Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.7 MB
2010-01-25 13:17:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
892
3250
Rövid leírás | Teljes leírás (232.7 KB)

Hiányzik: 52. szám

Zalai Közlöny 1895 049-051. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KAGY-KAfflESI. ifc deczember 7-én.
Előfizetési Ár:
Egész érre . . . 5 frt — kr-
'Kél évre.....8 frt 50 kr
[Npgvederre . . . 1 fn 25 kr, Keyes szám 10 kr.
HIRDE.TÉSEK 5 ¦¦-¦^ petitaörban 7. másodaxorj minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEÍÍ kittit soronként 10 krért vétetnek. -1. Kincstári il-eték-minden egyeij nirdelóaert 30 kr. Sietendő
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Uátor& Lajos szerkesztŐ-kia>3ó nevére atimz^tten Nagy-Kaaiziiára bér-mentre tetéz en^ök.
JBénaentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok yisüzanem külilr-tnek
részvény-társaság*, t „nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tüzottó-egyUt
?óegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .-szegények tápintéwteV a „katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kűlválasztmányáuak hivatalos 1:
HETENK1NT EG YSZEffSZOfoBATON MEGJELELŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
- ~ - ' - ~ - —*—
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület", ,» nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztir
,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony
nagykanizsai küWálasztminyának hivatalos lapjg
¦egyei tisztújítás.
Zalararmegyében általánosan megindult az érdeklődő mozgalom a decz. 17-én megejtendő varmegyei tisztújítás érdemében, mint a közhangulatot leginkább eltalált pacsai járási megyebizottsági értekezlet jegyzőkönyvét közöljük.
Jpgj'zókönjv
felvétetett Pacsán 1895. november hó 20-án a pacsai járási megyebizottsági tagok által megtartott értekezleten az 1895. évi deczember hó 17-én megejtendő tisztújítás ér demében.
A nagyszámban összegyűlt bizottsági tagok elnöknek Koller Istvánt megválasztván, ki is a megjelent bízottsági tag Urakat üdvözté és az' értekezletet megnyítottnak nyilvánítja.
Több bizottsági tag felszóllalása után elnök határozatképpen kimondja, .hogy az értekezlet ngy a központ mint az egész megye, tisztikarának jelölésére nézve kíván határozni, — mely határozat értelmében jelöltettek: Alispáni állásra: Csertán Károly egyhangúlag. Főjegyzői: Szmodics Gjóző nagy szótöbbséggel. Első aljegyzői : Czukkelter Lajos egyhangúlag. Másod aljegyzői: Csák Károly nagy szótöbbséggel. Harmad aljegyzői : Vízy Géza egyhangúlag. Negyedik aljegyzői: Unger Kálmán egyhangúlag.
Az.árvaszék keretében a mennyiben változás állna be:
Árvaszéki ülnöki állásra: Csák Károly egyhangúlag Főpénztárnoki: Marton László egyhangúlag. Alpénz-tárnoki: Sólyomy Tivadar egyhangúlag.
Fóezolgabirákbá : Zala Egerszegi járás főszolga-birájává: Thassy1 Miklós. Zsla-Szt.-Gróthi: Botka Ferencz. Sümegi:
Fűzik Gyala. Tapolczai: Szc'atmik-l'ősy Gyula Keszthelyi: Takách I Imre. Pacsai: Gaál Miklós. Novai: \ Viósz Ferencz. Letenyei: Thassy Lajos. Csáktornyai: Kohlbenschlag Béla. Perlaki : Kovács Rezső. Nagy-Kanizsai : Svastits Károly. Alsó-Lendvai: Csesznák Ödön a m-'nnyi-ben az alső-lendvai főszolgabírói i állás üresedésbe jönne.
Szolgablrábká : Mayer István, Maletiijszky Lajos Székely Emil. Győrfy Pongrácz, Pálffy László, Bölcs Sándor, Szal-may József, Csák Árpád, Vízy \ Géza, Csesznák Ödön a mennyiben \ főszolgabíróvá meg nem választat-: nék és Sólyomy Tivadar a mennyi-; ben alpénztárnokká meg nem választatnék.
Egyéb tárgya a/, értekezletnek i nem lévén, az bezáratott. Kelt mint fennt.
KOLLER ISTVÁN értekezlet elnök.
CSARNOK
„A jn Regi néni."
A Kógy...