Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.2 MB
2010-01-25 13:31:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1558
6644
Zalai Közlöny 1897. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VlCI-KASim. 1897. február ü-án.
ElifltctéH árj
Ttéli fm ¦ ¦ • 5 " i ;L,.d«rt„. lfctMkr
k tüibo* pefcue.-b*^/. Kii .-.«t»í ffiiadea toriWÍ^ Borért 5 kr.
XtILTTírBBEN Leüt io™*.\'W« 10 krért Tétetaekj íiudtáli ii-eték minden «üe*j ;::. :esen 30 kr. fiieleadö
I
réöTé
„óeg;iet
ZALAI KOZLOHT
XXXYI. évfotym.
Alap szellemi részét illeti hsíp-den közleményt, felelős szerkeszt? eevére, xz anyagi részi DIetí közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Kanizsára bérmentve intézesdók.
Bénneutetlen !«re.sk sem fogadtatnak el.
Kéziratok visszanézi küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület^, ,aD.*gy-kanizsai Takarékpénztár résxvény-társa&ig*; a „Kotor! Ukarépériztár társasig\', i „nagy-kaniasai- és galamboki önkéntes tözoító-egyUt- s .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület- & .nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony „n,kanizsai izr. jótékony nóegyief, .szegények tápifltézete-, a .Utonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai ka! választmányának hivatalos lapja
HETENK1N-T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A börze ankét után.
t Nagy.Kanizsa, 1897. febr. S.
Hetedre üyalá tanácskozás után, réget ért a iánchid-uícai börze an-ke:. Őszintén bevallva, ehhez a tanácskozáshoz nem vezetett el ben-cüuket abbeli reményünk, mint a melyet tőle méltán elvárhattunk volna. A mi naiv hitünk vala, hogy az ankétozók az ügyhöz mérten több energiával fognak kirukkolni, akkor, midőn szó van a mezőgazdaság sebeinek istápolásáró!. Korántsem felelt meg ezen ankét igazi cárjainak, melyről maga az elnöklő kereskedelmi miniszter is kénytelen volt elismem , ennek valóságos informatív jellegét. Jól jegyezzük ezt meg! Informatív jelleg, mely a zavarban halászni szerető közvéleményt egy megtisztult fogás terére viszi. Ha csupán ezért hivatott össze ezen ankét, ugy ennek benső okozati összefüggését feltudjuk fogni. Oe mint mondók ya gyünk, ezzel a mezőgazdaság bajáin vajmi keveset segítettünk. Pedig a cél: segíteni rajta. Tőzsde reformról beszélték agyon az országot és íme a farsang közepén kitudódik a való, hogy a lözsdereform csak álarc . „Alatt rejtett .tilos valamicske* volt, amelyhez csak hozzá nyúlni erénysértésbe ment.. A határidő üzlet marad a mi volt, a tőzsde széles autonómiája semmivel sem fog szűkebb keretek közt mozogni, — az alkuszok, magyarán „befugter Kornagent uok az árakat továbbra is tetszésük szerint lenyomhatják, nj tózsderegiszter ha lesz, jö, ha nem, az is jó. Szóval marad minden ugy — egy egy Kisebb uj foltozást azért fog kapni az a bizonyos nadrág — a hogy volt. Punktum.
Bedig merkantilistáink sajtójakkal egyetemben oly annyira megijedtek
ezen ankéttól, — melyet köztünk legyen mondva, Németország hatásos reformja szült, mintha legalább is gazdáink abban egyeztek volna meg, hogy — nem adnak nekik egyetlen szem bazár sem. A naivitás netovábbja volna ez. Inkább aggódtak a börze körökben attól, hogy Németország nj tőzsde törvénye hipnotizálja agráristáink hosszú sorát, meiy agy látszik egyre követelőbb a tőzsdén űzött machinációk, a határ-idöüziet teljes megszüntetése iránt. De börziáoereink nagy szerencséjére ezen esettel nem álltak szemközt. De igenis szemközt álltak időközben Felső-Magyarországon ama erélyes óvással, mely a ringek, kar-tellok, monopolistáinak spekulációit, a fogyasztó közönség kijátszására alakntva, halomra döntötte. A cakor-kartel, mely időközönként lejár, illetőleg megujittatik. — hogy hányszor még, azt nem tudjak — elbizakodottságában elhatározta, hogya a termelő cu k orrépáj át 7 3 k rért s se többért, se kevesebbért nem veszi meg. Ez valóságos ,tromf" volt a termelő gazdákra nézve. Hobó, csakhogy e trom\'ra tromfot adtak. Nem ugy ti hadvezérek! A nyitramegyei gazdasági egyesület felhívta az alvó oroszlánok figyelmét erre a dologra, kik - álmukból felébredve, szétmarcangolták a cukorgyárosok abszurd specnlációjit. A termelók, akarom mondani a talpra állott oroszlánok 87 krban mondták ki a cukorrépa minimum árát. S ami a látható tényben oly fényesen megnyilatkozik, a kartelláit gyárosok engedni kényszerültek a termelők követeléseinek, ha ugj&n ezek cukrot gyártani továbbra is óhajtanak. íme az egyesülési szellem kibontott szárnyai mily magasba repülhetnek.
Politikai körök benfentesei sejteni
vélik, ha a porosz tőzsdetörvény eredményre vezet, akkor Magyarország még sem^árkózhatik el hasonló referm elől. — Főleg midőn Bécsben Bilinszky miniszter határozottan a határidőüzlet teljés .eltörlését helyezte az agráristáknak kilátásba.
Hogy a tözsdeankét az egyszer szerencsésen keresztül csúszott e kínos kérdésen, az még korán sem jelenti azt, mintha ezen elvvel Vég -leg leszámoltunk volna. A negáció téréie való lépése az ankétnek legfeljebb csak taktikai okokból történhetett- S erre sietünk reá is matatni, mint egy bebizonyításául alapos feltevésünknek. Először, a tőzsde ankét nem érzett magában annyi önállóságot, hogy e téren mély nyomokat hagyhasson az ekevasnak, mely ke zében, erejében, izmaiban a vézna emberhez hasonlított. Másodszor gondol ta magában, hisz Németország már amúgy is úttörő ezen a téren; ha a németek vakmerősége némileg eredményre vezet, ugy még mindig elég időnk van őket. „lemásoínuvk", ha pedig nem, ugy pláne iól van, hogy nem csináltunk semmit, legalább a világ bennünket — bölcseknek talál. Egyszóval mi másnak a kárán akarunk tanulni * ez az egész taktikánk. De okoskodásuk egy lépéssel előbbre jutott stádiumban van. Mindenesetre — igy gondolkoznak a mieink —nem árt az előmunkálatok megtétele oly fizikai irányban, mely ezen tasrtik akár jobbra, akár balra való eldőlésétől független, így például a közraktárak decentra-lice való jelépüése, hogy a kisgazda is fölösleges terményét aratás után egész olcsón vagy. ingyen, beraktározhassa, s ennek fejében lombard kölcsön eszközölhetővé tétessék, ami egyúttal megmenti a terményt a
i piacra hozatal nagy mennyiségétől, ; miáltal természetesen fokozódó fciná-| lattal a kereslet ellenében, az árak ; lenyomódnak, továbbá az állami hitel-i szövetkezetek életbe léptetése s végül | a vasúti hálózat kiszélesítése j*% ! Juvarnak a zónarendszerre való \\ átvitele.
Igénytelen nézetünk szerint a i gafynatöroény életbeléptetése úgymint ; e század elején az angoloknál, volna a legbiztosabb kibontakozás e kínos í helyzetből, mely -egy bizonyos alap-\\ árban a gabna (búza) árát meg \\ állapítaná, melyen alul ez kapható I nem volna !
Ezen áldozatok meghozása a mezőgazdaság érdekéhen volna, annak a mezőgazdaságnak, amely államunkat ezeréves múltjában mindig megtudta oltalmazni az éhhalál gyilkos kezeitől. Megérdemelné ezt a szentföld, melyről a világhírű statusgazda — Carey — azt mondta: ,A föld a legkövetelőbb hitelező és egyszersmind a legpontosabb adós; csak annyit fizet vissza a mennyit kölcsönöztek neki; de azt azután mind visszatéríti."
Bavas Jákó.
A ker. jótékony Nöegyesüitií közgyűlése.
— jan. 31-én.
Ha hivságoskodai akarna, jubilálhatna. Mert most tíz esztendeje, hogy megalakult városunsban a Nő-egyesület. De nem hiúságból jött létre, nem, is kereste a hivalkodást soha. Szerény és csendes volt működése. Csak azok tudnak róla, kik-j nek nyomorúság sajtolta könnyeit letörölte. De ezek áldják is.
Maga a társadalom talán még most sem mutat irányában annyi érdeklődést, mennyit érdemelne. Ez
azonban nemcsak nem akadályozza áldásos működését, de még" csak nem is bénítja. Mert a legnemesebb, szívű üih állanak élén, kik a jótékonyság gyakorlásában minden akadályon győzedelmeskedni tudnak. Mindenki meggyőződhetik erről, ha Csesznék Miklós titkárnak jelentését figyelmére méltatja. Alább egész terjedelmében közöljük. A közgyűlés igy folyt le:
öiv. Zadubánszky Lajosné az elnök, üdvözölte a megjelenteket és » jeayrőkönyv hitelesítésére dr. Fülöp Káamérué és Wuaztl Lajosáé úrhölgyeket felkérvén, megnyitotta a Nőegyesü-let X. közgyűlését- taré Csesznák Miklós titkár olvasta fel következő\' jelentését.
Tiszteit közgyüléi!
Két dolog az. a mire kiválóképen szüksége vau minden társadalmi intézménynek, legyen az bármennyire szerény vagy bármily hatalmas, hogy sikerrel és hasznosan fejlődhessék és főn-állbassoa: gyakorlati irányra és ideális célra s ha az első lehetővé teszi a haladást, a másik arra állandóan Ösztönöz.
A mi kis egyletBQk &bban»a szerencsés helyzetben van, hogy feladatában ez a ke-to úgyszólván átjárja egymást; mert jót tenni, a szűkölködőket segélyezni, a szenvedőket segélyezni, a betegeket ápolni: ez gyakorlati feladat és magasztos. cél egyaránt, a ha kicsiny az, a mire képesek vagyunk, nagy az a mi lelkesít; — ennek a nagysága ad erőt a mi szerény eszközeioknek, — ez tegye lehetővé, hogy minél helyesebben, miséi czéirávezetőbben eltaláljak, miképpen lehet csekély alapunkon a lehető legnagyobb sikert elérni, — minél többet tennünk arra. hogy a nÖi jótékonyság legszebb hivatását egyesülésünk által sokszorozott erő ve\' gyakorolhassuk, ébren tartsuk állandóan a jótékony közönség érdeklődését fei-fárasztás nélkül, — felhasználjuk a multat, helyesen töltsük be a jelent, megkíméljük és biztosítsak a jövőt
Ezért nem szabad csüggednünk, ha azt látjuk is, hogy a haladás lassú és nehéz, hatáskörünk még kicsiny; —
TÁRCA.
Az Olimpua gyásza.
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Mefáördalt az éj . , . reszket zz Olhnpot, Villámló haragját küldözi széjjel Csati of & léiben az istenek atka, .Haragszik Zeusz\' mondja a nép szája
Reszket a fűszál is, nem bír a széllel, Kicsi madár tere*- öl a bokorban, Megkozelitni nem szabad .a begyet * Zeőas mennykőrol IsQt agy-egy tejet.
Fenn ss 0! inpoa Vif1 i«a« zendal, Anbrdriáral Telt ikekely ciendaL Yif az Istüiba.í, Sem oés a földre, H*m gondol isssv csak Kéjes örömre. Jásasii csak Apolló, Ptof esd a lantot. Él te Istecbad Ne kíméld hangod. Legyen dal, nóta, Vig zene járja, Hadd TÍgje Ven as Párját a táncba! Yolkínainak is Hadd legyen napja, Éljen Zeusz. s>* Istecsk atyja!
As Itteoek mind Táncra tendálnék, Mig ciak réaxegea Itt ott eldőlnek Nem zncrsd — csak egy Csepp s pobárba, Kezdetét vesz: Tad szitok lárma.
Billikomokat
Falakhoz rágják.
Egymást — orditra —
Padláshoz csapják.
Dong as Olímpus.
Ah! rettenetes volt . .
Dörgött az égbolt 1 •
Tirheni tengeren aszik a gáiys, Alkony szállott le Marathon aikjára, Farolja szótól hangzik most e tájék, Mig a seb csak Tértik, mig a szít fáj, ég.
De éj borul le már a boni tájra, Csöndes a vidék, nincten semmi lárma. De íme nem átallt el az alkocypirba, Aluszik Hellasz, álmában is sirra.
Fájó lelkeknek nincs Tigaaztalójs, Sajgó EstTeknek nincsen gyógyitójs, Elhagyott rilág ran t földön itt lenn, Bemgott Zeusz, as olimpi isten.
Hiába folyik a könnyeknek árja, Nem törli le senki, nincs a ki lána, Csillagoknak ezre hidegen fénylik, A bánat, sóhaj nem hat fel as ágig-
De egyszer csak jött ám egy aj s/ép csillag, Mintha mondaná: jöjj, nézd hova hírlik, Egy uj rilágnak ragyok hirmendója, Jöjj szegény ember, Qt neked az óra !
Ls e könny szárad, mosoly ran az arcán, Boldogság támadt az nj csillag nyomán, A kinek eddig bus rolt szive, arca. Örömhimnait zeng fiának most az ajka.
Nem azól a seae, az Apoüo Untja, De égből hallik angyaloknak kara. Nincs azó oU táncról a kii jászol mellett, Ds imádatul- hajtnak térdet-fejet.
áhítat szárnya.! fel a magái égbe; Örík Teremtő -nagy jósággal néz le,
És ime nalük az alkonyi pirba, Aluszik Bellai, de most mar nem sirra.
Dűlj össse, dfllj össze mulató Olimpns. Ölts gyászt magadra, mert eljött a Krlsztni, Stállj a« Orkuiba, reád szQkség nincsen ; Él as örök Isten.
; HALÁSZ MABGIT.
Nefelejisek.
— Babosa LásJó aj könyvéről!\' — — A .Zalai Közlöny" eredeti tárcá;a —
Idegen írodaiomak szellemének meg-úyjjlgrése mindég nagy haszonnal jár Nemcsak azért, mert uj világot \'ismerünk meg, hanem mert igy a ml szellemünk is gyarapszik és megtermékenyül.
Ezért mindég hasznos dolgot végzett az, aki munkásságát arra fordította, hogy az idegen irodalmak kincseit megismertette. Főképpen nagy szolgálatot tettek & mi fordítóink, mivel, — sajnálattal valljuk be, — épp előttünk magyarok előtt volt elzárt kincs az idegen irodalom. Még magyar könyvet olvasai sem igec I volt szokásunk, ancál kevésbé kapdoztunk ! idegen irodalmak remekei után.
Ma napság azonban kezdünk kigyógyulni ebből a ,, könyv viszony-* ból. Olvasóközönségünk nagy részében fölébiedt a kedv megismerkedni nemcsak saját irodalmunkkal hanem az idegennel is. Olvasóközönségünk e hajlandóságának kielégítésére igen sok történt az ujabb időben^ midőn a világirodalom leghatalmasabb alkotásai mellett már másod sőt harmadrangú idegen irók művei is találnak fordítót.
"Nem kifogásoljuk ezt, ha dicsérni nem
j is tudjuk, mert igy könnyen megeshetik.
I hogy az idegen irók nagy inváziója mel-
; lett .hát érbe szorul a mi irodalmunk.
: Kordiióínk is helyesebben tennék. . ba munkásságukkal inkább azou volnának, hogy műforditásr irodalmunkban még
i mindég található hézagokat igyekeznének
! betölteni. »
Fordítóink díszes seregében foglal he-
! iyet Baboss László is. De Ö azok közül való, kit dicsérettel kell kiemelnünk, mert fordításaiban igazán hézagpótlóan azokkal az idegen költőkkel igyekszik megismertetni, kik az érzelem nemes hangján a költészet igaz sugailására szólaltak meg verseikben. Fordítási irodalmunkban talán a lírai költmények fordítása a legszerényebb. Helyes tehát Baboss László igyekezete, hogy Ő lírai költőkből válogatta össze a legszebb darabokat, s azokat fordította le.
Egész kis gyűjteményt állított ö ezekből össze s ezt a eiraet adta gyűjteményének „Kefél ejtsek." Könyve még e hónapban megjelenik. S midőn alább közöljük előfizetési fölhívását és mutatványul egy szép versét, nem tartottuk fölöslegesnek ezt a bevezetést, hogy olvasóink figyelmét ezzel is fölhívjon ez érdemes muukára.
B a b o s s t nem kell közönségünknek bemutatnunk; bemutatta már Ő magát a lapunkban megjelent hangulatosan és igen sikerülten fordított verseivel, melyek mindenkor odaíárkóztek a költészetet kedvelók sziveihez. Miot
jó ismerősüknek ajáljuk tehát lapunk olvasóinak szíves figyelmébe Baboss László felhívását, mely igy azÓI: Bár a költészet becsét anyagias nézeteink mellett, mind kevésbbé méltányolják, ugy, hogy alig találunk oly költői lelkületű embert, a.ki ma már verseket is olvasv, fordításban meg éppen nem ; azért még sem lehet letagadni a dal hatalmát, mely megfoghatatlan, végtelen s a legnemesebb érzésből fakadva, a szerelem virága, a zallas támasza, a természet szivárványa, a harc és szabadság harsonája. Napóleon oroszországi hadjáratára indulva MaJ-borongh dalát dúdolta, s midőn a csata-síkon elhullott hősi gárda hőségének okát keresték, dalfüzeteket leitek sziveik fölött. A Szózat, a VTacht am Éhein, a Bule britannía, minden hazafi kobléban él. — Idegen költőket olvasva, egyik-másiknak dalát, mely legjobban kivált s megtetszett, lefordítottam, s ennek eredménye az a iOO és egynéhány költemény, mit 5—6 íves kötetben közre bocsájtani szándékozom legközelebb „N e f e 1 e j t s e k" cim alatt német, francia s angoi költők műveiből A legifjabb német lírikusok, a francia jelesebb költők s az angol lantosok kevésbbé ismert, vagy alig fordított költeményei szépségeire akartam, ezzel a figyelmet fordítani. A költeménykötet februárban hagyja ei a sajtót Ára 1 frt lesz, mely előfizetés- pénzeket saját nevemre kérném intézni. Tisztelettel Nagy-Kanizsa, január hava 1897. Baboss László. A francia költők icözül, egy nő költő csínos versét közöljük belőle mutatványul :
XXXVI ÍVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
IS»7. FEBRUÁR e-i,.
kitartásunk azt erősíteni fogja és fejlődését biztosithatja.
A működése eredményéről mai uapon leszámoló tisztikar és választmáoy az egylet alapszabályának 9. § a értelmében és ennek alapján az 1894. éri ja* üuár havi közgyűléséé bárom évre választatott mer és ennélfogva megbízatása a mai oapon lejárt A megbízás keltétől az elmar, bárom év alatt, a megbízottak számarányát tekintve, a létszámban elég naey változás foiéttlt elő, a mennyiben Seregély\' Dezső titkár 1895. évben, — Nábrácky Xajosné al- | eínŐ»oő és Daoscht Ottóné pénztárosnő , 189C-.- évben lemondván, ez 1895- évi j máitiosi közgyülésea C&esznák Miklós | .titkárrá, az 1396. évi januárinál közgyü I lésen pedig — dr. Tripammer RezsŐné t. tag alelnökoővé és Sebestény Lsjosné ?. tag psnztárosnövé választattak.
Az ezen választás, valamint Fischer JÓísefné választmányi tag kilépése foly-tát megüresedett három választmányi tagsági hely betöltésére özv. Fialovica Lajosné, Merkly Antalné és Szalay Sándorné póttagok az alapszabályok . idézett §-a értelmében az eleöknő által behívatván, ts egjesSiet ténykedése akadályba nem üísöaött és azt váltakozó eredménynyel folytatta három éven át mint azt at alábbi adatok feltüntetik.
Az egyesületnek 189 4. évben 278. 1SS5. évben 269 és 1896. évben 281, recdss és pártoló tagja volt mely számhoz nincsen számítva a 9 alapító tag-
Az 1896. évi 281 rendes és pártoló tag k^zül évközben 15 kilépvén, )3 eltávozván és 4 elhalván, az év végévei az egyesület raiőban csak 249 tagot számlált
Az egyesület vagyon; viazonjai következőleg alakultak: 1894. évi január 1-én pénztári maradvány 2458 frt 89 kr., 1894. évi tagdijakból befolyt 692 frt 40 kr., mulatságokból 741 frt 08 fer., adományokból 85 frt, hátralékokból 3 frt 60 kr. összesen 3980 frt 9V kr, éven át tintalv«nyoztatott készpénzben 1444 frt Sl kr., maradt 2536 frt 66 kr. 1896. jaguár 1 én pénztári készlet 2536 frt 6C kr., tagdijakból befolyt 661 frt 60 kr„ adományokból 50 frt, mulatságokból, téliből 508 frt 78 kr., nyáriból 338 frt 74 kr., kamatokból 290 frt 54 kr. Összesen 4366 frt 32 kr. kiutal-ványoztatott segélyezésekre (200 egyénnek 833 izben 1778 frt 49 kr., maradt 2587 frt 88 kr., a lefolyt 1896. január hó 1.-én volt pénztári készlet 2587 frt 83 kr.( tagdíjakból befolyt 627 frt 20 kr., adományokból 25 frt, téli mulatságból 551 firí 51 fer., kamatokból 73 frt 11 kr., össcesea 3864 frt 65 kr., kiutaltatott segélyetés 1480 frt 61 kr., számlák és sorajegydíjra 39 frt 60 kr. összesen 1520 frt 21 kr. és ennélfogva az egvlet 1896>év december 3 Irén 2344 frt 44 kr. vadonnal rendelkezett, — a melyből 102~fft 43 kr. készpénz, — a pénztárosnő áltáUkezeltetik, — 2000 frt nagy betéti eV 242 frt 01 kr. kis betéti könyvre a nagykanizsai takarékpénztárban helyeztetett el.
Ezekből kitűnik, hogy az 1896-iki év tekintettel a további két évre, kisebb maradványnyal zárult és tként kevesebb
Ábrándozás.
Mme Taftu. Hegyek mögé, ha száll a nap, Ami elmúlt, mind lábra kap: Mind feltámad gondolatban. Az időnek gyors szárnya van, Mert az éj száll, mint a madár. Idő, úr* sebesen jár.
Csak az az egy, hogy fellelem. Alomként mindazt szivemen, Mit szerettem, dédelgettem. Kit ismertem kit szerettem.
A hű kedves, a szerelem És minden boldog perc jelen. Csak a vérmes szép reménység S a jó barát az eltűnt rég!
— A híres kisasszonyok. Hereseg Ferenc leányai, azaz helyesebbea: Gyúr-kovics mama szép éa szerencsés gyermekei meg vaunak immár Örökítve képben is. Linek Lajos a ezalontűndérek e nagy tehetségű művésze festette meg a képet, a Gyurkovics leányokat, .a\'hol a birea kisasszonyok együtt vannak, pisin paiád, sőt egyrészük nagy toilletébec. A színe* kép, melynek hossza körüibe-lől egy méter, ugy jelent meg, mint az első igazi magyar műmelléklet Az ,Uj Idők" Herceg Ferenc illusztrált szépirodalmi Hetilapja adja az előfizetőinek ingyért Kép és lapérdekeaség dolgábaa igazán egymáshoz valók Mindkettő öröme, sőt s?üksége minden valamire való magyar úriháznak. A Gyurkovics lányokat láttuk már, hozzávaló keretben, egy idevaló kedveit szalonban. Elragadó!
tőkét hagyott az 1897-iki évre. Ezen sajnos körülménynek oka nagy részben abban keresendő, hogy a railleniamí ünneplések látszólag kárral voltak az egylet vagyoni viszonyára, a mennyiben a miatt a nyári mulatság rendezése elmaradt éii ennek következtében az egyesület a mnltből merített következtetések szerint 3—400 frfcyi jövedelemtől elesett. — Azonban ez csak látszólagos hátrány, mert méltóztatnak emlékezni, miszerint a nyári mulatság helyett egyesületünk a helybeli izr. nöe gyesül ette I karöltve gyűjtést eszközölt, a melynek eredményeként befolyt tetemes összeg felerészben a mi egyesületünket illetvén, a város által Magyarország ezredéves fenállásának megünnepléséül kijelölt napon a szegények megvendégelése és pénzzel való ellátására fordíttatott
Ugyanazon alkalomból a választmánynak női kézimunka felügyeletével megbízott tagja Pranger Karolina kisasszony ügybuzgalmából nagyon szép és nagyobb mennyiségű ruhák kiosztattak.
Ezzel ismét csak az egyesület célja, a szegények nyomorán való enyhítés érvényesült és e mellett a honleányi nemes és magasztos kötelességnek tétetett elég, — ezáltal az isteni gondviselésnek Magyarország fentartásáért a bála adója is habár csak csekély tettben lerovatváo.
De még azon körülmény is, hogy a választmány el?ü! tűzte ki, a szegényeken a szükséghez képeit azonnal segíteni és nehogy tőkeszaporitás által ezer a valóban segélyre szorulók ettől megfosztassanak, kiosztott nagyobb mennyiségben segélyeket akkor, a mikor azon időbeni jövedelmi kutforrásai apadó félben voltak. Mert a mint ezt a\' felülvizsgált és helyeseknek talált számadások igazolják, az elmúlt évben a havi segélyek összege 1480 frt 61 krt tesz ki. Ebből legtöbb szükségeltetett január és december, azután február, november, április és március hónapokban\', mint ez a táblás kimutatásban tüzetesen előtárva van. De egyáltalán az év minden szakában részesüllek munkaképtelen, vagy súlyosan beteg szegények pénzsegélyben, — télen pedig a népkonyhában élelmezésben, — továbbá a korábbi években természetben kiszolgált fa helyett két év óta erre való pénzadományban és végül elhagyatott árvák, vagy-egyébként segélyre szoruló gyermekéin ezenkívül karácsonykor ruházattal elláttattak.
Ezen utóbb emiitett célokra külön adományok is szoktak évenkiot beérkezni, igy a mait évben Iakey Káimánné önagyságától érkezett be 20 frt, — továbbá egy magát megnevezni nem akaró jóltevő Sz. L alatt 10 frtot, — Bogén -rieder Józsefoé .5 frtot, — egy névtel en 3 frtot, — a Zalai Közlöny szerkesztősége 3 frtot, dr. Tripammer Rezsőné 1 frt 50 krt készpénzben, végül Plihál Ferenczné rubakelmét és fehérneműt, — Fiacher Józsefné 8 méter, — Clement Lipótné védnő 15 méter ruhakelmét ajándékoztak, — a mely adományokért az egyesület köszönetét a választmáoy tolmácsolta.
Megemlítendő, hogy a nagykanizsai
Maga az ,üj Idők" becses, érdekes, szórakoztató és kellemes tartalmával, pompás képeivel és gyakori mümellék-leteivel szintén ott van minden valamire való olvasó asztalon. A ki e haza bari a műveltnévre igényt nem tart, valóban aiíg lehet el a Herczeg lapja nélkül. Természetes, hogy a szépirodalmi újságban most a legfontosabb a regény. Az ,TJj Idők" hármat kö/öl ez uj év negyedben. Herczeg Ferenc most kezdett meg „A leány története* dmtnel uj, hosszabb regényt. Bródy Sándor ,Tündér Ilona* cimü rövidebbet, Coppée legájabb regényét ,A büoös*-t szintén az Uj Időknek engedve át magyar nyelven való közlésre, amelybe máris bele-kezdtek. A három regény mégis esik egy kisebb részét teszi a lap gazdag tartalmának, a melyet a szerkesztő, két főmunkatársa: Mikszáth Kálmán és Bródy Sándor folyton kisebb nagyobb aktuális cikkekkel gazdagítanak. Rajtok kivüt a szerkesztőség belső tagjai: Tábori Róbert, Lyka Károly. Póer Lajos, Tutsek Anna, Sebők Zsigmond. Munkatársai : az élfí magyar irodalom és a magyar festők mind. Különösen felhívjuk közönségünk figyelmét az „Üj Idők" farsangi számaira. Ingyen mutatvány-példányt mindenki kap, ha a mi lapunkra éa ezekre a sorokra hivatkozik. Az „üj Idők" előfizetési ára azonban szerfölött kevés. A lsp. a Gynrkovics lányok nagy képével együtt; félévre 4 frt Legokosabb újévtől kezdve előfizetni, mert akkor e folyó regénynek elejét is megkapják. Az „Uj Idők* kiadóhivatala: Andráaöy-ut 3 0. Budapesten.
takarékpénztár ezen évben is 25 frtt»l gyarapította az egylet vagyonát, — a melyért szintén köszönet nyilvánitatott.
A segélyre szoruló, ha a segélyezésre érdemes, volt mindenkor enyhülést nyert nyomorára, de másrészt az elnökség és választmány szigorúan őrködött a felett, hogy az egyletnek nem nagyon bőven elajándékozható vagyona érdemetlenekre ne pazaroltassék és qzek miatt a valódi szegény a segély tőt meg Be fosztassák.
A segélyezés alapfeltétele a jóakarat és vagyon. A választmány jóakaratban bővelkedett. — s hogy vagyont is gyűjthessen, elkövetett buzgőan mindent
Tisztelettel és bizalommal kérjük ennélfogva ia a tisztelt közgyűlés minden egyes tagját, hogy az egyesület célját és feladatát minél tágasabb körbea ismertetni, az abaak felvirágoztatásán közvetlenül és tettleg fáradozók önzetlen és Őofeláldozö ténykedéséről a nagyközönséget felvilágosítani, szívélyes adakozásra és egyébként] pártolásra buzdítani, a jövőre megválasztandó tisztikart és választmányt hathatósan pártfogolni * illetve támogatni szíveskedjenek.
Jelentésünk előterjesztése után már csak néhány szavunk vsn hátra, midőn megköszönjük a\' tisztelt közgyűlésnek az egylet tisztikara és választmányába helyezett bizalmat és megbízatásunk lejártával azt letesszük azok kezébe, akiktől átvettük, akiknek támogatása nekünk erőt adott
Köszönjük ezt a támogatást és szíves elnézésüket kérjük, ha emberi gyarló -Ságunknál fogva nem tudtunk volna föladatunknak mindenben azzal a sikerrel megfelelni, mint ahogy azt buzgón óhajtottuk.
Mi Őrömmel és büszkéo viseltük tisztünket, ha kicsiny volt is az erő, mely-lyel rendelkezhettünk, de annak gyakorlatában a női hivatásnak legszebb területén járhattunk, - (
Egyletünk virágzására & jövőben is a Mindenható áldását kérjük és legszebb feladatunk legyen egyesűit erővel mindent megtenni, hogy azt okszerű-gazdálkodással és jól meggondolt ^fáradozással közös egyetértésben állandóvá tegyük és fokozzuk.
C8ESZNAK MIKLÓS e. titkár.
A jelentés tudomásul vétele után dr. Szekeres József elismerését fejezte ki a* álnokság és választmány iránt, a kérte, az elnököt, hogy fogadja el a tisztséget továbbra is. — ön. Zadubánszky Lajosné meghajolt a bizalom előtt és a közgyűlés élénk éljenzése amellett foglalta el ismét az elnöki széket Ezután megtörtént a választás, melynek eredménye ez: elnök: Özv. Zadubánszky Lajosné alelnök: Dr. Fülöp Kázmérné, pénztáros ; Sebestény Lajosáé, titkár: Csesznék Miklós, 2 od titkár: Epsrjessy Gábor, Ügyész: Faics Lajos, orvos: Dr. Szekeres József. —-Választmányi tagok: Bogén -rieder Józsefoé, !őzv. Fiálovic* Lajosné, Gózony Sándorné, Janda Károlyoé, Kaán Irma, Knortzer Györgyné, Mantuanó Jöíatfaé, Pálff) Alajosné, Plihál Fe-rencné. Praneer Karolina, Stirling Sán-dorné,;Salier Lajosné, Szalay Sándorné Dr. Szekeres Jó/.sefné, özv. Székely Ltjosné, drTuboly Gyuláné.dr Tripammer Rez-óné, Varga Lajosné, Vucskics Jánosné, Wmztl Lajosné, Németh Ignácné, Franz Lajosné. Keller Mátyásné, Farkas Vilma. Pót tagok: Kilik Béiéné. De*j>ö Béiáné Kovács Károlyoé.. Számvizsgálók: Knortzer György, Tripammer Gyoia, Vécsey Zsigmond.
Vámunk helyzete a pokolban.
Megálmodta: Xilet.
A bibliai Józsefek és az álmoskönyvek ugyan mér tassáhkéh\'t kikopnak a divatból, és ép ezért az álomfejtés művészete a mai pozitív világban nem n agyon kecsegtető pálya. — mindazonáltal az alább ei mondan dókat érdemesnek tartottam a t olvasó elé terjeszteni, hogy találja meg benne a tanulságot —mert jó magam ki nem hámozhatt m belőle. No és nem is vagyok spiritiszta; szeretem az\' ócska kísértetektől ment, nyugodalmas éjszakákat. •—
Lent voltam a pokol kapujánál (Lefekvés előtt a „Divina -Comediad" olvastam,-e attól lettek ilyen émelygős álmaim.) Kerestem a ,Lasciate.. .* kezdetű ismert mottót, de bizony anno Dante óta megváltozhattak az Ördög alapelvei, mert a tüxbetüs mondás helyén — aram bocsa — reklámok ám-lettek. Reklámok, melyek az itt bejató szegény lelkek bűnbánatira spekuláltak ilyenformán: EőrÜög és Társa,első olajbafőző intézete. Biztos hatás! Gyors penitencia I" vagy B Sátán türed klimatikus tüzgyógyhely* s \'még számos hasonló,
amiből meggyőződhettetn, hogy immár az ördög is halad a korral, s az emberek versengését ilymódon utánozza a lélek biinbődésére.
A kapa elé épen egy csapat k. t • zott lelket vezetett Mr. Mephisto a kol utazó ügynöke. A kíváncsiság unszolt, hogy közéjek álljak, midőn Sátán ő Magassága lőszobájába kerültek, várni, hogy minő gyehenoába osztatnak be. Ilymódon kerültem én is a Pükol Urának színe elé. Hosszadalmas voina leirní a fogadószoba ráiogatott bulcr-satát; csak annyit említek, hogy a falak paiázskockákbót állottak, a kályha helyett jeges dézsák hütöttek (amott ilyenforma a mi fűtésünk pendantja.)
Sátán int iródiakjának. Ee ramnéz, nyilván az arcomról olvassa le a generáliakat, mert fölüt egy rémaagy fekete könyvet s odaszól nráuak:
.Nagy-Kaniiaa.*
Sátán jelentősen mosolyog (uh 1 ez a mosoly I) a kérdi tőlem:
.Mikor háltál meg gonoszlelkecs-kéoi.€
,Még nem haltam meg — felelóm — csak tudtomon kívül jutottam ide."
„Ah! ugy bizonyosan ösztönszerűleg erre tartottál.. Tekintve származásodat, a dolog érthető. Itt marasztalhatnálak, de nem teszem; megmutatom a te és atyádfiai sorsát idelenn s akkor visszaküldelek jelentést tenni, had tudják meg ott fönn nálatok, mi vár rátok, s tán kevesebb lesz a bűnös, mert már nagyon kevés hely van a számotokra fenntartott osztályban."
(Érzem, hogy keblem büszkén dagad, a „fenntartott osztály" hallatára. Lám, hogy megbecsülnek itt bennünket)
,A Pokolfejedelem el&csengatett egy szolgálattévő ördögöcskét s vezetőül adta mellém. Mielőtt azonban útnak eredtünk, bekötötték szememet, mert — ugyszól Sátán — ,idŐ előtt megtalálnám kívánni a pokol gyönyöreit"
— Hányadik körbea vannak földiéin, lelkei? kérdem vezetőmtői.
— Körben? bát azt hiszod, hogy ai alvilág még mindig csak 7 körből á\'l, mint Baedekeredben. Danteben áll? — Hogy is ne. Az amerikai nagy felhatoló házak guaybók ahhoz képest, hogy a pokolnak hány emelete van. — Az emberiség megszaporodott bűnei megkíván. ták ami birodalmunk alapos re formálását De elég ebből! Szállj ebbe a saiyesztöbe\' Mélyre megv-Snk.
(0 földieiml de mélyen lehettek a pokolban. — A sülyesztö háromszoros vÜlámvonat sebességgé! is csak félnap alatt ért lei;
Lent feloldozták szemkötőmet. — De azért nem láttam semmit
— Mindenütt ilyen sötét vau vagy c»ak én nem tudom a pokol atmoszféráját megszokni — kérdem —
— Ba ga 1 hát nem látod, hogy mi is Franz-féle villamos rilátritást reodextük be számotokra, hogy itt se hagyjon békét nektek a fölültetek botzaiága. — No de csak beljebb 1 Gttbent földjeid szellemei közt találsz majd aéháoy világos főt ezek fényt adnak."
— .Hát a mi világos fejeink itt lenn vannak? S ott fönt?"
— .Ott fönt van a többi" felelt Satanuoculns.
— Én pedig törtem fejemet a kétértelmű feleieteo, de vezetőm tovább vitt Kalapic ütések és téglako^gis hallatszott felém s kérdésemre ciceró nem igy világosított fél:
Látod ezek mind volt városi képviselők. Mulosztásaikért itt lenn agy bűnhődnek, hogy kikövezik a pokol u\'cáit. amit a sajátjaikkal nem akartak tenni. A téglát is magoknak keli hozzá égetni, még pedig abból a sirbó\'. amely utcáitokon oda fent díszlik, s melyet tudvalevőleg mmd az .ördögbe" kívántok. — Nos hát mi fel is használjuk, agy mint mondtam.
Még fel sem ocsúdhattam e lesújtó magyarázat atáa midőn egy terembe léptünk, melyben egy bizonyos tanácsterem ördögi kópiáját "éltem felismerni. A falakon — mint iakolábad az olvasótáblák —- köröskörűi fényes betűkké; ragyogtak: .BaladásS.Egyetértés\',, Polgári erények*\'
— Ez talán Pantheona volt oagyjaink-?sk? kérdem.
— Dehogy; Látod ezeket a hallgatag magukba mélyedt aiakokat itt a teremben.
MindmegacGyiszóf\'.vő volt .nagyságok\' ezek, akiknek most i 11 kell e fényes feliratok jelentősége felett gondo\'kozniok, amig tisztában lesznek velők. (S azt hiszem még soká fog tartani, veté közbe irooikas szemhunyorítással.) Amint látod még BOk hely vuu itt üresen a jövendők számára.--— —
ToTább mentünk. Az éa Ördögöm bevezetett egy tága: c tárnokba, ahol külŐflböz\'6 reodfi s rangú nőszemélyek valami roppant Összezilált nagy csomót
igyekeztek verejtékük bő hullása mellett megoldozni.
— ugyan mit jelent ez, fordulok társamhoz.
—: Itt vannak a ti hölgyeitek lelkei, akikre Sátán a következő bantetést mérte: ez a nagy csomó nem egyéb mint, mindazon pletykák és-^azóbe^édek össze ve | telese, melyeket\'\'ott faaD hölgyeitek i szőnek. Ha már most ielkeik ide jutnak (tudod a menDyben nincs aaszony-lélek, mert ott nyugalomra vac szükség) itt kénytelenek folvtonjolyvást kibogozni a furfangos szövedéket s mintán odafönn a pletyka meg nem szűnik, e kárhozóknak mindig vaa izzad-| niok fölösen.
| E magyarázat megindított Íme igy ; rontja el a gonosz lélek hölgyeinknek | egyetlen örömét 1
I Hírt éle a azonban egy tágas kapu 1 fölött szemembe ötlik az a bizonyos el-} veszettnek vélt .La^ciate ogui spe-ranza----*
— Tehát mégis fel kell hagyni a reméoyuyel ?
— Nektek igen; Sátán bölcs és furfangja kiápadhatlan. Ez épen nektek
, való büntetés. Ti odafönn várostokban ¦ napról-napra reméltek, hogy sor&otok \\ megjavul, aj életre kel, de bizony ujj & -[ tokát se mozdítjátok érte. Ha pedig, le-1 kerültök közibénk, fejedelmünk a süit-i galambvárókat e feliratos csarnokba küldi-! ahol....
! Kíváncsiságom nem birta végighall-I gatni a vezetőt, be akartam törni a kapna, hogy jobban megismerjem a sorsot.
— Vissza innen Jetévedt halandó, még nem jött el időd, hogy ezt megtudhasd, — s Sataouoculus utamba állt\', 5 megrázza kezemet ...
.....az aki fel költött
i r a
— A Polgári Egylet közgyűlése. Alapítási napjának fordulóján, febr. 2 án tartotta meg városunk legrégibb társas egyesülete, a Polgári Egylet, évi rendes közgyűlést. Dr. B e n t z i k Ferenc, elnök, megnyitván a gyűlést, Knortzer György, titkár, olvasta fel ávi jelentését. Ebből megtudjuk, hogy a kedvezőtlen pénzviszonyok miatt a költségvetéa az előirányzottakkal siembea 1500 frt külömbőzetet tantét fe). Változás állott be a vendéglő bérletben, amennyiben Rnmpold Lajos helyett Kapnssy Jenő vette át A könyvtár 1705 kötetről 1778 rs szaporodott A rendes tagok száma 314, (17 tel kevesebb, mint tavaly.) a kültagoké 27. A jövő évi költségelőirányzat 8S79 frt 69 kr. — A jelentés kapcsán nagyobb vita fejlődött ki a választmány aton indítványánál, hogy a tagsági dij a jelen év háromnegyedére 36 frtra emei-leasék. A közeyülés, meghajolva a választmány indokolása előtt, végre elfogadta ez indítványt, de c.<ak a j e 1 e a évre. A kőtvényok kisorsolása utáu a tisztikarnak, választmánynak és számvizsgálóknak választása ejtetett me?, melynek .eredménye ez: Ernők: Dr: Bentzik Ferenc, alelnök: Gel-sei Gnt-maiin Vilmos, titkár: Knortzer György, ügyész: S<alay Lajos,\' pénztárnok. Kleia Márton, háznagy: jSebextény Lajos, könyvtárnok : Dubrovits Dezső, goadnok: Eperjesy Gábor. Választmányi tagok: Dants Kálmán. Faits Lajos Járvás Mihtly, Keller Mátyás, Kovács Károly. Lengyel Lajos, Dr. Pachmger Alajos, Grüohot Henrik, Híltényi Sindor. O^zterhnber László, Puhái Ferenci, Remete Géza, Sommer Náthán. Dr. Sxflts Mik>ós, Vécsey Zsigmond, Dr. Tripammer Rezső, Viosz Fereocz, Verner Ferenc Szám vizsgálóbizottság: Gogl Lajos, Fagyas, Lajos, Székely Tivadar, Tripammer Gynia, Yidos József. Az alapítás Ünnepét társas vacsorával fllte meg az Egylet, melyen majdnem százan vettek rését. Az első felköszöntőt dr. Beotzik Ferenc elnök mondotta a tagokra. Kívüle méf többen mondottak fel köszön tőket
— A tisztikar estéiye. A nagykanizsai helyőrség tisztikara f. hó 11-én i Polgári Egylet termeiben tartja meg estélyét, melj-en a cs. és kir. 48. gyalogezred zenekara fog hangversenyezni. Koncert után tánc lesz. A hangverseny 8 órakor este kezdődik. A meghívó* együttal belépti jegyül szolgál. A rendezők egyénisége biztosíték arra nézve, hogy az estély az idei farsang legsikerültebb malatsigainak egyike lesz.
— Az izr. nőegylet wtélye. Az izr, nőegylet estéiye a lapunkban már ismertetett műsor mellett i. bÓ 9-én a Polgári Egylet \'.érmeibe*"
XXIYl; ÉVFÖLTAM.
Z A L il KÖZLÖNY
18S7. FEBRUAR €-ác.
^rtatil* meg, Hiziezredönk kitünó zenekara és Lichteosteia Dóra kis asszony éneke fogják felváltra a közönség művészi szükségleteit aielé-gireni. A műsor a legjobb olasz, magyar és néiri.et^ mesterek műveiből
- ?.1 összpráíofe-\'a. A hangversenyt ;a»c kovati. Az érdeklődés az estély ffsot városszerte igen nagy. Még 3, Vidék ii készül a látogatásra.
— A mi tehetsegeink. A világtörténet tanoaágot tesz a lángeJmék szerencsétlenségéről. — Kolumbnst békólybs verik Galileit kínpadra feszitik, Petőfi beáll önkéntes katonának, nagyjaink számüi..*ésbe mennek. A mi Ikarűsaink nem emelkedhetnek fel sxárnyaikcn a n&ppal csillaga ielé. Milyen & tehetségeink sorsa Kagy-Kanizsáu ? Ha vissza utasítják a hideg számítás tanácsait, ha nem engedik magukat leigázni egy iil-Ufatlan közönség zsarnoksága által i!:kor orvul megbotozzák őket. Vi- I iéki iró, Jegyen ez neked tanulság 1
— Dicsérd a Mecénás kutyáját és lakjál jól!
A „MaR/arország\' a mi Ciendéletfluk-rő! következőleg ír:
— Vidéki csendélet Nagy-Kauizeán ugyancsak fellendült az irodaimi élet. Minden ujabb irodalmi esemény valóságos szenzációt kelt — az igaz, hogy ott az irodalmi eseményeket meglehetősen feltűnően kommentáljak. Ilyen zsánerű két kis botrányról érSesit bennün ket levelezőnk. Az egyik akkor történt, mikor az ottani Irodalmi és Művészeti Kör e napokban hangversenyt adott. A .Zala* kritikusának, ki történetesen a Kör igazgatótanácsának tagja, volt annyi bátorsága, hogy egy a dalárda által elénekelt szöveget alaposan megkritizált. A Kör dalosai nyomban ülést tartottak és ross^alásukat fejezték ki a rosszaié kritikáért, egyébként azonban napirendre tértek felette. A másik kanizsai lapban, a „Zalai Közlöny* legutóbbi számában megjelent Salfó Sándortól egy tárca, mely miért, miért nem, né-báoy tör vér;} széki joggyakornoknak és aljegyzőnek nem tetszett. Hogy ezen nemtetszés .kifejezésre jusson, Brückler István kir. törvényszéki aljegyző a kávéházban kollegái cstndes asszísztá\'ása mellett egész egyszerűen barátja áiial neki kézbeadott bottal agyba-főbe verte Salgó Sándort Az eset az egész városban csgy felháborodást keltett. Salgó az esetről a pécsi kir. tábla elnökénél és a járásbiióságnál tett jelentést.
— Eljegyzések. Dr. Oékány Géza fővárosi tanár eljegyezte Wamberger "Elvirát, Wamberger Sándor helybeli bizomáovos kedves leányát. — Tivadar Ferenc kereskedő jegyet váltott Steio Irén k. a. Alsó-Leudván. — Milhofer Ödön helybeli ékszerész kedves leányát Rizs kisasszonyt a napokba eljegyezte Kaszt! Jakab, a .Kaszt! testvérek* cég beltagja.
— Zichy Aladár gróf Nagy-Kanizsán. Abból az alkalomból., hogy a VI. és VII. kerü.leii polgári olvasó kör lagjaí táncvi-gainiat rendeztek január sO-án, a választó kerület or&z. képviselője Zichy Aladár engedve a inelegbangu meghívásnak választói körébe érkezeit, A pályaudvaron Kis-Kan;zsa előkelő polgárai nagy számmal jelentek meg fogadtatására Se-bestény Lajos és Horváth Honorral élükön ; délután 2 órakor társasebéd volt a kiskanizsai nagyvendéglőben, melyen valamiül az estve tartott báiou lelkes ovációkban részesítették a képviselőt választói, "kínek jelenléte a mulatság fényét és sikerét már eleve biztosította. A társasebéden a röviddel ezelőtt alakult Polgári zenekar mutatatta ügyes játékával a társaságot. Zichy eljövetele reményt nyújt
. ár;*, hogy jövőben a viszony képviselő és kerülete között intenzivebb lesz az eddiginél s ez úttal is kilátásba helyezte, hogy legközelebb meglátogatja az egész választó r.erülrteí. A képviselő 400 irtot adományozott a kiskanizsaiak részére bizonyos peres Ügyből fölmerült költség megtérítésére s ezen\'Ölül 8)—20 frtot az Olvasó kör és Polgári zenékar számára.
— Próba éneklés. Hcckstedt Irént, a Rákosi Síidi szinészjskoIájának operettre készülő növendékét,; a rn. kir. operaház, intendánsa február 6-kára próbaéneklésre uivta meg.
— A társaskor közgytiléie. A nagykanizsai társaskör mult hó 31 én tartotta évi rendes közgyűlését. A beteg D^zséayi Elek és Scfamiedt Frigyes elnökök helyett Plihál Ferenc választmányi tag vezette az ülés ügyrendjét. D a g e r Ullmaon Elek beterjesztette pénztári jelentését, melyet a közgyűlés helyeslőleg, vett tudomáséi. A visszalépést
választmány helyébe egy ej választmány megválasztása eireudeltetvén, dr. Oilop Mór éi Feaselhofer József bízattak meg a szavazatok beszedésével. A választás eredménye a következő, elnök: Dézsányi Elek, alelnök: Schmiedt Frigyes, titkár: Vión Ferenc, házaagy: Katzenbach Józsi f, pénztárnok: Uaser ü. Elek, ügyész : Herteiendy Bé.a, köayvtárnok: dr. Fábián Zs. Választmányi tagok: Ctaláayi Géza, Mikos Géza, Nagy Valér, Plihál Ferenc, Reiaenauer János, dr. Szekeret József Tóth Láaxíó, Véber Károly, Varga Lajos] Vécsey Zsigmoud. SzámvUaga!öbizottsázi tagok: Ebetit-panger Leó, Fesaelhofer József, Wilde Ferenc.
— Halálozás. Lapunk dííigozőiársáuak; I Hazai Hugó urask, 25 éves Gyula öccse f. év január 23-án Kisbéren (Ko- : earommegyébeu) elhunyt. Temetése óri- | ásí részvét mellett mait hó 31 én volt. ! — Fogadja linztelt barátunk őszinte részvétünk nyilvánítását,
— A városi pénztárnok és az erdő mesteri állások választái utján leendő betöltésére megyei alispánunk Csertán Károly f. hó 15-ére gyűlést hivott össze. *??mint a hir kering városunk képviselő-teát üetéuak nagy része L illik Ágost városi könyvelőt szemelte a pénztárnok! székbe, annál is inkább, mert ő már 22 éven át ernyedetlen szorgalommal szolgálja a várost és már egy év óta a péuztárnoki teendőket is végzi. Igazi elismerésének igy akar mindenki vele szemben kifejezést adai.
— Az önk. tűzoltó testület rault hó 31-én tartotta élénk részvéttel rendes évi közgyűlését Lengyel Lajos v. főjegyző elnöklése mellett. Az egyesületnek jelenleg 106 pártoló és 104 működő tagja vac.
— Pincér-bál. A kéköves fürge rendezők a legnagyobb udvariassággal, de egy kissé lázas sejtelemmel vezették fel az egymásután érkező kedves vendégekei a szépen földíszített szőnyeges lépcsőkön. Gyorsan robogtak a kocsik szerte a városban. Egyszerre esak felharsant az éljen, a nagyteremben a cigányok rázendítettek a Rákócy-indulóra, megérkezett a bálauya: Tivolt Jánosné elegáns fekete selyem toalettben, kit Kardos József rendezöségi elnök vezeteti kijelölt helyére. A legszebb meglepetést a szünórára tartogatta, a leleményes rendezőség. — Az olasz karneválok mintájára konfettit szórtak a mulatózok. És szálltak a könnyed színes szeletkék, mint a pelyhes hó. A-zsibongó lármából élesen kiváló esengő kacaj, itt-ott egy-egy erősebb^-juj* kiáltás hallatszott, odább valaki szaladva szórta-.egy szőke hajú szép özvegyre a konfettit, mig nem a ruha barna sziae teljesen elveszett alatta. A világos toalettek mind színt változtattak egyszerre; a bolyhos frnfruk mintha csak parányi türkisz és smaragdszinű ékkövekkel lettek volna kirakva. Itt kezdődött meg csak az ígazi jókedv, melynek emeléséhez nagyban hozzájárult Zsolnay hangulatos szép zenéje^ — Kis patkó formájú finom csontiemez táncrenddel kedveskedett a rendezőség a hölgyeknek. Az első négyest fi4 pár táncolta.
— Uj császár és kir. eim Különös furfangja van egyes hirdető cégeknek. Egy erfurti raagkereskedő nagyban Üti a dobot, hogy ő erfurti császári és kir. udvari szállító. Tudtunkkal ilyen nem létezik, mert az illető Schmidt S. C. cég csak a német csász. és kir. szállító címet használhatja, tehát ugy látszik a magyar közönséggel ügyesei? akarja tudatni, hogy Ő a mi udvarunk szállítója. Ha a eég kiszolgálása is ilyen szolid alapra ven fektetve, akkor nem nagy bizalma lehet közönségünknek az erfurti magvakhoz.
— Egy VIII gicm. végzett fiatal ember alsóbb gimnazisták mellé ajánlkozik instruktornak. Igényei szerények. Cím a kiadóhivatalban.
— Ujoncállitás Kanizsán éa a kanizsai járásban. A kanizsai járás ez évi njjoneállitása máreins hó 1. 2. Sifaés 4. lesz. I. Korosztályból jön 398, Il-ban 225 IH-ban 173. A sorozóbizottság polgári elnöke Herteiendy Béla vármegy. btag, polgári orvos dr. Mayar Ferenc járáaorvos lesz. — A kanizsai születésűek roárc. 5. és G. kerülnek sor alá. Első korosztályban lest 162. másodikban 117, a harmadikban 83. A sorozóbizottság polgári elnöke Csertán Károly vármegyénk alispánja, polgári nrvosa dr. Rác Kálmán városi orvos lesz.
— Bolt betörés Pollák Lipót magyar-utcai kereskedő boltjának utcára nyitó ablakán február hó másodikára virradó éjjel ismeretien tettesek betörtek s onnan 8 ü.eg pálinkát ellolva-joltak. A betörők vakmerőségét eléggé illusztrálja, hogy s megvámolt üzlet a város egyik legélénkebb forgalmi pont-iáfi, kőzve\'leo az utcai villamos lámpa szomszédságban fekszik, - melynek világánál legalább fél óráig nyugodtan dolgoztai rendőrség nem mutatkozott. A nyomozás folyamatban van.
— Hdymgazttás. A deákok tánces-íéíyén megjelent nők között emiitettük mult számunkban Szemessy Vendel né úrhölgyet. Kértére ezennel kijelentjük, hogy tévedtünk, mikor őt ís a ielenvol-íak közé soroltuk;
— a gósfürdc. A helybeli gőzfürdő mely hivatva van városunk teljes fürdő hiányát némileg pótoini, öt havi szünetelés után január 31-én megnyílt. Az nj kazác Bürü Rözzel iá\'ja el a kamarát, melyben azelőtt alkohol és éthergő/ők is voltak érezhetők. Az őitözde és t pihenő terem tágas és tiszta, a kiszolgálás pontos és a vállalkozó megérdemli a közönség támogatását.
— A sümegi vöröskereszt egylet jan. 23-án tartotta közgyűlését a felaő-ieányiBkola helyiségében. A fiók pénztár áiíomanya 578 frt 19 kr., a választmány pénze 971 írt 52 kr., Ö.szes vagyon 1Ő49 frt 71 kr. JÓLékooyuágot gyakorolt a millennium ünnepélyre, betegek se-gélytésére és iskolás gyermekek felru- i házasára. Az egylet 16 év óta működik Sümegen. A tisztújítás eredménye ez : Elnök: Darnay . Kajetánné, társelnök: Bdnű Atajos, jegyző: Vértessy Béláoé, pénztáros: lakbér Kírolyoé.
— Betegsegélyzó egyleti közgyűlés. A nagykanizsai áll. betegaegélyző egylet f. é. február 14-én délután 4 órakor a városház tanácstermében tartja reades évi közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Évi jelentés; 2. A lutolyt évi ügykezelésről ezóió azamkimutatás. 3. A választmányi tagok, valamint a számvizsgáló bizottság meg választása. 4. Ax egyleti orvos megválasztása. 5. Netáni indítványok tárgyalása, melyek azonban 8 nappá; a közgyűlés előtt a választmány elé írásban terjesztendók.
— A Rock. Angol országnak legrégibb biztosító társasága a R o c k elhalározia-b&gy üzletkörét kiierjeszti Bíagyaror-azágra is és Budapesten vezérképviselő-ségel állit. A vezérképviselőséggel megbízták Fiseher József urat, orvossá dr. Irsai egyet m. tanárt, ö^észazé Neumann Antal és Neumann Sándor jogtudorokat nevezték ki. A Rock biztosító intézetet 1806-ban alapították. Régibb és szilárdabb intézet nincs a világon. Üzletköre nemcsak az élet\' és járadékbiztosítás, habem kiterjed olyan ágakra is, a minőket a magyar monarchiában még nem honosítottak meg. A Rock biztosíték alapja 38 millió forint. A biztosítási alap a fonál ló biztositásnak 75*f,-s és a biztositott összeg jelen értékének 198*I0-a ugy, hogy a Rock minden 100 frt kiadásával 198 frtos fedezet áll szemben. A „Rock \'nak rendkívül előnyös és fölötte olcsó a dijfize tési táblázata, a nyeremény részesedés is rendkívül nagy.
Nyíltter.)
1 Balt selyen. x5Teteket U krtdl. 14 . \'rt 85 krif méterenkist — valamint fekete, ; feb^r, szjnes Henneserff-selTru SS krtol [14 frt S5 kri| méterenként sima. csíkos, i Jtocikázott. miotásoU, damaszt s. t. o. (mint \'\' «JT 240 külőnWso minöieg, SO00 ssin és miataxatí>«d t t b.) a ímegrendah, áru pósMbér és vámmentesen .-. Lázhoz ¦sillitva mtatákat posUtordnltáral VBi<i: HeaBabers; i Ö. (cs ét k>r ndvari .sxállitói selyem-I pyAra Zariehben. Srájcsb* ciimiett leve-l lekre 10 kros. leveiexó lapokra b kros bé> \' lyeg raffasxtando. Jfagysr njetvenírt meg-í readel 4ek pontosan elintéztetnek.
— Bizíofi gyégyhajtáa. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szoralásbsQ, íőfájásban étvénybiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll ffele seidlltz porok" használata által biztos gyónjn ást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Széiküdés napouta utájjvéltei Moll A. gyógyszerész cs. és k. udv. aráiitótól Béc-, L Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— SiokÁstál tortatáa A Kitxsche szerinti fog alomátalaknláa módjára a nokitok meg-váltosLitása is lebeiséfss és ennek tzOksége-ségét egy hsso>álatban lévő, mindeneapi foatoi élvexeti cikkre roLa:kozólsg beszelik meg mindenféle és nevezetesen as orvosok batárottan baagtulyózzák. Arról ran ugyanis szó, hogy tz egésztéirre károa hatása babkávé fogyssttáss lehetőleg korlatoztassék és helyet sdjoo a ma-látskárénsk, mely a számtalan tndományoi vizsgálat otáo az egészségre knücöoek bizonya t. Kzen folyton nagyobb és nagyobb tért hódito moegalom ckaior indáit meg. midGn T r i 11: ch n a k, az iimert vegyésznek és Pettenkofer müoche.ii híres tanár assistensenek sikerűit a kavénöTény kivoDaUra1 a m&láts kirínak a babkávé illatát és izét kölcsönözni. Axonban a Kathreioer cégá ax érdem, hogy sxen találmány nagy jelentSségét felismerte ét a TiÜlich modizesxnek nagy arányokban való keresztülvite!éi fogtnatosította. A .Kneippkáré* jelxete alatt s kereskedelembea ismeretes babkíTéíxa Kslhreiner-féU msláta-kávéaak gyári eiöállitiss iltal ezen cég egy nj hatalmas iparágnak leti a megteremtője, mely Né-ceiorazig és Aniztria-ííagyaiorszag határt íq messie tníterjed éi ma-már ax emberi cahara legtávolibb pontjain kiienc nagy gyárban magának otthont alakított
Szsrkssztói Szenetek.
— E. H. Bpest Kösiöfie\' » köláemeayért és ssives érdeklődésért. — Todtaokkal Ntgy-Kanissa és Somogy-Stobh köz&tt van vasau öfszck&tteté.. de nem közelien, h&oem BalsUm-Sz-Györgyön é* Foonyodon át Ionen k induló bfiMérdeka vezet Szobbra. Szíves adröxlet.
Kedvező mellékkeresetre
lehetnek lakhelyükön szert oly hölgyek, kik jobb körökben közlekednek egy elismert fiaotn női cikk terjesztésével Érdeklődők kéretoek ci műket a fogl«l-kozás pontos msejeiölenével éi minded tndnivalóval .RUDOLF MOSSE" Wiw, ConfectioB 635 jellel ellátra bekfildent
i uUróDHte niiiri!
Hogy az utóbbi időben felmerült félrevezetéseknek véget véstünk, ezennel nyilváaos-átcra houuk, hogy aterméjze tes porosz kir. uiedersellersi
„KÖMIGL SELTCRS"
á-í?ányviz-gyóíyforrí«, a mely kitüoő gyógyer**jénél fogva a Ugzési uzer-vek megbeteg edfeiénéi (\':öbö>tés stb.,) íovjíobá typi u-\' tüdögyuiiadá-inál. tüdő és gégehuratnál, nemkülönben Influenza eseteiben, évszázadok őU a vilá{ legtekintélyesebb orvosai ált»i rendeltetik pgyedüi valódi töltésben csak
.HftVIfil,. SELTEÜS*
N.-Kanizsán a Szent-György vári utcában lévő Kozma-féle vendéglő helyiség betegség végett berendezéssel együtt 3 évre bérbe adatik. Vállalkozók a feltételek végett alulírotthoz forduljanak. Kozma György
i Yendéelős Nsííy Kaniisío.
(Mied erae Mera)
elneíezéi alatt kapható.
Á bofos! őr- äsrtiiTiilfliTäsot
Siemens & Co.
egjedöi
Hidegség cíak az éa
világhirü tiszti lótakaróim
védnek, melyet: gazdák, lótnlajdoooaok, jószágigazgatóktól, mint meleg, tartóé, elpusztíthatlak, ez által eWitázhatlanal mint a legjobb lótakarök leaaoek «1-ismerTe. Ezek igen nagyok éléck pzinek-kel éi bordarákkal vannak ellátva éa mint melegágy takarók is használhatók. Darabjak .4. minőség 1 frt 60 kr., B. •) E ravatal.* tó.lto.kér. aem vállal \' ^ImínSség 2 frt Sárgaszórt Doubl« lolőtéget a Sxerk. {flakker takarok 6 különféle csíkkal és
bonrdurával teljesen hosszú és széles, 2 méter hosazu 1% méter széle?, nagyon finom darabja 3 írt 50 kr. Szétküldés jótállással utánvét mellett Meg-neuifele^Őkért az ös&zeg viBSxadatik. — Cgyedüli megrendelő hely N. RÜNDBA-KIN, Béw, IL Grosse Pfargasse 25. L emelet. Itt árjegyzékek »ok más tárgyról minden rendeléshez csatoltatik.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettea szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H. Kiadó :Ifj. WAJDJTS JÓZSEF.
Hirdetések.
Eredeti ,0Ho*
Benzin-motor
kisipar részére nélkülóihet-iec. Elismert legolcsóbb hajtő-erő oly helyekea3 1 hot r-iDcsen légszenz.
Benzin-lokomobil „Otto"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre se:, kiválóin alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet 8at., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lizar utca |. sz.
Köitíégtlöirányzat, proipektut, JehiiágositiU dijmenteien,
QCfOOOOOOOOOOOOOOO3000000000
o
O ALAPÍTTATOTT 1858
§ Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
O Részvén.y-Tferaasfei-
O\' ., (suijtt WAISIR F1EXCZ)
8 BUDAPESTEN, VI. tcer.. Kiüti váczi-ut 45. szán.
X Sürgönyeim : SZIVATTYUGYAR BUDAPEST.
H r GYlBT :
Q mindenféle gözqépet, Schmidt-jüe Jorrgöimotorokat (40%
Q széoraegtakaritás), petróleum- és oenrtn motorokút. Keretjü-
Q részeket, körJüréneket és csertörőket. Gőzkazánokat, előme-
H iegitöket. tartányokat. Hidakat és egyéb t\'ajszerieteíeieí.
§.Mindenféle azivattyukat goz-, uij- es ktxi hajtásra, valamint villámot üzemre. Ariid kutjelépitményeket vaiból.
Q Tüz/ecskendőket és vizszáUüókat, tűzoltósági jeiizereU&i tá\\-
Q gyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és
Q seprőgépeket, hóekéket és úthengerekéi. Egészségügyi szereket,
Q mint gőzfertdtlenUö késsülékeket és teljes Jertőttenitö telepe-
Q ket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércwúvényeket,
Q harangokat. Keményöntésű aczáijelületü tüzrostélyokat egyenes Q és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
q LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, Q vízvezeték és légszeszberendezéseket, köz-O ponti fűtéseket.
O Árjegyzékek és ksltáégvetések ingyen ég bérmentve küldetnek.
OOOOOOOOOCOOOOOÜOOOOC
IIXV1. ÉVFOLYAM
1897- FEBfiCÁB e-i a
göÖSSC
MOLL SEIDLITZ POR
Cak «kkor valódiak, ír mindegyik doboa kou i- "*dj«oot
aláírásit tanteti fel. « üoc a.-f«<s s«!dl!tz-Mrik ttrtia Ejóg/katiM * leíaukacaabh ,yl»tr- ti «1-feaiMatalank, zyonorisrca «t ajomorbír, rt«z5K azttnkadit, míjblintalom vártattak, araaySr éa . Ujkals.b5.5bb »11 tetttaapk dlw, • Jelei •\'-tizeá.k «a mindig: nagyobb elterjedítt szersett. — »ra tar UawiifaH irHetl atkának 1 frt ». s.
rUmisiiiaok t»rvényil»g fenyittatnak.
ÍMOLfrFELE FRANCIÁI
**BORSZESZ ES SO
Rsísif akkor ualfifli ka mindegyik flree MOLL A. romjegyét tfl,nt»ti fel ét SKKOr vaiooi, ^ i^.."\'^^^*! T4n l4rt4. a Mail-fél* frmt-azíabaf«e*i él t* sevamueeo mint fájdaloacsiliapite bedönsolasi szer köszvény, caos éi * meihaléi egyéb követket menyeinél legiwneretMebb hépsxer. — Egy ««0-zatt trtdati Irg ára 90 krajazár.____
Moll Salicyl szájvize.
(FŐalkatrésxe ¦ ffliolyaavas szikiC.) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontol bármely kom gyermekek, mint felnőtték aitiaiára; mert e-8*4j7í2 a fogak további épségét biztosítja i egytzeramtnd ómer loffftjaa ellen. — Egy H*il A. védfagyéval ellátott Bveg árt: 60 fcrajtetr.
691) FőszétkQldeg:
Mail A. gyógyszsrész, c*. ós kir. udvari szállító Bécs: L, Tuchlaabeo 9. sz. Vidéki taagreadaléatk aaptnta paautatáarát awllatt taljaslttataak.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosetlfelg Adfllf M Fia.
. (MlOT-félc EBZSÍBLT-laldacsoIO
L pilulák basonli ké-sziiméoyekoél mixden tekintetben feljebb be-caolendök; — mentek
minden Ártalmas anyagoktól, az attesté szerek bajainál leg-
& jobb eredmcoycj-el használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók X gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilalák a
si « st
§ %
S X
I & s
^ alegtöbb betegségek forriia ellen. Cukrozott külsejük végett m \'g gyer-2\'. mekek is szívesen veszik.
S W* Egy 15 piinlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 5 dobi??!,, tehát 120 pllnlat tartalmazó, csak 1 írt o. é.
i\\v \' _ \' utánzatoktól kdl&noseD óvakodjunk Kérjünk haliro-vettac VJ-VOB. Neiutein Erzsébet pilulát. Valódi csak, bt minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-f kete nyomtatásban .Szent Lipór\' éa .Nensteln FflISp gyógyszerész" aláirással van ellátva. A keretkedelmt lörvényBzékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
¦EUSTEIN FÜLÖP
Szent Lipóthoz\' címzett gyógyszertára WIEN. I., Planken-gasse 6- — Raktár Nagy-Kanizsán: BELUS LA.JOS gyógyszertárában.
2 I
a
2 O
o
8
O
:
5 ;
C
Richíer-féle Horgony-Paio-Expeller
Liniment Capsici comp.
Ezen nimeves biziszer elIenTállt u id5 roegprfbi 1 tatnak, mert mir több mint 27 ev úta mogbizható, fájdilomcsillapiíó bedbrzso-tésként alkalmaztatik köszvénynél. csöznál, Ugazagj)atisbál és raeE-huléaeknél és az orvosok által bedörzsöl esetre is mindig gyakrabban rend élteti L A valódi Horgony-Pain-Expeiler, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű hiziazer, melynek < -: húzUi-Jasban sem kellene h:ÍGyo-.ni. 40 kr.. 70 kr. ós 1 Ért üve^enténti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Türük József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony** védjegy és .Kiubtar czégjegj-zés
nélkül mint nem valódit utasítsa vis^iza, -
RICHTER F. AB. és társa, a. ti air.jdtiri IZ«itét MBBlSTtPt.
O
o o o o o o ? o
8
2\'
c
8
cseppek
nagyszerűen balnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen ás artolánasan isznarafaH bázi és népszer.
A gyomorbetegség töneleí: étvágyta-tensáj, gjotaofgyeoges éj, bűzös labekeí, felfujtiág, savatiya, ietbCffegés, hataianés, gjomoréjés, íeleileges, nyálkakrrá^axxtis, sároaság, nádor is hánris, cyomoradres .z:í :;í:".
• Halbatós gTogyszemek bizonyult lejlájáinál, a rnenynyiben ez a gyomortól származott, gyoiwr^.tzirbelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hlmor-rftoidiknál. •
Említeti, hajoknál a máreaczellí jrTOmoreseíipeii évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít- Egy kis üveg ára. használati utasítással együtt 10 kr., nagy Qvefr ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TöpSIí JogJNef gyógyszertára bstdapest, Király ulcza 12 sz.
A Yédjegyet és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva a keszitB aláírásával (CBrádyj\'és ezen szavakkal: , Valódiságát bizonyítom".
A Kíriaczelh gyomarcseBpak valodian kaphatók.
NAGY-KiNIZSÁS: Priger Béláéi Belui Lajos gjógyazerészeknél B4BCS0S: Kohót Sándor gy6gya«erétzrél.
Az általánosan elismert és jó ha tásunak bizonyult
III
„iafít Ital\'
cimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb füszerüzletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u. 12.
Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Berdin Márton füszurkereskedésében
____zenke zoltán.
A nagyérdemfl közödség figyelmébe!
Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy a
Kerepesi-at 15- n. alatt Inl
Fehérlészállodáí
á\'véve a7.t teljesén átalakítottam s a szobákat újonnan h^rende^iem. Ennek daczára az árakat nem emeltem fö!t; sót azon ojitás által, hogy 1897.januhrbó 1 lói kezdve a regi szobairakba a kl»ao!gálaa (íervicí-) költsége is betudatik, tetemt-seo alább szállitoitam.
A szálloda udvarán pedig nagyszerű éttermet rpttettem, a melyet ízléses berendezése, dúvtaa fölszerelt konyhája, a legkiválóbb termelök bórái és igen olcsó árak ajánlanak.
A tisztelt közönség kegyes párt fogását kéri tisztelettel
Stikdler Károly,
,«Allodaiiilajdonoa. és a keleti pilyaodvar \' vendéglőse. 4
VALÓ-
di franczia
(gummi ég\'halhólyag, osj-
szintén 035Z3S nói ótbzerek) F. Bergaer&nd fils leghirne-vesebb párisi gyárostól legelő-nyösebben beszerezhetők
Polgár Sándornál;
BÜ0APE3T, TH., Erzsebct-köriit 50. Részletes képes árjegyzék ingyen.
Kukorica-morzsolök
kéz- és sróhajtásra, egyszerű és kettős szerkezettel, szeleiével és szelelő nélkül,
CS is tioiiri n t á k. Konkoljoxóli (trieurok);
g kézi kezelésre raló
Slíéna- és szalmásaitok
fekvőén ragy kocsira szerelve; Takariuán j -f 0 11 e 8 z t ö k, Szallltbató takarék-föó-fistSk iakarmánv stb- tétitn
iominc bevonattal vagy anélkül, szálütőkészillékkel vagy anélkül. SzecskRíágék. Répa- és burkon} a varrók, Darálók,
.AgricolR- ssr-vetioépek (íaiekerék szerkezettel)
mindennemű Vetemény számira, váltókerekek nélkül,
TEgy-, két- és tobb vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
Mayfarth Ph. és Társa
i
gazdasági gépgyárában
T3ECS,
II/l. Taboratraaae . 87 az
Arisgyréksk iift - Képviselik felvélelaek
cs. és kir.
kiz szab.
PACB0L1E KÁEOLY
(AiapiHatoti 1884-ben.)
magyar kard, sarkantyú és vivó-felszerelesi gyár
BUDAPEST.
Gyártelep. VIII. Balassa-utca 5. FtiQzlet: IV. Koronaherceg-u. 10. Fióküzlet: VIII. Ollói-ut 86. azam.
Ajánlja saját gyártmánya tiszti, gyógyszerészi illatorvosi, legénységi, ngymint disz magyar-, jogász- és gyermek-kardok, sarkantyúk, kardkötő és portopeék. BBHamsn Olasz, fnmcía és ciagjar ylírtfelsiereléselt. oaBaaaaauaBBuaBi
Ifooitaíit
Árjegyzéket fraaeo kUdSk
Meghívó!
A nagykanizsai takarékpénztár reszvéaytirsaság f 1897. évi február hó 7-én d e 10 órakor
tartandja saját helyiségében
52. évi rendes közgyűlését,
melyhez a t. ez. részvényeseket tisztelettel meghivja
u Igraza-alífi?.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felttgyeló-biiottsígi jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatósig és felügyelő-bizottság felmentése feletti határozat hozatr.1.-------
3. A hivatalos kózlüny kijelölése.
4. Az igazgatóság előterjesztése az alapszabályok 38, 46 és 79 §§ ainak módosítása tárgyában.
5. Az üresedésben levő alelnöki iliásnak választás utján leendő betöltése 2 évi időtartamra az alapszabályok 27. §-a értelmében a sorrend szerint kilépő Daoneberg Jakab, Ifja Fesselhofer József. Físchl Pál, Maschaozker Mór, Priger Béla, Sirtory Oszkír, Scherz Albert, Sommer 8indor, Stern I. Mór, Vágner Károly 10 igazgatósági tag. ugy Heiniler József, Jnbász György és Schwarz Gnsztáv felügyelő-bizottsági tagok helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasitisa éa pedig az igazgatósági tagok helyett 3 évi míg a felügyelő bizottsági tagok helyett egy évi időtartamra.
6. Netám indítványok.
I Î
s
Î Î
Nyomatott Ifj. Wajdita József köovrajomdájábM Nagy-K&aiisáti
JEGYZET A t. c* roartÓByesek figyelneatetnek, miazerio; aaavwólap- W
jaíksí ISS7 éví február hé 6 !k napján déle!5« 9—12, dAlntán S—5 órüg ax S
intéxet aelviségésen acmélyesen vagy aMfhataltettáa mellett átveketik. m
Mftsjcg/esteíh- hogy az acapsaabalyok lt-ik J-a a»«riat asavatati jogot Jjf
csak &a gyakorelkat, kinek rési Ténye a közgygléct asffgeldaSleg égy béttal w
nevére átíratott. A
¦KANIZSA. 189?, február í3 áu.
"7-lJBE az&m.
WWl. évfolyam
lófizettmi/ír:
. . . i fel — kr.L . . . 2 írt 50 kr.l . . . \\ írt 95 kr.f ree szaru. 10 kr.
E D E É 3 E K J5 hAiibos petiUorban 7, roaaod»zorj i minden lOTibbi torért 5 kr.
NYlLTTÉRB ETi fcwnt soronként 10 krért tétetnek! (fel. ^incsiiri :Lilék minden wgye«j irdetaaért 80 kr. fiaetendö
i A naíry kanizsai nipar-Testuleta, réuYény-tariasig", ,üagy--katu».i és » galambokig okén tea tűzoltó-egylet" nőegylet", „n.kaaizsai izr- jótékony nőegylet*, .szegények tápmtésete*
Alap szellemi részét illető i den közlemény& telelői nerkeutí^ cerérc, az :. ._¦ ..•. részt illető közlemények pedig a kiadó na vére ojmzattett Nagy-Kan íiaa-ra. bérmentve iatéxendők.
Bérmentatien ; c-relak nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsazaneat k&idetaek
a ,5iigy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori ta-karépénztár a .nagykanizsai Éisdedoeveló egyesület" a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai k-sresztény jótékony-katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kft választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES T A R fA LMU HETILAP,
Sagy.Kaniiaa, 1887. íebr. IS.
A hatalmas, büszke köpaloták,. mintha csak azért emelkedőének oly robaiQOsao, gyorsan a városokban, hogy az embereket rr-.ioél jobban elszigetelhessék egymástól. — Lépten-nyomon előszeretettel hangoztatjuk, bog)-: a kor iránya erősen a de-, m&krácia felé hajlik. Petiig jól májak, hogy es csak öoámitás és nem egyéb, mint egy a végtelenségben röpködő nagy frázis. Vannak még egyes nagy álmodozók, kik hisznek u egyenlőség magasztos elveiben, bol mués különösig születés, rang és pénz kfetkt. Hihetetlen, hogy ezek nem veszik észre, hogy leginkább bosszú téli ido — a bálok szezonja — meny-Etire megcáfolja eme feltevésöket. A síi modern korban egészen mas for-inijt van a bálozásnak, mint volt tujdan, dédanyáink idejében. Hisz \':\'.!őn mulat ma már minden társa-üiim osztály, minden kör, és általános a megbotránkozás, ha vélet-ieaül egy oda nem illó csupa tévedésből bevetődik a szalonba.
Minél távolabb esünk a nagy francia forradalomtól, annál inkább érezzük, hogy a gög miod eröseb-\' ben üti fel újból büszke zabolátlan fejét. A kis városi dzsentri ép oly büszke a neve végén fityegő —y-ra mint az ősz honatya kilencágú koronájára. A fővárosi Jattbourg de St. Ltopold alakjai ép ugy kisértenek vidéken, mint ha csak a Bazilika előtt lejtenének végig a sima aszfalton.
A nagy világ képét igy leljük cég nyaiátürben vidéken. — Ne siépitsitk a dolgot, városunk e te-tjijetben nem marad hátra. Nálupk ép,ugy elszigetelve állnak egymás-
tól a különböző társadalmi osztályok és alig hihető, bogy valaha megtalálják a*.ta kapcsot, mely szorosan egy masíroz fűzi az embereket
Egy-két bált nálunk is végig táncolnak minden farsangban és azután jönnek az unalmas téli esték. Az ériotkezés még a hasonló társadalmi állású családok között is újra megszűnik legalább is egy évre.
Egyedül a színházlátogatásban nincs meg vidéken az arisztokratikus színezet, mint a fővárosban. A vidéki ember nem jő a második felvonás közepén, és nem távozik hagy zajjal a harmadik felvonás elején. De jóllehet csupán azért, mert a vidéki városokban leginkább csak a középosztály adja a közönséget és az úgynevezett ^előkelőség" teljesen távol marad. Az okát ennek mi, bármennyire is erőlködünk, nem tudjuk megtalálni. Lehet, bogy nem elégíti ki az ő müíziésüket és nem akarják elrontani a fővárosi szin -házakban látott előadások illúzióit De mi &i oka nálunk, hogy városunk előkelősége nem jár színházba. Kanizsa távol esik Bpestől, Bécstől egyaránt, és nem igen járnak oda. s\'őadásokra. ~ •
Szálkai társulata február hő 13-án kezdi meg előadásait nálunk. Mi elófe is őrülünk ennek, mert ugy hisszük, ez az idő a legalkalmasabb arra, hogy városunk közönségét a színházhoz édesgesse. A nyári idők fullasztó hősége nem alkalmas az előadásokra, ilyenkor sokkal szivesebben időzünk künn a szabadban. Kifogás alá jelen esetben semmi sem eshetik. Szálkai társulata kitűnően van- szervezve és egyike a legjobbaknak az egész országban. Ismeri a közönség ízlését, tudja mivel lehet szórakoztatni a telt házakat, érti
hogyan lehet felderíteni a napi munkában kifáradt: embereket, Nem kevésbé fordít gondtit azonban\' arra is, hogy ne csak a vig múzsa ItHen otthont az ő hajlékában, hanem a ne mesebb irodalmi becsesei bíró darabok !3 színre kerüljenek. És a mi a legfőbb, a mi ellen soha senkinek sem lehetett panasza nálunk, a színház mindig — olcsó.
Szeretnők hinni, hogy közönségünk végre felhagy a közönyösséggel és szorgalmas színházlátogatóvá fog átalakulni.
Hisz a S2iné3zet mindenkor nemes munkát végez; ki mondhatja azt, hogy neki ninc3 szüksége erre? Egyik kiegészítő részét képezi az irodalomnak. Benne ölt testet az író fantáziája, gondolata és szemléltetően, világosan elénk hozza az életet. Vájjon ki állíthatja azt, hogy neki nincs szüksége az irodalomra? Az irodalom, mint a művészetek egyik legtökéletesebb ága, az első lépc3Ő a műveltséghez. S ebben a mai ridegé számitó korban éppen arra van szükségünk, hogy minél többet tudjunk, minél többet megértsünk.
A színész egész odaadással áldozza fel magát hivatásának és a felzúgó tapsokon kívül, — meiyek-j nek mámorító édes danáját csak ö i érti — még egyébre is van szük-; sége. S nálunk még is mindig oly \\ szűkkeblűén bántak a színészekkel.
Nem időszerűtlen arra bivatkoz-i nunk, hogy Alsó-Lendva, mely jóval ; mögötte áll Kanizsának, már sok | évvel ezelőtt melegebb pártfogásába vette a színészeket, mint akár mi J ma. A „Hölgyfutár* 1858-ik évi : 208-ik száma tesz erről tanúságot, i -mely egy levélben következőket közli \\ az ottani színtársulatról:
Alsó-Lendra, 1Ő5S. szept. 7-én.
„Csodálom, hogy a kőrüakben sok ér-
demet szerzett Szupper magyar szintár-sasá^a előadásairól a hírlapok més? egy tudósítást sem közöltek. L sziaésztár-saaág, melyért Keszthelyre kocsikat fcül dénk, s a melynek 14 előadásáért 300 pfrtot biztositáok, aug. 21-éo .Bibor és Gyász* cimü drámával kezdé meg előadásai sorát
Dscára annak, hogy kevés kivételével majdnem., mindet, oap volt előadás, e derék társaság agy viselte magát, bogy eibatároztak a második 14 előadási-bérletért szintén 300 pengő forintot biztosítani.
Nem hiszem, bogy Szupper kívánsá-ginkat teljesíthesse. Mi valóban sajnálkozni fogunk eltávozásáo. Azonban re métjük, hegy e derék társaság ily lelkesült pártfogás után ezental minden évbeu megiátogatandja városankat, bogy nekünk és vidékünk lelkes hoofiai-nak éj leányainak hosszabb időn át nyújtson élvezetet
Hogy a magyar olvasó közönségnek fogalma legyea arról : mikép pártoljuk e derék színész társaságot, megemlítem, hogy Keszthelyről történt átszállítás alkalmával járt 90 pfrtnyi fuvarbért ,mí fizettük ; fizettünk U előadásért 300 frtot, s dacára, bogy a vendéglői terem igen kicaiuy, szept. 4 én 180, szept 25-én 224 személyt fogadott be.
Azonban e lelkes pártolás érdeme nemcsak miDket városiakat illet hanem az egész környék uradalmait. Ha meggoo-goljnk, hogy^Letenye bárom, Csáktornya kér, Lenti egy órányi távolságra eanek tőlünk, el kell ismernünk, bogy a szinügy e lelkesült felkarolása, nemcsak azon néhány órai élvezetért történt, hanem lelkeseink felfogták, miként a magyar színészet pártolásával nyelvünk és nemzetiségünk föntartását és föl virágzását mozdítják elő."
Kanizsán sem abban az időben, sem azután annyi jó akarattal nem voltak szin társasággal szemben. Pedig nálunk ^szinügyi bizottság* is van.
Mi azt hisszük, hogy teljesen a szinügyi bizottságon múlik, hogy a 30—40,000 forint sziuházi alap kamataiból egy nagyon csekély ösz-szeget juttasson mindenkor egy-egy színtársulatnak, mivel biztosithatnánk
Kanizsának azt, hogy mindenkor jó társaság játszanék benne.
Gésán.
MulaUágaink.
A posta- és távírda-tisztek bálja.
A XIX. azszad szülöttje és azért egészen modern sainezete van. A pesta-és távírda hivatal tisztjei egé-;z éven át azon fáradnak, hogy az emberek közt a távolságot áthidalják, a bálteremben ís hívek maradtak bivatá ukhoz és eltűntetlék azt a távolságot mely c különféle társadalmi átlásu embereket egymástól, fájdalom — elválasztják. A táncvigalmat áthatotta a kedélyesség és fesztelenség melege. A távirópóznák dróthálózatára fölfeszített táncrend, minden kételyt kizárólag hirdette, bogy táncolni hajnalig lehet. A fiatal szépek pedig telefonon mondhatták meg imádóiknak azt, amit talán a mama előtt megmondani nem szabad. Jelen voltak* \' Asszonyok: Barta Lajosné, Berdin Mártonná, dr. Blau Simouné, Boncz aodorné, Brandlhofer Antalné, Czérna Istvánná. Darás Gasztávné, Fríeviesz Kérolyoé, Goldscbmidt Jákóné (Székesfehérvár), Goldarbeiter Emiiné, Geial Miksáné, Gartner Károlyné, Hayek Józseféé. Hajdo Sándorné, Janda Károlyné, Irmler Józsefoé, Jakoby Külöpné, Jemric Istvánná. Hantz Károlyoé, Kö-röskéoyi Istvánné, Knánsz Lászlóeé, Kríppel Józsefoé, Kncsera Albertné (Légrád). Kattaner Edéné, Kohn ádolfoé, Kaufmann Mórné, Komlóssy Kálmánné, v-Xovács Károlyné, Lichtscbein Pálné, Littvay Istvánná, Mair Józsefné, Mer-genthaler Edéné, Pintér Sándorné, Po-redu* Antalné, Iteintcz Józsefoé, Eoth | Miksáné, Szommer Nsthánoé, Scbuch ; Lajosné, Snták Elekné, Sonnenberg j Fngyesné, Saaer Edéné, Steiner Mi-j hályné, özv. Vagner Lujza. Vukasovics j Viucéué, Wusztl Lajosné, Zrinyiné, i Zaubory Istvánná- — Czérna Irén, : Csizmadia Vilma. Darás Vilma, Dénes ! Lujza (Szepatoek), Jaoda Margit, Irmler j Juliska, Krippel Camilla, Kucsera Annus 1 (Légrád), Lisztner Emília és Aranka, Littvay Gizella, Mair Tinka és Hermin. Ma;znyák Róza, Manhart Kálvin, Man-tuano Janka és Gizella, Pintér Emília
öpár írtt
T Á
Hőköltök.
¦\\ A ,X=lai Köriöny" eredeti tárcája. —
Irta: BABOS3 LASZLÚ. I.
Sappho.
Í. . a nőknél hátrányául tekintik, bogy ct\'anegy zenedarabot, symphoaiáf..— ¦át söt mé;í c^ak oly szonátát sem |k, mely remekmű számba mehet, és ha a drámairodalom terécis meg kell a siajieniök hogy kwflk\' aiól egyetlenegy kitűnő tragédia vagy vígjáték sem került ki, sót hi hö*köitemény, történet - írás terén is hasonlót mondhatunk is; az bizonyára onnét srármazik, hogy az aooz szükséges talajdonokat, természetük nem birja, a más térre utalja, minő például az elégia, a regény, levelezés, csevegés, a költészet a dalbán.
Itt uooban taiáiuok külöoösea ko-ruükbaa oly jeleseket, akik az emberi-eég ösköitőivei állnak egy sorban. Akik a világnak szemébe nevetoek éj sirnak, akik hívják a báláit s élni akarnak, a kiknek legbúsabb panatzai is az élet _;. lehellik. Az> ily költők már az igazik közé -::::::..;::?.:< ::. mert ezek a bűt oly szavakba öntik, melyekben gyÖűTőrkÖdénk. oly kétségbeesést éreznek, mely. midőn sziveiket hasogatja, ugyanakkor vigasztal, gyönyört. cyajt\'
nekik az élet, bár sorsuk uyornor, szegénység, balsors, de akik ha félreeső helyeken termettek is, költeményeikben fenköltek, s kiknek küzdelmében a sorssal, egy lélek szól hozzánk, oly lélek, kiuek fájdalma, egy magasabb harmóniába olvad s kik azt mondják dalaikban neküok, amit igazán éreztek, iegjobbnak találtak, s a legalkalmasabb, lelkünkhez találó módon
A költészet a női lelket is megilla-to^itotta &7. ókorban épuíy, mint amai-bau, s a bús elégia költészetben, a sziv eme legmélyebb e legtermészetesebb költészetében, hasonlithatiin remekeket teremteltek. A szerelmet, az aoyai szeretetet, az igazi mélység oly szép vonásaival fejtik, a mely elüt a nagy férfi költőkétől. Sapbo gyönyörű elégiái — mondja Mangin az encyclopédie nouvelle-ben — nem egyebek, mint hangjai ama kedves költői kornak, melyre Görögország annyira büszke volt; az elégia költészet Lesbos-tszigetén lette meg hazáját, s alapítója valószínűleg Aikaeos volt. kinek költeményeiből csak egyes töredékeink vannak. De sokkal szebb néhány csonkitatlan vem maradt fen Sdphőiol, e jeles bú> nőköl^tól, kinek nevét a görögök, „a lesbosi csalogány" néven ismerték, sőt legtöbbször a „10-ik muzaa* „a szent" jelzővel említették. Saphó Kr. e. 628-ban született Mitytenébeu L sbos-szigetén s leány-neveléssel foglalkozott. Hofe-y szerencsétlen szerelmében Pbaon iránt a leo-kadiai hegyfokról a tengerbe vetette volna magát, semmi alappal sem- b:r,
de Sapbo jeles versköltő volt, aki fölött Soion mondta a legszebb kritikát amely a vaiÓságnak meg is feleit, roidöo monda: Nem szeretnék meghalni addig, míg Sapbo verseit meg nem tanultam. Sapbo remek bús költeményeiből álljon itt eay, amelynél még sokkal szebb s költőibb az Aphroditéhez cimü, hol a költő Zens leányát, Apbrodiiét, hijja le segítségül az égből, hogy vezesse karjaiba azt a férfit, a ki most kerüli. „Az istennek látszik\' azonban oly teli van igaz és mély ajjttéseel, hogy mi ezt közölni méltóbbnak találtak.
Istennek Utazik nékem az a férfi, Ki azemtÖI\'3sembe Ül Veled, Ajkadnak mámoros lehet ki érzi, S ....;.„--:/_ c3eregésed«L
Hallgatja szidnak ingerlő kacajját . . . Míg én ha, litlak faj szírem ; Ugy relém egyre, torkom fojtogatják, És ztem birok már sxólni sem.
A nyelvem mintha mindjárt megmeredne És wt*men a töi folyna át, Valami tompán ziig és csen? fülembe Szememre az éj borit homályt.
Testemnek ressket minden porcikija, S mindfltt veritek gyöngyözik, O.-cim mint hervadt fűszál olyan sárga S hagy már meghaltam, azt hiszik.
IL
Török nókÖHök. A török nők kötött is akadtak jelesek a 14 és 15-ík században, akik nagy tiszteletben s bámulatban állottak ko rak tudósai előtt, de különösen 5 nő
költőjük érdemel kiváló figyelmet u. m. Szidki Umroe tullah) u;ema, leánya, a negyedik századbó-, Mohamed idejéből, sz. 1650 Itöröl s eltemettetett 1703-ban, Stambui falain, kivül. Valamint a keleti költőket többnyire, ugy ót is, mély bölcseimi felfogás, s- miszticismus jellemzi, a mi a perzsa költők tanulmá-nyozüsára vall, s ami kitűnik a nyelv tisztaságából s a forma csinossá-gából — Müvei nagy számmal vannak, éi Szidki egyike a legtermékenyebb török nököltŐkoaka. A „Gendzsnl envar" (a világok kincse) a „Meizsmua ul achbar" (az ismeretek gyűjteménye) tele vannak miszticismussal, de a divánija (költeményfütére) csinos dalokat tartalmaz pl :
Rejtett kincsesei ékesité
Szépséget a szerelem,
A teremtés napján ia már,
FénjTonásban rolt jelen.
Midőn az ur szellemei Létre jőni k-vántak, A szerelem adta őket Semmiből a világnak.
Ne tézy kapzsi kdncasiomjazö Ne habossal szertelen, Nem láthatod kedvesedet, Ha cem jár át sserelem.
Nem tori :.z ész uralmát Ha a szilben megjelen, A gondolat légrárait Sxétfnjja t azerelem.
Milyen boldog szerelmes az. Milyen édea üdvben él, Kinek a aaáp hasájábót
Ssereimet hoz esti axél.-
(Erődi.}
A szereimi Ömlengések, kora, jeles férfiainak dicsérete. Fatma íyrájának alaphangja, ki Szidkinek kortársa volt, s erkölcsössége által a tndósok s költők céltáblája lett;. Leila .Channm emlény-versekkel foglalkozott = gazeleket irt, s oly jelesen, bogy nevezetes történeti eseményeket is képes volt egy-két sorba foglalni. Zeineb már ismét szerelmet énekel, érző kebellel, élénk képzelem-mel és sok szenvedélylyel; mert Zeineb igenszabadszellemü, ki megveti az előkelők házassági ajánlatait, hogy magasztos szerelmének, ideáljának Miszr költőnek szentelhesse életét s szerelmét. Heibe-tullab H-ik Mohamed nővére, a janicsárok egy forradalmában iésztvéve, elfogatott s börtosben végzé életét bár kormány ügy ékbe a eszélyes s nagy diplomáciai tapintatot tanúsított; a börtönben irta e költeményét is :
Dzsamnnden bezdlm nszandim.
Mohón ittam méreg italt, Bennem minden élet kihalt, A lét kínja írjötört totem, MeggyQlöltem szÍTem, lelkem.
Nem nevettem e ?ilágban, Hű stirre aht nem találtam. Sóba üy kist nsm szenvedUim, Meggyülöltem aztrem lelkem.
Legyen ha a sort akarja, — Kit érdekel asűm sóhaja ? Mit adhat a viiág nekem\' Meggyniöltetn szi»em, lelkem.
Csalogass mást az élettel, Miodegy nekem akár tedd el, l-.-.-- rost már az élet enges Meggyűlöltem surem, leikom.
XXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. FEBRUÁR
és Mariska, Plon Ilonka (Györ.) Puca-niana Karolin, Szabó Gizelia (Felső-Rajit,) Sauer Adél és Margit, Schultz Emília ^Budapest,) Wagner Marisita, Wnsztl Mariska, Zrínyi Ilcna ét Zsubory Erzsi.
Az általáooB munkás képző egyes-ület vasárnapi jelmez estélye rendkirül nagy érdeklődés mellett folyt le. A .Polgári Egylet" nagyterme zsúfolásig megtelt a legváltozatosabb jelmezes hölgy és férfi vendégekkel. Fesztelen, caaládias asioezetü, kedélyes volt í BKilatesg mindvégig. A szüuóra alatt ráhány harlekin mulattatta kacagtató mókáival a közönséget. A sikerült jelmezek közül igazi feltűnést keltett Günsberger Fanni kisasszony elegáns boidó bársony ruhájával, mint citerás leány és Horváth Mariska kisasszony (Z.-Egerszeg) frbér selyem kosztümjével, mint havasi gyopár. Szépek voltak még: Liditt Emma és Welisch Betti (éjkirálynőt) fekete hosszú ruhában, arany csillagokkal. Felette kedves volt a kicsi kis Mészáros Anna, mint ugrifüles helyre tiroli leány. Stein Lotti hófehér angyalszárnyai után sokan futottak, mert ugy tartották sokan, hogy a legszebb angyal nem lehet rossz proiekció az égbec. — Nagyon érdekes öltözete volt rózsaszín selyempapírból Strassberger Malvinnak. A2 eísőűégyest 126 pár táncolta és a mulatság egész reggeli hét óráig folyta legvidámabb hangulatban. A rendezőség figyelme mindenre kiterjedt ugy hogy a szép anyagi sikernél nem volt kisebb az erkölcsi
Jelen voltak: Heckenbtry Erzsi, Rasz tovics Gizike. Heisier Regina, Ofaobeck Rozina. Mondschein Iroréné, Sódis Gizella, Hirschel Irma, Sze\'ig Szidi, Hir-schel nővérek, Egyed Emma, Ssherz nővérek, Stockér nővérek, Molnár Gá-borné, Tornán nővérek, Sabján Erzsi. Lirheím Szid;, KosztéiiU Gizella, Andri nővérek, Redmanez Viki, Günser Hermina, Kollarits Róza, Dukász Szidónia, Kanász nöíérek. Lassitz Ilona. Roseu-baum Regh... Török Ferencué, Lacken-bacher Izsóné, Stern Karolin, Nagy Mariska, Pfeiíer Gizella, Mauthner nővérek, Stern Róza. Grücbanm Katu?, Stern nővérek, Fiüpovich Nándorné (Zala-Egerszeg,) Loser Józsefné, Nagy Jánosná. Rottmann Menyhértné, Kovács Etel, Horváth Mariska, Danis Amáüa, Steiner Irén, Handelszmann Regios, Eichner Netti, Csete Anna, Schreiber Katica, Korngné Teréz, Nagy Irén. Az Izr. Jót Nőegylet eatélye.
A természet is gondolt egyet, miotha csak Karnevál herceg kedvében óbsjtott volna járni: megfagyott ugy Isten igazában. Elhagyottak, üresek maradtak kedden este a klubbok és kávéházak kis kerek asztalai, ott jÖtLössze a legdíszesebb társasán a .Polgári Egylet\' nagytermének sima parkettjén áV-.Dr. jótékony nöegyesület" estéíjén. Kilenc órakor zsúfolásig megteltek az Összes széksorok előkelő hölgy közönséggel és fekete frakkos férfiak hátrább hnzódtak meg. A bált hangverseny előzte meg.
A cs. és kir. 48. gyalogezred zenekara először Erkel Ferenc .Hunyady László\'-jábóf játszotta el a nyitányt, melyet a közönség zajo-an megtapsolt.
Lichtenstein Dóra éoekmüvészoőt, _
Lichtenstein F. Lajos a ,P e s t e r Correspoudenz* szerkesztőjének leányét, ki szívességből vett réazt az
Hen találtam én hűséget, Mással osztja 5 az élvet ; Hasztalan küzd a kin bennem, Meggyűlöltem sziTent, lelkem.
Heibetullah sorsa tragikusságában. erős j lelkében, eszményiségében s lemondá- ; sábao nagy költőiség nyilvénu1, aki ! többi költőtársait költeményeivel is > felülmulta, ámde öt is elhomályosította j Mibri (a szeretetreméltó) a török Sapho, . ki ánsasziában született, s gazelleket, szerelmi verőket irt, Iszkeuder Cselebihez, Szinán pasa fiához.
Mitri bálványa volt a nagyoknak s mindegyik leakarta szakítani háreme | számára e szép, ékes liliomot, de ő csak egyet 3*erelett, egyet imádott, egyért hevült s ez Iszkender cselebi volt, de ez tán ismét mást szeretett, mert másként aligha imá: - ¦ [
Nem kitinok neked rosszat
Sőt. kérem az eget:
MinS te vagy. olyan iiítü
Kedvest adjon neked.
S hi oly rosszat, miuö\' képra,
KÍTia ellenséged :
•jÍTsnja azt: sier ed ugy, mint
Én szeretlek téged.
Asik azt moüdja MitrirŐl: .Soha sivár kéz meg nem érintette bájainak kincsét, és csak az ambraillatu nvak-kotő ölelte át nyakát!*
estélyen — a hogy a pódiumra lépett, lelkesedéssel üdvözölték. A fiatal művésznő nem készült színházi szereplésekre csupán hangverseny énekesnő és mint ilyen már Skóciában nagy sikere ket aratott. Hangja kellemesen csengő, behízelgő, üde, tiszta és a mi a legfőbb a legkitűnőbb iskolázottságra vall. — Az első olasz áriát művészi szép kifejezéssel, sok bensőséggel adta. A közönség nem ís maradt ezért háládatlan: tüntetőleg, zajosan megtapsolta.
Ezután a katona zenekar Blumeuge-flüster című tetszetős darabjával annyira magával ragadta a hallgatóságot, hogy a darabot megismételtették.
Majd újból Lichtenstein Dóra kisasz-szonyra került a sor. Ez alka\'ommai Oilop Ernő nr helyett nővére Leoutiae zongoraművésznő kisérte őt Az este egyúttal, mint zeneszerzőnő is bemutatkozott. „Das Ralhsel* cimü kis sikerűit szép német dalát ismertük meg, melyet ép ez alkalomra készített
Az utolsó számok magyar népdalok voltak. A szerény művész testvérpárt a közönség szűnni nem akaró tapsokkal jntaimszta meg.
Ezután Zsolnai zenekara vette át a főszerepet az eiső csárdással. S mig a táncosok ott tipegtek a terem közepén a legjobb kedvvel, túlnan a terem túlsó végén felállított bódékat valósággal megrohanták a nem táncolók. Emitt édes volt minden a nr\'\'. árultak: a sütemények, a cukorkák, de leginkább az elárusítók, amott a mámort öntögették finom metszésű, hosszú vékony poharakba. Türelmetlenül nyújtogatta ki rózsaszínű kis szelvényét, hogy az elárusítótok szinte belefáradtak a serényke-désbe A cukra•zbódébandr. Rothschild Samuné és dr. Schwarz Adolfné szolgáltak ki, a pezsgősátorban dr. Blau Simonná és Blumenschein Vílmosné.
Egy óra felé már egy-egy al&k fanyar arcot vágaíf, mikor a cukrásznők a fe-léjök nyújtott szelvény tulajdonosának a legszebb szavak mellett kijelentették, hogy: elfogyott már minden, de azért ne higyje senki, hogy tán pezsgő maradt. Elfogyott volna minden, ha még annyi lett volna is. Hisz az emberek a .jótékonyság" kedvéért higy-jék el szívesen be is- rúgnának.
Minden elfogyott, csak a jókedv uemixj Ez a késő reggeli órákig a legvidámabb faangulatbiu uralkodott. Az első négyest 142 pár táncolta. A körtáncokhoz a katona zenekar, csárdást Zsolnai bandája játszott.
Jelen voltak asszonyok: Altsiádter Lípótné, Bettlheim Szígfriedué, Armut Mór-ué,dr Blau Simonná, Barta Lajosné, Blumenschein VÜraosné, Blau Lajosné, Broch Adolfné, Bogenrieder Józsefné, Buxbaum Róza(Bpest,)Deutsch Józsefné, özv. Lengyel Iguácné, Englánder Ottóné, dr. Eugl Sándorné, Fischer Sándorné, Fiicher lg-nácoé, iíj. Fischer F.-né, Gstettner Vil-mosné, Grüuhut Alfrédné, Gstettner Salamonná, Heltai Józsefné, Haidekker Antalné, Kartschmaroff Leóné, Krippl Alajosáé, Klein Józsefné, Kohu Adolfné, Kohn Emiiné, özv. Koho Fülöpné, Kasztéi- Miksáué, Keszler Lajosné, Kramer Lajosné, Klein Edéué, Káldi Mórné. Koch Edéné, Kirachnerlgoácné, Lőwy Adolfné, Lichtschein Pálné, Ledoíszky Árminná, Leituer Ödönné, Maschanzker Mórné, Markusz Frigyessé, Mikos Gézáné, özv. Maulwnrfoé, dr. Makara Joánné, Marton Ignácné, dr. Neumann Edéné, Nairy Ya-lérné, Neu Józsefné, Özv. Oilop Samuné, Práger Béláné, dr. Rauch Zs-né, dr. Rothschild Samuné, özvegy Rosenberg Izráelné.Reichenfeld Iguácné, Reicheufeld Edéné. Stirling Sándorné, Stern Sándorné, Singer Sándorné, Sauer Ignácné, Szarnék Lajosné, Sommer Sándorné, Sommer Ignácné, Scherz BikáWné, Strém Vilmosné özv. Steinítz Károlyné, Stefaoovics Ala-josné, Sattler Mórné Szabó Miksáné, dr. Schwarz A.-né, Schulhof Adolfné, Toch Zsigmondné, Tinagl Lajosné, dr. Tuboly Gyulácé, Unger Ullmann Elekné, dr. Yillányi Henrikná, Vidor Samuné, Vécsey Zsigmondné, Weisz Emiiné, Weiser Józsefné, Weiaz Jakabné, Weisz Fereocné, Wittenberg Ignácné, Weiszmayer Lípótné.
Leányok: Fischer írén, Gstettiier Regina, Hirschl Julcsa Hruska Gizella, Krippl Kamilla, Krausz Józsa, Lengyel Kornél, Lichtenstein Dóra és Leona,. Merech Irma (Baujaluka) Mikos {nővérek, Maschanzker Laura és Fanny, Münz Sa-bina, Maulwurf Kamilla, Nagy Ella, Nyuli Gizella, Práger Ilona és Sarolta Plon Ilonka (Győr,) Rosenberg Emma, Segerc Betti, Stefanovics Vilma és Jolán, ! Sattler Irma, Spiegel Paula, Schulhof Adél, Tóth Kamilla, Weiss Meláoie, Wallenstein Sarolta, Weisz Berta, Weisz Matild, Weisz Berta (Szombathely,) Wusztl Mariska.
A névsor nem teljes, azt összeírni és ellenőrizni a nagy tolongásban teljes lehetetlen volt
A tisztikar mulatsága. A tisztikar estélye február lUén volt Nem halálthozá fegyvarekkel, nem villogó karddal jelentek meg a hadfiak a bálteremben, hanem most az egyszer ők voltak teljesen lefegyverezve és védtelenül tűrték a nyilazási, amit szikrázó szempárok indítottak ellenük Grieg és Goldmárk andalító zenéje és a tüzes magyar nóták készítették élő a a csatározást, melyben a 43-ik ezred zenekara kitűnő, tüzérségnek bizonyoit. Halomra dűltek az asztalok és pár perc múlva tiszta volt a harcmező. De alig, hogy a nagy dob dörgése, a kürt harsogása megszűnt újból hevesen össze csaptak az ellenfelek és bódító förgetegben azágnldtak a tánctermen keresztül kasul. A négyest 68 pár táncolta. Itt adjuk hozzávetőleg a jelen volt hő\'gyek névsorát:
Asszonyok: Armbmszt ftándorné, dr. Blau Simonná, dr. Beotzik Ferencué, Balog századosné. Bessenyei századosáé, Brandihofer Ferencoé. Bonc Fsrencné, Csalányi ozredesná, Ebeaspsnger Lípótné, Frans Lajosné, dr. Franz Rudolfné, Fa-tér Mihálycé, Frievisz Károlyné. dr. Fülöp Kázmérné, Fábián Zs.-né, Fabiá-nics L.-né, Győrffy Jánosné, Gogl F. né, Goldstein Jakabné, Gotdarbeiter Emiiné, Haidekker Antalné, Heimler Józaefné, Juhász Györgyné, Jemric őrnagyná, Jacobi F&löpué, Krippl Alajosné, Kartsch-maroíf Leooé, Koch Edéné, Kárpáti Maoőué, Kransz S. né, Knafiics Mihályné, Kom!Ó3y Ferencné, Lukács Gyu láné, Lumnícer Béláné, Maschanzker Mórné, Mikos Gézáné, dr. Makara Ivánná, dr. Neumann Edáné, Nagy Valérné, dr. Neusiedler Antalné, Nun-kovichné (Gélye), Práger Béláné, Par-csetics Ottóné, Poredusné, Pongrác A -né, Prínz Józsefné, dr. Bauch Zs.-oé, dr. Rothschild Samuné, özv. Rosenberg Izráelné, Reinitz Józsefné, Rozgonyi Lajosné, Stirling Sándorcé. -Stern Sándorné, Scherz Rikárdoá, Somogyi Gyu-láné, Skublics Emiiné, Sauermanné, özv. Székelyné, dr. Szukits Nánaomé. Steiner Mihályné, Sebestyén Lajosné. Tóth Istváuoé. dr. Tuboly Gyuláné, Tubely nővérek, Tót Lászlóné, Unger UilmauQ Elekná, Vidor Samum5, Vécsey Zsigmondné, Vágó Ignácné, Valentin R.-né, dr. Villányi Henrikná. Weiser Józsefné, Wittenberg Iguácné Weidner Dieseloé, Wéber Károlyné, Wilde Fe rencné, Zsubori litvánná, Zanger őrnagyná. — Leányok: Ajkay Fióra, Darás Vilma, Farkas Vilma, Juhász Lujza, Krippl Kamilla, Kaau Irma, Lengyel Kornél, Maschanzker Laura, Mikos nővérek, Manhart Vilma. Mattos Mariska, Nagy Ella, Nunkovics Bö3ke és Vilma, Nyuli G., Praxer Sarolta, Pranger, Karolin, Pongrác nővérek, Rosenberg Emma, bkublics Mici és Gizi Szalay Er/si és Böske, Schmiederer Berta, Tóth Kamilla, Wusztl Melaoie, Wusztl Mariska, Zsnbori Örz^e.
— XárciBt idusa. Az .Irodalmi és Művészeti Kör* igazgatótanácsa f. bó 9-ikei ülésében elhatározta, hogy márc. ló-én ünnepélyt rendez a színtársulattal egyetem legesen. Hogy kitartja majd az ünnepi szónoklatot, a felett még c*ak ezután határoznak. A rótn. kath. főgimnázium éi a kereskedelmi iskola ugyancsak rendez ünnepélyt március 15-én.
— Varmegyei-bal. Zalavármegye fiatalsága a megyei árvaház alapjavára Zala-Egerszegan, 1897. február hó 27-én az .Arany Bárány\' szálló termeiben fényes bált rendez Kezdete 9 órakor. Szemé\'y-jegy 6 frt., családjegy három személyre 10 frt., több személyre 15 frt. páholy-jegy 15 frt, karzat-jegy 3 frt Jegyek előre válthatók a vármegyei pénztári hivatalban * a bál napján a báli pénztárnál. Felff-fizetéseket köszönettel fogad a rendező bizottság
1 — KfeByűlM. F. hó 7-én délelőtt 10 órakor tartotta a nagyka-Tiizsai takarékpénztár saját helyiségében 52. évi rendes közgyűlését,- nagyszámú résitényes jelenlétében. A tárgysorozatot képezte : 1. Igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések. 2. A aérieg előterjesztése, az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése feletti határozathozatal. 3. A hivatalos közlöny kijelölése, 4. Az igazgatóság előterjesztése az alapszabályok 38, 46 és 79. §§-ainak módositása tárgyában. 5. Az üresedésben levő alelnök! állásnak választás ntján leendő betöltése 2 évi időtartamra, s a sorrend szerint kilépő 10 igazgatósági tag. valamint a feiagyeióbizottsági tagok helyett
ujak esetleg azok isméti megválasztása. 6. Netini indítványok. Alelnökké Dr. Tuboly Gyula váir-:>«-tott; az igazgatóságban vá.. -ás . nem történt, a felügyelő bízott-I ságba pedig .mint aj tag Gold-; hammer Karc./ lón megválasztva, i Az osztalék 50 forintban állapitta-! tott meg. Hivatalos közlönyül továbbra a „Zala* cimQ helyi lap lön meghagyva. Részletes tudósítást a közgyűlés lefolyásáról jövő azá-mmákban fognak közölni.
— Felhívás. A nagyméltóságú m. kir. honvédelmi minisztérium folyó évi január hó 10 én 72500;X 896. sz. a. kelt leiratával az 1873. évi XX ikt. c. alapján elrendelte, hogy a vármegyében létező lovak, továbbá kocsik és szekerek össze-irassanak, ezt kövelőleg pedig íóosztá-lyozás teljesíttessék. Felhívom tehát a vármegyebeli közönséget, hogy az 1897. évi február bó 8-tól ugyanezen hónap 28 ig terjedő időben, a községi elöljáróságoknál lovait lovasfogatait és ökrös szekereit szóbeli vagy irásbeii beleientés utján okvetlen Összeiraasa s a bejelentéstől az osztályozásnak később tudtul adaodó idejéig a lóáll&mánybau eladás, vétel, csere, elbnllás, vagy bármi mi-t módon előforduó változásokat, az összeírásról készített és az osztáyozás alapjául szolgálandó kimutatás ki igazithatása végett a községi elöljáróságnak mnlhat-lanul tudomására hozza, az osztályozásra pedig lovait hiánytalanul annál bizonyosabban előállítsa, mert az elmaradt lovak, szűkség esetében kényszer alkalmazá-a által is utólagos osztályozás alá fognak vonatai s azok tulajdonosai a legezigo-rnabban fognak megbüntette"m. Zsia-Egerszeg, 1897. január bó 26. Ciertáa Károly á. k.. Zilavármegye alispánja.
— Keghivö. Az .Első nagykanizsx: magyar asztaltársaság jótékonycélu egyesölet" 1897. évi február hó 21 én, vagyis vasárnap délután 3 órakor Nagy-Kanizsán a polgári iskola I-&Ő emeletén ievő IH-ik osztályában tartandja, évi ren des közgyűlését, melyre a rendes és pártoló tagok tisztelettel meghívatnak éj felkéretnek, hogy tekintettel a közgyűlés tárgyainak rendkívüli fontosságára, — okvetlen megjelenői szíveskedjenek. — Nagy-Kanizs/.j, 1897. febr. 8 áa. Az elnökség. Tárgysorozat: 1. Ülnöki megnyitó beszéd. 2., Titkári jelentés a TéToiyt év nevezetesebb mozzanatairól. 3-, A szám vizsgálóbizottságnak a tzámadások és mérleg iráüti jelentése és a felelős számadók esetleges feimeutetése. 4. A tisztikar lemondása és ujaknak vagy ugyanazoknak ás 3 szám vizsga ló bizottsági tagnak megválasztatása. 5. Locke József egyesületi tag áital beadott fe-lebbezés tárgyalása. 6. Netáni indítványok. Je gyz e t: A közgyűlésen előterjesztendő indítványok a közgyűlést 24 órával megelőzőleg — irásbelileg az egyesület elnökéhez nyújtandók be.
— Bolti tűz. Szerdán éjjel 12 órakor néhány hazatérő nri ember figyelmét magára vonta az, hogy Mair József papírkereskedő Üzletéből a lezárt vasre-dőnyök résein erősen tódul kifelé fojtó, nehéz fűst Rögtön jelentőst tettek erről a rendőrségnél Az ügyeletes tisztviselő menten intézkedett a tűzoltóságnál és mire ők jöttek, az üzlet már nyitva volt A nagy állvány, mely könyvekkel volt tele, lasaan égett és már a házban felkelt lakók oltogatták. A tűz nem volt nagy és leleményes Farkas alkapitányuck kívánságára nem zavarta fel az alvó várost riadó kürt harsogással. A kis tűzoltó kézi fecskendővel gyorsan laka-lizálták a tűzet Az üzlet biztosítva volt; a kár jelentékeny.
— Rendőri hírek. Elfogott tol-v a j o k. Scherz Lujza és fia cég raktárából saját alkalmazottja, kiben a főnök nagyon megbízott, rövid idÖu át néhány száz forint értékű szövetet és kéaz bn tort lopott el. A holmik egy részét itthon a zálogházba csapta, máaréazéí pedig cimborájával Taacher kárpitos segéd segédkezése mellett * fővárosba liferálták. Az elvetemült fiu sajna egy nagyon derék helybeli iparos, fis és vasárnap rate ép akkor fogta el a rendőr-midőn gyanútlanul .mulatságba akart menni. — ,A szél hozta élőmbe.* Váltig ezt hajtogatta a kapitány előtt Tóth Anna, helybeli 65 éves napszámosuő, ki több izben zaklatta már rendőrsé Síinket egyes lopás gyanúja miatt, a melyeket parsre tényleg el is követett. A legutóbo Bischitzky Miksa Iskásábó! egy drága szőnyeg tűnt el, melyet a rendőrség Tó\'.h Annánál még ideje korán megtalált, ö pereié tagadta, hogy a szőnyeget u*y lopta voioa és sírásra ffakaJva egyre csak azt mondogaita, hogy: aA szél hozta élőmbe 1* — Mellesleg megjegyezzük azt is, hogy a szőnyeg nyom legalább is 45—50 kilót — Hálátlan
barát Horváth Vendel kocái* megengedte jő barátjának Kovái nek, hogy egy éjszakán át o-veit együtt az istállóban. I reggel Kovács eltávozott, ve-eltűnt féltve őrzött szép ezüstn Hamarosan jelentést ntt a rendőri ás az óra megkerült. Kovács pedif kerüli — a zárkába,
— Halálosáa. Egy áldott jó asszony hunyta le örökre szemeit Zerkovu", Johanna 1. hó 7-én reggel 3 órakor hosszas szenvedés ufáa meghalt. Az e! bunyt neje volt Zerkovitz Albert boraagy kereskedőnek. Egy hónap óta vívódott egy halálos betegséggel, meiv erős szervezetét végre megtörte. Férjé-nek odaadó hitvestársa, gyermekeinek hü feláldozó anyja, a szegényeknek mindenkor kéiz segítője volt. -Nemcsak fillérekkel, hanem telt kézzel adakozott az emberbaráti ás közhasznú intézményeknek. Az elhunyt ravatalát férje és 5 gyermeke fájdalomtól megtörve állta körűi. Egy szép és nemes élet fáklyája sfudt ki, melynek fénye és melege a syászba borult család körén kívül a társadalmat is hevilágitotU. A szivjóság és lélek-nemesség, a kegyesség és áldozatkészség, a mely ékessége fala oly áldott nyomokat hagyott hátra, hogy koporsója mellett szeretteinek köoyűivel méltán Ölelkezik a társadalom fájó részvéte is. Emléke áldott leszi A bo\'dogult h&lt tetemei f. hó 8-án délután 3 órakor tétettek örök nyuaaJomra. A gyászszertartást Kártsmároíf Leo főkántor végezte. Dr. Neumann Ede megható beszédben méltatta az elhunyt erényeit. A koporsót a családon kivül nagyszámú közönség kísérte a sirig. A család a következő gyászjelentést adta ki: Zerkowitz Albert a saját, valamint gyermekei és nagyszámú rokonság nevében megtört szivvel jelenti forrón szeretett felejthetetlen hitvesének, a legjobb anyának Zerkowitz Albertné szül. Schwárz^Iankának 1897. évi febr. 7-én reggel ; órakor életének 50-ik és legboldogabb házasságának 33-ik évében történt elhunytát. A boldogalt hűt tetemei 1897. évi február hó 8 áo délután 3 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben Örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsa, 1897. évi február 7 én. Áldás és béke hamvaira I Zerkowitz Albert, mint férje. Lajos, Imre, Oszkár, Teréz, férj. Dr. Balogh Igoczáoé", Zsiga, mint gyermekei. Dr. Balogh Xeuáez, mint veje. Z*rkowitz Lijoiuá szül. Rapoch I-ajz*. mint menye. Balogh Lajos és Ilonka, mic; unokái. A ravatalra koszorút tettek le: Felejtbetlen jó rokonunknak tisztelete jeiáei a te jó Zsigád. Emlékezetünkben élni fogsz, felejthetleu főnöknénkoek, a felejthetetlen jó rokonnak, drága jó anyánknak, Rapoch család, Hirschler Sándor, Zsiga fia, dr. Roth-ehild csa\'ád, az irodai személyzet Schwarz Samuné és családja, a gyermekek.
— Helyreigazítás. A K e r. Jóté> koay Nőegyísület közgyűlésé.\' felolvasott titkári jelentés egy adatár így kéri helyre igazittat ni a Nöegyesület elnök-ságe : Pranger Karolina, kézimunka felügyelő, nem felruházást esz kői-óit, hanem a millenniumi kiállításra készíttetett növendékeivel 2 darab értékes kézimunkát, melyhez a NÖ3gye-sület szolgáltatta az anyagot és fizette a munkabért.
— Elcserélt hócipő. Egy nagy lábon éiő or a posta és távírda bálon 13 számú hócipőt kisebbért elcserélte. Miuthogy náunk khínai lábnyomoritái nem divatos, kéretik a kisbirtokos, küldje be a 10. számú hócipőt szerkesztőségünknek, hol az eredeti lábbelijét megkaphatja.
— .Elveszett zsál. A tisztikar estélyen egy világos kék rózsaszionel szegélyezett selyem zsál elveszett. Kéretik a megta\'áló. küldje azt be szerkesztő • ségűnknek.
— Ai Irodalmi és Kávéxzeü Kör: A kör igazgatótanácsa i. hú C.-án tartott ülést Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt. — As ülés tárgyát a március lí-án megtartandó ünnepé 1 y képezte. Egy ötös bizottság küldetett ki, mely a legközelebbi tanácsülésen terjeszti be javaslatát Yégfi! Hoffmaiin Mór indítványára elhatározta a tanács, hogy a létesítendő városi-muzeumot nindea lehető erkölcsi támogatásban fogja részesíteni. A január 23-áu megtartott estély számadása a legközelebbi taoácsülésóo fog beterjesztetni.
— Szalkaj színtársulata előadaawf f. hó 13 án kezdi meg. Évek óta « elsí eset, hogy téli szezonunk van. Agyontáncolt közönlégünk remél be tó lege szio-házban fogja kipihenni a farsang faradalmait A társuat&ak jeJe* zenekara van.
— Vasqnez HoUb« grófné, a magy kir. operabáz etrf drámai énekesnője f. hó 27-én Nagy-Kanizsán hangversenyrendez. Vafqaez grófné nemcsak étwk-mürászitérói, hanem az operaház intendánsával szemben tanúsított erélyéről is
XXXVI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1857. FEBSDaH IS4s
ismeretes, meijlyel tj«d esywer dMai-;na*koöo;: iíopcsa báró akadékoskodásán. Örvendetes jelenségnek tartjuk, hoav egyszer egy igaaiM&ÜT-éWzoŐt fogúul meg hallgathatni. jír
— KesKtfi^ty ünnepe. Nagy fénynyel ét igazi kegyelettel leplezte le tegnap Keszthely vároa képviselőtestülete, a város nagy szülöttjének V fs iá r J K oioxs, bifaores hercegprímásnak életnagysága arcképét a városháza nagy tanácstermében. A kép, melyet Vaazary János fjsiómüvéíz készített, főpapi disz . ben ábrázolja a magyar katholtkns egyház fejét, ki iráotez Ünnepséggel akarta leróni báláját Keszthely városa, midőn éppen születése uipjára leplezte le arc-kepét. Ugyanekkor osztották ki a szegények javára tett 100,000 koronás .Tefítia-aiapitvánj* 2000 koronát tevő félévi kamatát is.
— A kedélyes deák-bál. Nem a míenkröl fzől az ének; azt tán már el ia felejtettük, hanem a csurgói deákok báljáról, melyet sokan nem egyhamar felejtenek ei- Mert egy csomó lovagias ügyre adott alkalmat. Ugy reggel felé járt mar az idő, midőn erősen fölbangoit kedélylyei néhányan a kaszinó olvasó szobájában olyan tréfázást és anekdotá-zást vittek véghez, hogy komoly össze-kíi:ömbö7ések támadtak M. S.. 0. S., S. L. és M. L urak közőtí. — Komoly baj azonban még sem történt s a béke, a lovagiasság szabályaihoz híven helyreállíttatott.
— fiözgyöléi. A gróf Battyány Lajos fiaméi kormányzó ur Ö oagyméltősága védnöksége alatt álló nagykanizsai katonai hadastyán betegségétyezési éa temetkezési egylet folyó évi február hó 14-én déintán 3 órakor saját helyiségében tartja évi rendes közgyűlését. A tárgysorozat ez: 1. Elnöki és titkári jelentés. 2. Számvizsgálók jelentése és ezzel kapcsolatban az évi számadások beterjesztése. 3. Az üresedésben levő tiizti állások betöltése. 4. Netáni indítványok. Az egyneület vagyon kimutatása: Mnlt évi pénztári maradvány 1 frt 02 kr., 1896. évi bevétel 386 frt 55 kr, összesen 388 frt 07 kr., Í896. évi kiadás 328 frt 65 kr., 1896. év végével pénztári maradvány 59 frt 42 kr., 1896-év végével pénztári készlet 1486 frt 33 kr., Az egylet tulajdonát képező ingóságok becsértéke 1385 frt 40 kr., összesen 2931 frt 15 kr.
— A Veszprémben felállítandó ,Tanitók-háza* eéljaira közel ezer jtTöjto tv bocsáttatott ki s ebből alig 140 érkezett vissza, mintán a beküldés határideje már letelt, kérjük mindazokat, kik gyűjtő ívet kaptak, kegyeskedjenek gyűjtő ivüket a befolyt összeggel együtt, vagy ha ez nem volna, magát ez ivet mielőbb visszaküldeni, hogy" a március I-én tartandó központi taniLógyÜlésen beszámolhasson — a „Tan\'lók háza" ügyeit intéző bizottság.
— Képviselő-választók száma az i89i-lk évben. A megyei központi választmány választó-kerületenként meg-áilapitá vármegyénkben az 1897-ik évre az országgyűlési képviselőt választők névsorát. Az egybeá iifott kimutatás szerint a tapolcai választókerületben 2.643, a keszthelyiben 2.871, a nagy kanizsaiban 2.550, a za\'a egerszegibeu 3.541, az alsó-lendvaiban 2.678, a bak-aaiban 3.621, a letenyeiben 2 548, a csáktornyaiban 2.6"25 s igy a várme-
! gyénekkitene választókerületében az 1897. évre az országgyűlési képviselőt választók száma 25 619.
— Czukor a dobáuy&aa. Nem sokan tudják, bogy a dohány már termeszeiénél.fogva nagy mennyiségű cukrot tartalmaz. Az agynevezett?* virginia dohány tttkorUrtalma 8 — 10 százalék. A fcewi botanikus kertben London mellett termett és napon szántott dobánylavelekben 6—12 százalék cukrot találtak, az\'Eveiben Angliában termett dohányleveleken 5 százalékot. A dohánycukor különleges öeszeíé\'eléné! fogve sem a nád, sem a\' szőllöcukorral össze nem egyeztethető, k dohányban levő természetes cukor mibenléte most a londoni adőfelügyeiő hatóságot is foglalkoztatja, mely a cukrozott szivarokra magasabb adót vetett ki, mint a cukor hozzáadása nélk&l gyánott szivarokra, cukrozott cigaretták behozatalát pedig egyáltalán meg nem töri.
— A quedlínburgi répám ag terme-^léá -elxfiliese. Sajátságos sorsra jutott a "qnedlínbnrgi piac, mely valaha hires volt
takarmányrépa magjáról. — A lefolyt í évek nagy kereslete folytán beütött a | reakció, a mennyiben egyrészt a nagy túltermelés, másrészt a nyerészkedési vágy okozta, hogy e piacról kerülő répamag jelenleg úgyszólván már vésze dalem a gazdára nézve. — Legutóbb egyik budapesti magáras H. I. áriapjában lelep\'ezi az eredeti qnedlinbnrgi P\'ombbal ellátott répamagot, mely — mint hiteles magvizsgálő állomás bizonylatával kimutatja — nem egyébb, mint qaedlinburgi plembbal ellátott — szemét.
8 drb kalap
8 „ nyári nadrág
8 , téli sapka.
Ezek szállítására vállalkozni óhaj tők felhivatnak, hogy a fent előso-j rolt ruhauemüek szállítására vonat kozó 50 kros bélyeggel ellátott zárt ajánlataikat szövet mintákkal együtt a f. évi március hó 1 ső napjáig a városi tanácshoz inkább adják be, mivel a Később beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A városi tanács
Nagy-Kanizsán, 1897. január 30. Vécsey polgármester
A zári ajánlatok az 1897. évi március hó 1-só napján d. e. 10 Óráig vagyis az árlejtés megkezdéséig a városi iktatóba annyival inkább beadandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
Az árlejtési feltételek, tervek és költségvetés a vár. tan ácsnál a bi-valslos órák alatt bármikor bete-
annállfcinthetők.
— Egy népszer. A Holi-féle francia borszes és só által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyojtátik köszvényes és csúzos bántaimaknál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll, A gyógyszsrész cs. és k. udvari szállító által Bécs I. Suchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határazottan Moll. A. féle készítmény kérendő az ő gyári jelvénvével és aláírásával.
?c yilttôr.)
Heanebera-ieiyeai csakis akkor valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — a fekete, fehér éa s«ú*a SS krtÓl 14 írt 85 krig méterenként — sírna, csíkos, koczkáxott mintázott, daa&sztot r. a. t. fmiat egy 240 különböző minőség és 2OÖ0 mintázatban) sat. a megrendelt áru, potttbér és vámmen-teseu a házhoz szállítva és mintákat postafordultával knid; Hanaaberg 6 (cs. és k. udvari száiiitü aelysmgyára Ziirichbec Svájcba czimiett levelekre 10 kro*, éa levelező lapokra 5 ktos bélyeg ragasztandó, magvar nyelven irt megrendelések pontosan eü Mézeinek.
*j K ravat alatt közlőt" ékért nem vállal felelőséget a Szerk.
Felelőn szerkesztő: Dr. KISS ERNÓ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI EL Kiadó : líj. WAJD1TS JÓZSEF. .
886/1897. szám.
Árverési liiráetiaéayi
Alulírott kiküldöttt bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvényszéknek 284. 285, 313 és 325/1897. számú végzésével. Sioger Samu, Rothschild Albert, Weisz Káruly és Weisz és Ledofszky nagykanizsai lakos felperesek részére Neumann Lázár nagykanizsai lakos alperes ellen 454 frt 37 kr, 382 frt" 69 kr, 300 frt és 282 frt 23 kr. tőkék, éa jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt 1512 frt 20 krra becsölt ingóságokra, a nagykanizsai kir. járásbirósági 886/1897. szárún végzésével az árverés elrendeltetvén, annak felülfogíaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, a helyszt -néo, vagyis Nagy-Kanizsán alperes boltjánál és lakásán leendő megtartására határidőül Í897- évi február hó $. napján délelőtt 8 érája tü zetik ki, a mikor a bíróilag lefoglalt rőfös árucikkek, bolti berendezés, bátorok, ágyaemüek s egyéb ingóságok, a legtöbbet ígérőnek készpénz
| fizetős mellett, szükség esetén becs-i áron alul is el fognak adatni, .
Felhívatnak mindazok, kik az el-| árverezendő iugóságok vételárából a ¦ végrehajtató követelését megelőző i kielégittetéshez tartanak jogot, a meny-I nyiban részükre foglalás korábban | eszközöltetett voina, és ez a "*zre-I hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alöíirt kiküldöttnél vagy | írásban beadni, vagy pedig szóval | bejelenteni tartoznak.
A törvényes határidőt a hirdetménynek a bíróság tábláján kifüggesztését, követő naptól számíttatik.
Kelt- Nagy-Katizsán, 1897. év-február bő 7. napján.
VARGA JÁNOS kir. bir. vbajtó.
309/897.
Kiráetiaéay...,
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré té tetik, hogy az erdöóri személyzet részére az alább felsorolt raha-semüek őrzendők be u. ao. > ¦ 8 drb. nadrág
8 „ mellény
8 . kabát
17226/96.
Árlejtés? Mrd©teéay.
Nagy-Kanizsa r. t. város képviselőtestületének megbiz&sából ezennel közhírré tétetik, hogy a Kazinczy-uícában lévő Nagy Kanizsa város tulajdonát képező régi iskolanaz lebontásával 26251 forint 63 kr? költségelőirányzattaat építendő uj polgári leányiskola felépítése tárgyában az 1897. évi március I. napján d e. !0 «pakor a városház nagytermében szóbeli árlejtéssel összekötött zátr irodabeli verseny tárgyalás tar-tatik.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 1312 frt 55 kr. bánatpénzt készpénzben vagy óvadékképe3 papírban esetleg helyb. takarékpénztári betét könyvben és pedig a szóbeli árlej-tók a küldöttség kezéhez zárt ajánlatot tevők pedig ajánlataikhoz mellé-; kelten letenni.
Nagy-Kanizsán, 1887. január 30-án: A virosi tanács.
Sömör g^gyilása.
A száraz, nedvezö pikkelyes sömőrt vlsbrocot)-és a velük járó tűrhetetlen mezketegséget biztosan gyógyítja — (dog azokon is, a kik eddig sehol nem tudtak, meegyógyulni — Hebra dr. sőmÖr-halál (flecbtentod) nevü szere. Alkalmazása külső és ártalmatlan. Ara 6 frt. Az árnak pénzben vagy levélbe- , ívesben való beküldése után vám- é-portófizetés nélkül küldi a St Marié Droguerle Danzlg (Németországban.)
Hogy minden Uvette» elkerfilvclegyen •xentel siti uf.ssl-filtLg bejogy*"** döj a et* tZiuz.au. lom.
Az egyedül valódi angol
Csodabalzsam
ereje ék h ninna
THIERRY â. gyógyszerész, Pr Ejrada EnbrUch - taattrtrnja atóiitt
Lérct*»Ziífii;iiH5 lett MTllifiln
6^ vtic»é»jexr». A legrégibb legjobbnak blu. cyolt éa valódi, rolndamelletí a. legolcsóbb «{7«Umu sássaera
kÍB*aja*t
aiösrlt. s
belaâ bet«gs«s; ittn Es«n baJzaam -agy bolaSUf. mint kfiU&Ue baamál *¦< pod.^T 1. m*g tiéig el m bt>i-íii S)6fT»«v » tiëff í wl Mind™ batrSu>e\'»iHt nrktti a karmol, fiIHíbíIJi a " \'J.1 T,UlJ» » f*JÍ kihöí\'t- M\\ii\\t rjJdoiBik.t U 2. KivAId.au banal) terekével]»diiii.il, raludtSBjr-nindon cy«kboloe«ie«kbor mtb. 3. Teljen \'•K*»o-7* ÍÍÍS"?* *¦ ^\'"jp6"1 Wútyitja > ityoinor.. « mit. él Mtbet«c«égpic«t. küilmösen gyumorirÜrrtóMt, kólikáí ia ii3(rsati*ok*t. 5. Mecirantet mindoo f^dolm«t íígyí.-ftyjij». ax ar»ny*ret. tí. A Itüonyü trrkc.éc. eli.itgiti ta x vert vale-mínt a. tíííí tijatit:», \' etttroljtj» b léuhott, t. buikomorraeot, elusc-iti «x *trLgy«t et eroésitelt. 7. Ki-tunüea liMiniil iogf\'ájiijoknaJ. odva. í0LnhnAJ. m»eMűii-toti a (lijbiiit. minden ioS- el ciijbeezióK.-i,r.*t, eltávolítja ¦> felböföríat. 8. JO mct a, S.;;an«.. c^landfóreí é* nyava.lya-iür6i.iét vajrj «akorbac. 9. KitűnB^n hr.ts&L\' küJsöl.j, rntat ^iodft-gyC.Kj*ww míedan a^Lekaii. mtc-asOnUtl » íejraiAat. «uga»t. siaca&táat, ku«i6nyt lOttSt atb., a molyekriii kimrritS bnaxnaiatJ etaaÍ[**ok adnak kell5 felvilagoaJiast. 10. Egyáltalán ugy beíai.Jcg, mint koliűlee kíUégteli-n erc<t meny nyel LiujtnáLb*tó gjOrj-sitr, mrly iBon bittos. olciő a» eg^*icn artaUnif, tigy an ci» la-liiuJ «em aiabad biAnyotnia. különSasn az inficímta. k»l«ra. da mái ragadja bett-gcogeknel, mint oU.", rep*d-aiv-r. \\al6dj éa hamisítatlan a batiaam c*ak altkor, ha u o»\'-» rfG *™ü»t-kopakknJ ián leiin-a. a majyben oej-am : Thierry Adolf (tyriffyíiertira ax Cra»icjit»oi Prtrmíüai vaa belratoaita, baminder. patack lüld cicikével, * fmti-bvs hajonló T*dj*xyey«4 var. ollatr*. Mindenkor beyelifink «T.ec védüjegyro ! B«ii»arnoia hataiaítui és ntaaiôi a vi-döj.-gytörv«cy alapján tdrvéoyaaen ei ttigomwa 51do*tet-»ek, apru-intén a barnialtiaok imaitói ia. A raaíaa kormány 67ÍUB. 61C6. aa. a. kelt tegyén*ti ai «iakérto: blao-nyitvátiy alapján igazolva van. hogy koaxitoiioyam aom-minemd tiltott, vagy ai t^éwaígre káros tatárfő anyat-ot nam tartalmai. Oljaa híljril, aaf aal»a»oa>.ól taktíraam volaa-Uiaík mpgr(.ndelé»ét egj-eooit hoiiam inU\'ini: l ¦aa^altv-BTágvIáraak á. Tkiprry frearaaiku Kohltack-SaMr-hraaa atellett. Ai ositrik-magyar birodalom birmaly po*-taAlloroáaára küldve. V2 kit vagy 6 daplaüsJK ára. t korona. Boainia vagy iit>rc*govi;-,-bt !\'i xís ts;» L d;:ppU^ av,«S.4í* 6 korooK. aCegrendeliiefc í»ak a pi-nx etcWai ierry klMT
uUaU.
ni m fati ék afcA^ ^4fA^\' éta
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liiiimeiit. Capaici comp.
Ezeu birwívea háaisier ellentillt az idő megpróbálásáziak. mert már töbu raiat 27 év Óta megbitbatú, fajdalorocalllapitó bedörzsö-téakéDt alkalmaztatik kÖszvanynel, Cínzoál, tagazagoatisaal és meg-
huléaeknél es az orvosok által bedörzaölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgooy-Pain-EipeUer, gyakorta Horgony-Xinimest elnevezés alatt nem titkos szer, hanem igazi oépazeri káziszer, melynek epy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr.. 70 kr. és 1 frt úvegenkérjti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben var.; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosait legyünk, mert tőttb tnebberteka utánzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az :.. . - .-. egyes üveget Jiopflony* mtjogj és Rachnar czégjegyzrs nélkül mint. nem valódit t:i:isit-*a vís-tza.
RIGffTIS F.AD.cs t^rs?.. cí.« kir. advari tiilütfii. R3D0LSTÍÜT.
(1
Q O
o o o o
Q Q Ö
o
u
Eredeti ,Otto\'
Benzin-motor
kisipar részire nélkttlőzhet-leo. Elismeri legolcsóbb híjtd-erö oly helyeken, a hol nincseD
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre gat. krri-lósn alkalmas, l^incs szükség gépészre, nem hány szikrai, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár utca I. sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilágotitds dijmentettn.
Sckutzaigel-Uptiiitte
a valódi angol
Csodakenőcs
tali
ereje é* hatása.
a>a> tartelt cauitaia tetjefaa jT^BjlttaloH. ii aage) ciodajü-aira, nrlj a leffi-ljeiabb rí (dalt fca-Jokail a uí .iedi eMberIstsaet a fef-jebb trf^i-tjtit! kauaílt skik. A aebek a-v6ffVitJ*Ka. urvaiTotán a Iái-
n^i:... ln- f^a!k«tré«4t a piros rLt»a _tom PREGRADA (• ilirota- ban litetj gu.xi.ni tjöff ~ rkőtUtribearoidkliíll rr*ÍT-aayagakkal, krpazi.
katássk miatt kitűnt
odakei
cualiia
A Lycrmak»gyaanö mellhaiánál, tejgj-üteatlécnil, men-kéminvedéinél, orb:,r,c, uiiiideiici-mQ séreim.-k. láb- iat>\' i-.aipntacbesiil^iek. aebt-k, gt-ui\'.dtafg. doja\'U ül.nlt. ifit csonUíU étlen ; ütés-, aiuris-. ií... rágás- ói luio.túii sali ck allea. Hnst:>Albati, minden idegen réixrli. a. m. üv«c-. lasiátka. homok, szilánk f-a tüskék olUvolit&iáva. MÍn-dunnvmU daganat, kinövés, poknlvar, ojjáképiöriél, aSt r:"ikb,-T\'-~íég ell^c, aieoiőtps. k Öröm daganat, holyuc és fel-dünaölt lábak gyógyilátánv fiiadraaeiaü rgfkl Krbik. ta-CLV"lt testrésiek. betegí-knél tioaií.ai takv^ ítial támadt ».:I.ek. iiy» L\'Iuguli a t. vértorl.-dus. Iu Iriigáa és a\'^\'/vemekak-nél e!\'".rofda!6 kisebeledéaek «11«» stb.
Ax a»;0t ctodakcaÜtt »!arlrri;llih. anaál kltéaCbb hatásábaa.
Igen níiiotatos tir* tfjrüíi átiú B/erUSI cliiiyjíiatkí¦ Dea min.ten -:»avl(>itnál kétzl.-tben tnrlK-.ii.
Két dobomul k»v«*«bb mm fcütdetik; a siétk:ildé» W-\'íAr.\'ilag be öj\'ir.; tifili I elsüld.vng>- pedig ntánvé-tt-llel •aafcüiOItetÜi. 2 t«lieti\', cíorengoliia. s^áttitOIcvél «• búrmeinei megküldéasel 3 kor-aa « . 40 0! ér. Számos fationyiiwár.y áll reradelkezé&re.
É\'\'Zy*\'meitetek mindenki: a hatáiialan haciitítványok megiételétől, * kérem lEigoriian arra ügyelni, hogy min-d-ii tépe!\\e» a lenii védjegy és cégnek _At Craagjat f ióit-»,* lávák" Prenraíihaa beleégerve kell lennie ét minden tégely tefc egy basimi Uli u:.i:iiásba iell b«c»o mago Ira. lenni és fenttitbatú vúljegy-yél ellátva-
A» egyedüli éa viti Mi aagol csodák er.3cLÜm hamiaftói éi utáni ui, a véd jt c-t örvény érteimébén, eiiguruaa ftl-döitttnek, épn^v tsan bamiaitvaVijialc tarjeaitút.
KgyeitSH heaier/ej forráí l Őrangyaí-gyógytár Titie^py A,
Pregradaban Kobitic-li-Sauorbninn mellett. Ejiktár c legtöbb gyógyaxtrIáiban. PSraktár il dtpe*-ten ; Torok Jóxaef KV"gvsiertárnban, Klrfely-stata, fa Andráaay-nt.
Otvan helvről. hol vaktár ninca. tefaék a megréndoláat közvetlenül _»i Üraacyal ij<íi)Hertarh..i- THÍtSKT ADOLF 1\'rrgradíkaa, Uuhíl>cJ S»an ti.-aaa nrtletl rlmeaat. — A* ositrilk-maftyar védiegy l«n:roro-»x.-:m* - tSli.
l\'I 1»
Mind»nki festhet minden színben és árnyalatban ruhát és fehérneműt . j
sW -fcL2E perc alatt."VÍ.
Korszakalkotó találmány 500 . magtakantással.
Wm
Soap
anpl festő-szappan.
legnjabb találmány hai: festésre fost minden aiij.ban ás irayalkt-b.-.r.. Tixenfit alatt mináaski
agy kevés forró vinel éa ezzé! az angol fnitu-íiappar.Tiftt rnáat.
blcuEt, fnggöoyt, xaebkeud&t. lolyetn- ás o*ms-k«tTfit, hatat. harianyát, gallért, 3«Iyam-siöV«-te-ot. asalagot, caipkét, stlásat, biraouyt. ¦tmc-tollat, háricak*\'*-pokat atb. megfeithnt. A faatea\' wintartó és nem rakni. Mi.^ai. rabit njji ét modern né varis-ol.
r- :r-¦ é« a ss5 etet.netn vontja. Egy ásnű) 4 0 kr. fJtetr M kr.) éa énei egy nfti clonn-megfesthető. Minden dartblor haasnálstintaaitáSTan m«iiák«Ive
Sxabadalmaaatt az ogész világon.
1.5 Mâiiîii Sopi Liiii Lsik
7uarügvs^Mg« : Bvtlfapaat, Bál.any-u!cs 5. sz,, 1 Főraktár I
Mértey Testvérek-néi,
Sudan est, Váci-körut 29. sxám.
Kapható Neu is Kleiuoél Nagy-K&cizaác.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ N V
1897. FEBR.ÜÁ1 13-io.
wxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX =KK«XftXtt*XKftttKKKXXttKKKKXXK**
(SEÍSTEIX-fele ERZSÉBET- *
E piluiák hasonló ké-
szitményekrjél mindet |f
tekintetben feljebb be- J{
Cáülendők; — mentek «g
minden ártalmas ^
anyagoktól, az altesti L
5 1 szerek bajainál ieg- W
** jobb uredmánrujel használtat fán, gyengéden hashajtók, vértisttitók; egy <(Y 5? gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
SS Sc
« n H s n r a I h n
alegtdob betegségek forrása elien. Cukrozott külsejűk végett mYg gyer- 3 mekek is szívesen veszik.
Egy 15 pfiulát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 ™
dobozt, tehát 120 pílulit tartalmazó, csak 1 frt «. é. X
Óvác Utánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan ?j|
vvaö. Seusteln Brisébet pllnléX Valódi caak, na minden doboz <Jf törvényileg bejegyzett védjegyűnkkel piro>-f-kete nyomtatásban „Szent Lipót* és .Xenstein Fülöp gyógyszerész" a^áirással van ellátva, ;
A kereskedelmi tönrényszekíleg védett csomagjaink a láirásnnkkal e& --¦12 ellátva.
HEUSTEIN FÜLÖP K !
,Szent Lipóthoz\' cimzett Rjóxyszertára WIEN, I, Plsoken- X i
gaBse 6. — Raktir Nagr-Kanizsán: SC ! BELOS k.i J 0 S eyógysserUrában.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX VXX
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
qnoanaocffiDQOtaooc
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A., védjegyét és |
aláírását tünteti fel. A Kel\' A.-féií Ss\'dllti-porsk tarkót ^yógyhatasa a legmakacsabb gy e»*sr- és t testbát tálnak, gyomorí^rcs ?8 gyomorhér, ,rogzÖtt székrekedés, tntib ántalom. vé telaiál. aranyér és a leglt^Hocböicbb »41 betaa *é fcík ellen, e jeies há ziszcrnek é tixed«k ota mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy • lapátjáét* U eredeti d bezaak 1 frt e. é.
Hamisiíások tftrvényileg fenyíttetnek.
[BÖLfr-FELE FFCANCiAl
G$ak akkOr Valódi h* min<*egyik üveg MOLL A. TeJje?yét mufti lel és
-...... *,. ,A. HjII" felirata ónozattal van zárra. A Hali-féle iran-
c:iL ti-^ci íj sé ?eTezcteses mint fijdaiessesülapító bedSrzsiletl azer koazvény, cin: i- a mezbuléi egyéb következményeinél legiwieretesebb népszer. — Egy ücc-xstt ereéetl ivei ára 90 krajczár.___
Moll Salicyl szájvize.
(Fótlkatrésze- fnzolysavas izikaé.) A mindennapi sxij tiszti tásnil különösen fontos bármely kom gyermekek, mim fel-simára; mert e szájvíz a fogak toTábbi épséget biztosttja s egyszersmind ÓTsxer togfájás ellen. — Egy Kell A. vedjegyéva! ellátott üveg ara : 60 krajazár.
691} Főszétküldés--
SÜoll A. gyogyuzerósz, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: 1., Tuchlauben 9. sz. Vidéki nearead elesek naponta psttaatiavét eirllett leljsslüttmk
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és , védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeltí Adolf es Fia.
xxx»cxxxx>rxxxxxxxxxxxxx^xxxx
OOCOOOOOOOOOOOOOOO30000000)0
0
c
0
c
Q
o ?
ALAPÍTTATOTT 1856
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Rés zvóny--Tő/rsa.sé»,K
(elélt WALSER FEílEICZ) BUDAPESTEN VI. ker. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZ1VATTYUGYAB BUDAPEST. GYÁRT:
mindenféle gőzgépet. Schmidt-jéle jorrgözmotorokat (40% széntnegtakaritás), petróleum- és benzin-motorokat. Keretjü-részeket, körfűrészeket és csertőrőket. Gőzkazánokat, előnie izjitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket.. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. \' Tüzjecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági Jdszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertőtlenitö készülékeket ós teljes Jertötlenitö telepeket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket,\' harangokat. Keményöntésü aczél/elületü tiízrostélyokat egyenes és kigyöalakban. valamiül polygon rostélyokat.
O LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, O vízvezeték és lésszeszberendezéseket, köz-^ ponti fűtéseket.
O Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve killdetDek.
Q
OOOOOOOOOroOOOOüOOOGOOOOQOOO
XXXXXXXXXXXjOgCXXX<XXXXXXXXXX
3:
c
G
a o
c
o o
o o
o
Q
o o o
Q
o
o o
OOOOOOGOOOGOOOOrjOOOOOOCOOOOOCXX)a00000000000
Mindenki
Mindenki
Minden
1
félti ez egészségét é .ti akar temondar.i a kávé^ megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kaih-reiner-kevé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávé.iak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása.
a kinek egészségét valami
megrontotta. Különösei ideg- *
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető itslnsk bizonyult a tiszta Kafhreiner-kávó.************* asszony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony _ hatással van a tápláló ^alhreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe tza miatt, ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.***;*********¦********** ki a háztartásban takerékos, de ízletes ós a mellett egészséges kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szempontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávévai vegyítve, akár tisztén.
yaióban sgészség-l és ősapád! kává, a mely babkóvé kedvalt Izét ¦ Kathremer-feie legbiresesb szaktekintélyektől elismerve, minden művelt államban tért nódltctt Csak a Kaihreinar-káve egyesíti magéban a babkávé kellemesen ingerlő izét és a maiata-kcVenak egészséges, ovosllsg elismert és megerősített előnyeit. ***«st«***s<*«t«k*»*******4t******« *••
k Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé
szemekben a legjobb malátából készül; gyártási mód adja
Kérelem:
Tévedések és megká\'osodás kikerülése végett bevásárlás atkáiméval tessék jót vigyázni az eredeti dobozra, a melyen ez a fe Írás van
tfathreiner.
Aj oíjíí taiuittt, t ¦eljti ilio nl\'.i i Kathreiner iér, lasíílleü \\in til 0
I
1
if ü
a
Q
2 3
s 5
c
o
0OOOCXKDOOOOOOOOOOOOOOCKXJ30000000000C300^0000°
s z
0
z
2 o e e z s o Ii 1
I
ana- * ^czelli
Gyomor-
cseppek
iiagyszeraen hatnak gyomor bajoknál. néikBISxhotetleo és ártólinotan ismeretes Iiázi és népszer.
A gyomorbetegség tQfletei: étvagyta-ianság, gyomorgyengeség, bSzfis lehetet, felfiijteág, savanyu, ftlböffogéi. basmenee, giomorésés, felesleges, iiyilkakiválasziás, sárgaság, nádor és hányás. gyoajorodVcs sztafflss.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult taifijiaeál. a menynyiben ez a gyomortól származott, ojomorttfiterbalésBét ételekkel és italokkal, giliszták, májnajok és biaw. r\'ieMtotl. t *
EmliLeít bajoknál a Sfárissezelll gyomorcseppeSi. évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit azaz meg száz bizonyít v-ánv tanúsít. Egy kis Oveg ára használati utasítással együtt 40 krn nagy avec ára 70 kr,
Mügyarországi főraktár: T4*ŐSi Jnznef gyógyszertára BusásipesrS, Király ulcza IS sz.
A védjegyet és iláirast ta2etesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva -a készítő aláirfesával íC. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizoiiyitom*.
& SíáriaczstÜ gyoreorcsappaJi valodiaii kaphatók.
NAGY-KASIZ8ÁÍÍ: Práger Béla és Bei Bt
Íj Az általánosan elismert és jó hatásúnak bi- ^ ^| zonyult
1 „Barát ítaf
cimü növény szer gyomor likőr készítményem ^ a legjobb hatást eszközli székrekedés és jf étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr. ^ Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb fűszeriizletében >f valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u. 12. 2 Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer Józsefig ^ és Berdin Márton ffiszerkereskedésében %
u ZENKE ZOLTÁN. )t
SPANYOL BORNiGYKERESKEDÉS
IN ADOR
UAMBÜBÖ BÉCS
Az >| if" Malii virít aytaii
Különféle nagyon finom külföldi borok é« cogn&c eredeti Öregekben }f és Ar»kan MARTON és HÜBEE csemegekereskedésében k»ph»td. »
Pohsrínkénü Idmarés BOffENRIEDER J. étterem, és kirébíiíbin |* sz „Arsny Eoroná\'-hoi. ti
A Yinador cégre és a torvénjesea bej. pecsétjegyre ügjeíni U.
Satä„°ÄSS BiMCS0S: Lo!"" i «kell, mert csak így kezeskeáínk a T,ü6d»4gírt és jóságért.
Nyomatott Iij. Wajdits József köttyrnyomdijabas Sagy-BlaaitsiB.
NAGY-KANIZSA. 1897, február 20-án.
S-1K sszéueo.
XXXYI. évfojjta.
_i_
Ef**i ftif . . . 5 fn — kr Fél ern . . . . •> fn 50 kr. .Vejrredéir* . . . l frt 25 kr, Egyen %xám 10 kr. HIRDETÉSEK ,5 hasiból petiworbaa ?, oásodtsorj (fi, • OUBéea torábbi torért 5 IcrJ
S VILTTSEBEK peti: ionjaként 10 krért rétetaek] fel. Kincstári ií.íték ramdeo egyes hirdetésért 30 kr. bseietidő
¦a
ZALAI KÖZLÖNY.
Alap uellezoi réixét illető s. jües közlemény & felelős aserksastS bérére, az anyagi réaít illető k5t-üeroények pedi| a kiadó. Béére dmzettea Nagy-Kan íti&ra bérmentro intézendők-
Bérmestetlen levelek i * Útnak: el.
i fogai-
Léz rátok risazanem küldetnek.!
A nagykaoixsai .Jpar-Testület1\', , a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a sEotori ikarépénztir részTéoy-Uraasag*, a galambokiOnkéDtes tnroltó-egylef, a >agy kanizsai kisdedneveló egyesület\'\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai kveaxtóny jótékony jótékony DÓesySef szegények tápintézetec. a .katona? bariastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttiTáiawtmányának Siratatoi lapja
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
nőegylet*
1 HETEN KINT EGYSZER,
Kötelességérzet,
KlKT.Kasizaa, 1897. felír. 19
A fér:: társadalmi értéke és tisztelete attól függ, hogyan teljesiti az állásával járó és tehetségeinek megfelelő kötelességeket. Ha ez a tadat minden férfit vezéreiné cselekedeteiben és az állás megválasztásában, bizonyára nem lennének olyan vi-szás állapotok, mint most, csnpán csak az anyagi hasznot mérlegelve mindenben, hanem mindenki .egeisó kötelességének tartaná nemzetének minél hasznosabb és becsültebb tagja lenni. Csakhogy ez nincs így a valóságban.
Hány férfi züllik el tehetségei mellett is, hány tehetségte len iparkodik ismét stréberséggel oly állásokat megszerezni, melyekhez nem volna joga. Mindkét esetben az illető csak kárára van a társadalomnak.
A hanyagsága folytán elzüllött. — de különben tehetséges férfi pioletárja lesz a társadalomnak; a másik, a strébereskedéssel boldoguló háttérbe szorítja a nálánál hivatottab-bakat, a kik az ó állásában nagyobb hasznára lennének a társadalomnak. Ebből látni, mily nagy kihatása van a kötelességérzetének az életben. Ezt a tudatot azonban már korán a gyermekben kell neveint, ha azt akarjuk elérni, hogy szerinte cselekedjék, az életben boldogaljon és tehetségeinek megfeleld állást válasz-szon. Ezen belenevelésre hivatva van ugy az iskola, mint a szülői ház. A tanító megkívánja a komoly munkát a gyermektől, bünteti a hanyagságot, de azért sokszor minden fáradozása hiába való. Sok gyermek az iskolában még 1 tnd számot adni az óra alatt hallott magyarázatáról, mort friss emiékezetében
vau még és igy visszaemlékszik, — de mar másnap sokszor egy batüc sem tud, holott épen csak az a feladata lett volna otthoti, hogy a hallott dolgokat többször átismételje és ezáltal biztodtsa az elfeledés ellen. Otthon azonban ezzel nem igen törődik, ha csak a szülő nem kényszeríti a tanulásra és kikérdezésével nem gy.izödík meg a gyermek komoly munkásságáról. A gyermek felügyelet nélkül nagyon ritkán keresi a fárasztó munkát, hanem legtöbbször a szórakoztató játékot. Ezt nem is lehet rossz néven venni tőle; mert míg a játszási kedvet a természet oltotta belé. addig a munkára az embert csak a szükség és a társadalom nevelte. Ezt bizonyítja, hogy a buja természet ölében vagy a civilizálatlan állapotban élő ember nem sokat dolgozik. A gyermek tehát természeti ösztönénél fogva inkább a játékot, mint a msnkát szereti, azért sokszor még akkor is, mikor a könyv előtt ül, csak a látszat kedvéért tanul, de voltaképen valamelyik játék kigondolásán töri eszét, vagy valamelyikre visszagondol. Sok síülő pedig megelégszik azzal, hogy fiát a könyv előtt látja, de nem igen jut eszébe legalább néha-néha számon kérni a tanultakról. Mily nagy aztán az ilyen szülőnek a csodálkozása, midőo fia rossz bizonyítványoyal hazatér. A fin mentegeti mtgát és a tanárra hárítja a hibát, a szülő pedig csapa szeretetből igazat ad neki, mert otthon csakugyan tanulni látta. Ha azou-b tn a szülő fiit otthon \'a tanulás ntán csak némelykor is kikérdezné, meg fog személyesen győződni, hogy fia még akker sem fog tudni sokszor, midőn azt állítja, hogy a leckét már jól tndja. Csak ezzel az eljárással fogjuk elérni, hogy a gyer-
mek otthon ne csak játszék, hanem tényleg tanuljon is. A szülő pedig ritkábban fog csalódni fi. elómenete-I lében. A gyermsket okvetlenül kény-| szeriten: kell a tanulásra, de elengedhetetlen az ellenőrzés is, mert a tanító nem kérdezheti ki mindennap a gyermeket. Szükséges továbbá felhívni a nagyobb fin figyelmét a munka hasznára és szükségességére; ott van az atyja, ki az egész csa-család kenyerét munkával megkeresi. Különben a fiu azt hinné, hogy őt a munkával csak kínozni akarják, mig leánytestvérei játszanak. A szülőnek nem kelt félteni gyermekét a komoly tanulástól, ha előbb már kellőleg felüdült. Mert lehet-e jó hatása a kötelességérzet fejlődésére oly eljárásnak, midőn a szülő elnézi fiában a hanyagságot és megelégszik vele, ha csak valahogyan is átmegy az osztályon. Az ily eljárás megbosznlja magát különösen, hi nagyobb szabadságot kap és magára van bízva a kötelesség teljesítése. Ritkán fog az ily gyermek megfelelni a szülő várakozásának, hisz otthon sohasem oktatták rá a komoly munkálkodásra. A szülőnek kötelessége tehát már kezdettől fogva ! gyermekétől oly eredményt kívánni, | a milyen a tehetségeinek megfelel. I Ha igy szoktatja otthon és beleneveli maga is a kötelességérzetet, nem kell majd később annyira aggódni fia miatt, midőn a szülői háztól távol kisebb felügyelet alatt kénytelen tanulmányait végezni. A kifej ett kötelességérzet hajtani fogja a komoly munkálkodásra, ettől fogja várni boldogulását és megbecsülte-tését a társadalomban. — Midőn a szülő a tanítóval együtt a fiútól egyforma szigorúsággal fogja követelni a tehetségeitől várható eredményt, akkor nem fogja többé látni a szi-
gorú tanárban fia ellenségét, ha megbuktatni lesz kénytelen, hanem levonja a tanulságot és oly pály&t keres fiának, a melyen boldogulni tud : é3 egyúttal a társadalomnak hasznos tagja lesz. Mert hová jutnnk, ¦ ha minden jómódú szülő fiát, akár I van tehetsége, akár nincs, a tudományos pályára erőlteti?
Vittkó József.
Városi tanügy.
Bontják ai iskolát.
(v. h.) Nagy-Kanizsa város közöa-) ségének egy régi óhaja teljesül. A i Eazincy-ntcában lévő régi leány-! iskolát lebontják és újból felépitik. Ebben a régi korhadt alkotmányban helyezték el ezelőtt 6 évvel a leányiskolát. Oly hajlékot adtak akkor i annak a tanintézetnek, melyhez a közönségnek annyi reménye fűződött, hogy minden tanférfin csodálkozott rajta, miért engedi meg a tanügyi hatóság egy polgári leányiskolának bár ideiglenes elhelyezését is ebben | az ódon kazemattában ? A növendé-j kek különösen az alsó osztályokban | hering módra össze voltak préselve szűk bolthajtásos termekben és nem ; egy zsenge csemete itt szerezte betegségének csiráját. A leánynöven-I dékek fegyelmezése is a régi épületben sokat szenvedt. Ma napság már nem a vessző jogara aiatt áll a gyermeksereg, nem a pálcával kor-mányzuok, hanem oktatással neve-lünk és a nevelő eszkőzök nem legutolsója, annak a helynek a méltóságos külseje, melyben az ifjúság eltölti legszebb éveinek java részét. A Kazincy-utcai iskola újjáépítésének ügye már régóta vajúdik. Az ügy most végre dűlőre került. A város hirdeti a pályázatot. Március hó 1 én tartják meg a versenytár-
gyalást. Az építési költségek 26281 írtban vannak előirányozva. Ebben az összegben nincsen betudva iz értékes fundus, mely legalább 6 —7000 frtot ér és csak részben van betudva, az egész értékes anyag, melyet az újjáépítésnél föl lehet használni. Nagy-Kanizsa város tehát egy modern, a céloknak megfelő iskolaépületet nyer. Nagy pártja volt annak az eszmének is, hogy a leányiskolát nem a város gócpontjában, hanem valahol künn egy csendes mezőn, hol akadálytalanul fújdogál az esti szél, kellene elhelyezni. Ott siri csend volna, a kocsik zakatolása asas zavarná, az előadást & kíváncsi szemek sem háborgatnák a távozó leánynövendékeket. Ez is haszon. De aki ismeri a helyi szokásokat az tudhatja, hogy mennyire nem vagyunk hozzászokva hosszn utakon elérni céljainkat, mennyire nem szeretjük a bucsujárást s legfeljebb csak a látványos sokadalmat kedveljük, nem pedig a magányt, a zajtalan csöndet. Azért szívesen belenyugszunk abba a tudatban, hogy leányiskolánk a város egyik legélénkebb forgalmi pontján fog felépülni, nem törődünk az aggodalmakkal, melyek a leányiskolának ezen a ponton Való főépítése ellen felhozattak és örömmel üdvözöljük az építés megkezdését, mint kiinduló pontját egy uj korszaknak, mely a városi iskolaügyre virrad.
Néhány szó a klskanlssal iakolai állapotokról.
Uikor a tanítási évad beköszönt, s belvárosi kollegáink komolyan a munkához kezdenek, a mi nebulóink még ügyet sem vetve az iskolára, a mezőn vagy a kis kertekben szorgaimaskodoak. De hát mit is csinálnának? Hiszen rá érnek majd ngy az első bó leestével az iskolába beballagni, és egy Ideáit melegedni. No a melyik megembereli magát
T A B C A.
Mikor az állatkertet magrttók.
Történeti emlék a francia-porosz háborúból. — A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája. —
A Mudée Carnevalet nevű párisi múzeumban egy csomó levélre bukkantam, melyeket ott gondosan őriznek és a látogatókat külön is figyelmeztetik azoknak érdekes voltukra Pedig ezeket a leveleket nem hadvezérek, költők vagy tudósok váltották egymátaaJ, hanem egy jóravaló mészáros mesternek írták. Irta pedig a pitid állatkert néhai igazga-tójai Debois Pál més7áro3 mesternek, és hogy érdekes dolgok állhatnak e levelekben, arról elén bizonyságot nyújt az a körülmény, hogy mnzenmban Őrzik őket. Váljon miről szólhatnak nagy időknek ez egykorú tanúi ? Nem egyébről, mint arról, hogy miként lett Saint Hilaire GeotTroy uramból, a párisi állatkert tudós igazgatójából — liferáns, s mi mindent liferált az állatkertből Debois Pál mészáros urnák — levágás végett.
.Kezdődik pedig a történet oly formán, hogy Debois mesternek volt egy gyönyörű ezép — óh nem leánya kérem, hanem egy gyönyörű szép — tehene. A gondos mester elÖre látta, hogy a háború alatt bísony nem igen fogják nézegetni, hogy a Ri<<ka Debois untak milyen q&gy kedvence, banem valószínűleg el viszik a táborba, s a Riskaból éhss katonáknak, éppen olyan éhes szakácsok
fognak porciókat osztogatni. Kapta tehát magát s írt az állatkert igazgatójáaak, s elpanaszolta a baját, hogy Ő a Riska teheoét nem szeretné elveszíteni, — jó ienne ebben a zavargód időben az állatkertben, a többi állatok között. Szívesen megfizeti a tartás dijat, meg hát különben a sok mindenfé e állat között első helyet foglalna el az ó tehene, amelynél különbet egyébként még állatkertben sem mutogatnak. \'
Az állatkert igazgatója bele ts egyezett ebbe a kérésbe, de kikötötte, bogy ő semmiféle feieiösséiiet nem vállal éne, ha a tehén elhull, vagy — a mi még.rosz* szabb, — ha a hatóság esetleg lefoglalja. Sovány biztatás ugyan háborús időb.m, de Debois; mester erre is ráállt, 1 s a Rtakat beállították az állatkertbe.
De hej mulandók és rövidek az élet gyönyörei még a tehacek számára is I A második héten már nem volt mit ennie a Riskának; szénát, szalmát vitték a csatatérre, — répit, krumplit az emberek másuk ették: a Riska koplalt. Da nem sokáig -tartott ez se. A második héten Debois nr keterves szívvel vitte a vágóhidra kedvenc tehenét, a melynek mivel hogy nem volt mit ennie, magának kellett mások számára eledéiül szolgálnia. A Riskát levágták,- bmáí kimérte Debois mester és ezzel a tehén tragédiája be volt fejezve.
De Paris éhes volt, — húst p\'dtg nem árultak <núr seboL — A város köiü! volt záralva erőben, abból se ki, se be nem lehstett jutni. Azonban az I ember segit magán, a hogy tnd, s a
hcl nincs ananász, jó ott a sölt krumpli is. A párisiak tehát segítettek a hogy tudtak magukon és megették a lovakat. Hamarosan aztán elfogytak a lovak is. No hát az se aagy baj; a kőnnyüvérü franciák nevettek egyet és megették a kutyákat Mikor a kutyák elfogytak, megették a macskákat. E\'fjgytak azonban a macskák if, s már nem volt senkinek se>n kedve nevetni, hanem megették a patkányokat. Oh nagyon jó eledel a patkány, ha más ennivaló nincs. Egyszer aztán elfogytak a patkányok is. és nem volt már semmi sem, csak éhség óh az volt bőségesen és erősen !.fó volt már a bocskor bőre is, csemege számba ment egy kís ü% egér !
Éi ekkor eszökbe ju\'ott a párisiak-nak hogy Dint, bisz ott van az állatkert 1 Igaz biz az, az állatkerti Hogy erre addig seüki sem gondolt! Pedig hát vannak ott a bakaac-tszijcál különb dolgok is. Vannak ott medvék, bakkecskék, elefántok, majmok, kár.gumk, tevék. Hohó ntím kei! félni, van még hns. Parisban 1
Saint Hilaire Geoifroy ur, az állatkert igazgatója tehát rendeletet kapott, bogy adjon el a mit tud raészáro *okoak levágás végett. — Qsakhogy az igazgató jó! ismerte a kazuárokat meg a nílusi krokodilusokat,— de a pirisi mészáros mestereket bizony nem igen mutogatták be neki; — kivel kössön üzleteket? Háfk ivei mással, mint Debois mesterrel, a néhai Ri-ska gsidij ível. E\'.t mír ismerte az igazgató ét igy a Riska protekciója folytán a liferánv
igazgató nr Debois mesternek liferálta a hust, — igen különleges és nem míndeunapi bnmemeket
Október 24-éa 3 zebra és egy bivaly került vágóhidra. Egy kicsit deszkaizü volt a búsuk, — de elfogyott. — A hónap vézén egy iramszarvast vett a mester. Biz azt nem. adták alább 20Ö franknál. November 8-án egy aotilopét mér ki, de ez már 300 frank. Még ugyan e hónapban eladott az igazgató Dáboia* nak 2 kis vadkant két malackával együtt, eiéz olcsón: 1200 frankért. Az orosz iramgim 400 frankba került, s igy az á\'latkertbee volt 3 példányért 1200 frankot tizet a mester. Egy kazuár csak 200 frankért kelt el — soványocska volt a lölköm de 2 kis iram szar vasért meg 2 fekete disznóírt 1200 frankot kértek. Egy oroíz iramgim 400 frank, egy uj bollaadi kazuár 200 frank, 2 iramtehéo 800 frank, 2 fácán 100 fraok. egy disznó 300 fraok szabott árért került a mészáros mester bárdja alá.
November. 21-én az antilop ketrecből vették ki mind a két példányt — A kisebbik 100 frank, a nagyobbik 1020 frank voit Ehhez azonban ráadás is járt: 2 döglött fácán 50 frankért Eddig Debois mesternek-nem volt konkurrense, de csakhamir uj vevők jönnek, ét mott még drázabban kell mindent a régi vevőnek fizetnie. I8T0 november 25-én következő levelst irta neki az igazgató: A két nagy Bzarvast 2500 frankért kérik, ígéretem szertot értesítem Önt erről. Válaszoljon, hajlandó-a értük ennyit adni? — Az öreg üzletbarát kiszúrja a
2500 frankot, — a szarvasokat visaik a vágóhídra.
Az éhség azonban - már tűrhetetlen : a veraeny is kezd kiállhatatlan lenni , az árak rémitően emelksdnek. Ámde Dobois mester állja a sarat; 2 szarvasért éi 5 bakért 3000 frankot fizet, egy medvéért 500 frankot, három aati-lopárt 405-aL Újból 2 bakért 200 fra«-kot tesz le, egy vad juh írt 300 frankot, egy másik aotilopért — ai utolsóért — 650 frankot; hmem a 2 szarrastahesat nsm adták 220 frankon alul.
Karáoony következik, de haj szomorú k&rác-tooy ecj Piris éhszik, nagyon éhezik s az állatkert is kezd már tfárftttti; nem került mii karácsonyi pjcaenyéoek, mint 2 ázsiai tere. .Príx fii* szabott ártk: 5000 frank voltul — Két páráért 80 frankot fi \'.et a mészáros, négy labrador kiciáért 100 frankot; egy dromedírra is rí került a sor 2880frankkal fizette nng Dibois mester,
Nincs már semmisem az állatkertben . Madarak nincsenek a kalitkában, vadak nincsenek a ketrecekben, üresak a baltartályok. Csak két elefánt búslakodik nagy szomorúan, mintha vesztüket éreznék. Ls valóban december utolsó napjaiban már.alkuszik rajok Debois, 27000 frankot kér értük az igazgató, azt ii csak ugy, ha azonnal és készpénzben fiíet a mester E\'. a mészáros mester fizetett készpénzben és azonnal. December 29-én délelőtt leolvassa a 27000 frankot, és a 2 elefánt U a többi állatok sorsára jutott.
Lapunk mai szamához _fóli7 melléklet van csatolva.
XXXVI ÍVFÖLYA.M.
ZALAI KÖZLÖNY
1897 FEBRUAR AO-án
ÍBteo neki, beiratkozik szeptember vége felé, -?9 nem azért, hogy iskolába is járjon, korántsem; majd ugy Mindenszentek tájon, s ba a szükség ugy kivénja otthon, oá! be sem jön vagy néha-néha mikor ugy idej* engedi, benéz egy fél napra, bogy meggyőződjék róla, vájjon a ,tanitó" ur egészséges-e ?
Mikor az elwí hó leesett, s a ,nyanya" meg az ,apt?ik\' megunta mar otthon a aagy zenebonát, hát elzavarja a ,S?erököt* hadd járjon be tavaszig, jtanécsa meg a tanétó e kis böcsü-eír*.* r
November végével már szép számmal össze verődnek, a tani í ó hozzáfoghat a munkához; alig hogy belemelegedett s megismerte növendékeit, itt a tavasz, ürülnek a padok; busán nézi a mestram a visszamaradt salakot, azon töprengve, bogy ugyan mit is fog ezekkel produ kiihatni uzon el mindenható vizsgálaton, neljeu egynémely ember nem a tanú lók szóróméról is, hanem csak a tanító évi munkásságának eredményéről akar meggyőződni. A cebuló Jjellékes, akár jár* rendcsen iskolába — akár nem.
:Iia mindent végig gondolja az ember, valóban nevető; és keseregni is kénytelen ; s önkénytelenül is arra a gondolatra jut: vájjon van-e helység, hol az iskolábajárás ennyire t. tanuló & la-kosnág kényére van hagyva.
Október vége felé iskolába menni, márciusban elhagyni azt, & ez idő aiatt is imsael ámmal tetszés azeriD.í eljárni, vagy cithon maradni; agyán mit tehet ilyec iskolában a taaitú. minő eredményt mutathat fai? Semmi\'.
Felnő egyik nemzedék a másik után tudatlanul. Amit egy-két télen rákent a tanitŐ, azt egy-két év alatt ei is feledi s mire felnőtt polgárokká válnak, 60—70 százalékuk még a nevét sem tudja leire; s elfeledi, bogy iskolába is járt valaha.
Lizánk azonban uj iskolaszékünkben-tut y rz állapotokról meggyőződve, megfogja találni s a szükséghez képest alkalmazol fogja a legalkalmasabb a legszigorúbb eszközüket is, hogy a kis-kaoizsai tankötelesek legalább a négy elemi osztály rendes látogatáára szoríttassanak.
Bánekovia JenÖ. \'
Színház.
..... Egy hatalmas, szép, szőke asz-sz$ny voit az utolsó, ki egy kissé durcás arccal tekintett vissza a bálterem sima parkettjére. — Tehát vége!
Hirtelen kialndtak a villamos lámpák, csak egy kicsi körte szórt halványsárgás fényt a pódiumra; hoi az imént még a cigányok játszottak. A, vörös szőnyegen egy nyúlánk, karcsú asszony hevén, hófehér vajakkal, és aranyporos szandáljainak szijjait gombolta. Nagy sötét szemeiben fel-fel csillant egy-egy kőnyesepp. aztán ő is halkan, fájdalmasan sóhajtott fel: , Vége! vége ! "
Végre megszűnik az ostrom állapot. Paris kapui kinyiinak, lehet már húst behozni, hanem az állatkert az üres!
Kihordott onnét mindent, de mindent Debois Pál mészáros meBter!
Paris, 1897. január 15.
HAZAI HUGÓ.
— Magyarország ajjaazületése. Az ALheoaeum r. társaság kiadásában megjelenő „ A magyar cemzet története* című tiz kötetes nagy munkának (mil-leoismi kiadás) hatodik kötetét technikai okokból megszakították és a most köz re bocsa jtott 93., 94., 95, füzetekkel megkezdték a IX kötetet, a melynek cime ,A nemzeti államalkotés* (1815— 1848.) írja Ballagi Géza. Most egy ideig ezt a kötetet folytatják, később padig viaszelérnek a VI. kötet folytatására, ugy, hogy az V. VI. éd IX.. köteteket még ebben az évben teljesen.\' befejezik. Ballagi Géza remekül megirt korrajza révén azt a nagy korszakot tárja fel előttünk eseményeiben és a szereplő államférfiak működésének részletes leírásában, midőn a magyar nemzetnek egy részről jogait, nemzeti és állami önállóságát kellett védelmeznie az abszolút hatalommal szemben másrészről folytatnia kellett az államépitéa, az egységes nemzetté alakulás megkezdett munkáját. Ennek a lélekemelő, hazafias és nemzeti jeleseink részéről Önfeláldozással folytatott munkának és küzdelm knek történetét találjak ebben a kötetben egész odáig, midőn az I S4S-:ki alkotmányoyal a nemzeti állam hatalmas tálaira a tetőt felrakták. Itt taláijok meg azokat az irányelveket és termékenyítő eszméket, melyek kell, hogy topábbra is irányadók legyenek a
A következő pillanatban már egy másik, egy szép, vöröshajn nó hajóit föléje. — Hosszn hófehér tallérjának njjai végig voltak hasítva. Jobbjában egy álareot tartott, baljával szeretettel, vigasztalva ölelte át azt a siránkozót.
— Nem Terpszichore, nem! Miért is búsulnál te azon, hogy itt hagytak ők. Te is, ők is kifáradtatok már a sok táncban. S hogy egy-két gavallér férfiú hazug szerelmi vallomást sugdosott füledbe, ezért csak nem neheztelhetsz reájuk.lme eljöttem utánad. Ugy nézesz rám, mintha nem értenél? Hát nem volt-e jó testvéred mindenkor Thália? Mától kezdve itt ketten osztozunk meg a babéron. Te leszel a nyertes. Mert hisz a bőit nincs i már messze, és ekkor a te csillagod ! végkép letűnne, de igy karöltve velem, néha napján még is csak mulathatsz----
Egy bozontos fejű munkás ember néhány szál deszkát nagy zörejjel dobott le a padlóra
A két női árny eltűnt és mintha édes kacajuk ott repkedett volna csak a teremben, az a bozontos fejű ember fütyörészve vigau tekingetett körül. Mindez pedig ott történt a „Polgári
I Egylet" nagytermében.multpénteken a baj-
| nali órákban.
Szombaton este már teljesen készen
| állt a hatalmú színpad, mely Szálkai
I igazgatónak váí dicséretére. Szép, magas, rajta a legkényesebb ízlést is kielégítő díszletekkel és mióta először felszaladt a függöny, azóta színészeit is dicsérhetjük.
A bemutató előadást „Durand és Du-rand"-dal kezdték. A nézőtér szépen megtelt válogatott közönséggel. Régi jó ismerősökkel találkoztunk a színpadon: Kövesi, Eetényi, Tolnainé, többiek fiatal kezdők, kik még kevés cipót nyüttek el a világot jelentő deszkákon, de azért már mindmegannyi dicsekedhetik zajos tapsokkal, fényes sikerrel. Szálkai mint színész is első helyen áll. Ügyesen játszotta a fűszeres Durand szerepét. Fenyő Rózsi (Paquarette) diszkréten adta a párisi, nagy . . . nem csak félvilági hölgyet. Decsi A. tehetséges fiatal színésznek ígérkezik.
Vasárnap , d. u : a „ Kondorosi szép csaplárné", este: „A vigécek" kerüjtszinre.
Hétfőn ,Csak párosanM matatták be először. Ezt a darabot rossz hir előzte meg nálunk. Hét hiszen meg is lehet ütköznünk rajta. Sovány vigasztalás, hogy a tizenhatéves leánykák ugy sem értik meg, a kik pedig megértik, azok meglelik benne az „igazat." Az is tagadhatatlan, hogy egyik-másik helyzet benne nag-on is erőltetett, szinte természetellenes. Hiányzik belőle az ötlete>ség is, és teljesen a színésztől függ a siker. Nálunk minden felvonás után kitapsolták a szereplőket. Kövesi Albert (Pinglet) minden mozdulatával élénk derültséget keltett. Szepessy Gusztáv (Mathien) kitűnően adta, a hebegő ügyvéd szerepét, ki csak jó időben tud tisztán beszélni. K. Szirmai Jozefin (Paillardon) ugyancsak | kedves ismerősünk és ugylátszik mióta i nem láttuk, azóta előnyösen megváltozott.
I magyar nemzeti politika fejlődésére. Épen azért bizonyos aktualitást kölcsönöz ezeknek a füzeteknek ama körülmény, hogy most az Ausztriával való gazda sági kiegyezés küszöbén, az osztrák centralisták és a régi magyar kouzer-valivek gazdasági és pénzügyi politikai törekvéseinek oknyomozó, tárgyilagos történetét és kritikáját olvashatjuk erekben a fü/etekben. Az alkotmányos élet megsemmisítésére; irányuló reakció ismertetése ntán Ballagi Géza a közgazdasági életet, majd a vármegyék küzdelmeit ismerteti, midőn azok valóban az alkotmány bástyáinak bizonyultak. Rendkívüli sok tanulságot és iráuye\'vet, eszmét meríthetünk ennek a korszaknak történetéből, melyeket igen üdvösen, alkalmazhatóak a jelen politikai küzdelmekre és törekvésekre. Ezek a \'füzetek tele vannak Magyarország megújhodásának, újjászületésének eseményeire vo natkozó igen becses képekkel. Mindjárt a bevezető sorokhoz van mellékelve az akkori események legkiválóbb központjának, Kossuth Lajosnak 1843-iki arcképe, ,A Tiszaszabályozás kezdeményezői szövetségieveiének\' hasonmása, továbbá .Teleki József gróf arcképe Barabás Miklós \' oiajfestménve ntán; „Buda 1810-iki \'látképe\' Ramsmann egykorú rajza után; Wesselényi Mikló-t bárÓ Főldváry Gáborhoz1 az Akadémia ; megalapitásáról szóló levelének\', hason- : mása; ,A lánchíd0 képe, építése kora- \' bői, a budai hi(ífó akkori képével; a ¦Pesti vásár\'a század első felébeu" stb. 1 Minden héten meg fog jelenni egy-egy füzet Ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Előfizetés: negyedévre (12 füze(> 3 frt- SO kr. Félévre \'24 í füzet) 7 frt 40 kr.
Decsi A. ügyes volt a szemérmes filozopter szerepében. Jók voltak még Tolnainé (Ping-letae) Decsi A. {Maiiméi Babi Erzsi (Violette) Marosi Ade! és Ményai Aranka. A „csak párosan"-ra még erősebb darab j következett. Mintha .kipróbálni" akarná az igazgató közönségünk ízlését.
Kedden: „A helyettesit játszották. Aí oroszlán rész a tapsokban ez a 1 kálómmal is Kövesi Albertnek (Moaliere -vi-comte) szólt. Marosi Adel (Dnctoseanné) kedves volt szerepében és nálsnk bizonynyal nagy sikereket fog még elérni. Felette szépen, hatásosan adta elő szerepének azt a részét, midőn arra a tudatra-ébre-dett, hogy a térfi erő az igazi szerelem. Rubi Erzsinél (Mérvűinél szebb özvegyet aligha látunk.
Szerdán „A kis- herceg" került szinre, Pajor Emil iávs 1 a címszerepben. Ez az est, az 6 estéje volt. Szinre léptekor igaz lelkesedéssel, zajosan megtapsolták, mint kedves régi ismerőst. Ez a szíves fogadtatás a mailt etnlékíenefe szólt, a mi pedig aztán zúgott fel. arra már újból ez este szolgált rá. Pajor Emíliának játéka, — mióta nem láttuk őt. csak tö-kélesbült. Hangja kellemesen, üdén cseng. — Játékába sok életet, sok kedélyt tud önteni. Énekszámait egytől-egyik megtapsolták, de leginkább AJ anyai Arankával előadott kettőse a harcisátorban ragadta magával a közönséget, melyet meg is ismételtettek. Alanyai Aranka (Hercegnő) szép hangja dacára nehezen küzdött meg szerepévé! és véleményünk szerint a librettót is — megkeltett volna tanulnia. Kövesi (Trüniusz) folytonos derültségben tartotta a nézőtért. A sikerhez nagyban hozzájárultak Erckövi (Morlandro kapitány) éo Tolnaioé (zárdafőnöknő.)
Csütörtökön este zsúfolásig megtelt a nézőtér. Jókai Mór dramitizált daiabja „Keresd a szived" került előadásra. a darab meséjét mindenki ismeri. A szép, de hideg, szívtelen Plankeahosnt AÜc és a kis kedves naív Liedenvall EditbrŐI szól az ének. E hálás darabban kevés sikert arattak színészeink. Nem a nagy-képűskedő kritikus szemüvegén át mértük végig az előadást, de szart kimondhatjuk, hogy egy rossz szereplő tönkie silányit-hatja a legszebb, a legremekebb színmüvet is. Dombaynak (Baranghy Richárd) meg csak az alakja sem felelt meg szerepének.
Hangja is-kellemetlenül recsegő, játéka fogyatékos. Pedig neki kellett volna legtöbbet mutatni. Rabi Erzsi (Alíc) itt-ott eltalálta a szív hangját. Tagadhalatlan, hogy élénk fantáziája van *és hogy\' orgánuma érces, erős, de a részletes kidolgozásra ö is vajmi kevés gondot fordított Bécsi A (Palvicz Hugó) kissé merev volt az els") felvonásban, de a negyedik képben a haldoklási jelenetet hatással játszotta. Kedves, szeretetreméltó volt Marosi Adél íEdítb). Szálkai (Mauzman) mindenkor derültséget keltett humoros kádenciáival. Erdélyi Gizella (Plauken-horstnó) báládatlanul ellenszenves szerepét sikerülten megjátszotta.
Ez a zsafolt ház tanúságul lehet az igazgatónak, hogy a mi közönségünk a jól választott költői szépségekkel telt darabot szívesebben megnézi, minta bemutatóul választottak akár melyikét.
Pénteken A csókon szerzett vőlegény ment zónaelőadásképpen.
... LGÓ.
Közgazdaság.
A mezőgazdaság egyik fő tényezője a jo karbán iévo természetes rét
írta: PATAKY GÉZA.
Annak, aki a .mezőgazdaságban jártas, nem szükség a fentebbi állításunkat hosz-szasan okadatolnuok, mert az jól tudja a nélkül is, hogy mezőgazdaságot de gendö létszámú marha és vonós jőizág nélkül haszonnal üztli lehetetlenség. Ugy de szarvasmarha tartásához a marba létszámához mért elegendő mennyiségű jő széna és takarmány kívántatik. A jó éi olcsó szénára pedig csak ugy\' tebet szert a gazda, ha jő- termőerővel biró rétjei vannak. Természetes rét alatt értjük azon réteket vagy kaszáiókat, melyeket fekvésüknél fogva más művelést ágra nem lehet oly haszonnal használni, mint a széna termelésre.
Mindamellett, hogy o\'cső széna csak a természetes, fütermcöra már lapályos fekvésénél fogva íj alkalmas rétekről nyerhető, mégis mit tapasztalunk és látunk? Azt. hogy sok helyen c rétnek legalkalmasabb terűietek nádat, gyeként és valamelyes a marha által afig élvezhető sást teremnek, holott a helyett egy kissé több szorgalommal és fárad-raggal legjobb minőségű szénát nyerhet & gazda.
Főfeladata legyen tehát a gazdának, kinek ilyen posványos, vizitlásos fekvésű : rétjei, zsombékos nádss legelői vannak, azokat okszerű csatornázással víztől I
megszabadi tani, kiszárítani és kapás növények pár éven keresztül v?ló termesztésével földjét annyira cs^iivelni, hogy. jó tövek termésére alkalmas legyen,
A csatornázásnak kettői célja ia lehet, egyik az, bpgj elegendő mélységű csatornák, árÉbk metszésével, rétjeinket a víztől megszabadítva a szénatermésre alkalmassá tegyük, másik pedig az, hogy rétjeinken keresztül vonuló elegendő és öntözésre alkalmas vizű pataknak vizét száraz időjárás alkalmával rétjeink öntözésére felhasználjak.
Azt is lehet sok helyen észlelni, bogy ha vannak is lapos fekvésű réteken keresztül vezetve csatornák, de azok nincsenek kellőleg eseteivé, néhol majdnem vízesések vannak, legnagyobb részben pedig áü a viz; alig lehet a viz mozgását észrevenni. S mi következik ebből? Az, hogy a lássa folyása víz saját medrét nem tisztítván, a vízben levő sár és homok és kőhordaték a fenekére leülte-pecvén, a nagy költséggel ásott csatorna rövid idő aiatt. betellik, és a célnak többé meg nem felel, holott kellően felosztott esetéléssel, midőn a viz mindenütt az eset egyenletes felosztása mellettsemmr akadályt, fát bokrokat nem találvaa kellő szélességű és mélységű csatornában folyton gyorsabbu ó mozgásba jővén, aem ér rá lerakni a vízben levő aoyagokat, sőt a víznek sebes folyásával a víznek medre folyvást tisztel és mélyül.
a rossz eseteiéi vagyis az esetnek céltalan vagy hibás felosztásához még egy másik lényeges hiba is tzokott já rolni, mely szintén a viz medrében való lassú mozgásnak oko/ója. Ez a második hiba áll, hogy a c*a;orna belső világos tágának átmetszetéhez való méreteket a mélységet és szélességet nem a kellő arányben választjak meg. Arra kell igyekezni ugyanis, hogy a tenék nyomás minél kisebb legyen, mert e két ok a víznek sebesebben való niOigására nagy hatással bir.
f E két biba elkerülésére akarok jelen dolgozatomban rövid ntmotatasi aooi. A télből kifelé megyünk, itt az idő, bogy rtjteitiken keresztül menő csatornákat a benne levő nádtél fuxfabokroktéM meg tisztítsak, mert most még a tavaszi munka ideje meg nem jött legkönnyebben szakithat időt a gazda ilyen maa-káutk végzésére. Nagyobb vízművek, csatornák ásásait egyes birtokosok nem bírnák, ezt csak közös erővel lehet kivinni. Ha ily nagyobb csatornát köiös erŐvel akarnak a birtokosok ásni, szükségük van egy szakértőre, ki a munkát vezetni lógja, hogy a víznek esése a csatorna egész hosszában mindenütt egyenlő legyen, továbbá, hogy a csatorna belső világosságának vagy átmetszetének méretei mélység és szélesség kellő arányban legyetek megszabva. Ha pedig a munkát váilalko/óknak akarjak átadni a szerződés megkötésekor a feltételeknél érthető mólon megnevezve és megírva legyen a viz e ésének a csatorna hosz-srában leendő egyenletesfelosztása. C-ak hogy itt megint azon nehézség fordul elő, hogy ily feltételek me.iett. a vállalkozók tnlsá^oaan is sokat kérnek munkadíjban, mégis ennek dacára a vállalkozók a munkát csak felületesen végezik abban a reményben, hogy a mnokaadó gazdák agy sem értenek a vizlcjtmérés-hez s ma n kaj o k megb i rálásához. Igy drága ár mellett is rossz munkát kapnak a tuisjdonosok. Azért nem árt ?őt szükséges, hegy a munkaadó gazda ie éruen a lejtméréshez éi a csatorna átmetszető méréseinek megválasztásához. A mi oly nehéz mesterségből csak egy kis ügyesség és akarat kell hozzá.
17437 89«.
A v közegészségügyi bizottság előteljesítése a tuberkulózis betegség terjedésének meggátlása tárgyában.
Végzés.
A v. közegészségügyi bizottságnak a folyton terjedő taberkulozis betegség meggátlása tárgyában tett előterjesztése tudomásul vétetik, minek folytán felhivatnak a v. területén lévő összes orvosok, hogy oly házaknál, a hol tüdőbajos beteg van, hassanak oda, hogy a köpedék fűrészporral ellátott köpőládába felfogassék és hogy e?.en köpedékes fűrészpor minél előbb elegettessék, hogy ez által a bacil-lusok lehető gyorsan elpusztíttassanak vagy pedig, hogy a köpedék egy cserépedénybe gyűjtessék össxe, és az oltatlau meszszel és lúggal minél gyakrabban íertótlenintessék és csakis ennek megtörténte után öntessék ki. Azen lakások pedig, a hol ily tüdőbetegek vaunak, jó erős lúggal minél többször felmosajidók. hogy ekként azok is fertőtlenítve legyenek.
Egyúttal felhívatnak a v. orvosok, hogy a piaci árukat, kűiönösen a tejet rendszeresen szigorúan és leikiLsmerfitesen
megvizsgálják, és utasíttatnak, hogy ned-vességielen helyekre építési engedélyek kiadását ne javasolják, a nedves lakások használatba vételét pedig ne véleményezzék.
Felhivatik továbbá Maár Nándor v. állatorvos, hogy a levágott állatok belső 3zervezetét kiváló gonddal beható vizsgálat tárgyává tegye, nehogy beteg állal husa a mészáros székekben eladásra kerüljön.
Végűi értesíttetnek a helybeli lapok szerkesztőségei, hogy a v. ervosok havi egészsé Ügyi jelentései és a v. közegés-ségi bizottság jkv. tekintés végett rendelkezésűkre állanak, hogy általuk a köxegésxségi állapotokról a v. közönsége, is tndomást szerezhessen.
Míröl v. területén lévő összes orvosok a v. állatorvos és a helybeli lapok szerkesztőségei végzésíleg értesíttetnek.
Nagy-Kanizsán, 1S97. január 26.
Vécsey, polgármester.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak Zágrábi üzletvezetősége mintegy 31.000 köbméter rostált kavics s az esetleg szükséges rostálatban kavics szállítására hirdet pályázatot. Az ajánlatok, melyek a nevezett igazgatóság általános osztályfőnökéhez intézendök, folyó évi február hó üts-áíg nyújtandók be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel érte^ sitjük, hogy a vonatkozó teljes szövegű pályázati hirdetmény az alulirt kamara hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron. 1897. évi február havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter ur a műtrágya készítésére szánt esontszén vámkezelése tárgyában 1896. évi december hó ül-én 91.983 sz. a. rendeletet bocsátott ki, melynek értei- \' mében a csupán trágyázásra alkalmas csontszénnek bevallott küldemény az oszhák-magyar vámterületre érkeztekor csak abban az esetben kezeltetik vámmentesen, ha a küldemény műtrágyagyárban kerül műtrágyává való feldolgozás alá. Miről az érdekelt körök oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a rendelet az alulírt kamara hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron, 1897. évi február havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
— Városi választó közgyűlés. F. hó 15-én, hétfőn délelőtt a városi képviselők választó közgyűlésre gyűltek egybe, melyen Csertán Károly alispán elnökölt. A megüresedett pénztárnoki állásra egyhangúlag Lillik Ágostont választották meg. Ezzel pedig betöltetlen maradt a könyvelő hely, melyre Ánhoffer, Gyula és Dobrovics Milán pályáiyztak. Ánhoffer felette nagy többséggel nyerte el az állást, az ő helyére pedig városi irnoku! Leük Józsefet (válarttották meg egyhangúlag. Az erdőmesteri állást kilenc pályázó közül Csigaházy Antal nyerte el. Cserfán Káioíy alispán a választás után hi^iaivizsgálatot tartott a főkapitányt hivatalban és miudent a legnagyobb rendben talált.
— Eljegyzések. Kumanovits Páí eljegyezte SzabŐ Juliska oki. kézimunka tanítónőt. Szabó "József városÍ képviselő kedves leányát. — Brandl Samu ciák-tornyai kereskedő eljegyezte Deutsch Szelinát Deutsch János és Franciska leányét. — Dr. Műller Nándor a kaposvári fiatalság egyik rokonszenves tagja jegyet váltott Kezdi Juliska kisasszony nyal. Somogyi színtársul tának népszínmű é soubretteéuekesnőjével.Az eljegyzést csakhamarkövetni fogja az esküvő, mert Kezd Jalisks k. a. Somogyit megkérte, hogy márciusra már oldja fe) minden szerző-
: dési kötelezettsége alul, miután férjhez i menvén, a színpadtól megválni akar. Igy | írja ezt a Pécsi Napló. | — Gyászhír. Hirscbel Ede kir. ker. i tanácsost nagy veszteség érte, "édes anyja ! f. hó 16-án Zal&\'Egerszegen hosszas : szenvedés után elhunyt. A boldognltnak | adatott, hogy igazán az élet legvégső j határát érje el, mert a 90-ik évet is I meghaladta. Végnapjait azon tudat bol-I dogitotta, hogy szerettei a legnagyobb I szeretettel és kegyelettel csüngtek édes \\ inyjukon. A temetés Nagy-Kanizsán, f. ; hó 18-án délelőtt ment végbe. Dr. Nen-| mann Ede emelkedett szellemű gyász-f. beszedett mondott. — A temetésen a ] Hirschel család számos tisztelői voltak ; jelen. A család a következő gyászjelentést adta ki: Hirschel Iguácz és Ede, BŐhm Ferenczné szül. Hirschel Ilona, Berger : Henrikné szül. Hirschel Betti, Schwarcz \' Jakabné szül. Hirschel Mária maguk, 1 gyermekeit és unokáik nevében szomo-! rodott szívvel jelentik szeretett anyjuknak \' Hirschel Józsefné szül. Angelus Rozáliának folyó hó 16-án hosszas szenvedés ntán Zala-Egerszegen történt gyászos •(hunytát. Az Istenben boldogult földi
Folytatás a mellekletén.
gel léklet a ,Zalai KSzjiny/ 1897. évi feb-uir hé 20-iki 8-ik szaaáhes.
XXVXL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ Lé O
1897 FEBRUÁR 20-án.
maradványai folyó hó^lB-án délelőtt 10 órakor helyeztetnek íUaeiybeli ixr. sírkert halottas-házából örök nyugalomra. Áldás és béke hamvaira
—. Halálozás. Bálint Károly fiatal városi rendőrt hétfőn d. u. bajtársai teljes díszben kisérték el utolsó útjára. Az ónk. tűzoltó egyesület zenekara önként ajánlkozott, hogy a temetésén részt reg*. A városi rendőrök ssép koszorút helyettek koporsójára.
— Uj vasút a szomszédban. Dr. Hajúi Ignátz zaia-egerszegi ügyvédnek s keresi\'udelmi miniszter áx előmunkálati engedélyt egy Zala-Egerszegtől Zala-Lő-vóig vezetendő gőxwozdonyo h. érdekű ti3utra egy évi időtartamra megadta.
| — Vasquez Molina grófnő hangversenye f. bó 27-én szombaton és nem 28-áo, mint ez lapunk megelőző számában tévesen közölve volt, tartatik meg. A meghívók most küldetnek szét.
— Déli vasút A magyarországi hálózat eddigi igazgatója, lovag Brám Miksa királyi tanácsos, vezérigazgató-helyettessé neveztetett ki. A déli vasút engedélyt nyert, bogy a beruházási kölcsönből bárom :nillió márkát kibocsáthasson. A déli vasút 17 marka c egyszázaié kos eisöbbsé-get tart még táreájában, a melyek kibocsátását a társaság még a mult évben kérelmezte. Az osztrák kormány engedélyt adott, hogy három millió márkát azonnal kiboctáthasson: a hátralékos Ösz-szeg iránt a tárgyalások még loiynak, azonban valószínű, hogy néhány bjjt múlva ez ügyben is megkapja a társaság az engedélyt. A kölesön beruházási célokra szolgál.
— Bucsu a farsangtól. A Polgári Egylet vigalom rendező bizottsága elhatározta, hogy a farsangot családias jellegű bállal, melyek az idén mind igen sikerültek, fogja elbúcsúztatni, A bál, melyre már szétküldettek a díszes meghívók, természetesen farsang kedd j é n lesz.
— Vétkes gondatlanság áldozata. Lackovíts István posta altiszt a lakásán a kis gyermekkocsit odatolta a takaréktűzhely mellé, mikor két éves kis Vilma leánya benne aludt, aztán eltávozott hazulról. Felesége künn dolgozott az udvaron, de egyszerre fájdalmas sikoltozás hallatszott a szobából. A kis leányka álmából ébredezve játszani kezdett a tűzhelyen álló nagy rasfazekkal, mig nem magára rántotta az egész fazék forró lobogó vizet; kevés idő raulva a kis leányka a szenvedett égési sebek fájdalmas kínjai között meghalt.
— KözgyDles. A nagykanizsai ált. betegsegélyző egylet rendes évi közgyü lését f. bó 14-én a városház tanácstermében tartotta meg a következő lefolyással. Elnök Lőwinger Ignác .a szép dámmal megjelent egyleti tagokat rövid lelkes szavakban szívélyesen üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta. — Az egyleti titkár által fölolvasott évi jelentés első sorban íőiemliti, bogy a beteggyámoli-tási számfc a lefolyt évben az egyleti pénztárt rendkívül nagy mértékben igénybe vette, hogy ennek következtében a rendes bevételek a kiadásokat nem fedezhették és bogy a választmány ez oknál fogva kénytelen volt a gyümöl-csözőleg elhelyezett pénzek évi kamatjainak egy részét egyleti célokra, fordítani, de kiemeli egyszersmind, hogy a lulki-adások következtében az egyleti vagyon nemcsak csökkenést nem szenvedett, de némileg gyaropodott is, a mennyiben az utolsó mérleg 127 forint 88 krnyi szaporodást fölmutat Elpanaszolja továbbá a jelenté?, hogy az a jóakaratú érdeklődés, melyet a nagy közönség e valóban jótékonycélu intézmény iránt tanúsított, évrői-éyre hanyatlik, bogy a pártoló tagok száma részben elhalálozás, részben kilépés következtében egyre fogy anélkül, hogy sikerülne a jó ügynek aj pártoló kat nyerni. — Azért melegen ejálja aőt szívökre köti az egyleti tagoknak, hogy mindegyik saját körében az egyesület érdekében !eike*en, eroyedetlenul és hathaió*d közreműködjék Áttérve a mult évi usyíorga ómra kimutatja, hogy 140 esetben 821 napra wjgély vagy táppénz fjében 626 forint 13 kr. lett kiutalva, hogy 298 esetben (önjáró, vagy olyan fekvő bet«*gek, kik az alapszabályéit-.értelmében péniöeli segélyre igényt nem tarthattak, díjtalan győgykezeió-o-*n ré arerüitek és ingyen gyógyszert kapuk; továbbá, hogy elhunyt két egyleti tag temetkezési költségéhez & meghatározott öreggel hozzájárult és végre, bogy 1558 frt 33 kr. bevétellel 1510 frt 92 kr kiadás áil nemben. A közgyűlés a jelentést tudomásai vette ét a választmánynak a fölmentvény egyhangúlag meg szavazta. A köz megállapítás folytán közfö kiáltással megejtett vá asztás eredménye a kővetkező: Egyleti elnök Lő wiager L-nác, alelnök SaJlér Lajos. H> alelnök Weiíízbergsr Z igmond, választmány; tagok; Heia Mihály Hüd Ferenc, Horváth G>ergy, Furat Sándor. Lenkei Zsigmond, Lőwinger Lajos, Lőwy Adolf,
Mabkácai Nándor, Orning István. Pá\'fi Sándor Práger B*la és Zollner János.
— A balatonparti villamos vasút Budapest fó- és székvárosból Székesfehérvár, Veszprém, Keszthely, Csáktornya s illetve Fiúméig vezetÓ villamos va«ot a létesítés stádiumába lépett, amennyiben ama műszaki nehézségek, melyek a kétségkívül nehéz vonalnál ezideig fen forogtak, ma már meg - vannak oldva s a tervszerű eljárás is jneg van már állapítva sőt a nyomjelzési munkálatokhoz hozzáfoghatnak. Ezen villamos vasút kiépítésének élén kizárólag magyar állampolgárok álianak, s ezen nagyhorderejű vasutat kizárólagosan magyar erővel és pénzzel fogiák kiépíteni.
— A zala-cg érszegi ügyvédi kamara köréből. A za!a-egerszegi ügyvédi kamara elnöksége által a kamara ügyvédi lajstromában bejegyezve levő ügyvédekről egybsjj^litott névjegyzék alapján közöljük a következőket: Szigethy Antal elnök, Hertelendy Béla (Nagy Kanizsa) elnökhelyettes. Hajik István titkár, dr. Czinder István ügyész, dr. Szigethy Elemér pénztárnok. Választmányi tagok: a) rendesek : Hollósy István, Boschán Gyula. Thassy Kristóf, dr. Kele Antal, dr. Obersohn Mór, dr. Hajós Ignác, Varga Lsjos (Nagy-Kanizsa,) dr. Vaszary János (Kaposvár;) b) póttagok: Hajós Mihály (A.-Lendva,) Csendes József (Tapolca.) Makfalvay Géza ("Kaposvár,) dr. Jámbor Márton. Az ügyvédi lajstromba bejegyzett 169 ügyvéd közül 97 vagyis a létszám 57.99*/„-ka lakik Zala vármegyében, 72 vagyis 42\'01u„ Somogy vármegy ében. A vármegyénk területén levő 97 ügyvéd közül Nagy-Ka-nizsán lakik 34 vagyis a megyebeli Ügyvédek 3ó-0á°,v-ka. Zala-Eger szegen i 7 (17.53%,,) Tapolcán 10 ílO\'31%,) Alsó-Lendván 9 (Q-38%0 Sümegben ö (6-08%,) Csáktornyán, Keszthelyen, Perlakon 5—5 (5-15%,,) Letenyén 3 (8*09%,) Baksán. Boldogfán, Köves-Kállán 1—1 (103B/0.) A kamarába bejegyzett megyebeli ügyvédek névsora lakóhely szerint egybeállítva : Alsó-Lendváu : dr. Chílkó Sándor, Hajós Mihály, dr. Hajós Kálmán, Isoó Ferenc, Kovács János, Lendvay Mátyás, Nagv József. Petrik Gyula, dr. VVollák Adolf. Baksáu : Baka Boldizsár, Boldogfán : Nagy Károly. Csáktornyán : Bezéthy István, dr. Hajós Ferenc. Molnár Elek, Wollák Rezső, Zakál Henrik. Keszthelyen: Hoffmann Soma. Szabó Pál, Stieder Lajos,dr. Scbwarc Zsigmond. Vértessy Iván. Köves Kállán; Györffy Pongrác. Letenyén :\\3r. Csempész Kálmán, dr. Kertész Arnold, Zakál Gyula. Nagy-Kanizsán: Baboss László, dr. Ben-tzik Ferenc, dr. Bród Tivadar. Darás Zsigmond, dr. Dick József, Eperjes y Sándor, Faics Lajos, Fisebi\'Pál, Freiler Adolf, dr. Fülöp Kázmér, dr Fried Ödön, Györffy János, Hertelendy Béla, dr. Hauser János, dr. Kreisler József, dr. LŐke Emil, Oroszváry Gyula, dr. Oilop Mór, dr. Plosszer István, Rapoch Gyula. Remete Géza, dr Rothschild Jakab, dr. Rothschild Samu, dr. Rosenberg Mór, dr. Schwartz Adolf, Szalay Lajos, Sebestény Lajos, Sinron Gábor, Tandor Ferenc, dr. Tuboly Gyula, Tnboly Viktor, Tripamraer Rezső, Trojkó Lajos, Varga Lajos Perlakon: Csesznék József, Grész Alajos, dr. Kemény Fülöp, Szebényi Lajos, dr. Tamás János. Sümegen: BarkÓczy Károly, dK Felein Lajos, dr. Jenvay Géza, Surgóth Miksa, dr. Székely Albert, Takács Zsigmond. Tapolcán: dr. Berger Sándor, Csendes József, Diskay Sándor, ár. Hoffmann László, dr. Kovács Vilmos, dr. Mányöky Gyula, Nagy Aladár, Szigly József, Ujváry Péter, dr. \'Zalai Simon Zala-Egerszegen: Boschán Gyula, dr. Czinder István, dr. Grünwald Samu, Hajik István, dr. Hajós Ignác, Hollósy István, dr. Jámbor Márton, Kele Antal, Kovács Károly, Míhálovics Károly, dr. Obersohn Mór. Szalay Feree$» Szalmay József. Szigethy \'Antal, dr. Szigethy Elemér, Thassy Kristóf, Weisz Izidor.
— Tisztelgés a déli vasút helyettes vezérigazgatójánál. A déli vaspályatársa-ság budapesti üzletigazgatóságnak Összes szakosztály főnökei abból az alkalomból, hogy, e társaság igazgatótanácsa bárdányi B r á m Miksa lovag kir. tanácsost, a déli vasút magyarországi vonalaink üzletiegaz-gatóját, helyettes vezérigazgatónak nevezte kí, febr. 7-én tisztelegtek főnöküknél. Kleebatt Nándor főfelügyelő, a vonatmozgósitási szolgálat furöke az egész személyzet nevében üdvözölvén a helyettes vezérigazgató; a személyzet ragaszkodáséról és vonzalmáról való biztosítása mellett őszinte Örömét fejezte ki és egyáttal arra kérte az ün epeltet, bogy. személyzetét továbbra is tartsa meg jó: indulatban és gondoskodásában- Bráin vezér igazgató-hely fettes, megköszönve "sze-rencsekÍFánata;kat válaszábau kiemelte, hogy beane, ki maga is a déli vasút hivatalnoki karából került ki, a.személyzet ezentúl is mindig Őszinte barátját és jogosult igényednek támogatóját fogja találni, másrészről pedig elvárja, bogy a személyzet szolgálati kötelmeit teljes odaadássá!
fogja teljesíteni, hogy sz uj hatáskör által ezentúl kibővített föladatoknak megfelelhessen és igy a magyar forgalom érdekeinek és követelményeinek épp ugy, mint a társaság érdekeinek is eleget te-
— Nyilvános köszönet és elszámolás. A nagykanizsai ált. smunkásképzó egyesület vigalom rendező bizottsága által a f é. február bó 7-én tartott jelmezestélyen a következők szíveskedtek felülfizetni: dr. Bentzik Ferenc 4 frt, Szalay Sándo\'r, Tivoli János 2—2 frtot, Nagy MarÍBka frt 1.50, ünger Ullmann Elek frt 1.40, Kovács Mihály frt 1.20, Kondor Jenó, Sz&bómunkások szakegylete, Szépe Boldizsár, N. N 1—1 frt; Rottmann Károly. Ismeretlen, Fitos Imre 60-60 krt; ifj. Wajdits József, ifj. Offenbeck Károly, dr. Ungár, Halvái Frigyes 50—50 krt, Segesdi István, Knapp Ferenc, Breuner János, N. .N., Kasxner N., Mondsehein Lajos, Csóka Nándorné, Físchel Lajos. N. N., Wlttkger Antalné, Dobrin Richárd, Berlich Ade-Jf; Strem Tivadar, Eiehuer Sándor 40—iO krt, Lozer N., Bódis János, B. M 30-30 krt; Mondsehein Béla Lőwy Lajos, Mil-hofer Lina. lőwinger Jenő. Buksz Ignác,\' S. P., Rosenbaum Regina, Csóka Nándor, Zolner János, N. N. 20 —20 krt, Kanász János, Darázsdi Fereoc 10—lü krt A felolfizetések Összege 28 frt 60 kr., melyért ez utoo mond hálás köszönetet a vígalom rendező bizottság. Az estély összes bevétele 246 frt 40 kr., volt, melyből levonva 139 frt 79 kr. kiadást, maradt mint tiszta jövedelem 107 frt 61 krajcár. , \\^
— Humoros estély. A Dunántnli Közművelődési egyesület perlaki kifded-óvodája javára 1897. március 2 án Perlikon a TársaBkőr helyiségeiben zártkörű humoros estély lesz ügyesen összeállított nevettető programmal. Kezdete pontban 8 órakor. Belépti dij társas vacsorával együtt nyomorult 3 korona. Különös ked vpzmény: Minden résztvevő megtevő és leendő kisdedeit harmaditi.ílen ingyen járathatja óvod?okba í !!\'
— A körmendi aj hoDvédUktanya ügyében Körmenden i bó 8-tól 12-ig egy vegyes bizottság ülésezett és ezen idő alatt a? újonnan építendő laktanya általános épitési tervezetét állapította meg. A bizottság elnöke volt a törvényhatóság részéről Zoltán Győzd kir. főmérnök és dr: Gergő Samu törzsorvos, járási- és t. főorvosf Körmend városrészéről Babos István b. városbíró, dr. Vizi Henrik községi orvos és Leitner Endre építész, városi tanácsos: a honvédzászlóalj részéről barancsi Jőzsa Gábor őrnagy, zászlóaljparancsnok, Heíurich Mór százados és dr. Sárossy József ezredorvos: a honvédelmi minisztérium részéről Holles Géza honvéd főhadnagy: a kerületi parancsnokság részéről Bóra Jenő albad-biztos. A bizottság által megállapított általános tervet jóváhagyás véeett fel-terjeaztetik a minisztériumhoz s amint ez onnan visszakerül, azonnal hozzáfognak a réaletes terv elkészítéséhez, minek foganatosításával a községi elöljáróság Rau-cher Miksa körmendi műépítészt fogja megbízni.
—* Szakácsnők és szobaleányok bálja. Szó, a mi szó, nemcsak a „nasságák," de a pinss arcú szobacícusok, a kissé megtermett szakácsnők is tudnak kitűnően mulatni. Vasárnap este volt a nagy nap. A déli ebédhez az nap egyik-másik uri konyhán bízony-bizony rá éghetett a rán-I lás és hogy egyik-másik ugrifüles szobaleány a lavoárt a vízzel együtt oda vetette a csatornába, azon sem kell nagyon csodálkozni. Hanem-a bál sikerült ugy, hogy sztrájkoló szobaleányok egy kissé j nagyon is boszankodtake miatt. A „Szarvas" nagy termében sürögtek, forogtak a vidám rendező hölgyek. Kinek fehér csokor I ékeskedett feje búbján,-arról tudta mindenki, hogy: szobaleáuy, a szakácsnők vörös selyem csokrot tűztek fel. A pénz-I tárnál Ralidi rend&rbiztos alig bírta. 0 óra : után már a pénzt beszedni. A szünóra I után a vigalom rendezóbizottság tagjai egy : hosszú nagy asztal körül foglaltak helyet ! és a legvidámabb hangulatban megvaeso-j ráltak. Egyszerre csak harsogó éljenzés
¦ zúgott fel az ebédlőben. A bizottság titkára Matos Juliska egy gyönyörű karaelia csokrot nyújtott át néhány meleg szó kíséretében Mór Anna. elnöknó és bálanyá-
¦ nak. A tiszta jövödelem 94 frt 20 kr., ! melyet a városi szegényeknek szánt a i vigalomrendezóbizottfiág. E siker egyéb-; ként egy nemes essjnét szült a szoba-, leányok és szakácsnők körében. Önmaguk , óhajtanak segíteni mindenkor saját bajukon és igy elhatározták, hogy ha lehetséges egy betegsegélyző pénztárt fognak Kanizsán felállítani. Felülfizettek: Moór Anua, Matos Juli, Tián Mariska, Neubauer Anna, Bokodi Lizike, Saiagh Mariska, Simon lika, Sipos Jnliska, Veísz Lizike, Molnár Lina, Achter Juliska, Jaklin Juliska, Nagy Mariska, Flórián Rozika,
Zsolti Teréz, Krammer Magda, Bauer Matild. Németh Rozika, Varró Teréz, Simon Jnliska, Zsupka Mariska. Hídlin Mariska, Pint Anna. Mínories Mariska, Dávid Mariska, Bognár Vers, Sehvarez Vilma, Stattner Fáni, Kukoveez Magdolna, Bogár Mariska, Fischer Juliska, PethŐ Vica, Cseh Teréz, Martba Mariska, Németh Anna, Kobu Szerina, Brunner ILrzse, Kessler Rozika, Müncz Juliska, II lés Juliska, 50—50kr,Rácz Mariska, 60 kr. BószeTeréz, 30 kr. Laitner Sarolta, 80 kr. fiutbmáyer Klára, Jurász Antal,\' 40 kr. Schvárz Mariska, Tislerics Ger», Kaczun Mariska, Erős Juliska, Hammer Herrain, N. N„ S. N., 30—30 kr., Andri Borcsa, Fischer Tercsi, Vári Mariska, Gaál Ilka, Herceg Juliska, Herceg Róza, N. N-, N. N., N. N., N. N, N. N., N. N., N. N., 50—50 kr., N. 20 kr., Dénes Teréz, 30 kr„N.N., 50—50kr.. Valentin Janka, 40 kr.. Nagy Péter, 25 kr., Bati Mariska, Gaál Juliska, Kellermaa Fáni, Koller Anna, Basztovics Erzsi, Diák Mariska, S. N., N. N., N. N , N. N , Bellák Teréz, Tóth József, 50 — 50 kr., Németh Imre, 30 kr., Karolin Tercsiké, 50 kr. Összesen 40 frt 65 kr. Befolyt összesen 175 frt 90 kr. Kiadás 81 frt 70 kr. maradt tiszta jövödelem 94 frt 20 kr., mely összeg a város pénztárába adatott.
— A felülfizetéaek kimutatása. Az
izr. jót. nőegylet február 9-én tartott estély.e alkalmával felülfizetni ssiveskedtek: Gelsei Gutmann Aladár 20 frt, Gelsei Gutmann Vilmosáé 15 frt, Csillag Elek, Vidor Samuné, Blan Pálnó, Sommer Sándorné, Weiser Józsefné, Ebenspangei Lípótné, Ebenspanger Leo 10—10 frt, Linzer Béla 8 frt 80 kr. Dobrin Benőné C frt, Rapoch Gyuláné, Sommer Ignácné. Klau Lajosné, Eben-spangerErnő, Stern Sándorné, Rosenfeld Adolfné. Grünhut Alfrédné, N. N., Belus Lajos, Grünhut Henrikné, Plíhál Ferenc, Tauber Alajosné 5—5 frt, dr. Francz Rudolf 3 frt 80 kr.. Scherz M. J.-nó, Fisehl Pálné, Weiszmayer Lipót, Lőwinger Ignátz, Haidekker Antalné, dr. Fried Ödönné, Oesterreicher Bernátné 3—3 frt, dr. Rothschild Samuné, dr. Blau Simonnó, Scherz Richárdné 2 frt 60—2 frt 60 kr., Reichenfeld Sándor, Zadubánszky Lajosné. Tripammer Gyula, Etsínger Samu, Schulhof Adolf, Kürschner Ignácné, Práger Béláné, Rosenberg Izráelné, ifj. Deutsch Lajos, Scherz Albertné, Kohn Emiiné, Mergenthaler Lajos, Vécsey Zsigmond, Hirschler Sándor, Ledofszky Arminnó, N. N., Kaster Miksáné, Klein Józsefné, 2—2 frt. Dr. Lőke Emil 1 frt 80 kr., Klein Illósné, dr. Schwartz Adolfné 1 frt 60—1 frt 60 kr., Strém Vilmosné, N. N., 1 frt 50—1 frt 50 kr., Leitner Simon (Eger,) Tinagel Lajos 1 frt 40—
1 frt 40 kr., Szalay Sándorné, Fischer Sándorné, Bachraeh Gyuláné, Horváth Honor, dr. Kiss Ernő, Habermann Jánosné. dr. Szüts Mifelós I frt—1 frt, Sattler Mór 90 kr., Schwarz (Várasd,) Kürschner Jakab, N N., dr. Unger, Sterneck Zsigmond, N. N., Bogenriederné, Weiszmayer Mark, Mondsehein Lajos, Ledofszky Ernő, dr. Goldmann Lipót, Berger Ignátz, Dob-rovícs Milán 80 kr.,—80 kr., Bettlheim Győző, Deutsch József, Krausz Lípótné, Leitner Ödönné 60 kr., - 60 kr., N. N., Fiedler Adolf 30 kr.,—30 kr., Weisz Jakab 20 kr. Pezsgőt és konyakot és likőrt Gelsei Gutmann Vilmos, Vidor Sa-mnné, Kransz Lipót, Dobrin Benőné beküldtek. A felülfizetések összege 280 frt 70 kr. A szives félülfizetőknek, kik es-télyünk snyagí sikerét, melyről legközelebb fogunk beszámolni, oly hathatósan előmozdítani is szíveskedett, hálás köszönetet mond az izr. jót. nőegylet elnöksége.
— Táncmulatság Galambokon. A galamboki Önk. tüzoltó-egyesület saját alapja javára 1897. évi február hó 21-én a galamboki nagyvendéglőben zártkörű táncvigalmat rendez. Belépti díj sze-méiyenkint 3J kr. Kezdete este 8 órakor.
— A .Lenti-i Olvasó-kör" saját könyvtára javára 1897. évi február hó 27-ik napján Lentiben, a nagyvendéglő termeiben zártkörű táncvigalmat rendez. Kezdete 9 Órakor. A belépés dija ssemélyjegy
2 korona, családjegy 5 korona. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Az udvarias rendezőség szállásról, valamint a vonalon érkező vendégek fogadásáról is gondoskodik.
— Megszűnt a vörheny, A helybeli „Kisdednevelő Egyesület* Összes óvodáiban a vörheny járvány megszűntével Jolyó hó 22-én, hétfőn az előadások újból megkezdődnek.
— Szabómunkásak bálja. A szabómtmkások szakegylete február hő 28-án rendezi bálját, mely atolsó lesz az idei farsangban, de egyúttal a legsikerültebbnek ígérkezik A szétküldött meghívókon bár az áll, hogy a „ Polgári )3gy let ¦ dísztermében rendezik a mulatságot, de a meny-
nyiben ott most Szálkai Lajos színtársulata játszik, meghozták a színészeknek azt a dicsérendő áldozatot, hogy a helyiséget nekik szívesen átengedték és igy a báit az .Arany Szarvas* nagytermében tartják meg.
— Koszorntpótló adomány: F. hő 7-én elhunyt Zerkowitz Albertné úrhölgy kegyeletének jeléül adakoztak: Az elhunyt visszamaradott családja 30 Irt, Maschanzker MÓr és neje 3 frt, Wajas-mayer Ottilia 2 frt, Rapoch Gyula ügyvéd és neje 5 frt, bpesti lakos dr. Balogh Ignác* 15 frt, Weisz Tivadar 5 írt, bpesti lakos Schwarz Sándor 5 forint, Schwarz Adolf 10 frt, dr. Schwarz Jó-zpef 5 frt. Grünhut család 10 frt, Klein Márton 5 frt, Weiszmayer Lipót & frt és Zerkowitz Lajosné 5 frt Összesen 105 frt A nagykanizsai Chr>wra Kadi*a.
— Köszönetnyilvánítás. A kiskanize«i polg. olvasókör f. évi jannár 30-án tartott táncmulatságán a következő fel ül fizetések történtek: Csóka Nándor 1 frt. Farkas József orsz. képv. 4 frt 70 kr., Haba József 40 kr, Horváth N. 40 kr, Záb-rácki 20 kr, Peiler János 20 kr. Figlár 20 kr, dr. Sebestény Lajos 4 frt 70 kr., gr. Zichy Aladár 4 frt 70 kr., Horváth Honor 1 frt 70 kr., Faics Lajoa 5 frt, dr Hauser János 2 frt 40 kr., B. hadnagy 70 kr, Horvát József 50 kr, Dobrin Aladár 2\'J kr, Rothmann Menyhárt 90 kr, Lísztner Aurél 20 kr. Németh Géza 20 kr, Maár Nándor 20 kr., Bluce Ferenc 90 kr, N. N. 20 kr. Az összes tiszta jövödelem 48 frt 52 kr. Az olvasókör elnöksége ez utoo is köszönetét fejezi ki a felülfizetőknek s mindazoknak, ktk a síkor előmozdítására közreműködtek.
— Idők. jele. Egyik legmegbízhatóbb forrásunkból kapjuk ma, az utóbbi években szépen fejlődött gazdasági gépiparunk sajnálatos hanyatlását tanositó azo-értesitést, hogy hazánkban legrégibb és legtekintélyesebb vállalatainak egyike: a Schlick-féle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság Budapesten, a gazda-ságigép\'ek és eszközök gyártását ezentúl jóval szűkebb keretre szorítja, a menynyiben ezen gépek és eszközök nagyobb részének további készítésével felhagy és a raktáraiban felhalmozott nagy menyi-ségü ilynemű gépek és eszközöknek., minden elfogadható árban való elárusi-\' tatát, ugy egyenként, mint csoportokban határozta el. Mint a helyzet ösmerői bátran registrálhaijuk, hogy ezen derék vállalatnak eme részleges visszavonulása a gazdasági gépszakmától, tisztán csak e téren duló, áldatlan versenyben nyer» magyarázatát, mely szükségessé tette volna azt, hogy országszerte kitűnőnek elismert gyártmányainak minőségét, a mélyen leszorított árakkal hozza Össz-bangzatba. A társulat, melynek készítményei a legutóbbi millenáris kiállításon is méltó feltűnést keltettek és a legnagyobb kitüntetést: a díszoklevelet nyerték el, Bemhogy az üzletvezetés régi, dícaéretes tradicio-játől eltérjen, miután meggyőződött arról, hogy jó árut, a mai piaci árak mellett, csak veszteségei hozhatna forgalomba, inkább lemondott a további versenyről, élénk sajnálatára a hazai gazdáközönségnek, mely bizonyára fájdalmasan fogja nélkülözni ezen jeleay megbizbató cég, solid gyártmányait és nagy kárára gazdasági gépiparunknak, melyben egyelőre pótolhatatlan hézagot hagy maga után. Hallomás szerint, a társulat ezentúl fokozott tevékenységgel fog & már eddig is virágzó többi osztályainak, mint: híd-, gép- és waggon építészet, vas-, horgony- és ércőotöde, épületlakatosság, — vasszerkezetek stb. minél nagyobb mérvben való fejlesztésére törekedni.
— Intés anyák részére. Orvosi körökben azon veszélyekre nézve lesznek figyelmessé téve, melyek a gyakorta előforduló száj és körömfájás következtében különösen ujjoncszülötteki-él fellépnek. Ssárttiahm nehéz gyomor és bélhurut eset csakis az oly tej élvezetére vezethető viasza, mely ragályos istállóból került elő. — Egy szigorú rendelet következtében ragályos istállókból a tejet csak forralt állapotban szabad kiszolgálni, sajnos azonban, hogy a g&zdák ezt nem teszik, azon félelemből, hogy a közönség istállóiki a figyelmessé lesz téve. — Hogy a szülök, kiknek gyermekeiknek egészsége és élete nagyon a szivükön fekszik, kínos gondjaiktól megszabaduljanak, ajánlatos az ismert Henri Nestlé-féle gyermektáp-liszthet nyúlni, mely búzaliszt, cukor éa a Isgjobb alpesi tejből áll, mely egy légmentes helyben megfelelő hőfokban lesz sürusitve, miáltal üdeséget megtartja. Ez az egyetlen gyermektápszer, mely a csecsemőnek folyton egyenlő eledelt nyújt, miután ezen sok éven át legjobban ismert ás kitűnőnek bizonyult készítmény csak hideg vizzel lesz felkeverve ós az--után néhány percig főzve, holott a többi vegyi gyártmányok mind tejet kivannak.
SSXTÍ JtSFOLTAVI.
ZALA-I KÖZLŐ NY
1897. FEBKUAR\' 20 án.
— Mozgósítás esetére. A jelenlegi haborna idÖbeii nigron ajánlatos, hogy a tartalékos tisztek az okvetlen szükséges tábori felszereléseket minél előbb szerezzék be Blnm és Társa egyenruházati intézetében. Budapest. 1T. SQtó-utca 2. szám.
— Egy Vni. gimn. végzett fiatal emoer alsóbb gimnazisták mellé ajánlkozik instruktornak. Igényei szeréoyek. Cim % iriadóhivaíalban.
— Az. ismert esokoládé cég L-Piachinger & Sohn, Bécs. VI., Stiegengasse 8. nagyon előnyös nyers anyag vétel folytán legolcsóbb és legfinomabb csokoládét szállít.
— A millenniumi kiállítás fényképei. K1 ő s z György fényképész (Budapest, városligeti fasor 49.) értesiti t olvasóinkat, hogy az ezredéves kiállitás összes fényképfelvételei az ö birtokába mentek át és kizárólag nála kaphatók. Ugy aibumok, mint egyes fényképek, valamint Ős-Buda vár-képek éa stereos-cop-képek üvegre és papírra, mélyen leszállított árakon rendelhetők meg e himevea fényképésznél.
— Legújabb divain csipkegallérok. csipke fátyol, nyakbodor, (rüsch.) min-dennemü női pipere különlegességek, harisnyák, keztyük dm választékban jutányosén Naményi Kálmán divatáru Üzletpbet: (Budapest, IV. Koronaherceg-utca 17.) kapható.
Uj wógyfntozet a fóváresbatt
A városliget: fasorban a napokban aagy és t-lőkelő közönség jelenlétében egy nj gyógyintézetet nyitottak mez. Ez Herc-fl tir egyetemi magántanár >ak a városligeti fasor 9. szám alatt, belgyó gyészati, sebészi és női betenek rés*ére berendezett Fasor Szanatóriuma.
Az intézet mei;nyitásánál jelen voltak Appcnyi Lajos gróf udvarnagy, Papp Samu, Major Ferenc, Ridocxa János és Laby G -za képviselők, Korányi, Kétly, Thaiihoff-T. Janny, Fodor, O-tava, K ub, LtfCfSy, Sándor e^y-t^mi tanárok, kö?-igaziíktáí-t biró és 400 fővárai orvos.
Az intézet berendezése a következő: a gyönyörű barokstilÜ épület három reVzre oszlik; a testes középtraktushoz ízléseden és köuyedén illik a két karcsú, stílszerű oldkl-traktn*. A közáp-traktns gyönyörű előcsarnokából balra Herczet dr. az intézeti igazgató művészi Ízléssel berendezett magánlakásába lépünk és ugyancsak itt találjuk a bejáró betegek számára a rendelő szobát, smely a legmordernebb orvosi műszerekkel, villamos reflektorral van ellátva. Az előcsarnokból jobbra indulván, a belgyógyászat betegek szobáiba érünk, ahol a szenvedők kényelméről és egészségi biztonságáról minden tekintetben gondoskodott az igazgató, aki maga tervezte a szanatórium^ ^első berendezését.
Az ágyak moshatók és sterilizálhatok, az emailfalazatot minden egyes beteg után alaposan kimossák, valamint az ágy matracát is. Az ágyak mellé mindenütt a Telefon Hírmondó van bevezetve. Innen a világos aouterrainba érünk, hol a vizgyógyintézet és a tornaterem van elhelyezve.
A vetkezőből lépünk a vizgyógyinté-zetbe, a hol a vizgyógyászat legtökéletesebb vívmányai, drága készlüékeic, gőz-izzasztó kamara, különféle doucheok. kádak, ülőfürdők hideg bassinok köt; le figyelmünket Fölöttébb érdekes az a nagy douche-készülék, amelynek a cső véből tetszés, szerint igazitható erősséggel és hőfokkal irányozhatja az orvos a vízsugarát a betegre. A tornateremben minden ortopédikns tornaeszköz, Burlow szekrény. Cherest-készülék rendelkezésére áll a betegnek. Ugyancsak sonterrainban v&i elhelyezve az éléskamra, a telefonnal, szócsővel ellátott gyönyörű konyha, mellette egy külön helyiség az étel felhúzó számára, hogy az épületben ne terjedhessen el az ételszag, az éjjel-nappal müküdő kazánház stb.
Amint most visszatérünk az előcsarnokba, szemünkbe ötlik a villamosságra berendezett és óvókéssürákes lift, amely súlyos betegek számára nyugvóágygyal van ellátva, továbbá a tea- és kávé-konyha. Amint az első emeletre jutunk, mindt-nekélőtt a stílszerű, elegáns társalgóba lépünk. Jobbra és balra a sebészeti betegek szobái vannak sterilizálható ágygyal, székekkel, fotelokkal és email-falzattal. Minden emeleten kényelmes, praktikus és hygiénikus szempontból berendezett fürdők állnak a betegek rendelkezésére, Az ápolónők szobáiba minden egyes betegszobából villamos cseo-getyü van bevezetve.
A második emeleten van először is az altató szoba, a hol a beteget .\'narkotizálják, hogy a rettegett mütöteVmet meg se láthassa. Az altatószoba a nagy műtőterembe nyílik, a mely Herczel dr. tervezete szerint a legmodernebb köve-
telményeknek megfelelöleg épült, akárcsak egy festőterem, felső világítással bír, azonfelül a parkra nyíló teremeldal merőbben üvegfal. A műtőteremben minden üvegből és vasból készült és tökéletesen sterilizálható. A mélyebben fekvő testüregek megvilágítására erős villamos reflektort alkalmaznak. A műtőterem mellett; van a genyes betegek számára a Bzssttén tökéletesen berendezett kis műtőterem. A manzárdon vao az orvosi laboratórium és a Röntgen-intézet, továbbá a vegyi laboratórium.
Az egész épületben központi fűtés és megvilágítás van berendezve; minden légvonat nélkül elérték a szellőzés maximális fokát.
Leleplezések.
Mint budapesti tudósítónk értesít, érdekes epizód játszódott le tegnap a főváros egyik legtekintélyesebb ügyvéd irodájában.
Déli 12 óra lehetett, midőn a főváros előkelő köreiben jól ismert uri ember lépett be dr. K-- ügyvéd irodájába.
Minden bevezetés nélkül csak ennyit mondott:
HBarátom, vége nyugalmamnak!"
„Miért, ha szabad tudnom?-
.„Mert amióta a Vigadóban lévő Eger-váry éttermeiben a houvédzenekar játszik,1azóta DŐm kizárólag ott kíván étkezni."
„Ebben nem látok egybet mint ked-veB nődnek nenr-s iz ésér,* — válaszolt az üeyvéd, — „m^rt amint te is igen jói tudod, Eg**rvárynak réndk-vüli kényelemmel berendezett éttermeiben pompában, olcsón és jól lehet étke/ni."
,Ohl nem is *rről van szó, kedves barátom, han°m azokról a sneidiit ka tooati.sztekrö!, kik ott e^ténkint uagy számban s/okiak m^gielenni."
„ízen, igen. most már értem," — hebeg az ügyvéd.
»Mit érteszI" — rival reá a féltékeny férj.
,H\'»gy m:ért szeret az én fe\'exégpm is az utóbbi időben Egervárynál étkezni.......(Tableau.)
— Sok évi megfigyelés. Emésztés gyengeségeknél és étvágyhiát.ynál ált -Iában minden gynmorbajuál. a valódi „Moll-fele seldlltz porok" bizonyultak a legsikeresebeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisz-titók. Egy doboz ára 1 trt. Síétküodés naponta utáotellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. szállító, Bécs. I. Tucblau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
Felelős Bzerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó : Ifj. WAJD1TS JÓZSEF.
I>J3rllT/ter,)
Foulard selyemét 60 krtél 3 frt 35 kri| méterenként — japáni, chinai ttb. a legiijtbb mintázattal es azinekben, a. m. fekete, fehér ét színes Hetaeberf. selyemét 85 krtól 14 frt 65 krajozário m-tereoként — sima, csikó:, kaczkázott, mintázott da-masxtot atb. tmint egy «40 különböző minőségben ét 2000 szin éa mintázatul atb. * megrendelt im póstabér át v»HtnentBí«n aházhoz száUitvz, mintákat postafordultával kaid: Hennebergö. (cs. éa kir. udv.szálUtól selyemgyára ZSrichbeo. Svájczba cxim-zett levelekre 10 kro* ét levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragiszundo Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek
SzerkMZtái üzenetek.
OOOOOOOOOOQOQÖOOOOOOOCOOCODp
iái szálára!
Hegy az utóbbi időben felmerült félrevezetéseknek veget vesüünk, ezennel nyilvánosságra hoizuk, hogy a természetes porosz kir. níederseltersi
„KÖKIGL SELTERS"
ásváayvíz-grógyforrás, a mely kitűnő gyógyerejénél fogva a légzési szervek megbetegedésénél (köhögés stb.,) továbbá typil us tüdőgyulladásnál, tűd6 • és gégeburatoát, nemküiöabeu Influenza eseteiben, évszázadok Óta a világ legtekintélyesebb orvosai által rendeltetik egyedül valódi töltésben csak
(Miederselters)
elnevezés alatt kapható.
k jorau ttr- iiiaUTitfontoít
Siemens & Cc
— B. L. amak heljben Aki figyelmesen olvasta art a.Jda tárcát, lehetetlen, hogy ugy értaeinferkainilt kifejezését, mint ön tnagra-ríxxa. Ezért hoaazaa felrilágotitásat melIéssOk.
— T. L H.-óa \'Balotok, remélem, jól aíke- m rtlt. Holtkor olvaatam a tiaati-k»r névsorát. $ Igen azép, csak mellette basgöiág is legyen-Üdvözlet.
— G. F. Bndapest Cikkét rettek caak a jotÖ számban hozhatjuk.
Hirdetések.
Vili Mini jposztószDrBtest
Egy vég 3.10 méter hosszn, teljes nriöltöny ára csak
j frt 3 10 jó 1 \' frt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom frt 9 — igen finom frt 30 ?0 legfinomabb
Valódi gyapjúból. Egy rég egy fekete izsJonöltönyhÖz 10 frt. FelöltósxóTetek, loden. peniTieo, doakisg, állami és rsanti tiutvtselSknek ráló azfive* tekét, legfinomabb kammgarn éa cberiotokat stb. ttb. kaid gyirí áron a pontot éa azo-lida&k ismert
^"iTir Kiesel Amhof Brönnben
Minták ingyen a bérmentve. Híntahü azállitáa.
Figyeleaireaél á! A t. közöntégnek fontos azt t -dni. hogy a szöveteket kösreilen helyről való bi-azerzés esetén sokkal olcsóbban klpja, miot a közvetítő kereskedelem utján. A Kiesel-Amhof biOuni cég as ötaie* pontokat ralódi gyári áron knidí a-ét és nem as*mitja hozza a magánTetót annyira meg* kirosi.ó agynerezett z^abóengedményt. ^
KAREL TOMEK
bit Anő
Prágai sódar-ja
Kapható Zárai es Eisler cegnel Budapest, Vi. Váci-körűt 33.
Vidékre bármily mennyiséget lehet utánvéttel hozatni. — \\ sonka ára rendkívül jutányos, minősége a legjobb. — Minden sonkába belesütört oroszlán bélyeg van.
Teleíba 16—94.
10.000 kiló
törmelék csokoládé
nagyobb vételen M kilónként 80 krért ad el a ci. és kir. szab. eaokoltdé-gyár
L. Pischinger és Fia
Bécs, Siiegengasse 8—10
400.000 korona
részletekben, hosszn éveken át 3*1^ • 4*1, kamst mellett ki kölcsönözte tik. — Nemet nyelven írott megkereséseket vaiaszbélyeg ellenében
23 jegy alatt HAASENSTEIN & VOGLER
A. G. Berlin S. W. i9. torábbiknsk
Valódi brünni szövetek tavaszra ós nyárra
Egy Conpon 3.Í0 4 80. jó
méter hosszn teljes. \\ 6 jobb
uri öltözet (kabát, < 7 75. finom
nadrág és mellény / 9. - finomabb ¦
cssk 1 10.50 legfinoffllbb
Valódi gyapjúszövet.
Egy Conpon fekete sálon öltözékhez 10 frt, torábbá felöltő szöretek. turista dsrócok, legfinomabb kaagarn és a többi szövet minőségeket gyári áron küld azét a azo\'id-ságáról és megbizhstóElgáxól legjobban ismert azöret raktár
Szegei Imnof BrOnnben
a közretlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyöseknasy Tálassték folyton nj árak, szabott legolcsóbb árak figyelme* elintézése a legkisebb rendeléseknek ia.
"etc etc.
*> E re-at,al4tt kflzlöttekért -nera vallai fe-1c. őségét a Szerk.
1NDEN1UT K&PHgTOJTKITÍlNTETO EREf/. 1\' ?
y//\',JÍX.\'...Jl V w ¦BBBal
lina a 146 toldás üzemű 16 int t iái) hiroávnek imtii czég pontéi eziaiéri ügjelnl, mert Itt több Ungbiárjnak is rat * B holdas kezdetliias kertészete.
Igy p!. Unghviry Józsefé, ki ai egész ors. ágból összehordott fákkal fcapcezkodtk. .
Cseresnye- és meggyfa-cserneték nagymérvberri eladása.
Elaiásra szilt készleí: csaresnyéböl 80,000, raeggyböl 50,000 drb.
Osereinye-csemeték árai: a\'lóO 24o cierittméter magas bajiissal biro, gazdag gyökerű, életerős, 1—2 éves csemeték darabja (azok erőssége szerint) 20 kriól 40 krig. \' Meggyfs-cSemeték árai: az I z—3 4 éves, gazdag gyökerű, igen szép fejiődésü, életerős csemeték darabja azok erőssége szerint) 20 krtól 60 krig
/ 100 drb. 40 kros csemete 1 vagv több fajban 38 frt. i
lagjkaii 1 280 • *°
arak:
40
32
100-an-klit
meggyfa-csemeték loO-a 4S frt, 250 drb. vételénél 45 fn, 5(K) dsb.
500 1000 5OO0
A 4 —S éTes, igen erős Téteténéi 44 frt,
Igen nagy készlet ran a következő cseresn ye-fa jókból: Gcrmersdorfi nag>-, Nagy fekete ropogós. Korai mljosi cseresnye. Badacsonyi óriás, Ferenci császár robogóba, Donnis>en sárga ropogósa. Hedelfingeni óriás, Dr. Entz feketéje. Schneíder kétei ropogósa, Coburgi korai fekete, Glocker óriási, Bftttaer kései ropogós*, Mezei ropogósa, Revercbcn ropogósa, korai cseresznyéje, Korponsi fekete ropogós, Mückebergi nagy, Disznó<li ropogósa. Hollandi herczegnő. Kanizsai fekete, Esperes robogósa stb. síb.
Igen nagy készlet van s következő meggy-fajokból: Köiösi meggy Ifpacyul megy, Spanyol meCLv piros, Pándi meggy. Korai Korteosia, Hortensia királynő, Eugénia, Váltva érü. Ütgniesi apátnő, stb. stb.
A fenti cseresnye és meggyfajokon kivül adatnak ki kŐrte, alma. szilva, őszi c kajszin-bsxaczk, lasportya, birs cs eperfa-ojtványok ugy gazdasági mini tOrpere nevelt 1-3-3-4 éve-példinyokban, meg pediggazdag faj választék mellett. Ac:emclel li^zián homok talajon nevekedtek s «ért gazdag gyökérzet s biztos fogatnzáii képességgel bírnak, ezenfelül hiteles fajuak edzett természet Bei, egész*égesek, ho%szu életűek és igen olcsók is. Adatik ki fentieken kivü, ¦ S 3—4 6vcr. radoncz is. körtéből, almából, doucinból, paradicsom-alma, birs, besz-terczei szilva, duránczai szilva, Prunue Myrobolana Salnt Joulien, kökény, mandula, sárga baraczk, cseresznye, fekete meggy, sajmeggy és eperből, a; ár«k erclsiég [vas-tagság szerint) kővetkezők:
2. exoporí. 3. csoporí.
Kézbeli nemesítésre kiválóan alkalmas Nyár; szervizés alá vagy győkórképzés czél-2—3 éves vadanezok: \' jsból kiültethető 1—2 éves vsdonczpk:
I. oszt. 11 mm. 100 Ml frt fOll 1880 frt- 1. oszt. 4\' , mm 160 1.10 frt 1300 0.00 frt
II. (*•/,) .. Ml.. .. 11-20 „ II. .. 3\'. .. 0-OE .. .. 7-8S Ili. ,. IV. Ml 1210 „ III. .. 21 . .,
ÍM
!! Tassék árjegjzéksí kérBÜ!
OOOOOOOOO?OOOOOOOOöOOOODOCOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOlOOOuOOO
Gyümölcsfa vadonezok és nemes ojtványok eladása=
Vadoneznái 3 5 10,000 drb. vételnél 5 10— 1 5 százalék eugedniéay \'.\\
A rendkívül gazdag gyűkérzetü életerős vadonezok erövség szeiinl egyenlő vaslagsiguakra van-oak válogatva, moly végtelenül nagy előny a rendelőre nézve, ezen felül az árak is mérsékellek, illetve igen alacsonyak.
3-4 S éves állandó,vagyis termő hetyOkre kiültethető és ott azonnal beojtható vadoncdk: L minőségű [20 mili m. vastag] 100-ra 10-— frt.
II. [15 miit méterj 100 , 5— .
III. . [12 mili nj lód , 2-50 ,
Kézbeli nemesin.\'.re alkalmas 2 — 3 éves vadonezok.
I. minőségű [10 miit] 100-ra 2.— írt. 10OO-re 18.—frt.
II. . {7-tnitij ÍOO, 1.60 , 1000 . 14.—_ . Hl. (._. t6m.| \' 100 , 2*20 . 1000 , 11.50,
Nyári sfemzésre alkalmas I —2 éves vadonezok. I. minőségű y[51 fnili 100-ra I.— frt 1000-re 9.50 Irt.
II- . \' [4] mili 100 , 0.80 , 1000-re 7.50 .
III. . [3] mili 100 . 6.60 , 1000-re . 5.50 . /Vadonezok a kővetkezőidből rendelhetők meg: körte, alma, doucin, pa.-zdicscm birs, prunus
myrobolana, szent joulien, kökény, sárga baraczk, mandola, öezlbaracxk. fekete meggy, sajmegy, (prunus mahalcb) eper.
A rendelés foganatoaitása illetve csszeállítisánil a fenti (vonallal jelzett méretek; pontosan betartatnak.
Gazdasági ciéiokra aAalmaa 4 5 éves (nem ojtott) eperfabó! igen nagy készlet vaa. A esetnetek drbja 25 kr,; lOo drb ára 2o frt, lOOo drb ára t70 frt A gyengébbek aránylag olcsóbbak Mindezen vadonezok megrendelhetők
Unghváry Sándor, \'
gyümölcsfa iskolájában Czegléden.
Ugyancsak fentí czégnél kaphatók magas törzsű és törpére nevelt körte, alma, szilva, öax\'-baraczk, kajszin, cseresnye, meggy, eper, birs és noszpoh/a csemeték is a köv.- ár mellett.
Az I—3 eves igeo szép csemete darabja.....15—20 kr.
a 2—3 , , , ..... 23 .
a 3—4 , , , ..... 30 ,
a 4—5 éves legerősebbek darabja...... \'- SS ,
Nagyobb vételeknél árengedmény adatik.
II Tassak árjeijzéket tirrV. v ©OOOOC3000000OOOOO© ^OOOOOOOOO
\\
xxxv évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1S97. FEBRUAR 20 á«.
li? Anelai hiwÁn.
Bünden fei f esthst mindeii színben és ÁrayaAaU ban ruhát é* Hebémemut
rvorszakaikstó talatmánj 530 magiaKarítássaL
Maypole
" Soap
angel festő-szappan,
ltgujabb találmány íiáii fe«té«-r. Telt minden színben As irnynUI\' ban. Tia.-nöt prrc alatt mindenki egy kevés forró viiz.-l cs exael ** Angol fp«tü-«iAp!\'n-"-*l ruhái.
blúzt, fuggScyt, i»«bki nd.">t. selyem- é» t«riT*-t\'-M)"f!t? Üicet, harísmát. Rallnrt. *»lye>i.-s*oveteket. si»l<i(rot. fJÚl\'ket. «tlo»*t, bársony t, s true-tol lat, háncs kfci*-pokAt atb. mefrfr*th>-t. A f">*t*s «xini*rU> él nt-m l«.lciú. ÍJi-rabat ujja ei miáernoí varia <¦! MerejReente* éa » «» i-an
rontja. Egy darab <0 kr. f kotr
fiO fa.) ét Cixel r— •
rnetrt\'estheto. M.r.i használati utasítás
Eredeti ,Otto\'
Benzin-motor
kisipar részére nélkülözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hoí nincsen
Benzin-lokomobil „Otto"
üzemben sokkal olcsóbb, miat a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas\'. Níncs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, jiem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára 1 Budapest, VI., Lázár utca I sz.
Költségelőirányzat, prospektus, JelvÜágositás dip,ientestn,
i blon-
Szabadat mázott az
sgésx világon.
H? llajpols tapajf Mú, Ha.
Yea^ffyaözJtéae : Budapeat, BáJ»áliy-u :ca 5. cz Főraktárt
Mértey Testvéreknél,
Budapest, Vaci-fcfirut 20. szám.
Kapható Neu es Kleinnél físpy-Kanizsán.
cä c3
1 ~ * ta, a ja) -
¦a
k 3 > \'
Ja _ c -J*
; »f a-s
o o o
- _ .. , . . - o
-C3 fcl -Oi - - "TT _ O
o
U
e
Q O
e o
G
; S-l! « •
,. ? « ^=•8**-= ; a ős a 25 s_
PSERI10FER Imlk/Mé labdacsai,
eaelőtt által inat lakdaosak neve alatt; *s utóbbi nevet telje* jog-gal megérdemlik, mire! csikueyao alig iétesik betegség, r.-.e\'jb ezen labdacaok eaodáa hatásukat ezeraseresen be nem bisooyitottiI roma. Évtizedek éta «iec labdacsok általános el-erjedésnek Srraadesaá «a alig Tan cialiri, meljfapc ezen kitOoS házisaer kétxlatből nem tolna taiálhii-\'.
Szazrtal*o ems ütni fcxen labdacaok biiiiKerfll ajácltatnak éa ajialtatuk minden oljr bajoknil, melrek a roax eméhitéa-bői éa azékrekedéibél arednak: mint epe-zavarok, máj baj ok, kélika, rértolalitok, aran/ér, béltétlentég ¦ haaoclc betegaé^aknél. Vlrtisxüté mlajdoniiguknál fo^x VitüaS batéital T&nnak rérazeréavaé,;, a abbil ersdiS bajoknál it: igy sipkérziil, idegesaésíhöl tzirmaaó f*jféjaaokDÍl ttb. Eaen Tériis^tité labdicaok olr kűacya batiaic, nogj a I««;caekefrebb fijdilm&kat iemokozzak éi ennek foijtác méa; a leggrecgébb egyéneit, de zaég cjertoekok által ia minden ag(odaioa nétkOJ berebetSk.
A aaimulan bilairatbnl, mellet e labdacaok tOE^aaatói a 1«jktUSabozvibb és leeoebesebb beteg^égak ntán viuzanjarécD U\'lyUa boazlnk intéztek, ezen belven ciakii néaiATat emütEtak n»{ axoa megje^rzéiael, isagv mindenki, i daciokat egytzer baisnilta, m»z vagjuok gjötöáje, bogy azokat tovább fogj- ajinlani.
Bernhard-íéle alpesiíű-liquer. b^™^j
genzben tsj egész üveggel 2 frt GO kr, félflreggel 1 Lrt 40 kr. éa egy negyed öreggel 70 kr.
Amerikai köszvény kenőcs, b"¦°¦
egetzaégük i ezen lab-
Kcln, 1833 éprílis hó 30-ác. Tiaztelt Pzerhofe ur! Legyen olyan tzivet éa köldjon nékem itmét 1b tekercset az ön fŐimmnlhatatUn vértiaztitO labda-czaiböt ntinriteliel. Soiradja ezaton is a legmélyebb k&azönetemec labdacsai ctodahatáaaéi t.
Maradok telji-t tisztelettel, Pawliatik Ferencz. Köln, Lindenthai
Hraache, FlBdnik maUfltt, l88T. «ePt hó 12-ín. Tekiutetea ur!
literi akaruU volt, hogy aa ön labdacsai keaeim közé ke-rö tik, m-lyennek hatisat eaennel mag-irom; Én gyerm-tkágyhatt
legjobb szer,
mioden köszvényei ét\'eaaaos bajok, n m. : »reriaca-agy bioUlom, tagazaggataa. iachiis, migraine, idegpa fogf*Íaa, fSfájla, faiszag-gatáa sto. atb alten. 1 frt 20 kr
Pserbofer l-t II. Évek hotazu aora éta T*,la-
rannohiain hajkenöcs
,U!t.. ijumjia. bv »io»it .-""l"" wbW | ^tm6 ;^>>TlW •\'%inai*#
tamerre. Egy eleKiosati Iciallitott d.ej txel.nc^.,1 2 frt.
Altalános tapasz
gátiatoknál, ujjkukacz. sebet- vagy gyaladt-mell vagy máa ily ba-jok.ál, mint jtitflnŐ *zar lőttkipróbáíra. 1 tégely 50 kr. Bérmantve 75 krajcsir.
"r7ÍulrQT--Ti/\\z- hnrut, rekedtség és köhögés ellen. 1 doboz X ld.ft.UI- pUt, 35 bérmentve «0 kr.
Ferene-pálinka, *6nl TtgT tó 1 tt\'e*70 kr
KrLCvhulTY1 Pwhíítr J.-til. Sok érróta a fagyó* ta-j-<*ftjvalz,3aUl gokra\'éi minden idolt tebre. mint legbiztosabb aaer elismerve. 1 kBctÖggel 40 kr. Bérmentve 65 kr. TTtifííliöílTJ °ÍT WteiáaoaaB iamort kitünS háaitaer, bnrot U Uil UUCU V , rekediaésr, gSrcaCa kObSges stb. allén, t Ove-gacske ira 50 kr., 2 Qreg bérmentve 1 frt 50 kr.
Mláafáa\'aavariá*) y.Q (P1"**"\' caöpp.\'k) megrontom rjomor JJlülOSSZiCUtíAla ro,E emiizté* és miadenn-»mtt alteat! bajnk allén kitfloS bisiaaar. I Övegesével 22 kr., 12 Üveg i frt.
Általános tisztitó-só SStA. -J2SÍ
minden kSretkesményei, u. m. : f5fá;ás, stúdüiés, gyomorgörce, gyomorhév, aranyér, dngaláa ttb. ellan. I csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. !s,1^JC^kr¦••8Tki*\'1,•\' Por a lábizzldás ellen. Itű^TSSS
kép.ödS kBllameüec »a..ot, épen tartja n lábbelit éa njint irta matlao ii.r ... kiprábilra. Ejt dobozul 1.0 kr. JlérmentTe 75 kr.
woiyva - oaizsam, <0 kr, bérm.atea koid.iMi «s k\'. „StolI--féle Kolapraeparatumok,
mor- ét bél beteg* egeknél, az idegek erösilésére. 1 liter Kola-Ebxir twry hor S frt, \'h 1 frf 60 kr., \'J, liter 85. kr.
képes végezni éa bizonyára\' már a bokák közt volnék, ha aa Ön csodálatraméltó lab lacaai engem nam mentettek Tolna mer. Az Isten áldja m«g önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy •z-n labdacaok engem ie tokélet**«n kifognak gyógyítani, a mint már má-oknak is egészségűk vJsuZaaytréíére aeíit\'égfll azotgáltak.
Knificz Teréa.
Béca-Ujhely, 18S7. november 9-ia. Mélyen titatelt a, < A legforrAlib kOasönetemet mondom ezennel Önnek 60 éT*s naryni-sém narébeo Aa jlletS öt éren át saenredett gyomorna-rntbau és viskórsághao, már életét i* megunta., melyről egyébként le U mondott. mldSn véletlenül egy dobos! kapott aa 0a kiíűüS vértísztito labtiacsajból s azoknak állandó haasnálata folytán tökéUtesen kigyógyult.
Legfőbb tiszielaUei, Wetnciettel Jotafa
Eichengrab^ramt, GfShl melleit, márcs. 27-4n
Tekintet** nrl
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ön valóban hasznot éa kitflnö labdacsaibél. L1 nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezui ezen labiacsnk érteke felett él azok, a bol caak aikalmarn nyilik, a szenvedőknek Ugmalegebber) fogom ajánlani. Esen bálairatom tetaséiizerinti használására önt ezennel fel-hatal 1 ásom. Teljee Usatelectel, Hahn Ignácz.
OoUthdorf, Kolbach mellrU, Szilái
. okt. 8-án
T. ur!
Felkérem, mi*serínt az öu rértiaztitó labdacsaiból egy csomagot ¦: dobozzal kaideni aziresk^ék. Csakis az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtol, mely engem öt éreta it gyötört, megazabadaltam. lLsen labdacsok nálam sohasem fogn»k kifogyni s midőn legforró»-b kössön etemet kifejezem, vagyok tUiteletuI, Zsriokl Anna.
tSzen tértiszütó labdacsok csak\'i a Paerheftr J.-fBlB, as .-arany bjredalaii alaUntz" czimzett gyégyazerlárbaa, Béoabaa I., SlágeritraiM 15 az. * kéasiUetnek valódi minöaégben : egj IS szem labdacsot tartalmasé doboz ára 21 kr. Egy csomag, melybon 5 doboz tartalmaz tátik, 1 frt 05 krb* kerül; bérmenteten utánvételt küldéssel 1 frt 40 kr. Egy csomagnál kevessbb nem kuld«ttk el.
As ösiaeg dlóbbmi beküldésnél (>ni legjobban postanul-vácyoo oszkSzöltetik) bérmentea kfildéisel együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. 3 csomag 3 irt S5 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. is 10 csomag 9 frt 20 krba kerUL Kaphatok Törck Jezsef jyéfyszertárakaa, Bsdapcstn.
W SS. Nagy elterjedettségük követkastében es«n iab-d-csok a legkülönfélébb nevek ea alakok alait utinozUtoak : ennek kar3ikextében kéretik osakfs Psarhof^r J.-fóle vérti*»titó lab-daesokat kövatelni és csakis azok tekintb^tők valódiaknak, melyeknek használati ntasitáaa a Pserhofnr J. né»ali.irá*«al fekete szihbet. és minden egyet dobos fedtíle ngyana«on aliirással vörös azinben raa ellátva, -aejg
Kola-elisir vagy bor. S^KÍS\'tJ?80 b\' Mia-Pöko, pfc Jg^r \'""*«
Ezen itt feltorolt készitményeken kívül a*: osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyazeréaaati kOlttnlegeaségak raktáron vaunak és a készletben netán nem lerók gyorsan ét olcsón megsaardztetnak. — Postai megrendelések a laggyorsahban *is-közlltetsek, ha a penaöasieg *15r* beküldetik; nagyobb magren-delésck utánvéullel küldetnek- Bérmentr- c-aitia oly etetben történik a kftldét, ha az összeg ,c\',C:>: bearkeaik, ^naly eautben a
postaköltségek sokkal raérsékett«bsi>k. Valódiaknak esik azok tekinthetők, melyek basanálati utasitiaa a Pserhofer J. néTaliirással fekete azinben ét minden egye* doboz ledete ugyanazon aláírással vörös színben vsa ellátva.
¦Oös7r»UAs7s7D T ./«.y«zs>r8iZ •zam R*ixSstpf*i.«
í guilOUr Hiü cl, Bécs, 1. Singerstrasse 15.
Raktárban Budapesten: Török JSzief (Kirily-ntca. 12 ) és Egger A. Fia (Nádor gyógyszertár, Váci-köret
17.) gyógyszerészeknek.
Kukorica-morzsolók
kéz- és eróhajtá8rm, egyszerű és kettős szerkezettel, szelelóvel
szelelő nélkül,
Gabons-roiták, Honlioljozttk (trleurök);
kézi kezelésre való
Széna- éa szalmásaitok
fekvőén vagy kocsira szerelve;
Takarmány-f fi 11 e ¦ z t «i k,
SZáliítlatÓ takarék-föö-üstök takarmány stt- reSÍK-
;ománc bevonattal vagy anélkül, szállitókészfllékkel vagy anélkül. Szecskavágók, Répa- és burgonyaváa-ók, Darálók,
.Aaricola" sor-vetigépek (tolókerék szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, váltókerekek nélkül, Egy-, két- és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
Mayfarih Ph. és Társa
es és kir.
kiz. szah.
, gazdasági gépgyárában becs , XI/X. TatoorstraHse . 67 sa
Arje^rrékek [n,yea. - Képvlaelők felvetataek
Egyesült Budapest fővárosi takarékpénztár.
Kz»filioszlik:!\' ter.Borolln-iíci\'isi. I JóísefrárasiosiláljiTIli,KereBesi-nt9 sz. Bndaiosztálv:"ll-ker FS-iteaIsiim. ! TenaTarosioszlaly:\\I-ter.,Aidrassj-*t2-sí-
(Fos ciére-pal ota.)
Befizetett alaptöke :
3 600000 ft névre szóid 12000 db 300 ft névért, részv: felosztva
Tartaléktőkék,:
Rendes uitaiékaJap---3.S7Z.202 frt 45 kr
külön „ --- 583.649 frt 35 kr
Rendkívüli „ --- 200 000 frt
összesen: — 4.155,851 frt 78 kr. i
Kölcsönöket ad telek könyveseit {fővárosi, ingatlanokra és vidéki földbirtokokra készpénzben és záloglevél kben a becsérték 50 százalékáig
A jelzálogkölcsön iránti kérvényekhez — melyeknek mintázatai t takarékpénztárnál dijme»tesen átvehetők — következő okiratok melléklendők :
\\> Földbirtokoknál:
áj a Ugujabb keletű hitelesített teljes telekkőnyri kivonat;
b) a liitclesitett katasterí birtokiv
c) az adókönyv vagy xdóhivstaii bizonyítvány a .fizetett adóról; dj esetleg ez ámenteaítési köluégek kimutatása;
e) az épületekre vonatkozó tüxkárbiztotitási kötvény.
f) az u. c. azonossági bizonyítvány, vagyis községi bizonyítvány ax iránt, hogy a katasterí birtokivben felvett birtok mily hiteltelekjegvaőkönyvekben van feliévé.
Kivánstov hogy eseileg meglevő birói becslések, edás-vétell vagy bérszerződéaek is mellekeltessenek.
Készpéuzkölctönök rendszerint hat bari kölcsönös felmondás és a kamatoknak negyedétenkint előlegesen leendő fízetésónek kikötése mellett adatnak A kamatláb a takarékpénztár és a kö\'csönkérő kötti megállapodás tárgyát képezi.
A takarékpénztárnak 4 és fél %-os záloglevelekben adott kölcsönei után töke-törle^z-.es és kamat fejében 45 éven át éveokint 5 és fél \'j, fizetendő fél évi előleget részletekben
A 4e.,-oa záloglevelekben adott kölcsönök után töke törlesztés és kamat fejében 48 es fél eveu át évenkint 55/f. összeg fizetendő fél évi előlegei részletekben. A záloglevelek kölcsönösen megállapított áron vétetnek vissza.
kz intézeti záloglevelek a töisdeí tnipi árfolyamon a takarékpénztár mind a négy osztályának pénztáránál kaphatók.
oocOOOOOOOOOOOOOOO30000000^0
ALAPÍTTATOTT §858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Hészvóny-TárBasag
(ezelöli WALSER (BUCZ) BUDAPESTEN Vl. ker.. "Ilse váczl-ut 45. szám.
Sürsönvcim: SZIVATTYÜGYAR BUDAPEST. GYiKT:
mindenféle gőzgépei, Schmidt-jile Jorrgőzmotorokat (407. szénmegtakaritás), petróleum- és benzia motorokat. Kerrtjü-részeket, k\'órjürészeket és csertöröktt. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményektí vasból. Tüzjecskendöket és viztzáliitókat, tűzoltósági jelszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenitö kétzülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pőcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rosiélyokat.
LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
ooooooooooooooouooooooooc
IXIT1 ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 20 ti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ana-® *czel!i
cseppek
halnál 8ton!0r
io«n Unisrntes
biri és cépsKr.
A gyomorbetegség tünetei: éivájjytz-wtítstg. HVOffiorgyefijeség, bÜzöi ieheiot, {ei-jtxáo, savaavu, teIbíS5gás. h_menéi. gTWiorógis- felesleg**, nyál kaJtivitsarrá l, sárgaság, u-s.- és hántás, gyotoorgfres
» Hathatós gyógyszernek bironyult teffáfásnál, & menynyiben tz a gyomortól származott, gyo<DLrtv\'.terheté$aL ételekkel es italokkal, jüii-tür, májb-jok és *S_or. rtaMÜksál. ¦
E.aiiieH bajoknál a S-lár&MzellI s;romoresep|H-\'b érek ota kitűnőknek bizonyulták, a mit száz meg szár. bizonyítvány tanúsít Egy kis ttveg ara ba&icalaii utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyaré reaagi főraktár: T<5tr*k Jeazmi gyógyszertára Bndavpeat, Sirály niesa 12 sz.
A védjegyet és aláirást tnretesen lessek megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék, elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszito aUL-icával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
k JsarteKeiü jyoinorcseeps* valodkn kaphaíók.
K_BIZ&_-i : Frager Béla és Beltta Lsjot ^ágyssaresaeknél BARCSON: Kohnt Sándor gyc^ysiérésinél.
E pílulák hasonló készít menyeknél minden tekintetben feljebb be-csűiendök; — mentek
minden ÁrtalniaiK anyagoktól, az alt esi i szerek bajainal legutóbb eredménynyel használt.tváo, gyengéden hashajtók, vértisrtitók; egy IC gyógyszer stern jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
székszftr
á s
S alegtöbb betegségek forrása ellen. Cakrozott külsejük- végett m.^ gyer-9 mekek is szívesen veszik.
9 Egy 15 pl\'nlát tart-.1 mázó doboz 15, egy tekercs, mely 8
dobozt, tehet 120 pilniat tartalmazó, csak 1 frt o é.
Ó-t-óc\' utánzásoktól kulöDoseo ÓT.\'.kodjucs Kérjünk határozottan ViiS 1 jiemt«in Erzsébet pllaláí. Valódi csak, ha minden dobos törvényileg beje0zett védjegyünkkel piros-f kete\'nyomtatásban „Szent Lipót\' ét, .Nensteln FSlöp gyógvBzerési" aláírással van elliUa. A kereskedelmi lörvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellatra.
IEUSTEEI FÜLÖP
.Szent Lipóthoz" címzett gyógyszertára WIEN\', I, Plaoken-gasse 6. — Raktár Nagy-Kanizsán: BELÜS LAJOS gyógyszertárában.
Sí Sí 81
m m
se
n
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXX
i_
ooooooooocoooooooooooooooooo
9 ykivSAjkáJkÁAfx;
Richter-féle Horgony-Pain-Expeller
Liniraent. Capsici comp.
Ezen hírneves házkztjr elleotállt az idő. megpróbálásánat. mert már több núnt 27 év Ota megbízható, fáJttaioaicslHapltó bedörzsí-iesként alkaiB-ulatik köszvénynél, csuznál, taaszagBatásnií és meghűléseknél és az\'orvotok :iltaJ I-ed örzsö lésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony- Pain-Expeller, gyakorta Hofgony-Líniment eloevezés alatt, nem titkos S2er, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr.. 70 kr. és 1 frt. uvegenkenti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van- főraktár: Törik József gyógyszerésznél Budapestet:. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértákü utánzat van forgaloméul. KI nem akar megkárosodni, az minden egye* üveget „Horoony védjoQT és Richter czégjegyzés " nem valódit utasítsa vissza.
m
RICHTER F.AJJ. és társ-, cs. eiiir. otnri sríISIÓt. MMtSTtfT. |J
r
ooooooocooooooocoooooooooooo
5
?
Ki
ik
Mindenki
félti az egészségét és -n akar lemondar.i a kévééi: magszokott kellemos élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgstó babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása, sastsw* • kinek egészségét valami megrontotta. Különöse1) ideg-
3
Mindenki
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a !eg-könnyebbon magemészthetö italnak bizonyult a tiszta Kathremer-kávé.«************ MínHtan assIony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony ™ hatással van a tápláló ka!hreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt,
ugy babkávéizzal keverve, mint tisztán nagyon szeretik.
Mindeilki * W * háztartásban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges ________ kávéitalt mégsem akar macától megvonni. Takarékossági szempontból it ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávévai vegyítve, akár tisztán.
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-káTé
d
valóban egészségi és
családi kávé, a maly
szemekben a legjobb -malátából készül; a batskavé kadvelt izét « Kathreiner-féle gyártási mód adja meg neki, a mely a leghlrosebb szaktetintélysfctól elismerve, minden müveit államban tért hódított Csak a Kathreirar-s-wó agyeaitt magában a babkávé ksllemesen IngerfÖ l_ét ós a maiara-ktvértak esószséges, ervosílag •lismert és megerősített elSnyeit efcst*astft«*»^i:e fe^&ft_s*ía**íi« _OÍ
Kérelem:
Tévedések és megká\'osodá? fclkerülóse vé~«tt bevásárlás alkalmával tessék jól vigyázni az eredeti debezra, a melyén sz a :\'c-:ir:.~ vart
Jfaíhreiner.
AI ílri! BtlUtil, 1 WlJH itlCS ni\'.! 1 Xathreiner 1É7, ISSSSÜnn tití la \'
I
!
I
Apzdakö^nsétrés a trépkereskedők
figyelmébe!
Gazdasági géposztályunk raktársiban, at éppeo lefolyt üzleté? váratlanul gyeoge for,*?lma, mindenD»-mü gazdasági gépekből, n. m.:
4. 6 é* 8 EP gözcséplökészletek, járgányok és jórgányos cséplő gépek, /iacker-rendszerü és Vidats-féle rosták, egy és tobbvasu ekék, boronák, rögtörö hengerek, vetőgépek, tengeri vetbkészÜ1\'ékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók^ egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolathsn azon ha tár o--atával, hogy egyes gasdasagi gépek további gyártas&rsl teljeten feihasyjank, ezen nagy készletek, a jóvő tavasz folyamin, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni
Ezt azon megjegyzésre! hozzuk i t. érdekelt kü.öciég tudomására, hopy az elsdis nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb<ssgyobb tömegekben ia történik, a szériát, amim erre igényt tartó gazdik es hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitDaö minőségű gazdasági gépeket él eszközükéi, rendkívül alacsony árak es előnyös feltételek mellett beszerezel.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezőiködésrt-, mely egyenesen hozzánk cim-zendő, szívesen fognnk fel világosit is* al és árajánlat okkal szolgálni. Teljes tisztelettel
SCHLlCK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
Budapest, Külső vici-ut 29-37.
MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor Talódiak. ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét
aláírását tünteti fel. A Mai* A.-ÍS1* Ssldlltz-parsk tartói syózrhatisa a lesmtkacsabb gyomor- ss tl-testháHttlswk, gyomoriSrcs ís eyntnorhér, rőzzfttt szskrsksdél. májb sntalop, vér-tslslás. aranyér és a legkltlöobőzőbb sál setBBSéask ellea. e jeles hánssemek év-tiMd.k óu raiedig nagyobb elterjedést sserzett. — Ars agy lepecsételt eredeti de-bszsak I frt a. i.
Hamis itáso\'c törvényileg fenyittetnak.
\'MOLL\'-FÉLE FRANCIA
SZESZES SÓ s
CSak -kkOr Valódi —1 -indeKTÍk üveg MOLL ... v.j.ljetryét taatoti te) éi \' \' \' -i— \' „A. Hsll\' felirata nnozittal van lirva. A Mell-féle fran-ezUberazesz is ai nevezetesen mint fájtfaleeiosillapitö beddrzsöléal szar ... :.• csnz és a meghűlés egyé\'* következményei n-j! légin méretesebb népszer. — Eqy 6*c-«tt areslatl Üreg ira 90 krajezár._
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésse ¦ füzolyssvas szik.6.) A mindennapi szajtisztitasnil kalonöseo fontot banneiy kom gyermekek, mint felnőttek ssamara; mert e sxSjriz a fogak torábbi épségét biztoiitjs i egyszersmind ÓTSxer togfájás ellen. — Egy Mell A. védjftgyivel ellátott tívsg ars : 60 krsjozár.
691) FőszétkQldés:
Moll A. Qyófjysierész, cs. ás kir. udvari
Bécs: I., Tuchlaubeu 9. sz. Vidéki wegresBsléaek sspasta pss.aatásvét siellstt teljeslttstnsk-A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld AriGlf 88 Fia.
soocxsaQboc
szállító által.
Caak
4 frt S@ krajeárért
.szállítom viiátí-iirü
„BoHemla*
hnxóharmőnlkalmat, hosszn billentyűkkel és valódi ^yöngybarikáLkal. Ezen aarmooikákrjE.1- 11 réajbt51 álló kettős fúvója van, mely részek elputt-titnatian fémsarkokkal vannak ellátva.
k bangók egyes lemezeken vannak, melynél fogva a barmonikáknak pompás orgonaszerQ hangjuk van.
40 hangú. 2 reg. nagyság l5\'j3 — 33 cm. 4 frt 50 kr. 60 . 3 _ I B 17 — 34 , 5 , 50 kr. 80 . 4 _ n 171!. — 34\'í. . 6 . 50 kr. Önoktat&i iskola ingyen. Postadíj és c->omago!á-t 60 kr. Képei árjegyzék, ingyen.
C. A. Seliusfer, liarniQílí_a_éLZÍtÖ Markwieukirchen i/S.
SzéikQldés vámmentesen utánvéttel. — Átcserélés megengedve. Öiszeköttetéaek -ismételadókkal kerestetnek.
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
• „Barit Ital"
cimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
K apható Nagy- Kanizsa legtöbb füszerüzletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u. 12.
Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Berdin Márton faszerkereskedésében
ZENKE ZOLTÁN.
Nyomatott Iíj. "Wajdits József köbjmyomdájibin Nsgy-Saaissin.
\\
MAGI-KANIZSA. 1897. február 2
I
Előfizetem Ari JEf éu érre . . , 4 itt — kr
Fél int . . . . -> fn 50 kr 1 Heinéd*—* ... 1 frt S* kr^ .Kcyes axáai 16 kr. HIBDSTÉ8 E K j& sasábos petitsorbas. 7, mtioditor * > minden tovtbbi torén i kr.
NYILTTJ-&BEK [petit soronként 10 krert vétetnek |fel. Kincstar; il-eték minden egyesj hirdetésért 2Jü kr. _tet«ndó
XXXV.. évfolyam.
Alap szellemi rétiét ülető t__~i den közlemény* felelős szerkesztő Derére, az anyagi részt ületS k5s-{ leraécyek pedia; a kiadó ne-l vére címzetten Xagy-Eanksaraí bérmentve intéxendök.
Bénnentetlen levelek nem fogadtatnak el.
[üexlratok viasza nem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület11, , a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-táraiság", a .Kotori takarépénztár réazvény-támság-, • galambok iönkéntes tü.oltó-egylei*, a , nagy - kanizsai kisdeduerelő egyesölet* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a ,nagy-kamzaa. keresztény jótékony nőegylet*, „u. kanizsai irr. jót^ny nőegylet\', .szegények tápiotézete*, a .katonai badastyán egylet* a -soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai köj választ májának hivatalos lapja
HETEíNKiíNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES TARTALMÚ HETILAP.
ki egészség
Kagy.Kaniaaa, 1897. febr. 37.
Azt mondják róla, hogy az ember legdrágább kincse. Féltjük is, gondozzuk is, ápoljuk is mindnyájan. Már tudniillik azok, akik belátják, hogy az egészséget ápolni lehet és kell. Hanem azért mily sokan vannak, éppen a szegény sorsú lakosok közt, kik pedig alkalmatlan lakás vagy hiányos táplálkozás miatt sokkal fogékonyabbak a betegségek iránt, mily sokan vannak ép pen ezek közt, kik nem tudják egészségüket kellően ápolni.
Ezért terjed folytonosan a tuber kulozis és mellette még egy csomó betegség városunkban.
Pedig azon nem panaszkodhatunk, bogy városauk fekvése egészségtelen. Hisz még országos kolera járvány alkalmával se pusztított itt a betegség.
Miben találjuk hát meg a kedvezőtlen, majdnem rossz egészségi viszonyaink magyarázatát?
Sok minden mellett bizonyára azon nem törödömségben is, melylyel városi tanácsunk hosszú éveken át az egészségügyével szemben viseltetett. Állításunk mellett elégséges csak arra a végzésre hivatkoznunk, melyet Urunk 1897. esztendejének elsÖ hónapjában hozott a tanács a tuberkulózis betegség terjedésének meg-gátlása tárgyában. Ha az orvosok maguktól nem gyakorolták * volna évek óta már azokat az ovő rendszabályokat, melyek pontos megtartására csak most hivja fel Őket e tanácsvégzés, volna-e egyetlen család is városunkban, hol a tuberkulózis nem pusztított volna eddig? A betegség terjedését azonban az orvosoktól követett ovórendszabáiyok meg nem gátolhatták, mivel sok csa-
lád nem vette figyelembe rendeleteiket ? Nem lehetne-e tehát arra módot találni, hogy e rendszabályok végrehajtásának szorgalmazása ne bizas-sék éppen csak az orvosokra, hanem mellettük a rend őrsig szerezne érvényt rendeleteiknek ?
Azt hisszük, hathatósabb tevékenységre van szükség a közegészség térért is, mint sok más téren. S midőn a fönnebb idézett végzésben kifogásoljuk is azt, ami kifogásolni való, ugy üdvözöljük mégis e végzésnek kivált azt a részét, mely a közönség tájékoztatásáról intézkedik, mint jobb jövendő kiinduló pontját.
5 bennünket éppeu a végzés e része sarkai, hogy már is elmondjunk egyet-mást. Talán nem lesz fölösleges egy-egy megjegyzésünk.
Kifelé megyünk a télből. Megjön március és április változó időjárásával, mely ellen alig-alig védekezhetni, A sok szemét és piszok, mely télen át felgyülemlett, kóros kigőzölgésé-vel teliti meg a levegőt. Fájdalom, hogy bár városunk főbb utcáit elég tisztán tartja is a városi tanács, meg a szópitő-egyesület, egyes mellék-utcák, terek (pl a Széchényi-tér) és igen igen sok udvarok ttgy telítve vaunak szeméttel és piszokkal, hogy valóban itt volna ideje, hogy ez irányban a legerélyesebb intézkedések megtétessenek.
Mindezek könnyen ezer meg ezer bajnak, betegségnek melegágyai lehetnek.
Csatornázásunkat sem tarthatjuk olyannak, mely az egészségnek mindenképpen nem árthatna. Különben is rég megmondta rájuk ítéletét dr. F a y e r Náthán, közegészségügyi felügyelő, ki a szifonrendszer mellett foglalt állást. Különösen a Sugár ut csatornázását lehet kifogásolnunk, —
melynek oly csekély a lejtése, hogy csakem folytonos a benne álló piszkos víztartalom kigőzolgése. Kétes karból oldattal alig lehet itt. valamire menni.
A közvágóhíd fölépítését is mincj sürgetősebbé teszi a legújabb időjárás. Lapunk több izhen foglalkozott már ez ügygyei. Nem is térünk rá vissza, csak idézzük a Mészárosok és Hentesek Lapjának egyik legközelebbi számából ez ismertetését :
-Tudtunkkal a vágóhíd jövedelme 5000 írtra rug körülbelül s mégis a nagykanizsai vágóhídon oly botrányos állapotok uralkodnak, minőkhöz hasonlót még keresve is alig taiá unk. A ki egyszer meglátja azt az örökös vértócsát, erezi azt a dögletes bűzt és látja azt a düledező szűk fabódét és azt a határtalan ronda istállót, az Cdak csodálkozni tnd azon, bogy ezt a vágóhidat még nem tiltották be. Ls ez a szép rend nem mai keletű. Mi már 1894-ben felszólaltunk a kanizsai állapotok miatt (lásd Mészárolok és Hentesek lapja 1894:22 szám) de ugy látszik a kanizsai városi tanácsnak kisebb gondja is nagyobb aa ?ál, hogy a jó szóra hallgasson. Ivedig érdekes dolgok ezek: ,Á vágóbid — igy irtuk akkor — mely a vámon kívül van, igeu ronda és nehezen megközelíthető épület. Pocsolyákon át juthat csak oda az ember s rossz időben az ut is olyan mrserabilis, hogy alig lehet rajta közlekedni. — A vágóhíd padlózata csupa vér és piszok ; az istálló épület nyomorúságos. A padlózata tele trágyával, az állatok eleségét mégis kénytelenek ide lerakni, mert nincs más hely. — A kut rossz vizet ad, embernek tilos belőle inni. — Bőrszaritó, pacalmosó, hűtő, a lovaknak félszer, takarmánypadláí nincs.
— Gyöuyörü állapotok." Azóta, mióta e sorok napvilágot láttak 2 év elmúlt de Kanizsán minden a régiben maradt,csak a vágóhíd lett még rozzantabb. — Reméljük, hogy már nemsokára összedűl, akkor talán majd építenek másikat, mert ez időszerint, mint Zalamegye egyik irányadó lapjában a ,Z. K. ben olvassuk,
— mely szinte éles szavakkal ostorozza ezt a dolgot — nincs arra kilátás."
Kgy időben sokat beszéltek azon intézményekről, melyeket az erkölcs kárhoztat, a közegészség megkövetel. Azóta elhallgatott minden illetékes tényező és terjedt tovább fel-tartóztathatlaoul mind az a betegség, melyek ily rendezetlen viszonyok mellett, mint a minők e téren nálunk vanuak, elkerülhetetlenek. Statisztikánk e tekintetben a legszomorúbb. Mégis mi történt, ez állapotok megváltoztatására ? Semmi. Valóban itt volna már az ideje/ hogy e téren is minden bajnak eleje vétessék.
Városi tanácsunk jelét adta már, hogy érdeklődik a közegészség fontos kérdései iránt; városi kapitányunkban megvan az akarat és energia, — mi kell még, hogy mindennek kívánatos látszata is legyen ?
CsBndórségünk ténykedése.
(V. \'h) A mig nyugodtan álomra hajtjuk fejünket, mig pihenés ntáu üdén, mint a harmatban fürösztött növényzet, mnnkánk után nézünkj a törvényórei teljesitik soha sem nyugvó munkájukat. A lakosság erkölcsi állapota á megye déli területén még nem olyahi tiszta, mint a hólepel, de ha Összehasonlítjuk az előfordult büntettek számát és nemét az ezelőtt csak néhány évvel elöfordoJt bün-tettek és vétségek számával, akkor elismeréssel kell adóznunk a vidékünkön működő 15 őrsnek és parancsnokának tordai Sándor László főhadnagynak, kikre 10ŐÖ0Ö ember élet és vagyon biztonsága van bízva.
A büntettek közül legtöbbször fordulnak elő lopások. De ha a lopások indító okait kutatjnk, azt tapasztalhatjuk, hogy egy mostoha viszonyok közt élő lakosság, azt főleg nyomorból követi el. A lopott tárgyak leg-
több esetben élelmi szerek, amiket a tolvajok elköltenek, ugy hogy a bűnjelek hiányában a tetteseket sok esetbea ki sem lehet nyomozni.
Megyénk délvidéki területén még ezelőtt néhány évvel India bevándorolt páriái, a cigányok garázdálkodtak. Ma már el lehet mondani, hogy cigány Kanizsa környékén és a Muraközben nem is lakik, mert nem érzik magukat biztonságban. A közölt statisztikai adatok tanúságot tesznek lakosaink erkölcsi állapotáról:
Re n d b z o i g á la t 1653, ellenőrzőszolgálat 787 nyomozószolgálac 363, helyi járőrszolgálat 286, uti járőrszolgálat 217, találkozási járőrszolgálat 34, letartóztatás felszólítás folytán 10, segélyszolgálat 132, rabkiséret és őrizet 183, elővezetés 39, egyéb felszólított szolgálat 286 éjeliőrök ellenőrzése 295a, ˇasuti és hajó ügyelet 289, vásár és bucsu ügyelet 231, folyamátkelési ügyelet 2, határszéli ügyelet 26, pő?ta fedezet 4. Vétségek és bü n tett e k: Felségsértés előlordult 1, kiderittetett 1, feljelentetett 1. Hatóság elleni erőszak előfordult 5, kiderittetett 5, letartóztatott 33. fe jelentetett 3. Alkotmány elleni izgatás előfordult 6, kiderittetetír 6. letartóztattatok 10. félje leöletett 19- Hamisvád előfordult 1, kiderittetett 1, feljelentetett 1. Szemérem elleni büntettek és vétségei előfordult 1, kiderittetett 1, feljelentetett 1. Rágalmazás és becsületsértés előfordult 2, kiderittetett 2, fel* jelentetett 15. Ember élete elleni büntettek és vétségek: előfordult 13, kiderittetett 17, nyomozás alatt ál! 1, letartóztatott 12. feljelentetett 9. Testi-sértés előfordult 49, kiderittetett 48,, nyomozás alatt áll I, letartóztatott 11, feljelentetett 74. Közegészség elleni büntettek és vétségek előfordult 7, kiderittetett 7, letartóztatott 1, feljelenté tett 2. Magánlak megsértése, magánszemélyek által előfordult 3, kiderittetett 3, feljelentetett 4. Lopás előfordult 320, kiderittetett 265, nyomozás alatt áll 56, letartóztatott 151, feljelentetett 212. Rablás és zsarolás előfordult 4, kiderittetett 4 letartóztatott 7. Sikkasztás, zártörés és hűtlen kezelés előfordult 4, kiderittetett 4, letartó itatott 1, feljelen-
TASCA.
A Pliniusek százada.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Mikor az emberiség kimerül, rend-Bzeriot föladja magának a multat ismétlésre. Ilyenkor csak a szép bútorban, kőuyvkötésber., irodalomban stb. egyaráat, a mi régi. Divattá lesz, mint a manapság is, letépi régi irókrói a feledést aezta második szemfödelet," mert a tisztes véneég, a messze nagy idők zománca, „idealizmusa," érdekessekké te-zi őket.
Ezért választott-im tárca-anyagnak a két Pliníus rövid jellemzését Másrészt, ha felütjük könyveiket, előttünk áll mintegy bü tükörben az a század, melyben a világ Megváltója testet öltőit ezen & földön.
Az egyik, az idősebb PlíuÍU3 enciklopédikus, a másik, a futa! valóságos f-uilíetoaiata; tehát keresve sem találhattam volna jobb munkatársakat a Kr. u L század jellemzéséhez. Az egyik általános képet rajzol, a másik Bzinez; az egyik szobatudó-, a másik, a fiatal római azalonember.
Kísérjük csak figyelemmel életüket.
Az idősebb Plioius korán kelt későn feküdt. Keveset evett, de renkivüt sokat olvasott és minden; kivonatolt. .Nincs, úgymond, olyan rossz könyv, mely valamikép ne volna használható.11
Ez a, bámulatos szorgalom annyira lelkesítene, hogy még útközben is folyton mellette volt Íródeákja a jegyző-
| lábiával. 3 bogy az idő zordsága se ra-i bolbasson el semmit tanulása idejéből, .íródeákja kezét télen keztyübe buj-i tattá." Gőzfürdő után is, mikor trutiroz-i ták, (mert a rómaiak thermáiban fruti-rozó terem la volt, az u. n. unctoríum) diktált vagy olvastatott. Ugyanezt tette ebéd alatt ;a. Egyszer egyik barátja megismételtetett egy szót, melyet a fölolvasó hibásan ejtett. BÉrtetted nemde," kérdé az öreg Pjiniua. És midőn az beleegyezőleg intett, igy szólt: .Lám kÖzbeszÓlásoddai tíz verset vesztettünk!"
Halála méltó volt életéhez Mint Misenum katonai parancsnoka értesült a Vezúv kitöréséről. Hiába figyelmeztették a veszélyékre, ő közeiről akarta ; megnézni a tűzhányó működését De : meg ís lakolt tudásvágyáért: a kiömlő t füst megfojtotta. Mndezt igen szépen leirja az ifjabb Piinius Tacitashoz intézett megható nekrelcgjában.
Csakis az ö kitartó szorgalmával írhatta meg körülbelül 2000 szerző nyomán 37 könyvből álió .História natu riiUs-\'át, melyet Vespasián császárnak dedikált. Ajánló sorai magyar fordításban igy hangzanak:
.Ugyancsak föl x fejem, hoty a mit ?eked ajánlok, hozzád méltó legyen. No át hát a parasztok is csak leijei és sős, liszttel áldoznak az isteneknek, mert nincs tőmjénűk; hiszen sohisem volt i vétek a> isteneket tisztelni, akárhogyan ; történjék ia. az. Engem .s ez mentsen ... j A dolgok terméízete- illetőleg béleté-í ről vau sző ebben 2 muukébau. Nem
valami járt ct s nem is valami nagyon kapatos. Nálunk még senki sem próbálkozott meg vele: söt a görögöknél sincs egyes ember, ki mindezeket tárgyalná 1... A görögök encyklopae-diának mondják. Nem gyerek játék a régieknek uj azíntr az ujaknak érdeket, az elkopottakoak csint, a homályosnak világosságot, az elcsépeltnek kedveltségét és a kétesnek hitelt kölcsönözni.... Ha ez mindjárt nem sikerül ís, már
akarni is szép és dicső do\'og____Sok
olyan dolgot említenék, a melyet vagy ser. .. ismertek az elődök, vagy csak később hozott fölszinre az élet. Még sem kételkedünk, hogy a mi figyelmünket is sok elkerülte— Nem annyira ebbe a műbe vetem bizalmamat, mint inkább abba, hogy neked ajánlhatom. Ugyanis sok igen értékesnek tűnik fel, mert a templomnak van dedikálva." A természettudományok századá\'-nak magaslatáról, mikor mindent pozitív alapra fektet a kisér\'etezés, nem érdektelen beletekintenünk Piiniusnak ebbe a nagy munkájába, melyben csak a tőbbé-ke-vésbbe tökéletlen megfigyelés eredményeit olvassuk, a sejtelem és mithosz színezésében.
Igaz, hogy sokat vesződik Pyrrbus király bal lábának hüvelyk-ujj íval, Suila bozontos hajával, Zoroaszter fejelágyával, mely előre jelezve nagy bölcsesé-gét, annyira izgelt-mozgott, hogy — visszataszította a rátett kezet és sok más csodálatos dologgál; — de találunk nála számtalan jellemző, a kort I élénken megvilágító vonást is, csakhogy
majdnem miodig mesés szövetbe burkolva. Ki kell bontanunk ebből a pólyából, hogy rátaláljunk a csecsemő tudásra.
Vanuak korszakok, melyek mint a mesebeli ökörszem a sas hátán, az előbbi századok eredményeinek magaslatáról is alig tudnak valamicskével feljebb emelkedni, eredetit nem produkálnak. A Kr. u. I. század is ilyen kérődző volt.
Eanek a reproduktív korszaknak ,élő és mozgó könyvtára" az öreg Pliníus. Méltán mondhatták róla:
.Mire való a sok könyvre! terhelni a könyvtart, Hogyha az egy Plinini állhat a többi helyett,"
Valóban nyelvész, botanikus, földrajzzal vagy műtörténelemmel foglalkozó, orvos, épitész stb. egyaránt érdekkel forgathatja.
Azonban ez\' a sokoldalúság és térje-delmesség természetesen nem jár mindig a kritika ösvényén, gyakran tév-utakra csap, sőt akárhányszor egészen a nevetséges mesgyéjéhez jut.
Egy két adat mindennél jobban megvilágítja állitásuokat
.Paphos szigetén van egy Vénus-tem-ptom, — melynek udvarára sohasem esik eső-* .Indiában- a akiapodák-nak akkora talpuk van, hogy nagy hőség idején csak hanyatt feküsznek, talpukat használva napernyő gyanánt; az asszonyok lába ellenben oly pici, bogy veréblábak*-oak nevezik őket.
„ A crustumini fű otthon ártalmas, másutt egész jó".
¦ .lilyriábaa a hideg vizek Tóié tar-
tott\'ruhák meggyulladnak. „A borostyán törzsébe, a tengeri borjú bőréből készölt sátorba, meg a sasba nem üt a menykő stb.=
Mondanunk sem kell, hogy ma már dajkameséknek tűnnek fel ezen hajdanában tudományszámba menő naivságok.
A földről azonban va\'óságos költői emelkedettséggel ír.
.Kegyes, szelíd, engesztelékeny anyának és mindnyájunk szolgálóleányának" moodja, kinek jó jágával oly gyakran visszaélünk. „KiásBuk, úgymond, szivét, hogy ujjunkra ékkövet rakhassunk! S hány káz elfárad, mig egy újra gyűrű kerüli"
Igy változik nála mese, való és költészet.
A milyen komoly tudós az öreg, épen oiyan könnyed tárcaíró a fiatalabb Plioius. Léváiéi kőiül, melyek a Kr.^u. I. század mondhatnám precieux zamatát hordják magukon, akárhány cdinos feuij-leton. Könnyedén tárgyalják a napi eseményeket, tőrvényszéki ügyeket és szónoklatokat. Sok helyütt a törvényszéki napló benyomását keltik bennük. Nem csodálhatjuk, mert korának legkeresettebb ügyvéde volt. De a művészetekről, irodalomról, táraas összejövetelekről sem feledkezik me^. Valóságos folyóiratot pótolnak ezen levelek, mint nálunk Kaziocíék idejében.
Mert tudnunk kell, hogy az akkori politikusoknak sokkal nagyobb szükségük volt « levelezésre, mint a mostaniaknak. Aproconsul, a ki Rómából valamely távoleső tartomány kormányára távozott, na-
IIIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. FEBBDÁE 27 én.
tetett 5. Jogtalan elsajátítás előfordult 23, kiderittetett 28, foljelentetett 27. Orgazdaság és bűnpártolás előfordult 78, kiderittetett 78, letartóztatott 6, feljelentetett 85. Csaiís előfordult 3, kiderittetett 3, letartóztatott 2. íeljeleutetett 1. Okirat hamisítás alófordult 2, kiderittetett 2, letartóztatott i, feljelentetett 1. Másvagyonának megrongálása előfordult 6, kiderittetett 6, .feljelentetett 9. Gyújtogatás előfordult 8, kiderittetett
i 8. letartóztatott I, feljelentetett 2. Foglyok megszöstetése előfordult 1, kiderit-tstett 1, feljelenteiett t. Fegyveres erő elieai büntettek és vétségek előfordult 4, kiderittetett 4, letartóztatott 4. Pénz és értékpapírok hamisítására vonatkozó kihágások előfordult 2, kiderittetett 2. feljelentetett 2. Közbiztonság elleni kihágás előfordult 9. kiderittetett 8, nyo-
. uiozás alatt áll 1, leijelentetett 9.
Az első dönts lépés.
. Mult számunkban már őrömmel emeltük ki, hogy bontják az iskolát. A polgári leányiskola bontásáról volt szó. Akkor elhallgattok, hogy milyen hiób-hírek keltek szárnyra a gimnáziumról, melynek boatasát is olyan epedve tárjuk. A szárnyra kelt rossz birek mindenkit levertek, miaor ugyanis arról Tolt azé, hogy gimoázuimunknak oly rég várt és oly rég sürgetett építése ismét eiódáztatik. Mind e leverő birekkel szemben ma már megadta a városi tanács a legmegnyugtatóbb cáfolatot ezen leiratával, melyet dr. Pachinger Alajos gimn. igazgatóhoz intézett, melyet sie tünk szószeriní közülni:
744/97. Főtisztelendő Pechinger Alajos, fógimn. igazgató nrnak helyben.
Folyó évi jan. 12. 13. sz. a. ktlt átiratára tiszteletlel válaszolom, hogy a főgimnázium kiépítésére vonatkozó tervek elkészültek, most szakértői fölülvizsgálat tárgyát képezik és arcút ezen felülvizsgálat befejezve lesz, magas iüiniszveriumuál jóváhagyás céljából be fog mutattatni.
Ugy én, mint a városi képviselők mindent elkövetünk, hogy az épiíési ügy minél hamarabb foganatba vétessék.
A kilátások jelenben ng7 állanak, hogy ez óv során az északi és déli oldal vétetnék monkába, vagyis a tanulásra szánt helyiségek: hogy pedig ezek idejében elkészülhessenek, nagyon kívánatos volna, hogy az építkezés május közepén, de legkésőbb jnnics elején megkezdhető legyen, valamint hogy az "új-szorgalmi időből is a szeptemberi hónap a munkára megnyerhető volna.-\'
Az építkezési ügyet nagyon elő-mozditanáhogyhaaFötisztelendó igazgató nr saját hatás körében már most oda törekednék, hogy a tananyag akként végeztetnék el, miszerint ezen előző egy hónap megnyerhető lenne és ez érdemben a felsőbb hatóságot is informálni szíveskednék.
A városi tanács Nagy-Kanizsán, 1897. febr. 20. Vécsey s. k. polgármester.
gyon érezte, bogy teljesen megvált a politikai élet szinterétől, a „fórum napvilágától.\' Kaptak agyán egy acta d i u r u a nevü hivatalos lap féle tudós sitást, mely maglehetősen bágyadt tudósítást hozott a népgyűlésekről, hozta rövid kivonatban a fórumon tárgyalt híresebb pőrőket, a légköri tünemények és csodák pontos leírását; de mindez nem elégíthetett ki egy proconsulL És épen azért, hogy a hivatalos lap hézagait pótolják, fizetett tudósítókhoz fordultak, kik — akárcsak a mai újságírók — nyakukba vették, a várost, felszedték a mit az utcákon láttak éa hallottak, azután a kíváncsi vidékieknek leírták a friss pletykákat és piaci élceket. De még ez is kevés volt a Romától távollévő politikusoknak, kik az események szin-vootlán akartak maradni. Tehát barátaik közül kellett tekintélyes, jól értesült és megbízható embereket kiválasztaniok, kik bevezetlek őket mintegy a* intéző körök Ürmeibe és kihallgaltatták velük titkos beszédeiket.
Ezért oly fontosak az ezen időből való levelek. Mert ha egy-egy jelentékenyebb ember pl. P1 i n i u a m i n o r, leveleit olvassuk, az egész kor elvonul olőttünk élénk világításban éa mi mintegy látogatást teszünk az egész előkelő társa-
Telt széksorok, félsikerek éa sikerek és egy nagy reklám jellemzik a legutóbbi színházi hetet. Fenyő Rózsika a társulat azubrettje betegsége miatt kénytelen volt szerződését felbontani és elhagyta varosunkat, mielőtt Őt megismerhettük volna.
Pénteken: Szigeti József ötletes darabját a .Csókon szerzett vőlegényt" adtak. Pajor Emília (Abrai Irén) ez este is megérdemelt tapsokat aratott Figyelmet érdemeltek még szép öltözékei, s bár ezek csak külsőségek, de finom, nemes ízlésre vallanak, a mit minden színésznek korán kell elsajátítania. A darab sikerét Szalkay, Dnnai és Tolnainé élénk játékukkal nagyban előmozdították.
Szombaton: „Fatinica* került szinre kissé laza előadásban, a mi szépet és kedveset élveztünk, azt csupán Pajor Emiliának éa Köveai Albertnek köszönhetjük.
Vasárnap délután .Petőfi életé-"t adták. A címszerepet Deési A. játszotta azépen.
Este: „Ember tragédiáját" mutatták be. A jó akaratnál egyebet ez előadásnál alig dicsérhetnék; de mi még is, egy kissé nevetségesnek tartjuk vidéki kicsi színpadon Madách e remek költeményét. A dekoráció, ha túlságba megy, mindig csak hátrányra válik egy jó drámának. A jó dráma már [önmagában szép képet nyújthat jó szereplök kezeiben, itt a kiállítás, a diszletezés csak keret a képhez. De bármennyire erőlködünk is, nem hihetjük, bogy a Shakespeare idejében ugyan oly hatást értek el a színészek a diszletezésael, mint manapság. Egy üres vászonra ha még oly nagy betűkkel is írják rá, hogy ez itt a „Tower," a közönség mégis csak az üres vásznat látja maga előtt Igy vagyunk mi vidéken az „Ember tragédiájával." Hiányzik a kellő berendezés és meg kell elégednünk, ha a tizennégy Bzin helyett csupán nyolca t-kileocet játszanak el és ezt is persze, iszonyatos nagy húzásokkal, Deési A. (Adám) gyenge volt erre a nagy szerepre, és kár is neki ily korán ebhez hasonlókat tajQulnia.Ádámbozal&pQÍresz-letes tanulmány, nagy rutin szükséges és ez benne fiatal, két három éves színészben nincs és nem is lehet még meg. Majd ha már kisebb szerepeket jól játszik, akkor is előbb csak olvasgatnia keli még Madáchot. D o m b a y (Lucifer) maga mondja szerepében, bogy ki ő.:
.Igen, erősele közt a legnatalmaab Ki ottan álltam aa Ur trónja mellett. 8 legszebb dicséből oaatályom kijárt!"
De ezt már nem hittük el neki semmiként Hinyzott belőle a hideg méltóság, ax érzés nélküli fagyos S7ámitÓ nyugalom, mely csak egy gúnyos ajkbigygyesz-téise! mosolyog a dőre emberen mondva:
..... Mi jó az értelemnek Kacagni ott, hol ssivek megrepednek."
Egyik legnagyobb hibája, hogy két szót nem tud elmondani anélkül, bogy a kezeivet félköröket ne rajzolna a levegőben. Mellesleg meg azt is elmondjuk, hogy.v Madách elég szépen irta ínég darabját, és igy korántsem lehetett neki arra szüksége, hogy elferdítse az ép jámbusokat, sőt az első szinben még az értelmi Összefüggést ia- Szirmai Jozefin (Éva) igy egymagában tehetsége
Természetesen P1 i n i a s levelei is hízelegnek a császárnak. Hiszen tudjuk, hogy ekkor a tömjénezés irodalma virágzott.
Ugyanis a lezajlott véres polgárháborúk után élni, élvezni siettek az emberek. A legrövidebb ut-mód volt erre a császári udvarba való furakodás. Feltűnni, a császár figyelmét macára vonvs zsíros hivatalhoz jutni, a kapott jótéteményt áradozó szavakban megköszönni: — voltak az irodalmi törekvések és carrier pontjai. Lehetett-e má:. ilyeu körülmények között az irodalom, mint tömjépe-zés, dominálhatott-e mái, mint a felületes encyklopaediamus?
Ezen szálakból van axőve Pliülua minor írói egyénisége is. De valljuk meg hogy ő becne legalább megtaláljuk nagybátyja, az öreg Plinius Örökségeképen a tudományok iránt való őszinte lelkesedést éa a bámulatos szorgalmat.
Nagy lelkesedéséről taauskodnak következő sorai is: „Ebben az évben gomba-módra szaporodnak az írók. Az egész áprilisban alig volt nap, melyeo valaki ne olvasott volna föl. Gyönyörűségemre van, ha a taoulmányok virág zanak és az emberek bemutatják szellemi termékeiket, jóllehet a hallgatók nagyon lassan szállingóznak az előadásra.Jelen test tépetnek magáknak, liogy belépette-
mellett sem matathatott valami nagyot Az epizódok alakok voltak még a legjobbak. Szepesi (Péter apostol) szépen mondta el szerepét. Az angyaluk közül pedig Rabi Erzsi és Marosi Adél voltak jók.
Hétfőn: Hevré „Nebáatsvirág\'-ábafl egy ici-pici kis esubrett mutatta be magát először. A közönség szívesen fogadta a baba arcú aranyhajú kis énekesnőt kinek a tehetsége arányban áll alakjával. — Ligeti Józaikának bizony korán le kell arról mondania, hogy valaha énekes primadonna legyen. Egyénisége sokkal inkább megfelel a naiv leánykák szerepeinek. Hangja alig van, bár ax a kicsi elég kellemesen csendül, de egy énekesnő hang nélkül annyi, mint egy képviselő mandátum nélkül, ugy gondolom, igy mondja ezt valahol Kövesi Albert is, ki Celesztin szerepében aratett ez este nagy sikert. Érckővi (Champlatreau Ternad) és Tolnainé (fejedelemasszony) ügyesek voltak. Az est félsikeréhez nagyban se gédkezett még H e : é c y i (Loriot őrmester) én Szope a i Gusztáv (őrnagy)
Kedden: először mutatták be nálunk Bisson kitűnő vígjátékát ,A z államtitkárt." A közönség jól mulatott a Bikerült darabon, és a rendezésért nem mulasztjuk el Dombait dicsérni. A darab meséje, a mai modern, századvégi idők képét mutatja be találóan. De ia Mare, (Dombai) államtitkár a belügyminisztériumban, privát foglalkozására pedig egy blazírt, fakó arcn, félig már elenyészett rue, kinek,\\elaszott petyhüdt idegeit azért még mindig lázba hozzák egy-egy protekcióért esdeklő hivatalnok szép nejének formás idomai. Családi Összeköttetésben áll majdnem valamennyi alantos hivatalnokával, csupán Lambartin, a vasfejű (Deési) dolgozik már tíz év óta szorgalmasan a minisztériumban és nem jut előre. Pedig neki is van felesége. Maroollesné asz-szony (Tolnainé) fiatalabb kedves leánya, a szép Gílberte (Rabi Erzsi) sz ő neje. Igen ám, de őt nem ismeri az államtitkár ur. Egy alkalommal Leodillae (Setényi) az államtitkár unokaöcscse, ki ugyancsak nagy Don Jüan hírében áll, az utcán megszólítja Gilbertet, ahogy egyedül hazafelé sietett. Elkiséré lakására és itt azt az ajánlatot teszi, hogy forduljon a szép asszony bátrán az ő nagybátyjához, ugy férje el fogja nyerni a most üresedésben levő al-prefé állást Lambartin, a férj persze ebbe sehogy sem egyezek bele, mert tudja hogy az államtitkár csak egy hitvány kéjenc, ki a hivatali emelkedésért cserében a becsületét fosztja meg Összes alantosait ö becsületes tiszta lelkű ember éa erősen hiszi, hogy vannak már arra egyéni érdemei, melyek őt méltányosan felemelik. Marcallesné asszony persze nem nyoghatik. ö minden áron az al-pre íébé anyósa kivan lenni. Elmén maga az államtitkárhoz, de a hogy kilép a hivatalból, újból nyilik az ajtó. — Itt legérdekesebb a darab. Mindenki azt hiszi, hogy Gilberte fog belépni, de helyette egy másik szép asszony jő be. saját nővére Susanne (Marosi Adél) ki már egy óv óta özvegy. A darab csak itt kezd igazán érdekessé válni. Susanne ugy mutatja be magát, mintha ő Lambartin ueje lenne. Az államtitkár szép lassan belemegy a. kelepcébe. Szerelmet vall a szép Özvegynek és mikor Lambartin kinevezése után, meglátogatja vidéken az uj megyefőnök házát, hogy a szép asszonytól az ígéretet megkapja, — derűi csak ki a titok. Ö valót hiszi
már a fölolvató. elmondta-e már a bevezetést, vagy végén jár-e már előadásának? Akkor aztán megindulnak, azonban még mindig elég vontatva .... De ha aztán ott maradnának 1? A vége előtt ebomfordálnak, egyesek titkon, mások egész szemtelenül 1 Szorgalmát bizonyítja, hogy jegyzőkönyvét mindenhová elvitte, még a vaddisznó-vadászatra is. Hogyha a tarisznya üres marad is, a jegyzőkönyv legalább tele legyen."
Azt is észlelhetjük Plmius minomál, hogy szereti adni & könnyed írót mintha azok a szépen csiszolt levelek elak agy a kabátzaefcből vagy mondjuk toga ráncaiból hullottak volna ki, pedig akárhányan érezzük a vérit ék-szagot, akárcsak a mai tárca-Íróknál.
S ha alaposabban belemélyedünk a két Piinius müveibe, még sok érintkezési pontot találunk a Er. u. L század, az imminens seneetns" jelzővel ékeskedő időszak és korunk kőzött.
S esnek a rokonságnak sokkal mélyebb az alapja, mint sem gondolnók. Ma is olyanfélp motívumok szerepelnek, ma is a hízelgés csúszik be legkönnyebben a szivek\' ajtaján és ma napság is a szorgalmas törpét grassálnak.
N—s.
most cselnek, mely mindjobban összecsavarodik körülölt*, míg végre is fogva marad éa nőül kéri az özvegyet. — D o m b a y ez este eltalálta a sws-pének alaphangját Ügyesen ad . i szürke lelkű vivőit, ki a sok szermmi kéjtől szinte már mege-.ömörlött és érzi, hogy mily nyo^íoraltan pocsékolta el ifjúságát és az "átmenetnél, hol a szép özvegy iránt szerelemre gyulladt °em túlzott, nem kereste ax ily szerepek hatásvadászó vastag körvonalainak ecseteléseit Csak a kezére tudna egy kissé jobban vigyázni.Tulsokatmozgatja azokat de EOhsemelég, kőz vétlen Q. R u b i Erzsi és Marosi Adel csinosak voltak éa jót megfeleltek nehéz szerepeiknek. A sikerhez nagyban hozzájárultak még Tolnainó, Máoyai Aranka, Hetényi Eleanér, Deési A., Dunai Árpád, Szepesi Gusztáv és Várdai.
Szerdán estére szóit az elől emiitett nagy reklám: „Dombainé fellépte." Sző, a mi bzó, felléptek már nálunk nagy művészek, de korántsem használták fel még eddig a színházba édesgetés eme kissé nevetséges módját. Dombainé közepes tehetség, akár a társulatnak sok más tagja. Volt taps, de azt hisszük, ez inkább Dombainénak a „bérlet csinálónak", mint a színésznőnek szóit. A közönség kissé boszankodott, mert elvégre is nagy türelem kellene még ahhoz is, hogy két igazi művészt hallgassunk egyfolytában két órán át Dumas: „Egy pohár v i z*-ében Dombainé ugylátszik csupán az á mollban kiejtett: áh I és ah kai akart hatást elérni, de a hisztérikus asszony alakitásánál a finomabb nHangzókat teljesen elejtette. Szigeti : „K o-1 o a t o r b ó l*-jában már inkább megállta helyét. Mindkettőben Dombay volt a partnere, kinek bár ügyesen alakított, mégis meg kell rónunk éneklő szavalását E két kis apróságot még egy harmadik követte és az előadás egy negyed tizenkettőkor ért véget
Csütörtökön „Durand és D u-r a n d" ment másodszor.
Pénteken „Az arany ember1- került szinre zónaelőadáaban, mely előadásra még visszatérünk.
GÓSÁN.
B i r » t .
dalommal és igy az „Irodalom és művész pártoló egyesüle." nek megalakulásától egész feloszlásáig ö volt az elnöke. Maga is ügyesen kezelte & tollat, és tárcaközleményei e lap hasábjain jelentek meg, melynek egyik legrégibb dolgozótársa volt s még elköltözése után is a nyári azezonbar., még az utóbbi időben is \'felkeresett bennünket egy-egy sikerült szép „fürdő levéllel."
— A Bank egyesület közgyűlése. A nagykanizsai Bankegyeaület részvénytársaság e hó 20-án Karcag Béla igazgatósági elnök elnöklete alatt tartotta 23 ik évi rendes közgyűlését, melyen 24 részvényes 319 részvénynyelés 229 szavazattal volt képviselve. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére Scherz Rickard és Szakitsch Zsigmond kéretvén fel, előterjesztetett-az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentés, melynek tudomásul vétele után, a közgyűlés elhatározta hogy a mérleg szerinti frt 14099-47 tiszta-nyereményből 14000 forint illetve részvényenként 7 forint (7- százalék) fordittatik az osztalék kifizetésére., 99.47 frt maradvány pedig uj számlára iratik elő. Az 1897. április i - én ese dékes 23. számú részyény-stelvény már e hő 22.-től kezdve kerül beváltásra a társalati pénztárnál. A sorrend szerint kilépd két igazgatósági tag: Lőwioger ígnac és Weiser Józaef újból megvá-laazíatotí. A felügyelő bizottságba választattak: Ebeospinger Leo, LŐwy Adolf és Blankenberg Vilmos; utóbbi Schniidt Frigyes be\'yébe. kinek a zalavármegyei gazdasági pénztárnál elfoglalt hivatalos állása összeférhetetlencé tette a felügyelő bizottságba való újbóli megválasztását.
— Uj vicinális megyénkben. E hó
15-én tárgyaitatott Mándy miniszteir tanácsos elnöklete alatt \' Budapesten a Tapolca és Keszthely közt építendő vasút ügye. A vasút 790000 forintba kerül a kincstárnak járó. a tartalék alapra befizetendő és-a keszthelyi állomás tneg-nagyobbitására fölvett költségekkel együ: t. A költségekhez Tapolca 30000 a\'keszthelyi vasúttársaság 5000, a községek 3000, a megye 65000 forinttal járult Keszthelytől pedig 20000 frtot várnak az engedményesek. A vasút kiépítését 1898-ra tervezik.
— á vármegyei millennáris közgyűlés határozatai. A vármegye 1896. évi májú? hó 11-én tartott milleooáris közgyűlésének határozatai jóváhagyás végett a belügyminiszterhez fel terjesztetvén, onnan a napokban érkeztek vissza. A miniszter a közgyűlésnek a vármegye két felejthetetlen emlékű nagy fia: Deák Ferenc és Csányi László születés házának emléktáblával való megje lőlése tárgyában, a vármegye bárom főgimnáziumánál a nagykanizsai, — keszthelyi és egerszegi főgimnáziumoknál egy-egy 200 frtos ösztöndíj létesítése tárgyában hozott határozatait jóváhagyta, valamint, bogy a millennáris év a vármegye, tisztviselőinek három szolgálati évbe számíttassák be, míg a körjegyzőknél a millenaáris évet két szolgálati évbe engedélyezte beszámíthatni nyugdíjaztatások alkalmával.
— A Svastics-Csesznák-ügy epilógusa. A zalaegerszegi kir. törvényszék tudvalevőleg vád alá helyezte Csesznék József ügyvédet, a kit az ősszel Svastics főhadnagy az utcán megtámadott Csesznék József Ügyvéd revolverrel védte magát a a kifejlődött tusában a főhadnagyot balálra sebesítette. Svaatlcs a kapott sebek következtében meghalt; a törvényszék Csesznék Józsefet halóit okozó súlyos testi sértésért vád alá helyezte. Csesznék föllebbezéae folytán a győri kir. tábla büntető tanácsa tegnap fog lalkozott az Ügygyei és hosszas; tanácskozás után mindenben magáévá tette az előadó javaslatát, a" mely Csesxoák elle -nében a további eljárás beszüntetését mondotta ki. A királyi tábla a jogos Önvédelmet ebben az esetben feltétlenül beigazolva látta.
— Dr. Farnak László szabadkai ügyvéd, ki még néhány év előtt városunk egyik köztiszteletben álló kedves tagja volt — mint velünk tudatják, — a napokban 34 éves korában meghalt Fárnek László távozásakor sok kedves emléket hagyott maga ntán városunkban és igy\' anná< inkább Őszinte részvétet keltett mindenütt halál híre. Előszeretettel foglalkozott minden időben az iro-
— Kinevezés. Az igazságügy miniszter Horváth Antal, győri kir. törvényszéki segédtelek könyvvezetőt a jals-egerszegi kir. iörvényszékhez telekköayvvezetővé nevezte ki.
— Uj vonat hozzánk. A kesztnely-baiatoa-szent-györgyi helyi érdekű vasút igazgatósága e hó 14 én tartott üléséből felterjesztést intézett a déli vasul igazgatóságához, az íráot hogy a Balaton-Szent- Györgyről Nagy-Kanizsára reggel 7 órakor índtt\'ó tehervonatot néhány személyj-F-állitókocsival kevert vonattá alakítsa át \'azon célbó1, bogy azon a közönség a reggeM órákban utazhassák Nagy-Kanizsára. Miután ezen kevert vonat létesítése tárgyában a keszthelyi kereskedők társulata, valamint a soproni kereskedelmi és iparkamara is kellőleg indokolt kérelmet s illetve fel (erjesztést intéztek a kereskedelemügyi miniszterhez, alapos reményünk van arra, hogy a déli vasat igazgatósága ezen, Keszthely város és vidéke közönségére nézve oly kiváló fontossággal bíró i vonatot, a legközelebbi napokban már megindit-tandjá.
— Országos tor na verseny. Az !897-évi országos tornaversenyek június hó 6. és T-ik napjaiban Székes Fehérvárott Tartatnak meg. A közoktatásügyi miniszter leiratban értesítette a székesfehérvári tankerület főigazgatóját, hogy az ott megtartandó tornaversenyeken a budapesti, győri, pozsonyi és székesfehérvári Un kerül etekben levő középiskolák tanuló ifjúsága vesz részt. A város ifja vendégei ünnepies fogadtatására nagy előkészületeket tesz.
— Közgyűlések. A sümegi népbank — mint tudósítónk irja — február 6-án tartotta Bánfi Alajos részvényes elnöklete alatt rendes éri gyűlését, a takarékpénztár GrömÖrey Gáspár elnökletével pedig 14 én. — A népbank egy millió furgalma után 4690 frt 66 kr. tiszta nyereményt matatott ki, melyből a tartalékalaphoz 938 frt 13 kr., nyugdíjhoz 100 írt, jótékonycélra 52 .frt 53 kr. osztalék részvényenként Összesen 3600 frt állapított meg a közgyűlés, mely igazgatósági tagnak Tiborcz Istvánt választotta. — A takarékpénztár forgalma 3,570 774 frt 30 kr, tiszta jövedelme 9864 frt 48 kr. — Osztalékul fizet 17 frt tartalékalaphoz csalói : 1775 frt a nyugdíjhoz 4257 frt rendelkezési számlán 202 frt 34 kr.. jótékonycélra: 150 frt jövő évre nyeremény átvitel: 512 frt 24 kr. Darhay Kajetán
X1VXL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. FEBRUÁR 27-éo.
alelnök tekintettel 70 éves korára tiszt-ségérő! lemondott; a közgyölés őt örökös tiszteletbeli igazgatósági tagnak választotta. Helyette alelnök lett Eitoer. Zsigmond, a felügyelő bizottságba drJ Székely Bódog Ügyvéd, az igazgatóságba pedig Rizner Ferenc urodalmi pénztáros, választattak mee.
— Mozdonyvezetők balja, A XIX. század egé>z tecbn-ikájável csinálták meg ezt a baít/-** vasutasok Jelző póznák intettek i§énk a magasból és egy lámpa sem volt tilosra állítva. Szabad volt a pálya A lerem haugyabolyboz haaonli-tott. Már kezdetben is olyan nyüzsgés volt, bogy a nem Uncolóknak csakhamar a teredből ki kellett takarodniuk. De aztán meg kellett nézni ezeket a mozdonyvezetőket bogy milyen gyorsvonat-aebett-éggel forgatták párjukat a termen keresztül. A táncot Járos fütöbázi al főnök, Wittenberg Ignácné fÖmér-oökné lady patronesse-szel kezdte meg. Ez volt az áTialános jel a táncra. Á rendezőség szuverén szakértelemmel és ügyességgel rendezte az egész táncmu-!at ágot, melyen a mérnöki karon és a mozdonykezelő személyzeten kívül Nagy-Kanizsa színe java volt jelen. Jelenvoltak asszonyok: dr. Blau Simonné, Blau Lajosné, Breuer Mik f áné, Csóka Ferdinándné. Emrich Gyuláné, Fribisz Károlyné, Fekete Józsefné (Mura-Kereaztur,) Fojta almosáé, Filipovics Ferencné, Gulyát Károlyné. Gross Lipótné, Glesingerné [Tescben] Henz Jánoscé, Kiss Sándorné, Harang07Ó Józsefné Harangozó Iatváoné, lüatkó Jánosné, Jakoby Fülöpné. Kremmer Mihály né, Krippel Józsefné, Klein Jó zsefné, özv. Komloaíoé, Kobn- Adoltné, Keberliog Jánosoé, Klein Ignácné, Kraus Fü.öpné, Koch Ignácné, Loser Józeefoé, MoLdscbeiu Iaréné, Moschammer Ká-roiyné, Mison Jánosné. Mukki Andrásné, dr. Neumann Edéné, Ntumann Józsefné, Neuhezz Lajosné, Práger Béláné, Padár Mártooné, Ptsznberger Ferencné, Perger Jánosné Pregleg Jánosné, Paaqualeti Gyuláné. Pollák Mórné, (Szombathely) Polm Péteroé. Péter Lajosüé, dr. Rothschild Samuné, özv. Rosenfeld Samuné, Roaenfeld Vilmosné, Ríedelmayer Emília, Rabiuek Sándorné, Szabó Antalné, Stern I. Mórné, Sommer Ignácné, Sü-megby Lászlóné, Stick Ferencné, Steiler Aotalué, Schweinsker Ferencué, Stein r Mihályné, Szojkovica Ignácné, Tölösy Péteroé, Tizedes Ferencné, Torek Gézáné, VeÜandics Józsefné. Vidor Samuné, Yrabel Antalné, Viola Kálmánná, Wittenberg Ignácné, Wernig Henríkoé, Woachitz Ottóné, Wojcsihofjky Ottóaé, Zelenák Antalné, Zampa Antalné. Leányoki Blau nővérek, Brínner Mariska, Brüller L:ka, Bodis Gizuska, Egyed Emma, . St«tler nővérek, <}old berger Károlín, Heuz Vilma, Horváth Mariska, (Zala-Egerszeg)\' Hess Hermina, flirschl Frída, Hollerheim Karolio, Hlatkő Mariska, Keasier Irénke, Koltarcsek Erzsi, Koho Rózsi ka, (Csák-Berény) Koho Róza, Kreibich Cilii, Keliner nővérek (Bpeat) Kohn aüc-í, Kolmán Ilona (Marcali,) Kohn Berta, Keilermann Janka, Kucsera Annácska (LégrádJ Klapper Szidi, Kol-laríts Böske, Ludis Róza, Merz Margit, Noll Józaa, Preieg Anoa, Pintér Róza, Ross Teréz, Szaváry Mariska, Steiner Rózsi ka (Bpest,) Scheiber nővérek, Schreiber Katica, Singer Berta (Orosz-tony,) Sommer Berta, Siabó nővérek, Stetler Mariska, Stocker nővérek, Haal Róza, Terateoyák Ida, Veruig nővérek, WinkterMariiki, Winkler nővérek Wejsz nővérek, Weisz Ilona stb.
— Thálln mulat. Csak ecj két nap
még, aztán Karnevál ur ó kegyelmessége beadja lemondásáL De mielőtt eleirat-nók, még egy rendkívüli estén velünk fog mulatni, melyet a színészek rendeznek az ö tiszteletére hétfőn, március hő lén a .Polgári Egylet" nagytermében nagy szabású álarcos bált rendez, S/il-kay azinlársolata. A humoros\' program, már előre biztosítja azt, bogy a bál fényesen fog sikerülni. Szerep jut az estélyen • társulat összes tagjainak. Kosztümöket a színháznál csekély összegért lehet szerezni. Belépti díj 1 írt. Az estét a következő műsor fogja betölteni: 1.) Nagy nyitány: előadja: a zenekar. 2. A repülő paraszt; előadják: Szepesi G. és Rákos. 3.) Affendakisz szökése, nagy opera paródia 2 képbea. Irta: Setényi Dömény Elemér. 4.) A három pap, monológ -előadja: Szepesi Gusztáv. 5.) Nagy olasz opera ária, éneklik: Ligeti Józsi és Hetéoyi Elemér. 6) Faraangi kuplék, énekli: Kövesi Albert. 7.) Az öngyilkos mouolog, előadja: Hetényi Elemér. 8) Magyar Jambo társaság: Mányaí Aranka; Turi Mariska, Kovácsics Kornél, Deéai Alfréd. 9.) Deklamáló automatz. 10) Kuplék, énekli: Hetényi Elemér, il.) A savoyard és majma vagy • majom hipnotizálása, előadják: Dunai « Deési. 12.) A nő és férj- F*rsangi kaplék: előadják: Pajor Emili a és Szálkai
Lajos. 13.) A nagybőgő búcsúztatása | fanéiig végén irta: Hetényi\' Dőmény | Elemér, u.) Mouolog előadja: Dombai, lőj A Barisaon leányok ének és táncban : Szálkai Lajos, Hetényi Elemér. Duoai és DeéVi. 16.) Cameval herceg felvonulása. Záradékul .képviselő választás" lesz a jelöltek programra beszédeivel, jelöltek: Lengeoatfalvi Kotli Zir-zabella (Tolnainé) Vigyázó Laci (Dunai) Sanyarú Vendel (Ktreszteai) Hazafi Verái János (Hetécy: Eiemér.)
— atárclns Idusa. Az írod. és MQv. Kör ig. tanácsa tegnap este Urtott gyü-léién elhatározta, hogy a szabadság ün-oepét március 15 én d. u. 4 órakor üli meg a Polgári Egylet négy termében. Az Ünnepi beszédet dr. Kis-- Ernő mondja, a daloskör bárom darabot énekel, a színészek pedig élőképül előadják azt a jelenetet, midót Petőfi a Mureum előtt a Talpra Magyart szavalja. Végül eljátszák a Szigetvári Vértanuk ebö felvonását. Az ünnepély teljesen díjtalan lesz.
— Kesely fin. Felháborító "garázdálkodást vit; véghez a napokban ifj. Horráth István János. Részeg állapotban fe-kereste ugyanis szülei há\'át és legeló-zör is édes anyjával tűzött Össze és a ho^y az édes apja közbe lépett a szóvitáaak a minden emberi érzésből következett fiu kirántotta bicskáját és dühöngve több sebet ejtett apján, anyján és egyetlen 16 éves nővérén, ki segélyért kiabált. A szomszédok összecsődültek és lefü\'el ék a dfiböugőt. mig vé^re a rend-Őrök vették goodjaikoa.
— A sümegi reáünkola államosítása. Ez ügybeD f évi február 25-én a váro>i képviselőtestület egy tag kivételével az államosítás mellett szavazott. Eooél-fogva a rég iáp\'ált vágy valósa1, az iskola 1898. jan. 1 tői állami kezelésbe megy á\'.
— Kezgy&Jés. Az Első nagykanizsai magyar asztaltársaíág jótékonycélu egyesület f. évi február 21-én tartotta VU-ik évi rendes közgyűlését, a tisztikar a következőképen választatott meg: Elnök: Rothmaon Béla, alelnök: Jáck Ede, pénztárnok: Leuk József, jegyző: Galambos Ittván, aljegyző: Nagy Károly. Ezen asztaltársaság már 7 éve gyakorolja nemes cselekedetét, mjndeo év karácsonyán több az elmúlt 1896. évben 14 szegény és árva iskolás gyermeket ruházott íel tetőtől talpig.
— A mulató Sümegh Febr. 28 án a sümegi daloskör estélyt rendez, mely már előre látogatottnak mutatkozik: a jövődelemből szegélyek is fognak részesülni.
• Halak a gőzfürdőben. A gőzfürdő üzeme 5 hónapig szünetelt. Ezalatt a kútban eddig meg nem magyarázható módon halak tenyésztek. Mikor a fürdő nagy tükrébe a javított gép nagy meny-nyiségü vizet szivatynzott fel, a balak a pnmpa nagy csövén keresztül a baz-zeube kerüitek és ott vigan fickándoztak. A szolgaszemélyzet először valami tengeri kígyóra gondolt, de mikor rendszeres halászatot rendezett, kitűnt, hogy a kifogdosoit halak csukák, melyeket sülve is, főve is meglehet enni. Azóta, bogy ennek bire terjed, igen sokan járnak a gőzfü.dőbe halasaiéra
— atnkedveló előadás SQmeghen. Vasárnap február 14 én írja tudósítónk a reáliskolai tanárikar rendezősége alatt műkedvelői szici előadás volt a kaszinó nagytermében. Ez minden várakozáson felül igen jól sikerült, a termet zsúfolásig megtöltötte a pártoló közönség-Tiszta jövödelem 100 írton felül, mely a reáliskola segélyző egyesülete alap-javára lesz fordítva.
— A keszthelyi deákok-bálja, mint a K. H. irja, igen jól sikerült ugy anyagilag, mint erkölcsileg. A bán megelőző hangverseny minden egyes számát élénken megtapsolta a nagyszámú közönség, melynek soraibau ott volt az ifjú gróf Festetich György is.
— Kfiry levele. A Maypoie So ap vezérképviselőségének Budapesten. Kötelességemnek tartom, bogy elismerésemé*, nyilvánítsam a kitűnő Maypoie angol festő sza-ppanért, melynek festői eredménye valóbad^meglepett. A különböző színezeteknek finomsága, fria-sesége és hogy ezen kitűnő taiálmányoyal régi, hasznavehetetlen ruhákat egéoz újjá lehet változtatni, várakozásomat felülmulta. Nem fogom elmulasztani a Maypoie Soap-ot társaimnak legmelegebben ajánlani. Tisztelettel Küry Klára.
A közönség kedvence.
Van-e az országban számot tevő ember, a ki Petánovits Józsefei ae ismerné.
Amíg az Andrásay-uton voltak éttermei, addr^ az volt nemcsak a főváros illustris közöoségének, hanem a vitíékröl felránduló előkelőségeknek is kedvenc helye.
Amióta a Vigadó-tér 3. szám alá tette át nemes ízléssel és kiváló kényelemmel berendezett éttermeit, régi vendégei ott ia nagy számmal keresik fel.
De niuca ia ezetumit csodálni, tévén nyitt titok, bogy Petánovits konyhája és pompás borai, — melyeket, ha összevásárol, ez árbin nem ismer határt, — a fővárosban manapság páratlanul állanak. A pontos kiszolgálás és jutányos I árak, de kü\'önösen az ő kellemes éa udvarias modora és a legparányibb részletekre kiterjedő figyelme, ez az. a mi öt a kürűnben kéoyea és válogatói fővárosi közönség előtt is rokonszenvessé teszi.
Tekintve, hogy a millennium kiállítás alatt itt időzött külföldiek előtt, — ki-váló magyar konyhájával és pompás bo- * rairal, — becsületünkre vált, örömmel ajánljuk őt uj helyiségeiben ia közönségünk figyelmébe.
St\'yen-daHSZtak 65 krtél U frt 65 krlz | ~í terénté \'. Tslsmiot fekete, f eh i r : iiin«l Hecneberg-seiym 35 krtél 14 ; frt 65 kríg ra^tTanként lEma, csíkos , kocxkiiott, mínlicott, damaszt atb (miiit-e«7 240 .íd\'eaböi.i *ntuS>jg 2000 i«Jn éi mintázatban ith a megrendelt ara poitsttr : it TimmmUiin a hizhoz aziltítra miati-. kat postafordultával kQld : HennebTg 6.
ca.se kir. ad*, ssíll.-tselyemgvára ZRrieh-j ben Srijcsbs csitniett levelekre 10 fcro», \'¦ Uvetezőlapokrs 5 kroi helyi; ragaastaiidó. i atagyar nyelrtn irt megrendelések ponto-| sin elintéztetnek
—\' K&lsó használatra. Testrészek fájdalmi, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladáiok a „Moll féle rancia borszesz" szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy Üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A gyógyszeres*, ca. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tucblau^eo 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan M o 11-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláirásávaL
•} E rotat alatt kőzlflttekért nem rállal felelőséget a Sserk.
Felelős szerkesztő: Dr. KIS8 ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H KiadÓ: Ifj. WajDÍTS JÓZSEF.
Hirdetések.
5771/96:
Árverést airá&tiaétty^
A nagykanizsai kir. törvényszék m nt telekkönyvi hatosig részérói közhírré tétetik, hogy özv. Molnár Györgyné szül. Lendvai Anna gara-bonci iakós végrehajtatónak — Molnár Anna férj. Racz Jánosné ga-rabonci lakos végrehajtást szenvedő elleni 96 frt 09 kr. töke, további 1895. október 27 én esedékessé vilt 8 frt 33 V, kr. tartásdíj, 11 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 11 frt 35 kr jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fenntnerezett kir. törvényszék területéhez tartozó a garabonci 60. sz. tjkvben I, 60. hrsz. alatt felerészben Molnár János, fele részben pedig Molnár Rozi, Anna és György tulajdonán! felvett s 427 frtra becsalt egész ingatlan az 1831. évi 60. f.-cik 156 §. d.) pontja értelmében, — továbbá ugyanazon tkvben t 565 hrsz. alatt foglalt ingatlannak Molnár Anna férj. Ricz Jánosnét illető s 73 frtra becsült \'/, része, — mégis a garabonci 330. tjkvben I. 1—8 sorsz. alatt foglalt ingatlanoknak ugyanazt illető s 140 frtra becsült \'/, része — még pedig a garabonci 60. sz. tjkben I. 60. hrsz. alatt foglalt in-gatlanra Molnár Anna nagykorú hajadon javára C. 3.. alatt bekeb-iezett lakosi szoigalmtjog. ugyanazon tfcvbeo f 565 hrsz. a. felvett ingatlan \'/j része, ugyanannak javára C. 4. alatt bekebiezett holtigtartó haszonélvezeti szolgalmijog, valamint az összes ingatlanokra Lendvai Anna özv. Molnár Györgyné javára 6901/tk. 92-ik tsz. alatt bekeb-
iezett özvegyi haszonélvezeti szol-jnapjatől számítandó 5\'/, galmijog érintetlen fagyásival 1897. és eddig összeér 6 frt 42 kr. per-6Vi március M 23 mpján d. e.jköltaég kőveteléa erejéig elrendelt ki-10 órakor Garabonc községhizinillelégitési vhajtis alkalmival bíróilag Freyler Adolf felperesi ügyvéd vagy|foglalt és 504 frt 30 krra becsült helyettese közbejöttével megtartandóibntorok, 15 zs. liszt, 400 kg méz, nyilvános árverésen eladatni fog. és egyéb tárgyakból álló ingóságok Kikiáltási ár a fennebb kitettjnyilvános árverés utján eladatnak, becsár. | Mely árverésnek a 13066/1896.
Árverezni kivinók tartoznak asz. kiküldetést rendelő végzés fo4y-becsir lO\'/.-it készpénzben vagy,tin a helyszínén vagy Nagy-Kiai-óvadékképes oapirban a kiküldött zsin, alperes lakásán leendő eszköz-kezéhez letenni !1*»*« 1897. évi március M I-m Kelt Nagy-Kahizsin, a kir. tör-jnapjának délelőtt 9 órája határidőül vényszék mint telekkönyvi hatősig-íkitüzetik és ahoz a vsnni szindéko-nil 1896. évi december hó 19.;zók ezennel oly megjegyzéssel hivat-napján , »»k meg, hogy az érintett ingóságok tszéki albiró.ezen árverésen az 1881. évi LX.
_ jt- c. 107. gs értelmében a legtöbbet.
jigérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Máetj&éaf • Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX t. cz. 108 Nagy-Kanizsa r. t. város képviselő-§.ban megállapított feltételek szerint —""\'llesz kifizetendő.
GÓZONY kir.
17226/96.
testületének megbízásából ezennel közhírré tétetik, hvgy a Kazinczy-ntcában lévő Nagy-Kanizsa város tulajdonát képező régi iskolaház lebontásával 2625Í forint 63 kr köitségelőírinyzattal építendő uj polgári leányiskola felépítése tárgyában; az 1897. évi márc I. napján d e. 10 órakor a városh z nagytér-mében szóbeli árlejtéssel összekötött zárt irodabeli verseny tárgyalás tar-tatik.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 1312 frt 55 kr. bánatpénzt, készpénzben vagy óvadékképes papírban esetleg belyb. takarékpénztiri betétkönyvben és pedig a szóbeli árlej tők a küldöttség kezéhez zárt aján latot tevők pedig ajánlataikhoz mellé kelten letenni.
A zárt ajánlatok az 1897. évi raircius hé I-só napján d e. 10 óráig vagyis az árlejtés megkezdéséig a városi iktatóba annyival! inkább beadandók, mert a később) érkezők figyelembe nem vétetnek
Az irlejtési feltételek, tervek és költségvetés a vár. tanácsnál a hivatalos órák alatt bármikor bete kinthetők.
Nagy Kanizsán, 1897 jan. 30.
• A városi tanács.
Kelt N.--Kanizsác 1897. évi febr. hó 15. napján.
BARTS GYÖRGY kir. birósigi végrehajtó.
13066. szám/1856.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó 1 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 12061/96 számú végzése által:
6701/tk. 96
Árverési
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi oBztálya részéről közhírré tétetik, hogy Gerócs Lajos ügyvéd orosztonyi lakos végrehai-jattónak Farkas Katalin özv. Vigyák jjinosné végrehejtist szenvedő orosz-tonyi lakos ellen 123 frt töke, ennek 1680. augusztus 9-tól járó 67, kamatai, 10 frt 65 kr. per, 11 \'rt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr. és 3 frt 65 kr. s 6 frt eddigi árverés kérelmi, 7 frt 35 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyéiben a fentnevezett kir. törvényszék Kerületéhez tartozó az orosztonyi 494 számú* tjkben f 735 hrsz. slatt felvett ingatlannak Farkas Katalin nevén átló s 893 frt 50 krra becsült felerésze 1897. évi március hé 22-ik napján d. e, 10 órakor Orosztony községházánál Györffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni becsár 10\'/, óvadékképes kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán
kivánók tartoznak a át készpénzben vagy pipirban a Kiküldött
kir.
Kurzmann és Spira cég végrehajtatóívényszék mint telekkönyvi hatóság-javára Szabó József nagykanizsainál 1896. évi december hó 14. lakos ellen 81 frt 40 kr. tőke, napján.
ennek 1895. évi november hó 17.| GÓZONY kir. tszéki albiró. 1326/897
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a v. alsó nyiresi erdejébn a f. érvi márbius hő 4-ik napján d. e. 8 órakor halom ág és rózsafa nyilvános szóbeli árverésn a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett eladatik, mely árverésre venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a fa becsáron alól el nem adatik.
Nágy-Eanízsán 1897. február 19.
Vécsey polgármester.
Richíer-féle Hergony-Pain-Expeller
Lln i m ec.t.-\' Capsiel comp.
Ezaz. homeTea háziszer elleatillt Bz idő zze^próbálisiDZ^, mert már több mist 27 év óta megbízható, fildalOBKnlllapitB bedörz j-leskéat alltatnaztatík köszYsnyrcéf, CBUíaát, Ugrasgatiuil es nefl-
bnleaeknél éfi az pr.osok áitai bedörzsóíésekrc is ir.i-dig gvairabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Tjniment elsorezés alatt nem titkos szer, hanem igazi népszerű oirfarer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr_ 70 kr. ós 1 trt.nvegonKénti árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Török József ptrócTszerésrnél Budapesten. Bevásárlás alksjrnával igen óratasak legyünk, mert több kisebbértékn, nttnzat van rorgaWttban. K] nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony- -.-édjoíy ós Richter ezógjegyzés uélkül mist nem valódit ntasitsa vissza. ¦ zaCHTia F. AJ. és társa, a. h kir. savirl íztaiét. M1JJJWIT
XXXVI ÉVFOLYAM
LAIKÖZ1. ÖNT
1897 FERRTJAR 27 én.
OTSTÍlKit ERZSÍBET- x
E pilnlák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb be-csClfndők; — mentek
minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajainál lee> 36 jobb eredménynél használtatván, gyengéden hashajtók, vértiwtitók; egy **í gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
31
S %
§ s © r
i I s
N FÜLÖP
-a* alegiöbb betegségek forrása elieu. Cukrozott külsejük végett míg gyer-S mekek is szívesen veszik.
S Pej* Egy 15 pünlát Urtiloiazó doboz 15, egy tekarcs, mely S dobozt, tehát ISO plluUt tartalmazó, csak 1 frt o. é.
Avóc\' Utánxísöktó! különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan J* ^^"jjjajg] wid-h. Xeasteln Erzsébet-ptln lát. Valódi csak, ba minden doboz §í BBÍSpSJK törvényileg bejegyzett védj együnkkel piros-f-kete nyomtatásban „Szent •44» í»p3S"s5Í Lipót* éí .Necsici:: Fülöp gyógyszerész" aliirással van ellátva, ^f^^ -\'- lit\'reskedflmi t ú .-vényszéki !eg védett e»omagjaink aláírásunkkal \'-\'-¦.íí^iv.;\' van ellátva.
X mEm REliSTEI
3( SEff^fjfif „Szent Lipóthoz\' címzett gyógy szer tára WIEN, I, Piánkén jt L»tL2Bs%i gasse 6. — Raktár Nagy-Kanizsán :
B E L U S. L A J.O S gyógyszertárában.
Bogoggpoqqer*€XKT^
MOLL SElDLilZ POR
Moll
védjegyet éa
Csak akkor valódiak, ha atlndegyik dobos alairaaát tünteti ?el. A Mali A.-féle SeldlEtz-perak tartós jryóctyhatasi a lezrnakacssbb gytmtr- és íestbaptalaialt, gyoraor^nrca és iryomorhév, rögzött tréfcrakedét, májb ántalom, s laialis, aranyér és a legkülönbözőbb nöl Betemétjek ellen, e jeles ha zicxernek tizedak óta mio.diL sagvobb elterjedést szerzett. — Ara etjy lepeoiétoU ecedetl bazaak 1 frt o. é.
H atn is i ía «gk törvényileg fenyíttetnek.
do a
MOLL-FÉLE FRANCIA!
BORSZESZ ESSO
CSSk akkOT Valódi, ha Iniadegyik Qveg MOLL \\. védjegyét tAnteti fel és
.....¦\' \' .i—............ 3A. Mail"\' felirata ónozottal van zárva. A Moll-féle fraa-
oziabarazeaz át ti nevezetesei, mint fáJdafomc»Ülapud bedörzsöléi! azer köszvény, csnz Lz a meíhíllés egyéb követkéz meny eine i -egi ".méretesebb népBzer. — Fny öno-
egyéb
zatt érádat) uvee; ára 90 krafozár
Moll Salib\'yl szájvize.
(Fóalkatrésze ¦ fűxolysaras szilcsó.) A [amdeQQ&pi SLa;titztitas3íl knlőnösea fontos birmelr kom gyermeke*, mint felnőttek ssamara; mert e szíjtíz a fogak to.ábbi épségét biztosítja 3 egyszersmind óvszer iogfajas ellen. — Eoy Hall A. vaűjagyével ellátott üven ara : 60 krtjozár.
Föszét küldés:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
691)
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
Bécs: 1., Tuchlauben 9. sz. Vidéki KSsreadaléaek aapaata po3:aatánvét mellett teljeslttataftk.
A raktáraklian tessék határozottan MOLL A. aláírásával
által.
védjegyével ellátott készítményeket kérni. _ Baktár :^Nagy-KanizsánJtosenfs\\Ú Adolf 88 Fia.
rsTOTrlraritzgaMraf^^
^Äz általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
li"
W
cimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb fiiszerüzletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u. 12.
Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Berdin Márton fűszerkereskedésében
ZENKE ZOLTÁN.
O O
kJ
»Li
O
c
Hogry min data :?vc-a i • e Ik era: ve 1 e sy «a Bxcntoi [MB hai.osi-g-iUg bedesryz-ett ve-döJ e gyeth.a*lcáiom.
Aa egyedül valódi angol
Csodabalzsam
ereje és hatása
THIEERY A. gyógyszerész, Pregradi Bobitsch • ^Berbrtma mellett
KB«>fftMítis7lI«t \'«« Megvizsgálva
él rt-:r=r:;f:;:.
A l*gT*ribl>. ledobStiak W*©-nynlt és valódi, inlj^a mellett a legolcsóbb effyetazne* . népsaarfc házi fvyösyt-ier, mejdziem csinden koisA es belső boícgso;.- allén. Ezen balssam njr bolsíleg, mint külsEleg hasin A\'. pedi?: :. ttte eddlp el Bfnt írt hs:Lcn ndsjtter « tűd -.. i-Ml ntsden b«t«CMSels«l, «arUU s har-toU tilUspiU- a klháBtist, rlt vjlltjs s fajd aDkÖRVst cs .dalt f*jdalossal I* ftj-óctU. 2. Kiválóan bBSioil torokgyiíllsdiUnál, rekeutsíg-nil *s rnlndoD nyakbctogséeakbon stb. 3. Totjesen oltavo-lil minden lUt. 4. Mejrlupüen nyózy\'tjx » zyoraor-. a maj-íi, v:i.:Xer\'"^ :<.¦:. \'¦¦ \'i-í ¦ !"¦\'¦\' ~ •\'^ ¦¦ ":;-ot, sciik;-.; ii siriggatisokat. 5. Jiegsiüolot minden fijdalmat é» fryó-(G\'i\'j* " aranyeret. 6. A könnyű. sxökonSst elíseEÍti «s a vúrt valnniint a restit tiaititja, eltivolitja a lepkórt, ^ biiskomorFigot, elüsesiti ai étvájyat éa emésitíst. 7. Ki-tűnilcn hasinál fogtA)^0.;11;!.\' odvas fop.knAl, meimüii-teti a stijbüzt, minden tojt- ís siAjLolcgtíg\'-ktiél, eltivolitja a feibüfügést. 8. J6 sicr a silisita. pilandfireg «s nyiiv.ilya-törísitél vajry őskorban. í> KilmiGcn hasinál kiiUOloff. mint csnda.gj-ógvsicr minden sebeknél, moc-srüntoti a ÍSjfáiíist. suffist. suvggatast, küssvoojt, tütbatt stb.. a melyokrül knrtritö hasinilati utasítások adnak kellő felvüagosüist. 10. Egj-Jűtalin ngy bclsüleg, mint külsüleg kótsúgtolon ert-droL-nj-nyel hasin Alható frjsAgjater, melj\' igen biztos, olcsó és eguszac ávrtatlan, s így egy csa-1A.1iiíI sem sxatiad hianyosnia. killönösnn u infloensa, kolera ís mis ragadós beteg*.ei;ekn,il, mint elsS sagtkl-sier. Valódi.ds hamisítatlan » balisam csak akkor, ha aa öveit egy" -viüst-kapslcial vazi lezArra, a melyben cégem : Thieirj Adolf gTÚgrsiertira ti Sraaanialhox Presraditiítt ián bcIcBjoaVTa, ha minden palack sülil cimkóvcl, a fa-nti-bfsz hasunló vedjeiygyel van ellitvn. Uindcnkor üej\'eljünk inén vcdr.jcgyro! Balcsamom hamisítói ós utiniói a ví-dújegjtiífriiny alapján törvényesen és ntigornan űldöstat-nck, úgyszintén a hamisítások irnsítói is. A magas kor-ir.jüv :-"S^e. 6108. sz. a. kelt vegyészeti és szakértői bizonyítvány alapjln igazolva ven. hogy készitményom som-minonie tiltott, vagy az cgi-srsi\'tro káros liatA.vu anyagot nem tartalmaz. OSjan beljrSI, hol baUsamonixil rakliraess volas. tossök megrendelését egyenest boizán-. intézni: í stegraltó-syeirTtárnsk a. TUl-rrj fresertdabaa Kohitsch-Saaer-bi-nnn mellett. A: osztrák-magyar birodalom bármely pos-taalloroáaara küldve. 12 kis vagy 6 duplaüveg ára 4 korona. Eosznia vagy Hercegovinába 12 kis rsey 8 doppl*-Uveg ára G korona. Megrendelések csak a pínz elOluges \'gjbotüldíso va«y otánvottel csxküsültetnek. Tblerrj Adolf gjóg;szeres i Pregraiiltaa, Celütsch-SaaerkraBc ateíletL
SchubengEl-Apalheke
A valódi angol
Csodakenőcs
ereje és hatása*
Exra keaiícscsel S(rj Is éves rrófrjltks-
tslli;
¦sk
teljes
:r-.TV--*} i át SÜpiI rscinte-
ntVi, melj z le|r>sl)osabb és Idillt bajossal a aie.redS esaberlsíijicl a legjobb errdaureraje] baiiailt szer. A
nrírVirTÍV. íoalketrésaét a piros rizsa „re,;
PREUKÁDA te1llr<.ls--ban létezi.cs.ds.zrri gjógj-etJ, is.Kekiitt-tcib.-Breadkl.ill (rjdsj-hstásak miatt kltiaffkark Hlaairrt mis ssjagokktJ, krpezl. Az angol csodakeuücs haiználhatA:
A gyermekAgyasnü mcllbt-itvnái, tej gyűl emlisné!, mell-keményedé snel, orbánc, mindennemű sérelmek, láb- vagy caoBlsebesülések, sebek, genyt tltsi-g, dagadt lábuk, sut csouUiu ellen : Kt4s-, izards-, 10-, vigis- és enzódási sebek ellen. Hasiiiálhr\'.tó minden idegen ré«z. k. o. m. üveg-. laszAIka. homok. Szitánk és tBlttk eltávolilására. Vtirt-dennemil daganat, kinövés, pokol var, njiáképzödís, sSt rikbítt\'jrség ellen, siemülcj, köröxndagmiat. hólyat: éí fel-döntslilt lábak fjvógj-itAsir.-. aiadeaseiiii tSi%\\ srbek. fa-gyott testrészok. beteg^ktiul hosszas fekvés AJial támadt S~bek. ny-kkdaganat. vírtorludAi, fúlzucás és a gyermekeknél etöfordnló ki.ibesodések ellen stb.
Az bbzoI csedakriis\'es atiarl ríglLb, ássál hlteaSM kstisábsa. Igen ajánlatos ezes tg5edil álla sierbvl •lűrlgyszalkí-
pin miinien csalri.ln.Ü készletben tartani.
Két doboznál kétesebb nem küldetik; a síétküldís ki-^Arólag ax ősszeg elíileges beküldt\'Se vagy pedig ntAnvé-tellel eszközölt. ;.k, 2 tégely, csomagolks. száUitólevél és bermentes megküldéssel S korsas é> «0 fll\'ér. Számos faizonyiívany ál! rendelkezésre.
Figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisítványok mcgiétolétöl, s kérem szigorúan arra ügyelni"! hogy min-d.-n técPlyen a fenti védjegy és cégnek _*s Sraagiil ctégr-sie-ur ak- Prcgrsdll.a3 beleégetve kell lennie és min.l.-n tegi\'lyr.ek egy hasznilati utasításba kell becsomagolva lenni és fentTátbatjJ rd-ljegygyel oltatva.
As egyedüli és valódi angol csodakenöcsom hamisítói ei ulúntoi, a védjsgy-törvény értelmében, síigoruan ül-düztctnek, épagy ezen KarnisitvAnyok terjesztiii.
Kgyeiliill betairrja-sl forral:
Örangyal-grógytár Tfaíerry A.
Pragradában ;. r :: mellett.
Raktár a lesjtóbb eyogysicrU.rban. Förnktiir B> diees. ten; Tirok Jó=s»r c vegyszert árában. Kiraly-nUa és András sj-at. Olyan helyről, hol raktár nincs, telték a mecrenrielést köivetU-nüi ^li éraagjal p-^rrssertarkesa TSIEKUt adui.*-\'
Prrsradibaa, LobiLvelJ SsseibnSI zartlrlt clucxai. — Az osztrák-magyar védjegy Ui»:rom-sz:im^ : Iií4.
tw többé ffläk&erai íesteirt.
Mindenki festhet minden sí intsen és árnyalat* ban ruhát és fehérneműt
Korszakalkotó taíálmíaj 500% magtalofitássa!.
Soap
angol testű-szappan,
jAgnjabb találmány háti featásre,-i*tt*t mtoden színben és árnyalat ban. Tis. »fit perc a\'att roin3enk egy ke.és forró viszel *s ezzel aa angol fos tő-sza pi-annál rohát,
blozt. függönyt, zsebkendCt. ¦eiyem- és cérn»-ki-xtyrvt, ínaret, lUsrisnvát, gellert, selyem-slöve-teket, sxahigot, edipket, atleezt, bnrsonvt. stmc-tollat, háncs-kalapokat, stb. megfeSthrt. A festés saintHi-tó ás nem fakcl. Minden ruhát ojjá és modompé varázsol. Mercgmentes és a ssö^etrt r»m rontja. TCgy dstrab *Q kr. f-tkete >D if.) és ezzel egy n»Í blosse pafgteSthetS. Minden darabhoz
;:;.:i:,,\'.;-.-.-:-...:\'.-iL ~ Lt>
Sxabada I mázott az egész világon.
?ei«r!i.;7.-.äiE\'-,^ Bud»rt«.t, 3éívány-Mlcs S. ásat. FSFaktér i
Mértey Testvé^ek-nól,
BtstlsBsst, Váci-körűt 20. szánt.
Kapható Neu é% Kteinoél Nsgy-KanissáD.
OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOßQaCü?
Gyümölcsfa vadonezok és nemes ojtványok eladása.
VadonciriaL ;
10,000 drb. vételnél S 10—15 százalék engetim
v^stag.iguikra van-árak is mérsékellek,
A rendkívül gazdag gyökérzctil életerős vadonezok nak válogatva, mely végtelenül nagy előny a rendelt illetve igen alacsonyak.
3 4 5 éves állandó, vagyis termo helySkre kIGItethetŐ cs ott azonnal beojtható vadoncok : I. minőségű [20 mili U. vastag] 100-ra I0-— frt V. , [15 mi\'.i méter] 100 , 5-— ,
Hi . [12 mili m] 1C0 , 2-50 .
Kézbeli nemesítésre alkalmas 2 — 3 éves vadonezok.
[10 mili] 100-ra 2.— írt. 1000-re 18.—frt. [7 műi] 100 . 1.60 , 1000 , 14.— .
[6m.] 100 . 2-20 , 1C0O , 11.50,
mzésre alkalmas I —2 éves vadonezok.
[5] mili tOO-nt 1.— frt 1000-re 9.50 frt. [4\\ mili 100 , 0.80 , 1000-re 7.50 . [3] mili 100 » 6.60 . 1000-re 5.50 . idei he tőle meg: körte, alma, doucin, paradicsom birs, prunu: myrobolana, szent joulien, kökény, szxga baraczk, mandola, dszlbaraczk, fekete meggy sajmegy, (prunus mahaleb) eper.
A rendelci foganat\'isiiása illetve CsszxalUtSsaiia] a fenti (vonallal jelzet! méretek ^.utosan betartatnak.
Casdasigi cíélo\'ira alkalmas 4 5 éves (nem oitolt) eperfltw\'íl igen nagy készlet van. A Leemelek drbjs 25 kr,; iOo drh ára 2o frt, l(X)o drb ira 17O frt A gyengébbek arinylag oicsobbak
mtnoségu
N yd.". 1
I, minőségű
, következőkből 1
Mindezer
dcl heliík
Unghváry Sándor,
gyümölcsfa-iskolájában Czegléden.
Ugyancsak fenti elégnél kaphatok magas tönsil és törpére nevelt körte, alma, szilva, őszi-baraczk, kajszin, cseresnye, meggy, eper, birs és noszpolya csemeték is a k\'öv. ár mellett. .\\v. I—2 éves igen szép csemete darabja.....15—20 kr.
s legerősebbek darabja.......
Nagyobb vételeknél árengedmény adatik.
!! Tassak itrjagjzékst kérni H
uÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOuOOa
*0
tOQ-u-
: \\ m
vételénél 45 frt, 500 drb.
30
íérem a 140 hslrias üzemű 1E érss % gagy hirné?nek ör»andö czig pontos czinéri iigyslni, mert itt töbh Ucgiuárrnak is rao 4 5 holdas kezdetleges ksrtiszsts.
[gy pl. Unghvary Jötscfé, ki az egész oixrágböl összehordott fákkal kupeczkodik.
Cseresnye- és meggyfa-csemeték nagymérvbeni eladása.
Eladásra száaí készlet: cserBsnyéböS 80,000, msggybel 50,000 drb.
Cseresnye^semelék árai: a l60 z-to czetitlrnétcr nug.ts hajtással bíró, gazdag gyökerű, életerős, 1—2 éves csemeték darabja (azok erőssége szerint) 20 krtöl 40 krig.
Megs-yfa-^usemeték Arai: az t 2—3 4 évei, gazdag gyöteri, igen szcp fejlődéij, életerős cfctneték darabja azok erőssége szerint) 20 krtól SO k.-ig.
/ 100 drh. 40 kro, ciemete 1 vagy több fajban 38 í
hUbinl Hl ; árak: 1 woo .
\\ 5OO0 »
A 4 5 éves, igen erős meggyfa-csemeték loO-a 48 frt, 250 drb, vételénél 44 frt,
Igen nagy készlet van a következő cseresnye-fajokból: Geímcrsdorfi nagy. Nagy fekete ro-pogös. Korai májusi cseresnye, Badactonyi úriis, Ferencz császár robogós.-i, Dűnnissen sárga ropejrósa, Hedelringenl öriás. Dr. Entt feketéje, Schneider kései ropogósa. Coburgi korai fekete, Glocker óriási, Hdttner kései ropogósa. Mezei ropogósa, Rcrcrchcn ropogósa, Heintzc korai cseresznyéje, Korponai fekete ropogós, Ntückehergi nagy, Disznódi fűszeres, Jabonlay ropogósa, Hottaodi hercz*«jnö, Kanizsai fekete, Eipcrcs robogóba síb. stb.
Igen nagy készlet van a következő meggy-fajok hói: Köiősi meggy Spanyol megy , Spanyol •""litiy pims, Piqdi meggy, Kgrai l(ort-q-Í4, llgrten.ia királynő, Rugénia, Váltva érü, Üigniesi apátnő, stb. stb.
A fenti ccresnye és meggyfajokon kivül adatnak ki körte, alma, szilva. Őszi és kajszin-baraczk, lasponya, birs és eper-fx-ojtvástyok ugy gazdasági mint törpére ne«clt 1-8-3-4 éves példányokban, raég ;:. faj valaauék mellett. A csentelek tisztin homok talajon neve-
kedtek t ezért ga-rlaL gyökérzet s biztos fogamzási képességgel bírnak, ezenfeldl hitelei fajnak edzet: term*sxetüek, egészségesek, hosszú életűek és igen olcsók is. Adatik Jgi feniiekoti kívül I ) .5—, éves vadonc: is, körtéből, airníbo!, douclribo;. .aa;-:cü = sQrn-3Ími, birs, besz-tera»e| sxílvzj, dyr^nczai azilv^, Beuqijs MyroljQfaria Saínt Joulien, kökény, mandula, sárga baraczk, cseresznye, fekete messy, aajmeggy és eperből, az árak erősség (vastagság sierint) köveifcezök:
2. csoport. jj 3. c»oport.
Kélbeii nemesítésre kiválóan alkalmas Nyári azemzés alá vagy gyökérképzés czél-
2-»3 éves vadanezok: jiból kiOltethetö I -2 évea vadonezok:
I. oszt. II rum- Itt ?\'H frt 1TT, 1|» frt- I. oszt. 4* . mm III t.!l fri ttt« |,|» frt.
S) „ 1-M.," HM „ (1, „ V\\ 1-15 ,. .. 7 BS ..
I\'l\' » *% H* * » »*« 1«. v\\ .. IH „ .. i.ti ,.
ií Tessék árjsgyzikst kérni 1!
OOOOOOOO 3OO00O00CCOO0O0UO0O0
SyomaíofT Ifj. Wujd-ts Józsrf koriyvnj\'ntndajriltan Ntgy tvtniz-án.