Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.7 MB
2010-01-25 13:17:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1082
3602
Hiányzik: 52. szám

Zalai Közlöny 1895 049-051. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KAGY-KAfflESI. ifc deczember 7-én.
Előfizetési Ár:
Egész érre . . . 5 frt — kr-
'Kél évre.....8 frt 50 kr
[Npgvederre . . . 1 fn 25 kr, Keyes szám 10 kr.
HIRDE.TÉSEK 5 ¦¦-¦^ petitaörban 7. másodaxorj minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEÍÍ kittit soronként 10 krért vétetnek. -1. Kincstári il-eték-minden egyeij nirdelóaert 30 kr. Sietendő
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Uátor& Lajos szerkesztŐ-kia>3ó nevére atimz^tten Nagy-Kaaiziiára bér-mentre tetéz en^ök.
JBénaentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok yisüzanem külilr-tnek
részvény-társaság*, t „nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tüzottó-egyUt
?óegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .-szegények tápintéwteV a „katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kűlválasztmányáuak hivatalos 1:
HETENK1NT EG YSZEffSZOfoBATON MEGJELELŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
- ~ - ' - ~ - —*—
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület", ,» nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarépénztir
,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony
nagykanizsai küWálasztminyának hivatalos lapjg
¦egyei tisztújítás.
Zalararmegyében általánosan megindult az érdeklődő mozgalom a decz. 17-én megejtendő varmegyei tisztújítás érdemében, mint a közhangulatot leginkább eltalált pacsai járási megyebizottsági értekezlet jegyzőkönyvét közöljük.
Jpgj'zókönjv
felvétetett Pacsán 1895. november hó 20-án a pacsai járási megyebizottsági tagok által megtartott értekezleten az 1895. évi deczember hó 17-én megejtendő tisztújítás ér demében.
A nagyszámban összegyűlt bizottsági tagok elnöknek Koller Istvánt megválasztván, ki is a megjelent bízottsági tag Urakat üdvözté és az' értekezletet megnyítottnak nyilvánítja.
Több bizottsági tag felszóllalása után elnök határozatképpen kimondja, .hogy az értekezlet ngy a központ mint az egész megye, tisztikarának jelölésére nézve kíván határozni, — mely határozat értelmében jelöltettek: Alispáni állásra: Csertán Károly egyhangúlag. Főjegyzői: Szmodics Gjóző nagy szótöbbséggel. Első aljegyzői : Czukkelter Lajos egyhangúlag. Másod aljegyzői: Csák Károly nagy szótöbbséggel. Harmad aljegyzői : Vízy Géza egyhangúlag. Negyedik aljegyzői: Unger Kálmán egyhangúlag.
Az.árvaszék keretében a mennyiben változás állna be:
Árvaszéki ülnöki állásra: Csák Károly egyhangúlag Főpénztárnoki: Marton László egyhangúlag. Alpénz-tárnoki: Sólyomy Tivadar egyhangúlag.
Fóezolgabirákbá : Zala Egerszegi járás főszolga-birájává: Thassy1 Miklós. Zsla-Szt.-Gróthi: Botka Ferencz. Sümegi:
Fűzik Gyala. Tapolczai: Szc'atmik-l'ősy Gyula Keszthelyi: Takách I Imre. Pacsai: Gaál Miklós. Novai: \ Viósz Ferencz. Letenyei: Thassy Lajos. Csáktornyai: Kohlbenschlag Béla. Perlaki : Kovács Rezső. Nagy-Kanizsai : Svastits Károly. Alsó-Lendvai: Csesznák Ödön a m-'nnyi-ben az alső-lendvai főszolgabírói i állás üresedésbe jönne.
Szolgablrábká : Mayer István, Maletiijszky Lajos Székely Emil. Győrfy Pongrácz, Pálffy László, Bölcs Sándor, Szal-may József, Csák Árpád, Vízy \ Géza, Csesznák Ödön a mennyiben \ főszolgabíróvá meg nem választat-: nék és Sólyomy Tivadar a mennyi-; ben alpénztárnokká meg nem választatnék.
Egyéb tárgya a/, értekezletnek i nem lévén, az bezáratott. Kelt mint fennt.
KOLLER ISTVÁN értekezlet elnök.
CSARNOK
„A jn Regi néni."
A KógyárTÖlgyet egy szerény, de barátságos szép fekvésű falucska (F. R. . ) gazdagítja. Több ódon kastélyával, valamint az ujabb izié= szerint építettekkel, szép képet nyújt a szemlélőnek, jól eső érzést keltve.
Egy kis hegylánczolat tövében fekszik, mely tavaszszal tele fehér és rózsaszín favirágokkal, mely fei hóként borítja a hegyoldalt, s valami bűbájos illat terjeng, ha a ka-! szálókon abban az időszakban bo-' lyong valaki, érezheti annak kelie-I meit s fenségét, különösen ha a madarak fülbemászó zenéje felhangzik, s a fülemile csattogása felveri azt, oly andalíiólag hat, s oly megható varázslattal tölti be, hogy nem kívánja elhagyni azt a kedves helyet.
Föllebb menve, különösen mikor a nap nyugvóra tér, a hegytetőről egy megragadó képel nyújt gyönyörű kilátásával, axmint félhomály vonja be a tájat, s ködös lepei száll a vidékre, a nap megaranyozza lenyugvj sugaraival, s a pirosas fény áttöri a lepelt, s mindennek oly kellemes rózsaszint kölcsönöz.
— Van a hegynek egy befejező része, mely kifogyhatatlanul hozza a szép vadvirágok minden fajtáját, hogy a botauikust is csodálatba ejtené, ha kissé kezdene ott búvárkodni, de a virágok zömét szt,-Györgyvirág (Gyöngyvirág) és czik-lámen képezi. — Egy fehérre meszelt kastély hívogató Vtülseje emelkedik a völgy Ölén, (békavár mellett, mint mondani szokás, mr-t ott egy tavacska képződött, s ezen zöldi viziállatkák tanyát vertek benne, s bezajogják a levegőt ezen a tájon) . . . e kedves urilak kimond-hatlan sok jő napnak szerzője s színhelye, s míg a világ, világ lesz, annak mostani lakója, s annak szelleme Örökké emlékezetessé teszi ama kedves helyet, — ,a kedves jó Regi néni." Oh! de nagyon sok szép és jó jellemzi e drága s nemes lelkületű nőt, — azt a tol! ecsetelni eléggé oem képes, — vau még e laknak egy gyöngye is, ki az ó ápolóját, gonvíselÖjét, szóval a uáz angyalát képezi, óhajtanád tudni szépen hangzó nevét? — .Hanna"!
— . . Ide seregük a vidék szine-java, előkelősége minden időszakban, nincs ki ne rajongna a kedves családért, mely csak két tagbői áll,
— de a gondosság s figyelem, vendégszeretet netovábbja, az aranyos kedély együtt va.n ott képviselve.
A jó nénike boldog kimondhatatlanul, ha jó barátai meglátogatják, viszont boldog az a helybeli - valimint vidéki jóbarát, ha időt vehet magának hozzá sietni, tudva hogy jó
napot szerez magának, olyant, mit el nem feledünk, sót emlékezetünk egy kedves, pontján pihen meg, a midőn arra vissza gondol. — Szeret -elbeszélgetni, boldog mosolylyal a múltról, midőn boldogult fóuri férje oldalán be utazta külső országot, nem tekintve az utazás rossz oldalait, tengereken, s egyéb helyeken posta kocsikon ntazva, — olajos ételekkel, halakkal táplálkozva, — mert még akkor a vaset igen -.kezdetleges volt, különösen átszellemül, ha Olaszország müremekü templomairól iín szó, mert nagyon ájtatos lelkületű, — különben mindenről végtelenül érdeklődik, politikáról, gazdaságról, s ,-égyéb ismeretterjesztő dolgokat egész hévvel vitat meg.
Egyik kiváló élvezetét képezi a tarokkjáték, melyhez ha kompánia alakul, nincs kívánni valója, mindenkihez van nyájas szava. S a legjellemzőbb még az, hogy nála mindenki ügyvédjére lel, mindenkinek csak erényét látja, nincs oly egyén, ha beszédtárgyát képezi, hogy ö minden széppel s jóval fel ne ruházza, szóval, Ő .védangyal." — Kedves vendégeinek pedig még fűszerezi mulatságát, a legkényesebb ízlésnek megfelelő asztalával", a meiy szinte jól hat mindenkire.
Egy szép vonást nem hallgathatok el még, a milyen szeretett a főúri körökben, ép oly csodált, s imádott az alsó osztály részéről, mert a betegeknek oly istápolója, — s nincs oly elhagyatott szenvedő, kit ó meg ne nézzen s a legfájdalmasabb sebzett egyént is meggyógyítja irgalmas jóságával, a ki-bizalommal felkeresi.
Áldás is fogja kisérni éríe a sok hálás szívből jövő fohász által, s tisztelő barátai pedig szinte röpítenek imát érte, hogy a gondviselés még sokáig tartsa meg, elvál-
! hatatlan őrangyalával együtt, — i sok megszámlál hatatlan évig, hogy ; soha ne kellene tőle elválni a meg-; szokott körnek, az vo^na vágya az I egész (öt tisztelő s szerető) vidéknek. Éljen soká a jó Regi néni!!
TRITOMA ÜVÁRIA.
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A .magyar iparéi kereskedelmi vállalatok története" szerkeszlösége a jövő évben tartandó ezredéves országos kiállítás, alkalmából Magyarország kiválóbb ipari és kereskedelmi vállalatainak történetét szándékozik megírni és kiadói. A mű czélja
I. a hazai vállalatokuak ugy fejlődésükben, } mint történetükbea való megismertetése, I a mintegy e méltánylandó czél csak ngy érhető el, ha a vállalatok vezér-férfiai és tulajdonosai a vezetésük alatt : lévő vállalatok keletkezését, fejlődését és főbb mivelési igát feltüntető adatokat, a gyárek, műhelyek vagy üzletek
¦ épületének esetleg azok belső berende-
¦ zésének rajzává] vagy clichéjével együtt j a mű megírásával megbízott Fekete ; Adolf szerkesztőnek üudapest, Teréz-\ kőrnt 50. sz. alá mielőbb beküldik: ! fölkérjük kerületünk minden kiválóbb | ipari és kereskedelmi vállalatának ve-\ zetöiégeit, szíveskedjenek a vállalataikra | vonatkozó és felsorolt adatoknak a jelzett helyre való beküldésével a szóban
i lévő kö^hisznu irodalmi vállalatot tá-
: niogatni. Evvel kapcsolatban megje-gyezzük, hogy a .magyar ipar- és ke-
; reskedelmi vállalatok történeté"-aek szerkesztő bizottsági elnöke Gonda Béla,
, m. kir. kereskedelemügyi miniszteri tanácsos. A kiadandó mű a hazai nyomdaipar remekének készül; egy példány előfizetési ára 50 írtban szabatott meg, mely vagy a fönti czimen, vagy pedig a , Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pénztárához küldeiidö be. Soprori, 1895. évi november havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A temesvári kereskedelmi és iparkamara saját kebelében kiviteli irodát állított föl, melynek föladata különösen a Balkán államokba irányuló magyar kivitelt a:-, értesítési szolgálat ápolása által előmozdítani. —
, Ezen iroda specziális föladatai a kö-; vetkező pontokban, foglalhatók össze:
T. A
% A.
Gottdsiatom téved.....
Gondolatom téved, Föhatnad a képed,
Az az édei régi----
Ks a ini hamvadt már Újra elkezd égni.
Pedig tán jobb volna Hs tovább hamvadna Minek ég hiába -Szivemet emésztve Meg oem értett lángja ?
Gondolatom téved
Itt vagy .... látlak téged----
Nézek azép szemedbe Ugy mint. legelőször b vágy kél a txivembel
Majd reszketve dobban A nagy boldogaágban Amint rágondolok Hogy kezemre miként Loptad els6 csókod.
Gondolatom téted.... Kurüizsocg emléked B mint annyi édei asát Befonja stivemet.... Majd csillogva elszáll ....
Dalt, szerelmer, tavaszt, Mit az ősz nem hervaszt Éreztem szivembe 1 Virága te vol'ál, — Minei íépted öásze ? —
VALKRIA.
„Almanach 1896" ra*
A ravasz könyv.
Mikszáthnak jutott eszébe, hogy egy könyvet kellene csinálni, amely kalendáriumnak lát'zik, pedig a legtartalmasabb és legváltozatosabb könyv. Be kell csapni az olvasó-közönséget, de ugy, hogy ennek legyen öröme és haszna belőle, így született meg a Hikszáth-féle Almanach amelyről már nyolez éve ki-EÜlta turpisság, hogy csak kalendáriumra játiza magát, pedig a friss elbeszéld irodalom színe-javát foglalja magában. Az olvasóközönség — csudák csndája — mégis ugy vásárolja, mint ahogyan naptárt szokás, szinte anyagi szüksége. Olyanná lett, mint a zsemlye az. életek között Az idei sütet különösei:- friss és kapós is lesz; az élő magyar elbeszélők aj munkáinak legjavát adták oda Mikszáth Almanach-jánsk, mely egyszersmind a StDger és Wolfnerféle Egyetemes Regénytáraak aj kötete.
Az aj Almauach előszavát — a szerkesztő szívességéből - - a könyv meg jelenése napján módún*: és jogunk vao itt közreadnia
•Almanach az 1896. én: Szerkeszti Mikszáth Kálmán Egyetemes Eegénytár XI. évfolyam III. és IV. kötete Singer é> Wolfoer kiadása. Ára /íiszkőtésben 1 frt
Mikszáth előszava az Almanachhoz.
Eloszt az előszóhoz
Az iróságotsokan valamikülönös, extra -vagans mesterségnek tartják, a poéta nascitur közmondásnál fogva is, pedig voltaképen az író csak annyiban különbözik a nem íróktól, hogy több elmondani való története vau — de egy-két története minden embernek lehet. Menynyivel jobban elüt a laikui mestertől, például a csizmadiasígbao. A mester annyi csizmát tnd varrni, amennyihez bőre van, a laikus pedig egyetlen egy c«izmát se tud varrni.
Mondom, csekély a különbség írók és nem irók között Hiszen minden ember szive érez leírni méltó dolgokat, legalább egyszer életében a mindea stem fedez fel eredeti színeket a látott dolgokban, csak nem tudja rólak, hogy eredetiek Igen. ngy kell annak lennie, hogy mindenkinek van égy jő története, amit érdemes volna meghallgatni, még tán a rosz íróknak is van egy briliáns thé májak — de azt soba meg nem írják.
Megösmerkedel valakivel s lassankint előbújnak a fehér asztalnál, pipafüst mellett, az Ő sajátos történetei — és ha azután száz esztendeig ismered is, mindig e történeteket hallod tőle. A történeteitől soha se szabadni meg senki — össze vannak azok valahogy nőve az agyvelejével. Deáknak voltak ilyen történetei és bizonyosan vannak Demké
Pálnak ís. Ha a kiadók rámeanek Jókaira kéziratot kérni, hogy így. ugy, ha kicsiny lesz is, ha csak azáz sor lesz is, az öreg ur nekik szegez ilyenkor egy történetet arró' az emberről, aki zsebórát ment csináltatui. Az óriás egyheti időt kért, annyi munkája lesz rajta. Hát akkor csináljon egy piczinyet, mint a gombom, E&ólott az ember, de az aztán holnap legyen kész. Az órás persze azt felelte, hogy a kic-icy órához még több idő kell. Az öreg ur, akinek fejéből millió történet rajzott ki, ezt az egy ócska históriát agy tartja kéznél, mint valami elválhatatlan szerszámot. Király a király, mégis bizonyosan csak egy peniczilust tart á zsebében.
Vannak aztán kivételek. Albrecht^fó-herczeg például nem vitte fel története ki?, hanem két kedvencz tósztja neki is volt. Báró Harkányi Frigyes adomái közt szintén van egy legkedvenczebb, meiy néikül egy látogatóját se ereszti el.
Visi Imre és Láng Lajosnak kettőjüknek volt egy történetük. Visi elmondta félig és hozzá tette: „A többit Láng tudja". Láng örömest beszélte a reá eső részt, de elhagyván az elejét, e! nem mulasztá megjegyezni: ,Az elején azonban Visi volt ott,"
Az egész történetet soha se hallhattak, nem» lévén jelen vagy Visi, vagy Láng, — de egy konstatálva lett, hogy mindenik csak azt szerette belőle elmondani, a mi-ö vele történt, mert csak
stsnak van különösebb ingere. Amit az ember kigondol, az mégis csak mostohagyerek (a Fantázia anyáiul,) amit másoktól hall, az csak adoptált poronty, de ami magává! az emberrel történik, az egy édes kölyök, azt öröm produkálni...
Ezek után senki sem veheti rossz néven beva lom, hogy nekem is . van egy ilyen Faját történetem, velem esett, amit szeretek elbeszélni iró pajtásaimnak Úgyis már nyolczszor Írtam e rovatban azolvasókhoz az írókról, illó most a kiienczedik alkalommal, hogyaz olvasókról meséljek az íróknak.
A ázittya-vér.
(A tulajdooképeni elchzó.)
A képviselők kétségen kívül gentleman emberek. Külsőleg, a szalmájukra nézve,majd mind jólfest, amagranézve ... no ott lehetne kifogást tenni, de (az Ördög akar párbajt) nem teszek semmi fogást inkább ráhagyom, hogy többnyire okos emberek.
Különösen jó és derék ember volt köztük Zalay István. Tipegő járású, lassú beszédű, lassú mozdulatú, tömzsi ur. A szive puha volt mint egy galamb szive, a jelleme hófehér volt, mint egy galamb tolla (t i. egy fehér galambé.) Szerette az öreget mindenki, bizonyosan még Hentaller barátom is, daczára, hogy egy könyvet írván (mintegy nyolez év előtt) a mamelukokról. Zalayról is megeresztett
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. DECZEMBER 7-t
_ a külföldi piaczokról érkező konzuli jelentések és az ipart, kereskedelmet éa hitelt érdeklő" idegen (örvények változásainak kivonatos közlése, az ér-
't tesitési szolgálat belterjesebb ápolása oly irányban, hogy az iroda nemcsak vám- és szállítási ügyekben, hanem a külföldi ügyfelek hitel- és egyéb viszonyai felöl, valamint (temesvári) kamara-kerület iparintézeteinek szállítóképessége felöl is az érdekelt kérdésére lehetőleg gyorsan discrét módon éi ingyen üyují felvilágosítást. Minthogy a temesvári kereskedelmi és iparkamara ezen vállalata a magyar kereskedelmi körökre nézve általánosságban jelentőséggel bír, vau szerencsénk arra kerületünk érdekelt köreinek figyelmét ezennel íölhivoi. Sopron 1895. évi november havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
HÍREK*
— ó Felsége a m. ktr. honvédlovasság felügyelőjévé aevezte ki Klobu-csár Vilmos vezérőrnagyot, a m. ktr. 75. boti7e*d gyalog dandár parancsnok áf-
— Január 5 én a Keresztény Jótékony Nőegylet alapja javára mulatságot rendez, bizaiommai és tisztelettel falkéretik a város és vidék jótékony kö zönsége, hogy e «2éira pénzbeli ado^ máoyoyai hozzájáiulni kegyeskedjenek. A pénzbeli adományok január 3 áig Sebestén? Lajosoé úrnőhöz küldendők.
— Felolvasás. Főtisztelendő Kalcsok Leó föüymn. tanár ur a nagykanizsai Oasino saját helyiségeiben 1895 évi deczember bú 7-én a?az szorabatoa ,Leo-pards; és Schopenhauer pessínii3niusa" czimü felolvasást tart. A felolvasást táncz köve'i. Kezdete 0 órakor.
— Adakozás. A Keresztény Jótékony nőesylet czéljaira ujabban Saller Lajo-né urnő 5 frtot adományozott. Köszönetét nyilvúnitja az elnökség.
— A városi építészeti bizottságnak m. hó 25-én taríott ülésén Tuboly Victor bizottsági tag interpellálta az E'nököt a városi építészei: szabáiyrendetet módosítass tárgyábáu. Az eddigi szabályrendelet minden rendelkezése ugyanis a helyi viszonyoknak nem felelveu meg, azok kiigazításával egy küldöttség bízatott meg, mely jelentését még nem adta be. Az elnöknek az interpellátióra adott válaszát a gyűlés tudomásul vettp, egyúttal elhatározta, hoey a városi tanácsot azért keresi meg, hogy Pécs, Szombathely s Székesfehérvár városok szabályrendeleteit nagyobb tájékozhatás védett a bizottság részére szerezze meg.
— Dajka tanfolyam nyittatik uj évkor a Csáktornyái kisdednvodaban, meiy hat hónapig tart, állandó menhelyek vezetésére nyernek az ilIetGk kiképez-tetésL
— A szerencsétlenség ritkán jár egyedül, tanultja a mult számuíikban leirt gépeset is. Szraodits Péternek előbb kis vagyoükája a tűz martalékául esett, a két kis gyermek apjának szomorú esete közrészvétet keltett.
— A Bebeshajtas szomorú eredménye. -Megrendítő eset adta magát elő hétfőn
vásározás napján. Ugyanis Horváth Mihály sándormajori cseléd tehenét vásárra .vezette, utánoa ment felesége, ki hajtotta azt. — Kanizsához közel lovas
szekér haladt gyors erőltetett trappban, paraszt szokáshoz híven. — Az egyik ló fölrag,— a másik megijedt, mindkettő száguld, az árok szélén haladó asszonyt a rad fellökte, kerekek alá jat, a szerencsétlen lábszára eltörik, a sikoltásra a férj visszanéz, azt is ugyanazon eset éri, bordatörés, fején 4 helyről a vér tódul, kórházba szállíttattak. — Ezen megrendítő szomorú esemény részben csak azon rakoncátlan paraszt szo kasnak tudható be, mi itt a vidéken divatos. — Legyen az országút vagy mellék-ut itt a kitérés nem divat, a piraszt lovait pöczkölve az ostorral minduntalan, megkedze'-t irányában halad, nem tér az semerre sem, igy azután a földülés. kocsiba lóba beakadás, sorhányó letörés, ez napi szokás. — Hát még bucsu vagy vásárnapokon, az a lujszalódzá-s, sokszor teít szekerekkel is kaJoppiror. a szekér akkor, az a .si-kogatás, lárma, éneknek nevezett ordítozás, egyszóval paraszt rakonczátlan-kodáa dívik, melyek sokszor szerencsétlenséget okozlak, mint a jelen esetben is. Én azt hiszem, — irja tovább tudósítónk, — hogy helyesen cselekszem, ha közérdek szempontjából arra kérlek, hogy becsei lapodban az illetékes hatóság figyelmét ezen körülményre fölhívni szíveskednél.. — Többször kellenék a közlekedési utakon ellenőrző próbajáratokat fundáltatni és az ilyen rakooczát'ankodásokai kérlel hellénül szigorúan megszüntetni, bizonyosan jó jutással voloa néhány példás büntetés ezen sziíajkodások ellen. —Szegény Horváth igen jó hű cseléd volt Bigoláa sajoálom mint embert ét hú cselédet. A tettes Doma Ferencz galamboki lakó).
— Az első nagykanizsai magyar asztaltársaság folyó hó 1-én Pintér Sándor jóhírü vendéglős díszes termeiben rende7ett jotékonyc/.éiu tánczvi-gaima oly kitűnően sikerük, mint hat éves fennállása Óta eddig még soha sem. Jól tudja Nagy-Kanizsa város igen, tisztelt közönsége, bogy e szerény asztaltársaság müy tövises utakon haladva kü?d nemes czélja kiviteléért, hogy íu-bát adjon a szegény, árva kisdedeknek ; éppen ezért ez évben sem volt nzük-keblü mert dicséretesen szép számban vett részt a tánczYigáimon. Kitűnően sikerült AszaUy Gábor .Goldstein Számija*, mit az ismert komikum remekül adott elő s méltán kiérdemelte a jelen levők szünoi nem akaró tapsviharát. — a vígalom rendezősége forró kösröneiét fejezi ki e helyütt is Fxl József táncz-fcndcö urnák, ki oly igazán ritka anyagi áldozatot hozva Szombathelyről jött meg, hogy a vigalmon mint tánezrendezö ünnepeljen. Az Első nagykanizsai maeyar asztaltársaság folyó hó 1-én tartott tánczvígalmán felülfizet^í kegyesek voltak: Hiatkó János, Ot József, N. N, Kovács Mihály, Mair József, Brück Sándor és Feiner János urak I —1 frtot. Kudich Alijos, Halvax Frigyes, Tóth Lajos, Szentmarjai János, Zakál- Mihály, VeÍDOvic* Nándor, Bognár István, Kilík Béla, Rottmann Béla, Locke József, Sölétormos Géza, ifjú Samu József, Goller Ágoston és Pusztai János urak 50—50 kr. Gieber Sándor 40 kr. Scbless Antal, Per^ovica József, Sárecz fgnácz. ifj. Ofenbeck Károly, Molnár Sándor Szauberer Alajos,
nrak 30—30 kr. Kolarics I»tván 20 kr., és Féousz János 10 kr., — miért is hálás köizőnetének ad kifejezést a társaság a esdekel a jövőben ia kegyes pártfogásért.
— Kinevezés. Az igazságügy miniszter Rnesz József keszthelyi jbirósági Írnokot a Csáktornyái jbírósághoz segédtelekkönywezetövé nevezte ki.
— Gyurátz püspök beiktatása. A dunánmii ág. evang. eeybáíkerület uj püspökének, Gyurátz Ferencznek beiktatási ünnepélye deczember 10-én Győrött fog megtartatn:, a szokásos szertartások között A felavató Bzer Urtást Baltik Frigyes püspök végzi. Az ünnepélyre számos országos előkelőséget is meghívtak.
— Elhnnyt Tónr. Nov. 26-án éjjel huoyt el S*Őllö >GjörökÖn id. Janko-vich László gróf éleiének 79 ik évébdo. A megboldogult v. b. t. tanácsos, főrendiházi tag volt, s 2G évig ült Somogy vármegye főispáni székében. A politikai és társadalmi élet egyik kiváló alakját veszttette el benne, kinek közhasznú működése még az 1848. eseményeket megelőző időkre visszanyúlik. Az 1860 ik évben neveztetett ki Somogy vármegye főispánjának — mely méltóságot — csekély megszakítással — 26 évig viselte. A közelmnltban érte a király nagy kitüntetése, ki fáradhatatlan tevékenysége és érdemei e'israeréseül — a grófi rangra emelte
— Ápolónők felvétele. A magyar vörös kereszt-egylet 1896. évi január hó elsején uj betegápoiónöi tanfolyamot nyit az Erzsébet-kórházban. A betöltendő 11 helyre pályázhat minden feddhetien előéletű nő 20-40 életév között, ki erkölcsi jobb meggyőződésből, hivatásszerüleg kirán az ápo'ónői életpályára lépni. A kérvények a szükséges okmányokkal felszerese legké sőbb folyó évi deczember hó 20-ig terjesztendők be a magyar vörös-kereszt egylet igazgatósághoz. (VI. Korona-íierczeg-utcza 2) hol a közelebbi feltételek is megtudhatók. A folyamodványhoz melléklendők: a) keresztlevél illetőleg anyakönyvi kivonat; b) ha az illető férjezett vagy kiskorú, beleegyezése a férjnek, szülőknek vagy gyámnak; c) erkölcsi bizonyítvány, me^y li-déken az illető lelkészi hivataltól, nagyobb városokban az illetékes oató;ág által is kiállítandó ; d) hiteles bizonyítvány arról, hogy migyaral és esetleg németül is beszélni, írni és olvasni tud s kellő felfogási képességgel b r ; e) hatósági bizonyítvány folyamodó c-a-ládi viszonyairól és foglalkozásáról; f. egészségi és himlőoltás! bizonyítvány.
— Zár alá helyeztetett Ziidvárme-gyében Cséb, Híshágy, Ketnéafa, Salom vár és Vaspor községek határa, mert
I szőleikben a filloxera jelenléte "fconsta-i tálva lett.
— A balaton-füredi .Szeretetház' | módosított alapszabályai jóváhagyást
nyertek.
j — Heti felfigyeli ebéten(decz-8. 14) i a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet ör-| tanyáján Morandini Román szakasz-; parancsnok ur
— Heti biztosok e héten (decz — 9 — 14,) a nagykanizsai Kisdedneve'ö Egyesület ovodáiöan Piihál Ferenczné és Miltényi Séndorné választmányi tag Tirnők.
— KÖTdftkálliM Györffy Pongricz ügyvédi irodát nyitott.
— Katalin bálját a nagykanizsai „Társán kör" az idén is vidáman tartotta meg saját helyiaégeiben. A jelea volt hölgykoszorú: Bessenyey századosod, Clemení LipÓtné, ' Dervarics Ákosné, Hertelendy Béláné, Juhász Györgyné, Jemrich őrnagyné, Kolier Istvánné, Munkácsy őrnagyné, Máár Lásslóné, Nyu'y Györgyné, SkuMics Sándoroé, Szmodics Viclomé, dr. Szekeres Józsefoé, Tóth Lászlóné. dr. Tnboly Gyuláné és Vésey Lászlóné urnök, Dervarics Györgyike, Fay Vilma, Hertelendy Irma, Juhász Lujza, Imrék Mi-czike, Kol er Vilma, Nyuly Gizella, Skublics Karolin, Skublics Emília, Tóth Kamiila, Tóth Mariska és Véssey Emília úrhölgyek.
— A sertesxrész megszűnvén, a kies behozatal alóli zárlat feloldatott.
— Gyászhír. Deutach Lajos nagykanizsai fűszerkereskedö ifjú neje) született Roseníeld Karolin élte 35 s házassága 12 ik évében Budapesten elhunyt. Két kis árvája maradt. Béke hamvain 1
— Egy leányiskola a eognac gyárban. Amiut a Fiumében megjelenő .Voce del Popolo" folyó évi 2. 136-ik számában olvassuk, kevéssel ezelőtt az ottani leányiskola felsőbb osztályainak növendékei tantestületek vezetése mellett meglátogatták P/au és Tára czég cognac-gyxráL A gyár minden részét az ott levő készülékekkel együ-1 tüzetesen megvizsgálták, főkép pedig a destilláló készülékeket, ahol magát a desztilláló eljárást a növendékeknek részletesen megmagyarázták.- Záradékul a gyár specialitását, a Quarnero Brandyt megízlelték, amely a látogatóknak annyira tetszett, hogy, mint halljuk, nem egy közülök azt a fogadást tette, hogy ha háziasszonyok lesznek, vendegeiknek csakis ebből a keresett és ki ünő italból fognak felszolgálni.
-r Az ipnros Ifjak önképzőköre vasárnapim hó 24-én a „Szarvas" szálloda dísztermében könyvtárának alapja javára táoczkoszorucikát rendezett, mely egyszersmind befejező ac'.usa vo.t a kör hathetes táneztaofolyamának. A táocz-koszorucíka igen látogatott volt. mert miudazok, kik s táneztanfolyamot látogatlak, kötelességüknek tartották megjelenésükkel a kör által kitűzött szép czélt lehetőleg előmozdítani. A vigalom minden tekintetben igen jól sikerült. A második négyes alatt a tanfolyamon részt veit leányok iíj. Ofenbeck Károlyt a tanfolyam vezetőjét, elismerésük jeléül tőbbbrendbeli szép ajándékkal lepték meg. A négyeseket 76 —80 pár tánczolta. A jeleovoltakról a következő névsort kaptuk: Leányok: Szélig Szidika. Si-monciics Gizella (Iharos Berény), Kol-larics Margit, Bódis Gizella. Kollarics Böske, Ofenbeck Rozina, Fehér Ilka, Stocker nővérek, Hírschler nővérek, Blau nővérek, Hirschler N., Stein Lotti,Heis-ler Begiua, Weísa Ilona, P.eifer K., Szondi nővérek, Scherz Róza, Horváth Mariska. (íerócs Mtrípka, Müller Mariska, Dentsch Fanni, Korngé Teréz, Horváth Miriska, Ha3pel Irma, Hencz nővérek, Knausz nővérek. Hegedül Margit, Engel Malvin, Szatoik Fáni, Gold-finge Gizella, Tornán Juliska, Ladiszlau
Teréz, Koronczai Ilona, Krasz Róza, Deutsch Karolin, Heisler Etelka, Molnár Coelestin stb. — Asszonyok: Sídé L íjosaé, Ofenbeck Samuné, özv. Ofenbeck Mihályné. Kollarics Istvánné, Bódis Jáaosné, Fehér N.. Stocker N.-né, Hirschei Miksáné. Hírschler Mikioé^ Blau N.-né, Heisler Puné, PfeifFer Adolfné. Scherz Samoué, Müller N.-né, Deuthch N.-né, özv. Gerócs Istvánné, Korngé Pálné, Haspel Józsefué, Engel Ferenc/né, Laáiszlau N.-né, Ginzl Jenőné, Weise:i-steio Jakabné, özv. Koronczy József né.
— Karácsony az óvodában Dr. Be-reczky Viktorué a nádor-utezai óvoda vezetője kezdeményezésére igen szép-i;ek Ígérkező gyermekünnepély van készülőben. A terv keresztülvitelében Lenkei Malvin és Hajgató Janka az.Arany János- illetve Petöfi-utczai óvodák ve-zetői.támogatják a kezdeményezőt, ameny-nyiben „Jó szivek" körében adományokat gyűjtenek, hogy az üonepség a szá-gáoyebb kisdedeknek valódi öromoapja legyen. A felállítandó karácsonyfi köré fognak gyülekezni a .Kisdedneveló Egye-BÜlet* 3 óvodájának összes uövendekei és itt mindegyike meg fogj* találni azt,' ami a kis szivecskéjének örömöt okoz. De a nagyokról, kiknek áldozatkészségének lesz köszönhető a szép ünnepély, szintén gondoskodva van. Nekünk is lesz örömünk, mert a kisdedek alkalmi előadással, szavalatokkal és még több hasonlóval fogják őket gyönyörködtetni. Az ünnepség deczember 21 én tzombaton délután 3 órakor lesz a ,N'á-dor-utezai* óvoda helyiségében.
— Adományok a uépkonybának. K héten következő adományok folytak be: Leipnik Mari 2 frt, Wusztl Lajosné 3 írt, Snlzmann Victoria 2 frt, Reichenfeld Gyuláné 6 kiló rizs, 1 kiló lenese és ezukorborsó, dr. Rothschild Samuné \2 tányért és egy leveses tálat, Blumen-scüein Vilmosné sárgarépát és burgonyát, Klein lllésué egy leveses tálat, . Sommer Sándoroé 3 zsák burgonya'. mely \ kegyes adományokért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Nyilvános köszönet. A kére-/ tény jótékony nőegylet által eszközlendú szegény gyermekek felruházást költségeihez dr. Szekeres Józxefué urnő 20 (busz) forinttal járulván, e szives adományért hálás köszönetet mond az egyesület elnöksége.
— Halálozás. Szörfök Béla gyógyszerész Budapesten e hunyt. C-ek 36 éves volt. Horváth Szent-Miklóson a családi sírboltba temették.
— Közgyűlést tart a nagykanizsai malátagyár és serfőzöJe részvénytársaság decz. l'j-é.'i délelőtt a kereskedelmi és.iparbaok helyiségeiben.
— Napi biztosok a n'épkoayhában e héten vasárnap Simuel/ Heorikné LŐw.nger Cimiila, hétfőn Rapoch Gyn-áné Broch Hermioa, kedden Saller Lajosné Scherz Róza, szerdán Sebehtény Lsjosné Rosenberg Emma, c'-üiörtököo Scherz Ricbardné^Samuely Olga, pénteken Vécsey Zt igmondué Tóth Cjmilla és szombiton dr. Rothschild Jakabné Manlworf Majyin.
— A keszthelyi Iparos ifjúság um tedreló előadása. A keszthelyi iparo^ ifjusás;. mely annyi sok szép, élvezete^ estét nyújtott már a keszthelyi közön ségneK, ujabban ismét oly meglepetést
benne egy árnyképet — melyben származására való göndör fürtéire és hajlott orrára tett félremagyarázhatlan célzásokat. Egyéb rosszat a szegény Pistáról nem is igen lehetett mondani.
Hanem iszen elég volt az; a képviselők összesúgtak elképedve a folyosón.
— Olvastad, mit Ír Hentaller Za-layról ?
— Hogy ne? De hát igaz lehet-e? Legtöbben vállat vontak:
— Ki tudja? Ma már senkiről se biztos az ember.
— Borzasztó, ha ígas.
— A haja csakugyan göndör.
— Az orra csákugyan hajlotr.
A politika Be ront meg mindenkit Vannak itt is lelkek, a kik védelmére keltek.
— Ejh, lehetetlen ennyire csalódni egy emberben!
Honnan, honnan nem, maga Zalay is megszimatolhatott valamit s azt kérdezte tőlem e.-'te a vacsoránál. 1 — Olvastad a Hentaller könyvét?
— Olvastam.
— Ugy-e én is benne vagyok?
— Igen. .
—.Ugy-e engem is leránt? ] — Körülbelül.
— Mit ír rólam ?
Eizembe jutott a göndör fürtökre való hivatkozás, resteltem elrontani, az estéjét. .
— Nem emléksL€m.
— Látom az arezsdon, hogy tudod — szolt idegesen, tekintetét élesen rám-szögezve
Zavarba jöttem, — látta, bogy csakugyan tudok valamit, kért, mondjam meg, de én most már állhatatosan megmaradtam a hallgatásnál. Ez még csak in-| gerelte. E komorodott, lehorgasztotta a fejét: rettenetes lehet a czikk, gondolta, hogy nem akarom elmondani.
Végre rtmáakodásra fogta a dolgot, nem fog tudni aludni egész éjjel, ha meg nem tudja. A pajtások is közbeléptek, hogy ne kinoziam, mert a bizonytalanság halálos méreg, Pista négy pezsgőt ajánlott fel a kompániának, ha beszélek — a kompánia tehát követelte, hogy beszéljek.
De az én lelkem csak nem vitt rá Kevély, rátartó embernek ösmertem, tudtam, hogy végtelen dühbe hozza a fátyol lerántása a család eredetéről. A milyen vérmes ember, még a guta is megütheti, kivált ha igaz a dolog (én igaznak sejtettem) Nem, egy szót se szólok, ba nyárs hi. bu^nik se.
Nem is szóltam, ugy váltunkéi éjfélkor.
— Nem vagy jó emberem — monda, s majd kis vártatva hozzátette elérzékenyülve. — Mit vétettem én az embereknek? Tudod, valami bűnömet?
— Nem.
— Es mégis bánUnak ! — sóhajtott fel.
Másnap reggel a ház folyosóján láttam viszont. Olt üldözélt szegé.iy Öreg Pistánk, a maga borászati emberei Gróf Aodráasy Manó és Tadnay.. Károly kőzött, szomorúan, mint egy beteg medve.
Újra megfogott, újra vallatni kezdett.
— Nem mondom meg ?
— Nem.
— Látod egész éjjel be nem hunytam a szememet, nzy bántott, de ugy bántott (hangja tompa volt és fátyolozott), étvágyam sincs, a szivar se e?ik jól.Olyan bolond, érzékeny szivem van ... és te mégse mondod meg...
Már szinte levett a lábamról, haboztam, vergődtem, megmondjam, ne mondjam — de csak jobb mégis kitérni, ba lehet (lutheránus embernek pedig mindig lehet — külön esze van az ilyenhez.)
— Hát miért, nem veszed meg a könyvet?
Felcsillant erre a szeme, mintha hirtelen valami csodálatos világosságot gyújtott volna fel a fejében ez a moad&t.
— Az igaz — felelte bizonyos megnyugvással. — No, már ez igaz... Hiszen persze... Es hogy az a könyv?...
— Egy forint
— Bizonyosan tudod, hogy egy forint?
— Bizonyosan.
— És hol lehet megkapni ?
— Minden könyvkereskedésben.
— Mindenikben? Megállj csakt Azt mondod mindenikben. — Hát jól van Kálmán: — De meg oe csalj, Kálmán!
Meg voltam győződve, . hogy rossz napja lesz. Megveszi a kőnyiret (nem szeretnék annak a könyvnek lenni, mert azt bizonyosan a földhöz pusköljsi) s egész oap fui-dul — jó lesz ma az öreget kikerülni.
Nem mentem hát a rendes vacsorázó tanyára, a helyett benéztem oste a sziu-
)
házba s képzelhetik csodálkozásomat, a mint Őt is ott látom előttem ülni egyik jól öltözött választójával Épen egy Shakespeare-darabot sdtak. nem emlékszem már, melyiket, gondolom a Szeotiván-éjí álmot.
Sületlenség — monda Znlay féhangosan. '^\?
— Hogy mondhatsz kérlek olmt — reagált a választó odabökve a színlap közepébe, a hol a szeíző neve szokott lenni. — Nem látod, hogy a Shakespeare alkotása?
— Mit bánom én? Még se szép.
— De Shakespeare...
— Az mindegy — pattant fel Pista. — A? patkányt maga az úristen terem tette, még ee szép
Felkaczagtam srre az argumentumra. Rám ösmert a nevetésemről, megfordult. ?
— Ej ni, hát itt vagy 7
— Itt
Felhőbe borult a homloka s megrán-ezosodék, a nyaka téglavörös lett. Keleties lomhasággal fölemelkedett helyérő!, átű-lt a mellettem levő üres zsölébe s átfogta gyöngéden, hízelkedőn a nyaka*' mat.
— Ha istent ösmersz, mondd meg már, mi van abban a könyvben rólam.
Ránéztem csodálkozva. Ekkora flegmáról és köoyviszonyról nem volt fogalmam.
— Mit? Te még most sem olvastad, te még most sem vetted meg a köoy-vet?
! — Nem — hörögte Bzomoruan, tompa hangon.
V- Hát miért nem vetted meg?
— Nem tudom — felelte megzav.t-rod"*, bizonyos fatitismussa!. — Cialt
i nem vettem meg. t
.— No én tudom — mondám megkönnyebbült lélekkel — és most, mar közlőm is veled & czikk tartalmát, mert látom, hogy nem igaz. Ugy vagy feltüntetve, kedves Pistám, roiotha zaidó s/ár mazásu volná1, de.. .
Nyugtaianni mozdult meg székén a rémület tükröződék nagy diósxio szém-karikáin.
— De, föl se vedd, kérlek alásan, — hiszen bebizonyítottad a könyv meg nem vételével, hogy ereidben valódi szittyavér foly.
Eddig az én történetem, a szittya vérről, melynek kétségkívül sok hibája van,éles is, iassu is só- is;akékjetúlságosan kék, mint egy ököllel ütött folt, a pirosa (álságosán vörös, mint egy kaka-taréj, hamar felforr, hamar lehűl — de mégis csak a mi vérű ik, száz elágazás, pícziny erekben, magyar érzésű szivet hajtó, mégis csak a mi édes vérünk, jobb, mint a misé; szomorú tudni róla. hogy azóta is fogy, egyre fogy, csatáink sincsenek már, mégis fogy .. ¦
A könyvek pedig még se fogynak.
MIKSZÁTH KALMÁN.
XXXIV ÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY.
1895 DECZF.MBEB 7 éa
* teremte:t. ami eddigi jó hiroeyéaek mintegy betetózője volt A kesééin iparid ifju-iág ugyaniií e hó 1-én Kisfaludy Karoly .Pártotok* czimü 3 fel-voo.'ííos vígjátékát adta elö. Az előadás
— színház nem létében — az Amazon cíiuiü szálló díszes nagy táncztermében .tartatott meg. A tágav nagy terem zsu- I foiásig megtelt az előadásra egybegyűlt igen dÍ«Ees közönséggel, főt igen to-feau. részint jegyeket nem kaphatván,
. részint pedig nem tervén el a z>ufolá-: óig megtelt teremben, kénytelenek vol tak haza térni. Az élvezetdús elöadai: sikere főként Lakatos Vinczc csórna premontrei kanonok és Pöitz Pál rendezők buzgalmának körzönbető. akik nem kímélve fáradságot, teljes énjükből igyekeztetf renderői kötelmeiknél fogva oda működni, hogy az előadás sikere által kellemes és élvezetdú-t estét szerezzenek Keszthely város műértő és a naiveszet iránt lelkesedni tudó közönségének. A buzgó rendezők e tÖ irkvése teljesen sikerült is, mert, Zíbó Gizella k. a. (Diióné), Taar József (,öregbiió,) Treff er Firencz (kisbíró'.) Halász István. (Hnjuaify László) Varga Kmilia (Mili) Huppan Anna (KóV ) : Iiak>a István (kovács.) Kelemen Sándor 1 (Tóházy.) Szabó Ferenc/ (K o#djr.) Pámmer János fkántor) Brukács János i.P-lkó,) P. pp Béla (Elek.) Károlyi litván (KÖnuöody ) Farkán Géza (uótá- -rin%) Baksa István ifj. (Jakab) Ká- j rolyi János (törvénybiró,'] Sándor Endre .(maí) oly szépen oldoiták meg szerepeiket, hogy a közönség álldndóan és j uO=.>zantartó tapssal fogadta jelenései- ¦ ket. A közönség ama zajos tetszés nyilvánítása szolgáljon buzdításul a keszthelyi iparos ifjúságnak további I buzgalmában. A sziuíelöadis tiszta jö védelme 101 frt volt.
— Tartós gyógyslker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Yoli-feIe franci.á borszesz es só- val való be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg áraítO kr Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k udvari szállító áhal Bécs. I Tucblauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkeres-
- kedésekben határozottan Moll-féle ké Hziimécy kérendő az ő gyári jelvényé rel és aláírásával.
— A Elchter-f Jle Horgony-Köépitő-szekrények. Ha egy játékszerről mondható, hogy a gyermeket komoly gondolkozásra serkenti és a szemet és kezít egyaránt képezi., - ugy ez bizonyán a Ilichter-féle Horgony-KöépiiÖszekréoyról mondható, a melynek ezen előnyök tulajdoníthatok. A Horgony-Köip'itőszek-rény különféle alakjaival az előbbi faszekrénynyel szemben igazán uj ját ék -nak tekinthető és már a mindegyik szekrényhez mellékelt pompás mintalapok egyszerű megtekintése eiég arra, hogy magunk is ifgyanazon meggyőződésre jussunk. Igazán bámulatra méltó, mily'
nagy és pompás építméuyek ál.ith*tők íe! már egy aránylag kis Rzekrénynyel. Tehát valamennyi szülőnek, a kik még kétségben vannak mit vegyenek ez évben gyermekeiknek karácáouyi ajándékul, legjobb és legsikerültebb ajándéknak a Horgony-KóépitŐszekrényt ajánlhatjuk. Nehogy bevásárlás aikal mával értéktelen utáozatot kapjunk, arra kérünk figyelni, hogy mindegyik valódi kőépitő3zekrény a Horgony gyártjegy ¦ gyei el legyen látva.
— A Kagyar Hiriap milleniumí albumát, melynek bolti ára két frt lesz, ingyen kapja meg a íap minden előfizetője, saját nevére nyomtatva. Újonnan belépő előfizetők is teljesen díjmentesen kapják meg e nagy, gyönyörűen illusztrált albumot. Az előfizetési pénzek (negyedérre 3 50. két hónapra 2 40, egy hÓoepra 1.20) a Magyar Hírlap kiadóhivatalába (Budape^Honvéd-utcza) küldendők.
ScteCut-íéle,
Szín."
10. TodSfr.ttmökór. Öl. Vizeli Terézia 6 belez nov. 22. Bel hunit 82. Mandó Anna nov. 22. 80 Aki végelgyengülés. 83. Aner Erzsébet 3 éves dot. 22. Tudöburnt 84. Faics Julianna 4* éves dot. 24- Tfldolob. &5. Aner György 4 hónapos cov. 2t. Hókhnrní. 86., Goszta József 14 éret nov. 25. Görvélykor. 87. Geiial Géz* 5 éiea nov 26 Gyomorba hurut 88 Da-rtbos Anna 6'2 évei dot. 27. végelgyengülés 89 Miilei György 66 éves nor 27 Tfldóbu-rut. 80. Kovács Isráo 4 Éres npv 26. Tüdö-vész. 9t. Meszerics Julianna «5 étet nov. 29. Kimerülés. 92. Weisz Heléna 86 ér bot. 29. Ággfcori végkimerülés 93. Kál .vics Katalin 18 honapoi nov. 29. Tüdögümőkór
,0
Szappan'
KnlcRJegygyel a legjobb Kapható mindenütt.
— Rövid hírek. 2085előléptetés lesz karácsonyra az állami vasúti tisztviselők közt. — Bonyhádon a retektársa-ság (87 taggal bir. — Gróf Taafe Ede, Ausztria államférfia meghalt. — A s'za-badságharcz szoborra eddig 207 154 frt gyűlt be. — II-dik Endre király sírját Egr^sen (Torontálmegye) egy zárda romjaiban megtalálták. — Esztergomban ^Magyar Csendörlap' fog megjelenni.— Kakcdczaiszintársulata^Kecskeméten van.
anyakönyv Kanizsán.
Decx 4. 1895 II áxaisáíTi jeler.tke/lek : 35 Bogatí Vendet és Kohn Mari* Fran-cisi: 36 Ganzl Móricz é» Rózsás Monv Háxa»ságot kótfittek: 13. Kámán Lajos és Spatx Janka 19 Fiam-bort Károly és Molnár Anna. 20 Horváth Fe-rencz és Kémeth Anna. 21. Nagy Géz* ,és ílergavics Terézia. 2; Szári György és Ács Karolina 23 Ács István és Vadász Katalin. 24 Varga György és Szíj Teréz 25. Kámán Ft-reacz és Tóth Rozália. 26 Kern János és Lnt'h-Klettner /.ona. 27. Wolleixky József-Maoó és Scbultz Erz-ébet. 28 Bognár Ferenci ós Horváth Aona 29 Benkö Fereocz és Já-ger F.ra. 30. Grílufeld Lázár és KosteÜiz Hany iChairna) 31. Sáidy József és Molnár Anna. 32. Németh János éB Tóth Anna. Születési:
89. Dolmányos György nov. 21.90. Krampa-tics Erzsébet nov. :S. 91 Áts Józstf uov IS 92. flodici Katalin nor. 21. 93. Szentgyörgyi István nov. 22 94 Vasa Jözset dot 20 95 Ummer Mária nov. 19. 96. Kobald Alajos nov. IS. 97 üílltner Mária nov. 22. 98. Gült-ner Kra nov. 22. 99 Gáspár Józief nor. 24. 100. Kovács Terézia nor. 20 101. Gábor Katalin nov. 23 .02. tioirátb László nor. 28. 103. Talosi János nov. 25. 104 Györek Géza nov 22. 105 Ivorsic] Julianna nov. 2á 106 Horváth — SLária Anna decz. 1. 1> 7. Badai László decx. 3.
Halálozási :
79 Hegedűs Ferenci 7 napos nov 20 Idétlen születés. L0 Gödinek Katalin- 31 éves nov.
39468 ?zámhoz :' 1895.
Árlejtési hirdetmény.
A va't> vár megyei közhasználatú telephon-hálózat kiépítéséhez szükséges oszlopok beszerzésére ezennel nyilvános pályázatot hirdetek.
Szállítandó:
1.) Szombathelytől Körmendig a vasút mentén elosztva mintegy 700 drb.
2.J Körmendtől Csákányig szintén a vaanton elosztva mintegy 250 .
3:) Csákánytól Muraszombatig, Órr-Szt -Péteren át a körúton elosztva mintegy..................
4) Körmendtől Vasvárig, a közúton szétosztva mintegy . . .
5.) Hirádallai vasúti őrháztól Xémet-Ujvárig, a közúton szétosztva mintegy...................
G.) iű. Újvártól Szeot-Gottfaárdig a közoton elosztva mintegy .
7.) Szombathelytől Kőszegig a vasút mentén elosztva mintegy
3.) A szombathely—pinkafői vasút mentén elosztva F.-Eőrig
¦mintegy . . . . ,......... . . . . . . . . .
Összegen
/ 9.) Esétlog F.-Eőr—Tárcsa közöli a közníon elosztva (150 drb.) t Kis-Czell—Jánoíháza kőzött a vasút mentén 8'.éjjelosztva (450) 600
1250 475
500 425 450
110°-5150
mindössze 5750 „.
. Az oszlopok yagy tölgy, vagy yörösfenyöből vagy akáczfábol szállitandők, ' * WU« a 3z»iütá.'i feltételekben megszabott hossz és vastagsági méretekben.
A fentebb megjelölt elosztásba kitüntetett oszlopmennyiség 0'9 része 6'l„ Hy tized része 8'0 méter bosszn kell hogy legyen. Pályázni lehet úgy az öst-!t«,- valamiot az egyes vonalakhoz szökséges oszlopmennyiségre.
A fentebb megadott darabszám mennyiitég fixiro zott összegnek nrm te-kiníhető és a kitett mennyiségen felül legfeljebb 10"!„ ig vállalkozó az ajánlati "kan lesz köteles szállítani.
Az ajánlatok Vasvármegye alulírott alispánjához az 1895. őri deezember ,0 2S-an d. e. 10 őr^ig annyival inkább benyújtandók, mert a később érkezett ¦Jínlatok figyelembe vétetni nem fognak A részletei feltételek és a szerződési 0ln|a a m: kir. államépitészeti hivatalnál a hivatalos órákon belül megtekint-Mtók.
Az ajánlatokhoz 5*|0 bánatpénz csatolandó, mely a szerződés megkötése «elére 107B-ra egészítendő ki.
Szombathely, 1895. évi november hó 23-án.
KAROLYI,
Vasvármegye alispánja.
Ki oyert?
Húzás nov. 30-án.
Béca: G9 16 26 11 62
Grácz • 48 32 64 2 89
Hu*ás decz. 4-én.
Brüoi : 76 G5 17. 67 64
Szerk. üzenet
— ÍT. Bpest. Kifutási közleményekkel elvágjunk halmoíva Uásilc k^/üéBre bizonyott u-::. mondhiluuk.
— V. A. I.f-vehiak keresztezték egymást Egyszer már említettük lapunkba'', most ojtiól tesa.ilk. Sajüáljíik, hogy munkálatára nem került még sor.
— Cz. V. Meekaptuk. líocsáaa;; hogy éróem-leges vá aazt csak a karácsonyi ünnepekben adhatnnk. Szivélyes Odv&xlet!
Bnroí 0Csinos Nelly-jét megkaptuk. Jünni fog Köl;. vedről a'karácsonyi számban
Felelős szerkesztő és kiadó ¦ BÁTOBFI LAJOS
NyUttér.*)
A legtökéletesebbeknek elismertek a világon &
svájezi
játékszerek. Játékdobozok,
onmftzílooyok, oaczesaaireok, svájezi házak, szivartartók, fénykép albumok, Írószerek, keaziyuszekrényke, levélnyorró, virigrázák MÍrardoboz, dolgozó asztalkák, séta-piiezak, üvegek, sórpobarak. csemege tányéruk, székek stb minden zenére!. A legnjabb * legkitfinöbbtk ; leginkább karácsonyi ajándékokra alkalmas
J. H, Heller Bernben (Scbweicz.)
Csak közvetlen sxállitásért áll jót a Q valódiságért Árjegyzéket ingyen éi bérmentve küldök.
28 arany- éa ez&stérem és diploma.
Foslard selyem, 60 knóf 3 frt 65 krig — japáni, chinai stb. a legajibb m:&-tázittal es szinekhen, u. m. fekete, fehér és szines Hennebsrg selyemét 55 krtól 14 frt 65 krajezárig mt-terként — sima, csikós, koczkázott, mintázotta.kat damasztot ub. imint egy 340 különbózö minőségben és -2O00 szín és mintázatul stb, pisUbér és vássssatiten a házhoz ixálHtv* és mintákat küld postafordultával: Henueberg tí. (cu'.| kir. tidv. szállitó) selyem^á-a Zurlcb'-i bep. Svájczba czímzett lerelekre 10 krosj és levelezőlapokra, 5 kros bélyeg ragasz- I tandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek._I
Kronfeid nővérek
folytatják a tanítást a magyar-, német-, franczia és angol nyelvben Lakás: Yasatutcza 691 sz.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
százezrek álta! elismert legjobb tápszer, mely az ázsiai szemes kávét teljesen pótolja. A Hungária-kávé minden háztartásra nézve napi használatul a legmelegebben ajanltatik. mert ngy felnőttek mint gyermekeknél a gytmerbol és belekből a nyákot és mlndec sz emésztett akadüyezé agyagokat elti-vvütja, a gyomret és vért tlaztitja.
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erősít Mint báziszer -kttiino sikerrel has«náltatik: étvagyhiány, gyomor- és bélhurofc gyemor- éj fejgörcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérszegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredményez aanyér-, ideg-, szíves tüdőbajoknai. Igen jó hatást gyakorol rhachlikus gyermekeknél oj\ ezek tartós bél barátjánál. *
Súlyos betegségek után
meglogyottak és olyanoknál, kik ideges hysteríkus bántalmak miatt ázsiai kávéval nem élhetnek, a Hungária-kávé rendkívül erősítőnek éa táplálónak bizonyult, sőt a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül, hopy izgatólag hatna, kellemes zamata és jó íze alul
a beteget felüdíti.
I kiló ára 1 forint 20 krajcr.
Megrendelhető postán Rtéavet mellett:
SZALÁDY AHAL
gyárosnál BuíLip»!¦:¦', Andrássy-ot 86. sz. és minden előkelőbb fűszer-üzletben helyben és vidéken.
*) E rovat alatt köziöltrkért nem vjllal felelősseget a Szerk.
HÍR ÍVE X É S E K.
Hazai aszííilíipitr részvényíársasá«;."
Résziéiilíke:
1,000,000 kor
Köipoctí iro:!:.:
iftij-Jiios-nlM U.
Tartaléktöke:
364,911 kor.
Tisztelettel értesítjük Nagy-Kanizsa város nemes közönségét, bogy tekintettel az előrehaladott évadra, munkálatainkat a jövő 189G. év tavaszán fogjuk helyben megkezdeni, képviseletünkkel
ÖSTERREICHER BERKÁT urat
, (lakik városház palota)
' bíztok meg, aki is miadeocenifl & s z f & 11 j ár d a, udvar, folyosó, 1 raktár, műhely, pincze, terrasz stb. bu rkolásokra vonatkozólag felvilágosításokkal szolgáiéi ezek bészitéséta legelőnyösebb feltételek 'i jatáayos árak mellett elvállalja.
Kitűnő anyagunk és solid maokáiataiak &z ország közöosége előtt ismeretesek lévén, jó binievQnket itteni munkálatainkkal is igazolni lógjuk.
Hazai aszfaltipar r. t.
Budapest, AraDy Járjos-'u. 34.
A legjobb
Szín szappan
SC1II
kulcs védiégyBy*^^^^^^
ulajdonsága:
;en jól kiszárítva, kitűnően tisztit, a használatban legtakarékosabb. JóliSlás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű és a kezeknek.
Elarnsitás: Schrarci és Tanbar uraknál Nigy-Kanizsán.
0
o o
O
o o a
Q O
o
3
O
o
Vizgyógj íotézeí
Pozsonyiján.
Massaga, elektro-theraphia és gyógygymnasztika stb. intézete. W Egész éven át nyitva áll. ~V(S
Tulajdonos : a Pozsonyi Iparbank. Igazgató orvos ; Dr. Schlesinger Afihsa
Prospektusokat ingyen és bérmentve küld
az igazgatóság.
O C
o o c o o o o o
Q
o o o
fhashajtó labdacsa
NEUSTEíN-féle ERZSÉBET l.bdtMok
E tiilulák hasn-:ió készitmt-nyekríél mipdcn te-kii.tetben feljebb beisillendök ; mentek minden ártalma* anyasrtól. ar. altesti szervek bajainal leejobb eredménynyel basznállatván. gvenzéden hashajtók, vérlisztitók; egy gyuzj-azör setff-jobb 5 mellette oly ártalmatlan, mint e piiulák a
széKszoruiets
a legtöbb betegségek forrása ellen Cznkroxott ka 1 -ejiik végett még gyermekek is szívesen vesiik.
Egy 15 -pilnlát tartalmaaú dobost lő kr > egy tekercs, mely 8 dobozt, tebát 120 pilnlát tartalmaz csak 1 forint o. é.
lan Senslein Erzsébet pilulát. Valódi cs&k. ha minden doboz törvényileg ,iejegy-xett védjegj-ünkkei pirDs-ífkfte nyomta-tatásban „Szent Lipót * i^s „Venstefii FGlőp pyüsyszeréaz- aláírással van ellátva' A kereskedelmi tíirvéuyizékÜeg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
HEUSTEIN FÜLÖP
„Ssfnt-Lípöthoü' czimzett gyi>frj!íi,ertára WrEN, I.; Plankengasae 6. Baktár N'agy-KaiuX»án : BEI ..US LAJOS, PRÁGEB BÉLA. ERLIOIT ARNOLD, fogysz eresz uraknál
"Valódi párisi gyártmány, eredeti csnmacoli^ltan 1 Jótállás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata sze-
rínt teljesen biztos és ártalmatlan. Garami és halhólyay taczatonkint. Eredeíi
csomagolásban 1.--6.—
C»potte3 aiíiericixs (rövid) ... 2.--5.— |
Párisi nÖi Bzivacska....... 2.--6.—|
Irrigátcr........ ...180 - 5.— I
Eredeti pessarium oclasÍTum (Peliporns,
tanár szerinti vezetővel . 1.80 — 2 501 Szab. bavibaj elleni kötelék „Dltna-öv 2 50 -5.— I minden hölgynek nélkülözhetetlen !
Gyfljteméíiy uraknak.......3—
10rrtnji megrendelésnél 10 -15*/a árkedveimény. Megrendelések pontosan és diicréten e-: ti i-:. uri rjl I cs. és királyi izab. kötszergyártó, I hLLL II J. Bíiíspest iv. Xareubtrszftfl-atczi 17 ét | Pirit, RlBDartelle39. Árjegyzék ingyen zán borítékban I
XXIIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 DÉCZÉMBER
K
e r e s u
nk
egyéneket minden hivatásból igen kedvező'feltétetek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek ¦ részié (fizetés mebettí eladására az 1883. évi XXXI. t. cz. értelmében. Fővárosi váltó fiaiét-társaság:
Adler és Társa Budapest.
4 firt 70 kr. ,'áleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett mindenkinek küldünk regulázható
SJGENFI ZSEBÓRÁT, 5
valódi Double-C'nristor ezüst utánzatot.
tés, 5 ori lakksl 3 szíiio, 2 Kocsiatm-, , Ezen órák igen szépek, tartósak és mindentttt 10^12 frtl.a
mosó knjte-.nagy kerttel egyOtt saa- : kerüinek. Elárusítóknak fél tnczatot 21 frtra leengedünk. Metrrendelfc,.-bad kezbol elsdo. „Ugyanul pír száz - " f "uciesp.
iújja eladó." ! Y* eszközlünk hiba nélküli példányokban. \
¦___ I Czim : HEMMER szállitóháza, Bécs, 17. Schwiodgasse -14.
•""a™""" - - - ' •• ' • . pártérre Thür Nr. 2.
Házeladás,
Keszthelyen, a íoulczár., egy eroele té», 5 nri lakkal 3 szálló, 2 kocsisain-
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
.'j! fizcifl • lK?»200CscSze ¦ TipU'.o .
JODODDOOOOOOOOOOOn
_¦ [Q
MOLL SEIDL1TZ POR
Moll
védjegyet es
Oak akkor valódiak, ha mindegyik dobos aláírását tünteti feL A Hol! A.-fé.e Seldllti-porek tartós gyógyhatása a legmakacsabh gyonor- és «|-testbABtaftsak, gyomorgörcs ís gyomorliév, rögitrit székrekedés, májban talom: vér-tslsfás, aranyér és a legkü.^r.bőzőbb dó! betegségek ellen, e jeles háziozernek év-• tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt aredetl ds-baaak I frt c. é.
Hamisításom törvényileg fenyíttetnek.
rgÖLL> FELE#FRANCfí4i
P.ftafc akkor Vftlrirli na mindegyik üveg MOU, A. védjegyét tünteti fel és usjj« «ir\i\ur vbiuui, A -íU. fe)jratn (iaoí[%tt4, van aáría A Bd,.ttiB . frtt.
czia borszesz é: sá nevezetesen min: fájdslomcsülapitö bedörzsölesi azer köszvény, csnz és a meghűlés egyéni következményein ii legi ígéretesebb népszer. — Ejy óno-zatt ereőatl üveg Éra 90 krajezár. \
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: füzolysavas szikié.) A mindennxiii azájtisztitásnál különösen fontos bármely korú "gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind Óvszer fogfájás ellen. — Egy Mtll A védjegyével ellátott üveg ára.: 60 krajezár.
(691) Fószétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
; ¦ Bécs: I., Tuchlanben 9. sz.
Vidéki ¦egresdelések naponta pas'sutánvét mellett teljesítletnak A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
védjegyével ellátott Itészitt/tényeket kérni. Eaktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf ÓS Fia.
Minden kedden éi szombaton nagy m&r.dék eladás.
Márkus Frigyes
IÓ1 divat- és vaszonaruk raktára N.igy Kanizsán
Raktáram tnl halmozottság a következtében elhatároztam, hogy kitűnő minőségű éa mindenben a legnjabb divatú
ÁRUKÉSZLET E MET
& .beszerzési áron alul is adom. ezen kedvező alkalmat a n. é közönségnek b. figyelmébe ajánlom. — Dus választékban és különösen olcsó áron kaphatók a
lesuJaUD női kelíxiék
rumburgi vásznak, chiffonok, pargetok, függönyök, butork elmék, szőnyegek, férfi-és női fehérnemüek és sz összes
KELENGYE CZlKKEK <
K: :. n.i'ifc ajánlom az évek óta elsőrangúnak éliaateti raktáramat, a lepiz'ése-sebb női felöltőkben, bundák, plQcb, carsoul ét körköpenyekíien. Nöi kihatok 6 frttfl, gyermek köpenyek 3 frt öl feljebb.
Kiválló tisztelettel
MÁRKUS FRIGYES-
.Minden kedden és szombaton nagy maradék eladás
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SIN6ERSTRASSE 15. SZ- alatt ,zum goldenen Reichsapfel*
VávíW^itÁ l'lhíl'lPqnL' e"l5tt »*Hwiak neve alatt; ez utóbbi ne/*: telj.-* joggal megérdemlik,
VGLlUMblW lUUUttOSUIii .miVA askagyao alig letetik betegiég mt'jb -n e«n Ubdten »k r«odá* hatásokat exeraiereacn b« nem bizonyitottáz voina. Kvticeiek óta aaea Isbdicsik áltstánoi alt«fjedé*nak flr?«nleiek fa a'ig van csali I, m^Ir-beo ezen kítüaÜ ház'sserböl k^sxl«t nem volna található.
I ¦. SxámtalaQ orros ilt.il (zen labdacsok báaiaxerfll ajánltatnak és ajátiltattac minden oly ba'ioknál, inelyok a rotz emeltéi-
ből éi izí'nrekedéshól «redn«k: mint *pe-zavarok, májbajok, kéli ka, Tértnluláaik, aranyér. bíHétleutég • hasonló b^tegicje'^nél. VértiBititó tnlajdoaiajtukDál fog»a kitanS bsiiisal rsnnak ré-szegcnyiéz, * abbU ered5 bajoknál la: \gj píjikornil, "idega«aé«t.51 szárma>ó fpjfájásnknil síb. Kr..-u vértigátitd labdacsok olj könnyen hátiak, Hosry a legrisrkélyebb (ajdalmalnt »cm okozzák í folytán ir^ga leggjeagébb egyénex, de méf gyéren tkui 4tal >• minden aggodt'ocn nélkQl b-vehetük.
A icámtalan bálairaibil, melyet e 'abáacsok fogyaaacíi a UjkQln ibőzóbb és íegnAlnsebb hetegs«g<lk utá viMzaiiyoréie í.iiytán hozzánk intéztek, ez>rn hely*Q c«akii aöliányit említünk meg'axoa niegje^yzénel, hogy mindönki, daciokat egysswr használta, mog vagyunk cyt*«5dv«, hogy aaokat tová!>b fagj i ajánlani.
lyeknak használati ntasítáaa a Poerbofer J. névaRiráical sziaben és minden egyei dobox fedele ugyanasoo aláiránal
tili f k
egiszaéRtk
. ezen Ufa-
)\ Köln, 1393 április hó.30-án . Tisztelt.Pserhofer ur' Legyen olyan szives és küldjön né- . kem ismét 15 tekercse ~ az ön fölulmúlhatatlan vértisztitc labdacsaiból ütáuvéíoüel. Focadji estitoa is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodalmAásáért. Maradok teljfi tisztelettel, Pawlistik Ferencz, Köln, Liadeothal
\. J Rraichf, Fls'rlnik melletf, Í887 «zept hó 124a. Tekintetei nr!
I-ten akaraU volt, fa így rx ön Iahdi.c»*i_ kexeim közé ke-rO'tak, melyeknek hatását eaenncl megírom; fcn gyerm de ágy San meKhdltem olyxnnjira, hogy semmi munkát aem voltain tGbt>é képei végezni éi bíionyira már a holtak' közt volnék, ha a* Óa csodálatraméltó lab lacaat engem n«t mentettek volua me^. Az Isten áldja toeg önt azért •zeTSzer/Tlagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok engem is tökélet 'ion kifognak gyógyítani, a mint már másoknak is egésxaégak visizany :réiére se^Ít«égül ezolgáttak.
v ; Knifics Teré«.
. " - ¦ : Bées-Ujheiy, 1887. noTetnber Ö-éa.
Milyen tisztei: oi I A legforróbb köisönetemet m->«dom ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető öt éven át ta^nvedett gyomornn-rntban és vizkúraághan, már életét ii megunta, m*Iyn"l egyébként le is mondott, midőn véletlenOI egy dobozt kapott az On kitűnő vértiaxtttá labdacsaibélvi azokaak állandó h iszuáiata fo y-tán tökéleteseit kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weiuezenel J.neLa
Eichengrabdramt, Qföhl mellett, 1^:S. márcz. 27-én Tekintetes nr! 1.
Alulírott ismételten kér 4 ciomagot az Un valóban hasz- | nns és kitüm" lubjacsaibol. El nem mulassthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ez-fn lablacsnk érteke felett éj az-ik, a fanl caak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogain ajánlani. Ezen hálaíratom tctazé>s>erinti haizuila.*ára'Önt ezennel felházai > atom. Teljes tisstelettel, Halin fgnácz.
Gotorlidorf, Kolbach mell tt, Szilézia. 1883. okL 8 án Tj nrl
Felkérem, miszerint az í)i vértisztitó labdxc.aiból eey csomagot ü d^bo^Zal küldeni -ziveskedjék. Ci&kis az Ön csodálatos labdaciainak köszönhetem, hngy egy gyomorhajtol, me'y engem öt éven át cjötort, megszab idultam. Kzen labdacsok nálam soha-sem fognak kifogyni S midőn legforr.i'.b köizönetem *t kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwick! A-nt.
üzen vértisztitó Labdacsuk csakis a Pserhofer J.-fele, az ..arany birodalmi ainához'- erimzett gyógyszertárban. Bécsben i, SiiQerstrasse 15 sz. a ké<tiit tu«k valódi mlnSségben s egy 15 szem labdacsom tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy cootnag, melyben ű doboz tártaimaztat&, 1 frt 05 krbt kersii; bérmeutellen utinvételi küldéssel I frt 10 kr. E*y csomagnál k vei-bb nem küldetik el.
A* östiíg előbb !ni bcküldé-énél (ni legjobb m poitkutal-ványonse»kÖ^öltetik)-bérmeutes kaldéssét együtt: 1 tsomag 1 frt 25 Jer. ti csomag 2 fri 30 kr. 3 ciomág :i irt 3> kr., 4 e».»ma? 4 frt 40 kr., & csomag 5 frt 20 kr é, 10 ciomag 9 frt 20 krba kerül. Kaphatok Torok Jixaef gyégyszertárában, Budapesten
NB Nagy elterjedetuégDk követkeitebea ezen lab-daeiok a legk^Iöufdléub uevek ei alakok aiait utinoztaluak : ennek köraikeztébeu kéretik csakis Piorh«f.-r J.-fele vértiatito labdacsokat követeiui és csakis aok te'tlnth.t5k valódiaknak, me-
Bernhard-téle alpesifü-liquer.
színben van ellátva.
Bernhanl W O.-tói Brr
genzben egy egész üveggel 2 frt 80 kr , félttveggel ! frt 40 kr éa egy negyod üveggel 70 kr.
Araerikai kösz vénykenőcs, íl°".t!^TJ'r
minden köszvényes és ciusoa bajok, u m. : rerincs-agy bii:talotn tagssaggatis. iicbita, migraine, ideg' ¦ fogfijás, rofijái, fülsr.sg gatás stb. atb allén. I frt 20 kr.
Tannohinin haj kenőcs lltlTLl'Z Lü!
mennyi hajnövesztő, szer között o-vosok álul a lezjrtbb^ak el is-nerre. Egy elegánsan kiáUitott nagy ixelencsével 2 frt.
Általános tapasz fítStl^í^t
ganatokná), njjkuka^ sebes- vagy gyntadt-mell vagy mis ily b» j^ok iái, mint kitünS «er ISn kipróbálva. 1 léie'y 50 kr. Béymentv, ~5 krajezár.
Pserhofer i.-til. Sok áv óta a fagyoi ta gokra és minden idült sebre, mint l-g biatosabb szer eliimorva t köcsöggel 40 kr. Bérmeutre fi't'kr. ír jf'i'í iiQíl i' eK,f álttlinosan ismert kitűnő háziiter, hunit UtUllllrJUV, rekaduég, görcaöi könögé* atb. ell-o. 1 űve gecake ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
JJlOUCooiCllV'íVlil rnsz emésztés es mindenn-mo alteil
Fagybalzsam
ilveg -' fr W-ÍŐI KrtQn
bij«k e'len kitfluő házi mer." 1 üvegcsével 22 ki
Általán is tisztitó-só EIS?,*. ™
minden követkexményei, n. m.: főfájás, nódülév gye gyomorhév, aranyér, dugaláa Bt*>. ellen. : cjomag ara :
Angol csodabalzsam. í2"SfjJ!Lk''Erki"0*** Por a lábizzadás ellen. f&iZiZVSiX
képződő kellemetlen sc&got, épen tartja a lábbeli: ét mint á: mattan szer van kipróbálva. Egy dob3Zzal 50 kr. Bérmentve í.
Golyva balzsam, íi"^ SÍSSlmSi^ * Stoll-feie íola-vegyülék ÍS^-**S
bajban szenvedők és a b-Iek beteg>égei<iéf.. I liter Kola-Elixir rtgy bor S frt, '[. liter I frt 60 kr., 'J.'-Iitér 85 kr.
Kaiser-Kola-Elixir'rS'íu0"*°
iOfcr
Mia-Poko, foífájis. rheoma síb.
fgj-oldaik, rfíájáa
Ei«b iit fel,orolt kéiiUméorcken kivül «« o»ilráki»i.okb«n I hirdetBltOíjzabel- é» külföldi ijófy.íeréBíeti kals jltf jniaak r.k t tiroo V*>in»k a késxletbeB oatio mm iPvók gyorsan é, oltjvi ' n.ejaa.ríi.etn»k - Po.ui moer.„del5a. ka l^sjoraatban ... ' kSzOIIMiiek, ka a pía.Saaifg olSr. bekü.detik; oagyoub met : de eack utánréteHal kaldatnek. Bíí!ntfiit.« c aku oly ei^tboa ' linik a küldii, ba az Oi<z«t éltre .b..rk«.ik, ra.ly U ; p...ukoltiégak .okkal mérjí<«lt«^ak. Budjoeslen kapbalo : Tírok József gyógyszerész urnái, Kirily-uteza 12. sz.
2 évi
K-raont Kiékel Ezüst Arany „ 7.1«
, b&lgyeknek . KÜ5 Breqne-féicSpiraltSd.. 1320 16 db. I. Chaton Glas-
hfltte systema szerint , 17 Oö. Ooldín Rem. 3 födelet B 6 00.
. gar tartes . 9.90 Vecker hoi^ony járaui
és világitó Regulator 1 napi járatra
és ütómüvel Regulator 10 napi járatra és üteművel Képes árjegyzék, óra, lánca, vecker. regulator, arany «¦ ezüst tárgyakról, a legfinomabb szerkezetben, ingyen és bérmentve A be nem válé kicseréltetik, vagy s pénz viaszaadstik. EUG. K ARE CK E R óragyára Bregeaz, 37. Tera-lberg.
Birtokvétel.
Azonnali készpénz fizetés melleit vé télre kerestetik egy nemesi bírtuk iOO.OOO forintig, nemesi birtok
350.000 forintig, uradalomés egy erdő uradalom I és IV, millió forint erejéig. Ajánlatok esik a tulajdonosoktól Pata Richárdhoz, intézendók Bécs. Margarethens'.rasse 12.
, Xjosia'tVt Ifj. Wajrlits Jfyzscf fcjiympmíájíhia NTigr Kans-ia
NAGY-KANIZSA. 1895. deczember 14-én.
Et&fisetéai Ár: Egész évre . . . 5 frt — fcr. Fél évre -'. . . . 2 frt 50 kr. Negredév're . . . 1 frt 25 kr.
P.gyea Mám 10 kr. HIRDETÉSBE 5 hasábos petitaoröza 7, másodjízor; 6, ¦ minden további torért 5 kr/
NYILTTKRBEN petit soronként 10 krért vétetnek! itei. Kincstári it.etek minden eL$$*\ birdetétért 30 kr. fizetendő
¦¦ . - mm
I0ZL0NY.
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi ét anyagi részét illető raindeo közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kis dó nevére dmzetten Xa^y-Kaaúttzira bérmentve mtézeodök
Bérmentetlen levelek nem f«»gad-tatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", „anagy-k részvény-társaság", a ,nagy-kanizsai- és galanVbokiönkéntes tözoltó-egytét* nőegylet", „d.kanizsai ízt. jótékonj nőegylet", „szegények tápintézete¦, a
HETENKINT EGYSZER/SZOMBATON MEGJELENŐ V EGYLSTARTALMÚ HETILAP.
anizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a „ Kotori takarépénztár * „nagykanizsai kisdedneveló. egyesület* a „ nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmanyának hivatalos lapja
Felhívás.
¦ t iyflrtrtUno-ngtok, segédek és tnntt kasok készltménjeiból rendezendő időleges kiállításban való résztré-teire nézve.
Hazánk ezredéves fennállása al- ., kalmából rendezendő kiállításnak czélja bemutatni Magyarország szellemi és közgazdasági állapotát.
K czélt szem előtt tartva, a kiállítási programéi felöleli a nemzejti munka minden ágazatát, de elsó sorban kiváló szerepet juttat a hazai ipar minden tényezőinek.
Mi sem természetesebb ennél fogva, hogy a hazai ipar keretében megfelelő helyet kell elfoglalni az ipa-ro3tanonczok, segédek és munkások kiállításának, a melyben oly egyének versenye érvényesül, a kiknek ügyessége és ízlése, . szorgalma és ügy buzgalma zálogát képezi a hazai ipar méltán várható fel virágoz tatásának ! De tanúbizonyságot van hivatva szolgáltatni ez a kiállítás arra nézve is, hogy. az ipar e nélkülözhetetlen segédmunkásai szakmájuk keretében különösen az utolsó 10 esztendő óta mennyire haladtak?
Az iparostanooczok, segédek és munkások tervezett kiállítása ennélfogva nagy jelentőséggel bir és pedig nem csak az 1896-iki ezredéves orsz. kiállítás teljessége szempontjából, hanem kiváltképpen az illető kiállítók között támasztandó Versenynél fogva, a melyet ezen kiállítás előidézni s ez által a magyar munka . ezen ágazatának életrevalóságáról, szellemi erejéről tájékozást nyújtani hivatva van.
Nagy súlyt helyezünk tehát a szóban levő kiállításra és ép azért teljes bizalommal fordulunk mindazokhoz, a kiknek hathatós közreműködése nélkül ezen kiállítást létrehozni teljes lehetetlenség voina, hogy I illetékes körükben befolyásukat oly j irányban érvényesíteni sziveskedje- |
-<fr ... ...u 'u.- . < ~ 7
nek, hogy ezen kiállítás nem csak mennyiség, de.minőség tekintetében is megfeleljen ama várakozásnak, a melyet hozzá füzünk ; buzdítsák, támogassák azokat, a kik tehetségüknél . fogva a kiállításban részt venni jogosítva vannak.
Ezen tényezők pedig a kerületi és helyi bizottságok, a kereskedelmi és iparkamarák, az ipartestületek és társulatok; továbbá a külföldön hazafias szellemben működő magyar egyletek; mert a jelen kiállításban a külföldön lakó és magyar honos iparostanonezok, segédek és munkások is résztvehetnek készítményeikkel!
Nagy feladat vár e kiállítás rendezése, körül különösen a kerületi bizottságokra, a melyek nem csak a kiállítási tárgyak elkészítésének ellenőrzése, hanem a feleknek a szükséges tudnivalókkal leendő ellátása, a bejelentési iveknek Összegyűjtése és a kiállítási igazgatósághoz való juttatása tárgyában is kell intézkedniük.
A kiállításban való részvételre vonatkozó határozmányok különben a bejelentési,, ivekhez csatol!0 szabályzatban soroltatnak fel részletesen; mindamellett tv heiyerr-ia szükségesnek tartom kiemelni, hogy
1. minden egyes bejelentő csak szakmájába vágó s általa készítendő tárgyakat jelenthet be a kiállításra ;
2-. a bejelentési határidő 1896. évi január hó 31-én jár le;
3. a két egyenlő példányban kiállítandó bejelentési ivek azon kerületi vagy helyi bizottságnál nyújtandók be, a melyeknek területén az illető bejelentő tartózkodik; külföldön lakók bejelentési ívei azonban.vagy az ottani magyar egylet utján, vagy közvetlenül is beküldhetők a kiálii-tási igazgatósághoz:
4. ezen időleges kiállítás 1896.
évi július hó 15-én nyílik Tieg és awBBkrtas^ó- ±S4k-n*tftíg~tittTJ-Jjj^a kiállításra elfogadott tárgyak 189$. évi julim hó 3-ig bérmentve lesznek, a kiállítási igazgatóság ezt mére beküldendők ; azok díjtalan elhelyezéséről és visszaküldéséről a kiállítási igazgatóság fog intézkedni ugy. hogy é csoportbeli kiállítók még térdijat sem fognak fizetni;"végül
6. a kiállítók'arany-, ezüst-pénzbeli jutalmakkal, elismerő oklevelekkel, esetleg emlékokmányokkal fognak kitüntettni.
Ezek felolvasása után van szerencsénk ismételten tiszteletteljesen félt kérni a t. Czimet, hogy az iparostanonezok, segédek és munkások időleges kiállításának rendezésében hazafias buzgalommal részt venni és saját hatáskörében mindent elkövetni szíveskedjék, hogy az ezredéves kiállításnak j ezen csoportozat* minél fényesebb sikert tüntessen fel.
Budapesten, 1895. évi november hó 19-én.
SCHMIDT s. k,
miBiazteri tanácsos, kiállítási igazgat*.
rMtá* Eötvös-arapja-
Magyarország néptanítói 20 évvel ez-1 előtt alkották meg az Eötvös József I báró nevét viselő alapot,., hogy ennek I kamataiból ösztöndíjat adjanak a tanítók jelesen tanuló gyermekeinek, 'segélyt az elnyomorodott és nyugdíjban nem ré-| szesülő öreg tanítóknak, azok özvegyeinek és árváinak. Ma már 05.252 frt az „Eötvös-alap* tőkéje, 42.000 forintot oss-| tott ki 62S tanítói család köpött s ily
¦ módon 257 róm. katb., 149 ev. ref., 114 ; ág. ev., 16 gör. kath, 9 unit. és 83 izr. : vallású család gondjait enyhítette. Esen
¦ kívül a tanítók országos árvahár&nak | költségeihez 2699 forinttal járult s a i „Tanítók házára* is szép összeget ! gyűjtött
Kétségtelen, hogy ezt a tzép sikert i a maga erejével nem érte volna el. Se-i gitségére volt a tanítóságnak a vallás-| és közoktatásügyi kormány és a társa-
dalom minden rétege. Az „Eötvös-alap orwy taftitói-egyesület* -einökséga"-által' évenkint kibocsátott gyűjtőivekeo, ha szórványcsati is, szép összegek folytak be. A hazai pénzintézetek, részvénytársaságok, megyei és városi hatóságok, iskolaszékek, tisztviselők, ügyvédek, orvosok, mérnökök, kereskedők és iparosok közül többen megemlékeztek már a szegény Léptanitók Eötvös-alapjáról és adományaikkal hozzájárultak annak növeléséhez.
Hálával emlékezünk meg a budapesti szállodások és vendéglősök ipartestületéről is, melynek tagjai közül előbb 20-an, a tnutt évben 37 en, a folyó tanévben pedig 50 en adnak ingyen déli ebédet vidéki tanítók gyermekeinek, kik Budapesten a tudomány-egyetemen vagy más jfo- és szakiskolákban tanulnak s kiknek kiképzését ily módon elősegítik s ez által lehetővé teszik, hogy a nagyon szerényen díjazott vidéki tauitók gyermekei a magyar hazának egykor hasznos polgáraivá lehessenek.
A hazai tanítóegyesületek közül is többen buzgólkodnak az „Eötvös-alap* érdekében s alapítványi összegeket gyűjtenek. Legutóbb a sfép sikerrel müköiö „Délraagyarországi Tanítóegyesület* küldött be 200 frt alapítványi tőkét. A budapesti tanítótestületek* közül pedig már többen gyűjtik a 100 frt alapítványi tőkét az „Eötvös-alap* és a „Tanítók" háza javára, sót egyes iskolák tanítói már be is fizették azt. Melegen ajánljak -a kartársi szeretetnek e szép példáit össze* kartársainknak. Legyenek tagjaivá az Eötvös alap országos tanítóegyesületnek, a kik ezideig távol maradtak; ne sajnálják az évi egy forint tagsági dijat; buzdítsanak másokat is s gyűjtsenek a szeretet oltárára.
Bizalommal fordulunk a magyarnemzet lelkes fiaihoz és honleányaihoz is: emlékezzenek meg a néptanítókról, kik a -magyar haza reményeinek, jövendőbeli polgárságának nevelésével, tanításával foglalkoznak és szivük, lelkük egész erejével, minden tudásukkal, arra törekszenek, hogy sikeres munkájuk áldásait niinél nagyobb mértékben élvezze Magyarország és annak minden polgára
az „Eötvös-alap" számadásai decz. hó 15-én fognak lezáratni. Kérjük azért tiszte.t kartársainkat, hogy tagsági dijaikat s gyűjtéseik eredményét Roller Mátyás polgári iskolai igazgató s egyesü ieti pénztáros úrhoz (Budapest, VI. ker.
Nagymezőutc>a l._sz_J_ adáíg bsküldaa-sziveskedjenek. ^J7^
Péterfy Sándor,
elnök .
Laklts Vendel.
titkár.
Készülődése:-: a kiállításra.
Az ezeréves ünnepére készülő Magyarország jövő évi kiállításának mintegy a földből elővarázsolt remek szép városa Budapest városligetének fasorai között, állandó és alkalomszerű palotáival, remek pavülonjaival és óriási csarnokaival jóval félévvel a kiállítás előtt már csaknem egészen készen áll. Körülbelül kétszázötven különféle érdekes és Ízléses épület, többnyire már belül is készen épen csak arra vár, hogy a tizenhatezret meghaladó kiállítók érdekes, tanulságos tárgyaival benépesedjék és a melyek még épülőfélben vatTnak, azok is annyira közelednek befejezésükhöz, hogy a mi jubileumi kiállításunk lesz a világon az elsó kiállítás, mely megnyitásának napján, 1396. május 2-án valóban és tényleg lesz fejezve. A magyar nemzet dicső emlékei részére épített hármas történelmi palotacsoport, mely a gót Vajda-Hu-nyad várat, a jáki templomot, Magyarország legrégibb Árpádkorbelí román épületét és a renaissance-stilt foglalja magában, gazdag falfestményeivel együtt adták át e napokban készen az igazgatóságnak. A királyi pavilion berendezésével is már tüzetesen foglalkoznak. A hadfelszerelési kiállítás a bécsi Arzenálban már össze van gyűjtve és oly impozáns, nagyszabású benyomást tesz a nézőre, hogy szakemberek állítása szerint ilyen hadügyi gyűjtemény, meíy a legújabb katonai felfedezések mellett a hadtörténelem emlékeit is olj, gazdag gyűjteményben bemutatná, még soha egy kiállításon sem volt.
Hátha még hozzávesszük a török szultán Ő Felsége által rendel-
T A
Síi
A csinos Nelly.
(BonifJ.
Szerettem egyszer egy lányt, Még most it szeretem j És szeretni fogom ír, Amíg tart életem.
Láttam én már lányokat Sokat, — csicos?kat; De oly kedves é« bájos. Hint Kelly, nem akadt.
Csinos lány, na takaros Tetttik — megengedem; Mégis ran rajt olyas is Mi nem tetszik nekem.
Nelly szeme szelíd, kék 8 mi nála legfo jó, Ö maga még ártatlan, Tiszta, miként a bó.
S tisztán jár és csinosan, lUőo, takarosan, Mégis könnyű járásán, Tartásán kellem van.
Tarka ruha, nyájat arcx Megveszti a szívet; Egyszerűség, szerénység Az, mit ; szír szeret
Ezek tetszenek Nellyn, S kötnek meg engemet. S ez ax ok, hogy sziveirbsn " Más nem talál helyet!
Hogyan tízette adósságait az Öreg Dumas ?
Ismert dolog, hogy az Öreg Dumas I Sándor mindig pénzzavarokkal küzdött, ; noha regényeiért rengeteg .összegeket 1 rakott .zsebre, üt millió frankra becsülik j a vagyont, amit könnyelműen elhará-: csolt De azért ha üres volt is a zsebe; J épp oly jókedvű volt, mint mikor marékkal szórhatta a pénzt. A törvény szolgái, akiknek lejárt adósságokat kellett tőle behajtsoiok, a legkedvesebb s a legudvariasabb emberitek mondották öt, aki még a legnagyobb Bzfikségben is elő tudta a pénzt teremteni.
Egy reggel a lángeszű író még javában aludt, araikor valaki belépett szobájába s fölköltőtte. Dumas pere egy idegen férfiút látott maga előtt.
— Tudom már, mit akar? — monda ásítozva, — hatszáz frankot? Nincs egy fityingem se!
— Sajnálom, kedves monsieor Ale-xandre, de akkor a fogházba kell, hogy kisérjem.
— Lehetetlen, néhány barátomat és barátnőmet Véryhez hh tam ma ebédre.
'¦— De ha van pénze az ily fényes ebédet fizetni a legdrágább vendéglőben, 600 frankjának is kell......
— Szegény halandó! — szakitá Öt félbe Dumas, — mi nem érthetjük meg egymást Menoyi időt enged, hogy adósságom kifizessem?
— Naplementéig, monsieur Alexandre, minthogy a törvény csak nappal engedi meg az adós e'.fogatáfát.
— Bieu, hát csak jöjjön velem a kiadómhoz.
Mind a négyen — az iró és a három törvéoyszéki szolga -— a kiadóhoz.hajtattak. Mikor ez belépni látta Gket, nevetve monda:
— Tudom már monsieur Dumas; hogy miért jön, van kézirata ?
— Nincs!
— Kézirat nélkül egy batkát sem adok. Minden oldalért 50 frankot
— Ezer ördög! — kiáltá Dumas — hiszen ilyenformán naplementéig még a Vérynél elköltendő ebédet is megkereshetném. Kocsis, itt van tiz frank borravaló, utolsó pépzem, de aztán hajtson ám !
Mikor lakására értek, Dumas pástétomot, bort és édességet hozatott kamrájából, fölbontott egy doboz, szivart s így szólt a törvény szolgáinak:
— Uraim, nehogy csak egy szót ís szójának. Ehetnek, ihatnak, szivarozhatnak és ha szellemi, táplálékra van szükségük, ott van a könyvtáram, 500 kötet, mind én írtam. De egy szót se! Csak ha csongetekr-, adják át a lapot, amelyet kinyújtok gtpomomnak, hadd vigye el a kiadómhoz és hozzon érte 50 fraukot. De még egyszer: mély csendet kérek)
Dumas pere féltízkor fogott az íráshoz, — három órakor a tőrvéuyszékí
szolgák ki voltak fizetve, fél hétkor az iró teljes toalettben ment Véryhez, hogy barátjait és barátnőit megvendégelje és a pénztárosnak 500 fraukot fizetett.
Mikor ez bámulva ránézett, Dumas egész őszinteséggel szólt:
— Ne nekem köszönje, hanem egyik hitelezőmnek, aki ma 600 frankért e! akart csukatni, kénytelen voltam tehát dolgozni s egyúttal aztán önért is dolgoztam. Francziából: BÉLDI.
Hazámhoz!
Távol hazám szép egétől,
Állok fent a bércaeken, ....
S nézek — szép hazám — feléd A távol messzeségen
Szeretlek most ís ngy hazám, Szeretlek oh szép vidék !. .
Szeretlek forrón, lángolón, Mist midőn otthon valék.
Gyakorta gondolok reád, — Feléd vágy tekintetem ....
Oh szép hazám, drága hazám, Oly kedves vagy nekem.
Előttem áH képed most is, És örökké előttem iU\ —
Az édes, a kedves hajlék, Ahol annyi ttdtöt adál.
A szép kert, hol egjütt valánk.
Sntiogó lombok között, — S némán szerelmet eaküvénk
SziTflnk érzelmei fölött
Ah hazám, őrizni fogom Soká szép emiékidet,
Él szivemben, él szeretet, És édes emlékezet!. . .
Nem feledlek drága hazám. Nem feledlek el sob*.....
Korcsvér, álnoksziv lébe: csak, Aki hozzád mostoba.
Szeretlek drága stép hazám, téged s szülöttidet....
Csókolni vágyom még egyszer Maroknyi földedet.
S ha tán az élet viharja
lesnjtaoa, S a aehöz terh' alatt éltem Fája tán roskadozna ;----
Öledbe jönnék meghalni
Oh drága szép hazám....
Az édes, örök pihenés
Porodban szállna rám I. . ..
WÜGRINETZ: MÁRTON.
— Az I84S-49-lkI Xagyar Szabadságharca Története" czimü nagyszabású munkából most jelent meg a 49. füset melyben Gracza György a Debreczenbe való menekülését írja rendkívül élénken. A füzet egykorú képei ezek: Részlet a mcóri cs&tából. Menekülés Debreczenbe 1849. január elején. Kossuth Lajos hivatalos pecsétje. Kirohanás Komáromból 1849. febr 24. Petőfi nyugvóhelye. Götz osrtrák tábornok halála a Hcii csttában 1849 ápr. 10-én. Részlet a temesvári c^atábó'. Rómer Flóris. Jozefstadü mag)ar foglyok, Laky Döme, Illési Sándor, Solye Gábor. Keszi Hajdú Lajos. _
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZA L A I KÖZLÖNY
1896. DECZEMBER U én
kezesünkre bocsajtott. Konstantinápolyban ówStt temérdek ereklyéket, melyek a háromszáz éves tör5k-ma-gyar háborúkra emlékeztetnek. Hasonló e'mlékeket kapunk még a berlini Ziughausból, Péterrírról, Lengyelországból. Nagyon érdekes az a mozgalom is, mely. Amerikában kiállításunk jövő évi látogatásira vonatkozólag széles körben megindult és mely abban is nyilvánul, hogy különösen az Egyesült-Államokban hazánkról és népünk életviszonyairól minden vidéken ismertető felolvasásokat tartanak. A külföldi sajtó is, melyeknek képviselői csak nemrég voltak nálunk vendégek, telve van dicséretekkel kiállításunk e!ö-készületeiról. E héten pedig hazánk összes vidéki hírlapjait invitálta Dániel . Ernő kereskedelmi miniszter, hogy nekik az ezredéres kiállítás előmunkálatait és a már elkészült építkezéseket bemutassa. Most készül a főváros és Pozsony városának pavillonja: a faluból már egy ház sem hiányzik, csak az t'tczák feltöltése van hátra, s azután már csak a tipikus házak belső berendezése fog következői.
CSARNOK.
Magyar népdalok Parisban.
A „K.agyar EstUap-'b&n olvassak:
Magyarországon kívül alig szeretik valahol annyira a magyar dallamot 3 a czigány zenét, mint Páris-¦ ban. Talán merészen hangzik kissé; de elég hosszú idők impressziója velem abban keresteti ennek okát, hogy a franczia általában nem muzikális nép. A mily nagyszámban mutat fel kedvelt zeneszerzőket, a mily szaporasággal teremt mindig uj meg uj dalokat, ép oly kevéskére - szorítkozik az exekutálók száma, ép oly ritka a többé-kevésbé jó zene. Hogy többet ne említsek, két három elsőrangú műintézete kivételével Paris színházai megelégesznek középszerűn aluli, nem ritkán pedig sajnálatra-méltóan rósz zenekarral. Nyilvános konczertje egész Parisnak négy van, s az előadások Összes száma nincs arányban a zenekedvelök milliójával. A napi szükségletet a kafé-koncertek zongorája igyekszik kielégíteni haszontalan erőlködéssel. A .mi ezenkívül van, az nem franczia, hanem kizárólag magyar czigány zene, mely legalább is annyira fölötte áll még ^.a színházak zenekarának is (a jel-r-f-'-zett kivételekkel,) mint a m kir. opera Cavallériája az olasz kíntor-nának. Könnyen érthető, mért ne-, vézhétem Parist a czígányok Mekkájának
A Calisaya kedélyes fészke, a Grand Hotel óriási helyiségei Pati-kárus zenekara, a mussée Grevin s nyáron boulogni erdő pihenői czi* gányzenéveí csábítják magukhoz a megszámlálhatatlan közönséget; a bou-levardók legelegánsabb conune íl faut restaurantja, Paillard pedig éjfél után czigányzene mellett szervírozza a soupert a fehér nyakkendős,, frakkos vendégeknek, a kik templomi csendben figyelnek a Simpüoias csodálatosan finom muzsikájára, ugy hogy nem ritkaság -Parisban magyar dallam dudolását hallani.
Persze szöveg nélkül csak félig érvényesülhet a magyar nóta szépsége; magyar szöveggel pedig franczia ember szájából, még ez a fél szépség is komikumra fordul.
Történtek már kísérletek magyar népdalok szöreg-forditá&ával, de ezek vagy szószerinti forditások voltak prózában, vagy forditások a dallamhoz nem illő versekben.
Annál nagyobb lelkesedéssel fogadhatjuk a hírt, hogy a Iegzamato-sabb magyar nótákból magyar ütemű, megfelelő tártakon, ha nem is egé szen hű franczia forditások vannak
készülőben (a szerző egyelőre nem akarja nevét elárulni,) melyek alkalmasak lesznek a magyar dal terjesztésére és megkedveltetésére.
Egy jókedvű magyar káplán Hűbér Gyula nótáját igen szívesen fnj-ják nálunk, s a párisi czigányok itt is kedveltté tették: azt a Ne higyi | néki nótát, melynek szövege eléggé ismeretes, de összehasonlítás végett ide írom:
Minden szőke leiny csalfa, ne higyj néki t Osak a legény szivét csalja, ne bigyj néki I Hamis a szeme járása, B.. •>' •• mosolygása, Ne bigyj néki!
Kissé szabadon, de az ütem be tartásával s megfelelő tartalommal a dal franczia fordításban Gare aux femmes ! czimmel kerül közzé ilyenformán :
Gare auz fémmé* et surtont aux jolíes [blondes i
Gare aux femmes qni n'aiment pas mais
[qoi trompent! (Elle t'embrasse amourense, riemble tont beurenBe (et) Songé a l'autre.)
Sió sem fér hozzá, hogy jobb is lehetne, de nem idegenszerű s a czélnak tökéletesen megfelel, mint a már kész fordítások valameny-nyije.
Azaz, hogy csak ugy felel meg, ha terjesztéséről kellőképp gondoskodva van. Egy derék magyar m, a kit minden tiltakozása daczára annak idején ie fogok leplezni, zseniális módon akarja megoldani a terjesztés kérdését. A fordításokat külön-külön lenyomatja s a czigány tányérozás helyett ezeket hordja körül minden nóta előtt — egészen ingyenesen. Ezzel az áldozatkészséggel lefőzi a~café-coocertek uj dalainak rendkivül czélszerünek bizonyult terjesztési módját s kiérdemli a legszélesebb körű elismerést.
Biztos forrásból tudjuk, hogy Simplicius, .Huber* összes népdalait és csárdásait is kérte szerzőtói, ki azokat neki meg is küldötte Parisba. A szép zalai, fülbemászó
j nóták tehát Parisban is hódítanak, ami csak ösztönzésül szolgálhat a már régen hallgató tóthi káplánnak
: arra nézve, hogy újólag jelentkez-
| zék szép dalaival.
HÍREK.
— Báró Bánffy Dezső miniszterelnöknél volt ebéden Gelsei Gatmann Vilmos kir. Tanácsos decz- 10-én.
-V Felolvasás s Casinóban- A Ca-sioó dísztermét hosszú szünet után ismét előkelő közönség töltötte meg. Ez a terem a dísztermek valóságos klenódja és már csak azért is megérdemelné, hogy közönségünk fölkeresse azt a helyet, mely műérzetét kielégíti. Kalcsok Leó értekezést irt .Leopárdi és Schopenhauer* pesszimizmusáról. Már tavaly hallottad ezt a thémát a .Polgári Egyletben" kis közönség jelenlétében. F. hó 7-én nagyobb közönség gyűlt egybe, ami amellett bizonyát, hogy a publikum szükségét érzi a társasestélyéknek. Az értekezés külső érdekes oldala az, bogy más a szerzője, más a felolvasója, ami főleg csak kői-' tömények, színdarabok előadásánál szokásos. Van is némi külső hasonlatossága a fölolvasásnak a szinielőadássa), másodszor adatott más szereposztásban. A felolvasó Baksay tanárnak érczes, színes orgánuma szépen juttatta érvényre Leo-psrdi bús merengését és Schopenhauer maró kifakadásait. Baksay tanárnak niccs oka ilyen és hasonnemü nyilvános szereplésekkel fukarkodnia. A szerzőt és felolvasót zajosan megtapsolták. Felolvasás után vénjeink félrevonult k és .badacdooi mellett* kritizálták Schopenhauer sötét vüáguézletét, mely oly élénk ellentétet képez a mai kor-oportuniz-mnsával, de társadalmi életűnk egy kiváló műveltségű tagja a vitának azzal a kijelentéssel vetett véget, hogy bölcseleti rendszerekről esik akkor lehei vi'aikozoi.ba két lélek egymást hosszas^ érintkezés után teljesen megértette. — Mi sem kritizálunk tehát, de óhajtjuk, hogy a társasestélyek lendítenének jelenleg pangó társadalmi életünkön.
— Bt. Blau Simon közkedveltségnek örvendő orvos hosszas betegségéből már teljesen felépült és egészségének hely-reállitása'végeU Abazzíába utazott, hol két hétig fog időzni.
— Tanárok kérvénye. A helybeli kereskedelmi iskola tanárai kérvénynyel járultak az itt. iskolaszék elé helyzetük javítása végett. A tanárok a bedványban hivatkoznak arra, hogy a megfelelő állami tanintézetek tanárai az őreiknél mennyivel eiöoyösebb fizetésben részesülnek. Azért a lörzsfizetésen felül lakbérilletéket. korpótlékot és az óra-többletdtért meltáoyos kárpótlást kérnek. Az iskolaszék, mely sokat áldoz, hogy a felügyelete alatt álló iskolák kulturális hivatásukat teljesíthessék, nem zárkózott el a tanárok kérelme e!ől éi elhatározta, bogy javaslatot fog kidolgozni, melynek életbeléptetése a tanárok kívánságainak teljesítését lehelévé teszi.
" — Sylveszteri mulatság- A nagykanizsai C&ttitió vigalonireodező bizottsága elhatározta, hogy a nagykanizsai Irodalmi s Művészeti Kör dalárdájának közreműködését deczember 31 én a Casinó helyiségében rendezendő mulatságra kérelmééi. Sümegi Kálmán és. Kovács Károly elnökök e kérelemhez szívesen adták hozzájárulásukat. A rendező bizottság ezenkívül Hófrichter Emma hegedümüvésznő ésPráger Sarolta közreműködését is biztosította magának. Az estély nagyon érdekesnek; Ígérkezik.
— Orvosi kartell. Nagy-Kaniz.«a város összes orvosai szerződésre léptek. Közös tanácskozmányon megállapították azon föltételeket, melyek mellett hajlandók a vagyonosabbaknak orvosi segélyt nyújtani. A megegyezést formális szerződés követte. Ezzel orvosaink csak a zalaegerszegi orvosok eljárását utánozták, kik a kanizsaiakat a szerződéssel megelőzték. A szerződés lényeges pontjai: 1) A nappali beteglátogatásért 1 frt, az éjjeli vizitért 2 frt fizetendő. 2.) Egy orvos sem tesz közzé köszönetnyilvánítást, s melyet gyógykezelésért hozzá intéznek betegei. 3.) Egy orvos sem látogatja betegeit többször, mint a mecy-nyiszer okvetlen szükséges. 4.) Minden consiliumért 2 frt fizetendő, a házi orvos külön 1 frt dijat kap. 5 ) A házi -orvos tudtán kívül a beteg más orvost nom hivathat. Ezekkel a ' pontozatokkal vélik az orvosok megóvni az orvosi íréi-lóságot és az orvosok jogos anyagi igényeit. A kartellek világában ez a kartell sem lep meg bennünket. Orvosi kamaráink nincsenek, melyek őrködnének az orvosi méltóság felett és nincs bíró, aki gyógykezelésért megállapítana olyan dijakat, mint a minőket az ügyvédnek állapit meg. Az orvos tebát kénytelen önmagán segíteni, a betegeket pedig megsegíti az Isten.
— Gyászhír. Nagytiszt eJetü Berzay Elek kegyesrendi tanár Tatán elhunyt; á dicsőült hosszabb ideig volt a nagykanizsai Társház főnöke mindenki által tiszteive és becsülve. Szivjóság, szelíd lelkület és emberbaráti nemes érzület volt főtnlajdonsága, az ifjúságot atyailag szerette, barátságos hajlama és Vendégszeretete közismeretü volt. A Kegyes-tanitórend. tatai Táraháza következő gyászlelentést bocsájtotta ki, melyet mély részvéttel közlünk: A Kegyes-tanító rend tatai társházának tagjai szomorú szívvel jelentik, bogy szeretett rendtársnk nt Berzay Etek, aranymisés áldozópap, házi másodfőnök és leikiatya. folyó bó 1 én, éjjeli 11 órakor, a halntti szentségek ájtatos felvétele után életkorának 81 ik, szerzetes életének Gl-ik, áldozárságáoak 53 ik évében, végelgyengü é*ben csendesen elhunyt. A boldogcltoak hűlt tetemei egyházi beszenteléa után folyó hó 3-án délután 3 órakor fogoak a városi temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig ugyancsak folyó hó 4 én reggel 3 órakor fog a Kegyesrendiek házi kápolna jában a Mindenhatónak bemutattatni.— Tata. 1895. évi deczember hó 2 án Az Örök világosság fényeskedjék nííkil
— Közvágóhldnnk építésére vonatkozó tervrajzok aCés^-öltségvetést Zala-vármegye bizottsági közgyűlése eifo -gadtá.
— Zalavármegye tisztújító közgyűlése mint jeleztük, dec/. 17-én tartatik meg Zala-Egerszege a.
— Hirdetmény. Folyó hó 7-én a város területén egy nagyobb fajtájú píncze kulcs elveszett, a megtaláló kéretik, hogy azt a rendőrkapilányi hivtalnál adja át. Nagy-Kanizsa, 1895 deczember hó 9-éo. A rendőr-kapitányság.
~ Fcttaky Gyula élénk temperamentummal biró magyar jourualista 45 éves korában Bpesten elhunyt,
— 100,000 korona alapítvány. Va szary Kolos bíboros herczegprimás f. bő 8 án kelt s sajátkezűié? irt levelében azon örvendetes hírrel lepte meg Keszthely város elöljáróságát, hogy szülővárosa, Keszthely, szegényei száméra 100,000 korona alapítványt tett le s egyidejűleg felhívta az elöljáróság véleményét annak kezelése és kiosztása érdemében. Keszthely városa $ nagylelkű alapítványt táviratilag köszönte meg Ö
Eminencziájának/; később pedig egy küldöttség fogja Kiránt köszönetét kifejezni.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város területén a napokban nagyobb Összegű pénz találtatott, ezen körülményközbirré tétetik azzal, hogy aki ezen talált Ősezeg-hes való tulajdonjogát igazolni tudja, azt alniirt hivatalnál a hivatalos órák alatt 1896 évi deczember hó 15 ig felveheti. Nagy Kanizsa, 1895 deczember hó 4 én. A rendőrkapitányság.
— Adományok a népkhonyhánál: 8:rém Bernátné 8 literhabot, Rosenfeld Adóimé 74 kiló lencsét, 22 kilő sárga babot, Vusztl Lajosné 6 liter eczetet. Maschanzker Mőrné 2 frtot, Horváth Károly 30 kr. Schiesinger Zsiga 50 krt, melyekért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Napi biztosok e héten n népkonyhánál: Vasárnap Kürachuer Igniczné Rothschild Amália, hétfőn dr/ Tuboiy Gyuláoé, Nyuly Gizella, kedden Tauber Alajosné, Broch Hermic, szerdán Hei-decker Adtaíné Wuszt! Ireue, csütörtö kőn dr. Schwarz Adolfné Hirachl Hed vig, pénteken Biau Lajosné, Wajdits Irma és szombaton Ollop Samuné Weisz Karói in,.
— Hirdetmény. A bét folyamán a város belterületén egy kendő találtatott, ez azzal tétetik közhírré, bogy aki ezen kendőhöz tulajdonjogát minden kétségen felül, igazolni tudja, bogy alulírott hivatalnál 1596 éri deczember hó 20-ig annál bizonyosabban jelenkezzék, mert eíleckező esetben a kendő el fog árve-raztetni. Nagy-Kanizsa, 1895 decz. hó 9 én. A rendőrkapitányság.
— Heti biztosok e héten (aecz. 16—21) a nagykanizsai KisdednéveiŐ Egyesület óvodáiban Fischl Pálné és Scherz Irén választmányi tag úrnők.
— Heti felugráló e héten (decz. "15—21 a nagykanizsai önk.. tűzoltó egylet őrtanyáján Brück Sándor szakaszparancsnok ur.
— Biztosítási és közgazdasági lapok. Radó B. Béla a magyar, franczia biztosítótársaság nagykanizsai vezérugyoökségé-nek, volt titkára Budapesten szaklapot indit meg, mely január 1-éa fog megjelenni.
— A vidéki hírlapírók, — engedve a kereskedelmi miniszter meghívásának, f. hó 8-án mintegy 300-ao jöttek össze Budapesten, részint, hogy a kiállítás területét és építkezését megtekintsék, részint, hogy a .magyarországi hírlapírók segélyegyletének" alapját megvessék. Délelőtt fél tízkor indultak csoportokra oszolva egr-egy bizottsági tag vezetése alatt a kiállítási építkezések megtekintésére, természetesen legutoljára hagyva a — debrec/eni csárdát, hol az ut fáradalmaitól megviselt karavánokat jói fűtött terembe fürge Ganimedek várták frisBen csapok sörrel és kecskeméti borral. Fél 1 órakor kezdődött a 400 terítékű ebéd, melyen a miniszterek közül senki sem jelent meg, még e házi ur a kereskedelmi miniszter is csak képviseltette magát. (A külföldi hírlapírók, hja! az egészen más, azokat megilleti a miniszterek személyes üdvözlete!) Délután az „Otthon-'ban volt értekezlet, melyen Horváth Gyula a Magyar Hirlap szerkesztője ismertette kimerítőleg a .magyarországi hírlapírók segély egyletének* eszméjét. Este az .Otthon "ban fényes bankettet adott az .Otthon", hol bizony a jelen voltak teljesen „otthon" érezték magukat. Lapunk szerkesztője betegeskedése miatt meg nem jelenhetvén, a lap képviseletével régi munkatársát Sőlétormos Györgyöt bízta raee.
-7- Középkora intelligens nő, ki 21 évig egyhuzamban egy cstládnál szolgált gazdaasszonyí minőségben s ugy a belső; mint a külső gazdaság minden ágában teljesen jártas, vidéki üeiyer. hasonminőségben Óhajtana rcolgilai. Közelebbi adatok a kiadóhivatalban ..adhatók meg. ¦*
— „Hová szálljunk" czimen a jövő év január havában "igen érdekesnek Ígérkező és a maga nemében hézagpótló könyv fog megjelenni, melynek az utazók előreláthatólag ió hasznát vehetik; — uzyanis e könyv Budapest tüzetes leírása, budapesti és kiállítási útmutató mellett hazánk vidéki városainak történelmi, földrajzi és helyrajzi leirálát tartalmazza, e leírásokat pedig a székesfőváros és a vidék szállodáinak leírása és ársxabá'yzata egészíti ki. A mű melynek irodalmi részét Ilosvai Hugó szerkeszti, magyar és német nyelven tartalmazva összes adatait, a kü'fölcü utas á'tai ís használható. A?oo szállodások, a kik nékik kü dött kérdőívet eddig vissza nem küldöttek, a szerkesztő most arra kéri, küldenék ezt kitöltve vissza, vagy ha az iv kéznél nem lenne, kérjenek a kiadótól (Beigráder Zsigmond könyvkereskedő, Budapest VII. Ke-repesi-ut 14) másikat.
Vetőmagvak
(Mantnner Odon tudósítása.)
Vörös here. Az Üzlet szűk keretben mozgott, mert ugy látszik, hogy a termelők egy része a jelen.e^i nyomott árak mellett nem hajlandók az eladásra. A mi e héten kínálva lett tekintet nélkül a minőségre, azaz ugy nagy szemű, mint aprószemfi mag, a mult heti árou könnyen volt elhelyezhető. — Lucxernát sürgősen ajánlanak, de a külföldi áru-verseny következtében és a si-wzameuü irányzat daczára a kínálatra került készleteknek csak csekély részéu lebetelt túladni — Répamagnál ujabb árcsökkenés nem áliott be és alig is fog beállani, Bőt a tényleges szükséglet közeledtével inkább emelkedő irányzat ?árható. Eme feltevés' a jegyzések alacsouysága indokolja, valamint az, hogy a termés még sem oly bő, mint eleinte egyes vidékekről hireszteltetett
Jegyzések nyer^áruért 100 kilónként Budapesten:
" Vörös lóhere 35 -45 Irt.
Luczerna 36 —44 ,
Baltaczira 10 - 10',^ „
Tavaszi bükköny ti — iolJ ,
Széna-, szalma , e.i takarmány.
Kuchs József nagykereskedő V. FardŐ-ntcza 4. jelentése. Budapest, 1695. november 6. Jő idő következtében a széna és szalma behozatal a hetivásárra nagy mennyiségben történt vételked7, élénk árak pedig olcsók voltak. Elada'ott jobb és elsőrendű széna 2-45— 2"75 frtig, közép minőségű 2-00—2-40. Muhar és luczérua 2-40—2-65 frtig, alomszalma 1-20—1-40 frtig, zsopstalma 1*40—160 frtig, szec-ka 1-90—2-10 frtig 100 kilogramm szerint házhoz szállítva fuvaronként. Préselt széna és szalmában kicsiny a forgalom, széna 2 10—2-50 frtig, szalma 1-25 — 1-35 frtig a pályaudvaron. Gabona és termények: azb 6-00—6-40 frtig, nj tengeri 385-4 10. Rozs 615—6-36 frtig, árpa 5*25, jobb minőségű 7-50 frtig állomás szerint. Köles 5 30 — 5-70 frtig. árpadara 585—4*15 nagybani eladásnál. Burgonya olcsóbb.
Ve gyese Jsu
— Blxtos gyógy hatás. Mindazok kik ro w emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásán,, főfájásban étványhiányban vagy egyéb bájokban szeovedaek. a valódi „Moll féle seidlltz porok4* használata aital biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt-Szétküldés napo.iu utánvétté! Moll A. gyógyszerész cs. és k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. TA,vidéki gyójy-szertárakbanhatároLOtUnfioil A- készítmény kérendő az Ó gyári jelvényével és aláírásával.
ScMcM-Kle Szappant
Kn1csjegT*rrel a legjobb. Kapható miodenatt.
— Heüer-íele zenélő mű A Heller-féle zenélőmúvel a zene az egész világba elvitetik, a melylyel mindenütt a boldognak örömét fokozza, a boldogtalanokat vigasztalja, a távollevőknek melódiájával szivet megrezgető üdvözletet küld hazájából. — Szállodákban, vendéglőkben sat helyettesíti a zenekart és a legjobb vooő eszköznek bizonyult, a fenntiekre különösen ajánljuk az automata műveket, melyek egy péozda-ra- bedobása által játszanak, ez álul a kiadás legrövidebb idő alatt fedeztetik; — A darabok a legnagyobb gonddal vanoak összeállitvan magukban foglalják a legkedveltebb melódiákat az opera, operetté, tánezzene dal és^dal-kör terén. Továbbá tény, hogy a gyáros minden kiállításon az első érmekkel lett kitüntetve, szállítója az összes európai udvarnak, éven kint ezer elismerő levélben részesül. — A Heiler-féle zenélő müvek előnye mist alkalmas ajándék karácsonyra, születési- és névnapokra, ezenkívül lelkészeknek, ta-nitÓkoek és betegeknek általában mindenkinek, ki ilyennel nem rendelkezik, legmelegebben ajánltatik. Egyenesen Bernbe kell fordulni, a legkisebb megrendelésnél is. mert a gyárnak raktára nincsen. — Javítások idegen müveknél is a legjobban eszközöltetnek. — Kívánatra részletfizetésre is engedélyeztetnek, és illusztrált árjegyzékek bérmentve küldetnek.
— Karácsonykor sokkal kevesebb felesleges limlom vásároltatnék gyermekek számára, ha a Bzdlők csak annyi időt vennének maguknak, hogy a híre-Richter-féle Horgony-Kóépitőszekrények felette érdekes és gazdagon illusztrált árjegyzékét átolvashassák. Az ebben nyomtatott levelek örvendő szü ők és
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 DECZEMBER U-én
tekintélyes tudósoktól egyhangúlag bi zcayitják, hogy^niacsen jobb és egysier-smind tartósabb^fáték és foglalkoztató-szer, mint a Richter-féie Horgooy-K5; épitőszekréoyek; egy tekintélyes srájczi .padagogus szószeriot mondta: »A Horgony -Kőépit őszekre nyék egy egész já-tékszerraktirt helyettesítenek* és szavait igy zárja be: .Csak vigyétek be mindegyik házba, a melyben boldog szülök laknak!' Mi azt hisszük, hogy érdemes egy levelezőlapot koczkáziatni és a Richter F. Ad. és társa czégtől Bécsben. I Nibelunge^sse 4. a legújabb illusztrált árjegyzéket bérmentve meghozatni. Miután ax uj kiadás az uj és felette előnyös, kiegészítő rendszerek kimerítő leírását is tartalmazza, azért $ azok is, kik már egy kőépitőszekrény biitokábán vannak, az árjegyzék beküldése iránt szintén intézkedjenek.
— Testegyenészeti tanintézet. Keleti J. czég,. Budapes", IV. Koronaber-czeg-uicza 17. ai eddigelé sérvkötők és betegápolási eszközök készítésére létező gyárán kívül egy nagyszabású a modern technikának teljesen megfelelő műhelyt nyitott, Budapest, IV. Rostély-utc<.a, (Károly laktanya 15.) melyben orvossebészeti aczéláruk, testegyenészeti készülékek, Hessiog- rendszerű elismert roűderékfflzők, nyújtó és járógépek, műlábak és njükezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk villanygépek kotőszeivk stb. készittettoek. — Szenvedők, kiknek ily készülékekre szükségük van. felkéretnek, sriítösk ed jenek fenti czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készülékek havi részletekben adatnak. Ismételadóknak kedvezmégy. Üzleti elv: Ssigoru pontos kiszolgálás, legjutányo-sabb árak.
— Megjelent és szerzőnél (Budapest. 1., Vár, Dísz-tér 10.) és áitala minden könyvkereskedésben kapható: Varga Ottó: Magyarország Története a líisfaludy-Társaság által koszorúzott pályamű arra szánva, hogy minden magyar ház olvasott könyve legyen. A millernom alkalmából a Kisfaludy-Társaság már öt évvel eze cl: pályázatot hirdetett, egy irodalmunkban eleddig hiányzó, olyan télies magyar történet megírására, melyből mindenki élvezettel ismerhesse meg hazája történetét. Ismételt pályázat után, 12 versenytári kö/.t ezt a munkát koszorúzta meg a Társulat és róla a következőkben nyilatkozott: .Komoly méltánylást ér demló, irodalmi színvonalon álló mpnka. Stylusa a kellemesen elbeszélőé;csoportosítása az alapos történetíróé: tudása nem száraz adathaluTbzás, hanem alapos segitö társa az események élvezetes előadásában; a hol nagyon részletesnek iátszik: élénkségével kárpótol frisseségé-
' vei hat reánk, ugy hogy müvét mindig unalom nélkül, sok helyt (terjedelme daczára), valódi gyönyörrel oIva>batni." Megjelent egyetlen kötetben (fűzve két kötetre is osztható), 54'a iven, 870 lapon, 226 képpel a Franklin nyomda pompás kiállításában. Portómentes küldéssel ára: fűzve 7 foriut; eredűli kötésben 8 forint. Megrendelhető íeg-egyszerüboeo póstautalváoyon.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFí LAJOS
' Nyllttór.*)
Henneberg-selyen) csakis akkor valódi, í.f. közvetlen gyáramból rendelik — a I fekete, fehér éa színeseket 35 krtól 14 frt SS krig, ntélerkéut — i ima, csíkos, koci- ' kázott, mintázottakat, damaastot t »,.«..' i.iniu; egy 240 különböző" minőaég ét 2000 ' mintázatban) t. a. t. postabér éa vammen- ' tesxn a házboz szállítva é* mintákat pos- ¦ tafordultávai kaid: Hermeberp 6. (es k ! ¦dvarí azallitá) selyemgyára Zürichben ' bTi;i' zcmzelt levelekre lO kros, és le-j telező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó ' Magyar nyelten irt megrendelések pontotan I elintéztetnek.
558i;tk 1895.
Együttes árverési hiraetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya-részéről közhírré tétetik, hogy Kis József ferus kiskanizsai takós vhajlató nak Horváth György (csizmadia) vhaj-tást szenvedő kiskanizsai lakos elleni 12 frt 60 kr. per, 4 frt 05 kr. vhaj-tás kérelmi, 6 frt 55 kr. jeleolegi — ugy 6 frt tőke, 4 frt 05 kr. vbajtáskére'mi, továbbá Bolf Juli férj. TÖső Ferenczné csatlakozott végrehaj tatónak u. azon vhajtást szenvedő elleni 60 frt 38 kr. töke, ennek 1894 október 27-től járó 6*It kamatai, 10 frt 80 kr. per, 7 frt 15 kr. vhajtás kérelmi, — mégis Babosa László Ügyvéd csatlakozott vhaj-tatónak ugyanazon végrehajtást szenvedő elleni 25 frt 50 kr. tőke, ennek 1895 ápril 15-: öl járó 6% kamatai. 7 frt 80 kr. per 5 frt 80 kr. vhajtáskérelmi s a még felmerülendő költségek iránti vftjtási ügyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartozó a nagykanizsai 1624 sz. tkvban f 5265 brsz. a. felvett a 79 frtra/^u. azon tkvben -j 6565 hrsz. a. felvett s 151 írtra. — továbbá a nkanizsaí 4743 sztkvben t 7566 hrez. a. felvett s 101 frtra becsült ingatlannak — mégis a nagykanizsai 2054 sztkvben f 4511 hrsz. a. fele részében Bördolmányos Anna s fele részben vhajtást szenvedett tulajdonául felvett 18 írtra. — ucyanazon tkvben f 4681 hrsz. a felvett 23 írtra, — ugyanazon tkvben f 4682 hrsz. a felvett 18 frtra becsült ingatlanok az 1?81 évi 60. t. cz. 156 §-a a. pontja értelmében, végre a ukanizsai 4099 sztkvben í 7990 hrsz. a u. azok tulajdonául felvett 590 frtra becsült ingatlan az 1881 évi 60. tezikk 156 §. c) pontja értelmében, — még pedig a nkanizsaí 1624 sz. tjkvben t 5265 és 6565 hrsz. — ugy a nkanizsaí 4099 sz." tkvben t 7990 hrsz. alatt foglak ingatlannak Bördolmányos Anna jelenleg férjezett Horváth (Judá) Lászlóné javára 7463J88 és 8334)88 sz. a. be-keblezve levő holtigUni haszonélvezeti szolgalmijog épségben hagyásával 1896 évi február hő 5. napján d. e. 10 Ón kor ezen kir. törvényszék telekkönyvi helyiségében Oroszváry Gyula, Faica La-jo3 és Babosa Lászió felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOVe-U készpénzben vagy óvadékképes pipírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi ok', bő 24 napjáo.
GÓZONY kir. tvszéki albiró.
éa ezen tulajdonául felvett s fele részével végrehajtató követelésével terhelt 22|a 1. hrsz. 132 frtra becsült. — továbbá a garcbor.cz: 258. az. tkvben + 22> 3. hrsz. a. Fiiszár István és Fii-szár József tulajdonául felvett a felerészben végrehajtató követelésével terhelt 132 frtra brcsült; — valamint a garabonczi 359 sz. tkbeo f 22]a 2. hrsz. a. Fiiszár Ferencz tulajdonául felvett s fele részben végrehajtató követelésével terheit 132 frtra becsült ingatlan az 1881. évi 60. t. cz. 156 §. d pontja értelmében egészben, Farkas Anna őzv. Fiiszár Jánosné holtiglaoi haszonélvezeti jogának épségben tartásával 1896. január hó 24-ik napján d. e. 10 órakor Garaboocz község házánál Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttéve! megtartandó nyilvános árverésen ^eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivinóV 'artoznak a becsár l0°(o át készpénzben vn^v óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tíszék mint telekkönyvi hatosáénál 1895 évi pkt hó 7. napján. GÓZONY kir. tvszéki aljbiró. :
4993|tk 89T
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Oroszváry Gyula nagykaniszai lakos végrehijtatónak Fiiszár József és F!i-szár Ferei.cz végrehajtást szenvedő garabonczi lakósok elleni 3 frt töke, 6 frt 90 kr per, 5 frt 85 kr. végrehajtás kérelmi, 5 írt 65 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vég-rehjtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a garabonczi 342 sz, tkiben Fiiszár József
nagyszerűen halnak gyonw bajoknál, nélk(ll&zhe:etlMt és ittotásouit ismereta* házi és népszer.
A gyomorbóltünetei: étvágytalanság, gyomorgyeogeseg, buzOs lehelet. MtDJtiá], savanyu, feböffögév hasmenés, gyomorégés, Idestegei, nyálka kiválasztás, sárgaság, undor és hányái, (voatorgSrcs ¦ iQkBIés.
• Hathatós jgyogyszemek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortofltevboléinél ételekkel 4a italokkal, giliszták, májbajok és kaawr-fhoidáknál. •
EmliMl hajuknál a .náriarzelll sjoniorr*cp|irU évek ola kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis ftreg ára használati utasítással együtt 40 kr-, nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: T61-0L JazSff gyógyszert.', ra Bndaprst, Király ulcza 12 sz.
A védjegyet és aláirást tüzetesen lessék megtekinteni.' Csak' oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva a keszito atoirásávafMf. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát' nnonyitom".
A ttáriatzeBi gyómorcsepttek Talodian kaphatók/
NAGY-KAÜIZSÁN : Práger Béla és Belus Lajot gyógyszeréixeknél. BARCSON : Kohnt Sándor gyógyszerész nrnál.
Imherebmer Antal
-9BS ÍÜNSBR UCS, M-TtrHia-utcxa 17
EUö tiroli darócz-txöeet üttet. Legnagyobb szétküldeni háza jótállással a valódi
TIROLI BARQGZ, (LÖD ESD
— ára teegerbllöny, eséköpeny, felfiitik, zubbony s«t. —
teljes utazó készülékeknek.
Nagyban. Minta éi árjegyzék ingyen K I e * I ¦ y b' e a.
a-
I
iujl jörese Tisezű
KERESET
• MtlejM U tutit
¦íimira, kj UnéoreKO engedé Ijezttt részlelivek H sorsjegy kSoyrek eladiaital fotlalkozni akar. Ajialalok.
F V C H 8 H.
rilióhitíhoz Bnú:pest, Kecskeméü-n 1. iaté awdSk AlipllUtitl 1666.
*) E roTii ,l,it kSilattekírt oeto rfllal fe-
A legjobb
Szín szappan
SCIIOEf
kulcs 'édjegygyei
Tulajdonságát
Igenjei kiazáritva, ititilnően tiaztit, a liaazaAlatban legtakarékosabb. Jói-állás tiszta g ártalmatlan a febirnemfi és a kezeknek.
Eliraiitás: Schrarcz éi Tanber uraknál Nagy-Kaoizsán.
Qogooogogo
0 0 0 0 0 0
SOMOGYI VILMOS
engedélyezett katonai eiókéazitő tokolája Eudapesten IV. Kecskeméti oteza 4. az. I. era.
Aizpittatott 1882-ben. Eddi? 1800 tették le az eet érés önkéntes! vizsgát
Egy éves ©a&éattm taafaUyaoi
oly iQak számára, kik csak 2—3 osztályt véacztek.
ítára, a jó ered-
Vidéki ifjak 3—i hónap alalt előkészülhetnek a meny biztos reményével.
0 A vizsga jé eredményéért kezeiségst vll alok, a mennyiben 0 a beiratáskor a tandijnik csak a fele fizetendő. = misik fele 0 csak a jo eredményű vizsga után fizetendő.
5 Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV Kecskptnéti-u'c?a 4. ;z.
0 I. em. Levélbeli válaszra 20 kr. helyet; melléklendő.
1 SOMOGYI VILMOS,
g igazeaió-t'%nár.
QogpögcxgjSgcrö
81
JV10LL SE1DLITZ POR
védjegyet - é*
Csak akkor valódiak;, ha mindegyik dobox Moll
aláírását tünteti fel. A Hall A. félt Seidlltz-porok tartós gyógyhatása a legmaJcacsabh gyowor- ét al-; teatkáataisiak, gyo nnrgnrcs éa gyomorhév, rógzótt axákraktdts, majbantalora, vér-' lalilát, aranyer és a legku:rjnbózőhb oil betegségek i-ü.-rs. e jeles báziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti úi-baziak I frt a. é.
Hamisttá&oc törvényileg fenyíttetnek. rMOLL--FELE*FRANChÁ
Csak akkrar valódi h* mindegyik nveg uoi.r. a. »tjjc?yét tnot>ti tel h
aKKBr vaiou'- ,A. Hall- felintu Anozittal van zárva. A Kc: -fe'e fraa-cz-a bon.'tsz fi sá nevezetesen mint fajdalatacaillapitá SedÜríiÖIeai sier Lcóssvény, csoz és a meihülés egyéS követkeaményeinél legi>fnereiesplib népszer. — Egy óaa-zatt eredJll Sveg ára 90 krsjezar
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: foiolyaaras azik*á.) A miodeiiQa,.i azijUaztitaanil kalSnüsen foatoi bármely kom gjermpkek mint W-nottek .7«.Ára; mert e aUjiiz a fogak to.ábbi épiégét biatoiitia a emzeramiad o.aier logfajaa ellep. - E|? Mail A. viojtQrivel ellátott: itt, ára: 60'kraj«zar
(691) Fóazétküldéa:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: L, Tuchlauben 9. sz. Vidéki augreadeláaek aapaatc p«s*aatáavét nellett teljesittetatk A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Naay-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
______¦___ _ _ IO
„KÉPES CSALÁDI LAPOK."
A legolcsóbb és azért a legelterjedtthb képes hetilap.
Megjelenik minden héten bö szépirodalmi es ismeretterjesztő t«rtalommal éa kálón beköthető regéoymcl lék lettel.
Havonként kétszer .Hűlgyek Lapja' czima iefives mellékletet ad, párisi divatképekkel és bö divaUodósitassal.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK* olyan szellemben és iránybia vsa szerkesztve, hogy itju és öreg külön s együttvéve élvezette' olvashatja.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK"-ba a régi és ujabh irói és költői gárda miüden számntteTŰ tagja dolgozik
A „KÉPUS CSALÁDI LAPOK' nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, költeményei kedélynemesitó olvasmányok. Iránvczikkeivel a társadalom minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb rzikkei pedig tanulságosak
A „KÉPKS CSALÁDI LAPOK' minden évben aégy regényt ad mellék le ül, még pedig csinos izines borítékkal, éves előfizetőinek
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" borítéka szellemű és szórakottató csevegések, illem kérdések és feleletek tárháza
A ,KÉPES CSALÁDI LAPOK * előfizetői díjtalanul közölhetik gondoltaikat az „előfizetők postájában."
A . KÉPES CSALÁDI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 18%. január első számával XVIIIik évfolyamába lép.
Ea njévi számában kOvetkező érdekes éa kiváló k&zlemények jelentek meg : Csendet rílág, regény, Seninkyné Bajza Lenkétől; Éviordulón. költemény. Jámbor Lajostól; Régi történet, beszély, Lanka Gusztártol ; Hogyan ruházkodjunk télrn? orvosi czikk, dr. Fodor tanártól . Bál u t á n, Tig m-mológ. Oláh Györgytől; A Jc 6 11 ö. k&llemény, Feleki Sándortól; Versek zecére, költemény Endnj-iaszky Gyulától, Boldog újévet! életkép, Mericaayaé Karossá lrmir-il. Megnyugtató t ör t é-B e t, íreskó, Krúdy Gyulától ; É n is! regény. Tolnai Lajostól
Mutatványszámokat bármikor szívesen küld A ,.KÉPES CSALÁDI LA-POK' kiadóhivatala Budapest, Vadáaz-n. 14. saját házában.
Előfizetős, árak .
a „KÉPES CSALÁDI LAPOK".ra a „Hölgyek Lapja1 ciiraa divatlappal és a regény melléklettel egyUtt:
Eger-.ívre......6 forint.
Fél érre.......S forint.
Negyed érre......I torint 50 kr.
. flüyel»eztetLs.
A Iri 3 uj előfizetőt gyújt « az elSfixetesi östzeget egyszerre beküldi, annak elismeréséül egy díszes emlékkönyvet küld a kiadóhivatal.
Kérjük as előfizetések megújításit, ¦ lapunknak ai itm«rö:ftk koreibtn i erjesztését
A Iri az egész évre szóló hat frtnyt előfizetési Összeget 80 kr. csomagolási és poslaszálliiiii díjjal .egyBU fgyszerre beküldi, annak eütaerétefll 4 regényt knldösk; a ki 3 frt előáutési östtzeget 40 kr csomagolási éa posta-szállitási díjjal együtt egyszerre beküld, annak kél regényt küldünk elismerésünk jeléo.1 és a ki csak I frtSO kroy: negyedívi elöficetésj dijat 20 kr. csomago-láií és postaszállítási díjjal egyQU egyszerre bekold, aaoak a kiadóhivatal egy regényt koJd jntalaint.
Előfizetéseket (a hónap bármely napjától) elfogad a „KÉPES CSALÁDI LAPOK'- kiadnhiTatals, Budapest, Vadász-otcia 14. tiáa.
XXXtv É FOI.Y'.M.
7. K :. \ I KÖZ I, Ü S V
1883. ÜKCZkJfltKK
Minden kedden ós ssomb&ton nagy miradék-eiidá*.
Márkás Frigyes
pJ1 divat- ét vászonárnk .-útára Nagy Kattztáa.
Raktáram tul halmozottsága következtében elhatároztam, hogy kitQnő minőségű ' és mindenben a legújabb divatú
A R UK ÉSZ li ETEMET
a bescerzéai áron alul ii adom, ezen kedvező alkalmat a n. é közönségnek b. figyelmébe ajánlom. — Dns választékban és különösen olcsó áron kaphatók a
iegmjatob nöl IselDaéls:
rumbnrgi vásznuk, chiffúnok, pargetok, függönyök, butorkelmék, szőnyegek, férfi-és női fehérnemaek és az összes.
KELENGYE CZlKKEK
Különösen ajánlom az évek óta elsőrangúnak elismert raktáramat, a legizlése-sebb női felöltőkben, bandák, plücb, carscűl és körköpenyekben. Női ktfcitek 6 frttór, gyermek köpenyek 3 fríól feljebb.
Ki valló tisztelettel HABKUS FRIGYES
Minden kedden és szombaton nagy maradék eladás.
KONNYENfOLDHATÓ KAKAÓ
XXXXXXXXXXXXKK
MI-
előtt sérwkötö has ás köldökköto, egyenes tárté, ortopédiai fiíró. műláb, műkez, mindennemű kötszer suspensor, irrigator fecskendők, gununiáruk, vagy bármely & betegápoláshoz S2Ükséges eszkizt beszerezni tetszik, tessék
Polgár Sándor
egyet, gyakorlott kötszerésztő! BUDAPEST
VII, Ktuébet-törot 50. iz.
a legújabban megjelent nagy képes árjegyzéket kérni, mely bérmentve lesz megküldve.
2 évi jótállás!
Remoot Nickel frt S.S.V Esftft Arany , 7.15-
hölgyeknek . 8 25 Breqoe-fíle Spirál 15 d.. 13 áO. IS db. I. ChatonGlaS-
hfltte systema szerint. 17 0». Ooldin Rem. 3 födeles , A 60.
gar tartés Vecker horgony jár-in
es világító Regolatori na pi járatra
es~ ütömüvei Regulator 10 napi járatra és ütömíivel Képes árjegyzék, óra. Ián az, vecke: l&tor, arany ?1 ezüst tárgyakról, a legano mtbb szerkezetben, ingyen és bérmentve A be orra válé kicseréltetik, vagy a pénz viaszaadatík. E U G. KARECKER óraryára Bregenz, 37. Vontlberg.
9.90.
. 187.
8.2.». regu-
Kukorieza-morzsolok
kéz és eröhajtasra, egyszerű éi kettős szerkezettel, szelelövel é3 szelelő nélkül. Gabona-rosták,. Konkolyozók (trieurSk);
ké/i keze'é-X'e való Széna- és szalma-sajtók
fekvőén vagy kocáira Fierelve, Takarmány-f {illesztők. Szállítható takarék-fázö-üstSk takarmány stb. ^észére.
Szecskavágók, Répa és burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph. és Társa
cs. es in.
kiz. szabad.
gazdasági gépgyárában BÉCS, Il I, Taborstrasse ?S. szárra.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők felvétetnek. \
%
n s
te ?
M' M X li.
sc
>
X X
(Fenti czimre ügyelni' tessék.)
xxxxxxxxxxxxxx
4 frt 70 kr." előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét me lett mindenkinek küldünk regulázhaió
E N F I Z S E BÓRÁT,* valódi DtHible-Christor ezüst, utánzatot
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 1,2 fribt kerülnek. Elirusi toknak fél ínczatot 21 írtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEJRMER szállitóháza, Bécs, IV. Schwiodgasse 14. parterre Thür Nr. 2.
KEUSTElfi-féle ERZSÉBET labdacsok
\E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők ; mentek minden ártal mM anyagtól, ax »ttestl szeíYek bajainát levjobb eredményűvel i ¦ .' -.cu. gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly .ártalmatlan, mint e pilulák a
szókszoruias
a legtöbb betegségek forrása ellen Czukrozntt k^l-ejük végett még gyermekek is szívesen veszik.
MMT Egy 15 pllnlát tartalmazó doboz- lő kr , egy tekercs, mely S dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz csak 1 forint o. é.
Ó'0 | Utánzásoktól különösen v «*s - kodjunk Kérjünk határozót tan Xensteln Erzsébet pllnlát. Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomta-tatásban „Szent Lipót' és „Nenstelu Fülöp gyógyszerész' aláirásssl van ellátva. A kereskedelmi törvényszék ileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
MEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* cztmzett gyösyszer'ára WIEN, I., Plaokengasse «. Raktár Nagy-Kauizsán: BELTJS LAJOS, PR.Í.GER BÉL.V. ERLICH ARNOLD, gyógyszerész nntkcs! _
IftJftííJIlÜi^Sf
sL -s - 5 á * s - I " I =-- í í *d -a U sMim Ili;!
a*13 .-ialini *JN»i-
¦3a
s'l i -
Hry*'tlt"il valódi angol |
csodabalzsam
THERE! A. aysfjszeréötól,
BB15 h'.íi IC A II.4 - htm
mell mirili»]] V
inrntot,^HÍIi:i]i!rjii u kíbánvást i
-_ -Itávolltía r» Kyúfu'it
i.IuTt !-:y.::,Jri,r.kar: ?. kivál-KU; nal to rokK>-al tuli stili! snindaw I;Ut ¦
iliri.Ioii
legolraúbb e^varcmni. n«i>si..rLi Lúií zyAry-iier. rr.ajdnom n'ituleii fcülaü éi helsil betrs-
rltnvuli
gyógyítja
rt,:(,.»egct :
zyitja oí injuwTBt; Ü. a ai.™,. ••>-•>•-: «.-i-'i^-ciü ?s .-i vért tiíatitja.
.. kltl,!;;:,-r :. r,! i,.i:-Vlj:"n.jkt;á[. »
-iZüjti !!ii--í/iintt-tí; M. !/. suer m KÜisEtH »tlw.: f. kiiüii.-.i-ii ha./.r.í! kii!a..leK; mi,it evoevifuawtr Dlimltf» seliiiói; ia i-cvAIruláti ngy b«l»*3]*g, njjnt kSIsöIi-ü k.-fs^i;<-t,-i, ermitm'-jM-
iti ?s bamisitatlj
kopákkal fKapwl) tu rSárva?^ ^Thierry A »T*t7azei-tára ax Ó--»nKyQl
in b«lenyoiuva. M!..d«, mas bülj^an. tu «il kuvakotnn.nl v»n Iwárva náakenl
¦ii. iBiidiintvmi.v e* tiiiLiijTBt, t k?r;>s lm-
* ?,I)?",KU'-..TOÍ"t ..'^fí*«" ^" «bb«« faaaonUkal !lam ne lujradtas-íék el. viéi !j!ro" t " rvé ny a I ap i ? n
Vii1.
Jioa r^o^radaban'
van kialHt
tásil ,inr'
tartKlmnannk. Uind".,. ,. rialzsnniom bainiait/>i ?* ut Alie/. !
bS^dK' "ÍK07,",n eiasztatüfk; a
---krK7.itr.li'
e egea
i k?><
Wimiík,, rrinsf^saa.
Oly tielyril. bői b»lraiuaoitibitt~rik"t*i NdHésrki.ívetle.HÜhotzim: TlUeri^A.Prea^ajiáfcan,
.....-'a-MȒ;yii
o a n, ±tohJt»-Sa.a»7braaa mellett. THIEEEi 1. rrirtuírkri i- ¦ A valÓdí »ngol
csod a kenőcs
liaiása és ereje.
Ae angol csodákenOci. tnely a legjobb aradzainysjrel hsjzailt axar a ¦aasro.'lü emberiségnél a !ey-saly.osabb és iíiült bajokban. A »*bek Kj-ógj-itaaa. tyn-siinMn a fájdalom envnitésíban ís-lülainlhatatian;— io-alkah-ésxét a piros róiaa ^oaa oenHfolla,"4>ais létexA osodaaxarS acTos-, mis kltfinö«B államért SyÓET^=jc-S-cÍi 2»azetát«lclt ké-jwalk.
Ax angol ?Sín!aken&c« haainij-
aato: *
yemu-kigj-asn,-; ^-übajáná:, tojorj-üleinlésnél, mell-. -edeincl. OrbAjic {Siont-Antal tüze), mindennemű Béreltnek, lab- v«e>- r-sontsebesüleíek, sebek, geavi-dtsée dngndt lébak. sót t-so.itsiu elten ; ötéi*-, siurás-7 10-, vágís es xnavdáai sebek ellen. Használmin-ltu rtlegm rének. f' ix*aUka-. Immok-. mi^nk- és tiiíkék eltávoll-
™' "'odt-nnoica dag-annt, kinűvéa. pokol var. nijákí-nrű-des sut rakbetoirséB ellen, síeműlcs. kflr5mri»«an*t. h6hnc és feldorxaőlt lábak iD'C-cyit/isira. Kindenrietnft és-áal a«-balt, futyott tasArtaxak, bctecektjU hoaazaa tekv's *jt«; támadt sebek, nyakdneauat. véríortóíUs. nbrasáj éaa«3^r-mekeknel olr.Iordnl.', kis.-bos^.lést.k ellen stb. .
v ^i05 os^íaJtaaöoa Kinél résribb, annál kttficébb aiánlatos axen egvedftl Üli eUvIr7nx«U sner-
ainden csalidnál kéai«íil|-.;i„-n tartani, ét doboxniil kBve»«bb n.-m küldetik: a szétLÜMÍn lii-siejr í-lüleg^s bek;ilrív;(cv p.-.H-; utánvét.-ll.-l
Számos bliOEyttrány ?ií readeikezésre.
báni tit
-linden tégelyen a íenti V*M«b7T ¦ léaviek _Thí Oranarjal tTTÓs-j-aaertáxa Pi^tra>da1»*a" b^gv lenni es mln.len fégnlyuek *•({>' bnaapakti umsiiABbV oirran. Olyan jegyi-j-eL mint itt láthatd. k.-l! b.^.s.-marolvn lenr.i.
Ai bortaiaiilé. vuluái a-iír^l c.-Uii,keu.1-«in. basnia:'t<-i él fltánso;. ft v..dj,,.ry:Or%-i-r!v xíapjár. Siicornr.rs Ül.Ü.z:; tigyanugy e bamis>tványok (arnételároaifóL
zHrywiaii közvetlen beszerzési farris
THXERKY L Őrangyal gyógyszertára
PREÖRADÁBAK, Rohlta-Smsflrbrusa mellett
Oly belvK-1. ht-l rakfár ninf*. ««Jték .i nmfr,.n.lek.i
és GOTTSCHLIG
, (enli czés egyedüli törvényes'jogutódjatr
Figyel m'e ztetés!
Tt»ín:sek és félrevezetések kikeiílése véreit a nagyérdemű k&zünséE vp." tudomására hozzak, bojy a liarroine- év éti tStméXU czégünk alapító főnöke tdöA Dietricb Emi! nr, ki az I8fö-tk évben a Hietricü és Gottscblig czég neve ala't a azefce; főváros első tea es rum üzletét nyitotia. a résiiuiajdonos Gottsctilig József úr elhunyta e-az elhunyt törvényes utódjának, feleségének, a lirs-szetEÖdés értelmében a czégből ónként kiiépé>e utan. a
DIETEICH
czég összes árui, üzletei és ingatlan:
IDIZETZR-IGüés FIA
ésász. és kir. ad vari szállítók (tnlajdonosok id5sb Dirticb Kmil és iíjabb Oielrirh Kmi-birtokaba :•:<¦:. á;.
Minden egyrb fenii Dielrich és Gollsclilig czéggel semminemű összefüggésben levü e°yének és ezek áro czimkéinek ulánzaUi e.ői az igen t. közönséget saját érdekéin-n tisztelettel figyelmeztetni bátrak vagyunk.
Kiváló !isr<teleltel
DIETRICH és FIA
ezelőtt Dietrieh és Gottschlig
cs. és kír. udvati szállítók,
tea, rum, co^nac és palaczk- Ör. nagykereskedők
1* xj i> x> 1: ^ v 15 rsT.
Slíspontl iroda: ITT. Régi posta-ia.tC25fc IO. ez.
[ IV. váczi-aicza 18. n „Peking vároaúlioa".
Fiók mkturuk! iv- ^k^^i^^^^^^"^^^^*^
VI. Andrássy-ut 33. „Moszkva városához.
, Andrássr ú' és nagvmezú-otcza sarkán.
Átviteli ptnezék és raktárak: saját telepünkön X. Kőbánya, füzér utcza 30. szám, (saját ház.) Városi paíaczksörraktar: IV. aranykéz-uteza 1. sz.
Telephon Bt *.8. Sürgönyczim; Dietrichfi Budapest
Közvetlen behozatal kinai. indiai és orosz Karaván teái. J imaica, Anülla, Brazíliai. Cuba romok, franezta cognarok és iüKm féle legfinomabb likőrökből.
Kiválóan ajánljuk utolérhetetlen és 30 év óta. közkedvelt séf nek örvendC: tea vegyitekéinket, min!: Mandarin-, C Moszkvai . Király-, Victoria-, Pekitít- és Udtari vegy félkilónkéol o. é. S frltól 12 frtig.
\ BRAZHIAI RUM
^ eiegÜnk t&rv. védett különlesessége,
VEDTEGYtHtTg:
ékei
Jamaica Rnm, "/,„, T10, 1*;!, literes palaczkokbart ifi fertői frt 6-ig.
¦ÁjtJ eg^-sélc ing-yen. és toé rea. « ntvs.
Bizominyi raktár N.-Kanizsán : Biach LSpÓI urnái
iVAGY-KANtm 1895. deczember 21-én.
51-lls aasétm.
XXXIV. évfolyam.
Elifixetéti & r: Egét* erre . . . 5 frt — kr-Fél évre . . . . 2 frt 50 kr NegTedévre . . . 1 frt 26 kr. Egyes szaai 10 kr.
5 hasábot petitsorban 7, másodnod !6, • minden további sorért 5 JtrJ
N VI LTTÉRBEN petit toronként 10 krért vétetnek! fel- Kincstári iL^ték minden egyesj hirdetésért 30 kr. fisetendő. '
ZALAI
— A nagykanizsai 51Ipar-Testület;i,
A lap szellemi és anyagi részét Ihlető minden közlemény Bátort! Lajos tserkesztö-kiadó nevére eximzetten Nagy<Kaaizsára bérmentve intézendök.
Bérmentetlen levelek flem fogad -tatnak el.
Kexirato^visszanem klldetaék
részvény-társaság' nőegylet*, „n.kanizsai izr.
a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet", a , Kotori takarépénztár nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tűzoltó-egy la", a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor', a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony jótékony nőegylet", .szegények tápintézete", a ,katonai hadastyáa egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETENKtHT EGYSZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Karácson y.
' A gyermekek Öröme, ünnepe, mely az öregeknek is legkedvesebb ünnepét képezi. Amazoknak megaranyozza a j elent, emezeknek megaranyozza a multat, édes emlékeit idézve fel a gyermekkornak, melyeknek varázsteljes képein elandalogci oly jól esik a léleknek.
Magasztos ünnepe a kereszténységnek a karácsony. A Megváltó szülését ünnepli a keresztény világ széles e földön, s a hol a hit világa még egészen el nem enyészett, ott fellobognak a karácsony estéjén a karácsonyfa fényes csillagai. íbiszen a Megváltó világosságot hozott a sötétségbe, fényt a lélek homályába, s azóta a csüggedő szívben is honol a remény, a lélek nem veszhet el teljesen a kétely labirinthasaiban, mert a hit derengő fénye megvilágítja az utat, az ösvényt, melyen haladva az élet fáradt vándora vigasztalást lelhet bánatában, balzsamot ielke fájó sebeire, támaszt a kétségbeesés ellen.
A karácsony ünnepe mindenkinek hoz üdülést, kinek szivét a közöny jégkérge nem borítja. A karácsony ünnepe az édes szeretet ünnepe, a családi bensőség igazi szivünnepe. . Ott áll a karácsonyfa körül a család apraja és nagyja. A .szeretet fénye sugárzik homlokukról; a.gyermekek szírét, látva szüleik szeretetét, mintha ennek üdítő harmata lepte volna el. S mily Örömmel fogadják az ajándékot, mérvet a szülők szeretete nyújt; mennyire érzik e szeretet melegét s minő érzelem hatja át ezen az estén az egész kis lakást, bo] nem találsz ilyenkor elégedetlen szivet, hanem minden szem az örömtől sugárzik. „ Vajha messze kihatólag érvénye-
sítené ezen magasztos ünnep hatását az emberekre.
Hiszen a nemzet, az egész emberiség is egy nagy család. Szükséges-e, hogy Lt folytonos gyűlölség emészsze a sziveket? Majdnem kétezer év óta hirdeti a Megváltó születésének.napja az emberiség boldogulásit, de a szeretetnek még mindig ellene áll a gyűlölség ; rút, kaján gyülöiség, mely megdermeszti a haladás virágait, s az embereknek nem hozza meg az annyira óhajtott békét. Harcz és küzdelem mindenütt s fájdalom, nem mindig a jó érdekében s nem mindig a jó győzelmeivel végződve.
A karácsony ünnepe évről-évre inti az embereket a szeretetre, az erények gyakorlására, .a bűnök irtására. Mert a szeretet kútforrása minden jónak; a hol ez egyszer tanyára lel az emberi kebelben, ott csak üdv fakadhat. A karácsony ünnepe intelem arra, hogy vizsgáljuk meg sziveinket s tegyük fogékonnyá az igazi szeretet befogadására ; azon szeretetnek befogadására, melyre a Megváltó intette az embereket Az lesz azután a valódi karácsony, mikor a szivek kölcsönös szeretetben fognak Összeforrni.
Kérelem,
> a Mária Jozefa cs és királyi föberczegnö i fflvéd nökfége alatt létesítendő „Mária ; Josefinnm" gyógyíthatatlan nyomorék i gyermekek menedékházának nyújtandó segélyért.
A sok oldalról igénybe vett emberiség, mely alamizsnájával a nyomor enyhítésére siet, a nyomornak egy kiáltó neméről megfeledkezett!
Mig hazánkban a sükettémákról, va-\ kokról, munkaképtelen aggokról, őrültek ¦ ; ről atb. ha nem is a kívánt módon, de j mégis agy a hogy gondoskodva van : ad-j dtg a társadalom jószívűsége teljesen
megfeledkezett a gyógyithatatlan nyomorék gyermekekről. . .
Ki ne látta voloa, hogy e szegény gyermekek még városokban is-, de menynyivel inkább falvakban a durvább lelkületű nép által a ,ttíu csúfjaivá, a fan bolondjaivá" téve, mennyire ki lesznek vetkőztetve még lelkileg ié minden emberi formából.
Ki ne látta volna, hogy korcs szüleiktől koldulásra unszolva házról-házra vonszolják nyomorolt testüket ? hogy e szegény teremtések az emberiségnek bor-zadálynl. lelketlen szüleiknek pedig sokszor erkölcstelen kereset forrásul szolgálnak ?
Ki ne hallotta volna, hogy lebujokban úgynevezett „gyámolÓik* agy varsák rajok, mint odújában a dúvad zsákmányára, s ha koldulással eleget nem kerestek nekik, kegyetlenül ütlegelik, kínozzák Őket?
Vagy végre — ha a legeslegjobb esetet vesBzük — ki ne látta, vagy nem hallotta volna a nj omornak azt a megdöbbentő képét, mit ezek szülőiknél előidéznek nyomorait életükkel, kiket mindennapi kenyérkeresetükben hátráltatnak?
Ezek mind jé! ismert dolgok 1
A könyörületes szívűekhez fordulunk. . Sft
A könyörületesekhez, kik léniák már, hogy mi a nyomor, mi a szegénység, mi a sülylyedés, mi'a végső elcaüggedés, mi a kétségbeesés.'
Fájdalom a nyomor annyi alakban látható, hogy az ember azt '-sem tndja, melyikhez siessen előbb alamizsnájával?
A szegénységnek az a képe még, mely csak a nagy városok fényes csarnokaival képez ellentétet, szánalmat ébreszt csupán, de ha már oly nagy a nyomor, hogy annak hordozót még a legszegényebb ember szomorú viskójára ia csak félelmetes irigységgel nézhetnek fel: a nyomornak az a képe borzadályt, rémületet szül!
Van szegény, a ki százszor szegényebb a szegénynél isi
E szivükben csordultig keserűséggel telt szülőkön a byomorék gyermekeiken kívánunk segíteni, kikben az Isten Jeepét ugy kell megmenteni 1 /
Vallás-erkölcsös nevelés, ápolás, gou dozás által a rájuk nézve nyomorult életet elviselhetővé akarjuk tenni 1 azért
elhatároztuk, hogy a külföld számos városában már levő .nyomorék gyermekek menhelyéhez* hasonlót állttank fel hazánkban-
Saját ereinkkel ebhe? teljesen hozzájárulunk; de ba csak 20 —30 gwsrme-ket akarunk megmenteni, már ahhoz ís oly nagy összeg kívántatik, hogy a jólelküek segítségéért esedezni kénytelenek vagyunk.
Az<*rt esdve kérjük, e menháznak, melybe az egész országból valiáskülöub-ségek nélkül fognak gyermekek felvétetni s mely Sopron \árosa környékén irgalmas nővérek vezetése alatt'fog felállíttatni, létesítéséhez kegyeskedjék bármely i csekély alamizsnával hozzájárulni, kő-| szönjök ezt előre is .a nyomorék gyer-i mekek nevében; de ezerszeresen lesz [köszönetünk — és ezért különösen kö-i nyörgflnk — ba a menház fentartásá-| hoz bármily csekély évi hozzájárulást ha : csak egy koronát is megajánlani kegyea-, kedik.
JLe!t Fülesen, 1895 október 20 án.
Gróf Almd&sy GyÖrgyné, szül. Zichy Zenaide Grőjné:
Idősb gróf Almas% Kálmánné, özv. gróf ; Andrássy Gyuláné, gróf Andrássy Ti-\ vadarné, özv. gróf Sztáray Vilmosné, I gróf Pallaviciní Crescencia, gróf Gziráki-| Álmássy Erzsébet, gróf Hadik-Barkóczy Eudréné, Jekelfalussy Sándorné, gróf Bissingen Nándorné- özv. gróf Zichy Re-zsőué, Simon Ödönné főispánoé, gróf Hadik Karolina, gróf Andrássy Tivadar, gróf Hadik-Barkóczy Endre, gróf Aod-| rássy Gyula, báró Augusztinetz, gróf Zichy Jakab, gróf Almássy György.
Pénzbeli küldeményeket, ajánlatokat, s mindennemű kérdezősködő levelet kérünk KÖszeghy Sándor nrhoz Bpestre az Országos Levéltárba intézni. Az adományok minden hónap utolsó napján a .Budapesti Hirlap'-ban nyugtáztatni fognak.
kérdéseikben gyakorlati tanács csal támogatni, a községi faiskolák berendezése és kezelésénél a tauitókat és kertészeket útbaigazítani.
A legelső szak férfiak tollából hoz közleményeket a gyQmöletermelés, sző-lőmivelés, gyümölcsfeldolgozás., és értékesítés, továbbá a konVha' és haszon-kertészet köréből.
Közhasznú kérdések és feleletek rovatában minden fontosabb kérdésre nytU feleletet iíi Közös üzleti tárcza-jában minden előfizető ingyen hirdet-. heti eladó terményeit és csemetéit és ! keresheti a vásárolni szándékolt kerté-', szeti terményeket és tárgyakat.
Köiü évenkint a magyar gyümölcsöt ; kereső külföldi kereskedők czimjegyzé-j két; az Összes állami telepeken eladó j és kiosztás alá kerülő fákat, csemeté-] ket. szőUővesszőket.
legyen közli a kertészi állásokat és I az állást keresők hirdetését. Szóval e lap egészen a kisgazda és a termelő | ügyének szolgál éa hogy mennyire megfelel e czéloak, leginkább mutatja, hogy : már eddig is 10129 előfizetője van. a lap havonkint kétszer jelenik meg 1—fit' ivnyi tartalommal és számos sikerült ábrával. Minden évben egy hazai gyümölcsfajtának sikerült színes képét ingyen melléketi. Ára ezen hasznos lapnak egész évre csak 1 frt, mely a kiadóhivatalnak (Atbenaeum r. társulat, Budapest, Ferencziek tere) egyszerre küldendő be.
.gyümölcskert ész"
a czime azon szaklapnak, melyet a föld-mivelésügyi m. kir. minisztérium ad ki és Molnár István orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos szerkeszt már 5 év óta.
Czélja ezen lapnak a kert- és szőlőtulajdonosokat, kis gazdákat oktatni,
CSARNOK.
Kávémérgezés.
Irta: Dr. H. B-
Kevesen vannak idáig az orvosok közt is, akik beható megfigyelésük tárgyává tették a kávé mérges hatását, pedig sokkal gyakrabban je* lentkezik ez, mint általában hiszik. Hogy mégis oly kevesen vetettek ügyet a kávémérgezésre, ennek fö-oka az, hogy csak nagynehezen különböztethető meg az alkohol veszedelmes tüneteitől és a kávémérgezés szimptomái is csak ugy, mint az
T A
Karácsony ünnepén
Csillag támadt fenn az égen, — Mint írva van, —¦ réges-régen, S beragyogta -keletet. Betlehem kit jászolában, fis nem tényei palotában Testesült a azoretet.
A nyomornak btu gúnyhója. Benn a világ Megváltója, Ott Btecdergi álmait. Felhangzik egy kedves ének: Angyalok és páotornépek Zengik tzirük vágyait.
És utánuk ismét mások, Fényei nagyok, koronások Ajka rebeg bS imát Hódolunk ebbe öntik, Buzgó sziwel iry kösíontik A magas ég izeht Fiát.
Szállj szivünkbe, szállj le kérlrk, Újra zen^ a régi ének : Diciöitjük Nevedet I a pokolnak ezer átkát, A izeuvedők könnye árját Semmizitse szent kezed!
Jöjjön el a Te országod. Teremts nékünk axebb világot, t j ex r « d év küszöbén Hmí.d áldásod e hazára,
.Annak minden hu fiára, b Jt filetéted ünnepén!
• .
KÜRMENDY PÁL.
Karácsony előtt.
„Karácsonyfa, karácsonyfa, Jövel, jörel jól megrakva.*'
Szeretem az évűek minden szakát, mindegyikhez egy-egy édes emlék fűz, 1 — de kit ne boldogítana ez az utolsó ; negyed? mely magában foglalja minde-( nek előtt azt az örömünnepet, a mely ' megváltásunkra jött léire. — OU1 meoy-I nyi szeretet szülte ezt, az édes üdvözítő Jézus születése ünnepét, hogy értünk emberré lenni magát megalázta. -
E dicső nap emléke, be is zengi az egés& világnak minden zugát, minden kebelben egy édes vágy kel, s a szeretet hatalma keres valakit, kinek örömöt szerezzen, mert keli, hogy őröm üljön minden arezon, hogy az szálja meg szivünket, nem szabad e napot anélkül megülni, mert nem volna az akkor méltó Megváltónk kegyére, kinél annak jele nem nyilvánulna. Legyen az fényes palota, vagy a legszerényebb házacska, de az a bizonyos érzés áthatja, annak öregét, apraját, szegényt,.gazdagot Édes suttogással bujkálnak a kis nővérek szülőik szemefényei, dugdosnak valamit, ha a fivér kémlelő tekintettel hirtelen betoppan ? lázas ijedséggel zavarukban rohannak, ne hogy árulója legyen valaminek ar e.ö! maradó gyengéd figyelem tárgya, a sok szép kézimunka. (Ilyenkor mindenkinek van egy gondosan bezárt szobája, ahova senkinek bejárója nincs, s nehogy hívatlanul beandalogjon valaki, a szekrény kulcsok is mindig zsebre rakva, mert a rejtegetett
dolgok ott pompázsak, várva a megváltás napját) Meg is járta egyik szegényke, soha el cem feledem, asztalon, ágyon hevertek a munkák részletei, habár pongyolán volt Linicza, de a. most annyira dívó púdert akarván kissé igénybe venni, a valódi halványság palástolására, mit a munka s álmatlanság okozott, a pamáC3ot siettében s szórakozottságába a púder doboz helyett & fogpornak szánt tört szénbe mártotta, természetes észrevétlenül, mert- tükör nélkül akarván végezni azt, leirhatlau arezot festett magának, — jön az atyus, nem tudta mire réloi ezen időszakosa, ezt a szokatlan tréfát, a midőn az ál-arezos bálok még csak tervben vannak, — kérdi: édes Liniczám, miért csináltál magadból 'olyan komédiát?----
A boltokból ki s be surrannak a vevők, a kereskedők megtömik a legfiuo mabb ízlésnek megfelelő árukkal vegyesen, hogy legyen szegénynek, boldognak kellő választék nyújtva, mindenki igyekszik szeretteinek olyan tárgyat vagy emléket venni, mire az illető régen vágyott, --a férj is ott settenkedik
egy ékszerész bolt előtt — tudta, hogy Annuskája mennyire vágyik egy olyan brilitánt garnitúra után, a miiyent baráti) éj a kapott menyasszonyi ajándékul, — — ne busalj kis feleségem gondolta magában, megszerzem én azt neked bármi áron, csak légy kissé elnéző, a sarokházba befordul, elzálogo sitja óráját lánczczal, a mi nem csekély értéket képvisel, no de most már csak fog Örülni az én jnindenem, gyerünk
eldugoi, nehogy az asszonyka kutató szeme idö előtt raeglelje.
Sietve ront be a mamácska egy fényes üzletbe, megrakja pompadour táskáját oly sok szép értékes darabkával, hogy sziute irigylésre méltó, kell kedveskedni a férjecskéoek, mert sok elnézni valója van, Anti kaja a főzésbe járatlan, egyéb dolog is ismeretlen előtte, s a naponta zsörtölődő férjét szeretné egy kis időre elhallgattatni,< szegényke pedig sokat sóhajtozik, hogy
tudna nyngdlmat biztosítani,--fel
ia tette magában, mire ezek után a sok szép ajándék után a férje ismét zsémbeskedoi akarna, arra a főzés művészetét — de azért is teljesen, magáévá teszi, ez a gondolat jól esett a kis .bohónak, pedig áz elég jő jel már.
Érdekes miképp igyekszik mindegyik j a másiktól kicsalni véleményét, vájjon mit hozzon a kis Jézus ? s ha valamely üzletben férj és feleség találkozik, annál édesebb zavart nem képzelek .. .
A gazdagoknál határtalan a készülődés, aranyból, ezüstből, s egyéb különlegességből áll, hogy a sok szép s jóval elhalmozott nagynéninek már aiip tudnak kigondolni valamit, a mi ujabb örömmel töltené el, — hisz mindene van, a mit szem száj megkiváo, — de végre is a legkiválóbb ritkább tárgyon pihea meg a szem, s a választás sikerű: azzal a gondolattal: Ba ki téged feltalált, az volt ám az agy.*
Az apusnak minden kényelmet adó dolgok lesznek összegyűjtve, hogy ne ok nélkül legyen papucsbős, kap még
ujabban plüsból egy párt, az eimaradhat-lan házi sapkával, csibukka! egyetemben, csak a hintaszék hiányzik, mit a jövő karácsonyra előjegyzésbe tesznek.
A jő lelkű tehetős és adakozó úrnők gondoskodnak a szegény árvákról is, összebeszélve vásárolnak kisebb-nagyobb ruhácskákat, hogy a kegyelet ünnepén azok arczáről is ragyogjon az öröm, s ne érezzék el hagyatottságuk, szegénységük nagyságát. Mindenki siet felkeresni mindazokat, kik iránt figyelmestéggel tartoznak, esetleg levéllel, nehogy a „chrisztkindli" része feledésbe menjen, kis önzés hozzá járul igaz., de ez olyan megbocsátható kis csel.'
Sötét éjben halavány mécs világa szűrődik at a parányi ablakokon, egy földhöz tapadt szegény asszonyka siet a karácsony: holmikkal, bárom kisdedének varja & ruhácskákst, egy jótékony ismeretlen uruő küldte neki postán, ajka folyton imát morzsol, nincsen aunyi tenger csillag az égen, a mennyi áldást mond rá, fel .is hat az egekig, mert az az édes tudat kimondhatatlan boldog érzéssel tölti el a jóítevőt. A hajnali harangszó imára hívogatón megcsendül, felhangzik a szép ének e, sokat mondó alkalommal, a midőn oly kegyteljes ünnepet hirdet, minden zengedezik egész szívvel, hogy: „Téged vár epedve az emberek lelke, Jöjj el éűes Üdvözítőnk."
UNGEItNÉ JANDÖ VILMA.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van esatolva.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 DFCZEMBRK 2!-én
aikoboi túlságos élvezete, első sorban az emésztőazerveket és az idegrendszert támadja meg.
Veszedelmes egy vendég az a babkávé, amely különösen századunk eleje óta mindenüvé befészkelte magát, kiszámíthatatlan kárára az ember egészségének különösen azoknál, akiket foglalkozásuk a szellemi térre ntal és a munka súlya alatt görnyedve kétszeresen nagy szükségük van az üdülésre. Mily csapás mindnyájukra, hogy ezt az Üdülést a babkávé élvezetében keresik — mily csapás az asszonyokra is, akik úgyszólván terjesztői lettek ennek a kávéméregnek és e divatos ital pártolásával a legtöbbet járultak hozzá, hogy századunk annyira megérdemelte az „ideges század" nevét. Az idegesség vett erőt ma mar a társadalom minden rétegének emberén, aki épp oly ingatag az elhatározásban, mint félénk és gyönge törekvéseinek végre-hajrásában és a külső benyomásoknak és izgalmaknak ellentállani nem tud.
Bril lat-Savarin, párisi tanár mondta : Egy erőteljes férfi naponkint aegihatik két üveg bort és amellett friss és jó egészségben nagyon soká elélhet, de hamar elvesztené szellemének épségét és fizikailag is gyorsan tönkremenne, ha napunkint ugyanoly mennyiségű bab-üávét, inna. A tudós tanárnak ezek a szavai meggyőző bizonyítékot szolgáltainak a babkávé ártalmas és rontó hatásáról.
Még a legerősebb embernek az egészségét is aláássa a babkávé ál-laudó és rendes használata, amely előbb utóbb kávémérgezésre vezet. Ez eleinte általános idegességben fejfájásról való panaszkodásban, szédülésben, • fülzúgásbaji és hevesebb szivdobogásban nyilvánul. Ezek a tünetek aztán időnként elmúlnak és jelentkeznek a kárédispepszia, aí emésztési zavarok szimptomái. Berakott nyelv, fájdalmas, savanyu bö-fögés, valamint észrevehető étvágy-hiány annak első jelei. S ha még azután sem korlátozzák .a -kávébab élvezetét vagy egészen föl nem hagynak vele, mind nagyobb undorodás áll be a stilárd tápanyagok iránt. Megtörtént, hogy az ily betegek (amint ezt Gillett de la Tourette franczia orvos egyik felolvasásában előhozta) csakis kávéba mártott kenyeret vesznek magukhoz, ez a jelenség egyébként mindenütt tapasztalható, különösen öreg kavénénikék-nél. Azután az úgynevezett - kávé-cacheiía következik be, amikor a test hiányos táplálkozása már a bór halványságán és pettyhüdtségén, valamint az arcz beteges szinéiris felismerhető.
Hirdetmény.
Eg* tzert tudok, ki lenni nép akar,..
Használja csak, minden sikert fölér. -Por és kenőcs, a drága csillogás
Divat-szeszély ; — hozzá hiú, ledér.
Nem álcza ez, valódi bájt szerez ;
Miként tavasz, virulni fogú vele; S ha öazre vál ? ne bántsa szívedet :
Nem hervatag, nem tépi meg ssele.
Nagy úr. szegény; az ifjú és öreg Nyer általa: kedves, dicső lehet;
Ha" rút se baj : hiszen sugár-motoly A ködre ís varázsol kellemet.
Biztos hatás! — a czáfolatra én
,Ö tsz áz aranyt" Ígérek és adok;
Ajálhatom : szerénység a neve; Bírjátok! éi lehettek angyalok.
3AJGATÚ SÁNDOR,
— „Alkotmány* czim alatt gróf Zichy Nándor éa gróf Eszterházy Miklós Móricz néppárti napi lapot indítanak meg újévkor. Ara egész é?re 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt . 50 kr. és egy bóra 1 frt Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Baross-utcza 59.
A mérgezés további stádiumában a vérkeringésben is zavarok állanak be. A beteg nagyon nyugtalan éjszakákról, vagy álmatlanságról panaszkodik, gyakran hirtelen fölriad, valami kimondhatatlan félelem szállja meg. amely arczába kergeti a verejtéket, amellett minden tagjában reszket és nyelve, ajka idegesen rángatódzás;, ami időnkint az arczizmokra is átterjed. Aztán rohamosan mutatkoznak a mérgezés többi tünetei is; a testi és szellemi erő mind jobban csökken, ami aztán az értelem el-tompnlásával, vagy tébolylyal, sok esetben az idegrendszer teljes bénulásával vagy egyoldalú szélhüdéssel végződik.
Egyetlen egy van, ami vigasztal ennél a kávémérgezésnél, hogy az általa előidézett betegség a tünetek gyors felismerése és a kávéméreg használatának idején való felhagyásával hamarább meggyógyítható, mint a krónikus alkohol mérgezés a szeszes italok élvezetének beszüntetése által.
De hát ki is volna oly meggondolatlan, hogy a babkávé kedvéért, amelynek mérges és kártékony hatása ma már általánosan ismeretes, könnyű szivvel kitegye magát a kávémérgezés veszedelmeinek? Annyi gyönyörűséget csak nem nyújt a babkávé élvezete, hogy súlyos következményeivel ne törődjünk? Akkor a bor, sör, vagy pálinka túlságos élvezete egészen más daemon, mert ez legalább álmodott gyönyörökben ringatja részeg áldozatait, mielőtt a romlás örvényébe rántaná. De. a kávétól még nem lett részeg senki, annyival kevésbbé érezhette tehát azt a kéjt, ami a részeg embert kedvre deríti.
Gyakran mondják, bogy a mi elődeink nem ismerték az idegességet, hogy sokkal bátrabban, sokkal nagyobb lelkinyugalommal elviselték az élet bajait és erősöbb akarattal, nagyobb kitartással küzdöttek meg velük, mint mi, habár ők is szerették a szeszes italokat. Ujabb bizonysága ez annak, hogy csakis a korábbi időben nem ismert kávé lendszeres használata az oka a mai kor idegességének. Mert azelőtt sokkal több bort ittak, mint ma, amely akkor még tiszta is volt, olcsó is volt. Aztán többel és szilárdabb anyagokkal táplálkoztak az emberek, ami szintén figyelemreméltó, de nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem használták az idegizgató és idegrontó babkávét. Mindössze 70 — 80 éve annak, hogy a kávéivás divatossá lett.
De ha a babkávé-ivás csak a divat szeszélye és csak azért Ízlik az embernek, mert gyermekkora óta megszokta és ha kisebb ingert kelt megivása, mint akármely alkoholtartalmú ital, nem lesz nehéz, ha már felismertük uralmának veszedelmeit, letaszítani öt trónjáról, amelyet évtizedeken keresztül az emberiség nagy ártalmára elfoglalt. És ezt biztosan és könnyű szerrel el fogjuk érni, mihelyt van helyette valami más, amelynek már megkedvelt izé heí hasonló ize van és ugyanolyan élvezetes, de rendszeres használata nem jár a babkávé veszedelmes következményeivel. Egy idő óta csakugyan van a babkávénak ily pótlója: a sokat emlegetett és ismert Kathrei-ner-kávé, amelyben a hazai maláta áldásos hatásai a babkávéhoz hasonló izzel s aromával egyesülnek, s amely a kávénövény koffeinmentes kivonatából nyeretib. Ez újfajta kávé ugy hazánkban, mint a legtöbb kulturáltamban nagy elterjedtségnek örvend, ami mindenesetre annak a jele, hogy bevált s hatásában igazán megfelelő szernek bizonyult arra, hogy a babkávé veszedelmes Tulajdonságait enyhítse, vagy egészen megszüntesse.
Meg sem becsülhető haszon volna ez ugy az egyes emberre, mint az egész emberiség egészségére, amelyet
annyi évtizedeken át minden védekezés nélkül fenyegetett a kávőmér-
Előfizetési felhívás
„ZALAI KÖZLÖNY
189t-iki XXXV-ik évfolyimára. Nemzeti életünk ezredik évfordulója: 1896, tele önérzetes büszkeséggel, dicső Örömmel tekintve vissza s magasztos reméoynyel nézve előre; ily édes reményt táplálunk mi szinte, midőn lapaakat továbbra is ajánljak a t. közönség figyelme- és pártfogásába.
Előfizetési ár az eddigi:
Január-deczember efc&z érre 5 frt — „ június fé! „ 2 » 50 kr-„ márrxias negyed „ 1 „ 25 „
E lap érdekében anyagi és szellemi részt illető minden közlemény és küldemény; hozzám intézendő. Nagy-Kanifsa, 1895. decz. 20.
Hazafias tisztelettel BATORFI LAJOS
felelői szerkesztő éa" kiadó.
HÍREK.
— Boldog karácsonyi ünneplést kívánunk lapunk tisztelt pártolóinak ós kétíves munkatársainknak ! ,
— ő Felségé Klobucsár Győző ezredest a nagykanizsai 20-ik honvéd gyalogezred paraccsnokát a 46. honvéil gyalogdaodár parancsnokság ideiglenes vezetésévet megbízta s eddigi ezredjé-nél létjzámon felül vezetését elrendelte. Csalány Géza ezredest, a honvédelmi minisztérium I ügyosztályának vezetőjét a nagykanizsai 20.. honvéd gyalogezred parancsnokává kínevezte s ezen alkalomból neki a 3. osztályú vaskorona rendet díjmentesen adományozta.
— Báró Inkey József. Ö Felsége Palini Inkey József ihán)3 beréuyi nagybirtokos- és törvényes utódainak a bárói méltóságot és az Örökös főrendi tagságot adományozta. E legmagasb helyről jött kitüntetés és királyi elismerés méltó férfiat és nagv érdemekben gazdag családot érte. Qszinte örömet idézett elő nemcsak a két vármegyében, de országszerte. Következetes hazán, nemes emberbarát Paüni Inkey Síndor kir. kamarás elhányta óta a kiterjedt család nestora Inkey József Ö méltó-tága. Valódi antik, puritán jellem nemzeti s kitűnő keresztény jelleggel. Hódoló tisztelettel üdvözöljük!
— Dr. Buzsicska Kálmán kir. tanácsos, megyei tanfelügyelőnk azon lesújtó gyásza alkalmából, hogy elhunyt édes anyja elhalálozásakor a kisdedoe-velő egyesület részvétiratot intézett hozzá, követ kezö^választ küldött az egyesület elnökéhez : Nagyságos Asszonyom 1 Engedje, hoey nagyságodnak és a Kis-dedneveiö Egyesületnek, ncy minden igen tiszteit tagjának, felejthetlea jó anyám gyászos elhunyta alkalmából tanúsított kegyes részvétükért legbensőbb hálámat fejezzem ki. Vigasztalásuk érvei oly ékesszólók és meggyőzök, mint amily tiszta a forrás, melyből nemes szivük azokat merítette. Mert mérhetlen vesz-j teségem nagy keserűségében is kell, hogy hálát adjak Istennek azon számos évek áldásáért, melyekben láthattam felém ragyogni boldognágtól áradozó tekintetét; éreztem a nap minden órájában anyai- szivének rám sugárzó melegét. S mégis az emberi végesség nehéz megpróbáltatásai közt, — midőn az anyai szeretet, az anyai hűség összes kö'té szetével és gazdag ékesszólásával Ciak egy néma emléknek marad meg — talán megrendülne egy pillanatra a nagy életezéiok iránt való bizalom, azon jó és nemes lelkek együttérzése nélkül, kik önzetlen szövetségesei gyászunknak, őrei önbizalmunknak, s útmutatóink a csüggedés sötét éjjeléből a megnyugvás újból derengő napja felé. Ezért fejezem ki ismételten is őrök hálámat Nagyságodnak éá a nagykanizsai Kiadednevelö Egyesület minden igea tiszteit tagjának gyöngéd megemlékezéseért Valóban agy érzem immár, mintha nemcsak hi-va;ali és társadalmi kötelességek, de a magam egyéni életének szoros szálai is odafüznének egyesülétükhöz azon nagy enyhöietért, melyet éltem nehéz órájában nekem nyújtani szivetek voltak! Mé[y^tiszteletem nyilvánításával vagyok Nagyságos Asszonyom! Zala-Egerszeg, 1895 deczember hó 9 alázatos szolgája : Dr. Ruzeicska Kálmán. *
— Zalavármegye tisztújító kö: decz. 17-én egész csendben tartatott meg. Alispán Csertán -Károly, főjegyző Arvay Lajos, főügyész Thassy Kristóf. Első aljegyző Czukelte 'Aios, Csáktornyái főszolgabíró KolbeL.; Mag Béla. A többi janis föszolgabinti maradtak a régiek.
— Gyuriitz Ferenci dunántúli újonnan megválasztott ág. hitv. evang. püspök beigtatási ünnepélye decz. 10-én *o!t Győrött a már másnap délben Budapesten a rendes audienczián tisztelgett dr. Wlassics Gyala vallás- és közoktatásügyi miniszternél.
— Az Iskoláknak a milleninmi ünnepségek miatt korábbi bezárása több oldalról emí égettetvén, kijelentette Dr. Wlassics Gyula miniszter, hogy a korábbi bezáratást nem engedi meg.
— Választmanyi ű ést tartott mult vasárnap az izr jÓ'ékony nőeíylef, melyen elhatároztatott, hogy február 8 án nagyszabású tánczvigáimat rendez. 40 szegény iskolás leányt felruházott, kikhez Vidor Samuoé ügybuzgó elnökük hatásos beszédét intézett, melyre Bún Samu igazgató válaszolt. "
— Nyírlak! Tarányl Ferencz zalamegyei nagybirtokos hitbizományi alapított a csabrendeki, nyirlaki, puszta-szentlászlói, sojtöri és tÓfeji birtokaiból, mely ötezer holdat tesz ki.
— Január 10 lg pályázat nyittatott a Fiaméba elköltözött Ábrahám Gyula által Üresedésbe jött tanítói állásra, — melyet ez ¦ iJöszerint Dolmányos Ferencz helyeue-it
— EIbö mulatság az uj évben. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nő-egyesület alapja javára a .Polgári Egylet" emeleti termeiben 189G. évi január hő 5 én vásárt rendez. Kezdete 8 órakor. Belépőjegy azemélyenkint 1 korona. — Páholy (öt személyre) 10 korona. Egy szelvényjegy ára 40 fillér. A hölgyeket kéri, hogy lehetőleg népies öltözékben szíveskedjenek megjelenni. Fel ül fizetéseket köszönettel fogad s ; hírlapban nyugtáz. E jótékonyczélu mulatságot melegen ajánljuk a t. közönség méltó pártfogásába.
— DIamant Adolf. Sokan ismerték a kis papos fürge élelmes francziát, aki előkelő társadalmi körökben mozgott Bölcsője bár nem a Szajna p írtjain ringott, hanem Varsóban Lengyelországban, mégis igen jól beszélt francziául, hisz 10 évig előimádkofÓjt és tanítója volt a lengyel hitközségnek Paris egyik fau-bourgjábau I Mint toprongyos v szegény jött Kanizsára, hol szellemeskedő modorával és regényes füllentéseivel csakhamar tért hódított lévén közönségünk j nagyon biszékery és fogékony miuden idegennek hangzó szó iránt. Itt aztán Diamant jól élt mások rovásán. De megunva a város nyirkos sarát melyet olyan köonyen ép nem nem Ishet lerázni a sarukról, tetemes adó ;ságok hátrabagyasával ködös éjjelben meg akart ugrani. A főkapitány azonban Diamaut nrat, aki policzei körökben is benfentei em' ber volt é^ akinek mindeu rendőr szalutált, visszahozatta, de mégis sikerült neki kereket oldani. Dianuut kijelentette, bogy nem várja be az ellene folyamatba tett sommás e'járás végzéseit.
— A nagykanizsai társas-kör 1895. évi deczember hó 31-éo saját helyiségeiben könyvtárs javára tombolával egybekötött zártkörű Sylvester-Estélyt rendez, melyre kivffl czimzett t. tag Urat és becses családját tisztelettel megniv-juk. Tagok által hivott veadégek szívesen láttatnak. Felkérjük a tisztelt tag urakat, hogy tombolanyereménytárgyakat adományozni s ezea adományaikar deczember hó 3l-én este 7 óráig a .Kör" helyiségeibe küldeni szíveskedjenek. Az estély fé! 9 órakor tánczcral kezdődik. — Tombola éjfélkor. Belépő jegy személyenként 2 korona. A vigalomrendező I bizottság.
— Nagygjülőst tart a .Balatonvl-dékí filox^ra eilen védekező egyesület* deczember 23 án délelőtt Tapolczán.
— Nádor utczaf óvodánkban ma dél után 3 diatar van a karácsonyfa felállítása gyermek előadásokkal Összekötve s nébáay szegény^óvodás gyermek felruházásával. E CTálra\azT. Knáusz Bol-dizsároé másodéin?1! uruő nemes azive sugallatából cjólag 6 szegény óvodásnak: kelmét küldött, mely szinte ez alkalommal osztatik ki. E szép sikernek-ígérkező intézkedésre a szülők, az egyesületi választmány s egyleti tagok, mint az érdeklődő közönség tisztelettel meghivatik. 3 óvodai gyerraek-pereg lesz együtt a Nádor utczai óvodában.
— Adományok a népkonyhánál. Dr. Tuboty Gyutáné 5 frt, N. N. egy kosár kelkáposzta, mely adományokért köszönetet mond az elnökség.
— Vasnt megnyitás. Decz. 14 én ment végbe a Balaton-Szent-György és Zala-Szent-Gróth közötti vasútvonalon a müunrendőri bejárás. A bizottság a
Balaton-Szent-György állomásról indult ki és a bejárás végeztével ezen vasnt vonalat átadta a közforgalomnak.
— Pázmándy Dénes országgyűlési képviselő decz. 22-én beszámoló beszédet tart Zala-Egerszegen
— Letenyének karácsony előtti rétJ.r-engedélyezési kérvényét a soproni kereskedelmi és iparkamara elutasítónak véleményezte.
— Napi biztosok a népkonyhánál e héten: vasárnap Rothschild Albérlőé Bocb Janka, hétfőn dr. Neumann Edéné Samuely űlgs, kedden FischJ Pálné Schertz Róza, szerdánBettlheímSanmne Lőwtnger Camilla, csütörtökön B'umen-schein Vilmosné Maulwurf Malvin, pénteken dr. Hauser Jánosoé Mikós Mela nie, szombaton Mascbanzker Mórné és Práger Sarolta.
— Ruhakiosztás. A Keresztény Jótékony Nőegylet, az elemi iskolásoknak a városi iskolaszék és a Kisdednevelő Egyesület ma szombatén délután 3 órakor ruhakiosztábt tart a szegények részére.
— A helyi általános munkáaképző egyesület megtartotta alakuló közgyűlését, elnökké egyhangúlag Szalay Sándor tanító választatott meg.
— Bérlőcsere a fogyasztási1 adóügyben. Bersfeld Mór a kincstártól 105 COO forintért kivette újból á nagykanizsai fogyasztási adóbérletet melyet azonban Deutsch Sándor és József győri lakosok 9000 frt. évi felfizetés mellett miniszteri engedélylyel albérletbe vették át*'
— Uj rendelet. Az eddigi szokás szerint a szegények gyógyszereit a kormány fedezte az országos szegény-alapból. A legújabb miniszteri rend elet*? ze-rint ez most megszüaik, mert" minden község tartozik majd a saját szegényeinek gyógyszerköltségeit a kö.zségi pénztárból fizetni' *
— A milleniuml korona. A Lukács László pénzügyminiszter által beterjesz-tett törvényjavaslat szerint a milleninm alkalmával egy millió díszes koronát fognak verni. A rendes nagyságú koronák első lapjára a király mellképe kerül, alatta az érték jelzéssel és körülölte ezzel a körirattal-: Az ezredéves Magyarország emléke 189S; hátulsó lapjára pedig Árpád vezér lovas alakját és kíséretét mintázzák. lágy ilyen koronának az ára egy forint lesz.
— Déli vasút. Karácsony ünnepe alkalmával folyó évi deczember hó :ii-éii
a déli vasút magyar vonalainak állomá- i sairól Budapest, Bécs. Fiume. Trieszt és Velencéébe1 rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyet \ 14 napig érvényesek és'még azon kedvezményt nynjíják. hogy risszajíívetkor ezen jegyekkel az utazást kétszer (et? szés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani Ezen jegyek kiadására és áraira nézve, külön hirdetmények adatnak ki. melyekben a vonatok, melyekhez ezen, rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek,' indulási idejükkel fel vannak HU-
litv..
— Gyászhír. Alu Írottak fájdalomtól megtört szivvel jelentik forrón szerelett és felejtnetlen édes anyjuk, illetőié; anyósuk és nagyenyjuk özv. Simon Rezsöoé. szül. Ebrhófar Álojzia, életének 75-tk évében folyó nó 17-én éjjeli 1 órakor hosszas szenvedés és á halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos e'huoyíát A drága halott- bűit teteme folyó hő 18-án délután 4 órakor fog a gyászházbao (MaKjir-n-.cza. 830. szám) a rőm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszeateltetőí és a helybeli rőm. kath'. sírkertben -őrük nyugalomra helyeztetni. Az engeszteli'1 szent mise áldozat folyó hó 19-io ret gel 8 órakor tog a helyheti szeot fV renezrendflek plébánia tempIomátMn ;. Mindenbatőaak bemutattatni./Nagy-Kanizsán, 1895. évi deczember/BÓ 1 t-én. Áldás és béke hamvaira ! Özv. Vraos Ltpótné szül. Simon Paulio, Simon Rezső, Szépe Boldizsárbé szül. Simon Emilia. gyermeket. Szépia Boldizsár. ve;*>-Simon RezHÓüé, ezül. Szépe Anoa, menve. Szentes * Sáudorné szili. Vrana Uon» Paust Ida és Hugó, Simon László e< János, Szépe László unokái.
—¦ Névváltoztatás Hulyák zalaegerszegi lakos „Fehér'-re tattá vezetéknevét b a! ügy mi üísiteri engedélyivel.
— Középkorú, intelligens nó. ki -írig egyhuzamban egy családnál szolgált, gardaasaconyi mioőíégbeu, s-0^ a belaő, mint a külső gazdaság \uí^''n ágában teljesen jártas, — vidéki ael.vfU hasonminőségben óhijtana szolgálni- "~ Közelebbi aditok a kiadóhivatalba* hatók meg.
— A Csáktornyái Kisdedóvó Kx^i sülét látogatott rendes évi közgyü'ést tartott folyó hó I5-én Ziegier Káíms" kir. közjegyző elnöklete alatt. A «r*"
~~ FoiytatásT iwiíékiefen
István
Melléklet a ,Zalai Közlönyg 1895. évi deczember hé 21-iki 51-ik számához.
XXXIV ÉVFOLYAM.
2A.LAI KÖZLÖNY
1SS5 DECZEMBER 21-én
lyi számadásokról a fölügyelő-bizottság jelenteiét Thorday János olvasta föl, melyből kitetszöleg az 1183 frt 20 kr. bevétellel szemben 763 frt 72 kr. volt a kiadás, miért is a számadások 419 frt 48 kr. fölösleggel záródtak, s igy\a tavalyi pénztár maradvány nyal együtt 3333 frt 81 kr. az egyesületnek jeleo-leci vagyona. Ebből az alapítványokra 2000 frt esik. A folyó évi költségvetés 301 frt ,19 kr. hiány nyal zárul, melyre nézve államsegély kérelmezteiik. —. A kir. tanfelügyelő óhajára az egyesület az idén is reudez egy hathavi tanfolyamot állandó menedékházak vezetésére alkalmas dajkák képzésére.
— Heti felügyelő e héten (deczember 22—28.1 a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtauyájáu Weiszberger Kálmán szakasíparancsnok ur.
— Gyűjtő Iv özv. Etbányi Károly né szül. P^irosi Mária temetésére: Keresztény 'Jótékony Nőegylet 2 frt, Haam Friderika 1 frt, özv Kolongya Ferenczné 20 kr, Tinagly Lajosné' 1 frt 50 kr. TnonikaEodréoé, WernerFerencz 50—50 kr. Gerstner Adolfné 20 kr, N. S. 10 .kr. Nen Albertiié 20 kr, Kilik Béláné ."iO kr. Hajgaió Sáudorné l6^kr. Man-luano Jozsefné 60 kr. Kassay Antalné 20 "kr. Alikos Edéné 50 kr. Lilik Gusz-tavré 50 kr, özv. Pusovszky Viktorné 2". kr, Steinberyer 20 kr, Saller Lajosné 30'kr, Eperjessy Sándoroé 50 kr, dr. Bentzík Ferenczné 50 kr, ifj. Boo-trik Fereúcz 10 kr, özv. Tripammer GyuJáué 50 kr. Pusofszky Roza 50 kr, Szemessy Vendelné 30 kr, Nagy Jó-zsefné 10 kr. Thabikné 50 kr. összesen 12 frt 31 kr. mely összeget midőn uyugtázom, eeyszersmint a nyilvánosság előtt mondok köszönetet. Nagy-Kanizsán, decz. 18. 1895. Haam Friderika gyűjtő.
— Budapesti Ill-ik díjlovaglás és díjugratás, nemkülönben lovasjáték (Jeu de barre) a tavaszszal a Tattersal helyiségeiben megtartatik. Értesülés szerezhető az orsz. magyar gazddBági egyesület titkári hivatalában, Budapest, Köztelek.
— Gyászhír. Zoinbocy Pelhö Jolácka színésznő és czimbalommüvésznö folyó év decz. 2 án rövid szenvedés után meghalt Budapesten. Áldás és béke hamvaira 1 A függöny legördült... a bűvös hnogszer accordjai utolsót rezegtek... s a kedves művésznő szerepe véget ért örökre.
— V<ő-birálok az osztrák magyar bank fiókintézeténél. A soproni kereskedelmi és iparkamara az osztrák-magyar bank nagykanizsai fiókintézet megkeresésére, ezen intézetnél folyó év végével megüresedő négy váltó biráíói állásra a kilépő négy váltó bírálót Fei-selnofer József Karczag Béla, Schertz Albert és Ledofazky Ármint újból, továbbá Blau Lajos termény- és szeszke-reskedö, nemkülönben cognac gyárost, a „Blau M. és Fiai* nagykanizsai bejegyzett kereskedő és gyáros czég tulajdo
__nosát, valamint Lengyel Bernát bor- és gabonakereskedő, a .Lengyel P. József és Fia' nagykanizsai bejegyzett kereskedő és bizományos czég tulajdonosát hozt javaslatba.
— Küszöbön van a gyufa monopólium Magyarországon a legolcsóbb portékák egyike, melyek néikülözhetleuek a háztartásban, kétségtelenül a gyufa volt. Nem is spórolt ezzel a magyar, minek is, mikor l piczuláéri kitellett 100 oál több kénes gyufa, de krajczár-ért kapható volt olyan 50 gyufa, milyen csak a saját skatulájáu gyuladt ki. Kávéházakban, vendéglökben sans gene rakta zsebre az asztalon elhelyezett gyufákbői a veidég a gyufákat, hogy este ne kelljen a lépcsőkön sötétben botorkálni lakásába. Mikor azután a magyar ember Olaszországba, vagy Fraticziaor-szán;ba vette útját, elcsodálkozott azon, bogy még a legelőkelőbb vendéglőben sem pazarolják a gynfát, hogy az aszta-lokoo gyufát nem talált és ha Bzivarra akart gyojtaoi, a pioctér frakzsebéből szedte elő az iskátuiyát. meggyújtott egy gjttfát, melylyel füstölgő képessé tette a szivart, azután pedig újólag zsebre rakta. -Ha pedig szivar áru dában gyufát vásárolt, 10 c zent esi re i illetőleg czentimen alul, .ami 10 fillérnek fele! meg. nem vásárolhatott gyufát, de a vásárolt gyufán ott 13 találta az állami bélyeget. Szóval ott reg behozták a gyufaroonopoliumot. »iuint az örökké kék ég alatt elterül o'asz földön még a pártaczédu'ára is rearagasztandó a stempli. Eddig, mi boldog magyarok, kiknek egyik legkedve-fj0 «okáannkt hogy a sok adó miatt if-,í > Pan*«os szóra, stempli nél-MU halhattunk meg és pazarolhattuk-a R-ufakat; de nem tart soká ez az arany állapot Jön a gyufamonopolium, melyet azután követoUognak a többi egyénen-JL1°t Jelentéktelen, de a nagy országban wep ősszegre rugó ujabb megadóztatások. Az osztrák képviselőházban Bi-
lirjsky lovag dr. formálisan bejelentette a gyufamonopoliumot,, mondván a következőket A mi gyufaadót illeti, most gyűjtjük a szükséges adatokat, mert megfelelő statisztikai alap nélkül nem léphetünk ily előterjesztéssel a t. ház elé. Meg fogjuk kísérelni, hogy Magyarországgal egyetértőleg alkossuk meg ezen törvényt. A magyar kormáujuyal ezen ügyben ugyan még nem tárgyaltam, de ha igaz az, hogy a gyufaadó jelentékeny bevételi forrás, bizonyára a magyar kormány sem fogja megvetni, hogy ilyen jövedelmező forráshoz beleegyezé sét megadja. Amint mi ismerjük s magyar pénzügyi helyzetet, a folyton"növekedő kiadást és az ezekkel lépést alig tartó bevételeket minden valószínűség szerint helyes az osztrák pénzügyminiszter föltételezése, mert ha jól vagyunk értesülve, csupán Magyárofr szagon 1 millió bevételnek felelne meg a gyufaadó behozatala. Pazaroljuk ehát a gyufát addig, raig olcsó, mert ha 5 krajezárt kell majd fizetnünk eey skatulya szalongyufáért .jó! fogunk arra vigyázni hogy az a szélben el ne aludjon.
— Rövid fairek. Kerekes Samu. a híres versbenbeszélő szerkesztő "meghalt -r Gróf Zichy Jenő decz. 16-án újból Kaukázusba utazott, 3 hóig távol marad. — Jedlik Ányos légidósb magyar tudós Győrött 95 éves korában meghalt. — Báró Eötvös Lóránt körmendi képviselői állásáról lemondott — Á trachoma Szegeden nagyban terjed. Tisza Kálmán decz. 17-én volt 65 éves. — Özv. Latabár Endréné meghalt. — A G00 000 koronás főnyeremény Srepes-aégben nyeretett meg. — Lauffer Vilmos a könyvkiadók nestora meghalt.
| nátiok változatossága valóan meglepő
! stb *.
— A vadkiviteli társaság mely a : nyár folyamán alakult s elnökké gróf i Kszterházy Miklós és gróf Almássy Imre ; választattak meg, azon czélt tűzte felada-i tává. hogy a Magyarországon lőtt .vadat, i külföldi piaezon előnyösebbeo és bizto-| sabban értékesítse, most a vadászatok ide-! jével megkezdette működését — A vad ! értékesítése iránt, nemcsak a társaságtagjaitól fogad él' megbízásokat, hanem bárkitől is átvesz bizományszerü értékesítés végett vadat s a közvetítést a társaság budapesti irodája eszközli, mely már öszs szeköttetésekét szerzett a külföld nevezetesebb értékesitésj piaczáivai. milyenek Pári.«. London, Lyon stb. hova a vadat külön e ezélra berendezett vasúti kocsikban szállítják;
S/.fcsia-, szalma , és takarmány.
Kurhs .túzsrf usgykerrskedti V. Fflrdö-nirza 4 jelentése.
Budapest, 1893. deczember IS.
A mai hetivásárra a behozatal igeo nagy volt széna és iialmábao, mely késsiet a muít. heti ár&khos képest hasonlóan eladatott. /
Préselt szénában nagy az árcsökkenés daczára, bogy a lehozatal jobb minőségbőt• tör-téntj Gyengébb minőségű nera talál vevőt, — mert a jobb minőségű. is nyomott a mellett adatik ei. — Széna 2-10 friig, szalma
1 25—140 frtig 100 kilóokint a pályaudvaron. ;
Gabona és termények: Zab 6 -630 frtig, uj tengeri 3 90—4 15 frtig, ross S-10—6 26-trtig, árpa 5 Jő frt, jobb minőségű 7 .">0 frt, ; állomás szerint. Köles 6-23 —5 70 frtig, árpadara 3SO— 4 15 frtig nagybani eladásnál. Burgonyában lanyha a* üzlet.
fegyesefe.
— Egy népszer. A Moll-féle franczia borszesz és só által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer iiynjtátik köszvényes és csúzos bántal-maknál, ^beknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, es. és k. udv. szállító által Bécs I. Tuchlauben 0. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A -féle készítmény kérendő- az f> gyári jelvényével és aiáirásávár>
ScMclt-féle
Szappan
Kiilcsjpsrygyet a legjobb.'Kapható miodenntt.
— A „Leipziger Ulnstrierte Zei-I tnng" cz folyóirat 1892 évi november 1 hő 26 áu kelt -2579 számában következőképen irt a Ktchter féle Türelmi játékokról: .A mai nemzedéknek magasabb nevelési szükséglete kivált világosan kifejezést nyer azon módon, a melyen a gyermekek számára va!ó ajándékok kiválasztatnak, a midőn még a szélesebb néprétegekben is arra törekednek, e czéjra tárgyakat kiválasztani, a melyek nemcsak időtöitésül szolgálnak és nemcsak megörvendeztetnek, hanem oktatólag is hatnak. Hasonló értelemben tovább egy évtizednél űzi a Ricbter F. Ad. és társa bécsi czég az úgynevezett Horgony Kőépitószekrénvek gyártását, a melyek évről évre- tőkéietesbitve, jelenleg 35 számban 35 krtól kezdve egészen 70 frtnyi árban forgalomba hozat nak. Ezen a FrőbeMéle rendszer szerint berendezett kő építőszekrény ekre, — a melyek tetszésszerint alakítói.: fatus-kók helyett nagyon pontosan - kidolgozott építőköveket valódi kőtömegböl mé-regmentea színekben (téglaveres, homokkősárga és palakék) és nehezebb feladatok részére szükséges alapterveket és keresztmetszeteket tartalmaznak, — már fenti folyóiratnak 1885 évi deczember hó 5-én kelt 2214 uzámábaa lett utalva. Ezen kőépitőszekrényeknek különös nevelési értéke a Dr. Ricbter által feltalált kiegészítő rendszereken alapszik, melyeknek segítségével az építő -szekréuyek a gyermekak kora és szellemi tehetsége szeri at rendszeresen nagyobbíthatok és ennek megfelelöteg aj gondos rajzok szerint szinnyomatban kidolgozott mintalapokon alapszik. Hasonlókép mintegy a Frőbel féle játékok kiszélesítése és az alak iránti érzék kiké-pezésére kitüoöen alkalmasak a Ricbter czég által előállított és épugy mint a Horgony-Kőépitöszekrények minden finomabb játékszerüzletben készletben-- levő , türelmi játékok u m: Fejtörő, Kereszt-/ játék, Körrejtély, Pythagoras, Gyötrő-szellem stb Ezen játékok kőtáblácskák-ból állanak, (héttől egészea tízig) melyekkel különféle számos alakok utána rakhatók. Ehhez tartoznak nagy technikai és művészi ügyességgel összeállítóit feladványfüzetek. melyek közül a legújabbak kettős játékokat is tartalmaznak. Az esetben lehetséges elmés kombi-
Irodalom.
— A Divat Szalont, e kitűnő női-lapot ajánljak olvasóink figyelmébe. Az egyetlen divatlap, mely igazi útmutatója, tanácsadója, muiattatója tud lenni híveinek. Divatképei nem azok a lehetetlen franczia csodáknak a képmásai, melyeket követve a magyar nö mindig kínos és nevetséges feltüoést fog okozni, bá'ueir. a szolid, elegáns, rendkívül ízléses, választékos divaté, mely csak díszére válik annak, a ki követi. Leírásai pedig a legjobb szándékkal törekednek arra, hogy az öltözködés kérdését még takarékossá is tegyék. Ugyané czélt követi ingyenmelléklete Az Uj Gyermek-Divat, e kedves, csinos kis újság, mely a gyermekek Öltöztetésével foglalkozik, nemkülönbon szörakoztatábukkal is, temérdek mesét játékot, talányt juttatva a gyermekszobának. E kedvelt kis lap havonkint egyszer kiséri a Divat Szalont, s havonkint egyszer szolgál a lap, színes műmelléklettel is, azonkívül, hogy a lap minden száma két színnyomású, keménylapoo képet is hoz, boríték gyanánt Szépirodalmi része egyike a leg-élvezetesebb olvasmányoknak. Szerkesztésével Szabóué Nogált Janka foglalkozik s ez a oév mindenesetre elég biztosítékot nyújt arra, bogy ez a lap ritka szeretettel, gonddal és kitűnő munkaerőkkél szolgálja az olvasni szerető nók kedves érdekeit. Költeményei, elbeszélései, regényei változatosak, — élénkek, érdekesek, Budapesti élethez, rovatában színházakkal stb. foglalkozik, szerk. postája pedig a legmeghittebb barátnő, kitől mindent kérdezhetnek s ki mindenre megfelel. Van azonkívül állandó nyílt rovat kérdésekre, feleletekre, mely teljesen díjtalanul, áll a lap előfizetőinek szolgálatára, szávai a Divat Szalon igazán megérdemli azt a nagy kedveltségét, melyben évről-évre részesül. Bátran elmondhatjuk, hogy nemcsak értékben, hanem olcsóságban is páratlan lévén. Előfizetési ára: egész évre G frt, fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr., mely összeg a Divat Szalon kiadóhivatalának Budapest Gizellatér 1. sz küldendő. Mutatványszámokat ugyancstk e láp kiadóhivatala küld bárkinek ingyen.
— A „Zenélő Magyarország" ma megjelent 24-dik füzete tartalmazza: Var-gnes F. ,.Mond hát hogy szeretsz!" bájos gavotteját. Énekhangra. Budai J. 1S95. Margitszigeti csárdás (Piros Józsi főhercz.
Vetőmagvak.
(tfanthnor Ödön tndósitása.)
Vörös here Buza némileg élénkebb hangulat, mely a mtilt héten észlelhető volt, e hét elejétől kezdve oly ellenkező irányzat váltotta fel hogy az tjáolt készletek csak akkor voltak elhelyezhetők, ba nagyszámú magnál vaiy 3-4 frt árengedmény tétetett, kereskedelmi át]agán;o pedig, a redukált legalsóbb jegyzések melett, csak nehezen lehetett túladni.
Luczemáoa-k sürgős kinálata megmaradt, de vételkedv az alcsóoál olcsóbb árak daczára sem mutatkozott.
Jegyzések nyersárnér;'100 Stilonkint Budapesten :
Vörös lóhere 3t 41 frt
Lnczerna 3l—fi
Baltaexim , 10-101/,
Tavaszi bükköny 5— *\ „
karmester reportoir darabja) s a szalon-irodalom kedvenczének Mayr Hellmud-nak ^Holdvilágnál" ez inni szalondarabját. Ez a füzet az utolsó a jelen, II-dík évfolyamban s leszámol a lemúlt évről. Érdekes megtudni, hogy a „Zenélő Magyarországa 1895-ben 34 magyar nótát. 8 mürialt, 5 orfeumi divatos couplét, 5 operai potpourrit. 3 indulót 4 keringőt, 7 | polkát. 4 csárdást. 29 szalon darabot, 2 hegedű darabot adott évi 4 frt elöfizeté-: sért előfizetőinek. Ez. évfolyam értékes tartalommal disztáblába bekötve "> frt 40 j krért megszerezhető s karácsonyi aján- ] déknak különösen alkalmas s ajánlatos. Az uj 1696-dik évfolyamra, mely még értékesebbnek ígérkezik, előfizethetni egész évre 4 frt, félévre 2 frt. negyedévre 1 forinttal a .Zenélő Magyarország" kiadóhivatalában Budapest, í.-sengeri-uteza -62 a
Ki nyert?'4
Húzás decz. 14 én Bécs: 6 7 53 :67 Grácz: 83 88 46 ; 9 - Huzá--: decz. 18-án. Brünn: 16 74 23 19
Nyilttér.*)
. F«alard selyem, 60 krtól 3 frt 65 krio. — japáni, chinaá stb. & legnj*bh mintázattal és színekben, u. ég. fekete, fehér és színei Heanebsrt silyemet 35 krtól !4 frt 65 krajezárig méterként — sima, csikós, koczkázott, mintázottakat damasztot stb imint egy 240 különböző minőségben 2000 szín és mintázattal stb, péttabér és varamén iisen a házhoz szállítva és mintákat kaid postafordultával: Hennebers; B. (cs kir. udv. szállítói Helyemgyá-a Zürich-ber.Svájczba czimzett leveleire ;o kros és levelezőlapokra .5 kros bé'yeg ragasz -tandíj Magyar nyelven irt megrendeléaek pontosan elintéztetnek._
*) E rovat alatt köztőttekért nem vállal felelőséget a Szerk.
HIRDETÉSE fii.
Szerk. üzenet.
— Gyöngyvirág marná ának. A pályamű kifogástalan mt-gi* mert sokat kíván férjétől, véleményemet az irányban óhajtom kifejezésre juttatni, miszerint, ha a férj (kit bank igazgatónak lenni óhajt, a hivatali munkától kimerülten haza érkezik, és másik ruhát vált, e tevékeiiyscgében — mégis csak megérdemelné, bogy ifjú neje a szekrénybe elhelyezés körül i.i segédkezzék. N.....I ..
— TAviskének. Véleményem, hogy .az eszményképül állított férjét „Töriskéi" nagyon azurkálbák. X . . ...J . .
— Bsliscse. Kv végén u.-y összetorlódik a xu-k-v hogy olvasásra nem jut időnk. Amint szerét tehetjük, elővesszük.
— F. K A jelzett munkálatot nem találjuk, kulöubea i> alkalmiakon vau most a sor.
-— F.'Rajk. Köszönettel vettem, sértetlen újólag kezembe került. Az aláírás kívánat szerint lesz. Az óhajtott számot megküidöttük. Szíves üdvözlet!
Felelős szerkesztő és kiadó -BÁT0RF1 LAJOS
2654itk 895 Érk. oki. 16-áu
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbiró-as; mint tkvi hatóság közhirré ^eszi, hogy Csesznák József ügyvéd perlaki lakQsaak Szoiai József egyedutat lakos elleni 100 frt tőke, ennek 1894 márczius i'tól járó 8°|0 kamata, 8% késedelmi kamata, 15 frt 45 ' kr. per S frt 60 vhajtás kérelmi 9 frt 95 kr. ezuttali költségek iránti vhajiási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a lebenyei kir. .jbiróság) tprületéti fekvő az egyedutai 91 sztkvben A I.-114 hrsz. ingatlannak Szoiai Józsefet illető 114 frt, 267hrs'z. 62 frt, 350 hrsz. 50 frt, 369 és 444 hrsz. 24 frt, 509 hrsz 70 frt, 655 hrsz. 61 frt és 717 hrsz. 45 frtra becsült ugyanazt illető f, része egyedutai községbiró házánál 1896 évi január hó 23. napján d. e 10 órakor C&esznák József perlaki lakos felperesi ügyvéd vtigy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a feotebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10flio-át készpénzben vagy óvadékképes papirbao a kiküldött kezéhez letenni..
Kelt Letenyé,n, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1S95 évi nov. hó 12. napján. NUNKOVITS. kir. aljbiró.
Malom bérbeadás,
A Gróf Moiussicll Adolf tulajdonát képező 3 kerekű Vízi malom Bakácsán Somogymegye) 1S9G. ápril 23-tól számított 3 érre irrerés ntjin bérbe adatik.
Az árverezni szándékozók január 11-én délelőtt 9 órakor a gazdasági irodában Babócsán személyesen jelentkezzenek. Óvadékul 500 frt fog kívántatni.
Qooooooooo
0 0 0 0
SOMOGYI VILMOS
engedélyezett katona! előkészítő iskolája Büdcpesten IV. Kecskeméti utcza 4.-az. 1. em. - .
Alapíttatott 1882-ben Eddig 1800 tették le az egy éves önkéntes! vizsgát
így éves" ©a&éatesi tanfolyam
oly ifjak számára, kik csak 2—3 osztályt végeztek.
Vidéki ifjak 3—4 hónep alatt előkészülhetnek a vizsgára, a jó ered-""meny biztos reményével.
A vizsga jó erednényeórt kezességet vállalok, a mennyiben a beiratáskor a tandíjnak ctak a fele fizetendő, a másik fele csak a jó eredményű vizsga után fizetendő.
Bővebb felvilágosítás irodámban nyerhető IV. Kecském éti-utcza 4. n. J- em. Levélbeli válaszra 20 kr. bélyeg melléklendő.
SOMOGYI VILMOS,
>, igazgató-tanár. ¦
Kedvezméojes árjegyzék
íé^rfl Leö czégtől Budapest, Also erdősor 5. sz. a.,
legfinomabb britt-ezöst evÖeizközökrőLf.
darab kés „ vilta
1 frt 80 kr.
1 „ 20 kr.
evőkanál'--1 „ 20 kr.
kávéskanál---., 60 kr.
késpad (Raistela) 1 „ 40 kr
csemegekés — — 1 „ 65 kr.
csemegevilla — — ,, 80 kr.
C dirsb csemegekaná! — 6 „ mokkakanál — -l levesmerő — —
1
tojástartó---
rxukorfogó — —
- frt 80 kr.
„ 40 kr.
. „ 60 kr.
„ 35 kr
„ 50 kr. '
„ SÓ kr..'
,. *0 kr.
Ezen britt-eaüst evőeszközök előnyei a következők:
Ezüst sxinüket sohasem vészük ; ' a valódi -ezüstöt teljesen pwtolják;
elpcsitithaüan erősek; bánásmód ugyanolyan, mint a valódi
feltűnő szépek; ezüsté;
rendkívül ekráotak ; j bámulatos olcsók.
alakjak legújabb franczia divata;
A folyton érkező számtalan ntá,irendelé* és ellmerőiével mindenki által megtekinthető. Legelső ajánlatok rendelkeaétre áJIanatt. Szétküldés az ös>zeg utásretele vagy előleges beküldése mellett törtánik Majdnem miudeoki, akt tőlem árat kapott, pénzén felüt leiélbe-lileg vagy hirUp mján, nyilvánosan elismerést fejezett ki, amil kívánatra késztégg?! igazolok.
Az fAyat* és munkabér drAgulása folytan t«temes áremelés küsiAbén állunk, miért is ajánlatos, hogy mindenki szükségletét minél gyorsmbbau fedezte. Kogj mindenkinek könnya módjábaa legyen, ezeket a remek evőeszközöket a maga részére áremelés celkíil biztosítani, bed előleges 30 kros tmkarékxé^zleteket rendeztem be Aki szükségletét v*lem közli és 80 krt levélyoélregben, vagy poitau advanynyal czimemre beküld, annak a megren-detés előjegyzése mellett beküldőm a szük«éges befizetőlapokai, melyekkel mindeu m. kir. postatakarékpénztárnál a többi 30 kros részleteket teljesen postadíj mentesen feladhaja. Ezen czelazerü és jótékony intézményt bizonyára számtalan takarékos háziasszony saját érdekében igénybe fogja veoni, mert a néhány krajezárnyi heti kiadást senki sem érzi é« így jól esik, ha majdnem semmiért birtokába jut egy oly nagyszerű e*o készletnek, mely minden anstalnak diaiét képezi és mely folytonos használat mellett ii mindig megtartja eredeti ts*psegét.
DECZEMBER 21^0.
DIVAT SZALON
divat- és szépirodalmi kozlouy
Szerkeszti: Fanghné-Gyujtó Izabella és Szabóné NogáU Janka. ,
nilflT Q7AI níl megjelenik minden hó 1-én és 15-éo. Diszes,-elegáns lilf A I OtALUfl kiállítása s különösen művészies kivitelű szines di-. vatczimi8pja'*1Si}Aaf dísz* minden szalon-asztalnak. HiUAT C7AI HU '"P?*-11 mellékletével, az ,Uj G ver m e k-D i vat ta I" Ulf Al OlALUÍI együtt 44—4S oldalra térjed." HIVAT Q7A! HU az0DkivüI. bojiv divat-képei az uralkodó divat tükre. Ulf A I 0LALUH folyton közöl képeket Parisból. Londonból, Berlinből is. S ez által'a/ idősek, divatlapokat ftí!es!e»eisé teszi.
HIVAT Q7AI AV re"deseo .közöl egyszerűbb toiletteket is és módot, Ul 1 A I ÖtCALUll utasítást nyújt a hölgyeknek arra, hogy rnháikat U-knrékoaan s mégis csinosan otthon készíthessék.
nílllT 07*5 n|| kéisi muDkaíifcjVáHozaiosak, a rendes használatra szánt UIYAI uLALUIi hímzésektől kezdve a legritkább, legdivatosabb uj kézimunkáit; mindent bemutatja és érthetően tanítja.
HIVAT C7AI nW Szépirodalmi része oly dús, érdekes és váltó-UIYAI Ot-ALUíl zatos, hogy mindet más széeffodalmi lapot pótol. Munkatársai kö/t ott van irodalmunk minden jelese és gondot fordít arra, hogy a nök lapjába, tehetséges, kedvelt i r ó n ö k. is gyakran Írjanak. A lap szelleme mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitől"s kizár minden frivol közie-ménvt Lapunkat fiatal lányok is bá'rau olvashatják. Íill/AT 07 Al Hü BZamró] s*ámra mutatja be kiválóbb hölgyek UÍYAl dtCALUll crczképeit; a művészet, irodalom s a jótékonyság szerepvivöivt-l foglalkozik. Tervbe vette, hogy minden elsőrangú nőegylet elnuknőjét művészt kivitelű arczképben mutatja be.
Híl/AT 07AI Ali állandó rovatot tart kérdések és feleletek U| V A I uZ,AL jN közlésére. K rovat minden előfizetőnek teljesen díjtalanul áll r«-Dd el kezesre.
HIUAT 07AI AH ren,lesen kirác.sonyi ajándékká! is kedveskedik. Ez UÍY A ! wZALUIf évben egy rendkívül díszes, elegáns szalon naptári küld aJUnrfó és január 1.5-jg belépő előfizetőinek. ^ níl/áT C7AI AH en"^lf°nva « legtartalmasabb, legdisze-Uí V A I ULALUii • " :: ;- és legolcsóbb divat- 8 szépirodalmi lap. Piü/JsT 0711 íiU Előfizetési ára: egész évre 6 frt, félévre 3 frt. ae-Ulff A I OL ALUfl gyedévre 1 frt 50 kr.
Híl/AT 07AI Ali kiadóhivatala kívánatra bárkinek küld mutat váovszá-UIVAI OlALUiI mokat ingyen és bérmentve.
„DIVAT SZALON" kiadóhivatala
Budapest. Gizella-tér (Haas-palota.)
UGYHOKQK
a törvényesen engedélyezett Bors-jeepek részletfizetés melletti eladásra (az 1893 ík évi XXXI. tör-véoyczikk értelmében) igen kedvező feltételek alatt alkalmaztatnak.
Fővárosi váltóiklet társaság Adf er ésTsa Budapest.
Figyel m*e ztetés!
Xjpvecléaelc és félre vezetetek kikeii;!ése vésett a nagyérdemű közönség szi-v.-:- tudomására hozzuk, hogy a harminc;: év óta fennálló c-ésiink alapító fönüke idust; Dielrich Eíml ur, ki 1860-ik évben a Dietrich és (Jottschli- czé<- neve alatt 3 székes fuvaros clsíí tea és rum üzletét nyilolla. a résztulajdonos Gotlschlig Józs*l úr elhunyta és az elhunyt törvényes utódjának, feleségének, a lárs-szetződés értelmében a czégböl van" ••nki-n: kilépet* után. a '
DIETRICH és GOI1SCEII6
c;:ég össrcs árui. üzie^et és ingatlanai, íentt czrz egyedüli törvényes jogutódjaira
ilulajdui
¦sók ide'.sb Dietrich Em
. és ifjabb Dietrich Emii
csász. «'-s kir. udvari szállítók mrtok&ba ment át.
Minden egyéb fenti Dietricfa és Goltschlig czés e*yének'é»s ezek ám erimkétnek utánzatai eiöl az igen t. kuzüiiségél saját érdekétien iiszvictiel ligvelmeztetni bátrak vagyunk.
Kiváló tisztelettel
DIETRICH és FIA
ezelőtt Dietrich é3 Goltschlig
cs. és kir. odván szállítók,
tea. rum, cognác és palaczksör nagykereskedők BUDA 1* 13!« r 15 ár.
iCczpcnti ircda: I"V. sségri pcsta-ixTcssa. lO.. sz.
j IV. váczi-uteza 18. sz „Peking városához".
FÍÓk riktíÍFÍlk ' IV kigyó-lér 1, fzám „A tea növényhez".
VI Andrassy-nt33. M;:;zkva városához.
' Acdrássyiit és nagvn.ezó-útcza sarkán..
Átviteli pinczék és rafctárak: saját telepünkön X. Kőbánya, füzér-utcza 30. szám, (saját ház.) Városi palaczksb'rraktár: IV. aranykéz-uteza 1. sz.
Telephon 61 IS. SurgÖnycztm: Dietrichfi Budapest
Közvetlen behozatal kinai. indiai és orosz Karaván teák J-imaica. Antilla. Brazíliai. Cuba rumok, franczia cocnacok és kúliín Itle U-gfinnmabti liköiúkből.
Kiválóan ajánljuk utóiérhetetlen es :ít» év óta közkedveltség nek örvendő tea vegyitékeinket. mint : Mandarin-. ílsaszar-¦ Moszkvai . Kiraiy-. Victo.-ia-. Hekmg- és Uti%-an vegvi;ékein>et rélkilónfcéol o. é. 3 Intól 12 írtig.
brazíliai rum
ciegünk türv. védett Különlegessége,
l*/,0 liter tartalma palaczk frt 1.50 t >¦ » » 1^6
, literes palacrkokban 26 krtó] frt G-ig.
Jamaica Rum, 'i',,, a:
Bizományi raktár N.-KanizsáD : Biacll Lipót urnái.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
azávezrek elianert legjobb táp-
izer, niely az árÉiii aiemes kávt-t t«-l-jeico pótolja. A Uui'jária kave minden háztartásra nézve haaznalatnl a
fi.'u--n ,ijtnert iijry fel— nóiu-k mint gyermekeknél a gyonarból 'ét beleábil a nyákot éa cnáfn az enéiztéal aksűa.ytzc anyagokat elta valítja, a gyomrát és vert tisztítja
AJó étvágyat elősegíti
táplál és eiiísit Mint báziszer kitfino sikerrel batináltátik : étvájryhiány, |jo-luor- és bélhurut, gyemor- és íeJRÖrrs, gyoinor^géa. gyomortól eredő fej fájás, vérszegénység, álmatlanság ellen, eDV-bülést eredményez aranyér-, ideg-, sziv-éa túdöbajokual. Igen jó hatást pyaltn-rnl rbarblikiis gyermekeknél ós ezek tartós bél hurutjánál.
Súlyos betegségek után
meglopottak és olyanoknál, kik és bystcriknt bántalmak miatt ^fzsiai kávéval nem éltetnek, ¦"- ILmEária kávé rendíti túl erősítőnek és táplálónak bizonyult, sőt a betegségek tartama alatt ¦ zen kavH az egyetlen, mely anélkül, ím.ize&tólag hatna, kellemes zamata ésju ize által
a beteget felüdíti.
í „kiló ára" 1 forint 20 krajez.
Megrendelhető postán ntáavel mellett:
SZALÁDV am'tal
nyáromat Budapest, Audrássy-ut S6. rz. Ós minden előkelőbb füszer-üz-letbeD helyben és vidéken.
MOLL SEÍDLITZ POR
védjegyét
Caak akkor valodiaic. ha mindegyik doboa* Moll
. 1 aláiráaát tünteti fel.
A atoll í,..f«I, Seldiltz-ierak tartol íjógrhata«« a légmak.csat,!, .»,_.r twttntalank. cjomorjnrea (t gyomorhér, rözzott azákrakedis máííaTt,!,' " * találás, aranyér éa a legktt:öDl>őí6bl> pöi betegtéqek ^llen p ,,. , ]' "';ll"In- itr-tiaed.k óta mindi|fi nagrobb éllerjedé.t ..orzett. _ Ara aiy \eB,c.i^','"'"Tk-
tazaak I frt a. é. «P«ca«ie.t !r,aer, d,.
Hamisítást i t8rvényileg fenyíttetnek
20
la I
Q
S
0
o
0
p
ls
i
vcjjpsryét Ilin^ti lel és ¦ D ______ „a. ¦•»- tetiratn AQM«tta1 van- zárva. A Mo. -Ti e fr». C
ozfa borszesz él se vezetésen mint fajdaiomcsülapitó bedSrzsalesi ar*r w !Q
gjA^jg iSgr^1 yz- lg
?
;?
A mindcDDapi sr.ijli.y.tttásnál krllrmóson fontot birtnely korú eyernn-krk. mint fel- Q nbuek I7.ámára; mert e SEájviz a fnzak továldii énwgét liiztotitlá 5 rayaíéntaiaii In óvsarr togfájáa «llcu. - Lgy Moll A védjegyével ellátott aveg. ári: 60 fcrájezár. JQ
(G91I F0 87.it ki !'«!»«: 1q
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által 19
MOLL-FELE»FRANCKA
Csak akkor valódi, ha '"'ndenyík iiveE moí.l a.
„A. Mell- feliratú ,
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: fuzolyaavaa szik^.l
?
o
a
91 S ta
S
Q
Orjaaono
Bée.s: I., 'juchlauben !). Vidéki ateoreadelétek aapeata poa aatánvét mellett telJésltlelBBk
védjegyével eítátott liészitinéityelcet kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RosenfeM Adolf és Fia.
Qonaáoaa'rjoana'aöaaaaaQaÖ
Minden kedden és szombaton nagy mar-elék eUdás.
Márkás Frigyes
aÜ divat- éa yaszertáruk raktára Nagy Kanosán
Raktáram tulhalmozottsága következtében eihátároztam, hogy kitiíuő minősét és mindenben a legújabb divatú
ÁRUKÉSZLETEMET
a heszetiési áron alul is adom. ezen kedvező alkalmat a n. é közönsrEüv-k i< 1 figyelmébe ajánlom. — Dus választékban és különösen olcsó áron kaphatók :
legmJ«=Ll3i3 nöl kelmék:
nimhnrgi vásznak cbítTunolc, pargetok. függönyök, bu'torkelmék. szőnyeget, iérri és aüi febérnemltek -éa az összes KELENGYE CZ'KKEK
Különösen ajánlnii aZ évek óta elsőrangúnak elismert raktáramat, a'lrgialése-sebb női felöltőkben, bundák, plücb, carsciil és körk&penyékben. Nöí kabátok 6 frt lói, gyermek köpenyek 3 frt ól feljebb.
Kiválló tisztelettel
HiRKUS FRIGYES.
Minden kedden és szombaton nagy maradék eladás.
ana-g * czelli
Gyomor-
cseppek*
.1
AagyszerOen hátnak gyomor bajoknál, nélkülözheti-'.len és általánosan ismeretes házi é< népszer.
A gyoworbetegsiég tünetei: étvágyta. tanság, gvomorgyengeség. büits lehelet, (ctlu)tság, savanyu, -clböfíögós. hasmenés, rjomorégci. íelcslejcs. nyálkakiválzsilas. sárgaiág. undor és hányás, 'yomorgörcs <züku>v
• Hatliatfe f^Togyszernek bizonyult 1jjlá;ás'ál. u tiR'iiynyil>eii ez a gvomortót .rizániiaznlt, gyomprtulterttelesnél eleiekkel és iUtlokkát, güiiitái.. májbajok és hamor-rnoidáknál. ' »
KüiItlt'tL bajoknál a .Háiriaez*Ill icyomoréfteppek évek oU kitü-isütnek bizoityultak. a mit száz meg száz bizonyitjván'y tanúsít. Egy kis üveg ára használati ulasilússal egyötl 40 kr.;nagy ílveg ám 7t) kr.
Uagyaror^nt^ fóniktár: í ot-íik jMKKef tryo^yszertára Budapest, Király titán IÜ sz.
A védjegyet és aláírást iQzctesen tessék nie^tekintenil Csak oly cseppeket tessék elfogadni,' melyeknek burkolatára zolil szalag van ragasztva a keszilö aláirisával iC. Brády) és ezen szavakkal: ,Valódiságát bizonyitom*.
A tairiaeuIH gyómoixíeppek valodían kaphatók.
SAGY-KANIZSÁN* : Tráger Béla éi Belus Lajos gyógyszerészekcél. BARCSON': Kobut Sándor gyógyszerész urnái.
XXXXKXXXXXXXXX
„KÉPES CSALÁDI LAPOK."
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap.
Megjelenik minden Itétcn bő szépirodalmi és ismeretierjesztő tartalommal és külön beköthető regény melléklettel.
Havonként kétszer .Hölgyek Lapja- czimü félives mellékletet ad. psn>: divaiképekkel és bő divattudósttassal:
A „KÍ'l'ES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van s/i-r-•^kesztve, hogy ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvasha»ja.
¦ A rKKPES CSALÁDI LAPOK"-ba a régi éa ujabb irói és költői sards minden számottevő tagja dolgozik
A .KÉPES .CSALÁDI LAPOK" nak regényei, elbeszélései, rajzai. Lamo-reszkjei, költeményei kedélynemcsitó olvasmányok. Iranvczikkeivel a társidilMn minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK* minden évben négy regény: ad mellét letol, még pedig csinos színes borítékkal, éves előfizetőinek
} A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes és szurak "Utó elvegetek-, illetve kérdések és feleletek tárháza
A .,-KÉPES CSALÁDI LAPOK' előfizetői díjtalanul közölhetik gondola taikat az .előfizetők postájában.* .
A ,KÉPES CSALÁDI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896 január első számával XVIIlik évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló kftzlemények jelentek meg ' C s e n d e s vi 1 ág, regény, Benirxkyné Rajza Lenkétől; Kvtordulón • költemény. Jámbor Lajostól; Régi történet, beszély. Lanka Gusztávtól íloí-yan ruházkodjunk tél »n? orvosi czikk,' dr. Fodor tanártó' Bál u t á n, víg nv-nológ, 'ílih Györgytől; A költ ő. költemény, Felek: Sándort 61; Versek tecétB, költemény Rudnváuszky Gyulától, Boldog újévet! életkép, Mericzayné Karossá Irmától: 'Megnyugtató törté-u e t, freskó. Krúdy Gyulától ; É n is! regény, Tolnai Lajostól
Motatványszámokat bármikor szívesen küld A „KÉPES CSALÁÍiJ LAPOK' kiadóhivatala Budapest, Vadáaz-it. 14. saját házában.
Előfizetési árak
a „KÉPES CSALÁDI LAPOK".ra i pai és a regénymellékiettel együtt:
Egész évre . . Fél évre . . .' . -Negyed évre. . .
„Hölgyek Lapja" ciimQ
. . 6 forint. . . S torint. . .1 forint 50 kr.
FIGYELMEZTETÉS-
A ki 3 oj előfizetőt gyűjt f az előfizetési ösízeget egyszerre beküldi, annak elismeréséül egy díszes emlékkönyvet.küld a kiadóhivatal
Kérjük az előfizetéatk megújítását, s lapunknak az ismerősök köreirjea l erjesztését.
A ki az egész évre szóló hat írtnyi előfizetési összeget 80 kr. «oma-goláai és poscaszállitási díjjal egvfttt .gyazerre beküldi, annak elismerésem¦ * regényt Küldőjük : a ki 3 frt előfizetési összegei 40 kr csomagolást és P0"11" szállitási díjjal együtt egyszerre beküld, annak két regényt kftWiiok elismerésünk jeliül és tv ki csak 1 frt 50 krnyi negyedívi előfizetési dijat 20 kr csomago-láii és postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld jutalmul. .1- ' -0,T ínT
Elöfize.éseket (* hónap bármely napjától) elfogad a „Kí.PEs CSAUAUf LAPOK*- kiadóhivatala, Budapest, Vadasz-ntcza 14. szám.
XXIIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö Z L Ö Hl
H évi jótállás!
Remont Nickel Ezüst Arany
hölgyeknek ^Breque-íéleSpírel 15 d-1H db I. Chatoo Glas-hütte sjstema szerint Üoldiu Rem. 3 fedeles gar tartés Vecker horgony járaiu
es vilzgitó Regulator 1 napi járatra
es fitömüvel Regulator 10 napi járatra és iltömíivcl jegyzék, óra, lánca, vecker íny es ezüst tárgyakról, a [eglino< i-rkezetben, ingyen és bérmentve V í>e nem iáié kicseréltetik, v»gy a pénz vjsszaaiiatik.
E L íi. KARECKEB ó ragyára
Itreirenz, :Í7. Yoralherg.
1895 DECZEMBER 21-én
S.2ő regu-
A legtökéleN sebbeknek elismertek a világon x
svájczi
játékszerek-Játékdobozok.
nnmozdonyok, nac-zossaireok, svájczi bá-zak, szivartartök, fénykép albumok, iró--/e^ek, késztynszekréoyke, levélnyomó, \irágváz»k,szivardoboz, dolgozó asztalkák, s.-tap»jczak, üregek, sűrpobarak. csemege, tányérak, székek sth minden zenevei. Aleeujabh * legkltunübbek : leginkább karácsonyi ajándékokra alkalmas
J. H. Heller Bernben (Schweicz.)
Csak közvetlen szállításért áll jót a valódiságért Árjegyzéket ingyen és bér
mentve'küldök
2*« arany - e* ezüstérem és diploma.
^ = "a-i-í=•
ílí
¦aj sg-Lí-2í !s»ítalas
! s ? 1 «¦ 5 a =
ir a
5= o *
«Si
Síi
Ili 0 ??
li Ili
9 1
:hashajto labdacsai?
NEUSTEIH-féle ERZSÉBET labdacsok.
K pilulák hasoiló , készítmény éknél mipden tekintetben feljebb becsüleadök ; mentek minden ártal mas anyagtól, az altesti szervek bajainál legjobb er-dmenyoyei használtatván, gvengédeu hashajtók, temmnók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
szétcazo rulaa
a legtöbb betegségek forrása ellen Czukrozott külsejük végett még gyermekek is sziresen veszik.
(SssT* Egy 15 pilnlát tartalmazó doboz 15 kr, egy tekercs, mely S dobozt, tehát 120 pilnlát
tarla'.cisz csak 1 forint o. e
hyíjc.l Utánzásoktól különösen óva-U,tW * kodinnk Kérjünk határozót tan Xeusteln Kizsebel pilnlát. Valódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomta-tatásban „Szent Lipót- és „Neusteln FBliip gyógyszerész- aláírással van ellátva A kereskedelmi törvény sz ék ileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva
MEUSTEIN FÜLÖP
.Sxent-Llpotli.ozs czlmzptt gyoprszerfara WIEN, I., PUniengasje 6. Raktár Kair-Kauiataa : • KF.I.CS LAJOS, PRAGEE BÉLI ERL1CH ARNOLD ejógyazerész uraknál
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett mindenkinek küldüak regulázható
^%\Z genfi ZSeVóRAT,J
valódi Oouble-Christor ezüst utánzatul.
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 — 12 frtba kei ülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czirn uJJEMMER szállitóháza; Bécs, IV. Schwiadgasse 14.
parterre Thür Nr. 2. -s " :
Cs és kir. osztrák-magyar és belga lar. szabadalom! Kitüntetett Brüsszel 1893. aranyérem s diszokmánoyat. KELET I-ftle senkiit 6 orvosi tekintélyek velemé-nyeszerint a lentikéletesebb ezen nemben, nem csúszik, nem gyakorol kellemet'en nyomást é« eltávolítja czél-szeTíi szerkezeténél fogva az eddigi sérvkötők hiányait.
EELETX-féle cummi sérTkötó
idomítható pelottával, szar-vas bór- védő vei és biztonsági övvel.
Árak: egyoldalú 6-H frt,
kétoldalú 12—1« frt Gyáram) an készükek izénkéül: y ! ....., mQkezek. egyenestarlók. '.Hessing. fele rendszer) ortbopae-diai tűzök, baokötnk, --görcsér hiritnyik é» min-.. . v denféle iracezia gummi-=$Pjl§* érnk.
^PZtíé&fy Megrendeléseket pon-sLjr tosan és dinémeten esz-
^ kí.-öl-
cs. és/kir. szab, kötszerész éa orvos-sebészi műszerész. Kifliiét és sérvkötészeti műhely : • ' BUDAPEST, IV, Koronaherczeg-ntcr^ 17. Sebészeti miissergyár : Rostély-otcza (Károly laktanya 6.] Xagy képes árjegyzék Ingyen és bérmentve
keleti
XX»KXXXLX*XXXXXXXrXXXXXXXXXX
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN. 1. KERÜLET. S1NGERSTRASSE 15. SZ- alatt ,zuai goldenen Reichsapfel.*
VórfiovtitÁ loKilononb- általános lahdaoitk neve alatt; «¦ nt-ibbi ne.rt teljes jogcal megérdemlik,
tCl Lia/jtllU ItlUUtlLiaUn., miv^l csvkutyan alig létesík betegség, me'yb-n ezen labdacsok c«oáá* hátainkat rítr«ier nen be nem bnonyitotüt vuina. Évtixedek óta esen labdiessk általános elterjesdésaek íirvendenek és alig van család, raely-i'-a ezen kitdnü bái s»erböl k^sclct nem volna találbitó.
Számtalan orvoi álul>zen Ubduciok básiszerttl ajinliatnak é» ajáoItattak minden oly bajoknál. m«lyek a rósz eraésztés. liól éa azéKrekedésból erednek: mint epe-zavarok, májbajok; kólika, vértulalás^k, aranyér, b'é>tétlenaég ¦ hasonló betegségeknél. Vértisititó tnlajdomátuknál fogva kitűnő batánal vannáx vér«zea-éiiy»éí, l abbil eredő bajoknál is: igy aápkórnál, idegességből szárnia*o fejfájáiokuál stb. Eieo vériisztitó labd icsok oly könnyen hátiak, -io^v a legcsekélyebb íáj dal mákat sem okozzák és ennek l-g a lejrgrengébb egyéaeic, de még gyermekek i,ul i« minden aggodalom nélkül bevehetok.
A tiámtálan háUiratból, melret e labdacsok tonyasstöi a le,'kUlrtabÖzöbb és legnehezebb betegségük ntán egészségiek réiB folytán boazánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk mag smh megjegysénél, hogy mindenki, aki ezen lab-egyszer haianálta, meg vagyunk győződve, hogy asokat tovább fogja ajánlani.
folyta-
Köln, 1393 április hó 30-án. Tisztelt I'serhofe 'nr! Legyen olyan szíves és küldjön né-.k-em ismét l-> tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztitö labdacsaiból ntánvótaitiel. ^'-ogadja ezúton is a legmélyebb köszönetemet labdacnai csoda hatásáé 11-
Maradok teljes tisztelettel, Pawlistik' Ferencz, Köln, Lindentha!
¦zept
~Hra«che, Kiadóik mellett, l8ftl Tekintetei nr!
I-tm xkarau volt, hogy ac ön labdacsai, keaeim kösé kerültek, melyeknek batásat eaennel megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam tGbbé képes végezni és biaonyára már a holtak kdzt volnék, ha as On ciodálatraméltó lab lacsai engem nem mentettek volna meg. As Ut«n áldja meg Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam **a, hogy ettn latidactok engem is tokéleteaen kifognak gyógyítani, á mint már másoknak is egészségük vitizanv-relére tegitfégnl siolgáltak,
Knificz Teréz.
Bécs-Ujbely, 1S87 november 9-4n. Mélyen tintelt m ! A legforróbb k3«aönetamet m .udora eaennel Önnek 60 éves nagynéném nevében Aa illető öt éven át aaenvedett gyomorhu-l| vizkóraágban, már éleiét is megunta, melyről egyéh-it mondott, midSn véletlenül egy dobozt kapott aa 0o kitűnő vértisstitó labdacsaiból i azoknak állandó használata folytán tűkéleteaen kigyógyult.
LegfSbb tiaztelettal, Weiaézettel Josafa
Eíchengrab^ramt, Uióhl raolleti, 185». márez 27-én Tekintetei nr!
Alulírott ismételten kér á ciotaagot az Ön valóban ' hasznos é« kitOnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen lab lacsok érteke felett éj azok, a hol caak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebbéi! fogom ajánlani. Esen hálairatom tetssé-szerinti hasznaiauira Ont ezennel fel-batal i ásom. Teljes tisztelettel, Hann Ignáez.
lyekoek használati utasítása stPuerhofer J. névxtiiráasal fekete színben és minden egyet doboz fedele ugyanazon, aláírással vfiröd azinbec vau ellátva. ~MMl
Bernhard W. O.-tól Bre-
Bernhard-íéle alpesifu-liquer.
géniben egy egész üveggel 2 frt 60 kr, félüvegg és egy negyed üveggel "0 kr.
Araerikai köszvénykenőcs, S?
Taimohiniü hajkenőcs
ként 1-
, Kolbach mellett, Szilézia, 1888. okt. 8 ?
Golyva-baizsam, Stoli-féle Koia-vegyülék
Ootechd T. tir!
Kelkérem, miszerint az Ön vértísztitó labdacsaiból egy csomagot dobozzal küldeni azivetkedjék. Csakis az Ön csodálatos labdacaainak köszSnhetem, hogy egy gyomorhajtól, mely engem üt éven ál gyötört, megszabadultam. Esen labdacsok nálam toba-sem fognak kifogyni t midőn legforróbb k5szon«temet kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwickl Anna.
."•¦-.<¦- vértisztitó labdaosoh csakis a Pserhnfer J.-féle, as ,,arany birodalmi aitnthoz" ciimiett gyogysiertarban. Sécshen I.,
Sligerstrasts 15 sz a kétzitt-tnek valódi minőségben s egy 15 izem labdacsot tartalmazó dobos ár* 21 kr. Egy eiomag, melyben 6 doboz UrUlmaztatik, l frt QL krba kerül; bérmenteüen utánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. Kay csomagnál kevesebb nem
küldetik el.
Az Siisfg elöbb*ni heküldé*Ó.iél {mi legjobban postautalványon eazküzftltetikj bérineutei küldéssel-' együtt : 1 csomag 1 frt •mag 2 frt 30 kr. 3 csomag 3 irt 35 kr.( 4 csomag' , 5 csomag 5 írt 20 kr. ói 10 csomag S frf 20 krba kerül. Kapbaték Török József lyégyszertárábáa, Bailapsitea
sjktjr NB Nagy eltérjedetuégük következtében ezen lab-Jmesok a legktllKufeléiib nevek ia alakok alatt utáooztatnak : ennek kSvJikeztében kéretik csakis Pserhofer J.-féle
dacokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, rae- jJózsef gyógyszerész ornai, mráiy-uteza ix. sz.
¦&j kr.
frt 4o kr.,
félüveggel 1 frt 40 kr.
és biztoi hasán legjobb szer, nyes éi ci3toi bajok. o.m. : gerinecagr bántalom, t*g»zaggatás. iichi^s, raigraine, ideges fogfájás, főfájás, fülazag-gatis sth. .tb ellen I frt 2U k
Pserkofer 1 -tél. t hosszú sora óta v, mennyi hajnSveizto izer kflzrttt orvoiok álul a legjobbnak ismerve. Egy elegánsan kiállított nagy tzeiencaével 2 frt.
AltílJííllfW iSinia-? s,"del tanártól. Gtés és szúrás aiUlldllüS Uip»1SZ által okozott .ebeknél, mérge, daganatoknál, ujjkukacz, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más ily bs--*«!'• «« 'ín kipróbálta. 1 tégely 50 kr. Bérmentve
«5 krajezár.
i^aírvbal/sani p«rBaf* *--*«¦ ^ok év óu a f«gyo. u-
Al»6JUaiiBam gokr* éi minden idült sebre, mint legbiztosabb iser elismerve 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 6ó kr.
iert kitdnö aásí.aer, hurut köhögés sth. ellen. 1 üve-gecske ára f>0 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
[prágai eaSpp* :k) megr'ont.ittt gyomor roi'. eméiztéi és mindennemű alteitt 1>< >k ellen kitttnő básíiser. I üvegcsével 22 kr., 12 üveg - frt.
Általános tisztitó-só ^ A w,i'
minden következményei, a. ei. : föl gyomorhér, aranyér, dugalás st'
Utitűnedv, »24^«»™..
Életesszenczia
láatszer a rossz emésztés a, szédület, gyomorgörcs, . t csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. tfSS^™**?! Por a. lábizzadás ellen. l'tLl^r'^l
képződő knllemeüen czagot, épen Urtja a lábbelit és mint árta -matlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentre 75 kr.
kitűnő szer golyva ellen. 1 üveg 40 kr, bérmentes küldéssel L5 kr.
kitűnő szer az idegek erősítésére, *-gyomorbaj ban szenvedők és a belek betegségei a él. 1 liter Kola-EÚxir vagy bor 3 frt, *h "ter 1 M W ^r., 'J, liter 85 kr.
Kaiser-KoIa-ÉIixir ?tf^íT írt
mfífl-PntrA k0,ön5« t*í*1« C-égyszer egyoldalo főfájás JHia-rüKO, foofájas. rtaegmi stb. ellen ]
Ezan itt felsorolt kéizitményeken kívül aa piztráklapokban hirdetettösssesbel- és külföldi gyógyizerészetí kQloulegességek rak tiron vannak és a készletben. uetáu sem lerók gyorsan és olcsón megaxerjstetnek — Poatsi megrendelés*k a leggyorssbbsn ess-kazülietnek, ha a pénzSasxeg eőre bekaidetik; nagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek:. Bérmentve c-alds oly esetben tőr-téaik a küldés, ba az fisszeg elCre beérkezik, mely esetben a vértisztitó lab- posuksltségek sokkal ssjjsqie teltebbek.Bndapesten kapható: Tírík lödi.kn.ir m«_ |jA««f nrWvsivrAii nrnál. Ririlv-uteza 12. sz.
Kukoricza-morzsolók
kéi és eröhajtásra. egyszerű és kéttűs szerkezettel, szeleiével és szelelő nélkül. Gabona-rosták, Konkolyotok (trieurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalma-sajtók
fekvőén vagy kocsira szerelve,
Takarmány-f&llesziök,
Szállítható takarék-főzö-SstSk takarmány stb. részére.
Szecskavágók, Répa és burgonyavágók, Darálók elismert legjobb minőségben és szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph. és Társa
cs. és kir. kiz. szabad.
gazdasági gépgyárában BÉCS, ll/l, Taborstrasse 76. szám.
Árjegyzékek ingyen. — Képviselők íeivétetnek.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
utáíir-ott .TOKAJI COGNAC". Ezek ugyan nagyon olcsók, de ép olyrn szak éi igy mé? a legkisebb összeget sem érik meg. — Eme ért ék te len utánzatok képnyen felismerhetők, mert
1. nem az egyedüli és csakis Tokajban létező
SZ-
Elsö Tokaji Cogliaczyárból származnak. ezen TohaJ város czlmerével
nincsenek ellátva :
BEJEGYZETT
AZ ELSÓ TUKAJ1
VÉDJEGYE COCNAC GYÁRNAK
Tokaji Cognac Tokaj város czlmerével
az ELSŐ TOKAJI COGNACGYÁRBOL, TOKAJBAN
mely 1893—94. évben, mint hiteles közjegyzői okirat bizonyítja, 725,135 liter bort hasznait fel. A fenti errtieti TOKAJI COGNAC kapható: minden jobb fűszer- és csemegekereskedésben, gyógyszertárakban, továbbá jobb éttermek és kávéházakban. Helyi képviselte: Wetax TegtTérek urfkuál.
¦"•XXXIV, ÉVFOLYAM.
Eredeti Singer varrógépek
mintaszerű szerkezetük munkaképességük és Urtéssijuknil fogva fölülmulhatatlanok: általánosan kedveltek és a legnagyobb elterjedésnek Örvendenek. 31 Több mint I* millió VBIl használatbk«, 300-nál több kitüntetést nyertek, legutóbb ismét inuhiiii/< s< Ii. 1 |jl
Chicag()iía» 54 első dijat, Prágában diszokl., Sir<issburgbari aran) érmei. TemesváréU aranyérmet.
A legjobb és leghasznosabb karácsonyi és njóvi ajándék.
A Singer-társulat lagujabb találmánya a mag-askaru V Elirtlíinc ScllUttle gép, ugy mint ezen gyár eddigi összes gyártmányai, fényes eredményt mutat fel. Kzen gép eyj-szerü kezelése, jfj'ors és könnyű járása, továbbá Ízléses kiállítási által különösen kitűnik.
Oktatás a műhimzésben dijtalauul eszközöltetik.
The. Slagéi l&imftóiflsg C@, rkménytteas&g
(ezelőtt ^EIDIilVCiER G.) }
az eredeti ^iagef varrégépefc. esyeáftíi rákt&ra Kagy-KaatsssSs öeáfc Fereaez-téc sz.
Szőllővessző eladás.
1895. évi őszi és 1896-ik évi tavaszi szállításra eladásra kerül
oooooooooooooo
16 frt
17 „
1G
12 12
-18 20
150000 I-sŐ rendű rupestris, mely monticola. metallcia és forwort 25000 gyökeres anyatelep e's ültetésre alkalmas rupestris . . 1000O0 í sű rendű riparia portalis ........ . .
50000 gyökeres ültetésre alkalmas riparia portalis......Ifi
75000 I-íó rendű riparia selecta . , . :......
50000 gyökeres ültetésre alkalmas riparia selecta . . . 25000 Il-od réndü ültetésre alkalmas rupestris montecola
25000 soloni? I sö rendű ültetésre alkalmas.....
25000 gyökerei solonis . . . ... . ........: U „
Ugyanitt kaphatók fás, gyökeres és sima zöldojtványoir.
Az 1 sö rendű vesszők G mm. és ezen felüli vastagok 50—60 cm. hosszúak, oltásra alkalmasak, 10000 vessző megrendelésnél, árkedvezmény adatik. — A vesszők Tapolczáo átveendők, kivánatra azonban az itteni vasúti állomáshoz szállíttatnak. Fenti ár 1000 darabra vonatkozik csomagolással együtt. A faj-tisztaságért felelősség vállaltatik.
w Megrendelések kéretnek 25°10 előleg beküldése mellett HIRSCB LIPÓT hoz szőllőnagybirtokos Tapoleza, Zalamegye.
Előfizetési felhívás!
Magyarország alkotmányos szabadságában él. Ezen alapra fektették őseink és első királyaink országunkat, ez alapon épült fel a magyar állam ezer esztendeig, a»ért ezen az alapon lehet éa keli fenntartani a jövőben is.
kzt akarjuk!
A nép javát, törvényes jogát, szabadságának védelmét, hitének tiszteletét követeljük az államtól, kormánytól é» törvényhozástól -
Ezért alapítottuk a néppártot és ezért indítunk 1S96. évi január in! kezdve egv politikai napilapot ezen czimmel:
„ALKOTMÁNY." '
Az „ALKOTMÁNY* megindításával megkívánunk jelelni azon óhajtásnak, mely évek óta és mindig sürgősebben oly keresztény napilapot kivan tőlünk, \nely a néppárt részéről kifejtett politikai és társadalmi programmnák országos közege legyen.
Az „ALKOTMÁNY* egész határozottsággal és as7Ó legtágabb értelmében politikai lap kivan lenni.
Az „ALKOTMÁNY" hazánk ezredéves történetéből és ezen történetből fejlődött alkotmányunk bőt fog kiindulni.
Az „ALKOTMÁNY1* képviselni fogja azon mozgalmat, melyet a szabadelvű párt egyházpolitikájának ellenzése keltett; ezért kizárólag, felekezeti, vagy egyházi lap nem leszeo.
Az -ALKOTMÁNY1* az alkotmány szentségét, a magyar állam és nemzet érdekeit teljesen megőrizni és ezt a hon minden nyelvű polgárai irányában egyenlő igazsággal akarja szolgálni.
Az ,ALKOTMÁNY" a kiegyezést, -az 1867. évi XII-ik lörvényczikket ujabb viták tárgyává tenni nem kívánja, hogy minden erőt egyesiihessen.
Az „ALKOTMÁNY* törekvéseinek egyik föczélját képezi a nép anyagi érdekeinek biztosítása és fejlesztése ; mert az anyagi jólét az erkölcsi szabadsággal és a politikai füegetleoséggei együtt jár.
Az „ALKOTMÁNY0 a politikai jogok szabsd gyakorlatának biztosítását követeli. L'_J
Az „ALKOTMÁNY*1 az igazságot és jogot mindenki iránt és mindenkivel szemben meg akarja védelmezni; azért e hon minden polgárát valláskülönbség és polgári állásra való tekintet nélkül előfizetőinek sorában reméli egyesíthetni.
Az alkotmány az államnak és társadalomnak legfőbb biztositéka, melybeu az anyagi függetlenség és az erkölcsi szabadság gyökerezik; ezért jelszavunk legyen sz alkotmány védelme! * >
Budapest, 1895. deczember S án. Hazafias üdvözlettel
Zichy Nándor gróf, Esterházy Miklós Móricz gróf.
Az „ALKOTMÁNY" politikai czikkeit közéletühk kiváió férfiai és a ma-yyar hírlapirodalom legkedveltebb publicistái fogják irni; hirlapirodalmi és közgazdaíági részét kipróbált erők szerkesztik s benne a zsurnalisztikái tisztesség éa becsületesség teljes mértékben meg fog tartatni.
A néppárt uj politikai, irodalmi és közgazdasági napilapjának mutatványszámai már karácsonykor a lap saját nyomdájában fognak megjelenni ily czimme'
„ALKOTMÁNY."
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Izl fueic - iKí'iCO Csésze - ripftto
OOOOOOOOOOOOOOI
A legjobb
Szín szappan
kulcs védjegygyei
Jótállás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű és a kezeknek.
Elérusitás; Schvarct éa Tanber urakníl N'i'v-Kanizsin.
Az ,ALKOTMÁEY' előfizetési ára a legolcsóbb: . Egész évre . . . . 10 frt — kr.
Félévre.....5 frt — kr.
Sfegyedévre .... 2 frt 50 kr. Egy hónapra. ... 1 frt — kr.
Egyré számok ára helyben 3 kr,. vidéken 4 kr.
Kaphatók az ország Összes dohánytözsdéiben. Mutatványszámok 100J 00 példányban fognak szétküldetni.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: B'/dapest, Baross utcza 59. szám. hova az előfizetési péntek, réklamácziók és a lap szellemi részét érdeklő ösz-szes közlemények küldendők.
„VULKÁN" . "
g é p g y á r rés z v é n y-t á r s a s á g
f ' ezelőtt
Gutjahr és Müller — Reinhard Fernau & Co. . ! Budapest Bécai
az elsőrangú malom építészeti gyárban
BUAPESTEN, V., külső váczi-ut 70 |f
X Sörgöiivr.zimr^tiutjalíVluIkk i." gyárt.tnuk Sürgönvezim : „Qutjahrvulkáu*- ^|
- ::rir.:r LGip-S2Ítj||ii| lOSQillir-SicMer)-—-—™ |
Gutjahr-Müller és Sóder szabadalma. ..... 44
2 A ^Lengő-szitagópnek" előnyei: 3
%^ Az Őrleményeket tökéletesen szitálja és osztályozza; — a szitált lisztek tiszták, a derczék lisztmentesr-k és TJ
a* a darák „éíese^" vannak osztályozva; — rendkívül egyszerű kezelés; — a szitáit lisztnek tisztátalauitása 3
ff egészen ki van zárva; — a géphez kevés szitabevonat szüségeitetik; — a gép csekély tért és csekély erőt tÍ
J igényei; — a gép járása tökéletesen nyugodt; — automatikus özemre igen alkalmas; — a gép egy egész
#T cylinder-rendszert pótol — a gép munkaképessége felü'mulbatatlan; ' 4f
ff továbbá: M
11i-jsz ti tó- és; osztályozó gépek*
^ Schneizer Ágoston szabadalma. ^»
ugyanazon gépen a le g- ^ finomabb deresek vL-iamint a legdurváhb 4( darák tisztíthatók;
M
muokaképessége vend- ^ kivül nagy; a gép1 cse-kély tért igényel; bár mely malomban lénye- ^ ges üzemakadály néi- 44 köt lehet ilyen gépek- T> kel egy daraíisztitást ^ berendezni. . 13
v^> A tisztító és q $je-Jfr tá ly ozó-gépne k el Ö-ff nyei;
Egyszerű és czélszerü
szerkezel; ü/Piii közben csekély
kezelést igényel; a gép sokkal több tiszta darát állit elő, mint bármely más íyl íajta gép;
A neve>.ett legújabb malmászati gépeken kívül gyártatnak még: rögsziták, tarárok, gabona-osztályozó^épek Boby- 4t íele rendszer és misok nzennt, .Vulkán" gabonatisztüÓ- és kefélögépek örlőjaratok, gabona, liszt és darafelíiuzók 42
}f szillitócsigák,- dara-, liszt- éa derweheoeerek, felbuzógépek és járószékek. ±1
}f Tég 1 agy ár tás i gépek [íotop E. hiroeves rendszere szerint. M
ü Ny e r s 6 n t v é n y e k a.ját és idegen minták ulán, fogaskerekeket géppel formálva & 3
.i Mindennemű szerszá re gépek fém, fa és kő megmunkálására 2
S Gőzgépeket kipróbált rendszer szerint, v i z i k e r e k e k, közlómúvek (transmissziók.) J
}f t Kívánatra prospectnsok és költségvetések kiilritnek. 2
Nyomatott Tfj Wajrlits Jrtzsef könyvnyomdájában Nagy-Kanizsin.