Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.76 MB
2010-01-25 13:29:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2428
7216
Zalai Közlöny 1897. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, m
j-
Etőfimeté$i ár: Egész én-e . b írt — kr
Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. NefrredsTre . . . 1 írt 2S kr Egyes szám 10 kr. HIKDETÉSEE & hasábot petiuorbaa 7, manodnsorj Ő, j minden további sorért 5 kr,1
SVILTTÉRB EÜ jpfiit toronként 10 árért Tétetnek\' [fel. Kincstári il.íték minden egyesi i hirdetésért 30 kr. liaeieadő
XXXVI. évfolyam.
A nagykaoizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-ta-jöság*, a »Kotori takarépénztár réazvény-tirsasig", a .nagy-kanizsai- és galamboki Önkéntes türoltci-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneverő nőegylet", „n.kanizaai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tanintézete*, a „katoaai hadastyáa egylej\' a ,
Amp szellemi részéi ülctS n [det közlemény a felelős szerkeiztö] bérére, az anyagi részt illető kön-BeménTík pedig a kiadó hí-Jtére ex szetten Sa^j-Eaeísatt-raj bérmentve intézendök.
Bérmentetlen terelek nem fogadtatnak el.
aem kőidéinek
egyesület" *- „nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagy-kanizlai ^resztény jótékony soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kül választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Boldog uj esztendőt!
Nagy-Kanizsa, 1897. jao 3.
Öiánte saivvel kifásnok minden olvasóoknak boldog újesztendő t az uj év küszöbén.
Vége r»n ismét egy érnek.
3 akármilyen könnyen részi is valaki az életet, ez a forduló gondolkodásra készlett mégis, s ha csak pillanatnyira is, de komolyan gondol a letüni évre. Az idő elröpült, visi-szahozni többé nem lehet. Ha bút, ha bánatot hozott is reánk, mégis olyan nehéz megválni-, tőle.
A lefolyt -évet sajnálnánk kétszeres oknak van. A lefolyt év ünnepi év volt, a hazaszeretet finnepének éve, az ezeréves Magyarország apoteózisának éve, a\' mu\'. lelkes kultuszának éve, a jövendő biztató reményeire gynjtó esztendő. Ezeréves mait zárult le vele s egy dicsőséges jövendő nyílt meg. A mait fénye, ragyogása, a jövendő tündöklő feltűnése együtt emelték ez évet Cnnepi évvé
Milyen jó is volt, hogy a mait ünneplése közben olyan kevés időnk jutott & jelenre is gondolnánk.
Mert a mnll évet nem számithatjuk egyébként a szerencsés esztendők közé. Sok csapás sújtott beu üo kei, kivált g a z-daközönségünk szenvedett sokat: termése Ciak középszerű volt, szől-ieiben a filloxéra és a jégeső tett nagy kirakat, marháit a sok járványos betegség pusztította.
Azonban még aiucs okunk két-ségbeesui, s mindég megmarad számunkra a vigasztalás, ho^y a jövő talán jobb lesz.
A mult év jelentékeny változás1 hozott létre városunk kormányzásában. A régime megbukott, bár a régi rendszer még miodég nem te-
mettetett el vele együtt. A jelek azonban biztatók ugy, hogy e téren várhatunk legtöbbet s itt van legnagyobb kilátásunk, hogy legkevésbé csalódunk.
Vármegyénk is elvesztette régi főispánját. Helyét szintén fiatal erő foglalta el, kinek ambíciójában, tettvágyában és nemes törekvéseiben vármegyénk haladásának és fejlődésének biztos zálogát látjuk, kivált midőn oly kipróbált "férfiak állanak mellette, kiknek eddigi tevékenysége biztosit erről.
A közélet terén tehát elég bizalommal nézhetünk az. nj esztendő elé.
Egyik első rangú feladata lesz lapunknak, hogy mint a nyilvánosság orgánuma, élénk figyelemmel kisérje a .közigazgatás minden ágát, ébren őrködve a vezető tényezők minden tettére, buzdítva és lelkesítve, ha a jóra törvén akadályokra bukkannak, intve és bírálva, ha a közjó útjáról letérnek.
Van-e vájjon ennyi biztató momentum, ha társadalmunkra fordítjuk tekintetünket ?
Sokszor elpanaszoltuk már társadalmi életünk bajait, melyeknek csiráját abban táiáljuk meg,\' hogy egy-s é g n é I k ü 1 vagyunk. A szakadozott-ság társadalmunk főbaja. — Hoz-e vájjon az uj év gyógyító irt e sebünkre ? Lapunknak másik feladata if^z mindért elkövetni, hogy társadalmi eleiünkbe öiszehangzást, egy célra törekvést, egységet hozzon bele.
A gazdasági élet terén nagy figyelemmel leszünk a kisgazdák és kis birtokosok érdekéire anélkül azonban, hogy ellenségei lennének a nagy tökének és nagy birtoknak. Meggyőződésünk azonban, hogy amazok boldogulhatása és megelégedettsége
T A a G A.
A három királyok
Napkeletnek hirom szent királya Útnak indul raestre Jódéiba. Tüzes napfény su zárat szór rajok Arznyszoret s bibor a ruhájuk. lLily nagy íz út! Yissza-rissxa néznek, Alkonyatra zsidó földre érnek. Hatok mögött mesne mar az otthon s előttük egy csillag ragyog folytan, Hely ti irányt raotatj* meg nékik, A királyok figyel eiam el nézik. Gondolkoznak: bol 411 meg a csillag ? De megszóltál -felettük egy ily hang: Ne Téljetek fényes palotákat. Szemeitek ott semmit sem latnak. Aki nagy Úr és bir e ti 1 ággal: Megelégszik egy istálló•bissal. A királyok toTibb-tovább mennek S ajkaikon megcsendül az ének: .Hatalmas Úri Izraelnek atyja, Szereteted lelkünket áthatja. Elismertek Téged Királyunknak, Ki Messiást adtál mindnyájunknak Vezess minket szent Fiad elébr. Hogy a ununk Tágjait elérje. Csendüljön meg Neki is az ének: Halleluja örök szent neTé&ek\'l
Betlehemben, Dirid Tarosában Égi király van nyomorúságban. Égi király ez sz Istengyermek. Kit szoléi jászolba helyérték. Nincsen neki puha, meleg igya, Atza széna, szalma a párnája, Körülötte nincten fény és pompa, Mintha szegény koldnsgyeraek vólnz. De ia kés5n_ közepén az éjnek A királyok mind megérkezések. „Hozti\'ck mirhát és aranyat néked, Hiv szolgáid imádunk mi Téged, Óh. hogy végre szemeink megláttak, Lábaidhoz tesszük koro&ábkatr"
De Mária misd ezt vissza adja S imígy hangzik ar 5 nyájas szava: A kincseket vigyétek e! innen, Kern kívánja t61et-k est Isten, A ki nagy Ür és bir e tilágsal: Megelégszik szirrel és iminL A királyok leborulnak térdre, Szemeiket függesztrén az égre. Imádkoznak s arcuk gyűl\' örömre, Áldott légy óh Betlehem örökre I
HALÁSZ MARGIT.
A gyilkos.
j - A Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Történek pediglen a mi Ünmk és Megváltónk Jézus Krisztus születése után az 1643-ik esztendőben, a raiknron is szomorú napra virradt Kolozsvárott lakó 1 >tvös Dávid nevezetű, aranymires uramnak az ö háza népe. Lön epedig a dolog oiyaténképen, bogy a nevezetű. Ötvös mesternek Gatti Mihály inasa, aki Gatti Iltyésnének. született Sáska Katalinnak volt a fia, néminemű rozsdáspns-. kát tisztogatott. — Vala .pedig Ötvös i Dávid uramnak az Ő ezüst és aranymar-; háin kívül cselédsége is nagy számmal, brjadoh leányzók közöttük. A mikor pedig Gatti Mihály a puskát tisztogatta volna, az ördög ármánykodása folytán a puska elsült, és ez véletlen gonosz esetből épen i az ott álló Varga Tamásnak leányát, aki : szinte cselédje rolt Ötvös Dávidnak, találta a folyó, s ez a szegény leány kevés napok mnlva bele is balt a sebbe.*)
teszi nagygyá é3 boldoggá hazánkat.
Egyébként pea:g igyekezzünk mindnyájan megállni helyünket tisztességgel és töltsük be hivatásunkat becsülettel.
A jövőbe pedig nézzünk bizodalommal.
Adjon Isten mindnyájunknak boldog nj esztendőt!
Városi tanáss és iskolaszók.
Nagy-Kanizsa, 189«. jsnoár 1.
Midőn ezt a kérdést a nyilvánosság, mint a bírálatra legilletékesebb fórum elé vissz&k. előre bocbájtjuk, hogy lehetőleg iparkodunk a tiszta tárgyilagosság határai között ma -radva pusztán a tényeket, és az ezek helyes megítéléséhez konkuráló törvényes- intézkedéseket regisztrálni, mert mi sem lehet kevesbbé colunk mint a két hatóság között felkeltett nézeteltérést kiélesiteui.
A tényállás röviden az, hogy a községi iskolaszék 1896. szeptember 5-én tehát az iskolaév kezdetének első napjaiban — az iskolai igazgatóság jelentéséből éríesü;vén arról, hopy a YL ís^YI^^&erületben iskolaköteles gyermekek szülői a beiratást lanyhán Leijesitik, s különben is a mult tapasztalatain okulva tudhaták azt, hogy a beiratás csak a hónap második felében, sót október elején szokott foganatba vétetni, — jegyzőkönyvileg felkérte .a városi tanácsot, hasson oda a törvény szigorával, hogy a mulasztó szülők az előírásnak eleget tegyenek. A városi tanács e megkeresését október hő 4-én tárgyalván az iskolaszékhez október 31-én érkezett határozatában, megnyugtatta azt, arról / értesítvén, — hogy hirdetési uton figyelmeztette a szü-
lőkei a beiratás és az iskoláztatás pontos teljesítésére. Az iskolaszék sürgőién, november 4-én, targyalta az ügyet, s mi természetesebb mint hogy hivatkozott a népiskolai törvény rendelkezésére, mely szerint a figyelmeztetésnek nem közhirdetés hanem megintés utján kell történnie, óhaját nyilvánította az iránt, hogy a tanács e kérdésben hatályosabban intézkedjék, és méltó csodálkozásának adott kifejezést afelett, hogy a tanács ezt a kérdést, nemcsak a mód, hanem a két;, hónapi halasztásra is tekintve lanyhán fogta fel.
Erre következik azután a trójaiak szörnyű kirohanása!
A tanács megbotránkozását fejezi ki az iskolaszék ép oly indokolatlan mint merész kritikája felett és a lanyha felfogás kifejezését kereken vissza nt isi tj a, vádolva az iskolaszéket, hogy a mulasztók névsorát kőtélességszerüleg eléje nem terjesztette. S felhívja, hogy 6 mulasztásra nézve haladéktalanul intézkedjék. Eagndelmet kérünk, tul méltóztatott lőni a célon 1 Ily alakban nem lehet megvádolni a város egyik esküvel kötelezett autonóm testületét arról az oldalról, ahol csak önzetlen támogatóra számíthat Ily alakban méltatlanság elkeseríteni azt a testületet, amely nem ia egész évi fen-álíása alatt a népoktatás Ügye körül oly kérdéseket tisztázott, a melyek évek hosszú sora óta a feledékenység homályában szenvedlek 1
Lássuk csak miként rendelkezik a törvény idevonatkozó részében ? A népük tata tási törvény 4. szakasza szerint ugyanis „a szülő kötelességének teljesítésére komolyan figyelmeztetendő, s esetleg bírságolandó1*, tehát a figyelmeztetés csak egyéni lehet, nem szabad annak módozatául
az országos vásárok elhalasztására alkalmazni szokott dobszót használni, mert hisz akkoromraö lelkiismerettel rója ki a hatóság a bírságot arra a szegény szülőre, akit a mulasztás következményeire megfelelő módon nem figyelmeztetett?!
Az iskolaszék tehát a törvény alapján állott, midőn a tanácsot a figyelmeztetés módjának helytelenségére figyelmeztette. De mit szóljunk arról az abszurd vádról, bogy az iskola szék elmulasztotta a mulasztók névjegyzékét a\'tanácsai közölni ? ki tartozik ezt elkészíteni? mit szól a törvény? nem olvasták volna eí kelet bölcse**, hogy a községi elő járóság köteles, a tanév kezdete előtt két hónappal a. tanköteles gyermekeket felekezeti különbség nélkül összeiratni, és az összeírás egy példányát a közigazgatási bizottság-nak és a másik példányát az iskolaszéknek megküldeni? Ám mutassak meg azt a példányt, azt a kézbesítési ivet, ameíy ennek az iskolaszékhez történt áttételét igazolja! Vajon hol vegye ez azt a szakerőt, akivel" ezt a kimutatást közel 3000 iskolakötelezett gyermekre nézve elkészíthesse ?
Az iskolaszék magasztos hivatásához méltó higgadtsággal intézkedett a méltatlan támadással szemben, midőn az átiratnak az adott körülmények között épen nem indokolható, hang menetével szemben egyszerűen azt konstatálta, hogy a tanács eljárása a fen álló törvényes szabályoknak; meg nem felet, hanem a nyilvánosságnak nem szabad napirendre térnie a felett, hogy védelmébe vegyen egy testületet, amely a közönség háláját és elismerését rövid fenállása óta !3 feltétlenül kiérdemelte.
Egy iskolaszéki tag.
•} Századok XX évfolyam 577 htp
Nosza Gattí Mihály is megijedt, elbujdosott Kolozsvárról s sok idők múlva is bujdosók.
Városbíró uram pedig hír Dl vévén a dolgot, ennek rendje, módja szerint megjelent a háznál, megvizsgálni az igazságot, hogy a gonosz méltó büntetését elvegye.
Vallották azonban a környül-állók egyhangúlag, bogy nem bos uságból, sem pediglen szándékból vagy latorságból, lőtt a szegény inas, sót a meglótt leányzó, halála elolt testamentumot csinálván, meghagyta, hogy az ifjút ne üldözzék mert Ö ártatlan, mert nem hogy akaratból cselekedte volna ezt ő rajta Gatti Mibály, de sőt oly jó akarattal volt hozzája, hogy mások ellan is megoltalmazta volna."
Ennekokáért az itju Gatti Mihály elhívta édes anyját Brassóból és több becsületes kolozsvári polgárokkal Fenessi Mihály asszonyomnak házában gyűltek össze, hol is a dolgot meghányták-vetették, a leányzónak az Ö édes apja -Varga Tamás-pediglen — aki Szslánei Krisztina .úrasszonyomnak jobbágya volt — „megtekéntvén az. véletlen nagy szomorú esetet és látván az legény] édes anytának is fia esetén való sok keserűségét, megea-gede az Ó édes leányának véletlen haláláról Gatti Mihálynak." .
Ez nevezetű Gatti Mihálynak az édes anyja pedig hálából adott Varga Tamásnak 22 idesí huszonkét forintot garas ós poltura pénzül, mire nézvést aztán Varga Tamás megígérte, hogy Gatti Mihálynak ezért semmiféle bántódása soha nem
lészen -de ^sít irást is készítettek erről. k kijelentették, hogy be Gatti Mihály valahol és valamely helyekben akar lakni, $ tanult mesterségét akarja mivelni, mindenütt szabadon és békességben lakhassák.\'
Ez az írás aztán bemutatódott a nemes város tanácsának, mire is aztán 1613. augusztus 14-én kimondta a tanács a sentenüát. hogy a történet szerűit esett dologért az nevezető Gatti Mihály, tanuló mesterségit bántódás nélkül .követheti, kitanulván az céh is beveheti, ha az ifju-nak^kedve leszen hozzája.
Az ifjúnak pedig idők folytán „kedve Folt hozzája* — kitanulván ugyanis mesterségit felsiabadnlt legénnyé, vándorolt is mestersége folytatása végett, ugy a mint jóravaló legénynek illik, — de mikor aztán visszajött Kolozsvárra, s a céhbe akart belépni, cébbeli nraimék nem fogadták maguk;, közé.
Mert hát nagy sora volt annak, hogy valaki a céhbe bejusson! Élőirta a rendtartás, hogy az aspiráns: v
.jámbor születéséről nemzetség levelet mutasson és janitor életiről,
azonképen arról is, hogy céhez helyen tanult,
mesterrem ket itt helyben a mi szokott • módiink szerint csináljon,
az mivel az céhnek tartózik, azt megadja, kezet vessen, hogy az céhnek igaz rendit követi, s mindennek igazán híven mivel mind az ezüstből, aranyból, kö-vekból.-
Hát hiszen Gatti Mihálynak mind ezek a dolgok nem nagy fejtörést okoztak volna, ha cébbeli uraimék szemeire nem vetik az I650-ik eszsztendő október 10 én a tanácshoz beadott írásukban-, hogy Iám még csak hire jár, hogy Gatü mester akar lenni, még be sem vettük 5 kelmét, már is azt beszélik a polgárok, hogy közöttünk gyilkos is van !
A tanács azonban nem sokat teketóriázó:.:, hanem még aznap visszairt: van kee teknpk privilégiuma és arról való rendtartása, céhbe mi móddal vegyen be valakit. Keetefc procedáljon az szerint.
A céh aztán procedáít is: nem vette be Gattit. Makók van az életibec, azt mondta; gyilkos nem lehet a becsületes eéhben.
Im azonban Gattí Mibály nem nyugodott ebbe a dologba, hanem most már ó folyamodott a tanácshoz.
Tisztelendt becsületes uraim és kedves atyáim, panaszkodik a legény, annak idején engem a céh vissza fogadott becsületesen, minden villongás nélkül, mos; pedig nem akar bevenni a mesterek közé pedig akkor az becsületes céh hat tallérral megbüntetett, s evvel kimondta azt is, hogy jövendőben beállhatok a céhbe
Megcsinálta a remeket is —- így is - de mindhiába, az a szerencsétlen lövés ngylátszik nemcsak a szegény leányzc életét oltotta ki, banem okul szolgál arra is, hogy őt a céhbe be ne vegyék.-
A városi tanács aztán meghozta aí igazságot
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XUCVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
.Városi közgyűlés
Nagy-Kanizsa Táros képviselő testülete december hó 30-án közerőié*! tartott Véesey Zsigmond polgármester elnöklete alatt. Tárgyaltatott a következő tárgysorozat :
1. Dr. Toboly Gyula b. elnök és ki-kttldött tagtársai \'jelentése az 3 897. érre érvényes legtöbb adótfizető v. képviselőjéé-névjegyzéke kiigazítása tárgyában
2. A belső piaci és országos marha vásárok helypéozszedési jogának bérbeadása táigyábao megtartott árrerés eredményének bejelentése.
- íkBotfy Károly nyu%. v. erdőmes-ter és Németh János nyög. v. híratal szolga kegydij iránti kérvóoye.
4. k r. pénztárnoki állásnak, elhalálozás folytán történt — megüresedésé-áek beje leölése,
5. Az áfí&mi Ital- és fogyasztási adók megváltása tárgyában leendő eljárásra kiküldött bizottság jelentése és ugyan e tárgyban a v. pénzagyi bizottság javaslata
6. A városi számvizsgáló bizottság, tagjainak a ?. árvaszék 1895. éri számadásai felülvizsgálása kőről felmerült 57 frt 27 kr. napidíjnak a tartalék alapból leendő fedezése.
• 7. A szépítő egyesület előterjeszrose, a temető jobb oldalán egy sétatér létesítése iránt a v. építészeti éa pénzügyi bízotb-ágok e tárgyban adóit javaslatai.
A rendes tárgya ái előtt több indítvány terjesztetett be. " A királyi anyakönyvi hivatal tárgyában a polgármester előtér jeszti. hogy a képéieelő tentület kérelmét iutézze a bel(Uymiois7terhez, hogy aliando aliami aoya könyv vezető alkalmazta*.-ék, mivel a varOfi hivatalnokok a feNzsporndotr anyakönyvi teendőknek megfelelni nem képeik.
L/en inditráoy elfogadtatott és fiba-tározis\'ott, hogy a belugymiuUzterhez kBldö t ég m**iiesxteitk.
Kovács Karoly a városi felső templom restaurálása érdeké-bee terjedeimesén meaoko t indítványt terjeszt elő. hug; ezzel a restaurai áynal I kapcsolatban a mázsáló és a szénatér a Széchenyi térről tároiitaasék el. A kérdés tanulmányozásár* több tatai bizottság küldetik ki. Kbenapaager Li pót a tárgysorozat meg vai tortala-át kéri és kivánja hogy a tárgysorozat 5 ik pontja, a fogyasztási adó tárgyalása tÜ zessék ki. A kérdés táray\'aiásra kitüzet-véa, a pénzügyi bizottság előterjeszti aaon javaslatát, hogy a város a fogyasztási adót váltsa meg 100 000 írtért és kezelje azt házilag. Az előterjesztés elfogadtatott.
• Dr. T u b o 1 y Gyala a legtöbb adófizetők lajstromát matatja be; jelentése helyeslőleg tudomásul vétetett
A tárgysorozat második pontjára nézve a városi tanács jelenti, hogy a hely-pénzszedés bérbeadása érdekében két árverés tartatott meg. Az elaő árverés ieredménytelen maradt, a második árverésen Kaufer JÓZBef. Gro-*» MikKa és Handelsraan Ármin 15117 írt bértaj>inlottak. Érkezett utóajánlat is, Beck Mit-a és társai réa szérűi. A pénzügyi bizottság javaslat-ahtpján a képvi-^elŐtea\'ölet és a hely-péuzszedés bérletét Kaufer József,
Elrendelte, hogy Gatti Mihály azért a szerencsétlen véletlenért már eléggé meglakolván a céhbe bevétetódjék, semmi bántódása továbbra ne legyen.
Gatti Mihály a becsületes nemes céh bevert tagja is lett aztán.
HAZAI HUGÓ.
Almanach 1897-re *j
Hiába iparkodik elröppenni az idő: a kalendárium utoléri. A kalendáriom az esztendőnek lelkiismerete: elibe áll, megmatatja neki a képét és azt mondja: látod, ilyen vagy te.
De nemcsak a röppenő esztendőt, a mi silány 96-osnnkat kergeti :¦ jómban a kalendáriom: elébe vág s immár ott terem a 97-esnél. Amint frissen nyomott ivei kikerültek a nyomda száz hengeres és kerekes házából, sorra kopogtatja az ország házait és palotáit s bejelenti magát:
íme itt vagyok, friss ruhában, friss kedvvel, én. az immár nem ösmeretlen mérője az időknek. Almanach a nevem, félig arabs név, de azért töröl metszett magyar a szivem, lelkem, az egész mivoltom. Nem jövök nektek jövendőt jósolni, mint ama régi kollégáim, akik a százéves jövendőmondónak baglyokkal és kísértetes kígyókkal fö\'czifrázott \'figuráját hozták elíbétek. Adom inkább, a jelent, megmutatom nektek hol vidám, hol me-
•). AJmuacb az 1697. érre. Szeikeisti Mik-izíth Kiírnia Egyetemet ftegénytár XII *t-íólya= Hl IV. kiute. Sing-er éi Wolfaer kiadása. Ara áiBikötésben 1 frt
Gro a & Miksa és Handelsmann Áiiitinnak itali oda. Az utóajánlat nem fogadtatott, el- Kovács Károly ezael a kérdéssel kapcsolatban felhozza a közvágóhíd kérdését; de ez a kérdés kttlőn indítványban fog előterjesztetni. Remete Géza nem nyugszik meg abban, hogy az ntóajánlatok figyelembe nem vétetett. Ez ellen felszólal Dr. D i c k József:
Tisztelt képviselőtestület és tek. polgármeater art Miután agy látom, hoRj az előttemszóló tisztelt városi Képviselő ur ezen flgybeo kissé tájékozatlan tehát »t hiszem, — hogy időszerű a tárgynál az árlejtéai feltételek itt a képviselőtestület előtt felolvasni. — Azt tűzzem, hogy a tiszteséggel és a város képviselőtestület* erkölcsi színvonalával össze nem egyeztethető, meg nem engedhető & kufár-kodássá aljasodó és a város érdekeit kijátszani törekvő ufóajáolai, csak azért mert a később ajánlkozók a konexon megosztozni nem tudnak. Kérem tehát, méltóztassék hozzájárulni indítványomhoz, és az árverési fettételeket felolvastatni tessék.
Még hozzászólott a kérdéshez dr. Varga Lajos is, mire Remete Géza indítványát visszavonja és ujabb árlejtést kíván, de ezeo indítványt a képviselő-testület elvetette.
Az elhalálozott pénztáros állás a ineeüresedvéo — utasittatik a tanács, hogy az al^pánnak az állás betöltése iránt előterjesztést tegyen.
Felolvastatik a szépítő egye<üet jelentése, mely szerint a temető mellett elierü\'ő tér»ág volna befásiiaudó éa sétatérre átalakítandó.
Kovác-i v. képviselő a temető melletti tér-éget óbijtja fétatirre átalakít tatai. Azt hi-í/em — n»íy mond — hogy mióta KZPTfocsés vagyok e*en re.iiület ta*ji Ifnni, még nem védtem ilyen &*ye\'t mint a milyent ma. É> nem is lesz vérmes reményem, miután a kis-kani/Kai t képvi«e!Őtái<ak mint valami régi római f üaok-z jelentek meg, hozy \'a sétatér tervént-k megvaló.-itirta ellen á lá-t fcgla janak. (Közbe kiáltások. Nincsenek ellene.) A tárgyra térve, alkalmasabb hely hiányában a temető melletti rétséget alkalmasnak tartja sétatérnek átalakítani, mert\', hiszen — agy mond — a kaciz»ai összes jó bor termő hegyek ott vaunak és azt hiszem, egy tulajdonost se*! tartja viasza a szöllejébe való kimenéstől mert a temető mell\'tr kell elmennie. A mi a vasútvonal kö^elsévét illeti, erre nézve minden néven nevezendő aggodalom eltűnt, midőn a vasutigazgatóeag biztosította a szépítő egyesületet bogy a vasutvonalat eiőkeritéssel elfogja különíteni és ott egyáltalában semmi veszélytől nem lehet tartani. Ha e területet sikerül befásitanunk és hogyha megtörténik, hogy a Batthyány i-n tezát összekötjük, ezzel oly belsőséget adunk a városnak, mely a pénztár részére 400000 irtot képvisel. S különösen miután a millenniumi fogadalomnak is megfelelni Óhajt, — a azért reméli, — bogy a v. képviselőtestület sem a séta tér megvaíóvitásának eszméje elő1 elzárkózni oem fog és ajánlja a temető
lankólikus hangon, hogy milyen formája a jelen, hogyan éreznek meg gondolkodnak a jelen emberei, mindezek a ti embereitek, akik egymással össze-vissza fontátok az ti let fonadékát. f
Postaemberek, művészemberek beszélnek belőlem hozzátok és ha ti meghallgatjátok az Ő szavaikat, hát mi más gyönyörűséget akartok még? . .
A bekopoktató uj Almanach ingyen szól a hazák és paloták küszöbén és talán nincsen senki, aki erre a szóra ne nyitná meg nagy örömmel az ajtót. Tíz éves jó hírnév az ajánlólevele, finom műveltség és okos humor a hangulatja: régi kedves vendége az Almanach a magyar házaknak.
Gyorslábú hírnöke téren az esztendőnek, már ime itt is van, holott az aj esztendő még csak lassan csoszog a nyomába. De jó, hogy itt van az ő fürgesége míg frisseségével: igen kellemesen emel bele titeket az uj esztendőbe. Legyen ő az a bizonyos aranyhíd, a melyea átsétáltok a régi időből az ajba.
Az Almanach kopogtat az ajtókon. Hoz nektek szebbcél-szebb dolgokat. Fogjátok la a pitvaron és ne is eresezóiek el többé. Meglássátok mit találtok a vándor-tarsolyában. Nem araiunk el sokat belőle: csak ime kicsenjük belőle azokat a bevezető szentenciákat, amikkel útra bocséjtotta ezt az elegáns, fürge legényt az 5 nereió apja, Mikszáth Kálmán.
Tízparancsolat ez, a szónak kalendáriomi értelmében, tiz különböző óv almanach-jának bevezető szózata, amik szép sorba vannak ebben a kötetbén egybegyűjtve s
mellett elterülő térséget befésitani és alkalmas sétatérré átalakítani
Yarga Lajos v. képviselő a szépítő egyesület inditványi mellett foglal állást.
Dr. Rotschild Jakab v. képviselő az Egyletkert háta megetti szabad terűtek befáűtását és megfelelő sétatérré leendő átalakitását indítványozza.
Eperjessy Sándor nem tartja elfogadhatónak az indítványt, miután a hely, melyet a bizottság sétatérül megjelölt, nézete szerint távol esik a vára-tő1. Indítványozza, hogy a sétatér számára a Herceg-féle házhely vétessék meg. A bizottság indítványát pedig elvetni kéri
Pl: hál Ferenc a szépítő egyesület Üdvös törekvését és munkálkodását ecsetelvén, kéri at. képviselő testület a bizottság áiUl benyújtott javaslat felett határozni.
Hegedűs László képviselő személyéé ügyben szőlal fel, a mennyiben Kovács v. képviselő szavaira meg-. jegyzi, hogy a ktskanizeaiak nem a sétatér létesítését ellenzik, hanem a szépítő egyesület indítványát oem helyesli, annyiban, hogy majd minden délután temetés van, de azonkívül ott oly kellemetlenségek is történhetnének, — miután a temető előtti hidou n&gy mezei fogalom van. — A temető melletti tere: sétatérré átalakítani célszerűnek nem tartja.
Ezek után "véesey Zsigmond polgármester elrendeli a szavazást. A szavazás megtörténtével constatáltitik, hogy 34 a javaslatot elfogadj*, 14 elveti.
Técsey Zsigmond polgármester a bekövetkezett uj esztendő alkalmából a v. képviselő-testületnek boldog uj évet kivan, és az ülést be rekeszti. A polgármeater éltetése közben Remete Géza y. képviselő, a képviselő-testület érzelmeit tolmácsolva kivánja. hogy a polgármestert és városi tanácsot, melynek működésével — ugy mond teljesen megvagyunk elégedve, miután a város érdekei szivükön fekszik és a városnak nem csak fejlődése de anyagi gyarapítása körül kellő eredményűvel járt el, az Isten éltesse.
Kártyajáték.
Kártyái Szinte felpezsdül az emberek vére e szóra A modern mamák is a nevelőnöre bízzák-ewbon a -kiesi- leánykákat és egy mazUtbau ma itt, holnap ott — zsurt tartanak, századvégi zsurt. tea, csokoládé nélkül, de annál több — kártyával. És járja. a-„ramsii* meg a .makao", mint valami játékbarlang rejtett zugában.
Bolondos: o-toba világot élünk, melyben oem vesz senki semmit komolyan. A falusi kis lányok olvasás helyett unalmukban maguk faragnak émelygős verseket és mintha csak ambrozlávat és nektárral élnének, egyre az O.ymposo. járnak Vénusznál meg Hymennél. . .n A kisvárosi kisasszonyok kevésbé romantikusok, nem írnak sem kötött sem kötetlen beszédben .és Hugó Yiktrnál többre becsülik Casanovát A férfiak mindent elfelednek ós-esak— kártyáznak.
Klubbokban, legyen annakaneve: .Társas Kör. Uri Kaszinó", „Kefek&ök
amiket — jól tudjak, hát mért ne árul-: nók el — valami kedves, szeretetreméltó \\ lázzal vár a közönség Az Almanach | pompás szépirodalmi" részén kívül van 1 tehát még egy, — bogy aktuális siót I használjunk — történelmi kiállítása, a | Mikszáth Kálmán humoros, hangalatos, sziporkázó előszavainak szemenszedett gyűjteménye, amit bizjonyára kedves ajándékul fogad a magyar publikum.
De nem szólunk sokat az Almanach belső dolgairól: győződjék meg azok mivoltáról minden kedvelője a szép dolgoknak. E helyett álljon itt magának Mikszáth Kálmánnak legutolsó írása, mely ott díszeleg az Almanach elején. Figyeljetek tehát:
Előszó az 1S97. évi Almanach-hexz.
Fogarai, okt. 23 , 1896.
(Singer és Wolfner kiadóhivatalának.)
Kaptam a sürgönyükét, már a másodikat, hogy az előszó a körmükre égett, hogy küidjem postafordultával, hogy már úgyis az utolsó,* a tizfedik
Hát ón hiszem, hogy sürgős, de nekem is sürgős dolgom vau. Ha ezt a négy-öt napot fel nem használom, mandátum nélkül megyek\'haza.
Itt még sok igazítani való vau. A városiak apreheadalnak, bogy igen keveset tartózkodtam köztük az öt éves eic-lus alatt
Moadtam nekik, hogy idejövet épen egy olyan kerületen mentem keresztül,
"j S26 Binct rila.II A kiadó.
köre", .Polgári Olvasó egylet" vagy a kávéházak fűsttel telt levegőjén a sóid posztóval bevont kerékasztal körül, * süppedő Öblös zsöllye bársonyos támlájához, vagy az egyszerű hajlított tá-iszék karjaihoz dőlve maga előtt tartja mindenki ragyogó ábrázattal a lapjait
A kártya asztalt sokan ddőlő helynek szeretik feltüntetni, hol az agyongyötört test pihen és a lélek is felszabadul a mindennapi élet nehés rabbilin-cseitől A kártyajáték szerintük ekvivalens az édes szórakozással. De hiszen ] mindig csak az játszik, aki ráér, aki pedig ráér, annak hihetölegn iocs elgyötörve, megkinozva sem a teste sem a letke, 8 nem lehet nagy szüksége szórakozásra. S t végeredmény mindig egyoldalú, mert míg az egyik őrül a nyert Összegnek (az igazi játátekos ugyan azt mondjt. hogy nem a pénzért játszik.... ? 1) a másik ép annyira boszankodik. Előre tugják, bogy kettőjük közül egyik lehet csak győztes és mint ellenfelek gyakran kiül homlokukra az izzadság, ha bemond a t&rtlínál akár az egyik akár a másik egy .kvart asz belát, oégy felső v e 1*
Nem, akármennyire is akarják leplezni azt a szenvedélyes játszók, hogy a kártya szórakozást nyújt, az nem áll. Nyerészkedési vágy, egyéb semmi l Vájjon le ülne-e játszani az, aki előre megtudhatná, hogy ő most veszíteni fog? Alig lehető ez? Anyagi nyereség nélkül vajmi kevésre becsülik azért a kártyások — az élvezetet JSs gyakran visznek a kártya asztalhoz az emberek becstelenséget is.
* ¦•• . ¦ *
A klubbok és körök alapszabályaiban a 2 §*baa van feltüntetve ax „egyesület* célja, amely legtöbbször így hangzik : — A társas élet előmozdítása, könyvtár alapítás, irodalom és műrészét pártolás. Legtőtb helyen a kártyázás tiltva van. Éi este mégis mikor felmen nek a körbe, csak ugy immái-ámmál végífl futnak a lapokon, untán leülnek a zö.dposziój asztalhoz.
Valóságos montecarlói képet nyújt minden klubbhelyiség, hol egymás hátán tolongnak a kibicek és .zecőloek" a jó .plattra, *
Egy kis statisztikát adhatunk, menynyire pártolják nálunk ugy kiabbok, valamint a privát emberek az irodalmat.
A karácsonyi könyvpiacon alig kelt el ez iáén 15 kötet uj könyv. Kör egysem vá-áro t, privát ember is alig, csak vidéki (fs.u-i)
Kártyát vásároltak a klubbok 86 csomagot, kávéházak 59 csomagot, privát 204 csomagot (készpénzfizetés mellett, le vonás nélkttl) Mondja valaki, hogy nem mulathatnak náiuok etéggé jóla karácsonyi ünnepek alatt a mulatni vágyó emberek.
S-ó.
1897.
Komoran és ridegen köszönt be.
Azt hiszi, hogy félünk tőle. Pedig voltaképpen áhítozunk utána és örömmel üdvözöljük érkeztét. Mert reménységgel tölt el.
A remény pedig mindég jól esik az ember szivének, melyet kéjjel fog körül
a hol viszont azért neheztelnek a képviselőre, hogy mindig a kerületében ült, a helyett, hogy az országgyűlésen lett volna.
— Igen. igen, - jegyzé meg a pártelnököm. — de legalább egyszer mégis el kellene jönni a forráshoz, a honnan az erőt meríti az illető.
Hát erre is vissza tudtam vágni:
— Hol látta azt, kedves bátyám aram, hogy a patak a maga forrásához jöjjön? Csatangol szerteszét, de vissza . em jön ...
A városiak végre is jó emberek, lehet velük beszélni; azonfelül többnyire per tu pajtásaim; de a falvak \\ A falvaktól fázom egy kicsit. Itt már képtelen vagyok a riposztokra, ha valami közbeszólással felém találnak suhintani. Az össses tudományomat éppen most szedem be, fel s alá járva a szobában ; két napja magolom az elmondandó román beszédemet.
.Frstilor allegatori: MulcaQesce que meace primit qua candidat de deputat.,.
Itt van ni! Már megint kiesett egy szó az eszemből. Hogy melyik? Csak az egészről tudom, mit jelent: „Köszönöm nektek választó testvérek, hogy elfogadtatok engem kópriseíó-jelöltnek", de hogy melyik közüle a .köszönöm", melyik az „elfogadtatok1\', nem vagyok a megmondhatója. Nem képzelhetik, kérem, milyen keserves munka : Vagy e szavakon volna több gummi arabíkum, vagy az emlékezetem tábláján. Es mégis meg kell lenni. A főispán is, a kertesek is azt hajtogatják: „meg kell lenni; valamit neked is
az a bizonytalanság, melylyel az aj év elé nézünk.
Mégis ailg Tárjak, hogy Szilveszter éjszakáján elüsse a tizenkettőt. Akkor legalább már tudunk annyit, hogy aj év van. Egyébként azt is tudjuk, hogy 3G6 napból fog állani s 12 hónapra és 52 hétre oszlik fel. 3Őt egy nap ráadás is télig az 52 héten fölül
A ki hisz a - jóslásokban, kivált, ha Fflb. az a ki jósol, az már azt is tudhatja, hogy az uj évben 25 kcítikui nap lesz. Még pedig első rangú kritikus napok esztek: Március 18, április 17, szeptember 26, február 17, október 25, augusztus 28, május 16. uovember 2 4, (csökkenő erő szerint rendez ve.) Másodrendű kritikus napok lesznek: december 23, augusztus 12. szeptember 11, március 3, január 18, február 1. június 14, 29, október !0, január », április 2. És végű! harmadrendű: november 9, május 1, június 30, december 9. május 31. Februái 1-én és július 29-én az apróbb kel lemességékhez még sötétség is járul.
Persze ezektől csak a könnyen hivők félnek. Mert különben annyit adhatank Falb jóslásaira is, mind az egyszeri parasztéra: vagy eső lesz, vagy hó, de az is lehet, hogy jó iaő lesz. A tapasztalat egyébként arra tanit, hogy Falb kritikus napjai rendesen oly vidékeken következnek be, ahol bennünk legkevesebb kárt tehetnek. Mivel, hogy nem vágyónk ott.
Lesz külünben két napfogyatkozás is (febr. 1-én és jut. 29-én); de csak az amerikaiak meg afrikaiak fognak gyö -nyörködni bennük.
Azt is tudjuk, bogy az uj év uralkodó planétája a Mars, a hadisten. Nem lehetetlen tehát, hogy háborúk lesznek. Csak nekünk ne jusson belőlük.
Fölhívás előfizetésre.
Uj évjolyam küszöbén teljes bizalommal fordulunk mélyen tisztelt olvasóinkhoz, hogy előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek
Bizodalommal tesszük ezt a múltért, meri lapunk immár 36 éven át szolgálta a közügyet és a j5vÖ-értj melyben hm ét hiven akar a közügyek szolgálatában állni. Talán nem szerénytelenség tőlünk, ha a jelenre is hivatkozunk Mert ha nagy eredményekre nem is mutathatunk, azt senki nem tagadhatja meg tőlünk, hogy becsületes törekvéssel iparkodtunk megfelelniJelada tunknak.
Feladatunk az lesz ezután is, am-voU eddig: istápolni és gyámolítani minden oly törekvést, mely váro-sunknakf vidékünknek ós vármegyénknek javát igyek szik előmozdítani. E feladat betölté seben pedia az a gondolat lelkesít hogyha csak szűk körnek is teszünk szolgálatot, éáes hazánk ja-
Folytatás a mellékleten
tenned kell a népért." Hiszen belátom. Tanulok is, csak ugy csurog rólam a verejték: Mulcamesce qua meace primit ... De legalább önök ne háborgassanak a sürgönyeikkel. Miképen jut eszükbe olyasmi, hogy ón most előszót írjak az Almanachba ?
Hivatkoznak a táviratban írói reputa-tiómra, a közönségre, mely mohon várja az előszót Igen. igen, a hálás közönségre ! Képzelem, milyen türelmetlenül csoszog már. ígérik, hogy csak most az egyszer kuldjem -még el a kéziratot, ezzel letelik az óv (a mennyit Ígértem) s soha se kérnek többet. Figyelmeztetnek, ne csonkítsam meg az utolsó évber.. s virtust — tízszer inti ugyanazon thémáról.
Ah istenem, olyan kábult a fejem. Nem is tudom, én vagyok-e én ? Igazán én írtam volna önöknek tiz előszót ? . - . Most. hozza a hírt a hajdú, hogy az egyik zászlómat letépték és Összetörték az idevaló magyar vargák és hogy száz oláh vokssal most már többet kell behoznom. Lesz ami lesz: nem tesz semmit 1 Csak kérem ne sürgönyözzenek többé, akár én vagyok én, akár nem éa vagyok. Mert itt ilyenkor, a választás alatt, a sürgönyök, a miket kapok es küldök, sajaos nyílt titkok. Egy szót se. egy szisszenést se, kedves Singer és Wolfner urak! Isten ments, ha itt kisölne. hogy éa vagyok az a bizonyos ilyeu nevü iró, aki húsz éve müvelem jól-rosszul a magyar faj nyelvét, kultúráját No csak az kellene nekem! Még majd azt találnák mondani:
— Mit akar itt az ur? Mért nem
JBjT Ktlléfcft a .Ztí-i Kfagny !897 évi ja-sár m 2-IW t-á-rate.
XXYXL RVF01.YAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897 JANUÁR 2-án.
vét szolgáljuk mégis SAa >
eaafc egy por nemmel járulunk is ha- j zánk nagyságának előmozdításához, ) —- mégis legcldbb hozzájárulunk, j
j? feladat teljesítéséhez az eret abból a támogatásból merítjük, me lyei olvasóink nyújtanak. Azért kér jük őket teljes bizalommal előfizetéseik izives megujJására.
Kiváló tisztelettel
a .Zalai Közlöny\'
37erlcesitö-iíge. Teljél tiszteletiéi uírjafc nagyra bresQlt eicftze öinket, hogy eldfi\'eté aetket mielőbb ategujfUnl gziresked-jensl, nehogy * lap«aetá{Hdtseb«ii zavarok törtrnjer.ek.
A „Zalai Közlöny\'1 elóBieiesI ara: E-rtz erre . . . . ö frt,
Fél írre.....S . 5» Ir.
4i eM/is í$í pénzek legcélszerűbben postautalványon küldhetők.
Teljes tisztelettel
a .Zalai Közlöny"
kiadóalTatala.
Hírek.
Olvasóinknak és munkatársainknak boldog uj esztendőt kívánunk.
— A királyné elísmeré*e. A magyar szent korona országai vöröskereszt egyletének legfőbb védnöke Erzsébet királyné, Fesselhofter Józsefijének ós Eben-spanger Lipót kir. keresk. tanácsosnak az egyesület körül szerzett kiváló érdemeik jutalmán! legmagasabb saját kezű aláírásával ellátott külön-külön egy-egy üiszokmányt adományozott
— Küldötues; a honvédelmi ml-atsz terhes. Köniv-nd varos képvii-e Ő-testülete, értesülvén a honvédelmi miniszternek azon azáodékáról hogy az ott áUomá>oző honvéd gyalo^xá-tz Óaijat az ezredtörzs állomáauelyére: Nagy-Kanizsára bevoaji: TJdv«ry Ferenc. Babosa látván és Miitiy Sálmás urakból álló küldöttséget icdit a míniszteibez, azzal a feladattal, hogy illetékéé helyen feltárjad azon rendkívül nagy hátrányokat, melyek a terTezett intézkedés végrehajtása esetéo a városra hárulnának.
— Gutmann Tíímos dlsztagsága Az országos izr. Uuitóeg}e<üiet géljei Gntmann Vilmos kir. (aoácaojt & tanügy körül bőkezűsége által szerzett érdemeiért disztacul választotta meg. Az egyesület lúo "Samu heljbeli kt*r. iskolai igazgatót körte meg, hogy a díszoklevelet nyujtna át. Az egyesület helybeli tagjai: Barta Lajos, Kárpáti Manó, Hoff-mán Mór, Altmao Mór, Kondor Józat-f, Neubruon Tóbiái és Eir-chíeid Rezső m. hó Id-én tisztelegtek Gutmann Vilmosnál, ki a kűldÜtUéget szivélyésea fogadta. Bűn C-smii előadta mindazon érdemeket, melyeket a dísztag a hazai zsidóintézmények kultúráiig fejlesztése körül szerzett magának és az izr. tanító egyesület c<ak Önmagát tisztelte meg, mikor Gatman Vilmost diwttaggá választotta.
— Karácsonyi előléptetések. A cs. kir. szab. déli vasút tisztviselő karában örvendetes ajándékokat hozott a karácsony: előléptetéseket — Krippi Kde főellenőr — telűgyelővé, Koch Kde osztélymérnök
mégy követnek azokhoz, a kiket szolgál, & magyarokhoz V
Jai! míngyár a föld alá sülyednék szégyenletemben; ja] de megvolnék akadva, mert a feleletben vagy magamat kellene lekicsinyíteni, arai nem jó volna rám nézve, vagy a magyarságot , kellene leszólnom, ami nem volűa igazságos. Hiszen végre is- elég szép a. faiunktól, hogy Jókai Mórt megválasztja olyan tiszta magyar helyen, mint Karszag, azt a Jókai Mórt, j akt hatvan éve szerzi a dicsőséget a magyar névnek. Mi ebhez képest az én busz éves munkásságom? Semmi. Ha kiszorultam a magyarok lakta vidékről, hát kiszorultam punktum! Végre is ki tehet arról, hogy nincs elegendő kerületünk, vagy hogy annyi nagy emberünk van? Az egyik & Kossuth szemeit fogta be, hát azért jár neki a mandátum, a másik a Tisza ablakait verte be, megilleti a polgári koszorú; a harmadik aktivus államtitkár, a negyedik az államtitkár aqokaöcscsének a sógornóját vette nöoi. Mindnyájának meg van a becsületes jog-ezime. Nem vagyok bolond, bogy be ne lássam, mert ha be nem látnám* ís Így lenne.
Olvasom, hogy JSrauszt Kelemen se jöo be most a Há7.ba, se Horváth Lajos, se T\'eleszky, se Csernátony. pedig ezek is jó magyarok ... de, amint mondom, kevés a kerület és sok a nagy ember, ki ezeket kiszór:ga,
Ami engem illet, oh ón egy csöppet
főmérnökké. Wittenberg Ignác mérnök s fűttőbázi főnök, ki széleskörű szakismeretévei a tudós világ ügyeimét is magára vonta, amennyiben francia és angol szaklapokban jelentek meg tőle sikerült cikkek
— főmérnökké Prusz József ellenőr — íoéllenőrré, Sümeghy László gyakornok
— forgalmi hivatalnokká léptettek elő. Á fizetési osztályban rang emelés nélkül előléptek, Jacoby Fülöp állomási aliőnök, Márkó Nándor és Kemény Jenő forgalmi hivatalnokok. Az előléptettek\'valamennyien megtartják eddigi\' hivatali hatáskörüket és igy hivatal változás ez alkalommal nem lesz nálunk.
— Iparvágány. FránZ Lajos a gőzmalma és a helybeli vasúti állomás között iparvágányt építtetett, melynek mütanreudőri bejárása műit hó 22-én ment végbe. Az összeköttetés nemcsak a rakodás könnyebbsége kedvéért létesült, hanem azért is, hogy a vállalkozónak a kövezetvámot ue kelljen ezentúl fizemi- üakód.k a baját vaggonjaiba és Szállít a saját vágányán. A legújabb vicinális építője Mo randi ni Román, A mütacrendőri bejárás megejtéaóre a magy. kir. kereskedelemügyi miniszter B oi v e r i tz lovag főfelügyelőt, a déli vaaut 8 t u 11 a v y főellenört, Eperje^sy Dezső ositélymérnÖköt és K r i p p i József felügyelőt küldte ki. A közigazgatási hatóságot Eperjessy Sándor megyeb. tag és Lengyel Lajos városi főjegyző képviselték. Ott voltak a vasút birtokosai Frim Lajos, dr. Franz Rudolf és a cég jogi képviselője dr. R o t h ü c h H d Samu is. A vágány állapotát a bizottság kifogástalannak találta és a Üzem megnyitására megadta az engedély t. A szemle utána társaság lakomához ült, melyet Bogearieder ál<omási konyhája szolgáltatott.
— A Caslno közgyűlésé. A nagykanizsai Caatnó m. hó 27 éa Jé.előtt 10 órakor tartotta évi rendes közgyü eset saját helyiségeiben Ebenspaog er Lipót elnöklete alatt. A közgyűlésre csak\' kevesen jelentek meg, a nagy teremben égésiben két székior volt fe állítva, de az elnök azért a határozatképességet megállapíthatta és feíszólttetta a Cisiuó titkárát\' dr, Rothschild Samu. urat, hogy az évi jelentését olvassa fei. Az érdekes és terjedelmei eláboratutnbóí a következő adatokat közöljük: Éppen 10 évé annak, hogy a Cisiaó uj p&lo>ája fe\'épült. Az 189S. é?re előirányzott T306 frt nemcsak a rendes bevételekbőt volt fedezhető, hanem a zárszámadás iierint még 400 frt bevételi többlet is mutatkozik. A Casinénak jelenleg 224 rendes és 21. kQlutja van. A társasegytet tartozásai, 67600 írtra rúgnak és a lefolyt tíz-évben 4850 írttal apadtak. A tagok áldozatkészsége és az egy máshoztartozóság érzete párosulva a kényelemmel és az otthonos helyiségekkel képezik biztositékát a C&siaó jövőjéaek. Csak a társadalmi élet kárpótol beanünket. moudja a jelentés a létérti küzdelembeu tapasztalt kellemetlenségekért ét kifejtett fáradságért. A jelentést a közgyűlés uagy tetszéssel fogadta. Következett a vá\'aszt-máoy azon indítványa, hogy a 22100 frt kötvénybelí tartozás törlesztésére a közgyűlés 4 kötvény kisoraoHsához járuljon hozrá. ami egyhangúlag elfogadtatott, A sorsolás megejtetvén, a következő számokat húzták ki az urnából: 71. 121, 162, 383. — A választmány megbizása a jelen év végén lejárt, mért ís az egész
se panaszkodom, hogy élek. Hiszen elég ju hely ez, jó emberek és nem is állok rosszul, kivált ha sikerül az oláh díkcíót betanulnom s ha önök a sürgönyeikkel és az irói voltomra való hivatkozással el nem rontják.a chanceairnat.
Egy pár községem már most is kezd gvanakodui, hogy a jó hangzású nevem Mike — szath (románul: kis faid) csak erre az alkalomra van fÖlvéve. Ez a néhány község nyilván ellenem fog szavazni, ámbár éppen ma reggel tanácskoztam a tiszti orvossal, nem üthetne-e ki e falvakban 27-íkére a trahoma (az egyptomi szembetegség), agy hogy hivatalosan eltiltassanak a bejöveteltől a a választás reggelén.
A doktor azonban difficilís ember, nagy szamár és még hozzá német, nincs alkotmányos\' érzéke. Nem forcirozom nagyun, . mert nincs nagyobb baj. Azt hiszem megleszek, de addig még sokat kell bíbelődni s éppenséggel rá nem érek az előszó megrására. Hova gondolnak az istenért ? Még ha ráérnek, se volna szép és illendő, hogy míg itt engem a románok választanak, az alatt is a -magyarokat mulattassam.
A viszontlátásig uraim mikor megint öt évig leszek az önöké.
MIKSZÁTH KÁLMÁN.
U. i De nehogy ezt a levelemet közöljek !e asian boloodjagbol fiőszönai M K.
választmány az elnökkel együtt leköszönt tisztségéről. A szavazatszedő bizottság már V* őra múlva befejezhette működését. Megválasztatótt: az eddigi választmány: és elnök: Ebenspauger Lipót, alelnök: Vfeiser József. ,
— Hymen. Dr.-Kertész Arnold ügyvéd Letenyén eljegyezte december hó ü6-án Bischitzky Miksa zongora tanár kedves leányát Melánie kisasszonyt Nagy-Kanizsán, s
— A „Casino*- Syivestcr estélye. Vígan, mind minden évben parentálta el a „Casinó" közönsége pezsgő és cigány-zene^meílett az ó esztendőt. — Hazánk fem&llásának iü01-ik eszt^idejébe lépve ez a fiatal táncoló csicsergő nemzedék előkészíti a jövendő Magyarországot Érdekes volt a megtollasodott fecskék első röpte. Műnyelven\' bakfisoknak nevezik óket, akik először próbálkoztak és vaujuk meg sok sikerrel, a terem sírna parkettjén. Volt köztűk angol-szöke és haragos-barna. Öbtudatos ós ingatag*,\' kacér és szende. A szerelemben szerencsés fiatalság a tombolával nem igen sokat törődve, a nyereményeket átengedte az öregeknek. A papák és mamák félrevonultak az éttermekbe, ott hajlam és adó vagyon szerint csoportosultak, a fiatalság pedig táncolt sok köteíességtüdással. Az első négyes 34 párból volt összefűzve, hogy még hány négyes volt, azt csak az a fiatalság mondhatja meg, a mely reggel 6 órakor ment haza.
— A Kisdedneve ló-Egyesület köréből. A Kisdednevelő Egyesület elnökségétől a következő sorokat vettük: Kedve3 kötelességet teljesítünk, midőn azon műkedvelői társaság minden egyes tagjainak, mely folyó hó 28-án lartott jőtekouycélu előadást — nem kiméire sem időt, Bem fáradt-ágot — ígaíáa önzetlenül létesítem szíveskedett, ez utou is sokszoros köszönetünket nyilvánítjuk. A dicséretes buzgalom jól megérdemlett erkölcsi és anyagi sikerrel járt A derék közreműködők beérték a siker erkölcsi részével, az aayagit pedig azon egyesületnek juttatták, méy a Kiadedvéd. lem-nemes ügyét szolgálja. Fogadják a szíves közreműködők mellett mindazok, kik ügyünket pártfogásukba vették különösen, pedig Ttnagl Lajos szállodás ur, ki a dísztermet díjtalanul átengedni szíves volt, az egyesület háláját, melynek ezennel kifejezést adunk. A Kisded-neve 1 ő-EgyesÜiet elnöksége. — Peiötfizatm aziveskedtek: - Vidor Samuué 3 forintot, Haidekkflr Antáiné és Scberz Albertaé 2—2 forintot, Wuaztl Lijo.sné, „Deutsch Lajos. Zerkovitz Oszkár. Fischer sáodorné, Leitoser Jóisét (Leteaye) és Fischel Lajos 1—1 forintot; Hetin Gusztáv 60 krajcárt, Öömö\'ör Sándor, N.N. 50—50 krajcárt, Hegedűs Istvánná, Scbless Antal 40—40\' krajcárt, ídősbb Ofeobeck Károly, Kovács János 30—30 krajcárt, Löwy Lmác1 Kőim Károly 20 —20 krajcárt, N. N. éa Kaszás Ferenc 10—10 krajcárt — A fetaifizetések összege
.16 frt 60 — Az összbevétel 351 frt 70. volt A kiadások levonása után, melyek mintegy 150 forintra fognak rúgni, a tiszta jövedelem meg fo^ja haladói a 100 forintot *
— Zsúr a Kaszinóban. Hogy lesz e jövője, erre vajmi nehéz felelői, mert a mi közönség csak állhatatlanságában marad Örökké állhatatos. Az eszme szép. mert hatalmasan lendíthetne a mi álmos, szunnyadó társas életünkön. Szeretnők hinni, hogy ily kellemes délutánok még sokszor fognak ismétlődni ily szép eredménnyel. — Vidor jSamuné, dr. Neumann Edéaé* dr. Scbwarz Adolf, Fischer Sán-
\\ dorné és még többek kezdeményezésére i rendezték! az első ózsooát a Kaszinó nagy \\ termében vasárnap délután, öt órakor ; már minden asztalt körül ülték férfi ik, | nők, vegyest. Fiatal kísasszonykák moso-1 lyogva szolgáltak ki mindejkit Ki teát, . ki kávét ivott, ki meg éppen azt, mit a : legkedvesebb és legszebb pincérek (már \' csak azért is kedvesek, mert sem várnak \\ borravalóra) oda tettek el éj Ök, szóval is dicsérve, bogy sok is, meg jó is. k házi asszony szerepét, mint legtöbb esetben itt is Vidor Samaué vitte szeretetremél-tőao, A kiszól gálésbaa: Práger Sarolta és Ilona, Halphen Teréz, Weiser Klára, MaschantzkerFánny és Kosenberg Lmm$ kisasszonyok serénykedtek. Ojsoua után táncra perdültek a fiatalok és lelkesen megtapsolták Práger Sarolta kisasszonyt remek zongora kíséretéért — Az ozso-nák ezentúl minden vasárnap déiutie ismétlődnek,
— Kunkkal a kp m*. A hétköznapokon zakatoló, prüszkölő gépek f. hó 26-án Weiser gyárában mozdalatlannl álltak, de annál vígabbak vo<tak a munkások, óriáii transspareatnek vörös betűi hírűi adták a belépőnek, hogy itt ma ünnep van, munkások ünneplik gazdájukat, akit a király tüntetett ki. Valódi lelkesedés volt ez, a gazda bőkezűségéből. A muo-kások érzelmeit egy figyelemre méltó szónok Golenssky művezető tolmá-
csolta, aki Weiser C. Józsefet a gyár tulajdonosát éltette. Munkás és munkaadó egymást megbecsülik ebben a gyárban, látszik, hogy nem .takácsok" működnek itt.
— A felsőtempíom. Egy Örömhír ütötte meg — lapunk zártakor — fülünket, mely mint az utolsó ítéletnek világokat mozgató harsonája hite? Önt a kétkedőbe, reményt uyujt a c .ggedónek, balzsamot a szenvedőnek. Értesültünk ugyanis, hogy Nagy -Kanizsa város katholikus értelmisége öntudatra ébredt azzal a szégyenteljes állapottal szemben, amely az úgynevezett felsőtempíom eihagya-totsigában megnyilatkozik. A vallásos áhítat kezd diadalmaskodni a lethárgián amely már az Isten szentélyébe is befurakodott, s átértve az írás fenséges igéit, ,hogy az én házam az imádság háza* külsőleg is megfelelő alakba akarja öltöztetni azt a szent helyet, amely jó és balsorsban, öröm ós bánatban, a hívőknek egyetlen menedéke, nehéz küzdelmünk legyözhetlen védpajzsa. — Észretér ha nem ís rovására, de előretörekvő felekezetek között, s arcába fut a szégyenpirja a lesújtó meggyőződéstől, hogy az ő temploma, mely a hivők képzeíődésére jótékonyait ható vallásos ceremíónák kultuszát hirdeti a legelhagyottab a leg-árvább. Üdvözöljük a kezdeményezőket, merítsenek erőt a munkához azon eszme fenségéből, melynek megtestesítene vállalkoznak, hisz minden országnak támasza talpköve a tiszta erkölcs, mely egyedül a vallás \'Regével biztosítható.
— A „Kisdedne • elő Egyesület" közgyűlése\'. Mult számunkban hozott tu-dősitásujk, melybea kiküldött tudósítónk hiven számol be a közgyűlésen történtekről, megemlíti, hogy a választmány szövőnő közönyösségének tudja be, — hogy Kiskanizsáu csak 16 növendék ját* az óvóba, s közütők caak kettő fizet. E súlyos vádra vonatkozó ag Szabó István, tanít ú tirtó1. -levelet kapniuk, melyből kőzo\'jük a következőket:- „A mostani óvónő hivatali e\'Ődje kénytelen volt bírom hónapi itt mÜKÖdése u\'ác bejelenteni — hogy növendék egy sincs
— (1889. szept. okt hóban.) Az egyesület vezetősége nyitott neki máshol működési helyet A jelenlegi óvónő egy növendéket sem kapott elődjétől —járt házról-házra, mig néhányat összeszedett. Ezután ment a dolog a maga kerékvágásában a mult év decemberéig — a melytől kezdve három hőig nem volt előadás — mert az egyesület vezetősége fát — /agy más fütő anyagot nem adott. Ez év tavaszán aztán, azt követelték az iozyeoes fiuk szüleitől — hogy egyik tanácsoshoz menjenek szegénységi bizonyítványért; ezt pedig kis-kanizsai meg nem teszi azért, hogy ovodiba járathassa gyerekét. O\'iolja a jelentés az óvónőt — hogf fizető növendék sincsen Da hogyan ia kivan hat évi 3 frt 60 kr., óvodai tandíjat az egyesület Kiskanizsáo — mikor ez idén 450 iskolás tanuló közül önkényt fizetett 31 — évi 1 frt tandíjat —- pedig tudják, hogy ezt végrehajtó utján is megveszik rajtuk. Tessék csak eltörülni egészen a tandijat —- adni alkalmas helyiséget — a hol télen is elfér 60— 70 gyerek — elegendő fát, majd akkor lesz növendék.\'
— Szenzációs szinielőadáf- Az
aisósegesdi fóldmiveló műkedvelők, kik nagy sikert arattak már a székes fövárosban az ezredéves kiállítás folyamán és az ország nagyobb varosaiban, január hó 10-én Nagy-Kanizsán fognak fellépni Tóth Ede , A falu rosz-sai* jában, A szerepeket egytól egyig mind egyszerű füldmívelök fogják iátszani, saját kosztümjeikben. Az előadásra már is nagy előjegyzését történtek a közeli falvakból ís, mert ez lesz az idei téti évadnak egyik Iegsz?*\\zaciósabb eseménye.
— Egy félreismert lángész. R. Lijos csáktornyai kír. jbirósági aljegyző annyira megtévedett az üres óráknak a hivatalos órától való megkülönböztetésében, hogy azoknak pótlásául, rendesen emezeket is az italos házban töltötte.
— Egy ilyen exceszus alkalmával a vele dőzsölő cimborának a tenyere valahogyan oem várt érintkezébe jutott az aljegyző képes felével, — amely körülmény roszvórt szülvén a csárda csakha-
mar botráoyos verekedés eziahejye lett. — A megszorított bős hiTstalos helyiségébe mer.ekü\'t, ahol az őt távozásra felszólító hivata\' fősöknek a megsértett önérzet hangján mondotta ,mit háborgat ön engem, én magasabb pályára készülök — mint a mostani. — A ,fe- , gyelmi bíróság a történtekről hivatalos tudomást véyén, s a nagyratörekvő ifjú inteutióit elősegíteni óhajtván a fegyelmi e\'-j-trást elrendelte a a tettest hivatalától azonnal felfüggesztette.
— Megvadult bikr A szerdai hetipiac alkalmával egy szabadon hajtott bika megvadult é* neki száguldott a Sopron-utcáuak. Ezer szerencse hogy emberben faár nem esett — Nem léhetne-e . vájjon elejét venni minden bajnak azzal, ha reodőrségÜQkrtek gondja volna rá, hogy a szarvas állatok kötélen vezettessenek ? Vécre is nem minden -ember Toldi Miklós.
— Ai Izr nőegylet vigalma. Mint minden évben az izr. nőegylet választmánya az idén is azon fáradozik, hogy egy nagyszabású vigalom rendezésével a szegényeinek jÓ jövedelmet szerezzen. A jótékonyság nemes ügynökei sűrűén üléseznek és 1 e!«aényesséíbeo egymást túllicitálják. E* sok. nagyon sok ülést provokált Be annyi már most is bizo nyos. hogy a nőegylet vigalmitf eb rúái elején tartja még. Katonazene* hozat és nem elégszik meg egy mulatsággal, mert a táncvigalmat követő napon, még sétahangversenyt isrendez kőzuzson-nával a Polgári Egylet nagytermében.
— Uj Iparág Tasnii-gy\'ében. A vasmegyei S z t-ÖM> tthárdoo Teleyés Scblesinger cég felállította az első magyar óragyárt, melynek gyártmányai Német-, Francia- és Oroszországba szállíttatnak. A gyár főleg zsebórák előállításával foglalkozik. Legközelebb fel fog állíttatni S z t-G otthárdon egy m. kir. fémjelző állomás, mely a ?ejQesézcbői való részeket a helyszínén bélyegzi le.
— Jelmez hkl. A o&gykaaizsai ált munkásképző egyesület febiuír hó 7-én a .Polgári Egylet" nagytermében rendezi szokásos évi jelmezbálját, mely az eddigiekre! sokkal fényesebb lesz. A szünetek alatt humoros előadásokat fognak rögtönözni.
— Elszakadt villamos sodronyok. Hétfőn déielőtt egyszerre két h-lveo is elszakadt a villamos világítás fő huzala, ami nagy csődületet okozott a főposta előtt, hol ugyanis egy lovat ugy megcsapott & villamos áram, hogy menten összeesett és csak egy félóra multán birt feltápászkodni. Néhány közel álló embert is szörnyen megrázott, de minden egyéb, komolyabb következmények néköl.
— Mostoha utca. Lucs-pocs időben a, város kikövezett utcáit rendszeresei egy kissé leszoktak tisztogatni, de ugy látszik a mérnöki hivatal teljesen megfelétkezett arról, bogy a király-utca szintén kövezett és az ember hetivásárok alkalmával bizony mélyen gázol ott a sárban. Ajánljuk jóakaratú figyelmükbe
— A hadastyán egylet mulatsága. A nagykanizsai katonai hadastyán egylet _ 1897. évi február hó 2-án az „Arany Korona" szálloda éttermében saját árva és segély alapja javára Zsolnay -Vilmos jeles zenekarc közreműködése mellett jótékonycélu zártkörű táncvigalmat rendez. Ez igazán jótékony mulat*
. ságra elóre ís felhívjuk nemcsak a mulatni vágyó hanem s jótevő közönség fjgyesmét is.
— Koresolya-bál Pápán, Fápa város és vidéki fivalsága a „pip :\\ korcsolyázó egylet* javára Papin, 1897. évi január hó 16-áu az v Arany Griff Szálloda* disz-terroéoea „Korcsolya-bált" rendez.
— Bolond világ. Annak nevezzük mert még a dekadenciák korában is hr-hetetlenuek látszik I Tul a Dunác egyik vidéki városban — beszéli a eiacáka láma — egy ismert nevű ügyvéd megperelte két felét egy 5900 frtos költségjegyzék a\'apjín. Egy élelmes uzsorás neszét vévén ao-uak, hogy egy gavalléros üzlet kínálkozik fogta magát a ígért a felperesnek 10#|s-ot, vagyis közel 600 frtot Természetes, bogy a felperes igazságérzetének méltó felháborodásával utasította vissza a tolakodót, aki pedig most jóízűen a markába nevet, midőn megtudja, hozy a legfőbb Ítélőszék egyhangúlag az alsó bíróságok ítéletével a magas röptű követelés végérvényes Összegét330frt az az háromszáz harminc forintban állapította mez.
— Nyilván©* nyugtázás. A ke>. Jótékony-Nőegyesüiet céljaira ujabban adakoztak: Fiacher József né rubakelmét — Pl; hál F e-reocné szinte ruhakelméi — s belső ruhafélét; S. J. pedig 10 frtot küldött. Ez adományok az elöbbiektal együtt tehetővé tették, hogyía .Nőegylet." által meghatározott 12 iskolás gyermeken kívül még 2 fin és 2 leáuy réussűlt teljes..
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
IS97. JANUÁR 2 ár..
Farsangi naptár.
Jan. 5. A ker. Jót. Nöcgyesület közvacsorája a „Polgári Egylet" termeiben.
Jan. 9. Megyei bál a B8zarfasy aagy termében.
Jan. 16. Tea-estély a „Polgári Egyletében.
Jan. 23. Az írod- ?8 Művészeti kör hangversenye a „Polgári Egylet" disz termőben.
Jan. 27. A főgimnázium ifjúságának hangversenye a „Polgári Egylet" dísztermében.
Febr. 1. A „Pincér kör- bálja a Polgári Egylet dísztermében.
Febr. 2.A „Polgári Egylet" bankettje.
Febr. 2 A .Hadastyán Egylet" jóté-konycélu bálja a „Korona" éttermében.
felruházásban; míg rohakelmét s egyébb viselt ruha darabokat azonkívül még 6 leányka kapott Mindazoknak, kik e nemes célhoz kegyesek voltak bozzájá-rulai, leghálásabb köszönetét nyilvánítja az eb ükség.
— Színi elóadás. Karácsony második napján azombaton este a .KisdedoevejÖ^ Egyesület* javára műkedvelő alőadást rendezett néhány lelkes ifjú és hölgy. A néző\'ér egész a szorongásig megtelt előkelő közönséggel. Csepreghy Fereoc ,P i-roi bugyelárisa\' került színre Összaangzú sikerült előadásban a ha hozzá tesszük azt, hogy a szereplők műkedvelők vjluk mind, ugy méltán hivatkozhatunk arra ii, hogy jóval felül multa a siker a közönség várakozását, A nagvobb szerepekben Halasai Mari k. a. Krausz Mika, GödÖIIei Jánoa, Hirachl Hugó, Ladiazlau Jenő, Hirschl Emma k. a. rászolgáltak a kózönség elismerő zajos tapsaira. Schwirz \'Dezső, Peták szinte ki-.ált ügyes játékával az enseú)öleből. Igazi asia és temperamentum, sok kedélyt és zamatos humort tudott minden poz nélkül azere-pébe önteni. Jók voltak még Halasai Erzsi k. a. Hochstádter Frigyes, Uager Lajo?, Beck Soma, Kohn Samu. Schwarz Adolf, Krausz Ro/s k. a. Wtiáz Ilooa, Kohn Sándor, C-e.e Anna k. a. éi Oö döllei Jánosáé és Scbeiber Lipót — Mind e ég otthonosan, fesztelenül mozogtak a színpadon. Az ének számok egytól-egyig jól sikerűitek Az az Örökké pislogó álmos ívlámpa a teremben még egy nagynevű művészt u zavarba ejtett voloa és a kőxönség olykor bizony keserűen kifakadt e miatf. Éízre lehetett venni a világosságról, hogy a Franc-féle villamos telepen szintén kitüuően mulathatnak a munkások és nem igen hede-ritenek arra, vájjon a városban rendén váo-e minden. Hogy ezek a villamossági mizériák mikor érnek már véget, erre magunk is kíváncsiak vagyunk?
— Magától azó". a harmonika! Mindenféle hangszerbe: cimbalomba, cí-terába. sót a zongorába is belevitte már a mechanikát á világhírű Sternberg Armi u és Testvére csász. és kir. szabadalmazott hangszergyár; most pedig a karácsonyi piacot egy leleményes készülékkel ellátott harmonikával lepte meg. - melylyel mindenki művészileg jétszbptja el kedvelt darabjait.
— Segítség a szereteth\'iznak. Za-lavármeKye tör vény bar ósági bizolt-ága f. hó 15-én tartott rendes közgyűlésén a oalatOL-füredi Erraébe:-szeretetház céljaira a meeyei gyámpénztári tartalékalap terhére a jövő 1897. évre báromszáz forint seuit-éget szavszo:t meg.
— Vidéki hírlapirodalom — Megszűnő megyei hírlap. Sümesh Szt. Grótb társadalmi hetila^ négy évi fennállása után, — mint folyó hó 20 iki számábEn a szerkesztő és a laptulajdonos kiadó külön-külön jelentik — pártolás hiányában az év végén megszűnik. — A ,Ve87prémi Hírlap\' cimü Veszprémben megjelenő aHitap az egyesült ellenzék hivatalos lapjává lett s az egész Dunántúlra kiterjedőleg igyekszik az ellenzéki eszméknek hirdetője lenni. A lap főszerkesztője d r. Vsdnay B é 1 a, fe-leiős Bzerkerztője pedi° Csolnoky Viktor.*
— Rendőri hirek. Elfogott csavargó. Rendőrségünk szerdán éjjel Lv katos Gyula csavargót elfogta és a kaposvári rendőrkapitányság megkeresésére átszállították Kapós várra.
— Tálait tárgy. Egy talált ezflstfo-gantyus bot van a rendőrkapitánysági hivatalban, melyet ép akkor vtttek e! a megtaláltó\', midőn azt értékezsiteni akarta. A jogos taiajdonos jelentkezhetik a főkapitányságnál.
— Nemzeti szálloda. Budapest legkedveltebb, elsőrangú szállodája a főváros közvetlen központjában (Váci u\'ca 22.) mérsékelt árak 1 frttól feljebb huzamosabb idei tarózkodásoál árenged mény. — Kellemes csaiádi tartó kodáii hely; a téli idényre lakatok, hét vagy hónapszámra jutányosán kaphatók Vil-lamvilágitáa, lift é* fürdők.
Febr. 6. Azlzr. Jót Nőegylet bálja a „Polgári Egylet" termeiben.
Febr. 7. A nagykanizsai ált munkás-képző egyesület jelmez estéivé, s „Polgári Egylet* dísztermében.
Az adott csók . . .
Irt*: TURLVELU-CORXELLI JÚLIA.
— Holnap — susogta Altieri kapitány megszorítva Blanka karját, amint a kocsiba fölsegítette Őt
Nem válaszolt csak gyöngéd főhajtással.
— Jó éjszakát, ügyvéd.
— Jó éjszakát, kapitány. Blanka és férje elmentek, a kapitány
pedig visszatért a bálterembe. Meghódított] iii közé számított néhány előkelő höl-¦-gyet is. Ez a szellemes és kimeríthetetlen elbeszélő sohasem beszélt hódításairól még legjobb barátai elctt sem; sőt ki-sebitette sok és vakmerő kalandjait; mégis beszéltek róluk mások, sőt meg is nagyították, amit Ő lovagiasan elhallgatott.
Azonójszakán megvolt magával elégedve; az erősség azon ponton volt, hogy megadja végre magát azon hossza ostromnak, mélybe belevitte egész ^tványságát, egész büszkeségét, sőt talán-talán, egy kissé legalább, szivét is. Blanka nem volt többé első ifjúságában; nem. volt a legszebb és ezt tudta. Egészséges eszszel és szívvel ugy vette mindazt, amit neki ai élet nyújtott, mint amire joga van anélkül, hogy többet követelt volna. Művelt és élénk szelleme, kellemes testállasa szemei, melyek egyedül tették areának szépségét, inkább rokonérzést keltettek, mely csak akkor vált volna szenvedelemmé, ba Ő, ki ezt jól belátta, nem tartotta volaa mindég védelmi állásban magL. Védőbástyája volt nevelése és bizonyos könnyed szkepticizmus, melyet abban a társaságban szerzett, hová már nagyon korán belépni: mint természeténél fogva jó megfigyelő, látta, hogy az a „nagy tűz,- mit szerelemnek hívunk, majdnem mindég szalmaláng a férfiakban, fatális, olthatatlan tűz az olyan asszonyokban, mint ő. Most ugy bánt az emberekkel, mint régi barátokkal: arisztokratikus előkelőséggel bájos leereszkedést kötött össze, s uem félt, hogy ez veszélyes lehet még a veszedelemben sem. S mindenki örömest éiintkezett vele, a nők megbocsátottak neki, mert Blanka előzékeny és szerény volt az öregek iránt, s kortársaival meg az ifjabbakkal ugy bánt, mintha ő lenne öregebb.
Mikor Altieri kapitányt bemutatták neki, Blanka ugy fogadta ót, mint másokat: ha megkísérlette átlépni az egyszerű udvariasság határait, einézí volt, mint a milyen csak lehetett egy bünős gyermekkel szemben, minőnek Őt magával szemben tartotta.
Mégis szikrázó szelleme mulattatta: talán kissé nem is illendők, melyek után mindketten nagyon megelégedtek voltak magukkal, mivel azt hitte mindegyikük, hogy ő a győztes Mindenről tudtak szellemesen beszélni, mindenkiről tudtak egy-egy ártatlan, vagy csipŐs megjegyzést tenni. Egy kis idő óta mégis sokkal több szenvedelem hatotta ét beszedőket. Mikor valamelyik asszony szépsége került ! szóba, Blanka neui találta többé fegyve- j reit és az első támadásnak megadta ma-gát hiába apellált szellemére; hogy helyre-üsse csatavesztését, nem tudta már azt tenni szokott fesztélenségévei. Ha azután az ő rettenetes ellenfele valamely udvarló ifjút hitt segítségül, ki éppúgy, mint ő, Blankának nagyon tüzes bámulója volt, kegyetlenné vált a szegény segítővel szemben és letette annyira, hogy ami nagy elégtételül szolgált a kapitánynak, ki erre a legyőzetésre sokkal büszkébb volt, mint győzelmére.
Gyakran megkísértette a kapitány, hogj majd ezen, majd- azon szín alatt egyedül lehessen vele, de ez csak kevésszer sikerűit neki és akkor egyikük sem volt elégedett; a kapitány nagyon hidegnek találta Blankát. Blanka meg nagyon zavarodottnak érezte magát
Blanka kifejezte a kapitány előtt azt a kívánságát, hogy szeretné olvasni néhány versét, melyeket kiadott és melyeket mindég elfelejtett magával vinni. A bál estéjén újra kérte tőle e verseket.
— Az én verseim, — válaszolta a kapitány felvilágosítást, magyarázatott követelnek . . . bs megengedi, holnap elmegyek kegyedhez, együtt fogjuk olvasni együtt magyarázzak .. . Megengedi ?
Susogva beszélt, s volt hangjában bizonyos szokatlan édesség, és megszorította Blanka karját, mely az Övébe volt öltve.
Blanka meghatározhatatlan érzést érzett: nem merte fölemelni szemeit, halhatott, zavartan gyűrögetve ujjai közt báli ruhájának csipkéjét.
— Otthon lesz holnap? — kérdé állhatatosan a kapitány ?
Nem válaszolt.
A bálrendezö jelt adott: ők táncolni kezdtek.
I Valcert táncoltak; Blankát" szédülés I fegta ei; érezte Altieri karját, mely át-| Ölelve tartotta lehelete haja közt tévelygett és bajuszának vége homlokát érintette ... A kapitány folytonosan sarkalta:
— Menjek holnap? —, Blanka, menjek ? mondja: igen . . . menjek.
— Nem felelt ;
— Blanka menjek ? igen ? . . . igen ?
— Igen — susogta Bianka mintegy magán kívül.
— Köszönöm, köszönöm — és erősen megszorította.
Az utolsó taktus járta, a zene elhallgatott ; .
Kevéssel azután Blanka el hagyta a termet: fáradt vala, nem jól érezte magát.
Már egy órája, hogy feküdt, de kerülte az atom. Elégedetlen volt magával, vele, mindennel, jobb szerette volna, ha nem ment volna bálba, ha nem táneolta volua azt a valcert, inkább meghalt volna, minthogy kimondta, azt az igent . . . hogy könyörgött, hogy engedett! . . . Mégis : mi baj lehet egy látogatásból ? De Ö nem érezte elég erősnek, sem elég öregnek magát, hogy ellenálljon a „nagy tűznek." Össze akarta szedni magát, de, hiába, nyugodtsága eltűnt Már bántotta őt a lelkiismeret, hogy hálátlan férjével szemben, elkezdett félni a világ nyelvétől . . . És más gondolat is nyugtalanította őt — Mit válaszol majd ö erre a kései szenvedelemre ? Mi le»z velem ? — Ugy érezte, hogy veszedelembe dönti az 4 találkozás, melyet miudazáital vNsza-utasithatatlaunl követelt szive . . . vagy, talán, csak a képzelődése.
Nap közben egy pillanatig sem ma-ráírhatott nyugodtan. íráshoz kezdett, neki fogott tízszer is egy levélhez és tízszer is összetépte; kézi munkához ült, de összezavarta a szálat, eltévesztette az öltést, főidre ejtette az kötést, földre ejtette az ollót ; könyvet vett elő: Ízetlennek találta: másikat keresett; hiába, nem ment . . . Végre elhatározta, hogy sétálói megy . . . Aközben kettőt ütött az óra: érezte, hogy hangosabban ver a szive. Szobájába ment és hívta a szobaleányt, hogy köpönyegjét és kalapját adja rá. Mialatt ez rendbe hozta a ruhadarabokat, Blanka jól szemügyre vette öt Valóbán szép volt ez uj szobaleáaya, kedves teremtés — talán egy kissé nagyon kacér. Blanka barátnéja, kinél volt néhány hónapig, nem akarta tovább tartani épp emiatt. Észrevette valamit gondolta Blanka hajához tűzve a kalapot, — hisz férje fiatat . . . az^ előszobában megszólalt a csengetyü. Blanka sáppad*, lett és a szobaleány kiment, hogy ajtót nyisson. Hallatszott a kardcsörtetésé. — Ü az. bátorság. — sóhajtott Blanka és mosolygott
Nem volt az egészen félelem, amit ebben a percben érzett, mialatt letette kalapját és köpönyegét
Az ajtók, melyek szobájából mindenfelé és a szalonba is nyíltak, nyitva voltak, és minden visszatükröződött a -nagy tükörben, mely előtt állt, hogy rendbe hozza haját. \'- *¦
Blanka alig biría elfojtani kiáltását, midőn meglátta azt a csoportozatot, melyet tükre mutatott.
Ott a szalon félhomályos hátterében a kapitány megragadta a kacér szobaleány fejecskéjét és csattanós csókot nyomott ajakára. A leánynak alig volt ideje, begy elfusson és a tisztnek, bogy üdvözlő állásba csapja magát, midőn Blanka belépett.
Blanka társalgás közben még szellemesebb volt, raint valaha; ajra megtalálta egész elmésségét és mondásainak régi fulánkját. Kissé gúnyos bánásmódjába, kissé ideges nevelésébe, néha néha keserűség vegyült; í de a kapitány, ki kissé boszankodott nem vette észre.
— Nem igy képzeltem ezt az óhajtott órát, mondta Blankának meghajtva magát.
0 közmondással válaszolt:
— Az adott csók soha sem vész kárba! Kezet nyújtott nekj,_ mrsolygolt, mint
máskor, megbocséjtó mosolygással, mint mikor hj$Lős gyermeknek tartotta Őt és a legnyugodtabban, a legudvariasabban monda neki:
— A viszontlátásra
Olaszból: SZINiSZTEB.
• • Egy népazer. A Moll-féle francia borszesz és só" által a betegeknek, egy ép oly gyógyhatású, mint olesó szer nyujtaük köszvéeyes és csúzos bántal-maknéí, sebeknél és , daganatoknál. Egy üveg ara utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll. A. gyógyszerész cs. és k. udv. szállító által Bécs I. Tuchlanben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mell. A\', féle készítmény kérendő az Ő gyári jelvényével és aláírásával.
- A „Lelpziger IllMtrterte Zeitung" c. folyóirat 1892. évi november bó 26 án kelt 2578 számában következőképen irt
& Eíchter-féie Türelmi játékokról:. flA mai nemzedéknek magasabb nevelési szükséglete kivált világosan kifejezést nyer azon módon, melyen a gyermekek számára való ajándékok kiválasztatnak, a midőn még a szélesebb néprétegekben is arra törekednek, e célra tárgyakat kiválasztani, melyek nemcsak időtöltésül Bzolgálnak és nemcsak megörvendeztet nek, hanem oktatólag is hatnak. Hasonló értelemben tovább egy évtizednél üzi a Ricbter F. Ad. és társa bécsi cég úgynevezett Horgony Kőépitőszekréayek gyártását, melyek évről évre tőkéletes-bitve, jelenleg 35 számban 40 kr. tói kezdve egészen 70 frtnyi árban forgalomba hozatnak. Ezen a Fröbel-féle rend szer szerint berendezett köépitőszekré nyékre, — melyek tetszésszérint alakított íatnakök helyett, nagyon pontosan kidolgozott építőköveket valódi köiömagbőt méregmentes színekben (téglaverea, homokkősárga és palakék) és nehezebb feladatok részére szükséges alapterveket és keresztmetszeteket tartalmaznák, — már fenti folyóiratnak 1885. évi december hő 5-én kelt 2214 számában lett utalva. Ezen kő építőszekrény éknek kü löoös nevetési ériéke a Dr. Richter által feitaiáit kiegészítő rendszereken alapszik, melyeknek segítségévet az épitőazekré-nj$k a gyermekek kora és szellemi te betsége szenot rendszeresen nagyobbíthatok és ennek megfelelően a gondos rajzok szerint sziunyomatbao kidolgozott mintalipokoni alapszik. Hs^Oiilókép mintegy a FröOet-fém játékok kiszélesítése és az alak iránti érzék kiképzésére kitűnően alkalmasok a Bicbier cég által előállított és épugy mint a Horgocy-Kő-épitőszekréoyek minden fiuumaob játék szerüzlotben készletben ievŐ türelmi játé kok, u, FejtőerÖ, Keresztjárék,
Körrfcjtély, P/Uisgoraw, Gyöiróazeliem ^tb. Lxen játékok kőtán.ácskabőt állanak, (hóuől egész tizifc) melyekkel különféle számos alakok u tan áradnátok. Ehhez tartoznak nagy technikai és művészi ügyeseéggel összeállított feíadvaüyiűzetek, melyek kőiül a legujaboak kettős látékok számára feladatokat ia tartalmaznak. Az ez esetben lehetséges elmés kom-biuátiok változatossága va:óban meglepő* stb.
— Milyen hajtóerő a legolcsóbb
a kisipart ütőknek, ott holnincs légszesz? A beozín adómentességének életbeléptetése folytán kétségen kiv&l a kisipar ülésére a benzin motota legolcsÓb oly helyen, a hol nincs légbzesz; habár valamivel drágább is a benzin-motor lclállitása mint
.amelynél a.pnro\'.euo szolgáltatja az eró j hajtást, de annál sokká! eiőnyöiebb, mert ja petrű\'enm-motOMk hajtására azért hát -\'ráxtyos mivel igen sok eléghetleo aeya-got tartalmaz, melyek a henger belsejére és a gép falazatára kemény rétegként lerakodnak s a metor föalkatrészei rövid idő alatt annyira eldugulnak, hogy a gya kori szétszedés és tisztogatás nem csok szükségessé válik, de sok időt és fáradságot is igényel. A petróleum-motor órán-kéot 05 kg. petróleumot fogyaszt ióerőa-kint, a mi 100 kg 17 frt ár mellett lóerő óráokánt 8-5 krt tesz ki; ezzel szemben az"eredeti ,Otto° benzin-motor, melyet évek óta gyárt a jóhirnevü Lfi«ngen ée Wolf cég, Budapest, VL, Lájárutca l sz 1 legnagyobb muskakifrtjtéa mellett u 0.40—0.46 kg. benzint fogyás zt lóerő és őránktot, ennélfogva a benzin árának 12 frt 50 kr. illetőleg fogyasztási adó oélküi 6 frtban megállapítása mellett óránkint egy lóerő 287 krba kerül azaz a benzin motor üzeme 5 63 krral olcsóbb lóerő és Óránkint, "mint" a\'"VéEwleüm"iriöför é.*A mi a benzinnek motorhajtásra alkalmazásánál a tűzveszélyesség kérdését illeti, aLangeu és Wolf cég kijelenti, hogy az ,0:to\' benzinmotor gépberendezése teljesen kizárja a tűzveszélyt. A Uenziu-nek \'vashordóbói a légszeszfcjlesztőbe való átszivattyúzása légmentes csövön át, > a komprimált légszesz felgyújtása egy villamszikra által, a henger belsejében történik, uey, hogy szabad gyertya vagy láng .általi kezelés ki van zárva Tisztelt olvasóioknak,kik még avulóban gyakorlati hajtó-eró iránt tájékozatlanok, csak ajánl hitiuk, hocy a Laugen és Wolf Béci X, Luxriuburgerstrasse 53. és Budapest \\L Lizár-uca 1. sz., céggel lépjenek Összeköttetésbe! -ik mindig készségeién szolgáinak kimentő felvilágosítással.
Szerkesztői Üzenetek.
— Munkatársainknak, tudósító inknuk és lapunk minden barátjának ez uton is ösziiUe köszönetünket fejezzük ki munkásságukért és támo gátasukért, kérve, hogy ne vonják meg jövőre sem lapunktól szíves és becses közreműködésüket.
Fele.\'öi szerkesztő: Dr. KláS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI 1 Kiadó: líj. WAJD1TS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
4 frt m krajcárért
tzíititoiu vilai;birii
.Bohemta\' huzóharmouikóimat, hosszú billentyűkkel és valódi gyöngykarlkakkai. Rceu harmonikáknak 11 részből al ó kettős fúvója van, mely részek elpusztíthatlak fémsarkokkal vannak ellátva. \'
A hangok egyes lemezeken vannak, melynél fogva a harmonikáknak pompás orgonaszerü hangjuk van. . , , 40 hangú 2 reg. nagyság lö^ — 33 cm. 4 frt 50 kr. . 60 , 3 , , , 17,- 34 , 5 , 50 , 80 , 4 , » Í71!, - 341!, . 6 . 50,.,. Önoktatási Iskola ingyen. Postadíj és csomagolás 60 kr. Képes árjegyzék . a& -\'; -" ingyen.
¦ C. A- Scfau\'ster,\' taöDiaatÚSZÍtií Gruslitz, Csehomzág. Szétküldés utánvéttel. — Átcserélés megengedve. ; Ö<!t*eköttetések íamételadókkal kerestetnek.
XttXXXXKXK*tt«ttXtt**XXXXXKKXttKX
(TOEMe -Illtet}
E pirulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb be-^sülendők; — mentek
minden ártalmas anyagoktól, az allesti szerek bajainál leg-
^ jobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mtilette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
í onií s
XX alegtöbb betegségek forrása elien. Cukrozott külsejük végett m.<g gyer-fi inekek is szívesen veszik.
¦* Egj 15 püalát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmazó, csak 1 frt o é.
ÓxrÁal ütiaiáioktói JealöttöSea óvakodjunk. Kérjünk hataroiottan VHS i jiemteia Erzsébet ptlulát. YalÓdi csak, ha minden dobói törvényileg bejegyzett védjegyünkkel pirot-f- kete nyomlataibaa „Szeot Lipót* és „Vcusícíe FSIBp gjógysre.ríaa- aláírással van elittva. A kereskedelmi tö-Téarazekileg védeti ttomagjaink alairiinokkal van ellátva.
ÉEUSTEIR FÜLÖP
.Szent Lipóthoí* címzett gyógyszertára WIEN. L,\' PUnken gasse 6. — Raktár Nigy-Kanizsán: BELDS LAJOS gyógyszertárában . j{
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xx

m *

?5.
(ír.
SL

X
% $ IÁ. I
sí sí íC Sí ií
X
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897 JANUAR 2-án.
Eredeti .Ottó\'
Benzin-motor
a kisipar" részére nélkülözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ott**"
üzemben sokkal oicsóbbj mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kivá-Iójmi alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, oem fűi\'veszélyes, nem fogyaszt vizet sat., miodenkor üzemképss.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Butiapast, VI., Lázár-tuca I sz.
Kiiitsége/éirányzat, prospektus^ Jelvilágoxitáx díjmentesen.
„KÉPES CSALÁDI-LaPOK\'
A legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap!
Mf^jeieüik minden héten tö wzépirodalmi és ismeretterjesztő. ;aríalommfí éa kötőn bekötbelő regény melléklet te).
HaTOnkirjt ké:s7er .Hölgyek Lapja" cimü félhes mellékletet ad, perisi divatkéo*-kkei i- bő dívatiudóai tiszai.
Á ,KÉPES "CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkt-sztvp, hogy ifja ét öreg külön s együttvéve olvashatja
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK" ba a régi és ujabb irói és költői gárda minden ^ámo\'tevö taeji dolgo-ik.
A .KÉPES CSALÁDI LAPUK"-nak regényei elbeszélései, rajzai; homoreaíkje.., költeményei kedelyoemesitő olvasmányok. Iráay-cikkeivs! a társadalom minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb cikkei pedig tai.u\'.<á»o<ak.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben négy regényt ad mellékletül, még p?dig csinos »7ices borítékkal, éves előfizetőinek.
A ,KÉPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes éa ?zóra-koztetó cseweé.-ek, illetve kérdések és feleletek tárháza.
A .KÉPES CSALÁD! LAPOK" előfizetői díjtalanul kö ö.hetik gondolataikat az .előfizetők postájában."
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK\' képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek é- isoqIi ónosak.
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1897 január első sfámával XVIII ik évfolyamába lép.
Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jeientek meg:
Csenden világ, regény, Beniczkyné" Bajza Lenkétől; Évfordulón, kö\'temény Jámbor Lajostól; Régit örténet, beszély, Lauka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk télen? orvosi cikk, dr. Fodor taoártói; Bál után, vig monológ, O.áh Györgyi ői; A költő, költemény, Feleki Sándortól; Versek zenére, köl-. temény, Rudnyóoszky Gyulától; Boldog ujévetl életkép. Mericzayné Karo-sa Irmától; Megnyugtató történet, freskó. Krúdy Gyulától; Én isi regény, Tolnai Lajostól.
Mutat-ány-zámokat bármikor szívesen kü\'d A .KÉPES CSA LADI LAPOK" ^adóhivatala Budapest, Vadáaz-u. 14. baját házában
Előfizetési árak a .KÉPES CSALÁDI LAPOK"-ra a „Hölgyek Lapja" cimü divatlappal és a regénymelléklettei együtt:
Egész évre.....6 forint.
Fél évre.....3 forint.
Negyed évre .... 1 forint 50 kr.
FIGYELMEZTETÉS.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyszerre beküldi, annak elismerésül egy díszes emlékkönyvei küld a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések megújítását s lapunknak az iVmerősÖk köreiben terjesztését
A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget 80 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt küldünk: a ki 3 frt előfizetési összeget 40 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküld, anuak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és a ki csak 1 frt 50 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr. csomagolási és postaszállítási díjjal egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal.egy regényt küld jutalmul.
Előfizetéseket (a hónak bármely napjátó) elfogad a .KÉPES CSALÁDI LAPOK8 kiadóhivatala, Budapest, Vadász-utca 14. szám.
Nincs többe szükség vegyi festészetre.
XiMi etil
i Kínba és árnyalatban ruhát és fehérnetiiüt TÍZ PERC ALATT. - 1
nagyszerűen hatnak jTonor bajoknál, nélkSIozhetetleo és áttolántu^n ismeretet házi és népszer.
A gyomorbetegség tanetei: étvágytalanság, gyorcorgyeflgeség, bCiSs 1 ebeié;, fcliajtsác, savanyu, fetbofloeés, hasmenés, gyomorégés, felesleges, ny&ltakivatasztás, sárgaság, undor és hánraa, gyoatorgarcs szakQiés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyait fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyam\'ortv ¦terhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, mitujok és hinior-rhoioiknáJ. •
Emtített bajoknál a JSásHaezellI tyemortseppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány íanusiL Egy kis Qveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TAHÍk Jozawr gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesei) tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek Dorkolatára. zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal .Valódiságát bizonyítom*..
A Máriaeulfí gyótnorcseppek valodiar. kaphatók.
NAGY-KAÜ1ZSÁN : Prager Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél B.RCSON: Kobut Sáador gyógysxerészaéí.
ooooooooooooco
Korszakaikul találmány 500\'/. megtakarítással.
M A YPOF E SOAP
angol festő szappan.
Fezt miiiei íiiate h wnlitte.
Legijttt üülisij 1
Tizenöt perc slatt mindenki egy kevés forró vizzel és ezzel ez angol festó szappannal ruhát, blnzt, függönyt, zsebkendőt, selyem- é> cierna keztj üt, Inget,harian)át, gallírt, selyem szöveteket; szalagot, csipkét, atlaszt, bársonyt, gtrac tollat, háncskalapokat- atb. megfesthet. A fejtés szlntar 6 H el nem fakul! Xlnden rákit ejjk és modernné varázsol. HVregmentes és a szövetet nem rontja. Egy darab ára 40 kr. (Fekete 50 kr.) 3 ezzel egy női blouse megfesthető. Minden darabboz használati utasítás van mellékelve.
Szabadalmazott az egész világon!
Vezérképv. Ausztria Magyarorsz. Balkán államok, Görög- éa Törökországban
BÉCSBEM, llariahilferstrasse 105.
I Sojinensclteln Lipót, T L?5$.. •
NAGYKANIZSÁN kapható: Fe SS.e III Of er József nrníl.
Egy mintadarab 45 kr. (bélyeg) beküldése ellenében bérmentve küldetik.
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
„Barát Ital"
cimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb füszerüzletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u.12.
ZENKE ZOLTÁN.
W4%
Boldog uj évet!
A Taros és vidéke mélyen tisztelt előkelőségét, a t. társulatokat, a nagyérdemű t. közönséget az nj év alkalmából ez atoo bátorkodom üdvözölni, köszönetemet kifejezve eddigi kegyes pártfogásáért, melylyel kérem ez ntán is megszerencséltetni.
MIKOLÁS SAMU
templom-, cég-, olaj-, szoba épület és bútor festő Nagy-Kanizsán a törvényszék átellenében.
Boldog\' aj évet!
M. iQ_ i ¦ a ki félti" az egészségéi és . inaenKl mégscm akar lemondani a kávéS^ megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. »«*»**** kinek egészségét valeml
megrontotta. Különösei ideg-
Mindenki
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a fegegé^zségesebb ós a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreíner-kávé.************* K/i\'mMan asSzoní ^s gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony I natáSsa| van a tápláló Kathreiner-kávó s a kik kellemes, enyhe ize miatt, ugy bebkávólzzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.************************ iVlíndenki s \'Ki z háztartásban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges i kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szempontból Ts ajánlható a Kathxeiner-kávé, akár babkavéval vegyítve, akár tisztán.
Katnreiner-féle Kneiroi-inaláta-káfé
vítóbtn a(*«zségl és
____ családi k*v*. « wa\'y
az.m.kben a legjobb malaisból készül; • tsbkavé kedvsl\' izét i Hattirslner-féls tyartasi ir,6J íjjá meg <iekt, > m.ly a l.ghlr.s.bb ,z«kt.klntély.lrt61 ellimorv..^ minden BiOv.\'lt áliemban tért hódított Cse* a K.thr.ln»r-kévé egv.sltl m.gában . babkévé k.ll.m.sen Ing.rlí ItM és a malála-kávénak ejészségés, ovo.lltg •llsmert és megerSslIett előnyeit. »^««»«tai*««»**»**«»«****»***•\' *»*
Kérelem:
Tévadéa*ki és megkárosod ás kikerülése végeit bevásárlás elkaimávai tessék jól vigyázni a* .»redet! dobozra, a melyen ez a fe.iris van
){athreiner. Íj llJH mmún, t Wim Iii« Ulli l Kathreiner Ül, Ulllítllt ÜTt TiL
I 1
!1 !
!
I
XXXVI. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897 JANÜAK. 2 ín.
Előfizetési felhívás.
A HÉT
Politikai és irodalmi szemle\'nyolczadSk évfolyamára.
Szerkeszti es kiadja:
KÍSS JÓZSEF,
Belső dolgozótársai : AMBRUS ZOLTÁN, TÖfH BÉLA, KOZMA ANDOR, KÓBOR TAMÁS, IGNOTUS, HELTAI JENŐ. . Megjelenik minden vasárnap.
Mos* b t éTí hogy e lapot jnetinditottok, hit érc, hogy i : o d i I o a b e n, móréitetben. tir\'iadkl m?\'éi politikai kérdéiekbep t leg-íiabacelvcbb essmék és irányok szóméi rágjunk. Hogy olvteói.\'k a mi néseteinket ralijai és. eszméinken lelkeseduék, arról tsnasag lapnak térfoglalása, bét éri fennálá-snnk. Anyag! eszközök nem áhottak éi ma lem állanak rendelkexésrtakre éj a roha-mossn megoövekedett rerteny elsöprőit Tolna bennünket, ba a közösségben nem találtok TOjJoa, meg fentaríó támaszunkat Ezt a támogatást a munkánkkal szereztük meg és ezentúl is munkánkkal akarjak kiérdemelni.
Azoknak, akik lapunkat m^g oe:n ismernék, tájékoztatásai ennyit : A Hét bű Wszatokröztetnje akar lenni annik a haliam só áramlatoknak, melyek egy egy bét keretén belül ujilrános életünkben észlelhetők. Résxrehajtatlan krónikásai vágynak a bét eseményeinek és a nagy általános tanulságokat próbáljak kjjopci a bét eseményeiből Aki mirelt ember és figyelemmel kiséri a váltakozó áráWatok^t, a* élrezettel fogja olvasót lapniikat, melyet gondolkozó elmék és a styl mesterei hordanak össze hátról hétre
Mikor nyolezadik érfolf imánkat megindítják*, kérjük az olvasó közönség bi-zalait jövőre is H. rriT»<iaok óamagnnkhos — ez minden, amit kecsegtető, cislo-gat* igaretek helyett fogadunk Akik ismernek bennünket, nem lógjak ezt kérésein!.
Budapesten, 1896. deciemberben.
Kiss József.
A Hét-re elófizeihetoi: . Egész évre 10 jrttal, jélévre 6 Jrttal, negyedévre 2 frt 50 krral Mutatványszámokat Ingyen küldünk.
A HÉT kiadóhivatala i
g Budapest, VII., Erziébet-körat 6
gooGNpooooöcoöcoGCOOooocooooo o
o o
8
O
o
o a o a
o
3
O
c a
O
8
O Q O O O
o o
8
O
o o a O
o
C
o
0
o
C 0
a o
aoaoooooooooooooooaooooooooo
oo oo
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller ¦ Ou
Liniment Capsici comp. > f\\f\\
Ezen hírneves luizis/nr uílentállt az i-!ú mr<r|>FÖb:il.\'i.sanak. mert 8aQ»f
már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bcdöVzaÖ- OC
iésként alkalmazta tik köszvényrtél, csmul, tagszag gátasnál ós stég- L hűtéseknél és az orvosol, -iltai hodÖrzfiSlf^kra is mindig gyakrabban reoöiíltctik. A valódi Horgony-Pain-Exi>el!er. gyakorta Ilorgooy-Liniment elncvczos a\'att, nem titkos szer. hanem igazi népaztrű háziszer, melynek egy biztirtnshan sem kellene hiányozni. 40 kr.. "0 lir. cs 1 írt. üve^enkriiii árban majdnem minden gyógy-szertirban készlet ben van; fórak túr; T8r5k József -ryógyszerészDéi Budapesten. BeTáitárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert uil-b krobtórtékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az inindea ?es üveget horgony4* védjegy és Kii-htcr czégjegyzós kfi) mint aezs valódit utasítsa vissza. RICBTEH P.AB. és társa, ct et irr. sifari siíffitét 1 DB I UTAST.
Milliók hevernek
parlagon, mivel a sorsjegytnlajdonosok cem ellenőrzik sorsjegyeiket vagy meg-bizhatlan sorsolási lapot járatnak.
Fizessünk elő a „Pénzügyi Újságra."
Pénzügyi Újság legteljesebb, legmegbízhatóbb és legolcsóbb
pénzügyi, tőzsdei és
sorsolási szakközlöny.
A „PÉSZŰGYI UJSAG\' közli az össtes magyar, osztrák é* külföldi sorsjegyek, záloglevelek kamatozó köt\'Tények, elsőbbségi kötvények és részvények hitelei sorsolási lajstromait. A .PÍNZCGTI UJSáG" kimerítő és megbízható ícformácziók&t szolgáltat az értékpapír-piict összes viszonyairól. A ^PÉNZÜGYI UJSÁG" retdea tudósításokat hoz a gabona- és terménypiacxról
Előtüsetósi &.rsL :
Budapesten házhoz bordra ragy ridékre postán szétkfUdre egész érre
|Sf~ I frt 50 kr. "Sjasj
Előfizetők egy ér leforgii* »\'a:t 30 sorsjegy huiiwio INGYEN jitaxanik. ElSSeetbetni legcélszerQbbea posuuulrinyny.l ng, . kiadohivaulbati
Tessék mutnlváujszámot kérni!
(BUDAPEST. V. ker.. FQrdő atc.« 1 szám.)
oo oo
oo o
i
SPANYOL BORNAGYKERESKEDÉS
IN ADOR
HAMBURG
BÉCS.
Az sj öHgas? fedeles vS.-Ss ayonás w..
Különféle nagyon finom külföldi borok és COgnac eredeti üvegekben és írakon KAETON és HTJBEE csemegekereskedésében kaptató.
Poharankénti kimérés BOGENRIEDER J. étterem és kávébízíban az ..Arany Koroui\'-boz.
Hrw A Vinador cégre é3 a törvényesen bej. pecsétjegyre ügyelni kell,-mert csak igy kezeskedünk a valódiságért és jóságért. ffeB
doJ\'.jyetJuuuyiAJoin.
Az egyedül valédi angol
Csodabalzsam
ereje és litatása
TBffiBRY á. gyógyszerész, Pwgrada Eohitzca - Saoerbrajm mellett
A leariB^bb. legjobbjait blzo-ayolt ét> valódi, mloűttt-sllett m. Icfcíes--:bs *aTot«XB*a Bé9«Z«rfi ki.rí erJirner, majdnaa minden UUSH \\<
Sien balEMm tts? beUSleg, mi fied!?: L vtét táilg el »«¦ írt lia \' hIbA* hetnra^je\'»*\'-. «arfa itt
bcict b*t«r*4s; «U*n.
t fcnrutoU ClilUpilJi
MbíufiaU *lt\'-rMíitm tílí WÍSg.!\' é« Watt r^dabaikil lt Hóan hMzoál torokgATilUílAíiii], cya.L,bi.-l«g*cpefcb«ii s\'.b. 3. Telji
. a.Kiv
ikaivul)adáíoif, rckeJtaój-so «tb. S. T«lje»en rft4ri>-.» ...índvii Iáit. i. lá«Elop&«rj «y*tvitj» »- gyomor-, ft »fii-ii biibelOMftzokot, külünüron gyomontSrcsSkot, kulikat ?1 miigcfttaaol"*. »- Me|f»*«ntot cnindoti rijdalmixt C» gyA-iryíti* «e amnysret.rB. A könnyű «xikc">É*t elftscgiti és » vert vatamint » r«*t ti«tit;a, eltávolítja a lípkórt, L>íi*koin\'»r^igoL elBiwx\'t\' " étvójo\'at ?1 emésztést. 7. Kitűnően hnramU tograjiiokníl, odvas foraknál, macszHn-trtl\'d azájbüst, míndsn lt>c- is *tájbclox«6)i.\'kii6l, eltivo-litJR a IcIbötSgást. ft. Jö mxot s cilractn. (rtlarrdférBg ás nv«rnlya-t5rés»il Tftgy «»k>>rn«n. 9 Kii.mSon baianát ki.l»01ó;, mint csöd»-gyóji*nt«r mrntl«n »tbuknál, mo-r-(-.l.otoű B. l«jl>.tw*t. *~S~í<..SZAS**ú±l, ... ;.u:yl^liiii\'»,t stlt., a melyükről kionriíü bnsíiiftíati ntn»;:*sok adnak Lcllő fulviUgoaiiáat. 10. EB3-.Vltr.!án «53- bt-Ur.lt-jt, mint kii\'nűlce káUágtcion «ndiiiáiiynyel lia»/-i>át!iatú 0-ácysx«r, m. ly icoii bixtos. olcsá és egitzen ártatlan, ¦ ífcy op- csa-iú Inal som axai*d liiányomi.i. LI.ÚIhíím,-- ae inftuenza, k.,tcrn. ás ai.TJt raga.l.Ví btt. E-C,,o>ocl, nitLf «1»5 »egíd-»1 r. Vuládi éa baínUitailan a b.iluam csuk n.:kar. ba ax W exüst-kupakkal <nn lesárva, a nipljbtx,cáz»m : Tblaiiy A.dolf S7Ú6I*«rtár» az Cr«s*r»lhoi rrri;rsda<<aB va> •elujitatt, ba mintion palack c\'lil cíiukévi-t, a f utí-lieS hali. ti ló riájtatlOl vau ailátvrt. JJinJ. tikor fiJO\'elj u*t ezoo vM.\'.jojoto ! ttaltsamom baniiiiiói i* ulansái a ré-düjrcjlürvény alapján tíirvínyi-soo ás "iBornan flldöstet-auk, no\'**"\'\'*" * hami»itA«*k Arusitoi is. -A mngas kormány &7S.ÜÍ. 61DS. «. a. kelt r^&szsti 6* aaakértöi bizo-nyitfáfy alapján igasolra T«n. ltogy ktsíümt.nycia som-minbmö tiltott, vagy az tiféétmégn ktir..s batávn anyagot rom tártulmon. Oljan ksljrtl, bal baluamouiiiil raktár ana tolna, tp-^aik mpsTsndelvsóf a^\'onust bonxám íor&tui: á 9«fftiIlá.E7áijlBraak A. Tblrr/} l\'rre/\'sdih** Hahlí»<h-Savaer-braaB mtllett. As oaitrák•nrnu-ar biioiinfom bármely postaállomására kölilve, 12 kis racy 6 ilnpluuvec ára * korona. Doimit rajy Hnrr-o-o* inain 12 kis v*zy 6 duppla-üve(t ára E korona. Jlcp-eiirleli-írk rs.ik a pínx clöl<-Kes tbokuKlts .T»jtJ ala.ivétfoi Aa/Ur./niieüi.k Tiierry Adnlf -j43T**cré*z rresradiiLaB, Habluat-^aers.aiB niítlrtt.
A valódi angol
Sdnttzengeí^pilhtke
Csodakenőcs
ereje és hatása.
B**a kfofcwafi írt U éras (yórylika-tslUa*Bk ttrfoit cmiUii trljcsea Xrs(T7»g7ltlk<Dlt.. ás asg..] fsadsbe-bks, atlj a legaljasabb r* UElt ba-Jelaá) a s>e <ied< eatberlséi-B\'l ¦ juii\'j trednirarajel bsiistlt sztr. A Sfbek eyáftjíi¦\'•«». i>c.i satul?11 a láj-
PRtGRADÁ ¦ te i:irols--bar. k;f(-iLcaoda«rri bjórj. Skae
A> at^eol etodakenuc* Lnixnálbat^
A gyermekafj-atne m<.-llbajánál, tijryiil.mlisr.il. m*n-kejnen.ifJcsnvl. Orbánc. mindennemű, sér.-linek, láb- v»gy esontsebesfitcsek, sebvk, aronyi-dtsvg. dacait lábak, sot csonUiu ellen ; fltís-, (ZUráa-, 15-. vágás- és jutódási sebek ellen. Hassnálbatu mm<len U*ceti rí.-s. k. a. m. üvetr-laszálka, bomok. srUánk i-t tüskök clUvnlitisára: Mirf daganat, kinövés, pokolvar, njiáképicüdás, »Öt \' ellen, «rémülés, köroradaganat. bályncés félik gyógyítására MiidraacuB rgr<l arbek, fa-ayott testrészek, beteeeknál lioss/as toVVás á< al támadt subek. nyakdafranat, vártorlódás. fulzriEás éa a eyurmekek-nét elüfordalo klsebeaedásck allén stb. -ás bbjoI csodakeaccs mini\'-l rcslbb. bbbAI kltoBább hatásában.
Igen ajánlatos exea eafcdil állá axerbvl elúrlciiiatkí-pea minden esalá.lnál káuletbeu tartant.
Két doboznál kövesebb nem küldetik; a szátkíildrt ki-aárólag ni üuto; clölcKes beküldése vagy ni-di? ntjinvé-téllel esakűzSItelik, 2 tégely, bérmemes megkdldéssel 3 k<
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre.
Figyelmtttetek mindönkit a hatástalan haovsitrAny met-vátclátűl, ¦ kérem sii~orn.tn nrra ügyolni, ho~v m. Jen téeelyen a fenti véd;e5;v esetinek ^Lx flraari.l niáiti-Sie.-IÉr.ak- FrearsdibsB belcó/ctve k.ll h-r.me és mind. tégelynek egy hasxnálati nt.-.iitásba kell becsomagol lenni át fentlátbató védjFgygjel cllát»a.
As egyedüli ás valód, angol csoda*m3esőm bamisit ¦s nfániúi, a vódjegj-tÜTVeny élteimében, aiic-rnan i! dSztetnek, épugy csőn lm 21 isi Irányok terjesztői.
Lcyn4ill beiipn^sl forrás: Örangyal-gyógytár Thterry A.
Profmtlában nobilseb^atierbrunn melleit. Ealt^ár a l«frtabb rjósysiwUurbaii. Főrnkiár U d^pes-t.n ; Tirolt Jóiaef si.-rtárábaa, Klrály-ntoa ás
Anliásty-nt. Ot.ian helyről, hol raktár nincs. t*i%& n megrendelést k3i<rcll-iiül ^1 üreísjal s, -\'-sjiieriárhos- TlIII.IIltr AtJOLP Prr=rjJal.aa, Bsiillsea Sibp. 1> m airllrtt elzacsal. — Ai osttnik-magyar vídjegy lajs"roin-iívmii 1
ö
la lom eladás.
«, A talaj dánomat képező 2 tíz) malmomat sia-W bad aéiból eladni óhajtom. Az egjilt Bresincí* W ben tsb, kerfllet St. Martin Pod V.am Borrát-O onzL-i. mely egy falazott éa cseréppel Tedelt Q lakóházból áll, nagy szobákkal, konyhából és raktárból tenQéuyelcnekr. Pice és 3 pir kő. Telek a malom kőrCl 8 hold 1100 nagyszög. Kz a malom haszonbérben 700 forintot jövedelmez étcnkinL
A másik malom Mlhldorf — Miceovacban Belorar kbl*árosában ykd, ill egy tagat nagy lakóházból, szolidan tyitve, ugy lakótzohik konyha, s a malomban raktár terméoyekaek Z j.ir TQa\'omkö, a Sík mo*t áÜiUaiik fel. Sok melléképfllt-t és 5 hold 734 négyszög, telekktl a malom kórul. Lzen mal^m haszonbérben évente 600 frtot hoz. Kérdezősködések
FLE1SCB J.
kónyTkereskedöböz, BeloTár, iotéxendök .
ö O 3 O 2 O
c o o o o s
Q O
o o o
PACHOLSK KAE3LY
(AlapiHatott !8S4-ben.)
Első magyar karil, sarkantyú és vivó-felszerelésigyár
BUDAPEST.
Gyártelep: Vili. Balassa-utca 5. Fcüziet: IV. Koronaherceg-u. 10. Fiíküíiat: VIII. öllői-ut 66. szám.
Ajánlja1 Bajit gyártmioyu t:szti, gyógyszeréazi, állatorvosi, legénységi, Dgymiot díszmagyar-, jogász- és gyermek-kardokf sarkán* tyúk, kardkötő és portopeék. ¦bbbbbbbbbb 0liis7.. friinela és magjar vlvófelszereléselt. BBSBBBeBBBs^aasBai
MMeieiI \\m\\mt elföpÉlial
aoopc
a
MOLL SEiDLITZ POR
Moll
Csak akkor valődiaV. ha mindegyike dobos aláírását tünteti fel. A Ee!\' A.-féie Sefdllfz-sorsk tartós gyógyhatása a legmakacsabb gytaitr- és al-tastbáBlalssak. gyo-norg«rcs -s gyomorhér, rögzÖU szekrekadás, mijbAntalom, vér-ialslá*. aranyér és a legkriiArbözCbb »4! ketagsagek ellen, e jelei házisternek ót-tizedok óta áriadig nagyobb elterjedést szerzet\'-. — Ára egy leptoséttlt ereseti bazaak I frt s. e.
H amis itá 80 ( törvényileg fenyíttetnek.
mmmw&M franciái
1—íii
ORSZESZ.es SÓI
Csak akkor vaiórii, h» »>»Je«Tii o.^ moh
—.™.i^—— .A. Mail" elir.ta ¦\'.onz-i::a:
ezlabaruni él sé smtMOM miot fejdalomesillspitt baaSmiHiTanr kbn
csax é% x meehaléa egyé i kő.etkezroéayeiojt :.íi,oiereteMbb néo«er — ^av z»» TriaU tn% tr» 90 tralezir. \' *\'
ii TaJje^yát töouu fel éi r«o 2irr». A IMI-ttie fr.i-
Moll Salicyl szájvize.
ÍFŐLÍks.trésze ¦ ftUoly>.v&. síjkid.) ^A miodeui*: i sxAjtisxtitAiaál kttlöoöwn íontot binoely kora gjeraekek, mint fel-nöttek wAmírfc; mert e .xijrix » fogsk.toribbi épségét biztosit!, s esyuerstnioil ÓTtier togfijAs eüeo. — Ei> »«11 A. rt^HytYtl ellitatt Sv»i ifi: 60 kr»|azir.
C69ÜJ \'
Moll
FÓ 8 7. é t ÍÜ 1 ll es:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
által,
A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállíts
Bécsi í:, Tucblaabea 9. Vidéki megrendelések nsposie. pos SBiinvét melleit te!>sitt«t»k.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
védjegyévei ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rossnfeld Adalf es Fia.
i
Q C
S
I
s
§
? a
u a a
a
5 a
8
a c
B B
a a a 0
1
millenniumi nagy éremmel kitüntetett
ocx«?oa«ioor»áooooooo^
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o
O
z
z
:, z
l
8
O
O 2 3
§
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
gyönyörűen énekifi valddl hárzi kanári madarak kaphatok Ritkaság! NarancsvSrSa hárzi énekesek 1
Vidékre küldés jótállással. — Nem tetsiö példányok akadálytalanul kicseréltetnek.
B ö h e i m Tódor,
IV, Budapest, Ferenc József-rskpart 3.
Legszebb szobadisz.
LegkedTesehb emlék. Legr.lkalma8abb ajándék
\\m\\wi és titm
Életnagyságú
arczkép krétarajzban.
Egy legnjabb módszer aegitaégérel 24) óra alatt életnagyságn mell-képeket készítek mÚTészies kivitelben, eddig még soha el nem ért tftkéleteeséggel és .olcsó árban. Tessék árjegyzéket kérni.
hOilN DÁVID, Budapest, Károiy-körui 17.
Ügynökük mlntleudu kerestetnek.
Nyomatott itj. Wajdits József kőnyrnyomdájában Nagy-Kaeizsán.
MiMAMZSAc I8l4?Janoár 9-éji.
i___
Előfizetési ár: JLf4az étre . . . 5 ín — kr IFfti érre . . . . 2 írt 50 kr. S-gre«éirv . . 1 tri 25 kr Kfrjes psÉM 10 kr.
í-;¦;
[5 tiaaabofl peíitaorbta 1, raiso(U:or Ifi, 1 minden lotibbi «orert 5 kr.
NYILTTKKBKK jfrttit •oraaként.lO krért vétetnek Kel. Kujcitiri )L?ték tnifiden egyei birdetéflétt 30 kr. cUeteodó
XHYL évfolyaa*
KÖZLÖNY
Alap íseliemi zeazét illető wa-t rJeskozleméoja íeleiö: axerkeutőj Derére, as anyagi részt illető köx-j
rére •ámxtíXíta Xa-y-Saalraára bérmentre intéieadök.
|BénnenteUea terelek aera fof*tÍ~ t*Uuk «1.
iKec.ra.tok vlsxsaiteniklllÁetiiefc
A nagykanizsai „Ipar-Testület„anagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, & „Kotori takarépénztir óny-tirsaí4g^3 a .Dagy-kanizaai- és galambokiönkéntes to=ol tó-egylet*, a B nagy• kanizsai kisdedneyelő egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a ,uagy-kaniwai kwesztény jótékony -oegylet\', ^tatflizeai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tipintézete*, a ,katouai h&daatyán egylet* "a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kttlválaMtmányának hivatalos lapja
HETEKK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ÜWluIo^ !«87. jém 8.
Közönségesen így nevezik. Mások vároti templomnak mondják. Jogi és történeti dolgokban járatos férfik azonban kikutatták róla, hogy tulajdonképpen csak Szent Jánosról el nevetett kápolna.
Valóban jóleső bizonyosság. Mert legaláBb nerc keli többé ironkodnunk-pironkcduank a városi jelző miatt. Mivelhogy világos, hogy a templom nem »íLrojt, nem érhet bennünket semmi szemrehányás amiatt, hogy a város temploma minden inkább csak nem templom, se külső díszére, se bilsó pompájára nézve. Az egészbeu csak as érinthet, hogy itt áll ez a templom a mi főterünkön, olyan helyen, hogy mindenkinek egyszerre szembeötlik, olyan helyen, melynél szebb nincs az egész városban Hogy ez a temploá aztán olyan, a milyen, — nem tartozik reánk, hisz nem —városi templom.
Az hz, hogy mégis reánk tartozik Szerda óta e templom édes mind nyájaoké, nemcsak katholikusoké, — hanem zsidóké, protestánsoké egyformán ; szerda óta megtalálta ez & templom a tcegs. patroousát; magáévá fogadta a társadalom, kötelezve magát a kegyúri terhek viselésére.
Az a mozgalom, melyet buzgó katolikusuk néhány nap előtt félve indítottak meg, ma már biztatóan halad célja felé. A felső templomot látogató hívek ugyanis már régen látták, hogy milyen elhanyagolt, sőt botránkoztató állapotban van e templom ngy kívül, mint beiül. Bárányos és tűrhetetlen környezete már a múltkori városi közgyűlésen is szóba került, a templom jó karba hozására, restaurálására pedig Kovács Károly, a közügyeknek ez a lelkes
munkása, javaslatba hozta azt, hogy a társadalom vegye kezébe az ügyet, így toéoit meg « mozgato-ir, mely meguyerte a város vezetőinek jóindu latát is és igy gyűltek össze a városháza nagytermében városunk katho-likus értelmisége, hogy a nemes ügy tovább vételéről tanácskozzék.
A lavina megindult; célja elérése előtt nem vethet gátat elébe semmi.
Az értekezletnek sok érdekes momentuma volt; de legérdekesebb volt talán, amidőn gróf Zichy Aladár, országgyűlést képviselőnk azt az eszmét vetette föl, hogy ez úgyis kicsiny templom restaurálása helyett, sokkal szebb volna, ha egy monumentális, Nagy-Kanizsához illó templomnak legalább alapját letehetnók azon közeledő évforduló alkalmából, midőn hazánk kereszténnyé Itvésének kilenc-százados ünnepét üljük. Bz az eszme amilyen magasztos, a mi körülményeink között, fájdalom, csak nagyon is hossza idő múlva volna megvalósítható. — Nekünk pedig égető szükségünk vau arra, — hogy a felsőtemplom mielőbb restauráltassák. Nemcsak disztelen volta parancsolja ezt hanem az is, hogy vasárnapokon és ünnepeken a plébániatemplomba beférni lehetetlen, s igy a hivek nem végezhetik ájtatosságai-fcat. Ebben a templomban pedig ájtatoskodnt szinte lehetetlen.
Hála Isten! hogy ezt belátta végre maga a társadalom és megmozdult.
Űrömmel üdvözöljük e mozgalmat, s kívánjuk, hogy a legszebb siker koronázza a magasztos törekvést.
A siker azomban nem maradhat el, csak szalmaláng ne legyen a lelkesedésünk. De ettől ne féljünk A mozgalom élén olyanok állanak, kik erős akarattal szokták keresztül vinni, amire vállalkoznak; társadalmunk pedig minden nemes és szép
; iránt olyan fogékonyságot mutatott ¦ mindenkor, hogy^sziate lehetlen, hogy most Irrrzódjék vissza, vagy osztá-\' lyokra szakadozzék. ¦ — Mindnyájunk ügye ez: gazdagé, sze-| gényé, katolíkmé, nem katolikusé, j A gazdag fényes adománya és sze ! gény néhány fillére egyaránt beose-| sek a szent célra; s a katolikus buzgósága, a nem katolikus nemes szive egyaránt hozzájárulhat e szép törekvéshez.^
Előre tehát Isten nevében 1
Yáfösi igp&.
Városi épületek kezelése.
A péuzügvi bizottságban városunk előkelő értelmisége van képviselve. A legfontosabb szerep a városi ügyekben ezt a bizottságot illeti meg, — mert nincsen közéletünk egy kérdése sem, melynek nem volna pénzügyi oldala. A város tulajdonát képező bér és középületek a városnak nagy összeget jövedelmeznek, de azok fentartására vajmi csekély ösz szeget fordítunk. A pénzügyi bizottságnak hatáskörén tnl esik, hogy ezen épületek teknikai fentartásával &glc4k^3zék, *z építkezési bizottság sem foglalkozik a kérdéssel. Ez tisztán a tanács dolga, hogy a mérnöki hivatal jelentése alapján tegyen előterjesztést a bizottságnak. A mi laktanyáink, a gimnázium, városi palotánk, városi bérházaink, rendórlak-tanyáink megérdemelnék a nagyobb gondozást. A fővárosban a mérnökök kezelik a városi épületeket. Van-e nekünk erre nézve szabályzatunk ? Hogy nincs, arról meggyőződhetik mindenki, aki egy pillantást vet a városi palota belsejébe. Mit követel-hetűuk mérnöki hivatalunktól? Sem mit. Mert először 800 írtért nem
Jehet sokat dolgozni, azután már minden város élén kell, hogy olyan mérnők álljon, aki modern teknika vívmányait ismeri. Teljes elismerést érdemel mérnöki hivatalunk főnöke, mert szolgálatot tett 6 korának és a városnak addig, a mig a rohanó kor a haladás őt tnl nem szárnyalta és addig, amíg 6 élte delén állott. Most már azonban a mérnöki hivatal teljes reorganizációja elodázhatatlan, de nem a 800 frt évi fizetés alapján. A város csak nemrég egy erdófel-ügyelői állásra pályázatot hirdetett évi 1300 frt fizetéssel. A városi mérnök teendői még több körültekintéssel, nagyobb felelőséggel járnak, mint a főerdész reszortja. Hol van tehát a logikai összefüggés a 800 és az 1300 frt fizetés közt? 8ehol. Ez az áliapat, azt hisszük, végnapjait éli. A pénzügyi bizottság sem fog elzárkózni a kérdés elől. A ta-náes táján már rég be is látta a jelenlegi állapot tarthatatlanságát.
Aszfalt és kövezetvám.
A kövezetvám leszállítása ügyében ezelőtt mintegy három évvel egyik városi képviselőnk felebbezést adott he,\' hogy a kövezet vám L kracjárról egy krajcárra szállíttassák le. A felebbezést a megye közönsége akkor elvetette, de azért a tények mégis a fellebbező képviselőnek adtak igazat, mert a kövezetvámot a képviselőségünk azóta leszállította egy krajcárra, amit a megye helyben is hagyott. Még így is a kövezetvám után előirányzatba vett 6579 frt 86 krajcár te-tetemes összeget tesz, mely épen elég, hogy a kongó utak építésére fölvett kölcsön törlesztésére, valamint az ntak öntözésére és tatarozására szánt 6671 frt 98 krajcárnyi összeg kikerüljön. A városi ntak ezzel a költ-
séggel, ngy a hogy, főntartatnak és tisztogathatnak, Senki sem. foghatja az 1 krajcár kövezetvám tételére, hogy az ipari termelés hátrányára szedik azt be. A közgyűlés azonban már utasította a városi tanácsot, hogy a meghívó költségvetés keretéhen kísérletet tegyen egy útrészt asphalt-makadammal burkoltatni. Nem kételkedünk abban, hogy ez a kövezet teljesen be fog válni, de az is igaz, hogy hu a várost asphalttal burkoltatjak, az a város közönségére ujabb terheket fog róni, melyeket n&n lehet ujabb pótadóban kivetni, hanem csakis a kövezetvám fölemelésével lehet behozni.
.4 városi kövezet rendszerének megváltoztatása immár elodázhatatlan. Kifejtettük ezt már e lapban több izben. Belátja ezt a város közönsége is. Most már nem marad más hátra, mint az, hogy a sikerüli kísérlet után, a városi tanács komolyan indítványozza a képviselőtestületnek az asphsltozás gyors keresztülvitelét minden útvonalon. A kövezetvám után befolyó illetékből, annak keresztülvitele lehetséges, mert a magyar -asphalttársaság 30 éves törlesztési tervvel magára vállalja a munkát, amint ezt Szombathelyen teszi.
Minden nagyobb szabása alkotásunk mindeddig ilyen törlesztéssel lett megfizetve.
A fei só templom.
— Érteke let i ároshijs nigytemében. — Juuir €.
Arra a lelkes felhívásra, melyet dr. Pachinger Alajos és Kovács Károly bocsájtottsk ki városunk katolikusaihoz a felső templom restaurálása ügyében, igen sokan jelentek meg f. hó 6-án d. u. 3 órakor a városháza nagytermében, hogy a teendőket megbeszéljék. Jelen voltak: gr. Zichy Aladár, orsz. képviselő, Nith Norbert, rendfőnök, Plihál Ferenc, köz-
TAREA.
Levélváltás.
— A Zalai Közlöny1 eredeti tárcají. —
Egy jó\' barátok között váltott levél került a napokban véletlenül kezünkbe, amelynek hangmeoeíe annyira elüt a mai nap uralomra jitott üzleti 1 evezés rideg okoskodásai tél, hogy olvasóink testheticai érzékének vélünk szolgálatot tenni, na abból egy pár részletet ismertetünk: — „Hisz olyan régen nem beszéltünk egymással, — olyan régen nem merítenie családul aknák abból a közös forrásából, amelynek annyi csillogó gyöogye bukdácsol a messze háttér ködös tükrében, hogy könnyű volna iveket tele írnom a számuUn részletből, melynek kaiéi-doskopsaerü összhangja, mindkettőnk lelkét ngy elandalítja, ngy meggyönyör-ködteti. — Az a, 25 év, amely baráti kapcsolatunk kezdete és végpontja, a gondtalan ifja évek és a gondteljes férfi kor között emlékezetünk előtt elvonni, — egy hosszú nyári napnak felhővel, ziTftttrrfti és jóltevő napsugárra! váltakozó képét nyújtja az abba visezakalaDdozó léleknek, amelynek elvesztése felett csak az esü szürkületben leáldozó nap szín-pompája nyújt vigasztalást: annak boldogító tudata, hogy a napot fáradtan bár, de becsületes munkában töltöttük el, és hogy a kioálkczó nyugalmat jó! ki érdeme tflk!
Mondjam-e kedves barátom, hogy a körrel, melyet a gondviselés keze betöltenem kijelelt, lépésről-lépésre elégedettebb vagyok? Osztályos lársamul jutott egy jólelkű szerető nő, akinek boldogsága elvá-laazthatatlanul vau az enyémhez fűzve; örömünket megoszszak, hogy az által öregbítsék életképes virgonc gyermekek, akiknek gondolatmenete, lelkük ártatlan megnyilatkozása biztosítanak arról, hogy annak idején nyugodt lélekké! mondhatom az uiolsó nyngpont küszöbénél .Viam veram per.-ecutus cumi Vagyoni viszonyaim rendezettek, s bármikor jő az idő, midőn életemnek az ó bizonytalan utakat kalanzoló fénye, a természet kér-leibetlen törvényei szerint világítani megszűnt : az erkölcsi és anyagi tőke, melyet a? isteni gondviselés meghilálhatlan kegyelméből rendelkező, ükre böc?áj ihatok, biztosítja őket az élet utáni, különösen, ha a hit, remény és szeretet \'lelkükbe plántált csiráit annak változatos viharaiban kiveszni nem engedik.
Ehhez járat még, bogy társadalmi állásomat öntudatom egész erejével igyekezem betölteni, és ha eljő az idő —* mert el kell jöaui — midőn erősébbek lépnek a pályára, amelyen én, mint tisztviselő és polgár szerény helyet fog-lalék el.
Sortomat mostohának nem mondhatom, mert legközvetlenebb bírám lelkiismeretemnek intő szavát, soha figyelmen kivüí nem hagytam.
Mennyire jól esik, — mennyire biztat Lapunk
a félig, s talán felén is tol meghaladott életpályáim, a meggyőződésem szerint helyesen megválasztott irány lankadhat-lan követésére az a látomáoy, hogy te s kedves barátom, gondtalan ifjúkorom egyik osztályosa —-szintén megtaláltad éietutadon a helyes irányt a melynek delelőjén a családi boldogság — és a társadalmi közbecbütés, boldogító sugarait hiaté feléd; — nőd, gyermekeid, jobb sorsra érdemes buzgalommal betöltölt hivatali állássa^egymást kiegészítő chőrusa feljogosítanak magadat a tucat emberek közöl kiemelkedett egésznek tekinteni — fogadjátok te éá családod, a mellékélt családi arcképet, mint halovány eszközt arra, hogy távollétünk pbisicailag beérbetlén pattjait legalább a képzelődés segélyévei áthidaljuk — legyetek bolabgok, szeressetek bennünket.
Isten veletek!
— ujabb tíz kötet Jókai. Közvetlenül a karácsonyi Ünnepek előtt ma került piacra Jókai Mór összes müveinek nemzeti diazkiadásából a hatodik aoroza t, a mely LI —LX. köteteket tartalmazza. Koszorús poétánk maradandó becsű regényeiből jutott erre a sorozatra is bőven. Ijy benne van „A jövő század regénye", Jókainak ez a népszerű fant&sztikas müve amely első sorától az utolsóig izgató és érdekfeszítő; ugy szintén az nLiet komédiásai,° gyüjtemé&yes novellái közül pedig a .Targaliyak. • A karácsonyi könyvpiac idején irodalmi eseményszámba
megy ez a tiz kötet, amejy az eddig megjelent sorozatokkal együtt Jókai gen-doi revíziója alól került ki. Méltónak tartjuk a följegyzésre azt is, bogy ami iró fejedelmünk mintán most teljesen visszavonult a politikától, jóval több időt fog fordíthatrjj összes müveinek sajtó alá rendezésére, érdekesebb regényeihez nj előszót ír majd, a mi e kiadás irodalomtörténeti értékét nagyban nöreloi fogja. A hatodik sorozat tartalmát itt közöljük: LL k5tet-Rab Ráby; LU— LÜI. kötet: A jövő század regénye; LIV—LV kötél: Az élet komédiásai; LVIkötet: A domokosok; 1YII kötet: Szép Mikhál; IMII kötet:Targal!jak LJX kötet: Egész az északi pólusig; A ki a szivét a homlokán hordja; LX kötet: Bálványos vár. Jókai müveinek nemzeti kiadása tudvalevőleg részletfizetés utján is megszerezhető minden könyvkereskedés&en, niáltal ez a monumentális mű a társadalom kevésbbé tehetős osztályai számárd is hozzáférhetővé vált A megszerzés mődszatai felől szívesen szolgál bárkinek tájékoztatással a Révai Testvérek Irodalmi Intézet r. t. Budapesten/
— Az újságolvasó közönség figyelmébe! Gazdag tartalmánál, tagy terjedelménél fogva — a legolcsóbb magyar lap az Egyetértés,*a mely az uj évvel immár 31-ik évfolyamába lép. Ez a művelt magyar olvasóközönség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek .gyorsa sága, alapossága és sokasága, rovatainak változatossága, kitűnősége és a különböző
olvasmányok gazdag tárháza ;ették az ,Egyetértés\'-t népszerűvé. Az országgyűlési tárgyalásokról valamennyi lap között a legrészletesebb s e mellet1: tárgyilagos bű, tudósítást egyedül az .Egyetértés" köiöl. Gazdasági rovata elismert rézi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapra, msrt az .Egyetértés" kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak hőségével s alaposaágával ma már nem versenyezhet más lap. A kereskedő, az iparos s a meíőgazda megtalálja mindazt az .Egyetértés* ben, a mire szüksége vaa. Változatosan szerkesztett tárcájában annyi regényolvasmányt ad, mint egy lap sem. Hat-nyolc regényt közöl évenkint, ugy, hogy egy év alatt 25—3C kötetnyi regényt, részint eredetit, részint a külföldi legjelesebb termékeket jó magyarságú fordításban kapnak, az .Egyetértés* olvaaói. Van négy külön rovata:\' az irodaimi, tanügyi, mezőgazdasági és egészségügyi, melyek vasárnaponként a legváltozatosabb tartalommal jelennek meg. Rendesen közöl párisi divattudósitásokat s minden nap legalább egy önálló tárcát — a regényen kívül. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen elő az „Egye\'értéV-re. Az előfizetési pénzek az .Egyetértés* kiadóhivatalába küldendők. Kiadóhivatal: Budapest, IV. ker.. Papnövelde u. 8. az., mely szívesen küld ingyenes mutatványszámot.
mai számálioz féliv melléklet vaa csatolva.
XXXVL ÉVFOLYAM.
ZAVikl KÖZLÖNY
1897 JANUAR 9-én
jegyző és neje, ár. Tuboly Gyula és neje, Kovács Károly és neje, Dezsó Béla és neje; Wóber Károly és neje, özv. Nyuli Györgyné, Scbmidt Frigyesné, dr. Be-recky Víktorné, Tóthné, Buchgraberné, Suck Lajos és neje, Bottmann Béláné, Bausch nővérek, Mismyák Bóza: Heisz-ner Rozália, Szalay nővérek, dr. Sérte-lendy Béla. Mikoss Géza, Stirlíng Saíraor, Molnár Antal nyrog. plébános, Sebestyén Lajos, Szaiay Lajos, dr. Szuts Miklós, Neusíeáler Antal. Lovak Ede, Deák Pétéi. Báíz KAlmAn, Keömives Izidor, Yittkó Jószef, dr. Kiss Ernő, HorTáth Honor, PiehJei Pál. Tripammei Gyula, Halyax Gyiít.Beakő Ferenc, Miltényi Sándor, Molnár György, Hegedűs Mátyás, Huszár Sándor, Persovits József, Wielland Béla, Erdélyi János, Veszter Imre stb.
Az értekezletet dr. Pachinger A-J-&-jos nyitotta meg rámutatva hosszabb beszédben a felső templomnak botrányosan elhanyagolt állapotára. Bízik a meg-ioditoti mozgalomban, mert mint örömmel látja, a #szép és ájtatos nem U részt kíván venni benne. Áldozatra var. szükség, bogy kiemeljük dísztelen állapotából a Tárosnak legszebb helyén levő -rom o k a t, melyeket katholikos templomnak hiúnak. Együttérzésre és együtt működésre kéri a megjelenteket. TJtánaKovácsKároly, a mozgalora-. nak megindítója, fejtegette magasaii járó stílusban megirt, gondolatokban bővelkedő beszédben, hogy mennjire szükséges a hit, s oda klcnkludált, hogy mivel a vallásos érzés megkívánja a templomot, nekünk pedig 2 plébánia-templom magéban nem elegendő, szükséges, hogy a felsőtemplomot oly karba hozzak, hogy az áhítatot emelje, ne pedig rontsa, mint mostani állapotában.*) Előtéri esz tésére így választatott meg a tisztikar: Elnökök Vécsey Zsigmond és dr. Pa cbinger Alajos, alelnök Varga Lajos, pénztárnok TJnger l\'llmann Elek. titkár Kovács Károly.
Élénk vita indult meg ekkor néhány kérdés tisztázása körül, melyeket Kovács K. terjesztett elő. Mikoss Géza igazán lélekemelő szép szavakban fejtegette, bogy mivel e templomnak patrónusa nincs, agyedü! a társadalomnak kel! az ügyet magáévá tenni. Nem szabad áldozatoktól vissza riadnunk, hogy e templomot a szeretet azon házává tegyük, hol minden vallásos ember vigasztalást talál. Javasolja, hogj kéressék ugyan fel a vallás-, és. közoktatásügyi miniszter, hogy a valláaalapból nyújtson segítséget, kéressék fel a megyés püspök és a volt földes or, a Batthányi család is, de eiső ¦ sorban hozza meg kiírj a maga áldozatát, s kérve, könyörögve igyekezzünk mi magunk összegyűjteni a szükséges összeget. — Plibál Ferenc tisztázza a kérdést és hathatósan ajánlja, hogy társadalmi utón oldjuk meg az elénk tűzött feladatot: alakítsunk nagy nőkből és férfiakból álló bizottságot, mely a mozgalmat vezesse.
Gróí Zichy Aladár szépnek tartja a mozgalmat, de Nagy-Kanizsa nagy arányú fejlődésének jobban megfelelne, ha nem restaurálná e ¦ templomot, mert nem érdemes, hanem inkább egy monumentális templcm alapját iparkodnék megvetni Mikoes is. Üeák Péter is szépnek tartanák, ha ily monumentális templomot létesíthetnénk; mivel azonban erre csak , agyon hosszú idő múlva volna kilátás, a felső templom restaurálása mellett foglalnak állást. Az értekezlet is ez értelmében határoz s a további WendŐk megbeszélése céljából uj értekezlet összehívásával bízza meg az elnökséget Ez órte-kezlet fogja a mozgalmat vezető nagy bizottságot megrál asz tani.
A ker. jjtékeay NöegyesQlet közvacsorája.
(.Bili tudés hónktól)
JiDUÍr 5
Ha költő volnék, dalt zengenék arról a sok szép asszonyról és leányról, akik kápráztatták ez estén szemünket, elbájolták szivünket. Dalt zengenék a fényről és pompáról, melyet a jó szivek varázsoltak elénk.
Ha gurmand volnék, dicsőítő himnuszt zengenék arról a sok finom malacpecsenyéről, halról, hideg sültekről, süteményekről, melyekben dúskálni lehetett.
Ha nóegyesUleti tag volnék, búsan sóhajtanék fel: Istenem, de kevesen vagyunk! .
Mivel azonban csak riporter vagyok, tebá dal és himnusz zengedezése nélkül mondom el ez est történetét. Mielőtt azonban hozzáfognék, arról a bús sóhajtásról kell kijelentenem, hogy az csak a jótékonyságért rajongó, gyöngéd nöi sxiv öQZftséból fakadt. Mivel hogy bizoDy elég szép számmal voltunk ezen a bálon, ba nem szorongtunk is egymás hátin,
") Beaseáet jörö tiimixaab&Q egész lerjeJe-tetnbeo kötctjak . A szerit.
mint az előző érekbeif. Bár azt is meg kell vallanunk, hogy sokan nem voltak ott, kiknek ott kellett volna íenniök.
Hanem azért ez a kőzvacsors fényesen sikerolt és hozott mégis elég tisztességes összeget a jótékonyság oltárára.
Azt mondja a biblia,- hogy & jókedrj adakozót szereti az Isten! Biztos tenas, hogy mindazokat, akik e közvacsoráa resztvettek, szereti az Isten. Mert jókedvűek voltak és pzivesea adakoztak. Igaz, hogy es adakozásból még kettős hasznuk is volt: ElÓször az, hogy pompás enni és inni valókat kaptak cserébe, másodszor meg az, hogy a legszebb pincérek szolgálták ki őket, s — még csak borravalót sem kellett adniok. Ráadást meg mindég kaptok: egy-egy tüzes szemből.
A kőzvacsora este 8 órakor kezdődött. Vidám társaságok foglaltak helyet egy-egy asztalnál és jól megvacsoráztak 20 krajcáros szelvényekért, melyeket Sebes-tény Lajosné és dr. Tuboly Gyulán é nagy buzgalommal árusítottak. A jó nagy porciókat Darázs Vilma, Farkas Vilma, Krippel Kamilla, a Mantuano nővérek, a Mair nővérek, Pongrác Irén és Malvin mint fáradhatatlan pincérek hordták szét dr. Fultjp) Káxmérné és dr. Tripammer Bezsőné fővezérsége alatt. Azután megkezdődött a vásár a terem sarkaiban fölállított diszes sátorokban. Egyikben Pranz Lajosné pezsgőt, a másikban Kaán Irma süteményeket, a harmadikban Pranger Karolina szinte pezsgőt árult. A kínálat szives, a kereslet óriási volt. Dr. Szekeres Józsefné pedig teával látta el a szomjazókat
Eltartott ez a vacsora vagy 10 óráig. Ekkor a nagytermet kiüritették; csak a sátrak maradtak meg, melyek körül folyvást nagy volt a sürgés-forgás, — és megkezdődött a tánc. Későn kezdődött bár, de aztán szakadatlan jó kedvvel tartott ki világos-ki virrad tik.
A pompás mulatságon részt vettek: Asszonyok: Ajkai Mtkjósné, Brandl-hoffer Józsefné, Dezső Béláné, Darázs Gusztávné, Fantl Mórné, Fasciatinó, Franz Lajosné, dr. Fülöp Kázmérné, Gózony Sándorné, Győrffi Jánosné, Gruner Ernöné, f^Eger Aracsa), Janda Károlyné, Jemries Istvánné, Juhász Györgyné, Knausz Lászlóné, Kohn Adolfoé, Komlós! Kálmánná, Kovács Károlyné, Kovács Mik--lósné, Krippel Józsefné, Knortzer Gy.-né, Lichtsebein Pálné, Lumnitzer Béláné, dr. Makara ívánnó, Mair Józsefné, Mantuano Józsefné, Mikos Gszáné, dr. Neusiedler Antalné, Németh Ignicné, Pflancer Gá-borné, Pongrác Adolfné, Porédns Antalné, Roth Miksáné, dr. Botschild Samune, Schável Jánosné, Szalay Sándorné, dr. Szekeres Józsefné, dr. Sehőn Eugenia, Sebestyén Lajosné, Szóllősi Kálmánná, 8tírling Sándorné, dr Toboly Gyuláné, Tóth Györgyné, dr. Tripammer Rezsőné, Ünger Ulímanp Elekné, Varga Lajosáé, dr. Villányi Henrikné. Vidor Samnné, Jönne (Tápi0-Bicske.)
Leányok: Ajkay Flóra, Darázs Vilma, Farkas Vilma, Filipics Ida (Letenye,) Gruner Auguszta, Gruner Paula (Eger Aracsa,) Janda Margit, Jnhász Lajza, Kaán Irma, Krippel Kamilla, Mikos Mélám ós Hedvig, Mantuano.jjÓvérek, Man-hart Malvin, Mair Tinka* ós Hermin, Pongrácz Irén, Maliin és Bella, Schável nővérek, Szencsár Anna, Scbmirederer Berta (Marburg), Schulz Emilia (Bpest), Szálai Irma és Erzsi, Varga Gizike. *
A jótékony célra igen sok adomány folyt be, melyekről a kimutatást a jövő számunkban hozzuk. Most a fe\'Olfizetők névsorát közöljük:
Grf. Zichy Aladár 25 frt, Őzv. Zadu-binszky Lajosné 5 frt, Simon Gábor 1 frt, dr. Lőke Emil 1.50 kr. dr. Tripammer Rezső 1 frt, Novacsek József ] frt, dr. Fülöp Kázmér 1 frt, Vágner Károly ŐO kr, dr. Kiss Ernő 1 frt, Blau Páloé 1 frt Karsay János 50 kr., Weiszmayer Márk 50 kr., Lenk Emil l frt, Csesznék Miklós 50 kr., Práger Béláné 2 frt, Pranz Lajos 1.50 kr., Belus Lajos 4.50 kr, Bogenrider Józsefné 2 frt, Soós Pongrác 1 frt, dr. Boseabarg Mór 50 kr., dr. Szakeres Józsefné 50 kr., Horváth Honorio 1.50 kr., Sebestyén Lajos 2.50 kr., Weiser József 60 kr., Vfajdics József 1 írt, Knortzer György 1 frt, dr. Kiss István 50 kr., Kovács Károly l frt, Pakrócz Nándor 50 kr., Vidor Samuné 5 frt, Gutman Vilmosné 10 frt, X. Y. 50 kr., X. Y. 50 kr., Deutaeh Lajos 1 frt, Svastics Elemér 50 kr., Fiscbl Pálné 1 frt, dr. Hauser János 5 frt, Ebenspanger Lipótné-5 frt, dr. Botschild Samtraé 3 frt, Ebenspanger Leo 5 frt, Gyórffy Jánosné 1 frt, Sütő László l frt, ünger Elek 4 frt, Rosenfeld József 1 fri, Saáry N. 50 kr., Grüahut Alfréd 3 frt, Cavacár Ödön 50 kr., Nagy Sándor 50 kr., Takács N. 50 kr., Boch Miksa 50 kr, Stirlíng Sándorné^ frt. Hajdú Gyuia 50 kr, Baizenausr János 2,50 kr., dr. Maruschoi Károly 50 kr., S^íctgyörgy József 50 kr., dr. Szűcs Miklós 1.50,
Schercz Rickárd 2.50. Marton Adolf 1 frt, X. Y. 50 kr., dr. Plosszer István 2 frt, Csima Mária 1 frt, Linzer Béla 9 50 kr., Blau Bél* 2 frt., Enerjesy Gábor I frt. Harkányi Jóxsef 50 kr, Dobrin /Richárd 3-50 Eperjegy Imre 50 kr, dr. Rác r\'álmán 1.50 dr. Franz Badolf 4.50 kr. dr. Szekeres József 1.50. Csillag Elek 10 frt, Vécsey Zsigmond 3 frt, Baudiss Ernőaé 2 frt, Toboly Víktorné 1 frt, Hegedős Istvánné 1 frt. A szives felöl-fizetóknek hálás köszöoetet mond a ker. jótékonv nőegylet elnöksége.
ST1X.
ték s mßwri. TJiáoaa tánc, tehát Tig zene szó mellett köszöntött be az n] ét és kívántunk egymásnak minden jói
1897-re!
REFERENS.
Sümegi dolgok.
Sümeg, 1896. december \'n.6.
A mult hó eseményeit a következőkben foglalhatom össze: Örök háziba költöxött városunk legidősebb köztiszteletben állott gigára É d e s k u t y Sándor életének LMk évében, dec 10 én; gyászjelentés 5 mostoha gyermek, 5 meny, 16 unoka és 9 dédunoka aláírással jelent meg; a köiöm^ég nagy részvéttel kísérte az örök nyutalom helyére. — Az úgynevezett vörheny, kanyaró már novemberben fellepett a kisdedek között, miérf is hatóság intézkedés az óvodába járatást beszüntette, — később a baj elemi iskolába járókra — terjedt, — miért a karácsonyi Biftoidő dec. 17-éa kezdődött. Nem veszélyes a betegség, mert a gyermekek szépen kigyógyulnak, imbár a köd éa nedves időjárás a gyengébb szervezetnek közül meglehetősea szedte áldozatát.
Jang Gyula, pék megunva a földi ténykedést, vitriolt akart inni. Azt hitte, rögtöa halál lesz a vége csalódott, mert a szájba került folyadékból kevés mehetett gyomrába, a felmart nyelő részeken nem ért le semmi és nagy kínok között nyolc napi koplalás és szenvedés után végre kimúlt Zilált anyagi viszonyok vitték sirba a szerencsétlent, özvegye és Öt árva maradt hátra; még szerencse, bogy a munkaképes öreg szülők élnek.
A Kisfaludy Sándor által alapított sümegi kaszinónak uj elnöke dr. Lukonich Gábor járás orvos lett. Szerencsésnek moodjok tul szava-zattöbeéggel megejtett választást Az ő tapintatos modora uj életet bír majd önteni és lendületet adoi a kaxziaőnak.
Varga Je tfTS István keszthelyi premontrei tanár matatta be el>5 sz. miséjét decmber 26-án Konduktora nagyságos Mid Mihály prépost tot — A temp\'om rsufoláBÍg megtelt ájtatos hívővel. Vida János káplán általmondottmeghatő szónoklatot, érdeklődéssel hal Igatta mindenki Délután egy Órakor 55 en vettek részt a lövő de helyiségben reidezett ebéden, s jó ételek és zene meliett felköszöntők tü vérezték a kedélyes együttlétet. M i 1 d prépost, dr. Kellemen Károly reáliskolai igazga\'ó, valamint M i 1 d szombathelyt premontrei tanár Varga Jeaöt köszöntötték fel; a sümegi szent \'Ferencrendü ouardián az oj miaés édes anyjára mondott szép beszédet. P> á 0 f i Alajos elemi és fel kő leányiskolái igazgató körülbelül igy srólott:
.Grata, uram páter quardiia aram. engedje meg, hogy Önhöz szóljuk
Bsllottam mar szónoki tehetségét magasztalni, de hogy a szírekbe! olrasoí is képet, errSl nem rolt tadomái"m! Mi tagadás les.De, miot a mai ü.nnep*ltn*k volt uoítój*. Vsrgs József aehaí kollegiza ÖzTégyére akartain éa is falkOizontöC swadaoi és ebben megelőzni méltóztatott. De ce nézzen oly rósz katooinak, ki a magasra emelt xasslót leteszi, — nem inkább lobogUtxa lengetem körül A felhő borított égboltról két sugár tör hozzánk o terembe, a harmadik itt Tan közöttünk kóanyeb* ben nssra tuadöktik Norbert Xsnteni kanonok, később magdeborgi értek az égtől neki untatott réten gjnité 1120^ban első Unitranyait össze ét eda nekik Ágostonnak "ligoritott rend-szabályait. A reformáció eiőtt 2000 kolostorban hirdették a.tadomaojt, — szét aradi ..a rend ndvós működése hazánkba is. Kad tekint a taagas égt^gsi ide, hogy menj tanitsd ai-ty*f írjainkat a hit; a tadumiay és az imidott baza szeretetére.
Hegboldogolt atyád tmelleme üdólag néz ide, mert éltében föltett vígja teljesült: Jenő fia ma matatta4^ az Urnák első áldozatát — A Mindenható ez édes anyiatk, la bölcsődtől-eddig őrködött feletted,\' megengedte érni ez Örömöt, bogy felszentelt keséidet reá áldásra emelhetted. De teeg is érdemli s gondos anya as itteni kegyelmet, mert életét gyermekei nsTelésének áldoza. A Gráciátok aByjüiQí hasonló 6, kihez a campaniai hölgy oda menvén kincsei ntin tudakozódott, — mire a római nő gyermekeire matatott : Íme az én kincseim I özt. Varga Józsefné szeretett édes anyád egészségére emelem e poharat és ki Tinóm, hogy öröme aaza legyen és ót az Isten toka, igen toki, éltesse t
Később Vörös János keszthelyi tanító ismét az uj misét mondottra emelte poharát A társaság csak éjfél után oszlott azét, kedves emlékül tarm ka-ráciooy másnapját vagyis István napját.
Sylveszter este az újonnan alakult dalkör mutatta be előayösea magát, ének, zongora éa cimbalom játék képez-
Farsangí naptár.
Jao. 16. A nagykanizsai kereskedő ifjak önképző egyletének Felolvasó estélye a „Cisinó" dísztermében.
Jao. 16. Tea-estóly a „Polgári Egylet"-ben.
Jan. 23. Az írod.. és Művészeti kör hangversenye a _ Polgári Egylet* dísztermében.
Jan. 27. X fó^mnáziam^íjuságának hangversenye a „Polgári Egylet" dísztermében.
FéEr. 1. A „Pincér kór- bálja a Polgári Egylet dísztermében.
Febr. 2.A „Polgári Egylet* bankettje.
Febr. 2. A ,Hadastyán Egylet" jóté-konycélu bálja a „Korona" éttermében.
Febr. L. Az Izj. Jót. Nőegylet bálja a .Polgári Egylet" termeiben.
Febr. 7. A nagykanizsai éltr munkás-képző egyesület jelmez estélye. a „Polgári Egylet\' dísztermében.
Fölhivás\'^elofizetósre.
Uj évjolyam küszöbén teljes bizalommal fordulunk mélyen tisztelt olvasóinlzhoz, hogy előfizetéseiket megújítani szíveskedjenek.
Bizodalommal tesszük ezt a múlt* értj mert lapunk immár 36 éven át szolgálta a közügyet és a jövőért, melyben isméi híven akar a közügyek szolgálatában állni. Talán nem szerénytelenség tőlünk, ha a je= leltre is hivatkozunk Mert ha nagy eredményekre nem is mutathatunk, azt senki nem tagadhatja meg tőlünk, hogy becsületes törekvéssel iparkodtunk megjelelni Jeladatunknak.
Feladattunk az lesz ezután is, am-volt eddig : istápolni és gyámolítani minden oly törekvést, mely városunknak, vidékünknek és vármegyénknek javát igyekszik előmozdítani. E Jelidat betöltésében pedig az a gondolat Ulh-sit. hogyha csak szük körnek is testünk szolgálatot, édes hazánk javát szolgáljuk mégis. 5 ha csak egy porszemmel járulunk is hazánk nagyságának előmozdításához, •— mégis legalább hozzájárulunk.
E /eladat teljesítéséhez az erőt abból a támogatásból merítjük, melyet olvasóink nyújtanak Azért kérjük Őket teljes bizalommal előfizetéseik izives megújítására.
Kiváló tisztelettel
a .Zalai Közlöny*
Rzerkexz\'-őtéRe Teljes tisztelettel térjük nagyra-becs&U előfizetőinket, hogy elöfi éléseiket mielőbb m^gujitanl szíveskedjenek, nehogy a lapssetküldéseben zavarok történjenek.
A „Zalai Közlöny*1 előfizetés: ara: Egész érre . ; . fi frt,
Fél évre.....2 „ 50 kr.
Az előfizetési pénzek legcélszerűbb ben postautalványonj küldhetők.
Teljes tisztelettel
a „ÍSalai Közlöny"
kiadó hivatala.
— Személyi hir. Gróf Zichy Aladár, kerületünk oruággy. képviselője, néhány sápig városunkban tartózkodott. Megjelenésével emelte a ker. Jótékony Nőegylet adzvacROráját es a felsőtemplom restaurálása érdekében tartott értekezletet; Bottmans Menyhért iparos kis Lának pedig keresztapja lett
— Eljegyiéü. Weisz Karolio, a nemrég eiimnyt pénztáros leánya jegyet, váltott Ki c b ter Sándor danagöxhajó-társasági kapitánnyal Ensztsnkban, Bulgáriában.
— Ztnr a Caslnóbac. A Casinó második zsurja sokkal iátogatottabb volt as elsőnél. Asszonyok és leányok vetekedtek egymással, hogy a meejeieat ven-dégeket pontosan kiszolgálják. Feltűnést keltett Dflák Péterné sima, szép zon?ora játéka. Práger Sarolta pedig énekszámaival ismét nagy tetszést aratott. A tiszta jövedelem is kielégíts volt öt—őt forint, adománynyal járultak a jövedelemhez g. Sutmaaa Vilmos és Lincter Béla.
— Gimnáziumunk terval. Tank* Ottó, budapesti neves műépitész, >. naposban adta áí a gimnázium átalakításának terveit a polgármesternek. Az uj terv szerint a gimnázium frontja két emeletes lesz s fölette lesz a tűzoltók tornya ; az éjszaki oldal kissé fölebb emeltetik, de csak egy eme\'et marad. Az igy átalakított emeletben szíp és tágas termek lesznek a tanításra is, a szertárak számára is. Az átalakítás költségei Tan-áor pontos számításai szerint 100000 Jorintra rúgnak. A tervek megvizsgálását és a költség fedezése módjainak meghat rozását már tárgyalták a küiömbozó bizottságok. És pedig csütörtökön d. u. a pénzügyi és építkezési bizottságok epjuttesen vették behatóvizsgálat alá a terveket, melyekre a szükséges felvilágosításokat maga Tandor Cttó és dr. Pachinger Alajos igazgató, adták meg. Az egyesült bizottságok a terceket elfogadták és keresztülvitelüket kimodták, de oly módon, hogy a jé-lenévben csak az épület éjszaki részét emelik föl, mig a trónt és a déli oldal fölépítése a jövő évre marad. — Remélhető, hogy a közgyűlés is oly lelkesedéssel emeli határozatát a gimnázium építését, aho gyan a bizottságok fogadták a terveket
— Köszönetnyilvánítás. I n k e j Kálmáaoé ő nagysága Fesaelbofer József nr közvetítése mellett a ker. jótékony oŐBgye*ületnek karácsonyi kiosztás céljából 20 frtot adományozott, mit az egylet választmánya a szegények nevében hálásan megkösrön.
— Diákok bálja. Diszes meghívó adja tódtól hogy a nagykanizsai róm. kaih. főgimnázium ifjúsága a főgimnáziumi Segítő Egyesület javára 1837. január 27-én a Polgári Egylet dísztermében hangversenynyel egybekö tött táncmulatságot rendem, melyre a belepés dija személyenkínt 1 frt^ csa-ládonkint 2 frt 60 kr. karzati ülőhely 1 frt., páholyjegy 8 frt Felülfiretéseket a jótékooycélra való tekintetből köszönettel logad és hir-apilag nyugtat a bizottság. Ke/dete 1 éa fé! órakor. — A táncmulatságot megelőző hangverseny érdekes mü-ora ez: 1. Ouverure Bellimtől. Hangszerelte Vencel P.s\'ső. Elö-.dja a főgimn. Zenekara. 2. Gő*hsjón ündblad Frigyestől. Előadja a fógimn. Énekkara. 3. Prelűd um Mendelsohntól. Zongorán előadja Bian János 6 tk oszt tanaő. 4. A celli bocsu Endrődi Nándortól. Melodráma Eu<ass Jenőtől. Szavalja Török Miklós 8. o»zt. tan., zongorán kiséri Siller Aladár, 7. oszt. tan., harmóniámon Vencel Rezső nr. 6. N p-dalok. Énekli a fógimn. Énekkara. 6. Soio de Concerto Cb. Dmélától, op. 77. Hegedűn előadja Zerkovitz Zsigmond, 7. o-zt. tan. zoogorán kiséri Blau János, 6. oszt tanuló 7. Jelenet Sh.kespere Conu anusábó . (IV. felv. 5. szin.) Személyek: Coriolanus Rózsa Ferenc, 7. oszt tan. Auüdius Deutscb Mór, 7. oszt tan. 1., 2. S. szolga: Alt othsier Ferenc, 1. oszt tan. Brüll Adolf, 7. oszt tan. Hnckstedt Jenő, 6 oszt tan. Színhely: terem Aofidins házában. 8. Hnnyady-in-duló.-Erkel F. tőL Zene- és énekkarra alkalmaz.ta és hangszerelte Vencel Rezső. Előadja a fógimn. Ének- és zeoekara.
— Hegdorgált jótékonyság cim alatt hozott hírünkre vonatkozólag készséggel kijelentjük, hogy az nem vonatkozott lapunk régi barátjára, a köztiszUlatben álló lelkészre és neves egybízkőítíre Talabér nrra.
— Tánn-estely. A nagykanizsai Polgári Egylet vigalomrendező bizottsága I397. évi január 16-én szombaton rendezi a Polgári Egylet helyiségeiben második családias jellegű iáác-estéiyét, melyre a belépés dije 50 kr. Családjegy 1 frt 2u kr. Kezdete 9 órakor.
— A nsnn-i- K-pzö-egyeíüIet estélye. A nagykanizsai Ált. Munkáaképző Egyesület kebeléből alakult vigalomren-dező bizottság .folyó évi február hő 7-én a .Polgári Egylet* dísztermében saját könyvtára alapja javára Zsolnay Vilmos zenekara közreműködése mellett jlfé-kouycélu, zártkörű „Jelmez-Bált* rendez. Belépti-dij személyenkiat 60 kr. családjegy 5 személyre 1 frt 50 kr. karzat) jegy 30 kr. páholy á írt Felűl-Szelések köszönettel fogadtatnak és hírlapuig nyugtáztatnak. Kezdete este 8 őrskor. Karzati jegyek a táncra érvénytelenek. Ezen élvezetes estélyit-, felhivjak olvasóink figyelmét.
Fsiytatás a mtlléklitan
ttallektet a .Zaiaí Kfoiiny\' 1897. évi jamrer 9-iki afe 2-ik szanahre.
XXVXI. EVrOl.VA.V.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JANUÁR 9-én.
_ üeltal Jenő felolvasása. „A nagykanizsai kereskedő ifjak önképző egylete* megkeresésére Heltaii Jaaö (Elta) a .Magyar Hirlap\' belső dolgozótársa és a „Magyar Figaró* szerkesztője, L bő ,16-áu a kaszinó dísztermében {elolvasást tart, mely után tánc következik.
— i. főkapitányság figyelmébe. Kávéházak és vendéglők ajtaján egy kis fehér tábla függ nagy fekete betűkkel, mely eiég világosan megtiltja, hogy : kntyákat oda bevezetni tilos. De ezt nem respektálják ná\'unk eléggé, mert gyakran látni a kávéházakban négy lábu kutyákét.
— A. polgári zenekar tánekeszo-rue*&ftja. A Kis-Kanizsa (VI. és VII. ker.) fiatalságából 26 nemrégiben összeállt egy polgári zenekar szervezésére és már s hó 3-án sikerült tánckoszorucskát rendaztek a kiskanizsainagy vendéglőben, melyre Nagy-Kanizíáról is snkan átrán-dultak. - A mulatságon ott volt Deák-Péter főkapitány kedves nejével is és mindkettőjüket a mulatság tartama alatt kedves szeretette? környékeztek.
— Eltűnt- Baksza BerUlan kiskani-zsai lakos,\' ki legjobb egyetértésben élt feleségével,december hó 30-án eltávozott lakásáról és azóia nyoma veszett. A felesége az utolsó időben többször megfigyelte, hogy férje óraszámra tárgyta-!;..". maga elé bénult és ba megszóli-totít, zavaros választ adott. Könnyen lehetság, hogy bus-komorsagában öngyilkosságot követett el.
— Egy derék polgár halála Knausz FereDc városi képviselő, az ipar-testület elnöke, f. hó 5-én s hajaali órákban, életének 46-ik évében hosszas szenvedendő jobb létre szenderült. A kőzszerer tétnek örvendő derék bognár mester temetésén városunk társadalmi osztályának majdnem minden rétegéből számosan megjelentek és koporsójára az „Ipar testület" díszes koszorúján kívül még. a következők helyeztek koszorúkat: Tii-ztelet jeléül a nagykanizsai ipartestület i\'észéről Elnökének. —A viszontlátásig. Bánatos nőd és gyermekeid. — Felejthetetlen mesterünknek: Segédei. — Szeretett tanítójának: Szálai József.
— Színielőadás Hnrakereszturon. O\'y ritka élvezetnek voitnnk részesei irja keresztúri levelezőnk — minőben a nagyvárosok lakói is csak kivételes ebetekben gyönyörködhetnek, legelső sorban azért is, mert ezieí bizonyítékát nyertük annak, hogy a Mura menti községekben a magyarosodás erős léptekkel halad előre és mindnagyobb tért hódit. — A keresztúri népiskola pici kis tanulói vízkereszt napján előadták Bariba István 3 felvonásos „Karácson?* cimü színjátékát és egy allegóriát „Hit, remény és szeretet* A kis horvát föídmivelő gyermekek ajkairól oly édesen csengett szép magyar nyelvünk. \'Szerepeiké: súgó nélkül bátran, tisztán, jól hangsúlyozva deklamálták. Sok anya örömkönnyeket sírva kapta ötébe parányi kis jószágát Ez volt a szeretet igazi ünnepe. Kránie Veronika (Éva) éa Nóvák Katica, kedvesek voltak a lőszerepben Radmaoics Vince és Bokán Ferenc (Luciferek) részint már sikerült maszkjukká!, de leginkább humoros elő adásukkal mosolyra késztettek minden ajkat. Györki Ilona (Gábriel angyat) valóságos égből alá szadő kis szőszke angyal volt — Perm\'cs Mariska (Szerelet) Gyuranec Mariska (Hit) Grabaot Teréz (Remény.) Igazi gráciák voltak mindhárman." — A rendezés dicsősége Szőke Kálmán tanítót és nejét illeti, kik a sok fáradsággal mit sem törődve, kitariáiaal tanították be a tanórákon kívül a kis porfiukat és leányokat, mert ezzel a hazának akartak szolgálni. — Mi magunk részéről annyit teszüak még hozzá, hogy örömmel üdvözöljük érte mindazokat, kiknek az előadás sikerében részük volt és szeretnők ha a Muraközben mindenütt minél többszőr rendeznének ehhez hasonló szép előadásokat
— A sümegi reáliskola álíamoai" tssa. Lepünk is emiitette, hogy a sümegi reáliskola tanári kara küldöttségileg tisztelkedett dr. Wlassics Gyula vallás-és közoktatásügyi miniszternél az iskola államosítása érdekében. Lépésöknek nem várt gyors eredménye jelentkezik. A miniszter leiratot intézett a városhoz, melyben hajlandónak nyilatkozik az államosításra, ha a város — az alapítványok kamatait is beleértve — évi 4000 írttal járul az iskola fentartásához. Ideje volna, hogy a város képviselőtestülete az ajánlat elfogadásával végre valahára dűlőre vinné e 26 év Óta vajúdó ügyet, felhasználva a kedvező alkalmat, mit a miniszter elő:ékenysége a városnak nyújt
— Sfilyos testi Sértés. Nóvák József és Palkóvics Jakab mura* "iklósi lakosok egy ügyök miatt összepereltek. Mivel egy ess ég köztük létre nem jött, Paikovics boszankodva kihozott egy hossza kést és társán su-¦joa íermészető sebet ejtett.
— Gyann gyújtogatás miatt Lóránt Káról Cup község lakójának házában két Jisben támadt tüz a lefolyt évben gyanús körülmények közt Lelkiismeretén könnyíteni akarván, elment a paphoz gyónni. A leikész nem oldotta fel bűne alól, ellenben keményen megdorgálta és ezt oly hangosan tette, hogy két tanú is hallotta. Kzek a falubelieknek az esetet elbeszélték, mire e ciend-Őrség Lórántot gyújtogatás gyanúja miatt letartóztatta, A kárt szenvedett gyujto gató biztosítva volt
— AJ csendőrség egyenruhája. A csendőrség egyenruháját egy bundás gallérral egészítették ki, melyet a csendőrök Őrjáratou viselnek. A kissé szokatlan egyenruha miatt, a falusi nép nem igen ismeri fel a községben féltett vendégeket.
— Tartalékos tiszteknek való sikkes egyenruhák, felszerelési cikkek legjobban és legolcsóbban: az előnyösen ismert Blum és Társa cégnél, ő csász. és kir. Fensége József Főherceg ndvari szállítójánál Bndapest, Sölö-utca 2. sz. Szervita-tér sarkán, szereznélek be.
— A királyné hárfaja. Oly gyakran s oly kegyelettel kevesen emlékeznek meg az ezredéves kiállításról, mint Ó felsége a királyné. Erre a felséges asz-szonyt egy hárfa ösztönzi, mely az ezredéves kiállításon Sternberg hang-szerpavilloojának megtekintése alkalmával vonta magára a királyné figyelmét, mikor az épen a ,Klosterglocke*-t a felséges asszony egyik legkedvesebb darabját játszotta. Ha a görög felolvasó előadását a fenséges asszony előtt befejezte." a szórakoztatás folytatásaként a hárfa szólal meg melodikus hangjával, melynek benyomása alatt a királyné mindig láthatólag meg van hatva. Ö felsége a királyné ezt a hangszert tekinti egyik legnagyobb kincsének, főkép, mert a hárfa bármilyen darabot eljátszik magától oly hatásosan, mintha a legnagyobb bárfamüvéizt hallanók. Ez a hárfa hasonló szenzációt kelt, mint Sternberg Ármin és Testvére egy másik találmánya, a villamos zongora.
— T- olvasóink figyelmébe ajánljuk a Keleti J. (Budapest IV. Koronaherceg-utca 17.:) hírneves orvosi kezelő szerek, orthopaediai gépek és kötszer gyárának hirdetését
— Nemzeti szálloda. Budapest legkedveltebb, elsőrangú szállodája a főváros közvetlen központjában (Váci utca 22.) mérsékelt árak 1 frtiós feljebb huzamosabb idei tartózkóaá-toál árengedmény. — Kellemes családi tartózkodási hefy; a téli idényre lakások, hét vagy hónapszámra ju\'áoyosan kaphatók. Vil-lamvilágitás lift és fürdők.
más gyártmányoknál is legjobban teljesíttetnek. — Kívánatra részletfizetések engedélyeztetnek és árjegyzékek ingyen1 küldetnek.
— Sok évi megfigyelés. Emé«tés gyengeségeknél és ét vágy hiánynál általában minden gyomorbajuál. a valódi „Moü-feíe seidlltz porok* bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértísz-titÓk. E<y doboz ára 1 irt Síéi küldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszeréi cs. és k. szállító, Becs, L Tuchlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Soli A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— A Helfer-féle zenélómíwek.
A Heller-féle zenélőművekkel a zene az egész világban szétvitetik, hogy a boldogok örömét növelje és a szerencsétleneket vigasztalja és minden honfitársnak üdvözletet hozzon a hazából szép melódiáival. Szállodák, éttermekben stb. egy zenekart pótolnak és nagy vonzerővel bírnak; fentieknek még az automatikus hangszerek is különösen ajánlhatók, melyek egy pénzdarab bedobása után játszanak, mikkel a kiadások rövid idővel fedeztetnek. A műsorok nagy gonddal vannak, egybeállítva és az opera, operett, tánc és dal zenegyöngyeit játszák. Tény az, hogy a gyáros a kiállításokon a legnagyobb érmekkel lett kitüntetve, az összes európai udvarok szállítója, s számos ezer elismerő irattal lesz évente kitüntetve. A Heller-féle zenéló-művek kitünó voltuknál fogva a legalkalmasabb karácsonyi, név - és születésnapi ajándékok s mint ilyenek, lelkészek, tanítók és betegek, valamint azok részére is, kik ilyenekkel nem bírnak, melegen ajánlhatók. — Érdeklődök egyenesen Bernbe forduljanak, még kis rendeléseknél is ; miután a gyárnak nincsenek raktárai. Javítások
Ir® dalost
— Előfizetni felhívás. A Szabad Szó felelős szerkesztője és valamennyi munkatársa otthagyta\' a régi szerkesztőséget, hogy elveit szabadon szolgálhassa, hogy meggyőződését függetlenül nyilváníthassa. A Szabad Szé tulajdonosai ebben meggátolták, de mi a Függetlenséget semmiféle vállalat hatalma alá nem bo csatjuk, mert a lap felelős szerkesztője lesz a Függetlenség :kiadőtulajdonosa is. Fokozott buzgósággal és lelkesedéssel fogjuk szolgálni a Kossuth párt magasztos elveit, a magyarság ügyét olvasóink érdekeit,Törekvésüeit lesz egyúttal, bogy olyan újságot adjnnk a közönség kezébe, amely érdekességre, jóságra és tartalminak bőségére nézve .vetekedjék minden más magyar újsággal. Vezércikkeinket Kossuth-párti képviselők fogják iroi. Minden nap külön miim el lék letel csatolunk a laphoz, év végén pedig diszes bekötési táblát, hogy a gyönyörű képeket az olvasó pompás albumba köthesse. Szerdán a Gyermekvilágot mesékkel és versikékkel adjok a kicsinyeknek. Szombaton : Élclap-mellékletet. Vasárnap: Szépirodaimi mellékletet Pünkösdre minden előfizetőnek, aki mostantul minden hónapban addig előfizet, ajándékul küldünk egy Kossuth-párti-AIbumot a Kossnth párti képviselők, vidéki függetlenségi vezérfárfiak. politikai irók arcképeivel és cikkeivel. Ezt az Albumot mar most készítjük elő kiváló gonddal. Kérjük a Függetlenség támogatását. Budapest, 1S96. december havában. Br. Székely Béla a „Szabad Sző* volt felelős szerkesztője. Deresén yi Dezső. Forraí Soma, Füiei-Sz. Lajos. Molnár Márton, Palotai Hugó, Révész Gyula, Révész Tivadar, S*ékely Emil, Vári Sándor, a „Szabad Szó* volt munkatársai. A „Függetlenség* előfizetési ára: Budapesten: Egy hónapra ... 85 kr. Negyedévre . 2 frt 50 kr. Vidéken: Egy hónapra .... 1 frt. Negyedévre .... 3 frt. A ki most lega\'ább egy hónapra előfizet, a „Függetlenség\'-et december 25-től január l-ig díjtalanul kapja. A „Függetlenség* kiadókivatala, Budapest, VI., Teréz-kÖrut 33. sz.
— A „Lelpziger illnstrlerte Zeitung0 c. folyóirat 1392. évi november bó 26 án kelt 2578 számában következőképen irt a Richter-féle Türelmi játékokról: ,A mai nemzedéknek magasabb nevelési szükséglete kivált világosan kifejezést nyer azon módon, melyen á gyermekek számára való ajándékok kiválasztatnak, a midőn még a szélesebb néprétegekben is arra törekednek, e célra tárgyakat kiválasztani, melyek nemcsak időtöltésül szolgálnak és nemcsak megörvendeztetnek, hanem oktatólag is hatnak. Hasonló értelemben tovább egy évtizednél üzi a Richter F. Ad. és társa bécsi cég az úgynevezett Horgony KÖépítöszekrények gyártását, melyek évről évre tökéletes-bitve, jelenleg 35 számban 40 kr. tói kezdve egészen 70 frtnyi árban forgalomba hozatnak Ezen a FrÖbel-féle rendszer azeriot berendezett kŐépitÖszekrényekre. —¦ melyek tetszéssíerint alakított fatnskók helyett, oagyon pontosan kidolgozott építőköveket valódi kőtÖmagbŐI méregmentes színekben (téglaveres, ho-mokkösárga és pata kék) és nehezebb feladatok részére szükséges alapterveket és keresztmetszetedet tartalmaznak, — már fenti folyóiratnak 1885. évi december bó 5-éo kelt 2214 számában lett utalva. Ezen kőépitőszekréoy éknek különös nevelési értéke a Dr. Richter által feltalált ki egész itőrendszereken alapszik, melyeknek segítségévei az éprtöazekré-nyek a gyermekek kora és szellemi tehetsége szerint rendszeresen nagyobbíthatok és ennek megfelelően a gondos rajzok szerint szinnyomatban kidolgozott mintalapokon alapszik. Hasonlókép mintegy a Fröbel-féle játékok kiszélesítése és az alak iránti érzék kiképzésére kitűnően alkalmasok a Richter cég által
! előállított és épugy mint a Horgony-KŐ-épitőszekrények minden finomabb játékszerüzletben készletben lévő türelmi játékok, u. m.: Fejtőerő, Keresztjáték, Körrejtély, Pythagoras, GyötrŐszellem stb. Ezen játékok kótáblácskából állanak, (héttől epész tízig) melyekkel különféle számos alakom utánaradhatók. Ehbez tartoznak nagy technikai és művészi ügyességgel Összeállított feladvány füze -tek, meíyek közű! a legújabbak kettős tátékok számára feladatokat is tartalmaznak. Az ez esetben lehetséges elmés kombinátok változatossága valóban meglepő* stb.
— Hit kivan a közönség t Azt mondják, hogy a közönség tetszését nehéz ki-
elégíteni. Már a mi a hiríapolvasó közönséget illeti, a mai időben annyi a lap; bogy bizony tetszése Bzerint válogathat mindenki belőlük! Es mégsem könnyű a választás. A sok reklám, Ígérgetés, ajándékozás, ha nem is téveszti meg a jő ízlésű közönséget, de a lapok nagy száma egészen zava-"\'<» >ozza. Mégis mi szerint választ a ma^iJ közönség, mi az, amit egy laptól kiv^n? Az, hogy legyen az a lap a magyar sajtónak egy ojéan orgánuma, a mely eszméket és nagy n^nzeti ideákat szolgál, a mely minden érdekkörtől és hatalmi befolyástól függetlenül száll síkra a nemzet igaz és nagy érdekeiért Legyen az a lap olyan, a melyet nem kizárólag az üzleti éa anyagi érdekek vezéreinek, a mely nem kész szolgája mindenféle rendszernek, hanem a mely csak egy vezérelvet ismer, az igazság és a tisztesség elvét Igen, a magyar közönség a sajtót még a maga nemes és tiszta rendeltetésében szereti. A magyar hírlapirodalomban ma ezeknek az eszméknek egyik legragyogóbb tollú képviselője Bartha Miklós, az ország legelső és legnagyobb publicistája, a ki fényes vezércikkeivel, melyeket a Magyarország hasábjain ir meg, valósággal elragadja a közönséget A Magyaror-szágnak egyébiránt egész írói gárdéja. ebben az irányban halad. Holló Lajos orsz. képviselő a lap felelős szerkesztője, Incédy László, a helyettes szerkesztője és a többiek valamennyien a független Bzabad sajtó munkásai. Ez magyarázza meg, hogy a magyar mivelt közönség aránylag rövid ídö alatt annyira felkarolta a Magyarországot bogy az ma egyike a legelterjedtebb lapoknak. A Magyarország egyébiránt páratlanul gyors és jÓ hírszolgálatával, kedves, eleien tárcáival és minden tekintetben gazdag tartalmával erre az osztatlan és általános elismerésre igazán reá is szolgál. Ha ehhez még hozzá vesszük, hogy a Magyarország az éjjeli gyorsvonatokkal már azétrepittetik az orszáe mind a négy tája felé és igy reggel már a legtávolabbi helyen ís olvashatja a közönség a Magyarországot, mig a többi lap csak délben, vagy este jön meg. — ugy ez á nagy zsurnalisztikái előny csak hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország egyike legyen a magyar közönség legkedveltebb lapjainak. A Magyarország kiadóhivatala Budapest Sándor-utca 2. sz. alatt van, a lap előfizetési ára pedig az, a mi más lapoké: egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr., félévre 7 frt., egy évre 14 frt.
Szerkesztői üzenetek.
— Főtt aki Andor Budapest Ha igen jók, Biíve\'en.
— T L. Leveled megkap Ura. köszönöm a jó kívánságokat és szivbcl YÍszonzom. Cdvözlet mindnyájatok nak
— L G, l. Nem. habos tortái még a Fok-fpldöa sem esznek, nehéz lovassági kardokkal. 2. Hogy icikor Jehet & városban szerte-fut<L vil-latűws világításrézBodoroyain biciklizni? Legjobb less vasárnap délelőtt háromnegyed tizenkettő-koe, mert akkor sétálnak legtöbben a korzón, ktváilképszép höigyek. 3. Suk szerencsét kivárniuk.
— Nyárí tárca. Szerencsétlen hÖsai és hősnél csak csontig fogyva érkeztek birtoknekba. A lobogó taz mellett akartak őket újból életre keltene, (mert sajna nincs havonk; de legnagyobb szerencsétlenségünkre a füstbe szálltak valamennyien. Bocsánat !
— Baküx. Ön Zolát, Manoassant olvassa és k&IŐnös szereti Bacvitle-t, levele végén még i* azt irja „Bakfis." Mj volnánk azok, ha ezt el-hinnőnk Ajánljuk egyébként Beraardin de Srt. Pierre ,P*1 és Virginia* ját.
— H. o. Bajos mikor « ember viszont szerelem nélkül szeret, de még bajosabb, mikor a leány szőlői ellenzik ezt önnél a* utóbb; eset áll fenn, és tőlOnk kér tanácsot, vájjon hogy lehetne legkönnyebben megszöktetni imádottját ? Sajnálatonkra sem ismerjük a módozatokat, mert közölünk senki nem szöktetett meg leányt. De forduljon Folcbi nrhoz neki van ebben már prakzísa. Lakik; New-Jork, Irríng-stiette, III. 12.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNO.^~" Helyettes szerkesztő : Dr- VILLÁNYI H. Kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
Vasúti menetreni
Érvényes 189V évi május hó 1-tól.
Yonatok\\jrkezése. Pragerhof 5 óra 33 Vreggel gyorsv • 12 „ 59 „ \\meQ 3zemv. „ 11 „ 22 „ estt*
7 „ 59 „ reggel^egyv-4 , 56 „: d. u. g>C<T Bécs(Wien) 3 „ 42_\'„ reggel szánk „ Z.-Egersz. 8 „ 04 „ „ yegyv. , 1 „ 34 „ délben szemv.
, 7 , 05 . este gyorsv.
Cudapest 3 „ 52 „ reggel szemv. „ 1 „ 39 „ délben szemv.
„ 8 , 55 „ este vegyv.
a 12- „ 10 , éjjel gyorsv:
„ 11 „ 45 „ délben
Barcs 1 „ 29 „ „ szemv
„ . 11 , 34 „ este szemv.
8 „ 38 „ reggel vegyv. Vonatok indulása.
Pragerhof 4 óra 42 P- reggel szemv.
2 D 35 P- délben szemv.
12 „ 20 „ este gyorsv.
„ 7 a 28 - vegyv.
a 12 „ ^ „ délben gyorsv
Bécs (Wien) 8 „ . 55 reggel gyorev.
a Z.-Egersz. 5 15 „ délután vegyv.
-, 2 „ 05 „ délben^zemv.
M 12 45 éjjel ,
Budapest 5 47 „ reggel; gyorsv.
10 — reggel vegyv.
„ 2 „ délben szemv.
12 „ 15 este szemv
„ 5 „ 06 a délután gy. v.
Barcs 4 57 reggel szemv
2 „ - 25 délben ¦ „
• 7 20 este ¦ „
Köszönet nyilvánítás.
Fogadják mindazok, kik folyó hó 6 án felejthetetlen férjem temetésekor raeg-jelenésökkel nagy fájdalmunkat enyhíteni kívánták s a ravatalra koszorút helyeztek.
Egyúttal van szerencsém a n. é. kő-zönaég tudomására bozni. hogy üzletemet továbbra is fentartom és ennek folytán a t kö\'.önség szives pártfogását to/ábbra is kérem. Tiszteiette!
Ozv. Knausz FersneznS.
Se\'yeaa-áajResztok 65 krtó! 14 frt 65 krlg meterttnke.it valamint fekete, f eh i r síines Hanneberg-selyem 35 krtól H frt 65 írig méterenként sima, catkos koczkitett, mintáaoU, damaszt stb. (mintegy 240 .:. Lz6 minőség 2000 lun ét mintázatban stb a megrendelt áru pcstabér és Támmantasan a házhoz szállítva mintákat postafordultával küld : HennelMVt; 6. cs.és kir. udr. száll (selyemgyára Zürichben. Sv-ájcxb* cíimsett teveiekra tO kroa, levelezÖiapokra 5 kro* bélyeg ragatstandó. Magy&r nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
XXXY1 ÉVFOLYAM
SPANYOL BORNAGYKERESKEDÉS
UAÍBDRG
BÉCS.
Az ij Safttr ttévn virít írntái »«>.
Kalónféie nagyon finom külföldi borok és cognac eredeti üregekben ?8 árakon MAETÓN &3UBER. csemegekereskedésében kapható.
Ponarankénti kimérés BO&ENRIBDER J. étterem és kávéháziban az „Arany Koroná\'-hoz.
aVfJT A Vinador cégre éa a törvényesen bej. pecsétjegyre ügyelni kell* mert csak \'így kezeskedünk a valódiságért és jóságért, -*Jjg
17495/1896.
Hiráetia
éa V,
Az általánosan elismert ós ió hatásúnak bitit*
zonyult
„Barát Ital"
eimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
h apható Nagy- Kanizsa legtöbb füszeriizletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u. 12.
_ZENKE ZOLTÁN.
o o 5 o o o o o o o o o o
o
Q
o o a
o a Q o a
2 C
n o
OOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
o o
D
o o
millenniumi nagy érem- Q mel kitüntetett
Ricltfer-féle Horgony-Pain-Expeller
Li3iiinent.*Capsici comp.
Ezen hirneves házisrer ellentállt az idő megpróbálásának. mert mir több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcalIlapitB bedsrzsö-leskeirt alkaJmaztatik k&szvénynél, ciúzná!. tagaaggatásnál és meg-hiléaekaéi éa az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gy»krabban rendeltetik. A valódi Horgony- Pain - Eipeűer. gyakorta Horgony-
— -l: elnevette alatt, nem titkos szer, hanem Igazi aépszera házjazar, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. nvegeniénri árban majdnem minden gyógy- \' —
szertárban készletben Tan; főraktár: Törik Józwf gyógyszerésznél Badapestea. Bevásáriás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert tőbb kisebbértékű utánzat van forgalomban. Ki Ma akar megkirosoíni. az minden egyes üveget ^Horjoiy" védjegy és Bichter ozegjegyzes nélkül mint aem valódit utasibja viasza.
* RJCBTES f. AD. éa taraa, ja. tt tít. sjnri azjjMj IBBOUTiBT.
Q O
a
Q C
a
ö
o 5 o
0 Q
c ö ?
Q re
II
Gr ¦ il uána"
amateur tenyésÉiieii
gyönyörűen éneklé valódi hárzi kanári madarak kaphatók Ritkaság! Narancsvörös hárzi énekesek!
7idékre küldés jótállással. — Nem tetsiö példányok akadálytalanul kicseréltetnek.
Böheim Tódor,
IV, Budapest, Ferenc lózsef-rakpart 3.
!0
a
Q Q O
o o
o
3 8
OOCX30QOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOO OQOOOÖOQOOCOOCOOCOOOOOCooooo
§ Milliók hevernek
Nagy-Kanizsa varos rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az alsóerdei badini fás-legelő területén tölgyi bükk és egyéb szilfa az 1897. évi január 14. napján ct e. 8 Órakor a helyszínén nyilvános szóbeli árverésen azonnali készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek eladatik, mely árverésre venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy a fák a megállapított becsáron alól el nem adhatók.
Kelt Nagy-Kanizsán. J.897. január 2-án. y
A városi tanács.
14656 szám.jl896.
Árverési hirdetmény.
Alulirott kiküldött bírósági végrehtví,tó az 1881- évi XL. t. c. 120. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 9883/96 számu végzése által Kocsis György Csáktornyái lakos javára. Kocsis János balaton-magyaródi lakos ellen 28! frt 34 kr. tőke, ennek 1892. év ápril hó 2\\ napjától 1895: július l-ig járó íi\'V. 1895. július 1 -tői pedig a kielégítésig számítandó 5% kamatai és eddig összesen 106 frt 30 kr. perköltség köretelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag legfoglalt és 632 frtra becsült széna, szee^kavegógép 2 ökör, kocsi, szekér, eke, taliga, borona, tűzifa, sertésól, bozaés rozsból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 14556. sz. kiküldést rendelő végzés folytén a helyszínén, vagyis Balaton-magyaródon alperes lakásán leendő eszközlésére I89?-ik ér jan. h ó 20-ik napján d. e. !0 órája határidőül kttüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok e^en árverésen, az 1881. évi LX. t, e. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az árverezendő ingóságok vételára az 1381- évi L5. t. c. I0S. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897-ik évi Január hó A. napján.
VARGA JÁNOS
kir bíróság; végrehajtó. 14107. Szám. 1896.
<&§
o
ö O
e
2
a
O G
parlagon, mivel a lonrjesvtalajdoBotok nem ellenőrzik sorsjegyeiket vagy meg-bizhatlan sonolási lapot járatnak.
Fizessünk elő a „Pénzügyi Újságra."
A
Pénzügyi Újság legteljesebb, legmegbízhatóbb és legolcsóbb pénzügyi, tőzsdei és
sorsolási szakközlöny.
A .PÉBZŰGYI UJ8á»" k oili az összes magyar, osztrák ét külföldi sorsjegyek, xáloglerelek. kamatozó kötvények, elsőbbség: kötvények éa részvények hitelas sorsolási lajstromait. A „PÉNZÜGYI TJJ8ÁG\' khnerilő és megbízható informácxiókat szolgáltat nr értékpapírpiaca oaaaes viszonyairól. A. „PÉNZÜGYI ÚJSÁG* rendes tudóoitiaokat hoz agabon a- és termén ypiaciró..
Elöazetési ara :
Budapesten házhoz hordva vagy vidékre postán czétklUdve egésx évre
SjfJT I frt 50 kr "Sjasj
Elő\'fixetSk eg-j ér leíorgisa alatt 30 sorsjegy hutásain INGYEN jittaaaak, ¦ Elofiiöthetni ieucelizerabben postantalTinyoja! .agy a ki auóbjTilalbaa.
Tessék mutatványszámot kérni!
(BüDAPíiST. V. ker. Fürdő cica I fzám.)
OOO0C5OO000O0O00000OO0t5O0O00O
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhitre teszi, hogy a n.-kaoizsai kir. járásbíróság 26Gl!94. számú végzése ál- I tal Henc Antal keszthelyi lakos végre- j fiajtaló javára Sauer Ede és neje nkani- | zsai lakos ellen 69 frt 50 kr. tőke, ennek 1893. évi október hó 23. napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróiiag lefoglalt és 50 i frtra becsült bútorok és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utjác eladatnak.
Mely árverésnek a 14 07. sz. 18!)6. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis N.-Kanizsán alperesek lakásán leendő eszközlésére i\'897-ik évi január hó 20-ik napjának délután 4 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ÍDgóságok ezen árverésen az 1881. évs^X. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. <?f . . .«- ¦
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt N.-Kanizsán, 1897. évi január hó 5. napján.
BAETS GYÖRGY
kir. biróségi végrebajió.
Fénykép felvételeket
művészies, Ízléses kivitelben és bár mely kis jénykép után életnagysága platinaquarell, olajfestmények, azonkívül porczellán nelyem képek készit
SIKOER SÁHDOR
fényképészeti műterem Nagy-Kanizsán
régi takarékpénztár épületben földszint. Felvételek a legborultabb időben fa esx-kőzöltetaek.
Knkoríca-morzsolok
kéz
szelelóvel és
és eróhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelő nélkfil, Gagana rosták, Konkolyozók (trleurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalmásaitok
fekvőén vagy kocsira tszereive; Takar mán j -f ö I I e s z t ö k, SzailitiiatG takarék-fézö-fistök takarmány stl- résiérg
íománc bevonattal vagy anélkül, szállitókész&lékkel vagy anélkül. Szecska vágók, Répa- és hurjconyavágók, Darálók,
.Aa-rteola- sar-vetígépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemtt vetemény számára, váltókerekek nélkül,
Mgy-, két- és tőbb vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
Mayfarlh Ph. és Társa
cs. és kir.
kiz szab.
, gazdasági gépgyárában
BECS
, II/l. TatoorstraBS© 76
Arjegyzikak iasyaa. - Képviselik felvétetnek.
P4CI0Í.IS IA10LY
(Alapíttatott 1864-ben.)
Első magyar kard, sarkantyú és vivó-felszerelési gyár
BUDAPEST.
Gyártelep: VIII. Balassa-utca 5. »
Fíüziet: IV. Koronaherceg-u. 10. Fióküzlet: VIII. Qllöi-ut 66. szám.
Ajánlja saját gyártmányú tiszti, gyógyszerészi állatorvosi, legénységi, úgymint díszmagyar-, jogász- és gyermek-kardok, sarkantyúk, kardkötő és portopeék.
...........mi......immun \' i francia és mag) ar
vlvőfelszereléseit, ssssbbssswbsbmbi
Iéiíí iiTltúik elfootliaifiat
Árjegy^éi.©! fraaea KttldSk,
Tűzifa eladási hirdetés.
Az esztergomi méltóságos Fökáptalan somogy-szobbi erdőbirtokán a szobbi vasúti állomástól mintegy 8 kilométer távolra
ISO erflel i! Q40 cm. laeo száraz M Mii 300 raktári öl (llöm muo , . „
ugy egészben, mint kisebb részletekben bármikor eladandó. Bővebb tájékozást alulirott uradalmi erdőgondnokság nyújt, esetleges ajánlat is ide nyújtandó be.
MM® iraőalmi BrUiobsáE.
Kolt Somogyszobb, 1897. január 2-án.
SZARKÁSY JÁNOS
erdógondnok.
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott inü- é kötszerész
BUDAPEST, VII., Erzsébet-kSrut 50 sz
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyárt min;-u ervosszebészi é2 betegápolási tárgys*bsn.
Saját találmtnyB ut;, kir. azabad^lmazott Polgár féle B é r V k ö t ü
haskötő, görc-ér elleni gnnmiliarlsnva, onho-yaedia keaafliékek, műlábak 8 kezek slb
Valódi franczia külöalesességek F BERGUKÍUNT FILS párisi gyárából. Részletes képes árjegyzék jnájea és bérmtotte.
TJtáa2.as ellen védve 16302 ax. a.
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI K ÖfZ LÖN Y
1 897. JANUAR 2 án.
O
5 Q
O
Svájci zenólőmüvek
elismerve a SegtSkéleteaebbek a világon.
Zenélő dobozok,
Automaták,-Neeesmrek, Svájci házacíkák, Szivar-állványok, Fénykép-albnmok, Írókészletek, Kesztyűtartók, Levélnehezitök, Virágvázák, munkaasztalok, Sétabptok, Üvegek, Söröspoharak, Desszert-tányérok, Székek slb
HSinden zenével. — Mindig a legújabbat és legkilfinöbbet. Karácsonyi ajándékul nagyon alkalmas tárgyakat ajánl
J. H. Heller, Bern (Svájc),
zenélömüyek gyára.
kis közvetlen megrendelés. — Kezjskedik a valódiságért. Képes árjegyzéket bérmentve küldök.
oooooo|OOOQ^ooceoooo
S
c
_
c
CS!
28 arany- és ezüst érem és oklevél.
ö
3
O II ö O
o o
o
o
o o
O-i O
o
o
OOQOOOCoooooooooooooo^oooooa
Eredeti ,Otto«
Ben zin- motor
a kisipar részére nélkülözhetlek Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen
Benzin-lokomobil „Ottó"
özemben sokkal oicsóhb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kivá-lópn felkalmas. Ninc* szökeég gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyen, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gazmotor-gyára Budapest, VI.. Lázár tuca I sz.
-¦ KuitségdÖirdnyzaí, prospektus, felvilágosítás dijmentesen,
aria- * * czelli
ÜS
^yszerücii halnak E^mor bajokail, házi és népszer.
iíéikQlSzhsWIcn és áftotártcsao \'ismeretes
érbetegség tünetei: ÉhrígyU-lana_f, j^omcnrrengeség, bc*Es Jchcieí, felíajtság, savanyu, íclbőflSgét. hastnceés. gyomoréaés, lel t* leget, nyikakiviiasjtis. sárgaság tadcr fa hánras, ^jotaor^m srÜkBiés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott gyomortelternelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hlmor-rhohliknaL •
Emii telt bajosnál a itlártstezelll tyamoreseppek érek ota ki tűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis Oveg ára használat: utasítással együtt 40 kr., nagy üreg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Töröl*. József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lessek megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék, elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitO aláírásival (C. Brády) és ezen szavakkal .Valódiságát bizonyitom\'.
A BáriaczíÜl jyomtjrcscppek valodian kaphatók.
| NAGYKANIZSÁN: Práger Béla és Belas Lajos gyógyszerészeknél BiRCSON: Kobu t Sándor gyógyszerésznél.
boooooooooooo
Hogr _d_.dss! tévedés oliter-áíve Jw:— oxentel ezen a* rlt&e bejezryxett vé. aójog-rat baa—a álom.
?2 egyedül Talódi angol
Csodabalzsam
ereje Itatása
THÍEBSY A. gyógyszerész, PregraÉa SoMtsch • Saaarbnma mellett. -
ESM-rítrfi-\'üíerxüoir lett cttfTtzsgÜn
éí Tíit-ícéEJ-ílTÍ.
A legrégiBb. Utí«bba*k Mxö-nytilt é* TalotŰ, xci_da mállott a jcEOlcaéüjb ogyatemea sépsEarü hAxl gyógy*"--, nMtjdns_a _d_d&c kfilsS M bele* betegség slicc.
Kks balzsam egy bolsSleg, miiit kfüsÖies; hmnil fis
. .... . ._ . .Híja a fájó külióVt ft hiúit ftilalmikat Is
trj\';BJ\'*- 2. Kiválóan b»«oál torokgj-r.ll»di_ué.l, rokedtaég-nél es minden nyak betegségek ben stb- 3. Teljesen eltávolít minden lázt. 4. Mtílopöen gyógyítja a gyomor-. * majes bél betegség eltet. küUnűsen gyom érgörcs őket, kóliknt ós tz-^aga\'.áscíBt. 5. Megszüntet minden fájdalmat és&yó-gyitja *-~ oranyoret. 6. A könnyű székciést elfi«gitl és a vért valarnini a vesét tiszti tjn, eltávolítja n lénkért, * bósiomorragot, elösegiti u etrígyat «« ométitest. 1. Ki-
küUölos;, mint csoda-gyúgyEEcr minden acbeltn&t. mec-sxünteti a fejfAjAst. tuf«st- siagj-atast, köaívényt, íülbajt stb , * melyekről kimerítő basxsiU&ti ntesitisok adnak Lcllö fülvilagositist. 10. Egyáltalán ngy belsüUe. mint külaíileg kótsegtolon ercdroenvnyel basanálíiato gyogyssor, mely igen biztos, olcsó ehj egeszén ártatlan, s igy- egy eaa-lú\'liiúl som szAbad hiinyoEnía. különösen az inrlaencav, kulorm es mtis ragadás betigíégeknil, mint t-lsö segéd-azur. Valódi ít bamisitailan a balzsam csak akkor, ba az üfeg rgy ozCitt-krspakkal van lezirra, a inelyber cé^em : Tblairy Adolf arTÓarjziertira az Crasrrilhoi Pregra<ia>>Ba van belesjomvo, lia mindon palack lüld címkével, a fenti-bei hasonló védjezTgyot van ellátva. Mindenkor ügyeljünk rzon védűjegyre: Balzsamom hamisítói é* ntinzói a vA-düji\'gj\'tSrvóny alapján törvényesen és szigorúan üldösict-nok, ugyssmtíc. a bamisitAjjok ftresitói is. A magas kormány oTUiB. 61%. ss, «. kelt voeyésseti és ssakértöi biso-nyitvá.ny alaprjin igazolva van. hogy késsitményom sora-minemű tiltott, vagy as egészségre káros I-atávn anyagot nem tat-Ulmru. Oljas ieljrSl, hol bslissatomliól raktár aesa velsa.tessék m<-grendelését fr^yenost bozsám intézni: k BegTilté-syfisjlarBsk *. Tklrrrj i,\'rc;r»dábaa Boblíarh-Saasr-braaa atíllett. Ai osrirtk-majoar birodalom bármely pon-taállomásÁra kühlve, 12 kis vagy 6 dcptaQvog áru i koronái Bosznia vagy Horcogjviniba 12 kis vagy 6 dnppla--flvea Ara t> koronn. Ucgre»4cIésok csak a pínz előleges kbotuldes) vagy ntáiivéttel osikozüItatnék. Tblerry Adolf gyégyizerésit l\'rfcgraaátaa, EohlUeh-Ssaerbta iá nntlett.
1 rH^SS^
Minder;
félti az egészságét é t akar lemondj\' i a káv ti)
megszokott kelleme* élvezetéről. Mirt a Kath-reiner-kLvé hozzátétele által elvész az idegizgstó babkávéiiak általánosan Ismeri és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ******** a kinek egészségét vatemi megrontotta. Különöse i ideg-
¦ valódi angol
Csodakenőcs
ereje ée hatása.
L\'sen leBücwstl tjry It eres cyégjltha-Utla>ask taf. : (tsoatua \'-¦•»fS7»irjltlslolt. Is tsttnl csodakc Eirs. nety % iFtnaljoaabb r< Idáit lekaál a asSiredS mberlsrsoel a legjobb rrfdnrarayel fasizDÍlt axer. A . sebek gyógyitnsa. tiR.vsaii.len a l&j.
desATHIERRYin\'i^-\'lkT-%\'A^-felr,l,",,,u*tu":
PREGRADA re ilirola^ban léteiüeíodsirfri kjójtj-er«. aiuíkotlrtribearesdkliail siósj. halasak salait Litaalkaek r Ismert saái ssjsgekkaj, ktptil
As angol csudákmtoos LftisnaJliatA :
A gyermekégjasnö mtllbaiinal, tejgj\'GlenUstiál, mcll-kerr.én.iedésnó\',, orbir.c, mindennemű sérelmek, iáb- vágj-csont sebesül esek, sebek, gonyídtseg. daRnrlt ULak. süt cionUiu ellen ; ülés-, aiur.is-. Itt-, vágás- ís sni^Ksí te-bek ellen, linsrnAlbatú minden idegen rsafzwk. n. rn üveg-Iftszilka, honok, szilánk él tüskök fltavoiitosiro. .Min-dennemü daganat, kinövés, poktilvar, njjhkúpiCdés, s&t rnhbetrgíég ellen, zzemölcs, köriitndagaitat. hólyag éi f»l-dor/s\'il: lábak gyógy ilisara. XfaáVaaeMS égéal sebek, fagyott testréirek, betegrkrél hosszas íokvés által támadt s*bek. nyaittíaganat. .virlcrjúdás, fdlincás és • gyortnokek-nél et.\'ifordoló kisebesedésok ellen stb.
Íz saijol esedskeaDCs stisélréslbb, aaail kltÖaffbb haUsábsa.
rgra sm tgjedil illó tierbíl alíiirjáirlké-
pes rundon családnál készletbon tartani.
Ké* dobosnál kevetebb nem küldetik; a ssélkuldés ki-tsarólag az Önzcg előleges beküldés* vagy pedig ntánvé-tellel osskiír.,..2 t^-,-ly, csomagolás, szállítólevél és bermemas megküldéssel S ^or»a ét 40 m:ér.
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre.
kígyóim estetek mindenkit a hatástalan hstnisitrinyok megvételétol, s kérőm ssigomttn arra ügyelni, hogy minden téc»>lj en a for.tl védjegy és cégnek -Is Srsssja! cjéjrj. s>e-tar sk* Precradibsa beleégetve kell lennie és «iinden tégelye*k egy baiználn:i ntazüásba kell becsomagolva lenni és f«ntUÜj«tö vé-tjegygj-el ellátva.
As egyedüli és valódi nngol csodakénocsSm hamisítói és niánzui, a védjegy-törvény értelmében, szigornan ül-düstetnefc, épogy esőn hamiaitvánj ok terjesztői.
L\'gvedill beazerzril forrái:
Őrangyal-ayógytár Tiiierry A»
FregTaxUbas Bobítscb-Sanerbrnnn mellott. Raklár a legtöbb KfOg-yazerLáibazi. Főraktár C- dxpes-ten : Torok József gy..gvssortárAbai), KUiily-awa és Aztdrisiy-nt. Olrán helyről, hol raktár nincs, tenéka mesrendélést kurvetleuüí _ls wuijil Fv-rjazerlarkoi- TtllKttHI ABÜLF Prrprsdthai, HohlUsa Saae.breaa tsellrtt elmtzal. — Az osztrák-magyar védjegy laisrrom-szt\'.ina ¦ Hit.
Mindenki
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a !egegé--ztégesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kéve •*•*****«»•** ««• j__ asszony és gyermek, a kiknek gySnge szervezetére különösen jö\'.ékony IVIinu I hatassa! van a tápláló Ka\'.hreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, agy babkávéi2zel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.*tftí**Mte*tó**ft***.»tM Mindenki * 1(1 * na\'t<rt,sblln tak: rekos, de ízletes és a mellett egészséges; ______ kávéitalt mégsem akár majától megvonni. Takarékossági szempontból is ajánlnatö a Kat\'.ireiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán.
A Kathreiner-féls Kneipp-maláta-kávé
ázemokben * legjobb malátából ké-sz-i; a bablcává kedvelt izét a Kathroiner-lélc gyá.tásí mód adja meg nekf, s me:y a leghíresebb szaktekintélyektől elismerve, minden művelt államban tért hódított Csak a Kaíhrsfner-kávé egyesit! magában q bsnkávé kaHemesen ingerlő iréi és a malára-kávén.k egészséges, O\'vosíiag elismert és megerősített előnyeit. *********st****e****t:Ce********^ *»*
valóban egészségi és csa\'ádi kávé, a mely
Kérelem:
Tévedések és megkáro&odás kikerQiáse végett bevásárlás alkalmával tessék Jól vigyázni az ere- yt . ^. deti doborra, a melyen ex a fe Irát van
Aí 6ly.l Miltaif, I KlTEI sictt Tt\'.l í Kathr»ernei» fii. HU ttl f* n
Cb én kir. osttrik-aiagyar és belgr kir szabadalom: Sjtflotetctt Biüsuel Itíii. araajémn t diaxolaDänynT&l.
KELETI-fele aérvkötó
orroti telaaté\'jek Téiemé. ojeiterint a leftSkélatesabb ezeu sembeo, nem caoxtik, nem gyakorol kellemeüeo o,on>&at éa ell&Toiitja _aél-szert axcrkaaeLéoél fogra az eddigi sérvkotők faiinyait,
KSLETI-féle gumirl sérvköti
idoatilfaató pelottinl. azai-Taabfir-TédSre! éa btztonaagi
\' OTTél.
irak: earr-Mala S-8 fii, \' tétoldaia 1! -1« frt. Gyáramban kéazütoek eaea-aiy&i: Hülábak, műkexek\' payereatartok, (Heaaiog-((;* rendazer) orlhopae-d:ri )o>ck, baakotők, — gomé, haria&yák éa min-dfstéle fraccia gnmmi Írok.
Megreodelé«krt pon-toaaa éa díaéreteaeo eaa-koxäL
K17T I7"n 1 ca. éa kir. szab. k&tuerézz éa
Fűüzlet éa aértköteateti műbe!,; BUPiPKST, IV. XorOBaherczeg-utexa 17. Sebésaíii mfiszergyir: Kostélr-ntcza (Kfcrolr lakianya 5.^ Nagy képea árjegyzék laarrea éa béraaentv*.
912/tk. 96.
iffsrést Mráitméaj.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Keleti S. budapesti bej. kere8k. cég vhajtatooak Horváth Ferenc vhajtast szenvedő orosztonyi lakos elleni 100 frt tőke, ennek 1894 jaaios 1-tól járó 6\'/, kamatai, 44 frt eddigi, 9 frt 85 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, a baksaházi 26. sz. tkvben I. 16. és 18. hrsz. a. Horváth Ferenc és neje Horváth Anna tulajdonául felvett s 499 frtra becsült ház, udvar és kert az 1881. évi 60. teütk. 156. 5. d. pontja értelmében egészben Ib97. évi január hé 22-én i. e. 10 érakor Biksaháza községhazánál Dr. Birényi Sándor budapesti lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beesár. s
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/o-*\' késipénzben vafj-óvadékképes papírban a kiküldést kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi október hó 24-én
QÓZONY kir. tszéki albirót
3164/tk. november 3-án. 396.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbir. mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Gyala letenyei lakosnak Lukács István csehi lakos elleni 9 frt 40 kr. tőke, 7 frt 95 kr. végrehajtáskérelmi, 7 frt 85 kr. eznttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő a csehi 242 az. tkvben Lnkács István tulajdonául bejegyzett A f 2516 hrsz ingatlan, s a rajta levő 24. népsoraz. ház 240 frt, 72/5 hrsz. 12 frt, 128/4 hrsz. 12 frt, 308/4 hrsz 28 frt, 327/11 hrsz. 20 frt, 359/2 hrsz. 23 frt és t 454/b hrsz. váltság köteles 36 forintra becsült ingatlanok, a csehi községbiró házánál 1897. évi január hé 27. napján d. e. 10 órakor Zalái 0-ynla letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladítai fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árrerezni kívánók tartoznak a becsár 10\'/«-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál, 18?6. évi november hó 6. napján.
NONKOVITS kir. aljbiro.
17396/1896.
Hiráetmlay,
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a v. alsó erdőben a bttkk-vágás melletti részben a pagonyok ritkításából eredő halomba rakott nyir, nyár és egyéb fa 1837. BVi január hé lük napján ti. e S érakor nyilvános szóbeli árverésen azonnali készpénzfizetés mellett a helyszínén eladatik, mely árverésre venni szándékozók, oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a fa a megállapított becsáron alól el nem adaük.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897. jan. 2-án.
A városi tanács.
XXXVI ÉVFOLYAM.
Moll SEiDLiTZ por
Csak akkor ha mindegyik dobos Mbö A- **djegryét és
aliirisit tünteti fel. A fisr A.-f*St S#ídHtz-H»\'Gk tartós tjigynítiaa * lesnaakaesabb gyeaar- ét altét tháatslsatk, syümorgSres é* gyomorhév, rógzött uékrakaáts, mij bántalom, vir-t si 9 lás aranyér és a legkaianboiSbb bL! betegségek ellen/ e jeles haalszeroek ét-ti-orUk AtA mindi? ciírobb eherfedéet szerzett. — Ara egy leaaa tételt eredeti
egy lepecsételt c
Hamisítások tírvényiíeg fenyíttetnek.
tieedsk óta mindig nagyobb eheijedést szerzett.
bezsak t frt *. *.
MOLL-FÉ LE FRANCIA!
• SOR SZ E S Z E S SÓ S-
C&rtk Slkkflr VatóíÜ hi mindegyik nveg MOLL A. r^Jjetryet tünteti fe! és \' ,A. Mali\' felirata ónozattal Van zárra. A Mtil-ftls fraa-ozialwtzetx ?1 sá nevezessen mitt fijdaisaHtiliafttt bedőnsölesi szar köszvény, ctnz és u mega&és egyé-> következményein!; iegismeretessbb népszer. — Egy óao-zott eredatl fivtj ára 90 krajcrir.____
Moll Salicyl szájvize.
(Főaikatrésze - ffisolysaras sziksó.) A znindennati száj ti az ti í ásnál kdlöoöseo fontos bármely korit gyermekek, mint felnőttek sr-ámára; mert e szájvíz a fogak torábbi épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás étlen. — Egy Hall A védjegyével ellátott Brag ára : 60 kt*aj«zár.
(691) jp Ó :< z é t fc U 1 ti é 8
Mai! A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari száiiitc
Bécs: 1., Tucblauoeu 9. sz. Vidéki ¦ egresiéi átok aapttta pas satin* ét apilatt te ijwlttetoafc.
A raktárakban tessék határozott-in MOLL A. aláírásával
aitai, _
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RosOnfeld AdBlf BI Fia.
ZALAI KÖZLÖNY
A legszebb öröm egy gazdagon diizittU karácsonyfa.
Bámulatot olcsó pompáadíazítményvjket, melyek minden tv ben ismét felhasználhatók — .íján! a régi jó hírnévnek Örvendő, többszörösen kitacte-tett czóg: S
BISENTUS FEEENOZ KÁROLY
BÉCS, l. MIEttTUtSE tt. SZ.
Kérem a czimet pontosat; megfigyelni, hasoniang-zssn elegekkel semmi ölsxeióttetésem nincs, fiók üzletem sehol sincs.
Egy tOOdrbbÓI átló gyűjtöm ány pompás k&rácsony-fa-disz, plasztikus karácsony fa-emberrel 2 frt 75_kr. Egy \'20 drbböl átló gyújtó mé ny huo n - di s ittmény, nagy briliáns-csillaggal \'* frt 75 kr.- Egy 150 drbból álló gyűjtemény. Dlszi:-tnények egy plasztikus lebegő angyallal selyemruha ¦ ban és harsonával 6 frt 75 Vr. Karácsonyfa-mignon-lámpácskáit. 35 drb különféle alaknak, arany ttüs! és színekben 2 korona. Szab. gyertyatartók, tuczatonkin-á, iS, 50, 48 60 és 75 kr.
\' rOEpzsia ra|;S|t angyii\'irtet aranyban, czűst-
¦ -ben és színefcben-á lo és 16 kr. ízt), lárátsicy-
. fialta csomagonkint ?rany- vagy ezüstben 30 kr.
| Jlffizínk aranyban, ezüstben vegy broaceban 10
! mL 75 kr. aptatlt dupla csomagolás la kr.
; Jtltzmtlfc 15 kr. Igen értékes összeállítás
\\ juxe lotterl* és tombolák részérc fú- és mellék-
j nyereményekkel; nycréményenkint S krtól fölfelé
| FiszsijliMkflli;lza!0BtGZÍját2EBC karácsonyra ós Syl-
j vester estére, gyüjtcméayenk:nt 60 kr, 3 korona
I 4o fillér, 4 korona i.y) fijJé, és g j(OrO0a_
Kíllönioges árjegyzék ingyen.
c 000000 00000co
1887 JANUAR 9 ,
Amerikai kösz vénykenőcs.
t-n labdacsok 1 már mátoknak it
PSERIIOFER J. vériiszíiíó labdacsai.
esolőtt labdátfiek neve alatt; be utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csiknxyan alig létezik betegség, me\'yben
ezan Ihbdacsok <-*ocá« hátasakat ezerszeresen be sem bizonyítottat voina. Évtizedek 61a «»en !abd*e*ok ál talán t-s elterjedésnek örvendenek és alig van csa!á<!, melyben exen kitűnő bázÍB«er készletből nem volna található.
Számtalan orroi által fezen labdacsok hiziszerai ajinltatnak és ajinltaííak minden oly bajoknál, melyek a ross améáztéí-bÖi Siítrekeáiiból erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kÓtika, ^értolalásafc, aranyér, héUétlenség s hasonló betegségeknél Vértisztitó talajdontágukoá! fogva kitüno hatással vannak vérazegényaég, a abbM eredő bajoknál is: Így sápkórnál, idegességl\'31 ezérma*ó fejfájásoknál 3tb. Ksoc vértisxtitó iabdie?ok oly könnyan h«tia*c, >togj a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek íolytáo míg a leggyengébb egyének, de még gjerm«lteX á:ul is m\'oden aggodalom nélkül betehetők.
A >EáinUlan báiair&tbál, melyet e labdacsok fogynastói a leikül5ubözobb és legnehezebb betegségük után egészségik riedzanyeréflu f<>iytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhány it eralitQnk meg azon magjegyzéisel, hogy mindenki, ak< ezen lib-daeookzt egyszer fca*saálta, meg vagynnk győződre, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Bernhard-íéle alpesifű-liquer. "tat?
genzbea egy egész üveggel 2 frt 60 kr, féltlveggel 1 frt 40 kr. és egy negyed Cveggel 70 kr.
gyors és biztos ha-tisn legjobb szer,
indext köszVínyes és ctonos bzjok. n m.: cerínex-agy bántalom, tagszaggatás, ischiis, migraine, idegi s fogfijás, főfájáa, fülszag* Katis stf.. stb ell«n 1 frt 20 kr
Tannohinin hajkenöcs KS"!^ í".
mennyi hsjnöveaztő szer kóiíítt o-vosok által a l«iji>bb iák el-is iierve. Egy elegánsan kiáll.tott nagy szeL-uciével 2 írt,
ilt-\'.lílnAa t-iri\'ia-? Statalal taaartöt. Otés és szórás
AlUlitlUÜS Ue|htSA által okneott zsbeknél mérg-s da-ga.iatokaát. njjknka^X. seb-B- vagy gyaladt-mell Tagy más ily bh.-jok ál, mintkitflüő ner Ifin kipróbál vftí I tégely 50 kr. Bérm«iitv<j 75 krajezáK^
T7iulrűi>-nrtT« harnt- relcedtség és köhógei ellen. 1 dobos Xlttüül pUl» s\'í kr. bérmentve «0 kr.
Ferenc-palinka, iöTSl ns7 nélkö1-1 flTag 70 kr.
Kíít?vh)il\'/«*im p«erk»fer t -1*1. Sok év óta a fagyos ta-itt^y tmiL9tim ^nkr* ás minden idO.it sebre, mint 1-g-biztosabb «zer eHsmerVí 1 kSctóggel 40 kr. Bérmentre 65 kr.
ÍTttt\'finaíiTT "í? áttüiootan ísmort kitünfi háziszer, harat UbHUUtjUV, rekedurég, görcsös köhBgés stb. elttín. t ave-gecsk; ára &) kr., 2 Üveg bérmentve 1 frt 50 k".
TÍlAf.A<aa7Anf>/Í\'i (PriK*1 «»»PP\'k) megrontottt gyomor rjlt5W33»AüUOÍl<l rost eméaités és mindenn-fmü altezti b-ijok aleo kitüuo házi-zer. 1 ttvegcsévet 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Általános tisztitó-só ESS,* LfJSS*
minrlen követkesmAnyat, a. m.: főfáiá*,- szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, arnnyér, dngniáz sti. «llon. 1 csomag ára I frt.
1 4veg 50 kr., egy kis flveg 12 krajcsár.
Ezen por magszüntet a lábisradáát a azáltal képződő kellemetlen szagot, épen tartja >\' lábbelit és mint árta-mat\'an s^er vau k\'jiróbiiva. Egy dobozza! 50 kr. Bérmentve 75 kr.
ílftlvVíl hfllyqfLTii"\' «*<ta^iWgoIrra ellen. 1 ü-veg UUijYil UH1A311UÍ1 40 kr, bemente* kaidéiael «5 kr.
.„Stoll-\'-fele Eolapraep&Atumok,
mor- és bélbeteg*égek tél. az idegek erösiséiére, ! liter Kola Elixir vagy bor 8 frt, % liter 1 frf 60 kr, % liter 85 kr.
Eola-elixir vagy bor, $«zi°Lwltrt50 to\'
MiíI-PaVa »*1ö°^ hatása gyógyszer egyoldalii fifájáa fllia-rORO, fafajig, rbesas stb. eílea ~
Ezen üt felsorolt készítményeken kivtll az osztrák lapokba a hirdetsttüsssesbel- és külföldi gyótyuerészeti knlöalejesséifok raktáron vannak ií a készletben netán nem levők gyortan és olesón megszerettetnek. — Postai megrendelés k-a leggyorsabban esz-kSzöltetnek, ha a pénzösszeg eiőr« bekflldetik; nagyabb megfen-de.ések otánv\'ételiel küldetnek. Bérmentve caíás o!y eiithsa történik a küldés, bs az összeg elCre beérkeíik, mely es-tb«n-a
poatakölt«égek sokkal mérsékeltebbek. Valódiaknak csík ájtnk tekimhetfk „melyek használati atatitiaa a Psíthofer 2. névaiáirással fekete színben -és minden egyes Hvooi tedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.
Köln, 1893 április hó 30-án TiB2tc!t Pzerhnle nxl Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét lt> tekercset az ön fólülmalnatatlaa vértisztíto labdacsaiból ntánvételieL Foradja eznton ia a legmélyebb köaxónetemet labdacsai csodahatásáéi t. Maradok teljes tisztelettel, Pasrlistik Ferencz. Köln, Lindáinál
Brasthe, Ftö^nik mailéit, 1867- szept hó 12-ia. Tekintetes url
l-ten aksraU volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé ke-rflitsk, melyeknek hatása, ezennel megirom: Én gyerm-kágyh*n Tr.ezhültem olyannyira, h igy semmi munkát sem volt*m többé képes végein1 <•* bi*onyár» mar a holtak közt volnék, ha a* Ön csodálatraméltó lablvaai engam nem mentettek volna mej. Az Isten áldja meg öi.t fzért oaerszer. Nagy bizalmam van, hogy "getn ii tökélet «en kifognak jryógyitaai a raiot ígéirs.-^ak viiiza .y -résére tó<it*égü\' «olgáltak.
Koificz Taré*
Béci-Ujhely, 1887. november 9-éa. - Mé>yen tiaztelt ei [ A legforróbb kSazoeetasBot mondom ezennel Önoek60éves nagynéném nevében At illető Oi éven át szenvedett gyomoran-rutbzn és vizkóraágbab. mar életét ii megunta, melyről egyé i-ként 1« is mondott m\'iHSn vetetlenül egy dobost kapott az ön kitűnő vértissutó labdacsaiból • azoknak állandó hizználata fo y-tán tökéletesen kigyógyalt.
Legfőbb lizztelettel, Weinczéttei J.nefa
s^amt, Gföhl mellett, 1853. márez. 27-én
Eicbentrzb, Tekintete* áfl
Alulirott ismételten kér 4 csomagot az Ön valóban baaz-rio* ?1 kitűnő labdacsaiból. El Dem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ez*n lab lacsnk érteke felett éi **¦>*, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben f.»gom ajio-Ezen hálairatom tetaaé-aaerinti hasznalatára Önt ezennel felázom. Telje* tiaateleitel, Haha Iguácz.
haul <
, Kolbach mell-tt, Szüézíi.. 1683. okt. 8 ác
Gntarhdr
T. nr!
Felkérem, miszerint az Ö« vértiaititó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakia az Ön csodálatos labdacsainak köazönbet--m, hogy egy gyomqrbajtol, mely engem öt even át gyötört, megszabidaltam. Ez«n labdacsok nálam sohafognak kifogyui s midőn legforrói-b kösaSnetemit ki-
fejezem, vagyok tisxV lettel.
Zviekl A:mz.
luzen vértisatitó Iat>dacsnk csakis » Pserhofar L-feie. ae .^raiy biradaijai aiojíhez- ozisizttt gyógyszertarbao, Béoshea L, SlngecBtrasse 15 az. a ké«iit tnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacaot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy esonag, mely. ben 6 doboz tart* lm az taxik, 1 frt Ofi krbt kerül; bérmentesen Qtánvételi k\'ldésse! 1 frt 40 kr. Egy csomagnál k veiibb nem küldetik el.
As összeg BÍöbb-ni beküldésénél (mi legjobban postaotaU ványon eszközöltetik} bérmentes ktTtdéssel együtt: 1 csomag 1 f-t Sí kr. 2 csomag 2 frt ZQ kr. S esomag 3 Irt 3) kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 8 frt 20 krba kerül. Kaphatok Török iazsef gyseyszertárÉbas, Batiapesten.
tW NB Nagy elterjedettsegak követkestében ezen Iab-•>-rtok a i^gkttlöofelébb nevek e* alakok alatt utinoitataak : ennek köv^keztébea kéretik csaklt Pserhofír J.-töle vértis-titó labdacsukat köretelai és csakis tutok tekinthetők valódiaknak, me. Ijekoek basznájati aUsItáaa a P--rbo:Vr J. névaláírással fekete -.ziubcí. ét tsíaden egyei dobos fednie ugyanazon aláírással rorSt színben van ellátva. "tJBBj
Angol osodabalzsam. Por a lábi\'ízadás ellen.
PSERHOPER J.
B»ktárbaB Budapesten : TörSk J
gyógyszerész .zum goldenen Rejchsapfsl Bécs, I .Singerstrasse 15
z»ef (Király-utca 12) és Egger A Fia_(Ná4ür gyógyszertár. Vici-körút 17 ) gyógyszerészeknek. !
fíletr.agyságu arczkép krétarajzban.
Legszsbb szobadísz.
Ij«gkedtesebb emlék. Legalkalmasabb ajándék
Imw és ira.
Egy legújabb módszer segítségére! 24 óra alatt életnagyságú mell-képeket készítek murészie-; kivitelben, eddig még soha el nem ért t6kélea»séggel és olcsó árban. . Te««ék árjenygéket kérni.
ROÉlltiD, Bodapesr, Károiy-bOrBt 17,
Ügynökök mindenütt kerepelnek.
(SíöSTElK-féic ERZSÍBET-iateoS-)
E pilttJák hasonló ké szitmétiyekDél mitiden tekÍDtetbec feljebb be-c-ül^ndők; — mentek
minden ártalmaa anyagoktól, az altesti
Kszerek bajainál legjobb eredménytiyel használ tat fáo, gyeo»;édeii hashajtók, vérüsztitók; egy ff gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e ptlalák a
síik s z
fi i & s
alegtöbb betegségek forrá"a elieo. Cukrozott külsejük végett m:f gyer-S mekek is szívesen veszik.
2 tVW E^y 15 pitalát tart lmazó doboz 16, egy tekerés, mely 8 dobozt, tehát UO pilnlat tartalmazó, csak 1 frt o é.
O\'-\'á \' \' tJt nzásokló^ külöüösen óvakodjnQk Kérjünk határozottan Vd-S\' Nen^tefn Erzaéb. t pilnlat. Valódi cssk, ba miudeo doboz lorrényílef bejegyzett védjegyünkkel piros-f k te nyomtatásban „Szent Lipót- és „Neu-tetn FBlőp gyógysxe:ész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszekileg védett cBomsgjaiuk aláirásenkka! van ellátva
¦ EUSTEIIJ FÖLÖP
Szent Lipóthoz\' címzett gyógyszertára WIEN, I, Planken gasse 6. — Raktár Kagy-Kanizsán: BELOS LAJOS eyóxyaxertárában.
%
u a,
u
K K 1 SC E
Sí li SS
-
Si
*K*X**XX**X%**XXX*X*XXX**HXX
„KÉPES CSALÁDI LAPOK\'
A legolr-óbb és azért a legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden heten bő szépirodalmi és is méret terjesztő taitalommal és k&iön beköthető re^éuymeilékletteL
ilavoDkint kétszer .Hölgyek Lapja" cituü félives mellékletet ad, pári->i divatképt-kket é bő d.vattaiiósttás->al.
Á .KÉPE\'* CSALÁDI LAPOK" olya* szellemben és irányban van szerk-sztv-, hogy tfju ét ör»*ií küIÖa s egyötivéve olvashatja
A .KÉPES CSALÁDI LAPOK"-ba a régi és ujabb irói éá költői gárda minden -/.ámottKvÖ tdejt do:-o ik.
A ,KÉPES CSALÁDI LAP0K"-nak regényei elbeszéléséi, rajkai, haaiores/kjei, kö töményei ked<*lyoemesiiŐ olvasmányok. Iráuy-cikkeivei a társadalom minden kérdéseire ktterje^zked\'.k. Orvosi és egyéb cikkei ppdig tani >áiO-ak.
A ,KÉPES CSALÁDI LAPOK\' minden évben négy regényt ad meüék\'etíi-, még p^dÍK cninoa Krines borítékkal, éves előfizetőinek. , A .KÉPES CSaLaDI HPpK* boritéka szellemes és Bzóra koztatő csev-eé ek, Mletfi* kérdé-nek és feleletek tárháza.
A .KÉPES CSALÁDI L.aPüK" előfizetői dijtatasul kö.-öihetik gondolatakat az se.őLí*-Lök posiáJAban.1\'
A .ÍKÉPE3 CSALADI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek isaui-á^osak.
A .KÉPES CSALADI LAPOK\' "1897 jaimir első srámával XVIII ik évfolyamába lép.\'
Ez ojévi számában következő érdtkts és kiváló közlemények jelentek meg:
Csendes világ, regény, Benickyné Bajza Lenkétől; Évfordulón, kö\'teméoy Jámbor Lajostól; Kégi történet, beszély, Lanka Gusztávtól; Hogyan ruházkodjunk téíen? orvosi cikk, dr. Fodor tanártól; Bál után, víg moi.oo^, 0 .th György.Ő ; A költő, költemény, Feleki Sándortól; Versek zenére, költemény, Rndnyánszky Gyulától; Boldog u jé veti életkép Mericzajaié Karola Irmától; Megnyugtató történet, freskó Krúdy Gyulától; Én isi regény, Tornai Lajostól --- Mittafva^dSiámokat bármikor szivesen ÍÍÍX .KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatala Budapest, Vadá,z-u. í4. saját hazában.
Előfizetési árak a .KÉPES CSALADI LAPOK"-ra a .Hölgyek L*pja* cuitt divatlappal éa a regénymelléklettel együtt :
Egész évre. . . . 6 forint. Fél évro .... . 3 forínU Negyed évre . . - .1 forint 50 kr.
FIGYELMEZTETÉS.
A ki 3 uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget egyezerre beküldi, annak elismeré^QI e/y díszes emlékkönyvet kőid a kiadóhivatal.
Kérjük az előfizetések, megujitását s lapunknak\'az ismerősök köreiben terjeastését.
A ki az egé*a évre nrá\'ó hat frtnyi eló6;etési összeget SO kr. csomagolási és poátaszáliitási dijjit együtt egyszerre bek5iái, annak elismerésfii 4 regényt küldünk; a ki 3 frt előfizetési ötszöget 40 kr. Cjomagoláii én po-ttaazillitá-ú dijjsl e^yüt egyszerre bekíl\'d, anaak két regényt kQld&ük elismerésünk jeléül és a ki ciak 1 frt 50 krnyj negyedévi elöficetósi dij-tt 20 kr. ctomago\'.á*i és poítaszállttási dijjil egyszerre bekfild, annak a kiadóhivatal e<v regényt küld jaUlmrji:
E\'őfi\'.eté^eket (a hónak bármely napjátó) elfogad a .KÉPES CSALADI LAPOK" kiadóhivatala. Budapest, Vadász-uic* 14. szirn.
2íyoma:utt líj Wajdits Józseí köüyvayumdájábac Nagy-gauizsaü.
cooooooooooooo
KAGMAÍTOA. 1897. január 16-án.
BlSfiuetégi &n
[&géaz érre . . . 5 frt — kr. |Fél érrt . . . . 2 frt 56 kr iNegredéTre . . . I frt 25 kr Rgyes szám LO kr.
HIRDETÉSEK 5 haxábos peiitsorbao 7, toaaodsxorl |6, a minden további aoreri 5 kr.
NYILTTÉR3ES petit soronként 10 krért Tétetnek, fel. Kineatári il.íték minden egye* ^irdstáaért 30 kr. fiaetenéö
3-13L asetéLix*.
KOZLO
XXXVI. évfolyam.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", , a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság«, a .Kotori Ukarépénztár részvény-tárasig\', a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntea tazoltó-egylef, a , nagy kanizsai kisdedoereló egyesület\' a , nagy-kanizsai tanítói járáskör
Aiap szeliemi részét <Uefc5 mis-, den közlemény* felelős "szerkesztöj nerérc, se aoytgi részt illeti kö«^ lensények pedig a kiadó ne-7ere címzetten Sajry-Kanizsára bérmentve intézesdÖk-
[Bérta^satetien levelek neto fogad-tatnak el
iKéziratok t issza nem küldetnek
nőegylet*, „^kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .regények tápintézete*, a
. nagy-kanizsai keresztény jótékony
¦ jkat0nai h«i*8ty*o «gylet« a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
íp&pnaii bMylfcfe.
- -JSUay-Kanizsa, 1897. jaa 13.
Midőo egy fraacia fejedelem megkérte miniszterét, hogy adja elÓ gazdasági programmját, ez> röviden igy felelt: felség, a kémények füstölögjenek *
Jgen, a kémények füstölögjenek. A mely államban nemcsak füstölögnek, hanem épülnek is a kémények, ott helyes gazdasági politikán kirQl lesz és van bizonyára anyagi jólét is
Magyarország kéményei gyérebb számban vannak a nemzetek gazdasági életében képviselve, semhogy ezek oly arányban füstölögnének, aminők egy oly államban, ahol a gazdasági politikában elég Önbizalom s önállóság rejl\'fc. Oly állam pedig, mely nem akarom mondani közöny nyel, de semlegesen viseltetik ipara iránt, még .akkor is ha ez nem termelő állam, ott a nemzeti jólét lehet pillanatnyi, de állandó soha!
A minap olvastuk a kereskedelmi kormányunknak vagy 1000 oldalra terjedő szokásos évi jelentését, melyet a t. Ház elé terjesztett. Felleltünk berme valahára egy nagy, már bizonyos körök által régen hangoztatott panaszt. Felleltük benne — sajnos — hogy a mindinkább előrehaladó magyar ipar mellett aia-alá készül merülni közgazdaságnak amúgy is keskeny tengerében egy felette fontos iparág: a kisipar. Aki e kérdéssel foglalkozni szokott, az előtt e panasz, illetőleg hír nem kelthetett megdob be ntést. Hisz nagy hiba, amelyre alább reá matatunk;, hogy a nagyipar specialiter,\' mindig oly dédelgetett gyermeke vala létezett s létező kormányunknak. Mintha közgazdaságonk fiatal ágain egyéb gy&mölcs nem is teremne ? Nagyiparunk támogatása rendszer volt,
mig ellenben a kisiparé rendszertelen, magára hagyatott.
Hiába kondult meg. a lélekharang, amely százezrekre rngó kisiparos vesztét birdeté, mindig hiába való volt ezen osztály hangos kopogtatása az ország kapáján, midőn idejében kisebb mérvű aegélylyel a sajgó sebeket fájdalom nélkül behegeszthettük volna, hiábavalónak bizonyalt időközben ezen osztálynak évtizedekre kiható rendszertelen, egység nélkül való működése, míglen ennek az osztálynak vezetői ama, majdnem elkésett tndatra ébredtek, miszerint a kisipar hajóját az alá-merüléstől csak akkép menthetik meg, — a tizenkettedik órában, — ha ezen osztály országosan, egységesen szervezkedik.
Szervezkedtek. — Méltó helyet foglalt el a kisiparosság országos kongresszusa a millennium keretében. Világos dolog voit, hogy csak ilyetén monstruózus mozgalom számithat maradandó sikerre. Az első siker, a kereskedelmi kormány Örvendetes jelentése, mely az illetó körökre vi-gasztalóiag hathat. ,A kisipar fellendülése képezi munkálkodásomnak fontos tárgyat s el vagyok reá határozva, célszerű reformokkal a a törvényhozás eíé járulni." Körülbelül ebben a szellemben ad magáról életjelt ezen már mondott jelentés.
8zerintünk nem elég arra, hogy tán a kisiparnál ^kegyelenuBjés"-féle politika jusson kifejezésre. Itt valahára alapos, minden izében gondos, körültekintő javításra (mondd reform) van szükség; mint például olcsó, könnyen hozzáférhető hitelre, az iparos osztály mai állapotára tekintettel igazságos adócenzas megállapításra, országos szövetkezésre s amit legelői kellelt volna felem-
lítenünk : az iparnevelés és az ipar-véaelem törvényes intézkedéseire. Min&it magas < véd vámok felállításának kellene bölcsen megelőznie, ha komolyan óhajtank vala-
mit ezen ág fellendülése érdekében elkövetni.
Iparunk mindaddig nem fog bölcső korából kinőni, amiglen e téren radikális reformmal nem találkozunk. Jóllehet apró-cseprő újítások egyes baj -nak elejét veendik, de azt, hogy ilyen joUozással, — mert ez csakugyan foltozás volna — iparunkat a radikális reformok terére vinnők, ezt még elképzelni is lehetetlen volna.
A mig a külföld versenyképes ipirát reá uszíthatják ami kevésbbé versenyképes, zsenge iparunkra, amig nem látunk ebben az irányban elegendő oltatoat és védelmet, melyet csak védvám biztosithat, addig mi józanul nem beszélhetünk iparunk előrehaladottságáról, annálkevésbbé iparaok jövőjének biztosságáról!
Fedig föld mi vei esünk nagy válságának közepette pyőgyitólag hatua erős, egészséges ipar, mely segédkezet nyújtana a iöldmivelés félig-meddig való felgyógyulásában.
Soha erre alkalmasabb időpont nem kinálkozhatik, hogy iparunk göröngyös útjait előre egyengessük, mint ép mai Ezen úttörő munka korszakot képezne ugy hazánk kis s nagy ipariban, mind ennek nagy, nagyon nagy válságban sinyló agri-kulturájában!
HAVAS JÁKÓ.
Ketíélyeskedésak a kisdedrrevaíés tarén.
Patentot kérhetnének rá a többi községek intézői, arra a módúdra, amelylyel mi ezeket az ügyeket el tudjuk intézői, — ki tudjuk végezni. — A köaigazga-táai bizottság tudatára jut auGak, hogy Nagy-Kanizsán a kisded q evei és ügye
maholnap a mindenkritikán alulivá leaz. Felhívja a városi hatóságot, hogy sürgősen irassoössze azokat a szegény neveletlen sorsaakat, s áldó gondoskodását terjessze ki azok mindegyikére. — Yesdd el magad! elö azzal a nagy dobbal mordózom adta, meghagyatik minden kölyöknek, hogy kü\'önbeni veaszöfnttatáa terhe mellett a küldöttség előtt jelentkezzék ; legalább csak igy érthető meg a párját ntkitó eredmény, mely szerint a városi tanács bejelentette a közigazgatási bizottságnál, hogy Nagy-Kanizsán, mind a hét kerületében össievérs 296 kétszáz kilencvenhat gyermek van összevéve, aki ily irányú gondozásra Bzorul De hogyan megiezzent erre az az Ügybuzgó és jólelkű tanfelügyelő, már-már azon töprenkedett, hogy ne disponáljon-e egy költőgépet ide Kanizsára, amely a lakosság szaporodásában beállott eredménytelenség mértegét ismét felbillentse, ujabb összeírást rendeltel s akkor aztán kisütötték, hogy bizony azok száma er. ezerét is megközelíti.
Ls mit tettünk emellett, hogy a törvénynek a kisd ed nevelésre vonatkozó nemes intentiőját megvalósítsuk, bele-bigygyesztettünk költségvetésünkbe 1507 frt 30 krt a kisdednevelő egyesület se-i géiyezésére, b egyébként biztattuk ökat \' hazafias beszédekkel addig is, mig oly ] helyzetbe jövünk, hogy hangzatos igé-> retünket készpénzre felválthatjuk, ahol | pedig épen nem tudunk tovább mozogni, i például Kis-Kauizsán. hol még a helyi-! ség fűtésére sem került elegecdö fűtő I anyag;- ott egyszerűen bezárattuk, ad \' maiorem\'Dei glóriám, mit visit olt az a sok kölyök, s rontja a levegőt. — E mellett, hogy következetesek\'legyünk, a nagykanizsai nádorutcai óvodába éven-kint előirányzott 32 és fél öl fa helyett kiu\'alványozunk 7 Ölet, nehogy az ifjúság valami nagyon megizzadjon s midőn I haza felé iparkodik, meghüUe magáL_ ; Midőn azután az óvónő mindezt szóvá teszi s az egyesület választmányához fordul, ez didaktikai disszertációt tart ! előtte,.— ildomosabb modorra inti s i figyelmezteti arra, hogy a kisdedek er | kőlcsí nevelésére ügyeljen ahelyett, hogy | azok fülei avagy orrának lefagyása felett ! aggódik.
Nézze meg az ember, — csapa korsza-i kot teremtő illemtanár, az egyik az
iskolaszéket leckézteti meg, hogy ne avatkozzék abba, amihez sem ért. a másik az óvónét figyelmezteti arra, hogy a kis Dodinak az erkölcseért ötet teszi felelőssé, mert tagnap is, mikor a „dada haza hozta az óvodából, a marná\' nak kellett megtörölnie a kis orrocskáját. Talán még aem kellene azt a kU orrocska: olyan magasan tartani.
Ily körülmények között nem csudál-kozhatnnk, ha Berecky Viktorné óvónő az inszínukác óra azzal felel, hogyfegyelmi eljárást kér maga ellen és felhívja bizonyításra azt, aki őt azzal meri megvádolni, hogy magaviseletéve! a kisdedek erkölcsi nevelését veszélyezteti, majd azután álijon eiő az illető, midöo vádaskodása miatt a kriminális bíróság előtt kell felelnie. Többet észszel, — mint erővel! ??
Kovács Károly beszéde;
melyei a felsötemplom restaurálása ügyében öiz-szehiU értekezleten mondott.
Hölgyeim éa uraim.
Azt hiszem nem csalódom abban, hogy ez az összejövetel most vagy később, itt, avagy másutt, előbb avagy utóbb, de - mindenesetre teltet öltött volna anélkül, hogy bárkinek hivő szózatával találkozzék, —megmozdult volna ösztönszerűleg, amint az igazhivő műzülmann akit szent erő űz. bajt az úttalan siva-tago:: keresztül, — hogy izzó homlokát a próféta koporsója BzikUinát felfrtsitse.
Mecmozduit volna, mert hisz mintha valami fojtó köd nehézkednék szét a láthatárra, a karaván tagjai ösztönszerűleg egymáshoz húzódnak és tevéik nyugtalanul fúrják be okos fejeiket a sivatag homokjába; az egész eey tekintettel néz í bizonytalan íemmíségbe, hogy onnan megváltál avagy raégsemmi-sű\'ése elójeleit katassa, Hogy azt a szerint üdvözölje avagy á\'kozza amint abbó! boldogulásácak vagy további erkölcsi és anyagi nyomorának termöképes csiráit véli felfedezni.
Nézzenek körül, az esész társadalom egy általános kórház útvesztő labirintjaiba készül, melyekben a patíensek kinos nyögéseik közben kétségbe esve veszik észre, hogy az irgalmas szama-
TÁRCA.
A hová a betegek menekülnek.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája. — Arc ó,. 1897. január 10.
Napról-napra zordabbá válik az idő s minél elviselhetetlenebb lesz a hideg, annál többen sietnek A rcó ba, azon oázisba, hová a betegek menekülnek a hideg és szelek elöL
Itt a verőfényes déli ég alatt zsugo-ríhoz ülő módon gazdálkodik mindenki egészségével, mit máskor és másutt könnyelműen pazarolt el. Oly üdülőhely ez. hol képviselve van az egész világ az Kgyesült Államoktól kezdve Montenegróig.
Ugy látásik, mintha az anyatermészet Arcóra ruházta volna, mint kedvelt gyermekére, minden jő oldalát, hogy ót a többi világfürdő kiráiyává (egye.
A nyugati városokat jellemző tisztaság találkát] ad itt a déli égöv alatt lakók piszkos lakóhelyeinek.
Mig a templom-íér ás a .villák,\' melyek mind csinos és tiszta épületek, a vátos uri részét teszik, addig a sáros és piszkos sikátorok mikben két ember (anélkül, hogy egyiknek falhoz lapulva kelljen várni mig a másik elbala-i mellette.) el nem fér, a benszülöíleknek "Olgái lakóhelyű!.
árcő főterén szemben a katholikus templommal egy park foglal helyet, melyben babér- és olajfék állanak.
Itt emelkedik a három szent Ciprus fa a Hy maláj a hegység növényzetéből, továbbá karcsú derekú cédrasok tőrnek az ég felé, rózsatök gyönyörködtetik szemeinket és a kis ibolya szerényen húzódik meg a zölt pázsit között.
A déli nap legforróbb sugara hevíti vérünket, a bennünket gyengéden simogató napsugaraktól mintegy uj életre kelünk, a lángba, meleg még a nehéz betegeket is kicsalja szobájnkbő! és élet-kedvre hangolja őket.
Ugy látszik, mintha itt minden arra volna teremtve, hogy gyógyítson; a nő-vények szemeinket gyönyörködtetik, a levegő üditőleg hat beteg tüdőnkre, a zene elfoglal bennünket és elvonja figyelmünket százezer apró gondtól és bajtól.
Arcó tüdőbetegek menedékhelye. Egy fcires- Séssi egyetemi magántanár, nér-szerínt Ken rád Cl ár. Albrecht főherceg jÓ7oltáből igen kényelmes .só-belélegző" helyiséget állított itt fel Gleicbenberg mintájára.
A társaság, mely itt összegyűl, a komoly higgadtság mintaképe. Kimért előkelőség nyilatkozik, meg mindenütt és minden dologban, tulcsapongő jókedvet se a eétahelyeken, se más közhelyeken ugy szólván nem is észlelhet az ember.
Orvos, gyógyszertár és nyugalom, szóval a mi a szenvedő emberiség részére szükséges és hasznos, együtt van itt mind.
Mint minden fürdőhelynek, agy ennek is vannak érdekea alakjai: Az egyikről azt beszéli a fáma, hogy állatsz el idilőnő,
a másikat meg kigyőbüvölőaek tartja a közvélemény. Kölcsönös rokonszenvükről ítélve valószínűnek látszik a nézet, hogy hivatásukban találkoznak . . . .
De teljesen elkerülte figyelmemet, hogy a fürdővendégek lakóhelyéről még mit sem mondottam. Vannak itt szállók a lege őkelöbbek fajtájától kezdve a.legközönségesebbekig ; I továbbá az Üdülni vágyó közönség elöU nyitva állanak az úgynevezett villák is, melyekben épp agy. mint a hotelekben, szállásban és ellátásban részesülhetnek. ;
Meg kell még jegyeznem, hogy a zenét, melynek helyisége a sétatéren van felállítva. Gleichenberg hirea zenekara képvisel).
A sétahely a.rcó legnaposabb része. Ha Arcéban jő időről beszélünk, elvárjuk a naptól, hogy legalább is 16—24 fok meleget árasszon; s a legtüzesebb sugaraknak a sétaheiy van kitéve.
Eöviden, Arcő azon hely, hol nyugodtan tölthetik a betegek szomorú napjaikat, miket az ;itteu< intézökörök igyekeznek kellemesekké, el visel hetőkké tenni. —
Azonban, mint mindennek, agy ezen Üdülőhelynek is vannak egyes rossz oldalai. Ilyenek kivált a néha-néha beálló esős napok. Hanem mindezeket feledtetik azok a jő oldalakr melyeket Arcó a sznnvedő emberiségnek nyújt.
ESZTERGÁLYOS ADOLF.
A mit sokan tesznek.
(v. h.) Megszólás, szapulás avagy rágalom a neve ama szép tulajdonságnak, mely édes testvére az emberek Önzésének. Az önzők, akik az élet mindennapi harcábau kenyér, vagyon után szaladnak, még a legtisztességesebb emberekhez tartoznak azon egoistákhoz képest, kik kereset és megélhetés hiányában napjaikat a kávéházakban tétlenségben töltik el. Ezek a társadalom szörnyetegje\', kitt mulatságból végig suhintanak az embe reken egy-egy becsületsértő szóval és kiknek szemében tisztesség, erény, szálkák. A becsület fosztogató byénái épen azokat a szemétdombodat szeretik bolygatni, miket az ember csendben az útból eltakarittat De a ki minden órán a botrányt keresi, azt föl is fedezi, sőt az ilyen szerencsés fölfedezésnek hegyes nyelvével reklámot is csinál, igénybevéve mások falét és szemét. Mi az ilyeneknek a titok? a jó hirnév, a családi tűzhely? melynek szentélyét különösen Bzeretik versben és prózában egyarántbepiszkitani 1 Még barátjaikat is képesek kiszatirí-zálm. Már a próféta király moadá ezek ről. Bár üldözőim felülemelkednek raj tam, bér vetélytársaim összetépjenek, de te, a kit szeretek, mint a testvéremet, akivel megosztottam kenyeremet, akinek föltártam szivemet, akinek közét szorítottam, tc lettél gyilkosom?
Hány embert talál érdemeüenül » rágalom nyila ? Bűnhődnie kell, kiáltja a boszuáltó, mért merészkedett felütni
sarkátl Meg kell alázni, mondják a gazdagok, nagyon szókimondó, izgat ellenünk. — Kétségbe meri vonni érdemeinket, istentől szerzett jogainkat!
— A Bzegény áldozat elbuvik, ha a nyilvánosság előtt megjelen, kerüli a hatalmasok haragos tekintetét és szerény magaviseletével nem ad okot eeo kinek neheztelésre. — Mert vé^re maga is elhiszi, hogy bűnös. — "\'Nem mer többé tehetségével tündökölni. — Fél vetélytársai üldözéstől, a kik kt-áilanak a piacra, — hogy ki kürtöljék becsületének gyengéit. — A halálra Űzött zavara és kétségbeesése elérte tetőpontját — Az ellenfelek tábora megtartja bevonulását a via triumpha-lísoo. — A fekete sereg végre legyőzte a széliem ^rdemeit és hadi koncát oda rakja a pénzes zsákok vagy a hatalom íeüsteneioek lábaihoz. — A vakmerőség zászlaja alatt vitorláznak tovább az emberi társadalom nem éppen sima tengerén és a hol kikötnek, — ott megbomlik az a közbiztonság, — mely fölött sem rendőr, sem a büntető törvénykönyv paragrafusai nem őrködnék.
— Don Ernest és Don Julián nem boldogulhatnak, meit ezt kávéházban és klubban meg nem engedik.
A kaszt óf a humor. Orvos: Ne ijedjen meg barátom, ha megmondom, hogy bizony ezt a lábát amputálni kell! — Beteg: A lábamat nem bánom, orvo3 ur, hanem mondja meg, hogy mit csináljak a fölöslegessé vált csizmámmal?
XXXVX- ÉVFOLYAM.
ZALAI KOZL
riíános roszét a kétszínű íarizent öltötte nifigáre s enyhítő balzsam helyett mérget csepegtet az izzó ajakára!
Tekintsünk a fórumra, hallgassák meg a szigorú iictorokat, & kik ünnepélyes hangon kiáiltják.i roisaraplebs cootríoa-ens fejére, hogy minden ország támasza, talpköre a tiszta erkölcs s az alatt a 12 táblás törvénybe bevésetí a praelor, hogy a bematatott alapszabályoknak azon részéből, mely szerint, aki a rallás és haza elleu izgatást köret el, az egyesületből kizáratik — a rallás szó egyszerűen kitörlendó, mert „de strigis qcae non suot — nulla qnestio fiat") —---
Az Isten szerelmére, hát hová meneküljünk e rémképek elől, hol keressünk nyngpontot hánykódó lelkünk számára? Nincs sehol menekvés? De igen van. Menjünk Sckrates és Plató egy igaz Istenéhez, forduljnck jóltevő segélyért az első emberpár űehovajához, az még mindig erre készülten vár bennünket a paradicsom bejáratánál, egyik kezében a bUntfijtis kcröácsa, s másik kezében az irgalom malasztjává!.
Forduljunk ismét bizalommal hozzá, építsünk a számára bajiékot, mint a próféták építenek, és látni fogjak csakhamar, hogy annak szentelt csarnokaiban a béke és megelégedés otthonát találjuk — át íogjtik érezni szivünk egész melegével . szent igéket, hogy szegélynek drága kincs a hir. mert tűrni és szenvdd.i megtanít, mert szegénynek mig a sir reá sem lehel, mindig tűrni é3 Bzenvedni kell.
Meneküljünk ismét rí ő karjaiba ahhoz a lényhez, aki .megfér a legkisebb sziv áhitatában és képes befogadni a nagy mindenséget, a ki erősebb a kő-szálnál, meri ő a szeretet, ragyogóbb a napfénynél, mert ö a világosság, sértetlenebb a királyi felségnél, mert Ö az ,eszme; az egyedüli lény, aki el nem ;nyészik soha, sem át nem ráhozott lóduljunk :ehát egyesült erővel, a jó s nemes lelkek utján előre az Isten király és haza nevében.
Rendőr az utcátT
Szabályzat.
1. örállást fontos ok nélkül elhagyni nem szabad.
2. órálláson beszélgetni tilos.
3. órálláson — idegeneknek útbaigazítást és felvilágosítást adni — kötelesség.
4. A város utcáin a sebes hajtást és lovaglást megakadályozza és feljelent;. Fordulóknál int, hogy a kocsik lépésben haladjanak; áz-ez.ellen vétőt feljelenti.
5 Felügyel, hogy a vasúti állomásra menő és innen jövő terhes kocsik közlekedése csak az erre kijelelt utcákon át történjék. (Ó-Perint-utca. Kereszt-utca Hoszszu utca, Rumi-utca, Légszesz-utca, Fürdő-atca, Szt.-Mártoni utca, Vasati-utca, Kis-Kar-utca, Iskola-utca, Szily János-utca, Faludy-utca, Tizenháromrá-ros és Gyár utca.)
6. Csavargókat, és jogosulatlan koldulókat nyomban letartóztatja.
7. Ellenőrzi a vásári rendet és díjszabás;. A tapasztalt visszaélést feljelenti.
8. A korcsmák előtt megálló kocsikat onnan eltárolitja, esetleg fel is jelenti.
9. Az esti órákban csavargó kéjlányo ¦ kat letartóztatja.
10. Ellenőrzi a kapuzárást.
11. Az éjjelicsend zavarók neveit fel Írja> — azokat esetleg letartóztatja.
12. Tilalmi időteo azelárasitásra szánt vadat elkobozza és az elárusítót feljelenti. Evégből eltenőrzést gyakorol a fogadók és vendéglők körül, hol az orvvadászok legkönnyebben értékesitik a lelőtt vsd&t.
13. A gyalogjárók tisztántartása és fövenyezése és öntözése, ablakokból a vi.nek kiöntése és a poroló ruhák kirázása, s végül a bolti ernyők és címerek szabályszerű magassága tekintetében felügyeletet gyakorol.
14. A karácsonyestén és újév napján szokásos bázankiuü zenélést, — mégis a zaklatásig menő, nyilvánvalólag kéregetés jellegével bíró uj esztendői köszöntéseket\' megakadályozza.
15. Szarvasmarháknak vezeték nélkül való hajtását megakadályozza n a hajtőt feljelenti.
16. Az engedély nélkül itt tartózkodókat és foglalkozás oélküiieket a rendőrhatóságnál feljelenti.
17- A sorsjegyek házankinti darusítását megakadályozza é* feljelenti.
18. Ellenőrzi a közvilágítást.
19. Az utcák és tereken levő fák és vezetékek oszlopai, nemkülönben a lámpa-íartók épsége felett őrködik.
20. Éjjeli tüz kiütésekor a tűzjelző telefon állomásokon (Városháza főparancsnok, kürtös és tűzoltó szerház) jelt ad és az őrállomáson lévő rendőrrel együtt a tüzrész színhelyére roaul s itt a tűzoltás körüli rend feotartása éa a kézi erő kirendelése iránt intézkedik.
21. Ellenőrzi az árapasztó zsilipeket, hogy magas vízállás esetén azok felvonassanak s ennek elmulasztását haladéktalanul bejelenti.
22. A közszemérem ellen vétőket, — különösen pedig a sétáló helyeken fürdőket feljelenti.
23. Őrködik a záróra megtartása felett s az ezt megszegőket feljelenti.
24. A lázító vagy erkölcstelen tartalmú falragaszokat nyomban eltávolítja, a ezekről jelentést tesz. Nemkülönben a bélyegtelen, avagy a bélyegáltalányt nem használó hirdetmények felragasztőit feljelenti.
25. Vásárok és egyéb csődületetek alkalmával éber figyelemmel kiséri a gyanús egyéneket és azokat igazolásra szólítja fel. &
26. A fogyasztási és italmérési adó alá eső cikkeket bejelenti s a netán tapasztalt csempészeket feljelenti.
Hegőrizni és elhántani minden be- . következő bajt; kézrekeriteni a törvény- 1 ellenes cselekmények okozóit, s éber figyeleairael kisérni a rend és tisztaság követelményeit: ezek képezik általános ságban minden rendőrnek feladatát.
Kelt Szombathelyen 1897. évi január hó 4-én.
LANKOVICS JÓZSEF s. k. rendőrkapitány. Sokat, nagyon sokat kíván Lan-kovits rendőrkapitány rendőrjeitől. Közöljük azonban ezt & szabályzatot mégis, bogy a város közönsége tudomást szerezzen arról, hogy saját rendőrségünktől mit várhat és követelhet.*)
csetich Ottónó, Plihál Ferenenó, Sélley Lászlóné, Somogyi Gynláné, özr Skub-Hes Jenőné, SzŐllősy Kálmánné, Takács JenÖné, Tolnay Tivadarné, Tőreky Ala-dárné, dr. Tuboly Gyuíáoé, V&sdónyey BÓláné, Varga Lajosné. Vécsey Zsigmondné, Vóssey Lászlóné, Vidor Samuné. Leányok: Botka Babi, Blaskovics Olga, Bogyai Stefi, Csertán Emília és Ilka, Dervarics Györgyike és Mariska, Dervarics Irma, Fi-lipich Ida, Glarina Margit, Györaörey Kata, Györaörey Adel, Hertelendy Margit, Izsó Juliska, Kolier Vilma Mikoss Hedvig és Melani, Nrfnkovics Vilma és Erzsike, Nyali Gizella, Sélley Teréz, Skublies Linesi, Mid és Marcsa, Sknb-lícs Lenke és Irma. Schulti Emília, Takács Alice. Tobay .Stefi, Töreky Margit, Varga Gizella, Vasdénnyey Mariska, Véssey Irma
ALGÓS.
*) Szónok itt arra a míndea kataolUnii hivő lelke: fe&aboritó iocdtdeniri celoa, mely tseriat a babára kata. kör benyújtotta» ^löjrmÍQii--lerbea alapasabaljait, melyben a többek kft-«oti, aa is fojiai tátik, hogy a ki a vall is es aasa ellet isgatiít köret, el, as egyesületből kisar* tüs; — a belö«yauaigateriQj_baa axcabas Öres aalUagot Jártak a vallás .sóban, a exi *™e-rüen töröltek De strigic c.aae non iroati
Zalamegye bálja.
— Saját tudoaítóaktól —
Olyan volt, mint az áttetsző rózsaszin-ben mosolygó hajnal ébredése a keleti ég peremén: vidáman szelíd, majd meg lázasan forrongó, mint a kristályos habzó pezsgő, csillámló gyöngy buborékai
Az , Arany Szarvas" ősi barna falai ismét a régi fényben, a régi díszben pompáztak és szállt az andalító, bűbájos hangulat szivről-szivre.
Szivárvány színű kis mesevilág volt, egy részecske az ó görög mitológiából, midőn a kegyes istennők alászállnak a magas Olimpról, hogy csábos mosolyokkal, édes •züst csengésű kacajukkal felkorbácsolják az álmos földi férfiak vérét.
Mint a himes pillangó versenyre kei-a ridámság a röpködő párokkal és betelt a nagy terem kábító morfinos illattal, melynek belégzése alatt megremeget minden férfi szir.
A női toaletteket a modem izlés finom diszkrét előkelősége jellemezte áltaáno-san. A höl gyek közül Dervarics Imréné bordó brokatselyemben, továbbá Bogyay Istvánné, Hertelendy Ferencné, Somogyi Gyuláné, Heidecker Antalné tűntek ki leginkább ékes öltözékükkel. Bogyai Stefi aranykalászokkal díszített remek fehér ruhája a kellem igaz varázsával hatott mindenkire, Bottka Babett remekbe menő „rezgő csárdása" pedig válósággal mámorba ringatta az összes jelenlevőket.
Az első uégyest 36 pár táncolta. — A szünóra alatt Tuboly Viktor \'egyik sikerűit hazafias költeményét,1 mely ép az nap jelent a „Nép. sz, öv,eísé g b en", Pálffy László közkívánatra elszavalta.
A táncokat Dervarics Ákos rendezte ügyesen. Mikor Jaskovich László gróf főispán, a rendezőség elnöke a terembe lépett, harsogó éljennel és tussal fogadták.
A poéták és tárcaírók kedvelt helye a „megyebál nagy szállója" ez alkalommal igazán teke volt üde, duzzadó poézissal.
Zsolnai Vilmos hangulatos szép zenéje egyre magasabb fokra emelte a mulatózok kedvét ... ós szóit a szilaj majd lágy melódia és járta & tánc, mig az öreg ködös téli reggel homályos szükesógébe, be nem tekintett a magas ablakokon, Jelen voltak. Asszonyok: Bogyay Istvánná, Dervarics Imióné," Dervarics Jánosné, Glarina Károlyné, Gyömörey Vineánó, Gyórffy Jánosné, Hertelendy Ferencné, Haidecker Antalné,. Jemrics Istrénné, özv. Isoó A lajosné, Kolier Istváuné. Merkly Antalné, Mikoss Gézáné, Nun-korics Vilmosné, Nyalj Györgyné, Psr-
*} Üzen rendeletnek 5, pontja s körayék-bflü községeknek ateg-üldeíft;
— Hirdetmény. A szamo^vöUyi vasat igazgatósága a vezetése alatt álló vasnt-vállalat számára 1897. évben szükséges kőlünféle erdei termények, üvegárak, szövött és fonott árak, bőráruk (géphajtó szíjak) kefekötőáruk, olaj és zsirnemüek stb. szállítására hirdet pályázatot Az ajánlatok a nevezett vasúti igazgatóságnál Deéseo legkésőbb 1897. évi január bó 20-ig nyújtandók be. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel érte-sí tjük, hogy a részletes pályázati hirdetmény kamaránknál a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron, 1896. évi dnc. havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatása alatt álló vasútvonalak szertáraiban as 1397. év folyamán előreláthatólag összegyűlő külön féle ócska vas és hulladékanyagok eladására pályázatot hirdet Az ajánlatok bbnyuj\'ási határideje 1897. évi jan. hó 26-ika. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes pályázati hirdetmény és az eladandó ócska anyagok kimutatása hivatalos helyiségünkben a hivatalos órák alatt megszerezhető. Sopron, 1897. évi január havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
—Hirdetmény. Segesvár és Szászváros r. t. városok területén\' a házaló kereskedés a fennálló bázalási szabályok 17. § ában s az ezen §-t kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben tartása mellett eltiltatott Miről az érdekeitek ezennel értesíttetnek. Sopron 1897. éri január havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Farsangi naptár.
Jan. IG. A na ykanizsai kereskedő ifjak önképző egyletének Felolvasó estélye a „Casinó" dísztermében.
Jan. 16. Tea-estéíy & rPolgári Egyletben. I
Jan. 23. Az írod. és Művészeti kör hangversenye a . Polgári Egylet" dísztermében.
Jan. 27. A főgimnázium ifjúságának hangversenye a „Polgári Egylet" dísztermében.
Febr. I. A „Pincér kör** bálja a Polgári Egylet dísztermében.
Febr. 2.A „Polgári Egylet- bankettje.
Febr. 2. A „Hadastyán Egylet" jóté-konycélu bálja a „Korona" éttermében.
Febr. 6. Az Izr. Jót. ííóegylet bálja a „Polgári Egylet" termeiben.
Febr. 6. A posta* és táriró tisztikar bálja a „Polgári Egylet" nagytermében.
Febr. 7. A nagykanizsai alt mcokás-képző egyesület jelmez estélye, a „Polgári Egylet" dísztermében.
Febr. 9. Az izr. "Nőegylet bálja stb. ugyanitt, eddig febr. 6-ára volt.
a í r e &.
— A felső templom. Az első értekezletet a felső templom restaurálása érdekében f. bó 10-éo követte a második. Ebből* a buzgóségbo! és az értekezleten megjelentek nagy számából biztosan \\ lehet most már következtetni, bogy a szép eszme megvalósul. Az ¦eisó értekezleten megválasztott tisztikarban változás állott be, mivel Vécsey Zsigmond, polgármester, nagy elfoglaltságára való tekintettel nem fogadta el as elnöki tisztet. A második értekezlet igy választotta meg a tisztikart: Elnökök Mikoss Géza és dr. Pachinger Alajos, alelnökök Nitk Norbert és Varga Lajos, pénztáros Unger-UU-mann Elek, titkár Kovács Károly.
Az ügyek további verésére pedig megválaaxtatott egy nókból és férfiakba álló 100 tagn bizottság.
-^Letelepedő ervos. Dr. G o 1 d-mann Lipót, zákányi kör és vasúti orvos Nagy-Kanízaáo telepedett le. — Dr. Goldman a kedvelt orvosa volt a Drávavidéknek és Zákányban nem szívesen válnak meg tőle. Nagy Kanizsán is orvosi gyakorlatának egy részét a déli vaspálya társaság foglalja le, mert Dr. Goldmannt az igazgatóság kinevezte pályaorvosnak a Nagy-Kanizsa — zákányi útvonalra. A fiatal orvos tanulmányait Bécsben végezte és az ottani klinikákon szerzett magának tapasztalatokat.
— A városi mérnöki hivatal figyelmébe. Következő levelet kaptak: „Tekintetes Szerkesztő UrT A Csengery-atca külső végére száműzött balvégzetem lakónak. Hiszen nyáron még csak megjárná, legfölebb a por boszant egy kissé. Hanem igy tél-sár idején kellemetlen egy lakás ez r mert \'-elvagyunk zárva a "város belső részétől. Olt ugyanis, ahol a Szemére-utca betorkollik a Csengery-otcába, oly. feneketlen sártenger fogja el otnnkat", hogy azon átgázolni szinte lehetetlen. Ugyan ajánlja az átjárót tek. Szerkesztő ur, a városi mérnöki hivatal figyelmébe." Mivel mi magunk is meggyőződtünk róla, hogy a Szemere-utcánál lehetetlen térdig érő sár nélkül tovább menni a Csengery-utcán, sürgős intézkedésre hivjat fel városunk mérnöki hivatalát. —
— Az Irodalmi és Művészeti Kör hangversenye, mint már irtok január 23-án lesz a „Polgári Egylet" nagytermében. Kezdete pontban 9 órakor s utána t á n e következik. Jegyek ára : Páholy n frt. Földszinti ülőhely a 4 első sorban 1 frt 50 kr., a többi sorban és belépő dij 1 frt. Karzati ülőhely 1 frt Jegyek a meghívó elómntatása mellett előre válthatók Uelus Lajos ur gyógyszertá rában. Az érdekesnek ígérkező hangverseny műsora ez: l. Magyar Népdalok. Karra alkalmazta Fortaner Elek. Énekli az Irodalmi és Művészeti Kör énekkara. 2. Enek kettős. Előadják: Wechofsics Bóza k. a. és Dörschlag Konrád ur. Zongorán kiséri Hirschel Hermin k. a. 3. A ránc és íróink. Irta és felolvassa dr. iiiss Kinő ur. 4. Juj Polka. Szerzetté Storch A. M. Énekli az Irodalmi és Művészeti Kör énekkara- A darabban előforduló hangszereket jítszák : l-sőhegedü-Hofriehter Emma és Práger Hona kisasz-szonjok. 2-ik hegedű: Lenkei Zsigmond és Sebflsslsr\' Albert urak.- Zongora: Hirschel Hermin- k. a Triangel: Szalay Irma k. a. Fülemile: Knortzer Margit k. a. Pitypalatty: Kohn Margit k. a. Tam-burin: Strem Ilona k. a ó. A vén cigány: Monológ. Előadja Kovács Károly ur (jelmezben) 6. A találkozás: Francia négyes, Koeh-tól. Csörgő : Krippel Paula k. a. Kakák: Szalay Erzsike k. atTrombita : Irmler Juliska k. a. Kis dob: Singer Láimán or Nagy dob: Dobrovics Milán ur. Farola: Major Gyula ur Mély hegedű: Koador Jenő nr. Kis bőgő: Gürtler Ferenc ur. Nagy. bőgő: Brűll Adolf ur. Énekli az Irodalmi és Művészeti Kör énekkara, Zongorán kiséri Pol-lák Miksa ur.
— Uj ügyvéd Perlakon. Dr. Tamás János saját önálló ügyvédi irodát nyitott Perlakon, az u. n. járásbirósági épületben.
— A villamos bixotlaág ülése. A városi villám-világítási bizottság jan. 9 én tartotta ülését a városi mérnöki hivatalban. Jelen vo\'t Ludvig Franz vállalkozó is. Ez alkalommal az úgynevezett fényjelző készülékkel meg* állapíttatott, bogy a világítás mértéke a szerződésnek megfelel. A fényjelző készüléket annyira komplikáltnak találta * bizottság, hogy azzal a vállalkozó ur felvilágosítása i xára sem tudott próbákat tenni. Megbízta tehát Goldhammer Károly bizottsági tagot, hogy a megfelelő műszaki leírást mie\'őfjb szerezze be. — Elhatározta egyúttal, bogy Sebestén/ Lajos és G o 1 d h a m mi r Károly, bizottsági tagokat küldi ki annak magállspítására, vájjon mennyiben forog fenn a lakótok részéről oly mértékű fogyasztás, hogy a vállalkozótól nem volna-e némi kedvezmény igényelhető a jövőre nézve — Azztl is megbízattak, hogy nézzenek után , vájjon az Üzleti könyvek magyarul vannak-e vezetve?
— Vásározó tolvaj. Balján Cilii kiskanizaai napi?ámos nCt, ép akkor fogta el a szerdai hetivásáron egy rendőr, mikor egy rőfös sátor pultjáról eey rég kasavá\'zt elemeit Később kiderüh, bogy az asszonynál még egyéb lopott pjrtéka is volt. Az ügyet áttették a járásbiró-sárhoz.
— A IFoldmlvelő színészek. Az alsó-segesdi földmivelő-szintársulat f. bó 10. éi 11-éa mutatta be a 9Faíu rosszát4 két előadásban. Annyi közönséget Nagy-Kanix&án hivatásos fővárosi mürétz. vagj színtársulat nem vonzott, mint ez az
egyszerű. faiu*i nép. Az első este felkeltette- mindnyájunk kíváncsiságát, hogy a mai földeszek, kik egész évenát az ekével foglalkoznak, hogy mozognak a szinpa-don, hogy gyakorolják a srinősz mesterségét. A nép éppen hamis itatlak lényéhen, nem tudja saját jellemét sem kidomborítani. Fenséges nyugalmakból ezeket az embereket sem sziopadi őröm, sem szomorúság ki nem hozza. A színpadon szerényen, ügyetlenül mozognak. Nemesükre esik különösen s kezeket elhelyezni, a szenvedély! Ki látott már parasztot, kényszerítő ok nélkül azen-vedélyeskedoi ? Nem is indítottak meg bennünket a jő atyának. D; érdekelt bennünket as ő keresetlen modoruk, festői viselei&fc és eredeti tájszólásuk. Néprajzi szempontból igazán érdekes előadás volt.
— Ékszerész-bolt kirablása. Pénteken éijei Frisch keszthelyi üzletét ismeretlen tettesek feltörték és onnan körülbelül J 0,000 frt értékű küíömböző ékszereket elraboltak. Messzemenő intézkedési tettek.\' a tolvajok kézrekeritésére.
— Cnimay hercegnő. A gyengédségéről ismert hercegnő f. hó 13 án^áijel Bigó János kíséretében az" éjjeli gyorsvonattal állomásunkat érintette. A\' hercegnő első osztályú két üléses koesibai. utazott téli állomására Nizzába. A légmentesen lefüggönyözött szakasz vendégeit a kalauz nem zavarta szokásos kiáltásával: Nagy-Kanizsa 30 perc.
— Sovány halászat. A,, balaton-vidék nem csak a - kitűnő boraival, a tihanyi visszhangról, de még a felséges fogasairól ~is híres volt. Bizony esak volt. \' A szőlőket a filőkszera pusztítja évről-évre, a tihanyi viszhang is elnémul: örökre, valami nagy nr passziójából, az" örökké vig, jó képű halászokra is ez idén rossz idő jár. Dacol a Télapó ós olyan lagymatag, mint valami émelygős lírai poéta. A pelyhes vakító hó helyett ólmos esó szitál finoman a nehéz, ködöá levegőn keresztül. Nagy a locs-pocs és a s-zegény balaton menti halászok Qres zsebeikben kotorázra néma fájdalommal. tekintenek az üres hálókra. Nem fagy a Balaton. Más években ilyenkor már minden Dunántúli városban árulták a Balaton speciális lakóit a felséges fogasokat, most pedig még a keszthelyi piacon is drága pénzen kel el a „dunai" hal.
rr? K posta- és táviróüazrikar házibálja, mely egyike szokott lenni a farsang legjobban sikerült_ mulatságainak, f.. .érj febroár 6-án szombaton, a Polgári Egylet helyiségeiben lesz. A terem díszítéseiben érdekesen fog kifejezésre jutni a posta-, távírda- és telefon.
— Muraszombat — N agy-Kanizsa\' Gróf Szapáry László a muraszombati képviselő, hir szerint azon fáradozik, bogy Nagy-Kanizsa és Muraszombat kőzött, illetve egész Segédéig, egy he\'yi érdekű vasnt kiépítésére részvénytársaságot hozzon össze- A vállalathoz n«gy millió frt szükséges, mely összegből már mint egy két és fél millió forint biztosítva van.
— Nőcgyleti-bál Csáb rendeken. Fényes bált rendezett e hó 10-én a esab-rendeki izr. só-egylet. Tekintve, hogy a bizottságban a község azon hölgyei voltak, kík a jótékonyság terén fáradhatlan mnnkásságot szoktak kifejteni, nevezetesen Kohn Ignácné einök, Lóit Ignácné, Böhm Vilmosné, Kdnn Vilmosné, Kobn Henrikoé, Heimer Mórné, Kohn Lászlóné, Lengyel Mátyásáé s Weisz Salamonné állottak: elóré látható volt, hogy az ezredméoy minden tekintetben sikerűit lesz. Annyi szépséget ós bájt láttánk együtt, hogy nem csodálhatni, hogy a világos reggel még együtt találta a kedélyes társaságot s hogy a sikerült mulatság a nőegylet alaptőkéjére 160 frtot jövedelmezett.
— Megsxaporodnak-e honvédernk ? Eddig biztosra vettük, hogy az itt állomásozó honvédSsredet kiegészítik. SŐt arról adtank már hirt, hogy a kaszárnya kibővítése tárgyában is történtek lépések. Keményünk azonban aligha teljesül. Legalább abban nem, hogy a Körmenden állomásozó honvédséget kapjuk meg. A körmendiek ugyanis f. hó 13-án fentjár-tai Fehérváry Géza. honvédelmi miniszternél, kik mikor megígérték, hogy a honvédkaszárnyát hajíandók kibővíteni és átalakítani, megígérte, hogy ott hagyja a honvédséget Megszaporodik-e hát a mi honvédségünk ?
—¦ A csurgói gimnázium Ügye. A 83 ezer fontnyi költséggel építtetni kezdett csargói főgimnázium — félben marad. Legalább ezt panaszolja e! a Csurgó és Vidéke. Az ok az: hogy az állam nem ad segélyt, a főgimnáainm igazgatótanácsának pedig nincs annyijs, csak 53 ezer forintja. Igaza van laptársunknak, mikor azt taoácwlja, bogy ha nincs pénz, — teremteni keli, de at épületet, mely már tető alatt van, félben hagyni nem sMbai. \\
— A Déli Vasat ügye. DK Eger; i Déli Vasat uj vezérigazgatója, BiKj-pestre érkezett. Itt tartózkodáséról a félhivatalos
XXXVI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JANUÁR 16-án
ö*jdapeati tudósitó L köietieióke: jelenti: Dr. Eg*r udvari tanácsos > déli vasút nj vezérigazgatója, ma reggel ideérkezett, hogy báró Dániel KruÓ keresksdeíem-ngyi miniszternél és Vörös László, államtitkár ál tisztelegjen és hogy Máedy Lajos ós Kiléoyi Hugó miniszteri tanácsosokkal, mint a raagíar kereskedelmi miniszteriám vasul- és kereskedelmi minisztérium vasul- és kereskedelmi ügyosztályainak vezetőivel érintkezésbe lépjen. : — Af ízt. nőegylet esteije. — As izrv nőegylet választmánya utoleó üléeé-beÉt-síhatározta. hogy idei estélyét febr. 9 én tartja meg. A mulatság programmja nagyon változatás lesz. A 48-ik gyalogezred teljes zenekara fog ez alkalommá] hangversenyezni és felváltva ZBOlnay zenekarával táncdara bokát játszani Nagyon érdekesnek ígérkezik egy fiatal magyar művésznő első fellép"e, I.í ch t e u s te i Elza kis-taazony, ki Londonban végezte énektann\'mányait, a Nőegylet megkeresésére bétája mutatni rc El v és 2 e\'tét, 9iint dalénekeanő. A fiaU. hölgy hangja és előadása nagyon hasonlít Barbi Alice, a mudnyájuck emlékezetében élő világhirü énekesnő hangjához. A Nőegylet soiréeja teuát, mint- minden évjjeo, ugy az idén is a farsang legélvesetesebb és legelőkelőbb mulatságának ígérkezik és tekiutve a jótékony célt, a farsang mulatságainak egyik legjogoaQgsibbika.
— Figyelmeztetés. A városi vadászterület bérlő-társíts ág kérésére közhírré teszi a renaörfökapitanyság, hogy az 1883. évi XX t. c 15. §-a alapján jogában 411 a vadászterület bérlőjének a területén talált kóbor ebeket és macskákat elpusztítani
— A ker.jét nöegjesölet koréból. Kimutatás az összes gyűjtő iveken befolyt adományokról, pénzről és egyebekről": Clement Lpótné 8 frt, Faics Lajos, Kertelendy Béla, Franz Emma, dr. Franz Nina, özv. Zadubanszky Lajosáé, 5—5 frt, Varga Lajosáé, dr. Szukiw Nándorné, Özv. Haidekkerué, Vécey Zsigmondné, Tóth Láazióué, Mikoss Gé/áaé, özvegy Fiáilovica Lajosné 3—3 frt, Krippel Mária, Nagy Vaierné, Stirling Sándorné, Kegyesrendi társház, Szalay Sándorné, Barts Györgyné, Scbmidt Frigyesné Szalay Irma, Vucakics Jánosné, Miltéí.yi Sándorné, Oroszváry Lujza, Simon Gá-borné, Morgenihaler Lajosné, Szőllósy Kálmánná, Scherz R\'chardné. özvegy Nentwich Gyütáné, Bogeajieder Józsefné, Weidner D.ese: Eruöní\'.OiV. Csima Jánoané Németh Iguácné 2 — 2 frt. Kozma GyÖrgyné. 1.50 kr. Manluano Edéné, 1.20 kr. Pe-.rics Ferencné, Góginé, dr. N< usied er Antalné, ifj. Wajdits dr. Bartha Gyuláné. Murandini, Pelz Emiiia, Mor-genthaler N-aé, Friedl Emma, Kon?:ósy Kaimánné, Lenk Eugénia, Nóvák Józaetné, özv. Szalmayoé, Vagh© Igaácué, Trojkó Lajosné, Vieber Ferencné, Mair Józaef. özv. Thassy A be né, özv. Gigany Bertalanná, N. N. Deák Péterné, Brandihofer Antalné, dr. Mayer Ferencné, Heim Maria, Pfaff Teréz," Lumnicerné, Perkó Péterné, Papp Miklósáé, özv. Sikk Gyuláné, Grunnerüé, Vildené, Vőber Károlyné, Makara Ivánné, Dezsényi Elekné, özv. Horváth József né Abel Lajosné, Berdin Mártooné. Keőm vea Izidorné, Kiiik Bé-láné, Fjí cher József né, dr. Sebeik Ferencné, özv. Koch Mihályné, özv. Krug Józsefné, Nith Norbert, Véber Viuce, Szabó K. Istváo, Mintsek Jánosné, N. N-Poredus lstvánné, özvegy Fssciattiné, Vencel Rezsöné, Ceugerné, Schuicué, Süpánek Albertné. irmier Józsefné Dausha Otlóné, E -1 frt, N. N.\' Svaatits Hugó, Szépe Boldtzsámé, Ring Pálné, Vukánné, Spanek Páloé, ifj. Metzgemé, Deák Roza, Ujváry Mibályné, Mayer Ferencné, Pichler Fá\', fiO—50 kr. Heim Viktorné 30 kr. Különféléit: Schável Jánosné süteményt, MersI Jánosné 1 üyeg pezsgőt, dr. Tripammer Rezsöné, 1 pujkát, sonkát, aspíkot, 2 üveg bort. compótot. Z ubory Istvánná, 1 tortád Tóth Györgyné 1 sültet, 1 tortát, fíairle Ferencné, 1 nyelvet, Németh Gergelyné, 1 üveg rumot, Csizmadia Imre 12 üreg badacsonyi ó bor. Neu és Klein 1 cogoac, Saller Lajosné, 1 puiykát, tésztát, Darázs Zsigmondné süteményt, Feaselhofer Józsefné 1 sonkát, ötv. Segercfié, I malacot, Faigelstock Adolfoé 8 kenyeret, Staáb Józsefné 2 kappant és ugorkát, Vidor Samuné 3 tál kocsonyázott hatat, dr. Szigethy Károlyné 1 tortát, Knortxer Űyőrgyné, l tortát, WasztI Alajosné, 2 tortát, Farkas Vilma 1 torta. Roseoberg Emília 1 tortát, Hevesy Flóra 1 pulykát, dr. Szekeres Józsefné I sookát, 12 adag kocsonyázott hajat. Latzin Györgyné 1 ntnlacot, Juhász Györgyné, kappant és salátát, ÖJf, Székely Lajosné, 1 tortát, őzt. Matosch Józsefné, Stefcuovics Aia-josné i —1 tortát. Sándor Láazlóné 1 sonkát, Rótb Miksáné, 1 malacot, Ajkay Miklósné 1 maiaco\', 2 üveg bort, Jaeger Ferencné.sütemény.Borshitzky Nándorné 1 tortát, Hálás? Elekné, 1 tortát, Törők
Ambrusuá, I pulykát, 4 üveg befőttet, Gózony Sándorné l pulykát, 1 malacot, Pranger Csrolin süteményt és narancsot, őst. Ráky Ferencné süteményt, Wittinger Antalné 1 tortár, SÖI Lipótné sfiitet, Páffy Alajosné. 1 pulykát, 1 tál felszereltet, Dezső Elekné 1 pulykát, 5 adag crénier, Tóth István 7 üveg bort, özv. Pöancer Gáborné, 2 kappant, Hán Károlyné, 1 tál sülte:, Puhái Eereocoé l üveg rum, 5 kilo enkor, dr. Fülöp Káz-mérsé, 1 pulykát, indián fánkot, Özvegy Rátz Ántainé, 1 tortát. 3 üveg befőttet, Perger Károlyné, 1 tau sültet, 1 tál befőttet. May Mátyá-mé, 1 tál sültet, Gartner Vilmos, 2 kenyere\', Belloni Jáuosné, I nyulat, Babnigg Irma 1 tortát, Tnboly Gyuláné, í sonkát, Mautuáuo Józsefné, í sonkát. Koltay. Ferencné, 2 kappant, Jaoda Károlyné, 1 sonka:, egorkát, paprikát, ü. Clmann Elekné, 1 pulykát 15 adag eremet, Tinagt Lajosné, 15 adag kocsonyásait halat, Kovács Károlyné, 1 tál felszereltet, Kaáo Irma, 1 malacot, 1 tortát, Hucksiádt Gocsárdné, süteményt, Sebestyény Lajosné, 1 sonkát, 4 üveg compótot, Vágner Károlyné, 100 darab rüteméoy. A jós^ivü adakozóknak Öszin\'.e tutaját nyilvánítja a ker. jót-Nőegye.-ület elnöksége. Mult azámokban közölteken kívül felü>fizettek még: özv. Buchgráberné 3 frt, Tóth László 2 írt, Gózon Sándor 1 frt, Viosz Ferenc 5 frtot. — Ezekkel egyetemben a muiat-tág öiszes bevétele volt 981 frt. 93. kr., "kiadás 376 frt. 93 kr, a tiszta jövedelem 605 frt.
— Uj világítás. Mi kulluremberek -évszázadok óta rá?agyunk szorulva a mesterséges "világításra. — A világosság az_ élet, a sötétség a halál. L: mivelhogy mindenki sokáig szeret élni a világosságot^ külőuféie mesterséges eszközökkel ia megszerezzük magusknak. A repceolaj és a petróleum már lassankint kimenuek a divatbó1. A villamos világítás és az izzó fény korszakában élünk. A villamos világítást ismerjük jó és rósz oldalától. Most egy uj világítás nem kezd terjedni Nagy Kauizsáu, az Auer-fé 1 e izz ó fény, melynek hőforrását a danaturált szesz.szolgáltatja, ugy hogy még a pasztán is meg van adva a lehetőség annak beszerzésére. Az Auer-lámpák egy igen telsxetői formája a Práger-féle gyógy*/er*árban is mefrtekinfoetö-
:— Chimay hercegnő ajándéka E napokban a Rémi szállodához közel eső Sternberg Ármin Testvére hangsíerüzie-tének kirakatában meglátott a híressé lett hercegnő egy 600© forintos Maggini-hegedüt, melyet felbozrtott maginak a szállodába, hogy azzal szerelmes Rigóját meglepje mert miat monda, — az ó Jancsija nagyon szereti a változatosságot na egedükben.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmi, c úiü; és köszvényes bajok és mindennemű gynladások a „Moll féle rascia borszesz* szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A gyógyszerész cs. és kir. adv. szállító- által Bécs 1 Tncblaubeo 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyag kereskedésekben határozottan M 0; 1 /éle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— A „Fehér ló" szálloda {kerepesint 15. sz) uj tulajdonos kezébe mentát. Ütádier Károly, aki mint a keleti pályaudvar vendéglőse, már régen jó nevet ezerzett magának, vette át a szállodát, a melyet jórészt ujja építtetett, a szobákat pedig a legkényelmesebben bútorozta be. Kőnek dacára nem emelte fel a régi árakat, sót lejebb szállította azon dicséretes újítás áttal, áogy uj évtől kezdve a régi szobaárakba betudja a kiszolgálás (serviee) költségeit is. Különösen ajánlhatjuk azonban a közönségnek a szálloda udvarán eofllt Ízléses berendezésű éttermet. Kitűnő konyha, a legkiválóbb termelók
I borai ós igen olcsó árak varjak ven-. \\ dégeket. Kétségtelen, hojrj az újonnan
megnyitott étterem a főváros legelőkelőbb
vendéglői közé számítható.
4733/tk. 896.
Szerkesztői üzenetek.
— A templomban, á- gondolat jó, de ki-ritele íiömyea gyarló, -a
~- Szeretlek. Kem csodáljak, hogy szÍTének választottja ilyen Tersekre meg nem indnl. Mi atnak indítottak versét a papírkosár mélységes fenekére.
— T- T- helyben. Becses tudósítása ssjná-latonlcr* már későn érkezett, de a lényeg azért benne van.
NyllttAr*)
FocUard selyemét 60 krtM 3 frt 35 krig méterenként — japáni, chinai stb. a legnj ibb mintázatul és szÍDekben, n. m. fekete, fehér és színes Henaetterg selyemét S5 krtól 14 frt S5 kr^ezári| méterenként — sima, csíkot, koczkáxott, mintázott damasztot stb. (mint egy 840 kalöabozó minőségben és 1000 szín\'és \'mintázattal stb. a megrendelt ám páatabér ét váraen téten a házhoz azállitva, mintákat pottafordaltával kaid: Henneberg tí. {<*. ét kir. ndT. sxállitó) áeljemgyA a Zürichbep. Svájcába czím-zett levelekre 10 kros és sevelezólapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magvaj nyelven írt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Hogy az itőbbi időben felmerült félrevezetéseknek véget vessünk, ezennel nyilvánosságra hozzuk, hogy a természetes poro3z kir. niederselíersi
„KÖMIGL. SELTERS*\'
ásványviz-gyógy/orrá^, a mely kitfioő gyŐgyerejéoét fogva a légzési szervek megbetegedésénél (köhögés stb.,) továbbá typisus tüdőgyulladásnál, tüdő-és gégeburatnát, nemkülönben Influenza eseteiben, évszázadok óta a vilá{ legtekintélyesebb orvosai által rendeltetik, egyedül valódi töltésben csak
.kAvIGI.. SE1TEHS-1 Hiedereelters)
elnevezés alatt kapható.
A porasz ür- maííTizformot
SiemeDB & Co.
•) Eror&t aiatt köil,ttekért nem riH*! fe-tclőiéiget a Sserk.
Felelős.üzerkesztó: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes, szerkesztő : Dr. VILLiNYl fl. Kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
Hirdetések,
Egy tisztességes reprezentálni tudó
Elaflo 10 MM
a gyapjakeodő és kötőáruk szakma béi elsőrendű ajánlatokkal, ki eló-legekée nincsen utalva, alkalom nyaj-taiik mint egy
Elsőrangú gyár képyitslősége álvéielére. — Ezen szakmában jól keresetű, képriselök előnyben részesülnek. Kimerítő ajánlatokat tat H. 440 RUDOLF 10SSE: Wien továbbit.
Sömör gyógyiíása,
A száraz, aeűvezö pikkelyes sömört (dobrocot) és a velük járó tűrhetetlen víszketegaéget biztosan gyógyítja — meg azokon is, a kik eddig sehol sem tudtak meggyógyulni — Hebra dr. söraör-balál (fiechfentod) nevű szere. Alkalmazása külső és ártalmatlan. Ara | 6 frt. Az árnak pénzben vagy levélbélyegben való beküldése után vám- és poriófizetés nélkül küldi a St Mtrie-Drognerto Danzig (Németorsrágban.)
o o o
Q ©
O
0 a c
Ss 1.11. I.-S I
* e tota va caio
•3 « I 1 1 I 11
ösp- [ 11 % sá
zs
i r^tl-1*1
««vii •
t3 k
¦fili ¦i*sV>
-2??|ls •izl^i!» 1*2\'3 ||S •II5I&ÍS
t*S iSa= lííISM íl" "S\'-SlZag-gs
p 1 liti 1-f*í
fis. a SSSŰ S OS
- v
U i
se L
Árverési alráetíaéay,
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvil osztálya részéről közhírré tétetik, hogyft a kir. államkincstár végrehajtatónak, —r Krompacher József végrehajtást szenvedő] nagykanizsai lakos elleui 92 frt 93 kr. töke (beleszámítva a már fizetett 57 frt.| 60 krt: (ennek 1894- évi január l-tőlj járó (.*/, kamatai, 5 frt 60 kr. jeleni s a még felmerülendő költségek iránti| végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhei tartozó, a nagy-réesei 172 számú tjkvben ^ (4616— 4621) hrsz.^alatt felvett 470 frtra, ~ s nagyrécsei\' 191 számú tjkvben t (4626—1 4 631 hm, alatt felvett 576 frtra. —,és| a nagyrécsei 606 sz. tjkvben f (4578 4583) hrsu alatt felvett s 562 frtrr. be-l cáfiit járatlanok 1897. évi febroár hói g-ik napján d. e. 10 órakor Nagy-Récsel községházánál megtartandó nyilvános verésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lÜ0/«-át készpénzben vagy óvadékképes papirbáa a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi október hó 9 napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró.
A E^syórdexnU közönség figyelmébe l
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy a
foreprsi-iii i5- sz- lUU leró
Fehérlő szállodái
átvéve, azt teljesen áialakitcttam 1 a szobákat újonnan berendeztem. Ennek daczára az árakat nem emeltem föl, sőt azon ujitis által, hogy 1897. januárbő 1 tői kezdve a rfegi szobaárakba a klssolgálas (fervice) költnége Íh betndatík, tetemesen alább szállítottam.
A szálloda odvarán pedig nagyszerű éttermet építettem, a melyet ízléses berendezése, dúsan fölszerelt konyhája, a legkiválóbb termelők borai és igen olcsó árak ajánlanak.
A tisztelt közönség kegyes pártfogását kéri tisztelettel .
Stádlei» Károly,
¦gállodatnlajdoEos. ét a keleti t^yaotjTti rendóglöM.
(Alapíttatott 1864.-ben.)
Első magyar kard, sarkantyú és vívó-felszerelési gyár
BTJDAPSIST.
Gyirtelep: VIII. Balassa-utcs S. Foüzlet: IV. Koronahefoeg-u. 10. Fióküzlet: VIII. Oliöi-ut 66. szám.
Ajánlja saját gyártmánya tiszti, gyógyszerészi állatorvosi, legénységi, ngymint díszmagyar-, jogász- és gyermek-kardok, sarkán, tyúk, kartfkStS és portopeék. i.Maiimii)«w;s Olasz, francia és magyar vlvófelsnereléselt.
Ifit
Arj&gyzíket fraaeo küldök,
l fénykép\' MiéUkM |
művészies ízléses kivitelben és bármely kis fénykép ntán életnagyságú pla\'ánaqua-rell, olajfestmények, azonkívül porczellán selyem képeket készit
X
H
SIMBER SÁKDOR
fényképezteti műterme Nagy-Kanizsán régi takarékpénztár épületben földszint. Felvételek a legboraltabb időben is eszközöltetnek.
X
Tűzifa eladási hirdetés,
Az esztergomi méltóságom Főkáptalan somogy-szobbi erdőbirtokán a szobbi vasúti állomástói mintegy 8 kilométer távolra
150 eri 81040 SÜL MglO wu NLt laslli 300 Taíctári öl C110 cbl magas) „ . „
ugy egészben, mint kisebb részletekben "bármikor eladandó. Bővebb tájékozást alulirott. uradalmi erdőgondnokság nyújt, esetleges ajánlat is ide nyújtandó be.
Mikii iraiali erflleMiiM!.
Kelt Somogyszobb, 1897. jaauár 2-án.
SZÁRKÁSY JÁNOS
eráógondnak.
XXXVt ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
180? JANUAR 16
x\\txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
i Z
k it
St
IS
\'Ms
leukf.es«
rosaiitr .il1 tf
iashájto fapdacsailj
;¦)
E pilnlák hasonló ké-mitménjekcél roitd^c tekintetben feljebb be-c.-üler.dók; — Eientek
mindre ártalmsa anyagoktól, » allesti szerek bajainál leg-
it tt
K
X
a
s
jobb eredményeje! haszuáltitván, gyengéden hashajtók, vértttttltók; fgy S| $$ gyógyszer sem jobb & mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlik &
1 ni I 8\'n r i I í s
S alegtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük régéit m-!g gyer-
J2 raekek is szívesen teszik. ff
ügy 15 pUnlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 g
dobozt, tehát 120 pllnlit tartalmazó, csak 1 frt c é. J*
Ó\' j Utánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan ff
vaö 1 Xenstein Erasébet pllalkt. Valódi csak, ba minden doboz j% törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piroa-f kvte nyomtatásbao „Szent
Lipót*\' és .Jíeastein Fülöp gyógyszerész" aiüiással tan ellátva. ^ A. kereskedelmi törvényszéki leg védett csomsgjaink aláírásunkká!
van ellátva. ^
ieusteie fülöp «gj
.Szent Lipóthoz" címzett gyógyszertára WIEN I, Planken X
gasse 6. — Raklár Nagy- Kanizsán : II BELDS LiJOS\' gyógyszertárában.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxx
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
„Barát Ital"
eimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
K apható Nagy- Kanizsa legtöbb füszerüzletébcn valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-n. 12.
ZENKE ZOLTÁN.
eredeti ottó\'
Benzin-motor
a kisipar részére nélkülözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen légszesz;
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sít. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat,. mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI.: Lázár tuca i sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilágosilás díjmentesen.
OGOOOOOOOO0OOO
Kukorica-morzsolok
kéz
aria-* * czelli
Gyomor-
cseppek
nagyszerűen halnak gyomor bajoknál, né!kLH3zbeíe\'jLe és á/tnlérvosan ismeretes házi és népszer:
A gyomorbetegséi;\' tünetei: étvágyta-lai-tág, gyomergyengesÉg, bŰ2Öj lehelet, ícihjjóig, savanyu, felböflőges, haseseaés, gyöbtorégés, felesleges, iryálkakiválmtás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szOkOles.
• Hathatós gyógyszernek bizonyait fejláfásri!, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomorfe Iterheiéiaél ételekkel és italokkal, ^Úszták, májbajök és kaoer-rtoldíknál. •
Említett bajoknál a Jlártaezeili ^»more«ei»pcat érek ota kitűnőknek bizonyulták, a mit száz meg- száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis Öreg ára használati utasítással együtt 40 kr-, nagy Öreg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: T&rStt, József gyógyszertára HwdaptsS, Király uleza 12 sz.
A védjegyet és aláirást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a készítő aláírásival (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Kártaczelli syomorcseppek valodiau kaphatói.
NAGY-KANIZSÁX: Práger Béla és Belos Lajos gyógyszerészeknél BaKCSON: Kohnt Sándor gyógyszerésznél.
OOOOO300000000
30000000000000
H _:____.. .......... i9
MOLL SEIDÜTZ POR
Csak tüücor valódiak, ha mindegyik doboa Moll
aláírását tünteti fel. A A.-feli Seidlitz-porak tartós gyózyhatisa a le^ntikacsabb tjycsttr- és sj-lestbábtálasak. gyomorgfircs f-s eyomoriiér, röírzAtt tzékrftkedét, m\'tjbántalom. vér-Itialás. aranyér és a legfctilöabözö\'bb »á! bettasaaek .ellen, e jeles házisxeraek évtizedek óta mindig naxyobb elterjedést szerzett. — Ára efy lepecsételt sredeti dV biziak l frt •. b.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Uraim !
Ki iw sok pénzt cegíakariiaíi!
Sikerüii egy fizetésképtelen, Orunnt pOiutósryárWtolfiiion eíegáng tavaszi, férfl öltönyökre, 600 vég pompá-m miniázot: és mtoden sziaQ férfi mhs szövetet készpénzért, bámulatos clcsó áron megvenni tehát a meddig a készlet Urt, azétkfildók S mater szövetet — elegendő egy te!jps féifi Öltönyre: kabát, mellény ?8 nadr&g, — csak 8 frt 90 krajcxárért, bé meatesen.
Uyorsan rendelendő, miután a készlet az óriást fe galom miatt nem lart sokkig. — Mioiák az idő-rövidsége miatt nem kO.ldl.etOk. Ciím: LICHTKATiX SÁNDOR Badapest, >>felr<jts-etcza 2I;29 szám
Vidéki megrendelések utánvéttel, vágysz összeg előleges beküldése mellftt esiközöltetnek
oooooooooooooo
Csak akkor vatódi, ^ «\'«»»irti« »r«, moli, a.
\' MaH\' telirata i
jjjcyjet iao("U tel ét —^aital ran lirra A moii-fele fra». StIT?^1 n<"SeKw"r,°t.\'ili."»"<!,i.11«»i« aaUndlaal tzar kö«
utt trsétu t,«, tra SO arajazár.
rtfQT-
Ear ia«:
Moll Salicyl szájvize. \'
(Pőalkatréaie - fo*olrstuas szikré.) A mMeoiapi iiajtitítllianal kalaoa.<0 fonwa birmel, kom avermoltak mint fel-jöttek atita»; nart e artjfiaafojalc torálibi ipiéjít biato^a a ^„erjoioj 6Taaet ioattm ei.ea. - E,y Bell A ,^^,,„1 tíM„t Sv!J ,., . so krajcár.
szailito által.
691) LÍSZt>tkDI<U«:
Isii A. gyógyszerész, c«. és kir. jdsfari
Bécs: !., Tacalauben 8. sz. . Yatéa! a»r«a<aiéaak aapaila poi aatiajat wllitt telleaülataak. A raktárakban tessék liatárvzoU-m SlOU. A. aláírásával ét
védjegyével ellátott készít menyeket kérni. Raktárja Xagy.Knmzsán Rostnfeltt Adílf SS Fia.
ta ia
la
S303Q
di franczía .különlegességek (gummi ós halhólyag, úgyszintén Összes nöi óvszerek) P. Berguerand fils leghirne-
vesebb párisi gyároslól legeló-nyösabben beszerezhetők Polgá,r Sáidortál
BUDAPEST, Vli., ErtȎbft-k8n;t 40.
részletes képes árjegyzék ingyen.
és eróhajtisra, egyszerű és kettős szerkezettel, szelel\'ive! és szelelő nélkül,
{! oboua-roi ták, Uoiikoljozók (trietirSk);
kézri kezelésre való Széna- és süalmasa jtók
felníisi vagy kocsirs szerelve; Takar mán y-t íl 11 e s z t é k, s.\'allitliató takaréfe-fézó-üsíok takarmány stb - részére ;omanc bevonattal vagy anélkül, szállitókészülékkel vagy snálküi.
szecskaYStgük.
Répa- és hurgronyavágók,
Darálók,
• Agrirula- sor-vetigépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkQI, Egy-, két- és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
li?fir!li P4. és Társa
i
, gazdasági gépgyáriban
, XI/X TatoorstraEa© «37 «z
Árjegyzéked inoyea - Képvlaeiik fahratetaefc
cs. és kir.
kiz. szab.
o o o o
Q O O
s
o o o o o o
jf,aaJaAsks4^^^^A^a^
Riditer-íéíe Horgony-Pain-Expeller
liiti i m eat" cap8ici comp.
Ezen hirnevea háziszer ellcotállt az idó megpróbálásinaiL mert már több iránt 27 év óta megbízható, fájdaioiocsillapitt bedörzsö-téskéat aJkalBsaztatík kBarvenynél, caáznál, tatiszaggatásnii és mes-kiléásknál és az orvosok által bedörzsölésekre is mmdig gyakrabban rendeltetik. A valódi líorgony-rain-Expeller, gyakorta Borgony-laniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanom igazi sépazera házi&zer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr. 70 kr. és 1 írt."üvegenként i árban majdaem minden gyógy-azertárban készletben van; főraktár: Tőrök iózaef gyógjszOTeeznél Budapeíten. Bevásárlás slkalmával igen M óvatosak legyünk, mert több kisebbértáku utánzat van forgalom\'Dazt. KI sem akar BseaJtárosotSal. az minden agyas üveget ^onjony" védjegy és Richter czégjegyzé& nélkül mint aesa valódit atasüsa vissza.
RIOHYSR F. AD. *¦ taraa, a. tt tir, sarin taUSJit, BB88LSTÍBT.
ü
0
a
o o o a
8
Z.
o z
SPANYOL BORNAGYKERESKEDÉS
IflN ADOR
HAMBURG
BÉCS.
\' Az a) ta«a>z Maiaa vlí« ayaaiai yia
Különféle nagyon finom külföldi borok és CognaC eredeti üvegekben és árakon\' MAB.TON és HUBER esemegekereskedésében kapható.
Poharankénti kimérés BO&ENMEDER I. étterem es kávéháziban az »Arany Koroná\'-hoz. .
Sjaff A Vinador cégre fa a tőrvényesen bej. pecsétjegyrelIgyelM kell, mert csak igy kezeskedünk a valódiságért fe jósígert. SBSSj
)OOOOOOOCOOCOOCOOOOOCoooog
o
Milliók hevernek
k nstn ellenőrjtik sorijexye colili lapot járatnak.
Fizessünk elő a „Pénzügyi Újságra."
nyomatott írj. Wajdita józsef kőaythyöraaijábans-igy-líinizíia.
Pénzügyi Újság legteljesebb, legmegbikhatóbb és legolcsóbb pé&7üzyi, tőzsdei és
sorsolási szakközlöny.
A .PÉNZÜGYI DJSie* k özli az össafs magya\', osztrák 6» külföldi aoraj«fyek, iálogIe»elrk kamatoxó kötvények, elBőbbi ét i kotvéeyikrs réf« vfinyek hit.\' fa s lorioliii lajstromait. A .PÉNZÜGYI UJSÁQÍ. kimerítő és megbízható ir formáez i ók á t asolfilUt az értékpapi r-p í a e z ossz vitxonyiL-v • A „PÉN\'ZOGYI ÚJSÁG\' ¦ ¦
rendes t ndositisokat hoz sísboni- és termés jpli\'ciró!.
Blöflzetéal a.r-3a :
Bntapesten házhoz bírd va vagy vidékre postán saétkuldve egész évre
gsar * ff* so kr. -ssjaj
Előfizetek rgy ét leforgiía a\'att 30 aorejegy buzáaaia INGYEN jatazanak. Elofiiethetct !egcótaLerabbea pottitztalranyayal raty a kiad .hítatalbaa .
lessék mutaiváit)számot kérni!
(BUDAPEST. V. ker., Fürdő-utcia 1 szám.)
ooooooooooooooooooooooooooo
o e
G
3 z z z z z
;
8
O
o o o c
ü
o
o
NAGY-KANIZSA, 189?, január 23-án,
L
Btifiztttti ár: Egén itrt . . . S frt — kr. Fél érre . . . 2 ín 60 kr. Netjedérr* . . . 1 fn 25 kr. Egjea szara 10 kr. HIRDETÉSEK !5 hasábos petjuorb»n 7, másodszori miodec loTiblri torén 5 kr,
S VI LTTÉEBES Wl.t soronként 10 krért xétetoelrj Irt-.^. Kincstári ii.etéfc minden egyesj hirdetésért 30 kr. nzetendó
ZALAI KOZLOIÍ
XXXVI. évfolyam
Alap tteüeai részei ületS nsia-, dec któeraéiry a feleioV sxerkeiEtffl nerére, az aoyazt réaxt illető Jeös4 leasények pedig a kiadó oe-Tére ciauetteo Hagy-Kaii tasara \'nérmenne iotéiefidSt:.
JBéraeotetlen lereiek nem íogad-tataak. el.
Kéxiratck t issza aeu kBIdetaek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .anagy-kanrasai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori takarépénztár részvény-társasig", a .nagy-kanizsai- és gaíambokiöakéntes tDzoltó-egyiet*-, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* & ¦ nagy-kanizsai tanítói járáskor*, & „nagy-kanizsai keresztény jótéko\'ny nőegylet", „n.ktaimi izr, jótékony nőegylet\', .szegények tápintózete*, a .katonai hadaatyán egylet0 a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai külválasztmánynak hivatalos lapja
HETENKiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES TARTALMÚ HETILAP,
A mezei munkások helyzete.
^8s* Jíagy-Kaoiüsa, 109». jaa 22.
(v. h) Sokszor hallottak tnir azt a semmivel Sem bizonyítható állítást, hogy hazánkban a mezei mnnkás helyzete az államférfiaaak aggodalomra okot nem ad, hogy a mezei mnnkás helyzete kielégítő ós hogy Magyarországon az agrár s$$cializ-mnsnak nincs talaja. Nem tudjuk, hogy a jelen állapotok apostolai a való életből merítik e információjukat ? Az ügy fontossága megköveteli, hogy világot vessünk a mezei mnnkások helyzetére és megvizsgáljuk azoT kereseti viszonyait és forrásait". Egy magyar béres átlagos évi jövedelme Zala- vagy Somogy megyében 24 mérő boza, 15 mérő rozs, 1 hold kukoricaföld, másfelől tűzifa, 24 frt készpénz és só. Ha a béres
házas ember és már munkabíró fii van aki képes az ekét vezetni, mint szántógyerek megkeres naponkint 35 krajcárt Van azonfelül a béresnek tehén és disznótartása. Tekintettel, hogy csak másod, sokszor harmadosztályú konvenciót kap, melynek értéke a piaci áron jóval alal áll, a természetben kimért konvenció értéke egészben 150 forintot tesz ki. \' A zsellérek, kik uradalmi- házakban laknak, a lakásért vagy bért fizetnek vagy szolgál mány okban dolgozzák azt le; kertért bért fizetnek, legelőért bért, disznótarfásért, szóval, minden haszonért megfelelő bérrel tartoznak.
" Most már, akár béres, akár zsellér a mezei munkás, reá nézve legfőbb kérdés az, fönn birja-e munkájával családját és önmagát a falusi viszonyoknak megfelelő módon tartani? *
Kovács Károly ugyancsak e lap rovatában azt állította, hogy egy
kanizsai koldusnak ön fen tartására 60 írtra van szüksége. A béres családja rendesen 4 —5 tagból áll. Ha az éhenhaiástói meg akar menekülni, akkor a család fentartására a béresnek legalább 300 frtot kell. évente fordítania. Összehasonlítva ezen számokat egy béres csalid jőved-ilmé-vel, kitűnik, hogy a béres család fe-\\ jenkint nem keres meg többet, mint i a kanizsai koldus. A béres, mint nra-| dalmi szolga nem vehet részt a köz-| ségi legelők hasznilhatásában, nincs i része a községi szántóföldek bérbe-; adásában sem. Az uraság pedig min-; den darab földet parcellás, -minden ] darab kertet bekerít, minden töltés | valakinek birtoka, oda nem lehet j kecskét hajtani, hogy legeljen. — i Az országát két széle, hol valamikor : a ludak legeltek, most a vízlefolyásra 1 ki van árkolva, t t-h át a béres meg-| engedett tehenén és két darab sertésén kívül se kecskét, se Indát, se szamarat nem tarthat. Még a gyere-\\ kei is csak az uraság vagy az ispán i kegyelméből játszhatnak Isten szs-I bad ege alatt valahol. Dolgozni azon-! ban a béresnek kell tekintet nélkül | a nap bármely szakában. A csavar az uraság vagy hivatalnokai kezében van. Ütleg, feayegetésés büntetés meg-! teszik- hatásukat. A mezei mnnkás i csekély intelligenciájával nem igen ; kereshet jogorvoslást bajai ellen és i ha már reá nézve tűrhetetlenné vál-| nak a viszonyok, akkor alázattal bejelenti Szt. Mihály napján a tekintetes kasznár urnák, — hogy Szt. György napján elmegy szerencsét próbálni, hogy egy csalódással szaporítsa tapasztalatait. Ez az állapot tart nemzedékről nemzedékre. A gazda panaszolkodik válságról és a mezei mnnkás a jobbágynál sokkal rosszabb sorsra jutott.
Uj közvágóhíd.
Egy városi képviselőok a Széchényi-tér rendezésének tárgyalása alkalmával felemelkedett és az aj közvágóhíd felépítésének Ügyét akarta szóba hozni, de minden oldalról felhangzott a kőzbekiálltás: „ Ez külön indítvány, ez nem tartozik ide." Azóía sok .marhának kioltották életét — a közvágóhídon, a költségvetést a megye ih helyben hagyta azzal a tétellel együ.í, mely a közvágóhíd céljaira 120G és néhány forintot fordít Ö3sze-vissza évenkínt.
Rossz és közegészségellenes vágóhídnak van és a képviselőtestület már el is határozta, hogy ujat emel. de némelyek boszantó akadékoskodása következtében, mindeddig az ügy a tervezgetés stádiumában van. Ha a városatyák egyszer kifáradnának egy helyszíni szemlére, akkor látnák a stagnáló vértócsát, éreznék a rot-hadásból keletkezett bűzt, látnák a düledező szük fabódét és a feneketlen ronda istállót, melyben a marha 24 óra hosszáig vesztegel. És mégis a közvágóhíd felállítása évek óta húzódik. Fittyet hánynak ezzel a huzavonával a közszükségletnek, de hiába, mert az ügyet dűlőre kell venni, akár a régL helyei akarják a--vágóhidat felépíteni, akár a lőportorony környékén és épenséggel nem indokolt, hogy a városi közgyűlés határozata a sok felebbezéa következtében mindeddig foganatba nem vétetett.
A villamos világításról.
Bo\'dogok a hivők, mert Övék a mennyek országa I
És mi kanizsaiak valóban elismood-hatjuk magunkról, hogy boldogok vagyunk, mert .hiszünk," ha nem is a mennyek országában, de abbati bizonynyal, hogy valamikor lesz nálunk is
rendes villamos világítás Ha előbb nem is, a XX. század végén .talán." Addig pedig összekulcsolt, tétlen kezekkel csak imádkozzank szépen és szívjak a reménység édes emlőjét.
Erre vall legalább a villamos világítási ellenőrző bizottságnak e hó 9 én tartott rése.
Ha nem csalódunk, csupán a „fényjelző1 készülékhez nem értett senki semmit egyébként rendben találtak mindent. Ami körülbelül annyit tesz, mint mikor a sarki vén kofa ily formán kínálja gyümölcsét: „Kezét csókolom nas-sága, csak tessen venni, szép ia, jő íb az almám, hogy egy kicsit férges, az nem nagy baj [\'
De nem, a sarki vén kofa sohsem vét ennyire a józan logika ellen.
Van e ott, vagy lehet-e ott rendszeres igazi ellenőrzés, hol nem érti senki, miként kell tulajdonképen\'az ellenőrzést eszközölni ?
Nem kívánhatja senki azt, hogy minden ember fizikus legyen, de már azt igen, hogy az ellenőrző bizottság tagjai.
Hogy valaki jó kereskedő, jó ügyvéd, orvos vagy elismert beiletrista, nem kell egyszersmind, bogy jó fizikus is legyen. És legfőbb esetben nem is az, már csak azért nem, mert azt könyvből vajmi nehezen lehetne megtanulni, ott fő a gyakorlat, a kísérletezés.
Nem is az a hiba náinnk, hogy.az tlienör/ő bizottság tagjai nem értenek a fényjelzők ész ül ék hez, de igen az, hogy nem olyan egyénekből áil a bizottság, kik ahhoz is.értenek. Van városunkban ilyen elég, de sajnos Ők Dém" képviselők.
Ott vannak a délivasut mérnökei, a felsőbb iskolák fizika tanárai, csak ha egyet tudnánk a bitottaág tagjai között már is másként történnék ott minden.
Mi ugy hisszük és velünk együtt még sokan hogy sokkal több hasznunk lenne, ha az ellenőrök szakemberekből kerülnének és nem csupín városi képviselőkből, kiL véletlenül ahhoz mitsem értenek.
Mi gátol bennünket abban, hogy ez igy legyen?
Az ülés elhatározta egyúttal, hogy Sebestyén Lajos és Goldhammer Károly bizottsági tagokat kiküldi annak kipuha-tolására, vájjon forog-e fenn már oly mértékű fogyasztás, hogy vállalkozótól a
fogyasztók igényelhetnék-e már némi engedményt
A szerződés egyik pontja körülbelül ezt mondja: Ha az Összes magánfogyasztás 1000,000: az az egy millió órát el* éri,20Ve leengedésnek van még helye az ed.iígi kedvezményeken kivüí. A vállalkozó köteles a magánfogya«tá<rói kimutatásokat vezetni s a hatóságnak mindenkor a betekintést megengedni.
Ez szerint nekünk nincs szükségűnk semminemű kip ahatol ásr a. mert a vállalkozónak készenlétben kell tartani mindenkor a kimutatásokat.
Talán van is ilyen, talán nincs, de az ellenőrző bizottság erről (mintha cnk ez is fényjelző volna) sem tod semmit.
Ép azért, mert nem időszerűtlen, adunk mi egy kis statisztikát, melyet szám\'ák után kidolgozva küldött be nekünk a napokban valaki, ki nem kiméit semmi fáradságot annak összeáUitásához.
íme 1894. áv jnlins hó I-étőí egész 1897. évi január hó 1-étg fogyasztott.
. Központi kávéház* 162000 órát. ,Szarvasszáilóéskávéház,t 180000 „ .Hein kávéház" 101000 ,
.Polgári Egylet" 152000 „
.Kaszinó" 59000 .
.Társaskör" 31000
.Korona szálló és kávéház U9000 B
összesen 834000* órát.
Legkeyoafbb 500 láng magánfogyasztásra cati^áá 24 hóra számítva átlagos évi 600\'ó-aí égéssé! kitesz 600000 Órát fenti öísíeg 83*000 ¦¦*"»- Összesen 1.434,000 óta,
melynek megfelel egy 55—60 ezer forint, már az engedmények levonásával.
Ha nagyot tévedett volna az illető mondjak, hogy 300000 (elég nagy lenne?!) órával, már akkor is tul Tagyunk az egy millión és igy kőzönsérünk joggal követelheti már az Őt még megillető 20c/c engedményt
Végül még egyszer visszatérünk arra. hogy a világítás mértéke mennyire felel meg a szerződésnek.
Nem olyan régen történt, hogy a legtöbb főtéri üzletben ugy este fél hét óra körűi egyszerre csak álomra hajtották fejőket egy akarattal az összes villamos körték és aiodtak mélyen, tán édesen is egész másnap késő estélig.
TASSA.
Kakuk dal.
Szerzé: DinkóPista SzöYegétirts: Dócz, József.
Sötét erdő sűrűjéből
Kakuk madár hallik,
A hangjától a szivembe
ügy bele nyüalük j
Azt kérdeztem, mikor még a
Gyöngyvirág virágzott:
Kakák madár, mond meg nekem
Hány évig él a kedvesem f
Kakuk madár százat is kiáltott.
Ne szólj, ne szólj kakuk madár,
Hamis a te hangod:
Nem hallottad a faluból
A lélek harangot.
Szál évig él a kedvetem -
Azt montad te róla :
S ma délután temették el
A száz éviSi nem mult még el
Száz nap sem azóta.
Elmennék én a Jaluból Messze-messze jöldre, Bt engemet egy sirhalom ügy ide nem kötne. Ki ültetne rozmaringot Arra a sírdombra,
Arvalány volt a kedvesem Nem gondolna hej senki sem Bej senH sem, az én galambomra.
A régi jó időkből.
Irta: KÖEMENDY PAL — A .Z&lai Közlöny* eredeti tarcáj<t. —
Abban az úgynevezett régi, jó v.lág-ban történt, mely rossznak elég rossz volt, de mivel az öregek a mutat mindenkor jobbnak véiík a sanyarú jelennél: a .régi világ" néven ismeretes.
A boldog emlékezetű Bach-korszak utolsó nspjait élte. Nagy-Kanizsa egyik bosszú, földszintes házára óriás cimtáb-lát húztak fel. Vagy egy bélig eljártak a csodájára a kanizsai latinisták, M a-gyar felirat ékeskt&\'stt rajta pofák, Öreg betűkkel: .Klupacsek Nep. János, cipész."
A füstö?, repedezet^ régi táblát azokkal a^zembántó, német betűkkel Jeakasz-j tot\'ák a nyilván tűzre is rakták, ha csak ; Klapacsek ur, amilyen jó gazda hírében i állott, díkicselő asztalt nem csináltatott I belőle.
I Nagyon hazafias dolog volt a tábla-változtatás. Meg is éljenezte Klupacsek Nep. János uramat a kanizsai diák náp-
| 5ég, kőztük jó,magam is; fókép azért,
1 mert annak a földszintes bosszú háznak a szélső abiakában szokott veit megjelenni szíremnek első Ő-ie, névről
: Klupacsek Eanka.
Milyen volt. ő? azt bizony nehé*. volna részletesen leirni. Régen volt már.
Poéta voltam s rendszerint az atolsó padokban ülvén, bő alkalmam nyílt az ábráodozásra. (a regényolvasás akkor még nem dívott a tanórák alatt)
Szóval Üanka volt az ideálom és egész télen át egy nap sem mulasztottam eí az ablak előtti sétát, mely már akkor is divatban volt.
Közeledésre nem nyitt alkalom. Vásárlója voltam Kíapicsek urnák, de a szép Hanka sohasem ült a boltban, levelet meg nem mertem irni. Igy hát viszonyunk az ablaküvegen át szÖvŐdÖU s egy lépéssel sem haladt előre, míg egy véletlen a legszerencsésebb alkalmat nem adta elém.
Klup&csek ur ugyanis házitanító; keresett és ismeretségben levén kosztos-gazdámmal, egy becsületes lakatosmesterrel, ez engem hozott ajánlatba.
A becsületes lakatosmester ajánlatával léptem be tehát egy tavaszi délután, a műhelyen keresztül, Klupacjekék konyhájába, dobogó szivvel, éde3 reményekkel.
Az öreg éppen egy reményteljes csizma-fogalmazó — gyakornokának kiképzésével foglalkozott. Egyik kezével a Bzurtos képű csizmadia-inas füleit szorongatta, másik kezében meg ugyancsak csattogott a lábszíj.
Vegyes érzelmek kőzött vártam meg az exekuciónak a végét. A kölyök bőgött, mintha nyúzták volna.
A szorgos ténykedés befejeződvén, Klu-
pacsek ur kegyteljesen fordult felém. — Hát maga mit akar ?
Előadtam illő szerénységgel, hogy mi járatban vo\'nék. Klupacsek ur a csírizes kisujjával intett és bevezetett az extraszobába.
Ez a szobi egészen kedvemre való volt. Valahára tehát belülről is láttam azt a kedves ablakot, melynél Hanka szokott üldögélni.
Kinpacsek nr nagyot hozott egy termetes korsóból, melynek tartalma ismeretlen maradt elŐ:tem e aztán elkezdte mesélni az élettörténetét
Birkatürelemmel hallgattam és bámultam Klupacsek ur magas politikáját. Mert nagy politikus volt.
Előadta, hogy Csaszlauból üres zsebbel, ogy kis batyuval a hátán vándorolt Nagy-Kanizsára. Hivatalt nem vállalt, bár kapott volna, amint kaptak is atyafiai Egyik kőmives volt, lett belőle cs. kir. építészeti biztos. A másik harangozó volt, lett belőle cs. kir. tanfelügyelő. A harmadik köszörűs volt: leU beíőle cs. kir. adószedő. Klupacsek ur azonban megmaradt a mestersége meliett és most igaz. hogy csak suszter, de kétszeres háziúr s egy kis pénzmagja is vagyon.
Most már á tekintetes és nagyságos atyafiaknak kifelé áll a rudjok az országból; Klapacsek ur pedig itt marad és jól érzi magát, mert megtanult megvárni és gyermekeit is magyarokká neveli. Bizonyosan a nevét is Klnpácsira változtatta volna, h - akkor szabad lett volna.
A hosszú mesének az lett a vége, bogy jól van, hát ő nem bánja, legyek én a házi tanító, oktassam a fiukat: kik közül kettő a kegyesrendi gimnázíambi. jár, hat pedig még csak normalista. Naponta kapok ozsonát és ingyen fejelést, talpalást, foltozást — amennyi kell.
Szerényen és nem minden meghatottság uélkül bólintottam a fejedelmi ajánlatra. Kiupicsek ur parolázott és azt mondta: Giltl
Még akartam valamit mondani, de hirtelen feltáralt az ajtó a belépett Hanka, az én ideálom, as összes apró KI apacsekek kíséretében.
0 elpirult; én is. Klupacsek ur megmegmagyarázta leendő tanoncaimnak, hogy én vagyok az s bizonyos házi""tanító, mire a nagyreményű sarjadékok egÓ3z bizalommal közeledtek hozzám s jól össtekenegettek lekváros kenyérre!.
Szóval minden sikerült.
Másnap elkezdtük a leckét
Ozsonára lekváros kenyeret kaptam, ö szelte és közelemben miradt, mig megettem.
Szivem túláradt a boldogságtól. Hatalmasat sóhajtottam az atolsó falat után. ő is sóhajtott Egymásra néztünk, ű elpirult is. Aztán meghajtottam magamat.
— Alásszolgája 1
— Alásszolgája 1
Iitenem, milyen „alisszolgája* volt ezl A lelkem mélyéig hatolt Kettsnetes bi>idognak éreztem magamat b boldog-
TTTYI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JANUÁR 23-án-\'
Ha véletlenül ez üzlettulajdonosok közül csak egy is tagja lenne az ellenőrző bizottságnak, bizonynyal ők találnának hibát, ba mindjárt nem is értenének 3 fényjelző készülékhez.
Csak az ellenőrző bízottság talál mindent rendben!
GÓSAN. -
BSrzs-ankét.
h. A mait hónap közepén kezdődött és még mindig tert a börze-ankét a kereskedelemügyi mini3zteriambaa. A közönség körében bizalmatlansággal fogadták »2 ankétet, melytől nem sokat vártak s melyei sem az agráriusok, sem a börze érdekkörei nem tudtak nagyon komolyan venni. Dániel báró kereskedelemügyi miniszter azonban mindjárt eleinte nyakára hágott ennek a bizalmatlanságnak s m\\ szívesen hiszünk a miniszter szavának, melyben kijelentette, hogy a reformot komolyan veszi, s mielőbb keresztül is akarja vinni.
Hát ba tényleg keresztül akarja vinoi és a most folyó ankét hangulatához és tanácsaihoz fogja msgát tartani, akkor bátran-következtethetünk arra, hogy ez a reform meg fog felelni azoknak a kívánalmaknak,, melyeket a magyar gazda -a börze reformjával szemben támaszt. Az egész tárgyalás jellege az, hogy azu. n. merkantÜÍ3ta körök maguk túlozták a gazdák követeléseit a most, mikor szokat a magyar társadalomnak az ankéten jelen lévő hivatott képviselőitől szemtől szembe hallják hangoztatni, szinte meglepetten látják be, hogy mindez bi-zoay nagyon méltányos követelés.
Igaz, hogy vannak egyesek, például Matlekovits Sándor, Lánczi Leó s mások, a kik a merő negác\'ó álláspontjára állanak s vr.éji egy ftusdetőrvény létesítését sem tartják szükségesnek. De hát azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy egy jogállamban minden közintézmény kell, hogy törvéaynyel legyen szabályozva a ha valaki egy ily intézményt, minő a tőzsde: melynek egészséges működése a lakosság miüióii passzíva és százezreket aktive érdekel, arra sem tart érdemesnek; & mire egy néhány kilométeres víciális vasatat, arra sem, hogy anaak megnyitását, üzleti korét s más fontos, nagy társadalmi és gazdasági kihatású ügyködését törványnyel szabályozza, az vagy nem ismeri ez intézmény fontossá-"íát vagy azoknak sz érdeÜtat viseli szirén, s kik i zavaros viszonyok hasznosságát tartják szemük előtt. Ez a merőben tagadó álláspont azonban nem engedi meg, hogy ezeket a .kinevezett" szaktekintélyeket komolyan vegyük a hogy szavaiknak súlyát elismerjük.
Mert azok, kik a börzének igazán érdekeltjei s ezek között magák a börze képviselői, a kik, mint maguk mondják, a börze „tisztességes elemei* nevében \'szólnak, mindazt szivesen koncedálják, a mit az agráriusok Óhajtanak s csak aat nem tartják helyesnek, a mit Ők \' agrárkiváualmáknak tartanak, de melyeket a magyar agráriusok tényleg soha eem hangoztattak. Az ankéten résztvevő börzeka paritások és bankigazgatók csaknem kivétel nélkül-jildözendőnek tartják a differenciális üzletet, a biaoco határ-idöüzletet, az u. n. papirosbuzát Pedig az agráriusok is ezt akarják eltiltani és lehetetlenné tenni.
Csakhogy az ankéten megesett, hagy börze hadvezérei egy sírkert emlékoszlopaira lövöldöznek ellenség helyett. É\'én-
ságomat csak az zavarta meg, hogy másnap délelőtt két szekundét is fogtam.
Elkeseredve a két kövér szekonda által, még azon délelőtt, megírtam levélben: szeretem, imádom és mec is halok értei
A délutáni leckeadáskor kellett volna a levelet kézbesíteni. Nem volt elég bátorságom hozzá. Bár ismét ö Bzelte a kenyeret s közelembeu maradt, mig megettem. Sóhajtott i», ei is pirult De haji — a csúf, veresképü Vencel, az első legény is velünk ozsouázott és árgus-szemekkel ellenőrizte mozdulataimat
Egy hétig kellett lesnem az alkalmat, mig végül egy ízben Klupacsek ur kiszólította Vencelt a műhelybe.
Oda léptem Hankához. Az összegyűrt levélkét kihaztam a nadrágzsebembőí s át r kariam adni.
De ebben a pillanatban az egyik Klupacsek aemete saskeselyként csapott közénk. A levé! kihullott kezemből s a másik Klupacsek-csemete elfutott vele
Megdöbbentem.
Még tán nincs minden elveszve, gon dolám. Egyenlőre azonban igen tanácsosnak láttim rögtön bacont venni
És ekkor hangzóit el ajakunkról az utolsó .alásszolgája.1\'
Olt hagytam a lekváros kenyerem felét-és lódultam haza.
ken támadják azokat, a kik a határidőüz-let eltörlését kívánják. Pedig olyan s?m az ankéten, sem a magyar gazdák kőzött nincsen. A merkantilista tábor annyira szagé rá! ta magának, hogy - a magyar agráriusok a németek nyomán haladnak, hogy a német agráriusokat támadják és azt hiszik, hogy a magyarokat érik.
Pedig a fogalmakkal jő volna tisztába jönni. A határidő üzletnél valamely árunak később történő szállítására köti le magát az Üzletfél, a különbözeti üzletnél pedig egyszerűen fogad az üzletfél az árak emelkedésére vagy esésére. Fogad pedig annyiba, a mennyivel az ár emelkedni, illetve esni fog. Ez pénzben egyenlítődik ki s a baj a dolognál csak az, hogy ezt az üzletet is gabonában kötik meg. Ezt a visszaélést melyet a gabona-Üzlet külső formájával Űznek, lehetetlenné akarja tenni a gazdatársadalom, melyet ez káros következményeiben közelről érint, de lehetetlenné akarják tenni a börze tisztességes elemei is, melyek megelégszenek a legitim Üzlet legitim hasznával s melyek belátják ezeknek a gardasági betegségeknek káros hatásait. Azt pedig, hogy a legitim ha táridőüzletet eltöröljék nálunk, Bem az ankéten, sem azonkívül a magyar agrárius közöaség nem kívánja, mert alaposan ismerve a kérdést, nem is kívánhatja.
Jó lett volna tehát, ha a kereskedővilág uem a német agráriásokat vette volna tárgyalés alá, hanem egy kis gondot fordítana arrs, hogy a magyar gazdatársadalommal és annak jogos aspirációi-vsl megismerkedjék, hogy ne tartsa a magyar gazdát feitétlen ellenségének, hanem annak, a mi, a tisztességtelen börzei üzérkedés, a kapitalisztikas túlkapások ellenségének.
Üdvös voloa, ha a kereskedővilág nevezetesen ennek vezetői és az ankéten is megjelent képviselői behatóbban foglalkoznának az agrár követelésekkel, nem zárkóznának el a gazda elől, mintegy félve a Németország felől fújó széltől, hanem megismerkednének a magyar gazda józan és méltányos óhajaival és akkor sokkal kevesebb puskaport pazarolnának arra a holt célra, melyet tőlünk két államhatár választ el, s melyben a magyar börzeaokéten kiröpített bombák ugy is kevés kárt tesznek.
— Hirdetmény. Az osztrák-magyar monarchia és Bulgária közt kereskedelmi egyezmény jött létre; minthogy azonban az egyezmény életbeléptetése még törvényhozási intézkedést igényel, a régi egyezmény pedig f. é. január hó 12-én már lejárt, a f. é. január hó 13-ától a kereskedelmi egyezmény életbe léptéig terjedő időre nézve a bulgár kormánynyal a következő ideiglenes megállapodások létesítettek. A Bulgáriába bevitt magyar vagy osztrák áruk után l4flo-08 értékvám fog szedetni. A fogyasztási illetékek (accises) eddigi Összegükben fentartatnak ason kivétellel, hogy a kávépótlék illetéke 50 frankról 20 frankra, a fa gyufáké 100 frankról 30 frankra és az illatos szappanoké 300 frankról 50 frankra szállíttatik le tiszta salyu 100 klgmonként Kiköttetett azonban, hogy — miután részünkre Bulgáriában a legtöbb kedvezményt élvező nemzet irányában alkalmazott bánásmód biztosítva van — azon esetre, ha vala-
Még aznap visszahozták ingyen foltozásra adott cipőimet azon lyukasan.
A tátongó lyukból papirszelet kandi-fcált ki. Lázas remegé3<tel piszkáltam elő s meglepetésemre durva vonásokat találtam a csirizéé biliét doax-n.
Nos a szöveg, az még durvább vala. Nem Klupacsek irta, hanem Vencel, a vörösképü első legény. Lebökéssel fenyegetett a nyomorult
Fi doucl Egy poéta véreznék el, egy vörösképü suszterlegény dikicse alatt?
Soha 1
Én lemondtam.....
Mikor tiz év multán legelőször arra mentem sétálni a Klupacsek ház felé, már akkor Hanka és Vencel egymáséi voltak.
Megvigasztalódtam. Még a lelkiismeret sem fardalt többé: hisz feledett ő is ; és mégsem ártott meg az egészségéoek
Éppen a napokbaa láttam Hankát a Csengery-uIcán s körei járok a valósághoz, ha azt állítom, begy Nagy-Kanizsán a légterébe!vesa\'jb hölgyek egyike — ő.
ömieteg arcáról Örök mosoly sugárzik a boldogan tekintget jobbra-balra, az apjukra valló vörösképü leánykákra . . .
.....Nem is tndotn mi lenne az
emberre\', ha még feledni sem tudna?! . ..
mely harmadik államnak Bulgáriában kedvezőbb bánásmód nyújtatnék, ebben az osztrák-magyar, vámterületről Bulgáriába bevitt árak is részesitendők. Miről az érdekelt köröket eztnnel értesítjük. Sopron, 1897. évi január havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
— Hirdetmény. Értesítjük az érdekelt köröket, hogy:a m. kir. pénzügyminiszter által a mait év november hó, 29-én 91965 sz. a. a czukoroldatoí vámkezelése tárgyában a m. kir. föváai- j igazgatóhoz s a ai. kir. vámhivatalokhoz \' intézett rendelet hivatalos helyiségünk- j ben a hivatalos Órák alatt megtekint- \\ hető. Sopron, 139?. évi január havában. I A kerületi kereskedelmi és iparkamara. I
— Hirdetmény. Értesítjük az erdekeit köröket, hogy.a m. kir. szabadalmi h>vatal kiadásában megjelenő Szabadalmi Leírások hivatalos helyiségűukben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Sopron 1897. évi január havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. : .
S i r e i
— Eljegyzé?. Dr. Fischer József, perlaki aljarásbiró, eljegyezte Wallenstein Frigyes bankpéaztirnok kedves leányát Maivicát.
— Zsúr a Kaszinóban. C3ak kishitű az, ki jövőjében még kételkedni tudna. Áll hálátlansággal vádoltuk nem rég közönségünket, de ugylátszik, bogy mi is alapcsap csalódtauk. Az izr. nőegylet zsurjai hétről-hétre mindig élétikebbek, vidámabbak -kezdenek lenni. A legutóbbi is annyira kedélyes volt, hogy a x*nr ból valóságos szoáré lett és a vendégek csak hajnalban hagyták el a kaszinót. Az ozsonáo vagy 160 szelvény kelt el ucy. bogy nehezen megrakott büffeben alig maradt valami, a mi aztán as ossona végén kissé zajos árverés utján kelt el. Asztalbontás után, mint rendesen, kis Boüvészestélyt rögtfinözetk. Salgó Sándor egy rapszódiát szavalt el, majd Ehrlicb gyógyszerész ült a zongorához és néhány népdalt játszott el szépen temperamentumosán. De leginkább dr. Sotschild Samu né remek népdalai ragadták el a hallgatóságot. Egy hivatott énekesnőnek is díszére válnék az a tisztán csengő, üde, behízelgő lágy hang és keresni kell azt a népszínmű szubrettet, ki oly kö-nyedén és még is oly biztosan tudja használni a hanganyagot mint ő. A tánc mélyen benyúlt az éjjeli órákba, de oly kedélyes hangulat uralkodott, hogy aztán vacsorához Ű\'tek, melynek végeztével folytatták a mulatságot egész hajnalig.
— Közgyűlés A nagykanizsai ker. resztény jótékony nőegylet 1897. évi január hó 31-én d c. 3 órakor az iskolaszék helyiségében „-Kozgyü é;t" tart. Tárgysorozat: 1. Évi választmány - működése. 2 Pénztári számadás. 3. Tiszti kar lemondása és választása. 4. Netáni indítványok.
— Az izr. nőegylet estélye. A nő egylet estélyen egy fiatál daiéaekesoö Lichtenstein Dóra kisasszony fogja művészetét bemutatni. A mű fésznŐ Vidor Samuné szívélyes meghívását elfogadta és nővérével, Leonéval, ki mint zeneszerzőoö és zongoraművésznő ismeretes, le fog rándulni hozzánk. Lichtenstein Dora Pau 1 i Rikárdnak a m. kir. zeneakadémia tanárának legkitűnőbb tanítványa, kit mestere .kis Báróinak" nevezett el. A kisasszony nemrég egy koncert útról Angliából tért vissza és az odavaló lapok nagy elismeréssel emlékeztek meg honleányunkról. A többek között a .Zenelap* 2. száma ezeket irta a fiatal művésznőről. .Harmadfél évvel ezelőtt egy előkelő fővárosi szalonban zene-kritikusokból és kiváló"\'műértőkből álló társaság gyűlt össze, hogy meghallhassa Pauli Rikárd volt operaénekes, jeleobea a magy. kir. zeneakadémia jóhírü ének-tanárának egyik legkitűnőbb tanítványát, Lichtenstein Dóra kisasszonyt, kit mes tere „kis Barbi*-nak eevezett el, — hogy meghallhassa és megbírálja a kisasszony éaektudását, mielőtt Skóthonba utazott, hova előkelő oldalról kapott meghívást Az estétyen jelen voltak a legszebb jövőt jósolták a kis asszonynak, a ki a legjobb reméoyek-kel eltelve búcsúzott hazájától. És sem a birá\'ók, sem az immár szabad szárnyaira bocsátott művésznő nem csalódtak : az edinburghi, világhiíű^ magas színvonalon álló zeaéazeti körök főleg klasszikus hangversenyein szebbnél szebb babérokat aratott honleányunk, kiről az odavaló lapok sürün megemlékeztek olyan elismeréssel, amilyent magyar művésznőről, különös.-s koucertéoekesuőről vajmi ritkán olvastunk. Érdekes téoy-képen kiemeljük, hogy Lichtenstein Dóra kiaaaazony Mozart, Schumann, Schubert,
Liszt, Wagner, Robínstein, Goldmark, Erkel, Káldy és mások szerzeményeinek előadásán kívül különösen angol, akót és magyar népdalok előadásával aratott rendkívüli sikert és fő!<eg a magyar népdalokat kedveltette meg a legelőkelőbb zeneértő skót körökben. Nagyban előmozdította a kisasszony sikerét az, hogy a különböző énekdarabokat eredeti
— aogo), olasz, francia, német, magyar
— nyelver megirt szövegűkkel adta elő. — Felolvasás a \', -:r sakedő ifjak
önképző egyletében." . aratlan izgalom előzte meg a .kereskedő ifjak önképző egyletének" estélyét Helcai Jenő pénteken s| késő éjjeli órákban táviratilag lemondott más nspí félolvasásáról. Nos és aztán, még az éjjeli órákban megindult . a hajsza ety felolvasó után. Szombaton reggel sápadtan, kimerülve lépett három ari ember Szalay Sándor hírlapíró társunk lakáfába, ki el is fogadta a felolvasó szerepét — A kaszinó disztenne szombaton este diszes kö \'önseggel telt meg. Az üléseket vüáges báli toalettekben leginkább hölgyek foglalhatók el, az egésznek olyan színezete volt mint egy .Petőfi" vagy „Kisfaludy" társaság íelolvasá-énak. A feloivaaá-át a körönséj mindvégig élénk érdeklődéssel kisérte és Szalay kollegánk bármennyire is hivatkozott arra, hogy a naturalista Heltait szivesebben látta volna, ez nem állott Nekünk, mint a hogy maga mondta .a z ő bagaria bőrbe bajtaton gondolatai* nagyon tetszettek. Édes gyöngyvirág illat áradt ki az ő témájából, mely egyike volt & legszebb .Toll-futtaknak.* És ez az is voit valóban. Merész vállalkozás, melyet csupán a nagy önbizalom lámogathat, mert ő az utolsó pillanatban irta meg felolvasását. A közönség nem is volt ezért háládatlan, a végén zajosan megtapsolta, megéljenezte. Ezután tánc következett kedélyes, fesztelen mulatság, mely csak a reggeli órákban ért veret Az el-o francia négyest 86 pár táncolta. Az estéiyen felülfizettek: Ünger TJIlmann Elek ur 10 frt, Ebenspanger Ernő ur 4 frt, dr. Bród Tivadar nr 1 frt. Klein József ur 1 frt, Scherz Richárd nr 1 frt, Bachrach Sama ar 50 kr. dr. Rosenberg Mór nr 50 kr., Weiszmayer Miksa ur 50 kr., ifj Schulbof Adolf ur 30 kr., Rosenberg Béla ur 20 kr., Singer Sándor ar 50 kr., Összesen 19 frt 50 kr. mely szíves adakozásokért ezutoo mond köszönetet az egylet elnöksége.
— A kisdednevelő egyesület köréből. Hogy a kiidednevelés nemes ügyét mennyire karolják fel nálunk, bizonyítja az, hogy napról-napra mindig ujabb tagok iratkoznak be. Az utóbbi időben követke7Ők léptek a tagok sorai közé: Vécsey Zsigmondné. Vécsey Zsigmond, Eajgató Sándor, Habermann Samuné, Grosz Miksáné. Pollák Józ>efué, Armnth Náthán, Thomka Endréné Scherz M. J. né, Kohn Emiiné.
— Bacsáayi hamvai. Tapolcán mozgalom indáit meg, bogy irodalmunk régi jeles alakiának, a tapolcai születésű Bacsányi Jánosnak, és nejének Linzben nyugvó porait haza hozzák az édes anyaföldbe. Bac?ányi Jánost, ki nemcsak mint kő;tö, hanem mint újjászülető irodalmunknak nagytehetségű eszthetikusa is, megérdemli a hálát éselismerést, az osztrák kormány internálta 1815. után Linzbe, honnan távoznia többé nem volt szabad. Az volt a bűne, hogy verssel üdvözölte a francia forradalmat és hazáját szabaddá óhajtotta tenni Ausztria gyámkodása alél. Az életében sokat hányódott költő valóban méltó arra, hogy végre az anyaföldben nyugodjon, kivált midőn azt a temetőt, melyben nyugszik, roi-akarják oszlatni. Az akadémia, melynek szintén tagja volt, már tett annyit, hogy as aj linci temetőbe akarja hamvait átszállittatni. Sokkal méltóbb volna azonban, ha a tapolcaiak mozgalma sikerülne s Bacsányi végre haza kerülne.
— Halálozás. Asztalos János kórházi orvos és városi képviselő tevékeuy és áldásos működése közben életének 65-ik évében Nagyszombatban meghalt. A köztisztelet és szeretetben ál\'ó férfiúban Deák Péter, városunk rendőrfőkapitányának opje édes apját siratja.
— Jönnek a színészek. Néhány nő fénykép díszlik ez idő szerint Kohn és Licbtschein cég kirakatába, melyek egész napon át kíváncsi nézőket vonnak a kirakat elé. Ez az. előleges jelentés, hogy Szalkey Lajos szintársalata február hő első felében hozzánk megérkezik és akkor a kíváncsiak kieligithbtik vágyai-
kat majd, t i. ha a képek eredetiejével meg akarnak ismerkedni.
— Estély a „Polgári Egyletben." Egy kevés Önámítással is lehet fokozni a jó kedvet, ezt bizonyítja a .Po.gári Egylet" szombati erélye, mert a vendégek ez alkalommal a .kis teremben* gyűltek Össze. A mí a nagyteremben kevésnek látszott volna a jókedv, a mulatni vágyó alig fért meg a kis teremben. Kifogyhatatlan türelemmel igyekezett mindenki az estét kellemessé, élvezetessé tenni. És ez nagyban is sikerült Zsolnay Vilmos szép zenéje nagybán hozzájárult a hangulat emeléséhez és a mulatság cssk vasárnap délelőtt 10 órakor ért véget Az első négyest 36 pár táncolta. Jeleovoltak: Asszonyok: Ajkay Miklósné, dr. Bs-atzifc Ferencné, Czérna Istvánná, DazsŐ Béláné, Erdődy Lajosné, (Keszthely.) Fasciattioé, Győrffy Járosné, Irmler Józsefoé, Jemrics Istváncé, Knausz Lászlóné, Kondor Józsefné, Krippel Józsefné, Lenkey Károlyné, dr. Mskara Ivánné, Mair \' Józsefné, Morgenthaler Lajosné, Pikéty Gaaztávné, Poredus Antalné, Pongrác Adotfné, Sebestyén Lijosné, Szőiőasy Kálmánná, Szabady Ignácné, (Babócsa,) Tóth Lászlóné. Vághó Ignácoé, Varga Lajosné. Leányok: Czeroa Irén, Erdődy Margit, (Keszthely) Irmler Juliska, Janda Margit, Krippal Kamilla, Koador Clára, Kucsera Annus (Légrád) Lenkey Margit Manhart Malvin, Mair Tinka és Hermin, Pikéty Ilona és Aranka, Pongrác Irén és Malvin, Pauker Ehs (Som. Szt. Mikló?,) Schuliz Emi!iá (Budapest) Szalay Irma és Kr-isi Szabady Lenke (Babócsa) Schmie-derer Berta (Marburg) Tóth Mariska, Varga Gizi.
— ühr Ágoston, a flindriái gróf nyns. építőmestere folyó hó 19-én délután 4 órakor életének 63- évében meghalt A boldogultnak bült teteme folyó bő 21-én délután 3 órakor az ág. evatig. vallás szertartásai szerint helyeztetett örök nyugalomra.
— Egy tehetséges cigány prímás halála. Kedden dé.után íekete halottas kocsit kisért Torma Antal bandája. Pa-naszbns nóták sírtak !e szépen a hurokról. Egyik régi tanukat, Szalóki Mártont kisérték ki a temetőbe. Szalóki egykor Torma Antal zenekarában működött mint máfOd prímás, majd meghívták Pápay bandájához első prímásnak. És akkor beutazta egész Európát, ját-szo\'t fejedelmeknek, egyszerű -dzsentriknek. Volt Londonbao, Páriában. Nápolyban, Szeot-Pétervárott Odesszában, Konstantinápolyban és Athénben. Mikor legutóbb ismét Londonban járt sorvasztó betegség ágyba döntötte a 38 esztendős elismert prímást és ekkor ő haza kívánkozott arra a földre, hol születetr. Kedden déla\'áa temetésén az összes kanizsai cigányok megjelentek és volt társai, kikkel együtt működött, zeneszóval kisérték atolsó útjára.
— A pincérkar bálbisotlsága megkeresi mindazokat kik tán tévedésből nem kaptak meghívót báljakra és erre igényt tartanak, forduljanak Kardos József elnökhöz (Központi kávéház.)
— Eíesipett betörő. A keszthelyi ékszer-bolt rabló hőbe még csak nem is élvezhetett a lopott tárgyakból semmit, midőn már Kaposváron elcsípték Horváth Ftrenc rovott előéletű suhanc képében, kinek még a kanizsai rendőrséggel is lesz holmi elszámoló"- valója. A reményteljes ifjú egy keszthelyi kocsis fia, kin még a javítóintézet sam segített, hol két évet töltött
— Uralkodó 7Örheny. Az utolsó időben a legtöbb\'családoknál rendszeren a beteg és leginbébb kicsi négy-öt éves kis gyermekek hevernek a kórágyon tüzes, piros arccal, lázas, réveteg szemekkel. Ebből kifolyólag a város közegészségügyi bizottsága f. hó 16-án ülést tartott és legelőször is dr. Szígetby Karoly inditváoyára az óvodákat további intézkedésig bezárták. Az elemi iskolákban szintén sok a beteg és hir szerint maholnap ott is beszüntetik az előadásokat.
— Ismeretlen tolvajok jártak szerdán éjjel Hlatkó János udvarában,, kik a fakamarát feltörték és onnan néhány jól hizlalt pulykát és egyéb házi eszközöket magukkai vittek. A rendőrség erélyesen nyomozva az ismeretien látogatókat.
— A híres kisasszonyok, Berezeg Ferenc leányai, azaz helyesebben : Gyur-kovics mama szép és szerencsés gyermekei meg vannak immár örökítve képben is. Linek Lajos a szalontündérek e nagy tehetségű művésze festette meg a képet, a Gyurkovic3 leányokat, a hol a hires kisasszonyok együtt vannak, pia in párád, sót egyrészük nagy toillettében. A színes kép, melynek hossza körűlbe-1Ő1 egy méter, agy jelent meg, mint as első igazi magyar műmelléklet. Az *.Uj Idők* Herceg Ferenc il.usztrált szépirodalmi hetilapja adja az előfizetőinek
XXXVI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ\'ZLÖN Y
18»7. JA-NUlR 23-án,
ingyért. Kép fa lapérdekeaség dolgában iguán egymáshoz valók- Mindkettő Öröme, söt szüksége minden valamire való magyar úriháznak. A Gyarkovics lányokat láttuk már, hozzávaló keretben, egy\' idevaló kedvelt szalonban. Elragadó\'. Maga a* :üj Jdők" becses, érdekei*, szórakoztat^ kellemes tártai inával, pontpás kép#rfel és fiakor! műm. Ítéltjeiéivel színtan ott van minden valamire való olvasó asztalon. A ki e húsába), a müveit névre igényt tart, valóban alig lehet ei a Berezeg lapja nélkül. Természete?, bogy a szépirodalmi oj-ságban most a iegfoc\'.oasbb a regény. Az „Uj Idők* hármat közöl ez uj év negyedben. Herczeg Ferenc most kezdett meg ,A leány története" cím Tjei uj. hosszabb regényt Bródy Sándor .Tündér Ilona\'^ma rövidebbet, Coppée ipgujabb regényét .A bBnöa\'-t szintén az Üj Időknek engedve át magyar nyelvei- való közlésre, amelybe máris bele-kezdtek. A három regény mégis c<ak egy kisebb részét teszi a lap gazdag tartalmának, a melyet a szerkesztő, két főmunkatársa: Mikszáth Káimáa és Bródy Sáodor folytoB kisebb nagyobtü aklu-ilis csikkekkel gazdagítanak. R-ijtol^ kivöi a szerkesztő^ég bebŐ tagjai; Tanon Róbert, Lyka Károly, Pósa Lajos, Tntsek .-.. :.. Sebők Zsigmond. Muaka-lársai: az élő magyar irodalom é= * magyar festők mind. Különösen felhívjuk közötiségüok figyelmét az ,ÜÍ Idők" farsangi számaira. Ingyen mutatvány -példányt mindenki kap, ha a mi la-1-útikra, és ezekre a sorokra hivalkodik. Az „Uj Idők" előfizetési ára azonban szerfölött kevés. A lap, a Gyurkovic* .lányok nagy képével együtt: félévre 4 fit Legokosabb ojévtöl kezdve előfizetni, mert akkor e fohó regénynek elejét is megkapják Az ,TJj Idők* kiadóhivatala Andrá-isyut 10 Budapesten •
Farsangi naptár.
kímélése, — Hogyan vegyük" íi a foltokat; — Otthon készíthető dekGratio tárgyak; — A. függönyök ti&ztitása; — A fehérnemüs szekrények; — Vendéglátás-; — Divatos asztalnemű; A jour; — Szobai virágok,) hogy lássuk, mennyire minden tárgyat figyelemmel tart a lap. A mint a vagyonosabb olvasóknak szórakozást, ízlést ad, a szegényebb soranaknak a keresetet megkönnyíti, pl. kitűnőszabás-miQ\'ái s számos háziipari dolog magyarázata által. — Méltók a többi, képhez a pompás . színezett divatképmellékletek ís. A hölgyek részint a cikkek keretében, részint a szerkesztői üsencáek révén minden kérdésükre megnyerik a választ, ngy, hogy a legkisebb faluban lakó hölgy ís teljesen párisi telessel ölíőzhetik a lap nyoméii s a mi fő, teheti ezt kevés költséggel is. Értesülnek as olvasók a legolcsóbb bevásárlási forrásokról is. melyekbőt különben a szerkesztőség is beszerez nekik bármit. — A laphoz gazdag szépirodalmi melléklet ís járul, s ez érdekes, illusztrált regényeket közül, továbbá be-\'\'szélyeket s más rövidebb közleményeket a fővárosi életből stb. Előfizetési ára egész évre 8 frt félévre A frt, . negyedévre "2 frt. A „Pesti Hírlap"-pol. napilappal együtt egész évre ! 8 frt, félévre 9 frt, negyedévre 4 frt 50 kr. Mutatványszámmal szívesen szolgál. ; hivatal.
írod. és Művészeti kör „Polgári Egylet" díszter-
Jan. 23. Az hangversenye i mébeű.
Jan. 27. A főgimnázium hangversenye a „Poigári Egylet" dísztermében.
Febr. l. A „Pincér kór-1 bálja a Polgári Egylet dísztermében.
Febr. 2.A „Polgári Egylet" bankettje.
Febr. 2. A .Hadastyán Eagylet" jótékony-célú bálja a\' „Korona" éttermében.
Febr. fi. A posta- és távíró tisztikar bálja a „Polgári Egylet" nagytermében.
Febr., 7. A nagykanizsai élt. munkás-
képző egyesület felmez estetve, L Egylet" disztermében.
Febr. 9. Az izr. Nőegylet .Polgári Egylet" termeiben.
Poigári bálja a
Iroda lem
— Párisi Divat. Harmadéve, mikor ct Párisi Divat első f-záma megjelent, a magyar olvasóközönség csakhamar észrevette, hogy olyan divatlap indult meg, a mely úgyszólván uj időszakot kezd meg a divatlapok irodalmában. Első sorban is az nyerte meg a közönség tetszését any-nyira, hogy a Párisi Divatban egyszerre egyesítve látta azokit a jó tulajdonságokat, melyek eddig nemcsak, hogy ritkán voltak meg együtt, hanem a.melyek közöl az egyík úgyszólván kizárni látszott egymást az összes ; többi divatlapoknál, így például az egyik, melyben a ruhák díszes voltara volt fektetve a fósuly, képtelen fényűző, pazarló irányt hirdetett; a másik, — mely egyszerűbb akart tenni, az izlést, az filegan-eiát tévesztette ei szem elől teljesen. Az ok as volt, bogy az ily divatlapok, bár hirdették, hogy képeik igazi párisi, londoni képek, voltakép esak a Beríiner, Bécsen átjött s Így megbsmisitott dira-tot, mutatták be. Á „PárUi Dívát" az első, a mélynél csakugyan kimutatható a képek párisi eredete, sőt az is, hogy az ábrák egytől-agyig a legnagyobb párisi szabócégek (Worth, Froncrne, Montaillé, Felii, Mennie) mintaruhái, melyeket vagy maguknat- a műterem főnökének rajzai, vagy pompásan sikerült fényképek után mutat be a lap Hogy a szöveg ís lépést tartson a.képekkel, a lapot parisból Mme Gécifé de Brouteíles, Londonból Miss Jessie Warren Ashworth tudósítja a divatujdonságokról. A másik évfolyamban megÍDdult ujitás\' is igen szerencsés, mert a lap külön e célra feltartott oldalán a londoni mintaruUák vannak bemutatva a walesi hercegnő udvari siálli-tóioak, a Bediern és az Ulter háznak mintái. A külföldi tudósítások mellett azonban gondoskodva van arról ís, h>gy legyen sok oly cikk, mely a bazai viszonyokra, magyar háztartásra, társadalmi életre ülő. Elég a megjelent cikkek közül csak néhányat era\'itenüak. A kesztyű
kiadó -
— *te„blxható gyógykezelés Zavart emésztéssel e-átott egyének, kik é i vágyhiányban, felfuvódá^barf, gyomor-göic-okben és rendetlen "zekéiéiben bzeu-vedoek, a „Moll féle seldlltz por* használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 írt. Szét-kü!déi naponta utánvéttel Moll. A. gyógyszerész, cs-és kir. udv. Bzáliitő által Bécs, I. Tucalauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláirá-. sátaL
—; A „Fortuna" aranybánya részvénytársaság 25. koronás részvényeire rauit hónap 20-ikán lezárt aláírás, mint értesülünk, fényesen sikerült. Az aláírásra bocsájíott -lO.uuO részvény jelentékenyen tuljegyezteteU és a kibocsátó szindikátus már be is fejezte a repartirozást. a mí azért tartott hosszabb ideig, mert roppant 3zémban jelentkeztek a kis aláírók, kik csak néhány részvényt jegyeztek. Ezek a kisebb atáirók teljes mértékében figyelembe vétpttek. míg redukció esak azok; ánl a nagyobb aláírásoknál tőrtént, a bo! a spekulácionátis " szándék valószínűnek látszott Ez annál is inkább szükséges volt. mert a részvényekben a váltóházak közvetítésével élénk magánforgalom rau jelentékeny ágióval. A részvények ssét-köldése teljes folyamatban van és még e hónap folyamában minden aláíró megkapja a részvényeit, a mennyiben annak a kötelezettségének, hogy az aláírási összeg hátralevő részét i\'anuár 5-ikéig beküldi, eleget tett. Másrészt a társaság bányaiban, dacára a téli időnek, fokozott erővel indult meg a munka. A míg a társaáság nak a technika legújabb vívmányai szerint felszerelt gépeí a helyszínére érkeznek, addig ott nagyban dolgoznak az aknák mélyítésén és a tárnák bővítésén, fejtik a zuzóércet, hogy a kiválasztás a gépek felállítása uiáu azonnal .nagyban történhessen. Az eddigi előmunkálatok után ítélve is már kétségtelennek látszik, bogy a társaság az 1897 évi április 30-án lejáró első négy havi üzletszaka után már májusban jelentékeny osztalékot fog Szelhetni, mely osztalék a későbbi időszakokban bizonyára még növekedni is fog.
Szerkesztői Üzenetek
— X. B. Flame- Cikkét élvezettel olvastak. AkUialjtÁiók miatt lapunk- rovata lefoglalva
lévén, csak a jövő számban hoihatjuk.
— B. L. helyben. Köszönettel vettük ériékes dolgozatát hozzuk 3,-»
*} E r»v*t alatt költöttekért 1 lciÖséftget a
v&Hftl te. Szerk.
Bált selyem zSveteket Só krtöl 14 frt 55 Vr\'g méterenként — valamint fekete, febrr, stipes Beanefcerg-selyrtn 35 krtöl 14 frt 65 krig méterenként sírna, caikos, koczkizott, mintiaott, damaszt t. t. b. (cin: ejy 240 különböző minoaég, 3000 azin éa mintitatbao ¦ t fc 1 a. ntegcend ilt áru póstabér éa vámmentesen a hashoz átállítva\' mintákat postafordcltáral W&r. Henneberg 6. (cs és kir udvari szillitö) selyem- ¦ gyára Zürichben. Svájczb* czímzett leve- • lekre 10 kroa, leveles? lapokra" B km bélyeg ragasztandó. Magyar nyelvenirt meg-rendeletek pontossá elintéztetnek .
Feleös szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes srerkesziŐ : Dr VILLANYI H. Kiadó : Ifj. WAJDiTS JÓZSEF.
Eo ex mindetv^D-dúc síi örülve gyen oientai ozoe
liatóSíiEÍItE bo-JeSTZOtt Tcdojc-
gryot haazaaltaa
Egyedül Talódi angol L
, {Tinetor» bat»« m tra)
THIERRi A.,
Prvjttraaa, i>iiisci-Siu;iTUl etilen.
r* góaiaisTiryll=L• m«irvizaa-*l-ta.k ét vSlo»4ayt zromSOttac ról&. & ItigTóglbb, lcgliaUjosabbiai W-jtoisjrait Sa leg-olesóbb aéptes fcaxl-aaí". m«ly a. steli- »* tftdofaJd»l-maki-t esybiti «tb. ¦ beltólee *¦ iíűBoies alkalzoaxbAtú. a> V«.16dj»ag4rmk jtuíü mindoc Uto? *ty ttrüst hílv«íjl,v»l fllátva. milyen cibili Tblctry ASolt, Kyog-ynaartir
_1 QiaBEyulbos" via btvbsvt. Min Se s bilxvamot, mely
sua a fasti tSlinyomÁau véi.ái»ttitbl v*n >*¦\'¦\'•-• ut»-liUaaak vi«si», mint liamitltaat ém atanr
cnal értóitelcncbb 7
itt !*thaW aiSJd v*d<ij
____hamUitóit és otAnióIt, vilamlat ortóltteien ntanutto: .
melyek a kSiSncée mea1évf.**té*ort> mai L»Izs»m;cgj-ij-«l vanniik ellátvm. elamaitait, altalaro * vvdüjf (u-t«rvicy *ia[>-jin tőrvenyeteo leu tUdüxvr. Hol lukumom ríaaéré a!n< atta raktár, .rendeljenek köiveWÜor.ül t-mn » eimtin^ Thierry A. Ozanzytf eyScy»»-\'Urrmk Pre^rad*. BohiUch-Sanerbrncn mellett, li ki» **gj » daplftüitc iro Mag>ar-orazde és Atwztii* bármely poít-Jielj\'*"! 4\'toroniba. kerül. Bonni* ét Hercegovinát* 12 kU .agy 8 dapl*Erej in * korona 80 flllir. 12 kíí v*jy6 dopUövognélkovMcbbotmm küldük. SiéjjeUüidéa ci*k * pesa olfisetei bok&ldéi- v&gy ntanvitel mellett.
Kin lenkor E^enae! loEyfiak * atld v»doJo.-jT», malylyel m vaWdlaáa- Jeléfl minden &>•* «I van litva.
A valód! angol ft
csiaWcs
•rejc és hatása.
Eitr keaSciuel egy 14 évee KjofyltSj tatUauk tartott taosUza UUtarB ¦BRFJOgTlttitott, íjabhaa r**\'t **) ÍS tvr« avkíx rikuer! baj a* no na ¦elUtoU. 1» angol cíoSakenScí. »tlj a !riiElTeiii1- t* USlt hajokail ¦ v:ecied6 e^beriiíyíelalealoib^ertíl-
desATHIERRY íft gy^*!1 SS^^\'IVijdiom
DPEtiP in 4 EUiébcn lűlnlmnliatbin; — föiikit
rKitmAUA ri„ét a píroi röta* ^rew ceatireU1-b*n Uteaö cMdauori SJOSjevS, 6wi*kÖtt«Wrtea reaikliill »ÓKT>»t*tDk miitt kltnnSkaek ellmert mii uyisekk*), kr-¦exT. As ans-ol esodskenöc* i*wnilh*tó :
A Lyenn*kár)\'»*iiíi mc!lb*jAn*l, tejgyaiomiessel, mell-k»m*HredSínéT," Orbiae,"taiiía«nnatnK ior«lraek; tsas- vagy oaontstbeiiUéiek, ítbek, senyedtiíj, d*ff«dt lí.b«k, JÖt caoutno ellen; üt**-, siarii-, 15-, vagáa is znzódiii »e-bek ellan. H»**nálbfcto minden idegen restek o. m. ttv«-, t*tzálkn, bomok, aatlink és tüskék etbayolitnaba. M.n-dennemü dngar.a^ kinövci, pokol var, nu*képi5dés, tót r»kbet*Kaée ellen, netcölci, kórömdag»n*t, hólyag- ét t«I-dSrifolt likak gyógyitásirs- llBd«a«e»a tgéal tekék, la. gyott taetreaxek, betegeknél hossxabb lekvés *lt»I támadt •ebek, oyakdsganat. vértorlodis, íüUogás éf * gyermekeknél elvíórti-Iú tiseboiedísek ellen stb, C> : - Ht«i tsWakaatfea ailatí zatinb, auil kltaaSbb hatásába*. • Igen ajánlatos exem •fyeSil állá titrkJl •ISvIgjáialkf ,e. minden cstJádnál kÓBiletbon teriWi. vl Két dobosnál kevesebb nem kaidetík; a saétkulde* U-rtrólag a* SiK«r olölcge* b*küldésa vagy pedig o^n\'*-tellel íwkSaoltetífc 2 tégaV- csomagolás, aailUtálevél es birmentea megküldéssel 3 toron* es 40 Riier.
Számos bironyitvány Alt readclfcesésre.
Figyelmeitetek mindenkit a natástalsji hamisítványok megvételétől, S kirem aaigoman arr* ügyeim, hogy minden tégelyen a fenti védjegy éa cégnek .is •fmgya) fr*f7 "ertirS.k- PregrsSiB.a Síleégetve kell ennie és mmd.i ténelynPk egy hajmálat ntaiitásb* kell becsomagolva lenni és lentíátnsió vídi*gygyel ellitv*.
Ai egyedüli é* valódi angol oodaienocsotn bamUitoi ás otániói, * vádiegy-törviny értelmében asigoman üldöztetnek, épogy e*en hamisítványok terjeístSl.
Egjedill oestenésl rerrás t Őrangyal BYÍ-gytárj "jTlat y M
4) Pregraáábsa Bohltach-Saneibrann mellett. \\ Baktár a lirtiH aTéaTM\'rtirtan, hol raktár nini tassék * mugrei\'de\'éí! kisvttlcniit 5ra»Btal Kjágvsx)
Urkox- TfilKBKI ADOLr* Pf»ST«d«b«», Stehttwh\'Kaaerbriiaa ¦atUlU clattsaL — Aa osatrák-rcagoat \\*dj*gy UiStroSJ\' taima: uu. ¦ —
5890/Lt. ^6. -
N.-Sanizsán a Szent Györgyvári utcában léW |Kozma-féle vendéglő he 1yÍ8ég betegség végetí Árverési hi detméüy. berendezéssel együtt
A nagjkaaizsit kir. törrényníék\'eVTe bérbe adatik. Vál Jkri osztálya részéről közliirré téte-^oz^t a feltételek végett
alulírotthoz forduljanak. Kozma György
lik, bogy ZaUmegye összesített \'r,r tárt Thsjtstbnak Pass P41 végK-hajtíst szenvedő kerecsenyi lakos elleni s\'az 1895. november 27-én fizetett 10 frt\' leszímitásÍTil 39 frt 60 kr. tőke, ennek 1880 jnliusl-tói jiró 87, kamatai, 21 frt 45 kr. eddigi 6 frt 55 kr. jelenlegi 8 a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a feotnevezett kir. tszék területéhez Urtozó a kerecsenyi 427. sz. tkroen t 657 hrsz. a, felvett ingatlannak Pass Pált illető s 712 frtra becsült fele része !897. évi februá; há 18 án d. e. 10 órakor Kerecseny községházánál megtartandó nyilvános árverésen el-! adatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett] beesár.
Árverezni kívánók tsrtoznak a beesár lO\'/.-át készpénzben vagy óradékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kélt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék i mint telekkönyvi hatóságnál 1896. éri } október hó 7-én.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
oooooooooooooc
vendéglős .Hagy Kanizsán.
A E&gyérdemtt közönség figyelmébe!
Tisztelettel todatom a nagyérdemű közöuaéggel, bogy a
Kerepeai-ut i5- u- iliíí leró
Fehérlő szállodát
átvéve, azt teljesen ácalakitottam a a szobákat ujénnan berendeztem. Ennek daczára ar árakat nem emeltem föl, sőt azon ujitás által, hogy 1SS7. január hé 1-töl kezdve a regi szobaárakba a kiszolgálás Oervic?) költsége.is betudattk, tetemesen alább szállítottam.
A szálloda .adrarán pedig nagyszerű éttermet /pírettem, a melyet Ízléses berendezése, dúsan fölszerelt konyhája, a legkiválóbb termelök borai és ige-; olcsó árak ajánlanak. \\ -
A tisztelt közönség kegyes párt-fogását kéri tisztelettel
Stadiep Károly,
txallodatnlajdonoi, éi a "keleti pályaudvar vendéglőse.
TJtánxa > ellen védve 16808 az. a
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott mű- és kötszerész
BUDAPEST, VII., Erzsébet-kőrut 50 sz.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyárt máuyn orvosszebészi és betegápolí-i tárgyakban.
Saját találinanys magy: kir. szabadalmazott
P o I g k r-féie
m é> r -v ic ö t, ő,
haskötő, göre.ér elleni (jnramiharitnya, orlho-paedia készülékek, m&libak s kezek stb.
Valódi franczia külcnleeesaégek F. BERGDERiNT FILS párisi gjáribe!. Réixletes képes irjegyxék iagyen éa bérmentTe.
Cs. és kir. osztrák-magyar és belga kir szabadalom Eltemetett Bruaaxel 1813. iranjénm a diBXokmanysyal.
KELETI-ffele aérTkötŐ
orvosi tekrnté!yek vélerxé-syeBieríDt a legtökéletesebb
ezen nemben, nem csoszik, c*m gyakorol kellemetlen nyomást éa ellávoiitja czél szerű szerkezeténél fogva ai eddigi Bérvkötők hiányait,
KELETI-fele gnmml Servio* ló
idomitbató pelolíival. saar-vaibőr-védőrel ét biztonsági Övvel.
Árak: egyoldala 6-8 frt,
kétoláala 19 U trt. Gyáramban kéazfllaek eten-fcjvöl ; Műlábak, toűkezek-
$\\€í f íu : ük. {Hetsing* u\'t itcdfzer) anbopae-diíi ÍSítík, htikotok, — göirtér hunriyakéi min- ¦ ienféle frccaala gommi árak.^
Hrgrendelesekft pontosan és dicséretesén eai-közoL
f?PT 1?T1 T cs. éi kir. szab. kötszerész és
. FLQxlet és sérv-kötészeti müíseW: BUDI PEST, IT. Koronaherczee-ntcza 17. S.) Sebétxeti möazergyár: Eostély-ntcza (Karoly laktanya Nag7 képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Megb.
ivó!
A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság /. 1887. évi február hó 7-én d e. 10 órakor
tartandja saját helyiségében
52. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a :. cz. részvényeseket tisztelettel meghívja
az igazgatóiig.
Taxácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozat hozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az igazgatóság előterjesztése az alapszabályok 38, 46 és 79 §§-aínak módosítása tárgyában.
5. Az üresedésben levő alelnöki állásnak választás utján leendő betöltése 2 évi időtartamra az alapszabályok 27. §-a értelmében a sorrend siérint kilépő Danneber\'g Jakab, Ifjn Fesselhofer József. Fiich! Pál, Maschanzker Mór, Práger Béla, Sártory Oszkár, Scherz Albert, Sommer Sándor, Stern I. Mór, Vágner Károly 10 igazgatósági U.g, agy Heimler József, Jnbász György és Sch\'warz Gosztáv- felttgyclő-bizottaági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig az igazgatósági tagok helyett 3 éri mig a felügyelő /bizottsági tagok helyett egy évi időtartamra.
6. Ketáni indítványok. .- • í \'"*;
JEGYZET: L í. o%- TétxriajHek fipeljntixetaek, 3ólx«rint liav«ó l.p-jiiiit 1897. éri február hó 6 lk oap)tn délelóa S —12, délntáa S—5 órüj &s ínléiet \'aeiyiséfében sieniéiyesen r^y megbJW*lctyi«is raaíiett AtTehetik.
Kftaáegjestetiií, bog, az alapsrabilyok ll-i^g-s. tserict; aaaraiatí jogot csak as gjakoroltutt kinek réairényt « kOigyu!é« ajegelőaplfí négy hittel serére ^íratott ¦ ..>¦-
3K
¦Moll seidutz por
Cssde *kk» Talödiak. ha mimUgyik doboa IColl A- "MJogyot «
aláírását tSntnö fal. 4 tüll A.-fWi SaUlitz-Mrek tartós gyógykatass » legmakacsabb tyeawr- •« fl-tottestetaak, gySaotíVres é, ajaoShlr, rígaott azakrakaáé. majb tatalom .tr-
\'"íriSfc óía «sia*» un» altarjedest asarz.it. - Án sav las*atét«lí arsititi it kazaak : frt «..e.
HaaliitiMk tlrvéayllaq fenyíttetnek-.
Ciak akksr validi. ¦» «™f,Tíií. ÜT!
MOLL A. TuJje^yét taaUti tel éa . Ml\' felirata íncrttjaí Van sárra. A Beil-féls Fr taszk át>r«eiz ** ti nevezetesen aüst fajdal officsillspi tő oeaSrzíSieBl szar Icöszrén;, CRtl es a meghűlés egyéb követkéz ménjei ti á! Ifijfitaeretesühb népszer. — Ejy óaa-zstí wgágtJ Bre; ara\'90 krtfrzar._.___
Moll Salicyl szájvize.
(F5alkatréaze • íozolysavas szik»ó.) A níadenaapi asájiisztitaatnít különösen fontot bármely kora gyermekek, mint fel-HŐttak szinsira; mert e szájvíz a fogak további épséget biztosítja t egyzierzmiod jmr lojtajaa eilen. — Ejy Heti A. »é4J«sye»e! «1111111 Ina] ára: 60 kfajazár.
691) Féazétbaides:
IMI A. gytgytzwetz, es. és ktr. udvari szállító által,
Bécs: 1., Tachlauben a. sz. Yklael Be«r*asBleaek aapeata paa\'aatáavál BuMSatt te\'ieai:letaak. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
......_____________________...... g
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Q
Raktár: Nagy-Kanizsán Botanfeld Adalf ?8 fia 9
Ricitíer-féle Horgony-Paio-Expeller
líiniment. Capsici comp.
ílten hirncves házitzer elleutállt az ÍdÓ niegp ró hálásának, meri mar tóbb mint 27 óv óta megbízható, fájdalonesMtapüö bedörzse-leskéit aikaimazíabk kSaxvényiie!, csüzsál, tagsagflatásaal és ms5-hSrécefcné! cs az orvosok aitai bcdörzsölésetre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Paio-Espeller, gyakorta Horgony-liaiment elnevezés alatt nem titkos, szer, hanem igazi népszerű Kisszer, molynek ort háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 Ér. éel frt. üvagcnkénli árban majdnem minden ffyógy-szartárban kesz-etben van; főraktár: TÖrok József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás aLkalm..vai igeo óvatosak tegyück, niert több kisebbértékü utánzat van íorgaioiüban. Ki ne» akar neottincsodsl, az minden botm ÜTeget ^orocir/\' védjegy ós Righter czégjegyzés nélkül miot neai valódit utasítsa vissza.
RICHTBB F. AB. ég- társa, a. et iir. aéfari gjgfjfc. EBB6UTJtBT.
f
«a»
I !
o I
nagyszerűen íiatnak gyamar bajokait, néttüIozlMtctieű is iltolaWai. tamtrttat házi és Dépazer.
A gyomorbetegséi? lOneiei: tHvágytz taaiáf, gfcmorgjsageség, MzSs leh-cisi, fcttujiiifl, Mvanyu, feibCfTögís. hasinooés. írWBOr^éí. íelKlegeí, rrrilkakiva^atztáa, tarjasig, ttador éi hányat, gyomorgftrct xzBkSté*.
• Hathatós gyógyszernek, bizonyult feftajasaal, a menynyiben ez a gyomortól származóit, gyoarárh^lterhaléuiét ételekkel és italokkal, aílixztak, míjbijok és bamor-rhoidiknal. ¦ •
Emlitett bajoknál a 7Ká\\rÍA«zeUl gyenorrteppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg azaz bizonyítva!:;.- tacusit Egy kis üvíg- ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy Orea* ára 70 kr.
Stagyarországi főraktár: Tfirök JmxMmF gyógyszertára Bad«f»e*t, Király utcza 12 sz.
A Tédjegyat és alairast tüzetesen testek megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld Bzalag van ragasxtra a keszitD alairasartd (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom\'1.
* ¦arlaczeiií gysstorcseppt* valo4lÍan kaphatók.
JíAGY-K ANIZSÁ S : Priger Béláét Belas Lajot gjógy szereize lenéi BARCSON: Kohót _ Siodor gjófyaa^réazaél.
g ooooooooooooo
}
5
% % %
5 íc
í % I
í
Minriaanki fé!ti ** egészségét «s
megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Keth-relner-kiYé hozzátétele által elvész az idegtzgató babkávénak általánosan Ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ******** a kinek egészségét valami megrontotta. KQtőnösen ideg-
Mindenki
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok. ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.^************ «ij j_ asszony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jó ékony lyilnucn nttéssal vtn a tápiá|0 Kithreiner-kávé a a kik kellemet, sriyhe^lze miatt, ugy babkávéizzet keverve, mint tisztán nagyon szeretik.
MindSnki * ki * háztartásban takzrék^s, de ízletes és a mellett egészséges * kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szem-
pontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán.
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé
valóban I egészség) és
..........._ család! lkává, a mely
azsmakben a legjobb malátából készül; a babkávé kedvelt tz*t i Kathrelner-(ó!e gyártási mód adja mag neki, a r»e:y a !eg:riir»se-b szaktekintélyektől oHsrnarve, mindan asűvatt ál iámban tért hódított Csak a Kathralnar-kávé egyesíti magábert a babkívé kstlamesen ingerlő izét ós • maiá\'a-Uvénak flgéizségas, o voalltf •tlsmart és m»garösít»ít előnyeit. &ftfe*»*fee»*eí;**8t**«*«í!St«****a»i*«*
Tévedések ós megká-o\'odás kikerOlóse SÉga\'.t beváHiilás •tkatmávat tessék |ól vigyázni az ere- \\u detí dobozra, t melyen ez a fe Írás van LllTQlTiG7.
il «TH KDSltba!, vm\\m iiüR nl\'.i i Kaihreit.
«t, liBisitei! tin m
Eredeti ,Otto*
Benzin-motor
a kisipar résiére nélkülőzhet-len. Kiismert legolraúbb hajtóerő oly helyeken, a bol nincsen légszesz.
Benzin-iokomobil „Ottó"
üzemben sokkal ölesebb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kivi* lésn alkalmas. Kincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langeri és Wolf gázmotor-gyára Budapest, V!., Lázár tuca I. «.
Költségelőirányzat, prospektus, felvilágosítás díjmentesen,
m
(Keosteii Me nmm- x
laláatsfll.) X
E pilulák hasonló íé- X
szilméoyeknSl minden X
lekintetben feljebb be- St
c.-0bnd6k; — menlek SJ
minden ártalmas «#
anyagoktól, az alt esti 22
szerek baji:na! leg- ZZ
jr jobb eredméayuyel hatenált itván, Eyen^éden hashajtók, vértísititók; egy a*
X gyógyszer sem jobb s mellette oly ertalmatlan, miot e pilalák a X
x s % é fc s % o r a l A s x
X X
%# alegföbb betegségek forrása ellec. Cukrozott k.ülsejfik. véget; m Ryer- «,
m mekek in sziveaen veszik. 2
•4 eaP* &gr 1B pl\'alát tart.lrnazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 fi
dobozt, uh/it 120 pllnl.:t tartalmazó, csak 1 írt a é g
Ó,.,. ¦ Ul Cíátokló:- kü,önösen ó.akodjuok KérjQnk hatirozouaii S
vas. Keastain Eroébet pilalát. Valódi ta,k, ha minden dobot X
törvényileg bejegyzett védjegjQakkel piros-f k^te nyomtatásban .Szent J#
Lipót- és .ÜCBatela FBlöp gyógyszerész" aíaiiávsa. van ellátva. ^
í kereskedelmi lörvésTazékileg védett csomagjaiuk aláirasnokka] <b%
van éllktva S{
¦EUSTEIM FÜLÖP X
.Szent Lipóthoz\' címzett gyógyszertára WIEN I, Piánkon- X
gasse 6. — Btlrtár Nagy. Kanizsán SZ
BELOS LAJOS uyózyaiertárában. m
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XX
PáCICLII SAB0.LT
(Alapittaiott í8G4-ben.)
Első magyar kard, sarkantyú és vivó-felszerelésí gyár
BUDAPEST,
Gyártelep: Vili. Saiassa utca 9. Ft üzlet: IV. Koronaherceg-u. IO. Fióküzlet: VIII. 0llői-ut 66. szám.
Ajánlja saját gyártmánya tiszti, gyógyszerészi
állatorvosi, legénységi, úgymint díszmagyar-,
jogász- és g y e r m e k-kardok, oarkijn-
tyuk, kardkötő és portopeék.
mmmmmmm Olasz, frands, és magjar
rlfófeUíereléselt.
Arjegyxé&et fraaei Stilila
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
„Barát Ital"
cimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság elten. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb füszenizletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u. 12.
Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Berdin Márton füszerkereskedésében
ZENKE ZOLTÁN. .
Nyomatott lij. Wajditi József könyvnyoatdájábaaNagy-Kaisizsáa.
Nlfii-KAIvTO. 1897. január 30-án.
etsfiietést ár:
Zteu évre - . 5 frt — kr 1 évre ¦ ¦ • 2 fn 50 kr, etedétrt- . . . 1 ín 25 kr Egyet 10 kr.
HIKDÜTÉSEE 5 tujiboí peutaorbaa 7, rntiodator} jt t minden további iorén 5 kr
S VI LTTÉRBfiK t lorookéDt 10 krértVéteteek Xmc-atari il-íiik^ío^ien egyet: irdetéeért 30 kr."Tuetendő
XXXV!. évfolyam.
Akó (uelleaii rész** illetó e {dea köri era ét ji felelőd szerketz-ó la erére, u anyagi részt üietc költi eméayek pedig * kiadó , S<-jtére ritnzett-sn Sagy-gatrixsévra bérmentve intéz esdő Ír.
Bérmenteüen levelek nem fogad-tatnak el.
Kéziratok vissza aem küldetnek
A nagykanizsai ^Ipar-Testület1\', ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság\', a „Kotori takarépénztár ésivé^y-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tözoltó-egyla% a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* * \'.najtf-kstfrissai taitók^áráakör-, a ,nagy-xaaizsat keresztény jótékony ¦óegyief, „n.ianizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézeteV a .katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztraáuyáuak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP,
SUkfc.
Nagy-Kaaizaa^ 1897 jan. i2.
\\y.) Egjes11lnek}hogyintrikáJjauak, hogy egymásnak tekintélyt és kenye-rt| szerezzenek. Összetartanak, hogy a fóar a gazdag asztalán helyet foglalhassanak. Maguk "között a leg-iniimabb a leg családiasabb életet folytatják, de közös érdekből cselt szőnek mások ellen.
Ez a kóteria definíciója. Nein mondok semmi ujat. A klikk szellem mételyezi meg a kisvárosi társadalmi életet. A kí a klikkhez nem tartozik, nem mehet se bálba, se köz va e sorára, mert az a veszedelem érheti az extra muro-állót, bogy elválasztják az egyház, akarom mondani az étkezés közösségétől. Nem tartozhat a famíliához, nem tartozhat azok közé, a kik egymást kölcsönösen bámulják.
A társaságok célja a társalkodás. éi mit tapasztalunk egy téli estén rendezett soiróen ? Azt, hogy a klikkek elválnak abból a közöségtől, melynek kedvéért egy társaság alakult.
Folyton válási perben vagyunk egymással. Kegyvesztettek vagyunk pgymás szemében. Mint tagjai a társadalmi köröknek mindig kisebb és kisebb párt\'öredékre oszladozunk és egyszer csak""arra "ébredünk, hogy annyi a klikk, a mennyi az ember.
Nem, nálunk még nem szabadelvű a társadalom, még nem vaujuk magunkénak a társadalmi egyenlőség elvét. Nem a népies elem, nem a polgárság gyakorolja a préponderáló befolyást. A társadalom nem istápolja a tömeg érdekeit. Ki pártolja az egyenlőséget a társadalomban ? Ki tartja a bőröst, a szücsmesterr. a szabót a klubban gentlemannek? Sz csak az Egyesűit Államokban, a valódi demokrácia hazájában szokás. — A népnek nálunk társadalmi tekintélye
I nincs, azért is nincs hitele sz uri ; osztálynak a népnél. A népszerűség I nálunk nem jó ajánlólevél. Pedig a
¦ valódi nagyság szabadelvű, nyájas, ; bizalmas és népszerű.
A nép nem szereti a politikai szabad-elvüséget, ha az csak doktriner elv j és nem társadalom szülte szükség. | Az értelmiséget, a tökét, a nagybir-\\ toko0kat bár megilleti az első szó, a tekintély, a mely vezet, a mely irányt mutat és vitás ügyekben határoz, de azt is csak a meggyőződés erejével tehetik, nem pedig tár sadaimi exkluzivitással, ring-klikk és koteria rendszerrel.
A tömeg előtt elzárjuk klubbja-inkát, kiselejtezzük azokat, a kik véle-! menyeink szerint oda nem valók, de i ,re bene gesta* miért zárkózunk el \\ hidegen egymástól még magunk kö-; zött is. Miért keressük mindenkiben ! a részleteket, miért nem tekintjük az egész embert ?
Eüsz az a folytonos válogatás az
¦ emberben olyan esti mulatságon megrontja teljesen a muiató kedvet és
\\ igazán nem szórakozunk olyan jól, | mint azt elhitetni szeretnők egymással. Saját szomorúságunkon mulathatunk. Gyülölségünk még a táncteremben, még a közös asztal mellett | -sem ¦ csillapul és a- tutajebnképeni
¦ mulatság a dologban az a szintéit i béke, melyet egy pár órára egymás-I sal kötünk.
Ezeknek a társadalmi sebeknek I érintése kellemetlenül fog hatni mindazokra, a kik a klikkrendszer hívei. Nem is várható, nem is remélhető, hogy ez irányban javulás álljon be. Még nagy gazdasági átalakulásokon kell átmenni társadalmunknak, hogy az előítéletek régiségtára átadathassák amá processzusnak, melyre egyes-egyedül méltó — a korhadás-uak és a pornak.
Déli vasuf.
A déli vasnt függőben levő ügyeit csak a kiegyezést tárgyalásokkal kapcsolatban kívánta ugyan a magyar kor itány rendezni; az nj vezérigazgató kinevezése azonban hamarább fötszinre hozta 2 kérdést, a mennyiben a kereskedelemügyi miniszter egy, a vaspálya-társasághoz intézett leiratában kifogásolta ezec személy: ügynek meghallgatása és előzetes beleegyezése célküí történt elintézését és köveU!te ezzel kap csolatban, hogy a társaság szervezetében bizonyos reformok hajtassalak végre. B a magyar kormány — igy szó: többek közt a szóban fevö leirat — a" társaság igazgatási szervezetét-a magyarországi, vonalakat illetőleg ideiglenesnek tekinti és snlyt fektet arra, hogy a fönnállóit személyi körülmények változtával kielé gitöbb, a magyar állam .fönhatóságának az itteni igazgatási azerv felelőségének megfelelőbb megoldás létesittessék.*
A vásot-társaság erre azt az álláspontot foglalta el, hogy a miniszter ama kívánsága, mely azerínt külön magyar vezérigazgatói állást kellene rendszeresíteni, logikátlan és jogilag is tarthatatlan. A déli vaspályatársaság ugyanis osztrák társaság, mely 1858-ban adott koncesszión alapul. Ezt a koncessziót semminemű későbbi szerződés vagy egyezség nem módosította. Noha a közjogi viszony azóta megváltozott, a társaság ma is kizárólag osztrák társaság maradt, mely a magyar kormánynak csak annyiban van alávetve, hogy az-itteni hitó-ágok-mtk ix \'Üzem vezetésére* vonatkozó rendeleteit teljesiPani tartozik. A tisztvise lök kinevezése egyedül az igazgató-tanácsot illeti meg. A kereskedelmi miniszter nem követelheti azt, hogy az igaz-_ gató-tanács külön magyarországi vezérigazgatót nevezzen ki, annál kevésbbé, mintán a budapesti Üzletvezetőség hatásköre az utóbbi években olyan mérték-beu nagyobbodott és az üzemre vonatkozó legtöbb kérdés&ea olyan önállóságot élvez, bogy majdnem külön vezérigazgatóságnak tekinthető. Időközben az uj vezérigazgató bemutatta magát a magyar kereskedelem ügy intézőinek s a velők folytatott tárgyalások állítólag azt a benyomást keltették,.hogy a társaság a vállalat jogosult érdekeinek megvédése
mellett teljes mértékben tud számolni ama kedvezményekkel, m elyeket a magyarországi vonalak igazgatása tekintetében támasztottak s oly megoldási mód fog eléretni, mely mindkét fél érdekeit kielégíti és a magyar állam fönhatÓsági jogarnak is meg fog felelni.
Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a vitában egy kis félreértés foglalt helyet, a mennyiben ugyanis a magyar kereskedelmi miniszter nem kivánta azt a társaságtól, bogy külön magyar vezérigazgatót nevezzen kí az itteni vonalakra, kivánta csupán azt, hogy a magyar vonalak üzletvezetősége a jelenleginél nagyobb Önállósággal ruháztassak föl.
Ez a kívánság teljesen indokolt ís volt A társaság azt mondta ugyan, bogy a magyar vonalak Üzlet vezetőségének hatásköre az olóbbí években oly mértékbea gyarapodott és az Üzemre vonatkozó legtöbb kérdésben oly önállóságot élvezett hogy majdnem külön vezérigazgatóságnak tekinthető. Kénytelenek vágyónk azonbana konstatálni, hogy éppen a legfőbb kérdésekbea: a kereskedelmi szolgálat tekintetében a budapesti üzletvezetőség semmi önállóiággal sem bir és a bécsi vezérigazgatóságtól kell -minden egyes esetben tanácsot, fölhatalmazást kérnie. Iiyen körülmények közt meglehetősen aláazáii az itteni Ü/.letvezetőség hatáskörének jelentősége. Nincsen csak félig-meddig is önállósága éppen azokban a kérdésekben, melynek a közforgalom érdekeire legnagyobb kihatásuk van : a tarifális kérdésekben.
Bajos is e tekintetben változtatni, mbrt nyilvánvaló dolog, hogy a tarifális ügyek intézése egy vasút vonalain célszerűen csak egy kézben, egy helyen ^összpontosítható. E részben tebát alig lesz meg a kiránt eredménye annak az életbeléptetni célzott változtatásnak, hogy mig eddig a budapesti üzletigazgatóság az egyes bécsi szakosztályoknak volt alárendelve, ezentúl a magyar vonalak üzletigazgatósága jövőben közvetlenül a vezérigazgató fönhatófága alá helyeztessék, igy bizonyos tekintetben a vezérigazgatóság részét tegye s ennek folytán a budapesti üzletigazgató a bécsi igazgatótanácsban maga adná elő javaslatait.
A magyar kormány szemei előtt olyan-
szerű reform lebeghetett, a minőt annak idején Baross miniszter életbeléptetett a szab. osztrák-magyar államvasot-társaságnát, teljes önállósággal ruháztatván föl a budapesti igazgatóságot nem a legtöbb kérdésben, hanem minden kérdésben. Ez valóban külön igazgatóság volt. Ha most megelégesznek egy ilyen közvetítő elintézéssel, az arra látszik mutatni, hogy „nem sok idő fog elmúlni a déli vaspálya magyar vonalainak államosításáig", a mivel a bajok egyedül szanálhatok gyökeresen, á magyar államnak, igaz, nincsen mai nap már szüksége e vonalakra, mert az ál-lamva>atak tarifapolitikája uralkodik minden főirányban. Szüksége van azonban a vonalai álul érintett vidékeknek, mert ha a dőii vaspálya az utóbbi időben nagyobb simulékonyságot taousitoit is az államvasutak tarifarendszeréhez, mégis tény az, hogy „ezek a vidékek gazdaságilag sokkal hátrányosabb helyzetben vannak e vasút magas tarifái következtében azoknál a vidékeknél, melyek a magyar kir. államvasutak jól bevált, olcsó tarifáit élvezhetik.
(M. Nemzetgazda.)
B. A.
Mulatságaink.
— Sét estélyről. —
Benne vagyunk a közepében] A fáradhatatlan csörgő sipkás herceg, a legnagyobb demokrata mostanában nap-nap után, ujjongva, dévaj iocselke-déasel kacsingat be a leány lakások függöny részein és lopva a parányi nyilasokon, mint a legügyesebb szerelmes, egy rózsaszínű aranyszegélyes kis névjegyet dob be.
Szívesen látjuk önt ma este
szép kisasszonyom-Karnevál és Terpszichore.
És a kisasszonykák nyugtalanul, lázasan várják az esthaj nalcsiílag éb -redését. Valami kábító, édes illatot terjeszt az a kis névjegy és ez megzavarja az ö kis fejüket.
Végre előáll a Saker.
Talán a fogatokkal kelittí volna mindjárt kezdenem a szombat esti mulatsá-
T 1 ft C A.
Főhadnagy ur Szivák.
— A Zalai Közlöny* eredeti tárcaji. —
Irta: SALGÓ SÁNDOR
Éjfél után lehetett már, mikor befordultunk a kávéházba.
A kit fénylő ércállvány kőzött, a kaszéroő tródusa fehéreres márvány lápjára hajóira, egy fanyar, mogorva képfl, kopaszodó joggyakornok állt és kidülledt, lázas szemekkel szorongatta annak a szép szőke rizapttrozott hajú kaszérosnő formás rózsaszínű karjait, közben hangosan citált régi önképzőköri gyakorlataiból hatalmasan ostoba frázisokat
Odébb egy nagy kerek asztal körül bosszú oyakn karcsú palackok mellett néhány újdonsült tejfeles szája kis tiszthelyettes és hadnagyoeska lármázott éktelenül, egyik-másik maró megjegyzést téve a joggyakornok hiányol, hulló hajzatára.
Egyszerre esak mind felugráltak helyeikről és szalutálva, komoly arccal néztek a plüssfüggőuyajtóra, melynek nyílása közül kardcsörtetve vált ki főhadnagy ur Szivák alakja, ki csak olyan immáí-ámmál, két ujjat odanyom\'* a sapka ellenzőhöz, intett a gyerekeknek és szótlanul leült közénk.
A pincér minden kérdi* nélkül egy pohár abszintot tett eléje.
Főhadnagy ur S-ivák nem tartozott ama snájdig, babaképü katonatisztes
közé, kík után titokban sóhajtozva tekintgetnek fiául leánykák az ablak függönyök részein. Nem volt szép, de azért fakó, színtelen arca, határozott, szigorú tekintete, magas nyift homloka hamvas tzürke hajával valami rendkívülit, valami érdekeset rejtett magában. Sötét kék blúza nem feszült simán testéhez éa kissé mára téglavörösben játszott, barna keményre kivasalt gallérja itt-ott megtörött és szélein köröskörül erősen kiverte a piszkos zairfolt. Sapkája is csak oiyan Ütött-kopott szegélyein foszladozott sz arany zsinór. Kardja sem fénylett ugy, mint másé, három-négy helyen is behorpadt és a pórtopétának csak a csűcskéje volt egész, a többi csak ugy szakadozva kuszált cafrangokban csüngött alá.
Lengyel fiu volt; ugy formára, erős, csikar, csontos, de lélekben igazi mag\', ,„¦¦. Egyik legnagyobb hibája volt, hogy a civileket többre becsülte bajtársainál és ugy titokban maga is a köztársaságról álmodozott.
A harmadik pohár után rágyújtott féiig elrágott szivarjára és fejét kényelmesen odatámasztotta a zsőlle puha, bársonyos karjábos ? és mintha a felszálló kékes füstkarikákban gyönyörködnék, lopva szemmel kisérte tu\'nan a gyerekkatonákat.
Egyszer csak megfeledkezve mindenről, nagyot sóhajtott, hogy virzainája, kihullott fogai közül, melyet aztán boszu-san tapasett el az a-ztat alatt.
— Lássátok fiuk, ma tizenkét éve,
én is olyan jókedvű voltam, mint azok ott. Az első arany zsinór, a gyöngyöző bor felzavarja az ifja vért csillogó, ró -zsás álmok, mikor a felpezsdült vér első bevülésében a tábornokságról kezd álmodozni. Ostoba haszontatanság .... de mégsem! Oly édes, oly szép az álmodozás, hisz csak ez az Öntudatlan fiatalságnak egyetlen vagyona. Caak a józan ember becsmérü a képzelet ropta, mely fésyiő zománcos palásba takarja az ismeretlen jövőt Hazug, de szép álmok, egyszer engem is magukhoz Ölettek csábítóan kacérkodva.
Higyjétek, ha most oda lépnék asztalukhoz és azt mondanám nekik;—fiuk tépjétek le gallérjaitokról a szikrázó aranyzsinort és a fénylő, haszontalan kard halyett vegyen ki-ki inkább szer-I azátnot könyvet kezébe, — kinevetnének és azt mondanák bizoaynyal :
— Szi herr oberlajdinant, s/.i szind ferrükt
Félig gyermekek még, kik lázasan kapkodva nynlnak a csillogó, hamis játékszer után. Vagy olyanok inkább, mint az az ifjú szerzetes, ki fiatal lelkének ! egész rajongásával csak Isten szerelmét keresi, bátrai szűzi fogadalmát köt. nem nejtve azt, hogy az Istenuel dacol akkor legjobban, mikor természet feletti esküre t*3zt le hitit.
Idővel elérkeznek a kijózanodás bántó, mafcaagolő napjai, de ekkor már késő, meit katona mindenki lehet de kato nából alig lehet más valami.
Hányszor undorodtam önmagamló\', ha
ugy néha egyedül Ülve lakásomon, a néma csendben, a titokzatos félhámoly-ban felvétettem azt a kérdést: vájjon ki és mi vagyok én?
Senki és semmi. — Egy merev, gépember bontakozott ki előttem, saját ké-í pem. mely kommandóra mozgatja tagjait Megy, megáll, fordul, de mindig parancs-j szóra, mely ellenvetést nem tür. Gyakran | elpirultam ilyenkor. íme a világ ideáit | teremt belőlünk, pedig oly nevetséges j karikatúrák vagyunk tulajdonképen. 1 Agyunkat, a hogy a hadsereg kötelé-i kébe lépünk, oda helyezzük egy elvá-; sott agyoodörgö.\'t bádog sajkába és meg-j hajolva, átnyújtjuk az államnak mondva: \\ ¦\'—- Saját énem. íme megsemmisült, kérem azt a kis autómat gépet a „szub-ordínációt," _had helyezzem üres koponyámba az agy helyére. Az első pillanatban, mikor Öntudatra ébredünk, gyakran megrázzuk fejűnket mert kényelmetlen, bántó az a kis önműködő masina, az a kis óramű, melynek titkos kulcsát mások tartják a kezűkben.
A világ azt hiszi rólunk, hogy tökéletes karakterek vagyunk, mely irtózik minden szenytői.
Karakter! nevetséges ámítás, melynek komplikált kerekeit a józan gondolkodás, az éles megfigyelés hamar megakasztja útjában.
Ez is csak a féle parancs, mint a minőket a reggeli raporton olvasnak íel.
Kell, hogy lovagiasak !«gyfiok és mi azok is vagyunk. Megvédjük a ruha becsületét. De higyjétek, hogy sok mea-
terlegény piszkos blúza alatt sokkal Önérzetesebb sziv dobog, min t némely aranyzsinóros cifra mentében.
A ki a katonát a maga természetes valóságában akarja megismerni, rejtezzék el egy tiszti lakás zugában . .
Kevés fizetésért túlsókat követelnek tőlünk s a ki véletlenül nem valami gazdag nábob fia. annak fejét erősen szorongatja a csákó.^KésŐbb, mikor megszoktuk azt Ís, bogy vacsoránkat csak ugy titokban otthou költjük el .... . midőn már teljesen érzéketlenné váltunk az igazi uri kényelem iránt, találkozunk egy leáoynyal, kihez nem a léha szerelmeskedés gondolatával közeledünk, a kinek szelíd, ábrándos arca mélyen bevésődik lelkünkbe, de a kinek nincs pénze kaocíőra.
Csak agyunkat és egyúttal nem szivünket kéri el tőlünk az állam is. Nagy baj ez. Napról-napra elviselhetetlenebbnek találjuk a nyomorult életet Meg-; fordul fejünkben többszőr is az a kér-dés, vájjon egy egyszerű szürke civilruha, egy kevés fizetéssel járó hivatal, hogy ffc^rone?
Otthou egy kin rózsa* arcn kedves i menyecske várna bennünket naponta i szerény, ízletes ebéddel. Némelykor tán | jutna még arra is, hogy elvihetnénk va-: lameiy kávéházba zenét hallgatni. Egyszer majd csak berepülne a gólya és egy pufók arcú siró rivó kicsi jószágot helyezne a barnára festett közönséges j bölcsőbe. Ekkor már vacsora után mind-i ketten odaülnénk melléje és ringatás
EXXV JÉVFOLYaM.
ZALAI KÖZLÖNY
1887. JANUAR 3G-án.
got A sugár at csendes nyugalmát ez este az egymás után robogó kocsik nagy zaja verte fel. A szőnyeges lépcsőházban magas virágok díszelegtek és a szemközti tükörbeli, még az öreg arak is igazítottak egyot deres bajuszukon. A nagyteremben a villamos körték fényárjában a mozgó fehér Gertiből élesen faltak ki a gyorsan tovuíurranó fekete rubás rendezők. S nemsokára t ,Ma-gy?.r Népdalok5 után felzúgott a taps.
A duetbeu Wechofsics Roza és Dörschlag Koűrád arattak nagy sikert. — Mindkettőjüknek szépen csengő, üde hangjuk vas és a taktust szigorúan megtartják.
Zongoráo Hirschel Hermin kísérte a .kettőst* Majd dr. Kiss Ernő lapunk feiolőa szerkesztője ül: az aszúihoz és felolvasta az ez alkalomra irt: „A tánc én íróink" cimü remek kis cikkét. Rámutatott hazai irodalmunk kimagasló alakjaira, kiki mint nyilatkozott\' a.táncról. Volt ki szerette, mig egy másik ép ellenszenvet érzett a mozgás művészete iráat. A felolvasás ügyesen, kerekdeden volt összeállítva. Á felemiitett táncok majdnem valamennyié ismeretlenek ma már a magyar közönség előtt, & mi azt jelent\', hogy elszakadunk mindentől, mi a matthoz füz neonunkét.
Igazán csattanótok éa találók voltak > befejező sorok:
„Kisaswosyainkník kívánom," hoey járják el mielőbb a „ra eny eg z é t án-cot,* de férjük sohase járjon velük .mogyorósban táncot." Komoly szándékú fiataljí.iuk pedig ne feledjék, hogy könnyebb az asszonyt láncba vinni, mint ráncba szedni.
De most már befejezem, mert Jókaival azt tartom, hogy: „Aki táncolni akar, annak .dudás" kell, aki muzsikál és nem .pap/ a ki prédikál."
A közösség zajos tapsokban adóit kifejezést elismerésének és sokan mondogatták, hogy szívesen hallgatnák tovább is a „pop* aramat.
A 4. szám Storeb ,Jnx Polkája" volt. Ezen mulatott majdnem legjobban a közönség- A; első és a második hegedűt Horfrichter Emma és Prájier Ilon* kezelték ügyesen. — A, többi résztvevők voltak. — Hirschl Hermia (zongora,) Szaiay Irma (triangei.) Knortzer Margit (faimile,) Kohn Margit (pity-p-lety) Strém? Ilona (tamburm ) Krippel Paula (csörgő,) Szalay Erzsi (kakuk.) Irmler lulisks (trombita,) Major Gyula (fuvola,) Kondor Jenő (mély hegedő) Gurtler Ferenc (kis bőgő,) Brück Adolf (nagy bőgő ) Sioger Kálmán (kis dob.)
A tiagy dobost egészen eltakarta hangszere, csupán a kezeit láttuk mozogni, de a műsorból tudta mindenki, hogy ki ó. A szomszédom egy körszckálos elismert riporter ezen mulatott legjobban éi kacagva mondogatta; .Hogyha Dob-rovics Milán még sokáig ily buzgón üti
közben minden nap azt találgatnánk vájjon mit fogunk belőle nevelni. Orvost ügyvédet, kereskedőt, — mesterembert mindent, mindent, xjaknem — katonát.
De én is csak olyan?)gyáva vagyok, mind a többi, kikbe minden nyomorúság mellett beléjök rögzött, hogy urnák születtek, az ur pediu sohsem dolgozik másnak, pedig valójában csak az-a hibájuk, hogy nem értenek semmihez az életben. Szívesen tűrik inkább annak a mafla sváb kapitánynak éktelen ordító -zásait, ha nem elég tiszta a legénység bakancsa.
Főhadnagy ur Szivák moat intett a pincérnek, ki újból abszintot tett eléje. - Szónéiküi felhajtotta, aztán egy bohó kis francia kupiét kezdett fütyölni.
— Nyomorult élet ez minden féleként, melyet csak az abszint tesz néha elviselhetővé. Ez megbutitja, elaltatja az elhibázott élet keserű fájdalmát
* *
Harmadnapra teljes díszben kisérte főhadnagy nr Szivák százada a halott ís
kocsit. Az uj főhadnagy büszkén lépdelt a legéeység oldalán, ő maga ott feküdt a fekete deszka koporsóban.
Nem sírt, ntin könyezett senki az ő sirja felett. A pap is csak olyan érzéketlenül, monoton hadarta el az imádságot, csupán a legénység volt egy kissé levert, az játhatott valamennyi fejében, vájjon az uj tisai lesz-e olyan jó, mint főhadnagy ur Szivák.
Mikor a tiszturak lármás kardcsörtetésé visszafelé jöttek a temetésről, egy pelyhesedŐ kw had nagyocska elég hangosan ezt. mondta a kadétnek:
— Esz var son aeit.dacu, hogy főbe lőjje magát, hisz ugy nézett ki, mint egy rozoga aggharcos, und ar var rramer beszorTen.
A kadet mosolyogva hagyta helyben a berr lajtíinsat véleményét.....
a nsey dobot, Szerbiában vagy miniszter válság lesz, vagy kiüt a forradalom."
Most az „Örökké tartalékosra* került a sor. Kovács Károlyt betegsége megakadá!yozts abban, hogy az estélyen részt vehessen és igy a hiányt megint Szalay Sándor kollegánk töltötte be.
Szépen, erőteljesen szavalta az aAz élő szobor\'-t Vörösmarty Mibátv.tó\'. Érces tiszta hangja minden érzelem kifejezésére hatásosan modulé!.
Az utolsó pont Koch .Taiáíkorás\'-a volt (francia négyes,) énekelte az .Irodalmi és Művészeti Kör énekkara
A szépen összeállított műsorért. CsOlosz Jenő urat, kit tán legelőszőr kellett volna felemlítenünk, a közönség hálásan megtapsolta. Övé a sikerben a legnagyobb érdem, — mert minden nehézségeken győzve, sok fáradozásial ügyesen tanította be az összes ének és zenei részeket, a mi egy előkelő színházi karmesternek is dicséretére válnék.
Ezután tánc következett, mely a legvidámabb hangulatban csak a késő reggeli órákban ért véget. Az első négyest 116 pár táncolta.
Nemcsak az .Irodalmi és Müvésteti Kör összes estélyei között, de az idei farsangnak is ez volt a legszebb, a legsikerültebb estélye.
Jelea voltak asszonyok: Altstädter Lipome, Abel Alajosné. Ambrust Nán-dorné, Bartos Béláné, Balázsi GyÖntyné. Bäsch Simonné, Berdin Mártonné. Berényi Józsefné, Bertalan Ezyedoé Biumenscbein Vilmosné, dr. Blau Simonné, Brandl Sándorné, Cérna Istvánné, Dezső Béláné, Darázs Gus-uávné, Deutsch Józsefné, Engländer Ottóué, Fasciattiné, Fischel Fűlöpné, Friedmaon Károlyné, Frievisz Károlyné, Feigelstock Adolf né, Freund Karoiio, Fischer Jenőné, Goldschmidt Dávid Dé, Guth Arnold né, Grün hu t Alfrédné, Gatettner Vilmosné, Goldarbeiter Emilué. Gerstner Adolfné, Hai-deckerné, Hofmann Gyu áoé, Irmler Józsefné, Janda Károlyné Krippel Józsefné, dr. Kronberger Vilmosné, (Barcstelep) Kronberger Adolfné, (Marton-puszta) Knortzer Györgyné, Kohn Fűlöpné. Klein Józsefné, Kárpáti Manó né, Kohn Oilóoé, Kohn Adolfné. Komlóssy Kálmánná, Keller Mátyásné, Kilik Béláné, Kovács Miklosné, Kozma Györgyné, Krausz Márkusné, Koobloch Frigyesné, Krisch Mátyá-mé, Kelemen Dávidné, Lukács Gyuláoé LŐwinger Ignácné, Lőwy Ar-aoldné, Liehtschein Pálné, Lendvai Samuné, Lövrenbachné, Miihofer Ödönné, Mapcbanzker Móráé, Mikoss Gésáné, Maulwurf Nanetta, Magica Ferencné, Metzger Ferencné, Nagy Valérné. Njuli Györgyné, dr. Neusiedler Antal né,\'Oester-reicher Bernátné, Pikéty Gusztáváé, Poredus Antalné, Práger Béláné, Psik Gyuláoé, Púllák Miksáné, Reinitz Józsefné, Roth Miksáné, Rosenberg Samuné (Bécs.) Szalay Sándorné, Szondy Lászlóné, (z -Sz.-Balázs,) Sebestyén Lajosné, Stern Sándorné, Sándor Lászlóné. Stern Bernátné, Strem Vilmosné, Scherz Richardné, Sonnenberg Frigyesné, Sommer Nátháocé, Schweitzer Józsefné, Staáb Józsefné, dr. Tuboly Gyuláné, Tinagl Lajosné, Tó h Györgyné, Unger OHmaun Elekné, Vécsey Zsigmondné, Vádija Istvánné, Vidor Samuné, dr. Villányi Henrikué, Vencel RezsŐné, Vörös Józsefné, Wallensteinné1 Wagner Károlyné. Weiser Jót>efoé, Wusztl Lajosné, Weisz Emiiné, Weiss Izidorné, Wortaianu Paulina, Weisz Samuné, Z&dubánszky Lajosné stb.
Lányok: Balázsi Lujza, Czérna Irén, Darázs Vilma, Farkas Vilma Fiiszár Irma, (Periak) Goldschmidt Teréz, Griesbach Gabriella és Berta, Gerstner Lujza éi Mariska. Hofrichter Emma, Hirschl Hertain, Hacker Matild, (Bécsújhely,) Hirschl Paulina és Hermina, Hruska Terka, Hoffman Lenke, (Tapolca,) Jand-rosety Mariska. Irmler Juliska, Jack Milli, Janda Margit, Knortzer Margit, Kohn Margit, Krippel Kamilia és Paala, Kronberger Irén, (Marton paszta) Kondor Klára, Krausz Józsa, Kaan Irma, Kra-massa Irma, Kelemen Regina. LŐwinger nővérek. Leukei Malvin, Laubheimer Róza, Miihofer Róza, Maschanzker Laar«, és Fanni, Mikosa Melanie ée Hedvig, Mantuano Janka és Gizella, Maulwurf Irén, Müuz Szabina, May nővérek, Maa-hart Malvin, Nagy nővérek, Nyuly Gizella, Neasidler Irma, Österreicher Leontin, Pikéty Ilona és Aranka. Poilák Szelina, Pranger Karoiio, Práger Sarolta és Ilona, Rosenberger Lenke (Berzence,) Stessl Hermina, Spitze? Fanny (Perlak,) Schön Emma, (Becs) Staáb Rőw, Szalay Irma és Erzsi, Strém Hána, Thiery Olga, (Pcrlak;) Weuofeics Róza, Wallenstein Sarolta, Wagner Mariska, Weisz Irma, Wortmaon Anns, Weinstein Regiua, Zrínyi Jolán,
Sarokba került a kösyv, egy pillanatra elfeledtek mindent. Nem gondolt senki a nehéz egyenletekre. A diákiakások
kiürültek, Tacitus, Vergilius, Cicero, Horatius felütve hevertek tán as asztalokon, de nem volt ki lapozgatna bennök. Ez az nap a vigalom napja volt — A professzor urak is vidám arccal jártakkeltek a .Polgári Egylet\' nagytermében s? erdáo este. A széksorok zsúfolásig megteltek rövid ruhás, kicsi, mosolygó leánykákkal, s*ép kisasazonykákkal, bal-zaci menyecskékkel éa azontuü mamákkal.
A róm. katfa. .főgimnázium hangver-senyoye! egybekötő\'. táncmulatpága egyike volt az idei farsang legvidámabb estélyének. Megmutatták diákjának, — hogyha a mulalásbó: szintén adnának osztályzatot, a legtöbbje ebben dicséretes lenne. Az est programmja ügyesen, változatosan volt összeállítva, mely egy részben a faradba ti a nSchüszler Albert énektanár nr, má-ré-zbec Veoczel Rezső zenetanár ur nemes ügybazgalmát dic-éri.
Bellini .OuvertnrV-jét harmonika-an játszotta az intézet zenekara, nem ke-vésbbé az énekkar Lindblad Frigyes ,Gő<hajó"-ját
Tőrök Miklós 8. oszt. tan. Endrődi Sándor »00111 bucsu* cimü költeményét, — melyhez Ku\'aits Jenő irt hangulatos zenét, — szavalta ügyesen. Zongorán, Saller Aladár 7. oszt tan., harmóniámon Venczel Rezső zeoetanár kisérte.
A műsor 5. pontja ,Népdalok" sikerültek legjobban éa a közönség nem is fukarkodott ez alkalommal a tapsokkal.
Weiaer János hegedű szólója rendszeres figyelmes tanulmányra vall.
Mendelssohn Preludiumát Blau János VI. oszt. tan. a legjobb mesterekre emlékeztető precizitással játszotta el; a hegedű szólót pedig igazán nagy ügyességgel és diskrecióval kisérte.
Majd egy jelenetet játszottak Scha-kespere .Coriolanusböl* (IV. felvonás 5 szic. Midőn Coriolannt felkeresi Ao-fidiust) Coriolanust Rozsa Ferencz 7. oszt, Aafid\'nst Deutsch Mór 7. oszt tan., Szolgákat Altenthaler Ferenc 7. oszt taiL, Brüll Adolf 7. oszt tan. és Huckstedt Jenő 6- oszt. tan. adta.
Zarádékül Erkel Ferencz „ Hunyadi indulóját" adta elő az éoek és zenekar. A hangverseny összes szereplői együttesen rászolgáltak a közönség zajos elismerésére, bár tagadhatatlan, hogy olyan volt ez, akár a „színész növendékek* évzáró vizsgája, mikor a színház összes üléseit: mamák papák éa jó barátok töltik be.
De a hangverseny végeztével megmutatta az ifjúság, hogy kell igazán mulatni. Zsolnai zenekara rázendített az első csárdásra és s terem egyszerre megtelt gond\'alan jókedvvel és eltartott egész késő reggelig. A rendezők igen csinos táncrenddel kedveskedtek a hö\'gy-vendégeknek. Az első négyest 128 pár táncolta.
(Tudósítónk csak nagy ugygyel-bajjil Írhatta őssze^a jelen volt sok szép hölgyet. Azért, ha tévedi volna, előre is bocsánatot ]*kér; nagy feladatot?; kellett megoldania.)
Asszonyok ^KatzeubachJJÓzsefné, Török Ambrusní1, -özv. Leneyelné. őzv. NyuHné, Ajkay Miklosné. Sommer Nátán-nó, özv. Schlickné. Czérna Istvánné, Krausz Markusné, Knortzer Györgyné, Haidecker2PAIaé, VusztI Lajosné. Tóth Györgyné. Vidor Samuné. Mair Józsefné, Práger Béláné, KŐmiyeá Izidorné, Saller Lajosné, dr. Blau Simonné, Schável Jánosné, Weiser Józsefné. Özv. _ Bartos Béláné, Strém Betnátné, Kobn Ödönné, Kohn Jakabné, Baam Samuné. Stern Sándorné, Neu Albertné. Stefánovics Alajosné, Hild Liszlóóé, dr. Botschild Samuné, Adler Mórné, Tuboly Viktorné, dr. Tnboly Gyuláné, Deutsch Jakabné, Pongrécz Adolfné. Hoch Fülőpné, Beck Sarnuná, Poilák Lipótné, Sebestyén Lajosné, dr. Bentzik Ferenc né, Pátfy Alajosné, Pintér Sándorné, Litvayné, Blan Lajosné, Dezsé-Béláoé, Belkmi Jánosné, dr. Tripammer Rezsöné, Gózony Sándorné, özv. Ségarezcé, Varga Lajosné, Berényi Józsefné, : Bettlheim Gyözóoé, ltogenrieder Józsefné, .Babnigg Erailné, Szemessy Vendelné, Kanfmann Samuné, Mantuano Józsefné, Brück Marknsné, Jakoby Fulöpné, .Schwartz Sándorné, Gönsberger Jánosné, Fabianics Ignáenó, Major Dezsőné, özv. Sutákné, dr. Rothschild Jakabné, Hirsehler Ödönné, Printz Józsefné
Leányok: Friedfeld Amália (Legrád), Major Ilonka, Eatzenbach Ida, Tőrök nővérek. Vajda Blanka, Lengyei nővérek, Nyoly Gizella, Ajkay Flóra, Wallenstein Siröita. Hruska Terka. Darás Vilma, í\'latsebek Rezsin. Neu Karoiio. Ciérna Irén, Bozenberger Lenke. Knortzer nő-.verek, Mair nővérek. Sulav nővérek, Práger nővérek, S llér Aranka, Weiser Ella. Bartos Siidonia. Mersch Irma (Baoyaluka). Lóvy Vilma (Szisz-ik). Strém Ilona. Khon Emma, ííhco Margit. Jaek "Kmilia, Baura nővérek, Schleiffor Szidónia, Barkovics Irma (Nenies-Vidj, Ste-
fánovics Vilma, Hild Margit, Farkas Vilma, Zitter Gizella (Z.-Szt.-Mibály). Hoch Clementin, Beik nővérek, Hofrieh-ter Emma, Práger Jetta, Tnboly nővérek, Buehslágt Irén. Klein Karolin (Gelse). Deutsch Lina, Ring Margit (Budapesti, Kraust Józsa, Pongrác nővérek, Litvay Gizella, Poilák Hermin, Pintér nővérek, WosxtliMariska, Horváth Klára, Schlesinger nővérek, Blau Margit, Blau Alice. Steiner Rezsioa (Puszta-Táltczka), Belioni Jolán, Tripammer Jolán, Seger- Betta, Varga Gizella, Berényi Marisk. Bettl-heím . Aranka, Bogenrieder nővérek, Baboígg nővérek. Mantuano Janka, Szemessy Mariska, Kaufmann nővérek, Handelsmann h. fira. Schável Irén, Éger Mariska, Sommer Erzsike.
S-ó S—r.
Hint
— Hjme» Stern Kí\'mán, budapesti vimbivatalnok 1 hó 31-én vezeti oltárhoz Weiszberger Ceciliát. Weisx-btrrger Z-igmond helybeli sírkőraktáros kedves leányát1.
— Esküvő Dr. Kertész Arnold letenyei ügyvéd "február hó 7-én esküszik Örök hűségét ahelybeli izr. templomban B Í s c h i t z k í Mélán; kisasszonynak, Biscbitzki Miksa zongora tanár kedves leányának.
— k kiskanizsaí Polgári oUaiÓ kör saját helyiségében január 30-án egy jő birü zenekar közreműködésével zártkörű tincvigalmat rendes, melynek kezdete este 8 órakor. A tiszta jövödelem az olvasó kör javára fordittaük, ép azért fülű-fizetések köszö- nettel fogadtatnak és hiriipílag nyogtáztatnak. Az omnibos 10 krajcárért visz ki személyenktot a piactérről. A mulatságra megérkezik kerületűnk orsz., képviselője gróf Zichy Aladár, kinek díszes fogadtatására nagymérvű előkészületeket tesznek s tiszteletére délntáo 2 órakor féayes bankettet reodezaek.
— Steraeck Sopronban." A ~ soproLÍ ?rodalmi Kör január 23-én estélyt rendezett, melyre Sterneck Zsigmondot a mi gordonka művészünket is meghívták szerepelni. E szerepléséről a soproni lapok\'igen rokonszenvesen emlékeznek meg. Többek kőzött .Sopron" laptársunk ezeket irja: „Sok érdeklődéssel és művészi kíváncsisággal vártuk a pódiumra S térne eket, a kit a legjobb művészi hir előzött meg Sopronban ós ö ezt a nimbuszt igazolta. Van élénk művészi fantáziája erős és kitanult teknikája, vonójának rendkívülien szép a járá*a. hangszerének pedig teljes, megigézően szép és mélységes a hangja. Sterneck kétsz&r lépett a pódiumra, mind a kétszer nemcsak briliáns játékosnak, de szép gondolatokkal biró szerzőnek is mutatta be magát". — Ez után megemlékezvén az előadott darabokról a „Sopron" művész kritikusa igy végzi \'referádáját: .Ugy tizenegy óra tájban még egy művészi élvezet várakozott a^közönségre: Sterneck Zsigmond, mint fütyölő művész. Vojtkó főtitkár hivó szavára az egész ebédlői közönség visszavonult a hangversenyterembe, a hol Sterneck maga magát kisérte zongorán, elfütyolre egy szeszélyes angol dalt és egy szép tiroli éneket. A még ott időző közönség méltó elragadtatással hallgatta Sternek füttyét, a melynek elbájolóan szép trillái, édes szava és staccatói méltán kelhetnének versenyre a ligetek dalosaival."
— Iskolai ünnepély, A helybeli izr. elemi úgyszintén a polgári iskola f. hó *2S-án Deák Ferenc halála napját kegyeletes ünnepélylyel ülte meg. Az elemi iskola ifjúságához Bun Samu igazgató intézett hazafias beszédet, a polgári iskolai tanutók Kertész József tanár hazafiúi szép beszédben ismertette a baza bölcsének hatalmas pályafutását, mint államié fin. Az ifjúság szavallata és éneke esak emelte a kegyeletes ünnepélyt. .Vándor madárK-t Ábrányi Emiltől Maschanzker Gusztáv. .Deák Ferenc emlékezeté"-: Tóth Kálmántól Paski Sándor, .Örülj hazám" cimü költeményt Lrídi Dánieltől Dukász Mátyás szavalta, mindhárman kitűnően hangsúlyozva, szépen, ügyesen.
— Temetés. Városonhiat egyik köztiszteletben álló derék pékmesterét Gártner Vilmost kisérték kí kedden délután nagy részvét mellett a róm. kath. temetőbe. A derék öreg ur a legutolsó idői," szorgalmasan űzte mesterségét. Koporsójára számosan helyeztek díszei, koszorúkat, a többek között kővetkezőket volt alkalmunk elolvasni: .felejthetetlen férjének"
— bánatos özvegye, „felejtíietetleu jó édes atyáokuak" — szerető gyermekei, „felejthetetlen jó aagyatyánk^ak¦, — szerető unokái, „felejthetetlenjó nagyapának"
— Irén „szeretett jó nagyapának* — dédunokája. Rezsik*, „felejthetetlen édes apának" — Laci. Giza, „szeretett jó nagyatyáüak" — unokái Jolán ós Árpád.
.Barátságuk jeléül- — Franz Lajos és fiai.
— Farsangi ebed. Mult vasárnap a ferancrefidiek házfőnöke, V é b e r Vince, közszeretetben álló plébáooshelyet-tasüni, diszes társaságot hívott vendégszerető asztalukhoz. A társaság vidáman költötte el a pompái ebédet, mely alatt a házfőnök magasan szárnyaló toaaztbao köszöntötte L01 vendégei, kiknek nevében Mi kosi Gésa kir. láb, lai biró, köszönte meg a szives látású éltetve a rend érdemes provinciálisát és a ház ifja főnökét Felkő^zöntŐket mondtak még Viasz Ferenc, föazolgabiró és Kalcsok Leó, főgimn, tanár, éltetve mindketten az emberiség művelődése és haladása körül oly nagy érdemeket szerzett Szent-Ferenc rendet A társaságot legjobb hangulatban együtt találta még az este is.
— Kénbeosstaa Pallnban. Annak az általános fdibuzdalá->nak — mely vármegyénk ga2d-közönségét hosszabb idő Ő\'á áthatotte, napról-napra örven-detesebb jelenségeivel találkozunk. Földbirtokom osztályunk soha nem tap&sztalt ménékben látszik érezni a közmondás igazságát, hogy „Segíts magadon, s az Isten is megsegit*\' Mintha csak a sivár politikai élet helyett is a gazdasági és társadalmi tevékenyég terén szerezve magának kárpótfást Ez érdeklődés hozta össze Pallóba a január 25-éc megtartott ménbeosztásra Zala- és Vaavárme-gyík nagyszáma és előkelő taejsit, melyhez azonban nagy mértékbea hozzájárult Pa\'rcsetich Ottó parancsnok kiváló egyénisége, ki feltűnően ért a társadalmi élet, éléokitéVéhez s kinek a két vármegye lótenyésztési ügyének emelése körfii is elévüihetlen érdemei vannak Ez alkalommal megjelentek : gyarmatai D o r ¦ a n n Antal altábornagy a méntelének országos főfelügyelője, úgyis mint a földmivelési miniszter képviselője, Komposcht i\'ifooz alezredes székesfehérvári parancsnok, továbbá Cserién Károly aliapán. Kolier István, Baranyay Ödön, Somogyi Gyula. V i s 1 e n d v ay Sándor, Parcseti ch Ottó, Rajky Lajos Karczag Istváo, H o o e r 1 a Hermán, dr. M a y e r Ferenc, Th o m k a Endre, Nagy-Kanizsa város képviseletében, M u s s e t Ferenc, Ebenspanger Ernő, Luizer Ferencz, J a n i c h József, Rue s z Antal Zalamegyéből, — báró S e e b a c b Rezső K i i s Gyula, 8 z e g e d y Kajmán, Radó Gyula, Cser vei György és M e z Ö Gyula vasmegyei földbirtokosok s még számos községi jegyző éa birtokos. Beosstatott összesen 151 drb mén, ebből Zalába 103. Vasmegyébe 48. Palínba marad tartalékba 2 db. A méntelepen tapasztalt rend, a lovak kitűnő kondíciója s az altisztek és legénység képzettsége és buzgalma fölött általános volt a megelégedés, minek sietett is meleg szavakban kifejezést adni Darman altábornagy, ki iránt való ragaszkodás tán soha aem nyilvánult meg hatásosabb módon, mint ez alkalommal, midőn előléptetése után először jelent meg e heiyen hivatalos minőségben. Kicsinytől a nagyig a szeretet éa meghatottság ezerféle jeleivel halmozták el, ki mindenképpen rá is szolgál e szeretetre, — Előző eatve Parcsetich osztályparancsnok vendégszerető házához előkelő tárasrág volt hivatalos, melynek minden tagját ?alósággal elragadta a bájos háziasszony szeretetre méltósága, s a tapasztalt vendégszeretet. A méc-beosztás befejezte után fényes társas ebéd volt a palim 7ondéglŐben, melynél a fölszolgált ixletös ételek ós hami?i-tatlan borok nagyban hozzájárultak » társaság derttlt-kedélyhangalatának emeléséhez.
— Zsúr a kaszinóban. Az izr. nőegylet rasárnapí orsonájs átszökött élénk kedélyességben folyt le. Asztal bontás után Práger Ilona k. a. egy remek hegedű szólovai fokozta a jókedvet nem kevésbé Práger Sarolta k. a, Vi néhány népdalt énekelt szépen, — temperameutamosan. Hirschel .Hedvig k. a. a .Santa Lncié"-át énekelte el. Bartba Lajos titkár Petőfi .örölf-jét szavalta kitűnően.. Salgó Sándor belső dolgozó társunk pedig Arany János „Tetemre bivását" adta elő.
_ A nagykanizsai isr. jótékony
nőegylet !897. február 9-án, a Polgári Ejylot dísztermében Lichtenstein Dóra k. a. hírneves énekművésznő, Lichtenstein Leonie k. a. zongoraművésznő, OÜop Ernő ur és a cs. Ós kir. 48-ik gyalogezred zenekarának k\'ózremüköáé-sével hangverseny nyel egybekö\'ött táoc-eatélyéoek. — Mű sors s következő: 1. Erkel: Nyitány flttojady László operából. Eóadja a katooai zenekar. — 2. a) Hándel: Dove sei (aria.) b) Dr. Arisé: Where the bee Buck? Énekli Lichtenstein Dóra k. a. 3 Bioa\': Virágok suttogása fBlumengeflüUer). Előadja « katonai zenekar, á. a) Wag-
HIV! ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ner R: Almok b) Thome Ft.: Les Perlés d\'or. Énekli Lichtenstein Dóra k. a. 5 Leorjcsvalío: Fantázia Pagliacci operából. Eőadja a katonai zenekar. 6. Magvar dalok. Énekli Lichtenstein Dóra 1l a! As énekré*ieket toagorin kitsérik; Lichtenstein Leonie k. a. és Ollop Ernő ur. Páholy 6 frt., földszinti bemenet és karzati ülőhely 1 frt 20 kr. Földszinti bemeoetiegyek a tánceatély napján délután 2-5 óráig \'a Polgári Egylet nagytermében és ejsé 7 órától a pént-tiníií ráíthatók. s~t\'
Páhoiyjegyek és azámozott karzati ülőhelyek előre TáJtbatók Práger Béla nr gyógyszertárában. A hangverseny kezdete pontban 8lj% Órakor.
— A gavalléros pinciér-kír A pincérkar hétfői bálja felette sikerültnek ígérkezik már előre ie és hogy a közönségnek mindenféleként a kegyeibe járjanak, felkéri mindazon hölgyeket, kik mulati-ágnkon részt kíváunak venni, hogy saját fogataikat*- á legnagyobb szivs-s^éggel rendelkezésére bocájtjs és k.k erre igényt tartanak, akár levélben akár személyesen jelentkezhetnek a
.^oá!bizottság elnökénél Kardos Józsefnél \' (Kóíponti-kávéház.)
— 1 nagykanizsai mozdonyvezetők, arca és segélyalapjuk jivára Wittenberg Iguácz, főmérnök, fütŐházi főnök és J=ros Jaroslav, mérnök urak védnöksége alatt 1897. évi február hó íO-án az ,Arany Szarvas" szálloda dísztermében, Z-oluai Vilmos jele-i zenekara közreműködése mellett jótékonycelu zártkörű táncvigalmat reode/nek.
— Járványos betegség. Városukban a gyermekek nagy re-ze egy járva--nyos betegségtől a vöröstől van megtámadva. A járvány általános, alig van ház, hol ez a lázas betegség a kisdedeket el ne gyötörné. A hurutos bántál-makkal járó járvány, már több áldozatot is airba vitt. ly körülmények közt megfontolandó volna az intézkedés az elemi iskolák alsó osztályainak bezárására. Tudomásunk szerint ez az intézkedés eddig c*ak az óvodákra terjedt ki.
— Megtámadt katona, F. hó 24-én Sánzer János asztalos segéd éjjel megtámadta a Csáktornyán állomásozó dzai-dís ezrednek szíjgyártóját és egy késsel súlyos sebet ejtett rajta, Sánzer Jánost letartóztatták.
— Jelmezestély. A .Polgári Egylet* nagytermében rendezi február hó 28-án a , Szabó mun kasok szakegylete* jelmez estél vét E jelmez bálok" mindig a legsikerültebbek, csak azt nem értjük, hogy a .Polgári Egylet,* melynek nagy-Lermében rendezik majd a mulatságot, mert tudtunkkal az igazi nagytermet február hó 13-átó! kezdve már Szalkay társulata foglalja el és igy valószínűnek [aitjuk, hogy a meghívókra tán csak tévedésből került a helyiség, mert az bizonyos hogy a színigazgató semmi esetre sem fog hajlandónak mutatkozni, hogy a termet egy vasárnapi estre átengedje.
— Köszönetnyilvánítás. A fógimná-zium tánczestélyén Selölfizetní kegyeskedtek : Hirschel*Ede 10 frt. Somogyi Gynla 10 frt ,dr. Pachinger Alajos, Péller Pál. Csalányi ezredes, dr. Rothschild Samu. N. N., Belus Lajos, Véesey Zsigmond. Ebenspanger Lipót, Ebenspanger Leo Weiser J. C. 5 —5 frtot, Blau Lajos, Musset Ferenc, Xöhler testvéiek á—3 frtot, dr. Blau, dr. Eotsehild Jakab 2 frt 50 krt., Esztergályos Ágoston, Saller Lajos, özv. Zadubánszky Lajosné, dr. Tripammer Rezső,\' N. N~ Weber Vince, Baranyai Ödön, Onger Ullmann Elek, Graff, dr. Rátz Kálmán, üferbach Jenő, Hoffmann Mór 2—2 frtot, Simon Gábor, Schwartz Lajos, Hild László, Etlényi János I frt flO kit, Járvás Mihály, Ince István, Simonides, Vittkó József, Márky Ferenc, Karsay János, Stír-ling Sándor, Schwartz Sándorné, Blan-kenberg, Vidor Samu, N. N., Blumen-aehein Vilmos, Hsadéi sraann Elvira, Kohn Henrik, Práger Béla, Prinez József, Pálffy Lajos, Bogenrieder József, Berény József N. N , Piebler Pál, dr Neumann Ede dr. 01lopMór,ifj. WajditaJózsef. Fischl Fülöp, Mair József. Pakróez Nándor, Xast: testvérek, Király Elek, Eperjessy Gábor. Sehless Antal Sauer Ignác i —í fitot, Plander Helón. Csalá yi Géza, Katzenbaeh József, Fabianics Lajos, Stett-ner Salamon, Horváth Antal, Tnboly Vik-torné, Reíf S\'Qlöp, Belloni. dr. JStoIzer, Veissmeier, Szabó özv Schlick Gyaláné. 50—50 kr. — Mindezen nagylelkű adakozóknak, de főleg dr. B e n t z i k Ferenc árnak, a Polgári Egylet elnökének nemes fáradozásáért ezúton is köszönetét fejezi kt a Rendező Bizottság
— Megugrott rab. Pénteken délelőtt a hetivásár alkalmával egy cigány rabot kisért feltűzött fegyverrel egy fogházőr a törvényszéki épületbe vég tárgy alásrí. Min; rendesen ez alkalommal is sokan megállva az utmenten sorfalat álltak, hogy, megbámulhassák annak a sárga
épületnek egyik halvány-sápadt képű lakóiét, de ez egy hirtelen oldalugrással a tönvg közé vetette magát, hogy megmeneküljön fegyveres kiséaőjétól. Nagy izgalmat, kiabálást, lármát, sikoltozást idézett ez elö. a paraszt asszonyok ott hagyva a zöldséges piacon kosaraikat futottak fej nélkül. A fogház őr ném használhatta fegyverét, rartrt ez könnyen célt téveszthetett volna, de azért a megugrott rabot hamarosan elcsípték és vissza vezették a fogházba.
— A fcSnaeadl hosvédlaktanya üevében Láhner Győző tábornok f hó 22-én e-tte a honvédelmi miniszter képvi-eletében Körmendre érkezett a már f. hó 23-án reggel 8 órakor megjelent & képviselőtestület ülésén, a hol etrylungu lelkesedéssel elhatározták, iio-jy Körmend uj első -o«ztályu honvédlaktanyát épít, mely 1898. évi július hó 1-én a honvédelmi kormány által átvehető lesz. Körmend további fejlődésének egyik fontos tényezőjét ezzel megmentette, de mi i vesztettünk, ét hoavédzaiiekirrais-aligha. ! van kilátásunk.
— A legjobb tárcaírók. Igen érde-I kes irodalmi eszmét valósit meg mosta
Magyar Hírlap. Ei a lap. melynek mindig eredeti ötletei vannak, most azt emelte ki, hoey a legjobb a magyar tárca-Írója*, ama tárcáit mutatja be az ol-vadóknak melyeket maguk az illető ki-vá\'ó irók fartaotk a legjobbnak. Tizenkét i\'y tárca közlését kezdte meg e hó-¦ nap 17 én. vasáruap a Magyar Hírlap.
E«ŐQek jön a koszorús kellő Jókai i MÓr, azután Mikszáth Ká mán H-rceih | Ferenc Bródy Sándor Dóczy Lajos, | Bársony István. Rtkcsi Viktor. Beae-í dek Elek Murai Károly stb. Irodalmi : és uj ágiróí körökben nagy az érdeklődés és a közönség nem kevésbbé osztja ; a kíváncsiságot, melyek hát a legjobb . tárcák. Ez irodalmi munkákat a Migyar | Hírlap (Honvéd-utca 4) minden uj elő-! fizetőj-t összegyűjtve és teljesen dijmen-
tesen fo*ja megkapni, j — Elveszett zaál. A főgimnázinm ; ifjúságának estélyen egy hosszú hímzett | selyem zsái veszett el. A megtaláló kéretik azt Fischl Fülöp uK könyvkereskedésében leadni.
— Másolat. — Jegyzőkönyv. Feivé-» teteit Budapesten 1,897. évi január 24-én. | líáró Fiáth Miklós és Szily Pongrác gróf i Jankovich László megbízásából a „Szálló
Levelek" január 15-én megjelent számában foglalt és gróf Jankovich László személyével foglalkozó közleményekért, mélyekben személyére nézve sértést látnak, Polgár Béla úrtól, mint a fentnevezett lap szerkesztőjétől, elégtételt kérnek. — Dr. Zboray Miklós és dr. Dömötör László, mint Polgár Béla megbízottjai kijelentik, hogy : — a Zala-Egerszegen megjelenő „Szálló Levelek" január lő-iki számában gróf Jankovich László személyével fog-j lalkozó közlemények nem Polgár Béla ur j által írattak, azok megjelenéséről előzőleg j tudomá-a nem is volt, mindazonáltal | azokért, mint a lap szerkesztője, a fe-I ielősséget elvállalja kijelentik azonban, . hogy ezen kérdéses közlemények által | sem Polgár Béla ur, sem lapja gróf \' Jankovich Lászlót személyében és becsületében sérteni nem akarta, amennyiben azouban még is ezen közleményekből ily értelem volna kimagyarázható a fölött Polgár Béla ur őszinte sajnálatának ad . kifejezést. — Báró Fiáth Miklós és Szily Pongrác mint gróf Jankovich László meg-; bízottjai ezen kijelentést felük nevében I tudomásnl veszik. — Ezzel mindkét fél : megbízottjai ezen ügyet s lovagiasság szabálvai szerint elintézettnek kijelentik. Kmf. "Br. Fiáth Miklós, Szily Pongrác, mint gróf Jankovich László megbízottjai, i dr. Zboray Miklós, dr. Dömötör László, miut Polgár Béla ur megbízottjai.
agy akkor az a fiatal ember________Etf. hit
miért kivánja, hogy ezer otán megmondjuk, bogy mi ő ? . . \\
— X. B. Fiume. — Cikke ki van, szedve, a jOvö számban boázok. , ..
Se yea-dana irtok 65 fcrtál 14 frt 65 árig métereaké -t valanmt fekate. fehér ni--- Haaneberg-selym 35 krtöl 14 frt S5 <rig mélyre»kéot aimi, eaikoi ko.-T.kan.it Dttatéiott, -tamaatt atb. (mint- • .egy 240 ka 3Db8z-* 2000 míb éi I
midtáiatban atb a megrendelt áro posta\' i-éi vámRiant«a«n a házhoz szállítva míittá-kat poataford ni tavai kftld : Heaaeberg (;. csat kir.uriv. BSáll. (telyemgrira, Zürichben Svájcába ciimiélt levelekr* 10 krn», levelező..-.posr* 5 km* liélyc ragaaaUndó. Magvar nyelven irt megrende!é»ek ponto-¦an elin éztetnek ,
G udera, vadkiviteli üzlete, Uées. vesz élő vadai minden mennyiségben. Különösen őzeket, va< nyulakat, fácán és foglyo kat; utóbbiaknak párját 3 és fél forintért.
Fele;S< ízrrkesnó: 0r. KISS ERXÖ. H»ljític« s/prlu-szS,: Dr. VILLANYI H. Kiadó : Ilj. WaJDIIS JÓZSKF.
783 5 (ik. 96. i\'
árverési Mrdetoéayi
A nagykanizsai kir. tvazék ikvi osztálya részéről közhírré téterik, hogy Fekecs Juli borsfai lakos vhaj-titónak Tuboly "ál régrehajtást szeovedó szeotüsziói !akos eiien 16 írt tőke, ennek 1880 február 7-től járó 6% kamatai, 69 frt fwr, 5 frt 65 kr. végrehajtaskérelmi, 8 írt 65 kr és 8 frt 16 kr korábbi árverési
— árveréskérelmí 5 frt 70 kr. s a i még felmerülendő költségek iránti i vbajtási ügyében a fentnevezett kir. i törvényszék területéhez tartozó a
üzeutliszlói 22. sz. tkvben f 61 hrsz alatt felvett,s 6 frtra ; a szentliszM 31. sz. tjkvben f. 103 hrsz felvett 68 ínra: ugyanazon tjkvben t 189 hrsz. a. felvett !6 írtra; ugyanazon tjkyben t 265 hrsz alatt felvett 261 frtra; u. azon tjkvben t 286 hrsz alatt felvett 42 frtra.
— a börzőncei 98. sz. tjkvben t 537 hrsz. alatt ftvett 132 frtra t 568 hrsz. 272 frtra, a börzőncei 99. sz. tjkvben f 538 hrsz alatt felvett 112 frtra, u. azon tkvben t 5.67 hrsz. alatt felvett 132 frtra becsült ingatlanuk és pedig a szentliszlói ingatlanok 1897- évi april hó 6 ili napján d. 8. 10 árakor Szent Liszló község házánál, a börzőncei ingatlanok pedig ugyanazon napon délután 3 órakor Bór
I zőnce községházánál Trojsó Lajos j felperesi ügyvéd \' vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános | árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beesár. " \'
Árverezni kivánók tartoznak a beesár lO\'/^-át készpénzben vagy ővadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, á kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi december hó 31-én.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
— Tartós gyógrsiker. Fájdalmas C\'ÚEDál, a derék-, testrészek é< a forgó köszvényes bántalmaioái a „Moll-fele francia borszesz és só" val való be-dőrz-ölés sikerrel használtatik. Ltry vec ára 90 kr. Szétküldés naponta után vét\'éii\'el Moll A. gyóxyszeréwcs. és kir. udvari szállító által Bécs, I Tacblauben 9. Vidéki gyógyszertárakban ét anyagkereskedésekben határozottan Koll-fée keni! meny kérendő az ő gyári jelvényével és aláirásávai.
Szerkesztet Ozenstek.
— P. 6. árnak. Becses dkkelyeiaek tok-kat sziíesebbeu adoiok ter:, h* rűriaebbek rolakűak Így íoki or cinci -ájni te.-üak Ai/irt szorult ki as előbbi, mig ss atibb küldőit tgj kis röriditéssel jönni fo,
— II.-nt Eris akarattal ntiDdec lehet, csak j ó költő sem. Rossi kettőnek lenni meg igazán netn eidemes
- Gizike. Ön szereimé, ez, nagyon esne-ys, de nagyon kedsefl fiatal emberbe, éfl 5 ext n^m aJcarja sagy nem részi észre, fia az előbbi üj,_ngy kár^rolna minden, ba pedig az utóbbi,
N-Kanizsán a Szent-Györgyvári utcában lévő Kozma-féle vendéglő helyiség betegség végett berendezéssel együtt 3 évre bérbe adatik. Vállalkozók a feltételek végett alulírotthoz forduljanak. Kozma György
vendéglős Nagy-Kanizsán.
cseppek
nagyszerűen babák gyomor fokait, nílkÍHÖzheielleti éa áneliitoian ttmeretta házi és népszer. \'
A gyomorbetegség \'.ünete\'i: érrilgyta-tawág, gyOrr:QrgycngeiÉc, bQzGt lehelet, (eifujtsác, savanyu, lelböSögés. hasneeés, gyotnorégés, le!«síeges, (lyálkakiváiaiztás, siryuaa, under és híitvu, ^yomorjirci
• Hathatós gyógyszernek bizonyult íijfáiásrái. .-. luenynyiben ez a gyoaiortól származott, gyoBiortv ltarb«Jé»éI ételekkel él italokkal, gftizzták, majbajok és hámor-rhoidíknáí. "
Emiitett bajoknál a 91árlMzeIlI gyomoreKeppet. évek ota kÜQ nőknek bizonyultak, a mit száz meg azaz bizonyítvány lanusit. Egy kis Qveg ára hasznalaü at^sitással együtt io kr„ nagy Oveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TfirvSk Joxasef gyógyszertára Bardapeat, Király utcza IS sz.
A védjegyet és aláirist tüzetesei, tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatán zöid azaleg van ragasztva - kesdlő aláiráaával ;C. Brády) és ezen szavakkal .Valódiságát bizonyítom1.
A Kíriatrtüi gyonercseppek valodbi kaphatók.
XAQY KiNIZSÁS: Priger Béla éí 8ela< Lajoi gjögyazeréazekaél B \\ECSOS : Kobnt Sandór gyógyi*eréizoél.
0M axamtvl «ara TatAata-üar ¦>*-3701 autLiloa
Ux«Yéaa«éa-aa7tl*a- aMi-viaacéi-tü éa Tálaméajt =or:í cv^l r*ia_ i l»»=réElbb, ligzULtúoMbfaMk »rt-xocynlt (M lea-oleiobfe ncpici \'efcri.-aaar, cioly a mell- éa (44*tfcJ4aX. maxat ecjlríü atb. a ••Uilit ác . kftU«l«i; aUraliamThaté-
Valódiiágtuisvk jeiéül iniiídcr. üveg tgj ecűit hűvt-yiyel ellátva, miri jen :dzbxL. thierry Adolí. a^ÓEykMwUr bcvéív* Kadvi bilritTtiot, maly je téiöjegjgycl vie allatvsv. ua-tDtittast . te gtannatot, mainiti ol-
ÖTuaTalhox\'\' . íc= a tma.il x6irCLkrai ¦itaanak vísíeh., mini 1 caúbb, aacU értikt*;, íttna u itt l*tb*tó «ü moia Hamiíitóit as sí
alarnict crtáktelen ittaBCVtok,
ján tÖrséDyestn le« üldijxve. Hol htümmoc raiuira aia-c**tt rak tir,.. rasiteli un ek koivototluE iii cibl a clinac: Thierry A Ontnj3B.l p60»»« tAmalt Prasrad*, LobiUcb-S»DertirQcn metls-tt. 1^ kis Ta^y ? slaplatüvoj- irt JeLzvcj\'h--orsiáar és Aasxtris, bimtly poitatualytro 1 korockb* karOl, Bosznia te Here*gc viuaba la kis .lajrf 6 dcplaiiveg ara 4 korona Lti filHr. 12 kis 6 dupíaiivna-Délkevisaabbát caie
küldük. SsbjioIküldte csak a pam olöietas. beküidaae vagy ntinvétel niaUett.
XlndB&kor ÍRriit-Eo: l«a-yftnfc t, saia védójai^se. meJylyai * TtUódiaatj Jelaai mladac ft-vaa- al vara Latva.
Scuulzengei-ÁfiDÍhsxe
A valód, angol
PREGRADA
ereje éa hatása.
tir* kaaűcicial e(tj 14 erta rT»»yttk»-UtUaaak tartott esastila t*!J«s*« »«rn7*«Tlt"l«tt, «Jafcbaa ?tttlt in — un aekte rakaxari asj atagorra-aollatoU. ii uWi esodsJtaaica, Baci] a lexaalyaaaaa éa idiit bajokaal a ittaríségaél a legjobb — "il A sob \'
Atea a fajdal\' fel ül molila Uan ; — föaUtat-ssit a piros róssa ^aaa taatlfelsf-ban létotó csoduie.-f t!l«tl*rs, tesaekaLUUsbaa rMdkl,lll cyoirjkttasBk min: kltialsaak allstaart saia a*y»foUuti, k(. feil. Ai angol esodakmöcs baanitlbati -
A o-armakácj-aasű zo.Ilbs,|i=al, iajayHJamIten.1. mall-taményedteriál, orbine, mmdannemü aerslmek. lab- va*y csonU^besdlesak, aabek, sanyedMéi». dagadt libai., lot csonlsia etlan ; ulte-, starte.. Io-, variz te smodisi sa-ollan. HaixrsAtHatA minden idafan rtezak c. a. Qvao taasilka, homok, sailink te tűskék olUvolitisAra. Min-, dannssmú dagra^\'vt. kiniivés, pokoivar. «ijiképiottéa, »51 rakbe^KstíT aliao. stamülcs. kórümdagans*. hólyag- te lat-dSrsaSlt labafc gyogyUimAti. Hiadfaaessi értei aeftok, ta-gyott CMtréxzek. betegeknél boaszabb iakvés aitai támadt mbek. nyakdaganat, vértorlódis, Itili agi* it a gytmnekak-nét alöfonlttló kÍMbasadésak aliati stb. $
>s aarol csotJakBaSat talaél ré|ikk, mü kitSaSkb lutasi*a*. • Igen ajánlatos eie» t-rjtoil illé sxarbBl «llrigtiiaUé---" ""\'ndan caiaJjlrlr.il kéactetben tartani.
-—küldetik; a asétkaidte ai-airulag ax űarxeg eluleges beküldésa vagy pedig utánvétellel esxkösöltetik. 2 tégely, esomagolii. siillitolavé] te
rmentes megküldéssel 3 korosa « 40 filler. Sramo ti bizonyít* ért? ali rendeltti=zési-e.
FigyetmextaUk mindenkit a hatástalan hamisiívl&yok ropgvetaléttil, t kérem sxigornan arra dgyelni, hogy minden tAgelyon a fanti védjegy és cégnek .is enarrai urogr -lertárm.k- Frarradiksa Se\'eégotTe ke!l lenr.ie és roind.r trgalynak egy használat, ntaxitiaba kall ba*aomatolva lenni és lant látható védiegygyel ellitva-
Ai egyedüli et; valódi angol ciodakenocsöm haaüsitdi é* ntaaxoi. a védj egy-törvéSy értelmében as tétnek, épngy exon hamisitvanyok UrjasztCi Egradlll besxcnrai ferria i
ŐrariQyal gyógytár, Thierry A»
% Pratrradáaaa Rohitseh-Sanerbruno mellett, aaktár a l*gtfibb tryéarazarÚrban, hol raJxtir nincs, tessék a muBrend«:e.r k-STttlenül _li Eraarval rTÓiyuer-Urkoi- Tllli.llia iDüLi Pregradákaa, i:« i ;.f h.Sn-rbrtt, taslUU clamai. — As osxtrák-magyar védjegy Utrtrom-- - _r_ - :
OOOOOOOOOOOOOOOOO3OO0O0O0000
8 meghívás. 1
A Kotori Takarékpénztár Részvénytársaság
O
ti
o
s
z
5
G G O 3
o
3
2\' O O
8
I
S 5
e
5 o o
8
1897. évi február 21 oapján délután 2 órakor Üzlethelyiségében ranandjs...
rúelyre a r. részvéoyesek tisztelettel meghívatnak.
A közgyűlés tárgyai lesznek:
1. A közgyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és feigye\'Ő bi70tuá«? jelentése. 3 A zárazámla beterjesztése a a fölötti határozat Az osztalékok meghatározása és a felmentvény megadása.
4. Netán: indítványok. Q
5. Jegyzőkönyv hitelesítésére két réazvényes tag megválasztása. Q
AZ IGAZGATÓSÁG. O
OOOOOOOOOiűQOOOOOOOOOOOOOOOO
Q
c c o a a
a
Q
a
a c
z o 5 a
o
XXXVI. ÉVFOLYAM.
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
„Barát Ital" \',
eimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb füszerüzletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u.12.
Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Berdin Márton fűszerkereskedésében
ZENKE ZOLTÁN.
Richíer-féle Horgony-Pain-Expeller
J-ti ti imént. Capsici comp.
Kzea hírneves házisier elientillt az idő megp ró hálásánál, mert már több mint 2" év óta mepbizbató, fájúaloací 11 lapító bedorzso-léskéitt aikalmartatik kSszvénynél, csaznál, tagszaggatássál és metj-sKiések&él es az orvosok alta! bedörzsöl esetre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Imiroent elnevezés miatt, nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek ogy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr„ 70 kr. és 1 frt. üvegenkérti árban majdnem minden gyógy- \' ¦ ... ¦» szfirtirban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosai legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horoony" védjegy és RichtBr czégjegvzés nelrüj mint nem valódit utasítsa vissza. • SJCHTER F. AD.js táraa,^.ét kir.rfftrl idPitii. BODBLSTADT.
O o
Ö
a s s cu o s
O
o
ZALAI KÖZLÖNY
1897 JANUAR 30-;
Bernhard W. O.-tíl Bre-
FSERUOFERJ. véríiszíilé labdacsai.
- ;.. általánsa .afetlaccek nevs alatt; t* utóbbi nevet telji-s joptral megérdemlik, jbitA esakuayan alig létesik betegség, me\'yben ezen iabdactok cáOüát batásnkat ezerszeresen be nem biaonyitottii ro\'ina. Évtisedak éta aaen labdacsok általánot elterjedésnek Brvsndenek is alig ran etalért, melyben ezen kitűnő háaiaaer készletből nem volna találhUÓ.
SsánstaUa orvos áltxl (.zen labdacsok bisisserül ajánttatoak és ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a roaz emeletéiből éa székrekedésből erednek: ra\'mt tpo-zavarok, taájbajok, kólika, rértolaláaok, aranyér, béltétlentég ¦ hasonló betegségeknél. VartiSKÜtó tulajdonságuknál fojva kitünS batástsl vanna* vérszegénység, a abbil eredő bajoknál Is: igy sapkámat, idegességl.Sl szirma«ó fejfáj átoknál itb. Ksen vértisstitó labdicnok oly ¦ könnyen h*tia<, *>ogy a legcsekélyebb fájdalmakat tem okozzák éa eaaek folytán cíg a leggyengébb egyének, de még gyermekek á.ui is minden zggoda:om nélkül bevehetek.
A aaimUlan náJairatból, melyet e labdacsok fogyaszt ii a legkülönbözőbb és legnehesebb betegségük atán egészségik vÍMxanyaréf" folytán notxánk intéztek, ezen belyeo ciakis néiiiayjit említünk meg- aiou n.egje«;yzéssel, bogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vágynak győződve, hogy aaokat tovább fogja ajánlani.
Köln, I89S április hó 30-án Tisztelt Pserhofe ur! Legyen olyan szives és küldjön nékem ismet la tekercset az fin felülmúlhatatlan Tértiaxtitó labdacsaiból utánvétellel. í\'c.#tdja ezúton ia a legmélyebb köszönetemet labdacsai cis<iabatisaír l Maradok i-Íjes tisztelettel, Pasrlistik ferencz. Köia, Licdenthal
Hraache, Flodnik mellett, 1&87 azept hó 12-éfl. Tekintete* ur!
I-ten akarau volt, bogy as ön labdacsai kékeim köté kérniük, melyeknek hatását eseonel magirom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát iem vollxm többé képet végezni ét bizonyára már a holtak közt volnék, ha az Öa Modálatrauéltó labdacsai eng»m nem mentettek volna meg. At hun áldja meg önt ezért iserczor. Nagy bUalaatn van, hogy ezen labdacsok •: :<- . i, tskéleteien kifognak gyógyítani, a mint már másoknak is egéásségük visszanyerésére segítségül izolgáltak.
Koiöca Teré«.
3éci-UjbeIy, 1887 november 9-én. Mélyen titxtelt m: A legforróbb kSstönetamot mondom ezennel Önnek SO éves naryréném névében. A« illető 31 éTeo át laenvedatt gyomorbo-rútban ét vizköriigbaa, már életét is megunta, melyről egyénként U ix mondott.-midőn véletlenOl egy dobozt kapott a* ön kitűnő vírtUstitó labdacsaiból s azoknak állaodÓ basánálata folytán tekéleteaen kigyógyult.
Legfőbb riatUlttu), Weincxettel Josefa
Bernhard-téle alpesifu-liquer.
genzben egy egész üveggé! 2 Lrt 60 kr, félövegge! 1 frt 40 kr. és egy negyed Üveggel 70 kr.
Amerikai kösz vénykenőcs, f0""bi*"\' ~
tan legjobb szer, j\'erinci-agy bántalom, fogfijáa, főfájás, fültxag-
Eícbennraberamt, GfBhl mellett, 1839. máxct. 27-én Tekintetet uri
Alulírott itmételten kér 4 csomagot az Ön valóban basino» éi kitűnő labdacsaibél. El nem mulatsthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ecen labiacaok érteke felett fcJ azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Esen bálairatom teUEéttaerintí batználáaára Önt ezennel fel-hátat:\' axom. TelJM tísatelettel, Hahn Ignácz.
GoUchdorf, Kolbacb mellett, Szilézia, 1888. okL 8 án T. ur!
Felkérem, mísaeriot az ön véfttaztitó labdacsaiból eiry cio-magot € dobozzal küldeni iEÍ"esksdjék. Csakis as ön ctodálatos labdacsaisak küazonhetem, hogy egy gyomorbajtol, mely engem öt éven át cyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam toha-¦•m fognak kifogyni t midőn legforróbb kossonetemot kifejnem, vsgyok tisztelettel, Zwickl Ann».
lUen vértisztito labdacsok caakie a Pserhofcr i.-föle. as .,aracy biradalanl alathez\'- eziaizttt gyöjynertárbaa. Béctbac i.,
Slagaratraaaa 15 sz. a késtitutnek valódi minőségben a egy 16 szem labdacsot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy csomag, mely-ben 6 doboz tartalmú tátik, 1 frt 06 krbv kerül; bérmeotasen utánvétel! küldette! I frt 40 kr. Ery csomagnál k-res tbb nem küldtük f.l.
Aa Sataeg előbbeni beküldésnél fmi legjobban poaUutal-vásyoc etzktiéltetik) bérmentes küldette! együtt: 1 ctomag 1 frt 3b kr. 3 csomag 2 frt 30 kr. 3 csomag 3 Irt 85 kr., 4 ctomag 4 frt 40 kr., b ctomag 6 frt 20 kr. ét 10 ctomag 8 frt 20 krba kerül. KaBfcatft Tőrök Jézasf gyégyizertárabaa, Badapeatta
WKF KB. Nagy elterjedetttégük követkeatébeu ezen labdacsok a legkülönfélébb n<trek •« alakek alatt atinostxtuak : ennek kfiv2tkextében kéretik ctakis Ptarbofdr J.-féle vértíi^titó labdacsokat k&vetolni éa eaakia ások tekinthetők valódiaknak, melyeknek hattdálati ntaaitáta a Pserbofm- J. néralairastal ftketa siinbeu ét minden vgyei dobos fedele ugyanaaoo aláiriatal vSrSt sziscen vaa ellátva.
minden kAkivínyen és csqzos bajok, tagszagr^UB. isclifst, migraíne, tdege< gatát »tti. >cb alian. 1 frt 20 kr
Tannohinin hajkenöcs lZ""r.?
mennyi h iji.?We«tő sittr kftzíítt orvotok által a In*jobbnak elismerve. Efy elegánsan kiállított nagy taelenesével 2 frt.
Általános tapasz ItX\'LXJl? X™t
gátiatoknál, ujjkukarjt. itbes- vagy gyaltdt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn ki próbálva, 1 tégely 50 kr. Bérmtntre Tő krajezár.
T?Íi<lror-rir\\T» haruL rekedtaég éa köhögés ellen. 1 doboz J-iaíVCl LIUl, a-, bérmentve 60 kr.
Ferenc-pálinka, ^,HJ 80 DéIkoL 1ÜTÍÍ 70 k*-
FíUTvhnl7^ítIsl p««"l«fer l.-UI. Sok év óta a fagyos ta-biatosabb «ser elismerví I kScaOgg*! 40 kr. Bérmentre 65 kr. íltl PnnOíí \\7 •*! ál talán oaaa ismert kitűnő házitxer, hurut UtllUUDUV, rekoduég, gSrctSs kőbSgét stb. ellen. 1 Qve-gectke ára 5\') kr., 2 üveg bírmentre 1 frt 50 kr.
stjAtA*47Alif*/.$l (PrA*ai «aPP»k) megront..ttt ryomor JJlüW333/it?Ut\'Alíl ron emétztét és mindenoetall altesti b*j«k a.len kitüU\'
Altalános tisztitó-só
den küvetkesménysi
1 üvegcaével 22 kr., 12 üveg S frt.
Bnlrlcr. A. W.-tjl KitünO hácitzer a rosax emésztek ¦a.: ÍŐfá át, tsédQlét, gyomorgSrca, gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára t frt.
Angol csodabalzsam. !A™j«t,kI•••«"""*•\'
or megtzüntet •teást s aaáiul
képződő kellamotlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint irta • inatlan azer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
kitűnő mer golyva ellen. I üveg 40 kr, bérmentet küldéssel €5 kr.
Por a láb\'/?zadás ellen. fáL
PSERHOFER J,
Golyva balzsam, „Stollil-féle Kolapraeparatnmok, JL°Z.
mor- éa bélbetegségeknél, as idegek "erősítésére, 1 liter Kola-Elixir ts«7 bor S frt, \'[i Jit« 1 írt 60 kr., "J, liter 85 kr.
Kola-elixir vagy bor. StKL*150"\'
Mia.PrsVri hatású gyógyszer egyoldalo fófájás
Jaia-rüKÜ, főfájás, rkwaia stb. ellen
Eaen itt felsorolt készítményeken kívül as osztrák lapokban hirdetett osazés bel- és külföldi gyógy szeress eti különlegességek rak táron vannak .él & készletben netán nem lerók gyorsan és olcsón megtser^ztetnak. — Postai megrendelét k a leggyorsabban ets-köxüitetnek, ha a pénzötsteg előr* beküldetik; nagyobb megrendelések ntánvételle! küMeinek. Bérmentve c akis oly eiHtbea történik a küldés, ba az összeg elLre beérkestk, mely es-tbtn a
p»sUknltwégek eokkal Tnértéxeltebbek. valódiaknak cssk azok tekinthetők, melyek hatzsálati utasítása Pssrhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyes dob 4 ..\' íedele ugyanazon aláírással vörös színben vau ellátva. ox
gyógyszerész .zum g o 1 ú e n e n R eiebsap f 81.*
Bécs, 1. 8ingerstrasse 15
ÍUktirban Budapesten; Török Jfesef (Kirily-atca 12 ) és Egger A Pia (Nádor gyógyszertár, Váci-körut
?7.)\'gyósysíerésseknék.
Meghívó!
A nagykanizsai akarékpénztár részvénytársaság 1897. évi február hó 7-én d 8. lO órakor
t&rt&ndja saját iielyiségébeo
52. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
soeiyhez a t. z részvényeseket tisztelettel meghívja
az igazgattak*;.
Tanácskozási tárgyak sorrendjs: * 1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozat hozatal.
8. A hivatalos közlöny kijelölése. i. Az igazgatóság előterjesztése az alapszabályok 38, 46 és 79 §§ ainak módosítása tárgyában.
5. Az"üresedésben lévő alelnöki állásnak választás utján leendő betöltése 2 évi időtartamra az alapszabályok 27. §>a értelmében a sorreud szerint kilépő Daooeberg Jakab, Ifja Fesselhofer József. FUchl Pál, Maschanzker Mór, Práger Béla, Sártory Oszkár, Scherz Albert, Sommer Sándor, Stern I. Mór, Vágner Károly 10 igazgatósági Ug. ngy Heimler József, Jnbász György és Schwarz Gusztáv felügyelő-bizottsági tagok helyett ajak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig az igazgatósági tagok helyett 3 évi mig a felügyelő bizottsági tagok helyett egy évi időtartamra.
6. Netáni indítványok.
JEGYZET A t. cz rétzrényesek figyelmeztetoek, misxeriot ixsrvóhp-j*ik«t 1897. éri február hó 6 ik napián délelőtt 9—12. délután S—5 órüj iz intézet helyiségében izemélyesen ragy meghzutlmztás mellett átreheíik.
M e^tgjezteik, hogy az tltpszabllTOE 1 t-ik §-* szerint zza,Tzzzti jngot cmJc tz gyikorolh&t, kinek réBz,énye & közgyuiéjt megelőzőleg égy héttel nerére itiratntt
X.
1
M. 1 «
X X
i
sc
Ä X X
I I
X X 1 X X X
I
X X X
XKXKXatetXXatttXKXXKKXetXXXXXKstilX
•&# «YtTCTrir tn. mietiti*
if ft
sr Seis ts
X X X
m m

m m m
|L
DtLU O i- í- O U o HJ~6: »«•»-:---- ^
E pilaták basoDló ké-szitmébjekcol mieden tekintetben feljebb be-oülesdök; — mentek
minden ?rUlnuu anyagoiítól, az al testi exerek bajainál leg-
<r% -m"m......¦"" " exerek bajainál leg-
% jobb eredménynyai aaaznált.UáB, gyengédeD baahsjtók, várüsxtitók; egv 3É gyógyszer sem jobb s melletie oly ártalmatlan, mint e pilniák a
K
IC
<v| alegtöbb betegségek forrása eiien. Cukrozott külsejük végett m.;g gyer-2 mekek is sziyesen ?esrik.
S áfcW" Egy 15 pünlát tartalmazó doboz 15, egf tekercs, mely 8 dobozt, tehát. 1*0 pilulat tartalmazó, csak 1 t>t o. é.
Utenza toktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan Nenstcln Ertitebet pilalát. Valódi csak, ba minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-f kr-te nyomtatásban „Szent Lipót\' és „Neustein Fülöp gyógyszerész" a:áiiássai ran ellátva A kereskedelmi tórvényszekileg védett csomtgjtíuk aláirásunkkai van ellátva.
ieusteii fülöp
.Szent Lipóthoz" címzett gyógyszertára WIEN, I., PlaDken-gasse 6. — Raktár Nagy-Kanizsán : BELOS LAJOS Byógy«ertiriban.
Óvás!
MOLL SEIDLITZ POR
C»ak »kkor valódimk. ha mindegyllc dobo« Holt A. TOdjasj.t «e
aUiriakt tünteti fel. a ltal> *.-f«l« Seldlltl-iw\'ek MrtőJ gyozjhati« a leemakaczabh sra«tr. it al-testbintalaiak. gyomorjnres << eynmnf-héT, rüizMt azikrlkadal, mijh antalom, ,er->,:,!>, aranyér éa a legkillnnbSzőbh ><l bet«a«J«k .ellen, e jelei baztzzernek ..-tized.k éta mindig nagyobb elierjedézt .zerzett. - Ara uff npaoiétalt «relitti dv bazaak I frt ». e.
Hamisitasoc tBrvényileg fenyíttetnek.
\'MOLL
FELE FRANCIÁI
RSZESZ ES SÓ
Csak akkor Valódi. oa \'"\'idegyik fiveg MOLL »«-lje.ryét \'ftut-ü tel és ¦ ¦¦¦ .A- Kall* felirata ^nntatta! van zárva. A Mell-féle fraa-ozia barszetz ia aé nevezetesen mint fájdal».ícsi;l*aitt badórzsőlesi sier köszvény, caaa éa a meghűlés agyén következményei a él legismeretetehb népszer. — Ejy óoo-ittt trtfiaU inp ára 9Q krajozár.__
Moll Salicyl szájvized
(Föalkatrésae fCzolysavas iKÍktó.) A mindeonatii szájtisztitásnál különöstin fontos bármely knnt gyermekek, mint felnőttek st^zsara; mert e ssájrícs fogak továl>bí épségét biztosítja t egyasenmind óvszer togíájái eílea. — Egy Mell A vedjegyévei allatait üveg ára : 60 krajazár.
691) Fószétküldös-.
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tucblaubett 9. sz. Vitték! sa*frea«aláatk napsat! pas aatáavét aifllttt teljesít la tatk. A raktárakban tetiéii katározott-m MOLL A. aláírásával és
Ibooo.
védjegyééi! ellátott készítményeket kérni. Baktár : Nagy-Kanizsán Bwnfeld Atjaif Bi Fia.
Njomatutt Ifj. Wajdíts József kőnyvnyomdájábaa Nagy-Kanizsán.
?OQOOOOOOOOOOO
7066/tk. 96.
Árverési Mrdettaény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy t m. kir államkincstár végre-hajtaténak Szarka Péter és neje Ridi Ágnes orosztonyi lakos végrehajtást szenvedettek elleni 47 \'rt 68 kr. tőke ,ennek 1S96 ápri 30-től járó 6\'/, kamatai 2 frt 80 kr. késedelmi kamat; 6 frt 90 kr. végrehajtáskérelmi, 7 frt 45 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyéhen a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartozó, az orosztonyi 577. sz tjkv-ben t 758 hrsz. alatt felTett s 516 írtra becsült szőlő, 1897. évi február M 24-=k napján d. e. 10 óra -kor Orosztony község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Keit Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi november üó 26. napján. GÓZONY kir. tszéki albiró.
oooooooooooooo