Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.68 MB
2010-01-25 15:08:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1345
4189
Zalai Közlöny 1898. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1838. március hó 5-én.
10-ifc szám.
XXXVII. évfolyam.
Előfizetési ár-
Égess érrs . . . 5 ír. — kr Fél ént . . . . S Irt 50 kr. Népedéire . . . 1 frt ii kr. EgjCS Mtara 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 bisábot petitiorbsa 7, másodszor 6, i minden toribbi sorért 6 kr.
KYILTTÉRBEN petit soronként 10 krért vetetnek fei. Kincstári illeték minden egres hirdetésért 30 kr. fisétendö
ZALAI KOZLORY.
A lap szellemi rétxét illető minden közieméoj a felelői sierkesxto serére, az anyagi részt iüeíö közlemények pedig a kiadó oevére cimz«tte& Xa^y-Kanizsar* bérmentve intétendök.
Bénnenteden terelek nem fwgad-útnak ci.
Kéziratok ri8«xaaem kBldetnek
| A nagy-kanizsai „ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár
részvérjy-társaság/ „nagy-kanizsai és a galamboki önkéates tűzoltó-egylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járás r," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy .zsai külválasztmányának hivatalos- lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TÁRTA:,íü HETILAP.
Márciusi szellő*
Nagy-Kanizsa, 1898. márc. 4
Megenyhült a lég.
Enyhe szelíó fnjdogál, — nj életre ébred a természet.
Enyhe szellő, fújj, fájj, jótékonyan, üditőleg, életet vive szárnyaidon! Oly enyhe vagy, oly jótevő!
Vájjon te vagy az a márciusi szellő, mely egykor nemcsak egyeseket töltöttél el életadó melegséggel, hanem egy egész nemzetet ráztál föl dermesztő álmából?
Fujj, fújdogálj enyhe szellő, márciusi szellő, hogy merüljön el lelkem a múltban, mig lágyan csókdosod arcom.
Á jelenből a mnltba!
Egykor régen, — olyan régen volt, hogy mese talán, s olyan szép volt, hogy öröm rágondolni, — á múltba fájt vissza a honfiú szive. A jelen sivár volt, örömtelen, vigasztalás nélkül való. Elnyomott érzés, elnyomott gondolat, fásult közömbösség, megzsibbadt tetterő. Csak a mult Tolt szép, dicsőséges, lelkesítő. A nemzeti királyok honszerelme, Nagy Lajos tüneményes hatalma, Mátyás király káprázatos nagysága, a törökverő hősök éltük feláldozása, a nemzeti érzés küzdő bajnokai, bujdosó mártírjai, — ezek voltak, akik a jelen sivárságában Őrömmel és büszkeséggel töltötték el a bonfiai szivet. A mult adott erőt a jelenre.
De ez a jelen is múlttá lett. Elesett a hatalmunkból, s mint a legnagyobb magyar hirdette, a jövendőnek lettünk uraivá 1 Akkor nem bajlódtunk többé hiábavaló reminiszcenciákkal, de mindenki azon munkálkodott elszánt hazafisaggal, hív egyesüléssel, hogy szebb virradásra bírja drága hazáját. Egy szebb jövendő csodás csillaga vezette a nemzet lelkét nagy munkájában, mint a
három királyokat egykor a puszta sivatagban. Az Ígéret földéhez siettünk, mint ők.
S elértük azt is. Amire Széchenyi buzdította nemzetét, hogy lépjen előre,
— ez megtette. Nem váratlanul, de rohamosan.
A márciusi szellő hozta magával távol nyugatról a bátorságot, az erőt. Be ez a szellő nem lágyan fújdogált akkor, nem édesen csókdosta az arcokat akkor, hanem mint orkán süvített végig a nemzeteken borzadalommal fagyasztva a zsarnokok szivét, lelkes elszánásra gyullasztva a népek lelkét.
Áldott márciusi szellő, — vihart okádó orkán.
Ez volt együtt akkor! A nagy napokban, mely igazán magnus annvA Platonis volt.
És ötvenedik éve már ennek.
Ami akkor jövendő volt,\' — ma már mult lett, nagyon íb — mult.
Nagyot fordult azóta a világ és nagyon sokat lerombolt az akkori ideálokból. Be legtöbbet maga a; ember tett tönkre. „Ez őrült sár, istenadta lény.- Az, akiért azokat az ideálokat megtestesítették egykor, a szabadság, egyenlőség, testvériség magasztos ideáljait. Mert nehéz volt neki, hogy a maga nra legyen! Neki kényelmesebb volt e nagy eszmék I látszatát megőriznie, mint valóságukban fenntartania. A miért egykor lelkesedett, megtagadta; amiért egykor vérét hullatta, sárral tapodta.
így lett azután annak az ötven érvel ez előtt lefolyt gigászi küzdelemnek eredménye látszattá. Mert, ha nem volna csak puszta látszat,
— jobban lelkesítene most is, akkor élne és hatna most is.
Akkor másról suttogna az- enyhe márciusi szellő l
A szabadság imaepe.
: Márc. 15. nálunk.
Megmozdult az ország, hogy méltó ünnepet üljön a szabadság nagy napján, március lő-én. Nagyszerű lesz ez ünnep, mivel íu J\\j 1 ár is ünnep. Ily ünnepen részt kell vennie mindenkinek, kinek érző szive, lángoló lelkesedése vao.
Ily Ünnepre készül városunk és az egész megye. E készülődésekről nyert tudósításainkat következőkben közöljük:
N a g v-K a n i z a a város tanáeaa a napokban összehívandó közgyűlés elé kész tervezettel lép az üaneplést illetőleg, csakhogy nem márc 15-ét ünnepli, hanem április 11 -ét. A szabadság születése napjáoak megQlését a társadatomra bizza, maga pedig a 48-as törvények szerelésének napját üli meg. Ez ünnep programmja, bár még nincs véglegesen eldöntve, ez lesz: Ápr. 11 én d. e. nagy isteni tisztelet lesz a Deák-téren a hatóságok részvétele mellett Ugyan e nap emlékére megrendeli a város a Szilágyi-féle millenniumi nagy történetet a városi könyvtár Bzámára és megjutalmazza a városban élő 48-as honvédeket. Erre a célra ugy akarnak pénzt teremteni, hogy megkérik a háztulajdonosokat, hogy ily alkalmaikkor szokásos kivilágítást mellőzve erre szánt | költségeiket ajínlják fel a honvédek ju-; talmazására.
Március löénd. u. rendez nagy ünnepet az írod. és Müv. kör. Az ünnepet, ha lehetséges a szabadban tartják meg a felső templom előtti Deáktéren délután 4 órakor, kedvezőtlen időben azomban a Polgári Egylet nagytermében. A programra a következő: I) Himuut, énekli az L és M, K. dalárdája. 2) Talpra Magyar. 3) Alkalmi szónoklat, tartja Szalay Sándor. 4) Alkalmi ója. 5) Szózat, énekli az I. és M. K. dalárdája. A várói a nap tiszteletére fel lesz lobogózva-.
Impozáns lesz a főgimnázium ünneplése. Márc. 14. este 7 Órakor nagy fáklyás menet lesz, mely a Deáktéren állapodik meg. Itt haza has énekeket énekelnek, Bzavalnak, dr. Pachinger Alajos, fögimn. igazgató pedig, ünnepi beszédei mond. Márc 15-én d. e.\',. 29-kor isteni tisztelet lesz a felső templomban,
d. e. órakor pedig matiné a Pol-
gári Egylet nagytermében. Ennek műsora ez: 1. Megnyitó Erkel Haayady Lászlójából. Előadja a Zenekar. 2. Március 15. Jámbor L-tói. Szavalja Saller Aladár, 8 o. t. 3. Talpra magyar Hu-baytől. Eneklí az Énekkar. 4. Dicsőítő beszéd. Mondja Bagyary Béla.^8. o. t.
5. Népdalegyveleg. Előadja a Zenekar.
6. Pl ih ál F e.r enc, kir. közjegyző, volt 1848/49 ki bon véd, buzdító beszédet mo^d az ifjúsághoz.
7. Rákócy induló. Előadja az Éiekkar, és Zenekar.
A kereskedelmi iskola Ünnepe. Alkalmi vszéd, elmondja Tanúik Sándor. Melocrami, elszavalja Herlinger Eroő, kiséri zongorán Wamberger Ernő, cimbalmon .Molnár Ferenc, — hegedűn | Rotbamer Imre. A szabadságharc, szavalja Krausz Aladár.
A polgári iskolák ünnepe a szokásos hivatalos programmal fog megtartatni.
Márc. 15. a vidéken.
Keszthelyen a várost fellobogózzák és kivilágítják. A gazd. tanintézet hallgatói- és a főgimn. ifjúsága hazafias ünnepet rendeznek.
Letenyén, a letenyei kaszinó választmányi ülést tartott, mely alkalommal elhatározta, hogy e folyó évben március j 15-ikét az előbbi évekhez képest na-| gyobb Űnnepiességgel fogja megünnepelni.
Az ünnep rendezésére egy bizottságot : választottak, melynek tagjai: Dr. Csem-: peaz, Kerách, Frevtág éi Gloai arak. Sümegen. Márc. 14-én este fellobogózzák és kivilágítják a várost; a sümegi kaszinó pedig nagy ünnepséget rendez.
Tapolcán az iparos ifjak önképzőköre ünnepel. A Szentháromság téren a Kör részéről meghívandó hatóságok, testületek és a nagy közönség jelenlétében ünnepi szónoklat, s szavalatok tartatnak és hazahas énekek énekeltetnek. Eite táncestély lesz és ennek tiszta jövedelme Kossuth Lajos szobrára for-dittatik.
Csurgó község képviselőtestülete március 15-én d. u. 3 órakor ünnepélyességgel összekötött díszközgyűlést tart
Tárgysorozat: 1. A díszközgyűlés megnyitása.
2. A Szózat énekli a polgári, főgimnáziumi és tanítóképző-intézeti énekkarok 100 taggal.
3. Alkalmi be3zéd, tartja Dr. Vidi Károly ur.
*- 4. Talpra magyar, énekli a polgári dalkör.
5. Nemzeti dal, előadja Dr. Nagy Sándor ur.
6. Hazafias dal, énekli a tanítóképző intézet: énekkar.
7. Szavallat, tartja Matolcsy litván ur.
8. RiadÓ énekli a főgimnáziumi énekkar
9. Himnus, énekli az egész közönség
A cselédügy rendezése-
Múlt számunkban jeleztük már azt az értekezletet, mely e fontos ügyben m. hó 20 án tartatott a\' Szarvas nagy termében. Kővetkezőkbeu ez értekezlet jegyzökönyvét közöljük:
¦Jegyző kön vT
felvétetett Nagy-Kanizsán 1898. évi február 20-án a „Szarvas" szálloda dísztermében a .Cseléd segély egylet" létesítése tárgyában megtartott értekezletről. — Mór Anna, mint az értekezletet egybehívok egyike előadja az értekezlet célját és Varga Lajos ügyvédet ajánlja elnökül megválasztani, mire az értekezlet Varga Lajojt egyhangúlag megválasztotta.
Varga Lajos elnök köszöni a beléje-belyezett bizalmat és rámutat az alakítandó ogyooülot o.ujagl ^ er*01C3l 810-
oyeire. Kifejti, hogy a létesítendő egylet főcélja állandó és benső összeköttetést teremteni gazda és cseléd közt éa általános helyeslések közt mutatja ki az egyesület létrejöttének szükségességét.
Kéri a cselédek és gazdák őszinte együttműködését, a melynek nyomán bizton megalkotható lesz az emberbaráti intézmény.
Éíénk helyesléssel kisért beszéde végén az értekezlet tollookává Eogel Jakabot, a „Zalai Közlöny" segédszerkesztőjét ajánlja, kit is az értekezlet egyhangúlag meg választatott.
Ezután Deák Péter rendőrfőkapitány rámutat a cselédkérdés jelenlegi viszaszás-álif;pataira és kőrvonalozza mindazon intézkedéseket, melyekkel ezek a valóban elszomorító jelenségek megszüntet-
TÁRCA.
Az 1846—49-iki magyar szabadságharc története.
— A .Zalai Köxlöny* tárcája —
Mikor Graca György 1894. december 1 én ennek a munkának megírásához fogott, rövidesen azt a célt tűzte maga elé, hogy az egész nagy anyagot két kötetben dolgozza fel. Az első kötetben fogialkozsnd a szabadságharc indító okaival, a második kötetben e lmon danája a megrázóan fenséges szép dráma lefolyását Ámde ember tervez és a — történetíró végez! Minél jobban behatolt mnn-\'1-Tja lényegébe, annál inkább megkellett győződnie arról, hogy a magyar szabad-aágharc történetében tulajdonképen az emberiség szabadságharcának történetét tárgyalja s ha csak ÍÖlületes és darabos nem akar lenni, művét két kötetbe lehetetlen beszór1tiC!2!
így történt meg aztán a hazai történetírás örömére az az eset, hogy a két kötetre tervezett munkából öt vaskos kötet lett, Öt olyan vaskos kötet, a melyeknek mindegyike felér egy-egy bibliával, nemcsak terjedelemre, de értékre nézve is, még pedig azon nagyon su\'yos okoknál fogva, mert megtanít bennünket a hazaszeretetre, a fajunk iránti testvé-riességre, nemzetünk történetére, csúfondáros viszálykodásnok megutál ás ára, az idegen faj és uralkodó elem gyűlöletére b mindenekfelett önerőink kifejtésére és ízabadságszeretétünk megbecsülésére.
De hát szükséges-e, kérdjük, mindezeket a szivhez és éazhez szóló dolgokat könyvekbe foglalni a magyar nép számára ?
Szükséges, feltétlenül szükséges!
Megokoljuk, miért!
Abban a rohamos, szinte hihetetlen magaBságot elért fejlődésben, melyre 1848. óta jutottunk, nagyon sok a téves, a rossz, a gonosz. A közerkölcsök meglazultak, a hazaszeretet megcsökkeut. Népünket csakis az ilyen ujabbkor! bibliák, mint a Graca könyvet, képesek a helyes útra visszatéríteni.
Tekintsük csak meg közelebbről ezeket a könyveket!
Már az első kötetben a történeti események bü és tiszta képe mellett ott találjuk az európai forradalmak történetét is. Látjuk, hogy a mi szabadságharcunk, úgyszólván hegycsúcsa lesz az eseményeknek.
Az ország, mely eddig gyalázatos rabszolgaságban sínylődött, egyes lelkes hazafiak felszólítására megrázza, széttépi láncait és odaáll az emberjogokért küzdő nemzetek sorába. Petőn .Nemzeti daláénak gyújtó hatása alatt kardot köszörülve riadjs hogy: „A magyarok istenére es» küszüok, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!*
5 mit tesz a kamarilla? A szép szóra, a könyörgésre aszal felel, hogy a magyar rebellis, jázadó, el kell venni meglevő jogait is. Drága véren szerzett ősi földjén osztozzanak meg az engedelmes császárimádó horvátok, szerbek, szászok tótok és oláhok.
Kossuth lángszelleme, emberfeletti szervezőképessége kellett ahhoz, hogy előbb a kamarillával, aztán az országos zendülésekkel megbirkózzunk.
S ez a világtörténelemben is c legelső név, már az első kötet első lapjain megkezdi s mind az öt köteten át lankad hatlan erővel folytatja fényes szereplését Az ő intéző keze látszik meg minden eseményen, az ő óriási nagy lelke ragyogja be a nemzet minden mozdulatát, minden egyes tettét akként, mint a magához Ölelt földgolyókat a soha le nem nyugvó nap. .
A talpra állott nemzet aztán megmutatja ősi hazaszeretetét Csodás ál-dozatkészségggel viszi a haza oltárára vagyooát, é etet. Az ara oda adja jegygyűrűjét, az özvegy utolsó falatját, az iparos utolsó garasát, a hivatalnok, a földesúr ékszereit, a nemes és főnemes aranyát, drágaságait, csakhogy jöjjön el a szabadság, egyenlőség, testvériség országa, legyen független, önálló a nemzet b rendelkezzék önálló bankkal és vám.-, területtel.
Kit ne lelkesitne, kit ne tanitana hazaszeretetre, önmegtagadásra az ilyen történetek olvasása?
A nagy mű második kötete a szerbek, horvátok, tótok és oláhok garázdálkodásaival, embertelenséget vei foglalkozik, Oiyan események tanaivá tesz be,$ninket ez a könyv, a melyeknek olvasására fellázad mindsn csepp vérünk és azt mondjuk a szerzővel, hogy a magyarok sokszor emlegetett istene abban az időben csakugyan aludt, mert különben nem
engedte volna meg, hogy a szerbek és oláhok egész magyar családokat, egész magyar falvakat az utolsó csecsszopó gyermekig kiirtsanak, védtelen szüzeket megbecstelenitsenek, embereket elevenen megnyúzzanak, megsüssenek, elássanak, kettéfűrészeljenek.
Nagy tanulság ránk nézve a harmadik kötet is. Megtudjuk belőle, hogy a többi európai népek küzdelmeink és vészkiáltásaink közepett mennyire magunkra hagytak bennünket már akkor is 1 — Az osztrák hatalmi összeköttetéseknél fogva csak csodálataikat, legföljebb részvétüket fejezték ki. De megtudjuk belőle azt is, hogy bár minden ármány szövetkezett is ellenünk, Öseréoyünk, a mesés magyar vitézség a porba tiporta hitvány ellenségeinket a már-már győzedelmeskedik is rajtuk, ha császári alkuvárta az orosz beavatkozás meg nem történik.
Legendába\' illők azok a győzelmes csaták, a melyek agy ebben, mint a negyedik kötetben leirvák és pedig nem túlzó nem kisebbítő, de történeti hűséggel. Ez a könyv valóságos hősköltemény! Minden sorából a magyar dicsőség napja sugárzik. Megjelenik egész nagyságában Bem diadalmas alakja a a diadalittas magyar seregeket győzelem-ről-gyözslemre vezeti.
Fegyvert ragad az egéaz ország. Oda állanak a 12—15 éves gyermekek, a gyönge nők is harcolni sorainkba. A kapák, kaszák éles kardokká alakulnak s a templomok harangjai bosszút libegve formálódnak át ágyutorokká. A falragaszokká váit hadi jelentések mindennap
ujabb és ujabb diadalt hirdetnek. Damjanich, Guyon, Klapka, Mészáros, meg egy sereg hadvezér ellenállhatatlanul üzi az ellenséget A nemzetgyűlés tiltakozik az uj uralkodó trónralépése ellen. Kossuth a nemzet nevében kihirdeti a Habsburg-Lothricgeni ház trónfosztását. A diadal-mak nagyszerű sorozatát betetézi Budavár visszavétele. A garázda nemzetiségek mind-mind le vannak, győzve. Már-már azon a ponton vagyunk, hogy megnyerjük, a miért küzdöttünk, szabadságharcunk egész fenségében bontakozzék ki, midőn Görgei örökös tétlensége méltó befejezéseként ránk c-ap a legsötétebb veszedelem, az egyesűit orosz-osztrák haderő.
Hogy áz orosz betörés után mi történt, azt már nemc-.ak minden magyar ember fájlalja, de ismeri az egész világ. Két földrész szövetkezett arra, hogy a szabadságharchak azt a fényes dic-iőiég-csarnokát, melyet a magyar nemzet két esztendő alatt a saját testéből és véréből épített, Görgei és mások segítségével szétrombolja, a nemzetet magát legyilkolja.
Ez a gyászos vég Górgeí huzavonája, vesztett csaták, Kossuth, Bem és a kormány menekülése van megírva az Ötödik kötetben. Haynau, a bresciai hiéna megkezdi bóbérmnukáját. Felakasztja, agyonlövet:, agyonbombáztatja, börtönbe hurcoltatja legjobbjainkat Szinte kéjeleg a magukat kegyelemre megadott vitézek mészárlásban mindaddig, mig kegyetlenkedéseibe a külföldi udvarok bele nem Bzólanak.
XXXVIL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁRCIUS 5 én
betök; mindeme bajok orvoslására legalkalmasabb lenne, a .Cseléd segély egylet," melynek keretében, gyökerea intézkedésekkel lehetne a bajokat megszüntetni. És pedig cseléd otthon létesítésével, hol munkaképtelen és elaggott cselédek támogatásban éa gyógykezelőben részesülnének; a cseléd eihelyezós-nek az egyesület részéről leendő eszközlésével, hatósági felügyelet mellett, helyné\'küli cselédeknek, oda leendő ideiglenes felvételeiéi és a mennyiben az anyagi viszonyok megengedik, jó viseletű és szorgalmas cselédek jutalmazásával. Egyben bemutatja Baboas László ügyvédnek az értekezletre beküldött és ezen jegy:őkÖDyvhöz csatolt indítványát, melyet felolvas és minthogy ezen indítvány a főbb vonásokban megegyez szóló előterjesztéseivel, indítványozza, hogy adassék ki tanulmányozás végett az előkészítő bizottságnak, a mit az értekezlet egyhangúlag elhatároz.
Indítványozza továbbá, hogy az alapszabályok tervezetének elkészítésére bizottság küldessék ki, melynek tagjai fele részben cselédek, fele részben pedig a gazdák köziM lesznek választaudók. A cselédek közül megválasztattak: Mór Anna, Bognár Verona, Matos Julcsa, Neubauer Anna, Nagy Mari, Tura Fáni, Németh Róza Scheller Mari, Matos Erzse és Varró Teréz. Ugyancsak Deák Péter indítványára kimondja az értekezlet, hogy Deák Péter és Varga Lajos meghatal-maztatnak, illetve megbízatnak, hogy az alapszabály előkészítő bizottságba felveendő gazdákat Ók jeleljék ki. MÓr Anna most társnői nevében kéri a bizottságot, hogy minél előbb kezdje meg működését felvilágosítást kér arra nézve, hogy mikor éa miként lehet az egyesületbe belépni.
Deák Péter indítványára elhatározza az értekezlet, hogy felvételi iveket nyomat, a melyek a cselédek közt kifognak osztatni, azonfelül a kapitányi hivatalban is kifognak ilyen ivek tétetni és a beiratkozás ezek utján fog eszközöltetni.
Eihatároztatik, hogy a legközelebbi értekezlet 1898. febr. 27-éc d. e. 10 órakor fog a kapitányi hivatalban megtartatni.
Több tárgy nem lévén, elnök az üiéit bezárja.
„Előleges színi jelentés."
Valahányszor vidéki város falain megjelenik az a bizonyos nagyságú rikító-
etlod jjtnkál, melj a: : ú: ci U»i li a uagj"
érdemű közönséget, hogy —X. színigazgató kitűnően szervezett társulatával jő bizonyos számú előadás megtartása yégett. sajátságos hangulat Keletkezik. A mulatni vágyó publikum örfli, hogy uj szórakozáshoz jui, kijut az örömből része
Vértanúink hosszú sora fejezi be a fenséges szép drámát.
Az ötödik könyv megemlékezik még röviden a kibékülésről és az emigrációról ia. Elmoüdj* a száműzöttek viselt dolgait s a haza felszabadítása érdekében tett kísérleteit, elősorolja a szabadságharc hadi eseményeit, az osztrákokkal a horvátokkal, a Hurbanistákkai, az oroszokkal, az oláhokkal, a szerbekkel vívott csatákat: megemlíti betűrendes névmutatóban a ne vezetesebb «zereplöket végül pedig olyan .Általános tájékoztató"-val kedveskedik, melyből mind-nki megtalálja mindazt az egész nagy munkában, a mit emlékezetében, felujicani akar ,
Az .Altalános tájékoztó" fölöslegessé teszi az öt nagy kötet lapozgatását; az egyes emberekről, helyekről és cselekményekről olyan nyilt képet ad, hogy a nagy müböi nemcsak illő, de kellő befejezés.
Már most azok után, a miket e derék munka ismertetéséhez elmondottunk, a teljes bevégzés és megjelenés alkalmából fűzzük bírálói megjegyzéseinket ia.
Tudtunkkal Gracának szóban forgó munkája irodalmunkban az egyetlen eddig mely szabadságbarcunkac történelmi hűséggel lépésről-lépésre követi kimerítő részletességgel, őszinte odaadással és tárgyilagossággal ecseteli; különböző, többszőr idegen forrásokból vett idézetekkel megvilágosítja; a szerzőt tudásának, gazdag ismereteinek falhaszlásárs serkenti. S mindehheza történetíró éles megfigyelé-sével, elfogulatlanságával, öntudatos célratörésével köt le bennünket Ez a munka néhol olyan, mint egy érdekfeszítő regény máshol meg fordulataiban, nyelvezetében
a fiatalságnak ia, másoknak is, az igazi színházlátogató közönség pedig tervezget, megjegyzéseket tesz éa bírálgat — előre-
Nioca szándékunk előre ítéletet mondanunk 8zalkay igazgatóról és társulatáról. Tudjuk, hogy Szalkay Lajos a jÓ hirü vidéki színigazgatók sorába tartozik. Társulata is jól szervezett Iparkodik a közönség kívánalmainak eleget tenni, a városok müigényeit kielégíteni. Ezt a benyomást tette rám .Előleges színijei en tése." Társulatának tagjai tőbbé-kevésbbé ismeretesek már a nagy-kanizsai kőröubég előtt. Jó erők nélkül nem szűkölködik. Rendezői elég kezességet nyújtanak arra nézve, hogy jól betanult és ügyesen előadott darabokban lesz gyönyörűségünk. Rajtok nem malik legalább, ha esetleg csalódunk. Örvendetes tény gyanánt kell fölemlítenünk, hogy a társulat 12 tagból álló zenekarral rendelkezik, tehát élvezhetünk operettet is, más operai előadásokra kevésnek tartok 12 zenészt — ámbár volt alkalmam hallani operai előadást (Verdi Traviatá-ját) 4, mond: négy zenész kísérete mellett is! Legyen a bűnük megbocsátva!
Még néhány szót az előleges műsorról. Van hirdetve komoly dráma, vígjáték, énekes bohózat, operetté, opera és népszínmű. Köztük találjuk a fővárosi színházak hatásos újdonságainak egy részét Ez jól van igy. Ámbár a kiválasztás ellen lehetne némi kifogásokat tenni. Pl. az úgynevezett nyári darabok bízvást elmaradhattak volna. A diplomás kisasszonyok, Aggszüzek, Két Kohn az uborka szezon közönségének valók. Ezek helyett lehetne komolyabb drámákat, népszínműveket a müforba fölvenni. A V i g-színház műsorából fölvett darabok itt is vonzzák majd a közönséget. Kár, hogy a két Duraud nincs hirdetve. Az operettek közt sok jót találunk. A kakasszó d y, Varázsgyüru az elévülhetetlen Angot ésCzigánybáró, a Talmi hercegnő anyagi sikert is biztosithat. A Nílusi varázsló excentrikus muzsikája érdekelni togja a nagy-kanizsai zeoeértőket. Az operák többes számban szerepelnek. Ezekről aonak idején.
A műsorral nagyjából előzetesen is meg lehetünk elégedve Milyen lesz a színpad? — ezt a jövő fogja megmondani. Tagadhatatlan, hogy a Polgári Egylet terme sokkal alkalmasabb yolna az előadások megtartására.
Megnyitó előadásul nem a szenzációs T r i 1 b y t kellene adni. Akad ott á színházi könyvtárban különb darab, a melybe a társulat egész erejét és tehet gégét bemutathatná a közönségnek.
i Pesti.
Felső templom.
Ujabb adakozások: Mikos Géza gyűjtése 5 frt, (Dr. Fríed Ödöo Il-ik részlet) Mair József gyűjtése 2 frt (Laazoer éa Acher Bécs) Weisz és Ledofsky cég gyűjtése 12 frt (Klin ger testvérek 10 frt, Honig J. (Grünberg) 2 frt, Simon LAg>s (Csáktornya) gyűjtése 6 frt 40 kr., (Smon Lajos 2 frt, Zakál Henrik, Dr. Szegő Hngó 1-1 frt Dr Hajós Ferenc, Wollák Rezsó, Dr. Viola Vilmos 50-50 kr.. Dr. Wolf Béla, Pálya Mihály 30—30 kr.,) Zadubánszky Lajosné urnő gyűjtése 15 frt 20 kr., (Ányos Kálmánné 5 frt, Somsich Lörincné 2 frt, Samek L. 1 frt 70 kr, Beode-kovícsoé 1 frt 50 kr., Fitró Lajosáé, Erdődy Lajosné, Pap Sándorné, Illés Iiínácné, Bozzay Pálné 1—l frt,) Fes-selhofer József gyűjtése -22 frt, (Kirn-bauer József (Bécs) 20 frt, Fiachl M. és tii 2 frt, Koca Viktorné urnő adománya 5 frt, Eperjesy Gábor (8 részlet) 10 frt, Nóvteleo adománya 1 frt, Zalamegyei gazdasági tkptáradománya 100 frt, Altiszti bál jövedelméből 76 frt 46 kr., Összesen 254 frt 76 kr.
Eddig befolyt összesen 9949 frt 21 kr.
Nagy-Kanizsa 1898 február 24. Dr. Tuboly Gyula Eperjtsy Gábor ellenőr. pénztáros.
valóban költői szárnyalású; világos, érdekes é.i élénk.
Meg fogja érteni és meg fogja becsülni minden magyar ember.
A ki Kossuth. V. Ferdinánd, Klapka, Guyon, Percei, Dembinszki, Batthyány, Petőfi, Jókai, Irányi, Vasvári, Kmetty, Görgei vagy Szemere élet-ós jellemrajzát az egyes helyek és események leírását, a kibontakozást vagy bármely a történet keretébe vágó dolgot akarja olvasni, tegye meg azt a munkát.
A dic^ő emlékezetű 1848-oak az idén ünnepeljük meg ötvenedik évfordulóját
Ebhez az ünnepléshez méltóbb hozzájárulást nem képzelhetünk, miathsfcaodás elődeinkről azt a szépséges szeotirást olvasgatjuk; nézegetjük okmányaikat és azt a körülbelül ezer képet, mely rólunk és tetteikrőt beszél szivhezszólóan,ékes hangon.
Még az is érdessebbekké teszi e könyveket, hogy a bécsi császári udvari ereklye-gyüjteménytár étsagedte részükre a magyar szabadságharcból eredő képgyűjteményét Ezek a képek olykor könnyen érthető célzattal rajzolvák.
A rendkívül díszes, Z*la budai honvédszobrának . dombormüvével ellátott disz-bekőtési táblákat dúsan araoyoztatta a kiadó Wodianer F. és fiai (Lsmpel Róbert) cég. Egy egy kötet ára 5 frt, disz. kötésben 7 frt. Összesen tehát 25 vagy 35 frtért olyan emlékművet szerezhet a magyar közönség, melyet Öreg és fiatal, férfi és nő egyforma szeretettel, lelkesedéssel olvashat s bátran odaállíthat szalonasztala ékességei közé.
Dura Málé.
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A miskolci kereskedelmi és iparkamara értesítése szerint kamarakerületünk területén egy szédelgő egyén magát Kolbe M. fiai diósgyőri papirgyáros cég képviselőjének adja ki, diósgyőri papírra megrendeléseket vesz fel, a helyett külföldi selejtes árut szállít s evvel egyrészt a hazai ipar érdekét, másrészt nevezett papírgyár jó hírnevét sérti. Miután Kolbe M. fiai diósgyőri papirgyáros cég sem utazókat, sem semmiféle más kereskedelmi képviselőket nem alkalmaz, figyelmeztetjük kerületünk érdekelt köreit, hogy a ki magát ilyennek adja ki, szédelgőnek tekintendő*s hazai ipar érdekében üzelmeiben korlátozandó. Sopron, 1898. évi február havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A szerb kir. pénzügyminisztérium 1896. április 17-én 4105 sz. a. kelt rendelete értelmében, melynek szigorú betartására a szerb vámhi • vatalok ujabban kőrrendeletileg ismét figyelmeztetve lettek, pamutbulladékok csakis a fertötelenitő készülékekkel felszerelt belgrádi vámhivatalon átvehetők be Szerbiába és az árut tartalmazó báloknak nem szabad 50 ctm.-ról nagyobb átmérővel biruiok. A fertötlenitési illetik megbatározott díjszabás szerint a bevivő á.tal fizetendő. Mire ezennel felhívjuk érdekelt köreink figyelmét. Sopron, 1898. évi február havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A kereskedelemügyi ni agy. kir. miniszter nr értesítése szerint dr. Békésy Gáza orvos, belügymÍLi. fogalmazó „Az egészség könyve* címen népszerű és tanulságos orvosi munkát irt, mely világos, könnyen érthető módon tárgyalja, hogy a testi egészség a lehetőséghez képest mi módon őrizhető meg rá mutat az egészségnek az ipart foglalkozásokkal járó veszélyekre, továbbá
| tanácsokat ad arra nézve, hogy az előforduló különböző betegségeknél milyen eljárás követtessék addig is, míg orvosi aegély érkezik. — Mely munkára oly megjegyzéssel hívjuk lei kamarakerületünk munkaadóinak, s a munkások védelmét célul kitűző egyesületeink figyelmét, hogy az Dobrovaky és Franké kiadásában 60. százon fe üii megrendelésnél 50 kr.-on szerezhető meg. Kelt Sopronban, 1898. február hó 2-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
HÍREK.
Emléket Bátora Lajosnak!
A Bátorfi sírjára emelendő emlékköre legújabban a nagy-kanizsai Takarékpénztár r. t. igazgatósága 10 koronái adományozott. Eddigi gyűjtésünk ]$5 korona.
— Személyi fair. Zalamegye főispánja gróf Jankovich László ő méltósága, ArvayLajoa megyei főjegyző kíséretében február hó 28 án Letenyén időzött. Ez alkalommal értekezletre gyűltek össze as alsó-lendvai, Csáktornyái, nagy-kaai-?3*1, novai és perlaki főszolgabírók.
— Elégtétí 1 Ir. Russlcskűnat A „Zalamegyei\' áiL-iános tanítótestület központi választmánya azon méltatlan támadás alkalmából, melyet Várossy Gyula dr. Buzsicska eilec a képviselő házban intézett, feliratot küldött Zalavármegye tanfelügyelőjének, melyben őt a tanítók tiszteletükről biztosítják és megemlékeznek azon alkotásokról, melyeknek nyomai & Muraközben oly bőségesen feltalálhatók. A felirat szövege a kővetkező:
Nagyságos
Dr Ruzsicska Kálmán Kir. Tanácsos Urnák . Zalivármegye Kir. Tanfelügyelőjének Zala-Egerszegen.
Nagyságos Kir. Tanácsos
Tanfelügyelő üti A (Zalamegyei Általános Tanítótestület" központi választmánya f. évi mára 2-án tartott ülésében a megyei Összes járási tanítói körök egyhangú óhajára elhatározta, hogy ama méltatlan, igaztalan 8 minden irányban felháborodást keltett váddal szembén, melylyel Nagyságodat Várossy Gyula országgyűlési képviselő a f. é. február 18-ikán tartott képviselőházi ülésen elmondott beszédeben illette, — Zalavármegye egész tanítótestülete nevében siet biztosítani Nagyságodat igaz tisztelete és őszinte ragaszkodása változatlanságáról és állán-
Mi előttünk bontakozott ki legközvetlenebbül Nagyságod egész működése. Mi ismerjük legjobban ama nehézségeket, mikkel Nagyságodnak a tanügy fölleo-ditése és a tanítók erkölcsi, anyagi színvonalának emelése, biztosítása érdekében meg kellett és meg kell küzdenie. Mi voltunk legköz vetetlenebből tanai annak a hazafias szent lelkesedésnek, melylyel Nagyságod Murakőz magyarosításának missionariusi munkáján, s ezzel a nemzeti egység konzolidálő erejének növelésén csüngött. Mi éreztük együtt közgyűléseinken és egyenkint a hivatalos érintkezés alkalmával-Nagyságod idealizmusának buzdító, lelkesítő hatását, melylyel a tanítói hivatás betöltésének buzgalmában megjelölte azt az eszményi szinvonalat, hol már az anyagi víszouyok sivárságának feledésével a magasabb, szentebb nemzeti érdekből teljesített kötelesség tudata hevíti és aranyozza be a lelkeket Mi, Zalavánuegye tanügyének szerény közharcosai tudjuk legjobbban: miként járt elül Nagyságod a vezéri kötelességtudás éi lelkesedés példás odaadásával, hogy a nemzeti tanügy ós a tanítók működése iráoti érdeklődés termékenyítő melege a megyei társadalom minden rétegét áthassa.
Na méltóztassék azért szerénytelen-ségnek venni, ha a méltatlan támadással szemben mi íb jogot érezünk ahhoz, hogy vezérünk homlokára tegyük elismerésünk szerény babérát.
Mély tisztelettel és megnyugvással hajolunk meg ama fényes elégtételadás előtt, melyet Nagyságod dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi-Miniszter TJr öaagyméltóságának képviselőházi kijelentésében nyert.* Ebhez mi csupán rendíthetetlen bizalmunk, tiszteletűnk és ragaszkodásunk biztosítását fűzzük azzal a határozott kijelentéssel", hogy Nagyságod apostoli lelkének, hivatott vezéri széliemének hatása alatt ezentúl ia buzgó harcosai leszünk közös szent ügyünknek.
Mély tiszteletűnk nyíl Tanításával vagyunk
Nagy-Kanizsán, 1898. márc 3.
alázatos szolgái: Szalay Sándor s. k. megyei tantestületi elnök,
Poredüs Antal s. k.
megyai taatettnleti fójegjiS.
— Elnevezések m Tármegyénél.
Főispán ur őméltósága, a nagyméltóságú m. kir. belügyminisztérium által a megyéi árvaszékhez engedélyezett és 100 frt havidíjjal ellátandó ülnöki állásra Dr. K a d á k Pál Tára egyei III ad aljegyzőt, az üresedésben volt ideiglenes aljegyzői állásra S z. e n t f v á n y i Géza végzett joghallgatót, végre a tapolcai járási állatorvosi állásra Lacher József zalaegerszegi okleveles magán állatorvost nevezte ki/
— Jegyző választás. Puszt .magyaródon nyugdíjazás következtében üresedésbe jött körjegyzői állásra a m. hó g2 LD megejtett választás alkalmával Szerdahelyi Elek bánokszentgyörgy segédjígyzö egyhangúlag megválasztatott. .-\'\'[\'
— llaposnérraltoiás. Stefan.cs Jeaö keszthelyi előkelő gépész, h&zafiasaágá-nek nagyobb jelét akarván adni, nevének Szerdahelyi-re leendő változtatásáért folyamodott. A midÖn a szükséges anyakönyvi kivonatot kivette, meglepetten tapasztalta, hogy ö, akit egész életén át Jenőnek hívtak, Mihálynak van bejegyezve, a mi ugy történhetett, hogy a Jenő és Mihály nevek bemondása után az illető lelkész a Jenő nevet nem irta be az anyakönyvbe. így esett azután,, meg azon mulatságos eset, hogy Stefanics Jenőből Szerdahelyi Mihály lett. Hisszük azonban, hogy a nevezett iparos virágzó gép üzletének hazafiasságából származó ezen alapos névváltozás nem fog ártani, mert a közönség csakhamar hozzá szokik az aj magyar nevéhez.
— Vájjon épül-e az idén a gim--
názinm ? Elhatározva már régóta van, hogy épül. Hallottuk a határozatot a város millenniumi közgyűlésén és később más közgyűlésén is, de vájjon megérjük-e ezen századbao az építkezés megkezdését ? Vagy időtlen-idökig elhuzódik-e az ügy mint a tengeri kígyó ? Ez ideig még nincsenek tnl a tervkészítés nehéz alkotásán. Mikor fog az épület átadatni rendeltetésének, hogy tanúságot tegyen a városunkban uralkodó széliemről és a nevelésügy iráoti szeretetről és odaadásról? Nagy-Kanizsa város lelkes magyar közönsége bizonyára segíteni fogja a tanácsot tervének megvalósításában, .fölösleges itt nagy szavakkal dobálózni, maga az ügy elég ékesen szól.
— Az izr. szent egylet m. hő 28-án választotta meg elnökét és gondnokait. A leköszönt elnök Lővry Adolf helyébe dr. Rauch Zsigmond lépett Lőwy Adolf
8 évig igazgatta ezen emberbaráti egyletet. Magának méltó nevet szerzett az egylet évkönyveiben, a szegényeknek pedig táplálékot, a betegeknek ápolást. Dr. Rauch Zsigmond, akit bitsorsósai közbizalma emelt az elnöki székbe, ennek a bizalomnak, mint emberbarát és mint szakférfiú a kórházügy terén, derekasan meg fog felelni. A f. hó 1-én megtartott közgyűlésen sok hivő gyűlt össze a bitközség nagytermében. A tanulságos titkári jelentésből a következő adatokat vesszük: A kórházban a kiadás 1010 frt, a bevétel 494 frt volt. A szegény-Borsu betegek segélyezésére 1897-ben 1059 frtot osztottak ki. Azonkívül az egylet a szegényeket ingyen gyógyszerekkel látja el. Az egylet Baját költségén 25 elhunytat temettetett el. Az izr. sírkert gondozására sokat tett az egylet. Föld és útrészeket cserélt és a temetőhöz tartozó egész területet forgalomképes állapotba hozatta. Az egyletnek az idő szerint 308 tagja vau. A titkári jelentést, mely G-oldmann Samu tollából ered, zajosan megéljenezték.
— A kongnia. A nagy-kanizsai róm. kath. plébánia koogruáját ma veszi tárgyaiéi alá a vallás- és közoktatási miniszternek az összeírás tárgyában kiadott rendelete 41. §. értelmében alakított felülvizsgáló bizottság az alispáni hivatalban Zala-Egerszegen Csertán Károly alispán elölülése mellett. E tárgyaláson megjelennek Vécsey Zsigmond, polgármester, Weber Vince, h. plébános éa Viosz Ferenc főbíró, mivel a bakónaki, nagyrécsei és zalaszentmibályi plébániák kongruáját is ekkor tárgyalják.
—- Böjti mulatság. A farsangból kiszorult nagykanizsai m. kir. posta- és távírda tisztikar mulatsága f. hó 12-én lesz a Polgári Egylet termeiben. Bár mindenki jobb szerette volna, ha az c szokott szívességükkel a farsang idején látják a nagy közönséget, azt hisszük mégis, hogy jól fog sikerülni a mindég kedélyes és fesztelen postás-bál.
— Meghívó. A nagykanizsai* Casinó 1898. március 8-án, saját hslyiaégeiW zártkörű Snasz-E-stéiyt réthez. Kezdete
9 órakor,
— li nj vágóhíd. Az uj vágóhíd aligha az idén fog használatba vétetni, A mészárosok már az építkezésnél pa-
Foulard-selyem
65 krtól
3 frt 35 krig
¦atanünt kí»U, UUt *• **n»» J^J jL g5 fcrjg hléttfeilkést. ilin^ csikós, kockázott, miotásott és duusxt itb. (mintegy 240 ktuonbozo fajta éa 2000 ktMooboio\' Rio éa árnyalatban atb)
Huhík s Uousokia a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar léralextt. Srájcba kétaterea lerélbélypg ragasztandó.
¦feniieberg tt. telyemgyarai Z&.-ichben
(d. és Ur. ttdrari saálUto.)
XXXVH. ÍVFOLTAM
ZALAI KÖZLÖNY
üss. mArctus 5-é0
uaszkodtak arról, hogy a kikészítő fülkék oly kicsinyek, hogy ott lehetetlen dolgozni A budapesti szakértők, Schubert, Leitgeb és Holcer méaxá-rosok is ugyanezt konstatál tik. Nem elég, hogy az építkezésbe 31000 irtot vertek bele, most a vágóhidat még használatos, sem vehetik vagy talán idővel érik a gyümölcs? A régi vágóhíd undok berendezése és állapota tette szükségessé az uj vágóhig építését, most pedig ott áll a vizbefult mezőn üresen, mig a régi megmétélyezeit vágóhídon tovább dolgoznak, mintha semmi sem történt volna. A mulasztás ugy a tervezőt mint a ::.értiöki hivatalt térbeli.
— Miért drágul s has. A mészárosok folyton panaszkodnak, hogy a kaoizsai piacon a has árakat mesterséges módon fölverik. Ha felhajtanak a piacra egy borjut, azonnal ott teremnek az alkuszok tisztes alakjai skö/.tük és a mészárosok között azonnal harc fejlődik. A mészáros alkszik, az alkusz igér borura derűre, de a borját meg nem veszi, csak megrontja a termelő és a mészáros közti alkut: ez talán még nagy baj nem volna ED\'-rL a mészáros pénze a termelő zsebébe vándorol. De legtöbb esetben a mészáros kénytelen az alkusszal kiegyezkedni és neki hallgatási dijat adni. Ezt azonban a mészáros már a közönségen veszi meg.
— Ruhaklosztas. Mult bó 22-én délután osztotta ki a letenyei kaszinó választmánya a 2-iki táncmulatság jövedelméből készíttetett rnhanemüeket e szegénysoron és jó tanuló iskolás gyermekeknek. A jutalmazandó iskolás gyermekeket a tanítói kar vezette lel a kaszinó olvasó termébe, hoi Freylág Géza iskolaszéki fcgoudnok lelkes szavakat intézet hozzájuk buzdítván őket a jó tanulásra, \'vallásuk tiszteletére és hazaszeretetre, hogy mint uj nemzedék derék honfiak,;illetve honleányok legyenek belőlük. A kiosztás után kis rövid uzaouával lettek megvendégelve.
— A krumpli ágens. Kevesen vettek róla tudomást, hogy városunk legjobb krumpli ágense Scbwarz József meghalt Vele jelességben nem vetekedhetik egy alkusz sem. Most a szegény ember, aki e siralomvögyben oly nehezen tengette az életét a meny széléről nézi, hogy rázzák a zsákokból a krumpli termelők az Ő közbeojárása nélkül a legszebb nemeevidi burgonyát a fogyasztó közönség sötét pincéibe.
— Faszertől vaj. Broch Adolf ügynök a folyoaÓjín tart egy jő nagy szekrényt és ebben van elhelyezve cukor és kávé készlete. A napokban ugy a folyósát mint a szekrényt nyitva feledték, minek aztán az lett a következése, hogy reggelre mintegy 15 kilóra való kávé és 8 kiló cukor elpárolgott A rendőrség keresi az ügyes tolvajt, ki valószínűleg jó izün szürcsölgeti a mokkát, vagy már eddig túladott rajta.
— Kimutatás A f. évi február hó 19-iki táncestéij alkalmával a zalamegyei Aggharcosok Testülete zászlóalapja javára eszközölt felü;fizetésekről: Ehrlich Richárd 5 Ért, Saller Lajos 3 irt. W. 1.. Kovács József 3—3 frt, Juch Pál 2 frt, Perger János, Gubíca József, Polláfc Samu. Horváth Honor Vejnovics Ede, Tótífcy Ferenc, Marvalics József, Strasaer Antal, Francsics Antal, Pavlicsevícs György 1 -1 frt, Focht Jakab 70 kr., Rosenberg E., Pusofsky S., Steinberger Victor, Rosenfeld Samu, Szeitz Antal, Pusofsky Rezső, Fennusz N., Flumbort György, Horváth N, Kudich Antal, Noll Ferenc, Fischer Fülöp, Pusofsky Kálmán, Lodner F., Kohn Lipót, Kremsner Mihály, Szauch N\\, Scbwarc N.. Holec János 50—50 kr., Paoc N. 30 kr., Nagy István, Raspotnik Rezső 20—20 kr., Összeaen 36 frt 90 kr., Az összes bevétel kitett 120 frt 03 kr. Az összes kiadás volt 66 frt 76 kr. Maradt tiszta jövedelem 63 frt 27 kr. Nagy-KanizBa, 1898. február hó 24-én Szendrei Károly alelnök. Saller Lajos íőelnök.
— Ismét az Illemhelyek. Legutóbbi számunkban is megírtuk (és melyikbea nem irtunk erről az ügyről) hogy az illem helyek felállítása, elodázhatatlanui srökséges. Felleges ugyan a szükségességet emlegetni, mert hisz ez közös érzületet képez, de lehetetlen szeme-hunyoi, olyan sok tisztátalanság előtt, a mennyi lábunkba ütközik. Az úgynevezett KÖlc&ey-ntca főtéri bejáratánál nyilvános botrányt rögtönöznek a megszorult emberek és minden illemérzé-kÜn\'fc aktira., sem tudunk szemet hunyni az ilyefl esetek felett Kegyeskedjék a mérnöki hivatal a dologgal komolyan foglalkozni, mi csak felemiitheijűk é dolgot, de sajnos nem intézkedhetünk-
a mérnöki hivatal kötelességét, nehogy városunk polgárai járda iszonyt kapjanak.
— Xríéxlkut Sit.-Gróthon Szt-Gróthról írja levelezőnk: Egy knt forrásánál a munkások artézi kútra bukkantak
melynek vize egy méter magasságra löveli fel a Bugarat A vii hőfoka -f-9a és az egész falu Biet az uj forráshoz, onnét vizet hordanL Akadtak már olyanok is. kik valami csodának nézik a forrást ós annak természetfeletti erőt tulajdonítanak.
— YlUgoaeag Letenyőn. Tudósítónk írja: E bó 2-án gyújtották meg először az utcai lámpákat tehát most már van világosságunk, csak az kár, hogy a lámpáxat nagy távolaágban állították fel egymástól — kellene még egyszer annyi hogy ez igényeket teljesen kielégítsék.
— Zalavármegye állatállománya az 1897. év végével: tenyészmén 162, kanca 17992, herélt 6481, csikó 7201, összesen 31836. Bika 1154, tehén 57460, ökör 27170, növendék 3730S, bivaly 741, ösz-szesen 123831. Jnh 80432, kecske 518, értés 685 77.
— Fuvaros, aki póruljárt. Négy kis-kanizsai fuvaros február 26-áo ötfát hozott a bocskai erdőből. Útközben valahol kissé ittak és mikor estére már Lazsnakhoz közel értek, felébred bennük a virtus, elkezték egymást kerülgetni ; Sneff Péter János az ut szélére került, ugy, bogy a kocsi kerekei az árokba vágódtak; mire ez felburult és a rajta levő ölfa a szó teljes értelmében maga alá temette Sneff Jánost Erre pajtásai meghökkentek, elkezdték a fát lerakni, egyik pedig beszaladt a rendőrséghez jelentést tenni; Kanizsáról kihajtatott az ügyeletes tisztviselő, a v. orvossal, de biz ezek már csak a halál* konstatálhatták. SuefE Jánost a szekér fa agyonnyomta. — Az Ügyet áttették a kir. törvényszékhez.
— Tásár Letenyén. A Leteoyén Mátyás napján megtartott országos vásár nagy élénkségnek; örvendett. Felhajtatott 1114 db. ló, 872 db. szarvasmarha, eladatott 101 db. lő és 382 db. szarvasmar ha.
— Aki szerelemből — lop. Schlesin-ger Jenő letenyei pékmester észrevette, hogy finom lisztjét ővatatlan kezek dézs-málgatják, csakhamar rá is jött, hogy saját cselédje Mattesi Apollónn a tettes. E hó 2. ép tetten érte cselédjét midőn 4—0 kilóra menő finom lisztet akart odébb emelni, kérdőre vonta öt b az előadta a következő mulatságos esetet, hogy mi késztette őt a lopásra. Mért a leány mondja, e hó elején találkozott az utcán Bieskesné csufnevén Csicsola nevezetű cigány asszonnyal, ki őt már több Ízben figyelemmel kisérte, s ki tudta lesni a leány szeméből, hogy ő a majorban alkalmazott béres legényre szerelmes pillantásokat vetett, — fel is ajánlotta neki közbejárását s íg&rte hogy ö ugy megtudja csinálni a legénynek bogy az soha többé másba nem lesz szerelmes csak ő belé, de még nőül ia fogja venni. Nem kellett nagyobb cröm a szerelmes leánynak, azt látva a cigány asszony előadta, hogy a babona orvossághoz kell egyelőre legalább 2—3 frt készpéaz, egy fejkendő, egy alsó-szoknya b még pár kiló finom liszt. A szerelmes leány a pénzt és ruhát sajátjából átis adta, a lisztet pedig gazdájától lopta, pár nap múlva megint megjelent a cigány asszony és előadta a leánynak, hogy igen jól megy minden de ö csak kímélje a legényt mert esetleg találkozások kárt csinálna a dologban, desok szer kell méga legénynek, mer-kissé makacs, keil még egy két frt és egy kis finom ÜBzt persze az utóbbit a szerelmes leány megint gazdájától lopta és szerencsésen át is adta a* asszonynak. De már harmadik esetnél nem volt szerencséje, gazdája megcsípte a liszt lopáson, s feljelentést tett a csendőrségnél, most a kir j. bíróságnál vizsgálják a cigány asszony tudományát és a szerelmes leány lopásra hajlandó szivét.
— Súlyos esapást képez a gazdára nézve, ha a vetőmag beszerzésénél csalódik, ezért csak üdvözölhetjük Haldek budapesti magnagykereskedőt valamenyi gazdasági szaklapban közzé tett ama nyilatkozatáért, bogy az általa árusított heremagnak származására vonatkozó szavatosságot nemcsak a magra, hanem az ebből termő növényre is kiterjeszti. Reméljük a gazdák érdekében, hogy a többi magkereskedő is követni fogja ezen csakis dicséretreméltó példát.
— A leghatásosabb keterünz a Fere nc Józtet na; tartalmas 48. 7 g. talpaltot, I. 6 g. soda bicixbonicamot Első rauga tudótok vegyslemiéseí igazolják ex eddig még el nem éri páratlan das tartalmat hatása ekkép markit adagok Tét elénél ayilrinal. Mindenütt kapható.
— íegjelenta Stampav-féle ÍJi ;apos 15 kros, csinos kötésű énekeskönyv IV. kiáwp*. TartaiaH: több száz ének, sok ima, a temetési szertartások, a passiók és jelképes ministrácíó. Utóbbi közlemény csaknem megbe/csü-hetién találmánya a szerzőnek, mivel abból a gyermekek egy-két óra alatt Önerejükből megtanulhatnak minúrrálni. Finom bőru-tánz&t kötésben 25 kr. Ilik könyv és
gyönyörű ének orgona kottája ingyen Kapható a szerzőnél Kőbölkutoo, Esz-lergommegyében.
— Egy ¦•pazar. A moll-féle fracciaborsza és bó által a betegeknek egy ép oly gj gyba-tásu, mint olcsó sier nyujtask köszvényes ét csúzos bánta! utakban, sebeknél ét daganatoknál. Egy Öreg ara ntasitással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll. A gyógyszerész ea. és k. udvari tsAllitó által Bécs I. Tueblao-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. féle készítmény kérendő az 5 gyári jel fényére! ét aláírásával.
— Hegedt, tata-át- A következő értesiiést Tettük: Rosszabbidót tzandékom sznlörárotom-ban tölteni, aey küzdök, mint előrehaladottabb nó-Tendekek h-L?dfl oktatását elvállalom. Az orsz. m. kir. zeneakb>iemi* tantérre alapján a kezdettől a magasabb kiművelésig alapos, rendszeres oktatást nyújtok. Ezt tekintve csakis határoson zenei tehetséggel biró növendékek taaitiaAt vállalom el. A növendékek elöhal&dottsága s számától teszem függővé a zenei mireluég elsajá-ttCtára oly szükséges egyes zenei disdplinák előadását, mint a zenekari gyakorlat, kamarazene, zeneelmélet, Összhangzattan s. t. b Tanóra a hegedűből heti 3, a melléktanszakokból heti 2 óra. Tanítási dij havonldnt 4 frt. Egye-sekjek különóra 1 frt. Az oktatás márc. 15-én kezdődik. Jelentkezni Attila utca 409 sz.
Bedenlta Kálmán
Nyilttér.*)
Tese, nngyhólja?. h ugy dara és a kÖszvénjbántalmasi ellen, továbbá a Iégzó és emésztési szervek harntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LItb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelrs lesz. HoKjhajtó hatása!
Kellemes izi! KöaDjei emészthető
Kapható ásvanyvizkereskedésekben és gy 6 gr szertárakban. A Sabtror-íorrás igazgatótága Eperjesen.
*) Az e rovat alatt közlött kért cem vállal felelőssége: a szerk.
Felelős szerkesztő\' JDr. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: Dr. Vülánvi Benrik Kiadó : Ifí^Wajdilc J?±~*f.\'___
A BE
következő betegségeknél és bántál-maknál használható állandó sikerrel: ealpó fájás, fdegfajdaloin, helybeli esúz, hálszaggatás, hátgyöngesér, hatgerine bántalmak, hörgnni-st, asthma, megrándul ások, idegbánta! mafc, az izületek bénasága atb. A hatás bámulatos, közvetlen és tartó.
1 darab ára 60 kr., a pénz előleges beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a „Nádorihoz, Budapest, TI., Táei-kömt 17.
7557./tk. 97.
A n.-kauizsai kir. tszék tkvi osztálya részéről kőzhirré tétetik, hogy adélzalai tkpénztár végrehajtatónak Főke István végrehajtást szenvedő Dióskáli lakos elén 200 frt tőke, ennek 1896 évi február hó 8-ától jóró 8% kamatai, a lejárt kamatok 8% késedelmi kamatai, 18 frt 25 kr. per, 9 frt 10 kr. végrehajtás kérelmi, S frt 55 kr. eleö árverés kérelmi, 5 frt jelenlegi, ugy Stemberg Vilmos pacsai lakóa végrehajíatónak, — u. azon végrehajtást szenvedett elleni 75 frt tőke, ennek 1896. janius 6-tól járó 8*/« kamatai, 11 frt 15 kr. per, 6 frt 95 kr.$3g-rehajtáa .kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fent nevezett kir. tszék területéhez tartozó a dióskáli 128 sz. tkben f (230—231) hrsz. a, felvett 200 frtra, a. azon tkben f 261 hrsz. a. felvett 35 frtra, vu azon tkben f 618 hrsz. a. felvett 15 frtra, a. azon tkben f 3355 hrsz. a. felvett 11 írtra, a. azon tkben t 3530 hrsz. a. felvett 42 frtra és tt. azon tkben f 1678 hraz. a. felvett 91 frtra becaűlt .ingatlanok IS9S. évi martina hé 22-én *, e. 10 órakor Dióskál WLLÓttíná7 felperesi jlgyvéd helyettese kőzbejöt-^*Z\\ megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
árverezni kívánók tartoznak a becsár 10f/B-át készpínzben vagy óvadékképea papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi ható:ágnál 1897. évi december hó 18. napján.
GÓZONT. kir. tszéki albiró.
Suchard csokoládéi és kakaói
Tévedések elkerülése czéljáből a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetík arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja aem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta áüapotbani száJUlásért kezeskedve von és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
5? Somor-betegséget *¦
Ssaras, vizenyőt, pikkelyes tómört (Fíechten( t az • bajjal együtt járó, csaknem kiáMlhatat-laa .hórriszketeget" jótállás mellet, még a legsolyotabb esetekben is, alaposan gyógyít a „Dr. Hebra sömörirtö"-ja- Küliő hasznáJatra való, nem ártalmai — Ara hat forint o é előre beküldéssel (lehet levél bélyegekben ia} Ttgy atanvéul mire a szállítást vám- és bér-nwntapen leljesitjok. Cim: SL Starien-Dro-* gtterie, Datulg. (Dentschland.)
• czelli
Gyomor-
cseppek*
nagyszerűen hatnak gyomor bajokaál. o*kfll4íl>«t«tlen és áKolánosSR bunsrsto házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: érvagyta-laasáa, fywnorgyfrnoeség, bOzos kheieL lelfujUig, lavanTU, itlbíflögés, basmtnéa, gyomorágái. le Ím! eget, nyál ka JciYálasrtái, sárgaság, andor és hányas, gyomorgírct izOkOlés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult lejtajásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortvltarhslésnél ételekkel és italokká\'., giliszták, májbajok és himof-riwícákril. •
Említett bajoknál a Sfárlssraelli gyomoreseppek érek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány lanusiL Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TfirÖk József gyógyszertára Budapest; Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláirásl tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zold. szalag van ragasitva a keszitü aláífcával (C. Brátly) é» ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A KarkaczsUi gyomorcsepptk Talodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla Belns Lajos gyógyszerészeknél. — BARés CSON: Kohut tSándor gyógyszerészuél.-
Poszió szétküldés csakis magánosoknak.
LS7 vég 3,10 mét. hosszú 1 nrl öltönyre, elegendő, ára csak
írt 3 10 jó frt 4*30 jó frt 7 50 finom frt 8-70 finom frt 1050 legfinomabb frt 1S-40 angol frt 13-95 kamgarn
Valódi gyapjúból.
EgJ \'ég fekete szalon öltönyhöz 10 frt. FelóltS szóvetek méterenként 3 frt 25 krtól Loden gyönyörű színekben 1 vég 6 írttól 9 írttól 95 krig; — Pemviecne és dos-king — Állami és vasúti hivatalnoki és bírói-talár szövetek ; legfinomabb kamgar-nok és Cbeviottok, valamint egyenruba szövetek, pénzüfyőrség és csendonég rétzért etc- etc. izétküld gyári árakon a tisztességesnek és szolidnak
p-SjSri Ki***1 Amhflf Brünnben.
atlnták Ingyen és bérmentve Miníahü szállítás figyelemreméltó 1
A t. közöntégnek fontos az: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről tsIó beszerzel esetén tokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem ntján. — KIESEL AMHOF brüoni cég sz összes posztókat ¦valód; gyári áron minden Rabatt felszámt-tása nélkül küldi szét.
Patentált
jégsarkantyii
Törvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipősarkot, nem kell őket levenni és használaton kivül teljesen láthatatlanok. Postantán-vét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
itnUlWa C. JL-líl
Reichenbergben (Csehország.) KexeskedÓkDek árengedmény.
!! HALLATLAN!!
W 1ES jvönyörü Urg; csak 1 frt 90 krért. Tjgs
1 pon.pásan araojozott éra 3 é?i jótállással. 1 gyönyörű szivar tárca. 1 nagyon finom köszörűit toiiette tükör tokban. , 1 jegyzetkönyv angol váazon kötésben.
1 készlet kézelő gomb I. donblé aranyból.
1 készlet ing gomb , , „
1 nagyon célszerű írókészlet, 1 finom szaga toiiette szagú szappan, 1 elegáns óralánc szép aggasztékkal, 72 igen jó acél toll eredeti csomagolásban, 50 i? finom lerilpipir, 60 finom boríték.
Ezen fentneyezett 189 pompás tárgy csak 1 írt 90 krért szállíttatik
J. Wanderer Kralom, Strtdom No. I.
Schweici órák nagybani kiviteli üzlete által,, meg nem felelő 8 napon belQI vissza vétetik.
Képe* árjegyzékek órákról ingyen és bérmentve kaldettetik.
Szabadalmazott drótüveg
világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1-75 négysz. méter terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen, drótrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél áthatlaook, mintán a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetaző. előbb nem ismert fény hálás. Több állami és magán építkezésnél nagy Mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott Számtalan bízó nyitvány, prospektus és minta szolgálatra,
Öntött Dveg padlózat lemezek járható tetőzetnek
földalatti utjárók és alagutak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy különfélekép mintázott felületekkel, fehér, falfehér (ez-30% kai olcsóbb a közöaségea oyers-öntótt üvegnél) és színes, drótfonattal és anélkül.
Qvnj tetzciodaly ét üveg rovátkát téglák
a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Áktien-Geselixhaj: Jür Glasindustrie vorm. FHedr. Siemens
Kecsattl bei Elbogen (Böhmeo.) További készítmények: mindennemű üvegek, üvegzárok, be\'giaí és német ablak üveg, üvegöntés és üveg domborítás, Bzabad. üvegbetQk.-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ALAI.KÖZLÖNY
1898. MÁRCIUS \' 5-éo.
A Stein ímwm imi-
wwá ípsÉte
KAMM és HELLER, Budapest, V. Váci korút 62.
Kíjpréelet éa raktár. U X G E B IILLIAMN ELEK Nagy-Karmsa.
xx^ximxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
feuslein
lashajló labdacsaij
(HMSTEiü-íéle ERZSÉBET LABDACSOK.)
E pilulák hasonló ké~ szil menyeknél minden te" kinteibeo feljebb becsű" lendők; — mentek min den ártalmas anyagot" tói, az altesti szerek-bajáinál legjobb ered-ménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiszlitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
székszorulás a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett még gyér
mekek is szívesen. 00$-* Egy 15 piiulát tartalmazó doboz lő. egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilulat tartaimaxó. csak 1 frt o. é.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neustein Krzsébet-pilulát. Valódi csak, ha minden doboc törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban \'„Szent Lipót- és .Xeustein Fülöp gyógyszerész" a,tLirással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
NE\'ÜSTÉIN FÜLÖP
-Szent-Lipóthoz" címzett gyógyszer tára "\'¦«."».üa"¦" 1 Wien, I., Plankerjgasse 6.
Rakiár Nagy-Kanizsán: BEL.ÜS LAJOS gyógyszerésznél.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
I Veti. ideje: Aagráztus ésiszep-.
I tamber. En^w*
! Ültetés távolsája" jJö—20 cm.
I Aussaatzeit ifgSajéa und Sep-i temier. VK
Pflanzweite: Ib^aO\'Cm. BodoEieschafienleit: Gut gedüngt /fi
A MAUTHNER-féle
hirneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
m e d v e-v édjegygyel
valamennyi napyobb
fűszer- tsvaskereskedésekbeii
kaphatók. A Budapesten Andrássy-nt 25. szám alatt létező MAÜTHNER ÖDÜ2Í cég csakis olyan csomagoknál vállal teljes jótállást egészen friss és valódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelöhe, ugy a mint a mellékelt rajz is mutatja
MOLL SEIDLITZ POR
Csák
akkor valódiak, ha mindegyik dobó* Moll A. védjegyét óí aláírását tünteti feL * A.-féli Seldlltz-porsk tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- is al-
testbántalssak, .gyomorgörcs H gyomorhév, rögz&tt Székrekedés, májbánuiom vér t\' a\\\' axanyér és a Jegkiiiönbózöbb oö! beteg légek ellen, c jeleB háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de btzaak I frt a. é.
Hamisítások tör vé n y i I eg f en yit t et nek-
MOLL-FÉLE FRANCIA]
BORSZESZ ES SO
Haak akknr VfiJAdi ha mindegyik Qreg MOLL A. védjegyét tünteti fel ~SL vwwu\'\' „a. Mell* felirata dnozattal van zárva. A Mail-fel* fraa-ftzlaberszesz és sé nevezetesen mint fájdilestosiliapité bedfirzsílesl szer köszvény esni és a meghűlés egyéb következményeinii legisraeretesebb népszer. — Egy óm-intf eredall Bveg irt 90 krajezár.__¦\'
Moll Salicyl. szájvize..
[Föalkztrésze: fQzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtisztitásnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek szamára; mert e tzijvíl a fogak további épséget biztosítja s egytzersmint szer fogfájás ellen. — Egy Mell A. védjegyével ellitett üveg ára: 60 krajcár.
Fősz é t k Ö ldé s:
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta poiUntánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Kagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
gilfitijikit
házi, ipari. mezőgazdasági, építkezési és egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány éa erőhajtásra.
özíecskendőkeí
virosi, kSzségi. gazda-ségi és gyári tttí-oltiai-g o k D a k,
g harangokat és harangállványokat S
templomok, iskolák stb. restére. V
Büzmeniesen működő pöcegödör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
i -_ készit és ajánl a bB-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár SÜg; («•»« WALSER FERENC)
Budapest, VI., külső Váci ut 45.
\' Árjegyzékek és költségvetések ingjen és bérmentve.
ElterEi.o Itgy.., ¦zt.M eie. t.tätl. l\'Ut ioje:jibtt vetiC-
jo;yo: buttilo..
Egyedül valódi
balzsamot
(Tinetnra balsamica)
naj-jban is kicftnybea cuk!;
THIERRY A.
S7ät7iMT«m
Pregrada, Bohits mellett
Sill III \' IIL1ÍS20I
delikát eszszek!
Sabarla-sonka és sertészsír.
ggnf Magyarország első nagy gyártelepe e szakmában. -^Hü
Első 8zomb thely i sertéshizlalda ós hasfüstölő-gyár
Szombathelyen.
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30-féie gyártmányról szóló árjegyzékünket
balzsam-gyára sziiiit.
Valód) csak ezzel a keresks-delssl törvényszék bejegyezte
zöld vódőjegygyel.
Balzsamom teljes csomagolása a minták törvényes védelmében Tan.
A [ecrécibl, leBbatiioaabb, tegelcsAab és lesjobb né;j|»» aiiUiar mell- és tfldSfaj dalmát kíHOjé*. kOpet, tToaorijrj,
i. dl« BiLjamfibrli de* Apotheker* A. Tklorrj U Prerradi bel BohltttA.
ír ÜÄrjMXomit 4* AnntrU binasi; poiiiiüoaiiir» Ildin] •srau ponótB«st«Mii k&idv»-. 12 kl» T*(j 8^ dupl»a vej «ei........L koroma
BoiidU ét HercofOTioib» SO kml úrigibb. H»ml»itólc»t Éi ttUorit»t. valamint hamUito\'.l Fyi:-. = i:-.;i irodtúlt a vtdCjBgTtOrreiiT nit^mu UdOil.
SMsnstipEIiias Egyedül valódi
Százlevelü rózsakenőcs
\'CBtlsaisalsí n roa ; -
A jelenben a legerősebben ható kenőcs.
desA.TrlIERRYin *w »tu«pttktis értéke
P&rCRáDA ™- KitOiocn meggátolja a rntuníUM gynladést.BarmelyréglkOIsi5 bajnál és sebnél határozott eredménynjel tss, legalább is javulást és a fájdalmak enyhülését idézi elő.
ilí-t adasvil k«veMbb«t nem kfildenik i a tstJJalkSIdítt ciaiti
•letcfu flMtó* TAfrj atioTélUl MikSilik. : tócelj ira MrmecMMO kaidra é* mar b«tsdra a uallItolaTAl it caomaro , liairal S korom* 40 Dlltr.
Orakodjanak hatat EéUtflI valú hunliitiaok viaarliaitol it Júl veiick crtt\'al, tocr Binden Usdjen b*éretra ligjta a ital Látható tciöjerv é* * cer eima: nNchnts«sc«l-Apo\'thckc dia A. Tklerrr ta Prerrtd*.1\' Ulnden tégely hauaalati ¦tatltaiha van caomafOtTa. 8aial*valE róaaa-koó&Maa hamliltiit tt ntáaiili a védfiJ*|7Urvéaj értelméoas tOrvínT«*u ét Hljoraaa
BidaxSm, valamint * hamiiltTanjok Urloastdlt ta. A hol nlncM* raktir, ott kSiratotlosU nadeUftnk m«3 a elmes: Aá dlc Sohntiennl-Anothekc = = d Bataaaifakrik in A. ThUrrj fa Prajrada kot SohiUdfc. A atíililkftldét Mikii alolon* n**to« vafr atiavtttal •MkBfdltMlk.
PSERÜOFERJ. vérííszíiíé labdacsai
aselő:t álíaláMS labdacsok, nér alatt; mely nt<5bbi nevet telje* joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létesik bategalg, ae\'js-i ezen labdauok c*odá* hatásukat ecer*xere*ea ba nem bisonyitották roína. Év;iiedek 6t* a*en labdacsok általincfi altarjedétaak örvendenek és aligran család, melyben ezen kitduS háaisaerbdl ké*<!et nem volna taiálhato*.
SzámtaUn orvo* által (,zen labdacsok hisineral ajánltattik minden oly bajoknál, melyek roiz eajésitésbJ\'. és székrekedésből erednek: mint epe-xavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, báltetleoiég ¦ hasonlé betegségeknél. — Vértiiztitó tulajdonságukná! fogva kitQnő batáisal vannaa vérszegénység, s abbil eredő bajokaál it: igj aápk^raál, idegességből szirmaié fejfájáiokoál stb. Ereo vértisztitó labdacsok oly könnyen hataak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák ésenuek folytán még a leggyengéb egyének, de még gyermekek álul is mioden aggoda\'om irtlkul b\'vehetők.
Ezen rértiszUtó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle, az „arany birodalmi aüaiíi::" ozlsizett gyógyszartárbte, Béosbsn I., SJugerstraase 16 SZ. a, káitittetnek valódi minőiógben s egy 15 *zem labdacsot tartalmasa dobó* ára 21 Kr. Bgy c*ooi*i, melyben 6 dobor. tártaimaztatik, 1 frt OS krba kerti]. Az összeg előzetes beküldésénél bérmeates küldéssel együtt: 1 ciomag 1. frt 25 kr , 2 c.omag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr. 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag 6 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
¦BF* NB. Kagy ekerjedettségak következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt utánoztatnak: ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-fele vértisztitó labdac«0kat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati ntasitá*a a Pserhofer J. nérala.irá*«al fekete \'sziaben és minden egyei dobó* fedele ugyanason aliirisaal vöröi *xinben van ellátva "W>
A stámtalán bálairatból, melyet e labdacsok fogyasstót a legkülönbözőbb és legnehesebb bsiegségük ntán egászségük visszanyerése folytán boazánk intéztek, ezen helyen csakis néüinyat emlitünk meg aaou megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk gyŐaődve, hogy asokat tovább fogja ajánlani.
Köln, 1893. április hó 30-án genzben egy egész üveggel 2 frt 60 kr, félüveggel 1 frt 40 kr és egy negyed üveggel 70 kr. b" t s ha
Amerikai köszvénykenőes, ta*n legjobb saer,
minden köszvényes éa csoao* bajok, n.m. : o-erinca-agy bántalom, tagszaggatás, iacblas, mígraine, ideges fogfájás, fSfájás, fttlsaag-gatás Stb. stb ellen. 1 frt 20 kr.
Angol csodabalzsam. p"rl,,r,L,J5o5,k,egT
PnO\'irhalT\'aam PHrtottr l.-tél. Érek iu . ut,°> u-íttg} UdlZSdlll gokra é, „indaa idaic seb.-e mist leg-bi«to..bb t.er .Iii«.rr.. 1 k5ci»«el 40 kr. Bérm.ntre »5 kr.
„Stoll"-féle Kolapraeparatumok,
mor- és bél betegségeknél.
Kola-elixir vagy bor. ü^iíiVr-lSSil?. Golyva-balzsam, ^*!;fZTL"%<$r
Élet esszencia\' rontott gyomor, ross CAeiztés és
mindennemfl alteiti bajok ellen kit&no bá*ta*er. 1 üvegeiével 22 kr., 13 üveg z frt.
TTtíffí na/ITT P««rh*fer J.-töl «gy általánosan Umert kitűnő U L1IU.11ÜU.V, hiaiaaer, hnrut rak«dis4g, gilrcao* köbifé* stb. ellen. 1 nvegecsk 59 kr, 2 üveg bérmentve I írt 60 kr.
Tannohiniu hajkenöes iZZ\'ZiUL*:^.
mennyi hajnövesztő szer között orvosok álul a legjobbnak elismerve. Egy elegáns nagy tselencséval 2 frt.
Altalános tapasz SSl^S^^\'S
ganatoknil, ajjknkacz, sabei- vagy gynladt-mell vagy más ily bajoknál, mint knünö szer lőnkiprébAlva. 1 tégely 60 kr. Bérmentve 75 krajcair.
Altalános tisztitó-só tóá**; ILfJSSi
minden következményei, a. m.: főfájás, saídnlésy^gyomorgSrc*, lyomorhév, aranyér, dagnlas stb. ellen, t csomag arsSl frt,
k; a.. S"°Jt készítményeken « oszUikUpokbaa
hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek rak -táron vannak és a készletbon netán nem levók gyorzan és olcsón "I9*** megrendelések a legg>orsabban .... közölteinek, ha a Pén«8.saeg előre bekttidetik; nagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek.
Valódiaknak csak azok tekinthetők, melyek használati atasitása Pserhofer J. névaláírással és minden egyet doboz tedele ugyanasoa "átráaial vörös színben vaa ellátva
Védve védjegy Alul. Védjegy utánzása szigorúan büntettetik.
Tisztelt Pserhofer url Legyen olyan szives és küldjön nékem ismét lb tekercset az ön fölül mnlhaUtlan vértisztító labdacsaiból utánvétellel. Vbcadja ezúton is a legmélyebb köszönetemet Ubdacsai csodahatásá^i t. Maradok teljes tisztelettel, Pawlisük Kerencz, Köln, Lindenthal
Hrasche, Flödnik mellett, 1887 *zept bó 12-én. Tekintatea QXl
!-t<t. akarau volt, hogy as ön labdacsai keaeim kösé ke-itlUk, mvlyeknek hatását e«ennel megirom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi muakát sem voltam tGbbé képes vécézni és biaonyára már a holtak közt volnék, ha aa On csodálatraméltó labdacsai engam nem mentettek volna meg. As Iata.ii áldja meg Önt < sért ezerazer. Nagy bi«al«am van, hogy cz-a labdacsok engam Is tökéletiaen kifognak gyógyiUni, a mint már másoknak is egéssségük visszanyerésére se^itségfil szolgáltak.
Koificz Teréa-
Bécs-Ujbely, 18S7. november 9-én. Mélyen tísitelt at I ,
A legforróbb köszönetemet mondom «aennel önnek 60 éves nagynéném nevében. As illető öt éven át saenvedett gyomorhn-rntban és vfxkórságban, már életét ia megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott aa Ön kitűnő vértísaütó labdacsaiból s azoknak állandó hasznalata folytán tökéletesen kigyógyult.
Lígfőbb tisztelettel, Weinsettel Josafa
Eiohengrabtiramt, Gf&hl mellett, 1339. máres. 27-én Tekintetes nrl
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ön valóban hasznos éa kitűnő labdacsaiból. El nem mulasataatom legnagyobb elismerésemet kifejezni esen labdacsok érteke felett éi azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogomjaján-lani. Ezen hálairatom teUaésaaeriati használására önt ezennel felhatalmazom. Teljes ctsstelettel, Hahti Ignácz.
GoUchdorf, Kolbach mellett, Szilésia, 1838. oki. 8-án T. nrl .
Felkérem, miaserint az öo vértisztitó labdacsaiból egpcso-magot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csáki* az On csodálatos tabdac**^?*-k köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem Öt éven át gyötSri, megszabadultam. Esen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni a Ü^don legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwiekl Anna.
Bernhard-féle alpesifü-liquer. "AlJ
kitűnő szer gyo-
PSERHOFER J.
gyógyszerész ,zum goldenen Reichsapfel.\' Bécs, 1. Singerstrasse 15.
Nyomatott Ifj Wajdita József k-OnTvnjom<iájaban Nagy-Kanúsáu.
NAGYKANIZSA, 1898. március hó 12-én.
21-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Előfizetési ár: Efföw érre . . . 5 frt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. .St*jtTe»lé»Te . . . 1 Ln Si kr. Égje* szára 1(1 kr.
HIRDETÉS KK 5 hasábot petitsorban 7, masod«xor 6, i miudeo lotábbi torért 5 kr.
N YI 1. TTKK BEN petit soronként 10 krért retetnek fel. Kincstári illeték minden egyps hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAIKOZLORY.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős txerkeaztó cetére, sz anyagi részi illető kö«-lemények pedig a kiadó cerére cimxmen Sagj-Kaniza*:-* bérmentve iotézentlök.
Hérmeutetlrín lereiek s tatnak el.
•m fogad¦
Kéziratok ilaHza-neni küldetnek
I A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,• a ,Kotori takarékpénztár ^
részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedievelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete," a „katona: hidastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai küiválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOK MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Március idusán.
A sajtóanlradsás félszázados Onappéii.)
Hagy-Kanixsu, ZSQS. nt&re. 11
(V.) Megdobban a szivünk a tavaszi favalom közeledtére.
A fakadó virágról, a suttogó tavaszi szellőről jut eszünkbe, hogy hazánkban a szabadság születésnapja van. Március 15-én tépték le a gondolatrólarabláncokat, márc. 15-én alkották meg a gondolatszabadságot, mely után egy ezredév népe titkon epedt. Szomorú dalt zengtek addig az időig költőink, kik a reményt csak a\'jövőben látták, nyugatról jött a felszabadító szellő, végig elszáguldva hazánkon keresztül és lángra lobbantva az egész évszakban a szabadság és alkotmány utáni vágyat. Rajongó ifjak szivében hullámzóit leghevesebben a nemes érzelem tört ki leghevesebben az uj eszmék tüze. A rajongó ifjak helyébe bölcs államférfiak léptek azóta, akiktói nem vár már a nemzet lelkesedést ideálokért, hanem józan mérséklést, mert az ideáloknak dísztelen temést rendeztek manapság és ott nyughattak moh lepte gödörben, várva a fertámadás idejét. A létért való küzdelem futja versenyét kétségbeeséssel. A távol lenge ködében intenek felénk a magyar Szabadságharc hősei, szemünkre lobbantva, hogy méltatlanul szenvedték a vértanú halált, mert korunkban oly eszmék ülnek diadalt, melyek meggyalázzák a szabadságharc szent esz-méit.
Látjuk a töke hatalmát orgiájit ülni az erkölcsökön. A politikai befolyás megvásárolható. A lelkiismeret szava elhangzik a posztában és aki sugallatát követi: eszelős félbolond. Aki a korrupció ellen hangosan szót emel, rágalmazó. Az érdek rend-
szere fertőzteti meg a társadalmi életet és aki az őszinteség hevében fellebbenti- a fátyolt, krakehler vagy talán maga sem jobb a deákné vásznánál. Ma csak dicsérni szabad prózában és dalban az uralkodó cinizmust, mely kényekedve szerint magyarázgatja társadalmi létünk legerósehb oszlopát: a sajtótörvényt.
A magyar társadalom azonban már sokszor kiállotta a tüzpróbát és valahányszor eszményeihez szentségtelen kezekkel nyúltak, erőt merítve múltjából, hatalmas csapásokat zúdított rá a garázdálkodókra, hogy őket a szentélyből kiűzze.
A sajtószabadság ünnepét városunkban is méltó módon meg fogjuk ünuepelni. Nem vonulhatunk ugyan ki Rákos mezejére tüntetni a nemzeti ereklye, a sajtó szabadság mellett. Szerény teremben, de lelkes szellemi közösségben üljünk össze és ünnepeljük március 15-ikéjéoek eszméjét. Ez a március 15-ike legyen az a tálizmán, mily minden város polgárságát tömörülésre bírja; mert nálnnk a sajtó szabadság nemzeti
Sok embernek, némely politikai rendszernek talán nagyon kényelmetlen a sajtó szabadsága. Lehetőé némely lap mérsékeltebb, tárgyi -lagosabb bírálataiban és tisztességesebb a magatartásában, de végre ezekért a kinövésekért nem engedjük a reakciót hozzányúlni a nemzet ereklyéjéhez és a ki ahhoz nyúlni akarna, ott fogja találni a népet is, mely azt megvédelmezi.. Március 15-ikének emléke 50 év óta él köztünk és emléke az utolsó magyarral fog csak kiveszni. Éíjen a sajtó szabadság !
A város dolgai.
— A képTiselőtettOle; közgyűlése —
Nagy-Kanizsa város képviselő-íestületének 1898. évi március hó 9-én tartott közgyűlésére a következő tárgysorozat volt kitűzve:
1. 4830/98. A népszabadság megalkotásának 50 ik évfordulója alkalmából,
. annak megünneplése iránti tanácsi előterjesztés.
2. 2198/48. A községi iskolaszéknél két tagsági hely választás u jani betöltése.
3. 1899/98. Az ipiriskolai igazgató és négy ipariskolai tanítói állá* betöltése.
4. 23554/97. A Herceg György-féle ingatlan vétel tárgyalása korábbi kőz-
1 gyűlési határozat alapján.
5. 23554/48. A Hoch József-féle, ingatlan birtok csere és vétel tárgyalása, az 50/97 Lkj. sz. a. közgyűlési határozat alapján.
6. 121/98. A VI. VII kerületi rám. kath. kántori állással járó fizetés fel-
t emelése.
7. 1992/98. Özv. Tóth Ltvánné kérvénye elhunyt férje után temetési segély tárgyában.
8. 22080/897. Molnár György főgimn. házmester felebbezése a v. t. 13853/97. azon végzése ellen, mely Bzerint a v. nyugdíj kötelékbe felvéve nem lett.
9. 13344/97. A heti és országos marhavásár helypé.nzbérlök kérvénye bér visszatérítés tárgyában.
10- 2256/98. A Hanyady-ntcai népiskolai épület átalakítási munkálatainak \' átvétele.
11. 1048/98. A megépített közvágó hid épületének átvétele.
12. 24280/97. A VU. kerület népiskolai épület átalakítási munkálat unak átvétele.
13 20865197. A gyepmester telepi építkezések átvétele.
14. 21212|97. A VII ker. pajta épület átvétele. r
15. 725J98. Zalavármegye törvényhatóságának 29464J97. jk. 118 sz. a. határozata, a v. képviselőtestület 46197. sz. a. kelt — a folyó építkezések költségei fedezése tárgyában.
16. 5575/97. A Fesselhofer József-féle bolt bérleti szerződés bejelentése.
17. 7499|97. Milhoffer Ödön-féle lakbérleti szerződés.
18. 557?|97. Öszterreicher Bernét féle lakbérleti szerződés.
19. 24535197,. ?ollák Samu féle boltbérleti szerzöa^/
20. 1336|98. A Kasztl lestvérek-féle bolt bérleli szerződés.
21.. 20483[97. A Háromkereszt ut melletti szántóföld bér eti szerződése.
22. 18128|87. Özv. Morgenbesser Já-nosné elleni nyugdíj igény megszüntetési p-rbenhozott Il-odfokú ítélet bejelentése.
23. 14833|97. A Blau Mór-féle 3000 frtos alapítványról az alapító levél be mutatása.
24. 6274|97. Csóka Nándor 100 frtos adományainak bejelentése.
25. A v. pénztár Il-ik féléves megvizsgálásáról felveit jegyzőkönyv bemutatása.
26. 15286Í97. Versec és vidéke nyelvterjesztő egyesölet adomány iránti megkeresése.
27. Az. 1897. évi II. törvény végrehajtása alkalmából szükséges intézkedések foganatosítása iránti javaslat.
Legérdekesebb voit természetesen az első pont. Sokan is összejöttek a képviselők, de csak a kiskanizsat városatyákban voic meg a szándék, hogy opponáljanak. Fel is szólalt nevükben ifj. Hegedűs László szépen és okosan beszélve marc 15 ének a maga napján való megünnepléséről, de a többség a tanác; javaslatát fogadta el 56 szóval 28 ellen. Érdekes, hogy az ellenzékkel szavazott H a I i s István v. tanácsos is. A tanács javaslata egyébként az volt, amit mi már mult számunkban ismertettünk főbb vonásokban. Ezt most ezekkel egészítjük ki: Ápr. 10 én az estéli harangozás után az összes harangok még egy fél óráig szólnak. Ápr. 11-én a tűzoltó banda fogja ébresztővel az utcákat bejárni. D. e. 11 órakor hálaadó Istentisztelet lesz a Deák téren, melyre az összes hatóságok és testületek hivatalosak lesznek. Délután a tűzoltó banda térzenét rendez. Ugyan e nap emlékére Kossuth Lajos képé; megszerzi a tanács a városi nagyterem számára, s e célra 220 frt előirányzását kéri a jövő évi költségvetésben. Ugyancsak megrendeli a millennáris magyar történetet. A kivilágítás elmarad, s helyetta 200 irtot oszt szét a város segítségre szoruló 43-as honvédek között.
A tárgysorozat 2. pontja két Ukola-i széki tag választása volt. Mivel 13 kép-! viselő névszennt való szavazást kér, ax
! elnöklő polgármester ezt elrendeli. Két ; szavazóbizotifág küldetett kt Varga j LajcSxés Ebenspanger L:pót eluök-I lete alatt dr. 0 lop Mór. ifj. Fesselhofer József dr. Lőke Emil és Éperjesy Gábor tagokból- Megválasztattak: ifj. Osz-terhuber Líszló (81 szóval), Unger üll-mann Elek (61 szóval). Dr. Rauch Zsigmond 13 szavazatot kapca.
A 3. pont szerint 4 aj állás töltetett - be az ipariskola oá1. Meg választattak egyhangúlag Wencel Re?50 igazgatónak, : Papp Miklós, rajztanárnak, Wlassich I József, Orbán István és Kovács Miklós ; tanítóknak.
A 4. pont tárgyában döntés nem történhetett, mivel a közgyűlésen nem voltak jelen többen, mint azon, mely először határozott ez ügyben.
A 6. pontra nézve határoztatott, hojty mivel 300 frtért a kiskaoizsai kántori állásra pályázó nem akadt, uj pályázat hirdetessék 500 frt Síeléssel, melyhez az iskolaszék saját költségvetéséből még 100 frttal járul, de a tanítói oklevéllel bíró pályázó köteles a tanítókat helyettesíteni is.
7. pint. Özv. Tóth Istvánnéoak elhunyt férje temetési költségeinek segélyezésére 100 frt határoztatott.
Nagy vitát keltett a 8- pont, A városi tanács a v. nyugdijválasztmány javaslata alapján elutasítani kérte Molnár Györgyöt nyugdíjigényével. Ezzel szemben a közgyűlés dr. Schwartz Adolf felfogásához csatlakozott, a ki kifejtette, hogy a nyugdijszabáíyzat értelmében Molnár György jogosan kéri nyugdíjigényét. Ezt helyeselte Mikoa Géza és dr. Éried Ödön is, ki igen szerencsésen arra mutat rá, hogy a nyugdíj szabályzatban nem taxatíve, hanem exemplative vannak fölsorolva a nyudijra igényt tartók. Dr. Pachinger Alajos, Varga Lajos, *Öt dr. Bentzík Ferenc, v. ügyéiz, ugyan ez állás pontra álItaK és igy a közgyűlés elhatározta, bogy Molnár György íőgimn. pedellus, a nyugdíjba fölvétessék A 9. pontnál ifj. Hegedűs László ellenzi a^hely pénzbér lök bér viaszatérité-sét, de a közgyűlés elfogadja
Vita nélkül hozzájárult a közgyűlést a 10-22 pontokra vonatkozó tanácsi javaslatokhoz. A 23. ponta Blau Mór-féis
TÁRCA.
<& A boszú.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája —
Irta: 3. Szeréna.
— Itthon már a gOBzpodin doktor ? Ü — Moudtarn, hogy csak este jön meg.
Az öreg mogorva gazdaasszony e szavak után már betenni készült az ajtót. De a künn álló férfi megfogta a kilincset s bejött.
— Azt hiszem megvárom, ugy is alkonyodik, nemsokára megérkezhetik, minek jönnék még egyszer ide.
Az asszony végig vezette a hosszú szellős folyosón, az ott a végén levő szobára matatva monda:
— Oitt,rendelőszobája, üljön le, meg vár-hatja-Efzavak után otthagyta. Midőn magára maradt, azétnézett a szobában. Egy szekrény alatt különféle orvosi műszerek, az íróasztaion mindenféle apró lombikok, tégelyek, mi arra látszott mutatói, hogy as orvosnak a gyógyszerész teendőit ia kell végezni. Egy állványon könyvek, nehéz vastag fóliánsok, tndomáuyos könyvek között egy egy kacér p\'roa táblája könyv nyilván valami szép irodalmi munka; mindezeken átsiklott a férfi tekintete, mig végre a sarokban átló csontvázon akadt meg. Közelebb lépett hozzá a már mindinkább elterjedő félhomályban szinte rémesnek tetszett előtte a csontember vigyorgása; de azután midőn arra. gondolt, hogy egykor talán ennek a lelke
\'s ugy háborgott, ogy viharzott a benne duó érzésektől, hogy ennek a szivét ia ugy szétmarcangolta egy gondolat s mo3t áll itt tehetetlenül, tanulmány célul szolgát az orvosnak, mintha pír percre elfeledte volna jövetele célját, c~ak midőn egy véletlen mozdulattal a zsebében levő tőrhöz ért keze; akkor szinte megremegett a reá nehezedő fájdalom súlyától, átvillant agyán jövetelének célja, bogy ő tulajdonkép az oryost akarja megölni, mivel feleségére a Lynhicára merte szemét emelni. Érezte, mint inognak meg térdei, lerogyott egy székre, reszkető kézzel szorongatta a tört s mégis mintha valami ellágyulás vett volna rajta erőt. e percben nem lett volna képes a tervbe vett dolgot végrehajtani.— Nem! Monda felszisszenve. Most még nem bántom, kérni fogom őt, hagyjon békét az asz-sz^nynak, feleségemnek, tndom ez nem férfias tőlem, de hát nem akarom lelkemet egy gyilkossággal terhelni, aztán e cselekedettel az asszonyt is elveszteném. ~
E percben léptek hallatszottak, az orvos nyitott be. Rendkívül magas, halvány fiatal ember volt, talán inkább érdekes, mint szép, de éppen ez a génre hat leg-veszedslmesebben az asszonyokra; fekete villogó szemei, csodás ellentétben voltak arcának sápadtságával, finom metszésű ajkai körül valami blazírt vonás volt, szokása volt kís fekete bsjnszát pödörgetni. Amint belépni látta, min\'ha újból feltámadtak volna a lelke mélyén szuny nyadozó damonok, de csak türtőztette magát. Az orvos odafordult hozzá.
Mivel szolgálhatok?
Én vagyok Lyubicának a férje, ugy-e most már ismer?
Mintha az orvos arcán a sápadtság egy árnyalattal még mélyebbre vált volna, de azért egész nyugodt hangon válaszolt.
— E községben annyi a Lyubica, hogy ciakngyan nem tudom, melyikről vao aző.
Mire amaz indulatosan visszavágott.
— Ej ne,tetesse magát, olyan jól tudja, mint én, kiről van azÓ s én habár teljes tudatában vagyok annak, hogy az, a mit teszek férfutlan, sőt talán nevetséges is, mégis megteszem, igen is kérni akarom könyörögni, hogy hagyja azt az asszonyt, én tudom, hogy amit ön iránta érez nem egyéb, futólagos, mu\'ó szeszélynél, hogy c-ak játékszernek tekinti, melyet nemsokára megunva fog félredobni; átgondolja meg, hogy evvel a játékkalj^idulja két ember boldogságát, hogy énnek az éle ön ellen is fordulhat e éltébe is keni.heí. Mert tudja meg most avval a szándékkal jöttem, hogy megölöm, az Isten őrizzen mindkettőnket, hogy még egyszer abban a lelki állapotban legyek, miut ma délután, mert akkor nem felelek többé semmiért.
Az orvos BZÓIni akart, de ez nem en-gedé.
— Ne szóljon, ne tagadjon, lássa én Önt becsületes gavallér embernek tartom, nem akarom arra kényszeríteni, hogy esetleg hazudjék; a pópa figyelmeztetett, én az asszonyt kérdőre vontam. Ö természetesen mindent tagadott, első fel-indultságom alatt ide rohantam, most, hogy indulataim lecsillapodtak, van elég
erőm az asszonynak hinni. Már most ismételve kérem, ne közeledjék feléje, mert ha én valaha megbizonyosodom arról, hogy annak, a mi most még gyanú bennem, alapja van, ugy nem törődöm vele, ha ezen a földön Örök rabság vagy bitófa, a túlvilágon pedig őrök kárhozat is vár reám. Anyám sírjára esküszöm, bogy megölöm önt. Ez a figyelmeztetés az eszéhez szólt, de most szivéhez intézem apellátámat. Legyen irgalommal irántam, ne foszszou meg egyetlen boldogságomtól, oh tudom, hogy én a falusi iskolamester nem mérkőzhetem meg önnel, az elegáns szalonemberrel, semmiféle tekintetben, mert mig ön magas délceg, én pedig esetlen félszeg termetű vagyok. - Egy kís szünet után csak folytatá:
— Mennyire szeretem azt az asszonyt, apátlan, anyátlan árva gyerek voltam, ettem rokonaim keserű kegyelem kenyerét, amilyen örömtelen volt gyermekkorom, ép olyan sivár volt ifjúságom, csak midőn LyubJcát megismertem, tudtam meg, hogy verőfény boldogsás is van e földön. Ahogy elvettem, azt gondoltam, hogy ő is vonzódik hozzám, reméltem, hogy idővel szeretni fog. Én Istenem, milyen szerelemmel vettem körül. Kényeztettem, dolgoztam, nélkülöztem, hogy ő kényelemben élhessec. Már most kérem hagyja őt, ne közelítsen többé feléje. Nos megteszi?
Az orvos nem felelt.
— Jól van, én hallgatását beleegyezésnek veszem, bízom benLB, hogy megtartja igéretét a most távozom.
A mint léptei elhangzottak, az orvos
kitekintett az ablakán. Amint az iskolamester alakját tovasurranni látta, valami dacos vonás jelent meg ajkai körül a ugy félhalkan mormogá: — Fínita la comédía.
Aztán tovább fűzé gondolatait. Eszébe jutott, milyen nehéz lélekölő unalom szakadt reá, midőn ide ebbe a félreeső kis szerb faluba jött, Óriási is volt az ellentét, egyenesen a fővárosból érkezett, otthagyta megszokott körét, mely csupán intelligens, művelt emberekből állt. Mig itt a nép nyelvét nem értette a az urak azoknak a fő szórakozások is a kártyázás, az ivás volt; eleinte el-el járt közéjük, de midőn látta, hogy az Ö fizikuma, az ö idegrendszere ebben a tivor-nyázásban megbomlik, hát elmaradozott a aztán tudományos búvár latokkal, kutatásokkal ölte az idejét. Kedvenc szakmája a belgyógyászat volt; valami tüdővész elleni szert kutatott, de hogy semmiféle pozitív eredményt sem ért el, abban hagyta.
Ha rá gondolt, hogy egyetemi évei alatt mily lelkesedéssel tanult, mily magasztosnak tartá hivatását, a most itt ebben a környezetben kellett élnie, hol legfőkép betört fejeket lehetett összevarrni. Már azon a ponton volt, hogy itt hagyja ezt a helyet, midőn Lyubicá-val megismerkedett. Milyen asszony volt ez! Cmpa báj. csapa kedvesség, olyan naiv, olyao ártatlan, mint egy gyermek, nem volt férjének igaza, bogy csak játékszernek tekinti, sőt inkább ez adott irányt életének s most minderről lemondjon? Avval tisztában volt, hogy az iskola-
Lapunk
mai számához fél iv melléklet vau csatolva.
XXXVIL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁ.RCTOS 12-én.
3000 frtos alapítvány (szegény sorsa iskolás gyermekeknek valláskülömbség nél-küi téli ruhával való ellátására) átvételét és Csóka Ferdinándnak a felBÖ templomra adott 100 frt adományát és a gimnázium tatarozására tett 100 frtnyi-alaptlványát a közgyűlés köszönettel Tette tudomásul.
A 25. pont meg a 26. Versec és vidéke nyelv terjesztő egyesület kérvénye valamint a 27. pontok ia tudomásul vétettek.
A közgyűlés a polgármester éltetésével ért véget.
A vármegye dolgai.
— A kőzi gaz gatásl bizottság Mese. —
Zalamegye közigazgatási bizottsága rendes havi ülését Dr Jankovicb László gróf fóispán elnöklete alatt folyó évi március hó S-án tartotta meg.
Főifpáo üdvözölvén a bizottság megjelent tagjait az ütést megnyitja.
Az ali.-pán február havi jelentése szerint a felnőttek kőzegézségi állapota kielégítő volt, mert a lég/őszervek hurutos és lobboa állapota nagyobb számban fordult ugyan elő, de enyhe lefolyást követtek. A gyermekek közegészségi állapota általában kedveíötlen volt, mert ezek között a felnőtteknél jelzett hurutos és lobbos állapotok nem csak nagyobb számban jelentkeztek, hanem magasabb halálozási százaléknak is voltak okai. melyek reellett a fertőző betegségek közül a roncaolós torokiob, vörheny és kanyaró több esetben mutatkozott
Rendőri boncolat teljesíttetett 4-szer; — külső hu.:;a szemle végeztetett 5 esetben.
Öngyilkosságot 3 egyén követett el, \'véletlen szerencsétlenség általi halálnak 7 egyén ese:t áldozatává Szencsétleu szülés volt egy esetben, a hol az anya meg mentetett.
A* hasznos háziállatok egészségi állapota a lefolyt hónapban teijesen kedve ző volt, serlésvész miatt jelenleg a vármegyének 7 községe van zárlat alatt.
A személy- és vagyon bíztoneág a lefolyt hónapban erőszakos módon megzavarva oem lett s igy az kielégíthetőnek mondható.
A szentgróthí járás főszolgabírójának, az uti bizottság kiegészítése tárgyában való előterjesztését a bizottság Koller Ignác utibizottsági elnöknek véleményezés végett kiadja.
A m. kir. belügyminiszternek azon leiratát, mely szerint az alsólendvai anyakönyvi kerületbe egy ü-ik anyakönyvvezető helyettesnek a szokásos tiszteletdíjnál magasabb tiszteletdíjjal kinevezni hajlandó, a bizottság a főszolgabírónak adja ki egy alkalmas egyén jivaslatba hozása végett.
Az alfó-páhoki anyskönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé leendő kinevezésre a bizottság Fülöp Viktor jegyző segédet hozza javaslatba.
A földmivelésügyi miniszter a munkaadók és a mezőgazdasági munkasok közötti jogviszony szabályozásáról szóló 1898: 2 t, c. életbe léptetése és végrehajtása tárgyában 1999 és 2000 sz. a. kiadott utasításait a törvény 72 §. felsorolt ügyek másodfokú elbírálására hivatott hatóság megalakítása végett leküldi: Az idézett törvény 72. §-ában felsorolt ügyek elbírálására a közigazgatási bizottságnak az 1879. 31. t. c. (erdőtörvény) 120. §-ában megjelölt módon alakított külön albizottsága képezvén a másodfokú hatóságot: ezen albizottságba a megyei közigazgatási bizottság választott tagjit közQI rendes tagokká : Hicky Kálmán, Skublics JenÖ, Hertelendy Ferenc és Dr. GyömÖrei Vince; póltago-kul pedig: Bogyai Máté Dr. Vizlendvay József, Koller István é* Barca László választattak meg, a kik az igazoltan távollevő Bogyay Máté póttag kivételével az előirt esküt azonnal letették.
Somogy vármegye közigazgatási bizottságának 293|kb 98. sz. átirata, melyben a tihanyi réven megvániolás alá eső teher s?áIIi:mányok t-úiyának miként leendő megállapítására vonatkozó rév-tulajdonosi nyilatkozatot a 61028)97. sz. miniszteri rendeiet értelmében való határozat hozatal végett átteszi: A rév-j tulajdonos nyilatkozatában ajánlott azon ; mód. mely szerint a megvámolaodó te-! ber i-úlya a fuvaros és révész közt köl-; csönös megállapodás alapján s ba e te-; kíotetben megegyezésre nem jutnak a ; szántódi pusztán, a révész lakásán levő j mérleg segélyével állapíttassák meg, mint t célszerű elfogadására alkalmasnak talál-; tátik, 3 erről a megkereső bizottság értesíttetik.
Szent Gróth község kérvénye, melyben a Szent Gróth mellett létesíteni javasolt vasúti átjáró tárgyában tartott helyszíni szemle költségeinek viselése alul ma-, gát felmentetni kéri: Mivel az iratokból láthatólag a kérdéses tárgyaiások nem folyamodó község, által, hanem a járás főszolgahirája által hivatalból mutattak meg a költségek, ki által leendő viselése iránt a kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztés tététik.
Leseoce-Tomaj éa a vele szomszédos községek kérvénye Leseuce Tomajon távírda felállításának kieszközlése iránt. Tekintettel arra, hogy az eddigi tapasz;-tálat szerint a lesencet om aj t va.uti távírda oly mérvben vétetik magán felek által igénybe, hogy a vasúti szolga azok kézbesítését pontosan oem képes ellátni, szüksége mutatkozik annak, hogy a közönség távirdabelí szükségletének kielégít hetese végett Lesence-Tomaj községben mint egy nagy vidék po*tai köz-pootján állami távirda áílittassék fel, miért is a folyamodvány oly kéréssel küldetik meg » pécsi posta és távírda igazgatóságnak, hogy a kérdéses távirda hivatal feláilitá;a iránt a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék.
mester fenyegetését beváltja s még sem akart arról az asszonyról lemondani. Egy percre átvillant agyán, hogy talán okosabb lenne, ha eltávoznék innét, igen, de akkor az asszonyból mi lesz; hisz annyira vonzód\'k hozzá, beszélte neki, mily Örömtelen sivár volt élete, mielőtt öt ismerte a nem szeretett férj oldalán, azután ugy tűnnek fel előtte, hogy gyávaságból megfotott, félt a veszélytől. Sokáig állt itt az ablakánál s határozott megállapodásra még sem jutott. A Béga partján volt kedvenc sétahelye, ott szokott Lyobicával is talá\'kozni, hosszan el-el nézték a folyó sebes folyását, rohanását, a partot övező tüskés bokrokat, ilyenkor egészen feltárta az asszony előtt lelkét, annak legtitkosabb rejtekeit, beszélt terveiről reményeiről, melyek a józan valóságon át szemlélve nem teljesülhettek soha; de itt ebben a poétikus kör-nye7etben, misztikus félhomályban mégis hittek benne.
Egy hétig uralkodott annyira magán, hogy nem kereste fel szokott sétahelyét, habár tudta, hogy az asszony várja; vádolta magár, hogy miért nem volt a férj előtt nyilt, aztán történt volna bármi is, de érezte hogy ezt a bizonytalan állapotot sokáig nem bírja ki.
Hosszabb mepfontolái nélkül vette fel-Öltőjét ment, szinte rohant, ugy húzta, ugy vonta valami kívüle eső akarat oda a Béga partjára.
Már egészen beesteledett, az ég felhős volt. a levegő tikkasztó, a vihar közei-gését látszott jelezni, mist a hold kissé kibujt a felbők közül egy fehér alakot vett é3zre. szive megdobbant A Lynbica. ízen a Lyubica. Hát ez is agy vergődött, ugy szenvedett, mint ó, ót is ki-Bzte a fájdalma, várt rá miodeo este s elképzelte, menoyire szenvedhetett a lefolyt hét alatt a cé.talan várakozásban. Feléje sietett Lyubíca. — Lyubicám.
Az asszony sírástól elfojtott hangon monda:
A szabadság ünnepe*
Mait számunkban hírt adtunk azokról a készülődésekről, melyeket egész társadalmunk tesz, hogy a szabadság félszázados ünnepét méltóan megülje. Legújabban még az Ált. Munkásképző ünnepléséről kell beszámolnunk. Ennek programmja ez:
Márciui hó ;13.-án d. e. 9 órakor a felső templomban zenés misével kezdi ünnepélyét. Az ünnepély folytalása d. u. 3 órakor. Az ált munkásképző egyleti helyiségéből zárt sorokban zászló alatt vo-nuloas a D-ák-térre. Az Ünnepiszóuok-latot Banekovicb János tanító tartja. — Németh Lajos elszavalja a .Talpra Magyar-t — Este 7 órakor lámpionos éa fáklyás menet a főbb utcákban, a tűzoltó zenekar kíséret mellett Fél 9 órakor este társ&s vacsora a Polgári Egylet nagytermében. Az Ünnepélyhez több egyesület csatlakozik,
A k i s-k a ¦ i.z a a i polgári olvasókör f. hó 15-ikén szintén megüli a szabadságharc 50 éve3 évlordu óját. Reggel 10 órakor az epy et tagjai zeneszóval nemzeti zászlókkal a kis-kanizsai templomba vonulnak hálaadó istenitiszteletre. D. u. 6 árakor disz kö\'gvülést ttrUoak melyen az elnöki megnyitó után Gergye Sándor fogja a nsgyoap emlékét felolvasás ban méltatni. Ezután a kör helyiségében barátságos lakoma tartatik, mely alatt a kis-kanizsai polgári zenekar fog játszani. Az egész Ünnepélyre tesztelet-tel meghívja ez uton az érdeklő közön séget az egylet elnöksége.
Vidékünk ünnepléséről még e tudósításokat kaptuk :
Zala-Egerszegen. Az áli. főgimnázium-bau is megünneplik március 15-ikét. Medgyesi L\'ijos igazgató megnyitóján kivül emlékbeszédet tart Tucy János; az ifjúságot a Himnus és Szózat elének -lésére Szappanos Péter tanár készíti elő. Alkalomszerű költeményeket szavalnak többen a taoulők.
A csáktornyai m. kir. állami tanítóképző intézet 1848. március tizenötödikének ötvenedik évfordulója alkalmából 1898. mára 15-én a Zrinyi-szálló dísztermében hazafias ünnepélyt rendez. Kezdete este 8 órakor. Az ünnepély mŰ\'Ora ez: 1. Megnyitó beszéd; tartja Margitai József igazgató. 2. Nemzeti himnusz, férfikar; énekli a képzőinket ifjúsága. 3. Ünnepi beszéd ; tartja Tömör Boldizsár tanár. 4. Talpra magyar; fér6-_ kar Boldistól,. énekli a képzőintézet ifjúsága, zongorán kiséri Tiber János II. éves tanitónövendék. 5. Március 15. Jakab Ödöntől; szavalja Zimic Gyula IV. éves tanitónövendék. 6. Ciprice, op. 95. Riffról; zongorán előadja Révfy Géza tanár. 7. Az én tanyám, férfikar Mangoldtól; énekli a képzőintéiet ifjúsága. 8. Sziiifooiku-:-nyitány, Caraffitól. zenekari mü zo igora és fizharmónium kísérettel; előadja a képzőiotézet ifjú sága. 9. Műdal, férfi négyes, Lia/.t Fe-
renctől előadja a képzőintézet ifjúsága, zongorán kísérik; Nyakas József IV. éves és Magyar Gyu\'a Iü éves tanító-növendék.
Sümegen a Kaszinó vette kezébe az Ünnepély rendezését Megkereste a város képviselőtestületét, hogy 14-én este a várost világittassa ki, lo-bogóztassa fői, 15 én 9- órakor pedig misét mondasson. A képviselőtestület február hó 27-én tartott ülésében mindezeket elfogadta. Az Üonepély este 7 és fél órakor a kaszinó nagytermében lesz. Programmji ez: 1. Elnöki megnyitó 2. Szózat. Énekli a daloskör. 3. Nemzeti dal Petőfitől. Szavalja: Wiesin-ger Károly. 4. Ünnepi beszéd, tartja Kellemen Károly dr. 5. Alkalmi költemény, szavalja Dausek Gyula. 6. Himnusz. Énekli a daloskör. 7. Elnjjfcj zárszó. Az üaoepélyt, melyre a kaszinó a közönséget szívesen látja, vaciora kö veti. —
Csabrendeken ai állami elemi népiskola l. hő 1-én tartott értekezletén elhatározta, hogy kegyelettel ünnepli meg a márciusi napok 50, évfordulóját és a programmot a következőleg állapította meg: 1. Az összes tanalókkal magyar nemzeti színű lobogó alatt és magyar nemzeti szalaggal feldíszítve a háaadó i.>tentiszte!eteo részt vesz. 2. Kedvező idő esetén szabad ég alatt énekli az énekkar a „Szózatot* és a .Himnuszt"; egy V. o. tanuló szavalj i a .Talpra magyart"; egy II o. leányka pedig PÓsa Líjos , Aranyszív* című hazafias versét. 3. Az. Ünnepi beszédet tartja: Farkas Sándor ig. tanitő.
Alsó Leadván a polgári olvasókör elnöke K. Hajós Mihály ügyvéd vezetésével nagyszámú rendezőbizottság buzgólkodik a szabadságharc ünnepének sikerén. Az előestén fáklyásmenet lesz, az évforduló napjáo pedig díszközgyűlés, melyen az elnök K. Hajós Mihály dr., Csizmadia kir. aljöiró és Bezerédy István 4848-as bonvédszázados fog beszélni. Este lakoma lesz. — Lég-rád hazafias polgársága is rendez ünnepélyt, melynek sikere érdekében Mik-ler Győző taniió buzgólkodik.
Kopár területek erdősítésé ró I. -
A földmivelésügyi m. kir. miniszter a közgazdasági érdekből beerdősitendó kopár területek befásitasáoak előmozdítása tekintetéből 1897. évben azokat a birtokosokat, kik ily kopárt erőieteken az erdősítési muukálatokat, önként teljesítették, az erdősítés közgardasági értékéhez és fontosságához, va\'amiot a tényleg felmeiült költségek nagyságához képest megfelelő pénzsegélyben részesítette.
Ezen az alapon 316 birtokosnak 39 vármegyében elterülő 2858 hat. holdnyi kopárterüietnek sikerrel történt beerdő-sitése után 17 229 frt pénzsegélyt osztott ki. \'m__
Örömmel kell jelezni, hogy e tekintetben vármegyénk sem maradt hítra 3 igy 17 Balaton-vidéki birtokosnak, üíz-szesen 637 frt pénzsegély adományoz-tatolt s hogy ezen kívül Tihany község szorgalmas és derék lakossága,-a tihanyi félsziget egyrészének sikeres beardősité-seért a legnagyobb, vagyis 100 drb. arany jutalmat nyerte el.
A kopár területek erdősítésénél a kezdet nehézségeivel küzd&nk, de a szorgalmas saját érdekeit jól felfogni tudó Balaton-vidéki lakosságban nem fogunk csalatkozni, ha felhasználva az állam azon üdvös intézkedését, hogy ily célra ingyen facsemetéket ad, hogy a birtokosokat " pénzsegélyben és ily területek beerdösi-tése után a birtokost 40 évig terjedhető teljes adómentességben részesiti, —\'rövid idő alatt, a csupasz — az év legnagyobb részében a nap heve által teljesen kiégve levő s még legeltetésre sem tlkal-mas h-ígykúpokat és meredek sziklás oldalakat, mínt az a káptalantóti begyen már is megtörtént befásitva — zöldelni s ezzel a Balaton-vidék kopár jeliegét egészen megváltozva látandjuk.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Rothmaun Julcsa 3 frt, Pauer János (Szomoathely) 5 frt. Rózsavölgyi Paula (Budapest) 2 frt, Eperjessy Gábor (9. * részlet) 10 frt. Tripimmer Gyula (1. részlet) 25 frt, Mikos Géza gyűjtése (Szekeres Ferenc 2 frt, Vellák József 1 fit 50 kr., Vellák Ferenc, Horváth György 1 —l irtot) Összesen 5 írt 50 kr.. N. N. 40 frt, Belus Lajos 100 frt. Összesen 150 frt 90 kr.
Eddig befolyt összesen 10,100 frt II kr.
Nagy-Kanizsa, 1898. március 10.
Dr. T?iboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
SZUNTHÁZ.
Bemutató előadás. Kilencedikén hajnalban érkezett meg a jó Szálkai Lajos társulata és agyaznap tartotta első előadását. A Trilby ment. — G e o rges d e M a ur i e r nagyhatást keltett regényét az éléTrhes\'PaüI KTT\'Pbtíer"átgyirta négy felvonásos „színművé." A külföldön volt neki egy kis külső sikere; nálunk, a Vígszínházban, kasszadarabbá lett. A vidéki színigazgatók kaptak rajta. Gyorsan megszerezték ezt a hipnotikus négy felvonásra osztott és egy csomó jelenetből álló dialógot — drámának nem lehet nevezni — és kedveskednek véle a publikumnak. — Kisebb vidéki színpadon — mint a miénk is — nagy feladat a Trilby előadása. Hiányzik az a sok külső dolog, a mi a hatás emeléséhez szükséges. A
jött ;
„Vártam minden este, miért nem
— Nem akartam Lyubicám, nem tehettem, a férje ott volt nálam kért, fenyegetett, mondja hat mit tegyek?
— Hogy mit tegyen, hát tőlem kérdiV Ha én térfi volnék, azt mondanám, ketté töröm bilincseidet, dacolok a világgal ostoba előítéletekkel, megvédtek a férjed, a pokol, a kárhozat ellen, csak kövess.
Az orvos egy percre szinte kábulva állt a szenvedély kitörése előtt, de aztán szilárdan monda:
— Hát kövess.
De egyik sem figyelt, egyik sem vette észre a feiéjük közeledő sötét alakot, ki lehajolt s egy galagonya bokor árnyában hallgatta beszélgetésüket.
Az orvos utóbbi szavaira felugrott, az asszonyt félrelökte, az orvoshoz fordalt.
— Hát gos-\'podiu doktor nem tartotta meg szavát, de én megtartom igéretemet
Kirántotta tőrét s markolatáig döfte a mit sem sejtő orvos szivébe. Az as/.-szony az ijedtségtől kábultan állott, csak midőn a fiatal embert összeesni ráua, rohant feléje, de férje megragadta kezét s vonszolta magával. t
— Azt akarod, hogy téged is megöljelek? Megérdemelnéd, de nincs hozzá elég erőm.
Lakájukhoz érve betuszkolta az asz-szonyt, rázárta az ajtót s magára hagyta. Amint újból kiment az utcára, az első pillanatban azt hivé álmodott, de azután ösztönszerűleg vette útját a csendőr-laktanya felé, elnyomott tompa hangon monda az ügyeletes csendőrnek: Tartóztasson le, megöltem a feleségem szeretőjét.
A babkávé helyettesitője.
Nagy fontossága cikk a faattartisbaa.
Már régebb idő óta látjuk, hogy folyton uj kísérletek tétetnek a babkívé-nak legkülönbözőbb pótszerekkel való
helyettesítésére. Minthogy pedig ezen kísérletek tulajdonképpen magától a néptől eredtek és ezek ipari téren is követőkre találtak vagy a mutatkozó szükséglet tekintetéből csak ismételtettek, szükségképp köveíkezik hogy a babkévé-nak ösztönszerűleg érezhető hátrányokkal kell bírnia, melyek nemcsak gazdasági, hanem még inkább é ettaoi neműek lehetnek.
Eredetileg csak a gazdagok által élvezett ezen icgerlőszer az olcsó pótszerek keverésével a nép minden rétege által elérhetővé vált. Ezáltal a babkávé ízlése mind általánosabb, majdnem nélkülőzhet-len íngerszerré lett
Ez utóbbi oknál fogva előre látható hosszú időre kizártnak tekinthető, hogy elődeink jó szokásához térjünk visBza, t i. hogy reggelenkint erős levest vegyünk magánkhoz, mint a például Angol-országban a nevelő-intézetekben még most is szokásos. A kávé ezen jobb szokást azért szüitethette meg, mert nemcsak kellemes hatással van az érzékekre, de egyúttal az embereket erő Bebb táplálékok, u. m. kenyér, vaj stb. vételére késztette, és végre a szoká os tejjeli keveréssel az emberi testnek a további mánkéhoz megkívántató erőt ia nyujtá.
De nem pusztán ezen körülménynek köszőnheté a babkávé külöoöseo az utolsó évtizedekbeni általános elterjedését. Első sorban a kimerüit idegek hatalmas élesztő és erős ingerlő szeréül bizonyult. Ezen ingerhatás okozóját Kuoze 1820. évben fedezte fel a babkávéban egy alkaloidnak, a coffainnek létezését, miért is a kávé az alkaloid tartalmú szerek közé — úgymint az op apa és dohány — sorolandó. Ezen ráérjek, melyek az orvos kezében bizonyos esetekben kedvező hatással lehetnek hatalmas ellenségeinkké vá itatnak, ha azokat nagyobb mennyiségben vagy nagyon is hosszú időre vesszük. Főfájás, álmatlanság, idflges^ég
első tünetei. A cnffdin mindenek előtt a szivet izgatja. Ro\'viden kifejezve tehát a babkávé az idegekre eleinte élesztő, később azonban bénitő hatással vsa, mihez még hátrányos bélbajok is járulnak. Az idegekre való hatása mínt fenn mondottuk, íejnyomásban stb. és oly iogerlékenységban mutatkozik, melyek beteges elmeképzelődésre vezethetnek. A* szívre való hatása gyors, rövid és rendetlen érverésben, szivszorulás és ijedelem, nemkü\'önben hideg érzésben matat-! kőzik. Az izmok veszítenek erejükben-ős biztonságukban.
Még feltűnőbbek ezeu észleletek az emésztő szerveknél. Étvágytalanság, szék-ürülési rendetlenségek és bélhurut a következményei. A legényt tartalmú élelmi szerek bevétele gátoltatik, általában a fefaérnyetartalmu élelmi szerek a babkávéval összeegyezbetlenek.
A szivre, izmokra és táplálkozásra gyakorolt eme hatásánál fogva a babkávé különösen oly emberekre veszélyes, kik testileg nagyon is megerőltetik magukat, tehát éppen a munkás osztályra E mellett valóban esztelen azon szokás a napot, miután testünk az éjjdli nyugalom után megerősödött azzal megkezdeni, hogy az idegeinket méreggel, mint a babkávé bénítjuk és az előttünk álló napi munkára tevékénységttnkaen lohasztjuk. A első iogerlő hatásra közvetlenül azon bénitő hatásnak kell következni hogy ujadb ingerek, mint a szerttrt-talma italpkuak már délelőtti élvezete szükségessé válik. Ig; a nap már a reggeli kávéval az egészségre ártalmaj módon kezdődik.
Különösen ártalmasnak bizpnyult a babkávé a egyermekekoél. kinek idegeik éi emésztő szerveik ezáltal már előre megrontatnak Hány szülőnek van csak fogalma ís arról, hogy m ly hátrányos és az egész életre mily veszélyes, gyermekét ingerlő szerekre — milyenek a biíbkávé, sör, bor stb. — szoktatni Ezáltal későbbi betegségek egész lánco-
latának alapja vettetik meg. Minden esetre kötelességünk, a figyelmet arra felhívni, hogy a családokban sajoosan annyira megszokott babkávé élvezete határozottan az emberiségre romboló hatással bír.
A szesztartalmu italokkal való visz-szaélés ellen már majdnem az egész művelt világ állást foglalt és pedig többnyire megkísértik az ily ideg-ingerszer megszokását mis ingerlő szerrel pótolni. A szesz elleoi harcban, melyet a Grőu landiak csak ugy neveznek: .miáltal az ember az eszét veszii*. első sorban a kávét és theát hozzák fel.
De a méreg végre is méreg marad. Ha közelebbről tekintjük, agy \' a szes-helyettesítése coffeional nem sokkal okoz sabb mint a morphium helyettesítése ópiummal vagy cocainnal. A szokásod iszákosnak kevésbbé lesz ártal mas a kávé mint a szeszes ital. de mindazáltal az is csak káros hatá>u marad. A felnövekedő nemzedéknél azonban szemetőtt kellene tartanaok, hogy mindezen ingerió szer a rendes táplálkozásból száműzessék, és megkísérlem a táplálkozásban változtatást eszközölni.
Ami a jelenleg használatban lévő pótszereket illeti, melyek a babkávét ugyan olcsóbbá teszik, de azt sem ízletesebb é, sem az egészségre előoyösebbé nem teszik, ugy gyógy szempontból ezek is csak bajnak mondhatók, me\'y a szegényeket és gyengéket legkeményebben snjtja. Minthogy pedtg ezen pótszerek már csak őrölve kerülnek a kereskede lembe, többnyire bebizonyult utánzatoknak és az egészségre ártalmas keverékeknek vannak kitéve.
Az egyedüli kávé-pótszerek, melyek az egészségre nézve ártalmasnak nem mondhatók, a gahonanemüekból előállítottak; ezek előállítása ujabb időben az árpának pörkölése, vagy még inkább annak malátozása által eszközöltetik. Az árpa ugyanis a malátozás által oly-nemü változást szenved, hogy a benne
jap Melléklet „Zalai KSzíörty\' 1898- március hi gjkj ii-ik szamáhsz.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y
1898. MÁRCIUS 12-én
színészek buzgalommal iparkodnak szerepeiknek megfelelni, a hatás még sem
teljes.
A bemutató előadás, lesz-imitva azokat a hiányokat, a melyeknek sem a szereplők, sem a rendezők nem okai, sikerült, (jazdy Aranka — Trilby, hivatásos •szinésioő, sok ambícióval tanulta szerepét és ügyes játékával mindvégig lekötötte a közönség figyelmét. Sok jót mondhatnak Svengali személyesitőjéről. ffid-véghyről, értelmes színész, ki jól beleéli magát szerepébe. A többi szereplők hozzájárultak az est sikeréhez; Fábián László jó tíecko, Sághy kitűnően adta a félszeg papot. Hetényi Elemér, rokonszenves törekvő szinész kicsiny szerepét (Sandyí nagyon is kizsákmányolta. Közönség szép számmal volt.
Csütörtökön ahornevilli h a r a n • <r ok átadták Pianq u e tte páratlan zenéje, Clairville és Gabet pompás szövege méltán megérdemli a meghallgatást.
Az első operetté előadáson a lérfi szereplők több sikerrel játszottak, mint a nők. Szalkayné (Serpolette) és Tábori F r i d a (Zsermén; élénken játszottak ugyan, de az éneklésre nem voltak disponálva. Szalkay, Nagy Imre és Érckövi derekasan megálltak helyökeL Szepessy Gáspár apója pompás alakítás. Az előadás a körülményekhez képest elég összevágó volL A zenekar Tombor karmester vezetése alatt jól megállta helyét. A darabot, mely nagyobb közönséget érdemelne, kevesen nézték végig.
Pénteken este a Gyimesi vadvirág meut fél b elvárak kai, ma pedig A kék asszony c. operett kerül színre, mint újdonság.
P-t.
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak gépgyára részére ízükségelt különféle méretű faanyag, 2500 drb. bükkfa-hasitvány, 3500 drö. bükkfadeszka, 34.750 drb. lucfenyődeszka, 52.250 drb. erdei fenyódeszka és 10.000 drb. tölgyfa szállítása iránt a nevezett gépgyár igazgatósága pályazatot hirdet Az ajánlatok f é márcms hó 18-ikán déli 12 óráig a gépgyár igazgatóságához küldendők be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a szállítandó anyagokra
lévő keményítő egy része dextrinné (keményítő cukor) változik, minek követ kéziében a vízben olvadékonyabbá és könnyen emészthetővé lesz.
Mindezen készítmények azonban azon hátrányban szenvedtek, hogy a felöntésnek ize nagyon is lisztes, émelygős és üres, vagy keserű és fanysr volt, agy hogy magukban vagy babkávéral keverve, huzamosabb ideig nem élvezhetők, mi a mai napig létező összes úgynevezett malátakávékról mondható, melyek egyszerűen malátából vagy pörkölt árpából állanak. Elöhaladás e részben tehát nem történt
Egészen másképpen áll a dolog az ismeretes Kathreiner féle maláta-kávéval, melynek előállítása által nyeretett először ezen nevet megérdemlő malátakávé. Ebben ninc-teuek meg ezen hátrányok. Ennek előállításánál a lesfonto-sabb körülmény abban áll, hogy egy uj találmány által sikerült az egyúttal külön módon maiátázott árpának a kávé gyümölcséből készített kivonat hozzáadásával a babkávé izét és zamatját megadni.
Ezen Kathreiner-féie elkészítés által egy a maga nemében egészen öisze-^asoolithaíailan készítmény nyeretik, melyből őrlés után oly leöntést kapunk, melynek ize a babkávét nagyon megkő zeliti, anélkül hogy ennek egészség ellenes hátrányaival birne. Ennnk színe, maga és ize a kísérletnél a babkávéval annyira egyező, hogy tejjel keverve és kenyér hozzáadásával a különbség alig észlelhető.
Ennek előállítását kifürkészendő már sok előkelő vegyész és gyógyász, úgymint Pettenkofer, Ziemsea, Yirchow, Aubry, Mansfeldt Hofman orvostudorok a Kathreiner féle készítményeket alapos elemezés alá vette. Mint utolsó Dr. Hueppe Nándor ismert gyógyász Prágában elemezte azokat. Az elemezés eredménye volt, mit itt fő-érdekkel birfaat, légeny anyagokban vagy növényi fe-hérnye 9\'3lV0-tól egész I0«l»/,ig és
vonatkozó különleges föltételek a gépgyár gazdasági osztályának hivatalos
helyiségében (Budapest, kőbányai ut) szerezhetők meg. Sopron, 1898. évi február havában A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. dohány-jövedéki központi igazgatóság 96.363 nagy, 19 336 közép és 13 586 kis láda szállítására hirdet pályázatot. Az ajánlatok legkésőbb f. é. marcin * hó 15-én délelőtt 10 óráig a nevezett igazgitóság segédhivatalánál (Budapest) nyújtandók be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a vonatkozó pályázati hirdetmény és részletes kimuta tás hivatalos helyiségünkben a hivatalos órák alatt megtekinthető. Sopron, 1898. éví március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az 03ttrák ck kir. kereskedelmi miniszter ur f. é. július hó 1-én kezdődő hatálylyal a házalást Laibach város területén — a fennálló házalási szabályok l7§-ábansazezen§ at kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakóinak-bizloaitott jogok épségben tartása mellett — betiltotta. Mire ezennel felhívjuk érdekelt köreink figyelmét. Sopron, 1898. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
HÍREK.
— Kitüntetés. Őszinte örömmel jegyezzük fel azt a kitüntetést, mely Mantuano Bezs ó, kereskedelmi miniszt. fogalmazót, városunk nagy jóvójü szülöttét érte, midőn Sándor szerb király a Takova rend lovag keresztjével tüntette ót ki.
— Személyi kir. Dr Goldmann Lipót, helybeli gyakorló orvos, nevét, belügyminiszteri engedélyivel »Godá"-ra változtatta. Ugyancsak e hó 5-én a fővárosban megtartott tiszti orvosi vizsgát is sikerrel letette.
— Hímen. Koha Jacqnes, Grünhnt Fülöp és fiai cég képviselője legszűkebb családi körben Ünnepli e hő 20-án egybekelését Pollale szül. Lőwinger Teréz úrnővel I
— A hétfői fáklyásmenet. A főgimnázium ifjúságának ünneplésében a legszebbnek Ígérkezik a fáklyásmenet, melyben az összes ifjúság mintegy 400-an, részt vesz. A menet este 7 órakor indul a Vörösmartiiy-utcából s az Eötvös-
kivonati anyagokban, tehát tápértékben 44-67%-tól 55% tartalomig. A készítmények továbbá más idegen és ártalmas alkatrészektől menteseknek bizonyultak.
Ennek következtében ezen malátakávé olvadékony fehérnye, zsir. kivonati anyagok, különösen keményítő-cukor tartalmánál fogva nagyon is figyelemre méltó tápszernek tekinthető, és eme sikerhez még annak ingerlő hatása is hozzájárul. Ennek ingerlő erősítő hatása a bibkávé ellenéoen már előre Is érvényesül és utólagoi tompitó és bénitö hatásaal nem bir. Mindenek3ÍÓt nem bír semminemű káros hatással az emésztésre, ugy hogy ezen készítmény eltekintve az itt emiitett elönyőftől a minden körülmenyek kőzt káros batata babkávé helyett mindönkinek, de különösen gyermekeknek, vérszegény leányoknak és gyenge idegzetű asszonyoknak legjobban ajánlható.
Amennyiben azonban a babkávénak sok évi megszokása a Kathreiner-fé le maláta kávéra az átmenetelt megnehezíti, ngy az minden esetre a legjobb vegyitő-szernek mondható mert nagyobb meoy-nyiségben vegyítve, saját jó izével a babkárét ihletesebbé teszi és annak az egészségre ártalmas hatását bizonyos tekintetben elenyésztL miért is a Kath-reiner-fé e malátakávé ezen tekintetben is a legjobban aj inibito. Továbbá a gyermekek táplálkozásához megkívántató tej a Kathreioer-féle maláta-kávé vai vegyítve igen kellemessé és izletesebbé Tállik.
Mindezek után a Kathreiner-féie maláta-kávé a babkávét minden tekintetben teljesen helyettesíti, az emiitelt esetekben -pedig a babkávéhoz a legjobb keveréknek bizonyalt mi különösen népségünk munkás osztályára egészségügyi szempontból a legnagyobb fontossággal bir, melynél nemcsak az élvezeti, hanem a táplálkozási tényező is nagy szerepet játszik és nagy fontossággal bír.
Dr. a E
téren, Főutcán, Városháztéren, Főtéren, Varosházutcán, Iskolaotcán és Takarékpénztárutcán át a Deák-térre vonul. Itt folyik le a következő programm: I. Szózat Énekli az ifjúság. 2. Talpra magyar. Szavalja Laekenbach Pálr 8. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Mondja dr. Pachin-ger Alajos, igazgató. 4. Riadó CucortóL Szavalja k\'remzier Ernő. 8. o. t 5. Isten áldd meg a magyart Énekli az ifjúság.
— Arial hatralék nincs. Ez az
egész országban egyetlen hivatal a mi városi árvaszékünk, hol a mult évfcen 2700 ügydarab mind egy szálig elintéztetett. Örö mm eljegyezzük fel ez igazán bámulatos eredményt, s csodálatunk fokozódik ha meggondoljuk, hogy e hivatalt Halis István látja el, ki nemcsak hivatali köteles-geintí tesz kiválóanmindenkor eleget, hanem a-mellett nyomós irodalni tevékenységet is fejt ki, sőt a — baga teli bírósagot is ellátja.
— Sterneck Zs. Szombathelyen. Harcias 5 ikéu nagy felolvasó és hangverseny -estélyt rendezett a szombathelyi ker ifjak önképző köre^roelyre Győrből Szávay Gyulát, Nagy- Kanizsáról pedig Sterneck Zsigmond zenetanárt is meghívták, hogy közreműködjenek, Az estély fényesen sikerölt.
— Az izr. hitközség közgyűlése,
Az iir. hitközség ^elnöksége f. é. március bó 13-ikára a hitközség tanácstermében tartandó évi rendes közgyűlésre hívja meg a hitközségi tagjait: A közgyűlés tárgysorozata a következő: 1 Előljáró-sági jelentés a 1897. é»rŐl- 2. Az 1897. évi zárszámadások előterjesztése. 3. Az 1898. évi költségvetés megállapítása. 4 Az előjárősági előterjesztése az iskola ügyben. 5 Netáni/.inditváuyok tárgyaláss. 6. 10 elöljáróságra 5 számvizsgáló-bizottság tag- és 5 kerületi képviselő választása. A tárgysorozat folyamán igen fontos ügyek fognak szóba kerülni. A közgyűlés nagyon mozgalmasnak ígérkezik. >
— Blan Pál alapítványai. Néhai Blau Pál hagyatékából a jótékony ala-ptlványok a héten adattak át rendeltetésűknek. Esyebbek közt a ferencren-diek háza kapott 200 frtot, a gimnázium 100 frtot, a helybeli izr, keresk. iskola 100 frtot. a zsidó hitközség a lelki üdv előmozdításáért 1000 frtot. egy családi alap iétesilése céljából ugyancsak 4000 frtot a ker Tamíd egylet 500 frtot Az elhunyt jótevő sírjának bus éjjelébe derengnek le jótéteményeinek emlékei.
— A nagy-kanizaai felső kereskedelmi iskola „Önképzőköre, a márciusi nagy napok félszázados évfordulójának emlék re az intézet dísztermében f. hó 15-én d. e. ) órakor nyilvánosdiszgyíllést tart. Műsor: 1. Március 15. Jakab Ödöntől szavalja Krausz Aladár a o t. 2. Ünnepid beszéd. Tartja Tauszik Sándor ifj. elnök. 3. Talpra magyar! Petőfi Sándortól szavalja Eugel Jenő f. o. t. 4 Felolvasás irta és folvassa Kechnitzer Miksa f. o. t. 5. Szabadságnapja, Kozma Andortól szavalja Beinitz Lajos f. o. t. A tanügy t. barátait vendégül szívesen látja az Önképző kör
— Az izr. Nőegylet közgyd í«e. A nagy-kanízsai izr. Jótékony Nőegylet 1808. évi március bó 20 án, vasárnap délután 3 órakor a hitközség tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését a követ-ezŐ tárgysorozatul: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkán évi jelentés. 3. A pénztár forgalmi és vagyonkimutatás előtérjesztéseésaszám vizsgál bizottság jelentése. 4. Az alapszabályok szerint 10 választmányi tag, névleg: Blau Lajosáé, Ebenspanger Lipótné, Kürsch-ner ignácné, Ledofski Armínné, Masehanz-ker Mórné, dr. Neumann fidéné, Pullák Arminné, Bosenfeld Adolfné. -Tauber AlajosnéésWeiser Józsefné helyett mások, vagy ezek újbóli megválasztása 3 évre; továbbá Rothschild Albertné lemondott választmányi tag helyett aj választmányi tag választása 1 évre. 5. 3 tagu számvizsgáló bizottság megy választása. 6 Netáni indi ványok.
— Adomány a kőxkorhárnak:. Dr. Dick József, helybeli ügyvéd, a helybeli közkozházban létesítendő könyvtár javára 1* frtot adományozott.
—\'A Polgári Egylet aj talfcs. A Polgári Egyletnek lavro tenc-e?\' telke mindeddig Gatmann Vilmos kir. tanácsos tulajdona volt E napokban ezt a telket a Polgári Egyletnek kínálta vé-
telre, oly fellételek mellett, melyek a telket jutányosán juttatják a Polgári Egylet birtokába. A telket a Polgári .Egylet a vételárnál 1000 frttal olcsóbban szerezte meg. De hogy az Egylet könnyebben jusson e birtokhoz a vételár kifizetését bizonytalan időre elhalasztották és az ingatlanra mint terhet bekebelezték. Gutmaanak ez ujabb bőkezűsége nagyon súlyos kiadástól menü meg a különben is pénzzavarokkal küzdő egyesületet és csak ujabb bizonyítéka annak hogy mennyire hordja szivén a nemes-leikü adakozó a viros kulturális intézményeit
— Közgyűlés, A nagykanizaai polgári egylet folyó évi ápril hó 6-áo délarán 5 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgya: A nagykanizsai 6707. sr. tljkben 289|A. 2. hrsz. a. foglalt ingatlan iránt a választmány által kötött adás-vevési szerződésnek jóváhagyás végett való bemutatása és a 381.0 frt vételár kifizetése céljából kölcsönvéíe! engedélyezése.
— A „Kaszinó? eslólye. — A régi hirnévhez méltóan, a rég letüot dicsőség visszaragyogásaként tartotta meg az idén a Kaszinó Parimé-álját Nem beszélhetünk káprázatos-7.ayről, szembántó szin-savarrÓl, roskadozó karzatokról, mert ez mind nem volt; azt sem mondhatjuk, hogy valami monumentális jellege lett volna az estnek; nem volt az semmi egyéb, mint egy kedélyes, mondhatni családias Összejövetel, a melyen egy kis jóakarattal szólva, nem ia grasszált a kaszinói bálok állandó kísérője a rangkór- . ság. Ezen estén körülbelül egy családnak érezte magát az egész társaság, á mit az is igazolni látszik, hogy hajaali 4 óra vetett véget a mulatságnak.
Snasz-estéiyoek volt címezve, de azért minden volt, c<ak az nem. mert a távol Mura-Keresztúrbao időző jámbor horvát paraszt bizonynyal azt hitte hogy egy tüzér dandár tartja lőgyakorlatait, oly nagy vala a pezsgő durrogás, pedig csak néhány tüzes dandy pnffogatott. — Igaz, ezen a napon minden meg van engedve.
.....A bevonulást *]a 10-kor kezdte
meg a kukta-kisasszonyok csoportja Weiaz Berta, Kohn Ilona, Ledofaky Mici, Káldi Irén kék babos fehér ruhában, szakács-sapkával, nagyon helyesek voltak és elég eredeti ötletre vall, hogy nem a saját töztűket kínálgatták. — A két szakács Ledofsky Ernő és Zerkovitz Oszkár mindenképen megfeleltek jelmezüknek.
A drótos tót csapat nagyon szíves fogadtatásra talált, a min nincs mit csodálkozni, mert a drótos csapatban ezek voltak: Dr. Engel Sáadorné. Engländer Ottóoé, Weiszmayer Lipótné. Klein Mártonná, LÖwenstein Emiiné, öltözék, felszerelés minden-minden élethű volt — Természetes, hogy a lérfi-világ örömest repedezett volna meg akár örömében, akár bujában, csakhogy ilyen drótos-kezek foltozták volna Össze.
Első helyre keltett volna tennem, hogy a bevonulás dr. Gödi Lipót harsány kommandója és Hirschler Sándor kísérete mellett ment végbe, előbbi mint tiroli, utóbbi mint angol turista, korhű, igaz jelmezben.
A Pierre és Pierrette szinte jól esett a szemnek, mert bizony egy pillanatra sem tudtuk feledni, hogy Parim van. —-Ezen menetben részt vettek Weisz Melanie (fekete bársony, kék díszítés, örök mosoly.) Weiser Klára (fehér, piros,) Halphea Teréz (kék, fekete,) Práger Ilona (piros és fekete) és Radnai Jenő (fehérpiros.)
Elvoltnak látva egy egész cipész mfi-belylyet és ahl hány snajdig gavallér óhajtotta cipője momentán romlását, csakhogy Nen Lajosáé, az összes suszterinasok legszebbike legyen segítségére. A másik két suszter: Stern Sándorné és Lőwy Gizella szintén helyesen festettek.
A lakodalmi menet, a mely tán célzás akart lenni, az idei roasz termésre elég érthetőeu Bzenzáciőt keltett. Résztvettek Bachrach Samu (vőlegény,) Kürschner Jákó (menyasszony,) Szakíts Henrik, Strem Tivadar (uászaagyok,) Ebenspanger Géza (apikőny vvezető.)
A chinai óriások állandó derültségben tartották a disponált publikumot. — Óriások nagy lábakon járó-kelő figurák voltak e magyarok, kik zenesió mellett rythmikasao imbolyogtak mindaddig, mig egyikük finom nőt kézből olyan csapást kapott a fejére, hogy kénytelen volt imbolyogni. Resztvettek: Weiszmayer Mark,
Szűkíts Sándor, ifj. Deutsch
Böhm Emil, Lajos.
Kacagtató volt az utolsó szám. Három ember, kiknek 4 lábak, 3 cipőjük és egy kabátjuk van. Elövezetve Böhm Emil által. Résztvettek dr. Ollop Mór, dr. Rotenberg Mór éa Fejér József.
Jelen voltak a fentemiitett hölgyeken kivfil: özv. Rodenberg Izraelné, Weiaz Tivadarné, Weisz Adolfné, Ebenspanger Lipótné, dr. Tuboly Gyu\'áoé^ Vécsey Zsigmondné, Unger Ulímann Elekoé, Reichenfeld Gyuláné. dr. Blau Simonná, Dr. Neumann Edéné, Dr.\' Gerö Józsefné, Or. Rothschild Jakabné Samuely Olga, Prager Béláné, özv Dr. 8chönné, Sattler Józsefné, Weisz Ferencoé, Weisz La-josné, Schäfer Arthurné, Káldi MÓroé, Weisz Izidoroé, Strem Vilmosné, Klein IlSsné, Tóth Antalné, Zerkovitz Lajosné, Rosenberg Richardné, Sommer Ignácné, Kürschner Ignácné, Dr. Violáué, Halpaen Mórné, Grüohuc Henrikné, Goldhammer Károlyné, Dr. Kayserling M.-né, özv. Engländer Lajosné. A négyeseket 40-pár táncolta.
— Kincsásók és — egyebek, Bence polgártárs nagy titokzatossággal jelentette a rendőrségnél, hogy éjnek-éjszakáján 5 m. hosszú, másfél m. széles árkot ástak a temető és város földje közt elterülő földjén)
Összenéz a bölcs rendőrség, hallatára ily panasznak.
— Kincsásás! Mondja az egyik.
— Gyilkos bűntény! Erösiti a másik.
— Egyik sem! Kiáltja a harmadik, kinek legmerészebb volt a fantáziája.
— ??
— Bizonyosan ott lesz elásva az a Wertheim szekrény, melyet a múltévben loptak el a vasútról.
És e bölcs felfedezés bámulattal töltötte el mindegyikőjüket, s kellő rendőri asszisztenciával megindultak helyszíni -szemlére. «
Nézik, nézik az ásást, s már-már hozzálátnak a fölásásához, mikor az egyik katonaviselt közrendőr ezt a szerény véleményét nyilvánította:
— Nem lesz ez más, kérem alássan, hanem katonai lövészárok.
Es ugy volt, amint ő mondta.
— Az uj vágóhíd. Az nj vágóhídra v*aatko*ólag műit számunkban em itésf-tettünk arról, hogy a helybeli mészárosok a fülkéket, hol a marha levágatása történik, kicsinyeknek tartják. Azok mérete 20 ? méter De amint utólag értesültünk, a dologban egy kis félreértés is van. A mészárosok ugyan óhaj-tandónak tekintik, hogy a fülkéket nagyobbra épiltsék. De a fülkék a legutóbb vidéki városban épült vágóhidak bar. sem nagyobbak mint a Kanizsán épült vágóhídon. Nem vaió szinü tehát, hogy a mészárosok óhaja teljesülni fog. Az \'uj vágóhid berendezésének költsége iránt most folynak a tárgyalások, melyeknek befejezése után a berendezéshez hozzá is fognak. A vágóhid fölszerelése tehát csak hónapok, kérdése.
— Milyen gazdag a mi városunk? Paulovics Márton szegedi városi hivatalnok igen érdekes műben összeállította Magyarország városainak vagyoni állapotát a millenniumi év hivatalos adatai alapján. E mü szerint Nagy-Kanizsa vagyona 6&2404írt. 12kr. mig Zal a-Eger-szegé 389196 frt. 04 % kr. A rendezett tanácsú városok közt leggazdagabb Brassó (6610314 frt 61 kr.) legszegényebb Cdk Szerda (32586 írt.) Városunk gazdagságra nézve a 38- helyen van, mig Zala- Egerszeg az utóisók között, Eőt pótadójanagyságára nézve (35%) a legutolsó.
— Kövér-e vagy sovány ? Fontos kérdés ez a mindennapi életben is, de még fontosabb a szinpad festett világában. Sőt itt majdnem életkérdés. Mert itt a soványság erény, a kövérség bün. Azért hogy e bűnbe ne essenek primadonnáink és karhölgyecskéiok, ajánljuk figyelmükbe ezt a szép históriát:
Leszkay András, az aradi színház igazgatója, Fekete Aranka kardalosnőt pár hónappal ezelőtt elbocsátotta elhízott termete miatt A kardalosnő ezért négyszáz forint kártérítést követelt az igazgatótól, de a bíróság elutasította keresetével. A törvényszék felebbezéai taDácsa előtt az igazgató ügyvédje hivatkozottá színházi törvényszék arra a szakaszára, a mely kimondja, hogy az igazgató jogosítva van elbocsátani olyan tagot, aki termeténél vagy hangbéli fogyatkozása-
Selyem-basztruha
8 frt 65 krtól HJg 14 frt 65 krig Hjf
?ali SZÖVBt Tussors és Shantungs
ralamint
fekete, fehér a színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 krig .méterenként. - imu, ciikoi, kockázott, minti-zott él damaszt stb. (miotegr 2Í0 küiüQbőió fajta és 200C ktliönböző szia él irsjtlfttbaxi llb
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Migyar lerelezéa. Srijcba kétazerei lerélWlyeg ragaaztaodó.
Henueberg <*. selyemgyirai Zürichben
¦ cL. uL kir. udrarí tzallitó ;¦
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
189a MÁRCIUS 12-én.
nál fogva Lem felel meg a követelményeknek. A védő azt vitatta, hogy ezt a szakaszt ez esetben nem lehet alkalmazni, mert védence éppen nem kellemetlen látvány; különben szakértői szemlét kért arra* nézve, hogy védencének a termete a színházi szabályoknak tényleg nem felel-e meg. A törvényszék a szemlét fölöslegesnek mondta ki s mintán Fekete Aranka tanukra hi»atkozott annak bizonyítására, hogy neki az igazgatóval az Írotton kivül még szóbeli szerződése is van, a felebbezési tanács a tanuK beidézését és a bizonyítási eljárás megindítását rendelte el. Az uj tárgyalás április 4 én lesz b ekkor döl el, vájjon kövér e Fekete Aranka, vagy sem?
— öröm hir. Molnár Károlyt, Molnár Mihály közbirtokos s érdemes polgártár sunk fiát, aki eddig Fehérmegyében Sárosdon volt körjegyző nagy kitüntetés érte. Ugyanis arról értesülünk, hogy f. hó 7-én." hétfőn a vezér Pestmegyében Bükösdön, köze! Bajához, a hol testvérbátyja dr Molnár Samn eist. v. tanár működik, nagy lelkesedés között egyhangúlag meg választották községi főjegyzőnek. Bükösd Pestmegye egyik legszebb nagy községe oly javadalmazásu jegyző-séggel. hogy mi is szívből üdvözöljük a jegyző urat. és kívánjuk neki. hogy sok boldogság érje ezen uj helyén.
— Keszthely város közgyűlése. Keszthelyi tudósítónk irja: Keszthely város képviselőtestülete március 6-án Bezerédy Laj03 elnökiedével közgyűlést tartott. A városi számadások vizsgálatánál kiderült, hogy a tavalyi bevétel 61.199 frt 34\'/akr., a kiadás Gl.195 frt. A balatoni fürdő bevétele 22.363 forint 9 kr. kiadás 22.204 frt 09 kr A számadások tudomásul vétele után az összes pénzkezelőknek jegyzőkönyvi elismerést szavaztak meg. Lénárd Ernő indítványára utasították a varö\'si elöljáróságot, hogy a hercegprímás Ötvenezer forintos Terézia-alapítványát a kezelés egyszerüaitése végett állami kötvényben kezelje. É\'énk vitát keltett a megyei alispán ama rendelete, bogy a város kezelése alatt levő összes javak egy egyén által kezeltessenek. A kőzgyüiés kimondotta, hogy a törvény és a megyei szabályrendelet értelmében az alispánnak joga vau ugyan ellenőriző: a község önkormányzatát, de ! nincs joga abba beleavatkozni, mindazonáltal tisztelni akarja a rendeletet annyiban, hogy az alapítványi értékpapírokat és könyveket rejtő szekrény egyik kulcsát ezentúl őrizteti a városbiróval. a másikat a pénztárossal. Vitát kitett a közigazgatási bizottság egy uj kórhíz építése tárgyában hozott határozatára előterjesztett átirat. Több képviselő föl I szólalása után a közgyűlés kimondotta, hogy uj kórházat építtet és e célból | egy több tagu bizottságot küldött ki.
— Zarándoklat Rómába. Rómába zarándoklat indul március 22-én Budapestről. Rendezője a hercegprímás engedélyével főtisztelendő Kóuig Gusztáv pápai kamarás, -budapesti krisztinavárosi s. lelkész, üti költség: I. osztály 180 frt, II. osztály 140 frt. III. oszt. 55 frt. ebbe belevan számítva az utazás oda és vissza és 5 napi teljes ellátás Rómában. A jegy 4 5 napig érvényes, tehát aki a zarándoklat után Olaszországban akar maradni, 45 napig maradhat. Útlevél (passus) nem szükséges. A zarándokok a pápa Ó Szentsége előtt meg fognak jelenni. Akik a zarándoklatban részt akarnak venni, levélben jelentkezzenek postafordultával főt. König Gusztáv urnái lakik: Budapest, I. kerület krisztinavárosi plébánia, hová az útiköltséget is be kell küldeni. Indulás március 22-én.
— Oralopás. E hó 6-án Manal István kárára egy 16 frt értékű ezüst zsebóra és 2 frt készpénznek ellopatása követte-tett el. A tettest mindeddig nem sikerült kinyomozni, de alapos gyanú van Ács János foglalkozás nélkPü csavargóra, kit a rendőrség már régóta éber figyelemmel kísér.
— Utazó szélhámos. P e r 1 a k r ól írják lapunknak, bogy ott egy magát St e in Árminnak nevező egyén jár
** házrói-házra, s egy ausztriai fegyház munkáinak csinál propagandát, s cipőkre és cérnaharisnyáfcra keres verőt, természetesen igen jó mintákat mutat, olcsó árakat számit s a mikor utánvétellel megérkeznek az áruk, azok hasznavehetetlenek. Perlakon összesen 83 frt 25 krnyí megrendelést gyűjtött. Az utánvéti\' ösz-szeget Mellinger és Plec budapesti cég nevére küldette. Ugy tudjuk, hogy e szélhámos városunkban is „megfordult és sikerült neki több rendbeli megrendelést csinálnia.
— Mezei egerek tömeges ós biztoa kípu*ztitá>tára legbiztosabb axer a már eddig is sok előkelő uradalomban, nagyobb gazdaságukban, több községben a legjobb sikerrel használt javított egérméreg labdacs alakban. 1 holdra 1-2 kiló elegendő. 100 kiló ára 45 frt, 10 kilós
csomag ára 5 frt, 5 kilós csomag ári 3 frt. Megrendelések Antal Gyula gyógyszertárához Pécsre intézendők.
— Zoltán-féle c-ui kara aj olaj kecrező haláláról ax orvosi kar igen elismerőleg nyilatkozik mert tudva Ie?ö dolgot, hogy e kísiitméejtesz, lehetővé ez áldásos gyógyszer has in álltba ˇételét, ¦ különösen íidkiéges. hogy megfcoűo-sodjékaátaok is ax ax angol divat, bog)- gyermekeink 2-3 évei korokban ctokamájolajat: igyanak t eaxel a tok scrophnloükus bántalom kifejlődje meggátolható A gyermekeket erS-teljeaié csak « axer nareJ. Főraktár: Nagy-Kanizsa: Reicn Gjula éi Priger Béla gyógyszerészeknél, ára üregenként 1 frt
VEGYES.
— Sok évi ¦•flfiíyBtés. Emésxtésgyengesé-geknél és étvágy hiánynál áltai Iában minden gyomorbajnal, a valód „Moll-féie siediitz porok" bizonyulta, k a légiikére beknek a többi szerek fűlött mint gyomor erősítők és Tértisztitók Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta a tan téllel Moll A gyógyszerész cs és k. sxs.litó, Bécs, 1. Tachlaob.en 9. A ridéki gyógjízertárakban határozottan Moll A. készítménye kéreodö az ö gyári jelzőjével és aláírásával
IRODALOM
— A Néplap ctmü, hat nyelven megjelenő gazdasági és ismeretterjesztő képes hetilap mutatószámát küldték be hozzánk. Látjuk ebből a kiváló gonddal szerkesztett lapból, hogy az kivált a mostani szocialisz-tikns mozgalmak közepette megbecsülhetetlen szolgálatokat van hivatva teljesíteni s mi is jő lelkiismerettel ajánlhatjuk a népp-jl közvetlenül érintkező intelligencia figyelmébe: igyekezzünk azt a rendkívül olcsó és jó lapot mentől szélesebb körökben ter jcszteni. ajánlani. Előfizetési ára egész évre csak 1 frt 50 krajcár, mely összeg Budapestre, a Néplap* kiadó hivatalába .IV. Egyetem-ntca 4. sz. a. küldendő. ,
— A .Magyar- Könyvtár" külön füzettel ünnepli meg a március 15-iki nagy évfordulót. A vállalat számára szabadságharcunk történetének egyik legalaposabb ismerője, Graca György irt egy B1848 március 15 " cimü kis munkát, mely a lehető legrészletesebben mondja el a nagy napnak eseményei, természetesen kiterjeszkedve annak közvetlen előzményeire é3 következményeire is. Az élénk és meleg hiDga eiöadás kellemes olvasmányává teszik a füzetet, melynek most, a nagy évforduló alkalmából bizonyára óriási kelendősége lesz. Tanárok és tanítók kétségkívül ajánlani fogják az ifjúságnak is, h -szen a füzetára 15 kr., a szegényebbek részére is lehetővé teszi megszer zését. Megrendelhető a „ Magyar Könytár" kiadóhivatalában Lampel R. (Wodiaoer F. és fiai) Andrássy-ut 21. és minden hizai könyvfceres-kedésben.
— A magyar nép múltja és jelene. Irta Benedeu Elek. Forrong a föld népe, vészhirek száguldozzák be az országot. És azok, a kik nem merültek el a multak krónikáiba, uj jelenségképen bámulják a történőket Pedig régi dal ez____lm előttünk Benedek könyve. A mint olvasunk olvasunk benoe, egyszerre csak agy rémlik, mintha nem is rég letüat századok történetét beszélné írója, hanem a jelen bajáiról és nromoru-ságairól szállana. Ép így forrongott a a földnek szegény népe és ép így száguldoztak a vészhirek. Ismernie kellene minden magyar embernek a forrongások és lázadások történetét a mattban, hogy akkor, mikor orvoslásra kerül a sor. ne kapkodjunk idegesen és legfoképeu azért, hogy megismervén az okokat és körülményeket, melyek a népet már annyiszor kisodorták nyugalmából, már eleve arra törekedjünk, hogy ilyen okok és körülmények ne ismétlőn essen e k. Benedek mélyen belelátott a néplázadások pszichológiájába és fiaom kézzel bontogatja szét ama szálókat, melyek a nagy pirasztzendülésekké gabalyodtak, össze. Ha Benedek e nagyszabású mnnkája mindenkor élvezetes és tanulságos oivasmány ugy kétszeres ez mostanában, midőn az egész nemzet figyelme újra a nép felé fordult, mi-
\\
dón a békés falvak levegőjét a harci vágy, a gyűlölet, az elkeseredés tüze hevíti át és midőn mindenek a gyógyítás a csillapítás eszközeiről gondolkoznak. A multak ismerése egyik biztositéka a jövő felvirágoztatásának. És azt, a ki a nép múltját, történetét, jellemét és lelkét mint hü tükörben akarja látni, nem is segíthetjük jobb forráshoz, mint Benedek uj könyvéhez, melyhez most jelent meg a 8. és 9. füzet. Az egész mü, melyet az Athenaeum r.-t bo-csájt közre, 40 füzetből fog állani; egy-egy füzet ára 30 kr.
— A szabadságharc évforduló ja. Alig telik el még egy pár hét s Magyarország megünnepli szabadságharcának ötvenedik évfordulóját. Ez a nemzeti .ünnep mindnyájunk szivét megdobogtatja s lelkesedést Önt minden magyar hazafiba. A Magyar Hírlap, a hazafiságnak, a szabadelvüségnek s a demokratizmusnak ez az állandó őre és hirdetője, méltó módon járul hozzá a maga részéről a nemzeti ünnep teljesebbé tételéhez. Szép éi tartalmas Almanachot adott ki, amely 48—49 fő eseményeit foglalja össze írásban és képben. Ezt a bec-es emlékét a szabadságharcnak mindenki megkapja, aki előfizetője a Magyar Hírlapnak, megkapják tehát azok is, akik most mint uj előfizetők sorakoznak a lap híveihez. Azonkívül, bogy a Magyar Hírlap a leggazdagabb tartalmú és legérdekesebb napilapunk : még egy -sereg különös kedvezményben is részesiti rendes előfizetőit. Az uj előfizetők megkapják Jókai Mór most folyó pompás regényének eddig megjelent részét. Ez a regény, amelynek a cime »Öreg ember nem véa ember", egyike a nagy Jókai legérdekesebb szépirodalmi alkotásainak Megemlítjük itt, hogy Jókai Mór, aki harminc munkatárs élén van a Magyar Hírlap kötelékében: szépirodalmi működésével egészen és kizárólag ehhez a laphoz kötötte le magát s most folyó regényén kívül legközelebb egy másik nagyon érdekes regényt is ir a Magyar Hírlapnak. Sokkal olcsóbban kapják a Magyar Hirlap előfizetői az „Évszak" ctmü remek illusztrált divatlapot, mint akik nem előfizetők. Mert az előfizetőknek egy negyedévre csak nyolcvan krajcárjokba kerül ez a divatlap A kis Yilág című pompás gyermeklapot a Magyar Hirlap rendes előfizetői Ötven krajcárért kapják egy negyedévre. A Magyar Szalont a Magyar Hírlappal együtt egész évre 24 frt helyett 20 írtért félévre 12 frt helyett l\'b írtért, negyedévre 6 frt helyett 5 Frtért kapja mindenki. A szerkesztői üzenetekben minden előfizető szakszerű és lelki-ösmeretes választ kap bárminő kérdésére. A Magyar Hirlap előfizetési ára egy évre 14 frt, fél évre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr. és egy hóra 1 frt 20 kr.
— A Párisi Divat most lép a negyedik évfolyamba. Az okok, melyek a lapot a hölgyközönség előtt egyre kedveltebbé tették, körülbelül a következőkben fog fii hatók össze: Olcsó ára mellett képben és szövegben gazdag tartalmat nynjt hetenként; — a legelső párisi műtermek ruháit minden késedelem nélkül mutatja he, ugy, hogy a magyar hölgyközöoség a lap nyomán teljesen lépést tarthat a párisival. Hogy; ezek a ruhák otthon is elkészíthetők legyenek, arra a kéthetenként mellékelt kitűnő szabásmintaivek nyojtanak segítséget; a ruhához való anyag kiválasztásában, beszerzésében pedig a szerkesztőség van segítségére a hölgyeknek, kik,_miat a Párisi Divat előfizetői mind az előnyös árakat, mint a különös pontossággal történt kisz:¦¦\'.gátast illetőleg nagy figyelemben ré szesülnek a cégeknél.
Mindazok a hölgyek, kik divatlapjuk gyanánt a Párisi Divatot választották, első sorban is a maguk jó
ízlését bizonyították be, á melynek nem & mindenféle utánzatokkal meghamisított, — hanem a valódi, előkelő párisi öltözködési mód tetszik. A lap a kézimunka koréból is a legújabb mintákat matatja be; cikkei a divat, háztartás, társas élet, asztal, sálon, kozmetika, müipari foglalkozások köréből veszik tárgyakat. Regény-mellékletén az aj regények legjavát találja az olvasó ; a szerkesztői üzenetekben pedig megtalálja az olvasó a választ a szerkesztőséghez intézett kérdésekre.
Az e rovatban megemlített müvek meg rendelhetők és kaphatók IFJ. W A JOJTS JÓZSEF "könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
A H„-kanizsai Takarék, pénztár r. i. közgyűlése*
(Tartatott 1898. febr. 17-én.) *
I.
Igazgatósági jelentés.
Tisztelt közgyűlés!
Intézetünknek félszázadot meghaladó történetében, elődeinknek tapasztalatokban dus működésében vezérfonálként a bölcs mérsékletet látjuk végig vonulni.
Nekünk a haladókor követelményei és igényeinek raegfelelőleg, szélesebb alapokra kellett bár fektetnünk intézetünket; ki keltett bővítenünk annak üzletkörét, de hivek maradtunk és a jövőben is hivek -kívánunk maradni az elődeinknél tapasztalt óvatossághoz és mérséklethez.
Hossíu fennállása óta nem egyszer tornyosult intézetünk feje fölött válságos idő, de a szilárd alap, a melyen intézetünk nyugszik, valamint a legfőbb törekvésünket képező gondos és körültekintő vezetés elérte és kivívta azt a sikert, hogy a válságok káros behatások nélkül vonultak el és ezzel mindenkor beigazolást nyert azon bízalorr. jogosultsága, a melynek intézünk általán örvend.
A lefolyt évet, valamint jelen napjainkat is sajnos nem tekinthetjük kedvezőknek
A bizonytalan politikai helyzet az Ausztriával kötött gazdasági szerződések raeg-i újítása körül feuforgó nehézségek, a mult | évi rossz termés mindmegannyi tényezők, ; melyek a lakosság minden rétegének anyagi I viszonyaira nyomasztólag hatnak, de ki-I hatnak a hitelviszonyokra is, megbénítva a kereskedelem és ipar fejlődését egyaránt.
De sem a fentebb felsorolt általános, sem a közvetlen érdekkörünkbe vágó helyi viszonyok alakulása, Üzletforgalmunkélénkséget nem befolyásolták, sőt különösen az iparos és főldmivelő osztály részéről folyton nagyobb mérvben nyilvánuló hiteligények kielégítése szempontjából az igazgatóság egy Önsegélyző-Szövetkezetet alapított és az a nagy-kanizsai takarékpénztár által alapított Önsegélyző-Szövetkezet ctme alatt a helybeli kir. törvényszék, mint bíróságnál be is jegyeztetett.
Ezen önsegélyző szövetkezet 1897. évi december hó 7-én kezdette meg működését 900 taggal J600 frt heti befizetéssel.
A midőn tehát a lefolyt 1897-ik üzlet-évről, mely a már megszokott rendes határok között folyt lé leszámolunk, azt teljes megnyugvással és megelégedéssel tehetjük.
A lefolyt 1897. é<i összforgalmúnk 22,191,028 frt 07 kr. tett
Az egyes Üzletágakban a forgalom a következő volt
Betétek :
Állomány 1896. december hó 31-én 5588 arany, 10160 frank, 2,204,9pl frt 52 kr.
Betétek és tőkésített kamatok 189 7-ik évben. 1029 arany, 535 frank, 1,306,323 frt 49 kr.
Összesen 6617 arany, 10 695 frank 3,511,275 frt 01 kr.
Visszafizettetett 1897. évben 1275 arany, 3125 frank, 1,501,020 frt 45 kr.
Állomány 1897. december 31-ón 5342 arany, 75X) frank, 2,010,964 frt 56 kr.
Állomány 1897. december 31-ér 4513 arany, 3600 frank, 1,710,448 fn 87 kr.
Váltók:
Állomány 1896. december 31-én 390,826 frt 17 kr.
Leszámítol tátott 1897. évben 2.596,72,i frt 69 kr.
Összesen 2,987,549 frt 86 kr.
Beváltatott 1897. évben 2,693,8 S irt 77 kr.
Állomány 1897. december 31-én 293,721 frt 09 kr.
Előleg (értékpapírokra.)
Állomány 1896. december 31-én 17,212 forint.
Kiadatott 1897. évben 23,049 frt. Összesen 40,862 frt. Beváltatott 1897. évben 27,185 frt. Állomány 1897. december 31-én 13.071 forint.
Értékpapírok: -
Értékpapír-állomány 1896. december 31-én 363,986 frt 76 kr.
Vétel 1897. évben 46500 frt.
Összesen 410,486 frt 75 kr.
Kisorsoltatott 1897. évben 4287 frt 50 kr.
Állomány 1897. december 31-én 40ü.199 frt ¦ 5 kr.
Pénztári jorgalom :
Pénzkészlet 1896. december 31-éti 720 arany, 20 frank, 29,908 frt 66 kr.
Bevételek 1897. évben 1918 aranv. 3;35 frank, 4,779,157 frt 99 kr.
Összesen 263tJ arany, 3555 frank. 4,809,06G frt 65 kr.
Kiadások 1897. évben 2G11 arany. 3495 frank, 4,768,895 frt 3S kr.
Pénztári maradvány 1897. december 31-én 27 arany, 60 frank, 40,171 frt 27 kr.
A lefolyt 1897. évi üzleteredmény:
7G arany, 85 frank, 61,841 frt 76 kr., ehhez járul nyereményáthozat 1896. évről 44_arany, 60 frank, 2331 fn 89 kr.
Összesen 120 arany, 145 frank, 64,173 frt 65 kr. áll a tisztelt közgyűlés rendelkezésére.
Ezen nyeremény felosztására nézve az igazgatóság a következőket ajánlja a t. közgyűlésnek.
Az alapszabályok\'78. §a értelmében a tartalékhoz csatolandó a nyeremény 5*/„-a, vagyis 4 arany, 3092 frt 09 kr.
A különtartalék alapnak. — mely az értékpapíroknál netán előfordulható ár-különbözeti veszteségek fedezetére szolgál és jelenleg 87,500 frtot tesz — további növelését, illetve gyarapítását az igazgatóság szükségesnek nem tartja; mert 406,199 frt. 25 \'kr. értékpapiráltománj-nyal szemben, mely különben is az árfolyam szerinti áraknál jóval alacsonyabb beszerzési árakkal van felvéve, ezen alap amúgy is eléggé magas.
Az igazgatóságot és felügyelő bizottságot lö#/0 jutalók, vagyis 11 arany, 20 frank. 9276 frt 26 kr. illeti.
Összesen 15 arany, 20 frank, 2,368 frt 35 kr., marad 103 arany, 125 frank. 51,805 frt 30 kr
Ebből osztalékul részvényen kint ötven forint 800 darab részvény után 40,000 forint fizettessék.
A házak felvételi értékéuek csökkentésére 1000 frt leírásba vétessék.
A jelenleg 46,000 frtot tevő rendelkezési alapra 9000 frt helyeztessék.
Városi jótékony és közhisznu célokra a külön előterjesztendő jegyzék szerint 1155 frt adományoztassék.
A len maradó 105 arany, 125 frank 650 frt 30 kr. pedig az 1898- évi nye-^ remény- és veszteség számlára vitessék át.
Az igazgatóság zárva jelentését, kéri a tisztelt közgyűlést, miként az 1897 évi üzleti nyeremény felosztására vonatkozó javaslatát elfogadni, az osztalékot részvé-nyenkint ötven forintban megállapítani és neki, valamint a felügyelő-bizottság tag-jakiak is a lefolyt 1897. évi ügy- és számvitelre vonatkozólag a fetmentvényt
•% Jelzálog kölcsönök :
Állomány 1896. december 31-én 4213 arany, 3600 frank. *i,650,453 írt 82 kr.
üj kölcsönök kiadattak 1897-ik évben 300 arany, 329,795 frt 56 kr.
Összesen 4613 arany. 3600 frank, 1,980,249 frt 38 kr.
„Visszafizettetett 1897. évben 269,800 frt 51 kr.
megadni méltóztassék.
Az igazgatóság.
Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Kanizsán 1898. évi február bó 17-én-a-Nagy-kanizsai Takarékpénztár Rész vény társaság ötvenhármadé évi rendes közgyűlésében.
Jelenlevők:
Ebenspanger Lipót igazgatósági elnök elnöklete alatt Tripammer Gyula intézeti igazgató, mint jegyzőkönyvvezető.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁRCIUS 12-én.
1. í\'ti Lajos i.
2. Daoneberg Jakab •-3 Ebenspanger Lipót i.
4. Ebenspanger Leo i.
5. Ebenipanger Ernő s 6 Ebenspanger Géza l.
7. Eisinger Henrik s.
8 Id. Fesaelhofer J. a.
8. Fischt Pál ¦
10 Dr. Fried Ödön t. 11. Goldhammer K". ¦.
12. Grüohut Alfréd a.
* • *¦
13. Halphen M6r t
14 Heímler József í.
15 Jtifaáu Gjörgy i
16. Kürschner Ignác s.
17. Kürschner Jakab i. 18 Löwinger Ignác s 13. LóVy Adolf i.
20. Loewy" Ödön i
21. Kncseu; József s.
22. Plossxer Ignác s. 2». Práger Béla s
24. Holenfeld Adolf c
25 Rosenfeld Jossef s
56. Dr. RoUchild J.
27. Rotschild Zsigmond s.
28. Dr. Ráts Ká mán i.
29. Rapoch Gyula >.
30. Dr. Schwan Adolf í
31. Sehers Einhard s
32. Stern L Mór a,
33. Strem Tivadar i.
34. Sonjmer Sándor s.
35 Sommer Ignác s SS. Dr Sxukhs S. a.
37. Sártory Oszkár i 33 Stirling Sándor a.
38. Dr. Tuboly Gy. s. 40. Tripammer Gy. s
41 Cnger Ullmann E. s.
42 Vágner Károly 43. Vidor Samu s.
2
4 . 10 10 ,
9 .
39
44. Weiaer J. C. ¦.
Danneberg Ernentin kép. 2 Weisz Hinna „ 10 „
Khenspaoger L.-né „ 10
Weisi Henrik „ 16 „
Blan Láxár 16 „
Ifj. Fesaelhofer J. „ 2 „
Gatmann Aladár „ 3 „
Pollák Lajos 7 „
G Gntmann Lász!ó „ 3 „
Székely Tiráda" „ 1 „
G Gatmann S-H „ 4 „
Grünhnt Henrik „ 7 „
Grünhnt Falöp „ 4
Preasburger Ottilia „ 6 „
Pressburger Aladár „ 10 „
RoseuMd Berta „ 5 „
Radnai Károly „ 3 „
Rosenfeld Emil „ 3 „
Rosenfeld Jenő „ 3 „
Sommer ílenriettí „ 4 „
Rosenberg Panlin „ 3 „
Belos Paola 2 „
Ungt-r Ullmasn O. „ 6 „
rjoíer UUroann S. ., 7 ,
Chínorány_Gésa „ 2 .,
Oolmann Ödön „ 4 ,.
G. Gntmann Vidor II. „ 6 , Összesen 44 részvényes, kik 355 részvényt képviselnek
Ebenspanger Lipót igazgatósági elnök ugy maga, mint az igazgatóság nevében is szívélyesen üdvözli a megjelenteket je\'enti, miként a mai közgyűlésre a részvényesek az alapszabályok 15. §-ának megfelelőleg ngy külön meghívó, valamint az intézet hivatalos közlönye utján meghivattak.
Konstatálja bogy a megjelent részvényesek az alapszabályok 17. g-ának megfelelő számban vannak jelen és a részvények egy harmadát meghaladó számát bírják és képviselik, miért is a jelen közgyűlést megnyitja, azt határozat képesnek jelenti ki.
Jelen jegyzőkönyv vezetésével Tripam-mer Gyula intézeti igazgatót bízza meg, annak hitelesítésére a közgyűlés hozzá járulásávai Nuesetz József és dr. Scbwarz Adolf részvényes urakat kéri fel, illetve jelöli ki.
I „-Felokasti.uk az igazgatóságnak a lefolyt 1897. Qzletévről szóló jelentése, valamint a felügyelő-bizottságnak a zár számadással egyidejűleg közzé tett jelentése, mely tanúságot tesz arról, hogy az 1897. évi ügy és számvitelt kellőleg ellenőrizték és hogy a szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült és a közgyűlés elé terjesztett mérleg, ugy a nye-- remény és veszteségszámla a helyzetnek hiven megfelel: miért is az igazgatóság által javaslatba hozott felosztási tervezetnek elfogadását ajánlja, végül a lefolyt 1897. évi flgy- és számvitelre vonatkozólag ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottságnak is a felmeotvényt megadni kéri.
II. Előterjesztetik az 1897. évi zármérleg a nyeremény- és veszteség-számla kapcsában, mely szerint 230 frt behajt-hatlan váltó követelés, mely szerint 230 forint behajthatlan váltó követelés leírása után a lefolyt 1897. éri üzleteredmény 44 arany. 60 frank, 61,841 frt 76 kr., ehhez járul nyereményé thozat 1896. évről 76 arany, 85 frank, 2331 frt L9 kr.
Összesen 120 arany, 145 frank, 64, < 73 frt 67 kr. áll a L közgyűlés rendelkezésére.
Ezen nyeremény felosztására nézve az igazgatóság a következőket ajánlja a t. közgyűlésnek:
25 25 70 20 20
20
Az alapszabályok 78. §-a értelmében a nyeremény f>\\ vagyis 4 arany. 3092 frt 09 kr. a tartalék aiapW\' csatolandó.
Az igazgatóságot és felügyelő bizottságot 15% jutalék vagyis 11 arany, 20 frank, 9276 frt 26 kr. illeti.
Összesen 15 arany, 20 frank, 12368 frt 35 kr., marad 105 arany, 125 frank, 51,805 frt 30 kr.
Ebből osztalékul részvényenkiat ötven forint 800 darab részrény után 40,000 frt fizettessék.
A házak felvételi értékének csökkentésére 1000 frt leírásba vétessék, í{
A jelenleg 46,000 frt tevő rendelkezési alapra 9000 frt helyeztessék
Városi jótékony és közhasznú célokra a külön előterjesztendő jegyzék szerint 115) frt adományoztassék.
A fennmaradó 105 arany, 125 frank, 650 frt 30 krt pedig az 1898 évi nyeremény és veszteség számlára vitessék át.
A közgyűlés megelégedéssel veszi tudomásul a kedvező eredményt, valamint az igazgatóság és felügyelő bizottságnak jelentéseit. Felolvasottnak tekinti a zár-mérleget, valamint a nyeremény és veszteség számlát.
Jóváhagyja a tartalékalapnak az alapszabályok 78. §-a éneimében 4 arany, 3092 frt 09 kr. történt javadalmazását valamint a rendelkezési alapnak 9000 frttal való növelését és a házak fölvételi értékéből 1000 frtnak való leírását.
Elfogadja az igazgatóságnak a jótékony és közhasznú célú adományok felosztására vonatkozó javaslatát *. m.
1. Keresztény házi szegényeknek 150 frt
2. Izraelita házi szegényeknek 150 „ 3 Létesítendő árvaházra 80 „
4. Községi iskola szegénysorsu
növendékek ruházatára 60 „
5. Az izraelita iskola céljaira 140 „
6. Izraelita iskola szegénysorai
növendékei ruházására 60 „
7. Keresk. isk, segélyezésére 100 „
8. Önk. tűzoltó egyesületnek 50 „
9. Népkonyha javára 70 ¦
10. Szépítő egyesületnek 40 „
11. Vörös kereszt egyletnek 25 „
12. Ingyenes népkönyvtár javára 25
13. Betegsegélyzó egylet javára
14. Keresztény nőegylet javára
15. Izraelita kórház javára
16. Polgári iskola felszerelésére
17. Főgimnáziumi múzeumra 13. KisdednevelŐ egyesületnek lí). A nagykanizsai fogházi könyvtárnak
összesen 1 i 55 frt Az osztalékot a közgyűlés részvényenkínt ötven forintban vagyis 800 darab részvény után 40.OÍK) forintban állapítja meg, a feumaradó 105 arany, 125 frank, 650 frt 30 krnak uj számlára való átvitelét elrendeli, végül az 1897. évi ügy s számvitelre vonatkozólag ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő-bizottságnak is a felmentvényt egyhangúlag megadja.
III. A tárgysorozat líl-ik pontját a hivatalos lap kijelölése képezvén, elnök ur előterjesztésére az intézet közlönyéül újból a helyben megjelenő „Zala" cimü hetilap jelöltetik ki.
IV. Következvén a tárgysorozat IV-tk pontja értelmében a sorrend szerint kilépő 7 igazgatósági tag, és & 3 tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása.
Ebenspanger Lipót elnök nr a közgyü-és hozzájárulásával, a szavazatszedő bi I zottságba FischI Pál, Juhász György, \\ Práger Béla, Sariory Oszkár ós üngfr i Üllmann Elek urakat jelöli ki és a vá-! lasztás tartamára a gyűlést felfüggeszti.
A szavazatszedő bizottság befejezvén j működését, a folytatólag megnyitott gyűlésnek a bizottság nevében Unger UUroann Elek ur a következő eredményt jelenti: Beadatott összesen 325 szavazat. Ebből nyertek mint igazgatósági tagok 3 évi időtartamra:
1. Id. Fesselhofer József 285 szavazatot
2. Grünhnt Henrik 277 3 Scherz Richárd 277 4. Rosenfeld Adolf 262 ű. Kürschner Ignác 260
6. BIau Lajos 260
7. Babochay György 208 „ mint igazgatósági póttagok 1 évi időtartamra :
1. Ebenspanger Ernő 182 szavazatot
2. Rosenfeld József 93
3. Dr. Rothschild Jakab 60
mint fel ügyel ö-bizettsági tagok 1 évi idó-tamra-
!. Juhász György 282 szavazatot
2. Goldhammer Karoly 282
3. Heimler József 262
mint felügyelő bizottsági póttagok egy i évi időtartamra:
I 1. Dr. Sehwarz Adolf 75 szarazatot j 2. Strem Tivadar 68
I mely eredmény tudomásul vétetik és a | felsoroltakat elnök megválasztottaknak I jelenti ki.
I V. A tárgysorozat V-ik pontját netáni indítványok képezvén, indítvány azonban
az alapszabályok 19. § nak megfelelően bejelentve nem lett, a jelenlevők k-zül pedig indítvány tételre ki sem jelentkezik, elnök a tárgysorozatot kimeritettnek és a közgyűlést befejezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláírattatik.
K. m. f. Tripammer Gyula $. t.
igazgató, mint jkvesető. Ebenspanger Lipót s. k. elnök. X _ A jegyzőkönyv hiteléül: Nucsecz JózseJ s. k. Dr. Sehwartz Adolf s. k.
Nyilttér.*)
Egyedül elismert kellemes izü természetes hashajtószer a
keserűvíz
a keserűméi; tirika.
Orvosi tekintélyek bizonyítványai szerint a világhírnek örvendő
Ferenc József-keserűvíz
a keserüvizek tulajdonkénem képviselőjének tekintendő mert páratlan egyenletes, gyors és tartós hatásn. A nagy millenniumi éremnél egyedül kitűntetett keserűvíz forrás.
Kéretik c-tak Ferenc József keserűvíz, nem pedig budai vagy egyéb elnevezést használni.
Kapható mindenütt (Ax igazg. Bpeiten
Vese, húgyhólyag hu gy dara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá i légzó éa emészteti szervek hurutos bántalmaíná!,orvosi tekintélyek általa Utb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Honyhaj tó hatásn!
Kapható ásványvizkereakedésekben és gy<tgyazertárakban. A Sabator-íorráí igazgatósága Eperjesen.
•) Ar « lovat alatt közlőt felelősséget
nem vállal a szerk.
Pelei ös~\'\'BxerkészibT\'J>r. Kiss\'ErniT Helyettes szerkesztő: J>r VUlányi Henrüc Kiadó : Ifj. Wajdits József.
Hirdetések.
155. szám/1898. Arverémi hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. > éti LX t.-c. 102. §-a értelmében 1 ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbiróságnak 1897. i éri 1647 p. számú yégaése következtében Hajós Mihály alsó-lendvai ügyvéd által képviselt Mándi Samu b. szent-lőrinci lakos javára GQns-berger Tivadar nagy-kanizsai lakos ellen 200 frt s jár. erejéig 1897. évi április hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 550 Írtra becsült különféle szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagy-kanizsai kir. jbiróság 3066/1898. száma végzése folytán 300 frt tőkekövetelés, ennek 1895. évi szeptember hó 15. napjától járó 5\'/, kamatai és eddig összesen 45 frt 55 krban bíróilag már megállapított költségek erejéig Kagy-Kanizsán a helyszínén leendő eszközlésére 1898. évi március L6 22. napjának délutáni 3 órája hi-ar-ídőül kítüzetik és ahh.z a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c 107. és 108\' § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eí fognak adatni.
Kélt Nagy-Kanizsán, 1898. évi március hó 8. napján.
MAXIMOVITS GYÖRGY, kir, bir TÍgrefca;tL.
SL SőmSr-betegséget
Stlr&x, líxeo^öf, pikkelyes sicőr. T cch\'ea; i u i btjjil É-gjüi: járó, eaiknem IdáJlh&ut-ltn .borTlBiketeffet" jótill*. mellet, meg a íegtalyosibb etetekben ii. al&poun gyófjit a .Dr. Hebra sőmorirtöM*. Kalsc lujzaáUtn viló, oem irulaui — ár* k&t for nt o. é. előre bekoldéttel (lehet le.élbéljegekben is] fifj atanrétel mire . txüUtátt ram. éa ber-mentnes teljesitjak Cím: St. Xariei-Dro-r/nerle, D&BZlr. (Deotacblasd )
¦agyon finom
Kanári Előénekeseket
az éneklő képesséy szerint 8-tól 20 márkáig szét küld utánvéttel, 8 napi próba idő. Épngy kalitkákat és énekszekrényeket minden nagyobb kiállitásoa kitüntetve. Prospektusok ingyen W. Heeritig St. Andreasberg Barz) 427.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt ~ iönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. aokoládéiért a tüzta dllapotbani számlásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Harci kanári éneklők.
jft Ajánlom 1896. évi ^bT mester énekeseimet Jgl gyönyörű, lágy * *^ és mély futamokkal és fuvola és fOtty hangokkal; darabja 15 egész 30 márkáig. Ezek ivadékai kitüuó énekesek darabja 8 márkától feljebb. Jótállás az értékért és egészséges megérkezésért. — Szétküldés utánvéttel, ugy a. pénzbeküldése ellenében, mioden postahivatalhoz. — Kötelezem magamat nem tetszés esetén 8 napi próbaidő után kicserélni, esetleg az összeget kiadásaim levonása után visszafizetni. KanarienzQchterei August Fríedrich
St. Andreasberg i,\'Han Sáomarkt No. 403.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
Egy vég ^ 3 10 J°
w Te* frt 4-S0 jó
8,10nnSthosszn frt r5o ficom
1 ari Öltönyre, frt 870 finom
elegendő 10-50 legfinomabb
ára csak l 01 1w0
am caaa | fft 13^5 kamgara
valódi gyapjából.
Egy vég fekete szalon öltönyhöz 10 írt. Felöltő szövetek méterenként S frt 25 krtól. Loden gyönyörű színekben 1 vég 6 írttól 9 írttól 95 krig; — Peravienne és doa-king — Állami és vasati hivatalnoki és biróí-talár szövetek ; legfinomabb kamgar-nok és Cheviottok, .alam:nt egyenruha szövetek, pénzű yörség és" csendőrség részére etc e\'c. izétkQld gyári árakon a tisztességesnek és szolidoak
poli&i KietelAmhofBrUnnben.
Minták Ingyen és bérmentve. Mtntabn szállltns figyelemreméltó 1
A t. közönségnek fontos az: tudni, hogy a stöTeteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. — KIESEL AMHOF brünni cég az összes posztókat valódi gyári áron minden Rabatt felszámítása nélküJ kOJdi szét.
Á „SANTAL EGGER"
kifáló gyógyerejo készítmény Feleslegessé teszi a Copaivát és Cnbebárt. Felülmnlja pontos éz biztos hatásban, csö, hó3yag é» vesebántalmáknál a külföldi gyártmányok legjobbikát. A Hamaaiella laJBotiával egyetemben használva a .-:....... folyást
m égsz ön te ti. 1 üreg (40 darab) ára 1 frt 50 kr., a pénz előleges beköldéae mellett postán bérmentve 1 írt 70 kr, 2 üveg S frt 20 kr., 2 üveg Injectió éi 1 Oree SanUl Egger bérmentve S frt 25 kr. Faraktár: Gyógyszertár a ,Nád*r -hez Bidapeat VI. Vaol kSrtt 17.
Patentált
jégsa\'rlrantyu
I; törvényesen védett.
Ezeu igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk miDdeo ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek \'és könnjüek, nem sértik meg a cipősarkot, nem kell óket levenni és használaton kirQI teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi Itllla G. A.-U1
Reichenbergbec (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
H nagyszerOen hatnak gyomor bsjokaál, ! | nélkDIÖ2heiet!er. ás áltolánosaii izmerrtts | házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: átrágyti-laaság, gyomorgyenoeság, nOzos leaeiei, icHuJtaág,-savanyu, fetböflogés, haimofiét, gyomorégét. felexleget. nyáJkaJchrilatitáz, sárgaság, imdor ás hányas, gyomorgörct
iisTÉíi
• HatbafZ.^\' gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyoni\'ortelt«rh«tés»ál ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hámor-rhofdáknál. •
Említett bajoknál a násrlstezelli Sjomoreseppek évek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonvitvány tanúsít Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy nveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TÖrfiái ¦l*suMf gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keazitö | aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A ¦ártaczaill gyoraercseppek valodian kaphatók.
NAGYKANIZSÁN: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerészekoél. — BARCSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
!! HALLATLAN!!
HT 189 gyönyörű tárgy esak 1 frt 90 krért. T^Sj
1 pompásan aranyozott óra 3 évi jótállással. 1 gyönyörű szivar tárca. 1 nagyon finom köszörült toilette tükör tokban. 1 jegyzetkönyv angol vászoo kötésben. 1 készlet kézelő gomb I. doublé aranyból. 1 készlet ing gomb , , „
1 nagyon céhzprü írókészlet, 1 finom szagú toilette szagú szappan, l elegáns Óralánc &zép aggasztékkal, 72 igen jó acél toll eredeti csomagolásban, 50 iv finom levélpapír, 50 finom boríték.
Kzt-n feotnevezett 189 pompás tárgy csak 1 frl 90 krért szállíttatik
J. Wanderer Krakau, Stradom No. I.
Schffeici órák nagybani kiviteli üzlete által, meg nem felelő S napon belül vissza vétetik.
Képes árjegyzékek órákról Ingyen és bérmentve küldette tik.
1898. MÁRCIUS Í2-(
XXXVII ÉVFOLYiM.
A Steyrí
KANN és HELLER, Budapest, V. Váci körút 62.
Képviselet és-raktár: L\'NGEE DLLMANN ELEK Nagy-Kanizsa.
XXXXXXXXXXXXX«XXXXKXXXXXXXXXX

t-V
íí s: if
(HRlElS-ft ERZSBET LABDACSOK.)
L pilulák hasonló készítményeknél mindea tekintetben feljebb becsü-lendók; — mentek min den ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajáinál legjobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiszútók; egy gyógyszer
sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlák a
S székszorulás
2 a legtöbb betegségek forrása elle;i. Cukrozott külsejük végett mé-j gyer \'Q mekek is szívesen.
5 Egy 15 püalát tartalii.tzó doboz ló, eir,y tekére*, mely 8
dobozt, tehát 120 pllnlát tártaim uó, csak 1 frt o. é.
OuQa I Utánzásoktól kaiö-JÖsen óvakodjunk. Kérjünk határozottan V^Vd.S. xeostetn Krzsébet-ptlnlát. Valódi cjak, ba minden dobói törvényjieg bejegyzett védjegyűnkkel piros-fekete nyomtatásban rSzent Lipót- és „Xensteln Fülöp gyógyszerész" aláírással vau ellátr*. A kereskedelmi törvénvszéküeg védett csomagjaink aláírásunkkal van eilátva.
MEUSTEIN fQlÖP
-Szent-LI póthoz- cimzett gyógyszertára Wien, I., Plankengasse 6. Raktár S\'agy-Kaaizsáa: BELU3 LUOS gyógyszerésznél.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Veti. ideje: Augnsztus és\'zzep*. tember.
Ültetés tivoIsáa:i;J5—20 cm. Talaj BhO^ggfeJS trágyázott g
Pflanzweite: 1.
Cm.
BoienlKsciaffeiiieit; Gut gediingt^
A MAUTHMER-fele
hirneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvéflyesen bejegyzett
m e d v e-v é d j e gygy e!
valamennyi napyobb
fűszer- es vaskereskedésekbe D.
kaphatók.
¦V A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt létező MAÜTHNER ÖDÖN cég csakis olyan csomagoknál vállal t 1-j-i jótállást egészen friss és ralodl magvakért, a mely csomagok ragasztva, a medve-ábrával és a Manthner névvel jelölTe, ugy a mint a mellékelt rajz is mutatja
MOLL SEIDUTZ POR
Csak
Moll
védjegyet ÓH
akkor valódiak, ha mindegyik doboss aláírását tünteti feL A M«Ji A.-féle Seldlitz-porok tartós gyógjhatása a legmakacsabb gyonsar- és al-testbáatalMak, gyomorgörcs *e gyomorhév, rógzótt székrekedés, májb intalom, vár tfliaiás. aranyér és a legkaíöobözöbb dö! betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb eilerjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt aradetl d» hoznak 1 frt e. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
f*«alf aklínr Vftlrtrfi ba mindegyik Öreg MOLL A. vwJjegyét töoUti fel
ezia borszesz ás »4 nevezetesen mist fajdattssesillapít* bedörztolesi szer kószvény .soz és a meghűlés egyéb következményeinél legiimeretesebb népszer. — Ejy áao-yfltt sredati BvifJ ára\'90 krajezár.___
Moll SalicyJ szájvize.
(Főalkatrésze: füzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtisztitásuál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint fel nőttek számira; mert e nzájviz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmint szer fogfájás ellen. — Egy Moll A. védjegyével ellátott Dvag ára: 60 krajcár-
F őszétküldés:
Kall A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szálfitd által,
Bécs: Tucbiaaben 9. az. Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOTjL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeltí Attolf 88 Fia.
Ilii Sáá-KALBÁSZOK
l delikateszszek!
S a b a ria-sonkaéssertészsir.
VT Magyarország első nagj gyártelepe e szakmában.
Első szombthelyi sertéshizlalda és husf üstölő-g yár Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról
bzgIó árjegyzékünket.
Hsiy alaíis Uvttfét
tik ariti» Isiim, iiutil katitá-jllat iejojyiett vti&-j*fy«t hausilao.
Egyedül valódi
balzsamot
(Tinetnra balsamica)
oixylua és kleilnyben tuka
THIERRY A.
Pregrada, Eohits mellet!
balzsam-gyára tztini.
Valód! csak ezzel a kereskedelmi törvényszék bejegyezte
zöld VÓdőjegygyeL Balzsamom teljes esomagolása a minták tör-vényes védelmében van.
A lezréptbb, lefhatiioubb, Ietro\'c«obb L¦ legjobb n«nw kalltter mail- ét tudó fajdal inak. kíaSjét, kOper, fyam -.„.
felfcTiMii ut. cllea nfj b«1iő:eir. mist kcliöipc ilki----
fe^iJU, üijrothiii*, f»eTdix»n*W>k, ,*i*k. ,j;
1 bol eiscsao r»Vtir. ott koitctc:;e=fiI re&dc\'JUsk aits i. M.
bel Bobltsch. 1
At M»j7»rsniig ct An*«d» bi>m»ly jMitúIloaiiin lijiti] •yyütt portámaat«*«a küldve:
1! kis T«xy 6 dupUDiíjíCl........4 korosa
•0n w80 n ....... 13 .
Bonnli éi Hareacovioiba J0 kml dri^ib. BiraUliikat ét ntistokat, valamlot nimlilioi: irrtrlminvoi irmitill a Tedójecytörríny til{onui fiidCil.
házi, ipari mezőgazdasági, épitke zéai éi egyéb nyilvános célokra kéz-járgápy és erőhajtá>ra.
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságoknak,
harangokat és harangállványokat ^}
templomok, Iskolák atb. részére.
Bilzmsntesen mü<ödú pöcegödör tisztító készülékeket, utcai Öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-— ¦ — koszit és ajánl n - ¦ -
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár BÓSZW-T.1W WALSER FERENC)
Fudapest. VI., külső Vaci ut 45.
Árjegyzékek és köllségretésok ing.en én bérmentye
SÖBBíngclIlpiMe Egyedül valódi
Százlevelü rózsakenőcs
(CBílsamsalbe n rosa ceitikiílL) A jelenben a legerősebben ható kenőcs. desA.THIERRYÍn MtÍMepUkns értéke
PnrCD&nA Tan* kltflnoea meggátolja i rrítarí. UA gyuladast. Bármely régi knlsö bajnál és sebnél határozott eredménynyel van, legalább la jamlást és a fájdalmak enyhülését idésl elfi.
Két kavtMbbal nam tlidenak ¦ * wéjjelkfildi\'it ctalli
•ISletn flsatéi ngj atiavettél mkfiilik. 2 tce«lj iri bx:rmeau>aa ktUdt-a éi mir bétádra a aiaUItólerél éi cusaro-
liiaval I korosa flllér. Óvakodjanak katát oílkíl riló kaaldtáaok Titarláutól éi jal le«ék írr*;oI. notT mladea téreiyeo 6eeft.tr« laj-yea a fitt Utamtó Tcdojepj- ét a cég elaa: „!kliate«a(«t-lpatkekt de. L. Tklerrj U Prefrada.*- Hisdes térely nudiw^
raa cvsmurolva. BiiileveiE riiaa-kenÖetSa kJLaltiUit e> ttantili a TodÖjacyt&rTász értalmdbas lírrca jeten éi irir;c~
ftldOtÖD, ralanlxt a kamlalTriajok tsrjetiti:\'. La. A koJ nlncMB raktár, ott kSxreWtltxll mdeljfiiik ete= a elmaa: ?3 dlt SebatxeBtel-ipctbeke ud Baltaafabrik im a. TkUrrj ta Prejrada kel aokiteek. a aiéjjalkaldat caakit •Ifilan* liatii t*«t atiavitMl
iMinsmiiin
1
I
V Mentes a babkávénak egészségre ártalmas aíkátrészetiőL
Q Egyedül a Rathreiner-féis íjjilátakáyő az, mely annak Ufótól
« és kedvelt izét magában fog\'aJja. A Kathreiner-féie maia.aicávó
^ - étvágygvjoszlő.. könnyen emészthető, éve-k során átféSnőtt«k és ; f?f
V« \' gyermekekrö nézve egyaréntjiasznösnak bizonyult. Legkitönőfcrb:;""j
fí Vpótlélca a babkávénak, valammt ajánlásra !egm*ftóbbYögyOÍők8 \'jLy
W is annak. Teklntsttsl az egósíségre és takarékosságra,;*vatódi:
V< »Kathreiner«-nek többé egy háztartásból sem szabatfíiiényózrita.. \'f
5i«^BB^P\'Óvás az éríékfelea lííánsatoMól
S3
Nyomatott Ifj Wajdits József^könyvnjom Iájában Nagy-Kanizsán
NAGYKANIZSA, 1898. március hó 18-én.
12-Uc szám.
XXXVII. évfolyam.
Előfizetési ár:
Egéaz érre . . . 5 frt — kr Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre ¦ . . 1 frt 25 kr. Kg jes «aai 10 kr.
HIRDETÉS E ü 5 haaiboi petitionján 7, náaodtaor 6, i minden lorabbi aorert 5 kr.
XVILTTÉRBEN petit soronként 10 krért Tetetnek fel. Kincstári illeték minden egyet hirdetótért 30 kr. fizetendő
mm mm
ZALMI0ZL0NT.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős azwrkeaztS nerére, az anyagi részi illető kös-lemények pedig a kiadó nerére amziUen .\\ agy-Kanizsára bér-mentre intézendők.
BérmeuttTtlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok t issza nem küldetnek
| A nagy-kanizsai .Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár
részvény-társasig,* .nagy-kauizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a anagy-kanizsai kísdedaeveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói\' járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „iL-kanizsai izr. jótékony nőegylet,*\' .szegények tápintézete," a .katonai hidastyán egyjet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ünfiepnap.
Nagy-Kanizsa, 189$ saárc. lg.
Áldott Március gyönyörű Idusai
ötven esztendő tündöklő viszfénye 1
Megjöttél az idén is Ünnepet hozva magaddal!
Felébredt a természet dermesztő álmából. Mosolyogva kelt a nap és ragyogó fénysugarával aranyozott meg mindent. A természet Őrömmel és fénynyel ülte e napot.
Épagy miot minden igazmagyar szív !
Ünnep volt ez, a nemzet ünnepe, mindnyájunk ünnepe. Az ország szivétől kezdve le az utolsó faluig megdobbant a magyar szív e napon Örömtói büszkeségtől.
Az a nagy kincs, meiy szétosztatott 50 évvé! ezelőtt a nemzet fiai között, a szabadság kincse, az hozta meg e napon legszebb kamatját.
S öröm és lelkesedés lobogott a szivekben ; öröm és lelkesedés égett az arcokon.
Áldott Marcim gyönyörű Idusa, de szép ünnepnap vagy tel *
Megmozdult lehelletedre városunk is. Az egész társadalom mind, kivétel nélkül. És ünnepeltünk, ünnepeltünk lelkesen és szívből!
Nemzeti lobogót lengetett a szél a házakon, a középületeken is, az egy törvényszéki palota kivételével, — s ezz<il doka mentáltatott nálunk is, hogy igazi nemzeti ünnep csakis március 15-ike lehet.
Mert csak ekkor dobban össze
mindnyájunk szive a legszentebb ér zelemben, a hazaszeretetben önkénytelenül és nem parancsszóra.
A nemzeti ünnep 3t a Munkás -képző Egyesület kezdte vasárnap. Szépen és lelkesedéssel ünnepeltek munkásaink távol minden szocialista kozmopolitizmostól. A munka szeretetén kivül tehtt nem az én sseretete vezérli őket, hanem a hazaszeretete.
Ez jutott kifejezésre ünnepükben s ezért legyen köszönet nekik.
Az ünneplést a jőgimnázium folytatta hétfőn este, s az ünnepsége méitó volt a nagy naphoz. Impozáns és lelkes. Megmutatta as ifjúság, hogy olyan virág, mely biztos gyümölcsöt ígér Az ő lelkes ünneplése uj glóriával vette körül a gimnázium ódon épületét, melyben. n}ugodt önérzet foghatta el azok szivét, kik igy vezetik \'a jövő reményeit. — És főiemelő volt ez Ünnep folytatása is. Az a matiné, melyet kedden az ifjúság rendezett, felejthetetlen kell, hogy legyen előttük, mert olyan szózatot, olyan paraioézist hallottak, mely a legjobb útravaló jövő pályájukon.
A márciusi napokat, a dicső küzdelmeket, a kivívott és szenvedéssel megérdemelt béke alkotásait tárta fel előttük mindeküzdelmeknek egyik fáradhatatlan harcosa. . Lelkesedjen és okuljon mindenki azon a beszéden, melyet a nagy idők- nagy tanuja, Plihál Ferenc, intézett e napon az ifjúsághoz.
Azután Ünnepelt a kereskedelmi
iskola és ünnepelt az egész kereskedelem ; mer; a nagy nap délutánján minden bolt be volt zárva.
Impozánsan és méltósággal ünnepelt az írod. és Műt. kör, szépen és lelkesen a kiskanizsai olvasókör.
És nem szabad elfelejtenünk, hogy mindezen ünnepségekben részt veit a városi magisztrátus is a polgármesterrel az élén. A hivatalos állás\' nem választotta el őket a társadalomtól, ha\'nem közelebb hozta hozzá.
Végül fölhangzott bárom izben is a templomokban a Te Deum! Fölszállt az imádság e nemzetért az Isten hazából, az Ur szolgáinak, ajkairól s egyesült velük anép ezreinek buzgó imádsága:
Isten áldd meg a magyart! *
Az ünnepségekről következő tudósításokat közöljük:
1. Az Alt MnnkagképzŐ ünnepe. # ?. bő 13-án vasárnap ünnepelte az Ált. Munk. Egyesület a márciusi napok emlékezetét — Az egyesület tagjai reggel 9 órakor gyü.ekeztek helyiségükben, s innen kettős sorokban vonultak a tüzoltóbaoda kíséretében a plébánia templomba hálaadó Istentiszteletre. A misét Véber Vince h. plébános mondotta fényes segédlettel.
Az ünnepség folytatása d. u. Va 4-kor volt a Deáktéren. Ide is a lüzoltóbanda kisérte a tagokat, kiknek ünneplésében óriási közönség vett részt, mely a nagy teret egészen betöltötte. A rend mégis példás volt, ami Deák főkapitány erélyes intézkedéseinek köszönhető. — Az elhelyezkedés-után Banekovics János, tanitó, lépett az emelvényre s messze csengő, érces hangon mondotta el ünnepi beszédét.
Ezredéves multunk egyik legkimagaslóbb mozzanatáról, a magyar stabadság-bareró1, eHriéhezeU meg beszédjében.
Uult aszómon: állapotokra, melyek szeretett hazánkban uralkodtak mindaddig inig az egész Európán keresztül lengedező szabadság szellője el nem jutott hozzánk ia, bogy erőnk tudatára p jogaink követelésére ébreszszen ber\'* -iket.
A márciusi nagy napokban, királyok s fejedelmek zsarnoki uralmának vetett véget fél Európában a uépszabad-e&í fenséges eszméje; a az ár magával ragadott bennünket is. Ezután a márciusi napok történetét vázolta, s igy folytatta:
V. Ferdinándot lemondatják a trónról, a Batbyáoyi Lajos gróf elnöklete alatt megalakult minisztériumot nem akarják elismerni, szóval semmiről sem akarcak tudni, sőt fegyvert mutogatnak, s a horvátok fellazításával felelnek; — majd kiadják az országgyűlést feloszlató rendeletet, s ekkor aztán Kossuth Lajos , kezébe hullott a nemzet sorsa.
Árván hagyott s a zsarnokság által elnyomott nemzetünk sorsát szíve egész melegével, lényének teljes odaadásával ölelte keblére az a legendás alak, e század szemefénye, szabadságharcunk iánglelkü apostola Kossuth Lajos; — ki alkotmányos jogainkért, szabadságunk b függetlenségünkért pörbe állt a legba-talmasabbakkal is, hogy azokat mint legféltettebb nemzeti kincseinket számunkra megtartsa s megőrizze.
Szépen rajzolta ezután a nemzet lel kesedéaét, hősiességét a nagy harcban, majd lelkesítő buzdítással befejezte beszédét, melyre óriási éljenzés támadt.
A beszéd után Németh Lajos szavalta el a Talpra Magyart nagy lelkesedéssel. Végül a tüzoltóbanda kísérete mellett az egész közönség elénekelte a Himnuszt.
Este 7 órakor szép fáklyásmenetet rendezett az Egyesület, melyben igen
sokan vettek részt A menet, melyben igen szép volf bogy a lampionokat fiatal kisasszonyok vitték, kik. kftlSahasw aa, {
Ünnep többi részeiben is részt vettek, a főbb utcák bejárát* után a Főtéren állapodott meg. Itt He. 1 v ax Frigyes mondott egy igen lafpraesett, lelkes beszédet a közönséghez, Taraszovics Béla pedig a saját alkalmi versét szavalta el.
Este nagy/ > bankettel fejezte be a Munkásképző szép ünnepét
2. A főgimnázium Ünneplése,
— Harcias 11-én. — Feltámadta márciusi ifjúság; kigyúlt a hazaszeretet lángja a nemzet reménynyel teljes fiatalságának ifjú arcár.; megmozdult a nemzet szive, lüktető ereje, kivette részét az ünneplésből oly méltóan és oly lélekemelőén, mint ahogy a nemzet jövendő oszlopait ez teljes mértékben megilleti.
Impozáns menettel Ünnepelte a helybeli főgimnázium ifjúsága március 15-ét Előtte való este 7 órakor indult meg a menet a főgimnáziumtól a főtéren, piactéren, városház és takarékpénztár utcán keresztül a Deáktérre. — Egy lobogó tüzerdő volt e menet, melyhez 150 fáklya és 200 lampion adták meg a legszebb világítást; \' a diadalnak, az Őrömnek, a dicsőségnek, a magyarok istenének népét vezérlő tüzoszlopa volt e fénytenger. Káprázatos, szinszerö, lő-" lekemelő. -— A tiszta égboltozatról a K csillagok milliárdjai mosolyogtak le e * feltámadt magyar nemzetre és a közön-^ ság tiszta lelkesedésének örömkiáltása buzgón törtek tel az .-Egek urához.
óriási, ezrekre menő néptömeg várta a menet megérkezését Rigyogó trans-pareot haladt a menet élén a szabadság, egyenlőség, testvériség feliratával; nemzeti színű zászlók csókdosták az ifjak arcát és a lobogó fáklya fény oly szép összhangban volt az arcokra kiült lelkesedés nemes tüzével. A tűzoltó zeneka
TÁRCA.
A magyar dalszerzés.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája — Ez alatt a cím alatt a Magyarország márc. 3-iki számában Kálmán Farkas érdemes cikket irt. Sok megszívlelni való eszmét hirdet benne. Körültekintéssel, éles megfigyeléssel mutat azokra a hiányokra, a melyekkel léptennyomon találkozunk ujabb dalainkban.
Kétségtelen, bogy manapság a magyar nóta gomba-módra terem. Hivatott és nem hivatott szerző egyaránt magyar dalt ír. Kapós jószág. Szereti mindenki, mert könnyű (?) és a laikus kívánalmait kielégíti, a kiadók meg is fizetik a munkás "űát még a dicsőség! V Muudus vuit decipi . . . ennél pedig nincsen könnyebb. Hány zeneóriás ül a zongora mellé, hogy ábrándozzék, anélkül, bogy tudná mi a célja. Keringőt akar csinálni, de véletlenül magyar nóta lesz belőle, vagy más. — Persze, ha az eőéle kompozíció (?) megjelenik, címlapján egy — a formájából kivetkőztetett — duhaj legénynyel, no meg egy cimbalmossal Ős holmi nagyhangú címmel, akkor kétségen kivül jó magyar nótát kap az énekelni és muzsikálni vágyó közönség. Jónak legfeljebb annyiban jó az ilyen nóta, hogy talán, de csak talán, nincsen benne összhangzottani hiba, meg, hogy elriassza a jobb érzékű közönséget, különben annyi értéke sincs, mint a kilószámra eladott makulatúra papíroknak. E^Halom, igy van. Kálmán Farkas fölveti a kérdést:
vájjon foglalkozik e nálunk valaki azzal, hogy a tucatszám megjelenő nóták belső sajátosságát, a szöveg és dallam okvetlen egybevágni tartozó rhithmusát vizsgálja ? E kérdésre csak az lehet a felelet bogy ezzel foglalkozni alig lehot Mert az ilyen gyárilag készült dalok — föltétlen tisztelet a kivételeknek — éppen e sajátság nélkül szűkölködnek. A már . régen megállapított rbithmikai törvények csak írott malaszt, melyről tudomást szerezni nem tartják elengedhetetlen kötelességnek. Fótörvéoyük, hogy annyi kótafejstkelUrni, a hány szótagból a vers áll, néha azonban ez sem szükséges. Arra meg éppen nem kell ügyelni, hogy hosszú szótagra megfalelő hosszú kóta kerüljön, vagy rövidre rövid, ez már luxus volna. Innen magyarázható az a sok kegyetlen, idegrázó dal, a melynek hallatára minden épérzékü ember a harmadik határba menekül.
Mit szóljunk ahhoz, bogy sok efféle zenei termék nem szorul itt benn nálunk, hanem utat tör magáoak kifelé, boido gitja .magyar nemzeti z ene* cégér alatt a külföldieket? Nem nagy dicsőség, ha ezek után mondanának Ítéletet a magyar zenéről. A német, francia, vagy olasz megneheztelne, ha pt tucat nótáik után ítélnénk zenéjök fölött Ők sokkal óvatosabbak, gondot fordítanak arra, hogy mindenféle tucat munka ne jelenjék meg hangzatos cimek alatt mások ámítására. Nekünk is gondot kellene erre fordítanunk; dó kiadóink egyrés re ugy okoskodik, üa fizetet a szerzőnek, fizessen a közönség is, ha pedig a szerzőnek nem
adott tiszteletdijat, aöt maga a szerző fizeti a kiadás költségeit, ugy legyen haszna belőle.
Igen praktikus eljárás de mindenekelőtt kárhoztatandó, mert a tisztesség a nemzeti tisztesség rovására megy Legyen kevesebb termelés, de jó.
A művészetet nem szabad iparnak tekinteni. Nem illik vele üzletszerűen foglalkozni. Mindez bealacsonyitja a művészetet Az igazi művész utat tör magának minden gáton keresztül; lehet, hogy küzdelme egy időre meddő, de utóvégre mégis diadalmaskodik.
De nemcsak a kiadó az oka a magyar dal elposványosodásának. Része van benne a uagyközönségnek is. Izlésejnegrontott. Ciak.uj és ismét uj keli, légyen az bármilyen. Ha uj, ugy divatos. Szüksége van maszlagra, miért, maga se tudoá hirtelenében megokadatolni- Ez ellen a kárhozatos áramlat .ellen kellene küzdenie mindenkinek, a ki komolyabb oldalról fogja föl a helyzetet A kiadó legyen válogatós, a?-szerző szerény. Ha az illetékes körök egyesült erővel kelnének ki az áramlat ellen, lehetne kedvezőbb viszonyokat remélnünk. De — ugy látszik — nálunk ezzel a kérdéssel éppen nem foglalkoznak, vagy, ha igen, ugy nincs látszatja.
De nagy hiba az is, hogy zeneiskoláinkban nem fordítanak elég gondot a rhithmíka — különösen a magyar nettj zeti rhithmíka — tanítására. Ha kc".-zervatoriumfit vagy zeneakadémiát végzett növendékeink tisztában volnának azokkal az elvekkel, á melyeket Horváth
Ádám, Arany János, Thewrewk Emil, Négyessy László hirdettek, vgy lényeges változás állna be. De nálunk EOkkal inkább törődnek mással, mint azzal, a mire nagyobb szűke ég volna.— Innen magyarázható egyrészt a mostani dalok rbithmusi szegénysége, hogy ne mondjuk nyomorúsága, másrészt a sok erőltetett, a szöveggel nem egyező dallam.
Tanulmányozni kellene, továbbá régi, de elévülhetetlen dalainkat. Ezekben a hamisítatlan nemzeti érzés, valódi magyar rhithmuí és k ü 1 ö nl ege b ség e k e t, a melyekre Kálmán Farkas is rámutatott A régi magyar dalnak nincs párja a világon. Annyi benne & szépség, különfé-leség, változatosság, bogy e tekintetben egy nemzet dalköltészete sem vetélked-hetik vele. Ha pedig van ily őseredeti kiapadhatatlan forrásunk, mért nem me ritünk belőle\'.- miért nem fordulunk hozzá segítségül ? hiszen a mienk, fölhasználhatjuk 1
Mátray Gábor, Bogisich Mihály, Káldy Gyula jobbára összegyűjtötték azt az értékes anyagot, melyet tanulmányozni minden magyar zeneszerzőnek okvetlenül szükséges volna. De persze ezt nem teszik. Alkalmasabbnak látszik — fájdalom, Így van — holmi hírre kapott rongyokat utánozni.
Áxt sem csodálom, hogy a csúfondáros dalok ejryrészQ a Néj)színházból — az e n.üfaj ápolására hivatott intézetből — kerül ki. A Népszínház nóta termelői oem törődnek sokat azzal, vájjon jók-e a világgá bocsátott szerzemények? tegyék
meg a konvencionális hatást és elég — no meg hozzák meg a fáradtság jutalmát
Szerény véleményem szerint csak akkor lesznek jő nótáink, ha zeneszerzőink komoly törekvéssel fognak a magyar dal különleges sajátságainak t a n u 1 m á n y-o z á s á h o z. ha éber figyelemmel ellesik a magyar rhithmusnak páratlan szépségeit és csak komoly megfontolás után fiinak elő magyar dallal.
Igaz, bogy a magyar zenetörténettel még nem foglalkoztak eléggé kimerítően. Forrásunk jŐ része még a levéltárakban hever; de használjuk fel mindazt, a mi eddig napfényre került Tanulmányozzuk, gyűjtsük a nép ajkán élő melódiákat, mindezek megmutatják a helyes utat, a melyen haladva jobbhoz juthatunk. Csak azután beszélhetünk valódi magyar ujabb dalokról. Legyen ugy.
Dr. Petényi József.
— Uj irodalmi vállalat. A magyar
irodalom husz legkiválóbb alakjának életrajiát, jellemképét és müveiknek vonzó, könnyen megérthető eszthetikai méltatását fogja tartalmazni a most megindult .NemzetÜLk nagy költői* cimü vállalat, melyből eddig három füzet hagyta el a sajtót u. ro. 1. Tompa Mihály élete és költészete. 3. Arany János élete és költészete. 2. Petőfi Sándor élete és költészete. Mind a háromnak Gaal Mőzes a szerzője, kiuekneve elegendő biztosíték arra, hogy a vállalat célja tévesztett nem lesz. Egy-egy füzet ára 20 krajcár és m3gjelent Stampfel Károlynál Pozsonyban.
Üzlet-megnyitás!
a n. é közönséget tisztelettel értesíteni, miszerint helyben, a főtéren a volt utóda cég helyiségében üzletemet megnyitom, és azt teljesen uj árukkal sze-reltem fel s— A legnagyobb"választékban a legolcsóbb árak mellett kaphatók: selyem-, gyapjú-, és mosó divat-szövetek, fehér-neműek, nyakkendők, nap- és esőernyők, függönyök, szőnyegek és bútorszövetek. Vászon- és damaszt-áruk. — Különlegesség
vízmentes esőköpenyekben.
Szives jóindulatukat kérve, vagyok teljes tisztelettel
KÖVESDY KÁLMÁN.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁRCIUS I9.é0i
hangjai mellett kezdte meg az ifjúság a .Szózat" eléneklését, a melyet ax ösz-szes jelenvoltak levett kalappal hallgattak végig. — Eznlán Lackeubach Pál 8. o. t. lépett az emelvényre és meshze elhallatszó, tiszta csengésű, érces hangon szavalta el a .Talpra magyar-*t — Majd minden mondatát a tengernyi emberek egetverő éljenzése kisérte és az utolsó sornál a lelkeseded tetőpontjára hágott és ez csak akkor csillapult le, mikor Pachinger Alajos főgimnáziumi igazgató a szószékre lépett — Eszmékben gazdag, a hazaszeretet érzésétől áthatott beszéde, mély hatást gyakorolt a gyülekezetre.
A közélet szomorú állapotainak jellemzésével kezdte a szónok beszédét élesen kidomborítva a 48 előtti viszonyokat. Azonban a francia szellem hatalmas áradata elhatott hozzánk is megtermékenyítve az agyakat, lángra gyújtva a sziveket. Széchenyi hatalmas szelleme uj életre ébresztette a s nemzetet, mely századok mulasztásának helyre pótlásához fogott. Ekkor jelent meg hazánk egén egy fényes, tündöklő meteor, Kossuth Lajos, ki lángszavával uj életet lehelt nemzetébe. Azomban a hatalom képviselői körül köd ereszkedett, melyen keresztül nemretünk minden törekvését roszra magyarázták, minden hazafiban kísértetet láttak. — Izzott, forrott az egész ország, midőn a pesti ifjúság Petőfivel az élén megcsinálta március 15 ét, szétzúzta a gondolat bilincseit, formulázta a nemzet kivánfágait Szépen ecseteire itt a szónok e nap jelentőséget és összefoglalta mindazt, ami márciu:-ban történt, amik nélkül a jÓ ágos fejedelem sohasem szentesitette volna a 48-ki törvényeket! Mintahogy a törvények szentesítése után fellázította ellenünk idegen ajkú testvéreinket s a hatalom is megindította ellenünk hadait.
Hazafias tüz hatotta át a szónok beszédét, midőn a diadalmas harcokról emlékezett meg melyeket oroszlánként vívott meg népünk. Altért azután az Ötvenes évek szomorú reakciójára. De a nemzet, bár szenvedett, sokat szenvedett, jogairól* ie nem mondhatott Többet ezeknél 3oha sem kért, de érettük kitartóan küzdött, mig végre elérte, hogy lejedelmével kibékülve a békés haladás u\'jára térhetett. *
Igen szép Yoit a beszéd e része is, melyet Vörósmartby Himnuszának fönséges imádságával fejezett be. Végűi hazafiiágra, hazaszeretetre lelkesítette az ifjúságot
Rengeteg tapsvihar zúgott fel a hatalmas be3zédre, melyet az éljenzés zaja többször szakított félbe közben is.
Oly hatalmas volt az érdemes igazgató lángoló hazaszeretettől vezetett beszédének összbenyomása, hogy a közönség szűnni nem akaró lelkesedéssel és kitörő, megújuló éljenzéseel fogadta minden kijelentését,
Ezeo beszéd hatása alatt mondotta el Kremsier Ernő 8. o. t Cucor „Riadó\'-ját, hatalmas, szívhez szóló hangon.
Befejezésül a tűzoltó zenekar a .Htm-düs" t kezdte játszani és a magyar nemzet báuatfelejtö legszebb énekének áhítatos zsolozsmája mellett oszlott szét az ünneplő kö/öuség.
Iljen ünneplésben még nem volt része sem az ifjúságnak, sem a városnak, ilyen imponálóan, ilyen hatalmasan még nem nyilvánult az a nemzeti énület. a melynek ápolása és fentartása biztos záloga e nemzet íenmaradásánzk.
Külső hatásában is rendkívüli volt ez ünneplés. Az egész Deák-tér fényárban uszoit, melyet nappali világossággal árasztott el a Franz-testvérek két hatalmas reflektora.
Felejthetetlen, örökké dicsőséges napja marad ez városunk ifjúságának, bizalommal és reménynyel tölti el keblüoket az ilyen nevelés és semmi kétség, hogy ilyen Magyarország szembe szállana" bármi vészszel, bizton, bátran.
És ez Ünüepuek folytatása volt a nagy napon
— Kárcius 15 én. —
Zsúfolásig telt meg a .Polgári Egylet* díszterme; ott voltak a lelkes honleányok, ott volt a város egész intelligenciája és az egész ifjúság.
Erkel .Ilunyady László* ját preciseu adta elő a zenekar.
„Március 15"-ét Sil\'ér Aladár tiszta csengő hangon szavalta el a közönség lelkes éljenzése közt.
Az énekkar a .Talpra magyara-t énekelte és -a közönség zajos éljenei csila-pulta után Bagyary Béla 8. o. t. tartotta dicsőítő beszédét. Alapos tanulmányra valló, jeles készültséggel megszerkesztett éj lelkesedéssel-előadott beszéde mélyen meghatotta a kö<öo>éget. Ax ünnepély fénypontját P libái Ferenc, kir. kö/jegyző, 1848/49. béli honvéd beszéde képezte.
Buzdítójn, igaz lelkesedéssel, a hixa-szeretet melegétől átkatva mondotta el
tanulságos beszédét gyújtó hatással, biztatóan, szeretettel. Frenetikus taps éa éljenzés tört ki minden mondata után és mi igazán Örömünknek adunk kifejezést, hogy ezen beszédet végig hallgathattuk :
A nagykanizsai főgimnázium főt. tanári kara arra kórt fel, hogy mint a 48-as események egyik tanúja a mai ünnep alkalmával buzdító szózatot mondjak az ifjúsághoz. Éreztem és érz*m most is tehetségemnek e részben csekélységét, de az ifjúság iránt való szeretetem azt parancsolta, hogy ki ne térjek a megtisztelő felhívás elől. E folytán és a magam elhatározása következtében tehát itt állok, mint e dicső idők egyik éló tanuja. (Éljenzés)
Itt állok kedves ifjúság, hazám zsenge virága, jő\\öjének reménye és üdvözöllek szivem melegségével titeket. Tudom, hogy az 50 év előtti március 15-ikéjéuek jelentőségéről oktattak már titeket az általam tisztelt piarista reud azon tagjai, kikre nevelésiek bízatott; tudom, hogy tanulmányaitok folytatása következtében bővebb oktatást nyertetek arról, de mégis mondhatni hogy ennek jelentőségéről leginkább akkor fogtok meggyőződni és tudomást szerezni, ha az életbe kiléptek. Csakhogy a gyönyör és gazdagság élvezőinek nehéz megérteni a nélkülözők nyomorú állapotát és meglehet, hogy nektek is, kik a szabadság, az egyenlőség eszméjének dicsőítésében már beleszülettetek; kik a közügyek minden terén az állam minden intézményében ezen eszméket megvalósulva, a hatalom minden tényezője által hirdetve és követve látjátok; nehéz lesz megérteni azon időket és állapotokat, melyek 1848. március 15 éu a .Talpra magyar*-ral egy időben született 12. pontot és a 48-iki év törvényeit, melyek a szabadelvQségeu épültek, megelőzték. (Éljenzés.) Nehéz lesz megérteni a keservet és nyomorúságot midőn korlátot von a magyar és magyar közt a születés, midőn a nemes emberek gyermekei csak jogokat élveztek, a jobbágy gyermekek csak kötelességeket ismertek. A szólásszabadság békóba volt zárva, az eltiprott nyomorult szív lelkienyhites végett igaz ügyének védelmét nyilvánosságra nem hozhatta. Jézus Krisztus isteni szavának útjában állt az emberi törvény, mikor hirdette; „Sze resd felebarátoda , mint tenmagadat.\' (Zajos éljenzés.)
Nehéz lesz ma, midőn imádott hazánkat önállásban tudjátok, midőn a civilizált összes népek elismerik és tisztelik, nehéz lesz kínját és búját megérteni azon időknek, midőn e szent föld, annyi vérrel szerzett és megtartott hazánk, ha jogilag nem is, de"~ tényleg egy idegen állam tartománya volt, melyet idegen emberek idegen indulattal kormányoztak; mondom nehéz lesz nektek mindezt megérteni, átérezni és kellő világításban látni azon küzde lem tüzét, mely orkáoként elsöpörte a jogtalan fojtó légkört, hozván magával szárnyain szabadságot jogot és igazságot 1 (Éljenzés.)
Lehetnek az életben pillanatok, midőn idegenkedve, megdöbbenve gondoltok azon szóbeli harcokra, melyek 1848. március 15-ét megelőzték és a véres csatára, melyek követték.. De apáitok nevében óvlak ettől, titeket. A kegyetlenség érzetének, mely amúgy sem illő a magyar ember jelleméhez, egy percre sem szabad tanyát lelni lelketekben. Egy percre sem szabad elitélnetek az Isten kegyelméből való óriások munkáját, kik meg fúvatták a harci riadót és ádáz tusába vezették a riemzetet, de csak akkor, mikor megbizonyosodott, hogy szóva.1 türelemmel a nemzetet megmenteni uem lehet; meg kell gondolnotok, hogy e harc nem volt forradalom, melyben fgyik Gép-
osztály fellázad, hogy a másik fél jussát elrabolja; nem volt forradalom, melybe* egyik csak azért lázad fel, hogy * tásik .keserve árán a maga boldogságát megvásárolja. Ez a harc az egész nemzetnek és országnak szabadságharca volt. (Élénk helyeslés.)
Igen, szabadságharc volt, melyet 1848. raárc. 15-ikének 12 pontja azon jeligével vezetett be: „Legyen béke, szabadság és egyetértés", melynek később vérrel festett rózsái oly szerényen éa fehéren fakadtak, mint a kertek liliomjai. Szabadságharc volt melyben az addig volt kiváltságos osztály majd minden tagja magasztos feláldozással csak azért küzdött, hogy magához emelje az eltip-roltat és nyomorultat. Szabadságharc volt, mely a hősiességnek, hazaszeretetnek annyi példáját teremte, hogy más nemzetek története nem mutat fel annyit Szabadságharc volt, mefy a hon mai Jényét teremte, melynek emléke azon Örök jorrás, melyből ti és utódaitok kell, Jtogy a hazafiságot, hazaszeretetet, Önfeláldozást merítsétek. (Éljenzés.) Szabadságharc mely már azért is példátlan a népek éleiében, mert mai végeredményében a legmagasabb fokig fokozta a magyarnak őseitől Örökölt dinasztikus húségét! Én mondom azt nektek, ki e harcokban mint harcos résztvettem. (Szüuni nem akaró éljenzés) hazámért véremet is hullattam. (A nök virágcsokrokat szórnak a szónok felé.) Kitörő örömmel és lelkesedéssel adok halát Istennek, hogy e harcban résztvettem. (Éljenzés) Én mondom ezt nektek ki hálát adok a mindenható Istennek, azért, hogy mindez igy történt. Midőn a visszaemlékezés perceiben átcikáznak agyamon a táborozások, győztes és vesztes csaták emlékei, a bús leveretés gyötrelme és az ezt követő évek borzalmai, akkor mint dulÓ vihar vészes fellegeinek eloszlása után előtűnik a nap, elém tűnik a béke és dicsőség örök záloga gyanánt dicsfényben [Övezve az első magyar ember, Ferenc József király, (Éljen) és dicső véd asszonyunk, Erzsébet királyné. (Éljen.)
Midőn pedig ezeknek felszentelt fejére szivem mélyéből Isten áldását kérem, hozzátok kedves fiatalság még csak egy szavam van. Hunyady János vitéz serege Jézus nevével rohant a harcokba a pogány törökök ellen. Bocskay és Bethlen zászlójára a vallásszabadság volt írva, a mi jelszavunk pedig ^Szabadság, egyenlőség, testvériség." (Zajos éljenzés.) Minden jelszavakban foglalt magasztos elvek ma már hála Istennek valókká váltak; ma már nem ezek kivívása, hanem megvédése körül folyik a küzdelem. E küzdelemben a haza a ti szolgálatotokat is igénybe fogja venni és nektek meg kell védenetek őseitek és elődeitek örökét. A szó fegyvereivel ajkatokon, de ha kell, tollal és karddal kezetekben. E küzdelemben három szó ragyogjon zászlótokon, három szó, melyben azt mint védők összefoglaljátok. E három szó, e hirom, szent fogalom oltárát építsétek szivetekben, lelketekben. E három szó védelmében édes a szenvedés, \'boldogság gyötrelem, fi három sző védelmében rátok ifjúság! a gyönyör babéra vár. Azért kedves fiatalság e három szóval köszöntelek titeket: .Isten, király, haza."
Méltó beíejezése volt e lélekemelő ünnepségnek a Rákócy-iuduló. melyet az ének és zenekar adott e!ő. Ee induló halottakat feltámasztó zenéje lázba hozta az Összes jelenlevőket, riadó éljenzés és véjtet nem érő taps jutalmazta a derék ifjúság munkálkodását.
3. A kereskedelmi Iskola ünnepiem.
A nagy-kanizsai felsőkereskedelmi iskola ifjúsága is lerótta a hazafiúi kegyelet szent adóját és eleget tett a nemzeti érzés és izzó hazaszeretet erős óhajainak mi-fón az intézet dísz-
termében március 15-éo d. e. diszgyülést tartottt Az ünnepélyt Krausz A. a. o. t. nyitotta meg &Sub ö. .Március 15.\' c. Btép költemecy fenek előadásával. Majd Tauszik Sándor az .Öok. Kör*,elnöke lépett elő, bogy elmondja ünnepi beszédéi, melyet a hallgató, ág tapssal jutalmazott Azután Engel Jenő f. o. t a „Talpra raagyar"-t szavalta, a hazafias lelkesedés hangján. Utánna pedig Rech-nitzer Miksa l o. t olvasta fel szépen megirt, ügyesen szerkesztett értékeseiét, melyben a márciusi eseményekre vetett érdekes visszapillantást a nagy napokhoz méltó, szép formában. Befejezésül Rei-nitz L. f o. t. interpretálta Kozma Andor „Szabadságnapja" cimü költeményét.
,4. Az Irodalmi es Művészi Kör 1 ünnepsége.
Az ünnepélyre már délután 3 óra tájban óriási közönség özönlött minden irányból a Deák Ferenc térre. A ku\'nál emelvényt állítottak fel a dalárda^r-zá mára. A házakon zászlók lengtek, az ablakok szőnyegekkel voltak díszítve, a szivekben padig lelkes hangulat uralkodott - Az ég is kedvezett a jubiláris hangulatnak, mert bár borús volt, mégis a nap győzedelmesen tört ki a felhők mögül és csak az ünnep végén szitált az eső. 4 órakor éljenzés hangzott fel. Az irodalmi és művészeti kör menete a városházból elindult A menet élén a dalárda zászlaját vitték, mögötte Vécsey Zsigmond polgármester lépdelt az igazgató tanácscsal teljes számban. A merre a menet indult, az üzletek mint zárva voltak.
Mikor a menet megérkezett, egyszerre csak minden szem a Clement-féle ház erkélye felé irányult az ünnepi szónok, Szalay Sándor, oldalán pedig Vécsey Zsigmond és Kiss Ernő dr. elnökök ott az első emeleten álltak fel; á há\'. ablakaiból díszes hőlgyközőnség nézte a több ezer főnyi közönséget, mely az egész ünnep alatt rendkívül lelkesedéssel viselkedett. A toronyórája négyet ütött
A dalárda tagjai ekkor az emelvényre vonultak fel és elénekelték a .Szózatot," melyet a közönség hajadon fővel hallgatott végig. Azután kilépett a Dalkoura Hldvéghy, a Szalkai-társuiat*tagja és elszavalta a Talpra magyar-t a mi roar-sellaise ünket A közönség mély megindulással, gyakran fellelkesülve, hallgatta meg a szőoórus bangón és remek taglejtései elszavalt riadót, melynek végeztével viharos éljeozésbe, és percekig szűnni nem akaró tapsokba tört ki.
Szalay Sándor ünnepi beszédének is leírhatatlan hatása volt. Sokan könnyeztek és ünnepi hangulat szállta meg a kebleket
A magasan szárnyaló beszédéből közöljük ezeket:
.Hol sírjaink dombom!nalt, Unokáink leborulnak, És a\'dó imádság mellett -Mondják el szent neveinket.* _
A szabadság isteni eszméjétől ihletett költő ebben a fönséges egyszerűséggel kifejezett gondolatban moudta ki Önérzetesen, ma ötven éve, a népjogokért a sznbadíágért küzdők halhatatlanságát, Megérezte ihletett lelke-, hogy a szabad ságszeretet szent lelkesedésében 1848. márc. 15-ikén olyan tettet ír a nemzet történetébe a népakarat, mely — a milliók lelkében századokon át titkon érett, titkoDtápiált megváltó eszméket: a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget emelvén a nemzeti közszellem piedesztáljára — biztosítja a hálás utódok áldó emlékezetét. — Megérezte, hogy azokat a lelkesülő ezreket mind, mind szentekké avatja az unokák kegyelete: a szabadságküzdelem szentjeivé; mert nagy nemzeti kincset hagynak maguk után örökségül, a nemzet lélek legszentebb eszméjét, melyet a jog fenséges, vértelen diadalával vívtak ki Ők s melyet verőkkel táplálva, életőkkel védve őriznek majdan az utódok.
Nagy és szent ez az örökség, mely valóban drága közös kincse nemcsak a magyarnak, hanem minden nemzetnek; közös kincse az egész emberiségnek: azért ragyog a világmegváltó eszmék ÖrÖkfényü magasában.
Három örök eszme fénye sugárzik át az emberiség történetén, diadalukkal emelkedést, bukásukkal hanyatlást jelezve mindig és mindenütt: a szabadság egyenlőség és testvériség eszméié, melyek azonban csak bosszú századok alatt, lassan-lassan bontakoztak ki az emberiség tökéletesedő lelkéből.
Rajzolva a szabadság eszméjének útját-újra ébredését Európa népeinél, rátér a szónok 1848. márc lö.-ére:
Milyen csodás volt akkor, az öntudatra ébredés hajnalán a mi ébredő nemzetünk szivdobbanása is!
Hogy ölelkeztek abban a nagy pillanatban ezerek, milliók\'lelkének lángjai és az egygyészakadt lángokból hogy emelkedett ki főnixként az egész nemzetet
szárnyaira vevő szabadságazeretet! Ho*. égtek el e lángokban egyszer, e a " zados hagyományok; hogy pattogj Bzerte-szét a. különböző formáiban orj tett hatalmi érdekek acél-hálóza.a! 1
Csodás tüze volt az újjászületés szeut lelkesedésének; elemésztett minden ián. cot, fölégetett minden korlátot, minden választó falat: fölperzselt néhány piliaDlt alatt minden korladozó alkotást-, hogy a százados lomok hamvaiból ancál vakítóbb féuynyel emelhesse ki e némtet az eléghetetlen gyémántokat: a szabadság egyenlőség, testvériség eszméit.
A végetlen tökéletességű Isten ölelte magához abban a nagy pillanatban ezt i a sokat szenvedett nemzetet, hogy ie\'.. kébe csókolja eltörölhetetlenül az ő szent lelkének erejét,. s?abad8ágát j
Nem lehetett másképpen !
Azért letttk akkor egyszerre egyenlő mértékben szenthelyekké az isteoimádís különböző templomai és egyenlően test. vérekké a más-más templomban imádkozok. Azért magasztosult egyetlen hatalmas templommá a mi édes hazánk, amelyben egyetlen hatalmas ima zendült a nemzet millióinak ajakán : a népszabadság imája és azt a testvéri szeretet óriás szelleme vitte ragyogó szárnyain Isten trónusához.
A Mindenható Szellem gyönyörűsége lehetett az a pillanat: látni ezt a sok viharral küzdött belső viszályoktól pusztított nemzetet, amint egyszerre megdL-csőüllen emelkedik föl az isteni akarat, -a teremtői gondolat ragyogóbb világába; látni az 6 örök-szellemétől idegen elválasztó falak kiváltságok, jogtalan törekvések Összeomlását és e romok fölött s tökéletesedés nagy eszméinek győzedelmet a nemzet millióinak testvéri ölel -kezesében, amint e milliók egy akarattá tömörült lelkesedéssel testesitik meg a népszabadság igéit és egyenlően osztoznak annak örök-jogaiban.
Isten gyönyörűsége lehetett az : hallali a vértelenül kivívott népjogok üdvözlését ezerek diadalzugásában; hallani, i mint a költő ajakáról lecsattog a szabadság dala, a bilincsektől szabadult gondolatok első szárnyalása, a felszabadult sajtó első terméke; és látni azt a uagy emberfengert amint fönséges mozdulatlansággal, égre emelt kezekkel, lángoló arccal dörgi költője után az esküdt
.A magyarok Istenére esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk l"
Az Ur gyönyörűsége lehetett az: látni, miként nyílnak meg itt a szabadság szellemének egyetien érintésére a börtön zárai és miként ragadja ki a nép és miként viszi diadalmámorral onnan a szabad véleménynyilvánítás rabul ejtett hősét, hogy szabaddá legyen a felszabadított sajó nagy diadalnapján és üdvözüljön az üdvözültekkel. i*
Igen 1 a teremtő Isten gyönyörűsége, ünnepnapja voit az félszázad előtt; az isteni Megváltó nagy eszméinek mindeneket egyesítő diadalnapja Magyarországon. Isten gyönyörködött akkor a sokat szenvedett nemzet megváltásában, meg-üdvözütésében.
Azok a szabadsághősök, kiknek lelkét az akkori diadalzugáa üdvösséggel töltötte be, kik az Irten lelkéből sugárzott nagy eszmék hatása alatta nemzeti megváltás szentegyházává avatták édes hazánkat, — ^legnagyobb részt porlauak már. Legtöbbnek csakhamar vértanúi halállal kellett megpecsételnie a márcus 15-iki szabadságesküt
De e nemzet kegyelete nemcsak ma. ötven év után, hanem mig c-^ak él, mindig áldó emlékezettel borul le ott, tol az Ö sírjaik domborulnak és áldó imádság mellett mondja el szent neveiket. A nemzeti megváltás ünnep-napja lesz minden, ha március 15-ike és e napon a nemzet mindig meg fog emlékezni tél-isteneiről, megváltóiról.
A különböző politikai, vallási és társadalmi törekvések talán elválaszthatnak bennünket egymástól a küzdelmek árjában; de ez a dicsöemlékü nap időtlen időkre az engesztelődé? szent napja marad, melyen a közős, drága haza szeretetének széttéphetetlen aranylánca fűzi egybe a nemzet millióit. Ennek az aranyláncnak csörrenése mindig a hazáért verő szívek és a szabadság édes-bűvös zenéje lesz. Dalt fakaszt a költök lantján és e szabadságdaiok lángjaival fogja táplálni a hazája, nemzete boldogságán szeretettel csüngő lelkes magyar nő is magzatait, bogy tanuljanak élni, de — ha kei! — meghalni is a hazáért és szabadságért.
Mi is, kik itt egybegyűltünk a márciusi eszmék kivívása félszázados évfordulójának ünnepelésére, leborulunk az akkor élt elődök nagysága és nemzetegyeaitő szent akarata előtt Mig lelkünkben kigyúl az emlékezet fenje, szivünk a szabadság, egyenlőség éa testvériség szentegyházává magasztosul; egy szivüobba-násban ölelkező létekkel emelkedünk a nemzetőrző Istenhez a közös ima szárnyain : hogy a márciusi nagy eszmék ereje
Melléklet .Zalai Közlöny6 1898/március hé 19-iki 12-ik szamához.
XXXVIÍ. ÉVFOLYAM.
ZALÁI KÖZLÖNY
!898. MÁRCIUS 19-éu.
¦hassa át nemzetünket, tartsa távol tőlünk az egyenetlenkedéc, a gyűlölködés sötét szellemét, a szétválasztó áldatlan törekvéseket; hogy a drága baza honfivérrel megbarmatozott szent rögeit életünkkel vérünkkel együtt védelmezve, verejtékezésünkkel szent érdekein együtt munkálva, — legyen igazán nagygyá, hatalmassá, egységessé a magyar nemzet.
A felzúgó tapsok és éljenek után Hete nyi Elemér, a szintársulat kiváló tagja szavalta el igen hatásosan saját költeményét :
Március 15-ikeI
Ssabadságunk hajaalhasadása Feledés el sohasem takar, Szabad tavasz első napsugara : Téged ünnepel ma a magyar I Szazadokig láncon járt e nemiét, Azt bivék alomban szendereg, í «e öntudatra ébredni kezdett S feltámadt, mint vészes fergeteg. Kabbilincs, zár, minden porba Szabad lett az agy, a szir, a kar. Minden gátat, akadályt teremtett b magyarra lett újra a magyar: Messze Titte nevét a hir szárnya S mit müveitek az erős karok, Egy világ nézett csudálva rája, Félistenné lettek a rabok ! Te dicső nap, a napok királya — Mellyé költőkirály nerezeit — Te voltál a hsjoal pirkadása. Melyre e bős nemzet ébredett! És képzelni a felébredésre Zengé el Petőfink szép dalát, Magyar történet lapjára vésve, L napot, március idusát! Szabadság, egyenlő s testvériség E nagy napnak felnőtt gyprmeki, E napot, mely maga a dicsőség — Mig magyar lesz, nem feledheti I Pedig lesz, a magyar ki nem halhat, S a lövőben lesz oir hírneve, A mit ciak méltó fiának adhat A szabadság örök Istene I
Záradékul a dalárda elénekelte a Himnuszt. Mikor az utolsó akkordok elhang-zottak, lelkes riadásban tört ki az ünneplő közönség, még az ég is sirt örömében és fejünk fölött megjelent a béke jelvénye — egy gyönyörű szivárvány alakjában.
Amint újra kiderült az ég, megzendült a Deáktér közepén a tűzoltó-banda zenéje. Derék tűzoltóink ugy akartak hozzájárulni a nagy nap emlékéhez, hogy térzenét rendeztek. K no b lock Frigyes karmesterük vezénylete mellett a leg-Bzebb nótákkal gyönyörködtették a közönséget egészen félhétig. A Kostuth-nótái, melyet kétszer is játszottak, az egész közönség velük énekelte.
Eb te díszelőadás fejezte be az írod. és Mfiv, kör ünnepségét. Szath-máry K. darabját, Kossuth Lajos búcsúját adták eij színészeink, a bar mindent elkövettek a siker érdekében, bizony a darabnak csak külső hatása volt. Olyan régi szabású mü. mely frázisaival tud csak hatni. Egyébként lel kes közönség nézte végig, mely zsúfolásig megtöltötte a termet. Éljenzés, taps volt elég, — mert hisz az ifjúság tette ki a közönség legnagyobb részét. Külön ki kell emelnünk a zenekart, mely nagy élvezetei szerzett a 1L felv. után egy szép darabbal, de főként a III. félv. utan régi magyar nőtákbóJ összeállított egyveleggel.
5. Kis-Kanizsa ünnepe.
A kiskan>zsai polgári olvasókör is szép ünnepséggel ünnepelte meg márc. 15-én. Délelőtt a polgári zenekar kísérete mellett vonultak a templomba hálaadásra, d u. 6 órakor pedig az olvasókör helyiségében rendeztek ünnepet melyen nagy hatást keltett G e r g y e Sándor felolvasása, melyben ügyesen mondotta el márc I5-ének történetét. Utánna lakoma következett, melyen sokan vettek részt és fel köszön tőkben sem volt hiány. Lakoma alatt a kiskanizsai polgári zenekar játszott.
A vidék ünnepségei.
A vidéken is mindenfelé lelkesedéssel ülték meg a szabadság napját.
Léten yen több magánház, valamint a Kaszinó helyisége fel volt lobogózva, — majd este az egész város kivolt világítva, a tűzoltó-egylet fáklyás menetet rendezett. — A Kossuth-téren lévő Kossuth ereW^Dél görög tüz mellett Tóth Béla kántortanító az „E\'őre" cimQ költeményt szavalta eL, — Fűzik István budapesü joghallgató mondott hazafias beszédet. - Este 8 órakor a nagy vendéglő termében bankett volt, melyen a Letenye értelmisége pár tüntető kivételével részt vett. A bankettet megelőzte G I ó s Géza takarékpénztári főkönyvelő
igen szépen összeállított 1848-től az 1898. évig előfordult eseményekről tartott felolvasása. Az ünnepi beszédet dr. Csempész Kálmán ügyvéd, a Kaszinó elnöke mondotta az ő ismeretes, virágos nyelvén, mely nagy lelkesedést keltett a közönségben. Beszéltek még Freytág Géza a hazaszeretetről, Ffizik Litván joghallgató a függetlenségi eszmékről. Borsody, Korácb, Kapossy s többen. A lelkesedés általános volt.
Csáktornyán. A nagy nap emlékét e határszéli városban, a Zrínyiek ősi fészkében is nagy lelkesedével ünnepelték meg. Az ötvenedik évforduló előestéjén a tűzoltó egyesület, az áll. tanító képezde ifjnsága és a város polgársága inpozans fáklyás menettel s zeneszóval, hazafias dalokat énekelve s a hazát éltetve járta be a város főbb utcáit.
A főtéren Magyar Gyula tanítónő-vendek a Talpra magyart szavalta, a ké pezdei ifjúság éonekkara pedig a Nemzeti Himnuszt éneklete. 15-én a város lobogó-díszt Öltött; tanintézetek iskolai Ünnepélyt rendeztek. E3te a Tanítóképezde rendezett fényesen sikerűt Ünnepélyt a Zrínyi-vendéglő dísztermében, melyen a város s vidékének közönsége nemkölömben Horvát-Országból átjött magyarság közöl is oly sokan jelentek meg, hogy a külőtoben nagy díszteremben számosan nem fértek be. Margitay I igazgató hazafias megnyJÓ-beszédél, Tö i mök tanárnak a napot méltató felolvasását; Révfi zenetanár művészi zongora játékát — b az általa vezetett ének- és zenekarok előadásait, — Zimitz tanitó-DÓdendék szavalatát a ! közönség osztatlan tetszéssel fogadta. A közönség hazafias lelkesedése oly mérveket öltött, hogy Sárköziek zenekarának játszása mellett reggelig együtt maradt.
Keszthelyen mint tudósítónk Írja igen sikerült volt a gazdászok ünneplése, mely hangversenyből és táncmulatságból állott. Egyébként az egész város fel volt lobogózva és este ki világítottak.
A nagykanizsai izr. hitközség közgyűlése
— (márcirj 13-án.) —
Az izraelita hitközség közgyűlései közül az idén megtartott a legmozgalmasabb volt. Egy tárgy, az izr. polgári iskola feloszlatása szülte a pártoskodást. Az iskolák, eddig a községnek büszkesége, nagy deficittel küzdenek. Azért az elöljáróság elhatározta, hogy a közgyűlés elé javaslatot terjeszt első sorban azon iskola feloszlatása iránt,, melyet nél-külözbetőnek vélt azért, mert a városban egy kitünó polgáriskola már fennáll. — Azonkinül a tanítók és tanáruk fizetésrendezésének ügye is nyomasztóan nehezedik á község, pénzügyeire, ugy hogy a feloszlatás eszméjének magában az elöljáróságban is sok híve akadt Az elöljáróság javaslatát Dr. Rothschild Jakab terjedelmesen megindokolt szép beszédben védelmezte. De az ellenzék is kibontotta szárnyait és a tárgyhoz illőn igazolta az iskola fennmaradásának szükségét. Dr. Fried Ödön védelmébe vette a tanárok ügyét ami aztán kölcsönös vádakra adott okot Az egész terem erős hullámzásba jött és az izgalom a pártokat harcb a vitte Kárpáti Manó tanár talpraesett felszólalásban utasította vissza azt a vádat, mintha a tanárság az ellenzék ügyét nyílt állásfoglalással elősegítette Tolna. Az elöljáróság ré széröl még dr. Schwarz Adolf, Grün-kut Henrik és Rapoch Gyula szólaltak fel. De a szónokok már csak erős közbekiáltástól zavarva, fejezhették be beszédeiket. Dr. Rothschild Jakab zárszava után az elnök gel-sei GtUmann Vilmos névszerinti szavazást rendelt el, melynek\' eredménye az lett, hogy a polgári iskola fennmaradását 75 szóval 42 ellenében határozta el a közgyűlés.
A jelentés.
Az ülést gelseí Gutmann Vilmos kir-tanácsos pontban 3 órakor nyitotta meg. Üdvözölte a jelenlevőket és örömének adott kifejezést a felett, hogy a hitközség tagjai oly nagy érdeklődést tanúsítanak a felekezeti ügyek iránt.
A Barta Lajos titkár által egybeállított szép és alapos jelentést Weisz Tivadar előljárósági tag olvasta fel.
Eszerint az 189?. évi március bó 21-én tartott közgyűlés az elöljáróság e;őterjesztése alapján behatóan tárgyalta a templom építkezés ügyét, de a csekély építkezés, mely csak két aj karzatkijá-rat felállításával és nagy költséggel is lett volna összekapcsolva, célszerűnek nem találtatott
Azért a közgyűlés ujabb előterjesztés-Fel bizta meg az elöljáróságot Az ügy állandóan napirenden van. Az elöljáróság kebeléből kiküldött bizottság Összeköttetésben ált szakemberekkel. De határozott javaslat most sem tehető, mert a templomépítés alapaszraéje ez idő szerint keresztül nem vihető. De tűzbiztonsági szempontból minden lehető intézkedést az elöljáróság meglett
A millenniumi kiállítás igazgatósága-, tót a hitközség értékes éj mübecscsel bíró templomserlegei kiállításáért elismerő oklevelet kapott
A budapesti magyar izr. kézmű- és fölmivelési eVyesüleí két helybeli kezdő iparos részére 200—200 frt segélyt szavazott meg.
A mult év tanügyi eseményei közül felemlítendő, hogy Keltért Lajos tanár 30 éves helybeli működésének jubileumát ünnepelte meg. A tisztelet és elismerés jeléül a hitközség az iskolaszéki elnök ntján fejezte ki szereoesekivána-tait a bokros érdemeket szerzett tanárnak. Sajnálattal emlékezik meg a jelen tés Vidor Salamon távozásáról aki rendes tanári minőségben a pécsi állami főreáliskolához neveztetett ki. Az I. és II. osztályban helyette Ballá Mózes tanárjelölt, a IH-ik osztályban dr. Vörös Cyriil főgimnáziumi tanár tanít
Az iskolaalap 1897-ben 8734 frt 24 kr. volt
A tanintézetek látogatottsága a következő: Az elemi iskolát 168. az elemi leányiskolát 131, a polgári fiúiskolát 118, a kereek. iskolát 111 tanuló látogatta.
Az idők szomorú jele, hogy mindinkább többen folyamodnak segélyért a hitközség jótékonyügyi szakosztályához.
Segélyezésekre a jótékonyügyi -szakosztály összesen kiutalványozott 8179 frtot. melyben az összes jótékonysági egyletek vesznek részt Ezenkívül 407 tanulónak 8456 frt tandijat engedett el az elöljáróság.
Végül lendületes felhívást intéz á jelentés a bitközséghez és buzdítja a tagokat békés együtt működésre. (Taps és éljenzés.)
A jelentés után dr. Rotschild Jakab előterjeszti az elöljáróság javaslatát ; a polgári fiúiskola feloszlatás szükségét főleg pénzügyi érvekkel bizonyítja. ?
Más szempontból mint az előadó védelmezte az elöljáróság javaslatát Rapoch Gyula előljárósági tag Felszólalásának szövege a követtcező:
T. közgyűlés, .Azon buzgó ¦ hitközségi tagok közé, kik azt óhajtják, bogy kulturális intézményeink és iskoláink, amelyeket őseink oly nagy áldozatok árán alapítottak és mi oly nagy áldozatokkal fentariunk és fejlesztünk, minél magasabb nívón álljanak fejlődjenek és virágozzanak, joggal sorakozbatom; mert mint az iskolaszéknek 15 év Óta szerény tagja ezen minőségemben a múltban kifejtett tevékenységem igazolja, hogy az iskolaügyét szerény tehetsegemtől telhetőleg mindenkor Önzetlenül szivem egész melegével, lelkem egész erejével támogattam és érdekeit előmozdítani iparkodtam.
Egész multamat, nemes intencióimat kellene ma meghazudtolnom, ha szerény szavazatommal hozzájárulnék egy oly határozathoz, mely az iskola hátrányára színvonalának gyengítésére csak parányi mértékben is befolyással volna és miután az egész elöljáróságot hasonló nemes törekvés vezérelte, joggal feltételezheti a tek. közgyűlés, hogy alaposak lehettek
i azon indokok, melyek őt a kérdéses ha-\\ tározat előterjesztésére bírták és nyo-j mősak lehettek azon érvek, melyek ezen ] kérdés végeldöntését e tek. közgyűlés | bölcs belátására bízták.
Eltekintek az Ügynek anyagi vagy pénzügyi oldaláról, eltekintek azon érvek további fejtegetéséiő\', melyek a fennforgó viszonyoknál fogva a polgári iskolának a featartását feleslegessé, — annak beszüntetését elkerülhetetlen szükségessé teszik. Én egy más szerény nézetem szerint fontos, talán ideális szempontból akarom az ügyet megvilágítani és midőn ez iráuybani érveim szíves meghallgatására b. figyelmüket kérem, azon kérdést vetem fel önmagamnak, miért Óhajtanám és különösen, hogy az elemi iskoláinkat végzett tanulók a különben magas nívón álló városi polgári iskolát látogassák.
Tek. közgyűlési Midőn néhány évvel ezelőtta képviselőházban a recepció kérdése volt napirenden, a szabidelvüaégnek egy kiváló bajnoka, a zsidó ügynek egy bátor meg vedel mezője következőket mondotta: .Korszellemünket tekintve nagyban devalválják azt a nagy nemzeti értéket, melyet a hazai zsidóság képvisel akkor, midőn azon rettenetes válaszfalat mely köztük és a hazának más egyenrangú polgárai között fenáll, ezúttal le nem rombolják."
Hála azon korszellemnek ezt a rettenetes válaszfalat lerombolták; mi ma a hazának más polgáraival egyenrangúakká váltunk. Rajtunk van most a sor lassankint és céltudatosan lerombolni azon válaszfalakat melyeket mi magunk állítottunk fel, azon válaszfalakat, melyek gyermekeinket más .felekezeteinktől elszigetelik, azon válaszfalakat, melyek gyermekeink önállóságát bátorságát nyilt fellépését és jetlemét a jövőre kihatólag befolyásolják.
Megnehezítjük gyermekeinknek helyzetét azon feszült viszony által, — melyet már most teremtüak és vétket követünk el, ha megakadályozzuk, bogy belevegyülhessenek azon tömegbe, hol vallás és felekezet külömbség nélkül mindenkire nézve egyformán terjesztik a tudományt és közmiveltséget Tapasztalatból beszélek és ugyhiazem, egy véleményben van velem mÜQdenki,ki iskoláit nem csak felekezeti, hanem más iskolában is végezte, bogy káros a gyermekre nézve azaz öntudat, hogy saját felekezetének folytonos fenbatősága alatt áll és véd-pajzsát képezi, és káros a gyermek jövőjére r.éive, ha 6 éves korától kezdve egész az érettségi bizonyítvány kézhezvételéig Baját hitsorsosa! kőzött mintegy otthon elszigetelten folytonos egyoldalúság éi egyformaságbao nyeri kiképez-tetését
Sokkal nagyobb szolgálatot tesznek a szülők gyermekeiknek, ha már most zsenge korokban kiteszik őket ezen tapasztataioknak és nem várják be azon idő pontot midőn az élet kűzdterére lépnek, hol ezt már csak nagy kese-süség mellett szerezhetik meg egy oly időben, midőn már kisebb náluk a fogékonyság, de annál nagyobb az érzékenység.
Fektessünk kiváló súlyt az elemi iskoláinkra. Ez a mi tulajdonképpeni missziónk ápoljuk intenzivebben a hazafiság, vallásosság és erkölcsiség drága virágait ezek legyenek azok a sáncok, melyek a gyermeket körülveszik és ezen sáncokból emelkednek fel azon erős várak, melyek bárhová veti és hányja őket a sors, minden támadás ellen legbiztosabban megvédelmezni tudja.
Ezen szempontból ajánlom a felekezeti polgári iskola beszüntetését. (Taps az elöljáróság asztalánál zaj és ellent-moodás az ellenzéknél.)
Ez a beszéd volt a felszólalások során az egyedüli, melynek nem volt polemikus éle. E-izmékben gazdag, felfogásban modern, a béke elvét dicsőíti. Azért megérdemli, hogy szélesebb körökben is megismerjék.
A választás.
A választás a hitközségi tagok nagy érdeklődése mellett í. hó 14-én folyt le. A néppárt (így nevezték el az ellenzéket)\'. nagy türelemmel dolgozott és a győzelem reményének fejében toborozta hiveit; de az előljárósági párt is erősen mozgott és
a legfürgébb .Kiemelők" járták be a várost, hogy "a tagokat leszavaztassák.
Meg Választattak előljárósági tagoknak : Weiser József, Ébenspanger Leo, Milhofer Ödön, Eogláoder Ottó (uj), dr. Rothschild Jakab, dr. Blau Simon, dr. Schwarz Adolf, Lówy Adolf, Weisz Tivadar, Berger Adolf (uj) Időközben Berger Adolf leköszönt és helyébe az első póttag, Scherz Richárd lépett.
Számvizsgáló bizottsági tagok : Heltai József, Reinitz József, Satt-ler József, Strém Tivadar, Reichen-feld Sándor., De Reinitz József és Reichenfeld ÍSándor időközben leköszöntek, helyűkbe tehát Beck Miksa és Weisz Samu póttagok léptek.
SZÍNHÁZ.
Az elmúlt színházi hét elég érdekes volt. A közönség meggyőződhetett arról, hogy ^zalkay törekvése oda irányult, miszerint változatot műsorral kedveskedjék. Újdonság volt bőven. Láttunk nj operetteket, népszínművet, drámát. Maga ez a körülmény is elég arra, hogy a közönség pártfogolja színészeinket. — A mi hiba esik, nem rajtok múlik. A színpad nagyon is kicsiny, nem lehet kellőleg berendezni, de nem is lehet rajta játszaoi ugy, a hogy szeretnének. Annnyi kétségtelen, hogy a társulat, a lehető legjobbat kívánja adni. Ueglátsaik a törekvés,-* buzgóság a jóra minden előadás alkalmával. Ez készséggel elismerjük. Némelykor azonban gyöDge az erő, néha pedig az erői is kimerül. A társulat majdnem mindegyik tagja kénytelen naponkint föllépni, sőt ünnepnapon kétszer is. Ez rendkívül .nehéz feladat A legjobb erő is elernyed. így nem is csodálkozhatunk, ha olykor-olykor bizonyos lanyhasággal folyik az előadás. A közönség méltányolja is színészeink helyzeté\'. Elnézi az apróbb fogyatékosságokat; szereti is a társulatot, mert előadásait híven látogatja.
Mult pénteken Gécy Istvánnak pilyanyertes népszínművét, a G y i m esi Vadvirágot adták zsúfolt ház előtt. Ha tágasabb volna a terem, kétszer annyi nézője akadt volna e poétikus népszínműnek. Az előadásról sok jót mondhatunk. Valamennyi szereplő tőle telhetőleg iparkodott feladatának megfelelni. A két női szerepben : M a g d o 1 n a és Mária Szalkayné és Tábori Frida jeleskedtek. Jól átérezték szerepeiket és csinosan énekelték jó nótáikat A férfi szereplök közül különösen S z a 1 k a y t (Törpe C-mra) és He tény it (Marci) kell kiemelnünk. Mókáikkal és ügyes játékaikkal folytonos derültségben tartották a közönséget Hidvéghy (Imre) és Érckövy (Fábián Gyurka) tőlük telhetőleg a legjobban játszottak. A darabot vasárnap délután, ismét zsúfolt ház előtt adták.
Szombaton a Kék asszony ment. Csinos zenéjü operetté. Kár, hogy ily pompás operetté muzsikát pazarolt a szerző Armand L i e t a t és M. 0 r d o-nnan urak hülye szövegére. A szereplők mindent megtették, hogy megmentsék ezt a lehetetlen meséjü operettet, de nem sikerült. A lelket csak a bájos zene tartja benne. Szalkayné jobban énekelt, mint a Kornevilli harangokban. Tábori Frida előnyösen mutatkozott be ez alkaló&uaal. Jókedvvel játszott, Bzépen énekelt Szalkay kitűnő volt a kutató De la Hognette báró szerepében. Hetéuyi bebizonyította, hogy jó színész. Epizód szerepében (Cantelen fogadós) minden kényesebb követelménynek is megfelelt. Az est sikeréhez hozzájárult ÉrckÖvi szép énekével. A többi szereplők is jó munkát végeztek. A darabot azonban kár megismételni. Vasárnap két előadás volt Délután félyhelyárakkal megismételték aGy ime si Vadvirágot Este újdonságot adtak. Gécy Istvánnak „Az ördög mátkája" c népszínműve került színre. Ez a darab dramaturgiai szempontból mégsem
közelíti előbbi munkáját Meglátszik ugyan rajta, hogy szinész ember irta, ki jól ismeri a színpadot Pompái jele-
Menyas^zonyrüha-selyeiii 6^krtoi
14 frt 65 krig méterenként — saját gyáraimból
Ttumint fek8te, fehér é» színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 krig méterenként. - sima, caikoa, kocktatt, mintA-xott és damaszt «tb. (mintegy 240 kalőnböiő fajta és 200O különböző szia ét arnyatatban <tb)
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabár-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezés. Svájcba kétszeres levélbélyeg ragasztandó .
Hemieberg €». selyemgyárai ZüVichben
(cs. és kir. udvari szállító)
XXXVIL EVFOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
!898. MÁRCIUS 19-én.
oeteket, erős drámai helyzeteket tud komponálni, de pzlchologiai ismeretenem sok vau. Az előadás a jobbak közé tartozik. Legelső helyen Tábori Fridát említjük, ki Barica szerepében vadsággal excellált. Jókedvű szerelmes leány volt, játékában nem taiáhunk affektál ás t. Pajzánsága kedves volt Ugy hiszszük, hogy egészen a szerző inteotiója szerint játszotta szerepét Stalkay né jó Jadit volt Gazdy Arankának háládatlan szerep jutott. Sok drámai erővel játszott de nem minden habzás nélkül. Kiváltképen tetszett Szalkay — a -Hirős Firtos Están — „a női szivek meghódítója0. Ezyüttes jelenete feleségeivel, (Borsitzky Ilooa — Izsóné) turbékoló gerlicéivel nBgy hatással volt A darabot Sághy rendezte ügyesen.
Hétfőn a Trilby szomorú történetét nézte végig a közönség, ujat - és jobbat a darabról nem mosdhatunk.
Kedden Szathmáry Károlynak alkalmi darabja Kossuth búcsúja került szinre. Díszelőadás volt Lapunk más helyén emlékszünk meg róla.
Szerdán ismét újdonságot adtak. A Szultánnak szerencsés szerzője, Verő György ujabb operettjével nem aratott sikert Budapesten sem telezett itt még kevésbbé. A Schönthau P. után készített gyönge librettó, nem is inspirálta a szerzőt jobb zenére. Az előadás különben sem vott a legjobb. A főbb szerepeket Mányai Aranka (Hadién), Sz. Nagy Imre (Previlliet), Tábori Frida (Lussac Gaston) és H e t é n y í (Tonpin) töltötték be sok igyekezettel. - A színházi hét legérdekesebb eseménye Echegaray Józsefnek „Folt, [a mely tisztit" c. a nemzeti színházban óriási hatást ért darabjának bemutatója volt Echegaray divatos drámaíró. Előbbi darabjaival (Galeotío, Bernardo Montilla, Marianne) nagy sikert ért. Ezek tették nevét ismeretessé mindenfelé. Nálunk is megszerették. Legutóbbi niüve; mely mint dráma nem kifogástalan, szenzációt keltett. Márkus Emília Matildé alakítása tartotta a műsoron ezt a darabot. Ebben a darabban az ojabb iránynak bódol Echegaray, de nem oly szerencsés, mint Dumas vagy Ibsen. Meséje nagyon is sovány, dialógja sem elég élénk.
A premiere általában sikerültnek mondható. A legnagyobb figyelem Gazdy Arankára irányult, ki Matildé szerepét játszotta. Már előbb kiszivárgott a hir, hygy Gazdy pompás Matildé. E hír, mit Őrömmel konstatálunk, megfelelt a valóságnak. Szép szerepét minden izében átérezte és kifogástalanul játszotta, ügyes játékát sok taps, kihívás és virágcsokor jutalmazta. Méltó társa volt H i d v ég h y (Fernando.) Euriqueta nehéz szerepét GyurmanAlice adta Ügyesen. Sághy igeo jó volt Don Justo szerepében. A többi szereplök is kitettek magukért A közönség megelégedéssel távozott a sikerült estéről Kérjük a darab ismétlését.
Pénteken a Kék asszony ment félhelyárakkal.
P—i.
A színfalak mögül.
Könnyű a komoly színházi rovatban lelkismeretesen beszámolnia „drámaihét* ről és nem nehéz hü képét adni az előadásnak. Nem kell ahhoz egyéb, mint minden nap eljárni a színházba, oda figyelni az előadásra azt megérteni 03 a benyomásokat hatást játékot, tanulmány, képzettségi, udomány világa mellett meg birálni és leírni. így születik a színházi referáda, a miben nincs semmi bűvészkedés.
De hogy azt leírhassam, a mi a színfalak mögött történik, ahhoz nem kell dramaturgia ismeret, nem kell tudomány, figyelm, hanem ahhoz kedélyes hangulat kell, a mit pedig a nézőtéren sohasem importálhatunk.
Mert a nézőtérről csak a festett világot látjuk, híjával a szereplők egyéniségnek, de ott hátul ha markánsabbnak látszik is a festés jobban bontakozik ki a bohémek egyénisége, sokkal kedvesebbek közvetlenebbek, mint kothurnusban.
De ezt természetesen csak a nőtagokról mondom és ezt is megszoritással, mert vannak olyan színésznőit, kik a színpadon nagyon keveset vagy rosszul játszanak de ott, a színfalak mögött aszinészkedést a tökély magaslatára emelik.
Dj nem káromkodom; itt o helyen nem bírálatot mondok; leirom azt, hogy milyen édes, milyen gyönyörűséges az élet ott -hátúi1: csupa szellem ötlet, tűz; csak elfojtott és el is fojtandó nevetésről tudok megemlékezni, elfojtott gyűlölség, harag, nem igen-mutatkozik; pajzán élet, a maga megható naivságában és tisztességében lágy, csendes enyelgés, ártatlan idö töltésből.
Különösen nekem, ki annyira össze forrtam- egész lényegemmel a színházzal, igazán egyéb győgyörüséget nem is óhaj-
tok magamnak. Meg aztán olyan kellem r felfedezést tettem e napokban, hogy mes ezért is érdemes odajárni. —
A női kar egyik szépe, a kiről csak azt tudják, hogy szép, de hogy a pezsgőt és uniformist is szereti, meg aztán hogy csinos hangja van, csak én és még valaki tudjuk, — például azt a feliede zést tette uekem. hogy így meg ugy, de mi ketten — rokonok vagyunk.
Én illő meghatottsággal álltam meg, katonásan összecsaptam lábaimat mint ahogyan eztt Tábornokok előtt tenni szokás és az újonnan felfedezett rokonság tiszteletére egy békecsók pipát óhajtottam elszívni.
De a Tábornok, ugyancsak katonásan keményen rám néz, reám lövell haragvó szemeinek összes ütegeit és aztán szép. tiszta, fülbemászó, csengő hangon, ugy hogy senki sem hallhatta meg, ezt dörögte füleimbe: Yirág vasárnap lesz a tízpróba, ha a gyakorlat jól sikerül, önt megteszem tűzmesternek.
Addig pedig, ne rakoncátlankodjék.
HÍREK.
— Eljegyzések. SchőnfeldTivadar helybeli fakere?kedő, eljegyezte Láng Gizella kisasszonyt Szombathelyről. — Ágoston Flórián helybeli férfi szabó, eljegyezte Tornán Juliska kisasszonyt Nagy-Kanizsáról.
— Házasság. Schlesinger Izidor helybeli kereskedő, e hő 27-éa vezeti oltárhoz Haas Jőzsa kisasszonyt, Haas Manó veszprémi kerpskedő leányát.
— Az Írod. U Műt Kör Jókaihoz. A I. és M. K. márc. 15-én nem feledkezhetett meg a márciu\'i ifjak még elő nagy alakjáról, Jókai Mórról, az örök ifjú koszorús költőről, lő-iki Ünnepsége alkalmával e telegrammal üdvözölte őt:
Méltó-ágos dr. Jókai Mór urnák.
Budapesten.
Mai hazafias ünnepélyünkből rajongó szeretettel és tisztelettel üdvözöljük a költőkirályban a negyvennyolcas ifjúság egyik vezérét, áldva a magyarok Istenét, hogy nekünk adta és megtartotta.
Az irodalmi és művészeti kö. elnöke:
Vécsey Zsigmond, polgármester.
— Halálozás. Sebestyén Józsefés neje Ofner Anna mint szülők, — fiuk Géra mint testvér — és az összes rokonság nevében mélyen megszomorodott szívvel jelentik szeretett fiuknak, illetve testvérének Sebestyén Károly ok\', gazdász nak folyó évi március bő 13 án d. e. Vall órakor howzas szenvedés és as ájtatos szentség felvételé\'után, életének 25. évében történt gyászos elhunytát. A boldogultat f. hó 15-én\' d. u 5 órakor Gelsén temették el nagy részvét mellett.
— Névmagyarosítás. A főgimnázium két növendéke, Hir.cnler O-zkár, 8.o. t. és EroŐ 2. o. t. Hirschler Odöu magántisztviselő kiskorú fiai, belügyminiszteri engedéllyel Hetényire magyarosítota ták nevüket.
— Tea-estély. A nagy-kanizsai társaskör 1898. évi márciu3 hó 19-én, szombaton saját helyiségében családias jellegű tea estélyt tart- Kezdete este 9 órakor. Tagok által hívott vendégek Bzivesen láttatnak.
— Postások mulatsága. Sikerült estélyt rendezett a helybeli posta és távírda tiszti kar e hó 12-én a .Polgári Egylet" diaetermében Opris Péter pécsi posta és távírda igazgató is megjelent és meggyőződhetett, hogy az ő emberei nemcsak posta munkát szoktak végezni, hanem,, /agyon jól értenek a tánchoz és mutatáshoz is. A kedélyes estélynek a beszűrődő napsugarak vetettek véget
— A kii Szalay meghalt. Megváltotta őt a halál. Mert megváltás volt a halál egy élőhalottra nézve, minő volt a kís Szalay ez év eleje óta. mikor, mint őrültet, beszállították a kórházba. Itt azután mély letargiába esvén mind jobban fogyott, inig végre e hó 16-ác meghalt. Temetése pénteken d. u. órakor volt.
— Agyonnyotntagyermekét. Nagy
Lijos vasúti fékező neje folyó hő 16 án reggeli 4 órakor megszoptatta 3 hőospos c-iecsemőjét azutára pedig mellété elaludt, mikor 6 órakor felébredt ráülve vette rszre, hogy a gyermek halott A kétségbeeset anya elrohant a városi orvoshoz, ez megvizsgálta a gyermeket és a feladást konstatált a halál okául. A boldog talán anya álmában agyonneomta gyer mekét. A vizsgálatot megindították.
— Hangverseny. Folyó hó 23-án szerdán a Polgári Egylet éttermében S zal kay - Lajos sz intársulatá-nak kitűnően szervezett zenekara hangversenyt rendéi- — Kezdete 9 órakor.
— Tuz a vidéken. Folyó hó ll-én Bucsuta község letenyei járásban tűz
ütött ki. Elégett 12 lakóház mellék épületekkel, s több házi állattal együtt. A tűz heletkezési oka az, hogy egy Szabó István nevű 4 éves gyerek gyufát gyújtott a kukorica szárból összerakot bogly* mellett és. ettől : meggyuiadtak a többi épületek Oltárban nagy hiány volt, mert minden ember a\'sajátját hordta a házak meget lévő kerti* dombra, a melyik ház kigyuladt azt már nem oltotta senki. A kár több ezer frt. Biztoiitá-* csekély.
Képes levelező -lapok Wagy-KaVizsáróI 3 különféle felvétel összeha-sonllthatlanu! szép kivitelben (larabonktiit & krérí kapható és me% rendelhető IfJ. Wnjdits József könyvkereskedésében ^aLv-Han!zsán.
—A ki egészségére vl8yáx,igyék Ferenc Józseí keserüvtaet, a melyet 20 év óta aagy becsben tartanak ax egész világon. A mait éri kiállításon egyedül tiszteltetett meg nagy mílleniumi éremmel és 6 Felsége részérói is egyedül egy legmagasabb kitüntetéssel. Minden Ott árúsitják.
— KBIai baaztilatra. Testrészek faidalmai, csű.-os és köszvényes bajok és mindennemű, gyuladások a „Moll-féle francia bor-sxesz\'-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy flveg ara 90 kr. Szét\'nüldés naponként után vétellel Moll A gyógyszerész cs. és kir. udv. izállitó által Bécs, 1. Tuchlauben 9 A vidéki gyógyszertárakban éa anyagkereskedésekbea határozottan M o 1 l-f L 1 e készítmény kérendő az ö gyári jelvényére! és aláírásával
— Figyelemre méltó eredményt értek ei nemrég a „Carbolineum Avena-rius" szab. faconserváló és kenő olaj jal, miről lapunkban már többször megemlékeztünk. — Fénykép felvételünk van egy kerítés fenyőfa szálfáról, melynek egyik része a földbe volt ásva. — Egy mellékelt közjegyzőileg hitelesített irat bizonyítja, hogy ezen szálfa csrbolineum-mal való kezelés után. lett elásva és 18 év után nemrégiben eltávolítva Ezen hosszú idő multával a fa teljesen egészséges állapotban volt. Ajánltatik tehát minden fát, melyek akár a föld alatt, vagy Öld felett az idő lefolyásainak és a föld nedvességéuek vannak kitéve, Carboli-neummal Aveoarís szab. kezelői. —Miután Carbolineum elnevezé3 alatt sokszor semmitsem érő utániatok hozatnak forgalomba, minden fogyasztónak érdekében áll, a bevásárlásoknál a teljes névre .Carbolineum Avenarius szabadalma* ügyelni. — Az ^Avenarius Carbolineum Gyár Amstettenben (iroda Bécs III.) késznek nyilatkozik az érdeklődőknek a fent emiitett fatörzs fényképét megküldeni.
— Kezel egerek tömeges és biztos kipusztítására ieLbiztossbb szer a már eddig is Bok előkelő uradalomban, nagyobb gazdaságukban, több községben a legjobb sikerrel használt javított egérméree labdscs alakban. 1 holdra 1—2 trió elegendő 100 kiló ára 45 frt, 10 kilós csomag ára 5 frt 5 kilós csomag ára 3 frt. Megrendelések Antal Gyula gyógyszertárához Pécsre intézendők.
Közgazdaság.
— Az Elai magyar álta\'ános biztosítótársaság márcins 18-án délután tartotta a közgyűlését Csekonícs Endre gróf v\' b. t. t elnöklése mellett. Az igazgatóság jelentése kiemeli, hogy a végeredmény, a melyet elértek, c>ak középszerűnek „mondható ugyan, d: a zárószámadasbó! a társaság üzletének aj szerzeményekkel való olyan tekintélyes meggyara-podáia tűnik ki, a melyet — a társaság állandó haladása mellett is — örvendetes föllendülésnek lehet nevezni. A közepes végeredménynek oka az elemi biztosítási ágakban s különösen a jégbizlosíiási ágban szenvedett, szinte példátlan mértékű és sokasága károkban van A tüz- és szállítmány osztálybeli díjbevétel az 1896. éri 3,8^.9*1 forint 73 krajcár-ról lölemelkedett 6,083 116 forint 76 krajcárra. A jégbiztositasi ágazatban I,590.Sl9 forint díjbevétel Tolt, vagj-is 152 381 forinttal több, mind az elütő" évben. Nagy és igen örvendetes eredménye volt az üzletszerzés munkájának, különösen az életbútesilási ágazatban; az elmúlt évben az aj szerzemény 19.219,438 forint volt, vagyis 2.239,610 írttal több, mint 18B6-ban. Így tebát a társaság az üzletszerzés minden terén »zeatbutatK> sikereket ért el, A társaság künnlevöségei nagyobb összeget testnek ki 1897-ben, mint ai előző esztendőben, a mi az általános kedvezőtlen gazdasági állapotokban s különösen a múlt évi rósz termésben leli a magyarázatát. A jégosztályoál 447,032 frtnyi tetemes Tisztesség volt A jegüzlet, úgyszólván állaadó megrontója a nagy gonddal és munkával elért jó eredményeknek Ebben az üzletágban tehát gyökeres reformra vaa szükség. Eztsike-rült is az igatóságnak elérnie, a nélkül, hogy a dijak a gaídaközöoségre nézve terhesebbek le-gyeaek, mint eddig voltak; ezt pedig a viszont-birtositáat arján lehet kereszt ül vinni. A tiszta jövedelem 615 913 frt 39 kr, a melyből, a kö-lönböio javadalmazások levonása a tán, egy-egy egész részvényre 160 forintot fizetnek kí. A külön tartalékba 63.567 forintot helyeznek Az osztalék kifizetése — a holnapi március 15-iki ünnep miatt —¦ csak március 16-ikán kezdődik. Bejelentette ezatáu az elnök, hogy Lévav Henrik báró vezér)gazgató, a hajlott korára való tekintettel, erről az állasáról lemondott A közgyűlés Lévay bárónak jegyzőkön vvileg mond kőszeneiét a hosszú éveken át tanúsított bur.-garmáért; hasonlókép lemondott Gicey Samu
| fölügyelő bizottsági tag is, Bittó Kátmái és Jálics Kálmán választmányi tagok pedig meghaltak. — A közgyűlés a jelentést tudomásul Tette u igazgatóság jarasiatait elfogadta és a főlmeutvényt minden irányban megadta. Megválasztottak" ezután a tisztikarba a következö-
í-íí elnök: Csekosica Endre gróf, alelnök KádasJy Ferenc gróf; választmányi tagok Aadrássy Gyula gróf, Báoffy György\'gróf Biireaard-tél avari Eecrád, Berzevlcy Alber DeuUch Sándor, Gicey Samu, Karácsonyi Jenő gróf, Németh Tibor. Nikolies Fedor báró, Scba eltér Pál lovag, Scbotsberger Níndor báró, Szegedy György, Sntanyi Géza. Üchtritz Zsigmond báró, Teleazky Istrán, Wenckheim Fri. gyes gróf, Zaelénazky Róbert gróf; igazgátóság tagokká lettek: Harkányi Frigyes báró, Jeney Lajos, Ormódy Vilmos, Scbossberger Zsigmond báré. Zichy Nándor gróf; a felügyelő biaottsági tagjai : Batthyány Géza gróf. Hajós József, Jekelfalnssy Lcj„- László Zsigmond, Rad-vánszky Géza bá«v A választás után az igazgatóságnak és ax összes vezetőségnek Thurócy György részvényes mondott köaxönstec az elért fényes eredményekért s ezzel a közgyűlés véget ért.
Nyilttér.*)
>ese, húgyhólyag, hugydara és a böszTénybántsImak ellen, továbbá a légzé és emésztési szervek hurutos bántalmainál; orvosi tekintélyek által a LIthion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnnyfaijté h«tásn!
Rellraes iií! „ Könijen raésjfelö
Kaphite isTisymkereskedésekbea ét A Skl7stor-(orris igazgatósági Eperjesen
•) Az e rorat alatt közlött kért nem Tállal felelősséget a azerk.
Felelős szerkesztő : Dr. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: Z>r. VUlánvi Henrik. _ Kiadó : Jfí. Waldtts József.
HIRDETÉSEK.
Legfinomabb harci kanárik nappal és esti világosságnál egyaránt éneklők, a legszebb futamokkal jutányos árért kaphatok és kérem a t. c. közönség szives meg-
tekintését.
FICKER ALAJOS
Eorona-szAlló Hl. ajtó.
A Dr. EGGER-lelc
Iajectio Ham -melis Virünica
a leghatásosabb külszer (befecskendezed) férfiak és nőknél, uj és idült folyások, valamint csőbáotalmak orvoslására A Hamamelis Vir-ginica tropicas növény rendkívüli hatása a nyákhártyára ¦.rvosi\'ag már régen el vau i-merve, agy, hogy ezeo különben is szerencsés összetételű lojectió ennek köszönheti gyógyerejét. 2 -3 üveg használta a legmakacsabb bajt tetemein javítja, illetve meggyógyítja.
Egy üveg ára 70 kr., a pénz előleges beküldése mellett postán bétmentve: 1 üveg I frt 06 kr, 2 üv. l frt 75 kr, 3 ÜT. 2 frt 45 kr. FŐrak-ar-: Gyégyuertár a .Nádor--hoz Budapest. Vl, Váci-kSrat 17
A ki fakészletét a szabadban csak egy >:r..iss.-.; egyszerü-ís.biztos módon éveken ai .i rothadás és gomba képződéstől megakarja óvni, -i hasznúja a már tflbb mint 20 év oia bevált
Carbolineum-oL
ATESaRIDS szabadalma
> óvakodjék
utánzatok meg-
Prospektusok ingyen és bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENARIUS.
Bécs III. Haupstrasse 84.
Harci kanári éneklők.
Ajánlom 1836. éri mester énekeseimet gyönyörű, lágy és mély futamokkal és fuvola és fütty hangokkal, darabja 15 egész 30 márkáig. Ezek ivadékai kttünö éne -kesék darabja 8 márkától feljebb. Jótállás az értékért és egészséges megérkezésért. — Szétküldés utánvéttel, ugy a pénzbeküldése ellenében, minden postahivatalhoz. — Kötelezem magamat nem tetszés esetén 8 napi próbaidő után kicserélni, esetleg ai fisszeget kiadásaim levonása után vissza6zetni. Kanarlenzüchterei August Friedric
St. Andreasberg "i/Han Saomarkt No. 403.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülé3e czéljáhoi a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett tSriuelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. aokoládéiirt a tiszta állapoíbani száüildsért kezeskedne van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Patentait
jégsarkantyu
Törvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipösarkot, nem kell őket levenni és használaton kivül teljesen láthatatlanok. Postaulán-vét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
Ili StaM G. 1-iál
Reichenbergben (Csehor-zág.) Kereskedőknek árengedmény.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
EBT Tég 3,10 mét. hossza 1 uti Öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3 10 jó
frt 4-80 jó
frt 760 fioom
frt 870 finom
frt 10-50 legfinomabb
frt ls-40 angol
frt 13-95 kamgarc
Valódi gyapjúból.
Egy vég fekete szalon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 3 frt 25 krtól. Loden gyönyörű színekben 1 vég 6 írttól 9 frttól 95 krig; — Pernvienne és dos-king — Állami és vasúti hivatalnoki és birói-talár szövetek ; legfinomabb kamgar-nok éa Cheviottok. valamint egyenruha szövetek, pénzűeyörség és csendőrség részére etc e-c izétkűld gyári árakon a tisztességesnek és szolidnak
p\'Xw Kiese1 AmhofBrünnben.
Minták Ingyen és bérmentve. Minlahn szállitág figyelemreméltó .\'
A t. közönségnek fontos az: tndni, aocj a szöveteket közvetlen helyről valu beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a ¦ közvetítő kereskedelem utján. — KIESEL, AMHOF brünni cég ez összes posztókat valódi gyári áron minden ltabatt felszámítása nélkül küldi szét.
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margii-Crétmeje.
Margit-Créme r5viJ
idö alatt ifjítja c* szépíti az arciot.
Margit-Créme ~
foltok, pattanások borátka (Mitesser) ellen.
Margit-Créme^l*
arcz- és kézvorösödéí, napbarnitáa ellen.
Margit-CrémoS-^^
lik, hogy bőrre kenve ezáltal rögtön fölvétetik, • ez okozza azon csodás áta\'.i-kulást, hogy a szegöve! vagy máj folt c> ¦ kai fedett arcz 3—-1 nap alatt alabi-:-rorafehéne le^z.
Margit-Crémc ^JZ^
nem zsíros, hanem igen unom, hamar felszívó hatással bír. Az arcz nem les; olyan fényes, mint más eremétől, azéit nappal is használható.
Margit-Créme g$2&z! Margit-hölrypor t.
eremé 60 kr.
Margitszappau Margit-fogpép l^T
Csakis akkor valódi, ha minden duboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felirattal és ezímerrei van ellátva
Hamisításoktól óvakodjunk
Főraktár Reick Gyula urnáL
>
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö
uOny
1898. MÁRCIUS 19-én
I IS
o o co
o o C3S
o o o
jj o —- =
«I» g
3 |_ü
§•fra a s
S3
SÍ ; ||1
\'oes*
W E-» \'
_! ¦°w-< I f__t co i» o r-
o r— *o oo o» x o - i~ co
O >-< co SI cd o co c o cs co
o ?meo oí co o o o o oT
o b ,
s
2 4?
111 as _
JS> f J • 1. fr
3 "81 s ."a,"? 1 s
! |^frg.gS|
S C : k. > ^ jo ». >>
d L 1| Sis ? i í 2 e E *; *o -S . ¦S « "s E ^ o S WK^H OÍS 2
:"S*S L<S
2
•35 « -2 ES
o» 00
ti o
alj co -fit -f
picho
OOO co o o -H
O» O O t— »»¦ o o
C O O OtOO —
eíoo o-íoco
»OC - r- <» cr.
ce o f e; ea 3«J)
lili
"L 2 o 2
Is.üsSiiiillJ
• ?- -s« — r\'-
5 * S = 0 . íá s-« S_: s«-
~!2í a « «
i_ te -i, g :s= "O ? * o«_o^ E es _L «
S-s -i S \'S l-isf^
5-1 I I i i >• \'
;Jj — ^ w « -h és •
- es -se -o; -si :s -ce t=
rs s 2-» J L J fr j« « !I fr- 3 L J
1 « S « s. « ÍísíS.\' -fa
- jst3 s ; t3 -m
I
: te =
; o « —
M L "* L o a* J .LP
— <
,3 <
1 i *2
3 .2 c
a o
—*2 "2 ¦« *3 -S
«« „ m 2.t: r -L a « » —
¦° ^3 °* ¦ « o ~S o — ,—15 —
es
¦o -*¦
S .3
.2 0 ?3 fe
!H
o — 45 ¦** > — j< c
** *5 "2 •«"<L> \'o ¦!
— 2 ®r= — -eti— a ^.
o o r-
ce ¦
EEs\'is i
o g5
2 t~ .2 .0 ® P !2 -al =
i3 .-S.ÍS •• « ^
3 oí 3 :=•.!
¦"«ss»
b g 3 .. JS <d
«g|5c <=j
u cío «
» 1 S I
* Jl 3 E
fe oí 1>j om »
-° ^ •o
fe 1
> s
\' ff5-
o *o "3
3 L -<» «
i cn co co co
! o oT
* a s
••a =
oa as _
L ^ ° =
" ^ m «a- cd
.35413 sí
S." SI» 5- o
sili"3 IS-sis-i*lj !11-1 ^I-i^ail
s -
-1 &J ]
s-s; !
Sol
! L J ! \'sia S gi 1 leJl11«SIf»í¦
I j -«f il fi
gj •¦s|a:?-2-s
» . "2 "Sá «, "2 ^ o
Z p 5 tí.
a \' « .2 P « s *
, g-?5=| E
2-a 9 S---ÍS a
S -ss .§
0 0 «c 0 « OH 00 • j -ra-o 0 co 0 r- o> c* 1 ?O 00 O I d CN O 1 t~ Cl CQ 04 -V cj CO
O-o tC **** 00 \'o CT5 O ¦*(- -.fíat- 0 —cn 0 r— ^- wcc i> oí eo. 0 •«¦t- ««0 «o 0 ce —• o. — «o 0 07,682 ! 23,365 14,740 20,000 0 co -# e» ¦o O csm e» 0 "i"0 co oT co — co . CO -f 0 et
¦?i
-fi il
. s 1
-= ?I
liti
12 fu ¦< ¦«!
° 3 »
co aa
s
IH
H t9
N 0
02
I
03 O IH
a
EH
I
o o » c- —
cn ci —
I 2
il
E
o
1W
•a ¦{>-! n oc
~ *°
(3 ¦—
ss
o 9 00
1 1
I I!
il?
3 O CS C K t «
f L S - c S c-^.si !
;gs illesi. ?.
3-^5 f . I 5j|
§l« §MIí elfi!olili
2 g o
ho
.o o co o co o oí s> ci
i |h 1?
L. — US
¦5 ** -»
E ^
\' « ss
" a-
•S « -55 s.
1 5 3 §
— co io
4.697,811 31.393,983 996,093 co c~ co CRI CD CO
¦s- —< SI V OS OOOSI Ó O CD ^ tO 1 r- CD OS « CS 09 SO — O ^S-OSCO 1 f
976,996 419,854 1.050 907 1.999,827 89,671 941,663 999,137 105,379 118,998 94,827 234,607 86,068 6,468 43,160 328,579 16,000 14,566 4
E
co 5
--2 •a
, I
E
¦oju
•5
2 -3 •55 -« *•
I-I?!
.«3 .. g =s-»^-e ==•¦« «""° •<5I* ,-S°f *•? ^
«o-s\'^S^s\' 5 ¦:o56 .-o J «^-«««^
S i 13 i * I í 1 ? I « ts 48 * I - 3 ? 13 -.
i m— t-Ü^Í eme» tioS >- 3« eo-its^? 2 m >- 3
lia *L ¦3 » _ E
I s 1 "•i "
3 1
5
ock ra « t
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
!! HALLATLAN!!
IV 169 gyönyörű tárgy csak 1 frt 90 krért.
1 pompásan aranyozott óra 3 9ii jótállással. 1 gyönyörű szivar tárca. 1 nagyon finom köszörült toilette tükör tokban. 1 jegyzetkönyv angol vászon kötésben. 1 készlet kézelő gomb I. áoubié aranyból. 1 készlet ing gomb » , -
1 nagyon célszerű írókészlet, 1 fioom szagú toilette szagú szappan, 1 elegáns Óralánc szép aggasztókkal, 72 igen jó acél toll eredeti csomagolásban, 50 ív finom levélpapír, 50 finom boríték.
Ezen feotnevezett 189 pompás tárgy csak 1 frt 90 krért Bzállittatik
J. Wanderer Krakau. Stradom No. I.
Schweíci órák nagybani kiviteli üzlete által, meg nem felelő 8 napon bellii vissza vétetik.
Képes árjegyzékek órákról ingyen ós bermentre küldettetik.
K ¦
Vetéo ideje: Augusztus és \'Iszep-. tamber.
Öltetés távols^LJJ5—20 cm.
Aussaatzert -; tember. \\3Wí-»tx Pflanzweite: 15^^Crn. Bodenbeschaffenheit: Gut gedüBgt^j
A MAUTHNER-féle
hírneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt éa hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
m e d v e-v é d j e gygy e I
valamennyi nagyobb
fűszer- és vaskereskedésekben
kaphatok.
fjV A Budapesten Acdrássy-ut 23. szim alatt létező MAUTHNER ÖDÖN cég csakis olyan csomagoknál vállal teljéi jótállást egészen friss és valódi magvakért, amely csomagok ragasztva, a medve-ábrával és a Mant\'nner névvel jelölve, ugy a mini a mellékelt rajz is mutatja
XXKK XXXXXXXXXKXXKXttXXKttXXXKXtt
s se ¦i %
K SL
x I
JC sem jobb I
(KTolü-félí ERZSÉBET LABDACSOK.)
E ptlulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb bec*ü-lendők; — menlek min den árir.linas anyagoktól, az altesli szerek bajainál legjobb ered menyével használtatván, gyengédeo h&shajtók, vértiazlítók; egy gyógyszer oiy ártalmatlan, mint e pílulák a székszorulás a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett még gyér
ashajió labdacsai
dobozi,
mekek is szívesen. Egy 15 pllulát tartalmazó doboz 15, e«y tekercs, mely 8 tehát 120 pilulaí tartalmazó, csau 1 frt o. é.
O VftQ 1 Utánzásoktól kulöaösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan W ^ * Neusteln tírrsébet-pllBlát. Valódi cíak, ha minden dobox törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piro3-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és „üeasteln Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvény széki leg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
^Szent-Lipóthoz" címzett gyógyszertára Wien, I„ Plankengasse 6. Raktár Nagy.Kanizsán: BELU3 LW05 gyógyszerésznél.
K X
x
X X X Sí X X X
m m
80
se
m .,,
<& m
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyet &¦
alairas&t tünteti feL A HtJ> A.-féle Seidiltz-porok tartós gyógybatása a legmakacsabb gyonsr- és altest bánt almák, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött székrskedés, májbániatom, vér találás, aranyér és a legkili&cbözóbb Búi betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szarzeit. — Ára egy lepecsételt ereceü tíc bíznak I frt 0. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. [MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Peak akknr valrirli mindegyik flveg MOLL a. védjegyét tQnt*ti fel
ozla barszesz él só nevezetesen mint fájdalomcsillapító bederzsölesi szer köBzvény _suz és a meghűlés egyéb következményeinél legi (méretesebb népszer. — Egy érne 7ett TSdati fiveg ára 90 krajozár.___
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: füzolysavas sziksó.) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mtnt felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s etyszersmin* -szer fogfájás elten. — Egy Mail A., védjegyével ellátóit Qveg ára: 60 krajcár.
Fószétk&ldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta pottanlánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. . aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Resenfeld Adolf ÓS Fia.
özíccskendőket
házi. ipari mezőgazdasági, épitke- \'j városi, községi, gazda-zébi és egyéb nyilvános célokra kéz-, sági és gyári tüzoltósá-járgány és eróbajtásra g 0 k n a k,
y harangokat és harangállványokat ^5
\\ templomok, Iskolák stb. részére.
Bözmsnteser. műkbdo pöcegödör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-aa készít és ajánl a aa-
Budapesti Szivattyu- és Gépgyár
asag; («•>«» Walser ferénc)
Budapest, VI., külső Váci ut 45. Árjegyzékek és költségretésok ingren é« bérmentTe. ~**J
1898. MÁRCIUS I9(
Egyedül valódi
balzsamot
(Tinctnra baisamica)
u^jbaa cs kitsiaj-bc; eaaJtli
THIERRY A.
Pregrada, Bohlts mellett
Hogy »lud« ttvadaa ¦tkirfilv« l«y :-.
•laata) aze* aattaa.
illaj Dajagyzatt *it&-Jtiyat íaazutlon.
balzsam-fi jára suu.
Valódi csak ezzel a kereska. delni törvényszék bejegyezte
zöld védőj egy gyei.
Balzsamom teljes csomagolása a minták törvényes védelmében ran.
*iiin«r mali- ú» tQdifáidiűinak. túüSjéi. VSpti. —.- ~ L étrisj\'iliiij\'. roai ix, roiaiiaa-o lehelet. reiKre-c. t." , . \'J,CI foirovWij ul ellen a[y bol»öIeE. mint kfiliöiec x:i-rorfiji*. »aiJroib»Ji», risyd^JBítoli. égii.i .ebek -T^\' 1 aoi a!or««n nlttir. ott töiveietieadi reodsUtak eie- .
bel Bohlueh. rUt
efj-ütt pírtóajentojan küldve:
Be kU "SJ^J\'it,PUlire5i*1........* aoroai
flOfi:ila ói Herc?p>TÍDÍbi SO krraí aVitiU " Ha=ítli6k»t éi niintóliit. Tilamlnt hamUltoti cvi-i~i«,v inulwli a Tedűjet-rWiTínY izigTjraaa Udűit ~ \'
S1BI1IÄ
« ®
SckJzengcl-ApíWe Egyedül valódi -
Százlevelii rózsakenöes
S
tL 4$ # 4$ f#
delikates zszek!
vS a !1 a r i a - s o ii k a és sertészsír.
fjßff Magyarország első nagy gyártelepe e szakmában. "W
Első szombthely i sertéshizlalda ós husfüstölő-gyár
Szombathelyén
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30-féle gyártmányról szóló árjegyzékünket
ífflslsafflsalte ei rosa centliwa.}
A jelenben a legrcröscbben ható kenőcs.
desATHIERRYin "tiszeptikns értéke DDCftBana Tan* Kitűnően meggátolja a rríUsnKUA gynladást. Bármely rég! kDlsö bajnál és sebnél határozott eredménynyel van, legalább ls javulást és a fájdalmak enyhüléséi Idézi elő.
Kit adifail kareiebbet Bem kflldeaak ¦ i tiéjjelkfiidéal tuí\'j
•10Iet«a flietéi vapy Btiavéttel eaxkBtük. 5 Ufi; ui WraesieieB kfildra éi mir bétádra í iiillltóleTí! ti u-emira-, láuval S korom 40 Bllér.
OrakodjaBak kaUU aetkfll való hamliltáaak »ieirli.»to: éa ji! teník OfTolní, bc/fj mioden téfelven beéjetio lecyc \\ ítci liUuió TéiojetT é» a c4r clma: „SekatxtBt^l-ipotbeke ia a. Thlerrj la írej-rada." Mladen técelr baitailul eui::ubi tbb caomajolva. Bxiilevelfl rána-kenScaSai haaliiuií a BtiazÜt » TMÖJafytörTíay értalmíben tSrvéajeien t-t nlforuu
TaluaJat a hamiiifriajok terjantíit li. 1 bot raktir. ott koivetetleBBJ rtadHJanl nn i
clmea: la dle SehnUeairel-Apotbeke and dai
a. ThUrrj la Pregrada bel BohlUcb. A aaéiJelkfildea eaakU <10l«tBi SaeU* tut BtiaMÜWl oaakOcClUtik.
^iíjfti <Hli mk mi ijfciniririi m.....iBn <ali ««a«»^B»^h^fc.^^^a»g^B«»«ÉBW
I
Százezrei a
családoknak iszszák
előszeretettel
naponta a
- ^ Mentes a babkfttónak egészségre ártairaas aifeatrészBÍtSL ¦Egyedül a Kathrainer-tóle\' raatátakévé\' az, mely annak, iifeiáf
és kodve\'Ü izíl magáoarí foglalja, A Kaíbremer-iéle majátakávé } étvágyg\'érjestíő, könnyan amiazthaiS, évek során át^SnőttftSí *«¦
gyermekekre nézve egyaránt hasznosnak bizonyult Legkitűnőbb
pótléka \'a\'b\'abk\'iívénák, yaSamint •a]ánlásra!©gnjéltófebvegySl#k« ; . is annak. Tekintettel az egészségre és takarékosságra, a Vr\'éá
.Kathrelner«-nek i5ifc4 egy háztartáabOi sem szabaabt&nyoznfe.:
.. Ovás sz értéktelen ¦ utánzatoktót.
Nj-omatott Ifj Wajdih JózseTkTnyvnyomdijában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA
, S89&
március hó 26-án.
13-ik szám.
Elófi metéli ír; Egeiz étre . . . 6 frt — kr.
Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. Negredétre . . . 1 fn 25 kr Kgjre* szátu 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 btuaboí petítaoriian 7, MÉtoánor íj, i tniuden további ior*rt S kr.
SVI I.TTKRBÉS petit soronként 1U kréxt vetetnek n-1. Kiuotari illeték minden egyei hirdeiéíért 30 kr. fiaetewlö
XXXVII. évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
I | A nagy-kamzs«i .Ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-tírsasáj," a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,? a „nagy-kanizsai tanítói járáskor, nőegylet,\' ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,- .szegények tápintézete,J a „katonai hadastyán egylet,
A lap szellemi rétiét illető minden közlemény a felelőz ízerkezztő netére, »z anyagi réízt illető kőt-leménjek pedig a kiadó nevére cimzítten -N\'a?r-Kani2:*»r* bérmentve intézendnk.
Bérmeuteden terelek i tatnak el.
fogad-
Kexl rátok Tiasiaiieiii kufdetuek
„nagy-kanizsai keresztény jótékony a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kisiparról.
Nayj-Kanizsa, 1S98 miire. 25.
Mig nagy megelégedéssel konsta-íáijuk, hogy a gyáripar terén nagyot haladtunk, addig sajnálattal látjuk, hogy a kisipar olymérvü stagnációt mutat, hogy helyzete tarthatatlan. Ez a tény tagadhatatlan — hisz ezt lépten nyomon nemcsak közvetlenül érdekeltek hangoztatják, hanem beismerik az államintéző körök is és tudják, hogy az államra nézve ezen oly fontos társadalmi osztálynak mennél tovább való fen-tartá\'ára minden lehetőt meg ke!! tenni.
A kérdés az : mik a bajai a kisipar állapotának, hol keresendők a bajnak okai és miképpen orvosolható részben vagy egészben ?
A kisipar hanyatlása, nem egyes kedvezőtlen jelenségben keresendő, hanem a mostani gazdasági viszonyok Összehatasában. Nem terjesztked hetem ki terjedelmesen az iparnak a gőzgépek alkalmazása óta átment változásaira, mert ez nagyon is hosz-szadalmas volna, csupán röviden óhajtom jelezni az okokat, melyek a kisipar helyzetének folytonos rosszabbodását előidézték. Ezen okok : bogy a legtöbb iparágnál az előállítási mód teljesen megváltozott, s különösen háttérbe szoríttatta a kézimunkát a gépek alkalmazása és a tömeges előállítás; a közlekedési eszközöknek óriási mértékben való növelése, mi által a termelés és helyi
szükséglet között levő szoros összefüggés fölbontatott és egy nemzetközi, helyi megsz ritásoktól ment verseny eredményeztetett. Keresendő továbbá az ok az ipar elöbbcni szervezetének fölbontásában, mely ily körülményei; között régi alakjában. föntarthatő nem volt, s munkás és munkaadó között lévő viszony alapos változásában stb., a mihez még más sz iparon kivül álló és az állam politikai életében előforduló különféle visszás körülmény járni.
A mi mo3t már ezen kedvezőtlen állapotnak megszüntetését illeti, ez az élőbbem állapotra való visszatérés által lehetetlen. Kinek jutna eszébe, hogy a gépraunkát megsemmisítsük, hogy az ipar terén ugyanolyan állapot álljon elő, mint a milyen egy századdal ezelőtt volt. A természetszerű fejlődésnek útját állni nem lehet épp ugy, mint nem lehet a földet forgásában megakadályozni.
Tehát hogyan oldhatjuk meg ezen fontos társadalmi kérdést, hogyan akadályozzuk meg, hogy középosztályunk teljes tönkrejutás által proletárrá váljék, mit kell tennünk, hogy ezen fontos társadalmi osztálynak fennmaradását biztosítsuk ?
Eltekintve az általános reformoktól, melyek a kisiparnak is javára válnak, mint pl. népnevelés, a közlekedésügy javítása, a pénz- és hitel-ügy rendezése, közterhek csökkentése stb., vannak: külön segítőeszközök, melyek egyedül vezeLhetnek célhoz.
Ezek nagyjában a követke ők\':
Szakképzés terjesztése, szakiskolák, muzeumok és szakegyesületek utján, továbbá oly rendszabályok életbeléptetésével, melyek képessé teszik az iparost, hogy a technika terén észlelt javításokat éa újításokat kihasználhassa. Az iparoktatásra és fejlesztésre fordított összeg a nálunk létező követelményeknek nem felei meg és erre a célra az államnak sokkal nagyobb áldozatokat kell hozni. A külföldön rég belátták, hogy az iparfejlesztésnek az ipariskolán kell fölépülni és hogy ez utóbbi minden iparágnak biztos alapja; meg is hozták érte sz áldozatot. Igy pl. Ausztriában, hol az ipari készültség már régóta megvan, 3 millió forintot vettek föl a budgetben e célra, Poroszországban 4 millió márkát. ,
Hogy mily nagy befolyással bírnak a szakiskolák, nemcsak a szakismeretek terjesztése körül, hanem az iparfejlesztés tekintetéből is, bizonyítja Ausztriában az ottani ke-resk. múzeum, mely a szakiskolákat akcióba vonta abbeli törekvéseinek megvalósítására, hogy az ipart a nagy kereskedelmi forgalomba vonja be, még pedig nem a nagyipart, mely maga is bir magának fogyasztást biztosítani, hanem a kisipart, mely ott is épp oly válságos helyzetben van, mint nálunk.
A múzeum ezen cél elérésére érintkezésbe lépett a szakiskolákkal, melyeket a saját költségén beszerzett mintadarabokkal látott el; szakképzett férfiúkból álló tanácsot alakított,
kik az\' igazgatóságnak a minták kiválasztásában segédkeznek. A próbadarabokat pz iskolák ,4jf tják elő, a tömeges megrendelést az iskolák közvetítésével a városok iparosai.
Hasonló akció nálunkis mindenesetre csak javára válhatnék iparosainknak; nem csekély mértékben járulna ez a temérdek mennyiségben behozott bútor-, textil-, ruházati- stb. áruk ellensúlyozására; fejlesztenék ezzel iparosaink műizlését és nemcsak ipar-viszonyainknak nagy javulását ér-hetnők el, hanem kivált pangásnak indult kisiparunknak tennénk nagy szolgálatot.
*\' A kisipar szomorú helyzetében bizonyos része van a jelenleg fennálló ipartörvénynek Ezen tényt igazolják a különböző ipartestületek kongresz-szusai, melyek mind abban az irányban összpontosulnak, hogy a kormány igyekezzék az ipartörvényt mielőbb revizió alá venni, nyújtson törvényes védelmet mindenféle kóros kinövések és tisztességtelen eljárás ellen, melyeknek a mostani kisipar a termelés és kereskedelem terén ki van szolgáltatva. Kívánatos,\' hogy a revizió főleg a szakképzettség megbirálására és az ipartestületek szervezetének autonomikus kibővítésére vonatkozzék.
A kisipar helyzetének javítása szempontjából nagyon fontos szerepet játszik a szövetkezetek létesítése. A szövetkezet közelebb hozza egymáshoz az embereket, kifejti az összetartás érzetét, az egészséges közszellemet s a józan gazdasági haladásnak valódi
iskolájává válik. A szövetkezeteknél a súlypont mindig az előlegegyleteken nyugszik, csak az ezek által előkészített talajból sarjadozhatuak ki a különböző ipari célokra alakulandó szövetkezetek, mint a közös anyagbeszerző, termelő és közös raktár-szövetkezetek. Nálunk az ilynemű szövetkezeteknek nagyobb arányban való alakulását hátráltatják egyrészt a kereskedelmi tőrvényszék ide vonatkozó határozmányai, — a min azonban a kereskedelmi és igazságügyi miniszter ígérete szerint nemsokára segítve Ieiz, — másrészt nehézségbe fog ütközni azoknak létesítése éppen a kisiparosok konzervatív hajlamú miatt, kik minden újítást idegenkedve néznek. Az ipartestületeknek kellene a kezdeményeszÓ szerepét magukra vállalniok, buzdi-tólag hatni a hatáskörükbe tartozó iparosokra, fölolvasásokkal vagy bármikép nékik megvilágítani, hogy az egyesülés az egyedüli mód, melylyel a nagyiparral és nagytőkével a ver-, senyt fölrehetik, mert egyedül állva egyesült erők hiányával az egyenlőtlen küzdelemben okvetlenül elvesztik a harcot, a mit különben naponta tapasztalhatnak. A szövetkezetben van az a varázs erő, mely a kisipart a nagyiparral szemben versenyképessé teszi !
A kisiparnak adandó adókedvezmények sem állanak utolsó helyen azon eszkőzök között, a melyek az ipar emelésére hivatva vannak.
Alig hogy megkezdi egy iparos
TÁRCA.
— Egy uri hölgyhöz. —
— A „Zalai Közlöny* eredeti tárcája —
Gyenge tzeliÖ a mely arcod legyinti, A szemérem virágait Orcáidra ráhinti; Kéjtűi rezdül a, beszéded, éneked; Fáj, ott ép a szived táján, Egyre jáj nem érted. —
És később e gyenge szellő víhor lesz, Sápod, éjed, nyugodalmad, Békességed oda vesz Végig szántja a szivedet, lelkedet Meg nem békül, egyre háborg : Keseregsz és nem érted. —
Mint az orkán, ugy dul benned a [vihar,
Mert a kit a szivedbe társz, Idegérteni nem akar ; Pokollá lesz minden gyönyör te ne-[ked
foni sem kívánsz már többé: S meghalnál, mert nem érted. —
Ds a vihar csillapodik, nem zajong Hévbe is tér megtört szived, Mv.lt bajáért nem jajong j_
Gyönyörödet, kínjaidat feleded Ám békére hiába vársz: Búslakodsz, de nem érted.
Pajzánkodik újra veled a szellő, Csendesebben, szelídebben Rokonszivet esdeklő. — S Örömödben odaadod lelkedet, Meglelted, hát boldogságod; S azt hiszed, hogy megérted.
Visszatér most nyugodalmad, jó ked-[ved,
Hisz a kit oly rég kerestél, Valahára meglelted. — S jelujjong most boldogságtól éneked. De hogy mi a nagy szerelem: Soha, soha, nem érted..—
KÁBOS JENŐ.
A felültetett leánynéző.
— Humoreszk. — — A „Zalai .KösIobj4 eredeti tárcája —
.Kedves Barátom! Az estéli vonattal hozzád érkezem — Kökényes Káimér."
Lantossy Botond kapta ezt a sürgönyt, ki nem tudta magának megmagyarázni e rítke vendég érkezésének okát; de azért lejelentette édea anyjának, hogy az estéli vonattal egy igen kedves vendége og érkezni.__
— Kökényes Kázmér törvényszéki jegyző, fiam\' kedves barátja leeod vendégünk, kit illfi a Lantossy háznak régi, jó hírnevéhez méltó fogadtatásban és ellátásban részesíteni.
Igy gondolkozott özv. Laotossyué — fia vendége felől, r
Kökényes Kázmér megérkezett. Az ódonszerü nemesi porta ebédlőjének ab lakából messze látszik a divatos luszter csillogó fénye — az éj sötétében . . .
Az ebédlő közepén lévő kerek asztal mellett hárman ülnek: egy éltesebb no 55—60 év körüli lehet, kinek ráncos arcán a megtestesült jóság ül. Ez a házi-ssszo&y — Özv. Lantossyné.
Az asztalfőn ül egy nyalánk termetű, elegáns, szemüveges, szőke — 30—35 év körült fiatalember. Et az érkezett vendég — Kökényes Kázmér, ki mellett balról Lantossy Botond foglal helyett E két barát vagy tizévé nem látta egymás".
Lantossy Botond a sürgöny átvevése óta ég a vágytól, hogy megtudja ritka vendége érkezésének okát. A viszontlátás első perceiben alig győzték egymást dicsérni. Hisz — mindketten olyan jól néznek ki, bogy a dicsériteknek, bókoknak se vége, se hossza. Peraze — nem gondot egyik sern. arra, hogy vetélytársak fognak lenni. De hát — melyikök gondolhatott volna erre ? Hiszen három vármegye választja el egymástól. Csakhogy Zergefalusi Zergéssy Klementin olyan „nehéz leány" —, kinek nem három, hanem tíz vármegye ellen is eljárta híre. Ez pedig a mai érdekkorszakbeli házasulandó fiatalembereket érdekelni szakis...
Hja!
erre Lantossy Botond nem gondolt. ... A párolgó tbeat szürcsölgeti a két jó barát, midönőzv. LactosBynényugalomra kívánkozik. Bocsánat uram! az öregnek nyugalomra van szüksége." B Kérem Nagysága! csak méltóztassék !l" Özv. Lantossyoé eltávozása után Kázmér éj Botond az ebédlőben bodor füst fellegeket eregetve — beszélgetnek a maiból, jelenről, és ábrándoznak a jövőről s legvégül Kökényes Kázmér jövetele céljával ismerteti meg Liotossy Botond barátját.
Barátom engedd mondanom : Huba barátunktól BOkat hallottam emlegetni vendégszerető hátatokat; régi óhajon?teljesölt, midőn alkalmam nyílt kedves otthonodat megismerni; de engedd egyúttal megváltanom azt is, hogy nem egyedül ezen régi óhajom teljesülése vonzott kő rödbe, hanem hogy Őszinte legyek, ide jövetelemnek egy másik oka is van. Engem édea mindnyájunk közös emberi rendeltetése vonzott ide. Sokszor és sokat emlegette Huba barátunk Zergefatusi Zergéssy Valér nagybirtokos és még többet unnak Klementin leányát" . . . ¦¦^"A Klementin név kiejtésekor Botoud arcán gyenge pir futott Tégig.
„Tehát Klementint jöttél megnézni\'? Kérdi Botond.
„Ha oem veszed zokoa Őszinteségemet — igeu". Felet Kázmér.
„Kérlek! Csak örülök őszinteségednek. Mondhatom Zergéssy" Klementin ritka szépség, kedves- és ami fő kitűnő háziasszony, mi a mai lányoknál, otyan ritka
mínt a fehér holló. No, meg nem is holmi „könynyü lány."
„Ez a fő Botond nálunk városiaknál, mert az a csekély-fizetésünk igy, mint garzon embernek is alig elég különben ezt feleslegei neked mondanom, hisz 10—H évig te is voltál élvezője a városi életnek, de hagyjak ezt! Én Klementin Nagyságát jöttem megnézni, és esetleg ha beválik — megkérni".
E szavak már Botond szivétérintették. „Egyszeri látásután mindjárt kezét kérni — nem lessz korái, elhamarkodott dolog\'?
„Talán nem, hiszen Huba barátunk annyira megismertette velem a körülményeket, hogy egyszeri látás után, felesleges lessz minden tovább ífhallogatás — vagy, vágyra jöttem.*
„Helyesen van barátom! De ugygon-dolom, hogy Zergéssy jelenleg időzik fölei gyógyítása végett. Nagyot hall szegény öreg. Különben ez nem tesz semmit ! Holnap, mielőtt tiszteletedet tennéd, megelőzőleg én mindenről tudomást fogok szerezni.
„Nagyon lekötelezve érzem magamat szívességedért. Tehát nagyot hall Zergéssy? Milyen jó tudnom! Huba erről említést sem tett."
„ö bizonyára még nem tudja, m.-rt csak pár hónapja, hogy szerencsétlenül járt."
— Az üveg bura alatt lévő kakukos-őra éppen tizenkettőt mutatott, midőn a két barát kezet szorít, s egymásnak szép álmokat kivan. — Elválnak Kázmér az
tilit-stgiyitl
fVan szerencsém a n. é közönséget tisztelettel értesíteni, miszerint helyben, a Jötéren a volt Eisinger Henrik utóda cég helyiségében üzletemet megnyitottam és azt teljesen uj árukkal szereltem lel. — A legnagyobb választékban és legolcsóbb árak mellett kaphatók:
bútorszövetek, Vászon és damaszt-
Bicikli, Vadász és utazó ruháknak. Teljes tisztelettel
selyem-, gyapjü•
divat-sz5vetek. Női-felöltők, fehárnemüat nyakkendő< nap- és esernyőn\' függönyök, szőnyegek és ártTkT K\'BS.iieoesség vizaantes esíköpenyekfien. Nagy választék uri gyapjuszövetekíien. "Ml Gyári raktár Ordci és Msbruki lodenkelmékben\'
KÖVESD1 KÁLMÁN.
XXXVII ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
!89S. MÁRCIUS 26-án
mesterségét, mikor nemcsak a kezdet nehézségeivel kell megküzdenie; hanem a megélhetés is gondot okoz neki, már is köteles a megnyitás után 2 hónapra adóvallomást adni. Mig a nagytökével alakult vállalatok 15—20 évi adókedvezményben részesülnek, addig a kis ember, kinek talán annyija volt, hogy a mesterségéhez szükséges eszközöket beszerezhesse, kénytelen úgyszólván azonnal adót fizetni. Ha a nagyiparnak megadjuk ezen kedvezményt, miért ne tehetnók meg ugyanazt a kisiparosnak — habár csak egy évre is. Nem nagy összeg ugyan ez, sőt nagyon is kis kedvezmény, de biztatóul fog szolgálni azoknak, kik kis tőkével, de talán nagy tehetséggel lépnek pályájukra és némiképpen megkönnyíti nekik az összetornyosult kiadások elviselését.
Ha ezen segédeszközöket alkalmazzuk, ugy azt hiszem részben meg lesz oldva azon nagy társadalmi probléma, mely folyton kisért bennünket.
Altstüdter György Aladár.
A mí színészetünk.
Mikor ugy virágvasárnap táján egy-egy színtársulat jelen meg Tarosunkban, mindig jó szándékkal fogadja azt a sajtó. A közönség, mely a színészet Ügyében elég sok csalódásnak volt már kitéve, kezdetben mindig megpróbálja, hogy látogatásával előmozdítsa a művészélet A \'sajtó és a kritikus is meglehetne nyugr tátva, ha ugyan művészetről lehetne szó.
Minket nem vezérel sem kaján irigység, sem melléktekintet, ha a mi szokásos színészetünk ellen foglalunk állást. Már hála Istennek nem élünk abban a szégyenletes korszakban, mikor a vidéki színészetnek az a missziója jutott, hogy Nagy-Kanizsán a magyar szót, a magyar irodaimat terjessze.
Ma már nem a színészek feladata a kulturmisszió, melyre hivatkozni szeretnek maguk a színészek. Ma már a szi-
ebédlőtöl jobbra, Botond pedig balra eső szobát foglalja el. Kázmér, csakhamar Morfeus karjába szenderül. Botond pedig szobájában fel é- alá sétál . . . Nem jön álom szemére. Nem csoda! hisz 0a-rátja. szive szerelmének egyedüli eszményképét akarja elrabolni.
— „Ezt nem engedhetem I és oem is engedem!!\' E szavai után gondolkodni látszik Bolond a csakhamar egy öröm pir jelenik meg arcán: „Helyes! Az ötlet kitűnő. így talán sikerülend Kle-uíeutiat számomra megmenteni és a városi érdek fics urat megugrasztani. .."
Botond ezután látszólag nyugodtan tér éji nyugalomra. És mig Kázmér álmában rózsákat szed ; addig Botond töviseket iparkodik Kázmér rózsái közé titkon rejtegetni, mert reggel Kázmérral megegyeztek, hoey először Botond megy Zergefaluru megtudni: vájjon Zergéssy Valér otthon vau e? és ha otthou van, íogad-e ilyen, meg ilyen vendéget?
A reggeli elfogyasztása után Botond fogatára Ül és Zsrgefslura hajtat, hol ritka, szívélyes fogadtatásban részesülve
— érkezésének okát röviden előadja. Zergéssy Valérnek — látszólag —
tetszik a Botond áítalbejeleotett vendég, mert Botond távozása után sürögni-fo-rogni kezd a háznépe. Csak egyedül Klementin nem igen törődik a bejelentett vendég érkezésével annál is inkább, miután azt mondta Botond, hogy kissé
— nagyot hall.
- . . Féltizenegy, midőa Botond fogata berobog Zergéssyék udvarába Kökényes Kázmérral . . . Néhány perc múlva Zergéssy és Kökényes között olyao hangos beszélgetés keletkezik, mintha caak két haragos fél pörölne egymással. Már majdnem mindketten belefáradnak a hangos beszédbe, midőn Klementin benyit édes atyja, szobájába. Kázmér sablonszerű taglejtéssel közeledik: „Kökényes Kézmér törvényszéki jegyző vagyok."
E szavak elhangzása után, megnyillik a menyországot igérő két cseresznyeajk s majdnem kiabálásszerü hangon mondja Klementin: .örvendek a szerencsének !"
nészet nálunk ép oly művészet, mint más és csak mint olyan jöhet elbírálás alft.
Nem lehet mindig oly darabokat adni, melyek az eszthetika és költészetien bíráló széke előtt megállják helyüket, de akkor a középszerűt ne dicsérjük fel, még akkor sem, ha középszerű színészről van szú. Ne vezessük félre a közönséget oly bírálattal, mely mindennek megfelel, csak a valóságnak nem. Mert éppen az a jő bíráló, aki megtudja külömbőz-tetni a jót a rossztól, de azt is, hogy a jóból mennyi esik a darab, mennyi a színész rovására.
Szem előtt tartva a jelenleg városokban működő színtársulatot, annyit elmondhatunk róla, hogy sok benne a jó akarat, de nagy hatást a darabok elő nem idéznek. Van szinéaznőiok közt néhány szép alak, beszédes szemű nő, de ezek a természetnek adományai, de mi a művészetből kívánunk valamit látni, abból a művészetből, mely bennünket magasabbra emel, nem abból a művészetből, mely szép pózzal és szép combokkal imponál!
A helybeli sajtó ítélete színészet dolgában igazán sokszor kereszteződik a közönség nézetével, mert a sajtó rendesen elnézőbb a közönségnél. A sajtó már vívmánynak tartja, ha mandpság egyáltalán színészek jönnek a városba, hoey a közönséget szinbázba szoktassa. De viszont a mostani társulat lem dolgozik a szioészet külső eszközeivel, nincs színpad, nincs díszlet. Vannak színészeink, de nincs szinmüvészetünk. Igaz, az ízlés olyan tágítható valami, mint a gummi, de még sem szabad ma már közönségünknek olyasmit bemutatni, ami jóformán jóhiszeműségét sérti. A színész nagyon érzékeny, de érzékeny a közÖoeég ís. Otromba játék még nem fesztelen játék és a szabadosság még messze van a gráciától — a bájtól.
Hozzászólok színészetünkhöz, mert voltam színikiritikus és ma — nem vagyok az. Annát elfogulatlanabbik szólhatok tehát V. H.
Az apa és gyermeke.
— A letétivel katasztrófa. — Borzasztó szerencsétlenség oltotta ki Mayer István, letenyei gyógyszerésznek és kin fiának életét f. hó 20-án. — Az
Kökénye* Kázmérnak feje zuegott a tulhangosan folytatott társalgástól. Szabadulni vágyott ez éktelen lármától. Elment minden kedve a „nehéz leásy\'t megkérni. Nem is szólt egy ártatlan szót sem jövetelének céljáról — távozott.\'..
Botond epedve várta Kázmér visszaérkezését. Ablakánál áll. midőn látja Kázmért jönni. — No alig van eredmény! — S nébány pere múlva — Kázmér Botond szobájába van.
„No, hogyan tetszik Klementin ? Minő eredméoynyel jártál? Reménylem tjzavaim igaznak bizonyultak — már t i. hogy ritka szépség! !\'
„Ritkának, ritka — szól Kázmér — de nem feleségnek való, legalább nekem nem! Nem pedig azért, mert olyan hangosan beszél az egész c-jalad, mintha mindenki oagyot halló volna, mint az öreg Zergéssy. Én az Öss2es Zergéssy vagyonáért nem adom csendes magányomat. Maradhat én miattam magának az egész Zergéssy família!*
Kázmér szavai;- egy igen nagy kö esett le Botond szivéről.
— így van jó! — gondolta Botond...
Kökényes Kázmér a délutáni voa&tta! elutazott s örökre bucsut mondott Zerge-fatuuak. Botond pedig nagyot nevetett. No ez hát sikerüli! — mondogatta Kázmér távozása után.
... És néhány bét múlva Botond és Klementin. mint boldog férj feleség sokszor nevettek Kökényes Kázmér felülle-tésén, mert sem Zergéssy. sem Kökényes nem hali nagyot; de még kevésbé Klementin, csakhogy Botond Zergéssyoek azt mondta, hogy Kökényes Kázmér nagyot hali, Kázmér barátjának pedig azt, hogy Zergéssy Valér hall nagyot, « igy történt meg, hogy Kökényes éa Zergéssy olyan hangos beszédet folytatott egymással, melytől Kökényes Kézmér megijedve — nem merte Klementin kezét megkérni; de nem is ment megelőzőleg soha többé fiatalemberhez, ha „leánynézőbe" ment.
Farkacs Károly.
esetről a követkéz^ tudósítást vettük: Hogy tudták meg a szerenesetlenséget f Folyó hó 20-án reggel az otteni gyógyszerész May er István tőszomszédságában lakó Bayer Izidor: kereskedő 4 óra után, midőn üzletét felnyitotta, valami pörkölt, égett szagot érzett, de semraí füstöt, vagy egyébb gyanús jelt nem sejtvén, bement üzletébe teendőit végezni. — Pár perciyi időre neje is felkelt, kiment az udvarra, szinte érezte ezen szagot, utána jött Paula nevü leánya, ki a szagot érezve, mindjárt figyelmessé tette erre anyját s az udvarban vélte a szagot feltalálni. Kutatott i>, de ott nem találván annak eredetét, tovább kutatott a szomszéd házon — s csakhamar észrevette, hogy a gyógyszerész hálószobájából szűrődik ki a füstgomoly. — Hamar atyját bivta, ki szinte észrevette, hogy az ablak táblák a hálószoba ablakán be vannak zárva és a lüst a repedéseken törekedik keresztül; megverte az ablakot, választ nem nyervén, tűz-lármát csapott, befutott az udvarra s cselédséget felkelteni, neki rohant a hálószobának az ebédlőbe nyíló ajtajához, azt zárva találta döngette, kiáltozott, de .belülről semmi jel nem hallatszott, sőt az ebédlő is tele volt már füsttel. E közben a többi kereskedők, s több más emberek is figyelmessé lettek, oda siet tek, félre verték a harangokat, mire a tüzoltŐk is kivonultak, mig ezek a helyszínére érkeztek, addig az egyik kereskedő az uca ablakát betörte az abban alkalmazott vasrácsot kezdte kifeszíteni és az ablaktáblát betörte, az ebédlőszo bába nyíló ajtót szinte ez alatt fejszével befeszítették, ekkor oly hatalmas fűst oszlop jött ki, hogy az egész ntcit ellepte, — és midőa a füst kijöhetett, a levegőtől feléledt a büzölgő tűz és lángokban kezdett égni, ekkor megérkeztek a tűzoltók, vízsugarát bocséjtotlak be és be is hatoltak a szobába s ekkor téru\'t el előttük a borzasztó látvány: a gyógyszerész ott feküdt az ajtó közelében a padlón megfulladva és égési sebekkel, melyeket akkor kaphatott, midőn a láng nyaldosta a szoba bútorait az ajtón éa ablakon lévő főggőuyöket így csakis feje, arca és melle pirult meg. - tovább még egy borzasztó látvány terült el elöltük: az ágybanfeküdt ö évee kis Dezsőké fia szintén megfulladva és égett az egész ágy körülötte, igy akis fiu e pár perc alatt jobban összeégett mint édes atyja. A tüzet fcsmar eloltották, az életmentési kísérlet hiábavaló volt: mindketten már meg voltak dermedve.
Hogy történt a szerencsétlenség 1
A helyszíni vizsgálatból meglehetett körülbelül a következőket állapítani:
Folyó hó 19-én Mayer gyógyszerész neje délután több uri hölgy társaságábau Nagy-Kanizsára rándult színházba, otthon hagyva férjét és kis 5 éves Dezső fiit. Eite felé a gyógyszerész szomszédjával Tó\'h kántortanítóval beszélgetett s midőn ez tőle eltávozott a szokottnál előbb bezárta a patikát a még meg pirongatta a kia fiu dajkáját, miért fekszik le oly hamar magára hagyva a kis fiu a hálószobába, ki ott már aludt, — maga lévén otthon, unatkozott s Így ő is lefeküdt a szokottnál előbbi időben, az ajtói szokásához képest nem kulcsosa\', hanem reteszszel zárta el.
Szokása volt, hogy leftkvéakor cigarettára vagy szivarra gyújtott s nagy a valószínűség, bogv ennek estek áldozatul, mert vagy elaludt az égő cigarettával, vagy azt olyan helyre tette vagy dobta, hogy vagy az ágyruha vagy a teppich meggyuladt tőle, $ ez tá-igra oem kapott, hanem büzöíöghetett órákon ke resztül b valószínű, hogy az első álomba elszenderült mire észrevette a bajt, mér annyira kábult volt, hogy midőn az ajtó felé menekült, már nem lehetett ereje a reteszt letoloi, összeesett és megfuladt szegény ártatlan kia fiacskájával együtt Petróleum nem volt a szobában, hogy a Milly gyertyát eloltotta, igazolja az éjjeli szekrényen levő gyertyatartóból ki-állott gyertya bél, mert körüle a kőség-től leolvadt a faggyú.
Mayer István. M ayer István gy ógy«ze rész ezelőtt 6 évvel vette át a lerenyei gyógyszertárt, a már egészen elzütlés felé baj!ó Üzletet, igen szép berendezéssel felújította a fáradhatlan szorgalmával ann«k
a régi jövedelmezi. vidékkel együtt nagyobb forgalmúvá alapította meg. Majd ide jövetele után 1 évre megnősült, s lett belőle szerető férj éa apa, a társadalom egy oszlopos tagot nyert vele, társalgási modora meg nyert mindenkit, akt csak érintkezett vele, semmiféle jótékonyságtól visaxanem húzódott, az adakozók közt ő mindig az első volt — szegényeknek igen igen számtalan esetben adott ingyen gyógyszert s buzdította őket, csak orvosoltassák magukat, ő mindig ingyen szolgállatja a gyógyszereket. Kitűnő barát volt\' A letenyei őnk. tűzoltó egyesületnek több éven át az utolsó percig fáradhatlan péaztárnoka és pártoló tagja is volt.
Mily csapás ez a szegény özvegyre ki egyszerre férjet éa gyermeket, egyetlen gyermekét, elveszti.
A gyászos esetről még itt Kanizsáu értesítették dr. Szekeres József és dryp-Mayer Ferenc orvosok.
A temetés.
Miután a két boldogaltat a somorja* moaonmesyei családi sírboltban helyezik el, e hó 21-én délután 5 órakor volt a beszentelés, ez alkalomra rokonai közül számosan megjöttek, az flonepélyes beszerelésnél jelenvolt az egész Letenye és vidékéről több ezer ember. Oly nagy volt irántuk az igazi szívből eredő részvét, hogy nem volt szem, mely ne könnyezett volna, s a közönség hangos zoko-gá«ok között búcsúzott el a szerető férj és apó, Önzetlen - barát, tiszteletreméltó egyéntől, minden tekintetben 8 a szegények jótevőjétől.
E hó 22-éo reggel szállítottak őket nyugvóhelyűkre, hol 23-án örök nyugalomra helyezték őket.
Koszorúkat küldöttek a Tarnay és Merkly családok, s több csatád, a letenyei önk. tűzoltó egylet fáradhatlan pénz-tárnokának s még Ubbeu a rokonságból is.
SZÍNHÁZ.
Az elmúlt színházi hét eseményeiben kevés az Örvendetes. Mig előbb volt részünk néhány Összevágó előadásban, volt atkáimnak hivatott erők igyekezetét di cserei, addig a mait hét lefolyása sok boszuaagot okozott a színházlátogatóknak. A helyett, hogy jobb előadások produkálására törekednének színészeink; helyénvalóbbnak tartják „kedélyeskedni." E kEdéiyökeaés,. m^yher sok minden egyéb is járni talán megjárja Kis B8r-gözdöo, vagyKajászó-Sz\'. Péteren de nem Nagy-Kanizsán. Mily lélekemelő látvány p1., midőn előadás előtt vagy felvonások között a függönyt félrehúzza egy ismeretlen kéz és nemsokára rá egy borzas f-j jelenik meg a karzat nagy gyönyörűségére. Hát még előadás alatti Az a bizonyos borzas: fej még ott ia kisért Kérjük Szalkay igazgató urat. szíveskedjék e rendellenes állapotokat megszüntetni. A mulatságot nagyban fokozza a villany világítás csalóka játéka. Ez persze bőséges anyagot szolgáltat a rögtönzésre és a „sikerűit" viecekre. Közbeközbe más apróbb kalamitasok is történnek. Csak egyet említek. A keddi előadás (Cigánybáró) alkalmával a függöny hamarább gördült le. Ugy látszik, hogy a kortinabuzó nem volt már kíváncsi a második felvonás fináléjára. Még egyet A székeket annyira összezsúfolták, hogy a kŐLÖQség alig mozoghat Ha többen vaunak a színházban valóságos áldozat ott szorocgani két-három órán keresztül. Igen kívánatos volna e bajon is Begiteni.
A heti műsort a szerencsétlen „Kék asszony" nyitotta meg.
Szombaton újdonságot adtak: Plao* quetteRóbertnek Varázsgyűr 0 c bá" lom felvonásos operettejét. melynek librettóját D* Ennen- Adolphe és Baoani Paul írták. Piai quette bájos zenéje sokakat csábított a színházba. Az előadás sikerűit A szereplők dicsérettel állták meg helyűket.
Vasárnap két előadás volt. Délután félhely árakkal Kövessy Albert énekes bohózatát „S a ¦ y a ró V e n d e l-t" adták este pedigFeldMátyásaak Trilbyk. (Az aggszüzek) c bohózata került színre. Ez utóbbi darabbal nem érdemes komolyan foglalkozói. Elég ha annyit jegyezünk meg róla, hogy Feld Mátyás irta a Városligeti Színkör számára. Afféle uborkaszezoooe valami. A csekély számban összegyűlt közönség Szálka/ pom-
pás játékán sokat mulatott Kiváltképen dicséretet érdemel Hetényi (Trilbyk,) ki Hidvéghyuefc Svengálijat utánozt. igen sikerülten.
Hétfőre. Az ördög Mátkáját hirdették, de helyette Verő Györgynek Oroszlán vadásza ment.
Nevezetes eseménye a színházi hétnek a keddi előadás. A Cigánybárót adták Huckstedt Irén k. a. vendég fölléptével. Hucksledt Irén k. a. a nagykanizsai műértő közönség jó ismerőse és kedvence. Föllépte iránt igen nagy volt az érdeklődés. A színház egészen megtelt- Szép Saffy volt és remekül éne kelt Igen kívánatos volna, ha Szalkay igazgató nr többször fölléptetné a kisasszonyt. A közönség nagyon szívesen fogadta a művésznőt, zajos ovációkban részesítette. Énekszámait (az I-ső fel--vooásban a cigánydalt; a H-ikban a BdrinkaivaJ való kettesét) megismétel tette. Tisztelői hatalmas babérkoszorúval és sok virággal lepték meg. — A műélvezetet, melyet Huckstedt k. a. éneke nyújtott, meg-megzavárta az énekkar ingadozása. A többi szereplők közül megemlítjük Nagy Imrét (Barinkai Sán dor) és Hetényit (Zsupán).
Szerdán Gaodillett 4 felvonásos bohózatát .Akikapóspatikáriu s"-t adták. A darab a szellemes szerzőnek leggyöngébb alkotásaihoz tartozik. Annak idején, a mihor a Magyar Színházban bemutatták a lapok kivétel nélkül rósz-szállották e darab előadása\'. A szellemes fordulatok, az egészséges komikusa helyét durva vicc, trágárság foglalja el.
A szép számmal összegyűlt közönség oem fogadta a legszívesebben az újdonságot, pedig a szereplők lehetőleg jót akartak produkálni.
Csütörtökön Sághy Zsigmond harminc-ötéves működésének jubileumául Dobó Katica és az egri nők c történelmi színmű került színre. Az est ünnepélyességét Huckstedt k. a. nagyban emelte. A tőle megszokott precizitással énekelte a Cremonai Hegedűs „ Madárdal át.c
Sághy Zsigmond régi jó ismerőse a nagy-kanizsai közönségnek. M:nt színigazgatót kedvelték, mert ő volt az első, aki a főváros előkelő művészeivel ismertette meg a közönséget. Blaha Lujza, Pálmay Ilka az ő igazgatósága alatt léptek fól nálunk. Az előadás cem felelt meg az ünnepeltetésnek. A karszemélyzet\'ismét jobban mulatott, mint a közönség. A jubiláns szép koszorút kapott.
Pesteké* két előadás voll: d. u Feld Mátyás remekművét megújrázták ; nug este az Ördög Mátkáját adták másodszor.
Szombaton „Folt, a mely tisztit" került szinre.
P—i.
HÍREK.
Emléket Bátorfi Lajosnak. Ujabban adakoztak: Wajdits Árpád 2 kor., Tótk Jenő, k. r. házfőnök Kolozsvár 2 kor., Baksay József, k. r. tanár, Kolozsvár 4 kor. Eddigi gyűjtésünk 203 korona.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter H oí f m a n n Mór nagykanizsai polg. iskolai igazgató címmel felruházott tanítót a IX. fizetési osztály harmadik fokozatába nevezte ki! Gratulálunk a jeles férfiúnak, kiben egyúttal lapnnk muo ka tártát is tiszteljük.
— Ax izr. DÓegylet közgyűlése. Az izr. nőegylet V i d o r Samuné elnöklete alatt f. hő 19-én tartotta meg közgyűlését az izr. hitközség tanács termében. Az elnök Üdvözlő beszéde után Rosetfeld Lajos titkár olvasta fel lendületes jelentését. Ez kiemeli az elnök fáradhatatlan buzgalmát. Egy uj intézmény, a délutáni oz&ounák, igen szépen jövedelmeztek és lehetségessé tették az egyletnek a szegények hathatósabb támogatását. A nőegylet javára lett lemp-lomadomáByok fokozódnak, ami a mellett tanúskodik, hogy auagy közönség mindinkáb felfogja a nőegylet humánus céljait. De nem hagyja a nőegylet figyelmen kívül a tőkegyűjtést sem, mely oly időben fog alapul szolgálni a jótékonyságnak, mikor az adományok nem fognak oly dúsan befolyni, mint manapság. De azért a nőegylet sohse fogja elmulasztani bal-zsamirt cseppegetui a szegénység ütötte sebekre. Az egyletnek jelenleg 295 ren-
Henneberg-selyem
fekete, fehér « színes 45 krtól 14 frt 65 krie
raütíM. - timt,, etítaj, kodciiott, miottott és cUnuxt ilb. (ntotegr 2<0 ktísnbaiö S000 kttlSnbOzS nii ét irnjalstbsc ttb)
Buhák s blonsokra a gyárból I Privát-fegyasztófcn&]; póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
— csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik — _ ,,e,*eL?..^TÜSmf ZBf,cWK*J
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN!
1896. MÁRCIUS 26-án.
des tagja van. A népkonyha, szintén az egyesület egy intézménye, de felekezeti jelleg nélkül, 10 éTea múltra tekint vissza. A jelentést zajosan megéljenezték. A nőegylet betegek és azükőikö dók segélyezésere 1582 írt isk. célokra 150 írt, árvák ruháztatására 255 frtot fordított. A takarékpénztárban 964 frtot helyezett el gyümölcsözőleg. A nőegylet vagyona 12876 frt. A kisorsolt 10 választmányi tagok helyébe megválaszttatak a következők: B:an Lajosné, Ebenspanger Liliomé, Kürscbner Ignácné, Ledofszky Arminné. dr. Rothschild Jakabné (uj) dr. Xeotnano Edéné, Polták Armiooé, Roseoíefd Adolfné, Tauber Alajosné, Weiser Józsefué, Grünhut Alfredné (uj.) Siáni vizsgálók: Rothschild Samuoé, Grünhut Henrik, dr. O.lop Mór. Este \'/,8 órakor a Kaszinóban zsúr volt, melyre igeu nagy kö/önség jelent meg, mely az emberiség javára csevegett és mulatott, ernyedetlen szorgalommal zaj és zene közt.
— Keretkedöink mozgalma. Lapunk ez évi január 22-iki számában ismertettük azt a memorandumot, melyet városunk kereskedői jogos érdekeik megvédése szempontjából az 1884: XVIL t. c. 50. §-áoak módosítása a soproni kereskedelmi és iparkamarához beterjesztettek. Ezen memorandumot a kereskedelmi és iparkamara ez évi február 10-én tartott rendes közös ülésén tárgya lás alá vévén 217 sz. a. a következő határozatot hozta:
Az elnökség megjegyzi, hogy a kamarának a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 1897. évi október hó 2-án 60.38b sz. a. kelt magas leirata alapján már volt alkalma az 1884. XVIL t. cikkoe iktatott ipart örvény 50. §-ának a megrendelések gyűjtésére vonatkozó rendelkezése mÓdositisát illetőleg nyilatkozói, a mely nyilatkozatát akkor minden tekintetben meg is okolta s igy ez ügy ujabbi tárgyalását talán mellőzni is lehetne. Tekintve azonban, hogy időközben hazánk egyik legelőkelőbb iparos egyesülete, mely mindenkor az iparos érdekek leglelkesebb előharcosai kőzött foglalt helyet s a bazaí ipartestületek központi bizottságában főszerepet játszik, az „iparosok szabad mozgása" és a „versenyzési szabadság* hangzatos jel szavai alatt a kamara által örömmel üdvözölt törvényjavaslat ellen foglalt állást s a nagyban utaztató fővárosi cégek érdekeinei- megvédése céljából arra a föltétlenül tarthatatlan ki jeleméire ragadtatta magát, hogy a tervezett törvényjavaslat „a magyar iparo-ra éa kereskedőre nézve nemcsak káros, hanem lealázó iutézkedést taitalmaz* ; az elnökség javasolja:
méltóztassék a Tekintetes kamarának a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz a mai üléséből intézendő fölterjesztésében kérelmezni, hogy az illető egyesület e kijelentését, mely a főváros néhány utaztató cégjének lehet ugyan a nézete, de a hazai kereskedelem és ipar számtalan esetben és szokatlan egyértelműséggel nyilvánított fölfogásával homlokegyenest ellenkezik, figyelmen kivül hagyni s a kamara által annak idején hazafias lelkesedéssel üdvözölt s az ország minden részében lelkesült örömmel fogadolt törvényjavaslatot mielőbb a magyar országgyűlés képviselőházához benyújtani s a törvényerőre való emelését minél előbb kieszközölni kegyeskedjék.
A kamar^ az elnökség nézetét és erre alapitolt\'javaslatát a magáévá te-véo, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz a mai ülésből a folyamodó nagykaoizsai cégek beadványával egye temben ily irányú fölterjesztés intézendő.
— Leszakadt virág. Dr. Makara Iván, helybeli kir. aljárásbirót és nejét Baül. Dézsányi Annát, nagy veszteség érte. Két éves nucskájuk f. hó 19-én 2 évei korában meghalt. A gyászjelentés ¦ következő: Makara Iván kir. aljárás-biró és neje Dazséoyi Anna, a saját, valamint az egész rokonság nevében vérző szívvel jelentik íorróa szeretett fiacskájuknak Patikának f. évi március hó 18-án reggeli \'/a2 órakor, rövid szenvedés után életének 2-ik évében tőrtént elhunytát. A drága kis halott hOlt tetemei f. évi március hó 19 én d. u. 4 órakor fognak a r. kath. temető halottas házából örök nyugalomra tétetni. Nagy-Kanizsán, 1898. március 18. Áldás és béke lengjen a szeretett korán elhuoyt hamvai felelt!
_— A járdák. A tavasz beköszöntével minden évben fel szokta hivni városunk hatósága mindazon háztulajdonosokat, kiknek járdája rosz karban van, hogy ezt bizonyos határidő alatt javifcák ki. Reméljük, hogy ez az idén sem marad el, mert hát van rosz járda eióg. Csodálatos a mi lakosságunktól, hogy igen
kevés kivétellel senki sem teljesiti még a maga előnyére váló kötelességeket sem, hanem mindig bevárja a hatóságok gyámkodását
— Hangverseny. A helybeli színtársulat zenekara e hó 23 án a „Polgári Egylet* földszinti termében S c b u 1 z Adolf zenekari igazgató vezetése alatt látogatott hangversenyt rendezett amely minden tekintetben sikerült. — Schulz határozott zeoei tehetség. — A jelenvolt közönség általános óhajának megfeielőleg a zenekar egy ujabbi hangversenyt íog rendezni, a melyre már is felhívjuk a közönség figyelmét.
— Szellemesség vagy frlrolságl Méltán kérdezhetjük ezt olvasván egyik vidéki laptársunk tudósítását az L és M. K. mára 12-ki üanepségéről. Szól ugyanis ekképpen: E napon d. u. 4 órakora főtéren az irodalmi éa művészeti kor rendezett ünnepélyt.
Ez is a himnnssai kezdődött, melyoek elhangzása után Szalay Sáudor, a Zala szerkesztíje szép beszéaben ecsetelte a azabad eszmék jeleutő-ségét, oemretbo!-dogiió erejét. Ezután Hídvégi és Hetényi hazafias költeményeket szavaltak o!y erős hangon, hogy megnyíltak az ég csatornái b a termékenyítő esőcseppek lehullván a földre, szétoszlatták a nagyszámú ünneplő közönséget.
Mivel közel szomszéd laptár unk nagyon is ismeretes tudósítója bizonyosan nem fog felelni fent kitett kérdésünkre, azért olvasóinktól kérdezzük, vájjon szellemesség vagy frivoíság van-e azon sorokban ?
— Szerencsétlenség. Szenté Gábor zebeckei lakosnak. István nevű 5 éves fia e bő 21-én hirtelen halállal kimúlt. A megejtett rendŐrorvosí vizsgálat aztán napfényre hozta, bogy a kis fia halálát a légcsőbe bekerült babszem okozta, fulladás idérte elő.
— Iparosok országos szövetsége. A sok országos szervezet között, melyet az utóbbi időkben alapítottak, kevésnek van olyan messzeható jelentősége, mint az Iparos ifjúsági egyesületek országos szövetségének, melynek alakítását tegnapi közgyűlésén határozta el az Iparos ifjak országos egyesülete. Ez a szövetkezet hivatva lesz az iparos ifjak érdekeit megvédeni, kölcsönösségi viszonyt teremt a hazában szerteszórt iparos ifju-rági egyesületek között és a munkás-közvetítés szervezésével, a munkanélküliek segítésével, ioség-muokamühelyek. utasfogadók, utisegitségek, utaskonyhák, iparos ifjúsági kiállítások, vándorgyűlések, szaktanfolyamok rendezésével s az iparos ifjak helyzetének javítását és az ipar fejlesztését célzó egyéb intézményekkel íog oda hátai, hogy az iparos ifjúság a szocialista izgatók hatása alól líi vonassák.
Tervbe van véve egy állandó iparos-ifjúsági kiállítás rendezése is a háziipar kiállítás mintájára és egy hazafias iparos-ifju ági lapnak a kiadása is. Az alakuló kongresszust pünkösdre tervezik nagy ünnepségekkel kapcsolatosan. A fölhívásokat a napokban küldik szét a testvér-egyesüíetekDek. Tegnap volt az iparos ifjak országos egyesületének tisztujitása is. Elnök lett nagy lelkesedéssel Sima Henrik lakatos- és főpénztáros Kröszl János kárpitosmester.
Mint értesülünk városunk iparosifjuiága is csatlakozik e nemes célú szövetkezethez, mert a mult századokból ránk maradt régi berberg rendszer egyátalán idejét multa már. — C iák előre tehát a baladás utján.
— Talált csontváz Musset Ferenc zala szt.-baiázsi földbirtokosnak napszámosai, szőlőforgatás közben egy teljes emberi csontvázra bukkantak, amit ezek uraságuknak meg is mutattak. Ez a csontvázat megvizsgálva, koponyájának baloldalán, egy valószínűleg balta csapástól eredő körülbelül 8—9 cm. hosszú vágást fedezett fel s igy nem lehetetlen, hogy az valamikor a betyár világban gyilkosságnak áldozata lett. Nevezett földbirtokos a csontváz koponyáját megőrzés végett eltette, a többi részét pedig újra elásatta. Véleménye szerint ez emberi maradványok már biztosan 40—50 éve lehettek a főidben.
— Zalavármegye éri postaforgalmi. A pécsi posta- és távirda igazgatósága a közigazgat isi bizottságnak megkűl-dötte vármegyénk 1897. évi postaforgalmát, melyet a kővetkező számadatok tüntetnek fel: érkezett közönséges levél 1.996 540, levelező lap 998,192, nyom-vány 605,150, díjmentes levél 660,166, ajánlott levél 285 922, levélpostai utánvétel 7.852, összesen 4.560.764; feladatott : ajánlat levél 254,514 levélpostai utánvétel 3,380; érkezett comag 291,668, feladatott csomag 178.594; érkezett pénzealevél 22,776, feladott pénzeslevél 32,266; érkezett utánvételek 67 418, utalványok 218.896, ezreknek összege 7.010,545 frt; feladatott utalványok száma 351,804, ezek összege 8.914,058
frt ; megbízások darabonként 5,063 ; tel-adott táviratok száma 75,782, érkezetteké 85,649, közvetítetteké 131,575; takarékpénztári befizetések 149.889, ta-takarékpénztári visszafizetések 135 275; cheque befizetések 6 487 269 frt, cheque visszafizetések 1,323,107 frt, jövedéki bevétel 301,943 frt.
— Merénylet egy mozdonyvezető ellen. A Kraljevec és Perlak közt közlekedő vonatnak P ra s z t o v i cs József nevü mozdonyvezetőjére ismeretlen tettes rálőtt és őt a homlokán megsebesítette. Hogy mi célja volt e merényletnek, gyermek esiny-e vagy merénylet, azt mindeddig kideríteni nem lehetett.
— A nem válogatós tolvaj. Kecskés Anna zalaszentbalázsi lakost a napokban a csendőrök több rendbeli lopás miatt letartóztatták. A kihallgatás folyamán kiderült, hogy rendkívül sok ilyen lün terheli lelkiismeretét. Ellopott mind a szarka mimV\'nt, ami csak a keze ügyébe akadt; a iaoll?.áuyoktól kezdve a kenderfonálig, a tollas állatoktól, a kész ágjn*>müig. És ez utóbbi okozta is veszté\'. D. i. Kilimáo községben az ottaui kovácstól is elemelt egy csomó ágyneműt, s azt szerencsésen haza is horta; de nem soká élvezhette kellemes tulajdonságait, mert valaki feljelentette, mire ma elfogták b átkísérték a nagykanizsai király járásbírósághoz, hol biztosan lesz ideje az „enyém és tied" felett elmélkedhetni.
— A vetőmagvak vizsgálására járt városunkban foiyó bó 17 én a földmivelésügyi minisztérium Agy kiküldöttje, ki valahol Nsgy-Kaoizsától szállított lóher-magot foglalt le mivel nem volt arankamentes, — Ez vezette Őt városunkba, hol több magkere*kedőnél a kapitányság közbejötte mellett vizsgálatot teljesített, mintákat vett és azt felküldte a kö-ponti vetömagvizMgálÓ állomáshoz.
— Felhívjuk közöorégünk figyelmét a H L. B. R T. mai számunkban közölt nyílttéri közleményére.
— órás hamisításoktól és utánzatoktól. A közönség bizalma igen tok esetben csalódik, különösen gyógyueri kQl ön legeslégeknél, melyek egész hasonló csomagolásokban eredeti készítmények gyanánt lesznek eladta. Minden ilyen ntánza: az eredetihez csak névleg hs-•onlit é» céljnk a közönséget félrevezetni és megkárosítani A tok hírneves gyógyszerek közt különösen a N e a s tei n-féle valódi Erzsébet pilulák vannak ntinozva és ezen körülményre felhívjak a t. közönségünk figyelőiét. Hamisításnál figyeljünk, hogy mioden doboz Szt. Lipót védjegyet védje, miután a hírnevet csakis az eredeti készítmény érdemli meg.
— Zoltán-féle csukamajolaj kedvező hatásáról az orvosi kar igen elismerőleg nyilatkozik, mert tudva levő dolgot, hogy e készítmény teszi lehetőre ez áldásos gyógyszer használatba vételét, s különösen szükséges, hogy meghono--sodjékni\'.uok is az as angol divat, hogy gyermekeink 2-o éves korukban csukamájolajat: igyanak s ezzel a sok scrophulotikus bántalom kifejlődése meggátolható A gyermekeket er5-teijessé csak e szer nevel. Főraktár : Nagy-Eanizsn: Reien Gyula ét Práger Béla gyógyszerészeknél, ára üvegenként 1 frt
— Mezei egerek tömeges és biztos kipusztítására legbiztosabb szer a már eddig is sok előaeiő uradalomban, nagyobb gazdaságukban, több községben a legjobb sikerrel használt javított egérméreg labdacs alakban. 1 holdra 1—2 ki-ó elegendő. 100 kiló ára 45 frt, 10 kilós csomag ára 5 frt, 5 kilós csomag ára 3 frt. Megrendelések Antal Gyula gyógyszertárához Pécsre intézendők.
Képes levelező-lapok i\\\'t*«y-Kaulz$áróI 3 különféle leivétel osszehti-sonllthatlauul s/.ép kivitelben darabonklnt 5 krért kapható és megrendelhető írj. Wajdlts József könyvkereskedésében sa -Kanizsán.
Ferenc József-keserűvíz
a keserűvizek tulajdonkénem" képviselő jenek tekintendő mert páratlan egyenletes, gyors és tartós hatású.
A nagy millenniumi éremmel egyedül kitüntetett keserűvíz forrás.
Kéretik csak ^erene József -keserűvíz, nem pedig budai vagy egyéb . elnevezést használni.
Kapható mindenütt, (az igaxg. Bpstten
\\ ese, húgyhólyag, hu gy dara és a kÖszvénybíintalmaE ellen, tovjbbá a légió és emésztési szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekiotélyek által a Li Lb ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatásn!
Kellemes ili! iuiyr- emészLsető
Kapható ásvány víz kereskedések ben és g y *gys z eriárak ban A Salvator-forrás igazgatósig*- iperjeaen-
Ezzel a „Hazai" további önálló működése semmiféle csorbát nem szenved, ellenben életerős vállalatunknak jövendő fejlődése és virágzása, valamint helyes, körültekintő és takarékos igazgatása jobban biztosítva van, mint volt valaha.
Magam ugy mint eddig ezental is, mint elnök fogok közreműködni a „Hazai* vezetében. 1898. március 19-én.
KOSSUTH FERENC
Felelős szerkesztő-. I>r. Kiss Émo \' ¦ \' Helyettes szerkesztő : Dr Villányi Henrik, Kiadó : Ifi Wajdits József.
Hirdetések.
VEGYE8.
— Megbízható gyógykezelés. Zárait emésztéssel Hatott egyének kik vagyhianyban, a felfúvódásban, gyomorgörcsökben éa rendetlen székelésben szenvednek, a .Eoli-íéle seidlitz por\'* használta áital rövip idő maira visszanyerek egészeégüket. Egy doboz éra 1 frt Szétküldés nagonti utánvéttel Moll. A. gyógysze-lész, cs és kir udv. szállító által Bécs, I, Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll téle késurmény kéfendŐ síz Ő gyiri jelvényével és aláírásival.
Nyfltfér.*)
Egyedül e\'ismert kellemes izü természetes bashajtőszer a
f|fia§ Jöill keserűvíz
\\ ¦ i itmwi királya. /
OrTosl tekintély.* bizonyitányai szerint a Tllágnlrnek Srrendö
*j Ax e rovat alatt közlött kért nem vállai felelósséfet »
A biztosító közönség figyelmébe.
Az egész biztosító közönség, és különösen az elnökietem alatt, álló Hazai Általános biztosító társaság igen nagy számú és a magyar nép szinejsvából álló Ügyfeleinek teljes megnyugtatására,! örömmel hozom köztudomásra, bogy m;nd-azok az ellenséges híresztelések, melyek a „Hazai" jövője iránt kétséget akarnának támasztani, 3 melyek mindig túlzottak voltak, immár egészen elvesz tették minden alapjukat.
A „Hasal" mely az üzletszerzés terén sz^p sikereket ért el a a magyar közön ség\'páratlan rokonszenvének örveud, a belső ügyvezetésben elkövetett, de még idejekorán tel fedez ett\', alaposan megvizs gált és immár legnagyobb lelkiismeretességgel jóvá is tett hibák folytán va lósággal némi veszteségeket szenvedett. Az igazgató tanács nyomára jővén a hibáknak egy percig sem takargatta, hanem a legnagyobb szigorúsággal gyökeresen kiirtotta azokat; az eddigi vezér igazgatót elbocsátotta s a belső ügy-1 vezetésnek olyan rendszeresítéséről gondoskodott a élére olyan szakférfiút ál litott. hogy a „Hazai" ma méltán foglalhat helyet a legbiztosabb alapokon működő biztosítási vállalatok sorában Lesjobb bizonysága ennek az, bogy az „Első magyar általános biztosító társaság" e régi, nagy aDyagí erejű s nagy tekintélyű boni vállalat, mely enoekelőtte a „Hazai" ellen a leghatalmasabb verseny: fejtette ki, most ej testvér magyar vállalatnak érdektársává és részesévé lett. A „Hazai" igazgatótanácsa elnökletem alatt maga bírta fel az „Első magyar általános blstositőj tarsasag^-ot, hogy a „Hazai* egész| üzyvíteléc és összes könyveit korlátlan és legszigorúbb vizsgálat alá vegye. Az „Első magyar\' részéről cégvezetője Szende Károly ur teljesítette is a legalaposabb vizsgálatot, melynek eredménye alapján a két honi társaság közt nemcsak a legjobb viszony, de állandó ben^ó összeköttetés is jöhetett létre.
Az „Első magyar általános biztosító társaság* a „Hazai" réízvényei-nek tekintélyes részét tulajdonául szerezte meg. s igazgatásunk újjászervezéséhez segédkezet nyújtva, egyik elsőrangú tisztviselőjét P 011 Imre nrat, ügyvivő igazgató gyanánt a „Hazai" rendelkezésére bocsátotta^
i
következő betegségeknél és bántal-maknát használható állandó sikerrel: csípő fájás, idegfajdalom, helybeli csűr, hátszaggatás, hátgyöngeséc, hatgerinc bántalmak, hörghurut, asthma, meg rándulás* k, idegbán-talmak, az izületek bénasága stb. A hatás bámulatos, közvetlen és tartó.
I darab ára 6 3 kr., a pénz előleges beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertára„Nádor"-hoz, Bndapest, TI., Yáci-körnt 17.
Ks;j- KJadli Wadal
•ikerül** ís:ts=, uaataf •<•> hatotA-a«J»e.riatt*edU-Jafyat fcutaáJoK.
Egyedül valódi
balzsamot
(Tinetar* balsamica)
THIERRY A.
Pregrada, Bohlis mellett
balzsam-gyára szállít.
Valódi csak ezzel a kereskedelmi .törvényszék bejouyezte
zöld védőjegygyei.
Balzsamom teij\'-s csomagolása a minták tűr* vényes védelmében van.
A :¦¦ -"tzüb. .o;-í.-.;\\<o«iibb. le-o^tibb «* legjobb mtfim kiiliier mail- it lüdüfijdjlmik. k54Sfé», kBpeC gjomorgyta
[«.fai"üdi» ul elles ify t»i*j:*c. ouot küi«í:ep, xlLilmuhv^.
A iol Blat-Mo r»Uir. ott koivcteiiooÜI rcníe\'jank tien a c>men: Ab dle a*l»»r>brlk dei Apothckcn A. Talerrj ia PrFs.adi bel BabiUcb.
ir iufftrontiz ét Asntria birmc!;- pfl.tii;!oaii\\r» liditll •C7&U pirtónentOMa kuldre:
li kti T»(7 ? dspUSfCgjel........* -:.r:--
SS , * ti n ....... \'3
Béniit ím Hereexoriiiib* JO kiral .1r.-í,-ilib. EUmlilUkftl él a Uniókat, Yila=i!at ajt&liitot; (.-virtmlaj o-a v.::,esrk^éoy tilgcomu Bldöll.
Egyedül valódi \'
Százlevelű rózsakenőes
\'(BclsaiScISí ei rosa míHídül)
RREGRAQA
desATHIERRYin s«ct «u«<T>ni!»»
Tau. ailflnoon nic?á\'atolja a gyuladást. Bármely réfri külsü bajnál és sebnél határozott eredmény nyel van, legalább Is javulást vés a fájdalmak enyhülését id&keló.
E«t ií;;ri: ker«tebS«t aem kGUeoek i a n^jjelkCldéit caakii
elOíece* fl»«ii rigj otiortUel eiitBilik. 2 tóicely Ara bérmealeieo kfilíTo c« aiir belodra a i-.álHlűleTél él ctomufo-
......z körösi 40 auii.
Ónkodjansk aitai nélkít rali aami.ttiiok Taiárlaíitdl é* jól teaaék flrj-e\'al, bogy mlndea Ugeiyea octeetve iegjrs a fest látható Tcdajefv ?1 ¦ céjr dm*: „Scfcata*&ffcl-Apotheke dea A. Tbierrj la t\'rtsriSa." Minden téjcely haiináJatl ntaaltáiba ran ciomagólTa. BiiileTelfi rtíaa-kesöeiöa bamiiitóit ét ¦tiaiólt a TedojesTWrTény értelmiben tórtényeieo él iilgoruán
flltfOiom, TiUnUfit a kamlaltriajok terJeuUlt U. A bal n!coea raktár, ott kSireUtlealll reodeljüak eun a cinen: Aa dle Sehntienrel.Apótkeke aad Baliaatfabrlk dea A. Thlerrj Lb Prafrada bel BobltacS. l aaeiJalkaUei ctakii rzíeiéz ragy stisTitaal
; tember. tíflanzwette: is^wcm. I Boáeakschsf \'emut ; Gut gedungt^l
A MAUIHNER-fele
hirneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
m e dv e-v é d j e gygy e 1
\\ valamennyi naeyobb
fűszer- ésvaskereskedósekben
kaphatok.
|f- A Budapesten Andrissy-nt 23. ¦iám alatt létező MaUTKNEK ÖDÖN rt*c csakis olyan caomagokoil Tállal leije* jótállást egészen f. Iss éa TalodI magrtkért a mely cíomagok ragasztra, :. medve-ábrafai és a llauihnrr néTrel jelOWe, ugy a mint a mellékelt rajz is mutatja
1
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁRCIUS 26-1
valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb ét legolcsóbb eszköz a kockát (Pirquet), puhafa r&gv :\'¦ nymázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad él kefélés nélkol tükörtiszta, állandó fényt kölcsönös. Kapható színtelen, I világojsárga, sárga, sötétsárga, vúrü; és dióbarna színben. Egy welecce ára 45, 8$ és 1 frt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb és legcélszerűbb fényező és simitó eackóz minden táacbelyiaég padlózata számára Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. F6lkefélö-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölkefélést éi az ez által megkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi. Fehér él sárga színben darab szám 20 kr
árjegyzéket díjmentesen küld
SCHNEIDER é COMP.,
BÉCS, T|2.. Hundstharraestr. Hl, I. Telnraltsrasse 10.
Kapható: Fesselhofer József. Martoa és Hnber, Ken és Klein, Rosenfeld Adolf és na uraknál N.-Kanízsán és Kálmán J., Zieg-
ler A. Komárom; Hubinstky Adolf, Jan Ferenc Za\'a-Egírszege.i,
Csak akkor valódi, ha az aracynyal fényezett szelence a fenti védjegyet vörös mezőben hordja.
w
Csak akkor valódi ht m indendarabezenj védjegyet r sali.
nagyobb fűszer, festekáru kereskedésben és droga eriák ban.
XXXXXXXXKXXXXKXXttXXKKKXXXXttttX
feuslein
lashajtó labdacsai
(KECSTEiK-ftle ERZSÉBET UL9ACS0L)
E pi\'.ulák haiOt::ó készítményeknél roiuden tekintetben feljebb becsű-lendők; — mentek min den ártalmas anyagoklói, az altesti szerek-bajáinál legjobb ered-2 ménynyel használtatván, gyengéden bashijtók, vértiaztitók ; egy gyógyszer X nem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
H székszarulás
fi a legtöbb betegségek forrása ellen. Cokr020tt külsejük végett mé,\' gyér 2 mekek is szívesen.
g 4W* Egy 15 püulaf. tártaim•izó doboz 15, e«>\' tekére-, mely 8 dobozt, tebát 120 pilótát tártaim ixó, csas 1 frt o. é.
Ó„ \' _ | Utánzásoktól külöaösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan \' **** • Xenstein Krzsébet-pllulát. Valódi csak, ha minden dobos törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és „Xeusteín Fülöp gyógyszerész" aláírással vau ellátva. A kereskedelmi törvényszékitek védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz" címzett gyógyszertára Wien, 1., Plankengassc 6. Rakiár Nagy.Kanizsán: BELÜS L UOS gyógyszerésznél.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
1.000,000
EGYMILLIÓ
Korona
nyerhető.
A 2-ik .magy. kir. szabad, osztálysorsjáték
50.000 nyereményének jegyzéke.
A játékterv 9. $. szerint a legnagyobb nyereméuy
f ooo.ooo Kopona.
Egy millió
A nyeremények köTetkeiöleg .annak beosztva.
Nyeremények :
3 31 G7
3
432 763 1233 90 47S50
200.
80,
Korona: 600.000 400 000 200.009 100.000 90.000 80.000 70.000 60 000 40 000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 3.000 2 000 1.000 500 300
170 130 40 korcrna
I k\'irona \' ériékben, melyek bat osztályban kiaorsoltatnak.
1 2-Ík IIUL1- Lif. Sil\'l.
OSZtalTHiiiititlil
* sorso\'ási programra szerint egy millió koronát, tehát hatalmas összegű készpénzt nyer a íegnagyehb nyeremény a játéktér\'\' 9. §. szerint; ennélfogva ezen oiztálysors-játék nagyon előnyös nyerési esélyeket nynjt; és pedig
100.000
50.000
marii Sérsjfgr peHnereárirrt.
A sorsjegyek felének nyerőié kell. Az összes 50.0* 0 nyeremény a mellette álló jegyzékben fel van sorolva és & koimány ellenöntése moliett hat egymásután következő rövid időközben kisorsolunk, midőn is a nyert összeg a szerencsés nyerőnek kész -pénzben kifizettetik.
Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el; ¦ Kgesa eredeti sorsjegy 6 frt—kr. Fél , . 3 , — ,
Negyed , „ 1 , 50. Nyolezad , k 0 „ 75 .
Az összegnek postautalványon va!ó vétele után azonnal megküldjük a rendez eredeti sorsjegyet az első hnzásbani érvénynyel. Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket.
Minden sorsjegykuldeménybez az eredíü hasasj programmot is megküldjük éa minden hozás után vevőink azonnal megkapják az eredeti hazán lajstromot
Gyakran ezreseket kockáztatnak merész rá lalatokba a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdései. Ennélfogva kockáztassunk egy sorsjegy vételével aránylag oly csekély Összegei, & mely által hír teles nagy tőkét nyernetúnk-
tSorsjegjkészletünk nagyon c*ekély és gyorsan elfogyhat, tebát ajánljuk, hogy a reodel-ménynyet ne kéasfink és kérjük azokat, lehetőleg azoansl, azonban mindeneseire.
legkésőbb f. é- március 30-ig
hozzánk beküldeni.
Fehér Lajos és társa
a m. k. szab. osztálysorsjáték föetárusitói. Budapest, Gizella-tér 5, sz.
Suchard csokoládjai és 1 kakaói
Tévedések elkerülése czéljából & mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyárija sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta áiiapotbani száüüdsért kezeskedve van és csakis stanioi csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Nagyon finom
Kanári Élőénekeseket
az éneklő képesség szerint 8-tól 20 márkáig szét küld utánvéttel, 8 nípi próba idő. Épugy kalitkákat és énekszekrényeket minden nagyobb kiállításon kitüntetve. Prospeklusok ingyen W. Heering St. Andreasberg H»rz) 427.
A ki fakészletéí a szabadban csak egy állomással egyszerű és biztos módon iveken át a rothadás és, gomba képződéstől megakarja óvni, az használja a már ifibb mint 20 \'év óia bevált
Carboíineum-ot
AVKNWKIl\'S szabadalma
í< óvakodjék hászontal.in utánzatok megvételétől.
Prospektusok ingyen és bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENARIUS.
Bécs III. Haupstrasse 84.
Patentait
jégsarkant}^
Tőrvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jég sarkán tyúk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sáriik meg a cipősarkot, nem kell őket levenni és használaton kivül teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi. Mim c. i-iii
Reicheubergben (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje.
Margit-Créineitt^
t\'l.i alatt Ifjitja c* Szépül az arezot.
Margit-Crcme L
foltok, pattanások bőratka (Miiezzer) ellen.
Margit-CrémcSS-^.
arcz- és kéz vörösödéi, rtapbarniiás ellen.
Margit.Crc.no SSEÜf
lík, hogy bőrre kenve ez által rögtön fölvételik, s ez ckozza azon csodás átalakulást,- hogy a cszeplovel vagy májíoltok-Val fedett arcz 3—4 nap alatt alabástromfehérré jle*L.
Margit-Créme S,r„tt
nem zsíros, hanem igen finom, hamar fclsziTo hatással bír. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint más eremet öl, azért nappal is használható.
Margit-Créme WL8L Margit-hölrypor^v
crémc C0 kr.
.Vargit-s/appan \'.tl™\' Margit-íögpép \'Jl?\'
Csakis akkor valódi, ha initid-n doboz gutori Földes Kelemen gyógyszeres-L Aradon \' felirattal és
ezimerrel van ellátva Ham isit ás ok lói óvakodjunk Főraktár Reick Gyula urnái
ZExitíi* Eb i = io>a:rBqalsa\'
5. ~ ° — ; ; ¦* »b 5.3 ^i—.». S. 05 ^
3
S s.» =9 5 s <
3 S- ~ ~™ m « * tt
=s!á.s= 1 s l «lila
a a
N
= *—
i O-
B m
3 ~
O T
a c
o r
»oo **• a. 2. a. _ i. * ^ fi ir e>-1? ? 7 S" ?
S1BI1I1
# #
—^e— —
4{î 4j#^<î>
delikateszsze k!
Saliarla-soitka és sertészsír.
t0f Aagyarorsiáír első nagy g-yirtelepe c Brakmában.
Else szomb the i y i sertéshizlalda és husfüstölö-g var
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
MiN elkerülhetetlenül szükséges
a szőllők permetezése
az elmúlt évadban bizonyalt be, midőn csakis a permetezett szöllök
nem mentek tönkre. Ennek elérhetéiére legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph. és társa
—= szabadalmazott =—
fJHf ÖNMŰKÖDŐ-f^
„SYPHONIA"
erme
mely az oldatot szivattyúzás nélkül önműködően a növényekre permetezi. Ezen permetezőkből, már sok ezer van használatban és számos dicsérő bizonyítvány mutatja kitűnő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben. Ábra és leirás rendelkezésre áll.
Mayfarth Ph. és társánál
mezőgazdasági gépgyárak, különlegességi gyár borsajtók ésgyÜmölcB értékesítési gépek részére
Bécs, II/Ij Taborstrasse 76. sz.
Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen — Képviselők és ismételadók kívánatosak-
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegryet ó<
aláiráaat tünteti feL A Mot\' A.-fét» Seldliti-porsk tartós gyógyhatása a legmakacsabb gytair- és ll-testbantalssak, gyo-norgsres ís gyomorhév, rógzölt izékrtkadét, májbántalom, vér Ulalis. aranyér éa a legkü ön b özőbb nL*i aetagségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyot-b elterjedést szerzett. — Ara egy tepBcsétalt eredeti do beziak t frt e. e. \\
H amu itá sok törvényileg fenyíttetnek.
Imoll-féle franciái
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi, h/ t Ö"K F^T* „ ™t»tif i el
........--------......- „A- Kati tehratu dnoziU&l van zárva. A Holl-fele \'rin-
ozta beruesz éa aé oevezetasen mint fajdalomasíi.apíte hederzsoiésj szer köszvény csuz és a meghűlés egyéíj követkézméQyeinji .egümereteseub népszer. — Egy ónc-zatt eredatl ivej ára 90 krajozár.__
Moll Salicyl szájvize.
(Főaliatrésze: fQzolysaras sziksö.) A mindeonapt szájtisxtitásnál kalönösen funtos bármely kora eyertnekek, mint fel nőttek szimira; mert e azájviz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmi::: szer fogfájás ellen. — Egy Mail A. védjegyével ellátót! Bvag ára: 60 krajcsr.
Főszét küldés:
>Nhll A- gyógyszerész, cs. és kir. tnhrarí szállitó által,
Béca: Tachlanbeo 9. bz. Vidéki megrendelések naponta postaatánTét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL 37 aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Bosenfeld AfJoíf ÓS Fia.
Nyomatott iq "Wajdit* József könyvnyomdíjában Naey-KanÍ2sán.