Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.49 MB
2010-01-25 14:49:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1528
5862
Zalai Közlöny 1897. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAMIZSA, 189?. október hó 2-án.
40-ík szám.
XXXVI. évfolyam.
Előfizetési ár:
Kftti érre . . . 5 frt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. Nefredem . . . l frt 25 kr. Y.fjt* axán 10 kr.
i. . :. : : Eh 5 haaiboi petiUorbaa 7, m&aodaxor 6, i minden torábbi ¦őrért L kr.
NVILTTKRBEN petit soronként 10 krért vétetnek let. Kincstári illeték minden egyw hiriii-icj ért 30 kr. Etetendő
fi s mm
mm mim.
T
A nagykanizsai „Ipar-Testület11, takarékpénztár részvény-társasig,¦ a galamboki önkéntes tflroitó-egyltt*, a „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .-szegények tápintézete", a katonai
A lap azeUemi rétiét illető minden közlemény a felelői twrkessto" neTére, az anyagi réazt illető költemények pedig a kiadó neTére címzetten Na^j-Kanizsára bér-mentre intéz endök.
Bérmentetlen terelek nem fogadtatnak al.
Kéxtr&tokrissaaaen klldeUek
,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori ,nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a keresztény jótékony nőegylet hadastyaa egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETBNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A nemzeti szellem.
Sagy KanizB 1897- oki I.
Ezer éves történetünk, dir.sflségea képei rajzanak körül, s elmerül lelkem a múltban.
Ázsia közép tájáról megindul egy törzsekre szakadozott nép nyomatva külső ellenségtől, űzetve a természet mostohaságától, s letelepszik itt e földön, mely téres és gazdag. Mik voltak a vándorlásnak részletei ? Mennyi harcba, küzdelembe került, mig állandósult országot, hazát alapítottak itt? Csak a monda regélt róla századokon át, mig végre a középkor egyszerű papja tollat vesz kezébe s megírja kortársainak és az utókornak azt a csodás történetet, ahogyan egy nép hazát szerez magának.
S iró tollát nem. az oknyomozó történet szelleme vezeti, hanem erős nemzeti érzés ihleti. Az az érzés ez, mely büszkeséggel tölt el és önérzetre tanit. Az az érzés ez, mely szeretetre gerjeszt és lelkesedésre gyújt. Az az érzés ez, mely munkát, vagyont, életet áldozni buzdít ezért a földért, melyet hazánknak nevezünk.
fis ez a nemzeti érzés, mely kifejezésre jutott a krónikás egyszerű felfogásában, ez hatotta át egész történelmünket, egész életünket mind az ideig, mig nemzeti királyok uralkodtak rajtunk, vagy oly családok sarjadékai, kik egygyé forrtak nemzetünkkel.
De azután, több már háromszáz esztendejénél, idegenek ültek királyi székünkbe, kik ez érzést sem meg nem értették, sem nem becsülték.
A nemzeti érzés nem ragyogott többé tündöklő fényével, vezérlő világosságával. De ki sem veszhetett a népből. Erdély bércei között hu-zódott meg; szerzetesek szúk cellái, falusi prédikátorok egyszerű házai
őrizték meg. Majd a szabadságért és alkotmányérc vívott harcokban lelkesitett; vagy bujdosó fejedelmekig kei elköltözni látszott c haza földjéről.
A nemzeti- érzés hanyatlása jellemezte ezt a kort.
Az alvó leányzó azonban fölébredet\'.
S ébresztője és ápolója az irótoll lett, melyet a mait századok kardja helyett az uj idők szellemének megfelelően ragadtak kezükbe jobbjaink.
Az irodalom ébresztette ujjá ez érzést, e2 növelte nagygyá és erőssé ugy, hogy csakhamar a közélet küzdő terére léphetett. S itt lelkesített azután a legellenségesebb viszonyok között. Itt lüktetett azután oly hatalmas erővel, hogy semmi hatalom sem állhatott diadalmas útjába, melyen megteremtette az uj Magyarországot
Századunk első felében történt ez.
S azóta e nemzeti érzés egyre erősbödött, egyre jobban áthatotta nemzetünk minden rétegét. Sőt az érzésből tudatos eszmévé fejlődött s az időtől fogva, mint nemzeti eszme élt és hatott.
Élt és hatott, de csak a nemzetben. A hatalom még mindig idegenkedett tőle.
Mig végre meghajolt előtte ez is. Átvette, átérezte és átértette s egybeforrtak, hogy egymás fényét, dicsőségét annái intenzivebbé tegyék.
Urunk, királyunk, meghajolt a nemzeti eszme előtt, s a nemzeti eszme tündöklő ragyogása még dicsőbbé tette fölkent alakját.
Dicsőség és hála érette.
Dicsőség-és hála, hogy a nemzeti eszmét trónjára emelte; dicsőség és hála, hogy ezt oly meghatóan ki is fejezte. *
Multunk történetének minden fájdalma, minden gyötrelme, minden
bánata kiengesztelődik, mert maga felséges királyunk állítja föl hazánk szivében, fővárosníikban, a kiengesz-telódéi oltárait, multunk egy-egy nagy alakjának szobrát.
Ott állnak ezek majd a főváros téréin. S mindegyikük egy eszme dicsőségét fogja hirdetni, a trónra jutott nemzeti eszme dicsőségét.
A mártír szent Gellért, a hitéért lángoló Pázmány, a szabadságért küzdő Bocskay és Bethlen, a haza és kereszténység bajnokai, Hunyady és Zrínyi, a nemzeti lojalitás megtestesítője, Páiffy, a nemzeti érzés első kifejezője, a Névtelen, a jogi érzés plántálója, VerbÖcy és az egyszerű lan os, Tinódy, — mind ez eszme diadalmát hirdetik, mind ez eszmére oktatják, buíditják a késő nemzedéket is.
Most már nem fáj ugy nekünk a múlt sem. Most már csak félig lesz oly szomorú az az ünnep, melynek közeli évfordulóját oly mély fájdalommal ültük meg eddig.
A nemzeti eszme e diadala lelkesedéssel töltötte el az egész nemzetet, ilimien megye, minden város sietett ez érzést tolmácsolni a legmagasabb trón zsámolyánál. Azt hittük, hogy mi sem maradunk el a többi várostól.
Csalódtunk ! Azt vártuk a szerdai közgyűléstől, hogy lelkesedéssel és hálával ad ünnepies kifejezést érzelmeinek.
Nem történt meg.
Mintha csak sokalták volna örömünket s egy kis ürömcseppet akartak volna beléje keverni.
A város dolgai.
— Képriselöieatületi Qlé>, azept. 29. —
Valamikor régen fél óráig tartott az a közgyűlés, mely a költségvetést tárgyalta. A mait évben már három
napra kihúzódott a költségvetési vita, s mindvégig érdekes volt. Az idén három óra alatt végezett a képviselő testület a jövő évi költségvetéssel. Az igaz, hogy ez a költségvetés jól elő volt készítve. Derekas munkát végzett a városi pénzügyi bizottság, mikor öt napi szakadatlan tárgyalás után összeállította a költségelőirányzatot, melyet igen csekély változással egész terjedelmében elfogadott a képviselőtestület.
Maga a költségvetés, melynek Összeállításán oly szakértő férfiak, mint Ebenspanger Lipót, Eperjessy Sándor, Tripammer Gyula stb. fáradoztak, elég reális. Nem is kifogásolta e tekintetben senki. Csak az a baj, hogy mivel minél több szükségletet igyekszik kielégíteni, a pótadó ismét emelkedik. A mait évi 6 5 % -kai szemben 7 3 \'¦/, t % áU * jövő évre nézve. Azonban az bizonyos, hogy mind az a szükséglet, melyet a költségelőirányzat megállapít, valóban szükséges.
Legfeltűnőbb talán ezek közt az a személyes pótlék, melyet a közgyűlés készségesen megszavazott a város tisztviselőinek. E személyes pótlék igen különböző, az egyes tisztviselőknél s talán nem is mindég arányos az álláshoz és a hivataloskodás éveihez mérten, de az bizonyos, hogy szükséges volt. Mert ha megkívánjuk, hogy tisitviselöink pontosan és lelkiismeretesen vigyék dolgaikat, szükséges, hogy munkájukhoz mért fizetést adjank nekik. Helyes volt tehát, hogy a közgyűlés nem várva meg a Luca széke gyanánt készülő városi szervezési szabályrendeletet, személyes pótlék cimén egészítette ki — talán még most sem valami fényes fizetéssé a tisztviselők fizetését. E pótlékkal meg lehetnek elégedve ók is, — és Örülünk, hogy a képviselő-
testület bölcsessége és belátása nem rontotta meg annak a tisztviselőnek örömét sem e tekintetbea, ki az egyik legnehezebb hivatalt tölti be pontosan és példásan a városházán, azonfelül pedig fáradhatatlan katatója városunk történetének. — Csak azt sajnáljuk, hogy nem talált rá módot a pénzügyi bizottság és utána\' a képviselőtestület, hogy a szolgaszemélyzet helyzetén is könnyitett volna némi pótlékokkal. Hisz a drágaság terhét ezek is érzik. Azután meg, ha megadták a tisztviselőknek a pótlékot, mert nincs még meg az uj szervezési szabályrendelet, mért tagadták meg a szolgaszemélyzettől, mert nincs még meg az uj szervezési szabályrendelet ?
Fontos eszmét pendített meg tíikos G-éza v. képviselő, mikor a gimnáziumi tandíj emelését hozta indítványba. Ugy mondják, hogy e kérdéssel a pénzügyi bizottság is foglalkozott; de elejtette, mivel féli, hogy a tandíj emelése esetén meg-csappan az ifjúság száma. Furcsa dolog az, mikor egy tanító intézetben csak azért szaporodik a tanalóság száma, mivel olcsó a tandíj. Az sem fogadható el argumentummal, hogy a tandíj emelése esetén bőkezűbben kell gyakorolni a tandíj elengedését. Hát ha így volna, öreg hiba volna. Csak tessék jól szemügyre venni a gimnázium felső osztályainak növendékeit, majd akkor belátják, hogy a tandij elengedését még jobban korlátozni kell. Az a sok mindenféle tekintet, az a tulon tul jószívűség a tandij elengedése körül azt eredményezte, hogy sok tehetség nélkül, szorgalom nélkül való szegény ifjú felkerült a felső osztályokba, kikből, ha átússzak is a többi osztályokat, soha nem lesz semmi, legfőlebb — írnok; mig, ha nem engedték volna
t Á a g a.
Vadrozsa.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Irta: Ükolicsányf Károly.
O.t ü\'nek a kert legelbagyalottabb zugában.
Szerelemről, boldogságról szói, dalol, regél minden, minden, csak ők nem. Ők egymással szemközt ülve a tudományról beszélnek.
Károly fejét 8 könyökét az asztalra támasztva kezébe rejti nyílt, gondolkozó homlokát
Róza határozottan nem szép, bronzba játsző vöröses baja nem szándékos hanyagsággal van pongyolán rendezve, vonásai inkább hideg, komoly zárkózott-aágról tanúskodnak s hosszúkás metszetű, barna szemei közönyösen néznek a férfira.
Semmi feltűnő, semmi vonzó nÍDcs az egész nőben s még toiletteje sem igyekszik karcsú, hajlékony termetének szépségét kiemelni; olyan kényelmes, egyszerű rajta mindeo, mint a ki egész lényévei azt látszik kifejezni, hogy éppen nem gondol hódításokra és eszében sincs a tetszeni vágyás.
Irodalomról folyt a társalgás s Károly előtt, még ott hevert a tizenkilencedik század egyik afrikai utazó aéletleirása és kalandjai,* melyből valószínűleg egyes tapasztalatokat idézgetett.
— Elragadó, elragadó i — szólt Róza, mialatt finom, fehér ujjaival néhány engedetlen fürtöcs két homlokáról félre simított.
— így, épen igy képzeltem én is mindig a barátságot férfi és nő között, mint itt azt e mű irőja ecseteli.
— Valóban én is, — monda gépíeseu Károly, de látszott, hogy nem érzi azt át, amit mond.
— Érti, érzi ön az ilyen barátságot Károly? képes volna maga is ugy utazni, menni és c s a k jó pajtáit tekinteni bennem ?
Károly nem felelt mindjárt. Tekintete hosszan tapadt a nő kérdő arcára és valami sajátszerű láng lobbant meg nagy, EÖtét szemeiben. .
— KQlömben bolond kérdés volt, — kacagott fel Róza, — nem is tudom, hogy tehettem fel, hogy tehettem én fel magának, én, aki olyan csúnya vagyok; mig maga oly hódiíó szép férfi.
Károly önkénytelenül elmosolyodott. Olyan baigon, .olyan mozdulattal voltak mondva ezek a szavak, mintha pasztán egy szép tárgyról, például egy — nem sokat jelentő, hanem művészies kivitelű — képről lett volna sző és nem volt benne egy szikra sem a női szív Önkény-telén felhevüléséből, nem érzett ki belőle bármi hízelgés, épen u-\'y nem mint semmi kacérság, semmi bókra kihívás abból, hogy saját magát csúnyának nevezte.
— Cunya? mért volna maga csúnya? én magát soha sem látom csúnyának, — bigyje el Róza, soha 1 erősitó iténk sietséggel Károly.
— Lám, még a neveink is milyen jól illenek egy utazási ídyllbe: Károly — Róza! de csakis baráti ídyllbe, csakis.
Ezt már halkabban és vontatva mondta s kezét ráhelyezte a férfi karjára.
— Bedve3 kis pajtás!
— Jól van, elfogadom; tehát maga nem tart csúnyának; de mért nem tart annak, hisz mindemet azt mondja rólam és én magam is tudom, hogy az vagyok.
— Rózal
— Ne, ne mondjon semmi hízelgőt, — vágott szavába hevesen a leány, — azért szeretem magát, mert soha se bókol, soha se udvarol, néha nyers is, ha ideges, de én szeretem ezt 4-maga ideges nyerseségét is, ugy mint szeretek magán mindent, mindeot, édes Károly.
Olyan sajátszerű, olyan csodálatot volt női ajkakról ez a leplezetlen Őszinte vallomás, hogy az ifjú férfi sokáig nem jotott szóhoz utánna.
Eszébe jutottak neki miodazok a szép, hódító, csábító asszonyok, akiknek lábai előtt egykoron hevert, a csillárok özönében uszó termek, a langyos, illatos fülkék mámorra hívó félhomálya, azok az észbontó csókok, melyeket édes ajkak ajkára égeLtek, az a sok bájos eskü, epedő suttogás, az a sok bohóság, álom, ábránd, összeomlott légvárok, csalódások, hazugságok s ngy érezte, hogy sohs, soha szivében meg oly őszinte, édes melegség nem támadt, mint e percben, midőn ez a nem azép. egyszerű leány olyan hidegen, olyan keresetiénül szemébe mondja, hogy sserel*Tdjta mindent, még hibáit is. Ls volt bilincselve, szólni akart de nem tudott.
— No igen, szeretem igaz, valódi, mély baráti érzelemmel és azt hiszem,
sokat képes volnék önért megtenni, Károly 1 — folytató Róza, midőn feleletet nem kapott. — Nagyon sokat 1
— Kár .... Kimondhatlanul boldoggá tenne egy férfit, ha nem csupán a barátság érzésére lenne fogékony szive, — vagy volt már szerelmes? kérdé majdnem -lázas kíváncsisággal a férfi.
— Soha i pedig már huszonnégy éves multam, vén vagyok Károly i
És ebben a mondásban sem volt semmi szenvelgő kacérság és ezt is olyan nyilt, őszinte arccal mondta, mint azt, hogy szereti őt
— De miért kérdi tőlem ezt?
— Azért, mert azt hiszem, ha most még fölgyúlna kehiében az a csodás, varázsteljes láng, őrült rabja tudna lenni annak, akit szeretni fogna.
Róza arcán egy pillanatra mély árny vonult át, ajkai félig pajzán, félig kesernyés mosolyra nyíltak a kezével hanyagul intett
— Lesz gondom rá, hogy meg ne történjék és segítsen nekem maga is Károly, hogy a maga iránt érzett barátság oly mély gyökeret verjen lelkemben, hogy annak tárgya oly meleg, oly tartós legyen, hogy soha se jusson eszembe kívüle más férfit meglátni, aki talán szivemnek egyébb érzelmeit is felkelthetné; hagyja, hogy ez a barátság egész valómat, egész életemet betöltse.
Róza hangja mintha remegett volna kissé, előbbre hajolt és szemeit hosszan forgatá a fiatal férfién.
— És ha én.--
— Károly 1 — ne végezze be, — ne
végezze be, ha olyant akarna mondani, ami önt előttem arról a magaslatról, a melyre eszményi barátságom állitá, levonná, igen fájna az nekem, fájna, mert tudom, hogy egyéb az ön ajkairól hozzám, a csúnya Rózához intézve nem lehetne más, mint szánalom, mint ala-mizsn»; fájna az a tudat, hogy maga is csak olyan hétköznapi tucat ember, aki azt hiszi, mihelyt nő valaki, ahhoz, ha nem szeretjük is, nem lehet másként közeledni, mjnt szerelemmel, aki azt hiszi, hogy a nö nem egyéb, mint az ő vágyainak kielégítésére teremtetett „valami,* aki tulajdonképen nem is ember, aki lélekkel sem bír talán, aki nem képes gondolkozni és nem lehet a férfinak Boha egyebe, mint egy játékra szánt csecsebecse; az, mint szerető, az, mint feleség, az, mint ideál is, mert a szerelemben csak önámitás a platoizinus.
K leány elhallgatott.
Csak a tücskök cirpelése, leüt a tő habjainak méla locsogása s az éjjeli szellő bugása zavarta a mély csöndet, mely őket körülvette.
Végre Károly találta meg a hangot.
Elmosolyodott és bzemeiben végtelen melegséggel, kimondhatatlan lágysággal tekictett a gondolataiba merült Rózára.
— Kis pajtás, kis pajtás, mit tnd maga a szerelem bárminő fajtájáról általában, — szólt kezébe fogva a leány hosszúkás ujjait, — mit tudja maga, mi az a csábító, észbontó érzelem, mely rabbá teszi, elzsibbasztja egész lényünket, névtelen édes gyönyörrel hajtja át idegünk minden szálát és vészes, szilaj lobogásba hajtja
Lapunk mai számához fél iv melléklet vau csatolva.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
1897, OKTÓBER 2 án.
el könnyelműen a tandijat, beesnie- i tes, munkás iparosok vagy földmi-velÖk lennének ma már. Mert itt ne vádolja senki azzal a professzori kat, hogy mért eresztették őket felébb. Azért csak, mivel tandíjmentességük volt, s könyörületességük nem engedte, hogy megbuktatván az ilyeneket, szegény szülőiken a végrehajtó hajtsa be a tandijat. Bizony nagyon kívánatos volna, ha egy bizottság mindenféle szempontból fog-lalkoznék a tandíj emelésének kér- | désével, melyet nem 24 frtra, de mint az állam teszi 30 frtra kellene egyszerre felemelni, s a tandíj elengedéseiben csak a méltókat részesíteni. Nem a sok diák határoz, hanem az árra való diák.
A költségvetés tárgyalásán kivül érdekes tárgya volt még a közgyü-lésoek a városi tanács indítványa, mely a Nagy- és Kis-Kanizsa közi elterülő úttest áthelyező -érői szólt. Fontos ez nemcsak azért, hogy kö-zelebb hozza hozzánk Kiskanizsát, hanem városunk fejlődése szempontjából is. — Nem volt ugyan a tárgysorozatba fölvéve, de mégis különös érdekességü volt Szekeres dr. interpellációja a rendőrfőkapitányhoz. Oly fontos közegészségügyi kérdéseket bolygatott meg ezzel a kiváló orvos, hogy érdekesnek tartjuk legközelebb külön foglalkozui velük.
A közgyűlés lefolyása ez volt: Pontban 3 órakor nyitotta meg az ülést Véesey Zsigmond polgármester, s nyomban szólásra jelentkezett dr. Szekeres József, ki konkrét példákra hi \\ vatkozva azt kérdi a főkapitánytól, vájjon mi történt azzal a szabályzattal, melyet a városi orvosok a nyilvános házak fölállítására nézve készítettek, s vezet-e a rendőrség oly nyilvántartást, melylyel ragadós betegeknek városunkba való megtelepedését ellenőrizhetné. Deák P főkapitány kifejti, hogy a szabályzat a tanács előtt j fekszik, s agyanŐ dolgozott ki szabály-zatot oly nyilvántartást illetőleg hogy min- j den városunkba jövő idegenről *24—48 óra alatt felvilágosítást tud adni A közgyűlés a választ tudomásul vette. —¦ Tudomásul j volt a tanács jelentése a mult évi záró- j számodásokról is.
Következett a költségvetés tárgyalása, i Dr. Díek József v. képviselő, hevesen I kikelt az egész előirányzat ellen, mivel j az ez évi tebernél 158751 frttal ró töb-bet az adózó polgárokra. Különösen kikel a tiszviselók fizetésemelése ellen, bár j belátja, hogy tisztviselőink nincsenek mun- : kásságuk arányában fizetve. De ha már emeli a közgyűlés a tisztviselők fizetését, akkor a drágaságnak megfelelően a fizetés bizonyos percentje szerint emelje és részeltesse\' fizetésemelésben a szolgákat, főként pedig a rendőröket is. Egyébként a költségvetést még általánosságban sem fogadja el. — Kbenspanger Lipót szakszerűen cáfolja dr. Dick egyes álli- 1
tásait, s hangsúlyozva, hogy a tisztviselők fizetés emelése csak a jövő évre szóló, elfogadásra ajálja a pénzügyi bizottság javaslatát — Mi kos Géza sem helyesli a tisztviselők fizetésének emelését, de esak azért, mivel kevesli. Indítványozza, hogy a főkapitánynak és a két tanácsosnak fizetése 1500 frtra. a főjegyzőé pedig 1700 frtra emeltessék. — Dr. Pachinger Alajos helyesli a fizetésemelést, de-índit-ványozza, hogy a tanácsos árvaszéki előadó személyes pótléka 100 frtról 200 ra emeltessék. — Eperjesy Sándor dr. Díck némely kifejezését utasítja vissza A rendörök fizetésemeléséről is szó volt a pénzügyi bizottságban, de ezt elejtették, mivel rendőreink jobban vanuak így is fizetve sok más város rendőreinél. Kéri a közgyűlést, fogadja el e pénzügyi bizottság javaslatát változatlanul — Dr. Rothschild Samu cáfolva dr. Dick állításait, csatlakozik dr. Pachinger indítványához. Dr. Szekeres József szintén e mellett szólalt fel. — Mikos ismételten ajálja indítványát, míg Tripam-m e r Gyula a pénzügyi bizottság javaslatát védi. Imrei László rövid felszólalása után, melyben a kiskanizsaiak megterhel te téséröl szól, elrendeltetik a szavazás.
A közgyűlés dr. Dick kivételével egész általánosságban elfogadja a pénzügyi bi zottság javaslatát.
A részletes tárgyalás során a főgimnáziumi bevételek tárgyalásánál Mikos indítványozza a tandíj felemelését; de ennek tárgyalását E b e n s |> a a g e r Lipót felszólalására az építkezés idejére halasztja a közgyűlés. A bevételek letárgyalása után a tisztviselők fizetése emelésénél egy kis-fiókobstrukciót rögtönöz dr. Díck, ki minden egyes tételnél ellene szavaz. A közgyűlés a beadott indítványok közül csak dr. Pachíngerét fogadja el, s a tisztviselők fizetését így állapítja meg: Polgármester 2000. főjegyző 1000. főkapitány és tanácsos árvaszéki előadó 1400, tanácsos közigazgatási előadó 1200, 6 kültanácsos 1700, pénztáros 1200 számvevő 1200, adóellenőr 1200, könyvvivö 770, adótiszt 660, mérnök 1000, segédmérnök G00, kőzgyám 1000, árvatári ellenőr 000, segédgyám 330, katonaügyi előadó 900, ügyész fiOO, jegyző 800, levéltáros 8uö, földadó nyilvántartó 550, két alkapitány 1700, lendörbiztos 700. 7 irnok 4000, kézbesítő 400, két orvos 720, állatorvos 120, két szülésznő 140 írt. Innen kezdve minden nagyobb vita nélkül fogadta el a közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát. Csak a párhuzamos osztálynál volt még egy kissé heves diszkusszió, mely azonban hamar elsimult. — A jövő évre tehát elöírányoztatott szükséglet 344.96 frt, fedezet 24i 147-40 frt., a hiány tehát 10304S\'5Í frt, melyet a 139570 frt07:kr., állami adó minden egyes forintja után 7b9/,,,0 w teljesen fedez.
A közgyűlés 3. pontja dr. Pachinger Alajos fellebbezése volt a tauács azon végzése elien, mely a millennium alkalmából fölmerült 366 frt több kiadás megtérítésére utalta. A közgyűlés természetesen fölmentette az igazgatót az ősszeg megfizetése alól, mert a több kiadást a millennium méltó megünneplése tette szükségessé.
Negyedik tárgyul a v. jogügyi bízottság véleményes javaslata került elő a tielsei 6uttmann Henrik-féle 2000 frtos alapítvány tárgyában. Hosszú és heves vita támadt nem annyira a kiadás iránt, mint inkább jogi differenciák miatt A bosszú vitát névszerinti szavazással döntöttek el s a tanács javaslata 13 szóval győzött. E. szerint az alapítvány az izrab-liía hitközségnek kíadatik.
Ekkor került elő a két város rész között levő úttest áthelyezésére vonatkozó tanácsi jelentés, melyet dr. Szekeres egészségi szempontból ugyan elleníett, de a közgyűlés elfogadott.
Ezután tudomásul vették a tauács előterjesztéseit a Kazíocy-utcai iskolánál ház-mesteri lakások építése tárgyában, a gubacs-termés rosszul sikerült értékesítése tár-
! gyában és a folyó építkezések költségeinek
; fedezése tárgyában. Végül az 1898. évi
i legtöbb adót fizető v. képviselők névjegyzéke kiigazítására a küldöttség választatott
j meg. Tagjai lettek dr. Szűkíts Nándor.
] itj. Hegedűs László.
I A közgyűlés 3/t7 órakor oszlott &zét
[ a polgármester éltetése közt.
A vármegye dolgai.
— A kötgyülés tárgysorozata. —
Zalavirmegye iörvéoyhatósági bízott-i ságának Zala-Egerszegen 1897. évi ok-i tóber hó 4-éo & folytatva tartandó köz-: gyűlésen több fontos tárgy kerül elintézésre. A 91. számból álló tárgysorozatból kiemeljük ezeket:
Alispáni jelentéi a törvényhatóság \' állapotáról.
Az elhalálozás folytán megüresedett ; árvaszéki Ülnöki, — a lemondás áltat ; üresedésben levő két szolgabírói, — \\ mégis az újonnan rendszeresített két | szolgabírói — és Y-ik aljegyzői — végül a szintén üresedésben levő IV-ik aljegyzői állásoknak, s az ezen állásoknak betöltése következtében esetleg megüresedő mái tiszti állásoknak választás utján való betöltése.
A nm. m. kir. belügy mi oisterium na k 61830/11 sz. a. kelt körrendelete, az 1898. évi megyei költségvetés elkészítése éi felterjesztése tárgyában ezzel kapcsolatban a vármegye 1898. évi költségvetéstervezete, és
a nm. m. kir. Belügyminiszter ur 57181/11. 1897. számú rendelete az állami pótjavadalmazás terhére kérelmezett két árvaszéki ülnöki és két dij-nokí állás rendszeresítése tárgyában 7157/oi. 1897. jk. 32. szám alatt kelt határozatra.
A nm. kereskedelemügyi m kir. minisztériumnak 27626. az. a. kelt rendelete a tapolca-keszthelyi h. é. vasút segélyezése tárgyéban 30522/896. 896-jk. sz. a. hozott közgyűlési határozatra.
A menyei számvevőség előterjesztése az 1898. éri belegápolási költségek fedezésére szükséges pótadó megállapítása i tárgyában.
Ugyanannak előtérj esz! ése az 1898. évre szükséglendő katonabesrállásolási pótadó megállapítása tárgyában.
A győri kir. ügyészség ia Polgár Béla elleni sajtóperben hozott felmentő ítéletet, s az ez ellen bejelentett semmi-
ereinkben a vért; azt az érzést, mely megbénítja az .akarutót, mely kezünkbe adja a menyorazágot és a balálthozŐ csövet egyenkint, mely Istent és állatot képes belőlünk alkotni, amiért eltűrjük a nyomort, a kétségbeesést, a gyalázatot is, mindent.
Most Rózán volt a sor nem adni feleletet
Maga sem tudta miért, talán a forró nyári éjszaka öntudatlan igézete, talán a beszélő férfi hangjának behízelgő mély zesgzése, talán egy megfejthetlea érzelem, melynek nevet adni nem akart, vagy nem tudott még, egészen kivetkőtették hideg közönyéből; érezte, hogy szive hevesen lázasan dobog, míot még soha, hogy vére erősen lüktet halántékán s nem mert megszólalni, nehogy hangjának remegése elárulja szokatlan hangulatát, mozdulni nem mert, ugy érezte, hogy szédül; megmerevedtem maga elé nézett, miközben rúnája csipkéit hol ujjaival, hol pedig ernyőjével szaggatta.
A begyek mögül épen előbukkanó hold teljes pompájában arcába sütött a látni engedé, mint változnak meg a rideg közönyös vonások, hogy lesznek minél lágyabbá, szendébbé, hogy csillannak meg a szemek s változik át a hideg semmitmondó tekintet édes álmodozó, félénk pillantássá, mint lesz az egész arc szép a lélekben végbemenő sajátos átalakulástót.
— Igeo, igen, mit tud maga arról, — folytatá növekvő hévvel az ifju férfi — mit ismeri maga azt a gyönyört, azt a kimondhatatlan üdvösséget, amelyet egy imádott ajk uyujt, ha vágyban égve, remegve, édes odaadó kéjjel tapad ajkú okra,
hogy mit érez két sziv, ha önfeledten, csak egymásban keresi és találja föl az egész világot, egymást megértve, egymáson dobogva, egymásnak súgva édes, titkos regéket, melyeket csupán ők ismernek, Ők értenek meg és mit érti maga azt, hogy a csókban, az ölelésben találjuk fel mind azt a gyönyört, ami az édeoi boldogság elveszte után a halandó számára még megmaradt
— Oly szépen beszél, azt hiszem költeményt olvasok .... Egy csók.....
milyen ostobaság, engem még sohasem csókolt meg idegen férfi — suttogá halkan, fojtott hangon a leány és valami megnevezhetleu, mély bánat reszketett alányomott hangjában;
— Ösmeri a .csipkerózsa" regéjét? — kérdé Károly, gyorsan felemelkedve helyéből.
— Régen, gyermekkoromból, dajkámtól hallottam talán. Nem az, akit a ezép herceg csókjával fölébreszt és .... ?
Már ekkor Károly ott állt a leány előtt és esdő, vágyakozó tekintetével egészen oda tapadt annak sugár ruganyos alakjához, bele mélyedt szemeinek agarába és izzó leheletével megérintette annak homlokába hulló engedetlen für-töcskéit.
— Az, Róza I Ne íté jen el, ne tartson azért tucat-férfinak, amit mo,-t fogok mondani: én — .... szeretem ....
Szeretem, de nem barátsággal; szeretem szerelemmel; a legédesebb, legforróbb szereimével életemuek. Nem kényszerítem ma még válaszra sem; várni fogok türelmesen, mint közel egy éve várok már, lesve, mint jó kertész egy szépen fejlődő, későn nyíló virágot, hogy nem fog-e
a barátság lángja keblében egy sokkal boldogitóbb érzelemmé átalakulni irántam, várni, míg a maga szivében visz-hangra fog találni ez a láng s megadja az óhajtott választ
Alig hallhatóan mondta ui ez utóbbi szavakat Károly, félve, hogy a kiröpített nyila nem találja el eléggé célpontját, hogy a fagyni kezdő szív hírtelen jéghideggé válik.
— Várni 1 — És Róza nem nyomhatott el egy sóhajt, mely oehezeu lassan fakadt fel kebléből.
— Várni ? — ismétlé azután álmodozó hangon. — Sajátságos valami az a várás; életemben egyszer éreztem ezt az éf-zést .... Emlékszik reá még? Ezelőtt pár héttel volt; valami nevetséges haszontalanság miatt kissé összezórdültünk, maga korán reggel a bajóval bement a városba és el sem búcsúzott tőlem. Midőn fölébredtem, nem láttam sehol, nem jött a regelihez sem. Bár merre néztem, minden, bokor, miudeu fa, minden pad a kertben magára emlékeztetett. — Károly, olyan hoszu, olyan elképzelbetlenül hosszú volt ez a aip, bármihez fogtam, semmi sem ment, végre emlékeztem, hogy egyszer kért, hímeznék magának nevemmel egy aetyemkendőt. Elkezdtem tehát és mialatt hímeztem, mindig magával voltak elfoglalva gondolataim és ez szórakoztatott.
Róza hangja mind lassúbbá vált és karját könnyedéo oda támasztotta a férfi vállára.
— Este felé volt. midőn elkészültem munkámmal. Az órára néztem, hat óra volt I.yenkor kelt érkezői a hajónak. Ideges nyugtalanságomban lementem a
ségi panaszt elutasított kúriai határozatot megküldi.!
A vármegye alispánjának előterjesztése a gróf Zichj-Batthyányi-féle alapítvány tárgyában.
A nm. főldmiveléaögyi m. kir. Miniszter ür 30321. VH/1.97. számú rendelete a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894. 12. t.-c végrehajtása körül észlelt mulasztások tárgyában.
A megyei gazdasági egyesület s a járási mezőgazdasági bizottságok véleménye az 1894. 12. t.-cikkben föl nem emiitett káros állatok és növények irtása és a hasznos madarak éa más áltatok kímélése tárgyában.
A nm. föld mi velés Ügyi m. kir. miniszter urnák 41.730. Bzámu rendelete, a köztenyésztési célokra ?zánt nem állami tutajdont képező és nem állami felügyelet alatt levő mének megvizsgálása körül követendő eljárás tárgyában.
A ura. m. kir. bonvédelmi minisztériumnak 3971. eln. sz. a. kelt leirata, az újonnan felállítandó katonai nevelő és képzőintézetek számára alapítványi helyek létesítése tárgyában.
Főispán ur őméltósága, az Ö császári és királyi Fensége Klotild főhercegnő áttal Cirkvenicán alapított, „László gyermek otthon" nevet viselő menház fenntartási költségeihez vármegyei hozzájárulást célzó kérvényt átteszi.
A nm. kereskedelemügyi m. kir. minisztériumnak 37538. sz. a. kelt leirata, a vármegye területén átvonuló állami közutak felhagyása, valamint egyes törvényhatósági hözutaknak állami kezelésbe való átvétele tárgyában 2712/108. jk. sz. a. hozott közgyűlési határozatra.
A nm. kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák 343/F. K. az. a. kelt leirata, az 1900- ban Parisban rendezendő nemzetközi kiállítás tárgyában.
A megyei árvaszék 24503/á. 97. sz. előterjesztése a gyámoltak és gondnokoltak részére a folyó év első felében fizetendő kamatokra nézve a közős kamatkulcs meghatározása, továbbá az árvatár tartozásának, követelésének és vagyonának megállapítása, a pénzkezelés és kölcsönök kihelyezése tekintetében fentálló szabályok módosítása tárgyában.
A megyei közig, bizottság 1697/kb. 97. számú\' határozata a megyei árvaszék ügyviteléoek megvizsgálása tárgyábzn.
A megyei m. kir. építészeti hivatal 998/1897. számú értesítése a vármegyeház uj épületébeo általa bérbenbirt hivatali helyiségeknek a bérszerződés lejárta előtt leendő átengedése tárgyában 7187/897. jk. 32. sz. a. hozott határozat folytán arról, hogy ama helyiségeket ném engedheti át, mert hasonló bérösszegért nem szerezhetett más helyiséget, nagyobb bérösszeg pedig oem engedélyeztetett.
A nagym. kereskedelemügyi m. hír. miniszter ur 46511/97. számú rendelete az állandó használat alatt nem álló kémények söprése tárgyában.
Dr. Tuboly Gyula m. tb. ügyész véleménye a Kramarics István-féle alapítvány tárgyában.
A zalameütyei községi és körjegyzők egy lei ének folyamodása" a megyebeli községi és körjegyzők fizetésébek 600 frtra teendő fölemelése iránt.
faluba a viz psrtjához és hosszao, ho3z-szan néztem a meszeségbe, a hol már feltünedeztek a hajó körvonalai.
Károly egészen szorosan a leány mellett állt a amint kissé lehajolt, érezte arcin az ő arcának lázas forróságát, ajkának meleg leheletét, mely egész valóját kéjes zsibbadtsággal töltötte el.
— Végre füttyentett a hajó — folytatá Róza — s magi kiszállt Felém mosolygott és erősen, nagyon erősen
megszorította kezemet, akkor--aztán
átadta azokat az apróságokat, a melyeket nekem hozott a városból, karomat karjába fűzte és csevegve, trélálva jöttünk együtt lenn az alsó uton, a viruló fak közt, a selymes gyepen feledtük a mi hóbortos összekoccanásunkat és olyan szépnek tetszett nekem az élet, az egész világ.
Az ifju esdő, kérdő tekintettel nézett a leányra s karját észrevétlen szép fehér nyaka koré kulcsolta.
Hiszen akkor szeret, — szeretett már akkor is —¦ kiáltott kitörő Örömmel — mondja, mondja ki végre az Üdvözítő szót és szabjon határt kétségeimnek.
— Szeretem .... Szerettek én is, édes Károly —- víszonzá Róza, lángoló arcát odafektetve az ifju arcához. — Bevallom önmagamnak, bevallom neked! Félreismertem önmagamat, saját érzelmeimmel játszottam bújósdit az egész bosszú éven át, mióta ismerlek; el akar tara. magammal hitetni, hogy egy férfi iránt érzett barátság épen ugy képes a női telket betölteni, a női szívet kielégíteni, mint a szerelem. Ha örültem jöttöd aek, ha fájt távozásod, azt a jól eső melegséget, mely egész lényemet felvüia-
A Nagy-Kanizsa járás főszolgabirája Légrád község képviselőtestületének f. é. március hó 24 én 40. sz. a. kelt a róm. kath. felekezeti lelkész tűzifa já-raodősága s a magyar hit szónoklatért és a róm. katb. felekezeti iskolában tartott hitoktatásért ugyanannak fizetett dijak tárgyában hozott határozatát Gadó Mátyás plébános felebbezése folytán 1971/ki 97. sz. a beterjeszti.
Nagy-Kanizsa r. t. város polgármesterének kérvénye az iránt, hogy a város határában lévő szőlőkben alkalmazott hegyőrök forgópisztoly helyett egycsövű golyós fegyvert használhassanak.
A magyar állam ezeréves fennállásának megörökítéséül a vármegyei közművelődési alap terhére évi 200 frttal létesített 3 Ösztöndíj, adományozása.
A dunántúli h. é. vaautrészvénytársaság tudatja, hogy az igazgatóságba az nj 3 évi tartamra Zalavármegye kép viselőiül QyŐmőrey Vince, Hertelendy Ferenc és báró Putbeány Géza urakat, igazgatósági taggá pedig á vármegye alispánját választotta meg.
Kütdöttségi jelentés. Deák Fereuc szülőházának emléktáblával történt megjelölése tárgyában.
A vármegye főorvosának véleményes jelentése, Stridón egy személyes jogú nyilvános gyógyszertár felállítása iránt beadott folyamodványra.
Ugyanannak véleménye3 jelentése, N.-KanizBán 4-ik gyógyszertár felállításáért beadott folyamodványra.
Skublics Gyula bizottsági tagnak, közigazgatási bizottsági tagságáról szóló lemondása bemntattatík.
A sümegi alreáliskola államosítási tárgyában Sümeg község képviselőtestülete által hozott határozat jóváhagyás végett bemutattatik.
Zemplénvármegye közönsége egy magyar görög katholikus püspökség felállítása iránt a kormányhoz intézett feliratát közli.
A magyar néprajzi társaság kérvénye anyagi támogatás iránt
Veszprém vármegye közönsége átirata, a kötelező állami tüzkárbiztositás behozatala tárgyában.
Szabadka szab.- kir. város közönsége a mezei munkások és a munka- adók közötti viszony szabályozásáról kidolgozott törvényjavaslatát közli.
*
Vármegyénk ez évi közgyűlése az eddigi szokástői eltérőleg d. e. 9 órakor fog megnyittatni, 8 a törvényhatósági bizottság ő Felsége névünnepe alkalmából ünnepies istentiszteletre vonul a róm. kath. templomba. A gyűlés az istentisztelet után folytattátik.
Hirdetmény. A m, kir. államvasutak kolozsvári és miskolci üzletvezetőségei pályázatot hirdetnek az 1898. évben szükséges különféle anyag-, homok-, kő-, gyertya-, szappan-, olaj-, takaréktűzhely részek-, faáruk, cirok, seprűk, nádszövetek, robbanóanyagok, famagvak stb.
nyozta, ha kezed érintett, ha ujjaim véletlenül kedves, lágy hajadhoz értek, mind, mind egy ki magyaráz hat lao, mély baráti vonzalomnak róttam fel, annak a megnevezhetleu rokonszenvnek, mely már első találkozásunknál ébredt fel bennem irántad.
Károly mind szorosabban fűzé karjait Ró/.a sugár alakja köré és egész lelkét átadta az édes, az álomszerű gyönyörnek, melybe a kedves hang zenéje ringatta.
— Szavaid, tekinteted ma, ez a bűbájos nyári éjszaka levették szemeimről a hályogot; — folytatá elragadtatva a leány — érzem, tudom, hogy szeretlek, vágyom ismerni amaz édes gyönyört, melyet te nyújthatsz nekem, vágyom, hogy boldog, kimondhatlanul boldog légy általam s a kinek megengedtem, hogy pajtásom tegyen, akit már ilyent is a földön mindennél jobban szerettem, annak megengedem, hogy bevezessen az élet könyvének legcsodásabb, legédesebb misztériumába .....Ébressz, ébressz fel én
egyetlenem, én üdvösségem......
A férfi ittasan, felmagasztosulva a gyönyörtől fogta fel karjaiba a remegő leányt s mig ajka egy hosszú, végtelen csókban tapadt az üde, vérteli ajkakra, az alatt szeméből két égő forró könny perdült alá s odahullt a Róza „csúnya* vörös hajára.
Róla „csúnya" vörös hajára, nem szép arcára, de a mely neki mégis a legeslegszebb volt a világon, mert ebből a halvány arcból kivillanó két álmodozó, barna szemben lelte föl mindazt, a mit eddig a világ zajában, a .szép* asszonyoknál hiába keresett, a valódi szerelmet, a v a ló d i 0 ol dogságot.
Melléklet a ,Zalai KozISny\' 1897. október ho 2-iki 40-ik Márnához.
XXXVL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y
1897. OKTÓBER 2-áa.
áruk szállítására. Az ajánlatok f. évi október hó 7-éig, illetve 20-ikéig nyújtandók be.
Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük hogy a vonatkozó részletes pályázati hirdetmények hivatalom helyiségünkben a hivatalos órák bármikor megtekinthetők.
Sopron. 1897. évi szeptember havában.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága pályázatot hirdet ai 1898. évben szükséges különféle mühelyifák és ro n y o k szállítására. Az ajánlatok benyuj\'á-i határideje f. é. október hó o-ikéii. illetve október !4 ikén nyújtandók be-
Miről az érdekelt feleket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a vonatkozó részletes pályázati hirdetmények biva :aios helyiségünkben a hivatalos órák aiatt megtekinthetők.
Sopron, 1897. évi szeptember havában.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
S i r e L
— A király nevenapja* 0 Felsége, dicsőségesen uralkodó fejedelmünk, e hó 4-én éri meg 67-ik névnapját. — Hálás nemzete, melyet a legutóbbi napok tanúsága szerint is, mindig meleg szeretettel emelt kebelére, háládatos szívvel köszöni meg az Egek Urának jóságát, hogy felséges Urunkat és Királyunkat annyí viszontagság és csapás után, teljes épségben és erőben élteti ezeréves Demzetéoek legnagyobb örő- i mére. — Hiszen a mait hó 25 én kelt legfelsőbb kézirata uj&bbí bizo-nyitéka annak, hogy jó királynők meghallja a nemzet szívverését és
a régi dicsőségre való utalásával fejezi ki bizodalmát e dicsőségre született nemzet kétségtelen jövendőjéhez. — Az alázatos szivekből kitörő hála, indul szent zsolozsma-kéot a Mindenhatóhoz, hogy felséges királyunkat, nemzetünk dicsőségére még nagyon sokáig éltesse.
— Igazgatói cím. A király Wlassics Gyu\'a közoktatásügyi miniszter előterjesztésére H o í f m a n n Mór helybeli polgáriskolai tanárnak az igazgatói címet adományozta. Ez a kitüntetés a tanár világ egy szerény tagját érte, a ki városunk közönségének osztatlan rokon -szenvét bírja. Huszonkét év óta működik a városi polgári iskolánál, hol ifjaink ezreit tanította már. Mint jeles tankönyv iró, Hoffmann országszerte ismeretes. A helyi sajtónak évtizedeken át oszlopos munkása volt és zsurnalisztikái tehetségét egyetlen fiára, dr. Hevesi Sándorra is átörökítette, a ki a főváros egyik legjelesebb kritikusai közé tartozik. Hoffmann kartársunknak gratulálunk a kitüntetéshez és kívánjuk, hogy még so káig Üljön tanszékében mint városunk köztiszteletben álló kiváló tanára.
— Kitüntető mftfltózás. Városunk jeles tollú történetíróját, H a 1 i s Istvánt, a Franklin-Társulat megbízta W e r b 6 cy István Hármaskön y-vének magyarázatos kiadásával, mely a .Régi Magyar könyvtár\' kötetei közt fog megjelenni.
— Ros haaana Ös jom kipur. Műit hó 27. és 28-án volt zaidó újév, az 5G58ik a világ teremtése óta és f hó G-án lesz az engesztelődéi Ünnepe. Uj ruhában pompázó alakok és csoportok voltak az utcán, kik vagy templomba siettek, vagy tereferézve állottak a templom bejárata előtt Az egéaz városon meglátszott, hogy zsidók ünnepe van, mert az Üzletek kevés kivétellel mind zárva valának. A templom megtelt szorongásig. A sofár, a főpip kürtjének hangjai mellett emelték fel kérő szózatukat az ájtotos izraeliták, hogy Isten irja be őket az élők könyvébe. A nagy és kis templomban emelkedett szellemű beszédben fejtegette dr. N e u m a n n Ede főrabbi híveinek, hogy a vallás minden erkölcsnek fundimentuma Kartsch-maró ff Leo főkántor pedig énekelte el az Ünnepi zsolozsmákat Hasonló ünnepiességgel fogják megü\'ni, az eu-geszteíődés napját is, melyen izrael népe éhszomjtól elgyötörve, mij leszáll az alkony ködös árnya, imádkozik a templomokban, hogy az ü r könyörüljön rajtnk.
— Hivatalos vizsgálat. SoÓs Pongrác nagy-kanizsai anyakőnyvkerületi felügyelő a mult héten a csáktornyai járásban járt, a hol Kolbenschlag Béla főszolgabíró kíséretében az összes jegyzőségeket fölkereste s az anyakönyvek vezetését vizsgálata tárgyává tette.
— Siemelyl hir. Kocsi a Sándor zala-egerszegi kir. pénzügy igazgatósági titkár pár nap óta Letenyén tartózkodik, az ottani kir. jbirc>ág és a többi hivataloknál bélyeg szemlét teljesít.
— TisztojiUs. Csáktornyán m. hó 20 áu Koibeuschiag Béla főszolgabíró elnöklete alatt ejtetett meg a tisztújítás. Megválasztottak: városbírónak Petrics Ignác, helyettes birónak ifj. Novak Ferenc, esküdteknek: Benedikt Ele, Bernyak Károly, Hirtchmaun Leo, Nuzsi Mátyás, Pethö Jenő, Zakát Henrik; pénztárnoknak Frász Tamás és gyámnak Beucsák Ferenc
— Közgyűlés. .Zalavármegyo Gazdasági Egyesülete" L é. október hó 3 áu d. e. 10 órakor Zala-Egerszegeu saját helyiségében közgyűlést tart, melynek több tárgyai: 1. Miniszteri leiratok. 2. Folyó ügyek. 3 Netáni ia-d.tványok. A meghívói Hiczky Kálmán, ügyvezető elnök, adta ki.
— Lemondás. Skubhcs Gyula, a közigazgatási bizottság tagja állásáról bemondott. Helyét az októberi m egy egy ü és tölti be.
— Hercegi- vadászat. Hohenlohe porosz herceg, a ki az alsó iendvai főbériölői s muraerdei vadászatot 14 évre haszonbérbe vette, mult hó 21-én érkezett két erdész és szolga-személyzetével Lendva-Ujfaluba, szarvas vadászatra. Dacára a folytonos esőzés és szeles időjárásnak, már első és rövid ideig tar ó cserkészéi alkalmával egy IG-os hatalmas szarvasaikat ejtett el; lövésre jöttek 14 es és
12-es szarvasok is, de azokra — minthogy a szarvas-állomány szaporítását tűzte ki célul — nem lőtt A herceg folyó hó 23-án délután utazott el Csáktornyára, a honnan 60,000 márkán be rendezett külön szalon-kocsijában el-, utazott.
— A nagy-kanizsai kerületi beteg-segéljzó pénztár folyó hó 26-án rendkívüli ülést tartott, mely alkalommal egyhangúlag elhatároztatott, hogy az országos kerületi péuziárak értekezletén Djb rovíts Milán, pmztári igazgató ur által a n.-kanizsai ker. pénztár képviseltessék, az értejkez et október hő 13. 14. tartalik Budapesten. Egyidejűleg megemlítjük, hogy a pénztár hivatalos helyisége 1897 október 3-tól a Bzerb-hitközség házában a Hein kávéház fölötti helyiségben leend elhelyezve.
— Szölószeti ankett. Ugy értesülünk, hogy október hó 11-én, dr. Darányi Ignác iöldmivelésügyi miniszter elnöklete alatt a keszthelyi városház nagytermében azölőszeti ankett lesz, a melyre a vidék szőlőbirtokosai a a gazdakör tagjai hívatnak meg. Az ankett tárgyát a szőlők feluji\'ása képezeudt.
— Tanttök gyűlése. A szombathelyi egyháitnegyei róin. kath. tanító egyesület letenyei köre Őszi közgyűlését szept. hó 29-én d.e. 10 órakor tartotta meg Letenyén. A gyűlés lefolyásáról jövő számunkban bővebb tudósítást hozunk.
— Halálozások. Özv. Lőwinger Hen-ríkné, s/ül. Weisz Amália urnŐ m. hó 27. rövid szenvedés utáu életének 73 ik évében elhunyt Nagy-Kanizsán. Szerdán délelőtt nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. — Özv. Aufricht Li-pótné, szül. Stolzer Anna, jószívűségéről általánosan ismert matróna f. évi szeptember bó 28-án rövid szenvedés után meghalt. Szerdán délután álta lános részvét kisérte örök nyughelyére. — Pet-nehízi Petényi Vendelné szül. Megyeri Krausz Paula, gelsei Gutmaun Vil-mosné, szül. megyeri Krausz Róza édes testvére szeptember hó 26-án Abbáziában szívszélhűdés következtében elhunyt. A boldogultnak hűlt tetemeit m. hó 29-én tették örök nyugalomra a családi sírboltban.
— Koszorutpótló adomány. A f. őri szeptember hó -27-én elhunyt özvegy Lőwinger Henrikné uruő iránti kegyelet jeléül adakoztak: Szűkíts Zsigmond ur 10 frt Pollik Teréz urnö 5 frt, Lőwinger Zsigmond ur 10 frt, Stolzer Gusztáv ur 5 frt, Marton Ignác ur 5 frt Lőwinger Lajos és Benő urak 5 frt, Wonn Ignác ur 10 frt, Lőwy Adolf ur 5 frt, dr Szakíts Nándor ur 5 frt, Lőwinger Ignác ur 5 frt, Bluraensehein Vilmos ur 5 frt és Lőwinger Lajos ur4 frt összesen 71 frt. A n.-kanizsai Chewra Kadtsa.
— A déli vasút Igazgatóságának figyelmébe. Nagy kellemetlenséget okoz az utazó közönségnek, hogy a déli vasút Mura -Keresztúr állomásán a közút átjárója közvetetlenül az állomás mellett van. Minap történt éjjel, hogy egy uri ember éjfélben 12 órakor ért a személyvonattal ezen ,\'llomásra s midőn a közúton tovább akart jutni, az ott időző teher vonat tolatott és ezért a sorompó le volt zárva b így 49 percig kellett
! éjjel várni, míg a sorompótavasuti Őr a nagy zaklatásra felnyitotta, okul adván, hogy ez nem csak most éjjel, de nappal is előfordul, mert ezen időszakban igen hosszú teher vonatok közleked-
nek. Már a déli vasút társaságnak is kellene egy kissé az utazó és más közönség tekintetében figyelemmel lenni s az ottani állomásra alkalmazott tisztviselőit erre figyelmeztetni.
— Póruljart ügynök. Horváth Ferenc pápai lakos, a a Gizella" leánykiházasitó egyletnek ambuláns ügynöke napokon át hazak Zala-Szent-Gróibon biztosításra vágyó médiumok után. És miután kimentette a pályázók uagy számát, Törje felé irányitá azeinét, hogy oda teszi át működése hadíszáilását. Amint így bandukol, elébe jön 2 szabadon járó ló, melyeknek egyike veszedelmes közelségbe igyekezett jutni. Horvát nádpálcájával ráütött a kellemetleu látogatóra s azzal kergette el, mit a tulajdonos Kendlí Ferenc meglátott s odarohant Horváthoz, bádog-vödrével fején 3 léket ü.Ött, orrát beia-pitotta és balszemát ugy megütötte, hogy aligha el nem veszti szeme világát. — A súlyosan sérü tet ápolás alá vették, uig a lettes ellen megindították a bűnvádi eljárást.
— Gyllkoasag. Mult szombaton esti 8 órakor beál.;tott Tamás János sáocí csordás bojtár & rendőrséghez és ott kereken kijelentette,, tegyenek engem rabbá, mert embert öit$m. Nagyobb bizonyság okáért letett az asztalra egy 6 lövetű forgópisztolyt, melybő. 5 töltény ki vo.t lőve. Rövid szavakban elmondta, hogy alig félórával előbb agyonlőtte gazdáját Polgár Albert csordást a tánci urodalmi majorban. Erre a csendőrség megtette azoa kívánságát, hogy letartóztatta, kiküldött két csendőrt Sáocoa, Tamást pedig átkísértette a rendőrséghez, hol oly nyugodtan beszélte el a gyilkosságot, mintha egy tyúkot dobott vo.na agyon. Az ügyeletes tisztviselő értesítette a tv. széki vizsgáló bírót, mire kihajtattak a sáuci majorba és olt Polgár Albertet csakugyan halva találták, a közvetlen-közelségből rásütött golyók kőiül négy talált s ezek közül egy a gyomorba fúródott, egy főeret átmetszett és a haiáluak néhány perc alatti beálltát okozta. — A lényáwás felvétele után, midőn visszahajtattak a városba, a gyilkos bojtár már oly jóízűen aludt, mintha semmi sem történt volna. — Vasárnap átadatott a büntető bíróságnak. Mint a vizsgálat kiderítette, a csordásgazdával vad házasság-bao élt egy Pintér Anna nevü nő, ki az ifju bojtárral is viszonyba egyeledett s mikor ezt a gazda megtudta, miod a kettőt jól megnadrágolta. Ez annyira bántotta a bojtárt, hogy bőszut esküdött gazdája ellen és ezt vé,jre is hajtotta.
— A főgimnázium uj épülete. Azt hinné az ember, hogy a mi gimuáztu műnkről van szó, pedig dehogy, csak a csurgói építkezésről emlékezünk meg
j Morandiny Román és társa cég építőmesterek a oapokbao hivatalosan átadják a csurgói főgimnáziumi díszes épület kulcsait. Az építkezés teljeseu be van fejezve. Most az épület körül tatarozzák és píaairo/.zák a teret, melyre 10 centiméter magas kavics réteget bontanak. A befejezett épület elég jó benyomást tesz a szemlélőre s tekintettel az építkezési ár csekély összegére, minden tekintetben sikerült műnek mondható.
— A kanizsai járás községi és körjegyzők egylete f. évi közgyűlését szept. bó 20 áu tartotta meg Galambokon, Starzsin3zky György galamboki körjegyző egyleti tag meghívása folytán.
I A közgyűlés délelőtt 10!/, órakor vette ¦ kezdetét a körjegyzői iroda helyiségében;
a gyűlésen több érdekes tárgy nyert \' elintézést. A közgyűlést, amely 12\'/* óra-; kor végződölt, fényes ebéd köveite a házigazda vendégszerető há\'-áuál, amelyen ! vendégekül résztvettek Viosz Ferenc : járási főszolgabíró, dr. Hauser János \' ügyvéd, Kuorczer György vezértitkár N.-KanizsárŐI, dr. Hausoer József kör-i orvos Kis-Komáromból, Juk I^nác rk. : plébános és Ssabó Lajos főtanitó helyből. : Az ötödik fogásnál kellemes meglepetést szerzett a vendégekoek Kováts Gyula légrádi jegyző toasztjs, aki igazén Bzép ! és megható szavakban ecsetelte, hogy ; a mii napon nemcsak gyűlésezni jöttek : össze Galambokon, hanem jubileumot, még pedig kettős jubileumot 2lni; mert ez idén mult 10 esztendeje aJfcak, hogy a közkedveltségnek és tiszteletnek ör-! vendő házigazda galamboki jegyzővé, a szeretett és párját ritkító Háziasszony padig, az ő nejévé lett. Lett is ám utánna áldomás a jubiláns pár egészségére. — Az ebéd alatt szerzett s különösen Dénes Béla bakóaaki, Qrünfeld József sormisi éa Szondy László zaía-szent-balázsi jegyzők páratlan humora által fűszerezett jókedv asztalbontás után is megmaradt s egész az esti szürkületig együtt tartotta a kis számú, de kedves társaságot, kik azután egy kellemes nap emlékével szivükben, búcsúztak el a kedves háziaktól.
— A nagy-kanizsai ált. munUás-képzó egyesület kebelébül alakult reformpárt méltó módon akarja negmenteni-
az egyesületet. Ugyanis a vigalomreodező-bizottság elnökévé sikerült megnyernie Dobrovits Milánt, városunk közkedvelt tagján a nagy kanizsai kerüieti beteg-segéiyzö pénztár igazgatóját, ki a nála megjelent küldöttség előtt melegen megköszönte a bizalmat és ecseteié, hogy fötőrekvéae leend az egyesületet teljesen reformálni. A kedden tartott rendkívüli közgyűlés alkalmával az elnök indítványára Asztalos Bélát. Fabik és Asztalos virágárus cég tagját, általános lelkesedéssel vigalom-rendező alelnökké választották meg. Örvendünk, hogy, iparos ifjainkat valahára uj széliem járja keresztül és őszintén gratulálunk az uj elnökhöz és alelnökhöz.
— Fedeztetés! állomások. Az 1898-évi fedeztetés! ménállomások beosztására kiküldött bizottság f. hó 15 én tartott gyűlésében a Muraköz területén fedez-tetési állomásokul az 1898-ik évre a következő helyek jelöltettek meg: Alső-Douiboru 3, Drávaegyház 3, Dráva-Vásárhely 2, Kotor 3, Légrád 2, Mura-Csány 6, Mura-Szent-Márton 6, Mura-Szerdahely 3, Novakovecz 3, Orehovicza 2, Szoboücza 2, Zala Újvár 3 ménnel Az egész vármegye területén 39 fedez-tetési állomás van 114 ménnel.
— Helyreigazítás. Lapunk mult hó 25-én megjelent legutóbbi számában azt irtuk, hogy a zalaegerszegi hadtestpa-rancsnokság átiratot intéseit az országos zsidó központi irodához, hogy a zsidó újoncok az idén október hetedikén vo-nu hatnak be. Természetes, hogy pusztán technikai hiba az egész, mert hisz köztudomású, hogy Zala Egerszegen még mindig nincs had testparancsnokság és immár az is ismeretes, hogy azt az átiratot a budapesti hadtestparancsnokság küldte. Nem is hihetjük, hogy akadtak olvadóink között, a kik rögtön át ne látták volna, hagy az előfordult hiba csakis lapsu*. Laptársunk is bizonynyal így fogta föl.
— Somogyi Károly nálunk is ismert színtársulatának a dolgai nem a legjobban meuuek Újvidéken; egy időben szívesen biviák a társulatot, h most mikor ott van, nem pártolják; csak ritkán vau tele a ház, s ha tovább is így folynak a jó társulat dolgai, deficzittel, zárják az ottaui idényt.
— Tüz. ZilaSzt.-Balázson m. hó 23-áu d. u Y*í> órakor Jakab Ferenc 9 éves kis leánya kukoricát akarván sütni, felgyújtotta édes atyjának gabona asztagjáU A délelőtti eső és a gyors segély lehetővé tették, hogy a tüz tovább ne terjedjen. A kér igy tehát elenyész-hetöleg csekély.
— Táncmulatság a felső templom javára. A nagy-kanizsai déli-vasút társaság fütőhází i paros-ifjuságá ból alakult vigalom rendező bieottság folyó 1897. évi október hó 17-én a Polgári-Egylet dísztermében, Z«oloai Vilmos zenekara közreműködésével a felsö-tem-
I plora ujra-épitése céljára jótékonycélu i zártkörű szüreti mulatságot ren-I dez, mely a rendezőség buzgóságát te-, kintve, sikerültnek ígérkezik. A rendezőség tagjai ugyanis: Pintér Viktor, Imrei Ferenc, Gölles Ferenc (bakter), Gödöllei János (bíró), Dobes József, Schenk János, , Bodzay Lsjos, Kühár Alajos, Markovícs | József. Belépő jegy 1 személyre 60 kr. Cialád-jegy 3 Bzeraélyre 1 frt 50 kr. Tekintettel a nemes célra, felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.
— A soproni uj tüzér laktanya. Mult hó 20-án adu át Sopron azab. kir. város az általa építtetett kaszárnyát, az eddig Schütt — Sommereinben állomá sózott, 13. számú hadosztály tüzérezrednek. — Dr. Printz h. polgármester ünnepi beszédben a város előkelőségének jelenlétében üdvözölte az uj tüzér ezredet és az ezrekre menő közönség lelkes éljenzése mellett adta át a kaszárnya kulcsait az uj ezredparancsnoknak, Lokmer alezredesnek. Ezután a tisztikar és várobi hatóság a kaszárnya megszemlélésére indultak, a melyet, Hirscbei Ede kir. kereskedelmi tanácsos, építkezési vállalkozó épített háromnegyed millió forint költséggel. — A szemle alkalmával Hirscbei Ede maga mutatott meg mindent a tisztikarnak és a hatóság képviselőinek, a kik nem győzték csudálni az épület szépségét és célszerű berendezését, BŐt maga az ezredparancsnok elragadtatásában többek közt azt mondotta, hogy nemcsak azép, de f é n y e s otthona lesz a tüzérségnek.
— Falusi csendélet Nagy István, letenyei lakosnál mult napokban este kukoricát fosztottak, melyre az utcából sok leány és fiatal ember összejött, volt jókedv, énekeltek, tréfáltak a fiatalok, míg ennek az lett a következménye, hogy a két legduhajabb legény összeszólalkozott s midőn haza fdlé indultak, birokra került a sor s nem hiányzott a bicska sem, mert egymást jól össze-vissza szur-
kálták. Da másnap mintha semmi sem történt voícia köztük, a szomszédházba ismét megjelentek a kukorica fo-oláion.
— Iskolai értesítés A helybeli államilag segélyezett községi polgári leányiskolában az 1897/3. tanévi beiratások október 4 —6. napjain történnek délelőtt 8— 12. és délután 2—5 óráig a polgári fiúiskola \' rajztermében, a javító vizsgálatok pedig október 7-én lesznek a fiúiskola helyiségében. A beiratá-oknál a következő szabályok tartandók szem előtt: 1. Október 4-én csakis helybeli I. osztályos tanulók vétetnek fel, a felsőbb osztályosok és vidékiek a beiratások 7. és 3. napján — \\2. Beiratá^ra a tannlót kötelesek — uj tanulók okvetetlenül — szüleik vagy ezek helyettesei kíséretében jelentkezni és előmutatni a keresztié velőket vagy születési bizonyítványukat; b) mait tanéri iskolai bizonyítványukat; c) a 12 évet betöltött tanulók ujraoltási.bizonyítványt. Keresztlevél vagy születési bizonyítvány nélkül uj tanuló az intézetbe egyáltalán nem vehető fel. 3. Beiratáskor minden tanúié köteles előre lefizetni 1 frt beiratási dijl és 15 krt az országos tanítói nyag&j alapra. Ugyanekkor fizetendő a tandíj is, mely helybeli rendes tanulóktól évi 1L frt, vidéki és magán tanulóktól évi ¦ 5 frt. 4. Ugyancsak beiratáskor nyújtandók be az igazgatósághoz az első félévi tandíj elengedését kéró folyamodványok, melyek szabályszerű kiállítására és kellő felszerelésére részletes utasítás található az intézet mult tanévi Értesítője végén. 5.-Az iskolai év megnyitásának napja hirlapilag és az uj iskolaépület beiáratánál kifög-geszteudó hirdetményen fog közhírré tétetni. Nagy-Kanizsán, 1897. szept. 29. Az igazgatóság.
— A letenyei vásár. — Mint tudósítónk Írja — a letenyei országos vásár, mindig október hő C án tartatik meg. Az idén az izraeliták ünnepe miatt kivételesen elodáztatni szándékoltatott s ez érdemben a lépések az illető heiyen megléteitek, de eredményre nem vésettek, így valami népes országos vásárra kilátásunk uincsea.
— Kémenytüz. Letenyén m. hó28.este 8 óra tájban a most szabadságon időző Nunkovics Sándor kir. aljárásbiró szalmás fede!ü hálánál a kémény kigyttiadt s csak az ott gyorsan mgejetent Beha József városbíró, Vésel Manó takarékpénztári pénztárnok és Freytág Géza telekkönyvvezető gyors és erélyes intézkedésének köszönhető, hogy nagyobb baj nem történt, mert a ház fedelére kiesett tüzes üszköket sikerült nekik elfojtatni — s a lakosság nagyobbrésze, kik az ott időző cirkuszban voltak, a dologról semmit sem tudtak s Bem is engedték a tűzoltókat kivonó Itatni.
— Trágya. Az idei költségvetés a trágya eladásból 138 frt 66 krjeárayi bevételt tüntet fel, ami a tavalyi bevételhez képest 27 frt 82 krjeárnyi apadást jelent. Eten té;el jövedelmét nagyon könyen lehetne emelni. Csak a minden utcában heverő lótrágya gondosabb Összegyűjtéséről kellene gondoskodni a mérnöki hivatalnak. Az a bizonyos hollandi guanó társaság már több ízben tett ajánlatot a városnak, hogy a trágyát az utcán ingyen tisztogattál ja össze, de a mérnöki hivatal ezt nem engedi, mert ez már megiot valami modern intézmény volna, ami a mérnöki hivatalnok urak szemében szálka.
— Katonai gyakorlatok Csáktornyán. M. hó 19\'én délben a Zágráb felöl jövő vonaton érkezett Csáktornyára báró B^chtolsheím Antal zágrábi hadtestparancsnok, kit gr. Festetics Jenő fogadott a pályaudvaron. Innen azala-ujvári kastélyba hajtattak, ahol a hadtestparancsnok a gróf vendége volt. A hadtestparancsnok idejét vadászattal és kocsikázással töltötte, E hó 22 én Csáktornyán Bzá 11 ásol tátott el, Ziegler Kálmán kir. közjegyző lakásán, hogy a Csáktornya vidékén most folyó lovassági gyakorlatokon részt-vegyen s a tisztikarral naponként érint-kezhesBen. Ugyancsak a hadgyakorlatokra megjelentek : Szuccovati altábornagy Grácból és Moravecs vezérőrnagy.E lovassági- -dandárgyakorlatokon résztvett a varasdi ;" és csáktornyai uhlánus ezred és a mir-bnrgi dragonyos ezred.
— Bartha Miklós könyve. Karácsonyra a könyvpiacon egy igen értékes mü jelenik meg, Bartha Miklós „Hangú-latok\' című könyve. Bartha ebben a müvében szépirodalmi és vegyes jellegű dolgozatait bocsátja közre. A kik ismerik Bartha elragadó vezércikkeit, azok nagy lelki gyönyörűséggel gondolnak már előre is arra, hogy milyenek lehetnek Bartbának egyébb müvei ? A beavatottak, a kik a gyűjteménybe beletekintettek, megerősítik, hogy Bartha .Haugulatok* című könyve egyike lesz a legértékesebb és legbecsesebb szépirodalmi müveknek. Csak az ó ragyogó fantáziájával és sziugaedag tollával lehet hasonló örökbecsű dolgokat írni. Müve kiadására a sMagyarország*
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÖBfclt 2 át».
szerkesztősége birta reá Barthát, a ki végre a kérelemnek engedve, összegyűjtötte legszebb szépirodalmi és vegyes dolgozatait és azok kiadási jogát a .Magyarországra6 ruházta. A „Magyarország" első Borban előfizetőinek kedveskedik a kitűnő munkával, a kiknek karácsonyi ajándék gyanánt fogja Bartha könyvét ingyen megküldeni és pedig ugy régi mint újonnan belépő előfizetőinek, de a mi külön is megrendelhető lesz a „Magyarország" kiadóhivatalában (Budapest Sándor u. 2) 2 frt bolti áron.
— Munkácsy ős remekel. Mig ide haza aggódó szeretettel lessük a Munkácsyról érkező gyászos hireket, azalatt becses meglepetés készül a magyar közönség számára. — Egy nagy díszmunka ez. mely sorra szedi Mnnkácsynak úgyszólván összes remekeit, elmondva egyúttal az élete történetét: miként lett az asztalos inasból a világ egyik legnagyobb festője, ki embernek se volt kissebb. Az album számára a viiág minden részéből hordták Össze az anyagot. A hány helyre a mesternek egy-egy remeke elkerült, annyi helyről szerezték be az engedély, egy-egy Munkácsy kép repródukálá*árat Benne lesznek ebben a munkában nemcsak azoknak a képeknek a másolatai, melyeket a magyar közönség már ismer, mint péld. Milton. Siralomház, Tépés-csinálók, Krisztus képek, hanem pazar sora olyan müveinek is, melyeket még hírből is alig VBgy éppen nem ismernek itthon, olyan képek, melyeket magánosok hordtak szét a mester párisi műterméből Európa és Amerika amatőr galériiba b mint féltve őrzött kincsek eddig még másolatban sem kerülhettek a nyilvánosság elé. A kének reprodukciói elsőrendű müinlézetekbdb készülnek; a mümellék-letek lesz vagy 24, mindegyike megérdemli, hogy külön-külön bekereteztessék. A szöveget Malonyay Dezső irja s nemcsak első, széles vonásokban megirt élettörténete lesz az Munkácsy Mihálynak, hanem egyúttal művészi méltatása is a magyar mester alkotásainak, mely nycmon kiséri zsenijének fejlődését, az asztalos inas művészi próbálkozásaitól kezdve el. egész utolsó cernza voná-áig. A nagy szabású s a magyar műtörténelemben számot tevő diszmuakát az Orsz. Magy. Képzőművészeti társulat közreműködésével és támogatásával a Singer és Wolfner könyvkiadó cég adja ki. Annyi dédelgető gonddal s oly gazdag arányokban, mint a mennyivel egy Munkácsyról szóló művel, magyar kiadó foglalkozhatik. — Az összes képek és vázlatok száma vagy kétszáz, a Képzőművészeti társulat művészeti bizottsága rendezi Hajtó alá.
Budapesti Napló az újságírók lapja. Élénken emlékszik még a magyar közönség annak a tizennyolc magyar ujságirónak az esetére, akik, hogy függetlenítsék magukat minden politikai befolyás és minden vállalkozó töke nyűge alól. megalapították a maguk erejéből, minden vállalat mellőzésével a szerkesztőség saját tulajdona gyanánt a Budapesti Napló-t A Budapesti Napló szerkesztősége, amely csakis addigi munkásságára, hírlapírói sikereire hivatkozva és a közönség szimpátiáira appelláha fogott hozzá bátor vállalkozásához, nem csalódott önbizalmában és nem csalódott a közönségben, amely nagy szeretettel karolta fel az ügyét az első perctől fogva. És hogy a közönség se csalódjék benne, arra vállvetve, szakadatlanul buzgósággal és lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség, amelynek belső tagjai: Vészi József, főszerkesztő, Braun Sándor, felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Cerri Gyula, Erős Gyula, Fái Béla, Gergely István, Holló Márton, Horváth Elemér Janovics Pál, dr. Kovács Jenő, Lyka Károly, Márkus József, dr. Merkl Adolt, dr. Márton Miksa, Molnár Ferenc, Papp Dániel, Pékár Gyula, dr. Soltész Adolf, Sváb Tivadar, Thury Zoltán/nSpróT napra egész erejét, lelke-sedését\\összes hirlapirói kvalitásait viszi a. harcba. Hűséges szövetségese ebben a külső munkatársak díszes serege, amelybői csak Ágai Adolf, Balogh Pál, Beksics Gusztáv, Bessenyei Ferenc, Hékefi Antal, Eötvös Károly, Feszi Géza, Gécy István, dr Hagara Viktor, dr Halász Ignác. Kupa Árpád, Lengyel Laura, Malonyay Dezső, Munkácsi Kálmán, Szabóné-Nogáll Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkény István és Tutsek Anna neveit említjük most. Ez mgója a Budapesti Napló eddigi példátlan nagy sikerének és biztositéka jövendő szilárd eiiszteceiájának. És még egy. Annak az újságnak, amely senkié másé, csak a szerkesztőségé és a közönségé, amely seramifé e idegen tőke szolgálatában nem áll és csak a maga munkálkodó embereinek, meg a magyar közönségnek, a magyar hazának, a magyar nemzeti ügynek ós a magyar .szabadelvüségnek az érdekeit szolgálja: ebben a függetlenségben semmihez sem . hasonlítható hatalmas erőforrása van. Olvasóink; figyelmét ujbó! is felhívjuk a Budapesti -Napi -ra és ismételve a legmelegebben ajánljuk ez újságot Olvasásra
az újdonságok iránt érdek lődóknek és valóságos lelki épülésükre azoknak, a kiknek a magyar hírlap írod alom magas színvonalában és magyar irók és újságírók hangyaszorgalmában kedvük telik.
— Megbízható gyógykezelés Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik ét vágy hiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésiben szenvednek, a „Moll féleseldlitz por\' használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 írt. Szétküldés naponta utánvéttel Moll. A.- gyócy-szerész, cs.és kir. udv. szálliió által Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárak baD határozottan Moll fé!e készítmény kérendő az Ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Az osztálysorsjntek. A „kislulri" Kzeptember 29 ével megszűnt, hogy helyet adjon az osztáiysorsjáték kipróbált intézményének. Ezen modern intézmény egyszerűen azon rendszeren nyugszik, hogy a belétek teljes Összege — a kezeiéti költségek levonása után — nyeremények alakjában a közönség között ismét kiosz-tassék. A mi osztálysorsjátékunb nyereményesélyei — a mint a hivatalos játéktervből kitűnik — kedvezőbbek, mint bármely külföldi sorsjátéké. Azon körülmény, hogy minden 2-ik sorsjegy nyer és hogy kis betétekkel sok és nagy nyereményt lehet elérni, a sorsjátékot rövid időn népszerűvé fogja tenni. A kiboc-iáj-tott sosjegyek, tekintve azok kis számát (100 000 darab) s a közönség nagy vétel-kedvél, alig lesznek elegendők a szükséglet fedezésére. Egyebekben lel-hívjuk olvasóink figyelmét a magy. kir. szab. osztálysorsjáték mai számunkban közzétett játéktervére.
— A gyermekbetegségek keletkezéseinek nieggátolhatása abban rejlik, hogy a gyermek oly edzett és erős ellenálló képességet kifejtő szervezettel bírjon, mely a baj csiráját fejlődni nem engedi. Különféle ezt célzó gyógyszerkészítmények vannak forgalomban, de általánosan ttulutt dolog, hogy csak egyetlen szt-r létezik, mely a hozzá fűzött várakozásnak minden tekintetben megfelel: s e szer a csuka-máiolaj. A gyermekek a közönséges csukamájolaj bevételétől undorodnak s ezért nagyon hézagpótló a Zoltán féle csoka-májoluj, melynek som ize. sem kellemetlen szaga nincs s gyermekek, valamint felnőttek szívesen veszik be Főraktára Zoltán Béla gyógyszertárában. Budapest, V. Nagykorona utca 23. szám hol üvegenként 1 frtért kapható.
— A Matyit Diák legtyabb száma is kétségtelenné teszi, hogy ez idő tt\'riot az összes élclapok kúiölt i Mátjás Diák a Irgiigabb éa legtartilmasalib. KélS7er annyit nynjt a y szövegben és képekben, míat bármely más rig újság; azonkivdl annyira Ya.lioia.io«, bngy szinte csodálatos. Alakjainak eredetisége, adomainak sokasága, aktuális közleményeinek tarka3*gs, talány rovatának gazdagsága éjipen o\'yan vonzó erít képez, mint az a hasx-harmiuc kitűnő kar-ríkatura- és adoma-illusztráció, a melyek elsőrendű rajzolók tollából kerülnek ki Minden számban egy befejezett vig elbeszélést nj-njl A Mátyás Diák ilj körülmények között valóságos családi lap, a melyben a család minden tagja talál neki y*!ó, kedves dolgot A Mátyás Diák egyúttal a legolcsóbb élclap i«. mert előfi\'.eiési ára egy negyedévre csak 1 frt 50 kr. A kiadó hivatal (Budapest, Sarkantyus-utca, 3 szám.) szívesen küld mutatványszámot, ha eziránt megkeresik.
Szerkesztői üzenetek
H. J. Légrád. Fájdalom, közbonjárásom sem leptett Sok szerencséi és kiiartást a neáéz évre. Üdvözlet
F. G. Leteaye. Okvetetlenül kérem. Ud-vöz\'et.
Felelős szerkesztő : Dr. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: Dr Villányi Henrik.
Kiadó r Ifj Wajdits József.
Hjifttér.*)
Báli reljeniMÜTetekat S5 krtdl 14 írt 65 krig méterenként — valamint fekete, fehér, azines Henneberg-seljria 85 krtóí 14 frt 66 krig méterenként sima. csikós, koczkázott, min tátott, damaszt a. t. b. (mint «3y 240 különböző minóiég, 2OOO aiin és mintázatban s t b) a inegrend th áru pósttbér és Tára mentesen -¦ házhoz szállitra mintákat postafordultával küM : Henneberg-G. (cs és kir. ndvari szálliió) selyem-gyára Zürichben. Svájcába ciimxett levelekre 10 kros, levelező lapokra ö kroa bélyeg ragasztandó. Magyar ayelvenirt megrendelések pontosan elintéztetnek.
•) Az e rovatban közlőitekért nem vállal
nagára felelősséget
Kronfeld nővérek tanítanak magyarul, németül, franciául és angolul.
Lakás Kazincy-utca 691.
KL-«.F udomásul!
Kötélesvégetci^ic ismerem a t. c közönséggel tudatni, hogy a mohai Agnea-forrás nemcsak kelieans asz\'all v-z borral vegyítve, defi\'ega gyomor lelsavanyaágái ét fffését nemkülönben a vese és gége fsjdc o^iái kjtSaa gyftgy-azer gyinant 16 év óla használom, a annyira nélkülözbetfen részemről, hogy nélküle alig 1 — 2 napig lehetek. Mindenkinek títzta lelkiismerettel ajánlom a mohai Agnes-vizet a fentem-Ittett bánta Imáknál.
Unter-Prematetten (Stájerország), 1895. au-gusilus 6.
Galánthai Fekete Gábor,
világi áldozó pap, mint magánzó.
Vese, bngyhólyap, hngjdar.i és köazvénybantalmak ellen, továbbit légzó és emésztési szervek hurutos bántálma-inál,orvosi tekintélyek általa Ltth Ion-forrás
SALVATQR
sikerrel rendelve lesz. Hanjh ¦ j t ó hat ás u !
Kellemes izil Koanvea tmMi
Kapható ásváoyvizkereskedésekbeu >"i g y * gy s z e rtárak ba u A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
HIRDETÉSEK.
Mindenki
félti az egészségét és , m akar lemondani a ke megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-\'reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgetó babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. »*«»**** kinek egészségét valami
Mindenki
megrontotta. Kül5n8se.i Ideg-
t gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a iesogéízségessbb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé «*«**.******* ... . asszony és gyermek, a kiknek gyönte szo vezetére különösen jótékony Minden ha,ássa] VBn „ táp|8|6 Kaihreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.*?* ****»*««*»****»»***• ki a háztartásban takarékos, de Izletos és a mellett egéízséjes
Mindenki
A Katlireinepféle Kneipp-maláta-kávé
kávéitalt mégsem akar ma^átil megvonr.L Takarékossági szempontból is ajánlható a Kathreiner-kávó, akár babkávéval vegy.t/e, akár tisztán.
~j
valóban egészségi és csa ádi kávé, a rrely
szemekben a legjobb malátából kószJl; a babkavé kedvelt izet a Katfireiner-tóio Cyá-tási mód adja meg neki, a me\'y a leghíresebb szaktekintélyektől eti-merve, minden művelt államban tért ttódilott Csak a Kathrelner-kávé egyesül magában 8 babkávé kellemesen ingerió Izét és a malé\'a-kávénak OF,ó>zséjos, o vosíUg Alismert és megerősített előnyeit. *í**tttt**t«**»**«<!;ti;t»#ttai*:*
Tévedések és megká<-osodas klkerGlóse végett bevásárlás alkatmával tessék \\t>\\ vigyázni az ere- yj
j\\atnreiner.
Kérelem:
d.ti dobozra, i m.lyon «z a fe.tias van
íi tUii mmt», t aelm itis ni:i i Katiipcfneí- ú\\, iai
i a~-. Tll.
11276 1S97.
HIRDETMÉNY.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a v. alsó erdőben 228 méter bülí{í-, cser-, gyertyán hasáb és dorongfa a
f. évi október hó 7-én d. e. 8 órakor.
az alsó nyiresben pedig 108 méter I. oszt. nyír hasáb fa a
f. évi október hó 9-én d. e. 8 órakor
a helyszínén nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés mellett eladatik.
A városi tanács. Nagy-Kanizsán, 1897. ezept. 27-én.
k polgármester.
¦ n
Gyümölcs és szöllő bor készítési gépek.
Gyümölcs cs szőllő ffljlík,
folytonosan ható kettős emeítjü szerkezettel, ís nyomerő szabályzóval. A munka képesség Í0*i0 nagyobb mint bármely más sajtónál.
Szőllő cs gyümölcs
és bogyó morzsolok.
Teljéién felszerelt szüreteli készülékek
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" gyümölcs és szőllevessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
Hayfart& Fin. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor. BECS, //. Taborslrasst 7S. Kitüntetve 390 arany, erőst és bronz éremmel. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontárusiték felvétetnek.
XSX\'I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 2-án.
Egyedül valódi angol
csoflabalzsam
fTjDctor* balsamica)
THIERRY A.,
Pregradi, E*l!UCI-E»ttk[IU lllietL szertáriból ét mit tuée;-ok cyái
t.ik ax vcUmcayt nootiottai röla. A legrruEtbb, leyhatajoaaibiiai: bizonyult cs legjolcaóbb népioa tallio \'. moly a. mell- cs tode fáj daliakat enyfcitl stb. s boUoUf 4a
_ kőlsole*; alkatroarhato.
"ci.mí.W*"**: j*\'*\'\'1 niinden üvor brt raöit hü* oiyiyel llaiv». mrlytin ci^m Thierry Adolf, Kyogyaaartár fl* űrLrt*-^\'.iltöx*1 vwi b*vésvi-. JCladen b.ilraamot, mely . f.oti löliuyomáaii védóJegTKyal vau ollátva, nta. ,,..(«, min! liHiKiiiíHit él utuniatot. mannát ol-,i éi:»ktcli-neL.b Teliát mindig i.oiitoaan fljryol-
«K.di
. .. .... .. . --lamini értéktclmi utániatok.
arig tnrztivntttíri&r* mis l.al/jami.-ityKye!
i-lnruiÍTi-i[, általam a vcdiiji-jy-törvínyalap-q Ii-Hi iiMu/vt. lini balzsamom róíxiru cin--, rn~tflr, run\'li-iji-in1\'* kóxvi-tr.iloi.íil i-n-n a ciman-.#rrv A. \'Urinami 0\'*0\'»*-\' *nni»k l\'rocrada, RohiUrli-nini iT.flt»-tf- 1- *\'* v»k.v i du|>Iaún-g ira Majö\'ar-r* Au-nria f..i-mi\'ly i>o^t*\'»al>4r9 i koronába kerül, 111.1« i-> H.rr-^nviná\'ia 1- ¦ a.:; \' J:i]>!aun\'a ára 1
¦i>tn i " :\'.[t-r. 1- ki* v»íy "5 Unl\'iaiivi\'gin\'rl tuVv-vijbct ami. ,I,;!í S\'.-ij^lkiiltiia caak a péat clóietei beküldét" vagy
Mm-Irnkor fnytlímmo\', learyfink a x&ld vádőja^re, ni.-tyi>oi a v.lűJisnj Jeléül minden öves el tu látva.
lengelÄpnlnelfi
A valódi angol
cyilMLj Bavazinléa ¦ fi PREGRADA "¦ii*»*b..nrt.!Ul.....ll,a:!.i.r: - RaJkat.
. réa piroi rótta _r.... («¦tirala*\'
oonlniaut siali Mli.Saaak rliwrri aiai aajatuakal, k#-
pnl. Aji anif»l cs...!i,k.-iit.i-i! ha.ju,iii,,»t^ :
A sy.rm«kn»;1.»„; mi-lll.ajii.il. f-jcvuleroKinol. mcll-~*iiii<iiivl\'ai.«l, urbane, niinit«iiiu-mu airolrovk, lab- vagy .....la. I.i arllaaak, a*l>rk, Rnii.i "li"é=. da^adi libnk, aTl ->..i.taiii dl«n ; Gtai-, cxtiraa-. IL>-, vaga* éi tutelali ae-l-k •Iloti. iUs/.iiaJli»!.. n.ic.l.-n Mrc.-n rt-axnk u. m. uvi-e-:.n?ilk«. Iiomok, alitii.k tiiaknk citaiolitniiira. Uin-
leanrmii d.ica.-it. kin-.v**, pvkoivar, ujjak,e|.xOULi. »ot r.kb.-t.-K» c »li«n, «tm.ilci. k.ir.\'im.luganai. liilv.ig- il tal-
• ¦.iT.B..lt 1:1\'.nk tvó)0\'\'\'-\'\'«A\'a. Mladraaraifi *aé.l .rkfk. la-,-vntt t.-,ln-iKpk. hrtoe^kni-l hofiubb lckvéa lUta] tamadt .. I.^k. o.ia*.l»i*aii.it. v«riorl.iili«, tiiUncaa 6* a svorroek-k-nel elufordalA ki«rbe«eiUiirk «ilt-n atb.
• t tmgmi f.oJil\'B\'f. min-l rfjcibh. aaaal kltaaCUb lutisiV».
Ifian «jaulatos aara rjr..tllil allo iirrbul e : J, i r. i •,: 1 r
„~* miodtfl catln.tr«! k^sil«-lb.-n tartnni.
Kit dubozual keveiuUb nnm ki.Mclik; a Sielkiildo» ki-i-tr.\'.lac aa v*"<-t; r-l..lc-gv* bokul.^.e vsjry pvtlig oLiuti-;.lli\'l t-sxk.ia.ilt. t.k. U-g-iy. Moiini-oiiii. ^.:illi[oloi-él ea li riti•<!>te* m.-::k-..i.i.3 keroaa H IO llllér.
Szamot bizonyitvany ali rendclkezésre.
P.cyrlmcctetek miadot.kit a hatiitalnn hamiaitvinyok m.-cveleletol, a kiretn aslgorttan arra Hg3 rini. hogy mia-irti té^t-lyi-n atfi-iiti \\cdjcgy A» cégnck -ti urmBrjml irjon-w?rUr»»k- l\'rrar.JibL* belv^vtvs k.-)l h-tiiun éi minduu r.golyn.-k egy lixi^uilati ntaaitiaba krll bacio magulva Irniii éi tfDt litliato n-dt.gJ-IO\'Fl allitva.
Ai «eyrdtili éa validi uncol caodakcnftriom hamiaitói ia utiniói. a vWjr-cy-t^rvény értrlmében axijromao illdor. tMaak, ipugy acan i.au.iiitvinyok terjo«tCi.
> r-beiitnrai forria: Órangyal-gyógytar, Thierry JfL.
F<*a-rs4a»M Rohitach-Saucrbrunn mellett. v Kaktar a lagtobb E^gyaierUrban, boi raktii
iarhoi- TIIIKKSl
Pr
**-ljfLl\' iajatrom-
i-hetSrí teaxi, hogy a i: a \\i- alatt í hauiiil tattal-
iinak. ciirel a kellrmf tlrri <iza|: 4i a laud, ragiddi niradái, mel; ai olíjfratíknek ét aa olajtakkoak kajáig, rlk«rOItclik. Kmallatt a h*«nil*U olyan *íyiiírti. hogy kik! maja ví.-ítbtii
- ::.-i,.;íj;. A p*ii\'\'. r.r-\'.r*s :irfv;v4; fr-üó-^lLf..;,. míJkUl. tory rirontasi fi\'nyét. Kor kell knlónbüitetni.
színezett szob&pailó - fénymAzt,
-Jrsaibamát <:« maha^onibirnat. moly akar vak ai ola; i-.-"i^k fodi b» ¦ j.allAt • oiyattal fínyt íl art. Eiirx ¦irnriiiii tlkalBaaabali r*zy uj pallóra THJfnrn bolod minden
foltot, ki.rabbi maznta>t f.b, van azután
tiszta fényxoás .¦
;ij pallúkr.i ?1 parkrtrr. mely t-apao tfnyt ad. Kulaoűisn ;.jrk«lre • onjl.-íl.\'-kkol raar bcmiiolt oaviion uj paliikia Taló.
C«ak ívnyi ad, onnélfvjrra Mm fodi el a famnitrit.
Fostar-tdtius, kCrÜloolUISineiyKof (két kúicpoa-tfiga aiohára t^IAi 5 frt. 90 kr.. vacy 9\'/, márka.
A kfíirrtlen nii-grondelémrk mindrn váróiban, ahol t-aklárak Tannak, ide küldrudok. Minumüoláwk é, pro.p. -»imok incyon éi bérmeutT* kDldetnok. A beváiarláiaál i«a ék i"l vijyiiai a cécro ¦ a eyari leeyro, mivel oit a több min! IbkOrrclrlFca aryartmaiijt *okf-l<: uunoiukvi liami-iijajc. • tokkal rouubb, * gyakran a célnak e»( nem falotö mioBÓéj-ben hoxiák \'¦¦/¦ i
CJir^toph ^Ferenc, „
i Talóii sio&2paliű -JenrlarJ: íelialálóia és tireiíü trártája,
- Prága, K. Berlin.
Zürich.
NagyKanizsán: Marton és Huber nél.
Valódi brünni szövetek őszre és télre
Egy Conpon 3.10 ; i.Sd. jó
méter hossza teljes, \\ fi. _ jobb
títí öltözet (kabát, í 7.75. finom
n\\drág és meliény / 9. — finomabb
csak * 10 50. legfioomabb)
Valódi gynpjoszÖTet.
Téli kabát szÖTeíek. vadász szöretf-Itet, daróc kamgwn kabát és nadrág ííiiveieket, gyönyört választékban. NÖi izö-Vfteket mioden létező minőségben azétküld utánvéttel. Szolidságáról éB megbizbatósá-firól legjobban ismert szövetraktár
Siegel Imhof Brunnben
hinták ingyen és bérmentve. KintahO ¦Ullitiinkná! kezeskedve lesi. A-on előnyök, nelyeket fennti cég gyártási székhelyén, mkíán vevőknek közvetlen bevásárlásnál °J«Jt, >«en nagyok.
OOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOO3000000
S.2 ám
U
o
Q
? O
o o a o a. o s s o o a o o
s
c.
G O Q
O
a o
Q O O
G.
ALAPÍTTATOTT 1858. \'
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Rég zvóny-Táraasag
(tóti walsep. mám
BUDAPESTEN, VJ. ker.. Külső váczi-ut 45. szám
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. 0YÍET:
mindenféle gözqépet, Schmidt-Jéle Jorrgözmotorokal (40a/» ^zéoraeglakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-részeket, körfűrészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tarlányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kiti/elépitményeket vasból. Tüzjecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző.kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözferlöllenilö készülékeket és teljes jertötlenitö ket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményőntésü aczélfelületü t\'dzroslélyokat egyenes és kigyóalakban, valamiut polygon rostélijokat.
LÉTESÍT: víz müveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
OQOOOOOOC OOOOOÜOOOOOOOOOOOOOO
jsá»irók lapja!
Újságírók lapjai
BUDAPESTI IVAPLO
A magyar sajtóban páratlan az a siker, amelyet a
BUDAPESTI NAPLÓ
aratott és az egé\\*z viiáy sajtójában példa nélkül való, hagy egy szerkesztőség maga alapított volna és adna ki politikai napilapot,
A BUDAPESTI NAPLO
a szerkesztőség tulajdona, neai adta magát semmiféle vállalkozás rendelkező hatalma alá. Független tehát és szókimondó felfelé ís, lefelé a minden irányban. Az igazi szabadelvűséinek sok dia\'dala fűződik már a BUDAPESTI NAPLÓ pályályához és a reakcionárius törekvések kudarc. ii meganyian a BUDAPESTI NAPLÓ esy-egy sikerét jelentik,
A BUDAPEST/ NAPLÓ
a magyar intelligencia lapja. Politikaj a a legtisztább xzabadelvüségnek és a magyar nemzet igazainak utján halad.
A BUDAPEST/ NAPLÓ
hasábjain egyesíti a magyar politikai, irodalmi és zsurnalisztikái élet \'icgeiőkelöbb neveit, és érdekesség, frisseség. ötletesség, dolgában verseny nélkül áll A BUDAPESTI NAPLÓ minden egyei száma egy-egy zsurnalisztikái siker. %
A Budapesti N\'jiplö főszerkesztője:
Vészi József.
Ábrányi EmU Clair Vilmos i örri Gyula Erős Gytdi Fái Uéla Gergely István Holló Márt n
A Budapesti Napló felelős szerkesztője :
A BUDAPESTI NAPLÓ belső dolgo -ótiírsai : Horváth Elemér Janovics Pál Dr Kovács JenÖ Lyka Károlg Márkus József Merkl AdolJ Dr Márton Miksa
Braun Sándor.
Molnár Ferenc Papp Dániel Pékár Gyula Dr. Soltész Adolf Sváb Tivadar Thury Zoltán
A szerkesztőséghez csatlakozik a külső munkatársak, cikkírók és tárcaírók díszes sora:
Agai Adolf Balogh Pál, Beksics Gusztáv, Bessenyei Ferenc Békejy Antal, Eötvös Károly Feszi Géza, Géczy István, dr. Hagara Viktor, dr. Halász Ignác, Kuba Arp<íd, Lengyel Lntra, Mak^yü DszsÖ Mun\'cácsy Káin ín Szabóné Nogáll Jankit Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkény István, Tutsek Anna.
A BUDAPESTI NAPLÓ
rovatai gazdagok, értasüérei kitűnőek. Az egész újság friss, elevan tempüranuntumii és mindsn rovatában az Ízlést, az előkelőséget és a megbízhatóságot ismeri legfőbb törvényénél.
Előfizetés: cjrész évre 14, félévre ?, negyedévre 3 frt 50, I hóra 1 frt 20 kr.
Mutatványszámokat nyolc napig ingyen küld
a kiadóhivatal.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX Üllói-ut 15. sz.
Olvassa mindenki az újságírók lapját j a BUDAPESTI NAPLÓT!
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JKTÓBER 2-án
„Vulkán gépgyár
Guthjahr és Müller ezelóit
Budapest, V. Váci-ut 70. Készít: Lengő szitagópeket (Oscillir Sichter) Guthjahr, Mülier & Sóder szabadalma.
Daratisztiíó gépeket Schnetzer Ágoston szab. Csomagold gépeket Fredenhageu szabadalma, liszt, korpa, gipsz, cement, festék s hasonló anyagoknak zsákba vagy hordókba való csomagolása.
Teljes rnalomberendezéseket, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű malomgépeket és
864G K7án-/ 897.
Árverési hiráetaéay.
Alulirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX t. c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a n.-kanizsai kir. járásbíróság 2802 száaio végzése által Alexander Berger& Co végrehajtató javára Szabó József bábos n -kanizsai lakos ellen 19 frt 90 kr. töke, ennek 1896 év október hó 10. napjától számítandó 6°!0 kamatai és eddig összesen 7 frt 47 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkamával bíróilag íelülfoglalt és 504 frt krra becsült bu torok, zongora, varrógép. 15 rsák liszt, 400 ki. méz, és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés u\'ján eladatnak. Mely árverésnek a 8646/1897. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis N. Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1897-ik évi október hő 16 ik napjának délután 2 órája határ időül kitüzetik és ahhoz a venni »záudé-kozók ezeonel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. tv 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek bec-*ároa alul is eladatni fognék.
Az elárverezetidö ingóságok vételára az 1881- évi LX. t. c. 108. §-ban meg-áilapitottfeltételek szerint lesz kifizetendő.
KeltN. Kanizsán 1897. évi szeptember hó 25. napján.
BARTS GYÖRGY kir. bírósági végrehajtó-
Reinhard Fernau ÓC Co.
Bécs, XVI. Ottakriog, Wattgasse 30—32. készülékeket, — elvállaja további fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kmegmunkalására. Gőzgépeket kipróbált rend szerint. Vizikerekeket, közlőműveket (Fransmisso.) Nyersöntvényeket saját^és idegen minták után, fogaskerekeket géppel idomítva.
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek.
I I 1 1 1 f I I I Y.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar ülralyl Pénzügymlnlszterluco. ellenőrző közegei utján, az Első magy kir. szab. Osztálysorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgáltatta, azok a föelárnsitóknak elárusitás végett kiadattak. Magyar ül/, alyl Pónzügyminisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik:
A MAGY. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK SORSOLÁSI TERVE
100,000 sorsjegy, 50,000 nyeremény, "l
Első osztály
Betét 12 korona Húzás: 1897. nov. 11. és 12.
Nyeremény 1 á I á 1 á
1
3 5 8 30 50 2900
á
á 2000 á 1000 á 500 á 300 á 100 á 40
Korona
60000 20000 10000 5000 6000 5000 4000 9000 5000 116000
3000 ny. Kor. 240000
Második osztály Betét 20 korona
Húzás : 1897. decz. 10. és 11.
Nyeremény
20 60 3900
á á á á
Í3000 á2000 á 1000 á 500 á 300 á 80
Korona
70000 25000 10000
5000 9000
10000 8000
10000
18000 312000
4000 ny. Kor. 477000
Harmadik osztály Betét 32 korona Húzás : 1898. január 4- és 5.
Ny/reménv Korona
á \' 80000 á 30000 á 20000 á 15000
S 10000 30000 i 5000 25000 á 2000 16000 i 1000 10000 á 500 35000 i 130 637000
10 70 4900
5000 nyer. kor. 898000
Negyedik osztály Betét 40 korona Húzás: 1898. jan. 26. és 27.
Korona
90000 t 30000 í 20000 i 15000 á10000 30000 5 á 5000 25000 S á 2000 16000 1000 10000 500 35000 170 663000
Nyeremény 1 & 1 1 1 3
10 i 70 á 3900 á
Ötödik osztály Betét 32 korona Húzás: 1898. febr. 16. és 17
Hatodik osztály Betét 24 korona Húzás: 1898. márczius 9-töl ápril 5-ig.
Nyeremény Korona
100000 30000 2000O 15000 10000 30000
10 70 3\'100
5000 2000 1000 500 200
25000 16000 10000 35000 780000
4000nyer. Kor. 9340001 4000 ny. Kor. 1061000
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiírt a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Nyilvános nyilatkozat 1
Alulirt arckép-muiutézet, hogy müvé-s.lieg kitünöeo iskolázott arckép-festőit ne legyen kénytelenitre elbocsátani és csakis azért, hogy azokat tovább foglalkoztathass*, rövid Időn és csakis a l^lisszatonásig elhatározta, hogy minden ™ legcsekélyebb hsszonról vagy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az elöállitáai költiégek feléért szállítónk i életnagysága arcképet (mellkép)
Gyönyörű elegáns féke te-arany ba-rak rámával, melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát Bajit vagy felesége, gyermekei, szülői, testvérei vagy máa drága akár rég elhunyt rokonai, ugy barátai arclképét úhajija, caak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állásban, az 14 nap múlva megkapja ae arcképet, a mivel a legkellemesebben meg lesz lepetTe
Láda &z arcképhez önköltségen lesz i tárni wa.
Rendelések % fénykép melléklésével, mely az arckép elküldéaénél visszaszár-maztatik. csakis — visszavonásig fogadtatnak el a fenti árért utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép müintézet
„KOSMOS"
j, Bécs, Mariahilferstrasse 116
§0f LpgkilQnöbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint természethü hasonlóságért kezeskedve lesz.
Bevétel
100000 sorsj. I. oszt. i Kor. 10
97000 .11.,, . 18
93000 . ni. . , 30
88000 . ív. „ . . 38
84000 . v. . , . 30
80000 , VI. „ . . 22
JVL É rt 3L, El Gr
•2 ~ 1000000 3000 nyerem , I. oszt. — — — — 240000
ss 1746000 4000 w II. . — — — — 477000
Bp 2790000 5000 B III. . — — — — 898000
3344000 4000 „ IV. , — - — — 934000
o .2. 2520000 4000 v. — — — — 1064000
ca w 1760000 30000 fn
Kor. 13160000 50000 nyer. Kor. 13160000
Legnagyobb ujereiuéiij szerencsés esetben
l.OOO.OOO KORONA
Hjercm. 1 i 600000 600000
nOWti 1 á 400000 400000
ijerei. 1 i 200000 200000
1 4 100000 100000
i á 60000 60000
1 á 40000 40000
2 á 30000 60000
3 í 20000 60000
20 i 10000 200000
50 i 500Ö 250000
400 a 2000 800000
720 i 1000 720000
1000 í 500 500000
27800 á 200 5560000
30000 njereiB. és díj 9.550,000
Az I. osztály húzása 1897. november hó 11. és 12-én lesz A hozások a magyar király Sorsjegyek a magy. kir. szab. Osztály-sorsjáték valamennyi elánisitóinál kaphatók
Budapest, 1897. október I.
ellenőrző hatóság és kir közjegyző jelenlétében nyilvánosan tö téanek, * Vigadó termeüien.
A magy. kir szabad Osztálysorsjáték IGAZGATÓSÁGA. Lónyay Hazay
Caak altkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét és
aláírását tüntetj fel. A Dali A.-féle Seld HU-perek tartót gyógyhatásá a lejtmakacsabli gyomor- é* al-testbántalmak. gyomorgörcs és gynmorhév, rögzott székrekedés, majh fatálon, ver telefás. aranyér és a legkalöcbözóbb nói betegségek ellen, e jeles báziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti de bezatk I frt a. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek-
[MOLL-FELE FRANCIA]
Csak akkor valódi,
ha mindegyik Oveg HOI.I, A. vejjegyét lOnteti tel él
--.A. Kell\' teliratn rinozattal van zárva. A Mail-féle fran-
ezlabartzeaz éa só nevezeteién mint fájdalomcsillapító bedorzsolesl azer köszvény csaz és a meghűlés egyél krtvetkezményeinji legisineretesehb népszer — Eav óno zolt eredatl tn% ára 90 kra|ozár._ "
Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze • ÍCzolysavas szíkse.) \' A mindennapi szijtisztitáanll különösen ti.ut.is liarmelv korai gyermekek miut felnőttek szamara; mert e szajviz a fogak további épségét biztositia s egyszersmind óvazer logfájás ellen. - Egy Mail A .édj.ayével ellátatt iv.j "ár. : 60 krajozar
Moll
691) ÍFo »z rt küld éa:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. I Vidéki.pafrenaVések aapssta pal aiUavét ¦rllettjt«lj«slttet»,k
A raktárakban tessék határozottan MOLL A aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket \'kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfald Adolf és Fia.
HEIM MEIDINGER KÁLYHÁI
A feltaláló Prot, dr Meidinger által egyedül lel hatalmazott gyár
HEIM I.
cs. és tir. nitori
Budapest: Thonet udvar. Bécs-Döbling ás I., Kohlmarkt 7.
PRÁGA : Hjbernergasse 7. kwwnri.« Szabadalmazva minden államban. twiaiwillWM
riSDüN kiállításon első díjjal KITÜNTETTE, tan
iiujOzMg1 tiltó él szelluztetfl tólyiít
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és leg" elegánsabb kiállításban, tetszésszerinti égési időtartam szén-pírral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égési kőszénneli tüzelésnél.
Több szoba fűtése egy kályhával.
WA660N kályhák ,
„heih« Mew kályhát l MEiDiNCLR-OFEN
Ó?a ictünk az utánza-tokiól, uulva akályba-
ajtékra öntőit itt látható védjegyre:
„Ileim* llestin kályhái
Heim íüstemésztö kandallói
A kürtök fQstnéikaliekmaradnak. Határtalan égési időtartam. — Minden iQielőszer alkalmas. — A már létező kandalló külsőkre alkalmazható. — Kgy kandalló több helyiséget fuggeÜenQ.1 füthet.
W HEIM füstemésztö Caloriférei -fpj)
Központi fűtés minden rendszer szerint. P-iraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
ZYaspectiaok is árfemektk ingyen ét bérmentve-
Nyomalott Ifj. W*(á4t« Jnz^f konyvnyomdájahan Nagr-Kan
¦AGY-KAHIZSA, 1897. október hó 9-én.
41-ik szám.
XXXVI. évfolyam.
Előfizetési ár:
Egetz évre . . . 5 frt — kr. Kel érre . . . . 2 frt 50 kr. Negvedévre . . . I frt 26 kr. Égje* szám 10 kr. HIRDETÉSEK 5 hasábos petitzorban 7, másodszor 6, s minden további sorért 5 kr.
NYILTTERBEN petit soroakéot 1U krért vétetnek ifi. Kincstári illeték minden egyes hirdet** ért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társasig," a galamboki önkéntes tOíoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanitói járáskor",
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő Derére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó serére címzetten Nagr-Kanizsára, bérmentve intézendő k.
Bérment«tlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
a keresztény jótékony nőegylet \'
.,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete", a katonai badastyán egylet" .soproni kereskedelmi iparkarara" .nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A burfgetvita után.
Nagfp-Kanizsa, 1897- okt. 9.
(V) Nagy-Kanizsa város közönsége, midőn megszavazta az idei költségvetést és ezzel Önmagára 73*/ieVe pótlékot rótt Ki, megmutatta, hogy a közszükségletek kielégítésére kész áldozni és érzékkel is bir az iránt, hogy városunkat modern várossá fej-leszsze. Közönségünk tehát megtette kötelességét, tóle nem várhatunk többé semmit, mert az adócsavarnak ujabb megfeszítése immár lehetetlen, az adósságcsináiás pedig oda vinné a várost, ahol most Zala-Egerszeg van, a szekvesztrom alá. Ezzel most már tisztában vagyunk. De a mit viszont közönségünk kívánhat, azt a-> város élén álló hivaíalnokseregnek kell teljesítenie, vagyis az adminisztrációnak a törvény, rendeletek és szabályzatok intézkedéseit az utolsó betűig végre kell hajtaniok, nem csak színleg, ut aliquid fecisse videatur, hanem annak tudatában, hogy a hivatalnok minden tetteért nemcsak a törvény szerint fölfelé felelős, hanem erkölcsileg egy egész város közönségének is. Nem akarunk ezzel a kijelentéssel célozni senkire, azon majdnem egyhangú megszavazása a fizetés felemelésnek elég bizonyítéka annak, hogy képviselőtestületünk bizik a jelenlegi rezsimben, de a bizalomnak ilyetén való kifejezése és mondjuk előlegezése még nem teszi fölöslegessé, hogy a város ügyeiben a hiratalos és nem hivatalos közvélemény állást ne foglaljon.
Itt mindjárt felemlítjük, hogy helyeseljük a kisebbség felszólalójának abbeli véleményét, hogy a személyes pótlékban a városnak jelenleg még csak papíron levő 30 rendőreit is kellett volna részesíteni, mert az nem ok a fizetés emelés megtagadására,
hogy a közrendőr Lendván vagy Zala-Egerszegen kevesebbet kap, mint Kanizsán, ott a tanácsos és a rendőrkapitány is kevesebb fizetésben részesül, mint nálunk. Tekintve rendőri viszonyaink nem mindenben kifogás -I talán állapotát, különösen pedig az i utcai policiát, mely jóformán nem is j létezik, helyén lett volna a közrend-i őrök fizetésének felemelése azért, hogy \' rendőreinket jobb anyagból váiasz-! hassuk meg, mint ezt eddig tettük. Kórházi főorvosunk felszólalása a prostitúció szabályozása végett helyén volt, de az egészségügy nagyon szük •ijíörére szorítkozott. Nem csak ezen a téren ismerjük a mulasztásokat
A lakóházak építésénél a közegészségügyi szempontok érvényesítését már a leányiskola felépítésénél sem tartották szem előtt. Az egészségrend-öri szemlének eredményét nem ismerjük, csak annyit tudunk, hogy a tanítást a nedves helyiségekben még október havában megfogják kezdeni.
Ami azonban sem közgyűléseken, sem egészségügyi bizottságokban még nem képezte a tanácskozmány tárgyát, ez a dajkaságba adott kisdedek feletti felügyelet. Az, aki saját lakásán gyermeket dajkálás végett elvállatni akar, ~"ezt csak egészségi állapotának és lakásának orvosi megvizsgálása alapján kiadott hatósági engedély mellett teheti. A ki ismeri köznépünk felfogását az angyalcsi -nálás dolgában és aki ismeri azt a lanyhaságot, melyet a dajkák iránt tanúsítanak nálunk, az megérti majd, hogy miért vannak a temetőben jeltelen sírok ezrei és miért oly borzasztó nagy nálunk a gyermekek, de különösen a törvénytelen gyermekek halandósága. A törvénytelen gyermekeknek nincsen védőszelleme, aki felügyelne arra a bánásmódra, a táplálkozásra, melyben a dajkaságban ré-
szesülnek, pedig ez a hatósági orvosoknak volna feladata.
A várcii böí\'t&i közegészségügyi szempontból szintén kifogásolható. Évtizedes piszok rakódott le a falakon, a férgek minden faja képviselve van és a ki egyszer egy pár éjjelt ott töltött a .kétes tisztaságú fekhelyen, az valóságos megváltásnak tekinti az ügyészség fogházának magánzárkáját. Az uj rendőrségi épület talán az előzetes vizsgálat alatt levő letartóztatottaknak is tisztább hajlékot fog adni.
Nemcsak a közegészségügy terén vannak még teendőink, még sok más intézményünk is fejleszthető. Adminisztrációnk fejétől bizton várhatjuk, hogy figyelmét ezek sem fogják kikerülni és hogy hivatalnoki karunk minden egyes tagja, az Ő példáján indulva, nemcsak észszel, hanem lelkiismeretének egész sugallatával fog eljárni hivatalos teendőiben.
Csányi László.
(1790—1819. oki. 10.)
Holnap ismét ünnepel vármegyénk; ünnepli nagy szülöttének, a haza mártírjának, C a á n y i Lászlónak, emléke zetét, márvány táblával jelöive meg a házat, a melyben született.
Ez lesz a harmadik és utolsó azon hazafias ünnepek sorábaa, melyeket nagy férfiai emlékezetének szentelt vármegyénk.
Ha a kivitel nem volt is mindég né.Ló és lélekemelő, a gondolat, mely ez ünnepeket létrehozta, szép volt és hazafias.
Az első ünnep a nagylelkű Maecenés-nak, gróf Festetich Györgynek szólt; a második Deák Ferencnek, a haza bölcsének ; a hoinapi ünnep C s á n y i Lászlóé lesz, ki mártírja volt haza szerétének.
Csányi László, a régi zalai C a i a y i család leghíresebb tagja, nemes lelkesedésével és nagy erélye vei tünt ki : szabadságharcnak idején. A kora ifjúságában választott katonaéletet a francia háborúkban kapott sebe miatt elhagyván, a
közélet terére lépett s vármegyénkben a Deák testvérekkel együtt a reformesz-mékoek legkiválóbb előharcosa lett. 1848 ban a fővárosba ment, s mindent elkövetett a nemzet jogainak kivívása és a rend fentartása érdekében. Midőn Jel a-sich vad hordái átakarták lépni a Dráva\', ide küldte őt a magyar kormány kormánybiztosul. Mint ilyen erélyesen szervezte a védelmet, Móga tábornoknak és Jellasichnak Bécs felé fotó seregét Po zsouyig üldözte s Görgey táborában maradt, mint fokormánybíztos. Midőn pedig a magyar kormány és országgyűlés Win-dischgriitz elől Debrecenbe vonult, ö maradt Pesten teljes hatalmú biztosul s midőn távozni kénytelen, a legnagyobb veszélylyel dacolva megmenti az összes államiratokat és a kincstárt. Erélyessé-géaek legnagyszerűbb példáját akkor mutatta meg, mikor Erdélyben működött a vad oláhok féktelenségei elten.
1849. április végén közlekedési miniszter lett s mint ilyen kiépíttette a szolnok-debrecem vasútvonalat. Az utolsó időkben is kitartott mindvégig s midőn mások menekültek, ő kije eutette, hogy öreg és beteges ember létére bevárja sorsát, mert hazája bukását tul élni nem akarja.
Sarkadon fogták el az oroszok, s csakhamar odakerült az újépületbe, hol okt. 10-én b. Jeazenákkal együtt bitófán végezte nemes életét
A hadi törvényszék előtt nyilt homlokkal vallotta, hogy csak köteles -gét teljesítette a nehéz időkben; nyilt homlokkal állott a bitófa alatt is s mint \' újkori Calo. rideg nyugalommal fogadta a halált.
Halála azomban megdicsőülés volt s mi, késő utódok, kegyelettel fonjuk nemes homloka köré a babért, a martirsig babérkoszorúját.
A vármegye dolgai.
— Az ősit megyegyBles. —
Nagy számmal jöttek össze a megye-bizottsági tagok az okt. 4-ki közgyűlésre, melyet dr. gróf Jankovich LászlŐ, főispán kevéssel 9 Óra előtt nyitott meg. A megnyitás ulán a közgyűlés tagjai taatületiteg vonultak a róm. katb. templomba, hol fényes istentisztelet tartatott ő Felsége nevenapja alkalmából.
A miséről visszatérve a főispán ismét megnyitotta a közgyűlést és lendületes beszédbea emlékezve meg arról az egész országot örömmel betöltő fejedelmi tényről, hogy királyunk a maga költségén állit szobrokat nemzeti történetünk nagy alakjainak indítványozta, hogy ezért ő Felségéhez hódoló feliratot intézzen Zalavármegye köz ő n s ég e, Azioditváay igen nagy lelkesedést keltett a közgyűlés tagjaiban, kik egyhangúlag elfogadták a föicpán indítványát Ezután az alispán évnegyedes jelentésére kerSit a sor, melyet főbb vonásaiban ismertetünk:
A közegészségi állapot a lefolyt egész időszak alatt általában kielégítő, sőt a felnőttek közt, teljesen kedvező volt nemcsak azért, mert egyáltalán igen kévé1* megbetegedés mutatkozott, hanem azért is, mert azok, melyek előfordultak, igen enyhe lefolyásnak voltak, s a lehető legnagyobb gyógyulási százalék éretett el.
A gyermekek közegészség! állapota az első négy hónapban nem volt kielégítő, nemcsak a kórok nagyobb ezáma, s a még mindig némely helyen járványosán, másutt szórványosan előforduló fertőző betegségek miatt, hanem s főleg a bélhurutnak nagyobb számban fellépése miatt, mely több áldozatot követelt.
A bejelentésre kötelezett fertőző betegségek közül előfordnlt kanyaró 913 esetben, ezek közül gyógyult 860, meghalt 45, ápolás alatt maradt 8; roncsoló torokíob 87 esettel, ebből gjógynlt 56. m pgba 11 29 i további ápolás alatt maradt 2
Vörheny észleltetett 55 esetbeo, gyógyult 45, meghalt 6, beteg maradt 4; — gerincagybártyalob elöfordalt 5 esetben; gyógyult 2, meghalt 3. Hasihagy-mázzal megbetegedett 22; ebből gyógyult 16, meghalt 3, beteg maradt 3. Gyermekágyi láz előfordult 5, ebből gyógyult 3, meghalt 2. — Himlő észleltetett 9 esetben, mely mind gyógyulással végződött.
Vérhas 16 esettel mutatkozott, melyek közül gyógyult 11, meghalt 4. tovább, ápolás alatt maradt 1. Hökhurut előfordult 109 esetben, ezek közül gyógyult 21, meghalt 4, s augusztus végén további ápolás alatt maradt 84.
Az aIsó-1 endvai-, csáktoroyai-és perlaki-járásokban, úgyszintén a vármegye egyéb helyein összesen 1570 t r ac b o m á s beteg v a n, kik-
T Á ffi C A.
A nászajándék.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Szerény, jámbor, falusi.ember vagyok, ,tele búval," pechchel s azon szereoc-és halandók közé tartozom, kiknek jó, szeretetreméltó nagynénijük van ; nagynénim pedig azon szerencsétleoek közül való, akik — bár uéhány „ezer heiet" megértek mér — mégis fiatalos tűzzel há-zsártoskódnak és — szeretnek . . .
Nagynénim házsártoskodni csak velem szeretett, szeretetének tárgyai közül pedig csak engem — száműzött.
A napokban nem kis megütközéssel olvasom hogy sPáfráoyi Magdolna, sz...í fö dbiríokosoét, f. hó 12-én vezeti oltárhoz Bárány Szaniszló" ....
Mig egyrészt boszantott az. hogy nagynénim nem érdemesített arra, hogy eljegyzését tudomásomra hozza, addig másrészről örültem, hogy nem pörölhet velem s mert reméltem rendületlenül, hogy ezentúl szeretni fog.
Így okoskodtam: pörölni nem tud velem, mert nem leszünk egy faluban, kedveltje azonban épp azért lehetek, mert távol teszünk egymástól . . .
Elhatároztam, hogy nászajándékkal fogom megtisztelni, tudtam biztosan, hogy nem ellensége a .kellemes meglepetéseknek" . .
Igen ám i de mit vegyek számára ?
Itt volt a bökkenő!
Átnéztem minden árujegyzékei, János
inasomat 4-3zer menesztettem be Pestre, (közel voltj de nem tudtam kedvemre való dolgot találni.
írtam Pécsre a Zsolosy-gyárhoz, Bécsbe Storchnak és még Isten tudja kinek nem : az eredmény azonban még mindig egyenlő értékű volt a — semmivel.
Már már a kétségbeesés környékezett, a midőn megjelenik nálam a megváltóangyal — egy üveges és edényes tót személyében.
Átnéztem holmiját s bosszú keresés ?tán találok oly tárgyat, a milyent már 50-szer vehettem volna s még sem vettem s ez a most már oly becses objektnm —- kávéfőző volt.
Nagyot lélekzettem. Hála Istennek, csakhogy megvan a nászajándék.
Nagynénim a lehető legfontosabb s a legelmaradhatatlanabb élelmezési forrásnak tekintette a kávét s mivel nem volt kávéfőzője, kávét inni azonban szeretett: ezen edényt tehát egyszerű fazékkal pótolta, azonban a kávét le is kell szűrnünk ; fogta tehát a levessiüről s azzal segített baján . .
Már szinte előre láttam, mennyire fog örvendezni, ha szétbontja a papírburkolatot és ott áll előtte a régóta epedve várt, de miDdig nélkülözött s oly nagy hézagut betöltő porcelán-edénj — ingyen 1 . . .
Milyen elégült mosoly jelenik meg arcán s mily elragadtatással fog megemlékezni az én úatértalan figyelmességemről s tapiotatos eljárásomról 1 . . .
12-én reggel felöltöztetem Jancsimat
az én okos, derék, Ügyes Jancsimat — saját szalonrubámba, (hadd mutasson többet!); sárgacipőt huzatok fel vele: odakölcsönzöm fehér nyakkendőmet és miután elegánsan kicsípett, kezébe adom a féltett csomagot s erősen a lelkére kötöm, hogy ugy vigyázzon a t^omagra, mintha a saját szemei vo\'nának, (természetesen nem bepakolva.)
— Igenis, tekintetes teinsuraml szólt Jancsi íllemettudóan.
— Aztán mondja meg a tekintetes asszonynak, hogy szépen tiszteltetem; talán elmegyek a lakodalomra is___
— Igenis, tek. teinsuram.
— Értette jól V . . . kissé feledékeny, azért tanácsosnak tartottam, hogy még egyszer megkérdezzem.
— Igenis értettem, tek. teinsur.
— Hát mit mond majd neki?
— Igenis kérem azt fogom mondani tek. teinsuram, hogy a tek. teinsuramat tiszteli a tek. asszony ....
— Nem éugem tisztel, hanem én tisztelem, érti ? vágtam közbe EJbsolyogva.
— Igenis kérem, értem; a tek. teinsur tisztelteti a tek. asszonyt, hogy .itt az ajándék, akit kért ....
— De hiszen nem kért a tek. asszony semmit, hanem én jószántomból küldöm, érti? jószántomból; megértette??... kérdem türelmetlenül és nyomatékosan.
— Igenis, tek. teinsuram, értem . .. jószántából küldi . . .
— No, háP a Mindenhatónak 1 hát csak menjen szépen el, aztán ne felejtse el, amit mondtam.
— Igenis nem, tek. teinsur.
A távozó inas után tekintettem, mig csak be nem kanyarodott a „tik utcába" s elégedetten dörzsöltem kezeimet, hogy ily derék, fess emberem van.
.*
Félóra mulfa jön vissza Jancsi szony-tyolodott ábrázattal és hosszú orral.
Eléje megyek, gonosz sejtelmektől gyötörve meg se merem szólítani, de mikor újra meglátom kezében a küldött csomagot, végre jónak látom, hogy megkérdezzem a küldetés eredményéről, vagy eredmény telenségéről.
— Na Jancsi, mi újság? taláu nem fogadta el a tek. asszony az ajándékot?
— Igenis tek. teinsur, nem fogadta el a tek. asszony az ajándékot.
— Aztán miért nem? kérdeztem nevetve.
— Azért nem, tek. teinsur, mert az ajándék összetörött . . .
— Összetörött? . . . Hogyan? . .
— Igenis kérem Összelörött, mert ugy történt instálom, hogy én bekopogtattam a szalonszoba ajtaján a tek. asszonynál illendőképpen, azt" mikor „lehet"-et kiáltottak .....
— Közbevágtam: hát többen is .kiáltottak"? . -
— Igenis kérem, mert egy öreg ur is volt .... akkor aztán én beléptem, „jó napot" kívántam és oda mentem a tek. asszonyhoz, hogy kezet csókoljak, de az az átkozott padló — bolond vőt az is aki föltalálta — elcsúszott a lábam alatt, vagy izé .... az én cipőm csúszott el rajta, éppen mikor lehajoltam, hogy
kezet csókoljak , . . . . hát a fejemmel a tek. asszony kezefejére estem, a testem többi része meg a vikszót padlóra. A papiros kilyukadt, kirepítette a sok cserép, aztán a kávéfőző 8 nagy és igen sok apró drbra znzott össze. A tek. asszony felugrott, aztán kiáltozott, a cvikkeres nr meg nevetett. Éa is tudtam volna nevetni, de nem mertem összeszedtem a cserepeket felcihelődtem és elkezdtem a mondókámat, hogy: aa tek. teinsnr jószántából küldi a nász* . . . tovább nem mondhattam, mert a tek. asszony kikergetett.... Itten megállt a Jancsim. Nógattam.
— Hát nem mondott semmit ?
— De igenis mondott a tek aaszouy de ... .
— Mit ,de"-zel, csak ki vele.
— Igenis kimennék vele, de szégyellem . . .
— Sohse szegyeid, caak rukkolj elő vele, mondám biztatva. Egy darabig hímezett-hámozott az én Jancsim, de utoljára is eszébe jutott, hogy katona volt.
— Hát . . . kérem tek. uram, azt izente a tek. asszony, hogy felfújhatja az ajándékát az inasával együtt....
. . . Tessék, eddig a nagynénim boszantott engem s én szerettem őt; most ő nem szeret engem s én boszantom Őt.
Azon boldogtalan halandók közé tartozom, akiknek boldog emlékű nagynénijük van s azon boldogok közé, kikaek ... . igy monologizáltam magamban, midőn megszólal Jancsi: BTek. teinsuram, könyörgöm, mit csináljak ezekkel a cserepekkel ?\'
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 9-én
nek gyógykezelése az előirt módon, hatósági felügyelet mellett goodosanfoganato-sittatik, a remélhető, hogy ez által sikerül annak tOTaterjedését megakadályozni, s megyénket ezen következményeiben súlyos tájkóros betegségtől megszabadítani; — a lendvai járásban levő trachomások gyógykezelésének felülvizsgálása céljából augusztus hónapban a vármegye főorvosa bejárta a tájkór lepte vidékeket és a 14. községben megvizsgált 688 beteg közül mint gyógyult "238 töröltetett.
Ezen számadat fényes bizonyságot tesz eme ragályos és következményeiben mindenesetre igen snlyos betegség ellen foganatosított hatósági intézkedések üdvös eredményéről, s a kezelő orvosok ügy-buzgalmáról, melynek azonban gátat vet a nép tudatlansága, s a mindennapi megélhetéshez szükséges kenyér megszerzése.
A népesedési mozgalmat illetőleg Nagy-Kanizsán születtek 305, meghaltak 227, szaporodás 78, az egész megyében születtek 6605. meghaltak 4567, szaporodás 2038.
A hasznos háziállatok egészségi állapota, a Bérléseket kivéve, a lefolyt időszak alatt általában jó volt.
A sertések között a sertésvész még mindig uralg, bár ezideig a betegség kisebb mértékben áll fenn, s enyhe lefolyású, de közgazdasági viszonyainkra mégis kártékony és hátrányos befolytat gyakorol az, bogy majd itt, majd ott üti fel fejét. Jelenleg 42 község van zár alatt, melyek közül néhány községben már megszűnt ugyan a betegség, de a törvényes zárlati idő még nem telt le, miből folyólag a zárlat feloldása iránt nem intézkedhetett.
Közgazdasági viszonyainkra vonatkozólag a következőket terjeszti elő:
Időjárásunk a lefolyt időszakban rendkívül szeszélyes volt; a nagy viharok, jég, felhőszakadásszerű záporok épüle -tekben, mezőn, szóval mindenütt tetemes és érzékeny kárt okoztak.
A folyó évi gabonatermés — bár kora tavaszszal a legszebb reményekkel kecsegtette a gazdaközöoséget — sehol sem felelt meg a várakozásnak, mert ott, hol más években 8 —10 mm szokott holdanként teremai, a folyó évben 4—5 mmázsára szállt.
A takarmánynemüek általában véve ugy mennyiség, mint minőség tekintetében jó termést adtak.
A kapás növények ez idő szerinti állása kielégiiö eredményt igér ugyan, de a helyenként nagymérvben elszaporodott egerek és hörcsögök nagy pusztítást okoznak. A pusztításra vonatkozó miniszteri útmutató rendelőt kiadatott, azonban a védekezés a cél elérését nem biztosítja
A szőllő. a öloxera által megkímélt területeken közepes termést igér, s ha az időjárás kedvez, jóminőségü borter mésre van kilátás. Nagy károkat okozott a peronospora, mert a gazdák a gyakori esőzések miatt ritkán találhatták el a permetezés idejét, a mennyiben a permetezés után legtöbbször eső jött, s igy a permetezés a kivánt eredményt nem biztosította.
Az ígérkező kevés gyümölcs termést a túlságos eső és viharos időjárás megtizedelte ; szórványosan meglehetősen termett alma, körte és szilva.
A fentiek előrebocsátása után azt vagyok bátor jelezni, hogy a lakosság megélhetési viszonya a gabona árak emelkedésével karöltve járó élelmi cikkek drágasága miatt oly rosszra fordulhat, hogy a figyelemre méltó oapszámbér, fuvarozás és állattenyésztési jövedelmek dacéra is, a megélhetés nehéz gondjaival lesz kénytelen a lakosság megküzdeni.
A folyó évi április hó 1-től augusztus 31-ig a vármegye területén előfordult tüzesetek száma 97 volt, melyeknél a biztosítatlanul szenvedett kár 30753 frt 75 krra rug. -----: - ¦----- ------------ -
A vármegye területén rault évben előírásban volt egyenes adónak és hadmentességi dijnak esedékessé vált össze-
i-l—-B~P-a^^«e^^ . i <i. |. ¦t-a—éj
— Tedd el emlékbe.
— Nem én, tek. uram, inkább még ezt a napot is szeretném kitörülni az életemből . . .
— Azlán miért? . .
— Instálom alássan nem elég, hogy ilyen szégyen ért, hanem még a tek. ur cipője is — elszakadt ....
— No ne búsuljon azért János, ez a kis hecc két talpalásnál is többet ért
Bementem a szobába és eltettem a cserepeket. Büszke voltam minden por-cikájára, mert ilyenkor, a mikor ránéztem a néhai kávéfőzőre, eszembe jutott, hogy ez a nap volt az első, amikor részemről malheur érte a kedves nagynénit a ez volt életemben az utolsó a mikor valakinek nászajándékot vettem....
Baüer Jenö.
geiröl szóló táblázatban városunk igy szerepel: Egyenes adóban aug. végével hátralék volt 245237 frt 6 5 kr, hadmentességi adóban hátralék volt 15777 frt 68 -5 kr.
A törvényhatósági közutak állapotáról szólva, minden téren nagy munkásság kifejtését konstatálja a jelentés.
A személybiztonság a lefolyt időszak alatt a folyó évi május hó 25-én Szom-batfa községben Dancs Mihály és fián, továbbá a folyó évi augusztus 23-án Sormás községben tartott bncsn alkalmával Imrei László kiskanizsai lakoson elkövetett gyilkosságot kivéve, melyeknek tettesei ki nyomoztattak és az illetékes bíróságnak átadattak, — más nagyobb mérvű bűntett által megzavarva nem lett; — a betöréses és apróbb lopások, valamint a kisebb tolvajlások tettesei a csendőrség által részben kinyomozva az illetékes bíróságoknak átadattak, részben nyomozás alatt állanak, s igy a közbiztonság a vármegye egész területén ez idő szerint teljesen kielégítőnek mondható.
A jelentés, mely előre kinyomatván és a bizottság itagok közt szétosztatván, nem olvastatott föl a közgyűlésen, az ügydarabok elintézéséről szóló jelentéssel végződik.
Az alispáni jelentés tudomásul vétele után nagy érdeklődést keltettek a választások, melyeknekeredménye ez: Árvaszék; ülnökké raeválasztatott dr. B á r d i ó Ferenc, szolgabirákká B o g y a y Gjörgy, B 1 a h a Sándor, M e r v i c k y Jenő és Ság vár v Elek; meg választatott még K ad á k Pál III, Beődy Zoltán II. és Segesdy N. V. aljegyzőnek.
A közgyűlés további lefolyásáról jövő számunkban hozunk bővebb tudósítást.
Felső templom.
Ujabb adakozások: Eperjesy Gábor (4-ik részlet) 10 frt. Székes fehérvári káptalan adománya 25 frt. Hg. Batthányi Stratt-man Ödön ő főmagasságáoak adománya 2000 frt Neusidler Géza gyűjtése 5 frt. (X: y. 2 frt. Neusidler Géza, Bárandy István, Harkányi I. 1— 1 frt) üngerüll-man Elek gyűjtése 5 frt (Mülhauser P. M. utóda Ferlach) Mikos Géza gyűjtése 7 frt 50 kr. (Dr. Fried Ödön 5 frt. Kendi Elemér 2 frt 50 kr.) Benkö-GyÖrgy 2 frt Gerencsér Ferencz 1 frt Szele Károly 50 kr. Mohovic3 Péter gyűjtése 11 frt 20 kr. (S/áotó János építő 3 frt. Nagy György 2 frt. Bognár István cserepes 1 frt Nóvák Frigyes, Vőlczi Antal Ker-ber Páloé, Leposa Ferenczné, Pataricza Miksa, Tóth György biv. szolga 50-50 kr. Hentz Vilmos, Thobik József, Gnaí István, Szűcs István, Bodiczki Lajosné 30 30 kr. Markeh Mihály, Piszár József 20-20 kr.Misáu János Péter Lajo.\'.Tibold Mátyás 1010 kr. Nagy-Szombati káptalan ivén adakoztak. Nagy-Szombati káptalan, VeaovBzky Ferenc 5—5 frt. Keller János, Virchnyák Lénárd 2—2 frt Concüia, Morva Miklós, Klempa Simon kanonokok 1—1 írt összesen 17 frt. összesen 2084 frt 20 kr.
Főösszeg 6666 frt 32 kr. Dr. Tvholy Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. péuztáro3.
A felső templom újjáépítésének költségei javára több üzletben gyöjtőper-selyek helyeztettek el. Midőn ezeket a nagy közönség jóakaratába ajáljuk. közöljük egyszersmind azon üzletek tulajdonosainak neveit, kik a felső templom bizottságának megkeresésére ily gyűjtő-perselyeket elfogadtak: Unger Ullmaon Elek, Bogenrieder József, Fesselhoíer József, Tinagl J., Tivolt János, Hein Mihály, Köhler Testvérek, Berdin Márton, Miltényi Sándor, Gürtler Ágoston, Tass Simon, Kugler Antal, Hicelperger György, Irmler József, Kaposy, Pintér S., Kozma Gy, Metzger F., Koltay F, Kováca, Belns Lajos, Práger Béla, Reick Gyula, Gnttmann Gy. és fia, Rosenfeid A. és fia Scbwartz és Tauber, Weiss és Ledofsky, Kohn és Lichtschein, Klein J., Kaaffmann, Fantl Testvérek, Weiser J. C, Keller Ignác tfj. Wajdits J., Mair J., Weiss L és F., Bettlheim és Guth, Keller M., Weiss J„ Kasztl Testvérek, Alt és Böhm, Engel Lipót Fischl F., Szépe Boldizsár. Reichenfeld lg. és fiai, Nagy trafik, Strém és Klein, Htatkó János.
Bire I.
— Hódolat a királynak. Ö felsége nevenapját nemcsak a szokott kegyelettel ültük meg az idén, hanem méltó lelkesedéssel is azon fejedelmi hazafias tettén, mellyel nemzeti történetünk tiz nagy alakjának szobrot emeltet székesfővárosunkban. A névnap előestéjén kigyúltak az ablakokban az örömtüzek, s valóságos
fényárban úszott a dúsan fellobogózott város. A nép nagy tömegekben hullámzott az utcákon, lelkesen éltetve a királyt, kivált egy-egy pazarul kivilágított épület előtt. Fokozottabban tört ki a lelkesedés a városháza előtt, mely valóban oly fénynyel volt el-árasztya, hogy mindenkit meglepett Nagy lelkesedést keltett a városi képviselőtestület hódoló felirata is
5 Felségéhez.......Igy ünnepelte
királyunk névestélyét — nem a mi városunk hanem Zala-Egerszeg, Keszthely, Sümeg ésaz országnak még számos városa, melyekben lelkesedni tudnak. A mi ünneplésünk mindössze is a hazafi bánattól elbúsult riporter álma csupán. — Egyébként pedig a névnapon tartott isteni tiszteleten ,-oit voltak a hatóságok, a honvédtisztikar, a ker. jót NőegyesÜlet, a tanuló ifjúság, csendőrség, — csak a közös hadsereg maradt el, meg a tiszteletreméltó veteránokat képviselte egy szá! ember.
— Október 6 lka. A nemzet gyászának ünnepét ez évben is kegyelettel ülte meg a főgimnázium. Az egész ifjúság ott volt a felső templomban tartott gyász isteni tiszteleten, holnap pedig hazafias ünnepet rendez a főgimnázium nagy termében. A fekete szegélyes meghívó szerint ez ünnep műsora ez: 1. Himnusz. Énekli az Énekkar. 2. Az aradi vértanuk Incédy Lászlóié1. Szavalja Deutsch Mór, 8- oszt. tan. 3. Ünnepi beszéd. Mondja Alteuthaler Ferenc, 8. o. t. 4. Tizenhárom Gabányi Árpádtól Szavalja Kőrmendy Izidor, 8. oszt tan. 5. Em\'ékezés okt. 6-kára. Irta és felolvassa Mayer Ferenc, 8, 0. t 6. A magyarok Istene Petőfitől. Szavalja Szilvay Gyula, 7. o. t. 7, Szózat Énekli az Énekkar.
— A fdidmivelésűgyi miniszter Keszthelyen. Önagyméltósága, a fold-mivelésügyi miniszter ur f. hó 11-én délután 3 V, órakor érkezik Keszthelyre, aGeorgicon 100 éves jubileuma alkalmával tartandó ünnepélyre és az uj tanintézet felavatására Dobó kay Lajos és Forster Kálmán osztálytanácsosok, E n ge 1-brecht Károly főfelügyelő és Győry Lóránt fogalmazó kíséretében.
— Halálozások- Glavina Ká-roly egykorifoispánunk fia Gelsén 55-ik évében hosszas szenvedés után f. hó 5-én meghilt Az elhunyt a megyei föld bír birtokossággal közeli rokonságban volt Halála megyeszerte nagy részvétet keltett A család a következő gyászjelentést adta ki:
Gavioi Róza, Emília és Magit mint gyermekei; Szraodics Győző és dr. Józsa Fábián mint vöi ; Síinodics Lajos és József mint unokái ; özv. Nedeczky Zsigmodné született Glavina Róza mint nővére, Zalhureciky Zsigmond mint sógora saját, ugy számos rokonságuk nevé- r ben szomorodott szívvel jelentik G avioa földbirtokosnak élete 55?ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak nült tetemei folyó hő 5 én d. u. 3 órakor fognak a getsei római katholikus sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise pedig folyó hó 5 én d. e. 9 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. Gelsén, 1897. október hÓ 3 án. Áldás és béke hamvaira 1
A tanügynek is Van halottja városunkban. Annak egy régi bajnoka dűlt ki az elük soraiból. Né.m eth Ignác, a városi népiskolák igazgatója f. hó 7-én hosszabb betegeskedés után elhtmyt. Németh 1883 óta állott a népiskolák élén és az iskola széknek is jegyzője volt. Mint kartárs jóizü humorral végezte el hivatalos teendőit, miért is a tanítók szerették, akikkel való együtt működését soha komoly viszály meg nem zavarta. Életrajzi adataiból a következőket közöljük:
Németh Ignác 1844-ben született Nagy-Kanizsán, hol atyja városi rendőr volt és most is életben van. Gimnáziumi tanulmányait helyben végezte. A fereuc-rendnek 3 évig volt tagja, de nem érzett magában hivatást a pipi pályára. — Azért kilépett a rendből. Hírora évig nő vendeké volta győri képezdének. Miu\'áo tanítói ok eveiét nyert Dnsnakon a Via-lendvayéknál nevelősködött 1870-ben megválasztották Nagy- Kanizsán tanitónak. 1883-ban pedig igazgatónak. — Temetése pénteken cL u. 4 órakor nagy gyá-
szoló közönség jelenlétében ment végbe. Koporsóját, melyet számos koszom borított megtört özvegye, gyermekei és öreg síüiöi, meg nagy közönség áUta körül. Az elemi iskolai tanítói kar, melynek a boldogult feje volt, a várost tanács Lengyel Lajos h. polgármesterrel élén, a főgimnázium tanári kara a községi polgári iskolák és izr. iskolák tanító kara testületig jelent meg. Kivonult gyász zászló,* A a főgimnázium ifjúsága és az elemi iskolák tanuló serege is.
E hó 2-án délután 4 órakor helyezték Örök nyugalomra nagy Bzámu rokonság, közönség és 4 kerületi kántortanítók részvétele mellett Wizmathy Ferenc lete-nyei nyng. aántortaoítót. A boldogult 75 éves voltés 42évigmüködÖttLetenyén mint kántortanító és egyideig, mint ker. jegyző.
— Felolvasások. Az írod. és Müv. Kör igazgató-tanácsa f. hó 7 én tartott ülésén elhatározta, hogy okt. 24-től kezdve a\\ec 19-ig minden második vasárnap felolvasásokat rendez fele részben a felső templom, fele részben saját alapja javára. Felol-vasókul sikerült megnyerni városunk legkiválóbb irodalmi férfiat, s ez már magában elég arra, hogy közönségünk élrezzen és okuljon De azonfelül minden egyes felolvasást ének és zeneszámok előznek meg vagy követnek, sót szavalatok is vannak a programba véve. Emelett pedig a belépés dija igen olosóra van szabva: egyes felolvasásra 30 kr, miod az ötre 1 \'ít, 20 kr; de az írod. és Müv. Kórtag-1 frt 20 kr helyet 60 krajcárért válthatják meg jegyeiket. Szóval a felolvasások, melyekről a legközelebb kibocsájtandó meghívók adnak bővebb felvilágosirást, élvezetet fognak nyújtani a közönségnek. De hogy e közönség érdeklődik-e irántuk és megmozdul-e, — az a jövő titka. —
— Szüreti mulatság. Holnap lesz az általános munkásképző egyesület szüreti mulatsága, a mely ngy változatos műsorával, mint eredeti ötleteivel kellemes szórakoztatást igér. Nem kevésbbé lényeges momentum a biztos siker eléréséhez, aranykezű Zsolnay Vilmos újonnan szervezett zenekara. — Zsolnay e hó 5-éu mutatta be zenekarát a .Szarvas* szálloda éttermében, nagyszámú distinguált kö zönségnek, a mely nem győzte tapssal és dicsérettel elhalmozni virtuóz játékát. Percekig tartó tapsvihar következett minden egyes piéce után, a mely tapsvihar csak fokozódott, a mikor Ziolnay az Ő ismeretes eleganciájával rázendítette a legszebb dalokat — Ennélfogva várunk mi szép sikert a mulatságtó\', mert Zsolnay hegedűje még a halottakat is elevenre muzsikálja.
— Tanító kör gyűlése. Mint a rault számban jeleztük, szeptember hó 29-én délelőtt 10 órakor tartotta őszi közgyűlését a szombathely-egyházmegyei r. kath tanító egyesület letenyei kőre, melynek lefolyásáról tudósítónk a következőkben értesít: A gyűlést megelőzte reggel 9 órakor tartott ünnepélyes szt mise* innen az egybegyűltek a róm. kath. iskola tantermébe gyülekeztek, hol is kezdetét vette a tárgysorozat. Neupaner István a kör elnöke meleg szavakkal üdvözölte Las kovics Ferenc esp. plébánost, ker. tanfelügyelőt a járás körének egyházi elnökét, a vendégeket és kartársakat Amtman János letenyei, Fehér Jenő palai tagtársak gyakorlati tanításai következtek; előbbi a .kétszeres ismertetési húszas körben," u-őbbi az ,u" betűt ismertette. Mindkét tanitónak a bírálat megejtése után, a kör dicséretet szavazott — Borsody János loteayei segéd-
j lelkész a Gergely József-féle aKis ké?;s bibliát" ismertettel Összehasonlítva az esztergomi kis kátéval, rámutat auoak nehézségére, ajánlja a körnek a fenti nevezett kis könyvecskét tanításra, mit á kör elfogadott. — Elnök jelentést tett a központnak évi működéséről, felolvasta a kitűzött 5 pályatételt: 1. A torna és játék a népiskolában. 2. Hogyan járjon el a tanító azokkal a tanulókkal, a kik szellemi tehetségük gyöngesége, vagy értelmi fej lődésük hátramaradottsága miatt a többiekkel lépést tartani nem képesek. — 3. A C bettt ismertetése. 4. Hogyan ápoljuk a szeretetet a népiskolai tanulók között. 5. Az írásbeli osztásgyakorlati bemutatása. Majd fölolvastatván a mult Ülés jegyzőkönyve, tagsági dijak befize tése és az uj tagok fölvétele következett, végűi felolvasta az elnök dr. Csempész Kálmán Ügyvédnek a körhöz intézett levelét melyben a Letenyén megindítandó aj lapra a kör támogatását kérte, mit az összes tagok a legnagyobb lelkesedéssel elfogadtak, a a kör hivatalos
közlönyéül el is határozták. Ennek megtörténte után az elnök a gyűlést bezárta. Gyűlés után a nagyvendéglő éttermében társasebéd volt, melyen a tagokon kivül részt vett Laskovícs esp. plébános és Borsody János segédlelkész, majd megjelentek dr. Csempész Kálmán iskolaszéki tag, Freytág Géza iskolaszéki fő-gondnok. A társaság késő délutánig mulatott a legjobb kedvben.
— A pezsgő. A mit évtizedeken át ápolnak bennünk, a mi az élet legfőbb célja, a mire szülői házban, iskolában és az életben folyton serkentenek és buzdítanak, a mi a férfi nem legnagyobb büszkesége, a megalkuvást nem ismerő becsület, müven gyenge váracs a pezsgő ostroma ellenében; és milyen alattomos ez az ostrom; nem kivan feltétlen meg-hódolást, hiszen mint kedves idegen tolakodik az asztal fölé; kényszerítve vagyunk megízlelni és ah! mily jól esik. Nem ugyan feltétlenül, de hát a ki ur, az csak ilyet iszik; a burzsoá igy ék ka cost, a socialista pálinkát, a spieszburger vagy lateiner sört, de az igazi gavallér pezsgőt iszik, ha akárhogyan fáj is tőle a feje, ha bármily rosszul esik is, és ha akárhonnan kerül is elő a reá szánt pénz. Azt egy ember sem mondhatja, hogy szenvedélyes pezsgő ivó; mert hiszen — és ezt Önök, kik szintén szoktak néha egy kis pezsgőt inni, — (ós nem pezsgőzni!) nagyon jól tudják, hogy pezsgőt sohasem iszunk azért, mert a szervezet kívánja vagy annak, a ki issza, olyan szerfölött jót is tenne, hanem pezsgőt a világ kedvéért iszunk csak ugy, mint ahogy díszes könyvtárakat rendezünk be a külszín kedvéért. — A ki idegeit szeszes itallal kellemes izgalomba akarja hozni, az magyar bort iszik, ép ügy, mint a ki tanulmányi célokból gyújt köpj veket: nem áldoz bekötésre és szekrényre százakat! — És itt a külömbség. Az aranyos kötés és mahagóni szekrény árán ujabbi könyveket vesz és ajózan ismeretekben szépen gyarapodik. A könyvvásárlás csak eszköz, az önművelést célok megvalósításához; de más pezsgövérü uraknál a könyvtár beszerzés Öncél, csak azért, bogy legyen könyvtár. A lateiner inkább bort iszik ; nem is kerül az többe, mint egy pezsgözés borravalója; de hát nem is fajul meg tőle feje másnapra; de viszont úri körökben parasztnak nézik, falusinak, neveletlennek mondják, és józanságáért, melyet soha sem -vészit el, még meg is sajnálják, mert nem szórja a pénzt, a melyért csak szomorúságot aratna; nem mulat fellűnési vágyból, nem jár álmos fővel a hivatalba, de
— nyugodtan várja a rovaocsolást. Már a gavallér, az máskép áll; a pezsgő kép\'elenné teszi a tiszta gondolkodásra ; a habzó gyöngy, s a gyöngyöző hab, felfelé megy a testben is egész a tetőietig, hol addig gyöngyözik és habzik, mig szeme előtt az egész világ csupa bab és gyöngy. — Ugrál széles kedvében és meg van győződve, hogy most uri módon mulat, mert a gavallérok meg az istenek italát iszsza.és. meg-. vetve ordit a szegény lateinernek,
— ki a távoli asztalok egyikénél elszürcsöli; piccolója után, lenyomja az obligát vizet, — hogy csak béka meg liba iszik vizet, az áldóját. — És a lateiner egy hangot sem szól!. . ; a pezsgő nagyhatalom, a melynek az egész kávéház szolgájává szegödik s roszszabb kísértő, mint a sátán; mert ezt és néhány lehelletszerű hölgyvilági tüneményt, térdre boraivá kény-szeri: imádnánk. De ez az imádság nem sokat használ! Mielőtt az illető átlépne a túlvilágba, be kell kukkantania a törvényszéki csarnokba!! A .Budapesti Hirlap* október 3.-án megjelent számiban olvastuk, hogy . ..
— De ne olvassunk fludapesti Hírlapot, a mely ilyen kíméletlenül
bánik el a magyarokkal. —......
Azok a vén görögök, a kiket már alig szeret egy pár szürke lateineren
XXXVI. Év FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 9 én.
rigy zöld idealistán kivül valaki, de mélységes igazat mondtak: Az aegei tengerbe nem fullad annyi ember bele, min egy szólló hegybe. . . , Ariszton men to hQdór.
— Eljegyzés. Burits Mátyás karadi fűszer- és vaskereskedő í. bó 3 áo jegyet váltott Tass Gizella kisasszonnyal, Tass Simon kedvei éá ?zép leányával. ,
_ legújabb divat. A modern judicatura bizonjuyal nagyon meg fog döbbeni, a midőn Eűegb&lljt, bngy az ö akarata ellenére, milyen zöld dolgok történnek. — A szerencse c-!ak az, hogy a legújabb divat szerinti eíjirással ép olyan ur akar uj aerat augurámi, a ki eddig is csak a legszerényebb (nem hízelgés) munkása volt jof^zolgál tatásunk oak. — E^y köz-ségi bírósági makacssági Ítéletet fole-b-fjfzt-tt meg a napokban ez a boldogtalan üiiifvar, bogy kihúzza az időt addig, a m:í: a szegény felperes talán a más világban kér végrehajtást. — De mi látjuk a jövőt. A szerencsétlen felebbezö még lejebb in fog jutni. — Vedereraoí
— Az első hő. Mikor az eleő hó leesik, költői hanflu\'us fogja el az embert a gyönyörQiéggal számlálja a szálló bó pibéket — H.it az idén leesett az elsó hő, — de aligha gyönyörködött benne valakittaét mindenki inkább borzalommal tekintelWíblakán kifelé s aggadolommal látta elemek bősz kitörését Bizony kolai ez még nagyon káros is, — De még talán lesz szép időnk is amiben legkevesebb részünk volt ez őszön. r
— Vasa ti elgizolás. Somogy-Szt:\'{ Miklós és Nagy-Kanizsa közé edÖ vasut-V vonalon f. hó 7 én reggel a vágáojwkf mellett egy holt embert találtak, melyben a vasútiak Posch Antal öreg fütŐ-bázi munkásra ismertek. — A szegény öreg kiérdemelt munkás már ezelőtt -három hónappal a betegállományba helyezve íé! fizetést élvezett és kissé gyenge elméjű lévén, gyakran a mezőiégben kóborolt. Ezúttal is egy zsák volt nála, melyben élelmi szer volt. A vizsgálat kiderítette, hogy a szerencsétlen Öreg a sötét éjben a vasúti töltésen bandukolva valamelyik éjjeli vonat mozdonya által elüttetett oly erővel, hogy ott nyomban meghalt — A korom sötétség és Buvöltő szé.ben ezt senki sem vette éüzre, és igy csak világos reggel akadtak bolt testére. A rendőrség bejelentette a kir. ügyészségnek, a ballát pedig beszállították a bullaházba.
— A sümegi iparos Ifjak egyesülete a király ő lelsége névüonepéuek előestéjét, mikor eg-ész Sümeg város féovesen ki volt világítva, választotta arra, hogy az önképző polgári egylet helyiségben kapott olvasó termet eitoglalja. Az ünnepies alkalomból ezeket irja tudósítónk: Az ifju egylet első tényekedéi volt. az nj lokalitást legfőbb utunk tiszteletére kivilágítani. Társas vacsora előtt Fejes Lijos iparos lendületes beszédben méltatta Eitner Jenő elnök érdemeit és a lehullott lepel ezen törekvő ifju elnök arcképét engedte iái ni igen szép arany keretben. Eitner Jenő bőrgyáros a királyra mondott fel-köszöntője után, meghatva mondott az egylet ezen meglepő figyelméért köszönetet Ezenkívül többek egészségére ürítették a poharat. Horváth József s. jegyző, !Rédey iparos az elnökre, — Tőrök Bánfi Alajos igazgatóra, a polgári körre, annak elnökére Eitner Sándorra. Hallottunk még Török jegyzőre,\'mint aki teljes odaadással működik közre az egylet felvirágoztatásán; az ifjak között szükséges egyetértési önképzésre, stb. A kedélyes kör soká maradt együtt, pobárcsengéssel és zenével tették emlékezetessé az uj helyiség felavatását
— Soproni Napló. Bábel László, a vidéki zsurnalisztika egyik tehetséges tagja, megszüntette az eddig sáponként megjelent lapját, Sopront, és helyette egy hetenként kétszer megjelenő lapot szerkeszt Soproni Napló címen. A változás csak javára vált a lapnak, mivel, mint az eddigi számokból láthatjuk, igy hetenként kétszer vauban tartalmas és érdekes lapot ad olvasó közönségének.
— Színészet Letenyén. Bodroghy László színigazgató kis társulatával pár nap óta kis egyfelvonásos darabokkal mulattatja a letenyei közönséget, bérletet is nyitott 4 előadásra — azt hisszük, ha ezt lejátszotta, máshol keres jövedelmezőbb helyet
— Szerencsétlenség a kerékpár miatt. Budai Vendel szentmsrgitai lakos, e bó 1-én fiát, ki újonc, bevonulás végett Nagy-Kauizsára vitte egy-?gy lovas fo gatán, rajta ült a kocsin még a családnak 3 másik tagja is. A mint Letenyét elhagyva, az egyenes nton már messziről látta, hogy egy kerékpáros jön velük szembe, ismervén lova rossz tulajdonságát, hogy a kerékpártól fél, már előre integettek neki kalappal, kézzel, kendővel, hogy az álljon meg, de ez mit sem hallgatva a figyelmeztetésre, egy pillanat alatt ott termett, a ló megbokrosodott, nem hagyvi időt a lejzállásra.
a kocsit beledöotötte az országút árkába . hol az darabokra összetörött, —a rajta ülőknek azonban legnagyobb szerencséjükre az ijedésen kivül más bajuk nem történt, a ló kisebb sérüléseket szenvedett, — az ismeretlen kerékpározó azonban elillant — tátva a veszélyt, félt, hogy megnyújtják. — Tóth Gyula letenyei r. k. elemi iskolai tanító Somogy megye be, Hácsra neveztetett ki tanítónak, most üresedésben van Letenyén egy osztálytanítói állás, melyre a pályázat az illető lapban két heti batáridőre közzé tétetett.
— KöszönetnyllvÁnyitá*. DiTiák Mari, Horváth Zíófit és Kordát Miklősné gyermekágyas letartóztatottak részére adakoztak: ifj. Fesselhoffer 1 frt, Faics, -Lijos 50 kr. dr. Fried Ödön 1 írt, Sebestyén Lajos 1 frt, ifj. Knorcer György 50 kr.. Roaenbert; 50 kr., Eben-spaDger Leó 2 frt, rUppoch Gyula 1 frt, Scberz a. M. 1 frt. dr Lőke Emil 1 frt, Oszterhuber László t frt, Remete Géza L frt, dr. Schvarz Adolf 1 frt, Kramer Lajos 20 kr., G. 50 kr., Scbvarz Gusztáv 2 frt, Kozenberg Richárd 1 frt K. M. 50 kr. Oesterreicher Bernát 50 kr., Löwy Ödön 50 kr., S. L 50 kr., E. K. 1 frt, N. M. 40 kr., K. 30 kr., N. N. 50 kr., I. D. 50 kr, B. 50 kr., dr. Geró 50 kr., dr. Rothschild Jakab 50 kr.. Schulbofer 50 kr., Heimler 50 kr., Scherz Richárd 1 frt, dr. Engel 50 kr., Berger Adolf 50 kr., Marion Ignác 50 kr., Zer-kovitz 1 frt L. 50 kr.. B. L. 50 kr„ E, E. 50 kr., Dobrin »0 kr., Vécsey 50 kr., Strem Tivadar 1 frt, Denlsch Lajos 50 kr., dr. Olop Mór 50 kr, Roseofeld József 50 kr. Weiser József 1 forint, Hir.-ch\'er Sínd.ir 50 kr, dr. Blau I frt, R. 50 kr., Tripammer 50 kr, N. N. I Irt 15 kr., dr. Orosdy Lajos 2 frt Ezen ö?szegbő! a három nő egyenkint 10 frtot kapott, 8 frt 55 krt. pedig Horváth Zsófinak külön élelmeztetésére fordíttatott. kf. adományokért köszönetet mond a nagy-kanizsai királyi ügyészség.
— Koszorút pótló adomány. F. hő 3 án meghalt özvegy Schwarc Józsefné iránti kegyelet- jeléül adakoztak: Münz József 10 frt, D-autsch Sándor 5 frt, ilj-DdQtBcb Lijos 5 frt, Schvarc Ignác és ölön 15 frt, Palermai, lakás Jung család 10 frt, Danneberg Jakab 3 frt, Sommer Sándor 5 frt összesen 53 frt A nagykanizsai Chevra-kadisa.
— Az osztálysorsjáíók. Szeptember 29-éve\'>Bkis lottó* Magyarországon megszűnt s az osztálysorsjáték modero és kipróbált intézményé lépett helyébe. A m. kir. szab. ^sztálysorjáték. melynek hivatalos játékterve mai számunkban közzé van téve, aránylagos kis betétekkel ízemben kedvező játékesélyeket és nagy nyereményeket nyújt A kibocsájtott 100.000 sorsjegy közül 6 oszíáiyba osztott 50 000 nyeremény buzatik ki.
— A gyermek betegségek keletkezéseinek meggátol ha tisa abban rejlik, hogy a gyermek oly edzett és erós ellenálló képességet kifejtő szervezettel bírjon, mely a baj csíráját fejlüduí nem eugedi. Különféle ezt célzó gyógyszerkészítmények vaunak forgalomban, de általánosan tudott dolog, bogy csak egyetlen szer létezik, mWy a bozza fűzött várakozásnak minden tekintetben megfelel: s e szer a csuka-iiiájulaj. A gyúrni\' kek a.közöuséges csnka-niáiolaj bevételétói undorodnak s ezért nagyitn hézagpótló a Zoltán-féle csnka-uiájol-j, melynek sem i/.e, sem kellemet-
len szaga nincs s gyermekek, valamint felnőttek szívesen veszik be Főraktára Zoltán Béla gyógyszertárában, Budapest. V. Nagykoroua utca 23.,\'szám, hol üvegenként 1 írtért kapható.
— Tarida gyógysiker. Fájdalmas csüzná1, a derék-, testrészek és a foríó köszvényes bántalmainái a „Moll-féle francia borszesz és só\'-val való be dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll. A- gyógyszerész cs. és kir. udvari Bzálli,ó által Bécs, L Tochlauben 9. Vidéki gyógy szertárakban és anyag-kereskedészben határozottan Moll féle készítmény kérendő az fi gyári jelvé-oyével és aláírásával.
Szerkesztői üzenetek.
— H, J. Budapest (Mult számunk vezető cikkelye foglalkozott az ön cikkelyébea tárgyalt kérdene! Arra pedig nincs terünk, hogy két-ner fejtegessünk egy tárgyat, bár cikkelye lelkesen &i gépen vaa megirva. Üdvözlet
Felelős szerkesztő-. J)r. Kiss Eriiö Helyettes szerkesztő: L>r Villányi Benrik Kiadó : Ifj WajáUs József.
NvKttér.*)
Foolard ,-elyemet 60 krtft! 3 frt :í5 krif méterenként — japáni, chinai stb. a legnjtbb mintizíiíp.1 és színekben, n. m. fekete, fehér és szines HMnaberB aelyenet 45 krtól 14 frt 65 kra]ezárig méterenként — sima, csikós, koczkázatt, mintáz-itl damasztolt stb. (mint egy 240 különböző minőségben és 2000 szia és mintázattal stb. a megrendelt ám póstebér és váatneatetea aházhoz szállítva, mintákat postafordultával küld: Henneberg- tt. (Vs. és kir. ndv. szállító) selyemgyáral Zürichben. Svájczbs czim-zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Tese, húgyhólyag, hogydara és kÖazTÓnybántalmak ellen, továbbá a légsö és emésztési szervek hnrntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LIth ion-forrós
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatása!
Kellemes ízi! \\km emészthető
Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. A Sal7ator-forris igazgatósága Eperjesen.
262. sr. v. 1897.
HIRDETÉSEK.
Valódi brünni szövetek
őszre és télre
Egy Conpoa 3.10 i 4 80. jó
méter hosszít teljes, * S.— jobb
nri öltözet (kabát, í 7.75. finom
nadrág és mellény I 9 - finomabb
csak \' 10 50. legfinomabb,
Valódi gyapjúszövet. Téli kabát szÖTetek, vadász szöveteket, daróc kamgarn kabát és nadrág; szöveteket, gyönyörű választékban. Női szöveteket minden léteső minőségben szétk&ld ntánvéttei. Szolidaágáról és megbízhatóságáról legjobban ismert azörelraktár
Siegel Imhof Brünnben
üíinták ingyen és bérmentve. UintahQ átállításoknál kezeskedve lesz. A\'oa előnyök, melyeket fennti cég gyártási székhelyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál nynjt. igen nagyok
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881 • évi L5. t-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a letenyei kir. járásbíróság 2877. számú végzése által Friedlaender József budapesti bej. cég végrehajtató javára Péter János kányavári lakos ellen 83 frt 89 kr. töke bátralék, ennek 1897. évi október hó 1-sö napjától számítandó 6°/„ kamatai és a még felmerülendő költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le és felül foglalt és 350 frt 20 krra becsült házi bútor, óra, tükör, trágya, egy lóerejü és egy kézi cséplőgép, szecskavágő, borjú, lovak, csikó, két szekér, eke-taliga, borona és hordókból áiló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 3142/1897. az. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Kányavárott végrehajtást szenvedő lakásánál leendő eszközlésére 1897. évi október hő 14 ik nap-j\'ának délelőtt 10 órája batáridőül ki-tüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881- évi LX. t-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek hecs-áron alul is eladatni lógnak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. cz. 108 § ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Letenyén, 1897. éri szeptember bó 29- napján.
SCHMIDT SÁNDOR kir. bírósági végrehajtó
Nyilvános köszönet.
WÜhelmfFerencz gyógyszerész &mak Xeuukirchea A.-Ausztria. Feltalálója az Antirhcnmatikus éa Antiarhrltikus ver tisztító teának, köszvény és
rhenmáoál. Midőn én a nyilvánosság elé lépek csakis azért történik, mintán kötelességemnek tartom, Wilhelm gyógyszerész urnák Neunkirchenben, legmélyebb köszönetemet kifejezni azon azolgálátokért, melyeket az Ő vértisztitó teája fájdalmas rheumatikus szenvedéseimben tett és hogy azokat, akik ettől a borzasztó tzenvedés-tSl felkerestetnek, figyelmessé tegyem. Nem vagyok képes azon öldöklő fájdalma¦ iat ie:rní, melyeket már 3 év\'óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, s melyektől sem gyógyszerek, sem a Ba-deni (Bécs mellett) kénfOrdők hasznalata szabadított meg Álmatlanul hánykódtam éjjelenkint ágyambao, étvágyam napról-napra fogyott, kioézésem szem* látomást rosszabodott és egész testi erőm vessitett. Négyheti használata után feoti teának fájdalmaimtól nemcsak hogy megszabadultam s vagyok megszsbaditra, miután már hat hét óta nem iszom e teából, de egész testi hogylétem járult. Szoros meggyőződésem, hogy mindeaki, ki hasonló fájdalmakban szenved és esen tea használatához folyamodott, szintúgy fogja Wilhelm Ferenc urat áldani, miat én.
Osziate nagyrabecsüléssel
BntacbIn=StrettreId grófnő
alezredes neje.
^ HEIM MEIDINGER KÁLYHÁI
A feltaláló Prot. dr. Meidinger által egyedül íelhatalmaiott gyár
MIM I.
•) Az e rovatban közlőitekért nem vállal magára felelősséget a szerk.
cs. és ür. nflvari
Budapest: Thonet udvar. Becs—Döbling és I., Kohlmarkt7.
PRÁGA.: Hjbernergasse 7. Szabadalmaira minden államban. miwh.wh.i I MIN\'DKN KIÁLLÍTÁSÚN K.LSÍJ DÍJJAL KITL\'STETVK. n
leíiiszKelli lormanídziatü töltő és szellőztető Ml;Mt
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszésszerinti égési időtartam szén-pirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égési kőszénneli ta-zelésnél.
Több szoba ffitése egy kályhával.
WAG60N kályhák
-HEI.M" Held. kályhái
óva intünk az utánzatoktól, utalva a kályha-ajtókra Öntött itt látható védjegyre:
i Mi
w
MEIDINGER-QFEN
W* H EIMI^I
-IIcím\' Hesíla kályhái
Heim í\'üstemésztő kandallói
A kartök fastnélkaliek maradnak. Határtalan égési időtartam. — Minden ttUelőszer alkalmas. — A már létező kandalló külsőkre alkalmazható. — Egy kandalló több helyisége függetlenül lüthet
f~ HEIM füsiemészfo Caloriférei
Központi fűtés minden rendszer szerint. §S
?-<raz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. ^
J?rospectusok és Árjegyzékek ingyen és bérmentve. ^Cjj
100,000
sortjegy
magyar királyi szab. Osztálysorsjáték
SORSOLÁSI TERVE
50,000
nyersmeny
Első osztálj Betét 12 korona Húzás: 1897. noy. 11. és 12.
Xásodlk osztálj
Betét 20 korooa Húzás : 1897. decz. 10. és 11.
Nyereménr Korona
1 á 60000
1 á 20000
1 á 1 á
3 á2000 5 álOOO 8 á 500 30 á 300 50 á 100 2900 á 40 3000 ny. Kor/240000
10000 5000 6000 5000 4000 9000 5000
116000
Nroramésj
1 á
1 i
1 í
1 i
3 á3000
5 á2000
8 á-1000
20 á 500
60 á 300
Korona
70000 25000 10000 5000 9000 10000 8000 10000 18000
3900 á 80 312000
4000 ny. Kor. 477000
Harmadik osztálj
Betét 32 korona Húzás : 18:1S. január 4. és 5.
Nj..remény 1 i
1 á 1 i 1 á
Korona
80Q0O 30000 20000 15000
3 á 1O000 30000 5 á 5000 25000 8 á 2000 16000 10 á 1000 10000 70 á 500 35000 4900 á 130 637ooo 5000 nyer. kor. 89Üg.OO
Njeremenj
,3 a . .
Negyedik osztály Betét 40 korona Hnzás: 1898. jan. 26. és 27.
Korona
90000 1 i 30000 1 á 20000 1 á 15000 3 á 10000 30000 5 á 5000 25000 8 á 2000 16000 10 á 1000 10000 70 á Í00 35000 3900 á 170 663000
ötüJLk osztálj
Betét 32 korona Húzás: 1898. febr. 16. és 17.
Kjeremény 1 á 1 á 1 i 1 i
Korona
100000 30000 20000 15000
3 á 10000 30000
5 á 5000 25000
8 á 2000 16000
10 á 1000 10000
70 á 500 35000
3900 á 200 780000
4000 nyer.Kor. 93400014000 ny. Kor. 1061000
A sorsjegyek árat:
I. osztály I. é« 11. oaztály I—VI. 03ztály
6!- frt a\'- „ 1.50 „ 16.— frt 8.- > r 2- » 80— frt to- » 20.- „ 10- ,
Hatodik osztály Betét 24 korona Húzás: 1898. raárczíus 9-től áprü 5-ig
I.eííítHíirvobli nyeremény szerencsés esetben
l.OOO.OOO KORONA
kor. j á 600000 600000
k 400000 400000
nyer. f t 200000 200000
1 í 100000 100000
1 á 60000 60000
1 á 40000 40000
2 E 30000 60000
3 í 20000 60000
20 í 10000 200000
50 í 5000 250000
400 í 2000 800000
720 í 1000 720000
1000 í 500 500000
27800 í 200 5560000
30000 ijetet. és díj 9.550,000 Sorsjegyek kaphatók az össze* előzetes beküldése vagy utánvétel mellett
G A E DI C K E A. BUDAPEST,
fóeiárusitójánál
Kossuth Lajot-uteza 17.
Nyeremény-jegyzetet tisrtelt vevőimnek a megejtett husfa után minden felsgólitás nélMl megküldöm.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
Lai k o u jj v l» *
Suchard csokoládjai és
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, bogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban yári jegy és aláírással kapható.
Nyilvános nyilatkozat!
Alulirt irckép-roOintézeí, hogy mflvé-saileg kitűnően iskolázott arckép-festőit ne legyen kénytelenitve elbocsátani és csakis azért, hogy azokat tovibb foglalkoztathassa, rövid időn és csakis a visszavonásig elhatározta, hogy minden leccsekélyebb haszonról vagy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-éri
alig az előállítási költségek feléért szállítunk i életaajTTüágii arcképet (mellkép);
Gyönyörű elegáns fekete-arany bari!-, rámával, melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát saját Tagy felesége, gyermekei, szülői, testvérei vagy mis drága, akar rég elhunyt rokonai, ngy barátai arclkepÉt óhajtja, csak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állásban, az 14 nap múlva megkapja az arcképet, a mivel a legkellemesebben meg lesz lépetve
Láda az arcképhez önköltségen lesz számitva.
Rendelések a fénykép melléklésével, mely az arckép elküldésénél visszaszár-maztatík. csakis — TiaKxaronástg; fogadtatnak el a fenti árért utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép miiintí\'zct
„KOSMOS"
Bécs, Maríahilferstra3se 316 ff/ff- Legkitűnőbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint természethü hasonlóságért kezeskedve lesr.
Hogy minden Lóvc-Aét cl;-.crc!Tc 1«-gyan oi»otcJ exen
hatoaEa-Ila^ bo-Jesyzett vedoj*.
(liactnra balsamica)
THIERRY A.,
Pregrada, Míísci-SíBtliUE Hilen.
KöroKÓarccErügyUcE toaa-vlxa (rajta* 0* velomunyt mondottal róla. A legrégibb, lcgbatisomijbaiLk bl-ionyalt tt lsgotoaóbb sépie* ballilo.-, mely a. cieli- ce tftdofaj dal-maJtat «ny&ttt stb. ¦ belaőleg- *a
tódinVcana* jeléül minden uvee *ty cxüat hüveViyel ¦éx^a Thierry Adcif. Eyógyaxértáx — «inde» balzaamot, mely
..Az öraj»Fyilhox" van beveti..___________ ______________..
nem a tentl-xoldayomAao, védójegygyel van alla, tira, nta-¦ttaanak iiaaxa, r»ipt hamisítást ét ucaatatot, mennél olcsóbb, annkl értékíeU\'nabb íchit miisdif- pontosan figyeljünk az íts lítbató «old vedüjp^r.-. l-:-v-lai validi balxia-mom ham i sitiit és nbuizAit. valamint értéktelen stancato*: melyek ak5i5n*íg meceereutésére má« baínamjeeytTel vannak ellátva, elareiit.-it, általam a vódűjegytdrrtayalapján tőrváoyescB lesi uldtiive. Hol balisamom rétiére cin-csen raktár rendeljenek kuiYeteiUniil exon a cimen: Ihierry A. Orangj*! ja-ógy....^n1ak Precrada. Hobittch-Wrtlett. líVkfavmKr J Japlaüvcg éra Magyar. ""-R B.\',A»^ir=a b^r.u-ly r.,iS„i„.!., e-j í koronába kerül. ^,«t„;l !1,rc.-^yir,1!;i 12 kit .r ö dsplaiii-eg ara i V !,l",r-.1-,k" v"K.v 6 daplanv-eenél kevesebbet nem nttníttef^eff * **** eWMtM bekül««" ««r
Htnlenkor fl^yelommol legyflnlt a líld Tédejezyra, melylyol a valód«ac jeléül mliden 6»e»- el Tan lati»:
Sdiuhengdnpoilitke
A valódi angol
ereje és hatása.
F.z»a egjllétpi gjógrltlta Utlanaak tartóit cioatua trljrari *< Itlalolt. ajibbaa ptüf agj ti ilr* aebéi rékueri baj ncg-orta--njli.ioll. \\i ük,; caodakcaCex, mtlj a !*,-«=íjoiabb t. Idilt bujokaál a .....____ líífl.edfi caiberít^aél a leajoab ered-
PREGRADA En.íb™ Aüin..ib.iW; - ro.ifc.t-
. ,. rniaét x pjroa rizaa _rmu t«Bt!foU-
ban Icuiu ciodatierc ej-g„x6 itaiekotteU\'tbea readkltíli Hégyhaluak alatt kltSeSkaek elltatert aaaa aajagokkal, képeli. Ai angol ctodakenöc* haaznélhatá :
A tvermekiiioatnö roellbajinil. tejgyülemléanél, mett-kaményMétnéV-orbinc. mindennomtl aírolmek, láb-vagy caontarkeitónek, sebek, genyedMég. dagaítl lábak, »6t ctontsíiLvíllén ; titéa-, azuras-, 16-, vágaa- éa aoxódatí ae-bok ellen. H«titiá!bato niindt-n ideien rétiek n. m. Bvag-, lataatka, homok, axilink éa tuskék el tivoli tatára. Min-dennrmü d.ijta-üit. kioövéa, pokolvar, aijaképiödee, afit rUbetegaég ellen, azemölea. kiinitndaeanat, hólyag- é* fel-dontOlt lábak gyögyitiaAra. aíiadeaBeaiB égéat aebek, la-"-•-rtrnlr Tiatagrtutl hottaabb tekréa által támadt tebeV. nyakdaganat, vértorlódáa, liUiogát ét a gyermekeknél előforduló kiiebaaedétek eUen atb.
>¦* aDEol.eie<iik<aEei =!.-.;: rcsibb, aaaáí kltiafibb aatáaibaa.
Ikcd ajánlatot erea eajedíl álló tierbCl ellrlgyáxatké-t>H minden családnál kétzletbes tartani.
Két doboznál keveaebb nem köldetik; a aaitküldés ki-airúlag ai Üiraeg eJüleget beküldéte vagy pedig ntarnré-tBllel cixküzoitetik. 2 tégely, csomagolás, száliitolerél éa bérmentea megküldéssel 1 korona é* 40 flllér.
Számos blxonyitváuiy ?11 rendelkezésre,
Fi gye lm estetek mindenkit a hatástalan hamisítványuk Z-vówlétöl, s kérem axigornan arra figyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy éa cégnek .la Sraagjal gjójgj-
rirtáraakH r^egradabaa beleégetve kell let
lenni éa tent látható védiegygyel ellátv...
Ai egyedüli és valódi angol ctodaken3csöm hamiartii és utánzói, a védjegy-törvény értelmében szigorúan üld äste tut k, épngy asan bamiaitvanyok io rj e situi.
Esyedili beazerzét! forrat : Őrangyal-gyÓQjrtár, Tlaiet>z*y A»
Pregradábaa Rohitsch-Sanerbronn mellett. q Xaztas a lagtSbb gyótyaaerUrban, hol raktár ninea, te»*?k a megrendelést közvetlenül ^li firaaryal rjirjtxi Uraor- THIKKaY lOOLF Pregradabaa, KDhIUib.Saaertra__
neU*U clastial*--Ai osztrák-magyar védjegy la jattom-
• -- - saiaaa: Oü
fcAJ,ai,aaéAXAi,aáaaaaaééA|<
Richíer-féle^Horgony-Pain-Expeller
* Liniment. Capaici comp.
Ezen hírneves fcáziszer ellentallt az idő mogpróbálisánal, mert már több mint 27 óv óta meghizbató, fájdalomcsillapító bettörzsS-lésként alkalmaztatik köszvénynél, csóznál, tag szaggatásnál és meg-hüieEeknél és az orvosok által bodörzsölésokre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Erpeller, gyakorta Horgony-Iiniroent elnevezés alatt nem titkos szer, hanem Igazi népsrerü háritzer, melynek egv háztartásban som kellene hiinyorni. 40 kr.
70 kr. és I írt. üvegonkénti árban majdnem minden gyógy-------
szírtárban készletben van; főraktár: Toriik József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbórtékn utánzat van forgalomban. KI nem akar megkíroodil, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy és Hichter czégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza # • RICHTER F.AD.éi Iíjiz, cl ti fcir. idtan riálfiiik, BDDBLSTfUT.
Tisztelt háziasszony!
KERESZTSZAPPAN
a legjobb mosószappan
mentes minden a ruhára ártalmas anyagtól annak
Tflrr.
VÉDJEGY
Tessék ügyelni, hogy . minden darabon ezen védjegy egyoldalon.
Iloffmaii József Fia szappangyára Keszthelyen.
Minden jobb faszer- és Te&yes kereskedésben kapható.
Nagy Kanizsán Marton és Huber, Fesselhofer József, Neu és Klein, ijj. Fischer Ferenc uraknál.
OOOOOOOOOOOOOOOQOOQOCQ3OO000Q
8 8
Q
e o
Q Q
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Hós zvöny-Táraasrir
(ezelőtt WJLSIS FEREffiZ) BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
használatánál ruha szap pan és idő egyaránt ta karittatik.
Másoldaion a gyártó cég alanti teljes neve legyen bepréselve.
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GYÁRT:
mindenféle gőzgépet, Schmidl-jéle Jorrgözmotorokat (40*/, szénmegtabaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-részeket, körfűrészeket és csertőröket. Gőzkazánokat, elöme-legitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi .kutfelépitmSnyeket vasból. Tüz/ecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági jelszereiül tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. FJgészségügyi szereket, mint gőzfertötknitö készülékeket és teljes Jertötlenitö telepeket, pöcegódör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésű aczélfelületü tüzroslélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
létesít : viz műveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
0 Q Q 0 0 0 0 Q
0 0
a o o o o e
5
o a
o o
Ű
o o o o o
Q
o o
oooooooocooooo^nnoooooooooooo
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek.
Gyümölcs és szőllő saj[flj[,
folytonosan ható kettős emeitjü szfrkeíettel, *"3 nyomerő Hzabályzóvai. A munka képesség iöc,0 iiagyobb mint bármely más sajtónál.
Szőllő és gyümölcs ZÜZOK
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek gyümölcs én főzelék aszalásra, g} ümőlcs Vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" gyümölcs és szőllevessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
Kail
i. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, tjpzdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor BECS, II. TaborMlrasse 76. Kitüntetve 390 arany, ezüst és bronz éremmel. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontámsitók felvétetnek.
MOLL SEIDL1TZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobói Moll A., védjegyét i
alitiraaát tünteti feL A Hol\' A.-fél. Seldlltz-por.k cartós (rfógyhatiaa a leínakacs.bb syoawr- *• »1-testbint^Mk. (rjoToreMCS í« gyomorbér, rőflMt .zekríkades naib iotalom ver t.l».á«. aranyér és a legkOiínbStóbb .81 betaaiéjak ellen, e jela, bin.zernek évtizedek óla mindig nagyobb eherjedézt szerzel!. - Ara ejy lepeozetalt eredeti dl b.znak I frt e. a.
Hamisitások törvényileg fenyíttetnek.
[MOLL
FlLE Ff^NCÍA]
f.«alí alflfnr v^lhrii Dl1 mindeg-yik Oveg MOLL A. veJjeiryét tflul*ti fel é ezta kftalttl es só nevezetesen mint fá|dalaoiclÍHapÍtÓ bedörzsölesl szer köszvény csoz és a meKhülés egyé;i követkéz méuj-et a ál !egi«;nerete3ei>b népszer. — Egy óao-zott eredati üveg *r» 90 krilorár.___
Moll Salicyl szájvize.
(FőaJkatrésze ¦ ÍQzolysavas szikié.) A mindennapi szajtiiztitásuil kdlönösea fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja ,s egyszersmind óvszer logfájáa ellen. — Egy MtM A. védjegysvel ellátott üveg ára : 60 krajazir
691) FÓKzétkü 1 dé s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által
Bécs: I., Tuchlaubeu 9. sz. Vidéki ¦egretdelések naponta posttatánvét meJleft , teljesíttetnek
A raktárakban \'tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
Vulkán gépgyár
Guthjahr es Müller ezelőtt Reinhard Fernau ÓC Co.
Budapest, V. Vici-nt 70.
Készít: Lengő szitagépeket (Oscillir Sichter) Guthjahr, Müller & Sóder szabadalma.
Daratisztitó gépeket Scbnetzer Ágoston szab. Csouiagcd gépeket Fredenhageu szabadalma, liszt, korpa, gipsz, cement, festék s hasonló anyagoknak zsákba vagy hordókba való csomagolása.
Teljes malooberenilezéseket, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű malomgépeket és
Bécs, XVI. Ottakring, "Wattgasse 30—32. készülékeket. — elvállaja további fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kmegmunkálására. Gőzgépeket kipróbált rend szerint. Vizikerekeket, közlőműveket (Frausmisso.) Nyersöntvényeket saját és idegen minták után, fogaskerekeket géppel idomítva.
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek.
Nyomatott líj. Wajdits József .könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
MAGY-KANIZSA, 1897. október hó (6-án.
XXXVI. évfolyam.
2 frt 50 kr. 1 frt 26 kr.
Elöfi letéti ár: Egész erre . . . 5 frt — kr. Fél érre . Negyedévre
Eg-yes szám 10 kr.
HIRDETÉSE E 5 hasábot petit torban 7, másodszor 6, ¦ minden további torért 5 kr.
NYILTTEBBEH peiit ioronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 3u kr. fizetendő
takarékpénztár részvény-társaság, • a
A nagykanizsai ^Ipar-Testület1\', galamboki önkéntes tűzoltó-egylet*, a
„a d?gy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a „Kotori ,nagj-kanizsai kisdedeveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*,
A lap szellemi részé; nieto rain-dea közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére cbszettea Hagy-Kaa izsara ber-meotva rntézendők.
Bérmeotetlen levelek nem fogadtatnak ej.
Kéziratok r issza nem kaidetoek
a keresztény jótékony nőegylet \'
t.kaoizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápiutézete\'. a kato iái hadastyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai kül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Téli évadunk.
Xagy-Kanizsa, 1897. oki. IC
(V.) A természet nyugodni tért, paszta immár a mezőség. A fák égnek merednek, mint a megfordított seprűk és a szóllófürt sem csüng többé tőkéjén, az ősznek utolsó aktusa, a szüret is véget ért. Az ember mindinkább a szobába szórni, hol a lámpa fényénél megindul szük családi körben a bizalmas beszélge és, a tereiére és egyéb ártatlan tréfa, Igy van ez falun, de jórészt ilyen a mi téli évadunk Nagy Kanizsán is. Itt is csak a családi körben leljük egyedüli szórako-, zásunkat. A hossza téli éjszakákon, a holdsarló láttára fejünkre húzzak a német Michel hálósapkáját és aiusz-szuk a nyárspolgárok csendes almát, követve a berlini rendőrfőnök parancsát, a ki már ezelőtt 70 évvel azt mondta: Ruhe int des Bürgers Pfiicht. Városunkban igazán csak télen termi a falusi élet legszebb virágait Nincs szellemi szórakozásunk, nincs társadalmi élet, egy-két ódivatú molatság-tól eltekintve, miket ősapáinktól ÖrÖ-költüuk oly időből, mikor még a hizi kisasszonyokat putonyokban vitték a nagy sár miatt a "Zöldfa" vendéglő nagytermébe hálózni.---
Az „Irodalmi s Művészi Kör* néhány sikerült mulatságot rendezett ugyan és a közel jövőben is szórakoztatni szándékozik közönségünket egy felolvasási ciklus re dezésével, de miodez még nem lendít nagyot társadalmi s művészeti életünkön, mely ugyancsak sivár mint a Szahara, azzal a külömbséggel, hogy a Szaharában itt-ott oázisok is zöldéinek, a mi honi művészetünkben pedig csak a dilettantizmus növényzete burjánzik fel dúsan.
A mit mi művészeti életünktói kívánunk-, az nem áll abban a külső
zajos sikerben, abban a hazug tapsban, mely a társadalmunk kedvenceinek ieliépté\'. kiséri minden alka> lommai, hanem annak a hatásnak a létrejöttében, . mely lelkünket felemeli oly régióba, hol nincs meghasonlás, hol teljes az Összhang Mert. sivár magában az élet és ne legyen I az a művészet is, melyet itt előttünk I produkálnak. A szerény igényű ember megelégszik a kávéházzal vagy az egylettel és a kártyával. De a ki igazán keresi a műélvezetet, az életnek magasabb őrtornyán áll, mint a ¦kávéház lépcsőjén. A társulás ezen r-nerae, nem ébreszt nemesebb érzelmeket. Labruyére azt mondja, hogy minden szerencsétlenség onnan ered, hogy nem élhetünk magányban; ha ez igaz, akkor az is áll, hogy jólétünk java része a finom műveltségű társadalomban gyökerezik.
Némi kísérletet tett főkapitányunk, hogy őszre egy színtársulat telepedjék meg Kanizsán, de ez sem sikerült, mert anyagi garancia nélkül a színigazgató nem mert vállalkozni, a közönség viszont bizalmatlan a színészet iránt, mert már többször csalódott a művészekben.
Egyébként közönségünk nem érzi n, színház hiányát, legfeljebb csak néhány habitué, kik a szinház törzspublikumát képezik. Maradna még egy módja a műélvezetnek : fővárosi erők meghívása. Ezen a téren is vannak keserű tapasztalataink, mert sokszor a legelső művészek üres házban játszottak, miért is Kanizsa hírneve mint műpártoló városé erős hanyatlásban \\an. Jászai Marit és Ná-dayt, Lewinszkyt, Diósynét és Bürgert nagyon kellemetlenül érintette azon fagyos közöny, melyben nálunk részesítették.
Némi aggodalommal nézünk elébe az idei szezonnak is. — A gaz-
dasági pangás, melr a középosztályt nyomja, az anyagias gondolkodás, és- ax érzéketlenség, mely a felsőbb körökben honolj arra enged következtetni, hogy á jövő telet is csak nagyon csendesen fogjuk eltölteni.
Az élet sivársága csakis a művészet derült ege alatt tűrhető ós meg kellene gondolnia közönségünknek, hogy a művészet az égi adományok legszebbike, a mely nekünk adatott. Útszéli frázisnak tetszik ez talán éppen azoknak, akiknek szól, de amit az ember nem érez belsejében, azt nem is fogja fel és mindenki hasonlít azon szellemhez, mely felfogásához legközelebb áll. Mi megtesszük kötelességünket és mementó-képpen mondjuk ezeknek: Hosszú a mesterség, rövid az élet. _
A kiskanizsai úttest.
— Megf ellebbesett képviselőtestületi aitirosat. —
A múltkori közgyűlésen, mely a jövő évi költségelőirányzatot tárgyalta, került a kép viselő testölet elé a v. tanács javaslata a Nagy- és Kis-Kanizsát összekötő úttest áthelyezése tárgyában. A költségvetés és egyéb fontos ügyek tárgyalásában kifáradt képviselőtestület akkor elfogadta a v. tanács javaslatát. Csak egy képviselő, dr. Szekeres József,, emelt szót ellene, kifejtve, hogy a javaslat elfogadása jelentékeny teherrel jár és egészségügyi szempontokból sem fogadható el. - j
Emlékezetbe idéztük ezt most, hogy előttünk fekszik a határozat ellen beadott alapos argumentumokkal támogatott fellebbezés, —főképen azért, hogy rámutassunk arra a majdnem könnyelműségnek nevezhető közömbösségre, melylyel nálunk fontos ügyek tárgyaltatnak. Maga a fellebbezés is felpanaszolja ezt, midőn mondja, hogy
,a bizottsági tagoknak nagyon kis része, — (a tö-b-bi a- fc-é-s-öi idő- miatt eltávozott,) és ez is a pénzügyibizottság javaslatának és igy az egész ügynek tüzetes ismerete nélkül hozta meg városunkra nagy terhet rovó határozatát." — Ezt bizonyítja a képviselők nagy száma is, kik e fellebbezést, aláírták.
De mindettől eltekintve, be kell v állanánk, hogy e fellebbezés olvasása után lehetetlennek tartjuk, hogy ez uttestet más irányban tereljék, mint amelyben most van. Nem is erre volna égető szükségünk. Hanem azt kellene tenni, bogy az állam költségén, mert hiszen állami a t, jó karba helyezzék ez utat, a város pedig melléje kellő szélességfl járót építsen, mely fákkal szegélyezve kellemes sétáló hely is volna, — Mindazok az okok, melyeket egészségügyi szempontból felhoz a fellebbezés, meggyőznek bennünket arról is, hogy a Kis- és Nagy-Kanizsa közt elterülő terület p i a c-térneK is alkalmatlan. Mekkora költségbe kerülne egy oly területnek feltöltése, melyen épp a napokban annyira Ie-sülyedtek a legelésző állatok, hogy emelő rudakkal lehetett csak kiemelni őket a kátyúból!
Több megfontolás, több körültekintés szükséges ily fontos kérdések eldöntésénél. S mivel azt látjuk, hogy e megfontolás és körültekintés, a város érdekein őszintén fáradozó buzgólkodás hozta létre e fellebbezést, adjuk azt egész terjedelmében:
Tekintetes városi Tanács! Nagy Kanizsa város képviselőtestülete f. évi szeptember hó 29-én tartott közgyűlésén a tekintetes városi Tanács előterjesztése folytán elhatározta, hogy a
Nagy- és Kis-Kanizsa között létesítendő uj ut építésénél a földmankálatok és kisajátítások költségét a város terhére elfogadja, a hidak építésére nézve pedig uj tárgyalások eszközlését az ál lami építészeti hivatallal.
Mi tisztelettel alólirottak az épitési módozatokra és költségekre vonatkozó iratok betekintése után arról győződtünk meg, hogy az uj útnak építése, illetőleg a jelenlegi útnak áthelyezése olykép, hozy Nagy-Kanizsát n. nevezett VI. és VII. kerületével egyenes vonalban kösse össze, városunkra oézve oly indokolatlan, célszerűtlen és minden praktikus haszon nélküli és oly igen nagy költséggel járó beruházást, jobban mondva terhet okozna, bogy azt városunk lakossága, mely napról-napra szegényedik, a jelenlegi mostoha gazdasági viszonyok mellett elviselni képtelen. — Az iratok tüzetes betekintése után kitűnik, hogy a m. kh*. államépitészetí hivatal, első tervezete szerint városunk két része között egy hatméteres -égü ut volna készítendő melyhez városunknak 8006 frttal kellett volna járulni, — ehhez társaina még az uj ut irányába eső rétek értéke és a kisajátítandó telkek és házak költsége, mely szintén városunkat terhelné. Minthogy ezelőtt két évvel a jelenlegi u*at az árvíz egészen elbontotta, sőt átszakította, a magas minisztérium uj vizAgá\'atot rendelt el, minek folytán az úttest szélessége kilenc méterre terveztetett, ez által & földmunka 11,957 írtba kerülne; ha most ehhez az úttest két oldalán még a pénzügyi bizottság által I javasolt három-három méteres járda készíttetnék, a földmunka 6784 frttal sza-| porodnak, vagyis 18741 frt költség állna ! elő; ha most még hozzá vesszük azon i költséget, melyet a megszélesített útnak í megfelelő megszélesített hidak készítése vonna maga után, ugy ismét kilenc ezer : forinttal több kiadás állna elő, vagyis | 27741 frt teher esnék városunkra, nem számítva a rétek és kisajátítások értékét és költségét. Városi pénzügyi bizottságunk e nagy kiadást ez által reményű pótolni, hogy az utáthelyezés által a város javára eső területet földmnakálat által elkészítve — feltöltve, felosztatja és háztelkekül értékesiti.
Tekintetes városi Tanácsi Eltekintve attól, hogy e földmnakálat az építést
T A fl G A.
Nirvána.
— A .Zalai Kózlöny* eredeti tárcája —
Mit ér pihenned ott a hant alatt, Ha nem érezheted nyugalmadat; Hiába vagy érzéketlen halott, Midőn az \'öntudat már elhagyott.
Habár megszűnt lenií minden fáj-[dalom,
Hidd el, nem boldogság a sirhalom; Ha ott pihensz, de eszméletlenül, A boldogság még ott is elkerül.
Ott is- mint e sivár életben itt, Hol átkűzdötted a lét terheit, S érezve annyi kint bút, bánatot, Szegény szived sohy sem nyugodhatott.
S csak a nyugalmat ne érezd soha? Oh, akkor a halál is mostoha! A révbe ért hányódó csolnakod, S mi a béke, — még ott sem tud-[hatod.
Halj meg, mig élsz, mig eszmélned [lehet,
Holtan bolyongjad át az életet S érezd, minő magasztos, isteni A dolgok semmiségét érteni.
Akkor lehull lelkedröl a bilincs, Nem csábit semmi fény és semmi [kincs,
Nem hányődol baj és remény között, Szivedből a vágy is kiköltözött.
Akkor a sir nyugalma lesz veled, S e békét Öntudattal élvezed, ti eldobtad bár, a mit az élet ad, — Szabaditlás volt az s nem áldozat.
Sáfrány Károly.
A Kozma-vendéglő-Irta : Ualls István.
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Kozma Gyuri halála alkalmából eszembe jut a Kozma-vendéglő története. Lz a vendéglő városunk egyik specialitását képezte s azért érdemesnek találtam róla egyes jellemző adatokat feljegyezni.
Megelevenedik előttem a mait, látok egy korszakol Kanizsa polgárainak életéből, melyet a modern élet és a furcsa társadalmi viszonyok immár teljesen kiszorító\'tak.
A Kozma-féle .polgári vendéglő* körülbelül betven éve áll fenn s a .Korona" és az .ökör" kivételével a legrégibb vendéglője Kanizsának.
Kezdetben a Münich családé volt a vendéglő. Münich Máriát feleségül vette Kozma György (a most meghalt Gyurinak apja,) s ezzel a vendéglő leáoyágon a Ko/ma családra s/állott
Kanizsának régi polgárai, kik igen büszkék voltak városi polgári mi voltukra s kiknek nagy részével, nevezetein a Bartos, Gaszner, Haivax, Lirbeim, Sz o koly, Wéber, Welle rím a n, stb. családokkal rokonságban állott a Münich család (a kik közül egyik; Wel-ierman városi tanácsos volt, egy Haivax pedig polgármester,) ebben a korcsmában jöttek össze, hogy néhány „halb-szeytli* elfogyasztása közben naponkint visszaállítsák az aranyakat szóró Véne-cián ak önállóságát a mindennap leszólják a városi magisztrátus Űgyefo-gyottságát a méltóságos uradalommal szemben. (Mert hát örökkön a városi tanács vala minden bajnak okozója.)
A vendéglőben mindig jó bort mertek s a háznál mindig voltak szép leányok vagy menyecskék: először a Münich fiatal felesége, azután ennek leányai, Mária, Katalin, Anna és Terézia, később a Kozma menyecske, azután a Kozma lányok, Mariska és Róza, végül pedig a Kozma Gyuri felesége. .Csupa ^rolÓ virágok, szép menyecskék, gyöngy *áoyokl" Ezek hozták a vendégek elé nagy poharakban a balbszejilit 6 később a szódavíz feltalálása után a spriccert
Itt öaazejöttek a törzsökös magyarok azokkal a tobákos németekkel, kik egy knkkot sem tudlak magyarul. Arról nem is szólván, hogy azon szenátorok és egyéb .városi urak,* kik a jő bornak kedvelői valának, gyakran befordultak a vendéglőbe, de néha benézett ide még a városbíró ur is. (Különösen akkor, ha népszerűségét öregbíteni jónak látta )
A későbbi időkben pedig állandóan Kozmáékboz járt a katonatiszti-kar az ezredestől kadétig; ugy a vasúti alkalmazottak: mérnökök, tisztviselők, gépészek, kalapok mindnyájan.
Temetések alkalmával & halottat kisérő szomorú gyülekezet hazamenés előtl raio-die Kozmáiál vidámította fel magát .Mindenszentek* napján pedig csakúgy nyüzsgött — a temetőbejárás közben pihenőt tartó, — vendégsereg még az udvaron is (mert a szobákban még állóhely sem jutott) bár néha fagyos idő volt s hőpibék szállongtak a csikorgó hidegben.
Közönséges napokon is akárhányszor megtörtént, hogy egy-egy tisztes régi törzsvendég sem kaphatott helyet, mert minden zugot elfoglaltak. De nem haragudott és meg nem Bértődött senki, mert igati demokrata egyenlőség uralkodott a vendégek között (Az igaz, hogy a ga-rázdáikodót a harcias Kozmáné saját kezűleg rövid uton ki szokta expediálni.)
Aki keresztül utazott Kanizsán, hacsak tehette, meglátogatta a Kozma-vendéglő?, mert hírből ismerte jó boráért és patriarkális szokásaiért
Valami csodálatos varázs kötötte ide az embereket, ha egyszer idevetődtek.
Emlékeimben föltűnik dr. Popini Albertnek, a zárkózott természetű, de ritka szelid lelkű írónak rokonszenves alakja, ki sohasem ivott bort, de azért gyakori vendég volt Kozmánál, hol az általa megrendelt, de érintetlenül maradt f-rtáy bor mellett órák hosszáig gyönyörködött a vendégseregben.Itt látom Csin-
talan Pált, ki sokszor felkereste a a jókedvű asztaltársaságért és 0 b e 1 c Józsefet, ki a szíves kiszolgálás miatt becsülte Kozmáékat
Igazán eredeti volt ennek a „pátriárkádnak modora. Ha megjött, sohasem kért enni vagy innivalót SzÓ nélkül tettek eléje bort: megitta; hoztak ozsonnát: megette; közben hoztak (ugy tiz-tizen-kétszer) jó erős fekete kávét: kiszürcsölte. Emellett folyton évődött a vendégekkel és elragadta a hallgatókat kedves humorával. (Például1 Pulay Károly telekkönyvvezetőnek nevét oláh nyelvből magyarra fordította a társaság nagy gau-dinmára.)
Obelc renkivül szerette a besavanyított erős paprikát Mikor az iskolai év végével hazament vakációzni Torontálba, a vendéglősné, hogy kedves meglepetésbea részesítse Obelcet, összevásárolta, a kanizsai piac minden készletét azokból a vékony hossza paprikákból (.kecske-paprika1) melyek mintha lángot vetnének az ember szájában s amelyek csak olyan óriás magyarnak valók, mint Obelc volt.
Mikor aztán a hordóba rakott paprika megsavanyodott: Obelc azzal tréfálta meg Kozmáékat, hogy meghalt. (Ez a tréfája máig is fáj & pátriárka minden ismerősének.)
Jogászkoromban (.közel* busz év előtt) Kocsiss Lajos posta tanácsos, pesti jó cimborám, fél napot Kanizaáu töltvén és pogány (azaz meg nem keresztelt) borra szomjazván, Kozmáékboz mentére vele, bot a pesti ember elragad tatása v^j dicsérte a fölséges s zaba rí sillert.
Lapunk mai számáiioz negyed iv melléklet van csatolva-
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 16 án.
annyira drágítaná, hogy a kérdéses területnek házhelyekül rálő értékesithetése nagyon problematikus — másrészt az a meggyőződesünk, hogy ha egyesek saját kezdeményezésükből e területen építkezni akarnának, a köz egészség ögyi törvények értelmében a hatóiágnak azt nem is lehetne engedélyezni, mert ott az év legnagyobb részében valóságos orkán szerű szél fú, e mellett távaszszal és őszszel a réteket víz borítja, nem is számítva a két év előtti nagy esőzések által előidézett árvizet, mely a jelenlegi uttestet nemcsak elbontotta, de át is szakította, — továbbá itt folytonos bűzös posvány, kigőzőlgés teszi egészségtelenné a levegőt, nem is tekintve az ott nyerhető ivóvizet, mely határozottan posványos rosdabarna Bzinü, mit feltöltés által eltüntetni nem lehet. Ezeknek való eágáról bárki meggyőződhetik, ki s régi vágóhíd melletti és Kiskanizsának alacsonyabb részein levő kutakat megvizsgálja.
A városi közegészségügyi bizottság a városi orvosi jelentésekből szomorúan tapasztalja, hogy városunkban a tüdő-vész és görvélykor határozottan szaporodik és hogy e sajnálatos betegségek Nagy-Kanizsának Király-utcai és Kis-Kantzsánsk a harmadik kanálishoz közel eső részeiben úgyszólván grasszálnak. Ha a városi pénzügyi bizottság által szándékolt építkezések, melyek a nagymérvű töltés által aránytalanul sokba kerülnének — létesülhetnének is, ki menne oda más — az egy már aránytalanul magasabban és kedv esőbben fekvő műmalom és villany tel épnek tulajdono sain kívül, mint a lakosságnak szegényebb része, mely egyetlen kincsét, az ő egyedüli értékesíthető tőkéjét t i. egészségét veszélyeztetné, mert családjával folyton a váltóláz, tífusz, görvéi-kór, tüdővész, hurutos és reumatikus bajok veszedelmének volna kitéve; és igy eltekintve az "emberbaráti kötelmektől, ba csupán a rideg számítás elvére helyezkedünk is, még akkor is káros volna városunkra, mert a sok beteg ember mind az ő terhére esnék a törvények értelmében, sőt még a szociális elégületleaség növeléséhez is járulna, mert csakis az egészséges ember lehet elégedett és csakis egészséges családjában, mert a munkás embernél betegség, nyomor és elégedetlenség karöltve járnak.
Ha mig ezekhez hozzáadjuk, hogy a város közönsége el nem ódázbaió kulturális szükségletektől kényszerítve ugyancsak az idén népiskola, uj főgimnázium építésével százötvenezer forinttal járó terhet vett magára, azonkívül a már több mint husz év óta vajúdó közvágóhíd ügyét is ez év folyamán oldotta meg, mi szintén mintegy huszonötezer forint terhet eredményeiért é* közbe-esÖIeg kisebb építkezések: minők iskolák kiegészítése, rendőrségi hivatalos helyiségek stb építése; — ugy hogy csupán 1897. év folyamán fcö/.e; kétszázezer forint ioproduktiv — beruházás határoz tátott el.
, Ezek, mint nélkűlözhetlen szükségletek, már ts rendkívül igénybe veszik a város
Fizetésre kerülvén a sor, sehonyse akar\'amegengedni, hogy „a nagy cehhef én fizessem. „Jól van hát, az egy irton felüli részt te fizeted!" nyugtattam meg a pesti számításhoz szokott vendéget. Erre odahívtuk a korcsmárost, ki a számlát igy állította össze:
4 liter bor —---64 kr.
(csak 16 kr. volt literje annak a pompái bornak) 2 darab .Kassai" szivar 8 , 2 adag „Pilátus" ecet-olajjal 10 , 2 darab Kenyér---4 .
összesen 86 kr. és forintomból 14 krt. visszaadott
A pesti vendég elképedt, s máig sem tudtam kiverni fejéből, hogy a korcamáros-aal egyet nem értettem éa őt megtréfáltam. Legjobb pedig az volt, hogy elmen és előtt borravalót hagyott az asztalon, (pesü ember^Jicgyan is tehetne máskép!)^ melyet azonban a korcsmáros észrevévén, szépen visszaadott neki azzal: „Ne sértsen meg velel* Ez volt ám meglepetés!
Az ilyen dolgok tették keresetté a Kozma vendéglőt* — és az a patriarkális szokás, hogy sohasem pereltek meg senkit, bár százak adósok maradtak.
Károly, József, Béla, György, Gyula, A utal stb. névnapokat óriási lelkesedések között szokták megtartani a törzsvendégek.
A hazafias ünnepek alkalmával, (minők március 15-ike és Kossuth Lajos nevenapja valinak,) az intelligensebb közönség az étteremben .szorongott" és K ele Aulai vagy Csempész Kálmán gyújtó szónoklása után megmentettük végső veszedelemben forgó szegény hazánkat azzal: hogy üdvözlő sürgönyt menesztettünk Kollényóba, hol a kilencven éves Kossuth a táviratnak éj-
közönségéoek teherviselő képességét, mennyire indokolatlan tehát e mérvben fölösleges és szükségtelen kiadásokkal a fent elósoroitakat tetézni.
Mindezen gazdasági, egészségügyi és szociális indokoknál fogva azon alázatos kéréssel járulunk a tekintetes tanácshoz, hogy ezen fellebbezésünket a*vármegye törvényhatósági bizottságához felterjeszteni szíveskedjék, hogy az uj útra vonatkozó határozatot annál inkább hatályon kívül helyezni kegyeskedjék, mert a bizottsági tagoknak nagyon kis része, — (a többi a késői idő miatt eltávozott) és .ez is a pénzügyi bizottság javaslatának és igy az egész ügynek tüzetes ismerete nélkül hozta meg városunkra nagy terhet rovó határozatát, egyúttal utasíttassák a v. tek. Tanács, bogy a jelenlegi úttest és hidak rendes karba hozásához szükséges lépéseket tegye meg és intézkedjék egyúttal ugy, hogy a jelenlegi úttest egyik oldalán kellő szélességű járda készüljön Kis-Kauizsáig.
Vértanuk ünnepe.,
Csányi László emlékezete.
A vértanuk ünnepe volt a mait vasárnap, a hazáért halt vértanuk ünnepe, ünnepeltünk szerény korben mí is, itt Nagy-Kanizsán, s ünnepelt Zalavármegye nagy közönsége vármegyénk egy kis éjszaknyugoti községében, Csányban.
A régi nemesi kúria falába illesztett emléktáblát leplezték le itt, mely azt a házat jelöli, melyben Csányi László született. — A szép ünnepségre nagy számmal jelentek meg a megyebizottsági tagok, kik, élükön dr. gróf Jankovich László főispánnal, külön vonaton mentek Zala-Egerszegról. A nemzeti zászlókkal feldíszített községben az ünnep istentisztelettel kezdődött, mely után a szülőházhoz, mely most gróf Batthyány Pálé, vonult a közönség. Itt Jankovich főispán nyitotta meg az ünnepet lelkes beszéddel, mely után Barca László megyebizottsági tag, mondotta el szép ünnepi beszédét, élénken vázolva Csányi László hazafias munkálkodását és vértanú-halálét. Az éljenzéssel fogadott beszéd alatt le hallott a lepel a márványtábláról, mely Zalavármegye kegyeletét hirdeti nagy fia iránt. Erre gróf Batthyány József, a háznak Karlsbadban időző gazdája ne?ében unnepies ígéretet tett, hogy az emléktáblát mindég kegyelettel megőrzik.
Az Ünnepség ntán gazdag villásreggeli volt a házi gazdánál. Innen azután Szent Grótra tért vissza az ünneplő közönség, hol nagy bankett fejezte be az ünnepet. Az első felköszöntőt\'
féntán történt kézhezvétele : alkalmával módfelett Örvendezhetett hogy .Kanizsa polgárai" milyen hazafias érzésüek.
Szabó József ácsmester pedig, (ki akkor még oem volt oszlopos tagja á néppártnak, hanem a balpárt eszméiért buzgott mindeo csöpp vérével,) az ivószobában dirigálta az ünnepségéket. Nemzeti zászlókkal díszítette föl a nagy szobát éa annyi gyertyát gyújtott Kossuth Lajos arcképe köré, hogy t&zi veszedelem fenyegette ax egész Tizenhárom várost. S miután szívből jövő szónoklatokban gyakran kérte a magyarok istenét, hogy .nagy hazánkfiának odakünn sokáig növeszsze szakállát,* — elhatározta Szabó bácsi, hogy a sok .szófia" után valami nevezetes tettet fog véghezvinni.
Pont éjfélkor vállára vette a legnagyobb zászlót, harsogó hangjával rákiáltott a cigánybandára, hogy jöjjön ntáoa s húzza „a Kossuth marsor.E -— és elvitte magával az ünneplő magyarokat a felsőtem plom háta mögötti nagy térségre, hol a miriád csillagok biztató ragyogása és egy pár odavetődött városi rendőr tanúskodása mellett megátkozta Tisza Kálmánt és a hazaáruló magyar kormányt, sőt megemlékezvén az németnek buncíntsáfáról, csak az Isten őrizte, hogy nem detronizálta Ferenc Jóskát és ki nem kiáltotta Kossuth apánkat magyar-ország királyának.
Nagyban csalódnak önök. ha azt hiszik, hogy Szabó bácsi dicséretet aratott e hazafias cselekedetével. Ellenkezőleg: Sí akónyi József, akkori főkapitány megbüntette 2 forint birsággal Szabó Józsefet, amiért nem jelentette be az éjjeli zenét a rendőrségnek.
Ez égbekiáltó igazságtalanság ellen Szabó bácsi rögtön fiskálist fogadott Oroazváry GyiHa Bzemélyöen, ki
a főispán mondotta a királyra; többen felköszöntötték az ünnepi szónokot és a Csányi-ház mostani tulajdonosát stb. is.
Az elhangzott tósztok között nagy hatású volt dr. Ruzicska Kálmánnak következő köszöntője:
Méltóságos Főispán Ur I Mélyen tisztelt Uraim 11
Engedjék meg, hogy Zalavármegye kegyeiét ének harmadik ünnepén, ugy mint a két előbb:q beleolvaszszam szivem megindultságát a nemes érzések közös hevületébe.
Nem ok nélkül nevezem megindul t-ságnak, a mit e percben érzek.
Oly korban mint az enyém, melyben az álmokat nem szabad már a valóval összetéveszteni, kétszeresen becses minden emlék, mely a való képére ráárasztja a költészet ragyogását is.
Ily drága emléket kelt szivemben e bárom Ounep trilógiájának utolsó fejezete.
Elvonulnak előttem szülőföldem nagyjai!
Andrássy, Kossuth, Sennyey.......
Elvonulnak nagypolitikai viadalok izgalmi és zaja nélkül Mint dicsöültjei a haza boldogságára törő nem egy képen felfogott, de egy képen érzett idealizmusnak.
Ma, f érti koron delén, valósulva látom az ifjú álmai!.
Látom, hogy Zalavármegye a kultúra apostolának, a haza bölcsének s a szabadság vértanújának elvek és pártok dia-harmóniája nélkül, mint ugyancsak eszmékben győztes halhatatlanoknak á\'dozik kegyeletével.
Látom és érzem mindnyájukkal, mélyen tisztelt Uraim, hogy ahooalkotás évezredes küzdelmére az eszmények szásadaí következnek,
Ezek az eszmények lesznek őrei a mi ifjúságunknak, bálványai férfikoruknak a utolsó csillogásai, az ő és a mi életünk alkonyának.
Megfognak ők jellenni akkor, amikor szükséges, hogy mint az Ur angyala Bersabe pusztán Agárnak, erőt, bátorságot, lelkesedést öntsenek agyunkba, szivünkbe és karjainkba .......
S valamint a legnemesebb ércek vegyü-lékéből kiolvadott a világhírű korinthusi érc fénye, melege és ereje, a szerint fog a mi Bok jó érzésünkből, egyetértésünkből s törhetlen munkánkból felragyogni a boldog Magyarország dicsősége 11 Mélyen tisztult Uraim 1
Legyen áldott Csányi László emlékezete t Ő egy eszmében hitörhetlen hite elkísérte a halálig halhatatlanná tette honszerelme.
Emléke helyet követel magának Zalavármegye történetében, Zala vármegye minden fiinak és minden magyarnak szivében 1
Most pedig a három szép ünnep alkonyán forduljunk a Mindenhatóhoz, hogy árassza & szeretet, béke s boldogság
áldását Zilavármegyére l.....
Az aradi 13 emlékezete.
Ugyancsak mult vasárnap ülte meg auagykauizsai f ó g i m a á-zium ifjúsága is az aradi 13
azonban a kapitányságnál információt szerezvén az ügy miben állásáról, azt moudta kliensének: „Magának sohasem volt nagyobb jóakarója Szakonyi főkapitány urna\', azért ne is felebbezzen, hanem késedelem nélkül fizesse le a bírságot mert máskép lázítás miatt sánc munkára ítélik!0 (Nyilvánegyetértett a fiskális a főkapitány nyal.)
A megfélemlítés sikerűit éa Stabó bácsi megfizette a két erüst forintokat. No de, több is veszett Mohacsnáll
Az idei esztendő folyamán már ágyban fekvő,, nagy beteg volt Kozma Gyuri, de azért julinsbao a felesége nevenapján a világért el nem engedte volna az iiyea alkalomkor dukáló" tűzoltó zenét. A vendéglő udvarán csattogott a réztányér, mint az istennyila és a derék tűzoltók \' oly lelkesedéssel fújták trombitáikat, hogy \' Jerikó rémítő sorsának ismétlésétől féltek az egész környéken.
A vendégek oly hangosan diskuráltak egymással majd megszakadtak bele. S mikor egyszer vége szakadt a nótának, még abban a pillanatban oly irtózatos erővel kiáltotta a mellette levő nőpincér-nek az egyik szomjas vendég: „Anna kisasszony jöjjön hozzám !" hogy a szomszédságban M i k o s táblabirŐék is meghallották volna, ha véletlenül nincsenek épen akkor Balaton-Beréoyben fürdőzni.
Knobloch Frigyes, a tűzoltó banda becsületes karmestere a jól teljesített munka Tudatival nngyarátta, hogy: „Már 17 éve mindig idejövünk muzsikával köszönteni Kozmáékat, mert iiyec polgári gyülekező hely niocsen több a városban; hát csak eljöttünk — ámbár a Gyuri b:teg, — az idén isi*
Ez a mondás jellemzi a — volt Kozmaven déglőt.
vértanú emlékünnepét a gimnáziumnak fekete drapériákkal ízlésesen feldíszített nagytermében.
Az ünnepet, melyen Lengyel Lajos it. polgármester, a v. tanács több tagja, városunk legelőkelőbb polgárai s fóieg díszes nagyközönség jelent 7JG.ígf a Himnusz eléneklése nyitotta meg. Ezután $&3k alkalmi szavalat\' volt, mig Alt-önthaler Ferenc 8. o. t. ünnepi beszéde és Mayer Ferenc 8. o. t. felolvasása a 13 vértanú emlékezetét idézte fel és dicsőitette. Lz ünneplés legszebb momentuma dr. Pachinger Alajos, igazgató, beszéde volt. Hazafias hév és lelkesedés hatotta át e beszédet, melyben a vértanuk emlékét aposztrofálva a hazáért élni és hatni tudni buzdította az ifjúságot Legnagyobb hatást a beszéd azon része keltett, melyben felséges kiráiyunk dicső tényét emelte ki, aki nemzeti történetünk tiz nagy alakjának maga állíttat szobrot hazánk fővárosában, ily módon tisztelve meg ezer éves történetünket és ily módon engesztelve ki a mult sok szenvedését. — A mély hatást keltett beszéd után a Szózatot énekelte e! precízen az ifjúság énekkara, s ezzel a szép ünnep véget ért.
A Georgicon jubileuma.
Gyönyörű napfényes időben folyt le Keszthelyen f hó 12-én a Georpeon 100 éves jubileuma,- melyen Darányi Igeien földmivelési miniszter, F e a t e ti c b fa zi:ó, De ¦ i e w f f y Aurél, Karolyi Sándor, Széchenyi Imre gótok, vármegyénk nagy küldöttsége Dr Gróf Jaakovich László főispánnal és Cser tán Károly alispánnal az élén, Baj aoovich Sándor, Fórater Ottó ét meg nagy közönség vettek részt.
Délelőtt kilenc Órakor a római katholíkos templomban hálaadó istentiszteletre gyQlt össze az ünneplő közönség, a templom minden zagat uufolisig megtöltve.
A hálaadó - istentiszteletet Dont Ferenc apit végezte fényes aegédle-\'tel. Mise után a régi taxiépület e ötti téren gyülekezett a közön-\' Bég, a hol Sptnim Pál tanár mondott igen sikerült beszedet. Innen régi deák-nóták éneklése mellett az nj intézetbe vonult a menet, a hol Darányi miniszter is megjelent. Gisn i ti y Gusztáv dr. igazgató üdvözölte itt a vendégeket, majd pedig a Georgicon és a tanintézet száz éves múltjáról tartott érdekes {elolvasást Miként ebből kitaut Festetics. Tasziló gróf az nj intézet létrehozása érdekében összesen 11,800 koronát adocoányoaott.
Dhl Aurél intézeti hallgató ezután Berzsenyinek .Festetich Györgyhöz" c ódáját szara ta el, majd a dalárda a „Szdzaf-ot énekelte, miközben Festetich Györgynek, az intézet tulajdoniban leró szobrlra babérkoszorút helyeztek. Schadl János tanár felolvasta a zárókőleíeteli okmányt.
A himnusznak erre köTeikezett eléneklése q:*o megtették a szokásos kalapács ütéseket, először a minisXter, utána Festetich gróf. Dea-sewffy, Jankovich gróf főispán, az alispán stb. A miniszter ezután a többi notabiliiásokkal az intéiei összes helyiségeit és berendezését megtekintette, melrröl igen elismerőleg ayilaikoz.it.
Deiatin egy órakor fényes ebéd volt. Több mint SOO-an voltak jelea ez Amazon sial ó nagytermében éa a szomszéd szobákban .rendezett ebéden, a melyen a miniszter is résít-vett. Az első felko.züntöt Darányi Ig-ác dr. fóldmivelésOgyi miniszter mondotta a királyra, melyet a jelenlevők állva hallgattak régig. Beszéde a következő:
T. Uram! Azt hittük mindnyájan, hogy az ezredévi Ünnepséget a mult évvel befejeztük. — Csalódtunk. A közeli hetekben oly napokat értünk ős Budavárában, a melyek bennünket Mátyás király idejére emlékeztettek. (Eljeiiezés.) Az ezredéves ünnepség e napokban folytatását találta: az ezredéves ünnepséget pedig a szó legnemesebb értelmében be tetőzte Felséges királyunk legfelsőbb kézirata. (Hosszantartó zajos éljenezés.) mely kézirat által a korona fényével világította meg nemzetünk hőseit, (Zajos tetszés.) megvilágította atokat azért, hogy minden időkben annál tündöklőbb fénynyel ragyogjanak. (Zajos tetszés és éljeoezés.)
És ezen minden izében monarchikus oemzet megértette királyát. Kunyhók és paloták ablakai fényesek lettek, kunyhókban és palotákban csak egy érzés uralkodott és ez az érzés az, hogy a nemzet legerősebb akkor, mikor az összhang a nemzet és a dinasztia közt a legteljesebb. (É énk tetszés. Igaz 1 Ugy van !)
A Gondviselés nemzeteknek, melyeket kegyel s pusztulni és veszni nem enged, ad nagy alkalmakat, nagy időket azért, hogy erejüket összeszedjék, hogy állami létüket megszilárdítsák és kiépítsék, hogy jövendő nagyságák alapjait megvessék és lerakják. A Gondviselés ilyen nagy időt és ilyen nagy alkalmat adott a magyar nemzetnek felséges királyunk dicső uralkodásában. (Hosszas lelkes éljenzés.)
Én faazámnak többet és nagyobbat nem kívánhatok, mint bogy a Mindenható hallgassa meg e sokat hányt-vetett nemzet fohászát: tartsa meg belátha-
tatlan időkig felséges királyunkat, (Viharos éljenzés.) tartsa meg a nemzet őrangyalát feleéges kírálynéukat (HoS3íantartó éljenzés.) és az egész királyi családot! (Zajos éljenzés és tapa.)
Danrt Ferenc apát felemlitre, hogj mily közel állott Keszthely Tarosa, ahhoz, hogy gazdasági tanintézetét elveszítse, szép szaTskbac köszönetei mond a miniszternek, ax nj gazdasági tanintézet megteremtőjének.
T> irányi miniszter meleg köszönetet mondott Dnost apit kitűntető megemlékezéseért i p0. haxit Festetich György emlékére ürítette.
Felköszöntöket mondottak még Jaok -rich főispán, Festetich Tasziló gróf, Dessewffv Aurél gróf, Tormay Béla min. tanácsos stb.
A miniszter kíséretével délután 6 órakor Balaton-Szent-Györgyre s oonao a fővárosba ntaxott.
A vármegye dolgai.
— Az öaií közgyűlés. —
Mult számunkban közölt tudósításunk kiegészítéséül adjuk most a közgyűlés további folyamatéról szóló tudósitásunkat:
A választás megejtése után tárgyalta tott a vármegye 1898. é?i költségvetése. Kimondta a közgyűlés, hogy a pacsai szolgabírói hivatalhoz 340 frt fizetés és 60 frt lakpénzzel egy dijnoki állás rendszeresítessék. A főorvoa mellé 450 írttal díjazandó egy szaksegéd-, esetleg 500 frt fizetéssel és 100 frt lakpénzzel ellátandó írnoki állásnak rendszeresítését elodázhatlannak tartja a közgyűlés.
Végül a megyei érvaszékhez egy 1200 frt fizetés, 300 frt lakbérrel egy ülnöki-, 800 frt fizetés és 200 frt lakbérrel egy jegyzői-, és 400 írttal egy dijnoki állás rendszeresítésének szükségességét s ezen Összegeknek a költségvetésbe leendő felvételét a közgyűlés elhatározta.
A vármegyei főszámvevő részére 200 frt személyi pótlékot szavaz meg — és igy a felsorolt ujabb kiadással együtt 145.877 frt 44 kr. bevétellel, 150,068 frt 87 kr. kiadással és 4191 frt 43 kr., fedezetlen hiánynyal elfogadja & azt a nméltóságu m. kir. Belügyminisztériumhoz azon kérelemmel terjeszti fel, hogy a mutatkozó 4191 frt 43 kr. fedezetlen hiányt pótjavadalmazás címén engedélyezni annyival inkább kegyeskedjék, mert a lakosságot már úgyis tetemes vármegyei pótadó terhelvén, e célrs ujabb pótadót igénybe venni nem lehet.
A varmegyei költségvetés kapcsán tárgyaltatott Zalavármegye központi- s árvaszéki segéd- és kezelő-személyzet fizetése és Iskbére fölemeléséért benyújtott kérvénye A közgyűlés elhatározta, hogy a központi közigazgatási-, árvaszéki és járási segéd- s kezelő személyzetének fizetését 20%-al-, lakbérét pedig 50%-al felemeli s a szükséges 5271 frtnyi összegnek pótjavadalmazás címén leendő utalványozása iráot a belügyminisztériumhoz feliratot intéz.
Deák Ferenc szülőházának emléktáblával tőrtént megjelölés alkalmával jelen volt küldöttség jelentését tudomásul veszik « Skublics Jenő bizottsági tag urnák kitŰQÓ alkalmi szónoklatáért a közgyűlés köszönetét nyilvánítja.
A vármegyei betegápolás! pótadót 1898. évre a közgyűlés az összes államadókra 2s/io°/o-ban állapította meg, — mig a katonabeszállásolásl pótadó a házbér és bázosztályadő minden forintjára 37/io% * többi egyenes adók min-\'den írtjára 3s/ts*/o-han lett megállapítva
A gróf Zichy Batthyányi-féle alapit-váuy tárgyában a közgyűlés az alapítólevél tervezet kidolgozásával és bemutatásával a vármegye alispánját megbízta.
Tárgyalták a nmélt. m. kir. honvédelmi minisztériumnak az újonnan felállítandó katonai nevelő- és tisztképző intézetek számára alapítványi helyek létesítése tárgyában küldött leiratát Minthogy a vérmegyének oly alapja, melyből a tervbe vett intézetek számára alapítványokat létesíthetne, nincsen, a közgyűlés a leiratot oly kéréssel teszi át a nemesi alapítványi vátasztmáLyboz, hogy e fontos állami és nemzeti cél sikeres megvalósítására hagyományos hazafisigával közrehatni szíveskedjék-
Az ö Császári éi Királyi Fensége Klotild főhercegnő által Cirkvenicán alapított .László gyermek otthon\' nevet viselő menház fenntartási költségeihez a közgyűlés 1000 frt összeget szavaz meg.
A magyar állam ezeréves fennállásának megörökítéséül a vérmegyei közművelődési al»p terhére évi 200 forinttal létesített ösztöndijat a közgyűlés Ferency János kiskomáromi jegyző fiának, a ki a keszthelyi főgimnázium V ik osztályába jár, Simon József felső-rajki tanító Kálmán fiának, aki a nagykanizsai főgimnázium IV-ik osztályába jár éa Szabó Lajos vármegyei kiadó Lajos nevü fiának, aki a zala-egerszegi állami főgimnázium IV-ik osztályába jár, adományozta.
Zalavármegye gazdasági egyesületének azon bejelentése, hogy a megyei lótenyésztési bizottBág elnökéül: Koller Istvánt, alelnökéül pedig Farkas Józsefet választották meg, a közgyűlés tudomásul vette.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1897. dktóber ho 6-lki 42-ik Mamához.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 16-án.
tületi ülés egyhangúlag hozzájárul az indítványhoz, így remélhető, hogy a le-tenyeieknek végre mégis lesz körorvosuk.
— Kosiorutpótló adományok. F. hó lO\'éo elhunyt Taubor Elza k. a. iránti kegyelet jeléül adakoztak, özvegy Tauber AlajOBUé 3ö frtot. Mayerhofer Sándor 20 frtot, Özvegy Scbwarz Samutié ö frt. Dr. Steiner Józsefné ő frt. Tauber Hugó 6. frt. Brocb Berta úrnő 3 frt. Scbwarz Gusztáv ö frt. Összesen — 78 frtot. A ?.-kanizsai Chewra-Kadtsa.
— NépfÖlkelÖk figyelmébe. Az 1893. évi 37- t. c, alapján mindazon Nagy-Kanizsán tartózkodó katonailag kiképzett né\'pfölkelésro kötelezettek, kik a közös hadseregben, a haditengerészetben, a honvéd Bégben, ezek pó [tartalékában vagy a csendőrségnél szolgáltak, továbbá oly katonailag ki nem képzsttekf kik iiépfölkelést rózsaszínű ajánlati lappal el vannak látva ós még a 42-ik évet be nem (öltötték és pedig az 1864-tŐl 1860-ig születési évfolyamok 1897- évi október hó 30-áu az 1859 tol l8ÖÖ-ig születési évfolyamok 1897. évi október hó 81-én mindenkor reggel 8 órákor Pintér Sándor vendég-, lőj ében Bzemólyesen megjeleooi, vágy inulmn jelentkezni tartoznak. Az ajánlati lapok elbozaodók. Az írásbeli jalentke-zé-ibez inuyen jelentkező-lap a városi katonai ügyosztályban kaphatók. A sze mélyes jelentkezéshez az utoltió katonai okmány, végelbocsájtó Ijvél, kiléptí bizonyítvány, ajánlat í-líp elhozandó, az írásbeli jelentkezéshez pedig csatolandó. A jelentkezés igazolatlan elmulasztása 2—6 egész 100 forintig terjedhető pénzbüntetéssel esetleg megtelelő szabadságvesztéssel büntettetik.
— Hízott állatvásarok. Nagyszabású Ügyet kezdeményez az Országos Magyar Gazdasági Egyesület a folyó évben. Ugyanis rendszeresíteni akarja a buda-pHsti marhavá-«ártéren a hízott állat-vá-ttárokat, amelyeknek czélja egyrészt a bízott állatok jobb értékesítésének előmozdítása, másrészt az ezen vásárokkal kapcsolatosan rendezendő próbavágásai révén a legczélravezetőbb hizlalási módokat megismertetni a gazdákkal. Mint értesülünk, az első dijazásaal egybekötött hízott állatvásárt az egye-dllet a fóldmivelóaUgyi miniszter támogataxával folyó évi deczember hó 11—12 és 13 án tartja meg a budapesti marhavásártér iHtállóibai). A vásárt az Országos Magyar Gazdasági Egyesületen kívül a következő testületek rendezik és pedig: a székes-
főváros hatósága, t Magyar Mezőgazdák szövetkezete a Magyar Gazdák Vásárcsarnok ellátó szövetkezete, a Magyar ezukorgyárosok országos egyesülete, a mészárosok és hentesek ipartestülete és a Kőbányai aertéskereakedeimi csarnok. E testületek nemcHak erkölcsileg mozdítják elő a vásár BÍkerét, hanem raesz-szemenö anyagi támogatásban is része-sitik 8 értékes dijakat tűztek ki a legjobbaknak talált hízott állatok díjazására. A hízott állatvásárra felhozhatók hízott szarvasmarba, juh sertés és hízott baromfi. Az állatok díjazására állami, városi éa más egyéb dijak állanak ren-delkeiésre. Tekintve a nemes célt, amelynek érdekében a vásár rendeztetik, uagyou óhajtandónak tartjuk, hogy gazdáink e vásárokon lehetőleg részt vegyenek. Megemlitendőnek tartjuk, hogy a vásáron való részvételt november elseéig kell az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkári hivatalánál (Budapest köztelek) bejelenteni, ahol a vásár ró-izletes tervezete és a szükséges bejelenteni ivek levélbeli megkeresésre kaphatók*
— Orvosi értokeilet volt f. bó 11 én. Városunk Összes orvosai képviselve voltak. Nem volt ugyan nagyon komoly dologról heves szóvita, C-iak az a« egy kérded vqIi kitűzve napirendre: összefér-e az orvosi méltósággal, hogy ha a kerületi betegsegé\'yző egylet által kiírt és 200 frttal javadalmazott másodorvosi állást diplomás orvos elfogadja? Valamennyien abban megegyeztek, hosy ezt az állást 600 IV oh alól elfogadni nem lehet. — M.ert a kerületbe esuek a kültelkek Íb a szomszéd falvak és csak a fuvarbérek fölemésztik a silány dotációt. A kerületi betegsegélyzö egyletnek 3000 tagja van, kiknek jelentékeny részét orvosi segélyben kell részesíteni. Már pedig 200 frt olyan díj, melyet orvos becsületes munkáért el nem fogadhat. Erről az orvosi kar nyilatkozatot állitott ki, melyet a betegsegélyzö egylettel közöltek.
— Magyar utóul mlierlák. Panaszos levelot vettünk, melynek írója szomorú színben tünteti föl Magyar utcában a vágott gyermekek által veszélyeztetett közbiztonsági állapotokat: Az alkonyat közeledtével lesbe állnak az utca vége felé e suhancok a kit végzete gyalog, de főkép kocsin e táj felé vezet — kőzáporral vagy egyéb durva inzultussal fogadják. Fóktelenségükben. bogy másoknak kellemetlenséget okozzanak még saját életüket is veszélyeztetik, elébe ugrauak jl teljes erővel vágtató fogatnak; igy e
díszpéldányok egyike ép e napokban vitt véghez ily hajmeresztő produkciót. Parcsetich Ottó palioi méntelep osztály paraucunok fogata előtt, a csak a kocsis és egy altiszt meg feszitt erejének sikerült az lűzesvérü lovak visaatartáBával a szerencsétlenséget elhárítani. Föhivjuk a rendőrség figyelmét e tarthatatlan állapotra, melynek ugy lebefuu elejét venni, ha naponta legalább este felé az utca végére egy remlŐr állíttatnék ki
— Lőgyakorlatok. A helyben, állomásozó m. kir. 20. honvédgyalogezred póttartalékos legénysége folyó évi október bó 23-án reggel 7 órától kezdve Kia-Kanizsa, Bajcsa, szépeinek! major és a Principális kanális által batárolt lőtéren harcszerű céllövészetet (art. Felhívom a közönséget, hogy a jelzett területet 6000 lípés körűiéiben a;.ou napon anuálinkább is kikerülje, mert az ott tartózkodás életveszéWes. Nagy-Kanizaáu 1^87. évi október hó 13-én. Deák Péter s. k. reudőr főkapitány.
— Katonai szú llltás, A katonai ellátási hivatalnál Soproubau (Hosszú, sor 4ö hz) folyó hó okt. 2ö-óu délelőtt 11 órnkor nyilvános ajánlati tárgyalás tartatik a kenyér és zab szállítás biztosítása ügyében és pedig Sopron (kenyér) Nagy Kanizsa (kenyér és zab) Kőszeg (kenyér és zab) Kis Marton (kenyér) államáBOk részére 1898. január 1., 1898. szeptember vége időtartamra.
Találós mese.
Itteleu ét szagtalan,
Aranysárga szína vau,
Olajszerű a leve,
Zolláa-fólo a neve.
Kapva miuden gyógyszertárban,
Két korona az ára;
Ha okos vagy, ssép baba;
Találd kl, hogy micioda ?
¦0,3 »D)n-»tiojojj-\'ii ¦1Hdg \'jYlííoia ojoj-avnoz ,JítH"2jI *fvt° -fyuiSJ([U0 a«[i|Siss a./ ud|3|z; 0[aj-ayi[02
— Az oszlálysoraJHtek. A „kialutri" fzeptember 29 évet megszűnt, hogy helyet adjon az osztálya órajáték kipróbált intézményének. Ezen modern intézmény egyszerűen azon rendszeren nyugszik, hogy a belétek teljes összege — a kezelési költségek levonása után — nyeremények alakjában a közönség közölt ismét kiosztanék. A mi osztályaorsjátékunk nyerő-méuyeBÓlyei — a mint a hivatalos játék-U.vből kitűnik »- kedvezőbbek, mint bármely külföldi sorsjátéké. Azon körülmény, hogy minden 2-ik sorsjegy nyer éa hogy kis betétekkel sok és nagy nyereményt lehet elérni, a sorsjátékot rövid időn népszerűvé fogja tenni. A kibocsáj-
tott sonjegyek, tekintve azok kis b rá mit (100 000 darab) s a közönség nagy vétel-kedvét, alig lesznek elegendők a nzükaéglet fedezésére. Egyebekben lel-hívjuk olvasóink figyelmét e magy. kir. szab. oaztály-b órajáték mai számunkban köztéléit játéktervére.
Köszönet nyilvánítás.
Felejthetetlen emlékű édea öcsém: Bogenrleder Frigyes elhunyta és temetése alkalmából a kegyelet és réflzvét oly megtisztelő módon nyilvánult, hogy kedves kötelességem-nek tartom ugy a koszoruadomá-nyokért, a temetésen való részvételért, valamint a megemlékezés minden más jeléért, mélyen érzelt hálámat nyilvánítani.
Nagy Kanizsa, 1897. okt. 18 án Bogenrleder Jóitief.
Felelős BierkesstS: l>r. KiM ErnÖ. Helyettes aserkesatö; VT Vlttánpi Henrik.
Kiadó : Jff Wajdits Jówef.
— „Tini Gresham* életbiztosító-társaság Londonban. E társulat 48. évi jelentene, mely az 1896. évi december 31-én befejezett üzletévről szól és a részvényesek 1897. évi április 27-őn tartott rendes közgyűlése eló terjesztetett, rendelkezésükre állván, következő főpontjait közöljük. Az 1896. évben 8664 kötvény 80,577.960 korona tőkeösszegről lett kiállítva. A díjbevételek, levonva a visuzbiztoaitásért fizetett összeget, korona 22 823.021.56 fillérre rúgtak, mely ösz-Hzegben a korona 3,444.222.19 fillért tevő elBÖ évi dijuk bennfoglaltatnak. A kamatszámla mérleue a lefolyt Üzleti évben korona 4 560 666.21 fillért tett ki és a társaság jövedelmét a díjbevételekkel együtt korona 27,384 186.77 fillérre emelte. A társaság az elmúlt évben komim 10 164 913 02 fillért utalványozott oly követelések alapján, melyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. Lejárt ki-házaBÍtási éa vegyes biztosításokra korona 2,522.808 96 fillért, visszavásárlásokra 1,349.912 19 fillért fizetett ki a társaság az elmúlt évben. A biztosítási és járadékalapok á.lefolyt üzleti évben korona 10,249.031.56 fillérrel gyarapodtak. Az aktívák főösszege 1896. deczomber
31-éu korona 167.806.840 21 fillérre rúgtak Tőkebefektetések: korona 490, 778 86 fillér angol és írországi állami papírokban, korona 389,524-90 fillér indiai és gyarmati kormányok órtékeibeo, korooa 29.169.911.15 fillér idegen államok értékpapírjaiban, korona 7,810. 090,21 fillér vasúti részvények, eÍBŐbbnó-gek és garantáltak, korooa -60,417.658. 1J fillér vasúti őr etryéb kö\'csöokötvé-oyekben, koroua 17,411,181.86 fillér a társaság ingatlanaiban (ezek közölt vannak a térHanóg budapesti éa bécsi házai), korona 6 376.138.12 fillér jelzálogokban és korona 88,738.107.48 fillér kÜ önbözŐ értékekbeo. A társaság ujabban a jel-íá\'ogkölcaöo biztositáBt is felvette működése körébe.
— Szépség ö FelBége. Ez a czime annak a szenzáció* regénynek, melyet a ,Vasárnapi Lapok" legutóbbi számában kezdett meg, és pedig nem is a lap szövege közé nyomtatva, de egy egéxz féliv külön mellókleteoJjegjeleaebb művészek rajzaival illusztrálva. E valóban pompásan megirt regény szerzője irói névén Sátán, régi kipróbált ereje az irodalomnak. A .Vasárnapi Lapok" egyébiránt moit megjelent Hzámával is igazolta, hogy ez az a kepea újság, melyet a közönség oly régóta vár. E heti számának tartalma a következő: Légy kétkedő, költemény. Prém Józaef-tŐI. — Az élet és a mae-czeuás. mese a hétről, Lazzaroui-tó\'l — Pletykakovász, életkép folytatása, Ábrá-uyíné Katona Klementiu-lől..— A nagy-astizony, elbeszélés, Gonch* Károly-iól. — Hódolás a királynak, (öt arczképpel.) — A gyep őszszel, ö|8zi Kornól-tól. — Köny és imoho!v, regény, Benicskyné Bajza Lenké-től. — Pre-Rafaeliták ós Pre-Rafaeliaták, Dr. Lázár Bélá-tól. — A nagy napok és kisebb dolgok, befejező közlemény. Salamon ödöu-től. — A színek törvénye, Bodnár Zsigmond tói. — Képeinkhez. — Sport: A magyar atble-tikui klub őszi viadala.— A mellékleten: „Szépség ő Felsége", regéuy, Irta Sátán.
Szerkesztői üzenetek.
. II. J. Budapest. A jövő saá»ban jön.
XXXVI ÉVFOLYAM.
— Btiloa gryógylmjtAn. M ndaaok kik rottsz emésztés vagy Bzékrekedés következtében felfúvódásban, nzorulásban, lőféjásbnn étváuybíánybau vagy egyéb bajokban H/ciivuthuik, a valódi „ftloN fele seldllts porolt" használttá által biztos gyógyu ást érnek el. Egy doboz ara 1 frt Szétküldés naponta utánvéttől Moll A gyógyszerész cs. éa k, udv. számolói Bécs L Tuchlaubao 0. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő a* Ó gyári jelvényével és aláírásával.
Selyen-damiiztok 65 krtól U frt 65 krl^ métereukónt valamint f e k o t e. fehér «aín<-s .fíflnneberg-fiolyi\'ra 46 krtút 14 frt 60 hrig in4l»roírként almi, eilkorf koezkámlt, mlutávott, damaszt *tb (mintegy 240 líllHiiilitíüó minőség 2000 aaln és mintázatban stb a megrendelt Ara poitabér és vAmmetitonún a házhoz Szállítva valamint mintákat posta fordul iával küld ; Honttebflrg 0. cs. éa k. u<lv. aséll. (aelyemgráiai Zlirich-ben. Hvájoaha csiinaett levelekro 10 kro« loví-lí\'KOhipokfft 6 kro* bélyeg ragaBlUndó.
UBgyár nyelven irt megrendelések pontosan eliníestetnok
Yese, húgyhólyag, hugydarn és kÖszvénybitnUIrJjftk ellt-ii, tiwóhtma légKÓ i;s emésztési szervek huratos báutaluiainál,orvosi tekintélyek által a Lltblon-forrÁa
SALVATOa
sikerrel rendelve lesz. Hmtyjiaj tő hat ásol
¦Kellemes\' íeqI Komp cmésithctö
Kapható iaványviskereskcdésckben és gyógyszertárakban A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
98 kitunteté"r i\'-.i\'k közt H .dfsínkraány és aranyérem. bziunutfui bizonyítvány eJso orvc szaktekintélyektől
kik fnyjok állal épen nem. Mijiy csalt löké-leileuOl lesznek szqn-utva, Nestlé H.-fele
sryermeknpzt használata folytán okszerű módon foltifvi-lhéíok Jrlliitaadagot, nemkutömben Hajrátokat, mulyrkh n a liéSBitésmód s a komi ui\'iis l(!(/i\'liiri szaktekintélyeinek, menházak és
f[yirmekkórháxak s/,áuitalnu bizonyitvAnya fog-altatik — kivannirá Ingyen kíild e .központi rukt\'ár :
F. BerJyak I,, Naglei gaase Nr. 1.
ilcori NfjUo-fiilc ^oriDekl^JiiZi Dl) krajcár-Henri íirsllii-ft-le iiirslcrsii^s lej öü krjjrár
; Haktár minden gyógytárban én fua\'.crkerej-kedéebeii.
Orvosi körökben * tehúntej vrssélyeíro a sllfttn Iellép5 száj és körömfájás következtében, különösen mint uHecHenicf tnpHKor es oly elveset! szereknél, melyek te) honxándásat kívánják, flgyolmeztetuok és a tej által származható het-gségekiŐli megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyermcktáplisítet, mint a legrégibb gyermek tápszert éa a leg-töjkeleteab helyettesítője ax anyatejnek ajáultatlk — Utóbbi már 1872. óla bo vau as osxirák-magyar mii-narchiába vezetve és lekiutve Osszoallitását miiidcu tej lioxcsVadáat nélkülözhet.
Ezen liszt, eltekintve régi m -gklsérlűzé\\ót a tái^aclftlom miudeu rétegébon a .gyermek táp-sxerek ^Icözt as eíaö helyűt foglalja, el, sok év után még máig is használják a Szent-Anna gyermekkórházban Prof. dr Wlderhofer vezetése alatt, a lipótvárosi, Karolin, Hudolf trónörökös gyormqkkórházakban Bécsben, az oraz. lelecháxhan Budapesten, a Fauna József iryer-mokkórházbau Prágában, az ottani klinikakon, ssiutagy á Gyrill és Methud gyermekkórházak-hsa, Hrtlnnbnn a morva oraaágos intézetnél 01-mQtxben, a Sxt.-Anna gyermekkérháj)l>an, Grác-han, eto szintúgy alsó-ausztriai orsz, lelenc házban ns Ib72-ben as - akkori igazgató dr. Frldingor által a leggjengéhb gyermekeknél is kitunö* eredroénynyol használtatott.
Ez az egyedüli gyHrmektápsser, mely ellen* tétben más készitménytikirfl. a csecsemőnek folyton ugyanazon táp álékot n)-ujtja, csakhogy viszel vegyitve néhány percig felfőzve koll lenni, ellenben a többi .kéazitmenyek mind tej liozeft-tételet Jtivánják, n>iro kdlönöiien figyelmez-tflisQnk.
•) Aa e rovatban köslöttekért Dem vállal magára felelősséget a szerk.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 16-án
iXyüvaiiOáS koszoiiei.
U\'lilH-liii J-\'cifiH:/ líyóiíjrt/cn\'H/. uniak .\\eiinkli clien A.-Aiif/li Ifi. t\'oltulalója az Atitirlie.iimiitikii* es Alit la In il II.iim vértlszlltö teának, kDMtreny cm
i\'lieuniaiiiil. Miilon én a uyiivaimssag ele léj>t-k, csakis azen torluuik, tnmtau kúieiei>se-Kemuck tart-.m, vVilhulm Ky<JB)\'llít-\'\'\'c*E urnák NeuukircheuUuu, tegiueiy^lm k<i-S/bueteuiet kili-je/ui azon nzolgalaiukert, melyeket az ü terii»*tiiö teája injihiuu.u, rheumaiikus 8zeiiveilüBeuuut.\'u tett hogy azokat, akik ettől a l>urzAs*to ¦zonvedea* lói lelkerestetuek, figyelmessé tegyem. Nem vagyok kepe* azuu öldöklő fájdalmakat luirui, melyeket mar 3 e- óla iiiíudeu id,ovaltuzasnal tagjai mbau éreztem, 8 melyektől sem gyogyrzerek, sem a 13a-deni (ttecs melleit) kéulurilök has/.uíi-Inla szabadiloil meg A uiaÜEtnul háuy-kodiain ejjuleukiut agyamban, étvágyam napról-naíjra fogyóit, .íuésesem szetn-látomabt roBBzaüoiluit éa egész testi erőm vesBitett. Négyheti bas^u&laia utau feni. teának fajilaluitümiól nemcsak hogy megszabadulta m ii vagyok inegBzsbadiiva, miutáu mar hat hut óta nuui iszom e teából, do egtsz testi liogylütcm javult, azoros meggyözódesem, bogy iulndenkl, ki hasonló tnjdalmakbau i-ze»ved en ezen tea haszuálaifthoz (oiyumodott. szinlugy lúgja Wiibelm Fereucurat a Jani, mint eu.
Üszinio iingyrabecslllóssel
BulHcIiIn Streltrohl grófnő
alezredes neje
llinletések.
Valódi brünni szövetek 3 ótfre és talre
Egy Coupon 3.10 4.80. jó
méter hosszít teljes, \\ ft jolth
nri öltözet (kabát, ( 7.76. finom
nadrág és mellény / 9. finomabb
csak \' 10 50. leKfinomabb,
Valódi gy opjuHzövet.
Téli kabát Hxtiyetek, vadáss Ríövete-kot, daróc kamga n kabát és nadrág Bzöveioket, gyöuyOrll válásitékliau. NÜí szöveteket íniiideii léterő minőségben szétkdld utánvéttel. Szolirfságáról éB megbízhatóságáról legjobbau ismert szövetraktár
ISiepel lírjraíhiof Brj^i^njben
HlutiVk Ingyen és bérmentve, Mintahtl szállitásokiiál kézcBketlve lest. A\'on előnyök, melyeltet ^fennti cég eyánáBi Bzékhclyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál nyújt igen nagyok.
Pályázati hirdetmény.
Alkalmas i<ijii§yil kereslcliiek.
I^Iinden rangú egyének, kik magas jutalék mijeit twy részvényt^rsf-ság képviseletét elvállalni akarják, forduljanak F. J. 300 alatt az Ami. l\'lxp. von G. L. Daube & Co Frankfurt a/M.
KXXXKKKXtt*tt;Ktttt**tfX*^
i
X
K A Nagykanizsai Kerületi Betogsegélyzö
X Pénztár pályázatot hirdet ellenőri állásra.
S Ezen állás 500 frt évi fizetéssel jár és 250
X frt óvadék kívántatik.
X Pályázatok f. é. október hó 21-éjg kéret-H nek, — Bővebb felvilágosítás az igazgatóit sagnál nyerhető.
X N.-Kanizsa, 1897. október hó ll-én. X A
\' nagykanizsai kerületi fietegsegélyzö pénztár Igazgatilgága. \'
X *
X M X X X X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I! II T K S 1 \'1\' É ».
A Sopron (kenyér), Nagy-Kanizsa (kenyér és zab), Kőszeg (kenyér és zab). KÍ8-Mánon (kenyér) állomásokon elhelyezett, a cs. és kir. hadsereg csapatai és intézetei, illetőleg a m. kir. honvédség
KENYÉR És ZABSZÜKSÉGLETE
biztositávára, bérbeadás utján 1898. január l-töl— ,1898. szeptember vége időtartamra a cs. és kir. katonai ellátási hivatalnál Sopronban (hosszu-sor 45) 1897. október 2B-én délelőtt írásbeli ajánlati tárgyalás leend, éi a Budapesti \' Közjöuy, Pesti Napló1, Nemzet, Pester Lloyd, KSHelek, Magyar Géniusz, Egyetértés, Képes Néplap, Magyar Újság, Vasárnapi Újság cimu lapokban közölt egész terjedelmében beiktatott hirdetésekre utaltatnak az érdeklődók. Közelebbi feltételek az élolmezést raktárnál Sopronban, a fiók élelmezési raktárnál Szombathelyen és Nagy-Kanizsán, további Sopron szab. kir. város, Kőszeg és Kis-Mjarto.n városok tanácsainál, továbbá a soproni, szombathelyi és Zalaegerszegi megyei igatóságuknál elhelyezett bérbevételi feltételi füzetekből tudhatok meg.
A bérbeadásra vonatkozó feltételi füzetek a soproni élelmezési raktárnál 60 kiért rendelh,erők meg.
Sopron, 1897. október hó 11.
XXXVL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 16-áo.
Elhatározza a közgyűlés, hogy a keszthelyi „Georgicon" alapításának 100 érés évíorduiója és aj tanépületéoek felavatása alkalmából rendezendő ünnepélyen a törvény hat óság magát küldöttségileg képviselteti.
A küldöttség vezetésére főispán ur Óméltóságát kéri fel.
Nagy-Kanizsa város polgármesterének kérelmét, bogy a város határában levő Bzőlőkben alkalmazott hegyőrök forgó pisztoly helyett egy csövű golyós fegyvert használhassanak, nem teljesítette.
Konyáit Emil okleveles gyógyszerésznek St\'ridón egy személyes jogú nyilvános gyógyszertár felállítása iránti kérvényét »\' közgyűlés elutasította.
Hs3on!ő módon j írt el a nagy-kanizsai 4 ik gyógyszertér fölállítása tárgyában beadott folyamodvány nyal.
Skublics Gynla bizottsági tagnak közigazgatást bizottsági tagságától szóló lemondását a közgyűlés elfogadta s az üresedésbe jött tagsági helynek betöltését a decemberi kötgyülés tárgysorozatába felveszi
Veszprémmegye Közönségének a kőtelező állami tüzkáröi/tositás behozatala tárgyábani átiratát a közgyűlés magáévá teszi. jj|
Szabadka szab.\' kir. város közönségének a mezei munkások és a muika-adók közötti viazooy azabáiyozásáról kidolgozott Iorvén)javaslata tanulmányozás és véleményes előterjesztés végett a vár-megye alispánjának kiadatik.
A törvényhatósági bizottság választott tagjai névjegyzékének kiegészítése céljából a választási határnap 1897. évi november hő €., illetve a mennyiben e napon megtartható nem lenne, november hó 27. napjára tűzetett ki.
Zala-Egerszeg reodezett tanácsa város képviselőtestületünk 6550ÓO frt törlesztési kölcsőaének couvertálása űgyébeu bfzott határozatát a közgyűlés jóváhagyta.
Zilavármegyei községi és körjegyzők egyletének azon folyamodványára, melyben a körjegyzők évi fizetésének 400 Írtról 600 frtra leendő felemelését kérelmezik, a közgyűlés azon határozatot hoz!«. hogy az illető községi és körjegyzők forduljanak első sorban a községi képvise\'Őtestületekhez.
*
Zalavármegye közigazgatási bizottsága rendes havi ülését Jankovich Líazló gróf dr. főispán nr őméltósága elnöklete alatt folyó évi október hŐ 5 én. vagyis a törvényhatósági bizottsági közgyűlés befejezése etán tartotta meg.
Árvaszéki elnök és kir. tanfelügyelő havi jelentéseinek felolvasása és tudomásai vétele után tárgyaltattak a gelaei, csiciói, oagy-récsei, tnresiscsei, völgyifalut és puszta Bzt-íászlói iskolák államsegély ügyei, salomvári iskola rendezése, Lengyel Ferenc és a petesházi r. k. iskola járnlmányí Ügye, Békefy István és Tscbiscbest Ferenc nyugdíjügye. Alszegby Alajos ötödéves pótléka begyesdi r. k. iskola szervezése, német-szt. miklósi gön térbázi és zalabéri tanítók választása stb.
Az árvaszéki elnök jelentése szerint a fogalmazói karnál augusztus végén hátralék volt 14.910. szep\'ember hóban beérkezett 3.133 s igy elintézés alá került 18.043 Ügydarab, amelyből szeptemberben elintéztek 2 887 dbot s igy szeptember végén hátralékban maradt 15.156 ügydarab. Az irodánál augusztus végén hátralékban maradt 1.061, szeptemberben leírás végeit kiadatott 2.867, Összesen 3.928 ügydarab; ebből szeptemberben leírtak és expediáltak 2 753 dbot s igy szeptember végén hátralékban maradt 1.175 ügydarab.
Bixaniinizmnsz.
— Mese -
Constantinus Porpbyrogeciius bizánci császár, a ki Krisztus születése után 912—959 ig uralkodott és ki irodalmi munkásságával nemcsak azon idők mértékéhez képest ért el jelentékeny hatást, többek közt megírta Basilios császár történetét is.
A mostani szomorú társadalmi viszonyokra való tekintetből nagyon helyén valónak tartjuk, munkájából egy részletet ide iktatni, a mint alább következik:
.Tőrtént pedig, hogy a nép az akkor kitört tűzvészek okozta súlyos csapások miatt nagyon elszegényedett és nem birta az állammal szembea teljesíteni azon kötelességeket, a melyeket minden polgárnak teljesíteni kell. (Hosaon eparkei.) A császári udvarban ü> egész tehetetleaül állottak, mert minden jó-zivüség mellett sem segíthettek az égető ínségen.
Ekkor Chrysographus azon idők jeles képzettségű bölcsésze kiáltott az agorára és a meggyőződés igaz hangján adta értésére honfitársaioak, hogy az éhínség immár elkerülhetetlen, ha az ország nagyjai továbbra is tétlenkednek és nagy
vagyonukból nem áldoznak fel egy részletet, a melylyel insé?be jutott polgártársaikat megmenthetik, a legstj^ÓDb gya-lásattól, az éhen hálástól.
Monomacbasz, a ki bejárói volt a császári udvarba, félbeazakitja Chrysographnst és azt mondja, hogy mindaz, a mit Ő kíván, helyes és méltányos, de jaj annak, ki ezt hangoztatni meri, mert azt a császár kedves embere Chrysophagus, lehetetlenné teszi; rossz hírekbe keveri, bűn vizsgálatot csikar ki ellene, sőt még orgyilkossá^lól sem idegenkedik, mert hiszen valahányszor a nép nyomorán enyhíteni akar, egy-egy jóravaló polgár, Cbrisophagus mindjárt rámondja, hogy ez is ugy jár, mint Polymetis (\'dán apoloito kai aliosz, botisz tojauta ge rezoi. —)
De Chrysographus folytatta beszédét és egyenesen kimondja, hogy ő nem fél
j Chrysophagujtól, hanem ha kell, még a cáászár előtt is megmondja, hogy a népet
—csík ugy lehet lecállapítani, hi az országnagyok vagyonuk egy részét a népnek adják — A nép pedig az agorárői a császár palotája elé vonat és ott hangosan kiabálja Chrysophagns nevét, mert hisz Chrysophagust okozzák, hogy a jólelkű fejedelem nem érvényesi eheti a nép javára szolgáló intézkedéseit.
Chrysophagus pedig, kinek rosszaságánál csak büszkesége volt nagyobb, felölt! díszruháját, vállára teszi lándzsáját és két kedves kuvaszát miga mellé vévén (Heimata hessamsnos, peri de zi íosz oxü theto ómó, düo de küaesz hepoai-o), lement a nép közé és mint mindig, ugy most is, mézes-mázos beszédjével (ajei de hajmülioszi logoiszi) lecsillapította a háborgó népet, viszont válaszolván nekik eképen (Apametbotnenoiz tautaproszefé.)
„Miért sitíok gyermekeim, (Teknőn, ti klsjeisz) hiszen nem is olyan nagy. a ti nyomorúságtok, mint a milyennek az
! a bünöi (ktkisztow) Chrysographus mondotta, hiszen ha ti tudjátok, hogy ti rajtatok lehet segíteni, akkor nem vagytok elveszve."
Éi a nép. az istenadta nép haza ment megnyugodva, mert hiszen a császár legjobb embere bocsátotta el őket üres kézzel.
De Monomachos elmondott mindent az ó szeretett fejedelmének és az ő atyai szive majd megrepedt, hallván a uép nyomorát és érte3ülvéo kedveltjének ál-nokságáról, — (Allaszoi amá démó daifróni dajetaj étor.)
Ép gyűlés volt a palotában, az országnagyok tanácskoztak, mikép kellene valami szép ajándékkal vagy azóuokiat-tal a fejedelem gondjait elvonni az or szagos ügyektől a midőn a császár közéjük lépett- (Bé de imen eisz agoran.)
a Halljad beszédemet álnok Chrysophagus. Ráncokba borult homlokom elárulja neked azon hullámokat, a melyeket épen most görget lelkem. Te nem a közérdeket szolgáltad, te nem vo\'tál az én szolgám, te csak azon iparkodtál, hogy a kikre féltékeny voltál, közelémbe ne juthassanak, te elzártad előlem a világot és emberi vak bizodalomba szőtté!; beleszóltál abba is, a mihez nem értettél, gáncsoltad mindig azt, a mit Chry-sographas mondott és befeketíteni iparkodtál mindenkit, aki a te utadban állott.
Hízelkedéssel akartad feledtetni képességeid hiányát és mások javaslatainak elvetésével tudtál csak szellemi életedről jelt adni.
Im ezennel elbocsátlak *és hogy jövő pályádra is adjak felvilágosítást, kimondom a siót, hogy a te tehetséged sokkal silányabb, semhogy vezetni tudűál, népem pedig nem oly ostoba, (népioaz) hogy az általad való vezettetés szükségét át látná. — Azt is jegyezd meg magadnak, hogy a közügyeknek nemcsak azok használnak, a kik hivatalban vannak, hanem mindazok, a kik tenni tudnak és akarnak, de alakoskodás, snnyiság, csalafiotaság, kétszinüség és tehetségtelenség, nem jo gositanak fel senkit Bem a vezetésre.
De Monomahos Önzetlenül éi fizetetlenül küzd a közjóért, mert szereti hazáját és nemzetét, rajong népért, mely már annyi bajt okozott neki, de 6 szereti kimondhatlanut (aporrhéton) hazáját éa e nagy szeretet nem a veszni induló lelkek kiválósága. Ezennel elbocsátalak."
Chtysographus még az nap elhajózott Mii et l: ba, a bonnan többé nem tért vissza soha."
Eindig tart a bíborban született esi szár kéziratának részlete. — A tanulság ebből csak az hogy kinek nem inge, ne vegye magára, mert a ki magára veszi, az agy jár, mint a ki a Nessos térrel itatott, Dejaneira-féle inget öfti fel. — De azért értsék meg, a kiknek szól.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Mikos Géza ur gyüjtőivén adakoztak : őzv. Inkey Kálmáané uroő (Rígyác) 100
frt, Cvebntcs Antal 1 frt 50 kr., Lőwinger Izrael és fiai cég 20 frt, Szepesi káptalan 5 frt. Szt.-Istvánnapí népünnepély jövedelméből (a lottoengedély vizz-szakeritése) 15 frt 90 kr. Főösszeg 6815 frt 79 kr.
Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
Tidnitatófc.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter ur, a m. kir. kereskedelemügyi miniszter urval, valamint az érdekelt oeztrák cs. és kir.- minisztériumokkal egyetértőleg, f. é. augusztus hó 26-án 70 785 az. a elrendelte, hogy a vámtarifához kiadott .Betűsoros AmLajatrom" .Mosolyén" vezérszava alatti határoz-mányok következőképen módosittassaaak:
Az ezen vezérszóhoz tartozó II. bekezdés törlendő és belyébe felveendő: „A szioben a fehér selyemhez hasonló műselyem, mint a 165 a tarifatételhez tartozó Belyem vámmentesen kezelendő; miután ez sem anyagában, sem fonál alapjában megfestve nincsen; mig ellenben a sárga nyers selyemhez has onló vagy másképen festett műselyem, mint festett selyem a tarifa 165 b. tétele szerint (50 frt \'szerződés szerint 35 frt) vámkezelendő."
Mire ezennl feihivjuk érdekeit köreink figyelmét.
Sopron, 1897. évi október imában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. pénzügyminiszter ur, egyetérve a kereskedelemügyi m. kir. miniszter orral, valamint az érdekelt cs. és kir. miniszterinmokkal :\'. é. aogusztns hó 26 án 68.996 az. a. elrendelte, hogy a vámtarifához kiadott hivatalos „Betüsoros árulajstiam" .zsiradékok" vezérszava alatti .Jegyzetek" 6. pontjának utolsó bekezdése következőképen egészíttessék ki: Kallőzsirok, melyek 20*/»-ig terjedő el nem szappa-nosubató alkatrészekkel bírnak, nem záratnak ki a tarifa 71. b. tétele szerinti kezelés alól, abban az esetbea, ba ezek az alkatrészek nem szándékosan lettek hozzávegyitve, hanem csak az ásványi zsiradékokhoz hasonló, a gyapjuzsir des-tillátiója alkalmával képződni szokott szénkönenyből állanak. Az a körülmény azonban, hogy ez a feltétel tényleg meg van-e, minden esetben valamely vegy-kisérleti állomástól kikérendő vegyelem-zés ntjáo állapítandó meg.
Mire ezennel felhívjuk érdekelt köreink figyelmét.
SiproQ, 1897. évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A tuuisi kormánynak f. é. augusztus bó 20-án kelt rendelete szerint a szerződéses viszonyban álló államokból eredő áruknak a Tunisba való bevitelnél származási bizonyítványokkal kell ellátva leneiők, mely bizonyítványokat az illető külállamban székelő francia konzulátus által kell láttamoztatni.
Mire ezennei feihivjuk érdekelt köreink figyelmét.
Sopron, 1897. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. államvas-utak miskolci üzlet vezetősége a vonalat részére 1898. és esetleg a következő 1899. és 1900. években szükséges pálya-fentartási fák szántására pályázatot hirdet.
A pályázati feltételek alapián szerkesztendő ajánlatok legkéső^eo 1897. évi november hó 3-án déli !2 óráig nyújtandók be a nevezett üzletvezetőség I. osztályánál; a báoatpénz pedig november 2-án déli 12 óráig teendő le az üzletvezetőség gyüjtöpénztáráaál.
Mely kiírásra oly megjegyzéssel hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét: hogy a pályázati feltételek és a méretjegyzék a m. kir. államvasntak minden üzletrezetőségénél, nem külömben alulírott kamaránál a rendéi hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető s hogy azok a miskolci üzletvezetőség által kívánatra díjtalanul kiszolgáltatnak, esetleg posta utján megküldetnek.
Sopron, 1897. évi október bávában.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A kereskedelemügyi m. kir- miniszter nr a m. kir. távírda 1898 évi 20.25idrb.6Va méter. 15.0)65 drb 8 méter és 760 drb. 10 méter hossza távirdaoszlop szükségletét Írásbeli ajánlat a apján kívánván biztosítani, t é. október hó 2-án 59.369 bz. a. kibocsátott hirdetményében felhívja mindazokat, kik a fennti oszlop-mennyiség egy vagy több részletének azállitására rálalkozni óhajtanak, hogy a pályázati feltételeknek megfelelően kiállított, zárt Írásbeli ajánlataikat legkésőbben f. é. október hó
20. déli 12 óráig nyújtsák be a keres kedeleroügyi minisztérium segédhivatali igazgatóságához.
Mire oly megjegyzéssel hívjuk fel kamarakerületünk érdekelt köreinek figyelni ét, miszert n t a pá lyázat i feltétel e k, valamint a szállítandó oszlopok mennyiségének részletes kimutatása ugy a kereskedelemügyi minisztériumban, mint a m kir. posta és távirdaigazgatóiágoknál a rendes hivatalos órák alattmegteki nt-betők.
Sopron, 1897. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
a I r e k.
— Az írod. ét Hűv. kör felolvasásai, A mait számunkban jelzett felolvasásokra a napokban küldetnek szét a meghitók, a felolvasások a jövő vasárnap d. n. fél négy órakor kezdődnek, s mindenkor a városháza nagytermében tartatnak meg A belépőjegy ára egy-egy felolvasásra személyenként 30 kr, mind az öt felolvasásra egyszerre váltva 1 frt 20 kr. Jegyek válthatók Belus Lajos ür gyógyszertárában és a pénz-
\\ tárnál. Az Irodalmi és Művészeti Kör tagjai tagsági jegyeik elömuta tása mellett mind az öt felolvasásra 60 kr.-ért válthatnak jegyeket a kör pénztárosánál, Mágics Ferenc urnái, az Első Magyar hivatalos he-lyiségéban. A Felolvasások sorozata ez: I. Október 24. Am eri kai élet Irta Kalcsok Leó, k. r. főgimnáziumi tanár. 2. November 7. Diszkréció a művészetben. Irta és felolvassa Uferbch Jenő, főgimnáziumi tanár. 3. November 21. A husz adik század küszöbén. Irta és felolvassa dr. Neumann Ede, főrabbi. 4. December 5. A halhatatlanság. Irta és felolvassa Sáfrány Károly, k. r. főgimnáziumi tanár. 5. December 19. Régi magyar nóták. Irta és felolvassa dr. P e r é n y i József k. r. főgimnáziumi tanár. A felolvasások előtt és után ének és zeneszámok is tannak programba véve. Az első felolvasás alkalmával az írod. és Múv. Kör dalosköre énekli e két szép darabot : Dalszabadság Marschner-től és Édes lánykám Haber Károlytól.
— Uj aljegyző. Dr. Kadák Pál nagykanizsai lakos Ügyvédjelölt, megyei aljegyzővé választatott Zala Egerszegen.
— Házasság. Dr. Rosenberg Arnold ügyvéd Szombathelyen f. október hó 21-én délelőtt tíz órakor tartja esküvőjét Hirscbei Hedvig kisasszonnyal, Hirscbei Ármin földbirtokos leányával a nagy-kanizsai izr. templombao.
— Eljegyzés. Stvrerka Ignác pécsi m. k posta- és távirdatíszt, eljegyezte özv. Brűkler Ignáczoé kedves leányát Vilmát,
— Áthelyezés. Wajdits Géza magy. kir. posta- és távírda- tisztet a kereskedelmi miniszter e hő 15 ével ha-souló minőségben Paksra helyezte át
— Szüreti mulatság. Végre egy est, a melyről beszámolni nemcsak a riporteri lelkiismeret késztet, egy esta melynek eml éke frázisok nélkül szólva, ott marad mindazok lelkében, kik részesei voltak annak a gyönyörűségnek, a melyet ezen mulatság eredeti Ötleteitel és mindenki által, pláne Kanizsán méltán megbámult kedélyességével megteremtett — A társadalom minden rétege képviselve tolt, derült, fesztelen jó kedv uralkodott kezdettől végig, kedélyes családias jellege volt az egész estélyaek. És ha most szemben az egyéb összejövetelek feszes, barátságtalan, hivatalos hangjával, formájával, ónszürke, őlomsulyu levegőjével, a vontatottságnak, a kényszernek félreismerhetetlen jeleivel elibénk áll ennek a mulatságnak az egészségtől kicsattanó arca, az a mondhatni tulcsapongó széles jó kedv, a számítás és fontoskodás né! kuli Önkénytelenül nyilatkozó társalgási hang — okvetlenül elibénk tolni az a kérdés, hogy hát miért ép ez az est sikerűit oly kitűnően? miért, ho^yépen az úgynevezett .nép" gyermekei tudják megtalálni ez emberek szivéhez vezető utat, miért hogy az elitebálokból is nagyon jól ismert fiatal emberek egész légiójától feketéllett a bálterem??
Hát a felelet nagyon egyszerű. — Mert élet, igazi élet lüktet a munkásképzőegylet vigalmi bizottságának ereiben ; — az az élet a mely Összenőtt a magyar föld porával, mely élet ennek a földnek gyönyört adó nedvéből táplálkozik.
A rendezőség ugy állította össze a | műsort, hogy a pajzán esintalankodáa, ; mely amagyar jellemnek különösen azüret-| kor, egyik fővonása minden alkalommal ! kifejezésre jusson. — A pásztorok és pásztor leányok bevonulása, a karénekek, a szabadlopás, élénkítették a magyar szüretet; a konfetti dobálás pedig, a mery-ben ngyau nagyon sok az idegen elem, mégis ugy tűnt föl, mint igazi magyar termék; lehet tán, hogy a dobálásávai együtt járó jókedv és korlátlan szabados -ság tették annyira kedvessé, annyi azonban bizonyos, hogy ezt egy másik bálon, ;a hol csak az ott levés kedvéért szoktak megjelenni, nem merték volna megkísérlem, hogy egész confetti-felhőket borítottak egyik-másik szép leányra 1 És pardon, ezekről majd elfeledkeztem. Nem volt még annyi szép lány soha se együtt abban a teremben, mint ezen a mulatságon és épen azért az ítélő bizottság a rengeteg eok szép benyomástól elkábul-tan, hirtelenében azt aem tudta, kinek Ítélje oda a Bzépség-verseny győzelmi pálmáját — Tudom, mert én is tagja voltam, azt mondtam a bizottságban, bogy az egyik leány képviseletében, adjuk oda a szépség diját az egész hölgy-társaságnak, vagy amennyiben ez az elvi álláspont feladása nélkül (hogy t i. E pluribus unam) nem volna lehetséges, minden bizottsági tag ismerje honfiúi kötelességének, minden jelenlevő leányt meleg szeretetlel a kebelére ölelni, — azon kijelentés kapcsán, hogy ép az a kisasszony egyike a legszebbiknek vagy legszebbeknek, már a mint ezt a nyelttan vagy az ismeretség magával hozza
Lehetetlen meg nem emlékeznünk az est egyik főhőséről, Zsolnay Vilmos prímásról. — Az édes magyar nótának füs> tösebb, de édesebb apostola Bem mászkált az emberi kedély létráján olyan biztossággal és olyan ottboniaaan, mint Zsolnai.
A\' társaságom uralkodó jó kedv átragadt a bandára is, onnan pedig ezerszeres kamatot kapott a publikum, mert annyi élet volt a száraz fában, olyan véghetetlen hatása volt a muzsikának, hogy isteneknek tellett benne kedve. — Bizony, bizony, a magyar Őserő, itt is megnyilatkozott és a ki tudja, a ki érzi, hogy a hegedű melyik testrészünket szokta mozgásba hozni, az nem csudálkozhatik, hogy hajnali 6 óráig virtuskodott és táncolt a minden íziben magyar társaság.
— Egészségügyi szemle. Mint értesültünk, a városi közegészségügyi bizottság f. hó 7-én megtartotta a rendőrügyi szemlét a polgári leányiskola aj épületében és ezt ez idő szerint még alkalmatlannak találta, hogy iskolahelyiségül szolgáljon. F. bó 25 én újból fogják a szemlét megejteni és végleg határozni afelett, hogy az uj helyiségben az oktatás egyáltalán megkezdbető-e vagy aem. Ezzel a határozottal csak bei gazolást nyertek e lapban ismételten hangoztatott aggályaink.
— Köszönetnyilvánítás. Hil d Ede urnák, temetkezési raliztál tulajdonosinak azon hazafias kegyeletéért, hogy a lógjmnajJamoak ax aradi 13 Tértana emlékeseiére rendeseit ünnepén a nagy termet szépen és Ízlésesén földíszítette, ez nton is köszönetet mond a fÓgímn. i gasgat* saga.
— A mérnöki hivatal figyelmébe. — Van a városházának egy kis zuga, a lépcső bejárattól balra; ez az a hely, a melyen kívül a szemét számára nincsen Bebol se hely, tehát természetes, hogy ott gyülemlik össze. — A városház udvara pedig teli van mindig ládákkal, bogy az ember szinte azt hiszi, hogy állandó országos vásár készülődik és megtörténik ai is, ami nem tartozik a vásározáshoz, bogy a sötétség beálltával az udvaron keresztül menő emberek, Önkénytelen salto-mortalékat végeznek. Azt hisszük, elérkezett annak az ideje, hogy az ilyen apróságok immároa eltörültessenek és ne boszantsák a város közönségét, a mely már ugy ia azt hiszi, bogy csak az Isten visel reá gondot Arról meg nem is szólunk, hogy az utcák még mindig nincsenek jelző táblácskákkal ellátva, mert ez legutóbb Sümegen már megtörtént Mi rá érünk i Majd ha Mucsa is megcselekedte, miránk csak akkor kerül a sor, hogy ne lehessen egyetlen faluja se az országnak, a mely a mienket követhetné. — A mit azonban nem is ajánlunk. — Nar BCbön langszm voranlll Tán ezt a nyelvet a fent tisztelt mérnöki hivatalban jobban is értik.
— KörortosI díj emelése. A mult számunk egyikében már jeleztük, hogy a letenyei körorvosi állás üresedésben van, de a csak 350 frt javadalmazással járó s egészséges vidéken lévő állásra senki Bem pályázott. Ezen körülmény arra indította a letenyei főszolgabírót hogy a körorvos dijának felemelése tárgyában értekezletet hívott Össze, melyen a körorvos fizetésének 500 frtra leendő felemelését indítványozta. Áz ennek következtében Letenyén tartott képviselő tes-
Folytatás a mellékleten.
XXXVL É\\FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 16 in.
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett tonuelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szálUlásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Nyilvános nyilatkozat!
Alulirt a rckép-niu intézel, bogy müvé-stüeg kitűnően iskolázott arckép-festőit oe legyen kénytelecitve elbocsátani és csakis azért, boey azokat tovább foglalkoztathass*, rorld iőön és csakis a visszavonásig elbaiár.nta. bogy minden leecsekélyebb haszonról vagy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az előállítási kökségek feléért szállítónk 1 életnagysága arcképet (mellkép).
(íyönyoiű elegáns fekete-arany ba-rak rámára), melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát saját vagy felesége, gyermekei, szülői, tes\'vérei vagy más d iga akár rég elhunyt rokonai, ugy barátai arclképét óhajtja, csak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állásban, az 14 nap múlva megkapja nz arcképet, a mivel & legkellemesebben meg lesz lépetve *.
Láda az arcképhez önköltségen lesz számi tva.
Rendelések a fénykép melléklésével, mely az arckép elküldésénél visszaszár-maztatik, csakis — vinszaronáí-Ig fo-gadtatnsk el a fenti árért utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép műin tízet
„KOSMOS"
Bécs, Mariahilferstrasse 116 ff^ff Legkitűnőbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint természelbü hasonlóságért kezeskedve lesz.
K»a*T aaladvo t4v«-4*a «:t«ri:te
S7*o omntnj «lu
k*tu»as-ii«.a- ba-J«(7»tt vedeja-S7*t h——ál—
Egyedül valódi angol
csDuaMlzsam
(Tinotera twlaástJat)
THIERRY A.,
Prifrada, l»sitUi-Uitr»Tlii uütU
flraaeral KTó(Ersxírtiriból é* rriéj-¦xereazeti ketiitiaéDj\'ek tyiraböl.
E5z*ÍTéí!ie*frse7tl»E\' Za**r*iS»Cál-
tik aa T»lc=0=r. so—<»ttak ril*.
A. l«ST*rn>b, losiatiaöítbbaíj: bí-aacroU ém lesoloíob* n*pl<w Uti-¦CBS, sce;r a M«U- i* tadafajdai-maAii «o7b.m stb. ¦ beléé lw- 4* lttalaelee; SjlÍ»«tBSSMSSSSl»Í lödJUílaik jaltai minden Ctor «*y nű.t a6vaViyaI latve, milyen cégem TUarry idolt siésia—Mái tyTZa3Í*r ^"•"•^ »Ui4wbeui.Sil.aMly
i I«a« löldayotntíc T*áoj«ui7«l vm «!144»». cL»-
veaoak vmu. mini hamiiitiet «> ntanietat. »«ar.il o*.
uinál ertektalent
äuk «e itt iétbat* SOM T*döje<-Tre. Eey.lál TaI6di bi__
" irtiktelen ntánaaUik-,
TehAt mindig ponteuM í-71.
J* .ll.tr.. .l4niiA6it, alfl.m . rtJSi^JSSCKKp. «rr*n...en lui ülduiv.. Hol bdiu aiUr ludriwuk ko..rt.U.n01 _......
«.C e. Ao.iin. b.rm.ly po.t^.l, *r. « koronab. k.rtl, iSTrnf.!.?^?^1"4** !i kí\' \'M.\'6dapl«fl».Cti«»
Íj"; ^.Î-V ,\';¦„,." "F s a"Pi\'a\'.í"\'lk..«.bb,t»«
« «IMI angol
csrjflatenflcs
ereje és hatatsz..
ft? «fi » STÍSTita*
"»««• tartan (Minn Utleare ywswIatatsSS. M*»* «irj
K .iri id., rüiuti »aj •attelait. In uiil cutüaSa, noli k ltr..ljoi»ib r. Uilt bajokail a r iTilirssw «•«••il •¦¦«Wsrfaal a l«itJ>M .r*«.
: BE.v
----, - f&eJket-
i piroi rúxaa ^o*« ceatlfole" ¦ai.**, teeiotaueUibis reeaktvili 1 mU eeiieetXal, kt-
bui l*t«& ceaeaitert: „ EI*ET>atauk atleti klIiaSks\'ek
Ai «ng-ol caodakanSci bannálbató
\'nu.beaai«««k, „beit. t*aytútUf. dacadt labei, ŰTt aria-, 16-, vafaa aa lozödaaJ a* **n . ..-.-.-r r****k n. m. ttu. i .tüekek •Ita.TOliUaAra. Min. poltolvar, Buaiipsedaa, »61 ¦cr--:»pai.al. holyaf aa tel-
eus-.
t>*k «lien. - •:• » — * en taaaalka, bomok, 11. deantmii daeanet, kinövi Htkbat*[sér «Ileo, tiaoiale., ...
.\'îm-il: lábak evoaviU»ira. llaaraeeaii *f*al eeaak. S* ayott Uatraaaak. M«pkD«! fiourabb lekria aJtaJ tâmad -ebek. E)\'akd»L»n»t. Tartorlúdáa. niUnfia 4a a S7* *l al&forittl« klaabaaadaaak «ueo atb. ¦ eacal ca«4*ka»f<a «ilaet rafikb. aaaal kltiatM
ejaolatoa ttn eo»4ll alU atarMl aUTi|7aaaU*-mindea caaJadnal Icaaaletbeti tartani.
Sat dobosnál kavasebb nam kraidatik; a asatkuldaa ki-aarolaa aa "oaraec alűlare* bakuldiae vaty p«diç otanTi-tellel «aakoaolt«tik. S tecelr, esomafolaa, ataűJtoUr*! it binnantaa meckuldieeel S karaaa a* «S tllar. Szamos bizonyitvatny Stil rendclkezfé«r«. ficyalmaatatak mizkdankit a aataatalan baAtaitraziyok tff-ril*]«tLl. ¦ karam «sijoraan arra özyalni, bofj min-dee t*K*lt0e a fanti radjen is c«rr.«k ,ii araazral DifB \'f PregradaSu bal«««etT* ktll lannia 4a mWefi .-t. aty baacnalati ataaitaaba kall baeaoma^olTa • tentlathat* Tadiefyayel allatva-__ «ayadall «4 valódi utol eaodakaa&eaom hamiivtftl aa ntanaSi. a vadicfy-torreay trtatmiban ssi«oruai. tidos-latnek. .; -rr «aao bamiaitranrok ter)«astiL
KtraMIi aaasarz*«) ferra* 1 Of Bngyai-gyagytir. Thierry M.*
PíitníUu Eohitack^uerbrUB mellett- %
Kafcta* a lag-tibk a^CTtqtartartaaa, bol raktár n\'a ci. itiitk a tnopr»n•!».*... l..irrt\'.ec-. „Ii SraaiyaJ 174(Téter-UrVer THiktti itH>^r rrefraaabaa. Kehl teca-Saaavtnaa atUett aaaiL — ka oaesrak-eaacyai vadjafy lajatraaa-
GUMMI
és halhólyagr
sí, tocatoukiiit 1 frt, 2, 3, 4. 5, 6, 7 és 8 friért vá titoktartással, az 1881. év óta világhírű cég
J. REIJF, Speciálist, WIE.\\
L Brandstátte 3.
Kimerítő árjegyzékek zárt borítékban íngyen«
In. p.. -az I~! Z ~ |F
Ricliíer-féle^Horgony-Pain-Expelier
Liiiiment. Capsici comp.
Ezen bimeves biziszer ellentállt az idő magpróbálisánsV, mert már több mint 27 ér óta megbízható, fájdalomcsillapító bedSrzs*-lesként alkalsoaztatik köszvényaél, caátail, tagszaggatásnál éa meo-nalesekné! és az onosok által bedörzsölcsezre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgon?-Paio-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer. hanem Igazi népszerű taáziazer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenVénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás ailalinával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértékü utánzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony védjegy és Richter czégjogyzés nélkül mint sem valódit Qtajritsa vissza. 9
RICHTER P.AD.ós taraa, ct. tt \\fí. oitin stíJBttt. RBB0LST1BT.
I HEIM MEIDINGER KÁLYHÁI
A feltaláló Prot. dr. Meidinger által egyedül felhatalmazott gyár
cs. és Ur. itali
HEIM H. í
Budapest: Tbonet udvar. Bécs-Döbling ás I., Kohlmark t 7.
PÍIÁGA : HybmierguM 7. gaaaajpjB Szabadalmazra mladea államban. mHmM^ff = IIXDKX EIÁLI.ITÁSOX ELSŐ DiJÍAl, EITDüTETTE. a«a«a*
i8íüKK8ii tormaByozbatd tölti éi m\'úiM iűM
lakasoV, iskolák él irodák uamara, a leKegruerflbb és legelegánsabb kiállításban, tetszésszerinti égési időtartam szén* pírral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égési koazénneli tüzelésnél.
Több szoba ffitése egr kalraáTal.
WA6G0N kályhák .----
„heik" aeid. viijhai MEIDINOER-0FEN
Öva ictünk az atánza- ÍA^tJ toktól, utalva a kályha.
ajtókra Sutáit; ift látható védjegyre:
.Ilelni* Ilestia kályhái
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO3000000
u 0
8 o s o s c o c 8 s o o
Q
e
c s c
0
o
Q
o
I o o o c
Q
? o
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Réa zvény-Táraasakí
(ezelőtt WALSER FÍRESCZ) BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönjcitti: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GYÁRT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle Jorrgözmotoroka1- (40% szénmegtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-részeket, körjürészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tartányokut. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. Tüzjecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági Jelszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és ul/iengereieí. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenitö készülékeket és teljes jertötlenitö telepeket, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rosiélyokat.
LÉTESÍT: víz müveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
OgOOOOOQC OOOOOüOOOOOOOOOOOOOQ
100,000
[ffiH ¦ HEIM*
Heim í\'üstemésztő kandallói
A kOrtök fűatnélkuliek maradnak. Határtalac égési időtartam — Minden tuaelőszer alkalmas. — A már létezd kandalló külsőkre alkalmazható. — Kjn kandalló több helyilége függetlenül tüthet.
y KEIM fOstemémztö Caloriférei
Központi fátés minden rendszer szerint. \' S.-^raz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. ^a
JE*rGspectu3ok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. ^-
\'ód jegyét e
MOLL SEIDLITZ POR
Caai akkor Talódlafe ."ha mlndagyllc dobos Moll a
altlirását tünteti fel. A Ma!\' A.-fé!a Seldlltz-porok tartós gyógybatása a legmakacsabo gyoatr- ia al-teatbiatálaik, gyomorgörcs és syyomorhév, rögzött siekrekadés, májbántaJom, ver talilia, aranyér és a legkatónbózöbb sói Betafségflk ellea, e jeles bázissernek év-tizedak óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara agy iessosétslt aredsti ds kanak I frt a. a.
Hamisiíások törvényileg fenyíttetnek. fMOLL-FELE Fl^NCÍAl
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
b& mindegyik flveg MOLL A. vtOjegyet tOnUti t^le ,A. Mall* felirata dnozattal van larva A Hell-fele fraa-
zz.z iorszen: és si nevezetesen mint fá|daloaiosiliapittf bedörzsölesi szer köszvény csnx és a meghűlés egyé\'! következményeinél iegi\'meretesebb népszer. — Egy óao-rstt sradJtl ivasj ára 9B krajezár.__
Moll Salicyl szájvize.
[Főalkatrésze - fuzolys.ras szikié } A mindennapi szájtísztítisnil kOlőuósen iontoi ti.rmely korú :vermekek, mint felnőttek számár.-, mert e szájris a fogak toráubi épségét biztosítja s egyszersmind óvszer toffájis ellen. — Egy H.ll A. védjegyévé: ellátott üveg ár. : 60 kr.jozár
FoazétkOldes:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
691)
Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállité által.
Bécs: I., Tuchlanben 9. sz. Vidéki asegreadeíósek aspoota pos:.ntáavét ssellstt tsljssltteUák
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adalf és Fia.
sorsjegy
A magyar királyi szab, Osztálysorsjáték
SORSOLÁSI TERVE
50,000
nyeremény
Elsó osztály Betét 12 korona Hozás: 1897. nov. 11. és 12.
Nyeremény 1 á
1 á 1 1
3
5
8 30 50 2900
i á
á2000 á 1000 á 500 á 300 á 100
Korona
60000 20000 10000 5000 6000 5000 4000 9000 5000
á 40 116000
3000 ny. Kor. 240000
Xásodik osztály
Betét 20 korona Húzás: 1897. decz. 10. és 11.
Xyei emény 1 a
á á &
á 3000 á2000 á 1000 á 500 á 300
Korona
70000 25000 10000 5000 9000 10000 8000 10000 13000
3900 á 80 312000
4000 ny. Kor. 477000
Harmadik osztály
Betét 32 korona
Hozás : 198. január 4. és 5.
Jíy.ireménv 1 á \'
1 á
1 i
Korona
80000 30000 --20000 15000
3 á 10000 30000 5 á 5000 25000 8 á 2000 16000 10 á 1000 10000 70 á 500 35000 4900 á 130 637000
5000 nyer. kor. 898000
Negyedik osztály Betét 40 korona Hozás: 1898. jan. 26. és 27.
Nyeremény 1 á 1 á 1 á 1 á
Korona
90000 30000 2000O 15000
3 á 10000 30000 5 á 5000 250OO 8 á 2000 16000 10 á 1000 10000 70 á 500 35000 3900 á 170 663000
4 000 nyer. Kor. 934000
OtSdlk oaztály Betét 32 korona Hnzás: 1898. íebr. 16. és 17.
Nyeremény
1 á
1 á
- 4-á-1 i
Korona
100000 30000 20000 15000
3 á 10000 30000 5 á 50O0 25000 8 i S000 16000 10 á 1000 10000 70 á 500 35000 3900 á 200 780000
4000 ny. Kor. 1061000
A sorsjegyek árai:
osztály I. és n. osztály I-YI. osztály
1 negyed — — — — — — — — _. 1 nyoleza 1 — — — ~ — _ — _ 6.- frt »— » 1.60 „ -« » 16.- frt 8.— „ *— » a- » 80 — frt 40.— „ 20.- „ 10- ,
Hatodik tutili
Betét 24 korona Húzás: 1898. márezius 9-tól ápril 5-ig.
Legnagyobb uj ereméit} szerencsés esetben
1.000,000
1
d\'i kor. nyer. J i 600000
i 400000
á 200000
1 i 100000
1 á 60000
1 á 40000
2 á 30000
3 i 20000
20 á 10000
50 á 5000
400 i 2000
720 i- 1000
1000 i 500
27800 i 200
KORONA
600000 400000 200000 100000 60000 40000 60000 60000 200000 250000 800000 720000 500000 5560000
a m. kir. szab. osztálysorsjáték fdelárusitójánál
30000 ipn* ÍS ilj 9.550,000 Sorsjegyek kaphatók az összeg előzetes beküldése vagy utánvétel mellett
G A E D I C K E A. BUDAPEST,
Kossuth Lajes-utcza 17.
MyeremeiiT-jegyzaket tisztelt vevőimnek & megejtett hnzás után minden felggrilitás nélkül aegktildSm. *gg
Nycrafrott Ifj .Wsiditi József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán
NAGY-KANIZSA, 1897. október hó 23-án.
43-ik szám.
XXXVI évfolyam.
Előfizette* ár:
Ejtti étre ¦ . .\' 4 frt — kr Fél én* . - - - 3 frt SO kr. Httpniém ¦ ¦ 1 frt SS kr. Egye« azasa 10 kr.
HIRDETÉS E K 5 hazáboi petitiorban 7, másodszor 6. ¦ mioden torábbi sorért S kr.
.VVILTTEKBEK petit toronként 10 krért Tetetnek ft-i íiaestari illeték minden egyes a irJeteiért \'Ai kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
takar ék pénztár ré^vény-társaság,* a
A nagykanizsai „Ipar-Testület", galamboki önkéntes tnroltó-egylet\',
•.¦¦igy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*
A lap szellemi részét illeti\' minden közlemény a felelői szerkesztő serére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó Derére címzetten -Kanizsára bér-
mentre jntézesdök.
Bérmewetlec levelek nem íogad-tatnak el.
Kéziratok rinaza.a«-.m küldetnek
a keresztény jótékony nőegylet \'
„n.kamzsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a kato-tai hadastyán egylet" .soproni kereskedelmi iparkamra" ,nagykanizsai külválasztmányá ik hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Hagy-
1897. okt. 22-
Ha egy idegen varosunkba vetődik és keresztülhajtat álcáinkon, ezeknek névteieosége mellett bizonyára még az is fel fog neki tűnni, hogy erre a nagy terjedelmes városra ez idÓ szerint nem vigyáz senki, mert rendőrt az utcán látcsővel sem Eb-dtzhetne fel, sem nyáron, sem télen. Mi az oka ennek az állapotnak? A barátság köteléke fűzi Össze az egész lakosságot és a falusi népet, amely bennünket meglátogat? Angyalszivü emberek vagyunk mindnyájan ? A városház tornyán Örökösen fehér zászló leng annak jeléül, hogy ezen város területét a bün kerüli? Nem, nem vagyunk égi lények, sem testvérek, a börtönben mindig vannak jó emberek és utcáinkon a gyors hajtás, a botrány, az éjjeli cseodzava-rások jobban divatoznak, mint valaha, sőt az utcákon néha eltakarítatlan dögök is hevernek. Bátran és büntetlenül beüthetik a suhancok fejünket, még akkor is, ba a polgári egyletből megyünk haza. Amit nálnnk az iparos és egyéb ifjúság Üz, arról ujdonsági rovatunk hétről-hétre híven beszámol. És mégis, a legnagyobb embercsődületben sem szerencséltet bennünket egy rendőr sem. — Lehet, hogy rendőrfőnökünknek ebben más a nézete, hogy mi a feladata a rend őrségnek, a mi láikns eszünk ahhoz kevés, hogy mi azt megtudjuk ítélni.
De mi ugy tudjuk, hogy nem minden polgár ember bátor katona, nem minden ember jár tőrrel, revolverrel, panganettal, karddal, és nem minden polgár tudja, meddig terjed a jogos önvédelem és nem minden polgár nyugszik bele abba, hogy a bűnöst, ha megcsípik, úgyis bezárják. Azért
rendőrök után vágyunk. Óhajtjuk, hogy a rendőrség teljesítse preventív feladatát is.
Az az örökös gyorshajtás, mely ujabb időben lábra Kapott, veszélyezteti a gyermekek ét felnőttek életét egyaránt. A félkegyelműek garázdálkodása sérti asszonyaink és romlatlan gyermekeink erkölcsi érzületét. Ezekkel a kihágásokkal szemben a latsser alier politikája nagyon kényelmes ugyan, de teljesen indokolatlan.
A piacon, a hetivásárokon nincs rendőr. Az eiövételezek kartellja erős mint a vaslánc és a lakosság a lelketlen kufároknak ki van szolgáltatva, kiknek nyerészkedési vágyát kell kielégíteniük. Ha ez ellen valaki felszólal, az különc, az szívtelen ember.
Igaz, hogy vásárszabályzatunk sincs. Szinte derültséget okoz, hogy a piaci szabályzatok életbeléptetésében Zala megye minden nagyközsége megelőzött bennünket. No de vigasztalódjunk. „Chi va piano, v& sano*.
Papiron van 30 rendőr. Ha kérdezzük, hát hol is van az a 30 rendőr, akkor azt mondják az irodában, vagy pedig, most pihenik ki az éjjeli szolgálat fáradalmait.
Városi szabályzatunk, melyet a
¦ város ügyvédi kara szerkesztett meg nagy g-mddal, minden városi hiva-
; talnok teendőjét megszabja, .de van-e
i fegyelmi bizottság, mely azt ellenőrzi? Nem, nekünt csak villamos bizottsá-
j gunk van, amely a fotométerrel kísérletez.
Kevés reményünk van, hogy rendőri viszonyaink a jelzett irányban ja-¦ vnlai fognak. Addig is, amíg a változás be fog következni, az utcai suhancok ezentúl is kőzáporral fogadják majd a járó-kelő közönséget és mindennapi részegeink inzultálhatják hölgyeiokét. Mert főleg a kihágásra kész lakosság szabadságát
kell é intetlenül hagyni? Az önvédelem jogosságát nem szabad korlátozni A hajléktalanokat dédelgetni kell. Ezek az axiómák állnak a mi rendőri kódexünkben??
Nagyon tartank azonban attól, hogy ez a humánus és egyúttal kényelmes rendszer mégis csak meg fog változni, hogy a személyes biz- | touság Nagy-Kanizsán nem maradt mindig problematikus. De mi lesz akkor abból a diademáből, mely a jelenlegi rendszert koszorúzza? Ahhoz nekünk semmi közünk. Ránk úgyis már régen kimondták az igét: anat-hema sit.
Még egy folebbezés.
— Atnegfölebbezett fizetésemelések —
Előttünk fekszik dr. Dick József, v. képviselőnek és társainsK főlebbezése a szept. 29 ki közgyűlés azon határozata ellen, mellyel a v. lisztviaeíőkaek és kezelő személyzetnek fizetését fölemelte.
A föiebbezés a költségvetés általános bírálatából indul ki. Eí a bírálat azonban nem mondható éppen igazságosnak. Azt állítja, bogy a v. pénzügyi bizottság csak fö.ületesen foglalkozóit a költségelőirányzattal. Ha csak a bizottság jegyzökönyvét vesszük is kezünkbe és e bizottság komoiy és a pénzügyek terén avatott tagjainak névsorát megtekintjük is, ez az állitás magától megdől. Már sokkal tontosabb argumentumnak látszik az az állitás, bogy a jövő évi költségelőirányzat sokkal több terhet ró az adózó polgárok vállaira mint a mut évi.
Valóban ez ugy Tan. De nem látjuk-e, hogy e költségelőirányzat számos égető szükségletet iparkodik kielégíteni? Csak ha a főgimnáziumnak már tovább #1 nem odázható fölépítését vesszük is, lehetetten a kő\'tségelőirányzat emelkedésébe bele nem nyugodnunk. De amellett ott van a kaszárnya-építés, a közvágóhíd, az uj polgári iskola, a rendőrkapitányság uj hivatala és a többi, melyek mind szükségesek és mind pénzbe kerülnek.
Most következik a felebbezés azon része, mely a fizetésemelésekről szól. S
itt, megvalljuk, helyeseljük a premisszául felállított két elvet, bár a koukiuíiót nem fogadjuk el. Kétségtelen ugyanis, hogy ellen mondásba keveredett a pénzügyi ::;.\'-u:\'.;il,\'. midőn a pénzügyi viszonyokra való tekintetből elutasította a városi szolgák drágaság! pótlék iránt beadott folyaiuodá-at, s u^yau ez okból megadta személyes pótlékot a tisztviselőknek és u kezelőszemélyzetnek. Már egysíer ez elienmuudásra rámutattunk nii is. Ugyancsak hslyeseibetó az az elv 1-, boy a drágasági pótlék megadása a fizetés °/o\'J* aráuyaban történhetik igazaágosau.
Azonbau a kö/gyülés nem drága sági pótlékot szavaiott meg a tisztviselőknek és kezevöknek, hanem személyes pótlekot. Euuek megállapításánál pedig alig lehet más elvet fel állítani, mint az érdemek és a szolgálati évek figyelembe vételét A felebbe-:cés tebát uem azt támadja, amit a köz gyűlés határozott, s igy aouak a buzgó-zágaak, mely létre hozta, nem igen lehet fogauatja. Pedig mi maguuk is szeretnők, ba legalább annyit elérnének vele, bogy a kiadási 25 —35. tétele alatt felsorolt szolgai és rendőri személyzet ís nyerne némi személyes pótlékot. Mert az igaz, bogy első sorbau é* legkeményebben ezeket éri az élelmi cikkek árának emelkedése, mert hiszen díjazásuk a megélhetési minimumra is alig elégséges.
Céltalannak tartjuk tehát e föiebbe-zéit. Mert, ba sokaljuk az adózók vállaira nehezedő terhet, méltányoljuk egyszersmind tisztviselőinknek hivatalos buzgóságát és nehéz feladatuk pontos betöltésére való igyekezetüket is.
Három óra alatt.0)
Prológus vala. Tehát írjunk epilógust, íme mi is betartjuk az ősi
*) Kisse, bar elkésve mégis közöljük e cikkelyt ané,kfll azonban, hogy minden részével egyetértenénk. Nem is az volt a kózgyO!és«n a legfőbb baj, huzy a költségelőirányzatot 3 óra alatt letárgyalták, — bár mi is több hozzá szólást Tártank, — hisz ezt a pénzügyi bizottság alaposan előkészítette, — hanem, hogy egyéb fontos ügyeket is csak ugy közöm bősen vettek. Ebből ered azután az a sok föl-lebbezés, melyek közöl egyet mulf számunkban közöltünk. Szerk.
szokást. Csakhogy tárgyunkkal már egyszer tüzetesebben foglalkoztunk, de e hisztorikum felette oly érdekes, hogy vele kétszer foglalkozni is kevés. De mit csioáljank? A közérdek ve-zeti tollúnkat s ennek ellentállani nem tudnánk. Tollúnk, ez a vékony kis acél felfogja, mert fel akarja rázni ezt a társadalmat mélységes álmából. Tolluak valójában csak azt és annyit akar megtudoi, ba az alvó alszik-e. avagy végleg elaludt-e? Ezt. És semmi egyebet.
A minapi közgyűlés arról adott jelt. hogy ez a társadalom már elaludni készül. Három óra vaol Ah. hi színműíró lennék, azonnal megírnék egy vígjátékot, e címmel: » Három óra alatt — Kámzsán." („Előadja egy 100 tagu városi képviselőtestület. Történik a jelenben, ez ország déli részén. Szín: a városháza nagy terme, telve fából készült székekkel; a terem végén alacsony pódium, rajta zöld asztal .....?) De hagyjuk át hiva-tottabb kéznek e darabnak megírását. Bele kezdtem a részletek felállításába s íme lankadnak karjaim. E képet még a művész ecsetje sem tudná ugy és oly méltóságosan megfesteni, mint a naturalizmus. Elég volt. Ne élcelődjünk. Tériíínk át tárgyunkra.-*
A városatyák százezrekre rugó költségvetést famuzus 3 óra alatt — ledaráltak. Aki ezt nem látta, az semmit se látott. Egyszerű fejbólintás, meghajlás elég vott arra, hogy Nagy-Kanizsa városának költséget adjanak egy esztendőre. Hogy mire, azt most nem fogjuk taglalni. Feláll egy képviselő, hogy indítványt nyújtson be egy-egy tétel ide vagy oda módosítása iránt, kinevetik; az indítvány értelmét, célját, irányát nem vitatják, bolygatják, hanem — elvetik. Persze. Hát ha minden képvi-
T A fi 15 i,
Ősszel.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
Sárga mezt ölt a ligetnek fája,
— Enyészetnek bű* élőjele Köd, borongás ol szerte a tájra, S hxzódik a sárga földre le. Fecskemadár messze messze szállott. Fény, mosolygás bús homÜylyá rálőtt.
Kehes eső hall a föld porára, Erdő, mező csendes, hallgatag, Elnémult a csalogány danája Kopár Tölgyben sir a kis patak. Gondolatban én ia messze szállok, Hot őszi dér nem herTaszt virágot.
Hol szebb a tij s zöldebb még a rét is,
örök tavasz fécysnzára él.
Hol a télnek kellő közepén is
Nincsen fagy és nem sírit a szél.
Haji de itten ráltozó idő jir
S szivünk mindig, zsindig aj Urasat vár.
Mégis, mégis dal zendal a szírből, Temetőn is uj remény fakad, Erőt merít lelkünk a szent bitből, Bár szeműnkről a könny leszalad Herradáanak bns danája szólal S fájó szírből felfakad a sóhaj.
Halász MargiL
Az idegenből.
Irta: S. Szeréna.
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. — Gondolkozom erősen, mivel mentegessem eddigi hallgatásomat. Ha visszatekintek a lefolyt három évre, mardos az
önvád, furdal a lelkiismeret, hogy mindeddig hallgatni tudtam. S még nem vagyok annyira bűnös, mint te hinnéd. Nem akartam, nem tudtam írni, mindaddig míg sorsomról biztosat nem mondhattam.
Hátból is kezdjem? Attól félek, hogy egy levél keretébe bele sem illeszthettem ama események mozzanatait, melyek velem történtek. De amit kihagynék, majd élőszóval elmondom, ha hozzád megyek, mert el van határozva, hogy nászutunk alatt téged is meglátogatónk.
Hát csak ott kezdem, midőn elhagytalak téged s veled az én édes szülőföldemet, a Balaton mellékét. Nem tudom én apróra elemezni, mit éreztem akkor; miütba szivem s lelkem felér, még pedig a jobbik felét ott hagytam volna. Emlékszel, hogy nem tudtnnfc szólni? Némán megöleltelek, a csókra már alig maradt idő, mert a vonat elrobogott. Bele húzódtam a kupé egyik sarkába, kibámultam a csillagos éjszakába, néztem, búoút vettem a Balatontól. Talán azért, hogy én még jobban érezzem veszteségemet; az a csodálatos tő még szebb volt a szokottnál, a hogy a holdsugár ezüstös fény nyel vonta be. S a csillagok visszatükröződtek benne; a mikor a tó körüli nádasok misztikusan bólintgattak, nekem ugy tűnt fel, mintha nekem intenének búcsút. Ahogy aztán az ismerős tájat elhagytam, oda Ültem jó anyám mellé s hossza idő múlva elnyomott az álom s csak reggel ébredtem fel Fiaméban.
Hossza tengeri utazásommal nem untatlak. Egészen megtörve érkeztünk ide Dalmáciába. Mit írjak neked első impresszióimról ?
Ugy tűnt fel, mintha egy másik világrészbe lennék, pedig a tájék szintén gyönyörű, vadregényes, képzeld el a Narentát, mint meepdek sziklák környezik, á növényzet mienkétől egészen elütő. Az kukaliptusok s kaktuszok vadon nőnek, a lakossághoz oly nehezen szoktam, ezek a dalmátok nem olyan közlékenyek, hozzáférhetők mintmijkü-lönben délceg, szép szál emberek csak fekete szemeikben valami komor tüz ég.
Sokáig, taláa hetekig vagy hónapokig> mit tadom már, jártam közifik mint valami automata, tényleg az is voltam, mert a lelkem ott maradt köztetek.
De történt valami, a mi felrázott fásultságomból. Ugyanis nővérem megbe tegedett, jégre volt szükségűnk; igen, de ezt honnét szerezni? Apám, mint tudod, a Narenta szabályozásnál volt, tölfink jó messzire s itt messze idegenbe nem volt senkim, kihez valamiért fordalhattank volna. A bkosság előtt éppen nem voltunk rokonszenvesek, melynek magyarázant abban lelheted, hogy ^magyarok volinnk s zsidók, tehát szemeikben kétféle gyűlölet egy alak ban. De hát jeget bárhonnan is keliett szereznünk, hát én miaden hosszabb megfontolás nélkül futottam a Lloyd gőzhajózási társaság irodájába, az volt a szándékom, hogy egy hivatalnokot kérek fel, a jégnek táviratilag vatő meg
l rendelésére. Amint az irodába benyitok, | hirteien valami magas féifival össze üt-, közöm. Hevenyében pardont mondok, de i arra már nem figyeltem, hogy ő vissza ¦ fordalt. Hamarosan elmondtam jövetelem j célját, mire az említett férfi udvariasan j feleli, hogy felesleges hozatni, neki van, ] s örömmé! rendelkezésemre bocsátja egész készletét. Meglódultán rebegtem köszönetet s el akartam menni, ö mosolyogva jegyzé meg, hogy hisz nem is tudja hova s kihez keli küldenie a jeget. Zavarba jöttem, mire ő bemutatta magát, ebből aztán megtudtam, hogy a környék egyik leggazdagabb földbirtokosával állok szemben. Különféle érzelmek között mentem haza, mire édes anyámnsk az eredményről beszámoltam, a jég ott is volt.
Ettől kezdve nővérem felgyógyulásáig napookint eljött kérdezősködni hogyléte felől. Eleinte alig pár percig időzött, de azután tovább maradt. Mint tudod az olasz nyelvet tökéletesen biroui, minthogy ő magyarul semmit, németül csak töredezve beszélt, olaszul folyt köztünk a társalgás. Fiatal emberekkel eddigelé keveset érintkeztem, a kiket ismertem is, mind hidegen hagytak.
Emlékszel mennyit élceltünk ama nyers modorú paraszt kis orvos fölött? Hát még mennyit nevettünk ama émelygős, túlságos udvariassága mérnök fölött, ki minduntalan tartalékos tiszti minőségére hivatkozott? Nos hát Euriko di Trombordiben semmi sem volt e kettő tulajdonaiból, jellemében meg volt a fér-
fias büszkeség, a szilárdság, némelykor ugy tüot fel, miutha kissé föohéjazó is lenne, nagyon is sokat tartana az ó patriciusi voltára. De mindezt valami végtelen kedvesség enyhítette, volt valami Je ne sai quoi" modorában, melynek nem tudott Benkí sem ellenállni, lett légyen az férfi vagy nő. öreg vagy fiatal. Hát a mi külsejét illeti, nálánál szebb férfialakot sohasem láttam, az olasz jelleg eszményitése volt; mert ősei Itáliából költözködtek ide. Különösen szemei, azok a nagy mélységes fekete szemek, te ielkem ilyen szempár nincs több a földkerekségén s ezt nem cak én mondom. Képzelheted, mily mély benyomást tett ő én rám, eleinte nem is voltam tisztában érzelmeimmel, annyit tudtam, hogy ilyennek képzeltem .Ot* azt az ,őt," ki minden fiatal leány álmain átsuhan. Kit a mi naiv lelkűnk a legszebb s legnemesebb tulajdonokkal felruház; a kinek a létezésében hiszünk s szentül megvagyunk győződve, hogy egyszer ráakadunk.
Hogy ő is érdeklődött irántam, azt ; láttam. Ö. a tudományosan képzett azel-\\ lemes ember, órákig el volt társaságom-| ban, pedig én többet hallgattam, mint j beszéltem a ezekből a beszélgetésekből többet tanultam, miut az intézetben.
Mint monda, az tetszik neki rajtam, hogy nincs bennem semmi mesterkéltségi természetes vagyok s oly dolgok iránt ; is birok érzékkel, fogékonysággal, me-; lyekről a dalmát leányoknak halvány fo -t galmuk sincs. Természetes, hogy gyakori
XXXVI. ÉVFOLYAM.
selő hasonlóképpen cselekednék, agy, hogy volna lehetséges ily csekélységet 3 óra alatt megvitatni? Azt hiszik, hogy dr. Schwarc Adolf lett már mindenki, aki 3 napig obstrnál? Ne higyjék ezt! Én még kevésbbé hiszem. Csak azt hiszem és tudom, hogy e jeles jogász most teljesen elhallgatott. Csak ily szerencsétlen 3 óra műve lehetett az, hogy városi tisztviselőink anyagi hegytetőkkel oly . könnyedén elbántak. Hol volt a —
reformpárt?.....Ez a hires párt,
amelynek megszülését majdnem minden kanizsai nő elősegité? És miért nem gyakorolta itt vétójogát. Miért hallgatott Avagytán abszolúte semmi kifogásolni való nem akadt ? Miért nem folytatja ez a népszerű lokális párt reform tevékenységét ? Nincs mit ? — Itt vannak városnak mellékutcáinak gyalázatos állapota, itt van a szegény ügy, itt van a villamos vég-zetü villám világításnak odiozus ügye, itt a városi mozeum megalakítása, itt a színház ügy, itt van ... . de nem folytatjuk tovább, hisz ezek az ügyek is elég fontosak, semhogy rajta oly könnyedén átsuranni lehetne. Vagy-vagy. Vagy folytatja ez a párt refcnnmunkáját, vagy nem. Ha igen, ugy elég volt a nemterésből, ha pedig nem, -— mint tényleg igy is van — akkor mondjon le arról az előjogról, amely a továbbműködést megakasztja s engedje át helyét oly férfiaknak, akik tenni bírnak, de ntukban, célúkban megakasztatnak! Ez a város — sajna — még mindig elég sötétes arra hogy tisztán meg lehetne látni az erélyes kezet i
„Minthogy szólásra senki sincs előjegyezve, a vitát (?) bezárom. Következik a szavazás. Megtörténik. Elfogadtatik."
Uraim! Ennek bizony 3 óra ia sok volt!
Eavas Jákó.
Néhány szó magyar hazam fiaihoz Z
A ki fájdalma emlékeit őrzi lelkében, az a mnltban él és nem goudol arra, hogy z fájdalmak a jövő reményeit rejtik magánban.
Sokáig nem tudtam fölocsodni az érzelmek lesújtó erejétől és fölemelkedni ama gondolatra, bogy az én nagy bősöm
s a többi nagyok nem a hitvesé, nem a családé csupán, hanem az egész nemzet jövő sorsát befolyásoló szent áldozaiok.
De immár érzem hogy ugy kel! lenni, mert látom a nemzet megizmosodását s tudom, hogy ezen megizmosodás forrása az 1848-ban kivívott s az 1849-ikí vér-áldozatoKkal megpecsételt alkotmányos szabadság.
Ezért a legigazabb öröm és a legmele, gebb hála érzete szállta meg lelkemet a mikor személyesen meggyőződtem arróU hogy az aradi Kölcsey Egyesület áldozatokat és fáradságot nem kímélve, dicső szabadságharcunk ezernyi és ezernyi emléktárgyát egy begyűjtötte és megalkotta Aradon az egész nemzet méltó büszkeségét: Szabadságharczunk emléktárgyainak országos múzeumát.
L múzeumban helyeztem el én is dicsőemlékü férjem Damjanich János tábornok után fenmaradt és birtokomban volt emléktárgyakat.
E derék egyesület a szabadságharc szétszórt emléktárgyainak egybegyűjtésével nem elégszik meg, feladatául tűzte ki azt is, hogy a szabadságharc vértanúinak méltó és a nemzet kegyeletét kifejező mauzóleumot állit, templomot a vértanuk hamvaival falai között, hogy legyen szivet betöltő, hazát mezoltalmazni tanító példa a haza minden gyermekének.
Az aradi Kölcsey Egyesület a szép terv megvalósítására nem alamizsnát koldul, hanem megvételre ajánlja Zichy Mihálynak ,1848 és 1867" feliratú remek allegorikus képeit, bogy ez uton is gyarapítsa alaptőkéjét s igy a sza badségharc ötvenedik évfordulója alkalmából a mauzóleum alapkővét letehesse. a mely mauzóleum szentélyében a vértanuk hamvai, — termeiben pedig a szabadságharc idejéből fennmaradt ereklyék lesznek méltó módon elhelyezve.
E vállalat sikere érdekében közben járásomat kérte ki a derék Egyesület.
Mit mondhatok egyebet, mint azt, hogy az aradiak magasztos tervét szivem mélyéből üdvözlőm, — helyeslem a célt s a megvalósításnak épp oly ízléssel, mint a céllal egybehangzólag megválasztott eszközeit. Zichy Mihálynak remek szinnyomatu képeit minden hazafinak figyelmébe és pártfogásába melegen ajánlom.
Budapest 1897. október havában. Damjanich János Özvegye.
A két kép bolti ára 8 forint, egyletek és testületek részére 6 forint és Bloch K. műkereskedésében Aradon rendelhető meg, a hol stílszerű keretek is a leg-jmányosabb árban kaphatók.
Felső templom.
Ujabb adakozások: Scbwarz és Tauber cég gyűjtése 17 frt, (Hedricbea és Strausz (Budapest)
ZALAI KÖZLÖNY
5 frt, Schmidt Victor és fiai (Bécs) 2 frt, PiojatzkiFh.es társalOfrtLaodoberg 10 frt) Egri főkáptalan 25 frt Esztergomi főkáplaian 20 frt. Kalocsai főkáptalan 10 frt Rosenfeld Adolf és fia cég gyűjtése 38 frt. (Habért L E. (Pozsony) 10 frt. Reicb és Társa (Bécs), Büchle
H. L. (Hamburg). Wild Testvérek (Bécs), Topits József fia (Budapest), Schreiber
I. és Neffer (Bécs) 5—5 frt Klemer és Fielich 2 frt, Balyak F. 1 frt) A d. v. ftitőráíi iparos ifjak által rendezett mulatságból befolyt 11 frt Seb.ess Márton adománya 5 frt. Orlitzky János gimn. tan. gyűjtése 1 frt 50 kr. (N. N. Ráth Gyula 50—50 kr. V. J. 30 kr. P. S. 20 kr) Mikos Géza ur gyűjtéséből befolyt 70 frt (Zerkovitz Albert 50 frt. Gstetner Salamon 10 frt, Rothschild Samu, Seidemann Samu 5 — ő frt) Összesen 197 frt 50 kr.
Főösszeg 7013 frt 29 kr. Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
Tudnivalók-
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak gépgyárának és a diósgyőri m. kir. vas- és acélgyárnak igazgatósága a vezetése alatt álló m, kir. állam vasntak gépgyára és a diósgyőri m. kir. vas- éj acélgyár részére 1898. évben szükséges különféle kocka , darabos-, és kovácsszén, valamint pirszén és faszénnek biztosítása céljából f. é. november hó déli 12 órakor való lejárattal, írásbeli nyilvános pályázatot hirdet. rr
A mire oly megjegyzéssel hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét, hogy a közelebbi szállítási feltételekre, valamint a különféle anyagok minőségére vonatkozólag bővebb felvilágosítások Budapesten a m. kir. állam vasutak gépgyárában (Kőbáuyai-ut) B. 4. anyagbeszerzési szakosztályánál a rendes hivatalos órák alatt nyerhetők. -
Sopron, 1897. évi október havában.
A kerületi kereskedelmies iparkamara.
— Hirdetmény. A közös tárgyaló bizottság a Sopronban, Nagy-Kanizsán és Kőszegen állomásozó cs. és kir. közös hadseregbeli és m. kir. honvédcsapatok által 1898. évi január bő I-től 1898 évi szeptember hó 80-áig szükBégelendŐ kenyér, zab és rozs biztosítása végett f. é. október hó 25-én délelőtti 11 órakor, a soproni cs. és kir. katonai élelmezési raatárnál, kizárólagosan Írásbeli ajánlatok utján, nyilvános érverést tart.
A mire oly megjegyzéssel bivjnk fel érdekelt köreink figyelmét, hogy a részletes szállítási fettételek, a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szükségletére nézve a pozsonyi, valamint a soproni esés kir katonai élelmezési raktároknál,
a honvédséget illetőleg a m. kir. pozsonyi IV. és székesfehérvári V. honvéd kerü leti parancsnokságnál, valamint; a fennt-idézett állomásokon levő bonvéd hatóságoknál és csapatoknál naponta délelőtt
9 órától 12 óráig betekinthetők. Sopron, 1897. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamra.
— Hirdetmény. A cs. és kir. V. hadtest hadbiztossága nagyobb menyiségö baza, rozs és zab szállítására hirdet pályázatot A szállítandó gabouamenyiségek Pozsony, Komárom, Sopron és Szombathely városokban adandók át
A Bzállitás részletes föltételei fe.au gusztus hó 1-én 2906 sz. a bocsáttattak ki és minden katonai élelmezési raktárban megtekinthetők.
Mirőlazérdekeltköröket^oly megjegyzéssel értesítjük, hogy írásbeli ajánlatok legkésőbb f. é. november hó 3-án d. e.
10 óráig a cs. és kir. V. hadtest had-biztosságánál Pozsonyban nyújtandók be.
Sopron, 1897. évi október havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
Hsrek.
— Király-Ünnep. Azt a nagy lelkesedést, melyet felséges Királyunk m. hő 25-én kelt kézirata országszerte keltett, WI a s s i c h miniszter azzal is fokozni iparkodott, hogy rendeletileg felhívta az iskolákat hazafias Ünnepek rendezésére. Főgimnáziumunknak hazafiságban mindég elöljáró tanítótestülete lelkesedéssel ragadta meg ez alkalmat, s f. hó 30-án d. e. fél 11 órakor tanulóifjúságával ünnepet rendez. Ez alkalommal több szavalás, ének és zenedarabok előadásán kívül dr.Pachinger Alajos, igazgató, felolvassa a királyi kéziratot és Ünnepi beszédet mond.
— Házasság. Neumann Lajos, pécsi kereskedő m. hó 24-én tartotta egybe-kelési ünnepélyéi Práger Jelba kiassz-szonynyal, Adler MÓr leányával.
— Eljegyzések. Erdélyi Mihály a Győrszentmárton és vidéke takarékpénztár részvénytársaság titkárja jegyet váltott Kaofmano Samu borkereskedő leányával Regina (Bebekával). — Dr. Bród Tivadar ügyvéd eljegyezte Lusztig Adél kisasszonyt Jászberényből.
— A holnapi feolvasás. Az írod. és Müv. körnek jótékony célra rerdezendő öt felolvasása iránt igen szép érdeklődés mutatkozik, ugy hogy sikerűnk anyagi és erkölcsi tekintetben biztosítottnak látszik a holnapi felolvasás alkalmával az írod. és Műr. kör dalosköre énekel két darabot; mig a legközelebbi alkalommal
rnsig, a fájdalom napjai, de hát még az elcsaggedés óráiban sem hagyott el hitem Ecnkomban. Hetenkintkét87erközlekedett a bajó. mindig volt tőle levél. Egyszer csak kimaradt teljesen hat hétig. Majdnem az örülés szélén álltam, egy percig sem hittem, bogy hűtlen hozzám, hanem hogy beteg, ebben megerősített az a fair, bogy anyjának sem irt ez idő alatt. Hogy gyötrő gondolataimnak más irányt adjak kimentem a Narenta partjára, a nap már lealkonyodott a bőség kissé alább hagyott, ha nem lettem volna oly bánatos a tájék elragadott volna. A folyót övező meredek hegyeknek egy-egy régi rabló-vár oly regén > es szinzetet kö csönöz. a Narentától délre egy mé y völgy katlanban kis falu látszik, mely oly élénken emlékeztet valami délspanyol helységre viruló fttge-naraacs- s olajfáival. Még mintha az én lelkemre is valami jóleső nyugalom simul volna. Közelgő léptek zajára lettem figyelmessé, megfordultam, egy fekete ruhás magas női alakot pillantok meg Enriko anyját; az első gondolatom volt gyorsan eltávozni, nehogy ismét megalázhasson, de aztán arra gondoltam, gyávaság lenne megfutni, nem, csak azért sem. Midőn hozzám ért „ugy tűnt fel, mintha ez a máskor oly büszke parancsoló arc szelídebb kifejezést Öltött voloa. Eoriko beteg, nagyon beteg hagymázas láza van, Sici-liábas egy kis faluban fekszik, már otthon is kerestem, minthogy nem találtam ide jöttem utána, kérni akartam, bogy bocsásson meg jöjjön velem az ö ápolására, orvosa azt írja csak csoda mentheti meg én azt hiszem, ha minket kettőnket együtt fog látni, ez vissza adja az életnek átölelt b én csak sirni tudtam. Mit írjak még? Kettőnk ápolásának sikerűit öt meg gyógyítani. Igen már most három hónap óta itthon vagyuok, ö szebb délcegebb mint valaha, most pedig az elő készületek lázasan folynak lakodalmamhoz. Te pedid édesem naponta rándulj ki az állomásra, a jövő hónap közepe táján, mert akkor érkezik férjével a te régi barátnőd.
1897. OKTÓBER 23-án.
Deák Péter főkapitányáé viriuóz zongorajátékában fog gyönyörködni a közönség.
— A felső templomért Udvardy Ignác, zalaegerszegi polg. és keresk. iskolai igazgató leánya, Ilona, egy gyönyörű női kézi munkát küldött a napokban a felső templom újjáépítő bizottság elnökségéhez, hogy azt a nemes célra kisorsolja. Nemes gondolkodásra valló nemes cselekedet ez a kisasszony részéről.
— Gyászhirek. Vésjei Véssey László várhelyi nagybirtokos f. hó 16-án faoszszas szenvedés után életének 47 évében elhunyt. Mint kitűnően gazda az egész vidéken nagy hírnévnek örvendett Alapító tagja volt ánagy kanizsai gazdsági takarékpénztárna, mely halála hírére fekete zászlőta tűzött ki. Halálát Nedecky és Glavina család éj nagyszáma rokonság gyászolja A gyászjelentés a következő: Özvegy vései Véssey Lászlóné születet t nedeceí Nedecky Emília ugy saját, valamint gyermekei Emília, Irma, Ilona, Róza, Vilma és édes anyja, Özv. Nedecky Glavina Róza nevében faj dalomtól megtört szivvel jelent: a leg iobb férj és családapának vései Véssey László földbirtokosnak, életetek 47-ik, boldog házasságának 21 ik évében, folyó hő 16 án éjjel 11 órakor hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A megboldogultnak bült tetemei folyó hó 18*án délután 3% órakor fognak a falső-rajki sírkertben őrök nyugalomra helyeztetni. Vigasztal hat la n a őt hőn szeretett családjának, számos rokonának és tisztelőjének legszebb emlékezete kíséri ez őrök uton. Várhely, 1897. október 17-én. Áldás és béke poraira! — Gőzony Mariska néhai Gózony Ferenc kir. trvszéki bíró leánya s Gózony Sándor aljárásbiró nő vére meghalt Budapesten október 18 -án. A boldogult ragyogó szépsége s kitűnő lelkiműveltaége folytán körülrajongott bálványa volt a fiatalságnak s egész lénye boldogságra látszott teremtve lenni és hogy másokat boldogítson; azoo-bau a sors nem engedte nemes reményeit és vágyait teljesülni, évekkel ezelőtt bomály borult fenkölt gondolkozású elméjére a most a halál megváltotta hosszú szenvedéseitől. Temetése október 20-án történ: a helybeli sírkertben nagy részvét mellett. Virágos sirja alatt legyen pihenése édes.
— Huckstedt Irén városunk szülőttje az előnyösen ismert kollorátnr énekesnő, a délvidéki színházak igazgatóságához, szerződve, f. hó 12-én lépett fel etöször Versecen a .Cigánybáró* operettben, Satti szerepében s mint a 1. bő 14 iki versect lap sziuházi rovatában olvassuk, már ezen első felléptére is nemcsak szép és terjedelmes hangja s énekével, banem kellemes játékával is elragadta a házat zsúfolásig megtöltött közönséget, mely tetszésének szűnni nem akaró ovációk és tapsokban adott kifejezést
— Orvosok értekeilete. Orvosaink f. bó 16 án újból értekezletet tartoltak. Ezen az értekezleten az orvosi díjazás kérdése egy kissé élére állíttatott. A kerületi betegsegélyző egylet, amint már említettük egy másodorvosi állásra pályázatot hirdetett 200 frt évi javadalma-7ással. Ezt a csekély tiszteletdíjat az orvosok kévéseitek, miért is értekezletet tartottak, melyen elhatározták, bogy 600 írton alól erre az áltásra nem reflektálnak. Ebhez a határozathoz hozzájárultak azok az orvosok is, kik a 200 frtos állásra pályáztak vala. De a kettő közül az egyik pályázatát idejekorán nem vonta vissza, minek következtében meg is választották. Az orvosok tehát f. hó 16 án a disszidens kollegát lemondásra indították és ojból kijelentették, hogy 600 frton alul nem gyógyítanak az egyletné1. Az orvosi segély díjazása hatóságilag szabályozva nem lévén, az orvosok önmaguk határozhatják meg agyán, milyen honorárium mellett kivannak gyógykezelni betegeket, de ennek a következménye most már az lesz, hogy a betegsegélyző egyesület ujabb 400 frtos pályázatot fog kiírni, de ebből a nagy-kanizsai orvosokat k i zárj a.
— Iskolaszék! ölés. F. bó 16 án I ülést tartott az iskolaszék, melynek legfőbb
tárgya a Németh Ignác e halálozása miatt megüresedett jegyzői tisztség betöltése volt. Az iskolaszék tagjai nagyon érdeklődtek a választás iránt melynek az lett az eredménye, hogy Huffman Mór. polgáriskolai igazgató, nagy többséggel jegyzővé választatott S i a 1 a y Sándor, tanító, 3 szavazata ellenében. — A megüresedett igazgatói állásra pályázatot hirdetnek a Néptanítók Lapjában. Az eddig áslamsegély emelése iránt beadott kérvényt a vallás és köwiUtásüayi minisztérium visszaküldő?te; a folyamodván}! újra f elküldeni ha tározó tát A közegészségügyi bizottság jelentése alapján kimondta az iskolaszék, hogy az n j épületben a tanítást november 3-áa megkezdeti. — Pályázat hirdetteti még egy tanítónő* álláara, a több kisebb ügy elintézése után az ülés réget ért.
látogatásai feltűntek anyjának s értésére adták, hol tölti üres Óráit amint később hallottam, heves jeleneteket csinált neki, de eredményt nem ért el. Egy szép márciusi délután, anyámmal a Narenta partján sétáltunk, egyszerre csak találkoztunk, anyjával jött velünk szemben, midőn minket meglátott, megállt, erősen végignézett s oda szólt hozzám olaszul, mely nyelvet anyám uem érti. Kisasszony engedje, hogy megnézzem, nem veheti rossz néven, ha kiváncsi^vagyok arra a leányra, ki behálózta barn&t főiem elidegenítette. Pedig rosszul teszi, mert én nem adom beleegyezésemet sohasem ahhoz, bogy Önt elvegye, ha pedig beleegyezésem nélkül veszi el, az apja végrendelete értelmében elveszti egész vagyonát. Én a meglepetéstől némán álltam egy darabig, de aztán erőt vett rajtam a fölindulás ezért a méltatlan bánásmódért, haragtól reszkető hangon feleltem : aAsazooyom ön téved, köztünk eddigelé wjhsem volt azó a házasságról vagy szerelemről, nem bálóztam be fiát, az én viselkedésem nem jogosította Önt fel, bogy velem ily megvetőleg bánjék." Ereztem, bogy könnyek tolultak szemembe, de elsiettem, ne hogy sirni lásson Midőn htza értünk Enriko: ott találtuk. Egy csomag könyv volt nála, kedvencem Jókainak ujabb munkáit hozatta meg számomra, most hogy megérkeztek, sietett őket elhozni.
De bennem még nagyon is élénken élt, megaláz utasomnak emléke, kértem anyámat hagyna bennünket pár percig magunkra tisztázni akarom a helyzetet Oda fordultam Enrikoboz. Nem, nem fogadok el magától semmit sőt kérni akarom, bogy ezentnl ne jöjjön el hozzánk ; oh miért nem mondta, hogy anyja ellenzi idejövetelét, 6 engem a nyilt utcán megtámadott vádolt, bogy behálóztam, elidegenítettem tőle, ön legjobban tadja, bogy nem igaz, kérem könyörgöm ne jöjjön többet ide, de itt már nem tudtam magamon uralkodni, airásba törtem ki.
Ha kétkedtem eddig Eoriko érzelmei
felől, most világosság támadt körülöttem, amint az erős férfi összerázkódott, amint haláltáp&dtság borította arcát, szemei villámokat szórtak, ezek a szerelem megannyi csalhatatlan jelei voltak. De aztán ; lecsendesedett, a hogy hozzám szolt: j .Hogy mily becsületes szándékaim vaa-I nak, azt abból is láthatja, hogy előbb anyámnak beleegyezését akartam megnyerni a csak aztán magával beszélni. Eddig még nem tudtam ellenállását megtömi, de később mégis csak sikerül; nekem a fiúnak nem szabadna fölölte keményen ítélkezni, de hát ó olyan rideg, uralkodni vágyó hajtbatlan természet, az ó szavainak mindegyike eddig törvény s parancsolat volt előttem a most bogy ellenszegülök, ez duplán fáj neki. Arra kérem, ne Űzzön el közeléből, legyen erős, törjön egy ideig, ha látom bogy nem enged, az Ő parancsának ellenére is elveszem Önt
Azért nem oly rossz, mint gondolná; ellenkezésének okát ne abban keresse hogy vagyontalan, hanem a közlünk levő valláakülömbségbeu. ó, kinek ősei között nem egy bibor-| nok volt nem szívesen látna egy zsidó-| nőt házában. Hát ígérje meg, hogy erős lesz. Igen? Némán intettem fejemmel, ö csak folytatá: .Meglehet, bogy el kell innen távoznom, de azért bizzék bennem, { bármit hallana felőlem, el ne hagyja, magit tántorítani, mostantól fogva jegyesemnek tekintem." S ezzel kin gyü-: rűt húzott ujjamra. Édes lelken nem hinnéd el, hogy én az örökké vidám csacska leány, most nem bírtam szólni, nem gondoltam én már az anyjával, an-1 nak előítéleteivel, az egész világgal, csak azt tndtam, ugy éreztem, bogy bennem, körülöttem mindenütt verőfény, madárdal : a virágillat van. Szerettem volna az egész világot migamboz ölelni, minthogy ez 1 lehetetlen volt megelégedtem vele. hogy i Euríkot nem, csak nem veszed rossz né-| ven, tűzbe teszem érte kezemet hogy :, te Sem cselekedtél volna másképp no meg nem öleltem, csak éppen bogy vái-
| Iára hajtottam fejemet Éppen, mint a színdarabokba, erren toppant be édes anyám, indignálódva nézett reánk, éreztem, mint égő pír boritja arcomat de Enriko elfognlatlanal lépett hozzá Aoyám csak nincs kifogása ellene ö az én menyasszonyom. Amint később egyedül maradtam, csak akkor gondoltam át a mai nap eseményeit annyi mioden történt velem, oly ellentétes érzelmek viharzottak át lelkemen, csodálatos én a fájó részletekre alig bírtam gondolni elmosódtak, csupán arra a nagy boldogságra Enriko szavaira, ugy tűnt fel, mintha mindez álom lenne. De még sem, itt csillog a kis karika gyűrű ujjamon, nem is jutottak eszembe a küzdelmek, szenvedések, melyek mindkettőnkre vártak, erősnek éreztem magamat Eoriko szerelmének biztos tudatéban.
Oly büszkeséggel vegyes Örömet éreztem, magamhoz tudtam vonzani egy férfit, ki oly magasan fölötte áll eddigi ismerőseimnek, nem csak társadalmi állásánál fogva, de szellemileg is; hát ez volt kiről mindig álmodtam, szép mint Apolló, erős, bátor mint Heráklea, szinte egy holdvilágbeli ember, kiben semmi sincs a hétköznapi emberek kicsinyes gondolkozásából, ki midőn egy kicsi kis leáoyt ba megszeret dacol anyjával, kit pedig bálványoz, parancsával, százados előítélettel elveszi azt a leányt, ki szegény • zsidó.
Ily gondolatok között néztem ki a csillagtalan sötét éjszakába, nem is csodálkozhatsz, ha még virradatkor is ott álltam, néztem merően oda a hegyoldal felé, melyen Enriko büszke tornyos, inkább várhoz hasonló, kastélya állt. Ejh, de sokat kellett küzdenem, mig annak kapui megnyíltak előttem. A részletekel majd élőszóval mondom el, most csak a főbb vo-; násokról értesitlek. Biz ugy történt, a ! bogy Enríkom megjósolta Anyja ulán j azt hitte, hogy ,lontaoo dalü occhi, loa-i tano dd.\' core* ugy vélekedett ha messze i lesz tőlem, el is felejt. Utazni küldte, nekem ekkor következtek el a ssomo-
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 23 Én.
__ Tanítók közgyűlés*. A .Zala-megyei Alt. Tanítótestület* nagy-kanizsai járási köre ez éti öati közgyűlését f. é.
november bó 11-én (csütörtökön) d. e. 9 Órakor Nagy-Kanizsán a községi polgári iskola rajztermében tartja a következő tárgysorozattal: I. Eloöki megnyíló. 2. Folyó ügyet- 3. Banekovicb János tagún felolvasása: "Néhány szó a jelenkori nevelésről.,, *¦ Neobroon T. tagtárs gya-korlati tanitási a mértan köréből a polgári iskola 4 osztályában. 5 A pénz-tárviisgáló bizottság jelentése. 6. Farkas Vilma ráfiéra felolvasása: "A női tor-oááUtról-. 7. A központi tisztikarba beválasztott elnök, főjegyző és 6 választ-rrjgcvr lemondása folytán megüre-tede\'n tisztségeknek választás jUfán 1 ém va\'ó betöltése.
— Asépilö-tptre«ok téli tanfolyatna s\'japesti m. kir. állami ipsriskolábao i Budapest, VIII, ker, Népszinbáz utca 8. szám.) ebben az évben ia november hó 3 dikán uyilik meg. A beiratások már megkezdődtek a október 30. napjáig tartanak. A tanfolyam évenként novem ber 3 tói március végéig: tart s négy félévre terjed. A tanfolyam végzett tanu\'ói mesterségek szerint kőmives, kŐfaragó-vagy ácsmesterek.
— Learnek színészeink, — de csak a Dagyböjtbeo. Szálkai székesfehérvári színigazgató, titkára náluokjárt a napokban, hogy engedélyt szerezzen a tavaszi idényre, márciustól virágvasárnapi áig. Szálkai igazgató nem a legjobb emlékekel hagyta bátra közönségünkben, mely jogosan várt tői etöbbet, mintameny-nyit nynjtott. Reméljünk azonban, bogy a mult hibáit a jövő idényben helyre bozza. Legalább titkárjának komoly beszéde ezt a reményt keltette azokban, kiknek alkalmak volt vele beszélniök.
— A kegyelet adományai. Mult számunkban megemlékeztünk arról az impozáns részvétről, mely Németh Ignác közszeretetben állott népiskolai igazgató temetése alkalmából megnyilatkozott. E helyütt közöljük azok neveit, kik a boldogalt virágokkal dúsan borított ravatalára koszorút helyeztek: A községi polgári iskola tantestülete kegyelete jeléül. A n.-kanizsai járás tanilói köre — szeretett tagtársának. A községi népiskolai tantestület. — Szeretett igazgatójának. Szeretett testvéreid utolsó atadra. Szeretett nagybátyánknak — Móger test vérek. Gyászoló özvegyed és gyermekeid. Neved Őrökké élni fog közöttünk.
— Neppáril gyűlés Letenyen. Fo.yő bó 17 én délelőtt 11 Vi órakor tartotta a néppárt gyűlését Letenyén a Kossuth téren nagy szánu hallgatóság részvétele mellett. Lz alkalomra lejött Rtkovszky István cs. és kir. kamarás országgyűlési képviselő, ki a párt gyűlésén elnökölt Marsovszky Endre al.-lendvai ker.országgyűlési képviselője és Lepsényi Miklós a leteoyei ker. orsz. képviselője. Ez alkalommal tartotta meg Lepsényi M. beszámolóját is. Beszámolójában előadta mit végeztek és mit nem végezhettek a lefolyt országgyűlésen; erősen ostromolta a kormányi a több humoros kifejezésével a közönséget megkacagtatta, végül pedig felhivta a népet, hogy a néppárt kibontott zászlóját továbbra is támogassák, buzdítva őket kitartásra. A beszámoló után még Marsovszky Endre be«é.t a néphez, s a gj ülést Rakovszky, elnök zárta be fogyasztási szövetkezetek alakítására hivá fel a néper. \'Ekkor következett a nagy vendéglő éttermében rendezett társasebéd melyen igen sokan -vettek részL Első tósztot P e 11 e r Pál mondotta Lspsényire, Lepsényi választóira, Rakovszky a papságra, Németh Gellért a jeleolevó képviselőkre Farkat József Németh Gellértre és a sajtóra, Mirsovszky pedig Kis Pál alsó-ieudvai esperesre mondottak még áldomást.
— Meglopta a saját anyósa. Stimcer Antal felső szemenyei szatócs észrevette, hogy boltjában az árucifcek naponkint fogynak a nélkül, bogy azokat valakinek eladta volna Sokáig les te a tolvajt de nem sikerült neki megtudni, bogy ki az Ő üzleti társa. Egyik este lefeküdt, nem is gondolta, hogy most már valaki jöjjön az ő jól elzárt üzletébe. Kisvártatva neszt hall, mintha az üzlet belső ajtaját nyitná valaki, — hamar lelugrott és behatott az üzletbe, de majdnem haoyatt esett midőn saját auyósát találta java munkában elfoglalva, amint a rőfös portéka a több pfféléket pakolgatta csomagba. Nem tudott szóhoz jutni bámulatában. Az anyós is megvolt lepve, amint kérőre fogta a dolgot és beismerte a vő eiöt--, hogy bizony ö már több tárgyakat elvitt és eladogatta pálinkáért és borért- Mégis nevezett egy kél családot körülük, kiknek el el adogatott a lopott holmiból. — Stimcer jelentést tett a cirkáló csendőrségnek s ezek több helyen házkntatáil tartottak, de a házkutatás közben ők is nagy meglepetésre jutottak, mert Horváth Bono István fiáoál kutatás közben egy az osztrák 20 filléresek nvomásáboz készített ólom öntvényt találtak több
Őlomdarabbal s félig kész 20 filléressel ki a csendőrség és az ott jelenlevő elöljáró előtt beísmerte: hogy már néhány darabot gyártotL és azokat forgalomba ts hozta. A vizsgálat mindkét ügyben folyik, több bolticik és a gyáriadhoz szükséges öntvény ólomdarab elkoboztatott.
— A 10 forinton alóli számlák bélyegmeotessége. Keres ke dőmkneic és iparosainkaak egy már évek bosszú sora óta nyilváuulő óhaja fog teljesedésbe menni Értesülésünk szerint a keresk. miniszter a pénzügyiminisztérrel egyet-értőieg a 10 frton aluli s ugy keresdómk-nek mint iparosainknak oly sok kellemetlenséget okozó számlák bélyegmentése tárgyában még ez évben rendeletet ad ki.
— A levelezők figyelmébe. Mindazoknak, kik Budapestre levelet írnak, figyelmébe ajánljak a helybeli m. kir. posta és távírda felügyelő következő felhivi&át:
A .Budapestre címzett posta küldemények gyorsabb és biztosabb kézhez juttatása érdekében felkérem a t. c. közönséget, hogy az utca elé a kerület számát római azárajegygyel mindenkor kitenni szíveskedjék.
— Szüreti mulatság. A déli vasút fűtőházának munkásai e hő 17-én sikerült mulatságot rendeztek. — Szép száma közönség volt jelen, a melyet állandó derültségben tartott a rendezség számos sikerült ötlete. — Mindvégig jó haagu-latbau volt aftársaság és Zsolnay eléggé nem\'is dicsérhető zenekara a korai reggeli órákig tartotta együtt a mulatókat — A négyeseket 48 pár táncolta; a felső templomnak elég csinos ősszeg jutott.
— Összeégett kis leány. Bodis Károly pusztamaród! lakos oeje l\'/j éves Rozi nevü leányát a konyhába magára hagyta mig ö az udvaron dolgozott. A magára hagyott kis leáay a tűzhelyre mászott és az ott á sertéseknek főzött burgonyával telt nagy fazékba kapaszkodóit azt magára rántotta. A fazék forró tartalma ugy annyira Összeégette a kis leányt, hogy majdnem bárom heti szenvedés után e bó 14 én meghalt. A szülők ellen, kik orvost sem hivattak kis leányukhoz, gondatlanság miatt megindult a vizsgálat.
— A sertésvész meg szűnt. A sertés vész városunkban megszűnt és az eddig elrendelve volt zár f. hó 21-én feloldatott; — igy már a jövő szerdán f. hó 87-én megtartják a sertésvásárt.
— Kerékpározás. Ennek az utolsó esztendőkben nálunk is oly óriási mérveket öltött uj és szép sportnak egy hazai szakközlönyét kaptuk tegnap, mely megérdemli, hogy a kerékpárosok figyelmébe ajácljak. Címe: .Kerékpár Sport," Megjelenik havonta kétszer képekkel tarkítva-Állandó érdekes tartalma: Vezércikke szakközlemények, tárca, utleirások,bel-és külföldi hírek, táviratok, technikai ujdoságok, sponirodalom, mulatságok, versenykiírások és eredmények, szabadalmi értesítő, a .Kerékpírt Sport, tűra-díjpályázata és a .Karika diecre. cimü humoros melléklet. Az ügyesen szerkesztett csinos kiáilitásu kerékpíros újság a legszakavatottakban foglalkozik e sport összes kérdéseivel s igy nézetünk szerint nélkülözhet len minden magyar kerékpárosra néive. Kívánatos volna tehát, ha a helybeli és vidéki kerékpirosok támogatnák e sok jó célt szolgáló, csakis nékik szerkesztett szaklapot, mi nem kerül nagy áldozatba, mert a lap előfizetési ára egé<z évre csak 3 frt — A .Kerékpár Sport" szerkesztősége Pécsett
; (János-utca 5. bz, alatt) van, honnan i bárkinek szívesen küldenek mutatvány-i számot mely igazolni fogja annak a ! néhány dicsérő szónak igaz voltát, melyet
a jóravaló, közel két éve fenálló ma-; gyár. sport irodai mi termékbői ¦ Imondottuk j — Általánosan tudott dolog hogy : mindennemű köhögés és tüdőbajnál a
csukamájolaj az egyedüli és biztos szer, ! melyet az orvosi kar különösen azóta i kezd ismét a gyakorlatba bevenni, amióta | Zoltán Béla fővárosi gyógyszerész a már í minden gyógyszertárban kapható teljesen i szag és ír. nélküli Zoltán-féle csokamáj-
olsjat forgalomba hozta. Főraktára: N.-! Kanizsáu, Reich Gyula gyógyszertárában,
hol üvegenként V frtért kapható.
Vegyes.
— Egy népszer. A Muli-iéle franciaborszes és só által a betegeknek egy ép oly gyógyhatá-u, mint olcsó szer nynjtatik köszvényes és csúzos bántalmaknáí, sebeknél és daganatnál. Egy üveg ára utasttassal együtt 90 kr. 8zétküldés naponta utánvétellel Moll. A gyógyszsrész cs. és k. udvari szállító által Béos I. Sachlaabe° 9. A vidéki gyógyszertárakban natárazottan Moll. A. féle készítmény kérendő az ó gyári jel-Aényével é8 aláírásával.
Köszönetnyilvánítás*)
Fogadják hálás köszönetünket az Összes tanintézetek tek. tanári kara, valamint mindazok, kik felejthetetlen férjem, illetve atyánk halála alkalmával megjelenésükkel vagy részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Nagy-Kanizsán, 1897. okt. 9-éo. Özv. Németh Ignáené és gyermekei
•) Legnagyobb sajnálatunkra fenti köszönetnyilvánítás a mult számunkból tévedésből kimaradt.
Báli telyemszóretekat 85 krtól 14 I frt 65 krig méterenként — valamint fekete, ! fehér, színes Henneberg-selyf-m 85 krtól i 14 frt 66 krig méterenként sima. csikós, I koczkázott, mintáwtt, damaszt s. t. b. (mint I -• 240 különböző minőség, iüoO asia és [ mintázatban s t b.) * megrendelt ára I postabér és vámmentesen a házhoz szállitva i mintákat postatordoltávsi kaid: Henneberg 6. (cs és kir. udvari szalutól seljem-! gyára Zűriekben. Svájczba czimzett leve-i lekre 10 kros. levelező lapokra & kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelten írt megrendelések pontosan elintéztetnek.
KEC H\\ITZ JÓZSEF
tánctanár urnák, távozása alkalmával nem mulaszthatjuk el legőszintébb köszönetünknek ezen az ttton kifejezést adni, ama járadhatlan buzgalmáért és alapos oktatásáért, melyben minket szíves volt részesíteni; sajnálattal látjuk-öt távozni és kívánjuk mielőbbi visszatértét hozzánk! A nagyrabecsült szülőknek szíves figyelmébe ajánlva öt és Isten hozzádot mondván tanítványai nevében
a koszorúcska rendezők.
Vese, húgyhólyag, hugydara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurntos bántaimsinál,orvosi tekintélyek általa Lltnfon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve leax. Hntrjhajtó hatású!
aelbes izí! iönnjei emészthető
Kapható ásván yviikeresked esetben és gy 4gyszertáraltban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
33 kitüntetés, etek közt 14 diszokmány és IS aranyérem. Számtalan bizonyítvány első orvosi szaktekintélyektől
Újszülött
Idk anyjok által épen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, Sestié H.-féle
gyermekliszt használatábólrtán okszerű módon fölnevelhetek Mlntaadasjüí, nemkülőmbeu röpiratokat, melyékbi-n a készitésmód s a konti nens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa fogai tátik — kívánatra ingyen küld e központi raktár :
F. Berlyak I., Kag-lergasse Hr. I.
irDri Mié-fele gemektápiiszl 50 krajcár-Henrí Nestlé-féle mesterséges lej ?0 trajcár-
Kaktár minden gyógytárban ei f&szerkeres-k édesben.
Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire a süröo fellépő száj és körömfájás következtében, kfllönösen mint cBecsemö tápszer és oly élvezeti szereknél, melyek tej hoazáadását kívánják, figyelmeztetnek és a tej ál tsJ származható betegségeit öli megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyermek táp lisztet, mist a legrégibb gyermektápszert és a legrtSkéletesb helyettesítője az anyatejnek ajanltatik — Utóbbi már 1872. óta be van az osztrák-magyar monarchiába vezetve és tekintve összeálli tását minden tej hozzáadást nélkülözhet.
Ezen liszt, eltekintve régi megkisérlézését a tárfadslon&mndeo rétegében a gyermek tápszerek közt az első heiyet foglalja el, sok év után még máig is használják a Szent-Anna gyermekkórházban Pref. dr Widexhofer vezetése alatt. A lipótvárosi, Earolio, Endolf trónörökös gyermekkórházakban Bécsben, az orsz. lelecbázban Bndapeaten, a Ferenc József ryer-mekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, ssiotagy Cyriil éa Methnd gyermekkórházaiban, Hr&nnben a morva országos intézetnél 01-mdtsben, a Szt.-Anoa gyermekkórházban, Grác-ban, etc szintúgy alsó-axtsztriai orsz. lelenc házban az 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridioger által a leggyengébb gyermekeknél is kitűnő eredménynjel használtatott.
Ez az egyed&ii gyermektápazer, mely ellentétben más késxitméayektSl. a csecsemőnek folyton ugyanazon táp álékot nvnjtja, csakhogy vizze! vegyítve néhány percig felfőzve kell lenni, I ellenoen a többi készítmények mind tej hozzá-1 tételét kívánják, mire különösen figyelmex-! lessünk.
Nyilvános köszönet.
Wtlaelm Ferenci gyógyszerész urnák Neunklrchen A.-Aasztríav Feltalálója azAntlrheamattkas és Antiaihrltikns
vértlaztftó teának, k&ssvény és rhenxnáááJ.
Midőn én a nyilvánosság elé lépek, csakis azért történik, mintán kötelességemnek tartom, Wilhelm gyógyszerész árnak Neunkirchenben, legmélyebb köszönetemet kifejezni azon szolgalatokért, melyeket az ő vértisztitö teája fájdalmas rbenmatíkcs szenvedéseimben tett és hogy azokat, akik ettől a borzasztó szenvedéstől felkerestetnek, figyelmessé tegyem. Nem vagyok képes azon öldöklő fájdalmakat leírni, melyeketmár 3 év óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, s melyektől sem gyógyszerek, sem a Ba-deni (Bécs mellett) kénfOrdők használata szabadított meg Álmatlanal hánykódtam éjjelenkint ágyamban, étvágyam napról-napra fogyott, kinézésem szemlátomást rosszitbodott és egész testi erőm veszített. Négyheti hasmálata ntán fenti teának fájdalmaimtól nemcsak hogy megszabadultam a vagyok megszabadítva, mintán már hst hét óta nem iszom e teából, de egész tesii hogylétem jstdIL Szoros meggyőződésem, bogy mindenki, ki hasonló fájdalmakban szenved és ezen tea használásához folyamodott, szintúgy fogj* Wilhelm Ferenc arat áldani, mint én.
Őszinte nagyrabecsüléssel
BntsehIn=:StreItreld grófnő
alezredes neje.
felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. tvszék területéhez tartozó, az eszteregnyei 411. az. tlkvben I 456/b brsz. a. felvett a Benke János s Benke György tulajdonát képező 116 fr\'ra becsült egész ingatlan az 1881. évi 60. L-cikk 156. §. a.) pontja értelmében, továbbá az eszteregnyei 530 hrsz. tjkvben I. 2—7 10. 12—14, 17—22, 25, i 27 —29 és 33 soraz. alatt felvett 1663 ] frtra becsült ingatlanok 1897. évi nov.
hó 26. naqján délelőtt 10 órakor eaz-i teregnye községházánál. — ugy a rigyáe \\ 626 sz. tjkvben t 1890. brsz. alatt felvett ingatlannak Farkas Katalin férj Benke Győrgyuét illető 1196 frtra becsült felerésze ugyanazon napon délután 2 órakor Rigyáe községházánál Sebestyén Lajos felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbpjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. Árverezni kivánők tartoznak a becaár 10*/« át készpéozben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1897, évi augusztus hó 5. napján.
Dr. NEDSZIDLER, kir. tszéki biró.
Felelős szerkesztő: J>r. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: I>r Villányi Henrik Kiadó : J/V Wajdit* József.
HIRDETÉSEK.
2328/tk 97.
EoltlK árverési Wmi
A nagy-kanizsai kir. Uzék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zsebe Anna férj Árvay Mihályné, kiskomáromi lakos végrehaj tatónak Vlahi Teréz úgyis mint kiskorú Stefán János testvér gyámja, mint néhai Stefán János örökösei végrehajtást szenvedő n.-kanizsai lakos elleni 217 frt 18 kr. tőke, ennek 1894. évi március bó 31-től 1895. évi július hó l-ig 6°/0i azontúl a kielégítésig járó 5% kamatai, 35 frt 40 kr. per, 8 frt 30 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt 95 kr. jelenlegi, ugy Vlahi Teréz férj Stefán Jánosné csatlakozott végrehajtatóoak, Stefán János végrehajtást szenvedett elleni 321 frt 60 kr. tőke, 6 frt 60 kr. per, 10 frt 10 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 65 kr. árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyébe^ a fent nevezett kir. tszék területéhez tartozó a n. kanizsai 5818. sz. tlkvben f 490/b hrsz. a. Stefán János örökhagyó tulajdonául felvett s 600 frtra becsült ingatlan 1897. évi november hő 26. n. d. e. 10 órakor ezen kir. tszék tkvi helyiségében Oroszváry Gyula s Varga Lajos felperest ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0 át készpénzben 7agy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni-
Kelt N.-Kamzsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságaál 1897, évi aug. hó 28- napján.
_GÓZON, kir. tszéki albiró.
2197/tk. 1897.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizuai kir. tszék tlkvi osztálya részéről kö/.hirré tétetik, hogy Sebestény Lajos ügyvéd n.-kanizsai lakos végrehajtatónak Benke György és neje Farkas Katalin végrehajtást szenvedő eszteregnyei lakósok elleni 100 frt tőke. ennek 1893. évi június bó 15 tői járó 80/* kamatai, 16 frt 50 kr. per 8 frt 90 kr. vhajtás kérelmi, 9 trt 15 kr. jelenlegi b a még
Az élet megifjitása és meghosszabbítása a nires elektrc — Volta kereszt viselése által éretik el.
Egyéneknél, kik * volta keresztet folytonosan viselik, * vér és *z idegrendszer szabályosan működnek, az ériékek erősbödnek, miáltal kellemes jólét éretik el. A test és szellemi erő növekszik és egészséges és boldog érzés hatja át az embert s ezáltal az élet, mely legtöbb embernél r&Tld, meghosszabblttatik. Minden gyenge embernek nem leket eléggé ajánlani a Volta kereszt folytonos viselését. Ez erősiti az Idegeket, megújítja a -Tért s *c egész TÜágoo elismert egyedüli ner* k&-Tetkező betegségeknél: Köszvény, rhesz«.% nenralgle, ideg gyöngeség, álmatlanság, bldeg kezek és lábak, lépkór, sárgaság, astbnta, bénaság, görcsök, ágybarixeléx, bőrbetegség, hajh&llás. aruvér, gyomorbetegségek:, Influenza, köhögés, sSkedtség, fülzúgás, fej és fog fájás, stb. ellen.
A Tolta kereszt egy villanyos oszlop mln.-denkiben. Leányok és asszonyok, fiatal la idősb smbeiek, kik folyton egészségesek és vidorak akarnak maradni, ezen híres és kedvelt erősítő ónzert viselik, fo\'ytonosau fejleszti és növeli az emberi miot az asszonyi erőt s mintha újjászületne az ember kétszer oly erősnek s öntudatosnak érzi magát Stámtalau dicsérő és elismerő irat ára daraboukint 1 M 80 kr., t trt beküldésnél bérmentve. Utánvétel 30 krral több. Az egyedül valódi Volta keresztek szétküldése csakis a hírnevei Hygenikns
J. Trt EJ I 3F*
3-,-ci I. Brufetttte. 8Mot-IttTis templom melletti cég ilt il történik.
iMindszentekre és minden időszakban nagy választékban kaphatók élő- és művirág koszornk sirkoszórok stb.
FABICII és ASZTALOS
műkertészete Kagy-Kanizán. X
Gyümölcsfák, , díszfák és cserjék. Csokrok, koszorúk
JANDA KÁROLY
műkertésznél Nagy-Kanizsán.
Távirat cim: JANDA NAGY-KANIZSA.
Árjegyzék és költségvetések bérmentve megküldetnek.
XXXVL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 28-áo.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czeljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára ügynevezett to.rnielék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállilásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Nyilvános nyilatkozat!
Alulirt arckép-müintézet, hogy müvé-saileg kitűnően iskolázott arckép-festőit ne legyen kéoytelenitve elbocsátani és csakis azért, hogy azokat tovább foglalkoztathassa, rövid Időn és csakis a visszavonási;- elhatározta, hogy minden legcsekélyebb hiszonról vagy nyereiég-ről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az elöállitáei költségek feléért szállítunk I életnasrrságn arcképet (mellkép).
Gyönyörű elegáns fekete-arany ba-rak rámával, melynek v&iódi értéke legalább 40 fórimt.
Ki tehát saját Tagy felesége, gyermekei, szülői, testvérei vagy mis drága akár rég elhunyt rokonai, ngy barátai arclképít óhajija, csak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állásban, az U nap roalva megkapja az arcképet, a mire) a legkellemesebben meg lesz lépetve
Lada az arcképhez önköltségen lesz azámitva.
Rendelések s fénykép melléklésével, mely az arckép elküldésénél visszaszár-maztatik. csakis — visszavonásig fogadtatnak el a fenti árért utánvéttel vagy i pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép műin tízet
„KOSMOS"
Bécs, Mari&hilferstrasse 116. fJAjt* Legkitűnőbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint természethü hasonlóságért kezeskedve lesz.
44a elkartlva U-KT*o «asatal ann
aatoaértlaa; be-JagTMU vedoja-
fT*t haaanálom
Egyedül valódi angol
csÉMzsam
(Tinctura balaamioa}
IHIERRY A.,
Prsgrada, Mitítí-Ültrlrui MiliU
tai •* válaaaej-t »cadöttaJt rtla. a. laxréf-ibb, lechatáaoaaMiiiai hd-iOcyolt ob Isg-qloaoíib aopioe Saiil-axar. »aly a vall- M t*dáfSJSal-maaat anj-feltl artfe. a belső tag ** XtUaolas; .it.i».th.u \'." fa!4aia*cának j,iatll minden üveg egy •sfts* t-Üveiyiyal *» ™,álv*- m-lyn tiscm Toiarry Adolf, pr*PSf^tCté>T rJUt y*Ihoi" vtn beveiic. Kleden balxaamct, mely
naw & r»at: lóldoyomáaa védojej-ye^ro; van állatva, "
»ia**a, mint ha.tiai.eiiA,« ** Mansaiot, manna! c«6bb, anna! írtéktelenebb Tahit mindijr pontoaaa firyol-|unk m i« ittbató aSM vedüjeeyre. KfyTlOJ valódi balasa.
oobi b«mi»iWit ái ntaneójt, valajnini Ti Hl 111.....ItllSlIll
melyeit a kóiumíf mt-gte»>=rf**4r> mát baliaamieryeya! vannak olletva. alai-ueitoil, aheíaWa védő i rgytorvícy alapján tűrvanrearn Bldutve. Hírt balaiuuom rewére- nin-e»en raktár,, raiMclttcek kOi».t el lesül utu a ciman: Thiarr>- A. O™.^ a! gyógyŰrnek Precrada, Ronjtack. Seoerbmcn rnelMt. li kii rm^v í JuplauiHj ara M*Ly*r-<•««** e< AuiMria Wtoi-ly i>--"t*«e!jar» 1 koronába körül. Bonni* ét Hrrc-si>vir^t,a I* kit . *g.r 6 duplaSm ara 4 \'° ell*,r- Ö •W\'aüvef uíl keveaebbat nem nta^ítalÍJitl *** * P*11* ••5*-**** bea&Idaae vajy ¦Iladaakor Anyaiammal laryBnk a tiií váíejeiryra, aaazylyai a T«Jídj.»c JatcU minden fcveg •! vaa látva.
A ValÓtK EtRQ«{
tilURIIB
ereje es hata*«.
Kim ii.. ¦ .- ffj It un fyáiyttaa-Ullaaaak Urlnlt r*Mlax> teUaaaa ¦HtyiajlftaSin. ¦J.hkaa j-tíli atT SS *frt atkát rabnarC baj m^orra-•allataU. n aafal eaoaaaaaae*. a \'ff.>íint h Idill kajakaal a uaaradt •¦¦Wiaifael a lag)«afe atad-
desA.THI ERRYin \'ESSZ? mamiM**2ÁJ&m Sí
PREfiRADA tS61„Ifc*ttai; - fóaikat-
raaaii a pirot róiaa _roc» caaUraU-ban IStrtí. e-adaairrd i;..;mÍ, »aa.akall*Uia*a maki.aJI t ¦ >IUa*k»k -!-.-tt aú aataa;akkal, kt-
•**!- Aa ciodakaODCi siur.xIhktu :
A [.m-ratiitnibv mrllbaiáiiál. tajrySlamláanil, mall-.amtn>rdaa>\'al, urbioc, mlnd.nnamü .Sr.lm.k, 14b- ra*y laoBH.braüIaaak. »*h.k, ranytduág. dacadt libaA, aöt aonttiu aüaa : utat-, ¦.. -. viri, és iuivda»i aa-
»k *llan. •-b.- . mindre idafan raaaak n. tt.
•aaáJka. : -.. \\, a>Unk aa tQikak elta»olifiaira. Min-... -. kiDuvái. pukoWar. :,wt;.t.:..;n. . "!"¦\'?1 . allén, (tamülea, k\'irúa^lagaiiat, bólyas- ém \'¦i\' \'¦ ¦ \' -» L\' -cyit»».r«.. llia4>ba«aiS *gM aaaak, \'.a-í>í« . !>:h"»»*: h««i«*lo takvi* által tAmadt
¦ bak, r.« akdajanat. vártorlódAa, tUlingAa i* a ¦yarmekafc-lál alórurdulo kiiabaaadáaak allan .;!.
i aaral . n= lf. rrrib;, ajuál riUiíkb aalaaá»a>
I«ar. ajaolatoa aiaa enadll iUi aaarMl •HvityáxaUá-m.ndan családnál kt*al«tb«n tartani.
Kát dobóinál fcavaaabb nam kSldatik; a taá-.küldaa ki-aáróta( aa 6a#aaf> ali\'.laraa bakvlldáaa vagy padig atast*-ukL>ólt*tik. t Uffvly. fiomirolti. »i»llitűU»ál áa taa m*ck&ldáaaal S karaaa áa iB IWr. Eiamoi btxonyitv»RT *H rend elkexefcf-s.
i\'.[\'t.a:ni*ui mindaokit ». batáatalan bamisitvAtiyok mtínanöl. ¦ kirem kiforoan arra ogyalnl, hogy min-daa Vágelyan a fenti rádiery •» cigark ,ái áraafyal K7*<7-rrafTadábM balaagatva kall lacnia áa minden tv baaaBálatt ctuítáaba kall bacaacnatolva l«r., áa lantUthalo rádiagyty*! állatra.
Aa e[t»dnl! áa ralodj aaa;ol eeodaken*ciöm ham ifit\'-, áa QtAaioi. a vádiagy-Utrrány ártalaaábaa aaicoraaa ftldía-tatnak. ápagy aaaa aamiaitrányofc tanaaxtüL
KgyadUl baaterteal farrae : érangysti-BTdsjHUbr-, Xlslerry ^
Vritr—Vákaa Baklts«k-S«aart>run maUatt. *aktar a laftAab j-y4gyaaart-r»>an. bol raktár eíi \'aaaik & maajrasdaláai koiretieunl _i: ftruryai ry*t;y««c-Ur*»»- TaiSSaT iBOLT rngtaáabaa Kektt«k-Ntaer9raai •a«U>U ii*M«aX — Aa oaatrak-magyar rá-diagy iaiatram I atm: áSSl
védjegyété
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
aláírását tünteti fel. A Hal\' A -félt SeWHt2-»«T»k tartós gyógyhatasa a legmakacsabb gyaasr- *s al-testbáBtafaiik, gyomorgörcs és gyomorhér, rögaött srékrekedss, májbánulom, ver tilafás aranyér és a legkülönbözőbb »51 betBflSéuek ellen, e jeles hiiiszernek év-tisedek óta mindig nagyobb elterjedési szerzett. — Ars efy lepeolétsit tredttf btzaak 1 frt s. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
^OLL-FELE FRANCIÁI
r.stak ak-knr V&ládi nt mindefrrik Qveg MOLL A. vtrdjegyét tönteti féle
\' ,A. Hall\' feliratú nnozattal van zárra. A Mtll-félt fraa-oziab*rsies2 is ti nevezetesen min: \'aldalomesiílspitd bedönsöieai szer köszvény cauz és a meghűlés egyéT követkézméoyeiniii legitmerétesebb népszer — Egy óae-zstf ereaatl Bvi. árt 90 krsjozár__¦__
Moll SalicyJ szájvrize.
(Föalkatrésze ¦ ftlzolysavas szikaé.) V
A mindennapi szájtisztitásasJ különösen foutos bármely korit gyermekek, mint felnőttek tuunára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztositia t egyazersmiad óvszer logfájás ellen. - Efy st.U A védjsgyeve. ellátott üveg \'ars ; 60 krajozár
691) FÓHzrtküiüés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által.
Bécs: I., Tucblanben 9. sz. Vidéki Megrendelések nspenta pssiaatánvét npilett tsljesltletaak
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
$ HEIM MEIDINGER KÁLYHÁI
A feltaláló Prot. dr. Meidinger által egyedül felhatalmazott gyár
MIM 1
cs. és Mr. oüvarí
Budapest: Thonet udvar. Bécs-Döbling és I., Kohlmarkt7.
PBAGA : Hybírnerfiíse 7. ¦HaSBBn Szabadalmazva roinden államban, mmmmum = 3HSDKN KULLITASUS ELSŐ DÍJJAL KITÜ5TETVE. ——
ieLiisjsse\'Et tormanyazható tiltó és szellőztető aályiiát
lakások, iskolák és irodák számira, á legegyszerűbb és leg" elegánsabb kiáJlitásban, tetszésszerinti égési időtartani ssén-pitral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égési köszénneli tüzelésnél.
Több szoba intése egy kályhával.
WAGGON kályhák r--.
„hot- idd laijhai MEICINCER-OFEN I
Óva ictüDk az utánza- Ak^U ¦ ü r I aiL\\í(J tokiói, TiUlv. .kályha- a?* " "EIM<SI ajtókra öniött itt látható védjegyre:
.Ileini" Hestin kályhái
Heim füstemésztő kandallói ^5
A kürtök föstnélküliek maradnak. Határtalan égési időtartam. -f
— Minden lütelöszer alkalmas. — A már létező kandalló Qm
külsőkre alkalmazható. — Kgy kandalló több helyiiégb i-ra függetlenül fűlhet.
HEIM füsiemésztő Caloriférei ~Wffl y(
/ u™w ^L
Központi fűtés minden rendszer szerint. Q
Szárító alkalmazása jpari és gazdasági czélokra. (jj
JProspecíusok és árjegyzékek ingyen és bérmentve. ^
OQGOOOfX)ObOOCX>OÖOOÖ000300ÖÖC3Ö
U O
O ALAPÍTTATOTT 1858. O
8 Budapesti Szivattyú- és Gépgyár §
§ r.Ó8 zvény-Táraaaag q
g íneléU W1LSER FEREÍCZ),.. O
C BUDAPESTEN, VI. kar.. Külse váczi-ut 45. azám. Q
m. Sürgönyeim:
O
o
3
o
o o o a
Q O
o o
Q
o
0
? o
SZIVATTYUGYAR BUPAPJ5ST.. OYÁ1ST:
mindenféle gikgép«t, Schmidl-JíU JorrgSzmotonka1 (40\'/» széDmegtakaritás),\'\'3>síroZőtiwi- és benzin- vwtorokat. Keretjü-részeket, körfűrészeket és csertövüket. Gőzkazánokat, elöme-legüőket, faxrtányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat göz-t izij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi ktUJelépitményeket vauból. Tüz/ecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági Jelszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötleniiö készülékeket és íeíjej Jertötlenitd telepeket, pöcegödör tisztitó készülékeket. Vas- és éreöntvényeket, harangokat. Keményőntésü aczél/elületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket, csatornázásokat vízvezeték és léjrszeszberendezéseket, köz-jLponti fűtéseket.^
Árjegjiékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
o
5
Valódi brünni szövetek ószre és télre
Egy Coupon 3.10 ; 4.80. jó
méter hossza teljes, V fi.— jobb
nri öltözet (kabát, l 7.75. finom
n<.drig és mellény f s. - finomabb
csak ^ 10 50. legfinomabb.
Valódi gyapjúszövet Téli kabát szöreteic, vadász szöveteket, iartVc kamgArn kabát és nadrág ssöveteket, gyinyörü választékban. Női szö--etekt-í minden létező raioőségben szétküld utánvéttel. Szolidságáról és megbízhatóságiról legjobban ismert ig&retraktár
Siegel Imhof Brflnnben
MIaták ingyen és bérmentre. ICintahü Beállításoknál kezeskedve lesz. A.-o= elóuyók, melyeket fennti cég gyártási székhelyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál oyojt. igen nagyok
aria-* * czelll
Gyomor- 5! g: cseppek\'
en hatnak gyomor itazbatetiw és ánoíánosan Ismerstet | hizi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: Étvágyig-ianság, gyoraornyeaoeséa, bOzB ísrtujtsás, savsavu, felbOflCgés-gyomoréséz, ieiesisget. nTálkjúJválaaztas, sárgaság, nádor is hányáz, gyomorpSrcj szácSíás.
Hathatós gyógyszernek bizonyait fsjta]ásnil, g menynyiben ez a gyomortól származotL gyötörte rts. btHutÜ ételekkel és italokkal, gUrzzÜk, máíbajoic és hlütor-rttoidiknái.
Emiitett bajoknál a Mái-laexelll j sryoaiereseppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít- Egy kis Oveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Tfirük József gyógyszertára Bodftpetvt, Király ntcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen Lessék megtekinteni! Csak oiy cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöid szalag van ragasztva a keaxittj aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A KámczsHI gyomrcsaoosk ralodian | kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Priger Béls és Belna ^ajos gyógyszeréazeknél. BARCSON: Kohut Sái-dor gyógyszerésznél. _
597 fzám./1897
irverési Mrdetiaéay
Amlirt biróíáizi végrebajtő az 1881. évi LX t-ci. 102. g-a érteltnében ezeo! nel közbirré teszi, honj a nagykanizs«: kir. járáabirósáa 1897. évi 13273 p. Bzámu végzése következtében Dr, Köruer Ferenc bécsi BgyTéd által képviselt Hirechl és Társa bécai céjf. javára Lr. dődí Jenő pacsai lakos ellen 236 frt 30 kr. u jár. erejéig 1897. évi ázep^mber hó 8-án foganatosító kielégítési végre, hajtás utján lefoglalt és 1000 Írtra becsült 1 esztergapadból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai LlT járásbiróság 14221/1897. sz. végxése folytán 2S6 írt 30 kr. tökekövstaj^ eooek 1897. évi jalios bó 2. nap}tt& járó 6*/o kamatai és addig összesen 36 frt 46 krbáo bíróilag már meiráflapított költségek örejéig Pacsán a btalyazinéo leendő 5 897. év! október hó 29. uap-jáuak délelőtt 9 órája batáridőül ki-ü-zetik és ahboz a venni szándékozók oly megjegyzéssel bivattiak meg, hogy az érintett iceó\'ágok sz 1881. évi LX t.-cz 107. és 108. § a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron aial is el fognaV\' adatai.
Kelt Nagy Kanizsán, 1397. évi okt. hó 18. nspjáo.
MAXIMOVITS GYÖRGY kir. bír. vhajtó.
594 HZám/1897.
Árverési birdetméav.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezec-oel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbiróság 1897. évi 12822 sor-jtiámn végzése következtében dr.Schvrarti Zsigmond keszthelyi Ügyvéd által képviselt Horváth Ferenc "zentpéteruri lakos javára Czigán Gábor dioskáíi lakos elles 82 frt s jár. erejéig 1897. évi szeptember hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt éj 310 frtra becsült "2 ló és egy 4 tóereji járgányból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. jbiróság 14940/1897. számú végzése folytán 82 frt tőkekövetelés, ennek 1896. évi oklóber hó 15. napjáról járó 6*/ kamatai és eddig öiszesen 34 frt 15 krban bíróilag már megállapított költségek erejéig Dioskálban a helyszínén leendő eszközlésére 1897. évi oklóber hó 26- napjának délelőtt 10 órája batár-! időül kitüzetik és ahhoz a venni pzác-; dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ai 1881. évi \' LX. t.-c 107. és 108. § a értelmében ! készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igé-I rőnek becsáron alól is el fognak adatni. Kelt Napy-Kaniz-án, 1897. évi okt. hó IS napján. .
MAXIMOV1TS GYÖRGY kir. bír. v bujtó.
tí&akjké ******** a±±j,±±±±
Ricliter-féle^Horgony-Pain-Expeller
Linimeiit. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idó megpróbálásának, mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdaloasoslilanite bedgrzsS-téskéitt aJfcaiBsgztatlk kSsrvéeynél, cs urnái, tagszmanatitaál és sseg-büJéseknél es az orvosok által oedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony- Piio- Expeller, gyakorta Horgony-Iiniment elnovezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi Mptzerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr„ 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógy-szertacLgui készletben van; főraktár: Török Jsraef grógyszerfazTtai BwlaaesteR. Bevásárlás alkalmival igen óvatosak legyünk, men több tiwbbértékfi ntinzat van forgalomban.\' Ki lesa akar megkirosodal, az minden egyes Üveget ,^íor9oay védjegy és Richter czégjegyzés nelkfi! mint aets valósit utasítsa vissza. #
RICHTER P. AH. ét társa, ez. h tir.trffjn TiilEiy, IDBBUTiST.
TiszteH háziasszony!
KERESZTSZAPPAN
a legjobb mosósz&ppaa
mentes minden a ruhára ártalmas anyagtól annak
használatánál ruha sxap pan és ide egyaránt ta. kar tutik
Tőrv.
VÉDJEGY
bejegyezve.
Tessék ügye!™, hogy minden darabos ezen védjegy egyoldalon.
.1
Másoldalon a gyártó cég alanti teljes neve legyen bepréselve.
üoffinan József Fia szappangyára Kesziheíyen.
Slndea jobb fBsser- ég vesjes kereak«aéabea kapbató.
Nagy Kanizsán Marton és Buber, Fesselhofer Józsej, Nett és Klein, ijj. ÍUcher íerenc uraknál
a
QOOOOOOOCOOOQQüOOCX>OOOC30000D€
Nycmalott Ifj .Wajdits József kftnyvnyomdajában Nagy-Kanissin
BABY-KAWIZSA, 1897. október ho 30-án.
4
EtS/i teteti Ars Egész évre . . - 6 Ért — kr Ke! étre . - ¦ ¦ 2 Irt 50 kr. NrirrwieTrt - - 1 fn 2s kr. Egye* azain 10 kr. HIRDETÉSÜK 5 ::2ilbof petiuorbaa 7, mázod*x»r 6i ¦ nuuden további torért & kr.
N\'YILTTKr/kN j,cüt toronként .Ökrén véteüiek el. KiuW-arí illeték mindet, egyrs iaraciwért 30 kr. bsvtendö
XXXVI. évfolyam.
II 11
ZALÁI KÖZLŐIT.
I ^J> A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
^rékpenztár részvény-társaság,* a.\'-ígalainboki önkéntes to:oltó-egylef, a ,nagy-kanizsai kisdedeveló egyesalet" a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet\', .regények tápintézete*, a katoiai hadastyin egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra
HETENKIN-T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES
A lap szellemi részét illető\' minden közlemény a felelőt txerketxtó serére, az aurati részt illeti feto-leméojek pedig a kiadó serére címzetten NftkTT-KaMÍznara bérmentve iotézendök.
Bérmeui eden levelek nem tatnak el.
Kéziratok visxzaaem k&ldeUe*
I
keresztény jótékony nőegylet \' .nagykanizsai kttlválaa»*»aáayának hivatalos lapja.
TARTALMÚ HETILAP.
Emléket Bátorfi Lajosnak!
.Vam-IiniliB, 1897. akt. X9.
•A mig élt, oly sokan szerették s alig másfél éve, hogy meghalt 8 ugy látszik mar is elfelejtette ót mindenki.
Megsirattuk, eltemettük a bánat legfájóbb érzésével, utoljára ezzel adózmnk neki, mert igaza van Tompának : .Annii a könynél nincsen egyebünk, mit a hűség hallat reánk zokogva.* Ez még az övé volt, de azóta .... Azóta nincs semmi sem?
Be nem, ne dobjunk követ arra a sok jóbarátra, kiket szegény meg-tnlt „öregünk* szivébe foglalt, amig élt, kiknek ő lelke jóságával, áldott szivének melegével annyi kellemes, derült percet szerzett.
Hányszor csendült meg a vidám kacaj, pohárcsengés a szentgyörgyvári hegyen, vagy otthoni lakásán, hol Bátorfi volt nemcsak házigazdája, de valóban lelke a társaságnak. Elhangzottak a kedves, vidám ötletek, vége az .iszingyóreszes" óráknak, Bátorfi igen c-öndes ember lett.
Vájjon gondolnak-e rá azok, kikkel ó é.etében annyi sok jót tett? A kikért nem kiméit fáradságot, anyagi áldozatot, mert emberbaráti, ritka jó szite sugallatát követte folyton, mely azt díklálta neki: tégy jót mindenkivel a nélkül, hogy saját javadra gondolnál. Vájjon elfelejtette-e Nagy-Kanizsa városa, hogy mennyi közhasznú szolgálatot tett neki Bátorfi? Nem volt olyan intézmény, melynél Bátorfi elöharcos ne lett volna s ne segítette volna a netáni akadályokat leküzdeni s ez által a közjót teljes erejéből előmozdítani, pedig ez mindig saját jóléte rovására történt.
Vájjon elfelejtette-e a Kisded-6 v ó Egyesület s más emberbaráti
intézmény, melyeknek ügyeiért annyit küzdött, annyit fáradott, — elfelejtette-e Bátorfit?
Vájjon elfelejtette-e az .Irodalmi és Művészeti Kör,* melynek megalapítása körül is Bátorfi elenyész-hetetlen érdemeket szerzett s amelynek életében nélkülözhetetlen tagja volt? Vájjon elfelejtették-e, kikeletében oly nagyon szerették, akik oly impozánssá tették temetését, a milyent Kanizsa még aligha látott
libben nyilatkozott meg a gyász, midőn a fájdalom még friss volt.
Temetése pompás volt, de sirja jeltelenül áll!
Jeltelenül Bátorfi sírjai
Vájjon nem sajog-e fel szivünk fájón dobbanva e gondolatnál, vájjon nem sir e a lelke áldott jó Bátorunknak, ha az égből letekint a vihartépte sirra, melyen a düledező fa-keresztről az eső még a nevet is lemosta ?
Vájjon nem szégyen e ez mindnyájunkra nézve ? De mint először is mondtuk, ne törjüuk pálcát más felett. Nem, az lehetetlen, hogy elfeledték volna rövid másfél év alatt ót.
Gondolhattak arra is, hogy talán az fog neki síremléket álTitani, aki a vér és a természet törvényei szerint legközelebb állt hozzá.
Avagy várták azt, hogy legyen valaki, aki az eszmét megpendítse.
Itt az idő, ne kérdezzük, hogy kinek kellett volna a síremléket {elállítani s íme, már azt sem kell várni, aki kezdeményezze
Mi, a „Zalai Közlöny," — melynek Bátorfi 34 évig szerkesztője volt — forduiuus a nagyérdemű közönséghez, a oemes város elöljáróságához, a Kisdedóvó Egyesület és más humánus egyesületek elnökségéhez, az .Irodalmi és Művészeti
Köt" t_ választmányához, volt szer-keaztiiik egykori jóoaL\'ataihoz, e lap olvasóthoz — és munkatársaihoz, hogy járuljanak néini összeggel Bátorfi síremlékének felállításához!
Nem akarunk mi impozáns szobrot, műremeket, csak egy egyszerű, márvány síremléket.
Járuljon ez emlék felállításához mindenki, ki kegyelettel emlékezik az öregre, ki jóbarátja volt neki.
A kegyes adományokat kérjük lapunk szerkesztőségéhez beküldeni, mei; éknek átvételét hirlapilag nyűg tázzuk.
B. M.
Az uj igazgató.
Népiskoláinkon egy idő óta az aggkor tünetei mutatkoznak, minek oka bizonyára a nemrég elhunyt igazgató hosszas betegeskedésében keresendő. Alig hogy elhantolták a kiérdemült tanférfint, nagy versengés támadt az üresedésbe jött állásért.
Sokan vannak hivatva, de választott alighanem csak egy lesz.
Az iskolaszék azon véleményen van, hogy az uj állásra a már működő tanerők mellőzésével idegen ember hivassék meg, ki az iskolák ellipszisében legyen a gyújtó pont és a szervezetbe uj életet leheljen. Erre biz a tanítók közt nagy szomorúság támadt és megkezdődött a zarandokolás a más véleményüek Mekkájába, hegy ez a határozat valahogy életbe ne lépjen. Tagadhatatlan, hogy tanitóink közt is vannak olyanok, akik ez állásra méltók és ép oly jól töltenék be hivatásukat, mint az idegen próféta. De egy helybelinek nehéz álláspontja volna, mert jó kollegából nem lesz mindig jó direktor és egy ember keb ében nehezen fér el két sziv a jó kollegáé
és a jó direktoré. A meg nem választottak is csak rossz szemmel néznék a régi pajtást az uj polcon. Az qj igazgatónak pedig, ha érvényesülni akar, meg kellene mutatnia, hogy többé nem a régi jó pajtás, aki semmiért a világon se gördített nehézséget a jó cimbora utja elé.
Van tanítóinknak egy másik óhajuk és ez az iskolák decentralizációja. A múltkor tartott iskolaszékí ülésen merült fel ez eszme. Annyi legyen a direktor, amennyi az iskola, de quot capita, tot sensus. Minden direktornak más adminisztratív rendszere, más pedagógiája volna és a városi iskolák egy szép napon arra ébredének, hogy a kinizsi-utcai vagy teleki-utcai iskola államcsínyt követett el és kikiáltotta magát respublikának. Ez az eszme tehát kevés híveket vonz, különösen az iskolaszéknek mai erősen centra-lisztikus hajlama mellett. Maradjon is ez csak eszmének. Mert pedagógiai rossz oldalai mellett inkább torzsalkodásnak, áskálódásnak, aknamunkának volna szülője tanitóink között, nem a jogos ambíció élesztője. Az iskolaszék erős rezsimet akar. Olyan embert kivan az iskolák élére állítani, ki erős kézzel vezesse iskoláinkat egyöntetű pedagógiai eljárassál nemes feladatuk minél tökéletesebb megoldása felé. Ez a leghelyesebb törekvés, a reméljük iskolaszékünk nem ejti ezt el, bár az is igaz, hogy a feladat betöltésére legnehezebb embert találni. E nehézség megfontolása vetette fel azatán azt sz eszmét, hogy az uj igazgatónak kvalifikációja magasabb legyen a népiskolai tanítóénál. Olyan kívánság ez bár, mely korunknak inkább kóros kinövése, nem pedig olyan követelmény, melyet maga az állás tesz szükséggessé, mégis belenyugszunk, sót a jelen körülmények között egyedül célra vezetőnek ezt
I tartjak. Ha azonban már magasabb
I kvalifikációja egyént óhajtanak, minek ! keresik azt másutt. A mi városi [ polgáriskolánkban bizonnyára van olyan kiváló egyéniség, magas pedagógiai képzettséggel és nemes ambícióval, aki az iskolaszék, a város közönsége egyaránt alkalmasnak ismer el az igazgatói állásra, kinek meg-f választatásával kikerüljük azt a kockázatot, mely idegen tanerő választásával jár. üj világrészek felfedezésére ne induljunk. Ismerjük meg elébb jól a magunkét.
Az elkeseredett „Muniásképző.\'
Van minálunk egy egyesület, agy hívják, hogy .Alt Munkásképző Egyesület," tagjai leginkább iparosítják, kik szerény belyiiégükbeo össze szoktak gyülekezni, hogy magokat képezzék, müvel-jék. E szép célt szolgálják jó meg rossz munkák olvasásával és — táuctnulataá-gokkal. -
És táncmulatságaik jól szoktak sikerülni mindég, ami arra birta éket legutóbb, fiogy hat héten át hetenként táncoljanak önművelődésükért a Polgári Egylet dísztermében. Igen ám. de van még egy másik egyletünk is, a szabók : szakegylete, mely szintén azon nemes i intenciótól vezéreltetve már javában tán-i col belenként az Egylet dísztermében, | sőt önművelése teljes kiegészítése okából még uj 5 héttel toldotta meg táncidényét.
Csakhogy azon régi elméi fogva, hogy két tárgy egyszerre egy helyen nem lehet, zavar támadt a Munkásképző és a Szabóízakegylet között a Polgári dísztermét illeiöleg, oljan zavar, melyet a magyar királyi ész. erély és tapintat hivatalos képviselője nem birt elégkielé-gitőeo megoldaoi, mi miatt a Munkás-képző elkeseredett. Tór\'éot pedig a dolog ily képpen: A helybeli szabó-szakegylet hat egy-má-ntán kővetkező bélre, a .Pnlgári Egylet" nagytermében megtartandó táncmulatságokra engedélyt kért a kapitányságtól, a mit meg is kapott. — A hat hét letelte előtt ujabb engedélyért fo-
TASSA.
Halottak napján.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Temetőo bolyongok, aírok között járok. Körülöttem hervadt, dércsípte virágok
.-. ma arcomnak derűje, mosolya, Szirént bánatát a szellő" messx% hirdja.
Amott egy öregnek airfaja feketéi, De lelke messzebb van a világ régénél, Ki görnyedve huzte-az éle* igáját S megrí kasnak nézte közelgő halála*.
Itt ejry anya borai gyermeke sírjára, Keséit kulcsolja ájtatos iáira. A hitves gyászolja élte elhányt párját. Kön nyekkéi locsolja azt a hideg mirraayt
Távolabb egy lányka frissen hantolt sirja Szőleit, jegyesét, testvéreit hjvja, Kik koszorst tesznek a sírjára itten, Mennyben hervadhaüant adott neki Isten. Zizeg a száraz ág, süvölt a hideg szél, Fájö hervadásrtl, enyészetről regél; De amelyek morttn enyéí»tr51 azólnak: TaTaazizal oj lombot, uj virágot hoznak. Megvigaszui a hit ét az örök élet, Hol a sziv őrömtől Iimét újra éled S a teremtő Isten végtelen irgalma Visizaadji, kit eltemet a sir hantja.
Halán Margit.
Amerikai éfet.
Irta: Kaiesok Leo.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája — A római császárság korában Afrika *olt a közfigyelem éj a közérdeklődés ha*á(*- Meglepő, rendkiTüli újdonságokat é» birtket ciak Afrikából Tártak, közmondássá lett: Qaid non ex Afrika?
Mi újság Afrikából? Az uj kor figyelme a Kólámba*! l^ifdezte, aj Yilág felé fordalt. Azon élénk érdeklődés, mely a felfedezőket és a konkqaiaztado rakat kísérte ma, négyszáz esztendő mohával sem csappant meg. Itt nálunk, ebben a vén Európában már miuden régi, kopott sablon szerű, ott az Atlanti Óceánon tal egészea más friss, élet pezseg, a melyet nem korlátoz jóformán semmi sem. Mindenkinek agy szabad gondolkodnia, éreznie, nioois. a mint neki tetszik. A felfogás mindeo tekintetben jóval szabadabb, mint nálunk. Valóban meglepő, exceu\'rikus és rendkívüli dolgok csak ott lőrténnek. Csak ott éloek a derék mitlómos nagy bácsik, a kik rokonaik legnagyobb örömére szenderülnek el. Caak Amerika éghajlatának Tan meg az a csodás hatása, a mely minden bajt föltétlenül meggyógyít. Ide mennek üdülni a beteg péuztárnokok; bukott bankárok, virtuóz kártyások s más elegáns uri egyéniséget, a kik számára Európában a dutyin körül más gyógyító intézet nincsen. Ide menekülnek egyébb sora üldözöttek is, a kik nálank boldogulni, megélni nem tudnak. Ez az európaiak aziluma, eldoirádója és uj paradicsoma; a hol lel lehet találni mindent, a mit otthon elveszítettek kezdve a pénztől, föl a szabadságig és a becsületig.
A valódi amerikai élet csak a germáu Amerikában az úgynevezett Egyesült államokban fejlődött ki. Ezeknek társadalmi viszonyaival fogunk röviden foglalkozni.
Az Unióban, az az Egyes, államokban
a lakosság száma ma 65 millió. Ezek zömét az angol oyelvüek képezik, szám szerint vagy 50 millió. A többi 15 millió a bevándorló t európaiak, a benazülött s napról-napra fogjó indiánok s az Afrikából behurcolt szintén vesző félben lévő négerek között oszlik meg.
Az amerikai éghajlatnak csodálatos átaUkitó hatáta van az oda bevándorlott germánokra. Az ide jött germánok már a harmadik generációnál jelentékeny külső éi belső változáson mennek keretiül. Arcbőrük elveszíti puhaságát és szárazzá lesz, hajuk keményuyé én lőszörazerÜTé vátik. Az arccáomok erősebben fejlődnek ki éi ujjaik megnyalnak. Az amerikai keztyüket az európaiak, hosszú vékony ujjaik miatt nem használhatják.
A yankee typus Max 0 Sell szerint Ciontos arc. egyenes homlok, derékszögű orr, melynek háta keskeny és éles, be-lapított halánték, kiálló járom csont, kis mélyen fekvő, éles pillantású beszéded szem. A nők agyán ezen iró szerint igen bájosak és karcának. Hepvarth Dixon azoobao azt állítja róluk, hogy csont és hcs helyett csupa idegből állanak és igen gyöngék.
Szellemi tekintetben a jobb társasághoz tartozó yankee az angol ét a francia temperamentum kellemes keveréke. Nem oly feszes, modoros, mint amaz. természetesebb, nyíltabb emennél. Rendkívüli energiája Amerika vezérnem rétévé tette fajtáját; a Tállalatok fele része reá esik s az irodalom, tudomány legjelesebbjeit ő szolgáltatja.
A bevándorolt angolok és skótok a harmadik generációnál a yaokeekbe olvadnak bele.
Vallási tekintetben két tényt kell mindenekelőtt konstatálnunk: a) az Egyesülc államok keresztény jellegét, b) a nemzeti egyházak hiányát,
Bár nincsen kodifikált államvallás, az Cmo mégis keresztény állam, mert keresztény a közvélemény.
Az amerikaiakat a vallásos nemzetekhez kell sorolunk. .Valláioa alapérzésüket az anijolpártoktól örökölték, kik kötelesség tudásban és az élet komoly felfogásában a kolóniák elhagyatottsága, a gyarmatosoknak önmagára való utaltsága, továbbá az a praktikus érzés, mely a valiásnak a mindennapi életben való fontosságát elismerte." A lakoiság 5b°/0 templom látogató s a városokban a templomi helyek ÖO°/0-át ai előkelőség szokta kibérelni. Nincsen állami Ünnepség vallási szertartás nélkül. Az eskü forma (minden államban) Istenben s a jövő életben való hitet tételezi föl. A vasárnapi munkaszünet szigorú betartását az államok őrzik ellen. De talán a legcsat-tanősabban bizonyítja az amerikai nép keresztény érzületét a házasság jellegének vallásos megóvása.
Mindemellett Amerikában teljes vallásszabadság uralkodik, s minek eeyik szomorú következménye a mindeféle bizarr-szekták rendkivüli elszaporodása. Ez idő szerint 400 különféle vallásfelekezet dívik az ÜDioban. A legtöbben vannak a római
katholikusok, számszerint 10 millió s a hivők száma napról napra szaporodik. Nagyban emeli a katholicizmus szociális becsüté ét a papság fegyelme, a szerzetes rendek önfeláldozó munkássága s az a körülmény, hogy a kath. pap ciak hivatásának Őt, Összeférhetetlennek találja állásával az Üzletét, az iparral való foglalkozást stb., mig 8 többi felekezetek papjai busás jövedelmeket hajhásznak; missiónariusaik meg kereskedelmi ágensek egy személyben
Amerikai lapok teli Tannak e féle hirdetésekkel :
Főtiszt Pickauds az ékesszóló és népszerű lelkész, a ki oly Boká hirdette az Isten igéjét a folyó túlsó partján lakó azoumédainkuak, ágens lett a csatorna ügynökségnél.
Főtiszt. Mix, a Bzaint claisi methodista-templom igazgatója, most száraz áruraktárt nyitott.
Főt Day Viliiam a matrózok templomának ismert őa népszerű szónoka, kit minden matróz szeretett és szentnek tartott, most kalapot meg sapkát árul nagyban és kicsiben a Tallér et Comp cég megbízásából. Rendkívül érdekesek a protestáns templomok istentiszteleti hirdetései. Egy ügyesen megfogalmazott reklám többet ér mindennél. „Ki nem hallgatna meg az exkommunikált páter Max Grlyot már csak azért is, mivel a katholikusok kiközösétették, vagy az elegáns előadásu Adler Felixet.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1897.-OKTÓBER 30 án.
lyamodott az egylet és azt szintén megkapta. — Azonban a nagy kanizsai általános munkásképzö egyesület még a szabószakegyletnek: megadott első termi nus lejárta előtt a .Polgári Egylet" elnökétől ugyancsak 6 heti időtartamra hasonló célból kibérelte a termet és az engedéiy megadását kérvényezte a kapitányság aál.
A főkapitány azomban a kérvényt nem intézte el, hanem azon pusztán elküldött e az általános munkásképzö egyesület alelnökének.
A munkásképzö egyesület azonban ez elintézést kissé merésznek találta és ujabb kérvényt nyújtott be, a melyben kifejtette, — hogy az ujabbi 6 hétre méltányossági szempontból is meg kell adni az engedélyt, mert a szabó szakegylet már huzamosabb ideig használta a termet, meg aztán neki másodízben engedélyt adni teljes lehetetlen volt, hiszen a terem már akkor nem is a szabóegyleté, hanem a munkásképző egyesületé volt a szabószakegylet kérvénye, tehát a .Polgári Egylet" termét illetőleg tárgytalan lett- Erre a kérvényre azután megjött a végzé-1, a mely szerint arra való tekintettel, hogy a szabószak-egytet az engedélyt már megkapta és egy helyiségre két egyesületnek engedély nem adható, a kérelem megtagadtatik.
Igaz, hogy a főkapitány mikor másod ízben engedélyt adott a szabószakegylet-nek, még nem tudhatta, hogy a terem fölött ők nem rendelkezhetnek, de mikor a munkásképző egyesület, másodízben is beadta kérvényét, & melyhez a .Polgári Egylet\' elnökének levele is csatolva volt, már tudhatta, hogy a szabószakegylet-nek kiadott másodizbeni engedély semmissé lett, mert terem hiányában értékesíteni nem lehet.
Éz az eset, melyet azért tartottunk közölni szükségesnek, mivel elkeseredést Bzült a munkásképzőben. — Az elkeseredés pedig a szociálizmusz szülőanyja. Nem szeretnénk tehát, ha éppen hatóságaink lennének ily féle határozataikkal a szociálizmusznak terjesztő; és ápolói.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Ébenspanger Leó ur 25 frt, Irmler József gyűjtése 121 frt (Filipp Mihels Söhne (Gärten) 20 frt, Lövenstein József M. (Prága), CarlSpiegl senior 10—10 frt, W ien) Bendict Schrolls Sohn, (Wien) Löwinger ethaufer, (Wien) Franz Liebig, (Wien) Winteroitz és Reich, (Wien) V Supanc 6. (Wien) Moakovitz és Wasser-wagel, (Wien) Wilhelm Bengers Söhne (Bregenz) Johann Haopt és Söhne, (Wien) Keliermann és Fried, (Wien) L Ginsky (Wien) Jobann Liebig és Comp, (Wien) T. Sdmid W. (Asch) 5—5 frt, A. Steioitz Erben (Wien) 4 frt, Berger Rosenfeld (Wien) L A. Kluge, (Wien) Grogere Mikolascheh és Comp (Steinberg) Friedrich Gramanus CidaooV^éT^Conz, Göbz Merbó és Lenaer (Wien) 3^-3 frt: W. Scbnidl Söhne (Wien) 2 frt.) Schwarz és Tauber cég gyűjtése 25 frt (I. oszt Seifenrieder Geverko Gese\'.tchft Apollo 5 frt, Heinrich Franch Söhne 20 frt, Unger Ullman Elek ur gyűjtése 6 frt. (Berg és Hüttenverk Store 5 frt, Jobann Schwetz l frt,) Köhler testvérek cég
gyűjtése (Berg és Hüttenverg. Store Carl, Greinitz nt-ffen (Graz) 5-5 frt) Ösz-szeaen 187 frt.
Eddig befolyt 7200 frt 29 kr. Dr. Tuboly Gyula Egerjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
— Személyi hírek. Csertán Károly, Zalamegye alispánja, Sulcberger megyei főszámvevő kíséretében e hő 22 én Léte nyére érkezett, hol az nap a letenyel szolgabiróságot, 23-án a becsehelyi körjegyzőséget és 24-én a letenyei és 25-én a puszta magyarod í körjegyzőséget viza gálta meg, — mindenhol a legnagyobb rendet találta és elismerését fejezte ki. — Gernya László p. ü. tanácsos zalamegyei kir. pénzügyigazgató e hó 22-én Perlakról Leteuyére érkezett, hoiis 23., 24., 25. és 26 án a kir. adóhivatalnál tartott Bzemlér. — Filipich János kir. járásbiró ehő 24-én szabadságáról vissza érkezett és átvette a letenyei kir. járái-biróság vezetését.
— Eljegyzés. Dobrovics Dezső, az „Első magyar\' tisztviselője, eljegyezte kisfaMt Pikéthy Hona kisassonyt.
— Tízéves jubileum. A nagykanizsai ev. reform, missioi egyház tízéves fennállásának megünneplésére október 31-én délelőtt 10 órakor az imateremben hálaadó isteni tiszteletet tart. Az ünnepély sorrendje: I. Egyházi ének GC-ik Zsoltár. II. Egyházi beszéd. Tartja Körmendy Sándor lelkész III. Az egyház története. Irta és olvassa Seregély Dszső m. lelkész. IV. Úrvacsora kiszolgáltatása.
— As első felolvasás. Az írod. és Müv. kör felolvasásai közül az elsőt m. vasárnap tartotta meg a városháza nagytermében. Szép és előkelő közönség jelent meg e felolvasáson, bár mégsem voltak annyian, amennyit az írod. és Müv. kor nemes törekvése mellyal jőtékonycélt is szolgál, megérdemelt volna. Pedig, aki ott volt, az meglehetett elégedve az élvezettel, mert nemcsak a Daloskör énekelt igeu szépen és precízen, hanem Kalcsok Leó felolvasása is mindvégig érdekes és tanulságos volt. A Daloskör C b o 1 o b z Jenő, karmester vezetése mellett Marschoer szép dalát, a Dalszabadságot, énekelte el megnyitóul. A dal, bár a terem akusztikája nem a legjobb, igen nagy hatást keltett és zajos tapsokat aratott. Alig csillapultak le, Boross Antal ült a felolvasó asztalhoz és felolvasta Kalcsok Leó dolgozatát az amerikai életről. A figyelmet mindvégig lekötő, sokszor jóleső derültséget ébresztő felolvasás után, — melyet mai tárcánkban közlünk, — újra felhangzott a taps, mely nemcsak a felolvasónak, hanem az Írónak is szólt, kinek meg kellett jelennie a pódiumon, hogy a közönség kitüntető tapsait megköszönje. Erre ismét a Daloskör étekéit előadva Kreutzer
^szép dalét, az Eni kürtöt — A következő IeIolva=ás jövő vasárnap (nov. 7.) lesz. Ez alkalommal Uferbach Jenő fogja felolvasni D i s z k r é-Cfő\' a művészetben c tanulmáuyát, Deák Péter fökapitányné úrnő zongorázni, Hofrích-t e r Emma k. a. és dr P e r é n y i József pedig hegedű és zongora kettőst fognak előadni.
— Király-Ünnep. Szép és hazafias ünnepet ü\' ma a főgimnázium ifjúsága Ünnepelve felséges Királyunkat nemzeti multunk nagy alakjainak megörökítéséről történt legkegyelmesebb elhatározásáért Az Ünnep, melyet fél 9 kor bálaadó Istentisztelet előz meg a felsőtemplomban, fél 11-kor kezdődik.a főgimnázium nagytermében. — Műsora ez: 1. Himnusz. Énekli az Énekkar. 2. GyŐzödelem Kun Bélától-Szavalja Lackenbach Pál, 8. o. t. 3. Ö Felsége kéziratát ünnepi beszéd kíséretében fölolvassa dr. Pacbinger Alajos, igazgató. 4. Király Himnusz Erkeltől. Énekli az Éinkkar. 5. A Tizek 8zobra Fejes Istvántól. Szavalja Huckstedt Jenő
7. o t. 6. Részlet a Hernani c. operából. Előadja a zenekar. 7. Himnusz Vörösmarty Mihálytól. Szavalja Bagyary Béla 8. o. t.
8. Szózat. Énekli az Énekkar. 9. Induló a Kis Alamusziból! E\'őadja a zenekar.
— Iskola Qnnepély. Az ízr. hítköwég által fentartou tanintézetek f hó 28 án ünnepelték meg a f é. szeptember 25-ről kelt legfelsőbb kézirat intézkedéseir. Az iskolai ifju-á\'j zászlókkal vonuit a tempiomba, hol Dr Neumann E\'ie főrabbi hazafias beszédet intézett a hallgatókhoz és gyönyörű imában kérte Isten áldását a hazára és kiráiyra. A felső keresk. iskola ifjúsága ezután a keresk. iskola dísztermébe vonult. Itt Bún Samú igazgató szépbeszédben váíolta a tíz férfiú érdembit. kiknek szabrai a fővárosban fognak diszleni. Herlinger Ernő alkalmi költeményt szavalr, Nagy Jenő pedig a tíz férfiú életrajzait olvasta fel.
— Novemberi előléptetés. A király Klobucsár Victor ni. k. bonvéd ezredest, a lugosi 8- sz. gyalogdandár parancsnokát tábornokká nevezte ki. Klobucsár huzamosabb ideig volt a helybeli 20. honvéd gyalog ezred parancsnoka, mely idő alatt ugy személyes jó tulajdonai, mint lovagias magatartásával az egész város osztatlan rokonszenvével találkozott. Egyutal megemlítjük, hogy Pleheisz Gusztáv honv. százados, Örnagygyá ueveztetett ki. — Házi ezredünk 4 zászló aljánál mindössze két előléptetés tőrtént Gerstl Károly II. oszt százados. I. oszt. és Hruska Ferdinánd tiszthelyetes, hadnagygyá neveztetett ki.
— Hoffmann Mór és a Tanitók nagy-kanizsai járásköre. Mólt számunkban közöltük, hogy a zalamegyei ált. tanító testület nagy-kanizsai járásköre nov. 11-én tartja őszi közgyűlését. Ugyanakkor közöltük e közgyűlés tárgysorozatát is. Most vissza kell erre térnünk, hogy megkérdezzük a járáskör elnökségét arra nézve, hogyan akar megfelelni a választmány azon legutóbbi határozatának, mely kimondta, hogy Hoffmaon Mórt királyi kitüzetése alkalmából a közgyűlésen üdvözli ? Ha jól tudjuk, mikor Kellert Lajost jubileuma alkalmával üdvözölte a járás-kör, ez a meghívón világosan jeleztetett. Mért tértek ettől el most, midőn azt a férfiút kell üdvözölni, ki ott állt a TanitestQlet bölcsőjénél, ki nagy tudása legjavát, szorgalmát, tehetségét, fáradhatatlan igyekezetét
mind e testületnek és a járáskörnek létrehozására, megerősítésére, felvirágoztatására fordította? Mikor ilyen egy férfiút megbecsülünk, megtisztelünk, akkor maguukat becsüljük, magunkat tiszteljük meg. Nem kell-e hát a megtisztelés legjobb módját keresnünk a jobbat, ha lehet, mint eddig történt, de semmiképpen azt, ami a szokástól eltér, levon a megtisztelés értékéből. Kíváncsian várjuk, hogy hozza helyre a járáskör eddigi ta-pintatlanságát.
— A Ker. Jót Nóegyesület koréból F. hó 25-én igen látogatott választmányi ülést tartott a Ker. Jót Nóegyesület. A közelgő tél nyomorúságának enyhítésére elhatároztatott, hogy 6 havi segélyezésben 60 szegényt részesítenek állaiidóan, mig rendkívüli, alkalmi segélyben számosan részesülnek. Karácsony előtt 100 irtot tesz folyóvá az egyesület, melyen fát vesz a szegényeknek, kik között népkonyha szelvényeket is oszt ki. Ugyancsak karácsonykor több iskolás gyereket fel Fog ruházni. Végül határoztatott, hogy szokásos mulatsága jan. 5-én lesz, melyre már is előkészületek történtek.
— Halottak napja. Hétfőn lesz mind-szeutek napja, kedden pedig a halottak ünnepe. Hétfőn este megélénkül a halottak birodalma, kigyúlnak a gyertyák a sírokon, melyeket koszorúkkal és virágokkal borit be a kegyelet. Kinek ne volna siratni valója ez estén, halottak estéjén? A csendes emlékezés és soha nem uiuló kegyelet ünnepe ez. E kegyeletet rójja le főgimnáziumunk ifjúsága is ez estén, midőn testületileg kivonul itt elhalt tanárai sírjához. A régi szokáshoz híven mindszentek napján d. u. 3 Órakor vonul ki az ifjsuág a temetőben, s az elhunyt piaristák sírjánál gyászénekkel, beszéddel és szavalatul rójja le kegyeletét
— Rendelet Halottak napjának előestéjén, azaz f. é. november hó lén a ró in. katb. temetőben a szokásos kegyelet zavartalan nyilvánítása, valamint a közrend érdekében a következő intézkedéseket léptétem életbe, melyek szigorú me^tar-tá-ára a közönséget a Baját érdekében felhívom: A temető közép főútján valamint a szélesebb oldalutakou is a járókelők folyton a baloldalon tartoznak haladni. Az utakon való megállás, álldogálás, valamint kutyáknak a sírkertbe való bevitele szigoráan tiltatik. Dohányzás a kegyelet nyilvánítás ideje alatt, vagyis déltől fogva a temetőben szigorúan tiltva van, hasonlóan tilos a lámpák, koszorúk, virágok megérintése és roogálása. sírhalmok gázolása vagy hasonló kegyelet elleni cselekmények. Ugyanazért felhívom a szülőket, gyámokat, iparmestereket stb. hogy gyermekeit vagy tanoncaikat felügyelet nélkül és egyedül a temetőbe ne eresszék. Ezen alkalommal a koldulást szigorúan eltiltom. Péksütemények, cukrász és cukorsütemények, gesztenye éti gyütnöcs árulása agy a temetőben, mint szeotgyörgy-vári uton, szentgyörgyvári téren és ennek közelébeu tilos. Kocsikkal a temetőhöz csakis a szentgyőrgyvári térnek a Kisfaludy- ét ezzel szembe levő Mezei-utca áltat hitárolt részéig szabad menni s ugyan azért a kocsikoak sorrend szerinti áló helyéül a közkórbáz előtti tért jelölöm
ki. A Birok kivilágításának megkezdése nincs időhöz kötve, azonban este fél 9 órakor az összes lámpák eloltandót és haza Bzállitandók, mert pont 9 órakor a temető bezáratik. Bábosok részére, kik gyertyák darusítására jogosilvék, tátraik felállítására a fald és a temető közti tér jobb és baloldalát jelölöm ki olyképpen hogy a sátrak egymástól hatméternyf távolságra álljanak. — Füszerkereskedők, kik nyilvános helyen megbízottaik által Óhajtanak gyertyákat elárusítani, tartoznak ezt a megbízott egyén megnevezése mellett az erre szolgáló tér kijelölése végett a kapitányságuál folyó évi november 1-én délig bejelenteni. Mindazok ellen, kik ezen rendelet rendelkezéseit megszegik, a kibágási eljálás fog folyamatba tétetni\'. Miután a koldulást mint kegyeletet mélyen sértő cselekményt eltiltom, azonban, hogy a nagyközönség adakozó kedve kielégítést nyerhessen, intézkedtem, hogy a köztemető bejáratánál egy rendőr felügyelete alatt álló persely álljon a közönség rendelkezésére, ezen perselyt a t. közönség figyelmébe ajánlom azzal, hogy ezen perselybe összegyűlendő összeget a helybeli jótékonysági egyletek és a koldulástól ezúttal eltiltott koldusok között arányosan fogom felosztani. Nagy-Kanizsán, 1897. október hő 29-én. Deák Péter s. k. rendőrfőkapitány.
— Beteg orvosok. Sajnálattal vészük tudomásul, hogy Dr. Stolcer Henriket hivatásának teljesítésében baleset érte. Stolcer dr. egy hullaboncofásnál ujját vágta meg és a bullaméreg egy finom véredéoybe behatolt A méreg romboló hatása csakhamar erős fájdalmakban nyilvánult Karja erősen megdagadt, de a kedvelt orvos most már minden veszélyen tnl van. — Városunk egy másik közkedveltségnek Örvendező orvosa szintén baleset következtében súlyosan betegedett meg. Dr. Szjgely Károly egy gyümölcs magvat nyelt véletlenségből-A mag bélgyuladást okozott Dr. Bzigely Budapesten műtétnek vétette alá magát es most már gyógyulófélben vau.
— Felszólítás: Ismét elérkezett az idő, midőn a szegény és árva gyermekek felruházásáról kell hogy gondoskodjunk s különösen arra ügyelnünk, hogy az iskolát látogató gyermek ne legyen kénytelen ruhátlanság miatt onnét kimaradót A Ker. Jót. Nőegylet" választmánya elhatározta, hogy az egyes, pénztárából ez évben is 12 gyermeket (6 fiu és 6 leányt) teljes felruházásban fog részesíteni; azonban a folyamodók máris oly tömegesen jelentkeznek, miszerint kénytelen vagyok azon tiszteletteljes kérelemmel fordulni a nagylelkű és jószívű adakozókhoz, kegyeskedjenek bennünket e célra támogatni bármi csekély adománynyai, hogy minél több árván segíthessünk, őket meleg ruha és lábbelivel ellátva e hideg ellen védhessük. Kegyei adományokat az elnökség, vagy bár-rrely vál. tag hálás köszönettel átveszi, s hirlapilag nyugtáztatja. Nagy-Kavizsa, 186?. okt. 28-án. özv. ZadubánszkyLajosné, elnök.
Chicago és New-Jork nem katholikus templomain a következő hirdetéseket lehet olvasni.
.Evangéliumi zene. solo, rövid szent beszéd! Itt talál az ember pihenést, boldogságot és Üdvöt lelkének. C^ak be uraim ésxhölgyeim mindenkor ide bel" Vagy:
.Nincs többé raentegytödzés! Ülőhelyek j ingyenesek, az isteni tisztelet vidám és \' érdekfeszítő, ima- és énekkönyvek ingyen adatnak."
A zenével való csalogatás sem utolsó dolog. Egy élelmes yankee kisütötte, hogy az európai keringök igen alkalmasak a zeoltárok zengedezed ére s igy igen sokszor a szent beszéd után megcsendülnek a Fiücberin du kleine a Wogel-h&ndler, vagy a Won Hohem Olympberab ismert akkordjai.
A tempomok látogatása a bon ionhoz tartozik és ez okból a templomok beltő berendezésénél a templom látogatáskor a ruházatban, sőt még az imakönyvekben is nagy fényüiést fejtenek ki. A jobb helyek a templomba* és pedig a katb. J és protestánsokéban kivétel nélkül pénzért [ adatnak el. Az állami é\'et minden terén általános a korrupció, minden rendű és \\ ranga hivatalnok, a bírákat sem véve ! ki megvásárolhatók.
Lgy Cincinnati oépujság a hivatal- ; nokokrő: a következőket írja: ,A hivatal vadásza\', eltekintve demoralizáló hatása- j tót fnre*a kövétkez méoyékkel jár A : hivatal rövid ideig tart ki kell terem- j teni tehát belőle a reá fordított költse- I geket, de azután a jövőre való tekintet- \'
bői, félre is kell tenni egy kis megvesz tegetési összeget. Amellett élni is kell, reprezentálni is kell, hozzá kell járulnia különböző ci mü megsarcol tatásokhoz, melyeknek minden tisztviselő ki van téve . . - mindez miből és hogyan telik?
A választásoknál C3ak annyi a visszaélés, mint bármely európai államban. Meghamisítják a crnsust, szavazó cédulákat, megváltoztatják a választási kerületeket, fcaodalumokat provokálnak erőszakoskodnak hivatalból, az ellenzéki levévteket, lapokat, értesítéseket nem expediá\'ja a poéta, a távíró stb. A s&k miodenféle visszaélés következtében ^az előkelőbb elemek visszavonulnak a politikai térről s azt átengedik a daemagogokuak és az u. n. poiiticiaoseknek, profesazionatus politikusoknak, kapaszkodóknak, strébereknek, kik a politikából Üzletet csinálnak.
A políticians először mint választási ágens, kortes kezdi pályafutását, bejárja a Wardokat (vaus negyedeket) éa towoshí-pokat (járásokat) és választókat toboroz össze. Araellett agitál, pajtáskodik, cikkeket irogat a pártlapokba, skaudalum okat provokál, veszekszik és verekszik. A jó potiticíannak nem csak tollal-szájjal, hanem boxirozóval és revorverrel is kell bánni tudnia. Ha valaki, mint ilyen kitűnik, nyitva áll elötfff az ut egsíax a senatusig, ez pedig a mi felső házunknak felel meg.
A sajtó, ép" ugy mint oá\'unkYa kÜiÖn-féle politikai pártok szolgálatában áll, 8 csak igen csekély része föggetlen és kereken kimondva tisztességes. Az igy megvásárolt sajtó természetesen nem
közli az igazat, nem szellőzteti a csalá sokat, ellenkezőleg leplezi pírtjának bűneit s a hol lehet elámítja, félre vezeti i a közvéleményt. A hivatalos lapokat hiva-; talos hirdetések közlésével jutalmazzák ; a kereskedelmi érdekeket szolgáló lapok | a kereskedelmi hirdetésekből gazdagosz-| nak meg. A lapok száma rendkívül nagy; \' nem c.-ak a jelentékenyebb városoknak, hanem mig a kisebb községeknek is megvannak a maguk lapjai. Az újságra nemcsak pénzzel, hanem kopott ruhával, ócska vassal, tojással, csirkével is elő lehet fizetői.
Az újságok rendesen hirdetésekből élnek, s ezeknek körmön fontosságára ígea nagy súlyt kelyeznek.
Bembardt Sára fiának az eljegyzését igy közölték: .Sárának* pulyája menny-assxonyt visz haza
Egy gyilkosnak a kivégesztetését így jelezte egy chíkagói lap:
N. N. gyilkosnak menesztelése Krisztushoz.
*
Különösen Ügyesek a reklámok gyártásában. „Joíy ur szépségén órákig elmerengett egy .bajos leányka. Nézte j art a gyönyörű ifjat, csodálatos szemeit, j friss orcáit telt acélkemény tagjait Mily | szép, suttogá Ő, mennyire boldognak lát-| szoll Igen, feleié az ífju boldog, vagyok, mert a legszebb leányt sikerült meg-j nyernem viruló szépségemmel, férfias { külsőmmel; de míndeszt én Dr. Beoson 1 syrupjáoak köszönhetem stb. következik | a cim. Vagy ; Fizető pincér, vagy Ügynöki ! állást keres egy nyurga, okos, körmön-
foat, ügyes, csinos yzukee. Bizonyítványai kitűnőek. Szemtelen mint egy piaci légy és türelmes mint egy szamár. Tolakodásban bárkivel kiállja a versenyt az Uuioban., Ahhoz, hogy valaki amerikai hírlapíró lehessen, nem kívántatik sem tanultság, sem tárgyismeret vagy stilbeli ügyesség, elég ha érdekesen és körülményesen tud irui.
Á riporter előtt semmi szent, semmi respektálni való nincsen. Befurakodik a családba kilesi a legintimebb dolgokat a fölereszti fantáziájának híg levével, hogy az olvasót gyönyörködtesse. A hírnév skeplőtlensége nem paizs Amerikában a meghurcoltatás ellen. Nincs más módja a gyanúsítások és ál hí reszt el esek megszüntetésének, mint előfizetni a lapra és újévi ajándékkal kedveskedni a szerkesztőnek. És az újévi ajándékok, sápok többet hoznak a szerkesztőknek, mint a szerkesztéseit járó évi kooorarium.
E tekintetben fájdalom nálunk is az amerikai divat kezd veszedelmesen lábra kapai. Az újságírás nálánk sincs semmi qualifikációboz kötve. Kicsapott diákok, elzüllött zsenik vállalkoznak a zsurnalisztikára, egyéniségünkben igen gyakran semmi garancia sincs arra nézve, hogy nagy igazságszeretetet széiea körű tudományt, emberismeretet és szilárd férfias jellemet igénylő hivatásokat becsülettel fogják betölteni. ítélnek élők és holtak fölött, noha ők maguk igen sok esetben minden kritikán alul állanak.
Amerika társadalmi életének közép pontja épen u;y mint nálunk a nő; sőt még fontosabb szerepet játszik mint Euró-
pában, a meonyiben először is Amerikában teljes a nő emancipáció, másodszor Amerikában kevesebb a nő mint a férfi. Minden 950 nőre esik 1000 férfi e két faktor a nyitja ama sok társadalmi fonákságnak melyek Európában szinte megfoghatat-lanok.
A nő szerepe nem szorul pusztán a családi tűzhelyre, hanem kiterjed a társadalmi élet minden terére; majdnem agy szerepel Amerikában a nőnem mint a fói fi.
A két nem munkássága közötti különbség Bourget szerint sokkal kisebb, mint nálunk: ,Ha egy nyüványos iskolába lépünk vegyest nő és férfi tanítványokkal találkozunk. Az egyetem műtermeiben nő és férfi egyetemi hallgatók egymás mellett vizsgálják a preparátumokat A nagy és kis lapoknál egyaránt szerepelnek mint riporterek, interjuholÓk, Ha orvost keresünk, nő <*$ktorboz utasítanak. Ha bírósághoz megyüak nő titkárokkal és ügyvédekkel találkozunk. Egyes felekezetnek nőlelkészeik, szónokaik vannak sőt mint felekezet alapítók és reformátorok is szerepelnek. Igy lieck Borbála reformálta -a methodiaU felekezetet Mott Lukrécia a kikszitek felekezetét alapította. Gyakran találkoíuak ilyen hirdetésekkel. ,Ma délután a Germsnn vallbán N. Anna tartja a szent ebszédet Tizen hit éven aluli legényeknek tilos a bemenet:*
A Ciftláilbao a szülök jobban azei a\'\'leányt mint á férfi gyermekeket, a kis leányok a szülők becézgetett és elkényeztetett kegyenceik, a kiknek megvan engedve minden.
Melléklet a .Zalai KSzf&ny\' 1897. Október he 30-iki 44-ik tzámáboz.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
_ Az árvák. Ott áll az utca
sarkán. A járókelők alig veszik észre, amint vékony, rongyos ruhájában éhezve, fázva húzódik meg féíve nyújtva hidegtől vörös kezeit a boldog sétálók felé, — de csak alig néhány fillér jut neki. Sírna, de könnyei nincsenek, panaszkodna, de nincs kinek. Hiszen ó elhagyatott, szegény árva. Ki bánja, ha elpusztul, ki bánja, ha tovább is tengődik? Testét nem gondozza senki, lelke is parlagom marad és üresen. Csak a nyomor lakja. Ez pedig rossz nevelő. Sem a jóra nevel, hanem a bűnre. A szegény árva elzüllik egészen, s többé már nem kér, nem koldul, hanem szerez ugy, ahogy tud. Ha leány, akkor talán cseléd lesz belőle; legtöbbször azonban rosszabb és undokabb sorsra jut. Mert egész Zala- I vármegyében nem volt senki, aki I ezideig törődött volna velük, legfö-lebb egyes jószívű embtrek gondoltak az árvákra s fogadtak egyet-kettőt magokhoz. Most végre a jótékony sztvü nők rájuk is gondoltak. Az Ízt. Jótékony Nőegyesü-1 e t kiváló jóságú és buzgósága elnöke, Vidor Samuaé, a f. hó 24-én tartott választmányi ülésen lépett fel azzal a tervvel, hogy az egyesület „árva-alapot" létesítsen, melyet évről évre növeljen ugy, hogy mindég több és több árvának nyújthasson segítséget és menedékeT"~A humánus terv a legszebb auspiciumok között kezd megvalósulni, mert már is van 200 fit 50 kr. tőkéje, a múlt évi uzsonnák jövedelméből. Ezt a tőkét fogja gyarapítani az idei uzsonnák jövedelme is, melyek n .v. 7-től kezdve vasárnap déluránonként fognak tartatni a Casinóbau.
— ürrosok értekezlete. A mult s-zámban hozott hírünkre vonatkozólag dr. Pül ák Ernő úrtól, a kerületi beteg-segélyző egylet megválasztott orvosától a következő nyilatkozatot vettük:
Becses lapjának f. hó 23-iki számában rOrvosok értekezlete* cimfl közleményben személyemre vonatkozó soraival szemben annak kije\'entésére kérem a tek. szerkesztőséget, miszerint én a kerületi betegsegélyzö pénztár orvosi állásáról saját elhatározásomból mondottam le, miuiáa az orvosi kar az ismert határozatot hozta. Megválasztatáson! utáu csakis kollegáim felszólítására halasztót tara el lemondásomat az ügy végleges elintéi-éseíg. Ez a f. hó 17-iki orvosi értekezleten megtörténvén lemondásomat, anélkül, hogy valaki e lépésre indított volna, a kerületi pénztár elnökének azonnal bejelentettem. Kiváló tisztelettel Dr. Pollik Ernő.
— Iskolai órtesitee. A helybeli áll. s. közs. polgári leányiskolában az iskolai év november 3-án reggel 8 órakor fog megnyittatni ünnepélyes »Veni San cte"-val, november 4 én pedig a rendes tanítás is kezdetét veszi.
— Hangverseny. Szilágyi Bár-dossy Ilona a m kir. opera elsőrangú énekesnője és Bürger Zsigmond gordonkaművész m. kir. operai szólista, a m. kir. zeneakadémia rendes tanára ma este fél kilenckor a nagy-kanizsai .Cisino" dísztermében hangversenyt rendez. A nagy élvezetet ígérő hangverseny o>ü<ora ez: I. Chopin Introduction és Polonaíse. II Dvorak Adagio és Allegro op. 104. Előadja: Bürger tanár. III. Verdi, Nagy ária .Traviata" czimü operából. Előadj*: Sziiágyiné Bárdossy Ilona urnö IV. Bach — A:r Corelli — Allemende Moszkowszky — Prés du berceau Poper — Spanyol táucz. Előadja; Bürger tanár. V. Biedl — Dal a .Sáckin-gent trombitái\' czimü operából. Grieg — Solweig dala Kaldy — V:iriácziók egy magyar népdal felett. Előadja: Szilágyi né Bárdosay Ilona uruó. VI. Bruck — Kol-Nidrei D*w.doff — Aur Spnngbrun ?en Előadja: Bürger tanár. A zougora-kiséretet Biumenscheiu Viluiosoé urnö és Ollop Ernő ur voltak szívesek elvállalni.
— Uj tanitÓ. A letenyei iskolaszék f. évi szeptember hó 24 én ülést Unott melyen több folyó ügy elintézése utáu az üresedéibe jött osztály tanítói állasra, melyre 7 pá yázó jelentkezett Varga József büsíüi születé-ü ciák tornyai kép-zúm végzett volt jááki vasmegyei tiaitót választotta meg.
— TŰzbalult szenvedett. Kránic József helybeli íodmives 12 éves Teréz nevü leánya f hő 16-án este a konyhában édes anyjával együtt foglalatoskodva a nagy falazott kemence szélén álló petróleum lámpát valahogy lebillentette; aazét-freccsenő égő petróleumtól a leányka ruhája tüzet fogott és lobogni kezdett, anyja nem vesztette el lélekjelenlétét és egy pokróccal akarta a tüzet elfojtani, de ez nem sikerült, akkor a leány kisza ladt az udvarra a kúthoz, anyja utána és itt leöotötte egy vödör vízzel. Az égő ruhák tüze elaludt ugyan, de már ekkorára a szerencsétlen leáuy oiy súlyos égési
i sebeket szenvedett, hogy másnap délelőtt ennek következtében iszonyú kinok közt meghalt.
— Aszfaltozzák a korzó járdáját.
Hatalmas fü3tgomolyok emelkednek a délzaiai takarékpénztár előtr, hirdetve mindenkinek, bogy íme lejárt a klioker uralom s kezdődik a város csinosítása, ifjitása, httósági közbelépés nélkül. — Csak egy terület marad aszfaltolatlao és pedig Rosenfeld Adolf házától. Alt és Bőbm divatáru kére kedéseig húzódó parcellán. A ki tudja, hogy e két pout kü\'.e van ékelve, az ormótlan városháza, az természetesnek is fogja találni, hogy a kongó ut fentartásáért, miért is buzognak az épület falain belül? — A polgármester ur, ha szabadságidejének eltelte
után vis-zatér rezideuciájába nagyot fog nézni, a korzó ilyen átalakultán és él bennünk az a hit, hogy a városházát is bevonja abba a bűvkörbe, a melyen belül egyenesen lehet járni, lévén az aszfaltjárda kevésbbé gidres-gödrős a klin-kernél. Mi reméljük a legjobbat és el-bisBzük, hogy nemsokára a városháza előtt is aszfalt járda lesz és ezt annyival is inkább illik remény lenünk, mert nem lehet ép a város pilótája az egyetlen épület, a mely előtt a régi tégla járda disztelenkedjék. — Meg aztán elvégre az aszfalt .... burkolat.
— A koldulásról. Városunk kereskedői panaszkodnak, hogy a koldulást eugedé-jye/ö csütörtöki napon boltajtóik előtt meg me„\' jelenő toprongyos alakok közt minduntalan uj meg uj arcokat látunk megjelenni és senki sem kiváucsi arra, hogy ezek miad helybeli illetőségű kolda-sok-e és vájjon biraak-e mind koldulási engedéllyel. Ugy tudjuk, hogy ez a rendőrség kötelessége. De hat azt mondják, — ugy is küszöbön van már vagy 20 év óta a szegényügy rendezésé, — de" azt is mondják, hogy a szegényügyi bizottság ezt a jövő századnak azándékoíik fenn hagyni mert ez már ugy sincs messze.
— Telefon hálózat a főid alatt. A budapesti állami telefon műszaki osztálya érdekes és a haztu ajdooosokra n^zve üdvös ujitás tervezetén dolgozik. Arro! vau szó, hogy a/, egyre nagyobbodó telefonhálózattól meg szabadi tsák a fővárost, az eg?sz hálózatot földalatti kábé lekkel pótolva. Ez az ujitás nemcsak esztétikai, hanem anyagi okokból is kívánatos és az átalakításhoz a jövő évben hozzá is fognak. A műszaki osztály most fölvételt készít Budapest összes földalatti szereivényeiről, hogy az elhelyezendő kábelek hoss/át és költségvetését megállapítsa. Fold fölött akkor csupán a telegráf és itt-ott az elektromos vasút vezetéke marad s a levegő a fejűnk fö • lőtt kevésbé fog emlékeztetni a drótostótok mutikájáre. Hát iszeo minálunk a telefon hálózat még csak hagyján, de ha az ég felé nézve a vilanydrótokkal Összevissza drótozott várost látják, bizou bízón nagyon is emlékeztet beunünket ez az állapot a drótostótok munkájára. Szívesen ki is bontakoznánk belöie, akár a főváros mintájára.
— TŰZ ütött ki í. hó 28 áo e=te 729 órakor Kis Kanizsán aRác-uteában, — mély alkalommal öt pajta és istáliÓ épület hamvadt el. A tűz a szélcsend dacára oly hirtelen esapott át egyik tetőről a másikra, hogy csak ahitodík épület kigyulladása alkalmávai tudták tűz* oltóink lokalizálni; mert igen közel voltak épitve egymáshoz az épületek.
— Drága a liba has. Nem láttuk ugyan a piaci árfolyamokat, de mégis azt hisszük, hogy nagyon drága a liba, mert nem veszik, hanem vi3zik, a mi mindenesetre olcsóbb ár. — így tett városunk két ismert betörője Gravetz József és Köbli Vendel is. A 23-ról 24-re forduló éjjel betörtek Krausz Károly magyar-ucai lakos fakamrájába és onnan 4 drb hízott ludat emeltek el, ámde a rendőrség fülön fogta Őket és átadta a kir. törvényszéknek.
— Monté Carlo. — Nem a véletlen küldi tollúnkra szt a nevet, a mely mögé hirtelen odaképzeljük a Kocítus minden jajkeservét, az özvegyek és árvák sziv-repesztő panaszát, de sok a hasonlatosság az ottani éa a mi kártya viszonyaiok közt; a különbség az, hogy ott a hatóság támogatja, nálunk pedig erősen üldözi a szerencse játékot. Elénkbizonysága ennek, hogy a közelmúltban két korcsmai engedélyt vont meg a kapitányság, mert a helyiségekben tiltott szerencse, ii lelve rabló játékok Űzését eltűrte a tulajdonos ; a rendőrség éber figyelemmel kiséri ezeket a fiók rablóbandákat és sikeresen közre működik azok pusztítására. — Egy ibárosi paraszt, Porogi József az áldozat, a kit e hó 27-én egy neki egészen ismeretlen ember becsalt a Rákócy-utcai Imrei féle korcsmába azon Űrügy alatt, hogy egy falujabeii jő barátjának akar 10 pakli katona dohányt küldeni. — A jámbor ihárosi bement a korcsmába, a hol egy jeles társaság már javában élvezte a hírom nabás kártyajátékot. Különféle kecsegtető Ígéretekkel beugrasztották az I együgyű embert a játékba és 10 frtját el-j búzták. — A korcsmaros uram pedig : hihetőleg nem fog holmi 5 frt péuzbüo-| tetessél kimenekedni, mert a jelek arra ! mutatnak, hosy azok a jó pipák, ő nála | tartják a granadai éji száiiásc. — Ugyao-! azon napon pedig ezekhez még külső I körülményeiben is teljesen hasonló eset történt Lazsnakon, ugyancsak egy paraszttal, a kit meg azzal csaltak be az ottani korcsmába, hogy egy filujabeli embernek küldenek levelet. — D : aztán meséltek neküzgató gusztákról, aranyos schnur okról slágerről, mig aztán beleugrott és 30 frt-| ját játszották el a jó madarak — A lazsnaki korcsma természetesen jó barlang lesz, mert a sípisták, a rendőrség üldözése folytán a városból kiszorulnak és mert elvégre a becsületes embernek élni is kell, hát a lazsnak! korcsmában húzzák meg magukat és — másokat.
— A kapa mint fegyver. Régi közmondás, hogy ha az Isten akarja a kapa nyele is elsüL — Városunkban meg éppen asszony kezében sült el a kapi és súlyosan megsebesített egy Öreg embert. — A dolog ugy esett, hogy Benkó Ferencéknél a hízközösségbeo elő rokonság a kiszedett répa termésen volt osztozkodandó. Efelett összevesztek és a pörpatvar hevében Datii Győrgyné ugy ütötte fejbe az öreg BenkÖ Ferencet egy kapával, hogy ez vértől elborítva Összerogyott. — A sérülés nem életveszélyes ugyan, de oly su!yo3. hogy a rendőrség áttette az ügyet a büntető bírósághoz
— Csizma lopás. Meilinger János és Kovács Györg csizmadia mesterek\' kárára, e hó 27-én egy állítólag ismeretlen no, a ki sárga csikozott nagy kendőt visel, egy-egy pár uj csizmát lopott el. A rendőrség elkezdett nyomozni és szokott ügyességével bebizonyította, hogy a tettes megvan, és hogy az egyáltalában nem ismeretlen, mert a csizmára éhes delnőt Battyány Czili notórius tolvaj személyében letartóztatta és továbbra is fogva tartja.
— A szüret eredménye. Letenye és vidéken most már teljesen befejezték
Az elkényeztetett folytatja későbben a társadalom s innét az amerikai nők nagyobb elbizakodottsága és merészebb fellépése.
Különösen és feltűnően hat az idegenre hogy Amerikában a fiatal asszonyokat lehetlen megkülönböztetni a felnőtt leányoktól. Ugyan olyan toilettben járnak a leányok, miut a fiatal asszonyok, ugyanazok az ékszereik, olvasmányaik, taglejtésük és a beszédben, társalgásban, érintkezésben olyan szabadon viselkednek mint a férjhez ment hölgyek. Csak ugy, mint amazok, megjelennek a thea estélyeken színházakban, sőt még a nyilvános ebédlő termekben is.
Sok városban a hölgyeknek külön klubbjaik vannak, a férfi világból még csak a levélhordőuak sem szabad belépni. Itt azután dikcióznak, pletykáznak, jour fixiket és bálokat rendeznek, melyekre nagy kegyesen olykor a kiubb tagok lüggelékeit a férjeket is meghijják.
Azamerikaí hajadonok nem igen vágyakoznak a házas élet után. Legnagyobb részök későn megy férjhez. A házasságot tehernek tekintik: .Ki kell magunkat mulatnunk a házasság előtt* mondotta egy ifjú hölgy Bourgétnek, az amerikai élet egyik hires Írójának, „Isten tudja mi következik azután."
Ha férjhez megy, akkor sem elégszik meg a családi tűzhelylyet; nyughatatlan szelleme, ambíciója a társadalom zajába ragadják, szerepelni akar s jaj a szegény férjnek, a ki ezen szereplési visz-ketegségnek aljába mer állni. Mindjárt nyakába akaszlja a váló pörl.
Egyáltalában nasy benne a változatosságutáni hajlam. Az amerikai nő nem fogja fel miként lehetséges a réginél maradni, régi szokásokhoz ragaszkodni
és a hagyományt tiszteletben tartani ? Amint egyre cseréli, változtatja bútorait, minden félévben másfelé hurcolkodik, a húszesztendős házat elavult romoknak deklarálja — ugy ez újság és változatosság utáni őrült hajsza oka a sok váló pernek. Némelyik 3—4-szer változtatja férjét, mint más halandó paripáit.
*
Az érzelmek az amerikai hölgyeknél nem állanak valami erős alapon. Egy bájos fiatal lányka igy fejtik a házas szerelemre vonatkozó nézeteit: ,A szerelem mamácaka olyan mint a fogfájás. Idáig nem volt szükségem fogorvosra. Éa csak gazdag emberhez megyek férjhez. Különben jöhet, a mikor jön az mindegy. Most 5 millióra számítok, mi sem sürget Azután bájosan utána tette: .Mindjárt özvegy szeretnék lenni. Mindig arról ábrándoztam, minő pompás lenne, ha a férjem még esküvőnk napján pusztulna el, mert igy kevesebb bánatom lenne, még nem ismervén őt. Azt óhajtanám, hogy az esküvő után a templomból kijövet villámtól sújtva rogyjék\' lábaim elé. Oly szép, ha valaki fiatal özvegy.* v
»
Az elválás általában köaoyen megy. Ha az egyik állam törvényszéke fel nem bontja a házasságot, felbontja a másik. Az ügyvédek egy specialista osztálya, csak a vaspörökkel foglalkozik. Váló pörőkué) a furfangos ügyvédek az érzelmi motívumokra igen nagy sülyt fektet e -k. sokszor keserves bőgőssel ipar kodnak hatni a bírákra; mert az amerikai perrendtartás szerint az Ügyvédnek, nemcsak hogy meg van engedve a sírás, hanem még kötelességük is, ha
a könnyek árját ügyesen tudják kezelni. Cbikágóbin 2000 ügyvéd foglalkozik a válásokkal, azért nevezik Chikágót nagy házassági malomnak. 1386 ban 25.550 váló per volt.
Az amerikai nőt, nem kérik feleségül, hanem ő szemel ki magának férjet a fürtnek (kacérkodás) rendelkezésére álló minden eszközével. E;ek pedig kitűnőek. Az amerikai nőnek társalgása igen vonzó mivel sokat tud. mindent elért és megért és bizonyos elfogulatlansággal beszél, melyet diák korában fiu pjjtásaitól sajátított el.
A nők mindezen előnyöket annak köszönik, hogy kevesebben vaunak mint a férfiak. Uton-utféléu kiváló figyelemben részesülnek, nemcsak műveltebb e\'em, de még á napszámos részéről is.
Ha európai ember, írja 0 Rell, hötgy-gyel találkozik kitér útjából, de azért meg nem állhatja, hozj rá ne kacsintson, az amerikai akár tettetésbőt, akár tiszteletből lesüti a szemeit, midőn leány -nyal szemben találkozik. Lóvonati kocsikon a világért sem ülne le valaki leány mellé, inkább állva marad./Cselédet alig lehet kapni, mert az egyenlőség hazájában minden nő ur asszonynak gondolja magát. Az újságokban pL ilyen hirdetéseket olvashatni: ,Egy hölgy (fehér bőrű) házban éa házon kívül mosogatásokat elvállal." Vagy: Egy hölgy szobalánynak ajánlkozik 1600 dollár fizetésért. Félté telek: külön szoba, mennyezetes ágy és egy piano. Megjegyzendő, hogy a ki ma szobaleány, holnap szenátor neje lehet Wasingtonb in, vagy valami gazdag marha-kereskedő felesége nyugaton. Innen az a rátariósság. Az meg mindennapi eset és igen jellemző a nők civilizált helyzetére, hogy a felsőbb leányiskola növen-
dékei eldöngetnek egy hírlapírót, a ki kedvezőtlenül bírálta meg exameutjüket, vagy hogy az asszonyok levetkőztetik a házasság törő férfit, megkorbácsolják, kátrányba mártják, azután tollak közé hengergetik s ugy hagyják a piacon. Szóval a kardos menyecskék az Óceánon tul sem hiányoznak.
A nők sokkal szabadabban nevelkednek, mint nálunk.
Mihelyt a leány 18 éves — írja 0 Rell — mindenhová egyedül mehet, színházba, koncertbe, sétahelyre s addig elmaradhat, a mig kedve tartja. Van zsebpénze, melylyel tetszése szerint rendelkezik. Kit fogad, kit nem, az nem tartozik szüleire stb.
Mindazonáltal igen csal átkoz aánk, ha azt gondolnók hogy e uagy szabadsággal akár a férfi, akár a nő visszaél. A nőket a yankeenek tisztelettudása megvédi minden kellemetlenségtől és gyanútól.
Az aj világban nemcsak a tolakodás ismeretlen a magányosan járó hölgyekkel szemben; de még a fixirozás is igen erős megrovás alá esik.
E rövid felolvasás keretén belül vnlt szerencsém bemutatni az uj világ társadalmi, politikai életét. Tán e rövidke vázlatból is méltóztattak észre venni, hogy az Egyesült államok politikai és társadalmi élete majdnem teljes híjával van ami nemesebb idealizmusnak, lovagiasságnak és eleganciának, melyet Európa társadalma a középkori aristokráciától örökölt s mely az összes társadalmi rétegeket áthatja. A yaokee élni és élvezni akar, lénye és társadalmi élete reális és prózai.
1897. OKTOBER 30-án.
a szüreti munkát, a bort elszúrták, java részben márki ísforrta magát, mennyiségre sokkal kevesebb a tavalinál, minőségre pedig oly eltérő, hogy a ki kellő időben nem adta meg neki a szükséges munkát, az csakugyan bicsaknyíló lőrét kapott, ki pedig; a munkái-kellő időben teljesítette,-annak igen jó\' minőségű bora termett s vetélkedik az 1890-iki terméssel. Sok szegény ember várja a vevőt, péuzre lenne BZÜksége, de nagyon feltűnő még egy évben sem volt oly kevés borvevő itt a vidéken, mint ez évben. 10 frtért vettek párszáz hektót, de ez számításba sem jön, nem keresik sem a jobbat, sem a rosszabbat, ugy látazik keveset pezsgőznek nagyuraink, nincs kereslete a pezsgő gyártáshoz szükséges savanyu bornak.
—• Lopás. Keszler Géza letenyei kéményseprő mesternél beállít egy magát kéményseprő legénynek kiadott legény, a mester nem lévén otthon, a neje betekintett a munkakönyvbe, látta, hogy csakugyan kéményseprő segéd, kiküldte a segédhez, kinél szabályszerűen bemutatkozott, előadván, hogy bevárja, mig a mester haza jön. Lilán kap munkát. A segéd napi munkáját végzendő, eltávozott a lakásról, magára hagyván a vendéget s legnagyobb bámulatukra midőn mind a mester, mind a segéd megérkeztek, a szobát üresen taláiták s csak hamar konstatálta*, hogy az ott alkalmazott Cseke Márton segéd ruháját magára vette, az ő ruháját ott hagyván, éa hogy az időt is tudja, a zsebórát is magával vive megugrott. A csendőrség keresi; az a nevezetes, hogy az illető nevét nem jegyezték fel s igy nem tudják mi a neve.
— Mulatságos sztrájk. Letenyéu a péksztrajklól lehet tartani, mert, mint tudósítónk írja, az ottani egyik péknél a zsemlyét oiy kicsire szabják, hogy az egyik idősebb péklegény ki egy kissé rövid látó is már, nem taiáija meg a kemencében a süteményt, nagyító üveget restéi venni, így sztrájkra készül kollegájával együtt, mert nem sokára nem lesz mit sütni.
— Ajánlkozás. ,Egy, a tanítással és neveléssel bosszú időn keresztül foglalkozott egyén ajánlkozik N -Kanizsa
: vidékéhez tartozó vagy távolabb is, de E vasút közelében eső, valamely pusztán lakó gazda, vagy gazdatiszt gyermekei mellé nevelőül s az elemi, és reáliskolai tantárgyakban oktatást adui. De vállalkozik műegyetemre készüiö magántanulóknak a felsőbb mennyiségtanból, ugy a gyakorlati főldmivestanből, mérsékelt dijjazás mellett alapos utb&vezeiö oktatást adni. Bővebb tudomás a Zalai Közlöny kiadójától szerezhető.*
— Uj folttisxtltöszer. Kartschmaroff Arnold fővárosi drogista. egy uj folttisz-titószert talált fel, melynek P u r u s a neve és melynek kiváló tulajdonsága, hogy a zsir-olaigyümölcsfoltot mindenfélé szövetből eltávolítja, annélkül, hogy a színnek ártana, vagy a szövetet széjjel roncsolná. Oroszországban, hol a foltos ruha leggyakoribb, már az uj .Parus* nagy elterjedtségnek örvend Kartschmaroff Arnold drogistor Nagy-Kanizsán is 5 évig működött mint gyógyszerész. Most drogista üzlete van Budapesten a VHI. Kerepeai-ut sarkán.
— A Mátyás Diák legnjabb Bzánxx is kétségtelenné teni, hogy ex idő szerint &x összes élclapok között a Mátyás Diák a legvígabb éi legtartalmasabb. Kétszer annyit nynjt agy szövegben ét képekben, miot bármely más vig ej ¦ ¦ág; azonkival annyira változatos, hogy szinte csodalatos. Alakjainak eredetisége, adomái<t&k sokasága, aktnál is közleményeinek ts-rkasága, talány-rovatiaik gazdagsága éppen olyan vonzó erSt képez, mint az & hasz-harminc kitűnő kar. rik&tnra- és adoma-illnsztrició, a melyek elsőrendű rajzolók tollából kerülnek ki. Minden számban egy befejezett vig elbeszélést nyújt, a Mátyás Diák ily körülmények között valóságos családi lap, a melyben a család minden tagja talál i.eki való, kedves dolgot. A Mátyás Diák egyúttal a legolcsóbb élclap it, mert előfizetési ára egy negyedévre csak-1 írt 50 kr. A kiadó) hivatal (Budapest, Sarkantyat-ntca, 3. szám -szívesen küld mutatványszámot, ha ezirán-t megkeresik.
— Általánosan tndott dolog, hogy mindennemű köhögés és tüdőbajoál a csukamájolaj az egyedüli és biztos szer, melyet az orvosi kar különösen azóta kezd ismét a gyakorlatba bevenni, amióta Zoltán Béla fővárosi gyógyszerész a már minden gyógyszertárban kapható teljesen szag és is nélküli Zoltán-féle csakamáj-olajat forgalomba hozta. Főraktára: N.* Kanízsáu, Reich Gyula gyógyszertárában, hol üvegenként 1 frtért kapható.
— Kerékpározás. Ennek az utolsó esztendőkben nálunk is oly óriási mérveket öltött uj és szép sportnak egy hazai szakközlönyét kaptak tegnap, mely megérdemli, hogy a kerékpárosok figyelmébe ajánljuk. Címe: .Kerékpár Sport,* Megjelenik havonta kétszer képekkel tarkítva. Állandó érdekes tartalma: Vezércikk,
. szakközlemények, tárca, utleirások.bel-és külföldi hírek, táviratok, technikai ujdoságok, sporiirodalom, mulatságok, versenykiírások és eredmények, szabadalmi értesítő, a a Kerékpárt Sport, .túradíj pályázata és a .Karika diecre, cimft humoros melléklet. Az ügyesen szerkesz-
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1S97. OKTÓBER 30-án
tett csinos kiállítású kerékpáros újság a legsiakavatottakban foglalkozik e sport összes kérdéseire! s így nézeiöok szerint nélkölőzhetlen minden magyar kerék párosra nézve. Kívánatos volna tehát, ha a helybeli és vidéki kerékpárosok támogatnák e sok jó célt szolgáló, csakis nékik szerkesztett szaklapot, mi nem kerül nagy áldozatba, mert a lap előfizetési ára egész évre csak 3 írt — A .Kerékpár Sport" szerkesztősége Pécsett (János-utca 5. sz, alatt) van, bonnan bárkinek szívesen küldenek mutatványszámot mely igazolni fogja annak a néhány dicsérő szónak igaz voltát, melyet a jóravaló, közel két éve fenálló magyar, fportirodalmi termékből t-lmondottnk
— Felhívjak t közönségünk figyelmét a mai számunkban közölt Anetelli-féle hirdetése.
— Tflzbe dobattak. Nagy nézőközönsége akadt a fővárosban a mnit napokban egy igen érdekes látványosságnak, a mikor is a IX. kerületi elöljáróság által kijelölt helyen Mauthner Ödön magnagykereskedő, kir. közjegyző jelenlétében épp ugy mint a mult év hasonló időszakában bz országban és az osztrák birodalom területén elhelyezett bizományi magszekréayeiből el nem adott magvakat égettette el. A felhalmozott nagy tömegből felcsapó lángok rövid félóra alatt közjegyzőileg hitelesen megállapított 226.000 csomag konyhakerti és virágmagot 13450 frtnyi értékben emésztettek fel. Nagy elhatározás szükséges ahhoz, hogy ily értékű magvak, melyek legnagyobb részt még értékesíthetők volnánk, de a vevőközönséget nem elégítenék ki oly mértékben mint Mauthner-féle magvaktól megszokva vannak, ezen módon mégsem misittessenek. másrészt azonban megnyugtatásul szolgálhat ezen példa a Mauthner-féle magot vásárló vidéki közönségnek, mert teljesen biztos lehet abban, bogy csakislegutóbbi termésű friss magot kap. mely mag ugy fajazonosság, mint hozam tekintetében mindenkor megielel ama várakozásnak, melyeta kertészkedő közönség a Mauthner-féle magvakhoz joggal füz.
— Az osztáJysorsjntefc. A „feislutri" szeptember 29 ével megszűnt, hogy helyet | adjon az osztály sorsjáték kipróbált intézményének. Ezen modern intézmény egyszerűen azon rendszeren nyugszik, hogy
a betétek teljes összege — a kezelési költségek levonása után — nyeremények alakjában a közönség között ismét kiosz-tassék. A mi osztálysorsjátékunk nyere-méoyesélyei — a mint a hivatalos játéktervből kitűnik — kedvezőbbek, mint bármely külföldi sorsjátéké. Azon körülmény, hogy minden 2-ik sorsjegy nyer és hogy kis betétekkel sok és nagy nyereményt lehet elérni, a sorsjátékot rövid időn népszerűvé fogja tenni. A kibocsáj-tott sorsjegyek, tekintve azok kis számát (100 000 darab) s a közönséget nagy vétel kedvét, alig lesznek elegendők a szükséglet fedezésére. Egyebekben felhívjuk olvasóink figyelmét a magy. kir. szab. osztály-sorsjáték mai számunkban közzétett
játéktervére. í -
Irodalom.
— Emléket a múltnak! A ki rályi ké-irat, mely a magyar nemzet ezer éves múltjából tiz kiváló történeti alakot jelöl meg szoborban való megörökítésre, nem tartozik ama múló hatású események közé, melyek csak máról holnapra foglalkoztatják elménket és szivünket. Az a magasztos tény, hogy maga a koronás király mutat példát a dicsőséges mult kegyeletes tiszteletére, szemmel láthatóan átalakító hatással van min den magyar ember gondolkozására s oly érzelmeket fakaszt, melyek, ba meg is voltak a magyar ember szivében: rejtve, szunnyadozva éltek. A király fenkölt szellemű példája nemcsak a nemzeti öntudatot ébreszti föl a csüggedésre hajlandó szivekben, de egyben elementáris erővel kelti föl bennünk a vágyat, az érdeklődés, megismerkedni mírterrk^ történetével," nemcsak nagy kiemelkedő vonásaiban, de apróbb részleteiben is. A tiz szobor tehát — mindnyájan érezzük — nemcsak annyit jelent, hogy történelmünk tiz jelesének emlékét majd ércszobor örökíti meg. Termékenyitó hatása van ennek: a történetíró most még nagyobb lelkességgei mélyed történetünk buvár-latiban, látván, hogy munkáját maga a koronás király szentesíti meg, az olvasó pedig megnövekedett érdeklődéssel forgatja a magyar nemzet történetének lapjait, érezvén, hogy a kirilyi\'xtény után hazafias kötelesség ts, alaposan megismerkedni nemzetünk történetére!. Nem elég, bogy a tiz
szobor hazafias örömet keltsen országszertej s nem szabad tisztán olyanná vennünk, mintha a magyar király ezzel az ö magyar népének hűségét, szeretetét kívánta volna megjutalmazni. Az a tíz szobor a maga némaságában is hatalmas szózat a magyar nemzethez: emléket a múltnak! E tiz szobor által a magyar király mintegy átlehelte a magyar nemzet lelkébe a mult iránt való kegyeletet, a magyar történelem hőseinek megbecsülését! Ebben van a királyi ténynek nagy, korszakalkotó jelentősége. Ha így fogjuk fel azt, csak akkor becsüljük meg igaz értéke szerint. Im, ezek a gondolatok támadtak lelkünkben most, midőn a történelmi nevezetességű királyi kéziratnak hatása alatt vat még egész valónk, s vesszüí ugyan akkor az örvendetes hírt, hogy az Athenaenm által kiadott Millenniumi történetnek, ennek az óriási munkának, melynek minden jó hazafi könyvespolcán ott a helye, a kilencedik kötete (megelőzve a 6., 7. és 8. kötetet) is legközelebb meg fog jelenni. Az a része történetünknek, melyet a nemzeti ébredés koránl nevez a történetíró. Valóban ritka, szerencsés napokat élűnk. Minden tényező közremunkál abban, hogy nemzeti öntudatunkat, történeti értékünket, a mult iránt való kegyeletünket fölkeltse s ébren tartsa. Most rajtunk a sor, hogy a sorsnak a nemzetek életében oly ritka ked-vezését hazánk és magunk üdvére felhasználjuk.
88 kitüntetés, e*ek közt 14 diszokmany és 18 aranyérem. Számtalan bizonyítvány ellő orvosi . , szaktekintélyektől
Újszülött
Kyilttér.*)
Koalára selyemét 60 knól 3 frt 35 : krifl méterenként — japáni, chinai itb. a legújabb mintázattal és színekben, a. m fekete, fehér és színes Hennebrra selyemét 45 krtól 14 frt 65 krajczirio m-terenként — sirni, csikós, koczkazott. mintazm. da-ma\'ztolt stb. imint egy 240 különböző minőségben és 2000 szin és mintázattal stb. a megrendelt áru póstabér és vámmentesen a házhoz szállítva, mintákat postafordultával küld: Henneberg ii. (rs.éskir. udv. szállító) selyemgyáai ZUrlchiietr. Svájczba czim-zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
kik aoyjok \'által épen sem, vagy csak töké-letle&Ql lesznek szoptatva, Kestlé H.-féle gyermekllszt használata folytán okszerű módon fölnevelhetek Hintaada^ot. semkülömben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a komi nens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan biiooyiiváoya fog-aítatik — kivánatra ingyen kaid e központi raktár:
F. Berlyafc I., Nairlersusae Sr. L
Henri Mé-íáí pertiektipliszl 90 krajcár-Henri Mié-féle mesterséges lej 50 krajcár-
Eaktár minden gyógytárban e* füsicrkeres-kedé s.ben.
Orvosi körökben * tehéntej veszélyeire a sürüo fellépő száj és körömfájás következtében, különösen mint csecsemő tápszer és oly él-| vezeti szereknél, melyek te] hozzáadását ki-, vánják, figyelmeztetnek és a tej által szánnax-¦ ható betegségektőli megóvás tekintetéből ¦ a | Nestlé féle gyermeklap!isziet, mint a legrégibb gyennektápszert és a legtökeletesb helyettesítője az anyatejnek ajánltatik — Utóbbi már 1872. óta be vau az osztrák-magyar monarchiába vezetve és tekintve összeállítását minden tej hozzáadást nélkülözhet.
Ezen liszt, eltekintve régi m-gkisérlézését a \' táriadalom minden rétegében a gyermek táp-| szerek közt az e!ső helyet foglalja el, sok év után még máig is használják a Szent-Anna gyermekkórházban Pref. dr Widerhofer reze. tése alatt. A lipótvárosi, Karolin, Rudolf trónörökös gyermekkórházakban Bécsben, az orsz. lelecbáznao Budapesten, & Ferenc József gyermekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, ; szintúgy a Cyrill és Methud gyermekkórházak-[ ban, Krünnben a morva országos intézetnél 01-i mützben,a Szt.-Anna gyermekkórházban, Gric-í ban, etc szintúgy alsó-ausztriai orsz. lelenc házban az 1872-beo az akkori igazgató dr. ; Fridinger által a leggyengébb gyermekeknél is i kitűnő eredméaynyel használtatott.
Ez az egyedüli gyermeklap szer, mely elleni tétben más készítményektől. a csecsemőnek j folyton ugyanazon táp álékot nyújtja, csakhogy l vízzel vegyítve néhány percig felfőzve keli leone ; ellenben a többi készítmények miod tej hozzá* I tételét kívánják, mire különösen figyelmeztessünk.
Felelős szerkesztő: Jjy. Kisit Ernő-Helyettes szerkesztő: Dr Villányi Henrik. __Kiadó : jfl Wajdits .lózxef
57 frt 02 kr. tőke, ennek 1896. év október hó 16. napjától számítandó 5°/0 kamatai és eddig Összesen 9 frt 60 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le és felülfoglalt és 688 frt 80 krra becsült bátorok, ágynemüek és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános ár* verés utján eladatnak.
Mely árverésnek az 1897. 14964 sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszioén vagyis N.-Kanizsán alperes lakásán leentíö eszközlésre 1897-ik évi november hó 9-ik napján délután 4 órája batáridőül ki tűzetik és ahhoz a venni szándákozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. c 107. §a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t, c 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő
Kelt N.-Kanizsán, 1897. évi október hó 22. napjáo.
BARTS GYÖRGY, kir. bir. vhajtó. 4607/ik. 97.
Árverési hirdetmény.
A n.-kaniz-ai kir. tszék tkvi osztálya részéről közhirré tétetik hogy Furdán
Józsefné kiskanizsai lakos végrehajtatónak. Hockmann Jánosné szül. Sneff Rozi végrehajtást szenvedő kiskanizsai lakos elleni 7 frt 30 kr. hátralékos tőke, 23 frt 84 kr. eddigi, 6 frt kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. ts?ék területéhez tartozó a n.-kanizsai 2324 sz. tkvben f 8039 brsz. a. végrehajtást szenvedett tulajdonául felvett a 389 írtra becsült ingatlan, továbbá a n.-kanizsai 2303. sz. tjkvben f 6058. hrsz. alatt "/» részban Hockmann János és Vi részben végrehajtást szr-avédett tulajdonául felvett 14 frtra becsült egé^z ingatlan, ez utóbbi az 1881. évi 60. t.-cikk 156. § a.) pon.ja értelmében 1898. január hó 8-áu d. e. II órabor ezen kir. tszék tkvi helységében Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett betyár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO°/0 át készpénzben vagy óvadékképes pspirban a kiküldött kezéhez letenni. \' Kelt N.-Kanizsán. a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi szepi. hÓ 5. napján.
GÖZON, kir. tszéki albiró.
Vese, húgyhólyag, hngjdara és kőszvénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek huratos bántalmsinál,orvosi tekintélyek által a Lithion-forr/is
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Ho«yhaj tó hatása!
ünl koujn eB&Uelő
Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága Eperjesen.
Nyilvános köszönet.
vYilhelm Ferenci gyög7szeréBz árnak Neanklrchen A.-Ansztrla. Feltalálója az Aatlrbeamatikns és Aatia kritikus
rértlaztltő teának. köszvéay ég rhenmánál.
Mídőn én a nyilvánosság elé lépek, csakis azért történik, mintán kötelességemnek tartom, Wilbelra gyógyszerész urnák Neonkirchenben, legmélyebb köszönetemet kifejezni azon izolgalatokért, melyeket az ö vértisztitö teája fájdalmas rhenmatikus szenvedéseimben tett és hogy azokat, akik ettől a borzasztó azenvedés-től fel kerestetnek, figyelmessé tegyem. Nem vagyok képes azon öldöklő fájdalmakat leírni, melyeket már 3 év óta minden időváltozásnál tagjaimban ereztem, s melyektől sem gyógy«zerek, sem a Ba-deai (Bécs mellett) kéofürdök használata szabadított meg Álmatlanul hánykódtam éjjelenkint ágyamban, étvágyam napról-napra fogyott, kinézetem szemlátomást rosszabodott és egész testi erőm veszített. Négyheti használata ntán fenti teának fájdalmaimtól nemcsak hogy megszabadni um a vagyok megszabadítva, mintán már hat bét óta nem iszom e teából, de egész testi hogylétem javult Szoros meggyőződésem, bogy mindenki, ki hasonló lájdalmakban szenved és e*en tea használatából folyamodott. ssiDtngy fogja YVilhclm Ferenc arat á\'dani, miot éa
Oszíote nagyrabecsüléssel
Bulsehln=Streitreld grdhtö
alezredes neje.
") Az e rovatban közlőitekért nem vállal magára felelősségei s, szerk.
Vegyesek.
— Sok évi megfigyelés. Emésztés-gyengeségeknél és étvágyhiánynál áltii Iában minden gyomo^bajuál. a valód „MoII-fele seldlítz porok* bizonyoluk a legsikeresebekoek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők éa vértisz-titők. Egy doboz ára 1 frt. Síétküsdés naponta utántellei Moll A. gyógyszerész cs. és k. szállító, Bécs. I. Tucblau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Xoll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvéoyével és aláírásával.
HÍRŰÉ fJSEK.
Carrossier eladás. ^
Barna heréit 5 éves-Barna kanca 8 éves gyors, hibátlan, jó húzók, kitűnő állapotban, jól belovagolva s egyszersmind jó hintó-lovak olcsón eladok. Dománe Georgshaf bei Lukács — Barcs mellett.
7152/szám. 1897.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a n.-kanizsai kir. járásbíróság 5347/97. számú végzése által Eeiodl Aladár végrehajtó javára dr. Fülöp Kázmér ügyvéd n.-kanizsai lakos ellen 700 frt töke, ennek 1896. év augusztus hó 28- napjától számítandó 6D/„ kamatai és eddig összesen 43 frt 80 kr. perkölUég követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 839 frtra becsült bo\'orok, ágynemüek, ii zongora és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 7162/1897. az. kiküldetést rendelő \'végzés folytán a helyszínén vagyis N. Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1897 ik évi november hó 15 ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kii űzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi IX t. c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi IX t c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt N.-Kanizsán, 1897. évi október bó 27. napján.
BARTS GYÖRGY, kir. bír, vbajtó. 14984 szám /1897. i
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehijtó az 1881- 1 évi lx t. c 102. í-í érteimében ezecne; közhírré t«wzi. hogy a n.-kanizsav kir. járásbíróság 996Í/97 számú végzése álul Reméoyfi Jenő végrehajtó javára Güns-berger Tivadamé n.-kanizsai lakos elten
Gyfiinolcsfák, diszfák és cserjék. Csokrok, koszorúk
JANDA KÁROLY
mükertésznél Nagy-Kanizsán.
Távirat cim: JANDA NAGY-KANIZSA.
Árjegyzék és költségvetések bérmentve megküldetnek.
s
Folyó évi november hó 3-án szerdán, a „Polgári Egylet\' nagytermében
az illuzionista, antispiritisia, magnetista és hipnotista
A N E t ELLI
a spiritista és hipnotista médium
madám i viri ki.l.i kíséretében.
BelKfat: 1 mii tírael I frt- 11- resái $0 tr. Zártól 60 Ir FöHaiiii iltó Hl tf.
M$H 30 tr. borit tf.\'
Jegyek elére válthatók Fischel Fülöp könyvkereskedésében és este a pénztárnál.
Bővebbet a későbbi falragaszok.
Richter-féle^Horgony-Pain-ExpelIer
ltinimént. capaici comp.
Ezen hírneves háziszer elJentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsö-lesként alkalmaztatik köazvénynél, csáznál, tagszaggatásnál és mefl-hiitéseknél és az orvosok ;iltal bodörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony- Fain - Expeller, gyakorta Horgocy-Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 tr. 70 kr. és 1 frt. üvegenként! árban majdnem minden gyógy- -szertárban készletben van; ffiraktár: TBrík Jazséf gyógvKzerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak tegyünk, nmrt toM> Jröcbbórtékfi utánzat van fofzjalomhau. KI nera s*ar megkárosodm", az minden esyus üveget „Horcony- védjo+ry és Richtf"- czégjegyzés
Ikül tnint nem valódit otaaiba vissza, #
"RICHTER P. AD. és társs, ».ís tir. udvart riiüitii. RQBflLETAOT.
HEIM MEIDINGER KÁLYHÁI
A <elt«llló Prot dr. Meidloger ilul egyedül felhM«]n»iott g7*r
MIM i,
Kohlmarkt 7.
Budapest: Thraet udvar. Becs-Döbling és
PRÁGA : ílybernerjaBse 7. sxmmwm Sxabadalmaxra minden államban, wmmwmi - MINDHS KÜLLITASOS ELSŐ DÍJJAL KITDSTETTE. M
isíteilt íiraaijiílítá tölti és szellőzteti mm
lakitól, isk. lik et irodik síimira, > leeesjíiertbb ét leg-eletintabb kiillititbin, tetitéttierinU éíéti idountm «en pirral ,aló fmétnél ét 24 órüg terjedő égén kotzenneli tn-zetétnél.
Több ttoba fítéte egí ttljaival.
wag60n kályhák
.HEIM" Held kíljliii
meioincer-ofen
0»a ictünk az ntÍM.- (AffJ - H E I tokló. utalva a kályha- B*__
lukiul, utalva akályfai
ajtókra öntött itt láiható védjegyre:
. ileim- ilestla kályhái
Heim í\'üstemésztő kandallói
A körtük füstnélküliek maradnak. Határtalan égési időtartam. — Minden tfiteloszer alkalmas. — A már létező kandalló külsőkre alkalmazható. — Kgy kandalló több helyisége függetlenül iüthet
|T HEIM füsiemésztö Caloriférei "W
Központi ffttés minden rendszer szetint. Szárító alkalmazása ipari és gazdasági czélokra,
l?rospedtt*ok é* árjegyzékek ingiten és bérmentve.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBEE 30-án.
Valódi brünni szövetek őszre ós télre
Egy Cocpoa 3.10 ; 4.80. j6
méter bosszú teljes, \\ 6 — jobb
nri őitózet (ksbat < 7.75. finom
n\\driR és mellény / 9 - finomabb
cs*k 1 10 50. legfioomibb,
Valódi gy apjaszÖvet.
Téli kabát szövetek, vadász szörete-ket, daróc kamtjára kabát és nadrágszöveteket, gyönyörű választékban. Női szövetekéi minden létvzŐ minőségben szétkQld után vénei. Szolidságáról és megbizhatósá-taról iegjobbao ismert ezöretraktár
siegel imhof brqnnben
M intak Ingyen és bérmentve. Kiotshu gzalIttas<>ktiál kezeskedve lesf. azon előnyök, melyeket fennti cég gyártási székhelyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál
nyújt igen uagyok.
oooooooooooaooooooooooouoooooooccoooooooooooooooooooooooooo
Arre-rési
A nagy-kanizsai kir. tvszék tikvi oez-lálya rédzéröl közhirré teletik, hogy a kir. államkincstár végrebnjtatónak, Varga-peneca István és neje Török Kati kis -kanizsai lakói végrehajtást szenvedők eüeoi 16 frt 28 kr. töke, ennek 1893. évi április hó 26-IÓ1 járó 6% kamatai, 5 frt végrehajtás kérelmi, -6 frt 35 ír. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a featneve-zett kir. törvszék területéhez tartozó, a nagy kanizsai-516- sz. tjkvben f 7761. hrsiám slatt felvett a 375 frtra beesőit . ..• : 1897. éri november hó 17-én d. e. 10 órakor ezen kir. tvszék tikvi helyiségében megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, még pedig 5078/tk. 92. sz. alatt id. Vargapenecs litván és Merta Katalin javára bekeblezve levő szolgalmijoggal csak akkor, ha ezen ingatlanért a szolgaimijogot megelőző hitelezők kielégítésére szükségesnek mutatkozó 200 írtban ezennel meghatározott összeg beigértetik, ellenkező esetben az árverés ezen ingatlanra nézve hatálytalanná válik s az ingatlan a szoigalmijog fentartása nélkül a fentebbi határnapon újból elárvereztetni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartozóak a becsár 10°/«-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságánál 1897. évi juliae hó 17. napján. ¦ * .
Dr. NEUSZIDLER. kir. tszéki biró.
aria-® • Gialli
Gyomor-
cseppek
_íertten hatnak gyomor bajokaál, ..._JHtzhetatl«a és aftoláaosan ismeretes házi és népszer. ,. ,
A\' gyomorbetegség tünetei: érrágyta-laasag, gyomorgyengeség, bíh&t leielet, letíujtsáa, tavaivá, felbőffőgés, hazmená*. gyomorégés, feleslegei, trfáJkakhólasziis, sárgaság, undor és baará*, gyomorgörcs szükuies.
• Hathatós .gyógyszernek bizonyult tejriááf ál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomorwtterteléaaél ételeikéi és italokkal, mflzzták, máfcejok és olmor-ritoWáknál. •
Emiitett bajoknál a MtsrÍECzelSl ^r=mo:-cEeppek érek oU kitűnőknek bizonyulok, a mit száz meg száz bizonyítvány tarrnsiL Egy- kis Üveg ára
Duoujnvttuj uti.usiL. r.gy- kis üveg in használati jitasitássai együtt 40 kr, nagy nveg ára 70 kr.
Magyarországi, főraktár: TSs-Sfa József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sr
A védjegyet és aláírást- - füzetesen tessék megtekinteni! Csai^oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a kesrit& aláírásával ;C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*. "> A StártaczsíS jvwBwwöBsk valodian , kaphatók. ••:•<* ¦¦
JíAGT-K AXJÍÍSáV Pr«er H ls és Hdtw Lajos gyóíj"szerí-B7(-k».l. ÍUBOOV Kuliul Sá dor gyógy sz eresz nél. \' * \' _
Árlejtési hirdetés.
A felügyeletem alatt álló nagykanizsai, csáktornyai, keszthelyi, perlaki és letenyei fogházakban letartóztatottaknak együttes úgyszintén a nagykanizsai fogházban letartóztatottaknak különálló egy esetleg három évi élelmezésének 1893. évi január hó 1-től leendő biztosítására
189?. évi november hó II napjának d, e 9 órájára
hivatalos helyiségembe a korábbi árlejtés eredményének kedvezőtlensége miatt ujabb árlejtést hirdetek, !\': \'
Az árlejtési feltételek a királyi ügyészségnek irodájában bármikor megtekinthetők. Biztosítási összeg 600 frt, a mely a tárgyalás előtt készpénzben, állami vagy az állam által kamatbiztositott értékpapírokban leteendő.
Zárt ajánlat esetén ezen összeg 50 kr. bélyejgel ellátandó ajánlathoz melléklendő. Az árlejtési tárgyalás megkezdése után ajánlat el nem fogadtatik. Az Írásbeli ajánlatokban külön ajánlat teendő: 1) a rendes étadagra nézve 56 degrm: kenyérrel együtt, 2) a böjti (112 degrm. kenyér étadagra nézve, 3) a betegek számára kiszolgáltatandó étkekre nézve, melyeknél a számyevőségileg megállapított árakból való százalék-elengedés mennyiség feltüntetendő. \' " A kikiáltási ár: rendes főtt étadagnál . . . IO krajcár.
56 degrm. fekete kenyérnél 6 krajcár.
Összesen . 16 krajcár. A beteg letartóztatottak részére kiszolgáltatandó 4 fokú étadagoí stb. árai a beteg étrendben ép piaci árjegyzékben foglaltaink és a királyi ügyészség irodájában bármikor megtekinthetők.
írásbeli ajánlatokban megemlítendő, hogy az ajánlattevő az Összes árlejtési feltételeket elfogadja.
Nagy-Kanizsa, 1897. évi október hó 25-én. » A nagykanizsai királyi ügyész
<- dr. okosdy lajos.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosooooooooooooooooo
ti} ís3\'
i
% % % % I %
i
w4%
1
I
I % %
s
i
I i %
J
Mindenki
(9
félti az egészségét és .ti akar lemondani a kávé(LÍ megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ******** a kinek egészségét valami
megrontotta. Különösei Ideg- •
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathre;ner-kávé.************* b a • j_ asszony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony IVlingSn hatassa| van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik,*****************»»»*»** tVr1íns*íon s/i a k\' a háztartásban takarékos, de ízletes és a mellett egészséges kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szempontból Is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávóval vegyítve, akár tisztán.

valóban egészség! és családi kávé, a mely
szemekben a legjobb mtlátábó! kaszai; a babfcávé kedvelt Izét a Knthrenor-féle gyártási mód adja meg neki, a mely a leghíresebb szaktekintélyektől elismerve, mindem művelt államban tért hódított Csak a Ka:hr«lner-kivé egyesíti magában a babkáve kellemese- ingerlő Irét és a .ríaiá\'a-ki vénák egészséges, orvosilag ollsmert és megerősített előnyeit »1***^*^*»-»*»»***»^»*»*»»»»*Y¦ »»*
Tévedések és magkárosodás kikerülése végett bevásárlás alkalmával tessék Jól vigyázni az ere- j. ,» deli dobozra, • melyen ez a fe irás van ^XOtflTeiTieT.
A KathreiBer-féle Kneipp-maláta-kávé
Kérelem:
u »]fil btlllllll, i hifii nm nju i kaihreiner lif, luiillllt tilt itt
I
i
1 1
I
Az élet megifjiiása ét mBgliistzab-fa\'rtá&a a hires elektro — Volta kereszt viselése által éretik el.
Egyéneknél, kik a volta keresetet folytonosan viselik, a vér és az idegrendszer szabályosan működnek, az ércékek erősbödnek, miáltal kellemes jóiét éretik el. A test és szellemi erő növekszik és egészséges és boldog érzés hatja át -az embert s ezáltal az élet, mely legtöbb embernél rövid, meghosstabblttatlk. Kln-den gyenge embernek nem lebet eléggé ajánlani a Volta kereszt fol.tonos viselését. Ex erősíti az idegeket, megujitja a vért s az egész világon elismert egyedüli saer a kő. vetkező betegségeknél: Köszvény, rhenma, necralgífj Ideg syonge.-ég, álmatlanság, bideg kezek és lábak, lépkör, sárgaság, asthma, bénaság, görcsök, ágjbavizeléii, bőrbetegség, hajhullás, aranyér, gyomorbetegségek, laflnenxa, köhögés, s&kedtség, fülzúgás, fej és feg fájás, stb. elles.
A Volta kereszt egy villanyos oszlop min* deaklben. Leányok és asszonyok, fiatal is idősb embetek, kik folyton egészségesek és vidorak akarnak maradni, ezen hires és kedvelt erősítő Óvfzert viselik, fo\'ytonosan fejieizti és növeli az emberi miot az asszonyi erőt s mintha újjászületne az ember kétszer oly erősnek ¦ öntudatosnak érzi magát Számtalan dicsérő és elismerő irst ára darabonkist 1 f¦ t 80 kr., S Irt beküldésnél bérmentve. Utánvétel 20 krral több. Az egyedül valódi Volta keresztek szétküldése csakis a hírnevet Hygenikss
J. Ft E I F
Bécs I. BrandstLtte. Sseot István templom melletti cég által történik.
XXXVI. É > FOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1897. OKTÓBER 30 i
Suchard espkoládjai és kakaói
Tévedések elkerüléie czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett tfí rnielék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Nyilvános nyilatkozat!
Alolirt arckép-mdÍDtéief, bogy roüvé-stileg kitűnően iskolázott irckép-festőit ne legyen kény lel enitve elbocsátani és csakis azért, bogy azokat tovább foglalkoztathass*, rövid Időn és csakis a visszavonásig elhatározta, bogy minden legcsekélyebb haszonról vagy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az előállítási költségek feléért szállítunk 1 életnagysága arcképet (mellkép)
Gyönjö;ü elegáns fekete-arany ba-rak rám&val, melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát saját vagy (elesége, gyermekei, szülői, tes>vérei vagy más d ága akár rég elhunyt rokonai, tigy barátai areiképét óhajtja, csak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állásban, az 14 aap múlva megkapja az arcképet, a mivei a legkellemesebben meg lesz lépetve
Láda az arcképhez önköltségen lesz uimitva.
Bendelések s fénykép melléklésével, mely az arckép elküldésénél vísszaszár-maztatik, csakis — visszavonásig fogadtatnak el a fenti árért utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenébea.
Arckép müintézet
„KOSMOS"
Bécs, Mariahilferstrasse 116. ¦¦JT Legkitűnőbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint természetbe hasonlóságért kezeskedve lesz.
Hagy mia danti -re-dea alkertLlva la-air» ezentol «xan
aatóaágllag- *»•-Jarrxatt v odo jo-ET» t kasualam
(Tisetar* balsamica)
THIERRY A.,
Pregrtda, Etiits^-siuilnu stiliti
K6ieg*«i_»«fig^Ü0E tnos-rtcajril-ták ea véleményt isoadoítíi r&lc. A lagT*irll)b, lojTbatisosibbccui: bl-xonyult éa Itgolosobb népies Uxl-sxar, —ely a, mell- és todofájdal-m&Zit enynttt «tb. a belsőleg éa
________ . ÍÜi*olOE .It.lm.^f
taginak jeléiil esiadon Üveg ejry exüit hüv.tyiyel an .-llátva, mclyrii céecm Tbierry Adolf, fj6gjn*rtéx Jvx or*n«-y«Jhox" vas bevésve. Kiaden b.lmmat mély **> * fonti xSldnyomiac védöjeg^p-gyel van elláiva, nta-itsanak tiuu, mint hamisítást éa a tan tatot, mennél ölesebb, annál áriák Ulenobb Tehát mindij: pontoeexi egyeljünk az itt látható síid TodÖjeKyre. Egyeiül valódi baliaa-\' ©it éa a tán* óit, valamint ertákiolen aíAnantoi. onság- maf^vééxtéaéré mái balta*mjogyriPel általam a védöjeeytörrényJap-Hol balzsamom réazére nin-köz vetetlenül azon - oiman: tárnak Preg-rada, Hoaitseh-«..uru. kii !¦.)L>¦ í Joplailvej éra Itaryar-i Anutria bármely poat»bolv47* t koronába kerül, é« Hf-rceeo vinába Yi kit . C duplaüi eg ára i
non basii
¦lyek a k.___ vannak ellátva.
"rványaien Iti» üldö: raktár, rendellenes Thierry A. Őrangyal gyogyi
kort
¦.í-bbi-:
var;.-
A valódi angol
ereje ét* hatása.
Ei-n • • \' • • • • íf7 1» érti Utli.uk Urtott caeatiia teljesre
.. =• .-.. :-f<ir e*, EX iTr* atkát rikueri baj taegone aeluielt. ii aacel ooéakra^ei, mij a leraslieeaa* éa l«lt aajekaál a ezearHí iak<ríi.p«l a lr«J<ji.b mr*i
dssA.TH!ERRYin &t\'LL? {^^Sí^mmSÉomSr"
PREBRADA bjt*.ibr»ffiüia«.iL.it«il fsaikat.
réaaé\' a piros rozs* „roaa ctatifu!*-ban letexo e*edasirz-f r.-.-^t. ontrkWlrttibta readkl,ail rjécvaaUaak Miatt M[iaLka*k tlUaerl stáa aaieajokaal, ke-1- Ai angol ctodnkr>ni>ci baamálbaté :
A cr*nnaká(3aan0 roeMba|éi>ál. tej ej illem léin él, mell-lén/wdéai.él, urbánc. niinü»iinrmii lér.lmrk, láb- va«y QtavbeaülAiek, aebek, gaiiyrduéz, dagadt lábak, aít ntaan ellen; ütéé-. aaurái-. vágáa *i auiódáai . ellen. Haaxnálbató n.indrn idegen ráazek u. m. üv. taaaálka. bomok, ixilán* éa tűt kék cl távoli tájira. 11
dSraaólt lábak pyógyttáaára. XiadraaewS *tM aeaak, la-(yott teatréaiek. b.tegeknál buaaaabb lekraa/álU! támadt aebek, ntakdaganat. vértorlödáa, tiiLtnjjai éa a cyarmekok< nel elafordolo kia«b««e4éaek ellen atb.
li aagol : : ¦¦.<: miaél régibb, aaaál klUalkb Italaaábaa.
Igen ajénlatoa aara eneétat allé aaarbSl alfTlnáiaUé-« minden caatádnál kéaalelbcn tartani.
Kát doboznál keveaebb nem küldetik; * zaátküldéa ki-árülag aa ämrxef elülegea beküldése vagy pedig ntánvé-ellel eazküaöltetik. % téffely. csomagolás. IXálütolerál és >*nn«ote* mas;küldétael 3 koroaa •< «0 Kitér. Számos bizonyitvatny Stíl rendelkezést re. Ki gye lm estetek mindenkit a hatástalan ham iáit vény ok \'fiatalétól, * kérem aaigoman arra ügyelni, bogy min-tégelyen a frnti védjegy éc cégnek .»i őraagyal írjórj-filaégetv. kell lennie és minden
certéraak** Pregradábu
tétnek, ápnjy aaan^hamisítványok terjassUlL
E(7*éUl beaiarteal farria Öt-on9yai Byógytatr, Thierry A*j
rreiraaábaa Eohilscb-Saoerbmnn mali «ti. V
malttav a lésrUM arré^rrnsa-Uravan, hol raktár clnes, tessék a maerendala.t a.,iTrtltniil ^z eraagja! «7*ryazer-láraes- TWlAkt áBOLF\' Pregraéábaa, KeklUch.aaaerWa - *-* c«atí*a>ena»7»r védjegy lajstrom-
* (SECSTlffi-fí\'le erzsébet S
y _ ¦¦ — 11n^ll^orlP^
(HEÜSTIIll-fcIe -
labdacsod
E pilulák hasonló ké" szitményeknél minden tekintetben feljebb becsö-lendök; — mentek min den ártalmas^ anjsgok-től, ax allesti szerek bajálnál legjobb ered-|» ménynyel használtatván, gyengéden hashajlók,\' vértiazliiók; egy gyógyszer 8 Bem jnbb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a K s z é k ¦ z o^r u I é s
a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett\'még gyér-**> mekek is Bziresen.
•# ffsf Egy;i5\'pIIulát tartalmuzó doboz 15, egy tekereg mely 8 m\' dobozi, tehát 120 pilulát Urt&Imaxé, esak 1 frt 0. é.
" |^|vóoT Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan v^Vd3, Nensteln rirzsébet-pllnlát. Valódi csak, ha minden dobos törvényileg bejegyzett védjegyűnkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és nHeasteIa FB15p gTÖgTBreréss" aJiiráasal van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aJáirásnnkkal van ellátva.
IEUSTEII FÜLÖP
-Szect-Lipothoz- címzett gyógyszertára Wien, I., Plankengasse 6. Raktár Nagy-Kanizsán: BELU8 L\\J0S gyógyszerésznél.
Tadjegyet ó
Csak akkor valódiak. ha. mindegyik dobó* Moll
aiairasát tünteti fel. A Hol\' A.-feis Seldtltr-^orok tartós gyógyhswsa a legmakacsabb gyssitr- Bf ai-tutbántaJsiak, gyomorgörcs ^s gyomorhér, rögzött szakraksdes, majbántalom, ver talslia. aranyér es a legk^Otbösőbb ofií aetefllégek ellen, e jeles háziazernek évtizedek óta mindig nafyol.b tüerjedést szarzett. — Ára t*jy lepeoiatalt sredatl de bszsak I frt a. 6.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
moll-feleTranciai
BORSZESZ ES SO
Peal- aárarnr Vftlfírli ha mindegyik O^eg MOLL A. védjegyét tünteti féle USdK dUKur yaiuui, K Msii- felirata ónozstul van zárva. A Hoií-féle fras-czlz borszesz és sc nevezetesen mint fa|o"alotacBÍ.lapitt bedörzsóleii szar köszvény
csnz és a mechülés egyé" kovetkeztnényeioíl legisméretesebb népszer. — Ejy ÓM-zatt eredstJ üvefl ára \'90 kra|czár__
Moll Salicyl szájvize.
(r oalkatréaze ¦ fűzolysavas sziksó.) A mindeunai\'i szájliaztilásnal kQlóuóscn fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek sxamára; mert e szájvíz -a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájas ellen. — Egy Hall A Yédjagysvel ellátatt iv«g ars : 60 krajezar
691) Eöszétköldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tucblaubea 9. bz. Vidéki meorendeléiek aspssta pos:antanvét mellett teljnitletnak
A raktárakban tessék ha\'ározott-m MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket <érni. Raktár: Nagy-Kanizsán Roáenfeld Adolf es Fia-
H-alaku aczél patkó-sarok.
Mjto .1... a legjobb sljniu nczelból. koronalépés lebetetien, biztos jaris áltat a ío.at knaéli, hAsznátatban olcsóbb, nunt a közönséges patkó-sarok. Ariapok ingyen et bérment.e,kapbalóKASZAB és BSXCZS Bxd»Mt.Vb EMrea-otea. 1*. patkoló-aayasok: és cssTaxárttR-ir éa minden jobb ^ . ¦_vaskereskedésben.
??2
um
J Mindszentekre és minden idő- 5 S szakBan nagy választékban kap- I
| hatók élő- és művirág koszorúk x x sirkoszorak stb. \\
l FAB1CII és ASZTALOS
v mükertészete ¦agy.Kanizé.n.
X X
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 3000000
3 ALAPÍTTATOTT 1858 §
§ Budapesti Szivattyú- és Gépgyár §
q Réa KVény-TáraasaB S
O (ezelőtt WUSEB FERESCZ) 0
o a
o BUDAPESTEN, VI. kar.. Külső váczi-ut 45. szám. Q
S Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. 0
GYÁRT: g
Schmidt-jíle Jorrgfcmotorokal (407,
o
o o
3
o o
0
o
U
o
mindenféle gőzgépet,
szénmegtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü részeket, kbrförészeket és csertóröket. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle stzivattyukat gbz-, szíj- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kuljelépitményeket vauból. Tüzjecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntŐzö-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertőtlenitö készülékeket és teljes JertötünitÖ telepeket, pőcegödór tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéljelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalaJcban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és kölUégretések ingyen és bérmentve küldetnek.
2 Z
s
c íi c o o o
? Q
s z z
OOOOOOOOC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOv)
100,000
soríjsgy
Utolsó hirdetmény!
Húzás már november hó li-én.
magyar királyi szab.-. Osztály-sorsjáték
SORSOLÁSI TER VE -
50,000
nyersmeny
Első osztály Betét 12 korona
1897. noT. 11. és 12.
Nyeremény Korona
1 4 60000
1 i 20000
1 á 10000
1 á 5000
3 á2000 6000
5 álOOO 0000
8 i 500 4000
30 i 300 9Ó00
60 á 100 5000
2900 á 40 116000
3000 ny. Kor. 240000
Xásodlk osztály Betét 20 korona
Hozás: 97. decz. 10. és 11.
Tíye;emény
1 a
1 á X
1 i
1 á
3 á3000
5 4 2000
8 á 1000
20 i 500
60 á 300
SoroDá
70000 25000 10000 5000 9000 10000 8000 10000 18000
3900 á 80 312000
4000 ny. Kor. 477000
Harmadik osztály
Betét 32 korona Hnzas : 1893. jannár 4. és 5.
Ny .i remény lá
Korona
80000 1 á 30000, 1 á 20000 L 4 v 15000 3 á 10000 30000 5 i 5000 25000 8 á 2000 16000 10 i 1000 10000 70 í 500 35000 4900 á 130 637000
5000 nyer. kor. 898000
Negyedik osztály Betét 40 korona Hnzás: 1898. jan. 26. és 27.
Nyeremény 1 i
Korosa
90000 1 á . 30000 1 í 20000 1 i 15000 3 i 1000O 30000 5 á 5000 25000 8 á 2000 16000 10 á 1000 10000 70 á 500 35000 3900 á 170 663000
ŐtMlk uztál; Betét 32 korona Hnzas: 1898. febr. 16. é> 17.
Korsaa
100000 30000 20000 -15500" 3 á 10000 30000 5 á 5000 25000 8 i 2000 16000 10 á ÍOOO 10000 70 á 500 35000 3900 á 200 780OO0
4000nyer.Kor. 93400O| 4000 ny. Kor. 1061000
A sorsjegyek árai:
I. osztály I. éa n. osztály i-n. osztály
1 pgész — — — — — — — — 1 negyed — — — —---— — — 6.- frt 8— , 1.50 „ 16 - frt 1- : 2- » 80— frt 40.- „ 20.- , 10- ,
Hatodik (iitil; .
Betét 24 korona Hnzás: 1898. márczius 9-tól ápril 5-ig.
Legnagyobb nj eremén} szerencsés esetben
1.000,000 KORONA
d\'i kor. j á 600000 600000
á 400000 400000
nyer. ^ á 20O000 200000
1 i 100000 100000
1 á 60000 60000
1 á 40000 40000
2 á 30000 60000
3 i 20000 60000
20 á 10000 200000
50 á 5000 250000
400 á 2000 800000
720 á 1000 720000
1000 á 500 500000
27800 i 200 55 60000
30000 syeren- és iij 9.550,000
a ra. kir. szab. osztály-sorsjáték fdelárusitéjánái
Sorsjegyek kaphatók uz összeg előzetes beküldése vagy utánvétel mellett
GAEDICKE A. BUDAPEST,
Kassáin Lajss-uteza 17.
nyeremény-jegyzéket tisztelt vevőimnek a megejtett hasis után minden falgzélitis nélkül megküldöm. "SJsl_
Nyomatott Ifj /Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.