Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.24 MB
2010-01-25 14:57:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1195
4458
Rövid leírás | Teljes leírás (437.47 KB)

Zalai Közlöny 1897. 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

49-ik szám.
XXXVI. évfolyam.
Eló\'fisetéai ár:
E*eai érre . . . S fn — kr. Fél érre - - . . 2 fn 50 kr. Ktfftáém . . . 1 frt 25-kr. Ecye» aram 10 kr. HIRDETÉSEK l> h&sábot petiuorb&a 7, aáaodaaor 6, ¦ micden taribfat torén 5 kr.
.VVILTTÉRBEK j.rtit jorooként 10 krért Tétetaek fel. illeték minden egyet
ciriieiwérí 3U kr. fizetendő
ZALA KÖZLÖNY.
—~ P | " • A nagykanizsai „Ipar-Testfilet", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
takarékpénztár részvény-társaság,* a galambok^ önkéntes\'" tüsbltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a anagy-kanizsai tanítói járáskor „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények, tápintézete", a katonai hadastyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra
A lap lem: részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő Derére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó ne*ér<> cimzíUea Na^y-lúinizaara bérmentre intézendők.
Bénaeutetlen levelek n*m fogadtatnak"^
Veztrátok viaszaae m kBldetnek
a keresztény jótékony nőegylet • nagykanizsai kalrálasztmányának hivatalos lapja.
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A piaristák ünnepe.
Vagy-Kanizsa, 1897. dec. 3.
Ünnepet 01 a piárista-rend- Szép és magasztos ünnepet mindenütt, a hol e szerzetes rendnek házai vannak. Ünoepel Magyarországon is, szent emlékű alapítójának. Galasanti Józsefnek, halhatatlan nevével kapcsolatban, a kegyes tanitórend megalapításának három százados emlékünnepét.
A magyarországi piárista-rend is méltán ünnepel, kegyelettel megülvén annak emlékét, ki a rendet alapította s ünnepel velők minden művelt lelkű ember, a ki a kegyes tanitórend érdemeit a szellemi fejlődés és a tudomány, az erkölcsi nevelés, és az oktatás érdekében méltatni tudja.
A piárista-rend az utolsó volt azon szerzetes-rendek között, melyek hazánkban megtelepedve, a tudományok művelésével, az ifjúság tanításával és valláserkölcsi nevelésével foglalkoztak. Tudjuk, hogy a bencések rendje volt az első szerzetes-rend, melyet Szt István Magyarországba hívott; apátsága Pannonhalmán már 100l-ben alapíttatott. A XíL szá-zadbau már a bencéseken kivül prae-"montreiak, cisterciták is lakják a földet, számos kolostoruk van s az oktatásnak szentelik magukat; de már templáriusokat és pálosokat is találunk, mely utóbbi (magyar eredetű) szerzetnek keletkezése a homályban vész el.
Ezekkel szemben a kegyesrendiek nálunk csak később kezdik meg áldásos müködésöket Calasanti József, spanyol nemes, 1607-ben alapította a rendet Rómában, (mások szerint 1621-ben) 1597-ben nyílt meg iskolája, összeszedvén az elhagyatott, rongyos, neveletlen gyermekeket, tanítókat fogadva roelléjök. Ebben a
tekintetben előzője és példaadója Pest-alozzioak, kinek szintén az oly elhagyatott, elroűgyollott gyermekeken e^ett meg a szive Svájcban a 18-ik században. Később nem volt szüksége Calasantinak fogadott tanítókra, hanem ingyen szegődtek melléje társak, kik vele együtt e gyermekek tanításával foglalkoztak. IX \'Kelemen pápa fogadta a szerzetes rendek közé ; Xíl. Ince és XII. Kelemen pápa jogaikat kibővítették s nagyobb hatáskörrel ruházták fel.
A piaristák rendé nálunk az 1715. t. c. állal fogadtatott be; de ba fellépése hazánkban későbbre is esik, mint bármely más tanitórendé, érdemben az elsők között foglal helyet. Az ö törekvéseik a tudomány terjesztésében, az ifjúság nevelésében, még a népoktatás terén is, a humanizmus szolgálatában annyira dicséreten felül állanak, hogy ezt bővebben fejtegetni teljesen felesleges.
Az ő érdemeiket csak az képes igazán mélt...