Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.89 MB
2010-01-25 13:15:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1793
4825
Zalai Közlöny 1895 044-048. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1895. Dovemler 2-án.
jT \\Zil \\
Kiöfi zeténti ár;
[Egész érre - . . 5 frt _ kr I Fél é*re . . . . 2 fR 50 kr. Negyedévre . . . 1 írt 25 kr, Ksje« szám $0 kr.
HIRDETÉTÍí K 5 hasábot petiuorbaa 7, májodnzor 6, s minden további sorurt 5 kr.
SYl LTTÉKBEN t\'ttt soroiikéut 10 krért vetetnek
hirdetésért 30 kr. űxetendő
ZALAI KÖZLÖlf
XXXIV. évfolyam.
A nagykanizsaiIpar-Testület",
A lap szellemi és anyagi részét illető Minden külleménj Bátorfl Lajos szerkesztő-kiadó nevére cnnuetten Xatry-Eanizaara bérmentve intézendnk.
[Bérmentetlec levelek n*-t3 fogadtatnak rí.
lEéziratok Titwzaaem k&ld«lt:«k
_a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotoxi takarépénztár részvény-társasig") a , nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tüzoltó-egykí*, a , nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület" a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony \' \' gvlet* . n kanizsai ízt jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányáoak hivatalos lapja
"° HETENK\'lNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
monda szenvedések iskolájábau......
Ilyenkor szivem ugy ÖsSíeszorult, mint egy összecsukódott virágkehely. Életem egész boldogtalansága fölébred, széttépi azokat a gyönge kötelékeket, melyeket, a büszkeség rak rája és mint kiéheztetett fenevad támad szivemnek."
Mindjárt gondoltam, vágtam szavába, hogy szerelmes vagy. Mert csak ez nem \\talál nyugtot a természet ölén. hát én szívesen meghallgatlak, sétálj végig újból itt az omiadékok között életed romjain és mond ei azt, a mit a szenvedések iskolájában úgyis fölmoudottál.
Hosszas unszolás után így kezdett beszélői. .Bellának hívták. Kevés halandó kapott jellemzőbb nevet Szép volt, mint a hajnali álom, üde, mint a májusi gyöngyvirág harmatos reggelen és nem pillangó, hanem — repkény természet.
S vájjon mivel árulta el repkény hajlamait? Azzal, hogy vonzódott hozzám, a romhoz. Édes rokonszenvének indáival behálózott és a rom kezdte hajtani a másodvirágzás tisztes,bimoóit. Sajátságos érzés töltötte be szivemet. Csak a másodvirágzást megért orgona-bokor értené meg. Lankadó életkedvem fölpezsdült, gondolataim, melyek közöl ed- . dig csak egy-kettő akadt meg emlékezetem öregszemü hálójában, szépen sorakoztak, megtalálva a gerin-czet, megtalálva a boldog szerelem mindent egyre vonatkoztató \'.Örvényét Pedig iszonyú és áthidalhatatlan volt közöttünk az árok, melyet a sors iróniája szokott vonni a szerető szivek közé. Éreztem, hogy ö csak ugy lehet boldog, ha én boldogtalan leszek. Láttam, hogy ó csak az én fájdalmam könnyes taván át fog beérni a boldogság révébe. Vagy pedig ó neki kell második YVinkelfried Arnoldként a rágalom, guny, megvetés, lenézés és kineve-
A nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság 1895. évi október 27-én fennállásának 50-ik évfordu lóját méltó diszszel tartotta meg.
Délben közgyűlés volt saját palotájában, melyen a részvényesek nagy számmal jelentek meg. — Itt Herleleudy Béla elnök a legszivé-lyesebben üdvözölvén a jelenvoltakat, a diszgyülést megnyitotta, — azután Kbenspanger Lipót alelnök előadta az igazgatóságnak e neve-vezetes évfordulóra készített memorandumát s az intézet által emlékül alapítandó ajánlatokat meleg szavakban ajánlotta a közgyűlésnek elfogadásra, mit is a közgyűlés lelkes éíjenzéssel egyhangúlag elfogadott.
Az intézet igazgatója Tripammér Gyula által alapos ismeret és buzgalommal szerkesztett emlékfüzet kiosztatván, az igazgató választmány által rendezett diszebédre az Arany Szarvas szállodába távoítak.
A társas ebéd pont 2 órakor vette kezdetét az .Arany Szarvas* dísztermében 140 részint részvényes, részint meghívottak gyűltek össze s mindegyik terítéknél ott volt az illető megtiszteltoek a neve és a következő étrendi lap :
A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság ötvenéves fennállásának megünneplése alkalmából 1895. évi október hó 27-én rendezett társas ebéd étrendje. Ételek: zöldség leves, fogas tartár-mártással,
i vesepecsenye köriíve, vadsertés áfo-j nyával, káposztásrétes és turósha-\\ luska, pulyka és récze, befőtt gyü-; möícs, vegyes saláta, parfait, vegyes i gyÜraWcs, sajt, kávé, cogoac. Ita-| lok: asztali bor, badacsonyi, villányi, dőrgicsei muskotály a kegyesrendiek pinczéjéből, Heidsiec!/ pezsgő.
Az első felköszöntőt Herteleudy Béla elnök mondotta a király és királyné ö felségeikre, mely fenn-\' | állva lett meghallgatva s háromszor éljenezve. Ebenspanger Lipót a vendégekre, különösen a távolabbról : érkezettekre mondott lelkes felkö-j szöntőt, Kovács Károly a részvé-! nyesek nevében az elnököt, dr. ¦ Schwarz Adolf közhelyeslésre talált gyönyörű beszédben Ebenspanger Lipót alelnököt éltette, ki méltó önérzettel tekinthet vissza a tár-: sulat ügyeinek helyes, hasznos és ¦t áldásos közbizalommal koszorúzott működésére. Itapoch Gyula a jelen | volt Csertán Károly alispánra a I köztisztelet és szeretet méltó alakjára, Fischl Pál a város közönségére, különösen a várost képriseló első polgára, Babochay György polgármesterre, ki iránt a tisztelet és bizalom mindinkább erősbödik, dr. LÓke Emil a kir. törvényszék jelenlevő tagjaira, különösen a törvényszék elnökére, Hertelendy Béla a társintézetekre, dr. Rothschild Jakab az összes igazgatósági tagokra, dr. Pachínger Alajos kr. házfőnök a maga és tanártársai, ugy a fögymn. ifjúsága nevében a jótevő takarékpénztárra, Ebenspanger Leo a munkást becsülő nemes érzetből a takarékpénztár tiszti karára, Tripammér Gyula szívélyesen megköszöate a figyelmet, dr. 8zöcs Miklós, mint ahogy Mikos -Géza táblai biró megjegyezte, aranyszájú szent Jánosunk virágzó nyelven meglepő hasonlatokkal éke. remek tósztban emelte poharát a takarékpénztár felvirág-
zására, később az ö ékesszólásával a hölgykoszorut éltette^ Mikos Géza á társulat érdemes elnökére, később dicső szabadságharczi érzelmekkel abban egyik résztvevő derék har-: ezosa Kiihál Ferencz k;r. kőzjegy-] zóre emelte poharát, Csertán Károly kedves alispánunk az ö megszokott patriarchális stylusában a hölgyek-j ért, Nith Norbert gvardián a ró-. I mai lörténetból vett gazdag idézetekkel a közmorált istápoló derék intézet vezetőire, — a táplált humanítorius eszmék méltó pártfo 1 góit éltette. Később ííucsecz József ; veterán néptanitót s szabadságnar-I ezunkban sokat szenvedett hősre ; emelte poharát. Nusecz megköszönte i a figyelmet, Seregély Dezső a taka-j rékpénzíár felvirágzására a tisztikarára, Révész a felügyelő bizottságra stb. a többi, közt még két igen szép pohárköszöntés volt, egyik mint fentebb emiitők Miko3 táblai biró uré és Pühál Ferenczé, kiuek hatalmas hangja már. a jókedvtől duzzadt jelenlevők közt nem birt csendet előidézni, pedig szellemdús beszéde megérdemelte volna a figyelmet, Nith Norbertre, mint szabadelvű és tudományos képzettségű lelkészre emelte poharát. A többi köszöntést már mi sem tudtuk feljegyezni.
Knortzer Frigyes ós társa méltó régi jóhirnevéhez. Kitűnő volt minden s a legszebb rend uralgott. Horváth Laczi s zenekara virágzó jókedvvel húzta a legszebb nótákat
CSARNOK.
Romok között.
— K. B. úrhölgynek ajánlva. —
Szürke kis történet biz ez, asszo nyom, a legtöbbet érő benne, hogy megtörtént. Hallgassa meg kérem.
Ön is tudja, "asszonyom, hogy Bandi barárom és én sokban elütöttünk egymástól, de egyben megegyeztünk : mindketten rajongásig szerettük a romokat. Csakhogy mig én a tudós szemével vizsgáltam az omladékokat, az ö ábrándos lelke visszaszállt a múltba, képzelete pillanat alatt fölépiíé a bedőlt, kőrózsákkal benőtt falakat és benépesítő hegedősökkel, daliás leventékkel és szende "hölgyekkel. Ha végigjártuk a Balaton mellékét; nem is mulasztottuk el, hogy meg ne tekintsünk egy-egy repkény koszorúzta romot. Különösen a sümegi várat látogattuk meg sokszor. Az idén is megtettük ezt. a. hold méla fényénél szótalanul bámultunk jó darabig a szép vidékre, érezve a Völtő szavainak igazságát:
fK ki szeretve a szép természetet, Eltársslog látható formáira!, Ahho3 sokféle nyelreo szol az is; ¦ Ha vig, az is rig hangon válaszul, Beszédesen mosol yg r* a bájosul; S részt véve zordon tőprengéaiben, Hegre* fuláokjok\' észrevétlenül, G/úngédea és szelíden lopja el" ... .
Az ünnepélyes csöndet végre Bandi barátom törte meg: ..Sajátságos, szólt, de engem a természet már nem képes ugy megvigasztalni, mint azelőtt .... Az igaz, hogy évekkel ezelőtt dús fürtökkel, reménytől dagadó szívvel állottam holdvilágos estén ezen romokon és most tar homlokkal, nem üres, de éhes sziv-vei állok itt életem romjain, és ha romok között akarok sétálni, csak életem ösvényét kell újra bejárnom.
: Ez az én „lelki — fürdőzésem".....
Különösen így Ószszel, mikor min-
! den lehulló falevéllel egy-egy öröm száll ki szivemből és egy-egy mo-
; soly hat el ajkamon, olyan jól esik újból végigsétálni ezen romokon, átélni a multat, a romlást, mely összeomlasztotta bálványaimat és fölmondani azt a leczkét, melyet minden érző és gondolkozó ember föl-
S 2 A.
Öcsémhez.
Változatosság a te korodban! mondani szokják.
Szép és jö mindez,\' ámde vigyázz lehetőn — Majd hegedű, majd czimbalom árja zavarja idSdet
S nem marad édes egész a tenerődre valón. — Hál a barátBág életadó erejére sa gondolsz?
Intelek édes öcsém, vedd komolyan szavai x. Nagy (eladat mindazt bcesQlettel tölteni mijá be
Amire eskndté!: töltsd be\'dicsőn, igazán, \'•égy magadelao s drága egészséged koszorúzza
Pályababér, amiért lelkieröd hevült, él — ¦ ú.v; pibenéatóbajtategyorsidegérzflleted, mert
Szellemi i^nnkás vagy, légy ezután is erős!
bátorfí.
Az Jtolsb Zrínyi.
Irta-: B0R03S VILMOS (Folytatás és vége.)
A kulcs megfordult a zárban és Aspermont gróf pokoli sötétségben a haldoklóval egyedül maradt.
A börtönben mély csendesség támadt. A haldokló lassan észrevétlenül lélegzett, Aspermont pedig lélegzetét ifi visszafojtva hallgatta Zrínyi pihegését. A nagy csöndben még a szu" őrlése, a kígyó kopogása is hallatszott.
Órák (eltek ilyen állapotban.
Végre Zrínyi megmozdult. Fájdalmasan nyögött és mísik oldalára fordult.
— Gróf Zrínyi János, térj magadhoz, snttogá Aspermont a haldoklónak. Az isteni gondviselés elhozta hoziád rokonodat, Aspermont Ébredj a lélek sötétben is Iát u megtalálja osztá yrésze&ét. Igen, Aspermont, a Rákóczi Juiia férje ül itt melletted, aki felvált téged a szenvedésben. Add kezembe kezedet éj imád-kőzzünk. . .
Gróf Zrínyi János sötét ttlakja felemelkedett a szalmáról.
— Ki beszél itt? kérdé félénk, tompa hangon, ki háborgatja síri nyugalmamat? Hagyjatok legalább a sirban pihenni, ha már az életben zaklattatok.
— Zrínyi Ilona, a te kedves jó testvéred bucsu csókját küldi általam, suttogta Aspermont részvéttel.
— Ah, igeo, emlékezem . . . Munkács asazonya valamikor nővérem volt. . . hahaha! ... Remek dolog volt az 1... . Szeretett engem, szerettem Őt és megöltek ,. . Thököly ölt meg engem . . . Ugy-e ezt nem is tudod ? . . . Jaj beh sötét van, nem láthatod a sebet mellemen ...
Aztán nevetve kérdé:
— Mikor fúltál me" . . . Ilona feltámadt e már? Mert neki fel kell támadni, a magyar nemzet nem élhet nagylelkű asszony nélkül.
Aspermont Zrínyit, ki felült szalmáján, átölelte s fejét mellére vonta.
— Szegény órabér, milyen zürzava rosan beszélt, snttogá magában Asper-
i most Elméje végképen felbomlott, tisz-I táa és értelmesen nem lehet vele többé ! beszélni.
— Aflpermont ? . . . Aspermont? . . • rebegte Zrínyi, mintegy emlékei közt keresgélve . .. emlékezem e névre ís . . . Na bidd. hogy egészen bolood vagyok. Nem! .. . Aspermont egy vitéz katona volt, igen, katona volt. .. haha! .. . Remek dolog volt azl . . . Mond meg neki, hogy meghaltam, de hagytam hátra egy örökséget azoknak, a kik e helyen követni fognak .-Azt hiszed őrült vagyok?... Hahaha!.... Ne félj maradt, még egy kis eszem!... Jer közelebb, hogy senki meg ne hallja! ... Amott a sarokban, ott ahol az ócska tánezok és kínzó szerszámok hevernek, kiemeltem a börtön padlózatából, az egyik kocz-kakövet, az\'án kivájtam a földet. .. Vájtam .. . vájtam .. talán tiz évig vájtam .... Hahaha!.Remek dolog volt az!. . . A kőlap alatt vízre bak kantám . . . Valami folyó csörgedez alattunk, hideg, nasyon hideg, soha sem mertem bele ugorni!.. . Nézd meg .. . Haljaha? .. . Nevetni fogsz!
— Majd megnézem, kedves rokon, szólt Aspermont bensőséggel. Talán hasznát vehetem s akkor nem dolgoztál hiába. Most pihenjél, ne izgasd magad, beteg, nagyon beteg vagy!
— Ki mondja azt? Én beteg? Régen volt az, most már halott vagyok, fogd meg a kezemet, olyan mint a márvány,
hallgasd a szivemet, az már régen megszűnt dobogni.
— Nincs üzenni valód Rákóczi Ferencz-nek ? Zrisyi Ilonának? Aspermontaak ?
— Nincs, mit is üzenne egy halott ? Majd feltámadáskor találkozunk, mert tudd m&g, feltámadunk, a lélek nem hal meg, igaz, amit a papok tanítanak. Láthatod rajtam, beszélni is tudok . hahaha! .. . Remek dolog volt az!
Zrínyi János elhallgatott. Görcsösen belekapaszkodott Aspermontba és — sírni kezdett
Halkan, fuldokolva sírt
— Én elvesztett világom! Hazám! Kedvesemi Margitom! Világom, üdvöm, boldogságom i Életem ... rebegte összevissza és szaggatottan.
— Elveszett minden, folytatá, és én a patkányok martaléka lettem. EÖszöoÖm Aspermont, hogy eljöttél. Ne félj tőlem, már nem vagyok bolond! Mindent tudok!... Huszonnegyedik éve rothadom itt.. . Te még akkor deli ifjú . voltál .,. Isten veled . .. öleid helyettem szeretteinket... Zrínyi Itesát, Rákóczi Júliát, Tökölyt, Rákóczit, szóval azokat mind, akik szerettek minket... Aztán... aztán menj le itt a faluba, Rottenbnrg
alá . .. hallgatózzál___este Áve Mária
után .. . Egy dal zeng fel . .. nem tudom honnan jön ... aki dalol, az Margit.. . Kinszky Margit... a jegye-Bem .. Szólj hozzá és mond meg hogy tecűetoi fognak. .. mond meg, hogy el-
vesztettem az eszemet, de kábultan is hallottam kedves énekét... oh, mond,\' hogy karjaidban haltam meg c\'s reá gondoltam. ... De mi ez ? . .. A toronyban éjfelet kongat az óra és a dal szól . . . hallgasd... ez ő. ez 51
Gróf Zrínyi János felső testének egész súlyával rádőlt Aspermont grófra, ügy le--te. hallgatta, mintegy magába szívta azt a dalt, mely kívülről szólt ugyan, de ugy hangzott; mintha valaki mélyen a föld alatt énekelt volna.
Kint a torony lábánál egy ró énekelt-Gyönge rezgő hangja volt, de a börtön vastag falain áthatott.
Aspermont gróf ismerte Kinszky Margitot. Hasz esztendővel azelőtt ünnepelt síépsíge volt Bécsnek. gróT Zrínyi Ji-nos elfogtása után özvegy anyjával — aki különben született herczegnő volt — eltávozott Bécsből, mint akkor mondották, Angliába.
A leány azonban oem Angliába utazott, hanem ismeretlenül meghúzódott Rottea-burg falucskában és esténkint ODoan járt a vár alá énekelni
Rab jegyesét ezzel vigasztalta, bár más uton elkövetett minden lehetőt, hogy Zrínyit kiszabadítsa. Fáradozása azonban nem járt sikerrel.
Fájdalmasan hangzott a dal. A dal utolsó szavai így azŐltak:
Várj reám a felhők felett. Kedves hatott, Isten reléd I
XXXIV, ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. NOV-EVBER 2-án
tés száz meg száz dárdáját összefogva együttesen szivébe döfni. De ezt lehetetlen volna, oeki kiáltania. Visszavonultam fájdalmammal és egy szóval sem mondtam neki, mily határtalanul, mily végtelenül szeretem. Sőt mikor egyedüli támasza, édesanyja is meghalt, egészen félre állottam útjából. Te megértesz engem*____
Itt Bandi barátom elhallgatott. Kiváltunk. Három hét múlva kaptam tőle egy levelet, melyben csak így papírszeletke volt kivágva a „B Közlöny "-bői és rajta e néhány
sor: „G.......E . . t . . . . b . .
¦ - - • gyógyszerész f. augusztus hó
8-én váltott jegyet a szép K.....
B____val."
Magyarázatkép csupán e néhány szó volt e levélben: „Itt van az én halálos ítéletem. Te tudod, hogy nem harczolhattam ellene. Boldogságom oltárán először hitemet kellett volna ieláldoznom, mert hiszen rajtam talár van Uzsorakamatra dolgozó keritó a boldogság. Dá azért szivem, ez az életkazán majd csak tovább is működik é3 ha bekövetkezik a katasztropha, senki sem fogja tudni rajtad kivül, hogy mi idézte elő a kazánrobbanást."
Mikor barátom levelét átolvastam,
eszembe jctott G....... E . ..
ez a fiatal öreg, ki talán éppen most siet a szép Belláék lakására, hogy a jegyesek boldogító szabadal mait éhezze. Szivem egy perezre elfogódott 8 aztán ezt írtam bará-. tómnak:
„Vigasztalódjál, k. Bandim! Igazat mondottál: repkényterrné-szet volt. Csakhogy a jövőben nem romokat, hanem egy elaggott, fiatalon Öreg tölgyet fog átölelni indáival.
Barátod
NEMO.
Tudnivalók
— Hirdetmény. A cs. és kir. köiös hadügyminiszter az 1896. évben hadsereg részére szükséges kü\'.öoféle lábbelit 21188 pár czipőt, 3225 pár könnyű czipöt. \'.00! pár rövidszárú csizmát, 2967 pár dragonyos- és 651 pár huszár csizmát a magyarországi kisiparosok utján óhajtja beszerezni. A c/ipök párjáért nagyság szerint 4 frt 80 krtÓl 5 frt 31 krtg, a köonyü czipókért 3 frt 53 krtól 3 frt 84 krig, a rövidszárú csizmákért 6 frt 54 krtól 7 frt 10 krig, a dragonyos csizmákért 8 frt 51 krtól 9 frt 10 krig, a huszár csizmákért pedig 8 frt 63 krtól 9 frt 27 krig fog fizettetni. A pályázatban minden önálló mester résztvehet tekintet nélkül arra, hogy ipartestületi tag-e
— Hallod, halottnak mond, lihegte Zrínyi. Oh bogy hnsz év alatt soha sem tudtam neki válaszolni!-.. De ugye. átadod az üzenetemet.. . Megmoodod ?eki, hogy utolsó órámban visszanyertem eszméletemet és az o dala mellett vált meg lelkem összekinzott porhüre-lyétől.
— Mindent megmondok, kedves rokon, mindent, csak alkalom nyiijék reá vi-pzonzá Aspermoot. Jegyesed hűsége auy-nyira megindító, hogy nekem is könnyek tolultak szemeimbe . .. Ah, de mire való ez a harangozás?
Kint ueyanis megszólalt a lélekharang.
— A várparancsnok, — folytatá Aspermoot — erővel eltemetni akar. Pedig azt mondom, légy erös kedves rokon talán megsegit még a jó Isten.
— Most segít rajtam, érzem, erötn elfogyott, a küzdéjnek végei Oh .. . dalolj .... dalolj ón édea Margitom 1
A dal egyre zengett, a lélekharang egyre csíllingett.
A két férfi a földre szórt dohos szalmán kuporodva, egymást átölelve tartotta.
Zrínyi János a dalban gyönyörködött, Asperroont a haldoklót figyelte.
Zrínyi János a gróf mellére ejtette fejér. A távolból feltörő hangok, a lélekharang csillingelése ősszekávorodtak fülébea ... Hazáról, szabadságról és a patkányokról suttogott... Aztán elhallgatott egészen/ A-:pennont lefektette a szalmára. Megrázta, szólt hozza, de Zrínyi n^m felelt.
Halott volt
Az utolsó Zríay kiszenvedett I
vagy sem. óvadék letétele nem szükséges. Az 50 kr03 bélyeggel ellátót} ajánlatok 1S95. évi deczember hó 9-én déli 12 Óráig ax V. hadtest pozsonyi hadbiztosságánál nyújtandók be. Miről az érdekelt iparosok oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a szállításra vonatkozó részletes föltételek az alulirt kamara hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Sopron, 1895. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Franeziaország és Srájcz közt f. é. június bÓ 25-én megegyezés jött létre, melynél fogva az ezen két állam közt vámpolitikai tekintetben fennél\'ott kivételes állapot f. é. augasz-tns hó 19 én megszűnt. Minthogy ezen naptól kezdve Svájcz részérdi a legnagyobb kedvezmény a fraoczia árukra is ki terjesztetett, ennek következtében a szerződéses államokból, tehát a monarchiából is, Svájczba bevitt áruk után a végbó!, hogy azok a legnagyobb ked-vezméuy szerint való bánásmódban részest (essenek, ezentúl származási bizonyítványok nem fognak kívántatni. Miről az érdekeit körök ezennel értesíttetnek. Sopron, 1895. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A szmírnai konzulátus jelentése szerint Szmirnába a mazsolaszőlő szállításához használtatni szokott hamazsir az ottani török hatóságok részéről vegyi összetételére nézve a jövőben szigorú vizsgálat alá fog vé-[Setbi és csak oly bamuzsir bevitele fog megengedtetni, a mely legalább 50% és legíölebb 64% szénsavas kálit tartalmaz. Miről az érd-kelt körök ezennel értesíttetnek. Sopron, 1895. évi ok tóber havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
H i r e k.
— ö Felségre a király magánpénztárából a bucsu-szent iászlói öok tü/.-oltó-egyletnek 50 forintot adományozott.
— Halottak napján megélénkül a sírok csendes országa. A kegyelet ünnepe ez, alig van valaki, kinek ne nyu-godoék rokona, jó barátja az örök béke a csendes birodalmában, díszített sírok virágillatában bánatos arczczal mozognak az érdekeltek, gondolva: mi is ide kerülünk előbb vagy utóbbi
— Gyaszüonepség. A nagykanizsai fögymn. ifjúság mint minden évben, ugy az idén ísa u.-kanizsai kath. temetőben a kegyesrendiek sírboltjánál gyász iia-oepélyt rendezett a kővetkező programmal: Indulás fél 4 órakor. Testületi kivonulás. Programm: 1 Gyá3iének Kloss. Énekli a fögymn. vegyeskara- 2. Beszéd. Tartja Horváih István. VIII. oszt. tan. 3. Gyászdal. Énekli a főeymn. dal kar. 4. Exultabunt Csicsáky Imrétől. Szavalja Steinberger Győző VIII. oszt tan. 5. Szózat. Énekli a fögymn. vegyeskar. Az énekeket főt. Schüssler Albert gymn. tanár ur vezet.
— Eljegyzés. Városunk egyik ünnepelt szépségét, a müveit lelkű Schlesinger Rózát eljegyezte Ács Károly
Merengés.
pap .
Csengetyu ezól : Haldoklóhoz megy E haldokló Nálam sokkal boldogabb.
Zng a harang;
lm, halottat temetnek . .
Boldog halotti
Bar feküdném helyetted.
Temetőben
Sirok között merengek . . Engemet is
Majd ha ide temetnek l
Gyilkos balsors / . Üa pályámon rémesen . . . Bocsáss meg hát CsüggedŐdnek. Isten a el !
VÁROiSY MIHÁLY.
— Magvar Házi Kincstár czimen uj, népies irányú ismereretterjesztő, társadalmi és szépirodalmi folyóirat indult meg. — Az előttünk fekvő első szám tartalmának változatossága, képei és csinos kiállítása után Ítélve, a folyóirat hézagpótlónak ígérkezik s bízó nyara Bzivesen fogja venoi mindenki, a ki olcsó pénzen olyan olvasni valót keres, a miből hasznot és gyönyörűséget is meríthetne. A folyóirat havonként 80—84 oldalnyi füeetben jelenik meg 8 — 10 képpel. Előfizetési ára ! egy évre 2 frt 50 kr: félévre 1 frt 30 kr., negyedévre 70 kr. egyes szám 25 kr. — Megrendelhető: Budapest, Ferencz-körut 1. sz. IH. e.
vasúti tisztviselő Erdélyből. SzivbŐI kívánjuk, hogy ott a bérezés hazábin meglelje az óhajtott és megérdemelt boldogságot.
— Szarvas Gábor emlékezete. A mult betekben elhunyt nagy magyar nyelvtudós emlékezetét kegyeletesen Ünnepli meg november 3-án, délelőtt a fögymn. .Gyakorló Iskola.* A magyar nyelvtudomány legkiválóbb művelőjéről Steinberger Győző és Magassy Antal VIIL oszt. tanulók tartanak érdekes felolvasást, vázelva egyrészt a tudósnak munkában lefolyt életét, másrészt azt a hatást tüntetvén fel, melyet nyelvünk fejlődésére az egész magyar közönségben gyakorolt Üdvözöljük a derék ifjúságot e nemes törekvésében. Díszére válik a tanári kariak.
— Házi ezredeink előléptetései 1895. november 1-ével a cs. és k. 48 gyaiog ezrednél. Alezredesnek: Reiseuauer János őrnagy, őrnagynak Picbler Vilmos I. oszt. századt*, I. oszt. századossá: Bakaforz Viktor II oszt. százados,. II oszt: századosokká: Heimlein Alfréd, Paterska Zsigmond, Zsjcsek Manó, Waste 1 József főhadnagyok. Főhadnagyokká : Antosch Arthur, Danzinger Ferenc*, Kohont Ottokár hadnagyok, nad-nagyokká : Webel János, Rotter Frigyes, Tietze Károiy tiszthelyettesek.
A m. k. 20- honvéd gyalogezredcél: alezredesnek: Horváth György őrnagy, L oszt századosnak Rogosinczky. Antal IL oszt Bzázados. IL oszt századossá: Pály János, Hraoiloyics Mark főhadnagyok., FÓhadnagygyá: Zaccaria Ádám hadnagy, hadnagyokká: Schranz Ödön hágyoni Kereszty Sándor, boc-tári Svas-tits Elemér, Sedermayer Dántel tiszthelyettesek. Tényleges állományba vétetett: Bitza János tartalékos hadnagy. Hadnagy kezelő tisztnek: Stipetics György törzsőrmester. — A nagykanizsai közös hidsereg laktanya bizottságban működött lovag Blaschke József tolt őrnagy és Sábán Rezső volt törzskari százados, előbbi altábornagy, utóbbi vezérőrnagynak léptetett elő.
— Ai első polgári házasság Nagy-Kanizsán okt. 27 én délelőtt köttetett meg a vároa tanácstermében. Babochay György polgármester fekete sálon öltönyben nemzeti szinü vállszalaggal jelent meg s rövid hivatalos beszéddel üdvözölte b előadta a hivatalos aktm adatait, a jegyespár Bolgár (Berger) Sándor és Furat Laura „igent* mondó feleletére házastársaknak jelentette ki őket. E pillanatban a közönség háogos éljenzésben tőrt ki. Az uj pár Összecsókolódzott, a szülők pedig sírtak. Nyomban a házasságkötés után a házasutók a zsinagógába mentek, — hol Neumann Ede dr. főrabbi adta reájok az adást, és beszédében kiemelte, hogy a frigy, melyet szivük kötött, az állam törvénye is megerősített és mo t az egyház áldásában részesü\'nek. E kötésnek tehát hármas jelentősége van, mert szeretet, állam és egyház működtek közre létrejöttén.
— A „Népkonyha", illetve a szegé nyék tápintézete november közepén nyílik ujbó! meg. Felhívjuk áldozatkész tisztelt közön éhünket, hogy akik tehetik, termesztméo^ekküldéiével szivesked jenek a nemes czéihoz hozzá jára\'oi-Ed4ig a kővetkező adományok folytak be. Egy névtelen jótevő" 25 frtot Po:lák Alice Pécsből 10 fet, Berkei Jenöné szül. Polák Szabina 5 frtot Terményben: Fiaeber Ferenczné 5 kiló tarhonyát, Strém Vilmosné 1 zsák lisztet, Plachte Sáadorné Varasdról l zsák babot küldöttek, mely kegyes adományokért hálás köszönetet mond az egyesület elnöksége.
— Esküvó Fríed Jenő nov. 3 án esküszik hüiéget a helybeli izr. templomban Goldschmid: Dávid kedves leányának. Áldás frigyökre 1
...—; Járdáink aspbaltirozása több helyütt eszközöli etik, helyes ; ez érdemben Bachrach Gyula főügynök úrral értekezhetni, mint a hirdetési rovatban is olvasható.
— Hymen. F. hó 31 éa Btau Juliska oki. tanítónő és Kofos Mihály, kir. mérnök Érsekújvárt^ esküdtek egymásnak örök hűséget a polgármester előtt A polgári házasaágköés után a boldog pár az izr. templomba ment és ott tett eleget egyházi kötelességének.
— A zalavölgyi vasat ünnepélyes megnyitását f. évi deczember 1-ón szándékoznak megtartani.
— Heti felügyelő e héten (nov. 3.-9) a nagykanizsai önk. tüzo\'tó egylet őrtanyájáo Brüci Sáodor szakaszparancsnok ur.
— Ketl felügyelő e héten (nov. 4—9. a nagyanizsai Ktsdedoevelő Egyesület óvodáiban Matosh Józaefné ás Székely Lajosné választmányi tag úrnők.
\' — Hogyan lehet vasnton legol-csóbban utazni.\' Ezt megmutatta okt 24-én egy balatoc edericsi 14—15 éves
suhancz. — Ei ugyanis elment Balatnn-Edericsről, Bal.-Sz. Györgyig gyalog, iU aztán minden bábozás nélkül felült az esti vegyes vonat egyik kocsi ÜtkŐ tárcájára (puffer) és ezen lovagolt egész Kanizsáig. A rév* állomás-vezető — mikor előtte e.t-iadt a vonat, észrevette ezt a különös lovast és besürgö-nyözött Kanizsán. 0 igy mikor itt a vonat megérkezett kíváncsian várták a kis bátor utast és a mint a vonat megállt s forgalmi tiszt szépen leemelte a a szerencsésen megérkezett ficzkót a szokatlan nyeregből és átadta az ügyeletes rendőrnek. —Beiksértetvp, a rendőrségnél elmondta, hogy apja Horvát-országban települt le és ő oda akart utána meuni s hogy a hosszú gyalogolás-ból valamit megtakarítson, ezt a tourt igy lovagolva lette meg, A kapitányság gondoskodott róla,\' hogy a hátralevő utat ne a pufferen tegye meg. Mindenesetre bátor\'utasnak mondható. Probatnm est.
— Uj tagok a nagykanizsai Kisded-nevelő Egyesületnél: rendes tagi Klein Cecilia urnő, pártoló tagok: Pollák Li-pótoó, Brück Lina nruök és Fürst Sándor ur.
— Lépre került. Október 29-én este, mig Mantuanó József kéményseprőnél a segédek vecsorénál voltak, egy tolvaj belopódzott a segédek hálószobájába, hogy ott a kezeügyébe akadó ruhadarabokat hamarjában összeszedje, egyik segédnek azonban valami dolga akadt a szobában és amint ez az idegent észrevette, lármát ütött, a többiek besiettek és a ficzkót lefülelték; egyik a rendörségre futott, mire két rendőr jött a léprekerült ipszét oltalmába venni. — Kisérés közben elakart agrant, de nya-koncsipték és ettől fogva a szó szoros ért lmébeo karöltve kisérték az Örta-nyára. Az illető egy faczér kéményseprő legény, ki ily könnyű szerrel akart ruhára szert tenni. Átadatott a bűnt. bíróságnak.
— Sopronvármegye Nyék községben f. hó 23-áu tartatott meg a körjegyzői választás, — mely alkalommal városunk szülöttjét a fiatal tevékeny Keller Ignácz Gyula csávái (Sopronme-gyeí) körjegyzőt, — mint az itteni derék polgárunk Keller Ignácz czipész mester ur fiát nagy lelkesedéssel választották meg körjegyzővé. — Mint a soproni lapok írják ez elsőrangú jegyzői állás betöltésekor, a nép a kedvező eredmény lelett nagy Örömének adott kifejezést, annyiban ismert Keller Ignácz Gyula csavai jegyző ur az ottani környékben általános közbec ü és ben áll. Mi is szívből gratulálunk az alig 26 éves fiatal tevékeny jegyző urnák, ki oly naivon gyorsan előrehalad pályáján.
— Magyarország leggazdagabb birtokosai Magfarországon a legnagyobb földbirtokos maga a magyar állam, — melynek 2 816 418 kat hold földje van tehát körülbelül tizedrésze a művelés alatt levő összes területeknek. A magánbirtokosok között herczeg Eszter-názy Miklós ax első, akinek 421053 hold birtoka van. — A grófok kőzött a leggazdagabb gróf Scbönborn Ervin 226.021 holddal, utána jön Festetich Tasziló 135.541 holddal. A í ész vény-társaságok között az osztrák magyar állam vaspálya 216.158 holddal, utána ötödik sorban következnek Koburg Fülöp berezeg, 214,838 hold földnek a tulajdonosa. A leggazdagabb főherczeg Magyarországon Frigyes, kinek 157.731 hold földje van, mig az uralkodó család magyarországi birtoka 96.912 holdat tesz ki, József föherczegé pedig csak 56.930 hold; e szerint a valiásalap melyet a kultuszminiszter kezel, háromszor akkora. A főpapi birtokok közül legnagyobb a nagyváradi lóm. kat. püspöké, 189 934 hold; ezu\'áu következik a nagyváradi gör. kat püspök 130 808 holddal, mig a legnagyobbnak híresztelt kalocsai érseki uradalom csak 12.143 hold. A káptalanok között leggazdagabb az egri káptalan 91.702 holddal, melynéi a hercegprímás csak 1000 holddal gazdagabb. A városok közül a legnagyobb földbirtoka Debreczen városának van, 91,618 hold. Utána kö-ve-kezik SzegeoV-^2.126 holddal. Az izraeliták közül s íegoagyobb földbirtokos háró Schossnirger Zsigmond 85.127 holdd?!, azután jön Popper Armia és a Berthold bárók, kfllőa-kűlőn 20 900 hold főiddel.
— Az elhasznált levél boly egek baszna. Elhasznált bélyeget gyűjteni az egész világon szokás, bár a legtöbb ember nem tndja, még maguk a gyűjtők sem tudják sokszor, mire használja fel a gyűjtési közpout azokat a czifra levéljegyeket. Megfejti ezt a kővetkező tudósítás: A Kongó államban egy falat alapítottak elhasznált levélbélyegek értékes itéséenl. A viiág minden résíóből 40 milliónál löbb bélyeget küldtek Brüsszelbe s ebből tekintélyes összeg gyűlt össze. A Kongó állam a falunak
a folyó jobb partján, 400 hektárt enge dett át A Kongó missió főnöke, mott-sigeore Aertselaur jilenti, hogy a falut Saint-Brndonak keresztelték el. Több épület már elkészült; a főid mive>etövá vau téve, ügy, hogy páter Combier vezetése alatt legközelebb hozzá fognak a telepítéshez. A Kongó állami gyernek-koloniákbmn nevelt néger fiakat és leányokat összeesketik és a faluban telepitik le.
— Rövid hírek. Lengyelország felosztásának 100-dik évfordu!Ó napja okt. 24-en volt. — Strausz János a keringő király okt 25 én volt 70 éves. — a prágai ostromállapot megszüntetett ---A koroüapénz értékű uj okmáoybélye-gek már készülnek. Az arany árkelet-pótléknov. hóra a vámfizetéseknél Í9,|J,t.. — Barcson ,Drávavidék" czimen uj hetilap indul meg. — Az „Amerikaai Ellenőr* newyorki lap hazánkba szállítása •újból megengedtetett. — Az agrárbank igzgatójává Enyedi Lukács miniszteri tanácsos neveztetett ki. — Lue,;er híres antiszemita válaszatatott meg Bécs polgármesterévé — A Száva Zágrábnál kiöntött.
Vetőmagvak.
(Mauthner Ödön tudódtaaa.)
Vöröslóhere. Napról-napra mindinkább az derQl ki, hogy nemcsak niJank hanem inin-denQtt, hol lóherét termelnek, nagyobb perilletéket használtak fel mag termelésre, mint feltételei teteit. Kunrk következteben, bar egyes országotbaa és vidékeken a magtencelés nem Tolt o\'T bő, mégis a szaporodott lesúSetek által nagy mennyiségek állanak rendelkezésre s ez a nyitja atuak, hogy Némeiorsaág, áust-tría-, FrancziaA és Oroazonzág es Amerika nemcsak olcié árakkil, de meglehetősen scép minőségekkel is versenyeznek s ma már számolni kell azzal, hol lehet eme naarj készleteken tnladui, ha majd minden ország szükségletét a saját termésébe! fedezheti. Lnczerns táróiról sem szolgáltatott olyan ,bő termést, mint a lóhere Prorenceből határozottan Vei*-¦ebb lucserna fog piaexra kerülni, mint a mult idényben, az Olaszországból írkesŐ hírek sem mondhatók kedvezőknek. Takarmányrépamazot Olasz országból nagyon olcsó áron ajánlanak, de számottevő német heiyekről meg nem érkeznek ajánlatuk, ugy látszik, epyjk Tár s másikra :
Jegyzések nyersáruért 1C0 kilonldnt Budapesten.
Vörös lóhera 35 — 45 frt
Lnczerna 45—50 .
Baltaczim 10—IU50.
Tavaszi txikköny 5 75-60.25,,
Széna-, szalma , és takarmány.
i Fuchs József nagykereskedő V. Fürd5 utcz* 4 jelentése.
Budapest, 1895 október J5.
Esős idő következtében a behozatal széna és szalmában kevés mennyiségben a legnagyobb-\\ részt megázott állapotban történt, minek ko-; vetkeztéb a olcsóbb árak mellett adatott el.
Jegyeztetett: JoSh/ 4s elsőrendű széna 2 frt ! 60 krtól 8 írtig, közíj-minöség 2 fn 3J knól I 2 f l 50 kr.g muhar és luczerna \'l Irt 40 krtól | 2 frt 75 krig. alomiaaima 1 frt 20 krtól 1 Irt 40 krig. zsnpizaioii ] frt 50 krtól 1 frt 70 krig, azecaka 1 frt.,40 knöl 2 frt !20 krig ICO kiló szerint házhoz exállitva.
A behozatal préselt széna és szalmában meglehetős mennyiségben történik némileg változatlan árak mellett: szína I frt »0 krtól 2 frt 60 krig, szalma 1 frt 25 krig 1 fr. «5 krig 100 kiló s érint vasoton átvéve.
Gabona és termények : Zab 5 frt 80 krtól 6 frt 15-Íg. tengeri tavali 6 frt fO krtól 8 írtig, uj tengeri S frt 80 krtól 4 frt 10 krig, rozs S frtól 6 frt 15 krig. árpa 5 frt 35 kr. jobb minotégü 7 frt 50 kr. állomAs aaemnt, árpa-d*ra 3 frt 90 krtól 4 frt 20 krig. 100 kiló szerint nagybani eladaaoái. Burgonya 1 frt ~.p krtóL2 írtig.
Polgári Magy I
anyakönyv
Kanizsán.
Házasságot kilőttek: 1. Bolgár (Berger) Sándor ét FSrst Laura okt. Ü7.
HaxjwolásrB jelentként: 1*. Hemcsics litván ét Sabján V*rona. 15. Csondor János és Bedének Terir. 11. Berger (Bolgár) Sándor és Furat Laura. HetkőtteieiL 17. Som igyi József ét Czethofler Katalin. Ssületesi :
37. Vekátr Gyula és Metz Franciitka fiuk Lajos okt. 20 SS. Győré János e: Tormási Mari leányuk Mária okt. 21.38 Breier ígnset éa SttroSerg Katalin\'fiuk Jakab oku 22. iO. Csatiét Fer na ét Gyuric* Julianna üuk Ferenci okt. 17. 41. Czigler Pa! és Leb Francsiska fink Pál - Osakár—Gj u<s okt. 19 42 Erti Jakab Fülöp ét Trebár 6ü«lla r.-:--József okt. 24. 43. Mauthner Bezső és Bőhiu Zsó&a leányuk halra született. 44 Varga Ferenci éa Szedlmayar Terez leányuk Xataliu okt. 23 45 Flumbert Ferencz és Tiszai Anna leányuk Anna okt. 23 46. Hunka Ignáca éi Burka Anna fiuk halva . tz&letett. 47 Varga Ferencz éa Varga Auna fiuk Feresc= okt 26. -48. Dal mán y as György és Z-kmor Terézia lányuk Anna okt. 26. 49 Kámondv Mihály és Szabó Büky Rozália fiuk László \'okt. T. 50. Kilifc Béla és Kozma Mária fiuk hatva szüle ett.
Halálozási:
86. Scherz Selina Schen Móráé 42 éves okt. 21 86 Dervalics Katalin Keresetiét Jó ztefné 57 év okt. 21 gyomorbei hurut. 37-Lantos fiizella 6 hetes okt. 23. i.erc*ok. Se-Bucaict Anna 2 ér. okt 21 tüdShurnt. 39. Sneff Ferenc* Poszarecz Erzsébet férje 83 é. okt. 22 aggkori TégkimerQlét 40. Sneff
ixxrv.r ÉVFOLYAM.
\\
zalai közlöny.
Min* ott. 23 21 napos. Bilhornt. 41 Mautner Benőné Bóhm Zsófia bolt leáoyt az Olt íi. Drorzzky Kmilit néhai Járót Tanaimé 5Í ér. okt. S6- agysiélhfldés « Szabó György 9 hétéi okt 2é. görcsök. 44. ciuk« Terézia S b&nzpo* okt. 26 gyemelauiáryT 45 Liplin Sándor 8 faatM, okt 25 TűdSnurot. 46 Glocker Rizs, 6«. luítíí Gyulán* 56 é okL 15 Tödö-TjieojÖ 47. Hunka 5 óra okt. 27. koraazOléa. 46 Vojkotici .. il éTtt okt. 26 Bélhu-
rut. 49. Keiler Etelka 2 éi fél e- okt. 27 mdőlob 50. Knausz Borbála 6 é. «kt 27. Veselob .\'.I P*ti Láazló 8 hón okt. 27. Bélhn-rut 52. Kil>k 1 óra oki. 27. KoraazQlött - Ktbaláloaoiuk izáma 2-vel túlhaladja az iijiiillúEtdc «Amát okt. I-t51 okt. 29-ig.
\'egyesek*-
— IlizLoi grógyhatás. Miudazok kik rosíz eaésziéá vagy azékrekedés következtében ielfuvódixbaa, szorulásban, főfájásba! étvénjhiánybaa vagy eeyéb bajokban szentednek, a valódi ^Moll fele seidlltz porok" használata által biztos gyógyulási érnek et. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvéttel Holl A\', gyógyszerész cs. és lí. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készít mécy kérendő az ó gyári jelvényével és aláírásával.
— Kai axámankbsn is hozzuk ha zánk legmegbízhatóbb gyümölcsfaiskola telep tűlajdODOsa: Uoghváry László hirdetését. Ungbváry Líszló 121 holdas czeg\'ódi hírneves gyümőicsfaiBko\'ája a külföldi legelsőob helyre sorozható néhány ugyanily irinyu vállalattal szem ben mír most is milyen helyen ?11: erre nézve szclgá\'jon tájékoztatást! Molnár István .Budapesti m. k. pomo-lógíai tanintézeti* igazgató, kir. tanácsot; gyttmölcsészeti biztos alábbkövet-kexő levele: BVooatkozásaal folyó hó 18-áo kelt kérdéséra értesítem, misze: ríot ha faiskolája 120 hold kiterjedésű és ami fő 700—800 ezer darab ojtvány, 1.2000 000 alvóazemzés és 15 millió vadoncz csemete foglal abban helyet: akkor Uraságod faiskolája mindenesetre a nagyobb külföldi faiskolákkal (milyen pl. Leroy Acdre-é, Barbier, Croox Spáth-é itb.) egy sorompóba állítható. Molnár litván.c — Uughváry László 80 oldalra terjedő & kimerítő árjegyzékét bárkinek is megküldi
— Polgári háxaaaág. Érdekes eset adu elő magát egy alföldi községben. Több üunepélyei diszbe öltözött egyén és egy meoDjasazony jelent meg a polgárt anyakönyvvezető irodában házasságkötés czéljábót. A sok közül- nem is lehetett mindjárt észrevenni a hiányt A polgári anyakönyvvezető magára vévén hivatalos jelvényét és megkezdte a bejegyzést a házassági anyakönyvbe. Midőn a menyasszony nyal végezett, kérdé:
— A vőlegény nere ?
—r Tóth Lászlói — feleié egy éltes jóképű magyar atyafi.
— Maga í völegéoy? — kérdé gya-Dusan a polgári anyakönyvvezető.
— Nem kéiem alásfan — monda az atyafi — én az apja vaeyok. A fiam kücn van knkoricza szárát vágni, ö ELíst nem ér rá. De hát majd bejön vasárnap out akkor aláírja a paksa-métáját
Jót kaczagott a polgári anyakönyvvezető a nyilatkozaton és felvilágosította a násznépet.
Irodalom.
™ A tanítók Igaz barátja. Igasán ezt a czimet viselhetné a Benedek Elek szerkesztésében megjelenő Nemzeii Iskola. Soha még tanügyi lap a tanítók ügyét ily neme* hévvel és ekkora ered-méoynyel még nerc védte és soha még tanügyi lapot a közoktatási miniszter ekkora\' figyelemben nem részesített, mint ezt. Nem csak elolvassák, de szavát mindig komolyan meg is fontolják, sót a legtöbb ecetben véleményét ki is kérik. Szóval ez\\a lap egyike a legkiválóbb tanügyi orgánumnak. Független sége ugy szellemileg, mint anyagilag olyan, a melyhez sommiféle idegen befolyás-hozzá nem férhet És ez mér kezdi is megteremteni a maga gyömöl-«ét,. A különféle tanügyi reformok között első helyen áll a unitok fizetés ögye, melyet már a közel jövőben rendeznek. A tan.tóképzést egységessé teázik, az iskolaszékek körét a tanaimányi ögyekbeo megnyirbálják a a mi fődolog, * Unitó függetlenségét biztosítják a szőnyegen levő népokt. töt vény revi-*>ója alkalmával. És ezek kivívásában az oroszlán rész a Nemzeti Iskoláé. Ily ielkes küzdelem mellett igazán megérdemli ez s lap, hogy ott legyen minden UnitÓ aazUlán.
— A „Zenéié Magyarországot* nem jehet zongorázónak nélkülözni. A valóban olcsó és jó mélUtáara Ulál mindenkor s ha valamilyen vállalat pártolására érdemes, ugy a „Zenélő Magyarország* bizooyuya! az. Minden hóbau két terje-
delmes hangjegy füzetet 10—10 oldallal bocsa jt ki előfizetőinek olyan tartalommal, hogy miodenki megtalálja benne a neki alkalmasat, s ízlésének megfelelőt. Felöleli az irodalom miocén ágit s a zene minden válfaját. A ma megjelent 20-dik füzet Urt&lma ez: Csizmadia Igoácz .Serek az én subám alja" Nép dal Godard hires „Tőrpék táncia\' sza-loodarab. Humperdinek a Jancsi és Juliska opera szerzőjének legújabb bájos dala: „Rózsa keringő* s az idei elité bálok táoczujdonsága ,Paa de puatre" egy oj divatú négyes táncz Detmand Leótól. A „Zenélő Magyarország előfizetési ára : Negyedévre, melyért kap hat füzetet 1 frt Egyes szám ára 20 kr. E\'Ófizethetní a „Zenélő Magyarország" kiadóhivatalában Bpesr, Csengery-utcza 62 a. és minden vidéki könyvkereskedésben.
— Az Én Újságom. Beköszöntének nemsokára a zimankós té-i napok, mikor a gyerinekvU&g a családi szoba szük ko rében szorW össze. A játék kevésnek bizonyul arra. hogy az apróságokat foglalkoztassa éa szórakoztassa. Megszaporodnak ilyenkor az édesmaxa, gondjai is, mert rajta áll, hogy pótolja az elpártolt napsugárt a sok-sok játéket a szabadban. A mama szívesen válakozik a mulattató szerepére éa előszedi emlékezetének kincses házából a régi meséket. Csilllogó tekintettel hallgatják a kicsinyek és mikor egy mese végére ér, felhangzik az e-deklő szózat: Mesélj még valamitanytiskal" Anyuskaszivesentenne eleget a kérésnek, hej de kifogyott már a készlete: D-i ekkor mint kisegítő a nagy zavarban megjön a posU és elhozza
i Pósa bácii „Az Én Újságom" czimü gyermeklapját. Van ebben látni való és sok-sok szép mese. Mohón nekiesnek a gyerekek, nézegetik a pompás képeket, megbámulják a bájos verseket és áhítatos figyelemmel hallgatják meg az elbeszéléseket, melyek fiatal sziveikbe a jónak és a nemesnek szeretetét de mindenek felett a hazafias érzést plántálják. Az édesmama áldást mond Pósa bácsira és a kiadókra, akik annyira megköuyitettes: az ö szülői feladatát és súlyos gondtól szabadították meg. Meg is érdemli ezt az elismerést a kiváló ügyességgel és gonddal szerkesztett lap, — mert igazán nagy missziót teljesít. Minden családanya csak a saját jól felfogott érdekét tartja szemalött, hajáratja „ AzÉ\'jüjságom\'-at, amely jósága mellett még olcsóságával is fölötte áll mindeo hasooiráayu vállalatnak. Mert hisz előfizetési éra negyed évre c<ak l frt.
— Magyar Lányok. Nagy a siker, melyet ez a fiaUI lányoknak szóló szépirodalmi képes hetilap fennállásának el ű kilencz hónapja alatt elért Nagy, de kiérdemelt. Mert egy lap, a mely czélul tűzte ki magának, hogy a fiatal lányok lelkébe beojtja a szépnek ét a nemesnek szeretetét, hogy ízlésüket finomítja, míndeu jóra oktatja őket és e czéljat el is érte, minden esetre megérdemli, hogy megszeressék olvasói; a fiaUl lányok és elismeréssel adózzanak neki a szülők, akiknek kiváló segítője lett a nevelés nehéz munkájában. Hogy a kitűzött czélt e\'érte, első sorban a szerkesztőség tipinUtának és a kiadók áldozatkészségének érdeme. A lapot Tutsek Anna, a kiváló írónő vezeti, főmunkatársa PÓsa Lajos a jeles költő és kettő körül sorakozik a magyar irodalom színe java. Amit még különös érdeméül kell betudni a „Magyar Lányok"-nak a;., hogy a nemzeti szellemet ápolja a serdülő lánykákban és a hazaszeretet üdvözítő érzékét plántálja szivükbe. Minden lányos családnak kellene járatni ezt a lapot, mert a mely szülő gyermeke kezébe adja, útmutatót adott neki a szépnek, jónak éa a finom ízlésnek elsajátítására. A .Magyar Lanyok*-at Singer és Wolfner könyvkereskedése adja ki (Budapest Andrássy-ut 10. sz,) és előfizetési ára félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr
— Onnet-regeny. A Singer és Wolf ner kiadásában immár évek hossza aora ÓU megjelenő Egyetemes Regénytár legújabb kötetei Ohnet György legújabb regényét a Régi harag-ot hozzák. Ez az uj mü egyik legkitűnőbb és legérdekesebb regénye a világhírű franexía írónak, a kiről trnnden ujabb műve egy-egy esemény cz olvasók milliói ellőtt az egész müveit világban. Mindazon jeles tulajdonok, amelyekkel Ohoet a világ közönségét meghódította, benne vannak ebben az nj regényben is. A mese érdekfeszítő, fordulatokban gazdag, az alakok világosan vannak rajzolva, természetesek és üdék, az effadás sima gördü-lékeuy, tetszetős, boti-íros és szellemes. Sehol" egy sértő hang, bántó vonatkozás, kétértelmű ct&tis -- csupa olyan tulajon, a melyek ritkán egyesülnek egy-egy műben, és a melyek igazi családi olvasmánynyá teszik ezt a valóban
Í895 NOVEMBER 2-in
kedves, bájos regényt a Régi harag egy remekül rajzolt öreg kisasszonyoak a szerelmi haragja egy férfi ellen, a kit azeret és aki öt nem akarU nőül veoni. E körül forog egy fiaUl szerelmes párnak az idilli regénye, a melyet miadun-Ulan megzavar az a másik szerelem, a mely mivel édes idiílé nem lehetett, konok gyülőtséggésavacyodott, mig végre... De a többit olvassa el a közönség maga: nem fog kárba veszni a fáradsága. — A csinos két kötet ára 1 frt
— Gnizot, a deraocratia Francziaor-szágban. Ford. Kohibauer Ferencz. (Olc-ó könyvtár 348 sz., 20 kr. A nagy franczia államférfiú és miniazter kicsi de nagyjeieo-tóaégümankájáDakkíadásával, hézagot pótol az Olcsó köoyvtár szerkesztője politikai irodalmunkban. A kí politikával foglalkozik, annak ismernie kell, de nagy érdeklődéssel fogja olvasni minden müveit ember, a ki c«ak kissé törődik társadalmunk irányeszméivel. A „democrá tia" bzó sokaknak bálványkép, jelsró, dehányan vannak, akik ennek a szónak ig^z értelmét iBmerik? Gnizot nincs tőle elragadtatva, annak vak imádását, bajnak Urtja. Tanulságos és érdekes megismerkedni az ő gondolatmeneteiével is.
Gabonaárak:
— n.-Kanizsa: Búza 6.50.—60-Rozs 5.80-6. Árpa 5—7. Zab 5.80.—6. Kakoricza 4.50 —5.
— Mohács: Buza 6. Rozs 5.40. Kukoricra 3 90.
— Veszprém: Bu?a 5 70—6 30. Rozs 5.20 -40. Árpa 4.50—6. Zab 5.30 — 60. Kukoricza 3.80—4.
— Körmend: Baza 6 50—80. Rozs 5.40 - 6. Árpa 6. - 6 80. Zab 6.—20.
— Csáktornya: Buza 6 25. Rozs 6 25. Rozs 6 Árpa 5. Zab 5.25. Kukoricza 5—6.
— Szombathely Buza 6.20—80. Rozs 5—6 10 Árpa 5.80—6.30. Zab 5 90—6.20 Kukoricza 5-90—6.10.
Ki nyert ?
Húzás október 26-án. Bpest: 86 89 59 7
Szerk. Szenet
— Kotor. Kéaas4ggel beszéltem velők.
— Z iL. A Uráli alkalomkor elmaras!; czlk-ket nem találjuk. Bocsánat, bogy ismét elmaradt. Szép költeményei jöoai fognak.
— Gyulafohérrarra lapunkat rendesen küldjük. Síirélyea üdíöilet I
— Galambok. Nem a -rig a*zta]r hlti¦ m az az egy rigasital, hogy ea Toltam első a tra-tulárzióbao.
— ,Aa első iamerŐB\' sorit kerítjük
Papírszeletek.
Igen jő hely,
Lina: Amint hallom uj helyed van, tetszik e?
Anna: Oh igen, épan átellenben van a kaszárnyával.
Hízelgés.
Törvényszéki einöfc: Vádlott, ön fel van mentve; de a jö7őben óvakodjék a rossz társaságtól.
Vádlott: Igen, elnök nr, remélem, hogy soha többé nem kerülők önhöz.
Világos. Gróf: Laura, cq egy valóságos gyöngy. Balettánczosnő; Igaz, csak az aranyfoglalat hiányzik hozzá.
Egyszerű. A: Mit cainal ön, hogy olyan kövér? B: Semmit.
A népéletből. Ha a parasztember csirkét eszik, vagy a paraszt beteg, vagy a csirke volt beteg.
A készen tartott mama. -Idám, édes Idám akar az enyém lenni ?
— Oh, Mihály, ez a vallomás oly váratlanul lep meg. Adjon egy kis időt
— Mennyi időt drágám ?
— Csak a mamát akarom behívni. Ott vár a mellékszobában.
A fogorvosnál.
Fogorvos: Akarja, hogy kéjgázt alkalmazzak ?
Pácziens: Nem al Inkább mondjomel egy pár jó viczczetl
Kaszárnyából.
Káplár: Mond meg nekem te huadás, — hogyan különbözteted meg az ezredest a generálistól?
Baka: Az ezredes még gorombán beszél az emberrel; gyenerálls már fiamnak szólít
Szerkesztőségben. A szerkesztő kérdi:
— Öa azt álitja, hogy maga csinálU ezt a vicczeC
— Magam.
— Kos akkor öo legalább kétszázötven éves.
Előrelátás. Fogasné a férjes leánya látogatására utazik. A férje útiköltséget ad aeki:
— Hát csak ily keveset adsz? kérdi. Ebből nem telik jegyre visszafelé.
Az öreg ur moeolyogva szól: i
— Azt majd szívesen megadja a (fok.
Az iskolából
Tanár: Mikor használunk régmultat — igéknél.
Tanuló: Ha a Krisztus előtti időben történt valami.
P a i i r o z á s.
Feleség: Tobic«ám, azt álmodtam az éjjel, hogy lürdöbe átáznak.
Férj: Én meg azt álmodtam, hogy már vissza is jöiünk a fürdőből.
Felelős szerkesztő éa kiadó : BÁTORFI LAJOS.
KKKttXKKKftXKttS*
INT 5^11 ttévr,*)
Henneberg-selyem csakis akkor ralódi, ! ha köi7«ilen gyáramból rendelik — a fekete, fehér éa színeseket 35 krtól 14 frt 65 krig, méterként — iima, c-ikos, kocr- I k&zott, mintáxottakat. damasztot b a. t. | {mint tej 240 különböző minőség és \'2000 mintázatban) s. a. t. postabér éi vámmentesen a bizhoz azállitra és mintákat postafordultára! küld: Henneberg 6. cc k udvari tzállEti] selyem^yára Zürichben 3TÍjc.ba remzett levelekre 10 kroa, éa levelező lapokri 5 kros bélyeg ragasztandó j Magyar nyelTcn irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
kronfcld nővérek
folytatják a tanítást a magyar-, német-, franczia és angol nyelvben. Lakás: Vasatutcza 691. sz.
ügynökök,
kik a gazdasági gépszakrnában jártassággal bírnak, legmagasabb yfut a -léktételek mellett nyernek ájlandó alkalmazást leissenzahn Ant. gazdasági gépgyárában Budapest, iii. Eötvös-utcza 38 sz.
Hirdetések.
2 évi jótállás!
Remont Nickel frt 8 83
ivzüst. Arany . 7.15.
. hölgyeknek . 8 25 Breqne-féle\'SpirellSd., 13 20. 15 db. I. Chaton Glas-
hütte systema szerint t 17.00. Goldin Rem. 3 fúdeles „ 6 60.
. ¦" . gar tartés « 9.90. Vecker horgony járaiu
it világító . 1 87.
Regulator 1 napi járatra
és lltömuveí . 5.50
R*go lator 10 napi járatra és ütőmíivel . 8.25. Képes árjegyzék, óra, lánca, recker, regulator, arany és ezüst tárgyakról, a legfinomabb azerkezetben, ingyen és bérmentve A be nem válé kicseréltetik, vagy a pénz TÍtszaadatik.
kiig. kapeckee óragyára Bregenz, 37. Voralb*rg.
•) E rovat alatt közlattekért nem vállal felelőséget a azerk.
Tessék megpróbálni!
A legtakarékosabb caalád is megengedheti magának azt a luxust, hogy meg-rende\'.je eg} negyedévre
a Divat Ujság-ot
Klófizetési ára egy negyedévre postád szétküldéssel 1 frt lo kr
A Divat Újság nemc-ak arra valc hogy utasításai szerint öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden chj-
l^d a divatot, mely a sokféie ruha, fehérnemű, kézimunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A nie -lett a legkedvesebb szórakoztatója az e^é-áz családnak.
Egy negyedévi próba
ilj csekély összeggel megéri miu.l\'í11 embernek azt, hogy a. Divat Újság hasznos voltáról meggyőződjék Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban Vllt.. Rőkk-Szilárd utc/a4.sz.
XXKKXXXXXKkxk*
xxxxxxxxxxxxxx
azásezrek által eHsnert fap-
azer, mely az ársiai szemes kávét teljesen pótolja. A Hungária kávé minden háztartásra nézve napi használatai & legmelegebben ajáoltztik. mert agy\' Felnőttek mint gyermekeknél a gyomorból és helokbíi a nyákot és mlnrfeo az esoáaztéit akadályozó aayagokat ettá vtlitja, a gyomrot é* vért tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erősit Miot báziszer kitűnő Bikerrel használatik : átrágj-hiány, gyomor- és bélhurut, gyemor- éí fej görcs, gyomorégés, gyomortól --.eredő fej-\'ájás, vérszegénység, álmatlanság *Ilen, enyhülést eredményez aranyér-, ideg-, sniv-és tudőbajokoál. Igen jó hatást gyakorol rhachtikus gyermekeknél ós ezek tartós bél hurutjánál.
Súlyos betegségek után
nvegfogyottak és olyanoknál, kik ideges hysterikus bántalmak miatt ázsiai kávéval nem élhetnek, a Huoeária kávé reodkiífll erősítőnek és táplálónak bizonyult. |öt a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül, hogy izgatólag hatna, kellemes zamata és jó ize álul
a beteget felüdíti.
I kiló ára 1 forint 20 krajez.
Megrendelhető postán alanyét mellett:
SZALADT ANTAL
ffyártísnái Budapest, Andrássy-ot 86. sz. és mindeo előkelőbb fűszer-üzletben helyben és vidéken.
XXXXK)
cxxx
I i 11111
Valódi btni nemes énekem. Jone L asszony, előbb Maschke L asszony vilighirB szátkQldési és kiviteli özletébil, St. Andrsxs-berfl i/Harz rendelhetők. — Magyar- és németnyelvű árjegyzékek és :öpiratok szívességből
Ifj. Wajdiis József könyvkersskedésében N.-Kanizsán ¦fsjr ingyen kanhatók.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI K ö Z L ÖN Y
1S95 NOVEMBER 2-án
JV10LL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyet és
aláírását tünteti tel. s
A IMI A.-fálc Seldlltz-psrek tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyosor- is al-•sstbárteíssH, gyomorgSrcs i* gyomOrhér, rögzött szék repedés, majbantalom, vér-latalae, aranyt-.- és a legkatónböiö\'bb w&l betagséfek ellen, e jeles naxiasernefc évtizedek óta mindig narrobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt aradit, dt-bizaak l frt c. e
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
íí«k sbknr vnllirlí mindegyik Öreg MOLL A. védjegyét tünteti fel és
C2la borszesz és sc nevezetesen mint féJdalotaosiliapHÍ bedörzsöl é*i szer köszrény csitz és a meghalás egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy ónozott erediII fivag ara 90 krajezir
Vizgyógyiníézet
Pozsonyban.
I M&ssaga, elektro-therapHa és gyogygynm&sztika stb. intézete, Egész éven át nyitva áll. fp
Tulajdonos : a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvos : Dr. SclUesinger Miksa
Prospektusokat ingyen és bérmentye kaid
az igazgatóság.
Moll Salicyl szájvize.
\'a
(Föalkatresre: ÍOsolysaraa s*ik«ó.) Q
A nindecsai\'i sz&jtisztitasnal knlönóseo fontos bármeiy kom gyermekek, mint fel- !q ?öttek ssitnira; mert e saajriz a fogak torábbi épségét biztosítja s egyszersmind (d órszer togfajas ellett. — Egy Hall A. védjstjyávei ellátott üveg ara : 60 krajnzár. ,C
(691) FŐBzéi küldés: a
Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, o
Bécs: I., Tuchlauben 9. u. d
Vidéki ategrendelések aaptata pos\'antánvét ssflllett teljesltteÍDSk q
A raktárakban tessék határozó.tan MOLL A. aláírásával és O
a a a a a
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf é& Fia.
aöőooaoooooaaaaoo^ooobaQ
A kőbányai
KIRÁLYSÖRPÖZÓ
részvény lársasáy
?1 tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, hogy sör gyártmányai-nak- elárusitását megkezdte és azokat:
Ászok, Király, Márcziusi, Ko- j| rona és Bajorsör S
elnevezéssel hordókban és palaezkokban hozza H forgalomba. U
Kiyánatra mmúl \\iin és Wm$i 8
0 SOMOGY! VILMOS
0 engedélyezett katonai előkészítő lakolaja Budapesten IV. Kecskeméti 0 ntcza 4. sz. I. em.
5 Alspittatott ljís-bpo Eddig 1800 tették le az egy éves önkéntesl vizsgát
0
o így éves ea&éattm taüf©ívaat
q oly ifjak számira, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Q Vidéki ifjak 3—4 hónap alatt előkészülhetnek,* vizsgára, a jó ered-0 mény biztos reményével.
0 A vizsga jó eredményéért kezességet vállalok, a mennyiben 0 a beiratáskor a tandíjnak csak a fele fizetendő, a másik fele csak a jó eredményű vizsga után fizetendő.
0 Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV. Kecskeméti-u\'eza 4. sz. I. em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
§ SOMOGYI VILMOS,
igazgató-tanár
A legjobb
Gyökér-szappan
SCHICHT SZ
kulcs védjegygyei
Tulajd onsága:
Igen jól kiszárítva, kitnnfjea tisztit, a használatban legtakarékosabb. Jótállás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű és a kezeknek.
Elárusitás: Sthrarci és Tanber uraknál Nagy-Kanizsán.
K
resun
egyéneket minden hivatásból igen kedvező feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés rael etli e5 adására az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében.
Fővárost váltó üzlet-társaság Adler és Társa Budapest.
Korszakunk követelménye I
Egy fon \' frt SO *•"¦
készíttetnek GRÓ SZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapest Kerepesi-ut 6. sz.
Kerepesl-baxái II. em (ece\'ött magyar utcza) a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
BVAlapíttatott !878."Wi
l\'nnep és vasárnapon Is találfaató délután ó óráig
IsSeSJ
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
6025/tk. 895.\'
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék, mint tkvi hatóság részéről köahirré tétetik, hogy Pető György merenyei lakói végrehajta-tónak Ruiaa János végrehajtást szenvedő merenyei Inkós elleni 26 frt 76 kr. par, 11 frt 30 kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 25 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent nevezett kir. tvsték területéhez tartoi-ó a merenyei 83 sz. tkben f 312 hrsz. alatr. felvett a 16 L frtia és a magyar szerdahelyi 439 sz. tkvbeo kiskorú Rúzsa Mari, István és Jer.ő tulajdonába átment II. 1—10 sorszám s 847 frtra becsült ingatlanok, a meooyiben • ezen u:óbbi in gatlanok véLelára fejében az előző jelzálogos követ&és f dez^sére szükségesnek mutatkoí-ó 100 frt beigértetik, — BöczÖgó Rozália özv, Riizsa Jáoosné javára a merenyei 439 sz.tjkvbea c. 2. alatt bekeblezve lévő özvegyi haszonélvezeti szolgalmijog épségben hagyásával ellenkező esetben pedig ezen szolgalmijog nélkül is 1895. évi deczember hó 20 napján d ?. 10 órakor Merenye község hszáaái Remete-(iéza feíp-resi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartartandó r.yiiváo03 árvevéaen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árveríezci kívánók tartoznak a becsár 10°j0 át; készpénzben vagy óvadéképei papírban a kiküldött kezéhez letenni.
\'Kelt {N.-Kanizsán, a kir. tvsrék mint telekkönyvi hatóságánál 1895 évi aag. napján.
GÓZONY, kir. trszéki albiró.
hó 27
®4 frt 70 kr. plÖleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett mindenkinek küldünk regulázható
g- .5 E N F I ZSEBÓRÁT,* valódi Donble-Ghristor ezüst utánzatul
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fcl.tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállltóháza, Bécs, IV. Schwindgasse 14. porterre Thür Nr. 2.
OOnOOOOOOOOOOOOOOOOOCiOOOOGC o
o o o o
a
Q
o o
8
aoooocoooooooooooooocooaoooö
a eltídilitPtl kUlflnlOK*« :j EXtíjainak lezieaas*
az ISTS-flt írbea feltalilt, licsiOlt. p\'rM cs flWeíír szinb< (TdtlEailtA kenfio IíLjol)>
• iaíf;ftJrió érez tiszti ;d szer.
Mísd«B a»ls kt^z!imény, ha «z mis név alatt Is lesi irgalomba hozva; esaü aUizaU a rov különlcgCK ércz-tisztttó Zűrünknek, a méz ueg KM kSulítik ennek .t niEjfszorüsesét.
Azért a bevásárlóinál nagyon kell .jvaVodnt és a -¦zlw 6* Tédjrirrre Ttgyázol.
Fírattír Ositrák-Magyar mona.rchiábin:
60TTLIEB VOITH, Bécs III/l.
/mnerebmer Antal
IXXSBJRUCK, M-Terizia-ulcxa 17 EImő tiroli darócz-vzővet-ittlet. ígnagyobb szétküldési háza jótállással a valódig
TIROLI &MK.ŐGZ (LODEN)
áro tesgaroltöny, eseköpsny. fel ? tők. zubbony SfiL
teljes ntazó készülékeknek.
t g v b a n. Minta és árjegyzék ingyeo Kicsinyben.
utánzott .TOKAJI COGNAC. Ezek ugyan nag í o n o 1 c sók, de é p szak és igy még a legkisebb összeget sem érik meg. — Eme erte len utánzatok könnyen felismerhetők, mert
1 nem az egyedüli és csakis Tokajban létező
Eisö Tokajt Coynacsyárből származnak,
2. ezen Tokaj város c/.imerévei nincsenek ellátva:
BEJEGYZETT |
AZ F.1J3Ö TOKAJI WfnV coc
Nyomatot! Itj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
Tokaji Cogiinc Tokaj város cz.itnerpvel
az EL5Ó TOKAJI GOGXACGYÁRBOL, TOKAJBAN . a mely 1893—94. évbrn, mint hiteles közjegyzői okirat bizonvitjn. 725,135 liter bort hasznait fel. A fenti eredeti TOKAJI COGNAC kapható: minden jobb fűszer- és csemeí" kereskedésben, gyógyszertárakban, további jobb éttermek és kávéh^akban. Helyi képviselte: Weisz Tssít ;ret urrknál.
\\4(;MAMIZSA, 1895* november 9-én.
j.
Eiöfizeténi ár: Egész érre . . . 5 frt — kr.
Fél ém . . . . 2 írt 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr Egye* szám 10 kr.
HIRDETÉSEK basaboa petitsorban 7, misotU*orf : miudsn további sorért 5 kV.
Sl\'ILTTEfiBEK petit soronként 1Ü krért Tétetnek! I. Kincstári minden egyes]
^iriiolesért 30 kr. lixeiendö
XXXIV. évfolyam.
reszvénj-társaság
nőegylet
HETENK1NT EGYSZER,SZOMBATON
a lap szellemi és anyagi részét [illető minden közlemény Bátora [Lajos izerkesitö-lriadó nevére cximzítten Xagy-Kaaizaara bérmentve intéxendők.
Bérmentetlen levelek uem fogW-útnak el.
Kéziratok ti szánom kildetnefc
A nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „ Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotoritakarépénztár nagy-kanizsai- és galambolnönkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület* a „nagy-kanizsai tanitói járáskor*, a „ nagy-kanizsai keresztény jótékony n.kaLizsai izr. jótékony nőegylet* ^szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet6- a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k ül választmányának hivata\'os lapj
MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felszólítás ;
A közelgő téli évad beálltával ismét sok szegény szorult kegyadományra, ltogy a hideg ellen meleg ruha és lábbelivel ügyen ellátva; különösen a szegény és árva gyermekek máris nagy számban jelentkeznek nálunk felruházásért e$s (lezve.
A ker. jót. nőegylet ez évben is }2 iskolás gyermeket jog teljes jel-ruházásbon részesíteni, de ezekenkivül még tömegesen jönnek a kérelmezők, sőt a vál. tagok által is számosan aj áltatnak, kiket visszautasítani nem lehet. Tehát bátor vagyok ugy a nőegylet tisztelt tagjaihoz, valamint városunk s a környék áldozatkész hölgy közönségélvez azon tiszteletteljes kéréssel jordulni^ hogy kegyeskedjenek e célhoz bármi csekély adománynyal ltozzájárulni, hogy a legközelebbi ruliakiosztás alkalmával — mely deczemb. hóban eszközölte tik, minél többen részesülhessenek eme kedvezményben. Akár ujt. akár viselt ruhajéle, fehérnemű, czipö, harisnya vagy bármi egyéb — esetleg a legcsekélyebb pénzadomány is köszönettel jogadtatik s hirlapilag nyűg iáztatik.
Tárgyakat átveszi ruhatámokné : FiálOV\'CS Lajosnó tsrnöi Csengery-utczi, saját házában) pénzadomány
Sebestény Lajosnó úrnőhöz vagy
hozzám küldendő be
Nagy Kanizsa 1895 wv. G.
Özv. Zadubánszky Lajosnó
t elnök.
Mezőgazdasági statisztikai adatok összeírása. Hw Kanizsa város I-Vfi. kerületében 20 számláló ügynök kerületi beosztásán vonatkozó javaslat Mezőgazdasági bizottság. 1. Elnök: Babochay György. 2. Társelnök: Thomka Endre.
Bizottsági tagok :
3. Stero Sándor, 4. Bentzik Perencz öreg, 5 Czápáry Ádám, 6. Dolmányos László, 7. Steszlin Ferencz, 8. Kranicz József, 9. Szedlmayer László.
I. Számláló ügynöki kerület számláló ügynöke :
Récsey György, Hal vas Gyula.
1/1 házszámtól Herczeg Batthyány háztól Főtér, Sogár-ut-, Hanyady-ut-cza-, Kölcsey-, Ötvös tér-, Fetöfy-, Rá-kóczy-utcza" 187/185 Nyers Fe-renczné házáig.
li sz. ügyn. ker. számláló ügynöke: Tóth Litván. Hardi Gyula. 188/146 sz. Hoffinann Jakabné-féle háztól Pelófy-, Honvéd-utc/a-, 304/1118 Kutseber-féle házig.
III. sz. ügyn. ker. számláló ügynöke ; Jnhász Péter, Horváth István.
306/225 sz. Pollák Ignécz-féle j háztól Petőfy-, Atilla-, Rózsa-utcza | 415/311 sz ílertelendy-féle hizig.
W. sz ügyn. ker. számláló ügynöke -\' L:szlner József, Ruesz An\'al.
416/312 sz. Talabér Kálmán-féle háztól, Vörösmarty-, Teleky-utcza \\ 517/399 sz. Simon Kálmán-féle házig.
! V. sz. Ügyn. ker. számláló ügynöke: Szalay Sándor, Auhofer Gyula. ¦ 518/400 sz. Herczeg Batthyány Sas korcsmától..Ötvöstér-,Fótér-:Széche-| nyitér-, Szent-GyÖrgyvári-, Bajza-. \\ Uj-világ, Széchenyi-tér-, »Deák-tér, ; .Takarékpénztár-ntcza, Városház-, Is-; kola, Batthyány-, Kisfaludy-ntcza i 665/454 Maschanzker-féle házig. | VI. sz. Ügyn, ker. számláló ügynöke : Yáry József, Tóth Nándor. 666/485. sz. dr. Hanser János : háztól, Csengery-, Iskola-, Kazinczy-, i Fürdő-, Zárda , Király-, Zrinyi-; utcza , Fótér, Piacz-utcza 819/607 | Fekeváry Jánosné házáig.
VII. sz. Ügyn. ker. számláló ügynöke : Poredns Antal, Csillag József
820/608 sz. Fullér József féle háztól, Magyar ntcza, 910/679 Güns-berger Ödönné féle házig.
VI11 sz.Ugyn.ker számláló ügynöke ;
Ábrahám Gyula, Török Ambrus.
911/861 sz. Kukor Ida-féle háztól Garay-, Magyar-, Árpád utcza 1014. 826 sz. Masznyák örökösei-féle házig
IX. sz. Ügyn. ker. számláló ügynöke: Németh Ignác?., Varga Antal.
1015/1125 sz. Németh Ignácz-féle háztól Arany János-, Magyar-, Ki-nizs^. Korona-herczeg-uteza, Főtér-, 1111/803 sz. Herczeg-Batthyány-féle házig.
X. sz, Ügyn. ker számláló ügynöke :
Erdösy Bálint, CsánylElek. 1112/1092. sz. Hencz Antal-féle háztól CseDgery-, Szemere-, Kerti-, Bettlheim széna raktára felé, Ki-zinczy-utcza izraelita hitközség temető őr házáig. \'
XI.sz. Ügyn. ker. számláló ügynöke: Tenczel Rezsó, Kovácsies József Uradalmi fóbérnökség, belső major-, külső sácczi és kerekesi major-, Billisics tégla gyár-, Potyli malom.
Xlj. sz. Ügyn. ker. számláló ügynöke : Kovács Miklós, Hlhálecz József. 1221/1 sz. Fürst László-féle háztól Ricz-u\'cza 1320/678 sz. Kal-lovics László házáig. XI!/. sz Ügy. ker. számláló ügynöke : Dolm&njos Ferencz, Gndlln László-
1321/69 S7.. Bolf László házától Rácz-utcza 1420/141 sz. Gudlin György házáig.
XIV.sz Ügy. ker. számláló ügynöke r Szabó István, Kis Ferus Jőasef-
1421/142 Szmodics József házától. Rácz-ütcza,Szepetneki-utcza 1520 215 sz Dolmányos György házáig.
XV. sz. Ügy. ker. számláló ügynöke :
Orbán tanító. Plánder János,
1521/216 sz. Vajda\'József házától szepetneki-, bvjesai-, Kis-temp- | lom-uteza 1620/291 sz. Bolf Hitz László házáig.
XVI. sz. Ügy ker. számláló ügynöke •
Posz-.Yetz György, Dolmányos László.
1621/292 Baa Picz György házától szepetneki-, varasdi-, sormási", FÓ-utczá 1723/39& sz. Mikó Györgyféle házig.
XVII. Ugy. ker. számláló ügynökét
Horenyi Pal, Hegedűs György
1724/5731 sz. ifj. Keliermann József féle háztól Toka-, Rozmaring-, Körmös utcza 1834 sz. Jámbor Bara György házáig
XVIII. sz Ügy.ker. számláló ügynöke: BanekoTlcs tanító, Ánek György.
1834/a. Faics János-féle háztól sormási-, ezigányi-uteza, 1944/483 Millei Ferencz házáig.
XIX. sz. Ügy. ker. számláló ügynöke : Ánek István, Imrei Lftszlő
1945/433 sz. Millei György-féle háztól, homok-komáromi, Rózsa-, sormásí-uteza 2037/5551 sz. Balog László házáig.
XX. sz Ügy. ker. számlálóügynöke :. Kergye Sándor, ifj. Hegedűs László.
2038/556 sz Bán Ferencz Istók házától Berki-. Rózsa-, Fö-utcza | 2132/623 sz. Bunczom József féle házig.
Keit N.-Kanizsán, 1895. okt. 30. BABOCHAY GYÖRGY
polgármester és elnök.
Az ezredéves kiállításról.
Magyarország lejgszebb vidékei.
Az ezredéves kiállítás, a mely bizo" nyara sok ezrével csábítja BoLapestre a külföldi vendégeket, kitűnő szolgálat tesz majd a vidéknek azzal, hogy külön" féle módon sorra bemutatja az ország legszebb vidékeit, a gyógyító- éd üdülő helyeket. Magyarország hegyes-völgyes vidékei sorra váltakoznak majd az Alföld pompás legelőivel a Balatoc vidék tájával. A bemutatás is.különféle módon történik, de mindig a taljea szépségük-ben4 szem elé tárva a szép tájakat. Elsőben is lesznek atereoBzkopíkus képek. Nagy, panoráma-szerű szekrények lesznek ezek, egyszerű forgató készülék -kel, ugy hogy a néző egy egy vidékről 40—50 képet is nézhet egymásután, az összes nevezetes épületeket, kiránduló helyeket, szebb pontokat, környéket nagy színes fölvételekben. A nagyobb fürdőket, üdülő- és kiránduló-helyeket pedig külön fülkékben, plasztikai módon fogják bemutatni. Magyarország szebb helyei sorra következő ek ezekben a "diorámákban. Teljesen hü mintákban mutatják majd a vidék minden szépségét, hegyeket, völgyeket, erdőket, partokat, fürdőket, épületeket stb.
A tengerfenék világa.
Egyik kis csudája lesz az ezredéves kiállításnak. Egy kis előcsarnckból a főidbe menő félig homályos barlang-szerü folyosóba jnt a látogató, s a mikor mind iejebb megy, sziklatömbök, oszlopok, cseppkövek között találja magáit misztikus félhomályban, temperált nedves, hüvős légkörben. Mintha egy ismeretlen világban, a tenger fenekén járna. S jobbról-balról, főiül alul üveg-faiakon át egy csodálatos, sohase látott világ tarul eléje, az elmésen, panoráma szerűen megcsinált tengeri squarium, benne a tenger fenekének bámulatos, eleven világával. A legváltozatosabb élet a leg-csudásabb állatfajok. Emitt bizarr alakú balak, csikók, tühalak, tengeri ördögök, odább a folyton mozgó lágytestü polipok, csigák és kagylók között a tengeri-rózsák százai lepik el a fenekét, kitárják tarka karjaikat, azután egy rezzenésre összebújnák s per ezekbe telik a míg újra kinyitják pompás, piros narancssárga, zöld és kék szirmaikat. TÜskebő-rüek, lomha tengeri csillagok hevernek
T A
S S A.
Bátyámnak.
Naéyraiórö íejked jrejét tán reszteni sejti ? ilügy szeli mrarból letekintve kis Örsre figyp-
[mez ;
Va^y ián .fa?sr3iag~yLresx* nlin kél lelked
• [ürömre? Hogy panaszos ajkad ide ram viharozza ke-[sérvét.
Változatosságért bővülő\' mint mondani szokták, •Maj<l hegedű, majd czimbalom árja", zenije [muUttat;
lg} .idegérciilrtem* p benésreszorulva keres fel, S .szelíf-mimanka" ntác lelkem ezt kebleden érzi.
BAKSAY.
Jé emlékezâtehetség
A mohamedán irodalom fénykorában élt uralkodók fejedelmi bőkezűségükkel tüntették ki magokat a költők és tudósok irányában.
Egyetlen egy fejedelem tett e tekin-telben kivételt\', aki a következő módon ^yekemt ma iát kivonni a költőknek az ö nagylelkűsége iránt támasztott \'génjei alól : <3 maga oly emlékező te-hetféggei voit megáldva, hogy kőoyv nélkül el tudott mondani mindent, amit •W\'zer hallott. Továbbá volt egy ma-melökja, aki a kétszer és egy rabszol-^°>. aki a háromssor hallottat egy hiba nélkül utána tudta mondani.
H» tehát költő jfiit hotzá, hogy va-
lamely aj költeményét neki elsravalja, meghallgatta öt s aztán e szavakkal fordult hozzá :
— „Barátom, ez a költemény már régi, -ösmerem.*
Erre elmondotta az imént hallottat s amint a szegény költő bámulva ott állott, intett a. mamelukoak, majd a rabszolganőnek s mindkettő egymásután elmondotta a verset.
Minthogy ez többször ismétlődött, közhírré tétette a fejedelem, hogy amint elszomorodva tapasztalja, Jobbé nem írnak, a költök eredeti költeményeket s hogy ő annak, aki ilyent hoz neki, annyi aranyoyal fizeti meg az illetőnek, amennyit a tárgy nyom. ameiyre irva van.
Aztnail, az akkori kor hires mohamedán költője, akinek sémi sejtelmei voltak á király eljárásáról, elhatározta, hogy túljár az eszén s beduinnak Öltözve, mégjelent Bzine előtt egy a legritkább és legoehezebb arab szavakból összeállított költeménynyel.
A király elé vezetve, üdvözlő hódolattal s e kérdésé-e: „Honnan jösz, arab testvér s mit kívánsz?* — vála-szolá: „Allah nőveije hatalmadat 3 Mohamed legyen veled I Éo ennek és ennek az arab törzsnek a tagja vagyok s egy költeményt irtam aram és szultánom dicsőítésére.*
Erre a király : „Ismered, azt hiszem, feltételein!" HV Ha a költemény nem a tiéd, nem kapsz semmi jutalmat; ha
pedig sajátod, annyi aranyat, mint amennyit nyom, amire irva van."
Azmail válaszolá: „Hogyan merészkedném én, hatalmas és dicsőséges király, az enyémnek mondani, ami a másé, jól tudva, mily nagy bűn a királyt rászedni I*
Erre elszavalta költeményét. A szultán a tömérdek nehéz szótól megzavarodva, egyetlen S70t sem tartott meg belőle emlékezetében; jelt adott a ma-meláknak, ez azonban, mivel csak egyszer hallotta, szintén egy 37Őra sem emlékezett, ugyanígy történt a rabszolganővel."
A király erre igy szólt: „Arab testvér, te igazat mondtál, s a költemény kétségtelenül a iiéd; ezt még sohasem hallottam; hozd elő tehát azt, amire irva van és amint ígértük, aranynyal fogjuk, felmérni súlyát."
A költő meghajtotta msgát 8 monda: „Kern lennél kegyes egy szolgát kül-. deni, aki a tárgyat behozza?"
— „Behozza? Micsoda tárgyat? Nem papírra Írtad a költeményt ?"
— „Semmi esetre\'sem, fölség —vi-szonzá a költő. Mert, amikor irtam, nem volt papírom 8 igy egy márványszobor darabjába véstem, amelyet atyámtól örököltem. Tevén hoztam ide s most ott fekszik künn a palota udvarában..
Elképzelhető, mily arezot vágott a király e szavak hallatára! — A ravasz Azmail azonban megkapta az igért ju-
talma\', amely hatalmas lyukat ütött a király kincstárán. ---
Olaszból; BÉLDI.
Ősz és tavasz.
Te a tavasz viruló rózsája Mért Tágyol a berradt virág után, Megfagysz tőlem; mert -az én szivemből Bégen eltűnt a lángsugara nyár.
Ifjú szived örömökben ustott Az enyémet tépte gond és bánat, Ne vágyj kérlek egy füzérbe kötni Berradt lombot s viruló virágot.
Te tavasz vagy; viruló ssép tavasz Küszöbén a napsugaras nyárnak, ín ősz vagyok 1 borongó ködös ősz Hám a télnek jégvirági várnak.
ZALA MARGIT.
— La Rocbefoucanld gondolatai.
Fordította Béri Gyula. (Olcsó könyvtár 347. sz.) Ára 40 kr. La Rochefoucauld-nak az irodalomban mély nyomokat vágott, szellemes maximái egy részét e század elején Kazinczy Ferencz is átültette irodalmunkba. La Rocbefoucaald-ról jogosan szokás mondani, hogy e kis könyvében mindaz benne van, a mit az emberi társadalomról már elmondtak s bár e kitűnő moralista inkább müvéíz, mint mély bölcselkedő; de a mit művészi alakban, könnyed, vonzó modorban elmond, az jobban megkap, mint más
nehézkes iró sok kötetnyi bölcselkedése ; mondásai oly népszerűkké váltak, hogy úgyszólván naponta idézünk belőlük, sokszor nem is tudva, hogy az ő gondolatait mondjuk el. A fordító, Béri Gyula, a ki Pascalnak ugyancsak az Olcsó könyvtárban megjelent Gondolatait is fordította, s a kitől költői, szép fordításban ugyanez a vállalat csak nem rég adta ki a nagy lengyel költő, Mickiewicz ragyogó Szonettjeit, a gondosan fordított .maximákhoz kimerítő életrajzt és ismertetést irt La Roche-foucauldről s az egyes gondolatokat a Hachette féle franczia kritikai kiadás alapjáo tájékoztató utasításokká, látta el.
— Carlyle. Scott Waltér. Fordította Baráth Ferencz. (Olcsó könyvur 351. sz.) Ára 20 kr. Carlylenak e tanulmánya egyike a világhírű gondolkodó legszebb essaynek, s s. második, mely nyelvünkön\' olvasható, rajta kívül csak a Bornsröi szóló levén lefordítva Lé-vayról. A míg egyfelől az írás s \' közelebb a regény-írás feltételeit fejtegeti,, mélyrehatóan s itt-ott remek humorral: ugyanakkor a nála megszokott kegyetlen igazsággal bonczolja szét Scott Walternek ugy müveit, mint nyilvános életét, kimutatván igazi értétc&ket, de egyszersmind azzal a mály rokonszenvvel is, a melylyel a derék harezos s a véréből való vér, a skót születésű iró iránt viseltetik. Humor, guny, pathosz a komoly elmélkedés váltogatják egymást
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. NOVEMBER 9-én
szerte. KtgylŐhéjek közt mászik visszafelé a remete-rák, tengeri uborkák bevernek a .különös alakú algák közt Hogy az illúzió teljes legyen, messze a háttérben egy óriás, körkép lesz folytatáskép a tengerfenéknek, folyton mozgó, változó vütiteít képekkel. Egy elsülyedt hajó széthullott roncsai fokozzák a kép hatását s körülötte mozognak, úszkálnak a halak és medúzák, a tenger fenék csudálatos lakói eleven példa-. nyokban.
A magyar háziipar.
Az ezredéves kiáJütás egyik legszebb és legödvösebb feladata rnegösmertetni a magyar népei a világgal. A magyar népet, a maga teljes valóságában. A házát, a szobáját, a csűrét, az ólját, a viseletét, az életmódját, a szokásait, az erkölcseit és a két keze munkáját Ennek a c^étnák szentelik a kiállítás faluját, Ötvennél több épületével és százon felül levő melléképületeivel. Erről a faluról még többször lesz alkalmunk beszélni, most csak egy nagy épületéről essék szó. a hol a magyar háziipar kerül bemutatóra. Maga az épület a pozsonyi városházának mása lesz s po zsonyi iparosok építik, egészen híven az eredeti nyomán. Négy nagy csoportra oszlik benne n kiállítás; e.ek:
:. a fonó.- és szövő-ipar;
2. fcnás&k füzverszőbő), háncsból, gyökérből, szalmából:.,
3. anyagipari czikkek;
4. faipart készítmények.
Miodöojk csoport nemcsak a készített tárgyak bemutatására szorítkozik hauem egyszersmind teljes statisztikáját adja, hogy bánj ember foglalkozik az illető háziiparra1, hány férfi, nö gyermek, mennyit tesz az évi termelés s mennyi a munka keresete. De ezen felül, hogy a kiállitáí képét változatossá s magát a kiállítást tanulságossá tegyék, bemutatják életnagyságú figurákkal\'és coporto-kon a készítés módját is. Az agyagipari csoportban például egy tűzálló téglából összerakott kis házikó lesz, a melyben a papírmasszából élethűen utánzott zsa-Inzsányi fazekas- korongján tálakat és bögréket készit, egy másik csoportban az asszony meg a fia az agyagot veri, áztatja és gyúrja a fazekas kezéhez; egy harmadik pedig a kész fazekakat, tálakat, bögréket rakosgatja és helyezi el A fonó- és szövő-ipari csoportban látnivaló lesz a torontáli szőnyeget szövő asszony a szövőszékével, a varrottast készítő báoffy-hnayadi nő, a felvidéki csipkeverö leány. A vessző és háncs fonó-csoportban látható lesz a dorogmai kosárfonó caaládmunkássága, azon kezdve, mikor a család ifjabb tagjai hántani kezdik a fűzvesszöt s végig minden pro-czesszoson, amint a készülő kosár kéz-ről-kézre jár s végre a család fejének a kezéből kerül ki, mint formás, kész kosár. Ugyanígy látható lesz egy hajdúnánási szalmakalapkészítö család s egy bártfai gyerekjátékot, babákat, fafaragásokat csináló familia. A bábukat mind az illető vidék ruháiba öltöztetik s a szükséges ruhákat, eszközöket, szerszámokat már fel is hozatták Budapestre.
HÍREK,
ez essayban is, miut Carlyle nál rendesen: s mint gondolat-ébresztő olvasmány ritkítja párját,
— Freemann Edward : A történelem tanulmányozásának módszerei: (Olcsó könyvtár 252. szám.) Freemann Edward. a nagy angol történ eurónak aA történetem tanulmányozásának módszereiről* szóló munkája, a tudós tanár egyetemi előadásainak a gyűjteménye. A fordítást az angol eredetiből Hegedűs Pál tanár végezte, nagy lelkiismeretességgel és magyaros zamata irálylyal adva vissza az eredeti magvas gondolatait Ná\'.nnk a hol a történelem .pbilosophiájával és módszereivel oly kevesen foglalkoznak, ez a könyv valósággal hézagpótló. Tanárok, & történelmi szak tanárjelöltjei, az érettebb ifjúság, de átalában a történettudományok minden kedvelője is a legnagyobb haszonnal és élvezettel tanulmányozhatja ezeket a csevegő hangon tartott, rendkívül szellemes és mély tudományon alapuló előadásokat, melyekben egy nagy történetíró ad útmutatásokat arra, hogy hogyan kell ma a történelmet tanulmányozni, ha azt akarjuk, hogy tudományazámba menjen. A 252. lapra terjedő teljes kötet ára 60 kr.
— Mozart prágai utazása. Irta Mö-rike Ede. (Olcsó könyvtár 350. sz.) 20 kr. A német elbeszélő költészet egyik gyöngye, mely már megjelenésekor (1856) osztatlan tetszésben részesült. Az előadás finomsága, az érzelem mélyéből fakadó humor, de különösen Mozart megragadó költői vonásokban gazdag jeilemzéfev teszik e bájos elbeszélést a költészet egyik el nem évülő remekévé.
nincs többé. Az ev. ref. egyházat és az egész magyarságot mély gyász érte; az áldott iolkü jó ember, a szeretetnek egyik buzgó apostola, a méltán nagyra becsülést érdemlő kitűnő jó hazafi Rév-Komáromban nov. 2-án délben hányt eL Áldás emlékezetére! Béke hamvain I
— Klobncsir Viktor m k. honvéd ezredes tábornoki állásra neveztetett ki, tőle Csaláoy Géza m. k. honvéd-ezredes vette át a 20. honvéd gyalogezred parancsnokságát, eddig a m. kir. honvédelmi minisztérium I. ügyosztályának vezetője volt
— Dr. Darányi Árpád m. kir. honvéd főorvos ezredorvossá léptettetett elő.
-- Halottak estéjén a hálás és kegyeletes megemlékezés e külső nyilvánulása jóesöleg hat a bánatos lelkekre, midőn az emlékezet szárnyain vissza-szállunk a múltba és a mélybe, szeretettjeink nyugvó poraihoz; a sziv e felfrissített fájdalomban eoybületet talál. Az idén nagyon kedvező időjárás volt s rengeteg sokan látogatták a temetőt Elismeréssel jelezhetjük, hogy példás rend és csend uralgott
— Kis-komaromi plébánossá Méhe;; Kálmán eddigi adminisztrátor neveztetett ki. Őrölünk és üdvözöljük szép á.lásá-ban, adja Isten, hogy hívei nemesszivü gondozásában lelje magasztos örömét
— A nagykanizsai Polgári Egylet vigalom rendező bizottsága f. hó 7 -én csütörtökön tartott alaknló ülésében megválasztotta a tisztikart; egyúttal elhatározta, hogy a 76. gy. ezr. zenekara itt időzése alkalmából f. hó 11 én a katona zenekar közreműködésével az Egylet nagytermében zártkörű családias jellegű lánczestélyt rendez, amelyre az idő rövidsége miatt külön meghívók nem adatván, a Polgári Egylet tek.,"tsgjait és azok vendégeit ez uton hivjá\'meg Belépti dij 1 frt, családjegy 2 frt 50 kr. Kezdete esti 9 órakor.
— 50 arany korona pályadíjat tüzö\'t ki a zalamegyei ált. tanítótestület a következő tételek egyikére: ,H«xatias ünnepek rendezése a népiskolában, különös tekintettel Zalamegye elhunyt nagy férfiainak emlékére" vagy . A tanító a nemzetiségi vidéken mint a magyar állameszme terjesztője.8 Határidő 1896 május 1.
— A? asphaltirozás erősen halad N. .Kanizsa város utczáín, mi örvendetes jelensége a házbirtokosok szépérzékének. Közkivánalomnak adnnkkifejezést, midőn a főmasasságu Herczeg Batthyány Stratt-mana Ödön ur bitbizományi nagy uradalmának a főtéren, levő házai járdáit is asphaltinzás eszközlésére felhívjuk. A Herceg magas figyelmébe ajánljuk, erősen hisszük, hogy a várót díszére s közönségünk kényelmére szolgáló intézkedés elől nem vonul háttérbe. Különben a szépitészeti bizottság figyelmét is felhívjuk.
— A soproni katonai zenekar nov 9—Il-én Nagy-Kanizsán a Polgári-Egylet nagytermében működik.
- — Hymen. Lakenbach József Szigetvárról Fischel Irén kisasszony nyal f. évi november 10-én d. e. 9 órakor köt házasságot s ugyauaz nap 10 órakor fog a nagykanizsai izr. templomban meg áldatni. Boldogság koszorúzza frigyöket!
— Panaszt emelt lapunk egyik barátja a borfogyasztási bérlő ujabb i eljárása ellen. Ugyanis ez előtt a must kiforrása és a hordók feltöltögetése után jelentkeztek önként a termés\' mennyiség számbevételére, az idén azonban a hordók feltöltögetése eiö:t jelentek meg s mivel bejelentve nem volt, 70 frt bírságot róttak rá. S az lett az oredméuye, hogy az érzékenyen megbírságolt uri ember becsület szavára lemondott a házánál történő borfogyasztásról egész életére. Szomorú adit biz ez!
— A klskanizsal polgári olvasó kör nov. 10 én délután a kör czímének é< alapszabályainak átalakítása érdemében rendkívüli közgyűlést tart*
— Hibaigazítás. Előző számunk hírrovatának ,Hymen* hírében „Érseknjvá-rott* helyett Érsekújvárról értendő. — .öcsimhez* czi\'nö vers 10 dik sorában .hevült" helyett hevül értendő.
— Hirdetmény. Folyó évi október hó 20 án a város belterületéo egy nagyobb összegű pénzzel telt pénztárcza találtatott. Felhivatik aki ezen péoz-s tárczához és pénzösszeghez va\'ó tulajdonjogot igazolni tudja, hogy a readőrki-pitáoyi hivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor jelenjen meg. Nagy Kanizsán, 1895 október 30-án. A rendőrkapitányság.
— A „Siópllő Egyesület* több helyes indítványt tárgyalt utóbbi Ülésén, nevezetesen a sétatért a temető ésCsengery ntcza közti 6849 Q öl területen óbajt;a léte-
síttetni, a Nagy és Kis-Kanizsa közti kihasítandó egyenes ut 2 méter széles gyalogjárdával és befásitva bővítessék, a belváros területének tisztán tartásaczéljából 2 \' egyén alkalmaztass ék .Szépítő Egyesület" karszalaggal ellátva. A Telekiutcza bt fásítása sat.
— Letenye szőlleiben a phylloxera jelenléte constatáitatván, hivatalos zár alá helyeztetett.
— Nyilvános köszönet- A nagykanizsai hadastyán egyletnek Gadó Mátyás légrádí plebáaos ur 5 frtnt ajándékozott,
! melyért köküöriétet nyilvánít az elnökség
— Eljegyzés Rákóczy Parcsettch Ottó cs. és k. huszárkapitány, a paliní méntelep osztály parancsnoka, november 2 án tartotta eljegyzését Alsó Rajkon Költet István földbirtokos és neje szül. Hertelendy Rózsa nagyműveltségű és bájos leányával Roller "Irma kisasszony-nyal. Sok szerencsét és boldogságot kívánunk e szép frigyhez, melylyel vármegyénk egyik legtiszteltebb s előkelő családja lép rokoni kötelékbe Bác-ka egyik ősnemes családjának sarj tdékávai, s a mely két egymást igazán szerető szivet vezet a boldogság révpartjába.
— Meghívó. A „Zaíamegyei ált. Tanítótestület" nagykanizsai járási köre f évi november hó 14-én délelőtt 10 órakor tartja félévi (Ősti) rendes kő -gyűlését Nagy-Kanizsán, a kozs. polgári fiúiskola rajztermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés a kör 3 évi működéséről- 2. A központi választmány leirata 3. A II országos és egyetemes tanügyi kongresszus összes ülésének megküldött tételei Előadó : Htiffmann Mór ur, nagykanizsai tagtárs. 4 Mao<nanó Janka k. a. n gykanizsai tagtárs felolvasása.
5. A járásköri választmány javaslatai.
6. A Bzámvízsgáló bizottság jelentése és a tagsági dijjai hátralékosokra vonatkozó javaslata. 7. Indítványok. 5. Tisztújítás E közgyűlésre a játási kör i. t. tagjait és a tanítás ügye iránt érdeklődőket tisztelettel meghívja: Nagy-Kanizsán, 1895. november 5-én. Szalay Sándor, járás köri elnök. A közgyűlést, megelőzőleg 9 órakor zárt-értekezlet lesz az uj tisztikar és választmány tagjainak kijelölése tárgyában. Közgyűlés után a Polgári Egylet helyiségében társas-ebéd, 1 forintos teritékkel. \'
— Heti biztosok e héten (nov. II—-16) a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Gelsei Gutraann Vümosné és Ro-senfeid Adolfni± választmányi tag úrnők.
— Heti .felügyelő e héten (nov. 10—16) a nagykanizsai öuk. tűzoltó egylet öi tanyáján Weiszberger Kálmán szakas7parancinok ur.
— Gyászhír. Báró Ríeffel Ede nyugalmazott cs. és kir. őrnagy, arany érdemkereszt tulajdonosi, életének 76 dik évében Keszthelyen meghalt. Halálával mély gyászba boriiá a nyirlaki Tarányi ét cherneiházi Chernél családot.
— Eljegyzés Nagy Géza géplakatos jegyet váltott Hergovics Teréz, Hergovits Ferencz vasúti alkalmazott kedves leányával. Kisérje áldás frigyüket, melyhez mi is gratuláluok.
— 20 kr. és L kr.Figyelmezteijük a közönséget hogy a pénzügyminiszternek 1891. június 23-án kelt 46 903. száma rendelete érteimébén a 20 kros ezüst váltópénz, és a 4 kros rézváltó pénz érmebet a in. kír. állami pénztárak és hivatalok csakis 1895. éví deczember hó 31 ig tartoznak fizetésképea vagy beváltás végett elfogadni s hogy ezeket az érmeket ilíe* tőleg az álamnak mindennemű beváltási kötelezettsége megszüuik.
— Za!n megye szőlőszete és borászata a mtlleniumi kiállításon : Zii&me-gyei ezredéves kiállítást rendező helyi bizottság által megválasztott III. szó ö-szeti és borászati csoport albizottságának még 1894 évi június hó 30-dikán. Keszthelyen tartott ülésén elhatároztatott, hogy a zalamegyei szőlőbirtokosok a miliemumi kiállításon kollektív vesznek részt s hogy a f. é. november hó végéig Csanády Gusztáv gazdasági tanintézet igazgatójához Keszthelyre beküldendő boroka tulajdonom költsége nétkül p ilaczkképesekké tétetnek, az előirt mód palaczkoztstnak és a kiállításra a tulajdonos neve alatt elküldetnek. Az ily együttes kiállítás azonban csak akkor bír kellő sulylyal és csak akkor biztosítja a kívánt sikert ha a kiállítók nagy száma é> a kiállított tárgyak Bokasága az általános érdeklődést bizonyítja. Ezért d-* mert Ztlamegyében a mezőgazdaság legfontosabb ága a szőlészet mintán 42000 k. hold szőleje vau, tehát kell hoá? ennek kűlsölsg is jelét adja, miért is az emiitett Kiállítási csoport jegyzője (Tus Antal vmczellór ískolaigazgitó Tspolcza) ez uton is felkéri a szőlőtermelöket, hogy á kiállításon minél számosabban vegyenek részt s ugy a szőlő mint a borkiállításra vjnatkozó bejelentéseiket mielőbb tegyék meg s ily kiál-
lítási bejelentő ivekért hozzá forduljanak.
— Revld hírek Gr. Zichy Jenő újból expeditiót azervez a Kaukázusba. — A belügyminiszter eltiltotta, hogy az anyakönyvvezető külön beszédet tartson az uj párhoz házasságkötés alkalmával. — Harkányi Frigyes és utódai báróságra emeltettek — Gróf Festetics Andor helyébe főldmivelésügyi miniszter Darányi Ignácz lett — Szent-Grót belügyminiszteri engedélylyel Zala-Szent Grótra változtatta nevét — Ré^i honvédek közül ez évben 8857 egyén kapott állandó segélyt. — Hód mező-Vásár helyen méregke verő szövetkezetet fedeztek fel. — örí Szent-Péteren In- \\ Wt állítanak fel
Ki fly/art ?
Húzás nov. 2-ác. Grace 87 74 79 77
Húzás nov. 6 án. Brün«: 63 37 \' 12 43
7(1
Polgári i Na0y-I
anyakönyv
— Egy népüzer. AMolI-félefranczia borszesz és só* által a betegéknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik^ köszvényes és csúzos bántal-maknál, sebeknél és da&anatoknél. Egy Üveg ára utasítással egjütt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Koll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállító által Bécs I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Koll A.-fele készítmény kérendő az ö gyári jelvényé-vei és aláírásával.
— Hogy Ungfaváry László czeglédi gyümölcsfaiskolája manapság már milyen érdeklődés, illetve kíváncsiság tárgya: igazolja aíon körülmény, hogy nsp-uap után nemcsak magánosak, de testületek is igen nagy számban keresik fel a nagyszabású telep-?!. Többek közt a napokban a .Kecskemétvidéki Gazdasági Egyesület" egy tekintélyes küldöttsége Horváth Döme nyugalmazott curiai ta nácseínök vezetése mellett, nemkülönben a budapesti felsőbb sző Ő és borgazdasági tanfolyam* szépsaámu btllgatói keresték fel Angyal és Győri tanárok vezetése mellett Mondaui sem kell, hogy a te lepan levő nemes és vadoncz csemeték milliói, a pedáns rend\\Xa küőnösen o!csó anyagok nagytömege annyira meg nyerte tetszesöket,miszer.nt önként raez-ígénék, bog- a te\'epet ezentúl nemcsak gyakran felkeresik, haoem legnagyobb erkölcsi támogatásban is fogjuk részesíteni. Tényleg a kecskemétié.: nagy megren dőléseket Uitefc.
r Kanizsán.
November C 1895. . . Házasságot kötöttek: 2 Kolos Mihály és Blau Julcsa nov. 1. 3-Beck Lápot is Bcskoricz Mari nov 3-án. 4-Kried Jónás Jenő és Goldschmidt Klára nor 8. 5. Hock Jóuás.és György Aloízia nor 5 Ház ásatásra jelentkeztek: 18. Mihaleez István Kanczár Katalin. 13. Kolos Mihály és Btan Jnlcsa. Megköttetett 20. Szán Gjörgy és Áca Karol in. 21. Áci István és Vadász Katalin, 22. Horváth Fe encz és Nemein Ao-a 23. Klamhort Károly és Molnár An a 24. Nagy Géaa és Hergorics Terézia
Születési:
51. Petek Ágnes lánya Katalin okt 27. 52. Németh Ignácz éa SzeitI Amália lányuk Gabriella—Amália okt 2S. 53. Horváth Anna fia Ferencz—Geaa okt. 29. 54. Dani Gjörgy es Davidovics Katalin fiuk György okt. 30. 55. IL-cr:Jjssef o\'-t. 80 56 Benkö Gvörgy éj Mancs Terézia lányuk Terézia okt 30. 57. Jan-korícs István és Kálovics Rozália fink Józ-ef nor. 2. 53. Migic? Ferencz és Laubhaimer Jolán lányuk Jolán -Lnjza nov. 4 59. Bogdán János és Pinterics Anna lánystk Mária 60. Fülöp József és Pavici Anna fiuk Károly nov. 5.
Y Halálozási:
53 Táloay Mária 21 é. okc 2S. TüdÓgQmő-kór. 54. Kellner Albert 67 é. nnr. 2. Hátge-ríncasonadaa. 65. Goldschmidt Zsófia 75 é. nor.
1. Vesebaj. í,Z Stróbl Katalin 33 év. nor. 2 Koraazuletés. 57. Halász Katalin 65 év. nov.
2. Tudőgumokór. 53. Ötvös Ivicxa Erzsébet SO é. nov. 8. Végelgyengülés &9 Bölcskei Jenő — Lajos 5 és fél nor. 3 Bujakor. 60. Horváth Apollónia 18 é. nor. 3 Hasi hagy mit. G[. Bognár Auua öS é. nor. 4. TüdögamŐkór 62. Bartol Rozália 1 hSnapos nov 4. Rángasok. görcsök. 6) Kui\'cht Mária 51 é. nov. 5 vastag béirák.
Vetőmagvak.
(Mautkner ÖiÖn tudó itása.)
Vöröslóhere A heti forga\'om néhány kisebb tételre sxoritkoxoti és a mig a kivitel meg nem iodni, élénkebb Ötletre egyelőre nincs kii Mis, de a jöróbe sem lehet valami nagy bizalmat vetni, mert szántóim kell mnltheli jelentésünkben is hangozta\'ott ami lénynyel, hogy maj<l mindenütt bő volt a termés. — Locxerni ti héten némi élénkség mutatkozott és belföldi szép szinu mag a miaőséfbez mérten valamivel magasabb áron lön véve — Tikannányrépamsg több helyről lett kinilva, de a vevők egyelö.-e tar:ózkodnak bármely vásárlástól.
Jegyzések nyeraárnért 100 kilónkint Budapesten :
Vörös léhere 35 - 45 frt
Lnczerna 40 -50 frt
Baltaciim 10-10.50
Tavasai bükköny 5 75-C.50
Szerit, üzenet
— „A, vándor naplójái" nem közolbeijnk tárczink ln!ha!mozva van kOztcmáajeVkt-I Kivételesen a kézirat átveh-tö.
— 8. Gy. lí.-pst. KószJnet fjradalmaiil.-rt Rendben van. Üdvözlet minden ré»re.
— Gyertyános. A fák kimutatását kéitúk, és itméielve kérjük Alkalmas idübieo meg k.-li azt tt kinteni.
Felelős szerkesztő és kiailo BÁTORFI LAJOS -
TXiy-jlttör\'..*)
Hamisított fékeié selyem, ráessünk cl egr mintát a venni szándékolt seiremből, éí a hamisítás rögtön kiderül: Mért .jnig a valódi s jól festett selyem az rlégétésné! nyomban öss» e pödör ödik és csakhamar kialszik, magi után csekély barna hamut hagyván; addig a hamisított selyem (melfí" zríros sz\'inü szalonnás lesz és könnyen törik) lassan tovább ég minthogy roátsiállai a festanyagtól telitetten toTább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha össze nem ipödörödik, csak meggörbül. Ha valódi Belyeta hamuját össze nyomjuk, el porzik, a hamisítván jé nem. — Hennebftrg G- (cs kir. udv szállító) selyemgyára \'/.\'.\'i-íchben, hár.h.>/ jzállttva, póstabér- és vimmenteséa sziveién [ küld bárk nek is miutákat, -kár egyes öltö-I nyökre való- ak r egész végekbea levő va-i lódi selyemszöveteiből Svajczbaezimzett le i velt-kre 10 kros-, és levelezőlapokra 5 kros I bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt t megrendelések pontosan elintézettnek.
Ügynökök,
kik a gazdasági gépszakmában jártassággal bírnak, legmagasabb jutaléktételek mellett nyernek állanóY) alkalmazást Reissenzahn int. gazdasági gépgyárában Budapsst, W Eötvös-utcza 38 sz.
-j
ísijí jjisdsinieze
KERESET
esatlegei fix fizetés mindenki
számára, kí tör*éDyesen eugedé lyexett részletivek és sorsjegy-könyvek eladásává! foglalko^n ,-¦ akar. Ajánlaíok
F U G-H S II.
viltóhi-áh c Sadanast, Kecskemé±t-u 1 inté" ze ndök
Alapíttatott }866.
*, E rovat alatt közldltekwl nem vil\'al felelősséget a szerk.
HIRDETÉSEK
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
230O|tk. 695 Érk nUüUszius 30-án.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kír. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi hogy Aufreclit Anna nagykanizsai lakos végrehsjtafú-nak Horváth -Jótsef s neje pusztama-gyarodi lakósok elleni 3217 frt 48\' kr. tőke, s jár. iránti végrehajtási Ügyébea 2 folyó évi augusztus hó 22 éa meg tartott biiói árverés Horváth József és neje Szabadt Rozália pujzu-magyarodi lakosok u\'ó ajánlata folytán hitályoa kívül helyeztetett, ennek alapján a nagykanizsai kit. törvényszék, a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő pnsztama-gyarodi 250 az. tjkvben A I. 1 — 15 sorsz. alatt felvett ingatlanokra 14s5 frt kikiáltási árban a pusztamagysrodi közsé.<biró házánál 1895 évi november hó 18-tk napján d. e. 10 órakorXmeg-tartandó nyilvános árverésen e.adatni fog-Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'j,-át készpéuzbeu vagy ó-radékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jirísbiió.\'á^ mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi augusztus hó 31 napján.
HTJKKOVITS kir. jbiró.
XXXIV LVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895 NOVEMBER 9-én
2288|llr. 895
Árverési hirdetmény.
A leteoyei kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hu a Ferencz letenyei lakosnak Busa líozi férj Bírják Bertalanoé bánokszent-györgyi lakos elleni 31 frt tőke, 33 kr. hélyeg, 12 frt 50 kr. vhajtás kérelmi, 6 írt 35 kr. árverés kérelmi, 8 frt 35 kr. ezuttaü költségek iránti végrehajtási Ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék a letenyei kir. járásbíróság, területén fekvő a bánokszeutgyörcyí 451 sztjegy-zökönyvben A 1 5771 [4 hriz Busa Rozi tulajdonát képező ingatlan a rajta levő házzal 446 fri a bánokszeotgyörgyi 293. tjkönyvben A L COlJb brsz. Btna Rozi, Ferencz és György tulajdonául f-ílvett 13 írtra becsült egész ingatlan 1831 évi LX t. ez. 156 § a pontja alapján a báookszeotuyörgyi község bitó házánál 1895 évi november hő 25 napján d. e. 10 órakor Ztkál Gyula felperesi ügyvéd vagy helyette <e közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kelt Letenyéa, a kir jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1395. évi aug. hó 30 napján.
F1L1PITS. kir. jbiró. 423 Utk. 895. ~
Árverési hirdetmény.
A- nagykanizsai kir. tvszék, mint tkvi hatóság részéről kö/hirré tétetik, hogy Zaia-megye összesített ár rátára végre-hajtatonik Pus Pál végrehajtást szenvedő kerecsenyi lakót ehení 39 frt 60 kr. tőke, ennek 1880 július\' 1-töl járó 8* # kamatai, 6 frt 30 kr. per, 6 frt 10 kr. vhaj-tás kérelmi hirdetési dij nélkül, 6 frt 75 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek irádti vigrehajtisi ügyében a fent nevezett kir. tvgzék területéhe:
I tartozó, a kerecsenyi 427 szikvben f 657 hr»?. alatt fölvett szőlőnek Paa Pált I illető a 354 frtra bee mit fele része 1895 évi deczember hő 7. napján d. e. 10 órakor Kerecseny község bázáiál megtartandó nyilvános árverésen uled.ttoí fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°iB-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez tetenni.
Kelt N-Kanizsán, * kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi aug. hó 19 napján-
M1K03 elóadó.
42291 tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék mint tkvi hitóság réizéről kouiirré tétetik, hogy özv. Sifter János né Vészül: Gácza Márí férj. Bokán Ádámné végrehajtást szenvedő szepatnekí lakos elleni 75 frt töke ennek 1891 októbsr 19-tŐ! járó 6% kamatai, 88 frt 10 kr. per, 9 frt 95 kr. vbajtás kérelmi hirdetési dij nélkül, 8r; frt 85 kr. jelenlegi s a még felmerü lendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartozó a szepetneki 140 sztkvberi I. i—]$ hrsz alatt felvett ingatlanoknak űócza Márí férj. Bokán Ádár/ínét illető i 1003 frtra becsült fele része 1895 évi deczember hő 6 napján Szepetnek közséa* házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsár 10\\ ét készpénzben vagy óvadékképes pipirban kiküldött kezéhez lettenni.
Kelt N.-Kanizsán a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1S95 évi aug. hú | 19. napján.-
MIKOS előadó.
jyiOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak.
- mindegyik doboz Moll A., védjegyet éa aláírását tünteti feL A Hat! A.-féle SeidlitZ\'partk. tartós gyóg/hatása a legmakacsabb gyamar- bt al-teitbáataiatak, gyo-nor^íircs éa gyomorba*, rögzótt iiekrekstiés, majbántalom, vér-¦—¦ iataláa, aranyér éa" a legkülönbözőbb p81 betegfáqek ellen, e jeles báziszernek ér-SKt«*e*l"k óta mindig nagyobb elterjedést szar? -
h euen, e jcies n&ziszernea: ev-- Art egy lepecsételt eredeti de-
H amis i tá so
bezaak I frt a.
törvényileg fenyíttetnek.
r<ak akkor vilédl "» »i»<l<*Tik o«s MOU, a. nijájít tnnMi fel fa
USaK aKKOr V3IWUI, A felir4bJ ,<nozattal ran zárra. A Moll-Tela fraa--zla boraitaz él M owietóaen miül njUlMuaSllaplM keMrzaSInl szer k&rzféoy, csuz éa a roeihalfa epé. IcöTttkezméojeinSI lejpimereteaebb ncpjier. - Ejy íao-ictt wedatl ü»m trt 90 kr.|Már. \'.___
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: fuzolysar&s szikié.) i „iodenMii szájti-ztitásnál kalöo&sen fontos bármely kora gyermekek, mini fel-\' mert e szájvíz a fogak torábbi épségét biztosítja a egyazeramind mert e 6 ÍJ3__Awa, mUittttt n.#*i ié> : 60 kxaJBZir.
nőttek BJÁmira; mert e axajvi* a n»g»* »>¦->• ;•¦ ~r~vr\'?~-—-j-Ó°a7«- elle». - í? «.» A yé.|nr»«!
(69]) FÓBZ-etkuluna:
HM A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I.. Tucblanben .1. az. Vidéki ««9re«l«l»»ek aapj.ta ««a astaníét ¦illett teljaslltetaak.
A raktárakban tették határozottan^ MOLL A. aláírásával ét
kérni.
védjegyével Tllátott készítményeket
Raktár.- Nagy-K^mzsin .Rosenfeid .Adulf és Fia. ju
igSrWSfKH ii in a iian tfiimnii nnrfO
OOnOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOODCo
Az IS76-ik érbea íettalilt, a lí^jobb ar«iHZ»nta«l készült, pin- « harckér kniataJez-e*
émtUztltó Icau^c* .-„-mii és ezÁIjalazi ler<*biu> nifcfclflo n:cz:i.~.:-úii> sier.
Ilnilrs kcizitnitny, tm it más n=* alati is rorj-alomba hozva, caalc itiiuti a mi külSnlcgea érCT-lisztitö Kierúnkoclt, s néz rntg im kin illik ennek ¦
Azért a be vásárlásnál nagyon kell óvakodni ca > <zla i* TWjfZTJ* vi_<íyáini.
Főraktár Osztrátiiiagyar monarchiában:
GOTTLIEB VOITH, Bécs HI/1.
-I00003O0 300000000000C ooooooo
504Sjtk. 895 sz és 5814;tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóifg részéről közhírré tétetik, hogy a kír. kincstár végrehaj-tatÓnak Pozsgay György végrehajtást szenvedő borzönczei lakos elleni 71 frt 14 kr. töke, ennek 1892. deczember 1-től járó 6°j0 kamatai 10 frt 06 kr. végrehajtás kérelmi 7 frt 85 kr. jelenleg:, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtá-ú ügyében a fentneve-zett kir. törvényszék területéhez tartozó a bör7Önczei 2G7 sz, tjkvben f 43 hrsz. alatt felvett s 489 frtra becsült ház, udvar és kert, továbbá ugyanazon sz. tjkvben f 70 hrsz. alatt feivett b 79 frira, mégis a börzöncíei 131 sz. tjkvben t 595)a hrsz. alatt felvett s 390 frtra, valamint a börzünczei !?72 sz. tjkvben f I. 1—2 sorsz. alatt íele részben Pozsgay György is fele részben Móricz György és neje Bánfi Rozália tulajdonát képező 138 frtra, végre a börzöncafi 318 sz. tjkvben f 653 hrsz. alatt fele részben Pozsgay György tulajdonát képező 142 frtra becsült fele rész ingatlanok még pedig a 272 s 318 sz. tkvi ingatlanok az 1861. évi 60 U tz. 156 §, a ponija értelmében 1895. evi de czember hő 4-ik napján d. e. 10 órakor Börzöncze község házánál megtar tandó nyilvános árverésen eladatni fog
Kikiáltási ér a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10B0-át kés7pénzbee vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvény-pzék mitit telekkönyvi hatóságnál 1895. évi augusztus hó 27 napján.
MIKOS előadó
Doroii alie BücitaütitieE zu beriefen:
Jüdische
Preis jeder Sunt- Prospecte gratis mer Ii kr.
Jakob B. Brandeis, Prag.
506iitk. 895.
Árverési hirdetmény-
A nagykanizsai kir. törvényszék mint telekködyvi hatóság részérót közhírré tétetik, hogy Teraák Gergely és Per prics István légrádi lakos végrehajtatóknak Czvetnics Iitváuné szül. Horváth v. Sz\'rtár Teréz légrádi lakos végrehajtást szenvedő elleni 93 frt 60 kr. perköltségből még fizetetleu 53. frt 60 kr. per, 8 frt 05 kr. • végrehajtás kérelmi S frt 05 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a tentnevezett kír. törvényszék területéhez tartozó a légrádi 1950 sz. tjkvben I. 559 sz. és 1853 hrsz. alatt felvett s 175 frtra, továbbá ugyanazon sz. tjkvben I. t 1S99 brsz. alatt felvett a 145 frtra becsült ingatlannak, mégis a légrádi 389 sz. tjkvben Cz?etnics István és neje szül. Horváth Teréz tulajdonául felvett t 407 hrsz 295 fiira bécsült egész ingatlan, ez utóbbi az 1881-évi 60. t. cí- 156 §. d.) pontja értelmében 1895. őtí deczember hő 10 napján d. e- 9 órakor Légrád község házánál Dr. Triparnmer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáitáji ér a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%*készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi halóságnál 1895. évi aug. hó 27 napján.
MIKOS előadó.
5 aj
>> g \'S . ? i -g kau o t: —^ ta j?
t-t
o s a c í
2 — m ^5 .2 <n — rd ce O] j~
SioSÍ-=
si S = = 15 = z
be s -° ta \'s á
1^1 fía*
0-3
E -~ "** 3 c = c . *j 3 « k >
¦ K eS — CO o
¦* cj p =3 -a> -r co c 2 c« S. a ? !S J I
Oh
ce
fc=í
la s z § i13
-5 i s
L3 J? — -
i » L .3
> boa ? M
» «o „ a
A kőbányai
KIRÁLYSÖRPÓZŐ
részvényt ársasá^
tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, hogy SÖr gyártmányainak eláruíitását megkezdte és azokat:
Ászok,1 Király, Márcziusi, Korona és Bajcrsör
elnevezésiéi hordgkliaii és paiaeKkokiiail hozza forgalomba.
Mm\\n ímml \\um és Updn.
"sc
tt
«c #*
$1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IC
SOóOjtk. 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint tkvi hatóság részéről kö/birré tétetik, ho?y dr. Dézsányi Árpád keszthelyi lakos végrehaj tál ónak kiskorú Horváth Sándor, Imre és Rozi képviseletében Horváth Sándor Imre mayán gyám végrehajtást azenvedö récsei lakos élletü 21 frt 45 kr. töke, ennek 1354. deczember 18-től járó 6°j„ kamatai, 9 frt per, 4 frt 85 kr. végrehajtás kérelmi, ugy 6 frt 75 kr. je\'eulegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feotnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagyrécsei 726 sz. tkvben L 386 a 40S b 55GJa 734 b 3790;b 3892> és 4474ja hrsz. alatt, felvett s 810 frtra éi a nagyrévei G37 az. tjk-ben f (7-9) hrsz. alatt felveit s 270 frtra becsült ingatlenok mr\'g .pedig a G587J891 sz. alatt Horváth Sándor Imre javára bekeblezve levő özvegyi haszonélvezeti szolealmi jog fentartása mellett 1895. évi deczember hó 5. napján d. e. 10 órakor Nagy-Bécs© község házánál megtartandó nyilvános j árveré-seu eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kileU- becsár.
Árverezni Kívánók tartoznak a becsár 10°\'o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez le:enni.
Kelt Nagy-Kanizíán, a kir. örvény-szék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi augusztus bó 28. napján.
MIKOS e\'Öadó.
Cs és kir. outráJi-magyar és belga kir. szabadalmi! Eitfintetett Brüsszel 1893. araáyérema diszokmincjaJ. KLLETI-felesérvkotó
orrosi tekintélypk Téltiné-rjyeszcrint alegtikéletetebb ezen nemben, nem csúszik, nem gyakorol kellentet\'cc nyomást és eltarolitja czél-szeiü szerkezetécél fogra az eddigi ¦érvkotők bianyaH.
KELETÍ-féle gnmmi sérvbőtó .
idomiüiató pelottáTal, tcar-rasbőr-védő vei és biztonsági Övvel.
Árak : egyoldala 0—8 frt,
kétoldalú 15-16 frt Gyáram) an készülnek ezen-ktfül: 3düláb»k, mükezek, egj-encslártók, \'ITessing-fele jpndazer) ortbopae-diai fűzök, haskötők, — görciér harisnyák éa mindenféle frarezia kummi-áruk.
Megrendeléseket pontosan éa dicséretesen esz-k&.-.ci
ca. ea kir. »xaD. kotaxerísi és . orroa-sobészi müsaeréar. Főöríet és aérvkitéateti műhely: BUDAPEST, IV. Koronaherczeg-atcza 17. Sebészeti műs-ergyár : Rostély-ntcza [Károly laktanya 5.) H(kfj kepea árjegyzék Ingyen és bérmentve. .
(SECSTBIS-féle ERZSÉBET labdacsok. L :>:]•:hasonló készitménjekoél mindea tekintetben feijebi. beeiOleadSk ; mentek minden airtal-ma- anyagtól, áz altesti szervek kajáinál legjobb credményayel használtatván, gyengédéfi haanijtók, vértisztitób; egj- gyógyszar sem jobb S melletti? oly ártalmatlan, mint e pilulák a
szértszoruláa
a legtöbb betegségek forrása ellen C^ukrozott külsejük végett még gyermekek is sdreten veszik.
Egy ló püalát tartalmazó doboz K> kr., egy tekercs, mely S dobozt, tehát 120 pilnlát tartalmaz csaV 1 forint o. é. VmGSSESl (\\*rt\\a I Utánzásoktól különöien óra-t^^fLi UVaS í ^-Q^; Kénünk határozottan Véuleli Erzsébet pilnlát. Valódi csak ha miodeo doboz törvényileg bejegyzett Tédj együnk kel piros-fekete nyomta-tatásbao .Szest Lipót* ét aNe«steln Fülöp gyógyszerész\' aláírással Tan ellátva A kereskedelmi tóirénysaíkileg védett csomagjaink aláirásnokkaj van ellátra
MEUSTEIH FÜLÖP
„Szeut-Ltpóthoz" czimzfitt gyógyszertára WIKH, I., Plankeagsase 8. Rakti>- Sigy-Kanizsán: BELTJS LAJOS, PRÁGER BÉLA, ERL1CR ARNOLD gyógyszerész nraknál
xxxi?. Évroma.
>1I-
előtt sérvköto has ás kglüokkötö. egyenes tárté, ertepediai fűzi. műláb, taűkéz, mit.-ieoseofc kötszer suspenter, irrigltv fecskendik, giMimiárilk. ngr bármely a betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egyet, gyakorlott kötszerésztói BUDAPEST
s legújabban megjelent rogy képes árjegyzéket kérni, mely bérmentve lesz megküldve, (Fenti czimre ügyelni teasék.)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**
X
X
n
X kéz *
Kukoricza-morzsolók
és eröhajtisra.
x
x x
X X X X M X •s
X
M X
X X
egyszerű és kettős szerkezettel, szeleiével
és szelelő nélküi. Gabona-rosta k, Konkolyozók trieurok;
kézi kezelésre való Széna- éa szalma-sajtók
fekvőén vagy kocsira szerelve, Takarrnány-fuilesxiók, Szállítható takarék-fözö-Ostok takarmány stb. részére.
Szecakavágók, Répa és burgonyavágúk? Darálok elismert legjobb minőségben és-szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph. és Társa
cs. ós kir.
kiz. szab.
.1^
gazdisági gépgyárában BÉCS, 111, Taborstrasse 78. szám.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők felvétetnek.
Egy Millió
i.ooo.ooc kiriu nyerteit i ll|Utrn eieiebfc vutbea
sz
államilag jóváhagyott
maoar Bsittorsiito,
merrnek
nagy
nyereményhúzása
1W>Ő. dectember 6—14-lg ejtetik meg.
Magyar Osztáfysorsjáték igazgatósága.
[Nyeremények
1 jutalom é 600000 kor
1 nyerem. i 400000
1 . á 200000
1 . á íooooe
1 , á 50000
2 , i 20000
2 , i 15000
< . i 10000
10 , í 8000
27 . a 6000
100 . a 2000
200 . » 1000
1150 . á 200
20000 ¦ 6 1O0
— 600000 kor.
— 400000 .
— 200000 ,
— 100000 ,
— 50000 .
— 40000 .
— 30000 ,
— 40000 .
— 80000 ,
— 162000 ,
— 200000 ,
— 200000 ,
— 230000 . -2000000 .
Vétel-sorsjegyek:
1 efte - 40 frt. 1 tiaed S M,
2 fél 30 „ 1 naszád 4 „ (Portó iajébén 6 kr, ajánlott leplén 15 kr. éi ayereiaénjjegjxékért le kr. fixr-
teadő.
Ajánlja és szétküldi postaufalvány--
elienében vagy a\'ánvétlel is 21499
Heintze Károly
Sürgőnj-czim: lette heintze budapest
geST- Hoav a lisztéit közönyéit külőnbö/ő szárou több sorsjegy birto-kibán Dagyobb nyereméjyki!ilá«>Vhoz jusson, — öt vagy ennél I5b» tora-jegy bevásárlásánál a Borsjegyeket egymástól .teljésen eltérő szamokat áMitok össze tetszés sverint: egész, fél, tiied és boszad sors jegjekhol — a fenti arakon. "WC
nyeremény — 4 332 000 kor.
főét árost tó Budipesf. Sicrrlta-tér 3. se.
X X
X
* x
X X
«
X
x
IC
x x
X X iá. X X X
n «
X
x
X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hirdetmény,
A magyar osztilysorajáték második osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és deczember 14-éig tart.
Az első osztálybin ki nem húzott o^itálysorsjegyekoek ezen húzáshoz szükséges megújítása, minden további jogok elvesztésének terhe mellett, nov 26-ig eszközlendő. és pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál.
Teljes sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a második húzásban részt vesznek a nélkül, hogy ezek megújításának szüksége fennforogna,
Vétel Borc jegyek — a mig a készlet .tart — és pedig: egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy a koronáért az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) for
dúlni.
Budapest, 1895. november 1-éo.
I.
ZALAI KÖZLÖNY 4723jtk- 895.
Árverési hirdetmény,
A nagykanizsai kir. tvszék, mint tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Dr. Tuboly Gyula agyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatónak Borbély Éva férj. Dolmányos Vendelné végrehajtást szenvedő kiakanizaai lakos elleni 26 frt 15 kr. tőke, ennek 1895 január 9-tól járó 6\\ kamatai, 8 írt 60 kr. per, L frt 60 kr. vhajtáskcrelmi hirdetési dij nélkül, 6 frt 75 kr jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti veaj-tási ¦•\'icyéijer. í. fent nevezett kir- trv-szék területéhez tartozó a nagykanizsai U34 aztkrben + 6587 hrtz alatt felvett frtra f 8764 hrsz. 96 frtra — t 3954jb 16 hrsz. 269 frtra és a nagykanizsai 4567 sz.tkvber.-r 329 hrsz. alatt foglalta 159 frtrabecsültingatlanok 1895 deczember hó 3 napján d e 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Ar ver vérezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadék-képes papírban a kiküldött kezéhez letenni!
Kelt K. Kanizsán, a kirtvszék mint telekkönyvi hatÓTégánál 1895 évi ang. hó 21 napján.
MIKOS előadó.
1895 NOVEMBER 9-én
2 évi jótállás!
B- Nickel frt H.8 J
E*ü«l. Arany , 7.15.
, hölgyeknek , 8 25 ^Breque-fileSpirál löd., IS 20 \'is db I. Chatón Glaa-
hütie sjMesBs. szerint, 17 Oö. GoWia Rem. S födelei , 6 00.
. . gar tártéi . 9.90. Vecker horgony jaratn
él vilagito .187.
Regulator 1 napi járatra
ét atÖmÜTel .
R«fulitor 10 napi járatra éa atímüíri . 8^5. Képet árjegyzék, ora, lites, vecker, regulator, arany bt exfiat urgvakro:, a legfino-mabb szerkezetben, ingyeo éa bérmentve A be nem rilé kicseréltetik, »agy i Tisiaaadatik. BUG. KABECEEB óragyára Breg-enz, 37. Taralberg.
4993jtk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kír. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Oroszváry Gyula nagykanizsai lakos régrebaj taténak Fiiszár József és Fiiszár Ferencz végrehajtást szenvedő garabonczi lakósok elleni 3 frt tök-. 6 frt 90 kr. per, 5 frt 85 kr. végrehaj tás kérelmi, 5 frt Gö kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tőrvényszék területéhez tartozó a gara-bouezi 342 sz. tkvbee Kii szár Jótset éa ezen tulajdonánl felvett a fele részével végrehajtató követelésé vet terhelt 22ja. 1. hrsz: 132 frtre beesőit, — továbbá a garabonczi 358. sz. tkvben f 22fa. 3. hrsz. a. Fiiszár István és F.i-szár József tulajdonául felvett s felerészben végrehajtató követelésével terheit 132 frtra becsült; — valamim a garabonczi 359 sz. tkvben \\ 22|a. 2. hrsz. a. Fiiszár Ferencz tulajdonául felvett s fele réizben végrehajtató kö-\' vetélésével terhelt 132 írtra becsült ingatlan az 1881- évi 60. L cl !56 § d. pontja érteimébe., egészben. Farkas Anna Özv. Fiiszár Ján9sné holüglani baazonéhezeti jogának épségben tartásával 1896. január hó Sl-lk napján d. e. 10 órakor Garaboncz község házánál Oroszváry Gyula (alperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árveréses eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezm kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Kagy-Kaaizsán, a kir. tőrvényszék mint-telekkönyv;, hatóságnál 1895. .évi október hó 7. napján.
ÖÖZONY, kir. tazéki aljbiró.
x*un%xu*xnu*tm
Oqybőkök
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek r-ázletStetés melletti el-sdaara (az 1893 ik éri XXXI. USr-yényeztkk értelmében) igen kedvező it^ételek alatt alkaimaztatBak.
Fíváresi valtéizlet tárueás Adler é* tata Budapest.
A feltaláló dr. Maldiiifer laoir ar ilul Biirolat hltelcaitstl gyaranioyu
MEIDINGER KÁLYHA
cs. és ür. !inri Snállitóiul
kapható.
II I
Budapest: Thsnetiof. — Bécs 1-, Kehlmarkt 7. sz. a.
PF.AG : Byberaergaase 7. "atinden alrarn álul azabadalmazTa. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, iSltő és szellőztethető kályhák
laklaoV, íakolák .** irodák sximara, a leeegyaaerobb éa legelegánsabb kiilliUabao, tetszécaterínti égeri időtartára asén-pirral való fűtésnél éa 24 oraig terjedő égét koaxénaeli ta-lélianél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
egy kályaa ilul több szoba fltkeu.
„M EID í \\ G E R"-k ály ii á k.
óva intünk az ntánza- -------r-—
toktól, átalva akályha- «ti Ö I NCER-QFElv I
k^véd^re:"\'"- lg »_ ^
„HESTIA\' -kályhák.
ZajnélkOli faiéi. Poroélkali eítÁrolitCzt-úsj. a bimn és salaknak. Az elleszek tiaztiLáa czéljibol 1 por elő! anélkül eltirolithatók hogy a kályhát szétszedni kellene
fOstemésztehdo kabdallók.
A kiirtok K-rakodás nélkül tiaztik maridnak. Határtalan égési íáoUrtata. Micdes éfö anyaghoz alkalmas. \'
fCstemésztő caloriférek.
Központi, fiitós minden rendszer szerint: Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
r-osperruso/c és árjegyzékek ingyen, én bérmentve.
utánzott .TOEAJI COGNAC. Ezek ugyan nagyon olcsók, da ép oly masszák és igy még a legkisebb összeget aem érik meg. — Eme értéktelen utánzatok könnyen feliamerhetők-rjrnert
1. nem az egyedüli és csakis Tokajban létező
Első Tokaji Cosrnacgyárból származnak,
2. ezen Tokaj város cztmcrével nincsenek ellátva .
BEJEGYZETT AZ ELSŐ TOKAJI
VÉDJEGYE COCNAC GYÁRNAK
Tokaji C oirnt,c Tokaj város czliuerével
az ELSŐ TOKAJI COGNACGYARBOL, TOKAJBAN a mely 1893—94. évben, mint hiteles közjegyzői okirat bizonyítja, 725,lfc liter bort haezntlt fel A fenti erwreli TOKAJI CGQNAC kapható: minden jobb fűszer- és csemege-kereskedésben, gyógyszertárakban, további jobbc éttermek éa kávéoizakbao. Helji képviselte: Welaz Teatvérek urrknál.
xxxxxxxxxxxxxx
á legjobb
Gyökér-szappan
scncht SZáPPAS
kulcs védj egy gyei
Tul «id onsága:
Igán jól kisatritTa, kitiinöen tisztit. a használatban legtakarékosabb. Jótállás tiszta s ártalmatlan & fehérnemű és a kezeknek.
Elarusitás: Scovarci és Tacber uraknál Nagy-Kanizsán.
Kjomatolt llj. Wajdita József kSnyrnyomdájáhati Nagy-Kanizsán.
NiGY-KPtm 1895, november 16-án.
Előfizetési ár:
Egét* ítre . . . fi fn — kr Fél e*re . . . . 3 fn 50 kr. Hegyedére* f, - 1 frt 2fi kr. Egres sxáai 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 tiM*.i>ot peUUoriiaa 7, náaoduorj fi. ¦ minden további torért fi kr.
KVILTTERBEK petit soroekéat IŐ*feért vezetnek! ifi Kincstári il.iték minden etrjetj hirdetésért 30 kr. taeteodo
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXIí. évfolyam.
jA lap axeliemi és aoyigV Témáét |í®*t5 minden közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kiadó nevére caimxetten Sagv-Laniz*4r» bérmentve intésendók.
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", „anagy részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes türoltű-egyltr nőegylet*, „n.kanizsai irr. jótékoey nőegylet4, „szegények tápintézete*. a
Bérmentetlen levelek i Útnak el.
> fogad-
Kéziratok rts*raneui kfildetnt- k
kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarépénztár
, a , nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a ,nagy-kanizaai Unitói járáskor-, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony IITTriví I/IMT rp„nr7nn ^ „ - ^ - _: *k*t°BW hadl8t.yAl1 W1*" * .MP™oí kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválaaztmányáuak hivatalos lapj,
HETEINKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pap Sabsr püspök eaiékezeU.
Szemfedő borait a koporsóra, A j\'ipátztomak fizott az óra. Halotti csend, mély fájdalmak között Htolc százezre gyászba Öltözött.
Megzendült rádJájón a gyászének, Kern üt sebet lelkeden az élet, Kémes szived, mely immár a földé Nem csalódik ember ekben-ytöbbé.
Ráa emlékeztet az Ur szent háta, De nem látunk már a kathedrábá1 Te sem látod már népedet onnan, Uh mert jobb a mennyei templomban.
Jézus szolgája! hü JŐpásztorunk! Szivünkbe n értedm Uy gyászt hordozunk Árván maradt itt lenn a kathedra, De jenn diszit már égi korona.
Hol örökké az Istent szolgálod S a Megváltót színről színre látod, Nála készen várt az égi babér, Küzdelmeidért, áidozatodér\'.
Sokat küzdÖUéi, elvitt a halál Ki az Urnák hü harczosa valál. És im eljött a válás órája, Pihenj békében Jézus szolgája.
HALÁSZ MARGIT.
A mezőgazdasági adatok összeírása
Az 1895 évi VIII. t cz. elrendeli, hogy Magyarország jelenlegi gazdasági áliapota & mindenütt egy időben eszközlendó részletes összeírás alapján mutattassák ki.
Ezen részletes kirnatatásból ki fog tűnni, hogy az ország eg;.es részeiben mily hiányok .és bajok fordulnak elő, ki fog tűnni, mely körülmény teszi eredménytelenné imitt-amott a föidmivelés egyes ágait, az állattenyésztést, a gyümölcstermelést stb. és eme hiányok tüzetes kimutatása megadja az alkalmat j\'jídmivejésügyi kormányunknak arra,
hogy a jeltűntete.it bajokat orvo-solhatsa.
Ez a jőczélja a mezőgazda sági adatok összeírásának.
De ha tüzetesebben átnézzük ezen adatok összeírására kiadott minisz teri utasításokat, látni fogjak, hogy az említett focsél elérése mellett számos oly mellékkörülmény is napvilágra jön, mely eddig helyhez kötve igen, de általánosan tndva nem volt.
Az összeírás alapját képezi azon kérdőív pontos kitöltése, mely minden egyes gazdaság állapotának adatait magában foglalja. Ezen kérdőív 20 külön fejezetet foglal magában, mely fejezeteknek lelkiismeretes kitöltése részét képezi azon nagy munkának, mely az egész ország tényleges gazdasági állapotát lesz hivatva fölmatatni.
Eléngedhetienüi szükséges tehát, hogy minden gazda a számláló ügynöknek a tiszta igazságot, a tényeknek megfelelő állapotokat jelentse be.
Az összeírás kizárólagos czélj át föntebb jeleztük. Kitűnik abból, hogy ezen munkálatnak az adóhoz semmi köze és a ki abban a bitben vas. hogy ezen Összeírás netán njabb adóztatás alapját képezi, az csalódik, mivel ezen munkálatok éppen a gazdálkodó néposztály bajainak orvoslására, terheinek könnyitésére készülnek . it
Ez okból, a mikor újólag hangsúlyozzuk, hogy mindenki a tiszta igazságot mondja be a számláló ügynöknek, egyben azt is jelezzük, hogy a ki tudva szándékosan hamis adatokat vall be, az első ízben 50 frt pénzbirsággal sujtatik.
Az egyes gazdák kérdőívein távul minden váro3 (járás) köteles még egy külön kérdőívben felelni sz általános gazdasági viszonyokat tárgy aló kérdésekre. Ezen kérdőív főbb részei: a város (járás) klima-
tikus és talajviszonyainak leírása, az átlagos cseléd bérek jelzése, a cseléd és gazda a munkások s és j munka adók közötti viszonyok is-j mertetése, a határban termett gazdasági növények átlagos súlya és j értéke, a gazdaságban használt vagy : tenyésztett igái és hasznos állatok átlagos piaczi értéke és súlya stb.
Bárki elképzelheti, hogyha ezen adatok a tényleges állapotokat tartalmazva Összegyűjtetnek, hűen fel fogják tüntetni az ország gazdaság; állapotát. Mintán pedig e nagy*, munka csak ugy jöhet létre, ha ahr hoz mindannyian hozzájárulunk gazdasági adataink pontos bevallása által, a polgárok saját érdeküket szolgálják akkor, ha a kérdőív kitöltését legjobb tudomásuk szerint eszközlik vagy eszközöltetik. 1 A mezőgazdasági adatok Összeírása az ország minden részében — tehát nálunk is — f. évi no• ember hó 20-án kezdődik és tart tíz napig.
Az összeírás fölötti ellenórködést a mezőgazdasági bizottság teljesiti A városunkban alakult bizottság elnöke Bibochay György polgármes-\' ter. társelnöke Thomka Endre városi tanácsos tagjait előző lapunkban közöltük.
Eíen ellenőrző bizottságnak kötelessége a munkálatokra fölügyelni es együttes megállapodással kitölteni azon nagy kérdőivet, mely a város határát együttesen magába foglaló általános gazdasági viszonyokról számol be.
Az egyes gazdák által bemondandó adatokat a számláló ügynökök fogják a kérdőívekbe bevezetni. A számláló ügynökök számszerint buszán illetve 20 kerületben 40-en a városháza nagytermében 1—5 kerület, á\' VI és VII. kerület pedig részint az iskola részint azottani városház üléstermében teljesitik a munkálatokat. Minden önálló gazdálkodó a ki-
nek földadó alá eső ingatlan birtoka van, nemkülönben házi hasznos állatok tulajdonosai, városunkban : előző megidézői folytán kötele; a számláló ügynök előtt, az ^idézésen jelzett napon és órában a törvényes következmények terhe alatt megjelenni és a gazdaságát érintő föltett kérdésekre a tényleges állapotnak megfelelő feleletet adni. Bárki a kérdőívét kikérheti és azt maga is kitöltheti; kitöltés után azonban köteles az ivet a számláló ügynöknek személyesen átadni.
Mintán a munkálatok teljes bevégzése tiz nap alattk Ötelezó, & fel-doIgozandó\\anyaghalmaz pedig óriási, a munka gyorsítása szempontjából minden gazdálkodó helyesen cselekszik, ha mielőtt a számláló ügynök elé állana, szétnéz gazdaságában és annak állapotáról jegyzéket készít vagy készíttet. A gazdát érintő kérdőív főpontjai a következők ; a gazdaság területe múveiési áganként és kat. holdankint; a gazdaság hány embert foglalkoztatott az 1895. é?ben; mily gazdasági eszközök és gépek birtokában van a gazda; hány igásfogat van a gazdaságban ; volt-e a gazdaság 1895-ben biztosítva, szokott-e a gazda állatokat hizlalni, mily fajtát és hányat; a gazdaságban hány darab állat van, szarvasmarha, lő, szamár, kecske, juh, baromfi, méhkas; végül foglalkozik-e gazda gyümölcstermeléssel is és ha igen, gazdaságából hány darab termő és nem termő gyümölcsfája van fa-jonkint.
Ha ezen adatokat a gazda előzőleg lelkiismeretesen följegyzi, ugy á számlá!ő ügynök elé kerülve néhány perez alatt elvégzi dolgát, mig ha készületienül jelenik meg. nem tnd a föltett kérdésekre pontos felvilágosítással szolgálni és ezek megszerzése ujabb fáradságba fog kerülni.
Fölhívás.
Az 1896-tk évi kiállítás kulturális életünk ezer fcsztendőt fejtödé=e keretében a közlekedesügy egyik legfontosabb ágát a magyar postát és távirdát és annak fejlődését is hivatva van föl\'ÜQt.etai. Hogy ezen hazai intézménynek történelmi fej- "
lése hü képben bemutatható legyen, ahoz szükséges az országban szétszórva levő azon emléktárgyak összegyűjtése ía, a melyek a régi posta illetve távírda ellátására szolgáltak. Ilyen tárgyak különösen: postai szerelvények, czimerek, postakürtök, pojtalegények ruházata, postakocsik képei, mintái, ezekre vonatkozó tervek, rajzok és leírások, térképek, nyomtatványok, tarifák, könyvek stb.
Fölkérem ennélfogva a közönséget, hogy ha valamely történelmi jelentőségű ily tárgyról tudomása van, annak leírását és boilétét tudomásomra hozni, akinek pedig ilyen tárgy birtokában van és az ezred éves kiállítás\'1 czéljára átengedni hsjlandó, azt vagy hozzám beküldeni, vagy a legközelebbi postahivatalnak átvételi elismervéayre ide jattatás végett átadni szíveskedjék.
A kiállítás czéljsira átengedett tárgyak a kiállítás után tulajdonosaiknak vissza fognak adatni, kivévén, ha azokat az illetők a posta-távirdamuzeum számára átengedik. A kereskedelemügyi ra. kir. miniszter Ur ón agy méltósága érdekesebb tárgyak kiállítóinak és an ily tárgyak gyűjtése körül buzgólkodó egyéneknek elismerésül jutalmakat is helyez kilátásba.
A kiállítási emléktárgyak bejelentésének határidejéül folyó évi deczember hó 10 -ét tűzöm ki.
Pécsett 1395 november 3^ín.
OPRIS PETEU.
Tudnivalók.
— Hirdetmény. Rózsa Kálmán és neje budap3sti (VIII. Szentkirályí-utoz* 30 sz.) köoyyvkiadó hivatalában a „Magyar Iparosok Naptára\' 1896. é?i folyami dr. Horváth János szer kész lésében m ír mez -jelent L munka a naptár réizen kívül a következő iparügyi czikkeket tartalmazza: A mult év ipari története. Az iparosok mult évi halottjai (Németh Imre, Réthy Dezső, Medve Ede.) Hans Sachs és a nürnbergi Hans Sachs jubileum. Az iparosok vezérféríai (dr.
T A
S 1 1.
üíiger-jandű Vilma
emlékkoayrébe.
Az emlékezet lenge szárnyai a MerercgeÉ, nép ridéksk bájain. Mintha tabvt is hallanám a nép dalt, Mely sziveaben örök helyet foglalt.
Ott he még * veraoszlopoi hajlék, Kgykor édes daloktól viazhaogzék. Most is lehet, de én már nem hallom: Kmlékimmel a mait felé hajlóm.
Kincs is s>ebb az édes dalnál, ebben "A szírnek minden búja ellebben Kkkor érzésben fttrdik a lélek. Még az orom is, ha hozzám téved
Testvérünk léasen a dalca madár, -S véle szellemünk a oagasbt jár. Majd ha egykoron találkozunk még — Mint a bájos vidéke? réges-rég, —
Fogadj da\'.ial, miat szén lelkednek
Orokké üsxtelo hú barátját,
fia íia meghalok, küldj siromhoz
Olykor egy daloló kis madárkát 1
BiTORFI.
Szüret után.
, Lezajlott a vigalmas azőllőizedés, a munkások nótával fejezik be, s csoportokba vonulnak haza felé, sajtáraikat s puttonaikat jól megrakva fartőkkel
Elhingzifc a szöllemorzsoló egyhangú M3», a garatok még egy utolsót csiko-
rogva, kiadják az utolsó nedvet. — Jól esik a gazdának fáradsága ntán látni a szép eredményt, ki tudja a jövendő mit ígér, a mit hoz. — Még egy utolsó ágyú dörrenés,^- a tűz is kialvóban van az ürmöst fózö üst alatt, de hisz már lefőtt a kellő mértékig, félre teszik elszüraí, hogy a kényesebb ízlésnek is tömjénezzenek — A szőilö-lekváros üvegek is már sorban diszle nek a rudakon s tüskés ágakon sem hiányzik a sok jó schásziau világoi, muskatály, izabella, burgundi, rózsasző Nő s egyébb finom fajták.
Még a naspolyát, birsalmát is le kell szedni, hogy minden árnyékon legyen Szegény . kia nyulacskáknak legalább nyugadalniat adnak a szőllökertek, s nem lesznek háborgatva.
Jön egy hideg fuvalom, s a hajnali órákban deret Csal a uég nyíló virágokra, s midőn a nap felviliaaik, s rá veti sugarát, leforrázva ál! megfosztva ékességétől, s pusztulásnak indul.
Sehol nincsen senki s semmi, s mégis folyton zizeg minden, hullanak a dérvette levelek, sajátságos zörejt idéznek elő. folytoi1 ugy rémlik, mintha élő lénytől eredne.
Pásztortüzek fűst gomolya száll az ég felé, a tengeri beszedése nyújt alkalmat a még tejesen maradt csövek megsü-tésére, melyek oly élvezettel költenek el a természet gyermekei, a munkás népek
Még mindig népss a mező, minden-! kinek van mit csűrbe takarítani, sorba ! mennek a hosszú szekerek, s hajrá i kiáltással fordulnak az utolsó szüret betakarításához, a káposzta garmadáikhoz, vaunak is mázsás példányok, hogy öröm nézni, nem hiányzik a szép virágkel s\'em, s élvezettel lehet szemlélni, a szép piros kőkemény aaláta káposztát, a zöldség beszedése befejezést képez a szüretnél, a mire a hordóba gyalulást elvégzik, fői a bográcsgulás, káposztás dereiye, sűl a gesztenye, a jó izü csípős must fűszerezi s mulatságos dolog befejezését Illetén módon a télire valók rendezése után, egyéb, teendők is vannak, a kertből beszedni minden fagyástól félő nővénykét, át ültetni a szükséges cserjéket szaporítani. — rózsafák módos lehajtása is ügyelmet igényel, — még egy utolsó bimbócska félig nyílva kínálkozik, s a természetnek egy kis pauzája következik, mely ntán minden csepp felhőtől félünk, vájjon nem tartalmaz e fehér lepelt, mely leszálha bevonja az édes nyugalomra tért természetet, s hogy meggátolja annak ébredését, megdermeszti a még érzékenyen maradt nővénykét, mely véletlenül elbújva még ép égben maradt
Isten hozzádot mond fecske, gólya, s a természet ölén minden megismerkedik a vallás fájdalmával, pedig „óh! vállai* ...... . azt hiszed nem fáj a ma-
dárkának elválni megszokott otthonától? miért kering újra és újra vissza, lebegtetve szárnyacskáit, mintha íotene még egy utolsót s el száll egy másik imádott hazába, — s mire megjön a tél, itt lakása egy bús emlék marad, betöltetlen űrt hagyva. — —
Borzadok a jégvirágos ablakoktól, — melyen gyéren szűrődik át a napsugár, vesztve melegébe1, csak néhi-néha hint veröfényt a letarolt tájra ... Nem kell azonban megriadni, hisz mindig igy volt hogy „ tegnap is volt, máma is van, :-¦ holnap is lesz ... stb ... a természet öröktörvénye a kikelet s her-vadás^ — születés és elmoUs. Csak a remény maradjon meg, az^ne múljon el szivünkből, akkor szi veseá belenyugszunk a megváltozhatatlanbv
TRITOMA UViRU.
Tárcza levél.
I?en tisztalt Uram! Ön arra kér fel, hogy öonönmagam írjam meg életrajzomat. Igaz, hogy az ember önnönmaga tud legtöbbet Őnnönmagáról, de az kissé mégis kényes dolog, hogy az ember Öanön-maga írja meg életrajzi adatait; de mivel szüksége van ráf?) ám teljesüljön kívánságai
Ét 1866. február hó 15-én — a fagyos esztendőben — Vorhotán, Zala-Égerszegtői nyugotra eső, a Zala mellett,
] egy\'hegyoldalon elterülő kis falucska-i ban láttam a. nap első sugarait hol s?ü-, leim jó módú, közép nemesi birtokosok voltak.
Már keresztel esem alkalmával az a kalamitás történt meg velem, hogy Eger -Bzeg(hova keresztel ni\'is ritték)$és Vorhota j közötí — Oía nevű faluban, má már Eger-aseg külvárosa — elvesztem, mit csak akkér vettek észre, mikor otthon keresztszülöm a betakargatott keresztfiát at-j karja adu: éde3 anyjának, — s helyet r-m L egy fadarabot talált, a váokosok közőet Persze — ennek láttára elképedtek t a nagy rémület fogta el őket De én ue m változtam ám fadarabbá, hanem keres1 -telesem után rögtön korcsmában maradtam, nova az én jó keresztszűlém vitt magával, és mig Ö quaterkázott, addig a korcsmárosné — bátyám kereszt anyja — kipakolt s egy \'darabka fát — pő!á-zott be helyettem.
A rémület azonban hamar megszűnt, mert pár perezre hazaértem. Ez történt velem megkeresztel tetősem napján, mire persze nem én, hanem bátyám és nővérem emlékeznek.
Szüleimet másfél éves koromban vesztettem eL Virágvasárnap Anyámat, Húsvét napján Atyámat tették a rideg hantok alá. Egy hét, .-¦ anyátlan, apátlan voltam Birtokaink bérbeadattak, minket, három testvért, pedig ide-oda a rokonok vettek ideig-óráig magukhoz, mig nem a gyámság vett pártfogás alá.
XXX1Y. ÉVFOLYAM.
ZALAI-KÖZLÖNY.
1895. NOVEMBEB 16-áo
Schnierer Gyula. Kristyöry János, Török: György. (Az ipari atyl UaitásáróL A magyar szoczialisták. A tan- és manka-vinzony szabályozása. A hazai ipartestületek jegyzéke. A képesitésbez és engedélyhez kötött iparágak jegyzéke. A hazai kereskedelmi és iparkamarák és kerületeik. Iparoktatási intésetek. Az ezredévi kiállítás (képekkel.) Szépirodalmi rész. Teljes vásárjegyzék. Mint a felsoroltaktól kitűnik, e naptár a kü-iparosok nélkülözhetetlen kézikönyvét van hivatva képezni, mire bő és szakszerű tartalmánál fogva alkalmas is. Ára negyven krajczár s igy a legszerényebb viszonyok ko»t élő iparos is megszerezheti. Sopron, !895. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. „Magyar fudakozódó-éa ii\'casíO egylet" czime alatt Budapesten oly intézmény létesíttetett, mely feladatává hitelügyi infornjácziók nyújtását tette. Ezen egylet nem áll a nagy közönné*; szolgálatára, hanem csakis szoknak nyújt felvilágosítást, a kik s kereskedelmi értelemben vett hitelezést hivatásszerűen űzik. a minők a nagykereskedők, nagyiparosok és pénzintézetek, a mennyiben ezek az egylet tagjai. Midőn tehát az érdekelt körök figyelmét a kereskedelmi miniszter részérő! is támogatott ezen intézményre ezennei felhívjuk, tesszük ezt azon kérelem kapcsán, hogy mindazok, kiknek a hitelügy ráczionáíi* ápolása és megbízható infornjácziók nyeré-e érdekét képezi, a Magyar \'adakozódé és ineasso egylet" tagjainak sorába 3aját érdekükben is belépni saiv&akedjenek. Sopron, 15*95. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
hírek*
— A Biczóeasdas&gi statisztikát össze-iró bizottságok előtt a megjelenésre kibocsátott idézéseken a helyet, napot, órát megjelelik, a akik a megjelenést elmulasztják, az 1895. VIII. t. cz. 6. §-a szerint 50 frlig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.
— Áthelyezés. Horváth Gyula szombathelyi kir. jbirÓ3ági albiró saját kérelmére hasonló minőségben a tapo\'czai kír. jbirósághoz helyeztetett át
— Közgyűlést tartott a városi kép viselÖtestület tegnap nov. 15-én az 1896 évi költségvetés érdemében.
~ A .ljplgarl Egylet* ez évadbeli mulatságának első rendezése kevésbé sikerült, amennyiben kevesen jeleetek meg, különben jól mulattak. A jelen volt hölgykoszorú : GyőrÜy Jáoosné dr. Haoser Já-nosné, Szommer Nátbánné, dr Szigetby Károlyoé, Mergenthaler ö Jönne, Bogyay Ödönné, L»nkey Károlyné, SzöllŐsy Kálmánig, Janda Károlyné, Blsu Pjlné. Nyuly Györgyné, dr. Tuboly Gyuláné, Be-lus Emilia úrnők és Kyuli Gizella, Bogyay Mirza,J&ndaMHrgit,ImiekMtczike, Knauaz Józsa, Kohn Vilma, Szalay Böske és Lma, Manbart Malvin kisasszonyok neveit jegyezts fel tudósítónk.
— Házasság. Krób Pál megyénk néhai kir. tanfelügyelőjének Matild leányával Rechnitz Sándor izr. vallású írnok házasságra lépett; ez volt Egerszegen eddig az eliö polgári vegyes házasság.
Én Zala Egerszegep teljesen idegenek kö/é jutottam, hol minden tanácsadó nélkül, nevelkedtem s végeztem és középisko\'ai tanulmányaimat, honnan 1884. évi szeptember bó 3-án C-áktornyára az állami tanitókép7Ő-intézetbe nssntem Egy év letelte után Győrbe, majd képesítőre E*ztergomba az érseki képezdébe mentem.
Irodalmi szárny próbál gatáVom IS79 — 80-ia esik, mint negyedik elemi iskolás irtam: „Majálison" czimü következő vermemet, melynek két el?Ő strófája:
Künn vagyunk a „Házi kerten", Hol tánczslnak valamery"en . .. - Mindenkinek ran egy párja, S\' » párjával rigas járja ...
Itt is ciak én vágyok árra 1 Nem jön ért»m senki lánya, Pedig én is tudnám járni\'; Ugy, mint az a: ,Csunys Számi.\'
.... Több verset irtam már, mint polgár isko\'ás tanuló; de nagyobbrészt nyoma veszett, midőn Csáktornyára mentem, irtam:
Bucsu.
— Zala- Ege rsxegtöl. —
Isten veled te kis város l
Éa elmegyek belőled ... Isten tudja mikor látom \', ( ., Ismét kies vidéked1!?
Isten valed — tán örökre
Szülőföldein viráaya! Már tíg^d is elbagjtalak —
Megyek a nagy világba .. .
Ámde legyek: szegény, gazdag, Mindegy, lesz az énnekem . ..
— Ószl közgyűlését a tanítói járáskor nov. 14-én Nagy-Kaniz-án tartotta, a népes közgyűlésen Hantuaoo Janka tanítónő igen szép felolvasást tartolt s szívről, általános tetszést aratott — A programmszerü tárgyalások közt a tisztújítás következőleg ejtetett meg, elnök ismét Szalay Sándor lett, mintán Vali-gurszky Antal polg. isk. tanár egyhangú megválasztatását nem fogadta el, alelnök Altmann Mór, főjegyző Poredus Antal és aljegyző Fárady József lett Közgyűlés után 80 teriiékü ebéd volt a Polgári Sgylet nagytermében. Első pohár-köszöntést Szalay Sándor elnök mondotta dr. Wlassics Gyula culiuszminisz térre, mely rögtön meg is lett táviratozva, Németh Ignácz igazgató a városi tanác-ra, különösen a jelenlevő polgármesterre, Seregély D •sső a tanítói karra, később a tanítónőkre, ,Bo ronkay Károly a tanügy barátaira. Később Vécsey rendőrfőkapitányra, Nith Norbert a vállá\'erkölcsös tanításra, Altmann Mór a vidék veterán érdemes tanítója Sáringer Károlyra, Kovács Miklós a népnevelés köztiszteletü barátja Babocbay György iskolaszéki elnökre, Fa-kas Ferencz a jóhazafiakat j nevelő tanítókra stb. emelték pohara : ka Az ebéd kitűnő volt s Horváth Laczi jó zenéje mellett vidáman telt az idő.
— Galambokon Pap Gábor ref. püspök elhuuyta alkalmából nov. lü-én nagy pompával gyászisteni tisztelet, tartatott. A ref. templom belseje feketével volt bevonva, b az Ur asztalán állott egy nagy tábla az elhunyt püspök nevével, melyet hatalmás zöld koszorú vett körül. A nép a legszebb gyászénekeket zengte e m&ga a prédikáczió, ima és alkalma zá-t oly megható volt, hegy % közönség könyezett, mely szinte gyászruhában jelent meg.
— A Koresolya-Egylet nov. 10 én tartott közgyűlésén & tagsági dij 4 frtról 5 frtra emeltetett. A régi tisztviselők újból egyhangúlag megválasztattak. Elnök Clement Lipót, társelnök Gelsei Gntmann Vümosné, WeidnerD. igazgató dr;^ííhál Victor^titkár és Rosenfeld József pénz táros.
— A Polgári Egylet vigalom rendező bizottsága következőleg alakult meg: elnök Eperjesy Gábor, alelnök Csolosz Jeoő, titkár Dobrovics Dezső és pénztáros Vicos József urak
— A dunántúli ág ev. püspökváJasz-tásnál következőleg szavaztak: Poszvek Sándorra 149, Gyurátz Ferenczre 160 s igy utóbbi 11 szótöbbséggel lett megválasztva.
— A népkonyhára adakoztak -ujabban Karczag Béla és István urak IC-10 frtot, Clement Lipótné urnő 3 z*ák burgonyát Deutscb Lajos or egy öl tűzifát és 3 zsák burgonyát, melyekért kö zönetet mond az elnökség
— A m kir. honvéd gyalogezredek létszáma 1896. évi október hó 1 étől 228 fővel szaporodik, az tteui honvéd laktanya kibővítése végett mostan folynak a tárgyaiások
. — Mindenszentek napján halottak előestéjén a temetőben a kegyeletnytl vánitás ideje alatt eltiltatott a koldnlás és a helyett az adakozni szándékozók
Boldog tadom, agy sem leszek Más vidéken sohasem!
Csáktornyáról jő barátaimnak verses leveleket irtam. Mindazon által mégis Győrött vette kezdetét a tu\'ajdonképení irodalmi munkásságom, hol ugyan ís a képezdénél az önképzőkörnek, mint főjegyzője, egyike legtermékenyebb munkása, működő tagja és Bzigoru — verebe — bíráló kritikosa voltam.
Nyilvánosság elé azonban c.-ak, mint tanító 1&88 — 89-beo léptem, mely idő óta sűrűen jelentek és jelennek .meg munkáim: ,Alsó-Lendvai-Híradó\', .Muraköz*, .Sopron", .Keszthely\', ,Keszthely i-Hirlap," .Tapolcza és Vidéke," •Zala", .Zalamegye", .Muraszombat és Vidéke,\' .Zuhany", .ZlU-Egtrszeg é* Vidéke0, . Zalai Közlöny,\' »Balatoa-melléki Lapok" megyei lapokban és .Budapest", .Népzászlója," .Népnevelő.\' fővárosi lapokban — részint vezér, tárca, irány czikkek, de legnagyobb részt költemények.
1894. évben önálló munkám is jelent noeg: .Üjuságom\' czimmel egy 10 Ívre terjedő költemény füzet, melyben leginkább deákkori költeményeimet vettem fel. .
1895. évben ismét jelent meg egy kis költemény fűzeikéin Bitorn Lajos .Ztlai Közlöny" azerkeaztője kiadásában, mint a: .Zalai Közlöny Könyvtára\'-nak 20-ik ffltetje: — .Sirnu Jó zsef emlékezete Zt la vármegyéből\' czimmel.
Kéziratban pedig van egy 15 ívre terjedő költemény fűzérem lTavaszi
részére Vécsey főkipitáoy nr egy óriási pörsőlyt áüittatoitíel. — A temető bezá rása után bevitték a pörsőlyt a kapitánysághoz, a felnyitáshoz meghívtak két bizalmi férfit, az igy összejött bizottság átolvasván a péozt, begyült 9 frt 84 kr, melyet a bizottsá* maga kiegészített 10 frtra. — Ebből a sze-gényházbeli elaggott és még nébáoy tehetetlen agg. Összesen 15 koldus közt föloszlatott a kapitányáig által rendelkezésünkre boc-átolt számadás szerint 7 frt 50 kr. — A fenmaradt 2 frt 50 kr. pedig a népkonyha elnökségéhez té letett át
— GyásahlívJ^lin; Inkey Sáadorc=. éa kir. kamarás az ősi nagy nemes család nestortí, egykor Yasvármegye főjegyzője; 86 éve3 korában Pozsonyban el-bn&yt A boldogult magas kora daczára mindvégig megőrizte pántianul vidám kedélyét és pezsgő hnoorit Ravatalát, mély részvéttel állta körül Pozsony elő kelő közönsége. — Béke hamvaira 1
— Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő gyászjentést Dr. Ruzsicska Kálmán, Ztlavármegye kír. tanfelügyelője, maga, valamint neje, szül. Mihá-lovich Mirgit, Bé a fia és a rokonok nevében mély fájdalommal jelenti, hogy hót szeretett édss anyja, a jó anyák mintaképe : özv : Ruzsieska Jáoosné szül. Mátéfy Mária hosszú és kioos szenvedés után, Isten akaratában való példás megadással, ma este ! 1 órakor hetvenegyedik évében — elhunyt I A boldogultnak földi maradványai november 12-én délután 3 Órakor fognak a róm kath. egy* ház szertartásai szerint bessenteltetni és a zalaegerszegi sirkertbeo őrök nyugalomra helyeztetni. Az engedtető szent miseáldozat november 12-éo reggel 9 órakor fog a plébánia templomban, lelke üdvéért, a Mindenhatónak bemutaltatni. Zala-Egerszeg 1895 november 10. Áldás emlékével, béke drága hamvainaki A nagykanizsai Kisdedneveíő Egyesület részvétét táviratilag nyilvánította.
— Hereié; Batthyány hitbizományi nagy kanizsai uradalmat Linzer Károly és fiiu.ipesti szeszgyáros czég vette bérbe.
— Tüz volt nov. 12 délben Ka-Ka-nizsán, elégett 3 pajta s takarmány. Tűzoltóink gyors megjelenése megakadá lyozta a romboló elem tova terjed/séí.
— Halálozás. Pich\'let Imre alsó-domborul körjegyző, Zslavármegye megyebizottsági tagja, 0.vasokon alelnök, nov. 12. hajnalban 46 éves korában elhunyt. A megboldogult mint nemzetiségi üdéken működő jegyző a magyarosodás terjesztésében igen sok érdemet szerzett A családi gyászjelentés következőleg szói: AIulirottaiT ogy a saját, mint az összes rokonság nevében fájdalomtelt szívvel jelentik a felejthetetlen férj, illetve jó atya és rokonnak Pícbler Imre községi jegyző és m. kir anyakönyvvezető urnák f. évi november hő 12-é,g reggel egy negyed 3 órakor, életének 46 ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát A boldogult hűlt teteme f. hó 13-án délután 4 órakor fog a r. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli kaih. sírkertben Örök nyugalomra helyeztetni Az engesztelő azeut-roíse-áldozat e hó 14-én csütörtökön délelőtt 10 órakor fog a
virág" czimmel és egy 10 —12 ivre terjedő: vezér, irány és tárcza czikkek kötete. 1
Ennyi 7—8 évi terméke az Öj, inkább sovány, mint kövér, középtermetű szőke, sehogy se álló hajú, bort oem igen kedvelő, érdekeltjének irodalmi termékenysége és pbotogranija.
Mindezek után hiszem, hogy Igen tisztelt Uram 1 többet tud valamivel a magam által igen jól ismeri:- photogra-őámról ... Ha igen?! ugy hozzám intézett becses torai nem vesztek kárba.
Hizafias üdvözlettel:
FARK A SS KAROLY.
— Egy rövidke ksringővel ejtik lázba a főváros és vidék czigáay zenekarai a kő/öuséget? Mi a czime ennek? ki a szerzője? kérdik mindenütt A ctigány mást nem válaszolhat, mint hogy ez egy oj orosz keringő. Ez a bájos első hallásra fülbemászó búskomor melódiájával elragadó keringő most jeísnt meg a .Zenélő Magyarország* 21. füzetében: czime .Gayaoa" Valse rusae Korsky IvánoTi-czitől. E füzet még azonkívül a következő remek dolgokat tsriaJmazta .Erdő mellett de magas a kaszárnya" Népdal. Mayer Héliumod Eriktől .Oh mi mély szenvedély* műdal magyar éa német szöveggel. Kirchner Elektőt .Közelben* Sa-londarab. A .Zenélő Magyarország1 előfizetési ára negyedévre l frt. Egyes szám ára 20 kr. Előfizethetni a kiadóhivatalban Budapest Csengerjr-utcza 62. a.
helvb-,-ii r. hatb. templomban a Miodenhfc-tóoak bemutattatni. AÍsó-Domboru. 1895. november hó 12-én Áldás éa béke hamvaira. Pichler Imréné stütetett Maudl Viktória mint hitvese. Pichler Károly, Paula, Olga mint gyermekei
— ö Felsége a Királyné nevenapjáu nov. 19-én nyíttatik meg a nagykanizsai népkonyha. Napi biztosok : kedden dr. Neuman eriéné Samnely O\'ga, szerdán FischI Páloé Wamberger Elvira, csütörtökön Mascbanzker Mórné Tauber Vilmv pénteken Wucskits Jánosáé, Török Rózsi és szombaton Bettelheím Sa-mnné Lőwingér Camiüa.
— Ebédnél felszolgáló fiatal ember kerestetik, elönynyel bír, ki a szabó mesterséget értL Bővebbet e lap szerkesztőségében.
— Verseny. Haladó korunkban mint minden téren, ugy az asphaltirozás terén is versenyeznek.\'Győzzön a jobbl Lapunk mai számában a hazai aspbaltípar rész-véoytáraaság hirdeti, hogy österreicher L\'ernát orat megbízta az ajánlatok felvételével és hogy működését tavaszszal kezdi meg. Addig is e jó hírnevű hazai társaság képviselője minden felvilágosítást készséggel nyújt
— Heti felügyelő e héten (november 17—23) a nagykanizsai önk tűzoltó egylet örtartyáján Jsck Ede szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e héten (november 18—23) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Győrfiy Jáoosné és és Bogenrieder Józsefoé választmányi tag úrnők
— Felhívás a hazai gyümölcstermelő gazdatársakhoz. Az utóbbi évben, midőn a külföld figyelme gyümölcsterméayeiok felé mind fokozottabb mérvben irányult, tapasztaltuk, hogy az élénk kereslet daczára az értékesítés körül nehézségek merőitek fel. — Nem voltak ugyanis tájékozva a venni akarók hogy bizonyos gyümölcsöt mely vidéken és kitol szerezhetnek be. — Ez irányban az országos magyar gazdasági egyesület egy hézagpótló munka kiadását vette tervbe, mely munka egyfelől ismertetni fogja, hogy bizonyos gyümölcsnek (almu, körte baraczk stb.) egyes fajtái mely vidéken termeltetnek főképpen, másfelől a hazai gyümölcs termelők név- és lakjegyzékét s a telepüket isjoertető adatokat tartalmazza. Hogy a munka minél teljesebb legyen, felkéri az országos magyar gazdasági egyesület a gyümölcstermeléssel foglalkozó gazdatársakat, miszerint az alábbi adatokat saját érdekükben is todomására hozni szíveskedjenek. 1.) Hány kat hold gyümölcstelepe, vagy hány darab fája van? 2.) Evenként mennyi a gyümölcstermése átlag. 3.) Milyen fajtákat termel az egyes gyü-mŐlcsaemekbŐI. Ez adatok az országos magyar gazdasági egyesület titkári hivatalához (Budapest, KÖLtelek) küldendők.
— A kir. postaigazgatóság figyel-méba ajánljuk a kö .étkező sorokat: A zala-szeot balázsi po-tsn ázsiai állapotok vannak, ha ez soká\' tart, nem járathatunk lapokat Egy sereg-halmaz bizonyíték van kezem között, hogy a közönség mily módon szenved a rosz postakö-je-kedés rajait. Az igazgatóságnak már jelentést is te1 tünk. Szellőztesd lapodban, én állok elébe. KŰ.önben nem kell lap sat. Ebhez commentárt irci felesleges oek tartunk, de s pécsi kir. postaigazgatóság gyors intézkedésére számítunk.
— Rövid hírek.- A czár megkoronázta tása május 18—20-án\' lesz. — Az angol bank e hóban üli meg működésének 200 éves jubileumát —\' Lneger újból megválasztatott Bécs polgármesterévé, a községtanács nyomban feloszlathatott. — Gr. Appooyi Albert országos körútra indult a nemzeti párt szervezése érdekében. —
Széna-, szalma-, és takarmány.
Vackt József nagykereskedő V. Fardó-atcia 4.
Budapest, 1895. november 8.
A mait heti pénteki ana«poac köretkesté-ben azéoa éa szalma behozatal a betivásárra oly kevés mennyiségben törtést, hogy hatsxa-zc-tt ssilard árakat nem lehetett .egyezni, míg ellenben * héten nagy mennyiségi! behozatal mellett éléuk vétolkeav és iraaysat folyamán tartatott iteg.
Eladatott elsőrendű széna 2 trt 70 krtöl 5 frt 10 krig. köxépmJDÖaégo í írt 30 k íil ! trt 60 krig, muhar és laczeraa t ti*. So krtol 2 frt 70 krig, aiomazalma 1 frt 90 krtol l frt 40 krig, zsopszalaa 1 frt 50 krtol t frt 70 krif, szecska 1 trt 90 krtdl t frt 20 krig 100 kiló szerint házhoz asalütva.
Préselt széna és szalmában meg\'eha\'Sa forgalom volt, széna t frt *5 krtol 2 irt 60 krig. szalma 1 frt 10 kftcjl 1 frt 40 krig vsamon .átvéve.
Gaboaa és teraéayek zab t frt 80 krt«t S frt ZO krig, Bj tengeri 3 írt 00 krlöl 4 frt 10 krig. rozs 6 frt SO krtol 8 frt 40 krig. árpa 6 trt 35 kr„ jobb twafeégtt 7 frt 50 kr áJtomki szerint. Köiei 6 frt SO krtói 6 frt 70 krig árpadara 3 frt 80 knöl * frt K krig, 10 > kiló szériát nagybani eladásnál Banronva 1 frt SO krtói z ínig * 1
Vetőmagvak.
(Mauthner ölön |udő<itása.)
Vörös lóhere. Az európai kereskedelmi fi-píaczokon az utóbbi napikban személyesen szerzett tapasstafstok és gynjtött adatok alapján ismételten arról gyözödtnak meg. hogy a termelésre hasznait nagy ter&leiek\' következte -ben nagy a termés Ellenben a minőség távol sem kielégítő, igazin ÖregszemO kötet viola Kxiofl magn»k folyton nagy kereslete van ég aránytalanul magasabb áron tesz nxetvp, mim a kereskedelmi ára mert míg atóbbi 35 írttól kezdve kapható, addig elSbbi, vagyis az igar s4n elsőrendű nagyseemn 45 frtig, *öi magasabb áron la könnyen elhelyezhető. — Loczema Mnlt hét óta as (Ulet alig változott és csakis legelsöreuda. mag az, mely érdekel kelt. — Takarmányrépám a g nagyon is bőven less kínálva, az arak ennek következtében \\*. mét lejebb szálltak, de még ezen nyomott árat; Mm i.irtak vételkedvet kelteni
Jegyzések nyersemért 100 kilóokíut Buda-pest««:
Vörös lÓher; 35—45 frt
Lnczern* 40—50
Baltaczim 10-10 50 " -
Tavaszi bokkönz 6 75 6 50
Polgári
anyakönyv
Nagy-Kanizsán.
November 13. IS95. Házasalásra jelentke->lek: 25. Kern János és Lőhb Adrianna Júlia. 26 Varga 0)örgy és 8zij Teréz. 27. Kálmán Ferenci és Tóth Kozilia 28 Sárdy József es Koluár Anna. 2S. Benkő Ferencz és Jáger Éva 30. Bognár Ferenc^ és Horváth Anna, 81. Neme.h János és Tölb Anna
Házasságot kötöttek I € Steinc-r Dániel és Rikboer I.eni nov. 10.
7. Lakenbach József és Fischel Iré.i nov 10
8. Hokman György és Szollár Anna nov. 10.
9. Weiss Z\'igmond és Weist Berta \' aov 10.
10. Korber Gyu\'a és Ratzka Kamilla nov. 11
11. Csondor János és Bedének Teréz nov IS
Sziletési:
61. Anboffcr Fere&o és Zsebők Mari 6uk Ferencz nov. 1. 62 Palkó Zsigmond és Lázár Izabella lányok Margit—Izabella nor. 6. 63. Dávi Anna lánya Ilooa nov. 6 64. Handrík János és Vlaszák Etelka fink Imre, nov. 5. 85 Golenczky Ferencz és Pichler\' Paolioa lányok Maria nov. 6. 66 Zimicz Mária leányi Amália nov. 7. 67 Valera János és Kapcsándi Julianna lányok Mária nov. 5. 68 Horváth László és Fekete Erzsébet lánjok Kmébet nor. 8. 69 Németh János és Herczeg Katalin fiuk István nov 9 70. Benczik Ferencz és GŐczán Anna fink Ferencz nor. 7. 71. Nem-sící István és babján Verona lányuk Rozália nov 7.. 72. Piander Rozália lánya Julianna nov. 6. 73 Hubeoay Sándor és Sslvől Zsófia lányuk Irén-Mária nov 7 74 Nóvák Etelka lánya Margit nov. 10 75 Beierí Fftrercz és Voknon Borbála lányok Emília nov. 9. Halálozási: 67. BenkŐ Terézia 8 napos n- v fi Eora-szaleies. 65 Pólai Gyurics György 9 hónapos nor 5 Belnnru*. 36. Kovács László 2) napos nov. 5. Ringgörcs 67. Hagyik Márton 88 éves aov. 6. kimrrfllés 68. Zaebrhszi Tereria 4 éves nor. i. Tadóg&mŐkór. 67 Kt-ra Ferenci 1 es.fél éves nov S. Bélhunit 70 N-íf Mag dolna 74<.éves nov 9 Tödögümőkór 71 Nru-mayer József 25 év nov. 10 Tüdővész. VI Tóth József 3 hónap\'S nov. 1»J Tfidöhurut 75 Olasz KaUlio 45 éves nov. íj KimerClés. 74 Skopál E eonfíra 76 év nov. !3 Aggkori régkimerűléi.
Vegyesek.
— Sok évi megflgyoléa. Emésztés-gyengeségeknél és étvágyhiánynál által Iában minden gyomorbajná!, a valódi „Moll féie seidlítz porok" bizonyultak a legBÍkgrésébbeknek a többi szerek fö\'őtt mint gyomor.erösitök és vértisz-titók Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. szállító, Bécj, I Tucbku ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan atoll- A- készítménye kérenáo az ö gyári jelvéoyével és aláírásával.
— Rendkívül: sikert ért el az osz-! tálysorsjáték intézménye Magyarorsía-
gon. Ma midöo az első osztály húzása be van fejezve és már a nyereményeket is kifizették, ezt a téoyt nagy megelé-gedéssel konstatálhatjuk, mert ily módon az osztálysorsjáték niíaok is az első lépés a kis lutri eltörlése iráayábao. a magyar osztályiorsjiték nsgy sikere főleg abban áll, hogy a társadalom összes rétegei resztvettek benne és büszkeséggel konstatálhatjuk, hogy a magyar osztály sorsjegy eket az egész világon legkedvezőbben fogadták. Valósággal érthetetlen ebben a tekintetben az osztrák kormány eljárása, midőn nem engedi meg. hogy a magyar osztály sorsjegyek. Ausztriában magában is elárusitasaanak Magyarország sokkal előzékenyebb s jól emlékezzünk arra, hogy még csak rövid idő előtt ii mindenfelé árulták nálunk a lembergi kiállítás Borsjegyeit Remélhető, hogy a magyar kormánynak sikerülni fog, hogy itt is helyreállítsa a par-ritáat, annál is inkább, mert az uj osztrák pénzügyminiszter Biíinaki lovag október 24-én tartolt expozéjában bejelestette hajlandóságát a kis lu\'h eltörlésére, — Egyébként Au-sztria engedélye a magyar osztály sors játék vezetőségének érdekében oem áll, mert az osxtálysora-jegyek kelendősége, a haza határain belül is, valóban példátlan. Ezért ajánlatos, hogy mindazok, akik sorsjegyeket vásárolni akarnak, ezt -ninei előbb megte-
XXXIV- ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 NOVKVB-EIt 16-ilu
gyek, nehogy oly kellemetlenségnek le-" gyenelc kitéve., mink az el*ő húzás elölt, njidóQ az utolsó oápöíban annyi meg-reode\'és érkezett Heintxe Károly budapesti\'-ÍÓeláru utóhoz, hogy a megrendelők .jelentékeny része már nem kaphatott — A második osztálynál előrelátható:--\' még sokkal nagyobb leiz a .ísárókedv, mert a nyereménykilátá-guk >tt még hasonlíthatatlanul nagyob-tmk. LVyaaia a sorsjátékban résztvevő sorsjegyek száma 10.000 darabbal keves-hedeit- mig a nyeremények száma több miotkétszerannyira nyékedéit. Ehhez jírnl még a nyeremények mesés nagy-ujg! a második osztályban — Lesz cjyaBfr egy 60 000 korona Összegű kfi-.Bii díj, — továbbá 5 főnyeremény 1400 000 — 50000 korona összegben agy hogy egy sorjegyre esetleg egy millió koronát lehet nyerni. — Könnyen érthető tebát az az óriási érdeklődés, melye: a közönség tanúsít e második osztály irínt, melynek húzása már de-ciaiBber G-H-én lesz. — A sor-játék vezetősége figyelmeztet bennünket arra, hogy az 1 ..osztályú sorsjegyek tulajdo-DO->ain>ik ajánljuk a II. osztályú sorsjegyeknek mielőbbi beszerzését, ami leg-kÖQoyebben ugy törtéaik, hogy az illetők az I. osztályú sorsjegyet beküldik, mire az ígazga\'ó-ág po.tán, utánvétellel megküldi a II. oszt sorjegyet — Miután a I. osziálju sorsjegyeket telje-Fen elárnsitották, II. osztályra vonatkozó megújításra oly nagymérvű tolongás várhaló, hogy minden I. osstáljn sorsjegy- tulajdonosának legmelegebben ajánljuk* bogy minél előbb intézkedjék a II osztályú sorsjegyének megszerzése írást.
Srtsic&t-féli
>Ziippair
kulojegygyel a legjobb Kapható mindenütt
Ki nyert?
Húzás nov. 13-án Prága: 66 86 87 35 2
Szerk. üzenet
— HM Minden netre azon a helyen jelent \'---%. bol tx eiöbuí
_ ,Egy beteg lánykához" gyenge a köíleare
_ ,lamét elhagytalak" köszönettel vetltik.
— „Változhatatlan" Bi» ez a*. \'¦ —,
Felelős szerkesztő és kiadó \' BÍTORFI LUOS.
KTyllttór.*)
Báli se yesiaiiretekéi métere-aki at 85 I krtól 14 frt 65 k-i; valamint fekete, fe-hit «ain-8 llenneberg sely m mát— reuként 35 krtól U frt 65 krig — .ím-, I csikonOtt, kocrkásott, minrázott, daranzolt •ib minö»égb*u (mintegy 240 kii önbös^ fajta é« 2000 kulö.ib.ií m.ia ¦ mintáaatbaa potU\'ér és rámmantasan a házhoz aaáltitva miitákat" i&stafordnt kaid : Heiineberg 6. esés kir. »ár. szili. selremgrárf.Z&rlck\'-ben Hinták pt»t»for fuloval kadétnek STxjrsba ezimaett levdek\'-a 10 kro* ás levelrxŐli-pókra 5 krci béiy-g ragaszUndó Magyar nyelven írt megreédelések pontosan elintéztetnek
ÖilH.\'í JDFiteifflElfi KERESET
esetleget Dx titféa míadeaki
) alaciará, ki tönéore-sen eugeds-lyexeu részleiirek ét eorajet-r k&Djrek eladaaiTal foglalkouí: akar. AjáaUtok.
fuchs U. iklióiii-áh-.z Budapest Kecskeméti-u 1. i aeudők
AlapíttaUtt 1866
•) E r.raí »!tU kSxlöttektrt 2 lesaéget a axerk
• S4J8 <az. 1895.
Árverési hirdetmény.
¦ A\'ulirt kiküldőit birósáíi végrehajtó »z 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értel-ineben ezennel közhírré teszi, hogy a nasvkanizszi kir. törvényszék 8324|1895 száma végzése álul írj. Lubits István légrádi lakos javára, Z-ugolici Víncze « neje Stern^csák Bozália légrádi lakkok ellen :04 frt 40 kr. töke elront hasznok éa eddig összesen 102 frt 95 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 363 frtra bre alt 5 ma-\'¦tz, 1 sertés ól, 1 sertés, 8000 drb tégla, 1 kocsi, 3 kokoricza góré, 120 toéró~csntás kokoricza, 1 ló, 1 borjú, széna és borsóból álló ingósáiok oyilvá-\' not árverés uiján eladatnak. Mely árvetésnek a 9448 sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Légrá-°°n alperesek lakásán leendő eszközlé-
séra 1895 ik év november hó 27-ik napjának délelőtt 8 órnja határidőül ki-tüzetlk és ahhoz a veuoi szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érictett ingóságok ezen árverésen az 1881 évi LX. L ct 107 § a érte Imébec a legtöbbet ígérőnek becaáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1601. évi IX t. cz.. 108. §-íban megállapított feltételek szerint lesz kitizetendó.
Kelt Nagy Kanizsán, 1895-tk éri november hó 13 napján.
VARGA JÁNOS kir. bir. vhijtó.
IDorch aUe Büdiani nmei n u lenen: Jüdische
I^Jis Jeder Sím- Prospecte rraUs mer 11 kr.
. Jakob B. Brandéis. Prag.
« -Wfll«TI-tttl11Tl.r-~---°-™--
SUCHARD.
HQKRámisanRiz)
5 238|tk. 89ó.
Árverési hirdetmény-
A nagykanizsai kir. törvény s/ék telekkönyvi osztálya részérői közhírré tétetik, hogy GyŐrffy János ügyvéd nagykauiz.ai lakos elleni vhajutőnak Varga makár László mint kk. Varga László a Juli gyámja vhajtást Bzénvedő kiakanizsai lakos 191 trt. 73 kr töke ennek 1894. november 29 tői járó 6% Kamatai 4 frt per. 8 frt 35 kr. vbajtás kérelmi 9 frt. 65 kr. jelenlegi, s a még \' felmerülendő költbégek iránti vhajtási ügyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartozó a nagykanizsai 1255 sz. tkvbec f 3022|a hr. sz. a. felvett ingatlannak Varga László s Juli kiskorúakat illető a 518 frt 66 krra becsült % része, n. azon tkvben 9043;b. hrsz. alatt felvett ingatlannak u. azokat illető s 256 frt 66 krra. becsült 2. része, — u. azon tkvben t 360&|b hrsz. alatt felvett s 94 frtra bee rült egész ingatlan az 1861 évi 60 tezik 156 § a a., pontja értelmében és a nagykanizsai 5494 sz. tjkvben t 30221b. hrsz. alatt foglalt ingatlannak Varga László és Juli kiskorúakat illető s 260 frtra becsült % re-ze 1S96 évi január hó 30 napján d e. 10 órakor ezen kir. tvszék ikvi helyiségében GyőrÉFy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár.
Árverezni kivácók tartoznak a becaár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvény-czék mint telekkönyvi hatóságnál4895. évi október hó 10 napján.
GÓZONY kir. tvszéki albiró.
MiNDENtlTt KÄPHÄT0J/ KtTHNTETÖ ERIM
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
4232|\'k. 895
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osz-osztálya .részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár Thajtaiónak ügyed György és Egyed József galamboki lakos vhajtást szenvedők elleni 478 frt 77V, kr. tőke, ennek 1893 aprít 15 tői járó 6\']„ kamatai, 16 frt 95 kr. vhsjtás kérelmi. 10 frt 85 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartó ó a csapi 362 számú tkvben t 824 hrsz. a. felvett s 1294 írtra be-csQltszőlöaCl. alatt Egyed Albert özvegye szül- Béda Hódolna javára nekeblezve levő haszonélvezeti Bzoigalmijog épségben tartásával 1895 évi november hő 27-én d e. 10 órakor C-iapí község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár s fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tirtóznak a becsár 10% " készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.Kanízsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi aug. hó 8. napján.
MIKOS előadó.
Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy 1. Heinrich Móricz nőtlen m. kir. 20 ik bonvéd gyalogezredben kapitány Magyarországban, körmendi lakos,
fii néhai Heinrich Lipót kereskedő és neje Dentsch Juliannának, ez utóbbi veszprémi lakos.
2 Rieser Hedvig hajadon, almi lakás Wllrtemberg királyságban,
leánya Rieser Vilmos szílloíatnlaj-donos és neje Dreifns Babette uitat lakósoknak, — házasságra akarnak lépni. A hirdetés Ulm-ban, ^Körmenden és N.-Kanizsán eszközleDdó.
Ulmban, 1895. november 6-4u. Würtembergi kir. anyakönyvvezető hivatal
NICK 8. k anyakfeiyvvezetj.
c —\' —
?4 u
SU
m
g 1 g-E
SS «--3
2í —
t-t aj f_
O 3
¦ \'S L ~ L -
« =
¦ 1
= -*a zz
s zi
?as
O
0
o o o o o o o o o o o o o o c o o o o c
SOMOGYI VILMOS
engedélyezett katonai előkészítő iskolája Budapesten IV. Kecskeméti
utcza 4. sz. I em. Alapíttatott 1882-ben Eddig 1800 tették le az jgy éves önkéntes! vizsgát
t
Egy éves ftakéat&si tanfolyam
oly ifjak számára, kik csak 2—3 osztáiyt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hőnsp alatt előkészülhetnek a vizsgára, a jó eredmény bhtoj reményével.
A vizsga ji eredményéért kezességet vállalok, a msnnyiben a beiratáskor a tandíjaik csak a fele fízeteadö, a misik fele csak a jó eredményű vizsgi után fizetendő.
Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV Kecskeméti-u\'c?a 4. vi. I. em. Levélbeli válásra 20 kr. bélyeg meüéklendő.
SOMOGYI VILMOS,
igazgató-tanár:
t
Ihmerí
EB MER ttWTALl
-IXSSBSUCK, m-leréHo-uteza 17 ¦-
tíitő tiroli dari)cx-Kxöí-et-iizlet
Legnagyobb szétkffldési háza jótállással a valódi
TIROLI D&RŐCZ OLODEN)
— inj teaaerällODy, eiaköseay felSiték, zibbiiy aat. —
teljes ntazó késiülékeknek. N a g J b a n. Minta ét árjegyzék iogyeo EiCBtnyben.

1
4 frt 70 kr. előleges JieküMés, vagy pedig 5 frt atánvét mei ie-.t mindenkinek küldünk regulázható
jjgenfi^zsebórát,;
valódi\' Double-Christor ezüst utánzatut
^Bzen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10—12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél iuezatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban.. Czim: HEMER szállitóháza, Bécs, IV. Schwindgasse 14. parterre Thür íír. 2.
Valódi párisi gyártmány, eredeti csomagolásban jótállás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata szériát teljesen biztos és ártalmatlan. Garami és balhólyag laczatonkiot. Eredeti
csomagolásban....., . 1.--6.—
Capottes americsna (rsrid) . . . . . 2.--5.—
Párisi női azÍTacs^a.......2,--6. •
Irrigator............ 180-5.—
Eredeti petaarínm oclnsif-cm (Peliporos)
Mezinxa tanár szerint-. Tezetőrel . 1.80—2 60 ízab. haríbaj elleni kötelék ,DÍa*a-S>\' 2 50 - 5 — minden hölgy ek nélktllözhetetlen t
Gyűjtemény araknak.......3.— 10.—
10 frtnyi megreedelesnél-10 - 15V* árkedrezmény. Meg*
rendelések pontosan és diserétan eazkoxöltetik. VEI CTi I c:. és királyi azah. kötszergyártó. ÜLLtíl J. Bod.pettIV Kernaaksrezefl-Mtezs 17és Pária, Rae Hartalle 39 Árjegyzék ingyen zárt borítéktiao
Kukoricza-morzsolók
kéz és erőhajtásra, egyszeri és kettős szerkezettel, szelelóvel és szelelő nélkül.
Gabona-rosták, Konkolyotok (tríeurSb);
kézi kezelé-re való Széna- éa szalma-sajtók
fekvőén vagy kocsira szerelve,
Takarmány-füllesztök, Szállítható iakarék-fözö-üstők takarmány sít
részére.
Szecskavágók, Répa és burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
Mayfartli Ph. és Társa
cs. és Itir
kiz. szafc.
ezukrozott
hashajtó labdacsai
NEUSTElH-fe\'e ERZSÉBET labdacsat.
ÍE pilnlák hasonlá készitaényeknél minden te-i»t«tben feljebb becsttlesdók ; mentek minder. irtai I taa anyagtól, ai alteatl szerrek bajainal lefjobbl: er-dmtávnyel használtat rán, gyengéden hashajtók, tértiaztitók; egy gyögymer sem jobb a meglette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
szekszorulás
. legtöbb betegségek forrása ellen. Cznkrozott kai cjflk végett még gjermekek is szirésen _Teszik. _ mtr Lgy 15 pilalát tartalmazó doboz 15 kr, §egy tekercs, mely; 8 dobozi, tehát 120 pUolát tartalntaz csak 1 íortat o. é.
óvús 1 utánzásoktól különösen óra-l w Ttta * kodjank. KárjOnk határoiot I ttn Settsteia Erzsébet pllnlát. Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett TédjegyOnkkel piros-fekete nyomta-Uiásbao ^Szent Lipót\' és .Seasteln Fülöp gyösryazeréaz* aláiráaaal vaa el-látva. A kereskedelmi törrénysaákileg védett csomagjaink aláiráannkkal van ellátra.
REUSTEIÉ FÜLÖP
Szent-tlpothez* czlmzett gyógyszertára SvTEK, 1-, PlankengaMe Raktár N\'agy-Eanissán:
[BELÜS LAJOS, PEAGER BÉLI, ERLICH ARS\'OLD gyógTaseréaz araknál
gazdasáfii gépgyárában BÉCS, Il/fp Taborstravsse 76. szám.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők felvétetnek.
XXIIT. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 NOVEMBER 10-.in
Hazai aszfaltipar részvénytársaság.
tóráitoké :
1,000,000 kor.
Koaponti iroda:
BDDAPEST, Itaj-JíuHltii 3Í
364,91+ kor.
Tisztelettel értesítjük Nagy-Kanizsa viroe nemes közönségéi, bog; tekintettel az előrehaladott évadra, munkálatainkat a jövő 1896. ée tara-¦*zán fogjuk helyben megkezdeni, képviseletünkkel
ÖSTERREICHER BERNÁT urat
(lakik városház palota)
izíuk meg, aki is mindennemű aszfaltjárda, udvar, folyosó, raktár, műhely, pincze, terrasz stb. bu r ko lás o k ra Tooatkozó lag felvilágosításokkal szolgál és ezek készítését a legelőnyösebb feltételek és jutányos árak mellett elvállalja.
Kitűnő anyagunk és solid munkálataink az vország közönsége előtt ismeretesek lévén, jó hírnevünket itteni munkálatainkkal is igazolni lógjuk.
Hazai aszfaltipar r. t.
Budapest, Arany Játios-u. 34.
Korszakunk követelménye !
" Egy fog 1 frt SO kr.
OGAE
késilitetaek
GROSZ Lajos
fogtechnikai műtermében,
BjjíapMtfKerepwi-irt 6. sz
Kerepesi-baiai II em (eze\'őtt magyar /atea») a legjobb amerikai anyagból. — J^Egeax fogsoro.kat ugyanezen arányba*.
(T Alapíttatott 1878. ~9S
Üanep és Taaárnapon is található dilata» 5 óráig.
A legjobb _i
Szin-szappan
mm
SZAFPAIT
kulcs védjegygyei
Jótállás tiszta s ártalmatlan a fehériieniíi és a kezeknek.
Elárusitás: Schrarei éj Tauber urakuil Ntgy-Ktoizsán.
2 évi jótállás!
Rt-moot Nickel frt 8.S5 Ezüst. Arany , 7.15-
, hölgyeknek , 825 Breqne- féle Spirál 15 d-, 19 SO. 16 db. I. Chaton Glas-- hütte systema szerint, 17 Oö. Qoldin Eem. 3 fódeles „ G60.
. gar tanús Vecker horgony járam
éa világító Regulator 1 napi járatra
és ütomüvel Regulator JO napi járatra és ütőm fi r el . -*_•>. Képes árjegyzék, óra, láncz, vecker, regulator, arany ei ezüst tárgyakról, a legfinomabb szerkezetben, -ingyen és bérmentve A be nem válé kicseréltetik, T«gy a pénz visszaadatik.
EUG. EiBECEEB óragyára Bregeoz, 37. Voralberg.
13.90. 1 87.
?.50
PSERHOFER- J.-féle
gVÖaVS2e«-íár=
BÉCSBEK, I. KERÜLET, SIN8ERSTRASSE 15. SZ. alatt .zun goldenen Reichsapfel.\'
"Vértisztitó labdacsok,
eaelott kltaláui lahllaoMk nero alatt; ea _t<íbbi nevet teliéi joggal megérdemlik, mivel caakacyan alig létesík betegség, me\'ybin ezen labdicsok csodás halasakat ese-szeresen be nem bizonyítottá- volna. Ertiiedak 6U uen labdacsok általános elterjedéioek örvendenek és aüg ran család, melyben ezen kitűnő hiz\'s«erből készlet aem Tolna található.
SsiovtaUn orroi által ezen labdacaok báaisxer-l ajánl tatnak éa ajioluttak minden oly bajoknál, melyek a rosz emésztés-ből éa székrekedésből orednek: mint epe-zavarok, májbajok, kóltks, vértoluláaok, aranyér, hitetlenség e hasonló beteglégeknél. Vértisztitó tol aj do magoknál fog»a kitűnő hatással Tannak vérszegényéig, s abból eredő bajoknál ie: igy sipkámat, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly könnyen hátiak, hogy a legcsekélyebb fáj dalmakat sem okozzák és önnek folytán m-g a leggyengébb egyének, de még gyermekek á^tal is minden aggodalom nélkül bevebetők.
A szita talán hala-iratból, melyet e labdacsok íogyasztjii a legknlönbozőbb és legnehezebb beteguégak ntán egészségik visszanyerése folytán bozziak intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitűnk meg mou megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat «gyszer hasanálu, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Köln, 1693 április hó SO-án. Tiszteit Pserhofer ar! Legyen olyas szives és küldjön nékem ismét 15 tekercset az on fölIImúlhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadj* ezaton is a legmélyebb kíszöuetemet labdacsai csodahatásáért. Maradok ieljf-s tisztelettel, Pawlistik Ferenct, Köln, Liodeothal
Hraiche, Flö.luik mellett, 1887. i=ept hó 13-ÍB. Tekintete* nr!
l_teu akarata vei:, hogy az ön labdacsai kezeim kosé kérniük, m*Iye.knek hatását esenael megírom-. Én gyermekágyban meghűltei- olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam tGbbé képes végezni éi bitonyára már a boltik k-zt volnék, ba aa Un csodálatraméltó lab iscaai engem, nem mentettek volna m«j. At Isten áldja meg Out ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy labdacsok eofeui is tökéletesen kifognak gyógyítani, a mint már máeoknak is egésxiég-k vitazany -résére segitség-1 izolgáltak.
Knificz Téréi.
Bées-Ujhety, 18S7. november 9-én. Mílyeo tíiitelt ai 1 A ^legforróbb kfiisooeteaet mindom ezennel Önnek 60 éves narynéném nevében. Az illető St éven át szenvedett gyemorhu-rutban és viikórsigban, már életét i* meganta, melyről egyesként le ís mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott a* Ön kitűnő vér üti ti tó labdacsaiból ¦ azoknak állandó haainálata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tiiztelettel, Weínezetteí Joiefa
Eieheagrabdramt, Gfö-l mellett, 1839. márcz. 27-éo Tekintetes srl
Aklirott ismételten kér 4 ciomagot as ön ralóbao hasznos éi kitfinő labdacsaiból. El nem mulasithatom legnagyobb el-iimerésemet kifejezni ezen lab laciok érteke felett és azok, a hol ciak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Kict. hilairatom tetsaé\'szerint^ hasznilaiira Önt ezennel fel-haUl.iazom. Teljéi tiiiteléttet, Hahn Ignácz-
Gottchdorf, Kotbach mellcrtt, Szilézia, 1888. okt 8 án T. art
Felkérem, minerínt az Ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni izíveskedjék. Csakis as Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorhajtól, mely engem &t éven\'át gyötört, megszabidultam. Ezen labdacsok nálam aoha-lem fognak kifogyni i midőn legforróbb kosiSnetemet ki-\'fejezem, vagyok tisztelettel, Zwíekl Anna.
í-.zbg vértíizütó labdacsok csakis a Pserhofer j.-fele, as ..arany biredslmi aiaáksz" cziniett fjyouyszertarhan. BástbM 1, SlR|erttraas« 15 SZ. a. kéuitt tnek valódi miaSiégbea s egy IS ssem labdacsot tartalmazó dobos ára Sl kr. Egy esotaag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 1 frt OS krba kerfll; bérmenUÜen otisTTételi küldéssel 1 frt 10 kr. Lgy caomafnll kevesebb nem kBldetik el.
Ai Ssneg el.\'.líb-ni beknldé-éaél (mi legjobban pottant*1.-vinyon eszkOsoltetik) bérmentes kOJdésael együU: 1 csomag 1 frt 35 kr. 2 csomag 2 frt SO kr. 3 csomag S Irt S5 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 6 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerfll. Kaphatók Tirfk Jézsaf oyógyszertarthan Biaapttttf.
par KB Ssgy elterjedetuégflk következtében esen- lab-dersok a legkalöofdJébb aev«k es alakok alatt utinoxtatnak: en. nek köfjvkBxtébea kéretik csakis Psezhofea- J.-féle vértisztitó labdacsokat kSveteUi és csakis az>k tekinthetők vaiódiaknak, me-
lyeknek használati ntssitáza a Pierhofn- 3. névaRiraaaal fekete szinben és minden egyei dob«z fedele ngjanason aláirással rSrős színben ran ellátva. "W
Bernhard-féle alpesifü-liquer. Brj™6rBreW\'
genzben egy egész üveggel 2 frt 60 kr , félttvegge! 1 frt 40 kr és egy negyed üveggel 70 kr.
Amerikai kösz vén ykenacs,
minden köszvényes é" cissoi bajok, U m : perinci-agy bántalom, tagtsaggatis. iscbíis, migrame, ideges fogfájás, főfájás, fülizag-gataa stb. stb ellen I frt 20 kr
Tannohiain hajkenöcs l\'^\'I^Z ti
mennyi hajnövesztő szer között oivosc-k Alul a Jenjobbnak elismerve. Eg7 elegánsan ktallitott nagy neléneiével 2 frt.
ÁItílIíínA« tqr.fla-7 .M*"*" taiartél. ütés éi szuris aiUliaUUS UipaSZ Uui okosai* sebeknél, mérges da-gaaaioknil, njjknkaoi, sebes- vagy gyulsdt-»ell vagy más ily ba-jokiil,- mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 1 légelv 60 kr. Bérmsntvi tő krajccár.
Fíll?vhillr/«íim P**rtafBT 1-**L Sok év ÓU a fagyos ta--L^JWrtláöaiU gokr- a. minden idftit sebre, mint leg-biitoiabb sser elismerve. 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentre 65 kr. TTHfVínAflTT **T áttilínosan ismert kitűnő bázisser, hurut ¦J vli uIIvjU. V j rekedwég, göresó* kBhSgés itb. elten. 1 üve-gecske -ara 50 kr., 2 flveg bérmentve 1 frt 50 kr. i
triof-űaavanf*/in (Prl«*\' "^PP"*) naegrontottt ryomor JlilCWSSZtíIlO.\'.Ul rosz emésztés és mindennemű altesti bajok ellen kittlnő hásisiBr. 1 Uvegcsérel 2Z kr., 12 tlveg 2 frt.
Általános tisztító-só g^í
minden kBvetkeamínyei, i. m. : főfA;ís, ssédtíléi, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam, !2,,k^íi^k"•8^ki"1", Por a lábizzadás ellen. f\'LL^T^u
képsődő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint irtai matlas szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr
"fl hftli7«flTTl !<itüa5 "er S"<>!-Ta ellen. 3 Svsg UalAödiIi? 40 kr, bérmintes küldéssel S5 kr.
Stoll-féle Kola-vegyülék aSS^r^
bajaao ifecred** *B a bwek betegiezeiiél. : liter Koia-Elixir .agr bor « frt, \'!i liter 1 frf 60 kr., ij, liter 85 kr.
Kaiser-Kola-Elixir 5Irt50kr-*"*•
Mia-Poko, ^.ttSSlJíar eaM\'w^
Ez*n Üt felsorolt késsitméojékeo kivS! aa osxtriklapokbaa hirdetettőeatesbel- és kfllfsldi gy\'ógysxérésaezt különlegességek rak taron vannak és a készletben netán Bem levők gyorsan és olcsón tnegsséreztetnek — Postai megrendeléstk a leggyorsabban e*c-köxöltetnek, ha a péni&sazeg előre betkűlaetik; nagyobb megren-de\'éeck attnvéteüel küldetnek. Bérmentve nakii oly eiethentör-
. tinik a kfltdét, ha az Öeizég elCre beérkezik, mely eiethen a posták öltségek sokkal mérté tettebbek, Badapesten kapható: T9rSk
József gyógyazerész araál, Kiriry-utesa IS. sz.
Golyví
MI-
előtt sérvkatb. has és köldökkötó. ejyenes tartó, ortopédiai fűiá. műláb, műkéz, min-den\'iemü kötszer suspenssr, irrigator fecskendik, gunmiáruk, vagy bármely a betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni. >,..;. szik-, tessék
Polgár Sándor
egyet gyakorlott kötszerésztói BUDAPEST Vlt, Eraaebet-k5mt SO. aa.
a legújabban megjelent nagy képes árjegyzéket kérni, mely bérmentte lesz megkflldTfe _(Fenti czimre figyelni tessék)
Hirdetmény,
A magyar osztály sorsjáték második osztályának húzása deczember C-án kezdődik és deczember 14-éíg tart.
Az első osztályban RÍ oem hozott otítAlysorajegyt-kDek ezen -^uzáshoz szükséges megajilása, minden további jogok elvesztésének terhe raeliett, nov 26-ig eszközleudő, éa pedig kizárólag a sorsjegyeken jelzett elárusítónál.
Teljes sorsjegyek, melyek az első osztályban nem nyertek, a másfej,k házasban ré;?t vesznek a néikii\'. ho^y ezek megújításának szüksége fennforogna.
Vétel sort-jegyek — a rnig a készlet tart — és pedig: egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorajegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért az ismert eláruiitóknál ktpbatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. *
Budapest, 1895. november 1-én.
Magyar Osztály sorsi át ék Igazgatósága.
Egy Millió Nyeremények
1,000.000 karata lyerfaetf a legszerea csésebh esetben az
..llarcllas jóváhagyott
Maoar- osztálysorsjáíétoi,
melynek
d a g y
nyerem ényhúzása
189*. deczember ti—H-lg; ejtetik meg-.
Vétel-sorsjegyek:
1 egéaa 40 tit. 1 lized 2 frt.
2 léi íll - 1 hutaad 4 . Biztonság akiért káreat a sorsjegyek
kildéiét ajialatt ley Ibsn kiral. iz ajia-lott ie.el portója fejében 15 kr, nj-ere-
1 jutalom á 6OQ.00O kor. — 600000 kor.
fizetendő.)
Aján!ja ás szétkQidt poitau^alvány
elienében vagy u\'án?étlri is 21499,
1 nyerem, á 100000 — 400000
1 „ í 200000 — 200000
1 a á 100000 a — 100000
1 á 50000 m — 50.000
2 á 20000 m — 40000
V 2 a á 15000 — 30000
4 á 10000 — 40000
10 á 8000 — 80000
27 6000 — 162000
100 á 2000 — 200000
200 á 1000 a — 200000
1150 á 200 — 230000
20000 á 100 — 20000CO
nyeremény — i 332,000 kor.
főeláruslfó Budapest, Szervita tér 3. sz.
Heintze Károly
Sürgdny-czim: Lotíoheintze Budapest.
§0f Hogy a tisztelt kSaönsés kttiönbOző siárnu több sorsji^y birtokában nagyobb nyereméjykilitá<okhoa jusson,--öt ,agy ennél íöbb sors
jegy bevásárlásáudl a sorsjegyeket egymástól teljesen eltérő számokat á\'litok össze tetszés szerinti egész, fél, tized és baszad jegyekből — a fenti árakon. ~mi - -v\'
QÖDSO00Q30Í
_____
MOLL SEIDLITZ POR
3000000003000
8
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Koll A.. vb*\\cg?éi M
aláírását tünteti fel. A Ball A.-Ti-e G\'eidlitz-perok tartói gyógyhatása a legmakacsabb lyaatr- és sí-teatbistalmak, gyo-norgarca és gyomoriiév. rögzött székraksdéa, májbántalom, vártatnia, aranyér és a legkűlör-bózŐbh nái betagtéoek ellen, -e jeles háziszeraek év-üzedek óta mindig nagyobb elterjedést szsrzett. — Ara egy lepecsételt aredali ti;
bgzaak t frt o. e. *
Hami-itásox törvényileg fenfittetnek.
rÍ^QU»f^L_:^l^lMC[*Al
BORSZESZ ES SO
Nyomatott Iij. Wajdits József könyrnyomdijibaa Nsgy-Ksniisin.
Csak akkor Valódi ba mindeerylk Bref MOLL \\. .„Jjeeyét tOoteti fel és .a. «,!!• feHrato *tmw* Tan zárra A Hoi.-fé e fraa-ezla tsarsaeaz és aa nerezetesea mint fátdalomosi.iapitú bedirzaSIéal azar koszrénf, csna éa a mechales earyé\'i kdvetkeaménjreir\'él leri.meretesebb népaaer. — E|, óae-zoti eredall irat ára SO krakuár.
Moll Salicyl szájvize.
{Főalkatréaae: ftutolyiaraa aailuó.) A mindennaii azijüiztiláaoil kaldnöseo fontot barmelv kora rrermekek, mint felnőttek izimara; mert a aaajría a fogak torabbl épaérét biztosítja a esrraaerrmínd érazer loffájáe eUea. — Egy Heü a. védjegyére: ellitatt gvag ára: 60 krajazár.
(691) FószétkQldés:
Moll A. gyógyszerész, cs és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., T-KBMto.be» 9. az. •§
VhMU satirtadaliaek eapaata eat aitaaeat arallatt ttíJaalttaUek a
A raktárakban tessék határozottá* MOLL A. aláírásával és O védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Hagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia. g
ŐOOO
.VAGY-KANIISA. 1895. november 23án.
Előfizetési ár
IfCgész ém
Negyedem
f eV sí
2 fn 50 kr.
KgyeV szám 10 kr.
HIRDETÉSEK hasábos p eti i*o rb ao "Ifcpsátodnoi . s minden további sorért 5 kr
N VILTT.ERBES ciii soronként 1U krért vétetnek! ¦I Kincstári U.etek minden egye*] hirdetésért 30 kr. liseiendo
•47-113: szám.
XXXIV. évfolyam.
ZALAI I0ZL0NY
A nagykaoizsat „Ipar-Testület", .*nígy-ktn«s«i Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szeretkezel\', a . Kotori takarépénztár ~
JA lap szellemi és anyagi részét SHető minden közlemény ifiátorfl {Lajos szerkesztő-kiadó serére jeziiazetteníagy-Kanizsára bér menne intéxendök
JBénnentetlen levelek n«m fogadtatnak el.
Kéziratok vianzanem küldi-lnek
részvény-tál*.***\', . .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tOzoltó-egykf, a .nagykanizsai kisdeóneveló egyesület- a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor-, a .nagy-kamzsa, k,resztény jótékony nőegylet-, „n.kamzs.. ,zr. jótékony .deftlef, .szegények tipintézete-, a .katonai hadastyán felet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara- ^ykanizsai klllválasztmányáaak hivatalos lapj.
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Felhívás és kérelem
a megyék és városok törvényhatóságai hoi a lí. ömí*w én EtTTctwire* Tanügyi Kongresszui érdekében.
Tekintetes Törvényhatóság!
Magyarország tanítással s neveléssel foglalkozó polgárai, a tanárok, tanítók s kisdedóvók, 1896Han, hazánk ezeréves fennállásának ünnepe alkalmából, minden iskolára, a köznevelés^, minden ágára kiterjedő általános /és kőző* tanácskozmányt fog-nafc^itartani. Teszik ezt oly czélból, hogy a miUeninmi ünnepségeken méltó képviseletet szerezzenek a közoktatásnak, mint a nemzeti közműveltség, megszilárdulás, jólét és folytonos gyarapodás alaptényezőjének. A magyar tanítók s nevelők a miile-nium alkalmából, a mikor a magyar társadalom minden tényezői csoportosulnak s a haza felvirágzására, egy újabb ezerévi jólét előkészítésére terveket szőnek, szín\'Őn együttesen óhajtják megvitatni azokat a reform eszméket, a melyek hazánk közoktatásának a mainál egységesebb, a nemzeti és szabadelvű szempontoknak megfelelőbb s általánosabb fejlődést biztosítani vannak hivatva. A magyarországi tanitók s nevelők, a kik eddig az iskolanemek, felekezetek, sőt nemzetiségek szerint is külön egyesületekre, testületekre voltak szakadozva, tömörülni óhajtanak s elő akarják készíteni a gyakoribb s szoiosabb éiintkezés útját, a közös tanítói szellemnek kifejlődését, hogy ez által a magyar tanárok és tanitók nemzeti czélú 1 törekvéseinek s a közoktatás magasabb fellendülésének újabb erőforrást teremtsenek.
Ezek azon törekvések, a melyek a magyar tanárokat, tanítókat s nevelöket a közös gyűlés egybehívására s\'Tez iránt nagyobb szabású mozgalom indítására késztették. Buzdította óaet eme törekvésükben jeles elődeiknek példája is, a kik a ma-
gyar szabadság és alkotmány megszületésének évében, 1848-ban, hasonló czótbéJ és alapon egy nagy tanácskozmányban egyesitették az összes iskolanemek munkásait s ez által előkészítették közoktatásunk mai fejlődésének alapját s irányát. Az .első egyetemes és közös magyar tanitógyülés" szép és maradandó emlékű mozzanata közoktatásunk történetének! A jövő érben tartandó második országos és egyetemes tanügyi kongresszus egybehívására irányuló mozgalom 18 93-ban indult meg ugyanazon szellemből s törekvésekből fokadva, a melyek az eísót létesítették. Az egybehivő határozatot a f. 1895. évt április hó ll-én a tanári s tanítói egyesületek s iskolai testületek küldötteiből alakalt „országos szervező gyűlés* mondotta ki, a mely egyúttal megállapította az egyetemes gyűlés szervezetét s megválasztotta a rendező-bizottságot.
A hozott határozatok szerint a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszusnak összes ülései és szakosztályi tanácskozásai lesznek- Az összes üléseken a közoktatás általános érdekű ügyei, a szakosztályiakban pedig az egyes iskolanemek s a neveléstudomány szaktéteki kerülnek vitatás alá. Az egyetemes (gyűlés szakosztályainak kilencz főcsoportja lesz, u. m.: I. neveléstudomány, II. népoktatás, III. középiskolák, IV, főiskolák, V. szakiskolák, VI. művészeti iskolák, VII. emberbaráti intézetek, VIII. nőnevelés, IX. iskolai felügyelet. Mindenik főcsoport a szükség szerint több-kevesebb szak osztályra oszolva fog tanácskozni. A 300 tagból álló rendező bizottság gondoskodni fog az Összes és szakosztályi ülések előkészítéséről, a tagok elszállásolásáról, az ünnepségekről, a gyűlés érdekében történő agi-táczióról. A ^rendező bizottság a
gyűlés előkészítése ciéljából állandó ; irodát tart fenn, s hivatalos közlönyt, í „Értesítést ad ki, a mely- minden . tanügyi egyesületnek, tanári s tanitói : testületnek s a kongresszus tagjainak ingyen jár. Eddig két szám jelent ; meg 5000—5000 példányban. A rendező bizottság a gyűlés tanácskozásait 50 - 60 ív terjedelmű em-i lékkönyvben fogja összefoglalni s megörökíteni.
A gyűlés tagsági dija 2 frt. A rendező bizottság a kongresszus ösz-*1 . szes költségeit Í5,700 frtban álla \'. pitotta meg, a mivel szemben 3000 tag után 6000 frt rendes bevétel várhat ó.
Kzekben ismertethettük a magyar tanügyi munkások jövő évi országos és egyetemes gyűlésének czélját, szervezetét s az egybehívására irányuló mozgalom okait. Mély tisztelettel fölhívjuk rá a tekintetes Tőrvényhatóságok nagybecsű figyelmét s kérjük hathatós támogatásukat. Teszszük ezt abban a tudatban, hogy a tanári s tanitói közös tanácskoz-mány által nemzeti ügyet, a magyar kultúrát, véljük előbbre vinni, a melyet ápolni a nemzed érdekek elő mozdítására hivatott összes tényezőknek, tehát a törvényhatóságoknak is,. szent kötelességük.
H\'<gy a megyei s városi hatóságok .._a_kongresszust támogassák, szükségeT\\lső sorban azért, hogy a tanítással é; neveléssel hivatásszerűen foglalkozó polgárok annak tömeges látogatására buzdiHassanak s képesítessenek : hogy a kongresszus iránt való érdeklödésja tanügyi kormányzattal s az iskolák látogatásával megbízott laikus testületek, polgárok, valamint a tanügybarátok és szülők között is elterjedjen; hogy á hatóságok támogatásának bármi módon való nyilvánulása - által a kongresz-szus tanácskozásai, határozatai erkölcsi sulybau nyerjenek; végre a
közvetlen anyagi segélyezés is szükséges, mert a kongresszus költségei a szervezet nagy arányainál s a rendezés nagy apparátusánáh fogva tetemes összeget fognak kitenni, a melyet csak részben fedeznek a rendes bevételek: a várható költséghiány legalább 9000 — 10,000 frtot fog kitenni.
tízek után mély tisztelettel a kővetkező kérelemmel járulunk a tekintetes Törvényhatóságokhoz.
1. Méltóztassék a kongresszust bizonyos, legalább 50 —100 frtot kitevő összeggel közvetlenül segélyezni. 5 \\
2. Méltóztassék a hatóságuk körébe tanárokat, tanítókat, kisdedóvó-kat s iskolalátogatókat, valamint a nevelés ügyei iránt érdeklődő polgárokat a kongresszusban való részvételre buzdítani.
3. Méltóztassék a hatóságuk alá tartozó szegény tanítóknak s nevelőknek a -kongresszuson való megjelenést s részvételt némi anyagi támogatás nyújtása által lehetővé tenni.
Tekintetes Tőrvényhatóság! A megyék és városok minden időben elismerésre és hálára méltó buzgalommal teljesítették a magyar kultúra iránt való hazafias kötelességüket; már a muhban, midőn még Őket sem törvény, sem rendelet nem kötelezte, tetemes áldozatokat hoztak az iskolaügynek. Ma is, midőn az iskolatörvények végrehajtása a megyei s községi törvényhatóságok vállain nyugszik, — nem tehernek tekintik eme köte-lességöket, — hanem szent hivatásnak, a melyet a kiszabott határon tul is teljesítenek a jövő nemzedékek és a haza érdekében, A megyék és városok a tanárok s tanitók ügyei, kulturális és jótékony czéiu mozgalmai iránt is mindenkor lelkes érdeklődést s áldozatkészséget tanúsítottak, a mint az a közelmúltban is számos példa bizotjyitja.
Minthogy tehát a megyék és városok a közoktatásnak tényleges, a törvény által is kijelölt s magasabb szempontokból vezérelt tényezői: Í1IÖ figyelmet, sőt elmulaszthatatlan kötelességet vélünk teljesíteni, midőn eme országos, a közoktatás minden ágára és munkására kiterjedő mozgalmunkat a tekintetes Törvényha tóságokkal már most megismertetjük, hozzájárulásukat és támogatásukat tisztelettel kérjük. A multak szép emlékei alapján erŐ3 a hitünk, hogy a tekintetes Törvényhatóságok érdeklődése és támogatása a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus iránt impozánsan fog megnyilatkozni 3 a ^tanügyi munkások eme gyűlése a közoktatás összes tényezői magasztos együttműködésének eredménye IesZj a miből hazánkra bizonyára a messze jövőbe kiható áldás fog fakadni.
Tisztelettel tudatjuk, hogy a pénzküldemények Mauritz Rezső főreál-iskolai igazgató úrhoz, a \' rendező bizottság pénztárosához (Budapesten, Lovag-utczai reáliskola), egyéb értesítések pedig Nagy László tanítóképző tanárhoz, a rendező bizottság főtitkárához (Budapest, József-körut 8ű) küldendők ; végül tisztelettel kérjük, hogy az esetleges pénzküldeményeket és értesítéseket legkésőbb a folyó 1895. év deczem-ber 31-ig hozzánk juttatni kegyeskedjenek.
A tekintetes Törvényhatóságoknak az ügy iránti meleg érdeklődését és hathatós támogatását remélve, maradtunk mély alázattal
Budapesten, 1895. szeptember 15 a II. Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszus rendező bizottsága nevében a tisztikar: Dr. Heinrich Gusztáv egyetemi tanár, elnök. Ho-fer Károly fóreáliskolai tanár igaz-
T ÁB C X A. \\
\\ Dalok.
i.
Nincs énnekem de senkim e világon. Csak bínaiom ; mint levél a fOzágon;
Nem csada, hogy oly szomorú életem : Nincs ott öröm, hol virága nem ter m,
Egy, csak egy volt, hejh! de régen siratom benned édes, hirha szállott angyalom; —
Lement a nap, felhő borult egemre, Árra toltam, árva lettem Örökre.
Hervadt vilig, huHansk a levelek, Qszi szellő vigaszt susog szivemnek -
Majd mire a dalos madár visszsjö, Fölöttem is kirírnl a temető.
II.
Kifújta szil az arezomat, Könnyeimből nyom te maradt; Hejh! de búmnak ott a színe, Azt *. azél sem fujhatja le.
Halván? vagyok, beteg szírem, Isten tudja mi lesz velem; Elhervadok mint a virág, Ha letépik, leszaggatják
Kiherradok mint reménjem; Mioek is már tovább élnem; — Kgü sebek olthatlanol, — Jobb. he rajok sirbint borul.
HAJGATÓ SÁNDOR
Magyarország millenniuma.
Irta : BÁRSONY ISTVÁN.
A jövő, I896-Ík évben ezer esztendeje lesz már annak, hogy a magyarok ősei Árpád vezérrel az élőkön, elfoglalták a Duna-Tisza mentét % ezen a tejjel-mézzel folyó Kánaánon megalapították Magyarországot. Sok dicsőséget aratott a magyar nép ez alatt az ezer év alatt a harezmezökőn; sok viszontagságon is ment keresztül; de jó és balsorsbau egyaránt megmaradt mindenkor magyarnak, szabadságszerető büszke népnek, amelynek Árpád óta van már alkotmánya s amely az ő alkotmányának a védelmében páratlan példát adott a világ minden szabadságszerető nemzetének.
Ezer éves dicső mult után, amelynek oly sötét időszakai is voltak, minők a tatárjára?, a mohácsi vész s a t örök hódoltság; ma ú fennáll az aránylag kis magyar nemzet, s ámbái sokáig védőbástyája .-olt egész Enrópának a pogányság inváziója ellen, pótolni tudta nagy nemzetközi előőrsi szolgálatában szenvedett hátramaradását; utói tudta érni a czivihzáczió magaslatai felé ha ladó népeket: beállott azok előre törő soraiba s most nemes bizonyítékát készül adni annak, hogy elfoglalt helyét a fejlteéa minden képességével s a baladáshoz szükséges erővel állotta meg-
Ezt a bizonyítékot a jövő évi budapesti millennáris kiállítás sorozotán s az ez,el kapcsolatosan elkészülő nagy nemzeti alkotásokkal együtt fogja Magyarország a müveit világ Ítélete alá bocsátani. \\
Amit a magyar állam mat területén 322 310 ? kilóméteren, az ország ti-zennyolcz millió főnyi lakossága a magyar haladás és műveltség dokumentumaiként Összehordhat egy nagyszabású nemzeti kÖzkiucstárba ; azt mint látni fogjuk a millenniumi kiállításon. Ami a magyar nép és magyar föld nemzeti sajátsága, érdekessége, termelése; az együtt lesz egy rendszeres, óriási gyűjteményben, hogy örvendhessenek neki azok, akik mindazt a magokénak vallják s hegy rokonszenvet és barátságos indulatokat keltsenek az életrevaló magyar nép iránt azokban az idegenekben, akik a külföldről jönnek majd hozzánk, mint a mi kedves vendégeink. Ha idegenek is ők nekünk verők és faji származásuk törvénye szerint, de édes testvéreink mindnyájan a humanizmus alapján s az emberiség közös nagy érdekének, a cziviÜzácziónak a szolgálatában.
Ám azt, amit Magyarország a mai napon mint haladásának fokát felmutatni képes, megtalálhatnék részletekben, itt-ott, ünuepies kiállítás nélkül is; hisz a műveltség félreérih-tétlen nyomokat és jeleket hagy mindenen, a mit magasztos hatalmába kerit ; s a
fejlődés egyik nagyerejü harezosa, a nemzeti ipar, ezer még ezer változattal tárja ki produktumait, bármerre forduljon is a kíváncsi szem.
De a mult idők érdekes maradványai, egy nemzet ezeréves történelmének a fenmaradt emlékei, némely esetben a fenyegető sem mivé válástól szerencsésen megmentett ereklyéi, nem kínálkoznak úton-útfélen, hogy gyönyörködjünk bennük, vagy hogy a tanulságokat levonván belőlük; épüljünk átalok. A maló esztendők elviszik magukkal a bennök fogantatott aktualitást, s « mit az uj idők kívánalma, divatja, haladása immár muzeumokba valónak ítél; nem kerül az többé különös ok nélkül a maga egykori féoyével a nyüzsgő, eleven világba. Arra, hogy az ily letűnt érdekességek ismét felszínre kerüljenek s a nagyközönség érdeklődésének a középpontjává tétessenek, csakugyan ritka alkalom kell, olyan, a minő a mi ezredéves kiállításunk lesz S ez a történelmi nevezetességű, a magyar nemzet életében örökké píratlan fontosságú kiállítás teljesíteni fogja e részben is hivatását; elénk fogja tárni mindazt, a mi a honfoglalás óta mint jellegzetes magyar alkotás ismeretes; az ősmagyar honfoglaló harezos földi maradványairól átröpülhet majd tekintetünk az első keresztény magyar királytól ránk maradt Örökségre, végignézhetjük emlékeinkben a letűnt századokat; kronologikus sorrend
I szerint tűnődhetünk el azon, hogy mily I fokozatokban fejlődött Magyarország oda, a hol ma van.
Ezért lesz a jövő év május másodika (a milleniumi kiállítás megnyitásának a napja) igazi nagy ünnep a magyar nemzet történetében mindet, időkön át. Már ezért is érdemes lesz a müveit külföldnek elfáradni hozzánk, a mi barátságos vendégszerető magyar fővárosunkba, hiszen ezer év történelmének a kézzelfogható jelei, megeievenüit maradványai ily nag\'yszabáau csoportosításban tulte-hemek_ érd ékesség dolgában minden képzelhető fajtáján a muzeumok rendszerint egyoldalú s a mellett mindig te-metőjellegü gyűjteményein.
Avagy hol van a világon állandó gyűjtemény, amelynek ötszázhúszezer négyszög méter terület keliene a befogadására, mint ahogy kell a jövő évi magyar miliennáris kiállításnak, amely területnek a beépítése ötödfélmillió forintnál jóval többet nyelt el? Tudtunk- [ kai nem volt még sehol a világon országos kiállítás, amelynek ily területre lett volna szüksége, de nem is volt még ország, amelynek. az jutott volna eszébe, hogy kerek,: ezer év fotográfiáját te remtse meg egy ilyen millennáris kiállításban. S ezen a csinos területen száz-hatvanöt különféle csarnok és egyéb kiállítási épület van, legnagyobbrészt igazi paloták.
Kétségen felül áll, hogy a magyarok
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
Z
ALAI KÖZLÖNY.
1895. NOVEMBER 23-án
gató. alelaök. Lakits Vendel, népiskolai igazgató, alelnök. Névy László, íebú kereskedelmi iskolai aligazgató, alelnök. Nagy László, tanítóképző tanár, főtitkár. Dr. Beke Manó, középiskolai tanár, titkár. Dr. Kovács János, tanítóképző tanár, , titkár. Dr. Szigetvári Iván, középiskolai tanár, szerkesztő. Bőngérfi János, polgáriskolai tanár, jegyző. Hortobágyi Antal, polgáriskolai tanár, jegyző. Mauritz Rezső, fÖreálisfcolai igazgató péDztáros Dr. Gyulay Béla, \'¦ polgáriskolai ^igazgató, ellenőr.
k zalameflyei ált. tanítótestület
nagykanizaei járásköre őszi közgyűlését Nagy-Kanizsán a polgári iskola rajztermében tartotta meg, a tagok szép számul jelenlétében.
Elnök első sorban is felolvasta a já-iáskör 3 évi működéséről egybeállított részletes jelentését, melyben hűen és érdekesen feltüntette- mindazon, mozzanatokat, melyek az egylet életében három év alatt előfordultak. A köztetszéssel fogadott elnöki jelentés tudomásul vétetett. Felolvastatott továbbá a központi választmány leirata Csáktornyáról, melyetazintén tudomásul vett a közgyűlés.
A tárgysorozat 3zerint a II. országos és egyetemes tanügyi kongresszus ö*z szes ülésének megküldött tételeit ismertette Hoffmann Mór nagykanizsai tagtárs. Előadó szalonszerüen [fejtegette és ismertette az egyes tételeket, birálva azokat paedaeóziai Bzempontbóí- Felhívja a közgyűlés figyelmét, hogy azon tagtársak, kik munkakedvet és tehetséget érezve magukban, vállalkozni akarnak az egyes tételek kidolgozáséra, ebbeli szándékukat jelentsék be az Elnök által a kÖ2pontuak.
Majd következett Mactuano Janka k. a. taglársuő felolvasása a *sziv"-rŐI. Előadó f-zép készültségről és szorgalmas tanulmányozásnak "adta tanúbizonyságát. Érdekes felolvasását mindvégig figyelemmel hallgatta a közgyűlés s élénk éljenzéssel fogadta Felolvasónak jpgyzö-köuyvi köszönet szavaztatott egyhangúlag.
Elnök előadta, a járáskor választmányának javaslatait, melyek közül kiemeljük a következőket.
Az elnöknek adassék meg azon jog, hogy minden járásköri gyűlés alkalma val kijelölhessen egyeseket, kik vagy gyak. előadás, vagy felolvasást tartsanak, mert az Elnöknek kellemetlen utin-járni. kérni kapaczilális egyeseket a gyűlés alkalmával közreműködőül megnyerni. A közgyűlés ezen javaslatot egyhangú határozattal elvetette, s kimondta, hogy fentartani kívánja a régi eljárást, hogy mindenki önként, az ügy iránti lelkesedéstől vezéreltetve működjön közre, nem pedig kényszerítve, mintegy reá erőszakolva azt egyesekre, ezt kívánni nem lehet, s helytelen eljárás volna.
Továbbá a tagsági díjakkal hátralékban levőkre javasolja, hogy a járáskor! gyűlésekre kiutalványozott napi dijakból vonassék le *z illetők tartozása A közgyűlés e javai-latot szintén elvetette, s kimondta határozatilag, hogy a két
évnél többel hátralékban levők. ellen az alapszabályok értelmében járjanak el pereitessenek be a községi bíróságnál ügyvéd nélkül. Elfogadtatott.\' Az indítványok során Hugauff Ede előadta javaslatát, a közgyűlés keresse meg a központi Elnökséget, hogy a tanítóknak a milleniumra leendő felutazására 20 frt segély megszavazását eszközölje kí a közig, bizottságnál. Egyhangúlag elfogadtatott. Elnök indítványozta, hogy dr. Ruzsicska Kálmán kir. tan:", édesanyja elhalálozása feletti részvétének kifejezést adva, a közgyűlés részvét iratot intézzen a kir. tanfelügyelőhöz. — Egyhangúlag elfogadtatott. A jövő évi közgyűlés helyéül Gelse-Sziget jelöltetett kí. Az uj tisztikar választása ejtetett meg ezután következő eredménynyel: Elnök: Szalay Sándor, (megmaradt) alelDÖk: Altman Mór. I. jegyző: Poredus Antal, II. jegyző : Farády József, pénztárnok: Kaán Irma. Ezzel az ülés véget ért.
KOVÁTS MIKLÓS.
Ezer év!*)
Rövid kor az idő foha meg nem pihenő folyamában és mégis mily óriási időszak egy nemzet fejlődéstörténetében. Ezer év viharzott el azóta, hogy a nemes magyar nép elhagyván ős hazáját. Árpád a honalapító vezérlete alatt átlépte ez erdŐ3, bérezés, napsugarat ország hitárait s millió Bzivek ujjonganak moat a roppant jelentőségű évforduló felé. Mert íme, nemzetek és népek születtek és haltak el ez ezer esztendő alatt. A mnlt idők ölében sok nemzet tragikus sorsa von eliemetve; forradalmak és Lestvérháboruk dúltak az egyes népek között s nem egy törzs bukott le a fényes magaslatról, a melyen állott.
A korszakok romjain uj korszakok támadtak, a népek sirján uj népek keletkeztek, de Magyarország erőjen állott e harezok és viharok közepette. Életfájának gyökerei mélyek és erősek vajának, mint a nemzet lelke. Igaz hogy a mióta Árpád a szép hazát elfoglalta, mindig külső harezok és belső villongások tépték a nemzet szivét; török-tatár pusztította, lestvérbarezok rázkódtatták meg az országot, de a magyar nép szent törekvéssel óvta meg nemzeti jellegét, a honszeretet és nagyjainak kultuszát, ősi tradiczíoit és nagygyá lett külső és belső ellenségei daczára.
E folytonos harezok sok ideig akadályozták meg a kultúra fejlődését. Hosszú századokon át ugaron bevert a nemzet fok nemes tehetsége. Ipara, kereskedelme, művészete és irodalma mesz-sze elmaradt a többi európai kuliur-áilamok mögött. Da mindezt pótolta az utolsó évtizedekben. A nemzeti ujj í-születés nagy korszaka óta óriási léptekkel haladt a kultúra eszménye felé s ma mar dicsőségesen uralkodó I Ferencz József király ideje alatt büszkén mérközhetik a többi nemzettel. Úgyszólván egy ugrással érte el azt, amit más nemzet C3ak százados fejlődéssel érhet el. És minden évtized ujabb diadalt jelent a nemzet életében. E diszmü ki-
*) Az „Ezeréves Magyarország és á müle-niami kiállítás\'\' czímü diszmű előszava. Megjelenik kéthetenkint 12 füzetben ára 40 kr.
adója tiz esztendeig volt távol Magyarországtól; ezalatt bejárta az ó és nj világ minden nevezetes országait és városait, látta a modern nagy kulturnem-zetek roppant fejlődését és íme, miro visszatért tiz esztendő után, mily örömteljes meglepetés várt rá.
Ott látta a nemzetet azon a magaslaton, a melyen a többi nagy nemzet állt; látta, hogy a nemzetet saját benső ereje, nemzeti egyénisége és.temperamentuma emelték és tették képes&é arra, hogy iépést tartson a többi ku!-turnemzeítel. Kereskedelme, ipara, irodalma, művészete mind egyenrangú a többivel.\' A főváros pompás felvirágzása, építkezése és mindaz, a mi egy orszff-ECt nagygyá, boldoggá és gazdaggá tesz, föltalálható ez országban
Ez btrta rá e sorok íróját, hogy e i diszalbomot kiadja a milleniutni kiállítás I alkalmára a mikor itt a nemzet ki fogja i tárni mirjdazr, a mit produkálói tudott. Kiadta e diszmüvet a magyar kormány, a magyar királyi államvasutak és a kiállítás igazgatóságának támogatásával és közreműködésével, hogy miután a nyelv : szegény a fejlődés e nagyságát leiroi, i képekben mutassa meg a külföldnek, hogy mire képes egy nemzet rövid év-tizedek alatt.
Hadd jöjjön ide a franczia, az ango1, I az olasz, a neme: és valamennyi a ki ! saját nemzetének a nagyságára büszke, i és bámulja mpg a kiállítás csodáit s a ; nemzet uagy életrevalóságát.
LACRENCIC GYULA.
CSARNOK.
Ős-Budavára.
— Törökvilág Magyarországon. —
Budapest, 1895. november 14.
Lesz tehát jövőre két budai várunk!. — Az egyik a régi, tula a Dunán, a Lánczhiddal szemben, — ez az uj — most épülő királyi palotájával, függő kertjeivel, melan-cholikus csendjével. Két fópiaczán farkasszemet néz egymással az ébredő nemzet zászlós honvédja, és egy elpusztult rendszer haldokló zászlóvivője. Ez a régi vár, és ma már mégis ez az nj. A régi bástyák csak itt-ott látszanak inkább disz&l, a régi bástyakapukat letördelte az uj nemzedék és a király palotáját nem a sáncz védi, hanem a nemzet.
A másik budai vár szintén most épül. Oda építik a kiállítás tőszomszédságába. E héten tették meg helyén az első kapavágást. S ez a másik, ez az uj budai vár, ez lesz a régi, az ősi vár.
ös-Budavára! Maga e szó is olyan, mintha üzenet volna a múltból. Mintha ez volna az az üdvözlet, melylyel a magyar nemzet dicsőséges múltja köszönti a jövő esztendőben a szorgalmas jelent, mely megülve az ezredéves fennállás Ünnepét, e
nemzet minden kincsét odarakja a művelt világ elé:
— íme ez vagyok mai
3 tui a modern kupolás csarnokokon, rámntat az ósdi viharlátta bástyafal közepén kiugró toronyra, melynek homlokán aranybetükkel van kiverve: Üj-Budavára — büszkén ejtve a szót:
— íme ez voltam a múltban!
A mnlt és a jelen. Modern értekezés a nemzet haladásáról a jelen versenyében, egy élni vágyó nemzet nemes harcza a létért, melyben a fegyver az iparos szerszáma, a harcz-mező pedig á műhely. Ez a nemzeti kiállítás.
A másik, Ös-Budavára, rege a múltból, mit csengő rímbe szedett a lantos dalos ajka, s pengeti hozzá kobzán azt a mélabús danát, mely lágyan sír, ha szerelmét dicséri, de csattogó viharba csap át, ha vészben a haza.
Ez a rege most válik valósággá. A kiállításon tol, az Állatkert e czélra szánt nagy területén épitik fel nemzett dicsőséges multunk emlékére <">s-Buda\\árának egy részét, ugy a hogy állott harmadfél századdal ezelőtt, a tör3k hódoltság utolsó napjaiban
Nagy gonddal, fárasztó tanulmány-nyai, a mi elpusztult műtörténelmi emlékeink gondos és fáradhatlan gyűjtésével már egy éve tervezik ezt, festők, művészek, írók és műépítészek. Az ősi budai vár minden háza, minden épülete külön-külön tanulmány volt. Töredezett czimerek vallanak gazdáikra. Az építkezés bizarr, sajátságos, kevert. Régi uri magyar házak nyugodt egyszerűségét tarka színekkel, kiugró erkélyekkel, rácsos ablakokkal aggatta tele a törökök megszálló serege. V városbíró házában a budai basa székelt. A régi rácz üzleteket örmény- és arabs kalmárok foglalták el, az utcza közepéig teregetve portékáikat. A templomok tornyáról leverték a keresztet, hogy helyét adjon a félholdnak, harangszó helyeit a müezzin vontatott kiáltása száll alá a toronyból. A piaezokon tarkáink a kelet népe. vásárt csapva, prédát osztva.
Igen, valósággal igy fog felépülni Ös-Budavára, hogy visszatükröződjék benne ama kor élete, melyet a történelem „TörökvilágMagyarországon1-néven nevez.
Mert nemcsak formákról, nemcsak épületekről van szó. Maga a vár házaival, bástyáival, mecsetté alakított templomaival, minaretteivel csak kurhű keretéül szolgál majd annak az éjetnek, melyet a maga eredeti-
ségéhe, sajátságába visszaadni törekszenek azok, akik magukra vállalták Ős-Budavára felépítését, és e nevezetes korszak életének bemutatását.
Nap-nap után más lesz a kép, mely a török hódoltság vészteljes napjait tükrözi vissza. Ma még diadalmas hadjáratról tér vissza a budai basa, és serege rablánczra fűzve hajtja maga eíótt a rabságba került népet. A janicsárolt zenéje harsogva kiséri a győzedelmes hadadat. Holnap a mecsetbe száll a basa, hogy hálát adjon Allahnak a diadalért. Bogláros bégéi, szerecsen test-őrei kisérik és meghajol előtte Ős-Budavára népe. Harmaduipon már harcd riadó veri fe] a dőzsölő janicsárokat és a tőrt bástyarésen^hósi küzdelem után vonulnak be a magyar hajdúk, a félhold mellé "tűzve a Szűz-Máriás magyar lobogót És* igy tovább. A hadi képeket felváltja a budai polgárság akkori életének változatos megnyilatkozása, Víg szüretek, hangos zeneszóval, csengős, ekhós szekérrel, *— vagy talán egy-egy gazdag budai rácz lakodalomra, ismét másnapon a budai városbíró választása, és napról-napra ujabb képekben mindaz, ami jellemzi a kort és a benne élti embert. Nehéz volna mindent felsorolni. Korhű öltözetek, a régi világ zenéje-danája, művészek; jól begyakorolt ének- és zenekarok és a látványosságokhoz szükségesJf miotegy 30U gyakorlott közreműködő, gyalog és lóháton, lehetővé teszik, hogy e felvonulások, diszmenetek szemkápráztató pompája, a várbeli épületek élethű keretével karöltve, a leghűbb alakban varázsolják elénk a mnlt e \\k épéit.
Meseszerű lesz a csalódáá, amint a látogató a legifjabb jelent oly fényesen visszatükröző kiállítás területéről kilép és egy hídon áthaladva, mintegy varázsütésre, a csalódásig hűen utánzott múltban leli magát. Már Ós-Budavár kapujában jancsár-örség, vagy a hajdúk csapata fogadja és átlepve a boltos-ives kapun, elébe tárul a régmu\'.t idők nyüzsgő élete.
A piaezon zagyva lármában egyesül a kelet s nyugat prédaleső népe. Nyírott fejű, marezona tatárok kínálják harácsolt prédájukat. Nyalka kurd-lovasók rablott paripákra al kúsznak Fetneházy délezeg huszárjaival. A píaczra-dvíIó utczák boltjaiban arabs és örmény kalmáiok kínálják portékáikat. Oszlopos csarnokok aljában feketekávét bzürcsö!-
Foiytatas a mellékleten.
jövő évi nagy kiállításának a legnevezetesebb része a történelmi kiállítás leüzen, amelynek egérét a kiállítás első fücsoporija öleli fel, mig a második főcsoport a jelenkor vívmányait fogja elhelyezni egymás mellé.
Ez a történelmi főcsoport mindenek előtt arról nevezetes, hogy a hazai építészet fejlődését feltüntető oly épületekben lesz elhelyezve, a melyek már maguk is megannyi emlékei a magyarság múltjának. A tizedik századtól, a román építészeti ízléstől kezdve a mai napig minden fázisát feltüntetik ezek az épü letek a magyar építészet haladásának.
Az egés? épületcsoport az úgynevezett Széchenyi-szigeten van, amelyet tiszta vizű szép tó vesz körül, ugy, hogy a néző már messziről egy külön világot sejt abbau a regényes csoportban, — amelynek középkori vára, kastélya, temploma megannyi remek utánzata egy egy meglevőnek, amelyhez a valóságban a magyar nép múltja fűződik. Ott less a byzanczi román izlésft csarnok, amely a magyarok első felkent királyának, szent Istvánnak a korát jellemzi (ebben fogadja majd a király a hazai és kü földi küldöttségeket); ott lesz a vajda-hunyadi vár csodás hűségű utánzata, amely elénk varázsolja még re*-tanrált állapotában is a nagy törökverő Hunvariv János országkormányzó emlékezetét XIV—XV. század ez egyetlen megmaradt nevezetes épülete után a XVI-XTX-ik század építészeti emlékei következnek ; a régi gazdag magyar főurak ősi kastélyai.
S ezekben az érdekes s a múltból ide varázsolt épületekben lesz benne mindaz, ami emlék a megfelelő korszakból, mint történelmi kincs megmaradt nekünk, magyaroknak. Itt lesznek a régi magyar királyok kincsei, ugy az anyagi, mint a szellemi értékűek, minők a mvezetes töriéuelmi okmányok és könyvek, ez utóbbiakból például a htres Corvinák.
összegyűjtjük itt a király kincstárának minden magyar eredetű, nagyhírű kincseit; megtaláljuk idegen uralkodók szives jóvoltából a hozzájuk, külföldre vándorolt magyar származá u drágaságokat ; a török sznltáu. a Vatikán, a: olasz király, a német császár, az orosz czar s a temérdek külföldi múzeum mind kitűnő előzékenységgel bocsátja erre az alkalomra a kiállítás rendelke zésére, a mi magyar műkincs ereklye, emlék ma már az ő tulajdona. S min -denekelőtt ott lesz minden magyar ember összes magyar vonatkozású, féltve őrzött drágasága, legyen az kép vagy szobor, vagy ékszer, vagy ruha, vagy fegyver,
A vajda-hunyadi vár földszintjén levő lovagteremben pedig a hadtörténelmi emlékek gazdag csoportját találjak a magyar bősökről maradt ereklyékkel együtt; a többek közt például II Lajosnak, a mohácsi nagy csatában elesett ifjú magyar királynak n pánczélö tözetét.
S ennék a romantikus izö, de telje-san igaz alapokon nyugvó történelmi csoportnak a kiegészítéséül lesz a mii-lenium folyamán egy a maga nemében még eddig a földkerekségen páratlanul
álló olyan díszmenet Budapesten, amelyre bizonynyal egész életében visszaemlékezik majd aki megnézi. - 4
A Vágó Pál festőművész tervezte millennáris történelmi díszmenet ez.
Egy hatalmas, gyönyörű, komoly felvonulás a rault fragy alakjainak a sze-mélyesitéséve\'. Elkezdve Árpádtól, akit a bét vezér s a kaczagíojos magyar leventék kisérnek lóháton, ezer év előtti korhű öltözetben., Maga a honfoglaló vezér hófehér lovon, körülötte a pusztaszeri vérszerződés alkotmányos bajno kai Azután az első magyar király, oldalán Asztrik püspökkel, a nagy hittérítővel ;-nyomukban a szent kereszt alatt vonuló precze^szió, amely magával ragadja a pogány magyarságot a a keresztnek nyeri meg a nemzet fiait. — Megelevenül az egész magyar történelem; ami dicső, kimagasló volt benne, azt álmodjuk újra és látni fogjuk nagy királyainkat,-amint egymás nyomdokaiba lépnek, és újra letűnnek, mint hulló meteorjai a? évszázadoknak. Ott lesz Nagy Lajos, ott ies* hollós Mátyás .király, ott lesznek a Habsburgok, a had-verő vitéz fejedelmei Erdélynek. S meglátjuk újra ezeruyolczszáznegyvennyot-czat, a magyar nemzet szabadságharca nak a kimagasló alakjaival; aztán következik a nagy kibékülés a király és a nemzet kőzött: az\' 1867-iki kiegyezés! .. .
Ezer esztendőt nem támasztottak még igy fel sehol a világon I
S ehhez a nagyszabású történelmi ranjátékhoz az egész Magyarország min-
den megyéje be állítja fiai közül a résztvevőket, a szereplőket; ott lesz a kenetben ur és paraszt; ott lesz az egész ország. A gazdag ur maga állítja ki porapá*, kőltíéges ruháját; az egyszerű nép fiairól a megyék gondoskodnak. Minden lovas, aki ott síeíepel, becsületére fog válni annak a ..közmondásnak, hogy lóra termett nemzev a magyar Az urak mind --hires lovasok; a többiek mind kiszolgált huszárok, vagy hamisítatlan magyar csikósok, akik ugy jönnek majd ide a pusztákról a maguk sár-kányvérü lovaival.
Ezért a látványért csak érdemes lesz a külföldnek elfáradni hozzánk 1
H.
A magyarmilletináns kiállítás első resté mán a második rés.; ismertetésére kell még rátérnünk.
Ez a második rész már a mai napé.
A mai élet, a mai nép, a mai ipar és kereskedelem az, a.mely a maga számára foglalta le.
Ott lesz a művészeti kiállítás, a mely a magyar festők, szobrászok és irók alkotásainak az otthona. A sajtó számára külön pavülon épült, ezernél több újság tesz benn > áltaodóan s könyveket és hírlapokat nyomtatnak majd ott, a nézők szeme előtt. A közönségnek leaz olvasóterme; posta, távírda, telefon, minden ponton rendelkezésére fog állani.
Az üunepélyek csarnokában lesznek a hangversenyek, díszülések é* a kongresszusok ; eiekről ugyancsak kellett gondoskodni, mert a kiállítás folyamán tőbb
mint száz mindenféle kongresszus fogja üléseit tartani Budapesten.
A kiállítás kereskedelmi része szintén a magyar viszonyokat tünteti majd fel. Lát uok &u régi, félszázaid előtti kereskedelmi irodát, amilyen akkor vo t, mikor a magyar kereskedelem még bölcsókorát élte; s ott lesz mellette a mai nagy és erős kereskedelem egy megfelelő tágas és pompás irodában. A kit a kiállításnak ez a része vonz, annak bármely perezben szolgálatára lehet a kereskedelmi múzeum tudakozódó irodája. Ilyen tudakozódó és útbaigazító irodáknak különben is bővében lesz " a kiállítás.
A mezőgazdák kiállítása, az őstermelés, negyven csarnokot fog lefoglalni. Ezekbe lesz beleszorítva a magyar Kánaán minden áldása. Ennek a keretébe fog tartozni az éilatkiállitás is, amely egyike lesz a maga nemében a legteljesebbeknek, az elsőranguaknak.
Az iparkíáUitás egy egészen külön világba vezet majd bennünket; a meiök és puszták uépének a produktumai után egyszere egy nagy és gazdag gyárvárosban érzi magái, a ki ide kerül. Az ipar minden f»jtája itt lesz együvé gyűjtve egy óriási gépcsarnokkal együtt.
A hsdsereg és badtengerészet kiáltása e ütőén vá ik ki a polgári foglalkozások jelvén/einek és eredményeinek a keretéből; a mi a harczi fegyvere a magyarnak /alaha, azt mind megtaláljuk itt, a hadviselés módjának a íele\' nitéaével egyetómben. A kiállítás területén, a városligeti tavon, egy nagy na-
Melléklet a .Zalai KftdSny 1895. évi november hó 23-iki 47 ik számihoz.
XXXIV. KVFÜLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
i895. XOVEMBíE 23-án
nek az ösz-szakállu^ör-ök-urak s a ciarnok előtt csengő dobszó mellett járják, csábos táncznkit a bajaderek. Néhány házzal odább kurocz legénvek \'mulatnak a tárogató édes hunijainál.
Ue im.....egyszerre csend lesz.
A müezzin szava hallatszik egyszerre a-minarett erkélyéről, az nlcza népét házaiba üúk kivosaV-kardu jau-carok; megharsan a kQrt, megszólal a >i»b és méltóságos lassúsággal vonni fényes kíséretével a mecsetbe az| utolsó budai basa ....
Gyönyörködve nézi majd ezt a mai bor népe, összehasonlítva a jelent a múlttal, melynek eleven emlékéül épül a magyar dicsőség szimbóluma: a magyarság államfenntartó köz-Ös-Budavára.
pun:;
VIRÁG BÉLA.
híre k.
— Ö Felsége a Királyné neveuap-ját, nov. 19-én kegyelettel ünnepelte meg városi közönségünk. Isteni tiszteleten megjelentek a \' hatóságok képvi setői, katonaság főtisztjei s a ^tanuló ifjúság tanáraik és tanitóík vezetése alatt.
— Városi közgyűlés. Nagy-Kanizsa város képviselő testülete f. évi novemb. hóM5-én tartotta a szép számban ineg-jeient képviselők élénk érdeklődése mellett negyedévi rendes közgyűlését, melynek egyedüli tárgyat a jövó évi költségvetés tárgyalása képezte. Az fiiéi megnyitása után eUŐnek Varga Lajos szólalt
ki még áltaiáooseágban sem fogadja el a költségvetést, a részletekben pedig íökép a napidíj és jutalmak czitnén fölvett 2000 irtot s a rendkívüliekre előirányzott 2000 fttot kifogásolja. Utána Ebenspanger Lipót szólalt föl, ki szakszerű beszédében ajánlotta elfogadásra a ködségvetést, miot a mely a város viszonyainak a a helyzetnek teljesen megfelel a főkép mért a realitás minden attribútumát magában foglalja. Majd Píihal Ferencz - támadta a költségvetést az ő szokott modorában, igyekezvén a város fej ló Jetének képét sötét színben foitüotetui. Ezután Scbvarz Adolf emelt szó: a költségvetés védelmére, shatásoí. beszédében könnyedén; a nála megszokott nyugodtsággal tettesünkre az ellenzék — úgynevezett reformpárt szónokainak összes kifoeásait. Az általános vita utolsó szónoka Babocbay György polgármester volt — ki sorra szedte az ellenzék összes érveléseit, — elmondta, hogy csak a roszakarat nem látja mest, menynyit haladt N_gy-Kanizsa város csak az \' utolsó tiz esztendőben is, mely haladás * épp ugy szépészeti, miot culturális tekintetben szemmel látható, az erdők helytelen kezelésének vádjára fölemliti, hogy az a löívényben meghütározott üzemterv szerint kezeltetik s attól soha egy juttánji eltérés sem történik. Beszéde főkép azon részében nyert magas lendületet, midőn a város birtokán termelt szóld kezelésére felhozott vádakra reflektált. E^ész életemet úgymond arra baziroztam e város szolgálatában,
hogy a gyanúnak még árnya se férhessen ténykedésemhez, — s ahhoz a közigazgatáshoz, melynek ^vezetésére a közönség bizalmából megválasztattam*) s igy joggal kérhetem a konkrét vádamig nevezését. Zagó éljenzés és tap vihar jelezte a közönség bizalmát éa ragaszkodását, amiután Piihál képviselő sietett is kijelenteni, hogy gyanúsítani nem akart. A közgyűlés 5 tag kivételéve! elfogadta a költségvetést.
— BlaskoTits István, a picsi itélö tábla elnöke uov. 17-én a deli vonattal 1 Nagy-Kaniz ára érkezett, hogy az itteni kir. törvényszéket megvizsgálj!. Itt léte alatt kiváló ovátiókban részesült. A megvizsgált hivatalok-típéldá* rendben ve-zetetteknek tapasztalván, telje*-: megelégedésének adott kifeje?é t. Nov. 21-én távozoU el körünkből.
— S-ijegyaés. Dr. Kovacsics Ferencz novai járási orvos jegyet váltott Folly Erzsébet kisasszonynyal , néhai Fol y Bernát tiszttartó kedve«"1eányával.
— Keszthelyen a felsőbbségi hatóság engedélyt adott Győrffy Gizelia ké-pesitett óvónőnek, hogy ott magán jellegű óvodát nyithasson.
— Házasság. A bájos és szellemdús Schlesinger Róza k. a. váromnk fiatal ságának egyik kitüntetett kedvencze, november 20-án lépett házassági frigyre Acs Károly vasúti hivatalnokkal. A polgári kötést Lengyel Lajos városi főjegyző végezte, mely alkalomra a menyasszony tisztelői a városháza tágas tanácstermét egészen megtöltötték. Á\'dást és boldog ságot kívánunk e szép frigyhez.
— Lemondás. Kovács Károly Zala-Egerszeg polgármestere beadta lemondását az aüspáun k.
— Leányestely. Szépeink közül el határozta több fiatal leány, hogy ott-houias estéket rendezzenek időközöokint egyik misik családnál, hol leány van. Az eisöt a Kinizsi-utczai Strém-téle házbau rendezték nov. 16 án. Jelen voltak Broch Malvin, Lengjél Elza. Lőwr Jolán, Sauer Elza, Strém Ilona, Weiss Kornélia és Kohn Margit kisasszonyok. Énekeltek, tánczoltak és jól
| mulattak.
— A veszprémi egyházmegye kö-! Kjéből. Péller Pál mura-keresztúri apát-; plébános a nagy-kanizsai róm. kath. fö-
gyrnnásiumhoz püspöki biztossá, Illés István pacsai plébános és kis komáromi helyettes e-peres ugyanazon kerület esperesévé, Juk József galamboki plébános a kis-komárorai kerület tanfelügyelőjévé. Méhes Kálmán kis komáromi ídeigl. le.készhelyettes ugyanazon plébániára lelkésszé neveztetett ki. j , — Panaszt tettek nálunk, hogy a kereskedelmi iskola könyvtárából olvasnivalók még mindig nem kaphatók, pedig az iskolaév megnyitása óta majdnem három hónap múlt el s ezóta rendezni lehetett volna.
— Hirdetmény. FolyÓ évi november hó 9-én a város beltei ületen egy kar-perecz találtatott ez azzal tétetik közhírré, hogy aki ezen karpereezhez a tulajdonjogát igazolni tudja, alulirt hivatalnál 1895. évi deczember hó 11-ig annál bizonyosabban jelentkezzék, mert ezen hatíridö eltelte után ezen tárgy
*) És pedig egymásután 8 cyc 1 rubia egy-bangái ag. Szerk
nyilvános árverésen fog eladatni. Nagj-Kanizsán, 1895. november hó 16-án. Rendőrkapitányság.
— GÓgánfan f. évi november 13-án reggel 6 és 7 óra között eddig ismeretlen okból tűz ütött kí; 17 ház és 22 melléképület lett a veszély martaléka, A sümegi tüznltók is kivonultak, de a nagy szél jó akaratú törekvésüket gátolta.
— .Napi biztosok e héten a Népkonyhában: vasárnap Biumenschain Vümosné Hoch Janka, hélfőn Grünhut Aí-fredné Roih.ehild Amália, kedden Le-dofszky Armiuné Hírschel Hedvig, B2er-dau dr. Fülöp Kázmémé Mikos Hedvig, c ütörtokön Lőwy Adolfné Wohlbeim Fanni, pénteken Németh Ignáczné íVlac-tuitio Janka és szombaton dr. Roth-ícnüJ Samuiié Kohn Sslina.
— Milyenek le-r.mek ».z nj bank-jeg-jek? A/. 1000 koronás nagyságú olyan lesz, am lyeo a mai 1000 forintosoké. Az ezer koronásoknak mind a két ©Idaián ülő női alakok lesznek, az egyik Magyarországot, a másik Ausztriát jelképezi. Lesznek 500 koronás jegyek, is melyeknek két szélén egy egy medaillonba foglalt szép női fej látható, egy a magyar, egy az osztrák korona hoz hatóul Ó diadémmal, löOkoronás jegyeken ugyanilyen fejek leszne\'c. Az ÖO koronás bankjegyek mind a két oi-daláu ülő női alakok lesznek, e jegyek valamivel keskenyebbek, de hosszabbak lesznek a mostani frtosoknál. A kék réznyomást könyvnyomdai felülnyomással megtartják, mivel így még a fényképészet segítségével sem utánozhatok.
— Nevezetes utasítások a csendőrségnél, a belügyminiszter a honvédelmi miniszterrel egyetértőleg a belgazdászat — valamint az illeték-kezelés és kiszolgáltatásra vonatkozólag ujabban az összes régi utasítások és szabályok hatályon kivül helyezése meliet1! egészen uj s az eddigiektől lényegein eltérő utasita-ok.it bocsátott ki a csendőr kerületi, szárny, szakasz és Örsparancsnoksághoz. Az uj utasítások, melyek igen czélszerü intézkedéseket tartalmaznak, jövő évi jamár hó 1-én lépnek életbe,
— A szombatbeiyi kath. egyházmegyéből. Alsó-beledi plébánossá Schiefer István, papnöveldéi tanár neveztetett kí, a ki állását tnár el is foglalta. — Németh^ György segédlelkész a puszta-ma-gyarodí plébánia vezetésével bízatott meg, továbbá a következő segédlelkészek u. m: Poíler József Rába-Szent Miklósról Csesztregre, Németh Géza Kemenes Mi-hályfáról Szepetnekre, Heüng József Puszta Magyaródról Kemeues-Mihályfára és Skultéty Józset Pákáról Zala-Egerszegre helyeztetlek át.
— Katalin tánezestély tartat k ma, szombaton a Társas Körben. Kezdete 9 órakor. Belépti dij 2 korona. A nagykanizsai iparos ifjak önképző köre pedig vasárnap nov. 24-én az Arany-Szarvas uisztermében tartja Könyvtáralapja javára, kezdete S órakor, belépti dij I korona.
— Ballá János a zalai újonc", jutalék egyik tagja, Budavár bevételénél szerepelt szabadságbarczi bős DöbÖrhegyen éheD halt meg 73 éves korában. Nagyon szomorú eset ez.
— A haziszarayasok hirtelen olcsóbbak lettek a piaezon, sokan nem tudták, mi ennek az oka, pedig a rejtély
megfejtése könnyű. A mezőgazdasági statisztika ösazeirása most folyik javában s azt híresztelte el valami féleszű, hogy adóügyben történik s hajrá, mo-t potom áron eladják jószágaikat a kőny-uyenbívők.
—Előmunkálati engedélyek. A kereskedelemügyi miniizter gróf Batthyányi Tivadar s dr. Mandel Pál orsz.-gyülé-i képviselőknek és K. Hajós Mihály ügyvédnek, a Magyar Államvasutak Somogy S/.o\'ob állomásától Iháros-Berény és ??-íány-Szt Péter irányában a Déli vasút N-Kaoizsa államásáig dr. Mandel Pál országgyűlési képviselőnek és K. Hajós Mihály.ügy véd nek, a dunántúli helyi érdekű vasutak Csöraödér állomásától Pdka, Dömeföld, Kányavár, Láaztonyaés Várföld irányában Bánok Szent Györgyig vezetendő gőzmozdonyi helyi érdekű vasútvonalra az előmunkálati engedély egy évre megadta.
— Elgázolt egy marhát a déli vasút személyvonata nov. 17-én délu\'án Ká-máncs közelében. 5 pereznyi késedelem után a vonat tovább robogott.
— Értesítés. Tisztelettel értesítjük a Zalavármegyei Ált. Tanítói Testület t. tagjait, hogy a milleoiumi IL Orsz. és Egyetemes Tasügyi Kongresszus tagja csak az lehet s a nyújtandó kedvezmé
i nyékben csak az részesülhet, ki a 2 forint tagsági djjat f. évi deczember hó végéig Mauritz Rezső igazgatóhoz (Budapest. VL Lovag-utcza 18 szám) beküi-di. Minden kongresszusi tagnak jogában áll a kongressus bármely szakosztályában s annak összes Üléseiben tanácskozni és szavazni. Minthogy pedig !gegyei ált. taoitó testületünk jövő évi közgyűlését épen a kongresszusi megelőző napon fogja Budapesten tartani, reméljük, hogy egye ületünk minden tagja részt fog venni a kongresszus ülésein, mi csak ugy lehetséges, ha dec/. végéig jelentkezik s a 2 frt tagsági dijat beküldi. Felméri Albert ált testületi elnök, Zrínyi Károly főjegy/ö.
— A sümegi tanítókor közgyűlésen f. évi nov. 16. érdekes felolvasást tartott Stepfánek János tapolczai tanító, sza-káavatottan ismertette Svédország Naus-ban szerzett tapasztalatait, a kézj (flöjd) tanításról.
— Sümegen nov. 19 én tartott vásár elég látogatott volt A serté3 hajtás méí folyton zár alatt van.
— Juhász Péter nagykanizsai tanítótól általa orgonára átírva megjelent egy mise ének a boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásának emlékére szöveggel. Ily zengzetü miséének még uincs. Két darab 5 krajezáros levélbélyegnek szerzöhez leendő beküldésével portómentesen azonnal megküldetik. Itt a vallás iránti kegyeiét, nem a nyervágy érvényesül.
— Hérdetmény. Folyó évi november hó 15 én Nagy Kanizsán a város belterületén egy nagy kulcs találtatott, e körülraéoy közhírré tétetik azzal, hogy aki ezen kulcshoz való tulajdonjogát igazolni kép^ 1896. évi deczember hó 17 ik napjáig e hivatalnál vagy a hatóságnál jelentkezzék, mert ellenkező esetben mint gazdátlan tárgy árverésen eladatni fog. Nagy-Kan ize áu, 1895. november hó 20-án. Rendőrkapitányság.
— Rablók garázdálkodása vidékünkön. November 18-.áu esti 7 óra tájban
fegyveres rablók jelentek meg Vízlendvay József és Sándor udvarán s midőn a lakásba behatolni nem tudtak, az ablakon át 6 lövést ejtettek, durva szitkozódás éi fenyegetések kíséretében 4000 ~íít pénzt és ennivalót követelve. Mintán azonban a házbeliek kijelentetlék, hogy a háznál pénzük nincs, megelégedtek a kapott étellel és itallal s azonfölül egy kétcsövű fegyvert is magukkal vittek. — Ugyanazon éjjel Koltay Alijo* kaczorlaki birtokos és községbiró házához szintén beállítottak, hol az előtte való napon beszedett adópéozból 200 forintot óhajtottak magukkal vinni, de a tulajdonos tüzet jelezve, föllármázta az egész falut, — mire a rablók elillantak. Nem ily szerencsésen szabadult meg a pénzszomjas látogatóktól MussH Ferencz szí-balá-zsi földbirtokos, — kinél hajnali 3 órakor kopogtattak be, 30 frt készpénzt vívén magukkal. A cseadörf-éj.erélyes és buzgó nyomozásának sikefíflt a gonosztevők közül hatot kézrekeriteni, kik közül a főczinkos Vizlendvay juhásza, a ki birtokán már 22 éve van szolgálatban.
— Heti felügyelő e héten (nov. 24—30) a nagy Kanizsai önk. tűzoltó egy- -let őrtaüyáján Schável János szertárnok ur.
— Heti biztosok e héten (nov. 25—30 ) a nagykanizsai Kisdedneve\'ö Egyesület óvodáiban Bogyay Ödönné és Szekeres Józsefné választmányi tig ur-nok.
— Anyakönyvi pótlások. A belügyminiszter legközelebb éitaláiios érvényű rendelkezést fog kibocsátani a folyó évi október elBeje előtt történt, azonban addig nem anyakönyvezett, tehát utólag az állami születési illetőleg halotti anyakönyvekbe beszer-endő fzületések-nek és ha áí eseteknek azon évek szerint való nyilvántartása iránt, a mely években a kérdéses születések és halálozások előfordultak. Több lesz a munka. 1
— A központi névmagyarositó társaság átirattal keresett föl bennünket, hogy emeljünk szót a névmagyarosítás érdekében. Közöljük az átirat lényege-gesebb tartalmát és a hozzánk intézendő kérdésekre, melyek a oévmauysrositás érdekében lapunk szerkesztőségéhez intéztetnek, a legnanyobb készséggel fogjuk megadni a szükségelt főlvilágositáso-kat. A fölhívásnak következő pisazusára külön ís fölhívjuk a.nem magyar nevű, de érzelmeiben ma»yaT olvasófigyelmét.
; .Kérjük mindenekelőtt az»n hazafias ! eszmének, melynek óévében társulattá | lettünk és mely nem e^yé^, raiűt azon : óhajtás, hogy a magyar lelkű magyar ! polgárnak családi neve is magyar háng-! zásu legyen, ezen eszmének kérjük el-i fogutatlan higgadt méltatását és párto-: lásáL Most derülő és n igy részben derült i egét a magyarságnak, ki tudja, honnan : támadható ellenséges légáramlat mily hamar boríthatja el ismét fenyegető fel-! hőkkel; még sokan vagyunk, a kik fáj-
¦ dalraas érzéssel emlékezünk vissza az
¦ időre, mikor az idegen népszámláló a legmagyarabb embsrt sem irta bs magyar-
! uak, hacsak neve is nem volt czáfolhatat-! lanui magyar hingzá-íu; nem magyarnak | tartanak most is külföldi álbaráuink mindenkit, ha neve nem magyar, legyen bár, hogy nevét tisztán magyar-szövegű könyvnek czímlapjáo látják; de kűlön*-beu is, azt hisszük, van számtalan pol-
dibajó úszik majd teljes felszereléssel s minden képzelhető fajtájú csónak, bárka és csavargözös lesz ezen a téres állóvízen, a mely még a fiumei kikötő ki-: csinyitett mását is befogadja, a tenger-. parti raktárral s egy kis, működő vilá-gitótoronynval együtt.
Gyönyörük lesz az erdészeti és vadászati kiállitá? is. A mi vadja van Magyarországnak, mindezt ott látjuk biológiai csoportokban; egy Óriási medvét egyebek közt, a mely támadásra készen ... emelkedik fel; aztán egj hatalmas vad kant, a melyet a kárpáti farkasok éppen, megrohannak.
Ei mind e mellett a sok érdekesség mellett kapunk temérdek olyan látványosságot, a melyek tisztán a vendégek szórakoztatására szánvák Nagy barczi-tornifc,- lovasjátékok, versenyek, velen-czei éjszakák a tavon, kivilágítás, tüzi-játék, nagysjerü villamos szökőkút stb. gazdagítja majd a sok komoly nézői valóban kifáradt szem élvezeti programmját.
S. ami tán mindent felül fog muln: eredetiség dolgában, az a kiállítás faluja lesz.
Kgy egész község; amelyben van tem-ptam, paplak, iskola, községháza, korcsma , és hosszú tarka utczák. Be minden épülete, minden udvar más és más vidékről van idelopva; csak abban közösek, hogy magyarországiak valamennyien. Az egyes kazak a magok vidél;e szerint rendezvék bútorzat tősgyökeres eredeti, a la-*°k arról a bizonyos vidékről valók s ¦szerint ruházkodnak és viselkednek hogyan odahaza, A magyar-utczából
nyilik majd egy tisztán némtt utcza, azután a nemzetiségiek utczája; ebben a csudálatos faluban napokat eltőlthet a tanulmányozással, aki az etnográfia iiáDt érdeklődik.
A kit pedig a sok látni való végre kifárasztott, annak ott lesznek üdülésére a. mindeuféle vendéglök, ezukrázdák, sörházak, specziális magyar csárdák és kávéházak ; — lesz egy oagy francziaven-déglő azok számára, akik a nemzetközt franczia konyhához szokvák s a gyomrukat féltik a meg nem szokott idegen ételek rontó hatásától. — És mindenfelé zene, kitüuő czigácybandák, az ország leghíresebb Céigányzenészei, akiket a külföld tárt karokkal szokott fogadni, ha egy-egy ^mpreszszérió kiviszi innen őket
Drágaság pedig sehol 1
Minden jutányos és nem tulcsigázott áron. Az idegenek elszállásolásáról lelki-ösmeretes gondoskodás. A Kiállítás területén állandó erős rendőrségi készenlét.
A közlekedés a kiállítás területére Budapest minden pontjáról társulatok által kitűnően bfóoaitva ugy, hogy mig az 1385 iki kiállításba csak egy irányú lóvasut és nébái>y omnibusz-vonalon le-heteit kijutni: most két irányú ióva-i-ut és három irányú villamos közlekedés (egy földalatti) áll rendelkezésére, nem is számítva a temérdek omnibuszt s a megszaporított bérkocsikat.
Magyarország tudja, mivel tartozik a millenpáris kiállítást látogató közönségnek, nieg annak a tizenhétezer magyar
honpolgárnak, aki mint kiállító fog iit szerepelni.
De tudja ezenkívül azt is, hogy mivel tartozik önmagának.
Mert mindaz, amit a kiállításról eddig elmondtunk, időhöz kötött stáo csak erkölcsi hatásában maradandó; de azok a nemzeti nagy alkotások, amelyek a niilleonárn kiáll: ás-.sl kapcsolatban fejeztetnek be vagy kezdik meg lételöket, hirdetni hivatták ezeréves haladásunkat és fejlődésüuket, ameddig magyar lesz ez a föld.
Hadd soroljuk föl befejezésül még ezeket is.
A jövő évben nyitják meg az uj magyar országházat, amely tizenhat millió forintba kerül a nemzetnek; a jövő évben fejezzük be a Vaskapu szabályozását, a jövő évben állitnak magyar millenáris emléket a honfoglalás örök időkre szóló hirdetése végett az ország több nevezetes történelmi pontján; ajövő évben kezdik kiépíteni a pantbecn-szerü nagy diadalkaput a kiállításba vezető Andrássy-ut végén; s a jövő évben mindezek megkoronázásául ötszáz uj népiskolát állit a magyar nemzet az ország egyes vidékein? ahol még nincs a művelődésnek ily kezdetleges egyszerű temploma.
Ha mindez meglesz, nyugodtan nézünk vissza az elmúlt ezer évbe. mert ami sötétség aggasztana bennünket onnan ; eloszlik lassankint attól a fénytől, amely a jövő ezer év hajnalát deríti Magyarországra.
Ismét elhagytalak.
Ismét elhagytalak Te kedves ssép vidék 8 most talán űrökre, Kitudja hogy merre Ragad a sors kese Jövök e még ide.
Nézek-e tükrébe Kzüst sxinbe játszó Balaton tavának, Látom-e ormait Viszhangjáról híres Tihany bérez falának.
Látom-e a falut A hol oda hagytam Édes jd anyámat, Árnyas temetőbe Csendes sírhant alatt Porladó atyámat.
Fülembe hangzik még "v A rokon ajkakról Slszilt Isten hoxcád. Jól esett lelkemnek Mig nilnk voltam a Szíves vendéglátás.
Olyan Tagyok mint a Eonnanytalan hajó A sajgó tengeren, Á csendes kikötőt Hová lelkem vágyik Eléri e lelkem?
Vagy hizea remélve Elesüggedeuenül Küzdök tovabb-tovább, Mig szép bszám földje Az ég tedja merre Csendes nyugalmat id
ZALA MARGIT.
— Az 18iS-49-ÍkÍ Magyar Szabad" ságharcz Története cz. nagy illusztrált munkából most jelent meg a 43-dik füzet, a melyben Gracza György a teli hadjáratot beszéli el az Ő szokott élénk és megkapó modorában A füzet képei ezek: Huszár tarsoly a szábadságharcz-ból (a gr- Kreith-féle eyüjteményböi.) Houvéd\'fogolytiszteknévaláirása 1849-ból. Robeiíczy Lipóí a E\'.ároly huszárezred ezredese. — Komáromnál 1849 jul. 2-áu vivőt:, csata térképe. Az aradi vesztö-bely apotheozisa. Haynau és Paskievicts berezeg. L Ferencz József bevonulása .Győrbe, 1849 január 28-án. A piskii
i emlék s.gerendadarab az 1849-iki piskii hídból. Kiss Ernő tábornok kávés csészéje.
— Verae Gyula összes munkáinak egyedül jogosított képes magyar kiadásából épen most kezdi meg a Franklin-Társutat a harmadik munka füzetes közrebocsátását A vállalat 21—23 iki füzete jelent meg, s ebben: ,Á Jangada\'. (nyolezszáz mértfcld az Amazonon) eleje! Verne ebben a riláf legnagyobb folyamrj vidékét ismerteti meg s az Amazon mellékén az ősvilágot tárja föl, változalos kalandok érdekfeszítő hatása mellett nyújtva sok hasznos ismeretet. A fordítást Visi Imre végezte, s visszadja a franczia iró könnyű és eleven elbeszélő modorát. A számos kép az eredeti franczia kiadásból való Az uj olcsó kiadásnak minden füzete 20 kr. Előfizethetni 5 füzetre 1 frtjával bármely könyvkereskedésben, vagy pedig a Franklio-Táraulatnál. _
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. NOVEVber 23-:
gártársnnk, ki hálát érezne elődei iránt, - hu igaz magyar nevet hagynak vala rá örökül s e hitünk a mellett bizonyit, hogy család; kötelességet teljesít vérszerinti utódai iránt az, a ki siet idegen hangzású neve helyett tUzta magyar-hanjrut váltani, hogy azt hagyhassa tiszteletreméltó örökül reájuk.
— TDz volt a Városház ulczában nov 20-án este A Sommer-féle báz udvarán keletkezeit tüz a raktárban, hot mintegy öt öl felvágott, tűzifa is elhamvadt Tűzoltóink gyors megjelenése és ügyes, szakértelmei intézkedésök által localizálva lett.
— Adományok a népkonyháuak: Sirém Vilmosáé 1 zsák lisztet, Plschte Hermina Varasdról \'50 kiló babot, Klein Vilmos ő ram. kőszenet. Fischer Sán-dort-é 1 zsák horgonya. 10 fej káposztát, Rothschild Albertoé 2 zsák burgonyát, Blau Pálná 3 zsák burgonyái. Bachnch Gyula fél Öl tűzifát, továbbá Hi.decker Antalné 10 forintot. Fisebi Pálné 2 frtot. Lacg Ida 1 frtot voltak F^ive^ek adományozni, ^melyekért bálás köszönetet mond az elnökség.
— Ajánikozáe. Kgy kpp/etr masszírozó ajánlkozik lakása Unger-UÜntann Elek ur há/ában v&n.
— Csiliag Bíla fodrászati műtermét a takarékpénztári épületből Pollák-féle fö\'Otczai házba helyezte át, nsel) ben előbb Kohn Lipót Üszikéreskedése létezeit a felső templom átellenébajB.
— Ügyvédi Eaptár &-dik évfolyamban, illetve „Jesyzék níptár* ügyvédek, közjegyzők, birák é.s birósáR! végrehajtók szarnám 1896 évre Légrády Testvérek kiadásában Budapest Váczi körűt 78) diszes kötésben megjelent. Szerkeszti dr. Kenedi\'Gáza fővárosi ügyvád a „Pesti Hirlap" felelős szerkesztője, Ára e tömött kiadványnak 1 frt 40 kr.
— Osztrigaárus és magyar mágnás 1860.. április l-jén este 8 órakor a sötét-iéíi védőszárnyai alatt egy bárk-i suhant ki a pólai erősség kikötőjéből. A bárka tulajdonosa egy jólelkű velen czei halász volt; nagyon kényes porté kát, 14 osztrák katonai uniformisba bujtatott fiút keltett a kikötő táiongó ágyu\'orkai kö/:ep3tte kicseropisziiie. — Szerenc ésen kijutott a kikötőből. A pÓlai kaszárnyában csak másnap reggel vették észre az ifjak szökését. Azonnal telegrafáltak Triesztbe, honnan gyor^-gözöst menesztettek a szökevények elfogására. A halászbárka azonban a kedvező szelet felhasználva, ekkor már közel járt a szabad olasz földhöz. Rv vennában április 2-án szerencsésen partra is szálltak a menekültek, ho! a lakos ság valóságos diadalmenetben vitte be őket a városba. A tizennégy nri ember közö\'t 11 fel-ö olaszországi, 3 meg magyar volt Midőn a hősies elszántságu halászt arra kérték, hogy ment-e meg őket az osztrák ezolgaságból, előre ki-jefentették, hogy most nicci pénzük, de ha megmenekülnek, meg fogják szolgálatát bá\'álni. A három magyar ur közül csak egy tudott olaszul. Ez egyik társára mutatva, elmondta, hogy barátja nagy uri családnak sarjadéka; testvérbátyja a magyar szabadságharc/ban tábornoki rangot viselt s ezért 1849-béu föbelőtték ; atyja négy évi sinlődésután a börtönben halt meg. Jószágaik kon-fiskálva vannak, ha azonban visszakapják javaikat, fényesen meg fogja ju*al-mazni a höslelkü halászt írást is adtak neki a magyarok, meghagy/a neki, hogy jobb időkben ezzel jelentkezzék Magyarországban. A bátorleikü halászt a szökevények megmentéseért — titkos beíusás következtében — Zárában nemsokára elfogták; Olmützbe vitték, hol Öt évig kellett hőstettéért rabkenyéren élnie; testvérbátyja ugyanez okból három évi fogságot szenvedett; bárkáját és minden egyéb javait pedig konfiskálták A magyar urtó kapott írást, e.fogatása előtt egy barátj* kezeibe cwsztatta. Mire azonban a börtönből kikerült, se ama barátjának, se a levélnek többé nyomát sem találta. Minthoay e bátor-lelkű halá-z, nevére nézve Spannio Fe derico (jelenleg fiumei osztrigaárus), épp hőstette következtében egész életére nyomorúságba jutott, melynek terhét most, hetven éves korában, még sokkal inkább érzi, mint ennekelőtte; kérjük mindazokat, kiknek a szóban forgó magyar nr kilétéről tudotná\'uk van. — szíveskedjenek erről a fiumei .Magyar Tengerpart" czimü hetilap szerkesztőségét értesíteni, hogy ez, a nőslelkfl halász érdekében a további lépéseket megtehesse
— Rövid hírek. A czári család leánygyermekkel ízaporodott — 1894—95. katonai évben a közös hadsereg magyar országi ezredeiben 186. a honvédségnél 48 öngyilkosság történt — Szaroko magyar község teljesen leégett — A .Vaavármegye" és .Vasmegyei Lapok• ujévkor egyesüloek. — A zónatarifa I osztálya felemeltetik jannár 1 tői kezdve.
- Nov. 16-án délelőtt két tehervonat összeütközött B.-S7.-Győrgyön, a kár mintegy 20 ezer forint. — Kossuth Lajos szobrát Dankó Endre mintázza.
— Takács Zoltán 5 évre, anyja 1 évre Ítéltettek el. Felebbeztek.
Mindazok, kik boldogult férjem elhunyta alkalmával részvétüket bármi módon nyilvánították és ezáltal fájdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek, fogadjók ezutou a magam és családom nevében hfcláB köszönetemet
AUó-Doroboruban nov. 20, 1895. Özv. Pichler Imrénő *
sz. Mandi Victória.
Vetőmagvak.
(Mnulhner Ödön tudó itása )
VarOalóbere. L öté tari ao nsgyszemű mag e hiten it jé ároD könnyen Tolt elhelyezhető míg az \'aprószemüoél a követeléseket nagyon i« le keltetett szállítani, hogy eladható legyen. — Luczernat illetve az üzlet ogy szólván tengődik, mert az utóbbi napokban oiy nyomóit a bangnlat. hogy nagy szemű sz\'p világos magnál is igazán alacsony árral kell beé ni; sp-rósxemft mag, *z olasz verseny kövcikezlébec, tekintetbe sem vétetik. — Takarmány répa magot Németországból e héten ideérkezett termelak olv áron kitialnak,mety lu\'tesz még szon is,rjielyet a lehető Icgalacsonyabbnak hittünk. Egymást lelicziiálják a legolcsóbb fokra nyomóit jegyesekkel, mi egyébként azt ís bizonyiija, hogy eien czikket éppngy mint beremagot, a túltermelés oly helyzetbe sodorta,-melyet jötíben csakis ok-zerfl. korlátolt produkczióval lehet segitetii A többi magfélékbee egyiltalán nem volt forgalom.
Jegyzések Dyprsarnért 100 küúnkint Budapesten:
Vörös löbere 35—*5 frt
Lticícrna Baltaczim Tavaszi bukköuy
10 —ÍO 50 . 75—15 5 t ,
Széna-, Bzalma-, es takarmány.
Fucbs József iragykeresVedő V Fűrdó-otcza 4. jelentése. Budapest, 1695. november 15
A mai hetivásárra való bebozatal széna és szalmában mérsékelt volt az árak jó^ételkedv mellett kissé nyomottak — Eladat»U jobb és első. rendű minőségű széna íi trt 40 krtól 2 frt 80 krig. középmioSségü -\' frt 10 krlöl 2 frt 40 krig, muhar és luczer.ia 2 frt 50 krtól 3 fit 75 krig, alomízalma 1 frt 25 krtól 1 frt 50 krig, zsupazalma 1 frt 50 krtól 1 írt 76 krtg, sztcska 1 frt 90 krtól 2 frt 15 krig 100 kiló szerint fukaronként házhoz szállítva.
Préselt széna és szilm&ban meg\'ehetős forgalom veit. Széna 2 frt 25 krtól 2 frt 80 krig. szalma 1 trt 30 krtól 1 frt 40 krig rasnlon átvéve
Gabona és termények zab behozatalok hiánya mfatt igen szilárd 6 frtól 6 frt 40 krig, uj teng-ri 4 frtól 4 frt 2"> krig, rozs 6 frt 20 krtól 6 frt 90 írig. árpa 5 frt 33 Vr, jobb minőségű 7 frt f>0 kr. állomás szerint Köles 5 frt 20 krtól 5 írt 70 krig, árpa dara 3 frt 80 krig 4 frt 20 krig 100 kiló szerint nagy-bani eladásnál. Burgonya jobb árt követelt 1 frt 70 krtól 2 irt 10 krig.
Polgári
anyakönyv
jesen megfelelő műhelyt nyitott, B u* dapest, IV. Kostély-uteza, (Károly laktanya tö) melyben orvos-sebészeti aczéiárttk, testegyen é-szeti készülékek, Hessiag-rend-szerü elismert műderékfflzők, n y n j t ó- és j á r 1 g é p e k, m ü 1 á-bakés múkezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk villanygépek, kőtőszerek stb. készíttetnek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük vas, felkéretnek, bzí-veikedjenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontal anoknakminden lehető e szakba vágó készülékek havi rés V-Le t e k b e n adatnak. Ismételadóknak kedvezmény, üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányó -sabb árai-:.
ScMcM-fuls
Szin.
Szappan^-
Katefljegygrel a legjobb Kapható mindenütt
és sör fogyasztási pétadő szedésijog november hő 25 én d. e. 9 órakor a városi tanácsteremben 1896 évi január 1-től 1898. évi deczera-ber 31-ig terjedő 3 évi időtartamra nyilvános szóbeli árveré3 utján a legtöbbet igefőnek bérbe fog adatni.
Az árverési feltételek a városi kiadónál betekinthetók.
Nagy Kanizsán, 1895. november 9.
A városi tanács.
Nagy Kanizsán.
Háxasulásra jelentkertek:
32. Friedmann Károly és üatisner Adel 33-Baner József és Szenecsár Terév 3Í Kolla-rica Ferencz és Tóth Terézia
Házasságot kötettek: \\
12. Nemesist István és Sabján Verona. 13. Sarlay János és Svastits Arpádka —Gizella.. 14 Somogyi József és Czethoffer Katalin. 15 Kelemen Ferencz és Halász Anna. IC Miht-lecz litván és Kanczér Katalin 17 cs Károly és Schlesing r R>zálía.
Halálozási:
75 Nagyfi Jánosáé Tiszai Anna nov. 15-én holt gyermeket szült 76. Imrei Erzsébet 1 és fél éves nov. 16 Tttdöhorut. 77 Tiszai Anna Nagyfi Jáoosné 20 éves nov. 17. szülésben ~ü{ Marcain Ferencz 59 éves npr. 19 Kimerülés Szileteal: <
76. Gái Mária nov. 8. 77. Hege István nov. 13. 78. Tárnok LásxJé nov. lő. 7» Bartol László nov. 15. 80. Dávid Erzsébet—KaUlin noT. 18. 81 Weisshaas Dezső oov 15.82 Hepe-dűs Ferencz nov. IS 83. Nagyfi N nov. 15 84 Ballá litván nor. 18 85 B<ba Erzsébet nov. 20. 86 Németh Kálmán nov. IS 87. Ma-y-ir Katalin nov 18. 88. Gross Emma—Joseta nov. 19
Ki nyert?
flnzás no?. 20-á\'i: Brűnn:\'33 52 45 C 70
Irodalom.
— Ai őszi zord "és kellemetlen estékre legkellemesebb időtöltés egy tartalmas újság olvasása és ennek folytáu jó szívvel ajánljuk a .Képes Családi Lapok* czimü szépirodalmi és ismeretterjesztő képes heti lapot. K széltében kedvelt lap előttünk fekvő számába írtak: Rudnyánazky Gyula, Kósa Rezső, Színi Péter, Zídor Emil, Hajdú József, Palotai Csorba Ákos, Dura Máté, Tolnai Lajos. Romín Ernő, Mihályi Hugó és Miskolci Hennk jő és jeles nevü kölök és irók. A .Képes Családi Lapok" a hölgyeknek az idényszerű toi-letiek ieirása folytán küiön és hasznos szolgálatot tesz mert a „Képes Családi Lapok" egyenesen párizsi minták után hozza a divatképeket, végül minden számában a háztartásra, orvosi és ismeretterjesztő czikkekre is nagy núlyt fektet. A „Képes Családi L*pok\' előfizetési ára egész évre 6 frt, félévra 3 frt, negyedévre I frt 50 kr. Mutatványszámokat ingyen és bérmentve küí.i a .Képes Családi Lapok* kiaoóbivatala Budapest, V. Vadász-ut 14. saját házában.
— DalzacHonoré elbeszélései. Frac" cziábó! fordító ták Béri Géza és Béri G»ula (Olcsó könyvtár 346. sz.) Ára 50 kr. Ez a kötet Balzac Őt elbeszélését adja, köztük a Hárminczéves nőt, e hírneves munka ehő kiadása nláo lor-ditvs. Balzac tudvalevőleg akkor legna gyobb, a mikor a női lélek mélységébe meiül el s e füzet jót megválasztott Öt elbeszélése a női leiek egy egy finom rajza. A Hárminczéves nőben, Balzac e halhatatlan alakjákan, az érett korú nő viharos és mélységes szerelmének mesteri leírását kapjuk; a C>aládi élet nyugalma -ban a ap küzd otthonának boldogságáért, a Grande-Bretécbe kastély litká-ban p"dig szerelméért; a Titkos gyö relmektoen a uő önző bánatba merülve síraija első szerelmét. Az erszény pedig a fiatal lányka ébredő vonzalmának idylli rajza Az elbeszé é-sekhez Béri Géza irt tartalmas elöizót, ismertetve Balzac életét és méltatva irodalmi működését.
KelelŐB szerkesztő éa kiadó -BÁTOitíí LUOS
A legtökéletesebbeknek elismertek a világon a
svájezi
játékszerek. Játékdobozok.
öomozdonyok, naczesaaireok. avájczí há zak, azivulartók, fénykép albumok, írószerek, kesztyflasekrényke, levélnyomó. virágvázák, szivsrdoboz, dolgozó asztalkák, sétapálcrak, Qvegek, rörpoharat. csemege tányérak, székek atb minden ze-aével. A legojabb * legklttnőbbek ; leglakább karácsonyi ajándékokra alkalma-.
J. H. Heller Bernben (Schweicz.)
Csak közveden ixállitásért ál] jót a val^disáeért Árjegyzéket ingyen és bé r mentve kaldók
2$ arany- éa \'exlstéreai és diploma.
Birtokvétel.
Azonnali készpénz fizetés melleit vételre kerestetik egy. nemesi bir?.,k 100.000 forintig, nemesi birtok
350.000 forintig, aradaloméi egy erdő urada;,,. I ás 17, millió forint erejéig Ajánlatok csak a lulajdono-Patz Richárdhoz, intézendők Béci, Margarethenstrasse 12.
2 évi jótállás!
R\'mont Nickel (rt Js.\',
F.zfist Aiany .
t hölgyeknek . K 25 Breque-féle Spirti 15 d-, 13 50 1« db. I. ChatnaGIas-
ItUtte s")sterni, szerint , 17 OA: Goldin Rem. 3 fodeles B «SO.
. gar tartés . S.90 Vccker horgony jiram^v
es vOagilo . 1 S7
Rcgnifttor 1 nati járatra \'
es Oiömiivel . 5.;^.
Regulator 10 capi járatra és Olőmiivrl . s Repes á\'jegyzék, óra, láncz, vecker. ree; lator, arany cí ezüst tárgyakrül, a leerk-malib szerkezetben, ingyen és bérniniu A be nem válé kicseréltetik, ttgy a \\u vi*szaad»tik.
eug. karecker ómgyár;)
Bregenz, 87. Voralberg. ,
OOOOuOOOOOOOO!
.— a <Q /e» jL
*e8
B -
*= * . H
es \'
c=J3
NEUSTE;N-fe\'e ERZSÉBET IsUacsok
K pilulák baso-iló kéizitményekne] miedin te. I kii.tetben feljebb becsűlendők; mralek mindéi: árlal-mait anyagUiI, ax altesti szervek bajaidat re.jobb ervdménynyel hasa oál tat ván, p-eai-éden bashajt^k, vertisztitófc; egy gyogvszer sem jobb - mellette oly\', fcrtaltaatlan, mint e pilulák a
széltszorulas
a legtöbb betegségek forrás* elirn Czukrozott ka -sejflk végeit még gyermekek is s/.vesen veszik
Bt* Egr ä"> pMnlat tartalma.7» doboz kr. egT íekeiea, mely S dobo/t, tehát 120 pflntát tartalmaz csak 1 forint o é.
Ó\' | Utánzásuktól kti\'ÚDws^n ó»a-v<*^ • kodjunk Kéqunk hat*r««ot. tan Nen«lein Erzsébet pilnlat VaUtli csak ha minden doboz törvényileg bejen • zett védjegyüukke! piros-fekete nyom: i tatási\'an .Szent Lipót és .Neuste in FDlöp <>z} --..-<\'.:- ¦ aláírással van i látva A keresk-delmi löneny»zéki: g védett csomagjaink aláírásunkkal van — ellátva
HEU STEIFE FÜLÖP
Szent-Lipathoz* czlmxett gyogyszer\'ára WIEN, I-, Plankenratje 6. Raktár Nagy-Kanizsán: •ELQS LAJOS, PRÄGER BEM. ERL1CE1 ARVOLf gyógyszerész uraknál.
»JS « je _ w
<»>. o,5 5««-
00 3 2 L -
3 x
03 CS
e • *= 3
«co.
ooooooooooooo!
BEI 8,
egyesek.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok éi mindennemű gynladások a „Moll fele franexia borszesi" szel gyógyitalnak bittó* sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. *s kir. ndv. szállító által Béc-. I. Tuchauben 9- A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Testegjeaéaaetl múlntereí. Kelet i J.cz ég,Bpe9t,,lV Koronaherczeg-u 17. az eddigelé sérvkötök és b e-tegápolási eszközök készité »őre létező gyárán kirül egy nagyszabá-u a modern technikának tel
Foalard selyem. 60 kn*l 3 frt 65 kri| — japáni, chic*i atb. a legoj <bb min-tázittal és színekben, u. m. fekete, fehér és szines Hea*eb»r| stiyeaiet 35 krtól 14 frt 65 krajazárig m térként — sima, csikós, koczkáiott. mintázotukat damasztot stb. <mint egy S40 kojónbózö mioóségbeo és 3000 szin és mifitáaattal stb, pattabér is vásassaatasea abizbossxállKva és mintákat kaid postafordnítávaJ: Beaaeberg 6. (cs. kir. udv. szállító) *elje«gjá a LBricii-bee. Svájczba czimzeu levelekre 10 kros és levelezőlapokra \'5 kros bélyeg rag itatandó Magyar in megrendelések pontosan elinteatetiyk
HlKDLTEüCK.
12955/95.
Árverési hirdetmény.
Nagy-Kanizsa Táros rendezett* tanácsa részérói ezennel kOzhirré tétetik, hogy a városi bor, boraim
•) E rorat lelőuéget *
ilut kíjlöttrkfrt
aem riiitl fr-Sxerlc
^ A feltililí dr. Meidüiger i.oir ur ilui*kLUról«í hitrlcsitet! ejítubíov!
MEiO INGER KÁLYHA
cs. és Ur. bflrarl szállítónál
<s^lt kapható.
BHlapest: Thonethof. — Bécs 1-, Konlmarkt 7. sz. a.
. PKÍ6 : Bybcrnergasae 7.
Hínden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb kormányzó, töltő és szeSBőzíefhetö kályhák
lakáscV, iskolák eí irodák számára, a legegysaerftbb és leg-elegánaabb ktállitásban, tetaeéssierii.ti égési időurtam szen-\'•-l-.z. való faréanél és 94 óráig terjedő égéa köaxéoneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva
Egy kályba állal több szoba nth^td.
,M E11) í \\ G K K"-k ály li a k.
MÉTclScER-OFEN ^ H HEIM^
„II ESTI A1 -kályhák.
Zajnélknli füés Poroélknli elt&voliUiatása a hamu éa tálaknak. Az elleaz\'tk tisztítás csétjából » por elől a mévktü eltávolíthatók, hogy a kályhát szétszedni kelleae.
FÖSTEMÉSZTENDŐ kandallók.
A kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam, aftndcri égő anyáéhoz alkalmas.
FCSTEMÉ8ZTÖ CALOKIFÉRKk.
Központi fűtés minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és \'gazdasági czélckra.
óra ictQak az utánzatoktól, utalva akáljha-ajtókra ontott tc\'ve;-kejó Tédjegjre:
3Í-J -j ő
í
1
1

5?.
S
3 3
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 NOVEMBER 23-ÍD
Qogcaaaaaaaagaaaoggssspg^
JV10LL SEIDLITZ POR
( «ak akkor validlak. ha mindegyik dobol Moll A. vedjogyó; éa
atiiriaát tünteti fel. A Hall A.fala SaMllbnorst tartót fjorrhatau a syaaar- éa ai-
ttitbáatalaak. jyo•orgwa íi tr«a«r)ier, romolt uikrakaaáa, mtjbagtalon, »«r-l.mai. aranyér ét a lajkű -:.oó,.o kb aai tttaaaéaak «Ue«, e jele. báaiaseraek é.-:,«ed.k 6U nmdif nafjofü d!erjed*K BonaiL — Ara a,y laaaaaá\'elt ,\'reacll d.. kanak Ifrti. i
Hanisitaso; törvényileg fenyíttetnek
fMOLL>yELEÜFRANChn
0 BORSZESZ ES SÓ
Csak AkkOr Valódi h* Mtindejríík íiveg MOLL A. *.„ije»ry« tOnt^-ti lat él
—. ---..........\' .A. Bloll\' felirata «noiittal vari zárra. A «aii-féle frao-
czta bcrszeji él ai nPYftxetíaen miat faj dx leseti li api té bedorztöleii szer kösxróny, rsoz éi a meghűlés egyé i következményeinél legttmereteietib népszer. — E|y óao-
eredali ive*) ara SO krajezár. --_-m---;
Moll Salicyrszájvize.
(Föalkatréaze : fttzolysavas szikse.)
A L-iiudenna i izájtiiztitáanál külflnosen fontos bármely korú gyermekek, miot f«N Q
::öttek iramára; mert e szájvíz a fttgak további épiégét biztoittis, a egyszersmind Q
óozer togfájás elica. — Egy Mail A vedingyéve; ellátott iveg ara: 60 krajozár. Q
,,,01) Fószétkuldés: |Q
Moll A- gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által, §
Bécs: 1-, Tucblaubeu 9. az. jQ
Vidéki aefreadaléisk nipaalt paa aitaavit mellett taijmíltitisk g
X ro/Víár/iiöan íesíéfc határozottan MOLL A. aláírásával és Q
védjegyével ellátott kétz\'U menyeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rossnfeid Adjlf «S Fia.
Qooo ^>ooooo ^ooooooooooooooooO
0 0 0 0
SOMOGYI VILMOS
engedélyeiéit katona! eloLéaiitó Iskolája Buiiapehten IV. Kecskeméti ulcza 4. ml I em.
1800 teltek le az egy íies önkíntesi vingit
AlBp\'tutott 1882-ben Eddig
Kgy éves 5akéat®si tanfolyam
ű\'y ifjak szamára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hónap alatt előkészü\'hétnek a vizsgára, a jó eredmény biztos reményével.
A vizsga ]• eredtaenyeért {eszességet vállalok, a rmnnyíben a batratáskor a tandíjaik cwk a fele fizetendő, a roisik fele csak a jo eredményű vizsgi után fiietenöo.
Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV Kecskeméti-u\'cza 4. >z, I. em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS,
igazgató-tanár.
Hazai aszfallipar részvénylársasáw;. [
RíMVelUftí : Központi iroda: TlTtilCitÄe Í
i,ooo,oúo ko--. BL\'DAPKT, ArMj-Jiiw-itca oí zulukor
Tiszteletiéi értesítjük Nagy-Kanizsa város nemes kőzöo<égéf, hogy tekintettel az előrehaladott évadra, munkálatainkat a jövő 1896. év tava-ozáo fogjuk helyben megkezdeni, képviseletünkkel
ÖSTERREICHER BERNÁT urai
(lakik városház palota) bíztak meg, aki-is mindennemű aszfaltjárda, udvar, folyosó* raktár műhely, pincze. terrasz stb. burkolásokra vonatkozó kg felvilágosításokkal szolgál és ezek készítését a legelőnyösebb feltételek és jutányos árak mellett elvállalja.
K\'tünŐ anyagunk és solid munkálataink az ország közönsége előtt :-meretesek lévén, jó hírnevünket itteni munkálatainkkal is igazolni fogjak.
Hazsi aszfaltipar r. t.
Budapest, Arany Jábos-u 34.
A legjobb
szín -szappan
kulcs védjegygyei
Tulajdonságai
Igenjál kiszárítva, kitűnően tisztit, a használatban legtakarékosabb.
Jótállás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű a fezeknek.
FJinnitís: Sehyare
i é< T»ob«r uraknil Kny-K\'"\'""-
Kiss
q Esjcdol valódi angol
csodabalzsam
THIEEET A. lyóoszEiwtól,
PHDCRAlÚ-kmi,
lodi. "ro\'inÚramílUtt" . legolcsóbb t-gyatemea, ¦i pszvrÉ luaii gyógy-Mar, majdnem rrinrleu
kübiű e- bebt b«ta.B.
»?6 oll.n.
Hí » !...:,.,, külíöli-g nun, nem ért faitúti gyÓEj\'aur l. -mell mütdati bet^c«i;enél, enyhíti ,
njo- bvtaúW, mii r a ttido i
... ^dllapirín B~kÍÍ.anj-aVt iii n futó a...h.»ip-»t eltAvi.Iitii, i-t któoU
} Jt*rokZy°1*di»ö*l ¦ S- fltArolit tnindrti lirt; 4. meglepődT) •^\'vgyirjii a gyomor joíndpn brU-gmigi-t. mvg-welXíxttt m.i.doii lój.lalmat é» gy-.-gyitja az arany-aret; B. a kGnuvil Mékolaat elo»Biti é* a vért ;
i. kitiioót-n liaainal iögfajáaoknál. a •xa^Lfiet necnionu-ti: 8- jú txer a KÍIiicU fi. kitUD.Mii haaznál
kuli,l-~ núnt ívóp-itóarer mimien ¦«bn«l; 10. cnaltalaii agy tnltHlea.
mint laUsGlat kéu.-jtu-lni, aradmény-njr«] l)a»in»liiBtú t^pitflaasr. L«iík akkor valódi ea uamiaitatlan a bal-i*am, ha minden üívj ejry ixü»t-— kiipakfcwl ;Kap»eI) van V aarva, a •Krr..: ^Uuerrj A a^átzraMrtáxa. az Órangral-¦*•—¦:»•* LeionyoLiiva- Micdvii mit iwlxaam. ——— kniiakoinmaü na ln^arva máaként
van kiálliiTa. hamisít rány és ntipitt, , • káros ha. tam és dnrra anyagot, mint _aiö«** 6« ch;«i hasonlókat tartalmainak. Mind.n űrnamf baltiam n« lofadtas^k Balzsamom hamisítói éa utánsi" tür-vénj-, »on. nijonian üidiic -TtL B. 6108. as. a. kelt ransi alapján igasolva van. hogy k„ tott, vagy as egéaisi\'grr kdroi batavia anyafrat »em tart íj-mas. t>ly lial.vrcíi. L>jI halxsamomból raktár nincs tpasék m«Kra>i>d.-UstV^v..tlauül hotrara : TUeny A. Praa^adábaa, E oMts-Banerbi-nnn maUaU nt.-xni. Xu.itr.a-MaK.VHrorsiác bármely poataállomására bámaentve küldve, W kis vsjo\' « daplaQvefc Ara 4 korona. azuLáb* vagy Hercegovink hu bennintve. l!í kis vajry 8 doplmivrg ára 5 korona. Megren-d^lÓBak csak-apéni elúlfg.-i f.^kü: i.-i,- vap^- utánvétell^resi-kuiol tétnek XU«UJ Adolf ryórysxerai I Pti|rtdt-b a n, Kobits-BaMrbroBB xaoUott.
THKLÍT 1. rj.tTzt.rUr. « A Tal6di
h^di^iika csodakenőcs
iiuíusft és ereje.
Az angol <-:.¦.!;:¦.:,¦:-.. mely a legjobb oreimcnyityel haj mait sxar ¦ szenved6 emberiségnél a leg-sub-oambb éa idült b«jókban. A sebak gjógy.-tasa, agysxintán a fajdatom •nybi tv seben feiülmolhxtatlan; — 1&-alkatrfizét a ¦ r roaaa "\'-ban létasS
szakértői bnonyrjT
gyógy anyag-ok ö sax et* tel olt
íiiiOfin ktieeTMt H«*j. Az angol csodaJtenocs hasznil-
bató: .
A gyermekigyasnö mellbajánál, tej gr\'I lem] esnél, mellkemény édesnél. Orbane (Szent-Antal tüze), mindennemű •érelmék, láb- vagy csont sebesülések: sebek, genyedtség, dagadt lábak, söt csontszu allea ; fités-, Si mas-, 15-, Tágáa éa znzódáxi sebek ellen. Haaználható minden iderenrészek, s. m. üvt-K-. faszáikav-. homok-, asilánk- és\' tüskék eltfcvoli-tására. Mindennemű daganat, kicüvés, pokolvar. njjekőpző-dés. s."it rákbetegség ellen, szemulcn. kurömcaganat.\'hólyag és feldörzsőlt lábak gyégj-itá>árx. Blindami ez.", fl éfésl so-bek. fagyott testrészek, betegeknél hoxaxas fekvés által támadt sebek, ti vak dogana t. vértorlódás, fülxairas éa a gyermekeknél elólordnló ki sebesed ének ellen stb. stb*
Az anjol OMdakanóoi minél rétibb, annál Utfinóbb
Igen aiánlatos ezen egyedSl álló alóvlsyizatl szarból minden családnál készen]t\'tbi-n tartani.
Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés ki-záró lag az összeg előlege* beküldése vagy pedig otánvételli-l eszkíjzöltetik. •L tégely csomacolás. tzállitóLevél és bérmen-tes megküldéssel 3 korona, 40 flH*r.
Figyelmeztetek mindenkit hatástalan hamisítványok megvétele ellen s kérem sxigorqan arra ügylni. !i"iT\'> inden tégelyen a fenti vé \'jegy én eéenek „Talány Á Őrangyal gyógyszertára Fregro.libán" beleéga-tve k,t! lenni és minden tégelynek egj- használati utaaitiisbn, ngynn-olyan jegygj-el. mint itt látható, kell br-rs»magolva lenni
Az egyedüli és viilódi angui .ciodakenÜesCm hamiait.\'-i éa atánsói, a védjeg>-törí\'uny &lBj>ján, síigornan üldöztetnek, ngyanagy e hamisítványok ismetelárusitói.
Egyedö:i kSzretlan beszerzési forrás
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
PEEGEADÁBA5, Rohiís-Sacerbninr mellett
Oly Iielyriül. hol raktár kincs, tessék a megrradnUsl , Thierry Adolf Őrangyal gyógya xer ; ~\'.:s.-. Pregasutábiui. lU.liits- an.-rinrana mellett cini.-zni.
¦Az atiBZtrin-niatr.\'ar..r;iir.\'i}ri ve Kegy iajstn.ru «Mm;i 4S24
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
«czelli
Gyomor-
cseppek
tiagyczertlen halunk gyomor bajoknál, nélkülöz;*\'ellen éj jitolanoun ismeretes I lázi és népszer.
A BToatorbe\'trgsft\' tünetei: étvágyta-lantig, gyomorgv;n jeiég. bftlto laiíelet, iflfujíiá-. tavasys. telbolftoéz. hasmenés. ,-yomoréoéi, (eiciieges. nyilkakiválatztís. targaiág, undor és hányas, i yomoroorcs IZBUKt,
• Hatlialús gvo^-j-szemek bizonyult U-l\'áiasrál. a ineiiynyilien el a pjoniortól sz;\'irmazi>tt. 9JomortuHerhelé»i»él ételekkel
italokkal, giiiiiíik. tr.ájbajok és hamor-r widáknai. •
hnjoktiál a nárlarz«III gr; oiiiot rK<-[i[^L evek ota kitűnőknek bizonyullak, a mit azaz meg száz bizonyítvány latinait. Egy kis üveg ára használati uUstlássál együLt 40 kr., nagy a veit ára 70 kr.
Mapyarnr>, ¦.:„¦: főraktár: Tűrök Jozaef gyógyszertára Batefctprat, Király utcza lá sz.
A védjegyet és aláírást iQzetesen \'essék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadói, melyeknek burkolatára zold szalag van~~ ragasztva a kesziló aláírásával C. Bráiiy) t-s ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyltom*.
A Káracze.Ü gyosMrcs«ppek valodiait kapbalúk-
KAOT-KAKIZSÁN: Prirer Béla éa Beint Ltjot, BARCSON : Kofaul Sándor gyógy-¦geréizeknél.
utánzott .TOKAJI COGNAC4. Ezek ugyan nagyon olcsók, de ép oly roaz-pzak és igy még a legkisebb összeget sem érik meg. —¦ Effitf értéktelen utánzatok könnyen felismerhetők., mert
1. nem az .egyedüli és csakis Tokajban létező
Elsó Tokaji Cogaacgyárbői srármaznak,
2. ezen Toknj VÁrOH Cütmerével nincsenek ellátva:
EEJEGYZBTT AZ ELSÓ TOKAJI
VÉDJEGYE COCNAC GYÁRNAK
Tokaji Cognac Tokaj város czlmerével
az ELSŐ TOKAJI COGNACGYÁRB0L, TOKAJBAN a mely 1893-=94. évbpn. mint hiteles közjegyzői okirat bizonyítja, 725,135 liter bort haatcait fel. A fenti eredeti TOKAJI C0GNAC kapható: mind«n jobb fűszer- és cdemege-kereskedésben. gyógyszertárakban, továbbá jobb éttermek és kávéházakban. Helyi képviselte: Weisz Testrérek urrknal.
4721;tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A nigykanizaai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré téteiik, hogy Kt-lekovics János eszteregnyei lakos vhajtatőnak Benke György ihajtáat szenvedő eszteregnyei lakói elleni 46 frt 80 kr tőke, ennek !,.95 január 9-től járó 6*/. kamatai 8 frt 45 kr. per 6 frt 75 kr. vhajtás kérelmi, hirdetési dij nélkül 7 frt 65 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vhajtás; ügyé -ben a f-;ntnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó az eszteregnyei 963 sz. tkvben I. 3 és 4 sor szám a. felvett b 341 írtra és az eszteregnyei 550 sz. tjkvben I 2-7. 10, 12 — 14 17—22, 25, 27—29 és 33 sorsz. alatt felvett s 709 írtra becsült ingatlanok 1895 evl deczember hő 19 napján d. e. 10 órakor E-4Lteregu}e község házánál megtar-| tandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak abecsár 10°lt át készpénzben vagy óvájtékké\'nes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi szept hő 11. napján.
GÓZONY kir. tvszékl albiró.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
százezrek által ilUmrt legjobb tápszer, mely az ázsiai szemes kávét teljesen pótolja, á üuagária kávé mloden háztartásra nézve napi hcaznaJatnl a legmelegebben ajánltatik. mert egy felnőttek mint gyermekeknél a gyossorból ét be\'ekbSI a nyákot ét ailedee az iBéazteit akadáiyezá uyagokat ettá vontja, a gyomrot et vért tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál ét erősít Mist báziezer kitflnÖ ¦ikerrel basanáltatik : étvágyhiány, gyomor- éa bélbornt, gyemor- é« feigorcs, gyomorégés, gyomortól eredő fej fájás, véraxegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredményez aranyér-, ideg-, szivéé tnd5ba;okoiI. Igen jó hatást gyakorol rbactttikos gyermekeknél ós ezek tartós bélharntjánál.
Súlyos betegségek után
meglogyotuk és olyanoknál, kik ideges hysteríkni bántalmak miatt ázsiai káréval nem élhetnek, a Hnngár.a kávé rendkirQl erősítőnek és táplálónak bizonyult, löt a betegségek tartama alatt eaea kávé ax egyetlen, mely anélkül, hogy iagatólag hatna, kellemes zamata és jó ize által
a beteget felQditi.
1 kiló ára 1 forint 20 hrajex.
Megrendelhető poatáa itáivét mellett:
SZALADT AMAL
gyárosnál Badapest, Andrássy-nt 86. sz.
és mirideQ előkelőbb fűszer-üzletben helyben és vidéken.
6338jtk. 895. bz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részérói közhirré tétetik, hogy Póczak József prugesáczi lakos végrehajtatnak Pőczak János á-t Bzen-vedő knczorlaki lakos elleni 40 frt tőke, fíö frt. p*»rli: 6 frt 20 kr. eskületéti, 3 frt 20 kr. ingó vhajtási 4 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi. 8 írt 15 kr. árveréskérelmi, 2 Irt 35 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vhaj-tási ügyében a fent nevezett kir.törvszék területéhez tartozó a kaczorlaki 111 sz. tkvbeD f I06|a hrsz. Pőczak János és neje Ba og Mári tulajdonául felvett s 432 frtrii beciült ház, pajta, udvar és kert az 1881 évi t. cz. I56-§ a) pontja értelmében egészben, továbbá a m. szerdahelyi 187 sztkvben f 989 brdz. a felvett ingatlannak Póczak Jánost illető s 138 írtra becsült % része és pedig a kaczorlaki ingatlan 1896 evl február hó 7 én délelőtt 10 órakor Kaczorlak község házánál, a m. szerdahelyi ingatlan 1896 Évi február hó 7 napján d. u. 3 órakor H. Szerdahely község házánál Oro*zváry Gynla felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiá\'tási ár a íVnnebb kitett becsár.
Árverezni Kívánók tartcs.cak a Decsár 10*«-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Hagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi szeptember hó 28. napján.
GÓZONY kir. tvszéki albiró.
is taiaioato délután 5 óráig.
MI-
előtt sérvkötö. has és köldökkötő, ejyenes tartó, ortopédiai fűző. műláb, mű<ez mindennemű kötszer suspensor, irrigator fecskendők, gummiáruk, vngj bármely a betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egyet- gyakorlott kötszerésztói BUDAPEST
VII., Eresébet-kyrot 50. n.
a legújabban megjeieut nagy képes árjegyzéket kérni, meif~térmentve lesz megkaldíe. (Fenti czimre ügyelni tessék.)
ffirditmii
A magyar osztálysorsjálék második osztályának húzása iH-czcmber 6-án kezdődik és deczember 14 éig tart.
Vételsorsjegyek — a mig a készlet tart — és pedig:
egy egész sorsjegy 80 koronáért, egy tized sorsjegy 8 koronáért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért
az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással szolgálnak. Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni.
Budapest. 1895. november 1-én. ii Magyar Osztálysorsjáték Igazgatósága.
1895. Deczember hó 6—14-ig
1 ¦ ejtetik meg a
Magyar Osztály-Sorsjáték Nagy nyereményhuzása,
melyben 21499 pénznyeremény kerül
4 millió 332.000
korona
összértékben kisorsolásra, többek között egy 600 000 korooás jutalom 400.000 200.000. 100,000, 50,000 stb. stb. koronás nvereménvekkel.
A legnagyobb nyeremény
a legszerencsésebb esetben
gr
korona.
1 huszad 2 frt
A sorsjegyek arai: \\f
(Portóért 5 kr., ajánlott levelekért 15 kr, nyeremény-jegyzékért 10 kr fize\'cndö.) Ajánlja és szétküldi postautalvány ell-nélieu vagy utánvéttel is
llcinlze Károly, lóelárusiló.s^\'L
WkW Hoay a tisztelt közönség különböző számokból álló több sorsjegy birtokában nagyobb nyereményki\'á\'áokhoz jnsvon, 5 vagy ennél több rOTSjegJ vásárlásánál a legkülönfélébb számokat átlítosn össze tet-zés szerint egész, fél, tized és hn-zadokból.
Süreöny-czim: Lottoheintze Budapest.
ÜGYNÖKÖK
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek r-iszletfizetés melletti eladásra (az 1893 ik évi XXXI. lör-vényezikk értelmében) igen kedvelő feltételek aliit alkalmaztatnak.
Fővárosi váltóüzlet társaság AdlerésTsa Budapest
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét melleit mindenkinek küldünk regulázható
ENFI ZSEBÓRÁT,; valódi Double-Christor ezüst utánzatut.
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 —12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 írtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállitohaza. Bécs. IV. Schwindgasse 1.4. parterre Thür Nr. 2
PSERHOFER J.-féle
BÉCSBEN, I.
gyógyszertár
KERÜLET. SINGERSTRASSÉ 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel\'
Vértisztitó labdacsok,
esefőtt általános labdacsok nev* alatti 01 utóbbi ncet telj\'-a joggal megérdemlik, miv\'1 esxkuzyan alig létesik betegség, mn\'yb -n ezen labdacsok csodás hatásukat nem bizonyítottá- voina. Év-tia »dek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van cialá,,.ra¦•Ívben ezen kitűnő ház SserbÖl készlet nem volna tiláihitö.
Számtalan orvoi álul tzen labdacsok halszerűi ajánlatnak éa ajáultattak minden oly bajoknál, melyek * ro»z emésttés-ből éi izéWrekedélból erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kőlika, rértolulásik, aranyér, hitetlenség a hasonló betegségnél. Vértisrtitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vinuk ró-axegényaéz, s abb il eredő bajoknál is: igy fápkórnáí, idegességi""! szárma-ó fejfájásoknál stb. Exen vértisztitó labd.ook oly könnyen hátiak, bogj a legcsekélyebb fájdalmakat aem okozzák és ennek folytán míg a leggyengébb egjéne<, de még gyerm :k,A itil is minden aggod* orn nélkül bívebetök.
A axámtalau bálairatbil, melyet e labdacsok íogyaast !1 a leíkülöjbözóbb ói :egneh5»ibb betegségük után egészségik visszanyerése f -lytán hoazánk intéztek, ezen helye-i csakis néiiányit emlitOak meg asoti megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk gjŐaődve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
i lyeknek használati utasítása a Pserbofer J. né^allirásaal féket* ¦ izinbei. és tnind-n ogre« doboz fed-ile uz,yauaxon aláírással Töröd 1 színben van ellátva. "w
Kőin, 1393 április hó 30-án Tisztelt Pstrhofer ur! Legyen olyan szives és küldjön nékem ismét 15 tekercset az ön fölülmnlhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Kozadja cznton is a legmélyebb k Vszönetemet labdacsai csodahatásáért.
Maradok teljes tisztelettel, Pawlístik r-\'erencz. Köln, Lindenthal
Hraache, Flödnik mellet", 1SS7 azept hó 12-éu Tekintetes nr!
l-Jtn akarata volt, higy ax ön labdacsai keséim közé ke-rO\'tak, melyetnek hatását exennel megírom: fin gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy Malmi munkát aem voltam többé képes végezni és bizonyára mar a balták közt volnék, ha ax Ou csodálatramékó lab lacsai engem sem mentettek volo*. mer. At Isten áldja meg Ünt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok eogein U tükélet-sen kifognak gyógyítani.* mint már másoknak is-gésvségtlk vissza iy réiére ¦egtt*eg4Í szol gáltik.
Kntficz Tj.-és.
Bécs-Ujbe\'y, 1887. november Ö-ín. Mélyen títatelt m I A legforróbb koasönetenot mindom exennel Unnék 60 évei narynrném nevében. A* illetS öl Óven át szenvedett gyomorna-lUtbao és Titkárságban, már életét ia meginta, melyről egyébként le is mondott, mtdó\'n véletlenai egy dobost kapott a* Üu kitüiu" vértisatitó labdaciaibál » azoknak állandó hisanálata fo y-tán tökéletesen kigyógynit.
Legfőbb nsztclettel, Wei\'iczettel J»efa
Bernhard-íéle alpesifü-liciuer. B\'ü^ll
geozben egy egész üveggel 2 frt 60 kr , félüveggel 1 frt 40 kr. és egy negyed üveggel 70 kr.
Amerikai köszvénykenőc3 i tistt legjobb cser
és citiinn bájol migraine, ideg\'i
frerinex-agy i^ántal fogf.jáa, főfájás, fülasag-
Évek
18;9.
nárcz 27.
Eieheograbíramt, Gfíibl Tekintetes ur!
Alulírott ismételten kér i csomagot at Ön valóban basz-nos <\'¦¦• kttQuS i&bdacsaiboh L1 nem mulasxthatcm legnagyobb elismerésemet kifejezni eset, lab tacsok érteke felett éj az.k, a hol csak alkalmain nyílik, a szeuvedőkaek legmelegebben fogon ajánlani. Kxcn hál&iratom teisxé nerínti használatára Önt ezennel felházai Síom. Teljea üss te lettel, Hahn Ignácz.
GomcJtdorf, Kolbach mel!-tt, Sziléxia, 1883. okt 8 áo T- nr!
Felkérem, miaseriot az ön vértisztitó labdac;aíból egy cso-m»?ot íj dibozxzl kaideni szíveskedjék. Ciakis ai Ün csodálatos labdacsainak kuszöubet\'-m, hogy egy gyomorbajtól, me\'y engen öt éven át gyotSrt, megszabadultam. Kxen labdacsok nálam soha-tem fogmk kifogyni ¦ midőn legforróbb kösxönetem ll ki-fejesem, Tapyok tisitrlettsl, Zwiekl A\'Dt.
Kzen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhsfer j.-Tele, az ..arany birsdaiad aimihoz-\' czimietl gyógyszertárban. Bécsbe.-. I., SIsgerstratM 5 sz a kéixitt-tDek valódi minőségben a egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. ügy csomag, melyben G doboz tartalmazta! üí, 1 frt 05 krb i kerOJ; bérmentellen utáuvétcli küldéssel 1 frt 10 kr. K> ¦¦ csomagaál Jc vei -bb nem küldetik el. *
Ax StiaVSaj előbb ini beküldésé lé! (ni legjobban pOstautat-ványoti esek 5 tölteti kJ bérmeutei küldéisel egyilti: 1 csomag 1 frt 2ö kr. -2, csomag 2 frt 50 ki. 3 csomag 3 Irt 3) kr., * csomag 4 frt 40 kr., & eaomag 6 frt 20 kr. éi 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. Kaphaltk Török József gyógyszertaríbic, Budapesten
WHT NB Xsgy elterjedettségük következtében ezen labdacsok a legktilöufdiébb nevek ei alakok alatt utioostatoak: ennek kövsikestébeu kéretik csakis Pserhof-r J.-féle vértia-tító labdacsukat követelni és csakis azak tekinth-rtfik valódiaknak, me-
Életesszenc /.ia gTlSStfi.
den köszví. tagszaggatás. ii
gatáa itb. stb ellen 1 frt 20 kr
Tannohinin hajkenőc* íZt\'"^!.
mennyi hajnövesztő szer között o-vosok álul a leitjobbiak el-ÍSmerve. Eyy elegánsan kiállított nagy axelencxével 2 frt.
Altalános tapasz ^\'X^!^? J;,L\'t-
ga-mtoknál, ujjkukartz, aehes- vagy gynlsdt-mell vagy máa ily bt.-jok.ál, mint kitűnő szer lön kipróbálva. 1 tóío!y50kr. Bérmentv,; 75 krajezár.
Pserhcfer J.-tü. Sok év ÓU a fagyoi gokra éi minden idillt icbre, mint li bistoiabb sxer eüimerve 1 kOciOggel 40 kr. Bérment/e 65 kr. T\'fi f\'i\'í nűil vt e-*7 áltilánoaan iamert kitüuó háziater, hurut< UtJllUIluUV, rekediaég, görcsös köhögés stb. ell-n. 1 Ove-gecske ára 00 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 60 kr,
megron tutit yyomor mindenn-mfi altesti b4jnk ellen, kitaaő. liáaisxec 1 ü> egea év a) 22 kr.,J\'2 üveg 2 frt-
Általán.* tisztitó-só ESS,*.- *Üf-JSSa.
követkesmenyei, u. m. : főfá ás, stédülés, gyomorgörcs, ryomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. . csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam, !,"E*i™a,kr-**Iki,a,*í Por a lábizzadás ellen. fSL.^T.ÍLu
LépiődŐ kellomelleo szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártal matlan sier van kipróbálva. Lgy dobszzal 50 kr. Bérmentve 75 kr
Golyva balzsam, Tí\\ K.?ST;M\'3S.,,.s,"k•t, Stoll-fele Kola-vegyülék SMriíSÍ
bajban szenvedők és a belek betegségei iél. 1 liter Kola-Elixir vagv bor 8 frt, *|a liter 1 frt 60 kr., liter 85 kr.
Kaiser-Kola-Elixir r^\'t"\'550 kr ¦s f"
különös hatása gyógyszer egyoldalú fÖfajas fogfájás, rheurns stb. ellen Ezen íit felsorolt kéizitményeken kivOl »s oaztráklapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógy«*erésseti kfllö ¦leg-\'Bsé^ek rt.k táron vannak ét a készletben netán nem levők gyorsan és olcsón megsxer:ztetnek — Postai megrendeléa k a leggyorsabban eis-közölietnek, ha a pénaösaaeg előr- bekü^detik; nagyobb megren-de éack utánvétellel knlde:ock. Bérmentve c akii oly ei*-tbeu tőr-létik a küldés, ba az ötsz -g elCre heérkesik, mely es then a postaköltségek sokkal mérsé <altebbek. Budapesten kapható : Torok József gyógyszerész urnái, Kirily-utexa 12 sz.
Mia-Poko,
Nyomarntt ííj Wfljdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
Hfíi-KAMIZSA. 1895, Bovemlier 30-án.
L
Előfizetési ár: erre . . . 5 írt — kr rre . . . 2 frt 50 kr. Vgyedévre . . 1 trt 26 kr, Egye* szám 10 kr.
H I B DETÉB K K jasabos petitsorbaa 7, másodszor í miuden további torért 5 k
NV1LTTÉHB-EK til soronként 10 krért vétetnek Kincstári il.iiék minden egye* hirdetéseit 30 kr. üsetendo
-iS-lís: szám.
XXXIV. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztár
A lep szellemi és anyagi részét illető niindea közlemény íiátorfí Lajos szerkesztő-kiadó nevére exímzetten Nagy-Kan iznára bérmentve intézendők.
iBérmentetlec levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visazatte» küldetnek
részvény-társaság*, « ..nagy-kanizsai- éa galambokiönkéntes tözoltó-egykf, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesölet* a .nagy-kanizsai tanitói járáskor*, a ,nagy-kanizsai k-resztény jótékony aéegylef, „n&anizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kül választmányának hivatalos lapj*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELEN (kVEGYESTARTALMÚ HETILAP.
Császár Ferencz.
1807—1858.
Bosszú évektn keresztül a feledékenység sötét fátyla boritá azt, ki méiló érdemeket szerzett — mint költő, iró, nyelvész és tudós — arra, hogyha mindenki felejti is őt; de nem szabad felejtenie szülővárosának — Zala-Egerszegnek és nem szabidna felejtenie, midőn Hunia ezeréves ünnepének megünneplésére készül. De hol is vau a szent kegyelet, mely megőrzésnél nem tamilt egyebet ? !
Vagy felejtsük örökre ? . . . Az nem lehet! mert Császár többet érdemel — kivált — Zila-Egerszeg-tól. melynek tudtommal napjainkig i* az egyedüli — említésre méltó — fenkölt szülöttje.
Föl tehát a leplezések korszakában!\', Emléktáblát aí ezeréves ünnepélyünkre — C>ászár Ferencz születési házira Zala-Égerszögen! Ha többet nem is, de ennyit meg érdemel, sót megkitánhat Zila-. Égerszögtől, mert Császár Ferencz Zala Egerszeg szülöttje... . Klemi iskoláit is — itt szülőhelyén végezte, lvies Atyját korán elvesztette, de gondo3 rokoni kezekre jutván, középiskoláit Szombathely, Kőszeg és Sopronban végzé — s a ozép tehetségű ifjú 1822-ben a p"*in-nonhegyi benedekiek közé lépett, hol a lelkes Guzmics növendéke lett. ki Császárban csakhamar nem megvitendó költői tehetséget ismert fel s ki rohamosan megveté költői hírének alapját, mit Császár maga ismert e?, midőn 1841-ben kiadott verseiben, melyet Guzmicsnak ajánlott, igy zeng hozzá :
„Klsö va!ál te, oh-Guzmics: ki bennem Szelíd kezrkket a szilt ápolád :
KlsÖ tauitál : miiit kelljen szeretnem
Kokon kebelt, mint nemzetet, hazát? —
Te bátoritál, lanlot hogy ragadjak,
Midiin szivemnek édes vagya kel:
Dali zegedezni a bús honfiaknak,
K\'iaavezve a hon gyász eralékinél." stb.
I Császár a benedekiek közül 1824-: ben, mint első éves bölcsész kilép-| vén, Győrött folytatta a bölcséire | tet, melynek elvégzése után a vesz prémi kis papok közül látjuk öl kimagaslani, azonban az egyházi éle [ tet hamar meguoá — kilépett s előbb Pestre, majd Zágrábba ment; — e két helyen minden ide-| jét a törvény és költészetnek szentelve.
1830 ban \' Fiúméba ment, hol mint tanár kezdte meg működését; j de ezt a pályát is 1832-ben a kormányszékivel cserélte fel, mely pá i lyán csakhamar szép jövőt ért el. ! Ugyan is — hajlamot érzett a \\ „váltó és tengeri kereskedési tör-| vények" iránt, ezeket szorgalmasan tanulmányozta és 1833 ban ezekből ügyvédi vizsgát tett és 1836 ban a fiumei váltótörvényszók jegyzője lett, honnan 1839-ben Budára a k. könyvvizsgáló s tanulmányi bizottság, 1840-ben a pesti felsőváltótörvényszék Ülnökévé, később pedig a hétszemélyes tábla váltó-osztályának előadójává ueveztetett ki.
Császár, mint költő a nagy közönség élőit, mindaddig ismeretlen volt, míg nem , Költeményeim" czim alatt ki nem adta költeményeit, melyek rész\'nt kéziratban, részint pedig Tengery, Zódor, Alkonyi és Birányi álnevek alatt jelentek meg. Császár a tudományos és a szépli-teralurai mezőn is babérokat aratott. Szonettjei kitűnők. Matróz dalai égés\', uj téren állanak. Episto-láival, egy régen parlagon heverő mezőt nyitott meg. Császár verseken kívül számos beszély t, belletriai dolgozatokkal is gazdagította irodalmunkat, melyek folyóiratokban és zsebkönyvekben jelentek meg. — Nyelve — nj fordulatokban meglepő, sima, gördülékeny, tiszta, szabatos, hibátlan és virágos. ízlése művelt.
l\'est, Pest,
Pest. társa-
Muukái : „Költeményeim* megjelent Pest, 1846. Bada, 1841. Verséi hazatok-iga?,- magyar ízlésűek rSoitett koszom " Fiume, 1831. „Kritikát érdeklő levelek" 1832 „A nőtlen philosopbus. 1833.
, Gramática Ungherese.6 1833. Kiadta a magyar t. sag. „Kurzgefasste uogr. Sprachlehre.* Pest, 1834. „Beccaria a bűnökről és büntetésekről.\' Zágráb, 1831. Olaszból — .Orestes és So-fonisbe." Pest, 1836. Alfieriból Ötös jambusokban, a magyar t. társaság által nyomtatásra elfogadtatván, — ívtől 3 arany tisztelet-díj mellett. „ Váltó-óvások."\' Buda 1840 .Váltójogi műszótár.* Buda, 1840. „Magyar váltójog.* Buda, 1840. két kötet három kiadástért, harmadik kiadás 1845-ben jelent meg. „Váltótörvénykezési Irományt ári példák" Pest, 1841. „ä fiumei kikötő.0 Pest, 1842. „Utazás Olaszországban." Buda, 1844 „A görög római mythologiai zsebszótár." Pest, 1844. „A magyar csödtörvénykezés rendszere.* Pest, 1846.
Ilyen sokoldalú elfoglaltsága mel • lett is irt a .Társalkodó," »Äthe-naeum." „Hirnök,* „Éíelképek" stb. czimü lapok számára, sót Gr. Des-sewffy Aurél elhunyta után — néhány magával — a „Világ\'-rólis gondoskodott. És mindezek mellett szakított még időt a „Klíegl könyv" és „ Aradi Vésznapok" szerkesztésére.
A magyar t. társaság már 1832-ben levelező és 1847-ben irodalmi érdemeiért tiszteletbeli tagiává választotta — s lS45-ben a „Kisfaludy-Társaságinak is rendes tagja lett.
Szerkesztője és kiadója volt a „Pesti Napló* politikai újságnak is, melytől azonban rövid idő múlva megvált és a „Divatcsarnok* s a ^Törvénykezési Lapok* szerkesztője
! lett, melyeket ügyesen szerkesztett
: egész haláláig.
Császár Ferencz nemcsak, mint tapintatos szerkesztő költő és iró
- érdemel említést, hanem, mint nyelvész és tudós is nagy érdemeket szerzett és e sokoldalú érdemeiért szülő-városa mivel jutalmazta? avval, hogy ez ideig felejtette.
De a mi még meg nem töriént, az mind megtörténhetik, mert ha volt valaha helyreütni az elmulasztottat, agy az bizonyára most vau; midőn hazánk ezeréves ünnepélye készül . . .
Ébredjetek tehát Zaía-Egersze-
\\ giek! Csá&ár érdemei csak egy
j emléktáblát kivannak, mely hirdesse, hogy a nagyérdemű költő., iró, nyel-
; vész és tudós Zala-Egerszeg város szülöttje . . . Álljon egyszerű már-
I rány táblán :
Itt született CSÁSZÁR FERENCZ
költő, iró, nyelvész és tudós. ;S07 —1858.
Nagy nevét e parányi emlék is hiven fogja, őrizni az utókor szá-i mára. Vajha jelen soraim nem pusz-j táb.i kiáltott hangok maradnának ! ?
FARKASS KÁROLY, oki tanító.
HÍREK.
— Zala EgerszegpolgártnesíerévéBot-fy felij.is megyén t főjegyzőt emlegetik a leköszönt Kovács Károly helyébe, hogy megválasztják.
— Deczernber 2 án tartandó mecyei közgyűlésen tárgyalni fogják a Nagy-Kaniz-ái épitendő közvágÓhídía vonat-ko?ó tervrajzokat és kö tségvetést.
— Lemondás Lendvay József keszthelyi közgyámi állásáról lemondott.
— Szép colleglálllás A helybeli felsőkereskedelmi iskolába egy szegény c-<aládbeii fiu jár és züllött téli kabátja volt. Tárnái tudva a család szegényes helyzetét, pénzt gyűjtöttek és társukat
eg^ teli kabáttal lepték meg. Elhívták sétálni és egy kész ruhakereskedésbe vezetve, kéraezték, melyik ruhát ^szeretné? nyomban megjelölt egyet. .Vedd fel" mondák társai a meglepett búnak. Árát nyomban ki is fizették.
— Különleges honvédségi uiószemie tartitik f. é. deczernber 28-ái Nagy -Kanizsán a sem a rendes, sem az utószemlén meg nem jelent honvéd tartalékosok felett.
— Pénznemek bevonása. Közeledvén áz év vége, figyelmeztetjük a közönséget, hogy az 1 fr;os papír pénzke, a 20 kros és 4 kros pénznemek ez év deczernber 31-én teljesen bevonatnak a forgalomból, januír 1 seje után az adóhivatalokban sem váltatuak 0e.
— Nagyszerű adomány. A szegénység iránti nemes jószívűségének szép püdáját tanu3iti özv. Pali ni I.nkey Kálminné szül. Kamjonkai Szenuö Lujza uruo ő nagysága, midőn a nagykanizsai Keresztény Jótékony\'. Nőegylet magasztos czéljaira 100 azaz egyszáz forintot adományozni kegyeskedett. Fogadja Ö Nagysága e nemeskeblü áldozatké szsége.ért tiszteletteljes bálaköszönetét az egyesület elnökségének.
— Katonaság köréből. Az 1895. évben besorozott c?. és k. 43. gyalogezredben póttartalékosok, 3 heti: kiképzés után ezen hó 27-én szabadságoltat -Uk. Retseoauer Jíao- c?. és. k. alezredes 2 hónapi szabadságra meot, ez idő alatt Szetitgyörgyi József cs. és k. százados vezeti a 48 hadkiegészítő parancsnokságot — Czeoger Nándor cs.
\'¦ és k. őrnagy nyugalomba lépeti. \' — Folyó évi nov. 27-én távozott I Sümegről Körmendre Mikióssy Károly jállomás főnök, kinek tiszteletére nemi/csak a bucíu estélyen. d*i elutazásakor "\'"is barátai szép .számban jeleutek meg i ez indóbázoál. Meg is érdemelte Sümeg, személyében buígó hivatalnokot és a társadalom kedves egyént veszte-: vele.
— A Xagyar Hírlap milleniumi albumát, melynek bolti ára két frt lesz, ingyen kipja meg a lap minden előfizetője, saját nevére nyomtatva. Újonnan belépő előfizetők is teljesen díjmentesen kapják meg e nagy, gyönyörűen illusztrált albumot. Az előfizetési pénzek (negyedévre 3 50, két hónapra 2 40, egy hónapra 1.20) a Magyar Hirlap kiadóhivatalába (Budapest Honvéd utcza) küldendők.
r a
CSA.
Advent.
l \'Ivózlégy manRyország! dicsősség a mennybe! -llo/sianát: kíálltson az ég raindon aze .tje ! K lóit az Ur tCriszlut, me.rscnnt a mult átka, BeteljetiUt immár négy ezredév .il:r....
Négyére, esztendő vágya és reménye • Mcynt: jászolba vala egykor/téve, Kór.llótce uem volt ragyogó fény pompa, Mintha szegény koldus gyermeke lett volna.
\' K.-szitsCk szivünket karáconj ntpjára, I.t-1 keink mélyéből »záUjon lel a bála, \' ¦ Halleluja f zengjen hozzá íe\\ aa ének Mmdeaható Isten Őrük szent nevének
SzivOnkbén m^iinyorsrág, 1-IkQnkben nj éle\', Mintbornljunk térdre? mit is mondjunk Néked ? Azért hogy megszántad ezt a bunöi földet Pírban poriadóknak is szerzel örömet.
Koldusok, hajdosók, korjnás királyok! ¦\'¦¦\'yí-Tűs Qdvóvság vár im t; reátok. Mészen réges-régea meg volt az már irra : "rukké boldog lesz, kinek síivé tiszta-
Az a szegény, kisek fo zlány a ruhája, Vagr a kinek fején ragyog koronája: ¦M.ü.iejy az Ur előtt, a;rt Ó n m azt aózi; Kéltó-e kegyére? mis mértékkel méri.
(>\'lsd fel te is lelkem Qaceplő ruhádat, - bQoeidért szátljon meg most a búbánat 1 Szeretettől gyúljon aztán asived lángra R ugy helyezd a Jézust annak oltárárai
Egész világ nyelte egy imává váljon, 1 mint A bei fQstje az ág felé azálljon, llazduljon fel s«tvQnk mennyei ortmre, Aldo;t légy, áldott légy Betlehem örökre
HALÁSZ MARGIT.
-- Milleniumi történet, Atht-j naeutn r -társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" czimü tiz kötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) az imént megjelent 45. és 46. füzeteivel a harmadik kötet (,Az Anjouk kora") folytatása rövid időre raeg-szakittatott, a mmnyibeo 47. és 4S. füzetek a félben maradt misodik kötet (,At Árpádok kora*) folytatását képezik. Az Athenaeum r. társa-ág ar.onban akkéut intézkedett hogy ugy a második, mint a harmidik kö\'.et rövid pír hónap alatt teljes befejezést nyerjen. — Ezekben a második kötethez tartozó ¦füzetekben Marczali Henrik egyet, tanár 111 Béla-uralkodásának és családi összeköttetéseinek ismertetésével veszi fel az Árpádházi királyok történelmének megszakított foualát és a következő V. fejezetben (III. könyv) Halics elfoglalását és a keresztes hadjáratok történetét ismerteti. A IV. köny. „A rendi alkotmány kezdete* czimet viseli és Magyarország állami, társadalmi é-: gazdasági életének uj korszakába vezet bennünket, leírván Imre király és Kidre hereiét életét, valamint a migyar állam terűletéaek <t Balkán felé terjeszkedését; tűeetesea Umert°tvéu az akkori belső állapotokat, birtokviszonyokat, a rabszolgák helyzetét stb. A kő vetkező fejezetek az egyház és az állam közötti viszonyról, IL Eidre ado mányozásairól, a magyar drámairodalom
egyik legklaisziít«lsa.bb alkotásénak történelmi alapjáról, Gertrúd királyné meg-öletésérö! Bánk bán által, végül a II Endre alatti keresztes hadjáratok történetéről szólanak. Ez a korszak talán legmozgalmasabb volt hazánk történetében, mert a most ni ír hatalmasan kifejlődött nemzeti öntudat erős ellenállást fejt ki a hitalmv delelőjén levő papság éi az eurónai idegen áramlat befolyása ellen Ezekhez n füzetekhez, a melyeknek szövege is igen érdekes, pompisau kikerült müaellékletek vannak csatolva. így a 47-ik füzethez van csatolva a budti várkápolnában őrzőit „Szent István jobbja ereklyetartójának" bámulatos tökéletességgel előállított színes fénynyomata és a Xlíl. század legfoototaob okmányának, melyben „ 1290 augusztus 31-én Habiburgi Rudolf Mi-gyaronzágut fitnak Albertnek adomá nyozza," — sikeiült hasonmása szövegolvasással és magyar olvasással. Ennek a nagybecsű okmánynak eredetije tudvalevőleg a bécsi udvari levéltárban őriztetik. A 48-ik füzethez á derzsi unitárius tempóm XIII. századbeli falfestményének „Sieot László párbaja a kun vitézzal* — •. .e: másolata van csatolva remek kiállitisbaa. Ugyancsak itt találjuk „III. Béla és\\hitvese sírjában talált királyi jelvények" fényképet a Migyar Nemzeti Muieuinbin Őrzött eredetiek után. Ezekben a füzetekben is egymást érik a szebbnél szebb
szövegképek, a melyek közül\' ki keli emenünk a legrégibb magyar kódexnek, melyben egyszersmind a legrégibb magyar nyelvi emlék a „Halotti beszéd" foglaltatik, a deáki misekönyvnek kánon előtti képét és annak a lapjának fény nyomatát, mslyen az ősrégi niptár augusztus hava v&n, már Szent-István magyar király neve-napjával. Az egyes füzetek ára 30 kr. Előfizetés negyed-
| évre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden htzai könyvkereskedésben.
— Poe Edgár költeményei. Az Olció Könyvtár (szerkeszti Gyulai Pál, kiadja a Franklin-Társulat) 355-ik kÖ-
| tete A-nerika hirjs költőjének Pos A. Edgárnak (1809—1849) költeményeiből ad közrd gyűjteményt Feren^y Z*>í-táti fordításában. A_ gyűjtemény teljesen megismertet e szilaj költői lélekkel, kk a m3gfoghatatlaaságokra törekszik és
i sajátságos eredetisége minden müveit
I irodalomban helyet juttatott neki. Ná,-lunk is sok jiles költői erőt foglalkoztatott tolmácsolása. Ferenczy Ziltáa ebben a kötetőíu legnevezetesb lyrai költeményeit mutatja be, kűioa csopir-tosttvd a költő é ete utolsó szatából, férfikorából és ifjúkorából valókat. Bö bevezetéssel is eüitta, mely költétzetét ieilenzi. végül ped:; életrajzit adja, s leghiresb költené lyeíaek (A Iniiú. Á csengetyük, U alumB, Helénhez, Lee Annácska Annához. Linóra. A kisérte-
tek palotája. A győző féreg. Áiomorszáí, stb.) fejtegetését. Ára 30 kr.
— SürŰ csillag ritkán ragyog \' (Petfgeti a kaszáját) cimü minden czí-gánr zenekar által játszott divatos nóta. „A főid búzát, konkolyt -terem", hangulatos népdal, a hírneves fraoczia szerző Yvon, „Orient Express" gyorspolkája, Brahmsnak egyik legsz-ebb „Magyar táncía" képezik érdekes tartalmát a „Zenélő Magyarország" 22-ik füzetének, mely ;r>!es folyóiratot melegen ajánlunk minden zenekedvelőnek előfizetésre. Eióüitítési ára negyedévre 1 frt s ezért 6 diszes zenemúfú \'.etet kap. Egyes füzet ára 20 kr. Előfizethetni a kiadóhivatalban Budapest, Csen-gery-utcza 62. a. és minden vidéki ze-nemükereskedésben.
— Vasárnapi Könyvtár. A még a régibb évtizedekben aéhii Pákh Albert szerkesztésében megindult közkedveit-ségü Vasárnapi Könyvtár ujabb évfolyamának negyedik sorozatát bocsátja most közre a Franklin Társulat. Az uj folyam első kötete (128 lap) „Csontos Szigfrid és a Nibeluogok* czimen a németek nagy eposzának kivonatát adj?, mely.-: Gaal Mózes a magyar nép és ifjúság számára dolgozott át prózában és 21 kép is érdekesiti. „Ciontos Szigfried története" régi népies olvasmány már magyar nyelven. Gaal Mózes azonban az eredeti szöveghez hiven ragasz -kodva, a mesemondás jól eltalált haug-
XXXlY- ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN Y.
1895. NOVEMBER 30.áo
— VeitüEi a nagykanizsai szegények tápintézete (Népkonyha) 1894—95. évi kimutatását, mely szerint bevétel s kiadási rovata 1911 frt-20 krt tüntet fel, vagyona 2900 frt -5 krt tesz. Étkezők szarna 14333. 1894. oov. 19-töl 1895. márcz. 23-ig 125 nap alatt. Elnök Vidor Samuné. Titkár Kosenfeld Lijos.
— Elszomorító hatása van a mezőgazdasági statisztika eszközlésének, számos helyen a gyümölcsfákat kiirtják,, a majorságot potom áron elvesztegelik, isöldözik, hogy adót ne kellessék mindezektől fizetni, teljesen azt hiszik, hogy adóalapú! fog ez összeírás szolgálni, igy volt úgymond a kutyákkai is s lett belőle .kutyaadó.\'\' most lesz lyukadó,gyümö\'cs-íaadő stb.
— Napi biztosok e hé.en a népkonyhában: vasárnap Rosenberg Izrael Schertz Karolin, hétfőn Kasztéi Lsjosné Farkas Vilma, kedden Grűnhut Ilenrikné Borouk^y Franezisks, szerdán Schertz Albertné Wajdits irma, csütörtökön Nábraezky Lajosné Rátz Aranka, pénteken Bachrach Giuláné Hoch Janka.
, — Adományok a népkonyhának. Neu Albertné 10 kiló só. Zerkovicz Albertné 1 zsák sáryatépa. dr Obersohn Mórné Zala-Egersz-egrÖl 5 frt, Nagy Zsigmondié 12 tojást, Hoch FüiÖpué 5 koszom vöröshagyma s kelfózeléket. Trifaeli kőszén igazgatóság 10 mm. kőszenet voltak szívesek adományozni, melyért köszönetét nyiíváoiijs az elnökség.
— Elcsípett tolvaj Néhány nap óta oly panaszjelentések érkeztek a k ipi-táiiysáiíhoz. hogy egyes házakból egy-egy női nagykendc vapy egyéb ruhadarab, itt-ott *a lakás vacy konyha ajtóknál a kulcs eltűnt.— Ezen kezdett a rendőrség boszankodni és néhány napi szigorú megfigyel én után el ís csip\'e a lappangó an\'buiancz tolvajt e^-y Nagy Viki nevü részeges asszony személyében, ki az igy elcsent tárgyakat kivétel nélkül pálinkára váltotta\' fel. — Mo-t a dutyiban csak azon sopánkodik, hogy itt vízzel traktálják.
— Névváltoztatás. Sárecz Károly n -kanizsai illetőségű csornai lakos „Surá-Dyi*-ra változtatta vezetéknevét
— A magyar kejives-taultórend névtára !395—9G tanévre megjelent a szokott tartalommsl. Van az érdemes rendnek ezidö szerint 372 tagja és pedig áldozó pap 9 aranymiséssel 259, diaco-nns 2. ünt.epélyes és egyszerű fogadal-mas növendék 81. Ujohczncvendék 30. A tanüízy terén működik 230. Vezetések alatt 3548 euyén részesült közoktatásban. E\'-hunyt 15.
— Kózsa Bertalan altábornagy, volt pécsi dandárparancsnok pra\'czí lakos lett.
— Nehal Obelcz Jóisef ke-yesrendi tanár arczképét jóhirü Volkmann fényképész többszörösitette s a inegszóltm lásig hü. Megrendeléseket Török-Bec-én elfogad Volkmann fényképész, náluuk eddig 7 példány rendeltetett meg. Ára 1 frt.
— A Zalavőlgyi vasút mütaoren-döri bejárása decz. 14 én lesz és másnap ünnepélyes megnyitása történik.
— Árpádkori temető Szent-Gróth polgárváros és Zala-Szent-László között, a keszthelyi úttól balra, Darnay Kálmán az orsz. régé-zeti társulat igazgatóságának taeja és a milleniumi ásatá-
Bok vezetője jelenleg nagy és érdekes temetőt ásat fel. Az ásatások már több hét óta folynak; eddig mintegy 40 sir került felszínre. A temető legrégibb sírjai, a sírokban lelt bronzmellékletek és érmek után ítélve a római császár.-ág első századaiból valók. Az eddigi tapasztalatok után ítélve kétségtelen, hogy Szt.-Gróth mostani helyén nagyobb táborhely (castrum) állott és hogy előkelő lakói lehettek; bizonyítéka, hogy kő szarkofágokba temetkeztek és sírjaik mellé ékes mellékleteket raktak. A temetőt az a körülmény teszi különösen érdekessé, hogy á későbben beözönlött vándortörzsek a temetőt részben feldűlték, részben rátemetkeztek : a feldúlt pirók érdekes képét adják a beözönlött népek barbár szokásainak Előfordult például egy római leánygyermek-sírt tartalmazó kiskő-szarkofag, fedő lapján római felirattal. A sir fel volt dúlva, ott feküdt közvetlen mellette a leánygyermek csontvázának kiszórt maradványa, egy-két elhullatott gyöngyszemmel és bronzékszerrel, míg a sirba egy kelta barezos voit akként belepréselve, hogy koponyája ráhajlott a lábszár csontokra. Mis sírokban a c ontok összeszórva, mellékleteik kirabolva fordultak elő- A sirmező háromféle siro kat tartalmaz: ékes bronz mellékletekkel ellátott római sírokat .Latene" kori sírokat, vastárgyakkal elegyes bronz mellékletekkel és a honfoglalás korából való pogány magyar sirokat. E* utóbbi sírok aránylag legszegényebbek mellékletekben, egy-egy nyílhegy, vascsat a leggyakoribb, nagyobb fegyver (egy tőr-alaku kés) csak egy sírban fordult elő hasonlóképpen egy-két sírban találtatott az Árpid-kori sirokat jellemző ezüst vagy bronz halántékgyürü (hajgyürü.) A legszebb Árpádkori sir, földdel együtt kiemelve, érintetlen állapotban fog a milleniumi kiállításon bemutattatni. Előfordult egy-két őskeresztény sir is közvetlen a római sirok közt melyeknek egyetlen melléklete nyakon csüngő kis keresztecske volt. Az összes kiásott régiségek a helyszínéről Damay múzeumába szállíttattak Sümegre, honnan pár hét alalt* az ásatás befejezésével, az archeológiai társulat rendelkezésére a nemzeti múzeum tulajdonába mennek át. Az ásatásnál Pápay Sándor szt.-grothi tanító segédkezik Darnaynak ritka Ügybuzgósággal. A legközelebbi napokban a sümegi határban levő néhány kunhalom kerül ásatás alá, melyekből szintén érdekes sírleleteket vár az ásató.
— Pályázati hirdetés. A zalavármegyei ált. tanitóegylet közp. választmányának 1895. október hó 27-én hozott határozatából kifolyólag a jövő év folyamán Budapesten megtartandó rendes évi közgyűlés tárgysorozatának élénkítése, részben a millenoaris gyűlés ünnepségének emelése czéljából pályázatot hirdet a központi elnökség A pályatételek a következők: .Hazsfits ünnepek rendezése a népiakolában különös tekintettel Zilamegye elhunyt nagy férfiai-nak emlékezetére", továbbá „ A tanító a nemzetiségi vidéken, mint a magyar állameszme terjesztője." A pályázók a tételek közül szabadon választhatnak. A kéziratok idegen Írással, a szerző nevét magában foglaló borítékban zárt jeligés levélkének kíséretében május l-ig a központ elnökségéhez intézendök Csák-
ján és magyaros zamattal mondja el a Xibelung lovagok történetét, mely bennünket, magyarokat is- közelről érdekel, mert Attila (Etele) is egyik szereplője. A Lépies átdolgozás ára 20 kr„ mint a „Vasárnapi Könyvtár\' bármely kötetéé.
— Az Athenaenm Képes Irodalom-torién téböl megjelent a 36-ik (troli-ó előtti) füzet olyan gazdag tartalommal s | olyan dús illusztráczióval, mely ke/det- | tői fogva nem szünc érdeklődést kelt e | , nagy vállalat iránt. A mostani füzetben Beöthy Zsolt, főszerkesztő befejezi Jókai Mórról ¦ a forradalom utáni regényirodalomról az előbbi füzetben megkezdett szép értekezését A 2 ik czikk egészen Madáchnak van szentelve, kinek Ember Tragédiájáról — Alexander Bernát, ez nz eszes és szellemes filozófiai író Bok eredetiséggel olyan tanulmányt ír, mely > méltó feltűnés; fog kelleni. Ugyanő ira füzetben a forradalom utáni drámairo dalomról rövidebb, összefoglaló csikket. A füzet utolsó czikAét: az 1830—1867. évek közé eső műfordításról — Radó Antal, maga is jeles műfordiló, irta. A szövegképek közt találjuk Jókai svábhegyi nyaralójának & egy Beöthyhez irt legújabb levelének mását mely utóbbi tartalmilag is rendkívül érdekes. A szövegben vannak még Vas Gereben, Degré Alajos, Beöthy László, P. Szathmáry Károly, Vadnai Károly, Madách Imre, Szigeti József, Dobsa Ltjos, Rákosi Jenő, Szabó István arcképei, egy c/imkép, s Madách dolgozószobája. Külön mellékle-
tül van a füzethez csatolva Jókai 1893-iki arczképe és - Deák Ferencznek egy nagyérdekü, Zichy Antalhoz, intézett ed dig kiadatlan levelének hasonmása. — A három év óta folyó nagy vállalatból már csak egy füzet van hátra, melyben még egy czikk s a két kötethez tartozó képjegyzékek, név- és tárgymutató czimla-pok s az előszó lesznek két érdekes kézirati melléklettel.
Eljött »z éj!.....
Homályos fátyol* Mily lenge kepzele; Álmomnak e csalfa Ringató karába . . .
Alom.
barnult
Lenge képzelet biz\' Az álomnak csalfa. Homályos fátyolt; S mégis mily\' tandérszép A szerelem álma ! ?
Mert álmod ám s álmom Röppenő múlását Mint tflndércsenpetyö Mi bűbájoson e Módra csilingeli :
Hogy téged láttalak 6b szende, szép Jolánt Rózsapiros arczczal. . . Barna fürttel. .. . ég kék Gyöngy szép szemeiddel
Ti sz*\'p. varázs szemek Kgaek szép rózsái
Ti.....bogy ciíllogüátok
Mindifr, álmom i!y szép És még szebb éjjelén
tornyára. A pályadíj ŐOdrb. arany kproua. A pályadíj a legjobbnak talált absolut becsű munkának ítéltetik oda, mi azonban nem zárja ki, hogy a második legjobbnak talált munka « esetleg jutalomban oe részesüljön. Csakis egyesü leli tagok pályázhatnak. Csáktornyán, 1895. november hó 18 án. Felméri Albert elnök, Zrínyi Károly főjegyző.
— Heti biztosok e héten (deczember 2—7)a nagybanizeai Kisdednevelö Egyesület óvodáiban Blumenschein Vilmosné és Neu Albertné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelj e héten (deczember 1—7) a aagykanizsaiőnk^tüzoltó egylet őrtanyájén Bodía Jáuos szakaszparancsnok ur- /
— Yigyazatlansiffból eredett szerencsétlenség történr, Thomka Endre városi tanácsos ur helybeli pajtájában e hó 28 án d. e. 10 órakor. —- Az. esetről következőleg értesitettüuk. — Szmodícs Péter kiskanizsai lakos a nevezett birtokosnál több év óta társaival mint szakmáhyos arató és a gazdasági és szőlIŐ munkákat is napszámba szokta végezni. A fenti napon másod magával jött napszámba, társát "Imrei Ferenczer. rendelte maga a gazda a szec-kavágóhoz, Szmodics azonban azért, mert a muH. héten is Ő volt a szecska gépétető, Imreit a szőllőbe küldte dolgozni, — s Ő a szec-íka vágásnál maradott — A baleset megtörténte előtt néhíny perczczel Varga János kocsist állította a gép etetéshez, miz. Ö a lovakat hajtva kenyerezett, — megjegyezi zük, hogy á^szecskát vágó gép lóerőre járgáoynyal 10—15 év óta van használatban, — Szraodícs Péter a gép etetést átvéve, a szálas .takarmánynyal, jobb keze fejét a huzó hengerek közé dugta,
— ha lélek jelenlétét nem veszíti, a henger emeltyűjét bal kezével felemelve, kezét a hengerek közül kihúzhatta volna, — ezt elmulasztván jobb keze fejét a gép kaszái levágták. — Nagy elismerés illeti a városi főkapitányt VécBey Zsigmond urat, a ki az esetről tudomást véve, azonnal dr. Szigetby Károly és dr. GerŐ József urakkal és a mentő kocsival a helyszínén megjelentek, a beteget a háztulajdonos szobájában az^első segélyben részesítették, s a mentő kocsin a közkórházba szállították.
— A nagykanizsai íparosifjak otík. körének e hó 24-én tartott jótékonyezéla tánczvigalmán felülfizetoi szívesek voltak: Blau Béla, Kripácz Ignácz, Id. Oíen-beck Károly, Loser József, Szépe Boldizsár, Hein Ede, Kovács Mihály 1 — 1 frr, ifj. Wajdits Jó\'.sef 80 kr., Baneko-vich György GO kr., özv. Ofenbeck Mi-hálycé, Bódis Jánosné, Heisler Pálné, özv. Koronczy Józsefoé, TÓth Lajos, Püczer Albert, Bachrach Lsjos 50—50 kr., Bocska József, Basek Ferencz 30 —30 kr.. M. S. 25 kr.; Hiracbel Mikiné, „Róza", Weiss József. Weisemftero Zsigmond. Kolter Lajos, Szondi Ráta. 20—20 kr, Ziegler Antal. Szalay Mihály 10— 10 kr. A szíves felülfizetők fogadják a rendezőség hálás köszönetét — Aléucz-vigalmon jelen volt hölgykoszorú névsorát jövő számunk hozza.
— Rövid hírek. Vámoknál az arany árkeletpóilék deczemberre 20°L,. — Ezredéves kiállításunk idejében Oroszországban ís lesz kiállítás. — A zultán jövő nyáron körutat tesz Európában. — A fő városbeli szedők e héten strajkoltak.
— Dumas Sándor meghalt — Az uj országház küí-iöleg már teljesen kész.
Yegyese&.
— Megbízható gyógykezelés, ótvart emésztéssel ellátott egyének, kik ét vágy hiányban, felfúvódásban, gyomorgörcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moíl-fele aeldllts por" használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségük\'sC Egy doboz ára 1 frt. Szét-küldésnaponta utánvétellel Moll A. gyógy -szerész, cs. és kir. udv. száílitó által Bécj. I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláirár sával.
SíliDit-féle
Szappan

Enlcsjeirycyel a legjobb Kapható mindenütt.
— Heller-féle zenéló mű A Helier-féie zenélömüvol a zene az egéjz világba elvitetik, a melylyel mindenütt a boldognak örömét fokozza, a boldog -talanokat vigasztalja a távollevőknek me\'odiájával szivet megrezgető üdvözletet küld hazájából. — Szá\'.lodákban. vendéglőkben sat helyettesíti a zenekart és a legjobb vonó eszköznek bizonyult, a fenntiekre különösen ajánljuk az automata műveket, melyek egy pénzdarab bedobása által játszanak, ez által a kiadás legrövidebb idő alatt fedeztetik. — A darabok a legnagyobb gond-
dal vannak összeállitva, magukban foglalják a legkedveltebb melódiákat az opera, operettp, táocwene dal és dalkör terén. Továbbá tény, hogy a gyáros minden kiállításon az első érmékkel lett kitüntetve, szállítója ax összes európai udvarnak, évenkint ezer elismerő levőiben részesül. — A Heller-féle zenélő müvek előnye mint alkalmas ajáodék karácsonyra, születési- és névnapokra, ezenkívül létkészeknek, tanítóknak és betegeknek általában mindenkinek, ki ilyenné! nem rendelkezik, legmelegebben ajánl tátik. Egyenesen Bernbe kell fordulni, a legkisebb megrendelésnél ís. mert a gyárnak raktára nincsen. — Javítások idegen müveknél is a legjobban eszközöltetnek. — Kívánatra részletfizetésre is engedélyeztetnek, és illusztrált árjegyzékek bérmentve küldetnek.
— Karácsonyi remények. Alig 6 nap választ már el a (magyar osztálysorsjáték nagy uyereraényhuzásátó\', mely f. évi deczember 6 —14-ig ejteiik meg és - melyen 21499 nyeremény kerül 4.332 000 korona összértékben kisorso lásra. Hogy ezen oly óriási esélyekkel biró sor játékon oly egyének is játszhassanak akik egy egész sorsjegyért 40 frtot áldozni nem akarnak vagy nem képesek, a magyar osztálysorsjáték sorsjegyei igen elmés módon tizedekbe (á 4 frt) és naszádokba (í 2 frt) vannak beosztva. Elgondolható tehát, hány emberről gondoskodik Fortuna istenasszony ezen húzásnál, a mennyiben a kisorsolásra kerülő közel 4\'Ia millió részben az egész sorsjegyek luiajdonosai között, másrészt azonbm a tized és huszad sorsjegyek, birtokosai között is feloszlik, ugy ho*y a több mint 100,000 szerencsés nyerő azon helyzetben lesz, hogy boldog ka-karácsonyt Ülhet és szeretetét övéi iránt gazdag ajándékokkal bizonyit-hatji.
— A legjobb karácsonyi ajándék gyermekek szamara. M íjdnem Óriási sikert ért el az utolsó évtizedben egy játék és íoglalkoztatószer gyermekek számára, a mely külső alakjával keveset tgautat, melyben azonban minden más játékszerrel szemben oly sok előoy foglaltatik, hogy neki tényleg egy magas, maradandó érték tulajdonító.itó. Mi a Richter F. Ad. és társa bécsi czég-nek Horgony-Kőépitőszekrényeit értjük. A technika minden ágazatában való haladás korszakiba a igazán értékkel hír. ha már a gyermekben a forma és alaki Bzép ég iránti érzék élesztetik é.s bogy ez más foglalkoztató szer által hasonló tökéletes módon el nem érhető, azt bizonyítja egy tekintet az alaktelt mintalapokra, a melyek könnyű mintával kezdve.%, lassanként uehezebb mintára térnek át. — Mtguk a kövek igen ti-ztán vannak kidolgozva és lehetővé teszik a gyermekeknek a könnyű és biztos felállítást Egy nem megvetendő előnye továbbá a szekrényeknek az»k nagy tartóssága, mert esetleg elveszett kövek mindenkor pótolhatók és miguk a székié-yek is kiegészitő^zekrédyek hozzávásárlása által tervxzerüleg nagyobbíthatok.
Irodalom.
— Hlmfy szerelmei. A Fratik.in-Tárauiit kiadásában és Gyulay Pál szerkesztésében megjelenő 0 csó Könyvtár 356. és Í57. kötetei irodalmunknak-mintegy százados emlékei. Kisfaludy Sándornak Hímfy szerelmei a Bzázad legelőjétől máig épségben megőrizték az érdeklődéi vonzódását, a gyöngéd érzelmek figyelmét, a költészet barátainak tiszteletét. Érzelmes lyrai költészetünk e nevezetes müve csinos kiállitásu, tömött nyomása két külön kötetben ki-leaczedik kiadásban jelenik mo«t\\^eg. A kesergő szerelem, Kisfaledy" Sándornak az 1807 iki második kiadáshoz irt előszavával 176 oftlair* terjed. A boldog szerelem pedig 168 oldalnyi köteti t foglal el. Mindenik kötet végén betüso-ros rendben mutatja a tartalom az egyes éuekek és dalok kezdő sorait, útbaigazítást adván Hímfy közkeletűvé vált dalainak könnyű feltalálásához. Egy-egy kötet ára 40 krajezár.
— Az Olcsó Könyvtár uj. olcsóbb kiadásának sorozatait a FranMio-Társu lat a vállalat kapőssága szerinti gyorsa-fáijgaj adja ki. Nagy előnye, hogy minden kötete önálló s egyes szám árac-ak 10 kr. A vállalatot tudvalevőleg Gyulü Pál szerkeszti. Az nj sorozat 20 száma nyolez öüáló derék munkát juttat ismét a közönség kezébe. Ezek a ISI—200 szám alatt a következők: Camaroo, epizód a mexikói bábomból, a szerencsétlen Miksa c-ászár idejéből; irta Louíb Lsnde L; francziából fordította Haraszti Gyula, ára 10 kr. Shakespeare élete és müvei irta Bodenstedt Frigyes, németből fordította W. ára 20 kr. Colomba beszély, irti Merimée Prospor, a leg-
vonzóbb franezía elbeszélők egyike, francziából fordította Szenvey József, ára 30 kr. Berzsenyi Dániel versei, hatodik kiadás. A 268 oldalra menő kötet ára c«k 40 kr. Csalódások, Kisfaludy Ká roly vígjátéka; második kiadás, ár* 20 kr. Az Ördög naplója, a magyar színpadok fgyik kedvelt vigjá\'éka, irták Arago és Vermond, francziából fordította K«-ressy Béni, ára 20 kr. Sand György, "a híire* franczia regényirónő jellemzése D\' Hausonville-től, francziából lorducita P. G-, ára 20 kr. Kegyencz. gr. Teleki Lászlónak nagy drámai erővel irt tragédiája, ára 40 krajezár. Tehát e soro zat is a külföldi és a hazai irodalom jeles művei. Az .Olcsó Könyvtár" egyes sorozatai megrendelhetők minden hazai könyvkereskedés utján; aboi könyvkereskedés nincs levelezőlapjn a Franklin-Társulatnak cziraezve. Egy-egy sorozat ára bérmentes küldéssel 2 frt.
— „Petőfi és Bem." Az 1848 -49 íki magyar szabadsági)arcz története esimü füzetes vállalatból most jelent men v a 47 ik füzet, amelyben Gracza György \' igen élénken, s több uj adat fölhaszná. -lásáva! ecseteli Petőfinek Bithez való mély ragaszkodását A füzetnek ez a része nemcsak érdekes, hanem irodalom történeti becscsel is bír. A füzet egykorú képei ezek: Tóth Ágoston honvédezredes. Részlet a nagyszebeni csatából (Egykorú kép) A tömösi szoros védelme. (Eredetije a bécsi császári levéltárban.! Az orosz hadsereg tábori oltárképe (At aradi 1848—49 iki ereklyemuzeumbati Őrzött eredeti uárf) Igló város égése 1849,febr. 3 á;i (15;ykoru kép. A gr. Kreith féle Gyűjteményből )Orosz tábori-üllő. Az aradi ereklye muteámból. A uagysailói csata vázlata (1849 ápril 19-én ) A római sánezok ostroma. (Egykom vázlat után.) Windischgratz bevonulása Budapestre 1849 január 5 én (Egykorú kép)
— „Haliam Ágnes" népdnúna jp-lent meg Szalay Stndortól. E 3 felvonásos színdarab népiem modorban írva előadásra is kiválóan alkalmas és hatásos lenne. Gazdag és valószínű eseményei élénké teszik. Ára 1 korona, szerzőnél kapható.
— E. Kovács Gyula művészetéről és költészetéről tanulmány jelent meg Dr. KÖrösy Lisz\'ú Korrajzok czímü irodalmi vállalatában. A kiváló magyar tragikus művészetének mé tatása s költészetének bírálata alapos és szellemes, a kor művészeti és irodalmi rajza jellemző és ta-Dülságos. A dupla kötet ára hatvan kr.. mely összeg a Korrajzok kiadóhivatalába, Budapest, Andrássy-ut 25. sz a küldendő. Az országosan elterjedt vállalatban eddig a következő művek jelen tek meg: XIII: L"ó, Ferencz József, Kossuth Lajos, Jókai Mór, Vaszary Kolos, Vadnay Károly. Beöthy Zscít és E. Kovács Gjuls. Az előfizetők feláron (9 frt helyet 5 írtért) kapnak harmincz füzetet. Megtekintésre való mutatványt szívesen küldenek. Őszintén ajánlhatjuk a nagybecsű vá lálatot minden válogatósabb ízlésű oWasónak.
— .Tövisek és RózsSka czim alalt Nemes Autal tüskevári káplán, jelea elbeszélő sajtó alá adta ujabb novelláit. Ára füz7e 1 frt, kötve 2 frt, mely ösz-szeg szerzőhöz Tüskevárra küldendő,
— Befejezett dlsamn. Mintegy fél év óla az ország közönsége feszüit figyelemmel leate egy diszmü egyes füzeteinek megjelenését, melyek u^y a kiállítás előkelő éfie, mint a bennök foglalt képek érdekessége, változatossága és pá--ratlau szépsége által felülmultak miu ámt, a mi hazáukban ez ideig e nemben forgalomba kerü t. A .Röptében a Nagyvilág körül* caimü diszmű oz, melyet ez Egyetértés kiadóhivatala hozott forgalomba s melyből most kaptuk még az ulolsó, 16-ik füzetet, melynek fénypontja egy kép a budapesti temetőből a Bat i hy ány - mauzoleu mraal, a D eák - mau zo -leummal és Kossuth Lajosnak egyelőre még jeltelen sírjával. A többi kép is egytől egyig érdekes és jórészt ritkán látogatott tájakról való felvétel Megelégszünk az egyes cziraek felsorolásával: Washington szilf íja és emlékműve Cam-bridgeben. — Windy Point, Pikes Peak Coloradoban. — Szikla lakások Mancos Canyonban. Arizona. — Az .Alcazar,, „Crodova" és .Poncé de León" szállodák Szt Ágostonban, Florida. — A De las Animas hasadék Coloradoban. — Szabadságcsarnok Philadeifiábao. — A régi váro\'ktpu Szt-Áíostonban. — A három nővér (hegye ncsok)C«mmore-ban, Canada. — Royal Gorge Coloradoban.
— Az órási Geizer kráterje a Yellowstoc e National parkban. — A Hoodhe^y. Oregon. — Shoshone vízesés Idahoban
— Grand Canyon a Jellovratone National parkban. El — Cipitah a Josemite völgyben (Caüfornia) — .Wawona* az óriásfa a Mariposa-borekben, Califoroia. Ez a füzet is mint az eddigiek, megrendelhető vidékre való
IXXIV. ÉVFOLYAM.
• ku\'déssel egyflH 35 aTrert az Egyetér !é» kiadóhivatalában Budapest papnö-velde-utcza 8.. mely teljes dtszkötésü
¦ példányokra ié fogad el megrendelésetet 6 frt 50 krjával.
Papírszeletek.
Az e gy e 11 e n ? ö.
só: Hiszi ön, uram, bogy léiezett-c csak egy férfi is, ki lelkiismeretesen e!-nrondhatu nejének: „Te va^y az egyetlen nő, kit valaha szerettem?*
Férj: Én csak egy i!y férfit tudok.
Só: Kicsoda sz? Talán te édesem?
F^j: öh nem! Ádám.
Amerikai cseléd. Marié, nem hallotta, bogy valaki
¦ csenget?
l^eo asszonyom.
No*, miért nem megy kinyitni nz ajtót?
>"em tudnám, k; keresne engem ilyenkor. Bizonyára önt akarja látni valaki
g y e r m e k-é s z. Pogácsát adott a mama a kis Tan-rókának, aki azt rögtön megeszi anél kül. h">gy megköszönte volna.
— Hát mit kell mondani? szói dor-gálólsg a mama.
— Még egyet kérek. Felelt Ton-csika. 0-
Kí nyert?
Huzá* oov. 23-án. Bpest: 55 51 82 2
Húzás nov. 27-én. Prága: 43 8 74 46
Felelős szerkesztő éa kiadó ¦ BÁT0RFI LAJOS
rv ylltt6r.*J
Bt-- se yeartziretiket métereuki .t 35 I kitol 1* frt 65 ki; TaUmint fekete, f«- ; hir nioei llaaneberg-selyoi miire u* ént 35 krt.il 14 frt 65 leng — iini, I caíkoKOtt, ij \'i\'iíius:. mintázott, ó ama* tolt ! •tb mii.ó éj[b«a (oiiutefT 240 k(I onböi \\ fajta é» 2000 tulü»b. «5 s-in a mintázatban pokta ér éa vimmanUian a házhoz szaluira mi itákat ponaforűul kflld : Henneberg- ü. ci «• kir. b*.t. szili. selyemgyára\'ZUrleh-bea Minták p\'»Ufor<,üldT4l kQ detnek ! Srájrzli* PZJnsett leTel<*k\'« 10 kroi ét ;
f-i.irr. 5 krat bélj cg r.- Stti adC Magyar nyelven irt megrendelések pooto- j san elintéztetnek
¦;*) F. rovat alatt közlőitekért neta Tállal felelősséget a yierk.
HIRDETEM EH-
Másolat. 244ljlk. 95.
* Árverési hirdetmény.
A letenyeí kir. járásbiróság mint tkvi hajósai közhirré teszi, hogy a rátkai 421 sz. Ijkhen A 409 hrsz alatt a kir. kincstár tulajdonául felvett váltság köteles s 360 írtra becsült ingatlan a m. kir. kincstárjogügyek igazgatóságának 18689]VI. számú kérelme folytán a rátkai községbiró házánál 1695. évi deczember hő 4. napján d. e. 10 órakor hivatalból megtartandó önkéntes felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó ayilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltani ár a fe.iaebb kitett bec*ár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár lO^-át készpénzben vagy óvadékképes }»\'pírban a kiküldött kezéhez letenni
Keit Le tényén, a kir. járásbiró\'ág mínt telekkönyvi hatóságnál 1895. évi Ezeptember hő 18. napján.
FILIPICS, s. k. kir. jbiró. P. H.
401-ljlk. 895.
Együttes árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztá\'ya részéről közhirré tétetik, hogy a délzalai takarékpénztár végrehajtató nak Varga Mtbály alsórajki lakos vég-rehajtáet szeovedŐ elleni 50 drb cs. kir. arany tőke, ennek 1894. június 5-tfil járó 8°l, kamaUt. a lejárt kamatok 8"!, késedelmi kamatai, 20 frt 15 kr. per, \'10 frt 15 kr végrehajtás kérelmi 11 frt 55 kr. jelenlegi költség továbbá, \' <üosberger Janka nagykanizsai 1 íkÓs végrehsj\'atőnak ugyanazon végrehajtást szenvedett elleni 26 frt töke, ennek 1893. szeptember 1-től járó 6*|# kama-tai, 5 frt 40 kr. per, 4 frt 30 kr. végrehajtás kérelmi költség, — ugy 21 frt tőke, ennek 1893. szeptember 1 tői járó 6B|S kamatai, 4 frt 10 kr. per, 2 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi költ-^g, — továbbá Peiő Borbála Özv. \'¦•eigye Györgyaé nagykanizsai Ukós végrehajtafón-k ugyanazon végrehajtást szenvedett ellen i 12 frt tőke, 3 frt 70 ". végrehajtás, 3 frt 05 kr. arrerés
kérelmi, — 21 frt 72 kr. árverés fo-ganatositási és sorrend tárgyalási köit-eég, — ugy 30 frt tőke ós 4 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi kőlt-ég, — mégis Tislér Katalin férj. Neuhold István né alsó rajki lakos végrehajtatónak ugyanazon végrehajtást szenvedett elleni 54 frt 20 kr. tőke, ennek 1894. márczius 19 tői járó 6°J8 kamatai, 23 frt 25 kr. per. 7 frt 75 kr. ingó végrehajtás kérelmi, 12 frt 10 kr. ingó vésrehajlés foganatositási 6 frt 90 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi költség, — valamint Sioger Samu nagykanizsai bejkereskedő végrehaj tatónak ugyanazOT végrehajtást szenvedett elleni 8 frt 50 kr. tőke, ennek 1892 márczius 18-tól járó 6*jQ kamatai. 2 frt 50 kr. per, 10 frt 50 kr. végrehajtás fogana\'osiiási. 1 frt 60 kt végrehajtás kérelmi, 2 frt 70 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi költ Bég, — végre Simon Gábor ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatónak ugyanazon végrehajtást Fze,ived€tt elleni 26 frt tőke ennek 1895. márczius l-:öl járó 6"0 kamatai, 3 frt 50 kr. per, 3 írt 30 kr. végrehajtás kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti követeléseik kielégítési czéljából a fentnevezett kir. törvényszék tarüetéhez tartozó az alsórajki 13. sz. tjkvben I 71. hrsz. alatt foglalt ingatlannak végrehajtást szenvedetet illető s 311 frtra becsült fele része, — továbbá az alrórajkí 153. sz. tjkvben L 70ö)a. hrsz. alatt toglalt s 102 frlra és ugyanazon tkben f 568> hrsz. alatt foglalt a 1090 frtra becsült ingatlanok 1895. évi deczem ber hő 20 napján d. e. 10 órakor Alsó-Bajk község házánál Simon Gábor, Fixchl Pál, Oroszváry Gvula, Gvörffy János és Rapoch Gyu\'a fdlperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni Kivénók tartoznak a becsár 10"|.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. K**lt Nagy-Kanizsán, a kir. förvény-| szék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. \' évi szeptember hő 10 napján.
GÓZONY kir. tvszéki albiró.
ZALAI KÖZLÖNY
Házeladás.
Keszthelyen, a főutczán, egy emeletes, 5 uri lakkal, 3 szálló, 2 kocsiszín-, mo ó konyha-, nagy kerttel együtt szabad kézből eladó. „Ugyaniit pár száz tújja eladó."
4133.tk 895
Árverési hirdetmény.
! A nagykanizsai kir. mint törvényszék telekkönyvrhatóság közhirré teszi, hogy Németh József követelésének behajtására ügygondnokul kirendelt Sebestény Lajos Ügyvédnek Németh Islván- elleni végrehajtási Ügyében 55 frí._ 65 kr. tőke, ennek 1884 október 6-tól 6"7„ kamatai. 39 frt 05. per, 5 frt 90 kr, vhajtás, 9 frt 50 kr. árverés kérelmi s 8 frí 50 j kr. jelenlegi költségekből álló követelés behajtása c/éljából az orosztonyi 572\' szikben I. 1—-2 sorsor. a. felvett ingat tanoknak Németh Istvánt illető a 552 \\ frtra becsült l[3 része Orosztony községi házánál 1895 évi deezember Í5. nap-| ján d e. 10 órakor Sebestyén Lajos, felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár. 10°],, át készpénzben vagy óvadékképes papirbau a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.- Kanizsán a kir. tvszék\'mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi szept hó 17. napján.
GÓZONY kir. tvszéki albiró.
413l-47l6]tk. 895.
Együttes árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvéay?zék tkvi \\ osztálya részéről közhirré tétetik, hogy i Tuboly Terézia férj. Kámán Józsefné és \' társai szentüszlói lakos végrehajtatók-: nak Györkös József szentüszlói lakos ! végrehajtást szenvedő elleni. 73 frt : töke ennek 1893. június 7-től járó 6%, | kamatai, 15 frt 82 kr. per, 7 írt 65
Minden kedden él szombaton nagy maradék eladás.
Márkás Frigyes .=
uöt divat- éa vaszoaáruk raktára fU|y-Kaalztái.
Raktáram tul halmozottsága következtében elhatároztam, bogj kitQnő minőségű éa mindenben a legcjabb dJTatu
ÁRUKÉSZLETEMET
a beszerzési áron alul i* adom, ezen. kedTező alkalmat a n. é közönségnek b. figyelmébe ajánlom. — Das rál&iztékban és különösen o\'caó áros kaphatók a
le>gr"«J a,t> io női keíméli:
rumburgi vásznak, cbiifonok, pargetok, f&ggOnyök, butorkelmék: szőnyegek, férges női fehérnemoek éa az összes
XELEMfiYE CZIKKEK.
Kulöubsen ajánlo-n az érek őta elsörangnnak eli>meH raktáramat, & lepizlése-sehb nfi felöltőkben, bundák, piücb, cararüi és körköpenyekben. Nii kabátok 6 írttól, nyersük kSpanyek 3 Mól feijebt.
Kivilló tisztelettel
MÁRKUS FRIGYES.
Minden kedden és szombaton nagy maradék eladás.
kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 15 kr. jelenlegi, — ugy Lakatos Mihály és neje Györkös Éva szentüszlói lakos csatlakozott végrehajtaióknak Györkös József és neje Tuboly Mari ugyanottani lekós végrehajtást szenvedettek elleni 107 frt hátralékos tőke, ennek 1894. május 1-től járó 6°L. kamatai, 5 frt\' 50 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében aj fentnevezett kir. törvényszék területé j hez tartozó s a szentüszlói 98 sz. t tjkben f 392 hrsz. alatt egy negyed részbea Tuboly János s.3^ részben Tuboly Mári és férje Györkös József tu-! lajdonéul felvett 173 frtra, — továbbá; a szentüszlói 155 sz. tjkben i 167; hrsz. alatt ugyanazok tulajdonául fel- ¦ vett 148 frtta."— 317 brsz. aiatt felvett 5 frtra. 330 hrsz. alatt felvett 6 frtra, 400 hrsz. a. felvett 97 frtra, 40« hr3Z. alatt felvett 97 frlra, 142 hrsz.! alatt felvett 51 frtra, 161 hrsz. alatt, felvett 26 frtra, 184 hrsz. alatt felvett\' 37 írtra, 372 brsz. alatt felvett 152 írtra, 376 hrsz. alatt felvett 51 frtra,
— mégis a szentüszlói 157 sz tjkben f 368 hrsz. alatt *\\ részben Györkös JózBef és neje Tuboly Méri, — 1\') részben Tuboly János éa * t részben kiskorú Tuboly Mihály, Juli, András és Anna tulajdonául felvett 152 frtra becsült egész ingatlanok az 1831. évi LX. t. cz. I5G §. a pontja értelmében,
— végre a szentüszlói 155 sz. tkben t 382.b hrsz. alatt foglalt ingatlanok Györkös József és neje Tuboly Marit illető s 161 frtra becsült része, — még pedig a szentüszlói 157 sz. tjkben f 368^hxsz. alact foglalt ingatlan özv Tuboly Jánosné szül. Reimfel Viktória javára beksblezve levő özvegyi haszonélvezeti hzolgalmijog épségben hagyásával 1895 évi deczember hö 18. napján d. e. 10 órakor Scent-Liszló község házánál Sebesiyéu Lajos és Simon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°{0 i$> készpénzben vagy óvadékképes ptpirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi szeptember hó 10. napján.
GÓZONl, kir. aljbiró.
1895. NOVEMBER 30 án.
Birtokvétel.
AzoddsH készpénz fizetés melleit vételre kerestetik egy nemesi birtuk 100.000 forintig,
nemesi birtok
350.000 forintig,
uradalom és egy erdő uradalom
I ét ly, millió forint erejéig.
Ajánlatok csak a tulajdonosoktól Patt Richárdhoz, intézendók Bécs. Margarethenstrasse 12.
fllJjI JSÍSielieifl KERESET
nitlegti íx fizjléj «i.dcikl
számira, ki töríéoyesca\'engedé, lyerett réazleiirek és sorsjt-gy könyvek elsdásáyat foglalkozn akar. Ajanlatok.
FCCHSH
C C H S
iltíhá\'áh-:
Budapest, Kecskeméti.u l. zeodök Alapíttatott 1866.
Korszakunk követelménye !
Egy f»e 1 frt 50 kr.
OGAE
készíttetnek
GRÓSZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapest Kerepasí-ut 6. sz.
Kerepesi-bazá: II. em- (ezelőtt magyar íitczal a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
WkV Alapíttatott 1878. ~VS
Ünnep én vasárnapon U található délután 5 óráig.
előtt sérvkötö. has és köldökkötö. egyenes tartó, ortopédiai fűző. műláb, műkez, mindennemű kötszer suspensor, irrigator fecs-kendök. gummiáruk, vagy bármely a betegápoláshoz szükséges eszközt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egyet, gyakorlóit kőtszerésztól BUDAPEST
YII.. Erzsébet-kürat 50. sz.
a legújabban megjelent nagy képes árjegyzéket kérni, mely bérmentre lesz megküldve. (Fenti czimre ügyelni tessék.)
s< =llÍf=.|||H|s1|||*|
^Ilpsl3lll?lil5li- II g-BJ3JI|l fellel ||
Hf
isi s. ti
I ll
=o —-
síi
fii
Cs és kir. osztrák-magyar és belga kir. szabadalom ! Kitüntetett Brüsszel 1S9S. aranyérem s diazokmáonral.
keleti-felesérvkötó
orvoii tekintélyek vélemé-nyeszerint a ieg tökéi eíesehb
ezen nemben, nem rsuixlk, nem gyakorol kellemesen nyomázt éa eltivolitja cxél-szeiü szerkezeténél fogva az eddigi sérrkötÖk hiányait.
keleti-féle gnmral sérvbötö
idomiibató pelottiral, »zar Taabőr védöTel és biztonsági Övvel, eg-yeldala 6-S frt, kétoldalú 12—16 frt. yáram\'an készülnek ezen-ivQl: Uűiábak, mükezek. egyenestarlók, (Heaaing-fele rendszer) ortbopae-diai fűzök. ¦ • — góroér harisnyák éa min* denféle trarezia gummiáruk.
Megrendeléseket pon-i< Hl i% dicrérf tesen esz-k\':il
KVI^/Vl T «...«• kir. axah. kötazerísx és llUUJjli J., orvos-sebészi mŰKieréaz. Famlet éi térrkfltéazeti műhely: BUDAPEST, IV. Koranaherczeg-ntcza 17. Sebészeti műszergyár: Bostély-ntcza (Károly laktanya 5.} Jíag-y képes árjegyzék Ingyen és bérmeetvp.
kftl-
Árak:
NLüSTElK-fé!e E?Í2SEBET labdacwik.
E pilulák haacii\'.\' nészitményéknél minden te-kiutétben feljebb becsfllendök : mentek minden ártalmas anyagtól, az altestl szervek bajainál legjobb eredménynyel basznál titván, gyengéden hashajtók, vértiaztitok; egy .gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
széfeszoruléia
t legtöbb betegségek forrása ellen Czukrozott <jnk Tége:t még gyermekek is szívesen veszik.
fagr~ Etry lő pilnláí tartalmazó doboz 1-\'. kr, tgj- tekercs, mely $ dobozt, tehát 120 pllnlát taftalmaz csak 1 foriat o. é.
Óv\'„ f Utánzásoktól különösen óia-V»o • kodjun\'k. Kérjunlt határozottan Xensleín Erzsébet pllnlát. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete njomta-tatáahan ,Sz«nt Lipót* és BXeasteln FülŐp b*ydgyszBrész" aláiráasal ran ei-lát*a. A kereskedelmi törrénysxikileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* czltaiett g-yógyszertára WIEN, L, PlankODgaase 6. Raktár Nagy-Kauixtán:
BELT7S LAJOS, PRAGEE BÉLA, ERLICH ARNOLD, gyógyszerész araknál.
0332
XXJ.IV. ftVKOI.TVM.
ZALAI KÖZLÖNY
1805 NOVEMBER 30-áii
szöllővesszö eladás,
1895. évr őszi és 1896-lk évi tavaszi szállításra eladásra kerül:
150000 I-;ö rendű rupestris, mely monticola, metalicia és forwort . 16 frt 25000 pyökeres anyatelep és Qllelésre alkalmas rupestris ... 17 .
100000 I sö rendű riparia portalis...... . . . . . 16 ,
50000 gyökeres ültetésre alkalmas riparia portalis......16 .
"5000 2>sfl rendű riparia selecta............12 „
50000 Rjökeres ültetésre alkalmas riparia selecla......12 ,
25000 Il-od rendű ültetésre alkalmas rupestris mcutecola ... 18 „
25000 sojoni? 1 só rendű ültetésre alkalmas........20 ,
25000 gyökeres solonis \'...............\'-0 ,
Ugyanitt kaphatók fás, gyökeres és sima zöldojtványok.
Az I-bő rendű vesszők 6 mm. és ezen felüli vastagok 50 -60 cm. hosszúak, oltásra alkalmasak, 10000 vessző megrendelésnél, árkedvezmény adatik. — A vesszők Tapolczán átveendők, kívánatra azonban az itteni vasúti állomáshoz szállíttatnak. Fenti ár 1000 darabra vonatkozik csomagolással együtt. A fajtisztaságért felelősség vállaltatik.
Megrendelések kéretnek 25°i0 előleg beküldése mellett HIBSCH LIPÓT hoz szölüinacybirtokos Tapolcza, Zalamegye.
Ihkerebmer Mhtal
-9K INNSBRUCK, M-Teréxia-utcza 17 a«sSsr—
Eixö tiroli daróex-Hxövet-ilziet.
Legnagyobb széiküldési háza §ótál lássál a valódi \\
TIROLI DARŐCZ (LODEH)
_- ara tennw8it5ay, esttöpeny. felöltik, zubbony stt. -teljes utazó készülékeknek.
Sarvbai. Minta- és árjegyzék ingyen Kicsinyb e i
SOMOGYI VILMOS
engedélyeseit katonai előkészítő iskolája Budapesten IV. Kecskeméti uicza 4. sz. I em.
Alapíttatott Í8S2-h\'n Eddig 1800 tették le az egy éves önkéntegl vizsgát C
ggy éves Satéatesí tanfolyam
oly iíjik számára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hónap alatt előkészül hétnek a vizsgára, a jó eredmény biztos reményével. \\J
0 A vizsga jó eredményéért kezességet vállalok, a mennyiben 0 a beiratáskor a tandijmk csak a fele fizetendő, a másik fele 0 csak a jó eredményű vizsga után fizetendő.
0 Bővebb felvilípositás irodámban nyerhető IV. Kecskeméü-u\'cza 4. í-z. 0 I. em Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
8 SOMOGYI VILMOS,
a igazgató-tanár.
i
n
x
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
m m
T ulajdonsága:
Igen jól kiszárítva,
kitűnően tisztit. a használatban leg-
takarékosabb.
kulcs védjegygyei
Jótállás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű és a kezeknek.
Elannitáa: Schvarct és Tauber uraknál Njgy-Kanizsán.
kéz
kukoricza-morzsolók
és eröhajtásra. egyszerű é> éi szelelő
x
X
kettős szerkezettel, szélelörel X
Vikiit.
Gabona-rosták,
Konkolyozók (trieurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalma-sajtók
f« kvö -n vagy kocsira szerelve,
Takarmány-fSllesztők,
Szállítható takarék-fözö-Bstök takarmány
részére.
Szecskavágók, Répa és burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
mayfarth ph. és társa
stb.
cs. és kir
i
kiz. szabad.
gazdasági gépgyárában BÉCS, II I, Taborstrasse 76. szám.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők .elvétetnek.
5507.;tk 895.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék tkvi o«-tálya részérői közhírré tétetik, hogy Béli Ferencz Béli Balázs és Béli Anna keresztúr kollátszegi, ugy Bogotin Imre fityeházi lakos végrehajtitoknak özv: Tislerics Jánosné szül, Czupár Verona u. miat k. k. Tislerics Adám és Jánost gyámja vhajtást szenvedő kollátszegi lakos elleni 28 frt 30 kr. per. 9 frt 70 kr- vbajíáa kérelmi, 8 frt 15 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. íörvszék területéhez tartozó a keres ztur-kollátazegi 71 Bz.tkben I. i—4 serszám a.*;íe!vett ingatlanoknak Tisle-rics György nevén álló a 351 frtra becsült feíe része 1895 évi deczember hó 2S-An d: e. iO órakor Keresztúr Kollát-szegközáég házánál Or. Tripimmer Rezső felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beejár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°D-ái készpénzben vagy óvadékképes pBs piraban a kiküldött kezéhez letenni.
Keit N.-Kanizsán, a kir. tv.s:ék mint telekkönyvi.halóságnál 1895 évi szept. hó 24 napján.
GÓ20NY kir. tszéki aibiró.
2 évi jótállás.!
Remont Nickel frt 3 Só
Ezüst, Arany „ 7.15
, hölgyeknek „ 8 25 Breqne-féle Spirál 15 d.. IS SO 15 db. I. CbaíonGlas-
iiQtte nystema szerint , 17 Oü. Goldin Rom. 3 fódeles „ (J60.
. gar lartés . 9.90. Vecker iiorgony járatit
és -világité , 1 87.
Regulator I napi járatra
es ütöraííveí . ."i.50
Regulator 10 napi járatra és ütömiível . 8.25. Képes árjegyzék, óra, lánez, vecker, regulator, arany éj ezüst tárgyakról, a legfinomabb szerkezetben, ingyen és bérmentve A be cetn válé kicseréltetik, v»gy a pénz, viiszáadttlik.
etjg. karecker óragyára
Bregeaz. !17. V tvralberg.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
.Jűt f\'szeíű - JK?«200 Csésze - Tí?<\';.\\q.
4SS3;tk. 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykatiizsai kir. törvényszék ikvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Remete Géza nagykanizsai lakói végrehajlatónak Kurucz Katalin férj GÖllei Iitváuné végrehajtást szenvedő sormási lakóá elleni 23 frí tőke, ennek 1894. juniuy 1 IŐI járó 6°j0 kamatai 9 frt 75 kr. per, 5 frt 85 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 15kr. jelenlegi továbbá Keié Tamás sormást ikó- végrehnjtitó-?ak eO^írt tőke, ennek 1893. január 25 tői járó 6,[0 kamatai, 12 frt 50 kr. per, 8 frt 40 kr. végrehajtás .kérelmi-végül Perkics György és neje Rele Kati végrehajlatónak 60 fn tők% ennek 1894. február 16 tói 6°|0 kamaiai, 8 frí 95 kr. végrehajtás kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezeit kir. törvényszék területéhez tartozó a sormás 98 ez. tkb\'en 112á hrsz. a. fele résziben ku-ruct Kati* férj GÖUei I tvánné. egy negyed részben ifjú Kurucz József és •ji részben Kurucz Erzse férj. Varga Istvánná llu részben kiskorú Kurucz József és \'."u részben kiskorú Kurucz Ferencz és Kurdét Anna tulajdonául felvett a 231 frtra becsült ingatlan az 1881. évi LX t. cz. 156.§. d) pontja értelmében egészben 1896 évi jannkr hó 22. napján d e. Sormás község házánál Remete Géza és Dr. Fű öp Kázmér felperesi ügj rédek vagy helyetteseik közbejöttévé! megtartandó nyilvános árverésen -eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett bee ár
Árverezni kívánók tar-oznak a becsár 10%-át kézpénzben vagy óvadekk"éj)es papírban a kiküldött kezébez letenni
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvény azék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi október nó 4. n«pján."
GÓZONY, kir. aljbiró
á~\\ 4 frt 70-kr> eíőleges beküldés,-vagy pedig 5 frt utánvét rnel-É\'-laW fett\'mindenkinek küldünk regulázható
ggenf\'l zsebórát,^ valódi Double-Ghristor ezflst utánzatut.
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 12 frtba kerülnek. Elárusítóknak fél iuezatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállitóháza. Bécs, TV. Schwindgasse 14 parterre Thür Nr. 2. \'
•tg. -
A magyar osztálysorsjáték második osztályának húzása üeczember G-án kezdődik és deczember 14 éig tart.
Véteisorsjegyek —, a míg a készlet tart — és pedig:
egy egész sorsjegy 80 koronáért,
egy tized sorsjegy 8 koronáért és
egy huszad sorsjegy 4 koronáért v
az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű fel-r.lágositással szolgálnak; Megrendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. \'"\'
Budapest. 1895. november 1-én. ii. Magyar Oíztálysorsjáték Igazgatósága
1895, ítember hó %—14-ig
ejtetik meg a
Magyar Osztály-SorNJálék nagy nyereményhuzása,
mélyben 31.499 pénznyeremény kerül
4 milHÓ 332,000 korona
összértékben kisorsolásra, többek között egy 600 000 korona, jutalom 400,000 200.000, 100000. 50,000 stb stb koronás nyereményekkel.
A legnagyobb nyeremény
a legszerencsésebb esetben
korona.
40 frt. 1 lized 4 frt nad 2 frt.
A sörnek árai: \\^.í%m.
(Portöi-rt 5 kr., ajánlott levelekért 15 kr, nyeremény-jegyzékért 10 kr fizetem ajánlja és széikflldi postautalvány ellenében vagy utánvéttel is
BUDAPEST
SzervJtalér 3 izan
lloiiiize Károly, íőel«riisíío,
Sf- Hoey a tiszteit közönség, különböző számokból álló több sorsjegy birtokában nagyobb n/íereménykilátá:-okhoz jusson. 5 vasy ennél több sorsjegy vásárlásánál a legkülönfélébb számokat álltton össze tetszés szerint egész, fél, .tized és huszadokból. "SW
- &MF- Süreöny-czim: Lotlohelntze Butlapest. *9I
?
D D
5
?
jyiOLL SEIDUTZ POR
csak akkor valódiad, ha mindegyik dobos atoll A. védjegyet és
aláiráaát tünteti fel. •A Moll A.-fá\'s SeititiU porsk tartós gyógyhatáia a legmakacsabb gytnsr- é> al-teatbáktalaiKk, gyo ncr.ri.rc3 éa gromoriiév, rogyott izékrskedés, inijbántatom. vér-tolaiás. aranyér és a iegkii.rtr.bóíöV nöl betagsések elten. - jeles báziazeroek évtizedek óta mindig ii.ifvou elterjedést 8zorzc;t. —- Ara egy lepecaételt eredeü do-\'i- kazvak I frt ». é.
Hamisítása; t ör v é n y i I e g f e n yj 11 e t n e k
Csak akkor valódi; ha xtaí^. nve? MOl\'í\'
,A. m»ll* ítrhraUi "nozittal r
vcljeayét tilntfti (el és zárva. A Ho: -fé\'.e frai-
ezia borszesz és aá L\'evezetrsen mint fáidaíoiacsi:lapító bedSrz^Ölési szer kfís; csnz és a meebalés egyei következmétiyeiné! IftgMrtteretesRbl) népszer. — Egy -\'t.c zeti eredi ti üv«g ára 90 krajezár.
.Moll Salicyl szájvize. =¦ ;
(Főalkatre^ze: fQzolysSTss szilcte.)
A aiindeQoa i száittsztitáSDil kalfloösec foatos bármely tcoru gyermekek, mint let- .»
nőttek számÁrs; mert é szijviz & fogak tfirib^ii épségét bizlüsttia t e(ryszersmín:l Q
OTízcr togtijts ettea. - E,y li.ll A yéil|i,r»vel ollátatt ü*« irt,-. 90 *r»|«zár. ;D
- B la a
(691)
Moll A.
F 0 s z (; t k N ! de s :
gyógyszerész, es. és kir. udvari
szállító által, jö
Bécs: 1., Tucblaubett Sr. az. (O
Vidéki ssigrearliliiik aaftata mi lltixit mStttt lt!|atttltU>k §
? ?
a
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
• _ Raktár: Nagy-Kanizsán rasenfeld adalf ás Fl». ¦
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyTnyomdájában Nagy-Kanizsán
O0C)OOOrXK30O3OOan33333O33030O3DO0naaaÓÖ^