Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.6 MB
2010-01-25 13:36:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1372
5553
Rövid leírás | Teljes leírás (374.21 KB)

Zalai Közlöny 1897. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

YMtf-K.MIZSA. 1897. április 3-án.
El&firktéKi úr: Erpsi errtJZ . . . fc fn — Itr. Fel érre >-T . . 2 írt 50 kr. K*T?*3*Trt . i fn 26 kr
V.gjei szint 10 fcr. H I íí I> E T K S K K 6, ¦ «iade* tevábbi torért S kr.\'
S VI ÚTTKBBJCK jtfijt sorosként !U itrért vetetnek! Ifi. Kincstári it.dték miodeu egyei] hirdetésén 3«J kr. hxeieodő.
B ¦
XXXVI. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
Alap szellemi részét illető miniden közlemény* felelős szerkeszti hevére, sx anysgi reszt illető kft*, lemenjek pedig s kiadó nevére címzetten Xairy-Ejmíz&ár* bérmentve intéxendfilc.
Bérmestetien letelek nem fofad-tatosk efc^
Kéziratok tíbbzs nem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a „Kotori takarépénztár r&vény-társasig"i * galambok iön kén tes tRroltó-egyUt"l a „nagy-kanizsai kisdedoevelo egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* n kanizsai izr. jótékony nőegylet4, .szegények tanintézete*, a „katonai hadastyáp egylet* a 9soproni, kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai klÜTálasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Lehetett-e máskép?
Nagy-Kuózs*, 1«*T aprít *. J
A Hock-Ügybeu döntött a mult heti közgyűlés. Döntését, — bár ez \\ az egyedül helyes döntéi e keser- ; res ügyben, mely annyi szenvedélyt felkorbácsolt, mely egyedül fo?ztja meg a kaili. hívókét megfelelő kántoruktól, — ezt a döntést mi a leghelyesebbnek tartjuk, sót olyannak, hogy máskép szinte lehetetlen is volt ; dönteni.
Kiég állításunk bizonyítására, ha teljes objektivitással elmondjuk ez agy hi&ztorikamát.
A z áldott eml ékü jó Hergen • róther Mihály halálával megüresedett róm. kath. kántori állásra az időben a zeneértés egy igen szép talentn mát választotta meg Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete, kit egyidejűleg a polgári fiúiskolánál a zene és ének tanításával is megbízott. Hock János ur aláírta a város képviselőtestülete által eléje tett szerződést; melyben „állásának különbeni megs2üuese mellett" kötelezte magát 1.) az egyházi funkciók vég-zé ére; 2} daloskör alakítására, oktatására és tflntartásáraj 3) a ráros által megszavazott 300 frY ellenében segédtartásra stb. stb. Kötelességeit egy darabig elismerésre méltó hűséggel, pontossággal éj szorgalommal végezte; a szerződés pontjait respektálta; csak a szegény franciskánus barátokat nem becsülte meg, jóllehet, mint hivatali fóuökei a plébániát adminisztráló lelkészek joggal elvárhattak volna A plebánoshelyétterekkel szemben a megvetéssel határos sértő éi megalázó módon viselkedett, az egyik káplánt állítólag tettleg bántalmazta; a másikra — kire neheztelt — midőn az oltárnál misézett, az orgonáról nyelvét öltötte;
a harmadikat, negyediket, a kikkel csak hadilábon álit mindazokat az utcán szétterpesztett lábakkal megvetést kifejező tekintettel végig méregetvén , inznl tátta stb. stb. H i ába emeltek panaszt, ez abnormís helyzeten senki sem segített. Később a világi elemmel is meggyűlt a baja. Párbaja is volt. A polgár iskolánál tanártársaival összeveszett, miért aztán a miniszter Összeférhetlensége miatt a polgári iskolánál viselt állásától fölmentette. — Majd a város elöijárósága iránt is tiszteletlenséget tanúsított, szerződésében kör-vonalozott kötelezettségeivel nem törődött, segédkántort az év legnagyobb szakán nem tartott, alakított dalos köre széthullott, s ujat nem szervezett stb. ... Végre tűrhetetlenné vált a helyzet s a „városi tanács"\' ezelőtt négy esztendővel a tiszti ügyész véleményezésére a városi ...