Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.04 MB
2010-01-25 13:34:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1678
4828
Zalai Közlöny 1897. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

flAGY-KAWim. 1897. március 6-án.
Mtéfi*€té*i úr: |Efén tm . . . 6 ín — kr Fél ém . . . . 2 fn 50 kr .\\>(rveötrre . . . i fn 26 kr Rfjee Mm 10 kr.
HIRDETÉSEK \\b huáixtf petitaorbas 1, m*»od»sor| !6 i sjoden további tortrri & kr
N YIíJFfÍRBEN Ipeöt loroakéíi^IO krén vétetaaaj lifj. Kincstári ü.íwk aicdea epei-kirdet«t«rt 30 kr. naeteodö
\\X\\Y1. évfolyam.
KÖZLÖNY
AJap Kellemi rétiéi illető j dec közlemény* felelői azerkeattí oeréré, az tajtp rétrt ÜJetó kö»-lemét vek pedig a kiadó m-Tére etartiettea S&g\'y-KaalxsAra bementre íctézendők.
Bémeotttlea lerelok aetn fogadtatnak el.
Kéziratok ristxaaen kfildeUek
A nagykaoizaai „Ipar-Testfilet", .Jtoagy-kanizsiú Takarékpénztár résxvény-tireasigV a .Kotori :akarepéoxtar réaz.ény-tiraaaig*palacki önkéntes W^oltó^lu-, a .nagy-kanizsai kiadódó egyesület a .aagy-kanixsai tanítói játkor\', a .nagy-kamzsat keresztény jótékony nőegylet , „n.kamxa.1 ur. jótékony nőegylet-, .igények tápiutézete\', a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara- nagykanizsai k*T«aa*tm anyának hi,atalos Up/a
HETENKIiNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP=
Nafj-Kaaixia, 1897. oarc 6.
i. körei két beti földmivelési költség\', itából 3 momentum domborodott ki; oly momentumot, melyek ba megoldási nyernek, agy képesek nemesik a nagy gazdaközönséget, hanem a íogyasztóközónséget is lehető legrosszabb helyzetbe sodorni.
Ha emiékezetünkbe idézzük a mait éveknek költségvetési vitáit, ngy mégis nagy oalr-.dássai találkozunk. Hát nem 2: ezbetjuk nagy haladásnak azt, ha a képviselőház a földmirelési vitának két betét szentel, holott a közel maliban 2 nap elegendő volt? De hát az aránylag hosszara nynlő vitának ne ie:t volna semmiféle okozati összefüggése ? Alig -iiihetnők. És semmi jelentősége ne lenne Bálint Imre, Tisza István gróf, Pap Géza, Baross Károly ez alkalommal világgá szőrt röpirat; inak? Válság lehet tehát mégis földmivelésűnkben. •& csak most tudták ezt meg?.Olvasva nevezettek mankáit, bizony kivettük belőle, bogy hazánk földmivelése nagy bajban sínylődik s most az atolsó pillanatban írnak receptet a nagy beteg oltalmazására Igaza van, annak a bizonyos közmondásnak, bogy: hosszú betegség, biztos halál. Pláne, mikor olyan orvosokat hívnak a beteghez akik csillapitószer helyett, valami mást, biztosan ennek az ellenkező jét adják.
Ha már rökiratokról beszélünk, emeljünk ki csak egy rövid passzust belőlük: „A magyar gazda már-már megüti a mértéket annak az anekdotának, melyben a gazda aratásakör azt mondja cselédjének, a ki jól beleereszti kését a cpőba:*
— „No Jancsi, te sem ennél olyan nagy karaj kenyeret, ba a tied volna ez a föld. De meg fogják
mutatni a legközelebbi évek -úgymond Bálint végzetes következményeit a mai állapotoknak. A föld végiegei eladósodása és mobilizálása a bérloosztály tömeges bukása 7—8 év kérdése csak* íme egy szórnom, de sajnos, nagyon is való képe a jövőnek.
• De im csak maradjunk tárgyunknál.
Az első momentum, amelyet hallottunk s amelyet maga a földmivelési miniszter is nevetségesnek tartott, az úgynevezett gabna prémium. Kern érdemelné meg valóban e tév eszme, hogy vele hosszadalmasan foglalkozzunk, — de ngy látják, hogy elegen vannak a túlsó (merkantil) táborban, kik nagyon édesen szeretnének egy kis kiviteli prémiumra kacsingatni. Persze mit sem törődve azzal, hogy ezáltal az európai árak lenyomatnak s a belföldi gabna árak ezáltal {elszöknének; felszöknének arra a magaslatra, a \'mely a kenyeret jóval megdrágítaná s ezáltal a középosztályt teljesen a karjaiba lökné.
A második momentum az agrárvám. Szent Istenem. Hát megérdemelte ez a mi jó termőföldünk ezt a nagy csapást? Hát már annyira jutottunk volna, hogy földünk a fogyasztási szükségletünket sem bírná kielégíteni ? Hisz ugyanaz a férfiú, aki ezt a szerencsétlen eszmét kifejtette, ngy hallottak, hogy egyre az alocsony gabnaárakat a tulproduk-ciőból, mint egyetlen okból származtatta.
Hát gabnavámokat akarna ő életbe léptetni mintha bevitelre szorulnánk ? Hát hova tünt el egyszerre az a terménytöbblet ? Hogy mily ellentétek uralkodnak ezekben a kérdésekben, az leginkább kimagyarázható abból, ha a gabna prémium eszméjét
a gabna-(agrár) vám eszméjével szemközt állitjuk. Az egyik azt mondja, adjunk az exportőrjeinknek bizonyos összegű prémiomát, amiért a gabnánk-nak kiviteli piacot keresnek, illetőleg találtak, a másik azt mondja, zárjak el a határunkat magas vámokkal, hogy a gabnát ne tudja a külföld hozzáLk oly könnyedén behozni. Hát mos. kinek higyjünk ? Lehetetlen ily ellenmondás közt el igazodnunk.
A harmadik s tán másodrendbeli momentum, amely itt elhangzott, az agrár szocializmus kérdése. A bpesti és a ceglédi parasztkongrasszus ismét eljött tanúságot tenni arról, hogy a földmivesek osztályában válság van, a melyet eltitkolni, eltakarni, minden lehet, csak józan dolog nem. Á napszámos csak 3 hónapot dolgozik, kilencet pedig, kereset nélkül, pihen. Házi iparunk sokkal zsengébb, semhogy ezen hosszú időszakot a szegény \'öldmunkás munkájával a közgazdaság ezen agában hasznosan értékesíthetné. Törvényt helyeztek kilátásba e baj szanálására. Azt tartjak, jól lesz vele sietni, nehogy mig ez életbelép, a Dózsa idejére kelljen reá mutatnánk.
Mielátt végeznénk a földmivelési vitával, még egy kérdést kell érintenünk.
A Lajthán-tuli gazdaegyesület ugyanis az agrárbajok kutforrását a tenger tuli versenynek tudja be j ezren aikorjtigensen paralizálandó mozgalmat indít egy a nemzetközi helyzetnek megfelelő vámunió érdekében. Szük kerete lapunknak nem engedi, hogy e kérdésről bővebben értekezhessünk. Bizony szük volna e hasáb jó oldalait itt felsorolni s csak röviden azt kívánhatjuk e szép törekvésnek, hogy a siker koronázza e műveletet, mely, nem betelj Qk, maga
után vonná a nemzetközi bunetaUz-mus oly régen várt megvalósulását.
Szerintünk ez volna az egyedüli kibontakozás egy egészséges, biztos jövendő felé.
Savas Jákő.
A város deloai.
— Tiroli kjzgy\'ilés ípiuc 3. —
Nagy számmal gyűltek össze a város atyák a szerdai közgyűlésre. K nagy érdeklődést az a fontos ttgy magyarázza meg. mely e gyűlésre ki volt tűzve. Ugyanis a polgári leányiskola építése fölött kellett dönteni. A gyűlés a tanács javaslata értelmében Bachrach Gyula vállalkozónak ítélte oda az építést, ki köteles a leányiskolát még ez év folyamán fölépíteni. — így tehát dűlőre jutott e fontos kérdés. A közgyűlés tagjai nagy jóakarattal és érdeklődéssel eltelve határoztak ez iskolát illetőleg s abból az élénk éljenzés-bői. melylyel a g i m n áz i u m építése tárgyában interpelláló Eperjessy Sándor beszédét kisérték, világosan ki lehetett venni, hogy szívesen vennék már, ha ezt is kitűzhetnék tárgyalásra. Az elnöklő polgármester, j kiben, mint a városi tanácsban is, [ megvan a jóakarat a gimnázium építése iránt, válaszában kifejtette az ujabban fölmerült akadályokat s oly módon beszélt, hogy a közgyűlés helyeslőleg vette tndomásul.
A kozgvűlés lefolyásáról ezeket jelenthetjük :
Pont 3 órakor nyitc\'.\'a meg az üiést Vécsey Zngmoad, elnöklő polgármester, s nyomban előterjesztést tett a polgári leányiskola építésére kiirt pályázatról. I A pályázók között legelőnyösebb ajánlatot (18*13 engedmény) Bachrach Gyula tette, azért ajánlja a tanács elfogadásra. A közgyűlés etry képviselő kivételével el is fogadta a tanács előterjesztését. Ez-ntán a polgármester indítványára egy
! tizenfittagn épités-ellenórző bízottság vá-1 lasztatott. Ennek tagjai: Eperjessy Sándor, Hertelendy Béla, Saller Lajos, Mo-randini Román, Vidor Samu, dr. Tri-pammer Rezsó, Unger Ullman Klek, Szommer Náthán, id. Hegedűs László, Faics Lajos, Pálfy Alajos.
A második tárgy Faics Lajos városi képviselő indítványa volt az iránt, bogy a város pénzkészletének egy részét az nj bankba, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárba helyezze el. A közgyűlés 49 szóval 20 ellenében elfogadta az indítványt.
A tárgysorozat harmadik pontja volt a képviselő testűiét kiegészítése.
Erre következett Eperjeasy Sándor interpellációja a főgimnázium épitése tárgyában. Az elnöklő polgármester elmondja, hogy a főgimnázium átalakítása terveinek elkészítésévelTandor Ottó budapesti műépítészt, műegyetemi tanárt bízták meg, ki ez év elejére készen is lett a nagy munkával. Midőn azombaa terveit a városi mérnöki hivatal felülvizsgálta, olyan hibákra bukkant, melyek alapos kijavításra szorultak. Tandor épp a napokban járt itt és a terveket azzal vjtte magával, bogy márc. 16-ére kijavítva küldi vissza. — A választ, mely az figy jelen állasát teljesen föltüntette, az interpelláló is, a közgyűlés is tudomásul vette.
Ezzel az ü\'.és véget ért
S-ziahiz.
Vasárnap: „Notre damei torony őr" került eziore. Hugó Viktor tulcsa-pongó, merész fantáziája egészen eltudta feledtetni regénjében a sok valószínűtlenségét, ott a szenvedélyek élénk festése, az előadás fí&Ul tüze egészen megkapó. De a regényből átdolgozott dráma ngy jár. mint az elfogott pillangó, melynek szárnyairól az ártatlan együgyű gyermekkéz, csupa szeretetból letörli aranyos fénylő hímporát. — Bircbpfeifler asszony nem birta a regény alakjait erós fonásokkal ecsetelni. Kern tudta az epizódokat elhárítani, melyek a regényben érdekesek lehetnek, de egy színműben a cselekvény mozgalmát, gyors kifejlődését gátolják. A túlzásokon csak gyenge kézzel tudott valamit szelídíteni; miadöasze dialogízélía
T Á A G A.
A munkaszünet.
Irta: ZOLA EMIL.
\'. .Zalai Koalán?* Kamira fordított* M—r B. I.
Midőn reggel a munkások a műhelybe jönnek, azt hidegen találják, mintha s tönkrejntás borúja ereszkedett volna rá.
— A nagy munkaterem mélyében némán a nagy gép, ösztövér karjaival, mozdulatlan kerekeívei: még öregbiti a bus-komorságot hisz rendesen feléleszti az egész házat azaszogásávai, zakatolásával, mintha a kemény maoka óriási
vlaktetése lenne.
A gyár ara lejön kis fülkéjéből.
— Szomornan igy szól munkásaihoz: — Gyerekek, mára nincs dolog ....
Nerc jön több megrendelés, mindenünnen *liec rendeleteket kapok s nemsokára fl\'&kambau marad az egész árakészlet. ~~ Ez a december hónap, amelyre any-nyira számítottam s melyben az utóbbi évek folyamán legerősebben folyt a munka, ~~ \'önkrejntissal fenyegeti a legszilár-dtbb hátakat ¦ . - - Mindent fel kel\' fögí?esztenünk.
S midőn Útja. hogy a munkálok egy-máara néznek a hazaküldetéstől, a máa-**pi éhezéstől félve, halkabban folytatja Wazédét;
, *- Nem vagyok én önző, nem, es-kj**i>m .... Az én helyzetem is bor-
zasztó, talán a tietékénél is borzasztóbb* Nyolc nep alatt ötveaezer frankot vesztettem.
Beszüntetem ma a munkát, hogy ne ássam még mélyebbre a vermet; aU sem (udom, honnan vegyem az első krajcárt 15-iki esedékességeimhez. — Látjátok, barátként szólok hozzátok, semmit sem rejtek el előletek. — Holnapra talán már itt jár a végrehajtó. De hiszen nem a mi hibánkból történt, ugye? A végsőig vivtnk a harcot. Szerettelek volna átsegíteni beoneteket ezeo a gonosz mesgyén; de hiába, végem van, tönkre jutottam; uiccs több megosztani való kenyerem.
Ezután kezeit nyújtja feiéjők. A munkálok hallgatagon rázzák meg azt. Néhány pillanatig még ott maradnak, hogy végigtekintsenek ahaszoaveheíe*fleD szerszámokon — összetett kezekkel. — Hás reggeleken hangoztak itt a ráspolyok s a kalapácsok verték hozzá az ütemet; s mindez immár aindoi látszik az összeomlás porában. — Hasi vagy harminc család fog a jövő héten éhezni. Néhány gyári monkáinö szemeibe könny tolni. — A férfiak szilárdabbaknak akarnak látszani. Ast hajtogatják a derék emberek, hogy nem bal meg éhen az ember Parisban.
Midőn a gyár cra távozik a látják, mint hagyja el Őket, megtörve nyolc nap alatt a agyon siláoyitva, ki tudja minő szerencsétlenségtől, egyenként élvonalnak, fojtogatja Őket a terem légkőre, torkuk öjszoszorul, szivük fagyos, mintha csak baioUas szobából jönnének.
Meghalt a munka, elnémult a nagy gép, melynek váza oly komoran áll az árnyékban.
IL
A munkás kínt van az utcán, a kö-vezeien. — Nyolc napig mérte végig a gyalogjárókat, anélkül, hogy munkára xkadt volna. Kapuról kapura járr, karjait, két kezét ajánlotta, odanyajtá egész mindenét, csak valamelyes munkát talált volna, bármily visszaríasztőt, keményet, halálosat — Minden kapu bezárult előtte.
Majd féláron ajánlkozott dolgozni. A kapuk mégsem nyíllak ki előtte. Ingyen, jó szóért, miért munkába állt volna már. | A munkaszünet, a rémítő munkaszünet meghúzza a padlásszobák lakóinak lélekharangját. Rémület szállta meg az egész ipart, megakaszta menetét — s a pénz, az a gyáva pénz elrejtőzött.
Nyolc nap múlva vége lesz mindennek* A mnnkás egy végső kísérletet tett még — és leverten, üres kezekkel, nyomortól kimerülten tér vissza. — Zuhog az eső; Paris oly gyászos képet mutat e sáros estén. — Csurgó ereszek alatt megy b észre sem veszi, nem érez éhségnél egyebet, vissza — vissza tartja magát hogy lassabban érjen haza. — A Szajna egyik korlátjára hajol; a meg-gyülemlett víz hosszan, zajosan iramlik tova; a habok csillogó tajtékja megtörik a híd egyik oszlopán. Jobban előre hajol, a roppant ár ott rohan el adatta és rettenetesen hívogatja. — Majd eszébo
ötlik, hogy gyárán cselekednék — inkább tovább megy.
Az eső megszűnt. A iégszesz fellobog az ékszerészek kirakataiban. Ha betörne egy Üvegtáblát, összemarkolhatna egy évi kenyérre valót. Kivilágítják a nagy vendéglők konyháit; s a patyolat függönyök mögött megpillantja az étkező emberek árnyképeit. — Sietteti lépteit, visszatér a külvárosba, végighalad a sütőbázak, bentesboltok, cukrászok, az egész ínyenc Paris előtt, mely az éhező elé tárai.
Hogy sírt az asszony, meg a kis lány, ma reggel! Megígérte, bogy hoz estére harapnivalót Nem mert eléjük kerülni, hogy meghazudtolja magát, mielőtt leszállt az éj. Menetközben egyre azt kérdi magától, hogyan lépjen be, mit meséljen nekik, hogy türtőztesse Őket Hiába, nem lehetnek el tovább étlen, ő maga még kibírja valahogy, de az asszony meg a kis lány nagyon vékony dongájuak.
Egy pillanatban eszébe jutott a koldulás. De midőn egy ur vagy hölgy elhaladt előtte, s ki akarja nyújtani kezét karja megcsnklik. torka összeszorul. Odaszegzódik a kövezethez, mialatt a jó-módú népek elfordalnak, 8 részegnek -gondolják, látva éheségtő! eltorzult vonásait
III
A munkás felesége lement a kapu aljába, a fent hagyU a szannyedó kis lányt Az asszony egészen sovány, testét
gyolcsruha fedi. Didereg az utcák jeges fa vaí mában.
Nincs már semmije lakásán, mindent zálogházba hordott Nyolc munkátlan nap elég volt a lakás kiürítésére. Az este eladta derékaliáuak utolsó vásznát egy ószerészoek; utána ment e. derékalj is; ninci már mái mint az ágyterítő. Azt az ablak elé erősítette, hegy felfogja a légvonalot, mert a kicsike nagyon köhög.
Anélkül, hogy szólt volna férjének, maga is helyet keresni járt De a munka-teüoet a nőket még kegyetlenebbül sajtá, mint a férfiakat. A lépcsők fokain elég nyomorultat hallott az éjjel siránkozni. Találkozott egygyel, aki bent állt egy utcaszögletben, egy másik meghalt ; a harmadik elzüllött.
Az ö férje szerencsére derék ember, nem iszákos. Megszedhették volna magukat, ha a holt idények meg nem fosztják őket mindenüktől. Kimértté minden hitelét: tartozik a péknek, a szatócsnak, a zöidségárusnak, s még csak nem is mer a boltok eiőtt elmenni. Délután elnézett Doveréhez, hogy néhány garaskát kölcsönözzön tőle: de t z őt is olyan nyomorban találta, hogy sírva fakadt szótlanul, s mindketten sokáig együtt sírdogáltak. Midőn elment onnan megígérte, hogy hoz egy falat kenyeret, bs kerít valamit az ara.
Csak nem akar jönni a férjei Az eső zuhog, s 5 az eresz alá menekül; kövér cseppek hullanak lábaihoz, s a szétfecs-csenő víz áthat vékonyka ruháján. Meg-megszállji a türelmetlenség, s a zuha-
Lapuuk mai azámáiioz félív melléklet vau csatolva.
XXXV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MARCIU8 6 ín.
a regényt. A közönség mi már nem áhítozott a-valószimttleu idegrázó rémjelenetek után, és a vészes lord medúza fők helyett szívesebben nézi a költészet mázsájának mosolygó, üde, virító arcát-Bubi Erzsi sok finomsággal igyekezett szelidunie Sszmeraida szerepén. Igen szép rofa, midőn börtönéből a vérpadra sietett, bogy Phobusával „tul a siron ismét találkozzék-. " Megkapó volt még az a jelenet, midőn felismeri édes anyját Szirmai Jozefin az örökké siró. jajongó, őrjöngő, átkozódó Gervvjiist sok hatással játszotta. Szepesi Gusztáv a címszerepben aratott sikert, de különös figyelmei érdemelt sikerült maszkja.
Hétfőn este bált rendeztek sz -neszeink, melyet egy meglehetősen bosszú, -de silány farsangi műsor, előzött meg A közönség egész zsnfoiásig\'megtöltötte a termet. Kedden szünet. Szerdán L. Fáy Szerén a bécsi „Voikstheater- tagjának vendégfal léptével „Deboráf adták.
Fáy Szeréna kilépett a .Kerepesi uti" nagy palotából, mely minden magyar színésznél az ábrándok, a remények végpontja. Valami vonzotta őt és ment. De ugylátszik az idegen germán múzsa hajlékában ^veszítette lelke egyensúlyát. Crt érzett, fájdalmas mély Qrt, melyet csak az „elhagyott maisa" tud majd ujbó! betölteni. Fáy Szeréna ismét a mienk lesz, és végtelen nagy örömünkre sxolgál, hogy mi kanizsaiak hallhattuk újból, távozása után ajkairól ellebbenni a magyar szót. Betöltetlen ürt hagyott ó maga után a r Nemzeti színházban." Mióta ó nem a miénk, Madách remek költeménye letOnt a „Nemzet: színház-1 repertoárjáról. Az ö remek „Évájára" nem találtak mindeddig helyettesitőt. A szinház megtelt előkelő közönséggel. Lelkes tapsokká! üdvözölték szinre léptekor, ugy hogy ó meghatottságtól alig bit szólani. A művésznő Mosenthal eme száraz majd vizenyős hősnőjébe ! sok erőt. sok költőiséget vegyitett. Igaz bensőséggel, szívvel, lélekkel játszotta a szerencsétlen isidó leányt, de leghatalmasabb volt. mikor átkozódék. Aicán. tekintetén hűen. félemleteseu tükröződött vissza a szerelmében megcsalt, elhagyott nő bosszú érzete. Taps alig hangzott el mostanában nálunk annyi, mint ez este. Minden jelenésében nyílt színen megtapsolták, felvonások után pedig ötször-hatszor a !ámpák elé hívták. A többi szereplőkről kevés jót mondhatnánk, kivéve az alig 5 éves kis Szálkai Rózsikat, ki ennivalóan kedvesen adta a kis Deborát, és nem ügyelt olyan sokat a súgóra, mint a többi szereplők. Marosi Adélt figyelmeztetjük, hogy & színpadon a színésznek, ha nincs mit mondani, ne beszéljen, de különösen ne nevessen, mert ezzel kizökkenti az egész darabot rendes menetéből
Csütörtökön. Fáy Szeréna, második vendég felléptével a „Cigányt " adták összbangzó szép előadásban. Fáy Szerénát a második estén még lelkesebb ovációval fogadta a közönség és szinre léptekor két gyönyörű csokorral lepték meg Őt. Az egyiket az „Irodalmi és Művészeti Kör."*- a-Ejásikat a „nagykanizsai hölgyek" nevében gyújtották át a nagytehetségű művésznőnek^ fci a szép cigány leány szerepében aratott ez este zajoz sikert. Mellette csak Szepesi Gusztáv tudott valami szépet, valami rendkívülit nyújtana a címszerepben.
Pénteken. .Romeo és Jalta" került szinre, Fáy Szeréna utolsó vendég felléptével. . . . GÓ.
tag dacára kimegy egészen az utcasarkig, — meglássa, hogy nem ^veheti-e éazre azt, akit annyira vár távo! a nagy-uton. Midőn visszatért, bőrig volt ázva; lesimítja haját kezeive!, hogy megszántsa Őket; még tar egy darabig, bár a hidegláz nagyokat ráz rajta.
A járókátok sürgésében ide-oda lökdösik. Meghúzódik egészen, hogy senkinek ne álljon útjában. Egy-egy férfi jói a szeme közé néz; pillanatonként forró lehelleteket érez nyaka körül. Az egész nagy falánk Paris, a sáros atca, a durva fénysugarak, a kocsik robaja Őt elnyelni Sátszaopk s be akarják sodorni az áramba. Ebes az istenadta, b ki van té>e az egész világnak. Átellenben van egy péküzlet . . , s ő a kis leányra goo-áo; oda fönn.
Végre, midőn előkerül férje, a házak mellett ődöngve, eléje siet, a aggódva tjckUt reá.
— Nos mit hoztál? dadogva.
A férfi nem felel, fejét lehajtja. — Az asszony halálsápadtan támolyog fel az emeletre.
IV.
Odafönn <*iár nem alsúk a kicsike. — Fölriadt s elmerült a szemközt gyertya-csutak bámulásába,, mely végsőt pislog a= asztal sarkán. Isten tudja, micsoda szörnyű és MivazaggatÓ gondolat tflkrö-
Jegyzökőnyv.
Felvéve Nagy-Kanizsán, ISS7. évi február hó 7-én & nagykanizsai takarékpénztár részvénytái saaág ötvenkettedik évi rendes közgyűlésében. *
Jelenlevők: Ebenspanger Lipót igazgatósági elnök elnöklete alatt, Tripammer Gyula intézeti igazgató mint jegyzőkönyvi vezető, Blau Lajos,Blankenberg Vilmos, Dauneberg Jakab, Ebenspanger Ernő, Ebenspanger Géza, Ebenspanger Leo, Eisinger Henrik, Fesselbofer József, Ifj. Fesselhofer József. Fischer József, Físchl Pál, Fischer Ignácz, dr. Fried Ódon. Goldhammer Károly, dr. Geró József, Grünhut Alfréd, Grűnhut Henrik, Halphen Mór, dr. Hanser János, Heimler József, Juhász György, Klein Illés, Kűrschner Ignácz, Kürschner Jakab, Lőwinger Ignácz, Lőwinger Lajos, LÓwy Adolf, Lówy Ódon, Mascbanzker Mór, Nuesetz József, Plosszer lguáez. Práger Béla, dr. Rauch Zsigmond", Roseufeld Adolf, Roseufeld József, dr. Rothschild Jakab, dr. Rátz Kálmán, Rapocb Gyula, dr.-Schwarz Adolf, Scherz Albert. Sebére Richárd, Steru I. M. Strem Tivadar, Sommer Sándor, Sommer Ignácz, dr. Szűkíts Nándor. Sártory Oszkár, Stirling Sándor, dr. Tuboly Gyula, dl. Tripammer Rezső, Unger Üllmann Elek. Vágner Károly, Vidor Samu és Weiser József: Összesen 5G részvényes, kik drbíST részvényt kép viselnek.
Ebenspanger Lipót igazgatósági elnök üdvözli a szép számban megjelenteket, konstatálja, miként a már ez idóig megjelent részvényesek száma az alapszabályok 17. §-ában megjelelt határozat képes számot megbaladja, kík az összes részvények több mínt egyharmadát képviselik; ezzel a mai napra ugy külön meghívó, valamint az intézet hivatalos^ közlönye utján egybehívott évi rendes közgyűlését megnyitja ós határozatképesnek jelenti ki.
A jegyzőkönyv vezetésével Tripammer Gyula intézeti igazgatót biz;a meg és annak hitelesítésére Nuesetz Józsel és dr. Schwarz Adolf részvényeseket ajánlja, kiket a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére egyhangúlag megválaszt.
I Felolvastatik az igazgatóságnak a lefolyt 1896-ik üzletévről szóió~ jelentése valamint felolvasottnak jelentetik ki a felügyelő bizottságnak a zárszámadással egyidejűleg közzé tett jelentése, mely tanúságot tesz arról, hogy az 1896. évi ügy- és számvitelt kellőleg ellenőrizték és hogy a szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült és a L közgyűlés elé terjesztett mérleg, ugy a nyeremény éo veszteség számiba helyzetnek híven megfelel; miért is az igazgatóság által javaslatba hozott felosztási tervezhetnek elfogadására ajánlja, végül a lefolyt 189(.. évi ügy és számvitelre vonatkozólag az igazgatóságnak, valamint a felügyelő bizottságnak a felmentvényt megadni kéri. Tisztelt közgyűlés!
A lefolyt 1896-ik üzletévról beszámolva, azon örvendetes jelentést tehetjük, miként az üzleteredmény az általánosan, ismert nyomasztó gazdasági valamint feszült pénz és hitelviszonyok dacára minden tekintetben kielégítő, sót kedvezőnek mondható.
Intézetünket is érintette ugyan az országszerte uralkodott pénzhiány, de annál jogosabban hivatkozhatunk azon körülményre, hogy nem éreztettük azt sem betevőinkkel, kiknek kívánatára mindenkor fölmondás nélkül azonnal rendelkezésűkre boesájtottnk betéteiket éd
zödik vissza e hétéves poronty arcán, vonásai komolyak a hervadozók, akár csak egy meglett asszonyéi.
A nagy láda fzéléo ül, mely nyughelyéül szolgál. Pőre lábai lelógnak, dideregnek; sovány lábu kezei Összevonják mellén a védő ruhadarabokaL Ugy tüzel ott bent a mellében, ugy szeretné eloltani azt a belső égést .... Elgondol-! kőzik.
Neki sohasem voltak játékai. 6 nem járhat iskolába, mert nincsenek cipői.\' Emlékszik, mikor még kisebb volt, anyja sétálni vitte a napfényben. Mijyen régen roltazl Össze kellett vonni a háztartást; s ezen idő óta agy tetszik neki, mintha valami nagy hidegség fújdogálna a házukban. Nem volt megelégedve; mindig csak éhes volt.
Mélységes dolgok ezek, melyekbe elmerült anélkül, hogy fölérné Őket ésszel. Hát ékezik az egész világ? Mepróbálta bozzászoxni e dologhoz, — de bizony nem mei(. Ugy véli, hogy ő még nagyon kic-ii, majd ha megnő, megérti. — Anyja bizooyára tudja ezt a dolgot, melyet elrejtenek a gyermekek előtt. Ha 1 volna mersze, megkérdené, agyán ki teáz így ki benneteket a nagyvilágba, hogy 1 egyre éheztek.
No meg aztán milyen csúf ő náluk minden. Az ablakra néz, hol az ágyte ritő lóbálódzik, a c-upas: falakra, a
nem érezték viszont azok sem, kik jogos hiteligényeik kielégítése céljából fordultak intézetűnkbez.
Hagy ezen feladatunknak megfelelhettünk, nagy befolyással volt tó kelőknek a : közelmúltban eszközölt tetemes gyarapítása, valamint azon előrelátó óvatosság, : melylyel a reánk bízott tóték helyes és megfelelő elhelyezése körül eljártunk.
Forgalom tekintetében a lefolyt 1896-ik üzletév várakozásainknak teljesen megfelelt, egyes üzletágakban tetemesen meghaladta az eiŐzÖ évit. j Felemlitendc-nek tartjuk itt, miként a mostoha gazdasági viszonyok dacára és mindamellett, hogy a kamatok behajtása körül a lehető legnagyobb kímélettel jártunk el. a kamathátralék az eg> és fél milliót jóval meghaladó jelzálog kölcsönök után csak 21 ar. 45 frank 10775 frt 88 kr, a moltóvi 11G ar. 500 frank 12134 frt 13 krrai szemben.
A lefolyt 1896. évi összforgalom 23,612.958 frt 84 kr.
Az egyes üzletágak forgalma a következő volt.
Betétek: Állomány 1895. dec. hó 3l-éu 5328 ar. 13460 frk 2181561 frt 18 kr., Betétek és tőkésített kamatok 1896. évben 522 ar.víl05 frk 1.301,707 frt 65 kr. Összesen 5810 ar. 14565 frk 3.483,268 frt 83 kr„ Visszafizettetett 1896. évben 262 ar. 4405 frk 1278,317 frt 31 kr.. Állomány 1896. dec. hó 31-én 5588 ar. 10:60 frk 2204951 frt 52 kr.
Jelzálog kölcsönök : Állomány 1S95. dec. hó 31-én 5710 ar. 6600 frk 1.656,668 frt 79 kr., Üj kölcsönök kiadattak 189G. évben 298023 frt 30 kr.. Összesen 5710 ar. 6600 frk 1.954,692 frt 09 kr.
Visszafizettetett 1896. évben 1497 ar. 3000 frk 304,238 frt 27 kr. Állomány 1896. dec. hó 31-én 4213 ar. 3600 frk 1650453 frt 82 kr..
Váltók: Állomány 1895. dec hó 31-én 4S8,920 frt 72 kr., Leszámitoltatott;i896. évben 3.261,607 frt 56 kr. Összesen 3.750,528 frt 28 kr., Beváltatott 1896-évben 3.159,702 frt 11 kr., Állomány 1896. dec. hó 31-én 390.826 frt 17 kr.
Előleg (órtékpapirokra). Állomány 1895. dec. hó 31-én 7701 frt, kiadatott 18 >6. év folytában 383,56 frt. Összesen 46057 frt. Beváltatott 1896. évben 28,844 frt. Állomány 1896, dec. hó 31-én 17213 frt Értékpapírok: Állomány 1895. dec. hó 31-én 41,6431 frt 75 kr. Vétel 1896. évben 71064 írt 41 kr. Összesen 487,496 frt 16 kr. Eladatott 1896. évben 123,509 frt 41 ki., Állomány 1596. dec. hó 31-éu 363986 frt 75 kr.
Pénztári forgalom. Pénzkészlet 1895. dec. 3l-én 40 ar. 2150 frk 23,174 frt 93 kr. Bevételek 1896- évben 2335 ar. 7040 frk 5.546,092 frt 33 kr. Összesen 2375 ar. 9190 frk 5.569,267 frt 23 kr.
Kiadások 896. évben 1655 ar 9170 frk 5.539.358 frt 60 kr. Pénztári maradv. 1896- dec. bó 31-én. 7.0 ar. 20 frk 29,908 frt 66 kr.
Az 1896. évi üzleteredmény a mint az a t cz. részvényeseknek a meghívó kapcsában kellő időben kézbesített mérlegből, valamint a nyeremény- és veszteség-számlából kitűnik, 56 ar. 60 frk 66354 frt 50 kr., Jóllehet az 1895. éri 130 ar. 45 frk 68066 frt 53 krrai szemben 1712 frt 03 kr. apadást tüntet fel, mégis ha behatóbb összehasonlítást teszünk, az 1896. évi eredméuyt az előző évinél kedvezőbbnek találjuk.
Ugyanis az 1895. évi nyeremény egyenlegben 4673 frt 17 kr. értékpapírok eladásából származott nyeremény
csámpás bútorokra, az egéiz szegyedé tes padlásezobára, mely oly kétségbeesett képet mutat. Szegény ártatlan, ugy tüuik fel előtte, mintha jó meleg szobákról álmodott volur, hol fényes dolgok díszlenek; behunyja szemét, hogy visszaidézte a látományt, s összezsugorodott pilláin keresztül a gyertya lángja egy nagy nagy aranyos fényességnek lat szik; ahova ő be szeretne jutni. Hirtelen befúj a szél, s oly légroham tódul be az ablakon, hogy rájön az erős köhögés. Szemei megtelnek könnyekkel.
Máskor nagyon félt, ha egyedül hagyták; most már hagyján, nem bánja. — Miután a mutt este óta nem ettek, azt hiszi, bogy anyja remeot kenyeret keresni. Ezaz ötlet szinte mulattatja. Milyen szépen fogja apró harapásokra darabolni kenyerét; szép csínján fogja elkölteni őket egyenként. Játszani fog kenyerével.
Anyja vissajöU. apja bevonta az aj tőt. A kicsike mindkettőnek kezére néz, és meg van lépetve. S midőn egy percig szótlanul állanak, nyafogó hangon hajtogat] a :
. — Éhes vagyok, éhes vagyok I
Az ap?, tenyereibe meríti fejéi, egy sötét zugban; ott marid törődötten, válla meg-raegráudu\', amint csendesen zokog. Az anya könybe tulva újból lefekteti a kicsikét. Befedi a lakás min-
Vidéki farsang.
(S2S.ÍÍ rí.:*
óriisi vörös pltkát Lepi «1 a torcimi falit 1 Éb rajta narj betűkkel 4.1 : .Leit megyei jótekooy b L !
8 im, a nagy nap elérkezett Döntő a bái torsi felett: Reodeiök — és dé\'ceg ifjak A heiyzetlc\': alig bírnak I
Itt bldcs itallá*, ott meghivó Cotilloajagr - n — egy kiW -E*er a goodl t oem ery fogat Faluról hm szép lányokai t
A táacterraet koacoruzxak — A cigányok meg ráha«xák, Ottlenn emitt már tok arfi ! EbédlSbea fogy s. — narci
Kinn txsJatt minden mozog, Kgesz világ sürög-forog — Királtkép«n lányos házbi. Kioek majdnem ideg Iáiba :
foglaltatott, mig az 1896. éviben az ezen cimen csak 880 frt, tehát S793 frt 17 krrai kevesebb foglaltatik Az üzleti adónak tetemes felszaporodása folytán üzleti költségeink 2435 frt 80 krrai emelkedtek; ha tehát ezen két összesen 6228 frt 97 krt tevő összegből az 1712 frt 03 kr. nyeremény különbözetet levonásba vesszük, azt találjuk, miként az ez évi uzleteredmény miategy 4500 frttal haladja meg az előző évit.
Az 1896. évi ír. 60 frk- 6G354 frt 50 kr nyerem*^/ Összeg felosztására nézve az igazgatóság v kő vetkezőket ajánlja a t. közgyűlésnek :
Az alapszabályok 78- §-a érteimében a nyeremény 57„-fca vagyis 3 ar. S3I7 frt 72 kr. a tartalékalaphoz csatolandó.
Az igazgatóságot és felügyelő bizottságot 15" „ jutalék vagyis 9 ar. 9953 frt 17 kr. illeti. Összesen 12 ar. 13270 frt 89 kr., marad 44 ar 60 frk 53,083 frt 61 kr.
Ebből osztalékul részvényenkint ötven frt 800 részvény után 40000 frt fizettessék.
A jelenleg 87000 frtot tevő érték-papirárkülöubözeti tartalék alapra jóllehet az már elég magas, de mert az alapszabályok 79. §-a ezen alapnak az érték-pap ir-nye remény bői leendő gyarapítását jelzi, 500 frt helyeztessék.
A rendelkezésre álló tartalékalapnak 46000 frtra leendő kiegészítéséhez 9096 frt 72 kr. basználtassék fei.
A szokásos kii.un előterjesztendő városi jótékony és közhasznú célokra II55 frt adományoztaásék. A fennmaradó 44 ar. 60 frk 2331 frt 89 kr. pedig az 1897. éví nyeremény és veszteség számlára vitessék át.
A mint a tárgysorozat 4. pontjában jelezve van. az alapszabályok néhány | szakaszának módosítása válván szükségessé, ez érdemben az igazgatóság a kővetkező előterjesztéseket teszi.
Az emelkedő forgalom és az ezzel kapcsolatosan több időt igénybe vevő napí biztosi tisztség terhesebb voltánál fogva az igazgatóság szükségesnek találta., miként a napi biztosi díjak 2 frtról 3 frtra emeltessenek, ebből kifolyólag az alapszabályok 38. §-ának ily értelemben leendő módosítását ajánlja.
Az alapszabályoknak az üzletkör meghatározását tartalmazó 46. § ának d) pontjából azon megszorítás, — bogy c ak a budapesti vagy bécsi tőzsdén jegyzett értékpapirokra adathassák előleg, nehogy az előlegüzlet ez irányban korlátoztas-sék és a helyi értékek indokolatlanul az előlegezést üzletből kizárassanak, kihagyni kivan; a.
Végül tekintettel, hogy az intézet jelenlegi 303,986 frt 75 krt tevő, esetleg ennél jóval magasabb értékpapír állományúval szemben is, melyek az árkelet szerinti értéknél jóval alacsonyabb beszerzési árakkal vannak a mérlegbe felvéve, a jelenlegi 870i)0 frt árkülönbözet! tartalékalap már oly magas, hogy annak további emelése, illetve szaporítása fölösleges, kéri tehátjaz igazgatóság az alapszabályok 79. §ának végpontját, mely ekként hangzik: „A külön tartalékalap az értékpapírok kisorsolása, eladása és áremelkedéséből származó nyeremények részbeni hozzácsatolása által fog gyarapittatoi" — az alapszabályokból töröltetni.
Ezekután kérí az igazgatóság s t, közgyűlést, miként a nyeremény feloszlására vonatkozó javaslatát elfogadni, az osztalékot részvényenkint ötven forintban megállapítani, az alapszabályok 38, 46 és 79, §-ának módosítására vonatkozó
dec rongyával, csitítgatja, el akarja altatói. De a gyermek, kinek vacognak fogai a hidegtől, a kioek mindjobban tüzel a melle, odatolakodik anyjához, átfogja nyakát 3 szelíden kérdi:
— Mondd c-ak anynskám. miért is vagyunk éhesek?---
előterjesztéseihez hozzájárulni és ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottságnak is a felmeutvéuyt megadni méltóztassék. Az igazgatóság.
fi. Előterjesztetik az 1896. évi zár-mérleg a nyeremény- és veszteség- számla kapcsában, melyből kitűnik, miként 680 frt 78 kr. behajtaúan követelés leírása utáo a lefolyt 1896. évi üzleteredmény 56 ar. 00 frank 6G354 frt 50 kr.
Ezen nyeremény felosztására aézv az igazgatóság a következő felosztási tervezetet ajánlja a t. közgyűlésnek :
Az alapszabályok 78. §-a értelmében a nyeremény 5ui„-ka vagyis 3 ar. 3317 frt 72 kr. a tartalékalaphoz csatolandó Az igazgatóságot és felügyelő bizottságot I5*|0 jutalék vagyis 9 ar. 9903 frt 17 kr. illeti. ¦ í ;
Összesen 12 ar. 13270 frt 89 kr. Marad 44 ar. 60 frk 53083 frt 61 kr.
Ebből osztalékul ötven forint 800 részvény után 40,000 frt fizettessék.
A jelenleg 87,000 frtot tevő értékpapír árküíönbözeti tartalék alapra jóllehet az már elég magas de mert az alapszabályok 79. §-a ezen alapnak az értékpapír nyereményből leendő gyarapítását jelzi, 500 frt helyeztessék.
A rendelkezésre álló tartalékalapnak 46000 frtra leendő kiegészítésére 909G frt 72 kr. használtassék fel.
A szokásos különjegyzékben foglalt városi jótékony és közhaszuu ezélokra llof) frt adományoztassék.
A fennmaradó 44 ar. 60 frk 2331 frt 89 kr. pedig a jövő évi nyeremény és veszteség számlára írassék elő.
A közgyűlés általános megelégedéssel és örömmel ve*zí tudomásul-^a kedvező eredméuyt, valamint az igazgatóság és felügyelő bizottságnak jelentéseit, felolvasottnak fogadja el, ugy a mC-rleget valamint a nyeremény és veszteség számlát.
A tartalékalapnak az alapszabályok 78. íj-a értelmében 3 ar. és 3317 frt 72, krrai történt javadalmazását a külön tartalékalapnak 500 frttal való növelését, a rendelkezésre álló tartalékalapnak 9096 frt 72 kr. hozzá csatolása folytán 4 6OC0 frtra történt felemelését jóváhagyja.
Elfogadja az igazgatóságnak a jótékony és közbaszun adományok felosztására vonatkozó javaslatát u. m.: 1. Keresztény házi szegényeknek 150 frt, 2. Izraelita házi szegényeknek 150 frt, 3. Községi iskola céljaira 140 frt, 4. Községi iskola szegénysorsu növendékei ruházatára 60 frt. 5. Izraelita iskola céljaira 140 frt, 6. Izraelita iskola szegénysorsu növendékei ruházatara 60 frt, 7. Kereskedelmi iskola segélyezésére 100 frt, 8. önk. tűzoltó egyesületnek 50 frt, 9. Népkonyha javára 50 frt, 10. Szépítő egyesületnek 20 frt, 1!. Törős-kereszt egyletnek 25 frt, 12. Ingyenes népkönyvtár javára 25 frt. 13. Betegsegóiyzó egylet javára 25 frt, 14. Keresztény jótékony nőegylet javára 25 frt, 15. Izraelita kórház javára 70 frt, 16. Polgári iskola céljaira 20 frt 17 Főgymnásiumi múzeumra 20 frt, 18, Kisdednevelöegyesületnek 25 frt. összesen 1155 frt.
A közgyűlés az osztalékot részvényenként ötven forintban állapítja meg és az 1896. évi ügy és számvitelre vonatkozólag ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottságnak a felmeutvéuyt egyhangúlag megadja, a 44 ar, 60 frank 2311 frt 89kruak ujszámlára való átvitelét elrendeli. - III. Következik & tárgysorozat 3-ik pontja a hivatalos közlöny kijelölése.
Fslytatáft L BSBffitm
* Sserxöoelc -tagtütbSaa tti\'ó alt reude homoriuictis költeséfifeiből.
Cül a tok fánk és a kolbáaz — óLl-fnt tzabo, cipész fodrász. Boltos dolgx mérvet l\\ia; Megfordul itt iok péiukoltÖ
Diratárul, csipkét, kráglit
Viliik hordják a kartáadliki |
8 ki a (jrnoessé dereé* tagja -
Az a htját tQtnt hagyja.
Éi — mit senki meg ne lásson : Nök Öltöznek egy rakáson .... S kileoc órát a mint veri \' A táncterem immár telt 1
A mily kíj az első csiriát ! S kínos reggel tz elválna; Báaat lép most t gyönyörbe, Selyemruhák ösuetOrre.
8 azonkívül pezsgős palack : ik hever ax suta] alatt — Mind férfiak, mind kötök Ök Különösen a rendezők.
Mert miatienki elégedve Távoiik el a rvggelbe — Csekélységért most már számot bt-m kérnek a .gtrd de-dámok*
Csík taidoa Tégszámadátrs. Jönnek össze — egyre-máara Akkor látszik meg egy kicsit A kor szörnye t — deficit.
Akkor látszik, hogy a vége Jótékony célt el nem érd -S<m pediglen házasságot; Bostonunk ily mulatságot;
TUBOLY VIKTOR-
Mriiéltjat i_<J*M KSdfciy\' 1897. évi márciut hé 6-iki lö-ik
számához.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZA L> I KÖZLÖNY
:w7 március ő-án.
]V. Az évi jelentésben kifejtett indokok-bsI fogva íz igazgatóság «z alapszabályok néhány szakaszának módosításét találta szükségeso**! miért is a tárgysorozat 4. .L,ülial.sn a módosítást igénylő .18. 4fi L 7!i j-ok vételiek fel.
A közgyeié*, helyeselvén az igazgaió-.iei.ak a jarzett szakaszok módosítására vöosikuzó fi&erjesztéseit ezen szakaszoknak mó\'i\'sitását rlhatározza és azok ui stúvegt* következőkép állapítja meg SS. tj.
,.\\z ^igatóság tagjai egyszersmind ij3i>il>iit»* \'k.
A oaf. irtosnak jogában áll akadályoztuk magát egy áluls felkéreudó j-i|a;l Wigi tag által helyettesit tetei. A jj^pj" i\'ili-soknak három forintban meg-illapii :- napidijai a kezelési költségek krurn iratnak^,
„ *C- § L\'zlétkör. . a Lírsaság öztetigai a következők : 4) :.. fogad betéteket kamatozás végett i^iíti könyvecskékre
[, Kölesönöket ad telekkőnyvezett mgiilsiokra, jelzálogilag biztositoU köl gjójj-kötelezvényekre.
cl Engedmény utján elvállal jelzálogilffa báiísüoii kölesön-kötelez vényeket.
d Klóleget ad arany és ezüst péo-ttfcií. értékpapírokra és kézi zálogra ei i^számttol és víszleszámitol váltókat, fi Vásárol és elad ingatlauokra kibo-csájtott zálogleveleket, magyar és osztrák tUuikötvényeket, államilag biztosított váll*ialok elsőbbségi kötvényeit és más
1 budapesti vagy bécsi tőzsdén hivatalosan jegyzett vagy forgalomban levő értékpapírokat.
2) Átvesz letéteket az igazgatóság által meghatározandó órzési dij mellett.
bj Vásárol és elad ingatlanokat.
<e) Közvetiti a részére jelzálogul lekötött házak és egyéb épületeknek tQzkár elleni biztosítását"
79. §.
„A társaság tulajdonát képező értékpapírok árfolyamából eredhető veszte->égek fedezésére a külön tartalékalap
szolgál.
Ezen alap az intézet egyéb üzletágában előforduló veszteségek fedezésére is felhasználható.*1
V. A tárgysorozat ó-ik pontja értelmében következik az üresedésben levő alelnöki állásnak választás utján leendő betöltése két évi idő tart mra, további az alapszabályok .27, §-a értelmében sorrend szeriül kilépő lu igazgatósági tag és a 3 tagból álló felügyelő bizottság helyett ujak. esetleg azok újból! megválasztása."
Ebenspanger Lipót elnök a közgyűlés hozzájárulásával a \\ szavazat-í-zedŐ-bizottságba (írünbut Henrik, dr. Häuser János. Rosenfeld Adolf, Sürliog Sándor, Scberz Richárd és Sommer Ignác urakat jelöli ki. és a választás tartamára a gyűlést felfüggeszti. ¦*
A szavazatszedő bizottság befejezvén működését, a folytatólag megnyitott gyűlésnek a bizottság részéről Rosenfeld Adolf ur a következő eredményt jelenti:
Beadatott összesen 443 szavazat.
Megválasztottak: Igazgatóságialeloöknek
2 évi időtartamra dr. Tuboly Gyula 359 szavazattal. Igazgatósági tagok 3 évi időtartamra:
1. Fiscal Pál 425 szavazattal
2. Práger Béla 416
3. Danneberg Jakab 414. „
4. Scberz Albert 408
5. ßtern I. Mór 408 ti. Maschanzker Mór 388
7. Ifj. Fesselhofer J. 375
8. Sartory Oscár 373
9. Vágner Károly 364 „ 10. Sommer Sár-dor 333
Igazgatósági póttagok 1 évi időtartamra:
1. Sbeospanger Ernő 170 szavazattal
2. dr. Rothschild Jakab 134 „
3. dr. Fried Ödön 65
Mint felügyelő bizottsági tagok egy évre:
1. Goldhammer Károly 401 szavazattál
2. Juhász György 370
3. Heimirr József 365 „ Mint felügyelő bizottsági póttagok egy
évre :
1. dr. Schwarz Adolf 68 szavazattal
2. Strém Tivadar 38
me!y eredmény tudomásul vétetik és a felsoroltak megválasztottaknak jeleotet-nek ki.
VI. A tárgysorozat 6. pontját netáni indítványok képezvén, indítvány azonban az alapszabályok lá. §-ának megfelelően bejelentve nem lett, a jelenlevők közül pedig inditváoy tételre ki sem jelentkezik, elnök a tárgysorozatot kímeritettnek és a közgyűlést befejezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvételik és iláirattatik.
K. m. f.
Kbenspanger Lipót s. k. elnök. Tnpam-mer Gyula s. k. jegyző kő nyr vezető. Jelen jegyzőkönyv hiteléül: N\'ncsetz József s. k. Dr. Schwarz Adolf s. k.
— Hirdetmény. A mosonmegyei vasúti állomásokhoz vezető törvény hatósági és & nezaideri várauuk feDtartására 1897- 1898. években szükséges 5946 halom kavics-fedanyag szállításának biztosítása céljából 1897. évi március hó S ik napjának d. e. 10 órájakor Magyaróváron a kir. állami építészeti hivatal helyiségében zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. Miről az érdekeltek oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a zárt ajánlatok a főntemlitett hivatalban átvehető ajánlati lapon kiállítva legkésőbb a versenytárgyalás napjának d. e. 10 órájáig a m.-óvári kir. ál\'., építészeti hivatalhoz benyújtandók. A szállítás részletes föltételei ugyancsak a nevezett hí vauinál tekinthetők meg. Sopron, 1897. évi február bó 22-en. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény Fölhívjuk az érdekelt körök figyelmét arra a körülményre, hogy a budapesti magyar keresked. múzeum mdakozójrodája készséggel ad fölvilágosítást minden közgazdasági kér-
í désben, melyre könyvtárában az adatok megvannak s hogy vidéki érdekeltek megbizotuinak. a kik a múzeum könyv tárában terjedelmesebb kutatá-okai akarnak eszközölni, a Tudakozó-iroda tisztviselői szívesen Ezo!gá!nak útmutatással. Megjegyezzük, hogy a múzeum könyvtarának legújabb- kaulogu>a hivaUlos helyiségünkben a hivatalos órák alatt megtekinihetó. Sopron, 1897. évi febr. havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hifit
— Rendkívüli megyei közgyűlés.
Zala vármegye törvényhatósági bizottság több tagjának indítványára a vármegyeház közgyűlési termében, folyó évi március hó 9-én d. e. 9\'/3 órakor rendkívüli közgyűlése lesz, melynek egyedüli tárgya a következő indítvány: .Mondja ki a közgyűlés határozatilag, hogy az 1896. évben feloszlatott országgyűlés által kiküldött úgynevezett qnota bizottság által kifejtett és a hírlapok utján közzétett quota megállapítási javaslatát s azoknak indokolását Zalavármegye közönsége teljesen magáivá teszi és kéri a törvényhozást, hogy az országgyűlési quota bizottság által terjedelmes indokolással ellátott elveket, ezen quota megállapításánál magas figyelmére méltatni kegyeskedjék.*
— Ka marási méltóság. Ö felsége a király verebélyi Marzsó Tibornak, a 48-ik ,«0! gyalogezred főhadnagyának, a tea. és kir. kamarást méltóságot adományózta. Marziú Hertelendy Béla ügyvédnek veje. .
— Hymen. Neu Lajos, a „Neu és Klein* cég tagja vasárnap jegyet váltott Sonnenberg Lipót terménykereskedő leányával, Camíllakisasszonynyal Csáktornyán.
— Ozsona a Kaszinóban A gazdag bordó függönyök parányi résein betűzött a Uvsszi verőfény egy egy himbálódzó aranysárga sugara. Valaki ŐazehuzU a függönyöket. Egy kevés téli szürkeségre, valami borongós félhomályra volt szükség, mely a látogatott szalonokban csak fokozza az édes hangulatot S volt is vasárnap jő kedva Kaszinó nagytermében. Az izraehu nőegylet zsarjait a tavaszi napfény nem igen zavarja meg, de ebben nagy része vsn Vidor Samunénak, a fáradhatatlan elnöknőnek, ki sok teendő mellett, hétről-hétre a legügyesebben rendezi az ozsonákat. Asztal bontás után ez alkalommal nemcsak műkedvelő
{ énekesek szerepeltek. A Rögtönzött műsort S a I g ó Sáudor kezdte meg szavalattal. — Ezután P a j o i Emília énekelt egy gyönyörű áriát és néhány sikerült népdalt. B 1 a u Jincsí kisérte őt szépen a zongorán, majd pedig vir-tuziUssal játszott szólóban. Követi Albert egy monológot adott elő kitűnően s néhány kupiét énekelt Ledöf se ky
\\ Micike szépen énekalt, végül pedie S tern e ck -Zsigmond zenetanár remek füttykoncertet Urtűtt, öomagát kisérve zongorán. Az Összes szereplőket, szívesen hallgatta a közönség a mindegyiket hálásan megtapsolta.
— Közgyűlések. A fceresk. betegség é I y z ö pénztár addig még nem tanúsított érdeklődés mellett tartotU meg február bó 28-án, vasárnap d. u. 4 órakor rendes éri közgyüiését. A gyűlést Halphen Mór elnök nyitotu meg. EzunV. Boseofeld Lajos titkár felolvasta az évi jeientést és több figyelemre méltó jav- iatot terjesztett a közgyűlés elé.
Ut°it arra. hogy a kereek. pénztár oly lanyha érdeklődés mellett, uhu: i miuó a mostani, korántsem tnd jövőt biztosítani magának. Első és legnagyobb pedig ebben az, hogy a legtöbb főnök vonakodik alkalmazottjait bejelenteni, holott a tagsági dij nagyon esekély, dacára hogy erre törvény szerint utalva is vannak ók. Hogy az állapoton változás álljon — ó, mint az egyesület titkára a napokban minden egyes kereskedőhöz, kinek biztosításra köteles alkalmazottja van, levélbeli felszólítást fog intézni, hogy az az egyidejűleg megküldendő bejelentési ivet töltse ki, mely bejelentési iveket a munkaadóktól a pénztár kiküldöttjei fogják átvenni. Az esetben, ha a munkaadók vonakodnának nem biztosított alkalmazottjaikról bejelentő ivet adni, ugy a pénztár kiküldöttjei által eszköztendó Összeírás slapjáu a hatóság fogja a makacs-kodókat törvényes kötelezettségeik telje-ekéiére szorítani. — A beterjesztett zárszámadás szerint a pénztár mult éri kiadásai (!03 frt (!2 krra rúgtak, mely fedezést nyert a mult évi 91 frt á2 kr., pénztármaradvány és 5K1 frt lu kr.t tagsági járulékból. — A felügyelő bizottság\' jelentése alapján a számadóknak a fel-mentvéuy megadatott és Halphen Mór elnöknek, valamint Sehwarz Gusztáv pénztárnoknak eddigi í^adózásukért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. — Az igazgatóságba választattak: Rothschild Samu, Goth Arnold, Weiss, Tivadar, Fieischaeker Jakab, Deutsch Mór, Fischer Antal, Rosenfeíd Lajos és Berger Samu; a választott bíróságba Rosenfeld Lajos helyett Singer Jenő; a felügyelő bízottságba Spitzer Samu helyett Uirsch Adolf. — A közgyűlés után a választmány nyomban megtartá alakuló ülését és pénztári orvossá a közgyűlés egyöntetű óhaja szerint dr. Stolzer Henriket, pénztárnokká Sehwarz Gusztávot, ellenőrré Ledofszky Ármint és titkárrá Rosenfeld Lajost válatztotta meg. — A d é I z a 1 a i takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezet febr. I ó 2ö-án gperjessy Sándor, a délzalal takarékpénztár, mint anyaintézeti elnök, elnöklése alatt UrtotU meg évi rendé közgyűlését, melyen 22 részvényes 469 szavazattal volt kép\\ iselve. Az elnöki megnyitó kapcsán Eperjesy Sándor anyaintézeti elnök , elismeréssel emiékezett meg Hirschel Ede kir. keresk tanácsos szövetkezeti elnök érdemeiről, ki már 20 év ÓU teljes odaadással viseli a szövetkezet elnöki tisztségét, miért is indítványozta, hogy Hirschel Ede szóvákezeti elsőknek 20 évi sikeres működése elismeréséül jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák. — Folyamatban veit december 31-én hat ciclus 43300 üzletrészszel a 10 kr. Az 1897. január 1-vel kezdődött uj ciklusnak 652 tagja van 13404 üzletrészszel, mely eredmény a legmagasabb az intézet fennállása óta, mi a nagyközönség fokozott bizalmának félreismer-hetlen bizonyítéka Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentései helyeslőleg tudomásul vétettek és a felmentvény a számadóknak megadatott. Választás alá esett az alelnök. 5 igazgatósági tag és a háromtagú felügyelő bizottság. A szavazás megejtervén, a részvényesek bizalma ismét a régiek felé ferdült.
— Vasqnez grófné hangversenye-
A kereskedő ifjak, kiknek működésében a nagyratörekvés, a títáni erő. mely csak egy lelkes fiatalságnak adatott, félreismerhetetlen, mult hó 27-én meghívták a magy. kir. opera oszlopos tagját Vasquez Moliot gróf né t és a budapesti hirlspírők egy rokonszenves tagját, HelUi Jenőt Vasqnez grófnő egy magas stilü zenei műsorral gyönyörködtette közönségünket. Nem a szirénák kedves hangjával énekel, hanem elementáris erővel, drámai kifejezéssel. Azt hisszük, hogy egyike a legjobb B mohi Idáknak lehet, aki valaha magyar színpadon énekelt. Hanglétrája terjedelmes, hangja a mélységben színes, mint a gordonka, a magasságban csengő, mint az ezüst Előadása szenvedélyes, telve pathosszal. Azért is legjobban sikerültek a nagy operából válogatott részletek, mínt Massenet Cidje, Verdi Aidája, mig a dalban erős hangsúlyozása és túlságos plesztikája letörli azt a finom zománcot, mely nélkül a daí elveszti illatát lyrai bensőségét A művésznő nagyon jól volt dísponálva, de a közönség tapsát ráadásokkal nem hálálta meg. A kereskedő ifjak önképző egyletének választmánya. Vafqoeznénak gyönyörű virágcsokorral kedveskedett Ollop Ernő ur félrevonulva, szerényen, a kulisszák mögött végzett nagyon figyelemre méltó munkát. Vas-queznét kisérte zongorán, énekéhss si-mclva, mint a testre szabott ruha a testhez. Ez idő szerint Ollop Ernő minden énekmüveszetnek nélkülözhetetlen Mentorja. HelUi Jenó három apróságot olvasott fel. Heltait ötletes írónak, szellemes embernek ismeri a .Magyar Hírlap\' olvasó közönsége és a* a két tu-
lajdonsága a .vasntkirály" cimú humo-retzkjében, továbbá a ,líft"-benés néhány költeményében is érvényesült. A közönséget a felolvasó folytonos derültségben tartoiu ötleteivel. A tereit}, frázis nélkül, teljesen megtelt, mint mindig, valahányszor a kereik. ifjak önképző egylete reudez valamit Vasquez- grófnő férjével még febr. 27-éu éjjel ntasott Budapestre, Heltai Jenő azonban kisvárosi impressziókra vadászott és még egy napot töltött Nagy-Kauizsán.
— „Az Isten kaionknak terem tett" Ez a nóu hangzik el azoknak a feibokretázott fiatal legényeknek az ajkairól, kik moitauábaa ott állanak nagy csoportokban síró édes anyjuk mellett a .Szarvasszálloda* előtt. Benn a nagyteremben azalatt folyik az ,iks z s q tálas* a vizitáció- Van aki büszkén, merészen ált meg az aranygalléros katonák előtt és önérzettel, szi.aj tekintetével kihívón mondja: én katona kívánok lenni, de a legtöbbje bizony remeg, fél s Un igazuk is van ezeknek, mert hazudik az a nóU, a mely azt mondja, hogy: szép élet a katona élet A lompos nagy bakancs, a bŐ bugyogó, a lebegő-, zubbony, bizony nem v&uuni cifra külső, hát a mi még azután jön csak. Az első raport, az első
hat óra kurU vas........kinek kell
belőle? De azért azok a fiuk mégis hűtekén fújják hogy :
Ai Isten U Icatonacak teremtett Falunkban a pap is annak keresztelt, Kihoztam a oegyrenojolcaa numerát. Még az orvos aem talált bennem hibát.
\' Talán a keserűség adja ajkukra ezt a dalt, vagy inkább a nép lelkébe, roman-j tikns színekkel beplántált mult, mikor 1 még virtus volt katonának lenni és ki tudja vájjon nem lesznek Ők is olyan : szerencsések, mint a jó öreg Hári János, : ki elfogta a fr&ocia császárt a nagy Napóleont....
— Uj leányiskola. Az uj polgári-, leányiskola építkezését a városi Unács
| előtt megtartott árlejtésen Bachrach | Gynta vállalkozó nyerté el. Az építkezés 1 26100 frtban volt előirányozva. Pályáz-uk még Morandini Román, Saller Lajos és Henz Anul építészek. Bachrach I8*|0 árengedményt tett A városi közgyűlés az árlejtést hely beahagyta. Az építkezést Henz Antal ismert építész és városunk egykori közkedveltségü polgára fogja vezetni. Az ó épület lerombolását június elején kezdik meg és az uj leányiskola október 15-én lesz fölavatva.
— Egy kis cimbalom művésznő Kedden este a .Központi kávéházban* Fejér Irén jónevü cimbalomművéjznő, ki kitűnő sikerrel végezte a zeneakadémiát, sikerült hangversenyt rendezett Csütörtökön este pedig a .Korona szállods" éttermében játszott. A kisasszonyka igen szépen, ügyesen kezeié a kicsi kis pálcákat és a hallgatóság minden egyes számát hálásan megtapsolta.
— A bolgyközönségnek. Budapesti tudo*ilónk értesít, hogy Gartner, Holvay és Társa cég (SzerviUtér 5.) lőnőke külföldre utazUk a tavasri újdonságok beszerzésére és e hó közepén érkeznek meg a \'legújabb és legdivatosabb párisi és berlini selyem és gyapjú női divatkelmékkel, valamint ruha- és confectio-modellekkel.
— Megbízható gyógykezelés Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyojaor-g&rcsÖkbeo és rendetlen székeiéiben szenvednek, a „Moll féle seldlkz por* használata által rövid idő malva visszaLve-ríic egészségüket Egy doboz ára 1 írt Szétküldés naponta utánvéttel Moll. A. gyógyszerész, cs-és kir. udv szállító álul Bécs, L Tucálauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll féle készítmény ké -readu az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Nemrég alkalmunk volt, a budapesti magyar királyi állami vetómag-vks-gáló állomás utolsó évi hivatalos jelentését megismerni, a mely a gazdaközóaségre rendkívül tanulságos. Különösen érdekesek a magvizsgálatok és ólomzárolásokra vonatkozó egyes adatok, a hol egy budapesti maguagvkereskedó cség, névleg HALDEK IGNACZ különösen kiváÜk, mely annak daczára, bogy magáról keveset beszéltet, annyira vitte, hogy oly czikknél, a mely a legtöbb bizalmat igényli, mint például a inczernaxnag, valamennyi versenytársát túlszárnyalta. A fönt említett évi jelentés szerint ugyanis ólom-zárolUttak: Haldek t64i. Mautner 927, Frommer 571. a Mezőgazdák 560, gróf Teleki 56, más 14 czég összesen 1069 métermázsa luezernamagot. A Haldek
j czégne^" ily csaknem hihetetlen gyors fellendülését egy gazda barátunk a következőkép magyarázta: ,Azelőtt a magcégek két osztályba voltak sorozhatok, az egyik, a melyek jól, de drágán, a másik, a melyek olcsón, de rosszul szolgálták ki a gazdaközönséget. Haldek azonban oly alapra fektette üzletét, hogy nemcsak jó! szolgál kí, hanem olcsó is és aeájul árte azt el, hogy üzlete, tekintve aránylag rövid fennállását, oly példátlanul gyorsan föllendült"
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
2Níylitti^X\\)
Lassan bar, de haladunk.
így van ez a szobák festésénél is, mely a művelt államokban már rég lejárta magát illetve idejét multa. Az ujabb időben nálunk is erősen kezdi veszíteni létjogát. É< helyébe lépstt a sokkal tartósabb, festészeti szempontból elragadóbb, elegancia tekíntetébeu kiválóbb fali kárpit (upéta.)
A mi természetes is, küiőnösen, ha figyelembe vesszük, hogy az e téreni techniKai vívmány, — mely aa már a legmagasabb niveaun ál!, — lehetővé teszi, bogy árküiömb3ég sem nagyobb, mint a festészetnél volt. Amennyiben ma már egy aéubiakos szoba a menyesettel együtt, — beleértve a munkadíj*, is, — 20 frtért vonható be.
önként értetődvén, hogy ily kedvező ár csak ugy érhető el, ha egy helységben több fél kiváoná szobáit, avagy üzlethelyiségeit kárpittal bevonatni, mert ily esetben a mannás útiköltségei teljesen elenyésznek.
Amidőn erre hölgyeink figyelmét felhívjuk, jelezni kívánjuk, hagy küló:iÖ>en uj építkezések, kávéházak, éttermek, kastélyoknál eszközlendő ily muikáletok átvételére Weisz Hugó, Budapest, Andrássynt 12. sz. a. lévő gyári nagy raktára a legújabb mintákkal düsau fiiszereit képviselőit készséggel fogja bármikor kikü\'deni.
Hamisított fekete selyem. Égessünk «1 ecr mintát a tenni szándékolt teljémből, és a bamiittas rOgt&a kiderül: Mert mig a Tilódi ¦ jól feitett telvem az elégetésééi njomb&n Atuepodörooik és caakhamar kialszik, mag* otan csekély bírni hámot hagyván; addig a hamiaitott teljem (mfty zsíros izinO. szalonnát lesz és könnyen torüt) laasaa torább ég (minthogy ros$Lzállai a festaoyágtól telítetten tovább ixxaaak) ét tótétbarna hamut hagy maga után, melj valódi teljem módjára toha Össze nem pSdörodik, csak meggórbal. Ha a valódi teljem hamojit ó»xe njomjuk, elporzík, a aamititráavé nem. — Heaneberg 6. (ea kir. oá*, tzállitó) teljemgjára Zürichben, házhoz wálliui, póiiabár- ét rámmSBteaea atirez«« kaid birk\'nek !1 mintákat, zkár egyes Öltönyükre valót, akár egész terekben lető valódi teljemzzövete"oÖl. S»áj.czba ezimzett 1«. telekre 10 áros-, ét levelezői*pókra 5 kroe béljeg ragatztandó. Magjar njelven irt megrendelések pontotan elintéztetnek.
") E rom ala iciőséget a
közi&ttekért nem tállal- Ét-Szerk
Hirdetések.
KAREL TOMEK
kitOnő
Prágai sódar-ja
Kapható Zárai ót EiaJer cégnél Budapest, VI. Vaci-kerut 33.
Vidékre bármily mennyiséget lehet utánvéttel hozatni. — A sonka ára rendkívül jutányos, minősége a legjobb. — Minden sonkába beiesütöft oroszlán bélyeg van.
Telefon 16—94.
Valódi brünní szövetek tavaszra és nyárra
Egj Coapon 3,10 iL& jó méter hosazn teljes, I 6.— jobb uri öltözet (kzbát, ^ 7.*75. finom nadrág ét mellénj / 9 - finomabb
caak i 10.50. legfinomabb
Valódi gr opjnszövet.
Egy Coapon fekete talon sltAzékaez 10 frt. torábbá felöíió szövetek, turista darócok, legfinomabb kamgarn ét a többi uSvet minótégeket gjári áron küld azét a stolid-s ágáról es megbízhatói ágáról legjobban ismert ttötet raktár
Siagei Imhof\'Brlinnbea
a köftetlec megrendelések a gjári hclyea nagyon előnyősei: nagy válaasték íolytoa sj árok, szabott legolcsóbb árak, figyelmet ellntézétc a legkisebb rendeléseknek íz.
etc. etc.
¦XXXVI. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁRCIUS 6 fe
X X
X X
X X X
I
X X X X X X X X X X \'X
* m
X X X X X X
a; 2=5-
I II-rlÜIf
= 1^.2 86 S""SÍ
-—-—•»-0 ¦§ f gS = =¦_ gg SÍ o I „2» s
005 ISI*0 ií. a L ¦ S -5 « 2 L ¦* S
— — * \\" \'. O © O-S 5r - - E si-*-3=.5ü\'i-»"S
---s?--=Il S |i:ís;s«:
111
«t * jj™ 5 "™" stf ™ 1QS &í B
MIS SS
•Sí
" E g
ifi i fíL 3 •
~2
:L> w a ~ ~ K x O 2 iL a. t
x
X X X X X
3i>
§3§ H
»
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
m
gOOOOOG
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyu- és Gépgyár
Réazvény-TaraaBag;
(t: előtt WALSER FEREEZ) BUDAPESTEK, VI. kar.. Külső vácziut 45. szán
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GYiBT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-Jéle j orrgőzmotorokai (40\'/, szénmegtakaritas), ptiroleum- és benzin motorokat. Keretjii-részeket, k\'&rjürészeket és csertőrőket. Gőzkazánokat, dinit-iegilöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, sz}} és kézi hajtatra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vatból. Tüz/ecsiendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fAszereiési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző kocsikat, sárkaparó és seprőgépedet, hóekéket és tUhengereket. Egészségügyi szereket, Dint gőzfertötlenitö készülékeket és teljes jertöllenitö telepe kel, pőcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéijelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban. valamim polygon rostélyokat.
§-; LÉTESÍT: vízmüveket, csatornázásokat , O vízvezeték és légszeszberendezéseket, köz- Q g\' ponti fűtéseket. Ö
O Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek. Q
OOOOOOOOOOOTOOOtjOOOOOOOOOOOO
X 14672/05
6
o o
€3
3 O
8
O
o o a o a u u 0
Ü Q
8
O O
o
o o o
O
5
ö
fi
Ári ejtési hirdetmény.
Nagy.-.Kaniisa r. tanácsú város képviselő testületének jogerős határozata alapján ezennel közhírré tétetik, hogy a Sipadorofeon 324% frt 84 kr. költségelöirányzatial egy v. kúzságóbid fog építtetni.
Ezen építéssel járó munkálatok biztosítása tárgyában foijt árl-sárczJiS hi 22-ik aaajíi t. t. 18 órakor a városház tanácstermében szóbeli árlejtéssel összekötött zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 1624 frt 84 kr. bánatpénzt készpénzben, helybeli takarékpénztári betétkönyvben, vagy óvadékképes papírban, a szóbeli árlejtók az árlejtést vezetó küldöttség kezéhez, a zárt ajánlattevők pedig ajájglllkku mellékelve letenni.
Á zárt ajánlatok az árlejtést nap d \'e. 10 óráig, vagyis az árlejtés megkezdéséig a v. iktatóba beadandót, mert a később érkezők tárgyalás alapjául el nem fogadtatnak.
A tervek, költségvetés, építés leírás és árlejtést feltételek a városház, tanácstermében a hivatalos órák alatt a v . iraítárnoknál bármikor betekinthetek.
Miről a vállalkozni óhajtók értesíttetnek
A városi tanács Nagy-Kanizsán. 1897. febr. 6. LENGYEI, LAJOS VÉCSEY ZSIGMOND
8
\'<
8
I
8
föjegyiü.
polgármester.
Sömör gyógyítást.
A száraz, aedreiS pikkelrea tómört (dogbrocot) ét a velük járó tűrhetetlen vleíketeftéjít biitosau ajógritja — meg azokon is, a kik eddig sehol sem tudtak meggjogjn\'al — H«br« dr. ¦ömör-helál (flecbtenlod) nevű aierc Alkalmaziaa külső és ártalmatlan. Ara C frt. Aa árnak péniben vagjr letílbé-lyekben való beküldése után vám- éa portófizetés nélkül küldi a St S»rie. Dregnerle Daniig (Ném6tora>;jb»n.
10.000 kiló
törmelék csokoládé
"nagyobb vétel^nsi klléakéat 80 krért
ad el a cs. ét kir. szab caokoltdé-gyár
L. Pischinger és Fia
Bécs, Síi^fengane 8—10
6742.\'tt. 96.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék iiiint tlkkvi hatóság részérói közhírré tétetik, hogy Dani Marusa József kiskaiiizsai lakos végrebaj-tatónak, Dani Marusa Anna, Dani Marosa Juli férj Kálovics Mihina Józsefné, Dani Marusa Kata férj. Szroodícs Péterné kískanizsai lakos végrehajtást szenvedők elleni 154 frt 50 kr. töke (beszámítva az időközben fizetett 20 frt 60 kr.) ennek 1896. évi niárczius hó 3-tól járó 5% kamatai. 15 frt 60 kr. perbeli és 11 frt 60 kr. s 8 frt 45 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 85 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtást ügyében a fennevezett kir. törvényszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 4527. sz. tjkvben f 54S6 hrsi. a. foglalt s 29 frtra. — az ottani 4527. sz. tjkvben f 3933
hrsz. a. foglalt 76 frtra, — az o. 3979. sz. tjkvben f 3886 hrsz. a. foglalt 53 frtrat, — az o. 6979. sz.\' tjkvben f 6789 hrsz. a. foglalt 72 frtra, — 2243. sz. tjkvben t 6765/c. hrsz. a. foglalt 10 frtra, az o. 2243. sz. tjkvben f 6774/0. sz. a. főé\'\'\'! 4 frtra, — az ottani 2243. sí ;kvben f 6781/b. hrsz. a. foglalt 49 frtra, — az o. 6980. sz. tjkvben f 8697 hrsz. a. foglalt 109 frtra, valamint az ottani 3363. sz. tjkvben f 8089/a. hrsz. alatt foglalt s 420 frtra becsült ingatlanok, még pedig az utóbbi, mely ifjú Kálovics Mihina József és neje Marusa Juli tulajdonát képezi, az 1881. 60. t. ez. 150. §. o) pontja értelmében egészben 8 arra Milei Ferenoz javára 0. 2 alatt bekeble-zett holtiglani lakásí szolgalmijog épségben hagyásával 1897. évi raárczius hó 26-ik napján d. e. 10 órakor alulirt kir. törvényszék tlkkvi helyiségében megtartandó árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett beosár.
Árverezni kivinók tarloznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi deczember hó 22. napján.
GOZONY kir. tszéki albiró 1
118;tk. 1897. Érk. január 14nSn.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint \' telekkönyvi hatóság közhírré teszi,
hogy Tamás Ádám letenyei lakosnak Dobos Marton és neje Ribanics (Gorza) Mária tót-szerdahelyi lakosok elleni 18 frt 75 kr. tőke, ennek 1893 január 1-tól járó 6% kamata, 12 frt per, 7 frt 80 ki. végrehajtás kérelmi, továbbá 37 frt 50 kr. tőke, ennek 1894. január 1-tól járó 6% kamatai, 6 frt előzőleg lejárt kamat, 12 ht 06 kr per s 7 frt 95 kr. eznttaii költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék ía letenyei kir. járásbíróság) területen fekvő a tótszerdahelyi 108. száma tjkvben A I 1—6 som. a. ingatlanoknak s a 143 hrsz. ingatlan.r levő 84 népsor száma háznak Eiba-nics (Gorza) Marit illető 1134 frtra becsült része, továbbá-a becsehelyi 669." sz. tjkvben A f 1200 hrsz. váltság köteles ingatlannak Dobos Mártont illető 32 frt, u. 0. t 1220 hrsz. váltság köteles ugyanazt illető 14 frtra beesült része és pedig a tótszerdahelyi ingatlanok a tótszerdahelyí községbiró házánál 1897. évi marczius hó 31. napján d. e. 10 órakor, a becsehelyi ingatlanok a beesehelyi községbiró házánál 1897. évi marczius hó 31-ik napján d. u. 3 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitet: becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°,0-át készpénzben vagy óvadékképes\' papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén. a tir. jbság. mint telekkönyvi hatóságnál, 1897. évi január hó 15 napján.
NDNK0VITS kir. aljbiro.
A zila-iiirsztil a. kir. pí«l||t|«nat6iá|til.
Ajánlati hirdetmény.
A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Zalavármegye területén a következő helyeken, u. m SiMIH, Tltllczil, Zalt-E|irtZI|tl, *l«é-Lliává), Xltztkllyll, UMljil, Cliktirijál az 1897. évi 1 só t. cz., s az annak végrehajtása iránt 1897 évi január 28-án 9624 szám alatt kiadott utasítás alapján a marhasó könnyebb beszerez-hetése ezéljából egy-egy marhasó-áruda fog felállíttatni, illetve mnrhasó eladási engedély versenytárgyalás utján kiadatni. Ezen zárt írásbeli ajánlatok alapján kiadandó engedélyekre vonatkozó versenytárgyalás 1887- Ili ¦irczill 18-ál áékhMti 18\' írakír alólírottm kir. pénzügyigazgatóságnál versenytárgyalás fog megtartatni.
A sümegi, tapolczai. zala egerszegi és alsó-lendvai sóárudák a marhasó beszerzése végett a győri kir. sóhivatalhoz: — a keszthelyi sóáruda -a budapesti kir. sóhivatalhoz; — a letenyei és csáktornyai marhasó-árudák pedig a nagykanizsai kir. 3Óhívalalhoz fognak utaltatni.
A marhasó beszerzési ára 1897 évi február 1 -tői kezdve métermázsánklnt 5 kilogramm és azon felüli mennyiségben! eladásnál
a győri kir. sóhivatalná! a budapesti „
a nagykanizsai vasúti kocsirakományonként való eladásnál pedig a győri kir. sóbivatalnál a budapesti
7 frt 1"2 kr.
6 frt 68 kr.
7 frt 45 kr.
7 frt 03 kr.
8 frt 65 krban állapíttatott meg.
A nagykanizsai kir. sóhívatal vasúti kocsírakományonkint való eladásra berendezve nincsen. A marhasó zsákok eladási ára tesz darabonkint és pedig az ujaké 33 kr., az ócskáké 23 kr.
A fentebbi marhasó árakhoz jönnek az illető kir. sóhivatal raktáraiból, illetőleg\'vasúti1 állomásoktól a marhasó árudáig felmerült s a válWk-wó által viselendő szállítási, fuvar és a kezelési költségek s az ezen tényezők összegezéséből eredő összeg fogja képezni\'az illető árvidában a marhasó eladási árit;. ,
A megtartott versenytárgyalás alapján a marhasó árulási engedély a mennyiben annak kiállítását gátló körülmények nem forognak fenn, — azon pályázónak adatik ki. a ki a legkisebb eladási árt ajánlotta.
A zárt írásbeli ajánlatok kellőleg felszerelve «87 évi ¦irczill ü-ik Hljásak déli 12
árijait ¦* zala-egerszegí m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél vagy helyettesénél nyújtandók be.
E hirdetmény egyéb részletei és a pályázat feltételei az alólirott m. kir. pónzügyigaz-gatóság kerületében levő valamennyi kir. adóhivatalnál, pénzügyőri biztosságnál; pénzügyőri szakaszoknál és a nagykanizsai kir. sóhivatalná} betekinthetek.
Z2ia-L|tr*ztftr, 1897 február hó 22.
G-ERNYA,
m. kir. pénzügyigazgstó.
XXVXI. EVrÓI.TAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897 MÁRCIUS 6-íb.
L \' JBoff Jínoti-féle maláta késiitméajek
gyengélkedők és betegek számára
Hoff János > | Hoff Jár,js
Maláta egészségi csokoládéja. kMaláta-kivonat mell-bonbonja.
O O
g
o
Q O
c o o
o o
Q
o a o a
8
o a o
Hoff János
Maláta egészségi itala.
Mell, tüdő- és gyomorba legeknél, emésztési ^varoknál és általános gyengélkedéseknél, valamint lébbadozóteíl elismert, jóízű eröaitő szer.
10 év óta vagy még régebbtől veszem már az öd maláta egészségi sörét, és a többi maláta készítményt. Etek az egyedüli szerek, melyek feleségem egészségét visszaadtak. — Kérek ujebb
küldemérjU.
C. Bőgner, Bécs, HofmÜhlgasae. \'
Hoff János
sűrített maláta kivonata.
Gége- éa légcső buruiná., valamint régi köhögésnél, .- ült nŐ\'seq gyermekek légzö ízerveinek megbetegedéaéoél nagyon ajánlatos.
Az öo maláta készítményei valóban kitűnő és erősítő szerek, kérek ennélfogva ismét 5 nagy Üveg sűrített maláta kivonatot, 1 font maláta s csokoládét és 2—2 csomag maláta mell bonbont.
Fischer G. őrnagy 37 gy. ezr. N.-Várad.
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, álmatlanság és étvágytalanságnál nagyon hasznos. — Különösen jóízű, és tápláló és gyenge gyermekeknél, valamint szoptató anyáknál használtatik.
Az 6a maláta, csokoládéja a legjobb, mit ÍBmerek. Ezen italt krónikus gyomor és emésztési bajoknál, sárgaságnál és általános gyengélkedéseknél mindig kitűnő eredményűvel használtam.
Dr. Nicolai orvos, Triebel.
Köhögés, rekedtsé? és nyálkasodásóknál felülmúlhatatlan. — A. valódi maláta-kivonat mell-bonbonok tetszés szerinti mennyiségben emésztési zavar nélkül használható.
Csodálatos volt a gyors eltűnése makacs köhögésemnek as ön maláta-ki vona ti mellbonbon\'a által
Zedlitz-Neu kirch. Waldenburg. Az ön bonbonjai feleségem köhögésénél és asthma bajáaál nagyon jót tettek.
Busch lelkész, Weischütx.
Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armuth Náthán, Strán & Klein és Neu és Klein uraknál. Budapesten Török József gyógyszerésznél Király-utca 12. és közvetlen HOFF JÁNOS es és kir. szállítónál Bécs, I. Graben, Bráuncrstrasse 8.
ÖQOOOOOOOOOOOQOOOOQQQQQQnQn Pro3peklu80k és árjegyzékek ingyen bérmentve OQJQÓOÍÍX^
Egyesült Budapest fővárosi takarékpénztár.
KözsnüosiiilT:V ter,DoroUu-ito4.«. ! J«arffinisias2lalj:TIIÍ, tosi-it9.u. BudaioszUIt:ll-irr Fó-itriLszia. : Tenafirosioaliír: VI-ker,-AidrissT-Bt2 sí-
(Fonciére-palota.)
Befizet\'ti alaptöke:
3 800000 ft névre szóló 12000db300 ft névért részv. felosztva
Tartaléktőkék :
Rendes taitaltltalau --S.37Í.2Ü2 frt ?5 kr
"külön , —--- 583.649 frt 33 kr
Rt-ndkÍTCli , — - - S00 00U Ifi
eusezec: — 4 í55,SSL írt 78 kr. Kölcsönöket ad telekkönyvesett tfösároti. iagatlanokra éi *«déld fórdtirtokokra kész-penzben éa zal->glevel kbext a bícsértek 50 száxzlékáig
A jelzálogkölcsóu iránti kénen? énhez — melyeknek mintázatai a takarékpénztárnál díjmentesen átvehetők — következő okiratok melléklendők :
Földbirtokoknál; \' . s-¦¦,
. a) a Ugnjabb keletű hitelesített teljes telekkönyvi kivonat ; V) a hitelesített kata.iteri birtokiv
c) az adóköoy? T*fT adóhivatali bizonyítvány a fizetett adóról : d esetleg ex irmeiiiesilés kólttégek kimutatása;
e) «z épületekre vonatkozó tüzkarbiztositáai kötvény.
f) az u. ?. azonossági bizonyítvány, vagyis községi bizonyítvány ix iránt, hogy a katasteri bírtokiTben felvett birtok mily mteitelekjes^ioltöoy-rekbes: van felvéve.
Kivacaioí. bofr éjedet meglevő bírói becslétek udás-réieU ttgy bersxerződések mellé keltess-w ck,
Késspetisjcólcsónök rendszerint hal havi kölcsönös telmcndás és a kamatoknak ne*ryedé»enkÍDt t-.\' fi lejtésen leendő fisetésAnjk kikötése mellett adatnak A kamatláb a takarékpénztár és a kö\'cá&nkérő közli megállapodás tárgyi: képezi.
A Ukarékpéoftárnák 4 él fél c;c-os záloglevelekben adott kölcsönei a tán tőke-torlentés éi kamat fejében -15 éveo át éveokint 5 és fél f\'m fizetendő fél évi előleges részletekben
A 4*s-oi záioglev el ékben adott kölcsönök után tőke tör 1 észtéi és latnat fejében 43 és fél éven at évenlünt 5V0 összeg Sietendő fel évi előlege- részletekben. A záloglevelek kőlciöaóieB m-giliapitotí áron vétetnek vissza
Az intézeti záloglevelek a tőisdei oapi árfolyamon, a takarékpénztár mind a négy osztályának pénztáránál kaphatók.
Eredeti ,Otte*
Benzin-motor
kisipar részére néikülőzhet-leo. Elismert legoicsőbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen
Beozin-lokomobil „Otto"
üzemben sokkal olesóbb, m-i ut & gőzlokomobil, cséplésre 3at. kivá-1ó>b alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat„, mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár utca I sz.
jCöltségeiöirányzat, prospektus, jelvilágositáx díjmentesen,
4 frt S0 krajcárért
szállítom világhírű
„ BoHemla
huzóharmÓDifcáimatj hosszú billentyűikéi és valódi e; öngjkarikákkal. Ezen harmonikáknak II résrbő! álló kettői fúvója van, mely részek elpaaz-titbatian fémárkokkal vannak ellátva.
A hangok egyes lemezeken vannak, melynél fogva a harmonikáknak pjmpás orgonaszerü hangjuk van.
40 hangú .2 reg. nagyság lö\'j, — 33 cm. 4 frt 60 kr. 60 „ 3 . , 17 — 34 . 5 , 50 kr. 80 , 4 „ „ !7>|j — 34\'J- . 6 , 50 kr. Ön ok tatást iskola ingyen. Postadíj és ciomjgolát 60 kr- Képe* árjegyzék, ingyen.
- C. A. Scliustfer. IiafiPOOii\'aíesritÉ Markneukircheni/S.
Széfküldés vámmentesen at ín réttel.\' — ífcWréléa megenjedve. Ujszeköttetések ísmételadókkal kerestetaek.
xxxxxxxxxxxxxx
* czelli
Gyomor
cseppek
gyomor totaMsan
baloknál.
házi es népszer.
A gyomorbetegség tünetei: Étvágytalanság, gyomorgyeageság, bűzös lehelet, (etfajtság, savanya, letböflögéi, hasmenés.
nyálUkhrátatttás, ráV
elhijtság, S> ;yomorétés,
vír^aság. undor és hány. szOktUes.
• HaUialús gyógyszernek bizonyult icjlájás.-.ii, a menynyiben ez a gyomortól vzarmnzott, gvomorblterheléiníi ételekkel és iUlokkul, giliszták, ná>ajok és blswr-rhoidiknál. - *
Említeti bajoknál a Hsirlacxellt zjomorriwp|ipU évek ota kito-Boknek bkotjyuluk, a nitt száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással egyott 40 kr., nagy Qvetr 70 kr.
Magyarországi f&rattár: Török JsszMcf gyógyszertára ttndstpeM, Király utcza Íz sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lessek lut-iiLt-titiUifü: üsat ab cseppeket .tessék elfogadni, melyeknek burkolatán told szalag van ragasztva a keszitS atáirásával <C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonvitom".
A HártKczeUi nvinaareseaf ak ralodbui kaphatok....... %- ^,
>V-G "í - KÁMZSÁS : Práger Béla és Bei us
Lajoi g^ógyixeréazeknél BaRCSON : Kohat Sándor gyógywereszn él.
xxxxxxxxxxrxxx
OOO^OOOOOOOOOo
Hidegség és csak sz én
nedvesség f»llen egyedü
világhirú tiszti lótakaróim
védnek, melyek gazdák, ló tulajdonosok, jószágigazgatóktól, mint meleg tartós eipnsztitbatlan, ez által el vitázhat! aoul mint z legjobb lőtakarÓk lesznek elismerve. Ezek igen nagyok élénk\'színekkel és bordurákkal vaunak ellátva és miut melegágy takarók is használhatók. Darabjak Á. minőség 1 frt 60 kr.t a. minőség 2 frt. Sírnaszírü Donblex űakker takarók 6 különféle; csiVkal és bourduúral teljesen botezit és szélei, 2 roóter hosszú - I Mi méter szélé.-, nagyon finom darabja; 3 írt 50 kr. Szétküldés\' jótállással utánvét mellett. Meg-.. ::: az Összeg visszadatík. —
Egyedali megreadető hely N. KUN DBA-KIN, Béw, II. Grosse Pfargrese 25. I. emelet. Itt árjegyzékek aok más tárgyról m\'inden rendeléshez csatoltatik.
oooooocooooooo
Mi a Schapirotjraf ?*)
A Schapírograf uj, felülmúlhatatlan sokszorosító ké»zulék letelek, okmányok, rajzok és jegyieteknek önálló, kettségmenles. ftfk*t«nyomá3u sok-szorovil&sára. Ezt 3 készüléket még a laikus i; könnyen kezelheti, mert fölötte egysiera s jótállok a biztos eredményért. A papírra tintával irolt írásról -»agy rajzröl sajtó vagy vegyi sietek alkalmazása nélkül tüvid 15 perez alatt vagy 150 másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négyzet vagy folio nagyság™ alkalmas Scbapirograf ára s teljes felszereléssel együtt 15 ín. Kívánatra hajlandó v»gyok a Schapirografot négynapi próbahasználatra az én káromra bérmentesen megküldeni: visszaküldés esetén semminemű kárpótlást nem igényiek. Már több ezer különféle nagyságú ily készülék van használatban.
PSlt FIIBTES Yizirkép»iisli, Wlu I..
Rudotfsplatz 13.
*j Prospektust ingyen küld.
Kukorica-morzsolők
kéz- és eröb.jtisra, Sfvszertt és kettős szerkezettel, szeleiével és
szelelő nélkül, Gslioiu roiták. Honkoljozők (trieurSk);
kézi kezelésre vajó Széna- és h z ai ma s a j tó k
fekvőén vagy kocsira szerelve; Takarmáu j -f 0 11 e a z t 6 k, Szaültíalc takarék-róö-üstSk takarmány stt- rétiért.
iomioc bevonattal vagy anélkül, szillitókészalékkel vagy anélkül. Mzecsk iivHiriik, Répa- és burgonyavágók, Darálók,
.Agrlcola- sor-vetójépek (talékerék szerkezettel)
miníennema vetemény számira, víltőkerekek nélkül.
Eg-y-, két- és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjobb szerkezettel készülnek
Mayfarth Pb. és Társa
, gazdasági gépgyáriban BECS, II X. Taboratraase . 0"7 mm
Arjanriikak injj\'ea - Kípvliilik ftlviUtiek
cs. és kir.
kiz. szab.
A Kazdaközönségés a gépkereskedők
figyelmébe!
Qudaaági géposztálynak raktáraiban, at éf^éc lefolyt nzletév váratlanul gyenge forgalma, miatlenaema gazdasági gépekbö\', n. m.:
4. 6 és 8 HP gözcséplökészletek, járgányok és járgányos cséplő- E| gépek, Hacker-rendtzerü é* Vidatsféle rosták, egy és tÖbbvasu ekék, boronák, rögtorö hengerek vetögépek-, tengeri yetbkészü ékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajpréstk stb. stb.
nagymérvű készlet Összetorlódását okozván, igazgatóságnak kapcsolatban azon httáro-aatával, hogy egyes gasdasári gép«k további gyártAaiíal teljesen felhagyjunk, ezen nagy kéialetek, a jövő tatasz folyamán, rendkivQli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. t\\
Kzi azon megjegyseuel hozzuk 1 t. érdek^h köccSniág tudomására, hogy as elad.is nemcsak egyes darib\'kban, hanem esetleg kise\'ab-ttsgyobb tömegekben is tör-(éinik, a ittrint, a mi a: erre igényt tartó gazdák a h«vatoU ke-eskedök jelentkezel fognak.
Ritka, alkalom kináUostk: atost az ériek elteknek, elismert kltönö tmiad-ségrt sraatiaság-l g*«Bek«t és eszközüket, readkivll alacsony árak éa előnyös feiteteiek mellett beszerezni.
M>nden ezen Urgy.t vonatkozó kérdeadsködéan-, mely egyenesen hozzánk dm-rendzó sitvrsen fognak felriligositáatal éa árajánlatokkal szolgála; Teljes tisztelettel
SCHLICK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
Budapest, Külső vici-at ?9—87.
HITI ÉVJFOLTAM.
zalaiköz i. önt
1897. MÁRCIUS 6 ia.
MOLL SEÍDUTZ POR
Csak akkor s-elódiak. Ita mindegyik doboa Holt *.. aédjegyet al
aláirtait tünteti fal. * San A..féla Seldlltz-persk tartói ütóarketáaa « letmakaoaakb «aawr- ta «I-ttetHeUl.ek. gyomcrzírcs í. w»»»ri,é.. rtaxMt aiakrakadaa, majb aaialam. »ar-teWzU, aranyéré. a legkolaobizüt* aal ¦etefeéeak allea, a jelei ha tiaearaek «-uzed.k 6!. mindig nairobi elterjedést azcrzett. - Ara m lepaaaetelt sr.í.ll de-tezaak \' frt a. e.
\' Hamiaitssok tírvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIA!
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valrMi. >A. ..KU^Í ™ ^T.SSSi Sí
; : : bor . :. ai té bevezetésen mint flt]dll««te*iltiaité bedör;sbíbíi *ítr köszvény, ciac éi « meghűlés egyéb fcöretkexmóojeiaél legi*meretesebb népszer. — Egy oao-nti tVté&ti iva, ári 90 !tra}eiar._ \' _
Moll Salicyl szájvize.
(r o»I>ratréaze fuzolysara* sziksé.) A mindennapi izájtisztitásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, miot felnőttek stámára-; mert e szájvíz a fogak további épséget biztositj* s egyszersmind óvuor togfájás ellen. — E.y Mtll A. védjegyévé: ellátolt Üveg ara : 60 knjsztr.
691) FőszéíkQldés:
Roll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari azá-litó áltat, Bécs: I., Tuchlaubfa 9. sz. Vidéki ¦ev-rende:é!ek aasaata atitasttavét "ellett ttljaalttttaak.
•w Á raktárakban tessék határozotton MOLL A. aláírásával uj védjegyével ellátott készítményeket kérni.
gj Eaktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
%XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X X
IC
%
X
íeusteinAülöp
OTSTKlMIe IRZSÖÍT-kbdacsoiO
E pilulák hasonló ké szitméayekdél micdeo tekintetben feljebb be-csülendök; — mentek
minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajainál
X jobb eredménynyel basználtafrán, gyengéden hashajtók, vértisttitók; egy X gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
s % é k § z ö r n. I 4 §
X X
x
alegtöbb betsgségek forrása elien. Cukrozott külsejnk végett m g gyer-S mekek is szívesen veszik.
^ W Egy lő pünlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobost, tehát 150 pilulat tartalmazó.\' csak 1 frt o é
Ovflfl \' Utánzatoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan V/Vilöa Xeustein Erzsébet pl In lát. Valódi csak, ba minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piroi-f kete oyomtatásban „Szén: Lipót* és „Tieasteia Fülöp gyógyszerész* aláírással Tan • A. kereskedelmi törrésyszéldleg védett csomagjaink aláJráar.okka-van ellátva.
¦EUSTEIH FÜLÖP
.Szent Lipóthoz" cimzett gyógyszertára WIEN, I, Planken-gabse 6. — Raktár Nagy-Kanizsán: BELDS LliOS gyógyszertárában.
XXXXXXXXXXKXX*XXKKttXXXKKttHXX
Az általánosan elismert és jó hatásúnak bizonyult
cimü növény szer gyomor likőr készítményem a legjobb hatást eszközli székrekedés és étvágytalanság ellen. Egy üveg ára 40 és 80 kr.
Kapható Nagy-Kanizsa legtöbb füszeriizletében valamint a főraktárban Hm-Vásárhely Arpád-u.12.
Kapható Nagy-Kanizsán Fesselhofer József és Berdin Márton füszerkereskedésében
ZENKE ZOLTÁN.
Richter-féle^Borgony-Pain-Expeller
liniment. capaioi ¦comp.
Ezen hírneves aáziszer ellentaltt az id6 megpróbálásának. mert már több mint 27 ér óta mefrbitható, fájdaiomcsilUprtá bedtrrai-léeként alkalauztank köarvénynél. caáraáí taflazageataeail éa awf-kaléaekaél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban readeltstik. A tslódi Horgony-Pain-Ex peller. gyakorta Horgony, liniment elnevezés, alatt, nem titkos szer, hanem ifazi Mpazera házi&zer. melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni 40 kr., 70 kr. es 1 frt. üregenkönti árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Tö.ök jAzaef gyógyszerésznél Beaapestea. BeTáaáriai alkalmára! igen oratosak legyünk, inert löbb kisclbertokn atiarat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony- veds^-j- es Kictüev czégjegyiés nélkül mint aeat valódil ntaarbta via*aa. # I —\'
BICKTER F. to. t« taraa, ca tl kit, sdnn r^üint. imUTálT
0
o o í
c a o o o o o o ű o
Hogy mladn Uv,.--áit .IkortiT.leffToa oscntnt íMEkittiS-altivg b«).sya«tt tí-aájoa^etauzaál^rii.
Aj sgyedfilTalóil ango!
Csodabalzsam
ereje és hatása
TBIEBRY A. gyó^^ss, i ?1 Eohllach - SatTjat^rasa mellett.
íittti*t"»»f»**«tu»l*lr»
A tarrAflbk lasjebbtiak Wze-cyclt ár fülödl. miudoBiollctt ti l»EOles<íbS esjotozEoE n*p«««r* bi.il t-róiT(s«i, nmjilinsra misAes kfllaS M b«iw iMtogsia- •lt" ilicr bahtaam nry beUSUg, miot kilU01*c im.txr.fi\'- H poA:S : :. ¦*» ttilf ci Ectt ért nriííitícr n ISJS 4
», 1 *lndf. k*ttph«;iH, njhlti r. karaut, t«llli>itj» * kih»>)i>t, ilt Tilltjs ¦ fájö Uhif\'tt i* UUt fjjd«l»aak»l li ni\'gjit. 2. Kiiáldnj liattznat torokíJ\'oUodinoÜ, rekedHée-nel Sl uilixítin ny»kbcl«e«ef>:ekb«c ttb. 3. T»lj«»«m •ItAvo-lit ji.iodcn Iáit. 4. Me,;Uap6«n ja^tyitj* a gyomor-. * májén l>i,(>ot«s«*g»ket. küljn5*»n üumorítörciSket, kulikat ét u.igc>\\lá«okaL 6. Mmiüutet mindm fiijdalmBt 4* eyó-(O-ilj* u nrnnj\'orct. 6. L könnyfl ixlke.iat «li>«eriti •* > ven valamint a Tarait tiiEtitja,\' oltivolitja a Ui\'kórt. * briikomorfig-ot, •lömslti aa étvígrat íi aroéaittit. 7. Ki-tüit,Km haaXDol fogliiájoknil. odvai fosuknál. roe«tiiii-t«ti a aaáiboxt, minden Jog- éa >aajl>et»g*«sok»61, altitvo-litj« a folböföiritt. S. Jö ¦»«¦ a aíliasto. gnUniirirtg 4* .r,V . Tagy askórban. 9 Kitűnöm hxitniU kiiliüloif, mint i^öda-iLyúgj\'*"^ minden ¦cbekuit. mag:* •átinteti t> i*jikiA*U aue*:t. fiafKatAat, köíirtnyt, tütbtvjt ¦tii., a tnclj-ckrüt kimerita btuunaiati ntaiitlluk »dnak kclríi fe!vilát^«it*«t- IC F-tj-kltalAn ngy bctaüleg, miat kulf.\'.lbaj tetséjttlOTi eredmenynjol biuinálbatö gyOíyiicr, tniJv igen bictoi. o\'.ctó ét egútsen ártatlan, ¦ agy egy e»-Iák tnal aoni luútd hiányom in. külünöaen as iuflaenia. k..l.-in ás mái ragadó* bntrc^eeltnel, mint el*r> Mgád. n.\'t. Valódi és batniiitaüan • baluam ciak akkor, ba aa iii-ag fgy o*ü* t-k apákkal \'m letir-ra, a melyben cégem : Thleírj Adolf fjugyutríi.-A ax i.-iacjslfcoi PrasradékaB tea lxlEBjoaTa, ba minden palack lüld eimkérel, a rvnti-bez haiunló Tádjengjel van állatva. Mindenkor ügy öljünk czoi vedijjegyre ! BaLxaamom tunaliitói éa aláotüi a ré-düi<~gytütrén5- alapján törrényeaen ia fiigomas üLd^itet-nck, op-niiitm a bamiiitáaok árntltói ia. A magas kormány oTrMB. 8106. aa. a. kelt Tegyétteti át axakártöi bito-nyilváoy alapján igaxolva emit. ho^f kóíiitro Ínyem semminemű tiltott, Tagy ai egáauégre káros hátiam anyajot Ham tartalmat- Óljaa keljrílí bdi baluawaaibel rakláraaai toltt. tettók megrendel éaát agyaneat boaaája in túrni: X Ki-friillü-n-iórjliraiit l. TklerrjPregr>dá>aa BoblUck-Saeer-¦rB«B mellett. Aa ontrák-magyar birodalom bármaíy poe-taállomáaán, küldve, 12 ki* ragy S dnplaüveg ára 4 korona. Bfsinit Tagy Koreogoviniba 12 kis vagy 6 dappla-jvec ára S korona. Megrendelóiek caak a páni elOions gfbaküldtso vagy utánvéttel esaköauItetnek. Tkleny Xiott 1 gJátriaeréai fratratlábaa, noklUck-SaaerbiBC* SAeUaU-
Csodakenőcs
areje és hotésau
Irrs kealesfaal cpj 14 4tm lallaaaak tartett esaattx :tf.-I-Tt.C7Ít!E-.t :t. aU ttgcd
Jokaal a uairrde assaarlaégsál a lejjé!) c ereetBirsTarsi ttxisilt *sar. A
sebek gyógyitAaa. ug.vi«mrin a táj-
daA.THIERRYiDI^sb.^f^.-^
pre&rada « .IKol^ban lát«áeaédseieri syéfT-rrü, SuxekoUrtriliesresdkliilt gjifr-hdiisk .alatt kltlsSkaek ellaaurt aaás eajagotlal, krpcil.
Aa angol dodakeuöcs baaauáiiiató ;
A gyermakásj-asnö mellb«iánál, tejgyülcsilésnéi, m»U-kcméutedásnél, orbane, miiidenmmfl sérelmek, láb- vajry es»n1sabes&látflk, sebek, gcnycdUág. dagadt lábak, sot csoutuu ellen ; ütés-, ssnráa-, vágás- és stutódási se-
bek alleo. Használható minden idegen réui-k. o. m. üveg-, lasaálka, homok, ssilánk él tüskök cl távoli Sására. Mm-dennamd daganat, kinüvés, pokolvar, ojjáképsCdés, söt rÁkbetcRSét: ellen, axemClcs, körűm daganat, bólyac ás fel-dümr.tt iábak gyógyitiaára. Riadesaexa égési aebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas lakvés álttvl támadt sebak. nyakdaganat, vértoriódás, f ilingis él a gj-urmni-nik-nél alOfordaló kisabaiedásek ellán stb.
Aa aaiel cssrdakeaöcs sataélrégtbk.aaail klt&aékk kati .jban.
Igen aiánlatos eiea egiedil stlé azsrMt eli»lf jáuiU.-pea mindeo csabidnál készletben tartani.
Két dobosnál ke-eiebb-nem küldetik; a saétküldás kl-aárülag az Btsieg clülcgos beküldése Vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. 2 tégely, csomagolás, szállítólevél és bírmencas megküldásaal S kéraaa t< 40 Űl:4r.
Számos bizonyítvány sUI rendei kezesre.
Figyel in est etek mindenkit a hatástalan bamisitrányok magvételétöl, s kérem síigoman sjtb ügyelni, bogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek _Ai Sraagral tjitJ-ais.iár ali- PregraSibaa beleégetve kell lennie ée minden tégelynek egy baaznilati ntasirásba kell becsomagolva lenni és fentlátbató vátijegygyal allátva-
As egyedüli és valódi angol csodakén 6 ciBra ham Isi tói és utánzói, a védjegytörvény értelmében, azigoroan Űl-döstetnek, épngy eaen hamisítványok terjaaatiii.
Lgyedill 1ti ferri»!
Őrangyal-gyógytár TT Is i se a* w* y A. PrsurulábaJi Rohitsch-Sauerbrann mellett.
raktár Bt dipes-jTJrálT-sitíkSi és
ákattráxay-&t-
Olyan helyről, hol raktár ninca, teaták a jnecreodelest köaretlenül ^.z Sraaiyal gyé gr szertárt ez" tniwlut-áUOl.V Preci-adabaa, aoblUek-SaaetbreaB mrllrll elssesal. — As osctrák-magyar védjegy lajatrom-szAma :
HIiadt»nlLt festhet minden színben es árnyalatban ruhát es tehértsemQt
B"sT tia: jp«e>ptc alatte1«f
Korszakalkotó találja..? 530% esgíakaritással.
Soap
angol festő-szappan
iagajabb (.aJáimáaT ivás\' CessAarr fejd. ::.mif, ás iruyalal
bavo. TiturJít perc a\'att miivJeiib esi ka\\é« forró vln.J »nutze! af angol f«ít,\'--azahi,*\',: *¦ rftkáJ,
bloit, függfioyt, zanbk.ndot. selyem- és cérna-k<-*ty"t. itMtat, IjaHssLVat, gallért, sei) a ..-«s«v«-takat. szalagot, rsii.k.-t. atlasnt, ba-»onvt. «troc-t0.1aí,ltá».e;« ka i ¦ ikokáat Iib. maéTfaath\'t. A faste-aaüsitarta A] nem fakul, kii d« roáál tájjá ás z*,o4*Tnna varia «\' Kéregmentea és a srl »tat -an rontja- E CT da_-cb íO kr. t ket-A4> kr.) és ássa) •-«> SiM bloss. :ci;;riiui.:. liindan dsrabbe ha^cnáiaU utas^\'áS van mallékal*.
Sxabadaim&zeH az egész vi Iá bob*
la» Maypcii Coa^; UU-i, Ls&in.
TasArTfyaökaega : Batalapaatt, B*ltré«TH>tca) S. aut.
rii¦tisi I
Mértey Testvéreknél,
ledapeat, VakoUfSnrt SO. Sa asm.
Kapható Neu ft K ieionil Nasr-Kuatsaáa.
©COOTOOt3ö©OQt^3«aKJO©00©ö04aiOOO
Gyümölcsfa vadonezok és nemes ojtványok eladása.
iViadoncrn^l 3—5 io.ooo dtb. vételael 5 10—15 jzázalek engedraéay !).
A rendkívül gaza. v ^yökertetü életerői vadonexok erősség líerinl egyenlő vastagságaakra vac-tiak válogalva, maly -lenül nagy előny a rendelőre nézve ezen felül az árak is mérsékellek, illetve igen alacsonyai.
3 4 5 évet állandó, vagyia termő helyökre kfOrUthetű és ott azonnal baojtható vadoncck í. minőségű [20 mili .-n. vastag} 100-ra 10*— írt. II. \' , (15 mili métei] 100, 5-— .
1IL , [12 mili ra] 100 . 2"50 .
Kézbeli namosltirtre alkalmas 2—3 áve* vadonezok. I. minőségű [10 mili] 100-ra 2.— frt. 1000-re 18.—frt
j, , [7 milij 100 . 1.60 . 1000 , 14.— „.
IIÍ. . [Sm.] 100, 2\'20 , 1000 . 11.50,
Nyári szsjmzéare alkalma* ! -2 év«* vadonezok.
I. minőségű [5] mili 100-ra 1.— frt 1000-re 9.30 frt.
II. , [4] mili 100 , 0.80 , 1000-re 7.50 . ül. . [3] mili 100 , 8.60 , 1000-re 5.50 ,
Vadonezok a kővetkezőkből rendelhetők meg: körte, alma. doucín, paradícaom birs- prunu* myrobolana, axant joulien, kSkány, sárga baraczk. mardola, őszibaj-aezfc, fekete meggy, sajm egy, (pntnui mahaleb) aoar.
A rendelés foganatosítása illetve CtszciUitásáriál a fenti (vonallal jelzctl méreíek\'. pontosan ba-tartatnak.
Gaidasigi czétokra alkalmas 4 S (a*m ojiolO eperfiből igen nagy készlet van. a cienie-
ték drbja *S kr,; lOo-drb ára fio-irt, lOOo drb ir* 17o frt a gyengébbek aránylag olcsóbbak Mindezen vadonezok megrendelhetők
Unghváry Sándor,
gyümölcsfa-iskolájában czegléden.
Ugyanciak fent: ciégnél kaphatok magas törzsű és törpére nevelt körte, alma, szilva, ö*zi-baraczk, kajszin, cseresnye, meggy, eper, bír* és noszpolya csemeték is a kór. ár mellet:.
Az 1—2 éves igen szép csemete darabja.....15 — 20 kr.
a 2—3 ... , . ..... 23 .
a 3—4 , . , ..... 30 .
a 4—5 éves legerősebbek darabja....... 35 ,S.
Nagyobb vételeknél árengedmény adatik.
!! Ttssik árjeiyzikst kérni!!
uTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkjOOO
lina a 140|ki!istllzssiS 18 ins s b»jj Ursifisk Irrisati czi| psntss czimre lutili, Bírt itt tíib BiglTárjita it ras 4—6 kaidis kaziitli|is kiriészits.
így pi. Ungbviry Józsefé, ki az egész
;r ágból összehordott fákkal kupcezkodik.
Cseresnye- és meggyfa-csemeték nagymérvben: eladása.
Eiaáátra izástpészlit): csinssjréfasIlSO.OOO, ¦•mkai 80,008 in.
Csere snye-csemeták árai: a 160 z4o exestCiméter magas hajtással bíró, gazdag gyöke: életerős, 1 —2 éves csemeték darabja (axok erőssége »zeri.nl) 20 krtól 40 krig.
Megfjyfz-rsemeték árai: ax I a—3 4 éves, gazdag gyöaerü, igen szép fejlődést!, éle erőt Cicmeték djrabja azok erőssége szerint) 20 krtól 60 krig / 100 drb. 40 kroí ciemete I vagy több fajb ¦•¦jsssi \' 500 . 40 . . i .
árak: ¦ iooo . 40 , 1 .
i 6O0O • 40 > . 1 > . >
38 frt 34 -
\\ kiit
32 30
vételénéi 45 frt, 500 drb
A 4 5 éves, igen erős meggyfa-esem el ék loO-a 48 Crt, »50 drb, vételénél 44 frt.
Igen nagy készlet van a következő cseresnye-fajokból: Geimersdorfí nagy. Nagy fekete ropogós, Korai májusi cseresnye, Badacionyi óriás, Ferenci császár robogófta, Dóani*s«a sárgs ropogósa, HcdeL&Bgeni óriás, Dr. Entz feketéje, Sch.\'jeideT kései ropogósa, Coborgi korai fekete, Giockcr óriási, Büttner késet ropogósa. Mezei ropogósa, Revercbea rop>o«fosa, Ueintzt korai cseresznyéje, Korponai fekete ropogós, Muctehergi nagy, Disxnódi főszerei, Jaboolay ropogósa, fjollandi herczegnő, Kanizsai fekete. Esperes ro bogosa stb. stb.
Igen nagy készlet yan a következő meggy-fajokból: Kőiősi meggy 1 Spanyol megy, Spanyol meggy piros, .-kádi nteggy, Korai Ifortensia, Hortensia királynő, Eugénia, Váltva. é:§, Üigmesi apátnő, atb, stb. \' "\' * "\'
A fenti cseresnye és meggyfajokon kivül adatnak kt kurta, alma, szilva, 6*1 i és kajszin-baraexk, laaponya, birs éa eperfa-ojtványok ugy gaxOasági miot törpére nevelt 1-2-3-4 cves példányokban, még pedig gazdag faj választék mellett. A csemeték tisztán homok talajon nevekedtek s ez.írt gazdag gyökérzet s biztos fogamzási képességgel bírnak, ezenfelill hiteles fajaik edzett természetűek, egészségesek, ho>szu életűek és igen olcsók is. Adatik ki feniieken kivi! I ? j—4 eves vadonex is, kürtéből, almából, doucinból. paradicsom-alma, birs, besz-terczei f/iijva, o)ifrÍnczai szilva, Prunu* Myrobolana Sainl Joulien, kökény, mandula, •vk* bafacalt, aaeVe^zrtya, ff kefe rrjeggy. sajmaggy és eperből, az árak erőssé/iv3s. íagsig szarint) fcöt«k«z5k; \' 1 * *
li S. esepert.
Nyári azamzéa alá vajgr gyökérképzés czél-jkból kiöltsthetö f -2 éves vadonezok: 1. oszt. 41 , mm tll t.tl fn 1MI I-M frt H. „ 3\', „ Ih „ Hl . IH. , 2\'f, „ Hl „ ,. 1.« „
Kizbatl ri«m«atts5trt kÍYÍ.t>an alkalma*
2—3 Avas va.aanciok: I. oszt. II mm. 111 2-21 fn UBI lt 18 fri.
It í vt) « Hl .. 11-11 .,
Sí- » tl% aa Hl w . ..a »II „
lTiuik arjifjzíkit kérni!
anyomatott llj. w-.jrj.t8 józsef kőnytdjomdajál>an nigj- ícaiii?sái>.
WWSBSri. 189?. március 13-án,
Etófi**ttK\\ ár:
5 frt — kr 1 In í» kr > litll kr III kr.
E*e«i «re
.Fél ént . -[NfTYMiéYr*
tsje» \'__
H 1 R I\' fc.\'T LS Já K
15 hoilK* >«•*" \'• »«">l«»r L , u1u^^b iü\'*\'1!" tor«rt 5 Kr.
^| LTT!^KBK!! l„lil ^nkc\'i I" kréit réirtoek lei Kíoritan il.awk mindeu efyei binirteftfrt 3l> kr. bietemló
\\\\\\V1. évfdiytB.
A nagykanizsai Ipar-Testület ukarepéaztár részvény-társasig\', . galambokiöakéntes tiiroltó-egylif, , .nagj-kanizsai kiededneTeló egyesnlet oóegylet*, „n.a«.nB8ai izr. jótékony nóe$ylef, .regények tápiníézete-, a .katonai
HETEN KIM T EGYSZER, SZOMBATON
Alap az elletni részét illető minden közlemény b. felelői szerkesztő nevére, az anyagi réazt illető közlemények pedig a kiadó tüzére cimzetten .Nagy-tan izsara bérmentTe ictézendők.
Bérmentetlen ierelek nem fogad-tatnak et
Kéziratok risszanein küldetnek
üsgy-kanizsai Takarékpénztár réMvéDy-társasag*, a .Kotori
nizsai kisdednevdó egyesület" a .nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a .nagy-kanizsai k-rezstény jótékony regények tápintézete", a ,katouai badastyáu egylet* a ,soproui kereskedolmi iparkamara* nagykanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
MEGJELENŐ V EGYES TARTALMÚ HETILAP.
(v. h.) A virágok miriádjai törnek ismét a fényes nap felé, mely Ókét téli álmákból kőlté fel. A patak vize ismét vígan csörgedez, mert a tavaszi fuvallat leolvasztá a vizekről a merev jégkérget. A mi szivünkben is meggyúlnak újra az örömtüzek a szabadság születése napjára, március idasára. mert az uj Magyarország törvényes születésnapja ez. A régi korszellemet elseperte e napon a szabadság főr-getege, a nagy Széchenyi eseményei e napon öltöttek látható alakot, míg Kossuth Lajos lánglellce rajongó bonsz ere tettel töltötte el a lelkeket. Nem szalmatüz volt az akkor, a mi a magyar nemzet szivében égett, hanem egy hó\'órrá-i. a hazaszeretet jótékony melege, mely megdermedt institúciói okát életre ébreazté. A márciusi intézményeken építette a haza bölcse, megyénk szülöttje azt az alkotmányt, melyet a jog szent eszközeivel állított később vissza nemzet és király. Ezen alkotmányon nyugszik államéletünk ma is. szí-lárd alapon, melyet az összhang király és nemzet közt vetett meg, melyre építhetünk az idők kívánalmainak megfelelő építményeket, de ezt az alapot meg nem ingathatjuk egyelőre.
Széchenyi, Kossuth és Deák emlékét áldjuk, mikor e nagy nap emlékét üljük meg! Az 6 ténykedésüknek kőszöihetjük, hogy egybe-
olvadtunk a uyugoteurópai népek civilizációjával, hogy államéletüok-ben a sajtó szabad, a föld szabad és e haza minden fia egyenlő a törvény előtt. És ha nem boldog a magyar, hogy egy manapság elcsépelt idézettel éljünk, az nem márciuá 15-ének vétke. Ama. napnak verőfénye befogja sugározni őrökre a magyar nemzetet, még akkor is, ha korcs-utódok profáuizáiják ama korszak alkotásait. Amit a nemzet lantosa azokról a napokról irt, azt véssük be itjaink szivébe mély barázdákban, hogy meghozza a maga termő gyümölcsét. Hogyha egy az éj sötétségében támadó vihar tönkre is teszi a termést, a szabadságért lángoló szivekben a megdönthetetlen elvek uj gyökeret fognak verni. A nemzeti szellemnek csorbithatlan fejlődését biztositanunk kelt, a sajtószabadságot, a jogegyenlőséget, a szabadságot a nemzet anysgi és szellemi életében többé nem konfiskálhatja senki.
A napjainkban történt korlátozását a sajtónak, minő ellenszenvvel fogadták, jeléül annak, hogy menynyire szentnek tartjuk az 1848-ikí vívmányainkat, mily féltékenyen őrködünk felettük. Nem boldog a magyar. Lehet ez igaz is, de csak azért igaz, mert az egyéni haszonlesés korrumpálja a közszeltemet, mert a társadalom egysége leomló félben van, mert az össze-tartozóiág érzete elhalványul a szivekben, mert a társadalom némely tényezői el vannak nyomva Az ideálok letűnő félben vannak, üzleti szellem hatja át cselekedeteinket, mindenki csak a maga kedvéért tesz, fárad. Az egoizmus felüti fejét a legalacsonyabb kunyhóban ép ugy, j mint a palotában és nemcsak akkor \' nem boldog a magyar, mikor felkel
a kártyaasztal mellől, ha vészit, ha nem akkor sem, mikor szerez önmagának, családjának, a hazának.
Sóvárgó teklu tettel pillántnuk vissza az 1848. március 15 ikéxe, azzal az óhajjal, vajba jelenünkből is meríthetnénk annyi ihletet magasztos tettekre, mint a mennyit március idusán dics* elődeink.
A vármegye dolgai.
1. Renkiviili közgyűlés.
A. folyó hÓ 9-ére összehívott megyei közgyűlésen ígeo sokan jelentek meg a megyebizoUságí tagok közül. A; elnöklő főispán, dr. gróf Jankovich László üdvözölvén a megjelenteket, előterjesztette a közgyűlés egyetleo tárgyát, s kimondta a közgyűlés, hogy az 1896. évben feloszlatott országgyűlés által kiküldött uzynevezett quota bizottság álul kifejtett és a hírlapok utján közzétett quota megállapítási javaslatát s azokuak indoklását Zalavármegye közönsége teljesen magáévá teszi éa kéri a törvényhozást, bogy az országgyűlési quota bizottság által terjedelmes indoklással ellátott elveket, ezen quota megállapításénál magas figyelmére méltatni kegyeskedjék.
2. A közigazgatási bizottság évi jelentése.
A közigazgatási bizottság február havi ülésében tárgyalta a szakelőadók előterjesztései alapján az egyei miniszterekhez intézendő évi jelentést, amely egybefoglalva, — fel terjesztetik egyúttal a miniszterelnökhöz is.
Az évi jelentés külön pontban foglalkozik ama kérdés megvitatásával, hogy a fennálló törvéoyek é-i a kormány által kiadott szabályrendeletek módosítása mily irányban mutatkozik szükségesnek?
A pénzügyminiszter ügyköre tárgyában a köíigazgitási bizottság Geroya László pénzügy igazgatónak, mint szak-előadottak* javaslatához képest egyes törvények és a kormány által kiadott szabályrendeletek módosítása tárgyában ez előterjesztést tette:
A fenáHó törvény éi szabályrendelet módosítása szükségesnek mutatkoznék
arra az eljárásra nézve, amely a bor és söntaladók, a szeszital mérési adó, valamint a bus- és cukorfogyasztási adóknak községekként biztosítása tekintetéből követtetik azon adatok alapján, amelyek a pénzügy miniszter által még | 1892-ben kiadott körrendelet szerint a j megelőző év július 1 - tol a folyó év június 30-ig terjedő egy évi fogyasztásról gyűjtendők.
Ez intézkedés következtében beálló-sok nehézség és hátrányos dolog elhárítására azt ajélja, Hogy a szóban forgó j adók bizto itására vonatkozó eljárás | alapjául szolgáló fogyasztási adatok nem I a juiustól júniusig terjedő, hanem a . tárgyalásokat megelőző év január bő 1 tői december végéig terjedő egy évi | időről vétessenek Bzámitásba, mely eset-| beu a tárgyalásokat már a tavaszi hóna-i pókban meg lehetne kezdeni, a nyári ! hónapokban folytatni és őszig befejezni I lehetne.
j A pénzügyigazgatás egyes ágazatainak rendes ellátását leginkább nehezítik azok a szervezeti hiányok, melyek a pénzügyi adminisztratív közegek hivatása és hatáskörének rendszertelen megállapításából erednek b különösen annak tulsj donitandók, bogy oly ügyeket, amelyek természetüknél fogva az egyes járások székhelyeio levő, az illető főszolgabirák, j kir. járásbíróságok, min: telekkönyvi ha-i tóságok 6 véure a községi közegekkel i folytonos s közvetlen érintkezésben álfó. | kir. adóhivatalok sokkal könnyebben, | syor3abb&n és alaposabban láthatták el, mint a megye székhelyén lévő pénzügy-; igazgatóságok s mégis ei utóbbiaknak i hatáskörébe tartoznak.
Számos ilyen, nagyrészt csak elsőfoka | intézkedést iégnylő ügyet a kir. pénzügy-| igazgatóságok rendszerint csak hosszas | iratváltás mellett és legtöbbször az ér-, dekelt közegektől beszerzett egyoldalú ¦ informác\'ók alapján intézhetnek el, minek következménye, bogy ezek az elsőfokú : elintézések a valódi tényállásnak meg | nem felelvén, számos ujabbi felebbe-zésre szolgáltatnak okot és alkalmat.
Elhibátottnak tekinthető tehát a pénzügyi közigazgatás jelenlegi szervezete azért; mert épen azok az ügyek, melyeknek sikeres ellátása a fentebbiek szerint csakis a járási hivataloktól várható, a másodfoka hatóságok jellegével bíró
megyei pénzügyigazgatóságok körébe lettek utalva.
Ez a nehézkesen működő gépezet még a személyzet szaporítása esetén sem képes hivatásának s feladatának sikerrel megfelelni. Lényeges javulás é» egészséges, összhangző szervi működés csak akkor várható, ha a megyei pénzügyi gazgatóság és járási adóhivatalok működése és hatásköre a politikai közigazgatás valamint a törvénykezés terén már is érvényesült elvek szerint s terv-szerüieg módosittatik és pedig oly irányban, mely lehetségessé fogja tenni azt, bogy a megfelelően szervezendő járási kir. adóhivatalok, mint elsőfokú pénzügyi hivatalok, csekély kivétellel mindazokat a teendőket végezzék, amelyek az adókivetés terén és a községi adókezelés ellenőrzése tekintetében elsőfokú intézkedést vagy elintézést követelnek a megyei pénzügyigazgatóságok ezektől az alsóbb rendű, de sokoldalú teendőktől — néhány fenntartott Ügy kivételével — felmentetnének s főleg csak mint másodfokú hatáskörrel és a felügyeleti joggal felruházott pénzügyi hatóságok működ -nének.
A kir. adóhivataloknak ily irányban való ujjá szervezése némi személyzet szaporítással könnyen kivihető.
Egy másik körülmény, amely a községi adókezelés rendes ellátására hátrányos kifolyást gyakorol és már is a mnlt évben az állami adók behajtásában észlelt jelentékeny hátramaradást részben okozta, hogy a községi körjegyzők az anyakönyvvezetői teendőkkel megbízattak és emiartt-hosszabb időre a jegyzői székhelytől nem távozhatnak s Így főleg oly körjegyzői kerületekben, — amelyekhez 10—12 közséf tartozik, az illető körjegyző különösen őszi hónapokban, amikor egyes községekben a rendes adószedés mellett napokon át számos zálogolás és árverés foganatost tutik — ezeket a teendőket rendszerint a kellő időben s kiterjedésben elvégezni képtelen; mart a naponként teljesítendő, anyakönyvvezető teendők végett a székhelyre vissza\'érni kénytelen.
Ezen a visszás helyzeten csak agy lehetne segíteni, ha minden ily jegyző -bégben állandóan egy segédjegyzői vagy községi végrehajtói állás rendszerestttet-
T Á a G A. ¦ököltök.*)
— A „Zulai Közlöny" eredeti tárci a —
Irta: BABOS3 LÁSZLÓ. III
Olasz nőköltók.
Aminő szép volt a szép Mthrí épp olyan volt az olasz uököltő Viktória Colonna, Maga mondja: megakarom őrizni e dísz címet „kedvesemnek bű neje." Michel Aogelo volt eszménye, s e két szellem összeforrt, báe & kortársak irata mitae bizooyit arra nézve, hogy szerette, de bolt szerelmét etry időre feledé, annak látásában. Vittoria Colosnál az olasz költők .donna, sommá, divina, miravigliosa" néven nevezik. — Ariosto a hasonlíthatnak mondja.
Colonns Viktória Marinoban született 1490-ben « meghalt 1570-ben Rómában, egész élettörténete röviden abban foglalható Össze, bogy 19 éves korában férjhez ment egy agg és komor emberhez B\' A valós Ferdinándhoz, a kit nem szeretett s szerelmet versei máshoz szólnak s őt a Petrarc*. — kővetői közt az el-ö helyre emelték. Müvei: Ríme e lettere jelentek meg. Ezen kor énekesei még Verooica Gambara ; Tallia ; Vero-nica franca.
*} Az elaő közleményt 1 f. éri 7. számunkba- 1 a szurtos képQ nép gyerek
Itália kitűnő Dőkőltője Ferucci aga-szony, ki Leopardit, választá mintaképének s verseinek tisztasága s verselése elegántiája által tűnt fel ; sőt eredetiség s képzelet tekintetében is kivál. Szerelmi lírájában sok a gyöngéd női vonás a politikai költeményei telvék tűzzel s igazi olasz hévvel ; a melyben Guoli Tereza kisasszony méltó társa lett
Azok pedig, kiket a közelismerés e névre érdemessé tett számíthatjuk: Adele Corti, Qaiseippna Turrigi Colonna, Maria Quiseppina Gaazzit.Rosa Taddei, Beatrice Olíva Manztni éa MOana Nina költőket, külöoösen ez utolsót, kit modern sieiliai Sapho címmel tiszteltek meg.
Valamennyit túlszárnyalja, azonban a jelenkor leghíresebb tobz költőnője: Ada Negri, kinek Fatalila c alatt megjelent vers kötete őt egyszerre híressé tette. jAda Negri Motta Viscocti-ban szegény tanító nő volt egy gyármunkásasszony leánya, a ki csekély keresményéből tanítóvá képeztette leányát. Ada Negri lyráján meg is érzik, bogy Ó a szegény, elhagyatottak költője, amelyben saját sorsát is :esti. A balsors mellett, a ninnks, elzüllött gyermekek, éhező aggok, a munkás leány, kinek a gép eltépte karját, leeső munkás jajjá, ami megjelenik verseiben. A nyomor e dalaiban sok van korunk hamanismasá-;ak feljajdulásából s így a .Suhanc," amit Radő Antal fordításában bemuta-\' tunk a tiszta érzés szava.
i A sáros utón hogyha őgyeleg
i----.— mmk
Ha látom ösizerongyolt ajjaaiba Lyukas cjpSbe szaladgálva;
A gyalogok, a szekerek torán Ma italbuvik szaporán. Kavicsot szedte, és kutyákra dobra Éa máris csalva, márá lopva;
Ha látom arca milyen nevető ¦- Szegény, szegény vadrózsa-tSl — 8 elgondolom, hogy édes anyja gyárba Az apja meg tömlöcbe tárva t
Megfájdul szivem s minden má*t feled Csak egyet kérd: Mi lesz veted? TudailaB nőve fel, nem látva latietn Ei gyámoiiLson éa segítsen?
Oh gttnybó csacska piatyökéje te
Ha nagy lísz vaj megéred-e,
Hogy két jceaed tisztes munkába lássák,
Vagy utad bűn lesz és galádság ?
A munkás-zubbony leisen-e ruhád Avagy talán fegyenc-kabát ? Hol láttak egykor újra ? Müheivedb • 7 Börtönbe? Vagy kórnáibt fekve?
.... S ím kedvem volna annyi nép előtt Menten szivemre vonni öt, Hogy mondaná meg hosszú ölelésem Hi\'y jajjil é* mi\'J\' >*Anv* nézem . . .
Soká, soká élnem eressteném,
Meleg csókkal (ereszteném,
Aztán minthogyha testrér csüggne rajtam
Ezt súgná a fülébe ajkain:
.Sok gyásttól, kintól görnyedt nyakam it Vagyok vadrózsa magam is. Az én anyám >b dolgozott a gyárba — Szeretlek te kis ArTa!*
Radó A.
Ada Kegrin kívül az olasz költészet kLara grófnő" név alá rejtőző kitüoő hantost is ismer, e Annié Vivanti, szin-
tén jeles dalnoka az ujabb kornak s Milli Quiseppina, kinek közöljük e szép költeményét:
Azt kérdezed. Ast kérdezed, mért nem dallok vígabban? Minek mindég e gyászos méla hang? Jó kedv öröm legyen csnpán a dalban ? S ne szólljon ngy. mint búi halálharang?
Kérdezd a szellőt, mért sóhajt magiban ? A forrást kérdd, mért mormol untalan ? A kis g-lit. hogy mért *okog, ba párja Kit ngy szeret, mindig csak nála van ?
TermésietQnk, igy szólnak majd bizonynyal, A sóhaj, mormol ás s a zokogás — — — Lám éo is éppen agy vagyok dalommal Kern illik bún kivai lantomra mái Radó A. IV.
Spanyol nőköltők. Spanyolország szintén matat fel nő-köttöket, ilyenek DoloreB Moncerda de Macia, a másik Mercedes de Velilla, akiket költeményeikben mutatunk be Ez utóbbi költeménye ,A könyek\' párattan, s a világirodalomban is számot tesz.
Mtnt az Éjnek van esője,
Dgy a izivnek is vagyon.
Ti.kos eső ez, mely akkor
»ed meg, ha fáj nagyon.
Sir a kisded, ba azöletik
Szemeiből köny pereg.
Megsiratják holtjaikat
A halandá emberek
Történetünk évlapjai
A könyektől nedveaek
Konyít-; mentes dicsőiéget .
Itt hiíba keresek
Zápor nódra hall a kónyunk.
Ábrándunk ha \\éget ér,
A bánatnak ki kell folyni,
Mely ízi vünk ben el nem fér.
Ha isznak oly serlegből, mit
Tele töltött az Öröm,
Ne bizzuk el magunkat, mert
Megtöltheti a* öröm.
Feiyrertxfinet csak a lirás.
Melytől megjö as erő,
Általa a gyáva ember
Bátor les*-, sőt vakmerő.
A szerelem és hő érzés
>irjt máskor azokat.
Belőlük a gondra, bora
Vigasztaló ir fakad,
Könynyel hzet minden ember.
Akit balsors átka ér,
Ettől nedves földünk röge
Mint vértől a csatatér,
Köny az ember útitársa,
Mig utolsót nem lehel,
A kiontott könyek árin
Száll lelke a mennybe fel.
Alkony pírjaként megy füstbe
A reménye drági kincs, . ,
De a könnyek el nem fogynak.
Mert a búnak párja nincs.
A világnak kin az anyja
Meny a hona, ét a nő
Szive trónja, mig a könyböl
A vigasznak fája nő. (Körösi A.)
Graziéi la és Esperanza Gallego y del Bustio is a spanyolok költői, ez utóbbi irta, az „Öngyilkos" cimü költeményt:
Szánd meg ember az öngyilkost,
Ki baján nem g^SabeUtt,
S mondj inkább egy miatyánkot
Érte gúny éa gáncs helyett.
Hanyssor nézett bizalommal
Körülvéve Övéitől
Kikbiu örömét leié.
A sors Qdvét öss setépte
Kihalt benne a remény,
S egyszerre csak ottan állt meg
Egy mély örvény peremén.
Véletlenül belenézett
S ugy elszéáall. hogy legott,
Bár megakart kapaszkodni
Megcsúszol! és lebukott. (Körösi.)
XIXVl ÉVFOLYAM.
ZALAIKÖZLÖNY
lb&7. MÁRCIUS 13-án.
Dér, vagy pedig haaz illető körjegyző az anyakönyvvezetői teendőket hetenként csak két meghatározott napokon vé-gezsé.
A területi beosztás Zalavármegyében — eltekintve attól; hogy a 12 szolgabírói járás 8 adŐéivatali kerülettel összhang-zásba nem hozható — főkép csak abban az irányban igényelne egyenlőre módosítót", hogy egy és ugyanazGn körjegyzőséghez tartozó egyes községek két külön szolgabírói járásba beosztva ne legyenek. Ily hátrányos beosztás t zala-csányi, nagy-lengyeii, azent-adorjáni és szécsi-szígetí körjegyzőségeknél tényleg még fennál.
Nagy vendégművészekkel, egy szárnyat próbálgató énekesnővel és egy oj súgóval ismerkedtünk meg e héten. A súgóról nem tudjuk nő-e vagy férfin, de bogy jó hangja van az bizonyos, és ugylátszik, hogy gyakran elragadja őt a nagy ambíció és ilyen eksztázisban 121 hiszi, hogy ő tulajdonképpen nem is 9 sugó, hanem ezioéaz.
Szombaton este. — ba ugyan a Népszínházban fel is elevenítették az „Eleven ördög\'-öt — nálunk kár volt vele hasonlót tenni, mert a mi szépet nyújtottak az egyik percben Pajor Emília és Kövesiné, a másikban Máoyai a legjobb akarattal lerontotta.
Y a s á r n a p ,A tót leány" került színre öszhangzó szép előadásban, mely sikerben nagyban felülmúlta az eddigieket sarad. Kövessiné mindvégig szeretetre méttóan, ügyesen, bensőséggel játszott, méttó partnere volt ^övessi (Mifó), ki jóízű humorral ábrázolta az esetlen tót fiút ÉrciÖvi (Bandi) dacára síép hangjának, sobaem tud elég karakt risz-tikosan játszani. Nem elég egy suba, vagy árvaiánjhsjas pörge kalap, csillogó fokossal, bogy valaki parasztot alakítson. Nem tud az ily szerep mélyébe hatni, nem találja el a megfelelő jel\'emretes hangot, Ö szaval, mintha csak „Petur" bánt játszaná Dunai (Brbolya) nem egyszer kacagtatta már meg a közönséget, de ez este felette jó volt. Rsdák Rózsit (ötÖ3 Mári) most láttok először nagyobb szerepben és élénk játékával nagyban hozzájárult a sikerhez.
Hétfőn Répási Gusztika felléptével ,Lili\'-t adtak. Répásinak ez voit az első debüje és inkább több jóakarattal, mint sikerrel játszott. Nem is várt tőle senki valami remeket mert hisz csak most végezte be a sziniiskolát. Nem egészen otthonos még a színpadon, hiányzik belőle a nyugalom, pedig jól tudjak mi azt, hogy az intézetekben ha egy-egy növendéket próbára küldenek, az utolsó hetekben napról-napra eljáiszák azt tw darabot, melyben egy leendő prímadonna, vagy a nagyreményű hős szerelmes ur fel fog lépni. Persze az is igaz, hogy az uj környezet, az uj partnerek egy kis tremát keltenek a kezdőben. Répásinak hangja kicsi színpadra megfelel, és olyan silány zenekárral, — mint a mienk jelenleg megér vényesfilbet ís, de nagyobb orseszternél hamar kifáradna. A játéka még nagyon hiányos, kézmozdulatai pedig mindig szögletesek. Bizony a kéz. ezt a tagot legtöbb kezdő elszeretné vetni, mielőtt a lámpák elé lép, mert gyakran nem tudja, mit is kellene velők tenni. A kisasszony egyébként közönségünkkel meg lehet elégedve, mert énekszámait egytől-egyig megtapsollak, a „keringőt" pedig még mex is ujráztatták. Kövesi (Placbard) szerepében aratott sikert.
Kedden Tollagi Adolf a „"ép-szinház" tagjának vendégfeliéptével „Stern Iz*ák* került színre. Szálkai pótolni akarja azt a hiányt melyet néhány avizált, de vete nem jött eltő rendű tag, hagyott maga atán társulatánál és így egymásután elsőrangú művészeket hozat le a fővárosból. A mi-napokban Fáy Szeréna remek játékában gyönyörködtünk bárom estén át, most pedig Tollagi Adolf, a híres komikum művészetén mulattunk. Az első szerepet nem éppen szerencsésen választotta meg. A Stera Izsák-féle alakokkal ma már bővíben elvagyunk látva. De azért ő zajos sikert aratott ebben is. Az előadás egyébként olyan nehezen, vontatottan jutott előbbre. Hetényi és Dunáin kívül alig mutatott valaki valami figyelemre méltót
Szerdán Tollagi Adolf második vendég felléptével „Veres hajú" került színre, nem épen telt ház előtt Közönségünk egy része bizonyos tartóz-kodássai maradt (ávol a szioháztól, a minek »ehogy sem tudjuk magyarázatát lelni. Tollagi (Veréb Jankó)" utánoz-\'hattao természetességgel játszotta az együgyű porfhr, a fatu bolondját, kinek lelke tiszta, mint a s?jn&rsny : mellette csak Pajor Emília (Szilaj Kata) tudta
érvényesíteni szép tehetségét. Szalkay (Keszeg Mibáiy) és Hetényi (Bálint) többször kikitőrő derültséget keltettek élénk játékukkal.
Csütörtökön Tollagi utolsó vendég felléptével „Kis & I a .Ti u s z i r a" került a sor. T o I I a g i (Tom) ábrázolása élénk és jellemzetes volt, menten minden hatásvadászó tnizás\'ől, mely a vidék\' komikumnak egyik rotsx tulajdonsága. Répási (De Chateaux Renan) az első felvonásban meglehetősen kedvesen és ügyesen játszott, de a tööbi felvonásokban már elvesztette a darab fonalát és egészen kiesett szerepéből, az utolsó felvonásban pedig nem tudta barátainak bebizonyítani, hogy ő técylega vicomtea, mert a hosszú szőke parókát nem bírta, vagy tán elfeledte levenni. Mac D..iu idm szívesebben láttuk volna KÖvesitől. Má n y a i feltűnést keltett gnvrirozott empír ruhájában. Ligeti (Mcry) igen kedves volt kicsi szerepében, úgyszintén Marosi (tnliette) is. A színház az utóbbi estéken meglehetősen hideg volt, a min persze az igazgató kőnnven segíthetne.
. . GÓ.
i i r e L
— Március Idusa. A szabadság napját fényesen üli meg ez évben is városunk. Az Irodalmi és Művészeti Kör és az iskolák is hazafias ünnepségeket rendeznek e napon, március I5-én. Az írod. és Müv. Kör d u. 4 órakor rendezi ünnepségét a „Polgári EgylK* dísztermében e műsorral: l.JHimnosz Erkeltől. Énekli az írod. és Müv Kör daloskőre. 2) Ünnepi beszéd, mondja dr. Kiss Ernő, az írod. ét Mű*. Kör alelnöke. 3.) A talpra magyar. EiŐképkeretében szavalja Deésy. 4.) Kossutb-nóta. Szövegét irta Pósa Lajos, dallamát Lányi. Énekli az írod. és Müv. Kör dalosköre. 5) A szigetvári vértanuk I. felvonása. Előadja Szalkay színtársulata, 6.) In dúló. Énekli az írod. és Müv. Kör dalosköre. — Ez ünnepség teljesen díjtalan s ez nion is meghívja rá az írod. és Müv. Kör városunk hazafias közönségét — Szalkay Bziotánsulata este díszelőadásul a Bánk bánt fogja játszani. A főgimnázium Gyakorló Iskolája az ifjúsági énekkar közreműködése mellett délelőtt Vjll órakor rendezi hazafias ünnepségét a fögimn. nagytermében e műsorral: 1 Nemzeti himnusz. Belicai Gy.-töl. Énekli az ifjúsági énekkar. 2. Március idusa. Költemény. Iría és szavalj t Vajda Elemér, 8. oszt. tan. 3. Ün nep i beszéd. Mondja K u n fi Zsigmond, 8. oszt. tan. 4. T a I p r a Magyar. Hubay-tól. énekli az ifjúság i ének kar. 5. Petőfi a Hortobágyon. Vársdi Antallói. Szavalja 1) e u t s c fa Mór, 7. oszt. tan. 6. A szabadság napja. Irta és felolvassa Platschek Manó. 8. oszt. tan. 7. Rákócy kesergője. Kurucnóta. Énekli az i f j u s á gi é n e k-kar. 8. Cassius éneke. Tóth Edétől. Szavalja Körmendy Izidor. 7. oszt. tan. 9. Isten áld megamagyart. Eueklí az itjusági énekkar. Ugyancsak hétfőn d. e. rendezi hazafi u ünnepségét a kereskedelmi iskola, a kft**, polgári fia és leányiskola és izr. polgári iskola is.
— A feisótempiom. Városunk e szomorú állapotban levő templomának újjáalakítása, sőt megnagyobbítása érdekében megindított mozgalom mindjobban és jobban halad üdvös célja megvalósítása felé. F. hó 10-én városunk előkelő, *ekintélyes polgárai gyűltek össze dr. Pachiuger Alajos főgimn. igazgató meghívására és elfogadták szépen megirt fölhívását, melyet a f. hó 21-ére összehívandó nagygyűlés elé terjesztenek. Ugyanekkor beszélték meg a legközelebbi teendőket is a legnagyobb részletességgel. Mindezek ucán biztosra vehetjük, hogy e nagyarányú mozgalom meghozza kívánt gyümölcsét A 21-én tartandó nagygyűlésre előre is felhívjuk a nagyközönség érdeklődését
— Kinevezés. Az igazságügy miniszter Steiner Dezső joggyakornokot a nagykanizsai törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki.
— Kinevezés. Ö FelBége a király Dr. Ajka": Mikló- nagykanizsai tőrvényszéki jegyzőt a keszthelyi járásbírósághoz albirővá nevezte ki.
— Közgyűlés. A nagykanizsai izr. bitközség folyó évi március hó 2l-én, vasárnap d. a. 3 órakor a hitközség tanácsterében tart évi rendes közgyűlést A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elől-járósági .-elentes az 1896- évről. 2. Az
189S. évi zámzásaadáTOk előterjesztése. 3. Az 1897. évi_ költségvetés megálla-pitása. 4- Az elöljáróság előterjesztése a templom megnagyőboltására nézve. 5. Netáaí indítványok tárgyalása. 6. Elnök, 30 ető:járÓ3ági-\'éa 5 számvizsgáló bizottsági tag választása.
— Az Izr. nőegylet ozsonái. Csak azok tudják, hogjf-mily kellemesen lehet a kaszinó ter inebeti egy vasárnapi délutánt eltölteni, kik ót: már többször meziordaltak. Valami hangulatot kettő zsibongó, üde zaj uralkodik ott, melyből itt-ott kivál egy-egy élesebb kacaj,. A villamos körték sárgáij féoye szikrázva tönk meg a világos blúzok parányi gyöngyház gombjain, amint egy-egy hamvas arcú szép kisasszonyka sietve viszi az ezüstös tálcán: a teat, csokoládét, vagy kávét A nagykanizsai izr. nőegylet valóságban áttörő az ily zsurok rendezésében, melyhez hasonlókat csnpán Győrött és Temesváron rendeznek az egész országban. Az ozsoaákst —- a azép tavaszi napok dacára —¦ március hó mioden vasárnapján megfogják tartani. 6-án megtartod zsuron Plon Ilonka Győrből szavaii, dr. Rothschild Samuoé és Práger Sarolta dalokat énekeltek. A közreműködő hölgyedet zajosan megtapsolták.
— Zá rszimadás. A nagykanizsai kereskedelmi és iparbauk rósz-vény társulat kiadott zárszámadásaiból kiemeljük a következő adatokat: A. részvénytőke összege 200,000 frt, tartalék aiap 27698 frt 55 kr., a betétek összege 103184 frt 41 kr.. az év folyamán bevettek 7944733 frt 64 krt, kiadtak 7933984 Irt 31 kit Egy-egy részvényre jutó osztalék 2 frt 50 kr., melyet a márc 7-én tartott közgyülésiöl kezdve űzetnek ki a részvényeseknek.
— Uj vágóhíd. Az évek óta húzódó Közvágóhíd építésének ügye végre düiőre került A városi tanács most hirdeti az ujonoao építendő közvágóhíd építésének árlejtési fettételeit Az épiUezési költségek 32496 frt 84 krban vannak előirányozva. Az árlejtés március 22-én a városház tsnácstermébeu fog megtartatni.
— Hangverseny. Grünfeld Alfréd cs. és kir. kamara virtuóz, az európai hírű zongoraművész, mint régi jó ismerőiünk ellátogat hozzánk és egy önálló zongorahang versenyt fog reudezoi. A zene minden kedvelőjét ez a hír bizonyára kellemesen fogja érinteni, mert nem mindennapi élvezet, amit a inoJern ze-neköitészec ezen legkiválóbb tolmácsa nyújt a zeneértő közönségnek.
— Kövesi jutalomjáték a. Kövesi Albert, a közönség kedvence, szombaton tartja jutalomjátékát. Színre kerül ez alkalommal. A „kanizsai varróleányok* cimü bohózat mely őt magát vallja szerkőjéül. Kövesi kitűnő színész és mint rendkívül tllnteíligens embertől mégis csodájuk, kogy legtöbbizor olyan darabot választ jutalomjátékául, melynek cime a karzati publikumot már napokkal előbb lázba ho-cza. — Kanizsai varróleányok! Ha jól emlékszünk reá láttunk mi már egy sziolapot meiyen ez állt: „Kassai varróleányok," s hi Szalkay véletlenül innen Letenyére menne, a darab címe hirtelen változnék és lenne belőle a „Letenyei varrÓ-1 eányok.* Láttuk őt mi már, nem burleszk és buffo szerepekben is nagy Hikert elérni. Mire va\'ő akkor az iiyen sziiipadi búcsújárás ?
— Rendőrségünk szíves figyelmébe. Az úgynevezett artuereizenüerek külön megadóztatás alá veszik a város közönségét, különösen a téli évadban csak azon veszi macát éizre egyik másik család, hogy beköszönt egy hórihorgas alak és mormog valamit németül. Ezt a panaszt már sok oldalról hallottuk. Felkérjük erélyes főkapitányunkat tegyen valami célszerű intézkedést ennek a kény szer megadóztatásnak csökkentésére.
— Fttst vagy porfelhő? Szerdán betivá>ár után estefelé 5 és 6 Óra közt ha az ember a felsőtemplomtól a főutcán végignézett, iszonyú feiöőgomolyt laiott, ugy hogy e/.t füstnek is lehetett tartani hirtelenében azt hittük, hogy a krétai felkelők egy része csatározott nem füat-telen hanem igenis füstölő puskaporral. Mikor aztán közel értünk, arról kellett meggyőződni, hogy az utcát söprik és pedig teljes szavaz időbea fe;öntözés télküi. Ép ekkor indult üdülő sétára a közönség nagyrésze. Köszönjük szépen és ajánljak a köztisztasági hivalal szíves figyelmébe, ha u;yan van ilyen Nagy-KanLzsán. i
— Eaís Pál Ur. Nem messze van tőlünk, az Óperencián is innen, G öcs e j-ország. Sajátságos ország, egész kis világ ez nyelvre, szokásokra humorra egyaránt. Ennek az országnak hü fia Ksla Pál ar, köiőmben baktör éa oskolaszék, ki hivatva van arra, bogy a magyar népies humor elsőrendű fényezőjeként bejusson Mokány Berci, Kakas Márton, Göre Gábor stb.
díszes társaságába. Kalandjai, melyeken átesett, kfszolláaaí, melyeket megeresztett, egyszeribe ismerősünkké teszik. Még pedig olyan ismerősünkké, ki iránt nagy hálával kell lennünk, mivelhogy társaságában elienáUhatalan kacagás fog e!. Már pedig aki jóízűen magnevetett, mindég jót tesz velünk. Szerezze meg tehát mindenki Ksla Pál ur ismeretségét, nem fogja megbánni olcsón is teheti. Csak egy koronát kell fizetuie érte. &d aztán egy rakás kincset kap helyébe, a jó kedv kincsét — Azomban — most vesszük észre, nagyon belemelegedtünk a dicséretbe. Pedig talán nekünk nem is illikle/.t tennünk, mivel Kala Pál ur aki Göc s ej o r s z ágá-bói című csinos könyvében világra bo-esájtotta kalandjait, lapunk rég\', kedvelt munkatársa, Körmendy Pál. Botsássa meg tehát közönségünk e kis índifkré-ciót és vegye meg e pompás nevettető kőnyver.
— A hitelszövetkezetek X(í. pa rancsoíatja. Az „Erdélyi gazdasági egyesület" derekasan hozzálátott a hitelszövetkezetek terjesztéséhez. A hitelszövetkezetek alakítására nézve a t-mutatást is dolgozott ki s ebben a többek közt felállitjt a hitelszövetkezetek XII. parancsolatját, melyek a következők: 1. Kezdjük a munkát szerényen és takarékosan, bogy aztán nagy ered menyeket érjünk el. 2. Legyünk nagyon Óvatosak a tagok megválasztásában. 3. Kísérjük figyelemmel az ő maguk viseletét, szorgalmát és törekvéseit, azért, hogy megtudjuk ítélni: ki menoyit ér. 4. A szövetkezet élére csakis a dologhoz értő és az iránt lelkesülő egyéneket állitsank. 5. Ne politizáljunk. 6. Társaink haladását ne irigyeljük, sőt inkább Örüljünk emelkedésüknek. 7. A pénzt agy osszuk meg, hogy abból lehetőleg minél többnek jusson. Többet ér 10 embernek 100—100 frt, mint egynek 1000. 8. A töke után kevés hasznot adjunk, de mindenesetre törekedjünk valamit adsi. 9. Legyen rá gondnok, hogy a veszteségek esetére elég uagy tartaléktőkével - resdelkezhes sünk. 10. A szövetkezet pénzével sem- j miféle spekulációba ne bocsátkozzunk, j 11. Igyekezzünk oda hatni, hogy a szövetkezet tagjai többre becsüljék azt, a mihez saját fáradságukkal jutottak, annál.
a mihez a jó szerencse juttatta Őket 12. Szoktassuk tagjainkat ahhoz, hogy az együttműködésnek becsét fe f jgjáfc és meg íuíják becsülni, mit jelent az: mindnyájan egyért, egy mindnyájunkért.
— Zongora^ átjátszott, jő minőségű, jutányos árért eladó. Bővebbet e lap kiadóhivatalában.
— Álarcos hál. A nagykanizsai kaszinó 1897. márcíos 18 án raját helységeiben álarcos domin o-e s t él y t rendez, meiyen a hölgyekre aézve a do minő jelmez kötelező. Belépti díj azemé-lyeokint 1 frt. — Családjegy 2 frt. Kezdete 9 órakor. Belépti jegy csakis e-íe a pénztárnál a meghívó elömutatása mellett váltható. A jelmezben va\'ó megjelenés azonban nem kötelező sen férfiakra sem hölgyekre nézve, bár a megbúvókban a jelmezekben taló megjelenésre hivatkozás törtéit.
— Baji csípett tolvaj A legutóbbi szerdai hetivá-ár alkalmával, a jaróke.Ők közül valaki figyelmeztette Thurn Lipót rőföskeresk>dŐt, hogy egy vidéki as*-szony abban a pillauatban a kirakott pcrtékából egy egétz vég szövetet elemelt é* el is tüut vele. —- Tbum tanoncával együtt kiugrott boitjábc!, a tolvaj üldözésére és ösztönszerűleg be-fordalt a Bíau Pál-féle ház kapuján, — a hil t i. üzlete is van és o:t csakhamar nyakon csípték a tolvaj asszoayt és\'a vég szövettel együtt átadták az e közben odaért rendőrnek, — ki őt be kísérte. A kapitányságnál aztán ráismertek, bogy ez a vakmerő tolvaj nem más, mint Kozári Istvásné erdösfat 50 éves asszony, foglalkozására aézve pro fe*sziooátus tolvajnö s csafc u&mrég került ki a börtönből, a hol ugyancsak lopás miatt 4 hónapot Ült
— Bor, s|r és pálinka mértékek. Egyik főváros; napilapban a btrek re vatában következő rövid kis htrt olvas suk: — Hamis mérték A bet városi elöljáróság a minap a kerület belí pálinka-, bormérésekbea és vendéglőkben a mértékeket sorra vizsgálta s ez alkalommal számos hamis mérteket talált Ezeket az e,üljáróság elkobozta, a hamis mértékkel mérőket pedig meg büntette. Miután rendezett tanácsú vá rosokbza ez a rendőrség feladata, sjii.-iuuk városunk terü.etés főkapitánynnk szíves jóakaró figyelmén hasonló eljárást. — Itt is fog találni elég hiányos mértéket
— Közgyűlés A letenyei kaszinó f évi lebruár hó 28-án tartotta meg évi rendes közgyűlését a tagok tömeges részvétele mülleit. Dr. Csempész Kálmán elnök igen szép beszédében számolt be a lefolyt ér eredményéről és a választ
mány működéséről, a könyvtár több mint 800 kötet müvet képvisel, ugy a kaszinó berendezése is meghaladja\' az 500 frt értéket, — a majd következeit a tisztújítás: elnök dr. Csempész Kálmán, alelnök Zakál Gyula, háznagy Freytág Géza, titkár dr. Kertész Arnold, pénz-város Korách Fülöp, köoyvtárnok Wesel Manó. Választmányi rendes tagokai Merkly Antal, dr. Hajós Sándor, Májer látván, Sólyomi Tivadar, Aradi Alajos, választmányi póttagokul Kapósa? Antal\' öszterreieber József, számvizsgálókká Vajda\'"Adolf és Sukossy Aladár nrak választattak meg.
— Az „Elad nagykanizsai magyar asztaltársaság jótékonycélu egyesület0 március lo-két édes tnagyar hazánk ünnepét társas Összejövetel és vacsorával egybekötve üli meg az egyesület gyülekező helyiségében Pintér Sándor urnák „Petőfihez\'\' cimzet; vendéglőjében. A társasvac ora tetszés Bzerint választható.
— Hirdetmény. Folyó hó 8-ác este a színházi öltözőben vagy színházi épületben egy arany pénzzel diszHett arany karperec elveszett. Felnivatik a becsületes megtaláló, hogy azt a rendőrkap:-tányí hivatalnál adja át. hol a tulajdonos által illő jutalomban rész«sitetik. Nagy-Kanizsán, 1797. március hő 9 én. Deák rendőrkapitány.
Erodálom.
— -Ilyen még nem volt* Ez a régi szó, a mely meghazudtolja Rabbi Akiba öimeretes mondását, hogy „Semmi sem uj a nap alatt* ismét beigazoltatott. Egyszersmind bebizonyosodott, bogy hazánkban sok téren ép oly jeleset tudunk alkotni, mint Ny ugat* Európa. Ki hitte volna példán1, bogy egy ép oly szép illusztrált folyóiratot adbatnak ki Budapesten, mint I^ndonbac, Parisban, Berlinben és Stuttgartban. Pedig mégis olyan az „Ezeréves Magyarország" cimü családi folyóirat a melyet Budapesten (V., Váci-körot 78.) a jól ismert Laurencic Gyula igazgató ad ki. A kélheti folyóirat technikai kivitele a magyar nyomdászat és rajzmüvészet valóságos diadala Ily impozáns, fényes külsőt — tnlzás nélkül atlítbarjuk — egyetlen más európai lap sem mutathat föl. Az egészen eredeti és aj képek, — az első füzetben számszerint 25 van — minden inübarát Örömét képezhetik, a háromnyelvű szöveg nemzeti tendenciája minden hazafit örömmel tölthet el. A háromnyelvű szöveg előnyeit nem kell külön kleméin., mert hiszen nyilvánvalók. A mi az egyes képeket és cikkeket illeti, azt mondhatjuk, hogy a ki sokat közöl, mindenkinek ad valamit. Dicséretet érdemel még a pompás Bzioes jutalom melléklet id. Vastagh Györgytói, a mely maga megéri a füzet nevetségesen olcsó árát Ennyi előny mellett *z egyes szám ára 40 kr., az előfizetés negyedévre 1 frt 80 kr, amely 6 számot tartalmaz. Ha ezt a nagyszerű folyóiratot megnézzük, önkéntelenül « közlemény cime jut eszünkbe, hogy »Ilyen még nem volt."
— Verne Gyula ujabb munkáiból most jelent meg az 56—62. füzet. Az első báromban befejeződik a Robinsonok iskolája ¦ többiek bee az Utazás a föld központja felé kezdődik. Verne a világirodalom egyik legérdekesebb regéoyiróji. Munkái a legragyogóbb fantázia szülöttei, de ebben a szerzővel való el kalandozásban észrevétlenül tanulnak, tudásnak gyarapodik. A magyar fordítás sem külső kiállításban, sem az eredeti színdús stílusában nem marad mögötte az eredetinek. A tarka caelekvényt kitűnő francia mesterek illusztrációi színezik ki; hogy pedig a fordi á-: tökéletességére milyen gondot fordít a kiadó-társalat, bizonyítja az hogy a régibb fordításokat melyek az uj irodalmi cyelv íejlődésébdn elavultak, ujakkal, az eredeti stiluibeli szépségeit is visszaadÓkkal cseréli fol-A hozzáférheted munkáját pedig megkönnyíti a füzetei kiadás; egy-egy regény 7—10 füzetben befejeződik s igy xc-ón — füzetje 20 kr. — kiki hozzájuthat a teljes Vernéhez. Mert Julea Vernének egyetlen könyvtárból nem szabad hiányoznia. A fűzetek azár magánál a kiadó Franklin-Társulatnál, vagy akármely könyvkereskedésben is megrendelhetők.
— A magyar szellem önállósága.
Napjainkban, midőn költőink és íróink tu;nyomó részt kültöldt irányokat ntá-?oznak, színházaink tömegesen hozzák be az idegen léhaságokat, tudósaink a küífö\'di tudományt szolgamód másolják és ollózzák a a magyar nemzet eredeti szelleme semmi téren sem érvéuyesüie het: — Paiagyi Menykért heti szemléje a „Jelenkor, mely immár második évfolyamába lépett, célul tűzte ki magának, hogy állandó szellemi harcot folytat az idegeu századvégi léhaságok ellen
xxvxi. Rvfoi.yam.
ZALAI KÖZLÖNY
\'897. MÁRCIUS 13-áa.
az irodalom, művészet és tudomány terén. Fennállás* óta a „Jelenkor" máris számos nag\'foutoaságu kérdéiben vitte a kezdeményező szerepét ?8 aratott sikert. A .Jelenkor" kezdeményezte az uj nyelvtiazütási mozgalmit, mely a magyar nyelvből az idegen kifejezések kiküszöbölésére törekszik. Szópályázatai ? sok száz pályázó vett részt s a beérkezett magyar Büók kőzfil máris sok ment át a közhasználatba. A ..Jelenkor* vitte a vezérszerepet a léba sziomüvek beözönlése ellen; számos értekezésben és laaúJminybao az önálló magyar bölcsészet széptan, államtudomány alapjait vetette meg. Szépirodalmi munkái közül említjük „Az ember tragédiája" hallhatatlan szerzőjének Madách Imrének eddig kiadatlan munkáit, melyeK Madáck ismeretlen remekeinek eeész sorozatával lepték meg az irodalmi világot. Az eddig megjelenteken kivül a .Jelenkor" még egész sorozatát közli Madách remekeinek. Megemlítjük-, hogy a boldogult költő Vajda János utolsó müvei is a Jelenkorban láttak napvilágot. Élő köi-tőiiik és iróink javarésze munkatársa & Jelenkornak. A lap -szerkesztősége és kiadó bivatali: Budapest, Józaef-körut 60. Előfizetési ára negyedévenként 2 forint.
— Hatalom. Regény irta Pékár Gyula. Eey fiatal mélyen érző leány lelke minden erejével szeret egy brutális, közönséges férfit, a ki nemcsak hogy nem érdemli meg szeretetét, de még cserben is hogyji. Aaonban Domokos Attilla, ez a marctális szép férfi, a kittek a szen-vedélyességénél csak a bicfeiga nagyobb, még aztf sem engedi meg, hogy a szegény Marianna, ugy a hogy, összefoldozza az életet. — A ki ötét szerette annak nem szabad utána máit szeretni, sem őt elfeledni, jeleuti ki és párbajban lelövi a Marian ne vőlegényt. Ez a szegény Maraione, a ki szíve mélyében mindig szereti Domokos Atillát, nem mer többet a boldogságra gondolni. Félénk, ijedős, kissé excentrikus leányává öregszik Domokci Attilla pedig megházasodik, 8 a rabiátns, marciális ember a hideg, vétna kís felesége rabszolgája lesz a ki őt éppenséggel nem szereti. Mikor pedig Domokos attilla tiz év múlva meghal, Marínná föllélekzik! Hiszen most, már szabad szeretnie őt, a ki mindég szivének bálványa maradt! KöriílbeiÜ.1 ez a tartalma Pékár uj regényének. A tart almának elmondá-ta azonban nem adhatja visza azt a művészetet, a mely-Íré! meg van írva. Pékár müveit az erő, a pjziholÓgia, az éles megfigyelés és nyelvezetének nzingazdasága jellemzik. Mély poézis, erős, öntudatos, hatalmas író egyéniség nyilatkozik meg benne, s az a c*öndes melánkó ia. mely az egész regényen végigvonul, mint az őszi aap-eugár, mely ac egész regényen végigvonul, mint az ő.ii napsugár, csak még kevesebb szívhez szólóbb olvasmánynyá teszik. Az egyetemes Regénytárban meg jelent regé\'iyoek az ára. cinosau bekötve 50 kr. Kiadta Siag<*r és Wolfuer.
Szerkesztői üzenetek.
— Kovácsy BélaurnakKaasa. Szive* ajanlatára rögtön válaszoltam Csak att sajnálom bogy a oagj anyaghalmaz nem engedi, bogy becsei és fölöttébb hatzoot cikkelyeit közölhessem egyre másra. Azonban, kérem szive* közleményeit Hazafias üdvözlet.
— C. V. Bpeat Verseit besoroztok. A lap küldéséről iotézkedtüttk ŰdvösleL "
— F. G. Letenye. Kérjftk ssive. érteti-téseít jövőre is A most küldöttet fájdalom, a jelen számra kellett hagyni.
Felelői szerkesztő: Dr. KISS ERSÖ. Helyettes szerkesztő : Dr VILLÁNYI H Kiadó: Ifj. WAjDITS JÓZSEF.
isiyllttvör,)
i Nyersselyem básztruháklioz való kel- : l inét 8 frt ftó krtól 42 frt 76 kríg egy ! lelj -s öltönyre — Tussors- és Shantungs-Pongees valamin\', fekete, fehér, és aziues Heeatberf-sílyeat 35 krtol 1* frt 65 kríg méterenként, sima csíkos, koezkáxoU, mintázott, damaszt, s. a. : (mint egy 2*0 különböző minőség, 3000 szin éa mintázatban a. a. t. a megrendelt áru postabér é« vám mentesen a házhoz szillitra, mintákat postafordultával küld: Kemtekert; Q. ícs. és k. udvari szalöto) selyemgyara Zftrleb\'-bea. Srájczba czimzett levelekre l-f kros, levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztáséö Magyar nyelven in megrendelések pontosan elintéztettnek. 1
\') E rorat alatt közlőitekért nem vállal fe-, Icloséget a Srerk
ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerésze* éa kir. udvari azállitó áltat Bécs, I. Tuchlaubeo 9. Vidéki gyógyszertárakban éi anyagkereskedésekben határozottan Soll-féie készítmény kéreodő az ő gyári jelvényé vei és aláírásával.
HIRDETÉSEK ~
Kedvező mellékkeresetre
tehetnek lakhelyükön szert oly hölgyek, kik jobb körökben közlekednek egy elismert fiaom női cikk terjesztésével Érdeklődők kéretnek elmüket a foglalkozás pontos m-ígjel Ölesével éi mindeu tudnivalóval .RUDOLF MOSSE* Wien. Confeciion 635 jellé! ellátva beküldeni. _____
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tőrvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hegy a kir. kincstár vha-jtatóoak Varga József vhajtást szenvedő kere c;eoyi lakos elleni 98 frt 25Y3 kr. tőke, ennek 1895. október 12-tól járó 5VB kamatai, 1 frt 96 kr. behajtási illeték, 10 frt 50 kr. vhajtás-kérelmi 8 frt 20 kr. korábbi, 5 frt 95 kr. jelenlegi árveréskérelmí, 2 frt 30 kr. hirdetési s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a kerecsenyi 220 sz. telekkönyvben f 665 hxsz. a. felvett váhságköteles szőlőbirtoknak Varga Józsefet illető s 588 frtra becsült fele része, továbbá a kerecsenyi 222 sz. tlkvben f 667 hrsz. a. felvett s 470, frtra u. azon tfcvben f 733 hrsz. a. felvett a 316 frtra becsült török csapási szőlőbirtok 1897. évi március 31-én d. e. io órakor kerecseny község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/0-_t készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött -kezéhez letenni." ~~ "
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi december hó 30-én
GÓZONY kir. tazéki albiró. -
— Tartót gyögyglker. Fájdalmas cxúínii. a derék-, testrészek é< a forgó kötvényes bántalmaioál a „Hall-RU francia borszesz H aó* vaj való be-dörzsölés aikerrel használtatik. Egy üveg
3680/tk. 806. Érk. dec. 29-én.
Árverési Mrdetaié&y.
A letenyei kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ginter Katalinnak Király András elleni árverési ügyében az 1896. évi december 21-én megtartott árverés Ginter Katalin ntóajánlata folytán hatálytalanná nyilváníttatván az egyeiütai 122. sz. tjkvben A t 32 hrsz. ingatlan 1155 írt kikiáltási árban az egyedntai községbiró házánál 1897. évi\' március hó 22-ik napjás délelőtti 10 órakor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'/,-át késipénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letnyén, a kir. . járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi december hó 29. napján ¦
, NUNKOVIC3 kir. albiró.
Győződjék
. meg
arról, hogy kerékpáraim . 189?.Modellvalódi angol anyagból és sx alkatrésznek a legjobbak és a ll|-
rlesíiiit Az 1S97- ¦•-¦¦.lakni kltiae zaeaésük m, kfritttik tártét ásj^taiiiat, utfkerek
legiök. és szép kivitel oupla abroncsokkal, Perry linczczal, I. rangú pontossági gyártmány Ismételadok kerestetnek.
arjaiTzékit laiyiv it fcírs.«trt.
I. liribakiB
Win, II. Tabirélratia SS.
Legnagyobb különleges kerékpár üzlet Ausztriában.
3156/1897
ési
XXXXXXX*OOCXXXXXXX5OO00CXXXXXX
.kanizsai kir. járásbíróság hivatalos helyiségének irodájába kicüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel {oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett követelések ezen árverésen, becsáron alal is eladatni fognak — és azzal, hogy a csődtömeg a követelések misége, mennyisége tekintetében és behajthatóságáért felelősséget és szavatosságot nem váial.
UNGHVÁRY SÁNDOR Sjütnöicsfa-isitolája Czt|lésii.
Unghviry Jörsef e lapok hirdetési rovatiban a következő nyilatkozatot teszi\' közzé-
• Unghviry lÁrz\\ö teleptolajdonos, kinek telepe van és Bbbitítj Sáiáár, ti ml telepe sists
(ki csak Unghváry Lászlönai alkalmazott imok), 0|jf II BBjasaZ- A hirdetés ük ben hasznait jeixS ilavat kupec/.kedik) jo hírnévnek örvendü telepeim rongáli-iára és a- nagyközönség félriTIZttlliri szolgál. Ezen jelző mcgczafolasára és teljes érvénytelenségére feleletet adnak idei árjegyzékemben közjegyző által hitelesített clismerü nyilaikozatai. Különben jelenleg 8 IDll\' ÍZSBlklPIS tallH*H Itl."
Én — Unghváry áándor csak örülök azon, hogy bátyáin Unghváry 1-iszlúnáJ, ha ugy tetszik mim irnok, de nekem mégis ugy tetszik, hogy SévenátBlitlBJlisvollam a vállalatnak. Itt váltam szenvedélyes gy&mölcseszszé; ill tanultam meg e munkát becsülni és hogy miként lehet cg yenes leik !1-nek lenni és ÉtSldi mOdjara senkit meg neinkirositani Ön József úr 3-JZir lett e helyről clbocsájlvaés mind-annyiízor jllliatslll módon szegény bátyám ellen zúdított szülőt, rokont, jöbarálot, kik ugyanakkor részben vagy egészben nagy összegigmegvonták bátyámtól a támogatást, melyből végtelenkárok származtak. Egyébként tudva van, hogy legutóbb is csak azért ment bátyámhoz, hogy követni szokott eljárása: ugy az irodában, mint a telepen, valamint nagy fáradsággal betanított embereit és sok más mindent Btlfáaiiz niasttl, hogy i<jy azok segélyével - az adott becsületszót megszegve .liaaaniráaya vállalathoz kezdhessen, mert jól tudta azt, hogy
Czegléden az Ungnváry ricxet
használni, illetve bátyám szénáját húzogatva mert a rendelő emlékezetében leginkább CzifléÉ és Baiivárjr név marad fenn) mégis csak lEctálk aDJÍ leszen a boldogulásra, mint Mit Tárfltbtl, kezdve # nagy költségű (*0 50 ezer forintra menő) kirdlttt mellett, valamint becsületes kiszolgálás utján ttját taraénjáíEÍ az egész országra nézve elismertetni vállalatát.
A fentiek, de inkább az altit következők után a nagy közönségen a sor megítélni, hogy mennyit érö József ur mód nélkül való hányko-Iódása. \' ---------•.....-
Közjegyzőileg hitelciitett másolat az 50 kros bélyeggel ellátott er&ájrtirŐl:
y!-ör. Nyilatkozat Mivel öcsém Unghváry Sándor nyolez evett keresztiir csekély évi fizetésben részesült, végkielégítés czimen átengedek részére négy évi kiürítés mellett tanuk előtt kijelölt 25 tábla \'vadoncz és nemes ojtást olyképen, bogy ezen táblától kiürítés után egyenként 5o0— 500 ToHotot tartozik fizetni, azonban öt illeti fenti ideig az árjegyzéki, hirdetési és minden néven nevezendő munkálati költség. Folytatólagos telepesités esetén pedig minden egyes tábla után 5o frt évi haszonbért tartozik fizetni. Felolvastatván aláíratott. Czcg-léden, 1S96. deczember !5-%n. Unghváry László s. k. Előttünk Zambó János s. k. tanu. Rupp Frigyes s. k. mint tanu. \\
(Tthit titjltg iu tiltpin, iijthltéit it kt-ritktriilatl iktiéalát TÍ|iztt, itsaláik it far-¦tlkttak annyi jtgtt, kt ata többet, Jiljzib kiadat it kinUtitbiz, sitt 1 atityit Jazttf ír <ki tradetÜBs ptk valt) mi|áttk siigiiati)
2-or. Bizonyítvány. Hogy Unghváry József czeglédi faiskola tulajdonosnak, két helyen lévő telepén, gyümölcs vadoncz és csemetékkel összesen 6\'. hold (I20;-5-öl| terület van beültetve, ezennel bizonyítom. Czegléd, ISÖ7. február 14. Bezzeg Pál s. k. városi mérnök. . .
(Ttkát Jízttf ar Itt it ickfiiilizlk, airt ttltpt itat 9. kutat ctak 6\' , itali)
Ctegléd, IS96. márcz. tS. Jábtritl JálOt umak Jltl-klíti.
3-or. Éí ktrdtsi, alt akar !1 azta aajj ritzt számét fául, atlt nkia kilditt at|y tllt-¦íiyákt). it; kliziat tlftltdtt ia. h«ir itatt eladó Híjak it btar ii szép fákat it ata tzt-¦tttt itttia aai stb.
Unghváry József.
Tehát a József ur Jász-Apátiról Tiborítálól tavaly csemetéi rendelt, még pedig erről az egv helyről 4075 drbot, de ezek fenli sajátkezüleg irt sorai szerint is szimítrs Tilék voltak, ugy hogy ezért József ur Táborítát 39S4 lS9n. sz.\' alatt a czeglédi bíróságnál be js perelte
De ne higyje a nagyközönség, hogy csak Jász-Apátiról rendelt József ar csemetét. VedrŐd, Alcsuth, Nagy-Körös, Torda, K\'alocsa stb. városokból szállítja »||tl tzáavt azokat, behurcxolvi. és azétterjesztve vele az egész országban a filoxerát
Es mivel az ilyen szédelgésnek hira fit. a károsítás nem a kevésbbé ismert József, hanem a széles körben és régen ismert Unghviry László és most már czégem rovására í* esik.
Hogy a nagyfcözöaséget az ilyen szédelgéstől és a Filloiera széthurcxolásától megóvjam, legközelebb nemesik az itteni-Itali ü!aaU$t kisértetem figyelemmel, hanetn ez Ügyben lépést fogok tenni a föl dmivelés ügyi miniszternél is. -
Záradékul szükségesnek tartom, kijelenteni, hogy legközelebb Jözseí urnák\' (országos faknpeczt-a SZWtslHSifJI Fitt llt!iíttli|»t igen sok hiteles adattal fegom kie^észitenL
__tsjMirj Sándor.
IO.OOO kiló
törmelék csokoládé
nagyobb véttltnél kilíak.at 80 krért
ad el a cl. és kir. siab. cíokolidé-gyir
L. Piachinger és Fia
Bécs, S:ieg«ngai» 8—10.
Alulírott kiküldött bírósági végre najtó az 1881. évi LX. t. c értelmében ezennel közhírré tes/.i. hogy vb. GrOnbaum B. csődtömegéhez tartozó 514 frt 66 krt. tevő actis követeléseknek birői nyilvános árverés utján leendő eiadatása a nagykanizsai kir. járásbíróság 3156/1897. sz. végzésével elrendeltetvén.
Mely árverésnek megtartására határidőül 1897. évi márcins hó 22-ik napjának délntáni 3 órája a nagy-
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897. márc. 12-én.
VARGA JÁNOS bírósági végrehajtó.
Egyesült Budapest fővárosi takarékpénztár.
KüiKBli oszlálT: V ker ,DoroltTa-itea 4- u. i Jőisefíárosi osztály; Flíí, Kerepesi-nt 9.sz. tollai osztály :ll-ter f5-.ta2.8tfo. Tereirarosi tMztalj: VI- ker., Andrassj-flt 2-«.
(Foncíére-palota.)
Befizetett alaptöke :
3 600000 ft névre szóló 12000 db 300 ft névért részv. felosztva
í Tartaléktőkék:
Rendet taitalék&lap külön
Rendkívüli . -
3.372,202 frt ib kr 585,649 4rt 33 kr 200 000 frt
Ötsaesea: — 4.165,8őt .frt 78 kr. Kölcsönöket ad telekköoyvezett (fővároti, ingatlanokra és vidéki- (öldbirtokokra kéis-oénxben és záloglevél-kbeo a bíctérték 50 százalékáig
A jelzálogkölcsön iránti kérvényekhez — melyeknek mintázatai a takarékpénztárnál díjmentesen átvehetők — következő okiratok melléklendők :
Földbirtokoknál:
a) a legújabb keleti, hitelesített teljes telekkönyvi kivonat;
b) a hitelesített k&tasteri birtokár
c) az adókönyv vagy adóhivatali bizonyítvány a fizetett adóról;
d) esetleg ez ártnentesitéti költségek kitzetatása;
e) az épületekre vonatkozó tüzkárbiztositási kötvény. \'
ft az n. n. azonossági bizonyítvány, vagyis kOzségi bizonyítvány az iránt, hogy a katasterí bírtokirben felrett birtok mily hiteltelekjegyzőkónyvekben van felvéie.
Kivánatoi, hogy^eseileg meglevő birói becslések, edás-rétell vagy bérszerződések Mellékel test eook.
Készpénzkölcsönök rendszerint hat bari kölcsönös (elmondás és a kamatoknak negyed év enkint előlegesen leendő fizetéscoek kikötése mellett adatnak A kamatláb a takarékpénztár és a kö\'csönkerő közli megállapodás tárgyit képezi.
A-takarékpénztárnak + és fél \'|t-os záloglevelekben adott kölcsönei után tőketörlesztés és kamat fejében 45 éven át évenkint 5 és fél *\':, fizetendő fél éri előleges részletekben.
A 4*i,-os záloglevelekben adott kölcsönök után tőketörlesztés és kamat fejében 48 és fól éven át évenkínt 5»f0 összeg fizetendő fél évi előlegei részletekben. a záloglevelek kölcsönösen megállapított áron vétetnek vissza.
A7. intézeti záloglevelek a tőisdei r>api árfolyamon a takarékpénztár mind a négy 0S7.Lályának pénzt íránál kaphatók.
Eredeti ,Ottoa
Benzin-motor
kisipar részére nélkülözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Kincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár utca I- sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilágositás díjmentesen.
A ^zdáözönségés a gépkereskedok
figyelmébe!
Gazdatagi géposztályunk raktáraiban, as éppen lefolyt Özletév varatlr.nul gyenge forgalma, Eaindennr-mü gazdasági gépekből, n. m.:
4. 6 é*.« 8 BP gözcséplökészktek, járgányok és járgányos cséplőgépek, /lacker rendszerű és Vvdats-jéle rosták, egy és t\'óbbvani ekék, boronák. rögtorÖ hengerek, vetÖgépek, tengeri vet ük észül ékek. aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határo-satával, hogy egyes gazdasági gépek további gyirtaairal teljesen felbagyjuak, ezen nagy készletek, a jövő tavasz folyamin, rendkívüli mérsékelt árakon való eladáai; akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssé! hozzak a t. érdekelt közönség tudomására, hory az eladás nemcsak egyes darabnkbau, hanem esetleg kisebb •nagyobb tömegekben it történik, a ixeriat,aotÍnt erre igényt tartó gazdik ea hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ritka atkalom kínálkozik nőst az érdekelteknek, elismert kitűnő hÍkő-sÉg-d gazdasági gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak él előnyös feltételek mellett oeszereznl.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezÖsködésru, mely egyenesen hozzánk cim-rendaő szivetea fogunk fel világos: tantál ét árajánlatokká I síoigáíai. Teljes .tiistelettel
SCHDCK féle vasöntöde éa gépgyár r.-t.
Budapest, KulsÖ váci-ut 29 -S7.
XXXVI ÉVFOLYAM
ZALA
I KÖZLÖNY
IS97. MAECIDS 13 ín.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
IC
se x
X
fe-—\' ¦......—- ¦-— «»"
^jhashajto
(UTOIMe ER2ÍEBET-IaMacsoíO
E piiolák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb be-csülendök; — mentek
minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajainal leg-egí
X jobb eredményoyel haszoálUtváo, gyengéden hashajtók, vértisztilók X gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák ¦
alegtöbb betegségek forrá.a elien. Cukrozott külsejaí végett m !g gyermekek is szívesen veszik. §mf Eg-y 15 pünlít tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát HO pilnlat tartalmazó, csak 1 frt c. e.
Óvás!
X X X X X X X X
K X
X
« X
X
se
Utánzásoktól különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan Kenatein Emsébet pílulát. Valódi csak, ha minden doboz _ . •irvénviieg bejegyzett védjegyünkkel piros-f kete nyomlatásbaa „Szent «f> Lipót*" és „Xeastein Fülöp gyógyszerész* aláírással van ellátva. „ A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláir&stmkkal van ellátva.
¦EUSTEIM FÜLÖP fj
„Szent Lipóthoz" címzett gyógyszertára WIEN. I., Planken- JL gasse 6. — Raktár Nagy.Kanizsán : gg
B EL US LAJOS gyógyszertárában.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ooooaooc
o
MOLISE
IB
o ?
védjegyét ós
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Kall
aláírását tünteti fel. A Mofi A.-féla Seldlftz-porek tartói gyógyhatáaa a legmakacsabb gyanar- és altéi tbántilstak, cyoroorgflrcs 1» gyomorhér, rögzött székrekedés, máj!) áotalom. vér-teiBlás. aranyér és a legkülönbözőbb aől betentéoek ellen, e jeles háziizernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ári sny lepecsételt eredeti do-bezaak I frt e. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. \'MOLL-FÉLE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
lindegyik flreg MOLL A. veJjeiryét tuuU-tt tel és Mell* felirata onozattal van zárva. A Mail-fáie fraa-ezil be-azesr. ét só nevezeteién mint fájdaíenaoafllaipitű bedörzaoleal szer köszvény, ttxiz éa a meshülés égvén következméayein«l 1 égis méretesebb népszer. — Egy óno-zttt e?e(Í3tJ sveg ára 90 krsjczár.
Moll
Sai
szájvize.
{Föalkatrésze ¦ fCzolys&vaa szikió.) A mindennapi száj tisztit ásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek iramára; mert e szájriz & fogak további épségét biztosiu\'a s egyszersmind óvtxer togfájas eüeu. — Egy Halt A. védjegyével ellátott üveg ára: 60 krajnzár.
39\'.) Fószétküldés:
*o!i A. gyogywerósz, cs. ós kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Víáéki fse.rend eleiek naptóla postán tán vét epllett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
Az egyedül valódi angol
Csodabalzsam
crqje és hatása
THISRRY A. gyógyszerész, lYagrana Rohitsah - San&\'brnoE mellett
KSzefeax\'ltiSjrlloc lett SS*«Tlt*ffi.TS
ti T(:rari:r:tr. A .•fr*KSbb. IoSJotb = r.> bizonyult 0= vciddl. zalsda moll ott t legolcsóbb og-yelorcos nepsxort bazj syÓBytior, mnj duóra nUadon fcűl>e ve boxaó botegiéj ellen. Ezen balzsam ogy belsC-lej, mint külsőleg- haamtU t% pedif-r :. mén t4tlg «1 >tn trt hatass gjó-ysaer a tfJÍ é< J»p 1 tttlsdfn beteges el «él( tmjkltl a karait, cilllapltji
CH OlÉNI
Eojfy tntndtn t4v*-dé» oDtertllT» logryca «xentnl élőn h*.tó«A-kH*C bejBíTXstt v6-áíi o KToth»v»iaaiom.
fii T.tinj*. « thi k<<->gr\'t- S. Kiválóan tuzsil "
, _ IdElt fájdalmakat I«
-rójrilt. ü. Jlivaioan ca-iam xorokg>TJl!Bdaan»l. rokedtaif-cui ei miridun nvakbrtoKS égik U-i *íb. 8. Teljeaen ottavo-h: r-.ir-.Ci-.-. iLzi. í. l!f;:U\'pűoa cyógyitja a (yornor-. a máj As bé\'.botozségeliet, líüljaöse ei »i-.gfatafokat. 6. Meifatün
ro-itja
indou sebeknél. ,m«jt-íi»gsati*t, köaiyEnyt, \'ü\\b*it
. M-
gyomorgörcs őket, k oli kát : rolriden fajdalmát *i L76-aranyaret. e. A köntiyii axékotést eloireiti és a ;.. ,».»mint * vcaít tisztitja, eltarolitja a lépkórt, * buskomotsagot, elösecití az étvágyat éi omisitést. 7. Kj-tünöon hasznai íoKliijásoknál, odvns foenknál, megszünteti a szijbíizt, minden íog- és s*Aibetof:»é|{--Viiól, eltávo Htja a felbürófrést. a sxer a sjili nyavalja-töréziiél t*gy cik • -küliülop, mint csoda-cj-ógj-
¦zűnteti a tejfájást, zúgást, s—...............
stb a melyekről kimeritű haimalati ntaaitások adnak kellG felTÍlitBositást. 10. Egyáltalán ngy belsőleg, mint iülsőleff kétségtelen eredmBtiynye! hniznilbato gyio-szer, mely igon biztos, olcsó 6a egészen ártatlan, s így egy caa-bkdnii sem szabad hiányoznia, különösön ax innceos*, kolera és más ragadós beti>gtéB«knéI, mint első segéd-szer Valód! éa hamisítatlan a balzsam csak akkor, ha as üveg egy ezü«t-k agakkal von ! marva, a melyben cégem : Thloiry Aj\'ioIT srógTiiertara az Craasyalfaoz Prejradabaa raa biluyomra, ha minden palack süld címkével. C. fmti-bez hasonló védjor/ygyel von illátvo. Mindsokor ügyeljünk ezen vídöjegyre ! Balzsamom hamisítói és utiníói a vé-döji-gvtürvény alapján törvényesen és srigornan üldöztet-; nck, agvszintén a homisitások arcaitól is. A magas kormány őTbüB. 6103. na. a. kelt vegyészeti éa azakértöi biso-nyitvány alapján igazolva van. hogy készítményem semminemű tiltott, vagy az egésrségro káros batiali anyagot nem tartalmaz- Oljan hcljrSl, boi balzsaaonüól rali ir sím tolna, tessék megrendelését egyenest hozzám intézni: A Bet>tálló-irrigTtár»»k á. Tblerrj i-regradibaa ttohltack-Saaer-braan mellett. As osztrák-magj-ar birodalom bArmsly postaállomására küldve, 12 kis vagy 6 dnplaüveg ára 4 korona. BosznU vagy Horcegoviniba 12 kis vagy 6 dnppU-üreg ára 5 korona. Itegreiidelések csak a pénz előleges \'•bcküldíso vagy utánvéttel eizköiöltetaes:. Thierry Adolf gjógyizerísz Pregradábaa, CoktiUch-.SaserkraeB mell*U.
A valódi a ego!
Schutz eng el-Apal heke
dssA.TH!ERRYind;
PREGRADA c.
ellátott készítményeket kérni. Raktár .:_Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf SS Fta.
**xxxu*xx*xxKU*n**xx%*nux***
%
u
DC X X
% w
m
X X X
n
X X
%
X
10.007 SZ./I. 1896. M. K. Péozügyigazgatóság Z. Egerszegeji.
Ajánlati hirdetmény.
Az 1897. évi február 22-éa 7040 szám alatt kelt és a „Zalai Közlöny" cimü hetilap 1897. évi 10-ik számában közzétett ajánlati hirdetménynyel kapcsolatban ezennel közhitre tétetik, hogy ugyanazon módozatok és feltételek melleit a marhasíi könnyebb beszerezhetése céljából egy raarhasó áruda Z.-Szt.*Gröt mezóvárosban is fog felállíttatni, illetve marhasd eladási engedély versenytárgyalás utján kiadatni. A zárt Írásbéli ajánlatok alapján kiadandó engedélyre vonatkozó versenytárgyalás 1897. évi március 26-án d e. 10 órakor alólirott m. kir. pénzögyigazgatóságoál fog megtartatni.
Á-zala-szt-gróti marhasó áruda a marbasó beszerzése végett a győri m. kir. sóhivatalhoz lesz utalva. Zala-Egerszeg, 189
március 10.
GERNYA
kir. péazügyigazgató.
X
n se
14 %
m « m m n
X
X X X
X sí
m
Sí\'
Csodakenőcs
ereje és hatása.
Ezen krn*rsr;sl egy 14 érea gyégyttka-tstlaaaak tartott cooststa teljesei mejrfjügjittstott. Az angol esedake. aürs. nely s tegisljoiabb és Idilt bo-Jekaál a nremTedé essberíségaél a Isr-Jobb ertdméa-ajal használt szer. A «-üok gyógyitftsa, úgyszintén * f*j-ilom unyliitrsébcn íelülmulhatlan ; f^alkatréaxét a piros rózia ilirel»--ban létezocsoda-será grégj-..3, Ü»>rkültetrsb«areadki(ili grégj-a.it>>Dk salatt kltiaSks.-k rliiaarrt ssás anyagokkal, ttpr:;. Az angol csodaktrtiücs haszitálbatA :
A gyBrrnekágjasno mellbajánál, tejgyülemlótnél, msll-kcmén»edésnol, o-bánc, miudcnnemtl sérelmek, láb- vagy íst.n(sebesiiléaek, aebrk, grnyedUég. dagadt lábak, sőt esoutszu e.\'or. ; Dtés-, siaris-. 16-, rágás- és znzódási sebek ellen. HaasnálLatO minden idegen részek, n. m. üreg. taszálka. homok, sziláik éa tüskék eltávolítására. Min. dennemi; daganat, kinövés, pokolvar, njjákénzöd**, sSt rAkbetegség ellen, szemölcs, köröm daganat, hólyag és fel-dömölt lábak gyugyitásárn. lladeBaemi ígé*I sebek, fagyott tostré\'zek, brtegrkT.él hosszas lek vés által támadt srbek. nyakdnganat, vértorlódáa, fülzúgás és a gyormokeie-nél előforduló kisebesedések ellen stb.
át IBgol «iodakea^s nlaél réflbb, aaaál kltÖaobb kitásábaa.
Igra ajánUtos eiea egjeéil álló tzerbSl elSilgvázatké-pen mmilen családnál készletben tartani.
Két dobosnál kevesebb nem küldetik; « izét küldés ki-sárólng az ősszeg előleges bsküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. 2 tenoly, csomagolás, szállítólevél és bérmentes megküldéssel S korosa 4« 40 fli:4r.
Számos blxonyitvány ál! rendelkezésre.
Pi gyeim estetek mindenkit a hatástalan hamisitrányok megietelétő!, s kérem szigorúan arra ügyelni, bogy minden técelyen a fenti védjegy és cégnek Jz (rangja! (tjösj-aze lar ak« Pregradibso beleégetve kell lennie és minden tégrl)-,;ek egy hazznAlali utasításba kel! becsomagolva lenni és fentlátható vé.ijegygyel ellátva.
As egyedüli Ós valódi angol csodakén5csőm hamisítói és utánzói, a védjogy-türvúny értelmében, szigoraan üldöztetnek, épogy ezen hamisítványok terjesztői.
Egjedill beszerzési forrás : Örangyal-gyónytár rET Jbi L e» ir» Tf y A*
Ft«trra4Abas : \'. :. - :..- mellett.
Raktár *. legtflbb g^ósryazertArbazi. FörnktAr íl ^ tea; TSrík Jóxsof gyí.cy szertáré bon, XJjrnJy^to* is Aedrásay-nt.
Olyan helyről, hol raktAr nincs, tessék a megrendelést közvetlenül „áx őraorjal cj-siiiertárhuz- THIKKUT ADOLF Preeradabae, EohlUc^-SsnrrbrBna saelleU ctssezal. — Az osztrák-magyar védjegy lajstrom-száma : CSíi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 kl dlíatos és jö , >*
szöveteket
férfirtihák számára
olcsón akar venni fordtllj»n bizalommal FRiEDRICH BRUNNER posztókivitelt üzletéhez Banynai és klosiaybes
BBCXN-ben,
Groswr Plati, Kr. 4.
Meg Den. felelő árat ellenvetés ?élküt visszafogad. Minták ingyen és bérmentre.
>>B. Tartózkodom minden lármás dn-dietéretiol, minthogy 1880 óta fennálló üzletem ismert jó hírneve a leglényeaebb ajánlat.
A m. kir. államvasutak || gépgyárának vezérö«:ynöksége
Budapest, Váci-körút 32. sz. a.
Ajínlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült göícséplógirnitoráit, ipari cébkra ílíalmas „Oompound" lokomobiljait. teljesen vasból készült szalmakazaló gépeit, gőz-kukorica morzsolóit, Stibor-féle körfűrészeit, kaszáló- és aratógépeit, továbbá SACK-féle ekéit, vetőgépeit, boronált és egyéb
gazdasági gépeit. \'
Árjegyzék ingyen és bérmentve. *^BJ*| i
7731/tk. 896.
Árverési Mráetraény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részáró! közhírré tétetik, hogy Goroics János somogyszentmiklósi lakos vhajtatónak Grabant Istfáu vhajtist szenVedő bajosai lakos elleni 114 frt 95 kr tőke ennek 100 frt után 1894. évi november hé 20 tói 1895 július l-ig G% innen, pedig 5% kamatai, 27 frt 65 kr. per, 8 frt-45 kr. vhajtiskérelmi, 9 frt 80 kr. jelen legi 8 a még felmerülendő költségek iránti vhtási ügyében a fentnevezett kir. Wrvszék területéhez tartozó a bajosai 40. sz. tkvben I. 1 — 5,
8 és 9. sorsz. s. felvett ingatlanoknak Grabant Istvánt illető s 488 frtra becsült »/„ része 1897 évi április no 7 én d. e. 10 érakor Bajosa közsée házánál Darázs Zsigmond felpen ii ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezői kiránók tartoznak a becsár 10\'/,-At készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1896. évi december hó 31. napján
GÓZONY kir. tszéki albiró. 7374/tk. 96.
Árverési hirdetőiény.
A nagykanizsai kir. tvszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár vhajtatónak Csizmadia János vhajtást szenvedő pacsai lakos elleni 106 frt 14 kr. tőke, ennek 1896. január 20-tól járó 5\'/„ kamatai 16 frt előbb lejárt kamat, 2 frt 12 kr. behajtási illeték. 7 frt 7 3 kr. illeték, ennek 1893 január l-től járó 6% kamatai, 9 frt 50 kr. Tégrehajtáskérelmi,
9 frt 25 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti vhajtást ügyében a fent nevezett kir. törv-8zék területéhez tartozó, a pacsai 800. sz. tkvben I. 2—7 sorsz. a felvett s 314 frtra; II. 1 — 4 sorsz a. felvett s\'385 frtra ; t 2308/b. hrsz. a. felvett s 240 frtra; t 387/a. hrsz. a. felvett s 37 frtra; t 523 hrsz.. a. felvett, s 17 frtra
becsült ingatlanok 1897. évi ápril. hé 2 án d. e. 10 órakor Pacsa köz ség hazánál megtartandó nyilvános án érésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni becsár 10\', óvadékképes
kiváoók tartoznak a -át készpénzben vagy papírban a kikaldöct kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1S96. évi december hó 30. napján.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
XXXXX KKXXXXXKK
ana- » *czelli
Gyomor-
cseppek*
nagyszerűen balnaJc gyomor bajoknál, nélkülöinete\'.icr. é; árlolánotkn ijmeretei házi és népszer.
A gyomorbetegség IQnetei: értágyta-lantáa. gyemorweifaostg, bűzűt Wwlet, leltujtsig, tivanyu, telMKflges. áazmértét, gjomoréges, ielwltges, nyáJáaUválasztái, •aroaxig, undor és bányái, ,>omorcorci ¦sattWa.
• Hathatós gyogyaztraek bizooyuil lejtijásnál, a menynyiben ez a gyomortól szánruuott, gyomorá>ltsrhdisnil ételekkel üt italokkal, cülszták, májsajok és baator-rhoídaknál. •
Emlitett lkoknál a Vlnrtaezelll K><>niororppek évek oír. küfl-nOknek bizonyullak, a mit száz meg száz bizonyítvány Lmusit. Egy kis üreg ára baaznáiati utasítással együtt 40 kr., nagy Ütesi ára 70 kr.
Magyaro rszáyi főraktár: r.?ü\'.-: Jowwf gyogjszertant Budapest, Király ulcza 12 yz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold szalag van ragasztva a kcszito aláirasával iC. Brátly) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A IlirtaczetU Qvomorcscofoii Yalodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Práger Pélaei Beim Lajot gjógyszerészelcnél BaBCSON: Kohut Sándor gyógyscerésznél.
XXXXXXXXXX^XXX
SPANYOL BOKNAGYKERESKEDÉS
IN ADOR
HAMBURG
BÉCS.
Az aj oasasz fedaléa virat nyoaaa vaa.
Különféle nagyon finom külföldi borok és cognae eredeti üvegekben és árakon M&RT0N és HtJBER csemegekereskedésében kapható. , .
Poharankécti kimérés B0GENSIEDE8 J. étterem és kávéházában az „Arany Koroná"-hoz. i,
BSfS~ A Vinador cégre é3 a törvényesen bej pecsétjegyre ügyelni kell, mert csak igy kezeskedünk a valódiságért és jóságért. ~VS
O
ft**
o o
o o a o o o a o o o o
Ricliter-féle^BoFgony-Pain-Expelígr
LiirLiment. Capsici comp.
Lxen bimevee háziszer etientállt az ido megpróbálisának. mert mar több mint 27 év óta meghízható, fájdalomcsltlapKó b*td5rz&3-lésként alkalmazta tik kSazvésynél, csuznál. tafiszag gátasnál éa aef-bülesexné! és az orvosok által bedörzsölésekxe is mindig gyakrabban rendeltetik, A valódi Horgony- Pain-ExpeÜer, gyakorta Horjony-Tirriment elnevezáe alatt, nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszar, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kx. 70ir. ée 1 frtiüvegcnkér.ti árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Török lózaeí gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen aratosak legyünk, mert löbb kisebbértókü utineat vaa forgalomban. Kl nea akar mejlúrosodni, az minden egres üreget -Horoony*1 védjegy és Rtchier czégjegyxée nélkül mint aera valódit ntasitsa vissza. • • RICHTER ?. JLD. ét tárta, e*.h kir.adtin -lidlit. IDBflleTáCT.
0 0
» 0
e
o
> c
> o
o
L
»
t. O
>• o
i G c
>
> 0
Xyom.-iíott Ifj. Jó/.sff Wa^tN kő lyvnyonlijíban Xt^y Kanizsán
NAGi-KA«IZSA. 1897. március 20-án.
Í2-1E BZ&m .
XXXM évfolyam.
L
\'Eiafi teteti *r; - . » Kcí-íz érre . 5 frt — kr-
Kél érre . . . 2 fn 50 kr. Srgxtdém - ¦ 1 M 25 kr. Kgjr» szám 10 kr. H I ROETES EK 5 baiábos peütsoriiaa 7, májcxluor ifi, % minden további torért 5 kr.
N YILTTE Ü B EK ptrtit soronként 10 árért vétetnek! ¦l. Kinettári iLeték miad» egye* hirdeWL%et 30 kr. Saeteado
A nagykanizsai „Ipar-Testület1\', ,adígy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a B Ko tori
Alap szellemi rétiét ületfi atía-j íde&kodeiBénya felelős szerkesztői [nevére, az anyagi részt Hletfl kö*-| Remények pedig a kiadó ne \'vére címzetten Kagy-Kaatzatra] bérmentve iütéxendők.
Bérmentétlen levelek nera fogadtatnak el.
Kéziratok risszaneic küldetnek
takarépénztár részvény-társaság*, a galambokiönkéntes tazoltó-egyltt*, a ,nagy-kanizsai kisdednevejó egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* h kanizsai ixr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézeie", a „katonai hadástyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
NagT-Kaaizaa, 1897. márc 30.
(v. h.) Igaz-e, hogy egy erkölcsi krizis korszakában élünk?
Az igaz, hogy képmutatók vagyunk igaz. hogy másoknak kívánunk látszani, mint a minők vagyunk, igaz, hogy gondosan kerülünk mindent, amí betekintést enged való állapotunkba. Csak azokat az erkölcstelenségeket kárhoztatjuk főleg, melyekért fogházba vetik az embert. Nem a tudatlanság korszakában élünk, nem várunk többé túlvilági csodáktól bajainkért orvoslást, nem természetfeletti erőket hívunk segítségül, mindent a kritika szemüvegén át figyelünk meg, ha nem tudjuk kikutatni a dolgok közti okozati viszonyt, ügyet sem vetünk reájok. Mindent elemezünk, a legszebb illúziók széjjeifoszlanak a megfigyelés, az analízis bonckése előtt. A kit ma égbe emelünk, azt holnap elejtjük, mert hát kitűnt, bogy az illetőnek valami anatómiai hibája van és ha az élet misztériumaiba bevisszük mesterséges, elektromos világításunkat is, akkor ne csodáljuk, hogy az élet már nem nyújt semmiféle poésist. Az a hőforrás, mely életünk legelrejtettebb zugait bevilágítja, fel is szárítja az élet illatos nedűjét.
Valamint a virág is csak a friss talajban pompázik kápráztató színekben és áraszt üditő illatot, mig a botanikus kezében elfonnyad, széjjel foszlik alkatrészeibe.
Minden korszakban érezték az emberek azt a nagy ürt, mely kíván ságaik véghetetlensége és életük korlátoltsága^ közt létezett Azok a forró vágyak, melyek az emberi kebelben izzanak és vergődnek, mint a sajka a viharos tengeren, hajótörést
szenvednek, még mielőtt a megvalósulás biztos révpartján kiköthetnek, de sohasem éreztük kielégítetlen vágyaink kínjait annyira, mint a mai korszakban, mikor szenvedéseink okát folyton boncolgatjuk és öntudatunkba beleolvasztjuk. Azért az a mélyreható elégedetlenség, mely néprétegeket skeptikusokká tesz, mely okozza, hogy elvesztjük az erkölcsiségbe vetett hitünket és mely gyűlölettel tölt el bennünket az általunk boldogoknak tartott tízezrei ellen a társadalomnak. Ez okozza az erkölcsi csődöt Ez az a lelki betegség, mely járványnyá fajult el és melynek orvoslására még nincsen országos egészségügyi tanácsunk. Hát ezeknek a bajoknak orvoslását is a mindenható államtól várjuk, mert a társadalom indifferens és képtelen nagy bajok szanálására. Igaz, minden ember egyenlő a törvény előtt, a törvény egyenlően sajt gazdagot szegényt, de egyenlőtlen kondíciókban születűnk és ép azok a társadalmi egyenlőtlenségek azok, — melyeknek tudata a szerencsétlen kisajátított osztályokban felébreszti az irigység érzetét, a méltatlan szenvedések hitét és azok karjaiba kergeti őket, kik ékes szavakkal, mint az árverezők legtöbbet ígérnek, de cem tartanak meg semmit.
Kiáltanak a térre azzal az ígérettel, hogy minden polgártárson készek segíteni, legyen az szegény, csizmadia vagy diplomás ember, mindenkinek fölajánlják protekciójukat és később, hogy igazolják az urak az ígéreteket ? Közvetítenek kiállítási jegybérletet, rendeznek osztálysorsjátékot, vicinális vasúti koncessziókra vadásznak és megdöntik a hitet, melyet az expropiáltak a közerkölcsiségbe vetettek.
A felső templom.
Városunk kath. hívőinek moz-\' galma, mint m?~ jeleztük, a felső l templom újjáépítése tárgyában mind j nagyobb mérveket ölt. A mozgalom j élén áiló lelkes hivők mÖ3t adták ki \' a fölhívást, melyet a nemes ügyért leginkább buzgó főgimn. igazgató dr. Pachinger Alajos szerkesztett, s melyet egész terjedelmében itt közlünk :"
Fölhívás és kérelem
\\ a nagykanizsai felső templom újjáépítése ügyében.
! A nagykanizsai pinc egyik legszebb ¦ pontján emelkedik egy sugártornyu ügyes j koncepciójú kis templom, mely felső róm. i katli. templomnak neveztetik, melyet je-|, Ienlegi elhagyatott állapotában szégyen ! és pirulás nélkül tovább is magunkénak : nem nevezhetünk, és melynek, legnagyobb \\ fájdalmunkra, sem a városban, sem a : gazdag Zalamegyében, sem egyházi, sem ; világi patrónusa [sínesen. De ezen templo-I mocska szánalomra méltó külseje és bel-I seje" vádolja mégis első sorban a mi íelki-| ismeretünkét!
Kedves bitsorsosok! Ezen templomról, a ueve napján mondatni szokott *z> mise introitasábau a pap igazán mondhatja: „Tarrtbilis est locas iste." — Rettenetes hely ez — és a további szavak olvasásánál : „Híe locus Det est et porta coeli: et vocaoitur aula DeL" — Isten háza ez és a mennyország kapuja: és Isten csarnokának neveztetik, — egész valójában megrendül, ha gondol a gyászos valóságra. — A torony rozsdás és lyukas, a tető rozzaut, a falak repedésesek és a vakolattól nagyobbrészt megvéd i ettek, itt-ott már az alap is meg van támadva, a párkányzat lassan, de következetesen a földrd ereszkedik, az ajtók dísztelenek és repedezettek, az ablakrámák az eléjök alkalmazott ós inkább börtönre illő sodrony-háló dacára egészen korhadtak, miért is a netalán i nagyobb bajok elkerülé-e végett roppant kimélésbfin részesülnek. Amin dig szaporodó lyukas ablakok által gondoskodva van a friss, de télen nagyon is fris levegőről és arról, hogy a 300 róm kath. gímnázista-tanuló buzgó fohászai a magasba minden akadály nélkül szállhas-
sanak. Mig a körüllevő privát házak környéke mindennap óopörteük, addig a szegény kis teplom hátulsó részén uralkodó tisztátalanság senkit sem botránkoztat meg. stb. -x^"
De tekintsünk csak ezen sz. Eefugium belsejébe. „Quam deserta (non diiecta) tabernacuia tua. Domine virtutum." — Mennyire elhagyottak (nem kedvesek) a Te hajlékaid, óh erények Ura! — Még a más vallásunak lelke is gyászba borul, látván mindenütt a teljes elhagyatottság, a pusztulás nyomait, és megfoghatatlannak tartja a megszokottságot, a rezigná-lást, itt hallgatni a sz. misét és sz. vallásunk magasztos szertartásait itt végeztetni a pappal. Távol lakó, szeretett bitsorsosok, sziveteket a fájdalom alapjáig fölrepesztené, ha vataki\'képes volna az Őseink buzgó imái áltat fölszentelt falaknak, a még be nem zúzott ablakoknak, a néhány oltárnak, a kevés egyházi ruhának és eszköznek szánalomra méltó állapotát leírni! Évezredek örök Ura, milyen hajlékod van Keked ezen templomban! Az embernek nem kell pap-irak lenni, nem róm. kathoükusnak. nem is kefesziénynek, akármely istenfélő sziv is megindul, és mély fájdalmat kell hogy érezzen, egy. a város kellő közepén lévő, és róm. kath templomnak ilyen botrányos állapota fölött. Kedves hitsorsosok, nem elég csak szóval dicsérni az Urat. Az Ur nevének dicsőítésére, sz vallásunk külső fényének emelésére tenni is kell valamit. Bizonyára nem egy jómódú bitsorsosunak, saját házának építésénél, lakásának berendezésénél a legfinomabb izlóst, a legnagyobb fényűzést és eleganciát fejti É, és az Ur házának ezen dezolált állapota nem bántja lelkismeretét? Fölöslegéből nem tudna áldozni ezen szégyenfoltunk eltüntetésére ? Hiszen izraelita polgártársaink is örömmel üdvözlik ezen, az ő vallásos érzületöket is mélyen sértő állapot megszüntetésére inditott mozgalmat.
A nagyszáma főgimn. róm. kath. ifjúság számára, melynek lelkét és szivét is kell képeznünk, itt tai tátik az isteni tisztélet. Vasár- és ünnepnapon a polgári osztály ezenkis templom minden zugát foglalja le, mert Nagy-Kanizsán a róm. kath. hivők száma 17,000. és a heybeli sz. ferencrendi plébánia-templomba, mely különben a város végén is fekszik, leg-fölebb csak 3000 ember fér. Nagy-Ka-
nizsán tehát a felső róm. kath. templomra égető szükség van, mely szükségletnek ugy vélünk elegei tanai, hogy a szóban lévőnek helyére, ha Isten is ugy akarja, egy nagyobbat és díszeset emelni szándékozunk.
Azért szeretett hitsorsosok és polgártársak, jóllehet tudjuk, hogy szegények vagytok, és váltaitok a most is számos, de azéit még mindig szaporítandó, és évről évre mindig nagyobb és nagyobb igényeket támasztó iskola adójával auy-nyira meg vannak terhelve, hogy a városi lakóknak u. sz. minden kényelmét kénytelenek vagytok nélkülözni, mégis, sz. ügyünk és nemes célunk kivehetŐsóge végett első sorban hozzátok kell fordulni azután pedig a megyében és szép hazánk minden részében lévő hitsorsosaink-hoz, — hiszen N.-Kanizsának a kereszténység megvédése körül a múltban e*-feiejthetetten érdemei vannak és hiíbuz-gósága napjainkban is páratlan, — nem különben mind azokhoz, kik oly boldogok, hogy bírnak oly templommal, mely lelköket és minden érzéköket megragadja, és egész valójukat az Istenhez közelebb hozza, — végre szabadjon Bzámi-tani a más vallásuakra is, kikben vallásos érzület, hitbuzgalom, igazi szeretet és jótékony sziv lakozik, — járuljatok akár milyen csekélységgel és akármily módon szent tervüuk kiviteléhez. „Et diiit. qui sedebat in throno : Eece, nova faeio omnia." — És monda, ki ülő a trónuson: íme, mindent meg fogok ujitani." Joh. Apoc. &
Nagy-Kanizsán, 1897. március hó 10-én.
A róm. kath. hivők nevében közrebocsátják: Dr. Bencik Ferenc városi ügyész, Eperjesy Gábor takarék-pénztár-nok, dr Fülöp Kázmér ügyvéd, Halis István városi tanácsos. Herteíendy Béla ügyvéd, dr. Kiss Ernő főgimn. tanár, Knoitzer György takarékpénzt, főellenőr, Mikoss Géza kir. tábla; bíró, Níth Norbert sz. ferencr. tartom főnök, dr. Pachinger Alajos főgimn. igazgató, Plihál Ferene kir. közjegyző, Sebestóny Lajos ügyvéd, Stirling Sándor ny. cs. és kir. őrnagy, Szaiay L jos ügyvéd, Szalay Sándor elemi I ísk. tanitó, Szűcs Miklós kir. törv. biró, í dr. Tripammer Rezső ügyvéd, Tuboly | Gyula ügyvéd. Varga Lajos ügyvéd, Weber ! Vince h. plébános.
Á &
A révész kunyhója,*}
— Kivonat 1S48 évi naplómból. — — A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája. —
Perczel Mór honvéd-tábornoka frie-daui csata után. melyet 1848 november hó 8-án Stájerországban vívott, hadseregét a muraközből a Marán át visszavonta és Molnáritól egészen Alsó Lend-váig s Mura innenső vonalán védelmi állást foglalt. Ennek egyik fő oka a bekövetkezett s több héten át tartani szokott őszi eső s ennek folytán a Mnra folyónak nagy mérvbeni kiáradása. különösen pedig azon körülmény volt, hogy a Mura-Szerdahely melletti mura-hidat Gyika Jenő, az atső-lendvai mozgó nemzetőrség Őrnagya 1848- évi szept. 11-én, attól tartván, hogy Jellasics vad népei a Murán átkelve, az attól negyed órányira eső Alsó Lendvát prima furone kirabolják Tagy felgyújtják, — felégettetvén, egyetlenegy álló hid sem volt a Murán, \'melyen át szűkség esetén a Muraközből gyorsan visszavonulni lehetett volna.
Percei tábornak 1848 december hó 10-ig Letenyén tartotta főhadi-szállását, e napon azonban azt Alsó-Lendv&ra tette át, hogy agy a Muraközben, mint Slájerországban történő ellenséges készülődéseket onnét közelebbről megfigyelhesse, — Percei
•) Sagy örftnaakre van, hogy régi királö ranakaiáranok ismét felvette irótollát és lzpco-kat kéreti fel szépen kidolgozott tárcáival.
Szerte.
tábornok december 19-ig tartózkodott seregével Alsó-Lendvén 8 vidékén, ami se-e azelőtt, sem azután nem láttunk többé honvédsereget e vidéken t
Percei tábornak serege a friedaui csata s a muraközi csatározások folytán nagyon kifárasztva lévén, pihenésre rolt szüksége, ennek folytán ide érkezésének első napján az alső-lendvai mozgő nemzetőrségnek azonnal megparancsolta, hogy a Mura innenső partján Felső-Szemenyétöl egéizen Vasvármegye határáig kordont húzzon-, s a horvát él német ellenséget a mely Varasánál és Lutteobergböl már majdnem az egész Muraközt eiőzöalötte. figyelemmel kisérje s esetleg a Murán ár, megakadályozza. — Borzasztóan terhes volt e szolgálat s él elvesz él yly el is járt 1
Éi azon időben főhadnagy voltam az alső-lendva: tfosgÓ-nemzetőrségaél, 21 éves, nőtlen ifja voltam, tele tűzzel, bátorsággal, sőt vakmerőséggel ia, mit eléggé bizonyítottam az által, hogy 1848. évi karácsony éjjel csupáncsak az egy fnva-ossal, mint futár Nagy-Kanizsára utaztam Szekulita István dandár-parancsnokhoz, mint Alső-Lendva város megbízottja.
1848. december 13-án, a pórnép által babonásnak tartott Luca napján délelőtt a Zrnyi-záazlóaljból egy Őrmester keresett fel & monda, bogy Percet tábornok hiv;-, 8 rögtön jelenjek meg előtte.
Én nyomban hazamentem kardot kötöttem éi siettem a tábornok lakására, az urad Bzámlartóíági épületbe; — szobájában avjggtai mellett, melyen
egy nagy térkép volt kiterítve, — állva találtam öt, mintegy öt vagy hat bon-védtiazt által környezve, ugyanott YOlt KÍB3 Béls., az alső-lendvai mozgó nemzetőrség kapitánya is.
.Parancsáramegjelentem, tábornok ur!" — mondám katonáian tisztelegve.
.Igaz, hogy Hottiza falu főhadnagy ur zárvooalába esik ? — kérdé a tábornok szemeit reám szögezre.
.Igen ie igazi* — volt rövid válaszom.
„Parancsolom tebát önnek" — kezdé a tábornok, erélye?, nyers hangon — .hogy azonnal Hottizára utazzék, s az ennek határában a Mura folyón lévő kompot elaülyezte3se, bogy az ellenség támadásának ezen a ponton eleje vétessék ; azonnal induljon s intézkedjék az iráni" — végzé hangoyomattal — .mert a késedelem veszélyessé teszi a helyzetet 1"
.Legyen kegyes tábornok ur írásban kiadni a parancsot" — mondám a tábornak felé közeledve. .
„Mire való az?1 — kérdé a tábornok megütközve s mintegy fen hat óságában megsértődve.
.Tábornok ur nem ismeri Hottiza lakóit, illetve azok érzelmeit" — kezdem a tábornok szeme közé nézve — .azok vendek, vagyis szlávok, s ennek folytán azok inkább rokonszenveznek a horvátokkal és stájerokkal, mint velünk magyarokkal, sőt határozottan mondhatom, bogy minket magyarokat nemcsak hogy gyűlölnek, hanem a hol, s a mikor csak alkalmuk van, ártanak is nekünk Ezen állításomat teljesen igazolja Hottiza la-
kosainak egy cselekménye, a melyet ez év tavaszán elkövettek, ugyania, midőn falujokból a honvédsereg számára ujjon-cokat kellett volna áliitaniok, az elöljárók Regedébe, egy stájer határszéli városba futottak az ottani osztrák katonai parancsnokságtól megkérdezni, — valljon ők adjanak- e a magyar honvéd-sereg számára ojjoucokat*
.Ejnye szemtelen semmirekelők 1" — kiáltott kipirult haragos arcai a tábornok.
.Azért kér k tehát Írásbeli parancsot* — folytatára tovább — .hogy azt nekik felmutathassam, mert attól tartok. hr?y a komp elsülyeztetésének ellene azofzül-nek azon vélekedésben, hogy a oiurai komp elsütye?tetésétc*ak éa eszeltem ki.*
.Nagyon helyes a nézete* — mondé a tábornak, aztán igy folytatá — .a nemzetőri kapitány űrtől már megtudtam, hogy nemzetőreik fegyver hiányában csak dárdákkal va b n ak el látva, miután tebát ezekkel a fenti megbízásban célt érni nem lehet igy a Zrínyi zászlóaljból egy káplárt őt kőzvitézze! főhadnagy ur szolgálatára kirendelek s azokat Hottizára magával víendí 8 euoek folytán a rendeletnek vagy parancsnak iráshaní kiadása i<; fölösleges; etjárásá-tó! szóbeli jelentését még ma elvárom."
Erre éa katonás tisztelgés után nyomban távoztam s egyenesen haza mentem édes atyám házához, a ki postamester s földbirtokos volt Alsó-Lendván s megkértem, hogy egy közönséges nagy szányba fogasson bc, mert hat honvédet is ma-
gammal viszek Hottizára b röviden elmondani neki küldetésem célját.
Édes atyám rögtőn intézkedett 8 kocsisunk csakhamar a szányba fogta a két szürke csikót s utasitám, hogy menjen a száuynyal a vendégfogadó elé, a hol majd a honvédek felülnek b engem is ott várjon be.
Ezután én tiszti köpenyemet vállamra vetve, gyalog indultam a városba a vendégfogadó irányában; a városban egy emeletes ház elő<t keltett elhaladnom, s meg nem állhattam, hogy abba be ne térjek...... e házban nagybátyjánál volt egy gyönyörű, még csak tiiecöt éves barna kis leány, oly gyönyört volt, bogy szebbet az Isten 5ge alatt még csak képzelni sem lehetett volna.
Ez volt az én szememfénye!.... sokszor voltam már e házban, gyakran kérdeztem már tőle, váljon szeret-e ő engem, — s ha megvallotta is, hogy engem igazán szeret mindenkor ctánna mondta azt is, mikén, mi haszna, ha ő szeret is engem, ő még kis leány a én cem fogom megvárni, a mig ő megnő........
A teremben maeáoosan találtam a belépter-kor megijedve Bietett hozzám: ,Az Istenért I hová megy Ön?" kérdé felénkén, gyönyörű szemeit arcomon feledve, s jobb kezét karomra téve.
.Veszélyes megbízást kaptam 1\' — volt rövid válaszom.
Kitől ?" — kérdé a kis leány reszketve.
„Percei tábornoktól* — válaszolám
Lapunk mai számához féliv\' melléklet van csatolva.
TTYVT. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897. március 20-1
¦ E felhiVást több ezer példányban terjesztik eí a -/árosban, a megyében.
Folyó hó 21-én, azaz vasárnap délután 3 órakor a városház, nagytermében nagygyűlés lesz, melyen óhajtandó, hogy minél tömegesebben jelenjenek meg.
Megkezdődtek már a gyűjtések is. A kegyes adományok, melyeket kér a -bizottság Eperjesy Gábor úrhoz, v?gy a Délzalai Takarékpénztárhoz küldeni, lapunkban is i dóról-idöre njugtáz-tatni fognak.
Nemzeti ünnep.
Márc. 15.
Ragyogó tavaszi nap volt. Mosolygott az ég is, a m! szivünket is öröm töltötte el, mint ünnepen szokás. Mert igazi Ünnep volt március 15-ke. A város ktilseje is mutatta ezt: csaknem minden házról zászlókat lengetett a szellő. A közönség pedig ezernyi tömegben vett részt az ünneplésben.
. Legimpozánsabb volt az írod. és M ű v. Kör rendezte ünnepség a Poi-gári Egylet nagytermében d. d. 5 órakor. A szo szcros értelmében megtöltötte a közönség minden zegét-zugát a hatalmas teremnek, sót a mellette levő kisebb terein is szorongásig betelt- Kétezerre bátran tehetjük t megjelent kőzöoség számét. Hát még mennyien szorultak ki! Az ünnepet az írod. ás Múv. kör dalos-kőre nyitotta meg elénekelvén, Kölcsey Himnuszát. Ütánna dr. Kiss Ernő mondotta el ünnepi beszédét, melyben a nap jelentőségét fejtegette, de nem ugy, hogy a márciusi napok történetét mondta el. hanem rajzolta % „tehetetlen kor" sötét és. gyászos képét, hogy annál fényesebben ragyogjon elő március idusa.
áa\'ánk ezeréves múltjára visszatekintve, — mondotta, — sok nagyszerű, fel -emelő, dicsőséges tettek kőzött századunk-első felére esik két olyan tett, melyeknek egyike a már-már sir szélén álló, az elpusztulás kétségbeejtő gondolatába is fásultan megnyugvó nemzetet aj életre serkentette és tettre buzdította, másik a tettre ébredt nemzetet „az ész, erő és szent akarat\'- harcára lelkesítve visszaadta maga magának. Az életre keltő tett Széchényi István gróf Hitelének megjelenése, a magunkért való küzdésre lelkesítő tett március idusa volt. Amaz a sir széléről rántott vissza, ez erőnk raegp ró hálására serkentett; amaz tettre buzdított, ez tenni tanított; amaz a jelen küzdelmeire lelkesített, ez a jövő reménységével biztatott, amaz hinni ok-tatott\'^Övőnkben, emez harcba vitt érette.
Mióta utolsó nemzetikirályunk 1526-ban ott veszett\'a_Csele patakban Mohácsnál, nemzetünk idegen hatalommal állt szemben mindég. melynek" vágyai, törekvései, érdekei egészen mások voltak, mint a mieink. Ha jogainkat ér vény eliten i akartuk, fegyverhez kellett nyúlnunk; ha jólétre törekedtünk, fegyverhezkellett nyúlnunk; ba vágyainkat teljesíteni óhajtottuk, fegyverhez kellett nyúlnunk. Kétszáz éven át a fegyver voit minden oltalmunk. De végre kiesett kezűnkből ez is. 171 l-ben
— ,a Hottizán lul lévő murai komp elBÜlyeztéaére vagyok kirendelve.*
.Van olt ellenség?" kérdé ismét reszketve a kis leány.
,De van ám 1* — válaszoltam komolyan — .a * Murán tol, ennek partján Szent-Márton falu áll s ebben csak agy hemzseg a német és horvát ellenség, sőt a Mara partján ágyuk is vannak felállítva."
,Az innenső, vagy túlsó parton áll a révész kunyhója ? — kérdé halavány arccal a kis leány.
,Az innenső parton" — volt válaszom.
.Jaj Istenem> — folytatá a kis leány nyugtalanul — .akkor vigyázzon magára; — a bácsitól hallottam, hogy olyan helyeken az ellenség rendesed mindig az ily magányosan álló épületekre irányozza ágyúját azon hiszemben, hogy ellenfele ebben tartózkodik, vagy amögött van elrejtőzve. Kerülje hát őn a révész kunyhóját 1*
.Tehát aggódik ön életemért?" — kérdem a kis leányt átkarolva, s mélyen szeme közé nézve,
.Hát, hogyne aggódnám!" váiaazolá, a gyönyörű szóméiból lepergő konyet törülve arcáról — .hiszen ön oly jó énhozzám!
.Most tehát latén vele kedvesem* — mondám jobb kezemet nyújtva feléje.
.Isten vele I" — válaszotá axomoruan, aztán kis fejét vállamra hajtva ezt monda: „ugy-e kerülni fogja a révész kunyhóját.*
„Ha lehet, az Őu kedféért megteszem" — válaszolám, s aztán egy forró csőkot
az utolsó kurucok elfáradva, elkeseredve, elfésulva rakták le ott » majtényi sikon. Hisz oly sokáig villogtatták, hisz oly sokéig veit egyetlen bizodalmuk. Végre megcsorbulva, kettétörve kezükből, mint a reménység szívükből. A küzdelemre lemondás következett; a lelkesedésre fásultság, a hitre kétségbeesés.
Tovább tartott száz évnél ez idő, mely alatt nyelvünket elfelejtettük, nemzeti viseletünket letettük és összetett kezekkel elviseltük, hogy régi erényeinkből kivetkőztessenek, alkotmányunkat lábbal tiporják, multunk vívmányait mégsem misitsék, közgazdaságunkat tönkre tegyék Olyan volt nemzetünk, mint „szedett szőlőág\'\' megfosztva minden ékességétói, sót éltető i erejétől is.
A pusztulás e napjaiban csak egyes jobb érzésű honfiak voltat, kik keseregtek nemzetük gyászán. Csak keseregtek ók is, mert a fájdalom megtörte szívből kiveszett az akarat hatalma. Egy-egy Hamlet volt mindegyikük, kikben a marcangoló tépelődés elölte a tett erejét; egy-egy Cassandra volt mindegyikük, kiknek kétségbeejtő jóslatai fájdalmasan zúgtak végig a hazán, s nem volt, aki reájuk figyeljen, aki megértse őket.
Nem ! Nem tarthatott ez már tovább. Virradni kezdett, a nemzet ébredezett.
. . . Mely & népnek álmait virrasztja Elhagyni a szelíd ég nem kivánt; Széchényit kaidé végtelen malasztja
E holttetembe érző szir gyanánt, Hogv lenne életösztön a halónak.
Bénáit idegre zsongitó hatás. Reménye a remény nélkül ralónak :
önérzet, öntndat, föltámadás!
Ez volt az első tett. Mert nagy hazafias tett volt Széchenyi könyve,a Hitel, mivel nemcsak az átalakuló Magyarország alapjai voltak lerakva benne, hanem az sugárzott ki minden egyes lapjáról, minden egyes szavából, minden betűjéből, amire oly nagy szüksége volt az ébredező nemzetnek, az a biztató, az az erős, az a rendületlen hit. hogy Magyarország nem volt, hanem Ibíx Ez, ez kellett a honfiszivnek, hogy kiölje belőle a közömbösséget, a lásultságot, a kétségbeesést. A goadviselés, mely ezer év zivatarjai között őrködött édes hazánkon, a legjobb időben adta nekünk Széchényi Istvánt, kiben az s^-tuiajdonságunk volt meg legfőképpen a mi legrégibb idő óta el volt nyomva bennünk, az akarat ereje. Mert mihelyt egyszer e nemzet akarata erejének tudatára ébredt, lehetetlenség volt, hogy tovább is tétlenül viselkedjék az ellenséges törekvésekkel szemben. Előbb azonban százados mulasztásokat kellett pótolnia; kezei tehát munkához fogtak. Midőn pedig békés, bár lázas munkálkodása ellen szintén akadályokat vetettek és gyámolitás, támogatás helyett rossz akarattal igyekeztek meggátolni tevékenységében; fölnyiit szemei rávetődtek rég lábánál heverő fegyvereire s edzett karjai felragadták azokat. És a gonviselés ismét megadta nemzetünknek azt a férfit, ki lángoló lelkesedésével nem riadt vissza a harctól, melynek gondolata megtörte Széchenyi nagy lelkét, és megindította azt a csodás küzdelmet, mely nemzetünk utolsó szabadságharca volt.
E csodás küzdelem megnyitója 1848. márc 15-Íke. Nagyszerű előhang egy fönséges tragédiához l" Ezután vázolta e
nyomtam rózsapiros szájára, és siettem le a vendégfogadóhoz
A szány már a vendégfogadó előtt állt a mellelte állt a szolgálatomra rendelt hat honvéd is, aztán felültünk ... s egy óra múlva már Hottizára értünk; itt a fala nyugati, vagyis túlsó végén álló korcsmába hajtattam, s leszállva rögtön a községbiróért küldém az egyik honvédet.
Mintegy negyed óra múlva megjelent : a községbiró.
,ön azonnal hat erős embert rendeljen ide fejszékkel, a kik velem fognak jönni" — parancaolám a községbirónak.
,Mi célra?" — kérdé a kőzaégbiró hiányos magyar nyelven, tÓtos kiejtéssel.
„Azt nem kötöm Önnek orrára* — válaszolám.
„ügy is tudjuk mi célból I" monda a kőzaégbiró — .falunkból egy ember ma korán Alsó-Lendván járt, a az hallotta egyik boltban azt, hogy a mi kompunkat elsfllyeztetoi fogják, mert az alsó-lend-vaiak, s az ott tévő magyar sereg félnek az ellenségtől."
„Aztán ha elsülyesztétjük is a kompot" — válaszolám — ,mi köze ahhoz Hottizának; Percei Mór magyar honvéd tábornok parancsolja, s annak meg kell történni."
„De mi azt nehogy sem - engedjük !*
— monda erős, durva hangon a község bíró — „nekünk a Murán tul ia vannak birtokaink, D hová naponként átjárnak,
— ezenkívül íz élelmi eV világítási cikkeket miotMura-Szent-MártODbóí sze-
nap történetét s így fejezte be hatásos beszédét:
Az lesz e nap emlékezetéhez a legméltóbb \'ünneplés, ha mai ünnepünkről e nemzeti lélek fölébredését és erősödésót visszük magunkkal. Mert ebből erős ó^ hatalmas nemzeti közérzés fakad, mely* eltörhetetlen gátat állit minden oly törekvés ellen, mely a márciusi vívmányokkal ellenkezik. Mert csak ha e nemzeti lélek hatja ét aziveinket, esak akkor valósulhat meg, amit a márciusi ifjak a li pont élére irtak, hogy „legyen béke, szabadság és egyetértés." Pedig ez az, amire szegény hazánknak legnagvobb szüksége van ; ez az, -a mi legjobban kell, hogy lelkünkbe vésődjék e napon; ez az, amire minden honfiúnak észszel, kézzel törekednie, amiért munkálkodnia és fáradoznia kell, hogy legyen már egyszer e hazában béke, szabadság és egyetértés. ,
A beszéd után ismét a daloskör énekelte el Lányi ErnÖ Kossuth nótáját avval a precizitással, melyet Csolosz Jenőtől, a karmestertől már megszoktunk. JÜörgő éljenzés jutalmazta érte. Erre egy szép jelenet következett: Deésy. a színtársulat fiatal drámai színésze Petőfit ábrázolva szavalta el a Talpra magyart, gyújtó hatást keltve kiváló előadásával. Igazi művészi gyönyörűséget nyújtott ezután Jókai Szigetvári vértanuk I. felvonásénak előadása, melyben főkép Dombai (Zrínyi) és Rubí Erzsi arattak nagy sikert De az összjáték és rendezés is ügyes volt. — Végül ismét a dalos kör énekelt egy pattogó indulót.
Az óriási közönség, melyben a rendet Deák főkapitány tartotta fenn ügyes embereivel, a leglelkesebb hangulatban oszlott szét e minden izében szépen sikerült ünnepségről.
*
Lélekemelő volt a főgimnázium Gyakorló Iskolájának ünnepe is d. e. \',11 órakor. A nemzeti színű drapériákkal és zászlókkal földíszített nagy terem városunk legelőkelőbb közönségével telt meg egészen a szorongásig. Kivált előkelő hölgyeink jelentek meg nagy számmal. Az ünnepet az Énekkar nyitotta meg Belicay Nemzeti himnuszának szabatos eleneklésével. Hatásos volt Vajda Elemér, 8. oszt. tanuló költeménye, melyet ő maga szavalt el, Kunfi beszéde és Platschek fölolvasása.
Tetszettek a többi szavallatok is és lelkes tapsok jutalmazták az Énekkar minden számát. Legmagasabbra fokozta azonban a lelkesedóst dr. Pachir/ger Alajos, főgimn. igazgató, nagyszabású beszéde, melyben a nap jelentőségét fejtegette és hazafias érzésre, lelkesedésre, becsületes munkára serkentette az ifjúságot. Hatalmas éljenzés zúgott fel a beszéd után, s a közönség, meghallgatva még az Isten áldd meg a magyart, egy szép ünnep emlékével oszlott szét.
*
A:„Felső kereskedelmi iskola" mint minden évben, ugy az idén is jól sikerült szavalatokkal és felolvasással ünnepelte meg március 15~ót. Az ünnepélyt Guth Zsigmond (felső o. t.) lelkes beszéde nyitotta meg. Majd Krau z Zsigmond (felső o. t.) szavalta Jakab Ödönnek -Március 15." ciraü költeményét. Aztán
rezzük be, mert ez legközelebb van hozzánk."
A korcsma épület körül künn ácsorgó nép községbirája erélyes hangját meghallván, seregesen tódult a korcsmaszobába, s fenyegető állást vőn, a mint kiküldetésem célját tudomásul vette.
„De ha a Generális parancsolja" — mondám felállva erélyes hangon.
.Melyik Generális? — kérdé egy a magyar nyelvet is beszélő, s jó formán előcaahos ember, a nép közül kivállva s előre lépve.
.Percei Mór honvéd Generális" — válaszoltam reszketve a már-már kitörő léiben lévő haragomtól, s türelmet vesztve.
„Nekünk a magyar honvéd Generális nem parancsol * — kezdé ismét aa előbbi előcsahos, — „ tegnap Regedéből katonatisztek voltak itt nálunk, s azok azt tanácsolták nekünk, mikép mi ne engedelmeskedjünk a magyaroknak, s ujjon-cokat se adjnnk aekik, mert azok fellázadtak a császár eileo.
Ezen ostoba szavakra éu roppant dühben jöttem, felugrottam ülőhelyemről s odaálltam a kőzaégbiró elé s a dühtőt reszketőhangon mondám neki: „Kirendel-e öa hat fejszés embert az én rendelkezésem alá, vagy sem;*
„Nem fog kirendelni I* — ordított az előbbi előcsahos, — „mert ebben Hcttiza község nem fogad neki szót.
Erre éa az ajtóhoz álltam, mintegy meggátolni a nép távozhatását, aztán rettenthetlen bátoraággal megparancsoltam a hat honvédnek, illetve a káplárnak, hogy az engedetlen községbirót, és
következet* Kohn Ödön (felső o. t.) ügyes 1 fölolvasása a -.:;-v nap jelentőségéről. Az ünnepélyt *. - :linger É. (középső o. t.) szavalata zárta be, ki Kozma Andornak: „Szabadság napja" cimü ünnepi \' ódáját adta elő.
I *
Többi iskoláinkban szintén volt ünuep-ség. Csak az elemi iskolákban nem emlékeztek meg e napról. Hogy miért nem 1 nem; kitudja. Es vájjon annyit szenvedett I volna a tanítás sikere, ha legalább fél \' napra szünetet adtak volna a kis tanit-ványoknak ? A hazafi érzést nevelni kell ! az ifjúban. A nevelés pedig annál hatá-| sósabb, minél korábban kezdődik. Legyen 1 tehát jövőben népiskoláinkban is ünnep ! március 15-k e ! ! *¦ *
b A vidéken is mindenfelé megünnepelték e napot így Sümeghen a polgári iskola önképzőköre hazafias ünnepet tartott dalokká\' és szavalatokkal, a kaszinó pedig társasvacsorá: rendezett. — A Isó-Dombornn márc. 14-én este rendezett az Olvasó Kör változatos programmal szép ünnepséget, melyet táncmulatság követett.
Síitttóz.
Szombaton Kövessy Albert juta-¦ lom játékául saját szerzeményű darabja ; „A nagykanizsai varróié á-| nyok" került szinre. A színházi termet \' a nagyszám u közönség már 7 órakor. ! megtöltötte ugyanannyira, hogy egyesek \\ helyzete a nagy tolongásban óletveszély-I lyel járt. — Ugyhisszük Kövessy neve toborzottá össze a nagyszámú közönséget, mert darabja inkább hasonlított valami orfeumi bohózathoz, mint színpadra való vígjátékhoz.
H é tfó n este díszelőadás volt: a Bánk-bán t adták, s kik attól féltek, hogy nem kerül e remek mű méltó előadásban szinre, kell mesén csalódtak A szép számú közönség egy kis jó akarat-I tai meg lehetett elégedve. Bánkot Dom-bay, Melindát Dombayué játszották, s ha leszámítjuk, hogy Dombay a III. felvonástól kezdve mindjobban beleesett éneklő szavalási módjába. «azt mondjuk, hogy megálltak helyüket. Kivált Dombayné, ki mindég helyes felfogással és mély érzéssel jálszott. Igen sok erőt tudott kifejezni Deésy. ki Peturt játszotta meg elfogadhatóan. Szepessy Tiborc alafcításá-sávat aratott nyílt szineu is tapsokat. — I Színuay igazi Gertrudist matatott be tele j méltósággal és szépséggel. Az ensemble I ís nebény ingadozást leszámítva jó volt, í a rendezés ügyes, a diszletezés, kivált az j utolsó felvonásban, igen szép.
Szerdán „Csalj meg édes" vígjáték került szinre. A színlap Mányai Aranka és Marosy Adél jutalom játékául hirdette e \'darabot, mely azonban nem vonzott nagy közönséget. A darab nem, egyébb mint sok szellemmel megirt frivo-litás, melyhez francia „chic" szükséges, hogy sértő ne legyen. Ezt a finomságot a két jutalmazandó- nem igen tudta kifejezésre juttatni, miért is csak a csiklandós jelenetek nehezeu emészthető minden napiasságait - vettük észre. Kövessy jelképes komikumával erősen hatott. Taps és virágból a két főszereplőnek kijutott elég.
az előcsahost azonnal vasra verjék s majd bekisértetem őket a tábornokhoz.
A honvéd káplár parancsomra az egyik borjúból előszedte a bilincseket a többi honvéd pedig erélyesen közeledett a községbiróhoz s az eiöc=ahoahoz, hogy lefüleljék őket
Ezen szobából, melyben azok történtek, oldalvást a konyhába is nyillctt egy ajtó, — a mint tehát c honvéd káplár a bilincsek\'et előszedte, egyszer csak azt vettem észre, hogy az imént oly hetykén betolakodó nép a konyhába nyíló ajtón át csoportosan megszökik, s mire a vasra verés foganatba vétetett volna, a kÖzségbiróc s ax előcsahosac kivül más ember oei, is volt a sxobábaa.
A mir.t a községbiró azt észrevette s látta, hogy a honvéd káplár a bilincsekkel -már közeledik hozzá, hozzám futott, térdre eseti előttem, s „prosxim lépő" szavakkal könyörgött, hogy kegyelmezzek meg néki.
De hát az előcsahos ?..... az a
padlóra, vetette magát s borzasztó sírásra fakadt s e közben oly éktelen hangokat, nyikorgott, mint nyári forró ságban a poros u\'on döcögő paraazt Bzekér kenetlen nyirfatengelye.
Én kiküldetésem s a helyzet komoly sága mellett is elnevettem magamat; — a köxségbiró cselekedete b félénk maga-vibeíete valóban hü jellemvonása v©;t a bottizai népnek, a mely -o\'xUUBellett könnyen félrevezettetni engedte magát holmi osztrák katí-—ü8zt*k által.
„Hát káren^i *- hat embert fejszék-
T
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága a f. é. első felében összegyűlő ócska fémnemí anyagok értékesítése céljából pályázati hirdetményt bocsátott ki. MirőP- az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az említett pályázati hirdetmény, mely az ajánlatok benyújtására f. é. március hó 30-ikát tüzj ki határnapul, hivatalos helyiségünkben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthető, esetleg az kívánatos posta utján meg is küldetik. Sopron, 1897. évi márc. havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
— Hirdetmény. Az _ El só magyar irongyár Vutzel és társa-\' budapesti cég az egyetlen magyarországi iróngjár tulajdonosa, négy év óta fennálló gyárában oly irónokat állit elő, a melyek teljesen versenyképesek és igy a cég megérdemli, hogy a hazai irónszüfcséglet dexésónél megfelelő támogatásban rész<--sittessék. Midőn tehát e gyár terméket a kerület papír- és írószer kereskedőinek ismételten is-figyelmébe ajánljak, fölhívjak ugyan e körök figyelmét arra a körűl-
; menyre, hogy az állami hatóságok és intézetek elsősorban a fönte>slitett s je-; lenleg egyetlen hazai irongyár termékeinek l figyelembe-vételére vannak fölbiva, a : mennyiben e termékek ár és *raiuöség I tekintetében megfelelők. Sopron, ISO7. ! évi március havában. A kerületi kereske-¦ delmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter ur —- tapasztalvón, hogy a vámhivatalok a cellutose-papiros vámkezelése-
! nél nem járnak eí egyöntetűen, — a be-; tüsoros ám lajstromnak „papiros" vezér-1 szavához tartozó jegyzetek i. alatt foglalt rendelkezéseit azon batározmánynyal egészítette ki, hogy a tisztátlan színezetű és érdesebb minőségű cellulose-papiros, mint csomagoló-papiros, a 187 t. sz. szerint, — más cellulose-papiros pedig, küiöuüsfu az olyan, melyből I négyzet m. aO gr-ot vagy ennél kevesebbet nyom. mint külön meg nem nevezett papiros 190 t. sz. szerint vámkezelendő. Miről az érdekeltek ezennel értesíttetnek. Sopron, 1897. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa várfta tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy Nagy-Kanizsa város 1897. évi háxbéradő kivetési lajstroma sz 1883. évi 44. t. c. 16 és 36. értelmében a mai naptót fogva S napon át a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy a hivatalos árán betűt bárki által betekinthető, hogy az ellen észre vitelét megtehesse és pedig: azon adózók, kik az illető lajstromban megállapított adónemmel már a mult évben is megvoltak róva, a lajstrom kőzszemlérs kitételének napját, — azon adóról, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval f. évben először rovattak meg, adótartozásuknak az adókönyvecskében történt bejegyzését követő 15 nap a\'att írásban a városi tanácsnál benyújthassák. Nagy-Kanizsa, 18S7. évi márc. hó IS áo Vécsey polgármester. Neu ellenőr.
— A kereskedelemügyi m. kir. minisztertől. A m. kir. posta és távírda
Folytatás a mellékletdn"
kel?" — kérdem a még mindig előttem térdelő községbirótól.
,Igeni?, rögtön kirendelem, csak most ez egyszer bocsásson meg főhadnagy url" — hebegte összekulcsolt kezekkel a kőzaégbiró.
.Ajánlom is, hogy teljesítse" — vágtam Bzavába, — „mert Percei Mór honvédtábornok oly szigorú, és kegyelmet nem ismerő férfin, mikép, ha én önt AlbÓ-Lendvára kisértetem, biztos lehet benne, hogy vagy főbe löveti, vagy bitófára husatja."
„Jaj Istenemi* — kezdé az elŐciahoB is siránkozva s könyörögve, „nekem íb bocsásson meg nagyságos főhadnagy ur. én mindenkor engedelmes és fejhajtó szolgája leszek."
..Most hát pusztájának!" — kiátlám — ,.én rögtön indulok a Murához1\' — folytatám a községbiró elé állva •— „s ba a hat fejszét ember azonnal a>áaoam nem jön, én visszatérek, a önt vasra verve kisértetem a tábornok elé."
Erre aztán azok eltávoztak, — én, és a hat honvéd pedig felültünk a a szányra s megindultunk.
Mint fentebb mondtam, ezen korcsma Hottíza falu nyugati vagyis tatsó végén állt, a Marához vezető szekétut pedig még ezen is tul tárt te a Bellatincra vezető országairól, s miután ezen a Murához vezető szekérút valóságosan varga-betűben húzódott a révész kunyhójához, il-etve a komphoz, a mely sokkal alább esett, mini s bottizai korcsma, ennek folytán a gyalogúton a. falubój
Melléklet a .Zalai Közlönya 1897. évi március tjjj 20-iki 12-jk gáatijjg.
XXXVL íÉVFOLYAM.
Z A L A I KÖZLÖNY
1897. MÁRCIUS 20-án.
igazgatóság 13371 Wi szám.. A konsztian üémet^íísasz. postafőigazgatóság közlése szerinCJ> ér február 3-án ,esle a masig-ringani pudvárban 40000 márka érték -u yi kán itassál ellátót: postaküldemény elveszett. Jl küldemény körülbelül 21 centiméter hosszú, 13 cm. széles és 9 t-m. magas barna szinü megvasalt tölgyfa ládácska volt. Keskenyebb előoldalán vas fogantyúval volt ellátva. Súlya 1 -kg 6t*0 f;rm. Tartalma 7 db 100 márkás né-metbirodalmi baukjegybŐl ós -3 db német birodalmi, valamint würtembergi, Iwjör. badftni és délnémet letOO márkás haukiegyboTHliott. F. év február 4-én Rotteiiacker mellett WOrtembergbei:, valamint Nasgenstadtban Ebingen mellett Würtembergben a kérdéshez hascnló ládácskát láttak a Dunában úszni. Ez a körülmény azon feltevést keltű hogy a kérdéses küldemény a Dunába e.-»ett. A német császári postaigazgató annak, ki a kérdéses küldeményt visszaszolgáltatja, egyezer márka pénzjutalmat ad. í!zen hirdetményt oly .felhívással teszem közzé, hogy a kérdéses küldemény megtalálása esetén szíveskedjék a találó a m.kír. posta és távírda intézet vezérigazgatóságához (Bu-ttapeat kereskedelemügyi minisztérium) fordulni. M. kir. posta és távírda intézet vezérigazgatósága Budapest. -1897 március 2. A miniszter megbizásából. Szahiy s. elnökigazgaló. g
U í V 6 Lv.
- Személyi hir Zurna Károly vezér-őruagy a pécsi b un véd gyalogság dandár-parancinoka Nagy-Kanizsára érkezftt és f. hó-16 és I7-én a helybeli honvédezred fölött szemlét tartott
— Eljegyzés. Kartschmaroff Arnold gyógyszerész, Kartschmaroff Leó főkántor fi", e\'jegyezte Bányász Flórát, - Bányász. Albert fölabirtokos leányát \'6zat-máron. Kartschmaroff Arnold, aki jelenleg gyógyszerész és drogneria Üzlettulajdonos Budapesten, sokáig kedvelt tagja volt a kanizsai fiatalságnak. L o r s c b y Bernát tarajé vei mészsyároí\' f. hó ¦ 41-én eljegyezte Hoch Fülöp kedves és müveit leányát. Jankát. Gratulálunk.
— Hírlapírók asztaltársasága. A vidéki hírlapirodalom, a mely a főváros hírlapirodalmának óriási föllendülése következtében mostohaságra jutott, most minden városban szövetségeseket keres, hogy kissé megt-\'pázott tekintélyét helyreállítsa. Az eiökelő társadalom mindeddig csak némi kegyúri viszonyban állt a vidéki sajtóval, egyeseket felkarolva, másokat elnyomva, aszerint, amint azt céljaik megkövetelték. Most nálunk egészséges mozgatom indult mag, amennyiben a nagykanizsai összes hírlapírók és a hírlapok munkatárs-; egyesüllek egy a-zlal-lársasájtgá, melyet sem alapszabály, sem tagságdij nem fog összetartani, hanem tisztán egy közös cél. a kanizsai hírlapirodalom színvonalának emelése és tekintély ének megóvása.
— Hírlapirodalom. A Dinit év végén megszűnt Sümeg Szent-Uróth c. lap helyett április végén uj lap indul meg Sümegen Sümeg és Vidéke eimen. A lap anyagi érdekeinek gondozására Japbizottság aJaku\'t.
sokkal előbb elérni lehetett a révész kunyhójához gyaloj, mint a .-zekém1 un szekérrel, vaey nzánynyal.
A mint a falut elhagytuk, s a szabadba, a mezők közt vezető u\'ra kiértünk, apró pelyhekben megeredett a hó, a a szintén ugyanegy időben feltámadott éjszaki szél teljes erővel csapkodta azokat arcomba.
Ez kellemetlenül hatott reám, s ennek folytáu köpenyem nyakát felhajtván, összehúzva gubaazkodtam az ülésben, & miután a kavargó szél a hópelyheket szemeimbe is beleverte, kénytelen voltam azokat behunyni.
a miot így haladtunk, egyszer a Kellettem ülő honvéd káp\'ár figyelmeztetett arra; hogy, mintegy ezer lépéssel alább, mint ezen szekérút van, Hottiza faluból torony iránt, hihetőleg gyalogúton a bóban mintegy tíz vagy tizenkét ember lélekszakadva fut a komp, illetve a -révész kunyhója felé.
¦Ezen figyelmeztetésre én köpenyem nyakát lehajtottam s figyelemmel kisér-tem azon tíz-tizenkét ember futásának irányát, és csakhamar meggyőződtem arról, hogy azon emberek . a révész kunyhóját igyekeznek előbb elérni, mint én odaérek.
Mindjárt felújultak emlékezetemben a kőzségbiró ama szavai, mikép Ők sehogy aein engedik a kompot elsül vesztetni s így azon lélekszakadva futó emberekről uetn vélhettem mást, mint azt, mikép azok az odaérkezésheu engem megelőzői akarnak, g hihetőleg a kompot a Mura túlsó parijára akarják áttereitetni, hogy ez által az elsölyesztetésiöl megmentsék ; est pedig könnyen tehették volna, mert
— A plébánia ünnep*. Szent Józsefnek, mint a plebáoia templom védőszentjének üunepét kegyelettel ülték meg a róm. katb. hívek, kik süru tömegben keresték föl e napon a templomokat. — Különösen megtelt a hivők uagy seregévei a plébánia templom, melyről újra beb\'zouyodott, hogy nem bírja befogadni az ájtatoskoriók u.gy számát. — L napon szüneteitek az iskolában is az előadások.
— Uj poszkhv.Mk. A helybeli pósta-fÓDÖkség előterjesztésére a pécsi posta-igazgatő\'ág elrendelte, hogy a régi levélszekrények uj szekrényekkel cserél lessenek ki. Az uj szekrények egészen a fővárosiak mintájára készüllek, ígeu tetszetósek éa a régiekkel szemben azon előuynyel birnak, hogy a teveleket nem a levélhordók szedik ki kézzel, hauem a szekrény beíaejébeu van eny tartó, melyet csak a fópostáu nyilának és ürítenek ki A levéltitok ezzel az eljárással sokkal Jobban. van..megÓva és a levelek elvesztése majdnem lehetetlenné van tévf.
— A mérteitekről. Városunk kereskedői, ;paruaai és egyácsláu, mindazok, a kik tbértékeítet hasznainak üzletükből, következő felhívást kapták a kapitány ságtól\': Másolat 111897: 87. Tekintetes városi rendőrkapitány/ bivatalnak Nagy-Kanizsán. H ivatkozva a nméiló águ ker. üiiyi m- krr. miniszternek 1897. évi jan. bó 18-án 30608[VI. 96 bz. aiatt keit readeie:ére, hogy midőn a különféle mértékek, sulyok és mérlegek nem különben a hordók j ivitá-t igényelvén, az illető iparosok által kijavitutnak, helyességükben vá!lozái áli be. - Tapasztaltatván, hogy sz illető iparosok nem hogv a 206891877 azátsu miniszteri rendeletnek megfelelően a rajtuk lévő hitelesítési béljeget, a hordóknál a köbtartalmát jeir.0 számokat megsemisitenék, azt ellenkezőleg rajta bigyják és igy ezen mértékek hiáoyokkal jönnek ismét forgalomba, mert neoj hitelesíttetnek. Tisztelettel kéreai a tekiitetes kapitányi hivatalt, legyen szíves az illető iparosokat figyelmeztetői, hogy tnindanyiszor, valahányszor valamely hitelesített mértéket, vagy hordót javítás végett tulaj-áonosálói átvesznek, a rajta levő hitelesítés! bélyeget azonnal semisitnék meg és csakis ennek megtörténte utáu fogjanak azok javításához, — mert ellenkező esetben az 1879. évi XL. t cikk 136 &-áOau megállapított büntetést vonnák maguk után. — Nagy-Kanizsán, 1897. február hó 22-én. Tisztelettel Kcmiósy Kálmán a. k. mért. hit tistt.
\' 1112J897: az. Végzé?. A mértékbite-i lesitő hivatiicak ezen átirata a város i területén iévö borkereskedők, kádárok, { továbbá valamennyi snly, hossz s flrmér-: tekéket haszna ó kereskedők, iparo ok \' és szatócsokkal másolatban közöltetik , azzal,.— hogy az ezt figyelmen kivül hagyok a kíb. btk. [36. & a értelmében 100 frtig terjedhető pénzbüntetéssel lesznek sujtandÓk. Nagy-Kanizsán. 1897. évi inÁrc us hó 8-án. Deák rendőrfóka-j pitány. Most aztán, ua a rendőrkapitány-; ság utána is néz, hogy ez megtörténjen ! és ott ahol keli, az illetőknek a körmire I is üt, (a kinek nem inge, ne vegye rá,)
j a Mura még uem volt befagyva és jég-I zajlás sem volt rajta, i Ennek folytán a kocsisnak megparan-\\ csoltam, mikép lovait jól ráncba szedje, ; és hajtson, a mmt csak lehet, nehogy : azok az emberek előbb a révéiz j kunyhójához érjenek, mint mi, a orrunk i elől csípjék el a kompot. A kocsis tehát | kezébe vette ostorát, s azt teljes ere-i jéből suhogtatta a lovak fölött a leve-I göben, minek folytán a ké^zürke csikó | ogy neki rugaszkodott a futásnak, mintha csak táltosok iettek volna.
Azonban mindez hiába volt, a Murához vezető szekérút, v&gy most szányot, melyen mi haladtunk, nagyon tekervényes volt; a komp, illetve s révész kunyhója pedig alább, tehát a faluhoz közelebb esett, és így nyugodtan előbb elérhető volt, s ennek folytán azon emberek csakugyan előbb is odaértek, mint mi.
-Még mintegy ezer lépésnyire voltunk a révész kunyhójától, illetve oly távolságban volt az előttünk, s jói láttam, hogy azon emberek a révészwei néhány szót váltva, azía! együtt mindnyájan a katnpra ugráltak.... azt is láttam, hogy a révész a kormány-radon egyet csavarintott..... s végre láttam azt is, hogy a komp a vizén már inogni, mozogni kezdett, s ha mindez csak látcsa lódás tett volna is, okvetlenül hinnem kellet: annak megtörténtét, meri a két part közé feszilett vastag kőtélre alkalmaiul csigáoak forgása, közben előidézett zörgéséi is igen jól meghallottam.
Erre én leugrottam a száoyrÓi, mit a honvédek látván, ugyanazt cselekedték; aztán én szaladni kezdtem a révész
akkor nyugodt lehet a vásárló közönség a mértékek helyessége felői.
— A posta- és táv. segédtiszti vizsgálatok í. hó ló .17-ik napjaiban tartattak meg Opris Péter kerületi posta- és táv. igazgató elnöklete mellett. A vizsgáló bizottság tagjai voltak: Braun posta táv. titkár, Sommer Náthán posta táv. felügyelő. Ács Vendel posta táv. főtiszt, távirdn szaktanára, Posch Benő, posta táv. tiszt, posta szaktanára. -Hat tanfo-lyamhaligaiú között 4 jeles, ti jó képesítést nyert.
— Aiareos bál. A nagykanizsai kaszinó vigalom rendező bizottsága f. hó 18-án a purim emlékünnep alkalmából álarcos balt szándékozott rendezői, de a közönség álarc és jelmez mellőzésével kívánt muiatni és így történt, hogy a termekben csak civilben jeleut meg, neon ! lévén semmi kedv lebocsátott vizirrel kacérkodui. f\'ár nem sokan voltak, — az első négyest 32 pár táncolta — de azért csak 5 pacsirta, dala oszlatta, fel
a vigadó táraaságrjt — Jelen voltak: Weiser Józsefné, tir. Neumann Edéné, Stern Aladárné, Lőwy nővérek (Sziszek) Schlesinger nővérek (B. Sit-György)" Vidor Samuné, Őzv. Len^yei Ignácaé* üeiffibr l-né, Deutschoé (Iváonaues), Goldhitnmer Károiyné, Práger Béláné, Lengyel Kornélia k. a., Weiszmayer L\'pótné. Kür.-chuer Iguácué, dr. Schwartz Ado.fué, Kohn Emilné, Goldaroeiter Eiuilné, dr. Schön Dávid-ié. dr. Rothschild S -né, Eb^uspanger L\'pótné, Sattler Ilona k. a. Grüohatné, Engländer Ottóné, Weisz Berta k. a., Biumenschein Vtlmosné, dr. Engl Sáodorné, Ledöfszky Arminné, Licht-chein Pálné, Maschaozksr Móráé. Maschanzkor Laura k. a., Práger Sarolta k. a., Weisz Melanie k a.
— A levélszekrény tolvajai. Szórakozott vagy siető emberek leveleiket bedugják az utcai postaszekrények nyilasába a nem várják meg, be\'eesik-e egészen a levél. A szemfüles csavargók meg észreveszik, hogy a levél nincs bent egészen a szekrényben, hanem a csücske kilátszik a nyilasból s hogy így a levél könnyen kivehető. Ki is veszik legott a a bélyeget leveszik róla, A postaigazgatóság tehát figyelmezteti a közöaséget, hogy leveleit dobja be egészen, a Bzek-rény.be, ugy, hogy a bélyegtolvajok, ki ne vehessék a nyílásból.
— Otromba rongálás. Mait hétfőre virradóra a Csangery utcán levő Blau Pál fé\'e bekerített nagy telek deszkakerítését ez ideig ismeretlen avihákok 2^1 ölnyi területen erővel kiszakították és ledöntötték. A káros panaszt tett a rendőrségnél.
— A jég. Korai dörgés jó esztendő jele. Hanem a dőrgéssel járó jég nem a legkedvesebben látott vendége gazdáinknak. Pedig már az idén is bekopogtatott. Vasárnap délben ugyanis jókora jégdarabok estek sürü eső kíséretében, természetesen ártatlanul. Inkább a teles elmarad: hó kárpótlásául. — De azért mégis jő lesz gazdáinknak előre gondoskodniuk a jégverésről A biztosító társaságok j é g i r o d á j ában most ké-
| szülnek a műit év adatait és kárait : figyelembe véve a iolyÓ év jégdijtáblázatai : h mint értesülünk, nálunk nagyobb di-
kunyhőja felé, s ebben a bonvédek szintén követtek a csakhamar odaértünk; itt a honvédeket a Mura partjára állítottam, s parancsoltam, hogy fegyvereiket a lövésre készen tartsák, a kompon lévő emberekre célozva,
A mint a hat honvéd a Mura partján fegyverévei lövésre készen állt, a komp már mintegy őt vagy hat Ölnyi távolságra volt zz innenső partié [; én tehát a kompon volt révészt s embereket felhívtam, hogy azonnal térjenek vissza, mert eilekeukező esetben reájuk lövetek.
Ezen felhívásra a kompon lévők gúnyos hahotával válaszoltak.
.Főhadnagy ur látta?" Kérdé a honvédkáplár.
„Mit?1 kérdem tő\'.e.
,Az az ember\' — válaszolt— ,a ki a komp korlátjára támaszkodik, még nost is fügét mutogat nekünk; jó volna reá durrantanom, a szemtelen pimaszra 1*
,Kár a puskaport reá pazarolni* — mondom — Bínkibb jegyezze meg káplár ur, hogy melyik vo t az, s ha visszatérnek, szigorúan megbüntessük.\'
,Ejnye szemtelen gazember! — monda ismét a káplár — „most már két kézzel mutogatja a fügét, est csakugyan nem tűröm i* —b erre lőtt, s néhány perc múlva azon ember, a ki kompról fügét mutogatott nekünk, holtan bukott a Mura vizébe.
A honvéd káplárnak ezen cselekedete megrémítette a többit a kompon, azonnal könyörögtek, hogy ne lövessek reá juk, mert hajlandók a komppal visszatérni, a mi csakugyan meg is történt (Vége köv.)
jakat szabnak az idén. mint tavaly voltak. Ennek bizony nem nagyon örülünk.
— Vörösmarty szobrára. Hazánk legnagyobb költői egyikének. Vörösmartynak bzu letéw századik évfordulójára, 1900 ra szobrot^akácnak emelni az ország szivében,\' Budapesten. Országszerte folynak e nemes célra a gyűjtések. E célra a főgimoázintn ifjúsága is gyűjtést indított a maga körében, mely 53 írt 8 krt eredményezett — Mint halljuk az írod. és Müv. Kör ia nagyobb ész-szeggel szándékozik a szobor költségei hez járulni.
— Közös fúggó államadósság. A közös függő államadósság ellenőrzésére kiküldött, országos bizottság az államjegyek forgalmi összegét 1897- évi febr. hő végével a következőnek találta: A bizottság saját feljegyzései szerint a tnlájdonképeni államjegyek forgalmi ösz-szege: egy forintosokban 730 028 írt, öt forintosokban 109,.g83 150 frt, ötvenfo-riotosokbau 23.165.450 frt, összesen 134.978 628 frt A közös pénzügyminisztérium hivatalos közlése szerint a forgalomban levő sÓbányautalványok ösx-szege47.735,950 frtjősszesenlSS 714 578 frt A közős függő adósságnak közős költségen beváltandó 312 millió forintnyi összegéből egy-, öt éa Stvenforintosokbat: összesen bevonatott és mint törlesztett leíratott 199.269,973 frt, ellenben- még törlesztetlenül maradt 112.730 027 frt
— A tavasz küszöbén. Vannak bizonyos cikkek, a melyek iránt a kereslet bizonyos időszakokban élénkebb, mmt máskor- így vagyunk a — pénzzel ia,. A tavasz közeledtével — hasznos befektetésekre — gazdasaguk terjesztésére, vagy súlyos leltételü adósságok convertálására — minden földbirtokos igyekszik ügyeit rendezni, nehogy Ősszel — ha termésé még oly bő is volt — gabonáját potom áron eladni kénytelen legyen hanem hogy nyugodtan várhassa be, amig annak ára elfogadhatóvá lesz. A jelenlegi — bár emelkedő, de mégis\' — alacsony, gabonaárral szemben, azonban óvatosnak kell lennie a földbirtokosnak, nehogy egy meggondolatlan lépésével anyagi károsodást szenvedjen, ha romlását nem is okozza. A földbirtokosnak nincs szüksége manapság szomszédos takarékpénztárak uzsora kamatú kölcsöneihez fordulni, mert a 6—7°/o"0,í jövedelemből az adókon kivül 8—10°|o kamatot nem lehet\' fizetni. De a törlesztéses kölcsönök engedélyezésével foglalkozó pénzintézeteket is meg keil válogatni, mert — "tudvatévőV hogy — hazai- és Wliöuö\'ren fŐ>árosi: bankjaink — leginkább —¦ az-adóaiapoc engedélyeznek kölcsönöket, bér az4oté-zők maguk is belátják, hogy az..iiy aaó-don engedélyezett kölcsön & birtok tényleges értékével arányban nincsen. Miután pedig a törlesztéses kölcsön csápán\'akkor felelhet meg céljának,\' ha az\' minden jogos igényeket kielégített, b #z által feleslegessé teszi a másod-, sőt-harmadhelyen bekebelezendő váltÓhitelt, ajánljuk az ily kölcsönt igénylők figyelmébe az „Ingatlan- és Jelzálog Forgalmi-Intézet" et (Budapesten, VI, váoi-körut 39.) amely iMézet, közel egy évtized óta állván fenn, teljes bizalmat érdemel 8 a melynek sikerült, oly összeköttetéseket létesíteni, hogy a törlesztéses kölcsönöket — a hivatalos adatokat mellőzve — az épüietek értékét is tekintetbe véve, a tényleges birtokérték alapján oly magas összegekben engedélyezteti, mint a mily magas összegű kölcsönöket az itteni pénzintézetek — bár a kölcsönt kérő földbirtokos nagyon gyakran részvényese a takaréknak — sem szavaznak meg.
— Magányos hivatalnok április elsejére elegánsan bútorozott utcai szobát vagy szalont keres, .esetleg zongorával, lehetőleg a fő-utcák egyikében, lehetőleg a Osengery-utcában. Szives ajánlatok a lakbér megjelölésével „C. í>." jelige alatt ezen lap kiadóhivataléba kéretnek.
— Férfi rnia beszerzése céijábé! felhívjuk t. olvasótok b. figyelmét Platschsk Vilmos most alapított férfi szabó Sálé-tére és gyap juszövet raktárára (Budapest, Károlykörat, Károlyi aktanya) hol a leg-izlésesebfa és \'legjobb ruhák, legújabb divat után mérték szerint és készen iegr olcsóbb szabott árak mellett szerezhetők te. Mio-ták kívánatra bérmentve küldetnek.
ez abban leli magyarázatát, hogy ajcég főnökei .áruikat mindenkor személyesen éa közvetlenül azerzik be a világ legtekintélyesebb gyáraiból. Tekintve, hogy ezen előkelő áruháznak csak egyszeri megtekintése már magéban is szórakoztató látványosságot ,nyujt, hölgyeink "iránti kötelességet vélünk leióai, midőn e jeles cégre becses figyelmüket felhívjuk.
Egy gyógyintézet jubileuma.
Székesfővárosunk egyik legszebb helyén az árnyas sétautakkal körül vett város ligeti fasor mentén épült 1886—7-bes dr. Glück Ignác budapesti kir. törvényszéki orvos vizgyógyintézete és sa-natoriuma. mely ez év nyarán ünnepli 10 éves fenállását.
Ezen intézet szakszerű berendezése és példás vezetése által hazánkban a vizgyógy kezel esnek ujabb lendületet adott, amennyiben számos basoncélu intézet célszerűnek iátta eljárását és berendezési módozatait minta gyanánt elfogadni. Hogy ily körülmények között az idegbajban és mis betegségben szenvedők, kik az intézetben nyerték vissza egészségüket örömmel ragadják meg az alkalmat, hogy az intézet irányában hálájuknak kifejszést adhassanak b hogy többen az üdvözlés és ünneplés módozatai felől hoizánk már is kérdést intéztek, bizonyára mindazoknak, kik a dr. GiÜck-féle vizgyógy intézet tisztelői közé tartoznak, örvendetes hír gyanánt fog szolgálni.
Á hölgyközönségnek
Mint budapesti tudósítónk értesít, S2énásy, HotTmann és Taa BécBÍ-utca 4. szám alatti nagy és előkelő áruházában már megérkeztek s legnjabb párisi és lyoni selyemkelmék.
Hogy e kiváló cég raktárai mennyire egyedül állanak (óvárosunkban; — elég csak röviden jeleznünk, hegy ugy a főváros, mint a vidéki főrangú körök hölgyei, itt találkoznak egymással, hogy a párisi legújabb divat müizléseiröl tudomást szerezzenek. Hogy pedig az árak mindezek dacára oly előnyösek,
— Megrendelési felhívás Az apja fia c. apanyot regényre. A jó ügynek is, meg a nemesebb irányú irodalomnak is szolgálatot vélek tenni akkor, mikor D. J. M. de Peredának ., Az apja fia"c regényét magyar fordításban kiadni szándékozom. D. Jósé Maria de Peredé, régebb idő jóla előkelő tagja a spanyol kir. Akadémiának és kiváló dísze hazája irodalmának. .A nemesebb értelemben vett realizmus fegyvereit állította, ragé-nyébeo csatarendbe azon -erkőlcsrontó és. botrányos hatás ellensúlyozására, me-ly*t Yerez Galdós „Glória" c regényével kelteit Azért azoknak, a ^kiknek hite szilárd vagy gyönge lábon ?1, egyaránt rilke élvezetet fognak nyujtsSi a regényben előforduló szellemes okoskodások, a lélektani motívumokon fölépülő jellemek érdekfeszítő Összetűzései, a gyönyörű leirásoK és a könnyen folyó párbeszédek, melyek füzéaé&en Pereda szinte utolérhetetlen. A regény 20—22 ivre fog terjedni s márc\'us hónap folyamán fog megjelenni. A csinos kiállítású kötet megrendelhető a forditóaái (IV. Városház-tér 4. szám.) Ara 3 korona. Hazafias üdvözlettel Körösi Albin.
— Elszóííás !! Nagyérdemű nagyközönség 1 BötBŐs értésükre adományozom, hogy könyvem mögszülemlött; mán el ia vóna polgári anyakönyvezve Nagy-Kanizsáu, Fischel nyomdász-cégnél, ezőn a névön: ,Göcsejországbó 1" (Kala Pál ur kalandjai) PennahÖgyre szödö-gette: Körraendy Pál. Ára: 50 kr. Kiállítása igen csinos lészöu. A könyv nyolc fejezetökre osztódtik, igazi göcseji humorrsl és nyelvezettel mögirval. Mikor kikalapáltam ezőn eeetközéseket, feőrán-duitam az hetedik paraditsomba; mondok mögtapasztalom, ho ott is mikéntös-leg tetszik Mohamed nagy prófétának, mőg a török tésasszonykáknak a könyvem. A Ciböre kovácsmestőr komávet, aki ögyetien göcseji anárkista, mér csak 15 krajcárokkal füzetik az lűpatkolást,
— csináltattam egy szöm bombát, ami az IájbHzsebŐmben feőrobbant, oszt a zég felé hajgo.lt, mely szerencsés alka-lomme fölpotytyautam az Mars csillagra. Innen gyalogszörreí möntem a Tubafa árnyéka felé. ahun két tzigáoy-banda húzta Mcbamödnek, mög az próféta teésasszonyoknak az „Kállai kettőst"
— Szerbuc Kaia Pál, kjjátt felém nagy Bzájje, CsicBaBen-Bő g, amikor megpislantott (Göcsejben Culák Miska volt a oevi; most valamelyes kormánybiztos az próféta mellett.) — Ez-az ember írta ^G ő c s e j o r s z á g\'-o t, amelyik ugy tetszett, tolakodik ki a-szó C8icsa-Ben-Bögbül. A ténsasszonykák a nyakamat fogalmazták körül; MohamŐd meg maga két akó kanizsai sört hozatott a Schlezingertüi hitelbe, a kedvemért Hajnal felé már mind a hét paradicsom örege apraja a Tubafa tövébe szopta le magát, a könyvem megvevőinek egészségéért RŐgvel egy kis felhő tolakodott s. tábaimak alá. Eszömbe botlott az jó Petőfi teésur versözeti: „Eresz-ködik le az felhő" . . . Ráléptem az kocafelhóre és zápor ralkalmatos^ ággal ereazködtem alá, Göcsejbe. Jeíöoleg itthon vónék; -varom az kögyes-szüves mögröűdölésöket. Az előfizetési pénzek: Kala Pál, avagylag Körmendy Pál névea
XXXVI évfolyam.
ALAI KÖZLÖNY
1897. MARCITO 20 én.
szertárakban határozottan Moll A. k&rit méoy kérendő az ő gyári jelvényévé! és aláirásával._ .
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÓ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI B Kiadó : IIj. WAJDITS JÓZSEF.
Hirdetések.
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
Egy Conpon 3.10 méter hosszo teljes, nri ölWiet (zabát, nidrig es mellény csak
4 8C.jó I 6.— jobb 7.7fi. fiaom \' 9.— finomabb 10.50. legfinomabb
Langvizre (Zala-vármegye, posta helyben) küldhetők Rokonok, jóbarátok körében a könyv szives terjesztését kérőm. Lang viz; 1897. március hő. líéJy tisztöletöm kiszólláaávsl! Kala Pá\'.
— Irodalmi dolaozatok VÖrÖsmar-tyról. Pintér Kálmán, Vörösmarty szobra: Ügyének megpenditflje és a gyüjtőbizott-j ság elnöke, egyszsrsmínd a nagy költő] egyik legjobb ismerője, könyvbe gyöj-tötte össze mindazon dolgozatait, melyek VörösraartyrÓl itt-ott tőle megjelentek b könyve jövedelmét a felállítandó szoborra szánta. Akik tehát érdeklődnek és ki ne érdeklődnék Vörös-\' .marty iránt, meg a kí szobra felállítását is előakarja segíteni, vegye meg e könyvet, mely a napokban jelenik meg Hor-nyáoszky akadémiai könyvkiadónál (Bpest. Akadémia.) Megrendelhető a szerzőnél is (Bpest, IV., Városház-tér 4.) Ára 80 krajcár.
— A második kaland. Ismeretes az a nagy siker, a melyet Makai Emil Kaland-ja a vígszínházban aratott. Ennek s bájos vígjátéknak a folytatása a Má-Bodik kaland, amelyet az Otthon egyik estéjén mutatták be és a melyet a Magyar Figaro e béti számában kezd közölni. A Magyar Figaro e héten különben is igen gazdag és változatos tartalommá] jelent meg, közli Heltai Jenőnek g23 számhoz 1897.
a Sipuiusz-Jakomán elmondott ódáját,i r
pompás cikk.lt, kitűnő rajzok egészítik A^eréai hirdetmény.
ki a szám tprtalmát. A Magyar Figaro előfizetés: ára negyedévre 2 forint.
Valódi gyapjúszövet.
Egy Coapon fekete sálon ttltösékhez 10 frt, továbbá felöltő szövetek, turista darócok, legfioomabb karagarn és a többi szövet minőiégeket gvAri áron küld szét a szoÜd-ságáról éa megbizbatósigiríl legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof Erűimben
a kötetlen megrendelések fi gyári helyen nagyon előnyösek: na,y valasiték folyton nj árak, szabott legolcsóbb arak. figyelmes elintézése a legkisebb rendeleseknek is. etc etc.
ivy-lltteir,,)
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtató ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbiióságnakj 1896. évi 9178 szánra végzésével Oroszváry Gyula nagykanizsai agy véd!
k^SeSént^j.?i.íll.Íif.fialtál képviselt Mihályi István nagy-
;<;gujibb mintizattai és színekben, n. m. fe-1 kanizsai lakos felperes részére Szabó
ketc, fahér. és ssines HeMeatri selyeméi S5 T, , . . nft-vvanízsaj iai,os
a-ptr.I U frt fii kr.In7.ria mít*renkLnt \' d 0Zsel eS DeJe DOgJ » dniZiai .SHOW
eílen 25 frt 36 kr tőke
krtól 14 frt 65 krajozário. méterenkínt ;
sima. csikós, koczkázott, mintázott da- [alperes
mí.sz:ot gtb. (mint egy 240 különböző minőségben és 2000 szin és mintázattal stb. .
a megreadelt ára péstahér és vámmentesen ; biztosítási végrehajtás folytán alpe
a házhoz szállim. mintákat postafordnltával ; i-i__i0|t 04c frt 50 ^rra be-
küld: Henneberg íí. (cs. és kir. udv. szálUtó) ;resE01 leiogtait .-í40 in ou sira oe-«eiyemgyára Zürichben. Svájczba czim- j csült ingóságokra, a nagykanizsai
számú
íelt levelekre 10 kroíf éa levelezőlapokra 3 krof bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Figyelmeztetésül.
kir. járásbirósági 823/1897. végzéssel az árverés elrendeltetvén,I [annak felülfeglaltatők követelései erejéig is, amennyiben azok törvényes1 zálogjogot nyertek volna, a helyszínén, vagyis Nagy-Kanizsán alperes lakásán leendő megtartására, határidőül 1897. övi március hö 27. napján délelőtt 9 órája tűzetik ki, a mikor a bíróilag lefoglalt zongora, bútorok, ágynemüek. varrógép s egyéb ingóságok, a legtöbbet igéróuek
400.000 korona
részletekben, hosszú éteken át\'S*j4 -4% kamat mellett kikölcsönöztetík. — Német nyei Ten irott megkereséseket válasabélyeg ellenében
23 jegy »\'»" HAASENSTEIN A VOGLErt
A. G. Berlin S. W. s9. Rabbiknak
ATeayedaiTatóá^r^oÍ™!
Csodabalzsam!
Hogy az atóbbi időben megkísérelt félrevezetéseknek és megtévesztéseknek véget vessünk,: a felmerdlt számos panasz folytán inditatva •"vagyunk ezennel és njbol a gyógyulást keresők ontos érdekében nyiivánoaságra hozni, hogy az eredetileg és kezdettől fogva
Nieüe-seíters (Selters)
név alatt ismert hirneves ástányviz gyágy ris, mely kitűnő gyógyerejénél fogva a légzési szervek megbetegedéseinél (köhögés), továbbá1
SSTíSSEffi ^yffi^kfepédifaeíésiriellett szükség esetén
ryoaai által rendeltetik, egyedül valódi töltésbenjbecsáron alul ÍS el fognak adatni.
v - • i a* iá Felhivatnak mindazok, kik az el-
e]ner" «lter«» árverezendő ingóságok vételárából
* T^V&zöíség^i^érdekébtn kéretik, hogy a végrehajtató követelését megelőző az elárusító helyeken csak a Köaifii Niederseiters kielégittetéshez tartanak jogot, a
felírású címkével ellátott palackokat fogadja el. , i ,/„ i__ttLan
A porosz kir. ásványvíz források , mennyiben részükre foglalás korábban
eszközöltetett volna, ss ez a végrehajtási jegyzőkönyvbe\', ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél vagy lírásban beadni, vagy pedig szóval — Biztos gyégyhajtás. Mindazok,hejelenteni tartoznak, kik rossz emésztés vagy székrekedés A törvényes határidő e hirdet-következtében felfúvódásban, Bzorulásban.\'niénynek a bíróság tábláján \'kifog-jöíájásb.n ^J^^^^^f^-lgeszteaét követő napr.ól számíttatik, jókban szenvednek, a valódi „Moll ffeie& «- ¦ * z ¦
seldlltz porok" használata által biztos! Kelt Nagy-Kamzíáp, 1897. év. gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta utánvéttel Moll A
ereje éa hatása
TBIEERY A. gyógyszerész, PrejraíU BoMtacb • EacaroniDn mellett
KöxeresxséeitEylleg Ml megvizsgálva
i< veleaséajcuTK A logTÓglbb. lacJolbnak blzo-rysií ém valódi, mlBdt, fii állott a i.jpilcccbl] egyetemes ztépaxeifi hazt g-yósyt=*-. tnajttnsm tülnd«s kúUS «s D«1M bmtagtég ollón Scen balxMkm uci" balcöleg, mint ttillaSloe hastitál p«dig: 1. npj eddls »1 tf-ci isi l-ii\'átn pjí,\']i»er * lid," 6 ateü Klárién bftcs.r^e\'Ki-i. rnjhlti a kontót. ciillipilj> o
ktburiit, Ht.\'TJlllJ* ¦ fája k&kös\'l. fi Idült f^JJalMaiot l> fjójjlt. 2. Kiválóan basánál torok^ollfulimil, rvkedtséx-?él «s mftidtto nyakbi-togiiógckíjon *ib. 8. Teljesen eltívo-lít minden li^rt. *. JL«;lcp6en cyójLj-itj* a gyomor-, a miiéi bélbot*e»égoltet, küijuuren gyomorj;űrci5kot, kólikát it eii-jgitalsokftt. 5. líufrizütitct mindeu fájdalmat ét í>"ó-Kyitja ax aranyeret. 6. A kűiniyü aickoiíst eluícgii: éa a vért valamint a vesét tisztítja, eltávolítja ..a lépkúrt, a búikomorfágot. elüiogiti u étvÁgyat é% rméiitést. 7. Kitűnően használ fozitiji\'isoknA]. odvas fosuknál, mOCTtűii-toti a azájbrut, minden toc- és asájbcto-iéc;t\'knél, eltávo-lttja a felbüfócíst. B. Jú aior » g-ilísxta. gnlandférog éa nyavalya-tűrésnél vagy eíkórban. 9 Kitunü.en haaanit küiiüleg, mint eaoda-gy\'icyíKer Diiisden sebeknél, meg-•Miictati a iajfijást. iag:.it. smBgaUst, kösivétiyt, lulbajt stb., a melyekről kimt-ritö baszni lati utasítások adnak kellő folviUgcsiíist. 10. Egj-iltalin ogy belsőleg;, mint külsőleg kétségtelen arfdmi\'riynyel használható gyógyszer, mely igás biztos, olcsó és egészem ártatlan, a így egy családnál sem szabad hiányoznia, különösen as intfuensa. kolera és más ragadós beteg<écaknél, mint első segéd-szer. Valódi és hamisítatlan a báltsam csak akkor, ba az iive~ egy oiOst-k apákkal van lezárva, a melyben cégem : Tcierry Adolf grúgtizertira ax SrangTsIkoi PraEradáliaa raa belcnyomra, ha mtcficn palack told cimkévcl, a friitl-hoz hasonló vódjezygyel van ellátva. Mindenkor ügyeljünk; ezen védűjegyre \'. Balzsamom hamisítói és ntániúi a védő icgyt örvény alapján törvényesen és szigorúan Oldlistat-cck, njryisintén a hamisítások árusítói Is. A msgas kormány SíftíB. 61C6. sz. a. kelt vegyéscsti és szakértői bizonyítvány alapján igazolva vart. hogy készítményem sem. minemű tiltott, vagy az egészségre káros hátim anvagot nem tartalmaz. OIja= heljrül, bol batzssaievlial raktár aem tolás, tessék megrendelését egyenest hozzám intézni: i. KefriÜtti-cjúiíjlsrcrk A. Tbierr;Fregradíbaa Bohltsck-Saaer-brnaa mellett. Az osztrák-magj-ar birodalom bármely pos-taállomásáia küldve, lü kis vagy 6 dnplaüveg ára d korona. Bosznia vagy HurcogovinAba 12 kis vagy 6 dnr-pla-üveg ára & borona. Megrendelések csak a pénz előleges
Ia>beküldéso vagy ntánvéttel eszközöltetnek. TMerry Adolf glégyszsrész Pregradábaa, aobitsch-Saaerbraaji sasi lett.
Schuhengel-ápttheke ¦
Csodakenőcs
erei* és hatássá.
Esem keaEcsésel egy 11 ryégyltaa-
tallaaaak tartott csoatszn \' tcUesea
BeggrágiitUtolt. Az aar;3l csodake-nürt, mell a legialjosabL\' és Ideit bajoknál a iictietlS enBerlstgaél a leg-lolili erfdnn-ajnjel haiinált szer. A
bek gj\'égJ-Jtnaa. ugyszintén a láj-.lon- «nyliittstbtn lelíiímulliatlaa ; fr,alkntrészét a piros réssa „rosa Tlirol«"-ban létezőeaoda«rri gyógj. S\'nzekütlMíibeareadkliüll syégj-bátáiak atlstt kltía.Vknek rilanert más aajagokksl, kepnl. Az angol csodakeuöcs ba>ziinlUat^ :
A gyermekágjasnO mellbajinil, lejjr)-Dl cm lésnél, meíl-keaiénvedésnél, orbsne. mindi-nnemu sénlmek, láb- vng>-csontsobnsülések, sebek, genvi díség drt-iult íáln>k, Sot esoiitszu ellen ; Ütés-, szuris-, 15-. víigils- és zozádúi sebek ellen. Használható minden iilejren ré-zi\'k. n. m. üveg-, iaszálka, homok, szilánk Cs tfiskék iltávolítására. Uin-dennomii daganat, kinövés, pokolvar, nj:áképzört«V«, söt r:*tkb.-teí;s;-g ellen, szemölcs, ltörümdagnimt, hölyae és fel-dürzsSlt lábak gyógyitáiir.i aHadeane.i égé«l sebek, fagyott testrésíok. betegeki.é! Iioss/fts lekvós ál:a.l tAxondt ij-akdagajiat. vértorlódás. fiílzogás és a gyurmekek\'
Qll6/tk. 97.
O Árverési hirdetmény. O
q A nagykanizsai kir. törvszék tkvi Q;OSztálya részérói közbirré tétetik, Q^hogy a kir. illamkincstir végrehaj-Q!tatónak"Csapó Győrgyné síül. Tóth L2 Magdolna végrehajtást szenvedő orosz-\'tonyt lakos elleni 132 frt 87 kr. tóke, ennek 122 frt 81 kr. után 1895. jnlics 27-tól járó 6 7, kamatai, 9 frt SS kr. végrahajtaskérelmi, 11 frt 60 kr. árveréskérelmi, 17 frt árverés megkisérlési, 6 frt 70 kr. njabb árveréskérelmi s a még fel -merülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartoz.ó az orosz-tonyi 292. sz. tjkvben f 761 hrsz.
alatt felvett 320 frtra — 762 hrsz. alalt felvett 320 frtra, -- és 764 hrsz. alatt felvett 320 frtra, becsült ingatlanok 1897. évi aprj.it ho 17. i. a. 10 érakor Orosztor,/ község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási
ár
fennebb kitett.
becsár.
Árverezni becsár 10y„-óvadékképes
kívánók tertoznak t -át készpénzben vasy papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi jaunár hó 23-án
GÓZONY kir. tszéki albiró.
(yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxrv
SIEMENS és CIE
*) E royst alatt közlőitekért nemvállal te klöséget a Szerk
gyógyszerész es. es Bécs, L Tuchlaufaan
k. udv. sráiitótóí 9. A vidéki gyógy
március hó 15. napján.
VARGA JÁNOS kir. bir. végrehajtó
desATHI ERRY.in
PREGRADÁ
nél
előforduló kisebesedések ellen stb.
anzol ciodakeaűci wlafl régibb, ananl kltöalbb katisábti
Igen a
>gjedöl iUú sterilül elöVlgTsutkr. pea m.n.len családnál készletben tartani.
Két doboznál kesesebb nem küldetik; a szétküldés kl-zárolag az összeg elölrgos bokiildéso vagy pedig otTmvétel, cl esiközőltetik 2 tégely, csomagolás, szilütólcvél és bermentos megküldéssel 3 kon.aa 4, 40 Dl ér.
szántó* fauonyitvány ?11 rendelkexesre.
Figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisiIrányok megiétolétol, a kérem szigorain arra ügyelni, hogy minden técftlytzt a fenti védjegy és cégfek Jk* Iraanil ayógy-s/e-lar ak- Pregradábaa beleégetve kelt lennie 11 m"d"n tegelycek egy hassnrVlatí nUsitásba kell becsomagolva lenni és fcntlátbató védjegygyal ollátva-
Az egyedüli és valódi angol csodáken5esím hamisító es.utaczoi. a rédjegy.törvény értelmében, szigorúan ül doztetaek. éprjgy „„n h.misiivinvok terj-aatöi.
Egreíill besseerrsl" forrás:
orangyai.gytvr.ytar tltlei*py A.
PragTadibaa ltohitach-Sanerbrur.n mellett. ?*kt^I*.I^rtíbb KTogyazerUrbao. KúráktAr B«d-Mo> ten : Xftrök Józaef gy»g\\sierUriban, Király-atoa és Aztdráasy-at-Olyan helyről, hol raktár nincs, tr-sséka tnejrrandélést közvetlenül Ji GraaBjal (rr°SJ»t*rt»r*ur- THIKKUV AUOLP Prerradibaa, EuhlHili-Sinnbmaa sscllrtt eIntet*! osztrák-magyar védjegy lajatrom-szrima ! tót*.
X X X X
)i
X X X X X X X
X X X X X X
i
B
X
X
1868-lk évjótaflsmert
I1EB6EB FÉLE ORVOSI
orvosi tekintélyek által ajánlva Au^ztria-Magyarorssáoban, Franc;a-orstág. Németorszáp, Hollandban, Schweicban, Rominban s\'.b. már tiz év ó.a fényes sikerrel használtatik,
W*W" mhnleíiíiemtl borkQteget
mint s\'/inte az arcbőr mindenféle tis/tátianságai elten különösen a rüh.az idült és pikkely i-ömör ellen a ko-17, a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a xzeplö, májtolt. Uüyuevezett rezes orr. a fágydag, a iábbizadás, a cyermekek valamennyi külső faj betegségei ellen. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító moadói/er ajánltatík.
Ara darabonként hisznáiati utasítással együtt 35 kr
A Berger fele kátrány szappan 4u°i0 a (öóiéoy fakatrányt tartalmaz, feletiébb gondosan van készítve s \'.ér.yl^-íd különböző a minden egyéb, a kereskedések bee eiőfordulő kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35% glicerin anyagot tartaiaisz finom illatszerei-
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban határozottan BERGER féle kiir-ny-szaj-pan kére:,dö s Ügyelői kt-ll a zöld csomagolásra
Számos okniipjal tillitrttetctt a becsi midim kiillilisot 1883-ban
KgyedttU helyettes a bel- és a külföld részöre
G. HELL w^sv- TROPPAU h™lZLt^:JL-
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belits Lajos gyógyszerésznél.
x
X X X X X X X X X
A
X X X
X X X X K f\\ X X X X X X X X X X X X X
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi\'
OO90OOO0CX3OO000OO000002GO0OOCK>O00O000OO00O00OO3OO000OO00O0a0O000O0O0O00O00
o o
inos-félemaláta kéiaitménye
gyengélkedők és betegek számára
Hoff Jánoa
Maláta egészségi itala*
Mell, tüdő- és gyomorbetegekoél, emésztési zavaroknál és általáaos gyeDgélkedéseknél. valamint lábbaáozókoál elismert, jóizü erősitó szer.
10 év óta vagy még régebbtől veszem már az ön maláta egészségi sörét, és a többi maláta készítményt. Ezek az egyedüli szerek, melyek feleségem egészségét visszaadták. — Kérek njabb küldeményt
C. Bögner, Bécs, Hofmühlgasse.
Hoff János
süritett maláta kivonata.
Géee- és légcső hnrutná , valkmint régi köhö Résnél, külonö-en gyermekek légző szerveinek megbetegedét-énél nagyon ajánlatos
Az Ön maláta készitménjei valóban kitűnő éd erosilo szerek, kérek ennélfogva i3mét 5 nagy üveg süritett maláu kivonatot. 1 font maláta sc-okoládétéa 2—2 csomag maialameli bonbont.
Fischer G. őrnagy 3T cy. ezr. N Várad.
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, élmat* tanság és étvágytalanságnál nagyon hasznoa. — KQlőnösea jóizü, és tápláló és gyenge gyermekeknél, valamint szoptató anyáknál használtatik.
As Öo maláta, cokoládéja a legjobb, mit ismerek. Ezen itáit krónikus gyomor e-: emé.z-lét>i bajoknál, sárgaságnál és általánoá gyengélkedéseknél mindig kitűnő eredményivel ha>iz. náltam.
Dr. Nicolai orvor, Triebel.
Hoff János
Valáta-kivonat mell-bonbonja.
Köbögé\', rekedbé< és nyálkásodásoknál télül múlhatatlan. — X valódi maláta kivonat mell-bonbonok tetszés szerinti mennyiségben auiétz-tési zavar nélkül használható.
Csodálatos volt a gyors eltűnése makacs köhögésemnek as öo matáta-klvonati mellboobonja által
Zedlitz-Neultirch Walilenburg. Kr. Ön bonbonja! felétetem köhögésénél és asthma bajánál nagyon jót tettek.
Bnscb lelkész. WeifChiitz.
O Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armuth Náthán. Strém & Klein és Neu és Klein uraknál. Budapesten \'lörök O József gyógyszerésznél Király-utca 12. és közvetlen HOFF JÁNOS es és Hr. szállítónál Bécs, í. ürabep., iír^unerstrasse 8.
Proapeklnsok és árjegyzékek ingyen bérmentve. 00Q0000000O030000O00O00O000
o o
J
O
o
o o y o
0
o
Q Ü Ü Q O
o
0
o o
0
XXXVI ÉVFOLYAM
ZALAIKÖZLÖNY
1897. MÁRCIUS SO-Ac.
A m, kir. áüamvasulak á gépgyárának vezérü«:ynöksége
BBS
Ú Budapest, Váci-körút 32. sz. a.
Ajánlja i m- kir. Államvasutak gépgyáriban készült gőzcséplógárníturáit, ipari célokra alkalmis „Compound" lokomobiljsit. teljesen vasból készült szalmakazaló gépeit, góz-kukorica morzsolóit, Stibor-féle körfűrészeit, kaszáló- és aratógépeit, továbbá S A C K-féle ekéit, vetőgépeit, boronált és egyéb
gazdasági gépeit. m/gr Árjegyzék ingyen és bérmentve. *"^Sj§
A pzdíiközöfisép;és a gépkereskedök
figyelmébe!
Gizdaís-íi géposztályunk raktáraiban, as éppen lefolyt üzletév váratlanéi gyenge forgalma, rsindennTnü gazdasági gépekből, n. m.;
4. G és 8 SP gJzcséplökészletek, járgányok és járgán yos csépi gépek, /) ic\'cer-rendszerű és Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék. boronák, rögtorö hengerek, vetögépek, tengeri vetökészülékek, arat\'.qépek. ét fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzÓk, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
.zgynirrvü készlet összetorlódását okozván, igazgatósági a k kapcsolatban azon határo-íztavzl, hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen : • . ezea
nagy készlerek, a jövő tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzés*el hozzuk a t. érdekelt közönség tadoraására, hofy az t-ladás nemesik egyet darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, a min: erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ritka alkalom kínálkozik nost az érdekelteknek, elismert kitűnő minö-Kégu gazdanág-l gépeket és eszközöket, rendkirBt alacsony árak es előnyös rel tételek mellett bexxerexnl.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk cim-zendít 3íívf!JQ :">..r:;; íílríl ágosítáasal és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel
SCHLiCK féle vasöntöde és gépgyár r. t
Bndapest, KQlső váci-nt —37
Vili Iriii psisMeíel
Egy vég 3.10 méter hosszn, teljes Tiriöltony* ára csak
frt 3 10 jó frt 4.10 jó frt 4..S0 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom frt 9 — igen finom frt 10 50 legfinomabb
W-ódi gyapjúból. Egy vég egy tekete HzalonöhönybÖz 10 frt. Felöltőszót-etek, lodés>. peruvien, dosking, Hatni vasnü ti izliise nek való szöve-eket. legfinomabb kammgarn éa cheviotokat stb. stb. küld gyári áron a pontos és szolidnak ismert
tnttf? Kiasal Arahof Brünnben
Hiolák ingyen s bérmentve. Mintahu szállítás.
Figyelenrenéró ! A t. közönségnek fontos azt ti\'dni, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem atján. A Kiesel-Ambof brünni cég as össze* porciókat valódi gyári áron küldi aiét éa nem számítja hozzá a magánrerőt annyira megkárosító úgynevezett stabóeDgedményt.
Köln, 1893. április hó 30-án\' Tiszteit Pserhofe ur! Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét ld tekercset az ön fölül múlhatatlan vértisztító labdacsaiból ntánvétsliaL r\'oaftdja ezúton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodabatásáéi t. Maradok teljrs tisztelettel, Pawlistik Ferenci; Kóla, Undenthal
PSKRUOFER J. vérliszliíé labdacsai
ecelőtt általánál labdacsat ner« alatt; e- at^bbi r.evi-: teljes joggal megérdemlik, mivel csikneyan alig létezik betegség, me\'yb-n ezen labdacsok csodás hatásukat cseraxereaea be nem bizonyítottál volna. Évtizedsk óta ezen labd.vcank általáaoi siterjedéantk Srvendenek és alig van család, melyben ezen Iritönó\' háziszer készletből nem volna található.
Számtalan orvos által (.zen la.bdzc*ok hásiaserül ajánltatn&k és ajánltxttsk minden oly bajoknál, melyek a rotz emésztésből éi székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbzjok, kólika, vértoluláaok, aranyér, béltétlenség n hasonló betegségeknél. Vértiszütó tnlajdoaaágukni.1 fogva kttonő batáual vasnak; vérszegénység, s abból eredő bajoknál ti: Így aápkórnál, tdegeaaégtiSl szirma«ó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdi«5ok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sera okozzák és ennek folytán míg a leggyengébb egyének, de még gyermeke* á:Ul is minden aggodalom nélkül bevehetek.
A számtalan, hálaíratbói, melyet e labdacsok iogyajztot a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségük viuzanyeréie folytán hozzánk intéztek, ezen helyen ciakis néhányat említünk meg zzoti niegjej-yxésiél, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer hsssnáitz, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani. y
Bernhard-féle alpesifü-liquer. ^™,^|rew
genzben egy egóaz üveggé! 2 frt 60 kr , félüveggel 1 frt 40 kr. és egy negyod üveggel 70 kr.
Amerikai köszvénykenőcs, Kr^S?™,
mindezt köszvényes és csnzoa bajok, 0 ta. : perinei-agy bántalom, tagszaggatás, iaebl*\'; migraine, ideget fogfájás, főfájás, fulszag-gatás stti. stb ellen. 1 frt 2U kr.
Tannohinia hajkenőcs
mennyi hajntSveiztŐ szer között orvosok által a legjobbnak ismerve. Egy elegánsan kiállított nagy írelencxével 2 frt.
Általános tapasz ílZ\'tJ^tlJJ:X™L
ganxtoknát, njjkukarz, sebes- vagy gynUdt-mell vagy mis ily bn-jokiál, mint kitűnő ^zer lőnkipróbilva. 1 tégely 50 kr. Bérmentvi 75 kraiexár-
T?ÍnlrLiT»-n/^t» hnrut, rekedteég és köhögés ellen. 1 doboz J-Aduul pUl» 8\') kr, bérmentve 80 kr.
Perenc-pálinka, "órtl Tagí <ó 1 üvtL 70 kr
íílíllTvh»ll\'7«(lTYl P»erhsfer j.-tíl. Sok év óta a fagyos ta.-
ií*5j utti/»öaui g0kri éI raiDdea iduU Mbrei mint ]eg.
bistoiabb izer elismerve. 1 kScsfiggel 40 kr. Bérmentre 65 kr. TTtifYiriűíi tr e87 *lt*lá°osan ismert kíttlnő hásisser, hnrut ULUUIIOUV) rekeduég, gSrcsos köblgés stb. ellen. 1 üve-geeske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve I frt 50 kr.
QQ7ATlA/Ítf (P^*\' c"5PPílL) niegTontottt gyomor 33AOUVLiltt ro» emáeztéa és mindennemQ attetti 12 üveg 2 frt. W.-tíl. Kitűnő :r a rossz emésztés i-a illés, gyomorgörcs, Ver.. 1 csomag ára 1 frt.
Hrasche, FI6doik msliett, 1887. ezept. hó 12-éa. Tekintetei or!
liten akarata volt, hogy » 5o labdacsai kezeim közé ke-rü uk, űSelyeknek hatását ezennel megírom: Én gyermekágyban roethültem olyannyira, hogy s«mmi munkát sam voltam tCbbé képes végezni é« bjionyára már a holtak k6zt volnék, hu, as ön csodálatraméltó lab Iácsai engam nem mentettek volna mez. Az Isten áldja meg Öut ezért wraaer. Nagy bizalmam van, hogy ez-n labdacsok engem íe tökéletesen kifognak gyógyítani.* mint mát misoknak isegétsséguk visszanyjréiére seíit*égál azolgáltik.
KniScz Terét\'-
Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én. Mélyen tisztelt ni ! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5t éven át ssenvedett gyomorüü-ruibao és viskóraágban, már életét ia megunta, melyről egyéh-ként U is "mondott, midőn véletlenül egy dobott kapott az ön kittJnS vértisztitó labdacsaiból » azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb liazteléttel, Weiuczeiiel Josafa
Eicbengraberamt, Offtb! meilett, 1859. márcz. 27-éu Tekintetes url
Alulirott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznúi és kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen lab lacank érteke felett é-J &z<>k, a hol caak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Kieu hálairatom tetssé >szerinti hwa»ilá*ára önt ezennel fel-hatai : azóta. Teljes tisztelettel, Haha Ignácz.
GoUchd« T.
rf, Kolbach mell-tl, Szilézia, 1883. okt. 8 áo
Felkérem, miszerint nz Ön rértíaalitó labdaeíKtbóI egy csomagot 6 dobozzal kBIdeni izíveskedjék. Ciaki* as Ön csodálatos labdacsainak köszBnhet*in, hogy egy gyomörhajtöl, mely engem fit éren át gyöt&rt, megszab;dúltam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogybí s midőn legforróbb köszönetemé kifejezem, vagyok tiszteletül, Zwickl Anna.
Kz«n vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer j.-féle, az .arany blradalail alaiábaz" eclazett gyigyazerUrbaji, Bécsben !., Slngerstraese 15 az. a fcé»iit-tuek valódi minűségbea s egy lb tzroi labdacsot tartalmaaó dobó* ára 21 kr. Kgj csomag, melyben ¦; doboz tártai mázta tik, 1 frt OS krb* kerül; bérmentesen utánvétel! küldéssel 1 frt 40 kr. Egy csomagnál fc.vei3bb nem kliáatik el.
As Ssszeg slőbbmi bekdldé<éaél (mi legjobban posUatal-vánjoa eszkSséltetik) htrmentet küldenél együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. 3 csomag S irt Sí kr., i ciomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba ker&l. Kaplratvk TfirSk Jaztaf gy égy széria rab arj, Bidapettea-
W NE. Kagy eltérjedettségük következtében ezen lab-Jacaote a lcgk:Ul6uféIéL>b n^vek ez alakok alait utinozUtuak: ennek kwVílkeztihen kéretik oaafUl Pserhofer J.-féle vértis-titó labdacsukat kSveaeiuí éa csakis azok tekinthetők )rtI6d:akB*k, melyeknek használati utasítása a P<erb.ofrr J. uéTziürásaal fekete színbeli és minden egyei doboz fedele ugyanazon aláírással vfirSi színben van elíátva.
Élete
bijik «:ien kitfinö hátiszer. 1 üvegcsével 22 kt
Általános tisztitó-só ZZZZA
minden következményei, u. m.i föfá-ás gyomorhév, aranyér, dngnlás stb.
Angol csodabalzsam. Por a lábizzadás ellen.
képtödS keflemeüen szagot, épen tarl ízs,\'.\'-„tr van kipróbálva. Egy dobi
öolyva-balzsam, \\Tb,
1 üveg 50 kr., egy kis üveg 12 krzjczár. ,
Ezen por megszüntet a lábizsadást a azáltal képvődS keftemoüen szagot, épen tartja a lábbelit és mint árta\'-matlacspfaer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
kitűnő szer golyva ellen. 1 flveg bérmentes küldéssel 65 kr.
„Stoll"-féle Kolapraeparatumok,
mor- é« bé!betegségeknél, az idegek erősítésére, 1 liter Kola-Elizir vaey bor 3 frt, Mi \'iter 1 frí 60 kr., \'j« liter 85 kr.
Kola-elixir vagy bor. L\'rt 50 kr\'
Mi a PrtVrt különös hatású gyógyszer egyoldala ve fájáé flUa-rüKÜ, rafifájái, rtmma atb. ellen
Basa itt felsorolt készítményeken kívül as osztriklapokbxa hirdetett összes bel* és külföldi gyógyaaeréaKett kalSnlegeaségakTak-táron vanozk és á készletben netán nem levók györaaa és ölesén megtserdstetnek. — Postai megrandeléaek a 1 eggyorsahbas esa-kfizOlietnek, ha a péaaSssaeg előre bekaidetík; nagyobb BSgrea-delésok utánvétellel kSldetnek. Bérmentve eiaícis oly esetben t*r-ténik a küldés, ha as Ssszeg élűre beérkezik, ntaly esetben a
postaköltségek sokkal mérsékeltebbek. 7alódiakoak csak azok tekinthetők, melyek baae&álatf utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és minden egyej doboz íedele ugyanazon aláírassál vörös színben raa ellátva.
PSERHOFER Jc
gyógyszerész ,z u m goldenec Reichszpfel.\' Bécs, I. Singerstrasse 15.
Raktárban Budapesten,: Tőrök J zsef (Király-utca 12.) és Egger A. Pia (Nádor gyógyszertár, Váci-körut
17.) gyógyszerészeknek.
A U divatos és jő
szöveteket
férfiruhak számára
olcsón akar venni forduljon bizalommal
FRIEDSiCH BRUNNER
posztckiviteli üzletéhez ¦agyasa él kloaliybes BECXN-ben,
Groesér Platz, Nr. 4. Mes ueu. feieló árut eiienvei.es nélkül visszafogad. Minták ingyen és bérmentve. NB. Tartózkodom minden lármás ön-dicsérettöi, minthogy l&SO óta fennálló üzletem ismert jó hírneve a leglényesebb ajánlat.
Győződjék
meg
arról, hogy kerckpáraim I S9j. Modell v-üódj angol anyagbül és ai alkítresz-nck a legjobbak és a |||-
•leiébkak. Az 1S97. la-¦illskith kitsit Hiíiik
rai. kiiitilik lirtst él kitijisk, utikerék
legtűk. "cs szép kivitel dtipla abroncsokkal, Pcrry tánczczal, I. rangú pontossági gyártmány KmétclaJók kérésiéinek.
Árjt|izékik iiiyti ii hirajntti.
I. Rundbakin
fin, II. Tabintrisii 35.
I.ej:nagyorib kül*mlcges kerékpár Ozlct Au? ztriáhan.
KAREL TOMEK
kitűnő
Prágai sódar-ja
Kapható Zárai és Eisler cégnél Budapest, VI. Váci-körut 33.
Vidékre bármily mennyiséget lehet} utánvéttel hozatni. — \\ sonka ára! rendkívül jutányos, minősége a legjobb. — Minden sonkába belesütőtt] oroszlán bélyeg van.
Telefon 16—94.
1306 sz./v. 1896. Árverési hirdetmény
Alulirott bir. végrehajtó sz 1881. évi IX t c 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a csurgói kir. járásbíróság által 7558/1890. számú végzéssel a délzalai takarékpénztár végrehajtató javára Lovász Józsd és társai inkei lakosok ellen 66 frt és 60 kr. tőkekövetelés és [járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmává! bíróilag lefoglalt és 396 frtra becsült lovak; kocsi, szarvasmarhák, kukorica stb. álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a helyszinén, vagyis lukén alppresek lakásán leendő eszközlésére 1897. év: március hé 23-ik napjának délután 2 érája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni [szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. c. 10. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is \'eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vétel-|ára készpénzben, illetve az 1881*. \'évi LX. t. c. 1Ö8. § ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Egyúttal az 1881. évi LX. t. c. 111. §-ának rendeletéhez képest felhivatnak mindazok, kik az elárvereztetni rendelt ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak:, hogy elsőbbségi bejelentéseiket az árverés kezdetéig alulirt bir, végrehajtónak jegy példányban írásban adják be, agy addig szóval bejelentsék.
Kelt Csurgón, 1897. év március hó 1-sö napján.
CZIFFRAY KÁLMÁN kir. bír. végrehajtó.
Utinzis ellen védye 16302 az. &.
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott mű- és kötszerész
BUDAPEST, Ylk. Erzséttöt-kSrut 50. sz
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyárt mányu orvosszebészi és betegápolási tárgyakban.
Saját találmánya mssrv. kir. dzabadalmazoít Polgár féle
aérvkötő,
haskötő, göre*ér elleni cnmmIharisnya, oriho-paedla készülékek, műlábak s kezek stb.
Valódi franczia különlegességek F. BERGUERANT FILS párisi gyárából.
Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmeatve.
OOSOOOOOOOQQOOOOOO 30OOOOOO3C O (
ALAPÍTTATOTT 1858. C
o
Ü
o o
G
o
3
o o a a o a a o a O a o
8
Ö
a c o ? o o a
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Réa aveny-Táraasars
(e.eióll JALSER FERESCZ) BUDAPESTEN, Vi. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sű.rg5nyc!m: SZ1VATTYOGYAK BUDAPEST. OYÁET:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle Jorrgözmotorokat (40 széumégtakantás), petróleum- es benzin-motorokat. KeretJü-részeket, körjürészeket és c*erlöröket. Gőzkazánokat, elöme-Lügilü\'cet, tartáuyoktt. Hid-tkat é* egyéb vasszerkezeteket. M.iudcuf:le szivattyúkat gőz-, tzij- és kézi hajtásra, valamint vÜl\'smos üzemre. Artézi kuLJelépilmenyeket •Oasból. Tüzjecskendöket és vizszáUitókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket,, öntöző kocsikai, sárkaparó és seitrögépcket, hóekéket 03 úthengereket. Egészségügyi szereket, mmi gözfertőtlenüö készülékeket és teljes /erlőtlenitű telepeket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéljelüietü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, r*Uuiiut polygon. rostélyokat.
LÉTESÍT: viz műveköt, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
o o ? a o a o a o a a
oooQjooaocQOOOOÜOOOOOOOOOOOO
XIXVi ÉVFOLYAM.
L A I KÖZLÖNY
1897 MÁRCIUS 20á
aria-» * Gzelli
Gyomor
cseppek*
nagrexerfien halnak gyomor bajoknál, néitCÍCiheti-Üeíí él áholaiiosan ismer-tis tlázi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: érvágyta-lanzág, fjTET,o:gyenge*É3. DUzfit lehelet. fíÜujUis, tavinrv. feltofTSgés. hasmenés, cjamorégéi, ieíeslegez, nyíl ka ki választ ás sárgaság, Ufidor és hí.nyás. gyomorgörcs
szakalés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult lejt Írásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, g/oaorivltcraéletnél ételekkel és italokkal, giliszták, mijbajok és himor-raoidáknil. •
Említeti bajoknál a MáriasczelII KTomorrsepprb évek ota kitűnőknek bizonyulták, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TÖr»5St Jonef gyógyszertára Budapest, Király ulcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, meiyeknek burkolatira iöld szalag van ragasztva a készít0 aláírásával (C. Brády) es ezen szavakkal: t Valódiságát bizonyítom1.
a Máriaczeíli gyomorcseppek Talodiaij kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN*: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél BARCSOK: Koha fflindor gyógyaseréssnél.
MOLL SEÍDLITZ POR
védjegyét és el al-
Csak akkor valódlak. ha mindegyik dobos Kot!
aláírását tünteti fal. A A.-féti Seidlltz-porsk tartót sjóeyhatÁs* a lesraikacsAbb BV tsatsaatsjaiak, rvomorff.rcs \'t gyomorliér, rSzxfttt tzékr.aksdos\', m vjb ant*b tshilil aranjér él a ICfkaioobSióbb »él kttsatiaek ellen, e jelel bá sasénak er. Ilnfit óta mindig savvobb elterjedést sssrzett. — Ara e»v Ispsmélgt eredeti de bazaak I trt •. i. ¦ \' *
Hamisítások tir ve n yi I eg fenyíttetnek.
WIOLL-FÉLE FRANCIA!
BORSZESZ ESSO
Csak akkor V&IÓ(fÍ 04 miodegyik tlveg MOLL A. voljeíryét tnnt<tti tél és \' .A. Kall\' felirata ííuozattal van zárra. A Koil-féle fran-ezla borszesz és %é bevezetésen mint fajdal catc sí II api t< asdirzsöleil szer köszvény, csoz és a meghűlés egyéb következményeinél legí*méretesebb népszer. — Efy r>ec-zott eredatl Bveg ára\'90 fcrajczir.____
Moll SalicyJ. szájvize.
(Főalkitrésze * fCzolysavas szikic.) A mindennapi szájlisztitasnál különösen fontos harmely kom gyermekek, miiit felnőttek százaira; mert e szájvíz a fogak további épséget biztosítja s egyszersmind óvszer togíájás ellen. — Egy Mell A. védjegyével ellátott üveg ara: 60 krajezir.
691)
Mell
Mi a Schaplrograf?*) é
A Scha[>irograf uj, fcíillmuihntallan toksioi Jj kén-lék levelek, okmányuk, lajzolc és je^vvcek- ff nek ónálló, költségmentes, fekelenyomásu »xoro»itátóra. Ezt a kés, iléke; aieg a laik. - js St Jionny.u kezelheti, mert fölötte cj-y^zetü s jót- I állok a biztos eredményért. A papirra tintává] Íróit írásról vagy rajzról sajtó vaj;y vegyi sínek alkalmazása nélkül rüvid !5 perci alatt vagy íjn másolatot lehet késeien;, fclgy ilyen nfgyxct .agy folio nagyságra clkalmns Sch a pirogra! ára . teljél (eUzerelesscl együtt !5 írt. Kívánatra haj Jüdú \\agyok a Sctiajnrografot négynapi próbabiS;nj. latra az cn káromra bérmentcsett megk-: czd; vísnaküldés ecetén semminemű kárpótlás\' ..tta igénylek. Már tübb ezer különféle nagysi... Dy készülék van használatban. ,
POHL FRIGYES iizirképvinli. WienI.,
Rudotfsplatz 13.
*, Pjospektust ingyen kttld.
Xtt$|S«XXXtCXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
FóazétkiWdes--cs. és kir. udvari
szállíts által.
?
c

gyógyszerész,
Bécs: 1., Tuchlaubett 9. sz. Vidéki asgreadaléiek aaoostt peatastaavét stritott teljesittetnat
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláiráx/íval védjegyével ellátott készít menyeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adalf es Fia.
o -
3
Q <
g <
o <
c <
n

z *
0 1
5 *
-
o <
o <
Ö 1
Richíer^féíe^Horgony-Pam-Expelier
LtiTiiment Capsioi comp.
Ezen hirnoves háziszer ellen tilli az idő megpróhálásának, inert már több mint 27 év óta mecbizbató, fájdalomcsíllapitö bedörzsö-lésként slkalinaztatík köszvénynél, ctuznal, tsgsza^qatásnái és meg-
h üléseknél és az orvosok által bedörzsőlcsekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-liniment elnevezés alatt, nem titkos szer. hanem igazi Mpszerfi házisztr, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 70 kr. és 1 írt. üvegenkén ti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert lóbb kisebbórtóVtt utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni. az minden egyes üveget „Horgony" vedjejiy és Kichic"\' czégjegyzés nélkül mint nem valódit otsuútm vissza. #
RICHTEE F.AJJ. és tana, n.és Kr. alnn --íffiítt. RDÍÖLSTáUT.
O
o a o o
o a
z.
PS
fi!
s
Hi !S3\'
Hl
f3T
1
I 1 % %
%
1 I
• \' * félti az egészségét és méga^m akar lemondar.i a kévcZJ megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatája. ***•*«-*•*
Mindenki * va\'Emi
megrontotta. Különösen tdeg-s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok e2er esetben a legegészségesebb és a leg-kSnnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.»»»*«#»«¦**•** Mínrlpn asszony és gyermek, a klkn9k gvönge szetvozetére különösen jó\'.ékony hatással van a tápláló Kaihreiner-kávé s s kik kellemes, enyhe Ize miatt, ugy babkávóizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.**************»***#***** Mindenki \' kí 8 náztartJsban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges ________ kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szempontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávéval vegyitve, akár tisztán
A_Kathrginer-f8le Kneipp-maláta-káTé
valóban 0Lé3zségi és _ csa\'átíi kivé, a maty Szemekben a legjobb matstsból koszul; * babksvé kedvelt Lzét a Kstnrelner-téip tryártásl mód adja meg; neki, a mely a leghíresebb szaktekintélyektót elUmerve, minden művelt ^Hámban tért hódított Csak a Kathralner-kávé ecyesUi magában ¦ babkávé kellemesen ingerlő Izét és a maláti-k.yénik egószséges, o-vosllag elismert és megerősített előnyeit. t****»íft**ístt**i**!.;;íí#íieai*»s
Tévedések es megkiro=odás kikarCIése védett bevásárlás alkalmával tessék jól vigyátnl ax ere- yj deti dobozra, a melyon «sz a fekte van J\\^tnTQlTlQT.
ál íljil KDitösr, i itlFEi liia nti i Katsireíner uí. h_!.i:»fí liti Uh
Kérelem:
1© 1
i
JC jobb eredmény nyel használta tván, gfen.ed^n ha: 3C gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan.
(ÍEÜSTElII-fclf HUSÉBET-IiMjcsoÍO
E pilulák basonlj k.\'> szitményeknéí mitKwr tekintetbec feljebb be-csölendók; — mentek
minden /irtalmaJt anyagoktól, az altesti szerek bajainál fe?-3;tjtók, íértis/titók; pgv mint e pilulák a
s z é & % Z Qr f
^ alegtöhb betegségek forrása elieo. Cukrozott külsejük végeit mvg gyer-5 mekek is szívesen veszik. t_
5 _W E{?y lő pUnlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely S dobozt, lehal 120 piluUt tartalmazó, csak 1 írt o f
Ó\' l Ut .ázásoktól külftuósen óvakodjuok Kérjünk határozoltao v<*»; Xeuslein Erxneb«t piln lát. Valódi csak, ha minden dobos törvényileg bt-jegyzett védjegyünkkel piros-f k-te nyorntatasbin ,S;ent Lipóf és .Neuntein FfilSp gyógyszerész" aiaitással vau ellátva A kereskedflmi tórrénysiekileg védett rsomagjaiuk aláírásunkkal van ellátva
MEUSTEIN FÜLÖP
,Szent Lipóthoz- címzett gyógyszertára WIEN, L, Plauken jVftsse 6. — Raktár Nagy-Kanizsán : IÍEL.ÜS LAJOS gyógyszerttírábao.
XKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKKiOt^XJe
Jt
X
X
«
X X X X «
X
« I
«
X X X X
m
X
íí
K X
Kukorica-morzsolök
kéz- és erőhajtásra, egyszertt és kettős szerkezettel, szelelóvel és
\\ szelelő nélkül, Gaboiia rosták, Koiskolj oe.ók (trleurök);
kézi kezelésre való Széna- és szalmasajtók
fekvőén «agjr kocsira szerelve; TakRi-niány-ffilleaztók, SzJiífllíti takarék-róö-ŰNtök tuknrmáiiy sít. KÍÚN tominc bevonattal vagy anélkül, szállitókészülékkel vagy anélkül, üzecükavágők. Képit- és iíurjEOHjftvágok, Darálók,
.Agricola" sor-yetigépek (tolókerek szerkezettel)
mindennemű vetemény számára, válíókerekek nélkül,
ÜK} -. két- és több vasú ekék
jótállás mellett elismert legjolib szerkezettel készülnek
Mayfaríh Pli. és Társa
cs. és kir.
kiz. szab.
, gazdasági gépgyárában
BECS
Árjegyzékek isgyss. - KésvUilik fstvitttsek
Eredeti Ottó\'
Benzin-motor
kisipar részére nélkütözhet-len. Elismrrt legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, miut a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindsnkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI.. Lázár utca I sz.
Költségelőirányzat, prosjjektus, Jelvilégositás dijmentesen,
Xvnmatott Ifi. József Waidits könyvnyomdájában Naer Kanizsáé
NAGY-KANIZSA. 1897. fflárcios 27-én,
13ssEt-tria*
i
El6fi*eié»i ár: Egész Krn . . . 5 frt — kr. Fél é*t%s. . . . 3 fn 60 et. NeKjedivre . . . 1 írt 25 kr, ÍJ7« uáw 10 kr. ¦HlEI\'üTJiSEK \\í> hasiból petiiaorbao 7, másodszor iratodén további torért & kr.
MI LTTKBBEK . toronként !0 krért Tétetnek Kincstári il.eték minden egyes! hirdetésért 30 kr. fisetendó \'
XXXVI. évfolyam.
takarépénztfe fésr?ény-tirsasig*,
A nagykanizsai ,Jpar-Testüle::;, „a rügy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a „Kotori galamboki önkéntes torottó-egylet*, a ,nagy-itauizsai kisdedneveló egyesület" a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*
Alap szellemi részét ületS mía-jdec közieraéay a felelős szerkesztői In erére, az anyagi részt illetS kot [lemén yek pedig a kiadó pere címzetten Sa^>a_uis»á>raj bérmentve intézendők.
Bementeden levelek nem fogad-tatnakeL
Kési rátok vissza nem küldetnek
a ,nagy-kanizsai ksreaxtény jótékony
nőegylet* b kanizsai ízt. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedolmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT\' EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nagy.Kanizsa, 1897 mire. 3^
Enyhe télre szép tavasz követke zett. A fák rügyeznek, a bimbók fakadnak és a szorgos föTdmiveló o ¦ -„anyós főidbe veti gabonáját.
Jó esztendő jele.
Reménységtől duzzad mindenki
kebele.
Ez a reménység tölti el figyelmes szemlélő lelkét is, aki vizsga szemeivel nemcsak a természet ébredését veszi észre, l&inem gondol azon ébredésre is, melyet városi Ügyeink vezetése körül tapasztalhat.
Valóban tavaszodik.
Észre vehetjük ezt különösen azon buzgóságon, melyet városunk tanácsa az építkezések körül kifejt. Két nagyobb építkezéshez fognak hozzá nem sokára. Egyiknek, a polgári leányiskoláinak, pályázata már eldőlt; a másiké, a köz. vágón iáé, a mai napon dől el. Két égetn szükség kielégítése e két építkezés.
Szerettük volna ha a főgimnázium építésével is ennyirevagyuuk :azt meg megbecsül hetet lennek tartottuk volna, ha egy nagy kaszárnya építéséhez is hozzá foghattank volns. Fájdalom azonban, a gimnázium építésénél sok oly akadály támadt, hogy legalább is el kell halasztannok, —de semmi esetre sem sokáig, — a kivitelt.
A kaszárnyától pedig aligha végleg el nem estünk. Itt Körmend megelőzött bennünket. — Abban a körömszakadtig való versengésben pedig, melyet legtöbb városunk egy dohánygyár érdekében kifejtett, mi, — igen helyesen, — nem vettünk részt. Ha sz állam legalább polgári-iskolánk régóta vajúdó államosításával nem segíthet rajtunk, — pedig így csökkenthetnénk amngy is óriási
iskolaadónkat, — akkor minek futnunk egy — dohánygyárért?
Hanem hát mi igy is haladunk.
Megvalósul végre az a ré^i óhajtásunk is, hogy lesz sétaterünk. Emlékezhetünk, hogy a millenáris közgyűlés kimondotta egy sétatér alkotását. Hát ez a sétatér kezd valósulni. A vasút mentén a temető mellett elhúzódó városi földek be vannak immár Ültetve szeszélyes, de nem ízléstelen görbe vonalakban vad gesztenye"akkal, melyek alatt ugy 10 év múlva igazan kellemesen esik majd sétálnunk. Hála ezért a városi tanácsnak, de köszönet a Szépítő egyesületnek, mely a millenáris közgyűlés határozatát megvalósítja.
Ezzel kapcsolatban fölhozunk egy olyan dolgot, melyet százszor meg százszor megbeszéltünk sót megsürgettük már: utcáink elnevezését. Az az, hogy elnevezve szépen vau utcáink legnagyobb része, — csak senki sem ismeri a nevüket. Van nekünk Vörösmarty, Petőfi. Kölcsey, Kazincy, Kisfaludy, Batthiány seb. utcánk 8zéchenyi, Eötvös, Deák-terünk, — de még tősgyökeres beaszziiött- kanizsai aam ismeri őket. Valamikor régen nagyon idomtalan pléhtáblákon kurták őket, de ezeket szépen lemosta az eső, s ma már olvashatatlanok. Ugyan nem veszi észre a városi tanács, hogy milyen jól fest az a vörösbetüs fehér tábla, az az egyetlen egy, melyre ez van irva Kazincy utca? Hát nem kellene már egyszer ezt megtenni a többi utcákkal is. A Kazincy-utca csaknem kivétel ?
Azután fölmerült az az eszme is, hogy Kossuthról nevezzünk el valamely tért, vagy utcát. Bizony fílendÓ volna ez is, s kár, —
hogy a mai közgyűlés nem intézkedett ez ii ányban !
A miiyen szép volua ez, annyira hasznos voioa hazaink uj számozása. Sok zavarra a\\2 okot az a nagy tőrt szám. mely Ivei nwst házaink jelezve vannak. Nem volna-e helyesebb minden olvash atóan megnevezett utcában uj számítást kezdeni, ugy mint minden nagyobb városban ez praktikusnak bizonyult?
Hiszen annyi nemes törekvés van tanácsunkban, nem vihetné-e hát keresztül mindezt, minthogy megvalósít egyéb nagyobb dolgokat? Mi jól tudjuk, hogy mind ez, amitfelhoztunk, nem első rendű fontosságú, épp azért nem beszéltünk még, egyről, amiről már régen hallottunk valamit, a kulturális múzeumról, melynek alapítására ugyancsak a miltennáris közgyűlés határozatával kötelezte magát városunk, de mikor e kicsinyes dolgok is megérdemlik a figyelmet
Aztán meg igy ilyenkor, mikor tavaszodik, újult erővel, újult kedvvel szoktunk dolgaink után látni és sok kai szivosbben hajtunk végre olyanokat is, mikre alig gondoltunk máskor, vagy amiknek elvégzését eddig — elhanyagoltuk.
Hiszen tavaszodik. Uj életre pezsdül minden. Az élet pedig mozgásban, tevékenységben nyilvánul.
A felső templom.
— A kath. nagygyűlés. —
A nagy mennyiséiben kíbocsájtott meghívókra, igen szép számmal gyülekeztek Össze vasárnap délután a katholi-kusök a városháza nagytermében betöltve azt teljesen még a karzatot is elfoglalva. Ez a szép érdeklődés biztos jele immá-a mozgalom sikerének. Sőt még a gyűjtés megkezdése előtt akadtak már jő lelkek, kik meghozták áldozatukat.
Maga a nagygyűlés, melyen Mikosa Géza, dr„ P ach inger Alajos és Varga
Lajos elnököltek, legfőképp csak arra szorítkozott, hogy a bizottság eddigi működését tudomásul vegye és előterjesztéseit határozatokká emelje. E határozatok ezek:
a) kimondta a nagygyűlés, — hogy a nagykanizsai róm. katb. felső templom átalakítása céljából megindult
¦ mozgalmat teljesen magáévá teszi és az : e célra szükséges pénzt társadalmi utón szerzi be;
b) megkeresi a nagykanizsai ker. jót. : NŐegyesfiletet, hogy a buzgalomhoz lel-
: kes odaadástfai csatlakozva, arra vállalkozó tagja áital gyűjtést eszközölni szíveskedjék;
c) a hercegprímást, a vallás és közoktatásügyi minisztert, a megyés püs-
; pököt és Batthyány Strattmann Ödön herceget küldöttségileg ; a pénzintézeteket, a püspököket, káptalanokat, a kerület országgyűlési képviselőjét, a hazai
\' Összes ker. jót. Nőegyesületeket, a Veszprém egyházmegyei lelkészeket, a megyei törvényhatóságot, Nagy-Kanizsa város képviselőtestülétét, stb. levéüleg keresi meg és kéri föl a mozgalom támogatására ;
d) Nagy-Kanizsa templomaiban ás tekintélyesebb nyilvános helyein gyűjtő-perselyeket állit föl;.
e) az összes intézkedések megtételével a bizottságot bízta meg, mely köteles az egy éven belül összehívandó nagygyűlésnek eljárásáról beszámolni.
E határozatok elfogadása után Deák Péter fölhívta a nagygyűlés figyelmét arra, hogy a gyűjtés megindítása előtt, mivel országosnak terveztetik, Bzükséges a belüeyminisztertöl engedelmet kérni, rjgyan ő indítványozza, hogy a kereskedelmi minisztériumtól kéressék a bizottság levelei részére bélyegmentesség. ; A nagygyűlés hozzájárult ez indítványok-! hoz, valamint ahhoz is, hogy a mozgalomról a városi tanács küldöttségileg értesitessék, kikérve erkölcsi és anyagi ! támogatását.
i Hospzabb vitát idézett elő a gyűjtő -; ivek kibocsájtásának módozata*
Ezután dr. Szüts Miklós fejtette ; ki, hogy e mozgalom keresztülvitelére I az ügy élén álló buzgó férfiakra, áldo-i zaua sesz közönségre és a legnagyobb
nyilvánosságra van szükség. Ezen ügy élén valóban buzgó férfiak állanak, hiszi hogy a közönség sem riad viasza áldozatoktól, s kéri a helyi sajtó jelen volt képviselőit, hogy lapjaikban e mozgalom számára állandó rovatot nyissanak. — Természetes, hogy akik magunk is rajta vagyunk, hogy ez Üdvös mozgalom minél szebb eredménynyel, minél előbb érje el célját, szívesen teszünk eleget e kívánságnak.
Végül a nagygyűlés Tuboly Viktor indítványára jegyzőkönyvi köszönetet szavazott ugy az elnökségnek, mint az egész bizottságnak.
Ezután dr. Pachinger Alajos néhány lelkesítő és bazditó szó: intézett a jelenvoltakhoz, s Mikoís Géza bezárta a nagygyűlést a nemes ügyért v*ló lelkesedéstől alhatott, vallásos lélekből fakadt szép beszéddel. •
Bizottsági ülés. A felső templom újjáépítése végett megindított mozgalom vezető bizottsága f. hó 24-én Ülést tartott, melyen a belügyminisztériumhoz és a kereskedelmi minisztériumhoz intézendő folyamodásokat intézte el: Azután elhatározta, hogy a város területéé megindítandó gyűjtés engedélyezéseért az \'alispánhoz folyamodik, — hogy a belügyminiszter engedélye előtt gyűjthessen már ide haza. — Igen fontos az a határozata, hogy azon jószívű adakozók, kik nagyobb ősszeggel szeretnének a templom újjáépítés séhez j á r ul n i, de ez egyszerre nehezükre esnék, három év alatt fizethessék le adományaikat Vé^ll a bizottságot még ez uj tagokkal egészítették ki: Danta Kálmán, Halvax Frigyes, Kel-ler Ignác, Miítényi Sándor. Ring Pál, ifj. Samu József és Tóth József kovács. A gyűjtői vek vasárnaptól kezdve bo-csájtatnak szét.
* .
A felső templom újjáépítése iránt megindított mozgalomnak már is, a gyöjtéa hivatalos megindítása előtt, van eredménye. Igy a Bilisíts örökösök 10000 téglát ajáltak fel, F r i e d m a n n Károly jó nevű bútor-gyárosunk pedig egy o 1-tár famunkájáaak díjtalan elvégzésére ajálnkozott. Nem győzzük eléggé főként ez utóbbit iparosaink figyelmébe ajánlani.
Pénzadomány:
A Tivolt kávéház személyzete 19 írt
T A
A révész kunyhója.
— Kivonat 1846. évi naplómból. — — A fZslai Közlöny" eredeti taxcaj*. — (Folyt, és vége.)
A Mara túlsó partján az ellenség közül sokan álltak: arany galléros tisztek is voltak láthatók köztük a nagyon valószínű hogy a gaz hottizaiak valami -képen már értesítették őket kiküdeíésero-röl, mert azok már várták is át a kompot, s midőn azt tapasztalták és látták., hogy a komppal a rajta lévők a káplár lövése folytán visszatértek az innenső parthoz, először lőfegyverekből, aztán pedig ágyúból is kezdtek hozzánk átlődözni.
A révész, ugy a kompban vele volt hottizai emberek e. kompról kiszállván, szintén könyörgésre fogták a dolgot; én elibök állva|kérdeztem tőlük, valljon mind Hottízán laknak-e? mire azt válaszolták, hogy nemcsak ott laknak, hanem ott is születtek. Én következő szidalmazásban részesítem őket: — Ssem-telen pimaszok! ti Magyarország területén születtetek, s laktok és mégis közös hazánk ellen áskálódtok, szégyeljé-tek magatokat! A ki ezen szent hazának áldott levegőjét szívja, földjének terményét élvezi, ocsmány és undok bűnt követ eí, ha ahhoz hűtelen Jes<z! Ti ezec bűnbe estetek, s ha életeteket nem sajnálnám, bekisértetnélek titeket Percei Mór tábornok elé szigorú megieayités
végett, hogy sorsotokon s többi okuljon!"
Erre azok mindnyájan térdre hullták, előttem s köpenyem sarkát kapkodták, hogy megcsókolják, — én ezt észrevévén két lépéssel hátrább álltam a kezemmel távozást intve, megvetőleg ezt mondtam nekik: .Takarodjatok előlem szemtelenek, bűneitekért pedig, melyeket hazátok ellen elkövettetek, verjen meg titeket a magyarok hatalmas Istene!"
-Ezalatt a hat fejszés ember is megérkezett, a kiket nyomban v;„kompra állítottam s megparancsoltam nekik, hogy a komp fenekét vágják keresztül, hogy a komp hajói elsülyedjenek.
De mi ez?.....a mint a fejszéknek
a komp fagyos .deszka fenekérő! felhangzott csattogatása a túlsó partra, az ellenséghez áthallatszott, azok ismét lőfegyverekből kezdtek átlődözni, azonban miután ott a Mura nagyon széles volt, fegyvergolyóik mind a Murába hullottak s ennek folytán fegyverből: lövésektől tartanunk vagy félnünk éppen nem lehetett ______
Nagyon nehéz dolog volt léket vágni a komp fagyos, vastag deszka fenekén; háromszor r négyszer is belevágni kellett a fejszét, a míg az, habár csak sikeren is beleszorult a deszkába, s ennek folytán őzen dolog hosszabb időt vett igénybe; — a honvédeket is kénytelen voltam a fa jszések m el lé ávl itn ni a kompba, mert attól féltem, hogy azok a borzasztó erős hideg miatt felmondják a szolgálatot.
Borzasztó fcideg is volt ám akkor 1.. .
Ilyen nagyobb folyó mellett, mint a Mura, a levegő rendesen mindig hidegebb szo-kot lenni, mint oly vidéken, a hol folyó nincs, de itt nemcsak nagy folyó, hanem nagyobb kiterjedésű rónaság is volt, melyet az északi szél sokkal nagyobb erőt fejthetett kí, mint például környezett vidéken
Es ezen borzasztó hideg dacára én ott áltam a Mara partján mozdulatlanul, s néztem miként erőlködtek a fejszések léket vágni a komp fenekén . ... néztem, néztem s elgondolkodtam, tudja Isten miről !..... azon gyönyörű barna kis leány és intő szava is eszembe jutott, s önkénytelenül is a révész kunyhója felé tekintettem.....aztán emlékezetemben mind elvonniuk előttem azon kedves és szomorú események, melyek velem életemben történtek s oly jól esett a mait időből, illetve gyermekkoromból, régen meghalt szeretett édes anyám korából evy-egy kedves, szelid képet visszaidézni I... ¦
Az éjszaki szél ezután még erősebben kezdett dühöngeni, s a Mura partján itt ott állt egy-egy terjedelmesebb bokor mellett a hóból egész bástyákat rakott; — valóságos orkán zugolt végiga rótra-ságon, a Mura partján, s ez annyira lehűtötte a levegőt, hogy a borzasztó fagyasztó hideget én tovább el nem tűrhetvén, megfordultam, s kénytelen voltam betérni a révész kunyhójába.
Ez gerendákból -volt imígy amúgy összetákolva, teteje pedig deszkával befödve; új tehát annik belső fda mellé áilotlam, szemközt az ajtóval, melyet
nyitva hagytam, hogy figyelemmel kísérhessem az ellenségnek a Mura túlsó partján lett minden mozdulatát és készülődéseit.
A mint szemeim az ellenség által megszállva tartott túlsó parton kalandoztak, egyBzer csak villámlás-szerü percnyi fényességet láttam ott s utánna füstöt felszállni a légbe, de durranást ekkor még nem hallottam, mindazonáltal ezen jelekből kétségtelenül azt következtettem, hogy ágyúból lőttek, erre -én gyorsan a kunyhó ajtajához léptem s e percben hatott füleimhez a túlsó parton elsütött ágyú morsja, mivelhogy folyóvízen, kivált ilyen széles folyón át nehezebben terjed a hang.
A mint tehát a kunyhó ajtajában álltam, egyszerre borzasztó erős zúgást hallattam a levegőben s mielőtt felnéztem, vagy valamit észrevettem volna, egy harminchat fontos ágyúgolyó rettenetes erővel zuhant a révész kunyhójának tetejére, s egy perc alatt ezer és ezer darabra zúzta azt.
Azon percben, midőn az ágyúgolyó a kunyhó tetejére zuhant én ijedten ugrottam ki az ajtón, azonban a bajt még sem kerülhettem ki mert az] ágyúgolyó eey köz ép vastagságú gerendát is ketté törvén, annak rövidebb vége a levegőbe épült, s az lehúlltáoan éppen azon percben, a midőn már az ajtón kívül voltam, törött, szilánkos végével a fejemre esett oly erővel, hogy fejemről tiszti sapkámat is messzire elhajította a hóba; — én ezen borzasztó ütéstől elszédültem s \' mintegy öt vagy hat lépésnyi távolságra
tántorogtam s ott eszméletemet vesztve hanyatt-homlok estem a -hóba.....
A hocvédek és fejszések a fentieket
hallották s látták.....látták, hogy a
szilánkos gerenda-darab fejemre esett; látták, hogy én eszméletlenül dőltem a hóba, azonban, miután már esteledni, sötétedni kezdett, s mert a komp mindkét hajóján vágott léken át erősen tódult be a víz, nem akartak a kompból addig kiszállni, a míg annak teljes elmerülhe-tését elő nem készttették.
A mint tehát a komp aülyédni s a viz alá merülni kezdett, a honvédek és fejszések kiugráltak belőle s nemsokára az egész jármű haszonvehetlenül a Mura fenekén volt, s ez által elég volt téve. Percei tábornok parancsának.
A Murán tul lévő ellenség táborából még néhány ágyúgolyó^ repült felénk, azonban azok részint a Murába huiltak, részint pedig fejünk fölött elsivitva távolabb estek a hóba.
A mint a honvédkáplár a partra szállt, azonnal hozzám szaladott, s látván, hogy fejemből erősen folyt a vér, felemelt a
hóból.....ekkor kezdtem eszmélni, s
a becsületes káplár a dermesztő szélvihar eiő, bevezetett a tető nélküli s düledező révész-kunyhóba s ott sebemet bekötőzé: s ennek megtörténte után a bzányhor vezetett, hogy mielőbb visszatérhessünk Alsó-Lendvára.
A mint a honvédkáplár a szány felé, vezetett, azon hely mellett kellett elhaladnom, a hni azelőtt eszméletlenül a hóbő dőltem.....Összerezzentem ott,
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁRCIUS 27 én.
Az izr. hitközség közgyűlése.
Aj izr. hitközség t é. március 21-én délután 3 órakór tartotta évi rendes közgyűlését gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos elnöklete alatt A hívek nagy számban jelentek, mert egy nagy fontosságú ügyet tárgyaltak, a régi templom nagyobbitását és restaurálásáL Ez az épület, melyet 1821-ben Battyényi Fülöp herceg, mint a zsidók védnöke avatott fel már nem fogadhatja be az ájtatos hivők nagy szamát, kik különösen ünnepnapokon sereglenek össze az Isten házában. De a hitközségi tagok egy nagy része nem tartotta kívánatosnak, hogy a régi köpenyre biborfoltokat varrjanak és inkább egy egészeD uj templom építéséért szálltak síkra. Ezeknek főszószólója dr. Scbwarz Adolf ügyvéd volt, aki alaposan fejtette ki a foltozás hátrányait. Hasonló értelemben nyilatkozott dr. Rothschild Jakab ügyvéd is, mig az elöljáróság előterjesztését Blau Lajos én Rtpoch Gyula és Vidor Samu védelmezték. Szavazás alá az elnök az ügyet nem bocsátotta, mert az elöljáróság csak akkor ragaszkodott volna a régi tempiom nagyobbitása tervéhez, ha erre nézve a közgyűlés egyhangúlag jutott volna megállapodásra. Az évi jelentést az ülés elején Barta Lajos titkár olvasta fel. A terjedelmes és kimerítő referátum minden oldalról kellően világítja meg a bitközségi élet mozgalmait az 1896-ik évben. Okszerű gazdálkodással és célirányos takarékoskodásssi sikerült a háztartás egyensúlyát helyreállítani. A millenQinm ünnepét május 10 éo ülte megabitközség. Az elöljáróság pedig e napon batá-rozatilag kimondotta, hogy az országos közalaphoz ?000 koronával járni. A millenniumi kiállításon kiállított éltékes és mübecscsel biró templomi serlegekért a hitközség elismerő oklevelet nyert. A hitközség által fentartort tanintézetekben h méltó módon ünnepelték meg a baza ezeréves fennállását.
Á hitközség, a mely a tanügyért kü-lömhen igen sokat áldoz, tanítóinak és tanárainak fizetését még nem rendezte egységes módon és mindeddig a korpótlékok és lakási 11 etékek megállapítva nincsenek, de a közel jövőben ezzel az ügygyei is fog foglalkozni.
Schreyer Lajos dr. a hitközségi iskolaszék elnöke i896. július 9-én elhunyt. Benne az elöljáróság buzgó munkást éa tudományos férfiút vesztett el.
A tanintézetek látogatottsága a követkélő: az elemi fiúiskolába 182, a leányiskolába 131, a polgári iskolába 127, a keresk. iskolába 121 tanuló iratkozott be.
A hitközség hagyományos jótékonyságát-a lefolyt évben is gyakorolta: 9864 fríot fordított szegények gyámolitésára ; ezenkívül 350 tanulónak 8436 írt tandijat engedett el.
A népmozgalmi adalokból kitűnik hogy házasság köttetett 22, gyermek született 85, halálozás történt 79. A bitközségnek ősszeseo 578 adófizető tagja volt.
A vagyonmérleg 307093 frt 10 kr. vagyont és 220138 frt terhet mutat ki. Az 1897. évre a kiadások 49849 írtban.
midőo a fejemből kifolyt sok piros vért a fehér havon síét fecskend ve-Játtam.
„A bizonyítékot is hazavigyük 1* — monda a káplár, s aztán megparancsolta bajtársainak, hogy az ellenség által átlőtt ágyúgolyót a tető romjai közt keressék meg.
A honvédek azonnal megkezdték a keresést; kiszórták a düledező koDyhÓ-bói teteje egyes részeit s végre reá akadtak az ágyúgolyóra b azt feltették a szányba i magánk is felülvén, már egészen sötét lett, midőn azon veszedelmes helyről elindultunk.
Esti 7 óra lehetett midőn édes atyám házához hazaértem ; a honvédkáplár odáig kisért, a közhonvédek pedig már előbb a városban leszálltak; — otthon a káplár lesegített a szárnyról s bevezetett édes atyámhoz s ennek azt beszélte el, hogy velem mi történt.
Édes atyám azonnal ágyat bontatott s lefektetett, s egyik cselédjét elküldé házi orvosáért, a fáradhatlan s becsületes Moser Samuért.
.Káplár iii l hol van az ágyúgolyó ?* — kérdem nyögéssel vegyült hangon. ,A szányon van 1* — válaszolta. , Hozza be, nagyon szeretném azt emlékül megőrizni" — mondám a káplárnak.
.Nagyon sajnálom főhadnagy ur, hogy azt nem tehetem\' — válaszolá a káplár — .főhadnagy ur jelen állapotában képtelen arra, hogy ma, vagy holnap Percei tábornok urnái szóbeli jelentést tehessen mai eljárásáról; — én azooban most mindjárt hazamegyek a jelentést megtenni s egyúttal megmutatom a« ágyagolyót is, a melylyel az ellensée minket megtisztelt*
a bevételek 49849 írtban vannak előirányozva.
A jelentés még nsgy vonásokban rajzolja a község jövő képét és apellál a hivek áldozatkészségére és hitbuzgóságára. | A jelentéit általános tetszéssel fogadták. Az eloők éltetésével a közgyűlés szét oszlott,
F. hó 22-én ejtették meg az elöljáróság választását, miután három évre terjedő megbízása az idén lejárt
Beadatott 196 szavazat Elnök: Gelsei Gntmaun Vilmos. Slőljárósági tagok: 1. Bachrach Gyula, 2. Bettlheim Samu, 8. Blau Lajos, 4. Blau Simon dr., 6. Eben-spanger Leó, 6. Ebenspanger Lipót, 7. FischI Pál, 8- GrÜnhut Fülöp. 9. Grünhut Henrik, 10. Halphen Már, 11. Hirschel Ede, 12. Klein Illés, 13. Ledofszky Ármin, 14. LŐwinger Ignác. 15. Lőwy Adolf, 16. Maschanzker Mór, 17. Milhofer Ödön, 18. Rapoch Gyula, 19. Rothschild Albert, 20. Rothschild Jakab dr., 21. Rothschild Samu dr., 22. Sommer Sándor, 23. Stern J. Mór, 24. Szűkíts Náodor dr„ 25. Vidor Samu, 26. Weiser József, 27. Weíss Tivadar, 28. Szommer Náthán (uj,) 29. Dr. Schwarz Adolf (oj,) 30. Rosenberg Rikárd (uj.) Számvizsgáló bizottsági tagok: 1. BlankenbergVilmos, 2. Fiscber Nándor, 3. Lőwy Arnold, 4 Goldschmidt Dávid, 5. Scberz Rikárd (új.) Scberz Rikárd azonban, mint számvizsgáló bizottsági tag lemondását je lentette be és helyette az első póttag Strém Tivadar hivatott be.
Tavaszodik Kanizsán.
(Sétatér — Befátitás. — Öntözési Körkntak.
Jösz te, jösz te, varsák régi jó barátaid) Vond föl a kék ég alatt a fák zöld sátrait.
Pet66.
Ennyi bevezetésnek éppen elég, mert ne gondolják kérem, hogy itt most a tavasz megéneklóse szépen rímekbe szedett versekben következik; megtette ezt már ezer meg ezer fűzfa és nem fűzfa poéta, tehát evvel ne pazaroljunk se tintát, se papirt, se időt.
Arról van szó, mtkép fogadjuk mi városi emberek a minden élö lényre nézve kedves tavasz virulását
Habár nem \'volt valami zord telüok, szánkázásbői semmi, korcsolázásbÓI meg alig jutott valami mégis szívesen üdvözölte mindenki a Józsefnapi gyönyörű tavaszi időt s habár a kalendárium! hivatalos tavasz március ül-éa kezdődik, de a fold népe mindig a József napot tekinti annak, az idén meg is látszott, hogy igazuk van, mert e napon nemcsak a természet mutatta meg, hogy minden igyekszik megszabadulni a tél békóitől, — de sz emberek és nagy tevékenységet fejtettek ki az ifja tavasz -beköszönésének méltó fogadására. — A városi faiskolának nagy szerep jutott Serényen folyik a város utcáinak befásitasa, — egyik-másik utcában a vén korhadt akácfákat kidobálták és helyükbe nemesebb faja fiatal fákat ülteltek, néhány utcában, jt hol fa még soha bem volt, újonnan fiitett fákat látunk egyszerre oda varázsolva s ezek
.Ha nem lehet, hát nem lehet" — nyögtem neki, aztán az hozzám lépett, kezemet megrázta s eltávozott, magával vivén az ágyagolyót is.
Moser orvos csakhamar megérkezett, fejemről a még a Mara partján alkalmazott véres kötőt leoldozta, a fejemen volt mély, véres sebet jéghideg vízzel kimosta, sebemet újra bekötözte s ágyam mellé ült, üteremet gyakran megtapiutá s mellettem maradt mindaddig, mig elaludtam.
Alvás közben a seblát kitört rajtam, s e lázas állapotban rémes álmok üldöztek engem.....előttem állt a bezúzott
tetejű paszta révész\' kunyhó..... a
fehér hóval összevegyült piros vérem, végre lázas álmomban, megjelent a gyönyörű barna kis leány alakja is.....
balavány volt az arca, szemeiben kőny-nyek csillogtak, láttam, midőn jobbját feddőlog emelé fel s" láttam, midőn gyönyörű kis piros szája megnyílt s hallottam e kedves szavait: Ön szavát adta nekem, hogy kerülni íogja a révész kunyhóját, miután azonban ezeo szavát megszegte, a mi önnel történt, az az Isten büntetése volt:\'
Régen törtéi)tek ezekI Ma holnap fél század malik azóta, g az akkori ifjúból most már 70 éves agg vagyok, és mégis híven emlékezem mindenre, — s ha később azoa vidékre, a murai komphoz vitt utam, a mi gyakran megtörtént, mindenkor édesen visszaemlékeztem ezen intő szavakra: Kerülje Ön a rérész kunyhóját.1
E. DERVARÍGS KÁLMÁN.
mind Bzépon megkarőzva, körülásva várják az üditő tavaszi esőt, hogy kizöldüljenek és hirdessék a tavasz virulását "".
A már annyira meghányt vetett sétatér létesítése is roegkezdőjj dött; erős vállú napszámosok hordják® a faiskolából kiásott szép egészséges fákat a sétatér területére, hol ezeket a város „legnagyobb* embere Fábik kertész legott leásatja rendeltetési helyükre. A szépitő egyesület egyes lelkes tagjai pedig ott sürögnek, forognak, felügyelnek, közreműködnek és siettetik e megkezdett munkát; — apró arasznyi cövekecskék jelölik már az utakat, melyeken néhány év múlva édesdeden suttogó párok fognak andalogni a csalit zizegő, suttogó lombjai közt Hóból — most látom, hogy lelkesült-ségeuibeu nagyon is messze mentem, ¦— hol van még az az idő 1 — maradjunk csak a kezdetóéi. — Tehát ültetik a fákat, szép álleeket létesitoek, jelölik a cserjések és bokor csoportozatok helyét. Szóval a sétatérről rég szálló ige, kezd testté válni. Ez már magában véve is Örvendetes esemény és méltó üdvözlése a tavasz be köszönésének. \' Á város utcáin levő fák meguyesésébe kissé későn kaptak bele, mert ezek már erősen rügyeznek, — ezt már február végén meg kellett volna tenni, mert srép és enyhe idő volt elég. — A BzentgyÖrgyvári téren levő milleniumi facsoport, mely ugyancsak el volt hanyagolva, a napokban szintén rend behozatott; — de a hasnnló nagy pompa és sok szép szónoklat mellett K i s-K anizsán az iskola előtti téren elültetett millenniumi fáknak ma már nyoma sincs, — kár volt azt a kis teret erős. korláttal körül nem venni és a fákat is erős vadkárokkal el nem látni. Még valamit a tavasz fogadásához, — van egy általános óhaj, a mit lépten nyomon hallani lehet közönségünktől, szeretnők ha most már az utcák öntözését is megkezdenék, mert^mait szombaton dühöngött erős szél, ugyancsak próbára tette a járókelők látó -azerveit, de még a tüdőt is.
Az Öntözésiéi kapcsolatosan fel kell említenünk a vízhiányt is ; a mit éveken át mindkét helyi\'"" lap hasábjain meg-hácytak-vetettek, de eV csak mifadt a régiben, majd csak akkor ocsúdik fel városunk hatósága és a vezető körök, ha megint valami erős.szél alkalmával t talál kiütni és a tűzoltóság kénytelen lesz a lángtenger tovaterjedését viz hiányában tétlenül nézni. A 6 közkút fentartására elöirány zott 300 frt elégtelen arra, hogy egy várost, mint Nagy-Kanizsát, melynek se álló, se folyó vize nincs, kellő vízmennyiséggel ellássa. LUP.
Városi közgyűlés
Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselő testülete folyó évi március hó 26-án délután 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal:
1.) A közvágóhíd épitési munkálatainak biztosítása tárgyában megtartott nyilvános árlejtés folytán elért eredmény bejelentése.
2.) Föld és lakbérleti szerződések bemutatása.
3.) Az utrendőri törvényekre vonatkozó városi szabályrendelet elkészítése tárgyában a jogügyi bizottság javaslata.
4) A Cserfei begyközség kérelme, a hegy hátánál elvcoaló városi erdőből egy 6 méteres nyiladék kihasitása tárgyában.
5.) Dőmöfki László v. főldbérlőnek, bérlet megszüotetése esetleg bér leengedés iránti kérvénye.
6.) Blau Mór 3000 frtos alapítványa tárgyában a hiteles végrendelet bemutatása.
7.) Hock János volt róm. kath. kántor áldásából történt elbocsátatásának a oagy méltóságú m. kir. belügyminisztérium 106494/96 sz. a. határozata alapjáni előterjesztése.
A közgyűlés tárgyai közül legnagyobb érdeklődést Hock ügye keltette s min;-: denkí me gnyngUtására szolgálhat a közgyűlés egyhan gu határozata, melylyel a tanács előterjesztését helybenhagyta. Hock tehát most már közgyütésileg fö\'-függesztetett A közgyűlés többi tárgyú voltak: A közvágóhíd építését Sa i lér Lajos építész nyerte el, ki IsWof engedett. — A föld és lakbérleti szerződések tudomásul vétettek. A Cserfei begyközség kérelmének hely adatott Dömőlki László kérelmével el utasíttatott Blau Mór alapítványi végrendelete tudomásul vétetett. Végre pótlólag előterjesztetett az iskolaszék _ kérvénye a Guttmana-féle felsőkereskedelmi iskolára vonatkozó 2000 koronás .alapítvány kiadatása tárgyában, melyet a jogügyi bizottsághoz utasítottak.
A .Zürzav^ir" egyik fővárosi bírálója a minapokban a darab bukása után a Vígszínház folyosóján mosolygó képpel a következő megjegyzést tette: „Aki tud ilyen rossz darabot irni, az tud bizonynyal jót is I ¦ Bokor Józsefnél valóban lehetett ezt a paradok« itéle:etmegkockáztatni. Vájjon elmondhatnók-e mi is, hogy színészeink fognak-e majd va laha jót játszani? Közönségünknél fogytán már a türelem, és ez szembeötlőn észrevehető sz utóbbi előadások alatt A.bérlök is panaszkodnak bizonyos dolgok miatt, azonkívül még néhány .GyüjtŐ-iwel* boszantják vérig nap-nap után a közönséget
Vasárnap .A tékozló* került színre. Hétfőn Herceg Ferenc színmüvére a .Dolovai nábob leánya*-ra került a sor. — Az igazgató igen helyesen tenné, ha a szerepek kiosztásánál több figyelemmel járna el az egyes tagok tehet Bégére és szerepkörére vonatkozólag. Megtörténhetik ugyan, hogy egyes \'kiváló tehetségek, ellentétes tereken is képesek meglepő eredményeket felmutatni, de ez csak kivétel és hogy Dom-bait napról-napra a legel len tmonddbb szerepekben látjuk, és sem neki, sem a társulatnak nem válik előnyére. — Dombaiué (Jób Vilma) a keresettség Örökös hajhászásával tönkre teszi játékának hatását Szereti a mesterkélt cicomákat és a.-, átmeneteknél, az érzelem hullámzatok gyors változásánál bizonyos sértő, vontatott — áa-kkal akar hatást elérni. Jób Vilma minden körülmény között uralkodni tud magén. Egyik fő jellemvonása a büszkeség, egészen rokonléiek Ohnet .Claire\'-jével. Maga mondja, mídön Merliu báró értésére adja, hogy már nincs semmijük: .De ezért dolovai JÓb Vilma maradtam!1 Dombainé egy cikornyás szentimentális leányt csinált belőle, egy olyan alakot, — melyért Tarján Gida bizonynyal, nem nevez, sport nyelven szólva: Marosi Adél (Szentirmaine) felette kivált az összes szereplők közül, nem kevésbé Hetényi (Bilitzky) ki sok kedves vonással tarkította a naiv kadétot Erdélyi Gizella (Donia hánztné) néhány elegáns öltözéket mutatott be. Deésinek (Szentirmai kapitány) csak a ruhája volt katonás, de Ö maga Iegkevénbbé volt az.
Kedden „Tricoche és Cacolet*-et .adták.
Szerdán Tombor Aiadár jutalom-játékául ^Párisi élet" került színre, melyen a közönség kitűnően mulatott. A derék karmesternek a zanekar egy szép babérkoszorúval kedveskedett Az est sikerén Pajor Emiíia (Gabriell) és hármas szerepében Érckövi osztozkodtak. Fieyelemre méltók voltak Bubi Erzsi, (Gondremark báróné) Szalkay, (Gondremark) Hetéuy\', (Gardefeaux) és Szepesi Gusztáv (Urbaírj.)
Csütörtökön egy uj dráma íróval Feld Mátyással ismerkedtünk meg. Eddig csak a névjegyet láttam, meg őt magát A névjegyen ez áll: .író és a városligeti színkör rendezöjp.* ö maga körülbelül bárom méter hossza és egy óra alatt könnyen megjár két mérföldet Hogy miiyen a darabja ? Van abban kérem: mosóieány, tót napszámos leány, cipész egy) segéddel, meg egy inassal, detektív, ;aggazüz, költő, mü-koplaió, alvó fakír, női bicikli raba, Barisson nővérek, tparÓlug, vitriol, pincér és egy pár uj | cipő, koporsó, pá línka és üres pezsgős palackok. A cime .Blizwoisz Kóbi,* jde bátran adhatta volna neki ezt a címet: .A bokszoló kenguru, vagy a kéaen járó znllukaffer-^ . . . dor.
— Hirdetmény, j Zürichi főkonzulátusának jelentéé saerint az üzleti követeléseknek SvájcbantvalÓ behajtása körül\' ujabban felmerüu számos felszólalásokból ítélve, kivitfeli köreink a Svájcban 1892. január hó\\ l-seja Óta fennálló végrehajtási és csődtörvény alkalmazása tekinteteben nincsenek kellően tájékozva és ez okból követeléseik behajtása körül gyakran helytelenül Váraak el. A kereslted, m. kir. miniszter ur ennek következtében f. é. február hó S-áo 6047JIV. sz. a. kelt és slnlirt\' kamarához intézett magas leiratában közli azon eljárási módozatot a mely azi üzleti követeléseknek svájci cégek eblenében való érvényesítésénél k&veten^lö. Erről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük hogy a- miniszter urL hivatkozott leirata hivatalos helyiségü iikben a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron, 1897. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkanHíara.
— Hirdetmény. A romániai kir. bei-ügy miniszteriom az ásványvizek berke-lét uj rendelettel szabályozta, melynek értelmében a borszéki, budai és előpa-taki ásványvizeken kivül minden más magyar ásványvíz beviteléhez a nevezett minisztérium előzetes engedélye szükséges, a bevitelre kerülő külföldi ásváoy-vizek pedig különbség nélkül, származási bizonyitványnya! látandók el. Miről a? érdekelt körök oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az emiitett rendelet hivatalos helyiségünkben, a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron, 1897. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az ásványolaj szál litására használt vasúti tartánykocsik göngy súlyának hivatalos megállapítása tárgyában a m. kir. pénzügyminiszter nr az osztrák cs. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértőleg f. é. január hó 2-án 89.119 sz. a. körrendeletet bocsátót ki. Miről az érdekelt köröket oly raegjef,\'j-zéssel értesítjük, hogy e körrendelet " hivatalos helyiségünkben a hivatalos órák -alatt bármikor megtekinthető. Sopron, 1897. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
1 i r ei,
— Személyi hlr. Dr. gróf r\'ankovich László megyénk főispánja szerdán este városunkban időzött.
— Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi" miniszter Vidor Salamon oki. középiskolai és f., keresk. iskolákra képesített tanárt a pécsi főreáhskolához rendes tanárrá oevezte ki. Vídora helybeli felső kereskedelmi iskolánál, mint a menyiséütao és kereskedelmi számtan tanára 1891 óta működik és szaktárgyait nagy tudással és helyes módszerrel adta elő. Távozása érezhető és nehezen pótolható hézagotíog okozni a felső keresk. isnola tantestületében, de kartársai őrömmel fogadták kinevezését, mely a derék taoár előtt megnyitja a felső tanügyi pályát. .
— Az izr. nőegylet közgyűlése. A nagykanizsai izr. jótékony nőegylet március hó 28-án délután 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését a hitközség tanácstermében. A közgyűlés tárgysoro?-ata: 1. Elnöki meguyitó. 2. Titkári évi jelen -tés. 3. A pénztár forgalmi és vagyonkimutatás előterjesztése éa a számvizsgálóbizottság jelentése. 4. Az alapszabályok szerint 8 sorrendben kilépő választmányi tag. névleg: Bettlheim Simoné, Dobrín Benőné, FUchl Pálhé, gelsei Gntmanr. Vilmosné, Kartschmaroff Leone Klem Illésné, LŐwinger Lajosné és Ollop Samumé, — továbbá Blau Lajosié és Kas-ter Miksáné kisorsolt választmányi tagok helyett mások, vagy ezek újbóli megválasztása 3 évre. 5. Három tsgu számvizsgáló bizottság megválasztása 6. Ne-táoi iuditványok. Az egyesületnek jelenleg 60 alapító íagja van. Az 1896 évi pénz tárforgalom 3398 frt volt. Ebből betegek és Bzükö ködök, valamint árvák és szegény iskolás gyermekek 2027 frt 42 krt kaplak segély fejébeo. 821. frt 70 kr. a pénzintézetekbeu elhelyezett betétekhez csatoltatott Az egylet vagyona II 959 frt 93 kr.
— Halálozás. Üzv. Tolnay Károlyné szül. szentgyörgyí Horváth Mária fájda-ioraíelt szívvel jelenti ugy az alulírottak nevében is szeretett férjének duna-szent-györgyi Tolnay Károlynak az lS47-iki oiszággyülésen Zalamegye volt követének, a Deák-miniszterium alatt kir. táblai bírónak és öt országgyűlésen keresztül a keszthelyi kerület volt képviselőjének f. é. március hó 24-éu esti fél 11 órakor életének 84-ik évében végelgyengülésben történt elhunytát. A boldogultnak hült teteme f. é. március 26-án d. a. 4 órakor fog a róm. katb. egyház szertartásai szerint a helybeli róm. katb. sírkertben örök*1 nyugalomra helyeztetni. — Az engesztelő szent mise-áldozat f. é. március 27-én d. e. 10 órakor foi: a zala-szent-mihályi róm. kath. egyházban a Min-denhatónakbemutattatni. Zala-Szent-Mihály 1§97. évimárcius2í-én. Áldás és békepora ira! Skubücs Istvánné szül. Tolnay Írét!, Tolnay Tivadar gyermekei. Skubücs István veje. Tolnay Tivadarné fazül. Szabó, .Gizella menye. Sknblies Károly, dr. Bévfi-y Zoltánué szül. 8kublics Irón, /&vastiyí Pálné szül. Skublics Gizella, ifi.«knb^ István, Skubücs János, Tolnay líörnel Tolnay Stefánia, Tolnay Béla unokái.
— A nagykanizsai ált. munkásképz > egyesületnek f. é. márciuá hó 2l-ére összehívott közgyűlése a tagok meg nem felelő számaránya miatt megtartható nem volt; ennélfogva az nj közgyűlés az alapszabályok 19. §-a érteimében .í. évi április hó 4-én d. u. 2 őrskor asjáu helyiségében a tagok számarányának tek; ¦¦]tétbe vétele nélkül tartatik meg. A tagsági könyvecskék ugyanaznap osztat uak ki. \\
XXXVI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁRCIUS 27-én.
— Zsolnai Vilmos zenekaráról ama
rosszakaratú hirt ko .portálták, hogy taromunkból U»ozdí .készül. Erre vonatkozólag ó s magr jelentkezel: szerkesztősé -güukben és fe&árt bennünket ennek cáfolására aminek mi annál is szivesebbea helyt adunk, mert ö mi közönségünkről csak dicsérőleg emlékezett meg és ugy tudjuk, bopva lefolyt báli évadban azőkitűnően Kzervezéu zenekara működött minden mulatságon a közönség legnagyobb megelégedésére. A legközelebbi hangversenyein egész uj repertoárt fog bemutatni, köztük néhány elismert operából és egy két nagyon csinos uj keringőt.
— Bohémia, t^y sincs köztük azok-ból, kik ott szerepelnek Murger „Yie dd Bohémé\' r.imü remek munkájában. Nem azok a szeretetreméltó, kedélyes tickók, kik nem mehetnek végig Pária riarmely utcáján, bogy minden huszadik lépésnél hitelezővel ne találkoznának. Nem hasonlítanak külsőleg azokhoz a sápadt vértelen arcú bizarr bajzatu ifjakhoz, kik déli tizenkét óarakor a .Grand Cafe\' kis kerek márvány asztala mellett aavanyu képpel szürcsölgették a feketét — éh jryotDorra és kacagva szapulják a filisz-tereket, spiszburgereket. De miniatűr :.(¦:. meg van valamennyiben minden jellemvonás és az a nagy kapocs, mely egybeíüzí azokat ott a bulevardokon, ép ugy megvan itt nálnnk is : a szeretet, a barátság, tiszta, ragyogó kapcsa. Nem is azokból a busz éves ifjakból került Össze a mi asztalunk kiknek nincs más tökéjük csak a bátorság, mely a fiatalok erénye és a remény, mely a szegények milliója; de tán Tia keresnők, megtaláioók mindegyik múltjában ezt a pontot is. A mi kicsi tollforgató gárdánk szombaton este ült először Össze, hofty megteremtse ezzel az ujáágiiók vidám asztalát. Ez lesz a mi városunk respublikája, hol korlátlanul szabad hzellem uralkodik, bol a modern tár w-.iom nevetséges konvenció napa raknak nyűgöt az ember nyakába. E?y barátságos kézszorítással kifejezzük mindazt, mí lelkünkben él, hisz megértjük mi egymást, a néma tekintet csodálatos hieroglinából kiolvassuk a mit vétlenül titkolni szeretnének, hisz testvérek vagyunk mi. Mt\' még alig egy hetes ez az asztaltársaság, csecsemő korát éli zajtalanul, de nagy lesz, mert ezt a kölcsönös szeretet szülte március idusán.
— Menekülés a zárda levegő alól-Mult vasárnap este a bécsi vonattal egy nő érkezett városunkba, itt egy magánháznál valami ismerősénél megszállt és éjjel öngyilkossági szándékból mellbe szúrta magát. Az előhívott orvos utasítására a rendőrség beszállította öt a kórházba, — körülményesen kihallgatta, a nő elmondta, bogy neve Kovács Anna, 30 éves Baranya megye Sáad községi született! Sopronban az irgalmas nővéreknél apáca növendék volt, nem tudván azonban megbarátkozni evvel a sivár élettel, kilépett éa hazafelé utazta ban itt egy kis búskomorság érte el s azért akart megválni az élettől. 200 Irt készpénz volt nála, melyről elmondta, hogy az jogos tu\'ajdona. Rendőrségünk táviratozott a soproni kapitánysághoz, a honnét a nő vallomását megerősítették. — Sebe nem életveszélyes. Ez aem lasz többé apáca !
— Hirtelen halál. Horvát Miklós helybeli földmives gáspárhegvi szőllőjé-beti feleségével együtt f. hó 22 én ka-páJgatott; egyszerre szédülésről panaszkodott, mire felesége bevezette a présházba és elszaladt, hogy valahol- kocsit teremt, melyen férjét hazaszállítja. Talált is kocsit, de mire odajárt vele a pince-épület elé, a férj már halott volt. A fó-szolgabiróság megindította a vizsgálatot s miután természetes halált állapítottak meg, hazahozták a hullát Nagy-Kanizsára ell-metni.
— A 20 kroa bor, mely Lasnakban Ütötte fel tanyáját, már kezdi érezni hatását. — Mult vasárnap Kesztenbaum helybeli fuvaros azzal jött a rendőrségre, hogy irocsisa MandI István veszélyes sebbel jött haza Lasnakból, a rendőrorvos megvizsgálta és beszáüittatta a közkórházba. A kocsis azt állitja, bogy egy leány feletti vita közben egy honvéd sl-tiszt szúrta hátbaoldalfegy vérével. A vizsgálatot megindították.
— A legújabb hlr. Alborák Ernőd, a Kakas Mártoa nagyhirü riportere arról értesiti az érdeklődő közönséfcet, hogy a Kakas Martot* összes előfizetőinek óriási meglepetést készít húsvét vasárnapra a Rejtelmes 8ziget-ről. A Kakas Márton előfizetési ára negyedévre 1 frt. Mutatványszám ingyen.
— Hirdetmény. Folyó évi március hó 21-én délután a város belterületén {Kazinci ntca).egy gyémánt kővel ékített fülbevaló elveszett Felhivatik a becsületes megtaláló, hogy azt a rendőrkapitányt hivataloá! adja át, hol a tulajdonos által 10 frt 4jutaomban részesíttetik.
Nagy-Kanizsán, 1897. március bő 22 én. Deák rendőrfőkapitány.
— A magyar ipar diadala. Mint budapesti levelezőnk értesít szék- és fővárosunk ismét egy iparággal gazdagabb lett. Nevezetesen Villányi és társa Budapesten Nádor-utca :5. szám alatt — gyárteleppel Újpesten — oly nagyszabású magyar biscuit és csokoládé gyárat létesítettek, mely Európa bármely basou-íermészetü gyárával nemcsak a gyárt-núuyok kiválóságára, hanem az üzem nagy szabására nézve is feltétlenül kiállja a versenyt Valóban bámulatos, hogy a szóban levő gyárnak rövid fennállása alatt nemcsák a különben kényes és válogatós fővárosi előkelő közönséget és a legfelsőbb köröket sikerült gyártmányai javára meguyerr-i, hanem sikerült neki az i*. hogy a külföldi rokontermészetű gyárakat ide haza napról-napra, jobban-jobbao lehetetlenné teszi Ugyanazért ís, mert levelezőnk arról értesit, hogy Vil-.Jányj és társa ezeu óriási üzemet teljéiben magyar szellemben vezetik, amennyi-bon SOj—lOUO-re menő muukásai kőzött idegen ajkút mégsem tűrnek, hazafiúi kötelességet vélünk teljesíteni, midőn az Első Magyar Biscuít és Csokoládé gyárra — melyoek kitűnő gyártmányai ma már az ország minden részében kaphatók — közönségünk figyelmét ne.Tacsak felhívjuk, de kérjük is, hogy amíg ide haza is megtaláljuk a kiválót, a jelest, ne szórjuk pénzűnket a küldföld lábaihoz.
— Az Elsó Leanjkihitasitási Egriét m. sz. március 14-én tartotta Schwarz Ármin elnöklete alatt XXXIV. rendea közgyűlését Az évi jelentésből kivesszük, hogy 1896 évben 3321 tag 6062 juta-lékréazazel íratott be és nászjutalékok fejében 161,092*69 fizettetett ki. Az 1896. évben elért 315,558-32 Üzleti felesleg által a díjtartalék 1.356,492 26\' krra. a oászjuUlék felemelési tartalék 100 315 37 krra, a külön tartalékalap 40,966-13 krra emelkedett A méreg 1,522,763 34 kr. vagyont mutat ki, mely fedezetét nyeri két négyemeletes intézeti bérházban, takarékbetétekben és elsőrendű értékpapírokban. — A jelentés tudomásul vétetett és a fel ügyelő-bizottság indítványához képest a felmeatvé&y egyhangúlag megadatott. Az igazgatóság javaslata, hogy a mult év május havában létesített és ez idő szerint 556141 írtból álló nyűg dijalaphoz 1000 frt utaltassék, elfogtd-tatott. Gerő Károly intézeti tag indítványára Schwarz Ármin elnöknek. Kohn Arnold vezérigazgatónak és az egész igazgatási testületnek jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott. Felügyelő bizottsági tagokká ismét megválás itattak. Dr. Alexander Bernát, dr.Simonyi Zsigmond, Basch Lajos, Héger József, Leipniker Gynla és Weil Dávid. I. A választmányba újólag választattak a kisorsolt tagok: Bauer Sándor, Blazek I. Antal, dr. Braun Fülöp, Fischel MÓr, Frank Albert, Goitein Ignác, Hol\'ánder Ede, Kendi Antal, Rei-ner József, Sarkod. Bertalan, Seemann Károly. Seifensieder József, fJchillinger Miksa, Strasser Ármin és Wertheimer Albert. Uj tagok: Fon Dezső, Kölbel Igoác és Salzer Ignác.
— Röntgen-fele saharákkal lehet Ciak a Scharf-féle gyémántntánzatokat a va\'ődi gyémántoktéfmegkülőmböztetni. A millenniumi ünnepélyeket: sok ősrégi c aládi ékszer volt Scharf-féle utánzatban képviselve, mert a legművészibb aranyfoglalásu ékszer is tökéletesen pótolható Scharf-féle utánzatban. Scharf világhírű gyémántotánzataínak raktára, Budapesteo, Andrássy-oton 37. szám a. van. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
— Hasal Iparunk. Elvitázbatatlan, hogy hazánkban az ipar fejlődése ma már a legmagasabb niveano áll. ott van többek között Grossman S. fővárosunk eme elsőrendű cégének a Bécsi-utca 5. szám alatt levő nagy és előkelő* férfiszabó termei és kész férfi ruha raktára, utóbbi már mint látványosság is méltó a megtekintésre. Tekintve, hogy ezen hosszú évtizedek Óta fenállÓ, előkelő cég, — mely a fővárosi mágnásvilág egyedüli szállítója — ngy megbízhatósága, mint munkájának kiválóságával és lelkiismeretességig jutányos áraival, hazai iparunknak nemcsaa hasznára, de becsületére is vált Örömmel ajánljuk őt a nagyközönség szíves figyelmébe.
— Ejjr bevált ajsaa Vagy nyolc hónappal ezelőtt, bizonyosan emlékezik rh. a magyar közönség, tizennyolc budapesti ajsá?iro megalapította a Budapesti Kapló-t Írók és poéták, akik k&ztu\'!omá* szériát mindig problémaion törik a lejüket- közös uj problémát állítottak magoknak: miképp kell megteremteni aa .ön-kezelési - njságirót, miképp keli felszabadítani a sajtót a töke járma alól, miképp lehet független lapot teremteni, megteremteni az njzág-irók lapját? A din kemény volt és nehéz a munka; elveszt a körülmények kényszere, mtsrezit egy na.y ettme vitte rá a tiaennyol-c-k cioportjat, b\'ipy szakítva a zsurnalisztikái mnakaiciuL.tá*oak hagyományával, magokra ralit j«k eV tizen\'iyolcan ix újságírás .n küvDl míg az Bjíágalaptiáaoaa éz az újságkiadás Dik gondjait Ja, Azonban épp az .önkezalési" ajság-iró, a ki fuggetieirOl minden kiadótól és mentesen minden méltatlan járomtót igaz, kedve
szeri üt bet* élhet, a maga felelősségére éa a, közöoséf tetszésére agy kezelvén ösmagiv hogy bizalmat keltzea éz kedveltséfet Nos, ezi
a probléma, mint a Budapesti Keplo-oak or-\'^tésekcek éz mégté»esztéseiD^VVéKet veazflnk, szágzzerte elterjedt komoly torzsája, tekintélyes,\'fc felmérőit számi érdekes. Ötletes, gazdag, eleien sxámaíból lat-l jak, fényes sikerrel oldódott meg. A tizennyolcan pompásan kezelik önmagokat éa világos bizony-ságit adják annak, hogy keres emberből titő-ooen lehet megszervezni egy respnblicát. Eztj
Figyelmeztetésül.
Hogy az otóbbi időben megkísérek félrere-
panaax folytán inditatra (vagyunk ezennel éa cjból a gyógyolast keresők .ootos érdekében syílviooaaágra hozni, hogy I jaz eredetileg és kezdettől fogva
Niederseitsrs {Selters
a szervezeti kiulaóaéget aztán a Bodape«tiUT .Uu ismert hírneves Juváayríz gyógy fcapló-uak minden száma is csodálatos frisses-- \' seggel demonstrálja. A Bodapeati Napló pom-\'_„ páz organizmusa el nem -fárad, szelleme ki nem\'tjpjkos tQdögjuladisoá), tQdéő s gégehnret ese-i merül, logikája meg nem gyöngül. Üzeme i* teibeu évszáaadok óta a világilegtekiatélyeaebbj
rvoaai által rendeltetik, egyedül valódi töltésben csak
„Königi Selters"
jelnevezés alatt kapható.
A t közönség saját érdekében kéretik, hogy jazelároaitöhelyeken csak a Königi Niederíefters felírása dmkével ellaiott.palackokit fogadja eU A porosz kir. ásványvíz források
SIEMENS és CIE.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr- VILLANYI H. Kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
nagyszerű a Budapesti Napló-csk, meglát mindent, aztán hogy tudja elbeazélni, amit látott! Ai egeaz szervezetnek architektúrája azt bízo-nyitja, hogy kedvvel rakosgatja itt minden ember az ojsag porcikáit Öasze. Az újságírók lapja embereinek persze n;m is nagyon kínos munka ez. Oly sok es sokoldalú talentom kerüit ebbe a lelkes taraazágban öasze, hogy egy legelőkelőbb stiiü újságnak napról-napra való megismétlése csak természetes folyamat, ha ilyen elmés es kiurobáit pennák fáradnak ebben. A Budape.ti Napló mioden egyes száma egy-egy zzomali>zlikai siker. Az olvasónak valóságos öröm. A Budapesti Napló, a melynek politikája független, szabadéit ü. és rendithetetlen; a Budapesti Napló, a Helynek tárcarésze, hírrovata es kritikája a magyar sajtóban kívánatos s in-vonal merteké lehetne; « ttjaág, melynek fö szerkesztője Vészí.Józaef, felelős szerkeaztój. Braun Sándor, melynek poií.ikáját a uerkeaz-! tők mellen beksics (iosztáv, Balogh Pál, a szabadelvű magyar újságírásnak « fényes tollú nagy tanulsága és erős logikája triásza veteti, a melynek tárcarovatát pedig Ábrányi Eai) (Robin.) Gergely látván, L/ka Karoly, Markos! Józset, Papp Dániel Monachas, Petár Gyula, Thury Zoltán, Tömörkény latrán, Feszi Uéza.
^-^."Í^SSbA -.",csúzos "faUlmatnal, sebeknél & da tát, hírrovatát, mnvétzetí rovatát, különféléit, gaoatoknál. Egy üreg ára utasítással,
katonai cikkeit, rip .rtjait stb. a legkiptóbál-L-.j,.. Qn l_ a.x>V»iiJA», tabb, legtanoltabb es lepilésesebb magyar ^űtX 90 kr" Szétküldés naponta zsurnaliszták szerkesztik és írják, igen termé*.Utánvétellel Mell. A gVÓgVSZSrész CS. azetes, hogy rövid pár hónap alatt elterjedt éa\'é ^ návuri RzAIIitó által R4ftS T népszerűvé vált. Az önkezelési rendszer beváltieS K" UQ7an SZiilttO &Itai űeOS 1. a zzurnalisztikában és a Bndapeati Napló, a Suchlauben 9. A vidéki gyógyszer-mely saját specialitása szerint minden nap ba-j^ th harirarnttan Moll A félp Bábokon át bizalmasan is be«zélget a kózönsé-!taraKOan oaikrazottan A- ieie
gévei. a .Szerkesztői üzeneteken\' néikaiöz-készítmény kérendő az ó gyári jel-
hetet\'en társasága lett az olvasóinak. Már csak rénvével ét aláírásával egy uj probléma marad az öokezelésnek o: TeDJeTei es ,»\'»»™-megoldott problémája ntán: mit adtak ezek aj tizennyolcan a közönségüknek? A ki gonrmand a szsllemi élvezetekben, az megtodhatja azt a titkot, ha előfizet a Budapesti Naplóra. Kz az ujaág epen annak való, t ki már unja a szürkét, a sablont, a banálist
— Egy népszer. A Moll-féle francia horszes és só által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint blcsó szer nyujtatik köszvényes és
Hirdetéseké
Heaneherg-selyesi csakis akkor valódi, ha kózretlen gyáramból rendelik — a fekete, fehér és szii.es 35 krtól lé frt 60 krig méterenként — sims, csikós, koczkázott mintázott, damasztot t. a. t. (mínt egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban) sat. a megrendelt áro,postibér és vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat postafordultával küld-. Heaatberg 6 (cs. es k. udvari szaltitó aeiyessfyára Zürichben Svájcba cximzett levelekre 10 kroa, és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó, magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintézetnek. ,
VALÓ-
di franczia külöslegességeki (gummi és lialliólyag, ugy-sziutén összes női óvszerek) F. Berguerand fila Teghinie-vesebb párisi gyárostól legelőnyösebben beszerezhetők Polgár Sándornál
BUDAPEST, Erzaébet-kerot ŐO.
Részletes képes árjegyzék ingyen.
Vese, húgyhólyag, hugydara és kösz vény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek humtos bácíaímainál, orvosi tekintélyek álul a Líthion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatású!
.ifi]lenes izE! Ikm esésiikeiöl
Kapható ásrányvizkereskedésekben éa gyógyszertárakban ^ Salva tor-förras igazgatósága Eperjesen
Hog-y nlndan U-vt de» «IfccrfiJv* 1 -! Fjen
tllae b«Je(-yz-tt va <t oj « B7 «t iwan Ai o m.
Az egyedül valódi angol
Csodabalzsam
ereje és liatása
THIERRY íi. gyógyszerősz. Prejrada Rohitsch - Einerbnmr aiBlleti
Eîitrtiii/îai\'j .¦<¦: lett aturliizilfa
éi n;tstt;r.-..r A iBgT-éElbfc lax-Jobboaik bizc oyolt tts vw.láíí, mindatsallatt a lagoloaóbb agyatomaa oépazarfl biti ryógyazer. in aj do am Be Lb da B kfilaé «a baO*Ô bstagaéf «Uac »ülug biiaind! *¦¦>
Eicr. balaaam HLj belsOIef, i 1. rt-7 tdílg al ntm rr: I Mil ait->r. :..:f;.r.t:i*l, fajkif. a bor..1 >.t. rullapllja a klhâajiat- fit v.ltlja a rája kJ.kif t. ra USIt r,jdal»kat la STÓn\'t. 2. Ki.alóan haaxual toruk^nü-i.hni.ji, rgke^ltaig-nul ás miî.doo iíyai.l/,;eg»écukL.cr. atb. Z. Tetjraeo cltAvo-lit minden liât. 4. lte-li[>uan cj "\'\'C.v.i\' : a a Ky""\'Or-. a raij-ea b«lb*toES6«iíIí»t, kulJmiion gy^morRUrciOlcet, kfiliknt *• iiagcauiaokat. 5. Megsr.iiiLtst tniaden fajdalnjat «a ry&-Ityitja ai aranyeret 6. A kujmyii aiikoié.at «ttiacgiti es a Tért TO.la.miDt a xr*it t:titit;a, eltávolítja a le]>kort. a buakomoraigot. «loiesiti az éivágyzt é* eméaitÉat. 7. Ki-tünoon bánnál ioEfújiMoknA], cd\'.-ia iognknkl, meBiiÖii-tati a aaAjbüat. m union Icg- «s s»Ajbeics»fz. ki.él, eltávolítja a felb.".fócíiL 8. Jo tr.cj a gilfsrta R,damlféreg> as Bj-avalja-turEíiiol vagy «s». - •. Kilun&m
külaüléy, min: caoda-Lj-i>g_v»iBr tnindon *Llj«knél. mat;-tzüntatt a laji\'ijiiaf. ztigjit. aiigxntAat. kJssv^nyt, lülbajt atb., a mclyekrQ] kieni-ntö bnsiualati uti>iit*«ok adnak keU3 fílrilagoaiiaat. 10. Ktj-iltalíin . agy bels^lcc mlnt külaöleg keUé^tviun er(<lmunynycl lia si r> il bat u sy^gyaaer, mely igen biitoí. olcsó bt eziizen ártatlan, a így tcy caa-liílnal aem «uiiia\'l hin:iy..i::i:i. kuCJnuMn ai innnenia, koleráéi mit ra;«<l"i btt. E-ctekncl. núnt el»ö aeLéd-aaer. Valódi ét bamUii.itlau a bnlraum caak .ikkor. ha az üvsjf rsy eruat-kopakk::! »n Itiarv». a mt-ljbíb C*K«m : Tbiairy AMolí rv— sí firaaiyalhox Prarradábaa vaa SelcaieaiTa, ba minden palack tűid eimkeTel, a fentihez hajoal6 rédjeirvgjel von ellátva. Mindenkor üzy«ljÖnk ezen vidfijegyro \'. Baiunmom haroiaitl-i ét utánaoi a t4-döiegytürriny alapján WJrvíori-soo i* arigornan üldSitat-nek, afi-szlntir, a liamiiitajok amaitói n. A ei;h kormány öT&iíl. eiOS. ss. a. kelt vegyáaiati ea amkértöi biao-nyitvany alapjin igaicolva Tan. bojrr k6aiitményem aam* Blioemíi tiltott, mzy nz cgiiKiígrre kAroa l.at.^n anyagot nam tartalmú. Oljaa bcljr.M. hol baliaiMamb^t raitxr aaat rolaa.to»»úk mi\'gre.idi-l\'att ou>onuat boixAm Intézni: A ¦eriâltô-Tjor,lirii(k X. Thl-r.j l\'rtaraitIbaa ItotHark-Saaer-brnaa ntllett. Aí t;*/.lr;i.k -rr-itKjar biroditon; bá-rmaly poa-taallomaaára kül.lvr. lí kit vn-y 6 duptaüvea-. ira * korona. BoiEnia Tsgy IipreoíOvin:iba 13 kia rtgy 6 dappla-ára 5 korunn. Uugrcii\'U\'tösck cank a [>Cn« elólege* gtbeküld/s . va?y ntá-.vAtiel es/.!.ít«c„.k. Tal.rrj idolf - " — jraJataa, CvUiUck-Saaerkizas mt\',: "
Saufeeiigel-Afwlhae
A valódi anzjol
Csodakenőcs
«H-ej« és kzttaVstaw
Etn kerCracsai l|r7 u étm rrórrltka-tallaaaak tartott cioataaa Wljtiea ¦\'nrr-irjittatott. Xi un.! caodaka-¦íra, mt\\j a le«aal;oiahb rí Idilt aa-Jokaál a iujt^í eBberlaéza*) a legjobb artaMrarajai haaiailt aaer. A tet/ck fyógyjtáaa. ejryairaten * tái-
(,„....-. * - fSalkatreaiét a piroa rűtaa ^eea PREGRADA t«atfrola--ban lateaácaadaairrí gjögy. . . t *r*. oaiieköltetílbeare.ílkliill ayúgi-
katiaak alatt kiU.Ik.ek ell..,rt »aa aajaeekkat, k.Jii-az angol c»odaken6ei baaxnalbat*:
A gyermekajD-aanö mallba|inil, tejgyüIemUao*!, mell-kemányedÉinúl, orbinc, mindennemű lárelmek, láb- vagy eaonta«beaiil4aok. aabek, ganvrduég. dagadt Ubak. aöt «aontazs ellen ; ütei-, axnráa-. lő-, vagaa- «1 a-szódáai aa-bak ellen. HaaznalbaM minden idegen reu.k a. m Orac-laatAlka, homok, aiilknk í* tüakék cltávohtkaara. Min. dannemü daganat, kinüvea. pokolvar. ujjákapaGdéa, aCt rakbeU-gieit elien. aaemSlta. körömdaganat, hólyaz aa fal. dQrzaölt lábak gyógyitaaara. liadeaiaai égeal icbck, fagyott tastréizek. bateerkr.*! hoaaraa lakvái támadt •ebek. nyakdaganat, virtorlíídái. fúlmgá* is a gyermekek nél alöfordaló kiiebaaedeaek ellen atb.
la aagol eiodakaaSc* sataflr*glbb, aaaál kltSaSkb kitiaikaa.
lge» aiánlatoi eiea •greaal álló aierVSl elSTigráutk*-pea minden ciaUJr.il kétiletben tartani.
Ket doboznál keveaebb nem küldetik: a uétkiildáa kizárólag az öiaací elü:<>ge» bekűideae Tagy pedig ntáaTe-tallel aakSsSltatik, 2 tégely, ciomagoláa. aiállitólevál áa bermectaa megkűldáaael 3 koraaa é> 40 (Illír. Számos bLzonyEtvailiy Ali r-ndefkecéstre
Fi cro\', máztatok mindenkit a hatáztaJan hajniattTányok aufrateUtSl, a korám tiigoroan arra ügyelni, hogy min-den tágeljea a fent: vadjegy áa cégnek Eraegjal rT»ri-•aártárrak** Frerradibaa bala.\'.gotve kell lennie ét minden tágelynek egy baaználaü ntaaiiáaba kell bacaomagolva lenni ás fantlátható vfeljegygyal ellátva.
As egyedüli ét valódi angol caodakenOcaSm hamiaitói ás utánzói, a Tidiegy-törvény értelmébau, aiigoman döatctnek, épngy ezen hamiaitvánvok tenaaztöi.
Egjedill beaarrieal farráa : Őrangyai-gyógytár Xfalerr j A,
Pregradában Ilohitach-Sanerbmnn mallatt. Xaktár a legtöbb gj-ógyszartárban. PóraktAr BudiMt-tan: Tftrók Józaef g> ogytitrlárasaA, KlrAly-atoa áa András sy-nt.
Olyan halyrül. hol raktár nicca, t*isák a megrandaleat köíTetlenill Jli Craarjal fTo«7i*ertirkoi- THIr\'RBT 1D0LV Frerradábaa, Kokltitb Santrbrtaa nrllelt clatetal. — " oaztrák-magyar védjrgy lajatrom-ia.-tma : taii.
•j E rovat alatt közlottekért nemTáltal felelőséget a Szerk.l
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
B ALT MÁNK L.
csisz. és kir.. szabadalom tulajdonos BÉCS, VI. NIU<r,ttM 6.
cssk a legjobb haszoálja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményeket gjirt — Hozassa meg az aj gazdagon illusztrált árjegyzéket ingyen és bérmentye.
X X X
s
X X
X
<
V
\\ s
i -
X
ti
Mindenki festhet minden színben és árnyalatban ruhát és fehérneműt
¦f stiac perc alatt.\'M
Korszakalkotó találmány 500°U magtakaritással,
Soap
anpl festő-szappan.
lagnjabb találc-ány faat mindan aiinbei ban; Tiaenot perc ¦ ogy kavéa forró viz angol foatO-acappi bloat, függönyt,
báai faatearo, éa án.yala*
latt mindeok;
Flyern
-n*-k«
MIMDEfi SZINT
harianyát, gallért, i tekét, aialagot. eaj báraooyt, atroc-tolla pokat atb. megfelel saintartó éa nem t ruhát ojiá és anoder Mér*graentea éa a rontja. így darab -SO kT.) éa excel . megfeathaiA. líiitd. baamálaci atazitáa v
f.kat*
tv iii\'i bloaav dFntl.!-»< leüékalv*
Ssabada I ta az ott az • gésx vilAgocs.
TTio Uaypole ikfaa; laiisd, LdsIdl
YcKér&flTnSaaéga : Budapest, Balvany-utca 5. sz. FOaktar 1
Mértey Testvéreknél,
Budapest, Vaet-kSrlrt ED. szám.
Nagy Kanizsán Neu és Klemnél.
84
XXXVL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897 MÁRCIUS 27-ín.
-ana * czelli
cseppek
::ir-. szerűen hatnak PÉlkD lözhetetfen és áJic!
IsaMrtfca
___és népszer.
a gyomorbetegség tfiJkStti: étvágytt-Uutság, gyomorgyengeiég, bíliBs lehelet, tetfnjtsíj, zivinru. telböflSjéí, bajmmé*, Svomorégés, ftlesleoet, nyálk^iválaíZtái, sárgaság, nádor es hányás, gyomorgtírcs tzOKBés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyait lejtijásnál- a menynyiben ez a gyomortól származott, g?ootorh>tterbe)étnél ételekkel és italokkal, gfltf-táx. májbajok és hámor-rta (dáknál. •
Említett bajoknál a MmrlaezelKl Cfamereseppeb évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tannsit. Egy kis flveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Sagyarországi főraktár: TtSHSli József gyógyszertára Budapest, Király ulcra 12 sz.
a védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a készítő aláírásával (C. Brády) és ezen szarait aj: *,Valódiságát bizonyítom*.
k Stínsczsiíi gyöcoorcseppek valodian kaphatók.
NAGY-KA2ÍTZSÁN : Prsger Béla és Belaíl Lajos gyógyszerészeknél BaBCSON: Kohatj Sándor gyógyszerésznél.
XX*tm*MXX*****XXX*XVt**lW**
mim-m irisíbet- g
!
Utat)
,E pilulák hasonio ké- g szitményeknél mieden f* lekintetben feljebb be- % csülendők; — mentei. JJ minden ártalmas * m-anyagoktól, u allesti S Merek htjainál leg- ff
SC jobb eredményoyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértwtitók ; egy X gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e piralak a
8X6
S 2 © P
i s
2 alegtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett m *g gyermekek- ie szívesen veszik. Egy 15 pilnlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 1*0 piluUt UrUlmazó, csak 1 Irt o é.
Ó\\-ác Utánzatoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan ¦ ¦ Nenateín Eruéb\'et-pilaUt. Valódi csak, ha minden dobos tfirrényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-frkete nyomtatásban .Szent Lipót* és „Neastetn Fülöp gyógyszerész" aláírással van eUátva. A kereskedelmi törvécysséldieg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
IEUSTEII FÜLÖP
.Szent Lipóthoz* címzett gyógyszertára WIEN. I, Planken-gasse 6. — Raktár Nagy- Kanizsán: BELUS LAJOS gyógyszertárában.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-txx
MOLL SEÍDLITZ PÖR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A* védjegyet és
aláiráaát ttinteti fel. A Hal\' k.-fUi SeidHtz-purak tartós gyógj-hatása a legmakacsabb jy euer és «1-testbásialaak, gyomorgSrcs és gyomorhév, rőgzfttt székrakedés, mája áatalom, vér-találás, aranyér és a legku:ö::bözőbb noi betegiégek ellen, e jeles bá sísseroek évtizedek ót* mindig nagyobb elterjedést gzarsett, — Ara egy lepecsételt eredeti úo bezeak Ifrt t. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Törlésit. kelc-sSa
földbirtokokra,
Kölcsön a valódi becsérték 3/t részéig 20—50 év közti időre készpénzben. Birtokos felmondhat bármikor, pénzintézet nem mondhat fel. Csekély kamattal tőke is törlesztetik. Lebonyolítás legrövidebb idö alatt. — Convertálés bélyeg és illetékmentes*. —
Sem ni I előleges költség.
Minden felvilágosítás díjtalan. Beküldendő csakis: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv másolat.
Ingatlan- és JeIzálog-ForgaImi-[ntézett
Budapest, VI, Váci körút 39.
Legnagyobb Ingatlan- ás Jelzálog-Forgalmi-Intézet a monarchiában, egyedüli, mely hatóságok és a legtekintélyesebb Jölábirtokosoktól okmányszerüleg ajánlva van.
q
%
% I
i s
I
»!
Mindenki
Mindenki
- ¦\' félti az egészségét ás néE>c.n akar lemondani a kávéSJ megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ******** a kinek egészségét valami megrontotta. Különösen Ideg-
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb ós a legkönnyebben megemésztheti italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.************* Minden a,szons\' és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony ______ hatással van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt,
ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.**»t**»«»e««*«********** Mindenki * ki * háztartásban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges kávéitalt mégsem akar magótól megvonni. Takarékossági szempontból is ajánlható a Kathreiner-kávó, akár babkávéval vegyitve, akár tisztán.
A Kathreiner-féle. Kneipp-maláta-kávé
valóban egészségi és csaUd! kivé, a mely szemekben, a lagjobb malátából készül; b bttbkávé kedvelt Izét a Kathreiner-léle gyártási mód adja meg neki, s mely e leghíresebb szaktekintélyektől 9llsm»~e, minden művelt államban tért hóditott CsaK a Kethr*tner-kávé égyes-síi magában e babkávé kellemesen Ingerlő Izét és a mslá\'a-Jcivének egészséges, orrúB-Ug •Bemert és megerődített előnyelt. * ve******: ^ s * e c »ft L*t
Tévedések és megkárosodás kíksrűlésc végett bevásárlás alkalmával tessék jól vigyáz
Kérelem:
I
1 1 1 1 1
is I
Is
dati dobozra, a maty*n .az » feliraa van
i^aihreinsr.
ü óim mutn, I «irti tira ni\'i i Kath
TMOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor VafSdt n* mindegyik üreg MOLL a. védjegyé, tünteti tel éi \' ,a. Kell\'* felirata ónozattal van zárva. a Heti-féle fraa-Bztabarazeaz is sé nevezetesen mint fáldsIomcBtUapitC bedért »4lé*l szar köss vény, csnx és a meghűlés egyén következményeinél légii méretesebb népsser. — Egy ódq • «tt eredatl gyeq árt 90 krajozár.____
Moll SalicyJ szájvize. 8
(Föalkatrésse ¦ füzolysavag _zik.ó.) "X
A mindennapi száj tisztításnál különösen íontos bármely kom gyermekek, mint fel- fi
nőttek ssá-nára; mert e siájvis a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind [fi
óvszer toffájáa eben. — Efy Mell a. védjeiyével elletett üveg ára : 60 krajozár. Q
.691) Fószétkuldés: n
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által, g
Bécs: 1., Tucblauben 9. sz. g
Vidéki ¦eirsadelések aepeata pestaatáavét Mellett taijesitte.uk. P
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és h
védjegyével ellátott készítményeket kérni. fi
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia. Q
3ooooE3TOoooaa_ooö^ő_ro^ D
Eredeti ,Otto*
Beuzin-mOtor
kisipar részére nélkdlözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, s hol nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
üzemben sokbal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI Lázár-utca ! sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilágositás díjmentesen,
2056/97.
Pályázati hirdetmény.
N-gy-Kanizsa. r. t. városánál a VI és VI í. kerületben njoanan szervezett róm. kath. kántori állásra ezennel pályázat hirdettetik.
Az állással 300 frt évi fizetés és a szokásos stoladij Tan egybekötve. Kőtelrs lesz a megválasztott káo\'or állandóan a Ví—VII. kerületben lakni.
Az állással Összekötött tee\'ndőkön kivfll köteles lesz a megválasztott szükség esetén külön óradíj mellett a VI. és VII. kerületben lévő községi népiskoláknál mini helyettes segédtanító esetről esetre működni.
A pályázni kívánók tartoznak róm. kath. vallásukat, a kántori teendókrei képesítést, valamint segédtanítói minősítésüket okmányokkal igazolni.
A kántori működésből nyilvános próba tartandó. A kérvények f. évi ápril hó 10. napjai* bazdrólag Nagy-Kanizsa Táros tanácstermébe a tanácsi iktatóba adandók be. A városi tanács.
Nagy-Kanizsán, 1897. február 6.
VEC5EY
polgármester.
^Ar_^_,AA_* * * A A e^±±±±±eJka
Richt€r-féle^HorgoüV-Paín--Exfleller
Liniment. Őapsici comp.
E»n hi—eves háxiszer elientíUH az idfi mögpróbáláaának. mert már több mint 27 év óta megbízható, fáj .aJesscsitVaptts betJ5r»«-iéfkétrt atkaze-aztatn. kiSszvénynel, eaizail, tagazaBSatasBál és mef-hüléseknél és az orvosok által bodörzsolésekre is mindig gyairaDoan rendeltetik, i. valódi Horgony- rsin - Expeller, gyakorta Ilorgooy-Uoiment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem lj_í wpareni bázttzef, melynek egy háztartásbsn sem kellene ítiányos-u- 4U ár. 70 fcr. és 1 M.fivegenkínti árban majdnem minden gyógy- I> t*-^"* I jatsrtáxhen tenaletlicu van; főraktár: Török József lívó^y-^részní*! Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kmebbértéká utánzat van fóromban. Ki nem akar mejkirosodiri, az minden 9gpm üveget „Heroony védjegy ée Jtíefatev czegjegyses •itül mint nem valódit otAsitsa viesstv • _
RÍCHTEB P. AD. és társa, tt. tt ttr. -asrtn r--Bil»t^y8Wl-n*irT.
O 0
c ; c o o
2
8
O O
z c
2
Nyomatntt Ifj. József W*j4it« kenymyomdajihan fíagy Kanizsán