Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.17 MB
2010-01-25 15:06:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1583
4427
Rövid leírás | Teljes leírás (327.61 KB)

Zalai Közlöny 1898. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

6-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fixttéii úr: Eféu érre . . . 5 írt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. St-neáém . . . 1 frt 25 kr. Egres txÁM 10 kr. HIBDETÉS EK 5 hasábos petiuorban 1, másodszor 6, i ni ódén további sorén 5 kr.
SYILTTÉBBEN petit soroaként 1U krért tétetnek (e-i. JCLueatari illeték minden egyei hirdetétér! 3u kr. üxeteudo
I0ZL0NY.
takarékpénztár részvény-társaság,* a
A nagykanizsai „Ipar-Testület:í galamboki önkéntes tűzoltó-egylet*,
A lap szellemi részét ilIetS mia-den közlemény a felelős sxerketxto neTére, az anyagi részt illető kfls-letaéoyek pedig a kiadó nevére cimzetten Sagy-Kanfz*4ra bérmentve intéiendök
Hérmenirilen levelek nem fogad-
íwl rátok T innia nem küldetnek
.a Dagy-KAQizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
p nagy -kanizsai kisdedevefó egyetníei* a a nagy-kanizsai tanitói járáskör* ajkereiztéuy jótékony oóegyiet
„n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete\', a katonai hft^astyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai k 11 választmányának hivatalos lapja.*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOT MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A jótékony ügy rendezése*
Xagy-Kanizsa, 1898. f*br. 5.
(V) A helybeli sajtó njból és nj-ból visszatér erre a kérdésre. Síi szüli a szegénységet? az édes miénk és az, hogy a törvény nem engedi, hogy az édes miénk másé legyen. Ezzel a kérdéssel tehát tisztában vagyunk. Szegénység, sanyarú élet, ke-uyérhiány azóta van, mióta „nyáron meleg és télen hideg van.* Nélkülözni azonban kin és az emberi szívben van érzé*, hogy e kint átérezze és boldogtalan embertársán segítsen.
A betegek ápolása hazánkban eléggé rendezett. A kórházak gondoskodnak a nyomorékokról. Ellátják a betegeket; de azok, akik szükséget éreznek, még mindig egyesek, társulatok, vagy a városok szegény pénztáraira vannak utalva, mert a szegényügy törvény hozás; iag még rendezve nincs. Nagy-Kanizsán számos emberbaráti egyesület gondoskodik a sanyarú munkával birkózó szegényekről. A két nóegyesület kegyes adományokkal enyhíti azok nyomorát, — akik tolakodni mernek, tehát azokét, akik professzionátus koldusok. Az izr. nőegylet vagyona érröl-évre gyarapodik és arra fog egyszer szolgálni, hogy a tokéból leány árvaházát alapítsanak. Az eszme nagyon üdvös, de a nagy tömeg szegénységén enyhíteni nem fog.
A mód, amelylyel a legtöbb adományt ma osztogatják nagyon alkalmas arra, hogy az egész környék szegényeit ide a városba csődítse. Falun koldulni nehéz, mert nagyon ismerik a koldust, a kapa, kasza kerülőt. Sokkal jobban fölleli magát a koldus a városban, hol részére adományokat rendszeresítenek.
Be ez a módja a kiosztásnak nem feiíl meg, mert egy szegény nyomorán sem segít és amellett visszariasztja azon egyéneket a köoyöradományok
elfogadásától, akikben némi önérzet van. A szegénységet fel kell keresni tanyájában.
Legigazságosabb neme a városunkban fenállő jótékonyságuak még a népkonyhi, mely jő egészséges táplálékkal látja el az éhező gyermekeket, anélkül, hogy a szegélynek szégyen martiriamot kellene elszenved-niök. Emellett meg van a népkonyha részéről még az ellenőrzés is, hogy az odanyújtott táplálékot a szegény csakugyan saját javára fordítja.
A szegényügy rendezése most vajúdik. Városunk polgármestere foglalkozik vele és a terve az: felszólítani a jótékony egyesületeket, bog)\' könyőradomanyainak mikénti elosztását bízzák a város szegényügyi bizottságára. A városnál tartják nyilván a szegényeket, kiknek viszonyait a rendőrség ismeri. A központból jobban lehet a szegény sorsát intézni, mint ahogy most intézik: jelekezeti ...