Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.89 MB
2010-01-26 08:14:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
511
3435
Rövid leírás | Teljes leírás (288.42 KB)

Zalai Közlöny 1898. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. szeptember hó 3-án.
36-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
J.
Elöfi xeténi a.r: Kttix évre . . 5 frt — kr Fél éTi* . . . Unto kr. Ní^jvwiévre . | frt SB kr.
Kgre» "xam I" kr. H IIÍI\'KT ÉS K K b ba»*l>oi petitiorhaa 7, BJio<l«»>r 6. i miuiien inTáhbj lor-rt 5 kr.
NVI LTTKttUKN },t-tit soroiikéut 1U kréxt fétetct-k frl. Kincstári illeték aiitideu
bírdcteiert 3U kr. lizeurmlö
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap Bzellemi rétxét illető min-den közlemény & felelős szerkesztő nevére, a* auyaei r?*z illctó k\'i»-]• menyek jiediir » kitdó nődére (imz.-in-ti * hÁi-
mt-i.ive iutexrmitik
Hérinfnii-di-n levelük h m fugad-
Kext faluit \\ i »-/.:* tii-m h üI«1 1 mmk
- | \' | A nagy kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társ iság," a .Kotori takarékpénztár | — _._
részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a „nagy-kanizsai kisded\'-.evelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékoay nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai k ül választó anyának hivatalos lapja.
HETENKINT EG Y SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETI LA P.___
Örök eszmény.
"8. szept. 2-án.
S mert a lelkek nemei renengéieert t euki bennünket el nem ítélbet, kimondom bátran és szabadon, hogy Zalararmegye minden taoitója\'külöo ísbQizke lebet torsára.
Dr. Rttxicska Kitlmán.
Dr. Ruzicska Kálmán, kir. tanácsos, vármegyénk lánglelkü tanfelügyelője, éke3 beszédet intézett a Unitókhoz b.-füredi közgyűlésük alkalmával. Ez a beszéd atanitóglorifikációja. Azé a lanitŐé, kiből élete és pályája küzdelmei közt nem aludt ki az örök eszmény, hogy a munkás szerény bérét megédesíti az apostol hite és bizalma.
Ez a tanító örök eszménye, hogy a betevő falatot pótolja nála az „apostol hite és bizalma."
Csakerós hit kell hozzá, hogy ezmeg-édesiti a legkeserűbb falatot is. Akkor azután táplálni fogja az örök eszmény.
Azomban ne gúnyolódjunk. — Az ünnepi bankett hangulatát igen megronthatja az otthon kenyérkérő gyér raekek sírása. Valóban nem is alkalmas ez ünnepies pillanat arra, hogy most a megélhetés rémséges mumusával hozakodjunk elő, — bár a 300 frtos minimum mellett olyan elkerülhetetlen ez tanítókról írván, — hisz oly 3zépen Inngzottaszó: „Zalavármegye minden tanítója külön is büszke lehet sorsára.\'
És ha fölebb emelkedünk a mindennapi élet göröngyeinél, be fogjuk látni, mily igaza volt e tekintetben ékesszóló tanfelügyelőnknek.
Mert hiába a tanítóskodáshoz elengedhetetlen egy csomó ideálizmusz. Kell hozzá a hivatalon kivQl apostoli hit és bizalom. — A nagy feladat egyébként, melyre ók kiválasztottak, semmivé, üres szóvá, hitvány kérke-déssé laposodik.
A néptanító feladata nevelni és művelni a népet Az ó kezében van letéve a jövő nemzedék boldogsága, buja, öröme, gyásza. Ahogy ő hajlítja a neveodék csemetét, ugy fog az árnyékot vetni, ugy fog az gyümölcsöt hozni. Ő az az orvos, ki gyógyító szérumával beoltja a jövendő nemzedéket a veszélyek ellen Ű hirdeti a munka áldását a szociálizmusz fel • forgatásaival szemben.
E nagy feladat végzésére valóban kell ideál, kell örök eszmény. Azért nagyon helyes volt az, hogy tanfel ügyelőnk azon férfiakat állította a tanítóság elé, kik e megye területén születve egész életükkel dokumentálták, mint kell dolgoani és áldozni a hazáért. Felidézte nemcsak a mult nagyságait, hanem a jelen nagy férfiak is, hogy példájuk annál hátha tősabban támogassa az iskola hatását
E nagy férfiak életében testesül meg az az örök eszmény, mely után a tanítónak törekednie kell. Minden lépése e felé irányuljon. — Az ut, melyen halad, a törhetetlen kötelességérzet utja, melyen járva szivesebben megelégszik a hivatása nyújtotta „félkenyérrel,tt mintsem róla letérve a másik fele után fusson. Az örök esemény felé haladva, a szigorú kötelességteljesítés meghozza majd neki az elismerést éí fölemeli ót a társadalom azon színvonalára, melyre joga van.
És a hogy mi Zalavármegye tanítóságát ismerjük, bizton tudjuk, hogy ezen az uton jár. Hiszen maga a tanfelügyelő mondotta róluk, hogy külön is büszkék lehetnek sorsukra és az a mi hitünk is, a mi az övé, „hogy Zalavármegye tanitó-testülete mindenkor díszére fog válni a magyar hazának." _
A zalamegyei ált. tanítótestület közgyűlése.*)
A zalamegyei ált. tanító-testület nagy-gyült ét folyó évi augusztus hó 25 én a megye leeszíbb pontján, a kiesfekvésü Bilaton-Fur«den tartotta meg. A közgyűlésen elég nép számban volt képviselve a tanitósáe, azonban a távolabb eső részekró\', kii Önösm a Muraköz és vidékéről, lovábbá Tapolcáról, Sümegről gyéren — vagy a\'ig jelenlek meg. Az. egé-iz közgyűlés lefolyása eléggé érdekes és tanulságos volt, s a kik végig hallgatták, jói eső megelégedettséggel, s Ügyünk jobbra fordultának fokozottabb, édesebb reményében távoztak e\'. Szalay báudor elnök tapintatos és buzgó vezetése, a melyet az egész közgyűlés alatt kifejtett, méltó elismerést érdemet. A közgyűlést megelőzőleg augusztus 24 én, amikor a belyszinére megérkeztünk, ducira az idő előreh-iladott voltának, eló-értekezlet tartatott, melyen a közgyükéit előkészítő « le tárgy dián dó ügyek terjesztettek elő és beszéltettek meg. — Ezt azu\'án ismerkedési estély követte, hol a tanítóság vidám baagaiatban volt együtt a késő ó;ákig. Másnap 25-én reggel 8 órakor istentisztelet tartatott, a mely után a közgyűlés kezdetét vette 9 órakor a cyógyteremben. — Mint vendégek jelenvoiitik: Mélt. dr. Gróf Jankovicb Lász ó. Zalavármegye főispánja, dr. Ru-zx-ks Kálmán kir. tanácsos taofelügye\'ö, Harsányi J türdöbiztos stb. — Elnök ezután egy szónok: hévvel és eszmékben gazdag megnyitó beszédet mondott, melyben a tanítóság helyzetéről és bajairól, majd továbbá a tanítóság szivét minden kor átható ama kiváló erényeket emelte ki. melyeket magasztos hivatásukban ! folyton ki kell fejteniők; mint az ügy-| buzgalom, lelkesedéi és hazaszeretet kin-! cteít — ragyogó gyémánthoz hasonlítja, i — mely a taniíó szivéből folyton kell, \\ hogy ragyogó sugarait szétárassza. Majd Üdvözölte fő\'spin ur ő méltóságát, hogy i a közgyűlésen & tanügy iránti lelkesedése
•) Mult azimankban ugyan már közöltünk tudósít iát e közgyflléaröl; de azért tzitesen adunk helyet e közleménynek is, — mely régi | munkatársunktól azannazik.
é< a népnevelés érdekében Bzives volt megjelenni. Főispán ur ó méltósága lelkes szavakkal biztosított? a megyei tanítóságot, bogy mindig nzivesen és örömmel teszi, ha a tanügy és tanítóság érdekeinek előmozdítása szempontjából valamit tebet, azért a vármegye tanítóságának működését szeretettel és érdekkel fogja mindig kisérni. mert egy megye kormányzásánál első sorban mindig legtöbb figyelmet érdem*-1 a kultúra fejlesztése éit támogatása."?- Ez a ludat vezérelte most is ide, s működésünkre az ég áldását kéri. Szavait lelkes éljenzés követte. Ezután dr. Ru/ic-k* Kálmán kir. tanácsos taufelügyelő üdvözölte e lelkes beszéddel a tanítóságot:
Tisztelt Közgyűlés!
Ha csak az érzés megszokásának ellen-áilbitatlan hatalmára hivatkoznám is, elég jogcímen volna ma hozzányúlni a szeretet és becsüléi ama elfogyasztbatatlan tőkéjében, melyet Zitavármegye tanítóinak nemes munkájából becsű\'eü közérzéséből, szu.mb.in és szellemben egyaránt nagy erejéből, tizennégy év: közpályám alatt gyűjtögettem magamnak.
Ámde ki fog ma odatapadni íubjeciiv érzékenységek fellobbanasaihoz?
Hiszen ha visszatekintünk évi közgyűlésünk bosszú zarandok-utjára, melyet a murakőzi begy vidék koszorús bérceitől a Balaton ezüstöt tükréig közel márfél évtized alatt együtt bejártunk; —ha a földrajzi és nemzetiségi vonatkozások néma körvonalaiból is kipattao a vármegyei népektatásügy nagy és szent céljainak egy-egy fényes, gyújtó szikrája: midőn mintegy varázslatból elénk bontakozik az általunk féltékeny hűséggel szolgált magyar állameszmének izmosodó ereje, — szépsége és fénye: óh akkor mindenikünk csak a magasan földobogó sziv tabu-ágát hallja, bogy életünk és pályánk küzdelmei közt nem aludt ki az örök eszmény, hogy a munkás szerény bérét megédesíti az apostoli bite és bizalma.
Igenis, tisztelt közgyűlés! A mai nap, a költészet és természet szépségeinek bájos keretében, a történeti igazBág, rege, hagyomáuy és mondák száz meg ezer
nagy és apró emlékeivel sokszorosan készteti a lelket felszállni oda, hol a magyar taoilő honfiúi éi társadalmi hivatása, testületi együttérzésének becse és jelentősége kibontakozik az egyéni szempontok kötött nyűgéből, a méltó helyet követel magának azok szövetségében, kik a baza nagyságának és boldogságának alapjául odahordják mindazt, amit röges földi létben akarni — tudni remélni és szeretni lehet!
S mert a lelkek nemes versengéseért senki bennünket el nem Ítélhet: kimondom bátran és szabadon, hogy Zilavár-megye micíen tanítója külön is büszke lehet sorsára.
Az iskola hatását egész sora támogatja azon drága fényalakoknak, bikuek mrls-kahoz küld bennünket a kö lő, hogy a régi fénynél uj szövétneket gjujteunk.
Deák Ferenc, a haza bölcse; Kisfaludy a szűzies, igaz szerelem költője: Zrínyi a rettent hetién hős Festelicb György az iskolák lánglelkü mecénása. Csányi, Gáspárics a táutorithatl&n vértai.nk, — mind ott ragyognak Zalavármegye egén ; halhatatlanságuk dicsfénye pedig beövezi mindazt, — ami e világon szívben és földben — magyar!
S az isteni gondviselés nem hagyja abban csodás végzeteit!
Keszthely szü ÖUje fö iküzdi magát a bíboros hercegprímás naeyméltóságára; kteszi király és nemzet jelenlétében az elsfi ezer esztendő\' zárókövét.
Zala-Egerszeg fia pedig a panaonhegyi ezeréves emléknél rámutat a második ezer esztendő szellemi alkotásaira, világító oszlopa lett a magyar kultúrának, fényes miniszteri állásában pedig szerető atyja minden magyar tanítónak. Kel a szivekkel ti»ztelt közgyűlés! Széchenyi István gróf jóslata szerint a magyar nemzet díszére válik egykor az egész emberiségnek: éo hiszek e jóslatban, de hiszem azt is — a ennek szentelem a magara és az Önök életét, hogy Zalavármegye tanítótestülete min-denkor díszére fog válni a magyar hazának 1
A mult évi közgyűlés jegyzökönyvének felolvasása és észrevétel nélküli hitelesítése után a tárgysorozat szerint először
TÁRCA.
Az én atyám.
— Irta Xarcel PréTOat, — — A ,Zalai Közlöny* azamára fordította: — VILLÁNYI HENRIK.
Nem voltam éppen szerelmes a jó Lsncret urba. . . Azt hiszem, bogy más kérők közt öt választottam volna, az ő fizikumának és jellemének közömbössége miatt. Azt mondám magamban: .Erre az én atyám legalább nem lesz féltékeny*.
Mert papa féltékeny kérőimre. — Az emberek, kik ezt a beszédet meghallják, többet fognak belemagyarázni mint én,\' de azok aljas gondolkodásúak. Papa féltékeny: ez annyit jelent először, hogy ó maga számára akarja fentartaní azt a gondos és szeretetteljes gazdálkodást, melyet anyám halála óta már tizenhárom éven keresztül vezetek és ez az első féltékenység éppen nem a legszebb, kissé önző. De papa helyettem is féltékeny. am:t már egy kissé nehezebb körülírni és ez engem jobban érint, mert a féltékenységnek ezt a nemét nem az önzés sugallja és ő szenved alatta. — Papa borzasztóan megsértődik, ha arcám éa DÖvésem, amely elég csinos, a férfiaknái némi feltűnést kelt, még akkor ia, ha ez a feltűnés a legtisztessógasebb módon nyilvánul- Sokszor megfigyeltem és eléggé jól megértettem, hogy Ő ilyenkor mit érez. Ó helyeltem fél és helyettem van feszélyez tetve. Tulságig szenved. A legdiszkrétebb hódolat, — melyben leánya
része-ül. neki, ha véletlen szemtanú, ! ugy tétszik. mintha a szerénység ellen valami merényletet követtek volna el.
Gondolják eL. — hogy milyen rosszul érzi magár, ha egy fiatal ember derekamat átöleli és velem va\'cert táncol ? Vagy pedig, ha az asztalnál tőle néhány asztaltárs választ el és Ő észreveszi, bogy azomszédom nekem udvarol! Nem is képzelik, mennyi diplomáciára van szükségem, hogy ilyenkor az öregnek izgatott szivét megnyugtassam és helyreállítsam a békét ebben az intézményben melyet mi: gazdaságunknak nevezünk. De atyám nemcsak a személyekre féltékeny. Apuska féltékeny könyvekre-. — festményekre, világi beszélgetésre is, — mely belőlem (a ki, — a már 23 éves multam) mást faraghatna, — mint egy tudatlan bakfist. Színházba se megyüuk többé, mert sohasem adtak nekem illő darabot és négy, öt szerencsétlen kísérlet után melyek alatt szenvedtem, — mert láttam öregem kínját, kijózanodtam és az ő társaságában többé nem kívánkozom színházba. Minthogy nincs jelen, ha én nlvasok, hát a könyvekre vonatkozólag s néha megcsalom: És a mi a társalgást illeti, o Istenem, igyekezem. ha látó távolon kívül van, hogy se butább, se feszesebb oe legyek mint mások. A legborzasztóbb az, hogy ha egy előre nem látott véletlen, mindkettóoket egy nyilván való illetleoségoek tesz ki, mint pl, egy kissé sikamlós adoma, melyet hölgy beszél el, egy meztelen azobor, mely egy fasor végén tekint reánk. — Lyeokor mindketten legjobban szeretnénk
hanyatt vágódni. Mert mihelyt vele vagyok, az Ö rögeszméjs engem is megfertőztet, butább és álszemérmesebb vagyok egy felsőbb leányiskolából kikerült bakfisnél.
Azt hiszem, hogy lefolyó életemnek ez a bonyodalma következtében nem érek rá szerelmes lenni valamely * port férfiúba vagy katonatisztbe mint a legtöbb leány. Sohasem szerettem a waffenrockot vagy a dresst annyira, hogy pipának okot adtam volna a megszóláBra. Háziasszony lévén annyi idő óta, nem vagyok utalva a házasságra, mint annyi más leány; a puszta kívánságnál fogra, hogy szabad legyek, hogy parancsolhassak.
A kisebb szórakozások, — melyektől atyám mániája megfoszt, nem akadályoznak meg abban, hogy igazi függetlenségemet érezzem. — Egy szóval, ho\'dog vagyok gazdaságomban. Inkább megfontolásból szeretnék férjhez menni, hogy el ne szalassszam hiába az időt, mikor illenék, — hogy férjem éj gyermekeim legyenek. Látják tehár, hogy nagyon is számító kisasszony vagyok.
Nekem nem kellett kérők után futni, öumaguklől kínálkoztak, mert, eltekintve attó\', hogy nem is vagyok c-uoya sőt többel rendeikezem szép karnál vagy szép arcnál. Van háromszázezer vonzó sajátságom — melyek a francia bankba vannak letéve. Ennek a köiülméjjjnek tulajdonlóm, — hogy előttem elmenelt minden, d mi megye főhelyünkben az erős nemhez, a fiatalságbof tartozik. — Biztos lévén abban, hogy válogathatok, nem éreztem soha azt a fájdalmas és mégis édes borzongást, — melyet fiatal
leányok, az én barátnőim éreznek, akiket a sors kevesebb szerencsében részesttett, ha egy tiszthelyettes, vagy egy mérnők, vagy valamely szolid földbirtokos táncra hivta őket. — Sohasem mentem haza estebéd, táncestély 7aüy bál után. magamtól kérdezve: Csakugyan el akar engem venni? Ob, engem mindig elakartak venni, előre tudtam, előre éreztem valami sajátságos unalmat, mikor nekem bókoltak. Legyünk Őszinték: mégis voit egy kis d\'rt-em. — Egy főispáni (itkár kivált szellemességével és bk őszinteség, mellyel bevallotta, hogy házasságra nem gondol, még velem szemben Bem, — és hogy a legéoyéietet nagyon szépnek találja, de nekem udvarolni akar, mert csinos és okos vagyok, nekem egy kissé imponált. Ügyes kifogás volt ez, hogy meghóditst a hozományt a szívemmel együtt? Nem voltam szerelmes beléje, de szórakoztatott jelenlétét megkívántam és néha apró figyelemben is részesítettem. Atyám dühös tekintetével dacoltam és kotillont táncoltam vele. Tűrtem, hogy párszor irjon. Leveleiben a szenvedélyes mondatok vegyest voltak tréfákkal: ez volt az egész regényem és bármily szerény volt ez, mégis rosszul fejeződött be. — Atyám meglepte a takarékpénztár lépcsőjén a fiatal P. urat, mikor nekem egy kissé hosszadalmasan kezet csókolt Azt hiszem, egy pillanatig habozott vájjon megfojtsa őt vagy sem: bt tartózkodott tőle, azért tette, ho*y kerülje a botrányt, melyért csak leánya szenvedett volna, meg. Soha egy szót sem beszélt erről az eseményről : ö szégyenlette magát helyettem.
A sző torkán akadr, mintha fiit tumis kártyázáson r.ijt érte volna. — Én, aki nagyon számító vagyok biztos voltam abban, hogy nem cselekedtem helytelenül és lelkiismeretem meg volt nyugtatva. De az én szegény Öregem, néhány hétig, helyettem vezekelt, olyan bűnbánó érzelmeket sugallt be nekem, hogy nagyon feszélyeztetve éreztem magam, ha az én titkáromat láttam. így halt meg, virágában, — ez a jelentéktelen szenvedély. Ez bizonyította nekem — hogy az én szegény eszelős apám sokkal drágább volt előttem, mint a legmulatságosabb hivatalnok.
i Az én Adél nénim azonbao, aki mint okos asszony az én apámra némi befolyással birt, fejébe vette, hogy engem férjhez ad. Apámnak szemrehányásokat tett és kijelentette, hogy az egé<z világ őt szörnyű egoistának tartja és hogy nekem egy csinos férjet kell szerezni. Gondosan megválogatott kérők Utálkoztak velem, bizalmas körben a nagyné-Dinél. — (A titkárral volt kalandom óta bálba nem jártunk.) Nem is képzelhetni, mennyire kínozta őket — Ezer módon kimutatta nevetséges lécyöket, oh, mindegyiknek volt valami hibája. Visszaélt korával és szellemével és előttem gúnyolta őket és olyan nevetséges helyzetben tüntette fel őket, hogy még egy jóakaratú asszony in az ilyeo udvarióknak meg nem bocsát Egyszóval, zsarnokoskodott a kérőkön. — Az én nénim is felhagyott, mert külömben atyám Összeveszítette volna Őt az egész várossal. I Hí valamelyik kérő kereket oldott néha
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898- SZEPTEMBER 3-án
Békefy Elek zalakoppányi igazg. tanító szabad előadása következett HA gazdasági tanfolyamokról." Előadó komoly tanulmányozás és a kecskeméti földmives iskolai tanfolyamon részlvett, s ott szerzett tapasztalatai és ész\'eleteioek felsorolása után javaslatot terjesztett elő, a melyek elfogadása után az országos tanügyi bizottsághoz való felterjesztése el-\' határoztatott. Elnök indítványára a közgyűlés előadónak jkönyvi köszönet szavaztatott Ezután Brauner Lajos bodo-sáni állami iskolai igazg. tanító tartott szabadelőadást: „A tanítóság egységes képesítéséről." Kimagasló\'pontja volt ez értekezés a közgyűlésnek/ mert valóban oly igazságokat és az éle\'böl ellesett példákat hangoztatott, melyek meglepő és meggyőző volta a jelenlevők mindegyikét mintegy áthatotta. Tapasztalat, életrevalóság, gazdag eszme - menet sugárzott ki az egész előadásból. A szónoki hévvel és lelkesedéssel előadott szabad értekezést mindvégig kiváló figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta a közgyűlés,, melynek befejeztével lelkes éljen és tapssal jutalmazta meg a valóban tehetséges előadót. — EinÖk a közgyűlés hozzájárulásával határozattá emelte, hogy az egész munka memorandum alakjában felterjesztessék az országos tanügyi bizottság utján a kultuszminiszterhez. E\'ő-adónak pedig jegyzőkönyvileg szavaztatott köszönet. Következett Poredus Antal nagykanizsai tagtárs felolvasása „A szocializmus és a védegylet"-röL E öadó ismerteti a szocializmust ennek keletkezését, elterjedését, azok tanait. Végül ezek ellensúlyozása és elterjedésének megakadályozására a tanítóságot tartja hivatottnak, Lik majd az uj generációt ugy neveljék, — miszerint a szocialista apostolok téves eszméinek ellpntállani tudjanak és eme törekvésének fokozása és megszilárdítása céljából a védegyletek felállítása és terjesztése által véii elérhetőnek, melyek hasznos és áldásos mű ködése a szegény munkásosztály he\'y-zetrn segítve, a téves eszmék nem vernek oly könnyen gyökeret lelkében ha kiragadjuk az uzsora és szükség karjsj-bót. Komoly és tanulmányra valló munkája közérdeklődéssel találkozott s jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott érte. Még hátra lett voltba Aitmann Mór nkanizsai tagtárs felolvasása. ,Az állami szakfelügyeletről." Azonban mivel előadó nem jelent meg a közgyűlésen, levétetett a napirendről.
Ezután a pénztáros jelentése következett, melyben az egylet vagyonáról kimerítő és részletes kimutatását ismertetvén, amelynek tudomásul vétele után pénztárosnak a közgyűlés a felmentvényt
megadta.. - Elnök jelenti, az egyesület tisztikarában egy alelnöki hely megüresedett, mivel Hajgatő Sándor nkanizsai járáskor i elnökké lett megválasztva, — ennek helyére pótlólag ajánlja dr. Bariba Gyula számvizsgáló biz. elnököt ennek helyébe pedig Huffmann Mór tagtársat A közgyűlés egyhangúlag hozzá járult és elfogadta. — A jövő évi közgyűlés helyéül egyhangúlag Tapolca jelöltetett ki. Elnök még felolvasta jelentését az egyesület 1. évi működéséről. Köztet széssel fogadtatott. — A folyó egyek és indítványok letárgyalása után eluök az egyesületnek megköszönve érdeklődését, valamint a közreműködők fáradozását a közgyűlést az elnök éltetése mellett bezárja. Gyűlés után a fürdő telep nagy-vendéglőjének dísztermében társasebéd rendeztetett, melyen a szebbnél-szebb felköszőntőkben nem volt hiány. Az első hivatalos tÓsztot dr. gróf Jankovicb László főhpán mondta a királyra, melyet állva hallgatott végig a társa*ág. Az éljenek utáu dr. Ruzicska Kálmán kir. tanfel-Ügyelő mondott Wlassics Gyula kultuszminiszterre. Szalay Sándor eluök dr. gr. Jankovicb László főispánra. — Poredus Antal dr. Ruzicska Kálmán kir. tanfelügyelőre, dr. gróf Jankovich László íő-h-pán a tanítóságra és aunak kiváló képviselője Szalay Sándor elnökre. Kováta Miklós Kanovi c s György szeretetbázi igazgatóra Kanovics köszönetet mond a megemlékezésért és élteti a nőket. — Freytág Han-ányi fürdöbiztosra. — Dr. Ruzicska Kálmán a tanítókért atb.
Kopáts Mi hiún, tanító.
leiki furdalást érzett. „Ugye, te nem bánodV szokta mondani ilyenkor. Tagadó feleletemre aztán ismét derült volt Azt hiszem, hogy elátkozott volna, ha, Isten ments\'\' azt feleltem volna. „Egy kissé sajnálom.fa
Darty kapitány nagyobb gondot okozott neki, mint a többi. Nem volt magasabb szárnyalású ember, <le rendkívül egyszerű és szerény, semmi gnnyolóaás nem fogott rajta. Emellett fényes katonai pálya mögötte és elvitázbatatlan férfias szépség. Atyám, néhány csatározás után megértette, hogy nem az Övé a gyöielem. Kedélye beborult és szűk caaládi körben sem beszélt többé velem/Végre, a hivatalos lépést megtette az ezredes ur, — határozni kellett. Kérdem papától:
— Mit tanácsolsz ?
— Szereted? — kérdé tőlem remegő hangon.
— Istenem: nem . . . nem szeretem éppen. ... De ez egyike azoknak, ki ?ekem leginkább tetszik.
— Nos, hát akkor oem fogod bánni, ha nem mész hozzá?
— Nem, mondám nevetve, de ez oem elég ok. hogy őt elutasítsam.
— Halljad, monda atyám. . . . Van hozzám bizalmad, ugy-e? Akkor . . ne menj hozzá. Azt fogják mondani szerelmes vagy belé, mivel szép. Nem találod ugy, hogy ez egy kissé szésyeo volna?
Ami minden kételyen felül volt, az, hogy papa szégyennek találta, ha leánya szerelmes egy olyan férfibe, aki azépl Es olyan ragályos a túlhajtott érzelmek fertőző anyaga, hogy abban a pillanatban,
A megérkezett szózat*
Ugy látszik a félre vonulni készülő 19. század egy monumentális érdemjellel akarja a helyét elfoglaló 20. századot kitüntetni. Érdemjellel, mely nem hazug hízelkedésnek meg váltott ára akar jenii, hanem jel, .mely világi ótoronyként bevilágítja a bolygó utasnak sötét útját.
„Le a fegyverrel!" íme ez a jelsző; a XX század jelszava. És honnét, melyik irányból jött e tan mely hirdtti a krisztusi evangéliumot ? Egyenesen a minden szabadságot meg fojtó Oroszországból. — íme az a bizonyos kocka mily nagyot fordult. A medera szabadtudósok, kik mindenre tudnak valamit kifundálni és kik még 2 héttel ezelőtt is megmertek
volna az általános lefegyverzésre, mint e század utópisztikus tanára esküdni, mily vastagon tévedtek. Mert a fia. de siécle tudósoknál minden egészséges, vagy egészségtelen eszme utópia. — Álmodj e haza ffcjgetlenségéról, a nemzetgazdasági önállóságáról, vagy bár miről, nálunk mindez utópia. A Békeegyesület akciója nálunk meg-valósnlhatlai ideál. Utópia. Szóval nevezett tudósaink már annyira vannak deák ferenci bölcsességükkel, hogy óket komolyan ma már senki sem veszi. Ne is vegye.
„Le a fegyverrel!* Miili«rd és milliárdnyi összeg nyomasztó hatása alól felszabadítani a népet! — Minő hatással lesz ez a közművelődésre! Rég valljuk már, hogy a lefegyverzés az ut, mely a uépek lelkéhez vezet. Statisztikailag kimutatható, hogy hány község nélkülözi a közjó legprimitívebb követelményét, az iskolát. Iskolára nincs és nem volt elegendő pénz, míglen a modern gyilkoló szerszámokra, a fegyverre, ágyura stb.-re minden pénz kevés volt. — Minő fellendülés áll be a közművelődés terén abban a pillanatban amikor a .Le a feg)vérrel* jelige testet Olt, azt vázolni, azt a képet megfesteni, kevés a vászon, kevés az ecset. — A büntető kódex lapjai sokkal tisztábban, használatlanabba kerülnek a mu eumba, mint manapság, hol a jogászzseni megakad az elkövetett, furfangos bűnügyeken.
^Le a fegyverrel!" — Ez a szózat, ma mindenkié és senkié! - — És ott, — elindulsz te tan világot bejárókörutadra. Hirdesdérc nyelvvel e tannak célját és bekövetkezendő hatását! Hirdesd a népműveltséget! Hirdesd a jövendő átalakulást, mely e reális korból a klasszikus, — az ideális kort átgyúrja! És e szózat, mely milliók és milliók agyába behatol, legyen és maradjon a népek közkincse, mellyel az idők végtelenségéig éljenek!
amikor ő ezt nekem mondta én is ugy gondolkoztam mint ó. „Azt fogják mondani. — hogy éti hozományommal szép férjet szereztem magamnak.* Darty - t elutasítottam mint a többi kérőimet és engem ezért az elutasító válaszért egy pár mézes hetekkel kártalani\'ottak — a gazdaságban.
A szegény Lancret volt az én utolsó házassági reményem. Papa szerette öt: barátja volt Lancret atyjának is. Lancret és én. mint gyermekek már együtt játszottunk és ez olyan tejtestvérem vott, aki feloött, mikor én elhagytam a zárdát és -visszajöttem szülővárosomba. — Lancret majdnem minden nap eljött hozzánk és harmadik vo.t a whist p\\r tibao, — melyet papa, meg én, meg ö játszottunk. Kitűnő fiu volt, elég gazdag, hogy elpalástolja lustaságát egy jó ga-.d.i hírnevével. I?ten tudja, hogy egy napon mintha a felhőkből estem volna le, — mikor Lancret nekem alázatos hangú levelet in, mondván, hogy ö mint csuoya legény, imádja a .legtökéletesebb lényt, és hogy Ő m03t ezt nekem mondani meri, miután a legényemberek listájából még csak ö hiányzott a városban.
No, gondoltam, Lincret nem is buta. Papa megszokta Ót nem fog gyaoakodtii semmire: és minthogy férjhez mennem kell, ez is csak annyit ér mint a többi. Az ajánlatot egészen melegen elvittem atyámhoz. Természetesen azzal kezdte, hogy Lancret megbolondult, hogy megkérj kezemet, bogy olyan férjet mint Ő, tucatszám kaphatnék, bogy az ilyen kérelmet még komolyan sem szabad venni. — De
mivel a whist-nél harmadikra szükségünk volt, — Lancret nem utasítottuk el: ő kurizálhatott tovább, hillgatagon, anélkül, hogy papa más módon nyilvánította volna érzelmeit, mint hogy most vele jobban gorombáskodott mint azelőtt. Lancret titkon hevült oldalamon, kártyázva. Végül sürgette az ügyet Adél néninél. — hogy végleges választ nyerjen atyámtól. Majd választ adok, monda papa, ha beszéltem a kicsikémmel. — A beszélgetés pedig ez volt:
— Halljad. Laura, az anyád nem él, aki megmondaná neked, mi az a házasélet; én neked oem fogom megmondani. De hidd el nekem: férjhez menni egy emberhez, akit nem imádasz, ez vétek egy olyan leánynak, akiben lélek van. Ne menj Lancrethez. Lancret, harmadik a whistben, ez nem férj.
— Hát, utasítsam el?
— Nem, beszélj vele szépen, értesd meg vele, hogy még nem tetszik neked, hogy talán később — végül, bogy nem sietős a dolog. Majd aztán Ő választ, — vegy megelégszik ezzel, — vagy nem jön többé.
Papának igaza volt Lincret maradt még mindig harmadiknak a whistben. A szerelem ebben a próbájában azt nyerte, hogy egy kissé szeretem, — de hozzá férjhez nem megyek. Van nekem férjem, az én kedves. Önző atyám — és ez, o jaj, az egyedüli gyermekem isi
Ha legalább biztos volnék benne, — hogy ezt a vén gyereket megtarthatnám, amig én élek I
— Ai Iskolaszék ölese. — A nagykanizsai iskolaszék aug. 30 ikán ülést tartott. Eperjesy Sándor, — iskolasiéki elnök az ülés megnyitása után megható szavakban emlékezett meg dr. Szűkíts Náudornak a községi iskolaszék buzgó tagjának elhunytáról. A napirend során több személyi ügy elintézése után kc vetkezett a kiskanizsai iskolák s/ámára egy vezető-tanilő választása. Ez állásra szavazattöbséggel Szabó István választatott meg.
— Szakíts Nindor dr. halála. Mélyen megrendítette városunk lakosságát dr. Szu\'íits Nándornak, mult hó 26-án este 9 órakor bekövetkezett halála. Megilletődve gondolunk végső tusájára, mert az életerős, fürge ember egy ádáz fertő/.Ö betegségnek, a hagymáznak esett áldozatul. — Dr. S z u k i t s feleségévé! Lipik fürdőn nyaralt éi ott augusztus hó 11-én mutatkoztak rajta halálthozó betegségének csirái. Csakhamar hizajött >JMs Ángyán Béla tanári hivatta Budapestről kórögyához. Ángyán hagymázt állapított meg. F. hó 23-án éjjel be tegsége roszra fordult és augu-ztus hó 26 án aggódó családja körében kiszenvedett. Hült testét családján kivül társadalmunk nagy része sirva állja körül, mert az elhunyt a közügyeknek rajongó hive volt Legjobb erejét városunk és hitfelekezete ügyeinek szentelte. Mint orvos, dacára tc-kintélyes vagyonának, élete utolsó pillanatáig, raig betegsége ágyba uem döntötte, működött. Önzetlenül szolgálta a szegények ügyét, áldozatul hozva egészségét szenvedő betegeinek. Kanizsa szegény t-i szivbol siratják. — Vessünk egy pillantást tanulságos éleiére :
HÍREK.
— Megyés pfopöfcítafc jubileuma. Hornig Károly báró, veszprémi püspök az idén tölti be fö-pásztori müködéséD tizedik évét. 1888-ban emeltetett ugyanis a kultusz-miniszteri osztálytanácsosi állásból a veszp érni püspöki székre. A tiz éves évforduló alkalmából a veszprémi katholikus kör szeptember 8-án nagy ovációkban készül részesíteni a jubiláns egyházfejedelmet. Részt vesznek az ünnepélyen az egyházmegye pap sága s Veszprém város előkelősége is.
— Kinevezések. Az ignzságögyminisz-ter, Bért in Ágoston, máramarosszigeti kir. jbirósági joggyakoruokot. a nagykanizsai kir. törvényszékhez aljegyzővé ue-vezte ki. — Föhpáo ur ö mé.tósága a megyei 5-ik aljegyzői állásra Szent Iványi Géza árvaszéki jegyzőt, — a novai állatorvosi állásra pedig G r Ü n f e I d Manó Pilis-Vörös vári magái állatorvost nevezte ki.
— KÖzgjülés. — Az augusztus hő 27-én tartott kö/gyűléséo a uapiren előtt Vécaey Z igmoud elnöklő polgármester kegyeletesen emiékezett meg a legutóbb elhalt Nucsec József, Berdin Márton, Lsdofszky Ármin és dr Szűkíts Nándor városi képviselők elhunytáról és indítványára a kö/gyülés az elhunytak emlékét jegyzőkönyvileg megörökítette. Felolvasásra került a vaílás és közoktatásügyi miniszter által lekü dőlt szerződési tervezet, a községi elemi iskolák állami kezelésbe vétele tárgyában, nemkülönben a városi tanács állal kidolgozott és a kőZgj ülésnek elfogadásra ajánlott szerződési tervezet, — melyet Eperjesy Sándor v. képviselő igen alapos és megszívlelésre méltó felszólalása dacára is a többség azon szempontból, hogy az állsmo->itásl ujabbi aikudozá-uk ne késleltessék, változat atiui elfogadott — A belügyminisztérium leiratát, — inelylyel Nagykanizsa város 1898. évre készitett költségvetését jóváhagyja, a közgyűlés tudomá.-ul vette. N.*meih Ignác a~városi elemi iskolák igazgatója özvegyének kér-vényét kegydij iránt — megtagad ák A városi tanács javaslatát, hogy aí 1897. évi gyámpénítári számadás meg- ; vizsgá\'ásakor felraerü\'t napidijak a v. | gyámpéuztár tartalékalapját ól utaltassanak ki a kösgvüiés elfogadta A földművelésügyi miniszter a szőiiők goudozására pzükségelt bzénkéneg könnyebb es olcsóbb beszerezne:ése végett Nagykanizsán is óhajtaoa széukénegraktárt létesíteni. — amennyiben a városi ható-ág a raktár kezelését magára vállalná. — A városi tanács a közgyűlés hozzájárulásával felterjeszti a miniszterhez azon módozatokat, melyek mellett a széokéoegraktár létesítését városunkban keresztül vihetónek tartja. Vizeki Tallián Ede 1000 fitos alapítványáról szóló alapító levél felöl vasiat van, a közgyűlés által jóváhagyatott. Ország Istvánnak, a Szt János egyház volt dékánjának felebbezéso a közgyíi -_ léshez a városi tanács a/o:i végzése* ellen, mellyel őt állásától elmozdította, elutasittatott. Több kisebb tárgy elintézése után a közgyűlés véget ért.
— Katonai hírek. 1898. aug. 27-én vonult be városunkba a cs és. kir. 48. gyalogezred állományába tartozó 650 póttartalékos, kik a négy napi egyes kiképzés befejezte után 1898. augusztus 31-én hajnali 5 órakor indultak útra a Lovász Patonán állomásozó ezredhez. — Ugyanekkor távoztak el városunkból a 4-ik zászlóÚjnak, a tanítók kiképtésére visszahagyott tisztjei. — Egj úttal tudomására hozzuk mindazoknak, kik 1898. október hó elsejével a tényleges egyéves önkénytességi szolgálatót megkezdeni óhajtják, hogy az összes előforduló.kérdésekben a 48 sz. hadkiegészítő parancsnok-ságkészséggel adja meg a fel viláaositásókat
— A felső templom tervei — Gróf Zichy Aladár, kerületünk orsz. képviselője, a maga költségén díszes
tervrajzot készíttetett a felső templom I «tek igazgatóságainak tagjai és nagyszámára. E terveket a napokban le- j *?amu közönség. - A gyászházoái dr. ,^Ms,. , ..... , . . : Neumann Ede főrabbi, a temetőben az küldötte az épitobizottságnak, mely a 0rTO8Í kar DB?éoeQ dr. S2igetny Ká.
költségvetes elkészítése végett szak- T0\\Jt a tanintézetek nevében Bún Samu értőknek adta ki. : igazgató búcsúztatták el az elhunytat.
Dr. Szűkít* Nándor szü!. Nagykanizsán 1830 Imn. Gimnáziumi tanulmányúit a kegyo.-rendieknél helyben és Uécsbe:i végezte. 1858-ban avatták lel Bécsben az Összes gyógytudományok tudorává. — Miksich, a ^zü észét tanára Bécsben ,az. Ügyes kezű fiatal orvost asszisztensévé választotta és ebben a minőségben két évig működött 1860-ban szülővárosában telepedett le, mint gyakorló orvos és itt a nőgyógyászat terén volt nagy praxisa. 1863-ban a hitközség iskolaszékének és elöljáróságának tagjává választották meg, és azóta ezen testületnek szakadatlanul volt tagja, az utolsó 3 évben pedig elnöke volt az izr. hitközség iskolaszékének. Mint városi képviselő, mint megyebizottsági tag áldásos működést fejtett ki a közegészségügy és tanügy terén. — Tagja volt a Délzalai Takarékpénztár igazgatóságának, az első nagykanizsai takarékpénztár választmányának. -Az izr. kórháznak pedig kezelő főorvjsa volt Mintéremgyüjtő elsőrangú szaktekintélyre tett szert. A szőllőszetet nagy szenvedéllyel Űzte. Fiatal éveiben szülőverő \\ sáuak története kötötte le figyelmét és : nem egy értékes adalékot szolgáltatott : Nagykanizsa város történetéhez. — Lapunknak régebben buzgó munkatársa is j volt. — Házas életét, bár gyermekekkel ; megáldva nem volt, zavartalan boldogság j aranyozta be. Neje odaadó szeretettel ! ápolta nagybeteg férjét és viszont ez • sem feledkezett meg soha arról a végtelen gondoskodásról, mely nejében iránta | a bü ragaszkodást felköltötte. Dr. Szűkíts f Nándor ravatalát számos barátai fajó-| szívvel veszik körűi.
Temetése m. bő 28. a közönség óriási I részvéte melleit délután o órakor ment végbe. A végtisztességre a gyászháznál megjelentek: az izr. hitközség elöljárósága, a délzalai takarékpénztár igazga-; lósága, Vécsey Zsigmond polgármester, á városi képviselők uagy része, a városi | orvosi kar. az izr. iskolák tantestülete a tanuló ifjúsággal, a helybeli pénzinté-
Menyasszonyruha-selyem 65
^34 frt 65 krig méterenként — saját gyáraimból -
krtól
val amint fekete, fehér «¦ színes Henneberg-selyem 45
kTtÓl 14 frt 65 krig méterenként - sima, csíkos, kockizott, mintázott és damaszt atb. mintegy 240 kulönböíő fajú és 2000 különböző szia- él árnyalatban stb )
Ruhák 8 blonsokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Magrar tereléses. Svájcba kétszeres lerérMlySf ragsszundé
Henneberg ti. selyemgyarai, Zürichben
* (cs. él kir. ndrari szállító).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER 3-án.
— Koszoratpötló adomanrok F. h. 26-ia
rlhunyt dr. Üiakiu Nándor iránti kegyelet jeléül adakoztak: Nagys. Szukit* Nándorué uraö azonnali kiosztásra 50 frt., Löwy Adoif es neje 10 frt.. Deuisch G. Sándurné arnŐ lü frt, Sándor liucúr 5 fr».. Lőw.nger Ignác 10 írt.. — Sieru 1. Mór éa neje 10 írt., Stern Sándqr és neje 10 írt. Lówmger Lajos és neje 10 frt , Schwarzeaberg Igoác ét családja 5 fix, Rosenberg Kichárd és neje 5 frt. dr. Rothschild Jak és neje * Irt, Eeiuitz József éa neje 3 frt., Denlsch Izidor es neje 10 irt, — Széphegyi Sándor éa neje 10 frt, dr Réti Ede éa neje 5 Irt., Kischer Leonoze nroő 5 írt., Singer Samu 3 irt, Szukits Zsigmond és neje 20 irt, Kobn Jacques é» neje 3 frt , Berkes Szabina, nrnó 5 Blumenschein Vilmos és neje 5
frt, dr Kauch Zsigmond ei neje 6 írt összesen \'.\'0-1 frt a nagykanizsai Chevra Kadtaa.
— Ledofszk; Ármin temelese. — Unit hó 2(í-án délelőtt 9 órakor helyezték őrök n) ugalomra Ledofazky Ármin bült tetemeit. A gyászbáioál oagyszáiiw köiőoség jeleot meg. Ott Hun\'* az :zr. hitközség, elöljáró-ágát, a kereskedelmi és iparbauk igazgaióiágát, a nagykanizsai baDkegyesölet válaaztniáoyái éa az osztrák magyar bauk helybeli fiókjának elöljáróságát, a nagykanizsai takarékpéuztár igazgatóságát, a nagykanizsai „Kaszinó* vaiaszlmáová; ttb. — A pyaszbáznál űr. NeumauD Kde főrabbi tar ott inegindiió gyászbeszédet és méltatta az e.hunyt erényeit R utalt arra a jótékony ságr*, melyet Ledofszky minden hivalkodás uél-kül gyakorolt. Dacára a sorvasztó láncnak mely az éiót a léthei kötötte, halála mégis lesújtotta a családot, mely a boldogultbau a legjobb atyát, a hitves a legjobb íérjst vesztette el. Bár Isten ál dása kísérte őt mindenüvé, bár földi javakkal volt megáldva, a szegény t>oba nem érezte gőgjét. — A gyiszszónoklat tartama alatt felhangzott a gyászba borult özvegy és az elhunyt gyermekeinek fájdalmai zokogása. Kartrchmaroff Leó lőkántor ét az énekkar gyászdalai után a koporsót a díszes haloltaskoctira helyezték és megindult a gyászmenet azon ut felé, melyen csak eze\'ött három héttel viiték sirba az elbunyt öcscsét is, Le -dofszky Antalt. A család a következő
ászjele ütést adta ki: özv. Ledofszky Anniimé szül. Pollák Henrietta saját és gyermekei: Ernő. Emília éa D.dZtó, valamint az Összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatja ío.tój Hzererett férjének, illetve atyjuk éa ro-kouukaak L^dofszky Ármin urr.ak 1898. évi hugusztus 26-án reggel 2 Ór«kor életének 56 ik évében történt gyászos elhunytát. A drága balolt földi maradványai folyó hó 28 áo délelőtt 9 órakor fognak a helybeli izraelita sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Nagykanizsa 1898. sagusztm 2G áu. Béke hamvaira!
— Koszorntpótlo* adományok . 26 áu elhunyt I^gofsky Ármin iránti kegyelet jeltül adakoztak: Ledoíaky Ernő azonnali kiosztásra 50 frt , Ledofaky Lajos azonnali kiosztásra 10 irt, Pollik Kázmér- SO frt, Potlak f-QlOp 5 Irt, Friadláoder M:kia 5 frt , dr. Rothschild Samu és neje 1<) frt, Kohn Emil és neje 5 frt., Klumenschein Vilmos es neje 5 trt., dr Pollik Ernő 2 frt, Mitzky Henrik éa neje 5 frt , Boseufeld Alajos én neje 5 frt.. Rosenfeld sandor 2 frt.. kereskedelmi és iparbauk 10 irt. összesen 137 frt. — A nagykanizsai Cbevra Kadisa
— Népünuep a felgó templom javára.
F. hó S-an nagy uépQnnepet rendez, a temp!omépitő bizottság a Polgári Egylet ke*ljeben. A nemes célú Qaaep meghívója ez: A uagykauizsai városi felső-templom újjáépítése céljaira toiyó évi szeptember hó 8-áu a „Polgári Egylet" kertheiyiségébeo nyári vigalom rendez tetik, mehre a n. é. közönségei tisztelettel meghívja a rendezőség. A vigalom részletei: A helybeli tűzoltótestület zenekarának séti-hangverseuye d. u. 4—G óráig, mely alatt konfetti és szerpentin csata rendeztetik. 2. Tréfás szerencsejáték 6-8 óráig. 3. Eientul táuc. — Beléptidij személyenkint 20 kr.Szerencie játék jegy ára 15 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. A bizottság egyszersmind szívesen íoiiad tombolatárgyakat, a ezúton is kéri a közönséget ilyenek adományozására.
A Balatoni Múzeum Egyesület igazgató Választmányának elsó ülése — A címben kitett legújabb közművelődési intézmény üok közgyűlése a ig múlott el, az ezen megválasziott tisztikat és igaz galó-választmány a m. hó 25-én, a m. kir. gazdasági tanintézet természetrajzi muzeumáuak beiyiséfében, tarlotta eUő érdemleges ölesét. — Jelen voltak: Dr. Lovassy Sándor elnök, Henc An|al alelnök, Lehrmann Ferenc péortáros, Csák Árpád titkár és mu/.eumi szakvezető, dr. Illés Ignác, múzeumi tájrajzi szakvezető, -továbbá: — Dr. Dezsényi Árpád, Győrfn Endre, Hoffmann Soma, Huszár Károly, Imnk János, Lénárd Ernő, Oltay Guidó és Uilmaon Vencel igazgató választmány: tagok. Miátán elnök üdvözölte az igazgató-választmány tagjait C-ák Árpád titkár felolvasta a közgyűlés jegyzőkönyvét, a melyet a kiküldött hitelesítők záradékoltak. A folyó ügyek után Csák
Árpád, a Balalonvidéken 15 év alatt gyűjtött archeológiai gyűjteményét, egyelőre leiétképen, a Balatoni Múzeum oltárára aj íolotta meg a közgyűlésen azon kikötéssel, hogy a gyűjteményhez való tulajdonjogát egyelőre fentartja, tisztán azon célból, hogy ha a Balatoni Múzeum bármi okból nem felelne meg rendeltetésének, vagy az egyesület feloszolnék: a Csák-féle gyűjtemény sorsa felett ne mások rendelkezzenek, hanem azt mostani intentiójának áldozhassa miuden-korra. A közgyűlés az ajánlatot éJjen-xéssel fogadVáo, — elnök elérkezettnek látja az időt, a tulajdonjog fcntartására szolgáló szerződés megkötésének. — Az igazgató-vá\'as/tmány elnököt s a letéteményes őt bízza meg a szerződés szövegelésével s azon utasitá-sal, hogy azt e<fogadás céljából a legközelebbi ig. vá\'. ölésnek mutassák be. Elnök bemutatja a óm. Vállá-:- és Közoktatásügyi minis leríum leiratát, a meliyel, a muzeumok orsz. bizottsága javaslatára, a Balatoui Mu\'euti-Egyesület részére, természetrajzi gyűjtésekre, — Ír98 ik évi állami segély címén, száz foriutot utalványoz a keszthelyi adóhivatal utján. Jelenti továbbá, hogy az Összeg te>vétetett s felhasznáásáig a keszthe.yi takarékpénztárban helyeztetett el. Az ig. választ jiány az 1898-Ík évi segélyt köszönettel fogadja s a múzeum ügyének állásárÓ. a miiie-umok országos bizottságát részletesen megismertetni s vele az álUmi segé.y-nek a további évekre v«ló megállapítása ü^yébeu létrehozandó összeköttetéssel elnökséget bizza meg. A Csák-féle gyűjtemény annyi régészeti tárgyat mutat fel, bogy az, kellőképen elrendezve, már egymagában véve is a nagyközönség számára megnyitható osztályt képezhet. Ez alapon az ig.-választniáiy szükségét táij t egy ideigleues muzeu n helyiség meg szerzésére. Ülök, ugy fek véséuek, mint biztonságánál fogva, legaikalma-saobuak vélné a Keszthely város tulajdonát képező s a régi gazd. tanint. — épület emeletének sarokhelyiségét, — a mely egy teremből s 2 kisebb nzobá\'ól áll. Az ig.-választmány a szóban levő helyiségnek a múzeum ideiglenes céljaira való alkalmas voiUt elismeri s megbízza az elnökséget, — bo^y Keszthely város képviselőtestületét keresse meg a ne feselt helyiségnek a Balatoni Múzeum céljaira a iolyó év őszétől számított 2 év tartamára, díjmentes vagy eyéizeu méltár.yot bérösszegért leendő átengedéséért. Végűi a kütömböző adományokat és Ajándékokat jelentette be a/, elnök.
— Bei ni tusok. Szeptember elsején megindult a vándorlás az iskolák fe;é : büszke mamák, boldog apák. nagyreményű cseme:ék vonaliak nagy iö-ne-gekben, hogy a tudományok forrásainál helyet szoríthassanak. Legnagyobb volt a tolongás a főgimnáziumnál, hol bizony nemcsak puhuiamos eső de párhuzamos második osztályra is lesz nemsokára
< szűkség. Legkevesebb kedvűt van beiratkozni a kiskanizsaiaknak. Az iskolaszék meg is hagyta tagj-iinak. — hogy niiudeliképpen rrélyeskedjeuek, nehogy a kiskdiiizsaiak majd csak léire gondolják rá magukat a beiratásokra.
— A közegészség érdekében. Abba : a kellemes helyzetben vagyunk, bo^y megdicsérhessük a rendőrséget, az alább kihirdetett célszerű és igazságot rendeletéért, csupán azt kívánjuk, hogy a közönség jogos érdekei, — a hatékony
; ellenőrzés által, teljesen megóvassausk. A dicséretes intézkedés alább olvasható: 19830/897 : sz. — A v. rendőrkapitányi hivatal előterjesztése, bogy a leölendő sertések naponta egéizségi szemp mlbÓI i előleges vizsgálat alá vétessenek. — ! Végzés. — A v. rendőrkapitányt hivaial | előterjesztése tudomásul vétetik és te-| kintve, — hogy az 1876. évi XIV. t. c 13. prg.-a értelmében az eláru\'ás végett levágandó állat egészségi szempontból elöiegc szemle alá veendő, ennélfogva utasittatik Maár Náudor v. állatorvo-, hogy a számvevőségnél va ó bejelentének alapján a mészárosok, hentesek és kofák által leölendő sertéseket vegye naponta szigorú vizsgálat alá és az illetőknek szolgáltassa ki a vizsgálati bárcát. hogy ez az ellenőrzést teljesítő rendőr kő zegoek felmutatható legyen. A kapitányi hivatal p dig felhivatik, bogy az ellenőrzést foganatosíttassa és az érdekei-Leket hirdetnienyileg értesítse. Miről & v. reudörkapitáuyi hivatal és Maár Náudor v. állatorvos ur végzésileg értesíttetnek. — A városi tanács Nagykanizsa, 1898. július hó 30-áu. Lengyel Lijos s. k h. polgármester, Áts József s. k. h. főjegyző. Végzés: A városi tanácsnak ezen rendelkezését szoros miheztartás végett azzal közlöm a város területén levő hentesek és a piacon sertéshús elárusiiással foglalkozó iparjogO-sultakkai,
hogy a közfogyasztásra bocsátott hasnak egészségügyi vizsgálat nélkül való forgalomba hozatala a kib. blk. 104. prg.a értelmében 100 frt péozbüntetés és egy hónapig terjedő elzárással lesz büntetendő. Nagykanizsa, 1698. évi augusztus hó 20 án. Farkas Ferenc s k. h. rendőrfőkapitány.
— Sterneck Zsigmond sikerei. — Az „Agramer Zeitung" Sterneck Zsig-ii.onu.-iak augusztas hóban Darovámtt és L:p ken \'ariott, hangversenyeiről a kővetkező tudósitá;okat közti: „A bel és külföldön egyaránt ismert gordonka és zongoraművész, Sterneck Zsigmond. — amint nekünk írják — a daravári gyógy-teremben hangversenyt tarlóit, melyen nagyszámú, előkelő és műértő közönség vo:t jelen. Ugy a mü>or egyes darabjait, valamiat a művész saját szerzeményeit kivá ó tetszéssel fogadták. — Továbbá L-pikből értesitik lapunkat: Ö Felsége születése mpja üunepi alkalmából az ünnepséghez járult a mi kedves müvé-szünkuek, Sterneck Zsigmondnak hangversenye. MélyérzéaŰ, uiűvé-zi játékával a közöuséget nagy lelkesedésre ragadta; a darabokat ismételnie kellett. Partnerje To nayné művésznő volt Pécsről, — ki sz-ntén zajos tapsokat aratott. A kitűnő művész már körünkbe érkezeit és szept. éltjével ismét megkezdi a zenelauitásL
— UtcaőntÖzés és söprés. Ismeretes a Sugár-ut algóvégi lakóinak abbeli panasza, hogy az utcát azoa a vidéked- se nem seprik, sem nem öntözik. Az utcarendészeti, vagyis mérnöki hivatal páratlan indolenciáját a lakók megszüntetni nem birván, most kérványiieg járultak a városi tanácshoz, hogy a köztisztaság ezt az elemi kérdését, az öntözést és seprést szíveskedjék a mérnöki hivatal által megoldatni. Vájjon a sötét Afrika mélységébe elnatol-e a modern közigazgatás rendeleteinek írott malasztja?
— Kicsípett tolvaj. A nagykanizsai mozgóposta tisztviselői már régebben pa naszkodtak — hogy a kocsi szakaszban hagyott útitáskájukat állandóan dézsmálták és a gyanú természetesen az ott alkalmazásban levő fzolgákra irányult, kiket a pistafönöke az esetre. — ha a lopáiok ismétlődőének a szolgálatból való elbocsátással fenyegetett. Az ártatlao szolgák a szigorú feddés folytán aztán rá lestek a kocsik titkos ellenőrére és 1898. szept. I-re forduló éjjel el is csípték, Taschuer József nagykanizsai születésű, 31 éves, nős, több gyermek atyja, déli vasúti lakatos munkás sze mélyében, kit is nyomban be szállítottak a rendőrségre, hol 5 rendbeli lopást már be is vallolt. Átadták a törvényszéknek.
— Hirtelen halál. Folyó é. auguszt. 31-én esti 7 órakor Kis (Ferns) Mihály kiskanizsai földmives udvarán felment & hazaérkezett szénás szekérre, hogy azt leszórja, aüií vetett le néhány villára valór, — lefordult a szekérről és nyomban meghalt. A kapitányság elrendelte az orvosrendöri boncolást, mely szivszél-hüdést állapított mec a halál okául.
— Betörés az adóhivatalba. — A helybeli adóhivatal pénztárában veszedelmes betörőt értek tetten vasárnap délután. Már a pénztári szoba lakattal lezárt ajtajának a kereszt vas tar tóját is lereszelte volt. midőn egy véletlenül ott járó hivatalszolga a bajt észrevette, s a betörőt hosszas hajsza után a város legnépesebb utcáján elfogták. A betörő egy zalaszembalázsi bognár legény, — kit a reodőrfég átadott az ügyészségnek.
— Fontos közlemény. Nehezen emészthető ételek csak mértékletes élvezete is, gyakran különféle gyotnorbajokat ronja maga atán, — melyek — ha figyelőmbe nem Tétetnek, köny-nyen nehéz betegségekre elfajulnak. Oly bajok elhárítására a dr. Bosa gyomorérti balzsamának kitűnő hatása bebizonyolt és tanácsos, hogy eaen készítmény egy háztartásban sem hiányozzon. Valódi kapható at itteni gyógrss«rtirakbaa és Fragner B. főraktárában, Prága 203—III. Lásd a hirdetményt. já
Egy elsó rendű varrodában jó hávol való lányukat tannló leán;nl felvétetik. Bővebbet a kudóhivalban.
— Teljes ell átásra jó családból
való fiukat elfogad egy helybeli tanár. Cim; a kiadóhivatalban.
VEGYES.
— Xegblxható gyógykezelés Zavart eméaz-testei e litolt egyesek kik Tágyhiányban, a ^elfuTÓdáaban, gyomorgflrcaökben és rendetlen székelésben sxenTednek, a .Moll-féle seldlilx por1\' használt* iital rövip tdö maira visszanyerek egészségüket Egy doboz éra 1 frt Szétküldés nagonta atahTéttel Moll. A. gy^gysze-jéaz ci ea kir uuV szállító által Bécs, I, Tnchlanben 9- Vidéki gyó^y^ertárakban hala rozottan Moll téle késxirmény kéfendő az ö gyári jeliényérel ét aláirására!.
Nyüttór.*)
Yené, húgyhólyag, hngydara és a köszvénybnnUlmak ellen, továbbá a légtö és emésztési szervek burutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Litbjj n-forrás
SALVATOR
sikerrel readelre lesx. Hngyhajtó hat ágn!
Keliemes izi! *m \\ Köiajei eaészlktü
Kapható ásTányTizkereskedésekben és gyógyszertárakban A Sahator-forris igazgatósága Eperjesen.
Hálanyilatkozat.
l>tenben bolgogu\'t férjem,
Dr. Szűkíts Nándor
halála és temetése alkalmából a megható igaz részvét oly óriás i nyilvánuiását tapasztaltam, — hogy egész életemen át gyógyító ;r gyanánt fog az szivemnek szolgálni. Fogadják ugy az egyesek, valamint testületek ez uton legőszintébb hálás köszönetemet. Nagykanizsán, 1898. tug. 30-án. özv. dr. Szukils Nándorné.
*) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerk
H I R D E T É S E K.
Árverési hirdetés.
Mihálee Oásrár József kiskorú tulajdonát képelő nagykanizsai 2531. számú tjkvben 7853 hrsz. alatt felvett, a Kis-kanizsa városrészben a Bajcsai-utcában fekvő ingatlan nyilvános önkéiiytes árverésen 1898. sztotember 15 én délelőtt 10 órakor Nagykanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében gyámhatósági jó/ábagyás f ön tartusa mellett eladat ik.
KikiátáM ár 200 forint.
Az árverési föltélek árvaszéknél meg-; tekinthetők.
GRAND-HOTEL NATIONAL
BérM El. Taboi-MtraM»« IS.
Regi hírneves családi szálloda, újonnan berendezve, 20.1 szoba 1 frttól felfelé, kiszolgálás és világitással. l-.i:.ti\'k cs. és kir. távírda- és telefon állomás a hi/haii. Legkedvezőbb fekvéssel, a jubileum kUllilás lai-jgaluk számára.- — A kiállitás alkalmával ár felemelés nélkül. — Pályaudvarok és gö:hajöál1omás közvetlen közelében. - i.övasut és lársaskocsi összeköttetés a házból minden ir nyban
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
oooootxooaxxxxxxx:ocoocoo^^
1 tfto, Gyümölcs és szöllő bor készitési gépek.
G Iii ffWlíV i m i m % E m 01 m % — GYÜMÖLCS s SZÖLLÖ SAJTÓK, folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomerő szabáljozóvsl. A munkaképesség 20%, nagyobb, mint bármely más sajtónál. Szöllő és gyümölcs zúzok ~mt
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüreteld készülékek. Szöllő és gyümöicsbrlök ^ aszaló készű ékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs váló és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad. Önműködő .Syphona" gj-ttmölcs és SZÖHbvesSZÖ permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
HAYFARTH PH. ÉS TÁRSA
cs kir. kizár. szabidalma70tt gazdisági gép;yár.ik, va.-öntöíie é-< gö/hámor.
BÉCS, II. Taborstrasse 76.
Kilüntetv« 390 arany, ezüst és broczéremmei-
—= Árjegyzékek ingyen ós bérmentve =—
gVT Képviseidk és vtszout&rusitók felvétetnek. "9m DOOOQOO^OOOQOGOOOQGOOOCOCOOOOQQOOQOOOOQOQOOQQOOQOQaaat
— HKOSFELD NÓTérek folvtaíjak á tanítást a magyar, német, francia\' és angol nyeWben, Lakás: Kaxiney-ntea.
— Házeladás. Helyben, a Király utcában a volt Taehauer-féle földszinti-háx, kert, rét és nagy magtarral szabad kézből azonnal eladó. Bővebb fel-világosi táasal szolgál a Nagykanizsai bankegyesfilet re sz vény társaság.
Fetelös sserkesitö: Dr. Kiss Ernő Helyettes szerkesstő; Z>r Villanyi Henrik Kiadú : Ifi ttajdtts Jóxsef.
?-X3OCOOCCCPCXj3CXXXXS^OCX300CXXXX?g
x legjobbnak biionyctt HiZISZKH. — mely ax emésztést szabályozza, rendes Térkerekeáést eredményezi, a megromlott és hibás réralkatrészt eleltarolitja (a mi az egészség flettetele), gyorsao és birtoiac megszQateti & gyomorbajt és p. ét7Ígytsls.nsigot, savanyu :elbőfúgést, hi-ii\\isi ingert, gyomor- és hasbánt&lmat, — gjomorgörcsot, á. gyomor túlterhelését étellel, oyálkitodist. Tértolalist, — nSmorboidakst, nöi biatalmakat, bélbAjokst, a mix 40 év úta jónak btzonjnlt
Minden gynladas, seb és kelés gyógyi tasa biitos sikerrel jár, t nöi mell gyula-dksánil, tejrekedéscs kemény édesnél, a gyermek elrilasztiiáaál. táljogok, vérkelések, pokolrax és geny-désekuél, további köröm-penyedés az úgynevezett körömméregnéra kézen és libujakon, - kemény édeseknél, — daganatoknál, — mirigy daganatoknál, — holttetem képződéseknél slöbbi 50 év óta bevált
Dr. ROSA-féle balzsam jPrágai házikenöcs
FRAGNER B. gyógysz.-töl Prágában 203 III.
tű az emésztése minden munkáját uj életre serken és egészséges és tiszta vért szerez, kűlónben is bUtos és messze földön híres bevált házlsxer.
Iifcg501ir.,tell5siieg1 frt-Postáo2Q fcrral jrag
A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs hOsitó hatása alatt \'
Dobóiban 2áfS 35 krjával- Postán 6 LrraJ drágább
FIGí\\ EL-MEZTETKS! "tDdeilki ............ csak a deti készitmécyt kérje a prágai Fragner B. gyó; tárából és figyeljen arra, hogy a Dr. ROSA balzsam cso ^/magolás minden részén az itt látható kerek védjegy legyen-, u apráji házi keaScs csomagolásán pedig a jobbról látható háromszögletű Tédjegy. A ki egy utáozást talál éá nekem bejelenti, dijat ksp ! ^= Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak. Raktárak Budapesten: Török Joiief ^ógraerlárábíB, A- gyógjsicrliritm, Thalmaier és SfiU. aocbiEfister
utódai.
JSStZ* B. FRAGNER
Apotltrké ,Zb«i schwarren Adler" ín Prag;. Eck der Sporaergassc Sr. 20S
Postakaldés aaonnal.
XXXVII. KVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER 3-án.
A PALLAS
LEXIK
kc
s z
HTegjelent 16 díszes félbörkötésü kötetben;
--"Ti a teljes mű ára 96 frt. Díszes fali állvány házzá csomagolással együtt 21 frt. ijS*--. A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy\'Lexikona; el nem lehet nélküle senki. Kell: a gazdagnak, szegénynek tudósnak, tudatlanunk.
Kapható: ifj. Wajdits József kö lyvkereskedésében Nagy Kanizsán, esetleg havi 5 forintos részletfizetése is!
NESTLÉ Gyermoktáplis/tje.
________ Kipróbálva az elfő, orvosi kapicitásoktól : 30 év óla az ftMM íMermekkórháyakban használtatik
grl f\\y C t U C TTfTf P I Mintán hasonló készítmények csalódásig u inrott csomagnlá-ban lesznek forgalomba hozva, vigyázni ke riVfCjLmCZ.ICtCO. hogy minden doboz a te\'találó HF.NRY-Xesilé aláírással é.< a felső vignettio a központi raktáros nerét „F. I
a vásárlásnál, Beilyak" riselje.
legjobb afpesi tejet tartalmaz.
Régóta jónak blzonjnlt tápláléka a csecsemők és gyomor betegeknek.
KUUiUHvs a bécsi jubileumi kiáUitás ma&yazdasági osztályon Minta dobozok, használati utasítással ing-yen a központi raktártól
F Bcrlynh SVIen I. Xaglergasse 1.
A ki a pénzét szereti, az csakis a
„STYRIA" kerékpárokat
isí\'klieJJTarl^cíerKnncr unci (DKeisferfciísrer!
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenyzők gépje. Bámulatos leÖnnyü -menés, tartósság é* .elegancia által az Összes gyártmányok felett uralkodik.
Képviselőség és raktár: |FJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-Kanizsán.
Legr.\'igy: bb raktár kerékpár Jelszerelési cikkekből. Használt kerékpárok eladása és becserélése.
S AB A RI A
í*-, f*í ;<>:
m as íL>
í*. ^, L*.
delikateszszek!
Nabaria-No nk a s sert és sir.
tfif MagTarníRzág- el nő nagy g-yá^trlepe e szakmában. ~^2L
Első szombathelyi sertés hizia\'daéshusfüstÖIő-gyár
: Szombathelyen
Kívánatra in»yen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról ki-óIó árjegyzékünket.
A „SANTAL EGGER"
kiváló gvójfyerejfl késiitmény Feleslegessé tPSii a Copj.ivát és Cubebárt. Felfllnnt-ja pontos éz biztos Latinban, cső, hólyag es vesei\'ántalmáknál s külíol-ü, gyártmányok legjobbikát. A Haaunelís Injectióva! egyetemben használva a let-makacsabb folyást mcK-zfinteti 1 Qveg (40 darab) ara 1 frt 50 kr, a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve I frt 70 kr, 2 üveg S frt 20 kr., 2 üveg Injeclió és 1 Ovep Santal Kegcr bérmentve 3 frt 25 kr. Főrak ir : Gyógyszertár t „Nádor hoz Bndapest Yi. Vaoi körat 17.
A íelia\'óló dr. MEIDINGER tanár ur által kizárólag hitelesítőit gyártmányú
M E I D I N G E R KÁLYHA
cs. es kir. udvari szállítónál l -Qg- kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS I, Kohlraarkt 7. sz a PRÁG s Hybernergasse 7.
Minién állam által szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák es irodák számira, a legegyszerűbb és legelegánsabb ;\' kiállitásban. tetszésszerinti égési időtartam azéupirral való intésnél és 24 óráig terjedő égés kcszénneli tüzelésnél.
55,000 káljlni forv>>loitiliu Iío/.vu
Egy kályha által több szoba is tlthetö.
„MEIDIN GER"-kályhák
Üv.-i intünk ax utánzatoktól, utalva a káiyhaaj\'ókra öntőn. következő védjenvTe :
MEIDINCEROFEN H E I M ^|
nHESTIA"-kályhák.
Ztjnélküli 10 é-. PornélkQli eltávoliihatása a bumu és salaknak. Az ullenzék tisztítás céljára a por elöl a nélköl eltávolíthatók hogy n kályhát szétszedni kellene.
FFSTEMFSZTFDÜ KV\\ nAFFÓK.
A karlök leraiodát nélkül tiszták maradnak. — Határtalan éi-éai idótaram. Minden égő anyaghoz, alkalmas.
FÖSTElí ESZTO C ALORi FÉREK. Központi fűtés minden rendszar szerint.
Száraz alkalmazása ip.ri és gazdasági célokra. :
ProapplituRok éa árjepaéLek Ingyen éa bérmentve.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerüléáe czéljábnl a melyen tisztelt közönség figyelmeztetik .arra, hogy Suchard Ph. g}ára úgynevezett t Ö r-iii c I é k v s o k o S á ű é í ¦ se nem gyártja sem kereskedelembe ! uem húzza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta, állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári —. jf-gii és aláírással kapliató.
Szivattyúkat
városi, községi, gazdasági és gyári tüz oltóságok ? a k,
házi, ipari mezőgazdasági, épitke zébi és egyéb nyilvános célokra kéz-. járgánv és eröfcajtásra
5J harangokat és harangállványokat IJS
templomok, iskolák slb. részére.
Bözmentesen mü<Ödó pöcegódör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-...... készit és ajánl a ¦¦ -
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
y-Társaság. walser feréxo
Budapest, VI., külső Vací ut 45.
Árjegyzékek- és költs^gvetéstik inç en es bérmentve.
gap 2 noooeano oc oc c oo c_po nçc cçc. c cçp^cc r.
MOLL SEÍDLITZ POR
Csak akkor valódia1*. ha mindegyik doboz Moll A védjegyét és
aláírását tünteti fel. A »ol\' A.fáls Seldlitz porok tartós gyógvhatasn. a leemakac^abh gyatatr- és al-teslbáatalMk, gyomorgörcs i% gjomorhév, rogzott azékrakedss, inajbáatalom, vér tolaiás aranrér és a legtcdtricbözöbb aél betegségek ellen,\' e jeles bázisxernek évtizedek óta mindig nagy b\'r, vlierjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti da&azaak i frt «. é
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek-
MOLL-FÉLE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
\' Csak akkor VaiÓdl. nE ""\'rtdegfik Oveg MOI,L A. tedjegyét lAateti tel
,---- ,A. Mail* feliratú onoxattal Tan zárva. A Mail-féle
| fraaazta saraictz ás aá npvezetesen mint fajdalomcBi.iapitű bedSrzsilesI szer * koszvenj. csuz éa a meghűlés \' egyé • következményei a ri legiaimeretesebb népszei — Egy oaezttf tredati ivag ára 90 krajazár__
Moll "Salicyl szájvize-
(Főalkatrésze : fQzolytáTáa sziksó.) A mindennapi tiájtisztitianál különösen fontos bármely kora eyermekek, mint rel-nőttek számára: mert e .zijviz a fogak további-épség\'-t biztosítja s egyszersmint szer fogfájia ellen - Egy M.ll A. védjaiyéval allatait ii% ára : 60 krljoir.
F őszétkaidé.s: Mell A. gyógyszerész, ct. és kir. udvari szállító al:al. Bécs: Tachlauben 9. sz.
Vidéki mtcrendelesek naponta poatantánvet mellett teljeaittetnek
A raktárakban tették határozottan MOLL A. aláíráséival és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniztán Rosenfeíd Adolf ét Fia.
ile <L*
il
i
ODÖSÜ
I2I3OO0Q .ÖOBOaOOOOOOOŰCOOE
Nyomatott Ifj. Wajdits József kSnyvnyomdájiban Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 6898, szeptember hó 10-én.
37-íki szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fi tttési ár: Egét* étre . . . 5 firt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. NffTMiéTre ¦ l fit SS kr.
¦.ítii- »zím 10 kr. HIRDETÉSB K b hxtaboi peuuorbaa 7, mund*xnr 6, i uutiden loTálibi toriért 5 kr.
N VI LTT KKBKK petit luruukeut 10 krért vetetnek lei Mtari illeték m Iliden egyei
bírdetwérl 3u kr. ÜMtemlŐ
ZALAI XÖZLÖIY.
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társ íság,* a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kiadedoeveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanitóí járáskor," a
A lap szellemi rétzét illeti minden közlemény a telelői axerkesxtö nerere, az anyajji ré«. illető kö«-lemények pedig a kiadó nevére rimx«-uen Sa;;-Ki.ii/.sa-j b*r-inpiitTe iutézendnk
H^rmenieil-u letelrk t»Uiak el.
krzirtiluL TÍ**/.;,iif m kúltlrlnek
.nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos lapja.
\' MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
HETENKINT EGYSZER
SZOMBATON
Iskolák nyitása.
Xat-jLantzna, ISSS. sxept 9-éa.
Az ujabbi munkaévad, tikkasztó nyár után, szeptember elsejével kezdődik, ha a közélet egyébképp később is jó mozgásba. Az iskolai év kezdete társadalmi jelentőségű. — Nyaralásnak, pihenésnek, utazgatásnak ez vet véget, nem ciupán a tanárok és tanítók nagy tábora, hanem még inkább a közönség számára nézve.
Minden iskolai év egy-egy követ alkot a társadalmi tagoltság épületébe. Erösbit, vagy gyengít egyikmásik réteget. A pályaválasztás ekkor dúl el. vele tehát egy egy nemzedék sorsa. A leszármazás, az élet külső körülmé.vyei, a hagyományuk döntenek e fölött s a helyi viszonyok. — Kz utóbbi ok közreműködését e szociálpolitikai ügyben még kevésbé méltatták. — Mindnyájan általánosítunk, egyetemes tdntételekből indulunk ki, pedig a társadalom sorsa ez atomok mozgásától függ, melyet a család, az iskola keretében láthatunk. Ide csak lassan szivárognak be az uj eszmék, irányok. Ez a konzervativizmus ősi, szilárd bástyája. S így látjuk, hogy némely városnak, vidéknek, sőt országrészeknek egy-egy jellegzetes vonásuk van a pályaválasztásnál. — És ebben játszik szerepet a helyi körülmény. A milyen nemű és fajú iskolája van egy-egy városnak, vidéknek, a szerint tanul, végez a tanuló sereg, dől el tehát pályája.
Erre aztán kevésbé hat a jövő kenyérkeresés nehézsége, avagy köny-nyüsége, mert a szülők tuloyomó nagyrészét az anyagi korlátok gátolják abban, hogy gyermekeiket nézetük szemit megfelelőbb, vagy azok
hajlamaival harmonizáló életpályára tereljék s költségeit viseljék. A hol reáliskola van, odá tódulnak, a hol gimnázium van, ebbe, a hol felsőbb kereskedelmi, vagy ipari iskola van, ezekbe. Ezt igazolják évről-évre az értesítők, mert a tanulók legnagyobb része helybeli, kisebb része közeli környéki és csak csekély töredék az, mely messzebb földről kerül az iskolába. >
így emelkedik magas szociá\'poli-tíkai jelentőségre az iskola, s ezzel együtt a pályaválasztás ügye, mely aztán a társadalom tagoltságának, rétegei megoszlásának és béltartalmának képet ad. És ezzel lép előtérbe az is, hogy az iskolák ügye nem merőben pedagógiai kérdés, hanem társadalmi és gazdasági. — És ennek nyomán az úgynevezett egységes középiskola dolga is ilyen. A gimnázium célja hagyomány és rendeltetés szerint, — s ez a közönség felfogása is — az n. n. humanitárius pályára nevelni az ifjút. A reáliskoláé az u. n. reális pályákra. L hatás érvényesül lenn, de nem mindig fönn, mert a műegyetemekre kerülő ifju-
! ságban az arány folyton javul a gimnáziumot végzettek előnyére, kik a létszám felét szolgáltatják. A helyi viszonyok nyomását tehát ez ellensúlyozza. — De ez csekély nyomot hagy, mert .az anyagi helyzet hozza magával, — hogy kevesen képesek egyetemi pályák végzésére. És innen a panasz, hogy a jelen társadalmi gardasági rend a vagyonosabbak, az
i uralkodó osztály érdekeit szolgálja
j és ezt erősbiti. Van ebben az igaz-
| ságnak némi magva is.
A népesség nagy rétegei számára
I niucseuek megfelelő minőségű és
mennyiségű iskoláink. Ennek hátrányai számtalan irányban mutatkoznak, gazdasági irányban is. — Iskoláink hosszú évek után adnak formai minősítést. A ki ezt meg nem szerzi, hozzá szabott kenyérkeresetre ritkán talál. — Ez szociális elégedetlenséget szül. A ki p. o. a gimnázium négy osztályát végzi, nem talál megfelelő elhelyezkedésre. — A mi társadalmi viszonyaink között kereskedő- vagy iparos-in ásnak nem megy. Az inas iskolák adatai igazolják ezt. A középiskolai érettségi bizonyítvány nálunk C3ak hivatalra képesítő okmány. így fogja fel a társadalom.
Nincs iskoláink, mely a kereskedelem, vagy ipar alsóbb rétegei számára szolgáltatna anyagút és ábrándozunk kereskedelmi főiskoláról, kereskedelmi egyetemről akkor, midőn országosan felhangzik a panasz az inashián^ról és midőn a szap óraszámú felső kereskedelmi iskolák évről-évre osztják ki a — hivatalra törekvő és menő ifjakat Van gondoskodás a felsőbb, vagy a felsőbb irányba törekvő iskolákról, de nincs az alsóbbakról, a társadalom ama hasoolit-hatlanul nagyobb tömegéről, melynek helyzete foiytán a serdülő nemzedék kénytelen mielőbb a létkérdések gyakorlati megoldásán lenni, — mielőbb keresőképessé válni.
Ez nagy ür, melyet társadalmunk egyenletes fej lődése érdekében betölteni, mondhatjuk, sürgősen betölteni kell. A mai állapot szülő oka, az u. n. kaputos proletariátusnak, melynek leküzdése csakis megfelelő iskolák teremtésével lehetséges. Rövid tartamú iskola kell társadalmunk széles alaprétegei számára. Olyan, mely hozzásimuljon a népiskolákhoz és ne
neveljen szertelen követelózésü nem- ! zedéket, hanem olyat, mely azonnal lépve az .életbe, magával vigyen any-nyi elméleti tudást, a mennyi a szerényebb élet ^ vakhoz modern igények szerint elégséges. — És mert ilyen nincs: nincs inas, a mi iparosainknak, kereskedőinknek jelentékeny baja, s ipari s kereskedelmi fejlődésünknek nagy kára. Ennek sok oem kell, mert nem birja el, a kevés pedig nem megfelelő. Kisiparunk és detailkereskedelmünk ujabbkor! szociális alakulásában e viszonyoknak nagyjelentőségűk és hatásuk van.
A szü\'Ök e körülmények nyomását épp ilyenkor, iskolák nyitásakor különösen érzik. Ilyenkor vetik el a családban a létért való küzdelem gondterhelt kockáját és döntik el a társadalom nagy kérdéseit, jövő képének alakulását. Ilyenkor indul meg évről-évre megújhodva a társadalmi küzdelem, melyben a gyengébb, erőtlenebb segélyére megfelelő berendezésekkel és intézményekkel sietni kell. És talán nem Üres, tartalomnélküli jelsző az, a mi e század legvéresebb küzdelme, a német francia háborúban kelt életre, hogy „a nemzet sorsát az iskolák döntik el.*
.17. -V.
A varmegye dolgai *
— A szeptemberi köxgyQlét. —
I
A tárgyak sorozala:
Zulavármegye törvényhatósági bizottságának 1898. évi szeptember hó 12 én és folytatva tartandó közgyűlésre kitűzött tárgyak közül kiemeljük a következőket :
Altppáni jelentés a törvényhatóság állapotáról ezzel kapcsolatban a számoo-| kérőszék jegyzökönyve.
Az Üresedéiben levő vármegyei Vőd aljegyzői- és a szintén üresedésben levő egyik árvaszéki jegyzői állásoknak választás utján való betöltése.
Az állandó választmány a vármegye 1899. évi költségvetés-tervezetét bemutatja.
A 10475/üi. 898. jk. 38. sz. határozattal kiküldölt bizottság javaslata a törvényhatósági tiszti fizetések rendezése tárgyában.
Háromszék vármegye közönségéuek átirata a vármegyék állami dotációjának a tiszti fizetések rendezése céljából leendő felemelése iránt & képviselőházhoz éi a nagym. m. kir. Belügyminiszter úrhoz intézendő felirat tárgyában.
km.:, főügyész 2641/ni. 898. sz. előterjesztése alügyészi és ügyészi Írnoki állás rendszeresítése iránt.
A közigazgatási bizolt-ág az 1899/1900. évekre szerkesztett atfenurtási költségelőirányzatokat beterjeszti.
A vármegyei számvevőség előterjesztése az 1399. évre szükséglendő katonabeszállásol ási pótadó megállapítása tárgyában.
A választott vármegyei bizottsági tagoknak folyó év végén kilépő fele része, a az év folyamán tagsági képességüket vesztett, elhunyt és leköszönt tagok helyébe teljesítendő választások határnapjának kitűzése.
A vármegye monográfia-bizottságának javaslata a vármegye monográfiája meg-iratása tárgyában.
A munkaadók és a mezőgazdaság1 munkások közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1898. évi 2. t. c. értelmében létesítendő községi segélyalapok szer\' vezetére vonatkozó szabályrendelet tervezetének összeállítására kiküldött bizottság javaslata.
A faiskolákról és fásításokról Bzer-keszttndő szabályrendelet tervezetének összeállítására kiküldött bizottság javaslata.
A vármegye alispánjának elöterj&s*-tése, a magyar nyelvben jeleskedő muraközi- a vendvidéki tanítók és tanulók érenkinti megjutalmazására 300 frt meg-azavazása iránt
T ARCA.
Az ős-magyarok vallása.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája — Tűnődve áltam meg a nemzeti muze umbso egyik ös magyar sír-lelet mellett Az ősi maradványok elragadták lelkemet és elvitték abba a korba, a mikor az élettelen koponya, — a csuklók és a porrá vált hustőmeg élt, mozgott, — a mikor a kardok ésijjak, melyektől „libera nos domine," a harcokban osztogatták a halált.
A mikor ilyen kis rés nyílik a régi világba, az embert vágy ragadja meg többet tudni, mindent tudni.
A mikor az előttem levő ruhafosz-lányokat, kardokat megláttam, a mikor a lelet napfényre jutott tárgyait szemléltem engem is elfogott e vágyakozás.
Kérdeztem magamtói, milyen lehetett a régi magyarok házi élete, foglalkozása, voltak-e játékai, tréfái. S főkép a kérdés nyugtalanított, milyen volt e nép vallása ?
Kifáradva a sok nézegetésben, végre leültem egy székre, s fontolgattam a mostan felidézett kérdéseket
Miiyen is volt a régi magyarok vallása ?
Kelmerült előttem mindaz, — a mit régebben olvastam, eszembe jutottak a táltosok, fehérlovak, áldozások, a főisteo, melyre sz utókor olyan pompás neveket . kombinált
Mindez nem bizonyos. — annyi mint semmi, vagy talán annál is kevesebb. Szóval mindaz, a mit a magyarok val lásáról tudunk, csak hipotézis.
E tekintetben valamennyi eddig ismert lelet sem a<l felvilágosítást. — A mit ezekből megtudtunk, az az élet módra, foglalkozásra vonatkozik,de avallásra nem.
Pedig, csodálatos már mióta torjuk e főidet s nem, még halvány nyomát sem találjuk azen oltároknak, vagy bár mi néven nevezett szeotbelyeknek, melyek a ligetekben álltak s a melyeken, a fehér lovakat áldozták egykor fel, amint ezt a régi feljegyzésekben találjuk. De a legkisebb tárgy sem jutott el, a mely arról a főistenről tenne bizonyságot A vallásra vonatkozólag tehát semmiféle nyom nem maradt fenn az utókor szám ára.
Volt-e vallásuk egyáltalában a régi magyaroknak ?
Hátha oem is volt?
A gondolkozásomban mindjobban megerősödött e hit.
Mert vallás vallásos szervezet nélkül, még abban az időben sem képzelhető el, — Vallásos szervezet pedig oltárok nélkül, szobrok nélkül vagy akárminek oeresett szenthely nélkül a még nem nagy műveltségű népnél sem gondolható el.
De ilyenek vagy vallásra vonatkozó épületek nem maradtak fenn; egykorú íróink sem tesznek róluk említést,
A magyar milhologiát csak a későbbi századokban találták fel.
Vallásos szervezet nélkül nincsen vallás. Annálinkább nem, minél fiatalabb az emberiség azon része, melyről sző van.
Egy nomád nép vallása külső egekben nyilatkozik, épen ez az, a minek nyomát sem találjuk a magyaroknál.
Végre is nem olyan elképzelhetetlen nép vallás nélkül, szorosan vett vallás nélkül.
Lehettek ugy>>n a magyarnak vallásos színezetű szokásaik, a milyen a temetkezés volt, létezhetett talán még vallásos cselekedetekkel is felruházott testület de a táltosok, — áldozások, fehérlovak, jósolások csak mondák. Kép vallás nélkül.
Hiszen még mainapság a XX. század küszöbén él közöttünk nép a cigány, mely eddig még nem alkotott magának vallásos fogalmakat.
S ha ma létezik ilyen elszórtan élő nomád nép vallás nélkül, annál jobban megbarátkozhatunk avval a gondolattal, hogy X-ik Bzázadban élt egy nép, mely szintén nem követett semiféle vallást.
Emlékezzünk meg csak Juliaoas barátra, a ki IV. Béla idejében, 1236-ban kereste a magyarokat ői hazájukban Az ott élő magyarok, pogányok, igy mondja, de azért bálványt nem imádnak.
Mit jelent ez?
Azt hogy egyáltalában nem volt vallásuk a magyaroknak. — Mert^ntnt mondám,— el sem képzelhető egy olyan népről hogy vallása legyen, de kül ő nyilvánulása e vallásnak ne.
A zsidó népnek ia, a mikor elpártolt Istenétől és pogánnyá lett a pusztában, arany borjut kellett öntenie, hogy iegyen valami tárgya vallásos érzelmének. *
Ilyenekről gondolkodva felkeltem helyemről, hogy még egy pillantást vessek az ős magyar leletre, mely képzeletemet annyira megragadta.
Hosszasan, — merően szegeztem rá szememet S íme ugy rémlett előttem, mintha a koponya a csontok mozogni kezdtek volna. É\'etre keltek.
Megakartak büntetni gondolataim miatt.
A terem már kiürült; egyedül voltam. Félelem fogott el; talán mert olyan gondolatokai tápláltam, melyek annyi mondának, — igazi poezísnek izentek hadat.
E.távozUm gyorsan as avult kor e maradványai mellől, elfutottam a teremből, mely annyi titkot rejt magába.
—stjZSa.
In loco.
— Humoreszk- —
— Irta: Farkasa Károly. —
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Ezek az asszonyok! Hm, összebeszélgetnek s aztán nem törődnek azzal — kerül, vagy nem t modem követelményeknek eleget tenni; nyáron fürdő, télen bál . . . Monologizáí Bárdossy, mielőtt felesége szobájába lép.
— Kedvesem, mondjon le az idei für-I dőlésről! Lássa ezt anyagi viszonyaink
követelik — szól Bárdossy a lefuggőny-; zött szoba kerevetén heverésző fiatal ; feleségének.
.Menjen maga! Ez egyedüli élvezettől I is meg akar fosztani, nem elég unalmas : napjaim vannak; míg maga a hivatalos ; teendők végzésének köpönyege alatt ma-\\ gamra hagy s maga — azt hiszi nem ; tudom — az orfeumi balericák táucai-I bio, vagy miben is gyöuyörködik."
— Kedvesem; mondja csak sértegetni akar? Vagy minek tulajdonítsam ez alaptalan gyanúsításait, rágalmait?
.Ártatlan bárány! hogyan menteget magát, ped\'g hát mind hasztalan! Vegye tudomásul hogy ludok mindent — érti?
— És követelem, bogy engem fürdőre ereszszenl"
A tiszta lelkületű férjnek "minden vére arcába szökött.
— ön pedig vegye tudomásul kedvesem! mig előbbi szavait meg nem magyarázza, nem követelhet \'tőlem semmi t
— érti?
„Adja csak az ártatlant kedves fér -jecském! Nem elég magyarázat az. nog;-tudok mindent, de mindent." És Bár-dossyoé elérzékenyülve hangosan zokogó: kezd. Józsám, szerelmem! az égre kérem, mondja meg mi baja?
„Még kérdezi — mi bajom? Ó. mini férfi élvez, s engem, mint fiatat nőt, — eltemetni, megfosztani akar minden élvezettől. És még kérdezni meri — mi_ bajom? Kegyetlen zsarnoki*
— Tudja meg, hogy ilyen aljas gyanúsító beszédekkel nem sokra megy velem! Isten önnel asszonyom 1 s Bárdossy neje szobájából távozik.
. . . Néhány perc mullott el s a szobalány lélekszakadva nyit be Bárdossyhoz.
.Nagyságos nr I a nagysága nagyon rosszul van.* Bárdossy. mint szerető férj, sietve megy nejéhez, kit meglátva, szinte ijedten közeledik feléje s a kerevet szélén hanyagul heverő kezet önkénytelenül ajkához emeli; — azon nagyobb mérvű rángatődzást vesz észre.
XXX VII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER 10-én.
A nagy-kanizsai járás főszolgabirája Szépeinek község határában levő Vörösbegy hegyközség rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A nagy-kanizsai járás főszolgabirája Rigyác község határában levő Imrehegy, Öreghegy, Öreg és kis Bódihegy s Ferenc-hegy hegyközségek rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A naLy-kai>izsai járás főszolgabirája Mura-Keresztúr községhez tartozó Uj -hegy. hegyközség rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A nagy-kanizsai járás főszolgabirája Zila-Szent-Balázs, Magyar-Szerdahely és BŐrzöcce begyközségek rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A nagy-kauiz3ai járás főszolgabirája Nagy-Kakónak és Zala Merenye hegyközségek rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.
A Dtn. foldmivelésügyi m. kir. minisztériumnak 41990/III.—2,- 1898. szám alatt kelt magas leirata a takony kórban elhullott lovak tulajdonosainak az ebadó, illetőleg az állategészségügyi alapból leendő segélyezése iráot.
A Dtn. m, kir. belügyminisztériumnak 30058/VII.—898. szám alatt kelt magas leirata a kaposvári államilag segélyezett siketnéma intézetnek alapítványi helyek létesítése által Teendő segélyezése iránt
A dunántúli orsz. képviselők állandó segélybizotlságának átirata a jégviharok által károsultak segélyezésének adományok gyűjtésével leendő támogatása iránt.
Barsvármegye alispánjának 19302. sz. a. kelt átirata, melylyel a törvényhatósága területén levő sz.indrik-i ezüst-mügyárban kés/ült s a vármegye közönségének adományozott elnök: ciengetyü rajzát bemutatás végett átteszi.
II.
A^/- :tli>piin jeienési-.
A szeptember 12-ki közgyűlésen terjedelmes jelentésben számol be az aliapán négy havi (április-július) közigazgatásról. E jelentés szerint a felnőttek kö/egészségi állapota, dacára a gyakori csapadék és szeleknek, április, május, éa- jun.us hónapokban igen jő volt, mert egyáltalán kevés megbetegedés fordult e!ő; júliusban eme jelleg megváltozott, a mennyiben váltóláz, gyomor- és bélhurut, úgyszintén hsgymáz több esetben észleltettek, kimenetelük azonban elég kedvező volt.
A gyermekek közegészsége nem volt oly kieíégiiő, mint a felnőtteké, mert a nyári hasmenés, vörheny, ronc-iOló-to-roklob, — hókhurut nagyobb számbao |
Bárdossy rögtön a háziorvosért küld, s míg az orvos megérkezik, neje mellett foglal helyet.
— Az orvos megérkezett, ki igen nagy fokú ideg bántalmakat konstatál, amin — ugy mond: csupán fürdő és levegő változás segíthet; — de végre egy kis csillapító szert rendelhetek Jenő barátom Önagyságának.
— Tehát fürdő és levegő változás szükséges feleségem egészségének helyreállítása végett?!
.Feltétlenül barátom! ha megakarod menteni Őnagyságát! Ugy egy percig se haboz?: jobb előbb, mint utóbb! Addig i", mig Őnagysága állapota jobbra fordul, kérlek e porokat azonnal meghozasd és óránkiüt egyet-egyet beadni — el ne mulaszd !\'
Légy beteged melleit és gondord — szervus.
— Isten veled 1
. . . Józsám! egyetlen mindenem!!
Bárdossyné férjére tekint bágyadt szemeivel: „ Jenőm!"
Az ajtón halk kopogtatás hallatszik, a minden bebocsátási hang nélkül felpattan az ajtó. a azon a szobalány lép be egy ajánlott levéllel kezében.
„Önagyságának ajánlott levele érkezett"
Mig Bárdossy a levelet átveszi; addig Bárdossyáé kíváncsian tekinget a férje kezében levő levélre; — szinte látszik arcán, hogy azon töpreng magában: ki írhatott nekem ajánlott levelet?
„Honnan érkezett?\'
mutatkoztak, — a heveny gyomor- és i bélhurut pedig több áldozatot követeit.
A bejelentésre kötelezett fertőző betegségek közül előfordult vörheny 119 esetben: ezek közül gyógyult 101, meghalt 14, ápolás alatt maradt 4, torokgyik 3 esette], ebből gyógyult 1, meghalt 2.
Roncsoló toroklob észleltetett 63 eset-ben, gyógyult 40, meghall 23; hökburut előfordult 147 esetben, — gyógyult 20. meghalt 6, ápolás alatt maradt 121. — Albaai hagy mázzal megbetegedett 22, ebből gyógyult 10, meghalt 3, beteg maradt 9. — Kanyaró előfordult 38,— ebből gyógyult 33, meghalt 1. ápolás alatt maradt 4 FüKőmirigylob észleltetett 63 esetben, báráoyhimlö 12 esettel, melyek mind gyógyulással végződtek.
Agy- és gerinc agyhártyalob 1 esetben észleltetett mely beteg meghalt; gyermekágyiláz előfordult 5 esetben, melyből gyógyult 3, meghalt 2.
Mindezen előfordult fertőző betegségeknél a szabályszerű orvosrendőri intézkedések pontos keresztülvitele igen szép sikert engedett elérni, s csak igy volt lehetséges, hogy a vörheny és hök-hurut kivételével, a többi fertőző betegség járványosán nem uralkodott; — a védekezés módjai közül leghatásosabbnak bizonyultak a fertőtlenítés, s a betegek lehető elkülönítése.
Szemcsés kötöhártyslob, mely az alsó-leadvai, csáktornyai és perlaki járásokban már régóta tájkórosau, egyes járások- és városokban pedig szórványosan uralkodik, még mindig 1705 számmal szerepel; a gyógykezelés kielégítő eredményt matat fel, de a nép tudatlansága, előítélete ugy az orvosok, mint az egyes hatóságoknak a betegség tovaterjedésének megakadályozására irányuló odaadó törekvésükben nagy és sok nehézséggel kell megküzdeniük.
A védhimlőoltás szabályszerüleg teljesíttetett, s az oltási eljárás alkalmával rendkívüli hatósági intézkedések alkalmazásának szüksége sehol fenn nem forgott
Rendőri boncolat teljesíttetett 8-szor, külső hullaszemle rendőri szempontból 33-8zor ejtetett meg.
Suly03 sértés bejelentetett ^-öngyilkosságot 15 egyén követett el. Véletlen szerencsétlenség általi halálnak 17 egyén esett áldozatává 6 közveszélyes elmebeteg szállíttatott kórházba, 1 pedig mint csendes beteg házi ápolás alatt hagyatott
Veszett eb által egy gyermek maratott meg, ki is védoltás céljából a budapesti Pasteur-féle intézetbe szállíttatott
Április 1-től jnlius hó végéig Nagykanizsán születtek 261, meghaltak 219, szaporodás 42. az egész megyeterületén születtek 5115, meghaltak 3261, szaporodás 1854.
iFolyt kö?.}
— Pestről.
A szobalány távozása után rogtöo a levél felbontására kéri férjét, ki a levelet neje beleegyezésével felbontja, — olvasni kezdi:
.Kedves leányom 1
Miután tudomásomra jutott, hogy a nyáron nincs szándékod fürdőre menni: tudósitlak, — hogy a jövő hét elején lerándulni szándékozom hozzátok egy pár hétre. stb. szerető anyád "
Bárdossy arca elkomorul.
— Józsám! Rögtön megírom, hogy a napokban fürdőre fogsz menni.
9De Jenőm! hisa délelőtt még anyagi körülményeink nem engedték, — hogy fürdőbe menjek, s most egyszerre engedik, mivel anyám akar meglátogatni? Tehát nem látod szívesen anyámat?*
— Ne érts félre kedvesem! de háziorvosunk ajánlata, hogy feltétlenül fürdőre menj! No meg őszintén megvallom, bogy szivesebben is hozok áldozatot egészséged visszaszerzése végett, mint egy anyós pár heti szeszélyeinek elviselésére.
„Jenőm ! egyetlen mindenem! te vagy ; a legjobb és legőszintébb férj. Jer hozzám! ; hadd zárjalak keblemre!"
— Józsám! a rendelt porokból egyet be kell Tenned.
,Nincs szükségem porokra, meggyógyulok azok nélkül U. Jó férjem van. i Boldog vagyok s oly kimondhatatlanul , szeretlek Jenőm,-mindenem! hisz holnap \'¦¦ fürdőbe megyek."
A m.yeányaink.
Mint afféle legény-ember, ritkán mulasztottam el, — kölönöseu ünnepnapot, hogy korzónkat párszor végig ne mérjem a bár néhány tyúkszemre hágás veszélye árác. az ott fel, s alá lejtő, szebbnélszebb toalettekben tetszelgő bájos hői-gyekben ne gyönyörködjem.
Olyan édesen olyan kecsesen lepke dett, szinte lábujjhegyen s oly sikkkesen pukkedlizett egyik-másik, hogy gyönyö-rüaég^ v-olt nézni. - A bálteremben, — no azt még leírni is bajos! — Ma krem, holnap piros, majd meg a jó Is\'en tudja minő divatos színű, s Bzabásu legényfo-góval ékes öltözékben páváskodott egyik másik megszokott s már unott alakji a korzónak, nehogy azt mondhassa felölök bárki: hogy ni, hiszen mindig egyfor mában járnak.
S mégii, oh szívtelen férfiak, egyik farsang a másik után. s a korzó fesa bábui csak pártában maradnak. No ez még Bem járja I
Hány András napot böjtöltek keresztül már a hányszor látták ilyenkor álomban a leendő férjet, azt csak a mamák lud uák elpanaszolni; s mégis oh kegyetlen sors, a várt kérő csak nem jött meg.
A mamák váltig biztatgatták; majd megjön, majd megjön; cícomázták s hány bálon végig hurcolták s fitogtatták; de azok a csúnya gavallérok csak nem jöttek; pedig egyik-másik csinos arc már fonnyadni, ráucosodni is kezd.
Szegény babák, szegény mamák, s oh ti szegény gondokban megőszült papucs papák, kiket csak a számlák kifizetés joga illet s ti agyon ostromolt takaréktárak beh sokat kell kiállnotok a mégis biá\'ia, minden hiába.
Ha egyik-másik gavallért a baba szép szemei becsalják is a bá óba, mihamar hátat fordít s oda minden remény, mert nincs a kicsikének elég hozománya, nagyon könnyű. Oh átkozott, anyagias fiatalság, hát csak a pénz, mindig csík a pénz?!
Hja édes mamák a gavallérok ma már csak igy mennek a hálóba. S higyjétek el, ennek oa^y részben tí vagytok az okai.
Neveljétek leányaitokat okosao, egyszerűségre, kevéssel megelégedni tudókká, ne a fényűzés, a báltermek gyönyörei s a pipere; — a szerényéé)/, a munkásság s szemérem foglalja el szivetekben, s leányaitok szivében is az első helyet: tanuljatok s tanítsatok nélkülözni s vérmes reményeket sekéyiteni, mert higyjétek el: mennél több bált táncoltattok leányaitokkal végig. — mennél nagyobb számlákat csináltok számukra a divat-kereskedésekben, — s váltót-váltó után eresztve igyekeztek mintegy szemfényvesztéssel a gavalliérokat leányaitok szá-
Milyenek az asszonyok! É<t Bárdossy Jenőnek most jutott előizör eszébe a férj és feleség közti huszonöt év kü lömbség.
A kávéházi darokk partnerek, ferbli társak megjegyzéseikre is most kezdett emlékezni — hátha mégis igaz. bogy: nem zörög a haraszt s?él nélkül.
A kávéhá\'.i darokk partnerek bárom nevet szoktak játékközben emlegetni: Dani, Dezső, Sanyi. E három név viselői, mind egy szálig derék fiatal emberek s neki előzékeny barátai.*\'És miért? Hm! az ördög cem alszik.
. . . Bárdossy még este négy levelet irt: egyet felesége anyjának, melyben tudatta, hogy leánya holnap a reggeli ; vonatul Bártfára utazik Hármat pedig: in loco címmel adott postára. Bárdossyné másnap reggel elutazott. . . . Délután négy óra van, midőn Horgossy Dezső az egyik in loco címzésű levélkét asztalán megtalálja, melyet \\ előbb jól megforgatva s aztán valódi \' gentlamani modorral felbontva — olvassa: | .0, a reggeli vonattal Bánfára utazott, i öl órára várja." A névjegy tul&ó oldalán : ; Bárdossyné: Erdőshegyi Józss.
Horgossy Dezső ezyet pödöriot szén-! fekete bajuszán, még egyszer olvassa: ; ötórára várja. Hisz akkor nincs késni ; való időm! Átöltözöm és megyek.
Horgossy Dezső a tükör elé áll és I alig fé óra múlva ott van, hova az in ! loco címzésű levél hívta. 1 Lassú kopogtatás után benyit a le*
mára hálótokba meríteni, snoál inkább gunytárgyaivá váltok leányaitokkal együtt a józan fiatalságnak, mely számot vetve Baját anyagi körülményeiről, irtózik a bázaíéjettő!; - indva, hogy ily túlságos erőn tnli fényűzés s páváskodá>-hoz szoktatott Üres kezö leányok igényeinek saját keresményökböl önélveaeteik feláldozása árán sem lennének képesek eleget tenni, a váltig csak azt dúdolják: Nézlek, nézlek,.de hiába nézlek, Nem való vagy te szegény legénynek; s csak ugy üvegen át nyalják a mézet
Sajnos; de való. Különösen a közép osztály leányai körében óriási e hiu-ág-stfllte erő ködés, divatmsjmolás, dologtalan cicomází", mintegy versengve a vagyonos osztálylyal, s a mely megfog-hatlan félszegség nem egy általam is ismert szegényebb iparo. leányt szédített el az erkölc .ősség útjáról, s számtalan középosztálybeli .családot juttatott a t*ffek szélére.
Anyák gondoljátok meg, ez miod a ti banyagságtok, s rossz példátok eredménye. Nagy feladat sulyosodik reátok, térjetek végre az okosság útjára 1 Öleljétek szivetekre ne a nagy világot, a kis családot v ha netán egy s más élvezettől meg is kell válnotok, higyjétek el, ezzel gyermekeitek boldogsága megállapításához járultatok hozzá.
fi\'itteko Un Jtinot,
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A keresked. m. kir. miniszter ur f. é. augusztus hó 15-én 54153/VI. sz. a. kelt leirata alapján, értesítjük érdekelt kivételi kereskedelmi köreinket: — hogy Spanyolországban a köles és zab bevételére engedélyezett vámmentesség f. é. július hó 16 ával megszűnt Sop:on, 1698. évi szeptember havában. — A kerületi kereskedelmi és iparkf mara.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága a f. 1898. é. folyamán visszanyert és visszanyerendő pályafenntartási és vágányépítési célokra már nem használható mintegy C00 tonna különféle ócska acélain, 2600 tonna belföldi ócska vassín és 3300 tonna külföldi ócska vassín eladása céljából nyilvános pályázatot hirdet Mire oly megjegyzéssel hívjuk fel érdekelt köreiuk figyelmét miszerint pályázni t-zJndékozók, kellően lepecsételt s koronás m. kir. bélyeggel ellátott ajánlataikat ezen külfelirattal: — .Ajánlat ócska sinek megvételére 128829/98 szboz" f. 1898 é. szeptember hó 25-nek déli 12 óráig a ni. kir. államvasurak anyag és leltár beszerzési szakosztályánál (And-rássy ut 73. sz. II. em.) tartoznak benyújtani. Sopron, 1898 évi augusztus havában — A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
függönyzött szobába, és alig néhány perc mu-va kinyílik a másik szoba ajtaja s azon Bárdossy Jenő lép be Horgossy legnagyobb meglepetésére.
— Isten hozott Dezső barátom! Foglalj helyett Éppen jókor jöttél, fe\'eségem fürdőre ment
Ismét haik kopogtatás.\'Sanyi is megjött pontosan.
— Szervus Sanyi barátom! Látom nem hagytok unatkozni. Reménylem egy kis vig vacsorára lesz szerencéml? De addig is — hadd sző\'jon a — csendes !
S minden egyébb komandő nélkül a szoba közepén lévő asztal mellett foglalnak helyet.
Szól a csendes. A szerencse Bárdossyé. — Vacsoráig néhány ropogós vándorolt Bárdossyboz.
. . . Vacsora után még nagyobb Bze-rencsével játszott Bárdossy ugy annyira, bogy éjfél után, mikor felkeltek kerek nyolcszázas nyeresség hevert Bárdossy elölt
„No ezt nem felejtem soha" — :./ói Horgossy.
— Jó magam sem fogom felejteni — és ami fő ezután résen fogok lenni — jegyzi meg Bárdossy.
. . . Másnap pedig Bárdossy Jenő a reggeli vonatul Bártfára utazott feleségének és Végváry Dani barátjának legnagyobb meglepetésére, és a?ó:a nem kell Bárdossy Jenőnek háziorvos sem.
De nem ám!
— Hirdetmény, — A francia bank (Baogre de Francé) nehézségeké\', támasztván oly bankjegyeinek elfogadásánál, a melyek harmadik személyek álul számjegyekkel vagy a mindenkori birtokos álul aláírásával látuinak el, vagy másféle megjelölésekkel\' hirnak: az orosz vámigazgatóság nUsitotU azon vámhivatalokat, melyek külföldi bankjegyeknek vámfizetés fejében való elfogadására fel vannak haUlmazva. bogy sem a francia banknak, sem más külföldi bankuak bankjegyeit íizetésképen el ne fogadják ha azok valamely jegygyei vagy bélyeggel el vannak látva. Miről érdekelt kereskedő és iparos köreinket, nehogy ökut annak folytán, hogy ezen rendelkezést figyelembe nem veszik, keliemeilenség érje,, ezennel értesítjük. Sopron, 1898. évi Bzep\'tember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
HÍREK.
— Jótókonycólu tombola. — Eddig az volt a divat, hogy jótékony c^lra táncoltunk vagy hangversenyez tünk, — és ez a divat elég jól bevált, de a társadalumnak csak bizonyos rétegét részesítette abban a szerencsében, hogy ily módon a jótékonyság oltárán áldozhatott. Vidor Samuné urnő azomban, ki á jótékonyság legbuzgóbb apostola városunkban, most egy olyan intézmény létrehozásán fáradozik, mely módot nyújt mindenkinek, még a legszegényebbnek is, hogy filléreivel a jótékony cél eléréséhez hozzá járuljon. Ez az uj intézmény a tombola-játék, melylyel egyszersmind mód nyílik mindenki számára, hogy a jótevés mellett valami értékes tárgyat nyerhessen. Ez mindenesetre jobban vonz mindenkit és kiki szívesen megveszi a tombola jegyeket, — egynek ára csak 20 kr., — és hozzájárul a jótékony célhoz. Mert a tombola a Kisdednevelö Egyesület és a Szegények Tápintézete (Népkonyha) javára rendeztetik. A Kisdednevelö Egyesü let négy fcisdedóvót tart fenn, a Népkonyha 25000 porció ebédet oszt ki iskolás gyermekeknek és szegény felnőtteknek, méltó tehát, hogy mindenki meghozza javukra áldozata\'. — A tombola október 2-án vasárnap délután fog megtartatni nyilvánosan a Főtéren, politikai biztos jelenlété ben. Le3z 10 értékes nyeremény, de csak a tomboh, vagyis, ha minden szám kihuzatik, nyer. A nyeremények ezek: — 1-sŐ nyeremény: egy szekrényke valódi ezüst teljes evőeszköz 6 személyre, 2-ik egy kitűnő varró gép, 3 ik egy női arany-óra aranylánccal, 4-ik egy remek kivitelű függó lámpa, 5-ik díszes porcellán készlet 6 személyre, 6 -ik nagy, finom falt-tükör, 7-ik fiókos szekrény, S-ik egy ezüst óra, ezüst lánccal, 9 ik egy vég finom rumburgi vászon, lóik kávés-készlet 6 személyre.
— GrOnfeld Alfréd c és k. osztrák, kir. porosz és csász. orosz kamaramüvész rokonai látogatására f. hó 10. Nagy
\\ kámzsára érkezik. A jeles művész, aki ! levetve címeit és világra szóló hírnevét, i minden évben egy-két hetet tölt körünkben, városunkban tanulja meg azon népdalok dallamait, melyeket bangverseny-körut-: jaiu a kfllfóldoek szokott bemutatni. — ; Mint a jelen müvésznemzedék legjelesebb | rögtönzője csak legu\'óbb aratott nagy \' tetszést magyar népdalaival Scheve-¦ ingen holland tengeri fürdőben rendezett hangversenyén. Grünfeld Alfréd, \\ a magyar népélet egyik megnyilatkozásának hivatott tolmácsa és terjesztője. Üdvözöljük körünkben.
— Eljegyzés. — S p i 11 e r Gyula Nagykanizsáról eljegyezte Fuchs Ella ki-
l sasszonyt Alső-Visnyéröl.
Foulardselyem
— 3 frt 35 krig iMÉt Ml gltánt S SMllIl —
65 fertői
valamint fekete, fehér es színes Henneberg-selyem 45
irtól 14 frt 65 kiig méterenlént - .im», eaiko., kookaiott. mm-láaott és damaszt itb. (mintegy 2*0 kulönbO 5 fajta é» 200O kfitdnbézö Kin- ét árnyalatban Itb )
, Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Mapar ietelezés. Stíjtba kétateret Icyélbélyif ragauunJ»
Hentiebera- Cl. Mlyengyárai, Zürichben
. (ca. él kir odrán aaallitó). ¦ . _ ¦
XXXVTL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. Szeptember 10-én.
— Eskü ró. I z a ó Béla acsádi vasúti tisztviselő szeptember 5-én fezette oltárhoz a gelsei pébáni* templomban a bájos K u z m i c s Róza kisasszonyt Kereszti; ry György gelse-szigeti földbirtokos mostoha leányát. Az esketési szerUrtást Modrovícs János selseí esperes végezte, ki az aj párhoz szivbez szó ó beszédet intézett. Esküvő után fényes lakoma volt a közszeretetben álló öröm apa házánál, melyen részt vett a messze vidék nagyszámú intelligenciája.
— Vj orvos. Dr. Hamraermüller Soma orvos Nagykanizsán telepedett le. Dr. Hammermüller diplomájának elnyerése után Németországban tanulmány utat tett e* a berlini Charité kórházban a hírneves Gusserow tanár nőgyógyászati klinikáján 8 hónapig mint segédorvos működött. Utóbbi időben a budapesti Szent István kórház belgyógyászati és sebészeti kii • inkáján volt se*édorvos. Dr. Hammer-műller a Csengeri utcában bérelt ki lakást.
— Halálozás. — Özv Weisz MvtiÓné f hó Ö án Ischlben. ahol a nyarat töltötte, meghalt. — Az elhunyt urnó édes anyja volt a koráo elhalt Ebenspanger Lipótnénak. • — Szeretett leánya halála, — melyet a legnagyobb kímélettel közöltet; vele, — mélyen megrendítette a gyászoló anyát, és soktun hozzájárult gyengélkedő állapotának rossz ráfordul tához Weisz Manoné kimúlása könnyű volt, — mert az itchti sétány egyik padján ülve társalgónöjével, elaludt és többé fel nem ébredt. Hclttestét haza szállítják. — Halálát fia Weisz Henrik, — termény nagykereskedő Bpesten és az Ebenspinger család gyászolja.
— A belratások eredménye. — A főgimnázium 1 osztályába .neiratolt 99 tanu\'Ó. a II.-ba 72 tan. a III.-ba 58 tan., a IV.-be 39 tan., az V.-be 35 tan., a VI.-ba 30 tan., a VIL-be 16 tan., — a VIII. ba 20 tanuló, Összesen 369. * igy a mull évivel szemben 18 tanulóval kevesebb. Feltűnő az alsó osztályok na:y népességp, — amit a párhuzamos első osztálynak kell köszönnünk, A felső kereskedelmi iskola egy - e^y osztályába 31—31 tanuló Íratott be, vagyis összesen 93 — Az izr. hitközség többi iskolájában a beiratások még folyamatban vannak. — A helybeli áll. s közs. polgári fin és leányiskolában a fiúiskola egyes osztályaiba, — porrend szerint beíratott: 66, 42 43, 36. 18. 10 összesen 219 tanú 6. Ezek közül 1G6 helybeli, 50 vidéki. Rendes tauuló 212 magántanuló 4. A leányiskola egyes osztályaiba, sorrend szerint beíratott: Cl, 48. 41 38. őszesen 188 tauuló. — Ezek közül 168 helybeli, 19 vidéki. — Rendes tanuló 183, magántanuló 5. A leányiskolából szómban igen sokan visz-szautasittattak u?y, hogy számukra pir-huzamositani kell az I osztályt.
— Elmaradt népünnep. A felső templom javára f. hó 8*-án tervezett
¦ tánc vigalom és szerencsejáték a közönség gyér részvétele miatt elmaradt és holnap, vasárnap fog megtartatni. Belépődíj 30 kr., azombau a megváltott tombol a-jegyek érvényesek. Valóban csodálatos közönségünkoek részvétlensége, midőn ily nemes célról van szó és egyszersmind csaknem száz szebbnél szebb tombola-tárgy-vár kisorsolásra. Kőzülök egy is külön sokkal többet ér, mint a mennyit belépő jegyért fizetni kell. Reméljük, hogy holnap a közönség nem lesz oly tartózkodó, mint csütörtökön volt.
— A köztisztaság\' követelményeiről, a pénzügyminiszter rendelete igy szól: Különös figyelem fordítandó az összes itaimérési helyiségekben a köztisztaság követelményeinek megtartására* E figyelem kiterjesztendő nemcsak az itaimérési helyiség és mellékhelyiségeinek tisztán tartására hanem ugy a kimérésre, mint a vendégek használatára rendelt eszközöknek valamint különösen az italok kezelésére szolgáló helyiségeknek és végre magának az italkezelésnek tisztán tartására is. Nélkülözhetetlennek mutatkozik e tekintetben, hogy minden itaimérési helyiség a köztisztaság által feltételezett külön mellékhelyiségekkel (árnyékszék) legyen ellátva s hotjy azok időnkint ler-tözteienitessenek. E végből a fertőtlenítő szerek az engedélytulajdonosok által folytonosan kellő készletbeo tartandók — Járvány esetében fokozottabb mérvben ügyeljen a hatóság, hogy az italmérési helyiségek é3 azok udvarai tisztán tar-
tassanak, mindennemű szerves hulladékok és rothadó állományok haladéktalanul eltakariitassauak, hogy az áruyékszékek, emésztő gödrök atb. a.szokottnál gyakrabban tiszti itassanak és lertőtleuites-seuek. továbbá, — hogy egyátalában a járványok alkalmával kiadót: miuden különleges intézkedések az itaimérési helységekben, mint a melyek sok idegen elem érintkezése folytán a járvány terjesztésére különösen alkalmasak a legszigorúbban végrehajtassanak. Az, a ki a/, italmérési helyiségek tisztán tartására mellékhelyiségekkel ellátására és fertőtlenítő szerek készletbeu tartására vonatkozó fentebbi rendelkezéseket megszegi, kihágást követ el és husz frtig, járvány esetében pedig száz forintig terjedhető pénzbüeietéosel bünteieudő. E rendeletre felhívjuk az érdekeit körök figyelmét.
— Hirdetmény. Folyó évi szeptember bő 5 én este a város belterületén (Szé-c euyitér) egy igaz gyöngygyei ékített és fűzfa alak bevéséssel díszített fekete medailou elveszett Kéretik a megtalá ó, hogy ezt a rendörkapitáuyi hivatalnál adja át, hol a tulajdonos állal illő jutalomban részesitteiik. A rendőrkapitányság. — Nagykanizsán, 1898. szeptember 7-én. Farkas Ferenc b. rfókapitaoy.
— Jubileum és felavatás. A csurgói lő^imnázium f. hó 20-án ünnepli alapítása \\öo)éves juui-euinát, s ugyanakkor fogják az uj épületet íölavatni. — Stic éves jubileuma, a mi gimnáziumunknak is megvolt már régen; de az uj épüiet felavatása, fájdalom, a jövÖ titka. — A uevezetes ünnepségre a következő meghívót kaptunk: A belső somogyi ev. reí. egyházmegye, a dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése alkalmával, 1898. 6vi szeptember hó 20 án főgimnáziumának százeves és az intézet uj épületének felavató ünnepségét tartja C s u r g ó u. Az ünnepség sorrendje: 1. A dunántúli ev. _xet egyházkerület megalakuló gyűlése a fő^imu uj epületének rajztermében reggele-órakor. 2. Isteni üsttelet ax ev. ref. templomban 9 órakor. A beszédet tartja Ba rakó nyi Kristóf belső eomogyi ev. ref. esperes. Énekel a fógimn. énekkar. 3. Az uj épületben 10 órakor. Htmnus. — Előadja a főgymn. énekkar. 4. Alkalmi beszéd. — Tartja Vídi Károly dr. az intézet igazgatója. 5 Emlék beszéd Soltra Alajos felett. Tartja Bak«ay Sándor a aolti ev. ref. egyházmegye espereie 6. Óda. Írja és szavalja Horváth József dr. az intézet tanára. — 7. Szózat. E öadja a fógimn. énekkar. Délután 1 órakor közebéd a Korona vendéglő nagytermében Este 8 órakor Tóth Lajos bpesti nemzeti zenedei tanár és zongoraművész közreműködésével hangverseny. Hangverseny utáu táncmulatság. Ez üuuepségre főgimnáziumuuk is kapott medhivót, mely K a 1 c s o k Lió, dr. Kiss Eruő és dr. Perényi József tanárokkal lo^ja magát képviseltetni.
— • A világosság városa. — Nincs senki e sorok olvasói közű. a Kárpátoktól le az Adriáig, aki hinni merné, hogy a v: ágosság világvárosa, — bármily lehetetlenül hangzik is, — mégis csak — Nagykanizsa. — És nem zengünk dics-himnusokat a számtalanszor megénekelt és sokkal többször kialudt villamos világításnak és még csak nem is célozunk a káprázatos f.-nyre, a mely a város közigazgatásának bölcseségéböl sugárkéve alakjában özönlik ; nem, ezt mondják el mindazok, kik e kettős fényesség megteremtéséhez oly nemes és önzetlen buzgalommal járultak.
Ezúttal rsak a megvetett petróleum-korszak rég letűnt dicsőségének Örök hirdetőjéről emlékezünk meg, -lévén az nem egyéb, mint az ormótlan városháza kupolás tornyában elhelyezett óra, mely mögött szakadatlanul virraszt téieo-uyáron éjjel-nappal, a száműzött petróleum-mécses.
Éj ez az igazi nappali világítás, mert még délelőtt 11 órakor is terjeszti e pislogó parány malasztjának sugarait és nem is lehetetlen, hogy a városháza megvilágításának ilysn folytonossága és intenzivitása mellett, sok homályban maradt alkotmány leszen láthatóvá, sót még deficitbe is jöhet a város a túlságos fény-pazarlás miatt, — De hát az uralkodó homály szétüzésére sokkal hatható.abb eszközökkel kéne közbelépni és ép ezért dúdoljuk aMontaigne"-hŐz illő jogosult skepticizmusaal:
„Évezred hanyatlik, évezred kél újra, Míg r-y földi alom e világba téved ; Hogy a hitlen ember imádni tanulja: A kod oszlopában rejlő Istenséget." — Dd ez nem vigasztalás, mert as a túlságos virrasztás, a szó teljes értelmében véve, furcsa fényt vet városunkra, meg a-táu tessék elhinni, nem szükséges a városházi toronyórát még nappal is megtágítani; hiszen ugy is tudja minden ember, hogy hinyat ütött?I?1
— Tánciskolák. Már említettük, hogy Neufeld Béla tánctanító e hó 8 án kezdi meg 6—8 hétre terjedő, tánctanfolyamát a .Casino" dísztermében. — Ugyanazon napon nyílik meg a másik tánciskola, melynek veietóje Rechoítz József okleveles táuctauár lesz. Ilyen körülmények kőit lehetetlenség butulni, mert az idei szük eszteudö dacára is fognak a magyarok vigadni, sőt alaposan hisszük, — hogy miuden boldogtalanságuk mellett, jól lógják magukat érezni, az oda járó magyarok.
— Szüreti kilátások. Letenye és vidékén a kedvező időjárás következtében, a szönók szépen fejlődnek, — a liszt-hartuat ádal megtámadott szóllökbeu a kárt kisebb-nagyobb mértékben ugy a meunytség, uiiot ininőseg tekintetében egyes gazdák uagjon megsínylik mert hol a Üsztharmat (leginkább jobb azői-lóaben) fellépett a mennyiségnek, de leginkább a minőségnek igen árto\'t Legnagyobb -észt védekeztek elleoe s észre-vebetöieg o-.iu terjed tovább. A szöllők átaiábau szép t$id, üde levelekkel vannak, mi mar éveken át nem volt látható. A peronoszpóra mintha kisebb mértékben lépett volna fel az idén.
— Szentbalázsi csendélet. — Zala Szent-Balazson a napokban délután 4 órakor Erdélyi József istállójában lüz ütött ki, a csakhamar lángokbau állott az ő, valamint Erdélyi Ferenc istállója, pajtája, — Összes gabona s takarmány keszlete is. Bár szélcsend volt, de a nagy szárazság miatt az egész egy lángtenger volt s mentésről szó sem lehetett. Tovább terjedését azonban az erélyes intézkedések csakhamar megakadályozták. Bennégett Erdélyi Ferencnek két borjúja is. A kár mintegy 1100 Irtot tesz ki s ez volt a szegény embereknek úgyszólván összes vagyonuk. — a tüz keletkezésének oka Erdélyi Ferenc és Zimmermann Mihály mintegy 5 éves gyeimekeí Péter és István, kik Erdélyi Ferenc szobájából lopotp gyufával játszadozva, gyújtották meg az istállóban levő szalmát — Ugyanakkor. Gelsén Kohn Pálnál szolgálatban volt Lobr Katalin kárára többféle ruhaneműt elloptak. A tettes csakhamar Vajda Teréz cseiédieauy személyében kézrekerült, ki tettét be is ismerte s így átkísértetett a nagykanizsai kir.járásbiró-ághoz. Eddig ismeretlen tettesek pedig fent megnevezett Kohn Pál jégvermét törték fel s oonan mintegy 15 kiló búsnak eltolvaj-lása után Grosz Ignác pincéjét tisztelték meg latogatái-ukkal honnan — bizonyosan szomjukat oltandó — 30 üveg sörnek elemelése után kereket oldottak, s valószínű Német szt-Miklós felé vették útjukat mert ott László József szatócs üzletébe törtek be, honnan 2 irt "40 kr készpénzt raboltak el.
— Vetések állása. A teogpri termés uem fogja a várt eredményt megadni, mert a szem fejlődés alkalmával bekövetkezett augusztusi forróság és szárazság igen ártott, sok hiányos fej van, mi leginkább a késői ültetésnek ártott. — Burgonya termés is silány, sokat ártott először a hosszas esőzés, később pedig a csimasz féreg okozott sok kárt. Takarmány száraz időben jó, mi mégis elegendő meanyiségben takaríttatott be. — Gyümölcs itt-ott meglehetős mennyiségben termett.
— Belratások a szombathelyi bába-képezdébe. A legközelebbi tanfolyamra szóló beiratások folyó évi október 1-től 10-ig eszközöltetnek, a mikor a felvételt kérők személyes jelentkezése okvetlenül szükséges. A felvétel feltételei: 20—40 éves életkor, 2. jó erkölcs, 3. jó egésaség, 4. jártasság a magyar, s német irás-ol-vasásban. Egyúttal figyelmeztetnek mindazok, kik az 1898/9. téli tanfolyamra (tart október 1-tÖl február végéig) állami segély mellett magukat felvétetni óhajtják, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz\' címzett, anyakönyvi kivonat, esketési, erkölcsi, szegénységi és orvosi bizonyitványnyal el látott bélyeg mentes folyamodványu kat legkésőbb f. évi szeptember 8-ig bábaképző intézet igazgatóságához küldjék be.
— Belefúlt a tokába. Horváth István bucsutai lakos 2 éves Károly oevü fia, folyó hó 5-éu a szülök gondatlansága következtében belefúlt egy tokába. — A vizsgálatot megindították a szülök ellen.
— Telje* ellátásra jó csalédijS
való fiukat elfogad egy helybeli tanár. Cim: a kiadóhivatalban.
— KRONFEXD Nővérek folytatjak i tanítást a magyar, német, francia, és angol nyelvben, Lakás; Kaxlncy-ntca.
Közgazdaság.
Heti jelentés a gabonaüzletről 1898. szeptember hó 9-én. A keddi és szerdai 10—10 krajcárnyi áremelkedés, a már körülbelül két hét óta tartó lanyha üzletirányratot némiképpen megszilárdította. — Ezen kis áremelkedés folytán, — mely az utóbbi hanyatlásokhoz képest csak vajmi csekély — a vásárlási kedv növekedett Nagyobb érdeklődés 78|79 kgros buza után van Dacára az árpa üzlet lanyhaságának, a héten nagymennyiségf\' árpa meglehetősen jó árak mellett vásároltatott.
Piaci forgalmunk e héten sokkal kisebb volt a mult hetinél. Ma a piaci árak ezek: Buza 8-30—8-40 frt
Rozs 6 20- 6-30 B
Zab ¦ 5---5-20 ,
Tengeri ó 580—6-— „
Bab 6*20-6-30 .
100 kgrammként.
Felelős szerkesztő: I*r. Kiss Ernő Helyettea szerkesztő: Dr VUl&nyi Henrik Kiadó : Ifj Wajdits József.
VEffíES.
— Tartós gyógy siker. Fájdalmai csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántaimainal a .Moll-féie francia borszesz és tó\'-val való bedörzsölés sikerrel használunk. L|T Oveft irt 90 kr. Szétküldés napoata utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és ktr. udvari axállitó 4\'tal Béca, I. Tachlauban t. Vidéki (•yógyszertárakban és anyagkeresk édesekbe n határozottan Moll-iéle készitmáay kérendő az t gyári jelvényével é* aláírására!
fogadja, nem kell még annyi műveltséggel sem rendelkezni^, hogy tudná roiizeriat egy fürdö-bérlooek nemcsak joga hanem kötelessége ia bemenni az imodába, meggyőződni mindenről, mi ot tőrénik, tekintet nélkül arra nők fürödnek, vagy férfiak, mert az esetleges balesetekért fgyeuu.1 5 telelői. Ez a tanácsom pedig az, hogy a tisztelt or, mesterség és intelligencia hiányában menjen krnmpli csősznek, e téren többet alkothat, ¦ a mostani pályáján még mindig késő babérokat (tehetségét még az is bu-sáaan honorálná) ott majd meglelheti.
Ott a szabad természet mezején, álmodhat aztán kitQnő tísíótiI: siró uri hölgyről, — reszkető leánykáról — s vizböl kiugráló fürdő vendégekről.
Tisztelettel .
Krausz Ignác, gőzfürdő-bérlő
Nyilatkozat
Alulírott, mint a görbersdorü tüdőbetegek klimatikus gyógyintézflének tulajdonosa segileui akarván a szenvedő emberiségen, örömmel hozom nyilvánosságra, gyógyintézetemben a
(Bereg-megye)
1879 óta állandóan a legjobb eredménynyel alkalmazom a légutak harutost bántalmafna!. A legtisztább lelkiismerettel ajánlom ezen kiváló gyógyvíz alkalmazását orvos társaimnak és a melibajokban szenvedő emberiségnek is.
A KÖriiersdorfi gyógyintézet,
tüdőbetegek számára.
Dr. Römpler Tódor.
Nyi Itt ér.*)
,Udvarias fürdős.\'
A „Zala* 189S. augusztus 28-iki számában megjelent „Udvarias fürdős* című cikkre vonatkozólag, kérem b. lapjában a következőinek helyet engedni:
At emiitett cikk irója egy állítólag kínos incidenst ismertet a nagyközönséggel, s egyúttal megkísérelte, hogy engem asemél/emben sértegessen. Azt vallom ngyan, s biztos vagyok benne, hogy e nézetemhez nagyOD sokan csatlakoznak, hogy az igen tisztelt cíkkiró ur, kinek a birtogdosáa a hivatása ne^i ké[ics irányomban érzett antipáci ójával nehéz telesemet magára vonni
Nem I . . . . Sőt mosolylyal nézem, — hogy illő hasonlattal éljek — mint ugrál a kis paprika Jancsi, hogy a felette repülő legyet elfogja.
Mint ember, figyelemre sem méltatnám a nevezett ur hrákogását, (mert hisz nagy mérgében köhögése ezzé fajul) de mint gőzfürdő-bérlő, hivatásommal, párosítva ezt a saját repntációm-nak egyéb emberrel mindenkor\' megvédett érdekével járó kötelességemnek tndom, az ismert cikkre az alábbiakban reflektálni: Az általános közkedveltségnek örvendő, s általam is igen tisztelt uri nő, kinek jóhiszeműségét egy pillanatra sem vonom kétaégbe, egy félreértés következtében ragadtatta el magát indulatától, mert ax úszómester inkorrekt eljárá* kifogásoló szavaimat önmagára értelmezte, a miből kifolyólag származott neheztelést lovagias kima-gyardzással személyesen fogom ismert ur-nölgygyel elintézni.
Most uak még néhány szót a cikkben foglalt szem élyeskedéíre.
Ax iró (pardon hirtogdosó) ur, nem épen sértegetés nélküli szavai elsősorban reám, mint egy fizikumra vonatkoznak. No hát erre vonatkozólag bátran ki állom vele az összehasonlítást, mennyiben hüebb symbólumát Darvín: — „Az ember leszármaztatásáról"-szóló thésiaének nálánál jobban senki a»m képviseli.
A mi pedig gorombáskodáaatt illeti caak egy
közmondással felelek..... ......mig
caontot kapss; sőt, hogy lássa ax igen tisztelt riporteur ur, misxerint én mosolyogva veszem ax ő nagy kvalifikáltságára valló produkcióját, egy jó tanácscsal Kolgálok neki; s ha ezt meg-
*) Az e rovat alatt köxlötu-kért nem vállal felelősséget v a szerk
Vese, hngyhólya;- hucjdara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántaimainal,orvosi tekintélyek általa LUblon-forrás.
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hu«y baj tó hatásul
RY.lriirs hü 1 **¦ KünDifD efflésiitielö
Kapható ásványvíz kereskedésekben és gyógyszertárakban. \\ Salvator-forrás igazgatósága Eperjesén.
HIRDETÉSEK.
1620. sz./tk. 98\'
Árverési liiriletmény.
A letenyei kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közhirréteszi, bogy Vincék József kiskauízsai 1 tkónak, Molnár Juli férj. C epregi Andrásné, polai lakos elleni 50 frt löke, 6 frt per, 9 írt 20 kr. végrehajtási. 7 frt 30 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tszék (a letenyei kir. járásbíróság) teiül"lén fekvő polai 813 sz. tjkvben A. f 19. brsz. a. felvett ingatlan és a Trfjta épült 12. népsorszámn báz 695 forint bec-árban Pola községbíró házánál 1S9S. évi szeptember hő 16. napján délelőtt 10 órakor dr. Kertész Arnold letenyei lakos felperesi Ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság, mint telekkönyvi hatóságnál 1898. évi juuius bő 16. napján.
NUNKOVIT3, kir. aljbiró.
v Hirdetmény,
A kenyér szükséglet biztosítására a Kismarton és Kőszegen állomásozó cs. és kir. gyalog csapatok, a zab szükséglet biztosítására a m. kir. honvédség részére Sopronban és a cs. és kir. gyalog csapatok részére Kőszegen. Kenyér és zab Kanizsán állomásozó cs és kir. gyalog csapatok\'és m. kir. honvédség részér? 189 3. éri január Íjétól egész dec. végéig, végül zab a m. kir. honvédség részére Kőszegen 1899. évi szept. hó l-jétől egész dec. végéig, a cs. és kir. katonai ellátisi raktárnál Sopronban f. évi okt. hó 3-án délelőtt 10 órakor írásbeli ajánlat tárgyalás tartatík, és erre vonatkozólag a Budapesti Közlöny, Pesti Napló, Nemzet, Magyar Géniusz, Egyetértés, Magyar Újság, Köztelek, Pester Lloyd, Képes Néplap és Vasárnapi Újságban egész terjedelemben közzétett hirdetésekre ntaltatik. A közelebbi feltételek az ellátási raktárnál Sopronban, Sopron és Kőszeg- sz. kir. városok tanácsainal és a Soproni Szombathelyi és Nagykanizsai, megyei hatóságoknál kitett feltételi füzetekből tudhatók meg. Bérleti feltételi füzetek az ellátási raktárnál 60 kr. kapható darabonkint. Sopron, 1898. szeptember hó 5-én.
K. u. K. Militar-Verpfíegs^RHagazin.
17
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ K
A ki a pénzét szereti, az csakis a
mm** „sTYRik" kerékpárokat
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenyzők gépje. Bámulatos könnyű ment*, tartósság és elegancia által az összes gyártmányok felett uralkodik.
Képviselőség és raktár: |f\\|, WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-Kanizsán.
^tlCr Legnagyibb raktár kerékpár Jelszerelési cikkekből. Használt kerékpárok eladása és
Itiref] becserélése.
1*6» ik év óla ismert
-= BERUKRFÉLK OBVOSI--
KÁTRÁNY -SZAPPAN
orvosi tekintélyek állal íjinlva A uszti^-Magyarországban, Franciaország, Németország, Holland-hart, Schwcicban, Rominban stb. már tiz ér óta fényes sikerrel hasmiltatik,
mindennemű börküteqet
mint szinte az arcbor mindenféle tisztátlanság2i ellen különösen a rüh, ax idillt és pikkely sömör ellen a kosi, a sömör repedvény, a fej él szakái ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a láb izzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Eienkivai, mint a bőrt tisztító mosdószer ajánllatik.
S Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr. ! S
E a Berger-féle kátrány szappan 40*„-b tömény fakatrányt tartalmaz, felettébb gondosan B
| van készítve s lényegesen killönböio a minden egyébb, a kereskedésekben előforduló kátrány 3 II szappanoktól inert ereu szappan 35*/„ glicerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres. |
| Csalások kikerülése végett s
1 gyógyszertárak bin világosan BERGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld S " csomagolásra a
| Siiaos eteiijijíl .iliilelelett a bécsi lemaltöii tiáililiso! 1883-1«. 3
5 EíTedlll helyettes a kel- és ktlfold réuére: <j
I G. HELL bvAsx TROPPAÜ k~ * "^^ST^ \'* |
g N«gy Kmtiisán Práger Béla és Btlus Lijos gyógyszerésznél. c
ÜttUEIEUUm 1111JB1 m\'¦ IttrrrrixCTiaaaaji=r=c.r. : m-iiiif tttttc;ujjuiiiiii m- icnStutjj.-ui—M
S1BI1IÂ
fL iL sL
I1LBÍS10I
delikateszszek!
Sabarla-sonka és sertészsír.
pay* Magyarország t-lsü nasr gyártelepe e szakmában, -"^S
Első szombathelyi sertéshizlalda és husfüstöfő-gyar
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
MOLL SEIDLITZ POR
Caaa akkor valódiak. h» mindegyik dobó. Koll A .ódjogyét és
alüriaát tünteti feL LKL\'LX\' s,"""2»"\'k,sy6sj»ati„ a lepnaktc.bb iy,..r- éa al-é! " ed.aX «in*. í2S?\'S?aÍJ?1 *"«••«* ellen, e jeli hiai..eraek dell asbszaak I frt a. e.
_"aw\'iitaspk tSr.ényileg fenyíttetnek.
g
s:
O. Q
\' Csak akkor ValOdl, »• mi..d«,lk aTec MOLL A. m^ffjét iont*! leli
I--,A. Mail- felirata onoiatttl ran aarra. A HtU-falt I
I fraaazta aaraieaz ál aé ae.ezeteiea mint fájdalDsolillapits bedórzaöleil aiar j
készfény, caux éa a meghűlés ejyét, kó.etkeaméoyeinól lejiaiaereteB^bb aépsxer. - Eay „.czatt eredeti Bvan ára\' 90 arajozar.____
Moll Salicyl szájvize-
(Főalkatrésze : fQzolysaTas atikao.) A mindennapi itijtiwtitaanal kölönösen fontos bármely korn ayennekek, mint felülitek számira; mert e szájúi a fogak további épségét biztosítja s efyszersmint szír fogfájás ellei.. - Eay Mell A. ndjapáyal állitall ivn tra : 60 kra)eár.
f (llétklIUi:
M>il A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitó által.
Béct: Tncblanben 9. íz.
Vidéki megreodi-léu-k naponta posUatáarét mellett teljesittetnek
A raktáruklmn tessék határozottan MOLL A. aláírásával és véljpgyével ellátott készítményeket kérni. lialUár: Nag,/-Kanizsán RoSenfelfJ AdOlf ét Fia.
A Dr. EGGEE-jele
Injectio Ham melis Yirginica
a lefhatiac4abbkaI«ier(befecak-eBdezé*) férfiak éa nőknél, uj és idült folyisok, rtlamint csSbaotalniak orrosliaira A Hamamelis Yir-riotca tropicni növény rcndkirüli bstisa a nyákbiu-tjárft • rroii\'ag már régen el ran iimerre, ngy. hory ezen ktilöobeo ii «ze-rencsés öuzetétela Injectió ennek köizöa-beti gyógyerejét. 2-3 Öreg- haszna ata a legmakacsabb bajt tetemesen javítja, illetve meggyógyiija.
Egy üveg ára 70 kr.. a pénz előlegei beküldése mellett postán hérmentve: 1 Qveg 1 frt 05 kr. 2 flv. 1 frt 75 kr, 3 flv. ü frt <5 kr. Főraktár: Gyogyszerla r a .N.d.r\'-hoi Budapest. VI, Vad-körut 17
4538. sz./tk. .98
Árverési hirdetmény.
A rt.-kanizsai kir. tőrvazék, mint tkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy Győrffy János ügyvéd D.-kauizsai lakóá véarebajtatÓDak, Büki János njudvari lakói ellen 37 frt 30 kr. töke, esnek 1888. október I9-től 6% kamatai, 9 frt 20 kr. per, 50 frt 20 kr. végrehajtási, 8 frt 65 kr. jelenlegi költségek iránti végrehajtási üRyében az ujudvari 322. számú teiekköoyvben fele részben, Büki János és másik fele részben kiskorú Büki János, Rozi és Mári tulajdonául felvett: t 68 hrsz. 160 írtra becsült ház éi belsőség, 863 hntz. 15 frira becsült rét 871 hrsz. 68 írtra becsült szántóföld, 873 hrsz. 26 ínra becsült bzŐIő, 877 hrsz. 81 frtra becsüli rét. 887 hrs?. 168 írtra becsült szőlő, 865 hrsz. 5 írtra becsült rét, 869 hrsz. 23 frlra becsült szántóföld. 879 hrsz. 52 frtra becsült szőlő az 1881. évi LX. t_ c 156. §- a) pontja alapján egészben, valamint a 885 hrsz. szóló és rétnek, Büki Jánost illeiö 104 frtra becsült fele része 1898. éri szeptember hó 27. napján reggeli 10 órakor Újudvar községházánál Győrffy János felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beciár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/a-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint tkvi hálósainál 1898. é. jul. hó 14. n. GÓZONY, kir. tszki albiró.
4562. sz./tk. 9?-.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. tszék, mint tlkvi hatóság részéről közhírré tétetik, hogy dr. Tuboly Gyula ölyved, n. kanizsai lakos végrehajtatónak, Hlatki István pscsai lakÓs végrehajtást szenvedett elleni 7 frt 35 kr. tőke, ennek 1897. nov. 27-től 5#/. kamatai, 32 fit per, ?2 frt 20 kr. végrehajtás Kérelmi, 7 frt 15 kr árverés kérelmi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási üeyébeti a pacsai 45. sz. telekkvben f 2438. 266, 394, 1167 1427, 1435, 1622 hrsz. a. felvett ingatlanoknak Hlatki litvánt illető és 1187 frtra becsült 9/16 része, 1898. szept. hó 28. napján d. e. 10 órakor Pacsa község házánál dr. Tuboly Gyula felp. ügyvéd, vagy helyettese közbenjötte mellett megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog; még pedig tekintve, hogy Özv. Hlatki Antal né w. Egyed A-ma javára, C. 6., illetve C. 27. alati bekeb-lezett holtiglani haszonélvezetből álló szolgai mi jogot megelőzőleg jelzálogos követelések vannak bekeblezve az ingatlanok ezen szolgalmi jog épségbea tar tásával csak akkor adatnak el, ha a jel zálogos hitelnök kielégítésére szükségesnek mutatkozó 350 frt vételár beigérte-tik, ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a szol-galmijog fenntartása nélkül a fentebbi határidőben ujabban elárvereztetnek.
Kikiáltási ár a fentebb kitelt becsár.
Árverezni kivánók tartozóak a becsár 10% át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-kanizeao, a kir. tvszék, naint telekkÖoyvi hatóságnál, 1898. évi július bó 14. napján.
* GÓZONY, kir. tszéki albiró
! 1 VItzia\'aiatfákiak msgfelelö árengedmény
Dr. H Ő O VE M-f é le
az egész világon szabadalmazott h.génfkus asbest talpbetét
NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, lem izzsaoi láb, sem bíírk-em \'-ny.-ih-?, sem lábdagaiiat sem fagyos láb. sem lábégés; rövid idei TÍselés n\'án m .t>. .
a járása annak, ki cipőjét Dr Högyes-fcle, az egész világon sziba-áalmazntt asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyuzerü — 60 kr., kettős vastagsági. I frt 20 kr Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bi oayitja, bogy a cs. és kir.
köxö* hadseregének és a m kir. honvédségnek eJdig 22J00 párt szállittatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése éa külön 10 kr franco. — Felvilágosítások és prospektusok, köszöuetuyilvánitások ingyen
Általános Asbestára-gyár betéti társaság Budapest VI.. Srlr-utc/.a IS.
! Vltzaateladékaak ategfeiel-5 áreagednéRy !
3 DOOoOfXOOÎXIODOOOOOOIDOrX^
G-yümb\'Ic8 ás szöllÓ bor készítési gépek.
GYÜMÖLCS é* SZÖLLÖ SAJTÓK, §
folylonosan baió kettős emeltyű szerkezettel éa g
oyorcerö szabáljozóval. ö
A maokakípesség 20\'/, nagyobb, mint bármely n
más ssjtóníil. 8
Szöllő a gyümölcs zúzok "Wt §
és bogyó morzsolok.
a Teljesen felszereit szűretelú készülékek. Szó\'llö és gyíimö.csö-lak g aszaló készű ékek gyaaöic, és fóze\'.ék aszalásra, gyümölcs vá o és X hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad. OnmúködO . Syphona\' g gyümölcs és szöilövesszö permetezők, gyártatnak és szállíttatnak g jótállás mellett a legjobb kivitelbea
HAYFARTH P H. ÉS TÁRSA
0 cs. kir. kizár, szabadalmazott gazddsáji gépgyárak, vasöntöde és gőzbámor.
BÉCS. II. Taborstrasse 76.
Kiiüntetve 390 araiy, ezüst éa braazérean
_
ü —____¦¦ Árjegyzékek Ingyen ós bérmentve =====--n
§ ipssy- Képviselők és viszo\'t&rusitok felvitetnek. "SM O
8oooooooosotxxxxx»oo ooaorjo aaoooojooooaooDoooooooooo^^
A felta\'áló dr. HEIOINGER tanár ur által kizárólag hitelesített gyárírnám u
MEI DlMGER KÁLYHA
IEIME
Minden állam által szabadalmazva.
kitüntetve
cs. és kir. udvari szállítónál X A^9 *J§JT\' kapható.
BUDAPEST: Tnonethof. — BÉCS I, Kohlma kt 7. sz a PRÁG : Hybernergasse 7.
Az első éremmel miuden kiálü!áson Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák ás irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállitásbau. teiszéaszerintt égési időtartam szénpirral valö intésnél és 24 óráig terjedő égés kcszéooeli tüzelésnél.
55,000 kályha forgalomba hozva
Egy kályha által több szoba is fűthető.
„MEIDINGE R\'\'- kályhák
Óva intünk az utánzatoktól, utalva a kályhaajiókra öntött következő véd jeti vr** :
MEIDINCEROFEN 1& H. HEIM jg^
HESTIA"-kályhák.
Zajoélkali füléi. Porsélktli el távoli ibatísa a bamu és salakoak Az ellenzék tisztítás céljából i por elől a nélkül eltávolíthatók bogy a kályhát szétszedni kellene.
FÜSTEflÉSZTEXDÖ KHII 41,1,ÓK
A kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak. — Határtalan égési idűiar.sr... Minden égő anyaghoz alkalmas.
FŰSTEMÉSZTŐ caloriférek.
Körponti fűtés minrten rendszer szerint.
—etáraz alkalmazáts ipari és gazdasági célokra. - —
Prospeklnaok éa árjegyzékek Ingyen és bérmentve.
Uyomatiitt Hj. Wajdits József könyvnyomdájában Nasy-l\'.a4iüsdn.
NAGYKANIZSA, 1398. szeptember hó 17-én.
38-ik szám.
-!
Elófixetrti ar: Kgesz tirr . . . 6 fn — kr Vél érre ....--» fn 96 kr. Swéém . . 1 Irt -ih kr
Lz-ye-. mim I\'> kr. IIIKUKTKS K K f> bual-oa prti Korba h 7, -na*<f».»-.<>r 6. > DiiDilcu loráJtui !(ir-r; & kr.
N VI I.TTKltJJ EN petit sorunkéul 1U krért vetülnek M. Kincstári illeték minden egy-t birtit-iuiért 3U kr. üxeU-adó
ZALAI K0Z10I1.
XXXVII. évfolya
A lap BielleiBi rétxét illető rain-á\'ea közlemény a felelőt szerkesztő neréjre, az anyagi részt illető kó«-lemények pedig a kiadó ne»ére cimzfUen -Na:ry-Ka.-, i zxsvra h*r-Dientve i mérendők
Hérmfiiiftlen levelek n-tn fogni -tatnak «1.
kextrátok ri-tuzanpui kültlrtnck
"~ \' I A nagy-kanizssi „ Ipar-Testület, * „a nagy-kanizsai Tikarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár
részrény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a\' .nagy-kanizsai ki$dedoeveIő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* „szegények tápintézete," a .katonai íudsstyán fgylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai küíválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON Mfíi JELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
t
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ.
Zokogó sirássa? kisérjük utolsó útjára áldott Nagyasszonyunkat, Erzsébet királynét, őrületes merényletnek ártatlan áldozatát
Amit senki sem hihetett az első pillanatban, valóra vált. Az emberi érzésből kivetkőzött vadállat megforgatta tőrét a földi keresztje alatt roskadozó, martiromságát fönséges megadással viselő királyné testében, s népek milliói el nem muló fájdalommal, patakzó könnyek között hullottak térdre sirva sirván a megölt királynén és a megtörött királyon egyaránt
Felséges királyunk! A ki szeretteid közül annyit elvesztettél már, érzed-e azt a vigasztaló erőt, mely népeid gyászából, fájdalmából tör-trónod zsámolyára? íírzed-e a buzgóságnak, a hitnek erejét, melylyel népeid járulnak a királyok királyának, a Mindenhatónak, színe elé, hogy vigasztalást esdjenek a kegyelmek kútfejénél, midőn a legszeretettebbtől, életed társától, kell elválnod ?
Az imádságos ajkon nem csendül szó többé!
A jóságos két szem nem mosolyog többé !
A szerető nagy sziv nem dobban már többé!
Megnyilt a kripta rnélye, hogy örökre elrejtse a mi Nagyasszonyunkat, a mártírt, az áldozatot.
És bus kongassál kondulnak a harangok széles e hazában, hogy utolsó utján kisérjék Erzsébet királynét.
Es megrendülve gondol a nemzet, arra a gyászos menetre, mely a bécsi Hofburgböl elindul a kapucinusok kriptája felé. Oh Ég! Szorult helyzetben áll egy nemzet a nagy halott koporsója előtt, melyben tökéletes alkotásod élettelen porhüvelye nyugszik! Lelke dicsőn felszállva a légen keresztül, elvitte magával az örökkévalóságba népének tüneményes szeretetét. Most e fájdalmas napon egy nemzet gyászos feljajdulása vegyül a komor halotti zsolozsmába, a mely Nagyasszonyunk koporsója mellől száll az ég felé.
De nincs hatalom, mely elválaszsza a hű magyar nép lelkéből Erzsébet királynéjának tündöklő emlékezetét-
Az enyészet úttalan mélysége fölött bezárult a kripta köve, de ez az úttalan mélység se tilthat, hogy királynőjének, védőasszonyának dicső nyomát ne kövesse a magyar nép, melynek szeretete ott fog virrasztani örök mécsvilágként a megdicsőült sirjánál.
A NEMZET
a gyászhír hatása.
Az 6rűlt merényletnek hire. melynek Erzsébet királyné áldozata lett, ínég szombaton este elterjedt városunkban. Este nyolc órakor érkezett szerkesztőségünkbe az első szflk szavú telegramm Ez volt benne:
.Erzsébet királyné meggyilkolva".
Olyan rémesen hangzott, hogy lehetetlen volt hitelt adni neki. Be a többi telegramm mind megerősítette, s végre 10 órakor megjött a hivatalos jelentés is. Bár éjszaka volt. súrü csoportok izgatottan tárgyalták az esetet, mely vasárnap reggel azután az egész városban elterjedt. Csakhamar kitűzték a fekete zászlókat a középöletekre, s azután alig maradt ház e gyászos pompa nélkül. A kereskedők kirakataikat látták el halotti pompával. Á legtöbben Ő. Felsége gyászkeretbe foglalt arcképe látható\': egyikben egy ravatalra állított \' koporsó virágokkal diszitve és gyertyáktól környezve, ami inkább reklámnak válik be. Ízlésesen van díszítve a városháza erkélye fekete drapériákkal.
Megszűnt minden mulatrág. a felső-templom javára vasárnap* estére hirdetett t mboia és táncmulatság természetesen elmaradt, sőt a nyilvános zenélést is megtiltotta a városi hatóság.
Igaz és mélyen érzett fájdalom látható mindenfelé
Erzi mindenki a csapás súlyát, mely Erzsébet királyné meggyilkolásával szegény hazánkra nehezedett. , 1
GYÁSZA.
a vármegye részvéte.
Zalavármegye évi rendes közgyűlése f. hó 12-ére volt kitűzve. Sokan jelentek meg a bizottsági tagok közül, de a rendes tárgyak levétettek a napi rendről, s a közgyűlés vármegyénk részvétének megható kifejezésévé lett.
I>r. gróf Jankovích László főispán megható beszéddel tudatta a királyné haláláu és indítványozta, hogy vonuljanak testületileg a róm. kath. templomba gyászísteni tiszteletre. A mélyen meghatott tagok kettős rendben vonultak a fekete drapériákkal díszített templomba, hol Balaton József apátplébános requíemet tartott.
Az újból megnyitott közgyűlésen B a r e a László, bizottsági tag. mélyen megindító beszédben ecsetelte a gyászt, melybe hazánk borult Erzsébet királyné halálával és indítványozta, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvileg fejezze ki fájdalmát. Határozatba ment. hogy a királyné ravatalára koszorút tesznek és a temetésre \'Tuldöttséget küldenek.
A rendes közgyűlést temetés utánra elnapolták.
nagykanizsa részvéte.(
Vécsey Zsigmond polgármester a gyászos hir vétele nlán i azonnal intézkedett, hogy a középületekre a fekete lobogót kit&zzék és clrenó\'elte. hogy
XXXVU. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER 17 éo.
a város összes templomaiban délben 1 és este 8 órákor a nagy harangot fél órán át húzzák.
A v. tanács tagjait kedden délelőtt 9 órára hivta össze a részvét nyilvánítása módozatainak megbeszélésére. A tanács határozata alapján csütörtök d. e. 10 órára gyászkeretes meghívókon rendkívüli közgyűlést hívott össze; egy még vastagabb gyászkeretes meghívóval pedig a katonaságot és az összes hivatalokat gyász isteni tiszteletre hivta meg a plébánia templomba ugyancsak csütörtökön 10", órára.
A közgyűlésre a képviselők nagy számmal jelentek meg mind feketében. Mély meghatottság tükröződött az arcokon, melyet még fokozott Vécsey Zsigmondnak megnyitó beszéde, melyben a nagy nemzeti gyász kinos hatását ecsetelte. Azután a gyűlést felfüggesztve hosszú sorban vonultak a közgyűlés tagjai a plébánia-templomba.
A katonaság, hatóságok és tanítótestületek a templom hajóját, a képviselők a szaktuáriumot teljesen megtöltötték. A templom közepén diszes katafalk volt felállítva. — A requiemet Nith Norbert mondotta fényes segédlettel. Musza kántor szép énekével emelte a mély hatást.
A requiem után ismét a városházára vonult a képviselőtestület. A közgyűlés megnyitása után Lengyel Lajos főjegyző ojjasta fel a -következő indítványt, melyet a képviselet állva hallgatott végig. A főjegyző hangja meghatottan rezgett végig a termen, amint olvasta: év szept. 10-ik napja a magyarok életében örök időkre a legmélyebb gyászt fogja jelenteni.
A történelem múzsája gyászbe-tükkel, sirva fogja e napot érctáblájára feljegyezni, mert e napon emelkedett fel a becstelen, kegyetlen orgyilkos kéz. mely Erzsébet királynénk, felséges asszonyunk legdrágább életét kioltotta.
A rémhir tüzlángként futotta be az országot, de az első pillanatban a bihetetlenség látszatának mentő horgonyába kapaszkodott a nemzet, azomban csakhamar meg kellett győződnie a legborzasztóbb valóságról.
A magyar nemzet védő angyalának szive megszűnt dobogni. A magyarok nagyasszonya kiszenvedett.
A legmagasabb szív, mely értünk lángolt, a fenkölt szellem, mely a trón és nemzet kibékülését eszközölte, az áldott kéz. mely ápolt és összetartott, nincs többé A magyar nemzet édes-anyja mártírhalált halt.
A magyar géniusz sir és zokog. A szomorú "tragédia folytán a legmélyebb gyász borult a nemzetre, ¦a fájdalom zokogása hallátszik a négy folyam és hármas bérc minden zugában.
Ezen mély nemzeti gyász és veszteség felett emésztő fájdalom érzete szállta meg a mi szivünket és lelkünket is. Bálványunk emlékének szeretettel adózunk, tragikus elmúlását a legmélyebb fájdalommal gyászoljuk "és felséges királyunk gyászára részvéttel gondolunk. Miért is a városi tanács és Nagykanizsa város közönsége igaz l fájdalmának, legmélyebb gyászának és hódoló részvétének külső nyilvánítására indítványozza :
mondja ki a tek. városi közgyü-! lés, hogy
1. 0 felsége, imádva szeretett királynénk feledhetetlen emlékét és tragikus halála felett érzett legmélyebb fájdalmát jegyzőkönyvében megörökíti;/
2. a mélyen sújtott felséges trón ! zsámolyához a nm. m. kir. miniszter-| elnök ur utján hódoló részvétét f«l-, iratban felterjeszti;
3. elhunyt imádott királynénk | arcképét megfesteti és megszámlál-! hatatlan nagy érdemeinek örök em-! lékezete okáért gyüléstermében helyezi el;
4. a város főterét hálás emlékkel Erzsébet névvel jelöli és felséges királynénk felállítandó szobor költségére hozzájárulását felajálja:
5. a halálozás gyásznapjától szá-| mitva 6 heti általános gyászt rendel. Ennek kapcsán a város lakosságát felhívja, hogy a gyász külső jeleit hat hétig tartsa fenn: elrendeli, hogy a városi hatóság levelezéseit hat hónapon keresztül pecsét alatt adja ki;
6 rendeli, hogy a temetés nap-| ján a városi templomban ravatal állittassék fel, a templom gyász-díszbe helyeztessék, a temetés ideje alatt az összes harangok szóljanak, az utcai lámpákat gyász fátyollal vonattassa be és a temetés ideje alatt felgyújtva legyenek; végre a [ temetés ideje alatt az üzletek be-[ zárassanak és e napon a hatóság működése és az iskolai munkálko-l dás szüneteljen
Ezen határozatok végrehajtásával \\ a városi tanácsot bízta meg a közgyűlés.
Tarosunk részvétlrafa.
Fekete bársonyba kötve közepén : városunk ezüstből kivert címerével : ékitett feliratban fejezi ki városunk legmélyebb részvétét a felséges trón \' előtt. Efelirat, mely Lengyel Lajos
főjegyző tollát dicséri, így szól: ! Császári és Apostoli Királyi Felség! Legkegyelmesebb urunk!
Amaz iszonyú bűntett, mely imádva szeretett Jelséges ktrályasszonyunkat Legkegyelmesebb Urunktól, Királyunktól, Fenséges családjától, népei-¦ tői, a magyar nemzettől orozva el-I rabolta, a magyar hátát a legmé-I tyebb gyászba borítja és a magyar haza minden fiának szivét égÖ fájdalommal járja át.
A dicsőült Fejedelem asszonyt a magyar nemzet időtlen időkig jogja siratni és hozzá, mint védő ángya Iához fog fohászkodni.
Leírhatatlan a csapás, mely cs. és kir. Felségedet, fenséges családját sújtja, de éppen olyan Uirhntatlan a ctapás.—mely a magyar nemzetet érte, a mely nemzet a dicsöültben az édes anyát veszité el.
A magyar történelem legjényetebb, de egyszersmind legszomorúbb lapja lesz, mely a Felséges asszony mngis erényeit, tündöklő szellemét, nagy tetteit, de egyszersmind tragikus elmúlását fogja megörökíteni.
Ezen megrendítő szerencsétlenség hatása alatt szivünkben Jájdalommal, a hódoló részvét ignz gyöngyeit bátorkodunk Felséged trónja zsámolyához lerakni kérvén a királyok királyát, hogy adjon Felségednek erőt, erős hitet a megváltozhatatlan- végzetbe való belenyugvásra, erősítse
Felséged lelkét népeinek, a magyar nemzetnek, — a magyar nemzettel Nagykanizs^város közönségének alatt" valói hódoló szeretete.
A megdicsőült terjessze áldásit Felségedre, Fenséges családjára, népeire és az elárvult mrgyar hazára. Alattvalói mély hódolattal Nagyknnizsán, 1898. szept, fó-én tartott közgyűlésből Nagykanizsa közönsége nevében
legalázatosabb szolgái
Lengyel Lajos löjegyzö.
Vécsey Zsigmond polgirmester.
valósággá kezd válni. Alig néhány nap alatt .\' z á z harmincezer forint gy-it már össze a szoborra, s remélhető, hogy ez összeg még jelentékenyen nőni fog, — mivel a gazdag nagy adományát épp oly szívesen fogadják a nemes célra, mint a szegény filléreit.
Városunk is kimondotta a szobor költségeihez való hozzájárulását, gel-sei Guttm&DD Vilmos pedig nyomban 500 frtot adott reá.
Lapunk szerkesztősége szintén szívesen fogadja el az adakozások közvetítését
Ai Ur. hitközség részvéte.
Az izr. hitközség elöljárósága f. hó 15-én tartolt ülésében elhatározta, hogy ö fölsége néhai Erzsébet királyné emlékére a gyászistentiszteletet kedden f. hó 20-án délelölt U órakor tartja meg Az Iskolák részvéte.
A vall. és közokt. miniszter rendelete értelmében minden iskola rendez gyászünnepet.
A főgimnázium tanulói, kik már a gyászeset óta fekete karszallayot viselnek, a temetés napján Ünneplés requiemet baligattak. A felsőtemplom Bzaktuáriuma feketébe volt öltöztetve éa közepén hatalmas szarkofág állott gyertyáktól környezve. Az ünnepié* isteni tiszteletet dr. Pachinger Alajos mondotta nagy segédlettel. A végén igen megható volt, mikor az egész ifjúság térdre borulva hangosan imádkozott a királyné lelki-öd véért.
A gimnázium ifjúsága ezen kivül f-uó 22 én csüiönökőn d. e. 10r2 órakor gyászünnepet rendez a gimnázium nagytermében melyen Priváry Géza, főgimn tanár fogja az ünnepi beszédet mondani, azonkívül a tanulók szavaluak és gyász dalokat énekelnek. — A kereskedelmi isko\'a tanulói gyászuk jeléül fekete karszalagot viselnek. Az izr. iskolák gyászisteni tisztelete és gyászünnepe f. hó 22-én lesz.
Megyéspüspök fink a ravatalnál.
Megyéapüspökttnk, ki egyszersmind a királyné kancellárja, kinek joga a királyné koronázása, pénteken reggel, a gyaszmisék kezdete előtt. beszenteUe
el, mert az aránylag jelentékeny dijak formájában tőkét gyűjteni csak azoknak volt módjukban, a kiknek jövedelme elégséges ahhoz, hegy fö-löslegeket félre is tehessenek. — De mivel a biztositásnak tőkegyűjtés jellege lépett előtérbe, háttérbe szorult a tulajdonképpeni biztosítási eszme, az a gondolat, hogy halál esetén az özvegynek és árváknak legyen némi tőkéjük, mely a kenyér-keresőt né nileg pótolja. — A nagy vagyonuaknál rendes dolog, hogy a hagyatékot tekintély es életbiztosítási összeg is növeli, de éppen azoknál, a kik nem voltak képesek vagyonnal gondoskodni családjuk jövőjéről, ritkán fordul elő, hogy legalább élet-
Consumn?atu*n est.
Budapest. 1898. szept. 1 A magyar nemzet Őrző angyala, balsors I biztosítási összeg venné elejét a csa-
ládfentartő halálával beköszöntő nyo-
és jó szerencse közt mindegyaránt vigasz-taló géniusza, lator kéztől meggfllkoltan mórnak, fejezte be, az emberszeretet, a béke, a ; megváltás dicső eszméinek szentelt életét.
Az a nagy szív, a mely csak az emberiség javára, csak az emberek különbség nélkül való szeretetéért tudott dobogni és buzogni, az állítólagos népszabadság örült rajongójának gyilkos fegyverétói át-szurtan, szűnt meg az emberi lélek legnemesebb hajtásait tovább növelni.
Es miként a fájó testnek kisded porcikája is érzi a sajgó fájdalmat, melytől a sziv, s az agy majd megszakad, ugy ütött sebet e nagy szivQ nemzeten, rajongásig szeretett nagyasszony nők gyászos elhunyta. Sebet ütött minden magyar hű kebelen, de legnagyobb fájdalomtól a nemzet szive, a szépséges Budapest dobbant meg melynek bámulatos emelkedését a nagyszivü asszony oly meleg szeretettel óhajtotta és Örömtől áradozó kebellel érte meg.
Nincs szó, a mely leírja, niucs kép, a mely megértesse a köznek egységes fájdalmát, csak sajog, e»ak tátong esak éget; de ennek a néma érzéketlenségnek pszi-bologiáját, csak a mélyen szerető magyar j emDe_ nemzet tompa fajdalmában leljük meg, 1 annak a \\ nemzetnek, mely védőszentjét tisztelte és imádta e csodás lelkű asz-szonyban.
Kifejezés nélkül való kétségbeesés, romboló fájdalom és vigaszUlan lélek voltak a lesújtó gyászhír csatlósai, — e csöndes fájdalomban egyesült a nemzet minden
királyné tetemét fa areUő gyásimUét gJermt.ke. e c"s6nd«. de .gaz magyar
szívből fakadó keserves fajdalom, bizo-
celebrálta az udvari képoloában dicsőült halott lelki üdvéért.
A temetés előtt.
— Legujal b tudósításunk. —
Bécs, szept. 16 {Magán-távirat^ A királyné ravatalát az udvari kápolnában hatalmas gyertyalángokkal vették körül. Luitpold bajor re-gensherceg a ravatalnál rosszul lett. Erre a körülményre vezethető vissza a hír, hogy az agg regensherceg meghalt. — A halálhír teljesen alaptalannak bizonyult. A közönség tolongása az udvari Papolna körül óriási, — az idegenek száma egyre szaporodik és a hangulat, mely Bécs városában uralkodik, a mély gyász, és az elragadóan komor bel város képe híven tükrözik vissza.
Az éjjeli bevonulásból ítélve, eddig nem látott nayyszerü temetés várható. A katonaság te/jes díszben vonult Jel. A temetés napján valamennyi üzlet zárva marad — Az izgatottság a máskor kedélyét Bécsben láthatólag növekedik.
A királyné szobra.
Alig sújtott le reánk a végzetes csapás, mely elragadta tőlünk szeretett királynénkat, már is az a gondolat fogamzott meg minden igaz magyarban, hogy a dicsőült mártírnak, édes hazánk Nagyasszonyának, szobrot emeljüi k a főváros egyik terén.
A kimondott gondolat már-már
nyitéka a mi enyészhetetlen szeretetünknek.
.... Elvégeztetett és halálával lejét-\' szódott ama tragédiának utolsó jelenete is melynek vergődése közt léte szűrődött. A magyarok mindenható istene a-legnagyobb csapástól sem mentette meg hűséges nemzetét; ez a nemzet az ő hagyományos hűségével és lstciiféleimével most is legszebb példáját adja rendületlen hon-szeretmének és dicső őseihez méhóan áll meg a halál előtt; — a temetkezésnél a nemzet gyászban áll. ősz királyunk felkent személye, az ó honszeretete és nemes lelke, összeforraszt valamennyiünket. P E sir felett kötjük meg a jövendő vér-szerződését, — a kihullott királyi vérből fakadnak az egyetértés összetartás, szét-válhatatlanság örök rózsát és a magyarok Istenének népét vezérlő, vüágdőntő hatalma viszi nemzetüuket a jövő ezredbe.
Mennyei szent Alyánk! Árpád nemzetének Istene! Hallgasd meg elárvult nemzetednek jajszavát küldjed le reá és hón szerető édes atyjára, a megnyugvás balzsamát, erősítsd szivüket véghete-\'en irgalmaddal.
Adj erőt a gyászba borult hitvesnek, bizalmat a gyászoló nemzetnek — erőt kitartást, a megfosztott családnak, jobb és derűsebb napokat e sokat, hányatott sokat szenvedett szegény Magyaror-
A kapucinusok kolostorában temették el a dicsőült Erzsébetet.
Már légyeu a föld, a melyben nyugszol akárkié de nemes szived, dicső emléked, áldott neved, mindörökké a miénk.
Henneberg-selyem
— csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik _
¦épbiztositás.
Nagykanizsa, 1898. szept. 16-is.
Az életbiztosítás nálunk eddigelé csak a vagyonosabbak között terjedt
A biztosítás hasznáról ma mii-nem igen kell beszéluünk, mert hiszen a nemzetek művelődésének egy bizonyos stád urnában — melyet mi már tényleg elértünk — a vérébe megy minden gondolkodó embernek, hogy azt a gondoskodást, mely lyel életében családját körülveszi, halála utánra is kiterjeszsze. — Sajátságos azonban, hogy a biztositásnak az a neme, a népbiztositás, mely a biztosítás szociális feladatát leginkább teljesiti, nálunk nem tudott behatolni szélesebb rétegekbe. Igaz, hogyha valaki hónaponkiut. hetenkiut takarékpénztárba rakja a pénzét, péld. szegény ember a postatakarékba, az is biztosítás ugyan, de kinek van annyi energiája, hogy a betétet soha el ne mulassza? Ha megszorul az bizony könnyen hozzányúl a halálesetére takargatott pénzhez, mig-a biztosításnál már az első díjfizetés is biztosítja a családot a családapa korai halála esetére. Nálunk, a hol az egyes társaságok között kiélesedett, helyivel- közzel tisztességtelen kon ¦ kurrencia fejlődött ki, az hinné az ember, hogy a biztosítási üzlet a nagyközönség minden igenjét kielégíti. Tény, hogy van élet, baieser, tűz, jég, szállítási és még számtalan más ága a nálunk is űzött biztosítási üzletnek, de arról, — hogy a biztosítás társadalmi jótéteményét magára a nagy tömegre, a népre is kiterjeszszék, arról valójában csak a legutóbbi napokban hallottunk egy-egy elejtett szót.
Pedig ha nagy a jelentősége a biztositásnak általában, mennyivel nagyobb azoknál, a kik az apa halála után sem ingósággal, sem inatlannal nem rendelkeznek s egyenesen ki vannak dobva a nyomorúság Ölébe ! Nem kell a szegény embernek halála esetére ezresekre rugó vagyont biztosítani s nem is kell hinnünk, hogy a biztositásnak az a célja, hogy a családnak dologtalan életet biztosítson Annyira biztosítsuk csak a szegé nyebb néposztályokat, hogy az apa balesete, vagy halála ne hagyja nyomorúságban és tanácstalanul az özvegyét és árváit. De vajon ha nagyobb összegre is biztosítja magát az a szegényebb sorsú ember, képes-e hónapi, heti, talán napi jövedelméből negyedévenként fizetni a dijat s addig összetakarítani a díjfizetésre vaiu pénzt ?
A nép biztosításának bizonyára az az egyedüti módja, melylyel a ,iV«n-zeti* biztosító részvénytársaság, ez
fekete, fehér *, seines 45 krtol 14 frt 65 krig ¦*»•
renkest — sima, csikós, kockázott, mintázott és datnust ttb. (mintegy -* különböző fajta ét 2000 különböző szín éa ároyzlatbza atb.)
Ruhák s b ouzokr? a gyárból! — Privát fogyasztóknak péstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Mz&yar levelezés. Stíjcd* kétszeres lerélbélyeg rsfisztzn.iú.
Henueberg G. selyemgyárai. Zürichben
(cs. és kir udvari -sziilitój
Melléklet a , Zalai KfizIBny 1898- szeptember hé 17-iki 38-ik ezamáhez.
XXXVll. ÉV1-0LY*M.
HLAI KÖZLÖNY
i898. SZEPTEMBER 17-én.
a jeles és ezen a téren egyetlen magyar biztosító intézet most kezdi ezt a mindnyájunk által üdvözlendő és nagy szociális jelentőségű üzletágat. Ez a társaság ugyanis heti 10 kros i befizetéssel biztosit balál esetére, s j még arra is berendezkedett, hogyha t biztosított megéri, egy bizonyos korban, életében kifizeti a biztosi-Eási összeget. Szívesen látjuk a biz . t05itásnak ezt az uj ágát, melylyel a szegényebb néposztálynak is módot adnak rá, hogy családjáról halála utánra gondoskodjék. Az a tiz kr. heti befizetés, melylyel különben a pénztárhoz sem kell fáradnia, mert a társaság minden biztosítottnak a házához küld érte, senkinek sem es- j hetik nehezére s megszerzi mindenkinek azt a nyugodalmat, hogy a sors csapása nem találja készületlenül.
Örülnénk, ha ennek a derék társaságnak sikerülne a nép minél szélesebb körében elterjeszteni a bizto-bitást, mely külföldön már régebben dívik. Az angol Prudential népbiz-tosicása utján sok millió szegény ember élvezi a biztosítás jótéteményét s a biztosítás e neme áldásosnak bi-zorjyult. M y
A vármegye dolgai.
— A szeptemberi közgyűlés. — {Folyt, és vége) A hasznos háziállatok egészségi állapota a lefolyt időszak alatt kielégítőnek *em mondható, mert a gyakori iépfeue elhullásokon kivül veszettség és rübkór is fordultak elő, a sertésvész pedig dacára a szigorú óvintézkedéseknek, mét; mindig terjed s jelealeg a vármegyének 52 községe van sertésvesz miatt zár alatt.
A ..szarvasmarba járlati- és kereskedelmi forgalmát illetőleg folyó évi április bó 1-től július bő 31-ig a központból az illető községi megbízottak részére kisdatott 95.057 drb. 5 kros- és 34.619 ilrb. 2 kros marba járlati űrlap, melyekért 5791 frt 42 kr. szolgáltatott át a m. kir. adóhivataloknak.
A folyó évi április bó l-\'öl július hÓ 31 ig a vérinegyo területén előfordult tüzesetek száma 76 volt, melyeknél az összes elhamvasztott érték, a hivatalos , kárfelvételi jegyzökönyvek szerint 104.569 frt 30 krt tett ki, ebből biztosítva volt 59811 frtnyi érték, s igy a biztosítatlanul szenvedett kár 44 758 frt 30 j kcra rug.
A tűz keletkezésének oka a teljesített vizsgálatok szeriot 7 esetben gyújtogatás, 14 eselbeu gondatlanság — 2 esetbeu villámcsapás és 53 esetbeo kideríthet len volt.
Az előfordult tüzesetek közül emli lésre méltó a foljó évi június hó 23-áo Györfiszeg községben volt tűzvész, a hol 24 lakhá7, 9 mellék épület, s az Összes behordott takarmány, ruha, élelmi szer lett a lángok martalékává. A szerencsétlen károsultak rögtöni segélyezésére távirati felterjesztésre a nm. m. kir. belügyminiszter ur 100 frtot volt kegyes utalványozni, mely Összeg a leginkább segélyre szorultak közt kiosztatott, a kőnyöradományok gyűjtését pedig a vár meeye területéu elrendelte.
Július bó 1-én Bak községben előfordult tüzeset 38 lakóházat a melléképületekkel elhamvasztva, 54 egyéut 40.063 frt erejéig károsított meg; — Ezen szerencsétlenek pillanatnyi segélyezése céljából szintén a nm. m. kir. belügyminiszter 200 frt segélyt volt kegyes utalványozni, mely Összeg a károsu tak közt július hó 5-én fosztatott.
A most felsorolt elemi csapásokon kívül még az ország nagy részében előfordult jégverés vármegyénket is érte, s az eddig beérkezett jelentések szerint, a folyó évi június hó 27-én dühöngött jégvihar Sümeg község határában az összes terményekben 50—100%. — a csab-rendeki határ oagy részében 60- -90"!, Káptalanfa. — Hany- és Gyepü-Kaján községek határában 5—60\'/., Nyirád és Szőc község határában 50—90°/, Csehi község batárábai, 80—76*/» Nagy-Gőrbő és DŐbröce községek határában, valamint a mibályfai- és óöidi határ egy részében 20- 80"/, kárt okozott, — Orbányosfa község határában levő szőlőhegyeket pedig felerészben elverte.
A jégkár folytán az adó elengedés iránti munkálatok folyamatban vannak.
A személy és vagyon biztonságot illetőleg egy gyilkosság és néhány betörés történt
A m. kir. csendőri őrjáratok a lefolyt időszak alatt letartóztattak; gyilkosságért 2. gyilkosság kísérletéért 4, gyilkosságra való felbnjtás gyanúért 2, — rablógyilkosságért 2 rablógyilkosságbani OÜorészességért 2, emberölésért 3, — méhmagzat elhajlásért 1, gyujtogaiásért 3: gyújtogatás gyanúért 2. súlyos testi sérté.ért 8, betöréses lopásért 2, — lopásért 61, lopás gyanúért 9, orgazdaságért I, csalásért 4, hatósági közeg elleni erőszakért 2, okirat hamisításért 1, önkényü eltávozásért 1, igazolvány-nélküli csavargásért 41. veszélyes fenyegetésért 1 egyént továbbá 1 katona azö kevény és körözött egyén fogatott el, s szolgáltatott át az illetékes hatóságoknak.
A vármegye területén mnlt évben előírásban volt egyenes adónak és hadmentességi díjnak esedékessé vált összegeiből a i agykani\'sai adóhivatalnál hátralék volt 99382 frt 31 kr., 1898. 1, 11 III. negyedévre előiratott 347770 Irt 35 kr, ebből befizettetett 158694 frt 94 kr., maradt bátralék 288457 frt 72 kr. Az \' egész megye területéit előiratott 2455007 frt 28 kr. adó. melyből hátralék 1785632 frt 28 kr. Közgazdasági viszonyainkra vonatkozólag a következőket jelenti:
Az időjárás a mezőgazdaságra eleinte kedvező volt, később azonban a gyakori s ho szán tartó esőzések a gabonát meg-döutőtték, minek következtében a szép reményeket igérő termés csökkent és sehol sem feleit meg a várakozásnak, mert a gabona neműek általában véve alig adtak közepes termést
A kapás növények közül a kukorica szépen fejlődik, — csővét jő! hozta és általában jő termésre van kilátása a gazdáknak. — A hüvelyes és kerti vetemények szintén jól állaoak, a burgonya/^ azonban a gyakori esőzés, vagy a peroi no-pora következtében igen rosszul áll, legnagyobb része a földben elrothad, a mi különösen a szegéoyebb osztályra nézve érzékeny csapás.
A szőlő meglehetős terméssel kecsegtette a szőlősgazdákat de a legújabban fellépett lisztharmat, inig egy részről az ellene való védekezéssel ujabb kiadást okozott, másrészről a termés egy részét oly aonyíra megsemmisítette, hogy jó termékre még kilátás tinót.
A gyümölcsfajok közül alma és körte termésre szép kilátás mutatkozott, de ezek nagyobb része a fán elférgesedve, éretlenül lehullik, szilva pedig alig látható.
A rétek első kaszálása a bekövetkezett tartós esőzés folytán táp Tejéből sokat vesztet\', a vármegya jelentékeny területén részben a beiszapolás által, részben pedig az áradások folytán használhatatlanná vált A másod kaszálás a folytonos szárazság folytán .minőségre jó. de a hozam más évekhez hasonlítva, jelentékenyen maradt el.
A fentiek előrebocsátásával, — bár a foiyó évi gazdasági eredményt kielégítőnek jelezheti, s bár a lakosság anyagi belyzete jelenleg, szintén jő, a közgazda-\\ sági helyzetet jóaak nem tartja, mert a termények alacsony piaci ára, különösen a kisgazdákat, — kik forgó töke biá-: nyában, részint köztartozásaik, részint : egyéni kötelezettségeik folytán termé-] uveiket azonnal eladni kénytelenek, — : egy bosszú gazdasági éven keresztül erös f | megpróbáltatásnak leszi ki. | A törvénybatósági közutak állapotáról i szólva jelenti, hogy a törvényhatósági 1 utak fenntartására a fedanyag szükséglet ¦ a járási utbizottaágok meghallgatása mel-leír, a kir. állam építészeti hivatal által 1 1898. évre megái lapitta tv án s a vonat-! kozÓ tervezet a tek. közigazgatási bi-; zottaág által szabályszerűen jóváhagyat i ván, a fedanyag szállítás kellő időben í megkezdetett és oly erővel eszközöltetett, ; hogy annak nagyrésze az utibizottsági tag urak közreműködésével már át is vétetett. Folyó évben, az 1897/8. évi költségelőirányzat terhére foganatosítandó műtárgy javítások és ujoól építések re a kir. államépítészeti hivatal szabályszerű terveket és költségvetési készített
A tőrvényhatósági közutak állapota teljesen kifogástalan, s az utak és mű tárgyak elemi csapás folytán rongálásokat nem szenvedtek.
Az útadót nem fizptők, de utí közmunkát szolgáim kötelezett egyének, — ebbeli kötelezettségüket, habár a törvény e résabeoi végrehajtása a jelenlegi mezei munkák miatt nehézségbe ütközik, kielégítő mérvben teljesitik.
Vasút, posta- és távírda ügyek terén említésre méltó esemény nem fordult elő.
A megyei törzsvagyon áll 720 frt takarékpéoztáii betét és 500 frt magánkéi: vény bői: cselekvő hátraléka 2732 frt 22 kr.; vagyis összesen 4002 frt 22 kr. ebből levonva a szenvedő hátralékot 506 fit 70 krt, az Összes cselekvő vagyon 3495 frt 52 kr.
Végül a közigazgatás összes központi és járási bivatalaiuak, valamiül az árvaszéknek ügyforgalmi kimutatását közölve kitűnik, hogy legnagyobb restancia van az árvaszékoél (31147 db. közül 14553) semmi restancia sincs a sümegi és pa-csai főszolgabÍróságoknál, míg Nagykanizsa tanácsánál 9425 ügydarab közül hátralékban maradt 876.
HÍREK.
ííéhai Erzsébe\' királynénk temetéséről szótő tudósításaink a Birek rovata után találhatók.
— Mai számnak, hogy Erzsébet királynő temetéséről kapott legújabb tudósításainkat is közölhessük olvasóinkkal, — csak szombaton este 6 órakor jelent meg.
— \'Eljegyzések\'. Ktfroncy István letenyei Uuitó szeptember hó 1-éu eljegyezte Fűzik Aranka egyedutai •aaítónőt Fűzi k László letenyei járás-biiósági hivatalnok leáuyát — Gomba* János budapesti gépész eljegyezte e hó 10-én Lstenycn őzv. Lantos Istvánné leányát Rózát, — kí községi óvonö. — Swertka Ignác posta- és távíró tiszt Pécsről, eljegyezte Blumenscheiu Mariska kisasszonyt. Bumeuscheiu József földbirtokos leányát. Z.-szet-Balázsou.
— Megjöttek a katonák. Az U felségét ért nagy gyász következtéoen a hadgyakorlatokat lefutták és a csapatok visszatértek állomáshelyeikre, a behivat-takat pedig hazaküldték. A 48 ik gyalogezred második zászlóalja, mely eddig Pozsonyban volt. f. hó 14-én reggel 4 órakor vonult be városunkoa, uj állomáshelyére a lőcsei hadgyakorlatokról. A zászlóalj parancsnoka P i c h 1 e r Károly őrnagy. A 20 ik honvédgyaloge^red helybeli állománya is ezerdán érkezett haza.
— Bevont gyászlobogó. A közös hadsereg és a bouved laktanyára ki:üzött gyászlobogókat f. hó 15 én este felsőbb parancsra bevonták. Hogy katonáink a nemzettel sohsem ünnepelnek azt régen tudtuk; de hogy veiüuk együtt még a kiráynet se gyászolhatjuk, nem gondoltuk volns.
— Elmaradt iskola felavatás. — A csurgói főgimnáziumnak folyó hó 20-ára tervezett felavatási és jubileumi ünnepe a uemzeti gyászra való tekiutetből bizonytalan időre elhalasztatott
— Ellenőrző szemlék. A közös hadsereg ellenőrző zsemléje a folyó évben Keszthelyen október 5 , 6., 7., Pacsán 9., 10., 11., ZalarSzent Gróton 13, 14-, Sümegen 16., 17 , 18., Tapolcán 20. 22.. 23-, B.-Füredeu 25-, 26, 27., oizsan október 7n 8., 9. 10., lt., Letenyéo 5., 6.. Penakon. 8., 9., Csáktornyán 12., 13., 14., Lendván IC. 17., 18., Nován 20-, Z.-iLgerszegen 22., 23., 2 4 én lesz. Utószemle a\'tnpoicai, sümegi, keszthelyi, kanizsai járás és város, Nova- és a szent-gróti járásokra nézve november 21-én. Perlak, Leteuye, A.-Lendva és Csáktornyára nézve nov. 22-én, Nagy-Kanizsán a a. és kir. 45. hadkiegészítő parancsnokságánál lesz.
— Vasúti előmunkálati engedély. A rc. kir. kereskedelemügyi miniszter •Hajós Mihály alsó-lendvai ügyvédnek, a dunántúli helyi érdekű vasutak Alsó-Lendva állomásától Letenye, Becsehely és Török-Kanizsa irányában a. cs. kir. szab. déli vaspálya Nagy Kanizsa állomásig, valamint folytatólag Somogy-Szt-Mikiós, Surd és Zákány irányában a m. kir. államvasutak Gyékényes állomásáig vezetendő gőzmozdouyu helyiérdekű vasútvonalra az előmunkálati engedélyt megadta.
-- Koszorntpótlő adomány. Ischlben f. hó 8-án elhunyt és helyben eltemettetett özv. Weisz Manóoé iránti kegyelet jeléül adakoztak: Nsg. Ebeospanger Lipót YYeisz Henrik és neje 70—70 frt, Nsg, Weisz Berthold és neje, Blau Lázár, Blau Arnold és neje, Pozsonyi Aladár és neje, Ebenspanger Ernő, Eben-panger Géza, Etwospanger Leó 25—25 forint, Kürschner Matild 3 frt, Fischl Pál ügyvéd 10 frt. Vidor Samu és neje 15 frt, Löwy Adolf és neje 5 frt összesen 348 írt A nagykanizsai Chevra-Kadisa.
— Villamosvasút Balaton-Füreden. Rég érezhető hiányt képezett már Balaton-Fürednek szárazföldi összeköttetése. Ez ügy — mint értesülünk, a közel jövőben már megoldatik. — E nspokbau ugyanis Balaton-Füreden egy i^szvénytársaság a vidék értelmiségének közbenjöttével értekezletet tartott, — melyen Veszprém és Balaton-Füred között vil* lamos-vasut építése elhatároztatott. Az építéshez még a tél folyamán hozzá fognak, hogy az uj vasút a jövő nyáron már a forgalomnak átadható legyen. A
; részvénytársaság egyidejűleg elhatározta,
, 21., Ka-12..
10.,
hogy a villamos erővel a tópartot is ki, fogja világítani.
— Köszönetnyilvánítás. Zerkovítz Oszkár ur a Z.-szet.-balázsi szegény -alapra 5 Irtot kegyeskedett adni; ezen szép és nemes tettért hálás, köszönetet mond az elöljáróság.
— Adtál uram esőt, de nincs köszönet benne! Érdekes asszony vált meg folyó bó 13-án Ondód községben az élettől. Az elhunyt cigányasszooyt Sárközi Jőzsefnének hívták, aki 50 éves\'korában a 28-ik magzatnak adott életet Ezt a szülést azonban a saját életével fizette meg. A legérdekesebb a dologban pedig az. — hogy a 28 gyermek közül egyetlen egy sem maradt életben.
— Biztosítók kongresszusa. — a magyarországi biztosító társaságok vezetői és hivatalnokai már évek óta törekedtek egy országos egyesület létesítésére. A végrehajtó bizottság ujabban az igazga-\' lóságok hozzájárulásával szélesebb körű akciót indított meg és október hónap végére Budapesten országos kongresszust fog egybehívni. A bizottság \'a kereskedelemügyi miniszternél is járt s a kong-ress?usra jelentkezők számára utazási kedvezményt kért. A kongresszus célja az országos egyesület megalkotása, egy biztosítási szakiskola fölállítása a kormány támogatásával és az üzletágak tudományos uton v^,művelése. A kongresszusra való jelentkezések a Biztosítási és Közgazdasági Lapokhoz (Aradi-utca 40.) in-tézendök.
— Tejgazdasági munkások. — Az
állami tejgazdasági munkásokat kép/.ő iskolákbau Munkácson\' és Gödöllőn október hÓ I-éu 12 hónapra terjedő ujabb tanfolyamok fognak megnyílni, melyekre ép, erős testalkattal birő, legalább 18 évet betöltött munkásifjak vétetnek fel. A tanulók a tanfolyam tartama alatt teljes ellátásban és 5 frt havi bérben részesülnek. Felvételért való folyamodványok szeptember hó 15-ig a munkácsi urodalom illetőleg a gödöllői korona urodalom igazgatóságához küldendők be. Ajáulatos volna, hogy a tisztelt gazda-közönség ezen iskolákra jóravaló cselédjeit elküldje, hol minden anyagi megterhel-teiés nélkül szakértő tehenesekké és tejgazdasági munkásokká fognának, kiképeztetni. November hó I6án fog megnyílói a uagyszécsényi tejszövetkezetnél létesített állami tejgazdasági munkásnőket képző iskolának ujabo — félévre terjedő — tanfolyama. Az ide való felvételért kifogástalan előéleti és legalább
I is 16 évet betöltött nők pályázhatnak, kik teljes ellátásban (esetleg e helyett 15 frt ellátási díjban) és 4 frt havi bérben részesülnek. Az ez iskolára való felvételért a kérvények, keresztlevél, iskolai és erkölcsi bizonyítványokkal felszerelve, a uagyszécsényi tejszövetkezet igazgatóságához intézendők október hó
i I5-;g. Ezen iskolák jelen tanfolyamait végző tejgazdasági munkások, lletve munkásnők elhelyezése ügyében a fent-nevezett urodalmak igazgatóságai, illetve a nagyszécsényi tejszövetkezet igazgatósága keresendők meg.
— Azok a németek. És még merje valaki azt állítani, hogy Bécsben nem szeretik a magyarokat! Még nyelvünket
| is tanulják szorgalmasan. Bizonyítja ezt ; a következő eset. Egy bécsi gyáros a | napokban itt járt és egyik itteni kereskedőnek gyártmányát, valami tisztítószert kínált Minthogy a tisztítószer tényleg bevált, a kereskedő nagyobb mennyiséget rendelt — A küldemény megérkezett s minden üveghez a következő reklám volt mellékelve: í ! Meg felülmúlhatiao ! ! érc tisatitószer minden házban nélku-lorhellen gyors es tiszta kerelés. Rapidol törvény esen bédve nem éget nem karcol. Üvegekben 15 kr. Tisztit avanyt, vezet, ezusót, bádogot vasat szovot minden erszet, teljeséén artal matlan. Es most még merje valaki azt állítani, — hogy Bécsben nem tudnak magyarul.
— Katonai szállítás. F. évi október hó 3 án délelőtt 10 órakor a katonai élelmezési raktárnál Sopronban (hosszú sor 45 sz.) a kenyér és zab szükséglet biztosítása tárgyában az 1899. évre január 1 tői december hó végéig a soproni ellátási kémlet részére nyilvános árlejtés lesz.
— A királyné és az országos bandérium, ü felsége, a mi királynénknak agy mondhatni legutolsó nyilvános sz^replése Magyarországon az volt, midőn felséges iérjével az uralkodóval a budai varpalota erkélyén fogadta a magyar nemzet baodéri rimának hódolatát. Ezen jelenet
I történelmi hűséggel és művészileg meg van örü-
; kitve. Eueahui Ferenc körképén, mely a ,Hó-
! doló disafel vonulás\' cim alatt Budapesten a
I városligetben látható. A közönség, mely e hé-
: ten látogatta meg a körképet, amióta az iszonya
< szerencsétlenség megtörtéat, érthető szeretettel,
j bámulattal, s a legmélyebb megindulással nézi a lestméuyen a királyné alakját. Legtöbben
\' sürgetik azt is, hogy e festmény e mozzauatá-
\\ uk fényképét megkaphassak Az igazgatóság
í gondoskodni fog, hogy a közönség kivánságá-
\' oak megfelelhessen.
A királyné temetése.;
— Legujibb tudósításaink. —
Száz meg százezer nép szorongott áhítatos csendben a burg és a kapucinusok temploma környékén.
Tompa morajlás hangzott csak a rengeteg tömegben, melyet a sort-álló katonaság meglehetősen összeszorított, hogy a gyászmenetnek kellő helye legyen.
Impozáns volt a magyar országgyűlés tagjainak fölvonulása; hozzájuk csatlakoztak a főváros és külöm- 1 bözó törvényhatóságok küldöttségei is. Vármegyénk küldöttségét dr. gróf Jankovich László főispán vezette.
Végre pont 4 órakor megszólaltak Bécs város összes harangjai és megkezdődött a temetés.
Eihalt a tömegben a tompa morajlás és levett kalappal, igen sokan könnyes szemekkel várták azt a pil lanatot, mikor a dicsőült királyné koporsója utolsó útjára indul és elvonul még egyszer a hűséges alattvalók előtt, mielőtt befogadná a kapucinusok fejedelmi halottas kriptája.
A temetés ideje alatt nemcsak Bécs gyászolt és zokogott, hanem országszerte gyászoltak és sírtak a bus magyarok. Városunkban is gyászt öltött mindenki. Nőket, férfiakat csak fekete ruhában lehetett látni az utcákon, melyekre szomorú világosságot vetettek a gyász fátyollal bevont villamoslámpák. Az összes tornyokban megkondultak a harangok négy órakor, az üzletek bezárultak és szomorú bánat fogta el az embereket. Sokan pedig áhítatos szívvel a feketébe vont felsótemptomba mentek, — hogy egy imádságot bocsássanak hazánk Nagyasszonya lelkiüdvősségéért az Úrhoz és vigasztalást nyerjenek szivük nagy bánatára.
És igy gyászolt és zokogott Er-.zsebet királyné temetése idején egész Magyarország, melyet a boldogult annyira szeretett, mely a boldogultat annyira szerette.
A temetésről vett tudósításaink ezek:
Bécs, szept. 17. d. e. ÍO óra.
(Saját tudósítóiktól )
Már tiz órakor délelőtt szédítő forgalom volt a belvárosban. A közönség százezrei özönlöttek a Burg felé. melynek udvarán az életveszélyes tolongás miatt alig lehetett mozogni. Az idegen uralkodók képviselői egymásután vonultak a pályaudvarokhoz-, nogy fejedelmüket fogadják. A nagyközönség már a délelőtti órákban elfoglalta a neki kijelölt összes helyeket és tereket. A munka teljesen szünetel. A mély gyászszal ellentétben áll a verőfényes derült ég.
Bee*, s-ept, II. Ma délelőtt 10 órakor fogadta ő felsége a temetésre összegyűlt je.je delmi személyeket.
Bécs, szept 17. d u 2 óra.
Minden közlekedés megszűnt. Az emberek óriási tömegekben állnak az ut -cákon és csendes részvéttel várják a temetés kezdetét. A tömegben a részvét igen megható jeleit láthatni.
Bécs, szept. 1".
Pont 4 órakor kezdődött a temetés a kopor.-ó beszentelésével a svájci nd-varbau. A menet fél ötkor indult meg e rendben:
A menet élén haladt
egy szakasz lovasság, \'aztán egy udvari fogatoló lóháton, egy kétfogatú udvari kocsi egy udvari főbiztossal, egy kétfogatú négyüléses udvari kocBÍ komornyikokkal, egy századjlovasság egy udvari fogatoló lóháton, egy udvari biztos lóháton, egy hatfogata kétüléses udvari kocsi .a ket kamarással (a kocsi ajtainá! egy-egy udvari inas), egy hat-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 SZKPVKMBER 17-én.
fogata négyüléses udvari kocsi néhai ő felségének főudvarmeeternőjével és a két palotahölgy gyei (a kocsi ajtain ál egy-egy udvari inas, egy hatfogatu udvari kocsi néhai ő felségének iőudvar-mesterével (a kocsi ajtainál két-két udvari inas), az udvari inasok párosan, egy szakasz testőr-gyalogság,- egy bzs-kasz testőr-lovasság és egy szakasz darabont-testőrség, egy-egy tiszt vezénylete mellett
Ekkor következett a nyolc fekete főtől vont, feketével borított halottas kocsi a koporsóval. Amerre haladt, — mindenki sirt A gyászkocsi oldalán négy udvari inas ment és- négy nemes apród égő viatTzfáklyákkai, hat arciére- és nyolc darabont-testőr (jobbról), hat magyar testőr és nyolc testőr-lovas (balról) volt az oldal kíséretet. Az arciére- és magyar királyi testőrség egy-egy szakasza lóhátoo sorakozott a halottas kocsi ntán a menetbe. — Egy század gyalogság és egy század lovasság rekesztik be a menetet.
A menet a belső Burgtéren. Mihály-és József- tereken át. az Augusztinus és Tegethoff-utcákon végig vonult a kapucinusokhoz a Neuer Markton.
Bécs, azept. 17.
Még délelőtt láttam a kapucinusok komor pompával díszített templomának belsejét Egy órakor \'elzárták. A temetés alatt csak a fejedelmi személyek, — az udvartartás, a papság a miniszterek, a magyar felsőház és képviselőház elnökségei voltak a templomban. Az ünnépies beszeotelés után a kapucinus-atyák halotti zsolozsmái és fáklyás kísérete mellett udvari inasok vitték le a koporsót a kriptába. — Ö felsége a koporsó után haladL, Ujabb beszenteléB után az első főudvarmester átadta a kapucinusok quar-diácjának a koporsó kulcsát és ezzel a végeö szertartás véget ért
Szerkesztői üzenetek.
— W. L. faelybru. Verse agyán \'azt bizonyítja, hogy mélyen átérezte a nemzetünket ért csapást; de sokat vét a forma ellen. Pedig a versnél ez is sokat számit. Euldjöu be máskor — bár *<>kkal síi res ebben vennénk prózai dolgokat.
VASÚTI MENETREND.
Indul á s
>% SS Kanizsáról.
4i: i_ s
1 -
•>. sz. V. 4 42 reggel
o SZ. V. 2 35 d. u.
ü gj- »¦ 12 20 este
ra « V. V. 7 33 este
imi Q_ gy. v. 12 — délbes
Szomöatb. sz. V. 6 05 reggel
Bécs gy. i. 12 20 d. o.
Zala-Eger. 1. V. e 15 d. u.
SZ. T. 2 05 d. u
BZ. V. 12 45 éjjel
By. ». 5 48 reggel
Is Y. V 9 15 reggel
SZ. v- 2 — d. o.
= SZ V. 12 15 éjjel
gy- S 06 d. u
B-Szt Gy.
SZ. F. 4 57 1 reggel
MIM SZ. V. 2 25 d. u.
Gyéfaéoyes SZ. T. 7 25 este
9E r k e z é 8
B ¦ Kanizsára
fO 0
o c.
X— gy- \'• \'5 33 reggel r
1 SZ. T. 12 10. d. u
« SZ. V 1! 22"*1 \'éjjel
T. V. .7 59 reggel
\\_ a. gy. ». 4 56 d. n.
Szombatit. SZ v. 11 01 este
Béci SZ. V. 3 42 reggel
Zala-Eger. v. v. 8 04 reggel
SZ. V 1 35 d. u
gy- »- 7 05 este
SZ. T. 3 52 reggé!
SZ. T. 1 24 d. n.
T. V. 8 55 este
gy. t. 12 10 éjjel
gy. \'• 11 45 d. e.
B.-Szt.-Gy 1 SZ. V. 8 09 reggel
1 SZ- V. 1 29 d. u
Ml lb j SZ. V. 11 41 éjjel
Gyékényes j SZ. T. 11 1 14 reggé 1 I
Budapesti levél.
A főváros ismét egy nagyszabású mű-teleppel gyarapodott, mely különösen a zongora-művészetet kultiváló közönséget érdekli. Heckenast Gusztáv zongora-termei, melyek 1865. óta állanak fenn Budapesten, a kígyó-utcából, hol helyiségei már szűknek bizonyultak, Gizella-tér "J. sz. alatt a váezi utca sarkán levő ház elsó emeletére helyeztettek át; itt a bel-és külföld leghíresebb gyártmányú zongorái oly óriás és díszes teremben vannak felállítva, minőhöz hasonló Magyarországon nincsen, Erbar, Schiedmayer, Schweighofer sat gyártmányai egy teremben, négy hosszú sorban felállítva, egész sétaszemlére nyújt alkalmat s gazdag választékát teszi megismerhetővé a legjobb szerkezetű, legjobb hangú znngo- 1 ráknak. — Az az előkelő jó hirnév, melylyel Heckenast Gusztáv zongoraterme, ugy a fővárosban, mint az egész országban már évtizedek óta bir, s melyet mindig méltáu kiérdemelt, bizonyára csak növekedni fog ezzel a nagyszabású intézménynyel. Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, miszerint zongora-szükségletük esetén Heckenast Gusztáv zongoratermét meglátogatni el ne mulassza
A kézimunkák között mindég a hímzés volt a legnemesebb, de egysiersmiod a legfárasztóbb foglalkozás. Az uri hölgyek, a polgári osztály, a muukás nép leányai, asszonyai, a háztartás vezetése mellett hímzéssel foglalkoznak üres óráikban, mint a legszebb és legértékesebb munkával. Nagy megkönnyebbítést, óriási előnyösséget és gyorsaságot biztosit most már a hímzésnél a „Viktória" hímzógép találmánya, ez a zseniális és mégis egyszerű eszköz, mely a műhímzéshez és a smyrnaraunkák előkészítéséhez nélkülözhetetlen s legkiválóbb munkavégzés mellett ötszörte gyorsabb a kézzel való him ¦ zésnél: kezelését fél órai gyakorlat után tökéletesen elsajátíthatja bárki: ára Csak 4 frt, mely olcsóságánál fogva mindenki megszerezheti, mert a beszerzés költségét már az első munka kifizeti. 7 anintézetek. kereskedők nagy árkedvezményt kapnak. Megrendelések kéretnek Viktória kézi-himzö-gépgyár. Garay-tér It). Budapesten ezimezni.
A vidéki váró-ok nagyobb részében a közutak rosszasága ellen állandó a panasz s a helyi közlönyök különféle változatokban szellőztetik e kérdést. Mezőtúr közutainak járhatlaoságát s ezzel össze-fűggőleg ennek a gazdaságra káros voltát emeli ki: Abony a sok esőzés után panaszkodik, hogy a gyalog utakon is nyakig járnak a sárban. Nagy-Kőrös is aszfaltburkolatú kocsiutat készített; — s Így a vidéken számtalan városban sürgetik a gyalog- és közutak jó karba hozását, szilárd burkolását. Ez alkalomból említjük fel, hogy Budapest székesfőváros tanácsa kipróbáltatta az összes köre-zési, illetőleg közutburkolási módokat s az aszfaltot és aszfaltmakadám-burkolatot találta a legtartósabbnak és legczélszerübb-nek s utasította a mérnöki hivatalt, hogy tegyen előterjesztést az aszfaltnak az egész főváros területén vaió alkalmazá-nra. A Magyar Aszfalt-Részvénytársaság már a vidék sok városában meggyőződ tette a közönséget, hogy a gyalogjárdák aszfaltozása és a közutak aszfaltmakadám burkolása a legolcsóbb és legjobb, söt igen előnyös fizetési feltételeinél fogva annak igénybevételét is rendkívül megkönnyíti; mindezeknél fogva ajánljuk, hogy ott, a hol gyalogjárdák és közutak jó "hasznaiható karba helyezését tervezik, fordulja- I nak a Magyar Aszfalt-Részvénytársaság igazgatóságihoz (Budapest, Andrássy-ut 30.) honnan minden kivánt felvilágosítást és költségei ©irányzatot díjmentesen nyerhetnek.
A vi Ham világítás nem remélt óriási | elterjedést ért el Magyarországon. Min-| deu jelentékenyebb vidéki város, hol a i közvilágítás kérdése még megoldva nem 1 volt, a villám világítás nagy előnyösségeit felismerve, azt rendeztette be, mely az ipar és gazdaság szolgálatában mint hajtó• : erő is nagyon hasznos. Ugy a gazdaság, : mint az ipar terén nagyon elterjedtek a munkagépek, ezek -hajtására a villamos erő a központi telepből szállítva igen jutányos és előnyös; már .ez a körülmény i is ajánlatossá teszi a villám világítás be-\\ rendezését mindenütt, a hol még nem ! létesítették. A legtöbb víllamvilágitási te" lépet hazánkban a Siemens és Halske : részvény társaság rendezte be, ez a világ-I birü vállalat, mely már nevével is a vH-iamvilágítás fogalmát fejezi ki A bol tehát a viliamvilágítás berendezését tervezik, forduljanak ez iránt a Siemens és Halska rész vény társasághoz, (Budapest. Kerepesi-ut 21): hol tervezeteket és költség-előirányzatokat dijmen\'esen készítenek
A fővárosba utazó vidéki közönségnek, mint a legkellemesebb otthont ajánljuk Gundel János — „István fŐherczeg"-hez eztmzett szállodáját, a Ferencz József-tér és Akadémia-utcza sarkán. Ez a legszebb fekvésű, minden kényelemmel berende zett szállova, Gundel János személyes felügyelete alatt, példás tisztasággal és leggondosabb kiszolgálásával, jutányos szobaáraival minden igényt teljesen kielégít. A szálloda éttermeiben a legízletesebb ételek s tiszta jó italok szolgáltatnak ki s rég ismert jó hírnevét ezúttal is csak emlékezésbe kívántuk juttatni.
— Teljes ellátágra jó családból
való fiukat elfogad egy kelybeÜ tanár. Cim: a kiadóhivatalban.
Vetőmagvak.
— (Mau\'huer Ödön tudósítása) — A vetőmagvak forgalmában lényeges változás nem fordult elő. Téli bükköny, téli borsó, szöszös bükköny és biborhere továbbot, is élénk kereslet tárgyait ké pezik. Uj termésű fümágvakbeü ajánlatok szaporoauak, az árak. meglehetősen alacsony srinvonalon mozognak. Magyarország különböző vidékeiről eredő jelentések szerint a vörös lóhere termése minőség, valamint mennyiség tekintetében is középen a\'ul mutatkozik, az rddig beérkezett miuták azonban nem igazolják teljesen e jelentéseket, a mennyiben a mintázott tételek némelyike ugy a szem, valamint a színre nézve is elég szépek.
Lucernát érintő eddigi jelentések, — majdnem mind kedvezőtlenül hangzanak.
Közgazdaság.
Heti jelentés a gabonaüzletról 1898. szeptember hó 16 án.
Jelentékeny változás a lefolyt héten ¦em volt üzletünkben. — Majd 5—10 j krnyí áreaézt majd pedig ugyanannyi . áremelkedést észlelhettünk.
A bekövetkezett nagy nemzeti gyász miatt hétfőn a tőzsde zárva maradt. — Kedden, dacára a külföld szilárd jegyzéseinek 10 krnyí áresés állott be. — Szerdán délben az üzlet változatlan volt este azonban íényegessen megszilárdult Csütörtökön 5 kroyiáremelkedéstkaptaok.
Az elmúlt napokban ugy búzában mint pedig árpában nagyobb kötések történtek. A malmok leginkább 77/78 kgros búzára, a sörfőzdék pedig világos és telt szemű árpára reflektálnak.
A bab ára meelehetőssen emelkedett, amennziben piacunkon a jeles héten frt 660/70 vásároltak fehérbabot. A rozs, zab és tengeri ára nem változott
Piaci forgalmuok, a mult hetihez hasonlóan csak nagyon csekély volt — A piacra szánt gabonát kiskereskedőink az utcákban Összevásárolják.
Ma piaci áraink kővetkezőképpen állanak:
Buza 8 40—8-50 frt
Rozs 6 30- 6 50 „
Zab 5-20—5-30 .
Tengeri ő 580—5 90 .
Fehérbab 6-20—630 .
100 kgrammként {. U. j. Tegnap este az árak 10 krral
emelkedtek.
teljesen otthonos a gyógynövény kultiválásában b ezzel a kisgazda nem csekély mértékben mozdította elö saját anyagi
jólétét
Rövid vázlatokban közöljük azon tudnivalókat, r.elyek a gyógynövény termelésnél figyc embe veendők: a gyógynövénynek talaj és klimatikus viszonyok iránü igényei nem nagyok, amennyiben szelíd fekvésben ugy a szárazabb, mint a nyirkosabb talajon is képesek megteremni. Fő dolog a talajnak jó megmi-velése, a mi külőnöien h mélyebb por-banyitásra vonatkozik. A mélyen mivelt talajban egészséges, szép, gyors fejlődésü s különböző betegségektől mentes növényeket lehet produkálni, melyek jó zamatuk miatt kiválóan jól értékesíthetők. Ha a talaj nem rendelkeznek elegendő tápanyaggal, ugy annak pótlásáról gon- j doskodoi kell, de nem annyira istálló-trágya, mint inkább mű ragya segélyéve\'. Ugyanis az istáliőtrágya némít-g árt az orvost növény minőségének, ellenben pl. a chilisaletromnak és szuperfoszfálnak együttes alkalmazása nemcsak hogy nem árt, EŐt ellenkezőleg hasznos i^a. menynyiben a mennyiséget is nagyoan emeli.
A szaporítás részint magról, részint palántákról történik. Utóbbi elŐnyösebb s biztosabb sikerre is vezető. Agnelli plébánosnál jutányos áros szerezhető be a palánta 100-át 5 írtért, 1000-ét 25 ínért szállítja ab. Csári vía. Sasvár. — Nagyobb vételnél engedményeket njnjt A kiü teles idejétől az aratasigazon növények kivételével melyek széles sorokban Ültettettek, ápolásra nincsen szűkség. Legnagyobb gond az aratásra fordítandó, különösen az aratási idő megválasztását illetőleg. A oagyon korai aratásnál kevés a növény zamata, nehéz a szárítása, s kevés a mennyisébe. Vannak oly gyógynövények, melyek virágzás előtt szeden-dŐk, vannak olyanok, melyek a teljes virágzás ideje alatt s olyanok, melyek megérés után. Az aratási a szárítás kő veti, a mely eszközölhető szabadban, továbbá ledéi alatt, s végül füté.re berendezett helyiségekben.
A szabadban való szárítás nem a legjobb, mert a növény a megromlás veszélyének van kitéve. A ki sikeres eredményt akar elérni az vagy fedelén s oldalfalakkal birÓ pajtában szárítson. — vagy peqig fűtésre berendezett száritó helyiséget használjon. A szárításnál az u. n. száritó cserényeket használjuk, a mely cerények gyalult lécre erősített zsák szövetből állanak.
E cserényekre a növény mintegy 4—5 cm. vastag rétegben helyeztetnek el, s a külömböző igényekhez képest 3 — 6 óráig szárittatnak.
A szárított orvosi növény zsákokba c omagolVH kerül a gyógytárakba, illetve drrqui.-ta üzletekbe.
Egy uj növénytermelési ág meghonosítása.
Mindenki.örömmel fogadja az prsz. m-gazdasági egyesület \'főlimivefésí és növénytermelési szakosztályának azon intencióját, hogy a hazai orvosi növények termelésének ujabb fellendülését előmozdítani iparkodik. Ha a statisztikának az orvosi növények forgalmára vonatkozó adatait* — mely mellesleg megjegyezve eléggé homályos, — figyelemmel kisérjük, a bosszúság bizonyos nemével töprengünk el azon valóban érthetetlen állapoton, hogy az orvosi növényekért százezrekre menő összeget dobunk ki a külföldi piacra a saját lehetetlenségünk, .oembánom*-ságunk miatt. Valóban elszomorító a közönynek az az óriásLmérve, mely e te kintetben a magyar gazdakőzönséget j\' l-lemsi. — Egy tekintélyes jövedelemtől fosztja meg magát akkor, midőn ahhoz könnyű szerrel hozzá juthatna ; — mert az orvosi növényekre nézve bátran el mondható az, hogy jövedelmezőség tekintetében a legjobb knltnr növény felett állnak, müvelésük tekintetében pedig nem merülnek fel oly nehézségek, melyekkel megküzdeni képesek nem lennénk. Bizonyítja ez állítást Nyitra megyének több járása, hol Agnelli plébános buzgó pága folytán a lakosság jó része már
IRODALOM
— Olcsó Könyvtár. A Franklin-Társulat e népszerű vállalata, mely a hazai és idegen irodalmaknak annyi jeles termékét tette már a magyar közönség számára közkincscsé, egyre gyarapodik érdekes sorozatokkai Most jelentek meg az 521—540. terjedő számok és a kö vetkező műveket foglalják magukban: Chateaubriand gyönyörű novelláját Renét, melylyel a nagynevű francia iró az Atala-ciklut fejezi be. Fordítása Bűg-dánfy Lajostól kitűnő. Az 522—23-ik fűzet Cucor HŐsköiteményei és meséi, mig a lióvetkező kettős szám Fáy András jóizü viejáléka A másrsi vadászat — A legjobb francia sziimiü róuak, Aujier-uek darabja A szegény arsz tán nők mint olvasmány is felette érdekes, noha az uj színpadi ízlés tá 1 már lejárattá e műfajt Sh-ikespere vígjátéka Sok zaj semmiért (528—29.) egy világhíres regény elé került, Constant Adolffi elé, (530—31.) mely a Wertheriádák közt a világirodalomra legnagyobb hatással volt Érdemes volt összegyűjteni Bozzai Pál Irodalmi hagyományait, (532—33.) aki az Ötvenes évek érdemes azépirója volt — Greguss kitűnő tanulmányát A balladáról (534-36.) nem elégszer olvashatjuk, hogz a kiváló esztétikus tanulmányait magunkévá tegyük. — Blanche Művészek csarnoka (537—38). - Rafael. Michel Augeló és Leonardo da Vinci alkotásaiba enged éles bepillantzst, A kitűnően Összeállított sorosától Tibullns Elegiáinak fordítása (539—40.) zárja ne. Igy elegyül költé szel és tudomány e nem eléggé ajánlható vállalatban, melynek egyes számai 10 kroo kaphatók
— Ai ellő függetlenségi harcok. Az Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő, a .Magyar Nemzet Története" cimű tízkötetes nagy munka (milleoiumi kiadás) hetedik kötetének füzetei gyors egymásutánban, helenkint kettesével je-
lennek meg, ugy hogy ez a közbeeső, hetedik kötet, valamint a befejező tizedik kötet még az idén befejeztetvén, — íz egész nagy munka az előre tervezett és tul nem lépett 200 fűzett**! teljes fog lenni. Ez a most megjelenő kötet ,1. Lipót és József kora 1657—1711" címet viseli, írja Acsády Ignác akadémiai Ug, Ebbőlftkötetbői eddig meüjelent 164 -171. (Űzetek rendkívüli érdekesek é.*. tanulságosak. A kiváló tollú jeles tőrténetitó első Lipót császár és király udvarához vezet el bennünket és bemutatja a bécsi udvari politika cselszövényeit, az udvari politika akkori szerepvivőit. Ezek a bécsi urak a legsilányabb emberek, kiket csak a világtörténelem felmutat. Öazők, torkosak kegyetlenek. Valamennyi milliókat szerez és valamennyire kisöl, — hogy lopiabó\', —zsarolásból h irácsolta össze vagyonát, de a csá-szárnál otyau összeköttetéseik vannak, hogy ez kénytelen nekik megkegyelmezni. — Elboc-ájtja « szolgálatbői bűtleo tisztviselőit e> tanácsadóit, de nem üldözi, futni engedi Őket a zsákmány nyal. Ezeket a^ akkori bécsi politikusokat az is jellemzi, hogy hihetetlenül ostobák. A legegyszerűbb dolgok következményeit nem látják be. Hogy bűneiket palásio\'ják. politikai gy;l-knuxágokra vetemednek. Magyarországot hódított provinciának tekintik, zsarolnak, fosztogatnak, mészárolnak, sokkal irgalmatlanabból, mint a török. A gazdagabb magyar főúri családokra vetik magukat. Azok tagjait bütleoségi perbe keverik. Ezen a címen kivégeztetik és jószágaikat elrabo\'ják. Annyi ártatlan vér soha lem patakzott Ma?yjtrarszáeon, mint ebben a korban. Az ország végtelenül el van keseredve. Az elégöletlenség napról-napra fokozódik és végre nyíl\' lázadásban, — fegyveres ellenállásban tör ki és következik a kuruc korszak. — Magyaror-zág dicső függetlenségi hirca a bécsi erőszakoskodással és elnyomási törekvések kel szemben. E\'ek a fületek tele vannak erre a korra vonatkozó számos mümil-lékletekkel, arcképekkel, szövegképekkMl. Csak a főbbeket soroljuk fel. Iay „II. Rikócy Ferenc mint imperátor" egykorú festmény, mely gróf Erdődy Károly né szül. Kolowrat Juiía urófnő bit tokában vau Aradon; .1. Lipót" egykorú metszet Ernst Lajos gyűjteményében; — „Zrínyi Péter* Hoffuiaon János tnetezete Ern>t Lajos gyűjteményében; .Z\'-ntai csata* -Einenhní Ferenc erede\'i festménye; — „Érsekújvár ostroma 1685 ben* Wich-inariu metszete Brbics püspök gyűjteményében; — „Az ó iodi orszásgyülés" Dodits A odor eredeti festménye; „ A Bzendrei magyar tábor 1664 ben". „II. Rákócy Fereuc elfogatása a oagysárosi várkastélyban"; Bencur Gyula olajfestménye Károly romáo király birtokában. Egyes fiUet ára 30 kr.
— Kossuth Lajosnak 1818 íui leghívebb arcképe. A fővárosi 1848— 49-1 Kossuth mu/eum évek ó\'a foglalkozik annak megállapításával, ho^y a viiág minden részéből összegyűjtő It ezernél többfélé Kossuth arcképek között, melyik a leghívebb kép
Az 1848 - iki nyomtatott és festett Kossuth képek olytn sokfélék és egymástól aunyíra elütök, hoüy e miatt a naey közönségnek különösen az ujabb generációnak alig lehet fogalma arról, hoiíy hat milyen volt. hogy nézett ki 1848-ban a mi dicső kormányzónk. F.x az ügy valóban méltó arra. az évek óra folyó nagy munkára, a melylvet a bu<la pesli 1848—49 i és Kossuth múzeum megállapítani és elkészíteni törekszik a legnagyobb magyarnak tökéletes bű képét Kossuth nak nyomtatásban megjelent legelső arcképét 1841-ben Eybel rajzolta. , ki a bécsi Bílvedernek kép ár őre és híres arckrpfeatöje volt Eybel 1844 ben másodszor rajzolta kőre Kojt-uib arcképét. Ez a két legrégibb nyomtatott kép igen azép. de a később készüli naayobb művészek képeiből, valamint az 1847 \'ól 1853 ig készült Kossuth fényképek és Daugerolypek nyomán egész biztos*" lehet megállapítani, hogy az Eybel képeken Kossuthnak arca nem egészen élethű.
Nem rég elhunyt jeles fesio-k az Örfg Barabás, 1848—49 ben négyszer rajzolta meg Kossuth arcképét E\'.ek közt vau egy, a mely az összes képekkel összehasonlítva igen sikerültnek mondha\'ó de a másik három Barabás-féle Kossuth kép nem jó, épp ngy nem sikerültek, mint a hogy Petőfit nem jól rajzolta meL, a nagy mester.
A legelső 1847-i Kossuth Djngerotvp arckép báró Helfert v. b. litk. taoáfcos-nik, az 1848-ki események híres törté-1 neszének birtokában van, ki erről má^o-i latokat ajándékozott Gr. Kreith Bé-ának.
Érdekes, hogy a másolatokat báró He -I fertnek jó barátja Lobaooff herceg * \' meghalt bécsi orosz nagykövet készítette. A báró Helfert-féle Dang«rotyp, »
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER l7én.
Barabás féle legjobb kép és az amerikai ötféle Dar-gerotyp íéojképek ntán és emlékezete nyomán festette meg Ko*solh Ferenc ajándékkép Gr. Kreith Bélának, Kos.uib Lajos 1848 ki leghívebb arcképét Ugyancsak Kosmih Ferenc festette meg édes aiyjának "öregkori arcképét az élő Kossotbrói oly hiveo, hogy a kik a legnagyobb magyart "Farínban szerencsések voltak láibatni, azok meggyőződhettek arról, hoty Boha életükben hivebb arcképet nem láttak, mint a minőt Kossuth Ferenc festett dic ö atyjáról.
Ezen eredeti és leghívebb képekről festenek most a budapesti IS-iS -49-iki múzeumban öregkori és 1848-ki Kossuth arcképeket, városok és egyletek számára. 230 forintba kerül szép rámával egy térdig festett életoagy Kossuth kép, — melynek magas*ága má-féi méter, szélessége egy éa egy harmad méter. É\'et-nagy mellkép formában rámástól 25 50 írt, vagy száz forintba kerül egy-egy jól festett Kossuth, vagy Petőfi kép, söt tiz forintért ia ad a budapesti 1848-as és Kossuth múzeum egy fénykép ut. élet-uagy Kos-uth képet. Fenti árak melleit a festőnek éa a múzeumnak is kevés a hamia miért is ez a vállalkozás inkább az 1848— 49 i és Kossuth kultusznak no; áldozatot
A Bem Petőfi körképnél, a mely csatakép ma Budapestnek legérdekesebb látványa, ki van állítva 1848— 49-i múzeum legszebb része. » itt látható (Városliget Aréna ut 70. sz.) a Kostuth Ferenc által festett fent leirt két nagyszerű Ko*su\'h kép is.
Mielőtt a Kos u\'h Ferenc által festett 1848-i képet a Ko-ru\'h Múzeum, mint tökéleteset elfogadta volna, bemutatta a képet Barabás, Kovács Ernő és maa oiyan jeles bűvészeknek, — kik Kos>uthot 1848-49-ben és az 50-ea években többször látták. Megnézték a képet a még éló 48-aa jeleseink és Kossuthnak rokonai, barátai. Ezek után a kép addig lett javitva. mig egyhangúlag kimondatott, hogy tökéletes.
Az e rovatban megemlített művek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
Felelőn sserkeaxtő: Dr Kis< Ernő Helvéttel azerkezztő:Z>r YUlfiniit Henrik Kiadó : /// tTajdit* .1özj*ef.
VEGYES.
— Foatos közlemény. Megsértések á kü\'ön-féle munkáknál minden háztartásban tsnek elő e< olyaa esetekben szükséges - sebeket gyula-déknnyság és tisztát laogsag ellen védelmezni, E célra tanácsos le«z. oly szereket rá1 tsz Unt, melyek z sebekre hűsítő és f-jdaimat enyhítő, tehát a meg(tyóK}uláai előmozdító hatással bírnak. A dicséretesen ösmert ?3 majdnem minden huzigyóeyszenárha besorozott „Prágái bázike-nöcs\' Fregner K. gyógyszertárából Prágában épen olyan gjógyszet, mely a nevezett minőségekkel bír é% az itteni gyógyszertárit\' an is kapható. Lásd a hirdetményt.
— Biztos gyógyhata*. Mindazok kik toss emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban szorulásban, főlájásban étvgyhiány-vagy egyéb bajokban szenvednek, a ra\'cdi .Moll fele stidlítz porok* használata által biztos gyógyulást érnek el. Kgy doboz ára 1 írt. Szétküldés n&i\'onu utánvéttel Xol! A. tvóa-yszerész es. és k. udv szállítótól Bécs, I Tucbiauban 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Xoll A. készítmény kérendő az Ő gyári jelvényével és aláírásával.
Hirdetések.
1689/tk. 98.
Árverési hirdetmény.
A ieienyei kir járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré le>zi hogy Uirscmann Sáutlor csáktornyai bejegyzett cégnek Récseí Sándor jelenleg nagykanizsai lakos elleni 4500 írt töke. ennek 1897. évi augusztus bő 24 tői járó G°\'0 kamatai 27 ín 35 kr. per 26 frt 85 kr. végrehajtás, 12 frt 70 kr. ezuttali községek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő Letenye köz>égi 479 számú tjkvben A f 633 hrs7. alatt \\ részben Réc-tei Sándor \'!8 részben. R-^sei Szidónia részben Récseí Teréz */¦ részben Récsei Her-man részben Tiszai Mari férj. Horváth Mátyásoé tulajdonául bejeiyzett váltság köteles ingatlan az 1881. évi LX. tc 156 §. értelmében egészben 192 frt becsárbau, a letenyei 357 számú tjkben A f 630 hrsz. alatt uayanannak javára *},—l\\k részben felvett váliság köteles ingatlan 192 frt becsárban a fenti t cz. 156. § ának alkalmazásával egész ben, — a letenyei 358. sz. tjkvben A | f 631 hrsz. alatt ugyanazok javára I \\\\c részben felvett, s 192 frt becsáiban \\ a fenti lörv. 156. §-ának alkalmával egészben, az. ugyanazon köíségi 359 ; szimu tjkvben A f 630 hrsz. alatt fel ! vett ingatlannak ugyanazokat \'/i ~~ % : részben illető ingat!an a fenti törvény, j a ; ... egészben 40 Irt btcsárban, a 86. srámu tjkvben A f 636 hrsz. alatt I ugyanazok jirára —!|» részben felvett váltság köteles ÍLgatlan a fenti t c. alkalmazásával egészben 160 frt becs-árban. — a letenyei 360 az. tjkvben A t 637 brszám alatt u. a. javára •(,— *|g i ré-*zben HorváthJános, Üorv áth : Kati tulajdonául % részb. felvett ingatlan ! az 1881. évi LX. t.-cz. 156. § ainak at-\' kai mázasánál egészben 160 frt becsárban végre a letenyei 102 sz. tjkben A f 131 hrsz. ingatlannak Récsei Sándor illető \'!u részére 176 frt b<c-<árbao az 1898. évi október hő 3. napjának d. ; e. 10 órakor a letenyei kir. járásbíróság I ükvi tárában dr. Vollák Reztö Csáktornyái I lakos fe\'peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévei megtartandó nyilvános ár : verében eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitelt bee ár. Árverezni kívánók tartoznak a. btciár 10%"at készpénzben vagy óvadékképes . papírban a kiküldött ke/éhez letenni. Kelt Letenyén. a kir. jbitő ág mint telekkönyvi hatóságra! 1898. évi július hó 24. napján.
NÜNKOVITS, kír. aljbiró.
4199/tk. 98.
Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint Ükvi hatóság közhírré teszi, hogy Győrffy Jínos nagykanizsai lakosnak. Matán József kot-torí lakos elleni végrehajtási ügyérJen 50 frt 35 kr. töke, ennek 1897. évi okt. 15-től járó o*/o kamatai, 17 frt 60 kr. eddigi s 8 frt 85 kr„ a ezúttal megállapított költségek behajlás végett a nagykanizsai kir. törvényszék, a perlaki jbiróság területén fekvő a kotori 3932. sz. tjkvben 64l!c hrsz. a. foglalt szántó 34 fr», a kotori 3932 sz. tjkvben 6672 hrsz. a. foglalt rét 68 frt, a kotori 3932 sz. tjkvben 6913 hrsz. a foglalt rét 15 frt a kotori 3932 sz. tjkvben 200[a hrsz. a. foglalt 29- házsz. 299 frt, a kotori 3936 sz. tjkvben 2269 hrsz. a. foglalt rét 57 frt kikiáltási ár mint becsárban mégis a 3932 sz. tjkvben foglalt, 200|a hrsz. ingatlanra a C. 4. 5. alatt özv. Martán Jakabné és Maitán Györgyné javára bekebelezett szolgalmi jogok fenutartá-ával 1898 rvl október hó 14 én d. e. 10 órakor Kotort község házánál megtar landó árverésen eladatni fog.
Vei szándékozók figyelmeztetnek, hogy az árverés megkezdése elölt a fenti kikiáltási ár lO\'j.-át bánatpénz fejében iOtenni, s a vevő a vételárt 3 egyenlő résziéiben lefizetni köteles és végre, hogy az árverési feltételek a hivatalos órák alatt alulirt tikvi hatóságnál és Kotori község elöljáróságánál megtekinthetők.
Az árverés elrendelése a fenti említett tjkvben feljegyzendő.
Miről az érdekeltek értesíttetnek. A kir. jbiróság, mint tikví hatóság. Perlakon, 1898. július 9.
Olvavbatlan névaláírás.
kir. aljbiró.
A feltaláló dr. MEIDIN\'GER tanár ur álul kizáró\'ag jogosított gyártmányú
M E I D I N G E R KÁLYHA\'
HEIM M.
cs és kir. udvari szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS I. Kohlma-kt 7. sz a PRÁG i Hybernergasse 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kitűntetve. — Legkitűnőbb
kormányzói töltő és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák s/.ámára. a legegyszerűbb és legeiegáns&ltb kiállításban, tetszésszeriuti égési időtartam szénpirral valö fűtésnél és 2+ óráig terjedő égés kőszénnel] tüzelésnél.
55jOOO kályha forgalomba hozva.
Egy kályháral több szoba la fűthető,
„MEIDINGE R\'\'-kályhák
(iva iotÜDk az utánzatoktól, utalva
a kályhaajtókra öntött következő
v^vre: H. HEIM ^
MEIDINGER OFEN
„HESTIA "-kályhák.
FÍJSTEMÉSZXÓ H IMI VII OH FÜSTEMÉSZTÓ CALORI FÉREK.
Központi lütés minden rendszer szerint.
"r^== Száraz alkalmazása ipjri és gazdasági célokra.
Proapektnsok és árjejyzékek ingyen és bérmentve.
^ Suchard csokoládjai v
éS kakaói-Tévedések elkerülése czéljából : a mélyen tisztelt közönség figyel-\' mr-ztetik arra, hogy Suchard ( Ph. gyára úgynevezett törmelék csoko.ládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és \'. csakis staniol csomagolásban gyári —N jtgy és aláírással kapható.
Nyílt tér.*)
Veae, húgyhólyag, hugydara és a köazvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LIthion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
H n k j h aj tó h at ás n !
Kellemes izl f I Söujea bviaUeU
Kapható áiTányTizkereskedéiekben és gyógyszertárakban A Sal7ator-íorrás igazgatósága Eperjesen.
Árlejtési hirdetmény.
A somogy-szent-mikiósi róm. kalh. uj népiskola építésére az iskolaszék pályázatot hirdet.
A nyilvános árlejtés a somogy-szent mikjósi iskola-épületben okt. hé 9 én délután 3 Órakor fog megtartatni. A terv és költségvetés a nagykanizsai plébánia hivatalban megtekinthető.
Az Iskolaszéki eluokség*
A legjobbnak bitonyult HAZÍSZER, — mely az emésztést szabályozza, rendes vérkerekedést eredményezi, u megromlott és hibás Téralkatrészt eieltavollfja (a mi az egészség fofeltélele), gyorsan éa bizloian megszünteti & gyomor-bajt és p. étvágytalanságot, savanyu íelhófögest, bá-njási ingert, gyomor- és baf bánt almát, -gyomorgflrcsöt, a gyomor túlterheli söt étellel, nyálkáaodást. vértolulást, — iiamorhoidákat, női bántalmakat, télbajok&t, a már 40 év iák bizonyult
3óccöóoöcboo«xx;oo
,..... 15
I Minden gynladás, seb és kelés gyógyl
j taxa bíitos sikerrel jár, a női mell gyula-
í dásánál, tejrekedéses keroényedésnél, & gyer-
I mek elválasztásánál, tályogok. vérkelések,
! pokoltar és geny déseknél, továbbá köröm-penyedés az ugjnevezett körömméregnél a
; kézen és lábujakon, - keményedésekoé),—
: dsgaoatoknál, — mirigydagznatoknál, —
; hnlttetem képződéseknél stöbbi 50 év óu
i bevált
Dr. ROSA - féie balzsam ; Prága i házi ke n öcs
FRAGNER B. gyógysz.-tól Prágában 203 III.
& ai emaztew muden maokijit m életre A eyótvalia f.jdalom aelkol halad . kenöca
lerkeo és eréauefes és UssU vért szeres, , .„,,,, . „,.......
kulUnbea i, bisloa és ntessse töldon bires hüI"° b"i,s *\'*"
bevált házlszer.
üvegáO kr.. kettős gvggi frt-Posláa20 árral drág i Dobozban 2?és 35 krjátal. Postán C kirai drágibfc.
F
71GTELMIÍZTE1ÉS!
Mindenki .csak az ere-
•) Az e rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget a szerk
ad
Cs. k. szab, déli vaspálya társaság.
11593/sz.
A kézbesithetlen és fölös szillitmínjok a vasúti üzletszabályzat 70. § a értelmében nyilvános árverezés ntjin f. év Szeptember 19-én d. e. 9 Órakor Kanizsa állomás teheráru raktáriban kerülnek eladásra, melyhez a t c. közönség ezennel raeghivaíik.
Badapest, 1898. szeptember 12-én.
AZ ÜZLETIGAZGATÓSÁG.
deti készítménye kérje a prágai Fragner B. gyógyszer-tárából és figyeljen arra, hogy a Dr. KOSA balzsam cso msgolás mincen részén az itt látható kerek védjegy legyen; az apráiri házi kenőcs csomagolásán pedig a jobbról látható háromszögieta védjegy. A ki egy utánzást talál éi nekem bejelenti, dijat kap ! Elismerd levelek ezrei rendelkezésre állnak.
Raktárak Budapesten:
József jrjúgyszfrlárában. Eger i ffójrjszertirábaii, Tktlwjet és Stils, Mnieistír utódai.
B. FRA6NER A"\'""ta t°""Jet""
PoMiakaldés azonni1
ABARÍA i
* ® <&
4$ 4p 4& íL 4^
IILBÍSIOI
delikátészszek!
Sanaria-soiika és sertészsír.
¦sVJT Magyarország eHÖ nagy gyártelepe e szakmában. "VaK
Első szombathelyi sertéshizlalda ós husfüstöló-gyár
Ssombatfaelyen
Kívánatra ingyen éa bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról bzóIó árjegyzékünket.
NESTLÉ Gyermektáplisztje
——.......- Kipróbálva ait első orvosi kapicitásokiól; 30 év óta az összes gyermekkórházakban baBZpáltatik. —
awM-gt tf C g MtJ C T T C TI? O f Mi után hasonló készítmények csalódásig u\'ánzOU csomagolásban lesznek forgalomba 3Ka, vigyázni kell a váaáríáaaál, F i W f km lm Ja iiAikmitOl hogy minden dobos a íeltalalő HESBT-Nestlé aláírással és a felső vignettáu a központi raktáros nevét -F. BerlyakM viselje. _
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
Régóta jónak btzonjnlt tápláléka a csecsemők és gyomor betegeknek.
KtiütUetve a bécsi jubileumi kiállítás mezőgazdasági osztályán.
Minta dobozok, hssruúlati ntasitássat ingyen a kSzpontl
iaktártól
F. BerlyaU Wien I. Xaylergasse 1.
XXXVIL RVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 1898. 17-éV.
A PALLAS
kész!
Megjelent 16 díszes félbőrkötésű kötetben;
a teljes mű ara 96 frt. Díszes fali állvány hozza csomagolással együtt 21 frt
A magyar lélek mindennapi konyere a Pallas Nagy Lexikona; cl nem lehet nélküle senki Kell: a gazdagnak, szegénynek tudósnak, tudatlannak.
Kapható: ifj. Wajdits József könjTkereskedésében Nagy Kanizsán, esetleg bari 5 forintos részletfizetésre is!
A ki a pénzét szfereti, az csakis a
„STYRIA" kerékpárokat
uncí (DKeisferfaför!
vegye, ezen kerékpárok a szakérlök és versenyzők gépje. Bámulatos könnyű menés, tartósság és elegancia által az östzes gyártmányok felett uralkodik.
Képviselőség és raktár: IFJ.\'WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagj\'-Kaitizsán.
CtlilCr Legnagyobb raktár kerékpár J.lsterelési1 cikkekből. Használt kerékpárok eladása és
becserélése.
aS&$S?iffSS8!!III ! \'¦ ytumrtttMknk »sjfelni irti>aeitaé»y : !
Or. II Ö ti Y E S-fé I e
az egész világon szabadalmazott h génibus r-sbest talpbetét
MNCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
f\'jV, \\Lt sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem börkemi\'Dj-edés, sem lábdaganat. j^J Bem fagyos láb, sem lábégés ; rövid idei viselés.n\'án megkönnyebbül ¦\\&tLLU\\ a jáiása annak, ki cipőjét Dr Högyesfele, &z egész világon szabi-jLj ¦ daimazott asbest talpbetéttel látja el. ¦físy Párja egyszerű — 60 kr., kettős vastagságú I frt 20 kr. Az
afcbest talpbetét kitűnőségét legjobban bLonyitja, hogy a cs. és kir.
kózus hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szilit Itatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a jiéuz előleges beküldése és ktllón I0 kr. franco. — Felvilágosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen.
Általános Asbestárn-gyár betett társaság Budapest VI.. Sziv-nlcza IS.
GRAND-HOTEL NATIONAL,
3^aL&í& 111 Viszonteladóknak megfelelő árengedmény : ! ffiffi$^íjL&
: következő betegségeknél és bántál
máknál használható állandó sikerrel: \' esipó fítj is, ideefi\'jditloro, helyhi-Ü
chúz, hatszacgatas, hát írj önseség, \' hateenuc bán .almait., börgharuf, : LsiluiM, megrándul ások, idegb&n-
talmüi, ax izületek Ibeiinsá?* stb.
A hatás bámulatoj, közvetlen és tartó
1 darab ára 60 kr, a pénz e\'őlegt\'H hfküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a „Nádor"-lioz, liudapfsf, VI., Vaci korút
Mentes a babkávénak egészségre ártalmas alkatrészeitől, EgyedDl a Kathreluer-félé maíáfeikáyő az, mely annak ilta és neHvelt ízét\'.magában foglalja. A Kathreinerféle malátákévá étvágygerjesztő, könnyen emészt iotő, évek soriín éttelnőttek és gyermekekre nézve egyaránt hasznosnak bizonyult Legkitűnőbb pótléka a babkávénak, valamint ajt nlásral^móttobbvegyatóke is annak. Tekintettel az egószsógni és takarékosságra, a yakWi ,Kathreiner«-nektöbbé egy háztartásból setn szab^ai hiányozni
Óvás az értékiBteJi utánzatoktól
5)
Bér. II. , Taboratraas.e IS.
Régi hirne.es családi szálloda, ujoni»n berendelve, 200 szoba I frtlól felfele, kiszolgáli. cl viligiUa.il, liirdük cs. es kir. távirda- ég telefon állomás a házban. Legkedvezőbb fekvéssel, a jabi-lemn ki,Hiti*, látogatok Madara. —a*A kiállítás alkalmával árfelemeJcs nélkül. Pályaudvarok c* güzhájúallomá* közvetlen közelében. - LOvasm és tár.askoc.i összeköttetés a hazbol minden ir nyakán
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
P. M Mayer, tulajdonos.
DOOOQO<X3&TOCOOOOQOOCX3a::P
Gyümölcs ás szöllő bor készítési gépek, x
GYÜMÖLCS -SZOLLO SAJTÓK,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és
nyomerő szabat) ozóval. A mnnkak/pesség 2ü°/„ nagjobb. mint bármely más sajtónál.
Sxöllci ti gyümölcs zúzok ~9*
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelt, készülékek Szöllö éi gytimocsöiIik \' aszaló készü ekek gyümölcs é< főzelék aszalásra, gyümölcs vá ;0 és hámozó gápek, legújabb szerkezeté szabad. Mim ük 6 dó .Syphona" gyflmö\'cj és szőlővessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
MAYFARTH P H. ÉS TÁRSA
cs kir. kizár, szab idalmatott gazdtsáíi g^píjártk, va. öntődet és gő/báaior.
BÉO. II. T&borstrasse 76.
KilÜDtetve 390 arany, etjst ét pr.kuéreatnel
ma
gasai
—— - — Árjegyzékek Ingyen és\'bérrtientre --=—
3 SSV KtpvlseJ&k és vlszo,.turvsitok feioHrtnek. -*m
8oo3ooooj oooooBoooojOgoaoooaoobaoooaoo^
öii^^aääää^^^^^aaöäö^ä^w^^ cooooooocxaoo
a «^tö«&r lo
MOLL SEIDLITZ POR
Caak stkkor valódiak, ha mindegyik dobos Holt A védjegyet és
.aláiraaát tünteti fel. A UoV A. féls Sdailti porsk tartós gyógy hatása a legmakacsabb |y«atr- es al-teatbáBtaissak, gyomorgörcs it gyomorbév, rögzött •zflkrakadét, raajbáutaloui, vér találás, aranyér éa a legki)tAnboiőbb ttil betftfl.égefc ellen, e jelet háaiazeniek ettizeiJok óU mindig nagr. bb ulterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti feláztak i frt i. é.
Hamititátok liSrvényileq fenyíttetnek. \' * rMOLL-FELETJ^NCIAl
BORSZESZ ES SO
FCuk akkor Valódi ht ""ndejryik <**H KOIX A. vmljetyót iQnUrti . .A. Hall\' íeliratn M van lArva. A Mtii-féll r
[ fraaazia btrs/esr ei ss aeveaeteaen niot fajdalaamcaíiiapitá bedürisílesi szer |
I köszvény, cstiz éa a tnegbülés egyéb következményeiül! lejriainc-reteaebb népszer. Eiy\'oacf It trttaaU ivag ára 90 kratazár.__
Moll Salicyl szájvize-
iFötlkatrvsze : füzo!jtavas aziksö.) A mindennapi izijtiixtilásoal kaloootea furatot bármely kora gyermekek, mint fei-Dőltek azamára; mert e ázájril a fogak további épségét biztosítja ¦ egyszersmint szer fogfájit ellen - E|y «»11 4. ,é.l|Hyt»H alláUtt 1»«« ára ; 60 kra|eir.
Főszétküldén:
Mell A gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító álul, Bécs: Tnehlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett teljeáittetBek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláirásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf és Fia.
Nyomatott Ifj. Wajdiu József kflnj¦vuyain.lijibaji N^y-Kauizatán
oiMil^\'Qbaöooőooooouóbb
R AGY KANIZSA, 1898. szeptember hó 24-én.
39-ik szem.
XXXVII. évfolyam.
Bl&fíuetíti Ar: Egeaz erre . . . */ftt — kr Fél érre . . 2 frt 5o kr.
Negyedéire 1 frt SS kr.
ÉfT«* «•» \'° kr. HIKIiETKSKli b baaabo* peüuorban 7, maamtaxur 6, ¦ minden torátthi ki-t; i kr.
XVILTTKRBEK pctil soronként 1U krén teletnek tel- Kincstári illeték minden efjrs hirdetésért 30 kr. tiaeteodó.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő tierére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó Derére cim/.ftti-i] Naxj-K&.g i/«a.-a l.«*r-mpntte intézemink
rtt-ili-Ti levelük a-m fogad-tatnak rl.
rtvlok ¦ixxXHt.riii kiil.lf lurk
A nagy-kanizsai , Ipar-Testület* na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,¦ „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdedoevelo egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jÓJékony nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* „szegények tápratézete," a „katonai hadastyán egylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara.* nagy-kanizsai küt^álaszt(Bányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ fí\'ETILAP.
Népünk jóléte.
Vármegyénk alispánja a folyó hó 26-ára elnapolt megyei közgyűlés elé terjesztendő évnegyedes jelentésében közgazdasági viszonyainkról azt mondja, hogy, — bár a folyó évi gazdasági eredményt kielégítőnek- jelzi, s bár a iakóság anyagi helyzete jelenleg szintén jó, — a közgazdasági helyzetet jónak nem tartja, mert a termények alacsony piaci ára küIo nősen a kis gazdákat, kik forgó töke hiányában, részint köztartozásaik, részint egyéni kötelezettségeik folytán terményeiket azonnal eladni kénytelenek, egy hossza gazdasági éven keresztül erös megpróbáltatásnak teszi ki.
Aki e hosscu mondatban mondottakat jól fontolóra veszi, kiérezhetí belőle, hogy népűnk jóléte nem igen kecsegtető. Sót talán e jólét rossz létre is fordulhat egy hosszú gazdasági éven keresztül.
Több ízben utaltunk már azon veszedelmekre, melyek népünk jólétét fenyegetik éppen az alispáni jelentések kapcsán. Sürgettük is már, hogy tegyenek valamit e veszedelmek elhárítására. — A megyei közgyűlés azombin a maga sablonos lefolyásával soha sem jutott arra, hogy e tekintetben valamit is tett volna. Pedig tagjai legnagyobb részben gazdálkodók, kik közvetetten szemtanúi lehetnek a falvakban a nép nyomorúságának s a minek ez szülőanyja, elégedetlenségének.
Az elégedetlenségből pedig származik a vágy, a dolgok rendjének felforgatására Igy jut el a nép a szociálizmuszig, melynek egészen karjaiba kergetheti azután egy-két lelkiismeretlen izgató.
Hogy a mi népünk még nem jutott el ennyire, az leginkább a zalai nép józanságában, kevéssel megelé gedésében leli magyarázatát, mint abban a gondoskodásban, melylyel más felé már maguk a vezető elemek téritik vissza a jó útra az eltévelye det tekét
Mert ha nálunk nincs is szociá-iizmusz. az mégis tagadhatatlan, hogy a XIX. század végét a szociális kérdés uralja. A müveit nyugat megismerte és megszívlelte már a kor intő szavát; — nálunk alig törődik vele valaki.
Szinte jól esik, ha látjuk, hogy van kivétel e tekintetben, aki azon komolysággal foglalkozik a szociális kérdéssel, amint az ügy fontossága megkívánja. Ilyen kivétel Majláth József gróf, kí Társadalmi programm c. tanulmányában sok megszívlelni való dolgot mond el, kivált azzal, hogy kimerítően ismerteti azon orvoslási módokat, melyekkel Németországban fáradoznak a baj gyökeres orvoslásán.
A bajok gyógyítására Sohnrey után e beváltható és gyakorlati jelentőseggel bíró orvoslási módokat ajánlja:
I. A gazdasági és társadalmi viszonyok javítása.
II. A szív és lélek nemesítése különösen a nép körében.,
III. Az I., II. alattiak segítségével a belső telepítés előmozdítása.
Ezen gyógyitó szerek részletes kifejtése ntán hazai viszonyainkra való tekintettel ezek figyelembe vételét ajánljaa7<íríarfa.í,77iL programm irója:
1. A mezőgazdaságot nem méltatják a kellő figyelemre, s inkább az iparosokkal foglalkoznak. (A kereskedelmi miniszter a munkások bal-
eset elleni biztosításánál például a mezőgazdasági munkásokról nálank megfeledkezett.)
2. A birtokosok nagy része épp ugy nem foglalkozik a néppel, mint nálunk.
3. Az ellen, hogy a katonaságot nagy városokba Összpontosítják, szót emeltek. Az irányelv ma nálunk is ez, pedig nem helyeselhető egészen, mert a mezőgazdasági munkáskala-mitásnak ezen intézkedés egyrészt nagy előmozdítója, másrészt a katonaságtól falujába vissza nem térő föld-míves az elégületlenek számát fogja növelni.
4. Nagy fontossággal bíró intés nekünk is a németeknek az a tapasztalata, hogy a mezőgazdasággal fog-
1 lalkozőknak a szociáJdemokrata eszmékkel szaturálása sokkal veszedelmesebb következményeket szül, mint az iparosoknál, mert az iparos csak jobb létet, jobb bért, kevesebb munka-\' időt óhajt, a főldmives ellenben, mint ; az nálunk a Bodrogközön is történt, . a földnek köztük leendő felosztását j kívánja.
5. Szintén nagy súlyt fektetnek a teljesen ingyen népkönyvtárakra. Ez a törekvésük egészen természetes, s a logikai gondolkodás megdönthetetlen következménye, mert ha a népet a józan társadalom nem oktatja a jóra s el nem látja a szellemi táplálék azon minimumával, mely a nagy tömeget képessé tegye arra, hogy a fennálló jogrendet a kellő erkölcsi és emberi szempontokból mérlegelni tudja s annak előnyeit munkálkodása által egyénileg épp ugy, mint kisebb társadalmi köréa belül tisztességes erkölcsi alapon kihaszoá\'ja: akkor az izgatók és álapostolok örökös prédá-
jává válik, kik bőven szaturálják őket a szenny,rodaiom mindenféle termékeivel.
6. Intést látunk a telepítés kérdésénél is, t. i. hogy ezen célra az egyéneket különösen meg \'kell választant
7. Igen jó eszme az állandó lap kreálása, s egyúttal röpiratok kibocsátása if, mert aUualiter ez fogná leghathatósabban ellensúlyozni a szo-ciáldemokrs\'ákoak idöközönkint világgá bucTjtott termékeit.
8. A jótékonyság gyakorlását is nagyon helyesen fogják fel, t. i. ne legyen az alamizsnaszerü s egyesekkel szemben csak a legritkább s legszükségesebb esetekben alkalmaztassák ; inkább a gyengébbek egyesítése s ezen egyesítés elősegítésében kell annak — különösen mindennemű szövetkezetek, egyletek létesítése által — nyilvánulnia.
9. Ott is észrevették már, hogy a papok és tanítók, s a nép közötti összeköttetés vesztett közvetlensége és melegségéből. Ez nálunk is kedvezőtlen jelenség, s a papok és ta nitók hivatásának melegebb felkarolását teszi szükségessé.
10. A hatóságok érdeklődése ott is oly minimális, hogy nem hagyhatták szó n|lkül.
11. A kivándorlást nálunk sem erőszakkai kell megakadályozni, hanem a megélhetés könnyítése, s a falusi otthon kellemesebbé tétele által.
12. Nagy jelentőséggel bíró megjegyzésük, — hogy ezen kérdésekkel kapcsolatos mindennemű intézménynek a pártpolitikától teljesen mentnek kell lennie, mert akkor a siker kockáztatva van.
13. Az asszonyoknak a jótékooy-ság körébe tartozó ügye Írnél való feltétlen szerepeltetését hangsúlyozzák azon okból is, hogy a nő rendeltetésének megfelelő hatáskört kapjon.
14. Fontos eszme és indítvány, hogy a mezőgazdasági munkások di-
\' jazása ne készpénzből álljon, mert a munkás pénze rendesen szétforgácsolód k s munkájának gyümölcsét éppen
j az őszi, téli és tavaszi hónapokban nem élvezheti, dacára annak, hogy a
1 mezei munkás családjának apraját,
! nagyját éppen azért állítja be a szorgos aratási munkába, hogy megszerezze magának a télire valót.
15. A minden jóra és rosszra any-nyira fogékony gyermekek nevelése
| óvodák utján szintén egyike a legfontosabb kérdéseknek és eszméknek.
16. & hogy mindezen eszközlések : alulról, a községeknél kezdendök, az
annyira elvitathatatlan., mint azon i nálunk is elfogadott felfogás, hogy a | közigazgatás államosításának nagy ¦ munkáját is a községeknél kell és ! pedig mielőbb kezdeni.
Ha valaha ez a programm meg-| valósulna, akkor elmondhatnánk, hogy
népünk jóléte nem utópia többé.
A nemzet gyásza.
Ott nyugszik már az imádott királyné a kapucinusok fejedelmi kriptájában. De a mi gyászunk nem szűnik. Nekünk még egyre fáj a szivünk, mi még siratjuk őt, mert legtöbbet vesztettünk benne, — hazánk védőasszonyát A mult hét is még a gyásznak hete volt. Ugy városunkban, mint megyénkben szerte gyászoló istentiszteleteket és üonepeket tartottak Erzsébet királyné emlékezetére.
Ezekről vett tudósításaink ezek
TÁRCA.
Ablakomnál.
— Irta: Aadre Thenrieí, — — A „Zalai Közlöny" számára fordította: — VILLÁNYI HENRIK.
Faitiíi szokásaim vaooak, hat óra előtt szoktam felkelni.
Ez a legjobb idő a muokára, külonö-eo a meleg évadban.
Ebban a reggeli órában az alca csendes és majdoem elhagyatott. Szórványosan egy-egy munkás halad az utca hosszában műhelye felé. A tejesbolt tulajdonosa kezdi ablakait nyitogató;. A magasabb emeleteken még mindenki alszik.
A fecskék, amelyek reptükben csiripelnek és én könyökölve ax ablakpárkányon, mi vagyunk az egyedüliek, kik a reggel Üde levegőjét élvezzük és szemléljük a felkelő napot a biborvörös felbökőo keresztül, melyeknek folytonosságát csak a közeli székesegyház tornya szakítja meg.
Tegnapelőtt azonban észrevettem, hogy nem egyedül vagyok szemlélője az u*cs. első ébredésének. A házammal átellenes kis vendég fogadónak egyik ablaka tárva volt és az én ablakommal egy színvonalon és leeresztett redőnyöm bézagai között megfigyelhettem a foglalatoskodó személy járásai-kelését, aki azt a szobát lakta. Rendesen nem kelnek korán a szálló iakúl. Ls a tolakodás gyanúja árán ia kíváncsian kezdtem figyelni az
utazó nőre, mert nő volt, aki már hajnal basadtával talpon volt — Talán hnsz huszonkét éves lehetett. Éppao fésülködött és fehér blúzba és sötét ruha aljába öltöztetve ruhakefélésselfoglalatoskodott egyszerű fekete ruha, oem egészen uj, és melyet anyai gonddal ápolt — Alig érintette a kefével, aztán, egy nedves asztalkendő segítségével, gondosan eltávolította a porszemeket mely a varratokba és redőkbe beevődött. Az ablakkeretben egyik lábát székre téve. — ráhajolt a térdére kiterített ruhára, ugy hogy megfigyelhettem arcát annélkül, hogy engem ésrrevett. Jó alak volt, de nem szép; nyílt arcú és érdekes. — Az arcszín kissé barnás, nagy szemek és gesztenyebarna hajak, melyek a domborodó homlokát szegélyeztek. Határozott arckifejezése volt de nem kihivÓ. Ez az önbizalom az akaratnak és tetterőnek korai gyakorlatától származhatott; de azért nagyon visszatartó ?olt, — mert mikor hírtelen zajt hallott a szobaajtaján, félt hogy ebben a poogyola öltözékben lepik meg, hátrált és nagy ijedséggel elrejtőzött
Mikor befejezte ruhájának tisztogatását egy pillanatra elhagyta az ablakot, aztán újból megjelent díszesebb ruhájában, — nyúlánk derékkal, domborodó mellet — Az asztalnál egy nagy rajzpapírt vett kezébe és vonalzót és három szöget csomagolt bele, kevéssel 7 óra után távozott a szállodából. — Fején fekete szalmakalap volt és hóna alatt a rajzlap 9 vonalzóval. A rakodópartok felé meat Akkor megértettem. A korán kelő hövgy
tanítónő volt Paris környékéről és bejött, bogy vagy pályázzék egy tanítónői állásra, vagy hogy vizsgázzon.
É-í eszembe jutott azon fiatal leányok ö^szeseregléae, akik minden nap <t Tuilerie-utcában Összesereglettek azokban a barakkszerü épületekben, melyek majd egy kiállítás céljainak, majd vizagahe-lyiségül szolgáltak. Viszontláttam ezeket az aggódó arcokat, ezeket a 14, 15 éves leánykákat, téntás ujjakkal, — a tudományával és jegyzetekkel meglelt agy-gyal. Némelyek, kiknek kis vagyonuk volt, eljöttek, hogy a divat szeszélyének hódolni, vizsgákkal bizonyítványokat szerezzenek, mások odalolongtak, hogy oklevelet sierezzenek, mely nekik egy nagyon is kétes kenyeret biztosit. Az én taoitónöm a szállodából ez utóbbiakhoz tartozhatott. E fogott a szánalom érzete, mikor elgondoltam, bogy ezek a leányok egész nap be vannak zárva ezekben a faalkotmá-nyokban, fejőket törve egy kompozíció vagy mártani rajz felett. Azt mondám magamban, hogy szánalom a fiatal szervezetet ebben az afrikai hőségben arra kötelezni, hogy agyukat, idegeiket megfeszítsék, bogy a vizsgázók kérdéseire felelhessenek. Azt kérdeztem magamban, hogy ennek a fáradságos vizsgázásnak nem-e valami idegbaj lesz a vége.
Mindenekelőtt sajnáltam azt a fekete ruhás tanítónőt kit ma reggeü*láttam étlen, szomjan elsietni hazulró..
Lestem visszaérkezését, az nap este, redőim mögött. Hat óra felé jött haza,
nagy rajz kartonjával. Levertnek, megsemmisülitek látszott a nap mozgalmaitól I és a tikkasztó bőségtől. Alig bogy szobájában letelepedett, — levetette fekete roháját éi egy fehér pongyolát húzott fel: haját falbontotta és a kartonból könyveket füzeteket vett ki és, egy asztalra könyökölve, a szerencsét\'en előkészítette á következő nap írásbelijét. — Hét órakor egy sovány estebédet vittek tel neki, a melyet olvasmáuyokba merülve költött el és mikor beesteledett kényelmesen beleült a zsöllébe, melyet az ablak kötelébe húzott Friss levegőt akart szívni, hallgatva az utca tompa moraját.
Tizenegy óra felé, mikor bementem, láttam, hogy lefeküdt, de gyertyát gyújtott, melynek ingatag féayéoél még egyre olvasgatta a vizsga anyagát. Végre elaludt, de milyen álom lehetett ez! Mindazok, abik vizsgáztak, — könnyen elképzelhetik.
Másnap, mikor fölkeltem már raegfé-süködve talpon volt. Ugyauazon óvatossággal kezdte fekete ruhája tisztogatását, megtüzte fekete szalmakalapját is, a rajzpapírt hóna alá véve, het óra felé a vizsga terem felé vette útját.
* *
öt órakor délután jött vissza, de ez alkalommal teljesen leverve — feldúlt arccal- Eldobta kartonját, levetette kalapját és a zsöllébe dűlve, az asztalra könyökölve kezeivel baját tépve könyökre fakadt Jaj! bánatának oka nem lehetett kétséges. A szegény leány elbukott az írásbeli vizsgán.
Annyi napnak munkája, annyi erőlködés az agynak elcsigázása, mind dugába dült. Szabadon bevallott fájdalma szívszaggató volt. Sejteni lehetett, bo^y itt sok légvár dőli romba, — A jövő miatti aggodalom, a megalázó visszatérés, egy megalázó, siralmas tragédia.
Hirtelen felkelt megtörölte vörös szemeit belemárts arcát a vízbe és a mig a görcsö-i sírás még mozgásba bozta mellkasát, összeköté könyveit, bekötözd a raj zl a ptek eres be a vonalzót és háromszöget, néhány kisebb ruhadarabot csomagolt be egy kis zsákba és csengetett a pincérre, valószínűen azért, bogy számláját kifizesse és kocsit rendeljen — mert néhány perccel később láttam, hogy erszényében keresgél és szomorúan megolvasta a megmaradt pénzét.
Egy negyed óra mnlva újból megfésülködött, szerény gallért öltött és anélkül, hogy csak egy búcsúpillantást vetett volna erre a szobára, hol a reméoy-aég annyi óráját töltötte, eltávozott. — Kocsi várt reá a szálloda kapujánál. — Felszáll sovány podgyászával és a kocsis a lovak közé csapolt.
Megindultan követtem szemeimmel a kocsit amely a leányt a keleti pályaudvar felé vitte és a ki nemsokára eltűnt szemeim elöl a napos utca porában.
Azóta nem nézhetem a vendégfogadónak azt az ablakát anélkül, bogy össze-tacsarodott szívvel ne gondolnék arra a szegény tanítónőre a fekete ruhában.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER 24 én.
Gyászünnepek Nagykanizsán.
A helybeli helyőrség tisztikara és legénysége f. hő 20-án, keddSh d. e. 10 órakor requiemet hallgatott Erzsébet lelki üdvösségéért a plébániatemplomban. — A gyászmisét Wéber Vince h plébános mondotta.
-- Az izr. hitközség gyászistentisztelete. Az izr. hitközség Ő Felsége néhai Erzsébet királyné emlékére és lelki-üdvösségére f. hó 20-án tartotta meg a gyászistentiszteletet. A templom ez alkalomra fekete kárpitokkal tolt bevonva és száz meg száz gyertyalánggal megvilágítva. A bus homály, a borongó fény teljesen megfelelt ama bánatos érzetnek, mely a közönséget ez alkalommal elfogta. — A gyászistentiszteletre megjelentek a, helyben állomásozó 48. gyalogezred zászlóaljának és a 20. bonvéd ezred zászlóaljának parancsnokai és hadkiegészítő parancsnokai és a szolgálaton kívüli tisztek majdnem teljes számban, továbbá a kir. tőrvényszék, Vécéey polgármester a városi tanácscsal, a posta- éa távírda hivatal egy küldöttsége és az adóhivatal egy küldöttsége, a keresztény- és izr. nőegylet tagjai gyászban. Kartschmaroft Leó főkántor és az énekkar alkalmi gyász-aalokat adtak elő, melyek a közönséget megindították. Dr. Neumann Ede főrabbi pedig megindító, szép gyászbeszédben dicsőitette az elhunyt Nagyasszony tündöklő tulajdonait. Busán zengő énekek kö/epén néma megindultságban hagyta el a közönség a templomnt — Az i z r. i f j u s á g gyászistentisztelet f. hó 22-én volt. Az ifjúság gyászlobogőkkal vonult a fekete posztóval bevont templomba tanáraik vezetése alatt. Az istentiszteleten jelen volt az éppen ott időző Péter Jáno3, miniszteri biztos is. — Az istentisztelet ugyanaz volt, mint az izr hitközség által rendezett gyészünnepé-lyen. — A f. hó 22-ére kitűzött gyászünnepély a javító érettségi vizsgák miatt vasárnapra halaszttatott.
A fógimn. ifjúságának gynszünnepe. F. hó 22 én d. e. *|a 11 órakor tartotta a főgimnázium ifjúsága gyászünnepét, mely alkalomra a főgimnázium nagytermét fekete drapériákkal, nemes egyszerűséggel díszítette föl Hild Ferenc temetkezési vállalkozó. A közönség legnagyobb része is fekete ruhában jelent meg és fekete ruhát viselt az ifjúság irt. Az ünnepet Bognár gyászdalának elének-lésével nyitotta meg az ifjúság énekkara, melyet dr. Perényi József tanár vezetett. Hsao Béla Erzsébet c költeményét nagy bátorsággal és érzéssel szavalta el Gózony F. 2. o, t.; ugyancsak szépen éa hatásosan szavaltsk még Németh I György és Weissberger Béla tSnulók. Priváry Géza fögimn. tanár szép beszédet mondott boldogult királynénkról, \' kiemelve főképp azt a nagy szeretetet, | melylyel Erzsébet a magyarok iránt viseltetett. Nagy figyelemmel hallgatta a : közönség usy öt, mint di. Pachinger Alajos igazgatót, ki azon káros eszmékről beszélt, melyek az elvetemülteket a társadalom fölforgatására vezetik és tört adnak kezükbe oly nemes élet kiirtására, mint a minő Erzsébet királynéé is volt. j Az énekkar közben még egy gyászdalt énekelt, végül pedig az Isten áldd meg 1 a magyart, melyet a közönség, mely a gyászra való tekintetből se .nem tapsolt, sem. éljenzett, állva hallgatott végig. Az ; egész ünnep igen szép volt és mély benyomást gyakorolt az egész közönségre és ifjúságra.
— Az izr. jótékony Nőegylet kegyelete. Csütörtökön délután a nagykanizsai izr. jótékony Nőegylet választ-máoya Vidor Samuné elnök elnöklése : alatt rendkívüli ülést tartott, melyen a hölgyek gyászruhában jelentek meg és nagy megilletődéssel állva hallgatták meg az elnök urnö megható beszédét Ezntán ; a választmány egyhangúlag a kövatkező határozatokat hozta: L Erzsébet királyné 5 c-ászári és királyi felségének felejt-hetetlen emiéket jegyzőkönyvileg meg-örökíti és megrendítő halála iránti fájdalmának kifejezést ad. —- 2. Ö felsége koronás királyuukboz hódoló részvét feliratot intéz, melyaek felterjesztésére az Izr. Országos Irodát kéri meg. — 3. A dicsőült királyné emlékére 2000 I
korona Összegű alapítványt tesz, melynek I évi 5 százalékos kamatait .Erzsébet
királyné alapítvány" kamatai címen, — ! mindenkor a felséges AsBzony gyászos . halálának évforduló napján: szeptember | 10-én, azon homanua célra fordít, melyet ! az ezen emléknapot m ege főz Ö választmányi
ülés határozatílag kijelöL 4. Mozgalmat
indit városunkban és annak vidékén,— i hogy városunk valamely közhelyén a | királyné mellszobra felállitassék és ebbeli ! törekvése támagatására a városi tanácsot
¦ és a helyi sajtót felkéri. 5. Todomásul ; vette, hogy az Országos NőképzÖ-Egye-! sülét elnöke özv. gróf T e I eky Sándorné
¦ által egybehívott és folyó hó 21-én ; Budapesten megtartott nagygyűlésen az ! egylet dr. Neumann Edéné vál. tag ! és Rosenfeld Lajos titkár álul
: képviselve volt. — 6. A rendkívüli ülés \' jegyzőkönyvét az összes jelenlevők hi-: telesitik. — Miután még Rosenfeld Lajos titkár tüzetesen beszámolt az Erzsébet királyné alap létesítését célzó nagygyűlés lefolyáséról elnök ! az ülést bejárta.
— Alapítvány Erzsébet királyné emlékére. A helybeli szent egylet néhai
I Erzsébet királyné Ó Felsége emlékére 2000 koronás alapítványt tett, melynek kamatait az elhunyt királyné halálozása napján és születési napján fogják szétosztani.
— Gyászmisók. — Báró Hornig Károly megyéspüspökünk rendelete szerint egész egyházmegyéje területén f. hó 23 án ünnepies requiemet tartattak a plébánia templomokban boldogult Erzsébet királynéért E gyászmisén nálunk részt "fett a városi tisztikar V é c s e y Zsigmond polgármester vezetése alatt, a közös és honvéd tisztikar, a törvényszék, a járásbíróság és egyéb hivatalok és nagy közönség.
Gyászünnepek a vidéken.
Gyász Letenyén.
A megboldogult fenséges Asszonyunk Erzsébet, királyné Ielkiüdvéért a letenyei városi képviselő testület f. hó 17-én a temetés napján gyászistentiszteletet tartott, a melyen a kir. járásbíróság, kir. adóhivatal, szoigabíróság, a városi képviselő testület s több: hivatalok és intésetek és a letenyei uradalom képviselői nagy s?ámu kö\'önség vett részt. A városi lámpák egész nap égtek gyászba bevonva. A temetés napjára hivatalok szüneteitek s a tisztviselők feketébe öltözve gyász fátyolt hordtak. — A megyéspüspök az ünnepi gyászmise megtartását megyéjében f. hó 23 án tűzte ki.
A letenyei kaszinó f hó 18-án rendkívüli választmányi üiést tartott, melynek egyedüli tárgya fenséges király asszooyuok elhunyta feletti részvét kinyilvánítása volt. Az egész választmány gyá/.aba öltözve jelent meg az ülésen, bol dr. Csempész Kálmán ügyvéd a kaszinó elnöke igen megbatóiu adta elő a nemzet "nagy vesztességet az egész ország Bzivből fakadó mély gyás/át és fájdalommal telt részrétet, és indítványozta, hogy a kaszinó épületéi a gyászlobogó 30 napott át hirdesse a gyászt, a kaszinói tagok ugyanennyi időig gyászfátyolt vise\'jenek. őszinte fájdalmának kifejezését jegyzőkönyvileg Örökítse meg, — és végül az örökre felejthetetlen fenséges királynénk arcképet életnagyságban a Kaszinó tagok áltai adományozandó összegből a Kaszinó olvasó terme számára lefestesse hogy az utókorok emlékébe vésse a szeretett királyné iránti soha élnem hervadható tiszteletet és emléket.
A gyászoló Gelse. A drága magyar hazá\\ — királynénk elhunytával ért veszteség, - községünk lakóinak szivében is megrezegtette a fájdalom sírjait. — Leverten, szótlanul járt-kelt az utcán a nép, megdöbbenéssel adva egymásnak tudtára az imádott magyar királyné váratlan, — tragikus halálát
Az iskolánál, majd a templomnál a községházánál 8 magánházon is megje-jelent a gyáss külső jele, a fekete zászló.
13-án és 17-én ünnepi és gyászistentisztelet tartatott a templomban a bol-
dogult királyné lelkiüdveért, melyen az intelligencia lehet mondani teljes, — a nép nagy számmal volt jelen. A temetés napján, 17-én tartott gyászmisére a tanulók tanítóik vezetése mellett gyászzászlóval vonultak a templomba, délután pedig az összes harangok zúgtak, jelezve a népnek, hogy most temetik azt az angyallelkű királynét kinek- emlékét az idő nem fogja a magyar ember szivéből kitörölni soha.
— Galambokból ezt írja tudósítónk: A kath. terop\'onroan tartott requiemen kiről az ev. ref. templomban is megható gyászistentisztelet volt e hó 19-éo. A templom belseje feketével volt bevonva Testületileg jelen voltak a községi bizottság s elöljáróság, a tűzoltóság és azon kívül nagy közönség. Halász Imre lelkész megható imádságot és gyászbe | szedet mondott.
Bak községből írják: Bak községben | a körjegyző Kumper Márton inditványára I szept. 17-én ö felsége a királyné tiszteletére gyász mise volt, a melyen az nri közönség gyászban és Bak, Bocíöld. s Sárbidá községek képviselő-testülete teljes számban megjelent. — 0. e, 9 órakor a körjegyzői irodában rendkívüli gyűlés volt, a hol jegyzőkönyvileg megörökítették Erzsébet kiráiyné Ö felsége ; emlékét. A nép mindhárom községben ünnepi ruhát öltött és ünnepelt, a temetés órájától, estig a harangok szóllak. A szoborra gyűjtést indítottak. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara szep-: tember hó 13-án tartott reodkivüii közös ! ülésében !¦ \' r i e d r i c h Ágost kamarai elnök, megható szavakban adott kifeje-| zést a nemzet gyászának és elhatározta, [ hogy feliratban ad kifejezést mély gyá-1 száoak.
I A V. H. 0. Sz. részvéte.
h A vigéki hirispirők országos szövetsége I az alábbi föl Iratban fejezte ki részvétét | a nemzet nagy gyásza fölött:
Nagyméltóságú miniszterelnök ur! Nehéz fájdalomtól Bsjog a macyar nemzet szive, mert egy szörnyű órában el-forditá róla a mindenható Isten az Ö nagy irgalmát és mig e végzetes órábau őrizetlenül maradt szegény hazáak: föltámadt a Gonoszság és megölte a szent Jóság legeszroéoyibb földi képviselőjét, akt a magyaroknak kiralytiéja volt é-akinek drága vérehullása a hazának örökös bubácaia.
Mi akik a porig sújtott nemzet fajdalmának feljajdulását e gyászos napokon egyre halljuk súlyosan meglátogatót: hazánk vidékein, könnyező szemekkel írjuk a legmegrázóbb krónikát a nemzeti kesergtséöl. melylyel a magyar föld minden vidékén siratják a népek milliói meghalt felséges királynénkar, akinek a női erényekben tündükló nagy szive telve vais a magyar nép iránt való szeretettel, melynek termékenyítő sugarai áldás t hintettek négy évtizeden át a magyar hazára.
A nemzeti bála, a nép kegyeletes bódolata és imádatszerü szeretetének tolmácsai vagyunk mi országunk vidéneitt és midőn fájdalmas tisztünkhöz híven, megrendülve hirdetjük szétszórtan az egész hazában a nép szivébe szállott oagy gyászt, mint a magyarországi vidéki hírlapírói ktar összesége a magunk mély szomorúságával és részvétével is oda fordulónk fö^éges jő királyunk felé akinek a bánata a magyar nép bánata, akinek a könye faj a magyar népnek, akinek vigasztalást, lelki és testi etöt kérünk szakadatlan imádságban a nemzettel együtt mi, a vidéki hírlapirodalom napszámosai if, a mindenható Istentől.
Kérjük Nagyméltóságodat, hogy fájdalmunk, gyászunk "és részvétünk e szomorú szavát mélyen sújtott, kegyes jó királyunk trónjához eljuttatni méltóztassék.
A vidéki hírlapírók országos szövetség* • Palóc Lástló, Kulinyi Zsigmond,
titkár. elnök
HÍREK.
— Személyi hír. Dr. Engel Sándor egyetemes orvostudor visszaérkezett Budapestről, hol a Stefánia gyermekkórházban és Tanfer tanár nőgyógyászati és szülészeti klinikáján tanúimé nyokat végzett. Dr. Engel Sándor a fogászati praxis mellett általános orvosi
Selyem-damasztok
75 krtól 14 frt 65 krig litlffltilt 6S Stlftl-tal - Saját öÉlMl
gyakorlatot is- fog folytatni és e működését október 1-én aezdi meg.
— Kinevezés. Az izr. kórháznál megüresedett orvosi állásra a kórházat fenntartó szent-egylet Dr. Góda Lipót oki. tiszti-orvost nevezte ki.
— Esküvő. Szegő Gyula, helybeli nagykereskedő f. hó 15-én vezette oltárhoz özv. dr. Gráner Gyulánét, ezül. Sirasaer Iíon.i urnót Budapesten.
— Az elnapo. megyei kőzsjülés. A folyó évi szep^mber bő 12 ik napjára kitűzött, s a nemzetet ért gyász miatt 26986/ni. 898. 1567. jk. számú batá rozattal elnapolt törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlés folytatólagosan folyó évi szeptember hó 26-án s következő napjain fog megtartatni.
— Jótékony tombola. Nagy felra gaszok hirdetik, hogy az a jótékony nagy tombola, mely a belügyminiszter engedelmével a kisdedóvők és a népkonyha javára rendeztetik, október 2-án d. u. 3 órakor veazi kezdetét a Főtéren. Ezy tombola jegy ára csak 20 ¦ krajcár és mindenki, ha rámosolyog a szerencse, egy értékes és hasznos tárgyat nyerhet A nyeremény-tárgyakat a napokban közszemlére állítják ki.
— Tejszövetkezet. A Nagykanizsán alakulandó .tejszövetkezet" f. évi okt. hő 2 án délután 3 és fél órakor Nagykanizsán, a városháza nagytermében alakuló közgyűlést tart Felkéretnek a tejszövetkezet iránt érdeklődő és abba tagokul belépői óhajtó gazdák, hogy ez alkalommal beszolgáltatandó tejmennyiségükre nézve kötelező nyilatkozatot a közgyűlésen tenni annál is inkább szi-visek legyenek, mert a szövetkezet csakis egy bizonyos meghatározott mennyiségű tej jegyzése mellett léphet életbe. Akik a közgyűlésen megjelenni esetleg aka-dáyozva lennének, szállítandó tejmennyiségüket kitüntető kőtelező nyilatkozatukat legkésőbb szeptember 30 ig Ebeu-spanger Ernő cimére Nagykanizsára küldjék meg. Ezen közgyűlésen kerülnek az alapszabályok megvitatás alá ekkor tör témk az üzletrészek (tekenenként 5 frt) jegyzése, és az igazgatóság megválasztása. A Nagykanizsa és vidéke gazdái Tejszövetkezetének végrehajtó-bizottsága a következőkből áll: Baranyai Ödön, Ebenspanger Ernő, Gaal György, ifj. Hegedűs László, Koller István. Kramc József, Löweosteiu Emil, Linzer Béla, Nuser János, Sebestyén József. Somogyi Gyula. Steru Sándor, Vécsey Zsigmond, Viosz Ferenc, dr. Vizlendvay József.
— Meghívó. „Zilavármegye gazdasági egyesü ete" f. évi szept hó 25 én d. e. 10 órakor Ziia-Egerszegen, saját helyi ségében közgyűlést tart, melyre t. tagtárs nr tisztelettel meghivattk. A közgyűlés tárgya: Az egyesületi elnök és az időközben lemondás folytán üresedésbe jött I-ső alelnöki állások választás utján betöltése. Kelt Alsó Rajkon. 1898. szept. 16 én. Koller litván sk. II. alelnök.
— Kérelem. A cselédtar:ó ga/dák kérelmet intéznek a kapitányi hivatalhoz és a városi orvos urakhoz, találjanak arra valami célszerű intézkedést, hogy ne kelljen a nőcselédeknek a délelőtti órákban. — mikor ezekre éppen a legnagyobb szükség van, — szemvizsgalat miatt órákig a cselédbejelen tó hivatal folyosóján vesztegelni.
— Vármegyénk gimnáziumainak népessége. A jelen iskolát évben beíratott a oagy-kauizsai főgimnáziumba 369 tanuló a keszthelyi főgimnáziumbaa 267 tanú ó a zala-egetszegibe 201 tanuló. Legnépesebb tehát a mi gimnáziumunk, s megyénk területén ös.-zesen 867 tanuló jár gimnáziumba.
r — Nagykanizsa város területén tartózkodó magyl\' királyi honvédségbeli tartalékos és szabadságolt katonák ellenőrzési szemléje fylyó évi október 1- és 3-án Bayer Gyula — volt Pintér Sándor — vendéglőjében tartatik meg, reggsl 8 órakor kezdődik. Az utószemle 1898. évi november hó 18-án a hon véd lak tanya udvarán fog megtartatni. Nagykanizsán, 1898. szeptember 10 én. Yécsey Z*ig= mond, s. k. polgármester.
— Könyvtárnyitás. A Polgári Egylet köoyvtára í. hó 15-én megnyílik és ettől kezdve a rendes köoyv-tári órák alatt a tagok rendelkezésére nyitva áll.
— Halálos lórszurás. Özv. Spachiné bábsütőné hosszabb idő óta szerelmi viszonyt folytatott Prínc Mihály nevü bábostegénynyel. A bábsütőm tekintettel felnőtt családtagjaira ezt a viszonyt megszüntetni Óhajtotta, de ezen kívánsága Princ Mihály álhatatos ragaszkodásán hajó törést szenvedett, — sőt Princ a gazdánéját veszedelmesen meg is fenyegette és revolvert fogott reá, emiatt már a törvényszéknél több havi vizsgálati fogságban is volt de tegnap f. hó 23 án kibocsátatott. Ezt Spachiu- 18 éves fis, Rudolf megtudta és a kiskanizsaí töltésen leselkedett reá és egy ujdonat uj tőrrel ugy szúrta oldalba, hogy Princ életéhez kevés a remény. Princ Mihályt a közkórbáiba Spachi Rudolfot pedig a börtöabe vitték.
— Gyalog a fold körül. A Budapesti Hírlapban olvassuk: Ma délután két napbarnított arcú, izmos fiatafcimber látogatta meg szerkesztőségünket — Az egyik Ptérre Attias. a másik pedig L. Gandeaux ur, a kik nagy summa pénzbe fogadtak, hogy gyalog körüljárják a világot. Január elsején indultak el Madridból s azóta folyton gyalogoloak. Bejárták Spanyol-, Francia-országot, meg. Belgiumot, Hollandiát, Német-országot, Svájcon, s Olasz - országon át jutottak Fiúméba szeptember 9 én. Budapestre ma érkeztek meg és két-három napig maradnak ilt. Ekkor folytatják utjokat Bécsbe a honnan Szilézián, Galícián és egész Oroszországon végig Viadívoszstokba tartanak. Itt hosszabb időre megpihennek, majd hajóra ülve, — Szan-Fraucískóban kötnek ki. Onnan azután egész Észak-Amerikát átszelvén széltében, Newyorkba mennek. — Ez a város utazásuk vé^ső pontja. — Mint Farkab alkapitáoytól ér-tesűlünk, az említett ké\', hírneves utazó városunkbao is megfordult. — Folyó hó 13-án jelentkeztek nála mint akkori főkapitány helyettesnél és kérték utazó bízonyitó leveiQk iáttamozását, kiterítettek egy vászonra ragasztott óriási lajstromot melyen már eddig az átutazott országok temérdek városának láttamozá-sai záradéka és pecsétje van megörökítve Mely a mi kapitányságunk pecsétjével szaporodott. — Az utazólí egyike francia tüzértiszt s ez itt is hagyta névjegyét, mely következőleg hangzik: — L. Gaudeaux Exp\'orateur Lieuteuaot d\' Artillerie.
— A budapesti m. kir. állami felső (épitő) ipariskola (VIL ker. Damjanich u. 28/6) megnyitása Í-. hŐ 26-án hétfőn reggel 8 órakor lesz ugyanakkor megkezdődik a tanítás is. Az intézet igazgatósága felhívja a rendes szakosztályba beírott tanulókat, hogy ekkorra jelenjenek meg s a kik tandíjmentességre igényt tartanak, szegénységi bizonyitványnyal és családi értesítővel ellátott folyamo dásaikat nyújtsák be.
— Figyelmeztetünk a lapunk mai számában megjelent „Nemzeti Balesetbiztosító" cimü hirdetésre.
Házeladás Kereszt-utcában.
Nagykanizsán. Kiskereszt - utcával és a mellette levő ujntcnvai szemben néző Ttnczos féle ház, szabad kézből eladó. A venni szándékozok az Örökösök egyisérel értekezhetnek s megalkudhatnak, címre e lap kiadóhivatalában megtudható!
— KRONFELD Nővérek folytatják á tanítást r magyar, német, francia, és angol nyelvben, Lakás: Kazluev-ntca. t
Szerkesztői üzenetek.
— F. K. Mi hir Göcsejben?
— Hunnia. Valóban megható, hogy mily elégikus hingjlatba ejtette az öu szivét, hogv Hunniát drága pénzen sem kaphatni. — Mivrl meghatottsága közös mindnyájunkkal, kik nem juthatunk Hunniához, — ime itt közöljük bus elégiáját:
Hunnia nincs! Mind elfogyva! Simák a bus magyarok Mert nem szívhat jó szivarkát Szivaxzó agyarok 1
Reméljük, hogy ha egyszer Hunniához jut, ezt az ódát fogja Írni:
Hunnia nincs mind elfogyva! örülnek a magyarok l Merthogy Mirhát jó síirarkát. Szivarozó agyarok .
Egyébként az ég önael ét egy kis jobb magyarság. _
valamint fekete, fehér é, színes Henneberg-selvem 45
krtdl 14 frt 65 krig méterenként - sima., csíkos, kockázott, mintázott és damaszt stb. (mintegy 240 kíllűabö.ö fajta ét 2000 különböző txio- és árnyalatban ttb )
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Miiiták postafordultával.
Magyw levelerét. Svájcba kétszeres levélbélyeg ragaiztandó
Heiuieberg G. selyemgyárai, Zürichben
(cs. éi kir udvari tsáJlitó).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 SZEPTEMBER 24-én. *
Fővárosi divatlevél.
— A Divat Ujság-ból. —
Mig szerteszét fürdőkben, begyek kőit. tengerparton, Balaton körül élveizük az édes semmittevés gyorsan inaló perceit, de már kezdünk azon tűnődni, hogy mit fogunk az őszszel viselni. Mink van tavalyról, el vagyunk-e annyira látva, — hogy egy-két igazítás és átalakítás segit-séaével nyugodtan, bevárhatjuk, bogv mit boz ujat az ósz és tét.
A mi a tavalyi ruhák rendbebozását vagy átalakítását illeti, ezt nagyon megkönnyíti a ruhának kétféle kelméből össze-állitbató divata. Egy tava\'yí bő szoknyát igen könnyen át lehet vágni toldott fod-mra; aztán az elütŐszínü blúz fölé a ruba kelméjéből egy kis bóléról rögtön-züuk, a melyet, ba a kelme nem futja, csak igen keskenyre, parányira fogunk és elől díszes gombokkal ékített szalag vagy paszomántdiszszel fogtuk össz -.
A coKért-coata, panama, gyapjusevió ét; sokféle ripsz-szövésű, ntcai és názi-rubákra való kelmék mellett a színház, bangverseny ebéd, társas Összejövetelekre most is a kétszint játszó selyem, a koc kás, a keresztben csíkos és a nagy apánvirág mintákkal szövött selymek a legkedveltebbek, kivált az utóbbit viselik a kaszinó és egyéb nyári mulatságokon erősen. A nagy virágminták iránt való előszeretet ismét divatba hozza a bimzeit és festett virágokkal ékített rukákat. Persze ilyet csak az viselhet, a ki vagy maga ért az efféle luxusmunkához vagy meg tudja adni az árát. Hanem azért, mint legelőkelőbb disz. első helyen mégis csak a csipke marad, uey a fekete, mint a fehér és sárgás. Csipke, akár mint könnyű lodrozat, akár simán betét gyanánt csikósán vagy csak egyes tiguránkint alkalmazva. A fehér szin még mindig elöl jár, fehér selyerarubáoát, fehér selyem krepfodrokkal ésésarpokkal, nincsen szebb. Valóságos hab éi pehely a viselőjén. Uiabban. hogy a krep .és tüll fodrokat kissé kompaktabbá tegyék, keskeny at-la-zszalag sorokat varrnak a szélükre. Soha annyi szalag — szalag, melyet ügyes varrónők mind kézzel öltögetnek a fodrokra, de könnyű kézzel, nem szabad a fodron látszani, hogy érintették — nem volt ruhán, mint az idén. Nem is sok, ba egy ruhára tiz vég keskeny szalagot varrunk fel.
A mint előre látható volt a tultott szük ujjak zsarooksága ellen hamar fellázadtak azok, a kik legtöbbet szoktak Öltözködni és minthogy a divat zsarnoki-lag ragaszkodott a nagyon szük és nagyon hosszú rahanjjhoz, hát ugy segítettek a nyári hőségben szépeink, hogy egyszerűen levágták a könyökön felül a ru baujját és visszatértek a hosszú keztyfihoz, mert azt, ha éppen nagyon meleg vau. könnyen le tehet egy kicsit húzni, szóval nem kénytelen az ember egész uap inagán tűrni, mint esetleg a szük ruha ujját. \\.
A hűvösödő esték a hegyek közt hamar eszébe juttatják az embernek a meleg köpenyét. Egyelőre, a puha. vastag, dupla angol plaidkelméből készültek járják. A legújabb disz és forma az egyszínű köpenyeken fehér foglalás és a formába vágott fodor. A fehér disz rendesen többsoros tűzött csikforma, a mely akár sötét, akár vílágosszinü posztó köpeny en igen jól áll. Kormában próbálgatják újdonság gyanánt a XVI. Lajos korabelit, mely elöl lekeritve csaknem térdig ér. Ez is formába vágott 25 cm. széles fodor, a mely elől Iti cmre keskenyedik, foglalja. A felvarrását rendesen aranyával beszövött pa-zománt takarja Világos selyembélés és a magas gallérba férceit .selyembodor egészíti ki az eredeti formát. Lehet hogy polgárjogot nyer, lehet,- az is, hogy a kísérletezésen tul nem terjed.
A mi a kalapfétéket illeti, igaza van az amerikainak, a ki azt mondta, bogy a maí diratos kalap egy rész kalap, tiz rész toll és nyolevankilen ré z zseni alitrisból áll.
Ida.
Közgazdaság.
Heti jelenlét a gabonaüzletrő! 1898. szeptember hő 23-án.
Az elmúlt napokban nagy áralakulásaink voltak. Kezdetben némi emelkedés, később azonban nagy árhanyatiás állott be, mely utóbbira a csütörtöki lényeges hausse következett.
Nagyobb kötések e héten nem történtek; a malmok tartózkodnak, miután meglehetős készlettel bírnak. A piaci forgalom a múlt és két hetihez hasonlóan csak nagyon gyenge volt
* Ma piaci áraink következőképpen allénak:
Buza
Rozs Zab
Tengeri ó Fehérbab 100 kgrammként.
850—8*60 frt 6 40- 6-50 „ 5-20—5-30 , 590—6— , 6-50-6 60 ,
vegyes.
— Egy népszer. A moll-fel- franciaboráxoi és tó által a betegeknek egy ép oly gj >gyha-táso, mint olcsó uer ayujtatik köszvényes es csuzos bántál mákban, sebeknél és daganatoknál. Egy ür-g ára utasítással együtt 90 k\'. SzétkQl-déa naponta utáa*ctellfl Moll. A grófjai eresz cs. és k. udvari asállito ál-al Bécs I. Tocblau-beo 9. A vidéki gyógy szertárakban határozóban Moll L- (éle készítmény kérendő az ő gyári jelvényére! és aláírásával
nyilttér
Vese, húgyhólyag,-hagydars és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek faurutos bántaimainal,orvosi tekintélyek általa Lltn Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Bnaiyhajtó hatása!
Keüenes ízi! |\'«» Künjei enátkeli
Kapható ásványTizkereskedésekbea és gyógyszertárakban A Saivalor-forráa igazgatósága Eperjesen.
5220/tk. 898.
Árverési hirdetmény.
A n -kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy a királyi államkincstár végrebajtatónak, Nagy (Márton) István egeraracsai lakos végrehajtást szenvedő elleai 90 frt 32 kr. töke, ennek 1897. évi december bó 9-ig esedékes. 9 frt és további 5\'!0 kamatai, 4 frt 50 kr. adóbehajtási illeték, 6 frt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 85 kr. jelenlegi a a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fentnevezett kir tőrvényszék területéhez tartozó a palkonyai 99. számú tjkvben t 145. hrsz. a. felvett a 942 írtra becsült ingatlan 1898. évi október hó 20. napján d, e. 10 órakor Dióskái IV-kouya község hazánál megtartandó nyil-I váoos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett bec-ár.
Árvcrezui kívánók tartoznak a becsár 10*/»-át készpénzben vagy óvadékképes papírban * kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. trazék mint telekkönyvi báíciágoáJ 1898. évi augnszL bÓ ő. napján.
KORN, kir, lörvazéki bíró.
70t, 685. 609, 6U, 616, 61R, 621, 703, 704,703, 1 8 9 8.
Suchard csokoládjai L \' és kakaói-
{ Tévedések elkerülése czéljából | a mélyen tisztelt közönség figyel-: meztetik arra, hogy Suchard ! Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét I se nem gyártja, sem kereskedelembe ! nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta áilapotbani szállításért kezeskedve van és \'¦ csakis startiol csomagolásban gyári j^sy és aláírással kapható. ^_
! A „SANTAL EGGER"
kiváló gvógyerejö késztittteny Feleslegessé teszi a Copnirát és Cubebart FclQlmnlja , pontos éx biztos batasban, cső, bólyag es vesebantalmaknál a küllöHi gyártmányok lezjol\'bíkáT. A Hamamelis Iojectiévai egyetemben hasznaira a legmakacsabb folyást megszünteti 1 üveg (40 darab) ara 1 frt 50 kr , a pénz elŐleg\'-s beküldése mellett postán bérmentve 1 trt 70 kr. 2 üveg 8 frt 20 kr. 2 üveg lujecün é« 1 Qve^ Santal ! Egger bérmentve 3 frt 25 kr. Forakar : Gyégy-zertár a .Nado- bsz Budapest VI. Vaci körút 17.
HIRDETÉSEK. _
ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a tisztelt vásárlóimat és a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogy a Deák-téren a Takarékpénztár épületében levő — FABIOK és ASZTALOS eég virágkereskedéséból a maí napon kiléptem, — azt ASZTALOS riKliA üzlettársamnak adtam át a követelésekkel együtt és otthon folytatom kertész ségemet.
Midón hálás köszönetet mondok a t. vásárlóim eddigi szíves támogatásáért melegen ajánlom a nagy közönségnek ASZTALOS BÉLA urat. a ki szakavatott-ságáuál fogva e téren és kiváló ízlésénél fogva a legkényesebb igénynek is meg fog felelni.
Teljes tisztelettel Fabick Tivadar, v. kertész.
Teljes tisztelettel jelentem, miszerint a FABICK és ASZTALOS-féle élő és művirág kereskedést eddigi üzlettársara kilépésével a mai napon átvettem
Mint eddig, ugy ezentúl is legfőbb törekvésem leszen a t. vásárló közönség igényét kielégíteni.
A közelgő halottak napja alkalmából tisztelettel ajánlom élő- és művirág koszom imat sircsokrokat stb
Elvállalok éió- és művirág díszítéseket.
Nagy-Kanizsa. 1S98. szeptember.
Teljes tisztelettel ASZTALOS BÉLA.
Árverési hirdetmény.
Alólirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jbiróságüak 1898. évi V. HL 117-122/1. sp. I 229/2, - V.III. 223/1. — V. III. 264/1, — sp. L\'IUJS. — V. III. 330|1,
— V. 317-32711, — V. III 339|1, — V. III. 285J1 számú végzésen következtében ösv. Málics Istvánié, — Nagykanizsai bankegyesület, beit! János, — Keller Ignátz, — Nagykanizsai segélyegylet szövetkezet. — Schuth Vilmos, — Poilák Eduard, — Tonitz Hermann. — Maun testvérek, — Wieuer Billiád Tischlerei, — Meint Gynla, — Pock József,
— és Póscbbakea & Comp, javára Hein Mihály nagykanizsai lakos ellen 150 frt, -150 frt — 200 frt, — 180 frt, — 1200 frt, — 1300 frt r+- 5ö0 írt, -70 frt 30 kr.r — 31» frt 80 kr, — 58 frt 25 kr.. — 172 frt 95 kr., — 100 frt. — 218 frt, — 34 trt és 72 frt, s jár. erejéig foganatosított biztosítási és kielégítési végrehajtatok utján le és felül-foglalt és 1653 frt 83 krra becsült kávéházi berendezések szobabútorok stbből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. jbiróiágnak 898. V. HL 116)2, — V. IH. 22312, — V. IH. 263J3, — V.III. 120|2
— V. HI. 118|2, — V. IE. 119|2.--
V. III. 26412, - V. HL 317J2, — V. HL 330]2, — V. HL 339[2 száma végzése folytán Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközlésére 1898. október hó 4 én d. e. 9 órája kitüzetík és abhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is elfognak adatni.
Kelt N.-kanizsáu, 1898- szept. 19-én. MAXiMOVITS GÍŐRGY, kir. bír. vhajtó.
arXXsTXVXXXXXXXX3QCaOfX3C30DOOf30fX3C
Gyümölcs és szölló bor készítési gépek.
GYÜMÖLCS SZOLLO SAJTOK,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és
nyomerő szabályozóval. A munkaképesség 20°/0 nagyobb, mint bármely más sajtónál.
Szölla es gyümölcs zúzok -wm
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüreteli készülékek. Szöllö ét gyümölcsár lók. ? aszaló készfiékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágd és hámozó gépet, legajabb szerkezetű szabad, önműködő „SyphODia* gyümölcs és szöllövesszö permetezek, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
kW A Y FA R T H P H. ÉS TÁRSA
cs kir. kizár, szabadalmazott gazdasági gépgyárak, vasöntöde é; gőzhámor.
BÉCS, n. Taborstrasse 76.
A „Nemzeti" Balesetbiztosító r.-társaság, Bpesten
(Erzsébet-körut 13. szniu)
bixtosiiást nyújt mindennemű baleset anyagi következményei ellen, úgymint agyat egyéneket (polgár és katona), gyári ás aulotn-alkalssazottakat (munkásak és tisxtmelők, valamint bárkit, hivatás teljesítess kStbea, vagy un kivil, Hazát alatt, vadászaton, vagy bámely mrt alkaltmal érhető baleset ellen, a legszabadabb blztaaititl feltételek ét i Icgjutiayesabb díjtételek mellett
1 Életbiztosítás
orvosi vizsgálat mellett: — Mindenféle kombináció szerint az ember életere.
Él« -.biztosítás orvosi vizsgálat nélkül
(nfphfztosita*} heti díjfizetéssel 10 fillértói kezdődőlrg I
(Háláleseti, elérést, kiházasitási és gyermek -bíztofitiaj
Közelebb; felnlázoiitositást a leekészsétjesebben nyajt: a Németi", az Eis-" Magyar általaiét bizíobitó.\' a -Magyar-F\'-anciE.- és a .Becsi biztosító" miudea Í5- \'és aiugy-
nöksége az ország bármely helységében.
¦W Megbízható ügyes üzletszerzők felvatetnek. *W
1§69-Ik év óta Kmerí
-5S BERdEBFÉLE ORVOSI ~- -
k A T li A NY-SZAPPA N
isi tekintélyek által rjinlva Aui , >cbweicban, Kominban stb. p
tria-Magyarorszigban, Fi
. fényes sikerrel használtai ik,
lig, Németország, HulUnd-
mindennemü börküteget
I
EzeakivSL mint a bört lisztitú ——.....
mint szinte az arcbőr mindenféle tisztátlanságai elten különösen a riib, iiltili és pikkely sütnür ellen a kosz, a sOmör repedveny, a fej cs szakái ell a szeplu, májfolt, ugj-ncvezett rezes orr, a fagydag, kek valamennyi kiilsij fejl)etegs«gei ellen, mosdószer ajánltatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Bcrger-félc kátrány szappan aO\'\'.-! tütnény íakatrányt tartalmaz, felctléiib gondosan van készítve ¦ lényegesen különböző a minden egyébb, a kercskedésekhen elSfofdulo kátrány szappanoktól mert ezen szappan 3S"/„ glicerin anyagot tartalmaz, linóm illatszere-.
Csalások kikerülése végett gyógyszert árak bzn világosan HKKOEK-féle kátriny-s.»ppa\'i kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra -
kmm nlniiui)! liiiildeletl a fei nfitifliíai liiililiso? 1883-bai.
KgjidBII lirljfU.-. a b.l- é» kSlíőld rfmrr!
G. HELL w*«r- TROPPAÜhovl • ^"ti^S?^1 *
N»gy-Kanizsán Práger Béla és Beltts Lajos gyógyszerésznél.
Klfnatetve 390 arany, ezüst ét bronzén
=3t
= Árjegyzékek ingfen és bérmentve. :
\' Képviselők és vlszOHt&rusUók felvétetnek.
X33OO33OO0O 003333 O33303J003X1333300030003330)0
A felta\'á:ó dr. MEÍD1N6EB Unár nr által kizárólag jogosított gyártmányú
M EI DIH G E R KÁLYHA
mm i. #
cs. és kir. udvari szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof — BÉCS I, Kohlmarkt 7. sz a PRÁG i Hybernergasse 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon kit&ntetre. — Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőző kályhák
lakatok, iskolák iu irodik számira, a legcizyizt\'rolib és Irselexiaiabb kiallitáabaa, tetszéssseriati égési időtartam Méujiirral való intésnél él 24 órai. terjedő égés kőszéaitieli tuseléSDtl.
55,000 kályha forgalomba hozva
E« kaijliaval tölib szol)a Is fnthet...
„MEIDINGE R"- kályhák,
Öva intünk az utánzatoktól, utalva a kálybaajtókra öntött következő vedjeeyre:
MEID1NCER0FEN
|fe H. H E ÍM ^1
„HESTIÄ "-kályhák.
FtSTEMÉSKTÖ kt^DAJXÓK FÜSTEMÉSZTÖ CALORIFÉREK.
Központi fűtés mind ín rendszer szerint.
—- Száraz alkalmaxába ipari és gazdasági célokra.
Prospektusok és árjezyaékuk Ingyen és ftérun-ntre.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. SZEPTEMBER 24 <
A PALLAS
IA&Y LUIS
kés
Megjelent 16 díszes félbőrkótésü kötetben;
a teljes mű ára 96 frt. Díszes fali állvány hozzá csomagolással egyött 21 frt
A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senk Kell: a gazdagnak, szegénynek tudósnak, tudatlannak. Y
Kapható: ifj. Wajdits József köayrkereskeiésében Nagy-Kanksio, esetleg havi 5 forintos részletfizetésre is!___
A ki a pénzét szereti, az csakis a
„STYRIA" kerékpárokat
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenyzők gépje. Bámulatos könnyű menés, tartósság és elegancia által az Összes gyártmányok felett uralkodik.
Képviselőség és raktár: |FJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-Kanizsán. r
_ VCíinCT" Legnagyibb raktár kerékpár jelszerelési cikkekbűi. Használt kerékpárok eladása és
fórJíaF^**^ becserélése.
. : Yistoneladóknak migfeieió árengedmény :
Dr. H Ö G Y E Sfé I e
az egész világon szabadalmazott hvgénlEus asbest talpbetét
MIKCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
4^ sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkém ényedés, lem lábdagan&t.
\\\'Ca iem fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés u\'án megkönnyebbül lil SJESi iL» járása annak, ki cipőjét Dr. Högyes-féle, az egész világon uiba-/$j dalmszott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr? kettős vastagságú t frt 20 kr. Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bi/onyitja, hogy a cs. és kir. közös hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szil Iktatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franco. — Felvilágosítások és protpektnsok, köszönetoyilváaitázok ingyen.
¦Utalános Asbestárn.gyáx betéti társaság Budapest VI.. Szlv-utcza 18.
: ! Viszonteladóknak megfelelő árengedmény ¦ !
11 li 11
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
delikateszsze k!
Sabarla-sonka és sertészsír
_ , -; \\., /
sW Magyarország első nagy gyártelepe e szakmában.
Első szombathelyi sertéshizlalda és husfüstölö-g y ár
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
5239/tk. 98.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. tszék tkvi osztálya részérői kőzbirré tétetik, hogy Szemes János balaton-magyaródi lakos végrehaj-tatőoak, Szemes Rozi férj. Vajda Istvánné, Szemes József, Szemes Mari, ifj- Tar GyŐrgyné, Gerencsér Anna, özv. Szemes Fareucné b.-magyaródi. ugy dr. O.lop Mór ügyvéd, mint néhai Szemes Ferenc ismeretlen Örökösei részére kirendelt ügygondnok, n.-kanizsai lakos végrehajtást szenvedők elleni 68 frt 88 kr. töke, ennek 1898. évi március bó 1 tői járó 5% kamatai, 32 frt 32 kr. per, 11 frt 75 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 05 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költse gek iránti végrehajtási ügyében a feut nevezett kir. tőrvényszék területéhez tartozó, a nataton-magyaródi 276. számú tjkvben L 42., 43., és 648. hrsr. alatt\' Szemes Ferenc és neje Gerencsér Apna tulajdonául felvett, s 312 frlra becsült
egész ingatlanok (az 1881. évi t.-c. 156. §. a) és d) pontja alapján) 1898. éri november hó 22. napján d. e. 10 órakor Balaton-Magyarod községházánál Györffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kiránók tartoznak a becsár 10°|„ át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-kanizsan, a kir. tvszék, raint telekkönyvi hatóságnál, 1898 évi aog. hó 26. napján.
KORN, kir. tszéki biró
5I83/tk. 98.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. tszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik hogy Zsinkó József n.-kanizsai és Z inkó Pál budapesti lakos felpereseknek, Major Rozália
: Özv. Ziinkó Petemé galamboki lakói : alperes elleni perében a fent nevezett | kir. törvényszék területéhez tartozó i galamboki 717. szímu tjkvben f 1417/b. I brsz. alatt Zünkó Péter tulajdonául fel-I vett és 438 írtra becsült ingatlan a pécsi | kir. ítélő tábla 3806/tk. 96. s a m. kir. I Curia 2219/p 897. sz. Ítéleteivel elreo-! delt vagyon közösség megszüntetése céljából 1898. évi november hó 23 ik napján d. e. 10 órakor Galambok községházánál Györffy János felperesi ügyvéd, vagy he yéltese közbejöttével mes-; tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb k\'tett becjár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I 100/0-at készpénzben vagy óvadékképea ; papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kaniz-án, a kir. tvszék, mint tkvi hatóságnál 1898. é. aug. hó 26. n.
KORN, kir. tszki biró.
oooooopoocoo
öl g
MOLL SEiDLITZ POR
védjegyét és
Csak\' akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
aláiriaát tünteti fel. A Mai\' A.-fele Ssldlltz-sxrtk tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyaacr- és altét tbáa tálasak, gyomorgörcs ét gyomorhév, rögzött tzekreksdés, raftj bántalom, vér tolnlás. aranyér és a legkaiftnbőzÖbb aj! betegségek ellen, e jelet házitzernek .-vtízedek óta mindig nagyibb elterjedést szerzett. — Ára egy ie-ptotátilt trt-deil dcooznak 1 frt a. e.
Hamisít ások t ör vé n y i 1 eg f en y i 11 et n ek.
\'Csak akkor valódi,
íi- ; ;—:-;-~ «-• onoratisi ran asm. A Mi
» franila borstesz ¦¦ ,e ne.esetesen mint fájdalomcsillapító bedorzaölesl u
Umnj, esua és I merbules ejjéb kOTetkesméoyein.l iep.mereteaebb népaaer — Egy u.outt arenati irt, an 90 kra|o;ir
h» mindenik «»ec MOX.L A. .éjjelét tnnteti ,A. Ii.ll- íelinto önoaattal ran xarra. A atill-félf (
Moll Salicyl szájvize-
(Főalkatrésze : füzoiysiTas iziksö.) A mindennapi ssajtisztiLisnil különösen fontol barinely kora gyermekek, mint fel-Mitek ssamira; mert e tzijvii .\'fogak torábbt épségét biztosítja • (Tiyitersciiut «»-r fogfájás ellen. - Ely ««11 A. ndjeoyé»sl .llitott tm ara: 60 kn|oár.
Filtétkildés:
Mail A. gyógyszerész, ct. és kir. udvari szállító által,
Bécs: fuchlanbeo 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postautin.ét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rttenfeld Adolf ÓS Fia.
tagat
I
I
Mentes s.babkSvémtk egészségre¦\'ártalmas" aikatrészejíőf. Egyedai a Kaihrstner-féie" mafátakévé az, mely annak W&t áS kedvelt izét magában\'foglalja. A Kathreiner-féle maláíakávé étvágygerjesztő, könnyen emészthetoVévek során áffSInőftek ós gyermekekre nézve egyaránt hasznosnak bizonyult LegkitOnífc Pótléka a babkávénak, valamint ajánlásra legméltóbb vegyü)6ke is annak. Tekintettel az egészségre &s takarékosságra, a vaidá: •Katnreiner«-nak többe egy háztartásból sem azaaad niányc
Óvás az értéktelen irtánzatoWőf.
I
Nyomatott Ifj. WajdiU József kftu; TnyomJajában Nagy-Kanizsáa
1___ -¦ -¦ \' ¦ :__,___ - yjUlW t^a|