Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.3 MB
2010-01-25 13:40:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2300
6617
Zalai Közlöny 1897. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

jVABY-KASttSA. 1897. május 1-éiu
ÍEffétz \'étre "-í^- — \'kr.
Fél erre . .1 -. . -SJ-MttO^hr.\' JKegyetttn* .*.. . liUttÜ -kr.
6IHDETÉSEK -~
15 hiílboi petiuorba.il T, niaodnot 6, t minden uwibbi torért & kr.
NVíLTTÉRBElT [petit Boronként lü krért Tétetnek fl. Kincitirí il.etéfc minden tgyti birdet*t*r: 3u kr. üretesdö
XXXVI. évfolyam.
takarépénztár részvény-tii^ség nőegylet\',- „ti.k»nH»»i izr" jótékony nóegylet
HETENKINT EGYSZER
A n«jry kanizsai -„Ipar-Testület", „ a dügy-kanizsai Takarékpénztár réswény-tárBaság*, a ^Kotori lambokiÖDkécies tnroitó-egylet*, a „ n&gj-kanizsai -kisdedneveló .egyesület\' i .nagy-kamzsa: \' tanítói jiriskör szegények tápintézetea;,katoúai hadást\'y&ii egylet*\' a ,Soproni kereskedelmi iparkamara
Alap sxellemi; rétiét illeti! toin-den közlemény t felelős szerkesztő nérére, ar anyap részt illető közlemények pedig * kUdű nejére címzetten Najj-Kanizsára bérmentre intéiendők.
Bérmentetlen levelek n:m fogadtatnak eL
kéziratok - :- :. •.. kMdetnek
Üözrnktúridk Xagry-
\' 1897. 4j>ril 30-íq.
A merev test üres ereiben, im egyszerre csak megindul újból a pezsgő piros vér és.jazás lüktetéssel jarjj. át az elsatnyult, elfasuit idegeket.
\\-.z a hasonlat a legalkalmasabb arra a hirref hogy nálunk közraktárakat akarnak felállítani!
A fiataJaJ _-e:.3ri;jo. hihetetlen mesének tartja, ha egy-egy; Öreg ur Kanizsa hajdani, élénk ^ kereskedelméről lóhajtva emlékszik meg. Ez csak az öregek visszaemlékezése — mondják erre sokan,\'— mely a jelent ^ már csak homályos, elfáradt szemekkel -. vizsgálja. — Pedig nem ugy nan. Ausztria-Magyarország kereskedelmében Nagy Kanizsa egyiké a legegészségesebb testrész volt. A Pécs-Budapest közt megnyílt vonal nyirbálta, meg ezt legelőször, később pedig-Barcs közraktárai;*-\'* .:
Arinak ideje a irányadő körök, már Pesten felismerték, hogy nálnnjc^az igenek feláilitására . a .kereskedelem ós ipar fokozatos Lendítésének szempontjából igen nagy szükség van, de egyesek kicsinyes szempontokból azt határozottan visszautasították.\'
A Magyar leszámítoló és pénzváltó bank közraktári intézői több ízben jártak-itt nálunk, de nem bírtak eredményre jutni, mig ellenben Széchényi gióf tárt karok-k a I logadta óket -Barcson es a raktárakhoz szükséges telepet a legnagyobb örömmel ajánlta lei a vállalkozóknak.
így Ítéltük mi egykor Önmagunkat balálra. Aztán már a legnagyobb erőfeszítéssel, válsetett munkával sem bírtuk a versenyt kiáliaui Barcscs^l, mely teljesen elvonta tőlünk, ke-
nagy-kanimi keresztény jótékony
?es tapintezeie--, a,Kaionai naaascyaa egyiei- a „soproni Keresüeueimi iparfiamara- nagykauizsai k ül vál asz tmány áriak hivatalos lapja
SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
reskedelraet. Marburg, Csá-ktornya pedig mindinkább súlyosbították a forgalmat mig végre kimondták\'\'élve a lésujtő szavakat, tiogy: cí\'sk volt k eresk ed-elmtt-n L
A közraktárak kérdése a napokbau újból szőnyegre kerüli városuukban. A i helybeli keresk. egyesületbelátta en-| nek több oldala\'hasznosságát,^az érdekelt körök, t. i. a gahnake-; reskedök a;.\\ legszivesebiien állnak | mellé, mert csak egyedül ezzel le-| het piacunknak híjdani élénk forgal-I mát újból visszahódítani. Nekik a-| közraktárakból ugyan nagyot* kevés\' ; hasznuk lesz, mert a kis gazda ezen-\\ tul nem lesz kénytelen nekik tl-; adui terményeit, de mindazonáltal a i legnagyobb iefcesedéssel támogatják l az ügyet és\' az ö támogatásuk nél-| kül valóságban nem is létesülhet.
Mi haszon_eí?hŐI háramlik, az leg-: inkább a -kisbirfcosokat és a kis ke-\' resbedőket illeti. - •
A Ttísbirtokos ezentúl neth lesz i kényszerítve terményén gyenge ának \'. mellett is túladni. Gabnáját egész egyszerűen : elhelyezi a közraktárak-i ban és várhat"mindarJHig, nrig az ár-! folyam emelkedik.\'Há p>nzre szük-; sége jran; azt. minden időben .kap ! erre vállaliUól.^és az .előlegért: * legolcsóbb, közérrényes kamatlábat fogja esab fizetni. ¦"
A kiskereskedő pedig -^ezzel szintén olcsóbb.: áruhoz jut, miből a fogyasztó nagy közösség >is hasznot élvez., \' \\: "
".Bevásárlásait a .gyárakban eszkör zölheti versenyképp áron, amennyiben a fuvardíj olcsóbb lesz azzal, hogy az illető gyár egészvkoísi rakomány árut szállit/majd hozzánlí, ézt itt béraktározza és a kis kereskedőnek a Vállalat szükségéhez mért mennyiséget a gyár utasításai szerint kiad.
A közráktárakkal- a- viteldíjban beáll egyúttal a ^réekszpedició köz--hasznú volta. KCdíg ha kanizsai kereskedő Bogiáron vásárolt, ugy az árut- elszállította Kanizsára és ha ezt továbbította idő multán például Mar-burgbá ér\' a3 íávarbért első Ízben Éóglártol Kanizsáig, majd. Kanizsát^ Marbnrgig,: számitgtták fel. A. tárházakkal ez megszűnik, amemiyÍT ben az itt beraktározott terménynél nem tekintik az ut\'megszakítását, hanem a fuvarban csak áz a tarifa fog fennállanij .mintha ezt Boglárról direkt Marhnrgba szállítottak .volna, és ez tetemes nyereség. ,. ú
A tárházak felállítása vesztesig-, gél, egyáltalában nem járhat^ és há még bpzaá \'lesszükj^zt ís mily élénk gócpont w>lt- .íe^ykor Kanizsa, ugy ezzel -csak niegk^tszerezzük á-régít, mert t6fan& hatslnras fogy\'asztasr vidéket iehet ellátni.
A közrakdámk mielőhbi éledbe* lépését mindeiftíi a legnagyobb öröm\'": mel\'fogja üdvözölni, mert ugy-"Hre** reskedelmi m.yit gazdasági és Jpar tekintetében csak visssza terel b;:;-nünket a régi útvesztőből,, mely íeróe - irányban: mutatta a haladást. t A kereskedelmi testület, mínt kezdeményező, feínirta az összes pénzintézeteinket, .—; valamint megkeresi ZaJamagye gazda egyesületét, hogy ezen : nem csupán városunkaé érdeklő gazdasági kérdés\' megoldásában vegyen ré$zt.
Egy.uj ut előtt= állunk, mely egy szép jövőt ¦ mutatva, messze,-egyéne^ seu nyúlik el ehíttünk, mint a feszi\' tett, ijjből kílótt nyil-vesszö. Habé-, zásról, kétségről itt szó sem leaet, hisz bizonyságul, ott áll Barcs, mely parányi volta dacára hatalmasan megelőzött" nemiünkét, sőt a kicsi kis \'Csáktornya "is büszkén mutat tárházára.
Az ut nyitva áH, nos hát rajta, haladjunk előre!
Salgó Sándor.
A vármegye dolgai.
1) Xegyegyülfes.
Vármegyénk törvétryhalósági bizottsága 1S97. évi május bó 3-á u és folytatva larija közgyűlését, melynek tárgysorozatából kiemeljük a következőket :
A oyugdijazás által üresedésbe jött árvaszéki ülnöki- eseting mas üresedésbe jpvő állásoknak vála>z(á-i utján betöltése.
A vármegyei számvevőség, a vármegyei házipénztár 1896. évi zárószámadását bemutatja különféle zárószámadásokkal együtt. . . í .
A vármegyei árvaszék a közös árva-pénztár 1S96. évi zárszámadásit beterjeszti. )••.
TJgyauaz a jgyámpéaztári tart.-alap ?896. évi zárazámjulását beterjeszti.
Ugyanaz az 1896. évre vonatkozó inzkárbiztoeitási alapról vezetett számadását beterjeszti, -\\;
Ugyanaz az 1896. éíbsn befolyt bir-ságpénzekről ^szerkesztett számadását beterjeszti.
.-. ^.tiszti-, segéd-, kezelő
és szolgaszemélyzet nyugdíj alapjának 1896. évröj vezetett számadása bemu-tatutik. :
A községi és körjegyzői nyugdíj alapnak 1896.hévről vezetett számadása be-mutattatik.
jNagy-Kanissa rend. tan.- város gyámpénztárának 1896. évrői vezetett számadása beterjesztetik. ,r
Barcza Lá3zló, Bogyay Máté, Eperjessy Sándor. Dr. Gyömörey Vince, Koller István és Skublics Gyula bizottsági tagok kérvénye, Polgár Béla volt tapolcai szolgabíró által nyomtatványok utján elköveteti sértések törvényes megtorlása iránt.
A Dm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. mimsterium a törvénybaló-ágnak a népoktatás érdekében tanúsított azon áldozatkészségéért, hogy a magyarnyelv ben jeleskedő muraközi és vaudvidéki unitok és növendékekn»jk 2700 irtot adományozott, őszinte elismerését é.! köszönetét nyilvánítja.
A nm. kereskedelemügyi m. kir. mi-Disteríumnak 71112J1896. az. alatt kelt leirata, Önálió vármegyei mérnöki hivatal feiállitása tárgyában mait évi október bő 1 én tartott közgyűlésből 23648.487 jk. sz. a. hozott; határozatra vonatkozólag.
A „Georgicön" 100 éves alapítási évfordulója emlékére lefestett gróf Festetics György arcképének leleplezésére az 1893. évi december hó l!-én tartott törvb. bizottsági közgyűlés 25047)582. jk. számú határozatával elrendelt díszközgyűlés határnapjának kitűzése.
Nag y-K anizsa város képviselőtestületének kérvénye a nagykanizsai főgimnáziumnak a vármegyei közművel ő-d é b i alapból leendő évi rendes segélyezése iránt.
A nagykanizsai felső-templom u j j á é p i t é sét végrehajtó bizottság elnökéinek folyamodványa anyagi segélyezés iránt.
2.) Vármegyénk közigazgatása.
Mult .éví szept.\'hó 1-től f. évi márc. hÓ végéig terjedő időszakasz közigazgatásáról igeo tanulságos képet nyújt Cser tán Károly alispán terjedelmes jelentése, melyet a hétfői közgyűlésen fog bemutatni Ez a jelentés elsősorban a közegészség ügyéről szól, s kiemeli a következőket: A felnőttek közegés^égi állapota, a lefolyt egész időszak alatt nemcsak kielégítő, de több helyen teljesen kedvező volt, megbetegedés kevés fordult elő és a gyógykezelés tárgyát képező bajok is nagyobb részben kedvezően folytak le; az uralkodó kórjellegre nézve a légzőszervi bántalmak szerepeltek nagyobb számmal, ezentúl leginkább előtérbe léptek az emésztő szervek hurutjai; gyógykezelés tárgyát képezték még a hasi hagymáznak szórványos esetei.
A gyermekek közti közegé3zségi állapot a köztük több helyen felmerült járványok és ezek általi nagyobb betegforgalom miatt kevésbé vott kedvezőnek mondható; a szórványos kórnemek közt leginkább bélburutok kerültek gyógykezelés alá, továbbá váltó\'áz, vérhas, nemkülönben roncsoló toroklobnak, kanyarónak, himlőnek és vörhenyaek esetei.
Ti fi G A.
Városunk monográfiája.
— Balogh János könyve. —
— A ,Zaiai KöitöDj- eredeti tArcáj«. — ,
A millennáris évre Magyarorazág eaafctiero-minden megyéje és számottevő városa gondoskodott," bogyi íaxíé&*%$ m^guísssék. Meg is van ont már hazánk leetöbb városának éa megyéjéiisit moaogr -fiája. A mi megyénk sok évvel ezelőtt megszavazott egyszer .8000 frtot története megírására; de ebből. nem • ieU semmi sem. Városunk .pedig fájdalom, sóba ?6::. gondolt arra, hogy megírassa. S valóbtn, ha egy«s^t«tizgó és faradba--tatlan kuiatőink nem lettek volna, kik szeretetből és \'-*bó! nem foglal?,
koztak volna történetünkkel,.mely nem/ egyszer belé játszóit bazáek történetébe, ma ott velnánk, -hogy teljes hónalj födné multunkat, melyre-pedig oiívdenlror büaíiék lehetünk. I Bál ot fi JLsjcs, Ispnnk nKgalsp^tója zzene\'-t e téren: is -legtöbb érdemet. Sokat tett i- f; c-z e r Gábor ír, kinek halálát valóban, sajnálhatjuk. A ma is élők közül , legnagyobb elismeréssel kell kiemelnünk Hal i s Istvánt kitői várhatjuk nuzgó-ságára .éá tehetségére eéz*e Bgypdöl axt a leijei monografiáját városunknak,-, melyre bftszkén-Jnutathaínnk. — Ö. ér H o f f m a n a Mór, ez a fáradhatatlan.-nmnkás íéjfiu, ünnepeitek ¦.Jegmélió&bwtí a aailienramot városunkban, .kUcví-n:
Za\'l a vá r m e g y e i évkönyvü". k -e t, mely váltotatos tcrtalraáaár.\' sok-ofdaluságánál-és kiállítása csinosságánál fogvá-méltó helyet foglal-el a millennáris év kiadványai közölt. Ide számíthatjuk* K a I c-s ók Leó művét is. ki vámsank legfontosabb iskolájának, afő^imsázium-nak, történetét irta meg alaposan és szépen. \' \'¦¦ ¦ \'• ¦• -:r>\'-
Az\'első művet azonban, mely multunk1 történetét legalább nagy részben reödsseréeei*\'lárgyalja, P á I t gA Jánosnak- köszönjük, kinek *" nagy müve, N a\'g yk-4 41 : z s a v\'-á t o s és vi dé-k é-n e k-fead t ö rt é n e 1 m i múltja a napokban jelent meg. Derék egy
| munka, mely bár első sorban badter-téaelmi. szempontból tárgyalja" ás ijtáro-;
: s»ak történetet, métát azy íekmtbe^j,. mint városunk :- : ..:\' ::. —.
Hiányzik u^yan belőle a művelődési és
| közgazdasági él«tt rajza ; de hiszen városnak hosszú s?&c&dakoa át katonai,
j pont, ejrős-és fontos íár -íToU csak, s a
| Ejint ítyecnek történetet adja, az
! legnagyobb részben Degadta az -i egész
| fejlődésnek képet; , :tá:-
Balogh müve tehát bár hadtojtánelmt. moaka, mégis hü kepét rajzói muliunkről i 2íagy feladat volt e munkának meg-
i írása. Da Balogh, mint katona, meré-
! szen neki vágott-és katonásan megáltat helyét. .ÓriésJ anyagkéazlaíeí iordütt
; össze, hogy végig kisérje .városunknak, mint katonai állomásnak \'tör&éoeté-t -a
; 500-ikévi-i Krisztus előtte «ai napokig. Mert Üy hosaanra nyúlik .Nagykanizsa
1 történelai élete. az ,iró., lecnígyobb
érdeme, hogy ez óriási anyaggal megbirkózott, ügyesen csoportosította ós áttekinthetően adta elő. :¦
Krisztus előtt körülbelül 600 évvel fölismerték már a Gálliábő! kivándorolt kelták e hely fontosságát hadi s^emponí-ből é> itt \' letelepedvén, kőkerítéssel vették körÜl:éa:Cocrhíi4u m nmuak. nevezték. Lzzel,;kezdődik váfosuijk. története. De \'mai nevét aligha vihetjük vissza ez elnevet.éjire, mint :rónk .teszi, ki ezt a nevet „Eb-helynek" magyarázza, m^lyoek UtiofMditáicából .Caníasa" alakult volna a .Kanizsa" név. Nem valószínű ez már a*ért aem, mert, midőn a rómaiak kezébe kerülL g .hely,- azok Sfafio jVfaas^o:...Mu&icipaJis&ak -nevezték: ajbi íoiadatrék ^elyet^ be kellett költenie. Az nenj S2áiuit> hogy forrásaink\' már ez.időben Cinisaanak nevezik, níi-vel e ríorráaok. azon időből .valók, melyben má^ megtörténj az az etimologizálás, njsJyet-irÓDk minden kritika;.aéikíi hoz fel. A rjíőzépkori .barátirókoak vplt s.io-kása az olyan küíhöséges,.semmit mondó. Ciimalogizálás. ^ minőre! itt is ¦¦.¦dolgeik van. Ök alkották a Canissa nevet, njely". éppen nem Eb^elfet; jehíit; 14tfinem nőstény ebet; arra, meg serami. adatunk,; hogy a kelta GorrhívdnraaBnak .ieleloe meg- Előttük volt a Kanizsa..név-,* «zt fordítatták. Canjssaoak. A; Kánizsi szó eredete pedig .a Bzláv, nyeivben kere- i seodő, s csodááaíos, hogj éppen jrónkEak nem ötlött Bzetnébe. kk felhozza, hogy. Heraclins bizánci -c«ásaár..:-.sz;lávokat ^te-lepiteU íe-t> vidéken,üknek itt knyáz-ságuk, k e méji * é g ü k voK, melyet
,Velika-knyáz"-nak nevezWk. Világos, hogy, a Kanizsa név a keoézaégböl lett, hisz régi oklevelekben is . K en e s a_ néven fordul elő. A „Nagy\' jelző, melynek ma.már semmi értelme, egyszerűen a „Yeiika* fordítása. Nem kell tebát a! Canissába* a ;Kanizsa név eredetét keresnünk, merjt ez nem egyéb, miot barát-ciimologiás fordítása a szláv Kanizsának. ;¦ .
Egyébként pedig Balogh eléggé biztos krttikávaliru meg müvét,kivált, midőn az, ujabb idíket.tárgjalta. Mindenkor ada-.. tokkal táinogatja-álii-tásait, a csak ítt-ott hoz fd olyan dolgokat, melyekmég bizonyításra -szorul a ának. Nagy .dicsére- \' tére váük .Írónknak az.ist hogy nem szó-. szátyárkodik, nem bőbeszédű sködik, sőt _ sok helyen mintha keveset is mondana.
árjájában . Balogh sok -ügyességgel szerezte könyvét3 csak az kar, hogy ügyességével és buzgóságával nem ér . fel etőadásbeli jártassága, az iró.: művészete nem adatott meg neki, ugy hogy sok helyt alig-alig tadja kifejezni, amit akarü Ebhez járul, hogy olyan szókat és kifejezéseket basznál; melyek.a\' legvadabb neoiogizoiUsz korában voltak talán divatfean (bokony, ordony, árkáss stb) Pedig ma.már ahaditndotnányhan :sem szorulunk ilyenekre és Bárcy, Szederkényi dicséretea .buzgósággal iparkodtunk a torzított katonai.:szavak kiküszöbölésén. Nem lényeges ugyan, de szerfölött kellemetlenül -hat az olvasóra az ir.ásj eleckjiiek minden bevett -?:okás ellenire\'.való használata. Főként a.-kettős poajtaliiél oly-gyakran;.az<iró,.
hogy szinte kétségbeejtő. Itt kel! megemlítenem, hogy alig olvastam még ilyen munkái, melyben annyi sajtóhiba volna mint ebben. S nemcsak az idegen szók vannak eltorzitva. hanem jóra való magyar szavak is felismerhetetlenné vágnak téve. Igazán csodáljuk ezt, mivel látjuk a törekvést, hogy díszes alakban jelenjék meg a mű.
Kicsinységek talán ezek; de egy üy munkában, melynek érdemét nem győzzük eléggé kiemelni, nagyon szembeötlők.
Még csak azt említem meg, hogy közli a mű Zrinyi Miklósnak lovas képét ez aláírással: Zrínyi Miklósnak lovas-s r o b r a. Bárcsak állna már valahol 1 Eí azonban csak Paulua Fürst metszete.
Mindent összefoglalva, csak örülhetünk Balogh munkájának, s meleged ajáljuk olvasóink figyelmébe. Nyolcvauhat előfizetője akadt mindössze 1 A nagy közönség nem zárkőzhatik el, hogy ne gyámolitsa ez érdekes és érdemes munka szerzőjét 1 Nagyon megérdemli. A műnek, mely Eischl Fülöp nyomdájából került ki, s kiadóhivatalunkban is kapható, 1 frt 50 kr. az ára.
;-- Sziniszter
Sxoárén.
Tragikomédia 1 felTonisban. — A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — Megálmodta: Lucifer. :; í, Szereplők. Hiplin* kávékereskedő, nem hivatott dráma iró, a „Bájé dernó" éa egyéb darabok bukott szerzője.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 1 éa.
A bejelentésre kötelezett heveny fertőre betegségek közül a roncsoló toroklob 131, kauvaró 160, himlő 10, vörheny 9 községben öltöttek járványos jelleget, éa pedig: roncsoló toroklobban megbetegűit 278, gyógyult 173, megmeghalt 104 ápolás alatt maradt 1; — himlőben aegbetegalt 30, gyógyult 28, meghalt 1, beteg maradt 1; — kanyaróban megbetegült 2666, gyógyult 2454, meghalt 155, gyógykezelés alatt maradt 57; — vőrheay volt 37 eset, melyek mind gyógyulással végződtek.
E járványokon kivü! a hasi hagymái a vármegye 38 községében merült fel 46 kóresettel,-melyek közöl gyógyolt 34, halállal végződött 10, és március végén ápolás alatt maradt 2; g}ei-meksgyi Urnák 3 községben 3 esete ésaleltetett, ezek közül gyógyult 2, beteg maradt 1; _ járványos agy- és gerincagy hártyalobnak két községben hat esete jelentetett be, ezek közül gyógyult 2, meghalt 3, ápolás alatt maradt 1.
Görcsös köhögés 3 községben 49 eaattel fordult elö, melyek mind meggyógyultak; — vérhas 4 községben 9 esettel merüit fel ezekből gyógyult 7, meghalt 2.
Trachoma, mely as alsó lendvai-, csáktornvai- és periaki járásokban mint tájkór uralkodik, 88 községben 2031 esettel észleltetett, melyek közöl gyó gyúlt 192, távozóit vagy elhalt 28, márciiH hó végéa beteg maradt 1811.
Mindezen kórnemek felmerültekor azok tovaterjedésének megakadályozására mindenütt lehetőleg azonnal megteleltek a szükséges óvintézkedések, s ezen eljárásnak tulajdonítható, hogy azok mindenütt járványos jelleget nem Ölthet-tek; a betegek lehető elkülönítése, s legtöbbször a fertőtlenítés pontos keresztülvitele bizonyult legjobbnak a betegségek tovaterjedését ek meggátlására, azonban e tekintetben a köznép tudatlansága, makacssága és előítélete sok kívánni valót hagyott hátra.
Uz 1S96. évi védhimlöolUa az Őszi időszakban befejeztetvén, az ennek eredményét feltüntető jegyzőkönyvek beterjesztettek, melyek szerint 1896. évben beoltatott 14.452 gyermek; jő eredményű volt az oltás "3.948-nái ujraol-tatott 16 903.
Boncvizsgáiat rendőri tekintetből 16 esetben teljesítettéit, ezeknél a halál a legközelebbi okául 4 esetben fulladás, 1 veselob, 1 mérgezés, 2 agy vérömleny, 3, szivszélhödés, 1 ütérhártyalob. 3 elvérzés és 1-szer tüdólob találtatott
Kölső hullaszemle rendőri tekintetből történt 20, suiyos test: sértés bejelentetett 15.
Öngyilkosságot 23 egyén követett el, ezek közöl 2 lövéssel vetett véget életének, 13 magát felakasztá, 8 pedig mérget ivott. ^"~~"~\\
Véletlen szerencsétlenség álul halálnak 38 egyén esett áldozatává, és pedig vizbelült- 9, magasbóli leeséskor agyra-zódást szenvedett 6, megégett 7, gomba-mérgezéa folytán halt el 1. komló part alá temettetett 1, ledőlt fa által agyen-nyomatott 6, villám által sújtatott 1, elvérzett 1, szekér által elgázoltatott 3,
Szegfű \\
Virág j színészek.
Bogáncs }
Olimpia primadonna.
Kezesi kefekötő.
Urak, vendégek, szolgálók, kardalosok és zenészek, tányérak, palackok éa só-tartók.
Színhely: Hipling lakása. Idő: néhány nappal a .Bajáderoö* bukása, után.
I. Jelenet.
(Az ebédlőben a hosszú asztal körül ott-itt egy-etty veudég már helyet foglalt. Az ablak mélyedésben, hova nem hatol már el a lámpafény világa, néhány ur a kórísta nőkkel flírtet. Olimpia a babaarcú szubrett, piskótát rágcsál csillogó hófehér fogsorai között és nagy sötét szemeit kacéran, csalogatva oda veti az elmélyedt, bukott drámaíróra.)
Hipling (magában morfondírozva.)
Kincs a teremtésben vesztes csak én, nincs árva, csak az én agyonveri, szegény darabom. Oh ti istenek ott fenn az Olimpuson, tán ti ii kacagva nézitek az én vergődésemet V Tanúim vagytok, hogy pegazusom rendesen ügetett. Méltó akartam lenni nagy mesteremhez Hazafi Verái Jánoshoz, méltó Tatár Péterhez, és ime szárnyát bontogató lelkemen az éles kritika nyílvesszői vérző Bebeket ütöttek. Oh ez fáj kimondhatatlanul. (Felemeli poharát és iszik.)
II. Jelenet.
S z e g f ü (megrántja szomszédja ka-háiját.) Nézd csak, nézd, az a tökkel ü\'Ött bizonyayal egy ujabb darabon töri meeint buksi fejét (szánalmasan.)
Virág. Asinus ad lyram I
Bogáncs, (kacag.) fia a darabja is olyan jó lett volna, mini ez a mogyorós
magfagyott 2, !ó által agyon rágatott 1; — szerencsétlen szülés őt esetben fordult elö.
Elmekórnak 16 esete lett hivatalos beavatkozás tárgya, 5 beteg kórházba vitett észlelés végett, 6 mint csendes elmebeteg házi gondozás alatt hagyatott, 5 pedig mint kdxveszélyes az országos tébolydába szállíttatott
Veszettség gvaoDJában volt eb éa macska által Kallósán 1, Sulácson 3, Keszthelyen 2, Deák: pasztán 1 díszesen 7 egyén maratott meg, kik azonnal a budapesti Pasteur-féle intézetbe szállíttattak gyógykezelés végett, s ezideig mindnyájan egészségesek.
A sziutéo bemutatott népesedési táblázat adatai közül kiemeljük, hogy Nagy-Kanizsán születtek ez idő alatt 452, meghaltak 389, a szaporodás 63, az egész megyében születtek 9967, meghaltak 7527, .szaporodás 2460.
Az állategészségügyi viszonyok, habár a ragadós száj- és körömfájás beteuség a vármegye egész területén megszűnt, teljesen kielégítőnek nem mondható, mert a sertésvész még U községben uralg.
A fennálló megyei 87abályrendelet értelmében sz apaállatok megvizsgáltattak
A vármegye területén 41 fedeztetési állomáson 1\'} állami mén van elhelyezve,
A hasznos házi állatok jár lati- és kereskedelmi forgalmát illetőleg jelenti, hogy a mult évi szeptember hó 1 tői folyó évi március hő végéig a központ ból kiadott 96.572 darab 5 kros 35.757 darab 3 krajcáros marhajárati űrlap, melyekért összesen 5901 frt 31 krajcár bélyegüláték szolgáltatott át a m. kir. adóhivataloknak.
A mult évi szeptember hó 1-től folyó évi március hő végéig a vármegye területén előfordult tüzesetek száma 116 volt, melyeknél az összes elhamvasztott érték a hivatalos kárfelvételi jegyzőkönyvek szerint 224.079 frt 40 krt tett ki; biztosítás által megtérült 60.755 fit 70 kr, s igy a biztosítatlanul szenvedett kár 163.323 frt 70 krra rag. — A tüz keletkezésének oka a teljesített vizsgálatok szeriot 23 esetbeux-gondatlanság, 11 esetben gyújtogatás, 1 esetben villámcsapás és 81 esetnél kiderít-betlea volt.
Zalavármegye oépokUlásügyéaek állapotáról a következő] előterjesztést teszi : A legutolsó Összeírás adatai szerint 79247 tanköteles volt a vármegyében. Ezek közül vallásra nézve: Rom. hath. 72399
Ev. ref. 2440
Ágost, evang. 1511
Unit. 3
Izraelita 2894
A tankötelesek nyelv szerinti viszonya :
Magyar 58652
Német 782
Horvát 14692
Vend 5122
Van a tankötelesek közt: ;
torta, lehetetlen, hogy kifütyöljék. De hát igazán nem értem, mire ez a nagy vendégsée? Vagy tán ez a modern századvégi divathoz tartozik, hogy a bukott szerzők meghívják egy lakemára a szereplőket ?
Szegfű. Tudja is ez a......
hogy mit csinált
Virág. Jó lenne egy kis pezsgő.
Bogáncs. Kiáltsd el, hogy te a .sajtóval", ez az oktondi akkor azt ís ad. Megölné minden skriblert, ha ugyan megtehetné. Tegnap is egy röpiratot biciklin küldött szét eltenök a városban, hogy nagyobb legyen a hatás. De hát a kutya ugat, a karaván halad. - - ~ ¦ —
Virág. Nézzetek csak Olimpia valamiben töri a fejét, hogy ólálkodik ott a háta megett. Bizonynyal meg akarja pumpálni.
III. J elenet.
Olimpia. (Halkin Hipling fölé hajlik, mintha fülébe atuina valamit és megcsókolja. - !7
Te kis Moüérem, te kis Sardoum, te kis Dumju-m, miért vagy oly bos? Mindig csak szomorú, sohsem víg. A csüggedő mindig sötétnek, homályosnak látja a jövőt, de neked erre nincs okod. Felejtsd el ezt a kis kudarcot Az irigyek mindig útját állják annak, ki a magasba tör. De egykor majd az utókor hálával emlékszik meg a ta nagy nevedről. írébe öntik e büszke homlokot, melyen ott ragyog a Bmuzsa ihletett csókja," az .isteni szikra" e tagadhatatlan jele. Nevedet szárnyára Teszi a hír és bejárja egész Közép-Európát. Nem csak az irodalomtörténet lapjai emlékeznek meg majd rólad. Ott, hol most a csatok doló fergetege* rémesen üvöltenek, hol pirosra festi a tőid füvet a görög és
6—12 6ves.fiu 27395
6—12 éves leány 29137 13—15 éves fin 10524
13—15 éves teány 11(91 A vármegye aépoktatási intézeteit 64470 tanköteles látogatta. Tehát 428-al több, mint az elmolt tanévben. Az intézetek szerint: Elemi iskolába járt 24467 fin, 22953 leány.
Az általános ismétlő iskolába 6T2& fin, 6976 leány.
Az iparos tanonciskolába 1162 fin.
Kereskedő inoociakolába 138 fiu.
Felső népiskolába 30 fiu 68 leány.
Polgári iskolába 722 fic 359 leány.
Felső kereskedelmi iskolába 220 fiu.
Középiskolába 647 fiu.
Ezután 57 községet sorol fel a jelen tea, melyek iskoisi célokra államsegélyt kapnak ős 27 községet, melyek már folyamodtak ily segélyért.
A dijlevelek szigorú elbírálása után, vagy pedig a túlzsúfolt iskoláknál szükséges uj állomások szervezése folytán, az államsegély igénybevételét külőnő-nősen azon körülmény teszi szükségessé* hogy számos község az elmúlt tanőrben uj iskolát és ULitóiakást építvén, vagy ezeknek a jelen tanévban halaszthatlan felépítésére köteleztetvén — a tanítói fizetések törvényes kiegészítéséhez, vagy uj állások szervezéséhez nem hozhatja meg a kellő áldozatot.
Kiváló gondját képezi tehát a közigazgatás;, bizottságnak, hogy 1892, őri XXVI. t. c. alapján elérhető szervezést az egész vármegye területén, a tehetséghez képest keresztül vigye s ekkép a Unitok anyagi helyzetét javítsa, az eddig mostoha viszonyokkal küzdő iskolák színvonalát emelje, a földrajzi viszonyainál fogva önálló iskola fentartásra utalt szegény községeket, a szórványos iskolai csatlakozásból kiemelje, ugyancsak az 189S. éri XXVI. t.-c. alapján helyben iskolázókká tehesse.
A vármegye 13 teljesen iskola és isko lázas nélküli községeinek érdekében. Miniszter ur, 1897. évi 16007. számú rendeletében akkép intézkedett, hogy amennyiben az illető községek iskola { állítására önerejükből egyáltalán képtelenek, azokban fokozatosan, tárcája anyagi erejéhez mérten állami elemi iskolák állítassanak. A kivitel 1898., 1899., és 1900. években lesz foganatosítandó.
A tankötelezettség és szorgalmi idő pontos betartatása ügyében hozott 1896. évi 17S67. számú végzés", mennél tüzetesebb végrahajtása ügyében a közigazgatási bizottság 1897. évi 114. számú végzésével akként intézkedett,, mitzerint a községek elöjáróságai az iskolamulasz-tásokmegtorlása ügyében, nemcsak minden bő 15. megelőző hóra fooatkozó eljárá-uk-ról tegyenek jelentést, de ha az elójá-rósághoz az iskolamu\'asztok jegyzéke kellő időben át nem tétetett, ezeu körülményekről is mindenkor értesítsék a királyi tanfel ügy eiöséget, hogy ez a jegyzék ki nem szolgáltatása okát megállapíthassa s általában az iakolaumbuz-tások központi nyilvántartása a királyi tanfelügyelőség álul a pontos iskolázást
török vér, ott Larissza falai között, majd ha idővet vissza emlékszik a békés polgár a múltra, meséje végére meg oda tűzi azt is, hogy élt abban az időben egy ember Magyarországén, ki dicsőséggel járta Olimpus berkeit. Elmondja akkor, hogy nem csak Hosuer, Arisztofanesz, Szofoklesz, Eurípedesz volt nagy, hanem te is kis Hipliegem. — De nézd csak, az én szivem is fáj, a zálogházban vannak a bu ionjaim, tedd meg azt a szívességet édes és váltsd ki holnap.
Hipling (elveszi a zálog barcát és lopva a zsebébe rejti.)
Olimpia <titkon;mosoiyogva.) Ostoba, lépre meat " -
IV. Jelenet.
Reseai a kefekötő (Pilláira mistba ólomsúly nehezedaék, mindig le-lecsukódnak, beszélni akar, de alig bírja zsíros ajkait mozgatni és ha néha sikerül is ez neki, akkorátea sulik, hogy menten vissza esik a helyére. Végre mégis erőt vess magán és poharat kezében rázogatva feláll.) ü . . . u . . . uraim! Tisztelt u....u...ara... im I É ... él ... jen 1
Vendégek (kóruabwikiáiják stáua.; Éljen.
Rezest Huncut a nemei meg.....
meg .... a zujság firksstő. (Ali néma csend, mint a Walesi bárdokban, mikor, — légy szárnya se küca, Be beoo nem hallatik.) Tisztelt urai .... Nem ! Ezt már snondteml Éa csak egy hibát találtam Hipling ur darabjában, mert éa h végig néztem a karzatról egy potya jegyen. Mikor az & vén Dobosieé azt mondja a fiának: keke . . kedves őjam: E helyet jobb lenne, ha azt mondaná I
É . . . é . . édes fi.....jam 1 Éljen
a Hip ... a Up ... a Laplaog urí
előmozdító, szigorú ellenőrzéssel eszkö töltessék.
A vármegyében van jele. Jr- tíz polgári iskola, négy feUőnépiaKol*, 416 elemi iskola.
A két felső kereskedelmi iskola külön mia .téri biztosság felügyelete alá helyeztetett.
Iparostttonciakola van 7, ahofoku kereskedelmi Ucoactskota 3. Zala-Eger-szegesj szakrajzUnfolyam van az iparos-Begédek részére. Ezután elsorolja a jelentés, hogy mik törtéetek az iskoláztatás terén ez idő alatt.
A vármegye Unitéinak száma 677.
Ezek közül 595 rendes, 82 segéd, 585 férfi, 92 nő, 643 képesített, 34 nemképes i tett. Utóbbiak köz; vannak a ké-pezdét végzett, de még oklevelet nem nyert jelöltek is.
A Unitok által 1898. évtől élvezendő évötödös pótlék ügyében jelenti, hogy a Unitéi fizetés kiegészítéséhez államsegélyt esetleg igénybe nem vett, de az évötödös pótlék kiszolgáltatására anyagilag képtelen iskolafenUrtő községek. Miniszter ur erre vonatkozó rendelete folytán felhtvatuk. hogy kérvényüket záros határidő alatt beterjesszék, Ezen kérvények a közigazgatási bizottság ápril havi ülésesen terjesztetnek Miniszter urboz.
Ezen időszakban rendelte el Miniszter ur a tanítói fizetősek törzskönyvi nyilvántartását
A megyei kisdedvédelem á\'iapotárót jelenti, hogy 16 kisdedovoda, 6 állandó, és 37 nyári gyermek menedékház volt Zalavármegyében. Ezen intézetekben 3738 kisded nyert gondozást. Az óvodák ingatlanainak s alapítva nyalnak értéke 122.100 forint. Fentartásuk évente 10130 forintba került. A gyermekmene dékbázak évi fenUrtása 3408 Irtot vett igénybe.
A gazdasági ismétlő iskolák osgy fontosságú éa vármegyénkben Különös jelentőséggel bíró ügyében, a közigazgatási bizottság álul kiküldött szűkebb bizottság, az 1896. évi anril havi ülésében terjeszti elő javaslattt.
Ezen uj intézményről, mely hivatva van az Összes hatórások és társadalom legmelegebb érdeklődését felkelteni, a szervezésnek csak imént történt megindítása folytán csakis jelentésében fog megemlékezni.
Végül megemtiti, miszerint az ezredév iskolai ünnepségei az egész vármegye területén a magasztos eszmének megfelelő, ifjúságunk hazafias érzését és nemzeti Önérzetét fejlesztő lelkesedéssel tartattak meg. Számos községünk pedig, uj iskolaházak és Unitólakások felépítése álul adott kifejezést nemes felhevülésének, meiylyel a történeti jelentőségében oly ritka évfordulót saját szivének és késő uookáinak egyaránt megörökítette.
Az adózásrőt etnlékezvéa s jelentés, megemlítjük, hogy Nagy-Kanizsa megália-pitotladőtartozásaegyeoesadóban 538336 frt 20, melyből maradt 1896. év végével hátralék 120311 frt 77 kr., az egész megyére nézve adóUrtozás 2903708 frt
H i p I ing. (Meghatva részi elő zsebkendőjét, megtörli könnyes pilláir, aztán oda tép Kezesihez és megcsókolja.) Köszönöm kedves barátom, köszönöm 1 (Az Összes vendégek a tenyerükbe nevetnek, de azért lelkesen kiabálják.) Éljent Éljent
Hipling Kőisdttörn mindnyájuknak, köszönöm. Fáj a lelkemnek a kudarc, de nem veszett ki belőle azért a lelkesedés. Én tndom, hogy mi szép az élet, midőn a mindennapiság parányi köréből kiemelkedik az ember a, magát valami nagy és szent és milliomokat érdeklő cél után intézi 1 Mi szép világosító c-nilag-ként tűnni fel ezrek előtt és szabadon, de átmelegült télesket választani magának pályát.........
Virág (kinek szintén kóvályogott már íejében a mámor, hirtelen közbevág.) Hallja az ur, ne hazudozzon »tt annyit össze-vissza, mert biz isten megharagszom. Hiszen, a tóit itt maga elmondott, az nem is maga, mondja tulajdonkénéi:, ez Kölcsey emiéitbeszéde Kszincy felett. Azt hiszi engem elbolondit, ha plagitál.
Hieltng (kopasz homlokára kiül nagy cseppekben a verejték és lassan végig perecnek viasz sárgára vált megnyúlt képén.)
Rezesi: Magát el ae lehet már bo-londiuoi, hisz maga sgy is bolond, maga éhes komédiás.
Virág. Ejnye a nyomorult lelkét.......
Rezesi. Jói lakUl ugy-e, azért ugrass te, te, te gokler ? ! (egy üres palackét hajt feléje.)
Virág (riposztoz és egy\'pillanat múlva két táborra szakad a vendégsereg, És repülnek a palackok, a tányérak, a poharak, akárcsak a törők görög bombák. Lárma, sikoltozás, sírás, zngó zűrzavarrá
66 kr. adóhátralék 1125193 frt !0 kr. Had mentességi adóban Tarosunk adója 26922 frt 85 kr, bátralékja 18279 frt 51 kr. Álaulábaa az egész megye területén emelkedett az adóhátrelék, minek okát igy adja a jelentés:
A bátralék emelkedését okozta a mult évi silány gabonatermés, különösen 225 községnél a \'jégverés, árviz, - továbbá álialában a sertésvész és a marha-állományban uralgott ragadós száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlat, — végre a gyömölca-erméa teljes hiánya, — fi\'lo-xara és peronoszpóra terjedése, valamint a jégverés miatt a szőlőtermelés elpusztulása.
, A törvényhatósági közutak állapotáról szótván kiemeli, hogy ez évbeu biztosított további négy évre a törvényhatósági közutak fentanásához szükséges fedőanyagnak vállalati uton való beszerzése, mely alkalommal a tág körben történt kihirdetés és az áriejtési tárgyalásnak ugy a kö/pontban, mint s járási székhelyeken történt megtartása folytán támadt szép verseny következtében <az egységi árak tetemesen alászállottak. Ezen körülmény azon kedvező helyzetbe jututjs a törvényhatóságot, \'hogy közútjainak fejlesztésére irányuló tevékenységét erenlul jobba&S kifejthesse.
Közgazdasági viszonyainkat illetőleg a kővetkezőket jelenti.
Az őszi vetések éa termények jelenlegi állása jó s kedvező időjárás mellett kielégítő termést fog nyujuni; a gyümölcstermés középjóuak ígérkezik, de attól lehet taruóí, hogy a meleg időjárá? következtében erősen kifej.c dött termő bimbók elfagynak.
A tavaszi gazdasági munkák a kedvező tavaszi időjárással nagy részben már bevégeztettek, csupán a kapás uö-véoyelt- ajrakása van folyamatban, mely eteu hónapban teljes befejezést nyer. A szemes gabna ez idő szerint keresett árucikk ugyan, de a lakosság nagy része ezekből, részint az alacsony árak, részint pedig a mult évi rossz termés miatt kielégítő jővedeimet nem élvezhet.
A bortermes, mely az előző években a lakosság egyik fő jövedelmi forrását képezte, a szőlőket ért mnlt évi jégverés, szőlőpesész, különösen egyik-másik helyen a filozera pusztítása miatt Bzin-tén kedvezőtlen, sőt némely begyekben I oly annyira rossz volt, hogy roég a termelési költséget sem fedezte
\'A szőlők jól teleltek, sem a fagy, sem a hő kárt nem tett bennük, s a lakosság nagy szorgalommal és nevezetes tőkebefektetéssel fog megmunkálásukhoz. Sok helyütt UpaszUlható a szőlők alapos felujttása, amerikai honi vesszőkkel vc\'ó újraJitetése és ha elemi caapáj közbe nem jöu s a xzőlőgazdák munkaki drüket el nem vesztik, reméay ven arra, hogy a szőlők rég nélkülözött termőképességükbe jutnak vissza.
A lakosság kereseti forrása a tét folyamán eredeti famunka, ennek fuvarozása részben pedig az állattenyésztés volt, jelenlegi főjővödelme pedig a tavaszi muokálatok utáni elérf magas papol vad. Eg) szerre csak egy sótartó Hipling tar fejét Ulátja, mire nyögve össze rogy. A vendégek kalap nélkül mind elmenekültek, csupán Rezesi nem.)
Hipling (a földön fetrengve, kiao-Ban nyögve.) Oh ezek is, ezek is csak olyan oyomoruluk, mint s többi emberek.
Rezesi (felakarja segíteni a földről) No ne ordiUon már annyit, hanem tápászkodjék tel.
Hipling (egyre nyögve.) Eredj to gazember, különben megöllek.
Resesi. Azt ugyan te meg nem tetted édes komám (A szivardobozba markol és egy bohó kis kupiét fütyörészve, minden zsebét tele tömi a legjobb tra-bukóval^- Ztkkher ei ae ad több potya vacsorát se&kioek. de több komédiázni való darabot\'aem ír, az is szent. Szervnat du alté ... (A jammot fütyölve el.)
Hipling (utolsót nyögve kínosan,} Átkom veletek és as egész emberiséggel. 0 ti hülyék, te ostobák, ti közönséges pincérek, ti nem fogjátok sohsem megérteni lelkem szárnyalását. (A szomszédos kávéházból lassan, tompán behallatszik egy keringő édes dallama) Minő rat ellentét (ősszerászkódík egész testében.) Amott vigadnak pajzán jókedvvei az emberek, kik tán hitelbe isszák a főpincér pezsgőjét, de én, én rajtam az istenek átka ül, én még pénzért sem mulathatok soha (suttogó elhaló hangon ) Annak a nyomorult direktornak is megfizettem jól, hogy előadu a darabomat. Megbukott, kifütyötték, agyon vágták és m<nt ráadáaui még a szoárém sem sikerűit. Ez a nagyemberek átka. (Fel akar kelni, de erötlenüí vissza \\banyatlik a padióra.)
(Függöny le.)
1897 MÁJUS 1-én.
jzimbér, mely jövícy^lmek egyöttvére 13 alig elegendők a lakosság mindennapi Hzűkségleleinek fedezésére, menoé!-fogva azok nagy része a megélhetés gondjaival küzd.
A közbiztonsági állapot a lefolyt időszak alatt, általánsa kielégítő volt.
A letartóztatottak közt soknak tartjuk, hogy lopásért 131 -et tartóztatott le a csendőrség.
A várme^e törzsvagyona áll 834 frt 79 krajcár takarékpénztári és magán-kötvényből cselekvő l&tralék 1282 frt 22 kr., vagyis összesen: 2916 frt 01 kr. Ebből levonva a szenvedő hátralékot :íS frf 25 kr. az összes cselekvő «gvoa 1897. rcárcins hó 31-éa 2880 fft 76 kr.
Az ügyforgalomról adott kimutatásból közöijök ezeket; az alispáni hivatalnál volt 15844 ügydarab, elintézetlen ma-r. ¦ dt 2455, a megyeiárva széknél 24018, eiintézelben 11996, a számvevőségnél 496, eliotézetbea 45, városunk tanácsánál 9É7S,. eiintézetben 2188, járási íó-szolgabírónknál 3445 elintézetlen 12 ; nincs elintézetlen Ugydarabj* a Z-Szt.-gróthí, pac^ai és egerszegi főszolgabi-rónak.
A felső templom.
Ujabb adakozások.
Hernyevits Bertalan Nagy-Kanizsa 4. frt.
Biumenscbein Henrik gimo. I. B. o. t. gj&jtése Z.-8z. Balíza 5 frr.
(Biumenscbein József 1 frt 50 kr.. Euer Mór 20 kr, Csillag Ernő 20 kr.. Kécsei Samu 30 kr.. Varga József 40 kr., N. N. 30 kr., N. N. SO kr., Fersics János 30 kr., Varga Ist?ín 60 kr.. N. N. I Irt.)
Weisz Jenő gimo. I B. o t. gyűjtése Vizr«rr.n 4 frt 20 kr.
(Weiaz Sándor 1 frt. Miiek László 60 kr., Weisz Gizella 50 kr.. Barcs Juli, Werszer Aladár. Bobos Encsiké 20—20 kr, Boaoa Gyula 50 kr. Hadi István, Lengyel Gézi, Weisz Jenő 20 — 20 kr, Eok-jándits György 50 kr.)
Tuly Gyula gimn. L B. o. I. gyűjtése Sinionyín 1 frt.
Grunfeld Ferenc gimn. I. B. o. t. gyöj lése Vízváron 2 frt 20 kr (N N, N. N. 1 — 1 frt., G. M. 20 kr)
Turkovics Kálmán gimn. J B o. t. gyűjtése 8zent-Féieruron 50 kr.
FMsszeg..5.l5 írt 15 Jlr._ _ Dt. Tuboly Gyula Eperjessy Gábor ellenőr. pénztáros.
Hirek,
EEiBBB
Épp ma egy éve, hogy utolsó útjára kisértük
e lapnak nagyérdemű megalapítóját. Bátorfi Lajost. E s2omoru napnak fordulóján fölidézzük a boldogult emlékezetét, és lerójuk kegyeletünk adóját. Ott domborodik sírja virágok kőzött a temolóben, de nincs még1 jel mellette, mely hirdesse méltóképpen, ki alussza benne álmát. Vájjon nem jött-e már e. ideje, hogy az Irodalmi és Művészeti kör vagy a Hírlapírók Asztaltársasága tegyen valamit e tekintetben ? Az évforduló szomorú napján szomorúan vetjük fel e kérdést: nem hangzik-e ei nyomtalanul? A te emlékezeted azomban él mi köztünk boldogult!
—, Májusi előléptetések A m. kir. honvédség 20-ik gyalogezredében legfelsőbb elhatározással 1897. május ,-veI kineveztettek: I-só osztályú századosokká a kővetkező II-od osztályú századosok: Bessenyey Kálmán és Vágbó Ignác, Il-od osztályú századosokká a következő főhadnagyok: Junga Sebestyén, Tattai István: főhadnagyokká a következő hadnagyok: Cavalláx .-Ödön Lukács Árpád, — a honvéd orvosi tisztikar tényleges állományában dr. Saárossy József Il-od--oszt. ezredorros l-sé osztályt exredorrossá.
— Tiz éves jubileum. „A nagykanizsai ker. jótékony nőegylet e hó 19-én fogja ünnepelni 10 éves jubileumát, melyre már nagyban készülődnek, hogy rövid, de áldásos múltjukhoz mérten ez fényesen sikerüljön. Hír szarint, Hnefcstedt Irén, ki a legszebb síkerekét aratja most egymásután a fővárosban, énekelni fog ez alkalommal. Egy felvonásos kis vígjátékot fognak színre hozni, azonkívül felkérik az „Irodalmi és Művészeti kör" dalos-karát, hogy vegyen szintén részt az
— fiymen. Dr. Fi&cher József, perlaki aljáráebiró 1 hó 4-én kőt házasságot Wallenstein Malvinnal, Wallenstein Frigyes bz^kpénstárnok leányával.
— Eljegyzés. Scbáfer Artnr, a Fon-dére biztosi tó társulat nagykanizsai ve-zérügyoökségének titkára jegyet váltott Maschanzker Laurával, — Maschauzker Mór, a Maschanzker és WÖ-heim cég tósőke leányával
— Halálozás. Mily részvéttel közöljük o gyászjelentést: Dr, Laky Árpád orvos a saját, ngy Szalay Lajos ügyvéd valamint Szalay Irma, Krzsi, Jolán, Józsa, frizike éa számos rokonaik nevében mély fájdalommal tudatja a felejthetlen jó atya, ipa, nagyatya és rokonnak L aky József urnák magánzó folyó bó 27-én d u. 4 órakor végelgyengülés következtében életének 84 ik évébfin a halotti szentségeknek újiatus felvétek után tekfövetkezett gyászos elhunytát. A felejthetlen boldo-gultoak bült teteme f. é. április hó 2íl-én d. u. fél -1 órakor fog Báthory-utea 8 2. tsz. házban a róm. katb. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni s a helybeli róm, katli sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő „zent mise-ál dozat f. évi május hó l-én d. e. 10 órakor fog a helybeli szent-ferencrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak beminfttatní, Nagy-Kauizsa. i8!)7. ápril. hó -J7-éu Áldás és béke lengjen hamvai felett!
•r^-GrAofeld. Alfréd -eth tír.— kam. zongoraművész megérkezett Nagy-Kanizsára, hol f. hó 4-én tartja meg hangversenyét. A jegyek elővétele igen szép .eredményűvel járt. Jegyek még kaphatók Práger Béia gyógyszertárában.
— A l*éii vasat uj menetrendje. A mai uapoa &{ déli vasút vonalain uj menetrend lép életbe, mely a következe lényegesebb változásokat tartalmazza: A bedapesti-prágerhofi vonaton a 203 sz. nappali gyorsvo-tat az eddiginél 30 perccel későbben, vagyis 7 óra 30 perckor reggel, a 205 sz. személyvonat pedig 30 perccel korábban, azaz 6 óra 40 perckor reggel fog Budapestről indulni. A 206 87. személyvonat Práger-bof-Kanizsa kőzött korábban közlekedik, (indul Prágerhofról 9 órakor délelőtt, érkezik Kanizsára 12 óra 10 perckor délután) s ugy ezen vonat, mint a 203 sz. gyorsvonat is Kanizsán a Bécsbe menő gyorsvonathoz csatlakozik. Batatoo-Szt. Györgyről Kanizsára egy uj másodrendű személyvonat hozatik forgalomba, mely 6 óra 40 perckor reggel indul - Ba-laton-Sit-GyörgyrŐl és 8 óra 9 perckor délelőtt érkezik Kanizsára. A gyorsvonatok nyáron Szántód helyett Balaton-Földváron fognak megáüaui, a Budapest felé menő gyorsvonatoknál pedig Fonyód fürdőtelep állomáson is feltételes megállás lesz rendszeresítve. A b é c s u j-hel y-k a n i zsa i vonalon a Kanizsa-Szombathely között jelenleg., közlekedő 311 és 312. sz. másodrendű személyvonatok, valamint a Sopron Bécsújhely között közlekedő 315 és 316. sz. vegyesvonatok kiküszöbölésével Kanizsától Bécsig és vissza egy uj személyvonat lesz indítva. Indulás Kanizsáról 6 óra 5 perckor reggél, érkezés Bécsbe I óra 35 perckor délután; indulás Bécsből 2 óra 55 perckor délután, érkezés Kanizsára 11 óra 1 perckor este. A Kanizsáról Bécsbe menő gyorsvonat a Budapestről jövő 203 sz. gyorsvonat, a Prágerhofról jövő 206 az. Kzeméiyvonat és a Barcsról jövő 902 sz. személyvonat csatlakozásának bevárása miatt fcé őbb fog közlekedni ; indul Kanizsáról 12 óra 20 perckor uélnt&n, érkezik Bécsbe 5 óra 35 perckor délután. A kaaizsa-barcs i ?vonalon>a 902 sz. személyvonat Barcsról 8 óra 45 perckor délelőtt indul és 11 óra 14 perckor délelölt érkezik Kanizsára. Ezen vonat Gyékényes állomásban csatlakozik a m- kir. államvasutaknak 7 óra 10 perckor reggel Zágrábból induló Bremélyvonatához, mi által a közvetlen gjor&vonati összeköttetés Zágrábról B\';c-=be ismét helyre lesz áliitva.) Indulás Zágráb M. Á. V.-ról 7 óra 10 perckor reggel, érkezén Bécsbe 5 óra 35 perckor délután.) A steinbrück-sziszekLl vonalon az 513 sz. másodrendű sze ~ mélyvonat 8 óra 24 perckor délelőtt fog Sziszekről indulni é< 10 óra 10 perckor délelőtt érkezik. Zágráb D. V. pályaudvarra. Vasár- és ünnepnapokon Zágráb D. V.-ról 4 óra 40 perckor délután egy uj személyvonat indíttatik Zapresicsre, mely 5 óra 12 perckor délután érkezik oda. A közelebbi adatok az állomásokban kifüggesztett menetrend-hirdetményekben foglaltatnak. Zsebrétü menetrendek ugy mint eddig, a vasúti pénztáraknál árusittatnak el.
— Huszárok hadgyakorlata. Jnliug hő I-tőt 20-ig, — mint értesülünk — a varasdi 6 ik, a pápai 7-ik és a pécsi 8-ik huszárezredek nagy hadgyakorlatokat tartanak vidékünkön. A hadgyakorlatok vezetősége városukban les7.
—- A Keresk. ifjak egyletének közgyűlése. A nagykanizsai Kereskedő ifjak öuképzö egylete április hó 21-én Unger Ullmano Eiek elnök elnöklete alatt tartotta Sí.;-ik rendé- közgyűlését. Az eloök üdvözölvén a megjelenteket, a közgyűlést megnyitotta, minek utána Hirsehler Ödön egyl. titkár felolvasta évi jelentését. Élénk színben ecseteli az egylet által rendezett estélyek sikerét és ¦sajnálattal konstatálja a tagok körében nralgó közönyt az egylet i
látogatottsága tekintetében. A műit évben felvétetett S3 uj tag,- kilépett 42 és igy a tagok száma l.-gyel szaporodott. Jelenleg az egyletnek & alapító, 14 tiszteletbeli, 9 i rendes és ,24 pártoló tagja van. Az egylet jelenlegi vagyona 2401 frt 59 kr. A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jeíentése alapján a választmánynak és pénztárnoknak a felmentvenyt megadta. A jövő évi költségvetés előterjesztetvén, ezt a közgyűlés elfogadta, .minek utána az uj választás következett,\' melynek eredménye a következő: Unger Ullmann Elek elnök, Ebenspanger Ernő alelnök. Lióbtschein Pál igazgató, Hirsehler Ödön titkár, Steiner Józtief pénztáros, Weisz Lipót könyvtáros, Weisz Ignác háznagy, dr. Fríed Ödön ügyész. Választmányi fagok: Weisz l\'ódog. Roseufeld Lajoo, Fischel Lajos, Fríed -lánder Miksa, Hofoiarm Bernát, GrQubaum Vilmos, Kasztl Izidor? Morgenstern Gyula. Székely Tivadar. Dobríű Richárd, ifj. | Mrém Tivadar, Deut^oh BoJog, dr. Ro-senberg Mór, Grünhut HenriJp Kondor Ödön és SattrM" JYn6" \'Száuivíísgálók: Weiíz Bódog, Kondor Ödön és Kzszil Izidor. — A választás eredményének kihirdetése után Ünger Ullmann Elek köszönetet mondott\'az újból feléje fordult bizalomért, minek kapcsán Lir-lttschein Pál és Roseufeld Lajos mondtak még általános leUzéssel kisért beszédeket.
— Kitüntetés. Ó fel-ége a király, a millenáris kiállítás helyi bizottsági tagjainak a kiállítás emelése körűi kifejtett te vékeuységeért legmagasabb elismerését nyilvánította és a kereskedelmi miniszter ezt díszes okiratban juttatta el az illetőkhöz. Városi lisztviselőink köztit H Ivai Gyula városi levéltárnok és Csóka Nándor vár. tanácsos részesültek e szép kitüntetésben.
— Az ált. munkáaképzŐ egylet vasárnapi műkedvelői előadásán a régi szereplök fognak működni, csupán Kelemen Tamás szerepét közbejött akadályok miatt Czvetkó cFerene vette át.
— A villsmosvilágitás ellenőrző bizottsága rtrolt szombatos Ülést tartott, melyen \\ écsey "Zsigmond polgármester is megjelent, hogy P é-r o u t ka Ooltiieb elektrotechnikus a „Kelios" mechanikai és eieklrotechnika részv. társ. főmérnökének felvilágosításait meghallgassa. — Perontka két oapot töltött előzetesen Nagy-Kanizsán, de sem a gyűlésen, sem* pedig egyes fogyasztóknál nem nyilatkozott valami elismeréssel a mi villamos világításunkkal. Egyik - - legegyszerűbben fölismerhető, de leginkább fenálló hibát a rossz villamos körtékben találta, melynek véleménye szerint teljesen nem légmentesek, különben nem izzadhatnának át a forróságig A „Helios1- r. társaság nevében Zerkovitz Lajos biz. tag közbenjárása folytán a főmérnök felajánlott a városnak két v o I t-m étert, melyek szakadatlanul fogják mutatni az áram feszültségét és egy amper-mérőt, mely a fényégést jelzi folyton. Ezeket nemcsak hogy díjtalanul kölcsöriképen átengedi a városnak, de azoknak a felállítását s ját leküldött szerelőivel fel is állítja egész ingyen a városház főbejárata alatt. A munkálatokat egyik montörje már a napokban meg is kezdte. Ezzel is már néhány lépéssel előbbre jutottunk, mert ezentúl a legparányibb szabálytalanságról, az arára szolgáltatásában mindenki mindea időben meggyőződhetik. Az ülés folyamán Zer-kovitz Lajos b. tag kiküldetésének egyik részéről referált az ülésnek. Az ipariskolában elfogyasztott áram mennyiséget kellett felülvizsgálnia, d,e amennyiben azt nem találta ott rendben, véleményt e tárgyban nem hozhattak és a vállalkozó számláját egy kis időre félre tették.
— Gyilkossági kjsérlet Bali Péter nevű kézműves, (műkedvelő órás) közös háztartásban élt Kovács Mari napszámosnövel. — Történt, hogy a menyecske kezdett ráunni Petijére és igen szívesen látta magát Peróes"\'István csizmadia legény társaságában. Ezt azonban nem jó szemmel nézte Bali Péter és mikor az említett pár m. hé- 28-án kedélyesen beszélgetett, Bali egy hat lövetű revolverrel ugyancsak rájuk ijesztett, halállal fenyegetve mind a kettőt; — Pérócsüak sikerült Bali kezéből :a forgópisztolyt kicsavarni és átadta a rendőrségnek s mivel ez töltve volt, a dolgot nem Inhetett tréfára venni, s megindították ellene a vizsgálatot
— Só >etormos Géza előnyö-teu ismert nösza^ó varrodáját Weisz H. féle házba a felsötexp\'om mellett, he-\'yezte át, miről tis?teteitel értesiti olvadóinkat.
Szerkesztői Üzenetek.
— K. P. Langvíz. Önnek, vidéki barátunknak küldtük az üzenetet azon meggyőződésben, hogy érdeklődik a tanfér-íiak személyes ügyei iránt.
— P. G. urnák P.-S z.-P éteren. Bizony mi is szeretnénk, ha közönségünk jobban érdeklődnék ily nemű cikkelyek
iránt. De mikor nem teszi! Ha pedagógián\' lap volnánk, megkövetelnénk tőle, hogyl érdeklődjék a nevelés életbevágó kérdései iránt De így csak várjuk a kedvező al-\' kaimat. Várja ön is. .1
— Köszönetnyilvánítás. Fogadják mindazon kedves ismerőseink és jó barátaink, kik a felejthetlen jó após és: drága nagyatya Lakj József ur — elhunyta\' alkalmával — szivünk mély! fajdalmát részvétük nyilvánításával „ és; koszorúk küldésével enyhítették, ezen az uton is legforróbb köszönetünket. Szalay Lajos ügyvéd és esaládja. ^
Vese, húgyhólyag, nagyikra és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légző éa emésztési szervek humtos bántalmainál, orvosi tekintélyek álul a Litb\'fin-forr ás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhaj tó hat ásni
Kellemes iii! timm esésithelö!
Kapható asTátiymlcereskedéBekben ét gysiertarakbas. X SalTitor-íoirás igazgatósága Eperjeten-
STer»seIjrt»rc básztrnháklioz való kel-; mét S frt 65 zrtitl 42 frt 76 krig egy j ielj-í öltöDvre — Tuísors- és ShantangBr ; Pongees ralamiat fekete, fehér, ég színes I Henaíberg-seiyera 45 krtAl 14 frt 65^ krig materieken!, sima. csíkos, koczkázott, min-\' tiioit. ildmss\'.t, f. a. t (mint egy 240 kü-: iünbúzo minőség 2000 szia és miataz&thao J\'f. » t. a megrendelt árnks.t postabér és vám-I mentesen a hiVooz szálliua. t»lamint min-j likatpoitaforlaitarai küldenek : Reaneberg ¦ ö. íci és k. ndiari azailitó) *elfemg7ftral j Zürichben. Srijczba czimzett lerelekre lt! j kros, lerelesŰ lakokra 5 kros bélyeg ragasz-itandó Síagyar nyelrea irt megrendelések i pontosa;) elintéiteUnek.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr- VILLÁNYI H. Kiadó: Ifj. WAJD1TS JÓZSEF.
Hirdetések.
IgOlNlHlKAPHMO.ilKIIIINIllOIRIX
SUCHARD,
NDiawatsoxEu).
*) E rora: alatt közlőtfekért nemTÜlal fe-clőséget a Szírk.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
________ ._______
yiashajtó labdacsa
OTSTEIN-töe ERZSÉBET,
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb be-csülendök; — mentek
minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajainál
g jobb eredménynyel haazoáltitván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy 9C gyógyszer setu jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
x
X X
s i ét s i i r i II;
X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
j» alegtölib betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett m >g gyer-
mekek is szívesen veszik. ^ mt" Egy 15 pünlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 püulat tartalmazó, csak 1 frt o. é.
Óv \' ! Utánzssoktói különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neustein Erzsebet-pilnlát. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót" és „Jíensteln FÜIöp gyógyszerész" aiaíráasal van ellátva. í kereskedelmi törrényszékiteg védett csomagjaink aláírásunkkal ¦ac ellátva.
¦EUSTEIN FÜLÖP
„Szent Lipóthoz" címzett gyógyszertára WIEN, I., Planken-gasse 6. — Raktár Nagy-Kanizsán: BELÜS LAJOS gyógyszertárában.
xux%xxxxx*xnxKxxx**xx*xxnHxx
Tisztességes egyének, kik fogyasztó szövetkezetek, kereskedők, vendéglősök, kávésoknál stb. jól be vaonak vezetve egy jó hirü bécsi cég liqaeur kivonat különlegességekben, jövedelmező képviseletet magas provi&ióval megkaphatják. Ajánlatok csakis szolid uraktól a fenti tulajdonokkal jó referentiákkal lesznek figyelembe véve. Levelek „ICsseuzen fabrik" alatt Aononeec Expedition Schalek, Wien I. cimre küldeodök.
GRAND HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse. <
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 2.00 szoba, I írttól felfelé, fürdők, sürgOny-Uvatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelébe vannak. Oicsó irak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. On parle toales les lanqoes modernes. A. ¦¦.MtlIAMVat.K F..W. HAVER
igazgató propriétaire.
Személy felvonó gép!
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár .
BAUMAKX Íj.
caisz. kir. RMbadalom talajdonos BÉCS, VI Hllleraaaat 6.
eok a legjobb baaaoálja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményekéi nán. — Hozajsa meg az nj gazdagon illnaztrá t irjecyzénet ingyen és bérmentve.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZI, ONI
1897. MÁ.IVS 1 rá.
I ¦ : JBoff Jáno«-féleaaláta kiftilmér--1- \' : 0
c o o o o o
Q O 3 0
o
Hoff János
Maláta egészségi itala.
Mell, tadö- és gyomorbetegeknél, emésztési
zavjrokníl és általános gyengélkedéseknél, vala-. különösen gyermekek légzó szeriéinek
mint lábbadozóknéi elismert, jóizü erősitö szer.; megbetegedésénél nagyon ajánlatos.
10 é? óta vagy még régebbtől veszem már az ön maláta egészségi sörét, és a többi maláta készítményt. Ezek az egyedüli szerek, melyek feieségem egészségét visszaadták. — Kérek ujabb küldeményt
C. Böguer, Bécs, Hoímühlgasse.
gyengélkedők és etegek számára (
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja.
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, élmat-ianság és étvágTtalansagnál nagyon hasznos. — Különösen jóizü, és tápláló és gyenge gyermekeknél, valamint Bznpíató anyákuál használtatik.
Hoff János
sűrített maláta kivonata
Géce- és légcső hurutnál, valamint régi köhö
Az Ön maláta készítményei valóban kitűnő és erősítő szerek, kérek ennélfogva i3mét 5 nagy üveg sűrített maláta kivonatot, 1 font maláta BC-okoládétés 2—2 csomag maláta mell bonbont.
Fiácher <i. őrnagy 37 gy. ezr. N Várad.
Az Ön maláta csokoládéja a legjobb, mit ismerek. Ezen italt krónikus gyomor és emésztési bajoknál, sárgaságnál éi általános gyengélkedéseknél mindig kitűnő éredménynyel használtam.
Dr. Nleolal orvos, Triebel.
Hoff János
Maláta-kivonat mell-bonbonja.
Köhögés, rekedthez és nyálkásodásoknái felül-mulhatatlan. — A. valódi maláta kivonat mell-bonbonok tetsfés szerinti mennyiségben eméaz-tési zavar nélkül használható.
Csodálatos volt a gyors eitünése makacs köhögésemnek az ön maláta-kivonati mellbonbonjü által
ZedMz-Neuklrch Waldenbun;. Az Ön bonboojsi felétetem . köhögésénél és astbma bajánál nagjon jót tettek.
Busch lelkész. Weischut?,.
OO^OOOQOOOOOOOOOOO 30OOO0000C
0
o
Q 0 0
0
0
a o c
0
o o o o o
q Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armuth Náthán, Strém & Klein és Neu és Klein uraknál. Budapesten Tűrök O József gyógyszerésznél Király-utea 12. és közvetlen HOFF JÁNOS es. és ldr. szállítónál Hées, I. Graben, Hráunerstrasse 8. >Q
DQQnni^nQr^f?anr?r^9r?nof7onnnnnn prospekiusok é» árjegyzékek inSyen bérmentve. QQqQOfv^nnnft^finnnnnQnnannoao
r:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxx§
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X
V
X
X
i
X
X X X
o
0 a o o
G 2 3
a
I
a
0 0
g o
3
o o ? o
Q 3
o o o
0
5 0
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Héazvény-Társasag
(e.eloír WALSEEt FEREHCZ) BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZIVATTYÜGYAR BUDAPEST. GYÁET:
mindenfele gőzgépet, Schmidt-Jéle Jorrgőzmotorokat (40%. szénraejítakariras), petróleum- és benzinmotorokat. Keret Jü-részeket, körfűrészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöwe-legitöket, tartányokai. Hidakat és egyéb vassterkezeteket. Mindenféie szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra. valamint villamos üzemre. Artézi kuijelépitményeket vasból. Tiizjecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fdszereieU tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő\' telette ket, pőcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket. harangókat. Keményöntésü aczéljelületü tiizrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamin: polygon rostélyokal.
LÉTESÍT: viz müveket,csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
©
o o o a o
0
o o
0
o a o a o o o c o o o c o o o o c o o o
Mi a Schapirograf?¦)
A .Schapirograf uj, fclülmulhatall.in sokszorosíló készülék levelek, okmányok, rajzok és jegyzeteknek önálló, költségmentes, feketenyomásu sok-sz rositásira. Ez! a készüléket tnég a laikus is könnyen kezelheti, mert fidütte egyszerű s jótállok a biztos ered.ti én véri. A papírra tintával irolt írásról vagy rajzról sajtó vagy vegyi szerek alkat maláta uclküi rövid 15 perez alalt vagy 150 másolatot lehel készíteni. Egy ilyen négyzet vagy folio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a teljes feUzcreléisel együtt I5 frL Kívánatra hajlandó ˇagyak a Scnapirográfot négynapi próbahaszná-latra az én káromra btrtnenteiicn megküldeni : visszaküldés eseten semminemű kárpótlást nem igénylek. Már több ezer különféle nagyságú ily készülék van hasznatatban.
POHL FRIGYES »uérk«p»iielo, Wien I.,
Rudoifsplatz 13.
*j Prospektust Ingyen küld.
ooooooooocoooooooooooooooooo
Csak akkor valódi, ha. ai aranynyal fényezett szelence a feoti véd. jegyet vörös mezőben bordja.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb essköz a kockás {Pa quet), puhafa vagy fénymázolt padlózat beeresztésére. Azon Dal megszárad", és kefélés nélkül tukörtiszta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világo&sárga, sárga, götétsárga vörö 4 és dióbaara színben. Egy szelence ára -»5, 85 és l frt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb és lencélszerübb fényező és simító eszköz minden tánchelyiiég padlózata számára- Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Folkeféld máz.
Tetemesen megkönnyíti a fölkefélést és sz ez által megkeféll talijt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga izinbea darab szám 20 kr. Árjegyzéket díjmentesen kaid
SCHNEIDER & COMP.,
BÉCS, vr2., Hundsthn-meatr Hl, I TelafaltaraaBte 10. Kapható: Fesselhofer Jóxsef, Marton és Huber, Nen és Klein, Botenfeld Adolf és fia uraknál N.-Kanizsán és Kálmia J., Zieg- _
ler A. Komárom; Hubinsaky Adolf, Jan Ferenc Zala-Egersxegen. — valamint minden nagyobb fűszer, feitékaru kco^akedésben és drogneriákbao.
Csak akkor valódi, ha mindendarab exeu jédjesyfí viseli.
k ki divatos és jó
szöveteket
fórflruhák számára
olc-ón akar veouí fordu joo bizalommal FRfEDRICH BRUNNER
poáztekíviteii üzletéhez nioyban és mosliybaa
líRCXN-ben.
Grosser Plate, Nr. 4.. Meg uen> felelő árat ellenvetéá nélkül visszafogad.
Minták Ingyen és bérmentve.
NB. T-: ... ¦\'. ::. minden lármái ön-dicsértttol, mtnthoiry 13S0 6ta fennálló Qcletem ismert jó hírneve a leglényesebb ajánlat.
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
F.gy Coupon 3.10 - 4.80. j6 _
méter bosszú teljes, \\ h.— jobb
nri öltözet [kabát, / 7.75. fiuom
nadrág és mellény 19 - finomabb
csak ¦¦ 10 50 leeünoaiabb
Valódi gyapjúszövet.
Egy Coupon fekete Balon alt özekhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista darócuk. !>;;.:;no:::::i>; kamg«rn és a löhbí szövet minőségeket gysíri áron küld azét a seohanságiról" és megoizhatósigaról legjobban ismert szövet raktár
Siegei imhof BrQnnben
a köiTetlen megrendelések a gyári üe:ve^ nagyon eiőnyőeek: naey rálasxték folyton nj áruk, szabott legolcsóbb árak figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek ia. etc etc.
X X X X
i
X X X X X X X X X X X X
if
X X
g
X
1868-11» év óta, Ismert BEBGEK FÉLÉ OKYOSI
orvosi tekintélyek által ajánlva Ati"zlria-Mapyarorázápbari, Francla-or«áí Németország, Hollandban, Schweicbtu. Rominban stb. már tíz év óia fényes sikerrel használtatik,
9W mindenné mii bőrktüeget
mint azinte az arcbőr mindenféle tiaztátlansá^ai elleu különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a\'kos?, a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a azepiö, májíolt. úgynevezett rezes orr. a faiíydag, a lábbizadá-*, a gyermekek valamennyi külső fejbetességei ellen. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító mosdószer ajanltatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány szappan 40°|o a tömény fakdtrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve * lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátra\'ny szappanoktői mert ezen szappan 35*10 glicerin anyagot tartalmaz tinóm illatszeres.
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban határozottan BERGER féle kátrány-szappan kérendő s ügjelui kell a zöld csomigoiásra
lúm oksáfljijil liíünklletcll a bécsi mmiim kiillitison
Egyedüli helyettes a bel- ss a kölföld résrére :
G. HELL nyógy TROPPAÜ *™^t^,Lt
Nagy-Kanizsán .Práger Béla s Beía.% Lajos gyógyszerésznél.
exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Falói Mii joiiftzinlik
Kgy vég 3.10 méter hosszú, teljes uriöltöey ára cnak
| frt 3 10 jó
frt 4.10 jó
frt 4,80 jó
frt 6 — jobb
írí 7 75 unom
frt D — igen finom I \'rt 10 50 legfiuominb
Vat&Ü gyapjúból.
Egy vég egy tétele sxalonöltfinyböz 10 írt Felöltöszovetek, lodea. peruvieu. dosking itamí és va»nti ti ízt visel Skuek való szftve-t eket. legfinomabb k*mmgarn és cheviotukat stb. stb. küld gyári áron a pontoi él ízo- j i lidnak ismert
VTL??r KIíss! Amhof Brínnbsn
Minták ingyen s bérmentre. MíuUaü szál Utas.
Fiayeleasreffié! i \\ k t. közönségnek fontos \\ szt u-dni, hogy a szövetekei köavctlen hely- : röl való beszerzés esetén sokkal olcsóbban j kapjs, reiut a közvetítő kereskedelem utján, j A Kiesel-Amhol biOnnt cég a* OsBie* pm*-tókat valódi gyári áron küldi s ét és u*<n számítja hozaa a magán ve vöt annyira meg ] Uárosi:ó úgynevezett szabóengedményt. {
A o;az(l«iliözőiiscgés a gépkereskedők
figyelmébe!
* « éppen lefolyt Üzletév váratlanul gyenge
Gizxlasá^i gépoiztálynnk raktáraiban forgalma, mind^noema gazdasági gépekből, o. ia..
4. 6 é.* 8 HP gőzeséplökészletek, járgányok Ls j\'írgányoi cnépl gépek, fíacker rendszerű és Vidats-féle rosták, eqy és tobbvasu ekék, boronák, rögt\'órii /tengerek vetögépek, tengeri vetökészüfékek. amtfcjépek és fűkaszálók, szecskavágók, répnvágók és ziuák. kukorica morzsolok és csÓoes tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, \'olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozváír, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, hogy egyes gazdasági gépek torátibi cjúrtásival teljesen felhagyjunk, ezen nagy keszletek, a jövő tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt tárakon való eiadását akarja eszközölni.
Ezt suton megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hory as •-ladás nemcsak egyes darabokban, hauem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szériát, a miu: err? igényt urtó gazdák os hivatott kereskedők jelentkezni f"gn«k.
líltka alkalom kínálkozik tanti az érd -tnltektek, flllsmert kitanö minőségű gaxdisági gépeket és eszközöket, rendklrSI alacsony árak es előnyös Teltételek mellett henteregni.
Mrnden ezen lirgyi-a vonatkosó k é rdez oskAd és re, mely egyéneién hozzánk cím-zendö sziveién fogunk felvilágojifással és árajánlatokkal szolgálui. Teljes tisztelettel
SGHLfCK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
:oIső váci-nt —37
Budapest, I
Biume I, és társa, Hamburg,
Legnagyobb szállító üzlet
angol bőr- és manchesteri
munkás rubakbiin.
Angol bőr igen erős munkásnadrág & frt 70 kr.
Minták és árjegyzők ingyen
¦
i
Nvoma wt Ifj. Wsjdirs József könyvnyomdájában Naisy-Kaoizsin.
SAfiY-KASIZSA. 1897. május 8-án.
elöfi zett\'ti ár; efnt érrz-\'\'. . . b Ln — kr Fél émP^ . . . 2 fn 50 kr KcfTcdtVf* - • ¦ 1 ín 25 fcr Kg-je* fczüni Ul kr.
H I R DKTfiS E K
15 hasábot petittorbaa 7, másodszor 6, t minden toyábbi torért 5 kr.
xyiLttIkbkn
petit soronként 10 krért Teletnek [fel. Kincstári il.<nek minden etje*} üinjcicst:: 30 kr. ttketendő
: ¦¦ ........... mm
ZALAI I0ZL0HT
XXXVI. évfolyam.
Alap Kellemi rétiét ffietí itn köziemkor 1 felelőt sxerke&Ettf nerére, sx anyagi rftrt 3ht8 kÖ» lemenjek pedig a kiad* ae-tere címzetten Nagy-Kaaizsá-ra, bénBestrfl Intet endők.
JBéraientelleo lerfiői: sem íofad-tatoak el.
\'EexlroUk riatta nem kaidetaek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", .aoagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori ukarépénztáp-íészvény-társaság*, a galambokiönkéntes tor-oltó-egylet6, a a nagy-kanizsai kisdednevelé egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a , nagy-kanizsai k-resztén y jótékony nőegylet", „n "kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a ff katonai haáastyán egylet" a .soproni kereskedőim: iparkamara" nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A cseléd.
Hap-KairitM, 1897 tnájom 8.
A Rendőri Lapokban igy cikkelye
sorozat van iSíretífrerjj Gizella grófnőnek a nókérdésroí irt könyvéből. E cikke lysorozat a cseléd neveléséről és becsületéről szól és oly tanulságos, hogy hasznosnak láttuk főbb vonásaiban olvasóinkkal megismertetni, kik közt bizonyosan is sokan vannak cselédtartók, kik tatán szívesen fogadnak néhány ilyen megfontolandó" eszmét
„A közt a sokfele osztályharc között, melynek napjainkban tanúi éi részesei vagyunk, talán nincsen egy is, mely oly rosszindulata lenne, mint a cselédek és asszonyaik között folyó küzdelem. Zsarnoki elnyomás vagy tekintély huny áll szemben itt az akaratossággal és fegyelmezetlenséggel, ezenfelül bizalmatlanság, méltánytalanság és gyakran rosszakarat is mind a két fél részéről.
Bizony-bizony nem is tudják azok micsoda szerencséjük van, akik nem vesznek részt e küzdelemben és nem szenvednek miatta.
Erre fölveti a kérdést, kikben van a hiba nagyobbik része, a műveltségüknél és neveltetésüknél fogva több belátással biró cseléd tartókban vagy a műveltség hiányában leledző cseléd-
Egy német bölcselőt idéz, ki kissé talán erős vonásokkal minden baj okaiul a cseléd tartó asszonyokat állítja. Bár állításai túlzottak, mai viszonyainkra talán nem illenek már, mégis megfontolást érdem 2l. midőn asszonyainkat a cselédekkel szemben zsamokoskodóknak, szigoruknak, belátás nélkül valóknak mondja. Legnagyobb hibául pedig azt hozza fel, hogy asszonyaink nem tesznek: semmit a szegény leány dk művelődésére és kiképzésére.
Hogyan ki vánhatják tehát, hogy ezeknek a nyomorult teremtéseknek, finom érzékük regyen, hogy figyehnesek, tisztelettudók és tiszteletadók legyenek? Hiszen nincs, ami arra ösztökélje őket, s a gazdáik is nagy ritkán élnek ugy, hogy követendő példaképül szolgálhatnának. Vajon minden asszonynak oly kifogástalan-e az ő ruhája, beszéde és tettei, olyan méltányos és igazságszerető, olyan öntudatos és lelkiismeretes mindenben, hogy a cselédre müvelőleg hathat ? Tesz-e valamit az állam, a község, a törvéuyhozás, a vallás, vagy a társadalom abban a tekintetben, hogy a kellő előzetes képzettséget megszerezhessék, hogy emberi jogaikat gyakorolhassák ? Tőrtént-e csak valami is, hogy betegségükben és öregségükben ki ne. kerüljenek az utcára?
És ha mindezen kérdésre mi, a legműveltebbek és legjobbak, igaz lelkiismerettel nem tudunk olyan választ adni, ami az annyira elitéit cselédek ellen szótana, — akkor mi tartja \'•issza asszonyainkat attól, hogy a gyámolitasra szoruló cseléddel lelki\' ismeretesebben, észszerűbben és több jő akarattal bánjanak? Megmondom: az asszonyi önzés, barbarizmus maradványa, indolenciájuk és kényel-meskedésük 1
E snlyos vádakkal szemben igen alaposan védelmezi Streitberg Gizella asszonyainkat
A cselédkérdés egészen más stádiumban van ma, mint az ő idejében (1859-ben.) A kocka megfordult. Mert ma már alig mondjuk azt, hogy a cselédtartő asszonyok szeszélyes Önkénykedésükket, túlzott követeléseikkel és tulrosz bánásmódjukkal követik el a legnagyobb hibákat a cselédséggel szénben, sőt inkább oknélküli erélytelen engedékenységük az, amivei elrontják a
cselédeket ugy, hogy ezek teljesen visszás fogalmakat alkotnak lassanként az ó kötelességekről és hí vatá-sukról; szorgJmas. szolgálatkész, ügyes és jóravaló cselédek bizony ritka portékák ma napság s aki valahogy szert tehet ilyen cselédre, nagyon okosan teszi, ha jói bánik azzal, gondos, figyelmes vele szemben s alkalom adtán javít a sorsán. De szigorúan elítélendőnek tartom az olyan asszonyt aki csak\'azért, mert fél a cseléd változásoktól, vagy a rossz cseléd boszujától, — elnézi annak minden hibáját, szeszélyét, eltöri komiszkodásait, minden kívánságát teljesiti, bizalmaskodásait s a házi ügyekbe való beleavatkozásait szó nélkül hagyja, szóval a feje tetején engedi táncolni a cselédet. Époly elítélendő és demoralizáló az a rossz szokás is, amit némely asszony épen nem restéi, hogy elcsalja mindenféle ígéretekkel másnak a cselédjét.
A cselédek kötelességérzete ma már nagyon meglazult, csak a gondatlan életre gondolnak s azután mindegy nekik akárhol szolgálnak is, a helyük etfotyton válotgatják. A könyörtelen asszonyok seregévei \'\'egy ép oly ellenséges gondolkodása cselédsereg áll szemben, mely utóbbi még megerősítést nyer a helynélküliek, a jóbarátnök, a szomszédasszonyok, helyszerzők nagyszámival, nem is számítva a szeretőket és azokat az ingyenélöket, akik mindig kihozzák a maguk hasznát a leányok hibáiból, erkölcstelenségéből.
Ez ellen a rossz állapot ellen akárhány emberszertö és jóakarata asszony felvette a küzdelmet, de hasztalan, és szinte nem vehetjük tőlük lossz néven, ha végre is minden kedvüket és bátorságokat elveszítik a reformáláshoz.
Van tehát hiba itt is, ott is:- a
cseléd tartókban éppen ugy, mint a cselédekbea De mindezen hibákat kevesbíteni, sőt talán megszüntetni is lehetne, ha cselédeink nevelésére gondot fordítanánk saját jó pél dánkkal és se durva bánásmóddal, se gyanitással nem fosztanánk öt meg a becsületének akkora érzésétől, mely megóvja őt a félrelépéstől, esetleg a bünbé való sülyedéstől.
Közraktárait.
— a „Kereskedők Társslata" vasárnapi értekezlete. —
Hatalmas, erős lökéssel indul meg a közraktárak megvalósításának ügye, mely vidékünk kereskedelmi és gazdasági életébe pezsgő uj vért feg teremteni.
Erre vall a nagykanizsai .Kereskedők társulata"-nak vasárnapi értekezlete, mely a legélénkebb részvét mellett folyt le. Vagy százötvenen jelentek meg a városház nagytermében és igy mir biztosra vehető, hogy a tárházak már kevés idő múlva fel is épülnek.
Az értekezletet Ebenspanger Lipót kir. keresked. tanácsos a „kereskedő társnlat" elnöke nyitotta meg szép beszéddel. Felemii tette, a mit mi már mult számunkban szintén elmondottunk, hogy a tárházak létesítésének eszméje nem uj, s hogy az 10 — 15 évvel ezelőtt csupán egyesek kicsi-nyeskekedése miatt dőlt dugába. De a mostani nagy érdeklődés, a város bíztató jóakarata, a délivasuti részvénytársaság előzékenysége, oly harmonikusan szépen fűződik egymáshoz, mely a legszebb, a leghatározottabb reményekre jogosít. Ezután Schwarz Gusztáv titkár vette át a szót.
Első sorban Vécsy Zsigmond polgármester levelét olvasta fel, melyben legnagyobb sajnálatát fejezi, ki hogy
az értekezleten hivatalos távolléte miatt meg nem jelenhet. Szép szavakban szól a tárházak hasznossá -ról végül pedig oda fuggeszté, hogy kedves kötelességének fogja mindenkor tartani, ezen nemes ügynek megadni mindazon erkölcsi és anyagi támogatást, melyet ez megérdemel. Tudatja, hogy Lengye! Lajos városi főjegyzőt bizta meg az értekezleten való képviseletével.
A polgármester levelét az értekezlet zajos tetszéssel fogadta.
Schwarz Gusztáv nagy szakértelme és alapos ismeretekre valló tudással méltatta a tárházak célját és fontosságát, s minő befolyást gyakorolnak ezek a kereskedelmi és mezőgazdasági életre. Utalt arra, miben különböznek a tárházaktól.
Az országban 18 tárház vállalat van, és kimutatta valamennyinek szép eredményét.
A jelenvoltak a legnagyobb figyelemmel hallgatták végig az élénk előadást,
Ezután Ebenspanger Lipót elnök felvetette a kérdést vájjon elismerik-e a térházak közhaszon voltát és kívánják-e ennek létesítését? Általános zajos---igen és éljen kiáltás
volt erre a válasz.
A tárházak felállítására részvénytársaságot alakítanak 100000 frt részvénytőkével. Ezer drb részvényt fognak kibocsátani 100 frt névértékkel. Az alakoló közgyűlésig a részvénytőke 50 százalékát be kell fizetni.
Egy nagyobb bizottságot küldött ki az értekezlet a prospek-tos szövegének megszerkesztésére és a szükséges elő intézkedése k megtételére.
Ezotán Grünhut Henrik lelkes és buzdító beszédet intézett az értekezlethez és köszönetet mond Ebenspan-
TÁRSA.
A klagenfurti keztyü.
— A .Zalai Kötlőoj" eredeti tircija. —
Klágenfart sok mindenféléről nevezetes. Nevezetes a Mária-Terézia-féle szoborról; nevezetes obeliszkjéröl; nevezetes ércből való sárkányáról, moly a város címere ; nevezetes gyárairól, atb. atb. — Nevezetességeinek Bzáms ujabban kezlyOi révén is hadd gyarapodjék előttünk e tárca olvasói előtt.
Endrényi ismerőim nem is oly régen Csurgóról Kanizsára utazott,-hogy megnézesse magát valamely orvossal és bajára, mely a sok Ütés következtében szerencséltette, enyhülést keressen.
Gőzparipás indult el s gőzparipán törekedett hsxa&Ié. Menet .is, jövet is sötét gondok 8 aggodalmak gyötörték. — Nem marasztották- e Ferkóját ebédre az iskolában, nem döatötte-e föl Petikéje az Íróasztalon a nagy kalamárist. És sok má> egyéb dolog is gyötörte és nyugtalanított*;. -,r,
Jövet azonban leginkább a saját bájával foglalkozott; az orvosok ugyanis olyan > diagnózist csináltak: hogy a haj nem súlyos, de könnyen súlyossá vál-hatik, ha flIŐ életet folytat, ám viszont járnia sem szabad nagyon, mert ez még \'végzetesebb lehet. Állni se álljon sokáig,, mert az alsó tagokba nyomuló vér baját csak növelni fogja; ha pedig lefekszik, vigyázzos, hogy lehetőleg meg ne mozduljon, még ha két napig tartana
is afekvéi. Azevésrend pedig: bor helyett tejet igyék, hus helyett spenótot s más hasonlót egyék auflág nélkül; tészta helyett befőttekkel táplálkozzék... mind ennek pedig Endrényi halálos ellensége.
Teljes" rezignáció vai száll ki tehát Endrényi a gyékényééi állomáson s negyedmagával elhelyezkedik közel a a kályhához a váróteremben.
Nincs unalmasabb mint várni a vonatot, pláne egy elkésett vonatot, pedig a vonat fél órával késett Ilyenkor még a be nem mutatás mellett is \\ ^szedet kell kezdeni.
Vonatkésésnél a vasutasok szidása a leghálásabb téma, a melyre biztosan lehet számítani, hogy megindul a társalgás, a melyről nem tudni, azon végződik e, hogy Törökországot darabokra osztjuk, avagy azon, -hogy az alsók-sarkadi .tejszövetkezet — épen ekkor volt alakulóban — valóban tiszta tejet ad e majd a csurgói közönségnek, a mely megunta; már a vízzel hígított tejet s a liszttel preparált legfinomabb tejfölből való vájkészitést ? I.
Mint mondottam, négyen valának együtt a váróteremben : u. m. Endrényi barátom, ké. cilinderes vigéc s egy egyszerű asszonyka. — Endrényi, mint tudjuk, betegségben utazott ; ez egyik vigéc könyvekben, a másik képajánlásban ; az asszonyka pedig leányához sietett mert ikrei születtek most már másod izben, rbrid őt év alatt: ugy hogy, hozzászámítva a legutóbbi négy év szaporulatihoz az első évi áldást, hamarosan öt ergonasipnak lett nagyanyjává.
A könyvekben utazó vigéc, mint olyan, a ki még pakktáskájában is — fejében, nem tudom, mit hord — hordja a költőket, a művészetet s a tudományt, szakította meg a szinte nyomasztó csendet
— Nagysád, ha szabad megszólítanom, nagyon levertnek látszik, oly baJavány,
| talán valami baj érts?
— Engem nem annyira, mint inkább lányomat s elmondta az öt gyerekről
[ szóló történetet — A vigéc gratulált a nagyanyai szerencséhez, s egyúttal, kijelentette, hogy Ö még jegyben jár, Kanizsáról fog nősülni, c-:ak a hozománynyal nincs egész tisztában, mert a hozománynyai ráadásul jövendőbeli zaém-bes anyósa is szerepel .. , beszédje közben nagyban húzogatva keztyfljét, lehet, hogy önkénytelenül, lehet hogy szérí, hogy rátereljekeztyuire a jelenlevők „figyelmét.
— De szép keztyüje van szól az — asszonyka — Kanizsán vette? -
— Nem, ilyen keztyüt Kanizsán nem lehet kapni, tepnapelőtt vettem Klagenfurtban; 8 koronámba került De tessék is megnéznir a merinói juh legfinomabb gyapjújából van szőve a belseje, a külseje pedig dámvad bőréből készfiit.
— No már igazán szép keztyö és jó meleg is lehet, már megérte a 8 koronát.
— Ethiszem én azt, szól vigécünk. Én, ha veszek valamit nagyon jól megnézem, de aztán a péozt nem sajnálom a jó áruért. Nézze asszonyom, cilinderemet Parisból rendeltem nagy áron,
de el is tart addig, a mig csak élek — talán még az unokája is hordani fogja; — nyolc forintos ingeimet Bécdből rendelem, cipőim berlini gyártmány. Sok mindenfélét beszélt, csak azt nem mondta, hogy hol tanulta a nagy főúri tempót és miért füllentett, mikor igazat is mondhatott volna.
Közbejött a jegyváltás s keszlyüs-vigéeünk rögtön rohan, hogy jegyet váltson. — Meg is váltja, 7issza is jön; de csak fél keztyüvel.
Egy ideig nem szól, csak kotorász a zsebeibeo. Nadrágja négy zsebét mert divat szériát öltözködvén, hátul is hord két zsebet, sorban Ö3sze-vissza tapogatja, majd kabátzaebeiben keresgél, végül téli rokkját veszi elő s ugyanazt teszi, de nem találja meg, a mit keres.
Arca változni kezd. Szalad a jegyváltó szobába és szerte-széjjel néz, n\'.óbb a jegyváltó ablak elé áil s kérdi a jegykiadót: Uram, nem hagytam itt a félkeztyümet ?
— Ugyan ne bolondozzék. Tudja, hogy itt pénzzel űzetnek s nem keztyüvel, menjen odább. — Odább is ment a vigéc, azaz visszatért a várószobába.
— Asszonyom, kérom, nem hagytam itt a kiágenlurti keztyfiinet? Nézze a párját nem találom.
Az asszonyka mosolyog, a másik vigéc szinte nevet vigéctársa komikus viseletén, Endrényi barátom meg figyelni kezd.
— Ugyan kollega szól a képvigéc, jegyváltáskor bizonyára magával vitte s
ott hagyta valahol; miközben már jóízűen nevetett
— Ne tréfáljon kolléga, A másik teremben ott voltam, de keztyüm nincsen ott, kollega ur meg nevet, bizonyosan eldugta valahová félkeztyümet.
— Hogy gondolhat olyat, bzóI, minden gyanúsítás mellett is, most már kacagó képvigéc, de a hölgy is minden hamaros, ötszörös nagyaoyasága mellett ia jót nevet s Endrényi ur is feledni kezdi baját mivel a nevető izmok nála is mozgásba jöttek.
Mig az utazó társaság jobb és jobb hangulatra derül, addig, ki még a? imént is Parisról, Berlinről, 8 forintos ! ingekről beszélt, jobbra-balra szaladgál egy féUeztyü miatt s mindinkább nevetségesebbé válik.
Végre Endrényi barátom gam állhatta meg, hogy meg ne szólaljon. Uram, ucy tegyen mint én. Látja, a kezemen van egy pár keztyü, utána belenyúl terjedelmes köpönyegje jobb zsebébe, kihúz újra egy pár keztyüt, majd a bal zsebébe, megint egy téli keztyüt; a köpönyeg alatti felöltőből két pár őszi keztyüt teremt elő; végül ünnepi kabátja zsebébe nyul s egyik zsebből fekete bőrkeztyü, másikból nyári barna cérna keztyü jön elő éa talán még többet is elő tudott volna mutatni, hs bámuló vigécünk meg nem szólal.
— Uraságod keztyüben utazik?
— Nem 1 L0 betegségben utazom és Csurgón lakom.
— Hát nem keztyüügynők ? .... Bocsánat és ha meg nem sértem, egy pár
Lapunk mai számához fél ir melléklet van csatolva.
IXITX ÉVFOLTAK.
1897. MÁJUS S-ái.
ger Lipót elnöknek és Schwarz Gusztáv titkárnak az ügyben kifejtett hathatós munkálkodásokért.
Ebenspanger Lipót elnök ismét köszönetet mondott az élénk részvétért, az értekezletet bezárta.
Csütörtökön délután & kiküldött bizottság már értekezletet tartott melyen vagy ötvenen jelentek meg. A vidéki földbirtokosok közül többen részt vettek, némelyek pedig levélben mentették ki távolmararadásu-kat. A bizottsági értekezleten az eló-intézkedésekct meghatározták. A tárházak részvénytársaságának alapító tagja csak az lehet, ki legalább is husz részvényre előfizet. Előjegyzést e hó 20-áig lehet eszközölni. A prospektusok kíböcsájtására az Öt helybeli pénzintézetet kérték fel.
Wér-sizeajénk kSxgy ülése
mfcj. 3.
Ha panaszkodni akarnánk í Elpanaszolhatnánk akkor, hogy mily mostoha gyermeke a mi városunk megyénknek. Konkrét tényt hozhatnánk fel; de nem tesszBk. Nem tesszük azért, mert erős meggyőződésünk, hogy a természeti sajátságok és földrajzi fekvés biztosabb előmozdítói egy város haladásának és fejlődésének, mint bármely mesterséges törekvés. Amaz az életerő, mely főntart, ez csak egy villamos szikra, mely izgat.
A gyűlés egyébként nagy érdeklődés mellett így folyt !e. Dr. gróf Jan kovich László főispán ur, mint elnök üdvözölte a megjelent megyehizottfági tagokat, kik nagy elismeréséé) vették tudomásul C a e r t á & Károly alispán terjedelmes jelentését a megyei közigazgatás állapotáról. Erre megejtetett az árvaszéki ülnök választás*. Egyhangúlag Csesznék "időn alsó lendvai szolgabíró választatott meg, kinek helyébe U n g e r Kálmán lett szolgabiróvá. — Több zárőszámadáa beterjesztése után elfogadta a közgyűlés az állandó megyei választmány következő javaslatait: 1. gróf Festetits Györgynek, a keszthe\'yi Georgikon halhatatlan emlékű megalapítójának, a vármegye álul lefestetett s a közgyűlési teremben felfüggesztett arcképe leleplezési ünnepélye juoiua hó 28-án tartandó díszközgyűlésen legyen — 2. Deák Ferenc és Csányi László születési házának emléktáblával való megjelölését a mult évi miilennáris közgyűlésen elhatározta a törvényhatósági bizottság. Az emléklap leleplezési Ünnepélyére határnapul Deák" Ferenc szülőházánál Söj-tőrön augusztus 8-át, mint a történelmi emlékezetű 186ÍMki felirat napját, Csányi László szülőházánál., Csányon október 6 át, mint a vármegye vértanuja halálának évfordulóját fogadta el a közgyűlés.
keztyűt mégis adjon el, mert mit esi -náljak a félkeztyűve! ?
— Nem adok én el semmit, hanem tanácsot adhatok: hazza föl felváltva, hol jobb, hol bal kezére a testvérétől megfosztott keztyűt, aszerint, hogy melyik keze fázik.
VigécÜnk még dühösebb lett h a beszállásra szóló csengetésnél eldobta a klagenfurti keztyűt, mert félkeztyűvel utazni, rhég ha klagenfurti is az, nevetséges.
Utasaink, mint most már némileg ismerősök, ugyanegy kocsiba szálltak, hárman kedvre derülten, — a vesztes mogorván.
Utóbbi folyton a kerti uját emlegette, négy gyufát is gyújtott, míg egy cigarettáját meggyújtania sikerült, majd közel Csurgóhoz nagy szi vartárcáját kereste, hogy bőrazivarra gyújtson a Íme azt sem leli.
A társutazók újra nevetni kénytelenek, a midőn még kacagtatóhb jelenetnek lesznek szemtanúi. Yigécűnk téli kabátja belső oldalzsebében kotorászván megtalálja a\'azivartárcat, de magtalálja az elveszettnek hitt klagenfurti félkez-tyüfc ia
— Nézzék, kérem, itt a keztyü. — Miért is. dobtam.el a párját?
Utasaink szeméből könnyek hallottak nevettökben; vigécBak meg kinyitotta az ablakot s dühében a félkeztyűvel szivartárcájit ia kitalálta dobni az ablakon.
Csengetés ! Csurgó 1 Endrényi leszállni készül, de leszállása előtt annyit mond: 3zálljon le ax ur Csurgón, nem messze az állomástól meglelheti kesztyűjét és szivartárcaját, és ha felszáll a 6 órai, Gyékényesbe índalÓ vonatra, még a másik félkeztyüc is megtalálhatja.
De écünk ezt alig hallja; egész 3*g*nkivüü állapotba mejfit i^- a
A nagykanizsai felső-templom újjáépítését végrehajtó bizottság elnökeinek folyamodványát anyagi segélyezés iránt a nemesi pécztárhoz utasította a közgyűlés, mivel nem akart precedenst alkotni.
A felső templom.
Azon általános érdeklődésnek, melyet a felső-templom újjáépítése társadalmunk minden rétegében keltett, ékes lannbi zonysága e levél, melyet a D é I z a I a i Takarékpénztár r. t. igazgatósága intézett a végrebaj tóbizottság elnökségéhez :
A tekintetes bizottságnak társulatunkhoz intézett megkeresését a társulati igazgatóság e hó 2-án tartott ülésében tárgyalván, van szerencsénk az ott hozott azon határozatot becses tudomására juttatni miszerint azon esetre, ha csak a templom renoválásáról fogna gondoskodás történhetni, a felmerülendő költségekhez 200 frt azaz Kettőszáz f o r i nt hozzájárulás szavaztatik meg és ezen összeg már most folyósittatik.
Ha azonban a megindult mozgalomból kifolyólag a templom tetemes kibővítése, i vagy egészen újjáépítése fogna eszkö : zöltetm, azon esetben társulatunk a most i folyósított 200 forinton felül az építési | költségekhez további 500 f r c azaz í ötszáz forinttal hozzájárni és < ezen Összeget annak idejében a tekin-j tetes bizottság rendelkezésére bocsájiani ! fogja. Az Ügy érdekében kíbocsájtott ! gyöjtőWet el nem fogadhatjuk. Kiváló tisztelettel, Eperjessy Sándor, Reinitz.
Ujabb adakozások.
C s a i é n y i Gézáné urnő 30 frt.
Vörös Ignác gimn. 8. o. t. gyfij tése 40 frt.
(Réffy Endre Egybázasfalu 10 forint, Gyurmann Terka 2 írt, Schwartz Mihály, Puli N., Illés Ferenc Szombathely 2—2 frt, Domonkos zárda 50 kr. Rátkovics, Eredics Jusztina, I frt 50 — 1 frt 50 kr.. dr. Szbrán Vilmos, Fiodoner, Líchtenberg Emília, Fábián József Szombathely, Péntek János, Németh Antal Váth, Lakner István, Pup Lajos Ikervár, Magyar Já-nosné, Vörös Vilma, Vörös Kálmán, Vörös Ignác Stalónak 1—lxfrt, Vörös Ignácné. Kováts István Szalőuak 2—2 frt, Paytha János, Weídlich Irma, Schlam-madíngor József Szombathely, Horváth János Csénye, N. N. 50 — 50 kr.)
J u k Béla, gimn. 8. o. t. gyűjtése 13 frt.
(Jnk József 5 frt, Starzsínazky György 2 forint, Gáspár Frigyes. Puogár Imre. Horonyul Gyula, Szabó Lajos 1 — 1 frt Jakits Gyula 50 kr., Joachimstadt M. 20., Tahin Juli, Török János, Ponner János 20 — 20 kr., Joachimstadt Lujia, Bence József 30—30 kr., N. N. 10 kr. Galambok.)
H a 11 e r Jenő gimn. 8. o. t. gyűjtése 2 frt 50 kr.
tárcát menyasszonyától kapta ajándékba: s íme ő az ablakon dobta ki a drága emléket, melyet bizonyára meg Is csőkolt voit egypárszor, ha egymagában utazott.
Eddig tart a história, hogy mi történhetett még, ezt csak a tovább göz-paripáző nagymama és a képekben utazó ur tudnák elmesélni.
Matter János.
Többször mondottad...
Többször mondottad, édes anyám, Ha panaszkodál az élet ellen, Hogy a sirban fogsz csak megnyugodni,— S íme végreményed1 kellé tönkretennem I
Nem fogsz te itt se1 megnyugodni, Fiad fáidalma itt is fölkeres, Az édes anyától még itt is megvárja, Hogy megenyhítsed,— halva is .szeress!
Akiket szerettem
Akiket szerettem, szegények valának, Nyomta őket élet gondja, remegéae. Ajkuk mosolygása ugy halt el, felébe.
Nem tehettem értök, ök sem értem semmit, őrlő szenvedésnek se\' vége se\' hossza: Ez volt amit a sziv kicserélt megoszta.
Beszéltünk kárpotió, boldogabb jövőről Noha mindenikőnk hallgatagon tudta. Hogy ezt az a másik — kedveért hazudja.
Törődésben élek, nem örömre lettem, Kéj eelegét mások hadd igyák fenékig: Kern irigylem tőlük, átengedem nékik.
Néhány tiszta perc csak, ez a fellő drága,
Szeretet emlékét amely ment* őrzi
S a szegényt tanítja tűrni, hinni, győzni 1
Regééi Gyözö.
(K. N., Lausch Lipót Mtzner Sándor, B. L, Sali Zsófi Légrád 50—50 kr)
Bogenrieder Józseíné urnő gyűjtése 24 frt 60 kr. \'
(áuguszt Konrád,.Erti Fülöp és neje, SzedlacaeK, Katzenbach Lujza 2—2 frt, Hordós Vince, Unger György, Szabados Mi ki ós né, FickÓ János, Pilzo Emília 1 — I frt, Husch Mátyás és neje 1 frt 50 kr-, Scháde3s János, MaUjec Gyula, Brenner János, Spisltz Elíz, Horváth Pál, Lieiegg János, R&gány Géza, Kiás József, Major Erzsébet 50—50 krajcár, Briher Kálmán 1 frt. Preisaler Ferdinánd 40 kr., Skwaaits Ferenc, Bellák Rudolf, Hodics József 30— 30 krajcár, Szaybotd Károly, Jancsik Antal 25—25 kr. Halli Pál, Spisel Izidor, Schoitta Dániel, Seblögel József 20—20 kr.)
Koller Ferenc gimn. I. A o. t. gyűjtése 25 frt. és I. cs. és kir. arany.
(Koller István A. Rajk 25 frt, Par-csetics Ottóne Palin l. cs. és k. arány= 5 frt 65 kr.)
Főösszeg 645\'frt*90 kr.\' \'
Dr. Tuboly Gyula Eperjessy Gábor tílleuőr. : pénztárom
— Hirdetmény. A bulgáriai Riloko* lostor birtokkezelősége f. évi május hó 15 én Szófiában, Pbilippopelban és Rustsnkban egyidejűleg ajánlati versenytárgyalást fog tartani a tulajdonát képező erdőség 2544 hektárnyi részének kitermelése céljából. A kitermelendő famennyiség (kizárólag tűlevelű fa) 230,000 köbméterre mg. Becslési összeg 575,000 frank óvadék 28,750 frank. A részletes föltételek a föntcevezett városokban székelő állandó bizottságoknál tekinthetők meg. Miről az érdekeltek ezennel értesíttetnek. Sopron, 1897. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A Ham burg-a meri -kaniEcbe Paketfahrt-Actiengesellschaft, a brémai északuémet Lloyd, a Red-Star-Line és a rotterdami L\'oyd elhatározták, hogy az Észak Amerikai Egyesült Államokba irányított küldeményekre vonatkozó Bzálliiási tarifákat hatályon kivül helyezik és a szállítási díjtételeket további rendelkezésig ese: röl esetre állapítják meg. Miről az érdekelteket ezennel értesítjük. Sopron, 1897. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdeímfenj. A -magáotiazt/iselők és kereskedelmi alkalmazottak ez idő szerint egyetlen szabbeli újságja a .Magántisztviselők Lapja;" mely már ötödik éve szolgálja a magántisztviselőt kar, az .Országos Nyugdijegyesület" és valamennyi közhasznú magántisztviselő egylet érdekeit. E lap közli mindazon a tudnivalókat, a mire ugy a cégeknek mint
a tisztviselőknek szükségük van a e ] mellett ingyenes helykőzvetitő rovatot ia tart, melynek lőcélja, hogy a cégeket és alkalmazottakat a jelenlegi hegyköz-vetítés kellemetlenségeitől lehetőleg meg- j óvja. Midőn tehát a föotbevezett lapot az érdekeltek figyelmébe és jóindulatába ajánljak, megjegyezzük, hogy a lap előfizetési ára, mely egész évre 4 frt., félévre 2 forint, Budapestre (VIII. Rökfc Szilárd-utca 8.) kü dendő. Sopron, 1897. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
íi i r e &.
— Személyi hir. Dr. gróf Jan-kovics László főispánunk folyó május 5-étól városunkban tartózkodik s folyó hó 6-án jelenvolta földmi-velésügyi miniszter által kiküldött miniszteri osztálytanácsos által a helybeli főszolgabírói hivatalban megejtett a mezőgazdasági törvény végrehajtását felülvizsgáló vizsgálaton.
— Rendjel-adományozás. Ó felsége a király dr. Marusín Károly ezredorvos nak a cs. és kir 48-ik gyalogezredben, a koronás arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozta.
— A „Zala* laptársunknál szerkesetői változás tőrtént Lőke Emil dr, aki 6 évig állott mint felelős szerkesztő a lap étén, a szerkeaztőség kötelékébői kilépett Lőke Emi; szerkesztése alatt a lap tekintélyt szerzett magának, különösen azóta, mióta a reformpárt törekvéseinek a lapban adott kifejezést. Az újság derék tehetséges és munkás Bxerkesztőgazdája bizonyára gondoskodni fog arról, hogy a lap ne csak ne veszit-bcd tekintélyéből, hanem meg is feleljen a közönség felcsigázott várakozásának. A lap felelős szerkesztője egyelőre maga a kiadó. \'
— Eljegyzéa. Dr. Koréin Sái-dor ügyvéd Devecseren, eljegyezte Práger
Saroltát Práger Béla ismert gyógyszertáros leányát
— Halaiosas. Halász Elek, a Hangária szálloda tulajdonosa > hő 4-éo hosszas szenvedés a tán elhc^/t Halász csendes, szorgalmas ember volt ki mindaddig, mig a betegség 1b nem gyűrte, mintaszerűen vezette szállodáját Törzsvendégei őszintén sajnálják vendéglősük korai elhunytát.
— Városi iskolák államosítása.
Az egyszer nem Za.a-Egerszegről, hanem, Nagy Kanizsáról v&n szó. Dr. Kuzsicska Kálmán kir. tanácsos, vármegyénk tanfelügyelője városunkban időzik és Vécsey polgármesterrel tü zetes megbeszélés tárgyává tette a városi iskolák államosításának kérdését Az alapelvek már megvannak állapítva és a fölterjesztés a miniszterhez nem sokáig fog késni.
— A Kef. Jótékony\' Nőégye-
stliet jubileuma. Mint már többször megírtuk, Nőegyesü létünk f. hó 19-én ünnepli fennállása tizedik évforduló ját Ez alkalommal d. e. 10 órakor ünnepies nagymise lesz a felső templomban, melynek újjáépítésére szánja a jubiláló egyesület a tiszta jövedelem felét A szent mise alatt, melynek áhítatát Nyttly Gizella k. a. éneke bizonyára emelni fogja, a Nőegyesü -let buzgó tagjai gyűjteni fognak kizárólag a felső templom javára. — A jubileumi ünnep második része f. hó 22-én, szombatoo, fog lefolyni a Polgári Egylet dísztermében — Nagy szabású és rendkívül való élvezetet igérő Hangverseny fog itt tartatni, melynek igen gazdag programmi a van. E programmön dr. Rotschild Samuné úrhölgy és Huck-stedt Irén k. a. énekszámokkal, Papp Miklósné úrhölgy és Prager Margit k. a. zongora és hegedű kettőssel, Steraeck, L-»nk és Schultz urak zongora, harmónium és cello trióval szerepelnek. Nagy "élvezet lesz bizonyosan Sterneck ceUo-szó-»"ja is bemutatva saját konpozictóju két darabját. Szépen fog szerepeim az írod. ós Műv. Kőr Dalosköre is elénekelve Rieger György művészi Isten hozzádját Kiegészíti végre a programmot Az egyetleu leány c. I lelvouásos vígjátéknak előadása, melyen bizonyosan igen jól fog mulatni a közöuség. A hangversenyt természetesen tauc követi. Ez ünnepségre a napúkban küldetnek szét a meghívók.
— Nagylelkű alapitvány. Karcag Béla és István földbirtokosok városunkból - való távozásuk alkalmával 400 frtos alapítványt tettek egy szegény sorsa, szorgalmas és jó viselkedésű főgimnáziumi tanuló évenkénti segélyezésére.
— Meghívó. A .Zalamegyei általános tanítótestület" nagykanizsai járási köre f. é. május 13 án, d. e. 10 órakor P a 11 i n község iskolájában tartja félévi rendes közgyűlését a kö vetkező tárgysorozattal: 1. A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. Kellert József jubiláns tagtárs üdvözlése Hoffmsnn Mór tagtárs által. 3. Magasi József pallini tagtárs gyakorlati tanítása. 4. Gergye Sándor nagykanizsai tagtárs „Csak egy kis türelem" című munkájának felolvasása. Felolvassa: Poredus Antal, a jár&i kor jegyzője. 5. EugaurT Ede, zalaszentbalázsi tagtárs szabad-előadása a se-iyemtenyésztésről. 6. A járási kör választmányának előterjesrtései. 7. Folyó ügyek. 8. Indítványok. 9. A gyakorlati tanítás folyamon tapasztaltak megvitatása zárt ülésben. E közgyűlésre a járási kör i. t tagjait és a tanítás ügye iránt érdeklődőket mély tisztelettel meghívja Nagy-Kanizsán, 1897. májas 1. Szalay Sándor járási elnök.
— Grüufelá hangversenye. Városunk jó ismerőse Grünfeld Alfred cs. és kii. kamaramüvész i. hő 4. tartotta nagy hangversenyét a .Casziaó* dísztermében. Hatalmas művészetével az orpheusi hálások összes változatait matatta be és ha nem tudnók, hogy Grünfeld két világrész által elismert bevégzett művész, még kritikát is írnánk róla. így csak egyszerűen jelentjük, hogy a concerten válogatott műértő közönség volt jelen, mely nem telett be eléggé tapsolni és éljenezni, ami az előzékeny művészt aj és uj ráadásokra ösztönözte,
ugy hogy a hangverseny csak 10\'j, órakor ért véget
— Lóosztályozás. Városunkban folyó hó 5-én délelőtt a felső templom mögötti téren lóosztályozás volt. Az eredményét nem tudjuk, de az ott összegyűlt néptől temérdek zugolódást lehetett hallani, hogy miért kellett ezt a forgalmat megakasztó hivatalos intézkedést éppen a legélénkebb
szerdai hetivásár napjára elrendelni. _
"Erre bizon tekintettel kellett volna lenni az intéző köröknek.
— A fűtő ur házassága. Nemrég törtónt hogy egy fiatal ember ismeretséget kötött egy szemrevaló leányzóval. Annak rendje és módja szerint meg is kérte őt és meg is kapta, minthogy a szülök is szívesen hallgatták, hogy a leendő vő fütő, — tehát rendes fizetéses ember és majd csak megélnek valahogy. Megtartották az esküvöt, meg a lakodalmat\'is. — A lakodalmi mámor kiheverése után várták a menyasszony illetőleg az újdonsült menyecske szülői,. Jiogy mikor megy hát a fütő ur a vasútra, hogy a prüszkölő masinán Budapest vagy Bécs felé utazzék. — Mikor látták, hogy nem mozdul, noszogatni kezdték a vőm uramat, miért nem siet a vasútra, szeretnék már látni melyik vonattal utaz. \'¦— A vőm uram azonban csak bámult ezen -a . naiv felfogáson és végre kibükkentett», hogy hisz Ő soha egy szóval sem mond"í&, hogy Ő vasúti fütő, — mert Ő csak
a barátoknál volt kályhafütő. Tabléau.
— A\'bedőlt csatornák/Május elseje reggel mosolygós nappal köszöntött\' be, mely később jégesővel vegyes erős záporral végződött. — A nagy zápor következtében annyi víz jött össze a födött csatornákban hogy ezek szinig\'megtelvén, néhol a boltozatot kiszakította az erős nyomás, máshol meg a deszkafedelet vitte el az áradat: szóval sokfelé lehetett látni egy-egy lábtörésre igen alkalmas sötét folytonossági hiányt. — Itt ott meginterpelláltunk egy utbaeső rendőrt ós ez egész Hiedelemmel azt felelte, kérem be van már jelentve, — de a nyitás több helyen nyílás maradt. — Az ily fajta jelentések, mire ezek a baj tulajdonke-peni orvosához — kőmives és ácshoz legtöbbnyire csak napok múlva kerülnek, addig emberben, — tóban könyen kár eshetik. Nem volna-e célszerű ezt egy-, szerüsíteni; például, ha valami ilyen elementáris kitörés van, mely a közlekedő vonalakon vagy egyebütt károkat okoznak, rie\'ra lehetne-e utána nyomban egy erre alkalmas köiegnek a várost bejárva az összes .és különöseu a veszélyes hiányokat rövid jegyzetben összeírni, ezt a mérnökségnél átadni .Sürgős" jelzéssel és az kirendelné rögtön az illető mesterembereket a hiányoknak azonnali helyreállítására. Nem volna biz ebben semmi boszorkányság, nem kell hozzá más, csak egy kis jó akarat.
—u Ladikázás a sz.-ftyörgyvári téren. Nem sok idő kell neki és megérjük, hogy ez a tréfának gondolt állítás megtestesül. — A temetőhidoQ iúnen ugyanis akkora tóka képződött, — hogy maholnap ott ladikázní lehet — Képződött pedig ez a tóka a rezerviaták álul megszállott temető laktanya udvarából kiömlő különféle mosdó, mosó ós fürdővizekből. Ajánljuk ez állapotot a mérnöki hivatal szires figyelmébe.
— Faképnél hagyott menyasszony. Szabó Ignác iiagygörböi kocsis, ismeretséget kötött Ekker Katalin helybeli leánynyal és kijelentette, hegy komoly ufeü lési szándéka vau. — A leánynak megtetszett a legény és az édes anyja is meg volt vele elégedve. Megtörtént az eljegyzés, a plébániánál is beiratkoztak és a legény oda telepedett hozzájuk, jól evetí ivott; f. hó 4-én azonban mikor a leány anyjával együtt távol volt, összepakolta a háznál talált értékesebb fehérneműt, -i arany gyürüt, 4 frt készpénzt és bucsut mondotta kapufélfának.¦ -— Mostarend-Őrség keresi a megszaladt vőlegényt.
— Rendelet. Hivatali elődeim már több izben figjt-ilmeztették a helybeli kereskedőket, hogy a városi tanács 1$87. évi szeptember 24-én 7797. sz. alatt, továbbá ISSS. évi június Ifi-án 5833. sz a. kelt végzésével egyrészt a napellenző ponyváknak olyképeni alkalmazását, hogy a járókelő közönség bele ne ütközzék, másrészt egyes árucikkeknek oly formán való felaggatását, hogy a közönség testi épségét veszélyeztessék, valamint a járdáknak ládákkal, vasékekkel, utazó kosarakkal, vaságyakkal, koporsókkal, liszté-zsákokkal és árakkal megrakott asztal-kákkal-való elfoglalását eltiltja. A tanács ezen végzései annak idejében közöltettek a kereskedőkkel, mint azt hivatalomnál levő sajátkezű aláírások bizonyítják. — Ezen végzések utasításait a kereskedő urak, mint azt a nagyközönség sajnosán napról-napra tapasztalni kénytelen, — egyáltalán uera tartják be. A hatósági intézkedések figyelmen kívül hagyása
Folyatás a melekleün
MtHékiet 2 „Zalai KözíSny* 1897. májas iá 8-fltl 19-ft tzámáte.
XXXVI, ÉVFOLYAM.
ZUM KÖZLÖNY
1397 MÁJUS 8-én.
közérdék és törvénybe ütköző cselekmény lévén, hatóságom ezt továbbra is tűrni aem hajlandó. Felhívom tehát a kereskedő urakatvhbgy jelen rendelefem kézbesítésétől ^zámitott 48 óra alatt a napellenző ponyvákat akként igazíttassák meg, bogy a járókelő közönség azokba bele ne ütközzék, azaz a fent idézett ta náesi végzés szerint legalább 220 em. magasságban a járda színe fölé helyezzék, mellőzvén minden megerősítő zsinórt és oldal ponyvákat; a járdára, mint közterületre való kirakodást, valamint a kinyúló vasrudakra való árucikk-aggatást szüntessék be. A hetivásárok alkalmával szokásos sátorok vagy áruló asztalokra való kirakodást jeleff^-reiidelelera nem érinti, .felen rendelet ellen vétók az 1879. évi LX. t. c. Ili) prg. szerint minősülő kihágást követnek el. mely 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel sujtalik. Nagy-Kanizsán. 18D~. évi máj. hó t-én. Deák Péter s. k. rendőrfőkapitány.
— Járvány. A uöikiiutut, ez a gyermekeket gyötrő köhögés városunkban járványszeröeu terjed. A szülők, kil$* csak tehetik, gyermekeiket elküldik délvidékre, hol tisztább az aetber, melegebi ben süt a nap, mint a berki levegőtő áthatott ködös Nagy-Kanizsán.
— Utcai lárma. A Sugárúton néhány a..- Gueska egy-két uap óta már kora hajnalban és késő este fülhasogató kürtszóval zavarják a békés alvókat. Ajáljuk a rendőrség figyelmébe.
— Műkedvelői előadás. A kereskedő ifjakból alakult rendezőség |uuius 7-én műkedvelői előadást rendez a felső-templom javára a Polgári .Rgylet nagytermében. Sziure kerül a falu rossza, melyből már serényen folynak a próbák.
— Jótékonyság és újra ébredés. A sümegi iparos ifjak f. évi ápril :25-én húsvét hétfőn rendezett tán ev igaima 3u Irtot jövedelmezett, melyet özv. jparos-nékuak adományozták. Ez alkalommal újra szervezkedtek, elnökké Eitner Jenő bórgyárost választották meg. — Az iparos ifjak egyesületének eszméjét 1892. jan. !0. lí á n f i Alajos pendítette meg a sümegi polgári öuképző-körben, mint arfelnök, fönti napon áiadta az ifjaknak minisztérium által a megerősített alapszabályokat, felvéti nyomtatvány, jegyzőkönyv és irományokat, készpénzben 174 frt 44 kr , alapítvány tőkében lOti frtot Osz-szesen: 274 frt 44 kr. Az egylet munkakörébe vette idószakonkint való kiállítás rendezést és a szerszám né vek\' magyarosítását. — Az iparos ifjak lelkesedéssel köszönték meg a szervező Bán fi Alajos igazgatónak működését, ót. és Eitner Zsigmond volt elnököt és 100 írttal alapító tagot örökös tiszte letbeli tagnak választották.
— A sümegi reáliskola államosítása után az elöljáróság azzal foglalkozik, miként lehetne az elemi osztályokat is állami kezelésre bizui. mert a város önerejéből nem bír az iskola követelte fejleményeknek eleget teuni. Először azonban a megyei püspök Ö méltóságához fordulnak, de ha ott keflő segélj t nem kapnak, akkor az államnál kopogtatnak.
— Ktrinduiits Stockholmba. Az államvasutak menet jegy irodája mint értesülünk, a nyáron többrendbeli kirándulást rendez Stockholmba, az ottani kiáll i-t á s megtekintésére. A rendkívüli érdekesnek Ígérkező programm legközelebb sajtó alá kerül. Az utazás különvonattal történik Berlinen ár, a honnét a társaság az uj Sassnitz-Trel-leborg-i (négy órai hajó u t) útirányt veszi igénybe. Saasnitz és Trel-leboig között rendkívül elegáns hajók közlekednek.
— Gazdáink ügyeimébe. A hamburgi kertészeti kiállna* alkalmával j uniós hó 17-é n nyílik meg ugyanott egy rendkívül nagyszabású állatki állítás, a melyet a német gazdák országos egyesülete rendez. Ez utóbbi nagyon érdekes lesz és gazdáink ne mulasszák el e kettős alkalmat saját érdekükben is, hogy maguknak a német föidbir.o-kosság haladásáról meggyőződést szerez -zeneit. Budapestről június hő 16-án különvonat indul Hamburgba, a meiyet az államvasutak m e a e t j e g y-irodája (Bpest, Hungária száító) rendez.
— A „lagjar gazdatisztek és erdőtisztek országos egyesülete" május hó 2-án tartotta közgyűlését, mslynek tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvet hitelesítő két tag kiküldése. — 3. Évi jelentés. 4. 1896. évi zárszámadás és vagyon kimutatás. 5. 1897. évi költségelőirányzat. 6. Az országos gazdaszövetségbe való belépés kimondása. 7. Választások. 8. Inditvá-
1 nyok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal Írásban adattak be. — A közgyűlés elé terjesztendő számadások szériát az egyesület bevétele volt 189«. évben 11097 írt 40 kr., kiadás 9353 frt 51 kr.. melyből tőkésítésre -fordítta-
tott 2447 frt 94 kr., egyesületi tagok segélyezésére 845 frt, a mezőgazdasággal és erdészettel, foglalkozók nyugdíjintézetére, költségeire 2373 ft 02 kr. — Pénztári maradvány 1743 ft 89 kr., nialy a jövő évre átvitetik. — Az egyesület vagyoni állapota 26860 ft 74 kr., mely takarékpénztárba őriztetik. — A tagok ügyeimé felhivatik, bogy a közgyűlés alkalmából ogy miut az előző években, ae idén is kirándulás rendeztetik és pedig május hó 3 án a fővároshoz közel fekvő löméltóáágu Metternich Sándor hercegné mintaszerűen kezelt biai uradalmába. Ezt megelőzőleg máj. hó 2-án d. u. 4 órakor a közp. vásárcsarnok megtekintése terveztetik. Talál kor ás a főkapu elöli.. — A közgyűlés ideje máj. 2-án reggeli 8 órára tétetett azért, hogy a közgyűlés után a tagok az ezredéves kiállítás területén a városliget megett tartandó tenyész állatvásárt is megtekinthessék.
— Látogatás a sörgyárban. A keszthelyi Georgikon 28 III. éves növendéke dr. Csanády Gusztáv igazgató és 3 tanár vezetése me lett szombaton délelőtt megtekintették a nagykanizsai sörgyárat A látogatókat Rosenberg Richárd igazgatósági tag, Klein Ármin igazgató és Kanfmann Kéla irodafőnök fogadták a legszivélyesebbeo, kik Ehrlich Richárd serfőző mesterrel egyetemben kalauzolták a vendégeket a nagy gyárban, bol mindent a legrészletesebben átvizsgáltak. 11 órakor villás reggelihez Ültek. Dr. Csanády Gusztáv igazgató hálás elismerését fejezte ki az igagza-tóságnak a szíves fogadtatásért, örömmel konstatálja, hogy a nagykanizsai az ország egyik legszebben és legpraktiku-sabban berendezett gyára. Rosenberg Rikhárd az igazgatóság nevében köszönetet mondott a gazdasági intézet veze tőségének és a növendékeknek azért, hogy a gyárat, megtekintették. Rozsos József III éves gazdász kollégái nevében szép szavakban fejezte ki köszönetét. Tizenkét óra felé a közeli Stem I. Mór és fiai cég gőztéglagyárába rándultak át az összes gazdászok, hol maga sz egyik cégfŐDök Stern Sándor fogadta a vendégeket és ő maga vezette és őket mindenütt a nagy telepen. Dr. Csanády igazgató itt is a legnagyobb érdeklődéssel figyelte meg a téglagyűjtés munkálatait és különösen az uj zsindelyek kötötték le nagyon figyelmét Ilyen fajta zsindelyeket eddig csopác Sopronban gyártottak és az igazgató mintákat kért belőle, mert a közbejött zivatar meggyőzte arról is, hogy ezek kitűnően vannak iupregnálva és teljesen vízhatlanok. Ebédre újból a sörgyár vendégei voltak az intézet növendékei. Hangzatos szép köszöntőt mondottak most újból dr. Csanádi igazgató, Izmoay Aladár III. éves gazdász és Goldhammer Károly sörgyári igazgatósági tag. Délután tolunk Alt-ó-Dombomba utaztak a növendékek és ott a Hirschlerek gőzfürészét nézték meg.
— Két alig használt kerékpár. Leg-hirnevesebb gyártmány kedvező fizetési feltételek mellett eíadó. Cim a kiadóhi vatalban.
— A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és ízléses se lyem, gyapja és nyári mosó kelmét akarnak vásárolni, kérjék Weiner Mátyás (Budapest, Andrássy-ut 3.) legnagyobb divatáru házának legújabb tavaszi és nyár: minta gyűjteményét, melyet ingyen és bérmentve küldenek meg. Fontos! Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily áru tiövet-vagy selyemminta küldessék.
— KOsz&netnyíivánitás. Mindazoknak, kik Istenben boldogult szeretett édes Anyánk: néh. Özv. Tersánczky Józsefcé született: Steffáoics Máriának, f. é. ápríl hó 30-án történt gyászos elhunyta alkalmából kifolyólag az utolsó tiszteletadásánál s^jélyesen megjelenni, ragy sürgönyileg és levelek által is megemlékezni szívesek voltak s a megboldogult iránti kegyeletnek ekként való tanúsításával lesújtó fájdalmunkat enyhíteni, a felejthetetlen gyászünnep méltóságát fokozni kegyeskedtek, — ez uton is lekötelező hálás elismerésünket nyilvánítjuk. Mély tisztelettel Nagy Kanizsán, 1897. május\'3-én. A gyászoló család.
ír 8-cUI a m
— A bűnvádi perrendtartás, az
esküdt\'üróságok szervezéséről szóló törvény és az élet beléptetési törvény ma gyarázatát adta ki dr. Felber Arthnr zala-egerszegi kir. ügyész egy vaskos kötetben, melynek Ügyvédjeink bizonyosan igen nagy haaznát veszik. A mű ára 3 f>\'. 50 kr, melynek postautalványon való bek idd és e után a munka bérmentve, küldetik meg.
— Sietni földrajz a zalavármegyei elemi népiskolák 3-ik osztálya számára.
Ily címen egy rendkívül ügyes kis könyvet irt Szalay Sándor nagy-kanizsai tanító, mely kivátó pedagógiai tudásáiól tesz tanúbizonyságot A kis mű bizonyára hamar el fog terjedni vármegyénk népiskoláiban és mindenütt nagy eredménynyel fogják tanítani. Helyes módszere, egyszerű, világos előadásmódja biztosítékok erre nézve. Néhány illusztráció is disziti a könyvet; de ezek nagyon elmosódottak. Ára kötve 20 kr.
— Magyarország megújhodása. Az Athenaeum részvénytársaság kiadásában megjelenő, .Magyar Nemzet Története* cimü tíz kötetes nagy munkának (mil-leniutni kiadás) kilencedik kötetéből (A nemzeti áUamalkotás) most jelentek meg a 103. 104 és 105..fűzetek, amelyekben Ballagi Géza tovább folytatja az 1815—1848 közötti1 időszak történetének leírását és eljut a mindinkább erörekapó és népszerűvé lett szabadelvű irány elfolytására tett intézkedések ismertetéséig. Ezek a füzetek is tele vannak erre a korszakra vonatkozó igen szép szÖvegképekkV. Majdnem minden második lapra esik e^y-egy szővegkép. Ezen kivül pompás mellékletek vannak a füzetekhez csatolva. Igy „Gróf Széchényi István" arcképe Amerímg Frigyes festménye után, melynek eredetije a M. T. Akadémiában látható; — „A-nemzeti színház megayitÓ előadásának szinlapja\' Bikerült hasonmás; — „Az országgyűlési tudósítások 20. száma" Kossuth Lajos kéziratának fakazimilije; „Az országgyűlési ifjaság búcsúja Kölcsey Ferenctől", Nemzeti Múzeumban őrzöttt eredeti kézirat hasonmása; — „A nemzeti színház" egy 1837-iki rajz után. Az egyes füzetek ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésen. Előfizetési ár negyedévre (12 fűzet) 3 frt 60 kr. félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. — Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.
— Az Olcsó Könyvtár nj sorozata.
A Gyulai Pál szerkesztette kitűnő vállalat méltán rászolgált nevére főleg azóta, hogy uj sorozata megindult. A mostani uj, az eddiginél is jóval olcsóbb számai a következő müveket foglalják magukban. A 301—303. ás, Kisfaludy Károly kitűnő vígjátékát a Kérőket; a 304— 305. sz. Collina híres tanulmányát Sphoklesről Kont Ignác fordításában; a nagy görög tragikus beható esztétikai méltatása. A 306—809. sz. Daudet pompás és finom pszikhoiogiával megírt regényét A férjet, Luby Gyula fordítása-sában. A 310—311. sz. Spielhagennek, a németek legkiválóbb elbeszélőjenek Az utolsó Órában cimü rendkívül érdekes novelláját; mig a 312—320-ig terjedő Bzámok két részben Kisfaludy Sándor örökszép regéit nyújtják, hogy ifjú és öreg lelke elmulasson a magyar irodalom e ragyogó igazgyöngyein. A pártolásra nagyon méltó vállalat egy-egy száma ára 10 kr.
— A müveit magyar családok lapja. Csodálni való dolog, hogy milyen gyorsan tudta egyetlen hetilap maga köré csoportosítani a magyar irodalom és a magyar művészet számottevő mivelŐit. Csak Herceg Ferenc lapjáuak, az Uj Idők-nek sikerült ez, meg is szerette azóta minden művelt család, mert az Uj Idők hü tükre a magyar ízlésnek és gyüjtő-heiye a talentumok legjavának. Regényei, etbereélései, rajzai legjobb íróink tollából kerülnek ki képeit & magvai- művészek egész gárdája szolgáltatja. Meglátszik ennek a lapnak minden izén, hogy becsületes törekvéssel ápolja a hazai irodalom- és művészet minden ágát s azért a mit ad, nemcsak finom, előkelő és magas színvonalon álló, hanem egyúttal igazán magyar is. Az Uj Idők mioden száma taouságot tesz erről, elég betekinteni a legutóbbi füzetekbe is, hogy meggyőződjünk róla. Épen most folyik ebben az újságban a: szerkesztőnek, Herceg Ferencnek regénye, azonkívül sűrű változatban találunk ben-nők a lap két főmunkatársát ól, Bródy Sándortól és Mikszáth Kálmántól cikkeket, hosszabb elbeszéléseket. A mostani évnegyed kedvező alkalom arra, hogy a magyar családok, a kik még nem járatják ezt a kitűnő folyóiratot, közelebbről megönnerkedjenek vele. A kiadók kérésére mutatványszámot is küldenek belőle, a ki pedig legalább félévre előűzet az Uj Idők-re, az dijtalauul megkapja a Gyurkovics-íányok pompás színes nagy képét a mely rövid idő alatt annyira megnyerte a közönség tetszését, hogy most már az előkelő szalonok legszebb ékességei közt találjak. Az Uj Idők re, a magyar művelt családok ez egyetlen igazi magas színvonalon álló képes folyóiratára előfizethetni a kiadóknál (Budapest Singéi éa Wolfaer könyvkereskedése, Andrássy-ut 10.); előfizetési dij negyedévre 2 írt,\' félévre 4 frt, egész évre 8 frt. Melegen ajánljak ezt a finom hetilapot olvasóink figyelmébe.
— Szerelem" könyve. E címen adu
ki Ragőc i (Einer) Győző költeményeit Székesfehérvárott Vaskos kötet tele verssel, melyek között sok igen szép is van. Regőci költői tahetség ugyan, de érzelmei ritkán jutnak a maguk egyszerűségében, közellenségében kifejezésre. Ugy érezzük olvasásuk közben, mintha a költő idegen támaszték után látna, hogy kifejezze^ a mit akar. Ily támasztékja leginkább Arany János, kinek nyelvben és verselésben talán Regőci leghűbb követője. Ebben van legfőbb érdeme. Mert nyelve és verselése épp oly magyaros és művészi, mint Aranyé. Sokszor, mintha csak visszhangja volna. A költészet kedvelői sok szépet találnak kötetében, melynek ára 2 frt 70 kr. Mai tárcáukban közöljük mutatóban két szép versét.
— Fölhívás előfizetésre. Matter János, csurgói főgimnáziumi tanár a ,Csurgó éa Vidéke" hasábjain több igen jó ízű tárcát bocsátott közre. A közönség meleg érdeklődése e tárcák iránt ösztönöz arra, hogy tárcáinak kiadására vállalkozom és reményiem, hogy vállala-lom sikerében nem csalatkozom. A tárcák — egy-kettő kivételével — szerzőjének saját életéből merített tapasztalatok s események körül forognak, humoros és kedélyes előadásban, összesen 15 táréiból fog állani a körülbelül 150—160 lapra terjedő kis kötet, mely több, még eddig közzé nem tett tárcát is fog tartalmazni. A kötet címe: ,V z Tárcák." Ara 1 forint Az előfizetésre vonatkozó iveket alulírott kiadó nevére küldeni kérem, még pedig lehetőleg május hő közepéig, bogy a nyomtatandó példányok száma felöl tájékozódhassam. Minden tiz példány megrendelése után egy tisztelet példányúval sziveseo szolgálok. Kelt Csurgón, 1897. ápril. Vágó Gyula, könyr-nyomó intézeti tulajdonos és kiadó. E Vig Tárcák közül mutatunk be egyet mai számnnkban. Olvasóink bizonyara megszeretik e kedves dolgokat és előfizetnek reá,
Szerkesztői üzenetek. — H. J. árnak Bpest. Nagy hozzáértéssel .és ügyesen megirt cikkelyét csak akkor szándékozunk felhasználni, ha azt látjuk, hogy a cél valóban üzérkedés és nem a közjó. Egyelőre reméljük a legjobbat, ítélni is csak majd végleges szervezete után lehet. Üdvözlet.
r*ffyiitvtoi\\)
KftfltteSerfl-telyss csakis akkor TaJódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér éa sziaes 45 krtót 14 frt 65 krig méterenként — sima, csíkos, koczkázott mintázott, damasztot s. a. t. (mini egy 240 kulönbözöminoség és 2000 mi alázatban) sat. a megrendelt árakat, postabér és vámmentesen a házhoz szállítva valamint miatákat postafordultával kuidenek: Heasttern 6- (cs, és k. udvari szállító setyesaoyáni Zürichben Svájcba czimzett levelekre 10 kroa, és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragtisztandó. magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéz étnek.
Yese, húgyhólyag, hugydara és kőszvénybántalmaB: ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek huratos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltfa Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hugyhsjtó hat ásn!
lelleses izil fóujeí eróitketö
Kapható ásványvíz kereskedésekben ét gyógyszertárakban A Salvator-forrái igazgatósága Eperjesen.
Hyilatkozal
Készséggel hozom köztudomásra sasa, már több ízben Upa&stalt, legutóbb családomban észlelt tünetet, hogy a mohai Ágnes-forrás vize tisztán vagy borral vagyitve nagy befő-lyázsal tso a tejképz3désre, ¦ ennek baaxail«tx teljesen feleslegessé teszi az e célböl eddig használt ¦ költségesebb sört. Sőt meg & gyermek is, ki az anya- vagy dajkatejjel ezt "beszívja, kövérebb, egészségesebb, főleg bőre ment marad minden kiötés és pattanástól. — Családomban tett tapasztalatok után, hol oly bo éa aürQ tejképződés állott be e tíz folytonos élvezete folytán, ellenkezőleg pedig, mig ennek élvezetétől fizikai akadály folytán raeg-f oszlattunk, valóságos iej szükség állott ilg, egész jó lélekkel mint biztos eredményt konstatálhatom.
Kern véletlen esszö^lte e tapasztalatot; reá Tall a folytonos megfigyelés. E megfigyelés a tán használtattam ée tt ivóvíz gyanánt a mohai Ágnes-forrás vtsét, a hogy mily ered-ménynytl, azt a vidéken mindenki megbámalts.
Az emberiségnek vélek szolgálatot tenni akkor, widSa ezt b. tudomására Hozni szerencsém van.
Keresztesen, 1*s5 ang. 9
Babay Kálmán, •v ref. leikéi*.
Felelős Bzerkesztö: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó : Ifj. VVAJDITS JÓZSEF.
— BUtos győgyhajtás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következlében felfúvódásban, szorulásban, jőfájásban étvéoybiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll féle seidíitz porok" használata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz árai frt. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udv. szántótól Bécj, L Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
*) E rovat alatt közlőitekért nemváUal felelőséget a Szerk.
Hirdetések.
2236/1897. szám
isi
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n&gysanizsai kir. járásbíróság 1032/97. számú végzése által Varga Makár István végrehajtó javára Varga Makár Károly elieo 500 frt töke, ennek 1896. év november hó 19. napjától számítandó 8% kamatai és eddig összesen 13 frt 95 kr. per, költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bi-róilag lefoglalt és 348 frtra becsült 2 ló, kocsi, bútorok, és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 2236/1897-ik sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Kis-Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1897. évi május hó 15. napjának délelőtt fél 9 órája határidőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennei oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX t.:c. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. c. 108. g-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897. évi ápril hó 29. napján.
BARTS GYÖRGY, kir. bir. vhajtó.
A ki divatos és jő
szöveteket
fórflruhák számára
olcsón akar venni forduljon bizalommal , FRIEDRICH BRUNNER posztó ki viteli üzletéhez sigybas és Idesicybes
BBCNS-ben,
Grosser Plata, Nr. 4. Meg nem felelő árut ellenvetés nélkül viaszafogad. Minták ingyen éa bérmentve. ÜB. Tartózkodom minden lármás ön-dicsérettöt, minthogy 1880. óta fennálló üzletem ismert jó hirnere a leglényesebb ajánlat. »SIV \'
HITI. ÉVFOLYAM.
ZALA! KÖZLÖNY
1897. MÁJUS
I92JÜF- !897.
Árverési hirdetmény.
A Lagytankssi kir. tőrvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy dr. Neusiedler Antal nagykanizsai lakos végreh aj tatónak Bojtas István végrehajtást szenvedő garabonci lakos elleni (a már lefizetett 82 frt beszámításaval) 102 frt tőke, ennek 1894. évi gzeptembei 3-tól járó 6B|C kamatai, 14 frt 50 kr. per, 8 frt 10 kr. végrehajtás kérelmi. 14 frt 85- kr. első, 5 frt 70 kr. másod ár-[ verés kérelmi, 2 frt 30 kr. hirdetési d\'ij,\' 5 frt 70 kr. jelenlegi, s a még felme-\' rüleodő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, a garabonci 7 sz. tkben I. 7ja hrsz. a. felvett ingatlannak végrehajtást szenvedettet illető\' s 981 frt 50 krra becsült fele része Garabonc község-\' házánál 1897. május hó 24. napján délelőtt f) órakor a raerenyei 430 sz.1 tkben f 413 hrsz. alatt Bojtás István és neje Kocsis Zsófi\' tulajdonán! felvett in gstian GR frt becsértélben, ugy a mere nyei 181 sz. tkben t 430 hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felvett s 180 frtra becsült ingatlan Marenye községházánál ugyanazon napon délelőtt 11 órakor; — végi-e az újlaki 86. sz. tkben f 135 hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felvett s 90 frtra becsült ingatlan, és ugyanazon tkben f 138 sz. ingatlannak Bojtás Istvánt illető 101 frtra becsült tele része ugyanazon napon d. u. 3 órakor Újlak községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladslni fog, még pedig a merenyei 430 sz. tkben t 41-3, .a mere-| nyei 181 sz. tkben f 430. — és az! újlaki 86 sz. tkben f 13"). hrsz. ingallam az 188\'. éti 40. t. c. 15G. §. a) pontja értei-I mében.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.i Árverezni kívánók tartoznak a becsár-
10%-at készpénzben vagy óvadékképes:
papában a kiküldött kezéhez letenni. Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvényszék\'
mint telekkönyvi hatóságnál 1897. -
február hó 19 napján.
GOZÖNY, kir. tszekí albiró
frt 75 kr. végrehajtás kérelmi, .10 frt 35 kr. jelenlegi,, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a légrádi 2206 sz tkben f \'635 hrsz. a. felvett 29 frtra becsült; továbbá a légrádi 2241 sz. tkben t 194 hrsz. a. felvett 200 frtra beesült; — ugyanazon tkvben f 1403 hrsz. a felvett 103 frtra becsült ingatlan 1897. évi május hó 29-én d. e. 10 órakor Légrád községházánál Győrffy János felperesi ügyvéd vaiy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10B|„-át készpénzben vagy óvadékfcépes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1P97. évi február hó 19. napján.
GOZOSY, kir. tszéki albiró.
7C3G.\';tk. 1896. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy dr. Tuboly Gyula ügyvéd nagykanizsai iakóíí végrehaj tatónak Gynricz Györgyné szül. Gudlin Juli rhajtást szenvedő kis-kanizsai lakos elleni 8 frt ;őke, ebből\' 13 frt tőkének 1896. január 7-től 1896. július 3-ig: 8 frt tőkének 1896. július 3-tól járó 50,0 kamatai, 3 frt 40 kr. per, 2 frt 90 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 66 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iánti végrehajtási ügyeben a fentnevezett kir, törvényszék területéhez tartozó^a nagykanizsai 4239 sz. tkben f 6736ia..__l a. hrsz. a. Gyuricz G3\'örgy és neje Gudlin Juli tulajdonául felvett 401J36 népsorszámu ház és belsőség 3"r-frt becsértékben az 1881. évi LX. t. 156 §-a értelmében egészben ; továbbá aj palini 291 sz. tkben f 98jb hrsz. a felvett förhénci szőlő 278 frt becsérték ben és pedig a nagykanizsai ingatlan] 1897. évi május hó 28-án d. e. 10 órakor ezen kir. tszék tkvi helyiségében,] a palini ingatlan pedig ugyanazon napon délután 3 órakor Ko-pavár Palin község házánál megtartandó nyilvános árverésen\' eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kíránúk tartoznak a becséi 1 O^-át készpénzben vagy óvadékképes1 papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék] mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évii február hó 16. napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró
8083 tk. 896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék telet könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Győrffy János Ügyvéd nagykanizsai-lakos -végrehajtatónak Schmolc Eva végrehajtást szenvedő\' légrádi lakos elleni 200 frt tőke, ennek 1896- május 7-től iró 5tt8 kamatai, 19 frt 50 kr. per, 8
Hogy Mtad— tive-
**Lfcnl ciánnal tll*E b«Jegyiett ve-döj *t7«t használó m.
Az egyedül valódi angol
Csodabalzsam
ereje és Imtása
THIERRY A. gyógyszerész, Pragrada EohíUcü - Saaerlrciin mellett.
KSiegéjrSfgiFjllffr lett mtSiÍMfiltB
IS feUsstajCxv*.-A legrégibb. legjobbnuk bizonyult ás valódi, mindamellett & lag-oioaobb cLj-eíc*sci nioaxertt Liü syú^Tzz-T, mejdnem mlndon
tÜsí es ImIsŐ bclcgae- ellen Ezen balzsam ujy b«ls81eg, mint kűlsöltg basznál podijc: 1. míg téi\\g «1 arat \'ért hatása péjj-nor a tfld» i mell nlsd>B batefstgelaél, cajhlll a haroluU ritltapUja t kifaúrút, fit tjIUJi a fije kúhügi\'ai é< Idült rjaalaiakst I* gTáa-rlt. 2. K:válúnn hLLS=nál torokgyulladásnál, roktdtsúg. nál éa minden nyakbcto^iegekben stb. S. Teljesen eltávolít minden lázt. i. Meglepően gyógyítja a gyomor-, a mAj-ás bél betegségeket, kiiUnöson gyomor;::,r-, \'.: i;k..: ?1 szaggá t*sok»t. 5. Megszűntet minden fájdalmat és gyógyítja az araaj-erot. 8. JL künnyii aiékeiést, elöírgiti és b Tért valamint a vesét tisztítja, eltávolítja a lépkórt. « bús komorságot, olósegiti aa étvágyat és emésztést. 7. Kitűnöm használ log-fájásoknál, odvas fogaknál, meítzün-toti a szájbüzt, minden fog- \'és szájbetegségeknél, eltávo. litja a felbüfógóst. a Jó szer a giliszta, galandféreg és nyavalya-törésnál vagy eikörban. 9. Kitűnően használ külsőleg, mint csoda-gyógyszer minden Sebeknél, megszünteti a fejfájást, zugsst. szaggatást, koszvínyt, lülbajt stb.. a melyekről kimi-rjtO használati utasítások adnak kella felvilágosítást. 10. Egyáltalán ugy belsőleg, mint külsőleg kétségtelen wedmánynyal használtató gyógyszer, mely igen biztos, olcsó \'ás egészen ártatlan, a igy egy családnál sem szabad hiányoznia, különösen az influenza, kolera, 6« más ragadós betegségeknél, mint első segéd-szer. Valódi éa hamisítatlan a balzsam csak akkor, ha az üveg egy exüst-kapákkal van lezárva, a melyben cégem : TWarry Adolf gyógyszertára az eraarjralbez Pregradibia ra= beleajeBiTa, ha minden palack tőid címkével, a fenti-hea hasonló Tédjeeygyel van ellátva. Mindenkor ügyeljünk ezen védöjegyre ! Balzsamom hamisítói és ntinxöi a védjegytörvény alapján törvényesen és szigorúan aidöstet-nek, Qjtyesintén a hamisítások árusítói is. A magas kormány 67&ÍB. 6106. n. a- InU vegyéssetí és snakértöi bizonyítvány alapján igazolTá fan. hogy készítményem semminemű tiltott, vagy az egészségre káros batA^u anyagot nem tartalmaz. Olyan hfljrül, hol balzsamomból raktáraese Tolaaj tessék megrendelését egyenest hozzám intetni: i. MegTalte-irrfigjtárask 1. ThltnyFregradátaa XeUtach-Saaec-bnaa Etllctt. Az osztrák -magyar birodalom bármely postaállomására küldve. 12 kis vagy fl dnplaüveg ára i korona. Bosznia vagy Hercegovinába 12 kis vagy 6 dnppla-ttveg ára S korona. Megrendelések csak a péni előleges ibeküldéao vagy ntánvétxel eszközöltetnek. Tblerry Adolf u gjósTszsrész fregradabsn, OoMUek-Saaerbriaa scellett. f*\\
Sdnízengel-Aptliieke * """>\'
Csodakenőcs
sreja és hatása.
Ez*a atnEeatsel egr lí 4tes gyígTlUa-Ultsnaak Urtett ezoetsza teUesea Brrgyógylttstett. . lí angol csodake-büts. atelj a leenni)osaab és Idült ba-jekaál a sieatedo eKberlsr^Bél a legjobb eredzerByajel kaszáéit szer. A scóek Kydg^\'itésa. uciszintón a Iái-
PREGRADA ce-.IIfí.la--ban létczöc.eda^rri gjégj.
erü, ÖMzeköttrtésbeBreadkliBll irréay-hitizBk zolatt kitűnőknek ptUstert a át aaiagokkal, képezi. Az angol csudakenücs használható : •>
A gyerznekágyasnö mellbajánál, tejgyBlemlésnél, mell-kemény ed esnél, orbinc, mindennemű sérelmek, láb- vagy oaontsebes illések, sebek, genyedtség. dagadt -lábak, söt csontszu ellen ; tités-, szúrás-, 1Ö-. rágás- és zúzódás! sebek ellen. Használható minden idegen részek, n. m. üveg-, laszálka. homok, szilánk és tCskék eltávolítására. Mui-dennemii daganat, kinövés, nokolvar, ujjüképzödés, söt rákbetegség ellen, szemölcs, tt Öröm daganat, hólyac és fel-dörzsölt iábak gyógyítására. KUdeaneial rgéal Brbek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas fekvés Által támadt swbÁ. nyakdagannt. rértortodás, fiilzagis is a gyermekeknél elöfordaló kisebesedésuk ellen stb. Jtz aagel ciodakeaőci aslaél régtbb, aanil kltaaöbb katásaban
Igen ajánlatos eiea egyedet állá szerből elvvlgyáistké-pea minden családnál készletben tartani.
Két doboznál kev esebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag az összeg tlölifri-s beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. 2 tégely, csomagolás, szállítólevél és bérmentes megküldéssel Z kersaa éi *0 Bllér.
Száma* bixonylftvány Ali rendelkezésre.
Fi gyeim estetek mindenkit a hatás talár, hamisítványok megvételétől, a kérem srigoroan arra ügyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek „áz Eraagysl gyóíy. szertáriak" Pregradibu beleégetve keli lennie es minden lógelyaelc egy használati utasításba keU becsomagolva lenni és fentlátható védjegy gyei ellátva.
Af egyedüli és valódi angol csodaken Bcsötn hamisítói ésntánzöi, a védjegy-törvény értelmében, szigornan üldöztetnek, épugy ezen hamisítványok terjesntöi.
JCgyedBli beszerzési ferrit:
Öpanrjyai-Qyógytár Tl*ÍeiTiy JtL,
Fresmdában Bohitsch-Sanerbruitn mellett. Eaktár & laa-tfibb gyógyssertárban. Főraktár Budapesten: Terik JÓKMf gyógyszertárában, Klrály-utoa és Andránsr-nt. Olyan helyről, hol raktár nincs, tessék a megrendelést közvetlenül ?1 orasgyal KT"TJ*íerlsrhoi- TiiILIltlV il-OI.C Pregrattábaa, Behtticb-Ssserbraaa ssellett clatetal. — *\' osztrák-magyar védjegy lajstrom-ixAma : lóit.
STEVEK
gyógyintézet
Tóbel-firdő
Grác mellett. idény: rná}us—október.
330\'tBéter a ^tenger ar.ine felett
2 vasúti állomá".
Qrácbó)_kocii»»l rgy óra Piát*
Rég ismert VtaUrUtiBQ akrotbcmei acél forrás 30 fok C. meleg 23 fok (K 35 fok C, 20 /rí mérséteh klíma, erősítő ertlőlitegő, kiterjedt feoy-Teterdök, gj6gyliatasn idegbántalmák, ídeggjeoge-léf, batgerincbeteg-iég, hrneria görcsúk. nearal-giei stb Kői bítefiégek: Téraxegényiég, kél éa bólyag c?Ur. stb. Igen a. áalhiU: Qdalőkaek él gyenge gyermekeknek Gyógyesxkós : kaiba gyógr-terem, n«űb**in, kidíardok meíegTitzel, fenyQ-fOrtiők, Tilliraos fardök, rülámos fardók, musage, zchanygyógj-kezelés tat. Olcsóétkesde és Keoe-¦zobák, villák, gyógylerem, kitúnő étterén, kitűnő
senekai, kitQnö l&kiwk, egyes. A fürd6iga*galÓ9ÍgniA ingyen kimentő prospektus ingyen és bérmentve. Dr BLUMAÜER SÁNDOR, utriveir orros tulajdonos.
«««t*$$KÜHHM*KS*OOGTOOCÖOOOOÖOOOOOQÖÖOOö©öög
O 808 és 6011/83!.
o o c
0
o
o
a .i o ü a o
Q O
o o o o o
Q a városi tanács. >3
gOOOOQOpOOOOQOOOOOOOOOOÖQOO 8
"1
I
nagTSzertlen balnak gyomor bajoknál. ntiikaifizhBtetlen ét áHolanotaii t«mer*tes és népszer. A gyomorbetegség tünete.: érrigyia-tansig, gyonorgyeBgeséo, bDzBs leheléi, {elfujisig, savanyu, teiboBBgés. hasmeaét. cyorr.orégét, felesleges, nyáikakivílasiiis, sárgaság, undor és hányás, gyorocrgercs szűkülés.
s> Hathatós gyógyszernek bizonyult tejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomorti\'lterhelásr.él ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és liaraor-rhoidáknál. , • 1
EmliteLt bajoknál a 91sirl«ezelll Ejomoreseppek éiek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis Oveg ára basznalali utasítással együtt 40 kr\'., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Török József gyógyszertára Budapeat, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen Lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zoid szalag van ragasztva a készítő aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom\'.
A KáriaczeÜi gyömorcsejtpek valoüan | kapnátok. KaGT-KANIZSÁH: Práger Béla és Belob ^sjos gjógysxerésieknél BiRCSOSr Kohnt! Sindcr gyógyíteréssnél.: r;„
xxxxxxxstxstxxxx
Hirdetmény.
tNagy-Kanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a városi hivatal szolgaszemélyzet részére az 1897-ik évre az alább jelsorolt ¦nihanemüek szerzendök be u. m,
7 drb zubbony és mellény 14 „ magyar nadrág, 7 , nyári pantalló 7 „ posztó sapka . - 7 „ nyakkÖtö.
Felhivatnak tehát vállalkozni kívánók, hogy a f\\ nt jelzett nihanemüek szállítására vvnntkozó zárt írásbeli ajánlataikat a szövetmintákkal együtt f óvi\'lüájUS hó 10-ik napjának d. «. 5 órájáig a v. iktatóba annál inkább adják be, mert a később érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Nagy Kanizsán, 1&97. ápril 3Q.
A városi tanács.
o
a o
0 2 O 0 0 0 0 0 5
; o o
0
: :
: 0 r>
0
elsőrangú gyógyfürdő
FördÖidény: majns I5-tót, okíóber 1-íer. Világhírű lápfürdők ós acólforrások basoaló a Spaa, PyrmODt, Bchwjlbach éá pyrawarthi a céi forr ásókkal, ki-tfloő meleg éa hidag vasacélfürdő:vei mór é» faváoyfürdőkkel, tükörfür dövel éa uszodával. — Hidegvíz-gyógyintézet éa inassage. — Ivókúra kitBűö eredméaynyel vérszegénynég, idült gyomor- éa béiharut. homok-, kő- és veaebaj méh- éa hüvelyburut, vérzédi reodellenességekné!, mag-
taianaág, idegbelegaég, bujakor, cíúz, köizvény éd fejfájávokoal stb. Buzias Ryógyfilrdő, vásott állomás.— PazarvtÜamo -világítás a 30 holdnyi évszázados pirkban. —-Katona zenekar. — ElaŐrendft konyha és kávéhá?i italok. — A fürdőn állandó birnevea nőgyógyász van. — Mérsékelt árak
— Ismertetésekkel kivácatra ingyeu é-t készséggel szolgál a Fürdőigazgató ág Buziásou, a hova a szobamegrendelések küldetni kéretnek.
Fali firaiii isztisiííelfia
Egy vég 3!t0 méter hosszú, teljes uriftltóny ára csak
frt 3 10 jó .- \' . \' frt 4.10 jó írt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 7ó finom frt 9 — igea finom Irt 10.50 legfinomibb
Valódi gyapjúból.
i T^S eB7 tekete szalonóhűnyhöz 10 irt. | I-\'t-íúltös/.ovetek, loden, pernrien, d oskíng | Huni és vasúti ti«tviselőknek való axflve-, : eket, legfinomabb kaxntsgarn és cheviotukat j stb. stb. küld gjári áron a pontos és szolidnak ismert
^Tkttr\' K\'88B| Anh9f Brömiban
Dsiutákiogyen s bérmentve. Mintabű szállítás Figyelemresaél-á! A t. közönségnek fontos szt ti\'dni, hogy a szöveteket közveilen helyről való beszerzés esetén sokkai olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. A Kiesel-Ambof bruuni cég Az összes pugz-tókat valódi gyári áron küldi a*ét és aem sxámiija hozza a magánvevőt annyira m.eg károsító úgynevezett azabóengedményt.
Győződjék
meg
arról, hogy kerékpáraitu 1 SE*7. Modeli valódi angoi anyagból c< az alkatrész-nck a legjobbak és a l:r.-¦ iCIlk-aál. Az ||-
íiIIüiíí: kitilí Btsiiik iái, kivitilik tirtii i* kiiiyisk, uiikecék
legiök. ts szép kivitet óupU abroncsokkal, Pcrry lanczczal, 1. rangú pontossági gyárt? Stany Ismétctaxlók kerestetnek.
árjiíjzíkik liiysi •> kiratitis.
I. Rundbakis
Iíie, II Takiritrissi 3S.
Legnagyobb különleges kerékpár Üzlet Aufztriában.
Vendéglő bérbeadás!
A Király-utcában levő újonnan épült házamat a benne levő vendéglővel és 6 berendezett szobával égyült betegség folytán hosszabb időre aZOIlIlcil bérbe adom.
Értekezhetni ez ügylieii nálam.
Seill Jimos
M1NDENIÍTT KAPHATO.il KITÜNTET cd —nr~-
SUOTÁtÍd
KUCKHaísctirazI .
A pzdaközőnségés a gépkereskedök
figyelmébe!
váratlanul gyenge
Gudasági gép osztálya ? k raktáraiban, ac énpen iefolyt üzleté forgalma, mindenni-mü gaz<lasági gépekből, n. m.:
4. 6 éa 8 HP gőzeséplökészletek, járgányok és járgányos csépi gépek, /yacker rendszerű és Vidats-féle rosták, egy és tÖbbvasu ekék, boronák, rögtÖrö hengerek vetögépek, tengeri vetökészüiékek. aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatit őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határo-*»tavai, hogy egyes gazdasági gépek továubí gyártásával teljesen felhagyjunk, estn nagy készletek, a jövő tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni
Ezt-azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás uemcatk egyes darabokban, hanem esetleg kisebb •nagyobb lömegekb ;o is ti>r-íécik. i 3zeriat,a min: erre igényt tarU> gazdák es hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Kltka alkalom kínálkozik- most az érdekelteknek, elismert kitűnő min\'-segn raxdaság-l gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony arak es előnyős feltételek mellett beszerezni, v
Minden ezen tárgyra vonatkoió kérdesöskadésTt^ mely egyenesen hozzánk cim zenrtő sziveseu fogauk folvilágositásial es árajánlatokkal aiolgáiai. Teljes tisztelettel
SCHLCK fee vasöntöde ós gépgyár r. t.
Budapest, Külső váci-nt-
V m, kir. államvasuíak ^ gépgyárának vr/JTöiVöökséire
Budapest, Váci-körut 32. sz. a,
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gózcséplögáraituráit, ipari célokra alkalmas „Compound" lokomobiljatt. ieijesea vasból készült szaluiakazaló .gépeit, gö.z-kukorica morzsolóit, S\'ihor-féle körfűrészeit, kaszáló- és aratógépeit, továbbá S A C K-féle ekéit, vetőgépeit, bor-onátt és egyéb
gazdasági gépeit. Árjegyzék ingyen és bérmentve.
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MA.JDS 8 áll
földbirtokokra.
Kölcsöo a valódi becsérték »/» részéig 20—50 év közti időre keaxpfcnxben. Birtokos : bármikor, péox-
iutézet nem mondhat fel. Csekély kamatul tike is törleatletik. Leboojolitís legrövidebb idő alatt.
— Convertálás bélyeg és illetékmentec. —
Semmi előleges költség.
M deu felvilágosítás díjtalan. Beküldendő csakis: tolakkönvvl , kiTODat és k&Usztpri birtokir másolat.
Ingatlan- és Jeizáiog-Forgalmi-lntézet,
Budapest VI, Váci-körut 39
Legnagyobb ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-Intézet a monarchiában, egyedüli, mely hatóságok és a legtekintélyesebb jŐldbirtokosoktól okmányszerüleg ajánlva van.
VALÓ
di franczia Mlönlegességek (gummi és halhólyag, úgyszintén összes nöi óvszerek) F. Bergner&nd fils leghirne-vesebb párisi gyárostól legelőnyösebben beszerezhetők Polgár Sándornál
BUDAPEST, TII., Erzséfaet-kSrot ?0. Részletes képes ériegyíék ingyen.
CO?OOOOOOOOOOOCXXM30CX>CXX300&
3
Q
o
5
z t
VL=L5
o
Richter-féle^florgony-Paia-Expeller
Linimeiit. Capsici comp.
Fzcn hírneves Uázmer ellcntállt uz idő megpróbslásának.\'mert núr lóbfa mint 1Í7 év. óta megbizható, fajdal o ín csillapító ¦eflorzsö-iesként alkalmirrtatik köszvérynét, csaraát, tagszaggatásnáj 6s meg-t> üléseknél ái ax orvosok aÍLaJ bodörxsólcsokre is mindig gyakrabban rvudeUcüfc. A-valódi Horgony-I\'ain-Expeller, gyakorta Horgonyul, imcat clticiezéM alatt nem titko* szer, hanem igazi ¦epszerü házisrer, mciyuoli Dgy háiunásban sem kellene hiányozni 70 kx. ós 1 [ri.úvfij^ititiSnti árban majdnem minden gyógy- ~ szortiirban kcszletl.cn van; főraktár: Török József jp-ojryjízeröiznf-l Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert löbb kisobbertókü ntánzat van forgalomban. Ki mm akar Keokárosodni, az minden egyes üveget „Horpcny" védjogy ée Richter ezógjegyzós nőikül mint aía valódit utasítsa vissza. #
PJCHTEfi F. AD. és társa, cs.es Üt."rinn r^flitit, RBBOLSTABT.
5 O Q
o
ö
a a
d
o o
o o
7569/97.
Hirdetmény,
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a Táros tulajdonit képező aiülékhordó-gépek használata f. éri jnüus 1-só napjától fogva egy étre bérbe adatnak, fölhivatnak tehát bérbe venni szándékozók, hogy ez érdetnbeni 205 frt bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli ajánlataikat, mely bánatpénz annak idején a bérösszeg 10%-áig kiegészítendő lesz, a f. évi május hé 20-ik napjának, d. u. 5 órájáig a v. iktatóba annál inkább adják be, _ mert a később érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A feltételek a v. levéltárban betekinthetek.
Nagy-Kanizsán, 1897 ápril 30.
A városi tanács.
OOOCJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Tisztességes egyének, kik fogyasztó szövetkezetek, kereskedők, vendéglősök, kávésoknál stb. jól be vannak vezetve egy jó hirü bécsi cég liqneur kivonat\'különlegességekben, jövedelmező képviseletet- magas provisióval megkaphatják. Ajánlatok csakis szolid uraktól a fenti tulajdonokkal jó referentiákkal lesznek figyelembe véve. Levelek „lissenzen fabrik" alatt Annoneea Éxpeditibd Schalek, Wien L cimre küldendők.
Kocsilovak
szalud kézbal.
GeorgBhof ménes Lnkac (Barcs)^mel-lett, elad nagyon jntáuyos árak mellett 4 pír összeillő iÓ pej kocTilovat i
4676/1897. szim.\'
Ar?©rési Mráötméay*
Alulírott kiküldött yéhajtó az I 86 i évi LX. t. c. 102. §-a érteimébea ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 3657/97. számú végzése által Müller testvérek végrehajtató javára Sárközi Kálmán ellen 75 írt töke, ennek 1896. év szeptember hó 16. napjától számítandó 6 Ve kamatai és eddig összesen 6 frt 76 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 445 írtra becsült bntorok, méz, és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 4676/1897. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszinéL vagyú >;. Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1897-ik évi május hó 14-ik napjának délután 3 órája határidőül ki-tüzetik és ahuz a venni szándeko zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak mrg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsaron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX t. c. 108. á-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897. évi ! ápril hó 30. napján.
BARTS GYÖRGY, kir. bir. vbajcó.
Wi-o
L o
G 2
í
a a e
Q Q O
c
Q Q

3
o
? ű
o a a a
ALAPÍTTATOTT I8U.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
(e előtt Wiish FIIEKCD BUDAPESTEN, Vi. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Süreönycim: SZIVATTYÜGYAR BUDAPEST. GYÁRT:
min^ienféle gőzgépet, Schmidt-Jéle jorrgözmotorokat (40*/» S2énmegtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-részeket, hörjürészeket és csertőröket. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitmenyeket vauból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereltet, Öntöző-kocsikat, sárkaparó és seirrőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőz fertőtlenítő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepe-kn pöcegödÖr tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményóntésü aczéíjelűietü tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: víz müveket, csatornázásokat vizvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és béraentve küldetek.
OOOOOOOOOCtaOOOOOOOOOOOOTOOOO
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
caász. és kir. szabadalom tulajdonos sSísfp
BÉCS, VI Mlltergatse 6. \' " \' " "
e*ak a legjobb ha&xoálja. ennélfogva csakis legszolidabb készítményeket gyárt. -—Hozassa meg az nj gazdagon /illusztrált árjegyzéicet ingyen és bérmentve.
Caik akkor Talód^ ha az aranynyal íenyezett szelence & fenti réd. jegyet vörös mezőben hordja. A valódi mosható Padlózat-fény máz a legjobb és legolcsóbb es»köz a kockás (Patqaet), puhafa ragy fénrmázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, éa keféiéi nélkül tQkörtiazta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világossárga, sárga, sötétsárga vűröt és dió* baam sxinben. Egy izelence ára í5, S5 és 1 frt 60 kr. Szab. Táncterem-fecskendő máz legolcsóbb és legcélszerűbb fényező és simító eszköz minden tár.cbelviség padlózata számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. FSlkefélö-máz. Tetemesen megkönnyíti & fölkefélést és az ez által megkefélt tslsjt a nedvesség és- por ellen ellenilló képessé teszi Fehér és sárga színben darab szám 20 kr. .Árjegyzéket dijmeníesen kBld schneider & comp., BÉCS, Tí2., Handsfhnrmeflr. Ml, I Telnfaítsrassse ÍO. Kapható: Fesaelhofer József, Marton és Huber, Neu és Elein, Rosenfeld Adolf és Ea uraknál N.-Kanizsán és Kálmán J., Zieg- Csak akkor valódi, ha .\'. .;. . ezen védjegyet viaeli.
ler A. Komárom ; Hnbioszky Adolf, Jan ií\'erenc Zala-Egerszegen. — valamint minden nagyobb fűszer, fcstékáru kereskedésben és drogueríákbas.
19
BlURGIT"!
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS\'
Vegycjeroezrt a budapesti m. kir. egyetemeiL Sierenesís Tegyi Öss.-.etétele, kevés szabad, de gazdsg, félig kötött széiisartartaliDa kiváló hatásúnak bizonyult, különösen tödöbántairaakr.áí, a hol a szabad szénsar csekélyebb >ateöléle megóvja a beteget a káros, sít veszedelmei izgatástól, ellenben a félig kötött zzéosav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. 2zen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a bot szabad sxénsavtartalom-ban c;í~°bb ásványvizek, mint a svstttersvi, gleicberbergi, iititdbajokfaaa. különösen tfidövérxé-sv»kssél ivár nem alkalmazhatók, a .Margit-forrás itt ia a legjobb hatás mellett folyton használtatik
A tQdöbatsgek klimatikus gyógyintézeteiben, különöset: a leglátogatottabb Gftrfcorsdorfban s> Margit-viz otthonosai vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dz. Korányi, ár. Gebhaxdt, dr. NaTrsUil, áx. Poór, dr. JLétiy, dr. Bar biz; Becsben: dr. Bamber^dr, dr. Doschak, stb. a legjobb «redménynyei alkslmarrik a iégzii-, ömésxtö" ét hugysuzorvek általános huzatos h*"tf\'Tífim-l
U Mint ivóvíz ^||
priservaüv gyógyszernek bizonyult a ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
sr
Dgyszíiitéii kapható minden gyógyszertárban, fiüzerzereskedésben ~ vendéglőkben.
fregi I
Siindfuiki festhei mtneten színben éa árnyalat-bsn ruhát és Sehémeraüt
aV--SJLaE pere al»*S;.~9C
Korszakalkotó tatálminy 500% magtakaritással.
Kizárólagos főraktár
M.«Bk.O eJterb
k. ttcr. *«v*«yvi*-•tnSOIlttfiMU, Budapest.
Maypole Soap
angol festő-szappan,
lagujabb UUJmioj háxi fortéim, felt minden (línbau ét irnyalovt btvD. Tizrn&t perc »l«t mindent, egy IcevA* forró viiiol és escel u AUfol ft«t&-fuppitnn«l rákit,
blnzt, luntönyt, nobltn»dSt, mlyero- i* cérna-kmtyüt, in«r*t. baritnj-it, faliért. ««ly«m-«i5Te-t«ket. siaUgrot, CJripkéJ, atiaaxt. bfcr.on.vt. «truc-ti>n»vt, béres k»,\'.-.-pokat stb. taegJVttb-t. A J\'estés színtartó éi vem f«koI. *Lí- Jc. rnhit njjé és modomné vinii-nl liéreKtneotps éa s %*5-ctrt ran ronrja. t-zj luii ÍOkr, i itat*1 SO kr.) és etiol c-Ly blonx iBBjrf(>Btbt>t3. Mir.don durmblto
Szabadalmazott sQésx világon.
li Majpis toijaij Usi bei
Vexarügyaöksése : Budapest, Ba!ran/-u ca 5. er Faraktár*
Mériey Testwéreti-ncl,
Buttafieat, Váci-Vörut aráin, i Nagy Kanizsán Neu és Kletnaél.
Talódl párisi gyai tmány, eredeti csomagolisbau jótállás mellett, oitosí tekintélyek ajánlata ate-
rint teljesen biztos és ártalmatlan. Gummi és \':. \' i; tnczatonkiut Eredeti
csomagoláaban.......1--6.—
Capoltea americanz (rövid} ..... 2--5.—
Pariéi női szivacaka ........2--6,—
Imgator . . . . . .- :. . t.80—fi.—
Eredeti pessarinm oclusímm (Peliporas)
Mezioga tanár szerinti vezetővel . 1 80 — 2 50 Ssab havibaj elleni kötelék .Dlasa-Bv\' 2 50 — 5.—
minden hölgynek nélkülözhetetlent
Gyűjtemény ..raknak........3- 10—
10 frtnjí B)egrwnde!esnél 10—15»!6 árkedvezmény. Meg-
^end^:í•Bl-k pontosan és diseret essközöltetik. -l/Cl CTi t cb. és királyt ízab. kÖt<xergyí*4ó i\\c.i-c 11 *\' Büdsaest. IV. Ktroaaherozefl vtezaV. ét Pirii, F.lf Startelle 39 Árjegyzék ingyen zá-t borítékban
éa
, Hiiilio!;n§r
valódi pLrisi, tncat-inkint 1 frt.2, 3. 4, 5 6, 7 és 8 frtért küld bárhová titoktartással, ar. ".881. év óta világhírű cég
J REIF, Speciálist, WIE.%
Brand..ta*te 3. Kimerüö árjegysé-kek zárt borítékban ingyen.
J |p . ÜL® BJi Sí
XXXVL ÉVFOLYAM.
Z Á L A I KÖZLÖNY
1897 MÁJUS 8-ár
off János-féle maláta késilménTe!
Hoff János
Maláta egészségi itala.
Mell, tQdő- és gjomorbetegekaéi, emésztési zavaroknál és általános gyengélkedéseknél, valamint lábbadozóknál elismert, jőizü erősítő szer.
gélkeásk és etegek számára
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja.
gyen;
Hoff János
süxitett maláta kivonata,
10 év óta vagy még régebbtől veszem már az ön maláta egészségi sörét, és a többi maláta készítményt. Ezek az egyedüli azerek, melyek feleségem egészségét visszaadták. — Kérek ujabb küldeményt
C. Bögner, Bécs, Hofmühlgasse
Gége- és légcső hurctná1, valamint régi köbö-kütöoösea gyermekek légző szerveinek megbetegedésénél nagyon ajánlatos.
/Az ön maláta készítményei valóban kitüDő és erősítő szerek, kérek ennélfogva Í3mét 5 nagy aveg sűrített maláta kivonatot, 1 font maláta s csokoládét es 2—2 csomag maláta mell bonbofcf.
Fiselier G. őrnagy 37 gy. ezr. N.-Várad.
Q O
3 í
3
:
¦%
Q ? 3 3 3 3 3 G 3 3 n
3
9 O
OOQOOOgoooooooOQOOOOOOOOOO^ P"80""""* fa »rjewietefc ingyen bernien t«. aar^Qisafimin^innnnnnQr^
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, álmatlanság és étvágytalanságnál nagyon hasznon. ¦— Különösen jóizü, és tápláló és gyenge gyermekeknél, valamint szoptató anyáknál használtatik.
Az Ön maláta csokoládéja a legjobb, mit ismerek. Ezen italt krónikus gyomor és emésztési bajoknál, sárgaságnál és általános gyengélkedéseknél mindig kitűnő eredménynyel használtam.
Dr. Nlcolai orvo.% Triebel
Hoff János
Maláta-kivonat mell-bonbonja.
Köhögés, rekedtté* és nyálkásodásoknál felülmúlhatatlan. — A Taiódi maláta kivonat meü-bonbonok tetszés szerinti mennyiségben emésztési zavar nélkül használható.
Csodálatos volt a gyors eitünése makacs köhögésemnek az ön maláta-klvonati mellbonbonja által
Zedlltz-Neukirch Waldenburg. Az Ön bonbonjai feTeségem köhögésénél és astbma bajánál- nagyon jót teltek.
Buseh lelkész. WeüchüU.
Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armuth Náthán, Strém & Klein és Neu ?s Klein uraknál. Budapesten Török József gyógyszerésznél Király-utca 12. és közvetlen HOFF JÁNOS es és Mr. szállítónál Bécs, I. Graben, Bráunerstrasse 8.
Csnk súckoi* valódiak, hjt, mindegyik dobos Holl A- védjegyét és
aláírását tünteti fel. A »**.> A.-ftft Sflláiltz-9»rik tartón gyogrhatása & legmakacsabb gysasr- é$ al-testbástálnak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzőtt szskrakadés, máj bántalom, vér-Ulalá", aranyér és a legknlooböiőbb sói betegségek ellea, e jeles hi siszeroek évtizedek óta mindig nagyobb slterjedéat szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti ds-btzaak I frt t. a.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
^Sak akkor ValSdi, h* mindegyik aveg MOLL A. rojjcgyét tflnt*ti fel éa — i i ii— „A- isii" felirata ánaztttal van zárra. & Meíi-féle fraa-Cjcl.---: frtxetz it \':i nevezetesen mint rijdaltmoaiUaptti badöriíolésl szar köszvény, esox ét a meKbQlés egyéh következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy óua-rstr gredati irsj ára 90 kraJctir.__
Moll Salicyl szájvize.
{Főalkatrésse • lOzolysavas szikao.) A-mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztojUjj., s egyszersmind ÓTjzcr togfijás elles. — Egy Hstl A. védjegyévé: ellátstt uver ára : 60 krajazár.
Fő szétküldés:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
691)
Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
Bécs: I., Tuchlaaben.3. Vidéki vstreadeléstfc napsata bsi Listaárát ¦fllatt teijssltlatstak. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
által.
védjegyével ellátott készít menyeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfdfd Adolf ÓS Fia.
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
Egy Conpon 3.10 , 4.80. jó
méter hossza teljes, \\ 6.— jobb
nri öltözet (kabát, / 7.75. fioom
nvirág és mellény j 9. — finomabb
csak \' 10 50. legfinomabb
Valódi gynpjnszövet.
Egy Conpon fekete sálon öltözékhez 10 frt, továbbá felöltő szövetek, turista dxrócok, legfinomabb kamgarn és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét & szo\'id-ságáxől és ntegbizhatóságáról legjobban ismert ssövet raktár
Síegel Imhof Brvnnben
a közvetlen megrendelések a gyári helTeD nagyon előnyösek: nagy Tilaszték folyton oj áruk, szabót: legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is.
etc etc.
Ä ki B0j kitŰIlŐ ís olCSÓ ksrákpárt óíiajt vásárolni,
Tilághirrs szart tett
li a Schapirograf ?*)
A Schapirograf uj, felülmúlhatatlan sokszorosító készülék levelek, okmányok, rajzok c* jegyzeteknek Snálló, kfiltségmentes, fekstenyomásu sok-sí rositisira. Ezt a készüléket még a lallcas is könnyen kezelheti, mert fölölte egyszerű s jótállok a biztos eredményért. A papírra untával irolt iramról vagy rajzról sajtó vagy vegyi szerek alkalmára*a nélkül rövid 15 perez alatt vaj,"-,\' 150 másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négyzet vagy folio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a teljes felszereléssel együtt I5 frt. Kívánatra hajlandó vagyok a Schapirograiót négynapi próbahasználatra az én karómra bérmentesen megküldeni: visszaküldés esetén semminemű kárpótlást nem igényiek. Már több ezer különféle nagyságú ily készülék van használatban.
POKL FHIBTES vizérkípflsilt, Win I.,
Rudotfsplatz 13.
*, Prospektust ingyen küld.
az saját érdekében csakis a
„STYRI A"
gyártmányt vegye. Egyetlen blifildi készítmény sem közeliti meg ezen kerékpárokat, melyek nsint tartósságra, mint Uesjfi Járatra, mint killfl isziiásre, a világ fi|Uresebt gyártmányairal is
versenyeznek.
íbdal Hamid sultán ó felsége. Albrecht SaWator fóherczeg 6 fensége,
PÍUr föherczeg ó fensége, ágast SicktBO Cokirgi herczeg ö fensége,
Erns Sachsaa Cobargi herczeg ó
Pál ¦acklinharg-Scbweriai herezeg
Hircztg Windtschgrátz ó nagyméltósága, Xtrczil Bll|«riklf 6 nagymélló-saga,
¦iadiack|ritz herczegnó 6 nagyméltósága, valamint a lugraaya-sakk aristakrácía, Osztrák-, Magyar-, Német-,. Olasz-. Orosz-, Görög- és Törökországban legnagyobb részt „STYi-lí" kerékpárt használ, épngy a itrsilf-zik 2 3 része, s a versenyek 3 4 részben „STYHIi" kerékpárokon lesznek nyerve Kizárólagos raktár it káptiselössc
ÍN. WAJDITS JÓZSEFINÉL NAGYKANIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. ¦¦S\'\' Árjegyzékek ingyen és bérmentve. - Eladás részletfizetésre- ^MB titiaö atig.gei teljesen filtziralit már 160 írtért kapnátok.
Legnagyobb raktár mindennemű kerékpár-alkatrészből. - Kitűnő állapotban lévő használt kerékpárok clcsón eladatnak.
Klb.BlÉ ity herczeg ó fensége.
I
f
I
«6
I
0

S
1
Elégi hirneve3 kén fürdő Horvátországban
VARAZSÜ-T0PLICZ4
Vastzti állomás
PoaU és
TávitCa
a Zagoriai vasút mantén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwiü mlv. tauácjos állal 1894 ben. 53 tok Celsius meleg forrás, a kén iiztpntk felülmúlhatatlan tutá** van izom éa ízület rbenma, ízület betegségek, gynlladásos és csonttoréti Östxebazódások, kötzvény. neu-ralcikni bántalmak, saint ischias stb. uői bsjok, bór és titkos betegségek idfiit veie-bajok, bólyagba nt, górrélykor, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor* és bélbajoknál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éien át nyitva. Idény tartam május 1-tŐI október 1 ig. — Pompás nagy patk. terjedelmes flltetTények szép kirándnlások. — AUandó xnekar, a xágrá-bi kir. operaház tagjaiból. Zene- és tánceslélyek itb.
A Varazsd -Toplicai állomáson nsponu társas kocsi várja a vendégeket. — K&lön fogatok is rendelkezésre állanak , de ezek oiaállilása előbb a fQrdő iotézűségoé megrendelendő
Orvosi tudakozódásokat a lürdöorvoi Dr. LOXGHISO A ad. , i Prospektusokat és brosehnrákst ingyen es bérmentve k&Id
a fűrdőigazgatóság.
Blame I, és társa, Hamburg,!
Legnagyobb szállító üzlet
angol bőr- éa .uaucliesieri
munkás ruhákban.
Angol bór ige* eres munkásnadrág 5 frt 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen-
2057, 2062, 2061, 4595/97.
Arlejtési hirdetmény.
Nagy-Kanizsa r. t. város képviselőtestületének jogerő* határozatai alapján ezennel közoirré tétetik:
I.
A városház ndvarában levő, előbb a mérték hitelesítő hivatal részére szolgált Spalet 4256 frt 53 lcr. épitési költség előirányzattal a v. rendőrségi hivatal rétiére fog átalakíttatni.
U.
á gyepmesteri telepen ragályos lovak részére eey istálló, továbbá bőr szárító éa kocsi színek, végre Jakhelyiség nagyobbilásból álló !737 frt 14 kr. költséggel előirányzott építési munkálat lesz foganatosítva.
nt.
A.VIL. ker. népiskola némely helyiségei 993 frt 26 kr. épitési r/iőirány-z&ttal fognak átalakíttatni.\'
IV.
A VII. ker. istállónak 413 frt 84 kr. készpénz és az anyagok szállításához szükséges fuvar természetbeni kiszolgálásárai előirányzott 1 pajta épitési, munkálat lesz foganatosítva. ;
Ezen munkák biztosítása tárgyában folyó évi május hó 12-ik napján d. e. 10 órakor a városház tanácsterme ben szóbeli árlejtéssel egybekötött írásbeli verseny tárgyalás fog — megállapított terv költségvetés és épitési feltételek alapján tartatnak.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak az L szám alatt körűt irt ^vállalatnál 213 frt, a II. sz. a. körülírt vállalatnál 87 frt bánatpénzt készpénzben vagj heiybel: takarékpénztári betét könyvben esetleg óvadékképes papírban, a szóbeli ártejtők az ariejtést vezető kaidöttség kezeihez, zárt ajánlatot tevők pedig ajánlataikhoz mellékelve letenni.
Megjegyeztetik, hogy mindegyik vállalat külön eljárás utján fog kiadatni enaélfogvaa zárt ajánlatoknak is mindegyik vállalatra külön-külön kell beadatniak.
Á zárt ajánlatok az árlejtés: nap d. e- 10 órájáig vagyis az árlejtés megkezdéséig a v. iktatóba beadandók. mert a később érkezők tárgyalás alá vétetni nem fognak.
A tervek költségvetések és arlejtési feltételek a város tanácstermében a hivatalos őiák alatt a v. irattárnoknál bármikor betekinthetek.
A városi taiiács.
Nagy-Kanizsán, 1897. február 8.
MSSffil LAJOS
o. polgármestáf.\'****""
Njomaiuit llj Wajdiis József köuyvuy.>mdájában Nagy Kanizsán.
MflY-KAWBSA. 1897. májos 15-én.
2Q-1K axam.
I
Előfizetési ár:
[Eféas erre . . . & frt\' — kr. Fel érre . . y\'. 2 frt 50 kr |N esned érre .f^~ 1 frt 2S kr. Egyes szám 10 kr. HIRDETÉSEK !5 hasábos petütorban 7, otaaodssor iaden torábbi sorért 5 kr
N VI LTTERBEX petit soronként 10 krért Tétetnek |fei. il-eték minden egres
hirdetőit.: 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLŐIT
XXXVI. évfolyam.
Alap szellemi részét illető n^u-, dea közlemény* felelős sssrkesstS Derére, az anyagi részt illetfi köa-leaények pedig a kiadó ne-rére címzetten Kagy-Kaa fsaira bérmentve intésandók.
Bénoeatétlen levelek sem fogadtatnak el.
i E- i rato k t issza ne ni kll 1 de inak
A nagykanizsai „Ipar-Testület**, .acagy-kanizsái Takarékpénztár részvény-társaság*, a .-Kotori taiiarépénztár részvény-társaság", a galamboki önkéntes tüzottó-egyla*, a .nagy-kanizsai kisded nevelő egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a »nagy-kanizsai kíresztény jótékony cóe^ylet", 7n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán agyiét* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A
Nagj Kanizsa, 18»T zoajns 14.
Az egészséges lélek csak egészséges testben lakozhatik. fiz oly tapasztalati igazság, a melyet a mnlt és jelen egyformán igazol. Megérdemelné, hogy minden ház ajtajára felirassék, figyelmeztetve bennünket a lélek és a test állandó ápolására. A terjedő idegesség, a megórülési esetek növekedő száma, a sorozásnál tapasztalt elkorcsosuiás vájjon nem azt tudja-e, hogy a materiálisán gondolkozó századinkban nagyon sok ember keveset törődik a fent emiitett életigazsággal.
Az emberek nagy része ma csak szerezni és élvezni akar. Némelyik a beteges szerzésben lelkileg testileg agyon dolgozza magát, még csak igazi üdülést sem engedve magának az idegek kipihenésére. Mert üdülésnek lehet-e ezt mondani, midőn az illető a megfizetett szellemi munka utáo a závéházban vagy egyletben az idegrontó kártyaasztal mellett keres szórakozást? Avagy a tüdőre mindegy vájjon fris vagy nikotines levegőt Bzij-e magába? Lehet-e ily életmód mellett csak szó is arról, hegy az illető testileg felüdüljön ? Bizonyára nem. Ha már az emberek oly kevés gondot fordítanak a valódi Üdülésre, akkor annál kevesebbet fognak törődni a test edzésével. A mily szükséges az egészséges és szabad lebegőben való üdülés a tüdőnek és vérkeringésnek, ép oly elengedhet len az edzés, mert csak ez által fejlesztjük, erősítjük és rugékon világban tarthatják izmainkat.
Az üdüléssel és edzéssel elérte az ókorban a görög ember a testnek azon arányos kifejlését, szépségét, mely bennünket bámulatra ra-
T A R G A.
Imre király.*)
Imre király bárom rövid év alatt Nem vihetett végbe nagyobb dolgokat; Ámde kitűnt ritka lelki ereje, Mikor öcscse fegyvert fogott ellene.
Dráva mellett a két tábor szembenéz ;" Imre fölött mint a vihar nőtt a vész : Emberei cserbe-hagyták hűtlenül, Hs sokat vár, gúnynak marad egyedül.
Elveti hát oldaláról fegyverét, Pálcát ragad s fölemeli vaskorét, i j ?76vakkal: .Megmutatom pártosok, Ki. a király, ki a fölkent aratok!*
S mintha villám lepte volna sebtiben, Megdöbbenés vett erőt a seregen: Bámulatul, tisztelettel nézi őt : Mint fogja el sátrában a hitszegőt.
És a tábor?, hódolattal esküvék, Hogy bü marad királyához, nem pribék 1 Pálca győzött annyi vészes kard felett; Iíyet is csak oagyar ember tehetett.
A javulás.
Csintalan volt Palkó, Kedve tellett benne, Hogyha cédaságért Más lakolt helyette.
gad. A test fejlesztése iránt való érzéket nevelték és fen tartották a görögök az évenkint tartott olimpiai jfltékok által, melyeken az ifjak testük szépségét, — ügyességét a nagy közönség előtt bematatták. A legnagyobb dicsőség és kitüntetés számba ment győztesnek lenni.
Mily őrömet, önérzetet érezhet egy szépen kifejlett, erős ifja, kinek látásán már a néző is gyönyörűséget talál! A görögöket általa ban a derült életkedv jellemezte, | — a mely első sorban nem a kék égnek, hanem az egészséges, szép testnek kifolyása volt. A satnya, beteges testű bizony sehol sem érez valami nagy életkedvet.
Midőn a közoktatási miniszter az országos torna verseny eket elrendelte, csakis a görögök által elért cél lebeghetett szemei előtt: egészséges, szép ifjúságot nevelői, beléje oltani maradandóan a test ápolása iránti érzéket, hogy annál munkabíróbb tagjai legyenek a hazának. Ez az érzék eddig Ujainkból mintegy kiveszett, midőn a középiskolákat elhagyták. A felső iskola hány ifja tölti el szivesebben szabad idejét a kávéházakban, mint a friss levegőben edző sportokkal. Innen van, hogy sok mint kiélvezett, bátyád t fiatal öreg kerül ki az életbe. Hogyan alapithatnának aztán az ilyenek boldog családi életet? A nötlenség terjedése egyrészt ezen életmódnak tulajdonítható. Ha az ifjakba be lesz oltva a testtel való törődés érzéke, a mt csak is ily nyilvános versenyek á\'tal érthető el, nem lesz akkor annyi ideges, vérszegény, nem fog kora előtt megöregedni, mert testének ápolásáról és edzéséről mindig fog gondoskodni.
Hogy csak is ily nyilvánoí ver-
•) A szerxö ujabb gyermekverseiből, melyek nemsokára fognak egybegyűjtve megjelenni. — Előre is felhivink t,!vasoink szíves figyelmét.
J Sserk
senyéktől lehet eit a célt várni, bizonyítja Anglia nevelési története, i hol az iíju-ág a gr-ögök módjára már régen üzi s testedző sportokat. Hisz mindenki elöi* ismeretes az oxfordi és cambridgei iijuság híres csónak versenye. A test tdzése iránti érzéket magával viszi az angol ifja az életbe és hivatalos teendői közt sem feledkezik meg arról, hogy csak is erős, edzett testtel lehet & szellemi mankát veszély nélkül végezni. Ezen iskolai versenyek és kifejlett érzék nevelték az angolt Európa első sportsmanjává, az ő állandó testi gondozásnak köszönheti nagyrészt, hogy átlagos életkora a 70 év, míg ná-Innk a kávéházakat és egyleteket szivesebben látogató araké 50 év, megemlítve még azt is, hogy nálank az éghajlat kedvezőbb, mint a ködös Angliáé. Ez csak anyagi haszua ezen versenyeknek, hát még mennyi erkölcsi basznak van! Az ifjubau felkelti a vágyat az utazás iránt, ismereteit éj látókörét szélesiti, az együttérzést neveli,- haladottabb kor-, ban elvonja a káros játékszenvedélyektől, mert üres idejét nem any-nyira a kártyák, mint inkább a kard forgatására vagy más testedző gyakorlatokra fogja fordítani Csak is ily módon lehet bátran küzdeni az ideges szellem tovább terjedése, a test és lélek közti egyensúly megingása ellen, melyeknek ma annyira ki van téve a szellemi munkával foglalkozó.
Minthogy ezt a hatást a testedző gyakorlatoktól várjak, kötelességünknek tartottak azokra a szülők ügyeimét felhívni fejlődő gyermekeik és szeretett hazánk eiösbitése érdekében.
Viitkó József.
Egyszer is Imrével Követett el ilyet, Pedig jó-baráttal Legkevésbbé illett.
Hajígálás közben Ablakot tört, aztán — Mint valami szellő Ugy el tant az utcán.
És a szegény Imrét Szapulták miatta: Hogy hát „mit miveltél Ilyen-olyan adtai?\' 3k>
Magát a másikkal Hiába mentette Rajta maradt Palkó Embertelen tette.
El is ment utána \' Olyatén panaszra, Hogy szülei intsék. Birják a jobb útra.
Ám a mint belépett, Mi dolog csudája? Megelőzte Palkó, Sírra ezóit hozzája:
Bocsásson meg néki, Már meglakolt érte; Futtában elesvén Jobb-kezét kitörte.....
Sajnálja szivéből; — S \'"-önyre vált a bánat: Istenem 1 — sóhajtá—
A föld adója.
(A. É) A föld adójának s az ez alapon kivetett mindenféle pótlékoknak csökkentése vagy legalább kortátolása egyike a legsürgősebb föladatoknak, me lyek megoldását a közvélemény és a magyar gazdasági élet egyensúlya egyaránt követelt. E követelésnek jogalapja tiszta és világos.
A föld adóját más, a mezőgazdaságra nézve a mainál sokkal kedvezőbb viszonyok között alapították meg a kataszteri tiszta jövedelem 26í[l1,-ban. Azóta a tiszta jövedelem országszerte leszállott, ellenben a pótlékok, a mint azt mindnyájan tudjuk, csodálatos leleményességgel szaporittattak. Adópolitikánk tehát a helyett, hogy a terheknek az apadó jövedelemmel arányosan való leszállítását vette volna célba, éppen az ellenkező irányban halad és halad máig
ÍS. jL
A deficitek\'"- éveiben ezt az eljárást menteni talán még lehetett volna. Most azonban deficitről már évek Óta nincs szó. sót minden alkalommal eldicsekesz-nek vele, hogy állami fioáncláink helyzete milyen fényes, milyen biztató. Ebből a kedvező helyzetből sokan ki is veszik részüket bőven. Szaporodnak a luxuskiadásokra szánt milliók. Nem volt elég az országos kiállítás deficitje, már is Páriába megyünk uj kiállításra. Enelünk palotát a nem létező magyar iparművé -szetnek drágábban, mint a mibe akadémiánk danaparti palotája egykor került Engedélyezünk adómentességet, uj Iparos váltatatoknak, sőt ezt kiterjesztjük még a földalatti vasútra is, sürgősen, gyorsan. Mintha az ország jövője attól függene, vajon a fővárosi .zmlatoi vágjÓ publikum föld alatt, vagy föld fölött jut-e ki bámulni Ős-Budavár bódéit és erkölcsi tartalomban annyira szűkölködő mutatványait
Emeljük a cukorra adott kiviteli jutalmakat, bár ezzel sem igen bírjuk talpra állítani ez iparágat, melyet megöl az eurőpai túltermelés és Mac Kinley uj vámtarifája.
Lukáci pénzügymimsster elismeri, — hogy adórendszerünk hiányos, tele van igaztalanságokkal. ígéri, hogy igyekezni fog eltüntetni az igazságtalanságokat, meghonosítja a helyes éi arányos adó aztán törvényjavaslatot terjeszt be,
a mslylyel még tágasabb körökre terjeszti ki a házak adómentességét tehát szaporítja az ellentmondásokat s a földnek terheit súlyosítja adóemelés nélkül is. Jutalmat ad azoknak, kik elfordalnak a nemzet legrégibb foglalkozásától és házakba, gyárakba fektetik be heverő pénzüket
A nemzet önmaga veti a fejszét arra a törzsre, melyből annyi azázadon át az erőt szívta. Cioda-e aztán, ha azok, a kiknél az egyéni jólét által teremtett optimizmusnál eresebb a hazafiai érzés, könnyű szerrel reá tudnak mutatni arra a hanyatlásra, melyet a ragyogó máz s a terjeszkedő lnxus pompája sem bir. eltakarni ?
Közvéleményünk elég lassan, eléggé lomhán, de kezd állást foglalni. Torda-Aranyos indítja meg az akciót s példáját követik mások. Legutóbb Somogy közgyűlésén Szalay Imre tett a földadó leszállítására vonatkozó indítványt a az állandóan rossz, sőt njból hanyatló gabonaárai; nem fogják engedni, hogy e kérdést elaltassuk- Megoldása nem is olyan nehéz, mint azt sokan hiszik és feltüntetni óhajtják. Állami költségvetésünk hemzseg a legalább is fölösleges kiadási tételűktől. Miért halmoz el bizonyos rétegeket kedvezésekkel, mikor a nemzet nagy tömegére! Bzemben a kizsákmányoló adózás szegyedétől sem bírja magát tisztára mosni?
Ilyen politikát lehet egy darabig követni, de Örökké.büntetlenül nem. A baj csak az, hogy itt néma bűnösök, hanem az ártatlanok isszák meg a mulasztások levét
Felső templom.
A vérei! taatos ét az nfíséaftts,
A mozgalom régrehajtó bizottságának felhívására 662! sz alatt a városi tanács ez átirattal válaszolt, mely nemes hangjánál fogva biztató jele a sikernek:
Nagyságos M í k o a s Géza urnák, a felső templom építési bizottsága Eloökéaek
Nagy-Kanizsán.
A feiső templom újjáépítésére alakult bizottság képviseletében elnök társával, dr. Pachinger Alajos, főgimnáziumi igazgató úrral együttesen a "áros tanácsához intézett átiratára tanácsi httározat-
.Bocsásd meg hibámat*
Meg is bocsátotta. Meg is gyógyította; BübánÓnak Isten Mindig kegyes atyja.
Mikor aztán fölkelt
Újra ép kezével:
Azt irta elsőben
— Nem is tépi széjjel. -
.Ne okozzon senki Bajt, keservet másnak, Azt tegye, kívánja, A mit önmagának I"
A szeretet
Szegény vagyok,szegény gyerek
Az igaz; No, de talán nem is olyan,
Nagy baj az. Tele kincscsel: érzelemmel
Hü szivem, Melylyel Istent és hazámat
Szeretem.
Mint a virág, egymása tán
Fakadnak, Beillenék az oltárra
Csokornak. Gyémántot ér egy is, mire
Sokat tart, Ezt ha zengi: .Isten áldd meg
A magyart 1*
Szép erények vára mindig
Szent hitem; Bün vagy közöny be nem veszik
Sohasem I így — a kiben megteremnek
Gyöngyei, Hogy lehetne azt szegénynek
Mondani ? 1
Koronának dísze is csak
Az lehet, Hogyha fényét ragyogtatja
Szeretet. A hol ily nap hő Bogarát
Hinti szét, Szállja áldás, üdv a hont és
Nemzetét
Ez lesz nekem mindig vezér
Csillagom, Fölcserélni semmi kincsért
Nem fogom. Kikben ez él, igazában
Boldogok : Boldogabbak mint a szegény
Gazdagok....
HajgatÓ Sándor.
A mi zászlónk.
— Á .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
A Mollináryak dicstaijes, győzelem-koszoruzta zászlójáról szolok.
Már nem vagyok fia az ezrednek, már nem látom a mint magasan lobogtatva viszik előttem, nem látom Öreg ezredesemet — a megilletődés kifejezésével
arcán — kivont karddal kisérni a zászlót, már nem ragadja meg valómat, már nem rezgeti porcikáimat a general-marsch egyszerűen fenséges ropogása, nem remegteti tagjaimat szövetének rándulása, csak a magasra tartott zászlónak az örök dicsőség aznrkás utja felé való szállását látom, csak az a könnycsepp maradt meg szemeimben, mely legelőször ült ki oda, a mint ennek a tépett fűstÖ3, lyukas, rongyos zászlónak legelőször tisztelegtem.
Hogy remegett mindenem; tekintetem megmerevült és szoborrá kővülten meresztettem szemeimet arra a poat:. a hol legutoljára tűnt el könybe me.ilt szemeim előtt.\'
Még a ki mindig elégedetlen katona, még a ki folyton zúgolódik sorsa ellen ca a ki a katonaságnak mint intézménynek legelkeseredettebb ellensége, akár személyi, akár politikai okokHl, óh még annak is kétszeresen ver a szive, a magasan tartott zászló láttára és az az örömköny, mely pilláinkra lopódzik, nemcsak a dicsőségvágy nak legnemesebb gyöngye, nemcsak bizonyítéka annak a lelkesedésnek, melyet a zászló jelenléte idéz elő, nemcsak biztos jele a győzelemnek, de egyúttal a szánalom könnye is azokért, kik nem részesei annak a megtiszteltetésnek, hogy a mi zászlónk alatt állbatGak fegyverben.
Ez a könnycsepp taaoja a mi néma szerététünkudc, annak a csillogása bit-fátyolt von szemeimre, azon könny cseppen keresztül látom újra meg újra. a mint 1379. augusztus 19-én Sertjevo
Xapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVI ÉVFOLYAM.
; A L A I KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 15 én
kép van szerencsénk tisztelettel válaszolni, miszerint a v. tasács a legnagyobb örömmel üdvözli azon társadalmi mozgalmat, köszönetét nyilvánítja az intéző bizottságnak, mert mig ezen mozgalom egyrészt a hitbuzgóságot mutatja és éleszti, mázrészrfil a tervezett építéssel a város emelkedését munkálja.
A legnagyobb készséggel csatlakozik a mozgalomhoz; a mozgalom élén allékat szívből üdvözli és a tőle telhető erkölcsi és anyagi támogatást ezennel felajálja.
A városi tanács stb.
V é c b e y, polgármester. Ujabb adakozások: írt, Délzaiai takarékpénztár r. t. 200 frt, Karcag Béla és István 40 frt Uufer István L A. t. gyűjtése (P. Fövent) I frt, Cigány Ignác gimn. I. A. 0. t gyűjtése (B.-Sz.-Gycrgy) 70 kr.. Martinas Béla gimn. L A. o. t. gyűjtése (Ber-zence) 6 frt 82 kr., Kohn Ferenc gimn. L A. o. t. gyűjtése (Gelse) 6 frt, Tóth Pál gimn. L o. t. gyűjtése (A--Rajk) 50 kr., Steiaer József gimn. I. A. o. t. gyűjtése (Kaprooca) 2 frt, Aradi gimn. L A o. t gyűjtése (Letenye) 1 fit 50 kr., Baán Géza gimn. I. A. o. t. gyűjtése (Mtűáld) 5 frt 43 kr., Merkly József II. o. t gyűjtése (Letenye) 10 frt 50 kr., Korber Ernő gimn. IL o. t. gyűjtése (A.-Doraboru) 8 frt 50 kr., Cságoly József gímn. IL o. t. gyűjtése (Sz.-Jakab) 6 frt 15 kr., Riedl JodŐ gimn. IL o. t. gyűjtése (Légrád) 4 frt 30 kr., SchFürz Géza gimn. II. o. tJ\\ gyűjtése (Domború) 7 frt 40 kr. Beck 1 Dezső gimn. IL o. t. gyűjtése (Szépeinek) 50 kr., Hegedűs Ferenc gimn. IL o. t gyűjtése (Tapsony) 80 kr, Weisz Ernő gimn. o. t. gyűjtése (Söjtör) 1 frt 30 kr., Horváth Dániel gimn. H o. t gyűjtése (Ss.-Miklói) 9 frt 05 kr. Bo-gáti János gims. II. o. t. gyűjtése (Sz.-Miklós) 5 irt 65 kr., Szabó Gyula "gimn. II. o. t. gyűjtése (Szigetvér) 3 frt 60 kr., Szőke Kálmán II, o. t. gyűjtése 2 írt kr., Deutsck István (Dl 0- t Barcstelep) gyűjtése 2 frt 10 kr., Simon Kálmán (EX o. *. Felsörajk) gyűjtése 2 frt, Horváth János (Hl. o. t Orosztony) gyűjtése 50 kr., Schmid Károly (Hl. o. t. N.-Atád) gyűjtése 10 frt 50 kr., Kacséra Kálmán (HL o. t. Légrád) gyűjtése 2 frt 40 kr., Hajdú Pál (HL o. t. Torma-föld) gyűjtése 1 írt, Szalay János (Hl. o. t Sánc) gyűjtése 40 kr., Horváth István (UL o. t. A .Domború) gyűjtése 6 frt 10 kr, Szalay József (IL o. t (B.-Sáoc) gyűjtése 2 frt 40 kr., Kronberger Adolf (V. o. t) gyűjtése 5 írt. Összesen 317 frt 50 kr.
Főösszeg 1017 frt 40 kr.
Z>r. Tuboly Gyula Eperjessy Gábor
ellenőr. pénztáros.
*
A kereskedelmi és Ipar-bank igazgatósága elhatározta, hogy a felső tempíőm renoválására 100 frtot ad; de ha újjáépíttetik, akkor még 400 frttal fog hozzájárulni & költségekhez.
roncsolt várfalára, legelsőnek emelkedik
fel a Mollínáryak győzhetetlen lobogója.
* * *
.... Tíz órai megerőltető menet után
ér az ezred M......ba, — Ég a
kövezet, tűzet lőveinek a házak kőfalai, a robogó kocsik, tüdöolő, gyilkos port vernek fel, megharsan a pihentető jel, kiki szállására voaul, elkölti „hadi" élelmét éa siet fáradt csontjait a zizegő szalmán megpihentetni.
öt perc multán mélységesen horkol a katona és szakadatlanul folyik álma mindaddig, míg csak az ébresztő jel, no meg a napos "káplár ugy hajnali 4 óra táján ki nem verik édes szendergéséből.
Szóinak is bőséges káromkodások az Isten trónusa elé; a baka nyelvén a pogány isten a legjobb szomszédságban van az anyaszentegyház minden szentjével és a magyarok mindenható Istenével, és ennek rettegett fegyverével, a speciális nyillai.
öltözik, köhög, szitkozódik és átkozódik, átkozza az orvost, ki besorozta, a napost, a ki felkeltette, a generáli?t, ki a korai. gyakorlatot elrendelte és végül önmagát hogy az Isten katonának teremtette.
Már- az udvaron hUad, de a káromkodás még mindig nem szünetel és azálláatadÓ asizonyáuak szánalmas, — résztvevő szavaira is, valamelyik hadbontó generális apjának, fűzfán fütyülő dicsőséges rézangyalát emlegeti.
Már a századok is gyülekeznek mindenik hakt tuod , a vizái ni" a kosztról, menyecskéről, lakásról, gyakorlatról, de azért csak felbuzdul, szitok kél ajkain, csattog, pattog akár a karikás
Rezolvista levél
az kanizsai kaaxárnyábul.
Szeretet hűtős mátkám I
Azonban tudatom továbbá, hogy az beseftigunk itt annyi mint odahaza takarodéskor és az szegény rezolvista is kihúzza az lábát, ha odanéz a tűszt ur. No és mikor berrukkoltunk sok régi kríikameradval találkoztam és az kapitány ur her hapman Zsabanek is meg-ösmért s ügen barátságosan megszólított, hogy aszondi Sie troili, sehon wieder hier, — mondtam neki jóval her hopmány ik mendegite horzám! Es az szegény rezolvistákat igen knjonérozzák és az indí balanc annyi mint odahaza a cserebogár azonban rút csak minden szent napon ran akkor se igen erősen. És az ekszecérozás se kutya ám, se a schiszen knit. és még a manilralás Őrmester is puskával r.tkkolki, no nyögött is az őrmester ur rekeumunteropieér Schlézínger, mikor vállára akasztotta az gevert az pucérjai Sót tudatom, hogy az két forintot, amelyet küldtél elveszejtette a postás, csak annyi maradt, hogy egy glaucos kefét vehettem belőle azt is a bitványábnl, pedig hej de jó kevert snapszot mér az kantinos, el is fogyott az pénz, tehát küld mását mert az ilyea tüszt ur, mint én keztyübe jár és portopléba és azt se adgya ingyér az vipás. Es este befél után kimegyünk az városba és az leányok a rezolvistát is megnézik és kacsintanak a szemébe, no meg is ösmertem a Katit és mondtam neki forslif ^san.hogy no a kirilejraoraát erine rungan májne dincjár l8SS!Esa foga is hibázik n árneki! Azregimenekomendo befel onhájtebe pedig az együtt, hogy a rezolvís-táknak iskolát kőll tartanyi, hogy a re-portón hugyan kőll jelenteni. Es az sar-zsen siller Izidor Kóc zsidó tanétotta, hogy ugy köli hogy: her hapmán ik mel-dege horzám posztavajzug ritti bekomme, és aki nem tudja jól. az o yan zeksz stunde spange, mint a\' parancsulat és minden embernek el köll menni jelenteni reportnál. hát csak küld az vagyont minél előbb, hogy mehessek, nehogy azér is híba legyek. Es most nagy a szomorúság az rezolvista eugba, mert .az re-zolriszt Johan Horvát cváj, tegnapelőtt elvesztette az vizér léniát s azt is meg köll fizetni; minden emberre 50 pénz esik, hát csak laufsnttbe küld az piros levelet amelyikkel a pénz gyün, mert már az zsebóra ugy is-^riktung reke sar-zsen márs az zsidóból! És itt fogadás van arra téve, hogy az pogácsába nem lehet bele sütnyi az koronát, hát, hogy azér se kőlljön fizetni, hogy az fogadást elvesztettem, hát csak süssél bele egy párat és majd ba foltőröm és ezüst forint lesz benne, hát igen meg leszek lepve! És az földim az her koplár Stefan Olajos tegnap este jól be volt rúgva és strájk után győtt haza, no áll is az infanteriszt Silberstájn félóráig az ágya mellett knie hébénbe, melyhez hasonló jókat kivan
káplár ur Nikolausz Kuruc Öreg csont, jaj de nehéz az puska galambom!
Végig rikkant a gyülekező jel: az igazi toporzékolás csak most kezdődik, mert csak fogai közt morzsolhatja mi atyánk ját, álmosan kacsint fel a sokszor megátkozott égboltozatra és némán lépked, ballag, beosztásába. Együtt vaunak a zászlóaljak is; a mai nap fáradalmainak keserű előérzete erőt vesz 8 bakán, duzzadó karokkal csapkodja lábhoz eresztett fegyverét a földre, a mint a törzs és főtisztek kardot vonva, helyeikre sietnek.
Az Őrnagy ,Habt Acat-ja" fülsértően süvölt végig a sorokon; most már káromkodni sem szabad. Egykedvűen kapja fegyveréc vállára és életuntán szalutál, a mint parancsnoka megteszi szokásos jelentését. — Szünet
Lassú, moraj fat végig az ezreden, meddig, hová, mikor megyünk; mikor, honnan, hogyan jövünk viasza; milyen lesz a gyakorlat; ilyen kérdések járnak szájról-szájra, de egyszerre csak beáll a világ teremtését megelőzhetett Ünnepélyes, végtelen csend Az ezredes ismeretes stentori hangján morajlik végig „Rechts und liaks schauen* comando, a dobosok verik a diszjelet az ezred híres zenekara a.néphymous egekbe emelő dallamát játsza, ott hozzák a zászlót. Nincs e pillanathoz hasonló az egész emberi életben. Feledve minden átélt fáradalom, nem bánt a mérföldekre tervezett gyakorlat rémteljea gondolata-nem honol bennünk a tegnapi boszan, kodás, C3ak ennek a zászlónak vérbetük-kel megirt dicsősége rajaik a képzeletben, büszkeség, Öröm sugárzik az arcokról.
Irigyelünk mindenkit, a ki e zászló közelébe juthat; a tisztet sem aranykrad bojtjáért (ugyan ? í) sem bársocy hajtókájáért nem irigyeljük, csak mert sze-
Igaz is! És az regrnta Emerik Bujtár nézi az rezolvistát s fáj az szive és meg-, vigasztaltam őtet, hogy no mondok lát-tad-e öcscse a nagy templomon azt a kőszentet akt a kűkönyvből olvas, no mongya ügen, no mondok ha az szent Péter ki olvassa az kükönyvet akkor mész te haza.: no bele is csavarta a fejit az lántukbs onnét búslakodott
Her koplár Kuruc Miklós rezolvíszt; és az uj nóta most itt az, hogy aszoogya nincsen az császárnak olyan katonája mint az a szép Ernec baka borgyu az hálára, puska az-vállára, bájnéi oldalára, 3imlédeies kis sapkáját vággyá homlokára, és az gomb leesett rúla. no mondok bizonyosan pizt küldenek az postán. :
Majd el felejtem! És az ibungen mit dem gever linké urm mindnng hók olyan masina hogy soapszszal köll kenyegetni, hogy jobban menjen> hát csak el ne felejtsd ; az posztó ficér elhozza az pos-tárul és az szívom is. fáj érted, azért is küldheted.
Kuruc Nikolausz Káplár ur és magyar fi és az lányok rost már nem állnak ki az kis kapuba hanem elmennek az egyet kertbe ott táncluuak és olyat kurjantottunk tánc közbe mínt mikor az her obersÜájdíuánd azt kiálti hogykolooe mit halbkompánien, no az se resolvistá-nak való ám! És egy forintért nem érdemes reportra kipucolkodni!
Hazai Hugó.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága nyilvános ajánlati tárgyalást hirdet a szombathelyi műhely telepen előállítandó műhelyépületek létesítésénél szükséges építési munkák végrehajtására. A tervek, a költségvetés, a szerződési tervezett, az ajánlati minta, a pályázati föltételek, valamint a munkák végrehajtásához kötött föltételek Szombathelyen az üzletvezetőség pályafen tartási osztályában a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Miről az érdekeltek oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az ajánlatok legkésőbb 1897. évi májas hó 29-én déli 12 óráig a m. á. v. jgazgatgsága építési főosztályánál (Budapest VI Teréz-körut 56. sz. IV. emelet 10. ajtó) nyújtandók be és hogy az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis f. é. május bő 28 áo déli 12 éráig az ajánlattevő által 4000, aze . négyezer frt, bánatpénz teendő le a m. á. v. központi főpénztáránál (Budapest, Andrássy-ut 75. az. földszint) akár készpénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban. Sopron, 1897. évi májhavában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Arcachon-Ies-Baíus, Bordeaux mellett fekvő francia tengeri fürdőhelyen f. évi julias-október hónapokban nemzetközi kiállítás fog tartatai, mely a kereskedelmet, ipart egészség-Ügyet, élelmiszereket és szépmüvésze eket fogja felölelni. Arcachon-les-Baiust
rencsés kivont karddal kísérhetni zászlónkat, csak mert annak a zászlónak Mária Theresia által felagatott szalagja simogatja arcát, csak mert annak hím-bálődzása, a szövet hajladozása idézi elő azt a légáramlatot,\' a mely a harcok mezejét varázsolja elébe. — Irigyeljük a századot, amelyikhez beosztják és bár jól tudjuk, hogy csak néhány morsus generális pajzán kedvteléséről van szó, mégis féltékenyek vagyunk az Ö dicsőségükre, mert hisz az ő feladatuk e viharedzett kardok villogása és golyók zápora között annyi dicsőséggel megállolt zászlót védelmezni.
A legnagyobb katonai dicsőség e zászló védelmében sebektől megroocsolt kebellel, ádáz ütközetek, vérzivatarjai között rendületlenül megállani, vagy érte a legszebb, legdiesőbb halállal, lelkűnkben azzal a boldogító tucattal elhullani, hogy az. ezred legdrágább kincsét, mindenekfelett bec-Q!t talizmánját, saját vérünk hallásával adjuk át a Későbbi nemzedéknek.
..... Beosztásához ért a zászló, a
lelkesedés, az örömmámor még mindig fogva tart bennünket; a Bákócy-induió halottakat feltámasztó dallamára, dicsőült arccal, ruganyos, kockás léptekkel halad kényese & az ezred gyakorlatra, a hoa-nao agy 4 óra tájbac bocsátjt Őket haza, a haragom Úristen, a mérges brigadier.
* * *
.... Vége a manővernek, a zászló aljkürtösök elfújták az c ezüst csengésű trombitájakon, a mindennap 1000-szer megóhajtott „AbBchlag"-ot é? az ,örea" bakák hangos karjántással, sapkájukat a lebegőbe hsjigáiva, búcsúznak a „komisz" élettől. Kőt órát piheu az
Franciaország leglátogatottabb tengeri fürdőhely?, bel- és külföldi látogatóinak száma évenkéut meghaladj* a félmilliót A kiállítás a várostanács védnöksége alatt áll. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy e kiállítás németnyelvű pro?p -í* ,ia hivatalos helyiségünkben a hivatalos Órák alatt bármikor megtekinthető. Sopron, 1897- évi májas havában. A kerületi kereskedelmi |jjt iparkamara.
— Hirdetmény. A szombathelyi kir. törvényszék és a területén lévő kir. járásbíróságoknál alkalmazásban álló 26 hivatalszolga számára a f 1897. évben szükséges téli és nyári teljes egyenruhásat, -valamint köpönyeg szállításának árlejtés utján való biztosítása céljából a szombathelyi kir. törvényszék elnökségénél (Szombathely, törvényszéki épület 37. ajtó)i f. é, májúi hó 20-án délelőtt 9 órakor zárt ajánlati tárgyalás fog tartatni. Miről az érdekeltek oly megjegyezéssel értesíttetnek, hogy a részletes föltételek a szombathelyi kir. törvény: szék irodaigazgatőjáuál a hivatalos Órák alatt megtekinthetők. Sopron, 1897. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
H i r e k.
— Dr. Szüts Miklós. Törvényszékünknek e nagy tehetségű bíróját, társadalmi életünknek ez előkelő tagját királyi táblai bírónak nevezte ki az igazságügy miniszter Debrecenbe. — Dr. Szüts Miklós egyéniségének szeretetre méltóságával egész társadalmuck vonzódását megnyerte magának, mióta városunkban működött. Mert ő nemcsak túrvényszéki nagyfontosságú ügykörét töltötte be mindég odaadással én Igazsággal, hanem tevékeny és mozgató tagja volt társadalmuuknak. Es szereplése számottevő volt itt is. Hisz nem volt mozgalom, melynek ő egyik éltetője nem.lett volna. Szívesen szolgált tehetsegével minden hazafias és rémes, ügyet és ily alkalmakkor tartott szónoklataival mindenkit lebilincselt Valóban városunkból való távozását nemcsak a törvényszék sajnálhatja, hanem társadalmunk ís. De azért gratulálunk elólépé-séhez s kívánjuk, hogy uj otthonában épp ugy megnyerjen magának mindeukit mint ahogy tőlünk mindnyájunk .vonzalmát viszi magával.
— Miniszteri biztos. A közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai felső kereskedelmi iskolában megtartandó érettségi vizsgákhoz Péter János budapesti felső keresked. iskolai igazgatót nevezte kí biztosul. Tavaly Discbka Győző pécsi főreáliskola! igazgató elnökölt az érettségi vizsgákon, de az idén a Pécsett rendezendő íorn&vei sennyel vau elfoglalva, azért kérte fölmectését, melyet a miniszter tekintettel az érdemes tanférfiu nagy elfoglaltságára meg is adott. A keresk. minisztert az idén is g. Gutmann Vilmos, kir. tanácsos fogja & vizsgán képviselni.
— Stocker Antal áthelyezése. A helybeli törvényszék alügyészét dr. Stocker Antalt az igazságögymiuisz-ter hasonló minőségben a budapesti kír. ügyészséghez helyezte át.
ezred, aztán egy-kettőre sorakozik e.< folytatja útját a főváros felé. — Az „Öreg csontok", meg a rezervisták ugyan csak megkezdik az imádkozást, hogy még mindig megyünk; hogy a világ végére akarnak bennünket kiküldeni ; hogy a nap is nyugvóra hajolt, a mit egy pbilozopter önkéntes azzal a szórnom kijelentéssel, hagy helyben, hogy födi vállát bíborszínű kaftán, de a lebukó nap aranyra változtatja a sziklák szürke porát, végső sugarai magukhoz vonják a lomha ezredet és hat órakor délután bekíséri Őket a kaszárnyába.
Repülni szeretne valamennyi a szobákba, lecsapni a. teheofiut, zsebrevágni a kis könyvet és egy szaró mosoiylyal juc-uzni az őrmestertől, mert ez divat. De az ezredes jól ismert dörgő hangja ici-lboz vezényel; a zenekar Rossini „Stabat materE-é: játsza, melynek mámorában benne van a csatákból győzedelmesen hazatért hadfi Önelégültsége. Velőkig hat annak minden akkordja, ugy hangzik, mint aí enyészhetetlen hála leggyengédeob felkiáltása. Szent áldozat az, "az alázatos benső imának tömjéné, mely mint a legszentebb áldozat myrhafustjő sziMl az Egekbe. E pillanat nagyszerűségének — mely valóban szorítva hat le a kebelre — méltó kifejezését szavakban megadni, lehetetlen. Ezek a dallamos szívhez szóló akkordok, megható harmóniában vannak az ezreden elterülő nyugalommal és méltósággal. — Át kell élni a fáradalmakat, hogy egy „Zuoi Gabet" malasz-tos zsolozsmájáaak hangjai mellett felemelkedhessünk a magyarok hadverő Istenéhez.
.... Elhallgat a zene. a dobok sem
— Tanárok előléptetése. Azon a nyomasztó helyzeten, mely. a tanárvilágot végzetszerűen sújtja ősidők óta, az ujabb fizetés fokozat; szabályzat némileg enyhít. Ez atkalommal az államilag segéiyz«tt kereskedelmi és polgáriskolai tanárokat érte a csillaghullás. Mínt a hivatalos lap közli, a mieink közül előléptetésben részesültek : Udvardy Ignác a VIII. tiz. oszt. 3-ik fokozatába, Rozgonyi LajW, Hcffmanu Mór és S c h m i d t Károly a X. fizetési osztály első fokozatába léptek elő.
— A nőegylet jubileuma. A 22-ki hangversenyre a következő meghívó bo-csájtatott ki: A nagykanizsai kereszten v jótékony nóegyeáület fennállása tiz étes fordulója alkalmával 1897. május 22-én a Polgári Egylet nagytermében, részben saját részben a felső templom újjáépítése javára hangversenyt rendez, a hangversenyt tánc követi. A helyek árai:J Páholy lü frt. számozott helyek az 1—3 sorban 2 frt, a 4—b sorban és a karzaton 1 frt ót) kr., a többi sorban i frt állóhely SO kr. Jegyek előre válhatok lielus Lajos ur gyógyszertárai
A hangverseny kezdete S órakor. Fehti fizetéseket a jótékony célra való tekintetből köszönettel fogad, a rendezőség. Mü-sor. 1. Kuruc dalok. Énekli dr. Rothschild
i Samuné uraő. 2. Sehnbert: Are - Maria.
i Trió. Előadják: cellon Sterneck Zsigmond, harmoniumon L e n k Adolf, zongorán
| ;-ehaltz Ernó urak. 3. WeberxK% M.:
| Nagy ária a Bűvös vadász-bői. Énekli Huckstedt Íréit k. a. 4. Az egyetlen
I leány. Vígjáték 1 felvonásban. Irta <gróf Fredró 8., for..Batnótfáy S. Személyek: Szumbalinszky, földbirtokos Uferbach Jenú ur. Paulina, leánya Lenkey Margit k. a . Goinojtó Mátyás, litvánai földbirtokos Unger Ullmann Elek ur, Agatba, neje Darázs Vilma k. a., Ratatinszky Kázmér, podoliai földbirtokos OIlop Mór ur. Lujza, neje Mantuano Janka k. a., Camilla Farkas Vilma k. a.,\' Darzsinszky Ágost Lenk Adolf ur, Marecky Henrik Vörös Endre ur, Boldizsár, öreg szolga Szalay Dénes ur. Történik Szumbainszky mezei jószágán. 5. líériot: Phantasíe de bal let.. Előadja hegedűn Práger Ilona k. a zongorán kiséri Lenk Adolf ur. 6. Hubay Jenő: Madárdal a Cremonai hegedüs-bőí. Énekli Huckstedt Irén k. a. 7. Sterneck: a) Keringő és Álom, b) Tűzi játék. Solo. Klóadja cellon Sterneck Zsigmond u , >. Rieger György: Isten hozzád Énekli az írod. és Muv. kör dalosköre. — A magáuénekek zongora kíséretét Ollop Ernő ur szíveskedett maga a vállalni. - — Értesítés ! A nagykanizsai ker. jót. nőegylet tízéves fennállása alkalmából f. hó 19-én, szerdán, a városi felső templomban ünnepélyes hálaadó Istentiszteletet tart, melyre a t tagokat tisztelettel meghívja a választmány. Ez alkalommal a felső templom javára gyűjtés is eszközöltetik.
I Egy derék nő halála
1Özvegy Ter-sáncky Jó-
zsefbe született Stefanies Mária, dr. Tersánszky József néhai-járási orvos és a „Zalai Közlöny- a közügyek és városunk érdekeinek fejlesztésében tevékeny
peregnek; csend, nycgalom mindenütt katonáitól búcsúzik az ezredes.
Köszönetet mond kitartásukért megdicséri jó viseletüket, szerencsét kivan a civil éleihez és parancsot ad. hogy a zászlót helyezzék régi helyére. Ismét dobpergés, a oéphymnus örök szép melódiája kíséri a legények legnagyobb büszkeségét.
Meghatva áll a marcotia hadfi, katonásan, keményen tiszteleg a zászlósak, a Bzemével szeretné elnyelni, mert néki immár a zászlótól búcsúzni kbli. Szoborként, mozdulatlanul áll az egész ezred, merev szemekkel, melyeknek tekintete a messzeségbe vész el; ezt az állást, ezt az extásisos mozdulatlanságot c-ik hypnosis idézheti elő. Elnyomhatatlan izgatottság vesz erőt a lelkeken, az arcizmok megrándaUak, a lélekzet fuldokolva jár ki be, forró könyük peregnek a pirc- ábráxatokra, a lélekben felébred az imaszerű, a végtelen felé törő áhítat, ott lakik mindegyikben az ismeretlen iránt való bizonytalan fönséges törekvés, mely ott szunnyad minden emberi lélek mélyében, de csak az ilyen megragadó, sziv-lelket emelő pillanatban tör elő.
Kiszáll mindenkiből a sok elfojtott keserűség érzete, a szolgálat nehézségei, de megbizseregteti minden idegét e zászló alatt eltöltött időnek varázshatása és bár örül, hogy otthon nyakába borul a rég nem látott anya, hogy falujában 3 hétig csak ő róla beszélnek, mégis sir, keservesen könnyezik, hogy ezt a zászlót neki el kall hagyni, annak távoztával megszűnt egész ember leoni, annak híjával megszűnt az Ő büszkesége, az ő dicsősége.
.....A kapu alatt tüoík el a zászló
\\
KeHéklet t .Zatai Kfejfery\' 1897. május hé 15-iki 20-lk számafeez.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 15-én.
szorgalmas belmuokatársá kőzgazdászati és orvosi szakértő, husz éven át, nejének a lapokbtu r% említett legközelebbi elhunytáról mi is részvette] emlékezünk meg e helyen. A boldogult a városi hu-ináuus intézetek nemes lelkű pártfogója "és a helybeli keresztény jótékony nóegy-letnek egykor buzgó s igen tevékeny választmányi tagja volt Temetése a f. hó 2-rki vasárnap délután zivataros idÓ dacára is nagy és kivált inteljigens közönség részvételével történt. A* ravatalára a közeli rokonságból ékes koszorút kül dött Budapestről a kultuszminiszter édes anyja özvegy W\'lassVós Antalné. Stefánics KVenc, Tuboly Victorné, a „család* és még mások:
— Tanitók jtözgy ölése. A .Zalamegyei Általános T anitótestü-let*\' nagykanizsai járásköre f. hó 13 -in tartotta tavaszi közgyűlését Palinban, a községi népiskola tantermében. A tagokon kívöl részt vettek Szalay Sándorné, Szabó .Istvánná, Griszbach Amália, Dolmányos Margit Nagy-Kanizsáról, Kovács Gyula selyem tenyésztési fófelflgyelÓ Kaposvárról. Nagy Ferenc körjegyző LiangvizrÓl, mint vendégek. Szalay Sándor járáskőri elnök, üdvözölvén a jelenlevő vendégeket, a gyűlést iDegnyitoLtnak nyilvánít! A- műit gyűlés jegyzökönyvének felolvasása és hitelesítése után Ht^mann Mór nagykanizsai polg. ísk. tanár, melegen üdvözölte a járáskör nevében Keliert Lajos polg. isk, taaitót, ki múlt hó 10 én Ülte nagykanizsai tanítóskodásának 30 éves jubeÜumái. Utána Magassy József palini tanító tartott gyakorlati tanítást a magyar Dyelvtanból. A szép és nagy gyakorlatról tanúskodó előadásért az előadónak jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. Gergye Sáudor nagykanizsai tanitó ,.Csak egy kis türelem" cimü dolgozatát Poredus Antal jkörí főjegyző olvasta föl. A fzellercesen megirt és humorral fűszerezett munka írójának, valamint a felolvasónak jegyzőkönyvi köszönet mondatott. Hugauf Ede z.-szt.:balázsi kántortanító tartotta ezntán szabad előadását a selyemtenyészíésröl. A szép és érdekes előadást nagy figyelemmel hallgatták végig s előadónak jkönyvi kö.-zönetet szavaztak.
A folyó ügyek során az elnök bejelentette, hogy dr. Orosdy Lajos kir. főügyész, dr. Szüts Miklós tőrv. széki\'biró, Csesznák Miklós törvszéki birój Oszterhuber László kir. járás-biró, Gózony Sándor albiró, dr. Lóké Emil ügyvéd, Faics Lijos ügyvéd, Sebestyén Lajos ügyvéd, dr. Tripam-mer Rezső ügyvéd, Dezső Béla első m. bizt. társ. titkár, Fagyas Lajos dohány raktári főnök és Fisclieí Lajos könyvkereskedő urak pártolólagokul jelentkeztek. — A közgyűlés örömmel vevé tudomásul. Az indítványok során a közgyűlés egvhangulag hozzájárult a választmány által előterjesztett javaslatokhoz, melyek szerint a főjegyző részére é. két drb arany tiszteletdíj állapittatik meg; a me-
lle a szem még ott révedezik, még szövi a fájdalmas álmokat a mu\'tról, melyek megszakadnak a jelenben és egy keaeiü sóhajtással, melyben benc van a zászlóhoz való törhetetlen rendületlen sége, búcsúzik az, ő szemefényé: ő\', az ö legmeghittebb legdicsőbb barátjától.
.....Ott pihen a zászló az e~red-
iroda valamelyik pókhá\'ő-i zugában; nem lelkesíti immár keblünket, nem fordo! többé feléje szemem, nem íb iraádkozhatom az annyi háborúk dicsőséges tanojának aegise alatt, már letettem az ékes Mollináry ruhát, még csak refervistája sem, nem hogy önkéntese volnék az ezrednek, de visszasráll szivembe a dicső ég visszfénye, megrándulnak arc izmain, ha e zászlóra gondolok, már nem él bennem a gyűlölet a szolgálat s a vele járó terhe1" miatt, csak még nem is neheztelek a haragomat.méltán kiérdemelt egyik másik segédtisztre, csak a zászló ;leng előttem, dicső.éget, hírnevet, balhatatlanságot hirdetve az idők végtelenjéig.
.....Visszatértem otthonomba, békés polgári foglalkozásomhoz, minden a régi kerékvágásban és a hogyan az rendesen történni szokott, gyengéd, szerető ölelések, öntudatlan édes szender-
gyei központ, amennyiben a csáktor-nyaiak lemondanak, Zala-Egerszegre vitetik s végül az idei megyei közgyűlés Nagy-Kanizsára hivatik össze. A közgyűlést az elnök bezárván, a tagok Yuif József jóhirü vendéglős szobáiban gyűltek Össze, hol az a kellemes meglepetés érte őket, hogy Deák Péter, városunk derék és kedves főkapitánya, Farkas Ferenc al-kapitánnyal, — a gyűlésre bár későn, de a fehér asztalhoz elég jókor — szintén eljöttek, mert mint későbbi fe! köszöntőjében monda, ott, hol a tanitók vannak, mint örökös deák, mindig jól érzi magát. Az Ízletes és jó ebédet szebbnél-szebb tósztok kitűnő bor és cigányzene fűszerezték. — Felköszöntöket mondottak : Szalay Sándor; a vendégekre; HolTmann Mór: a hölgyekre ; Schultz Károly Deák Péter főkapitányra; Deák Péter: ajkör tagjaira s annak buzgó elnökére stb. stb. A kedélyes együttlétei; c-tak az ablakokon beszűrődő homály zavarta meg, figyelmessé tevén a tagakat a közelgő estre, miért is — egy kellemesen töltött nap emlékével keblükben — kezdtek oszladozni.
— Lóosztályozás. Zalavármegye alispáni hivatalának IS!)7. évi március hó 3-án 59G9. sz. a. kelt rendelete folytán városunkban az idei lóosztályozás május hó íi-én tartatott meg, elóvezéttetelt 703 ló, az osztályozás alá vezetéstől fölmenteit lovak száma lü3 négy éven alóli kor miatt; alkalmasnak osztáfyoztatott •23-t ló, a mi igen szép eredmény, ba tekintetbe vesszük, hogy hámos lóval 158 cm. és hátas lóval lö:í cm. legcsekélyebb magassági mérték, erős testalkat mellett kívántatik meg az alkalmasságra.
— A sorozás uj elnöke. Zalavármegye alispáni hivatalának IS97. évi április lió 30 án Í7ul8. sz. a. keit rendelete folytán, a védtörvény végrehajtása tárgyában kibocsátott utasitás I. Rész 102. §. 3 pontja értelmében minden hó 5. ós 20-án a városház nagytermében működő állandó sorozó bizottság polgári elnöki tisztel Vécsey Zsigmond városunk polgármestere bízatott meg.
— Halálozás. Weiss Albert, az Klsó M Aít. Uiztositó Társaságnak keszthelyi ügynöke, ki az. intézetet a társulat fennállása óta képviselte, I. hó 9-én 7!) éves korában elhunyt. Temetésén a vidéki birtokosság és az Klsó Magyar képviseletében Dezső Béla titkár volt jelen, ki az intézet nevében a ravatalra díszes koszorút helyezett.
— Uj h. plébános Nagr-Atndon. Nagy Béla nagy atádi szerijére c ere gü; házfőnököt és plébános helyettest Szigetvárra helyezték nyugalomba. Uj ház-főnökké és plébáaoshelyettessé C z ó nár Celesztin t nevezték ki Nagy-Kanizsáról. A kinevezett uj házfőnök hosszabb ideig kiskaniz ai hitoktató volt, legutóbb pedig a somogy-szent-miklósi plébániát adminisztrálta..
— Weídner Diesel Ernő háziezre-düttk főhadnagya Nagy-Kanizsáról Pozsonyba helyeztetett át, a napokban utazik el uj állomási helyére. A kineveztetett tudvalevőleg veje Cleinent Lipót nagy birtokosnak 4l3 ov óla időzött váro-suukban, kedvelt egyénisége volt előkelő köreinknek. - Finom -moJurával mindenkinek sympalhiáját vivta ki ma-
gé*, az édes anya ölén, a fiúi és anyai szeretet bőséges könyzápora eV ¦ mind-ezekre miod a zordonul süvöltő északi szél az otthon hagyott ideál elszállása és elszállásol tatása, egy ritka szépbaju — vendéglőshöz
Nem irigylem a bevonuló katonákat, de elfog a veszteség érzete; nem láthatom a mi dicsőségünk legbüszkébb sym-bo\'umát, mint tűzfolyam járja át lelkemet e zászlónk világraszóló dicsősége és a béke üdvös munkáját szolgáló irótollam, mint gyilkos kard meredezik kezemben, a meg megmozgó függönyben ott látom a mi zászlónk méltóságos fordulatát Hőssé, bátorrá tesz az alatta szolgáihaíás pusz\'-a gondolata és ha bár mennyire el ia fordul lelkünk a testvérgyilkos, áldatlan habomtól, ha e zászló fennen lobog, ha megszólal a délceg Mollinárynk világhírű indulója, ha majd ismét az íesz a jelszó, hogy előre magyarok, síikor:
„IfefmtQatjuk mi az egész világnak, Nincsen párja MolJairy bakinak."
Angyal Jenő,
gának. A korcsolyázó kör minek 3 éven át igazgatója volt elsősorban nek; köszönheti felvirágzását. Távoztat őszintén sajnáljuk.
— Zrínyi Xiklés képe Tármegyénk székházában. A törökverő gróf Zrínyi Miklósnak, a kitüuő írónak, a kiváló hadvezérnek és Zalavármegye egykori főispánjának arcképét közgyűlési terme számára vármegyénk, lefestette s a magas minisztérium jóváhagyásával az országos képzőművészeti társulat által pályázatot hirdetett ki s annak eredményét a kiküldött bizottsággal megbírál-tattá a annak birálata alapján az arcképet elkészíttette. A kép legközelebb küldetett meg a vármegye törvényhatóságához s helyeztetett el a közgyűlési teremben. A képet Bal\'ó festette, ki & vármegye nagy fiát végzetes és halált hozó útjára Yaló menetelében ábrázolja. Más különben a kivitel a színezed s az egész alakítás megnyerte a jelenvoltak tetszését és^ kivívva elismerésé;. Bailó képe határozottan jo^b, mint Pockának gróf Festetics) Györgye, akiben inkább egy francia abbét, mint egy magyar főurat lát a szemlélő megörökítve.
— A fagyos szentek. Bizony ez évbea kitettek magákért s olyan decemberré változtatták a szép májust, hogy csak ugy dideregtünk belé. Előkerültek a téli kabátok s újra begyultak a kályhák s mindenki egyhangúlag konstatálta, mennyire igaz Petőfi verse:
Hol ájSoldogsig mostaniban ? BariraSgos, meleg szobiban.
Barna felhők borították az eget s ügyszólván egyre pemetezeit a hideg eső, sőt némelyek havat is láttak. Az éjszaki szil meg épp oly kegyetlenül vagdosta az ember arcába az esőt, mintha nem is május lenne. — De nemcsak kellemetlen, ártalmas ís volt ez az idő, mert sok gazda reményét hervasztotta ei, bár vidékünkön éppen nem tett jelenté keny károkat, bár határunkban fagyott k és Csáktornya vidékén erős dér voít.
— Szülők és tanulók figyelmébe. A csáktornyai állaim tanítóképző-intézet első osztályába az 1897/98-ik tanévre felvétetnek, kik életük 15-ik évét folyó évi szeptember 1-én betöltik, vagy korengedélyt nyernek, testileg épek és egészségesek s a polgári- vagy középiskola 4-ik (a felső népiskola S ik) osztályát elvégesték, vagy esetleg félvételi vizsgálatot tesznek. A felveendő első éves tanító növendékek közül 22-en államsegélyben részesülnek. Még pedig elsősorban mind a 22 növendék az in tézet Ín te r Hatosában ingyen lakást és mosást kap; ezenkívül közülök (előmenetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz képest) hárman ingyen, hárman havi 3 forintnak, tizen havi 5 frtnak és hatan havi 10 frtnak az intézet pénztárába történő befizetése mellett az intézet köztartáíán reggeli, ebéd és vacsorából álló élelmezést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények beiül a képző intézet igazgató-tanácsára címezve folyó évi május hó 3 l-ig a Csáktornyái áll. tanító képző intézet igazgatóságához küldendők. A kérvényhez csatolandó: a műit tanévi osztalybizouyitvány s a jelen tanévről az időszaki értesítő, továbbá a folyamodó 8zületési% bizonyítványa, tiszti orvosi bizonyítvány a tanu:ó egészség: állapotéról és testi egészségéről, hiteles községi bizonyítvány a szülök vagyoui állapotáról, évi jövedelméről, a kiskorú családtagok számáról és életkoráról s a családfő polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, a kérvény s mellékletei bé-lyegmenteaek. Csáktornya, 1897. május 5-én. Margitai József igazgató.
— Orvvadászok. Gergál János bajcsai erdőört folyó hó 9-én 5 órakor délután mintegy 8 főből álló orvvadász banda megtámadta és egy puskalövéssel a jobb lábán sebet ejtett. Az orvvadászok kilétét mindeddig nem sikerűit kideríteni.
— A budapesti lóversenyek beál-tával szolgálatot vélünk tennni t olva-inknak, amidőn egy kiváló szaklapot, mely a lóversenyt, a lótenyésztést és a sport összes ágait írásban és képben felöleli, melegen figyelműkbe ajánljunk. Ez a kitűnő sportújság az Gizi Kornél szerkesztésében megjelenő .Sportléet", mely gyönyörű kiállításban, számo3 illusztrációval, s mindenekfelett érdekes tartalommal jelenik meg. Előfizetési ára egész évre 12, félévre 6t negyedévre 3 frt. (Kiadóhivatal: Budapest, IV. Széputca 3.)
— Tüzek a vidéken. Szent-Péteruron f. hó 7-én nagy tüz pusztított, mely 12 házat és gazdasági épületet hamvasztott el. Pötrétéu 8.-án 4 ház és több melléképület esett a pusztító elem áldozatául. Az épületek nagyobb része biztosítva volt.
— nEgy uj gyógykezelési módszer. Általános feltűnést kelt a tudományos és társadalmi körökben Dr. Kovács Izsó
orvosnak egy már évek óta gyakorlót és kipróbált uj speciális gyógykezelési módszere, mslylyel asthma, sziv- és vesebajokat, hólyag- és bőrbetegségeket kezel. Fentnevezett orvos ezen betegségeket uj elvi szempontból kiindulva a vér tisztítása által gyógyfuvekkel gyógyítja és rövid idő alatt nemcsak Budapesten, hanem az ország majdnem minden részében, sót annak határán tul is valóban feltűnő s bámpjatos eredményei által tünt ki. Dr. Kofács Izsó máj. hó óta Budapesten Andrássy-ut 47. sz. alatt lakik."
— Az Ezeréves Diszalbum. Mint budapesti levelezőnk értesít, Türkl Lajos Nándor a Központi Hiradó kőnyomatos politikai napilap felelős szerkesztője már hónapok óta nagy ügy buzgalommal gyűjti az eredeti aláírással ellátott arcképeket és életrajzi adatokat egy rendkívüli szép, művészi kivitelű „ Ezeréves Diszalbum"-hoz. A szóban lévő nagy diszalbumnak az— lévén célja, hogy a jőver^.ó nemzetek
.századok multán is egy csoportban láthassák azon kimagasló vezéregyéniségeket és a közügyek élén álott személyeket, kik a dicső magyar nemzetet a XIX-Ík századvégén illetve bejövetelének 1000-ik évfordulóján a második ezredévbe vezették át. Tekintve, hogy ezen Örökbecsű
i mü a jövendő nemzeteknek- tájékozására és utódainknak büszkeségére fog szolgálni, igen kérjük közönségünket, hogy nevezett szerkesztőt a szóban lévő örökbecsű mű megalkotása érdekében — kellő támogatásban részesíteni méltóztassanak.
— A t. hölgyközönségnek. Kik olcsó és ízléses selyem, gyapjú és nyári mosó kelmét akarnak vásárolni, kérjék Weiner Mátyás (Budapest, Andrássy-ut 3.) legnagyobb divatáru házának legújabb tavaszi és nyári minta gyűjteményét, melyet ingyen és bérmentve küldenek meg. Fontos ! Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily áru szövet vagy selyemminta küldessék.
— A ra .ti számunkban közölt Első Magyír Gazdasági Gépgyár hirdetésére felhívjuk közönségünk figyelmét.
Közgazdaság.
A trieszti általános biztosító társaság (Assicurazioni Generáli) folyó évi április hó 12 én tartott 65-ík közgyűlésén terjesztettek be az 1896. évi mérlegek. Az előttünk fekvő igen terjedelmes zárszámadás 60 oldalra terjed és mint minden évben ugy az idén is számos rendkívül érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. Ezen jelentésből látjuk, hogy » központi igazgatóság a napirend előtt sromoru kötelességnek felelt meg, midőn elhunyt, felejthetlen, érdemdús magyarországi képviselőjéről Rott Józsefről következőképen emlékezett meg kegyeletteljesen: — Rott József budapesti képviselőségünk főnöke, legelőkelőbb munkatársunk, ki kora ifjúsága óta felfltmulbatlao buzgalommal szentelte teljes tevékenységét és szellemének ki-vá\'ó adományait a társaság érdekeinek, a mnlt év végén súlyos betegségnek esett áldozatul. Rott József, elhunyt kartájnak emlékét mindig tiszteletben fogjuk tartani és Önök bizonyosan csatlakoznak mély gyászunkhoz és ensfik ünneples kifejezést is fognak adni."
Az évi jelentésből játjuk, hogy az életbiztosítási osztály díjtartaléka 1896. éri december 31 én 3,682.783 frt 61 krrrl 48.9U.760 frt 37 krra emelkedett. Az ugyanakkor érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 189,549.380 frt 95 krt tettek ki, mig az év folyamán bevett dijak 7,887.184 frt 57 krra rúgtak.
A tüz és szállitmáoy-biztositási ágakban a dij- és illeték-bevétel 11,660.231 frt 19 kr. volt; miből 4,694.768 forint 19 kr. viszontbiztosításra fordíttatott, ogy* hogy e tiszta díjbevétel 6 985.463 frtra rúgott, mely összegből 3 315.061 frt 39 kr. mint; díjtartalék minden tehertől menten, a jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkö-telezvéoyek összege 31,896.255 frt 27 krra emelkedett. 4
Károkért a társaság 189.6-ban 9,890.288 frt 74 krt folyósított. Ehhez hozzáadva, az e\'öubi években teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk fejében 291,247.887 frt 3ő krnyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből hazánkra 54,452.856 írt 37 kr. esik, mely összeget a társaság 166.000 káresetben fizetett ki.
A nyereségtartalékok közül, melyek összesen 6,504,104 frt 64 brra rúgnak, különösen kiemeiendők: az alapszabály-azerinti nyereségtartalék, mely 2.625.000 frtot lesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozása és fedezetére alakított tartalék, mely dacára annak, hogy e célra ; egy 500.000 forintos külön tartalék ált I fenn, az évi .nyereségből kihasított 280.000
frttal 3,849.104 frt 64 krra emeltetett fel és továbbá a 80-000 forintra rugó kétes követelések tartaléka. — Ezeken kivül fennáll még egy 120.000 forintot kitevő külön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A tárt összei tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve az idei átu\'a\'ások folytán 61,051.211 frt 83 krról 66,174 010 frt 30 krra emelkedtek. Ezen értékekből több mint 18 millió magyar értékekre esik.
Ezen alkalommal felemlítendő nek tartjuk, hogy a cs. és kir. felséges uralkodó család magán és alapítványi uradalmainak Magyar-, Cseh és Morvaországban levő összes épületei, leltári készletei és terményei, valamint gyárai tüz ellen a tríesti általános biztosító társaságnál (Assicurazioni Generálinál) és a ter-mesztmények jég ellen az Assicurazioni Generáli ieányintézeténél, a Magyar jég és viszontbiztos itó részvény társaságnál bosszú időre lettek biztositva.
Szerkesztői üzenetek.
— H. J. Bpest. Engedje meg, hogy kérelmére itt válaszoljunk, mivel az a bizonyos kétfejű madár egyfejü és városunk címere.
Hyersselrem báazínibáLhoz való kelmét 8 írt 65 krtól -42 frt 75 krig egj teljes öltönyre — Tossora- és Sfcaatangs-Pongeei yslsmiot fekete, fehér, és szines Heantbeni-setyea ¦¦•:> krtól H frt 65 krig .- •. sima caikos, koczkizott, min-
tázott, damasit, s. a, t (mint egy 240 különböző minőség, 2000 szin és mintázatban s. s.t. a megrendelt irakat postabér és vim-mentesec a házhoz szillitTS, ralamint raia-tákat postafordultára! küldenek ! Henneberg 6. (cs. és k. odrari szállító) selyem gyárat Zürichben. Srijczbs ctimzett levelekre 10 kros, leTeleső lapokr a 5 kros bélyeg ragasztandó \' Magyar szelvén irt megrendelések pontosan elintéz tettnek.
Vese, húgyhólyag, hugydara és köszvény bán taimas ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hu rutes bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LIthion-forrás
SALVATOR
Blkerrel rendelve lesz. Hugyhajtó hatáBn!
Kellemes iii! Xönajen emészüieíö
Kapható isíinyviikereskedésekben és gyógyszertárakban A SalTator-forrás igazgatósiga Eperjesen.
(• E rorat alatt közlőitekért nem rallsl fe-jdősséget a Szerk.
oooooooooooooo
(A UI
ilot *
1 %
>. te * tc \\A\\
^> •
1- cJ L5 f
= 1 ti S M 1 2
9
1" «i
i « » ¦a «5 S
m
COOOOOOOOOfaOOO
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H. Kiadó : Itj. WAJDITS JÓZSEF.
— Fényképező készületek diletan-sok számára Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 ér Óta fenáUő különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. éa kir. udr, szállító Bécs Tucblauben 9. céget, s ennek illusztrált árjegyzékének átnézését, mely kívánatra ingyen küldetik meg.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNT
1897. MÁJUS 15 én
Hirdetések. Sömör gyógyításai
A száraz, nedvező pikkelyes sömórt (dogbrocot) és a veiük járó törhetetlen viszketegséget biztosan gyógyítja —1 meg azokon ia, a kik eddig sehol sem tudtak meggyógyulni — Hebra dr. soroör-halál (üechtentod) nevű szere. Alkalmazása,\' külső és ártalmatlan. Ara 6 frt. Az árnak pénzben vagy levélbé-lyegben való beküldése után vám- és portódzetés nélkül küldi a St Harie Drognerie Danzig (Németországban.
3832|1897. szám.
si
Alulírott kiküldölt végrehajtó az 1881. évi IX t c 102. § a értelmében ezennel közhiré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 1977|97. száma végzése által Molnár Lipót vbajtató javára Polcer János elleo 70 frt tőke, és eddig összesen 53 frt 60 kr. perköltség kövsíelés erejéig biróilsg elrendelt kielégítési vébsjtás alkslmával lefoglalt és 401 frtra becsült ibutoroíc, lovak éd egyéb tárgyakból álló ágok nyilvános árverés ntjáo eladatnak.
Mely árverésnek a 3832;i897. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Nagy-Kauizsán alp--res lakásán leendő eszközlésére 1897 ik évi május hó 26-ik napjának délelőtt fél 9 órája\' határidőül kiidzetik és ahoz a venoi szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. c. 107. §-a értelmében a legtöbbet igéröuek bec^áron alul ís eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 188i. évi LX. t. c. 108 §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifize-
170/tk. 897. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai törvényszék telekkönyvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végre-hajtacának Mihalec József és társai mint Mihálec Mihályné szül. Bos Erzse örököse: végrehajtást szenve aök elleni 6 frt 15 kr. tóke, ennek! 187-4. évi október 27-tól járó 5\'/, _ kamatai, 8 frt 30 kr. végrehajtás^,, Jj" kérelmi 5 frt 55 kr., jelenlegi, s a Kel[ Klgr KlgUl| 1897 évi májuJ még felmerülendő költségek iránti^ 8 napján. végrehajtási ügyében s ftntnevezett: Rim ovnimT
kir. törvényszék területéhez tartozó BAKIS faYOKCi
a kerecsenyi 39 sz. tkben Mihalec1 k>r- bir6si«1 »hail6-
Mihályné szül. Bos Erzsébet tulaj-j-
donáui \'elvett f 9 hrsz. 293 frtiT? b-J-fiinA Kirjr,
becsérték! ház és belsőség, továbbáí-Eg-T K-llUIlO U1ZU" ugyanazon tkben t 689 hrsz. alatt nVltván YOkkal Tenie! vett s 468 frt becsértékü szőlő; * „J ,
évijiiiiiux bd 10 éndelkezo okleveles
délelőtt 10 órakor Karecseny köz Lán«is„ rAni l^ajK ségházánál megtartandó ^nyilvánosgt;lJ~!s/\' lumi «rifili, árverésen eladatni fog. IlŐtlen nagVObb
Kikiáltási ár a fennebb kitett -, , ,
becsár. uradalomban eset-
Árverezni kivánók tartoznak aj tW)7rnalOTI1-
becsár 10\'/,-it készpénzben vagy lt5g B»J J^UAllirtlUIU dvadékképes papírban a kiknldöttj böll állást keröS
kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897j évi március hó 17. napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró.
©íme
Takács) János
N.-Kanizsa Vasut-utca Major János vendéglős leveleivel.
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott mű- és kötszerész
BUDAPEST, VII., Erzsébet-Körűt 50 sz
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyárt mányu orvosszebészi és betegápolási tárgyakban
Saját találmányú magy. kir. szabadalmazott Polgár-féle
haskötő, görcnér elleni gurum Ihar isny a, onho-paedía készülékek, műlábak s kezek stb
Valódi franczia különlegességek F BERGÜERANT
FILS párisi gyárából. L . Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
Utánzás ellen védve 16802 sz.
STEYER
gyógyintézet
Tébel-fflrdő
qrác mellett. Idény: május—október
330 méter a tenger azine felett 2 vasúti állomás.
Grácbói kocsival egy óra. Posta és távírda állomás.
Eég ismsrt TUtarUlma {akrotberme) acelforrás 30 fok C. meleg 23 fok (E) 25 fok C. ét 20 (R mértékelt klíma, erósitő erdőltvegr-, kiterjedt feoy-veserdők, gyógybatásn idegbántalmak, ideggyengeség, bátgerincbeteg-ség, faysteria görcsök, nenral-giri stb Női betegségek: Térszegénység, bél ét hólyag c&tar. stb. igen ajánlható odolőknak és gyenge gyermekiknek Gyógyeszköz : kfllöa gyógv-terem, tuzóbazin, kádfürdők melegrixzel, fenyu-fardÖk, villamos fürdők, villamos fürdők, managc, rnhinygyogy kezel és s»t. Olcsóétkezde ís zeneszobák, villák, gyógylerem, kitűnő étterem, kitűnő
icnelcir, kitűnő lakások, egyes. A. furdíígxigalósignál ingyen ktmerito" proipek-tns ingyen és bérment re. Dr BLUMAUER siNDOR.
tulajdonos.
t , elsőrangú gyógyfürdő.
J1 r/l Q O Fürdőidény:
Ll/jldö május IB-tól, október Mg.
Világhírű lápfürdők és acólforráaok
hasonló a Spaa, Pyrmont, Schwalbacb és pyrawarthi a cél forrásokkal, kitűnő meieg és hidüg vasacélfürdőivel mór és ásvány fürdők kel, lükőrfür dővel és uszodával. — Hidegvíz-gyógyintézet és massage. — Ivóknra kitűnő eredmény nyel vérszegénység, idült gyomor- és bélhurut, homok-, kő- és vesebaj raéh- és hüvetyhurut, vérzési rendellenességeknél, mag-
talaoság, idegbelegség, bujakor, csúz, köszvény és fejfájásoknál stb. Boziás gyógyfürdő, vasnti állomás. — Pasarvil\'amo^-világitása 80 holdnyi évszázados parkban. — Katona zenekar. — Elsőrendű konyha és kávéházi italok. — A fürdőn állendó hirneves nőgyógyász van. — Mérsékelt árak
— Ismertetésekkel kívánatra ingyen és kéjzséggel szolgál a Fürdőigazgatóság Buziásou, a hova a szobamegrendelések küldetni kéretnek.
k kl divatos és jő
szöveteket
fórflruhák számára
olcsón akar veoni forduljon bizalommal FRiEDffiCH BRUNMER posz tő kivi teli üzletéhez aigybaa éa kicsinyben
BBÜNX-ben,
GrossM1 PUtz, Nr. 4.
Meg nem felelő árut elleuvetés nélkül, visszafogad. MintAk ingyen és bémentie.
NB. Tartózkodom minden lármás Őn-dioíérettai, minthogy 1880. óta fennálló üzletem ismert jó himere a Jegléayesebb ajánlat. - * *
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
Egy Conp. i 10 , 4.80. jó
méter botsxn teljéi, \\ 6.— jobb
nri öltözet (kabit, ) 7.75. finom
Q*drág és mellény / 9.— finomabb
csak \' 10 50. legfinomabb
Valódi gy spjuszövet.
Egy Coapoo fekete saloa i-khí-z 10
frt, torábbá ffllolto szÖTetek, turísU darócok, legfinomabb kamgarn és a többi szSvet minőségeké; gyárí áron küld szét a szo]id-sigáról és megbizhatóságáról legjobban is-mert szÖTet raktár
Siegef imhof BrOnnben
a köJTetleo megrendelések a gyári heiyea nagyon elŐsyÓiek; utzy Tálaszték folyton u.i árak, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeleseknek is. etc etc.
Egy «í MQ
méter haaszn, teljes arioltöcy ára csak
Mi a Schapirograf?*)
A Schapirograf uj, felülmuIhatatlan sokszorosító késiülék levelek, okminyolc, rajrok és jegjietek-nek önálló, költségmentes, fekete nyomású sulc-sio.\'ositisira. Ezt a készüléket még a laikus is könnyen keielheti, mert falűtte egj-sz«rü s jótállok a biztos eredményért A papírra tintával irol! irisról vngy rajiról sajtó vagy vegyi srcrek alkalmaráia nélkül rövid 15 perci alaít vagy 150 másolatot lehet késiitenL Egy ílyeD négyzet vagy folio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a teljes felaíerclésscl egy&tt I5 frt. Kiváaatra. hajlandó vagyok a Schapirografot négynapi próbahasitiá-latra az én káromra bérmentesen megkült\'eni: «Tssiakü!dés esetén semminema kárpótL^*t nem igényiek. Mar több ezer különféle nagjügn ily készillék van használatban^
POHL FRIITES Tizirkipiittli, Vili!.,
.RudoJfsplaU 13.
*j Prospektust ingyen küld.
Meliiis ml és Émt
nyugdijaiott katonatisztek, hivatalnokok, tanitók és kántorok könnyen kereshetnek havonként iŐO —200 Jrtot, ha egy jól bevezetett egylet részére taggyüjtéssel foglalkozni óhajtanak. Megkeresése1: „Gizella-Egylethez\'1 Pécsre intézendök.
Fali Mini psztószOveM
frt 3.10 jó frt 4.10 jó frt 4.30 jó frt 6 — jobb frt 1 75 finom it. 9 — igen finom frt 10.50 legfinomabb
Valódi gyapjúból.
Egy vég egy fekete ualonöllönyböz 10 frt Felöltő szövet ek, loden, peruvien, dosktng llami éi Tatnü tisztmetö\'knek raló szőre-, eket, legfinomabb kammgarn és chevtotukat stb. stb. kü d gyári áron a pontos és szolidnak ismert
rT*0?.4? Kio*"\' Amhof Brünnben
Minták ingyen s bérmentve. MinUbü szállítás. FicyelesirBaiél\'é I A t. közönségnek fontos , azt tudni, hogy a szöveteket köZTetlen hely-j röl raló beszerzés esetén sokkal olcsóbban ; kapja, mint a közvetítő kereskedelem atján. : A Kiesel-Amhof brüoni cég ai összes post-
tókat ralódi gyári áron küldi síét és tem | számítja hozzá a magánverőt annyira me g \' károsító úgynevezett szabóengedményt.
Rumpel t& Waldek
építkezés: vállalkozó és techni kai iroda vízvezetékek, gás i_, csstornázáai éi fűtési tervek készítésére
Bécs, IÍÍII. Prsg, I.
Gymnasinmstrasse. Königshofgass\'1.
BQdaiest, íll-
Rózsa-utca.
Elrállaionk mindennemű előmunkálatokat vélemányexéseket, tenrezeier: készítését és építkezéseket Tizvezetéki-telepek létesítésére, továbbá ídruí-lactókat városok, kézségek, jószágok éa gyárak részére. Vizjégmeniísiiédi telepeket rastartalmn vizek részérő. Mélyfurasokat viz után, artézi kutak minden mélységben. — Csatornátási trospectusok építkazéai kivitelek eló-mnnkálatok, tervezetek, véíménye zések ect. conlans feltételek mellett
Vendéglő bérbeadás i
| A Király-utcában levő újonnan épült házamat a benne levő vendéglővel |és 6 berendezett szobával együtt betegség folytán hosszabb időre .IZOMMl
bérbe adom.
Értekezhetni ez\'flgj I»en iiálaiii
Seiíí János
vendéglős.
Tisztességes egyének, kik fogyasztó szövetkezetek, kereskedők, vendéglősök, kávésoknál stb. jól be vannak vezetve egy jó hirü bécsi cég liqueur kivonat különlegességekben, jövedelmező képviseletet magas provisióva! megkaphatják. Ajánlatok csakis szolid araktól a fenti tulajdonokkal jó referentiákkal lesznek figyelembe véve. Levelek „líssenzen fabrik" alatt Annoneen Expedition Schalek, Wien I. címre küldendők.
GUMMI
valódi párisi, tucatoukint 1 frt 2, 3 4, 5, 6, 7 és 8 írtért bárhová titoktartással, az 1881. év óla világhírű cég J. M El F, Speciálist, VVIK V
I. Brandstáfte 3. _
Kimeritő árjegyzékek zárt beriiékbnit ingyen.
Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársulat Budapesten.
c
sc
M
C
Xi
fcc
-5.
:fi
Magyarország legnagyobb és egyedüli gazdasági gépgyára
mely a gazdálkodáshoz szükséges
rr ŐSSilS *w
gazdasági gépeket gyártja.
Srősesépi&iak
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.
Részletes, képes árjegyzékekkel és szakbavágó felvilágosítással díjmentesen szolgál az
Első Magyar Gazdasági Gépgyár Bészvény-! fársulat vezérügynöksége
Österreicher Bernát. Nagy-Kanizsán.
Ügynökök magas jutalékkal, esetleg havi fizetéssel felvétetnek.
a
\'75
Első magyar gazdasági gépgyár részvénytársuiat Budapesten.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 15é-n.
Eredeti ,Otto"
Benzin-motor
kisipar részére nélkalözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, L hol nincaen légszesz.
Benzin-lokomobil „Otto"
izemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kirí-!ó»n alkalmas. Nídcí szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tüzreszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Dutfepesí, VI., Lázár utca I sz.
Költségelőirányzat, prospektus, jelvilógositás díjmentesen.
Törleszt, kilc-iia
l földbirtokokra.
Kölcsön a valódi becsértek */», részéig 20—50 év közti időre kéflapénsbea. Birtokos felmondhat bármikor, pénzintézet oero moo\'dhat feL Csekély kamattal tőke is törlesztetik. Lebooyolitás legrövidebb idő alatt — CoDvertálás bélyeg és illetékmentes. —
Semmi előleges költség.
Mi: deo felvilágosítás díjtalan. Beküldendő csakis: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokív másolat.
Ingatlan- és Jelzálog-Fopgalmi-lntézet, ,
Budapest, TI, Yáci-kőrut 39.
Legnagyobb Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-Intézet a monarchiában, égyerüíii, mely hatói ágok és a legtekintélyesebb földbirtokosoktól okmánysxerüleg ajánlva van.
Triesti általános biztosító-társaság
_ASSICURAZIONI GENERALI Syereség- és Tesiteség-izsmk 11 A aérteghéz- Elemi ahtosítasl h i896.
I UffalttSet (a karferveteli taHaegezkel egyött):
1. Tózbizlositis, levosiTa a viszontbiztosítók rí-szét
2. SiállJtmápybittoujtia- levonva a vtsxculbiztoaitók
részét...... .
S. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók restét 4. Balesctbixíarilás, levonva ¦ viszontbiztosítók rémét a Őrleti klaíáse* (levonva a vísaoolbíztotitók térit-
[.Szervezési költségek (a folyó sziniláu telkien
lűrlesstve)........
t- Jutalékok.........
3. folyó igargatlsi kölUégek .....
4. Aduk és illetékek.....
Rt. Ulráiok ti t lyát kiaéá«*k:
1. Lírások kelts követelések re.....
1. Egyéb kiadások : t és kamat a hivatalnokok
rli prinrliirihi . . ..-..«
IV. Tártaié* fBeoe ksxrtra,:
1. Tűzbiztosítás levoiiSa a visxonlbixtaitiíúk részét I. Stillitmkjiybiztosilli. levonva i visxorrtbtxt. részéi X Jégbiztosítás, levonva a víszoutbixtOaitúk remah .
V. A k rxesftásl atené* áJUrti * náMiatK ér vájes: I. Díjtartalék:
i) TOzbUtositas. levonva a vjazostbiztoestók résiét L» Szá-íilniáaybiztowUs. levonva a viszontbiztosítók részét.......
* T«ké*H-tl oyerMégtarteléfc ¦ . .
3. Értékpapírok arfoUarnlarleleka ,
4 Két«-s követelések tartaléka......
ÍPTÍl S22I0, SÍI203
mm
111**/» ! — 10K-Ó60 H «000 i —
i. A aaioiiüs: alapok itbezaUi* ¦ sts? 6»vtl:
1. Díjtartalék, levonva a vi»iottlbitW».í;ik részéi
t. Tőkésített ByereseglartaMfc......
3 Erük papírok árfolyam tartaléka......
4. Kéta* követelések tartaléka......
Füffí lárot tzrtaJeiz a x*tt évri: (leronT* a vi-zoaibiztowtak
1. Tötbiitoaití* ¦ L • - • » • \' •
1. SzáÖrtiuáa/biztosítás , . . V *
5. Jégbiztosítás . . ¦......
4. Balesetbiztosítás . .......
HL Dtyfcevéiaí [levonva a Kelések t):
1. Tuzbiztoeilá* . . ].. . \'.\'. fit SJOT.BH-3* te: VÍSzozdbiztotiUi.....3.:&7.47S ÍO
I. Száltílminy biztosítás . . . . "frt í."7* 1« : viazotrtbtltaaif-iS .... . 1.307,z>3-S6
3. Baleaetbiiloaitií [t-vonva a viíMnlbiztosV* rmM)
IV. A totatofoUatatít hozaáiU ;
]. KQleafin-*» leazúsitoláai kamat további ii;U:i>itez«t«kBél
m takan-tpén ítaraknát esilOzölt bítrtek kamati . 9. JdiüogkűrirtHéscI kamatai......
5. Értékpapírok kamata......• .
4. In (fátlanok titzta botaoeta
V. Ljyt: tttvtteJot:
1. KűtTíny iU<-tékek
b) SaillitBianybíitosUás
c) Ba]«etbíitoailái...... ,
5. KGnyYnorO irfulyam &yirt«ee írtíkpapirokon
Nyereség- és vesztesig-számla a B mérleghez.
[. tiaíeiw íkirroalUaol e= jáníékoS tzattta \'
1. Ha\'-ahmrtre »zoló <a vegye* biztoaitaaok. laroava a . ; to rthiitosilúl rí sírt - - - \' " -
t. Lli-lé» rwtir* tzeió biztowtisok. levonva a viaxont-biitowtok rem« - -\' - .- - - .
3 J«iáekbizto»lta»ok - - - -a Fb» ink Tl>*zavia4n>lt kí«y»fkert, levonn » Ti*zoat-
birtoeitók renít.....-
I\'. Da talM-i<*t«mk biztoti\'ettikmt . -
tV. Q/ioti kl*Li*sa [l-votira a vuzontbiztowtúk Uritmenyeit) V Vrvrt^i tautoekl a folyo-szitnlan teljesen tOr-í.,Sa ne« k6IU»s--k 1 lemtvB -3. Folyó iearntáai Ogyek ------
4 Babajtaai jutalékok......
&. Onuti koítaícitk • - • • -
ú. A^iik it \\ láttak.......
-V. Latin* »* *fV*» U**a»*k : Le-iriaok këte» WveU-
trtkrkhs tt lofatiaarü......
VL Ffitto tarok tartaléka :
1. Ifa!ile*-lre gti\'u ta vegje» biztoMtlsok, U-vonva a \\i«rontbiitö«it^k rraxéc
5. Dél-:
tmet
biztoutáiok
¦. iazonlbiitositilk
S. Jaradékbiztuait toi - - - - - -
va. A abbattati «U»wk Alésa « memeikj év véféa ;
1. D\'jiartalek
u) Haiti». tzClo én vegy. I*z*. teT.
a rísíóntbizloaitók réaaét frt40.7I3.W»3
bl Etdéai birtoaitíaak. levonva a
x>Bz«.tbiiWtok remét . 4^l!.967 1i
el JíradékbiHo-itJbok . 1-431.56i 41
I. DijitviWek
a> Halal-actre anuo ét regy-" 1 vonva a vimontbízt. reaj.t . íjbbojs6v90 b) E éiéai bíztoaitátok, levoen a
vi«oolbizlo-Ít?k remét - Ha.gS.gS
5. K0I6n tartalék a kamatláb rae ti egea hacyalL.imvi>
ki-gyen iléaéra
«. T( kékített ayereséftartalék.....
S EHékpa piroX-krfoiy»la tartaléka éi kiegéaiilí tartalék
6. Két. i kCvetdé**k tartaléka -
7. A biilo»itoUak omtaiéialapja . - -. -..._*. VW. t»J ir*Yt Bjreria*! -
1ÎOO00 131 t\'OO 2SJÍ4U ÍOO0O
Életbiztosítási ág. (1896).
4000 i — 50^037 ; 71 521S6 i so
. A Mztstitáxl alapok atooiatala -
l\'. DuilHtetek 1 iü>nji\'ii a vítaonlbizloaítök remét)
3. Ka tűn tartalék a kamaU_b eseti rçn Kanyalliaiikak
kM-^yecJitejért - ¦- - •. • - • -
4. TokéaiteU aj-ereorcUrtEték.....
Ci. Ertt-tpapírok artoly ara tartaléka éa liegémitó tartalék G. lUbn követelések tartaléka -
7. A biztoailottak omtal«kalapja ....
1. Halli esetére szóló éa vegyes biz-
tosítások - - **- -. ; -,
levova a viaaontbiztoaitasi díjai
2. EWIési biiloaitáaok ¦ - ™
3. Jaraáékbiztoaitíaok tV. A tatfctTBháziwt kozaéédU
7.Ki0.3S3-^ 31436t<W
Ibx^oi-iá
aOMG-77
I. Kötvényekre •doti köle*&aok kamatai
3. ie\'aéJoffcacaeaok kamatai
4. Értékpapírok kimilii ... 6. IngB&aok tiszta hozadéka
1. KolvéoyiOeeékak - - .
2. Eayéb nismi be vr te lek - - - -
3- KönyvazerO árfolyamnyereség értéipapirokor
Az ASSICURAZIONI GENERALI vagyoaállása 1896. deczember 31-ea.
«0000
17i4i9€
C8Li&t-
10J19
1I09U3 1695174
47W7 77ÍW7
491-048î J 35 Í7SS76 I *n
A tétel nevo
A részvényesek *doal*v»l«i
fizetőit reméről . lug.ILin birtok i a) Városi igaUalMrk .
bl Xezötazdas^gi birtuhok
töke be nem
t) Epité; alatt Ilié iatez-li haz Milauuban .
l.ölo-voüök a társaság élrlbizl. kőtvényrire , .
Kamatosé jelzílogilag bíxloaitoU toke-kokaonöi inga liánokra i
Kölcsönök értékpapírokra.....
Állam, és mis értékpapírok , . . , •
Foly,i kamatok ........
ViUÁk a tárezaban . • - . , •
RíDdalkezéare aUó péozek hiletíntétrUkriél éa takarékpénztáraknál . . - *¦\',;.,• K™-péozlE««tJet ax intéwt igaigaUaagaail 6.
Eókíainál . . . - •
Maradvány a viaionlbiitosilok taéxniiiból . Varadvaay az internt lokjajnak s*ámliJbo3 . Maradvány a S aérkg Wyo aaamtajábol . . Ad.Wok kDIÖnbSio nínjek alatt .
a) Lététét k" sesftéc *¦ biítosíték gymnazit .
b) Letét Goldscnmiedt alapítvlay .
c) , Beaso József sOapitvany
d) . Calabi B- alapítvány . . . -SJtonat és rassswkréoysi a társasig 5»w hiva-
talaibar., czégtabUi, papir- és nyomtatvaiiy sí Öaszes raktárakban Öolegeiett jntzOekok ** »MTve«ési költségek
AiXS96.d«ez.,H-énaji:v6éTdí.rt írr^vbeE
dö dijköUűmvéuyé* értéks : frt. 31.896.2Sh.r7.
267501 Z1ÎS7S6 1290r* tC 9SB
î?6 65 20f7S3
utasa
ttilés
SC75O0O
1S77800 156116
1Ü€*
3161619 ÍS7Í01
E6IÎS4 301780 137S30C UlltS SO08S7
3000 6000 3000
A tétel neve
AUptoks ........
Tokssítel! nyereségtarlalék . :
a) Tartalékalap »i értékpapírok árfolyam iaga-
dolasíaak fedezésére.....
í\': Kiae**"16 tartalék......
Tartaléka J s kétes kí! ve telesek fodeiéadr*
a) Díjtartalék fotyö biztos; tAackra " az A mérlege11
Díjtartalék a foiyű birloi;taaokr* a tt m erlegen
b) Dijitvitel a B mérlegen ej Ki tön alap a kamallib esetkgss
beatosi lók
részének
"íjit---?- I lsTOQási-
tésekre
az A mériegen a B mérlegen Osztalékalap ax éhnbirtoaitásbaa nytrcEnénynysl
bíxtositottak javára......
1 bivaUinokok •atUai péiiziárétiak vagyona
Jcjzdloginteleztó.......
Egyalrg a TÍazontbizloaitok srámltrin Egyről g az intését fiókjainak arimMjea. Egyenleg az A mérleg fcryo azsxnlájén . Hi\'\'eieiíi különböző erJeaeken . \' . Retetek kaxssség ós biztosítók gyaBánt. Gidoni abxpitvasry . . . . . . ;
Girard alapítvány . . . . . ...» .,
GokUebmied alapitriny . . . .
Ilesso JójW alapítvány . . . » ...
Calabi R. a\'spitvány......
¦! Kystes ég elöirás (A aórlsg] . frt ím0m b) Nyereség ax évi OkletWl . . . ?29.178.7$
! A joro éTetbsn lejárandó ttiibiítc-1 sitasi dijak
forint J kr.
1910» 1712070 SMS 4*77
1000 6000 3000
I
-o [25 TEHER.
I0ÎS441 50X00 4O000
tGdle6 6Ó14G 1SS1S93
3069104 60 000 SO WO
unto
S49M1 S51347-1
Búa
4977 3-00 60« ÎOOO
S9673761 ; «1 I 73?a.\'iS74
Sfcssc József, Besao i.,
hegedCs sándob
igazgató-tínáesos-
Dr.A Bozza Caoiilo,
Iclr. U*b. Asslcurailonl Oan«mi körpontl laTajgaWa^JTria^batfcv...........
Bâré B«-uck Ottô, Romcnin-Jacttr Hano, Baro Morporao Jozaaf, Segre
A veiértitkar : ««Cbettl Udoo.
Magyftrorszâgi vezerutty nokség: Steinhardt, PaxSr.
totéat hrntAta btt&h* Ets*»***«. Do«rt)rk-.te" 10. uto alatt, « i«t*»t «J«
Bővebb zárszámadási jelentések az alanti fóügynőkségnél kaphatók ügyanotí.mtp&rtm>k^j^^}^^^^ t í ? töz- rfiíiioj* üvegbiziosicások az AMteurazM Generáli jégbiztosítások a Magyar e„- M *™*™?\\"« r^--tir«tóg és ba -eset eüeV biztositások iz El8Ó 0. ált bllewt jbUm bíztflíiió táfsasifl számára a legelőnyösebb feltételek és legolcsóbb dijak mellett \' ^tatnak el. A jagy)ulrá2&ai foügynökség
Scherz és EnglSntiei".
ToLry minden :?videi elkartllTe legres exente! stazi ts.tó»É?-Slaa béJsfTMtt »Ä-, öj eg? «t 1«:;l\'.oe.
te eçyednl valódi angol
Csodabalzsam
ereje és hatása
THIERRY A. gyó^yszeresr, Prrartda Echi;ser - Eînerbrana
a Uerésrlbb. Isjgjotbnai biso-zjytdt éa valódi, eriadt-tn ellett e. Lsgolosóbb eg;ateznea népsxai-6 hail jryógyír ar, m aj de ere znlnde ktilxö os belső beteglég «Ilei
Esan betlswm ugy boliSleg, mint külsőleg Lr.\'tnil fi* p«díg: 1- aaeg tddlg sem ért *atál« g]óg]s<:r a tfidi i meH zelnden bategaétCiaéU esyhitt a hamut, rsillapllja a klhiaTist, élt Tjlltja a fa*ó kuaög.f. ét idült f-jtlalaiakel Ii gyfirrlt. 2. Kiválóan hasznai torokgyulladásnál, rekedtség-nél ím ralcden nTakbetoz»égckbon ítb. S. Xcljcácu oltévo-Ut minden lést, i- ateclep&eil KTdgyitjav a gyo:;ior-, a inuy és bélb elégségek ez, küljnjzon gyomorgüresökot, kölikaz és BzaggatásokaL 5. Hegíían-.ot minden fájdait=at ój gyó-gyitja az aranyeret. 6. A künnyü asékG:6tt olüaegitl éa a vért -valamint a vesét tisztítja, eltávolítja, a /lépkórt, a búskomoiségot, elötegiti az étvágyat és eméaitöat. 7. Ki-tünBen hasxné.1 togfájaaoknál, odva* fogaknál, megszünteti a sléjbtizt, minden fog- és ¦sAibctegségi^iLÍI. eltávolítja » felböfógést. a Jó szer a giliaxia. g.".landféz«g éa nyftvaly*-tőréinél vagy oikúrban. 9. Kitűnően baizoAl külsőleg, mint esodn.-gyógyszer minden sebeknél, meg-szűnUti a tejfejést, súgást, iracgatist, köskvo.iyt, fülbajt itb., a melyekről fclmerító használati ntakitasok adnsA kalló felTilégositéJt. 10. Egyaltaléx. agy belsőleg, mínt külsőleg kétségtelen eredmenynyeí hruznA.lft»tó gyögytzor, mely fgen biztof, olcsó és égessen értatlen; a így egy csalidnál lem szabad hiányoznia., kiili"" " kolera és mis ragadós betigsógekn ¦ser. Valódi él hamisítatlan a bal:
; ben cégem : Pregradibaa
.61, mint első segéd-
....... . m csak aLltor. ha ai
üveg egy ozust-knpakkul van lezárva, Tblerry Adolf gjógjízert-Ua az Craa
vas beleajomva, ha minden palack züla cizuotci, m lentihez hasonló Tédjegygyel van ellátva. Mindenkor ügyeljünk ezen védójogyre I Balzsamom hamisítói él pténzói « védőjogyíürvécr alapján törvényesen él sxigornan üldöztetnek, oryssintén a baniijitAsok Aruiitói is. a magas kormány &73ÍB. 0106. sz. a. kelt vegyészeti és Szakértői bizonyítvány alapján igazolva Tan. hogy kétzibnényem eezn-nltneznS tiltott, vagy az egétzségni káros hátáén anyagot nem tartalmaz. Oljat. kelyrSI, hol bslzsstiozaból raktár aaza volna, tessék megrendelését egyéneit hozzAm intézni: A ¦egváltó-gyégjtiniak A. Thlerry Preprraáíbtx EotiiteJi-Saaer-brux mellett. Az osztrák-magyar birodalom bármely pos-taállomisérs, küldve, kis vagy 6 dnplaüTeg éra é koron*. Bosznia vagy Hercegovinába 12 kis vagy 6 dncpla-fiveg Ara S korona. Megrendelések cink a pénz előlegei (beküldéso vagy ntirivéttel oszközörtetnek. .Yalerry Adelf gyógyssszész Prncradibu, ZealUck-baaerbrKaji zaalteU.
Sdu^engefApslheke * *—*
Csodakenőcs
•reja és hatása.
Ezen kesScscsel egy 14 éves gyógyttka-tatlsiRák tartott esntui leU\'sea zseaiyúgiltlatott. Az angol csodake-cíft, zoely a legraljetshb és ldilt ba-JokaAl ¦ szeaiedí ezsbcrticgaé: a tag-jobb erédnéayByel Kaazaált szer. A sobok gyógyítása, úgyszintén a fij-d«l TH I F R R Y íniá1011" enyüitesébon talülmnlhatlan ; v. iJTÍV?;* lí!- f^alkaiéwit • piros rózsa ^osa PREGRAOA eeBtir0laM>zn létezíese^aazeri gyógy-ero, üiSzekéUetrlkearesdklTÍU grógy-katiiak Miatt kltüaJkaek elismert zaas aayagokkal, képezi. Az angol csodakenőcs használható: 9
A gyormokágyasnő mollbajinil, tajgyülcmlésr.él, mell-koményedésnél, ortásc, mindt-rincniü sérelmek, láb- vagy cjontaebeítilések, sebek, genyedzség. dagadt lábak, sót eiontsxn ellen ; tltét-, az arás-, Í8-. TégAs- és znzödáii sebek ellen. Haitoálbató minden idegen réisck. a. m. üveg-, faszáik*, homok, szilánk él tüskék eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar, ojjáképzódél, sőt rákbetegség ellen, szemölcs, kürCmdaganat. hólyag ós feldörzsölt lábak gyógyítására. Kladensems égést sebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas tekvés által t.áp-iarlt aebek. nyak daganat, vértorlódás^iulzngás éa a. gyormek éknél előforduló kiiebesedések ellen itb.
Az sagól ctftdákeaoes minél régibb, aaail kltöaobb kitasabaa.
Xges ajánlatos ezta egyedSl álló sxerbCl elővigyazatké-pea minden csalidnál készletben tartani.
Hét doboznál ksvesebb uea küldetik; a szétküldés kizárólag az Összeg előleges beküldíle vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. S tégely, csomagolás, azállitólevél él bérmentei megküldéssel 3 koreai ás 40 Bllír.
Számos bizonyítvány áll rendelkezéai ^.
figyelmeztetők mindenkit a hatAstalan hamisítványok megvételétől, ¦ kérőm izigornaa arra ügyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek „Az Sraagyal gyógy-szertáriak" Pregradábta beleégetve kell lennie és minden tégelynek egy haainAIati utasításba kell becsomagolva lenni ás fentlátható védjegygyei ellátva.
Az egyedüli és valódi angol csodakén Öcs 5 m hamisítói és utánzói, a védjegy-törvény érteimében, szigorúan Üldöztetnek, épugy ezen hamisítványok terjesztői.
Egyedül beszerzési forrás :
Őrangyal-gyógytár Tlllerry
FregradAban Sohitsih-Sauerbranc mellett, r t lefrtfibb
__ TorSk Jdx»* _
ajzdriiakj\'Bt.
Olyan helyről, hol raktár nincs, tessék a megrendelést kőívetlenül ^Az Őraniryal gyögjaze " Pregrcdábaa, BobitMlt-SaarrbrnBn osztrák-magyar vídiogy Jajstrom-taAma
\'.eriirhoi- THfXHKI iÖDÍ.r
ta lié sÉsíí*niFi hÉiéi
Mindenki festhet minden színben és árnyalat-ban ruhát és fehérneműt .
wrw ttx jav^jféC alatt.\'W
Korszakalkotó íalálsány 5üö3c niBgtaicaritássa!.
Soap
angui-festő-szappan,
legújabb találmány házi festésre, fest minden színben és árnyalak, b&n. Tizenöt perc alatt mindenki ogy kevée-forró visieU és eazcl al uigol festő-szappannal ruhát,
blttkt, fTiggonyt, zsebkendőt, selyem--és cérna-keztyiit, inget, harisnyát, gallért, ¦elyem-siöro-teket. isvlagot. csipkét, atlaszt, bársonyt, etruc-toHat^báncs-kalapokat stb. megfesthet. A festés Saiutartó él nem fakul. Minden ruhát uj|á és modernné varéziol. Mé regni sottra ?1 a szSvetct nem rontja. Sgy darab 40 kr. fekat* 54) kr.) és ezzel egy not blouse m fgfestLető. Minden darabhoz használati utas it ás van mellékelve
Szabada I mázott az ¦ez világon.
<jtm vv&imv mm***)
Y taira gyraäkcs^« : Budap«%\\ Sálviny-stos 5, sx. Főraktár t
Mériey Testvéreknél,
fortlassest, Vaol-fceeut L0. szám.
Nagy Kanizsán Neu és Klemnél.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 15
XXXKKXXKXXXXX
Holl
védj egyét ss
nagyszerűen hatnak groinor bajoknál, r,6!tóflezhy!8t!e- és fitotánotan Ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: érrágyta-lansáa, gyosroroyenoeség, Bflzfls lehelet, ferejjíaáo, aavasyu, teiMfföjéí, hisineats, gjoáorégea, fahMlagea, rrrÜaaklváuuztáí, sárgaság, undor ét btsji*, gyomoroSres ízSUL\'U.
• Hathatós gyógyszernek bizonyolt la/fájásnál, a menynyiben ei a gyomortól származott, cyoaibr&v;eriseiésné! ételekkel és italokkal, jlllsztak, míjbajok és hámor-rhoidéknál. •
Emiilett bajoknál a nárlsezelll ,~ron:oreL<>ppek érek ota kitn- H nőknek bizonyultak, a mit száz meg szaz bixoayitTány lanusit. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy Üreg ára 70 kr.
aUgyaroraxági főraktár: TÖrök Joxawf gyógyszertára Budapest, Király utcze 12 ez.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lesééi megteldntem! Csat oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag vin ragasztva a keszitö aláiráaáTal (C. Brády) és ezen szárakkal: .Valódiságát bizonyítom\\
A wámesm gyoaBOrcsappek valodkn LapbatóL
NAG-Y-KANIZSÁX: Práger Béla és tíelns Lajos gjógyizerészekoél BiRCSOS: Kohót Sándor gyógyszerésznél.
xxxx ttxxxxxxxx
Csak akkor valódiak, ha mindegyik: dobon aláírását tűnteti fel. A mtit A.-féli SeidHtz-jierek tartós gyógyhatisa a legmakacsabb ojyaatr- és ai-tuth&a fainak, gyomorgörcs és gyomorhér, rögzött székrekedés, májb Antalom, ver-Ulifáa, aranyér és & legkülönböaSbb P*l bttSftifsJt ellen, -e jeles házjsxernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést azarwtt. — Ara egy lenseaélalt sredalf dőltnek I frt ¦. «.
Hamisítások tSrvénytíag-fenyittétnek. MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Cftak akkOr Valódi b1, mindeirr\'k Bv«g MOLL- A. védjegyét Hinteti íel éa ... ¦-—n ,A. Hall\' felirata Aaozatta) van zárra. A Mali-féle fras-Qzia fetrtzesz éa só nerezetesen mint fajdalososillapiti bedörzaöiesi azer köszvény, ctoz éa a meghűlés egyéb követkeaménjeiaal \'egismeretesebb népszer. — Egy &«jo-zntf eredatl ive? ára 90 krajciár._-
Moll SalicyJ. szájvize.
(Főalkatrésze ¦ fczolysaras szikii.) A mindennap: azájtlsztitásaál különösen fontos bármely konl gyermekek, mint fel-DŐttek számára; mert e szájriz a fog&k torábbi épségét biztosiul s egyszersmind ótzzer logfájás elleo. — Egy Kall A. védjegyevei ellitett aveg ára: 60 krejezár.
Fószetkültitis\' gyógyszerész, cs. és ki,-, udvari szállító által,
Bécs: I., Tucblaubec 9. az. Vidéki megrendelések naponta postaatácvét Rirllett teljeslttelnsz
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
691) Moll
A.
védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rossnfeld Adolf ÓS Fia.
Richíer-féle\'Horgony-Pain-Expellcr
Liniment. Capsici comp.
Lzeo hirneves háziszer ellentállt az idó megpróbáUásánai, mert már több mint 27 ér óta mecbizbató, fájdalomcailianHö bederzso-lésként alkalmaztatik köszvénynél, csáznái. lagszag gátasnál éa Btefl-h üléseknél cs az orvo*ok által bedörzsölésekre is rniádig gyakrabban rondeltetik. A valódi Uorgony-Pain-Ezpeller, gyakorta Horgony-limment elnevezés alatt, uom titkos szór, hanem igazi népszerű báziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr. 70tr.es 1 Irt.üvejjciikcnti árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Torok, JózVef gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértéltü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üreget „Horgony" védjegy és Richtor czégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. # * E1CHTEE f. AD. éa társa, ct tt khr. Biran zdlfiut RoB6L$T*9T.
*f;°x-
í % % I I %
1 Mindenki" ,ém " egés"éBét *5 ,
| " m«e-em. akar lemondar.l a kávéSJi
i
¦ J 1
1
Mindenki
megszokott kellemes élvezetérő!. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávetiak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. e**«>*««* a kinek egészségét vak mi
megrontotta. Különösen ideg- * S gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathre\'mer-kávé.************* a «¦ j _ _ asszony ós gyermek, a kiknek gyönge sze\'vezetére különösen jótékony hatással van a tápláló Ka\'.hreiner-kávé s a_ kik kellemes, enyhe ize miatt, ugy babkávéizzet keverve, mint tisztán nagyon szeretik,***^******************** MÍnd6nkÍ 8 ki 8 náztaríásban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges ....... kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szemajánlható a Kathroiner-kávó, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán.
t >
valóban egészségi és csa\'á\'til kává, • mely
szemekben a legjobb malátából készül; a babkávó kedvelt izét a Katnreiner-féle gyártási mód sdjz meg neki, s me:y a leghíresebb szaktekintély éktől etU merve, minden művelt éüamban tírí nóditott Csak a Kathreiner-káré egyesíti magában a babkávé kellemesen ingerlő itét ét a miiá\'a-\'«iivónak egészséges, orvosilag •Ifamert és megerősített eiőnyelt. «*t«tk«áft«csáatá*a*íS3ettt*áátá*ft
Tévedések és megkárosodás ktkerOióse végett bevásárlás alkalmával teisók jól vigyázni ai ere- j. datl dobozra, a melyen ez a fe Írás van ^x^ltntqltlst.
Ál BiTií cíDMíöar, i aelrti Ilttl nj*.i i Katíar*ernei- iít, íiiállá Wté Tü
A Kathreiner-féle Kneipp-maiáta-kávé
TO
í
I
I 1
I
o o
5 o o o o o
ö 3 CS
o o o
^XX30000QOOOOOOOOOCXXXXXXXXX7\\
1868-lk év óta, ismert BEKGER véle OltVOSI
orvosi ti\'éljek által ajáolva Ausztria Magyaroráságban, Fraccia-oraiáí ^ ¦ .átország. Hollandban, Scbweicbcn. Romioban stb. már (iz év óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű bork&Jeget "Vfi
miot Kziote az arcbőr mindenféle tisztátlansága! eUe» A Ajafe A kQlönŐieD 2 rüh, az idült é.s pikkely &ömor eíien & ko*7, m^^o^k s sömör repedvén", a fej és szakái ellen, a szeplő, y,*A-il>fg májtólt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábbizadá?\', a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei eíiec. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatík.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-ftSie. kátrány azappao 4(j°l0 a -töraény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan ven készítve lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedéseikben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35^ glicerin anyagot tarulmaz finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
gyógy szert iratban határozottan BERGER féle kát rá kell a zöld csomagolásn
¦-szappan kérendő s ügyein
h X X k X X x
i kési nemiettóu iiállitisN 1883-baa-
. bel- és a külfüld részére :
heva a reegbizások és Inda-knzúdázok is kQldeodök.
Számos okmáETüjal tilünlelleteU
EgyedEU helyettes i
G. HELL m&ar TR0PPAU
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lajos gyógyszerésznél.
X X X x X X
OCXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXJCOO
Régi hirneves kénfürdő Horvátországban
VARAZSDTOPLICZi
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb Csáktornya
VabOti állomás
Po-ita és Távinla
Vfpyelemezve Prof. Dr. Ludwip udv. tanácsos által 1894 ben. 59 íok Celsius meleg forrás, a kée iszapntk feialmuibatatUn hsiása ran izom és izüie: rheama, isulet betegségek, gynliadisos és csouttörési ö\'szehazódisok, köszrény. neuralgikus :>áotalmak, mint isc^ias stb. i:ői bajok, bőr és titkos betegségek idült vese-hajolt, bóiyagbu ur. gírrélykor, angolkér, ólom és higauy mérgezéseknél stb. stb. IVÓKÚRA torok, gége. mell, máj, gyomor- éi bélbajokoál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éseo it nyitva. Idény tartam májua l-tol október 1 lg. — pompis nagy park. terjedelmes üiteuények azép kirindalások. — Állandó senekar, a zágrábi kir. operaház Lgj.iból. Zene- es táecestélyek stb.
A Varazid-Toplieái állomáson naponu társasiocii Tárja a reodégeket. — SulóQ fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaallititta előbb a fQrdő intézSségné megrendelendő
Orvosi tadakozodásokat a iürdőortos Dr. LO.VGHIXŰ A. ad. Prospektusokat és broschurákat ingyen és bérmentre kaid
a furdóigazgatóság.
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
BAUMASSi IX
csász. éi kir. szabadalom tnlajdonos BÉCS, VI MllergaSK 6. csak a legjobb használja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményeiét gyárt. — Hozassa meg az uj gazdagon illusztrált árjegyzéket infryen és Mrmeolve.
OO^OOOOOOOOOOOOOOO DOOC-OÖOOO 1
o
o ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú-, és Gépgyár
mé>s zvény-Társaság
(ezelőtt íiisti mmi)
BUDAPESTEN, VI. kar.. Külső váczi-ut 45. szám
Sürgönyeim: SZIVATTYÜGYAR BUDAPEST. GVÁET:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-Jéle Jorrgőzmotorokat (40 széomegtakaritás), petróleum- és benzinmotorokat. Keretjii-részeket, körfűrészeket és ciertöröket. Gőzkazánokat, elömi-legitöket, tartányokat. Hidakat él egyei vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtatra, valamint villamos üzei.-.re. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tütfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági jelszereiéit tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző kocsikat, sárkaparó éi seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenitő készülékekéi és teljes fertőtlenítő telepeket, pöcegodör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéífelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóaloJcban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESlTi viz müveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költáégvetések ingyen és bérmentve küldetek.
a
c
z .„.
c
c. ¦J X
x z
2 X
z
a x x
3
X X
eOOOOOOOOCOOOOOüOOOOOOOOOOSO
Nyomatott Ifj. Wajdits József könrvnyomdájáb»n Nagy-Kanizsán.
\\ A (iY-KANIZSA. 189?, május 22-én.
L
Elcfixctési ár:
Egész érre . . . fi irt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr, Kegiedérre . . . frt tb kr Egyes sxája 10 kr. HIHDE T É8 LE .5 baaábot petitsorban 7, űiáaidtzorl !6, a minden további so.-er: & kr.
NYILTTÉEEES petit loronkéot 10 krért vétetnek! fel. :. tl.eték minden egjefij
hirdetései: 30 kr. fizetendő
XXXVI. évfolyam.
Alap szellemi részét illető min\' denkflzleménya felelős sxerkeaxtS jiie»ére, az anyagi részt illető kö»-j Jemények pedig a kiadó ne [vére címzetten X&gr-Kanizsára bérmentve íntéiendok.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézíratok Tisazanem küldetnek
A nagykanizsai ,,Ipar-Te8tÜlet:r, ,a Dágy-kanizssf Takarékpénztár részvény-taruaság*, a .Kotori takarépénztár részvény-társaság*, a galambokiönkén tes tűzoltó-egylet*, a , nagy-kanizsai kisdedneveJó egyesület" a „nagy-kanizsai tanítói járáskör", a „nagy-kanizsM keresztény jótékony nőegylet*, „n. kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a „katonai faadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja
METENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nagy Kaoisu, 1897 maja, 19.
Tiszteletünknek hódoló kifejezését hozzuk mi is a nagy közönség nevében arra a jubileumra, melyet a Keresztény jótékony Nőegylet e hetin ünnepel.
Az a kis mag, mely mi tiz éve szerény igyekezettel elvettetett, ma immár merész sudirba szökkent s áldást osztó lombjaival takarja be a szegényeket, az elhagyatottakat, a nyomorban sinylódőket.
Az élet nagy vásárjában dulakodva tolakodunk egymás mellett, 8 csak magunkon jár az eszünk, csak a saját jólétüokön fáradozunk. Akik nem állják ngy a harcot, mint mink, azokat észre sem vesszük; közömbösen haladunk el mellettük, leglöllebb arra ügyelve, — hogy hozzájuk tté érjünk, mert beszennyezhetnének. A nyomorultat! pedig félve húzódnak vissza tőlünk, s cipelik tovább nyo-mumságos életüket szegényen, elhagya toltan.
Ki is lőrédnek velük ma, midőn a szeretet nem él többé sziveinkben?
Nemes szívnek, nagy és igaz szeretettől alhatott szívnek kell annak lennie, aki mégis rájuk fordítja istápoló figyelmét.
Nemes és nagy szivekben van meg az a tulajdonság, hogy a maga jólétében sem feledkezik meg mások nyomorúságáról.
Ily nemes és nagy szivek, ily igaz szeretettől áthatott szivek a mi nőink szivei. Ezért lesznek ők a szegények istápolói, az elhagyottak gyámolitői, a nyomorúságtól sújtottak vigasztalói.
Szép dolog ez, s ha azt a tátongó üreget nézzük, mely napról-napra széjjelebb r-yilík társadalmunkban elválasztva egymástól a jólétnek Cr vendők és a nyomorban sínylődök két nagy osztályát, — akkor azt kell mondanunk, hogy nemcsak szép, hanem társadalmilag is fontos ez a dolog.
De e fontos munkát egyesek, ha még oly nagy is a szeretet bennük, végrehajtani nem birják. Összesíteni keli az erőket, ugy győzünk csak az akadályokon.
A közös szeretettől áthatott nők is egye itették erőiket, s igy váltak oly hatalmas egyesületté, mely nemes feladatának kiválóan megfelelve nyugodt önérzéssel ünnepelheti azt a határvonalat, mely 10 évrs munkásságát jelzi.
Társadalmunk velük ünnepel.
Velük ünnepel az a másik, már 50 esztendőt régen túlélt, de azért még mindég fiatal tevékenységgel működő egyesület is, mely bár vallására nézve más, aszeretetben egy vele. A két egyesület a legnemesebb téren versenyez egymással; a jótékonyság terén. Ebből a versenyből pedig csak áldás származhat a szegényekre, jó a közre, — s elismerés a versengőkre.
Ennek az elismerésnek koszorúját nyújtjuk át mi a nagyközönség nevében jubiláló keresztény Nőegyesü-letünknek, .köszönetet mondva tiz év nemes fáradozásaiért, áldást esedezve a jövő minden küzdelmeiért!
A miraüttzügye*-.\'.\'
A matéria!izmv: fénykoribin tán nevetségesnek tűnhetik fel sokaknak egy oly nemes idealizmus, amely véletlenül rem "a költészetben, a művé szetben nyilvánul. E szerencsétlen éra, amelynek szemtanni vagyunk, kegyetlenül ki szorította a gyarló emberiségből még azt a. csekély nemes érzést is, amely egy félszázad előtt még divott Pénz! Rettenetes valami. Kaphatsz érte mindent; bejulhatsz vele mindenhova. Tudományod ha van, azesak szerencsédre lehet, ha nincs, — ugy sem baj. Ha becsületeden pecsétfolt van, vidd „pec<éttisztitóhoz" és pénzed, vagyonod, fényes összeköttetésed révén rehabilitálva leszel, — csak fényesen, fejedelmi pompával berendezett lakosztályod legyen, s az „eatélyek\'-et programszerűen tartsd be. így bíz\' Isten országoshirü ember lesz belőled. Néha-néha, feltűnés céljából, alapítványokat tégy, jótéteményeket gyakorolj, de csakis ugy, hogy ebbeli ténykedésed feltűnést keltsen, s neved a lapokban kitétessék.
*
E pár szóban eléggé megvilágítottuk a jelen kot- helyzetét. Mindenkiben, aki a közérdek iránt vonzalommal viseltetik, benne van ama lelohasztó tudat, hogy hazánk majdnem minden rétege közt méltatlan helyet foglal az az ölő közömbösség, hogy azt ne mondjuk passzivitás. Szeretnők e helyütt behatőabban taglalni ennek tulajdonképpeni okát. De ezt alig tehetnék a nélkül, hogy a sivár po litíkai helyzetünket alaposan meg ne világítsuk. A büntető kodekszszel pedig nem fogunk összeütközésbe^ jutni.
Annyit azonban nyíltan, leleple-zetlenül mondhatunk, ha páriámén-
TÁRCA.
A zene mint a vallásos művelődés eszköze.
— A ,Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Irta: Halász Sargit.
Minden érzelem megkívánja, hogy méttókép kifejezésre jusson s találjon utat, módot a másokkal való közlésre, mert ha elzániánk s nem nyitanáok neki tért és nem adnánk eszközt, alkalmat : ez meggátolná és elejét venné az egész emberiség szellemi műveltségének És pedig egyértelmű lenne az Ős-naturalizmussal 8 ha még is akadnának e szellemi eltíportságban kiválóbb lények: hasztalan kutatnának ideált a reális chaosban.
Már a régi görögök a mázsákat az istenek mellé helyezték e ebből látható ama nemzet magas műveltsége, mely a művészeteket akkora helyre állította. A mai korban is egy-egy nemzetnek az az ÍBmertető jele, hogy mennyiben ápolja a művészeteket: s igy a szellemi kultúrának milyen fokán áll. Meg kell mondanunk az igazat, hogy ebben a tekintetben Olaszországé az elsőség s ezen nem is lehet csodálkozni, ha vizsgáljuk ez ország fo\'drsjzi fekvését s történeti múltját.
Köze) fekszik Görögországhoz, hol a művészeteknek már az ó korban a legtöbbet áldoztak. Bele nyúlik a tengerbe, tehát minden oldalról könnyeo megkö •
zelilhető volt s a Keletnek mintegy stációját képezte Európában. A kereszténység is, mely a tudománynak, művelődésnek s művészeteknek hatalmas előmozdítója volt, itt már az első évtizedben gyökeret vert.
Ha mind ezekhez még hozzá vesszük az itáliai nép véralkalát, mely sokkal fogékonyabb mindenre, mint az északi lakosoké. Legjobban a zenét szeretik.
Semmi sincs, mely a nemesebb és erősebb érzelmeket ugy ki tudná fejezni, mint a zene ; ez nemzetközi nyelv, mert mindenki megérti. Örömünknek, bánatunknak egyaránt részestársa, tolmácsa, szószólója, kedvre derít és könnyet fakaszt.
Minél tisztoltabb, ideilísabb az érzés, annál magasabb fokon 8 közelebb áll a művészetekhez, melyek az örök szépnek, igaznak, jónak képviselői s a melyeknek szemlélése, művelése az embert felsőbb régiókbe viszi, hol tisztább az aether s ragyogóbbak a csillagok. A hol az ember Baját énjét véli felfedezni, lényének azt a részét, mely nem földi, azt, a mely a port meg nem esi ti s a mely egyenesen Istentől az égből küldetett alá.
Minél műveltebb valaki, annál tisztábban tnd ítélni s megknlömböztetni az eget a földtől, á gyarlót a tökéletestől s a rezet az aranytól. Ép igy a művészetek iránt íb több fogékonysággal bír.
Azt mondja a nagy és nemes gondolkozású Chateaubriend, hogy minden emberbe oltott az Isten valami iránt
hajlamot, de némelyikből kitör, némelyikben pedig szunnyad, vagy e! is alszik, ha fel nem ébresztik kellő időben.
A magyar nemzet -aagyon muzikális hajlamú; már a legelső időben voltak énekeseik (igricek) kik dallal fejezték ki minden tetteiket. Egy régi német költő ép azzal akarta a magyarokat dicsérni, s jóságukat kitűntetni, hogy igy irt róluk:
,Wo da singen bőrst, dórt b-e.be níeder,
Böse Menschen babén ketne Lieder."
Mint már előbb is említettük, hogy egyes nemzetek műveltségének fokmérője gyanánt azt tekintik, hogy mekkora művészi nívón áll s igy a vallás is minél istenibb, minél közelebb áll az örök igazbor, annál több szerep jut benne a művészeteknek. A Bramiu és Mohamed vallás csak ceremóniájával s miszticizmusával hat, de nélkülözi külsőségeiben is azt, melylyei a keresztény vallás bővőlködik.
A keresztény vallás leginkább öt ágát karolta fel a művészeteknek: a költészetet, építészetet, festészetet, szobrászatot éa a zenét s mig a három középsőnek csak külső, a legelsőnek és utolsónak belső Bzerep jntott. Ez van hivatva a sziv ábitatát kifejezni s a szent énekeket kisérni. Bár mennyire erezzünk is, mi azt kellőleg nem tudjuk kifejezni, de ha a templomban orgonakiséretteí szépen énekelnek, ha talán magunk nem is veszünk részt benne, de„bele találjuk magunkat s ugy gondoljuk, mintha abba a mi hangunk, a mí szavunk is bele volna foglalva.
tünk nem fogadta volna be kebelébe az oda nem való bankdirektorokat, dinamitágnenseket, szóval ha már mindjárt elejét vették volna a számos inkompatibilis eseteknek és igy megőrizték "volna a parlament ama színvonalát, amely nélkül a társadalmi élet egészségessé, pezsgő vé lenni megszűnt akkor nem csúszhatott volna idáig az a féreg, amely az egészséges rügyet a virágzástól megfosztja. Igy tehát könnyen nevetségessé válhat minden komoly hazafias akció, amelyét ideálokért lelkesülő férfiak indítani óhajtanak!
Legközelebb céSba van véve egy oly, eddig városunkban, sót az egész Dunántúlban nem létező egyesület életbe léptetése, amelynek hazafias törekvése annak teljességében a Muraköz megmagyarcsitása társadalmilag I
Tán sikerülni fog alvó, kifáradt (7) közönségünket nj életnek, egy uj eszmének, hazafias irány szolgálatának megnyernünk !
Tán!? E szó nem tarthat\'vissza bennünket ilyentén önzetlen elhatározásunktól. Együtt munkálkodva a legnagyobbtól a legkisebbig, lehetetlen az eszmét, a célt megvalósítva, eredményt el nem érni!
Csak tessék azon elgond olkozni, mit é3 mennyit tesz egy idegen ajkú, hazánkra né>.ve nagyon is szükséges népet annak minden fázisában megnyernünk. Ha az ország feledi, nékünk kötelességünk — mint ezzel határos nép — őrt állani a nemzeti kultúra szent s magasztos ügyeért!
Csak tessék körül tekinteni hazánk határain belül. Ott az a hatalmas oláhság, mint államunkat elismerni nem akaró nép! Itt a, felvidék, annak idegen ajkú szlávjaival! S végül ami bennünket legközelebb érdekel, a Muraköz!
Ezt a kis szigetet, ezt a várat nem engedhetjük könnyedén az ellenségtől bevenni! Ennek meghódítása évszázadok előtt történt. Ez korántsem a mi érdemünk !
Most pedig reánk hárul a kötelességeknek legszentebbike, ezt a várat nem meg-, hanem visszakőditani. Visszahódítani még pedig a magyar kultúra, a magyar ügy javára l
Ami fegyverünk, amellyel küzdeni akarunk és Jogunk, a béke \'egyvere. Még csak az erőszakkal sem fogunk 1— e küzdelmünk ideje alatt legalább — kezet.
E harcban, ezen ütközetben szükségünk van lelkes, önkéntes csapatokra. Csak vastag sorfalu katonaság bírja a vár ormára a dicsőségnek fehér zászlóját kitűzni!
E harctéren nem foly vér. Itt csak győzelemről lehet szó. A győzelem — ha e harcra eleve fel nem fegyverkezünk — könnyen az ellenfélnek szólhat!
Azért sietnünk kell ily kultur-missziót teljesítő egyesület megalakulásával! A D. T. K. E. hatásköréből ki kell vonnunk e kérdést, amennyiben ennek gyenge ereje arra enged következtetni, hogy a Muraköz meg magyarosítása egy messze-fekvö kornak az álma! Ha ilyen értelemben, ilyen szellemben akarjuk e halasztást tovább nem íürÓ kérdést dűlőre vinni, akkor egyúttal súlyos terhet emeltünk le a l>. T. K. E. vállairól.
Az ellenség már felvonulni készül a küzdőtérre. Katonáit mozgósítja. A mi seregünknek még nyoma sincs. Ugy látszik elbizakodottságával van elfoglalva. Jói lesz erről már lemondani.
Be szeretnők már a harcban dicsőségesen megsebesült hőseinknek az érdem babérait átnyújtani t
Havas JákÓ/
A zene nemcsak kifezjei, de fel is kelti a szunnyadó érzelmeket. A katona, ki talán csak konvencionális hazaszeretettel megy a csatába, ha bal\'ja a mint megharsan a harci dal, vagy nemzetének indulója: lázba jön tőle s rohan még a halálba is. A legnemesebb érzelem a szívben a vallásosság, maga a vallás és igy ebben nem csekély szerep jutott a zenének, a zeneirodalomnak. Az ének maga egyik legfőbb része az tatén itiszteletnek. Énekeltek s zenéltek már a régi zsidók, még pedig többféle hangszeren s ezeket a templomban használták leginkább. Világosan megtaláljuk az ó Teatameníumbau s étinek nyomán számos-költőnél. A „Jetté" című balladában is igy ír egyik pap-költőnk:
„Peng a kinnor, csendül a szent ének, Kbalil-hangra vonatnak a vének." stb.
Dávid, a zsoltáros király, zsoltárait kiadta az éneklőmesternek, ép ngy, mint a mi kántorainknak kiadják az énekeket betanulás és betanítás végett.
Persze azok a hangszerek még nagyon kezdetlegesek voltak akkor; nagy zenebonát, lármát vittek velük véghez, de a harmónia az ensemb\'.eben hiányzott. De már a keresztény istenitisztefeten olt az egyszerűbb, de tökéletesebb 1 hangszer, az orgona.
Midőn a keresztény vallás erősebb gyökeret vert: a nemzetek félben maradt művelődésének íoiy tatásában s fellendítésében hatalmas mozgató erő lett. A vallásos érzület átragadt a művészekre is* igy valamint már a középkorban előszeretettel foglalkoztak hír-
neves festők Krisztus és Sz. Mária képekkel, ugy a zeneszerzők íb felkarolták e genreL Ott van Palesrina, kinek remek szép miséit-oly nagy becsben tartják máig is, hogy nagy városi templomokban csak nevezetes ünnepek alatt adják elő. Nálunk leghívebb s legavatottabb interpretál ója Palesztinának Vavrinec Mór és Noseda Károly, budapesti karnagyok.
Később Mozart, Beethoven, Hayden, Schuman Róbert és Liszt Ferenc a mily nagy művészek voltak játék dolgában, ép akkorák, sőt még nagyobbak, mint komponisták s hogy a vallásos zeneirodalomban mekkorák voltak, azt csak szorgos tanú\' raányozás után szakértő művészek tudják kellőleg megbírálni s mól tatai.
De tudja azért a világ is.
Beethoven egyik legszebb müvét, a nagy ad moll* misét már akkor komponálta, midőn ha,.áíát teljesen elveszte. Kérdezték tőle, hogy tudja, hogy jó-e?
Ah! — felelte a zene Rafaelje — nagyon szomorú dolog volna az, ha a zeneszerzőnek a hangszer moadacá meg, hogy milyen a müve. Mi előtt leírtam volna, ismertem a melódiát.
Hayden kiBsé nehézkes, van benne valami Wagner-reflexió s igy nélkülözi a könnyed s igen kedvelt olasz iskola melodikusságát.
Liszt Ferencnek nemcsak világi, de egyházi szerzeményei is avatott kezeknek valók. Erős és jól iskolázott technika kell hozzá, hogy kellőleg érvénvre lehessen juttatni a szerző intenüoit.
Lapunk mai számához fél iv melléklet vaa csatolva.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS v.2 fin.
A wáros dolgai.
— Városi k5r.e7jQies. —
— máj. 20.
i. városi képviselők nagy érdeklődése mellett nyitotta meg a két pontból állö tárgysorozattal biró közgyűlést VécBey Zsigmond polgármester.
A közgyűlés tudomásul vette a városi kapitányi hivatalnak elhelyezésére szolgáló épületek átalakítására, illetőleg ujjaépitélére, a VI. ker. pajta építésre és a gyepmesleri telepen eazközlendö munkálatokra vonatkozólag kiadott áriejtések eredményeit Csak a VI. kerületi népiskola átalakítása keltett egy kis vitart, a mennyiben a kiskanizsai képviselők nem igen nyugodtak meg benne.
Sokkal footosabb volt a tárgysorozat második pontja, raelylyel egy rég húzódó ügy került ismét elő. A mtílt évi szept. 5-ki közgyűlés határozatából megkereste a városi taoács a kegyestaoitórend ío nőkét hogy a paraliel osztály ellátására uj tanárt küldjön az íotézethez, kinek az 1368-ban kötött szerződésre támaszkodva 700 frtot szándékozik fizetni. E kérés teljesítését a fcegyesreod főnöksége megtagadta egyrészt, mert jelenleg a társházban. elhelyezni sem lehetne az uj tanárt, másrészt, mivel 700 írtért nem küldhet ide okleveles egyént. Arra azonban vállalkozott, hogy egy viláRÍ helyette:; tanárt küld az intézethez 700 Mért — Piihál Ferenc v. k. az eredeti szerződésre támaszkodva e feleletbe, nem nyugodhatik meg, hanem kívánja, hogy követeljék a kegyesrendtö\' a szerződés szerint való eljárást Mivel szómban a szerződésiek ez a pontja nem eléggé világos, a .további lépések megtétele elült elfogadta a közgyüléi a v. tanács indítványát, mely szerint G tagbői ái.\'ó bizottság küldessék ki, mely 14 n?p alatt tegyen jelentést a síer/Ödés értelmét illetőleg. A bizottság tagjai lettek a polgármester elnöklése mellett Piihál Ferenc, Ep^rje^sy Sándor, Bentzik Ferenc dr. Ebenspangei Lipót, Rothschild Jakab dr. és Tóth Lász!ó v. képviselők.
Ezzel sz ülés véget ért.
*
E fontos ügyre vonatkozólag tisztelt kézből e megjegyzéseket kaptuk: Az l8<»8-ban a város és a kegyesrend főnöke közt kötött szerződés értelmében kötelezte magát a város, hogy a 4 felsőbb osztály 6 tanárát és egy lelkiatyát évi 600 írttal fog díjazni. Az igazgatónak és a 4 alsó osztály tanárainak dijasását a keayesrend vállalta magára. Midőn a görög-pótló tárgy behozatott a gimnáziumba, nj tanárra volt szükség, kinek fizetésére fordíttatott a megszűnt lelki atya részére járó C00 frt. Ugyan ez időben maga a
Mindea egyházi^ szerzeményén észlelhető a magyar styl, de leginkább & „Szent Erzsébet" oratóriumán. Ez a mü engem is megizzasztott egy párszor, midőn tizenhárom éves koromban egy hangversenyen eljátszottam még három partneremmel nyolc kézre. Egy hónapig minden második nap gyakoroltuk s egy-egy eljátszása mindig eltartott busz percig. Egyik játszó meg is betegedett s őt a tanárnő maga helyettesi tette.
Liszt megkedveltette a magyar coin-ponistákkal az egyházi zeneirodalmat s ebben a tekintetben ezen a téren Szo-tyori Nagy Károly s Bogisich Mihály valódi apostolok s méltó kova tőjük a halhatatlan úttörőnek.
Bogieich nemcsak saját szerzeményeit állítja a világ elé, de vissza szá\'l a múltba, előkeresi, kikutatja azokat a szép régi magyar egyháii énekeket, melyekért méltán megérdemli az egész ország Őszinte elismerését.
Az élő-halott komikusról.
— Xvllaatl Mátyás. —
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — Irta: KÖrmendy Pál.
A pro vízió; és a fából-vaakaríkán ügető egyedek tömkelegében jól esik felfedezői egy-egy embert, kínek lelkén nem szárad valamelyes millennáris Qzietkötés, kinek becsületét nem gázolja a vicinális, kinek agyát nem bántják a lágyulás tünetei. Egy ilyen jó fiúval foglalkoztak e bétnea lapok. Eltemették elevenen Deésen; ő meg feltámadt Szögedében.
N y i 1 a ¦ a í Mátyás, a vidék legjobb komikusa ez az ember. Mikor\' javában siratták, megjelenik egy nyilatkozat éa a fájdalom kónyein az öröm derűje ragyogott át: Nyilasai éi 1 . . . A jó komikusnak komikusai első halála is !
Már mint kezdö-azi neszt ismertem ;
város belátta, hogy 600 frt édes kevés egy okleveles tanárnak, azért önként 100 frt pótfizetéit adott minden egyesnek. így is szerepel a v. költségvetésben: 7 tanár fizetése á 600 frt — 4200 frt, pótfizetéa á 100 frt = 700 frt. Ehhez jára) tanárok jutalmazására 285 frt.
Ma a helyzet ez. A parallel osztály létesítése ismét szükségessé tette a tanárok szaporítását. Mivel azonban a párhuzamos osztály oly hirtelen ál-litattott fel, a tanári kar meghozta az áldozatot, hogy helyettesíti a hiányzó tanárokat. A város azonban megkereste a kegyesrend főnökét, hogy a szerződés értelmében adjon ide tanárt Kérését ugyan é szerződésre támaszkodva, a kegyesrend főnöke megtagadta. Innen támadt a vita. S a kiküldött bizottságnak az lesz -feladata, hogy döntsön a szerződés helyes magyarázata felett
Nem akarunk döntése elé végai, bár az általános gyakorlat szerint a parallel osztály nem tartozik szorosan egy 8 osztály ii gimnáziumhoz, hanem csak vele kapcsolatosan, mint aj intézet szerepel. De megfontolandónak tartjuk a kérdést más szempontból, s ez a méltányosság szempontja. 1868-ban még nem volt meg a középiskolai törvény, mely oly rendkívül költségessé teszi" a tanátok kiképzését. Abban az időben adhatott a kegyesrend 60Ö—700 írtért egy tanárt. De ma ezt semmiképpen sem teheti, ha csak azt nem akarjak tőle kívánni, hogy mint afféle nagylelkű Maecena3, neveltessen, képeztessen drága pénzen tanárokat és Szessen rá még akkor is, midőn alkalmazza őket, és maga tartsa el akkor is,* ha kiöregednek. Ezt nemcsak városunk nem várhatja tőle, de senki sem egyáltalában. Különben is oly tetemes költséggel járul már is {6881 írttal) gimnáziumunk föntar-tasához a képzett tasiíóerókön kívül, hogy még több áldozatot várni, sőt követelni tőle, — egyenesen méltánytalanság.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy szerzetes-tanárain kkal szemben mily fényesen vannak fizetve az állami tanárok, kik közül a helyettes tanár is 1200 frtot és 200 frt lakpénzt kap, a innen 1600 frtig és 500 lakpénzig emetkedhetik, nem
Ugrinovics Mátyás a családi neve. Főldim levén, Győrött sokszor láttam; később meg midőn Sopronban, hol cselekrőleg és szeovedöleg deküoáltam és deklinél-tak, — találkoztam vele; átszármazott ide Ö is Beödy G-ábor társulata révén 1879-ben. Olyau kezdő segédszinéazecske volt; félrecsapott cilinder s egy rettenetes csokorra kölött nyakravaló diazi-tette Öt.
— öcsém, te győri vagy, ha nem csalódom.
— Az volnék, feleltem neki bátortalanul.
— Akkor hát szervusz I Ugy-e jegyet váltani voltál ? jól tetted. Látod én megléptem Győrből; nem tetszik nékem sem a latin, sem a görög klasszikus. Hat évig nyögtem, vesződtem velük, de nem tudtam megszeretni őket. Estére láthatsz a színpadon, lesz egy it»s szerepem.
Az nap este játszották Sopronban először a ,Proletárok8-at k jó bencés-tanárok, valamint az evang. lyceum és a reáliskola vezetői is figyelőiébe ajánlották az ifjúságnak Csiky Gergely ezen jeles társadalmi müvét El is kelt vagy 5—600 darab diákjegy. Tömve volt a földszint, hol kíváncsian vártam a jó földi megjelenését kinek \'akkor Győri Mátyás volt a színészi neve.- Ó adta az átöltözött kombrnikot, ki Szedervári Kamilla vendégeit jelenti be. Esetlenül kiejtett szavait, azt a bárgyú arcot, soha sem feledem el, melylyel végig cselekedte rövidke szerepét Megtörtént az a csoda, hogy Sopron város egy kissé rideg, intelligens közönsége zajosan tapsolt és jóizüen kacagott Győri Matyi, az igénytelen kezdő Bzinész ügyességén. Megszerették szívok szerint a soproniak és kapott is hamarosan nagyobb szerepeket
Hoaszu tiz év multáv&L találkoztam Győri Mátyással, ki ekkor már Nyilasai Mátyás néven szerepelt Károlyi Lajos
számítva az ötödéves pótlékokat sem.
Legyen tehát igazság, — de legyen méltányosság is!
Egy városi képviselő.
Felső templom.
A Nagykanizsai Takarékpénztár fényes jelét adta a szent fl>y iránt való érdeklődésének, niidöo a felső templom restaurálására 300 irtot adományozott melyet 1000 frtra fog kiegészíteni akkor, ba nem renováltatik, hanem újjáépíttetik a templom. Ujabb adakozások.
Nagykanizsai takarékpénztár 300 frt A ker. jót. Nöegyesülat szerda: gyűjtése 115 frt 85 kr. Venceli Zoltán gimn VII. o. t gyűjtése 4. irt, Bödy Aiadar gimn. VIII. o. t gyűjtése 5 frt, Horváth Ferenc gimo. IL o. t gyűjtése 14 frt,_ Winkler Ferenc gimn. IV. o. t gyűjtése 3 frt 50 kr., Freytag Géza gimn. IV. o. t gyűjtése 5 frt 90 fer., Kutoyák Károly gimn. IV. o. t gyűjtése 1 Irt 90 kr., Küiley János gimn. IV. o. t -gyűjtése 33 Irt, Baán Ernő gimn. IV. o. t gyűjtése 5 frt Kreiaer Sándor gimn. IV. o. t gyűjtése 2 itt 08 kr., Lölflcr Antal gimn. IV. o. t gyűjtése 2 írt, Dakász Jenő gimu. IV. o. t. gyűjtése 1 frt, Vuk János gimo. V. o. t gyűjtése 5 frt, Burkovits Gyula gimo. VII. o. t gyűjtése 5 frt, Wortmann Samu gimn. VIL o. t. gyűjtése 12 frt 20 kr., Zitter Jenő gimn. VIL o. t gyűjtése I frt 80 kr., Zerner Hugó gimn. VII. o. t gyűjtése 4 frt, Lackenbach Pál gimn. Vli. o. t. gyűjtése 1 frt, Györkös József gimn. VL o. t gyűjtése 3 frt 80 kr, Polgár Ferenc gimn. VI. o. t gyűjtése 3 frt 40 kr., Percsics Ferenc gimn. VL o. t gyűjtése 2 frt 40 kr., özv. Suták Elekné adománya 3 frt Öjszesen 53 4 frt 83 kr.
Főösszeg 1550 frt 53 kr.
Dr. Tuboly Gyula ellenőr.
Eperjessy Gábor pénztárom.
Közgazdaság.
A rétek ápolása.
Sok gazda azon hitbe van, hogy a rétek ápolásra nem szorulnak, nem is törődnek ily formán rétjeikkel — különöse azokkal, melyeket maga a természet hozott létre — semmit ae, ngy gondolkozván, hogy ha .már a természet adománya az, -felesleges annak sorsáról gondoskodni. — Hogy mi a következménye a mulasztásnak, legjabban észrevesszük azt akkor, ha összehasonlítunk ily rétet egy olyannal, melyet a törekvő gardának munkálkodó keze -érintetlenül nem hagyott. Mig ez utóbbin a jó minőségű
társulatánál. Zala-Egerszegen játszottak 1889. év nyarán, igen silány anyagi ered-raénynyel. Ekkor már művészetének delelőjén állott
A közönség ridégségét enyhítették egyes műpártolók ugy anyagi eszközökkel, mint erkölcsileg. Ilyen jóságos lelkű pártfogója volt a szinügynek Balaton József apátur, ki mindent megtett még ismerősei körében is, hogy a magyarnyelv apostolainak helyzetén lendíthessen. Ez időben két egyfelvonásos darabot küldtem hozzá, mint az iparos ifjak egyesülete elnökéhez, hogy azokat játszassa el valamelyik mulatságuk alkalmával. Az apátur hamarosan irt, tudatván a darabok sorsát Károlyi Lajos színigazgatónak adta át, mert úgymond: szeretné, ba. mielőbb színre kerülnének. A követ- | kező vasárnap találkoztam az egerszegi plébánián az Igazgatóval .és a most élve eltemetett Nyilasai Matyival s ugy határoztuk el, hogy a ^Darvinisták" és s .Juháaz-legény\' közé szóródik a „Varázs ital* egyfelvonásos opera, ez utóbbi társaságában kerül színre igénytelen két munkám, — mi meg is esetkezett 1889. június 10 éu.
Azóta nem láttam a vig múzsa jeles Képviselőjét, kinek jó szivénél csak a művészete nagyobb. Volt azóta Budapesten, Nagy-Váradon, Debrecenben éa tudja Isten hol; mindenütt dédelgetett kedvence a közönségnek. Erőa a reményem, hogy még találkozom vele. Nagy-Kanizsa város a szellemi téren hatalmasan-emelkedik. A szép iránti szeretet bimbójának illata messze elszáll, ids csalja a «E:nmü?ászet fecskéit, kőztük tán éppen Nyilasait is. Még meghallhatjuk a hatalmas baszszus hangot midőn vidám poharazás közben a gazdája kijelenti: hogy azért nem haltam mög Sz\'ögedében, mikor már az újságok el is temettek Deésen, mivel a jó nagykanizsaiakat meg akartam nevettetni.
Bár a jövő héten már megtörténhetnék 1
füvek változatos gszdagaága s, legszebb fejlődésben gyönyörködteti a szemlé\'Öt addig az előbbiu silány, elesése veszett gazdaságitag csekély értékkel biró növések éktelenkednek.
Eléggé 3ajDo: így aok helyütt van ez így. Elfelejti gazdáink azt a régi közmondást, hogy: Ba rét a szántóföld anyja."
Ha rossz a rét, ha el van hanyagolva, rossz és kevés lesz a takarmány; rossz és kevés takarmánynyal állatállományunk is hitvány marad, az nem fog jó éj elegendő trágyát produkálni, a ezt a szántófold érzi meg.
Határozottan\' eiitéleadő tehát az oly gazda, ki rétjével mit sem törődik; elítélendő annyival is inkább, mert nem veszi figyelembe, hogy az igazi jó rétet semmi nemű mesterséges takarmány sem képes pótolni.
Hogy rétjeinket jó állapotban tarthassuk, a következő szabályokhoz kell alkalmazkodni:
Kora tavasszal, mihelyt a vegetatió megengedi, alkalmazzuk a fogast, vagy a rét boronát Előmozdítjuk ez által a levegőnek a talajba való julá\'át, mi a növényzetnek csak előnyére válik; kevesb-bitjük a réti növényzetet, néha tul mértékben ellepett mohok mennyiségét a mi szintén & talaj és levegő közötti közlekedést segiii elő: s végül megsértjük a réti növényzet gyöktörzseit miáltal azok erőteljesebb fejlődésre ősztőnöz-tetnek.
2.) Gondoskodjunk a hóviz mielőbbi elvezetésérői, mely hütóhatása által válhat károssá.
3.) Egyengessük el a vakondturásokat & töltsük ki az esetleges mélyedéseket, mely munkálatokkal a kaszálásnál mutatkozó hátrányoktól szabadulhatunk meg.
4.) Pótoljuk a talajbó kivont táp anyagok mennyiségét, mert e nélkül a növényzet meg nem élhetne. Nagy fontosságú munkálat ez, mert helyes keresztül vitelétől függ a hatás jótékonysága.
A különböző trágya anyagok közül egyrészt a komposzt, másrészt és főkép az egyoldalú trágya az, mely igazi rét-trágyául tekinthető. Mindkettő használhatóságát nagyban emeli a könnyű kezelhetőség. A komposztot mely küönböző állati éa növényi anyagok keverékéből áll, rendszerint Őszszel kell kiszórni, s a rétet a rá következő tavaszon jó erősen megfogasoloi.
Az egyoldalú trágyákat részint Őszazel, részint uvaszszal szórjuk el. Rétekso legnagyobb jelentőséggel biroak ezek körül a foszfor és káli trágyák. A íosz-tor trágyák körül * Thomas salakot csak ősszel alkalmazzak kzt holdanként 3—4 q. mennyilégben, a szuperfoszfátot ped:g elhinthetjük őszszel ép ngy, mint kora tavaaszal, s belőle kai. holdanként 200—250 kgot számítunk. — Az e.hintés után a rétet jó erőeea megfogatoljuk.
A növény káli szükségletét vagy közönséges hamuval fedezzük, vagy káli só alakjában, mely különösen vizeuyősebb réteken igen jő hatást fog mutatni.
A ki trágyalevet nem alkalmaz, az chilisalétromot is vásároljon, mert a réti növényzetnek nitrogén szükséglete is nagy. A chili salétrommal való trágyázás különösen indokolt lesz ott hol a réteo kevés a pillangós virága növény mint pl. a hereléie.
Az elmondottakból látható, hogy nagyon kevés az a munka, mit a rétek igényelnek, ép ez okból igen könnyen kivihető azok végrehajtása.
H 1 r ti.
— Szeméi;i hir. Csaoády Kárai; a 48-ik gyalogezred parancsnoka Nagy-Kanizsára érkezett és a helyben állomásozó zászlóalj felett szemlét tartott.
— A ker. jót. Nőegyssölet
jubileuma. A Nőegyesűlet megalakulásának 10 éves fordulója alkalmával f. hó 19-én d. e. 10 órakor ünnep-les hálaadó Istentisztelet tartatott a felső templomban. A déli növényekkel szépen lőidiszített templomot a, "ker. jótékony nőegyesűlet tagjai színültig megtöltötték. Az izr. jót nőegyesűlet képviseletében Vidor Samnoé, dr. Rothschild Samnné és dr. Neumann Edéné voltak jelen. A nagy misét fényes segédlettel dr. Pachinger Alajos, főgimo. igazgató tartotta, ki evangélium után gyönyörű beszédet mondott a felebaráti szeretetről és a nők áldásos működéséről a jótékonyság terén. A szónoki hévvel előadott beszéd mély benyomást tett a jelen volt díszes közönségre. Az áhítatot nagyban emelte Nyuly
Gizella k. a. éueke, kí szépen csengő hangon énekelte el Kneiffel gyönyörű Mária-énekét. Márky Ferenc, főgimn. tanár Üaneta fiammá kezdetű latin éneket adta elő Weíser János VII. gimn. tan. hegedű kisere-tében. Ezt is, Nyuly Gizella k. a. éuekét is Schultz Ernő, főgimn. tanár kisérte harmóniámon precízen és diszkréten. Ezenkívül Unna Károly kántor énekelt igen szépen és a főgimn. Énekkara keltett mélyebb benyomást néhány énekével, főleg a művészi Bone Deus-sz&l A szent mise alatt a Nőegyesűlet gyűjtést rendezett a felső templom újjáépítése javára, mely 106 frt 36 krt és 2 db 10 frankos aranyat jövedelmezett. A gyüjtö szekrények mellett a Nő-egyesület következő tagjai hitek: Piihál Ferencné, dr. Tuboly Gyu-láné, Pálffy Alajo3ué, özv. Haydekt ker Antalné, . Sebestény Lijosné és Varga Lajosné úrhölgyek. — A jubileumi ünnep második része siom-baton este 8 órakor kezdődik a Polgári Egylet nagytermében és hangversenyből és táncból áll. v
— Nagylelkű adomány. A városunkból távozó földbirtokosok, Karcag Béla és István 100 — 100 frtot adományoztak a ker. jót. Nő-egyesület céljiira. E nagylelkű adományokért ez uton is hálás köszönetet mond a Nóegye-iütei elnöksége.
— Eljegyzés. Jaiki Hérics Tóth János dr a budapesti kir. Ítélőtábla taüáeseltröke és neje szül. jaáki Tólh Mária örömmel jelentik Jolánka leányuknak miskemonos-tori Tllassy Gábor dr. budapesti gyakorló orvossal, miske-monostori Tbassy Imre és reje szöl. szarvaskendi és óvári Sibrík Hedvig földbirtokosok Mával törtem eljegyzését. ~ * \'
— Egy derék plébános halála. F. hó 15-én halt meg K e 1 le r Ferenc, uánok-szent-györgyi plébános, kiben hívei isten szive szerint való papot, Tsláságos atyjukat vesztették el. KQlönösensfiizzat szerzett magának nagy érdemet, 11 hogy plébániája területén tűzoltó egyesületeket szervezett. A mult képviselőválasztás alkalmává! egyik legbuzgóbb szervezője volt a néppártnak a léten) ei kerületben. Temetése f. hó 17-én óriási részvét mellett ment végbe. Ravatalét számosan, köztük Lepsényi Miklós, orsz. képviselő is, megkoszorúzták.
— Az iskolák államosításának ügye egy lépéssel ismét előbbre jutott. Dr. Ruzüska Kálmán megyei tanfelügyelő legutóbbi itt jártában már összegyűjtötte az államosítást szükségessé és sürgőssé tévő indokokat, valamint a körősztüivitel támogatására alkalmasnak ígérkező bizonyítékokat és legközelebb egy, a vármegye elsó tisztviselőjének vezetése alatt áilaudó népes küldöttség fogja az államosításra vonatkozó kérvényt a szakminiszternek átnyújtani. — Nagyon természetes, hogy mi a legjobb fogadtatást kívánjuk a küldöttségnél; és bizonynyal a miniszter sem fog a megye közönségének és jelesei a tanférfiak indokolt fellépésének a kérelem megtagadásával ellentmondani.
— Házasság. Neu Lajos, a Neu és Kieiu cég beltagja Nagy-Kanizsán, vasárnap, május hó 23-án tartja esküvőjét Sonnenberg Camilla kisasszouynyal, Son-nenberg Lipót kereskedő leányával Csáktornyán.
— Szerkesztíváltozás. Szalay Sándor átvette a „Zala" felelős szerkesztőségének tisztségét. Kollegánk nem uj ember a hírlapirodalom terén. Felelős szerkesztője volt már lapunknak is a 80-as években és azóta szünetlen oszlopos munkása, a helybeli hírlapoknak. Tolla működéséi közönségünk ismeri, nem szorul -tehát dicséretre, mert Szalay abból a tőből való, mely erős. ágokon termő gyümöl--csöt táplál. .;¦. -..-\'-<
— A bonvéd laktanya bdépületeinek felállítása, illetve njjáalkotasa iráoti szükséges előmunkálatok be vannak fejezve; a mennyiben az összes terveket a városi mérnöki hivatal már elkészítette és felsőbb jóváhagyás végett még a mult héten fei-s lettek terjesztve a minisztériumhoz A tervek leérkezése ntán majd részletesebben fogjuk ismertetni at újjáépítés ügyét. -
— Qrünfdd Ukoma. A távozó művest barátai folyó hé IC-án az 6 tiszteletere bankettet rendeztek, melyen résztvett_ a zeneművész számos tisztelője örtofeld Alfréd sokkal jobban érzi magát körünkbe^ semhogy feltehetoók, hogy ez.\'jr búcsúzás több évre szól.
— Egy játékon? asszony halála. Ismeretlen volt, csak most, hogy behunyta szemét, vettek róla tudomást.
jftatiéklet a .Zalai KBzüny t897. májas hé 22-fki 2i-ik száaátez.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
ÍS97 MÁJUS 22-én.
Erezni tudott másokért, az emberek s?omoru«Lga eljutott jó szivéig. Özvegy ; Mattosich--iJanosné f. hó 15-én elhunyt Vagyonának nagy ráazét jótékony célokra hagyta. Még egy szegény lakijáról is í megemlékezett Özvegy Uagár Gyulán é élei bossztglan lakhatik az ő házában anélkül, hogy házbért fizetne, özv. Ungár Gyuláné az a Bzegéoy özvegyasszony, kinek férje ezelőtt két évvel oly szerencsétlent megégett és ki ezáltal ke-Byérkeresöjétől megfosztatott 800 frlot hagyományozott a róm. kalh. plébániának.
— öngyilkosság, kísérlet Rlamfár Mihály zala.ujyári illetőségű kocsis, akit többrendbeli lop ís miatt a Csáktornyái c.-endóraég letartóztatott, a Csáktornya; v&roai fogházban felakasztotta magát, de az Őrség ezt észrevette éa a kötelet elvágta. Az Öngyilkost még sikerült életre hozni.
— Az uj világitógáz! Csütörtökön este a Budapesti Acetilén Részvény társaság két megbízottja a Korona éjgar-mében meghívóit vendégek előtt bemutatta az uj világitógázt. mely rendkívül szép, intenzív, kékes-fehérbe játszó fényével mindenki bámulatra ragadott. Az uj világitógáz, melynek anyaga akkor keletkezik, ha kalciumot és karbont {mész és szén) 3000 foknyi melegben (elektromos kemencében) egyesítenek, melyet k a I c i n na-kar b i tn ak neveznek, akkor áll elő, ha ezen kalciuio-karbitot vízben feloldjak, rendkívül olcsó, felével olcsóbb, miut a villamos világítás, — igen szép és praktikus ugy, hogy bátrau a jövő Világ i t ó gázának*-nevezhetjük.
— Jarüüiiik. Járdaiukou uagyou is meglátszik hogy az idén semmi sem történt a hatór-ág részéről, hogy a házi-urak azokon a tavasz beköszöntével valamit igazítsanak. A leggazdagabb háztulajdonosok, sőt néhol a középületek előtt is egész teknő alakú mélyedének vannak és a fagyos Bzeotek által ránk zúdított temérdek eső folytán akkora tokák képződtek, hogy a gyalog szerrel járó emberek lobicskolni voltak kénytelenek. Ha már oálnnk az a szó-kád, hoey a maga jószántából s nki tem akar mozdulni, hát biz azokra rá kell parancsolni.
— Betörés. Holt vasárnap reggel Reicheofeld Ignác fiai, midőn liszt térin éuykereskedésüket felnyitották, meglepetve látták, hogy ott valami idegen e&ber járt, nem tudott azonban egyebet elvinni, mint az asztalfiókban ..volt, ő frt néhány krajcár váltópénzt. A Wertheim kasszával nem birt és ebből látszik, hogy nem ,azakember*, hanem valami kapcabetyár volt. Az utcára nyiló boltajtó érintetlen volt és a nyomozás kiderítette, hogy az éjjeli látogató az uradalmi udvarban egy kis rövid létra segélyével felment a rendkívül alacsony tető széléig, ezt kibontotta és könnyű Ezerrel bejutott a bolthelyiségbe, midőn pedig dolgát végezte, ugyanezen uton távozott. Ez most már a harmadik eset — babár hosszú időközökben — hogy az udvar felől a tetőn vagy falon át belátogatnak Reichenfeldékhez. Mikor Érjük meg azt az időt, hogy a főnt szépségét c^ufttő barakkét lerombolják.
— Fürdő évad. Bár itt minálunk éppen nem mondhatjuk, hogy valami tavaszias idő volna, azért a különböző fürdőkön mégis kezd élénkülni az élei. A szomszédságunkban levő Varasd-Töp-licen már is sok. vendég fordult meg s igy biztosra vehetjük, hogy e kiváló gjógyitó hatású fürdőn kellemes évad lesz. Ez évben május közepéig már 220 vendég fordult meg Varasdon.
— Megbüntetett pékmesterek. A főváros Ul. kerületében a legutóbb megtartott pék műhely-vizsgálatok alapján 45 pékmester közül 27-et bűntettek meg. Különösen a tisztaság hiánya miatt volt sjk a kifogás. A legtöbb helyen valósággal megdöbbentő vok a tisztátlansága Az árusításra szint sütemények majd mindenütt a piszkos padlón hevertek garmadában.\' Az elöljáróság azt a huszonhét mestert, a kiknek műhelyében a vizsgáló bizottság legtöbb rendellenességet talált, ¦JO—50 frt pénzbüntetéssel sújtotta. Ez a fŐvárosbau történt ugyan, de nagyon üdvös volna városunkban is egyszer-más-szor a pékműhelyeket tiszta ág szempontjából tüzetesen megvizsgálni: az hisszük, itt ís találnának elég kifogásolni valót
— Katonatiszteit flsetésjaviUsA. A Neue Armeezeitung legnjabb száma azt a hirt közli, hogy a tábornokok és tisztek fizetés javítását, melyről tavaly már szó volt, az 1898-ki hadügy; badgetbe még nem vették föl. Valószínűleg csak s király uralkodásának Ötvenedik évfordulója alkalmából fog bekövetkezni. Ezt olvasva, méltán felvethetjük azt a kérdést, — hogy hát azokra a szerencsétlen fehér rabszolgákra, a kiaüívatalno kokra, mikor kerül. a por?
— A déli rssut uj díjszabása. A déli vasút igazgatósága agy az osztrák vasúti miniszterrel, mint a magyar ke-
reskedelmi miniszterrel közölte, hogy a szetnélyszálliláH latifáját már a jövő újévtől kezdve módosítani akarja és egyben a reform tervét is a nevezett miniszterek elé terjesztette. Értesülésünk szerint a déli vasút a reform keresztül-vitelénél alkalmazkodni szándékozik a magyar álltmvasotoál érvényben levő zónatarifához, a mely csak a szállítási adó pótlékával lesz amannál drágább. E szerint s legtovábbi zóna menetdíja sem lesz 14 írtnál magasabb.
— Uj lap megyénkben. 0 é 1 z a 1 a címen uj lap induit meg máj. 16-ával Altó Lendváa. Szerkesztője Németh Mihály, főmunkásai pedig P a t a k y Kélm-ín, Szakonyi Géza és TJrfaegy i János. A csinos formában és változatos tartalommal ügyesen összeállított 1 sŐ szám azt a meggyőződést ébreszti, hogy a Délzala csakhamar meg fogja nyerni olvasói szeretetét, óhajtjuk ezt annál is inkább, mivel nemes hazafiu szellem hatja át a szerkesztőket Szívesen kö-wöutí a legöregebb megyei lap a leg-fi .itala bbat
— Felhívás. Tudomásomra jutott, hogy az utóbbi időben hamis egy forintos és egy koronás érmek vannak városunk területén forgalomban. — A hami-sitváuyok nagyon kezdetleges kivitelű ólom öntvényből készültek, az eddig hatóságomnál deponált példányok osztrák nyomásuak és revers (saso*) oldalaikon könnyen felismerhetők elmosódott nyo má ukról. — Az egy koroná-t érmekről hiányzik a- Bviríbus uoitis" körirat. — Felhívom a t c. közönséget, hogy saját érdekében minden hasonló hamisítvány forgalomba hozatalinak kísérletét a forgalomba bo.ó személy pontos megjelö lésével hatóságomnak azonnal tudomására hozni szíveskedjék. Nagy Kanizsán, 1897. évi május hó 16 án. Deák Péter s. k. rendőrfőkapitány.
— Kitüntetett szaklap A Stefánia özvegy trónörőkömé védnöksége alatt rendezett bádeni élelmezést kiállítás ju-ryje a Mészárosok és Hentesek Lapját a koronás arany éremmel tüntette ki.
— fiablővilág Zaiában. A betyár romantika még mindig talál hívőket az alsó népre!egekben, hol az élet naiv fölfogása még otthonos. Zadravec
I V ince az apáti erdőben minap munka | nélkül csavargott. Ugyanolt szövetkezett I Hajtő Miklós disznópásztorral és Haner \\ János erdei famuakással, hogy hárman ! mint szegény legények kéregetve és ha j kell erőszakkal raboljanak a környékbeli birtokosoknál Főleg a -bottornyai plébánost továbbá báró Wirkner Lajos kaiácfái birtokost Bosenb?rg Adolf bak-sai és Gayer Lijos reszneki lakost szemelték ki áldozatul. Gayer Lajos házánál meg is jelent Haner és Zadravec álbajusszal és kormos arccal, de ott nem sokra mentek, mert Gayer nem volt otthon. A még tervbe vett kalandokat azonban abba kellett hagyni a hárem betyárnak, mert i csendőrség e napokban mindhármukat letartóztatta.
— Kirándulások. A magy. kir. államvasutak városi raeuetjegyirodája (Hungária szálló) két rendkívül érdekesnek Ígérkező és tanulságos kirándulást tervez a nyáron. Az egyik Hamburgba vezet a kertészeti és állat kiállítás megtekintésére s jnnius 16—23-ig tart. Az utazás mely külön gyorsvonaton történik és a teljes ellátás I. oszt. 130 frt., 11. oszt. 105 frt Jelentkezni lehet 50 frt beküldése mellett jun. l-ig. Érdekesebb a másik kirándulás Stockholmba jun. 22—29-ig a skandináv-orcsz ipar és mű.észeti kiállítás megtekintésére. Ez a kiállítás összeesik II. Oszkár svéd király -J5 éves uralkodói jubileumával és a IV. nemzetközi sajtó-kongresszussal s igy rendkívül sok ünnepélynek lesznek tanúi a kirándulók. De különben ís igen sok. látni való kínálkozik s^éjszak Velencéjében, mint Stockholmot nevezik és a kirándulásra váltott jegy 60 napig érvényes. Ára I. oszt. 225 frt, Ií. oszt.
90 frt. beleértve az ellátást is. Jelentkezni tehet 50 frt. előleges beküldése mellett június hó J O-ig.
— Arany lakodalom. Egy „ifjú" agg pár ülte meg városunkban csütörtökön boldog házasságuk ötvenedik évfordulóját Egyszer D; de be csü letes mn n kásái voltak az emberiségnek, kik ha. maradandót nem is bírtak alkotni, de mindenki szeretetét megtudták nyerni. Brill Mór a „Kereskedő ifjak önképző egyletének" hivatalszolgája és neje szül. Deütsch Biöetta ülte meg csütörtökön aranylakodal mát. A „ Kereskedő ifjak egylete" szép ajándékkal lepte meg az
-öreg párt. Este barátságos lakomára gyűltek össze nála rokonai, barátai és a „Kereskedő ifjak egyletének" több tagja. Az öreg pár fiatalos jókedvvel és igaz ve r-dégszere tettel fogadta az üdvözlőket
— Kardpárbaj. A helyben állomásozó 20. számú honvéd gyalogezred két Önkéntese Zlatarich József és Szabó Géza e hó 19-én délután 3 órakor, a honvéd
laktanyában kardpárbajt vivtak, a melyben Zlatarich jobb oldalán jetentéktelen horzsolást Szabó pedig a jobb felső karján súlyosabb sérülést szenvedett. A párbaj oka összeszőlalkozás.
— „Egy derék nő halála" eimrael lapunk legutóbbi számában részvéttel közök gyászhír a nyomdai szedésből technikai okok folytán származott sajnálatos tévedés miatt értelmetlenül kerülvén ki, kötelességünknek tartjuk ezt közölni, özvegy Tersáucky Józsefué született Stefiánils Miria. dr. Tersáncky József, a ,Züai Közlöny" busz éven át szorgalmas bel munkatársa, a közügyek éa városunk érdekeinek fejlesztésében tevékeny aéhai járási orvos, közgazdászat! és orvosi szakíró nejének a kínokban már emiitett legközelebbi elhunytáról mi is részvéttel emlékezünk meg e helyen. — A boldogult a városi humánul intézetük nemes lelkű pártfogója és a helybeli Kisdednevelő Egyesület ugy a Keresztény Jótékony NŐegyletnek egykor buzgó ?3 igen tevékeny választmányi tagja, volt. Temetése 1 hó 2 án vasárnap délután zivataros idő dacára is nagy és kivált intelligens közönség részvételével történt. Ravatalára a kő seli rokonságból ékes koszorút küldött Budapestről a kultuszminiszter édes anjji: Özvegy Wlassics Antalué, Stef-fanits Ferenc, Tuboly Viktorné, továbbá a „család- és mások.
— Párloljek a hazai ipart Az or-
37ágos ip-iregyesület nevébeu gr. Zichy Jenő elnök és G e 1 1 é r i MÓr, aligazgató a számottevő társadalmi egyesületekhez a kővetkező leiratot intézte, melyet azért közlünk egész terjedelmében, mivel a nagyközönség is helyes útbaigazítást szerezhet belőle: Mélyen tisztelt elnökség 1 Az ezredéves kiállítás alkalmával tartott iparos-kongresszuson, főleg a müiparosok ismét azzal a panaszszal állottak elő, hogy a magyar társadalom nem pártolja eléggé a magyar ipart és nem méltányolja kellőkép a fiatal magyar műi párosoknak gyakran jelentékeny áldozatokkal .táró megtelepedését, mert, mint a tapasztalat mutatja, főleg emléktárgyak vagy diszmüvek és a műipar szempontjából bálás mű iparcikkekben való szükségleteit rendszerint külföldről szerzi be. Pedig éppen az ezredéves kiáüitái elég fécyes bizonyítványt álli-tott ki a magyar műipar versenyképességének s a társadalom legszélesebb rétegei tudomásul vehették, hogy a műipar majdnem minden ágának van már nálunk hivatott müvelője. Ezeket azonban a nagy kőzőnséy nem eléggé ismeri s a felmerülő szükség esetén létezésük után nem is kutat, hanem a legtöbb esetben az ismert külföldi forrásokhoz folyamodik. Mivel pedig müiparunk mar elég erős arra, hogy a magyar társadalom támogatására appellálhaason s mivel a magyar társadalom sokkal hazafiasabb, semhogy a megokolt kérő szót figyelemre ne méltassa, az iparos-kongresszus nevében készséggel ragadjuk meg azon alkalmat, hogy az ottani társadalom egyik fontos tényezőjéhez, a mélyen tisztelt elnökség által képviselt testülethez forduljunk azzal a kéréssel, hogy a tudomása szerint fölmerülő esetekben odahatni méltóztassék, hogy a hatóság, egyesületek vagy magánosok megrendeléseikkel kizárólag hazai műiparosokhoz forduljanak. Tekintettel továbbá ama méltányos és hazafi is törekvésre, mely a magyar stilcmak minél tökéletesebb érvényesítése érdekében megindult s melyet csak műpártoló közönség jóindulatú támogatása képes jelentékeny arányokban előmozdítani, melegen ajánl-jnk, hogy eayes disz- és műtárgyak megrendelése alkalmával azoknak magyar stílusban való tervezését és kivitelét követelni méltóztassanak. Magyar stílű rajzok közvetítésére, illetőleg mindennemű útbaigazítás vagy fölviiágositás I megadására egyesületünk mindenkor készségesen rendelkezésére ?11 a t. műpártoló közönségnek. Bizalommal kérjük azonban a t elnökséget hogy éppen u általa képviselt rétegekben, a műpártoló művelt közönség köreiben minden adott alkalommal odahatni szíveskedjék, hogy a magyar ipar pártolásának hazafias elve tényleg érvényesüljön és hogy készségesen fölajánlott közreműködésünket az érdekeltek minél többször vegyék igénybe.
¦ — A t. hölgytözönségnek. Kik olesó és ízléses selyem, gyapjú és\'nyári mosó kelmét akarnak vásárolni, kérjék Weiner Mátyás (Budapest, Andrássy-ut 3.) legnagyobb divatáru házának legújabb tavaszi és nyári minta gyűjteményét meíyet ingyen és bérmentve "küldenek meg. Fontos! Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily áru szövet vagy selyemminta küldessék.
Vasúti menetrend.
Érvényes 1887. évi míjas W 1-tíl.
Vonatok érkezése.
tudapsst 3 óra 52 p. reggel szerav. . 11 v 45 ¦ délben gyorsv.
. ÍV-* 24 ¦ délben szem.
8 » 55 , este ^egyesv. , 12 , 10, éjjel gyorsv.
B.-Szt-György 8V, 9 , reggel szemv.
Bee (Wien) 3 , 42 , reggel szemv.
» l , 35 . délben ezemv.
„ 11 , 01 „ este Bzemv.
7 , 05 , , gyorsv.
Z Egerszeg 8 , 04 „ reggel vegyv.
Pragerhof 5 , 33 , reggel gyorsv,
, 7 , 59 , reggel vegyv.
, 12 a 10 , délben szemv.
* 4 , 56 , d. u. gyorsv. - 1 i , 22 , este szemv. Barcs
(Zák. Gyék.) 11 B 14 , d. e. szemv.
l , 29 , d. u. »
, 11 , L3 „ este » Vonatok indoiasa. Budapest 5 óra 48 p. reggel gyorsv.
9 a 15 „ reggel vegyv.
• 2 „ — , d. u. szemv. , 5 , 06 „ w , gyorsv. . 12 j 15 a éjjel ftzemv.
Bécs (Wien) G „ 05 , reggel ,
12 „ 20 , délben gyorsv.
a 2 ¦ 05 , , szemv.
12 - *5 „ . T Z -Sit.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
Pragerboí 4 , 42 p. reggel szemv.
, 12 » — . délben gyorsv.
, 2 , 35 , , szemv.
7 , 33 . este vegyv.
„ 12 „ 20 „ éjjel gyorsv. Barcs
(Zák. Gyék.) 4 . 57 , reggel szemv.
. 2 . 25 , délben szemv.
7 , 25 . este szemv.
ic-d\'ttáloa.
— Mirjám. E címen dr. Kis Arnold, veszprémi rabbi eredeti magyar imádságos könyvet szándékozik kiadni, mely az ősi szellem hü visszatükrőztetójeképpen valóságos héber-szellemű magyar imádságuk gyűjteménye lesz. Díszes kiadásban fog e könyv megjelenni Köves és Boros veszprémi kiadóknál vászonkötésben 2 frtert, díszesebben 3 frt 50 krajcárért és 6 frtért. Előfizetési pénzek a kiadókhoz küldendők,
— Felemelik-8 a quotát vagy sem ? minden valamire való és semmire való politikus most ezen töri a fejét, s tényleg ez a legaktuálisabb és zsebünkbe vágóbb kérdés most, hogy á honatyák a húsvéti szünetek után ismét összegyűltek Bndapesten. Fölemelik-e vagy sem ? Ez a kérdés. Különben akár fölemelik akár mm} nem sújthat bennünket annyira az adó. hogy egy igen kitűnő s minden sorában tiszta magyarsággal szerkesztett képes szépirodalmi hetilapra, a „Képes Családi Lapok"-ra elÓ ne fizethessünk hat forinttal egy évre. Ez a lap a mellett, hogy az Összes szépirodalmi lapokkal kiállja a versenyt kiállítás tekintetében, mégis annyit nyújt szellemi tekintetben az évi 6 frt előfizetési árért, mint egy lap Bem. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal (Budapest, Váci-körűt 42. sz.)
— ^Magyarország Ezredik Éve" Szmolléoy Nándor és Liptai Károly, a szegedi hirlapirő gárdának ez a két agilis tagja, megírták éa kiadták az eara-év történetét. A bárom kötetre tervöxett nagy mű cime: Magyarország Ezredik Éve és az első kötet már megjelent a könyvpiacon. Tartalma; Történeti bevezetés (ezt Szádecky Lajos egyetemi tanár írta.) A király, királyné és a királyi hercegek az ezredik évi ünnepségeken. Az egyházak ünneplése. Ebben . a fejezetben találjuk meg egyházmegyénk fejének magas szárnyalású pásztorié vei ét v. A nagy mű többi kötete ez év őszén jelenik meg és a törvényhatóságok ünnepének és az összes elmondott ünnepi beszédeknek közlésén kívül tartalmazni fogják az ipar, kereskedelem, irodalom, művészet, iskolák, egyletek és társulatok millennáris üanepeít A mú szerzői az első kötetet már bemutatták a mű védnökének: Dr. Wlaasics Gynla vallás- és közoktatásügyi miniszternek, aki a leg-elismeröbbea nyilatkozott a kitűnő munkáról. Nagy kitüntetés Szmollény Nándor
és Liptai Károly kollegáinkra, hogy művüket a legelőbbkelő körök is készséggel támogatják. Értesülésünk szsrint eddig a következő magas méltóságok rendeltek meg a Magyarország Ezredik Évét: Fülöp, Szász Coburg Góthai herceg, báró Bánfíy Dezső, miniszterelnök, Vaszary Kolos hercegprímás, gróf Szá-párj István, gróf Szápáry Gyula, gróf Tisza LfljoB, Császka György kálociai érsek, Román Miron érsek, gróf Zichy Nep. János, Szabó Miklós a kúria elnöke, gróf Csekocics llndre, Rimely Károly, Bubics Zsigmond és Dessewfy Sándor püspökök. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, a pannonhalmi főapátsági könyvtár és a budapesti tud. egyetemi könyvtár. A kitűnő munka Szegeden Endrényi Imre müintéíeíébói került ki éi ugyanott kötetenkint 5 forintért megrendelhető. A teljes mű, mely 3 kötetből fog állani, előfizetési ára 12 frt. Készségesen ajánl-\' juk a _ kiváló munkát a törvényhatóságok, kaszinói, tanintézet! és magánkönyvtáraknak.
— Magyar Gazda. E címen egy hézagpótló gazdasági folyóirat jelenik meg havonként egyszer. K o v á c s y Béla gazdasági tanintézeti igazgató avatott szerkesztésében. Célja a kisgazdáknak hasznos útbaigazításul szolgálni népszerűen irt közleményeivel arra hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok között jobban gazdálkodhasaék. Azért a Magyar Gazda a kisgazdák körében iparkodik magának becsülést és jő barátokat szerezni s a köréje csoportosult szellemi erő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy működését közmegelégedés fogja kísérni. Előfizetési ára á jelen évre csak 1 forint, mely Vitéz A. könyvkereskedés éhez küldendő Kassára.
— Az 1848-49 -iki magyar szabadságharc története cimü illusztrált munkából most jelent meg a 79 ik fűzet, a melyben Graca György a kormánynak Szegedre való menekülését és Baynau bevonulását a fővárosba beszéli el a nála megszokott elevenséggel. A füzet egykorú képei ezek: Melléklet: Kossuth Lajos németnyelvű levele Guyon Richárd tábornokhoz, Képek: Kossuth tudósítása 1849. jul. 2-iki komáromi csatáról. Losonc város elöljárósága 1849. augusztus 3 ikán kész kényszerítő parancs folytán körmeivel ássa ki sírjaikból az elesett orosz harcosokat Falragasz 1849-ből.
—. Technológiai lapok. Ennek a gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakfolyóiratnak ápr. hó 15-én kelt 9. évf. 7-ik száma a kővetkező érdekes tartalommal jelent meg: Kassa város elektromos müvének kábelhálózata. Weyde J. F. — Az ezredéves országos kiállítás gépipari csoportja: Stahel és Lenner trior-és lemez lyukasztó gyáia, Budapesten. — A kémények méretezése. — Vegyes közlemények. — Szakirodalom. — Hirdetések. Mindazoknak, a kik a gépészeti és electrotechnikai ismeretek és tevékenység iránt érdeklődnek és hazai műszaki irodalomnak fejlődését pártolni hajtandók, ezt a kiváló hazai szakfolyóiratot^ melyet Taborsky Ottó a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója szerkeszti, a legmelegebben ajánljuk. Mutatványszámot kívánatra a .Technológiai Lapok" kiadóhivatala (Budapest VII, Egri-utca 8.) ingyen küld.
Bölcs elrendezés.
A. Milyen csepp kezük van a nőknek!
B. Ez az Isten bőlc;- elrendezése. — Hogy&n tudnának a hölgyek máskülönben a markukba nevetni ?
A mai cselédek. Urnő. Julis, ma főzzön hamis levest káposztát sertéshússal és lekváros gombócot I
J n 1Í s. Naccsága, tessék figyelembe venní, hogy a bakámnak a gyomra fáj és félek, hogy nem fogja tudni azt a nehé^ ételt megemészteni.
S z e rk\'es ztöségben. Szerkesztő Már megint anyós élcék! Hiszen tudja, hogy ezekat száműztük lapunkból !
író. Bárcsak az anyósokat is lehetne száműzni 1
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Foülard selyemét 60 kriél 3 frt »5 ! kfij méterenként — japáni, chinai stb. a ; legújabb mii. ¦¦ színekben, a. m. fe- 1 kete, fehér és szioea Hennebfrg selyemét Í5 krtól 14 frt 63 krajczárig méterenkúct j — sima, csikós, kocxkázott, mintázott da-masxtolt stb. (mint egy 2-tO különböző mi- | Hőségben és SOOO szia és mintázatul stb. a megrendgj: ára eaatabér éa vásartteses : aházioz saálíitva, mintákat postafoníaltársi I küld: Henoebepgr 9. (cs. és kir. ndr. szállító) j \' ¦ i Zoríehben. Svájezba czim- 1
zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra . 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven j irt negrsndelések pontosan eliotéztetfek.
Yeae, hngybólra?, ha gj dara éa köszvény bántalmak: ellen, továbbá a légtó és emésztési szervek hurntos bánulmainál, orvosi tekintélyek által a Lltbíon-forrás
SALUATOfi
sikerrel rendelve lesz.
H ngy h aj tÓ b at ás n !
Kellemes in! KÖHnjea esésiihelő
Kapható ásvány Tizkereskedesekoen és
gy\'gr szertár ykbaB A. SalTator-forrái igazgatósába Eperjesen-
GÖBBER8D0EF
Klimat.gyógyiutézet tüdöbetf *ek szinnám.
18*6. jnlins 2S-án. Alólirott, mint a görbersdorfi tBdöhetegek íflimatikas gyógy intézétének lulsjdonoa b, Be-g itesi akarván a szenvedő emberiségen, örömmel hozom nyíísáousságra, hogy g.ógyintéze temben a
„Marat" latrar Selters
jyÉüyvlzBt 187S. óta állandóan a Ipgjobb ered-ménynyel alkalmazom a légutak hurntos bán-I • A \'-írjit-Tiz.gyógyintézelemtipa is
kivivte, magának & megérdemlet Magyar Sel-ters gyéfyviz-elnerezést A legtisztább lelki -ismerettel ajánlom ezen kiváló gyógyviz nlkal-marását orvosi áraaimnak és a mell hajókban szenvedő emberiségnek is
Dr. THEODOR RÖMPLKR
üyilatkozat,
riboo a mohai Ágnes-forrás ásvány ¦ vizet ízleltem Heg. mely nekem giessbQbli helyett lett ajánlva. Én, mint nagymérvű gyonior-és bélhűrnlbaa szenved 3 beieg, tartózkodva hittem annak, de rövid idő alatt csakugyan meggyőződtem, hogy a két víz basználata között nem létezik külómbség, axóla az Agne*-forrás vizének vagyok fogyasztója s mondhatom, hogyha a bort idegen helyen Ágnei-viz nélkül vagyok kénytelen haszLální, at emésztés rendetlensége azonnal beáll.
A mohai Agoes-forrás vize, mint kellemes italu ásványvíz s különösen mint gyógykezelési víz iránt teljes elismerésemet nyilvánítom.
Rolff Kamlllo,
jószágigazgató Túra (Pest m )
(\' E rovat alatt közlőitekért nem vállíl felelősséget a Szerk.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr- VILLÁNYI H. Kiadó: Uj. WAJD1TS JÓZSEF.
Vendéglő bérbeadás!
A Király-utcában levő újonnan épült házamat a benne levő vendéglővel és 6 berendezett szobával együtt betegség folytán hosszabb időre fiZOilílíií bérbe adom.
Értekezhetni ez figyben nálam.
Selíl János
vendéglős.
— Műkedvelők fényképezéséhez !
Elismert legjobb sálon és utazási fényképező készfiiékek, nj felölmu hatatlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fenyképezőkellékek A. Moll cs. és kir. udv. szállítónál, Bécs I. Tuchleuben 9. Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék ngyen.
A ki divatos és jó
szöveteket
férfiruhák számára
olcsón akaf venni forduljon bizalommal FRiEDRICK BRUNNEF
posztckiviteli üzletéhez nagyban 88 kicsinyben
BRÜXN-ben,
Grosser Platz, Nr. 4. Meg nen. felelő árut ellenvetés nélkül visszafogad. Minták ingyen és bérmantve. M3. Tartózkodom minden lármás öo-dicsérettöl, minthogy 1SS0. óta fennálló üzletem ismert jó hírneve a Jegléoyescbb ajánlat.
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
Egy Coapon 3.10 . 4.80. jó
méter hossza teljes, i 6 - jobb
nri öltözet (kabát, / 7.75. finom
nadrág és mellény f 9.— finomabb
csak \'¦¦ 10 50 legfinomabb
Valódi gyapjúszövet.
Egy Conpon fekete aalon öltözékhez 10 frt, továbbá felöltő szövetek, turista darócok. legfinomabb kamgsrn és a többi szövet minőségeket gyári áron kaid szét a szo\'id-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof Brunnben
a közvetlen megrendelések a gyári belvca nagyon előnyösek: najy választék folyton uj árnk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése & legkisebb rendeléseknek is. etc etc.
J
¦ Mlódl pirisi, lucatonkint 1 frt 2, 3. 4, 5, 6, 7 ís 8 frtért küld
bárhová titoktartással, az 1881. év ÓU világhírű cég I_ J KEIF, Speciálist, WIL\\
1
GUMMI
éB balholy ag
Kimerítő árjegyzékek zárt bsrrtékban ingyen.
Mi a Schapirograf ?*)
A Schapirograf uj, felülmúl ham Un sokszorosító kciiillék levelek, okmányok, ra;zok 6s jegyzeteknek Ónálló, költségmentes, fekelenyomásu wk-szo.ositiíira. Eit a kéíxülckct meg a laikus is koanyen kezelheti, mert fölülte egyszerű s jótállok a biztos eredményért. A papírra tintával írott irisról vagy rajzról sajtó vagy vegyi sieiek alkalmazása nélkül rövid 15 perci alatt vagy 150 másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négyzet vagy folio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a teljéi felszereléssel együtt I5 frL Kívánatra hajlandó ragyok a Schapirográfot négynapL próbahaszná-latra az én káromra bértnenlcses megküMe.-.i: ¦Hssiakaidés esetén semminemű kárpótlást nem igényiek. Már több eicr külónféle nagyságú ily készülck van hastnálatban.
PDHL FRIGYES vazirképvitela. Wien I..
Rudolfsplatz 13.
*j Prospektust ingyen küliL
8TEYER
gyógyintézet
Orde mellett. idény: május—október.
330 méter & tenger szine fel< u 2 vasúti állomáV.
Orácból kocáival egy Óra. PcjU és távírda állomás.
Rég ismert vas tárta tmn (akrotherme ¦ acéllorrás 30 fok C. meleg 23 fok (R) 25 fok.C. és 20 tTt izériékelt klizaa, erőtitö erdolnegf, kiterjedt fboy-veserdők, gyógyhatáss idegbántaJmak, ideggyenge-ség, hátgerincbetegeég, hystsria görcsök, nevralgici alb Női betegségek : vérszegénység, bél és bólyag calar, stb. Igen ajánlható Sauloknak és gyenge gye.mekekoek Gyógyeszköz : kőlön CTógr-lerem, uízAbasin, kádfürdők melegvízzel, fenjQ-füniők, villanios fürdőt, riilamos fürlök. maiaagc, zuhanygyogykezelét aat. OlcsóétketZt és zene-szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő
zenekar, kitaaó lakások, egyes. A fürüóigazgaiósignál Ingyen kimerítő proipek-tus ingyen és bérmenlre. Dr BLU MAUEB sáNDOR. nuivosr orvos tal aj don oa.
Egyedül valódi ftngol
ilr
(Tínotars kaifmicai
THIES1U A,,
" r^esrada, MilscHaasrtrm lellttL
Hobt min decloro-iie alkvrBlv* le-oec ozsfittü ez«2 ^katSaaa-Uaa-Jssrzatt T*dÁJe-K7«t b«.izntlo»
ASjtBb-ésMéffflayit**- »*sr»ix«éíéJ-tkk 6:. TftlczaéaTt ssoaííMah ráls>. A. larr*sfbb, I«rbatásowkt)Z«k U-zonydt és lopolo»obSs acpici nAzl-»i»r, taelT a. mell- ed ttdofcjdai-maJLAt anyklU stb. ¦ .M*U*g ás kfilaalaar alkalmaxhato. & VaI6di«Aeáiiak ieléttl mSnden üvog ejy wöat Jiüvolylyal •lUtn, melyen cip>m. Thierry adott; tTásTMUrtár *- -ísve. Minden balxuanet. mely allAlva. -
,Az eraztgyelhos"
caóbb, annál ártáktelenobb ünk u itt litbatö aöld vec-,^.....
im hamiiitdit éi ntinxóiE, vaiajnint értéktelen atánzatok. lyok a köi(jn»*ir megtére«zU»ere a»ái balzsamiecTCrel inak olUtra, oláratiteit, általam a vodBieKytörvéaj alapján törvényeién lca» UldöivB. Hol balzsamom részére nincsen raktár, rendoljenok köivotetlenal azon a címen: Thierry A. Orangj\'al gyó|Ly»*jrtámak Preírada, Bobitsch-Sauerbrunn raollDtt. 12 kis va^T 5 Juplaüveg »ca Magyar-rszás és Ausztria bármely poitalialyere 4 keronába kerfll. Josxnia ás HereoKOvinába 12 kii .»g>-6 dcplsör«c ara t korona 00 fillir. 12 kii va&y 6 daplaüveenél koresebbet nam küldök. Ssejielküldáf csak a pens elöxe^t beküldése vagy atánvátel mellett.
XlndenkoT B(cyeIemzEOl lotyEnk a Zöld vidoJeCTío, olyly«-l a TtUódiBic jeleni minden ETotj el tba látra.
S^aiiefigEl-Wíifib
A valódi angol
teUei
«"SnÓKíI"»H>"[ ¦Jsi\'aa ftilg tg} K evei aekei ráksiers baj «.egerre-soiUtoU. Ax aagoi eieriakeaeci, »eij a Jiirssl-csi\'üi c> Uilt bajokaál 1 tzsaveáfi cnbaritrgael a Upjobk ered-
desA.THIERRYin gyitisa, neysiintán s iijdajom enj1\'
PPrCDirtá bitásibcnfelülmclhatlan; — tőalkat-
YKUKÁIM iéMMit ; piroi ^ rinM c^tirela-
ban latczfi eseáasxari gyepjére, SsiteaoUaUsbem readklrili g70|7liaUiak sslatt kltSaSkaak allaaaarl ssis UTSKekkal, arnesi. Az aosrot csodakenCcs bassnáiható :
A gyermakásyasnEi mallbaiánal, tej gyűl a ml 4tn él. mell-ka ményedásnel, orbane, mindennamü aenjbnek, láb- vaay ibesüésok, aebek, genyedlsés. dagadt lábek, söt a erlen ; ütés-, siarái-, 16-, váfja* és snsódási »o bek ellen. Hasxnálbató minden idocen résxak n. m. üyag. (aszálka. homok, isílánk és tüikék eltávotitalára. Min-dennezoli d*t*.nat, kinövés, pokolvar, utjáiápi6des, «*¦ rákboteeBÓr ellari, «zombici, k.írilmdaganat, bolyag- és tel dörzsölt ¦ lábak eyogyitssáre- sHadeseeatE t&nl iel>ek, ia-gyott testrészek, boteg-eknél bossxxbb lekvéi Utal támadt sebek. ny*kiUL»nat, Tértorlódás, lülmgár és a gyermekek, nél elöfordolé kíiebesadéfek allén stb. aj
ti tafol oedshaaSci tnihtí rt-jibb, semai klUaleb batáiábaB. 9 Igen ajánlatos eira rayedal allé aierMl sltvlfyisatlé ttxt mindem cssládnál késsíetben tartani.
Két dobosnál kevesebb nem küldetik ; a saátkuldéi ki-sárélae aa ösczee; elölcea* bekfUdése vatT pedii ntánvé-tellel ossköaöllűtik, 2 téfeV. ciomaí-olás. ssállitólevél és bermentei meeküldéiscl S keress ét +0 fillér.
SsattvM bironyirwápy ?11 rendalkezéss*c,
. Figyalzooztetek mindenkit z betáataJan bAmisitványok mcjfvétólétai, s kérem nigoroen arra ügyelni, begy minden técclyen a f.ntí védjegy és céenek .is Őraajyal tjifj-szertársak- Preeradabka beleégetv. kell : er.i-.ie ás^mdar téeelywk egy baarnklati ntasitésba kall be^^ntegolva Ianni és lent iátbató védiegygyel ellátva.
Aa ecj-\'düli éa valúdi aneo! c>odeken5csom hamu. -és ntáciT: a ved jegy-törvény értelmében * 12 (román üldös-tatnek, épngy ezen hamiaitvanj-ok t*rjesx-.öi.
Egradili besserzest forrás -.
Örangy al -B S ögyta t*. la t «B jt- a* y
9 rregradábie Bobitieii-Saacrbrnnzi mellett, a^aatfa a lezl&bb grjdgyazer^rbazi, hul raktár ninca tessék a mefrreeJajéit tusvutienül „kí Sriazyal irtlT1\' táriai- TiilKKKT ZDOLF rragradábsa, UobitKb-Saaarbr maUeU clstrxaL — Az oistrák-magját védjegy lajitrcm-¦¦Ama: UH.
lebrtSré lessi, begy a ttobak a máselái alszt 1 V —-\'"-"-¦t-canak. ;. v.- : a kellrtnetlen szag és a buse, ragadós diradai, mely sí elsjí.xékork é. ax elajtakknak ujaiba, elkexfllteUk. Emelloil s baaxeálau olyan egynerS, hogy klkt mag-* vécexbetl a mitelaet. A palló aedvw tárgygya.\' feltörülbeto, uclkSt, tory ci toh taci li o jet. Heg lelt kBtöabauetni.
\' azdnesett siobapalló - fónytniit, a
«atj.X*bxmi t et aafaagonlbjrnat, mely xká; uxk ax otaj
foill be a P>allét ¦ egyntral féeyt il ad. - • .- ..
«lkxlCB«Tb.Mo rdr! »agy nj pallóra Teljreen betöd minden Töltet k<rabbi snáxoUat >it>, vao ásatja tiszta féaymáa (tzinezetien;
Uj pallókra éa parketrr. mely cnpxn lényt ad. Kulnnóaen iwketra « olíJfcMi\'-k\'-iet mar bemázolt egétsec íj pallókra txIÓ,
Cut lenyt ad, oattéllosTs nem födi el a lexaiuwit.
Po»tarsoBj-ijr. kr>rtHberB135 Bézyixocmtr. (kit köaépna-cysage exobára t.Iój 5 frt. 90 kr., vagy t% márka.
A kAxvetlen m.-grendelesek mindre váreehu, ihol raktárak vannak, ide küldendők. Kintaroáxolá-ok éa prea^-nklaiek lágyan éa bémsatTe kDldetaok. A berisárlásnál tea-ék !<•\', vigyázni a.eégre a a gyirl légyre, icl»e! e=t a több mint 1SM rv,- 1 élese gyartmanyt takfrU utánozzakí» LamUtijaá, e eekkal reaaxabb, a fjakraa a célnak meg nam felelő minőségből boxxak rergalemba.
Chrtetopn Ferenc,,
1 Tüsii asíjiaiii-iiiTlitt [fituiiüi b «rulli niniü, Prága, K. Berlin.
Zűr:ch.
Nagy-Kanlz«án : NEU is KLEIN né!.
MlDdankl festhet minden színben es árnyalat-ban ruhát és fehérnemű*
aaf&iaE pesztra; zeJlx***-"?5*
Korszakalkctó találmány 500% raaglakaritássai.
Soap
angol festő-szappan,
legújabb lelálm.\'iny lifixi fútéira, fest minden ixlt.ben és ázevalaa. ban. Tiacnöt p»rc alatt mjnisetik egy kevés forró viazel és ecxal as angol feitó-ixapiiannal rubut,
blmt, függönyt, xsebketidKí. xelvem- és cérna-ki-ztrftt. ir.eet. harisnyér, gallért, aelya n-BcSre-t«ket. sxaliigut. Oaúpkát, atla>«t. bársonyt, itrue-tollar, liánc» -pokat stb. megfestbrt. A forte* sxmtarto él nem fakul. Vi- d.-i. rnl.it njjá éa modernné varúx-\'>l aléregmeotet éa a xiö-eti-t t-am rontja. Egy darab <0 kx. r.keta SO kr.) és exxel i-gy EtBi blt>B-» megfesthető. Minden drral.l.o-ha-xnálatiuusltásvan mellékaW*
Szab ad a Imazott az egész világon,
Tas iajpols Coopaij Lioiid, Imi
yazárnaynöksépe: Budapest. Bálvany-u\'.ca 5. ez. Főraktár 1
Mértey Testvéreknél,
Budapest. Vací-kBrut 20. szám.
Nagy Kanizsán Xeu é- Kleinnél.
Fest MlívDEN_S2ÍNT
öcianstif
KI
iiiükezek, a> lltopae ^iai niúfűzök (e;nciie hanyag teetUrtásnHk répz(Sre)Bjnjló ía jíiró gí\'pek. valamint Biiudei -nemű wász és kir. s>ab.
séivkötó\'k
kiTsló siolid kivitelben ís jótállás melleit kf fzü\'nek
KELETI J.
BUDAPEST, IV Korcnsherces ulce 17
orvos sebé?7eti n,ü-F7erti: éa orthopa1\' diai kérzüiéktk gyt-rábiD.Gvár: villamo-be; endejéísel IV. Ií0btél)-u. \\h.
Nafíy képes árjegyiék ingyen és bérmentve-
Szegényebb sorsuaknak részleítuetésre is készíttetnrk gépek
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott mű- éi kötszerész
BUDAPEST, VII., Erzsóbat-köruí 50 az.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyárt mányu orvosszebészi ás betegápolási tárgyakban
Saját íalüimííntn ma;y. ktr. szabadalmazott Polgár fele
fanaköló, görc-ér ellent enmmlharlsnyii, *>r ho paedla kefi7Dlekek3 ninUbak s kezek stb
Valódi franczia különlegességek F BERGUKR \\NT KILS párisi pyáráoóJ. Utánzat ellen védve 16&0S az. a. Részletes képes árjegyiék inryen és béraeníre.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
¦ 897. MÁJUS 22-én.
ana-» ¦* czeili
A o;azdaközönségás a g;épkeré$kedők
figyelmébe!
Gyomor-
Gseppi
yyszerflen hatnak gyomor bej oknál, -¦: *QI6ihe!eUefi és áJtoiáncssr. ismeretei
azi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: ánrigyta-laasáf, 5yonsergyep.gi.sE5. bflzfit leheltí, tifujtiág, savanyu, tefböfiúgéi. btMSfaasfc, íyoawraVít, btesUfea, irriÜtakivalaadaa, sargwág, uador fa hányás, gyomorgörcs tz&MMs.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásait, a menynyiben ez a gyomortól . U íTOSiorivlierhtiésné] é le.tik ke\'. 0 italokkal, giliszták, wífbajok es hámor-r+tcridáknáJ. «
Említett bajoknál a Háriatez«IIl
omorraepprk évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsát Egy kis BC^ag ára használati utasítással egyatt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Tfta-Sk Jezsef gyógyszertára Budapest^ Király ulcza 12 sx-
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni 1 Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknél, burkolatára zoid szalag van ragasztva á keazitö aláírásával [C Brády) és ezen szavakkal: , Valódiságát bizonyitom*.
A tláriacztlli gyó^aroseppek viJodiaji kaphatók.
KAGY-KANIZSÁN\': Priger Béla éi BeluiI g> ógyszereszekoél BiBCSOX: Koho* Sándor gyógyszerésznél.
XXXKKXK ******
Gazdasági géposztályunk raktáraiban, at éppen lefolyt flxietév váratlanul gyenge forgalma, mindennemű gaz\'taeági gépekből, n. Bfc: \'
4. 6 és 8 BP gözcséplökészletek, járgányok és járgányos csépi gépek, fheker-rendszerű ét Vidats-féte rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rógtÖro hengerek, vetögépek, tengeri vetökészüékek, aratógépek és füíiaszálók, szecskavágók, répavágók és ztízók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú Őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon faatáro-latával, hogy epyes gaxdaaágí gépek további gyártásával teljéién felkaayjunk, ezen cE.gy készletek, a jôrô tAvasi folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eiadását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzak a t. érdekelt kűíöaséj tudomására, hoey az eladás nemcsak egyes darabokban, baoem esetleg kisebb*nagyobb lómegekben is történik, a szerint, a mia; erre igényt tartó gazdák es hivatott ke.eskedök jelentkezői fognak.
Ritka alkalom kínálkozik most az érd ekeiteknek, elismert kltanö minőségű gazdasági gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak és előnyös feltételek mellett beszerezni.
. Mimien-^zen tárgyra vonatkozó -kérdezősködésrv, mely egyenesen hoaánk cim-^ zendö szívesen foguu\'í felvilágosítással és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel
- SCHUCK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
Budapest, Külső váá-ot—87.
Csak akkor valódi, ba as a^anynyal fényezett szelence a fenti védjegyet vörös mezőben, hordja.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb eisköx a kockás (Pa quet), puhafa vagy fény mázolt padlózat be eresztt-s ¦¦: re. Azonnal megszárad,\' és kefélés nélkül tükörtiszta, állandó Tényt kölcsönöz Kapható színtelen, világossárga, sárga, sötétsárga vörö* és dió-baaro színben Egy szelence ára •\' f-s 1 frt CO kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb ás legcélszerűbb fényező éi simitó eszköz min dea táuchelyitég padlózata számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Föl kefélő máz.
Tetemesen rnegkönnyiti a fölkefélést és az ex által meakeféh talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé les" Fehér és sárga sziaben darab azam 20 kr Árjegyzéket díjmentesen küld
SCKHEIBER é COMP.,
BÉCS, Vj2., HLndstltnnnestr. 141 , I Teiafajtsrassae 10 Kapható: Fesselhofer József, Marton és Hnber, Neu és Ktein, Rosenfeld Adolf és na araknál N.-Kanizsán ét Kálmán J, Zieg ler A. Komárom; Hubinazky Adolf, Jan Ferenc Zala Egerszegen."^—~ Tálam;
nagyobb fűszer, festékára kereskedésben és dn • . -_____u
Csak akkor valódi ha miodendarab ezc védjegyet viseli.
~" adent
ívmiuefiKi met a akar (em-ondarA, kávé(y
megszokott keliemes élvezetéről. M rí 3 Kaíh-
relner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávéiiak általánosan ism3rt és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. MinH^nki * kinel< egészségét vaUmi n.UenKI megrontct(a. Különöse^ ideg
»V1 I I . W w ; . 1 \\. -
________ megrontotta. auiohi/>« ¦
s gyoí^orbántalmakban szenvtcJökrél sok ezer esetben a legoeészségesebb és a lag-kőnnyebben rnegemészthttö italnak bizonyuü a tiszta Kaíhreiner-kávé.************* f\\fÍ inrlc n asszony és gyermek, a kiknek gyönge szeivezetére különösen jótékony hatással"vtn a tápláló Ka hreiner-kávó s a kik kallemes, enyhe ize miatt, jgy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik,***^iW****e»******#***** íVlin dönRi 8 ^ * házia;tísban takerékos, de Ízletes és a mellett egészséges kávéííafí mégsem akar ma*ái6í megvonni. Takarékossági szempontból is ajánlható a Katíireiner-kóvó, akár babkávóva! vegyítve, akár tisztán.
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé ^ LT?~L
szemekben a legjobb malátából kész-l; 9 babkávé kedvelt \'zót s Kathroln»r-féIe gyáitisl mód adja meg neki, a rr.e y a leghíresebb szaktekintélyektől elismerve, minden művelt állimbsn- titrt hódított Csak a Kalhrelner-kiró egyesíti magában a bsbkávé\' fcellemeson IngerlÓ izét és a malé\'a-kLvénak egészséges, orvosilag •fiamért és megerőlteti eldnyaiL ****é!**6fiee**^*^*«*sc**4t*«^**i*e*
Kérelem:
Í.U d«ozr., . n.ly» « « \'•««"«
. -t-n m-i i Kaöipeinfer Fér, lilüllun Sin ta
4 frt S© krajeéjrért
szálHtom világhirü
n Boliem lau
hnzóharmőslkaimat5 bossztt billeötyökkel éa valódi c;ÖngykarikikkaL Ezen harmonikáknak 11 résíböl álló kettős fúvója van, mely részek elpusz-titbatianfémiarkokkal vannak ellátva.
^-bangók egres lemezeken vanoak, melynél fogva a harmonikáknak pompás org^iaszerd hangjuk van.
reg. nagyság I5ljj — 33 cm. 4 frt 50 kr. , , 17 — 34 , 5 „ 50 kr. s 17\'Ij — 34*1, p 6 ,50 kr. önoktatási iskola ingyen. Postadíj és csomagolás 60 kr. Képes árjegyzék ingyen.
€. A. Sriiusíer. HariOBita^SZÍtÖ Markneukirchen i/S.
S-tétkfildés vámmentesen utánvéttel. — Átcserélés megengedve. Ö L-zekötleíések ismételadókkal kerestetnek.
Q O S
o o o
Ü
s
o o o o o
0
Richter-féle\'"Horgony-Pain-ExpeIler
Ziiniment. Capsici comp.
Ezen birneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdaloncsllUpttó bedörzsö-léaként alkalmaztatik köszvényaél, csóznál, tagszaásatásnál és meghűléseknél ós as ervosok által bedorzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain- Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnovr-zee alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű báziszer, melynek e^y háztartásban .sem kellene hiányozni. 40 kr., 70kr.es 1 frt.üregcnkcnti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: TSrok József eyógyszercsznó- Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyüok, nerc több kisebbértékü utánzat van forgalomban, ki oem akar megkárosodni, az minden egyes üvegot rJiorgony** védjegy ós Richter ciégjegyzés nélkül mint Bem valédrt utisitsa vissza. 0 - RICHTEB T. AD. és társa, cx. U kir. sinn tóiliiei. IDDflLSTiOT.
Tisztességes egyének, kik fogyasztó szövetkezetek, kereskedők vendéglősök, kávésoknál stb. jól be vannak vezetve egy jó hirü bécs cég liqueur kivonat különlegességekben, jövedelmező képviseletet magas provízióval megkapnalják. Ajánlatok csakis szolid uraktól a fenti tulajdonokkal jó referentiákkal lesznek figyelembe véve. Levelek „lissenzen fabrik" alatt Annoneen Expedition Schalefc, Wien L címre küldendők.
Blume I, és társa, Hamburg,
Legnagyobb szállító üzlet
aneol Jjöp- és manchesteri
munkás ruhákban.
Angol bór igen erős munkásnadrág 5 frt 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen-
Régi hírneves kénfürdő II orvátországban.
VARAZSD-TOPLICZA
Posta és Távírda
Vasúti állo&iá-i
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig ndv. tanácioa által 1894-ben. 68 fok Celsius meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom és ízület rbenma, ízület betegségek, gyulladásos és csonttörési összehúzódások, köszvény, neu-ralfikus bántalmak, mint íschias stb. nö"i bajok, bőr és titkos betegségek, idült vese-bajok, hólyaghu nr, górvélykor, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb. stb. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bálbajokoál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — üassage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éten it nyitva. Idény tartam május 1-tŐl október l-ig. — Pompás nagy pa-k, terjedelmes üttet7éuyek szép kirándulások. — Állandó icnekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- ét táncestélyek itb.
A Varazsd-Toplicai állomáson naponta társaskocai várja a vendégeket. — Külön fogatok is rendelkezőre állanak , de etek oiaillitása elöbb a fürdő intézSségné megrendelendő.
Orvosi tudakozódásokat a fürdőorvos Dr. LÖNQHINO A. ad. Prospektusokat és broseburákat ingyen és bérmentve küld
a furdöigazgatöság.
fifliiii. kSlesSa
földbirtokokra.
Kölcsön a vaiódi becsérték */» részéig 20—50 év közti időre készpénzben. Birtokos íelmondbat bármikor, pénzintézet nem mondhat fel Csekély kamattal töke is törlesztetik. Lebonyolítás legrövidebb idö alatt. — Convertüág bélyeg és illetékmentes. — Semmi előleges költség.
Mítden íelvilágositás díjtalan. Beküldendő csakis: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv másolat.
Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-intézet,
Budapest, VI Václ-kőrut 38.
Legnagyobb ingatlan- ét Jelzálog-Forgalmi-Intézet a monarchiában, egyedüli, mely hatóságok és a legtekintélyesebb Jőldirtokosoktól okmányszerüleg ajánlva van.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI.KÖZLÖNY
1897. MÁJUS
o o o
off Jáaos-féle maláta kéBiItméaje
gyengélkedők és betegek számára
Hoff János
Maláta egészségi itala.
-Mell, tüdő- és gyomorbetegeknél, emésztési zaTsrokaél és általános gyengélkedéseknél, vala-
Hoff János
sűrített maláta kivonata.
Gége- és légcső hurutnál, valamint régi köbö-éanél, különösen gyermekek légzö szerveinek
mint lábbadozókoál elismert, jóizü erősítő szer. megbetegedésénél nagyon ajánlatos.
— 10 év óta vagy még régebbtói veszem mir Az Ön maláta készítményei valóban kitűnő 53 - »z ön maláta egészségi sörét, és a többi maláta & erosilo szerek, kérek ennélfogva Ismét 5 nagy
Q készítményt. Ezek az. egyedüli szerek, melyek Q feleségem egészségét visszaadták. — Kérek ujabb
8küldeményt C. Bögnerj Bécs, Hofmühlgasae;
üveg sűrített maláta kivonatot, 1 font maláta s csokoládétés 2—2 csomag maláta mell bonbont.
Flscher (3. őrnagy 37 gy. ezr. N-Várad.
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja.
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, álmatlanság és étvágytalanságnál nagyon hasznos. — Különösen jóizQ, és tápláló és gyenge gyermekeknél, valamint szoptató anyáknál használtatik.
Az Ön maláta csokoládéja a legjobb, mit ismerek. Ezen italt krónikás gyomor és emésztési bajoknál, sárgaságnál és általános gyengélkedéseknél mindig kitűnő eredméoynye! használtam.
Dr. Nlcolai orvos, Triebel
o
Hoff János §
Maláta-kivonat mell-bonbonja, q
Köhögés, rekedtté*- ás nyilkáaodásoknál felül- Q múlhatatlan. — A valódi metti* kivonat mell- q
0
Csodálatos volt a gyors eitünése makacs köhö- q
bonbonok tetszés szerinti mennyiségben emész tési zavar nélkül használható.
Kenősek az ön maláta-klvonati meitbosboejt által
o
Zedlitz-Neuklrch Waldenburg. O Az Öo bonbonjai feleségem köhögésénél és Q asthr.s bajánál nagyon jót tettek. Q _Biiseh lelkész, Weiscbfltz. q
t-w , , elsőrangú gyógyfürdő.
l-t S~j ry 1 Ón Fürdőidény :
iJ? Ll/jl (IO május 15-tól, október l-le;.
Vüághirü lápfürdők és acélforrások
hasonló a Spaa, Pyrmont, Schwalbach és pyrawarthi acélforrásokkal, kitűnő meleg ás hideg vasacélfürdőlvel mór és asványfürdőkkel, lükörfür-dóvel és nszodával. — Hidegviz-gyógyintézet és masssgeP-— Ivókara kiiüoö eredményűyel vérszegénység, idült gyomor- és bélhurut, bomok-. kő- és vesebaj méh- és hüvetyburnt, vérzési rendellenességeknél, magtalanság, idegbetegség, bnjakór, cúz, köszvény és fejfájásoknál stb. Buzlás gyógyfürdő, vasúti állomás.— Pazarvillamos-világitás a 80 holdnyi évszázados parkban. — Kitona zeneksr. — Elsőrendű konyha és kávéházi italok. — A fürdőn állandó hirneves nőgyógyász van. — Mérsékelt árak
— Ismertetésekkel kívánatra ingyen és készséggel szolgál a Fürdőigazgató Baziáson, a hova a szobamegrendelések küldetni kéretnek.
fili Will 18SÉS18A
EfJ rég 3.10 méter hossza, teljes ariöltíoy ára csak
q Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Ármuth Náthán, Strém & Klein és Neu és Klein uraknál. Budapesten Török q
Q József gyógyszerésznél Király-utca 12. és közvetlen HOFF JÁNOS cs és kir. szállítónál Bécs, I. Graben, Bratinerstrasse 8. rj
OQOOQOOOOOOQOOOOQQQQOQaQC^n Prospektusok és árjegyzékek Ingyen bérmentve. QQCXJÍOCfOCz^^
OOSOÜOOOOOOOOOOOOO30000COOOO
O v o
O ALAPÍTTATOTT 1858 Q
§ Budapesti Szivattyú- és Gépgyár §
O Rea svóny-Táraasag O
O (eielött WiLSER FERESCZ) ©
y BUDAPESTEN Vi. ker. Külső váezi-ut 45. szánt g
q Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. g
g GYÁRT: g
Q mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle jorrgőzmotorokat (40*/» Q
Q szénmegtakaritás), petroUttm- és benzinmotorokat. Keretjü- Q
részeket, körfűrészeket és csertőrőket. Gőzkazánokat, elöme- Q
legitöket, taríányokat. Hidakat &j egyéb vassierkezeteket. Q
Mindenfele szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, ^
O valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépit menyeket vasból. Q
O Tüzjecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági fjszerelési tár- q
O gyakat Köztisztisági szereket, öntöző kocsikat, sárkaparó és Q
8seprőgépeket, hóekéket ós úthengereket. Egészségügyi szereket, Q -
mint gbzfertötlenito készülékeket és teljes jertötünitő telepe- Q
O ket, pöcegödőr tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, Q
O harangokat. Keményöntésü aczélfelületü tiízrostélyokat egyenes Q
Q és kigyóal*kban, valamiut polygon rostélyokat. Q
GRAND HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hirneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, -i írttól felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó áliomás közvetlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. On parle toules les lanques modernes. A F. Hl. MATER
igazgató , propÉiétaire.
Személy felvonó gén! HitünÖ étterem.
frt 3.10 jó írt 4.10 jó s frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom frt 9 — igen finom írt 10.50 iegŰQOmaííb
Valódi gyapjúból.
Egy vég egy lekete izalonöltötryhoi 10 írt, Felöltószövetek, loden, peruvien, dosking Hámi és Táluti tisztviselőknek való szőve-, eket, legfinomabb kammgtrn éi chevi ótokat stb. stb. kQld gyári áron a pontos és szolidnak ismert
ÍTkT.\'T Kiesel Amhaf Brunnben
Minták ingyen s bérmentve. Mintába szállítás. FiayslearflaiDlté ! A t. közönségnek fontot
azt tndni, hogy a szöveteket közvetlen hely 1 ről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban ; kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján, i A Kiesel-Amhof brunoi cég az összes posztókat valódi gyári áron kaldi azét és nem | számítja hozzá a magánvevöt annyira meg károsító úgynevezett szabóengedniényt-
Iilois Mf és igyak.
nyugdíjazott katonatisztek, hivatalnokok, tanítók és kántorok könvyen kereshetnek havonként JÖO—?00 frtot, Jia egy jól bevezetett egylet részére taggyüjtéssel joglalkozni óhajtanak. Megkeresések „Gizella-Egy • léthez\' Pécsre intézendök.
if\\ligy kitűnő «s olcsó Kerékpárt öhajt vásárolni, az saját érdekébea csakis i
- világhírre szart tati
!
i í
í t
gyártmányt vegye. Egyetlen Belföldi készítmény sem közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint
tartasságra, mint kunnjE járásra, a világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek, ibdal Kamid sullán ö felsége,
Albrecht Saiiater föberczeg ö fensége.
Péter füherezeg ö fensége. Ágost Saehsen Goborgi herczeg 6
fensége.
Eraa Sacbsen Cabargi herozeg ő
| fensége.
*> Pál Hecklsuburg-Scbverir.i herczeg | ó fejtsége.
0 Mehemed bej herczeg ó fensége.
Herczeg Wiadiscbgrátz Hagé ó nagyméltósága.
Herczeg lalgankaV 6\' nagyméltósága,
Viadiscbgrítz herczegnó ó nagyméltósága, valamint a legmagasabb áristekrácia, Osztrák-, Magyar-, Német-, Olasz-, Orosz-, Görög- és Törökországban leg- ¦# nagyobb reszt „STTRU" kerékpárt basznál, épügy a versir.j
8
a
LÉTESÍT: viz műveket, csatornázásokat
O vízvezeték és légszeszberendezéseket, köz- O
ponti fűtéseket.
3
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek. Q
oooooooaoe ooooocjcaooooooooQOo
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
B A U ,vl A X \\ Is\'.
csász. és kir. szabadalom tulajdonos BÉCS, VI. Wlieriasae 6.
csak a legjobb használja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményeket gyárt. — Hozassa meg az uj gazdagon illasztrá It árjegyzéket ingyen és bérmentve.
zék *3 risza, s a versenyek 34 részben „STTRU" kerékpárokon lesznek nyerve Ilzárólagan raktár és képviselőség
!FJ. WAJDITS JÓZSEF-NÉL NA6TXANIZSÁN,
a hová n;inden megrendelés intézendő. ¦eZr Árjegyzékek ingyen és bérmentve, — Eladás részletfizetésre. "SaSJ Kitűnő atigépsk teljesen felszerelte Bár 160 írtért kaphatók.
A Legnagyobb raktár mindennemű kerékpár-alkatrészből. — Kitűnő állapotban lévő használt
kerékpárok olcsón eladatnak. {
I j
4*
4$
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. vedjegxet »g
aláírásit tünteti fel. A Hs4> A.-fsta Ssidíiíi-persk tartót crógrhltis, a ie«m,kaessbb fyMtr- is a!~ tetttiettSaak, gyomorgsres it tjomorhiv, rorxött szikrakfráts, atáibaatalom, y?r-tstslis, anarér ?a a legkatöabözSbb »41 setlfvisek étlen, e jetee kiziueraek ér-tiieduk óu siiadig asgyebb elterjedési sxerxeLt. — Ara ssy fsssstiislt traditi sa-kszssk 1 frt •. i.
Hamisításét tjrvényileg fenyíttetnek.
Nyomatott Itj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy Kanizsán.
MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkOr V&iélji °* "iDdegyík Üreg MOLL A. v^nljeajét tflatiü fel ét ..a— i ¦¦¦.„-\' ,A. Moll-1 felirata ónoxattal van zárra. A Me-H-féie fras.-ctíí barazesz éj ti nevezetesen mint fájtjalosseiülapiti bedaVzallésI attr köszvény, esox es a meehalés egyéb következményeinil ,eg)*<n6retesebb népszer. — Ejy óan* zstt srtdrti Bvt«| ara 90 faajezár._____
Moll SalicyJ. szájvize.
(Fóalkatreue - foxolyurii scik.c.) a mindeBBapi ¦xijtitztitásnal kalfiaóten tontot bármely knn! gremekek, mint felnőttek számira; mert e uij.iz & fogak toribbi épségét blitositja ¦ erytzertmiad irster tojftjis sDss. — Ejy afall A rMjajyivil elletett Evij ára : 60 kra|«zir.
691) Fószétküldes-.
Moll A. gyécyszerész, cs. és kir. udvari szállíts által,
Bécs: I., Tucblanben 9. sz. VUikl ¦•tresMissk assssts str-sataavif twllett 1al|tslttst>ak
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készít menyeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rssenfeld Adolf és Fia.
NAfíY-KAWZSA. 1897. május 29-én.
I
Rlöfi xetési Ar:^
hfksi erre • - v 4 \'cr
Fel cvre - - ¦ * 2 Íeivóo kr, S,e\\<tiérre . .". 1 frt 25 kr F.gyes szám 10 kr."
^IIKDKTÉSK K ;> :jisslw» petitsorbaá 7, másmiazorj h. s minden további torért 5 kr.
SYJ LTTKBBEK pttit soronként 10 krért vételnek Kincstári illeték minden egyei
h miete* ért 3U kr. üxeteuiia
XXXVI. évfolyam.
lOZLORT
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság
• .i ™ .a- \' . "*—„"im-iiauun , ,1 nagv-eantzsai takarék!
lakar,penztar reszvehy-társasig,- , galsmboki6nkéntC8 tazoi^w> , .„„.^ kisdedneveló eg „öegjiet ,. ^..amzsa, ,zr. jótékony nőegylet\', .szegények tápiotézete\', a .katonai hadastyin
Üet* & .nagy-kanizsai
„Kotorí tanítói járiskőr"
Alap szellem részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kan ixsára bérmentve intézendők.
Bérmentel^en levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
a .nagy-kanizsai k-sreaztény jótékony
ii TTT M 1/ I ki t r* a\'vf nrx\' ~¦ " .""""V*" tfgylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kii! választmányának hivatalo-; lapja
^HETENKINT EGYbZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
U faut rjasser par iá
Xagy-Kanizsa, 1897 május 28
Szerettem volna, elhaladva az eiesett húiirédíiiak sírhalma előtt, ennek sir-törébe Cicero klassziku s szavait: Catüina! még meddig fogsz türelmünkkel visszaélni f bevésni. A mi törpe korszakunkban minden lehet-béges. A lehetetlenséget sem véve ki. Még az a lehetetlenség is lehetséges, hogy kellő pénzáldozatok árán egy muszka-pártot szerezzünk. Pedig ez merész szó volna. Mely alkotmányos állam tűrne meg egy oly gálád, a közerkölcsöt mélyen sértó „lakájt" ki az ország legelső kultnr-i ntézetében valóságos rendszert csinált?
Nálunk a nopcsaizmus korában azonban ez nem lehet máskép ! Abban a korbau, ahol nem a tudomány, az értelmiség, az Őszinteség, az igaz szónak minden káros következmény nélkül való kifejtése, az egyéni meggyőződés, a szabad akarat alulról felfelé való megnyilvánulása, hanem az egyéni érdekek mindenben való előretolása, az uszályhordozás, a szolgalelkűség, az anyagi megélhetésért a mindenbe való beletörődés és minden jogról való köny-nyetmü lemondás, a rendfélek\', a kitüntetések után való mohó kapkodás az életcél, ott akkor ne tessék azon csodálkozni, hogy nap nap után bele teli akaratlanul is bomolnunk ilyenhez-hasonló dolgokba.
Ha elteszem a múltnak történelmi könyvét egy-egy órára pihenőre s vizsgálom a mai kor gyönyörűséges tüneményeit, kérdem magamban, hova lett, hova veszett ki e népből az az ősi elleotáliási erő, amely nélkül .jp népnek joga, a népnek törekvése, egy egészséges társadalom csak külszín, illetőleg el nem képzelhető ?
L kérdésemre meg is találtam a
feleletet: A népet egys erűen hipnotizálták. De ugy tudjuk, hogy hip-notízáHfcra nem mindenki alkalmas médium. Ugy van. Ama kevés rosszakat, kik a mesterséges elaltatásra al kalmatlanok, azokat még máig is ébren látjuk. S épp ezek voltak az altatókra nézve a. legveszedelmesebbek.
Mit kellett azonban mégis tenni ? Ez volt a bökkenő! Az alkalmatlan médium azonban nap-nap után egyre hatalmasabb, népszerűbb kezdett lenni. Ez baj 1 De azért még se oly nagy a baj. Ha eszméimet leverték, ellenérveim fabatkát sem értek, hát akkor egy más cselhez kell folyamodnom. És mi legyen ez ? Úristen mi is legyen ez az eszme? ki mondaná meg ezt hamarjában ? Senki ? — Tehát igazán senki ? ? No hát, ha senki, ugy meg mondom én ezt nektek. Figyeljetek: — Meg kell venni az elaludni vagy nem akaró, vagy nem tudó médiumot. — Az első nvásár*-kor fogek egy-egy ilyen nek mondjuk 50 pöngölöst adni, hogy csak a többi hetivásárkor — csak ötöt adhassak. A szerűm kitűnően bevált! De nehezen! A fő dolog, hogy — bevált. A többi fokonként magától jön!
\' *
íme kérdésemre a válasz! És ki legyen az, aki mindezt ne látná? Azt mondják önök : tessék példákkal elö-állani Vádolni a hipnotizőröket még nem nehéz! Szerencsétlen emberek ti! És a vaknak színekről beszéljek?? — Uraim ne tréfáljanak.
Hát mennyire juthatunk mi, ha az ország szivében s az ország külöm-böző vidékein — ne tessék csüggedni, a „különböző* szóban Nagy-Kanizsa nem szerepel — a népek százezreit felébreszthették mélységes álmukból, hogy tiltakozó szavukat
felemeljék egy a legféltettebb közkincsünk — a sajtószabadság — merénylete ellet\' ?! . •
Mennyire juthattuuk, ha létezik ez országban egy sereg törvényhozó, amely felelőssége tudatában törvén} nyé emelni kész egy 16 § t, amely szeriut egy rendelettel a sajtó szabadságát felfüggeszthetik ?
Nem hihető, hogy a nemzet ily támadásokra hallgatag maradna. A szabadság az nem lehet egy pártnak privilégiuma ! Az mindenkié ! Ehhez hozzászólása van mindenkinek 1
És eljutottunk idáig! El a dekadencia korához !
„Iifaut passerparlá!* Az ilyen dolgon tul kell esni!____
Havas Jákó.
T A ß S i
Szimbolizmus az irodalomban.
Hauptm&dd Gerhart raeiedráxája. — A .Zala: Köalőny" eredeti tárcája. — I.
A modern képzőművészetben világ-^z<?rle észlelhető az anyagiság teréről való áttérés a tulfinomodolt, jelképes, titokzatos eszmékre.
Nem elégszenek meg imn:ár a dolgok látszatáuek viaszadásával, hanem az ítnagi jeletségek lelki mozgató okait ÍR}ekéznek feltüntetni azon külsőségek •Ital, melyeket az njabb lélektan s ter-nté;zibuvérlat kimagyarázni törekszik.
Az ilyen irányú művészetet egy kiváló mübiráló .irott festészetnek, szob-rá-zatnak" nevezte el, t i. jelekkel nesierkélt kifejezéssel akarják műveik tartalmát érthetővé teuni. Bár az ilyen bölcselkedő művészi irány az aesthetika »ai fejlődött fokához képest visszaesést futat a középkor rejtelmes műveihez, 1 renaissance előtti modorhoz, mégis Wle karöltve látszik haladni egy hawaii symbolicus irodalmi irány, mely mintegy ellenhatása a valóság leplezetlen kultuszának.
Ne higyjétek azonban, ti régi idők irodalmának apostolai, hegy ezen áram-\'« visszatérést- jelent a ti világtokhoz. A tiétek a látszat költészete, ti a szépet csak gondtalanul szeretitek élvezni,
s irtóztok annak fürkésző részekre boncoló keresésétől. Átkoztátok a realizmus vaskos valóságait, — nos, ime itt az ellenhatás, mely nem dérit fel semmit, de nem is elégszik meg a látszat külső mázával, hanem a dolgok titokzatos belsejét kémleli, bele akar látni az élet mysteriumaiba. Emberi szem azonban oda be nem hatolhat teljesen, csak néhány fénysugár jutott neki osztályrészül. Ezen fénysugarakból igyekszik következtetni az eltakart világosságra.....igy született meg az irodalomban s müvészetoee a .titokzatosság" áramlata symboliz-mos, ínysticitmus névvel.
A világszellemek egyik legkiválóbbika, Gőthe is lerakta már Faustjának második részébea mysükas találgatások egész tárát. S voltaképen nem az titokzatos benne, amit költészete kimond, hanem amit sejtet; szavai csak impulsust adnak a további eszmeazövésre, a jelképes alakjai felszólítják az olvasót, .fejtsd meg lényemnek rejtélyét.* Manapság is a legmodernebb irók megteremtenek egy rejtélyt, egy szövevényes problémát, s hallgatóikra bizzák a megoldást. A festők ugy alkotják mez s rendezik alakjaikat, ngy egyesilii merész szinhatásai-Ut. bogy a néző tűnődve keresi a gondolatot, a mozgató eszmét képeik előtt.
Egy példa. — Nem rég a tárlatok rejtélyét képezte egy holland festmény, mely következőt ábrázolt: a magasban fénylsugár/ó. martyrkifejezésa Kriszius-fpj, mely felt a\'ulról száz meg száz különböző alkotású kéz nynlt fel, esdő, kérő, fenyegető és sok egyéb kifejezéssel. Az
József kir. herceg Nagy-Kanizsán. \\ vég:
József kir. herceg hiyatalosízetnie utján f. hó 24 én Székecfesfehérvártól este 8 óra 55 percker érkezeit városunkba. A város zatzlődiszt öltött ez alkalomra, de az ég nem kedvezett örömünknek, mert 8 óra után megeredt az eső. De azért óriási közönség gyűlt össze a .Korona\' szálloda, József kir. herceg la kása előtt. A két odavezényelt lovas rendőr ciak nehezen tudta a rendin a kíváncsi közönséggel szemben íöntartani. A tűzoltók Kcortzer György parancsnok éién zászlóval vobullak ki. Az alatt a heiceg fogadására gyűltek össze zz urak a pályaudvaron. Megjelentek gróf Jsuko-vich főapán diszmagyarban, Viosz fereix főszolgabíró TÓtb László tszki elnök Vécsey polgármester, Deák főkapitány, Zurna Karoly vezérőrnagy daudáipirancsaok, FüspÖky alezredes, Reisenaner alezredes és a honvéd tisztikar szolgálatban nem lévő tisztjei. A jelölt időben berobogott a vonat és a kir. herceg, aki viruló színben volt, Kránitz vezérőrnagy és szárnysegédei kíséretében elhagyta a szalonkocsit és a főipán valamint a polgármester üdvözlését megköszönve, ve-lök barátságosan kezet fogott József fő-
herceg gróf Jankovich négyfogatú hintó- | jában a főispán jobbja mellett foglait helyet. Utána következett Vécsey pol gármester Krátiitz tábornokkal és azután a kíséretekhez tartozó többi urak*? Néhány perc múlva, a kocsik a főtérre értek. A főherceg láttára a közöutég egetverő éljenzésbe :ört ki. A fői.-pán lakására kisérte a főherceget, aki csakhamar \' nyugalomra tért.
Másnap 25-éu reggel 8 órakor a honvédség főparancsnoka kihajtatott a katona rétre és a helyben állomásozó két honvédzász\'óilj felett szemlét tartott.
A gyakorlótérre a legénység Weisz Őrnagy Vágó és Grüufeld századparancsnokok vezénylete alatt zászlóval vonult ki. József főherceg minden egyes szakaszt külön megszemlélt és a nagy pontossággal végzett zárt valamint harcászati gyakorlatok felett többször nagy megelégedésének adott kifejezést. Azután a szakaszok lovasság elleni ftjlödést végeztek, ami legnagyobb gyorsasággal ment végbe. A gyakorlatot diszmenetbeu vatÓ elvonulásban fejezték be. A katonai gyakorlatot nagyszámú közönség uézte ig. A rend ngy a gyakorlótéren, valamiül a városban min\'aszerü volt. Ez alkalommal a lovasrendőrök nagyon célszerűeknek bizonyultak. Deák Péter főkapitány nagy körül tekintéssel intézkedett mindenütt.
Délben 12 órakor József főherceg saját lakosztályában ebédet adott, melyen a katonai méltóságokon kivül hivatalosok voltak: gróf Jankovich László főispán, Vécsey Zsigmond polgármester, Tóth László tszéki elnök, Nith Norbert 3zt. ferencrend; tartomány főnök (távolmaradását kimentette ) HütteV" Ferenc ev. és Seregély Dezső ref. lelkész, Knortzer György tűzoltó parancsnok Föltünéat keltelt a városban, hogy sem D r. Pacit i n g e r gimn. igazgató, sem dr. N e u-m a d n Ede főrabbi az udvari ebédre meghívást nem kaptak.
ö fensége délután 2 óra 25 perckor ulszott Pécsre.
A Ker. Jót. Nőegyesűlet Jubileuma.
— Hangveracny és táncmulatság. —
Á szerdai hálaadó Istentisztelet után mindenki biztosra vette, hogy a jubileum második része, a szombati hangverseny
és táucmulatság is fényesen fog sikerülni. S ugy is történt. Városunk legelőkelőbb közönség töltötte meg. a Polgári-Egylet nagytermét, dokumentálva ezzel vonzalmát a jubiláló Egyesület iránt, s kifejezve egyszersmind 10 éves áldásos működeiéért köszönetét és háláját Együtt volt itt társadalmunk szine-java, s ebben látjuk e jubiláris hangverseoy er-kö\'csi sikerét első torban. De másrészt azt is különösen ki kell emelnünk, hogy maga a hangverseny oly magas szinvo-nalou állott, oly igaz művészi élvezetet nyújtott, hogy ez már magában erkÖ-c*i siker. A közönség is elismerte ezt, lelkes tapsokkal tünteive a szereplők mellett, kik mind rá is szolgáltak erre. Nem szabad azonban megfeledkeznünk, midőn e sikerről iruuk, a Nőegyesűlet elnökségéről sem, főképpen özv. Zada-b á n a z k y Lajosné és dr. F Ü l Ő p Kázmérné úrhölgyekről, kik az egésznek le.kei voilak, kik minden terhet és fáradságot egész feláldozással viseltek.
A hangversenyt Huckstedt Irén k a. nyitotta meg Weber Bűvös vadászának nagy áriájával; később még a madárdalt énekelte a Cremonai hegedűsből. Mindkét énekszám elragadta a kÖzöDséget, mely a második fellépés után ráadást is követeld Huckstedt Irén k. s. ntioman és érzéssel énekelt s főképp kolerái arája bámulat keltő. Igazi élvezet volt hallgatni énekét épp ugy, mint dr. Rothschild Samuué uruő énekét is, ki kuruc dalokat adott e!Ö. Szépen csengő hangja ugy a szivünkhöz szólt, midőn a gályarabok énekét, vagy . a Ríkócy-nőtát tolmácsolta igazi mély érzéssel ás egészen fellelkesített, midőn a csupa-tüz tábori dalt énekelte. Érzés és élet volt előadásában ngy, hogy az elbájolt közönség szinte frenetikus tapssal követelte, hogy még énekeljen. És nem követelte hiába. Mindkét művésznő énekét 01 lop Ernő ur kiaérte zongorán nagy művészeti tudással és érzéssel.
Nagy élvezetet nyújtottak « programm zenei számai is. P r ág e r Hona k. a. Beriotoak egy igen nehéz fantáziáját játszotta hegedűn Lenk Adolf ur zongora kisérete mellett biztosan és precízen. Nagy hatást keltett Schubert Ave Már j á-jának előadása is, melyet Sterneck Zsigmond (cello) Schultz Ernő (zon-
egész festmény komor színekben volt tartva. — Mit .jelent* ez?A megváltásért esdő emberiséget? Az élet küzdelmeiben elernyedt munkásokat, kik vigaszt keresnek a vallásban? Vagy tán lázadást? Gondolja .bele* mindenki a saját felfogását.
Több ilyenforma szellemi munka igyekszik az ember lényében fekvő titokzatosságot kiszólítani rejtekéből és uj irodalmi irányt alkotni.
Oly müvet szándékozunk a kővetkezőkben ismertetni, mely nagy mértékben hordja az irodalmi műfajok jelenségeit, s közülük belső becsénél fogva magasan kiemelkedik. Hanptmann Ger-hart neve a költőnek, ki méltó feltűnést keltett már előbbi műveivel is az irodalmi világban s benne a né.net irodalom ismét egy jelentékeny egyéniséggel gyarapodott. — Bövid, de sikerteljes eddigi pályája maga is fent kifejtett ellentétek szembeállását mutatja. Legismertebb műve a .Takácsok" (Die Weber)* melyben erőteljes kézzel nyúl bele a szocializmus kérdéseibe s mélyreható szemmel, megragadó igazsággal tárja fel társadalmunk e nyilt sebét. Merész tendenciája miatt nem igen .merik" szinrehozni, bár olvasva is hatalmas benyomásokat hagy hátra. — Ibsen irányzatához hasonló drámái .Ein-same Menschen,* .DsrBiberpelz," .Coliege Crampton" stb. Mystíkus köUészet-
•Bndapestea is sziorekerült, de letiltották a műsorról.
tel telt „Traumdichtung\'-ja, meg „Han* nele.* (E három darabot minden nagyobb német színpadon jáíszák.) .Flórian Geyer\'-jében ismét a nagy tömeggel hat, mint a Takácsokban s egy véres parasztlázadás elementáris hatását raj zolja. ~t Ezsn erősen realisztikus színműveknek merő ellentéte legújabb lácg-eiíü alkotása: ,Az elaiUyedt harang" (Die versuukene Glocke.)
Míg amazokban a szigornan ítélkező író bíráskodik a társadalom fölött, addig emebben &z istenadta tehetséggel megáldott, magas szárnyalású költő nyilatkozik meg. Mig ott a föld sanyargatott népéuek apostola hallatja szavát, — addig itt eltávolodik az anyagi göröngytől, felszáll a végtelen, titokzatos eszmék világába s kitárja a lélek kincsesbányáját.
*
Evén drámai költemény symbolikcs jelentősége röviden kifejezve nem egyébb mint hogy a lángész vagy kiváló tehetség nem boldogulhat a fö>di létben. A hős egy eszmeharcos, aki szembeszáll az emberek szük itélÖkörével, bogy saját eszméi befolyása alatt tisztább, ideá-li.abb élet magaslatára emelje őket. — Ekközben saját lelki küzdelmei felemésztik erejét és martyrként vész el.
Az északi irodalomban hasonló irányú drámai költeméoyekkel találkoztunk már. A meghasonlott kedély áldozatai s az ideál keresésében magukat az emberiségért föláldozó hősök pl. Ibsen „Peer Gyöt" -je, melyben a norvég néplé\'ek
költőileg jut magasztos kifejezésre, — Byron „Manfredje," melyben a költő saját lelkének harcait festi. Sőt az .Ember Tragédiája" is felmutat hasonló irányzatokat. Ádám jősszavai:
a . ,\'.....a kebelben
A lélek él, e kinos szent örökség,
Mit egekből nyert a dőre ember,
Mely tenni vágyik, mely nem hágy nyngodni
S csatám kéí a renyhe élvezettel*
mindezen emberfölötti hősök törekvéseire s igy drámánk hősére is ráillenek. — Nietzsche a német bölcsész-költő felállította az .Übermensch* problémáját t. i. az oly hatalmas tehetségű és alkotású emberét, kioek hivatása a mindennapiság fölé emelkedni s kire nem kötelezők a társadalom kisszerű konven-C!Í>:, Ilyen Heinrich a hárangöntömester is. Csupa eszme, gondolat, akaraterő: misem emlékeztet a porszülte emberre, Hauptmann mesedrámájának cselekménye ez: Egy hegyvidéki helység templomot építtet a magaslaton, melynek tornyát Henrik mester van hivatva remekművű harangjával díszíteni. Amint a súlyos harangot hegynek felfelé vontatnák, az erdő csintalan manója, a kecskelábú „Waldschrat" gáncsot vet a szekérnek. Eltörik egy kerék s a mester féltett kincse ledül a mélységes hegyi tóba. Henrik, kt munkásságának legdi-csőbb alkotását látja <gy elveszni, őrjöngő lelki fájdalomban bolyong a vadonban, raig kimerülten, törődötten felér a hegyek boszorkányának (Die Witücheu) kun)hóji elé. Már-már végsőjét járja,
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 29-én.
gora) és .Lenk Adolf (harmonum) játszottak el. De a Biker legnagyobb részét S t e r n e c k Zsigmond ur szerezte meg magának, ki nemcsak, mint fenomenális cello-játékos, hanem mint zeneszerző ia bemutatkozott. Szinte megbűvölve hallgatta a közönség Keringő és Álom és Tűzijáték cimü celló-szólóit. Költői lélek nyilatkozik meg e müvekben, melyek közül legmélyebb hatásta rendkívül a bájos Álom keltett, mig a Tűzijáték merész festéseivel ragadta e! a közönséget. Nagyszerű az a teknikai készség is, melylyel Sterneck a legbámulatosabb hangokat tudja cellojából kicsalni.
A hangverseny egyik legérdekesebb pontja volt Az egy étlen leány c vígjáték előadása. Valóságos élvezetet nyújtott ez is, mert műkedvelőnk semmit sem ejtettek el a szellemes vígjáték finomságából s oly ügyesen mozogtak a színpadon, mintha nem ;s műkedvelők iettek volna. Á közön-Bég élénk figyelemmel kisérte a darabot é3 hálásan tapsolta e. szereplőket De meg is érdemelték. Szumbalinszky földbirtokost Uferbach Jenő ur játszotta fiatal létére elég öregesen. — Szinte nem is hittük, hogy Ö az az öreg ur. s bár későn kapta meg szerepét, egészen jói megfelelt neki. F a rkas Vilma k. a. (Caniitla) igen szép jelenség volt pompás lovagló ruhájában. Nehéz szerepét jól megállta, tudott kedves lenni apjával szemben és méltóságos Marecky Henrikkel szemb. n Mareckyt V Ö rö s s Endre ur adta, — ki nehéz szerepét művészi vervevel játszotta, könye-dén és természetesen. Darázs Vilma k. a. (Agatha) egész otthoniasao érezte magát a szinpadoo, s intelligens felfogással játszott. Mantnanó Janka k. a. (Lujza) igen kedvesen alakította a fél tékeny asszonyt. Lenkey Margit k. a. é\'énk éa b.ijos Paulina volt, ki D-tr-zsinszky Ágostfal (Lenk Adolf ur) igen ügyesen forgolódott a szinen. Pompásak voltak Uuger TJlImann Elek (Go-mojtó) es Oilop Mór (Rstatipszky) urak, kik szerepük komikus részét jói kiaknázták. De legtöbbet nevetett a közönség Szalay Dénes ur élethű Boldizsár szolgájának, kinek minden szavát, minden mozdulatát Oly híven játszotta, bogy a közönség szinte ki nem fogyót: neveté séből. — Ki kell emelnünk, hogy az összjáték is épp oly jó volt, mint az egyes jelenetek.
Utoljára hagytuk, de azért nem utolsó az érdembe:i: írod és Müv. Körünk dalosköre, mely CíoIogz Jenő karmester ur vezetése mellett Rieger György igen nehéz darabját az Isten hozádot énekelte precízen. Ez fejezte be a hangversenyt, mely után megkezdődött a tánc s tartotta kivilágos kivirradtig.
A hangverseny /és táncmulatság alkal mából felülfizettek; Vusztl Lajosné 3 frt, \\örös Endre 2 frt. Dr. Kiss Ernő 1 frt, Scbu\'cz Ernő l frt, Unger Ulmann Elek 5 frt, Hirschl Ede 5 írt, Simon Gábor 2 frt, Mair Jóisef 1 frt, Fe3selhoffer Jó-zsefué 5 frt, dr. Odop Mór 1 frt, Fiscber Józsefje 10 frt, KeŐmives Izidor 50 kr. Jubáaz György 1 frt, F. I. 20 kr.. Petrich Ferencné 2 frt. Özv. Csima Jé-nosné 2 frt, Heidekker Antalné 5 frt. Grüo-hut Alfredné 3 frt, Lázár József 20 kr., N. N. 20 kr., Dr. Fülöp Kázmérné 2frt,-Harkényi S. 20 kr., Pálfy Alajos 2 írt, Baudii Ernő 5 frt, Dezső Béla 20 kr. N. N. 2.0 kr., Vidor Samuné 5 frt, Csesznék Miklós 2 frt, Dr. Rothschild Samu 5 frt, Ebenspanger Lipótné 5 frt Eben-
midÓn a boszorka gyönyörűséges tündéri lényü, de emberi érzelmű unokája, Rautendelein, elbájoló megjelenése feléleszti : a mester elvarázsolva, lelkének, eszméicek megtestesült ideálját véli e légies hajadonban fellelni s bűvös környezetében uj eszményi munkásságra akar kelni.
De ereje újból elhagyja s az utána kutató helységnépe. élükön a pappal, felszedik az ájultat a leviszik szerény polgári lakába, hol hűséges hitvese ápolja a látományoktól gyötörtet. Rautendelein falusi lány álőltözetében beoson lakjukba s mig a jó asszony kint szorgoskodik, ő bűbájos beszédével magéhoz csalogatja Henriket, feltárja előtte a szabad hegyek régevilágáL
A mester fellábad a Rautendelein körében időzik. Mig ő titokzatos hegyi-barlangjában serénykedik hatalmas művészi eszméi megvalósításán, addig a hegyi manó és a vizi szollem (Nickelmann.) ki Rautendeleinre áhítozik, boszura készülnek a birodalmukba hatoló halandó ellen. Rautendelein varázsló erejével el-hajija őket imádott mesterének közeléből, söt a bivét visszahódítani törekvő pipot is, — ki újból Henrik nyomat keresi, — visszatartja bűvös fellépése.
E jelenetnél kőzba jő Henrik s a pap őt vallatóra fogja elpártolása miatt, mire a mester feltárja előtte foglalatoskodása
spaoger Leó 5 frt, Csolosz Jenő 1 frt, Pap Miklós 20 kr^ N. N. 20 kr., Kastl Jakab 1 frt, Fochs Károly 1 frt, Szegő Gyula 2 frt, Ifj. Wajdics József 1 forint. Hirachler Miksa 10 frt, Rosenfeld Adolf 8 frt, űrünhut Henrik 3 frt, Oszterhu-ber László 1 frt, Karsay János 1 frt 20 kr., Esztergályos Ágoston I frt 20 kr„ Márky Ferenc 1 frt, Dr. Rácz Kálmán 1 frt 20 kr., Dr. Szegő HugÓ 1 frt, Dr. Hajós Ferenc I frt, N N. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., Gerócs József 1 frt 20 kr.. Asztalos Béla 2 frt, N. N. 20 kr., Wajdics Géza 1 forint 20 kr, Musza Károly 50 kr., Víncze Kálmán 20 kr.. Marton Ignác 2 frt, Sioger Soma 1 irt, Weiss Emi! 3 frt 20 kr., Bachrach Samu 80 kr., Eperjessy Gábor 1 frt 20 kr., Irmler József 2 frt, Kaán Irma 1 frt 50 kr., özv. Zadubánszky Lajosné 5 frt, őzv. Székely Lajosné 1 frt, N. N. 1 frt 20 kr.,-Hütter Lajos 1 frt. N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 20 kr, Saáry Pál 1 frt., Tntagl Lajosné 2 frt, Cíement Lipótné 5 frt, X. 5 forint, Dr. Plosszer István 1 frt, dr. Szűcs Miklós 1 frt. N. N. 20 kr., Keller Mátyás 20 kr., N. N. 20 kr., N. N. 50 kr.,N. N.50kr., V. N. 50 kr., Szalay Lajos 5vfrt. Belus Lajos 3 frt, N. N. 20 kr., Ttíboly Viktor 50 kr., Kohn és Lichtschein 5 frt Varga Lajos 1 frt, Milhoffer Ödön 2 frt. Farkas Vilmn 1 frt Dr Sznkic. Nándor 1 frt, Dr. Pacbinger Alajos 3 frt, Dr. Szekeres József 5 frt, Hertelendi Béla 10 frt, Reich Gyula 3 frt, Shercz Richárd 3 frt, 50 kr, Eperjesy Sándorné 5 frt, Knobloch Frigyes 3 forint. Deák Péter 1 forint 50 krajcár.
- *
A nőegyesűlet köszönete.
Nyilvános kÖtzSnat.\'
V
Mindazon igen tisztelt hölgyek és urak, kik *\'. hó 22-én a Ker. Jót. Nőegyesűlet rendezte hangversenyen és műkedvelői előadáson kegyesek voltak közreműködésükkei az est fényes sikerét biztosítani, ugy a t. választmányi tagok, kik oly buzgón fáradoztak a rendezésben. — nem-külőmben pedig a .nT-é. közönség, mely oly nagy áldozatkészséggel járult a jótékony cél érdekében az anyagi siker előmozdításához, — fogadják a nemes cél iránt tanúsított meleg érdeklődésükért legmélyebb hálám kifejezését.
Özv. Zadubánszky Lajosné elnök.
Közgazdaság.
A vetések állása vármegyénkben.
A sok eső és csaknem állandó hideg vetéseinkben nem okozott ugyan nagyobb károkat, de fejlődésüket nagyban gátolta és minőségükre is károsan hatott. Főképpen káros élősdi bogárkák fii lépését s az Üszögnek és rozsdának fej ődését idézte elő. Azért azomban eddig érkezett tudónláíainkból következtetve nem kell jó közepes termés reményéről lemondanunk.
A b u z a nagyobbára szárban van, eléggé kifejlődött. A rozsda vármegyénk területén csak szórványosan lépett fel.
titkát s szinte átszellemülten nyilatkozik meg eszményeiről. — Templomot akar építeni a nagy szsnt természetnek, hova majdan felsereglenek hivői az ő ideális vallásának.
(E jelenet képezi magvát a drámának, miért is megkíséreljük lefordítani a költő ezen remekét.)
.Nap, Ősanyánk: Sebled tejé a nörelUd Magzatjaim, ás tennen ivadékod, S im e*t is t i. u Ó oltárát barna rögből [létre hoztad
Forró, örökkön tápláló esőddel:
Miad c«ak feléd, a tiszta égi pálya
Iránt zengjék el ilz öröm dináját.
Im engem is — mint szürke, messzenyu\'ó
De most virágzó söldulŐ mezőid,
Felserkeatettél bntgó áJdosatra,
És testem-lelkem néked áldoiik I
Mily fényes sap les/en, ha dörgő szózat
Először hívogat virágszentélyem
Márvinyos csarnokiból és a felhő
— Meiy télen át nyomasztón alt fölénk
Reáak zaditja ékkő — záporát,
S ezt öiszegyQjti millió marok
Mely Ezicte ég a kő varátsberétől
És kincseit elhordja kunyhójába:
De ott, mind felragadj\' a selymet lánlót
Mely rájuk vár-vár ó mi régen
S a nap zarándoki ünnepre jönnek.
Zászlóik selyme bogy suhog felettük Ha szentélyembe gyűl a hívők sarge I És im felcsendül i csodás harangsor Hivő szava oly ájtatos, oly édes V. Hogy kéjtől felsajog minden kebel:\' O\'y régi, régi s elfeledt e dallam, L honi da1, e bájos gyermek éork,
A rozs kielégítőnek mondható. Kalászát mindenütt kihányta, de virágozni csak szórványosan^ kezd. A dér is okozott benno némi karc s az erős szelek némileg megdöntötték.
Az árpa fejlődését a hűvös idő legjobban megakasztotta és Letenye vidékén a iőtetü éd drótféreg is pusztítja.
A za b igen jól áll, bár egyes helyeken a drótféreg ás lóbogár tett is károkat.
A repce közepes s a baiha sok kárt tett benne.
A káposztaféléket most ültetik és a palánták szépek.
A tengerit a hűvös idő nagyon sanyargatja.
A len és kender szépen fejlődik.
A répatáblák igen szépek, kapálják és egyeztetik. Az orrmányos kevés kárt okozott bonnük.
A lóhere rövid, a zabos bükköny pedig elmaradt.
A legelőkőn elég íü van, de az kevés táplálékkal bir a a hűvös, esős időben sokat szenvednek a kijáró állatok.
A szőlő jól indult, de a kedvezőtlen idő sok hehen megakasztotta s a dér is, főleg a laposokban sok kárt okozott. Legnagyobb baj azomban, hogy a munkáltatást akasztotta meg az esős idö-
Feiso templom.
Ujabb adakozások;
A Ker. Jót. Nőegyesűlet jubi-láris hangversenye tiszta jövedelmének fele 200 frt Összesen 200 frt. Föösz-szeg 1750 frt 53 kr.
Dr. Tuboly Gyula Eperjessy Gábor ellenőr. pénztáros.
H i f e I.
— Szüts Siklós búcsúja. Dr. Szüts Miklój kir. táblai biró tiszteletére az ügyvédi kar ma este a ,Szarvas* vendéglő nagytermében bankettet rendez, mely bizonyára fétiyesen fog sikerülni. Dr. gróf Jankovich László főispán és Csertán Károly alispán szintén megígérték megjelenésüket. Társadalmunk e kiváló alakja megérdemli, hogy ünnepeljék és kívánatos, hogy szép .emlékekkel távozzék körünkből, hol sok évet töltött; de abol szerették és tisztelték is öt.
— Városunk történeté. Mint értesülünk, F ü s s y Tamás, a nagy nevü történetíró, ki jelenleg Zaia-váron tartózkodik, szorgalmasan gyűjti az adatokat városunknak török-korbeli történetéhez,melyet részletesen szándékozik megírni.
— BüCSU. Áldozócsüíürtökön volt Galambokon a bucsu, mely alkalommal igen sokan rándultak át városunkból ugy Jnk József plébános, mint Halász Imre rcf. lelkész vendégszerető házaikhoz.
— Gyászhír. Neufeld Zsigmond marhakereskedő f. hő 26-án 40 éves korában meghalt Fiatal özvegye és egy hat éves hu gyászolja kora elhunytát F. hó 26-án elhunyt Nenfeld Zsigmond ur kegyeletének jeléül koszorú helyett adakoztak: Neufeld Zsígmondné szül. Spitzer Józsa urnö 5 frt, Neufeld Sándor ur 5 forint, Spitzer Ferenc ur 3 frt, Neufeld Lipót ur 5 frt, Kaufer József ur és neje 5 frt,
Meséknek forrásmélyéből merítve
Mindenki ismeri, bár soh\'se hallá.
Megszólal im\' ssorongó rejtelemmel.
Mint btts csalogány, — vagy mint galambkacaj
S ez megtörvén a keblek jégbarokját:
Gyűlölség, düh, boszu, kin, gyötrelem
Forró, — forró könyárban mind felenged.
F.kép gyülflnk a szent keres;t köré Kónyezve még, dícsénekünk felhangzik, Mig végre, nap hsvétől újra élnek Az Üdvözítő megholt tagja: S 5 fényövezte örök ifjúságban, Derülten száll a kikelet ölébe t
Ezen megnyilatkozás után a pap — ki nem tud e szavak érteiméhes felemelkedni — megfeddi a mestert, mert úgymond, ö fellengző eszméi utján té velyeg, mig neje a gyermekei utána kesergőnek. A mester kifejti előtte, hogy o nem ¦ kötheti lé magát a mindennapi-Bághoz, midőn lelkében nagy dolgok alkotásának vágya ég. — A pap erre jósiatszerü kitörésben arra inti, hogy — „áiomszüJeméayet közepette" egykor majd a megbánás kinjai fogják gyötörni, amidőn az elsülyedt harang megcsendül a tó fenekén.
Ezek után mesterüoket munkánál találjuk. Kincsásó tőrpécskék segítségével forrasztja össze a „csodás harangpor" (VYunderglockenspiel) részeit . . . ámde a munka nem akar sikerülni. Fáradságtól elnyomva nyugalomra dül s szunya-dáaa közbea megjelenik a vizi szellem,
Neufeld Nándor éa neje 5 frt, Brenner Bernát és neje 2 frt, B~;;\'renfeld Albert és neje 2 frt, Fiscber ir -0 ur családja S frt, Brenner Izidor ur 2 forint, Unger Ármin nr és neje 2 frt, Gross Miksa ur és oáje 5 frt, dr. Dick József ur 1 frt, ReicJranfeld Ede és neje 3 frt, Összesen 48 frt. A n.-kanizsai Chevra Kadisa.
— Irodalmi s Művészeti kör. Az Irodalmi s Művészeti Kör igazgató tanácsa f. hó 27-én tartott Ülésében elhatározta, hogy az alapszabályok 14. § a értelmében junius hó 20 án rendes évi közgyűlést tart. A közgyűlés tárgya: 1) A zárszámadás és vagyonmérleg előtérjeéxtéte. 2.) Költségvetés előterjesztése. 3.) Pénztáros választása. 4.) Netán: indítványok. Ugyancsak ebben az üléshez elhatároztatott, hogy ugy a söjtöri valamint a vármegye által rendezendő Deák Ferenc ünnepélyen a kör képviselteti magát. Végül az 1900-ban a fővárosban felállítandó VörÖs-marty-szobor költségeihez 25 frttal járul hozzá a kör. A pénz tár vizsga latra Kiküldött számvizsgálók jelentésüket szintén beterjesztették és a fölmontvéuy megadását indítványozták.
— Műkedvelői színielőadás. A helybeli kereskedő ifjak kebeléből alakult műkedvelői ifjúság a r k. felső templom újjáépítése javára a polgári egylet dísztermében 1897. évi juuiuo hó 7-én (pünkösd másodnapján) tánccal egybekötött műkedvelői előadást tart, mely alkalommal színre kerül A falu rossza énekes népszínmű, dalokkal és tánccal, 3 felvonásban. Irta Tóth Ede. Rendező Országh István ur. Sugó ármat Lieb Oszkár nr. Személyek: Feledi Gáspár, gazdag falusi földmivelő Megyesi Tamás ur. Feledi Lajos Feledi Boris gyermekei Lővy Lajos ur és Tersztenyák Paula k. a. Bálki Tercsi, árva. Feledi gyáraleánya Gertner Jolán k. a. Finum Rózsi me nyecske Hirscbl Frida k. a. Göndör Sándor szolga legény Ladiszlau Jenő ur. Csapó, gazda ember Frank Manó ur. Csapóné, Sulyokné, Tarisznyásué módos asszonyok Günsberger Francziska k. a. Tersztenyák Ida k. a. és Hirscbl Emma k. a. Egy öreg paraszt Weisz Rezsó ur. Megyei csendbiztos M\'eisz Béla nr. Kónya kántortanító Eichner Sándor ur. Gonosz Pista, bakter Schvarez DezsÓ nr. Gonoszné IíírschI Krama k. a. Cserebogár Jóska Feleki Manó ur. Czene, cigány Sebestény Lajos ur. Adus, vén cimbalmos Góttlieb Vilmos ur. Makhetes, korcsmáros Weísz Rezső ur. Makhetes neje * * * *s k. a. Jóska béres Unger Lajos ur. Történik : felső Borsod vidékén. Idő : jelenkor. Az I. és 11. felvonás közt egy évi időszak. A darabban előforduló énekrészeket Zsolnay Vilmos helybeli jeles zenekara fogja kisérni. Jegyek előre várhatók Belus Lajos ur gyógyszertárában ós Hirschi Frida k. a. dohánytőzsdéiében. Az előadást tánc követi. Helyárak: Páholy 4 személyre 5 frt. Ülőhely 1—4 sorig 1 frt, 5—8 sorig 80 kr., a többi sor (!0 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Katona és deákjegy 30 kr. Karzat \'20 kr. Karzati jegyek a táncra érvénytelenek. Felülfizetések, tekintettel a nemes célra, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtázUtnak. Kezdete 8 órakor. Pénztárnyitás 7 Órakor.
— Magánvizsgálatok a főgimnáziumban. A helybeli r. k. iőgimnázium-ban a magántanu.ók vizsgálatai június hó 9. és 10 én lesznek, és pedig június 9-én az írásbeliek jun. 10-én pedig a szóbeliek. Az igazgatóság.
— Körmenet. A bnzaszentelő körme uetek a héten beköszöntek zuhogó eső
hogy átkozódó szavait hallassa, A mester álmát avval gyötri, hogy felidézi előtte a tófenéken megszólaló harang vízióját. Elpanaszolja, hogy neje is a tóba veszett és egyre kongatja a b^ran got lent az ö országában. Rsutendelein jő és a mestert buzdítja, vigasztalja, majd mindketten a táncra felidézett tündérek közt vígságnak adják magukat. De az erdei manó nem nyuzszik. Utat tör a helység felizgatott népének, mely Henriket elemésztendő, ."ei .úszik a hegyoromra. A mester sziklákat ingat meg, köveket mozgat s a támadó hadat elűzi. E- győzelem után tündérével a dicoő hegyvilág nagyszerűségébe merülnek el, egyszerre azonban a mester látja, hogy két magzatja erölkölve kapaszkodik fel a begyoldalon a magukkal egy nagy korsót cipelnek, melyben, — mint a hegytetőre ért gyermekek apjuknak elmondják — édesanyjuk kisirt könyeit hozzák. Erre megszólal az eltemetett harang hatalmas bongása. Henrik a jóssszavakra emlékezve, összerázkódik s mintegy idegenszerű borsalomtól hajtatva, ellöki magától a bűbájos hajadont f megtörten indul vissza a földiekhez. \\
E megtérési kísérlet vesztére vált. A hegyi tündérek beszélgetéséből kiviláglik, hogy tűzzel pusztították el müveit a Őt magát halálra hajszolják.
alatt A szegény 8 éves csemeték dideregve, fázva és kedvetlenül zarándokoltak Kis-Kanizsára, a szélben lobogó szent zászlókat csak álmatagon követték és inkább a meleg fészekre gondoltak, mint az ájtatoskodásrs. Bármennyire is hive vagyunk annak, hogy az iskolai ifjuBág a vallás gyakorlatára már zsenge korában szoktatsék, mégis helyén valónak találjuk felemlíteni, hogy a gyermekek egészségének kíméletével történjék ez, mert ezeket a földi a&gyaloliat nemcsak Isten szereti, hanem a szülők is reszketnek értök.
— A Lap udvara Érdekes jelenséget szemlélhettünk pénteken délelőtt az égen: udvara volt a napnak. Ezt eddigelé csak a holdnál tapasztalhattuk, s hogy a napnak is udvara legyen, a legritkább jelenségek közé tartozik. E tünemény nincs is még ma sem megmagyarázva. Legvalószinübb, hogy ez udvar ugy keletkezik, bogy a nap sugarai a levegőben levő jégkristályokon megtörnek és visszaverődnek. Annyi bizonyos, hogy szép tünemény volt, mely, ha sötét üvegeken keresztül néztük, a szivárvány színeiben játszott.
— Öngyilkosságok. Braun Benedek, a népkonyha volt vendéglőse f. hó ,25 éti fölakasztotta magát. Zilált anyagi Viszonyok vitték a szegény, de becsületes embert a halálba, mert szerencsétlen vállalatai következtében vagyonilag teljesen tönkre ment, ngy hogy számos tagból álló családja számára nem birta már megkeresni a mindennapi kenyeret. F. hó 25-én árverés volt szegényes bútorára kitűzve, de Brsuo ezt ném várta be, hanem önkezével vetett véget életének. Főiment lakása padlására és ugyanarra a szögre akasztotta fel magát, melyen ezelőtt néhány évvel egy beteges szerencsétlen fii szenvedett ki mint Öngyilkos. Az elszegényedett családot ajáljok az emberbarátok figyelmébe. Szerdán reggel villámgyorsan futotta be a várost az a hír, hogy Rothmann Béla kír. törvényszéki hivatalnok agyonlőtte magát — A rendőrség a városi orvossal a házhoz sietve, Rothmannt az ágya mellett hanyatt fekve már haldokló állapotban találta. Mellette feküdt a hatlövetű revolver, melyből 2 töltény ki volt lőve és a csöveken a frisa lövés szaga még érezhető volt. A lövést egész közelről intézte a szájüregbe, mert a szájpadláson egy nyílás volt látható, melyen a golyó a koponya üregbe hatolt, és a szájüregben valamint az ajkakon pörkölés nyomai voltak észlelhetők. Alig fél órai haláltusa után az Öngyilkos kiszenvedett — Rothmann nejével egy szobában aludt és reggel 6 órakor az ágyból felkelve meglőtte magát. Iratot, mely az öngyilkosság okát kiderítené, nem hagyott hátra. Néhány nap óta betegen feküdt és kezelő orvosa gyengébb szélhüdést észlelt nála. a azt hiszi, hogy ebből kifolyó rohamban követhette el az öngyilkosságot. — A városban általános a részvét, mert Rothmannt mindenki becsületes embernek és pontos, lelkiismeretes tisztviselőnek ismerte. Az első magyar asztaltársaságnak, mely 1890-beo alakult, ez időtől fogva elnöke volt Itt is szeretettel környezték a szerencsétlen véget ért embert A rendőrkapitányság még azon napon reggel átíratilag értesítette a törvényszék elnökét az esetről-
— Egy házaspár rejtélyes halála. Mult vasárnap délfelé azon jelentéssel állított be a rendőrséghez S z o k-\'o 1
Nagy az öröm emiatt az erdei manó s vizi szellem közt Végre magukhoz ragadhatják az elhagyatott Rautendeleint. Egymás közt versengenek, kié legyen a lányző; a hegyi boszorkány is bozbejő ; a manók elillannak, Mig a boszorka virradatra szólítja a környéket, hirtelen újból felhallatszik a bujdosó harangöotö szava, ki kétségbeesve menekül vissza a varázs-világba, mert itt bizton érzi magát A vén vajákos asszonytól kér enyhülést, hogy megszabaduljon a kínzó harangszó előidézte lelkifurdalásoktól s porbatiprott művészete lesújtó tudatától.
A „Wittichen" erre háromféle bűvös itallal lassan kioltja élete szikráját s mig a sokat zaklatott mester végső tartományában is „a napot, a napot, hirdető harangszól" üdvözli — Rautendelein szerető karjai ringatják át a boldog megváltásba.
* *
*
íme Hsuptmaun költeményének lefolyása. At és át van hatva e raeatermü gyönyörű nyelvezete jelképes kitételektől s minél mélyebbre hatolunk benne, annál megragadőbbak gondolatai.
A mü méltatásával s alakjai kímagya-rázásával legközelebbi tárcánkban fogunk foglalkozói. ,
Maschamkér Bódog.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 29-éo.
István kiafcaoitaai lakos, hogy a cserfói hegyen G e r ó c a József ottani hegy-pás/tor és reje-tojsi Ferenc a saját pincehajlékjuk szobájában halra fekfisz-nek. — A kapitányság a Yárosi orvossal kihajtatott a helyszínére, hol férj és feleség a földön halva terültek el. A halál okát azonban ekkor nem lehetett megállapítani, miért is szükségesnek látták, hogy a törvéojssék beavatkozzék. A rendőrség gondosan bezárta a hajlékot, oda rendőröket állított, kik éjjel-nappal Őrködtek. Másnap hétfőn kiment a törvényszéki bizottság. Mikor beléptek a szobiba, füst és éfös széngáz ütőtle meg valamennyit Kutatva az okot, megtalállak, hogy a sövényből készült, játalpbkra emelt bevakolt fal lappangva már napok óla éghetett, és a lepattant-vakolat alul lassankint elötóduió széngáz alvás közben megölte a házaspárt. Entiek megállapítása után a bűntényt kizártnak kell tartani.
— A „Georgricon* 100 érés emlékünnepei je. A Zalamegyei Gazdasági egyesület folyó évi májas hóban tartott közgyűlésében a keszthelyi „Georgicoo" alapítása emlékére rendezendő ünnepély rendező bizottságát a következőleg alakította meg. A rendező bízottság elnöke dr. gróf Jaokovich László. Zalavármegye főispánja. Bizottsági tagok: Bogyai litván, Hertelendy Ferenc, SkublicsGjula, Barca László, dr. Gyömörey Vince, Tarányí Ferenc.id.Eitoer Sándor, Bezerédy László, Batihányi József gróf, Batthtányi Ernő gróf, Malatiuszky Ferenc. Botka ^Jáo^s, dr. Haudek Á?ost, Koller Istváo, Dervarics Imre, dr. Vizlendvay József, Danst Ferenc dr. Kráaicz Kálmán, Bogyay Máté, Oitay Gedő, Szabó Imre, Zígler Kálmán. Hajós Mihály, Isoó Ferenc, Skublics Jenő, Farkas Józsrf, Cöillagh Gyula, Balaton József Svastica Benő. Szily Dezső, Peller Pál, Háczky Kálmán.
— Magyar gazdák Németországban. Mint értesülünk, nagyobb mozgalom indult meg, hogy viszonzásul a .Német gazdasági szövetkezet* tagjaínak magyarországi látogatásért a magyarföld-birtokos osztály testületileg látogassa meg a német gazdák által rendezett rendkívül érdekes nagyszabású hamburgi gazdasági állatkiállitásL Egy idevonatkozó ajánlat a .Magyar gazdasági egyesület" f. hó 28 iki választmányi ülésén került tárgyalás alá.
— Orvvadászok. Mult számunkban említettük, hogy f. hó -9-én a bajosai erdőben orvvadászok Gergál József uradalmi erdöőrt megtámadták: és lövésekkel megsebesítették. A csendőrség a tetteseket már kinyomozta és letartóztatta Biliege István, Mibáczi György, Miháczi
, József Kovács litván és Háry Mihály sormási lakosokat. Ezeknél négy drb fegyvert és nagy oaenynyiségü lökész-lelet találtak. A merész Nimródokat átadtál.: az ügyészségnek.
— Sertésvesz. Ez a félelmetes betegség eeyre terjed vármegyénkben s már 19 községben lépett fel. E községeit ezek : Bekehéza, Csabrendek, Gogánfa, Hegymagos, KŐvégő-EÖrs, Kőveskálla, Monostor-Apáti, Nagy-Réc^e, Nyirád, Nagy-Péc-ely, P.-Magyarád, Pola, Rátka Ságod, Sümeg, Vászoly,Zalabér Zila Szt-György, Zala Szt-Iván.
Eltalálta.
I. jogász. Milyen bűntény az, ha valaki engem a kukorica-földön kapálás közben orozva ugy fejbe üt, hogy azonnal felfordulok ?
II. jogász. Az csak mezei rendőri kihágás, mert a kár a mezőn — tökben esett.
V a s u ti menetrend.
Érréuyes 189T. éri májas bó 1-tői.
Vonali.k érkezése.
ludspest 3 íra 52 p. reggel szemv.
„ 11 c 45 , délben gyorsv.
a 1 , 21 , délben szem.
„ 8 » 55 . este vegyesv.
. 12 , 10 , éjjel gyorsv.
B.-Szt.-GyÖrgy 8 , 9 , reggel Síemv.
Bécs (Wien) 3 , 42 , reggel szemv.
„ 1 , 35 „ délben szemv.
11.., OU r este szemv.
7 ¦ 05 ¦ . gyorsv.
Z Egerszeg 8 „ 04 „ reggel vegyv.
Pragerbof ő , 33 , reggel gyors*.
„ 7 , 59 , reggel vegyv.
. 12 , 10 t déiben szemv.
, 4 , 56 „ d. u. gyorsv.
, 11 , 22 „ este ezemv, Barcs
(Zák. Gyék.) 11 , 14 , d. e. szemv.
1 „ 29 „ d. u. , 11 „ 22 , este
Vonatok Indulása.
Budapest 5 óra 48 p. reggel gyors?.
9 , 15 „ reggel vegyv.
, 2 , — , d. u szemv.
- 5 . 06 „ , „ gyorsv.
, 12 , Ifi , éjjel szemv.
Bécs (Wien) 6 , 05 , reggel „
, 12 „ 20 , délben gyorsv.
D 2 > 05 . , szemv.
12 . 45 . , - Z.-Sit.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
Pragerhot 4 , 42 p. reggel azemv.
12 „ — w délben gyorsv .
2 , 35 „ , szemv. , 7 , 33 , este vegyv.
12 „ 20 a éjjel gyorsv.
Barcs
(Zik. Gyék.) 4 , 57 , reggel szemv.
, 2 , 25 , délben szemv.
n 7 „ 25 , este pzemv.
ooooooooooc c oo
A legjobb hazai tej termék a „fogarasi esemegesajt\'\'
(készül a m. kir. állami méuesbírtokon.)
Kizárólagos főraktár:
Loweusteiu JI. cégnél
(Alapíttatott 1864.) cs. és kir. udv. szállító, BUDAPEST-
Fíüztet:
Öröm.
Tudod, Matyi, néha mégis van kellemes érzésem, amikor hajnalban fölkelek.
— Mikor, Istók?
— Hát araikor már az elűző este ki-puccoltam a cipőmet.
Lóversenytéren.
Paraszt (egy lóra mutat.) Mondja csak, fiatal nr, jól fut az a 16 ?
Fiatal ember. Látott már maga om-. nibusz lovat?
Parasit. Láttam hát?
Fiatal ember. No lássa, ez jobban fut, mint néraeiy omnibusz ló.
Paraszt. Akkor megteszemr.
Gyanús körülmény.
A. Hallotta, hogy Stájgerfy háztulajdonost a megfigyelő osztályba szállították?
B. Miért?
A. Az egyik lakójának - leszállította a házbérét.
Iskolában.
, Taniió. Ha egy zsemlye két krajcárba kerül, mennyit kapsz 20 krajcárért ?
Gyerek Tizenhatot,
Tanító Éo azt hiszem, he egy darab két krajcárba kerül, csak tízet kapnék.
Gyerek. De drágán vásárol a tanító nr; hiszen minden péknél nyolc darab egy hatos!
— Fényképezd készületek diietan-sok szamnra. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megUnulba\'ó :-port iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 év óta fenálló külöuö-en fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. és kir. udv. szálliió Bécs Tuchlaub* n 9- céget, s ennek il-lu-i-tré-t árj egy /.ékének áuézé^ér, mely kívánatra iagyei kü delik meg.
| A selyem el van égve I SXS-
gyek mondani, ba az illető ruha. darabok ! igen sokszor már a 2-ik 3-ik viselet után I a hajtásokban elhasadnak vagy mint a-tattá izét maiznak: e*en jelenség nem a ,véletlei." által okozott elégési banem a melyem, hogy az vastagabbnak s még is olcsónak tűnjék tel, tudatosan leszej cinn és phoiphor-sawal pácolva, melyek a nyers-sejem é.s>álait mintegy szétrágják ; .az ily Leina festési eljárást .megterhelésnek\' nevezik ! menta! jobban óhajtják a selymet megnehezíteni annál tbbb cinnfurdőn megyén az keresztül, hogy az ezen mérget tökéletesen magába azivja. Az igy festett Belyem — a legnemesebb szövés 1 — a haJálc&iráját tehát még miclölt zz a szövőszékre kerülnek már is magában rejti. Az ilyen szálakból készült ngynerezett selyem szöveteknek, rövid használat után természetszerűen sza-kadoznink kell mint a gynjtó kanócnak aszerint amint »zok többé avagy kö^éíbbí terheltettek meg. — A drága öltözék készítési dijjal együtt :ökéletesen értéktelen. Az éa valódi selymeimből szívesen küldök postaford nltával portó- és vámmentesen mintákat.
HENNEBERG 3 cs. és k udvari szallité sslytsagyiral Zürichbec
Vese, hugj-hőtja?, hogy dara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekiutéiyek általa Iil tb ion-forrás
sikerrel rendelve lesz.
Hngyhajtó hatása!
KelEemes iil! KÖBDjen emésxlhelo
Kapható áaványvízkereskedésekben és gy /gy szertirakban A Salvator-forras igazgatósága Eperjesen-
Yinház-kőrat 14. a-
(.-ízembeu a központi vásárcsarnokkal.)
Fióküzlet:
ÍBÍil-plca l sz-
(A vadászkürthöz)
Saap* Szállodák és vendéglök kérjék a „fogarasi" számoló cédulákat ingyen és bérmentve.
OOOOOuQKOOOOOO
^ i- • ¦ rí
UJ
m
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkeszlö : Dr. VILLÁNYI H. Kiadó: Ilj. WAJD1TS JÓZSRF.
Hirdetések.
Valódi brünni szövetek
tavaszra és nyárra
Egy Coapon 3.10 , ¦4.80. jó. méter hossza teljes, nri öltőzet (kabát, nadrág és mellény csak
jobb 1.75. finom 9.— finomabb 1050. legfinomabb
Valódi gyapjaszövet. ^
Egy Conpon fekete aaloa Qhözékbez 10 frt, továbbá felöltő Szövetek, turista darócok, legfinomabb kamgarn és a többi szfivet minőségeket gyári áron küld szét a Bzo\'id-ságáról és megbízhat óságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof Brunnben
a közvetlen megrendelések a gyári h,.;vor; nagyon előnyösek: najty választék folyton nj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is.
etc etc.
(* E revat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk-
Mi a Schapirograf ?*)
A >chapírograf uj, felülmulhatatlan sokszorosító kcsEü\'ék\' letelek, okmányok, rajzok és jegyzetek-oek önálló, költségmentes, feketenyomásu sok-sio.\'Oiitisira. Ezt a készüléke; még a laikus is könnyen kezelheti, mert fölötte egyszerű * jótállok a biztos eredményért. A papírra tintáral írott irijról vagy rajzról íajtó ragy vegyi szerek ilk.il utazása nélkül rövid 15 perez alatt vagy 150 másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négyzet vagy folio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a teljes felszereléssel együtt 15 frt. Kívánatra hajlandó vagyok a Schapirográfot négynapi próbahasználatra az én káromra bérmentesen megküldeni: visszaküldés esetén semminemű kárpótlást nem igénylek. Már löbb ezer különféle nagyságú ily készülék van használatban.
POXLFRIB\'fES TBzárképfiseló, WienI.,
Rudorfaplatz 13.
*í Prospektust ingyen küld.
KXXttXttXXKKKKXK
Kőszegen
Dr. Drelszker J.
SAMÁTOR/UMA
VIZGYÓGYIKTÉZETE
Március hti 30-kátol nyitva.
Rendszer Priesnitz és Kneipp. Vil-Uüvozás, massage, gyógytornászai és dietetikai eljárás. Teljes ellátás igen mértékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazgatóság.
xxxxxxxxxxxxxx
iisgYSzcrfietj halnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és Ütolánotan ismeretes Itázi és népszer.
A gyomorbetettsöj: tünetei: éhrágyta\' lansáj. gyoniorgycngeség, bűzös lehelet, telfujttás. savanyu, lelböffögéi, hasmenés, gyostorégés, lelesienez, nyálkakivilasztás, lírgaiág, undor, ét hányat, ryomorgörcs szükBlés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fjjtájásrál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortvIterheléinél ételekkel H italokkal, giliszták, májbajok és hámon r.ioidáknál. *
Emiitett bajoknál ;t Mát-iitrxelll Kj amorrMepprk évek ota kitü-nökni-k bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tnnnsit. E?y kis Üveg ára liasztiálali utastlnssai együtt u] kr., nagy (ivog iira 70 kr.
Uatryarországi főraktár: Töröli JmxkcY gyo^yszi-rlára Kntla|ieKt. Király utcza 12 sz.
A védjegyet ós aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára /old szalag van ragasztva .a ¦ -ctj \' ;t!üirá«iWal (C. Bráily) « ezen szavakkal .Valoilisáírál bizonyitoni*.
A Máriaczetii gvomorcseppek valodiai;
a k»|4«iók
oooooooococ^aoooocxxxxxxjoo
Rumpei & Walefek
építkezési vállalkozó éa techui-kai iroda vízvezetékek, gáz és cjatornázási éi íütéai tervek készítésére
Bécs, p. Pflf, I.
Gymnasiumsu-asee. KönigBhofgasse.
Bjjafest VII-
. Rózsa-utca. Elvállalnak mindennemű előmunkálatokat véleményezéseket, tervezetek készítését és építkezéseket vízvezetéki-telepek létesítésére, továbbá installációkat városok, községek, jószágok és gyárak részére. VizjégmenteBitéai telepeket vastartalmú vizek rés-^re. Mélyfúrásokat víz titán, artézi kutak minden mélységben. — Csatornázási prospect uaok építkezési kivitelek előmunkálatok, tervezetek, véleményezések, ect. conlans feltételek mellett.
30OOOG
OOOOOOOOOOOOOO
: Vali Mii DosztúszövetBt
Egy vég 3.10 méter hossza, teljeB uríöltöny ára csak
frt 3.10 jó frt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom írt 9 — igen finom frt 10.50 legfinomabb
Valódi gyapjubói.
Egy vég egy tekete szalonöltönyhöz 10 frt. Felöltőszövetek, loden, peruvien, dosking ll&mi és vasúti tíiztviselöknek való szőve-, eket, legfinomabb kammgarn és cheriotokat stb. stb. küld gyári áron a pontos és szolidnak ismert
rT"Pá.4r Kiesel Amhöf Brunnben
Mintákitigyen s bérmentve. Mintahü szállítás.
Figyelemreméltó\'. At. közönségnek fontos azt tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. A Kiesel-Amhof brünni cég az összea posi-NAGY-KANIZSÁií: Práger Béla és Belusj tókat valódi gyári áron^küldi szét és nem l-ajos gyógyszerészeknél BARCSON: Kohu\' számítja hozzá a magáovevöt annyira meg Sándor\'gyógyszerésznél. II kárositó úgynevezett Bzabóengedményt.
O
o o o o o o o c a o a o o o o o o
1 -S 2t3
o o
o o o o a o o o a
Q O
a a o o
Í^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
X 1868-Uc ó~c óta ismert
ö BEBGER-FÉLE ORVOSI
lappan
éj m
orvosi tekintélyek által ajánlva Amztria-Magyarorsságban, Francia-or.-tzág Németország, Hollandban, Scbweicbsn, Rominban stb. már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
WW mlndenuemü bőrkfiteget "Wl
mint sziote az arcbőr mindenféle tisztátlanságai ellen a^á különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, W&k -d^w a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a Bzeplő, *SjsbHL^y májioit, ugyoevezett rezes orr, a íagyrtag, a lábbizadás, *%4&>^ a gyermekek valamennyi külső fej betegségei ellen. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító mosdÓ3zer ajáoltatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány szappan 40°10 a tömény fakátráoyt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen ezappao 35°|0 glicerin anyagot tartalmaz finom illatszeres.
Csatások kikerülése végett
gyógyszertárakban határozottan BERGER féle kátrány-szappan kérendő a ügyelni kell a zöld csomagolásra.
i-ban.
Számos otarDTii kilhtelleteU a bécsi neoiisíküii kiálliiisoB 11
EgyedUI helyettes a bel- és a külföld részére :
$ G. HELL nyény- TROPPAU
X Nagy-Kanüsán Práger Béla i Belvs Lajos gyógyszerésznél.
^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hova a megbízások, és tnda-kozódások is küldendők.
sf\\
XXXVI. ÉVFOLYAM.
L A I KÖZLÖNY
1897. MÁJUS 29 .
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik doboí Moll A. védjogyét e«
alairáaát tünteti feL A Hull A.-féll Stldliü-porík tartói gjófyhatisa a legmakacsabb gynair- ét «1-t\'llbánttluak, gyomorgörcs t% iryomorhér, ropott izékrtk.des, májbaotalom. w -l.lalis aranyér é» a legkülönbözőbb »41 bettg.igek ellen, e jeles hamsicrnek er-tlsed.k óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepeoaeteit eredeti 0. ¦ beznak I frt e. é.
Hamisítások törvényileg fejiyittatnek.
moll-feTle francia]
P«alf akkor V&ládi h* mindegyik MOLL A. védjegyét taatRti fel és UgaK aKK8r Vfc"""\' nA. *,!.« felirata onozatlal van zárva. A MoÜ-féie tían-\' ozla borszesz és só nevezetesen mint fájdaloncsillapitá beoörzsölesi szer köszvény csnz é3 a megbülés egyéb következményeinél ,cgi*meretosel>b népszer. — Egy óno zott eredatl av»j ára"9Q krajezár. _ m
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrészc ¦ fűzolysavas szik*é.) A mindeanaj-i száj tisztitásnál különösen fontos bármely korit gyermekek, miut felnőttek számára: mert c szájciz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind ó vszer lógfsjsB ellen. — Eoy Moll A. védj-nyével ellátott öves ára : 60 krajezár.
691)
Moü A.
Fószetküldes:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító
Bécs: I., Tucblaubeii 9. sz. Vidéki Megrendelések naponta pQs.atttánvét mellett teljesittetnak
A raktárakban tessék határozott-in MOLL A. aláírásával
által.
/ével ellátott készít menyeket kérni. Raktár; Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adalf es Fia.
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott mű- és kötszerész
BUDAPEST, VIL, Erzsébet-körut 50 sz
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyáit mányn orvosszebészi és betegápolási tárgyakban
Saját találiiiunjn magy. kir. szabadalmazott P o 1 g á r-féle
aérvHötő,
baskotó, gürc-f-r ellent gumiul harisnya, onho paedia készfiiékek, műlábak s kezek slb
Valódi franczia különlegességek F. -BERGUKR\\NT FILS párisi gyáránol.
ellen védve 16S02 sz. a. Részletes képes árjegyzék ioayen és bénnontre
Vasúti állomás
Po ^a és Távit da
Régi hírneves kén fürdő Horvátországban
VARAZSD-TOPLICZA
a Zagoriai vasút mantén (Zágráb Csáktornya)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1S94 ben. 53 fok Celsius meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom és Ízület rbeumsr; izuJet betegségek, gyulladásos és csonttörés: Összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint isc\'üas stb. női bajok, bőr és titkos betegségek idült vese-bajok, bólyagbn-ut, górvélykor, angolkór, ólom és higauy mérgezéseknél stb stb\'. IVÓKÚRA torok, gége, mel), máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éien át nyitva Idény tartam májas I -tol október 1 ig. — Pompás a agy park. terjed-;\': mos ültetvények ízép kirándulások. — Allandi zenekar, a zágrábi kir. operaház t»gj tibói. Zene- és tá- cestélyek stb.
A Varazsd-Toplicaí állomáson naponta tárttasiocii várja a vendegeket. — Kolön fogatok is rendelkezésre állanak , de ezek olaill-tása előbb a fürdő iu:ézÖségné megrendelendő
Orvosi tudakozódásokat a fürdőorvos Dr. LONGHINO A. ad. Prospektusokat ?3 broschurákat ingyen es bérmentve küld
a ftirdöigazgatóság.
2
e o o
8 8
o
8
o o
o
Hogy minden té ys-dés aLkartlv* 1«-g-y en exoatul ez on
tintomi si Ing bője gryxctt vcCoJc-
{Tinctar* balsamic*,)
TIIIERRV A.,
Pregrada, MtiUCh-Sauilnu Btlíslt
őrangyal CV6iiysicrtAr4ból é» EvAjET-
eicrí-íioü készítmények gyáriból. KSx«s*«x»*r5syil»r m«a-vlMsAl-téJt és véleményt mondott*!; r*i» A legrégibb, loshs,t4so**zibns* W-
maJrat enyhíti atb. 0 belsolcc ** ______I kfilaoleg altflmaxliat*- «jf
Valódiságának jeléül minden üveg »gy ~"»tLSS—r_S
.elyei
cagato
JLa vraztgyalhor" van tievésve- XiBdtn bilimBot, mátj i«m » f«stt xöldnyomtizn véd^MTSTj*! van etUtva. nt»-siUanak vitása, mint hamisítást te ntáozatot, monnél olcsóbb, bebAI ortéktelonctb TohAt mindifr pontouin eeyol-(üuk u Jlt I*th«t6 xül-1 tMöjcrjtc. Efö-oliíl v«Jodt b«J_«-iDm h«mi«itóit és ntánsúit, v»l»miat értéktelen u.tání»tok, etyek a, közönség mr-gtévpiitóíóro mi* b(,lx_miogyiíT»l innak ellátva, elkruiitöir, általucn a vOdOjcgytvrvvny t.t»p-.n törvényeién tr«i EÚdozve. Hal biluimom részére nin-icn raktíír, ronrieljonek kózvetotlonill ezon k cimon: hierry A. Onil \'til rv^vs-j iim»k Proerada, EohiUeb-Sauerbruxn mrlt.-if. U kis vajíy i JurUiiveg ara MaRyar-rsiai- és Aosíiria. binui-ly bostaliályér* i koronába kerül, loíinia és HereegoviDiba .¦xs;.- 6 daplaüvog ara i
korona K> fillér. 12 kis vagy ti dnplaüvégnél kevesebbet nem Idük. S«-ii<>!kiiUlé* csak a póaz előietea bokQldéio vagy uUnv-ótel mellett.
atlndenkúr fltryeloininel legyQnlc a zöld ródojo^-yvo, melylyol a valédiafts Jeléül mliLden fiwf «1 vazt látva.
A valódi angol
ereje és hatása.
Eirn kenécaoet *gj U éves sjópiitha-tatlaanak Urtott tseataza teljteta werRtógjlUBlell, ajabbaa pedlí egj 22 éves aehéz rakuerG baj nfjono sotUtott. *i aajtel ciedaJimScs, —«1j a -:•<,¦ é* Idilt bajokaal a sieatrdC taiheríaégaél a ltfjobb ered-
desA.THIERRYin öritasa, ngysiiolén a íajdalom eoy-
PDCTiPi n& hitesében fulülmulliatlan; — fcaikat-
rrítLtríAUA réieét a píroi rflM e^uroU-bnn léUiű csodanei-S ftjogjetS. éssirköUetfibea readktrill gjégrhatasak miatt kitűnőknek éliamert ma* aaragekkal, kepeit. Az angol csodakenoca használható :
A gjonnekágjasrü mcllbajan*], tejgyülemlévnél, meU-keményedéanél, orbanc. mindennemű aírwlmek, lab- v»gj csontaebesuléaek, sehek, gonyeduég. dagadt lábak, söt csontsin ellen ; ütés-, sí uras-, 15-, vágás te cozodasi lobok cll_. Husmalható minden idegen rtezek m. flveg-íaszálka, bomok, tiilénk és tüskék elUvolitésira. Min dennemi dagaist. kinövés, pokolvar. nijiképiödés. söt rAkbeiegsóg elie.T, szeniolcs. k.iriimdaganat, hólyag- te lal-dSntsSlt lábak gyógyítás Ara. XiadraBemG ígéti sebek, t»-gj-ott tustrészok. betegeknél hossiabb lekvé* iltal támadt Sübek, r.jakdnganat. vörtor?udis. tübtQgai é* a gyermekeknél előforduló kitebesodések étlen stb. « ti aagol esodjkttiSes atlaet régibb, aanál klLSaSbb batátibaa. • igen ajánlatos ezea nrred"! álló s/rrbíl etlTlgjíxatké-uta minden csfclAdntil készletben tartani.
Két doboznál kevesebb nom küldetik; a ssetküldés ki-sirclAg az üs?xeg előleges beVüldése vagy pedig utinv*-tellel csak Őrölt.\'tik. 2 tégely, csomagolás, szállítólevél és bárnientcs megküldéssel 3 korona *s 40 Bllér.
Számos bizonyítvány ?11 rendelkezésre,
Figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisítványok megvétolétfil, s kérem szigorúan arra figyelni, hogy minden tégelyen a JVnti védjegy ós cégnek „*x éraagjal ííérT nírtiraiV Pregradib-a beleégetve kell lennie és minden tégelynek ogy használati utasitásba kall bacsó magot\' lenni és Icntlitható védiogygycl ellátva. \' * ,
Az egyedüli és valódi angol esodakenociom hamuitól és utániéi, a véd jegy-törvény értelmében szigorúan BiffJ1"-totnek, épugy ezon hamisitványok torjeíztől.
Egyedül besiersésl forrás: Őrangyal gyógytár, Thiei-ry A
• PrF$radábSB Itohitsch-Saucrbruan mellett. í
Baktár a, leatSbb g:yúgyaiert-.rba_, hol raktár nincs, lessék * mugtei>de\'«>t k-zv.tu-inil „iz Srasajal gyétyszer\' Isrhoi- Ttm.itUY AÜOt.f I\'re^rsdabsa, Kubii*rh-Saatrbraai melleU ciaitzal. — As ositrák-rr-agjar vé-jeg}\' lajstrom száma: löii.
I
GRAND HOTEL NATIONAL
iiécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem ^zolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, 1 íntól felfele, fürdók. sürgíiny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás köz vétlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés -zerint. On parle louies les lanques modernes. A IlAKHAVt.tlF.K F. M MA VER
igazgató propriétaire.
Személy felvonó jrép! Hitűnó étterem.
Richter-féle*Horgony-Pain-Expeller
Li ti imént. Capsici comp.
Ezen hirneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásáaak, mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdatomcsillaptto bedörzső-Lésként alkalmaztatik köszvénynél, cíáznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél ós az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgoay-Pain-Expelier, gyakorta Horgony-Linimcnt elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi Béfszeri háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr. 70kr.es 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógy- \' szertárban készletben van; főraktár: TBrBk Íoz»ef gyógyszerésznél BBÍapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kiseU-crtétu utánzat van forgalomban.\' KI nem akar negkárosottm, az minden egyes üvegot ..Horgony- védjegy és Hichtor czégjegyzés nélkül mint nen valódit utasítsa vissza. c 1— "
» BICETEB F. AD. éa társa, ta. H ttr. atrin szalülck. híhutabt.
o o q o o q o
o o o o o z
o
STEVER
gyógyintézet
Tóbel-íördő
Gr de mellett. Idény: május—október.
330 méter a tenger szine feli-U
2 va-uii állomáf. Gricból kocsiTal <gy óra. Pt.sta éB távirda állomás.
Rég ismert vastartalmú (akrotherme) ncéllorrás 30 f. k C meleg 23 fok iB) 25 fok C. és 20 H n.ér>ékelt klima, erősitő erdőlevegő, kiterjedt feny-veserdök, gyógyhatásn idegbántalmai, idefgycnge-ség, hátgeríncbetegség, hjsteria görcsök, neunl-gici stb Kői betegségek: vérszegénység, bél es hólyag catar. slb. Igen ajánlható Odalöknek és gyenge gye-mokeknek Gyógyeszköz : kolöu gyógv-terem, u*z bazin, kádfürdők melegvízzel, fenjű-fürdők, villamos fQrdok, villamos für:ők, massage. zuhar-ygyógy kezel és sat. O\'csóétkezdc és sene-szobák, villák, gyógyterem, kitanő étterem, kitüuti
zenekar, kituuö lakások, egj\'es. A fúrd 3 igazgat óságnál ingyen kimerítő pro-pek-.\' tus ingyen és bérmentre. Dr BLUtfAUEB," SÍNDOR. urtivesr orrot tulajdonos.
Christoph Ferenc I
SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK
lehetővé :CJ::. a szobák a mizotis alatt I bascaáltatu*-
aanak. ndvel a keltemetlen szag é* a luiii, ragadis ¦zárad!*, mely ai olsjfcstékaek é. az olajtakkaak sajátja, elkerflltetik. Emellett a huiníliu olyan egyszerB, bogy kik! maga vécezbett a mázolást. A palló nedrnj lárgygya! fel törülhető, aoélkül, bogy elveaztené lényét. Meg kell különböztetni;
színezett ezo c&pallj - fénymánt, a
urgashamát éa tuahagonlbarnát, mely akár coak az olaj teátok födi be a paliét a egyatul (ényt li ad. Eadrt egyaránt ílkalmajhaté regi vsgy uj pailiw Tetjeaen beíM minden foltot. kiiMbhl mázolást stb, ran azatin tiszta, féxtyzTiis (szinezetlenj
Uj pallókra é. parketrr. mely c.npan fényt ad. ZulonOsen )iuketra ¦ ol«jfc«.:ki-el mar bemiiolt egc>zcn aj pallókra való. Cuk fényt ad. oiim-lfógri, nom fSdl el a laxnnatráL PostBCsom.ig, kürUlbeltlI S5 négysiOg tntr. (kel kBxépna-Cyságo szobára v.|ó| l frt. 90 kr.. vasy 9\'/j márka. .
Akfizvetlrn m>-grendrléaek mindén varosban, ahol raktárak vaunak. Ide küldendők. Mintamázolások és prospektusok ingyené, bérmoatve küldetnek. A bevásárlásnál tea-ék j"t vigyázol a^cdsTO s a gyári légyre, mivel ezt a lübb jaint lSÍOevp létező gyártmánjt aokfi-lc utánozzak és hamisítják, • sokkal rosszabb, s gyakran a célnak meg nom telető mluööég-boo hozzák forgalomba.
Chrtetoph Ferenc, .
1 raji a::i;ü.:-:i:r,itl ItlUlilila is icrttill —irt:. Prága, K. Berlin.
Zűr eh.
Nagy-Kanizsán: Marton és Hubsr nél
Blume I, és társa, Hamburg,
Legnag3robb szállító üzlet
üncol liör- és manchesteri
munkás ruhákban.
Angol bőr igen erős munkásnadrág 5 frt 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen
lliiDENlln KAPHAT0:17 KITÜNTETŐ EREíY
könnyen oldható kakao
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
R A U M A N i\\ Ii.
csász. és kir. szabadalom inlajdonos BÉCS, VI NMIerjasse 6.
csak a legjobb használja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményeket gyári. — Hozassa meg az nj gazdagon illusztrált árjegyzéket ingyen és bérmentve.
Bu/iás
elsőrangú gyógyfürdő.
Fürdőidény: május 15-tól, október l-ig.
Világhírű lápfürdők ós acólforrások
basooló a Spaa, PTrniont, Schwalbsch éd pjrawdrtbi acélforrásokkal, ki-töDŐ meleg és hideg Taaacélfürdöivel mór és ásványíürdókkel, tQkÖrför-dŐTel éd nszodával. — Hidegriz-gyógyiiitézei éi massage. — Ivókúra kitfioő eredménynyel vérszegénység, idillt gyomor- éa béihurut, homok-, kő- és Tesebaj méh- és hüvelyburut, vérzési rendellenességeknél, mag-
talaoság, idegbetegség, bajakór, csúz, köszvény és fejfjjásoknál etb. Baziás gyógyfürdő, vasúti állomáf. — Pazarvillamor-világitísa 80 holdnyi évszázados pirkbau. — Katona zenekar. — Klsóren-iü konyha és kávéházi italok. — A fürdőn állandó hírneves nőgyógyász van. — Mérsékelt árak
— I mertetésekkel kivánafn ingyen és készséggel szolgál a Fürdőigazgató ág Buziásou, a hova a szob;imegrendelé«ek küldetni kéretnek.
Tisztességes egyének, kik fogyasztó szövetkezetek, kereskedők vendéglősök, kávésoknál stb. jól be vannak vezetve egy jó hirü bécs cég liqueur kivonat különlegességekben, jövedelmező képviseletet magas provisióval megkaphatják. Ajánlatok csakis szolid uraktól a fenti tulajdonokkal jó referentiákbal lesznek figyelembe véve. Levelek „Ksaenzen fabrik\'- alatt Annoneen Expedition S\'chalek, Wien I. cimre küldeodók
J
GUMMI
la a 1 ü o l y », s
Ivalódi párisi, lucatonkiot 1 frt 2, 3 bárhová titoktartással, az 1881
4, 5, 6, 7 és 8 írtért kuld év ÓU világhírű cég
REIF, Speciálist, WlE.% I. Brandbtátte 3.
Kimerítő árjegyzékek zárt borítékban ingyen.
A pztóözönsegés a gépkereskedők
li"fvelraébe!
Gizdasági géposztályonk raktáraiban, a* éppen lefolyt Qzletév váratlanul gyenge forgalma, aicJenn-mii gazdasági cépekböl, n. tn.:
4. 6 és 8 BP gözcséplökészletek, járgányok és járgányos csépi-gépek, iSacker-rt- dszerü és Vidats-jéle rosták, egy és többvasu ekék, Jyoronák, rÖgtÖrÖ hengerek, vetögépek, tengeri vetökészü:ékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zzizók, kukorica- morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határo-sctával, hogy egyes gazdasági gépek további gyártásival teljesen felhagyjunk, ezen nagy készletek, a jfivő taraai folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni
Ezt a.z in megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, nogy at t-iadás nemcsak egyet darab \'kban. hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szériát, a mint erre igényt tartö gazdák ts hivatott ke eskedők jelentkezni fognak.
Ititka tlkalosá kínálkozik most az érd->kttltek«ck, elismert kitűnő mixú-ffégii gazdasáa;! gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony átrak: ed eleiyfta feltételek mellett bedxe.-ezd.
Minden ezen tárgyva vonatkozi ké.-dez5skö.iésrt-, mely egyéneién hozzánk cim-zendő szivosea fogua\'; folrilágositással és árajánlat okkal szolgálni. Teljes lisxteiettel
SCHLtCK fele vasöntöde és gépgyár r. t
Budapest, Külső váci-ut—57.
Nyom.i\'l.it Hj. Wajdits .Inzsof kdnyviívfinriájában Nieiy Kanizsán.