Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.57 MB
2010-01-25 13:44:54
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1975
6561
Zalai Közlöny 1897. 027-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAtiY-KANIZSA. 1897. július 3-án.
EQfJ- *rté* i ár: Kgeaz erre S frt — kr
Kel erre . . . . 2 írt fto kr „N\'rjttPiiéTT* . . . 1 frt kr Ktfjes \'/.am 1U kr. H I K Ii KTK.íKK 5 hasábos petiuorbao 7, másodszor i mimlrn turibtfi sorr-n & — \'
.SYILTTKKBKN petit soronként 1» krért Tetetr.t-k i, Kincstári illeték mindet, egyt-s; biriirUa t-rt 3<i kr. uzeu-udo
XXXYi. évfolyam.
A nagykanizsai „Ipar-Testttlet", galamboki ö nkéntes tOMltó-egyltt", a „n.kabmai iir. jótékony nőegylet\', .regények tápintézete\', a katonai
takarékpénztár részTény-tirsasig,* a
a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori , nagy - kanizsai kisdedeveló egyesület\' a , nagy-kanizsai tanítói járáskor hadastyán egylet" .soproni kereskedelmi iparkamra"
|A lap szellemi részét illető minden közlemény & felelős szerkesztő ?erére, az aoyagi részt illető köt-leményck pedig a kiadó ne-rére címzetten Sagr.KMtzsi.ra bérmentre iotézendök.
RermeoteOen levelek n^m fugád -tatnak «L l:
aiéztratokTiaazanemkBtdetaek:
k««éay jótékony nőegylet* nagykanizsai kftWálasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nagy válság előtt.
Nagy-Kanizsa, 1897 jul. 2.
ösi szokása szerint a magyar föld-mivelő gazda elhintett magja utáni járadékot a most megült ünnepnap Péter és Pál a tán. aratja le. C>ak megszomorodott szírrel nézhet a szegény földműves az idei sovány aratás* elé. Egész éven át buzgó imádsága szállt az Úrhoz, hogy adjon kenyeret az éhezőnek, magot a magvetőnek. A gazdatársadalom korai örvendezését az Ur akarata megváltoztatta. Az egész ország jajkiáltas-ban tört ki, csak agy viizhaogzottak a gazda ajkáról elhangzott panaszok a szűnni nem akaró esőzések következtében.
A gazda sorsa az egész országnak sorsa. Ka termése bő, akkor a közjólét is bŐ. Ha elveri a természet vetését, ugy ezzel elverte a gazdától éló iparost és bankokat is. Mindenkinek sorsa akként fejlődik, amint a gazdáé változik.
A közjóiét hatalmas lendület nyerne, akkor midőn jólét verne fészket a gazda 03ztály szerény hajlékában. Ezzel azt hiszem tisztában volnánk. De mit szóljon ahhoz a gazda társadalom, ha a terményének árait nem a kereslet és a kínálat, az alkalmas konjunktúra törvényei, hanem egyes saját zseb-jükre finnyás-*\',üzérek" szabják meg, akik a parsgraíusok tágas lepedőjébe bukolóznik ?
És mit szóíjuuk ahhoz ha a gabnaárakat közvetlen az aratási időben mesterséges uton módon nyomják le annyira, hogy a gazda olcsón kénytelen amugyis so-ván termelését eladni ?
Nékünk azonban mindezt tűrnünk kell, mert igy parancsolja ezt — a börze! —
Hazánk nagy válságnak néz elébe A nagy magyar alföldön kitört a\' mezőgazdasági munkások, kö-xt a. sztrájk. A gazdáközöoségnek az a csekély termése is, amelyet az esőzések véletlenül nea érintettek, most a t u 1 é r é 3 következtében vész el. Nincs munkás kéz, ki ezt learatná ! A munkás inkább kezeit Ölben tartogatja, semhogy rossz munkabér mellett hozzá nyúlna a kaszához.
A baj már évek előtt előrelátható volt, tehát e veszély senkit sem lephetett meg.
Most, hogy közvetlenül az aratás előtt állunk és az általános bajok, a nyomor most midőn az ország érdeke egyszerre válságossá Ion, mondom most megindultak, a sürgős és szokásos ankettok ugy a földmí-velési, mint a belügyminisztériumokban. Most egy csapásra, lökésre szeretnők a bajt hátunk mögött tudni. Bizony lekéstünk a már utol nem érhttó vonatról.
Tetszett volna még idejében a baj gyökerét kiirtani, nem peddig akkor, midőn a gyökérből már hatalmas hajhtbatatlan vessző lett!
Egy oly kérdést minő a munkás kérdés nem lehet 1 nap alatt gyógyítani. Elhamarkodottság pedig épp az ellenkezőiét eredményezné munkánknak.
Tessék idejében a szükséges törvényekről gondoskodni, ne pedig akkor s oly időben midőn felháborodott közvéleménnyel állunk szemközt! féló, hogy ez a nemzet az illetők köonyelmüségét egy éhinséges esztendővel fogja megfizetni!
Isten óvjoo bennünket az ily csapástól i s!
Havas Jákó.
A közrend.
Ér.hetö rese^sust keltett a főkapi-lány ur irásbwií^g kané- sea: tett, pusztán miheztartás végett szóbelileg kiadott azon rendelete, a melylyel, a házak elé esténkint való kiölését szigorú büntetés terhe mellett megtiltotta — Elismerjük, hogy a főkapitány ur ezen rendeletéi a közread és járókelők: érdekében bocsátotta ki, a mennyiben azt céloiza, hogy a gyalogközlekedés hábo-ríthatlanul és a forgalom mtedea fennakadás híján történjek éi ezen rendele-tével ujabban bizonyította, hogy igeDis törődik a város polgáraival. — Ámde ezen fentebbi szóbeli rendelet hatályba lépte után sajnos anól kelte meggyőződ nüuk, hogy a rendőri hatóság a helyett, hogy védelmébe venné a polgárokat és mindenáron azon iparkodna, hogy a közérdek legszélesebb értelemben vett megóvása melleit az egyes ember érdekekeire is figyelemmel lenue, olyan féle ; rendelkezéseket tesz, melyek alkalmasak arra, hogy a közönség a hatóiágok i mi neniüségére nézve alaposan meg-; tévedjen, mert hisz egyes intézkedések | részben időszerűtlenek, — részben kereszt ül vihet étlen nek.
Mert a mennyire a dolgot értjük, ugy lett volna helyes, hogy azt a fentebbi j reudeletet csak azon területekre azük-; négei hatáyba léptetői, a hol a gyalog-j járó a hátak előtt valóban oly >züi>, 1 hogy ott a közlekedés valóban szenved | az által, ha a rendeletben kitett az i ezen utcákra teljes joggal kiterjesztett í tilalom elten réteirsk,-*íe azon terekre [ és utcákra, a melyeken a járda elég azé-j les úgyannyira, hogy nem származha-tifc a kiülés által semmiféle közlekedési akadály feltétlenül be kell szüutetni ő a tilalmat éi csak az életbeléptetés raó dozataira cézve akarunk egy megjegyzést tenni. — Mivel nálunk tuluyomó sok azon utcák száma, a melyekre a retidelet kiterjesztését hasznosnak véljük és azoknak a rendeletben taxatíve leendő felsorolása terhes és nagy munkát igényelne, a kényelem és precisitás szempontjából csak azon tereket vagy utcákat kellene felsorolni — épen azért mert ilyen alig vau egy kettő. — a melyekre a rendelet ki nem terjed ép azért, mert a rendeletben emiitett közlekedési akadályok az ezen tereken épí-
tett házak elé való kiüléssel éppenséggel nem ídézhetők elő, például a felső templomtól egész a városházáig vagy ejeileg, de caak egye-es irányban a posta épületig a mellékutcák kizárásával levő tereken utcákon, nemcsak az ott lakók részérő\', az exklasív területen.
Nincs az a higgaadt bíráló, a ki a reude.et ilyetén formulátásában egyik vagy másik fél részére előnyöket akarna biztosítva látni, és a rendelet az általunk megtett módosítással, bizouj nyal megfelel ama várakozásoknak, a melyeket az előbbi, szerintünk nem is egészen világos, rendelethez fűztek.
A rendelet azért adatott k., hogy a közlekedés akadályai tűnjenek el onnan a hol eddig voltak, de az már a rendelet nagyou elkényeztetett ízlésére és előkelő származására vall, hogy onnan is el akarja hárítani az akadályokat, a hoi nincsenek. — Elismerjük azonban, hogy a főkapitány ur, a rendelet kibocsátása időpontjában azt hitte, hogy a fötérea is van megszüntetendő akadály, ámde a rendelet végrehajtása alkalmával meggyőződhetett volna arról, hogy a főtéri trotirokra és az ott Ülni szán-dékozókra (tehát nemciak az ott lakókra) a rendelet semmiképen setn terjeszthető ki, mert nincs indok, a mi a más utcára a forgalom vagy közlekedés fennakadására vonatkozó intézkedést ezen tzétes és va óban lövárosias utcára ki-hatóvá tehetné. Tehát a lőtéren kérjük a vesztegzárat sürgősen és Írásbeli ren-- delettel beszüntetni és a közönség méltányos kívánságaival szembea, szintén méltányosságot tanúsítani.
Külöaösazoobao, hogy ott hol a forgalom teljeseu megakad, a közlekedés életveszélyéé, a főkapitány ur gondoskodása nem hatja virágait — A vasárnap délelőttökön, a városháza elölt ácsorgó, százakra menő tömeg, a közlekedést és szabad átjárást tökéletesen megakadályozó mivoltára, a főkapitány nem irányítja figyelmét; pedig csak egyszer győződne meg az ottani állapotokról, tudjuk, hogy azonnal beszüutetné, — mert a főkapitány urat ciak figyelmeztetni kell, a többit aztán hivatalos balalmánál fogva elintézi; csak tapasztalná, milyen erömegfeszitéssel lebet a járdákra emlékeztető- tömör emberfala-
kon álhatóim. Mert furcsa mégis az az ellentmondás, a mi a kiülési tilalom és az ácsorgási engedély közt van, amazzal (állítólag) Budapestet akarja utánozni, ha igy volna az sem is lenne baj. de mily rosszul fest ez afövárCBias-kodái mí nekünk, a mikor vasárnapon-kínt gatyás atyafiak óriási tömegekben állnak a .községháza elé" éktelen lárma közben hányják vetik az ország ügyeit, letiporják a dolga u<áa siető embert éa vagy megállítják vagy egy erélyes éa félremagyarázhatatlan célzatú oldalba koiintással emlékeztetik az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről szóló törvényre.
Egyúttal felemiitünk egyéb rendellenességeket és bízunk a főkapitány ur erélyében, hogy megszünteti azokat az áldatlan állapotokat a melyek a felső tem-\' piom mögötti téren uralkodnak. — Altalános a panasz, hogy ott rendőrt ritkán láthatni; az ott álló kocsik neki mennek tengelyeikkel a házak falának, elállják a járdát, elpiszkitják a bejárókat és a szénát áruló atyafiak fejlődött vonalban Ülneka házak előtt Ugy rém lik,-mintha abban az átkozott Szakooyi régimben mégis állandóan csak ott volt a két rendőr. Meg aztán elég, a tavasszal a szénatér bejáratánál történt megtámadásra ráutalói és világos lesz, hogyottaközbiztonságiállapotok nem kielégítők. — De tegkevésbbé kielégítők az állapotok a felső templom közvetlen háta megett; egy csavargó csoport, a melyik csupa apátlan, neveletlen, utcagyerekből áll az egész környék lakó-nsk megbotránkozására a templom cíerépzsindelyeit istentelen módon megrongálja; fél téglákat bajgálnak ez isten káromlók, a templom tetejére, veszélyeztetve az arra járók személyét és ?z ottani lakosság ablakait és házait. — A templom bepiszkitását eltiltó táblát csak az imádság tartja még, tán még két szög, a mit e rakoncátlan kölykök nem tudták kihúzni. — Jó lesz tehát azt a környéket kissé jobban szemmel tartani nemcsak azért, hogy az 1879. évi XL. t. c 80. § a ne élvezzen területen kívüliséget, hanem hogy ugyanazon a téren ne lövöldözzenek, ne járjanak töltött fiaubert-tal és ne veszélyeztessék a polgárok személyét és vagyonát, mert nem hisszük, hogy hiába szerkesztették volna, az 1879. évi XL.
T A & G A.
Egy nyomorék naplójából.
1890. márcias- 5.
Ma töltöttem be huszonegyedik életévemet. Ifjú vagyok még — tavasznak hívják e kort mások életében; — de nekem, — oh nekem nem adott az ég tavaszt 1 Kopár-sárguló Ősz az én \'ifjúságom, minden remény — minden öröm nélkül.
Még gyermek voltam, együtt játszottam a örültem a többi gyermekkel\'együtt játszottunk buszárt, papot és hányszor voltam a kis Dórának vőlegénye I Mindezeknek már vége! Kiléptem a gyermekkorhói és most.... csak egyre gondolkozom, — gyötrődöm és kérdem: miért is születtem. Oh, vagy van a nyomorék életének is célja; Van I bogy megtanulja mellette az ép, — mennyit köszönhet az égnek, hogy épnek született I — Aztán még szánalomra Unitja az embereket! Oh szánjatok, de mint a koldust, ne mint az elitéltet; vagy az ifjfit, kit most temetnek: hanem szánjatok, mert mindent elvesztettem, mert nincs mért élnem és mégis itt vagyok közöttetek!
Lássátok a lombtalan fát a vének nem bántják többé, az ősz hervadt virágai fölött átfut őszi szét, de azok nem érzik már; — s az éa lombtalan életem mégis háborog, mert nyomorék testemben ép szív dobog, érez, — érez kétszeresen minden fájdalmat; feljajdul a
lelkem, ha más kacag, felsir, ha mást boldognak lát.
Oh hányszur panaszkodom dalaimban, azok összenőttek lelkemmel! Dalba, zenébe öntöm keservemet 1 — De nekem az sem szabad, mint másnak ! Oh, a nyomorék miért dalol? Miért könnyez, ba sir a hegedű ? Ua érzéktelennek születtem volna, mint a kő, könnyebben élném át a világot I Nem volna ily halvány az arcom — nem töltenék ébren éjet éj után, keresve az éjrcSkába azt a csillagot, melynek felém ragyogna bíztató sugara, mely átküzdetné velem az életet!
A zene mindenem nekem 1 Oh higy-jétek el a dalban élek! Megkönnyül a szivem, ha kisírom magam, mikor velem sir a hegedű isi Hisz ugy-e a nyomorék is szerethet valamit? Ugy tudom, ez a kia jószág, mely bennem is épnek született, ezt a kis kormányzót a szivet azért teremte az ég hogy szeressen ? S nekem lehetne e álmodni egy életről? Lehet e álmodni, hogy mást is szerethessek valaha? — s van e oly boldogság a földön, bogy viszont szeressenek ? Ob, ábrándnak is merész I De nem is ábrándozom erről! Szerelem! mi lebet az a szívnek ? Istenem. Mennybe viszi-e az embereket ? Édesen elringatja s boldogságban ébreszti ?
A kis DÓra már szép nagy leány. — Érzem, hogy ő azán engem I Isten tudja mié-?, de ez a szánalom esik legfájdal-maaabban 1 Sohasem mulaszt el virágai közül nekem adni és most is mint gyermekkorunkba, Jenőnek szálit — Kerülni
fogom Öt, ne lássam, mint szán engemet! — Pedig ugy eltudom nézni, mint a Mária képét. Aztán csak imádkozom ! óh ha meglehetne sóhajokba halni, már rég kiröpült volna lelkem I — Valami biztat, hogy nem messze van már odáig 1 Valami vigasztal, hogy semmi sem tart örökké! — Vége lesz az én szenvedéseimnek is 1 — Hosszúak, végtelen hosszúak a napok, a percek, — örökké valóság az élet nekem 1 — Lám még a földből kibúvó parányi bogár is örül a létezésnek, mert ép s mily vigan futkos rögről-rög re, ha nap ráveti sugarát 1 Oh én még én ennél is alábbvaló vagyok!
S mégis korbélyaek neveznek, hogy ébren töltöm az éjeket I Miért nem búvok el, hogy senki ne lásson?! Pedig — higyjétek el, én csak panaszkodom I Panaszkodom a hegedűnek 1 Lássátok nekem nincs kedvesem, mint nektek, kinek elmondjam, hogy mi fáj nekem! Csak bánatom van több, mint mennyit egy bÜQÖa ember érdemel 1 — Lám azt mondtam kerülni fogom a kis Dórát
Pedig érzem ezt nem tudnám megtenni I Mért ne nézzem? Mért ne csodáljam ? hisz csak szeretni nem lehet, ha megtudná, tán kigúnyolna, kikacagna. S miért ne szenvedjek érte, ha láthatom. Oh ne szóljatok meg, ha én is sírok a hegedűvel I Ha síratom, hogy boldog sohsem leszek .. . hogy senkisem szeret engem soha .... ne szóljatok meg ha siratom, hogy élek. -. mert Így kell átélnem azt az életet, mit az Isten csak egyszer adott egy embernek! — Mint a fonnyadt virág, csüggedt fővel állott
a v.lágban egyedül . . . egyedül. S ha egyszer majd valaki olvasni fogja naplómat közületek, ha már én nem lennék is, oh szánjatok még akkor is és pjtsetek egy könayet azért, ki életébea mindent vesztett.
Rónay.
Kököítők i
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Irta: Babosa László. VH.
Angol nőköttők.
A legelső hely illetti meg Angliát ama tekintetbea. hogy ő dicsekedhetik a legjelesebb nő-kőltökkel a világirodalomban. Hemans Felicía, Norton Karolina, Barreth Eliz Barowoing; Flagg Gould Hauncb Procter, Ade! Anna, Lan-don Eliz, Hoivitt Mari mind jeles nÖ-kőltők. I
Hemans Felicia, kit mint vallásköltőt méltattunk születési nevén Brosoo s Liverpolban született !793 szept. 25-én s anglia legnagyobb nőköltője mind nyelve zengzetességénéi, mind lendüle-tességnél fogva. A gondolatok mélységére azonban Barreth Elizzel nem ver-sengezhet, kit az angol műkritikusok az eddig élő nőköltők elsőjének ismernek. Hemans költői érzését, hajlamai szülőföldje bájai fejlesztették ki, s bár első felléptét nem kisérte helyeslés és elismerés erpjét ez nem csüggeszté. sőt
•) Az elözö közleményeket 1. í. éci 1. 15. és 25. izAid okban.
edzé, s a nagy költők müveinek tanulmányozására, a a siker nem maradt el, 1812-ben, liivájs termékeit napfényre hozva, csodálat, s elismerést aratott. Ez időtől fogva lázas tevékenységet fejtett ki, és szebbnél szebb vallásos s világi költeményei jelentek meg, tele eszményi felfogással, baroogássaL Ilyen e verse is:
Éji ima a tengeren.
Éj ült a hullámra Fujt a szélroham És a rész sirálya Fészket néz : hol van, Oh ha tibar lenne Talán pusztítás Óh tegiu jó Isten 1 Ki segítne más?
Csillag néz bullámra Fgjedül bütas ; 9 \' ¦ Vaj mi világolna ? Minden ködbe van. Is;be cseogü szava Imánk meghallgatta \'-S minden jól van itt.
Baret Eliz; (Branoning) Hereford-shireben született 1790 ben, a gondos nevelésben részesülve 1833-ban egy költemény füzetet adott ki, s lefordította Aeschypus leláncolt Prometheusát. Majd nagyobb költemények írásában fogott, mint a száműzetés drámája I" „Leigh Aurora" .Geialdine szerelme" „Szera-fin\', melyek mind a gondolatok mélységét, bölcsemi felfogást emelik érvényre, sokszor a költészet s a kifejezések rovására. ,A gyermek jaj-\'a c költeményből a részvét hangjai, az elnyomottak
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JÚNIUS 3 án.
t c 115. g-ának 1. pontját Ezen lövöldözéssel kapcsolatban felhívjuk a polgármester ur figyelmét is, a kártékony rovarokat pusztító éneklő madarak szomorú sorsára, a kik épen ezen flau-bertos urak szeszélyeitől szenvednek legtöbbet. Ugy tudjuk, hogy az 1894. évi XII. t. a 95. §-áoak 0.) pontja 100 korona maximalis pénzbüntetést szab a . tettesekre. — És most főkapitány ur, egy nagyon régi, és nagyon kellemetlen dologra akarjuk figyelmét irányítani, és ez a íelső templom közvetlen környéke. Kíváncsiak vagyunk, hol van az & minimum 1000 írt, a mit a 2 frtnyi bírságokból bevettek, mert az ott uralkodó pibzok, szemét és bűz után ítélve, 1000-írt. a legkevesebb, aminek be kellett volna folynia ha éberen figyelnek arra, hogy a tiltó tábla rendelkezései ellen vétők elnyerjek jutalmukat Sajnos, hogy épen a katholikus templom környéke ily undorító szagú, és határozottan közegéssz-aégelleoes, és nagyon óhajtjuk, hogy az a tér a törmelékektől megtisztittassék és az utánra ie tisztán maradjon. Kellemetlen ugyan ilyen dolgokban botorkálni, de mi is a közrend egyik szerény szolgájának hisszük magnókat és azt hatósággal karöltve akarjuk megteremteni.-
Alapkő letétel.
A községi polgárleányiskola alapkövét e hó 1-én tették le. — fényes ünnepségek között a városi hatóságok és az intelligencia jelenlétében — Ez alkalommal szépen feldíszi lettek a falakat, gerendákat, zászlókkal és gályákkal és a kűmives munkások jellemzetes csoport képet alkotva álltak körben, alattuk pedig a kuljaira munkásai beszéltek szebbnél-szebb nyelven jó erkölcsöt, tudományt hazaszeretet hirdetve e nemzet követendő útja gyanánt. Az alapkő letételi ünnepélynél megjelentek: Yécsey Zsigmond polgármester. Lengyel I,ajos főjegyző. Deák Péter rfókapitány, Bay, Farkas alkapitányok, Lillikfőpénztáros,Juhász tanácsos, Németh Ignác népiskolai, dr. Barta Lajos polgári iskolai igazgatók, Eperjessy Sándor iskolaszéki elnök, Faícs Lajos iskolaszéki gondnok stb. stb., szóval az intelligencia. Az egyházi szertartást Véber Vince plébános látta el; ezt megelőzőleg azonban Vécsey Zsigmond polgármester lendületes beszédében, hazaszeretet és erényt kivánt az iskolától, mint a melyek e hont anynyi évszázadokon át megtartották. — Ezután Lengyel Lajos főjegyző felolvasta az iskola slapkő okmányát, mely következőleg szól:
Mi alulírottak Nagy-Kanizsa varos rendezett tanácsa részéről adjuk tudtára mindeneknek örök emlékezetül, hogy az egyezer nyolcszáz kilencven kettedik évben Babochay György polgármestersége és iskolaszéki elnöksége alatt megindult mozgalom folytán luizánk ezredéves jennállása emlékére a városi képviselőiestül el-
ránt* kőnyörületérzései szóinak bozzánk. Kisebb költeményeit, mit az elmélkedések nem szőnek át annyira igazi költői báj illatja veszi körül. Különöseo kieme-lecdök mégis szonettjai.
Norton Caroiin (Sneridm) 1868-ban született a őt tartják a női Byronnak, a gondolatok merészségét, s erejét illetve 19 éves korában .Rosabánata* c müve, a 1830-ban a .hallhatatlan valaki" 1840-ben az „álom" 1853-ben „A sziget gyermeke e. költeményeit irta." Az angol kritika „A. garaye nője c költeményét ismerte fel legjobbnak. Egy balladáját gyenge fordításban itt közöljük.
A dán király lovaglása.
A dán királynak j&ttt a bir,
— íiurrib ! — Hogy halódik kedvese,
.. A ttőke fürtü kit bir, S bárkinél jobb tzereite ;
— A lór* lel, el mint a izél t — Meri tobb a kincsnél 5 neki, Sxmrit kell hallani míg él
S a szép lány haldoklik !
Paripája tok németnek
— llnrráh —
Mely csaUkra volt csak kész, A ssrkau\'ynktól repülnek, 8 nyúlánk teátok habba vési;
— Kepüljetek csak mint a wél I— A szíj reped, a csat asakad,
Ing nyúx a ló. már sok nem él. A szép lány is haldoklik
A király maga mén el&l
— rlnrrih! — Míg a tobbí elmarad. Bágyadt tagjak mir kirncrQi, C*ak apródja az halad ;
E« erőien kitart Tele. Műi tímzs rá a király ; Magaer meg; az elvesze Ott hol a lány haldoklik I
A király megfújja kürtjét
Csend 1 -
É> a válaas elmarad. Nem hdvoxlt senki jöttét . Csak. mit a hang 7isasa ad ;
nek egyezer nyolcszáz kilencvenhat évi május hó tizenhetedik napján tartott díszközgyűlésében egy polgári leányiskolának a város nagylelkű közönsége költségén leendő felépítése elhatároztatván, — majd pedig a városi képviselőtestületnek az egyezer nyolezáz kilencvenhat évi július hő tizenhatodik napján tartott közgyűlésében hozott határozatával annak a város . költségén egyezer nyolcszáz hétvenkilencedik évben épüli polgári jiu iskola ssomszédságában ezen helyen való felépítése elrendeltetvén, a hol Nagy-Kanizsa város polgárainak áldozatkészségéből ezen szazad első negyedében emelt nemzeti-iskola, később állami tanítóképző intézet, legutóbb pedig községi népiskola, épület állott mostanáig, a mikor is az lebontatván, a polgári leányiskola építése
(3 Felsége I*só Fereoc József apostoli m. király dicső uralkodása Br. Báuffy Dezső m. kir. minis-terelnök
Ur. Wlassics Gyula m. kir. vallás-ős közöktátásügyi minister kormányzata
Dr. gróf Jankovics László vármegyei főispánsága
(tortán Károly vármegyei alis-pánsága
Vécsey Zsigmond v. polgármestersége
Lengyel Lajos v. főjegyző. Deák Péter v. rendőrfőkapitány, Halis István v. árvaszéki előadó tanácsos,
Nagy Dezső v. közigazgatási előadó tanácsos,
Thomka Endre, Csóka Nándor, Fa ics József, Szed 1 may er Feren c. Varga Ferenc, írj. Hegedűs György k ül tanácsosok,
Ifj. Ács József v. aljegyző,
Dr. Bentzik Ferenc v. tiszti-Ügyész,
Plosszer Ignác v. mérnök hivatalos kod ása,
Eperjessy Sándor községi iskolaszéki elnöksége idejében,
Plosszer Ignác v. mérnök terve szerint,
Bachrach Gyula vállalkozó által, Henc Antal építőmester művezetése és Vécsey Zsigmond v. polgármester, Plosszer Ignác v. mérnök, Eperjessy Sándor elnök, Hertelendy Béla, Vidor Samu,
Tárva-nyitva, kapn-ajtó, S a lemenő napsugár Rátűz a lányka arcára, Aki megvan halva már!
A király elhagyja termét
És sir! Ráborul a lovára, Sóhaj emelt keblét. Könnye folyik arcára; Szól: Meg tetted mit tehettél, Nyargaltál, de hiál-a, Ottan fekszik kiterítve A sziget Brép róisája. " f
Procter Adél 1824-ben Londonban született s 1858 bán lépett fel ,legendák és költemények* éa müvével,melyet később a .vers koszorú" követet. Procter Adél egész életét a szegények a elhagyatottaknak áldozta s kö\'önösen a betegeknek. Költeményeiből is az ember-Bzeretet melege szól. Meghala 1864-ben.
Goald Anna 1789-ben Amerikában született s meghala Boston mellett 1865-ben. Gould költeményei az egyszerűség, érzékiség, hév jellemzik,
London Letitia 1808-ben született; szegény sorsa szellemi munkára kényszeritette a kitartá8a erőt adott neki tehetségei kifejlesztésére. Regények s be-szélyek írása mellett azonban különösen költői elbeszéléseivel hatott; ezek a Trubadúr, a bajadér, a velencei karkötő. Költészetét egyátalán képzelem, lendületes nyelv s világfájdalmas érzés jellemzik, ami költeményeinek különös varázat kölcsönöz. Meghalt méreg által 1838 ban.
Howitl Mari (Botham) 1804-ben született s mint a gyermekirodalom művelőjének elévülhet len érdemei annak. „A hét kísértés\' .Balladák és költemények" foglalják magukban műveit, de ezeken kivQl férjével Howittel is sok közős munkája van, különösen jeles a skandináv irodalomról irt tanulmánya.
Dr. Tripammer Rezsó,
Bogenrieder József
Faícs Lajos iskolasiéki gondnok,
Morandini Román,
Saller Lajos,
ünger Ullmann Elek,
Sűmmer Náthán,
Idősb Hegedűs László építési ellenőrző bizottsági tagok felügyelete alatt megkezdetvén és a mai napon annak alapköve miután a főt szt. Wébcr Vince szent Ferencrendü zárdafónök h. plébános áital megáldatott és megszenteltetett, alulírottak jelenlétében e helyre letétetett, kérvén a Mindenhatót, hogy árassza áldását e műre, hogy az hivatásának megfelelve, mint az erény és tudomány csarnoka sokáig álljon fenn a haza javára.
Minek emlékére beadtuk és az alapkőhöz letettük ezen leveleinket, sajátkezű aláírásunkkal és pecsétünk kel megerősítve.
Kelt Nagy-Kanizsán, ezer nyolcszáz kilencvenhét évi július 1-én.
Vécsey Zsigmond Lengyel Lajos
polgármester. fSjegyz5.
Az alapkő letételi okmány felolvasása után kezdődött azünnepi szertartás melyei Véber Vince h. plébános pontifikált fényes se-, gédlette!; a városi kántor egy ez alkalomra szerzett verset énekelt, mely a helyi viszonyokra való vonatkozásánál fogva jó benyomást is keltett. Az alapkőre most sorban megtették a szokásos babpácsütéseket: Vécsey polgármester. Eperjessy iskolaszéki elnök. Deák Péter főkapitány, Faícs\' Lajos iskolaszéki gondnok. Németh Ignác igazgató, stb. stb.. mire a szép ünnepély a jelenvoltak lelkes és kitörő éljenzésével véget ért.
Óvodák záró ünnepélye.
Mádmoaszell Clarü ott nevelkedett ti zen hétesztendős koráig a Garoone partján egy nagyon csendes kis falucskában. A hogy tavasszal felverte a domboldalát a zöld fü, két selymes szőrű kecskét őrzött naphosszat egy nagy lombos fa árnyékában. Este rendesen két rocakában vizet merített a folyóból és jó kedvvel, énekelve vitte haza a nagy apó házához. Az abbé urnák és a könyvnek egyaránt nagy ellensége volt. E<:j szép napon pedig csak eltűnt hazulról és azóta nem hallanak hírt felöle abban a kis francia faluban. A nagyapó künn nyugszik már rég a temetőben, Mádmoaszell Clara pedig St. Etienne körútján halad végig minden vasárnap délután egy elegáns, sápadt arcú fiatal ember karján.
Később már egyedül kóborolt és sóvár szemekkel állt meg a csemege üzletek kirakatai előtt. — Ép egy ilv estén szólította öt meg egy ismeretlen, körszakállas ember.
Vagy két héttel ezután Mádmoaszell Clara már a budapesti Erzsébet-téren jelent meg két kis fiúval.
A verebek kíváncsian a legalsó galyra szállottak, az állomás nélküli kereskedő-segédek is feszelegve ráncigálták kikopott fényes zsákéjuk végét mert Mádmoaszell Clara nj és szép jelenség, ki ma először lépett kivágott lakk topán-kajában az Erzsébet-tér kavicsos útjára.
Mádmoaszell Clara a nálunk kísértő .bonueok" típusa, kikre a kisdedek első nevelését bízzák. A gallua nyelvet gas-cognei dialektussal rácscsolja és Lafon-taine-ról ép annyit tud, mint Heltai Gáspárról.
De szükség van reájuk, mert nagyban emeli a lipótvárosi családok értékét.
Erre a kis bevezetésre szükség volt, mert manapság a vidéki középosztályra is ráragadt ez a betegség. Lehetetlen egy rendezett viszonyok között élő -családot egy francia .mádmoaszell," vagy egy német .frauleja" nélkül elképzelni.
A kis PÍBtika már három éves korában * élesen sivítja :
„Ma chere mama, doanéz-mois du pain 1"
De azért tizenhét éves korában az érettségi bizonyítványban csak .elégségese" van a francia nyelvbö\'.
Ezek a külföldről importált kisasszonyok, kik legtöbb esetben meglehetősen csinosak, csak útját állják a kisdedne-velés nemes ügyének. Elegánsan öltözködnek, de a pedagógiához nem értenek többet akár a legfiatalabb varróleány.
Fogalmuk sincs arról, hagy miként lehet a három-négy esztendős gyermek lelkéhez férkőzni, minő uton lehetne azt legszebben fejleszteni.
Az óvodák termei leginkább az alsóbb néposztály gyermekeivel telnek meg ;
szó sincs róla, azért sok józanul gondolkodó előkelő család nem tartja ép valami megbecstic \'tőnek, hogy az ö kis nrfia a szabÓjáx:^ a kis gyermeke mellett üljön az óvodában.
Naponként halljuk e nagy frázist: a kor iránya erősen a demokrácia fe\'.é hajlik. Sok szereplési viszketegségben szenvedő papa alkalom adtán ékes szavakkal tart is nagy szónoklatot az „egyenlőség" meliett, de azért a gyermekét nem küldte el az óvodába.
Miért!?
Ej hát csak nem ültetheti a favágó kis csemetéje mellé az ö kisasszony leánykáját.
De azért a helybeli óvodák vasárnapi záró ünnepélye nagyon szép volt, csaknem olyan, mintha azok a kedves babák mind csak kis baronessek és kis grófok lettek volna.
Az elmúlt tavasznak egy kis része meg itt maradt közöttünk és vasárnap délután oda ült az .Egylet kertben* a terebélyes fák gálya közé.
Azok a százados törzsek rég láttak annyi kedves kis arcot egyszerre árnyékukban. A kíváncsi napsugarak is áthatoltak a sűrű mozdolatlau lombokon és végigcsókolták a nemzeti szalagokkal feldíszített, fehér tuhás kis leánykákat.
Elsőben dr. Berecky Viktorcé növendékei mutattak be tudásukat, tanúságot téve a szeretetreméltó ovónŐ tevékenységéről. Büszkén, bizonyos önérzettel szavaltak mind. A társas játékoknál gyorsaságot és sok ügyességet fejtettek ki. Talán a mamák és papák ígérete buzdította annyi bátorságra azokat az apró ceprü kedves jószágokat. Mindegyik szeme előtt bizonyoyal egy fagylalthegy és egy csokoládé-torony lebeghetett.
Lenkei Malvin Arany János-utcai ovónŐ növendékei felette kiváltak az összesek közül, egyik legszebb mutatványuk volt a virág játék.
Hajgató Janka ügybuzgalmáról a PelÖfi-utca óvónő kis növendékeinek f»íkere tett tanúságot.
Végül Szabó Istvánná fáradhatatlan törekvéseit kell dicsérnünk, mert a kis-kanizsai óvoda rendszeres vezetése biztos kezet igényel és a legnagyobb kitartással és bajosan lehet ott a növendéket együtt tartani, a mi gyakran nagy akadályoka: vett a haladás elé. Hol egyik, hol a másik nem megy hetekig az óvodába, de azért mégis igen sok, szép és kedves mutatványban részesítettek a kis-kanizsaiak.
Látogató közönség igen szép számmai jelent meg az ünnepélyen, de miut rendesen a hívatott közegek ez idén is távol maradtak, ezzel akarták kifejezni meleg érdeklődésűket s kisdednevelés nemes ügyével szemben.
Ott volt Vécsey Zsigmond polgérmep-ter. Deák Péter főkapitány, Vidor Sa-muné a ,Kisdedaéve!Ő egyesület* fárad hatatlan elnöke és a választmány néhány tagja.
Mire az ünnepély véget éri egy némelyik kis leány és fin kimerülten oda hajtotta fejecskéjét a kicsi zöld asztalkára és édes álomba merült.
De az utolsó jelre talpon állt _;ból valamennyi s mikor a dal utolsó üteme is elrepült az ajkakról, lelkendezve szaladt ki-ki a mama és a papa karjai közé.
Salgó.-
A város dolgai.
— Képviselőtestületi ülés. —
— jón. 30.
Rekkenő melegben ült össze jnn-30 án d. u. 3 órakor a képviselőtestület. S dicséretére legyen mondva, a meleg egy cseppet sem vette el a kedvét, hogy vég?e a jögimnázium építkezése dolgában véglegesen döntsön. És döntése olyio, hogy abban nemcsak mindenki meguyugodhatik, hanem, a mely egyedül méltó városunkhoz, mely a kultúráért mindenkor tudott áldozni. Mintha az ókori Cato támadt volna föl, ki egyre azt zúgta Caithagioem esse delendam, — ugy zúgta a mi közgyűlésünk is: le kell rombolni az egész épület-tömeget s toldozás-foltozás helyett ujat kell épiteni. — Ez a helyes, ez a méltó megoldás! Örvendünk, hogy a képviselő-testület ezt belátta. De méltó elismeréssel kell kiemelnünk a tanácsnak és az élén álló polgármesternek jő akaratát is e kérdés megoldása körül. Ez a jő akarat jellemezte a tanácsnak azt az alapos jelentését, melyet a közgyűlés egyhangúlag magáévá tett. — Most már csak egy lépés van hátra: a kivitel.
Hisszük, hogy ez sem késik soká és a város vezetőségének tapasztalt erélye a lehető legrövidebb idő alatt megoldja ezt is."
A közgyűlés lefolyása ez volt:
Vécsey Z*. polgármester elfoglalván az elnöki széket, üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitja.
Első tárgy volt a gimnázium építkezésének ügy?. A főjegyző fölolvassa a tanácsnak erre vonatkozó jelentését s a következő java3latokat terjeszti a közgyűlés elé: 1.) Mondja ki a közgyűlés, hogy a Taodor Ottó készítette átalakítási tervek szerint az építkezést nem javasolja, mert ez célszerű nem volna. Ugyanis a falak megmaradnának s igy a tauheiyiségek és folyosók épp oly szűkek lennének, mint most; ez az épít kezes ismét csak foltozás lenne s igy az eddigi bajok megmaradnának; végre a megmaradt falak igen csekély összeget képviselnének. Azért is a tanács javasolja, hogy az egész épület újjáépíttessék a a gazdasági épület a gimnázium udvarából kihelyeztessék. Az uj épületet négyszög formában, kerttel körülvéve jpvasolja építtetni, melyre a költség körülbelül U0000 frt lenne. 2.) Mondja ki a közgyűlés, hogy a tervek elkészítésére egy 1000 és egy 500 ko>enás dij tűzessék ki, 3.) hogy Tandor O\'tőval a követelte tis7teletdij iránt alkudozzék a tanács.
EperjesBy S. nem * tartja ugyan teljesen kivihetetleneknek a Tandor-féle terveket, de ha az nj építkezés valóban csak 10000 forint többletet okoz, akkor hozzá járul Nem helyesli azomban, hogy minden oldalról kert környezze az épületet, valamint a gazdasági épület kihelyezéséhez sem járul hoz*á.
P1 i h á 1 V. örömmel üdvözli a tanács előterjesztését, különösen azt, hogy uj épület emeltessék. Kern tartja célszerűnek a foltozást már azért sem, mivel a régi falak annyira inficiálva vannak, hogy tanároknak, tanu\'óknak egyaránt egészségtelenek. Indítványozza hogy fogadja el a közgyűlés a tanács javaslatait, de ugy, hogy a gazdasági épületek megmaradjanak.
Ebenspanger Lipót megeyőzödése az, hogy a Tandor-féle tervek szerint építeni nem lehet s indítványozza, mondja ki a közgyűlés, -hogy tekintet nélkül a költségtöbbletre uj épületet emel a gimnáziumnak. HalyesJi a gazdasági épületek kihelyezését egészségi szempontbői. Kivihetetlennek tartja, hogy minden oldalról kert vegye körül az épületet. A tervek elkészítésére nagyobb összegek kitűzését javasolja.
Elnök reflektálva Eperjessy és Plihál szavaira kifejti hogy ha négyszögben épül is az épület és kerttel vétetik körül még 2167 négyzet m. területű udvar maradt. A gazdasági épületek kihelyezését szükségesnek larija azon okokból, melyeket Eben?panger kifejtett. A pályadijak emelését nem tartja szükségesnek, mivel e dijakat az Országos mérnöki és építészeti Egyesület tarifái szerint javasolta a tanács.
Dr. Pachioger Alajos nagy meg hatottsággal szól a tárgyhoz örömét fejezve ki, hogy végre ily szépen fog az ügy megoldatni. De ellene van a gazdasági épületek kihelyezésének, mivel a kegyesrendi ház gazdálkodik is, mi igeu bajossá válna, ha a gazdasági épületek máshol volnának elhelyezve.
Elnök figyelembevevő e fölszólalást legjobbnak tartaná, ba e kérdés megol-dácában srabsd kezet adnánk a tervezőnek.
Pl i b á 1 azt biszi, hogy ugy oldhatnánk meg, ha külön udvarban helyeznénk el az épületet,
Tripammer Gy. szerint ez előre is ki van zárva, ba .négy szögben tervezik az uj épületet. Kívánatos, hogy a pályázóknak csak a teret jelötjük ki.
Ebenspanger nem akar kárt okozni a társháznak a újból ajálja, fo-gadtassék el a tanács javaslata.
Rappoch a pályázat kiírását ugy kívánja, hogy a tervező a gazdasági épületre vonatkozólag alternatív tervet készitsen.
Végre ily értelemben határoz a közgyűlés — és az építkezés költőét 120—125 eier frtban írja elő.
A közgyűlés 2. tárgya volt a Hunyady.-utcai községi népiskola átalakításáról való előterjesztés, melyhez a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult A pályázat 646 írttal fog kiíratni.
A kolozsvári orsz siket-néma intézet segélyezéséhez ex idő szerint a város nem járulhat.
A szentgyörgyvári utcai uradalmi épületek után 751 frtot fog a város ado-visszatéritésul fizetni.
Mu«a Károly h. kántor kérvénye millenniumi ajándék elnyeréséért elutasitta-
tott. É .
Ezután az elnök megaöszonve a tagOK érdeklődését az ülést bezárta.
Melléklet a .Zalai Közlftry 1897. juj$s hó 3-iki 27 ik számához.
XXXVI RVFÖI.YAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 3-án.
TadnivaMk-
— Birdetménj.Smerdoo Jósé asexicói ügynök hazai,- gyárosokhoz körleveleket intézett, melyekben úgynevezett .osztrák-magyar kereskedelmi ügynökségét" ajánlja nekik. Erről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy Smerdon Joaé mexicói ügynökről kamaránk — egyirányú megkeresésre — készséggel szolgái közelebbi információkkal. Sopron, 1897. évi június hó 22-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
_ Hirdetmény. A honvédelmi m. k. miniszter ur a honvédség 1898. évi lábbeli szükségleté^ 50% ár, vagyis 7900 pár bakancsot és 12,100 pár könnyű ci-pőt a hazai kisiparosok által szándékoztad készíttetni, ások szállítására pályázatot hirdet. A bakancsok árapáronkint 4 forint 95 kr., a könnyű cipőké pedig szintén páronkint 4 írt 26 kracárban van megállapítva. Az elvállalt lábbeliek legkésőbb 1898 évi március hó. végéig azálÜtandók (katonai teherárukként) Budapestre, .. honvéd központi ruhatárba, miyji\'gyezvén, hagy a kereseti összegek h netalán már 1897 évben\'történő be-¦aaliiiások esetén csak 1898 évi január hú .elején, különben pedig az átvé.eti bizonyítvány számvevőségi érvényesítése után azonnal ki fognak fizettetni. A fennt előadottak, valamint a honvédé\'mimagy. kir. mioiszter ur által 26,731 V1L 97. sz.) alatt kiadott „Szerződési feltételek" és „Határozraányok" figyelembe vételével szerkesztendő ajánlatok a pályázó kisiparosok, illetve azok szövetkezetei álul, — a hol ipartestület van, sónak utján, különben pedig közvetlenül — legkésőbb f. évi jutius hó 10-ig kamaránkhoz uyujtandók be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a közelebbi feltételek bármely ipartestület, valamint kamaránk h\'vataios helyiségében megtekinthetők. Sopron, 1897. évi június 22-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében : Fnedrich A^ost s. k. elnök. Kirchknopf Frigyes s. k. titkár.
roly és mások Bankett alatt & komáromi katona banda játszott, melyet e főispán saját költségén hozatott Eger-
— Vármegyénk Ünnepe. Fényes diszgyüléssel Ünnepelte vármegyénk közönsége m. hó 28 án egyik nagy-fiát Festctich György grófot, ki a- múlt század végén hanyatló füldmivelésünkaek\' ujjáteremtöje volt mcglapaitvána oevérÓl Georgikon-nak nevezett gazdasági szakiskolát Sukan gyűltek össze ez ünnepre Zala-Egerszegre vármegyénk minden réizéból. Városunkat Vécsey Zsig-. mond polgármester vezetése mellett Vagner tanácsoSj Hertelendy Béla, Deák Péter, Scherz Rikárd és Eüen-spanger Leó képviselték, míg az Eisó magy. ált. bizt, Társaság küldötte Dezső Béla titkár volt. Az Ünnep. — mint tudósítónk jelenti, d. e. 10 órakor kezdődött, mikor gróf Jankovics László, föspán a disz-gyülést megnyitván indítványozta, hogy előbb vonuljanak templomba haladó Istentiszteletre. Erre az egész gyűlés a templomba mmt, hol Balaton János, apátplébános Te De-umot mondott. Mise után a gyűlés újra megnyílván dr. Handek Ágoston, zalavári apát gyönyörű beszéddel, ünnepelte Pestetich György emlékét — A hazafias szép beszéd, — melyben az ünnepelt életrajzának vázolása mellett főképpen a mult szárzázad végének szomorú irodalmi és közgazdasági állapotait rajzolta a szónok, mély benyomást tett a jelen voltakra, kiváltképpen gróf Festctich Magdoluára, ki a Festetten-családot egyedül képviselte. A beszéd alatt lehullott a lepel a képről, életnagyságban ábrázolja az ünnepeltet. Id. H á t z k y Kálmánnak, a gazdasági egyesölet elnökének indítványára jegyzőkönyvbe igtatták Handek beszédét. A főispán átadta erre a képet C s e r t á n Károlynak, ki csípős beszéddel Ígérte meg, hogy a vármegye közönségének mindég gondja lesz reá. A diszgyülés után bankett következett a .Korona" éttermében, melyen mintegy 176-an vettek részt Az első felköszöntőt a főispán mondotta a királyra. Azután még beszéltek Handek Ágoston, Koller István, Hertelendy Béla, Kálmán Ka-
— jposzilovics érsek Nagy-Kanizsán. PuizMovics György, zágrábi érsek, szombaton d. u. uóbáuy órát töltött- városunkban. At állomáson Nith Norbert, szeutfertíiie-ren\'di reudtóuök, es^jVé.ber Vince h. plébános fogadták. Ugyancsak Ök kalauzolták is a városban, melyet igen érdeklődve uézett meg. Küvid két órai itt Uu tózkodás után Kőrösre utazott az érsek, hogy olt az uj székesegyházat fölszentelje.
— Első mise lí a a líoniláe, szent-fereucrendi hittanhaligató, vasárnap mutatja be első szent miséjét, szülőhelyéi!,, Kis-Kanizsán. Manndukiora lesz Véber Vince It. plébános a szónoklatot pedig Horváth ll-mor tartja.
— Hjraen. Betilheiui Kikárd juiius hó 11-én köt házas-ágotGrácbao Traut-mann Nelly kisasszonnyal. Trautuann Antal leányával. — 8zékeíy Tivadar, a Gutman S. H. cég intézője julim 4-én tartja esküvőjét Budapesten a dohány utcai templomban Stern Ida kisasszonyai.
— lokoláink beszámolói. A Te Dcum elhangzott, a tanulók bucsut mondtak az iskolának leljes nyugalommal élvezik a nagy szünidőt. ElöhaladásukrÓl minden iskola beszámolt érteritőivel. Mivel igen fontosnak tartjuk hugy iskoláink működésével szélesebb körben megismerkedjenek, ezen értesítők alapján ismertetni fogjuk iskoláink mult tanévi működését
— - Kézimunka Iciállilás. Xémet lg núc népiskolai igazgató, főikérésére a ker. jót. Nőegyesfilet elnöke, özv. 7. a d u -bánsz ky Lajosné. Pl i hál , Kereucné, Sebesté ti y Lajosiié, dr. Tu boly üyuláné és Véber Károlyné tagokkal együtt megtekintette a kis tanuló leányok kézimunka kiállítását, melyet minden osztályban, kielégítőnek talált: sót több tanítvány valóbau kitűnő szorgalmat tauusitott és meglepő eredményt ért el. Ezeket 5—ő írttal meg iá jutalmazták. Jutalmat nyertek Kolarits Teréz 1. osztályból, Pál Viktória és Orbán Lujza a 4. osztályból. Latacher Aranka 4. oszt. tanuló pedig rendkívül nagy szorgalmáért kis arany keresztet kapott. Miud e jutalmakat in hó XG-án osztotta ki a nóegyesfl-let fáradhatlan eluőke a kicsikék nagy Örömére a jelenvolt nagyközönség; lelkesedése mellett. Dicséretttel kell kiemelnünk a tanítónők .fáradhatatlan buzgalmát, kik ily szép en-deményt tudnak elérni növendékeikkel.
— Zendülés kisk omáromban. Az autonómiai választásokra jogosultak Összeírása alkalmával valóságos szocialista zendülés volt Kiskomárom-ban mult hó 30 án. Budapestről jött lelketlen igazgatók tele beszélték szegény nép fejét, ugy, hogy ezek zeudülésre, 8 plébánosukkal szemben erőszakra vetedemed.ek. A választók összeírására kiküldött bizottság, — mint tudósítónk jelenti, — rendben végezte a dolgát, midőn egyszerre csak a nép összecsődült s midőn a plébános, Méhes Kálmán, szemlére tette ki a lajstromot az esetleges hibik kijavítása végett, vészesen kezdte mindenki követelni, hogy nevét a lajstromból törüljék. Elhitették ugyanis velük, hogy ez összeirás ujabb adózást jelent Azután pedig kijelentette a nép, hogy autonómia neki nem kell ; maradjanak csak a papok a kormány ellenőrzése mellett. Igazában pedig arra gondoltak, hogy, ha nem létesül az autonómia, majd igy a falu határában lew- terjedelme- papibirtokokat közöttük osztják fel. — A plébános, természetesen, nem törülte neveiket a lajstromból, mire vagy hetvenen neki rohantak és halálos fenyegetésekkel vették el tőle a névsort, melyből azután mindenki tintás kézzel mázolta el a saját nevét. — A zendülés hírére Cseszoák Miklós, vizsgáló bíró, és Víosz Ferenc, főbíró, azonnal kimentek a helységbe. A vizsgálat azonban nem sok eredménnyel járt, mivel az előbb lármás zendülők meghunnyász-kodva mindent tagadtak.
— Verekedés- Mult vasárnap Kollarics SzemesGyörgy Öíbir Princscs György helybeli parasztlegények a gezfürdi ren-déglokertben berngott állapotban olyan alapos felfordulást csináltak, hogy mindenkinél- menekülni kellett mígnem egy erős rendőri őrjárat nagy népcsödűlet mellet a vitézkedő legényeket bekísérte a h ivösra.
— Piaci alkunak egy uj neme. Egy
helybeli műiparos Péter Pá! napján a piacon egy kiskauizsai asszonnyal csibékre alkudou. a követelt ár mag&auak tetszett neki, amiért az asszonnyal i elese lesbe bocsátkozott. Megtehet, hogy ez is valami borsósat mondott neki, mire íáapnuger ket csattogó pofont adott az asszuuyuak. Ez meglepetésében nem is ladott nirte-leu szóüoz jutni, de auuál hamarább felugráltak a többi kofák és a pofozkodó vésnök csak gyors láüaiuak köszöun«4le, hogy csibét, vékát, kis széket nem kapott a lejéhez cserébe a pofonokért, ügy elinalt, mintha a föld uyelte volua el. A sértett asszony megtette ellene a följelentést.
— Tüzek a vidéken. A mult hét folyamán ugyancsak süruu megjeleut a vörös kakas a házak tetején miudeufelé tetemes károkat okozva. Így -ju-áu dzent-jskabfáu, 2\'2-éa Nagy-tvaporoakon ós Nábrádlán, 24 éu Zala-Koppauybau, ?5-én Kei\'ka-Sieut-Mihályfáii, 27-éu pedig Özt.-Peterurou voltak nagyobb tüzeli. A kár míudeuütl igen tetemes.
— A pécsi di.*arda hangversenye.
A péCSÍ hírneves dalárda Sopronija va ó
álutaztában a „Polgári e\'gylei* kerthelyi* eégében m. hó 27 én hangversenyzett. Az indóházban a nagykanizsai dalárda fogadta a kartársakat, elénekelve a je.-izőt: szabad dal és vidor aziv, daluok ebhez maradj hiv, melyre a plcsiek Hzintéo jelszóval válaszoltak. Azntán a vendégek kocsira ültek éá hosszú sorban városba hajtattalak. Este a kert annyira megtelt, hogy a közöuség, me.y itt akarta elkölteni estebédét csak nagy nehezen juthatott egy falathoz. De az elégületlen-ség moraja azonnal megszűnt, mikor a dalárok a dobogóra léptek és elénekelték Huber Károly ünnep;-dalát. A közönség élénken megtapsolta az egybevágó akkordokban elénekett számot. Kár, hogy a programm néhány népdaltól eltekintve, oly egészen idegen volt közönségünk előtt. A dalárok közül főleg kitűnt Hoffer Karoiy éles tenor hangji,mely szenzációt keltett. A közönség gyönyörrel hallgatta mindvégig a műsort, melyből különösen a magyar népdalok és Az éji varázs tetszettek legjobban. \'» \' *¦
— Nyár. CsenK a kasza, peng a sarló : itt a nyár, kalászt érlelő, embert izzasztó hőségével. Péter ea Pál napja meghozta az aratás kezdetét a íöld részének, magát a termést a diákságnak. Oszlik az apró nép, ki erre, ki arra s ugy megnéptelenedik a mi fészkünk is, mert két teljes hónapra kirepülnek a madarak. De különben is kezd üresedni Kanizsa. A kinek módjában van menekül, árnyékadó fát, hűsítő fürdőt keresve; ez a két dolog az, miben nálunk a legnagyobb a hiányosság; de i mi elvesz a réven, megnyerjük a vámon ; mert van helyettük por és meleg. Nap közben alig látni embert az utcán, de este ínegele-venüi a korzó s ilyenkor érdekes megfigyelni az elcsigázott arcokat és bármit teszek ellene, hogy a sétálók két harmad része a tűrhetetlen melegről, meg ennek a kellemes járulékairól beszél. Tényleg igaz, hogy kevés hely van, a mely az embernek oly kevés menedéket nyújtana a nyári szenvedések ellen, mint ez ami városunk. A nslgár-egyleti kerten kivül nincsen talpalatnyi hely, a melyen az ember árnyékban pihenhetne ; a fürdő ? arról kérem nem is jó beszélői. Istenem milyen szép dolog volna, ha egy éjszaka alatt valami csendes földrengés vagy földcsuszamlás minket a Balaton felé vinne, a Balatont meg felénk s reggelre arra ébreduéuk, hogy a kanális piszkosan folydogáló vize helyett, n. magyar tenger fenségesen hullámzó habjai mo3sák a kanizsai határt Szinte látom az emberek arcain a ragyogó megelégedést s tuuom, hogy mindenkinek munkaerejét meged/.ené a gondolat, a Balaton hullámai fogják fáradt testét felfrissíteni. Dó félre cialóka ábrándképek, ne kísértsetek, mert annál szomorúbb és fájdalmasabb lesz a valóra ébredni: igy jir karöltve próza és költészet. Hiába, niuct az állatokban semmi emberi érzés, nincs bennük az emberi természetnek egyetlen szikrája sem, bármint iparkodnak ellenkezőjét bizonyítani e materialisták ; mert ha volna, n medve téli álmát nyáron aludna.
— A nagykanizsai ált munUásképzö-egyesölet vigalomrendezŐ-bizottsá?a saját könyvtára alapja javára 1897. évi augusztus hő 1-én a BPolgárí Egylet" kerthelyiségében Zsolnai Vilmos zenekara közreműködése mellett világpostával egybekötött zártkörű nyári táncmulatságot rendez. Beíéptidij: személyjegy 60 kr. Családjegy (3 személyre) 1 frt 50 kr. Kezdete este 8 órakor. Felül fizetések köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a teremben \'.artatik meg.
— Öngyilkosság. Hobor Irma, egy rövid szoknyás alig 16 évaa azép
leány, Becsehelyen nem tudta magát arra határozni, hogy ebben a siralom völgyben életét folytassa. Talán valami titkolt bu, talán hamis azégyen volt az oka annak, hogy a szülei ház padlására fölment és ott fölakasztotta magát Benne Hobor Imre becaehelyt jegyző siratja szeretett leányát Az eset Becsehelyen és környékén általános részvétet keltett
— Az asszony adóságai. Szép fiatal asazooyt venni feleségül, bátorság, mondja már az álmoskönyv is. Az álmoskönyvnek azonban nem mindig van igaza: mert ba a bájos fiatal menyecske jól nevelt, szerény igényű és házias is, akkor valóban minden elszántság nélkül hozzáköthetjük életünket. De ba mindennek ellenkezője ál), ha az uj asz-szony tisztán oly intézménynek tekinti a házasságot, a melynek segélyével szép uzalouhoz, gavallér udvarlókhoz és mindenekfölött pompás selyemruhákhoz lehet jutni, akkor az álmoskönyvnek igaza van. Az ilyen asszony nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a házasságból szociális probléma váljék és a hajlamok, a hibás nevelés által keltett nagy igények, nem egy házasság szerencsétlen voltának lesznek kutforrás&ivá. Az első megtagadott toalettnek az első scéua a másodiknak pedig az a következménye, hogy a menyecske elmegy a konfizörjéhez és mégis megsSndeli a ruhát — & férj számlájára. A férj pedig eddig legföljebb beadta a válókeresetet de fizetett Ezután azonban nem lesz igy. A kir. kúria ugyanis egy konkrét esetben kimondta, hogy a férj nem köteles a felesége által tudtán kivül rendelt ruhákat kifizetni, mert a felperes elmuasztotta ót a sok éven át eszközölt szállítások fizetésére időközőn-kn.t felszólítani. A férjek nagy gárdája kétségtelenül nagy örömmel fogja fogadni a kúria e bölcs és igazságos határozatát, de vájjon mit fognak hozzá szólni az ily BOlyos c-iapá-*ra el mm készült szállítók ?
— Egy találmány jótéteménye, mint például a Kaihreiner-féle. malátakávé előállítási módja a babkávé izével és zamatával a közönség részére gyakran illuzórikusa tétetik a piacon megjelenő érték*
! telén utánzatok által. Ezek vagy egysze-| rüen pirított árpa, vagy pedig közönséges : maláta, mely vagy hasonló csomagolásban, I r*gy pedig szabadon kimérve árultatík. i Természetes, hogy ezen utánzatok által, melynek izét hamar megunjuk, nem teljesül a valódi mindenütt legjobban bevált maláta kávéhoz kötött várakozásunk. Hogy ezt elérhessük, ne hagyjuk magunkat tévedésbe ejteni és kérjük és vegyük csak : a Kathreiner névvel ellátott eredeti cso-j magokat
I — A legújabb csemegesajt. Minden t (iourmand figyelmébe ajánljuk a magy. j kir. áll. ménes birtokon készített fogarasi I esemegesajtot amely sikerrel versenyeí-\\ bet az e fajta legkiválóbb külföldi pro-i duktumokkal. Kizárólagos föraktáx* a j Ljwenstein M. cégnél van Budapesten | (vámház között.)
i — Mai számunkban közölt kőszegi ; vizgyógyintézet hirdetésére felhívjuk olvasóinak figyelmét.
— Katonai szállítás f. éri július hó ! 8 án d e. 11 órakor a „Soproni katonát
ellátási raktár\'-nál (hosszú sor 45 sz.) nyilvános ajánlási tárgyalás tartatik a soproni ellátási kerület széna; szalma, 1 fa és kőszén szükséglete biztosítása tárgyában.
— Budapesti Napló, ai ujsáiíirók lapja. L énken emlékszik még a magyar közönség annak a tizennyolc magyar újságírónak az esetére, kik, hogy íüg-. ¦gci.ienitsék magukat minden politikai befolyás és minden vállalkozó tőks nyűge alól, megalapították a maguk erejéből, minden vállalat mellőzésével a szerkesztőség saját tulajdona gyanánt a Budapesti Napló t A lelkes kis csapat most, alig tizenegy hónap leforgása után a szabadelvű magyar közönségnek legkedveltebb uj ságszolgáltatója lett. Magává hozván fényes és jóbirű írói neveket, bámulatos szorgalommal és kitartással gyűjtvén mindennap össze mind azt, emi e szerkesztőség, e lap szabadelvű és feltétlenül minden irányban független politikájának, nemzeti érzületének és ma-\' gas ízlésének minden huszonnégy órában ismétlődő bizonyságát adja : — a Budapesti Nap-6 ma már nemcsak keletkezésének történetében uj és eredeti, de a közönség szimpátiáinak gyors felköltésében is eddig nem látott példát mutat. Ei minden szám arra vall, hogy a Budapesti Nap\'ó alapítói megérdemlik ezt a támogatást A Budapesti Naplónak friss és megbízható értesülései, komoly, tartalmas politikai cikkei, a melyek nyoma\'ékoj&á teszik a fiatal, de politikai súlyra máris döntő jelentőségű újság véleményét, tárcarovatának magas
irodalmi szíri vonala, gazdag informatív anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos, eleven rovatai .s mio-denreodü közleményeinek változatossága és folyton gyarapodó bősége: napról-napra ékesszólóan tanúskodnak arrói, hogy a Budapesti Nap\'ó fényesen megfelelt a legvérmesebb várakozásaik if, amely megjelenését megelőzte. A Budapesti Napló szerkesztősége és olvasóközönsége közt páratlanul tüsled éa szíves viszony fejlődött ki. Naponkint jeleoot-kezik ez a Szerkesztői üzenetek rovatában. A magyar közönség: neküuk családunk. A Budapesti Nap!ó szerkesz -tősége amely csakis addigi munkásaágára, hírlapírói sikereire hivatkozva és a közönség szimpatiáiára appellálva fogtt bozzá bátor vállalkozásához, nem csalódott önbizalmában és nem csalódott a közönségben, amely nagy szeretettel karolta fel ügyét az eUő perctől fogva. E-t hogy a közönség se csalódjék benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgó-tággal és lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség, amely* nek belső tagjai: Vészi József, főszerkesztő. Ábrányi Emil, Claír Vilmos Cerrí Gyula, Erős Gyula, Fái Béla, Gergely I-ttván. Holló Mártoi, Horváth Elemér1 Jaoorics Pál, dr. Kováci Jenő, Lyka Károly, Márkus Józsefi dr. Merkl Adolf, dr. Márton Miksa, Molnár Ferenc, Papp Dániel, Pékár Gyu\'a, dr. Boltész Adolf, Sváb Tivadar, Thuri Zoltán, napról-napra egész erejét, egész lelkesedését ösazes hirlapirői kvalitásait viszi a harcba. Hűséges szövetségese ebben a külső munkatársak díszes serege, amelyből c&ak Ágai Adolf, Balogh Pál, Beksics Gusztáv, Besse-nyey Ferenc Békefi Antal, Eötvös Károly, Feszi Géza, Gécy István dr. Hagara Viktor, dr. Halász Ignác, Kupa Árpád. Lengyel Laura, Malonyay Dezső, Muukácsy Kálmán, Subóné-Nogáil Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkény István, és Tutsek Anna neveit említjük most. Ez a rugója a Budapesti Napló eddigi példátlan nagy-sikerének és biztositéka jövendő szilárd exiszttenciájánakl Ei még egy. Annak az újságnak, amely senkié másé, csak a szer ¦: esz tőségé,\' amely semmiféle idegen tőke szolgálatában nem ált és csak a maga munkálkodó embereinek, meg a magyar közönségnek, a magyar hazának, a magyar nemzeti ügynek és a magyar szabadelvűséinek az érdekeit szolgálja : abbén a függetlensézében semmihez sem hasonlítható hatalmas erőforrása van. O\'vasóínk figyelmét újból ia felhívjuk a Budapesti N-pló-ra 4s ismételve a legmelegebben ajáaljuk ez újságot. Olvasásra az újdonságok iránt érdeklődőknek és valóságos lelki épülésükre azoknak, akiknek a. . magyar hírlapirodalom magas színvonalában és magyar irók és ujság-írók hangyaszorgalmában kedvük telik
Vasúti menetrend
Éirényet 1897. éri mijtu hó 1-től.
Vonatok érkezése.
Budapest 3 óra 52 p. reggel szemv.
„ 1! . 45 , délben gyorsv.
, l , 24 , délben szem.
„ 8 » 55 , este vegyesv.
, 12 „ 10 . éjjel gyorsv.
B.-Szt.-GyŐrgy 8 , 9 , reggel szemv.
Béct (Wieo) 3 . 42 . reggel szemv.
a 1 , 35 , délben szemv.
a 11 . 01 a este szemv.
7 , 05 , , gyowv.
Z Egerszeg 8 „ 04 „ reggel vegyv.
Pragerhof 5 . 33 „ reggel gyorsv.
> 7 , 59 , reggel vegyv.
B 12 , 10 , délben szemv.
„ 4 . 56 , d. u. gyorsv.
. „ 11 , 22 , este szemv. Barcs
(Zák. Gyék.) U „ 14 , d. e. szemv.
„ l , 29 „ d. u. " .
» 11 . 22 „ este ,
Vonatok indulása. **
Budipeat 5 ón 48 P- resüel gyors?.
9 . 15 reggel ?egy».
2 , — ¦ d. u szemv.
. 5 , 06 . . gjorsj.
12 Béo(Wieu) 6 . 15 éjjel Hzemv.
. 05 reggel
12 » 30 délben gyorsv.
2 . 05 , szemv.
12 , 45 . a
„ Z.-S\'.t.-Iván 5.15 ti. u. vegyv
Pragerhof 4 . il P- reggel szemv-
12 . — délbeo gyorsv..
2 . 35 . szemv.
, 33 ei.te vegyv.
\'. 12 „ 20 éjjel gyorav.
Bircs
(Zik. G;ák.) 4 . 5? reggel szemv.
2 . 25 délbeo szemv.
7 . 25 este szemv.
XXXVí ÉVFOLYAM.
ZALAI. KÖZLÖNY
U97. JULIUS 3-án.
Foulard sflyeraet 60 fcrtét 3 frt 35 kritt inétereoként — japáni, cninai »tb. & J>inij«bb mintázattal és szinekbcn, u. ra. fekete, fehér és tuines Hnsebsr« selyeméi 45 fcrtóf 14 frl 65 knijezina méterenként — sima, csikós, koczk&iott. mÍotazf»ll ds-ma&xtolt stb. (mint egy 240 különböző minőségűén ée 2000 szín és mintázattal tuK a megrendelt áru póstabér és váaaaeateiea a házhoz sziJlitra, mintákat postafordultára, küld: Henneberg- (i. (rs és kir. tidr. szálütó) seiyemgrrá-aí ZQrichber. Svájcába cz-m-zett levelekre 10 kros és lereleíőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyehen irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
A legjobb hazai tej termek a „fogaras i csemegesajt*,
készül a m. kir. állami ménesbirtokon } Kizárólagos lőraktár:
Is o vr e n s t e 1 n Jtt. ccgriacl
(Alapíttatott 1864.) cp. és kir. udv. szállító, BUDAPEST.
FŐÜzlet :
?úlii-iSnI 14- sz-
|(szc.mbeo a köz-
hngj hói*ul\'. hagydara éa kÖazvénjbántalmak allén, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos báotaimainál,orvosi tekintélyek általa Ltthlon-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelrp lesz. H ugy h aj tó hatású!
Kelleses izil Rujei eaitísziLeíö
Kapható ásván) vixkereskedésekl-cn éa
gy^gyszertárakb ns jij Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
i Fióküzlet:
I
I Kitkid-ittt 7. u
Iponli vásárcsar- | (A vadászkürthö/) aokks .) I
Szállodák és vendéglök kér-jjék a „fogarasi" számoló cédulákat ingyen és bérmentve. 1gH$
**************
Felelős szerkesztő: Dr. K[SS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó : Itj WAJD1TS JÓZSEF.
HíEyaíEdoa tó TT ci-dés ©IkertU»» lorry ce ossateli «ZOO hatósiarllaar t>°"
Ejret hn-»zuilom
Egyedül valódi angol
(Tinctor» balsamica)
THIERRY A.,
Pretjrada, S*lußtl-aUasTlrm Wiittt
ajuTtiszDti itésxitiBényftk srj*i*bôl.
KSa^réai^aÖKTU ^í^f^SÍi\' uuk «s vSsiitajt »WrtsmtffWa
ionjait és >«a^^» "ÎJ^-îîg: sror mal? a aioli- éa túdoíájdal-naücat oaylUtl stb. • bolnalcff »» IttUaolflgT *ZkalZBAxtxa.té.
gii,»., jeliül miiidon Ator aay afr-ai*-h.faa\'tftyp*
Thierry Aiolf, ar^ar»*"***;
t „. „_.öave. ztinaan balxaazaot, métr
nom a f-mti r*I4nyo»a«B vedSjceyiryol vaa • liât va., a ta-
aitaatiak visas», mint lnnnisitaat éa atanxatot, m»"»»1 -¦¦ cjobb, anaál értéktelenebb Tcliat mbidie ponto»»
t A» utinaóit. i
... nuvi. Vliraaitoit. áltulam a vidöjaBytSrvény »Up-túnóryasan len ttldüavé. Hol baUaamonj rénero nin-ciin r»kt*r, rendi! icnek kóivutotlenul esoa • címen. Tli.crry A. Őrangyal Rj-ógy.—rArnak Procrada, Hohilach-
„rajta-. „* Aotttri* barnnb" posUiuLyérj 1 koronába keröl. Bo«tT.» ía K.-reacnvInnl.a Ití kia 0 daplauvcfí ér» 4
korina 10 fillér. 1\'-\' kii vajjj\' 6 dapUüvottlél kCTc_«ebb«t noui kulilúk. S;,\'i|elküldé» c»»k a píQi floietci b«kuMt-s- vagy utAnvótiíl mellett. .
Klndenkor ngyoloromol lesyaak a zSIo vvaajagn, molytyol a valóíiasa; jeléfil mladan 5tc; el Tan UZTa.
Sdiiaf zEíigel-ApSi hake
— Hűkodvelók fényképezéséhez!
-----------iElismert legjobba slon és utazási fény-\'
Nyílt levél. [képező készülékek, uj felülmúlhatatlan pil-
lanatnyi kézi-készülékek, továbbá minden-Szivesen élek íz alkalommal, hogy köz-lneruü fényképezőkellékek A. Moll cs. és tudómásra hozzam, hogy nekem gyomor-kir. udv. szállitónál, Bécs I. Tucbtsuben bajomban ajg^gnes*forrasviz használata\'9. Fényképező kellék Üzlet alapíttatott, kitönó szolgfiíato; tesz ; már annyira voj- 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék tam. hogy minden orvosi segély mellett ingyen.
is, csak nagyon hiányosan táplálkozhattam.I__
mintán gyomrom a bevett táplálékot nenii----- -
emészthette meg. — akkor kezdtem a TTtTvTTTtTTTTT mohai Ágnes-forrás áldásos vizét, hasz- m W • I ¦
nálni, mely oly jó hatással van, hogy l~l ¦ pj I fx é pi C L\' emésztóképességem teljesen helyre állt s ¦.-III IJt- V? í\\ &
ezzel egyidejűleg álmatlanságom is elrault.i A idom a jó Istent, hogy a mohai Ágnes- 2205/tk. 1897. forrást az emberiség javára megteremtene. * , „
őszinte tisztelettel Árverési üircíatmiaY>
Pintér József.
uradalmi kasznár Iszka-Szt.-tiyörgy | A nagykanizsai kir. törvényszék
A valódi angol
38 kitüntetés, ezek közt 14 diszokmány és 18 aranyérem. Számtalao bizonyítvány elfő orvosi szaktekintélyektől.
EjszfilStt
- E
Nestlé H féle gyermeklinzt, használata folytán okszerű módon fűlne ve! hetük. Hintaadagot, nemkülomben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küld í központi raktár:
F. Berlyak \\.y Tíaglergasse Nr. 1.
Henri Httllc-fáe gjenektíffiot 9fl krajeir. Henri Kestlé-féie méstírseges tej 50 krajcár.
Raktár minden gyógytárban és fűszer-kereskedésben.
ereje és hatása.
Kxrm anúcvul rfj H éti-n Kjépjlla* iBllanaik tsrloít eaaalaia tritrér* MKcréjlllcIv.V «gabbai HlfWl etri srhéi rák.zeri baj mtgarie .olutolt. Ai auel cíodakraSea, a«lj a icirtilio-abb t* MBIt bjjokaal a iramrdí n»be>i»í«»éi a Ircjabb ereé-ij.jel SMaxaitt «er. A ».b.k ujro-cyitáta, KEj-aaintéa » fáj.lnlom anj-Kilóíébrn felillniatliallan; - nialkat-rétaé\' a piros reta» ^ro*» ce»lirnl»"-ban 16lni- cwíiKfri «j-.í).j5. é«.rk8ltel.»br» mMblM Rré>rl.alaiak mUtl liltí«3kii»k *-IÍ«-rrl ataa aa)«8«kkal, kí~ 1. Az angol ciod.kBaoc. haaxitílh.to : A tv-rmokégjaano meUbaiioél. tcjc.vulamli-ar.il.
r^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxr)
K
s/ X36S-1U év óta Ismert
desA.THIERRYin ;
PREERADA
............................._ iíirlmt-L
conlsb.-iale.ik, «..t..k. ^yvit^és. d^nrtt láb.k. tót csont.LU .llsn ; ulé^, íiur»J-, 16-.- vij*. él íuxi.Ufi ic-bek ellon. H.finilb.ln n.iml.n lorccn r..«k.... rn.dvj.r-. («zA!kn. homük. .íilAnk 6. tü.kók .liavolit.fclr». U dennema d«í»fM. kinöv*.. pokolvn rtth.:i.^-: allén,
A nagykanizsai kir. tkvi osztilya ré3zéról közhirré tétetik, hogy Kellerman József kiska-dízsí! lakés végrehajtatónak Hokman! János és neje Sneff Rozi végrehaj-( tást szenvedő kiskanizsai lakósok ellen^ 100 frt 50 kr. töke, ennek 1896 kik an5jok ílul|október 10 tói járó 8 •/. kamatai, épen nem, vagy|7 fit 68 kr. zálogjog bekcblezési csak tökéletlenül 16 frt 65 kr. per, 7 frt 65 ki lesznek .szopiatvB,lvégrehajtás tére|mi, g frt 95 kr.
[jelenlegi, s a még felmerülendő költ ségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezete kir. törvs\'-ék tartozó a nkanizsai 2324 sz. tkben t 8039 hrsz. a. felvett 432 frtra és a nka-! nizsai 2303 sz. tjtvbrn t 6058 hrsz. alatt felvett s 34 frtra becsült in gatlanok, 1897. éri július hó 12. napján délelőtt 9 órakor ezen kir. törvényszék tkvi helyiségében, — ugy a palini 165 sz. Ijkvben t 176 hrsz. alatt felvett s 538 frtra be-J
körökben a tehéntej veszélyeirecsalt in8atlan 1897- é?i Íülius hói a sürün teilépó száj és köröm fájás kö- 12-«n délután 3 órakor Korpavar vetkeztében. különösen mint csecsemő községházánál Faics Lajos felperesi tápszer és oly élvezeti szereknél, melrek\'ügyvéd vagy helyettese közbejöttével tej hozzáadását kívánják.figyelmeztetnek tarUndó nvilvírjOS áverésen éles a tej által származható betességektőli . , . . , megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyer- artatnl f08nak-mektáplisztet, mint a legTégíbb gyer- Kikiáltási ár a fennebb kitelt mektápszert és a legtökMeiesb helyet- bec-iár.
teallóje az anyatejnek ajánlutik. —I Árverezni kivánók tartoznak a utóbbi már 1872. óta be Fan az oszt-becsár 10>/ át készpéll2ben vagy rák magyar monarchiába vezelve és te-, ,-,, - ... , 1 -mT,.
kintve összeállitásá, minden tej hozzá- «™dekképes papiban a kiküldött adást nélkülözhet. ikezéhez letenni.
Ezen liszt, eltekintve régi megkisérlé- Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. (vszéfc sését a tátsadaloni minden rétegében a\'mint telekkönyvi hatóságnál 1897. gyermek tápszerek közt az első helyet^; á rifis hó g. n jin foglalja el, sok év nlán még máig is! í/,7raT .. " , használják a Szt. Anna gyermekkórházban.1 BUZOHT, kir. tszé Prof. dr. Widerhofer vezetése alatt. A Lipótvárosi, Karolin. Rudolf tróoörököi] gyermekkórbázakban Bécsben, az orsz.| lebucházban Budapesten, a Ferenc József, gyermekkórházban Prágában, az ottani1 klinikákon, szintúgy a Cyril! és Metbud gyermekkórházakban, Brünnbeo a morva országosintézetnél Olmützben a Szt. Anna: gyermekkórházban, Grácbao, etc. Bzintngy az alsó ausztriai orsz lelenc házban 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridinger által a leggyengébbgyermekeknél is kilünö1 VI 7lif á(If iMTF 7FTP eredménytyel használtatott. I »f f \' *** \' c /
Ez az egyedüli gyermektápszer, mely nyitva márc. hó 15-tOl dec. hó 1-lg-ellentétben más készitményektöl, a cse-| Rendszer PriesmtZ és Kneipp csemőnek folyton a«j»a,o» Uplálékot vuianyozis. massage. gyógytorná-nynjlja, csak hogy vízzel vegyítve néhány! . . ,.. . WT,
percig felfőzve kell lenni, ellenben a.0**\' dietetikai eljárás. Gondos or-többi készítmények mind tej hozzátéteiM v°si felügyelet, kitűnő ellátás, igen kívánják, mire különösen figyelmeztessünk.mérsékelt ár. Prospektus ingyen.
. -ütk.iKOdM, öle, kcir.\'.m.las.m:. hdlyaa- ?1 1.1-dSr»«lt Ub.k Kj-óty\'l»»«ro. KWfHf.1 ír..l «r».k, la-UOtt toitr^aaok. beto^eknól hnaiaabb l.kvia álul tÁmadt ^."..k-lnaanat. .Artorlúdaa. lúUagáa ö. a ayormak-k-41 alofordnló kia.eo»MÍéa<k ellen itb.
a aasal r^dikaaBe. relarl ,rrlbh, aU.l kltiaíbb kaUaába.
ajanlatoa «i»a ravtdit alt. aiarbSl ri:,ir.it»lkr
*. nuii(k-n csalajlna! kv-uletbt-n t.rtani.
Kot duboznnl kevesebb nem küldetik; a aaetküldoa ki aárúlas- aa ii..aeS eli.legca beküldöse vacy pe.iig nt.Vnve-¦aíkoaolt.tik. B tígely. eiomacolia, aaitllitúlevél éf it.a tsevküldeaael 3 koreaa e» 40 ailér. Számos bizonyít*An, áll rendelkezettre
Ficyelmi-xtetek enindenkit a hataatalan hamiaitvanvok tnt-ffveleletöl, a kérem aaigoman arra ügyelni hogy minded tégelyen a fenti védjegy éa cégnek .kr éraagyal gjégv. uertaraak- Prrgr.dáb^ Kl.égelv. kell lennie", miid.n tégelynek egy liaatnklati ntaaitkaba kell becaomag.,lva lenni éa lentlilhaló védiegygyel ellétv.-.
Aa eaj-edüli éa valédi angol eec-.akcnöeaöm hamiaitói oa ntknadi, a védjegy-törvény értelmében aaigoruan Hldöa. Utaek, épngy e*en bamiaitvaoyok terjoaaböl.
EgTédBIl a«aa*raéal ferrit :
Oranayal-gr&gTtar, 1T z> t e z- a- y A.
Pregradibaa nohiUeh-Saoerbmon mellett SaJaOr . lofrtébb zydzTnartArbaai, hol raktár nlnea .easek a megrendeté.t k.iav.-tlenul _ia éraarval arAevvier
térkor- Tint.ar éPoi-K pyegradák... a.ki "k-s.\'.,".™..
M.lleU clae^aL, — Ai oaatnkk-magjar védjegy laiitr. azAtsa: Ilié.
X X
¦ / \' á
X X X X
X X X
X X X X X X X X X
s
X X X X X X X
BEIiGEK VÉLE ORVOSI
Kátráiij-Szapcan
orvosi tekintélyek által ajánlva Au\'Zlria Magyarországban, Frati öTA\'.iU Németország, Hollaudban, Schweicbun, Romínban stb. má1 tiz év óta fényes sikerrel használtatik.
.gsV mlndenucniQ iHlrkfifeget
mint szinte a/, arcbőr niindünféle tis/.tátU:isi^ai ellen különösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a kosr, a sömör repedvény, a fej éi szakái ellun, a szeplő, májtolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, 11 lábbizadá-1, **JtEt»^ a gyermekek valamennyi külső fejhetegségei ellen. Ezenkívül, mint a bort tisztító mosdóizer ajánltatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány szapp in 40°\',, a töméuy fakátráayt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kere.-.kedé-.ekbeQ előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35*^, glicerin anyagot tártaimiz finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
gyógyszert árak lian határozottan BEROER ft-Ie kátráay-szappac kr-remlö s Qgy«-lui ki\'il a zöld csomagolásra
Számos o^áBjoui kitiílellelctt a bécsi muúiü- kiillitison IS83-ku
i:^yi\'tirili in-lvolies a bel- és a ktiin\'.M pénzére :
G. HELL wôg,. TROPPAÜ
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belns L\'tjo
x
X X X X X
X X
X X X X X X X X X
hova a megbízások knzAdasok is kuk
gyógyszerésznél. X
r\\ -""i-s 1-----......— - —
ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
I A ki egy kitűnő •« olCSÓ karékpárt óhajt íásimiai, az saját érdeiébBn csakis a
•ilághirri szart tatt
h
m
.i
„S T Y RIA"
tszéki albiró.
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készítmény sem közelíti meg ez?n kerékpárokat, melyek mint tartósságra, mint könnyű járásra, a világ Itghiresebb gyártmányaival is versenyeznek.
Hirczag Windiscbgrátz Hugó 6 nagyméltósága. Herczag Dolgorukotf ú nanjmélló-sága,
Windiscbgrátz herczegnó ó nagy-
Kőszegen
vasút állomás.
Ur. Drelszker J-
SAHATORÍUHA
és
Ibdtll Hamid sultán 6 felsége, Albrecht Saitator főherczeg 6 fensége,
Pátar fóherczpg ó fensége, "kf Ágast Sachsea Ceborgt berezeg 6 j fensége.
% Eraa Sachssa Cabargi herczeg ó | fensége,
# Pál Macklaabirg-Scbwariai\' herozeg | ő fensége,
^i. Mahenad bej berezeg ó fensége.
ßTYRlAFAHRRtJlER
méltósága, valamint a legmagasabb aristakrácia, Osztrák-, Magyar-, Német-, Olasz-, Orosz-, Görög- cs Törökországban legnagyobb részt „STTRI*" kerékpárt használ, épugy a vertasf-
í
zák *ja ráaza, s^a versenyek s4 részben „STTRlA" kerékpárokon lesznek nyerve ^ K\'záróUgos raktár ás káBfiislóség
ÍFJ. f AJDITS JÚZSEF-NÉL NAGY KANIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. I Saf- Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre. "»*•
I liiönö etigápak telj esaa felszerelve már ISO írtért kaphatót.
«. Legnagyobb raktár mindennemű kerékpár-alkatrészből. — Kitüní állapotban lévő használt | kerékpárok olcsón eladatnak.
i
I
12
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI .KÖZLÖNY
1897 JCLIÜS 26-án.
liégi hírneves kén fürdő Horvátországban
VARAZSÖ-TOPLICZA
Vasúti állomás
Posta és Távirda
¦a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya)
V&wlemezve Prof. Dr. Ludwíg udv. tanácsos által 1894 ben. 53 lok Celsius meleg forrás, a , kén inapnik felülmúlhatatlan hatása van izom és ixület rheuma, izúlet betegségek, gyulladásos és csonltórési összehúzódások, köszvény, nen-ralíikui bánfainak, mint iicMas stb. női bajok, bőr és titkos betegségek idolt vese-hajotr, hulyagbu ut, górvélykor, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj. gyomor- és bélbaj oknál, aranyérnél sib_. stb.
Villanyosság- — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Idény tartam májai 1-tő! október 1 ig. — Pompis nagy pa-k terjedelmes ültetvények s/.,-j) kirándulások. — ÁUando leceltar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- és tá cestélyek stb.
A Varaxsd-Toplicai állomáson naponta társaskocsi várja & vendégeket. — Külön fogsMc is rendelkezésre állanak, de ezek olaálltasa előbb a fürdő imézüségaé megrendelendő.
Orvosi tudakozódásokat a íűrJÖorvos Dr. LOUGHIN\'O A. ad. Prospektusokat és brosebarákat ingyen és bérmentve kü\'d
a fürdő igazgatóság.
A pzdaklIzAnséjres a (^kereskedők
figyelmébe!
Gazdasági géposztálynak raktáraiban, at éppen lefolyt azlctév váratlanul gyenge forgalma, miudenu mű gazdasági gépekből, U. m.:
4. G és 8 HP gÖzctépldkészletek, járgányok és járgányns csépi gépek, fincker-rendszerű é* Vídáts-féle rosták, egy és töl/bvasu ekék, boronák, rl\'tgt\'órö hengerek vetőgépek, tengeri vetökészü ékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók éx zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú c> őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, hogy egyes gazdasági gépek további gyártánával teljesen felliaayjunk, ezen nagy készletek, a jövő tatasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzésnél hozzak a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás uemcsak egyes darabokban hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekbeo is történik, a szerint, a minc erre igényt urtó gazdák fj hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági gépeket és enzközőkef, rendkirül alacsony árak es előnyös feltételek mellett beszerezni.
-t-:. ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésrt, mely egyenesen hozzánk cim-| zeodó szívesen fogunk felvilágosítással és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tiszteiette
SCHUCK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
Hudapest, Ki":isö váci-ut— 87.
Valódi brünni szövetek s » nyárra ós őszre
Egy Coupon 3.10 . ?80. jó méter hosszú teljes, I *i.— jobb nri öltözet (kabát, ) 7.75. finom nadrág és mellény l 9 — finomabb
csak \', 10 50 legfinomabb
Valódi gynpjuszÖTet
Egy Coupon ftkete sálon öltözékhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista darócok. legfinomabb kamgarn és a többi szarét minőségeket gyári áron küld szét a szu\'id-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegei Imhof Brunnben
a közvetlen megrendelések a gyári nagyon előuyöíck: nazjy választék folyton uj áruk. szabott legolcsóbb árak. figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is. etc eic.
Ricbíer-fcle^Horgony-Pain-Expeller
" Liniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbn lásának. mert már több mint 27 év óta megbízható, fáJaaloBtsillapitó bedorzsS-létként alkaimaztatik köszvéaynél, csóznál, tagsziggatásaál és meg-büléseknél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Iimment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 fit. övogenYénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Torok József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbérté tű Stanzát van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, ~z minden egyes üveget „Horgony" védjegy és Kichter czégjegyzés nélkül mint aem valódit utasítsa vissz*. C
RIüttTtaí F. AD. és társa, a. tt tir. tton szütták. BM6LSTMT.
O
o
g
o o o o o o o o o o o
GRAND HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, ] frtíól felfelé, fürdák. sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás köz vétlen köz*lébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. On parle toules les lanques modernes.
a. iiíkiiahmrr f. n haver
igazgató " V propriétaire.
Ss.emvly felvonó gépi HUuuő étterem.
oooooooooocooo
Attila nermetunölep.
Az „Attila" permetező mindazon bajokat, melyek a -szőlősgazdát eléggé bosszanlják, elhárítja és pedig az által, hogy a szélkazánt egy csavarintás állal a puttonyból kivehetjük, mí á-!tai az egész szerkezet már kezünkben van. Ugy a
puttony, mint a szerkezei tisztán tartható és a legegyszerűbb munkás szétbontja és összerakja. Soha sem pusztulhat, soha gépész kezébe adni nem kell; mindenki maga bánhat vele. A szórója is páratlan jól szór, valóságos ködöt csinál I
Ára 18 frt.
gNF~ Szigeti Sándor ~VQ
UGYANITT KITŰNŐ bicziklik 130 írtért
Szabadalmazott drótüveg
világos teiö-etoek, padlózatokuak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1*75 néeyaz. méter terjedelemig.
Kü\'ötiös előnyei: lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen, drótrács nem szükséget1, tűzbiztos igeu nagy fokig, esetleges repedésnél áfhatlanok, miután a dróibetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény-halá-t. Több állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott. Számtalan bÍ7onyitváuy, prospektus és minta szolgálatra.
Ontott üveg padlózat lemezek járh ató t etöetnek
földalatti utjárók ós alagutak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy kü\'önfélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca. 30oio kai olcsóbb a közdasége* nyera-öoLőtt üvegu-él) és Bziaes, drótfonattal és anélkül.
Qveg-tetzsindeiy és Üveg rcvátkás téglák
a legkü\'önfélébb alakok és nagyságokban. Aktién GescÜschaft für Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens Neusattl bei Elbogen (Böbmen.) További készítmények: mindennemű övegek, üveg zárok, üvegtáblák bel^iai és német üvegöotés és üveg domborítás.
x
* X X X
»
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
sc se
X SS X X
¦m
99
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Vegyelemezve a bndapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi Összetétele, kevés szakid, de gazdag, félig kötött szénsavlartalma kiváló hatásának bizonyul!, különösen tOdöbánialmáknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte megóvja & beteget a káros, sfi! i^azedelroes izgatástól, ellenben a félig köiött szénsav gazdagsága a gyógyhatáso. alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos fel /éleiét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsavtartalomban erosebb ásványvizek, mini a seHersi, gleicherbei-gi, tfldttbajokbaa, különösen tüdöuérzé-seknél már nem alkalmazhatók, a Mnrgit-forris itt ú a legjobb hatás mellet: folyton használlatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézetiben, különösen a ieglátogatotlabh Görbersdorfban a Margil-Tiz otthonossá válL — Orvosi tekintélyeink Bodapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. BMlátfl, dr. Poór. dr. Ketly, dr. Barbás; Bécsben: dr. Bsanberger, dr. Dnachek. stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a \'égxÖ-, emésztő- és húgyszervek általános burutcs bántaimaíná).
Mint ivóvíz 5í
priservativ gyógyszernek bizonyult a kolera-megbetegedés ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos íoraktár
c:. f: ú. íj Mterb Be e.-Iv. a»v*B7vlB-¦xalttutBai,
Sdeskuty la.
Dgyczínlén kapható minden EyóQyszertárban, ffiszerkereskedéslien fa vendéglöttett.
X X X X X
X
ü
X X X X X X X X X X X X X X
+
X X X X X X X X X X X X X X
XI\'bVKR
gyógyintézet
Tóbel-fQrdő
Grác mellett. idény: május—október.
330 méter a tenger szine felett 2 vasúti állomáf.
Orácból kocsival egy óra. Posta és távirda állomás.
Rég ismsrt vastartalmú (akrothrrme) acéltorrás 30 f- k C. meleg 23 fok (R) 85 fok C. és 20 (K mértékelt klíma, erösitű erdÖlevegő, kiterjedt fenyveserdők, gyógyhatású idegbánt almák,, ideggyengeség, hátgerincbeteg-ség, hysieria, görcsök. • neoral-gici stb Női betegségek : vérszegénység, bél és hólyag catar. stb. Jgen ajánlható üdülőknek éi gyenge gj-e-mekeknek Gyógyeszköz : külön gyógv-terem, a*z^bazin, kádfürdők melegvízzel, fenyü-fürdők, villamos fürdők, TÍllamos fürdők, massage, zuhany gyógykezel és sat. OlcsóétkezJe ?8 zene-szobák, villák, gyógyterem, kitüno étterem, kitüoő
zenekar, kitüoö lakások, egyes. A fürdöigazgatósignái ingyen kimerítő prospektus ingyen és bérmentve. Dr BLUMAÜER SÁNDOR, ncivesr orvos tulajdonos.
O
ALAPÍTTATOTT 1858 Q
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár 8
Héazvény-Társaság
- (eieiótt WALSER FERSHCZ) BUDAPESTEN VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szán.
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GVÁBT:
mindenfélu gőzgépet. Schmidt-jüe Jorrgözmotorokat (40% bzéumegtakaritásj, petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-részeket, kőrjürészehet éá csertöröket. Gőzkazánokat, elöme-legitőket, turtányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenfele szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparóv és seprőgépeket, hóekéket és lUhengereket. Egészségügyi szereket, mint göz/rrlötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, liarangokat. Keményöntésü aczél/elületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT; víz müveket,csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és kBlUégvetések ingyen és bérmentve küldetek.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö HÓS Y
1897. JULIUS 3 an
ROTÁL nagy szálloda,
> \'.»111 HF WHW
Biaieít BrzséHet-fcömt.
.á /<3 »Ja székváros legszebb és legnagyobb szállodája.
Szobák 2 frtlól feljebb villanj-viláeitá«al én S20lgá\'iltal.
Sangerhauseni gépgyár Magyarországi gyártelepe. Budapest, Külső váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar special-gépgyár
Ivtlasági ipnrágak számára szükséges számára mint hajtóerő rendkívül előnyös
jHoft\'meister-fele gőzmotor"
g a mely az összes mezőgazdasági iparágak számára szükséges gépeket gyártja.
Gazdák és iparosok számára mint hajtóerő rendkívül előnyös a \' i...
6
l a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Fűlhető szénnel, fával, cserrel és miudeu egyéb hulladékkal. Minden nagyságban \'/a lóerőtől kezdve gyártjuk.
A „HoíTmeisíer-molor"
rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajtóerőt felülmúl. Felállítható bárhol, semmi alapozá vagy íalazás nem szünséges, állhat szilárdan vagy szállítható.
A uHotToieisier-molor
megszerzését gazdáknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — árjegyzékkel szíves?n szolgálunk.
Képviselőire ajánl a tok itt elfogadunk
1
irdetmény.
Főméltóságu BATTHYÁNY STRATTMANN herceg rt.-kanizsai uradalmának erdőségeiben a következő tűzifa készletek az alább elősorolt árak mellett adatnak el:
310 méteröl
325
72 08(1 337
02
20
oszt. bükkfa hasáb m. öle 11 , . 10
, gyertyánhasáb
frt
11 10
cserfahasáb
11
10
A fennt elősorolt tűzifa készlet a helyszínén erdei ölekben adatik adatik el 1 mt. 25 cm. rakásolás melleit. Amely az utakra és nyiladékokra rakásoltatott, közel a közlekedési utakhoz
A fának a városba való szállításaSurdibükkésSzepetneki erdőről méterölenkint 8 frt; a zsigárdi és nyires erdőről méterölenkint 2 frt 50 kr.
A megrendelés a nagykanizsai hercegi erdőhivatalnál (volt föbérnökségi iroda) a nap bármelyszakában eszközölhető.
Pállj Alajos, s. k.
urod. főerdész.
ooooooooocoooooooooooooooooo
MOLL SEIDLITZ PÖR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobó* Moll A. védjegyét »«
alairáeát tünteti fel. • Hali A-fala SaldlIU-parak tartói gyógyhatisa a leamakacaal.1, ,y...r- él .1-teslbinlal.ak, gjomorjarea H gyomorhév, rígzött azékr.kedé, majbantalom variálnia, aranyér és a legkaidnbozóbb ooi betegfégek ellen, e jelei btzi.zeraek ,zed.k óta mindig nafvobb ellerjedést szerzett. - Ara ejv latnaitól! «red.ll de beraak 1 írt a. é.
H amis i tá s\'o ; törvényileg fenyíttetnek.
"MOLL-FÉLE FRANCIA
r«ak akknr vaiarli b» mindegyik Oveg MOLL A. vejjegyél innteti lel es l,8aK HKKOr vaioni, A g,,,?^ rlnoaattal van zárva. A IMI-t.il Ira.-\' ozlab.ra2.iz il ai nevezetesen mint ,i|dal««ciillapltó bedirziölell Mer köszvény csuz éa a meghűlés egyél, következményeinél legismeretesebb népszer^ — Egy 6.0-zott erodati fivag ira 90 kr»|czir.____
¦ Moll Salicyl szájvize. r
(Kóalkatrésze ¦ fözolysava. szik.ó.) A mindennai.i száitijzlitasnil különösen fontos bármely kon. gyermekek, mini lel-nettek számára; mert e azájviz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind „.szer logfájás ellen. - Egy H.ll A. védjegyével ellátott a»sg ara : 60 fcrt.|ozar
091) Fóazétküldesi
Moll A. gyógyszerész, cs. ?3 kir. udvari szállító által, Bécs: I., Tccblauben 9. sz. Vidéki .egre.délílek icpsrla poeiantiavit nrllltt tel|esllletaek
A raktárakban tessék holározott-xn MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 68 Fia. _
137 méteröl II. oszt. nyirhasáb m
50 . II. „ égerhasáb ,
100 . II. . töigyhasáb.
140 . bükkfa-dorong
3Ö0 „ gyertyán-dorong r
70 „ nvirfa-dorong ,
300 . bükk-gyertyán-téglafa
ooooocooooooooooooooooooooro
X X X
í
X X
10984/897.
Pályázaíi bírdeíméiiy.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a városi hatóságnál két egyenkint évi 360 frlos fizetéssel és külön végrehajtási jutalékkal javadalmazott szerződéses végrehajtói állá^ 4 egyenkint évi 240 frltal javadalmazott szerződéses becsQsi állás fog f. évi julitll hó 15 én betöltetni, felhívatnak a pályázni óhajtók, hogy ebbeli kérvényüket okmányaikkal felszerelve legkésőbb f. évi július hó I5"éii d. e. 10 óráig a városi iktatóba adják be.
Nagy-Kanizsán, 1897.. június hó 25.
A városi tanács.
X X
! I
X
z
X
Vulkánu gépgyár
Guthjahr es Mailer ezelőtt Reinhard Fernau éC Co.
Bndapest, V. Váci-ut 70 Készít: Lengő szitagépeket (Oscillír Sichter) Guthjahr, Müller & Sóder szabadalma.
Daratisztító gépeket Schnetzer Ágoston szab. Csomagold gépeket Fredenhageu szabadalmi, liszt, korpa, gipsz, cement, festék s hasonló anyagoknak zsákba vagy hordókba való csomagolása.
Teljes malomberendezéseket, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű malcmgépsket és
Bécs, XVI. Ottakring, Wattgasse 30—32. készülékeket, — elvállaja továbbá fennálló mnlmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kőmegmunkálására. Gőzgépeket kipróbált rend szerint. Vizikarekekat, közléművekeí (Frausmisso.) Nyersöntvényeket saját és idegen minták után, fogaskerekeket géppel idomítva.
fili teÜlli BOSÉSMBiBlv
frt 3" 10 j6 frt 4.10 jó frt 4.80 jó K
frt 6 — jobb frt 7 75 finom I frt 9.— igen finom } frt 10.50 legfinomabb
Kg)- vég 3.10 méter hosszú, teljes urioltöny ára csak
Kivánatra tervek és költségvetések küldetnek
Valódi gyapjúból. Egy vég egy tekete szalonöltönybör 10 írt. Felöltőszövetek, loden. pernrien, dosking Uami és vasúti tisztviselőknek való szőve-, eket, legfinomabb k&mmgarn és cheviotokat stl>. stb. küld gyári áron & pontos é* szolidnak ismert
KtíJfí Kiesel Amhóf BrSnnben
Minták ingyen s bérmentre. Mintaaü tzáUitá;.
FjgyeletHrinei\'i 1 A t. köiönségnrk fontos azt U\'dni, hogj- a szöveteket közveilen helyről való b.-sserzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint & közvetítő kereskedelem atjáu. A Kiesfi-Air.htíi brOnni cég tx. össztf po««-tókat valódi gyári áron kttldi s<ét és sem •uámitja hozza a magán vevőt annyira meg károitió úgynevezett trabóengedményt.
Nyomatott Wajdits József könyvnyomdk\\áhan Na^y-Kiniz^n.
NAGY-KANIZSA. 1897. Julius 10-én.
aS-lK tBZéLXZl.
XXXVI. évfolyam.
Elofi xetéai 4r: Lgeiz éli* 4 fn — kr
Kél évre . . . 1 írt 50 kr .Sejtredérre . . . 1 frt 25 kr r-irve» UW IH kr. H1BPETÉ5BK 5 UABAtius petittorban ?, mnodiiorj mind e a loribbi ior*r: 5 kr.\'
JJ VI LTTEKBEK petit ¦ >r 10 krért Tétetnek!
Kinrsuri illeték minden egye* biniewért 3u kr. üzeteudó
\' üb .\'; : \' bb
ZALAI KOZLONT.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", takarékpénztár részvény-társasig / a galamboki önkéntes tüsoltó-egylef, a :,n iawzsai ízt. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete*, a katooii
A lap szellemi rétiét illető minden közlemény a felelői szerkesztő Derére, &z anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó ne-rére címzetten Nagy• Ka>c izsar aj bérmentre intézendők
Bementeden lerelek nem fogad . útnak el.
Kéziratok rissza nem küldeti, ek
i nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori
, nagy ¦ kanizsai kisdedeveió egyesölet* a ,nagy-kanizsa: tanítói járáskör*, a kesztény jótékony nőegylet hadastyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra" .nagykanizsai kai választmányának hivatalos lapja.
HtTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A középiskolai tanárok a Duoáu-tul egyik előkelő városában. Győrött, gyűltek össze ez évben közgyűlésre. A gyűlés elnöke Beöthy Zsolt volt, ez a oagytudományu professzor. L\'gy tetszik szómban nékem, hogy a megnyitó beszédben nem a tudós professzor szólt, hanem a nemzeti kultúra apostolt.
Mert mindabban, amit mondott, a nemzeti lélek sugárzik ; mind az, amit mondott, a nemzeti kultúra alapvetése; mind az, amit mondott, arra céloz, hogy megteremtődjék az a magyar középiskola, mely & nemzeti kultúra melegágya legyen.
Az iskola legyen minden izében magyar, a magyar nemzeti mi-veltség alapítója, terjesztője ápolója. Ez az első követelés.
E követelés elérésére irányilóul a magyar nyelvnek és irodalomnak, a magyar történelemnek, a magyar földrajznak, s a magyar közintéz menyekre vonatkozó részleteknek a tovább fejlődött viszonyokhoz képest tovább fejlesztését tüzt ki.
fia mindezeknek azt a kiterjedését nézzük, ahogyan mai középiskoláink tanítási tervezetébe bele vannak illesztve, föltétlenül helyeselnünk kell az irány ilyetén kitűzését. — Mert mégis csak visszásnak kell annak lennie, hogy épp e nemzeti tárgyakra oly kevés időt szán a mai tervezet. A magyar nyelvnek a három eUö év jut, a magyar irodalomnak csak az utolsó egy, a magyar történelemre alig esik két ér, a magyar földrajzot meg mindössze csak a legalsó osztályban tanítják, a magyar közintézményekre meg csak a hetedik osztályban jut egy kis idő.
Ne higyjük azonban, hogy aki a minden izében m a gy a r \' iskolát sürgeti, az csak egy pülanatra is megfeledkeznék arról, hogy nemzetünk nem áll egyedül, elszigetelten, hanem nemzetünk is részes munkása kell hogy legyen, az embrei haladás nagy munkájának. Helyesen utal arra, hogy a nyugati civilizáció egész világiban raindea nép műveltsége egész jelleménél, összes tartalminál íogva nemzeti, de olyan, mely magában foglalja egyszersmind a közös emberit is. Ide vágó szavai ezek:
,Mikor magyar nemzeti miveltségat emlegetünk", nem kívánnak sem elmaradást, sem elzárkózást a uyujattól: ellen kezöleg, minél gyorsabb emelkedést és minél hathatósabb részességet &z emberiség közös nagy, kulturmuokájában. Mert a uemzett miveltség sem többet sem kevesebbet nem Iftsx, nem tehet, mint a kö zös miveltséget abban a formában, a mely nékünk legmegfelelőbb a a metyuél fogra legkönnyebben ?3 legtgazabban sajátunkká tehetjük; a közcs miveltséget ama vonatkozások kiemelésével, melyek reánk nézve legfontosabbak a ahhoz képest leginkább fölvilágosítok a közös miveltséget, azokkal az ismeretekkel egészítve a azzal a szellemmel hatva át, melyek saját valónknak megértésére, megbecsülésére és érvény ejtésére képesítenek."
Kz a második követelése.
Ezzel erősíti közösségünket a mii veit emberiséggel. A közösségnek ez a tudata pedig, mig egy felöl emelóleg hat nemzeti érzésünkre, más oldalról élénkinti és emeli tanításunk sikerét. Mert e közösségnél fogva a nem speciálisan nemzeti tudományokba is bele vihetjük a nemzetit. — A klasszikusok tanulmányit élénkíti, ha a magyar szellemeknek e téren való tudós törekvéseire mutatunk. A matematikai és természettudományi tanulmányokat közelebb hozhatjuk a tanulókhoz,
ha a magyar szeusmnek e téren való munkálkodását- is reá mutatunk.
így szövődik össze az iskola tanulmányaiban a magyar és az egyetemes embert így születik meg a minden izében magyar kultúra.
A kőzépiskola; tanítás tervezetének átalakításában ennek kell a vezérlő gondolatnak lennie, hogy iskoláink a nemzeti léteknek székhelyeivé váljanak.
De hát talán vád érheti e tekintetben a mai középiskolát?
Valóban mai iskoláink legnagyobb részéből számkiüzve van a nemzeti lélek. Azokban is, melyekben él és éltet, inkibb csak egyes lelkes professzorok tartják fenn vagy padig a mult hagyományai őrzik meg.
Mert a mi iskoláink mindenkor a nemzeti lélek ápolói voltak a múltban. A nemzeti érzés hanyatlásának századaiban az iskolák falai között ápolták a nemzeti érzést. Pedig a tanítás nyelve idegen volt, latin volt; de a tanítás lelke nemzeti voft. Mivel hogy akkor a tanító egyénisége határozott a tanításban, nem pedig az utasítások és a rendeletek. A - jezsuiták, a piaristák középiskoláiban ez idótt épp az a nemzeti lélek lángolt, mint a mi a protestánsokéban.
Ma már ez majdnem megváltozott. Mégis ez iskolákat ma sem érheti még a nemzetiedénség vádja, mivel falaik között él a mult hagyománya, él a nemzeti lélek kultusza.
Amit ez iskolák fentartottafc. annak lángra gyújtását, amik iskoláink a múltban voltak, azokká alakítását, hangoztatta a fennebb fejtegetett elvekben a középiskolai tanárság elnöke, Beöthy Zsolt. A meggyőződés ereje, az igazság hatalma hatotta át szavait, ezért remélhetjük, hogy elvei
középiskoláink alapelvei lesznek: középiskoláink pedig a nemzeti kultúra veteflrényesirertjeiTé válnak.
Kérelem.
A Sümeg és Vidéke szép és kegyeletes eszmét pendített meg, melynek kivitele társadalmunk kötelessége.
Midöo Kisfaludy Sándornak, a mi halhatatlan költőnknek a sümegi te* I mélőben szobrot emeltek, elvilasz-tották öt imádott hitvesétőt, Szegedy Rozáliától. Pedig a költő végső akarata volt, hogy egymás mellett aludjak Örök álmukat.
Hódoljunk a költő óhajának és egyesítsük őket újra, oltárt emelve ama no kegyeletének, ki lantot adott Himfi költőjének kezébe, melyen oly j fájón sírt a kesergő — és oly édesen enyelgett a boldog szerelem.
A társadalom uemeskeblüségéhez fordulunk kérő szózatunkkal:
Adakozzunk!
Járuljon kiki filléreivel a magasztos és szent cél megvalósításához s juttassa adományát Darnay Kálmánhoz, Sümegre.
Sümegen, 1897. június 16 án.
Darnay Kajetánné a vörös-kereszt-egyesület elnöke. Székely Gusztávué a jót. nöegyesület elnöke. Epstein Vilmosáé az izr. nöegyesület elnöke. Dr. Lukouich Gábor a kaszinó elnöke. Darnay Kálmán a ,3ümeg és Vidéke* munkatársa. Éles Károly a „Sümeg és Vidéke" szerkesztője.
Iskoláink beszámolói.
1.
A jögimnázium értesítője.
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló főgimnázium mult iskolai évéről hatalmas 162 lapra terjedő értesítő számol be. Az értesítő elején dr. Pachinger Alajos igazgatónak emelkedett szellemű
beatedét olvastuk, meiylyel a második évezred első iskolai évét megnyitotta. Hazafias érzés és a nrnn ka szeretete su -garzik ki e beszédből, melyet újra meg újra el kellene olvasnia minden tanalónak. A beszéd után egy nagy zoo-parazitologiai tanulmány következik az emberben és a házi állatokban előforduló fonálférgekről, ugyancsak az igazgató tollából. A munka tudományos értékénél fogva bizonyosan feltűnést fog kelteni a tudósok körében. — A tanári kar 15 tagból állott, s a rendes tantárgyakon kivül előadatott a gyorsírás, francia -nyelv, ének éa zene. Az iskola életében fölmerült fontosabb mozzanatok ügyesen és áttekinthetően vannak csoportosítva. Különösen érdekes az, amit az igazgató az építkezés hosszú idő óta vajúdó kérdéséről mond el. Kár, hogy a képvi-velőiestület legutóbb hozott döntő határozatai már nem kei ülhettek bele az Értesítőbe. Az ifjúsági Segitó Egyesület 386 frtot oaitott szét Bv.egéoy sorsú tanulók között, mig ösztöndíjban és jutalmakban 24 tanuló részesült. A tanári könyvtárban 2172 mü van, az ifjúsági köuyvtárakban pedig 1225 mü. A szertárak közül leggazdagabb a természettani.
A mult évre 378 tanuló iratkozott be a főgimnáziumba, kik közül viszgála-tot tett 324. Vallásra nézve róm, Kath. volt 227, gör. kel. 1, ág. ev. 9, ev. ref. 3, izr. 102. Illetőségre nézve helybeli 182, zalamegyei 89, somogyi 36. Előmenetelre nézve minden tárgyból jeles e következő 18 tanuló: I. a) oszt. Blau Artúr, Kovács János, Rothschild István, L b) oszt. Bencík József, Bmmenschein Henr., Kohn Vilmos, Pickel Ferenc, II. oszt. Fiálovics Béla, Mezgár József, Rotschtld Béla, Tóth István IIL oszt: Rotschild József. Simon Kálmán, IV. oa zt. Szadnik Sáodor, V. esz. Sehwartz Gyula, VII. oszt Bagyari Béla, Vlfl. oszt. Künn Zsigmond és Vegeié Lajos. Érettségi vizsgálatra jelentkezett 29 ta-uiló, kik közül bukott 6.
2.
A községi polgári iskolák értesitöje
A közös igazgatással egybefoglalt polcári fiu és leányiskola értesítője is együtt jelent meg dr- Bartha Gyula igazgató szerkesztése mellett, örvendetes mozzanat
T A fi C k.
A huielen.
— a .Zalai Kotlöny" eredeti tircija. —
Koros Jenőnek, a mint asztala előtt környedve rótta egymásután a hideg, ér/éot Ölő számokat, kezébeu gyakran sercegve megállott a toll. Mikor a hosszú kolumuák kellő közepébe ért, a kiállhatatlan számok helyén egyszerre az ő édes kis feleségének a neve villogott felé. A fekete számokban tengermély szemeit, sötét ében haját, a fehér papírban liliomszin arcát, csillogó fogait látta mosolyogni. S lelké visszaszállt abba a két kis szobás lakásba, a hol feleségével és végtelen boldogságával meghúzódott Milyen megvetéssel és büszkeséggel gondolt a lőnök arra, a ki egy egész emeletet lakik, de kinek á házában nincs öröm. nínc* oyugaiora és bol dogság ....
A mint ezt így elgondolta az utolsó s?.ónál megrezzent,\' gondolatainak láncát, mintha valaki késsel elvágta volna. Hát csakugyan boldog vagyok-e? a aztán mintha bántaná, hogy akár csak goodo-latbao is mer kételkedni drága Magdájában, gyorsan fogta a tollat s folytatta a félbenmaradt számítást. De hiába, csak nem ment a dolog, majd hibázott, majd kettőt lapozott a hatalmas pénztárkönyvben. Hirtelen felkel, fogja kalapját s gyors léptekkel indult haza felé. A küszöbnél megállt egy pillanatra, megállította a gondolat, hátha a főnök ur
be jön a nem találja itt; az utóbbi időben ugy is többször elégedetlen volt vele, mert munkájában majd a szórakozottság, majd a hanyagság jeleit látta. Be mindegy, mennem kell; valami homályos ösztön hajtotta, ellenállhatatlanul űzte.
Nagy jobbal megnyomja a kilincset, de az ajtó zárva; csenget a cseléd kinyitja az ajtót s csodálkozó szemekkel mondja Korosnak, hogy a nagysága nincs itthon. Egy ideig ott állott az ajtóban s zavaros gondolatai tanácsot nem adtak neki, bát sarkon fordult s lassú, vontatott léptekkel indult a hivatal felé. Valami fötét felhőt, terhes sutyt érzett magára nehezedni, nem támadt egyetlen sző lelkében, mely azt mondta volna ?eki, hogy ugyan hát mi rossz van .abban, ha a feleséged nincs otthon ; hiszen elmehetett bevásárolni, tán épen néked akar valami kellemes meglepetést szerezni. Nem gordoit arra a sok paradicsomi boldog órára, a melylyel két esztendős házas életének minden napja telve volt, hanem csak azokat a napokat látta, mikor felesége izgatottságot sajátszerű, nem affektált idegességet látott; egyszerre megeleveoüit előtte a jó barátok tanácsa és szülőinek intő szava, melyívti s kora házasságtól viaszaakarták tartani; ismét hallotta azt a sok pletykál, amely Magdát hm. nagyravágyó, tetszelgő leánynak featé, a ki csak azért megy hozzá a szerény állású hivatalnokhoz, mert Özvegy anyja kényszeríti a mert azt hiszi, hogy igy lesz majd kive! takargatni könnyelműségét.
Keserves órákat töltött a hivatalban és este avval a feltevéssel indult haza felé, hogy azemmel fogja tartani feleségét és mindent ki tud, szigora akart lenni, elhatározá, hogy megtiltja sz egyedül való távozást, lelkére fog beszélni, iiyen zavaros és kissé nevetséges gondolatok közt ért haza és komoly képpel állit be a konyhába, de a mint feleségét kipirult arccal, bekötött fejjel a tűzhely előtt serénykedni látta, lassankint engedett arcán a komolyság és erőltetett hidegség fagya ; a jó vacsej* a homlok barázdáit is elsimította, amikor felesége önként elmondá neki, hogy menynyire kedve elleuére volt, hogy délután bevásárlások miatt el kellett mennie hazulról, szent lett a béke.
Jenő azt gondolta magában, hogy a mi délután meglepte, csak olyan féltékenységi roham volt, a mely minden férfiban feltámad, ki szép feleségét sokáig kénytelen őrizetlenül hagyni; csendes vihar, égiháború, a mely éget és tisztit, de nem háborít. Azt hitte, hogy nyom nélkül el fog tűnni lelkéből, mert azon emberekhez tartozott, kiknek bensőjét a legkisebb szenvedelem szele is erős hullámzásba hozza, de a kiknél pár csepp csillapító olaj elég, hogy hullámoknak még a fodrai is elüljenek. Nem tudta, hogy az indulatok és szenvedélyek olyanok, mint az elektromosáram, mely, ha valamelyesten keresztül megy, onnan teljességgel ki,nem törülhető.
Egy ideig vidámsággal ós a régi kedvvel folytatta munkáját, alig várva az órát, mikor a tülledt\' irodából édes kis
fészkébe repülhet. De kelleténél és a szokottnál gyakrabban kérdezte volt feleségétől, hol volt, mit csinált. Magda néha nyíltan, néha zavartan felelt, sőt egyszer ellentmondásba is keveredett. Jenő kezdett féltékenykedni, egyszer az irodaszotgát küldte át valami csekélységért, másszor maga szaladt haza, sőt egy alkalommal nem átatiotta a cselédet is kikérdezne, mit csinál napközben felesége, szokott-e gyakran kijárni, sokáig marad eel a egyéb e féléket Maga is szegyei te a dolgot s folyton azt hangoztatta magában, mennyire nem illő és férfiatlan dolog az, hogy felesége után ugy kémkedik. Sokszor feltette magában, hogy elmondja feleségének mindazt, a mi bántja, a mi nem tetszik neki. De szavai mindig torkán akadtak a mint felesége nyílt és becsületes arcára emelte szemeit. Otthon nem is igen bántották e fara gondolatok, csak a hivatalban nem hagyták nyugodni. Ilyetén módon laasankint bizalmatlanná lett, régi jó kedve és vidámsága tünedezett, szóval boldog életének egére bár átlátszó, de mégis szürke felleg húzódott
Ehhez járultak az anyagi gondok, házbér, tüzelő fa, téli ruha a más egyéb apró szükségletek, a melyek szűkes fizetéséből csak nehezen teltek; azután Magda édes anyjától is rossz hírek érkeztek, betegség látogatta a különben egészséges asszonyt az egyedüllét és magárahagyatottság eddig nem érzett teherként nehezedett rája. Keserves leveleket irt leányának, hogy jó módjában éa boldogságában nem gondol elhagyott,
szegény anyjára. Hívta, hogy legalább betegségében látogassa meg, hogy legyen ápolója és gondozója. Magda szeretett volna menni, de az utazás sokba került és ez ideig nem is merte tervét férje előtt megpendíteni, mert Jenő különben is meglehetősen fakar és önző volt Egy este csak mégis kérőre fogja a dolgot, de Jenő hallani sem akar róla és a hosszura nyúlt vitát igy fejezte be :
.Látod, édesem, ha nem járnál oly sokat bevásárolni, hanem helyette félre raknád a filléreket, most nem kellene hitelbe vennem téli kabátot és még édes anyádat is meglátogathatnád."
A hang, a melyen ezt Jenő mondta, véríg sérté a fiatal asszonyt, s eleinte csendesen ült helyén, majd keserves zokogásba tőrt ki. De a férj nem sietett vigasztalni, nem mutatott megbánó arcot, hanem boszusan felkelt az asztaltól és házasságuk óta először elment egyedül. A béke és nyugalom igy bit oda volt Magda hideg és kimért volt férjével szembe és ez csak még inkibb felkelte Jenő gyanúját Végére akart járni ennek a kínos dolognak és egyszer, mikor hivatalban dolgát korán elvégzé, haza felé indult, hogy tisztázza a kérdést feleségével, meg önmagával. Amint kilép az ajtón, a hivatalszolgával találkozik, a ki csak ugy találomra jelenti neki, hogy előbb látta a nagyságát erre sietni.
Jenő először kedvtelenül állott, induljon e felesége keresésére, vagy mit sem szólva a dologró\', puhatolja ki, vájjon megmondja-e az igazat neki ? Az utóbbi
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y
1897. JÚLIUS l0-(
az iskolák életében, hogy állaajositásukra oagy a kilátás, továbbá, bogy a leányiskola számára uj épület emelkedik, s a fia, mint a leányiskola a tanulók Írásbeli dolRozatainak, szabadkézi és mértani rajzainak éa a leányok kézimunkáinak kiáli-tásával a millennáris kiállításon .haladásért" oklevelet nyert. — Részletes és áttekinthető az év története, melyből kiemeljük az igazgató panaszát, hogy részben az építkezés", részben a a ok szünetelő nap miatt a tananyag csak részben végeztetett el. A tanári testület ugyafiu, minta a leáDyÍBkolában 3-3 tagból állott. — A tanszerek gyűjteménye a fiúiskolában elég gazdag, míg a leányiskolában szegényes.
Beíratott a fiúiskolába 201, a leányiskola 4 osztályába 196 tanuló. A fiuk közül helybeli volt 148. a leányok közül 173; vallásra nézve volt a fiuk közt 162 róm. kath., 10 ág. ev. 3 ev. reí. 31 izr. a leányok között 10G kath., 9 ág. ev. 3 ev. rét 1 un„ 1 gör. kel., 85 izr.: Kitűnő előmenetelő egyetlen-e gy tanuló sem volt míg ellenben bukott a fiuk közül 35, a leányok közül 34.
3.
A nagykanizsai izr. hitközség által jentartott elemi, polgári és jelsb kereskedelmi iskoia értesítője az ÍS96—97 tanévről. Szerkeszté Bun Samu igazgató.
A jelentésben az igazgató fájdalmának ad kifejezést amiatt, hogy dr. Schreyer Lajos, aki az iskolaszéknek 1884 — 1896-ig elnöke volt, a mult év július havában elhunyt A tanulók azáma Összesen 566 volt. Az elemi fin iskolát 183, az elemi leányiskolát 133, a polgári fiúiskolát 128, a felső kereskedelmi iskolát 118 tanuló látogatta. Az intézet fegyelmi állapotáról az értesítőből nem okulunk. Ellenben panaszkodik az igazgató, hogy helyettes tauerő nincs még alkalmazva, bár az .iskola személyzet 21 egyénből áll,\' a házmestereket bele nem számítva és megbetegedések sürüen fordulnak elő a tanárok közt.
Az iskolai ünnepélyekről bőven számol be az értesítő és különösen Kellert Lajos polgáriskolai tanárról emlékezik meg, aki 30 év óta működik a tanítói pályán-Megülte az intézet Deák Ferenc halálo zása évfordulójának emlékünnepét, valamint márc. 15. emlékét is.
Tandíjmentességben részesült egészben 22b részben 91 tanuló. Az elengedett tandij pénzbeli értéke 8072 frt.
A k e r e sk e de 1 m t i s k o 1 ak ö n v-t á r a egészben 101 kötetből áll. A keresk. iskola alapja jelenleg 7459 frtra megy.
Az érettségi Írásbeli vizsgák máj u-t 21 —28 —ig tartattak meg, melyre 38 tanuló jelentkezett. Az eredmény a következő : magyar nyelv és irodalom 15 jeles, 13 jó, 10 elégsége?, német nyelv. 12 jeles, 11 jó, 12 elégséges. 3 elégtelen. Francia nyelv: 6 jeles, 9 jó, 12 elégséges, 3 elégtelen. Kereskedelmi levelezés 14 jele.«, 14 jó, 10 elégséges. Keresk. számtan 14 jeles, 15 jó, 5 elégséges, 4 elégtelen. Polit. számlán. 19 jeles, 13 jó, 6 elégséges.
Könyvvitel, 15 jeles. 15 jó, 5 elégséges, 3 elégtelen. A szóbeli érettségi vizsgák jun. 14. 15 és 16-án tartattak meg Péter Jánoí és Szávay Gyula mioiszt. biztosok elnöklete alatt
mellett maradt, annál is inkább mert tanácstalanul állott, hol keresse feleségét Nehezen várta az estét s a lomha órálPiretékké nyulottak elölte, a fürge percek nehézkes órákká. Sokat töprengett, mit tegyen, hogy tudja meg az igazat. Végre abban állapodott meg, bogy jó kedvet mulat és majd csakúgy véletlenül hozza fel a dolgot. De Jenő ilyenekben még járatlan volt a izgatottságát, ingerültségét csak nehezen tudta leplezni; alig várta a percet, \' melyben végre megbi70nyosodhatik. Először közönyös dolgokról beszéltek, majd Magda titkolt Örömmel felkel helyéről a nagy papírba burkolva oda visz valamit férjének:
.Nézd, apuskám, ámbár születésnapod csak holoapuián lesz, de, mert rossz kedvedet látom, mér ma megleplek vele" a evvel átnyújt férjének egy gyönyörűen hímzett njsáetartót. Jenő örült, de őröcne nem volt igazi; megköszönte szótat, meg csókkal b aztán mohón kérdé: .Mikor fejezted be?\'
,Ma délután nagytáj siettem vele,\' mintha valami súgta volna, hogy fejezd be ma, mert kettős hasznom lesz. Tán tíz perccel előbb tettem el, mitsem bogy hazajöttél, felelt Magda, bár nehezére esett füllenteni.
,Ez legalább is furcsa — válaszold Jenő izgatottság lói remegő hangon, — hogy valaki ma egész délután nizc* itthon b mégis akkor fejez be egy kézimunkát, a mely talán a kedvesednek készült de a melyet a véletlen kéoysze-
38 tanuló közül 37 bocsáttatott szóbeli vizsgára. Jelesen felelt meg 6, jól felelt meg 11, 8 tanuló szeptember nóbao tehet javító vizagát, 1 tanuló egy év mutva jelenkezhetik és egy tanuló osztályismétlésre utasíttatott
4.
A községi népiskolák. Némethlgnác, igazgató, nem értesítőt adott közre, hanem csak a tanulók érdem sorozatát közli. Kiöl mégis rövides összefoglalja a mult év egyes mozzanatait, melyek közül fontosabbak, hogy ugy a Kazincy-, mint a Huoyady-utcai iskolák uj épületeket kapnak, s 14 segédtanítót rendes tanítóvá léptetett elő az iskolaszék. A tanító testület az igazgatóval együtt 32 -tagból állott. Iskolába járt ez évben 1074:fiu és 948 leány. Igen népes volt a IV. osztály (91.) Vallásra nézve volt a fiuk és leányok között 189S r: kath., 39 ág. ev. 3 ev, ref. és 82 izr.
Halotti beszéd.
— A porról éa köxegeazaégröl. — „Látjátok feleim szemeitekkel, mik vagyunk, bizony por és hamu vagyunk" ... Rémlik, míutha hallanám, (pedig most volna időszerű,) a 12. századbeli daliás főpap ajakáról régi magyaros kiejtései dörgő hangon elzugaai ezt a mementót, rémlik mintha látnám, miként vesz erőt mindeneken a tudat, hogy akárhogy küz dünk, akárhogy vívódunk, — az élet kálváriájának utolsó stációja mégis csak a meghalás és aztán por és hamu. De nem mindig; néha megfordítva, m\'ftt például Kanizsán, előbb por, aztán halál, annak folytán. De ha jól meggondolom nem is rémlik nekem semmi; nem látok én főpapot, nem hallok én beszédet Az igaz, ba volna se láthatnék a nagy portól, a mit a közegészség és köztisztaság szent uevébeu tűrnünk és nyelnünk kell. — Mert mi bizony por és hamu vagyunk, ha akár 7 órakor reggel vagy néha későbben is végig megyünk az utcán, de ugyancsak a nagy por miatt szemeinkkel nem láthatjuk, hogy mik vagyunk, de láthatják azok, kik megvetve e földnek hitvány porát, keresve utat a magasabb körökbe, valahol ott a második emeleteken, a városházában, fenn, a Mindenhatóhoz közelebb mint mi; hova már a porfelleggel nem jut, hol a tiszta látást, nem a por akadályozza. — De ilyen fellegvárakba nem huzódhatik a dolgozni akaró ember, annak tűrni és | szenvedni kel) egy olyan intézkedés i miatt, a mely már csakugyan arra is j képes, hogy a józan fejű emberekkel is | elhitesse, hogy a hatósági intézkedések 1 legnagyobb része, valóban csak a közönség boszautására irányzottnak látszik. Hiába látják és hiába nézik ök onnan ezt a portelieget, soha sem jut eszükbe, bogy ő miattnk szenvednek azok, a kiknek javára és javáért éjjelt is nappallá kellene tenuiök, mert ez nem más, mint a Bzegény szenvedő, — a földhöz ragadt istenadta, adót fizető nép, a melyiknek elhagyatottságából csak épen ez a pártfogás hiányzott még, a melylyel ad maiorem Dei glóriám, a köztisztaság buzgó férfiai megtisztelték.
Kénytelenek vagyunk konstatálni, hogy tisztán vaskalaposság és görcsös merev-
rüség e férjnek juttat Tudom, hogy el jársz, ba én nem vagyok itthon; s hova mehetnél máshova, mint kedvesedhez. Te eddig megcsaltál engem, de tovább nem csalsz s nyakánál ragadta az aaz-szonyt, ki az ijedtségtől megdermedve bámult férjére, mert őröltnek nézte.
.Jenő, az Istenért,mit csinálsz," kiá\'tá rémülten Magda, mondd neg mi bajod, én nem értlek. \'\'¦
. .Nem értesz, azt, kihez délutánonkint eljársz, mig én, bolond, az irodában görnyedek, bizonyára jobban megérted.*
„Hát hova járok én?" —kérdé meglepve az asszony s agyában derengeni kezdett
aA kedvesedhez, nyomorult."
Magda egyideig hallgatott s arcán a benső küzdés kétségtelen jelei rajzolódtak le. Mondja e meg az igazat, vagy hagyja itt ezt a rövidlátó, gyámoltalan embert De ekkor eszébe jutott beteg anyja és elhagyatottsága s a mérleg Jenő javára billent. ,No hát ha tudui akarod —- monda zokogva, könnyzápor között, az őszinteség mibdeu jelével — kézimunkákat vittem az üzletekbe hogy az ugy öfazekuporgatott fillérekből beteg anyám legalább gyógyszert és or vost fizethessen. Ezért csaltalak meg a megérdemelnéd, hogy itt hagyjalak, te kishitű, gyenge ember.*
Azután Bírtak mindaketten és csak nagy nehezen tört ki Jenő. kebléből a sóhaj: Magda, megbocsátasz?
Kunfi Zsigmond.
ség, egy rendeletet tett vagy parancsot, még akkor is érvényben hagyni, ha az intézkedés célszerűtlen volta már az un utasig be lett bizonyítva és ha világos, hogy épen annak árt legjobban, a minek használni akart, a v. közegészségnek és a közönségének. Magáuosok, egyesületek, hírlapot ostorozzák a haló ságnakazt acsökönyttséget, hogy a világ minden dicsőségééit sem akarja az utcák seprését a hajnali órákban teljesíthetni .hisz akkor még alig van ember, a forgalom szünetel, senki sincs útban, s mire végeznek, a közönség Bzáp tiszta utcákon éa tereken zavartalanul közieked-hetik. — Hanem mert ezzel az intézkedéssel sehogy sem vagyunk megelégedve és nincs a közönség sem, mi természetesebb, minthogy a hatóság csak azért is az eddigi gyakorlatot továbbra is érvényben tartja.
Azt hiszem tölösleges ráutalni a különféle tüdő-, bőr;.énszembetegségekre, a melyeket ilyen botor intézkedések előidéznek; kell e hangoztatni, hogy e zaklatás számba menő söprés, különösen a mostani káuikulai időben egyenesen .ehetetlenné teszi, hogy az esti órákban, házainkból kimozduljunk és nevetségesekké válnánk, azt bizonyítgatván, hogy teljes lehetetlenség, mikor az élet, az ipar és a kereskedelem tenger árja zug — felhőkbe burkolni a közönséget, lehetetlenné tenni a közlekedést, csak érthető, hogy a söprést vagy elvégeztetik éjfél táján, vagy de mindeneseire aajnalhasadásig, hogy se a városiak se a vásárosok ne molesztáltassaoak.
Ugy látszik mi is ugy vagyunk a renddel, mint az a bizonyos ember az ágyúval. Végy egy kört, öntsd körül brooccal, s itt az ágyú: Adj ki egy rendé*, letet, hajtsd végre, és itt a rend.
Még csak az. érte járó rendjel hiányzik, hogy legalább, h* már rend nincs is, hát jele mégis lennel
Felső templom*
Ujabb adakozások:
Musza Károly, kántor, 155. sz. gyűjtőkén adakoztak: Musza K. és neje 2 írt, Polcer Jánosné l frt, özr. Ráky Terézné 5 frt, Folkmeier József I frt, Özv. \\Veb*r Pálné 2 frt, özv. Dattler Jánosné 2 frt 50 kr., Horváth Fereuc és oeje l fit, Tautsits József 1 frt, Bodis János 50 krajcár, Próbáld Károly b frt Bodís Gizella 50 kr., Kovács Józsefné 20 kr., Borbás Ferencué 20 kr., Deme-:eríi János 50 kr., Cseke József 1 Irt, Weisz József 20 kr., Szabados Ignác 16 kr., Taszák Fábiáoné 20 kr., Babics Antalné 50 kr., Allics Istvánná 1 frt, Weisz Bernát 40 kr., tíerdin Márton 5 frt, Fehér Szidi 1 frt, Hoffer Gergely 50 kr., özv. Merényiné 10 kr., Horváth József 1 frt Vince Karolíu 1 fi t, Vince Anna 1 frt, id. Vince Kálmán I trt. Olvashatatlan 10 frt. Hajdú József 50 kr., Fehér Pál 1 frt, Kovács Mihály 40 kr., Olvashatatlan 50 kr., Kozincky 20 kr., Lülík Agostné i frt 2u kr., Petincs György l frt, Lirheim Lajos 5u krajcár, Szvetec Lajosné 60, kr., Leszli Ignác 50 kr., Mittermaier 10 kr., Verbovec József : frt, Rottmann Menyhértné 50kr.,özv. Topolics Györgyné 30 kr, N. N. 10 kr., Proff Teréz lo frt, Kovács Mihály 50 kr., Mair József 1 frt, özv. Gartnerné 1 frt, Selek Józsefné 50 kr.
Összesen 67 frt 95 kr.
Palini Inkey László 50 frt, Klemencic Mária i frt, Kocsics Ferenc gyűjtése 3 frt, Mattos Géza gyűjtése U frt 65 kr., Kremsier Imre gyűjtése l frt, Gazdag Sándor gyűjtése 1 frt, Mecbner István gyűjtése l frt. A főgimnázium tanulóinak pécsi útjából maradt ősszeg 5 frt 97 kr. Eperjesy Gábor (I. részlet) 10 frt.
Összesen 153 frt 57 kr.
Fő összeg 2838 f r t 17 k r. Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
Tidaivalék.
— Hirdetmény. Smyrna fabevitele és árpa kivi telére vonatkozólag terjedelmes és kimeri tó konzuli jelentések érkeztek kamaránkhoz; miről az érde-\' kelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy ezen igen,értéket jelentések jelen hirdetmény számára való hivatkozás mellett kamaránk hivatalos helyiségébea a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Sopron, 1897.évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A budapesti m. kir. állami ipariskola építészeti, vegyészeti, gépészeti, fém- és vas s faipari szakosztályait a kolozsvári állami fa- és fémipari szakiskola építő-, asztalos- éi ¦émipari szakosztályait, az áradt éa marosvásárhelyi állami fa- és fémipari
szakiskolákat, a késmárki állatni szövőipari szakiskolát, székely udvarhelyi m. kir. állami kő és agyagipari szakiskolát sz ungvári állami agyagipari szakiskolát, a brassói m. kir. állami fa és kóipari szakiskolát a bellusi állami koaárlonó tanműhelyet, a foiyó iskolai évvei bevég^o stámos futa. iparos hazai iparvá látatnál óhajt alkalmazást nyerni Midőn a kerületbeli érdekelt iparosmesterek és gyárosok figyel.net e körülményre ezennel felhívjuk, megjegyezzük, hogy ka* maránk az alkalmazást kereső ifjak névjegyzékét és egyéb adatokat mindazokkal, kik az ajánlkozókat alkalmazni ké-azek, hajlandó akár Btóbeli, akár Írásbeli uton haladék nélkül közölni, Sopron, 1897. éri július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A francia ,kormány f. é. április hó 14-én kelt reudelete értelmében keményítő-gyártásra rendelt lágy buza az 1836. évi jatius 5-iki francia törvényben foglalt föltételek mellett Franciaországban vámmentesen bevihe\'.ő. Minden 100 klg. Ügy buzs után 55 klg. keményítő szállítandó ki a külföldre. A vissz-kivitel, vagy a keményítőnek valamely tárházban való elhelyezése hat hónapon belül eszközölendő. A vámmentes bevitelre, valamint a vissz ki vitelre vagy a tárházakban va.\'Ó elhelyezésre vooatko/ó nyilatkozatok a gyáros nevében és számlájára teendők. A be- és kivitel egyelőre csak Marséi!le-ban. Parisban vagy Lyonban történhetik, a pénzügyminiszter ezt azonban jövőre oly helyeken is megengedheti, a hol a vámhatóságoknak labo-ratoriumiok van, a mennyiben ezeken a helyeken keményítőgyárak állíttatnak föl. Visszaélések esetén-az 1836. évi július 5 iki francia törvényben megállapított büutetések és tilalmak fogoak alkalmaz tatoi. Miről az érdekelteket.ezennel ér tesitjük. Sopron, 1897. évi június havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
— Az fi«jészség koréból. Dr. Orosd; Lajos nagykanizsai királyi ügyész hat heti szabadságra elutazóit. A lávollevö királyi ügyésznek helyettesítésére Schnei-der Gábor szekszárdi királyi alügyész lett kirendelve.\'
— Kinevezés és áthelyezés. Az igázaágOgyminiszter Brückler Istvánt, a nagykanizsai kir. törvényszék huzamosabb időn át volt aljegyzőjét, a nyitrai kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki.
— liymen. Kartschméroff Arnold, gyógyszerész és dróguaria üzlettulajdonos Budapesten, K&rtschmarofcT Leó főkántor na, f. hó 15 én.tartja esküvőjét szatmárott Bányász Flóra kisasszooyuyal B á n y á sz-Albert földbirtokos leányával.
— Eljegyzés. S o m o s i Vilmos, a helybeli felső ker. iskola rendes tanára f hó 4 én eljegyezte Hirachler Paula kisasszonyt, Hírschler Ármin körorvos leányát Mali Bukovecen.
— Körjegyzői helyettesítés Merkly Antal letenyei j. főszolgabíró a lemondás folytán megüresedett báookszeut-györgyi körjegyzői állá-ra helyettes jegyzővé Galambos I»tván okleveles jegyzőt nevezte ki.
— A Zalayármegyei Gazdasági Egyesület közgyűlése. Nagyfontossága közgyűlést tart f. hó 11. Keszthelyen gazdasági egyesületünk. Azért mondjak ezt nagyfoutosságuosk mivel e közgyűlésen dr. Bernát István felolvasást fog tartani a gazdasági hitel- és fogyasztási szövetkezetekről. Hisszük, hogy e buzgó és tudós szakember felolvasásra után e hitel- és fogyasztási szövetkezetek meg is fognak valósulni megyénkben s Gazdasági Egyesületünk, étén az ügybuzgó Hácky Kálmán elnökkel, mindent el fog követni, hogy e szövetkezeteket, melyeknek fontosságát a kisipar és kisgazdák érdekében mi is többször kifejtettük, rövid idöo áldást fognak terjeszteni megyeszerte — A közgyűlés kfllímben d. e. 10 órakor lesz a keszthelyi városháza nagy termében s egyéb tárgyai a miniszteri leiratok, folyó ügyek és neláni indítványok.
— Blan Pil alapítványai. Az öreg ttr, a ki rendezett anyagi tí-szoayai dacára személyétől az életnek sok keílemességét vonta meg, végrendeletében jótékony és kegyes alapítványokról gondoskodott. A helybeli főgimnáziumnak 100 frtot hagyományozott, melynek kamatai egy
szorgalmas tanulónak vaüískülömbség nélkül fognák kiadatni, a helybeli izr. hitközség iskoláinak 100 frt hasonló célból. A szt.-ferencrendiek helybeli zárdájának 200 frtot, melynek kamatait a barátok Péter és Pál napján fölvehet.* nekik tetsző célra. A Ner tamid egyesületnek 50 frt, A helybeli izr. hitközségnek a lelki Üdvért 1000 frtot és végül egy családi alapra 4000 frtot.
— Tizbefult gyarrnek. Blaskovks József njudvari parasztgazda hazulról elment aratni és két éves kis leányát öreg édes anyja gondozására bízta. Az anyóka jó ideig szemmel kisérte a leánvt,
I de aztán csak megvakarta a fejét, annak jeléül, hogy eszébe jutott valami. A leánykát egy pár percre magira hagyta és elment szalmázni. A gyerek is taláu unta magit, oda állt egy árok szélére és az árok vizében megpillantva ábra zatját, előrehajolt fejével egyensúlyát elvesztette és belezuhant a posványba, a melyből többé kimászni nem tudott. Mire az öreg mama visszajött, a gyermek már őrök álmát aludta benn a vízben. A gelaei jegyző az esetet följelentette a helybeli törvényszéknek, a mely Csesznák Miklós b. vizsgálóbírót küldte ki az esetnek helyszínén való megvizsgálása végeit.
— Öngyilkos katona. F. hó 5-én virradóra a helyben állomásozó 48. gyalogezred második zászlóalj 13.századának egy közvitéze szolgálati fegyverével mellbe lőtte magát. A szegény legény vasárnap délután a Zöldfakertben még lelkesen járta a táncot. Mikor hétfőn reggel kikeltett volna vonulnia, csak elgondolkodott a katonaélet sivárságán és Manlicherével magát súlyosan megsebesítene. A\' helybeli maródi házban ápolják a közlegényt, kinek felgyógyulásához még van reménység.
— Jönnek a katonák. Július havában nagyobb katonai összpontosítások lesznek városunkban. Folyó hó 17-én érkeznek a 20. honvédgyalogezred körmendi és fiumei zászlóaljai, július 16-án pedig a 7-ifc, 8-ik és 10-ik haszárezred vonul be, — hogy a helybeli honvédezreddel együtt nagyobb harcászati gyakorlatokat végezzenek. A nagygyakorlatok vezetője báró Czech vezérőrnagy lesz.
— Kerti mulatság. Ehó 3 án szombaton tartotta meg a .Polgári Egylet1 nyári mulatságát, kerthelyiségeiben. A rekkenő hőség ugyan visszatartotta a közönség zömét, de azért a . jeleuvoliak pompás kis mulatságot élveztek, melyet csak fokozott az est családias jellege. Hajnali bárom óráig járták a lánczot Zsoloay muzsikájára, a villanylámpák azonban jóval előbb már bánatot jelentettek. — A jelenvoltak névsora itt következik: üzérna Irén, Deák Gabriella, Heim Róza, Irmler Reich Juliska, Janda Margit, Jobász Emma, Pongricz Irén is Malvin, leányok. — Asszonyok: Dr. Bentzik Ferencné, Heim Kríetófné, Irmler Józsefné, id. Janda Károlyné. Juhász Györgyié, Pongrácz Adolfné, Sebestyén Lajosné,Czérna latvánné.Gyönge Gyuléné (Bpest)
— Hirtelen halál. Folyó hó C-ról 7-re átmenő éjjeli 1 órakor Borbély lst-váu helyben lakó nyűg. esendórórmester neje hirtelen halállal mult ki. A megejtett orvosi vizsgálat szívszélhűdés! konstatált.
— Megzavart bucsu. Mult vasáruap f. hó 4 én Kis-Kanizsán bucsu volt. A sok bábossátor árnyékában vigan fogyasztották délután a raézsört: volt kör hinta és egyéb látványosságok, de 5 óra körül sötét terhes felhők borították el az eget, míg végre 6 óra felé oly vehemensen tört kí a vihar, bogy valamennyi bábos sátort felborogatta. A sátorponyvák több méternyire bukfenceltek, gorull a söröskorsó és a temérdek báb ott hevert a piszkos porban. A nép menekült, a nagykorcsma udvarából kitódult nép meg rémülve vette észre, bogy a sórmásí ut végén a fölhókíg érő óriási füstoszlop emelkedik. Mindenki megrémült, hogy ily orkán kezdetén még tüz is pusztítsa a várost, a nép eszeveszetten futott a képzelt füst felé, sót a tűzoltó kürtös tüzet is jelzett. A kétségbeesés tetőpontra hágott, midőn a higgadtabbak, közlük különösen Deák főkapitány és Farkas alkapítány tőlük kitelhető harsány haugon csititottik a népet, hogy ez nem füst hanem por, melyet a vihara sormásí országútra! kavart föl. Mikor aztán a sor ¦ mási uton végig szágnldva beért az udvarba és midentioek szeme szája tele lett porral, elhitték, hogy ez csakugyan nem füst mert amikor egy szemernyi fűst szaga sem volt, hanem csak ugy vacogott a fogak közt, melyet aztán a nagy korcsma-
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JÚLIUS 10 én
bac, kellett sörrel leőblögetni azalatt, konn megered a zápor, mely jelentéktelenül jéggel is volt vegyülve. A vig mulatosás a szabadban persze meg lett xavarv. az eső késő éneiig meg sem állt; — így,; 6 fátum, megeseti. hogy a kiskanizsai bucsu a hagyományos verekedés nélkül mult el.
_ fjj orvos Glelchenbergben, Dr.
Neumark „Sándor egyetemes- orvostodor, a budapesti kilinika volt s. orvosa Glei-ekenrJeírben mint gyakorló orvos letelepedett. Ajánljuk Gleichenbergbe utazó olva>óink figyelmébe.
— Szégyen elöl a halálba Orlay Imreerezeiu-uri néptanító, akitül Adelmau Ferenc strídói ko csmáros 35 kr. tartoiás fejébeo VJG áo arany óráját elvette & kérelmére sem adta vissza, e miatti szégyenében a községből eltávozott és azóta nyoma ve&zett. A m hó 30-án Lapsouy község határában egy a malmok által Össze rou-,solt bullád, fogtak ki a Mura folyamból melyben OrJajra ismertek. A lelkftleu korfífinárys e!ep a. vizsgálat, .(olyik-.- ., ,
r— Vüámcaapas. Balaton magyarod! határában Gróf Széchényi Manó Kólón-pasztái birtokán f. hó 4-én lecsapott a villám és egy istálót porrá égetett. Tény-\\ege* kárt szenvedett Erényi I nác bérlő i>. kinek az Összes gazdasági gépei odá égtek. A kár 9000 frt.
— Katonák kivonulása. .Mert tudd meg e szóban haza foglaltatik az emberi nem vágyainak Összessége.- — így tanuljuk ezt Kölcsey tői, de mennyivel másnak és egyébnek tűnik fel a haza togalma, ha 28" melegben .tehénfiuval a hátunkon szenvedünk és izzadunk a hazáért, a melynek különben feltétlen joga álduzatul kívánni fiaitól mindazt, a mit csak teljesíteni képesek. De van benne annyi méltányosság, hogy ezen idényeit csak akkor érvényesiti, ha va-oban szükség van reájnk — Vért, életet, vagyont, boldogságot örömmel adja minden becsületes polgár még a haza ve3ztőhelyére is, mert boldog mindenki, ba csak egy csekélységgel is viszonozhatja mí magyar hazánk véghetetlen jó-bágát és a polgárnak legszebb dicsőség, ba elmondhatja magáról, hogy ahhoz a hatalmas épülethez, a mit koas zolidáÜ magyar nemzeti államnak hívnak, csak egy téglával is járult. — E honfiúi kötelességek közül kétségkívül legterheaebb a katonai, mert ez igénybe veszi a polgár összes testi és szellemi erejét, tehát épen azért,.mert & hazának megvédése körüli szolgálat oly nagy fáradalmakkal jár, vejük mi szükségesnek, hogy a mennyiben a szolgálat érdekei és a haza megvédésének fontos ténye megengedi, olyan könnyité eket megtenni, a melyek az elcsigázott hadfit meggyőzik arról, hogy nemcsak életerejét kívánják, hanem emberi módon gondolkodnak felöle. Értjük pedig ez alatt azt, hogy a rekkenő melegekre való tekintetből ugy rendel tessék el a kivonulás ideje, hogy reggeli \'l3 9-re a csapatok már itthon le-hes^euek. Legcélszerűbb ébresztő után félórává1, azonnal kivonulni és |a 9-kor bevonulni és aztán a többi idot pbe-uésre fordítani. Ajánlatos ezt megtenni, mielőtt még néhány legén; nspszurásban el nem patkol. Nem a kishitűség, vagy a magyar faj szívósságában való kétkedés íratja velünk ezt, hiszen jelen sorok iróa, a Mollináry ezreddel lenn volt ép augusztusban Bosniában, ott tapasztalhatta, hogy mennyit képes a katona elviselni hőségből, szomjaságból, fáradalmaktól. — Az igaz, hogy akkor a hazáért volt mioden szenvedés, tehát könnyű volt elviselni. — Vagy tán az sem volt a hazáért ? ?
—¦ Pusztulás mindenfelé. Isten keze nagyon ránehezedett szegény megyénkre. Az aratás nem fizet ugy, mint a gazda szorgalma raegérdemlené. Azután meg reményeinek nagy részét tőnkre tette a folyó bŐ 4-ki zivatar. A múltkori esőzések alkalmával rozsdaesettlegszebb gabnájába, melyet még a szél ia megdöntött annyira hogy alig lehet learatnia. Most meg a jég pusztította el szőlőterméseinek legnagyobb részét. A tomboló vihar elpusztította szőleit óriási károkatokozva mindenfelé. Még talán a mi vidékünkön ártott legkevesebbet, hanem a letenyei, a szent-gróti, a Csáktornyái, az alsó lendvai, a pacsai és egerszegi járások legnagyobb részét tönkretette. Összesen hatvanegy községben pusztított a jég, csak a keszthelyi és tapolcai járásokat kímélte meg.
— Tüzek a vidéken. A 4-ki jógvihar alkalmával a villám be\'eütött Balaton-Magyaródon az uradalmi bérlő gazdasági épületébe, melyei porráhamvasztatott Nemes-Szeren két izben is pusztított a tüz nagy károkat okozva.
— SzőIékiTÍtelünk érdekeben. Az .Országos sző ŐtelepitŐ szövetkezet\'ineg • tette az első lépéseket arra nézve, hogy Magyarország ez évi csemegeszőlő termése az orosz- és németországi piacokon helyeztessék el. Sőt kilátás van arra, hogy a szállításra alkalmáé borszőlő fajok p. u. Bakar, Mézesfehér.
Dinka stb. is, — mint csemegeszőlő — lesznek értékesíthetők. A szőlőkészleteket a legelső rangú orosz- és német-ország: cégek veendik ít A szőlőért nálunk ismeretlen magasságú árak fognak fizettetni. A kötések a szövetkezet és a külföldi cégek közt a legközelebbi időben valószínűleg már létre jönnek. Azon szú.ÖtermeZ kiknek szállításra képes szölölajokbói termésük mutatkozik, készleteiket az „Országos uzőiöte-Jepitö szövetkezetinél Budapest VI.. Nagymező-utca 12. bejelenthetik.
— Kuruzsló nő. hunme Rozsa ku ruzalÓ nÖ Al>ó Leadván mindennapi ven dég & bfsteg asszonyok "ágya mellett. Nem sokat törődik s Wlassics rendeletével, mely a nőknek is megengedi bizonyos feltételek: mellett az orvosi prak-szist, ha nem folytatja ezt büuös üzemekkel feltétlenül. Ennek azonban sokan megadják az árát és életükkel fizetnek. Így Kiss Rozi kezelése alatt meghalt, mások súlyosan megbetegedtek. Kuzmici Rózát letartóz tatiák.
— Bethlen Gábor szobra. A Emke e hunyt elnökének szobrot akarnak eme.ni közadakozásból. Erre vonatkozólag a következő felhívást kaptuk: Az L. M. K. E. igazgató-választmányának f\'évi június hő 30 án tartott ülése elhatározta, hogy mozgalmat indít B e t h 1 e n G á b o r g r ó f, az E. M. K. E. első elnöke emlékének: az egyesület kolozsvári palotája előtti parkban szobor müvei megörökítése végett. Az ügy végrehajtásával a directo-numot bízta meg. Fölöslegesnek tartván az eszma és cél hazafias fontosságát bővebben indokolni: felhívjuk ezennel az ország közönségét, hogy a cél javára uyujtandó adományát Kolozsvárra, Merza Lajos E M. K. F. fópénztároshoz küldeni szíveskedjék. Honfiúi üdvözlettel Kolozsvárt, 1897. juo. 30 án. Az Emke igazgató-választmánya nevébeu < Bartba Miklós alelnök, Gróf Béldi Akos alelnök, Horváth Gyula alelnök.
— Verne Gyula munkál. A nagy francia regényíró illusztrált magyar kiadásából megjelentek a G\'á—70 ig terjedő fűzetek. Befejeződik ezekben az Utazás a fold központjafelé és kezdödika K érában, a vasfejű cimü regény. Verne nemcsak az ifjúságnak kedvelt írója, hanem a nagy közönségnek is, mely köoyveiben szórakozást és tudást egyaránt talál. Ragyogó képzeletét lázas kíváncsisággal követjük és a míker történetei ügyesen szőtt fonalán haladunk, útközben sok gazdag és igaz ismeretet Bzerzüuk. Ezért ajánlható Verne minden rendű és rangú olvasónak a legmelegebben. Muakáit többször adták ki magyarul ia. Ez a kiadás — melyet a Franklin Társulat könnyebb hozzáférhetőség kedveért hasz krajcáros fűzetekben bocsát közre — nemcsak a legteljesebb, de egyszersmind egyedül irodaimi értékű is, mert egyes köteteit jónetü íróink, mint: Beöthy Leo, Gjőrgy Aladár, Gaal Mózes, Hu<zár Imre és mások fordították. A füzetekre megrendelést elfogad a kiadó (Budapest, IV., egyetem utca 4)éa minden magyar könyvkereskedő._
Xyllttér._
Heanebri-g-ielyeis csakis akkor valódi, ba közvetlen g járatából rendelik — fekete, fehér és sziaes 45 krlól 14 frt 62 krig méterenként — sima, csíkos, koczkázott mini ásott, damasztot i. a. t. [mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban) sat. a megrendelt árukat, posttbér és vámmentesen a hashoz szál Üti a valamint mintákat postafordultával küldenek: HeMBterg 6 (cs, és k. udvari szállító ael yen gyára Zfirícbbea Svájcba czimiett levelekre !0 kroi, és
levelező lapokra 6 kros bélyeg ragasztandó.
magyar nyelven irt megrendelések pontosan
elintézetnek.
Vese, húgyhólyag hugyiara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalcminá!\',orvosi tekintélyek általa
t Lltb ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve leaz. H n g y haj tÓ hatású!
Kellemes iii! Köbbjcd emésiíiieíő
Kapható ásványvizkeresedésekben és gyógyszertárakban A Saivator-forrás igazgatótága Eperjesen.
Kilátással állandó fizetésre
16a\'s% provisio Ós különös kedvezmények mellett tisztességes egyének nagy ismeretségekkel mint föügynökök egy szabadalmazott részvény-vállalat által felvétetnek. — Ajánlatokat F. J. 300 alatt G. L. Danbe & Co. Centr.-Annonc. Exp. Frankfurt a/M. közvetít, r ,
jjj valódi i
és
GrUMMl
halbóíyas
párisi, tucatouklnt 1 frt 2, 3. 4, 5. 6, 7 és 8 írtért küld bárhová titoktartássá!, az 1881. év óta világhírű cég J. REIF, Speciálist. WIE* I. Brandstátte 3.
Óvás.
Alalirott ezennel kijelentem, hogy fiam kiskorú Valies Sárdorért semmi néven nevezendő rdóságokat sem most, sem a jövőben kifizetni nem fogok.
Egyúttal kijelentem, hogy fiam nincs jogosítva nevemben vagy helyettem bárminemii üzleteket kötni vagy lefolytatni.
Yalics Jé^ef vendéglős.
— Súkcdvcíók fényképezéséhez!
Elismert legjcDbt sloa Ls ucazáii fényképezi készületek, uj teittlnmihatatlao pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá minden-nemű fényképezőkellékek A. atoll cs. és kir. ndv. szállítónál, Bécs I. Tuchlanben .9. Fényképező kullék ízlet alapíttatott 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék ingyen.
Felelős sze-kesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI U. Kiadó : uj WAÍS1TS JÓZSEF.
Hirdetések.
8118/1897. szám.
Árverési fcirdetiaéay.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nkanizsai kir. járásbíróság 1524/9? számú végzése által Légrád község végrehajtató javára Czetnecs Ferenc, Horváth Mihály, Lyubits István, Si-mou István, Szok Ferenc, Mlakfcr György é-. társaik ellen 100 frt tőke, ennek 1897. ét július hó 3-ik napjától számítandó % kamatai és eddig összesen 44 frt 30 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le foglalt és 1441 fnra becsült 10 tehén, 3 ló, 2 ökör, 11 drb. növendék marha, 1 hidas, óll és egyébb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 8118 sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helysziuén 1897. vagyis Légrádon alperesek lakásain leeudŐ eszközlésére 1897-ik évi július hó 19-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX- t. c. 107. §a értelmében a legtöbbet idérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 18 81. évi LX. t. c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt N.-Kanizsán, 1867. éri jnl. hó 3. napján.
BARTS GYÖRGY kir. bírósági végrehajtó.
Kmeritö árjegyzékek zári borítékban ingyen.
O\'ÖOOOOOOOÖOOOOOO3000000000
ALAPÍTTATOTT 1858
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár §
Részvény-Társaság Q
M»U WALSER FERLTO Ö
BUDOESTEN. VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám. g
Sürgönyeim: SZIVATTYÜGYAR BUDAPEST. Jí
GYÁRT: g
mindenféle gőzgépet, Schmidl-jéle jorrgözmotorokat (40% Q
széornegtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keret jü- Q
részeket, k\'órjürészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöme- Q
legiiöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket, ft
Mindenféle szivattyúkat göz-, szij- és kézi hajtásra, J valamint vill\'imos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vaxból. Tüzjrcxkendöket és vizszátiitókat, tüzoUósági felszerelési tárgyakat K\'óztisztisági szereket, öntöző-kocsikat, sarkaparő és sej/rógépeket, hóekéket és tithengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenito készülékeket és teljes jertötlenitö telepeket pöcegödÖr tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket,
harangokat. KeményÖntésü aczélfelületü tiizrostélyokat egyenes Q
éa kigyóalakban, valamint palygon rostélyokat. Q
LÉTESIT: viz műveket,csatornázásokat 1»
vízvezeték és légszeszberendezéseket, köz- Q
ponti fűtéseket, O
Árjegyzékek és kölUégvetések ingyen és .bérmentve küldetek. Q
DOOOTOOOOCOQOCX3üOOr3QQOOCXX300
A pzdaközöoségés a gépkereskedők
figyelmébe!
Gazdasági géposztályunk raktáraiban, at éppen lefolyt üzletét váratlanul gyenge forgalma, mindennemű gazdasági gépekből, a. m.:
4 6 és 8 HP gözcséplökészletek, járgányok és jorgányos csépi-gépek, liacker-rendszerü és Vidats-féle rosták, egy és tobbvastt ekék, boronák, rögtorö ftengerek, vetögépek, tengeri vet ők észül ékek, artttógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zitzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagy menü készlet Összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azou határu-uitával, hogy egyes gazdasági gépek további gyártása*a 1 teljesen felhagyjunk, ezen nagy készletek, a jövő tavasz folyamán, rendkivüli mérsí-kelt arakon való eiadását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hopy az eladás nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekbeu is történik, a szerint, a mint erre igényt tartó gazdák ea hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ritka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismeri kitunö minősége gvdaságl gépeket és eszközöket, rendkirBl alacsony árak ea előnyös feltételek mellett beszerelni.
Minden ezen tárgyn* vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk cimj zendó szkesen fogauk Telrilágaiitásaal éa árajánlatokkal szolgálni. Teljes tiszteiette
SCHL1CK féle vasöntöde ós gépgyár r-t
Budapest, Külső táci-ut—S7.
Egy vég 3.10 méter hosszn, teljes nriöltöny ára, caalc
frt 3.10 jó frt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 75 Önöm frt 9.— ig*n finom frt K>M) legfinomabb
Valódi gyapjúból. Egy rég egy fekete sxaloooltónyhöz 10 frt. FelöltŐazÖTetek, loden. perurien, dosking Hatni áa vasúti tiszt visel Sknek való szóró-, eket, Itgfinomabb kammgarn éa cheriotokat stb. stb. kaid gyári áron a pontos és szolidnak ismert
TSfftf; Kiesel Amfcöf Brünnben
Minták ingyen s bérmentve. MioUbű szállítás.
Fígyeientreuéhé \'. A t. közönségnek fontos azt utáni, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. A Kiesel-Amhof branni cég zz össze* pocitokat valódi gyári áron küldi síét és nem izámitjs. bozzá a mag&QTerŐt annyira meg károsító ügynevezett szabóengedményt.
JMagy-KaoizsáD a főtéren
először itten
THABERS
világhírű anatómiai, plasztikai EÉE1
400 négyszög méter területű, 200 gt-zlánggal,
855 kiálllíásu tárgy
legszebb és leggazdagabb múzeum, mely utazásokon van.
Nyitva reggel 9-töl este 10 óráig.
Beléptidij 20 kr., gyermekek és katonáknak 10 krajcár
XXXVI. ÉVFOLYAM.
LAI KÖZLÖNY
1897 JULIUS 10-én
vezerug
4 ni. kir. államvasutak ^ gyárának
Budapest, Váci-körut 32. SZ, ti,
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gózcséplógárnituráit, ipari célokra alkalmas „Compound" lokomobiljait. teljesen vasból készült szalmakazaló gépeit, gőz-kukorica morzsolóit, Stibor-fele kórfürészeit. kaszáló- és aratógépeit, továbbá SACK-féle ekéjt, vetögépet, boronát és egyb
gazdasági gépeit. Árjegyzék ingyen és bérmentve.
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete.
GRAND HOTEL NATIONAL,!
Bécs, Taborstrasse.
Régi hiraeres egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, 1 írttól felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefou, indóházak és gőzhajó áiloroás kite vetieo közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. On parié toules les lanqnes modernes. A IfiAK1EAÍI1ÍEK F. itl MAIER
igazgató propriétaire.
Személy felvonó gépi Kitűnő étterem.
Z
o o
o o o o o o
Q
a o o o o
Richter-félOorgony-Pain-Expeller
Liniment, Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellsntült az idő megpióbalasanák. mert mir több mint 27 óv óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsö-lésként alkalmaztatik köszvénynét, csuznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bodjrzsu lésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-:.: elnevezés alatt, nem titkos szer. hanem igazi népszerű házi szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70kr.es 1 frt. üvegen kén ti úrban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert tiibp kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget horgony" védjegy és Richter czégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. C * RICHTER F.AD.és társa, tt. tt kir.titán -zaHilát. RODOISTADT.
O
O O
o ?
0
o o o
8 8
8
STEYKB
gyógyintézet
Tóbel-fürdő
Grdc mellett. \\J /: május—október.
330. méter a tenger szine felett 2 vasúti állomáf.
Gricból kocsival egy óra. és távirda állom**-
Poita
Bég ismert vastartalmú (akrotberme) acélforrái 30 tek C. meleg 23 fok iR) 25 \'ok C. és 20 (K mérsékelt klíma, erősítő erdoleve-é, kiterjedt feny-veterdök, gyógyhaiás n idegbántalmák, ideggyenge-ség, bál gerinc betegség, hysteria, górcsők. u?nral-gici ilb Kői betegségek: vérszegénység, bél és hólyag catar. stb. Igen ajánlható üdülőknek él gyenge gye tn ekeknek Gyógyeszköz : külön gyógv-terem, tuzdbazin, kádttrrdok melegvízzel, íenjü-ÍQrdők, villamos fürdők, villamos fürJ ~>k, massage, zuhany gyógy kezel és sat. OíesóétkezJe és zene-szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, ki\'_Quö
zenekar, kituoú lakások, egyes. A filrdöígazgatóslgnál ingyen kimerít\' prospektus ingyen és bérmentve. Dr BLUMAUER SÁNDOR, uirivesr orvos tulajdonos
Valódi brünni szövetek nyárra és őszre
Egy Cottpon 3.10 . 4 80. jó
méter hosszú teljes, L B —. jobb
nri öltözet (.kabát, } 7 75. finom
nadrág és mellény f 9.— finomabb
csak \' 10 50. legfinomabb
Valódi gynpjuszövet.
Egy Coupon fekete sálon nltúzékhez ]0 frt, továbbá felöltő szövetek, turista darócok. legfino-jiabb kanig arn ós a többi szövet minőségeket gyári áron kflld szét a szolidságáról és megbizhaióságiról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof Brünnben
a köivetleti megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: naay választék folyton uj áruk, szabott legolcsóbb árak figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is etc etc.
il I I
i i I I
O
z e o o o o o o o o : o a o o o o
Régi hírneves kénfiirdö Horvátországban.
S VARAZSD-TOPLICZ \\ ssí
a Zagoriai vasút menten (Zágráb-Csáktornya)
Veg vele mez ve Prof. Dr. Ludwig udv. tanác-os által IS94 ben. ¦ 58 fok Celsim meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hstása van izom és ízűiét rheuniR, izület betegségek, gyulladásos és csoottörési összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint isehias stb, női bajok, bőr és titkos betegségek, idült vesebajok, búlyaghu ut, górvélykor, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. IVÚKURA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajokoál. aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éien át nyitva Idény tartam májas 1-tÖt október 1 ig. — Pompái nagy park terjedelmes ültetvények szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zeue- és táucestélyek stb.
A Varazsd-Toplícai állomáson naponta társas\'<ocst várja a vendégeket. — Külön fogatok is rendelkezésre illának , de ezek olailllása előbb a fürdő imézőségne megrendelendő
Orvosi tudakozódásokat a lűrdöorvos Dr. LONGH1NÖ A. ad. Prospektusokat és broschurákat ingyen és bérmentve küld
a fűrdöigazgatóság.
Hogy minden tévedés elkerülve legyen ezentalezen
hat^sigiJng- be-Jegyzett vo\'lojo-
Egyedöl valódi angol
CSO
(Tinctura baUaamica)
TQ9IEK UY A.,
PregTad*,\'"E»tÍISEi-ían!!*fau BUllítt
örnncynt cW-KysitTt Arából é* eyógy-íi.rcutti kés-r-itinények gyárából.
Kozosoizséffatryllet; norvltijil-tak ea ve! e monyt mondottak róla.. A legrégibb, le ff hatásosabbnak bizonyult » legolcsóbb népies názl-zze-, mely a. mell- ém tfid«C«JdaU-ruakat enyhíti stb. ¦ belsőleg 6a kiiiaolea; alkalmaihavto. ínlríduíiiciiiak jclóril mitiden üveg ejry ezüst hilveiyirel van „HátvB. in.-lvin cíjom Tblerry Adoir, fryóa-yaxeriatr ör«Ji;yalrjoz" vhh licvisn\'. Kiadón bilxumat, mely aem a, faun zdl iuyomáaa vudöjc^j-^j-cl >avn ellitvz. dl>-sitsattak linza, mint Lnimiitiít cs urjtnzaíot, icerinel ol-cíóbf.. ann.il ert.\'.kti-lent\'bb Tcliit min.tiz pontoian fi] jiink .-u; itt lithatA zöM vMüivgyte. Egyelői
luuniaitóit és ntinzóit, valamiat urt^ktclcn utinzatok
o o a o o c a o o a o o o o a o o
q_
Bécsi élet- és járadékbiztosHó-iníézet,
HIRDETMÉNY.
A „Bécsi élet- és járadékbiztosító-intézet\'- tisztelettel értesiti biztosított feleit, hogy az 1896. évi külön mérleg alapján, az általa os nyeremény-határozatok értelmében, a folyó évben kifuetésrt? kerüiű
nyereménj részlet az évi íiszía díjnak 42v.it
teszi ki, mely oyeremény f. é. július 15 tői kezdve foga jogosultaknak kifizet! etüi.
Ezen nyereményrészletben, mely leájrt 3 évi gyűjtési időszak teljes nyereményosztalékát képezi mindazon 1884,85, 1887,88, 1890,91. és 1893184-ben garantirozott nyereményjogosultsággal kötött biztositások részesölnek, melyek a nyeremény-határozatuk értelmében ez idén nyereményjogosultaK.
Az illető felek ertöl egyenkint is értesíttetnek.
Budapest, 1897. évi június hó 12-én.
A .Bécsi élei- és járadékbiztositó-intézet" ____magyarországi fíöktgazgatósága.
toly.
iák etlAtvn. elnmiitolr, általam a vüdöj«EJ-töi jttii lürveiiyeivn !<-*i üitli«-ve. Hol balesnuiom részire nin-ezen raktár... ron<J<-liei:rk kózretotloi.üt tzun a, címert: Thicrr>- A. Ursujo<ű cyóx>»»-.tárnak Preffrada, Bohitaeh--^auerbniin rr.pll.-lt. 12 ki* rzcy 5 Jui\'laüvi-K ára H»0\'«-ly poüUiiolve: i i koronába ki-rtil, z«í 0 daptaüveg ara. <
mii balt
-^Kvol-
nzatok. .mjegyp-el rvony aiap-
ó< 11. I (I lilt*. S„.|;..|
Idia ciak a pénz előtétet beküldési- vagy
MOLL SEIDLITZ POR
Cnak akkor valódiak, ha mindegeik dobos Moll A. védjegyét éa
aláírását tünteti fel. A Mali A.-féle Seidlltz-porok tartós gyógy hatása a legmakacsabb gy««nr él •)-testbántalBsak. gyotnorj[f;rcs ?8 gyomorh\'er, rögzfltt izekrskedés. mijhántal,nn. vér -tolulás. aranyér és a legkaiónbözőbb sói belegtéaek elten, e jelei hiziszera.*k év-izedik óts mindig nagyobb elterjedést gi?rze:t. — Ári egy lepecséleit «redet! de isziak: I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLl-FELE FRANCIA!
Csak akkOr ValÖdí ha »M««!* üveZ MOLLA. v.-.ljeiryét lünU-ti lel és
ii i i _1 .A. Sali* felirata óaozatul van zárva. A ftJsll-féle tra*-\'
ozia borszesz es sö nevezetesen mint fájdalomcahlaoHó bedörzsolesi szer köszvény csnz és a meghűlés egvé\'i következményeinél legi * méretesebb népszer — Eoy &ae-zstt fatUil Íve? ára 90 kríjczir.__
Moll Salicy] szájvize.
(Főalkatrésxe - fűzolysava* sziksó.) A mindennapi nzijtisztitasnil kfllónAsen fontns bármely korit gyermekek, mint felöllek százaira; mert* szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind "vtxer fogfájás elles. — Eiy Moli A védjegyévé, ellátott űv/j aea : 60 krajozar
691) FÓKzétküllUK:
Holl A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító altaU
Bécs: I., Tuchlatibeti 9. sz. Vidéki Bpgrende\'iesek aapinla Btitaitáavit rarllttt teljsslltelisk
A raktárakban tessék katárazottan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
BaaBlaeawL:\'
ScLu!/engelApoIiie!(B
A valódi angol
BAOCS
ereje és hatásúi.
Ej»» keaíc«-.»4 »gj l««t« ryóíTlUat Isllasaak tartott eMatsil - -. wree)ii|t)IUatntI, ajakbaa ptélf «) itir: rakuarfi baj ateirerie Ax ZBftel exidakraeca, aaelj a twr»alie*abb n Mait bzjekaál a ¦xaarrtfS laW\'linad a lejrjobb
desA.TH IERRYin SUT1 ^AIiiSS& Sí
PREBRADA -^i™.\'\'"^ 5SÍ
bari léU-iá cuHuirrl (tj»a)^I. dm/fkoUrtrabea readktiSII Kréz-Tbilaiak salstt \\llaiaCkaek rliaMrrt atáa an;aSokkiJ, kr-
*~ antrol csodakenües hazznAlhato : _í-rmekáK.iasnO mell bajánál, tpjr-j-iilerolfsnél, kemín.n-d/Tínúl, urbAnr. miniivnnirníl .t>r«lmek, láb-vacy
-----\'bfsiitósvk, znbek, cenyvdlfés, dacadt lábak, sőt
a étlen; fiiéi-, iiurái-, 1>>, vigftí és zuzódáai ae-ec, Husiiiálliati\'i mind<-n ictt-r;i-n ruzmk n. tn. öve tazzátka. bomuk, szitAnk éa Hbrkek rltávolüAsára. Ki lennemü datcai\'^t. kinürés, pukuKsr, njjákénzüdát. aöt akboii-KS.\'-R ellen, szemölcs, kiiriimiUtrannt. hólyafi- és lel-lorziőlt lábak fOórjíikijira. Riailraafaai éjréU iraak, légyott tdstrézzeb, betegeknél bossxabb tekvé* által támadt ¦ebek, nrakdnganat; vórtorlódás, lülxnijáa és a ejcrmek»k-ét elöfordnlö kisebesedések ellen stb.
i aajcol ctedikeáEci saláéi réelhb, aaaál klUafibb hatiaána*. ír,--- ajánUtos esen riyedBl AII4 tierbSl •Uriiyicztké
t.* mmder csa-ládnál kéazletbrn tartási.
Két doboxnAl kevei«br> nem Vílldetík: « jzétkü^déa ki-Eárótag az <ix>xes <\'l.".!t(-es bokuliléao vaj - llel- ossközöttvtik. \'i técely, c»omaj;olAz, trmi\'ntes cnecküldéttcl 3 korom* •• «0 BtHr.
Számoa bixonvitvany Ali rendelkezést-e.
Figyelmeztetek mindenkit s batázta.ar hamisitTányok meg vételétől, s kérem szigorúan arra ügyelni, bogy min- I dot» tégelyen z Teríti védjegy ét cégmek örsairjal f jégj- J ntrtirazf1* Pregradáb-ui beleégi-tv!, kell lennie-és mindan t-pelynfk egy hasznAlati ntaAitátb* keli becsomagolva lenni 4* lentlátbatö védiegygye! ellátva.
Az egyvtiüU és valódi angol csodakoocíüm bamititói ét utánzói, a védj egy-törvény értelmébac szigorúan üldöz-tetaei, épngy ezen namísitrányok terjatstűl.
Egyedül ktezerzesl rambt: Őrangyal gyógytár. rJTla 1 «a»-«• y A»
Pregrsdábza HohiUch-Sauerbrnrm mellett. t) Sok tár a leg-tob* gyó gy is ert j rb a-c, hol raktár nincz, tették a megTondelétt közvetlenül _Ai 5ra»tjal zrégyszer-tírkor- TBIERRY ADOLF Pragradaau, Kahltvb-KaaeriirBia ai«UtU ctauzsi. — As otrtrak-magyar védj«x> laiatrom-asama: iá!l |
i tzétkütdéá ki-y pf-dig" utánvé-iiAllltoievél ez
Siekssfthirvári Ksrsskid@lmi
Feni.ll 1868 óta. Az intézet végzett tanulói egy éves ön-ksníesíég; jogot élveznek. A végzett tanulók elhelyezéséről lehetőleg az igazgató bizottság gondoskodik. Évi tandíj 72 frt. Havi tisztességes ellátás 20-25 írtért kapható. Minden egyelletes fel-vi\'ágostá: z\\l szívesen, szo\'gál
a Kereskedelmi Iiskola Igazgatósága.
OOOOOOOLOOJuOOOODOOOOOOOOOOO
o o o o
8
Q
I
o o
§
2
Q
§
o o o o c o o o o o
KISS JQZSEF LAPJA
A HOT
pliti&ai és ícud&Ioii szemle.
—» IVyolcacXllí: évfolyana, -—>
Förrfúr.katárs: KÓBOR TAMÁS.
Beli\'i dolgozótársak.- Ambrus Zoltán, Tóth Béla, Kozma Andor, Ignotus, Heltai Jenö.
Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára egész évre 10 frt. Félévre 5 frt. Negyedévre 2 frt 50 kr.
A HÉT régi, megállapodott hitelű lap. A hét kidomborodó eseményeinek hű tökre. Politikai, társadalmi, művészeti és irodalmi kérdésekben a legszabadelvöbb eszmék és irányok szóvivője. Krínikái, Innen-Onnan rovata, Irodalai-" és SZinikritikái rég kivívtak a ktizfinség elismerését.
Mnt&lványszámokat ingyen és bórmentve küld
A HííT kiadóhivatala,
Bodapest, Eritébet-körút 6.
o
2 O 1
o
0
o o
0
o o
o o o o
2
o
o
9^ ct
a
s
c
a
Q
a
8
oooooooocoo ooooooooooooooooo
N»uiiiatiiit Üj. \\\\\'ajdi> Jiízsi 1 köt
..ni Iájában \\ ^ kan t
88
NAGYKANIZSA. 1897. jflllns 17-én.
SS-lis: szám.
I.
J
XXXY1. évfolyam.
Btőfi teteti ár: Egész- évre . . 5 frt — kr Fél évre . . . . 2 frt 50 kr Negyedévre . ¦ • 1 frt 25 kr szám 10 kr.
HIRDETÉSEK !5 huiboi petiUorbao 7, másodizor minden-torabbi sorért 5 kr.
XVI I.TTERBEN petit loronkeut 10 krért vetetnek Ifei Kincstári illeték minden egye* rinjetetért 3U kr. tiieteudő
A lap szellemi részét iüeto minden közlemény a felelős szerkesztő hevére, az anyagi részt illető kö*-jleméoyek pedig a kiadó »e-ére rimzetten K fts;y>lí.aa luá r B bérmentví intézendők.
Bementeden levelek nem fogad\' tatnak el.
Kéziratok rlHHzanetc küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", sa nagy-kanizsai Takarékpénztár;részvény-társaság*, a\'.Koiori takarékpénztág^, részvény-társaság,* s galamboki önkéntes töroltó-egylet*, a .nagykanizsai kisdedevein egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a keaztéay jótékony nőegylet* „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a kato ni hadastyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai külváiasztmányának hivatalos lapja
HETEÍNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az ipartörvény.
Nagy-Kanizsa, 1897. jnl. 16
A IV. országos ipartestületi gyűlés központi bizottságának még a mult év decemberében fölterjesztett, az ipartörvény módosítását kérő emlékiratára most adott feleletet Dániel Ernő báró, kereskedelmi miniszter, a felelete olyan, mely a legnagyobb aggodalmat keltheti mindazokban, kik kisiparosaink szomorú helyzetét szivükön hordják. A merev hangon tartott leirat ugyanis megtagadja az ipartörvény olyatén módosítását, melylyel az ipartestületi közgyűlés iparosaink helyzetén javítani kívánt.
Sajátságos az, mint félnek nálunk minden módosítástól. Pedig, ha eredményeiben kell egy törvény jóságát, életrevalóságát megítélni, akkor az 1884. évi XXVII. t. cikkelyről nem sok jót mondhatunk.
Tizenhárom év tapasztalata tesz tanúbizonyságot mellettünk. Mert ez idő alatt kisiparosaink helyzete nemcsak nem javult, hanem rosszabbodott. A nagy iparnak rája zúdított versenyével szemben nem tudott megállani a maga erejéből, mert a törvény nem adott neki erőt hozzá.
Ipartestületeink régóta belátták ezt, s régóta is sürgették a törvény módositásár. így az 1890-ben Aradon megtartott II. orsz. ipartestületi gyűlés és igy a legutóbb tartott országos gyűlés is. Amannak kívánságát Baross Gábor utasította vissza, ki azonban rendeleti uton, mint kifejezi .gyakorlati alapon" kereste a kisipar helyzetének javítását. Ezért rendezte a közszállítások ügyét, az ipari szakoktatást; ezért támogatta a rak tár szövetkezetek létesítését stb. stb.
A mostani kereskedelmi miniszter legföiebb arnv vállalkozik, hogy az
T A a G A.
Febris bicyelica.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Jelenet a XX-ik századból.
(Szin: elegánsan bútorozott szoba, melyből kilátás nyílik a nagy könyvtárszobába, középen zöld asztal és bat kényelmes karosszék- Az első szobában tanácsot tart a mama öt leányával, a kik közül a legidősebb korának elárulása indiskrecio volna; a legfiatalabb — titokban súgom meg — 17 éves. Haragos arcok, fenyegető szélcsend, a melyet Róza kisasszony, a harmadik tör meg.)
Róza. Nem, ezt tovább nem törhetjük ; most jövünk haza Pestről, hol egész éven át tanultnuk, ketten kitüntetéssel vizsgáztunk, Ilka jelesen colloquált és papa még csak annyival sem akarja megédesíteni vakációnkat, hogy bicyclít vegyen. Hiszen már majdnem minden gimnazista bicyclizik s mi, egyetemi polgáritok, csak sóvárgva nézünk utánuk. Semmi szórakozásunk, — semmi élvezetünk ....
Margit (a legidősebb.) Nem szórakozásról, nem élvezetről van sző; hanem a férjhez menésről. Én ma holnap megkapom az absolutoriumot s még csak férj jetölt sincs kilátásban. Bezzeg a Rózsa irma apja nem olyan csökönyös, - mint a mi apánk, mintha a pár forint tönkre tenne ilyen gazdag kereskedőt.
általános ipartestületek helyett az egyes szakmabelieknek testületekké való-alakulását akarja behozni. Nem kicsinyelhetjük ezt a törekvését sem, bár alig hisszük, hogy ily módon minden hajt orvosolni fog.
Alapos orvoslást nem nyújthat más, mint az ipartörvény gyökeres módosítása.
E módosítást a kővetkezőképpen óhajtja az országos ipartestület s vele még két százbuszon nyolc vidéki ipartestület:
1. Az 1884. évi XVII. t. c. akként módositassék, hogy a törvény 4. §-ában foglalt ipari képesítés elvének hatályosabbá tétele céljából a segédí szakba vágó munkával való foglalkozás két év helyett legalább három évi gyakorlás által határoz-tassék meg.
2. A törvény 6., 7., 8. és 47. §§-ai hatályon kívül helyeztessenek és mindazon törvényszakaszok módosíttassanak, a melyek ezekkel .összefüggésben vannak és a képesítés elvének érvényesülését akadályozzák.
3. Az iparostanoncok a tanviszony lejártakor Bzakvízsga letételére legyenek kötelezhetők, továbbá, hogy törekvő aegédek az ipartestület kebelében alakítandó bizottság--előtt szintén szakvizsgát tehessenek, hogy ez alapon képességük megfelelő nyilvános oklevél által igazoltassék.
4. Az ipartesíületek országszerte városonként, községenként és ott, a hol arra a kellő számú iparosok nem volnának, járásonként kötelezőleg való\' létesítése elrendeltessék "és elrendeltessék az is, hogy mindazon képesítéshez kötött ipartözö és olyan gyáros, a ki ipartelepén képesítéshez kötött iparos-segédeket és tanoncokat állandóan alkalmaz, az illetékes ipartestület kötelékébe lépni tartozzék.
5. Az ipartestületek hatásköre ak-
ként terjesztessék ki, miszerint az iparigazolványok iránt való beadványok a képesítéshez kötött iparosokra nézve az ipartestületek által ezeknek véleménye kíséretében terjesztessenek az iparhatóságok elé; és hogy az ipartes ületek — a kötelékébe tartozó képesített iparosokra nézve — a törvényben meghatározandó bizonyos iparkihágási ügyekben oly hatósági jogokkal ruháztassanak fel. a milyenek cz idő szerint az elsőfokú iparhatóságokat megilletik.
G. A kereskedelmi utazóknak, minták elómutatásávjif. vagy azok nélkül megrendeléseket gyűjteni, illetve Ügyleteket kölni csak a szakmabeli iparosoknál vagy kereskedőknél legyen szabad, ellenben magánleieknél megrendelések gyűjtésétől, illetve ügyletek kötésétől vagy árak eladásától tiltassanak el.
Mindössze is ezekre nézve kívánatos az ipartörvény módosítása.
Kár, bizony nagyon kár, hogy e kívánságok elől elzárkózik a miniszter.
Sok szegény iparos áldaná érte, ha ily módon is segítene helyzetükön.
Végre is, ők is remélhetnek már egy ks jóakaratot, — nemcsak a nagy iparosok.
A bicikli rendelet.
A főkapitány ur e hó 5-én rendeletet bocsátott ki, a mély a kerékpárral akár kedvtelésből, akár üzleti szempontból való — közlekedést szabályozni óhajtja. — A belügyminiszternek 42519jv-c 1897. számú rendeletének 2, pontja alapján a rendőri közegek tartoznak minden városban, a helyi viszonyoknak megfelelő intézkedéseket megtenni, bogya miniszter á\'tal tervezett rendes kerékpár közlekedés megteremthetövé legyen.
Nem habozunk kijelenteni, hogy mi a főkapitány ur rendeletével sem a közönség, sem a kerékpározók érdekeit megóva nem látjuk és legnagyobb BBJnálatuokra,
nem találtuk meg a rendeletben azt a hatósági támogatást és védelmet, amelyre való igényt a míuiszter kilátásba helyezett.
Hogy azonban bennünket az a vád ne érbessen. hogy különös kedvünket leljük, a hatósági intézkedések minden áron való megbirálásiban, a fenti rendelet hiányai felsorolásának mellőzésével, bátorkodunk egy szabályrendelet terveretet indokolásával együtt a főkapitány ur szíves figyelmébe ajánlani, arra kérve, bogy a menoyiben ami tervezetünk elfogadható intézkedéseket tartalmaz, ugy azokat az összes felek érdekeinek szem pontjából elfogadni és az általunk kért módozatok közt életbe léptetni és végrehajtani szíveskedjék.
Semmiféle privát dicsőséget nem ar-rogó\'unk, szolgái vagyunk a Köznek épen ugy, mint a bat0 ág és iparkodunk is önként felvállalt kötelességeinknek megfelelni.
A tervezet megalkotásánál azon szempont v-izérelt bennünkeí, bogy a főkapitány uraltál is bizonynyal elismerendő, — a helyi viszonyokkal való tájékozottságunkat használtassuk fel és a .tervezet elkészítéséhez való jogosultságunkat még az is támogatni látszik, hogy — a rendelet által nálunknál közelebbről érdekelt személyek véleményének leszűrödése a mi javaslatunk, melynek előterjesztésére bennünket a hírlapírói kötelességen felül, a város nagyközönségének érdeke ís sarkalt Tervezetünk a következő: Renddel.
A nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter ur 42519|vc 1397. szemit rendeletének 2. pontja alapján és annak értelmében kiboc-»áttatik a következő rendelet :
1.) A kerékpározók kötelesek ezen rendelet életbeléptetése napjáig sorszámuk elnyerhetéae végett a rendőrfőkapitányi hivatalnál jelentkezni.
2) Tartoznak a főkapitányság által megadott, az illetők saját költségén előállítandó fekete pl éh táblácskán (1 dm. négyzet) fehér festékkel feltüntetett számot, a gépen feltűnő helyen hordani
3) Kötelesek ugyancsak, az évszakok változásainak megfelelöleg, a sötétség beálltával gépeiket feltűnő színű lámpával ellátni
A lámpának a gépével egyező számmal kell ellátva lennie.
4.) A kerékpározás a főtéren és főutcán délelőtt 10 —12-ig, este S—IO-ig, heti és országos vásárok napján ezen kivül a Deáí Ferenc-téren is, délelőtt 8 tói este 6-ig, va?ár- és ünnepnapokon délelőtt 9—12 ig, a sétatéren, a sétatér és a déli vasút bevágása között vezető uton, valamint a város összes gyalogjáróin, tilos.
5.) Ezen utcákat és tereket keresztezni akaró kerékpározók a tiltott idő alatt a gépről leszállni és azt mindaddig kézen vezetni tartoznak, míg a kerékpár közlekedésből ki nem zárt utcákba nem érnek.
6.) A város belterületén az ntcák szélességében háromnál több keréspár egy vonalban nem mehet.
7.) Emd rendelet 189". évi július hó -án lép életibe és az 1.) pontban meghatározott köteezettségek teljesítésének lehetősége végett, a hatályba lépés előtt nyolc nappal a szokásos módon közzétételi k.
Indokolás.
A gépeknek és azok lámpáinak számokkal való ellátása, a kerékpározók nyilvántartását és rendellenességek vagy kihágások elkövetése alkalmávz.1 hathatósabb ellenőrzését és sikeresebb felelősségre vonását leszi lehetővé.
A rendetet kibocsátását épen a kerékpározók által, nagyrészt véletlenségből felidézett kihágások tették szükségessé, ezeknek megakadályozásáé* illetve fenyítése közérdeket képez és ép ennek megóvását célozza a bejelentés kötele-zeti-ségére tett intézkedés, a mely a felelősségre vonásoknál, sok kutatást, puhatolást és eredménytelen idézgetéseket tesz feleslegessé. — És, mert a hatóság részérói való ellenőrzés és nyilvántartás, legbiztosabb eszköze a rend fentartáaá-nak, a bejelenté* elmulasztása és a bejelentéssel együtt járó kötelességek aem teljesítése megbontják a rend fen tartására célzó intézkedések ható erejét, ennélfogva az 1, 2, 3. pontban kitett kötelességek akár s7áudékos, akár véletlen elmellőzése, szigorúan fenyítendő.
A főtéren és főutcán való korlátozás szintén a rend fentartása érdekében szükséges, vásár-, ünnep-Őb vasárnapokon., ar. egyébkénti nagy torlódásokra való tekintetből, pedig a kerékpározók személyes érdeke teszi szükségessé a tilalmat.
Gizella. Hagyján volna még, ha pénzről volna sző; hátha nem lehetue, megnyugodnánk. De hiszen épen az a borzasztó, hogy papa nem anyagi okok miatt nem akar nekübk bicyclít venni, hanem megrögzött s érthetetlen előítéletből; azt mondja, nem leánynak való bicycli, hát akkor- miért küldött bennünk az egyetemre. Mindig azt hajtogatja, az más, meg azt bogy a jövőnkről kell gondoskodni. I yenek, látjátok a modern apák s mondja valaki, hogy rlsum te-neatis amici 1
Heléna. Igen, papa csak szabadulni akar töiünk, de ha ő semmit sem tesz kedvünkért, fogadjuk meg, hogy dacolunk vele. Az nem bántja atyai szivét ha a determinántokkal és permutíőkkal vesződöm, de a bicycli, egy kellemes társas kirándulás, az megfosztana bennünk nőiességünk tőt.
Blanka. Nekem van a legtöbb okom panaszkodni, mert hiszen nekem a paoa a bicyclít megígérte, ha sikeresen leteszem az érettségit S íme csakiültetett.
Margit ígéret, vagy nenrlKéret, az egészen egyre megy, bennünk épen ugy megillet, mint téged, sőt neked mint legfiatalabbnak, kellene a legutolsónak lenned. Érettségi után én még gondolni Bem mertem bicyclire.
Blanka .(Helénához.) Már megint az irigység bzóI belőle. (Fenn.) Igen, mert másra gondoltál.
Margit Gondoltam a tanulmányaimra, de nem a szórakozásokra.
Blanka. Hét a Darvas Gézán kinek járt az esze.
(Margit indulatosan válaszolni készül, de megszólal :)
Mama. Leányok, hagyjátok abba ezt a hiába való feleselést; beszéljünk komolyan. Én a bicyclik érdekében teljes befolyásom érvényesítettem, de az eredmény C3ak egyetlen jaj lett. Mo3t rajtatok a sor. Valami okos tervet kell kisütnünk.
Gizella. Megvan I Egyszerűen kijelentjük papának, bogy ha kívánságunkat nem teljesiti, nem fogunk tanulni b itt maradunk a nyakán.
Mama (sóhajtva magában.) Ez bizonyosan hasznai majd.
Mind. Helyes, nem tanulunk a majd meglátjuk, ki marad a győztes.
Második jelenet.
(A két jelenet közt három heti időköz van. Hely: a Purgék háza előtt lévő tér, idő: vasárnap délután. A házból egymásután vonulnak ki fess bicycli koalümökben ; feszes nadrág, kec-ies félcipő, hetyke eapka, lovagló ostorral: b mama, Margit, Gizella, Róta, Blanka s végül Heléna, a legcsunyább.)
Gizella. íme, hát mégiscsak teije-Bült vágyunk. Milyen feltűnést fog kelteni kivonulásunk. Éu már alig vártam ezt a vásárnapot, hogy először bemutatkozhassunk a városnak. \'
Heléna. Ctak az kár, ho»y vasárnap van, jobb lett volna először máskor vonulni ki. Ez nagyon, közönséges.
Róza. Helénának igaza van, de máskor nem mebetíüuk volna mind együtt, mert egyikünknek otthon kellett volna
maradnia, vigyázni a kis Pistára; mégis csak jó apánk van nekünk, még azt az áldó- -zatotis meghozta. — "-(A papa szomorú megadást kifejező arccal megjelenik az ajtóban.)
Margit. Nem áldozat az, de kötelesség.
Mama. No most már itt a papa is, látott bennünk a teljes díszben, indulhatunk. Cíak te édes, vigyázz a házra és kicsikére, hogy baj ne legyen, Leányok előre, indulunk.
Papa (szomorúan) Isten veletek.
(Elindulnak s lassankint belevesznek a mindent eltakaró porfelhőbe.) Harmadik jelenet
(Szin: az első jelenete, Purg ur egyedül járkál fel és alá. majd leül s megszólal.
Gyönyörű világ. Haj csak soha meg ne házasodtam volna 1 Llm-lám már Őszbe csavarodik a fejem s most házőrző, meg dajka lettem- Annak a nyomorult dajkának is most kellett épen haza utaznia ... (Szü-Det.)Damégjó.hogy Pista oly csendesen alszik, legalább én is szunyadhatok kicsit. (L\\ssankint etaiszik. A háttérben valami egy bölcsőben mozogni, majd cien-desen nyafogni kezd, végül bömbölni. Purg ur felébred, a bölcsőhöz siet, akis babát óvatosan karjaira helyezi s kát ségbeejtö hangon dúdolja;)
Erre ringó, arra ringó, Kicsi bimbó, rózsabimbó - AIqűj fiam, édes.
(Függöny.)
Kunfi. Zsigmond.
, Akkor."
— A .Zalai Közlöny" eredet: tárcája. —
Nagyon röviden haogzik a cím s nem is várnaiunk igy belőle nagyot — de jelentőséges voltát senki sem tagadhatja ... *
Szép nyári holdvilágos este volt, a gömbölyű akácok eredeti árnyékokat vetettek a sétatérre, a magasabb növésüek lombjai között pedig recézetten átszűrődött a sugár. Oly csendes a természet, még a falevél sem mozdul s oly kimood-hatlan bűbáj van abban az esti légben, önkénytelenül ábrándokkal telik- meg a külömben is arra hajlandó fiatal szív — Hiába kutatna valaki szavak után, méltóképpen ki nem fejezhetné azon érzelmeket.....s abban a boldog kéjes
érzésben oly édesen ringatódzik, mint a bölcsőben a dédelgetett édes gyermek.
Rét fiatal barátné elmélázva, egymásba karolva lépdel — néha kikerülni kénytelenek a többi közönséget, kik hasonlóan élvezni akarják a szép estét. — Egy szőke, göndörhaju ífju, nagyon sokszor elhaladt mellettük s hihetőleg nem volt bátorsága a két lánykához csatlakozni, csak nagy kék szemei beszéltek sokatmondón. Nem vegyült az a tömegbe, csak a két lánykának árnyéka volt örökké. Ki akarta lesni beszédeikből, hogy mily véleménnyel vannak a mai óriási csokorról, mit Celline névücuepére kapott egy ismeretlentől. Annyit mégis megértett beszélgetésükből, hogy „keresett a cbo-korban sorokat, de nem talált* — Ohl
Lapunk mai ¦számához fél iv melléklet van csatolva/
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
A sétatérre és az összes gyalogjárókra ki térj észtet\', tilalom, az azon helyek rendeltetésénél fogva jogos és indokolt; a deiivasut bevágása és a tétatérközötti terül&ten pedig ugy a kerékpározók, mint a sétálók testi épsége teszi szükségessé a tilalmat ... A város belterületén az egy sorban való kerék pározásnak a 6.) pontban kitett korlátozása, ugy s kocsi, mint a gyalogforgalom érdekében vált szükségessé,amit különben a felügyelet nél-köli kis gyermekek és éltesebb egyének, a korlátozást]ijáo előállbató veszélye: -tetése, is indokol.
Az életbe jépteíetésre nézve vonatkozó kiviteles intézkedést a jelentkezés kötelezettsége involválta, a menyiben a hatályba lépés napján már valamennyi kerékpárnak bejelentve és Biámmsl eil-látva kell lennie és ép ezért kelt akihirdetésnek az életbeléptetést néhány nappal megelőzni.
A Deák térre a tilalmat pusztán a vá-árok napjára kell kiterjeszteni, mert köztudomású, hogy ai a tér, egyébként teljesen néptelen.
Az idegen városokból idejövő kerékpárosokra vonatkozó külön intézkedést mi "ír mellőzendőnek tartjuk, mert azok természetesen ittlétük alkalmával, a helyben érvényes szabályok által korlátoztalak.
A büntetések kiszabására vonatkozó törvények fehorolása azért fölösleges, mert azok hatálya, a rendelet erejénél fogva terjed ki a kihágások elkövetőire.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Musza Károly, tantor, 15G. számú g\\üjtöivén adakoztak: dr. Pollák Ernői frt, Lőwy Adolf 2 frt. ifj. N. N. 50 kr., özv. Halász Kiekné 5 frt, özv. Vörin Lajosné 1 írt, Lakner József 1 íft, Des-gyek János 1 frt, Valera Ferencoé 50 kr., NOll Jánosné 50 kr., Laski Pálné 1 frt, Beiért Ferenc 1 írt, Ejury Lajosné 50 kr., Bokor 30 kr., Rohrer Károly 3 frt. Finiier borbély 1 frt, Konrád Ágoston 1 frt, Darvas Ferenc 50 kr., Valent Miii 40 kr., Bocskai János 50 kr, Kápolna Györgv 50 kr.. özv. Billisics Józsefné 5 frt. Fater Mihály 1 frt, olvashatatlan 1 frt, Kaschnitzer András 1 forint, Faúr György 50 kr.. Kostanyi W. 2 írt Hajdú József 50 kr., Korodi János 1 forint., Mprocza Lőrinc 30 kr., Csákányi István 50 kr. Összesen 35 frt.
. M i k 0 s Géza gyüj\'öivén adakoztak : dr. Szüts Miklós 50 frt, Csesznék Miklós 10 írt. Pulay Károly 3 frt, pécii dalárda 22 frt, olvashatatlan 2 frt, Mikos Auna 1 frt, Dr. Kiss István 5 írt, Kondor Jénö 2 frt. Brükler I-ttván 1 frt, Lőrinc István 1 frt. Összesen 97 frt. Horváth Csongor, perlaki kir járásbiró gyűjtő ivén adakoztak: Kovács Rez*ö 1 frt, N. N. 50 kr., Dr. Kemény 2 frt, Horváth Csongor 2 frt, N. N. 50 kr., Gresz Alajos 1 frt, Dr. Tamás 1 frt, Wiener Ferenc 50 kr., Dr. Fischer József 1 frt, Manyek Károly 50 kr..
Összesen 142 frt, Főösszeg 2980 frt, 17 kr.
Dr. Tuboly Gyula Eperjessj Gábor
ellenőr. pénztáros.
miért is nem tettem a virágok közé egy kis cédulát, bármi megjegyzéssel, — mormolta keserű mosolylyal s bántotta, folyton. — Másnap mint a féle közeli szomszéd, ki a fővárosból jött meg Ünnepelni, át megy a kedve* ismerősöknél látogatá-tt tenni, — meglepetéssel szemléli a lánykát, kinek látása egész valóját el zsibbasztotta, A remek csokrot bámulta, a kis Cellíne, kin s zárdai behatások még igen élénken meglátszottak, zavarba jött s azon kérdésre, ki volt sz s szerencsés, kitől ezt elfogadta ? alig halha-tón azt a választ nyerte, — „nem tudom elgondolni." — S égett arca s gondolatra, mit fog mondaui az a fiatalember, bogy ő virágot kapott valakitől, tán el is itéli érte . . Oh! te kedves hamvas szilva, kinek gondolatai még egy cseppet sincsenek megmérgezve . .
Jön Anuska, leirbat\'an Örömmel fogadja kis barátnője, a szőke ifjú bemutatja magát, ki még előtte teljesen ismeretlen volt, — de mégis elárulta kissé, mikor azt mondta : emlékezem, .akkor1 látUm. — De mikor ? . . Tehát a sétatéren, a midőn mindent oly édesen meg-, tárgyalt a két kis barátoé . . .
Tehát „akkor"? mily jelenfőséges szó, mondta Gujzti. — Nőj igen, mely napon n csokor érkezett — „akkor\' láttuk este holdvilága 41 . .
.A tanítók magyar nyelvi ismerete összevetve a magyarnyelv sflcsro tanitasaval. Közli: Bún Samu.
5 Ily cim alatt számol be közoktatásügyi kormányunk ép mosl megjelent, • közoktatás állapotáról szóló XX \\L jelentésébeu e téren kifejtett tevékenységéről & az elért eredményről, melyet 2 táblázatban bemutat. Igen tanulságos ezen kimutatás, melyet-a következőkben minden kommentár nélkül közlünk.
B Si) 1 a> .sa "S 1
A unitok közül tt i S g. ka 9 j> "S ¦s « a a e
1879. évi XVIII. t. c. 0i 0 S S S j= 0 «3 i cs s
szempontjából véve a et >a et S V s
magyar nyel rat. m 3 \' »*_ m ci B 03 - 0
f e 1 e k e z e t i t*
j 9 1 ; : i ü s s k 0 1 á b s 0
anyanyelvi képességgel beszélte (született magyar)
szóban és Írásban teljesen
keveset beszélte
\\ arányban
\\ arányban
III\'
2218:8372 6360 118 17?
rajienjiMo i*u i3-u mo:
26 - 139
2526 (713 8633:2071
B.41 3.46\'2 801
215G 21SS ?963
7313 14083
Nézzük már most > magyarul tudó tanítók mennyiben feleltek meg sz 1879. XV1IL t c-nek a magyar nyel? tanítására vonatkozó rendelkezésének.
Krrói akkép szerezheifink tudomás), ha a kfi\'cnböző jellegű isko\'áknál azon iskolák számát, melyekben a mapyar nyelv wkertelenttl taníttatott, egybevetjük az ugyanazon jellegű iskoláknál működött azon tanitók számával, kik magyarul keretet vagy semmit sem tudtak.
Ezen körülményt a következő táblázat tünteti föl:
1091 állami 1962 községi 493 róm kath. Lj m JX :c CN 778 gör. kel. > IS •* cr. 50 helv ev ref \'a 3 CO CO T3 o QO a a s CaC i l
< < < d < ¦ < < < < < i
3 1 1 C f e 1 e k e z e t i
j C ü a é > i s b o I a k e z ií <
hányban nem oktatta tot
sikerrel a magyar _ »6 sso 646 732 233 a — _ 3 1
nyelv ?
hány magyarul semmit 133 79 50
sem tudó tanító mű- — 182 60 — _ — 1 1
ködött? _
hány magyarul k e v ?. 128 —^ 456 174 i 1 5
8 e t tudó tanító volt ? i
— Mindent hittem volna,szólt Annuska, csak azt nem, hogy másé légy s nem Víttayé, mit fog szólni mindezekhez? .. hogy bírja elviselni tudni a csapást, hisz 5 rajongott a végtelenségig, félek, hogy ba meghallja a hirt „akkor."
— Ne beszéljünk róla, nem nekem volt szánva, szólt Celline, — majd boldog lesz nálam nélkül is, — a férfiak nem oly érzékenyek, könsyeo felejtenek. Hisz magam balloltasa egynek ajkáról, bogy .gombház." — Sirva búcsúzott el a két jó lélek, kívánva egymásnak eok boldogságot.
*
*
Húzza a cigány, cak ugy sir a nóta. hiába igaz marad az: hogy .sirva vigad a magyar", egy szőke gyűrűzött baja ifja félkönyékre támaszkodva hallgatja, oéha parsnesolólag int a elmondja, melyik az a nóta ... azt búzzátok „Akkor* is igy muzsikáltak" — igeo „akkor,* midőn elrabolták tőlem, — de miért is nem mondtam, hogy nála nélk&l nem élhetek, hogy napjaim „akkor" meglesznek azl-n\'álva, ha Ő miié lesz. — De már késő — ez borzasztó — s elkezdett zokogni keservesen s leboru\'t az asztalra. — Végre fői Ül; — Félre ti öldöklő gondolatok, hisz éa mulatni aka-
rok, igen mulatni, kitárt jó kedvvel, ha ha ha . . . a „akkor* feledni fogom, nem gondolok többé 6 reá, — „s nem szerelem többé öt, a hűtlen, ki engrm megvet, maradjon csak msgának,* — s ujjólsg dalra nyit ajka, a prímást közelebb inti, bogy búzza a fülébe azt, hogy: „Ha majd egykor a búbánat elér téged. „Akkor* tudd meg, hogy mi voltam én tenéked"......
Mert faát nem elég az neki, ha távolról hallja . . Ismét föl kel s a Bzenve-
i dély és keserv kitörő hangján danol egetverő erős hangjára! a a cigánynak halkan szabad csak kísérni — azt a nótát: „Te tán elérsz tetteddel a bol-
| dogságnak révébe, Engem, ha akar tépjen a vihar, Ha nem bírhatlak élve* ... •
Ugy bolyongott, mint az alvajáró. Az emberek szinte kikerülték, látva azt a véghetetlen búbánatos arcot, — nem a legjobbat jósoltik neki . . Még egyszer látták mulatói, ép cly szenvedélylyel hozatta, mint akkor búzták, midőn esküdni ment lánykája, . . s többé nem látta senki. Nagyon feltűnt — az emberek azt kezdték hicni, vissza ment a fővárosba, bogy ,u élvezftek kiábrándítsák, mig így szép napon a hullámsírban találták meg, hoi a vihar korbácsolt* ide oda.
— Pályázat Am.kir.postaéstávirdiűál betöltendő 108 „posta-éa távirda- gyakornok jelölti* állásra pályázatot nyitok. Pályázhatnak ezen áHá=okra az 133S. évi L t c 14. §-a alapján mindazok, kik középiskolát vagy ezzel egyenrangú más tanintézetet — érettségi vizsgával — sikeresen végeztek, 18-ik életévüket betöltötték a magyar állampolgárok. Ezes feltételeken kivül a pályázók községi erkölcsi bizonyítvány nyal fedhetetlen előéletűk*?-. közhatőtági orvost bizonyit-vioynyi \'*digép és egészséges, a posta és távírda szolgálatra testileg is alkalmas voltukat tartoznak igazolni. A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi posta és távirda igazgatóságok fogják betölteni, srám szerint minden igazgatóság tizenkettőt. A sajátkezüleg irt és születési, orvosi erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal felszerelt kérvények a már közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a közszol • gáláiban nem !evők áltslpedigazillető szolgabíró vagy polgármester utján folyó évi július hó 21 ig a szerint, a hol a pályázók alkalmazást óbtjtanak nyerni; a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi posta-, távirda-igazgat ófághez nyújtandók be s amennyiben az említett határidőig pályázók kellő számmal nem jelentkeznének, később érkező folyamod ványok is elfogattatnak. A pályázók közül kiválasztottak az illető posta és távirda igazgatóság felhívására az igazgatóság vezetőjénél személyesen jelentkezni tartoznak, aki azután félfogadásuk iránt végleg határoz. A felfogadott posta- és távirda- gyakornok- jelöltek eskü helyet pótló — fogadalmat tesznek, egy (!)frt napidíjban részesittet-tetnek s a kővetkerö feltételek mellet lépnek szolgálatba: 1) Állásukat az illetékes posta- és távirdaigazgatóság f elhi vására | f. évi szeptember hó 1-én, vagy ha az igazgatóság máskép rendelkeznék, ehez-képest elfoglalni tartoznak. 2) Kötelesek a posta- és távirdaigszgatőság által kijelölendő hivatalnál, melynek fegyelmi hatosága alatt állanak, — a posta távirdai kezelést gyakorlatilag elsajátítania ott rendes szolgálatot teljesíteni. 3) 1898 évi szeptember bó-1 éreaaját költségükön Budapestre, illetőleg Zágrábba fognak áthelyeztetni a posta és távirda tanfolyam szabályszerű hallgatására, 4.) A posta távirda t nfolyam tartama alatt, mint annak rendes hallgatói a tanfolyami szabályzatnak mioden tekintetben alávetik magukat, — tehát a beiratási éa tandijakat is, — ba csak ezek alól a szabályzat alapján fel nem mentetnek, — fizetni kötelesek. 5) Napidijaik élvezetében a tanfolyamnak lo bóra terjedő ideje alatt megmaradnak, de ennek fejében a tanfolyam székhelyáo levő posta és távir-daigazgatóság rendelkezése szerint szs-bsd idejükben szolgálatot teljesíteni tartoznak. 6.) A kik ezen feltételeknek eleget nem tesznek és a kiknek magatartása vagy megbízható ága kifogás alá esik, valamint azok is, akik posta távirdai szolgálatra más okok miatt találtatnak alkalmatlanoknak: a szolgátat illetőleg ezen próbaképeni alkalmaztatás alól felmentetnek. 7) Azok viszont, akik gyakorlati alkalmaztatásuk alatt teljesen beválnak, a posta távirda tanfolyam szabályszerű elvégzése után posta és távirda gyakornokká neveztetnek ki az 1893 évi IV te. 11 §-ában megáUápitott se-gélydijjal, az az ba felsőbb tsnintézotet végeztek, évi 500 frt, különben évi 400 frt, járandósággal; a posta távírda tanfolyam szabályzata által e\'őirt szakvizsga letételével pedig igényt szerezne * X ik fizetési osztályba sorozott s az 1893 évi IV-ik t. c ben meghatározott illetményekkel járó posta távírdatiszti állásokra s ha ily állásokra helyüresedés hiánya, miatt azonnal kinevezhetek nem volná nak, addig amig kineveztetésük bekövetkeznénk, posta és távírda segédtiszt minőségben nyernek alkalmazást Pécsett, 1897 június 26-án.
— Hirdetmény. Az országos magyar gazdasági egye-ület 1897. évi augusztus havában Pozsonyban és Miskolcon országos tőrárpavásárokat rendez. Evásárok Po-c.ooyban a vármegyeház nagytermében augusztus bó 22-én délelőtt 11 órától délután 2 óráig, Miskolcon pedig ugyancsak a vármegyeháza nagytermében augusztus bó 30-án délelőtt 9 órától délután 1 Óráig fognak megtartatni. — A vásárra bejelentett árpák eladását a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete (Budapest Alkotmányu\'ct 31.) közvetíti, mely : váf ár iránt érdeklődőknek levélbeli megkeresésre készséggelad részletes fölvilágosítást. Miről az érdekelt kereskedő körök ezennel értesíttetnek, Sopron, 1897, évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Pályázat! klrdetmény. A keres-ked. m. kir. miniszter ur a pesti magyar kereskedelmi bank által 1892. évben ala-
pított 16.000 frtos kü töldi tanulmánv. otra zárt Ösztöndíj 4\'.a°|0 kamatsiit, vs2y"is ö Bzesen 675 frtot a folyó évben az alapítólevél értelmében egy feisöiparis-kolát jó Bikerrel végzeít iparodnak szándékozik kiaffiií. Erre az ösztöndíjra te* hát az alulirt kamara ezennel pályázatot hirdet a következő feltételekkel: Az ösztöndíj elnyerése irtut budapesti, vagy kassai iptriskolát jó sikerre! végzett iparo ok pályázhatnak. Az ipariskolai végbizonyítvány csatolandó. A folyamodványban mpjelölendő azon ppeciális. ismeret, melynek elsajátítása vagy .tovább tanulmányozása végett az illetőé tanulmányutat megtenni szándékszik. Fölemii tendök folyamod ón &k esetleges szakmunkálatai az illető ismeretkörben, valamint a nyelvismeretek és\'a tervezett tanulmányút programmja é* időtartama. Végül megemlítendő a folyamodványban, hogy folyamodó miként véli szerzett ismereteit és tapasztalatait a tanulmányút befejeztével itthon értékesíteni. Oly pályázó, ki jeles iskolai képzettség mellet; a tanúiuiáoyo\'.andó vagy elsajátítandó speciális ismeretek körében más elméleti vagy gyakolati iránya tanulmányokra hivatkozhatik és ezt igazolni képes, valamint kellő nyelvismerettel is bir, az ösztöndíj odaítélésénél előnyben fog ré-szeaittetni. A pályanyertes a ta&u\'mányá-ról a keresked. miniszter úrhoz jelentést tartozik tenni. A föntiek figyelembe vételével szerkesztett folyamodványok a keresked. miniszter úrhoz címezve a Mosou-, Sopron-, Vas- és Zala megy ében rendes lakbelylyel bíró pályázók által kamaránkhoz f. évi ju\'ius 30 ikáig nyújtandók be. Sopron, 1897. évi július havában. A kereskedelmi és iparkamara.
i i ; @ L
— Kinevezés. A király Knorr Kálmán budapesti kereskedelmi és váltó-törvényszéki albirót a nagykanizsai törvényszékhez bíróvá, Dr. Rendi Elemért, az igazságügy-minisztériumhoz berendelt budapesti tör vényszéki jegyzőt pedig alügyészpzé nevezte ki.
— Eljegyzés. Dr. Rosenberg Arnold, szombathelyi ügyvéd eljegyezte Hirschel Ármíu, botfai nagybirtokos leányát, — Hedviget
— Katonai felmerések Z-elatovszky altábornagy, Reiszőroagy és 10 utász és ve?ér kari tiszt kíséretében Nagy-Kanizsára érkezett A kiküldöttség városunk vidékén háromszögelési felméréseket telje -i\', melyek egy nj vezérkari térképnek fognak alapul szolgálni.
— Bérmálás. Végre Kator község unalmas csendjét és egyhangúságát felváltotta egy kis élénkség zaja, nagyméltóságú Possilov c György zágrábi értek idejövetelével, a ki f. bó 11 én tartotta meg az itt minddn 10 évben szokásos bértnáltist. Tiszteletére nagy és szép diadalkaput állítottak fel, — a me\'yet Steicauer József népiskolai igazgató nemzeti színű zászlókkal és virággal gyönyörűen feldíszített. — Az érkező főpap elő fényes lovas bandérium ment, a ki folytonos harangzugá.°, tarack lövések és a kivonult tűzoltó-zenekar Hymnuséuak hangjai mellett vonult be a községbe. A főpap számára felállított sátorban a/, egész környékbeli papság éléu főtisztelendő Vogrin János helybeli plébános üdvözlő beszéddel fogadta, majd pedig a gyönyörű kis Kele Paula szép virágcsokrot adott át neki, a kit ezen figye lem osgyan kellemesen meglepett Iune; a gyönyörűen feldíszített templomba ment. bol megmagyarázta a népnek idejövetelének célját és őket vallásosságra, er kö\'c^őiségie és a törvény iráuti tiszteletre buzdította. A főp.ip Vogrin Jánoá vendégszerető házában szállt meg. Másnap aztán megtörtént a bérmáláv_a melynek vc\'geztével a házigazdi fénye-i ebédet adott — mely után a főpap Légrádra utazott.
— Gyászhír. Baranya; Béla fö\'dbir-tokos meghalt hahóti\'birtokáQ, életének 36 ík évébeo. Vele ismét egy tagja szál.t sirba annak a minden izében magyar földbirtokos osztálynak, melynek tábori fájdalom oly szemlátomást mku\'. A boldogít általános tisztelet és szeretetnek volt részese életében & váratlan és kor.-j halála mély részvétet és megdöbbenést keltett széles korÜ ismerősei közőtr. Temetésén megjelent a vármegye intel-ligentiájának nagy száma, — élén gróf Jankovicb László főispán és Csertán alispánnal, — hogy szeretetük utols^adóját leróják az elköltözött iráut. Legyen neki könnyű a föld. -A részvétel vett gyá-tzjelentés a következő ; Özv. ft&ranyay Béláné szül. Bottka Ilka és gyermekei Elek. Icabella, Margit, Ella, úgyszintén Baranya? Ödön, a Baját, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtelt szívvel .jelentik a felejthetetlen jó térj, legjobb édes
gelieklet a ,Zalai KSzlflny\' 1897. július ho 17-iki 29-ik izamahtz,
.XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 17-én.
apának, testvér éa rokonnak, Baranya;
Béla földbirtokos urnák, f. hó 12-én reggel 5 órakor 8 havi súlyos szenvedés után életének 36 ik, boldog házasságának 12-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogult holt teteme f. hó 14-én d. e.fél U órakor fog a hahóti Birkert-ben örök nyugalomra helyeztetoi. Az engesztelő szent mise áldozat ugyanaz -nap rtggel 9 órakor fog a felső hahóti r6m. katb. templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Alsó Hahót, 1-897 juliui ho 12-é^á.ldás és béke lengjen hamvai feleit !
— Nyári tánc vigalom. A kiskanízsaí polgári zenekar, — mely nagy buzgalommal tölti be hivatásai, — melyre alig egy érvel ezelőtt történt alakulásához vállalkozott: élénkíteni a társas életet, összehozni a Bzéthuző elemeket s a művészet kultuszát emelni. E r.emes cél propagálására kivan szolgálni a í. hő 18-án tartandó táncvigalom, mely a jótékonycél iránti tekintetnél fogva is — kiváló !ukL.--i.ek Ígérkezik. A meghívó szövege a következő: A kis-kanizsai polgári zenekar saját pénztára javára 1897. évi július bÓ 18-án a kis kanizsai tölgyes erdőben két jó zenekar közreműködése mellett- zártkörű nyári táncmulatságot rendez, me\'yre kívül címzett urat és b. családját tisztelettel meghívja a rendezőség. Belépti díj: személyjegy 30 kr. Családjegy 70 kr. Kezdete d. u. 3 órakor. Fel ülnie tések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jó ételekről és italokról gondoskodva van. Kocsik Bettl-heim és Guth urak va>kereskedése előtt bzemélyenkint 15 krért rendelkezésre állanak. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a reá következő vasárnap fog megtartatni.
— B a töréses lopat. F. hó 14 én
éjjel eddig ismeretlen tettesek feltörték Gogl Lajos sugárúti lakásán a pincét, melyben a mosókonyha is al van helyezve \' és onnan nagyobb mennyiségű G. J. és B. J. betűkkel jelzetíHebérnemüt elvittek. A tolvajok az udvar hátsó kerítésén hatoltak be. A rendőrség a tettesek ellen megindította a nyomozást.
— Elveszett tárca. Mai napon a város belterületén egy 30 frtot tartalmazó pénzes tárca több irománynyal együtt elveszett. A becsületes megtaláló fefhivatik, hogy a talált tárgyakat adja át a rendőrkapitánynak, hol a tulajdonos, Cserka hon véd fő hadnagy öt jutalomban fogja részesíteni.
— Vízbe fulf. Német István pákai lakos 12 éves fia f. hó 7-én a nagy melegben a Valicka patak üde vizében meg akart fürdeni, de a vízben elterülvén, a rohamos ár elkapta. A gyerek jajveszékelve segítségért kiabált, de uemsokára kimerült és csendesen elmerült
— Uj szakaszparancsnok. Szászvárosi István, a nagy-kanizsai csendőr-szakasz paraocsnoka, hosszabb idő óta gyengélkedvén, szolgálat alól felmenttetett Helyét Hegedűs Gyula hadnagy, győri szakaszparancsnok foglalta et
— Laktanya változás. A helybeli csendörszakasz, mely a &ugár-uü Saller -féle házban néhány év óta volt elhelyezve, január elsején kénytelen laktanyát változtatni. A szárnypsrancsnokság alkalmas laktanyát még nem talált ugyan, de kilátásban van egy nagyobb ház bérlete. Ez a laktanya- mizéria az oka annak, hogy Nagy-Kanizsán még mindég nincs cseodörszárnyparancsnokság.
— Szamarak dicsérete. A Budapesten állomásozó legmagyarabb gyalogezred egyik századánál, épen ilyen kánikulai időben történt, hogy a századparancsnok szabadságra ment és helyét egy magyarfalónak — egyébként nagyon korlátolt eszű és nagy, paccer"-nek ismert főhadnagy foglalta el, ki már régóta nagy idegenkedéssel viseltetett a századnál lévő tiszthelyettes iránt épen azért, mert ez utóbbi tősgyökeres magyar volt éa a főbadoagy ur, ki most parancsnoka is lettem, is késett a kadet urat megkínozni. Ebben pedig nagyban segítségére jött, egy, a soroksári útról a gyakorló térre induló — szamár, — Látod kedves kadét, csak a ti silány Ma-gyarorsz ágtokbao ilyen nyomorult a szamár; ha elkeseredtek, bottal veritek agyba főbe, nem adtak neki eoni és még azt a keserűséget is megteszitek neki, hogy néha-néha ti hozzátok hasonlítjátok. — Nézd az én szülőhelyemen (Spanyolországban) milyen délceg, milyen fürge állat, csakhogy ott meg is becsü-ük, ugy bánnak vele, mint egy nemes állattal. De nálatok I Überhaupt Herrfiz Uogarn, bár soh se jöttem volna ide. A kadet elértette a célzást, és nem hagyta magát. .Főhadnagy ur, bátorkodom a lehető legalázatosabban megjegyezni, bogy nem egészeo áll mindaz, a mit mondani tetszett Spanyolországban lehet bogy jói hánuak a szamárral, de még sem ur, mert a szamarak igazi hazája
mégis csak — Magya^ors^ág,,......
A főhadnagy ur- zoológiai ismeretének
ilyetén tőkéletesbbülése után csak a honi szamarakkal foglalkozott és hogy zavarát elrejtse, tükröt vett;elö és ugy sodorta
bajuszát.......De a kadétnek mégis
igaza volt
— Nóglmoázlnm. A vall. és korokt. minisztérium a budapesti VI!. ker. állami főgimnázium kebelében létesített három, illetőleg két éves női gimnáziumi tanfolyamra f.é. máj. havában sdott engedélyt és az uj intézetet nyilvánossági jelleggel ruházta fel. A tanári kar a nevezett áll. fögimuáziam rendes tanáraiból áll, a kik a tanítás szemléltető és kisérletezö eszközeit a iiógimnáziumban is felhasználhatják. Az intézet helyisége a Barcsay-utcai áll. gimnázium bérházában lesz, a hol a fiuktól teljeses-^elkülönitett tantermekben a délutáni órákban lesznek az előadások. Az intézet növendékei lehetnek: 1. A kik a polgári leányiskola IV. osztályát sikeresen elvégezték. Ezek egy évig tartó eíöliészitö osztályba léphetnek, a melynek tárgyai: magyaré németnyelv és irodalom,poltikai földrajz, algebra és geometria. Azután pedig a latin és görög nyelvi kurzus első évfolyamára léphetnek föl. 2. Azok, a kik felsőbb leányiskolát vagy elemi tanitónőképzőt végeztek, a latin és görög nyelvvel szervezeit két éves tanfolyam első osztályába vehetők fel. En-n t;k a minisztérium! ól jóváhagyott tanterve agimo. VILésVUL osztályéval egyezik. A második év vesén érettségi vizsgálatra bocsállatnak a növendékek; ennek sikeres kiállása őketa vall. és közokt. miniszter mult évben kiadott rendelete értelmében az egyetem orvosi és bölcsészeti fakultásába való belépésre jogosítja. Tandíj az előkészítő osztályban évi 60 frt, a tulaj dooképeni tanfolyamon pedig évi 100 frt A jövő 1897j(8. isk évbeu az előkészítő osztály és a gimn. tanfolyam első oszstálya nyílik meg. Jelentkezni lehet Heinrich Alajos dr. főgimn. tanárnál, a tanfolyam vezetőjénél. (Budapest VIL ker. Barcsay-ntca 5. az. Ali. gimn. épület.) Vidéki Bzülők részére ugyaxcsak ö ad felvilágosítást a növendékeknek oly müveit családoknál való elhelyezésére nézve, a kikhez a szülök teljeséé nyugodtan adhatják leánygyermekeiket; mert addig is, míg a tervbe vett intézeti internátus felállítható lesz, a tanári kar gondozása és felügyelete alatt helyeztetnek el a vidéki növendékek.
— Majolika-gyár Zalában. Sziríey György csáktornyai orvos azentilooai birtokán a nutje4ika gyártáshoz alkalmas fold találtatott. Egy hazai majolika-gyár tulajdonosa — a megejtett szakértői vizsgálat után — a birtok tulajdonosával a birtok földjének felhasználása céljából ériokezésbe lépett A gyáros, ha az i»lku sikerül, Szent-Bonán egy nagyobb szabású majolika gyárat és egy körkemencét tégla égetéshez ^fog a birtokon felállítani.
— Katonák elhelyezése. A folyó év július hó ic-ától 31-éig tartó időtartamra a lovasság következőképpen lesz elhelyezve. Nagy-Kanizsán: a ,-l-ik honv. lovas dandár törzse, a S ik honv. huszár ezred törzse és I-sŐ osztálya Összesen körülbelül 3 törzstiszt 20 főtiszt, 210 legénység, 210 ló. Kís-Kauizsán : a 7-ik honv. huszárezred törzse ás I-só osztálya és a 8-ík honv. huszárezred Il-ik osztálya összesen körülbelül 3 törzstiszt, 20 főtiszt. 380 legénység, 400 ló Sormáson : a 7-ik honv. huszárezred II-ík osztálya körülbelül 1 törzstiszt, 19 főtiszt, 178 legénység. l!)0 ló s végül Szepetneken: a 10-ík houv. huszár ezred I-só és II-ík osztálya körülbelül 3 törzstiszt, 34 főtiszt. 390 legénység 420 ló.
— Dljtekézés. A .Polgári Egylet* gyönyörű tekepályáján f. hó 7, 8, és 9-én tartott dijtekézés alkalmával, mely a tagok élénk részvéte mellett folyt le dijakat a következők nyertek: í dij ezüst moacca service, ErdŐsi Bálint ur, H. dij ezüst saláta service, Koortzer György ur, HL dij ezöst foggantyus ébenfa séta pálca, Márki Ferenc ur, IV. dij Íróasztal garnitúra sárgarézből,Fagyas Lajos, V. dij ezüst gyertyatartó, ifj. Wajdits József.
— Fürdő-Idény. A ^rasd-tőplitzi fürdővendégek száma egyre szaporodik. Eddigelé 1370 vendég fordult meg e kellemes gyógyítóbatásu helyen.
— Kerékpározás. Ennek az utol só esztendőkben nálunk is oly óriási mérveket Öltött uj és szép sportnak egy hazai szakközlönyét kaptuk tegnap, mely megérdemli, hogy a kerékpárosok figyelmébe ajánljuk. Címe: „Kerékpár sport- Megjelenik havenla kétszer képekkel tarkítva. Állandó érdekes tartalma: Vezércikk, szakközlemények, tárca, útleírások, bel-és külföldi hírek, táviratok, technikai újdonságok, sportirodalom, mulatságok, versenykürások és eredmények, szabadalmi értes\'tő, a „Kerékpárt Sport" túra-dijpályázata ós a ,Karika diecre-1 cimü hamoros melléklet. Az ügyesen szerkesz-
\'ett csinos kiállítású kerékpáros újság a legszakavatottakban foglalkozik e sport összes kérdéseivel, s ögy nézetűnk szerin; nélkülözhetlen minden magyar kerékpárosra nézve. Kívánatos volna tehát, ha a helybeli és vidéki kerékpárosok támogatnák t sok jó célt szolgáló, csakis nekik szerkesztett steaklapot, mi nem kerül nagy áldozatba,\'mert a lap előfizetési ára egész évre^csak 3 frt. -— A „Kerékpár Sport" szerkesztősége Pécsett (János utca ó. sz. alatt) van. honnan bárkinek is szívesen küldenek mutatványszámot, mely igazolni fogja annak a néhány dicsérő szónak igaz volta , melyet a jóravaló, közel két éve fennálló magyar sportirodalmi termékből elmondottuk.
Vasúti menetrend
Érréuyea 1897. ért májas bú 7-töl.
Vonatok érkezése.
l\'udapist 3 óra 52 p. reggel szerav.
11 , 45 , délben gyorsv.
. 1 , 24 , délben szem.
„ 8 , 55 , este /egyesv.
, 12 , 10 „ éjjel gyorsv.
B.-Szt-György 8 , 9 , reggel s/.emv.
Béci (Wien) 3 , 42 , reggel szemv.
, 1 , 35 , délben szemv. , 11,01. este szemv.
7 a 05 , , gyorsv.
Z Egei-szeg & , 04 a reggel vegyv.
Pragerhof 5 , 33 , reggel gyorsv.
„ 7 , 59 , reggel vegyv.
, 12 , iö , délben szemv.
, 4 . 56 , d. u. gyorsv.
, II , 22 , este szemv. Barcs
(Zák. Gyék.) 11 , 14 , d. e. szemv.
l , 29 . d. u. ,
. 11» 22 , este
Vonatok Indulása.
Budapest
5 9 2
» 5
12
Bécs (Wien) 6 12 2 12
óra 48 p.
, 15 .
I 06 \'„
. 15 .
. 05 ,
ti 20 .
. 05 ,
. 45 .
reggel reggel d. u
éjjé"
reggel
délben
Pragerhof
4
12
: 2
?
1-2
Barcs (Zik. Gyék.) 4 2 7
Z.-Szt.-Iván 5.15 d. u.
reggel délben
42 p.
35 33 20
57 , 25 , 25 ,
este *a éjjel
reggel délben este
gyorsv. vegyv szemv. gyorsv. *zemv.
gyorsv. szemv.
vegyv. szemv. gyorsv szemv. vegyv. gyorsv.
szemv. szemv. szemv.
JEr dit a la m.
— A Pesti Hírlap, mely a folyó év második felére! fennállása második évtizedét tölti be, megint sok érdekes dolgot helyez kilátásba a közel jövőre. — Regénycsarnokában Jókai Mórtól fog nj regényt közölni, tárcarovatában pedig Mikszáth Kálmán hosszabb elbeszélését. A Pesti Hírlap tárcáit a nevezett két iró-fejedelmen kivül tudvalevőleg a legelső és leg kedveltebb tárca irók szolgáltatják. A Pesti Hirlap ma kétségbevonhatatlanul legbővebb tartalommal jelenik meg a napilapok közt; napról-napra 20 -22 — 24 oldaltad (mig a I többi lapok rendesen 16 ot, vasár- I naponkint pedig 32 oldalnál sohasem kevesebbet, sokszor azonban többet. Elve: mennél több mulatságos közleményt adni, ce , a hasznost és tanulságost sem mellőzni. Rendes előfizetőit kalöu \'kedvezményekkel kötelezi le. melyek közt első helyen áll a Pesti Hirlap nagy képes naptára. Ezt az idén is megkapja minden állandó előfizető, teljesen díjtalanul és bérmentve. A Pesti Hirlap naptára az 1898.; évre az eddigi évfolyamoknál ismét bővebb tartalmú és még szebb kiállítású lesz 8 a válogatott szépirodalmi olvasmányokon kivttl — legelső rangú Íróinktól, — ezúttal a közhasznú és tájékoztató rész még sokkal bővebb lesz, ugy hogy az előfizető, aki ezt a naptárt ajándékul megkapja, bizonyára többre fogja becsülni; bármely ajándék regénynél vagy almanachnál, melynek — ha egyszer elolvasta — hasznát többé nem veheti. A Pesti Hirlap rendkívüli kedvezményében azonban oly előfizetők nem részesül-
nek, akik csak az.év vége felé fizetnek elő 1—2 hónapra. Az előfizetési díj (félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr, egy hóra 1 frt 20 kr, a .Párisi Divat" hetenként megjelenő nagy divatlappal együtt egy félévre 9 frt, negyedévre 4 frt 50,) a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, V. ker. Vá-ci-körnt 78.) küldendő, ahonnan mutatványszámokat is lehet kérni.
— Az olcsé könyvtár uj sorozata. A Gyulai Pál szerkesztette kitűnő vállalat oj, olcsó folyamából, ismét néhány értékes kötet látott világot. — A 321 —22. szám Kocha-novszkyné, a kitűnő orosz elbeszélőnek egy poétikus, bájos elbeszélését foglalja magában, melyet Szeretett címmel Timkő Iván jól fordított magyarra. A 323—25. szám Poole János klasz-szikus vígjátékát, a Pry Pál-t közli, melynek mesteri fordítása még a boldogult Cisky Gergely munkája; a kotnyeles angol törtenete olvasa is pompásan mulattat. A 326. szám Anperusen őrökszék regéinek egy nagyoknak és kicsinyeknek egyaránt élvezhető kötete: Képeskönyv képek nélkül. A további öt szám a magyar drámairodalom két sokat emiitett irodalomtörténeti nevezetessédü terméke; a 327 -26. szám ugyanis Gombos Imre romantikus szomorú-játékát, az Esküvést nyújtja, míg a 3 29 - 31. szám Szentjóbi Szabó László eredeti és sok tekintetben ma is értékes Mátyás királyát. Pulszky Ferenc becses történelmi essayje a Martinovics és társai (332.szám) szépen é= alaposan megirt voltával- kitűnően szolgálna az irodalmi oktatásnál segédkönyvül minden rendű ifjúságunknak. A 337—338. számok Forster-Arnold Florence tollából egyetlen teljes életrajzát közlik Deák Frrenc-nek az angol történetírás mélyreható, széles látókörű szellemére! hatolva be a nagy államférfin alkotásaiba. Végül a 338—40. szám Bessenyei Gyürgy-net pompás és bizony ma is akármelyik sziopadunkon elkelhető vígjátékát, a Philosophust közlik, melyhez Gyulai irt tájékoztató és a szerző irodalomtörténeti érdemeit méltató bevezetőt. Ha még megemlítjük, hogy az uj sorozat egy-egy száma 10 kr., szívesen ajánljuk a pártolásra érdemes vállalatot.
— Közvélemény. Regény, irta: Benickyné Bajza Lenke. Bizonyos, hogy a sokat íráshoz is egy külön tehetség kell. Benickynében meg van ez a tehetség. Kvantitás tekintetében összes íróink, — de talán még a külföldi irók közül is 6 produkál legtöbbet. Átlag véve, azt hisszük, minden hónapban ir egy uj, két kő-kötetes regényt. A közönség regényolvasó része pedig érdeklődéssel várja és mohón olvassa az 5 állandóan magas körökben játszó regényeit, melyek mindig érdekesek. Kétségkívül nagy népszerűségre tett szert Benickyné. Az ő regényei örvendenek a legnagyobb kelendőségnek, mert érdekesen tud elbeszélni s bonyodalmas meséket tud szőni. Legújabb regénye is, mely Singer és Woífher kiadásában az Egyetemes Regénytárban jelent meg, a .Közvélemény," szintén az arisztokrácia, még pedig az osztrák és francia arisztokrácia körében játszik. Egy fiatal, árva francia gróf kisasszonyhoz La Croix Hermancehoz, garde-des-damesnak szegődik egy elszegényedett, de büszke, rendkívül előkelő osztrák griíftsö, Engelberth Magdolna. De a két heves természetű nő nem tud összeférni s Magdolna grófné hirtelen a faképnél hagyja La Croix Hennancet. A dúsgazdag fiatal francia grófnő azonnal erkölcsi halottá válik ezáltal, mert a közvélemény ellene fordul. De mikor aztán megveszi a tönkrement Engelberth grófok gyönyörű birtokát, akkor a közvélemény Magdolna grófnőt itéli el és La Croix
Hermán cet veszi pártfogásába. Mikor pedig végül férjhez megy Magdolna grófnő testvéréhez, Engelberth Vince grófhoz, akkor teljesen rehabilitálva van. És ezzel a megnyugtató tudattal tesszük le ezt a páratlanul érdekes regényt, mely telve van sajátságos, érdekfeszítő problémákkal, bámulatos jellemfestéssel. A . két kötet ára 1 frt. Megrendelhető Singer és Woltner könyvkereskedésében, And-rássy-ut 10.
— Szilágyi Sándor és a Magyar Semze\'. TSrténete. Az .Athenaeum* r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története- cimü tízkötetes nagy munkát, melyből most jelentek meg a 111., 112. és 113-ífc füzetek, ujabb kitüntetés érte abban a meleg ovációban, a melyben Syiligji Sándort, ,A magyar nemzet történetének" szerkesztőjét részesítették születésének 70 ik évfordulója alkalmával. Az egész tudós világ figyelme Szilágyi Sándor, a magyar történeti irodalom legkiválóbb képviselője felé irányult, ki immár több, mint ötven éve munkálkodik a történetírás terén és munkás életének valóban legszebb koronája lesz ez .A magyar nemzet törté-nete\' cimü millenniumi munka, mert ebben Szilágyi Sándor összegyűjtve, feldolgozva, kritikailag rendezve oyujtja a hazai történeti irodalom összes nagybecsű vívmányait, a melynek eléréseért annyi sok jeles törtéuettutlóssal egyetemben talán mégis Szilagyi Sándor tett legtöbbet. Ö ugyani, nemcsak maga írt szakadatlanul, de egy egész történetírói nemzedéket nevelt, kik aztán Szilágyi Sándor útmutatása szerint kezdték és támogatása mellett folytatták sikerekben gazdag pályájukat. Ennek a nagy munkának írói közül is jelentékeny rész közvetlen Szilágyi Sándor iskolájából került ki; a többiek pedig, mint magasan felül álló történetírói tekintély körül csoportosulnak most az ő szerkesztősége alatt. Szilágyi Sándort különben ennek ,A magyar nemzet történetének" szerkesztése alatt már a harmadik nagyobb kitüntetés érte. Tavaly a bécsi tudományos akadémia választotta meg tagjai sorába. Ebben a nagy kitüntetésben eddig magyar ember vajmi kevés részesült. Ez,is bízó-nyitja azt, hogy Szilágyi Sándor történetírói tekintélye még a haza határán kivül is megtartja fényét. Nyomban követte ezt a kitüntetést a királyi kegyelem és elismerés megnyilatkozása, midőn Ó Felsége Szilágyi Sáodort miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel ruházta fel. Mi pedig valóban nem kívánhatunk jobbat az agg tudósnak, minthogy legjobb munkabíró erejében és páratlanul álló munkakedvének csorbithatatka megőrzésével fejezze be ennek ,A magyar nemzet történetének" szerkesztését és érje meg annak minél több kiadását.
— Az amerikai. Regény két kötetben, — irta Archibald Gunter, — fordította Fái í. Béla. A Singer és Wolfue-féle Egyeteme. Regénytárban ismét olyan könyv jelent meg, a mely érdekesség és irodalmi\' érték dolgában bízvást vetekedik a legjobb modern regényekkel. Archibald Gunter a mai
I amerikai irók egyik legkiválóbbja s minden ujabb munkája szenzáció számba megy a tengeren tul és innen is. Mostani regényében az élelmes teiaszi yaukeet rajzolja meg, a ki ép oly bátor, félelmetlen, mint élelmes és egyúttal talpig becsületes ember. A regény Egyiptomban, Aleiandría bombázásával kezdődik, mely. nek mesteri, érdekfeszítő leírása vezeti be, az eseményekben rendkívül változatos, fordulatos mesét. Egész sereg férfias nőalak, pompásan jellemezve, voaul el az olvasó előtt s mind ez anynyira ébren tartja folytonosan a figyelmet, hogy a ki egyszer belekezdett, alig bírja letenni kezéből a könyvet. Gunetrnek ez már második müve az Egyetemes Regénytárban. Ara két kötetnek csínos piros vászon-kötésben 1 frt.
- Az .1848—49-iki Magyar Szabadságharc Törtenete" cimü nagyszabású illusztrált munkából most I jelent meg a 48-ik füzet, a melyben j Graca György a világosi gyásznapot közvetlenül megelőző eseményeket mondja el a nála megszokott érdekességgel.
_ A Magyar Hírlapu — Szerkeszti:
Fenyő Sándor, főszerkesztő : Horvátb 6ynia — tizenötödik félévét kezdi meg július elsején. Ez idő alatt sok harcot állott ki és sok diadalt ért el. De most. a legutóbbi időben is, amikor nevezetes politikai és társadalmi akciók folytak az országben, ez a függetlenül álló és esu-! pán kizönségére támaszkodó újság, elől i járt. mint az alkotmány, a népszabadság, \' a magyar kultúra legéberebb őre. Az 6
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 17 en.
határozott fellépésének köszönhető a hírhedt 35. §. visszavonása és ö serkentette elszánt harcra a képviselőház ellenzékét; a sajtószabadságot megnyirbáló 1G. §.j ellen. És^a Magyar Hirlap küzdött és küzd első sorban a magyar főváros ma-i gyarsága. a nemzeti művelődés egysége] éa ereje érdekében is. Lehetetlenné tettej mindenkorra a német színházat Budapesten: éikeseiedett talán kíméletlen, dej céltudatos és sikeres volt harca azok ellen, akik a fővárost visszanémetesitení akarták. Következetes egy csapáson haladó újság megindulása óta és ilyen lesz, ilyen marad mindenkor. Olvasóinak erőteljes,
nyilatkozat.
Készséggel .hozom köatndomására ama, már több ízben tapaaxtaJf, legutóbb családomban észlelt tünetei, hogy a mohai Ágnes-forrás riíe titztás ngy borral vegyítve czgy befolyássá\' Tan a tejicépződésre, p ennek használata teljéién feleslegessé testi az e célból eddig hasinilc ¦ költségesebb sört. Sőt még a gyermek is, ki az uja- ragy dajkatejjel est be-Síirja, kOTérebb, egészségesebb, főleg tön-ment marad minden kiütés és pattanástól, — Családomban tett tapasztalatok után, bol ölibe és sflrfl tejképsödés állott be ( rii folytonos élvezete folytán, ellenkezőleg pedig, mig ennek élvezetétől fizikai akadály folytán megfosztattunk, valóságos tejszdlóég állott elő, egész jó lélekkel mint biztos eredményt konstatálhatom.
bátor és demokrata szellemet testesíti meg NeM ^r^tko estközölte e tapasztalatot ¦reá vall a folytonos megfigyelés. E megfigyelés rután baaználtattam én is ivóviz gyanánt aj -mohai Ágnes-forrás vizét, s hogy mily ered-ménynyel, azt a vidéken mindenki megbámulta.
Ax emberiségnek Telek szolgálatot tenni lakkor, midőn ezt b. tndomásira hozni caeren--Jcsém Tan.
Keresttetien, 1895. ang. 9.
Babay Kálmán^
ev. ref. lelkész.
_ friss erővel indnl neki annak a hk-borúnak, amelyet a radikális, magyarj demokrácia vív a liberális cimö, de reat\' cion.árius lelkű hivatalos politika s fenn álló hatalom ellen Már ez is megma gyarázná a Magyar Hirlap nagy népszerűségét és elterjedését; de ehhez járul még. hogy legtöbbet foglalkozik az ösz-j szes újságok közöl a vidék érdekeivel és z gazdagsággal és az. hogy több kedvezményt nyújt olvasóinak, mint bármelyik
napilapunk. Most folyó regénye után ~——^——————
Mark Twain-nek. a nagy amerikai hnmo- A legjobb hazai tej termék a
rístának úíjregényét közli majd. párhu- ¦ —
zaraosan Brody Sándor .Egy férfi valló-„f OgaraS Í CSeiTieeesajt** másai" cimü tánraeiklusával é&\'.A buda-yt,*.... _ , • ,
pesti társaság- máe hátralévő részeivel. ( 68201 * m* k,r-a^m. ménesbirtokor..) Teljesen díjtalanul adja előfizetőinek Ka-L „ Kizárólagos főraktár: ráeaonyi Aíhum-át. díjtalanul a rKis J*<* W CM 8 te 111 Jtff. cégnél Világa című gyermektapos és fél áron! (Alapíttatott 1864.)
az „Évszak-1 cimü dtvatujságot. Dj elő-. cp. és kir. udv. szállító,
fizetőknek ingyen küldi meg folyó regé-\' BUDAPEST-
nyének eddigi folytatásait A lapot nyá-: Főüslet:
Kisiid-atei I. a- 1
(A vadászkürthöz)
rou át bárhová, fürdőbe, nyaralóhelyre\'!-- . • .- ,
utána küldi előfizetőinek. Mutatványszá-iliniIllz\'t0"í H- SZ-" mot mindenkinek küld. aki ezt kívánja, (nemben a köz-- Előfizetni bármely naptól kezdve lehet.!P°nti vásárcsar-
Előfizetési árak egy hónapra 1 frt 20,a°kkal.)
kr., negyedévre 3 frt óo.kr. Az elófize-Lg^ Szállodák és vendéglők kér-tes no? tau taván von bekoldheto a „Magtár hv«i i , , i i*t
Hírlap- kiadóhivatalának. Budapest, Hón-H ° *fo9arasi számoló cédulákat véd-uu-a 4. fngyen és bérmentve,
— Fürdőbe utazók figyelmébe. A nyári évszak\' alatt sokszor előfordul, hogyj valaki családját otthon hagyva elutazik; valami fürdőhelyre, vagy pedig, hogy a
¦ család egyes tagjai külőu helyen üdül-i nek. Az is előfordul, bogy valaki csak néhány napra utazik el s mindez esetekben előfordul az a kellemetlenség, hogy vagy az egyik, vagy a másik része kénytelen nélkülözni az ó megszokott lapját. \'Mivel a hírlapok általában csak egész hónapokra szoktak előfizetéseket elfogadni e bajon segített az Egyetértés kiadóhivatala, mikor néhány év előtt meghonosít
¦ totta nálunk a turista előfizetést, mely abból áll. hogy bármely rövid időre is elfogad előfizetéseket s ez idő alatt is akár naponkint tetszés szerint meg lehet változtatni a címzést. Ha például valaki előre megállapítja utitervét s tudja, hogv
OOOOOOOO 3OOO0O
¦ !
38 kitüntetés, ezek közt 14 diszokmányj és 18 aranyérem. Számtalan bizonyítvány első orvusi szaktekintélyektől.
Újszülött
OTíetó,
szerűen beküld az Kgyetértés kiadóhivata Iához annyiszor ti kr.. a bány napra ki 7áni* a lapot s egyúttal megírja, hogy rnelyl napokon hová küldjék a lapot. Ily módom mindenütt pontosan meg fogja kapni azj Egyetértést az ö megszokott változatos ésJ előkelő színvonala tartalmával. Kttúl eltekintve ís gondoskodott az Egyetértés kiadóhivatala arról, hogy lapját ugy a bel- mint a külföldön minden jobb kávéházban ési étteremben, a fürdői olvasótermekben ésj az újságárusoknál meglehessen kapni. A\' ki tehát otthonától távol olvasni akarja a lapot, az keresse csak a feotirt helyeken.
rVyilttér
kik- anyjok által épen nem. vagy csak tökéletlenül lesznek szoptál va, Nestlé H. féle gyermeki fnzt, használata folytán okszerű módon fömevelhetök. Xfntaadagot, nemkülömben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens, legelső szaktekintélyeinek, menházak ésj
melv napokon hol fog tartózkodni, egy-jgyermekkórházak számtalan bizonyítványa!
-L \\. l.u __ i,il__i.;_*/.„ jav, :..„._ Ifnni.i*.l.:...!__«_ :..„--- uiu -I
Foslard selyemét 60 krtil 3 írt 35 -árig méterenként — japáni, chinai stb. a legújabb mintázatta! és aziDekben, a. m. fekete, fehér és színes HeHebe-rg tetyeaet 45 krtól 14 frt 65 kmjezárin méterenként — sima, csikós, kocxkaxott, mintázott damasztolt stb. (mint egy 240 különböző minőségbea és 2000 sziii és mintázatul stb. a megrendelt ám péstasér és vánnen tsss» a házhoz szállítva, mintákat postafordultára* küld: Hensebepg ti. (ca. és kir. udv. sí állit** KelyeagyArai Zaricnbea. Svájczba r-i sízett levelekre 10 kros és levelexő lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyerten irt megrendelések pontosan elintéztetnek-\'
OÖBBEBSDOBF
Klimat.gyógyíutézet tüdőbetegek számára.Í
1896. július 28-án. Alulírott, mint a görbersdorfi tBdíbcteeek klimatikus gyógyintézetének tulajdonon K giteni akartán a szenvedő emberiségen, örömmel hozom nyilvánosságra, hogy gyógyintézetemben a
_7e«e, húgyhólyag, hngydara és l*°Bzvénybrintarmab ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurutos bántalmainát,orvosi tekintélyek általa JLIUtfon- forrás
SAUATOR
sikerrel rendelTe lesz.
Hn n j haj tő hatás u !
Kellemes \\ü\\ Köunjen emésitketo
Kapható ásrányTizkeresedésekben és gyógyszertárakban A 8alrator-fornU igazgatósága Eperjeieo.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr- VILLÁNYI H Kiadó: Ifj. WÁJD1TS JÓZSKF.
— Súkodvelók fényképezéséhez!
Elismert legjobba slon éa utazási íény-képező készülékek, uj íelülmulhaUtlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fényképezők el lékek A. Moll cs. és kir. udv. szállítónál, Bécs I- Tucbianbeo 9. Fényképező kellék üzlet alapíttatott 185.4. — Kivánatra nagy képes árjegyzék ingyen. ,
Se g y suliid a até w •-útz c:korá!vo I«-S7*n ««ata! azen haUsiSllag; b»-
S7»t haJUCaUom
rrinctnr* balsamic*)
THIERRY A.9
Pregrada, R»liisck-!iitikrui sstüetl
őrmnLy»l K7Ógv»*«rtariból ei gyap-azrréaioti kenitmenyek E^árábaL
ta.k bs veieaiöayt mondottak róla-A logr«sibb, lc-bn.tiuioEaubr.ai bí-EonyoJt «a leroloaobb népi** hAzi-mely a. mell- éa ts. de fajdal-maket cayb.it! stb. m beUöSes; ** fc&lsol«C »lValni»ah«tO. "inl/.dif.icaniik ji.lAül mindsn iivet tnry exűat bttvaiyiyol -n*ivi.. i... iv.-n i-é^ta Tbierry Adolf, cyofryax«rtáz ,li őranryalhos" i»o bevL*vr. Kindan bilmmot. moly non a foiiU xoldayomáac; vede>jBr7B7st **** olUtva, a«-¦¦tmjiiiHk njsiK. miiiL liainiai:»it v* uciiniatot, meDoet olcsóbb, nn-.^l érióktcl.-nuUb Teliit mánltg pontonul Beyoí-jüuk u itt itttiató ziíM vHőjoKj-re- K|p-elül valódi bataaa-mom liaminitóit és otHnióit, T»lamint ertóktulen otáaaatok. melyek a kórüniíe m.-ctóv«ttÍHÓr« mii l.BlíiamircyKyel VASiiAk olliitvn. eliiruíitoic, általnm a vódöjejo-torviny alapján törvé!iv«*n K-it* üldÓKVB. Hol balisaronca restéire nin-c*«i rvkeÁr, retiH.-iivi-.ek köxvoteilettül eaun * címen: Tliiorrj A. Örii>i;ial KJÓ2.v«*_.^Arnak Precrada, RohiUcb-Sauerbrui-n rr.-tl.-ir. 12 kis va^y 5 duplaövre ára llaKTar-nraKHi; v* Aaiiiría bn-mi-ly pu4t«iiely*re i koronAlia kerül, Boin.ia ón H^rc-c.\'viunba 12 kis ,*g_r 6 duplaü.ee; Ara 4 kirínia iu ii!!.\'¦-. kii vntry 6 duplaQwrgtiél koTe«ebb«t nem külitük. S\'.\'i|rlküliié» caak a pöna elSsete* bekdldóéa va«y uUnvót^l mt-llrtt.
Miai\'-nkor Harje^mmel íesTAnk a aflld vedejezyee, melylyoi a v:.lóití.is Jel-ül mtaden üveg ol Taa látva.
ScivjíiEr.geÍ-í.pcíkke
A valódi angol
gy««yvlnl 1879. ÓU állandóan a legjobb ered ménynye! alkalmazom a lefittk barátit bánta! amnaL a Margit-Tiz-gyógyiatézetemben is lanttá magának a megérdemlecMaiy .r ScH-ters gyegyvtz elnevezést A legtiszúbb lelki-, ismeretei tjáolöm ezen királó gyógyvíz alkai-
; , - IV- THEODOa EÖMPI.ER.
foglaltatik — kívánatra ingyen küld a központi raktár:
F. Berlyak I., Nag-lergasse Nr. i.
Henri Kesllé-féle grermektópliszt 90 trajeár-Hwi Seslié-fé!e nísteneges Ifj ól) krajVár-
[Raktár minden gyógytárban és fűszer-kereskedésben. Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire ia sürön fellépő száj és köröm "fájás kö-l vetkeztében. kalönösen mint csecsemő lápezer ésnly élvezeti szereknél, melyek tej hozzáadását kívánják, figyelmeztetnek tej által származható betegségektőli megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyer-mektápiisztet, mint a legrégibb gyermektápszert és a legiökeletesb helyettesítője az anyatejnek ajánltatik. —| Utóbbi már 1872. óta be van az osztrák magyar monarchiába vezetve és tekintve Összeállitását minden tej hozzáadást nélkülözhet.
Ezen liszt, eltekintve régi megkisérié-zését a táisadalom minden rétegében aj gyermek tápszerek közt az első helyetj [fogtálja el, »ok év után még máig is [használják a Szt Anna gyermek kórházban. ÍProf. dr. Widerhofer vezetése alatt.1 A Lipótvárosi, Karolin, Rudolf trónörökös [gyermekkórházakban Bécsben, az orsz.\' jlebucházban Budapesten, a Ferenc József gyermekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, szintúgy a Cyrill és Methud gyermekkórházakban, BrÜnnbeo a morva országosintézetnél Olmützben a Bzt. Anna itíyermekkóruázban, Grácbao. etc. szintúgy «z alsó ausztriai orsa lelenc házban 1872-ben az akkori igasgató dr. Fridinger, ál tal a ieggyengébbgyermekeknél is kitűnő eredménycyel használtatott.
Lz az egyedüli gyermektápszer, mely; e,U-ntétbeii más készítményektől, a csecse: nőnek folyton ugyanazon táplálékot, nyújtja, csak ho^y vízzel vegyítve néhány percig felfőzve kell lenni, elienben a tübbikéízitményekmind tej hozzátételét (jciváerják, mire különösen figyelmeztessűDk.i
desATHIERRYin
PREGRADA
ban c«BdMi^rf «í«aj^
jréje és «ata&a.
Bam teaSor.fl ffj 1» ""\'*7«rJlt»» tauaaaak tartett ceeataaa ifü\'i\'" aie«C7«|E)ÍttalatI, ajabkaa p#41f »F) tt fit-a arkr« rak.irra baj cegurio eelUtett. iz aaxel tMidakeaüei, mtt} a ieriahaaabb ea iúül bajekaál a
¦II >rer. A ?1-1 i-k zyö--intóti n fajdaléin •>« MiHll.aitau; —föaJkt i.iíii .run ceatiTul. kStlrUabca readklti : atáa na] íjukkal, ir-. u. ^odnkrnóca batatinlható : _
A ri-nriuakás\\a*iió Dicllbajáná], tejzyülemltanel, iónif!*ei>6i. "urbAnc, mindoun^mu .órBlroek. Ub-ni,\'MÍl.iük i.-t«i, Ce..y-dt\'*X. dacadt libák, >St num olien ¦ \' ütéa-. aaara*-. ló-, vaitfta ói aoaAdáai ao-bek ellen. Haainitliató mindni id.ct-n réaaek ¦a. m. Ov«c-, homok, ¦siUnk éa tüokík eltávolítására. Hio-d^S« toVt, k.nóvós, p-.kolvar. ?úakópaódé. tót lákbit-tS-E aJien. «Bmrile». k\'.r.im.laKanxt, hólyag- ea tel-áörxMi\'ít lAJiak (cvóíyitáaira. Miadraarata é^óal aakek, ta-ayott tBatriaiek. b^oRBknél boaaaabb tekvés által támadt ¦«b«k. n.vakiUcanat. vártorlódás, tülxnzás ós a zyermok»k-nól előfordul^ kiaebeíedéirk elleti stb.
easűE caedakeaScs aaUéi rírlbh. sasit Mttattk smtásabaa. IcL-ii ajinlat.>a e>ee eeedll illó ttcrbll etlvInáaaUi minden cít-li\'inál kósclétben tartani.
Két doboanól kevesebb nem küldetik; a ssetküldós ki-iarólae aa üsraes eliileRea boküldóse vajty pedig ntanvó-tellol ea«kócült.-tik. ^ tÉBt-ly. csomacoláa. axiUÍtól«*él áa bórcuintes mejcküldóasel 3 keroaa ai 40 Ulltr. Számos toizonyitvánp átt rendelkezésre.
íieyalmuatetele mindenkit a hatittalaa bamiaitváiiyok mecvitatit&í, s kúretn aaigonian arra Ügyelni, hogy mis-dón tógetyen. a f.irti védjegy *s cégnek .Aa oriarjal B7*tT *— FregTfdakhe beleégetve kell lennie éa mindez egy használati atasiiáiba, kell becsomagolva ia lent látható vediegygyel ellátva ea-yedüli óa valódi angol csodakettdesöm bamiaitói is ctániói, a védjegy-tai-veny értelmiben izígoraaa öldtía-tatnak, épngj esen hacaUitványok terjeiztüi.
SrrtdiU feetxenésl forrii:
IVamgyal-gyogyaar,
Pretradibsa EohiUcfa-Saaerb ronn mellett-Hfteta^ a lesrtóbb ¦^dfryacerUrbaA, bol raktár nlnc*. tessék a megrendeü.t kosvetleniU .la Sraaíyal itiógraier-tárfcof THlKSHt kOOLf Prerradáaae, «ablwk>K<aaerbrBaB ettHrtt ciaituL — Az otatrák-magyar vidje{y lajstromszáma: tőii.
tógelynel lenni is
m m
se
K X
f tadégíí.
Alsí-Lendva mellett * postanton .csipkés nevft\' régi üzlet, melyben 1 nagy vendégszoba, 4 kisebb azoba. egy táncterem, pince, jégverem, istálló 24 lóra, kocsiszín, 2 fódOtt tekepálya, igen szép konyha és gyümölcskert lógóssal ellátva, terem körülbelül 15 hecto bort, 1897. november l-töl kiadó vagy esetleg eladó.
?>vebb felvilágosítást ad Meubauer András szállodád .lsó-Lendván.
n x
Si X SS
X X
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVX
mem
030OQOOOOOOOOO
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
Szabadalmazott drótüveg:
világos tető,étnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1*75 négysz. méter terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen, drótrács sem szükségef, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél áfhatlanok, miután a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény hatás. Több állami és migao építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott. Számtalan bizonyítvány, prospektus és minta szolgálatra.
Öntött üveg padlózat lemezek járható tetöetnefc
f&ldalatti átjárók és alagutak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy kü\'önfélekép mintázott felületekkel, fehér, félfebér (ca. 30*ja kai olcsóbb a közönséges nyers-öntött üvegnél) és színes, drótfonattal és anélkül.
Űvag-tötzsindely ós üveg rsvátkát téglák a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Aktién Geselhchaft för Glasindustrie vorm. FHedr. Siemens Neusattl bei Elbogeti (Böbmen.) További készítmények: mindennemű üvegek, üveg zárok, üvegtáblák belgiai és német üvegöntés és üveg domborítás.
î
*
X
+ +
Î
+
779/97.
+++++++++++++++++++
+ +
Árverési hirdetmény. |
k som\'óvásirhelyi vallásalap uradalom ezennel közhírré J teszi, miszerint a tulajdonához tartozó Kenése — Vöröiberényi Á parti 6173 1570/1600 holdas balaton vízterületen gyakorol- J ható halászati jog a kenései halásziakkal, jégveremmel és a *¦ balaton parton levő két halász kunyhóval együtt 1897. év november I tói 1899 év december he végéig terjedő idóre az alólirt felügyelőség hivatalos helyiségében !3S7 augusztus 19 én d. 8. 10 Órakor megtartandó zárt ajánlati án érésen haszonbérbe adatni fog.
Miről a versenyezni kívánók azzal értesíttetnek, hogy magyar nyelven irt zárt 50 kros bélyeggel és 202 frt 50 kr. bánatpénzzel ellátandó ajánlataikat, melyekben a beígérendő évi bérBsszeg számmal és betűvel tisztán és olvashatóan kiírandó s kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri és azoknak magit aláveti, a mondott nap délelőtt 10 1 órájáig benyújthatják, mivel későbben érkező, távirati vagy utóajánlatok figyelemfe vétetni nem fognak.
A versenyzők közötti szabad választisi jog a nagymél-i tóságn m. kir. vallás és közokt. mínisteríumnak tartatik fenn. A bérleti feltételek az alólirt felügyelőségnél a hivatalos
¦ órák alatt, — az ünnepnapok délutánját kivéve betekinthetek
Somlyővásirhely, 1897. július hó 9-én.
¦ A m. k. közalap gazd. Felügyelőség. •+++X+4
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALíI KÖZLÖNY
1897 JULIUS 17-én
ROTÁL nagy szálloda.
Biaiit Mtat-MM
A fő- és székváros legszebb és legnagyobb szállodája.
Szobák .2 Írttól feljebb villam-világiláisaj^éa szolgálattal.
Régi hírneves kén fürdő Horvátországban.
JSL V ARAZSD-TOPIJCZA ^
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya)
Vepyelemezvtj Prof. I>r. Lndwig orN. tanácsos által 1894 ben.
53 fok Celsius meleg forris, a kén talapnak felülmúlhatatlan hatása van izom éa isület rbeuroa, iidtel b*t*üségek, gyulladásos és csonttörés, óssr.e.huzédásolr, öszfénj, neuralgikus bántalmak, mint iserttas stb. női bajok, bőr és titkos bf-tegvexek. idült vese-bajoV, hál tusra üt, górvéjíkor, >ngolkórt élőm és higany mérgezéseknél jtb stb. IVOltuiíA torok, gége, mell, maj, gyomor- ét bélbajoknál, aranyérnél atb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éren át nyitva. Idény tartam május 1-tnl október l-ig. — Pompás nagy pa-k terjedelmes ültetvények szép kirándulások. — Állandó aenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- éa tá> cestélyek stb.
A Varazsd-Toplieai állomáson naponta tárauvocji várja a vendégeket. — Külön fogatok is rendelkezésre állanak , de ezek olaállitáaa előbb a fürdő intézűségné megrendelendő
Orvosi tudakozódásokat a fűrdöorvos Dr. LONGRÍNO A. ad. Prospektusokat és broachurákat ingyen és bérmentve kü\'d
a fürdő-igazgatóság.
f^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\'XXXT.
lasa-in év Ota ismert X
X
X X
fl
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
BEKGEE-FÉLE ORVOSI
A&tra&y-siapp&ii
- orvosi tekiutélyek által ajánlva Auszlría Magyarországban, Francia or.s7á;í, Németország, Hollandban, Schweicb&n, Rominban stb. már liz év óia fényes sike\'rre! használtatik,
gSrF* mlndennemU borkufeget
mint szinte az arcbőr mindenféle tisztátlansága; ellen & xyéz A különösen a töh, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény.fa fej és szakái ellen, a szeplő, T^cTTa n-ájtolt, úgynevezett\' rezes orr, a fagydag, a lábbizadá", ^*Lüfc^ a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezenkívül, min a bőit lisztiió mosdószer ajánltatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány szappan 40DI0 a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen rzappan 35*^ glicerie anyagot tartalmaz finom illatszerest
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban határozottan BERGEB. féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra
Számos otmáojDTal fcitiitrllflftí a becsi ncmzeítüzi kiállitisoii 1883-ko.
Egyedüli helyettes a bel- és a külföld részére:
G. HELL w*«r. TROPPAÜ
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belits Lajos -gyógyszerésznél.
x x
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
g
X
hova a megbízások és tudakozódások is knldeodök.
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
R.é3 zv öny-Társasftg-
(ereSH VViLSER FSRE8L7)-BUDAPESTEN VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám
SOrgönvcirn: SZiVATTYOGYAR BUDAPEST. GYÁRT:
mindenfele gőzgépet, Schmidtjéle jorrgözmotorokat (40*/, széomegtakaritás), petróleum, és benzin motorokat. Keretjü-részeket, körfűrészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöme-legilöket, tarlányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtja, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. Tüzjecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntözd kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenilö készülékeket és teljes Jertőtlenitö Ülepeket, pöcegodör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésű aczéljelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokai.
LÉTESÍT: víz műveket, csatornázás okat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és kölUégvetések ingyen és bérmentve küldetek.
e a
I
8
o o o o u o
Valódi brünni szövetek nyárra és észre
Egy Coupoo 3.10 . 4.80. jó méter hossza teljes, b 6.— jobb nri Öltözet (.kabát, ) 7 75. finom nadrág és mellény i 9 .— finonabb
csak \' 10 5 0 legfinomabb
Valódi gyapjúszövet.
Egy Coupon fekete sálon öltözékhez 10 frt. tová!>bá felöltő szövetek, turista darócok. legfinomabb kanig*ra és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét a sio\'id-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegeí Imhof Brfinnben
a közvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: na*j választék folyton uj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is. etc etc.
S
o o ? ? o o
8
? 0
o o
s o
Attila wmimk
Az n Attila ¦ permetező mindazon bajokat, melyek a szőlősgazdát eléggé bosszantják, elhárítja és pedig az által, hogy a széikazánt egy csavarintás által a puttonyból kivehetjük, mi által az egész szerkezet már kezünkben van. Ugy a puttony, mint a szerkezei tisztán tartható és a legegyszerűbb munkás szétbontja és összerakja. Soha sem pusztulhat, soha gépész kezébe adni nem kell; mindenki maga bánhat Vele- A szórója is páratlan jól szőr, valóságos ködöt csinál!
Ára 38 frt.
WW Szigeti Sándor "W
Kecskemét.
UGYANITT KITŰNŐ bieziklik 130 írtért.
Kőszegen
varat állomá*.
Ur. Drelszker J.
SAI/ATORfl/MA
és
VÍZGYÓGY INTÉZETE,
nyitva márc. hó 15-től dec. hó l-ig.
Rendszer Priesnitz és Kneipp. Villanyozás, massage, gyógytornászát, dietetikai eljárás. Gondos orvosi felügyelet, kitűnő ellátás, igen mérsékelt ár. Prospektus ingyen.
Richter-féle^Hurgony-Pain-Expeller
* Lixtiment.\' Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt sS? idő megpróbál ásinak. mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzso-lérként alkalmaztaük kőszvénynél, csuznál, tagazaggátasnál és raeg-hsrléteknél és az orvosok által bedörzsóiésetre is mindig gyakrabban, rendeltetik. A valódi Horgony- Patn - Expeller, gyakorta Horgony-Iiniment elnevezés alatt, nem titkos szer. hanem Igazi népszerű házi szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr.. 70kr.es 1 frt. üvege nk én ti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértétü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy ós Rkhtor ezegjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. C • RICHTEH P. AD. és társa, «. tt kir.itan s;s"-.:;.. KQDOUTIDT.
o
O O O
a o
JO
o a o c o o o
í
STEVER
gyógyintézet
Tóbel-fürdő
Grác mellett. idény: május—október.
330 méter a tenger szine felett 2 va>uti élloraás.
Orácból kocsival egy óra. Posta és távírda állomás.
Rég ismert vutartalmu (akrothenne) acélforrás 30 f-k C. meleg 23 fok <R) 25 fok C. és 20 (B mérsékelt klíma, erősítő erdőievegő, kiterjedt feny-veserdök, gyógyhatásn idegbánt álmák, ideggyengeség, hátgerincbetegség, hystería, görcsök; neoral-gici stb Kői betegségek : vérszegénység, bél és hólyag catar. stb. Igen ajáulható Ddtllöknek és gyenge gyermekeknek Gyógy eszköz : külön ryógv-terem, uizőbazin, kádfürdők melegvízzel, fenyü-fürdők, villamus fürdők, villamos fúriiők, matsage, ztibarygjógj-kezelés sat. 0!csóétkezJe és zeneszobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kit&nő
zenekar, kitünü lakások, egyes. A fardóigazgatóságnál ingyen kimeritn prospektus ingyen és bérmentve. Dr Bt.UMAUEP. SÁNDOR, uuivesr orvos tnlajdoBOS.
Bécsi élet- és járadékdizíosiíé-iníézeí.
hirdetSeny.
A ,,Bécsi élet- és járpdékbiztositó-intézet" tisztelettel értesiti oiz-tositott feleit, hogy az 1S96. évi külön mérleg alapján, az általános nyeremény-határozatok értelmében, a folyó évben kífuetésre kerülő
nyereményrészlét az 6vi-fiszia díjnak 42vát
teszi ki, mely nyeremény f. é. július 15461 kezdve foga jogosultaknak kifizettetni.
Ezen nyeremény részi étben, mely lejárt 3 évi gyűjtési időszak teljes nyeremény osztalékát képezi mindazon 188485, 18S7,S8, 1890.91. és 1893j94-ben garantirozott nyereményjogosultsággal kötött biztositások részesülnek, melyek a nyereméoy-határozatuk értelmébrn ez idén nyereméDyjogosultaK.
Az illető felek enól egyenkint is értesittetnek.
Nagy-Kanizsa, 1897. évi július hó lO-én.
A .Bécsi élei- és járadékbiztosító-intézet" nagykanizsai fföügynöksége.
\'ozayaNar^ vv^oro^au slavato
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK
UthetSri tanti, bofv s tiobai : u«n I huiailti
Másak, mivel i k«Urm«Ucn izax éa s land, ra^a.JÓ. «israilit, mai? u ol«jfe*tJkn*t ja az oUJukknjik Mjátk, clkcrültctlk. Emallau a barra JliU olvto ejjtwrt!, bogj ki\'íl miri vi^eitif ti "*—í*í03T»:_í«Ii»riÍIh*tóp snélkEl, bocy
sxiriaiett »toba.pklló - ténymkxt, a
lassasti z.i-nü i: waJasgaBlltariat, toolj a fMtík födi be a twülót » «crstulifiion i, ad. alkaltcaibató raiei vafruj pallóni TÍelJt
follotr korábbi nazoüst
tiszta féztymis (szinezetlen; uj pall(ikr> ú parketre. i ft-iiii\'.re • oUJfpiiíkkst mar Caak fiínyi ad, onnílfo
Post sósamé c. kMlboitu M acjjizoi d-j, iih toiepm-ZT|%° ttotiar» való) i írt. 90 kr^ vajy a\'/, dirta.
1 kOzvetleB megrendeléafk ntudm váróiban, abol raktárak vannak. Ide ^CMtndík. Utsiaci^alwcik *t proip-oktowk iaeyoaóa bérmeatro taidjjao!.. A twi «i.-luni; tei ck J5I Tifjjixní ideiére ¦ « fjlri l&jiv, alvei su a liíbb tallii IflMéralétező tryartnjáiij-t aokíílí ntxaozzakifi haialiitjik, s *okkal reaubb, i jyakran a ci Inak taes sec falcio calnfisíéj-lua boi rák (orsaiomba. ?
Christoph Ferenc, „
1 Tiiíi mtiKUg-lilTllXt lilliüls]! s tZTtüli rjáiós,
Praga, K. Berlin.
Zúr,\'eh.
Nagy-Kaniztán : Marton és Huber né\'-
Akadémia.
Fenáll 1868 óta. Az intézet végzett tanulói egy éves önkéntességi jogot elveznek. A végzett tanulók elhelyezéséről lehetőleg az igazgató bizottság goodoskodik. Évi tandij 72 frt. Havi tisztességes ellátás 20 — 25 írtért kapható. Minden egyellet.es felvilágosítsál szívesen szo\'gái
a Kereskedelmi Iiskola Igazgatósága.
Csak
4 frt 50 krajeirért
irálliiom vilatíhirü
-Boíiemla
hnzéharmónikálmat, hosszú billentyűkkel t- valódi fty Öngj karikákkal. Ezen harmonikáknak 11 résvból álló kettős luvója van, mely részek elpusz-titbatkn fémsarkokkal vannak ellátva.
A haogok egyes lemezeken vannak, melynél fogva ú harmonikáknak pompás orgonaszerQ hangjuk van.
reg. nagyzás 1\'$% — 33 cm. 4 frt 50 kr. a ,1" — 34 » 5 , 50 kr. ti • 17\'lz - 34>í3 . 6 , 50 kr. Öooktatási iskola ingyen. Postadíj és c^omigo\'á-t 60 kr. Képes árjegyzék, ioeyen.
C. A. Scliusfer, banOBitatéSZÍtÓ Markneultirchen i/S.
Szétküldés vámmentesen utánvéttel. — Átcserélés megengedve. Öiszekötteiések ismételadókkal kerestetnek.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 17 én
* ki ifj kitÜXLŐ •« olCSÓ kerékpárt ihajt vásáraiéi, az saját érdekében csakis a
világhirrt szirt tett
„S T Y RIAM
gyártmányt vegye. Egyetlen bélfalai készítmény sem közelíti meg ezen kerékpárokat, melyek mint Urtissáiri, mint killji járásra, a világ leghíresebb gyártmányaiyal is versenyeinek.
Herczeg Windischgrátz Hegé 6 nagy-
I Abdal SiBii sullán \' felsége: I ilbrtcM Stlíltor fóherczeg 6 fen-segc.
Péter fóherczeg 6 fensége. Ágast SachsBD Cobargt herczeg 6. M fensége,
1^ Eraé Sachsse Cobergi herczeg 6 3 fensége.
ts>- Pál ¦•cklSDbnrg-ScbwariBi herczeg
| 6 fensége,
^ le^tmatl k«J herczeg 6 fensége.
Styrja-FáhrpMfr
méltósága, Isrczeg Delgarakol ó nagyméltósága.
WiBdisekgritZ herezegnö ó nagyméltósága, valamint a isgnaia-Slkk aristskrácla, Osztrák-, Magyar-. Német-, Olasz-, Orosz-, Görög- cs Törökországban legnagyobb részt „STYRIa" kerék-\'- párt használ, épugy a versenyző:: *;3 részi, s a versenyek 3 4 részben „STTSIi" kerékpárokon lesznek nyerve Kizárólagos raktár és kéifiseléség
IFJ. WAJDITS JÓZSEF-KEL NAGYKANIZSÁN,
a hová minden megrendelés intézendő. BW Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre. "eSS;
Kitűnj attgépek teljeses feiszerelre már 160 írtért kaphatok.
Legnagyobb raktár mindennemű kerékpár-alkatrészből. — Kitűnő állapotban lévő használt kerékpárok olcsón eladatnak.
^^^¦W*"BK^»S<«tí^»pl3B»^*e«^.jwO^ ^W.?^5-««W $----^ -O-T..\'.- —S»^Ls*<
Sangerhauseni gépgyár Magyarországi gyártelepe. Budapest, KOlső váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar special-gépgyár.
a mely a2 összes mezőgazdaság! iparágak száraára szükséges gépeket gyártja. Gjzdák és iparosok számára mint hajtóerő rendkívül előnyös a
„Hoffmeisler-fele gőzmotor"
a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Fűlhető szénnel, fival, cserrel és minden egyéb liuna dékkal. Minden nagyságban \'/, lóerőtől kezdve gyártjok.
A „Hoffmeister-moíor"
.rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajtóerőt felülmúl. Felállithitó bárhol, semmi alapozí vagy falazás nem szüEséges, állhat szilírdan vagy szállítható.
A ..Hoffinelsler-iiiolo!"
megszerzését gazdiknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — Leírással, felvllágosilissal, árjegyzékkel szives-n szolgaiunk.
Képviseletre ajánlatokat elfogadunk
S
GRAND HOTEL NATIONAL
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsneí*, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szobi., I írttól felfelé fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóhizak és gőzhajó állomás közvetlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés utin egyezkedés szerint. On parle toules les lanqnes modernes. A. IIAHII AM.flEK F. TI HAYER
igazgató propriétaíre.
Szeinély TelTonó gép! Kit tinó étterem.
A pzdaközönségés a gépkereskedok
figyelmébe!
Gazdasági géposztályunk raktáraiban, ar. éppen lefolyt Gzlctév váratlanul gyenge forgalma, mindenceroii gazdasági^gépekből, a* m.:
4. 6 és 8 HP gözcséplökészletek, járgányok és járgányos csépi gépek, ilacker-rendszer\'ú 4% Vidats féle rosták, egy és tobbvasu ekék, boronák, rögtörii Itengerek vetogépek, tengeri vetbkészü ékek. aratógépek és fűkaszálók, szecska vágók, répavágók és ztizók, kukorica morzsolok és csöves tejigeri darálók, egy és két járatit őrlőmalmok, olaj prések stb. stb. •
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolathan azon tatáro-tatáral, bogy egyes gazdasági gépek további iryártáaAval teljeses felhagyjunk, ezen nagy keszletek, a jövő Utász folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon váló eladását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a I. érdekelt közönség tudomására, hosy az eladás nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szériát, a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Kitka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minősége gazdasági gépeket és eszkSzSket, rendkívül alacsony árak és előnyön feltetelek mellett beszerezni.
Minden ezen tárgy t-a vonatkozó kérdezősködés n-, mely egyenesen hozzánk cim-1 zendö szívesen fogand felvilágosítással és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tiszteiette
SCHLICK féie vasöntöde és gépgyár r. t.
Budapest, Külső váci-ut—37.
MOLL SEIDLITZ POR
Cs»k mkkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét és
aláirását tünteti foL A Hat* A.-féle Seldlíti-porok tartós gyógjhatása & legmakacsabb gytaifr- éa al-teatbáRtalatak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött székrekedés, máj bántalom, vér tslafás. aranyér és a legkülönbözőbb »41 kettgaáaek. ellen, e jeles háziizemek év-ízedek\'óta mindig nagyuob elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt íre-dtti sc bazsak I frt o. é.
Hamisítást) c törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkOr Valódi bl mindegyik flreg MOLL A. vwJjefryét tttatuti tel és
i ¦¦!—-1 „A. Kol:* feliratú ónozattal ran zárra, A Moll-íéie fras-
Bílaborsiesz és «« nevezetesen mint fijdtlaasosíllapitd bedörzaöiesi szer köszvény csnz és a mechulés sgyé\'i következményein dl Icgiuneretesebb népszer — Egy óno-z»tt aradat! bvn Ara 90 krajezir.
Moll Salicyl szájvize.
(FÖaJkatrésse\' füzolysavaj szikió.) A mindennapi száj tisztit ásnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint ft-i-BÖUek r\'.amAra; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja, i egyszersmiud ^vszer logfájis ellen. — Egy MtlI A. védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajozar
691) F ü s 7. é í k ö ! d e s :
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlaaben 9. sz. Vidéki megrendelések aaptaU ptaiaatáavét mellett teljtsittetatk.
A raktárakban tessék határozott-xn MOLL A. aláírásával és védjegyével- ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfelíf Adűlf ÓS Fia.
Vulkán"\' gépgyár
Guthjahr és MáHer ezelőtt Reinhard Fernau éC Co,
Budapest, V. Vici-nt 70. Készít: Lengő szitagépeket (0>cillir Síchter) Guthjahr, Holler & Sóder szabadalma.
Oaratísztitc pépeket Schnetzer Ágoston szab. Csomagold gépeket Fredcnhageu szabadalm\', liszt, korpa, gipsz, cement, festék s hasonló anyagoknak zsákba vagy hordókba való csomagolása.
Teljes malombareivdezéteket, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű malomgépsket és
Bécs, XVI. Ottakring, Wattgasse 30—32. készül ékekéi. — elvillaja továbbá fennálló malmoknak célszerű átalakításit.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kőmegmunkálására. Gézgépeket kipróbált rend szerint. Vizikerekeket, közlőműveket (Frausmisso.)
Nyersöntvényeket saját és idegen míntáK után, fogaskerekeket
géppel idomítva.
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek.
Nyoca.t>.n llj. Wajdíts József kóuj-vnyomdájiban Nagy-Kinizsin.
OOOOŰOOOOOGOGC
! Ml Mini DOsztőszöroleK
Egy vég 3.10 méter hosszú, teljes uríöltöny ára csak
frt 3 10 jó frt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt inb finom frt 9 — igen finom frt 10 &0 legfinomabb
Valódi gyapjúból. Egy vég egy tekete szalonöttöuyhöz 10 frt Fflöltőazövetek, loden. peruvien, dosking Hatni és vaauti tisztviselőknek való szőve-, eket, Iflgfinomabb kammgarn és chevi ótokat ath. stb. kQld gyári áron a pontos és szolidnak ismert
ífflí? Kleael Amhíf BrSnnben
Hinták ingyen s bérmentre. Míntahű szállítás Fígyelemrasiél é ! A t kösönsegnek fontoí azt b\'dni, hogy a szöveteket közvetlen beiy-| rŐl való beszerzés esetén sokkal olcsóbban I kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján, j . A Kiesel-Amhof brunoi cég r-v. összes posi-tókat valódi gyári áron küldi s<ét és nem számítja hozzá a mag&nvevót aunyira mpf kárositó úgynevezett szabóengedményt.
OOOOOOOOGOOOt 0
NAGYKANIZSA. 1897. jolius 24-én.
3o-1ie széim.
Eléfi teteti ár:
Egeu évre . . 5 fn — kr évre . - - . 2 frt 50 kr Nepif-Jevre . . . 1 frt 2» kr fcgyes sra.ni 10 ír. HIRDETÉ3EK basáboi petitiorban 7, másodszor , s miudt-n tov*blii sorért 5 ki
NVI I.TTEEBEN .etit loronkent 10 krért vetélnek ,.| Kincstári Ületék minden egyei liirdeietérl kr. liseteudó
ZALAI KÖZLÖNY
XXXVI. évfolyam.
A nagy kanizsai „Ipar-Testület1 L, takaréfcjpelíztár részvény-társaság," a galambok! Önkéntes tDroltó-egylet*, ; ¦^n.kanizsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete\', a kato iái
A lap szellemi részét illető n_ .
den közlemény a felelős szerkeszt őj nevére, az anyagi réazt illető kős-j lemények pedig a kiadó ne* vére címzetten Kagy-KanlzsAr ¦ bérmentve intéz endök.
JBérmenteCec levelek nem fogada tatnak eL
kézi rátok vissza nem kftldetnek
a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori anagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a ,nagy-kaoizs&: tanítói járáskör*, a kesztény jótékony nőegylet hadastyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai külválasztminyának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
ÁL flPfiitóS ! a ma^ Dem födött ki,^a minőség
i is fogyatékos lesz.
Igaz, a búza ára jobb a tavalyinál. Az a gazda, kinek hó a termése, jobban fog járni, mint a mult években. A termelt buza mennyisége azonban mögötte fog maradni a tavalyi, szintén nem bőséges esztendőnek. Ha az aratás jó. 40 — 50 millió métermázsa búzát tudunk producálni, tavaly csak 38 milliót termeitünk, a hivatalos becslések az idei termést 33 - 34 millió métermázsára teszik. 14 — 16 millió métermázsával kevesebbet aratnak tehát a magyar gazdák, mint egy jó esztendőben és 4—5 millióval kevesebbet, mint tavaly. E mellett nem alaptalan az aggodalom, hogy a hivatalos becslés optimisti-kus, s hogy a tényleges eredmény mögötte fog maradni e számításoknak.
Sok függ attól is, hogy a legközelebbi hetekben milyen lesz az időjárás. Aratási becsléseknél a meglepetések nem tartoznak a ritkaságok közé. A legjobban biztató Vetést egy szerencsétlen nap tönkreteheti s az utolsó napok gyönyörűen kifejletszhetik a keveset Ígérő kalá-> szokat is. Kiszámíthatatlan küröoüeeu a rozsda pusztítása. Vajha kellemes meglepetésben lenne részünk.
A magyar gazdának a buza pénz. A buza-fölösleg dönt a tőkeképződés és a hitel fölött. Minden millió métermázsa csodát müvei, sokkal nagyobbat, mint értéke szerint hinnők.
A többi szemes vetemény sem nyújt örvendetesebb képet, mint a | búza. Kivétel az eddigi jelentések szerint pusztán a zab, mely az egész országbaa jól áll. A tavaszi vetés - sorsa is bizonytalan még. A munka | kedvező auspiciumok között indult
Nagy-Kanizsa, 1897 jut. 24.
I )rszágszerte megkezdődött az
aratás.
Fiatal iparunk örvendetes föllendülése dacára, hazánk jóléte mégis elsősorban áz aratástól függ. Ha z gabona jól fizet, ha a magtárak gazdagon telnek, virágzásnak indnl gazdasági életünk minden ága és ha a föld fukaran adja az áldást, szenved nemcsak a gazda, hanem a munka általában. Már több esztendeje, hogy nem volt igazi jó aratásunk. Az 1891. év volt az utolsó, a melyben igazán bő termésünk volt, azóta legföljebb közép és gyengeközép volt az aratás. A sovány aratásokhoz járult az alacsony buza árak alamitása. Nagyon is érthető tehát, hogy a mezőgazdaság pang és súlyos válság alatt szenved. A gazda évről-évre epedve várja helyzetének javulását.
Sajnos, az idePesztendó sem fogja meghozni a remé\'t és óhajtott javulást. Az aratás legkedvezőbb esetben közepes lesz. A tél enyhe volt, a tavasz szép, a vetés május haváig biztatóan állott. Ugy látszott, hogy M agyar ország termelése ismét eléri azt a pontot, melyen állott akkor, a mikor Európa éléskmarájának nevezték. A hosszas esőzés és az utolsó napkban beállott hőség azonban e reményt semmivé tette. A legtermékenyebb vidéken rozsda lepte el a búzát, csak a sovány és homokos föld szívta föl a lezuhogó] záporesőket. Sok helyütt viharok és jégverés okoztak károkat. A Tisza és a Bánság gazdag vidékeken pedig ott, a hol az a buza terem, melyet a föld legjobb és leggazdagabb liszttartalmu búzájának mondanak, szomorú a föld képe. Hullámzó arany kalász helyett satnya vörös kalász borítja a talajt,
meg. Ha az idő kedvező lesz, jobb közepes eredményt még remélhetünk.
A gazdasági kép. melyet az aratási kilátások nyújtanak, nem volna teljes, ha nem vesszük tekintetbe a többi európai és tenderen toli állam helyzetét is. Legközvetlenebbül szomszédunk. Ausztria érdekel bennünket, mely termelési fölöslegünknek legfőbb és legközelebb fekvő fogyasztója. Aostriában a kilátások jobbak, mint hazánkan, éppen a legtermékenyebb helyeken szépen áll a vetés és a várható eredmény a normális közepés termésnél jobb. Sajnos azonban. i;?gy ez a magyar gazdára éppen kedvezőtlen annyiban, a mennyiben fófogyasztónknak szükséglete kisebb lesz és a csekély exportra szánt fölöslegeinek eladása ezáltal kevésbbé biztosan és nehezebben talál elhelyezést.
Másik fontos piaconkon, Németországban szintén aránylag kedvezők a kilátások. Oroszország, e hatalmas corjcurrensünk, nem nyújt egységes képet, a mi a gabonatermő terület óriási kiterjedésénél természetes. A viszonyok ott különben hasonlítanak a miéinkhez. A kivitelre rendelkezésre álló búzamennyiség jóval kisebb lesz, mint tavaly volt, sőt vannak ott nagy országrészek, melyek ínséggel és nyomorral fognak küzködni. Romániából sem érkeznek optimistíkus jelentések,-a többi tengertuli export-államban pedig a mult évhez képest nagy hanyatlást jövendölnek.
A mezőgazdaság történetében te-"hát az idei esztendő nem fog díszes helyet elfoglalni. A gazdasági föllendülés, melyre olyannyira szükségünk van, az idei aratásból nem fogja megkapni a szükséges éltető erőt. A mély sebet, melyeketa mult ér számos existentián ütött, nem fognak beheggedni az általános jóllét
jótékony balzsamától. A létföntartás küzdelme nehéz és keserves, de reméljük, hogy gazdasági organismo-
sunk elég eros lesz arra, hogy a viszonyok nyomásával szemben kellő ellentállást fejtsen ki. Magyarország egészséges és nincs okunk csüggedő pessimismusra. De éppen olyan káros volna, ha vérmes reménységgel el- j kápráztatnék önmagunkat. Az aratás \\ óvatosságra int és meglevő erőinkkel ! való takarékos gazdálkodásra.
H. I.
Cselédlcözvetités.
Az 1SSI. évi XV"lt. t. e. végrehajtása tárgyában kibocsátott szabályrendelet Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város , területén, — bár éz s rendeletben kimondva "Sfíics. — megszűnt érvényben lenni.
Erre enged következtetni a panaszok és visszaélések megdöbbentően szaporodó, ijesztő nagy száma, és azon elégedetlenség, mely cselédeket tartani kénytelen családoknál már-már tQrelmetlenkedéssé fajait.
A szabályrendelet első pontja értelmében, cselédszerző ipar gyakorlására csak erkölcsös életű egyének kaphatnak engedélyt. — s mily különös! bogy a cselédszerző intézetek túlnyomó része immár a lelki vá ár sárfészkévé aljasult, a hol a szegény áldozatok. — a cselédszerző ipart ilyen értei mezessé! folytató —hye-nák karmai közé jutnak. A cselédszerző elszegődés után különféle Ürügy .alatt huzamosabb ideig magánál tartja a cselédet és mert ingyen nem élelmezheti és üzletet is akar csinálni, kizsarolja a hozzá utalt és reászorult leányt, a ki ezen nyomasztó helyzetében, csakhogy a moloch fogvicsoritásaítól és a nyomortól szabaduljon, nem nehéz a bün örvényébe sodorni, a mit a cselédszerző örömmel megtesz, hisz romboló müve gyümölcseit megfelezi áldozataival.
Alakok és lézengő árnyak e eseiéd-szerzök. kik dacára annak, hogy számuk túlhaladja a népességi viszonyoknak megfelelő quantumot, csak nagy ritkán látják el kielégítően a cseléd köz vetítést. És nem volnának e nevetséges alakok ba az üzlet fárasztó és kevésbbé jövedel-
mező oldalát forciroznák, — a hol még plájje annak is ki vimnak téve. bogy a hatóság részéről erélyes és alapos megvizsgál tatásban részesülnek. A cselédszerszerzők erélytelen felügyelet és ellenőrzés nélkül tesznek, vesznek, szállítanak; néba mégis juttatnak egy-egy haszna— vehetfi cselédet, kiuek romlatlan lelke még nem ismeri a kütöntféle fogásokat, ki és bebuvókat. a divaos prakxist a szabályrendelet 0. §-« őt sem a csábitás-161, sem az elcsábítástól meg nem óvja és volt gazdája meg bátran fordulhat támogatásért a hatósághoz, hiszen nem mer neki senki *em szólni: a szegény leány pedig el van veszve ; a hyéna sikolt ésáldo-zatot kíván és sokan vannak, kik az áldozatot kítánják. de az ártatlanság kiontott vére hiába kiált boszuért, a jajnak szava elcsuklik és a városháza, meg kinek-kinek presztízse nagyon, nagyon magas...
A cselédszerzönek az is kötelessége, hogy az általa szegődtetett egyén erkölcsi magaviseletéről a felfogadót híven értesítse. — KI lehet képzelni, hogy mennyire tesz ez a rendelkezés betartva, a míkor a cselédszerzök legnagyobb része maga készteti, a kiket el akar szerződ etní, a leggyalázatosabb életre és gondolható, hogy milyen tisztességes és megbízható az a munkás, a melyik a mi cselédszeróink retortáján és purgatóriumán ment keresztül..... De a közkórház betegeinek száma, a betegségek és betegek neme magyarázzák meg az állapotokat legérthetőbben I.....
Azok a száraz számadatok egy rettenete* rendsaer küvetkeataéRyei, azok a sínylődő -betegek a városi strne és trotz politika áldozatai s a közönség maga a szegény Lázár, a ki nyavalyáin segíteni nem tud, mert nem is akar.
Razziát kérünk kivétel nélkül ezakre a helyekret a tetteseket keményen megfenyít ni. az engedélyt a bűnösöktől megvonni és a jövőben az engedélyeket ne minden jött-mentnek kiadni, hanem a rendelet értelmében a kérvényező erkölcsi életéről alapos értesülést szerezni.
Végre pedig a nagyközönség érdekében, a rendelet 6. ij-a értei -ében a rendőr: hatóság teljesítse az ott neki kijuttatott kötél élességét, vegye többször vizsgálat alá az Üzletmenetet és az üzleti könyveket és -különösen a cselédkönyvekkel való felháboritó visszaéléseket szüntesse be.
T A
Aj.
Leányálom.
— á .Zalai Közlöny1 eredeti tárcája. —
Azt kérdi tőlem, mint érzem magamai uj környezetemben? Bele szoktam-e már a megváltozott viszonyokba?
Bele szokni nem szektám bele sohasem, talán csak beletörődni. Most még nagyon ís bíányzik az a táj, melyben legtöbb óráimat töltém el, melyhez legszebb emlékeim fűznek, a Balaton melléke.
Az a mí kis bázunk, melyre óriási akácfák borítottak árnyat, melynek falait befutotta a vadszőlő, oly kedves előttem, mint kertünk minden virága.
Hát még a Balatoni
Bolondja voltam e nagy víznek s rónájának. Be sokat is beszélhetnék én magának felőle a hegy szakadékok kőzött levezető útról, a csergedező forrásról, a természet alkotta barlangjairól, melyekben a hagyomány szerint szegény legények tanyáztak.
De szeretném én azt magának megmutatni, milyen üde, milyen friss impressziókat meríthetne maga mindebből, üisz r maga poéta lelke megértené a suttogó, zizegő nádas beszédét, a hullámok mcrmolását.
Hisz éo magam is órákig eltudtam ülni a bullámmosta partokon, lelkemet megragadta, álmokba ringatta a tájék szépsége. Gondolkoztam, magam sem tudom miről. Hisz akkor még nem voit
álmaimnak határozott alakja; de tudom, hogy ezek mégis szép tündérregébe való szép ábrándok voltak. Midőn ezt a tájat ott kellett hagynom, fölcserélni a főváros ködös, poros, egészségtelen levegőjével, ugy éreztem, mintha valami megszakadt volna bennem, mintha lényemhői valami hiányoznék ....
Még most is, ha szemeimet behunyom, megelevenül előttem minden. Ugy tűnik fel, mintha kis templomunk harangját is hallanám. Ekkor, ba álmaimból felocsúdom, oly fájdalmasan hat rám minden.
Rettenetesen esik nekem, ki oly korlátlan szabadsághoz voltam szokva, naphosszául az íróasztalhoz nyűgözve lennem ....
Pedig részben jobb is. A rideg számok elvonják figyelmemet gyötrő gondolataimtól.
Már pedig egy csekélyke optimizmussal tűrhetőnek, sőt talán kellemesnek is kellene helyzetemet tartanom.
Főnököm olyan jÓ3ágos, olyan nyájas irántara. Kollégái m elózéksury seggel figyelmesek, mindenben kedvemet keresik. Mintha az oly nehezen nélkülözött szülei ház melegéért, benaöségéért akarnának kárpótolni.
Minek is birok én olyan nagyon fogékony lélekkel, oly érzékeny ezivvel.
Lássa csak, ama fénykép történetnél is mái leány az én koromban csak sikerült mulatságnak, kis .heccnek" ta-kíntette volna s miot ilyennek, kiaknázet volna a derűs, mosolygós oldalát. Míg én vonakodtam eredetijét megismerni.
Igaz, féltettem nyugalmamat is, már
pedig nem helyesen tettem. Talán enyhülést hozott volna, míg igy azt a gyötrő sóvárgást talán sohasem birom leküzdeni.
L\'gy estefelé már lázas sietséggel végzem teendőimet s sietek haza, szobáw négy fala közé.
Oly nehezen várom, hogy egyedül lehessek, azt a fényképet elővehessen?, nézzem hosszan, merően..........
Oh már nekem nem hieroglifák e vonások, tudok bennük olvasni. Olyan ismerősnek tűnnek fel. Talán ott surrant át álmaimon a Balaton mellékén.
Kérem ne nevessen rajtam; ne ne vezzen fantasztának, álmodozónak; ne akarjon engem érveivel kigyógyítani. Lássa abban a prózai, lélekölő munkában, abban a taposó malomban, talán leköpött volna lelkületemről minden zománc, ha ez nem volna. Tudom én, hogy ez álom kiméra. De ha nekem ez bol-
dogság, fájó boldogság, mely több azen • Ijiéhány rövidke, hevenyében papírra ve
i___ __^__> Ti- itath L-nr nalram nlo hn\\r\\i\\traiÍant Keit
védést hoz, mint gyönyörűséget. De ez arckép nekem talizmánom is; megvéd minden veszélytől, kísértéstől, mely egy védtelen leányt itt a fővárosban annyi* szór fenyeget.
Talán éppen ez kölcsönöz lényemnek olyan biztosságot, ez vegyit hangomba olyan erélyes csengést, ha egy-egy kalandkereső léha fráternak oda szólok:
— Aszfalt betyár I
Ön, a komoly tudós, bármilyen idealista is, nem fog engem megérteni; céltalan ábrándnak tartja ezt az érzést, mely pedig az én Isgbensőbb lényemmel össze forrott, mely az én legsajátabb sajátomat képezi s melyről lemondani
nem tudnék, egyszerűen azért, mert nem lenne hozzá erőm.
Oh amaz arckép eredetijétől ne féltsen ön engem, azt mondják róla, hogy Don Juáu, hogy állhatatlan, csapongó természet. Ne higyje el. de ha tényleg ugy vau it>, az nem az Ö hibája; egyszerűen nem találta még meg az .Igazit,* ki őt magához bírná vonzani s meg is tartat;:.
De hatottak rám érvei, tanácsai; egyszerűen megmaradtam a telefoa ismeret-ségnél.nera mentem tovább, kitértem előle, átláthatlan homályba burkolóztam, márpedig annyiszor s annyira kért, s nekem volt erőm nemet mondani. —Pedig ugy éreztem, hogy a közeledés üdvösség lenne, az elszakadás pedig egyértelmű a kárhozattál.
On nem érti, de nem is értheti meg, miként okozhat egy élettelen fénykép s
tett sor nekem oly boldogságot Nem értheti, mert ön férfi s érzelem-világa merőben különbözik az enyémtőt.
Ne kárhoztasson ezért. Ismer engem, tudja, hogy érző szivem mellett, fegyelmezett lelkem is vau .... Aztán ezek az álmok csak ha egyedül vagyok, este kisértenek. Ha irodában vagy társaRÍgbau vagyok, megvonulnak szivem egy nagyon benső rejtekében; csak ugy néce\'ykor, ha fiatalemberek között vagyok, tódul szinte akarattanu.\'. emlékezetembe az Edda egyik veraszaka: .Iamerek egyet, az mindegyiknél nagyobb, de megnevezni nem merem.* Tehát csak legyen nyugodtan, a maga
kicei barátnőjéuek sem ártanak az 5 álmai. Ez az egyetlen derű verőfény életében; ha ez nem leane. ő is azokhoz a felületes, üresfejű divatbábok osztályához tartoznék, melyeket ön ugy gyűlöl.
Előre látom válaszát, tele gáncsoló kitételekkel, melyek között nem utolsó helyet foglal el ama kijelentése: aHÍsz magának csak a trubadúrok korában lett volna szabad élnie.* Nem bánom, bármiként gáncsol is, csak Írjon mielőbb és sokat
Lelkiismeretesen beszámoltam mindenről, ígérem ezentúl is magárai szemben őszinte leszek és ábrándom (az ön kifejezésével élek) minden frázisáról pontosan értesítem.
Sok s meleg üdvözlettel l) Ilonka.
\\ S. Szeréna.
A minta asszony.
.Nekem olyan asszony kell, Ha beteg is keljen fel."
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Nem nagyvárosi, — nem is kis városi, de nem is felelne meg annak .egy okból.\' — mert nem szereti a túlhajtott.-ságot, — sem divatban, Bem sportokban; bálozás s egyéb mulatozások terhére vannak, szóval a házi., kedves tűzhelyét őrizni szereti legjobban, az képezi boldogsága netovábbját, családját előkelőn nevelni háztartását á-tól z-ig kifő* gástalan rendben tartant.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
ZALÁI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 24-éo.
Ki intézkedések sürgős megtételét kívánja első sorban a család maga. indokolja a mizériák túlnyomó volta, és szflfc-\\ségessé teszik a -hyénák visszaélései, a kik az Ozlet elfajulását a magok javára tibaSxoálva. boycott ál hatják a felfogadót, meg is zsarolhatják és magukat a cselédeket is teljesen k í s z i p o! y á z z á k.
Erélyes-közbelépést hatályos ellenőrzést mindenekfelett szigort kell ezekkel szemben alkalmazni, mert velük szemben már régen pihen! a sajtó igazság perosztó karja. Főkapitánya ok eddig is a tóle megszokott erélylyel megakadályozta, bogy a cselédszérzók üzetmeiket legalább az utcára ki ne vigyék, de most már ideje volna, hogy a cselédszerzők belügyeivel is foglalkozzék egyszer a rendőrség.
Ieaz. sok mindenfélét követel a közönség érdeke a rosszal fizetett, agyon zaklatott rendőri k ö z e g e k t ö 1, de ez a eselédközveti-tés Nagy-Kanizsán oly botrányos sefie-lésoé fajult "már, hogy lehetetlen azt tovább is agyonhallgatni, mert a közönség és maga a cselédség érdekegyors orvoslást kivan. Szó volt arról is. hogy s város maga állit cse I é dbe je I e n-té-si hivatalt mely a városi pénztárt aeromí költséggel nem terhelné.\'de miud-addíg ez csak idea, és pedig azért, mert a rendőrség nem rendelkezik sem kellő iroda zemélyzettel. sem kellő számú rendőrökkel, kiknek szaporítása már égető szükség. Ennél a tételnél fel kell hagyni a szűkkeblű maradisággal. Ha a rendőrség nem áll feladatának magaslatán, ennek fóoka a silány anyagi dotáció. Nehéz üOO—700 frt fizetésből megélni és anyagi gondok mellett hivataloskodoi kifogástalanul. Ezt a körülményi szívleljék meg mindenekelőtt a teleki-utcai városatyák.
A bicikli rendelet.
Laptársunk\'a „Zala" e hó IS-án megjelent számában, a miáltalunk. a bicikli rendelet tárgyában felajánlott módosítást veszi bírálat alá.
Eszünkbe se jutna a hírlapokat mégillető ezen jogosultságra csak egy hanggal is kitérni, ha annak a bírálatnak irálya, hanghordozása és egész szerkezete nem árulná el a szent leiek által raló megszállásnak bélyegét.
Arról nem veszünk tudomást, hogy ez a belénkkötés. tervszerűen történik, bár ez . harci kedvünket csak fokozza: hanem itt pasztán csak azt je entjük ki, hogy mi sem olvastunk más ministeri rendeletet, mint a .Zala": de ne gondolja ám laptársunk, hogy egy rikitó lapsust nem találtunk ezíkkébeu. ezt is csak azért, \'mert roppant feltűnő, hogy minden bürokratikus hangja mellett oly szörnyen tudja, hogy a .Hungária" fe-Iebbezésére a főkapitány a Deák-téri tilalmat feloldja. — Hja, ez már több annál,, mint a mennyit egy hírlap, jól értesültsége megkíván. — Éz már nemcsak praejudieium a főkapitány állásfoglalásának, hanem példája is a vaskövetkezetességnek, legföként pedig fokmérője annak/ a körültekintésnek, a melylyel minálunk a rendeletek kibocsátódnak. *
Végre még csak egyre akarunk megjegyzéseket tenni, ez pedig a cikknek azon része, a melyben a mi működésünket a legnyilvánvalóbb rosszhiszemü-
A napnak niaden szakában, ernyedetlen buzgósággal dolgozni látod. — Jöjj el nyájas olvasó akár reggel öt órakor. De akkor csak nem leljük föunf ? — — Ugy-e bár ez a válasz? . . Pedig akkor már sürgölődik nézni, vájjon talpon vannak e a mobiliák.* — A napkelte a jő kávé készítésnél leli, kap is belőle hat prakor, ki frias volt s magit rendbe hozta . . .
Mire a verandán kitekint, a szép páva pár a kartáján jó reggelt köszönt nagy hálásan, mert úrnőjük szokott figyelmességével találkoznak minden időben s a jó tengerive! ellátja őket mire sátort csinálva elégedetten s büszkén odább lépdelnek. — Tengernyi szárnyasai sipogva üdvösük a lépni Bem tad tőlük, agy kérik az alamizsnát, mivel bőven ellátni őket soha el nem malasztja. . • A remek szép parknr.k nincs egy zuga, melyetnemazőgondoskeze illesztess ültetett be. Már bora tavasszal a remek spiríák kínálgatják kőszórás gályáikat, mire a szép teljes orgona virág siet mezt ölteni, nehogy kifogjanak rajt szép ségbeo ¦ . jázmin s rózsa bokrok ezrei árasztják illatukat, — még a tekepá\'ya is, a jó Ízlés netovábbjáról tesz tanasjfc-gdt — Ott van körben ölő helyecske, vadszöllövel lugas formán Körül vonva ... hol minden játék alkalmával kellemes frissítőt kinál a.gondos kéz. 8 még mi bajosabb valami, mint ha az urak, a legfinomabb ízlésnek megfelelő ebéd-k
seggel, félremagyarázza és a bírálathoz vató jogosultságunkat Vőröshegyire emlékeztető brüszk módon kétségbe vonja „Nem lehet valakinek az a hivatása1\' ... Ez olyan beszéd, mintha a 16. §. már aranykorát élné? Tessék őszintén beszélni. „Nem szeréten;, nem tűröm." \\ És mert a miniszter a 2. §-ban azt \' írja, hogy a főkapitány jelölje meg a , tilalmas utcákat most már egyebet nem is lehet tenni ? Saját hatáskörében ne , tehetné meg a főkapitány azt, a mit a
rend érdeke megkíván ? | S miért lesz a számozott kerékpáro-i zóból hordár vagy kocsis, hiszen némely j ember a tollat forgatván, kocstsabba -lesz. — Nem a számokban fekszik ám a i korlátozás jó uraim, hanem az ilyen vas-{ kalapos felfogásban.
1 Kérdezze meg laptársunk Lankovits Józsefet Szombathely városának 20 eV óta rendőrfőkapitányát, hogy menynyivel szaporodott Szombathelyt! a hordárok és
I kocsisok száma 1891 óta, mit veszített a kerékpáros a tekintélyéből, hogy a fö-
1 kapitány épen a kerékpározók érdekében.
! számokkal látta el őket. — Kérje el ö
i tóle a bicikli rendszabályt ?!
Nem háborút, de rendet akarunk éa ha
j akárhány Pharsalusba keröl is, Philíppí-
i nél akarunk találkozni. Ali ott is megállunk!
Személytarifa-reform a déli vasúton.
Emlitve volt már e lapokban is, hogy ; a déli vasút a személydijszabás módosi-| tását határozta el, sőt egyes részletek \' is közöltettek e reformra nézve. Mint | ujabban közlik, agy a magyar, mint az : osztrák kereskedelemügyi miniszterek | már elfogadták a vasat igazgatósága ál-| tal beterjesztett tervezetet és igy az ; minden valószínűség szerint 1898. évi | január hő l-jével életbe fog lépni. ] Az aj szemelj tarifa alapjában véve a I zóna-rendszeren fog nyugodni ngy az 1 osztrák, mint a magyar vonalakon; ter-1 mészetesen az eddigi egységtételek je-j lentékeny mérvben le fognak szállíttatni.
A ma érvényben levő személydijszabás-: ban a következő egységdijak vannak
megállapítva személy- és kilométereoki u t:
L IL IIL
osztály
| személyvonat 4*75 3-50 2-37 kr, gyorsvonat " 507 4*27 2*84 , Ehhez még a magyar vonalakon a 20*1« os szállítási adó összege járult. Az \' uj díjszabás szerint is az egyes osztá-j lyok tételei oly arányban lesznek egy-| máshoz,mint l (IH: oszt.) i*[, (II. oszt.), \' s (I. oszt), de jelentékenyen alacso-\' nyabbak lesznek az egységdíj tételek. E : szerint ugyanis lenne az egységdij sze-! mély- és kilóméterenkint.
! i. ii. in.
o a z t á 1 y
600 kilométerig 7 5 25 3*50 fillér 600 kilométeren luli állomásokra 6 4 50 3- — ,
A gyors vonalú menetdijak 30%-os ; emelkedést.fognak mutatni a személy-j vonat menetdijaival szemben. Ellenben ; a vegyesvonatok menetdijai a személyvonatokéval szembea 25*|0-os mércék-
kel, ozsooákkal vannak ellátva, ideáljuk netovábbja ez, (engedelmet ez igy van, ne is tessék ellentmondani.) — S nem mondok merészet és nagyot, midőn állíthatom, ha van, mi legkényesebb Ízlésedet kielégíti, menj el oda, van ott tej, vaj, sajt sütemény minden ékesebb fajtája házilag készítve, pecsenyék remek falatjait mind felleled, — fűszerezi azt még az a kedves modor, mi utánozhat-tan b mi az egész család jellemvonása.. Ha fázol, forró kávé hevíti fel lázas voltodat, ha tekézésbe kimelegszel, cukrász-szerű fagylalt várja, mig lehűlsz . . A parkban egyik sétáló azt mondja a másiknak: Itt ugyan mégis látszik, hogy kertész, még pedig szorgalmas, ügyes kertész működik . . Ne hidd el. Az asz-szoayka a mester itt is. .No akkor süveget emelek." — És még a kézimaoka minden ágában is ép oly jártas, — hisz ez oly ritkaság, hogy valaki annyira tökéletes legyen, miért is nem születik mindenki ilyennek ? I — Hja ily kegyre ritka ember érdemes.
S még egy szép vonás tetézi a jó anya tulajdonságát, a minta feleséget, — nincs oly doktor, mint 6; azt a fáradhatlan ápolást, mi ő neki adatott, nem leled sehol; ö életre bosza még a félig holtat is, éjjelt nappallá tesz & midőn müve diadalra, vergődik, akkor esik Ö össze a kimerültségtől, de addig erő, kitartás nem híá\'írzák benne,
A milyen szerető rokon, ép Oly hiti
lésnek fognak megfelelni. Ugyanily mérséklés áll elő a menettérti és .bérletjegyekre nézve is.
Az osztrák vonalakon 33 zőoa lenne és pedig 30 kilométerig 5 km-es zónák, 31—130 kilométerig 10 km-es zónák, 131—150 kilométerig 20 kn.-es és 151—200 km-ig 25 km-es zónák. 201-900 km-ig pedig mér 50 kilomé-terenkint következnek a zónák egymás után. Hogy a mérséklés nagyságát megítélhessük, ide iktatjuk egy 250 kilométernyire eső állomásra a mostani és az uj tarifa szerint fizetendő viteldíjakat koronákban:
I. osztály II- osztály
* mostani uj tarifa mostani uj tarifa
szvouat 2l 80 17.66 !6 30 13 41
gyvonat2ö\'10 23 22 19*60 .17-43 IIL osztály,
mostani uj tarifa
személyvonat 10 90 8 98
gyorsvonat 13-— 11 62
Látni való ebből, hogy a mérséklés hasonló távolságra körülbelül megfelel a magyar államvasutak zőnarendszerü menetdijainak. Csakhogy persze a magyar államvasuton 700 kilométeres útra is ugyanazon menetdijak vannak, melyek 225 km-re, míg a déli vasút osztrák zónája a bizonyos távolságon tul egyforma viteldijakat egyáltalán nem ac-ceptálta. Ennek következtében aztán nagy távolságoknál a magyar kir. államvasút tarifájánál sokkal magasabb viteldijak fizetendők.
Uj a podgyász-szabadsuly magszüntetése, mely különben az utóbbi időben már szintén csak a déli vasúton volt érvényben. E címen eddig évente mintegy 200 ezer frt ment veszendőbe a vasút vonalain. Hanem persze kérdés, bogy a podgyász-szabadsuly beszüntetése ezt az összeget teljesen be fogja-e hozni, mert ámbár a podgyászdijtétel mérsékelt lesz, mégis a közönség tapasztalás-szerüleg meglehetősen idegenkedik a podgyász föladáslói az olyan podgyász-darabok tekintetében, melyek a kocsiba is bevihetők.
A .hagyományos osztrák szellem
Unos-untalan hangoztatják a közös hadsereg ellen azt a vádat, hogy ott a hagyományos osztrák szellem féktelenke-dése folytán embertelenül bánnak a legénységgel, példátlan szigorral büntetik és minden alkalommal gúnyképen odadobják, hogy „Hund madzsar". Ellenben a magyar királyi honvédséget állítják fe mindig a jó bánásmód, ember és anyagkimélés mintájául. — Mindezekért vesszük magunknak azt a bátorságot, hogy kijelentsük, miszerint a közös hadsereg magyar ezredeiben a legénységet sem nem gyötrik, sem nem kínozzák és hogy vele hátrá^-ára soha sem éreztetik, hogy magyar.
Vegyük fel a hely bel Csapatokat A cs. éi> kir. 4S. gyalogezred 4-Ík és a magy. kir. 20. honvédé red 1 és 2. zászlóaljait, .és, minden különösebb világítás nélkül pusztán ráutalónk e zászlóaljak homlokegyenest ellenkező bánásmódjára.
Előre is kijelentjük azonban, hogy pusztán tényeket és köztudomású dolgokat constatálunk pine ira ét studio és ha itt-ott, a honvédséggel való elbánást, (mert az nem bánásmód) nem mondhatjuk épen humánusnak, ez nem a kishitűségünk következménye, mert hiszen mi
s állandó barát, a rokonság öiszes láncát ő tartja Össze a hogy az semmiféle irányban meg ne lazuljon, a legszorosabb féken tartja, a mennyiben mindennemű korrespondenciát végez, mi a c-ta-lád hatásköréhez tartozik, barátait pe dig ugy megbecsüli, hogy ha valami rossz lélek bármelyiktől elakarja idege niteni, az soha nem sikerül. Mert szemben ugy, mint háta mögött azeretettel, rajongással övezi az illetőt a ha kell védelmére kel, nem tételez fel senkiről rosz-szat a ha, jönnek borusnapok, ö elhárítja a csapást — * rossz érzést, — mindenkinek igyekszik Örömöt szerezni, senkin soha meg nem szomorít, — s ő nála „soha sem a világ győz, hanem a barát"
Szereti az imádságot, a templomot, a mi Istenhez emeli, szereti vallását, másét tiszteli. — Jő honleány, áldozatkész, minden szépért én nemesért lelkesülő..
Adjon az ég sok ily hölgyet a hazának s ilyen jó barátot, — akkor nem fogaz csalódni senkiben soha a lesz kivel gondolatodat leplezetlenül megoszd, — a mi jól esik minden baráti szívnek.
s A tiszta süt, a hű kebel, -i
Szellemrokont mindenkor le1, Lioi\'k ily barátja, s hona van, Az nem leket boldogtalan 1*
Tritoma Üvária.
is szolgáltunk fegyver alatt, katonák voltunk a szó teljes értelmében és az immár boldog emlékezetű, híres székesfehérvári nagy manővereket mosolyogva tettük meg és fejeztük be.
Ismerjük és nagyon is tudjak, mik a kötességek és hogy mit képes egy kiképzett katona elviselni, de azt még a laikus ís tudja, hogy semmivel sincs a helybeli honvédeknek fél 5-től fél 12 ig és délután 3—6 ig való kivonulása indokolva, hiszen a laikus is emlékezik, hogy ez tavaly ilyenkor egészen máskép volt, és mégis vagy tán épen ezért, az ezred és ancrl Tsranesnoka, valamint az egész tisztikav ííigyon magas elismerésben részesültek. Es délntán, az ezred Összpontosítása idején rendszerint szüntetni szokott a kivonulás, de az idén valami pajzán v szellem csiklandoztatja a honvédek
i agyongyötört csontjait, hogy 3—6-ig rekkenő melegben vagy szakadó esőben, de teljes felszereléssel kell menniük egy kétes szeilemőr után, amely akatonai töké-letesbüléshez vezet.
Legyen azonban bármint is, a honvédek a hazát szolgálják, csak ugy, mint bármely elöljáró, épen az az élet lehel a legénységben, mint a tisztekben és nagyon ajánlatos „tisztelni a közkaío-nák"-at; mert a törvény meg a szolgálati szabályzat is elrendeli az emberek meg-kimélését, csak azért, hogy ne állhasson elő az az absurdum, hogy néhány, — á hőségtől és emberfölötti megerőltetéstől elhullott m.igyar ember holttetemébe kerüljön a legénység magasabb harciképessége.
A közös hadseregbeli bakának határozottan uri élete van; délután soha sem vonulnak kies nem iskinozzákőket ezer féle szemlével és migva baka vigan pipál a kantinban és áldja az osztrák szellemet, addig a magyar vezéuyszsvas honvéd még mindig, illetve újból izzad a kórház háta megett és hálát adhat a magyarok mindenható Istenének, ha 3 órai kemény gyakorlat közben 5 perc szüne tet kaphat.
.....De hát nem volt ám ez mindig ugy; szebb is, jobb is volt; szinte, mintha a rezge hang a közel múltból visszahozná a vén cimbalmos mélabús
; refrainjét „Nem ugy van már, mint volt
| régen." Bizony most más a cimbalmos,
] más a nóta, nem az a csillag ragyog
| az égen, mint hajdan.
....... És a refraitf, belekap az
j érzelmek húrjaiba és világosságot áraszt a kábult agyban; nem kell félni, a mig
1 igazság lesz ott fenn, a gravitátió sem fog megszűnni és addig nem is esik onnan csillag.
........ Mert jó az Isten; eltünteti az éjet, elűzi az éj sürü homályát; reánk árasztja napjának éltet adó melegét s igy pezsditi életre a " szunynyado-zókat; majd lebukik a tűzgolyó, baka-csinba borul az egész mindenségre, feltűnik nekünk a hold és ah! Petőfinek mily végtelen igaza van : „A nap lement; de csillagok nem jöttének". Üt!. *
* »
K. J.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Dezső Béiáné uruŐ gyüjtöivén adakoztak: Buhgráber Károlyné 20 frt, dr. Hérics Tóth János 20 frt Maíotek Andrásnó 10 frt, Brandlhofer Antal, Mair József, M. francia bizt. r. t vezér ügy Göksége 5—5 frt. Sík Gyuláné 3 foriut, Barlos Géza, Barlos Béláué 2"50 .2 frt 50 kr., Vidos József, Belloni János, Dobrin Aladár, Pintér Sándor, Tóth Károly, «?_antner Gyula 2—-2 frt. Hirschler Ödön, Novacsek Imre, Újhelyi Ferenc, Újhelyi Ferenwié, Pollmann Evelin,Sölétormos Géza, Gärtner Vilinosné, Müller Ede, Götz Ede, Szabó Miksa, Boross Rezsó, Kreiner Gyula, Bona Lipót 1—1 frt. Krisch Mátyás 1 frt 50 k ., Tóth Kati, Horváth Lászlóné, 50—50 kr. Kaufmann 30 kr., összesen !00 frt és 70 kr. Eddig befolyt össze-, sen S0S7 frt 27 kr.
Dr. Tuholy Gytda Eperjessy Gábor
ellenőr. pénztáros.
Tadajvalőfe.
— Hirdetmény. Külföldi gyárosok és kereskedők az áruikon alkalmazott címkéken gyakran a magyar címert használják s ugyancsak ily címkéken a valóságnak meg nem felelő felírásokat, jelzéseket használnak és az ily képen kiállított árukat magyar kereskedők közvetítésével Magyarországon hozzák forgalomba.. Minthogy az utóbbi időben különösen a külföldi textil gyárosok a jelzett módon fölszerelt árukkal az országot tömegesen elárasztják figyelmeztetjük, az érdekelt kereskedő-köröttet hogy az 1883. évi
XVIII: t c. értelmében & magyar koroua országaínak egyesitett vagy az ország külön címerének használta engedélyhez lévén kötve a címereknek engedély nélküli használata kihágást képezvén, azon belföldi kereskedő, a ki ilyen címkévé: ellátott külföldi árukat forgalomba hoz vagy árut ha cselekménye nem is volt rosszhiszemű, az idézett törvény 9. §-a alapján büntethető s ugyanezen Bzakas* harmadik bekezdésében foglaltak alap jáo a magyar címert feltüntető címkék eltávóli tandók és megsemmisítendők. Azon belföldi kereskedő és iparom pedig, aki a valóságnak meg nem kiélő fölirásoka:. jelzésékor szóval hamis adotakat tartalmazó címkékkel ellátott külföldi árukat hoz forgalomba, ezen cselekméuye á\'tal ez 1884. évi XVII: t c 58 § ában üt- . kőző kihágást kövst el s a !57. § ér leimében büntetendő. Az érdekelt kereskedők tehát a saját érdekükben járnak el, ha a főntjelzett áruk forgalomba hozatalától ővakoknak, a tudomásukra jutott e nemű visszaélésekről az elsőfokú iparhatóságot, vagy kamaránkat értesitik. Sopron, 1897. évi július havában. A kerületi kereskedelmi éa iparkamara.
— Hirdetmény. A pamutfonalak vámhivatali megvizsgálása tárgyában kiadott 1887. évi utasításnak a kettős pa-mutfonatak és a pamutból készült u. n „falcooné" (fantázia) fonalak tarifálása szempontjától való magyarázása iránt f. é. május hó 2-án 30*046 sz. a. ki bocsátott pénzügyminiszteri körrendelet hivatalos helyiségeinkbea az érdekeltek által a hivatalos órák alatt megtekinthető, illetve lemásolható. Sopron, 1897. évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.^
— Hirdetmény. A m. k. pénzügyminiszter ur áltálba vámtarifához kiadott hivatalos betűsorba áru lajstromnak az aszfalt vámkezelésére vonatkozó határoz-mányai kiegészítése t&Vgyában f. é. május hó 12 én 40.607 sz. a kibocsátott rendelet hivatalos helyiségünkben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthető, illetve lemásolható. Miről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek. Sopron 1897/ évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
— Személyi sírok. Forinyák Gyula lovassági tábornok, József kir. herceg adlátusa 3 napi tartózkodásra e hó 21-én Nagy-Kanizsára érkezett. Ztüavár: Z u r n a Károly vezérőrnagy a pécsi honvéd gyalogdandár parancsnoka, éaKlobucsár Emil altábornagy a honvédség lovassági főfelügyelője a héten több napig Nagy-Kanizsán tartózkodtak, hogy az itt összpon -tositott 20. honvéd gyalogezred valamint a 6, 8 és lOhonvédbuszárezredek hagyakorlatait megszemléljék.
— A miniszter köszönete. Megírtuk lapunkban bogy Darnay Kálmán nagybecsű irodalmi ajándékkal lepte meg a magyar nemzetet, midőn Kisfaludy Sándor könyvtárát a nemzeti múzeumnak fölajánlotta. Most Wlassics Gyula dr. vallás és közoktatásügyi miniszter a következő meleghangú levélben mond Darnaynak köszönetet: ,A nemzeti múzeum igazgatójának jelentéséből értesültem Uraságod áron hazafias tettéről, hogy Kisfaludy Sándor 2149 drb. nyomtatvány — és 118 kéziratból álló teljes könyvtárát, továbbá Kisfaludy. Sándor családi levéltárát (1017 drb.), a nemzeti múzeumnak ajándékozta. Ezen nemes és önzetlen tettével uraságod csak ujabb tanojeiét adta azon hazafias lelkesedésének, a melylyel kőzmivelödéaünk ügye a nevo-
j zetesen a Nemzeti Muzenm iránt állan-; dóan viseltetik, bs magam részéről öröui-; mel ragadom meg az\'alkalmat hogy ezért uraságodoak őszinte köszöuetemet fejezzem ki. Budapesten, 1897. július bó 2-áo. Wlassics
— Esküvő. Práger Tivadar keazthely kereskedő jutíu* 11-én délntán esküdött hűséget Epsteiu Vilmos sümegi kereskedő és népbanki ig&zgaló kedves leányának Arankának. Ugy a polgári, mint az egyházi esketés díszes násznép és nagyszámú közönség élénk érdeklődésével ment végbe.
— A bonvédkaszárnya kibővítése. A honvédkaszároya kibővítésében, mint halljuk, lényeges tervváltozás állott be. A maxfenalló laktanya mögötti tér, mely még városi tulajdon, szűknek bizonyult Ha pedig a kaszárnyát a Kereszt-utcáig építenék^ ki, akkor több telek megvétele ki-sajititis utján volna szükséges, a mi a kaszárnya építés rendelkezésére illó 170000 frtnyi tökét jaegapasz-j tani. Azért a títoí azt az\'ajanlatot : tette a honvédelmi miniszternek , hogy
Kel lék let a * Zalai Közfeny\' 1897. július hó 24-iki 30-ik szamához.
XXXVI KVFOI.YAM-
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 24-én.
egy uj kaszárnyarészietet a szombat-kai dűlőn fekvő saját telkén építtet egy honvédzászlóalj számára. Az eszme nagyon Üdvös, mert az elv, bogy a város belterületén minél kevesebb kaszárnya legyen, csak helyeselhető. Ezzel kapcsolatban azt is tervezi a varositanács, hogy a pénzügyminiszternek szintéo^ajanl egy ingyen telket hogy lia a miniszter a Zalamegyében felállítandó dohánygyári Nagy-Kanizsán helyezi el..
— Beteg katonatiszt Geissl száza-do-on a 44-ik gyalogezred egyik derék tisztjén pár nap óta golyós idegbaj tüneteit észlelték s gyógykezelés végett Budapestre vitték fel. A mivelt és rokonszenves katonatiszt sorsa iránt általános a részvét kanizsai körökben is. Geisal kapitány gyenge te3teí-k.atu emberes lehet, hogy s fárasztó gyakorlatok okozták baját; remélik is, hogy a kellő gyógykezelés, főkép pedig a pihenés vissza fogja adni egé-szseaét,
— Deák Ferenc ünnepélye Söjtő-röo. Deák Ferenc Bzü\'őhá?auak emléktáblával való megörökítése határnapjául a folyó évi május hó 3-án tartolt trvh. bizottsági közgyűlés 13502-90. jk. számú határozatával folyó évi auíuszlus hó 8-Íkát tűzvén ki. ez alkalomra az ünnepély rendjét a kiküldött bizottság a következőleg állapította meg s Augusztus hó 8-án délelőtt 9\']a órakor indulás Zals-Egerszegtől—Bakrakülöo vonaton, onnan kocsin SÖjtörre; SöjiÖiöa délelőtt 11 órakor isteníti az telet a plébánia\' tem-p\'omban, melyek vége7tével az ünneplő knzöoség Deák Ferenc azülöházához vonul, hol az emlékbeszéd megtartatik. Az emlékbeszéd befejezése után visszautazás kocsin Bakra és onnan ismét különvonaton Zala-Egerscegre a Barossligeti vendéglőben tartandó társas ebédre. Erről a törvényhatósági bizottság tagjai azon felkéréssel értesíttetnek, hogy az ünnepély fényének és niél tó .-ágának emelése tekintetéből minél számosabbao megjelenni szíveskedjenek. Ezen ünnepélyre a megyebeli országgyűlési képviselő urak, Nagy-Kanizsa és Zala-Egerszog rend. tanácsú városok, a zala-eger^zegi- és nagykanizsai kir. törvényszék, és a területükön levő kir. járásbíróságok és ügyészségek, a Zala-Egerszegen levő összes
>. tantestületek, a megyei gazdasági egyesület, a m. kir. tanfelügyelőség, a m. kir. pénzügyigazgatÓ3ág, a m. kir. áiltmépi-tészeti hivatal, a m. kir. posta- éa távirda hivatal, a m. kir. erdőmesteri hivatal, a m. kir. állami anyakönyvi felügyelő, a zala egerszegi és keszthelyi kir. hon véd huszárság, a nagy-kanizsai honvédkiegészitő parancsnokság, a nagykanizsai cs. és kir\'. 48 hadkiegészítő parancsnokság, a Csáktornyán állomásozó cs, és kir. dsidás osztátyparancsnokság, a m. kir. csendörszárnyparancsnokság a palini méntelep-oszlály parancsnokság, b zala egersz^gi vasúti osztály mérnökség és a vasúti áUomás tisztikara tisztelettel meghivatnak és szíves megjelenésre felkéretnek azzal, hogy a kik Zalaegerszegről—Bakra és vissza & külön .vonatot igénybevenni óhajtják, Bakról — Söj--törre és vissza kocsit kivannak, végül a Baross ligetben tartandó .társasebéden, (egy teríték ára 2 frt" 50 kr.,) résztvenni akarnak, ez iránt folyó évi július bó 28-áig a zala egerszegi járás főwolga-birájánál nyilatkozni szíveskedjenek.
— Halálozás. Dr. Rothschild Samu ügyvédet súlyos csapás érte. Édes atyja, Rothschild Sándor életének 72-ik évében vége\'gyengülésben elhunyt. A tisztes ag gastyán temetése f. hó 22-én nagy részvét mellett ment végbe Nagy közönség, számos városi képviselő és az izr. hitközség. Nagy-Kanizsán időző -elöljárói kisérték az elhunytat utolsó nyughelyére. A család a következő gyászjelentést adta ki. Özvegy Rothschild Sándorné szül. Pláger Fanny, a maga, ugy alább megnevezett gyermekei, unokái, dédunokái és a többi rokonok nevében fájdalomtelt szívvel\'tudatja felejthetlen férjének, illetőleg apának, nagyapának és dédapának Rothschüd\'Sándor urnák életének 72-ik és boldog házasságának -47-ik évében foyó évijolius bó 20-ik napján délután 6 órakor végelgyengülésbeh toitént gyászos kimultát. A drága elhunytnak hült teteme folyó évi július hó 22-ik napján deleli tt 9 órakor fog a gyászháztól (Kazincy-utca 713508) a helybeli izr. sírkertbe örök nyugalomra vitetni. Nagy-Kanizsa: 1897 július 2l-én. Béke legyen poraí fölött! Csendes részvét kéretik! Rothschild Albert testvérbátyja. Dr. Rothschild Samu, Bertalan, Ödön, Zsig mond fiai. Rothschild Sarolta férj. Roth Józsefné, Rothschild Emiüa férj. Alt\' síüdter.Jakabné, Rothschild Amália férj. Frank Viímosné Jeányai. — Folyó hó 2"-án elhunyt Rothschild Sándoriir iránti kegyelet jeléül adakoztak: Dr Rothschild
Samu és neje 10 frt. Rothschild József. Boza. Isíván és Jolán 10 frt Rothschild Bertalan és- neje 3 frt-Rothschild íren és Sári 3 frt. ifj.^Bothschild. Zsigmond és neje 3 frt Frank Vilmos és neje 3 frt. Frank Ottó 2 frt, Kohn Emil és. neje. 5 frt Goldinann család 5 frt Rothschild Samu és neje \'5 frt Práger Üéla és neje ü frt Dr Rothschild Jakab és tteje 5 frt fiothsehill Albert és neje 5* frt Rothschild /.sidmond és oéje frt és Bluinenshein Vilmos és néjeS frí összesen 71 frt a n-kanizsai Chewra Kadisa.
— Értesítés a tanitógy ülésről. Nagy-Kanizsán, 1897. augusztus hó 23 é% 24-ikén tartandó vármegjera^taiános tauitÓfestületi közgyűlésen részt\' venni óhajtó kartársak, a kik elszállásolásra n-fiektálnak, legyenek szívesek a közgyűlés megtartása előtt iegalább egy héttel Wsligurszky Antal polg. isk. tanitó elszállásol i bizottsági elnöknél jelentkezni s őt érkezésük idejéről értesíteni. Az elöértekezlet a kőzs. polg. iskola rajz termében, a közgyűlés pedig a várO;háza dísztermében fog megtartatni. A. választmány megbízásából Menc-ey Károly.
— Cselédközvetltés. Mai lapuukban élesen kelünk ki a városunkban divatos cselédszer. és módja ellen. Mint értesülünk Deák Péter főkapitány már régóta foglalkozik ezzel az ügygyei és nemsokára javaslattal fog a tanács elé lépni, hogy a cselédköz veti lés módjár. mindkét félre nézve elfogadhatóvá tegye. A még napvilágot nem látott javaslat bizonyítja legjobban, hogy mennyire indokolt a mi felszólalásunk.
— Nagy-Kan ízsal Kísdednevelö Egyesület A. Mgy-kanizsai Kisdedneve. Ő Egyesület Nidor, Arany János- és Petőfi-utcai óvod iiban az elődadások 1897. augusz\'us l-én kezdődnek- B e i r a tá-s o k ezen időtől kezdve az illető óvónőknél eszközölhetők Beiratási dij: a nádor-utcai óvodába 1 frt., az Arany-János és Petőfi utcii óvodákba 50 kraj cár. Tandíj mely \\ évi részletekben előre fizetendő: a nádor-utcai óvodában évi 10 forint, az Arany János- és Petőfi-utcai óvodákban évi 6 forint. Díjmentes felvétel csakis a városi tanács által kiállított - szegéGységi bizonyítvány alapján engedélyeztetik. Az elnökség.
— Egy asszony bűnös üzelmei. Alaó-Lendvárói írja levelezőnk: Városunk- és a közelében fekvő F. -Lako3 község lakosságát már két hét óta tartja egy szörnyeteg asszony bűnös Üzelmei izgatottságban, kinek sötét bűneiről derék csend-őrségünk — élén Liszla J. őrmesterrel — a közelmúlt napokban rántotta le a leplet Az asszonyi szörnyeteg neve Huzi-mec Rozi, férjezett Pozsgai Fereocné felső-lakost asszony, ki mint kuruzsló hírében álló nő magzatelhajtással foglalkozott. A csendőrség 7—8 esetben derítette ki bünöségét, azonban nagyon valószínű, hogy ezeken kívül niég sokkal több nyomhatja a lelkét, melyekért — ha esetleg a büntető bíróság azokat ki nem derítheti — a jó Isten itélőizéke előtt kell számolnia. Huzimec Rozi mint egyszerű paraszt nő részint tanácsokkal szolgált, részint pedig orvosságot- adott a hozzá fordulóknak, 8 hogy a szer annál inkább használjon, időnként masszás kúrát is alkalmazott az illetőkön, s mindezt oly egykedvűen, szégyen és pirulás nélkül végezte, mintha bizony valami csekély bajt egy kis főfájást kellett volna gyógyítania; s egy á talán nincs semmi olyan körülmény telteiben, a mi szánalmat gerjeszthetne iránta, mert bűnös üzelmeit — melyekkel a legaljasabb erkölcstelenség terjesztő volt — pénzért végezte, kinek 2—5 forintért vagy más egyéb éiélmí szerért nyújtott segédkezet,\' tehát egész üzletet csinál belőle. Többnyire szolgáló cselédek fordultak hozzá. Az elővizsgálatot teljesitö csendőrség a következő bűneseteit derítette,ki 189S. május havában elhajtotta Pickó Liaa Alsó-Lendván szolgáló cselédleány 6 hó napos magzatát: 1894. októberben Varga Mári gyertyáuosi hajadon 2 hónapos magzatát; 1896. májút havában Marko-vics RÓzi akkor Lendván szolgáló cselédleány nak 4 hónapos magzatát; 1896. júliusban Bazsika Kőzi kettős" magzatát; 1894. december havában Özv. Pickó Istvánná kapcai asszony 5—6 hónapos magzatát; f. évi április havában Bazsika Kati Kóth községben szolgáló hajadon cseléd 3 hónapos magzatát; 1896. október havában Tóth Istvánné felső-lakosi asszony magzatét és végül 1894. november havában Szarjás RÓzi gyertyánosi özvegy asbzony magzatát hajtotta el. A megnevezett nők közül Huzimec Rozit, Pickó Liuát Varga Marit, és Markovics Rozit a csendőrség letartóztatta és átadta a lendvai kir. bíróságnak; most tehát a birőság börtöuébeo várja a tőbünös Huzimec Rozi é> várják bűntársai kiérdemelt büntetésüket, mely büntetés azt hisszük, bogy az elkövetett iszonyú büahőz mérten elrettentő fog lenni azokra nézve,
kik ilyen módon akadályozzák a magyar faj szaporodását.
— A bérkocsi állomásos. A taka-rékpenztár-utca sarkán a szép virágos bolt előtt utas és bérkocsis alkudoznak egymádscl. Utas. Vigyen engemUjnépre. B,é r k o cs i s. Nem mehetek én uram. Utas. És miért? Bérkocsis. Mert nem szabad. Utas. Hát akkor minek ólálkodnak itt egész nap. Bérkocsis. Mert mnszáj. Utas. Hát kire v árn ak. Bérkocsis. Arra, hogy este hazamehetünk. Utas. Hál utast vinni nem szabad I Bérkocsis. Mondtam már, hogy itt kell állni Az utas kezl káromkodni, a kocsis gorombáskodik, az egész Ügy a rendőrség elé került Ott a kiránduló urnák megmagyarázták, hogy a hatósági intézkedésnek el lene szegült, mert a bérkocsisnak uem szabad helyét elhagynia, külöubeo megbüntetik. Az utast büntetendő cselekményre való csábítás címén meg bírságolják.
— Egy Amerikai lap Nagy-Kanizsáról. Az egyesült áriamon egyik jeien-tékeayebb városában, Bjston-ban megjelenő .State-House* cimü hírlap tudósítója nagy szt-retettel ir Nagy-Kanizsá-
j.ról Többek között igy; Ritkán láttam olyan pormentes, egyenes utcájú várost, miat ív. a Kanizsa:, ott toha eltévedni nem lehet Legjobban meglepett az a féiiyü/és, melyet 5 különben is roppant gazdag város, az utcák és terek neveit feltüntető lábacskáknál kitejtett Vakító fehér carrarai márvány táblákra ökölnyi betűkkel van rá festve a tér vagy utca neve, ugy hogy még sötét éjjel is el lehetolvasni.*— Amerika, szé-gyelheti magát; ez a szabadság hazája-ez semmi; menjenek Kanizsára ha szabad, igazságos, |ÖQ- és belkormányaatot akarnak látni. Igenis uraim ; ht nem volnék amerikai, nagy-kanizsai adót nem fizető városatya szeretnék lenni. Örömtől repedő szívvel olvastuk a lapot és e sorokat és Üdvözölni akartuk laptársunkat, midőn egy következő szövegű távirat érkezik Galambokról: .Bostonban nem voltam, de lehettem volua; Kani-
zsáu sincs ugy, de lehetne ugy.*.....
Vége lett a mámoruak. — Bostonban született Poü Edgár, ő irta a „Holló*-t és annak a refrainj*, refrainja a mi városunknak is. Soha sem balnuk megül
— A kit>kanizsai polgári zenekar július 18 áo tartott nyárt táncvigalma mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben kiválóan\' sikerüli, se szép siker elérésében nagy része volt a jótékony cél iránti áldozat készségnek, — a napsu-guras ragyogó délutánnak s főkép az előzékeny rendezőségnek, mely Varga István elnökkel az élén minden lehetőt elkövetett a vendégek mulattatására, a fesztelen jókedvnek csak a bajnál hasadása vetett véget A szíves felülíizetók-nek ez cton <s köszönetét nyilvánítja a rendezőség, s azok névsorát a követke zőkben közöljük: Csóka Ferdinánd 50 kr., Juk István 20 kr., Dömöltry László 1 frt 30 kr., Heisler Ignác 30 kr., G. B. G. 10 kr., Hus:Lár őrmester 20 kr., Rozsonics József 50 kr. Huszár kadetl 20 kr., Dr. Hauser János 2 frt 70 kr., Baa László Bonifác 1, Huszár őrmester IL 20 kr., Böjti József 30 kr., Singl-berger Mihály 40 kr., Augenfeld Fülöp 20 kr., Reich gyógyszerész 70 kr. N. N. 30 kr., Borsos Lajos 1 frt 70 kr., N. N. IL 20 kr., Schwarz Divid 10 kr.
— Muraszombat a vasúiért. Muraszombat község képviselőtestülete e hó 10-én tartott ülésében egyhangú határozattal 10.000 frt hozzájárulást szavazott meg a tervezett alsólendva—muraszombat—regedéi vasutrai Ugyanezen ülésen elvben elfogadtatott azon indítvány, hogy ezen hozzájárnia*, továbbá a városház-épités és a városi csatornázás keresztülvitelére 40,000 frt kölcsöntőkét vesz fel a város amortizációra.
— Szele Ignác. Szele Ignác, drávavásárhelyi plébános f. hó 13-án meghalt Ö volt a Muraköz egyike azoa lelkészeinek, kik állást foglaltak a Muraköznek Magyarországhoz való hozzácsatolása mellett Szele Ignác (családi nevén Szelesééi) Nagy-Kanizsán született. Mintdráva-vásárhelyi plébános 1879 óta működött
! Temetésére a felső és alsó vidéki lelkész \' kar és Horvátországból is számos paptára jelent meg.)
— Kútba, esett Egy ártatlan kis gyermek Száraz Margit Kanász János letenyei lakos fogadott gyermeke vesztette el életét azáltal, hogy egy hiányos káváju kut mellett játszadozott De annál bűnösebb a házi gazda, a ki hanyagságból ezt a kutat meg nem csináltatta éa gyermekére nem vigyázott Megtették Kanász János ellen a feljelentést
— A moszkvai orvosi eoagressznsra utazók figyelmébe! A menetjegyiroda (Hungária szálló) a helyes csatlakozások elérhetése czéljából ajánlja a congres-.
| Bnst tagoknak a Budapestről (ny. p. u.) reggel 7 óra 30 perckor induló gyors-
vonatot, mely másnap 6 óra 40 perckor érkezik Varróba, a honnét rövid tartózkodás után gyorsvonat indul Moszkvába. Mindkét vonattal hálókocsi közeledik és pedig I. és H. oszt. hálóhelyekkel, a melyekre itt Bndapesten előjegyzéseket kizárólag a menetjegy iroda fogad el. Egyben figyelmébe ajáatja a congressusi tagoknak nevezett iroda az itt kapható körutazási jegyeket, a melyekkel Szt. Pétervárról olcsó szerrel a stokholaú kiállítás is meglálógatható.
— Az illemhelyek. Nem ártana azoknak a városrészéről leendő felállíttatása iránt már egyszer újból a szükséges lépéseket megtenni, mert a házmesterek és egyik másik háziúr a megszorult embertársaival oagyon gorombáskodik éa aa Korona\' szállód* sem tehet letéti hivatal, olyan összegek számára, a melyek nem a „Koronával* való üzleti Összeköttetésből származtak.
— A cs. es kir. szab. Osztrák Phonix életbiztositó-tarsasag Bécsben f. é. június 14-éa tartotta meg 35-ik rendes közgyűlését A beterjesztett számadó jelentés megállapítja, bogy az üzlet fejlődése a lefolyt 1896-ik esztendőben örvendetes lendületet vett. 5355 uj kötvény 8.277,481 frtoyi tőkéről állíttatott ki és az összes biztosítási állomány az év végén 51,439,567 frt töke és 72,732frt évi járadékra rúgott föl. az összes díjbevétel 1.836-978.33 frtot tett ki, 71.043,28 frttal többet, mint 1895-ben. A biztosítási szerződésekből f. kifizetések 1.072.737.07 frtot vettek igénybe. A díjtartalékok felemelkedtek ll.938 695.99 írtra.
— \'Cs. kir. szab. Osztrák Ffaönlx biztósltótirsasác Becsben. A t évi június 14-én tartott közgyűlésen beszámolt az 1896-ik évről. A jelentés con-statálja a lefolyt üzletév eredményének kedvező voltát és kiemelni, hogy különösen a tüzbiztositáai ágazatban igen örvendetesen megnövekedett — A díjbevételek ki lettek a tűzbiztosításnál 6.464.155.08, a jégbiztosításnál 775.456,58, a szállítmány biztositásnál 732.344.49, — a balesetbiztosításnál 353.023,04, frtot Az összes bevételek a tartalék hozzászámitásával 10.197.483.75 frtot tettek ki. A közgyűlés elhatározta, hogy a tiszta nyereségből az alapszabály-szerű javadalmazások levonása után 5*l(,-ny: osztalékot fizet.
Vasúti me netrend.
Érvényes 1897. évi májai hó 1-től.
Vonatok érkezése.
t\'udapist 3 óra 52
11 1 ,
8 , 12
B.-Szt-György 8 Béci (Wien) 3 1
11 , 7 „
Z.-Egerszeg 8 , Pragerhof 5 , 7 .
12 , 4 ,
11 ,
Barcs (Zák. Gyék.) 11 „
, 45 24 55
. 10 . 9 . 42
, 35 01 05 04 33 59 10 56 22
14 29 , 22 ,
p. reggel szemv. . délben gyorav. B délben szem. - este /egyesv. , éjjel gyorav. , reggel szemv. = reggel szemv. „ délben Bzemv. „ este szemv. a , gyorav. „ reggel vegyv. , reggel gyorsv. , reggel vegyv. , délben szemv. » d. u. gyorav. . este szemv.
, d. e. szemv. d. u.
este „
Vonatok indulása.
Budapest 5 -óra 48 p. reggel gyorsr.
9 2 5 12
Bécs (Wien) 6 12
m 2
12
reggel d. u.
06 15 05 20 05 45
vegyv. szemv. * „ gyorsv. éjijei szemv. 1 reggel , délben gyorav. . , .- azemv.
Pragerhof
Z.-3zt.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
4 12 2 7 12
Barcs (Zlk. Gyék.) 4 2 7
42 p. reggel szemv. délben gyorsv. , azemv. este vegyv. éjjel gyorsv.
33 20
57 25 25 ,
reggel szemv. délben szemv. este szemv.
Közgazdaság.
A gipsz szerepe a gazdaságban.
Manapság alig van már oly gazdaság, melyben gipszet nem használnának. Alkalmazást nyer az nemcsak az építkezéseknél, hanem magában a gazdaságban mint szorosabb értelemben vett gazdasági cikk is. egyrészt mint trágya konzerváló anyag, másrészt mint talajjavító. A gipsznek ez-utóbbi esetekben; használhatóságáról felvilágosítást nyújtanak a következők:
Sokan a gipsze-, a mészszel egyhatá-snnak vélelmezik, holott a gipszben nem annyira a mész, mint inkább a kénsav játsza a szerepet — Míg például a meszet az istálló trágyával keverni nem lehet, mert az mint erősebb alj a gyengébb aljnak tekinthető ammoniakot kihajtja addig a gipsznek hatásá^ép ellenkező, mert annak kénsava a trágya ammoniakjával egyesülvén, ez utóbbi általa megköttetik. — Ép ez okból használják istállók fertőtlenítésére, az istálló levegőjének tisztítására, az istálló trágya felbontásánál keletkező ammóniák megkötésére a gipszet — s bátran elmondható hogy e tekintetben egy trágya konzerváló annyag sem hyj- oly értékkel, mint a gipsz. Annak alkalmazása mindenüttt ajánlható tehát annyival is inkább, mert igen olcsó. Egy szarvas marháraévenkint 60 kg. gipszet számithatunk ennek raétermázsája az 1 frtot ritkán haladja meg, e szerint egy állat évi ürülékének konzerválása legfeljebb 60 krba kerül. A trágyalét elvezető csatorna mentén, az állatok álláshelye mögött szórunk el naponként egy keveset s a jó hatás elmaradhatatlan.
A gipsz azonban nemcsak mint konzerváló anyag, hanem mint talaj javitó is figyelembe jő, kölönössn oly talajokon és oly növényeknél, melyek a káli iráut hálásak. Lucerna, lóhere, baltacím ts egyéb pillangós virágú takarmánynövények, szárazabb talajú rétek és legelök növényzete a gipsz elbintésére felújul. A talajban levő káli sókat a gipsz oldhatóvá, szabaddá tes i s az altalajba mossa, ez okból a mélyen gyökerező s kálit eröseb-ben igénylő növényeknél is igen jó eredményt biztosit.
Mint műtrágyát legjobb égetetlen állapotban g poralakban elhinteni és pedig a tavasz folyamán. Elhintésére lehetőleg , 1 ly időt kell választani, midőn esőre vau kilátás, mert ha az elszórás után az eső elmarad, elmarad egyúttal a gipsz hatása is. Kat. holdanként 2—3 méterraázsát használunk. Ha a gipsz mellett egyéb trágyaszer is alkalmazásba jó pl. Tbomas sala. akkor e keveréket (2. q. gipsz és 2i250 kg. Thomas sala) pl. réten vagy legelön őszszel szórjuk ki. — Ószi vetemények alá pedig * vetést megelőzőleg
Ujabban igen fontos szerepe jut a gipsznek a szikes ugy székes talajok javításénál is, melyek az Alföldön néhány ezer hold\' területet foglalnak el, melyekre nézve jellerazii, hogy átnedvesedve pépszerű tömeggé kiszáradva pedig kóke-ménységüvé válnak. Sokan foglalkoztak már a székes talajok javításával, de a legtöbben eredmény nélkül.
Jffyllttér.
SetyetJ-damasztok 65 krtél U. fa 65 krig méterenként valamint fekete, febir ¦ sines Honoeberg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig; mét-renkéat aima, ciikoa koczkacott, aiintizoit, damaazt atb. (mintegy 240 kQl5nbSz5 minőiig 2000 nin él mintázatban stb a megrendelt ára postabír Ls rammantaaen a házhoz azAIIitva valamint mintákat poBtafordaltival kQld : He&neWa; fcr. cs. éi k. udv.azál!. (8eljems;yáral ZBrlch-bea. Svajczb* czimzett levelekre !0 kroi levelezőlapokra 5 kroi bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendeléaek pontosan elintéztetnek.
j. Vese, húgyhólyag, hngydara és Öszvénybántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hagyhajtó hatiBnl
Sellemes iz&! &e: e&ésstleíú
Saphatő ásvanyvizkereseőéaekben éa
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósiga Eperjesit.
XXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 24 en.
33 kitüntetés, ezek közt 14 diszokmányjgyermiik tápszerek közt az első helyet é; IS aranyérem. Számtalan bizonyítvány foglalja el, sok ér ntán még máig is ű!;ó orvosi sraklekiatélyektól. ihaRználják a Szt. Anna gyermekkórházban.
UjSzfilBtt ^Prof. dr. Widerfcofer vezetése alatt A Lipótvárosi, Karoíiü, Rudolf trótiörököí gyermekkórházakban Bécsben, az orszs llebucbázbaa Budapesten, a Ferenc József kik aojjok aJtallgyermekkórhizbu Prágában, az ottaoi épen nem, vagy klinikákon, szintúgy a Cyrill és Methud csak tökéletlenül gyermekkórházakban, Brünnben a morva lesznek szoplatvz.\'orjjigosjntézetrtél Olmüuben a Szt. Anna Nestlé H. féle gyermekliazt, használata gyermekkórházban, Grácbao. etc. szintúgy folytan okszerű módon fölnevelhetek.L|80 ausztriai nrsz lelenc bázbao az Mintaadagot, nemkülömben röpiratokat, 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridinger melyekben a késziiésmód s a kontioens!i|ta| a leggyengébbgyermekeknél ia kiifinö legelső szaktekintélyeinek, menházak ésLre(iményiiyel használutott. Gyermekkórházak számtalan bizonyítványa gz az egyedüli gyermektápszer, mely foglaltatik — kívánatra ingyen küld a ellentétben más készítményektől, a cse-központi raktár: csemőnek folyton ugyanazon táplálékot
F. Berlyak 1., Nsglergasse Nr. 1. nyújtja, csak hogy vízzel vegyítve néhány
W ItfjM ^etlapliszl 90 bq*. A^^^^uU
Ihrl SeStle-fele mlmgí írj íU Irajar- kiváDják;mirekülÖDŐ3en figjelmezteasnDfc. Rdktár minden gyógytárban és fűszer- -———
kereskedésben. ¦
Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire Felelős BzerkesztŐ: Dr. KISS ERNŐ. a sürür fellépő száj és köröm fájás kö^Helyettes szerkesztő: Dr. VILLÁNYI H vétkedében, különösen miot csecsemő Kiadó : Iíj. WAJD1TS JÓZSEF.
tápszer és oly élvezeii szereknél, melyek ,„.,¦—-.....¦¦........- , .
tej hozzáadását kívánják, figyel m ez telnek éa a tej által származható beteeségektóli megóvás tekintetéből a Ne.«tlé féle gyermektáplisztet, mint a legrégibb gyermektápszert és a legtökéletesb heIyet-|El.sir.ert legjobba slon és utazás léay-tesitője az anyatejnek ajánltatik. —képező készülékek, uj felülmu\'bstatlao pil-Ulóbbi már 1872. Óta be van az o.-zt- ianatryi kézi-készülékek, továbbá trinden rák magyar monarchiába vezetve és te-\'nemQ fényképezőkeilékek A. Moll c«. és kintve Összeállítását minden tej hozza-kir. udv. szállítónál, Bécs I Tnchlauben adást nélkülözhet. 9. Fényképező kellék üzlet al«pittatott
Ezen liszt, eltekiutve rési megk isérléil854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék zését a táisadalom minden rétegében ajtngyen.
— Mőkodvelók fényképezéséhez !
/
Hirdetések.
Valódi forünni szövetek | nyárra és őszre
Egy Coapon 3.10 í 4.80. jó
méter bosszú teljes, í 6.— jobb
nr öltözet (kábít, I 7 75. úaom
nadrág és mellény 19.— finomabb
csak ( 10 50. legfinomabb
Valódi gyapjúszövet.
Egy Coapoa fekete sálon Öltözékhez 10 frt, torabba ffíőítő szövetek, turísU daróeok, legLaomabb kamgarn és a többi szőr?*, minőségeket gyári irón küld szét a azo;id-ságirol és megbízhatóságáról legjobban isisert szövet rsktár
Siegel Imhof Brünnben
a közvetlen megrendelések a gyári .helyen nagyon előnyösek: naiy választék folyton aj aruk, szabott legolcsóbb arak, figyelmei el ntézése a legkisebb rendeléseinek is. etc ele.
Kőszegen
vasút áHomás
lír. Drelszker J.
SANATORIUMA
és
VIZGYÓGY INTÉZ ETE,
nyitva márc. hó 15-töl dec. hó l-ig.
Rendszer Priesniiz és Eneipp. Villanyozás, massage, gyógytoroá-szat, dietetikai eljárás. Gondos orvosi felügyelet, kitűnő ellátás, igen mérsékelt ár. Prospektus ingyen.
+++++++++*++*
8
a o o
o
8
a
5 o o o a o o a
?4
3 S U. I l S I.
i im vi
Iii«, Sa \'
L = « — CO,« — C,
Itsf \'III»
il* g: : :.tili
« 15 S ¦ " • _ e
. BS**
1 i Z ¦
"lite
513 3
bSS s s jss Bäf- tili \'Sil
t*.Iii* \'Iii
1s ?1 s Sa SS.? 3 b * Bi
ä g « p. as •
8
Q O O
o o o o o o o
Hilf m in um 4
um mi ü űm
* Sí Sai ni 6 tiisH
IGUMMI és halhóiyag
valódi párisi, tucatonkint 1 frt 2, 3. 4, 5. 6, 7 és 8 fitért küld bárhová titoktartással, az 1881. év óta világhírű cég
_ J. REIF, Speciálist, MIEt
SSBBSS1 I. Brandstatte 3.
Kmeritö árjegyzékek zárt borítékban ingyen.
-xxxxxxxxxxxx:
f 1868-1K év óta Ismert
i BEBGER-PÉLE ORVOSI
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria Magyarországban, Francia ország Németország, Hollandban, Sebweicb&n, Rominban stb. már tíz év óla fényes sikerrel használtatik,
HP"* mindeinieuin borkGteget
mint szinte az arcbőr mindenféle lis/tátlanságai ellen ^ A különösen a rüh. az idült és pikkely sömör ellen a kosz, S^x^S a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a Bieplö, frjgg jf májtolt. úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábbizadá", ***4St^ a gyermekek vclamenoyi külső fejbetegségei ellen. Ezenkívül, min a bórt tisztitó mosdószer ajánltatik.
Ara darabonként haszrÁIati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány azappan 40°lo a tömény íakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve a lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35°j0 glicerin anyagot tartalmaz finom illatszerest
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárhatirozoUan akban BERGER féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Szamos otmwsjal kttiiieltetelt i \\iú nemzetköti kiálliíáson
Egyedali heljettes a bel- és a külföld Fészere:
l-kß.
G. HELL Byoay- TROPPAU ^i^TatJit
g Nagy-Kámzsán Präger Béla s Beins Lajos gyógyszerésznél.
OCX500000CXXXXXXXXXXXX3
%
% % % % i % % % % i
I
Mindenki
- \'I félti az egészségét és
_ még-em akar lemondani a ká
megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávö hozzátétele által elvész az Idegizgató babkáván&k általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ******** a kinek egészségét valami megrontotta. Különösen ideg-
cr
Mindenki
s gyomorbántafmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kévé ************* Mindám ,SSIOn!\' *s gyermek, a kiknek gyönge szeivezetére különösen j6tékony WIIIIQcn n4,4ssa| vtn , tápláld Kalhreiner-kávé * a kik kellemes, enyhe Ize miatt,
ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik,***»**•*•*••********••»*
Mindenki a 1(1 S há2tartástl3n takarékos, de ízletes és a mellett egészséges \'•¦ - ! \' \' T kávéitalt mégsem akar magától mesvor.n: Takarékossági szempontból is ajánlható a Kat:ireiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán.
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kávé
va\'óban a^ószséjri és caa.ádt kávé , , a moly tzemokbon • legjobb maUtaból kiszul; a bebkávé ksdvslt Izét a Xathreíner-féle gyá.tásl mód adja meg nekf, a me\'.jr a tegtiirasebb azaktaklntély*kt6l elismerve, minden műveli illámban tért hódított Caak a Karhretner-kévé egyesíti magában a babaavé Kellemesen Ingerlő Izét és a matáta-ktvának egészséget, orvosilag p-Üsmert és megerősített előnyeit ***ft*tft6«ft*tt****A»***ft*«tt«****«.*é«
Kérelem:
Tévedéiok í: m«fkárosodás klkorOlése végett tMvétirtt» alkalmival íossók jól vigyázni az eredeti dobozra, a melyen »ih Irat van
rfathreiner.
AI Hm wautíf, 1 it\'Jfl Ifcts nüi t Kathpe.\'nsr iíi, tntlltttt Uri Itt
I
I
I !
I
I
iE
ROYAL nag
Bnöaißst ErzséHet-törat
A ß- és székváros legsssbbd
•és legnagyobb szállodája. Szobák 2 frttól feljebb villám világítással és szolgálattal.
1
1XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897 JULIUS 24-ía
Riditer-féle\'Horgony-PaiB-ExpelIer
Liniment Capsici camp.
Eke MrßC\' már több min\'
0
o ? o o o o o o o o o
Q
O O
ooäöoöoociöoioöooooo 2000000000
8
o
háziszer ellentáüt az. idő megpróbál fsának, mert \' év óta mepbizfaato, fájdalomcsillapító bedömö-iésként allcalmaztatik koazvénysél, cs óznál, tagszagoatisnál és meghűléseknél éa az orvosok által bedörzsólésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expéller, gyakorta Horgtray-linimení elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem keOerie hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 írt. üregcnkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van-: főraktár: Török József tyógyszerésznél Bildatteates. Bevásárlás alkalmával >gen fitosak legynnk, mert több kisebbértékfi ntinrat van forgalomban." .Ki netr akar megkárosodni, az minden 1 egyes üveget „Horjoay- védjegy és Eichter ezégjegyzes | nélkül mint nem valódit ctasitsa vissza. C
RICHTER F. AD.es társa, ts.es tir.ci.an rz*nii6k. BBB\'LmBT.
Egyedül valódi angol
frinctun balsamica)
THIERRY A.,
Precrada, :. ; isci ::.:.[ ;.; ailietL
üra;io-al jo\'óO\'SxertöráLbúl él gyigy-exvreszeü kíuűt menyek EyárüöL
Kiresreax**roa7U»r m«srrixs*-LI-¦ " os véleményt mondottuk róle. igrezlbb, lecb.itiaesabboak bi-
le jpldííl E
O
a o o a o
? O
o o o c a o a o a o a o
o a o o o o
ALAPÍTTATOTT 1858
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Részvény-Társasftg
(erűn mm ratffid)
BUDAPESTEN VI. ker.. Küisó váczi-ut 45. szám
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GYABT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-Jéle jorrgőzmotorokat (40% szénmegtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretfűrészeket, körfűrészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tartányokat. Hidakat é. egyéb vassterkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint göz/ertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepe-ket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, fiarangokat. Keményöntésü aczélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT:» viz müveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
o
8,
8 §
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
xaely * mell- >s tttdofajdaa-t^ajjrhitl J^j^JL^jjff** **
ndpn Ovcr t-ty "xust Lüveiyiye! ..__ Thlerry Adolf, fryófcysxertájr __berosve. Klódon baJzisrao: Kelj
Jft«m a featt xöl(Lnyomii.n védöjegrygryel ellátva, r—-¦-\'•¦-".a.k wuu, mint liaimsIiÁst *s uunz&tof, mennél
, snnil értéktelenebb Tcbit mü>dis por.tnsan figyel-12 itt IStliatA iCli v,y;i;.-;.vr,.. Kjiy.-liil valMi baliia-_. _. hamisítóit é* nt4nxA.it. valamint irt* letelni átlósatok, melyek a fcviünfce nirgtévesstesers mii baUssoi jegye? el vannak ellátva, Hám jitt.it, álmlnei a védőjeKytörvenyalapján törvényesen less flidüzv*. WcB balzsamom részére nincsen raktár,. rendeljenek fconvftotlenül oxen a címen: Thíerry A. Orsn-jsl cvújO"."—•úrnak i\'re&nria, Bohíwcb-Saunrbracn roeltett. 12 kis v*j;y í Juplsüire ara Magyar-orsxaj; és Ausairia báriru-lv r>u«t»bely*ta í koronába kerül, ia éi H.rc-\'covináta 12 KU-.ÍO-- Ö-dnjr-laüve*. ára 4 a ff fillir. Vi kii vacy 6 iÍiii-íjúv.-™!;.\'.! ke rőtebbet b«di küldők. Síejji-lküldés csak a pécs előzetes beküldése vajry atánvútel mellett.
Mindenkor fi^yeJemmel lepyu\'-.i. a zold védojozyrc. melylyel a valódiaké; JcleU mladen flvsa; el v*n látva.
Székesfehérvári m kir. méntelep parancsnokság
927. szv. szám.
1897.
A tralódi angol
ereje és hatásúi.
a kesSrvrtrl *KJ 1* evei sj&rjilha ássak tartott raoaUxa t#tf*»rs :.-.Té|cjlttatotI, sjsSksB pediz tr; ¦vre sebéi ráknirra baj ¦egorvo-.*toti" li aspol eaodakeaSca, stelj >IT>B>TO^bb éa IdBlt bajokaál a :.rj: rBL-»:iir:nr;i l\'íjubii nrC ¦ jajrl bauhélt wer. A sebek gyí>-tata, no\'niníBii a íájiislom ony Mben Í3ülmi.ltj.ilMii; - fT.alkat. e \': ^ pirb* róna ,.r.« ceatirola-rj.íS. ö»<rkSltFl(ibrs rfsdkltili aek etlssurt mi. saiasekksl, kr-s haiználbati\'i :
;.¦¦-¦..\'.!:¦".:.¦; ninflennemü iftrílmek, láb- vssy Coiiytdtvé-. dacadt lábak, ilen; utas-, tztiras-. ló-, vágáa éa EuiOdáxí i. HaMiiáll.ü.ii\'i n.indi-ii i.lrciti régnek u. m. üvec tsszalka bomi>k, ssilünk i-t tUikík cltá> olitásir*. Mm dennemü daeai-nt, kinövés, pokolvar, nyákéi.iödé*. só rákbvtoKfre ellen. í/cm..:<•«. kör..onUcaiint. bólysir- és te] dorsííilt Írtbak (tvójjyitAsára.. SÜarfraaraii épt%l mebek, ts CJ-Ott testrészek, betegeknél bosszalb lekve. által támadt sebek. nya»dngan:it. vénorlódái. liilingaí ós a gyermekeknél elöfordnlA kisebeiedéark ellen «tb.
imrol ísodjkeaíes aiiaíl rtpibb, saaál kltiatbb bstatskta IKen ajánlatos */ea rsjedil Í1M ¦setkll »lSTlsriistk1
desA.THIERRYtn
PREBRADA
ban létez5 rsodsii*rl gT^tTkalssak »istt klli L Aí angol A Kyermekácjasníí keményed és nel. orbati caontacbesöléiuk, seb
¦\'„V \'uirli\'k; a txétküldes ki-beküldése vagy pedic ntánvó-ciomacolis. siallitolevél *-oaa es 40 Bllér.
Két dubosmil kevosi-S-b sArólag ax iJSMeg eb\'ilfge: tellol osaküíöit-tik. V t.-~.\'ly bénaentcs meeküldéssel 3 k<
mmpu bixoniritvany áll rendelkexésre,
FiKyelmertetek mindönkit a hatástalan hamisítványok megvétoiétÖl, s k«rem szigorúan arra ügyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek .kr oraegjal tjop-««rUra»k- Pirgradib..- beleégetve kell lenr..e és mmder tégelynek egy hastnálali ntas.tasba kell becsorosgolv i éf tcat látható védicKj-Kjel ellátva, is ejyedüli é> va!6d.-angol caoJakcijjScs^m hamisítói is otáníóí, a vídjegv-törvir.y értelmében MicDruan fildol-tstnek, épngy esen bamisitványok terjeíxlői.
Egredéit btnenéai forrást őrangyal QTÓgvtár, Thierry PregTsdábas HobitBch-Sauerbronn mellett, málttfa f lft»bb r-yós-yai*rt>rbaii, hol raklár nincs, tessék a megronileleit közvetlenül _»i ."raerjal eróg-yi larkof THIKKBT ADOLV Prepradaüao. It.kitwk-Üaaerbrus mtllett ciatcutL — As osztrák-megj at véJ;egj-lajstrom-siAtoat Üti.
* * + + + + + +
+
+ +
+ +
+
+
*
*
+ +
+
779797. \' í.
Árverési hirdetmény.
A som\'óvésárhclyi vallásalap uradalom ezennel közhírré teszi, miszerint a tulajdonához tartozó" Kenése — Vörö3berényi parti 6173-1570/1600 holdas balaton vízterületen gyakorolható halászati jog a kenései halásziakkal,- jégveremmel és a balaton parton levö két halász kunyhóval együtt 1897- év november I tói 1899 év december hó végéig terjedő időre az alólirt felügyelőség hivatalos helyiségében 1897. augusztus 9 en d. e 10 Órakor msgtartaodtf zárt ajánlati árverésen haszonbérbe adatni fog.
MirŐi a versenyezni kívánói azzal értesíttetnek, hogy magyar nyelven irt zárt 50 kros bélyeggel és 202 írt 50 kr. bánatpénzzel ellátandó ajánlataikat, melyekben a beígérendő évi bérösszeg számmal és betűvel tisztán éí olvashatóan kiírandó s kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri, és azoknak magát aláveti, a mondott uip délelőtt 10 órájáig benyújthatja"**;, mivel későbben érkező, távirati vagy utó-ajánlalok figyelembe vétetni nem fognak.
¦ A versenyzők közötti szabad választási jog a nagymél-t&dtgn rn. kir. vallás és közokt. ministeriumnak tartatik fenn.
A bérleti feltételek az alólirt felügyelőségnél a hivatalos órák alatt, — az ünnepnapok délutánját kivéve betekinthetök
Somlyóvásárhely, 1897. július hó Ü-én.
í
*
t
He
A m. k. közalap gazd. Felügyelőség. ¦»¦H-rX»»-, r Mh I\' Y | ***** MH
A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székesfehérvári, , bábolnai, nyttra-bajnai, nagy-atádi és palim osztályaiban elhelyezett katonai legénység és ménállomáiiy részére 1897. november hó 1-től 1898". okt<)ber hó végéig szükséglendó kenyér, takarmány és egyéb czikkek biztosítása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság szám vivő irodájában 1897. évi augnsztus Hó 25-éD. délelőtt 9 órakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep szí:-:vivő irodájában megtudhatók, a hol a szállítási feltételek füzete is betekinthető, és ahonnan az árlejtés! hirdetmény kívánatra megküldetni fog. ,
Az érdeklődök ennélfogva azon felhivással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidőig anuái is inkább nyújtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kivül hagyatnak.
Kelt Székesfehérvár, 1897. június hó 15-én. Székesfehérvári na. kir. méntelep parancsnokság?.
Fenáll 1868 óta. Az intézet végzett tanulói egy éves önkéntességi jogot élveznek. A végzett tanalék elhelyezéséről lehetőleg az igazgató bizottság gondoskodik. Évi tandíj 72 frt. Havi tisztességes ellátás 20 — 25 írtért kapható. Minden egyelletes fel-világostással szívesen szolgál
a Kereskedelmi Iiskola Igazgatósága.
Alkalmas ügynökök kerestetnek.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
lólEizetű • .1W-20Q Csésze T»pUio
Minden rangn egyének, kik magas jntalék mellett egy részvénytársaság képviseletét elvállalni akarják, forduljanak F. J. 300 alatt az Ann. Exp. von G. L.
Daube & Co Frankfurt alM.
! Guthjahr és Müller ezelőst Reinhard Fernas ÓC Co.
1 n„A.n«.t V Vír-i\'.nt 7f). Bécs. XVI. Ottakrine, Wattgasse 30—32.
.ITalIiáD gépgyár
fasz? éa?4ÉfSis4i
Budapest, V. Váci-ut 70. Készít: Lengő szitagépeket (üscillir Sichter) GSSijah-, Moller & Soder szabadalma.
Daratisztitó gépeket Schnetzer Ágoston szab. Csomagológépeket Fredenhagen szabadalm\', liszt, korpa, gipsz, cement, festék s hasonló anyagoknál, zsákba vagy hordókba való csomagolása.
Teljes malomberenoezéseket, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű maiomgépskeí és
Bécs, XVI Ottakriog, Wattgasse 30—32. készülékeket, — elvállaja továbbá fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kőmegmunkálására. Gőzgépeket kipróbált rend szerint. Vizikerekekeí közlőműveket (Fransmisso.) Nyersöntvényeket saját és idegen minták után, fogaskerekeket géppel idomítva.
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek.
ooooooooonoooo
MÉ Mii iOSZfeflA
Egy rég 3.10 méter hosszú, teljes ariöltöny ira csak
frt 3.10 jó írt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom írt 9 — igen finom frt 10.50 legfiaomftbb
Valódi gyapjúból.
Egy *ég egy lekete szalon öltöny hü; 10 frt. Felöitőaxöretek, loden, permien, dotking llami él vasúti tiiitviselöknek való sxore-, eket, legfinomabb kammgam éa cberiotokat stb. stb. küld gyári irón a pontos és szolidnak ismert-
^ftf Kíesel-Amhof Brflnnhen
Minták ingyen e beraentve. MicLahC azillitis.
iTigyelesireBéItó : A t. közönségnek fontos iit tudni, bogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedeU- ntjan. A Kieael-Amhof brüaoi cég a* Összes posztókat valódi gyári áron küldi stét és oetn számítja hozza, a magünreTÓt annyira m^g kaioaitó ügynevezett szabóengedméoyt. \'
oooooooooooooo
XXXVI. ÉVFOLYAM.
1897 JULIUS 24-én
k m. kir. államvasutak a gyárának vezérü«;ynöfcsege.
Budapest, Váci-körut 32. sz. a.
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gózcséplógárnituráit, ipari célokra alkalmas „Compound" lokomobiljait, teljesen vasból készült szalmakazaló gépeit, gőz-kukorica morzsolóít, Slibor-féle körfűrészeit, kaszáló- és aratógépeit, továbbá S A C K-féle ekéjt, vetőgépet, boronát és egyb
gazdasági gépeit. gW Árjegyzék ingyen és bérmentve. "g|§
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete
Sangerhauseni gépgyár Magyarországi gyártelepe. Budapest, Külső váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar special-gépíjyár,
a meiy az összes mezőgazdasági Iparágiak számára szükséges gépeket gyártja. Gazdák és iparosok számára mint hajtóerő rendkívül előnyös a
„Hoflmelsler-feíe gőzmotor"
a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Fűthető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulla dékkal. Kínáén nagyságban \'/, lóerőtől kezdve gyártjak.
A „Hoffmeister-moíor"
rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajtóerőt felülmúl. Felállítható bárhol, semmi alapozá vagy falazás nem 3zütséges, állhat szilárdan vagy szállítható.
A „HoíTiiieisler-molor"
megszerzését gazdiknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — Leírással, felvilágosítással, irjegyzékkel szives*n szolgálunk.
népviseletre ajánlatokat elfogadunk.
OSZTR. PHÖNIX
és kir. szab. életbizíositó-lársaság Bécsben, évi vagyonmérleg.
PúxUri >raánj ÍWeabcn é* ¦ !\'. koina .
RíaJoü«*»ro allí kűretrlesek Mjrut ¦úmijh.ui
A Unuai ingatlanai :
¦} Tirasi birbi i-tot . frt I06W.—
*t>Wl Itivnvi k rértA trber . ftuSliH.iS b) epiteti lelkik tt. wzlben ....
Értékpapírok ai 1896. df, 31-ikí árfolyam .rutint
kamatai.......
>.;-..........
•U-Ieaücok btrlotiUkukra.....
íöksCnflk ¦ Ursasíf (Clvén]-"" ...
KOitaSnűk ii&Tetkrirb-kn<-l.....
li .Alienila Ai-.. _r..-.r.. ¦- .. . ¦¦ kt"« viteléi* ........
UfVBBaaOsaél levő RgyeMépkt nwsr.tbpitutl rtiilelflieUai kG.rtelések ....
X vinonUHitotilúk itunljinak p^yrníege
K0on:f*6sr|í»k ai agynuíst-frí tt fiokoknil
ÜDÍödWio adoaok.......
Efí\'íb a jOrendÖbf li for taluni lernére f*f> kiadások........
Ingók, pémlarak. « ing^lljnuk lettan........
írfazerrett í> aljarád* kok et cnr^velt tokek idi-
Letrlak . ......
.Patria\' .......
;*73V»7
33J8Í
KibocsJIoll riaivenytokB . DijUrtal<-t a v,«.ot>tbix ositók leronasinl . Rijalvttrl a visEonlbiatoail.uk Icvoruisaval DijUrLilrk fflKp-, kote:eMlt»égekrc
Tartalék fugyó kirokr*......
A o.itrwitotUk oHilalrk aUpja .
A garanti rotoli r reni ra eri ynvd rgybskiitSlt Cio-
porlubauk abpjar ..-...*. A nem rmnnUnxutt rredrornynyrl egj\'bekotolt
e-oporliiLiaok alami . A IrfvatebMkok nyucdi.a1.pift . . . lL)-i-nla>i> a m«uj,\'ij :if, = !t-.t -i-mLiin . Hitfteiafc folyó Kiambkin.....
I OS
3305312 H li9862 ¦ 48 T799 j 63
190393 Î1
Hecriwgillatott e» a könyvekkel megíJVmonek UUllalutl:
s. t Troll E. s L Wcluiuaan L. s k. Lanipelmëyt
OSZTR. PHÖNIX es. és kir. szab. biztosító-társaság Bécsben.
183B. évi vagyonmérleg.
BBe». 1807. jtroiai t-ín.
Durât E. s. k. Hönigarald J
CSELEK VÔSÉU
i
PénrUri készlet " . ... Rendelkezésre Ütó kOanlerpaégek , IwatitkiUl ú
portai Uktrétpéafiárhan . . Letétek, biiíoaitékok é* óvadékokul A rnf ajieiiai ¦
¦) bii Becsben IV. Schirindgaame 9 uúti .
b) bai Triesztben, vis Santa Citírina. S. az, Allain- *» értékpapírok 189S. december LOíki
árfolyam eterint . . eiek folyó kamatai 189«. dece«nber 31 én\'
Vallok a Uraiban.......
E<)\' UsSól* bíll0*ÍlÚ Hr—\'l"^1"»l eUlamo-
W0nnl*,\'ü»é(.k a Teiér- és IBnfynökeé^ekné! XűlCnboio adósok . A leltár *rUke . , .j . ,
.neezvényloke . ! Nyíré- igi tartalék . . . Arrnryam-kQir,nl>0/.-lrk alani Dl Urlalek a v>.io„lb.¦ Tarlalek totK6b--i
,.n.i..»ile»ok bvooisa alán maradi kjrokra. Itvonva -Ul..,/.n.,itj*..k resaH ila Irtok ok r^afdijiűiipjA
EnyeDler i birtokló tanssscokkll
rool..sb<\',1 Hiteleik íolrí «ienbbon " ügjwttk&k óvadékai
EbbOl érlékoapirok . , \\
300 000 ! 71O00 I
as&\'.Q i
Boisson B a. í.
ÍJkía: A jCvfi évben esedékessé vilsniö dijkStvény-illomany lesrer
Hartwig Nándor s. t
kónj-TveietC
IbfTizsgsRalott «s a könyvekkel egybe ha n rio Bat talalUlolt. B«-j. 1B57. junio, s-ia. Burát E. s. í. Hőnljr-vald j. s. fc.
Welnmann L. ;
Biztosítási ajánlatok a tűz-, jég- és életbiztosítási ágazatokban a legszolidabb feltételet cs legolcsóbb dijak mellett\'
eszközöltetnek.
A vezérügynCkség Nagy-Kanizsán : _________Lsikáts Qyuia titkár.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban
VARAZSD-TOPLICZA
Vaauti állomás
rosta és Távírda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwtg ndv. tanác-os áltat 1894 ben. 5S (ok Celsius meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hali ta van izom és izOJet rbeama, izulet betegségek, gyulladásos és csoattöréii össrehuzódások, köszvény, neu-ralciktii bánlalmak, mint iscbías stb. női bajok, bőr hí titkos betegségek idúlt vese-bájol\', hólyaghn nt, górvélykor, angolkór, ólom és hígauy mérgezéseknél stb stt. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- éa beibajoknál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. \' Vw \' tartam májas l-töl október l-ig. — Pompa) nagy pa\'k. terjedelmes Ültetvények t/í kirándulások. — Állandó »eo«kar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zece- $t tát cestélyek stb.
A Varazsd-Toplicai állomáson naponta társaskocai várja a veorfégeket — Külön fogatok is rendelkezésre állanak , de esek o-laillitása előbb a fürdő iotéjíistgne megrendelendő
Orvosi tudakozódásokat a furdőorvos Dr. LONGIIÍNO A. ad. Prospeklusokat és broschurákat ingyen és bérmentve kQ\'d
a fÜrdoigazgatössc
GRAND HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, 1 frttól felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. On parle toules les lanques modernes.
A. IIA KII 4 U TI Kit F TI TI A VEK
igazgató propriétaire.
Sxeiuéiy felvonó gépi Kitűnő étterem.
OOOOOOO3OOO0O0OQ OaGOÖÖOOÖQÖO
K/SS JÓZSEF LAPJA
A HÉT
politikai és iföMiai szsmte.
¦* J>Jyoioa.«ailg fevfolyana. tm
¦ FőmuLkatárs: KÓBOR TAMÁS.
Belső dolgozótársak : Ambms Zoltán, Tóth. Béla. Kozma Andor, Ignotus, Holtai Jenö.
Megjelenik minden vasárnap.
Előfizetési ára egész évre 10 frt. Félévre 5 frt. Negyedévre 2 frt 50 kr.
A HÉT régi, megállapodott hitelű lap. A hét kidomborodó eseményeinek hű tükre. Politikai, társadalmi, művészeti és irodalmi kérdésekben a legszabadelvübb eszmék és irányok szóvivője. Krónikái, Innen-Onnan rovata, Irodalmi- és szinikritikái rég kivívták a közönség elismerését.
Mutatványszámokat ingyen ós bórmentve kiüd
A H ÍST kiadóhivatala,
Budapest, Erzi-ébet-kiirut 6.
o o
e o o o
0
o
L O
o s c a o o s o
S\'
s s
z
Q O
o o o
OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOQQ
Mol!
védjegyét és
Ciak tkkor valódiak, ha mindegyik dobos alairaaât tünteti r\'eL » Sai\' A.-fíli SaMlib-M"\' :"Hi »r6«y«ata«a a !«tanaMtabk gjraair- «• al-teltbantalaak, gyomorgflrcs és-iffomorhé., röjfzött «lekrBltldB,. inájhioiaiom, v,r-lElaiás, araojér és a legiiilionböxöhb Bői batag,Ágait ellen, e jelei biiisiernelc bt . ijed.k\'óta iíudíg üagfubb .IterjedéBt ezeraetf. — Ár* Bgr leMOBBtaít BraiíaH ds b«»ak t frt a. é.
Hamisítások törvényileg f e n y i 11 e t nek.
fMOLL-FELE FRANCIA!
*BORSZÉSZ ES SO
Haalf aklíOr Valódi ha mindegyik flveg MOLL A. veJjegyét «¦ tQnUiti feles
osan axKor vaioai, ^ gdnozi,ttal 7hn a4rri. \\ w-m, fr«-\'
ezla birsi-eax ét cc nevezetesen mint fájdalMOtillapit« bedirziBleai szer köszvény csuz él a meghűlés egyéb követkéz menyein át légi«méretesebb, népszer — Ejy óao-zatt aredatl flvH árt 90 krajezár._\' _
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatreaxe ¦ fürolyaavaa Bzik.6.) A mindennapi BBájtiirtitasnal különösen fontol birmely kom gyermekek, mint felnőttek atáznara; mert e axaj.üt a fogak to.ábbi épséget biztosítja b egysieransiud ömer fogfájás ellen. — E|y Mai! A. védjsgytol ellátott Svij ára : 60 krajazir
691) Fóazétküldes:
ÍSoii A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidéki BiBgr»deláBek aipaati petiaitáivét Biplletl tBl|sslttatiak
A raktárakban tessék határozott™ MOLL A. aláírásával védjegyével ~ellátott készítményeket kérni. Raktár: Hagy-Kanizsán Rosanfeld Adolf ÓS Fia.
által.
Stornatoli Ili Wajdiu József könyvnyomdájában Nagy Eanizsán.
\\A(;i-K4NIZSA. 1897. jljjjjS 31-én.
31-1& szám.
XXXVI. évfolyam.
Etfi fi teteti ár; L|«u évre . . 5 fn — kr Fél érre . . . . S fn 50 kr KejETCdétK ... 1 frt 25 kr Epjff» nxaai 10 kr. H I fí f).ET K 3S K |6 baaibos petitsorbaa 7, nutsotUcar |6, ¦ miudeo további aorjn 5 kr.
NVILTTÉRBEH l - 10 krért Tétetnek
Kincstári illeték minden egyr%
lirdetákéti Su kr: faaetendo
ZALAI KÖZLŐIT
A nagy kanizsai „Ipar-Testület\' részvény-társasig," 8 gataniboki önkéntes tfiiol tó-egylet*
A lap Bzellemi részét illető t____
denközleraéoy a felelői szerkesztő nevére, az anyagi részt illető kös-l lemenjek pedig a kiadó ne-| \'ere címzetten Kugy-K»nfzaÁr. bérmentve intéaendők.
iBérmentKJen levelek nem fogada tatnak el.
lue vii r-li.L vlaMaaeia kildetnek
nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság\', a .Kotori , nagy -kanizsai kiidedeveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a kesztény jótékony nőegylet* izegények tápintózste", a kato ni hadastyán egylet"; .soproni kereskedelmi iparkamra* „nagykanizsai küiválasztminyinak hivatalos lapja.
het"enkínt\' egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
takarékpénztár
„n.tamzsai izr. jótékony nőegylet\'
Országos Nemzeti Szövetség.
NafT-Kasiaa, 1»7 30.
Ki tagadni, hőgj> közviszonyaink ziláltak? Társadalmunk beteg, meg öli- a közöny. Munkásaink hazafias józanságát megmételyezi a nemzetközi szocializmus ; és nemzeti egységünk ellenrtör a nemzetiség- agitátorok aknamunkája.
Lehet-e közönyöseknek maradnánk, midőn látjuk, hogy az egykor oly lelkes magyar társadalom szétfoszlik és darabokra szakad, hogy nyomában ellenségeink rögtön reáve-sék magokat a haza testére? L»het-e közönyösöknek maradni nekünk, midőn a magyar-nál nagyobb nemzetek sem látják feleslegesnek a társadalom folytonos ébrentartására egyesületeket, ligákat alakítani? Midőn látjuk azt, hogy a nálunk jóval kissebb Romániában mily eredményeket volt képes elérni a román liga, a hatalmas, nagy Németországban a Schulvereln, Oroszországban a pánszláv egyesület, Szerbiában a Matica stb. stb., — a melyek mind-mind az illető nemzetek társadalmának verhetetlen és Te nem nyűgözhető polgári hadserege ?
És a midőn mindezeket szemléljük, lehet-e közönyöseknek maradnunk a magyar ligával, az .Országos Nemzeti Szö v e ts ég"-gel szemben ? melynek hatalmas és nagy nemzeti feladatokat képező céljait örömmel és lelkesedéssel kell nemcsak üdvözölni, hanem felkarolni és támogatni is minden magyar embernek.
Nagyon találóan mondotta P é c hy Tamás, ez az ideális gondolkozású államférfiú, a Nemzeti Szövetség zoult évi közgyűlésén : ,A nemzeti Szövetség nem szorosan vett kultúregyesület, nem is akar azoknak vér-
tana lenni. De meg ha az ienne is, ámbár inkább azoknak munkálkodását van hivatva teljesec eredményessé tenni, akkor is lelkesedéssel kellene e Szövetséget felkarolni és hatalmassá tenni minden magyar embernek, hisz bármilyen versengésből ís nem az egyesületek valamelyike, hanem a haza kerül ki győztesen."
A Nemzeti Szövetség nem foglalkozik politikával, s kitűzött céljait tisztán társadalmi uton akarja keresztül vinni, és hogy feladatai egyúttal nemzeti feladatok is, bizonyítja az, hogy vezetőségében még politikai életűnk kitűnőségei és vezérei is pártkülönbség nélkül helyet foglalnak. Pécby, Teleki, Jókai, Bartha, Chorin. Szapári Gyula, Apponyi s érvényesítik tudásukat és tapasztalataikat a Szövetség társadalmi, — munkásügyi és nemzetiségi osztályaiban.
A társadalmi osztály a hazafias érzés ébrentartásáról és a fajszeretet növeléséről gondoskodik s nem téveszti szem elől az aránytalan gyermekhalóság fontos kérdését sem. A munkasügyi osztály vezetésénél az az uralkodó felfogás, hogy a munkásoknak sokban jogos kívánságai kielégítést nyerjenek, ám másrészről j a munkaadók zaklatását és indoko-! latlan megterhel tetősét sem téveszti szem elől.
A nemzetiségi osztály, míg .egyrészről külföldre szakadt honfitársainkat igyekszik a hazának megtartani és segélyezni, addig másrészt a nemzetiségi izgatók munkáját ellensúlyozza, s az egyenetlenség helyett a kölcsönös bizalmat igyekszik fel-ébreszteni és megerősíteni. A sajtó osztály végül a külföld nagyobb lapjaival tart fen összeköttetést, hogy hazai viszonyainkról azokat az igaz-Sághoz hiven tájékoztassa.
T ARCA.
Affektáció.
— A .Zalai Közlöey8 eredeti tárcája. —
Irta: OkoHcsányl Karoly.
Az affektáció szóval az ember azt a törekvését akarjak megjelölői, mely szerint ö & képzelt, vagy meglevő testi és szellemi hiányait és fogyatkozásait mü vésziesen, erőltetett módon valami jobb -és szebbel akarja pótolni.
Az összehasonlítás nfján az emberek normális alakokat zsinórmértékül állítottak fel b ebhez a szépségről való fogalmat is fűznek.
Mindenki akar szép lenni, feltűnni. De a természet nem mindenkit egyenlően és normálisan elkészítve szállít a maga műhelyéből. Azért, aki hossza, az lekonyul; a ki rövid, nyújtózkodik, magas sarkot csináltat; a vékony a vattához folyamodik ; a vastag a fűzőbe szőri:; a magát; a sápadt festék ntán nyul; s barna púderrel hinti be a kínnlevő ábrázatát.
Áz -ffekté"ió nemcsak, hogy idegen lepel alá takarja az ember belső sajátságait és így a .tetszés" legnemesebb s azt később gondosan ápoló szülöttének, a bizodalomnál: léteit nem adhat, a melyet a derült őszinteség éa természetesség táplál, hanem a legszebb kincsétől losztja meg a szép nemet
Nincs nevetségesebb és egyszersmind bosszantóbb egy affektált férfinál — Ha
asszony, vagy leány affektál, nem nevetik ki annyira; oka nem az, mintha nem volna épen olyan nevetséges, hanem mivel más bájai oltalmazzák meg attól s a férfiakban megvan azon illő és tartozó készség, a szép nemnek gyöngeségeit s hibáit is elnézni és megbocsátani.
Nincs az a hóditó szépség, oly kellemek összessége, mely affketiciő által sokat ne veszítene és pedig virágának legszebbéiből. A hová annak hideg lehelete hat, szét van fúva, feloldva azon bájigézet, mely a szép nem természetes cikoroyátlan kecseivel oly varáxslólag halja meg szivünket
Egy .szép" (értsd: asszony:) a ki méllán megérdemelné ezen nevet, ha affektá t is, tetszhetiic, de csak érzékeinknek, — elrészegití ezeket a szép arc, növés, hang, mozdulat; — hevitik, gyu-lasxtják, de nem bájolják a szivet A szívhez csak a természetes, a nem mesterkélt szól; csak ennek azeliáV lehelete melegítheti azt A mi nem Urmeszetes, az erőltetett; az erőltetés pedig a szívnek a leghalálosabb ellensége. — A sziv az, a melynek a kedvében uszó érzékek gyönyörben aszva tetsző tárgyaikat bemutatják; a mi természetes, nyilt és üszta, csak azt fogadja el, mert csak annak érti meg rokonszavát, csak azzal olvadhat Össze a bizodalom s részvét melege által ; egyedül az ilyet tart meg tovább, soká, mint gyengéd aggodalma s óhajtása maradandó tárgyait; de be zárkózik a mesterkélt előtt, visszataszítja azt. a mi nem természetes.
Ily tárgyak csakis az érzékek kényes-
És a Nemzeti Szövetség e hatalmas munkák végrehajtásira kiváne-tatán tagjaitól valami, nagyobb péoz-áldozatct? Nem. Nem pedig azért, mert egész helyeseli abból indul ki, hogy alig számbavehetó anyagi áldozattal (rendes tagsági dij 50 kr. egy évre) a társadalom legszélsőbb rétegeit is képes lesz megnyerni nagy nemzeti érdeket képező feladatainak.
Ezt a nagyfontosságú célt az 0. N. Sz. különösebben a decentralizáció utján, t. i. a vidéki szövetségek szervezésével tartja elérhetőnek. Az alapszabályok szerint ugyanis mindenütt, a hol u;gy községben 50 és kis községben 20 tagja van & szövetségnek — vidéki szövetség alakulhat, mely. szerves egészet képez a központul. E vidéki szövetségek értesítései által a központ mindig tájékoztatva lehet az egész ország társadalmi, munkásügyi és nemzetiségi viszonyairól, ugy hogy valamely baj meggátlására mindig idejekorán léphet közbe, vagy útmutatást nyújthat az illetékes tényezőknek az orvoslás módjaira.
A vidéki szövetségek megalakítása rendkívül meg: van. könnyítve, mert hisz minden városban van olyan ön zetlen lelkes hazafi, a ki vesz magának annyi fáradságot, hogy felír a központhoz (VII/ Akacfa-n. 32.) s bejelenti szokat a férfiakat, a kik hajlandók a szervező-bizottságot megalakítani. A központ szívesen küld gyöjtóivet, mely a szervező bizottsági tagok között, szétosztatván, a megalakuláshoz szükséges tagok rövidesen Összegyűjthetők. Elnököt saját hatáskörükben választanak s az alakuláson a központ is képviselteti magát. Ily vidéki szövetségek alakultak eddig Aradon, Szerencs°n, Brassóban, és külföldön Bécsben. A most folyó lázas szer-
vezkedés következtében őszre már 9 — 10 vidéki szövetség megalakulása van bejelentve.
íme ez vázlatosan az Országos Nemzeti Szövetség célja és működési tere, melyet minden hazafi csakis magasztosnak, lélekemelőnek és a hazára nézve üdvösnek tarthat. Évtizedek szomorú tapasztalatai voltak szükségesek ahhoz, hogy ily nagy arányú liga megalakuljon s eredményes működésébe bizalmat helyezzünk, mert hazánk legjobbjai Alltak élére.
A nemzeti közszellem újjászületését és megerősítését a fajszeretet hatalmas megnövekedését s a már tűrhetetlenné vált társadalmi ellentétek éisimitását és kiegyenlítését reméljük éi várjuk mi az Országos Nemzeti Szövetségtől.
Katona Béla.
A kartellek szabályozása.
Merkantilista körökben méltán feltűnést kelthetett Dániel Ernő báró kereskedelmi miniszternek ama leirata az ország összes kereskedelmi s iparkamaráihoz, amelyben a kartellek megrend-szabályozása ügyében ezeknek szakvéleményét kéri ki. Annál kevésbbé lephe-tettjQ-eg beírnunket ezen h\\r, minthogy pár bü" előtt Badeni osztrák miniszterelnök ez ügyben már döntő álláspontot foglalt el, amely korántsem oly bizelgő a közönség érdekeit minden áron s módon kiszipolyázó merkantilistákra nézve. Tehát mi sem állhatunk meg a félúton főleg akkor, midőn képviselőházunkban a cukorprémium-törvéayjavaslat tárgyalása---tiál minden egyes szónok a kartell ellen foglalt állást, hathatósan bebizonyítva ennek magában rejlő felette káros voltát. Nem csalódunk tehát akkor, midőn nyütan bevalljuk, hogy a kereskedelmi miniszter ur ilyetén elhatározását a felbozott s megcáfolatlan érvek nagy tömege döntötte el, amelyért üdvözölni csak akkor fogjuk, ha megfogunk győződni arról, hogy el van határozva ez ügybeo a végsőig elmenni a nagy
közönség erdekében. Mi nem vonjuk kétségbe a miniszter urnák jóakaratát a oa*ry fogyasztó kCzÖaség frányában, mert a kereskedelmi miniszter ur sokkal nagyobb érdemet szerzett magának akkor, amidőn a tőzsde, részbe ni reformálására vállalkozott, holott elődei e kérdéssel sohasem foglalkoztak abban a mértékben, mint amelyet ezen fontos kérdés méltán megérdemelt volna.
Hogy minő hatást gyakorol a kartel-lirozás az árra nézve, azt alig keit bővebben magyarázgati unk. Egy bizonyos termelvénjre, például a vasra, kimondják az ors7ág össze* vasbánya tulajdonosai, hogy & nyers vasat egy bizonyos meg-határDzott ámn alul nem szállítják a gyárosnak s igy ezen egyöntetű eljárás magával hozza a vasgyárak meghajolá-sát a vasbányász előtt Isy van ez minden nagyobb cikkben, mint petróleumban, a cukorban, a szeszben stb. atb. Tehát félredobatnak a nemzetgazdaságnak amaz elfogadott s vallott törvényei, amelyek a kereslet és kínálat közt fennforognak s csak amaz ár a domináló, amelyet az a néhány gyáros nagylelkűség bői előir.
Nagyon sajnáljuk, hogy a kereskedelmi miniszter ur emiitett leiratában a ringekről hallgat. Pedig ez még sokkal veszélyesebb mint a kartell. Ez valóságos korcsszülőttje a kartellnek. Erről is akarunk a közönségnek egy illusztrációval szolgálni. — A ringek legtöbbnyirs a börzéken otthonosak s céljuk- egy feraooyea s*Urtrer* az árát monopolizálni. Például: forgalomban vap egy millió mm. tengeri, amelynek napi ára 4 frt Összeáll 3—4 börzelovag és ősszb-vissza vásárolja ezen cirkulációban levő egy millió mm. tengerit. No pedig az ország most tengeri nélkül van. Persze fokozódik napoDta a kereslet a tengeri utáo, a mi természetesen magasabb árat von maga után, míglen ez a 6 irtot el nem éri. Hat forintért már szabad a tengerit a vásárra vinni • igy métermázsánkint 2 frt haszon áll be, a mi tekintve az 1 milliónyi mmt, Összesen 2 millió forint Nagyon természetes, hogy e differenciális 2 millió frt a közönség zsebét érinti. Erre a veszedeimes .Monté C arlora* felhívjuk a kerületi ipar s kereskedelmi kamarákat!
tető védése alatt maradván, rövid ideig a legforróbb kívánságokat s epedéseket szülhetik; de pártfogóiknak hamar elmúló elragadtatásuk ellobaotával messzimnek tetszés tárgyai lenni és unalmat azüinek, vagy a feledés fújja el őkef.
Ha asszonyaink és leányaink tudnák, menynyire kevesbbiti természetes kelle-meiket, szépségüket, elméjök bájait az affektáció és hogy a nélkül kecseik menynyivel hódítóbb és ellenáUhatlanabbak lennének, mindnyájan hűséges és odaadó leányai maradnának a természetnek.
Mily szép egy nyilt, őszinte tekintet, melyben homály nélkül, mint igaz tükörben, ép lélek mutatkozik; mily kecsét önt természetes és el nem facsart ön-tartás az egéíz termetre; természetes beszéd mily édesen és bizalmat gerjesztően ömlik szép ajkakról 1 Ezen igéző tulajdonok teszik társaságaink legműveltebb szépeit oly szeretetre, oly tiszteletreméltókká.
A valódi müvejtséggel affektáció nem ss férhet össze. Örökké elvetett, siker telén törekedés ez arra. Célját nem is éri el és többnyire paródiájává válik az igaz műveltségnek; nevetségessé lesz, mint minden majmolt utánzás.
Az affektáció nemcsak, hogy rut, dea társaságot is megmételyezi. A valódisággal is épen ugy nem egyezhet, a természetes és okszerű következése önmagának; ez Önmagában él, amaz élősködik és csak tünó jelenés. Hazáfi&Uan képzelem és képzeleteknek is ez egy fókutfeje. Affektációbó! ered sok olyan balvélemény, melyek haza és nemzet
ellenesek; ez okozza a külföldinek vak majmolását, ez a nemzetinek a ro gve-tését
De elég mér az affeklációról; unalmas irtii és a mi még hihetőbb, unalmasabb olvasni az ilyent, a miről elmélkedni ugy is untig elég módunk és alkalmunk van és a mit naponkint tapasztalni türhet-lenül bosszantó lenne, ha olykor nevetséges volta nem múlná felül unatmásságát.
Andrée.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — .
Régen, nagyon régen volt, mikor a titánok feltámadtak Zeus ellen s az\' Ossát a Pelionra halmozva döngették vaskezükkel az Olympos kapuját Ma a skeptikus emberiség megmosolyogja az e fajt- dőre vállalkozásokat és szánja az együgyű titánokat, hogy nem volt elég eszük, hogy például 50 százalékra kiegyezzenek a gyakorlati szellemű Zeossal.
Sokszor, nagyon sokszor fájt nekem koránk e túlságosan józan, bőt kalmár-szellemű felfogása, de most látom, hogy nagyobbrészben tulhajtottság s idegenkedés a tiszta régiségtől, mert csak a régi titánok fölött mosolyognak, az ujaknak küzdelmét elfojtott lélegzettel lesik. Mert mi más. Andréenak és bős társainak vállalkozása, mint a titánok harca Zena ellen, az emberi todás küzdelme a természet vad ereje ellea.
Óh, hogy ma nincsen rhapsodosok, kik elzencéoek a herozok bátorságát, mely
mellett a régieké eltörpül; azok emberekkel küzdöttek, Andrée az örök kiismerhetetlen, hatalmas természettel száll szembe. Mért nem támad dal róla, amely szállna ajakról-ajakra, nemzedékre\'-nemzedékre, a mely alakját odaállítaná, a hol méltó helye volna, a félistenek sorába.
Mi is ataz éjszaki pólus ?
A tudósok a legellentétesebb nézeteket állították fel. Az egyik azt mondja: az örök hó és jég birodalma, hol nincs élet, csak semmiség, halál, pusztaság. A másik szerint mérhetetlen tenger, melynek vizében az őskor csodás szörnyei úszkálnak, nem emberi szemnek való látványt nyújtva. A harmadik földi paradicsomnak állítja, örök tavasszal, melyet a mulandóság lehellete sohasem illet; az én lelkem pedig azt mondja, hogy ez a pólus a természet misztériuma. Rejtély, melynek felfedezése tán embernek sohasem fog megadatni, a mely fölött tündéries féoyben ragyogó északi fény, lángoló .Megállj," de a melyet a gyarló ember szeme nem tud elolvasni, a mint hogy a természet rejtélyei előtt eszünk működése megáll s legtöbbszőr eszünkbe jut az Ur mondása Az ember tragédiájából:
.Csak hódolat illet meg, nem bírálat.*
Ma még a.Ieggyakorlatibb felfogású ember sem remél anyagi h&sznot még abban a nem várt esetben sem, ha Andrée felfedezi az északi sarkot és megközelíthetővé teszi az emberiségre nézve. Verne ugyan egyik regényében kimeríthetetlen kőszéntömegekkel gazdagítja a pólust de ez ma még ép olyan fantaz.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI &
Nem akarunk a közvélemény ítéletének prejadíkálni, ki fogjak később nézetünket egész szakszerűséggel fejteni, e lapok bzsábjain.mostcaakideiktatjuka kereskedelmimioiszterurnakidevágó kér-dőpoqtozatait amelyre mi is bátorkodnak annakidején — bár hivatatlaaul — ve" lemenyt kockáztatói.
A kereskedelmi miniszter urnák véleményezés végett kiadott kérdései ezek:
Tapasz talaülag mily hatással jártak nálunk már ez idő szerint is a szóban forgó kartelek.
Szükségednek mutatkozik-e az ügynek törvényhozási szabályozása ?
Kimondassék-e egy esetleg alkotandó törvényben, hogy minden ity célú egyesülés, összes részletintézkedéeeivel az e célra kijelölendő hatóságnak bejelentendő ?
Jogában álljon-e a hatóságnak a megállapodás részleteit vizsgálat tárgyává teán:, s ennek eredményéhez képest a . a kartelegyezmény végrehajtását meg-.tiltani ?
Célszerű volna-e, ha a hatóságot eljárásában egy szaktanács támogatná, s mely közgazdasági faktorok képviselőiből alakuljon ez a szaktanács ?
Havas Jdkó.
Legújabb „takarodó.1
—i Valami a szolgálókról.\'—
(S. S.) Nem uj jelenség az ma már kis városban sem, hogy a kávéházak kis kerek márvány asztalait kalapban és a nélkül, sivitó, éneklő szobaleányok, szakácsnők és kéziieáoyok ülik körül.
Nem aj jelenség ez és nem csak a tárcaíró meríthet ott a gomolygó füst-felhők alatt érdekesebbnél-érd ékesebb impressziókat, de bőségesen jutni ott anyag a bölcsésznek is.
Ezekben a képekben van valami brutálisan izgató, csakhogy ez már jóvak tui eBik az éjféli órákon, mikor már az alkohol kissé kavarogni kezd az agyban és ólomsülylyal nehezedik rá minden idegszálra, míg teljesen elernyednek belé. A. üzemekben fellobban, az érzékiség szemérmetlen, vad tfize, a hátra hanyatlott, kuszáit kipirult fej alatt erőien kidomborodnak a formás és formátlan nyaV-szirlek. A lázongó, erőszakkal felkorbácsolt vér öntudatlan csábja ez, nem kacérság. A férfiú karja rendszerint a derekát fonja át az ily leánynak és nézi Ót, nézi merően, állatias vágygyal. Az ajkai megremegnek, nem csókolni akarja Öt, hanem átharapni azt a plasztikus nyakszirtet. Az agyára valami tompa kábultság ül, az Ösztöne súgja, bogy a harapás nyomán kicsorduló píros Tér le-bütaé fellázadt idegzetét
Egy kis darab zolaismus minden ily kép.
Nincs ezekben semmi raffiueria, semmi öntudatos. Ez csak az emberben rejlő vérszomjas vadáliai. nyers megnyilatkozása. <
A pszikbologus, a fiziologus dolga azt kutatói, hogy minő és mekkora változáson ment át az a mezétlábas-kis szer-més, ropogós szoknyája parasztleányka, míg eljutott ide a kis kerek márványasztal mellé, melyen a teás csészében titokzatos lánggal lobban a meggyújtott ram, vagy szürkén párolog a barnás .csaja." És miből eredt, miből nyert egyre tápot ez a változás?
magoría, mint a Jókai ichorja* Nem is ez a momentum böü le az emberiség lelkét, hanem az a rendithetetlen bátorság, nemes önzetlenség és magasztos idealizmus, a melynek ez a vállalkozás örök időkre szóló emléke lesz.
Három férfi, kik közül kettő már tul van az ifjúság hevítő korszakán s a harmadikat pedig szerető, ifjú menyasszonya várja, rá bizza magát egy léggömbre s elrepülnek oda, hol emberi szem még nem nézett, emberi tüdő még nem lélegzett Kockára tesiik az élet legfőbb javát: magát az életet, hogy meglássanak egy misztériumot és szolgálatot tegyenek a tudománynak. Igaza lehet Brunetiérenek, hogy a tudomány csődöt mondott, de ez ne szomorítson bennünk addig, míg az emberek lelkében ott él az ideáll
Nemrégiben olvastam, hogy mikor az Akadémia a 30-as években a magyar nyelv szótárát megíratta, Szemere, a híres eaófaragó, a .szivfagy* szóra Bajza nevét ajánlotta, kritikai szigorúsága . miatt. Ha tőlem kérnének tanácsot, (pardon e szerénytelen föltevésért) én az idealizmus szóra Andrée nevét ajánlanám. Lelkem izgatottan várja a hajójából kiröpülő galambot s adja Isten, hogy ennek is, miként hajdan Noé galambjának, a remény színe legyen szájában; s bár lehetne egy galambot küldeni hozzájuk, mely megvigye a héroszoknak az emberiség üdvözletét, csodálatát és örök
Kunfi Zsigmond.
Ne tudd meg te soha!
HX bánt, mt fii. ni lelt? A szivem mi nyomja 1 Szemem miért könnytelt? Ne tudd meg te soha!
Mért fátok előled? Hért járok nyomodba? Feléd mi vágy kerget ? Ne tudd meg te soha !
Miért pirulok el Te reid gondolva ?
Mi Üldöz fényével ?
Ne tudd meg te sona !
Összekapcsolt kézzel Buzgón imádkozva Égből mit esdeklek? Ne tudd meg te soha 1
8 mikor idegen szem Vigyázva nem kiaér, Ném& gyötrelemben Szivem fájdalma vér. S mit ajkam lázba síig, Mit szivem sírva búg : Ne tudd meg te aoba 1
Cikle Valéria.
Könnyű azt felelni erre, a „fin de siecl* dekadens szelleme pusztít és förtelmes levegőjén nem maradhat mi sem ép. H~ ez igy van, zárjuk be a népiskolákat, mert felesleges nekik megtanulni az abc-ét, mikor a dekadencia pestise ugy is elragadja őket, ennek dacára is.
A javulás, a szebb kor megujbodását nem a néptől várja a jövendő század, ennek felülről kell kiindulni.
A pórleány szemérmét az urak és az úrasszonyok törlik le. Még mindig nem találtak.meg azt a kapcsot, mely a szolgálót hűséges, becsületes tagjává tenné a háznak. Egy helyen tulszigoruak és kicsinyes szeszélyekkel, vagy egyéb rossz tulajdonságokkal (túlságos takarékosság, szinte kapzsisig} teszik mindig idegenebbé a szolgálót, másutt meg ép az ellenkezője történik ennek, nem minden rossz következmények nélkül. Sőt j ngy mondhatnók csupán egyes asszonyok bizalmassága szülte meg a mostani cse-lédznizeriát, melyről oly sokat beszélnek.
Oh be sok háznál be van avatva e cseléd az asszony egész ,magínje 1 legü" dolgaiba, melyről a férjnek mit sem szabad tudni. Hitvány szerelmi viszonyok, tüzes pallosa Őr-ilyenkor mindig az Örzse, a Kata és az Anna. Sokszor „postillion d\'amour" és lopva rebben ki a konyhából, hófehér köténye alatt rejtegeti a kis illatos ,bil-let"-t, melyet az .úrfi* lakására kell vinni, nehogy ma eljöjjön.
Az Örzsék, Katák és Annák ebből tanulnak meg mindent. Első ízben félve teszi meg, mert irtózik az ő egyszerű becsületes, falusi telkük az ily rej\'ett bűntől Gyakran el is rebesgetik még ilyenkora „Miatyánkathanem később belátják, hogy nagyszerűen megy. Nem kelt félni, hisz & szegény férjnek hályog van a számén, nem lát, a fülei dugulva vannak, szegényke süket is I
— És a .nasságák" még azt mondják, hogy mi vagyunk rosszak 1
Ki nem hallott ilyen célzást egy egy szolgáló szájából?
Olyan csekélynek látszik, pedig sokat, nagyon sokat befed egy ily rövid kis mondat.
Ez viszi ki őket éjjel az utcára, a kapa elé; ez sodorja őket a kávéházak kis márványasztalai mellé, honnan aztán mindig lejebb-lejebb jutnak.
A refonnálást azzal kell kezdeni, hogy ne paktáljanak olyan bizalmasan a cselédekkel az asszonyok s ha ők megváltoznak, ugy lesz majd jó szolgáló is.
Az utóbbi időben egyébként egy nagyon egészséges rendőri intézkedés lépett életbe. Minden szolgáló aláírással erősíti, bogy beszegődés után 9 órán tul nem marad a házon kívül és hogy nem fogad egyáltalán vendéget az asz-szony esetleges beleegyezése nélkül.
A lassan dongó borzas fejű éjjeli lepkék eltűnnek ezzel az utcáról és ba esetleg egyik vagy másik mégis künn maradna, ugy adnak neki helyet a rendőrségi zárkában, hogy ezen erőszakos mulasztása felett meditálhasson.
Ezentúl, ha majd megharsan a kürt akatonáék előtt a „takarodó\'-ra, a kapuk előtt is szépen sarkon fordulnak az örzsék, Katák és Annák és] csendes "\\ elmernek aludni.
háláját, hogy legyen erősítőjük a .c-füg-gedésben 1.
¦
.....És erről az emberről most az
jelenti egy hajóskapitány, hogy büszke léghajójának, a S a s-nak, roncsait ott látta a Fehér tenger hullámai között____
Az idealizmusz újjászületése.
A XIX. századot, a materializmus! és naturalizmusz századát egy nagyszerű tünemény zárja be: a lenézett, a megvetett, a semmibe vett idealizmusz újjászületése. Ez volt a mait idÓk vezetője, s ez lesz a jövőé is. A nataralizmusz csődött mondott. Hirdetett tanítása nem megnyugvást szült az emberi lélekben, hanem boldogtalanságot. Mert nem volt kielégítő és sivárrá tette a lelket. Ideálok kellenek, — se kívánság föl hangzásával kezd az idealizmusz újjászületni.
Ez újjászületés dokumentumait állította. Össze Kozáry Gyula egy nagy irodalmi látókörrel és ügyes, szinte ideges stílussal -megirt műben, — melynek címe: Idealizmusz az irodalomban (Megjelent Pécsett; de kapható lapunk kiadóhivatalában is. Ára 2 korona.)
E nagy érdekű műből, mely pallini Inkey Lászlóné, szül. Bittó Ágnes úrhölgynek, az idealizmusz lelkes hívének vau ajánlva, — közöljük itt mutatóban a Bevezetést:
A német bölcselet és a racionalizmus a költészet és az irodalom vérkeringésében a Feuerbach-Dühring-Niet8che iskola önistenitéséigjutott. Arai lásos, erkölcsi és társadalmi keretek széttörése és korlátok ledöntése a személyiség kultuszává, az egyéni autonomía önérzetes tultengé-sévé fajult. A nagyzás hóbortja, az sral-íTodó rögeszme (Oaesarenwahn) szülte az emberi mádásnak, az önistenitésnek, az egyéniség abszolutizmusának irodalmát, s Heine és a Nietsche-féle humanizmust
Azt hitték: az ember mindenre képes. Egyéniségének a korlátlan érvényesülése, föltétlen függetlensége (Herren-raoral) a művelődés, a polgárosodás célja. A romanticizmus lelke a független egyéniség forradalmi szelleme. Hősei a rendkívüli nagyság és a megnőtt arányok dicsfényében tündöklenek. Emberek, félistenek, kik koponyákat zúznak, vagy összezúzzák a saját koponyájukat, mint Byron Káinja.
A naturalizmus az irodalomban mint természetes visszah tás jelentkezett. Ennek az irányzatnak képei megdöbbentenek. Előszeretettel rajzolja az emberi és társadalmi élet csatornaszennyét az emberi-állat (bé-tehumaine) szörnyűséges aljasságait; egész a csömöriéiig viszi az idegéletnek és a bomlott órának, az embernek elemzését ; a lelki és társas életet puszta ideg és ösztönéletre vezeti vissza. Gyűjti az emberi tanúságokat, docu ments humaínes. mint Zola mondja. És kimutatta, bogy ez a fél-Isten az ember nem egyéb, mint valami ösztöngépezet * feji és társadalmi determinizmusnak láncos rabja . . . Telve nyomorúsággal, kórsággal, sőt nyomorúság és kórság csupán. Az eszmények csupán esalós álmok. Az eszményre legjobb elnevezés a hazudság, mint Belling orvos mondja Ibsen Vadkacsáiban.
A mi korunk emberei, a nagyvilág gyermekei, a századvégi, a ragujabb stilü (nouveau jeu) emberek boldogtalanok. Kettős énnel járnak az élet utáín. Kettős lelkiismeretük van (dédoublement de la consc\'ience) a hivatalos és a magán lelkiismeret\' A közpályán, a hivatalban, a jourokon, a tarfon, a páholyban, a táncteremben és az aszfalton a hivatalos lelkiismeret szerint élnek. Van azonban egy másik énjök: ez a lelkiismeretes. Ez tudja, mí a jó és helyesli is. A megélhetésért, a főnökök kegyeiért, a társaságok mosolyáért a pártpolitika kedveért hazugságra, látszatra rendezik be az életüket Minden csak látszat és hazugság, semmi valóság. Türjök a hazugságot, mert élni segit
Miként azonban a sziklák között nyitó örvények elbukással és megsemmisítéssel fenyegetik a merész uti vállalkozót, ugy mered e kettős életű, kétéltű, büllő-em-bereknek lábainál is a tátongó Örvény. A nyilvánosság embere csitítgatja, elhallgattatja és végre elnyomja a becsületes lelkiösmeretesség szózatát & tisztességes magánembert. ....
A századvég embere kerüli az otthont, mert nem érzi magát jól otthon. Ha van is családja, nincs családi szentélye, hol a szeretet oltárán áldoznak. Minden egyes pillanatát elfoglalja a hivatal és a nyilvánosság : a színház, kávéházak, klubbek, orfeumok, aszfalt, turf és sport. Nem képes önmagába mélyedni, csak szórakozást keres. És mégis unatkozik- Sok a kényelem, sokoldalú a szórakozás, pazar az élvezet, de üres, unalmas az otthon, hideg a fészek és a nászágy, hol nem sokára boldog bölcsők sem fognak ringani. Akár pessimista, akár epikureista legyen, boldogtalan. Élte véghatárán csak elkeseredés várhat reá. mint Savai apóra Guy de Maupaasantnál. „Más emberek élni, szeretni, mulatni fognak", így kesereg Savai apó. Igen mulatni fognak és Ő nem lesz többé.
És az uj stilQ ember ? A nouveau jen\' embere ?
Paul Costará 25 éves, gazdag és a boalet-ardok szellemében elókelÓ ar, kényes a becsületére. Minden áron a legújabb sjabásu (nouveau jea) ember akar
lenni. Ezért él. Ennek áldozza fel minden erejét ó nem csnpán a mai nap divatos embere, hanem a holnapé, ba lehető, holnapntáné is óhajt lenni. Az átszólít a régit, azt. mit\' minden ember művel, minden áron kerüli. Kern mondható léhának, sem boulevardos macskának. Van szive, van kedélye. Tiszteli áz erényt és a tisztességes asszonyokat; mert bár ritkán maradnak azok, mégis azok voltak. Szereti anyját, bár divatos hangon és önérzetes főlénynyel beszél vele. Szereti a Sacré Coeur zárdák neveltjeit . Bizonyos tisztelettel beszél a házasságról és megválogatja kifejezéseit mikor szó van róla. Unatkozni?\', tlán, de nem aljasodnámel. Nem rossz- de mivel a legújabb szabás szerint akar élni, erkölcstelenné és romlottá válik. Miután pedig évek során keresztül belefáradt az életbe, magányt kedvelő- és elmélkedő lesz, belátván, hogy jó -dolog keresni és kutatni az ujat, de mégis csak legértékesebbek a régiek.
Laboise Alice, 18 éves1, finom, csendes teremtés., később Costard felesége. Jól nevelt kiválóan művelt nő. Tud minden tudhatót Mindig nyugodt lelkű és öntudatosan atra törekszik, nehogy valami felizgassa és felháborodjék. Türelemmel viseli el. a mi történik, a jó és rossz napokat egyaránt a hogy sorra kerülnek. Vágyai nincsenek és nem fél semmitől. Közömbös. Sohasem panaszkodik; nem remél semmit Nincsen eszménye. Nem tagadja, nem veti meg, de nem tudja elképzelni, mi az. Uton-útfélen hangoztatják, de senki sem ismeri igazán. Különben tökéletesen mindegy neki. Semmi sem érdekli, semmi sem untatja. Nem akar semmit; nem gyűlöl semmit Nem szeret senkit Szüleit igen, mert erre tanították kis korában. Ha választania kellene az emberek közül szülőket, nem őket választaná. Pálhoz megy hitvesül, mert épen igy történt. Mást ép ugy elvenne. Igen bölcs és mérsékelt az Ízlése. Nem épen boldog\'vele, mert ehhez épen nincs talentuma, de azért elégedett. Ez azonban épen nem akadályozza meg abban, hogy meg ne csalja férjét, mivel ez kilenc nappal esküvőjük után régi kedveséhez visszatért. De azért nem panaszkodik, nem tombol. Csak annyit mond: Jó, ha már. az élet ilyen, a házasság is ilyen, tegyünk\' ugy, mint mások cselekesznek 1 És 24 órával később meg is teszi. Minden aggodalom nélkül elbeszéli az esetet atyjának, anyja előtt azonban eltitkolja, mivel a szegény asszony nem áll a legújabb ízlés és divat magaslatán. A férj is megtudja. Elválnak. Visszatér anyjához. Utazik Olaszországban. Itt elveszi valami Soprani gróf, egy jókedélyfl, tanya és el pubult milliomos. Hozzá megy ellenkezés és vonzalom nélkül és néma, szürke, langymeleg békét élvez. Nem panaszkodik.
Hosszabb is lehetett volna Szórakozásra vágyódik. Nem kellett volna férjhez mennie; elkezdhette volna útleírásokkal és regényirónő válhatott volna belőle. \\
Ilyen szerencsétlen lelkek is mozognak a modern élet lázas vásárterén és félni lehet, hogy eszmények nélkül szűkölködő, a bomlasztó reálizmus jelen napjaiban számuk szaporodni fog.
(Folyt kör.)
nagyobb tömegekben nyújtjuk, jól tesz-szük, ha e krumplit pároljuk.
6. Bárminő olajpogácsával való etetésnél adjunk többet belőle, mint naponként legfeljebb 1 kilogrammot.
7. Télen, nevezetesen szalma-szecska és krumplival való bőséges etetés mellett, a vaj megkemérayedésre hajlandó. Ez okból jó, ha napi i kén ti takarmány adagokat fél — egy fontnyi repeepogáesá-val egészíthetjük ki, miután tapasztalás szerint az utóbbi igen nagy befolyással van oly tej produkciójára nézve, melyből aztán lágy vaj nyerhető.
8. Nagyon jó és kedvezi hatása takarmányok : a jó széna és korpa, nevezetesen buzakorpa, valamint mindenféle kalászos gabonából való dara, ehő sorban zab-dara.
9. Borsó-szalmát ne adjunk teheneinknek még szecskázva sem. Zábszalma íj csak igen kicsiny mennyiségben ada-
Közgazdaság.
A tehenek takarmányozása és a vaj.
A nyerendő raj jóságára magától érthetőig nagy befolyással van a teheneknek nyújtott takarmány-anyagok minősége. Ha jó finom vajat akarunk nyerni, kövessük a következő takarmányozási szabályokat.
1. Okvetlenül kerülendő mindenféle romlott takarmány anyag, minők a meg fagyott vagy romlott répa vagy krumpli, romlott olajpogácsa, penészes széna és szalma, valamint raeg penészesedéit maláta -csira.
2. Ha a viszonyok esetleg megkívánják, bogy nagyon vizdús takarmánysze-reket (minő a moslék, répaseletek stb.) kell felhasználnunk, akkor a naponként nyújtandó anyagokat nagyon szűkre kell mérni, s gondoskodni kell róla, hogy ez állatok naponként 1000 kiló élősúlyonként 10 kiló nyersíakartnányt kapjanak s hogy az egész adag kielégítő mennyiségű emészthető protainanyage&at is tartalmazzon.
3. Moslékkal való etetésnél nagyon ügyelni kell arra, nehogy savformantu-mok tapadjanak a jászlakra. A jászlak gonddal tisztán tartandók, s. hetenként legalább egyezer meszes-vízzel beke-nendők.
Jl; Minden répafaj, súlyának 8-ad részét tevő szalmaszecskával vegyítendő.
5. Krumplit súlyának mintegy felényire szintÓE. szecskával keverünk. — A krumplit egészen le kilogram naponkénti ós 1000 kiló élősúlyra eső adagokig nyersen is lehet adui, ha azonban
10. Hosszabb praüsból mentett tapasztalatok alapján konstatáltatott: kemény konszisztenciáju vaj nyereük borsó- és büköny-dara, rozs-korpa és lenpogácsával való takarmányozás mellett; puhább konszisztenciáju vajat pedigakkor nyertük, ha repcepogácsa, zab-dara és buzakorpá-val etetjük teheneinket, a mi pedig a buza. zab és rozs-dara, valamint földimogyoró-pogácsa és malátacsirával való takarmányozást illeti, ezen --takarmány-anyagok részéről nem konstatálható határozott befolyás a vaj konszisztenciájára nézve.
11. Azon együnk, hogy állataink ne csak ízletes, hanem egyszersmind tápláló és eröadó takarmányt is kapjanak, s ne mulasszuk el naponként kellő meny-nyiségű marhasüt is adjnnk teheneinknek. Egyik fődolog persze az is, hogy az állatok elegendő vizet kapjanak.
12. Legbiztosabban érhetünk el kiváló tartósságu raját, ba a tehenek téli takarmányozására csakis jó szénát, kézzel csépelt zabszalma-szecskát, Közepes meny-nyiségű répát, zabdarát, bnzakorpát és repcepogácsát használunk. Az utóbbiak persze szárazon adandók.
i r s
— A tójtöri Oeák ünnep. Szép
Ünnepre készül vármegyénk, midőn emléktáblával akarja megjelölni azt a házat, melyben a haza bölcse született. Az ünnepség jövő hó 8 án lesz. A meghívók már szétküldettek, s mult számnntban mi is közöltök. Hogy most visszatérünk reá, nem csnpán az az oka, hogy az ünnepségre emlékeztessünk. A meghívón fel vannak sorolva, kik a meghívottak. S ez a felsorolás roppant érdekes olvasmány. Meg van hiva ily szép hazafias ünnnepségre természetesen megyénkbeli minden számba vehető testület, melyet hivatásánál fogva első sorban érdekel egy ily hazafias ünnepség, teszem a Csáktornyái dsidás osztályparancsnokság, a mi közös baká\'nk és a többi. Meg vannak hiva az állami hivatalok, — de a nagykanizsai állami selyemtenyésztő hivatal mégis kimaradt. És meg van hiva még egy csomó testület. De ha kivesszük a zalaegerszi tantestületeket, nincs meg-litva egyetlen közművelődési egyesület sem. Pirulnunk kellene, ha nem volna ilyen megyénkben. Itt van a Nagykanizsai írod. és Művészeti Sör számos tagjával, s itt van a most alakult, de nagyra hivatott Balatoni Múzeum Egyesület Egyik sincs meg-hiva. És már másodszor történik, hogy a mi körünket negligálják. Rosszul esett ez először is, de nem szóltunk. Mert körünket ;ontos köz-mivelödési tényezőül kell mindenkinek elismernie, mely bár szegény eszközökkel, s a kezdet kezdetén, mégis előmozdítója városunk haladásinak, a szép és nemes művelője, a hazafi érzés ápolója, s a Deák Ferencet megillető kegyeletnek első meg-penditője, mely fennállása első évében már alapot teremtett egy Deákemléktábla felállítására. Talán-talán mégis megérdemelt volna egy meghívót? De még más is hiányzik a_ meghívottak közül: a nagykanizsai főgimnázium. Tudj ni., hogy a zalaegerszegieken kívül egyéb tanító intézetek sincsenek meghiva.
Melléklet a .Zalai K52«ny\' 1897. július bj gjjkj 3J-ik tzamaiwz.
XXXVI ÉVFOLYAS-
ZALAI KÖZLÖNY
J897. JULIUS 31-én.
Nem is \\:tj\\etelhetnénk a meghívás megtiszteltetését a mi gimnáziumijuk számára sem, ha nem ez intézet lett volna Deák Ferencnek első alma matere. Itt kezdte tanulmányait, mint kis deák, s annak a néhány évnek, melyet itt töltött, talán volt annyi nevelő hatása a zsenge ifjúra, melyért az ünneplő utódok is némi elismeréssel tekinthetnének ez ódon intézetre ? Hát bizony iöiüdez nem valami jól eső emléke&zS\' a közelgő ünnepségre.
— Papszentelés. Márki Ferencet, a helybeli főgimnázium ifjn tanárát, a juvő hó első felében fogj* pappí szentelni Jung János, fölszentelt pü-pök, Vácon.
— Petőfi- A nemzet ünnepe van ma j nem olyan ünnepség, melyet a hatalom rideg parancsszavára .megcsinálnak,* hanem a szív mélyéről fakadó benjső szeretet és lelkesedés ünnepe. Nagy adósságot ró le a nemzet ^legnagyobb költője és sok névtelen bcrosával szemben. A nagy dráma már a katasztrófához közeledett, de
.ege fölött még ott ragyogott a tüzet J szóró hatalmas fistökös, mely oly pazarul bánt égi fényével, mintha ludta volna, hogy nem sokára el kell hagynia az eget — de csak azért, hogy híre-neve azután annál tündöklőbb, ragyogóbb legyen. Petőfi élete és halála egyaránt rejtélyes, mithi-ku*. Törekvéseivel és eszméivel legtipikusabb kifejezője a XIX. század magyarjának, ki megőrizve nemzeti egyéniségét, asszimilálta a nyugat kultúráját és azt feldolgozva, átala kitva örökbecsű kifejezésre tudta, juttatni. Szerelem, szabadság és hazaszeretet e hármas csillagzat ragyog neve fölöttes ez vitte el műveit mindenüvé, hol vannak emberek, kik lelkesedni tudnak a szépért A hol csak egy magyar szív is dobog, az ma lélekben ott időzik lenn Erdély havasai között, hol áldozatot mutatnak be Petőfi szellemének. 8 az a szobor ott a nemzetiségek közepette intő, felkiáltójel nekünk, — menynyit keli még tennünk dolgoznunk nemzetiségünk konzolidálása érdekében; az a disszonáns hang, melyet egy megye, (hogy nevét leírja, az ellen tiltakozik jobb érzésem) a nemzet ünnepébe belevegyitett, elvész ugyan a szolozsmák zugó viharába, de örök szégyen marad rajta és jut belőle nekünk is. Oh, ha az a szobor megszólalna, ha beszélni tudna, micsoda félelem, rettegés ésszégyeokezés kelne a nyomában! De félre ünneprontó hangulat, engedj helyet a himnus előtörő hangjának, mely belevegyül a nemzet imájába, hogy legj en hazánk oly boldog és hatalmas, a milyen nagy legnagyobb fia, Petőfi a bányászok országában! Ugy legyen.
— Gyászhír. Ozv. Kolongya Józsefné szül. Moloár Terézia folyó hó 2.!-án reggeli 1 órakor hosszas szenvedés után életének 47-ík évében elhunyt. Hült tetemei folyó lió 24-én délután 5 órakor helyeztettek örök nyugalomra. Molnár Mihály atyja. Molnár Miháiyné. szül. Hile Rozália anya Molnár Ferenc, Molnár Mari, T)r. Molnár Samu Pál, Molnár Károly, Molnár Karolin, Molnár Mihály, testvérei. Molnár István, onokaöcsese. Molnár Károlyné szül. Godó Etelka, sógornője. A halottas kocsit ellepték a koszorúk; melyek között ott volt fivéré nek dr. Molnár Saran Pál fögimn. tanárnak impozáns koszorúja. „A legjobb nőtestvéniek Pali felirattal." „Isten veled, Feri." Emléked őrökké él köztünk. .Felejthetetlen testvérei", stb. stb.
— A Beák ünnep. A jövő hó 8-áa tartandó sőjtöri ünnep dissszónoka Sk u b-I: c s Jenő lesz, a rendező bizottságnak pedig a következő megyéb:zottaági tagok a tagjai; Cserién Károly alispán, Arvat Lajos főjegyző. Thassy Kristóf tiszti főügyész, Botfy Lajos, Balaton József, Bo-gyay Elemér, Baboss Ármin, Baboss Árpád, Baka Boldizsár, dr. Berger Ignác, Botka László. Baranyay Béla, Baranyay Ödön. Babóchay György, Bogeorieder József, Belux Lajos, Bücbier Jakab, B!au Uzár, Blau Mór, Boschán Gyula Berger Mór, dr. Bencik Ferenc, Csutor Jáoo.*, Caillagb Gynla, Csertio László, dr. Cinder Isiváo, Dervarícs Jáoos, Deák Mibály. Dervarícs Imre, dr. Dick József,
Dervalits Lajos, Ebenspanger Lipót, Eperjessy Sáodor, Ebenspanger Leó Eisínger Henrik, Ebenspanger Ernő, dr. Felber Arthur, Farkas JÓzsel, Farkas Gábor, Farkas Sándor, Furat Benedek, Fiscber László, Franc Lajos, Fischl Pál, ifj. Fesselboffer József, Faics Lajos, Gadó Mátyás. Gaál Miklós, Guttmann Aladár, Guttmann Vilmos, Gráner Géza, Guttmaun László, Guttmann Ödön, GrÖnbauin Ferenc Grünbot Fű.öp, GrÜnbut Alfréd, Grünbu\' Henrik, dr. Gráner Adolf, Ho-dászy Béla, Hácky Kálmán, dr. Háry István, Hajó* Mihály, Horváth Árpad, Horváth Csongor, Hertelendy Béla, Híj.k István, Hir.-chl Ede, dr. Hajói íguac, Horváth Károly, HaadlerIstván, ifj. Hegedűi László, dr. Hauser János, IsoÖ Ferenc, Juhász György, Krosetz János, Kaisér Vilmos, Krouetz Gjuta, Karabélvos Eek, Kiss Pii, Kovács Rezső, Köoigui&yer György Kovács K., Lányi Kálmán, Linzer Béla, Liubhá-mer Oszkár, Lővinger Ignác, Lővy Adolf, Lengyel Lajos, Lengyel Bernát dr. Lőke Eajil, Marton György, dr. Mangin Károly, Miltényi Sándor, Mat-kovics Sándor. Mikoa Géza, Nagy László, Nagy Károly, Nyáry Kálmán, Neu Albert, Németh Elek, Oroszváry Gyula, Oi2ter-bnber László, dr. Obersohn Mór Pajthy Elek. Péller Pál, Pecek György,\' Pübál Ferenc, Práger Béla, Plosszer Ignác, Presburger Aladár, dr. Ruzsicska Kálmán, Ripoch Gyula, Rosenfeld Adolf, Rigó Fereoc. dr. Rotschild Samu, 8*ublics István, Skublics Károly, Skublics Jenő, Staniszlavízky Adolf, Szupits Antal, Svastits Benő, Saoveber József, Szabó Döme, Szmodits Viktor, Szilágyi Gyula, Szabó Imre, Szily Dezső, SzŰcj Dezső, S/ukics Nándor, Stern J. Mór, Stero Sándor, Skublics Imre, Schwarc Gusztáv, Scherc Rcbárd. Scherc Albert, dr Sie-keres József, dr. Schvarc Adolf, Strem Vilmos, Strem Tódor, Schütz Sándor, Sebestyén Lijos, Szommer Sándor, Szi-gethy Antal, Simon Gábor, gittler Mór, Szeideraann Samu, Saller Lsjos, Szedel-mayer László, dr. Szigethy Elemér, Taráoyi Ferenc, Thassy Lsjoí, Thassy Imre, Tóth István, Tóth László trvsz, elnök, Thassy Ferenc, dr. Tuboiy Gyula, Thoraka Endre. Thassy Miklós, Unger Uiiman Elek, Udvardy Ignác, Udvardy Vince, Viosz, Ferenc Véasey László, Vizlendvay Sándor, dr. Vizlendvay József. Veiser József, Vidor Samu, Vágner Károly, Vizy Gyula Varga Lajos, Woliák R»zső, Ziegler Kálmáu, Ztkál Henrik, Zerkovitz Albert, Zerkovitz Lajos bizottsági tag urak. Az egésznek élén pedig a főispán ur ő méltósága áll.
— A déli vasút jubileuma F hó 28 áu volt negyven esztendeje, hogy a déli vasút Bécs—Trieszt közötti vona Ián végig ment az első vonat Épen tizenkét évig tartott, míg ki tudták építeni ezt a vonalat, a melynek egyes részei ina is bámulatos vivmányai a vasútépítéseinek. Kevés ember emlékszik már arra az időre, amidőn Bécsből— Triesztbe csak többszörös átszállások mellett lehetett eljutni. Kezdetben csak Gloggnicig leheleti Bécsből vasú on utazni; 7 évig csak kocsin közlekedtek az utasok a Szeineringen át Laibachig, és csak másfél évtized múlva a francdorfi nagyszerű alagút elkészülte után épült ki a világ egyik legnagyobb és legdrágább vadulja, a híres szenieringi vona\'. Építője volt von Ghega lovag és ép pen 15 millió forintba kerü.L
— Ménselejtez\'s Palínban. A nyári államásaikról hazatért ménlovak fölött f. évi július 26-én tartatott meg Paliuban a szokásos évi selejtezés. S az érdekelt két vármegye Vas- és Zalának intelligens gazdaközőnsége újból tanúságát adta a lótenyésztés iránti igaz érdeklődésének, a mennyiben még a mult évieknél is nagyobb számban jelent meg e gazdasági aktusnál való részvételre. Ez alkalommal jelen voltak: (iyarmatay Durmann Antal altábornagy a löldmi ve lésügyi miniszter képviseletében. Cserfán Károly alispán, Koller István Zalamegye lótenyésztési bizottságának most megválasztott elnöke, Kiss Gyula vasmegyei elnök, továbbá Chernél Antal, Gróf Arz$ Nándor, Kom poselit Alfonz alezredes, Farkas József orsz. képviselő, BezeréJy Lajos, Cleraent Lipót, Hertelendy Ferenc, Vizlendvay József, Rajky Lajos, BaraS^ay Ödön, Véssey László, Gruuner Ernő, ürunner Károly és Grunner Lajos, Bírk Oszkár, Hertelendy József, Dervarícs János, Der-varies Akos, Malaünszky Ferenc, Ebenspanger Ernő, Linzer Béla, dr. Mayer Ferenc, Molnár István, Somogyi Gyula, Honerla Hermán, Pareseties Ottó, Busz Rezsó Vindisch József.ifj. Hegedűs László, Anek László és még számosan. A méntelepen tapasztalt rend és feltüoÖ tisztaság, az altisztek és legénység képzettsége s az elővezetett lovak kitűnő kondíciója kellemesen lepett meg mindenkit s e fölötti elismerésének Durmann altábornagy, a ménteleposztály közszeretetben álló parancsnoka Parcsetich Ottó előtt meleg
szavakban kifejezést is adott. Kiselejtezte-tett 15 drb. mén, ebből 9 drb. a helyszínén tenyésztőknek adatott el, 6 drb. pedig a n.-kanizsat piacon fog elárvereztetni. A hivatalos eljárás befejezése után az előkelő társaság a méntelep gyönyörű parkjába, a messze földön híres vadgesztenye shez vonult társasebédre, melynél Yoli Lajos palíni vendéglős kitűnő ételei eL b&inisitaxtau borai a.késő délntáuí órákig derült hangulatban tartották együtt az egész társaságot.
— Körjegyző választás. A bánokszentgyörgyi körjegyzői állás e bő 19-én lett betöltve. Merkly Antal elnöklő főszolgabíró a hat pályázó közül négyet jelölt, nevezetesen: Galambos István bánokazentgyörgyi helyettes körjegyzőt, Pungor Imre gulácsi jegyzőt. Jelenek László szentmibályfai jegyzőt és Gazdag Ádám siridói jegyzői Írnokot. — Egyhangú! ag közfelkiáltással Galambos István választatott -meg báuukszent-lyörgyi körjegyzőnek. Az egyhangú vá-gasztás szép jele a közbizalomnak.
— Megint a szamár. Egy gyakorlat után törtéot. Rsgrutak voltunk még és a fegyvert sem tudtuk becsületesen vinni. A mint a váci határról haza megyünk, elkiálltja magát K. hadnagy : Mutassak meg, bogy önkéntesek, aztán ugy menjenek nekem (1) (bja, ez az igazi dualizmus, osztrák-magyar nyelv,) hogy mindenki magukról vegyeápéldat(örrrll.) Átmegyünk egy kis htdon, hol epén egy szamár állt" a kordéja előtt; az egyik Önkéntes pokóii nyugalommal fogja át a tusanyakat, de egéVz Önkéntelenül. Felügyelő hadnagy rá rivall ám : Sie, 1 11 miért mert maga annak a szamárnak tisztelegni, Sie, na, mi, hall?" ad .H-nagy ur jelentem alássan, nem tisztelegtem a szamárnak; a kezem már régebben a tusanyakon nyugodott. .Ez nem igaz; ha pedig igen, akkor megoünte lem, mert nem ment haptákban ; vallja be, mi az igazi" Az önkéntes persze félt a büntetéstől és azt mondta, hogy .Hadnagy ur kérem igenis, a szamárnak szaluiált&m, de igérem, bogy többet nem teszem." Ez a beszéd aztán joviálissá tette a haduagyot. — .Fiatal barátom, maga nagyon könnyelmű, olyat ígér, a mit nem tarthat meg. — Fog maga még nagyobb szamárnak is szalutálni" — Az önkéntes elámult egy katona ilyen jóságán, de merengéséből felriasztotta a hadnagy ur harsány szava: .Compagnie, rechts scb&ut!".....A dandárparancsnok vágtatott arra segédtisztjével. Mind a kettő .Kriegsuchüler."
— Lóverseny Csáktornyán. A 13. tüzér dandár tisztikara a mai napon a Csáktornya melletti Uj Rókus majornál lóversenyt rendez, melynek látogatása általánosan megengedtetik. Kezdete d. a. 3 órakor. A lóverseny napján d-u. 2 órakor Varasdről különvonat indit. tátik. Csáktornyáról ugyanezen vonat a versenytérre d. u. 2 óra 30 perckor indul. Visszautazás Csáktornyára este 7 órakor. — Ezen különvonatnak a Varasdra 10 óra 17 perckor induló rendes személyvonathoz van csatlakozása. Menetjegy igazoiváuyok az oda- és visszautazásra a vonatbau adatunk ki. Árak: I. oszt GO kr., 11. oszt. 30 kr., ül. oszt. 20 kr. Az igazoiváuyok megőrzendők, megérkezéskor a versenytéren eiömuta-taudók és a visszautazásnál Ciakioroyán leadandók. A futtatás kedvezőtlen idő esetéu ^tartós eoó következtébeu) aug. 1-én lesz megtartva.
— Fürdőidény. Miudenfelé mozgalmas az eiet a fürdőkön. Kivált igen népesek a balatonparti fürdőhelyek, melyek leguagyobb részén javában készülnek az augusztus elsei Anna-bálra. Rendkívül népes, valósággal tultömött a hévízi áldásos fürdő ía, melynek elhagyatott volta ilyenkor ötlik leginkább szembe. Varazsdou eddig már 2017 re emelkedett 4 fürdőzök száma, míg Lipiken túlhaladta az 1406 ot A klimatikus Uj tátrafüred en pedig 1240 vendég fordult meg.
— Yaltóblráiok ajánlata az osztrák magyar bank nagy-kanizsai fiók Intézeténél. A soproni kereskedelmi- és iparkamara legutóbbi rendes közös ülésén az osztrák magyar bank nagy-kanizsai fiók intézetének megkeresésére a Karcag Béla kilépése folytán megüresedett egy vállóbiráói állásra, valamiutaz osztrák-magyar bank budapesti igazgatóságának határozata értelmében a nagy-kanizsai fiók intézetnél a váltőbüáló bizottságnak három taggal való szaporítása céljából 3 nj váltóbiráló s igy összesen 4 taguak megválasztása végett ezen tisztre következőket hozta javaslatba: Hertelendy Béla ügyvédet, a .zalamegyei gazdasági takarékpénztár" elnökét, W e í sjer József vaskereskedőt és gépgyárost,\'.a aWeiser J. C. " bejegyzett vaskereskedő és gépgyáros cég birtokosát, B.lauLajos cog-nac- és ónkupakgyérost, és cs- kir. udvari szállítót, a .Blau M. fiai" bejegyzett cég birtokosát, Irmler József vászon-és fehérnemű kereskedőt, az .Irmler
József" bejegyzett kereskedő cég tulajdonosát, Bogén riedey József szálloda- és kávéháztulajdonost, — a .Bogenrieder József" bejegyzett cégtulajdonosát,Löwy Adolf gabona- és terménykereskedőt, a „Lőwy Adolf bejegyzett kereskedő cég tulajdonosát.
— Értesítés. A nagykanizsai ált munkásképzö egyesület vigalom bizottsága tiszteletteljesen értesiti a f. é. ang. 1-éro meghívott vendégeit hogy a beállott kellemetlen időjárás következtében a mulatság ugyancsak aug. 1-én a Polgári Egylet külön e célra feldíszített nagy termében tartatik meg. A rendezőség.
— Az épitősegédek mulatsága. A nagykanizsai épitősegédek beteg-segélyzó egyrsülete julms hó 25-én szépen sikerült nyári tánemolat-f-águt rendezett a Polgári Egylet kert-j\'iben. A vigalom rendező bizottság elnöke T « r s.z t e n y ávk Bódog mfikŐíaragó és ínég t -L fiatal iparos társa mindent elkövettek az eléggé szépen sikerült mulatság érdi-kében. A díszítés is szép volt, a mit -a rendezők maguk végeztek Ízlésesen. Ez nagyon emelte a mulatság fényét, mely fél *» órakor kezdódött, s a nagyszámú közönség hangos jó kedve mellett kiviiágos kivirradtig tartott A szép eélu egyesület, melynek mindössze is csak 80 tagia van. e sikerült mulatság után mindjobban rászolgálna a közönség pártfogására. — Ez alkalommal felülfi-zi\'ttek : Henc és Bachrach 5 frt, Ujlaky Hirscbler (A.-DomSoru) 3 frt, Kozma György 2 frt, Molnár György I frt 80 kr.. Lodner Fen-nc 1 frt 50 kr., Xelenák Aotal 1 frf 50 kr.. Tóth Mihály l frt 5.) kr.. Fehér Pál ! frt 50 kr., Szántó I, N. N., Nentvich Testvérek. Horváth Lj*fán, Uild László, Schiechta Károly, R L., Kripác lg.. Kováts Mihály, Franz L, Frank Vilmos, Krausz Lipót 1—1 frtot, Kocli József 80 kr.,- Staub József S0 kr., Tersztenyák B., Grosz Henrik, Girtl N. őrmester, Singer N., Szumer K., Horváth L. János, Horváth Gy., Horváth Hódi, Juk István Kasztéi Testvérek. Németh Gyula, Keész József, Meskó István, Reinhófer Gyula 50—50 krt, Kreizler Jenő 30 kr.. Nagy lg. 20 kr., Moger Gy: 30 kr, Nagy József 30 kr.\'. Nagy István 30 kr., Winkler Antal rO kr, Török Ferdinánd 20 kr., Tisler István 10 kr. — Mindezeknek hálás köszönetét nyilvánítja az.Elnökség.
— Uuuepsegek Kejztholyeu. A fürdő idény alatt valóságos pezsgő élet van Keszthelyen. Vidám tombola-estélyek és jó kedvű mulatságok egymást érik. De legszebb Ünnepséget holnap rendezik. E napon ugyanis a Balatookerékpár egyesület Budapest és Keszthely között oi-szágoti kerékpárversenyt rendez, melyre igen sok nevezés történt. A versenyzők reggel 6 órakor indulnak Budapestről s déli 1—2 óra között érkezU be az első a gyencsí utoni; & kistemelőa alul levő célponthoz. Ugyancsak holnap este velencei éjt rendez a Balatonon a keszthelyi csolnak és korcsolya egyiet. Lesz tüzij iték, mely alatt a közönség díjtalanul használhatja az egyesület csol-nakjait; azután pedig táuc következik.— Mint értesülünk e/. alkalomra a Kerék pár Clubunk több tagja teljes dresszben átmegy Keszthelyre. Az indulás reggeli 4 Órakor lesz, a az épp 100 km. utat 4—5 óra alatt remélik megtenni keaékpárosaink.
— Naiv koupromlssz ajánlat. A „Vasvármegyébeu" olvassuk a következőket: Nem arról a kompromisszumról lesz itt szó, melyet az országos politikai pártok kössenek egymással, hanem arról a kiegyezési javaslatról melyet Kalányos Ferenc, 1 évi börtönre itélt ítÓbor cigány, mult pénteken ugy & maga, mint idősb, ifjú és legifjabb Bogdán József nevü bűntársai nevében az ítélet kihirdetés ntán ekképen terjesztett a kir. törvényszék elé: Csúkutomákínyes kezBit a násságos uraknak, vóuá egy sávám. Nekem ván egy sámárám, ennek meg itt (egyik bűntársára mutatva) egy lova, meg ennek is (másik bűntársára mutatva) egy lova; ez&eket mind odá annánk á károsnak, astán mújjék el ázs égis. Semmibü ne\' legyik sémi. A bűntársak helyeslőleg bólintg\'attak; de a kir. Ügyész és a kir. törvényszék nem fogadták el az ajánlott kompromisszumot És a cigányok azért mégsem obstruáliak, sőt még c*ak nem is felebbeztek.
— A féltékenység ördöge. Cigli József bolti szolga halálosan szerelmes Volt a Zöldfakeiti vendéglős cselédjébe. Természetes, hogy szerelmes szive egészen neki búsult, mikor észrevette, hogy szénája körül más is settenkedik. Résen volt tehát és mikor folyó hó 28-áu este 10 órakor vetélytársét a főtéren áiló múzeum egyik szolgájában felismerte, kitört belőle a parasztbecsület Megvillant kezében stilétes botja, s stilótjével ugy szúrta fejbe a szerencsétlen vetélytársát, hogy a közkórházba kellett szállítani. Még ott van ápolás alatt, de sebe nem élet-
veszélyes. Ő pedig a hűvösön elmélkedik róla rajjou érdemes volt-e Duleineája erre a hősi tettre ?
— A főgimnázium közvetlen közelében tisztességes családhoz 3—4 tanuló teljes ellátásra felvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Irodalom.
— Magyarország bárom részre
oszlása. Az „Athenaeum\' r. társaság kiadásában mtgjelenő A .Magyar Nemzet Története\' cimü tíz kőtetea nagy munkának (milleniumi kiadás) Ötödik kő Let e most hagyta cl a sajtót. Cime: .Magyarország bárom részre onzlásának története 1526-1608 " Irta dr. Acsády Ignác. L>bec a munkában Acsády Ignác a tör-tétietirodalom legújabb vívmányainak felhasználásával, magukból a legközvetlenebb kutfőkbŐ1, az okiratokból, egykorú feljegyzésekből, diplomáciai és udvari levelezésekből, melyeket nem régiben tártak fel a történetbuvárok eióU, mondja el ennek a hazánk törtéoetében legsúlyosabb, le2gyá«03abb időszaknak történetét az 152G-ik: mohácsi vésztől IL Mátyás király trónralepéséig. Magyarország végromlásáoak, három részre oszlásának fokozatos menetét látjuk előttünk elvonulni oly vonzó, oly eleven leírásban, minths, csakugyan megelevenednének, feltámadnának előttünk ennek a[mozgaímas kornak szereplői, hogy fényes avagy gyászos szerepeiket ojra eljátszszák Bímulatos szorgalommal és igazán nagy szerencsével gyűjtötte Össze Acsády Ignác az erre a szomorú korszakra vonatkozó történeti adatokat és emlékeket, a melyek alapján aztán hatalmas tollával megrajvolja ezt a korszakot oly híven, akkora pontossággal hogy ebből a nagyBzerű képből, a romboló. állami katasztrófák és a gyászszal, vérontással, pusztulással telitett nemzeti szerencsétlenségek korának megkapó ecseteléséből talán egyetlen tollvonás sem hiányzik. Acsády előadása könnyed, keresetlen és rendkívül világos; eien nagy előnyök mellett a kötet elevenségét csak fokozzák azok a rendkívüli érdekes szövegképek, a melyekből majdnem minden lapra esik egy egy, továbbá a pazar fénynyel kiállított nagyszerű mümellékletek. Ezek egyszersmind a kiadó Athenaeum r. társaság példa nélkül áiló bőkezűségét is és áldozatkészségét is hirdetik. Az önálló münellékletek száma negyvenre rug és számos olyan képes ábrázolat van közöttük, a melyek most kerülnek először a nagy közönség elé azokból a családi és udvari kincstárakból, a hol eddig rejtegették. Ez a kötet különben bizonyos szempontból forduló pontot képez ennek a nagy munkán -k kiadását illetőleg, amenyiben ezzel a kötettel előttünk áll a mű lek fele, teljesen befejezve arra az időre, a melyre előre jelezve volt. Ez a körülmény egyszersmind biztosítékul szolgát a jövőre, hogy a munka további öl kötete, melyből különben már kettő fütetekben java részben megjelent, szintén az előre jelzett időben be lesz fejezve. Ez az ötödik kötet az eddig megjeleut köteteknek ttegfelelőleg rendkívüli diszes fétbőrkötésbén minden hazai könyvkereskedésben kaphiló. Ara 8 frt.
— Jókai- A háuy-tzor ezt a nevet az irodalmi rovatban címül adjuk, az mindannyiszor ünnepet jelent a literaturá-ban. Most is az. Koszorús poétánk összes műveiből megjelent a hetedik sorozat, ujabb tiz kötet regény és novella. JÓkai termékenysége, a mely a világirodalomban szinte páratlan, mo^t tetszik annak igazán, a mikor az eddig megjelent sorozatokkal együtt hetven vaskos kötetbe illeszkedik tüneményes fantáziájának annyi remeke. Ezt az ujabb sorozatot is Jókai maga rendezte sajtó alá, ngy, hogy méltán sorakozik a többihez. Technikai szempontból is esemény számba megy ez ujabb kor irodalmában ez a Jókai könyvtár, a mely félévenként oly pontosan gyarapszik tiz-tiz kötettel. A Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, a mely ezt a hatalmas munkát kiadja, ezúttal még a rendes időnél korábban bocsátotta ki ez ujabb sorozatot tekintettel a közeledő fürdő évadra, a mikor mindecki sri-yesen visz magával nyári üdülő helyére jó könyveket A közönség aligha talál alkamatosabb olvasmányt Jókainál, mert hisz a legtöbb ember Jókait ugy olvassa, hogy elölről kezdi, a mikor befejezte. A most megjelent hetedik sorozat tartalomjegyzéke a következő LXI. kötet. Megtörtént regék (novellák^LXII—LXIH: A kik kétszer balnak meg (regény) LXIY. kötet. Görög tű/, (novellák) LXV kÖUt Egy hírhedett kalandor a tizenhetedik századból (regény) LXVI Szabadság a hó alatt vagy a zöld könyv (regény) LXVII—LXVÍÍL kötet 8zerétf« mind a vérpadig (regény) LXIX kötet Még egy crokrot (novellák) LXX kötet: Egy játékos a ki nyer. (regény.)
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALA
KÖZLÖNY
1897. JULIUS 31 eo.
Vasúti m enetrend.
Érvényes 1897. évi mijol hó 1-től. X^Yonatok érkezése. Endapest X 3 óra 52 p. reggel szemv.
II
I ,
.. 8 ,
12
B.-Szt.-György 8 Bécs (Wien) 3 1
\' . 11
Z.-F.gerszeg 8 ,
Pragerhof 5 ,
» \' 7 ,
12 , 4 11
tíarcs
(ZáKGyék.) 11 .
\'. - 1 .
II .
45 24 ,
55 , 10 9 ,
42 . 35 01 , 05 04 33 59 , 10
56 , 22
14
29 22
délben gyorsv. délben szem. <ate íegyeav. éjjel gyorsv. reggel szem*, reggel szemv. délben szemv. este azemv. , gyorsv. reggel vegyv. reggel gyors\'. , reggel vegyi. , délben Bzemv. , d. u. gyorsv. „ este szemv.
d. e. szemv. d. n. „ este
Vonatok Indulása.
Budapest
óra 4S p. reggel gyorsv.
MS Bécs (Wien) 6 M2 . 2
12
; j
06 "15 05 20 05 «
reggel vegyv d. u. szemv. . . gyorav. éjjel szemv. , reggel , délben gyorsv. szemv.
Z.-S«.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
Pragerhof 4
\'¦¦ \' • 12
: 2
12
Barcs (Za. Gyek.) 4
42 p. reggel szemv. , délben gyorsv. _ szemv. este vegyv. éjjel gyorsv.
35 33 20
57 25 2.1 ,
reggel szemv. délben szemv. este azemv. ¦
A seyem el van égve! LÄ
gyek mondani, ha ax illető ruha darabok igen sokszor már a 2-ik 3 ik viselet után a ln»jtisokr>an elhasadnak va::y mint a-valta stétmálanak ; e».en jelenség nem a „véletlen" által okozott elégési hanem a selyem, hogy az vastagabbnak a még is olcsónak tűnjék tel, tudatosan leazej cinn és phospbor-savval pácolva, melyek a nyersselyem érst&lait mintegy szétrakják; aaz lynemQ festési eljárást „megterhelésnek* nevezik ! mentül jobban óhajtják a selymet megnehezíteni, annál több cinnfürdön megyén az keresztül, hogy az ezen mérget tökéletesen magába szívja. Az igy fértett selyem — a legnemesebb szövés ! — a halál csiráját tehit még mielőtt ax a szövőszékre kerülnek már is magiban rejti. Az ilyen szálakból készült úgynevezett selyem szöveteknek rövid használat után termesze tazerüen szakadozniuk keli mint a gynjtó kan6coak aszerint amint azok többé avagy kevésbbé terheltettek meg. — A drága öltözék készítési díjjal együtt tökéletesen értéktelen. Az én valódi selymeimből szívesen küldök postaford altival portó- és vámmenteaea mintákat.
HENNEBERG 6- fi». es k ctívari ssáiMé selymgyirai Zürichben
folytáo okszerű módon föIoefelbetőkJ] ¦Intaadsgot, nemkülömben röpiratokat, 1 melyekben a készitésmód s a kontinertb^ legelső .szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik —; kívánatra ingyen küld a központi raktár:
F. Berlyak 1., Naglergasae Nr. 1.
Henri Nestlé-fele gjeraetUpIiszt 90 trajcir-fleori Nesllé-íéle. raesterMges tej 50 krajcár.
Raktár minden gyógytárban és fflszer-j kereskedésben.
Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire! a sfirün fellépő száj és köröm fájás következtében, különöset] mint csecsemő tápszer és nly élvezeti szereknél, melyek
Szerkesztői üzenetek.
— V. ÉL Malbargeth Levelét megksptam; a tárca íöd ; hir még semmi-
üdvözlet,
— H. J. Bpest. Minden jön a maga
sorjában.
— Lilike. Hogyan, kegyed szerelmes abba a tess huszár hadnagyba s azt nekünk eláru\'ja? Igazán megható bizalom. De komolyan mondjuk, mi nem tehetünk rcla. Egyébként huszárjaink nemsokára elhagynak bennünket s akkor majd ki. gyógyul az ön szerelmes szive is.
— Nyelvész. Igaza van. Az ö n, kegyed stb. nagybetűvel való irása germanizmus. Nem szabad tehát igy írnunk mé« levelekben sem, bár ez a szokás mindinkább terjedni kezd. Egyébként a N y e 1 v ő r n e k éppen legutóbbi fürtében olvasható erről e»y kis cikkely.
Nyllftér. XKXXXXXXXXXXXK
Tese, bagyhólja?, hogy dara és böszTénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek liurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltbion-forrás
SALVATOR
sikerrel renilelTe lesz. Hat jhíj tó hatása!
Kellene! iái Kölnjén euesilbeló
Kapható ásrlayTizlcereskedésekbeo él gyógyszertárakban \\ Salrator-forrii igazgatósága Eperjesen
24638/tk. 97.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék tkvi [osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Erdélyi János kiskomáromi lakos végrehajlaténak Kovács Magdolna ozv. Horváth Györgyné végrehajtási szenvedő karosi lakos elleni 82 frl löké, ennek 1893 november 28 :ó! járó 8«|, kamatai, 29 frt 80 kr per, ílOfrt 65 kr. végrehajtáskérelmi, 9 frt 05 kr. j-\'. legi s a mrg fe\' jmerüleadó költst^^K iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir Nyilatkozat. (törvényszék le Öleiéhez tartozó a
íeTi^záidasát"kivánjak,6gyelmezte1nek]lfSr"r^^„efeSbn^:;;!bl;hiá,V ,8°- sz: , «kT*- t 332 & és a tej által származbaló betegségektől, lett ajánlva Én, mint nagyménQ gyomor- éa\'369 hrs7. a. felvett 7/4 írtra be megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyer-lbé:aoniihan szenvedő beteg, tartózkodva hittemLüit szőlő, kaszáló és pince a kis-mektáplisziet, .i-t . *m*g*.JBS*&L.%i!% *^S§SMK|kwrt««-i hegyen 1897. évi szeptem
mektápszert és a legtökeleiesb helyettesítője az anyatejnek ajánltatik. — Utóbbi már 1872. óta be van az osztrák magyar monarchiába vezetve és tekintve Összeállítását minden tej hozzáadást nélkülözhet.
Ezen liszt, eltekintve régi megkisérlé-zését & társadalom minden rétegében a gyermek tápszerek közt az első helyet foglalja el, sok év ulán még máig ie használják a Szt. A nna gyermek kórházban. Prof. dr. Widerhofer vezetése alatt A Lipótvárosi, Karolin, Rudolf tróuörőkö gyermekkórházakban Bécsben, as orsz> lebucházban Budapesten, a Ferenc József gyermekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, szintúgy a Cyrill és Methud gyermekkörházakban, Brünnben a morva orjzágosintézetnél Olmützben a Szt, Anna gyermekkórházban, Grácban etc. szintúgy alsó ausztriai orsz lelenc házban az 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridinger által a leggyengébbgyermekeknél is kitűnő eredméoyt.yel használtatott.
Ez az egyedüli gyermekiépszer, mely ellentétben más készítményektől, a csecsemőnek folyton ugyanazon táplálékot nyújtja, csak hogy vizzel vegyítve néhány percig felfőzve kell lenni, elienben
létezik külűmbség, azőta
gyok kénytelen használni, az emésztés rendetlensége azonnal beáll.
A mohai Ágnes-forrás vize, mint kellemes tála áavinyvir s különösen, mint gyógjkeze é« viz írínt teljes eiismtrésemet nyilvánítom
Rolff Kamitlo,
jőazigigazgató Tura (Pest m
Ágnes-torris vi- jjer nc i5 en d 6. !0 órakor Be-
Felélős szerkesztő: Dr. KliS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó: Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
Esjy minden téTe-dís elkorftlT« Ic-n*B ozoatul 0=0 a
hatosácUaa; b»-3 e gyí e tt vedejc-
C7*t auxsiloa
Egyedül valódi angol
{Tinctnra bnlauníc*)
THIEB»1 A.,
Pngrada, S*kiUCk\'$utiliUi ltll:tL
•zeréazoti kiíiit menyek jjáxátiül. Uk ec véleményt roood«tt»i róla..
zaurolt ea losolo»obb ne~>l*« aiaí-«ier, mely a meU- *s tüdetti*^ malULt er-vhltl stb. ¦ bslsel«f ?1 kfilaolea «mim«TTi>té.
-;~?»Í6diaág>i.»k jelítll mioden üveg "gj«gLM*ggg?1 ín JlátTa, mrlyei céc-m Tblerry AdelL, BTér™rtAr az óraaryalboa" van bevisvu. Kindext baUBaaac, m»iy „m & tanti zMdnyomáao VédSjegrry«l ell4tv». uta-U«Ei«a Viaask. mint hamUUArt és ntanaatON ól-
osöbb, annál ertéktelenebb Tehát miadic pontosan W-irt Utbatd zöW vedoi.svro. KK;iul valód, balMj-misitóit éa ntiaii.it. valamin; l;rt*ktelen utániatok "melvak a ktíonsée meciívejtteiúre mii bali*atn,reyfp\'6t raníak ellAtva. elSrusitoir. Általam a vúdöjeo\'törvényalar-jan tórviuycscn U-m üldözve. Hol balzsamom részére nm. uen mktír, . rendeljcr.ck LöxvctetlonúL ezen a "?en-: Tbierry A. Oran^al cj-ó(3\'=*^^rn*k Pre)rrada, Bob.ttch-SauerCronn mellrtt. 12 kis v»»r =i daplauvec ara Magj-ar. ország és Atiíilria bármely poít-l.elj\'ér* 4 koronába kr-
Vegyesek.
Hükodvelók fényképezéséhez 1]
Elismert le-jobba sión és u\'azá-i fényképező készülékek, uj felÜlmulhaUtlan pii lanatnyi kézi-kész ül ékek, továbbá mmden oeniü fényképezőkellékek A. Moll c-. és kir. udv. szállítónál, Bécs I. Tnchlaubeu 9. Fényképező kellék özlet alaputatoU| 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék ingyen. _
GYAKORNOK
felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitettbecsár. Árverezni kívánók f.-hoznak a becsár lO%_íít; készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött ezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi [június hó 13-án
GÓZONY kir. tszéki albiró
Bosznia és Hercogorinoba \'l2 kis 8 dnplaövec ára I
korona 60 fillér. IS k>» vajry 6 dupUuvegnelkevesebb, kűldük. Szé)j»lküldis csak a pénz nUnvétel mellett.
eloietei beküldés\'-
Hinaezikor flgroletnmaí legra=* * IÖId y*aoJ«a"»». aelylyai a valódiaáa; Jeléül minden tV»*C «1 »an latra.
Valóüi Mii psíti
Egy vég 3.10 méter hosszn, teljes üriöltöay ára csak
frt 3 10 jó
frt 4.10 jó
frt 4.80 jó
frt 6 — jobb
frt 7 75 finom
frt 9 — igen finom
frt 10 50 legfinomsbb
Valódi gyapjúból. Egy vég egy lekete azalouöltönyhóz 10 frt.
szükséges előismeretekkel, a ki a német és magvar nyelvet tökéletesen, birja egy _
vidéki bomagykereskedésbe felvétetik . FWöitőszövetek, 1\'odeo. peruvien, dosking
fi* fllátisérl- Aiánlatok A O 6766 i llami éi r"uti tiiztviselSknek való szőve-, . „J**™ é* el\'aUserf* JJ«»» *- V- 0ÍJ™i eket lacfinomabb kammgarn és cbeviotokat
többi készítmények mind tej hozzntetelethehgével tíaas enstem es vogier-nezj; stb> 8tb-küld
gyári áron a poDtos él Bzo-
kivánják.mirekülönösen figyelmeztessfink.^Jau\'us és tsa) Budapestre intézendők.:; lidaak ismert
\'tTíFít kí8SbI Amhllf Bröünnen
Székesfehérvári m kir. méntelep parancsnokság
927. szv. szám. 1897.
JÜintikingyen sbérraentve. Mintahű szállítás.
FtgyelemreiaéE c \'. A t közönségnek fontos azt tj\'dni, hogj\' a szöveteket közvc\'len helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem ntján. i A Kiesel-Amhof brüuni cég az Össze* posztókat valódi gyári áron küldi s-ét és nem számitja hozzá a maganvevőt annyira meg káxosió úgynevezett siabóengedményt.
A valódi sngol
ereje és hatása.
Eies kes3ew.il earHevee «TigTltbi tattaaask Urtott esoatiin teljfff BioSSTÓKtítUHitt, Bjabbaa pfdlff »» tt ttt* aehéi rikazeci baj ¦egon. soltutott. Az aazel esoJakeaSí*. tnrl - Irtrislrrjiilit en Idill b«J~l-;
¦ - lezj.
b ered
desA.THIERRYín ^33?iSÄ^ÄÄ,^
PREGRADA *\' bitesében felülmulliatlan ; — flwkr
. rózsa nTeaa ceatífali ban létező csodaszert f j-pii\'í.\' ösiiekSttetízbea T*"dkl*,í zjóer>""»"* «\'»" *H««ert »ai aajirakkal, kt
Sízi. Az aneol csod«ktnöci baaználhato :
Á ej-errneVá^asno mellbajir.il. tejp-ülemlesr-él. mell keménycdísnél. orbinc. mindennemű »4™lmek.Iab-va ¦ laiésok, sebek, e«nycdtíég.>4as;atlt lábak, l csontszo ellen; Ütés-, szuriz-. 15-, váBi* és zuzódast bok ellen. HKSZtiiihntó mindt-n »leCe»> rt\'«k.«; m-.u„\' szálka, homok, szil»nk és tunkík eltávolítására. M •nnemü daeanat. kintivé*, pokolvar. auakipzűdés, i rákbetOBS^R ellen, azemölc.. k.ir.imd.Ran.j.-\'-6lyaR> é» i
lőlt lábak ryóeyitusára. ül«íe«ia*zii égé"l MbeZ, ia-™ttwtr^".b>rt5a*nélb,...<«bb lekre, Altat tám«i iebek. nvakdaganat. vértorMdis. iülzoc** és a gyermek«k-nél előforduló ki»ebe*edé*i.k ellen itb. [ zaffol csodíkeaflci ¦I-il rtflbb, aaail kltiaíbk katiaibto.
Icon ajánlatos eira eprd-l slle iicertJI elJrigiáxatke .. minden est.)Adnál késxlutben tartani.
Két doboznil kevesebb nem k-ildotik .rúlag az üipiej olr.legei b< ¦llel eszközöltetik. 2 tégely, c barnit-ntes metrküldéssel 3 koroi
Számos hUonyltvriny áH rendé Ikszésre,
Fiarelmestetek mindenkit t hatAstalan hamiiitvAnyok meevételétól. » kérem z.igornan arra ügyelni, hogy min- I den tégelyen a fenti védjegy és cégnek .Az orzafial jtíogj- I «ertir;.k- Preersdíbi.. beleégetve, kelllenmeesm.nd.nl tégelynek egy l.asznAUti uta«itat*ba keU becsomagolw lenni és tcntlAtható védiegjgjel ellátva.
Az egrediHi é» valódi angol c.oJakoniiesőm hjuuaUúil és atAnzoi a védjegv-törvény értelmében zt.goman bldöz-I tétnek, épngy ezen í.amisitvAnyok U-nezatoL EgjedSH beszerzési forrás:
Őrangyal-gyógytár, TTlai««-E-y
Pregrsdiliss Rohirsch-Satierbtunn mellett. Eaktkr a lostfibb jyÓBT.zert-rban. hol rak(Ar nincs, I iiííoí- TIUVKUT AHUI.K Prrzr.d.b.a, lt~hII«b.S«erbr««. | melleU ci-caL - Aa-^^*k^tJ\'*c
; a zzétküldó* ki /agy pedig ntinvé-magolás, szállítólevél és
vé-ljegy lajstrom-
A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitra-bajnai, nagy-atádi és palini osztályaiban elhelyezeít katonai legénység és ménállomány részére 1897. november hó 1-tól 1898. október hó végéig szükséglendó kenyér, takarmány és egyéb] czikkek biztositása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep pa-! rancsnokság azámvivő irodájában 1897. évi augusztus hó 25-én délelőtt 9 órakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivó irodájában megtudhatók, a hol a szállítási feltételek füzete is betekinthttó, és ahonnan az árlejtéii hirdetmény kívánatra megküldetni fog.
Az érdeklődők ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidőig annái is inkább nyújt sák be, mivel a később érkezettek figyelmen kívül hagyatnak.
Kelt Székesfehérvár, 1897. juniu3 hó 15-én.
Székesfehérvári in. kir. ii-iéiiielep parancsnokság
3S kitüntetés, ezek közt 14 diszokmáoy és 18 aranjérem. Számtalan bizonyitvánj első orvusi azaktekintélvéktöl.
VjszfilStt
kik an}jok által épen nem, va^y csak lökéletlentti lesznek szoptatva, SeaiSé H féle gjermekllMt, használata
Vulkán gépgyár
Guthjahr es Müller ezelőtt Reinhard Fei nau ÓC Co;
Budapest, V. Váci-nt 70. Készít: Lengő szitagépeket (OscUlir Sichler) Qathjahr, Müller & Soder szabadalma.
Daratisztiti gépeket Schneller Ágoston szab. Csomagoló gépeket Fredenhagen szabadalm , liszt, korpa, gipsz, cement, festék s hasonló anyagoknál* zsákba vagy hordókba való csomagolása.
Teljes malomberendezéseket, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű maiomgépiket és
Bécs, XVI. Ottakring, Wattgasse 30—32. készülékeket, — elvállaja továbbá fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kőmegmunkálására. Gőzgépeket kipróbált rend szerint. Viz\'kerekeket, közlőműveket (F.-ausmisso.) Nyersöntvényeket saját és idegen minták ulán, fogaskerekeket géppel idomítva
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JDLIDS 31 éu
! i m. kir. államvasutak á gyárának vezérü^ynöksége.
Budapest, Váci-körut 32. sz. a.
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gózcséplógárnituriit, ipari célokra, alkalmas „Compoaad" lokomobiljait, teljesen vasból készült szalmakazaló gépeit, gőz-kukorica niorzsolóit, Stibor-féle körfűrészeit, kaszáló- és aratógépeit, továbbá SACK-féle efeéjt, vetögepet, boronát és egyéb .- gazdasági gépeit.
US**" Árjegyzék ingyen és bérmentve.
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete.
mm
„murgit"!
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS
Vegyolemezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi Összetétele, kevés szabad, de gazdag, Kiig kötött szensavtarUlina kiváló hatásának bizonyai!. különösen iiidabántalmaknál, a bol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, sót veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhalásii alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen lulajdoiisdgánai; köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsav tartalomban erösebb ásványvizek, mini a seliersi, glcicherbergi, tOdöbajokbor:, különösen ttidövérzé-Eekr.cl már nem alkahnazlialók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb tiöt-bersdorf ban
a Margit-víz otthonossá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Navratil, dr. Poór. dr Kétly. dr. Baxbás; Bécsben: dr. Bamberger. dr. Doschek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légxö-, emésztő- és húgyszervek általános hurulos hánlaünainá>
^ Mint ivóviz 3
praservativ gyógyszernek: bizonyult a
kolera
megbetegedés ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
ESdeskuty L.
Kizárólagos főraktár
es. t-% t. í« »*erb
ti. adv, At; » ÍE-EZ&IIIUtnAI, Ilniisprit.
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fiiszerkereskedésben « vendéglőkben.
a ki egj kitÜTLŐ «. olcsó kerékpárt óhajt vásárolni, az saját érdekében csakis a j
Yüághirre szertett I
4
„STYRIA"
->
gyártmányt vegye. Egyetlen belföldi készítmény sem közelíti meg ezen kerékpárokat,[melyék mint q tartósságra, mint könnyű Járásra, a világ leghíresebb gyártmányaival is versenyeznek.
, ibdBl Hanid sullán ó felsége, S^AfAHRRADSR
% Albreclit Salvator fóberczeg ő fen^^o^il^p. JÍ sége. , \' *r-^ JSm
Péter föhérczeg ő fensége. Ágost Sachsen Coburgi herceg 6 fensége,
% Erit Sackssi Cobirgi berezeg ő
%, Pál licklanburg-Schieriní berezeg I ó fensége,
% Mehemed blf berezeg ő\'fensége.
Herczeg f ndíschgratz Hegé ő nagy.
méltósága. Herczeg DelgorBkoff ő nagyméltósága.
ViodisckerátZ herczegnő ó- nagy-
méltósága, valamint\' a llftnajt- !
sabb aristekrácia, Osztrák. Ma-
gyár-. Xémet-, Olasz-, Orosz-, 3
Görög- és Törökországban leg- «{?
nagyobb részt „STYRIi" ierék- |
á.. párt használ, épugy a verseny- ^
ZÖk *3 része, s a versenyek 3 4 részben „STTRII" kerékpárokon lesznek nyerve jj
Kizárólagos raktár és képviselőség jf
IFJ. WAJDITS JÚZSEF-NÉL NAGYKANIZSÁN, |
a hová minden megrendelés intézendő.
f»T" Árjegyzékek ingyen és bérmentve. — Eladás részletfizetésre. ^
Kitűnő utigepek teljesen felszerelve már ISO írtért kaphatok.
Legnagyobb raktár mindennemű kerékpár-alkatrészből.\'— Kitűnő állapotban lévő használj ¦
¦ ..: kerékpárok olcsón eladatnak. !2
IOOOOOOOOOOOOO J
70 hold frissei vágott erdő föld
|(egy tagban) épületekkel és egy keltós-járatn gőzmalom gőzgéppel eladó. Bővebbet WELKER ti.-cél GemeiDde Raven Kőrös mellett Horvátország.
lOOOOOOOGOOOOOQ
G926|897.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa r. t. városnál a VI. és VII. kerületben újonnan szervezett róm. kath. kántori állásra ezennel pályázat hirdettetik.
Az állással 300 Jrt évi fizetés és a szokásos stóla dij van egybekötve. Köteles lesz a megválasz ott kántor állandóan a VI—VII. kerületben lakni.
Az állással összekötött teendőkön kivül köteles lesz a megválasztott szükség esetén külön óradíj mellett a VI. és VII. kerületben levő községi népiskoláknál, mint helyettes segédtanitó esetról-esetre működni.
A pályázni kívánók tartoznak róm. katholikus vallásnkat a kántori teendókrei képesítést, valamint segédtanítói minősítésüket okmányokkal igazolni.
A kántori működésből nyilvános próba tartandó.
A kérvények f. évi augusztus hó 20. napjai) bezárólag Nagy-Kanizsa város tanácstermébe a tanácsi iktatóba adandók be.
A városi tanács.
Nagy-Kanizsán, 1897. jnlins 16.
VÉCSÖEY, polgármester.
Árverési hirdetmény.
A somlóvásárhelyi vallásalap uradalom ezennel közhírré eszi, miszerint a tulajdonához tirtozó Kenése — Vöröiberéoy i parti 6173 1570/1600 holdas balaton vízterületen gyakorolható halászati jog a kenései halásziakkal, jégveremmel és a balaton parton levő két halász kunyhóval együtt 1897. év november I túl 1899 év december hó vágóig terjedő időre az alólirt felügyelőség hivatalos helyiségében 1897. augusztus 9 én d. e. 10 Órakor megtartandó zárt ajánlati árverésen haszonbérbe adatni fog.
Miről a versenyezni kívánók azzal ártesitretnek, hogy magyar nyelven irt zárt 50 kros bélyeggel és 202 frt 50 kr. bánátpénzzel ellátandó ajánlataikat, melyekben a beígérendő évi bérösszeg számmal és betűvel tisztán és olvashatóan kiírandó s kijelentendő, hogy ajánlattevő a bérleti feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti, a mondott nap délelőtt 10 órájáig benyújthatják, mivel későbben érkező, távirati vagy ntó-ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
A versenyzők közötti szabad választási jog a nagyméltóságú m. kir. vallás és közokt ministerinmnak tartatik fenn A bérleti feltételek az alólirt felügyelőségnél a hivatalos órák alatt, — az ünnepnapok délutánját kivéve betekinthető k Somlyóvásárhely, 1897. jnlins hó 9-én.
4> A ni. k. közalap gazd. Felügyelőség.
++++KH
+ +
i
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1897. JULIUS 31-én
ROYALnagyszáUoda
A fÖ- és székváros legszebb és legnagyobb szállodája.
Szobák 2 írttól feljebb villám-Tiláeiiáisal és szolgálattal.
OOCOOOQOOOOOOOOOOO3000000000
o
S3
ALAPÍTTATOTT 1888.
S Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
o o
Q
o o o o o o o o o o a o a o o o o e
G Q O O 0
Rés zvóny-Társa8ó,s
(Kelöll WALSEPi FEREKCZ) BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső yáczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAE BUDAPEST. GYÁBT:
mindenfelé\' gőzgépet, Schmidt-jéle Jorrgözmotorokat (40% szénracgtakaritás), petróleum- és benzin-motorokat. Keretjű-részeket, körfűrészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöme-legüöket, tarlányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. Tüzjecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági jvlszereléii tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző kocsikat, sárkaparó és se\\rrögépeket, hóekéket, és lithengereket. Egészségügyi szerekel, mint goz/ertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepe ket, pticegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéljelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon roslélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket,csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
s a
I
!
O
a o a o o © s ¦I o o o
§
o o
e s
O 3 3 0
o
OOOOOOOOOOOOOOOüOOOOOOOOOOOO
Kőszegen
vasat állomás.
De*, Dreiszker J.
SAMATOKWMA
és
VIZGYÓGYIKTÉZETE,
nyitva márc. hó 15-től dec. hó l-ig.
Rendszer Priesnítz és Kneipp. Villanyozáá, massage, gyógytornászai, dietettkaí eljárás. Gondos orvosi felügyelet,, kitűnő ellátás, igen mérsékelt ár. Prospektus ingyen.
Valódi brünni szövetek nyárra és őszre
Egy Coupon 3.10 . 4.80. jó
méter hosszú teljes, \\ 6.— jobb
nrí öltözet (kabát, } 7 75. finom
? *drág és mellény ?9.— finomabb
csak \' 10 5 0. legfinomabb
Valii dl gyapjúszövet.
Egy Coupon fekete aalon cltozékhet 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista daróeok, legfinomabb kamg*rn és a többi szövet minőségeket gyári áron kaid szét a sro\'id-ságáról és megbízhatóságiról legjobban ismert sióm raktár
Siegel Imhof Brunnben
a közvetlen megrendelések a gyári heiyen nagyon előnyösek: nasy választék folyton uj áruk, szabott legolcsóbb árak. figyelmet elintézése a legkisebb rendeléseknek is. etc etc.
MOLL SEIDLITZ POR
CMk akkor valódiait, ha mindegyik dobo« Holl A. védjegyét é> aláírásit tünteti tel.
stziak I frt t. e.
Kanititásot törvényileg fenyíttetnek.______
B °, LL~1*}\'1 FRANCIA
Csak akkor Valódi. h* "\'odejrvik fl>eg MOLL A. vwJjefyét tűnteti fel es
1--„A. BliH\' felirata ónozattal van zárra. A Hoil-ftle frai-\'
ozlt btrizetz és ai nevezetben mint fájdalomcsillapító ledSrzsSláll szer köszvéoy esőz és a meghűlés egyéh következményei mii legitmeretesebb népszer — Eav ónozott sredaU ivag ára 90 kraJeUr._ ___
Moll SalicyJ. szájvize.
(Föalkatréaae - fQzoiysaraa szik.6.) A_ mindennapi azájüiítitaanal különösen footo, liannelr kom gyermekek, mint felnőttek ixámira; mert e wáj?iz a fogak to,ábbi épségét biztoiitja ¦ egrazeramind OTaaer logfajáa ellen. — Eay llll A »»d|sgyé»el eltalált üveg ára : 60 krajozár
691) Fószrtküldiis-
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari száiüto által,
Béca: I., \'i\'ucblaubeti 9. sz.
Vidéki „efreadaléllk napolta par.aotánvét mellett teljesítleiosk.
A raktárakban tessék határozottan MOLL. A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Resenfeld Adolf és Fia.
Sangerhauseni gépgyár Magyarországi gyártelepp. Budapest, Külső váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar special-gépgyár,
a mely az összes luezögazflasági iparágak száraára szükséges gépeket gyártja. , Gazdák és iparosok számára mint hajtóerő rendkívül előnyös a
„Hoflmelster-fele gőzmotor"
a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Fűthető szénnel, Iával, cserrel és minden egyéb bulla délikal. Minden nagyságban \'/, lóerőtől kezdve gyártjuk.
A „HotYmeister-motor"
rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajtóerőt felülmúl. Felállítható bárhol, semmi alapozá vagy falazás nem szüsséges, állhat szilárdan vagy szállítható.
A ,.Hoff(iieisier-iiio(oiM
megszerzését gazdáknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — Leírással, felvilágosítással, árjegyzékkel szives*n szolgálunk.
Képviseletre njánlntokat elfogadunk.
•V Gyümölcs és szól lő bor készítési gépek
Gyümölcs és szőllő sajtó
folytonosan ható kettői emeltyű szerkezettel, és nyomerö szabályzóval. A munka képesség tO\\ nagyobb mint bármely más sajtónál.
Szőllő és gyümölcs ziiZÓk
1 és bogyó morzsolok.
Teljesen felszereli szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló késialékek gyümölcs éf> főzelék aszalásra, gyü-mölcs-vagó és hámozó gépek, legújabb szterkezetü szabad. önműködő „ Sy phonla " gyümölcs és szőtlevessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a \' legjobb kivitelben.
Mayffartít Fh. és Társa
c?. kir. kizár, szabad, eazdasági gépgyárak, vatöa\'őde és gözhámor. L
BECS, Jl. Táborslrasse 76.
Kitüntetve 390 arany, ezöst és bronz éremmel.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitók felvétetnek-.
tfiíiioet; hat, -____________________________________________.
o o o
li . . 7% -»fi ... ti.!- r__-il— I
O
o o o o o o o a o
Richter-féíc^Horgony-Pain-Expeiler
Liniment. Capsici comp.
Ezen hirneves háziszer ellontillt az idö megpróbálásának, mert mar több mint 27 év(óta megbiEható, fála*l»t»alllaptté eedarrcc-Iwként alkalmaztatík köszvénynél, csázail, tagazaaB«tt*»»l «¦ hfiléseknél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-liniment elnovezes alatt, nem titkos szer, hanem tgazf Mptzsra káziazer, melynek ef^ háztarlásban sem kellene hiányozni. 40 kr^ 70 kr. és 1 frt üvegonkónli ürban majdnem minden gyógy- fj szertárban készletbon va^\'. főraktár: TSriSK József"
gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igon óvatosak legyünk, mórt több kisoUbértókn utánzat ^*an forgalomban. KI nem akar meakároaodBi, az minden egyes üveget „HorßtHiy^ védieny és lücbter czégj^yzés oeÍJrül mint nem valódit utisitsa vissia. S
RICHTER F. AD. éa társa. ti. tt irr. aáf an --iMit. IBBOiyTirn1.
0 3 C O
o
5
S C 0 0
a o
0 0
Szabadalmazott drótüveg
világos tető.etnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb "anyag különféle vastagságokban egész 1*75 négysz. méter terjedelemig.
KüiüDös előnyei: I<ebetó legnagyobb törési biztonság átütések és törések elten, árótrács nem s/ükségeí1. tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél áfbatlanok, miután a drót betét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző,-.előbb nem ismert fény hafá-. Több állami és magán épitkezé«nél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel haftználtaiott. Számtalan bi70nyitvány, prospektui és minta szolgálatra. Öntött üveg padlózat lemezek járható tetőéinek földalatti átjárók éá alagutak megvilágitására vasotaknál, kiadott nagyságukban, sírna vagy különféiekép mintázott lel Ül etekkel, fehér, félfebér (ca. "O^-kal olcsóbb a közönséges nyerd-önlött üvegnél) és színes, drótfonattal és anélkül.
Űveg-tetzsindeiy és Qvag rovátkát téglák
a legku öníétébb alakok és nagyságokban. Aktiea-Geselkchaft für Glasindtistrie vorm. Friedr. Siemens Ntüiattl bei Elbogeu (Böbmen.) További készítmények: mindennemű üvegek, üveg zárok, üvegtáblák belgiai éa német üvegöntés és üreg domborítás.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.