\'sfelrié ereztisztító szer.
JütJcn Btit Itéizitmtnj, ha az mds ncv alatt is lett ;orj.-alcmba hozva, csak atinziU a mi kQIünlcsc.i ercz-iisilitó szerünknek, s méj atet; sesi kii- lilik ennek « njjryst.-rüseset.
Azért a bevásárlásnál napyoo keli óvakodni es a tiia e- veíje-ire vigyázni.
Főraktár Osztrák-Magyar monarchiábin:
GOTTUEB VOITH, Bécs III/1.
Z0OOO2OO3OOOOO0O0OOO0oóooooö
i
Imherebher Antal
-9HE 1SSSBRÜCK, M-Terézia-utcza 17 S3-
ELhö tiroli darócz-*xöeet ii*let. Legnagyobb széiküldéíi háza jóiál lissal a valódi
TIROU DARÓOZ (LOB ESD
— ára te»jer3lt8»y, e«6k5p««y, ftISItík, zubbony s«t. —
teljes utazó készülékeknek. S a r J b a a- Minla és árjegj-zéli ingyen K i c »4 n y b e a.
1
Keil Al/ijos-féle
(Olasur)
legkiiönöbb mázoló-szer puba padló számára. — I nijiíj palac/k ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára G8 kr. —
Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legeeyszerübb beeresztő- képkereítk stb. bearanyozására.
szt-r kemény pad\'ó sz. 1 köc^. 60 kr. || i ki^ palaczk. ára 20 kr.
Fehér ,,G lasur^-fée.ymáz
Legjobb s?er mosdó asztalok, ajtók, ab\'akdeazkák stb. ujounaiii bafe^téíérc 1 kia doboz ár<t 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók :
FESSELHOFER JÓZSEF czégnél Nagy Kanosán.
A leelzletesébb, egyedül egészséges éa Egyedfl egészséges pótszer a babszemfl kávé egyszersmind a legolcsóbb ¦ pötléfc a bab- helyett Nőknek, gyermekeknek, betegeknek szemű kávéhoz. orvosilag van ajánlva.
MGY-K^WIZSA, 1895, ojdéber 20-án,
_X-I-
EltfimeXéai ár: Egász érre . . . 5 frt — kr Fél éwe . . . . 2 frt 50 kr KefTtdétTt . . . 1 írt 25 kr Egyes szám 10 kr.
HljRDET ÉSKK p üzjaboaxptfSteorban 7, máaodasor !b. ¦ minden további sorért 5 kr 1
NY1LTTÉEBEH [jprtit soronként 10 krért vétetnek \' Kincstári H.eték minden egyes hirdetésért 30 kr. fixetendö.
ZALAI KÖZLÖNY
XXXIY. évfolyam.
JA lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorfl jLajos szerkesztő-kiadó nevére jdimzettenSagy-KanizHára bérmentve intézendők.
jBérmentetlen-levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok r Issza nem kBld\'etuek
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság*, & , nagy-kanizsai- és-galamboki önkéntes tözoitó-egykt*, a .nagy-kanizsai kísdednevelő egyesület* a „nagy,-kanizsai tanítói járáskor*, a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet \\ .szegékyek tápintézete", a „katonai badastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának MvataJos lapja
HETE.MKINT EGYSZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Jeltelen\' sir.
„Itt nyugszik" . . . mar csak < szavakat lehet látni rajt . . . ezet is fakók, alig olvashatók ... a töb bit a vasmarka idő letépte 8 lemosta^ a mulandóság vihara ... Az erós tölgyfakereszt is már korhadai kezd... a pajkos, hűvös őszi szél foszlányokban hordja szét szilánkjait . . . csak a szederinda ágai, melyek befutották — tartják össze s mentik meg a kérlelhetlen enyészet szilaj-ságától ... A sírdomb, ... hiszen nem is lehet dombnak nevezni már... behorpadt.. . egyenlő a föld felszínével . .. letaposták a könyörtelen arra járó emberek . .4 a természet megkönyörült ugyan rajt, bevonta zőid pázsitjával, de már e szép disz is elsárgult. . . Nem is ngy néz ki, mintha sir volna... csak a néma kereszt hirdeti az emléket ... az is kidől nemsokára, elpusztul... elenyészik ....
Az arra menő csak e két rövid szavat olvashatja a kereszten: „Itt nyugszik ... de hogy ki, nem kérdés az, mit ídrödik a hiu világ egy behorpadt, jeltelen, moha s gaz által felvert sírral ... a világzajában hogyan jutna eszébe valakinek megállni e néma kereszt előtt s elgondolkodni, váljon nem e egy nagy-egyén egy nemes szív piheni itt mély, álmatlan, örök álmait.
Csak kevesen tudják, hogy ki e dísztelen, csendes sírnak békés lakója.
Nagy s hírneves család tagja volt. Fényben.^s pompában neveljék fel. A szabadságharc: kezdetén 18 éves életerős, szikár magas, csinos külsejű ifjú volt. Honvéd lett. Végig küzdötte a függetlenség dicső zászlója alatt a szabadságharczot és mint honvéd főhadnagy fejezte pályafutását, illetve menekült hazájából, mint száműzött idegen földre.
A honvágy, a .hazaszeretet azon-
ban nem hagyták nyugodni s mint a haza sorsán aggódó s a szám kivetés keserűségében megtört ősz vitéz tért vissza.
A bogárfekete hajat a viszontagságok szürkére festették, — az ifjú szép arczon a gond terhei, a lemondás, a bánat hagyták nyomaikat ; — az idő, Lz évek éles ekéi pedig átszántották s tisztes barázdákkal voBták be az ősz fürtök által takart nemes homlokot.
Mint megtört aggastyán jött meg a honvágy, a hazaszeretet sasszárnyain, vagyonát elveszítvén, szegényen, koldusán; de azért boldog volt, mert hazájában lehetett. Tehetős rokonai nem felejtették, mert évi kegydijat hozott tőlük egész haláláig.
Egy házban laktam a magába vonuló, csendes, megnyerő külsejű öreg úrral, kinek arczárói csak nagyon ritkán lehetett látni a bánat sötét ködjét elszállani s helyette az öröm, a jókedv fényét derengeni.
Az első petcztől kezdve, — midőn megláttam ót — \\&lami kimond-hatlan vágygyal óhajtottam ismerni; már kezdettől fogva a legmélyebb rokonszenvvel voltam a galambősz, jóságos arczu agg vitéz iránt. Meg is ajándékozott bizalmával, vonzódásával, szeretetével.
A hosszú téli estéket mindig együtt töltöttük szobájában. Beszélt lelkesülten, átszellemülve, boldogan a múltról, a negyvennyolczről; mint monda is többször a jó öreg, csak akkor boldog, ha a múltról beszélhet figyelmes hallgatója előtt.
Mikor a csaták hevéről beszélt, láttam, mint pirul ki, mint gyul ki halvány, redős arc\'a, mint emeli fel szivét a lelkesedés s miként múlnak el homlokáról az idők tanúi. — Ihletteljes hangon tudott beszélni a magyar vitézségről.
Szivet rázó fajdalommal mondta
el, midőn mellette lovagló édes testvérét, az ő szeme láttára ölte meg az ellenség golyója:
— Midőn lováról leesett — monda — fejét vér boritá el s homlokán egy nagy seüat láttam tátooganf; nem tudom elmondani micsoda érzés fogott el... . teszálltam lovamról .. . emlékül aranyóráját véve magamhoz, melyet most is Őrizek .. ráborultam a fásulni kezdő testre.. . „Isten veled édes öcsém* most kíséretével kétszer megcsókoltam . . . aztán tovább kellett lovagolnom . .. Ebből állt a végbucsu, mert már haliám a csatajelt.
Midőn e szomorú történetet elbe-| szelte, láttam, hogy mily nagy meg-erőltetésébe kerül elnyomni könnyeit | s titkolni szive fájdalmát: mint | monda is: „a vén katonának nem szabad érzékenynek lenni." g
Olyan \'jól emlékszem rá, mintha csak tegnap lett volna; Silvester este volt. A boldogság fényében nszó arczczal beszélt a mait dicsőségeiről, midőn a jóságtól ragyogó arcza egyszerre elhomályosult, szemei nedvesek lettek, hangja zokogás-szerűen elnémult
— Édes öcsém I bocsásson meg, mert a mit most akarok elmondani, ngy kell elsírnom ... És valóban ngy sirta el, ugy zokogta el élete egy örökemlékü eseményét.
— A csaták zajában a véletlen egy kis városba vitt, mint századom parancsnoka csapatommal ott lettem beszállásolva. Egy magas származású, szép. csinos leánynyal ismerkedtem meg ; az első percztöl kezdve szerettem őt s ó viszont. Elhatároztuk, hogy történjék bármi, egymásé leszünk. Hosszabb időt töltvén a kis városban, öt nőmmé tettem. A nász-utazás helyett azonban a szent-tamási táborba menés volt a coman-dó; el kellett válni ifjú hitvesemtől. El akart ugyan jönni velem, de
egJ gyenge nő a csaták tüzében mit csinálna.
Öcsém! az a búcsúzás... az az utolsó együtt töltött nap . .. nem is a földön voltunk akkor talán . . . Oh! hát az elválás mintha csak sejtettem voína a szörnyű jövendőt.. . itt szava elcsuklott, hangja zokogásba ment át; egyszerre azonban, mintha daczolni akarna szive gyengeségével, büszkén emelé fel ősz fejét, mintha mi sem történt volna, f oly tata:
... Elszánt bátorsággal küzdöttem végig a csatát. A haza és hitvesem Bzeretete vezetett. Ifjú nőm úgyis valami isteni erőt varázsolt szivembe, de alig vártam az időt, hogy őt láthassam s keblemre \' zárhassam. — Végre megjött a szabadulás órája, eljött az idő, hogy elindulhattam ő hozzá szerelmes szívvel s mentémen a vitézség érdemjeleivel.
— Öcsém! duzzadó\'kebellel siettem drága hitvesemhez ... és oh 1 ég . .. pokol .. . halva .. . eltemetve találtam őt sírjában .... elmentem éjnek idején a temetőbe*... kör* meimmel ástam fel őt s borultam drága tetemeire. — Az ármány, az ellenség gonosz csele ölte meg őt, azt költvén fel reám, hogy elestem, meghaltam a csatában; — a bánat vitte sirba.
— Ez időtől kezdve édes öcsém 1 élőhalott vagyok. Nincs öröm, nincs boldogság, a melyben részes tudnék lenni. Azóta nem ismerek sem örömet, sem boldogságot Ez az oka, hogy oly elvonulva élek a világtól, mert őt felejteni soha, soha sem tudom.
Ekkor elővett egy medaiilont s telem mntatá mondván: ez ő. Majd I ismét féltett kincsként rejtette e ; kis ereklyét keblére.
Igazán megható volt ezt végig hallgatni.
És később is, bármikor a családi
boldogságról volt sző, Ö, a jó öreg mindig szomorú lett, könnyezett.
Az erős, a csaták tüzében meg-edzett öreg katona, mily gyengéden, mily meghatóan emlékezett meg ifjúkori szerelméről, ifjú neje iránti vonzódásáról^ az 6 elvesztésének kínjairól.
Három éve már, közei érezvén halálát, a kórházba vitette magát, ,ne legyek úgymond senkinek a terhére", a hol két napi szenvedés után meghalt ; kezemet fogta, midőn a lélek elhagyta; utolsó szava is, melyet a haláltusában ajkán kiejtett, hitvese neve volt.
Rokonai szép gyászpompával temettették el.
Nagy lehangoltság vett erőt rajtam, midőn a kcrház halottas szobájának négy kopár diszlelen fala között egyszerű, de szép tölgyfa koporsóba helyezve környezők nélkül láttam ezt a jóságos öreg embert, azt a nemes nagy szivet elhidegülve.
Az előkelő*sarjat, a vitéz szabadsághőst, ki a kórház közönséges ágyában adta ki nagy lelkét, ki a halottas kamara meszeletlen néma falai között aludta első álmatlan álmát, egyedül kisértem ki végső utján, nyughelyére; nem könnyezett rokon a koporsó után, nem volt senki ott, nem tudta senki, hogy kit visznek a gyászkocsin, kinek szólnak oly szomorúan a harangok s kit helyeznek örök nyugalomra a temető egy félre eső zngában.
GALAMBOS ISTVÁN.
Látványosságok a kiállításon
—Fővárosi leTél.—
Budapest, október 11.
A messze külföld Deves lapjaioak képviselői jártak a napokbaa Budapesten. Apróra megnézték az ezredéves kiálli-
r a
2 A.
Lenke — Árpád.
1s»1—1895*
Kedves gyermekeim! tehát kettes vagytok? Kgyik kicsiny, másik TaJamivel nagyobb.. ¦ — Ámde ketten vagytok — agy örnl a azivem -És ha rágondolok, hogy < két kis hívem Közöl: egyik leány, fiúcska a másik, Örömébe lelkem — repOl meoyoraxágig.
.Boldogság, hol ís vagy ? ma már nem kérdenem. Kedves gyermekeim köztetek meglelem: Szeressétek egymást, miként jó testvérek, tegyetek két testben: egy *xiv cs egy lélek 1 Egy\\s életen át — szeretetve lesztek; Homlokokon ex lesz: erek jó gyerekek.
A jó gyerekeket szeretet környezi — Kern csak a szülőik — tsereti mindenki. Kedves kis Lencsikím¦!\' szeresd kis öcsidet, Majd ha mepLÖ — vjsxont as is szerei téged I S igy száll reátok majd az Isten áldása, Mely a földi elet legszebb koronájaI
FARKASS KÁBOLY.
Az utelsé Zrínyi.
Irta: BOROSS VILMOS
(Folytatás.) ~- Ilyea kegyetlenséget a nemes szi-\'¦"üoek, fe tkölt gondolkozásuoak ismert •József trÓQÖrököiről nem tételeztem volna fel, sattogá magában. Valóságos emberkinzás ez, inkább öljenek meg,* de oe kínozzanak ... A magyar kntya
alatt bizonyosan rokonomat, gróf Zrínyi Jánost értette az a nyomnrnlt várparancsnok . . . Tehát haldoklik I . . . Bosz é?et itt kibírni, több a pokol minden szenvedésénél. Szegény ember ! Csak beszélhetnék vele, csak szólhatnék bozzá . . . Néhány enyhítő szót a: utolsó útra. a szabadsáp ntjára!
Tenyerébe hajtotta fejét és gondolkozott
Az ajtóban megfordult a kulcs és kezében lámpával bejött a várparancsnok. Aspermont gróf ülve maradt.
— Micsoda crczátlaoság ez 1 rivalt rá Szlnba. Mikor én maga elé lépek, felállni és mozdulatlanul maradni köteles! Értette?
— Értettem, felelte a gróf balkan és felállott.
Kinosin tudott felemel ke dni, mert az oldalán kötött ködarab iizooyuan húzta.
— Azért jöttem, folytatta a parancsnok, hogy állandó helyéra Bzállitsam. Ott nem lesz a felhoz lánczolva, ott nem lesz kő a derekához kötve. Szerencsés ember, hogy ilyen hamar túlesett ezen.
— Gyönyörű szerencse! gondolta ma gában Aspermont.
Szlnba folytatta:
— Most hozták a hirt, hogy a híres Rákóczy Ferencz ezudar nagybátyja, Zrínyi János felfordult! Kövessen és foglalja el azon melegen a 2rioyi János helyét
Szluba leoldotta a grófról a követ s az ajtóra mutatva, durván monda:
— Előre! •
GrÓf Aspermont midőn a nehéz kötöl megszabadult, mely egészen meggör-nyeazté, kiegyenesedett és láeczaí daczára, büszke léptekké! haladt Szluha elölt a lépcsőn lefelé. \\ ..
A várparancsnok közel báromszáz keskeny és meredek lépcsőn vitte maga előtt lefelé Aspermont grófot.
A torony mélyén feküdt gróf Zrínyi János. Küzdött a balállal, mely megváltást jelentett neki.
A várparancsnok útközben magához intett egy börtönőrt, kezébe adta a kézi lámpát és a sötét lépcsőkön világíttatott maga előtt.
A börtönajtót Szluha sajátkezflleg nyitotta fel.
Kellemetlen, penészes bűz áradt ki az ajtón.
A börtönőr bevilágított. A fogoly gróf mozdulatlanul feküdt a szalmán. Viasz-sárga arczárói kimondhatatlan szenvedés rítt le. Szemei mélyen be voltak esve s körülöttük sötét karikák húzódtak 7égig.
ABpermont gróf mély meghatottsággal állott a haldokló előtt. .
— Szegény rokon! sóhajtá magában, mtly rettenetes kínokat szenvedhettél azért, mert nem lettél ellensége a magyarnak í
, ~\\
Szluha lehajlott Zrínyihez és megtapogatta kezén a főütő eret. . ,— Még nincs vége! monda szivtele-r:ü!. Sokáig azonban nem tarthat. Maradjon itt mellette, — szólt Aspermont-hoz, — reggel majd elvitetem lakótársa holttestét.
A-permont gróf szerencsétlensége daczára örvendett, hogy Zrinyt;János mellett maradhat mindaddig, mig az földi szenvedéseitől örökre megválik.
— Emeld fel a lámpát, parancsolá Szluha az Őrnek, ön pedig Aspermont, nézzen körül jól e toronyfenekében. Lán-czait most levétetem, de azért ne reméljen. Nincs ember, aki innen kiszökhessen, ilyesmi tehát ne is járjon az eszében sóha.
Aztán gúnyosan, de szánakozó hangon hozzátette:
--Lássa, így jár az, ki oralkodÓja
ellen fellázadni és pártütőkkel czvtnbo-rálui merészel.
Aspermont gróf bámulatos hidegvérü-séggel uralkodott önmagán. Sző nélkül tűrte Szluha sértegetéseit, nem akarván még jobban megnehezíteni a különben is kétségbeejtő helyzetet.
A várparancsnok távozni akart.
— Legalább addig, mig gróf Zrínyi kiszenved, hagyják itt a lámpát, szólalt meg Aspermont.
— Ön fél a halottól? kérdé Szluha kihívóan.
— Katona voltam, ismerem a halál aratását, felelte a gróf. EmberségböE kérem.
— A rab sötétben is meghalhat, ha sötétben élni tudott, öonek pedig nem kell világosság!
Aspermont gróf Összeszorította ajkait, a rottenburgi várparancsnok pedig őrével együtt kiment a börtönből, nagy zajjal becsapva maga után az ajtót.
(Vége következik.)
Népdal.
— „Sír. a kis lány a Balaton partjáE* dallamra.
A Balaton partra leborultam : Tartsd meg Istenem ötet! igy izöltam Kern hallgatá az nr kérésemet. Sőrémtől elveue kedvesemet.
Búsan élem azóta világom Fényes napot sötét éjnek látom. Ha az Isten megsegitne engem, Szent nevére áldásimat zengem.
Ott hagyám a szép Balaton partot S rám caaiolám a hadnagyi kardot. Elmentem a meacze csata-térre -Hol patakként folyt az ellen véie.
Visszajöttem onnét nem sokára. S leborultam templom oltárára, Istenemet ismét arra kérve Vigjen minélelŐbb föl az égbe.
R. H.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. OKTÓBER 26-án.
tás bekerített területét, hogy a maguk két szemével lássák, mit, hogyan és minő hajlékban mutat be Magyarország ezred-éTes ünnepén. S amíg ők sorra vefiék az épülő és nagyrészt már elkészült pompás palotákat (amelyeket mi már régebben leirtunk,) amig ők bámulattal tele jártak egyik csarnoktól a másikig, s folyton gyarapodott az érdeklődésük, egyre hangzott ajkukról az elismerés, — addig mi próbáljuk meg egy pillantást vetni a jövendőbe, hogy meg lássak azt is, ami még nincsen, ami csak készül, ami csak tervben vagy papírra tett elhatározásokban van meg.
Ne nézzük most Magyarország produktív erejének \'.eendő megnyilatkozí-bát. mellőzzük pár pillanatra a nagy munka komoly részét, amelyet ugy is Látni, megvizsgálni, tanulmányozni kell majd mindenkinek; hanem lássuk, minő szórakozást, mulatságot, látványosságot nyújt majd a nagy közönségnek az ezredéves kiállítás.
Itt lesz elsőbben a megnyitás nagy napja. A király és az egész királyi család és vele a nemzet sorsának intézői legelőbb a Mátyás király templomába mennek imádságra. Az ország első főpapja imádkozik velők a hazáért, njabb dicső" ezer évet kérve az egök urától ennek a sokat megszenvedett ^népnek. Ionén pompában és díszben átvonulnak az uj parlament épületébe, széles e Lizának legnagyobbazerü, leghatalmasabb pa-Ictájiba, hogy a király a maga személyében megnyissa az országgyűlés két házát. Most ezer éve Puszta-zeren is azzal kezdték meg a hooalapitást, hogy fejedelem és nemzet hűséget fogadtak egymásnak s s legdrágább kincset, az al kotményt biztosítják. Ezer évvel utóbb ismét hűségi esküt tesznek egymásnak: az alkotmányos király és az alkotmáoy-szerető nemzet
Ezután le^z az ezredéves kiállítás megnyitása. Maga a legmagasabb védnök ő felsége a király nyitja meg a kiállítást a történelmi csarnokban, az épületeknek ama részében, amely legjobban emlé keitet Árpid korára, a hol a honfoglaló magyarok emlékét mutatják be. S a kiráíjoa kívül ott lesznek a királyi faerezetek, az udvar, az országnagyok, mindenki, akinek rangja, neve, digni-tása van.
S mind bejárják a kiállítást, pmit összehord egy nagyralörő, nagyra termett uenir.ee, hogy bemutassa ezeréves dicrŐ multjáf, ujabb ezer évre jogositó fényes jelenét *
De itt csak a látványosságokról akarunk ezúttal beszélni. Szóljunk hát pár Bzóval Vágó P.-i hatalmas tervéről, amelyet a nagy közönség bizonyára meg fog valósítani. A megelevenedett história, ezer év eleven története fog előttünk elvonulni. Mind, ami csak nagy és emlékezetes, dicső éü példát mutató a nemzet múltjában, kaczagányos Árpád délezeg leventéitől a közelmúlt nagy férfiain és nagy tetteinek koráig: az ott lesz elöt tünk híven, pompában és a multak di-csősségt\'vel. Nincs nemzet a világon, amely hasonlót mutathalna!
Azalatt a féleszterdő alatt, amíg a kiállítás tart, száznál több országos és nemzetközi kongresszust rendeznek. Ezeknek javarésze olyan, a mely a nagy közönséget is kŐ2elröl érdekli, amely látványosságokkal, felvonulásokká\', verse nyekkel, mutatványokkal jár. Hogy csak többet ne említsünk, ilyenek a tűzoltók, tornászok, vasparipások, atléták, lövészek találkozói. S a sporlűnnepek egész hosszú sora "fűződik hozzájuk Lovas , atléta-, torna-versenyek lesznek. Kocsi, korzók és kocsiversenyek, lovasjálékok harczi játékok s ki győzné felsorolni mind, mikor majdnem minden hétre esik majd kettő-három.
S mindezekhez csatlakozik az állandó látványosságok egész sora. Csak a javát említsük:
A kiállítás korzója már 1885-ben a nagy közönség legkedvesebb tartózkodó helye volt Hit még jövő esr-íendőre! Egy eleven világkiállítás lesz ez a korzó, ahol nem cserepekben, hanem a szabadban bokrétaszerü csoportokba ültetve mutatják be a legpompásabb dísznövényeket, amiknek termelésére a hazai műkertészet képes. S e pompás helyen gyönyörű kis pavillonban egyre szól a rene. S mikor a sétáló közönség a villamos lámpák nappali fényében járkál a csodaszép kertben, egyszerre elsötétedik a lámpások fénye b tüodérí színpompában gyul kí a fontaine lumineu3e, \' az elektromos szökőkút. Toronymagasra szöknek fel a vastag vízsugarak s ahogy csillogó gyöngyszemekben újra lebu\'la-nak, ezer pompásnál pompásabb színre festik a rejlett villamos- gépek. Messzi ról ugyanekkor elektromos tűzijáték gyönyörködteti az embereket, egy uj, még pedig magyar találmány, amelyet c?ak a kiállításon látónk meg legelőször.
5 még hány látnivaló lesz? A bal-
lon captív, a melyet napjában egyszer-kétszer feleresztenek a szédítő magasba, a hol katonai gyakorlatokat végeznek a ballon kezelésére kirendelt katonák. Az óriás-kerék, a jnely egész vasúti waggo-nokat emel faároms7áz méter magasra s onnan látják majd az emberek a kiállítás városát, parányi méretekben, mint a madár a messzeségből. Az aqnarium, az ideszállitott tenger-fenék, ahol a valósághoz híven, elevenen látjuk majd a tenger csodálatos életét, a soha nem látott állatokat, húsevő virágokat, b azt az elképzelhetetlen világot, a mely a tenger mélyében él, mozog. Közel lesz ehhez a kinetoskop, Edison mesés találs mánya, amely megeleveníti a képeket -a mozgást fotografálja ie a villamosság hatalmával. Vonatok vágtatnak, bennök eleven, mozgó, cselekvő emberekkel: egy lóverseny játszódik le előttünk, a hogy a starter indít, a lovak lábra kapnak, szédületes hajszában vágtatnak hogy izgató végküzdelem után diadallal vezessék be a nyertes lovat az ujjongó tömeg közt az istállóba. S ezer más ilyen jelenei, mind elevenen, színesen, természetes mozgásban.
Emlitsük-e még a kiállítás faluját, ezt a miniatűr Magyarországot minden népével, minden vidékével? A hol benne látjuk az embereket tájék, nemzetiség, vidék szerint; a házukat, szokásaikat, viseletűket, bútorukat, ruhájukat. Ahol lakodalmak, búcsújárások, torok lesznek; szüret, tolfosztás, tengeri-hántás, fonó, csakngy, mint a nép életében a valóságban. Ahol nemcsak mi ismerjük meg s ha érdemes, eltanuljuk a más vidékek szokásait, hanem ..megmutatjuk a külső országoknak ia, az idegenekpek: milyen a magyar nép, milyen az élete, milyenek a szokásai, erkölcsei.
Még nagyon sok ilyen felsorolni valónk akadna, de talán egyszerre elég volna ennyi. Jövőre szólunk a többiről.
Hírek.
— Kitüntetés. Ö felsége a király Szentmiklóssy Károly, egyházas radóczai evangélikus-református néptanítónak, — Szentmiklóssy Gyulának, a tapolczai járás fő szolga bírája édes atyjának, a népoktatás terén sok éven át kifejtett si keres működése elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta.
— Dr. Wlassies fesperezel miniszterek nov. 10-én Szent-Gotbárdra érkeznek a gymnasium felavatási ünnepélyére, különben Rátóton Széli Kálmán vendégei lesznek.
— A kir. törvénj szék elnöke Nagyságos Tóth László ur a cjaktornyai kir. járásbíróság ügyvitele ős ügykezelésének megvizsgálását e hó 10 élői 16-ig telje sitette.
— Herlelendy Béla nagykanizsai ügyvéd s volt országgyűlési képviselőt gróf Festetics Tasziló uradalmi ügyészévé nevezte ki.
— Kölcsönös áthelyezés. Nagy Sándor körmendi és Rusa Boldizsár nagykanizsai m. kir. bonvédbadoagyok állomáshelyeikről kölcsönösen áthelyeztettek.
— Új plébános. Nagy-Récsére plébánossá Knezevich József lajos-komáromi lelkész neveztetett kí. Üdvözöljük, Isten hozta vidékünkre. A nép szerető atyát nyert benne, szívjósága általában ismeretes. Az eddigi ideiglenes lelkész Fábián János pedig hasonló minőségben Mesztegnyére helyeztetett át.
— Egy jnbiláló pénzintézet. Folyó hó 27-én tartja a nagy kanizsai takarékpénztár részvénytársaság 50 éves fenátlásának jubileumát. Ez alkatomból a nagytekintélyű pénzintézet déli 12 órakor disz-közgyülést, délután\' 2 órakor pedig bankettet tart a .Szarvas szálloda" nagytermében.TripammerGyala áz intézet igazgatója az igazgatóság megbízásából megírta az intézet ötvenéves történetét, melynek kapcsán igen érdekes adatokkal szolgál az intézet életéből. A rendkívül érdekes dolgozatból tudjuk, hogy az intézet megalakulásakor ennek választmányi tagjai közt Csányi László,és Deák Ferencz is helyet foglaltak. Az intézet 1858. évtől kezdve a mai napig 47546 forintot adományozott hazafias, kulturális, köz éa jótékony czélokra és 50 évea fcoállá-sáoak évfordulója alkalmából 500 forintot fog a városi szegények közt kiosztani Ecy létesítendő árvaházra 5000 irtot fog adományozni, mely Összeg mindaddig kamatozőlag kezeltetik, mig az árvaház létesítése ténynyé válik. Továbbá alapítványt tesz a helybeli főgymnásium és közép kereskedelmi iskola részére, külön-külön 1000 forintot, összesen 2000 forintot, mely alapítványok évi kamatai az illető tanirt kar előterjesztése alapján, helybeli jómagaviseletü, szorgalmas tanulók jutalmazására, illetve segélyezére fog fordítatni, —jubileumi fűzet a következőket tartalmazza: Az
intézet fennállásának történetét, igazgatói éa aligazgatói, illetve elnök és alelnökeinek névsorát 1845-1895., igazgatósági tagjainak névsorát 1845—1895, a jelenlegi igazgatósig és felügyelő-bizottság tagjainak valamint tisztviselői -| nek, továbbá az 1845. és 1895. évek részvényeseinek névsorát Ezek után tabellaris kimutatások következnek^ mérleg és vagyonról, a pénztár forgalom és az intézet fenállása óta fiaetett osztalékról; a részvénytőke és tartalék alapok fejlődésérőt, a közhasznú és jó-téfconyczélokra adományozott összegekről, végül az intézet alapjainak évtizedenkénti állományait ismerteti a kimutatás.
— A« udvar a millenáris ünnepségek ideje alatt Budapesten fog tartózkodni és külföldi fejedelmek fogadtatása által államiságunk ezredéves fennállása megünneplésének nagy külső fényt adni Az ünnepségek egyik legkieraeleudöbb mozzanata lesz, az a díszülés, melyet a tör\'ény-boiásltét háza az uj parlamenti palota kupolás termében a király jelenetében fog megtartatni, a mikor a korona maufesz-tácziója is nyilvánulni fog. ,
— Dr. Fárnek László t. munkatársunk fia Dezső az Ügyvédi vizsgát jó sikerrel letette és diplomáját éppen születésnapjának 24-ik évfordulóján október 16-án vette kezéhez. Gratulálunk a szép tehetségű ifjúnak a korán elért sikerhez I
-— Eljegyzés. Ktobucsár Viktor a 20 ik bonvéd gyalogezred parancsnoka, m.. kir. honvédezredes, f. hó 20-án eljegyezte Boroukay Francziaka kisasszonyt, Boronkay Karoly helybeli főtanitó kedves leányát, ki az itteni társas köröknek élénk és humánus érzelmű tagja.
— Hangverseny. A Rőder nővérek szombaton október 20 án mutatták be művészetüket a Polgári Egylet nagytermében. A bájos női quartett élvezetes estét nyújtott a csekély számú auditóriumnak. Rsff gyönyörű D-dur zongora quarteltje után, melyet a négy művész nővér bámulatos technikával játszott meg, következett Rőder Emilia kisasszony művészi gordonkája téka. — Különösen tetszett a gordonkán nagy müvésziességgel előadott Popper .Spanyol Carneval\'-ja. A szünet után Zsófia mutatta be művészetét a sÓló hegedűn. Viharos tap-okkal fogadták Habay .Csárda jelenetei"-r, melynek előadása kitűnő iskoláztatásra és technikára vall. Végezetül a quartett Rheinberger Es-dur négyesét adta e!ő. A csekély szjtnu közönség azzal távozott a hangverseny teremből, hogy bár a belyárak drágák voltak, a négyes társaság mégis nagyobb pártfogást érdemelt volna meg azok részéről, kik finomabb kamarai zene iránt fogékonyak. Sok embert Berg" sürgönye: .megérkezett az állatsereg-let* tartott vissza a látogatástól.
— Gyászhír. Kovács Antal 48-dik gyalogezredben őrnagy, kílünö katona, e lelkes jóbarát Pozsonyban tüdövészben elhunyt. Temetése nagy katonai pompával oki. 17 én történt* Béke hamvain.
— Házasság. Dr. Fried Ödön nagykanizsai ügyvéd Győrött okt. 27-én köt házasságot Reicbenfeld Helén kísasszony-oyat. *
— Iskolamegnyltás Csáklornyáo. Október hó 17-én nyitotta meg Zakél Henrik iskolaszeki elnök az újonnan szerve zett polgári leányiskolát. Megnyitó beszédében hálás köszönettel emlékezett meg Dr. Wlassies Gyula vallás és koz-
| oktatásügyi miniszterről, a kerület or-j szággyüléii képviselőjéről, ki az által, hogy a tanítónők fizetését elvállalta, le-betővé tette ezen rég érz\'tt hiány orvoslását Megemlékezett továbbá Dr. Eu zsicska Kálmán kir. tanfelügyelőről, majd Csáktornya áldozatkészségéről, mely a magyar népnevelés érdekében erejét fö-. luimu\'ó áldozatot hozott. Az uj intézményre az ég áldását kérve meg nyitottnak nyilvánította az intézetet s átadta rendeltetésének. Ezután Pálya Mihály igazgató beszélt az intézet rendeltetéséröl s fontosságiról kiváit itt a határon, no! ez missziót teljééit Mert a leáoynőven-dékek szivében a népiskola által fölélesztett hazaszeretet, lángja — midőn felsőbb kiképeztetés végett sokszor nem rokonszenves érzelmű külföldi zárdákba kerülnek, — kialszik. Hogy mily égető szűkség vslt ez intézetre, mutatja, hogy a renden kívüli időben megnyílt intézet két osztályába 48 tanuló iratkozott be.
— Kendéiét az országos czimer ér dekében. Ünnepélyes alkalrsakkor nemcsak szokásból, hanem az 1848-ikiXXI. t cz. 2. §a érteimében is a középületeken és a kőz.intézeteken a nyilvános Ünnep jelzésére a nemzeti lobogó és az ország czimere haezaá\'andók. Ez utóbbinak használata azonban idők folyamán annyira kiment a divatból, hogy a belügyminiszter jónak látta egy rendeletet kibocsátani a tőrvény hatóságok hoz, melybea a legszigorúbban meghagyja, misze-
rint a nemzeti színű lobogók ezután a törvény értelmében mindig az ország czimerével ellátva tűzessenek ki.
— Szép Ünnepély tartatik holnap Nagyváradon, \'vyaois az ottani .Nagy várad" cz. p li -írai napilap fennállásinak 25 éves jubileumit ünnepli. Hazafias programmja amily érdekes, ép oly díszére válik a lap, és közönségének. Küldjük elismeréssel pirosalt üdvözletünket 1
— Megbízás. Németh György sze-petneki káplán Paszta Magyarodra he-tyettes plébánosnak áthelyeztetvén, a lelkiek vezetésével megbízatott
— Gyászhír. Egy jólelkű, szelid nő hunyt el a napokban. Scherz Szelina a Kisdednevetó Egyesület választmányi tagja volt hosszabb időn át A családi jelentést mély részvéttel közöljük: Scherz M. J. mint férj, ugy a maga mint alulírt egész családja nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti drága hitvesének Scherz Szeliua úrnőnek életének 42-ik, boldog házasságának 24-ik évében, folyó bó 21-én d. u 1 és fél órakor hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát A drága halott hült tetemei folyó hó 23-án d. e. 10 órakor fognak a helybeli ízr. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1895. október hó 21 án. Scherz Róza férj. Weiller Mórné, Scherz Nanette férj. Eisínger Samuné, Scherz Fanny férj. Eisinger Henrikné miot nővérek Scherz Mór, Scherz Samu, Scherz Miksa, Scherz. Zsigmond mint fivérek. Scherz Samu mint BÓgor. Scherz Júlia férj. Feleki Lajosné mint sógornő.
— Nyilvános köszönet. Tekintetes dr. Hauser János Ügyvéd ur a karosi iskolának Európa és Magyarország fali térképet volt szíves adományozni. E nagylelkű adominyért az iskolalas/ék és a község nevében hálás köszönetet mondok Egyidejűleg e becses lapokban megjelent ama hírre vonatkozólag, mintha az üresedésben levő kiskomáromi plébániai javadalmat nekem adományozták volna annyit mondhatok, hogy e hír tévedésen alapszik és a kinevezendő nem én leszek. Juk József galamboki plébános.
— Hirdetményi Folyó évi október hő 3-án az Iskola utcza, városház-utczá-ban egy esernyő veszett el, — felbiva-tik a becsületes megtaláló, hogy ezen esernyőt e hivatalnál I lő jatalora fejében helyezze letétbe. Nagy-Kanizfán, 1895. október hó 4-én A rendőrkapitányság.
— Yarasd-Toplíezán még mindig vannak fürdővendégek, az utolsó kimutatás beküldetvén hozzánk, eszerint 8z«pt. 30-ig az idei fürdő-vendégek létszáma 336 I-re szaporodott.
— Heti felügyelő e héten (október
27 — november 2.) a nagy-kanizsai Sok. tűzoltó egylet őrtanyáj ín Morándini Román szakaszparancsnok ur.
— Ilrtl biztosok e hét->n (október
28 — nov. 2) a nagykaniz-aí Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Wetser Jó-zst-fné és Scherz Richárdr.é választmécyi tag úrnők.
— Hirtelen halál. Kovács Ferencz eszteregnyei fötdmives, 60 éves, a napokban Nagy-Kanizsán az utczán Összerogyott s azonnal meghalt Az orvosok szivszélhüdést coustatáltak.
— Kotorni pótló adomány. F. hó 21-én elhunyt Scherz M. L-né úrhölgy kegyelete jeléül adakoztak: Reichenfeld Ede ur 5 frt Weiszmayer Ottilie urnő. 2 frt. Kohn Lina urnő 2 frt Eisinger Nanette urnö 2 frt Maschanzker Jenn>: urnő 2 frt. Kürschner Igniczoé urnő 2 frt Izr. jólék. nőegylet 20 frt, Vidor Samuné urnő 3 frt Rapoch Gyuláné 3 frt, t. Kbenspanger család 20 frt és férje Scherz M. I. ur azonualí kiosztásra 20 frt A Chevra Kadisa Egylet.
— Késelés. Folyó hó 20 án esti 9 óra körül a\'Korona szálloda ivó helyiségében néhány kocsis összeveszett, miközben egyik észrevétlenül íást rántott elő és a dulakodások közt Benczik Ferencz kocsisa Kovács György oly erős sznrist kapott a 7-ik borda alá, hogy kórházba kellett szállítani. — A vizsgálatot megindították.
— Nagy Kanizsa- város területén tartózkodó és a legközelebbi ujoncz-áliitá&ra megjelenni tartozó hadkötelesek felhívatnak, miszerint jövő november havában összeírás végett a város tanács katonai ügyosztályában jelentkezzenek. A jelentkezési kötelezettségnek, valamint általában a védtőrvényből eredő kötelezettségnek elmulasztása ezen felhívásnak vagy a védtörvényben megszabott kötelezettségeknek nemtadása által ki nem menthető, és a védtörvény 35. §. értelmébec öt forinttói száz fo notig terjedhető pénzbüntetéssel btto !Síendö" Nft«y-KaaUsa, 1895. október 20. Babochay György s. k. polgármester.
— »*nraköz és népe" czimen Gönczi íereucztől nagy figyelemre méltó könyv
jelent meg számos képpel, érdekes rajzokkal. Dr. Ruzsicska Kálmán és Mar-gitai József arczképével. Tartalma a.) Muraközről általában, b.) Muraköz múltja, c.) Muraköz népe, d.) Közgazdaság, melyek ismét apróbb fejezetekre,osztvák. Gönczi hazafias szellemű könyvet irt, és híven teljesítette feladatát, nemcsak kitartó szorgalmat, de éles megfigyelést tanúsított, miért méltán elismerést és pártfogást érdemel. A díszes kiállítású müvet saját kölUégéa adta ki. Ára 2 frt. Melegen ajánljak.
— Keszthelyen Giber József kőművest és fiát egy tisztítás alá vett kut széngőze megfojtotta.
—Olvasóink figyelmét különösen felhívjuk Jone L. asszony mai számunkban közölt hirdetésére, kinél a legnemesebb, csodaszépen éneklő harzi kanárik jutányos árért kaphatok.
— Rövid hírek. Sopronváros polgármesterévé Gebhardt József választatott meg. — A felekezetbe való ki- és belépést szabályozó szakaszt és az áttérés kölcsönösségére vonatkozó szakaszt a főrendiház 7—7 szótőbh éggel elfogadta. — A kath. papneveldékben elliitattak a hírlapok olvasása. — A keresztéi háborúk 300-dos évfordu\'ója okt. 23-án tartatott meg. — Semsey Andor-tiszte letbeli tudorrá avattatott^— Dostil Gau-dentius bpe ti szt-ferenezrondi qaárdián hirtelen meghalt
Polgári
anyakönyv
Nagy Kanizsán.
Házasplásra Jelentkeztek ÍS95. október
í-iöl ao-it> .,
1. Fried Jónás JeuÓ ét Goldgchmadt KUra. 2. Hoch Jónás és Győry Aloysis.. 8. Beck Lipót és Boskoviti Mari. 4. Goldstein Marku-és Radáes Julianna. 5. Kaufm&nn József és Siederer Berta. 6 Sleintr Dániel éa Rübner Leni. 7. Korber Qymla és Batzka Kamilla. 8. Lakenbach József «s Fischel lrene. 9 Sarlay János ós Svastics Árpidka — Gizella. 10. Weisz Zsigmond éa Weisi Berta 11. Ács Károly es Scblesinger Rozália. 12. Kelemen Ferencz és Halász Anna. 13 Hokmann Gyürgv és Szolár Anna
Születési: 1. Horváth József és Polai Ro*i!ia fia: György okt. 1. 2. Tomasics Lajos és Molnár Gizella leinva: Anna okt. 1. 3. Parelkovics János és Eiupócíi Erzsébet lánya: ITona aug. 24. 4. SchelJer Lajos és Rács Maria lányait : Hermina—Mária izept. 25. 5. Magyar Ferenc* és Krizatics Rozália fiuk: Imre szopt 30. 6. Tuth Mária lánya: Margit okt 4. 1. Sieger Samu és Kingbacber Terézii lánya halva született 8. Németh Gyula ,és Verbovecz Anna lányuk: Erzsébet—Anna okt. 1 9. Szendrei Károly éo Bogdány Piroska fiuk: Károly — Lajos szept 21. 10. Dr. Gerfí József Breuer Róza leányuk: Anny okt. 4. II. Szűcs Mária fia Gyula okt. S. 12. Kovács Kardin lánya Maria okt. L. 13. Bölcsföldi Mária 6a Károly okt. S. 14. Sneff József és Kis Stasalin Anna lányuk: Máris okt. 5. 15 Bartók László és Miiéi Anna lányuk: Rozália okt. Ő. 16. Go-dina Jánoi és Kallovics trzse lánvak : Katalin okt. 6. 17. László Boldizsár és Tidtier Klári lányuk: Mária okt 2 IS Schless Antal és Lebóczky Erzsébet fiuk: Antal— Fauencx okt. 4. 19 Sey Anna lánya Anna okt. 8. 20 Bt: day Józief és Lenüvay Szidí fink: József okt. 8 21. Bécsi Ferencz és Matalica Anna lányuk: Mari okt 8 22. Sáfrán József és Németh Borbála fiak: Fereoez okt. 6. 23. Sz\'eroát Ferecci és Viim-son Rozália fiuk: F. rencz okt. S. 24. Vizeli Terézia lánya Terízia okt S 25. Sommer Lipót és De&tsck Amália lányuk : Hermina okt. 13 2t>. Pint János és Taskaui-c; Joli lányuk: Juli oki. 13. 21. Andri Ferencz és \'-Cosek Juli lányuk: Terézia oki. i4. 23. Pisiar József és Csonka Mária lány tik : Etzte ¦kel -okt. 5. 29 Kamper Fereacz és Gerencsér Anna Snk : Fweocz okt. 13 30. Lakatos József és Kardos Rozália lányuk: Rozália ok; 15. 3l Gyurics imre és Szveücs Anna lányuk : Erzsébet—Therézia okt. 15 32 Kováts István és Szokol Kati fiuk: László ok*. 15 33 Ms-gyaroisy István és Kertész AnnaGnk: Jánc-9 okt. 11 34 Kencz* Lv\'os is Gerencsér Ju Hanna fiuk: József okt. 11. S5. Roias Károly t- Horváth Mária fiuk Ferenci okc 16 36 Bedének János és Tollár Julianna fiuk: József okt. 17.
Elhalálozási ; I. Knáosz Katalin, Gödinek .(özsefné okt. 2-io 2« éves tadŐgamó kór. 2. Auer György, ,;n éves, tüdŐgamÖkór okt 2. 3 Kii Katalin okr I. Bolf Ferenczaó 67 ér. kiroerüléa 4. Vellak István 14 év. okt. 2 bélimruL 5. Kocsis Ferencz 78 é. okL 8 kimerülés. 6. Jloimányos Alma 7g é. okt 4 kimerülés. 7. Siospiuntr Lajos 15 éve* okt 3 kimerülés 8. Öieger Sámáné sz. Ringbacher Terézia hoít leányt szült okt 3-án. 9. Varga Anna 1 hónapos bélhnrut. 10. Hartvojfel Johanna Zorsz Ká-rolyné 36 éves okt. 6. tüdRvísz. 11. Prhubel Sándor okt. 6. 1. hón veleszületett gyengeség.
12. Siakonyí Anna 9 hón. okt. 7. jiörgburut.
13. Horvátfa Kálmán 14 napos okt. 9 bélhu-rat. 14. Varga Anna 3 hón osrt 9. bélhumt. 15. Horváth Bipa Anna 2S év. okt. 8 Tödő-gümókór. 16 Lakatos Mári S hón okt. 9 Bélhumt 17. Holcxheim Kálmán-Lajos M napos okt. 10 korai szülés. 18. Sey Anna 1 éa fél napos okt 10. korát szülés 19. Balog Kati 15 hón okt. 10. Bélhumt 20. To-mastc* Anoa 11 napos okt. 10 gyeroek&*zály. 21. Dvorak Lajos 49 é. okt. 10. kimerülés. 22. Bolf Fereocs 6 hón. okt. 11. Bélhnrut. z3. Tóth Mariska 9 éves okt. 11. tüdőharut. 24. Király Etel 8 hetes okt 12. Bélhnrut. 25. Palai Teréz Horváth Györgyné 45 évas okt.
14. mdőrümökór. 25. Koller József 2 hón. okt. 15. Bélbontt. 27. Németh Jenő 2l nsp. okt. 13. Bélhunu. 28 Kovács Ftreocs 60 - é. okt. 16. sxiraiéibüdés. 29. Künn r Anna 55 éves okt 18. TüdőgümSkór. 30. Czvítkovics
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1805. OKTÓBER 26-án
r.ür*T 2« é,ei okt. 17. kimertléa. 81. B&*i lluS\'t bin. oki. Ifi Bélhomt. 32 Koim« juoi 63 íre» okt. íov^íggkori lígkimerllléi M Bíiilnio Koiilii Horrith Uailöní 61 !.« j>kl. IB. Tegkimeruiei. 84. Srnjodicf Jó-„,1-S érei okt. 19 Belbanit. \' il njBŰIMtok ulm> a rcl tolh.Udjt »» (ih,liloioluk Bimít.
Fegyeselt.
_ Tartós gyógyslfcer. Fájdalmas csúiDát; a. derék-, testrészek és a forgó ltösavényes bántaimainál a „Mo H-f ele rraiiczia borszesz es Tal való be-liör/sölés sikerrel használtatik. Egy üveg árai-O ki. S tét küldés naponta utánvétellel Moll A..gJ-ór.^zerész cs. és k udvari * száliiló által Bécs, í Tachlauben 9 Vidéki (rjójí.vszeriárakban és anyagkeres-. kedésekben határozottan Moll féle ké szitmény kérendő az ő gyári jelvényé vei é< aláírásával.
— Midőn a uagykőzőoség szíves figyelmét Unghváry Liszló biroeves 121 holdas czeglédi gyümö csfaiakolijának mai azímunkban is megjelent hirdeté-téie felhívjuk: egyúttal jelezzük azt is, hogy biztos tudomásunk szerint TJogb váry Láazló-féie gyümölcsfaiskola telep epyiké a legmegbízhatóbb gyümölcsfa-c-einete beszerzési helynek, honuét hiteles fajú, szép növésű, rendkívüli gazdag ^ökérzetü erős csemetét és vadouczor, ki:üu©en csomagolva, igen nagy mennyiségben s a legolcsóbb áron kaphatni. Igen nagy előnye a faiskolának az is, hogy homokos talajon létesült, már epedig általánosan tudva van, hogy a homok talajból kikerülő csemete mindig jobban fogamzik, mint a nehéz, i«z3pos vagy agyagföldben nevelt. Nagy előnye ezen iskolának továbbá még az is, hogy fajainak legnagyobbréazét a leghitelesebb forrásból: Bereczki Mátétól szerezte be. Unghváry László kimerítő nagy árjegyzékét kívánalomra bárkinek" is készség-pel megküidi.
Ki nyert ?
Húzás okt. 19-én. Bécs: 41 3 43 Gö 29 Grácz: 27 42 89 7 53
Szerk. üzenet
— F. Jozsel Bpeif. Laptiakat rendesen küldjük. A tudótiiást köszönettel Tettük és vesszük.
— 1). Y. Helyben Sajnálatunkra nem közöl-hftjok. A kéziratot megsemmititetiQk.
— Tö-úk-BfC*e. Az arcxképet várjak. La-purik rendesen küldetik
— H. K. Zala Szt.-Balazs. Nincs semmi nesz, nisca semmi zaj, nyugodt sat régi dal iij kiadásban.
— F— ss. K. álind a /ettő jő Cs—nál még lalao.imeebeazélni valóm van. Tervét elfogadom. Üdvözlet!
— B. V. Köszönettel vettük.
Felelős szerkesziő és kia<ló ¦ BÁTORFI LAJOS.
IN! yllttér»*)
Fonlard seljem, 6G krtél 3 frt 65 \' kr.g — japáni, chinai stb. a legnj >bb min-tázíttal és színeken, u m. fekete, fehér és s/!nea Heaaebertf"aelyeaaeí S5 krtól i4 frt 65 krmjezarig méterként — simi, csikós, kuczkázott. mintázottakat damasztot stb. mint egy 2íO különböző minőségben és u\'j szin és mintázattal atb, péstabér és vamajentaiea ahazboz azáliitva és mintákat kuld postarordnliával: Hennebeeg (¦. (cs. kirí odr. szállitó) selyemgyá a ZBrich-bep. Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg rag tsz-tandö Magyar nyelven irt megrendelések ¦¦¦¦ai.jsj.ti eliotézietnek
végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a kis-komáromi ICO számú I. 211, 584, 685, 767, 937, 1160, 1275, 1475. 1703 és 483|a hrszám alatt felvett s 1265 frira becsült ingatlan 1895 évi november hó 14-én d. e. 10 őrskor Kis-Komárom község házánál Simon Gábor f-lperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog-Kikiáltási ár a fennebb kitelt becaár. Árverezni kívánok tartoznak a becsár IOej0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1895 évi aug-hó 17 napjón.
MIK08, előadó.
értesítés.
Erdei csemeték az iháros-bers-nyt feerdeszi hivatalnál, kocsánya san és koGsánytalanul egy, két es három évjsek. ugy öt éves átiskolázott tólgycsemeték is eladok.
Ügynökök,
kik a gazdasági gépszakmában jártassággal birnak, legmagasabb jutáiét tételek mellett nyernek állandó alkalmazást Reissenzahn Ant. gazdasági gépgyárában Budapest, III. Kötvös-utcza 38 sz.
•) E rovat alatt közlőitekért nem vállal lelelöséget a szrrk
¦1633Ilk. 895 s?.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint ikvi \'hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Simon Gábor ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatnak ifja Baiogh János és Balogh József végrehajtást «?envedŐ kis-komáromi lakósok elleni 225 frt 05 kr. töke, ennek 1893 már-czius 7-iŐt járó 6% kamatai, 15 frt per. 16 frt 19 kr. végrehajtás kérelmi hirdetési dij nélkül 10 frt 95 kr. jelenlegi a a még felmerülendő költségek iránti
4720| k. 895. hz.
Árverési hirdetmény,
A nagykanizsai kir. törvényszék mint ikvi hatóság részéről ^özhirré tétetik, hogy a délzalai ta kefék pénz tár végrebajtatónak Biró János és Németh Jó zsef végrehajtást szenvedő bocskai lakósok elleni 10C frt töke, ennek 1894. márczius 15 tői járó 8°/„ kamatai és enuek 5% késedeimi kamatai 21 frt 50 kr. per, 9 frt 20 kr. végrenajtás kérelmi hirdetési dij nélkül 9 frt 05 kr. jelenlegi s a mig felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a bocskai 13 számú tkbea L 1, 3 —6 sorszám alatt felvett ingatla-ooknak Biró Jánost illető s 1016 frtra becsült fele része; és a bocskai 223 számú tkben I. 1—6 sorszám alatt foglalt s 732 frtra becsült ingatlannak és pedig ezen utóbb érintett ingatlanokra Kovács Teréz Özv. Németh Jó zsefné javára c a. bekeblezett haszon-
élvezeti szolgalmijog épségben hagyásával 1895. november, hó IG-ik napján d. e- 10 órakor Bocska község házánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0*í8-át készpénzben vagy óvadékképes pap-rbar a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi augusztus hó 21 napján.
MIKOS előadó.
461 SJtk- 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár, végrehajtatónak kiskorú Bozsók Amália. Katalin és Teréz végrehajtást szenvedő" újlaki lakósok elleni 72 frt B\\% kr. tök.e, ennek 1894. július 2-tól jíró 6\\ kaniatai 9 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi hirdetési dij nélkül 7 frt 75 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a íentaevezelt kir. törvényszék területéhez tartozó s a bakónaki 631 számú tkrben f 1869fb hrszám alatt felvett s 644 frtra becsült ingatlan 1895 évi november hó 16-lk napján d. e. 10 órakor Bakónak község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becaár 10°io-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Keit Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint teíekköoyvi hatóságnál 1895- évi augusztus bő 21 napján.
MIKOS előadó.
NAGY-KANIZSÁN A ZÁRDA-UTCZÁBAN
i. október hó 26 in szombaton d u. 4 őrikor. NA G Y
Csak 5 napig!
megnyitó előadás.
aaar BERG F. ^
nagy világhírű
Csak 5 napig
ÁLLATSEREGLETE
Nagy és gazdag állomány csakis szép és gondozott példányokból, kőztük a legszebb oroszlányok.
A jelenkor leghíresebb áJlatszeliditői 3 rér-íi, 3 nö.
NAGY FELTŰNÉST KELTŐ
szelídítő és etető előadás.
Helyárak:
I. heiy 50 kr., II. hely 30 kr., III. hely 20 ke 10 éven aluli gyermekek a: I. és II. helyen felét fizetik. Az állatsereglet a rassz időjárás ellen védve van. Nyitva van réggel 9 óráiéi es\'e 10 óráig.
i k i á 111
Valódi harzi nemes énekesek Jone L. asszony, előbb Matchke L. asszony v.lágnírü szétktiidési és kiviteli üzletéből, St. Andreas-berg i/Harz rendelhetóla — Magyar- és németnyelvű árjegyzékek és őpiratok szívességből
If]. Wajdiís József könyvkereskedésében N.-Kanizsán
¦SSjr ingjén kaphatók. TBJg
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett mindenkinek küldünk regulázható
SiJJGENFI ZSEBÓRÁT, 55 valódi Double-Christor ezüst utánzatul.
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10,—12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállitóháza, Bécs, IV. Scbwlndgasse 14. parterre Thür Nr. 2. I
A legjobt)
Gyökér-szappan
kulcs *édjegygyel^y^
Jótállás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű és a kezeknek.
Eláru.ltáa: Schrarci éj Tanber uraknál Nagy-Kanizsán.
Kell Alajos-féle
Fadlóiat-féaymi!
(Q-Xa.BTxr\')
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. — 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr. —
Viasz-kenőcs
legjobb és legegyszerűbb beereszlő-szerkeméoy padló sz. 1 kóc*. 60 kr.
Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozására. 1 kis palaczk. ára 20 kr.
Fehér „Glasur"-fénymáz
Legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ab\'akdeszkák stb. ujoonani befeatésére. 1 kis doboz ára 45 kr, — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók:
FESSELHOFER JÓZSEF czégnél Nagy Kanizsán.
Nagy-Kanizsai takarékpénztár részvény-társaság ötven éves fenállásának emlékére
1895 évi október hó 27 ikéo déli tizenkét órakor saját helyiségében
ISBZ-SAnTtUSI
tart,
melyre van szerencsénk az intézet részvényeseit tisztelettel meghívni
Nagy Kanizsán, 1S95. október 4-én.
A Nagy-Kanizsai takarékpénztár
r&ríajt§natóL ifanalisftga.
Tárgy: Az igazgatóiig előterjesztése az intézet ötven éves fenállásának megünneplése alkalmából teendő jótékony és közművelődés czéln alapítványok tárgyiban.
if
ZXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 GKTÖBEB 2G án
Keresünk
egyéneket minden hivatásból igen kedvező feltételek alatt a tőrvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés mel etil eladására az 1883. évi XXXI t. cz. értelmében. Fővárosi váltó üzlet-társaság
Ádler és Társa Budapest.
QOOOOOGOOOGO
u Q
O
o o o
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
\'.!1 fi/-n - Csésze • ¦ Ttc\'jtio
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
álul elismert legjobb tápszer, mely az ázsiai szemes kárét teljesen pótolja. A Hungária kávé mioden háztartásra nézve napi használatai a legmplegebbcD. ajáultatik. mert ngy felnőttek.mint gyermekekn*". a gyomorból és belekből a nyákot és mladea a; emésztést akadályozó anyagokat eltá volitjs, a gyomrot és vert tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erüsit Mint háziszer. kílftnő sikerrel hastnáltatík : étvigyhiáoy, gyomor- és bélhurut, gyemor- és fejgörc?, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérszegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredményez a-aoyér-, ideg-, sziv-és toJőbajokoal. Igen jó hatást gyakorol rhachtikut gyermekeknél ós ezek tartós uélhnrutjánál.
Súlyos betegségek után
meglopottak és olyanoknál, kik ideges hyjterikm bántalmak miatt ázsiai káréval nem élhetnek, a Hungária kávé rendkívül erősítőnek és táplálónak bizonyult, süt a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül, ho?y izgatólag batna, kellemes zamata és jó ize által
a beteget felüdíti.
1 kiló ára 1 forint 20 krajcz.
Megrendelhető postán atáatvét mellett:
SZALADY ANTAL
gyárosnál Bodapest, Audrássy-ut 86. sz. és minden előkelőbb fűszer-üzletben helyben és vidéken.
A feltaláló dr. Meidlnger tanár nr által kisárólag hitelesíteti gyártmányú
MEIDINGER KÁLYHA
cs, és tír. DilFari szálllttínál
kapható.
Budapest: Thonethof. — Bécs L, Kohlmarkt 7. sz. a.
PBAG : Hybernergasse 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb kormányzó; töltő és szellőztethető kályhák
lakásoV, iskolák éz irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszess térin ti égési időtartam szén-pirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénneli tu~ V leiéinél.
•45.000 kályha forgalomba hozva.
Egy kályha által több szoba fűthető".
MMEIDr.\\GER"-kályliák.
óva intünk az utánzatoktól, utalva a kályha-ajtókra öntött következő védjegyre:
----_____ io
MEiDINGER-OFEN í Lfttj_ H E I Mi^l
„H ESTI A\'-kályhák.
MOLL SEIDL1TZ POR
Csali akkor vslódialí. ha mindegyik doboz aláírását tünteti fel
Moll A. védjegyét éi
A Hall A .ráta Saldlltz-oarek tartó, gyógyhatása • legmakacsabb oya«er- éa «1-r-."..t,l.-.k SSSJaS <¦ gyomorbéV, rogzott azéknkadéa, majb.ntalom, v.r-!.!.?*« a"áJe/S a iegkafbnbSöbb .íl bet.„*g.k e.len, e jela. ^"ra* \'v-tiaed.k óta mindig nagyobb elterjedést sMrzelt. - Ara «jy lepeoaetalt íreden de btziak l frt a. é.
Hamisitásot tdrvényileg fenyíttetnek._
gÖLÍ^ e L Igaf RA N C KA
Cjtak akkor valódi ha milldei*yik flres üolt,
USdK HRKPr VWVHIt ^ H>J|J fe]jratu ónozittal
védjegyét tüntnti fel és zárva. A Holl-féle fran-
ZajnélkOli fQtés. Pornélkílli eltávolíthatja* a hamu és salaknak. Az ellenzék tisztítás ciéljából a pnr elöl a nél kfll eltávolíthatók, hogy a kálvhát szétszedni kellene.
FÜSTEMÉSZTENDŐ KANDALLÓK.
A körtők lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam. Minden
égő anyaghoz alkalmas. LÖ
FÜSTEMÉSZTŐ CALOKIFÉREK. §
.Központi fűtés minden rendszer szerint. pj
Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. §V
Trospeclusok és árjegyzékek ingi/en és bérmentve. fa
„ ,A. »811 lenram onoziiuii .»» ...... .. ---- ¦-- ~—
arlakarattta él a. ae.ezews*. mint «|dal«uaMaplM bedürz.oléal az.r kto\'eay, csuz él a meghűlés ejvél koyetkezmenyeio.il legmnerateaabb népszer. - E3y ono-zotl eredati Svao ara 90 krajczár._____
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: íüzolysaras szikié.) a, mindenes; i BijUaaUtaaaal különösen tonto, bármely kon. gyermekek, mini felnőttek „imára; mert e szájriz a fogak további épségét b.zto.iija a egyjz.rmind ÓTezer fogfájás ellen. - E8y Mail A véd|a|yaval ellátott u«ee_ ara : 60 kr.)cz»r.
(691) Föszétkflldes:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések aapoata poa aatánvét neilett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Nagy-Kanizsán R08Snfeld AdJlf és Fia. \\Q
?I_____\'___ Q
oooooooooooooooooooooooooooo
QooooooooocooooooooooooooooO
4>; A kőbányai fT
| KIRÁLY8ÖRFÓZÓ I
részvénjtársasájt; S
tisztelettel értesíti a ?. é. közönséget, hogy sör gyártmányai- »
SaV
nak elárusitását megkezdte és azokat: ÍT
Ászok, Király. Márcziusi, Ko- $
rona és Bajorsör |L
elnevezéssel lionlólillUIl és palticxkoklinil hozza forgalomba.
Kívánatra wjúl mm és DérmeütvB.
SOMOGYI VILMOS
jjj engedélyezett kalonal elókészitó Iskolája Budapesten IV. Kecskeméti 0 utcza 4. sz. I era.
Alapíttatott 1882-ben Eddig 1800 telték le az egy íves önkéntes! vizsgát
ő Egy é?es «aliéiit@si taaf.uíyaai
oly ifjak számára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Q Vidéki ifjak 3—i hónap alatt elökészü hétnek a vizsgára, a jó ered-Q meny bizt03 reményével.
0 A vizsga jó eredményéért kezességet vállalok, a mennyiben
0 a beiratáskor a tandíjnak csak a fele fizetendő, a másik fele 0 csak a jo eredményű vizsga után fizetendő.
C Bővebb feh\'il ígositás irodámban nyerhető IV Kecskeméti-u\'c?a 4. tz 0 I. em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
0
Ű 0
SOMOGYI VILMOS.
igazgaló-í&nár.
^oooocoooooooooooooooooooooy
OOOOOOOOOOOOOOOCOQODCO000000
A legízletesebb, egyedül egészséges és I Egyedül egészséges pótszer a babszemű kivé egyszersmind a legolcsóbb pótlék a bab- helyett Nöknak, gyermekeknek, betegeknek szemű kávéhoz. orvosilag van ajánlva.
THRHNERaa
Nyomatott Ilj. Wajdits Jóöef könyvnyomdájában Nagy-Kaniisio.