Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.71 MB
2010-01-25 15:55:22
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
826
3637
Rövid leírás | Teljes leírás (265.29 KB)

Zalai Közlöny 1898. 032-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. augusztus hó 6-án.
32-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
, Elén telíti ár:
\'Ef*«i "re . . 5 frt — kr
\'Kél i
fn 50 kr. 1 fn 2* kr. 10 kr.
HIEIIKTÉSEK 5 kiiaiboi peliuorb&a 7, mu<><i.z<>r fi, ¦ miudeo toribiii torért 5 kr.
XVI LT TŰKBEN uctit soroskeul 10 krén réteuwk fel. Kincstári illeték minden egyti hirdetéfért 30 kr. fiketendő
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illető minder: közlemény a felelős tzerkeixtŐ netére, az anyajri ré«i. illetó köm-lemények pedig a kiadó ne»é>e címzetten Ni>gr-K&aizji4ra. b*r-mentre intézendők
Bementeden levelek wm UtgtA-lata&k el.
li«zlrátok Tiuxanem klld«taek
" | A nagy-kanizsai .Ipar-Testfliet," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig,* a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,¦ a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézeíe,"\' a ,katonai hadastyán egylet,*- a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztainyának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Mu rt ká sbi zto si tá s.
JJAjyktitlm. Jalíu i-ém.
A szociális politika barátait mindenesetre kellemesen fogja érinteni ama tevékenység szemlélete, melyet az utóbbi időben a munkásokról való gondoskodás terén a művelt államok majdnem mindenikében tapasztalunk. Annak fölismerése, hagy a tőkével nem bíró, dolgozó osztály szükségleteiről, anuak biztosításáról, hogy neki a tőkeszerzés lehetősége minden körülmények közt (tehát betegség, munkahiány esetére is) megadassák, nem éppen mai keleta ugyan; de ez irányelv következetesebb, hatályosabb keresztülvitelét mégis csak a legújabb időkben van alkalmunk tapasztalni. Sajnos, mi ebben a tekintetben is még nagyon hátra vagyunk miradva Dó hisszük, hogy a gazdasági élet fejlődése szükségsze-rüleg meg fogja teremteni nálunk is mindamaz intézményeket, — melyek szükségszerűségét gazdasági éj társadalompolitikai szempontból egyaránt kénytelenek vagyunk elismerni.
A munkásbiztositás, nevezetesen a munkásoknak baleset ellen való biztosítása terén ujabban Anglia tett euilitésreméltó lépést a most lefolyt pirlamenti ülésszakban megalkotott, munkás-balesetbiztosítási törvénnyel. Az iutézmény Angliában uj korszakot van hivatva jelezni. A biztosító-társulatok közt élénk tevékenységet lehet észlelői már most, ámbár a törvény még nem is lépett életbe. Olyau társulatok, melyek eddig egészén távol tartották magukat a balesetbiztosítás üzésétöl, erősen készülnek az uj üzletágra. Olyanok pedig, melyek már eddig is foglalkoztak ezen üzletággal, jelentékenyen megnagyobbítják, kiterjesztik működési körüket. Sót a gazdasági világ éi a jogászközönség egyenlő érdeklődéssel
tekint az nj törvény életbeléptének idejére, amennyiben a törvény nem valami szabatos, sok magyarázgatásnak, kételynek ád helyet, u;y hogy a különféle perek egész nagy sorozatára van kilátás.
Tudjuk, hogy Németországnak már régebb idő óta van birodalmi törvénye a munkásoknak baleset ellen való biztosítása tekintetében. Az angol törvényhozás a német törvényes intézkedésnek csupán alapelvét fogadta el, egyebekben azonban nem követte a német, kipróbált mintát Az angol balesetbiztosítási térvény ís kimondja alapelv gyanánt, hogy az ipari munkások, amennyiben a munka, üzem közben baleset érné őket, jogosítva vannak a munkaadótól kárpótlást követelni. Dd ha a baleset a* munkás hibájára vezethe...