Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.85 MB
2010-01-25 13:43:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1660
5547
Rövid leírás | Teljes leírás (321.89 KB)

Zalai Közlöny 1897. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(.Y-KAIS»ZSA. 1897. június 5-éu,
23-1K B2á.m.
XXXVI. évfolyam.
Fél éne
Rl&fi zetési Ar:
tr-fi* 50 kr. 1 írt L5 kr
[.Séjnedém\' .
F.g-yes lián 10 kr.
HIRDETÉSEK ;5 hasábos petittorban 7, maandtior 6 ¦ minden torábbi torért 5 kr.
>*YI LTTÉSBKB uetit soronként 10 krért tétetnek í,-l tCiocsurí illeték Miadeo egyet
liriJt-te: ért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai ,.Ipar-Testület", ,a dagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori
A >a;"szellemi rétiét illető minden kozletaény a felelős tzerkesztS; oerére, aa anyagi rétit illeti költemények pedig a kiadó vére címzetten Nagy-Ka* ita bérmentrs íntéze&dők.
BérmeateCen levelek nem fogadtatnak el.
Kézirato í rittazacem k&ldetaek
takarékpénztár résztény-társaság,* * galamboki önkéntes tözoltó-egyltt*, a , nagy kanizsai kisdedueveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskor*, a kesztény jótékony nőegylet -^feükanizaai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintózete", a katoiai hadastyán egylet" .soproni kereskeleimi iparkainra" .nagykanizsai küiválasc.tniinyánik hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Nagy Kantáét, 1897 jua. 4.
Elérkezett a nagy nap, a kereszténység három legfőbb ünnepei között a harmadik.
Olt áiltunk Jézus bölcsőjénél, a betlehemi jászol elölt, látták lelki szemeink az isteni tragédiát a Gol-gotha hegyén s ezzel kapcsolatban a feltámadás dicsőségét az üres sziklasír előtt s most pünkösdi ünnepeket szenei anyaszentegyházunk.
Van e a széles világon olyan keresztény, aki nem tndná azt, imgy mily nagyszerű történetnek emlékére szentelt ünnep ez, mely bennünket e napon egy begyűjt?
A Szentlélek által az apostolokban felgyújtott fenséges lelki erő s megnyilatkozásának történeti tanuja ez, mely alapkövét képezé a már már megoomló világrend megszilár-di\'ásának. Lerombolta az akadályokat, midőn a Szentlélek isteni ereje áltat az apostolok eddig soha nem hallott nyelvek birtokába jutottak s hirdették az evangéliumot, melynek következtében már az első napon mintegy három ezerén vették fel a szent keresztségét.
L nap szabaditá fel a lelkeket az utolsó kételkedés rabságából ír, mert ne feiedjak, hogy az apostolok is emberek voltak.
Jézus felment a menybe, bucsut véve szeretett tanítványaitól, kik könnyes szemmel nézték mindaddig, mig a felhő *1 nem takarta imádott alakját. János, a kedvelt tanítvány majdnem leroskadt a fájdalom terhe alatt; Péter, a .kőszikla- pedig sirt, mint a kis gyermek.
Magunkról tudjuk, mennyire fáj elszakadni attól, kit igazán szeretünk, „Isten hozzád" -ot mond .ni abban a tudatban, hogy őt e földi
életben viszont látni nem fogjak. Jól mondja a költő:
,Xőm -a nUágnik iáj, ha- sÜik aa-ágiol, A fán marad a seb, érte is az gyászol.*
Az apostolokat a lelki bánat közepette megszállta a csüggedés is. Mi tévők legyenek Ők a jó Mester nélkül, ki minden szavával bátorította ókét s uj erőt Öntött leikeikbe ? Hogy tudják ók azt a nagy munkát elvégezni, melyet az isteni Megváltó reájuk bízott!
Könyörögtek, esdve kérték az Eltávozottat, hogy adjon nekik vigasztalást a bánatban, erősítést a hitben s bizalomban.
És megjött az égi válasz, az isteni követ
A menybemenetel után tizedik napon egybegyűltek a tanítványok egy házba s ott ép azon tanakodtak, hogy ki merre menjen apostoli munkába., a mínt a*.t a jó M s-ter nekik meghagyta. De nem tudtak megállapodni. Lám az égből tüzes nyelvek szállanak nagy hirtelenséggel, erős zngás közepette s szállot...