Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.78 MB
2010-01-26 08:14:44
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1308
3941
Rövid leírás | Teljes leírás (288.42 KB)

Zalai Közlöny 1898. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. szeptember hó 3-án.
36-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
J.
Elöfi xeténi a.r: Kttix évre . . 5 frt — kr Fél éTi* . . . Unto kr. Ní^jvwiévre . | frt SB kr.
Kgre» "xam I" kr. H IIÍI\'KT ÉS K K b ba»*l>oi petitiorhaa 7, BJio<l«»>r 6. i miuiien inTáhbj lor-rt 5 kr.
NVI LTTKttUKN },t-tit soroiikéut 1U kréxt fétetct-k frl. Kincstári illeték aiitideu
bírdcteiert 3U kr. lizeurmlö
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap Bzellemi rétxét illető min-den közlemény & felelős szerkesztő nevére, a* auyaei r?*z illctó k\'i»-]• menyek jiediir » kitdó nődére (imz.-in-ti * hÁi-
mt-i.ive iutexrmitik
Hérinfnii-di-n levelük h m fugad-
Kext faluit \\ i »-/.:* tii-m h üI«1 1 mmk
- | \' | A nagy kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társ iság," a .Kotori takarékpénztár | — _._
részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a „nagy-kanizsai kisded\'-.evelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékoay nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai k ül választó anyának hivatalos lapja.
HETENKINT EG Y SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETI LA P.___
Örök eszmény.
"8. szept. 2-án.
S mert a lelkek nemei renengéieert t euki bennünket el nem ítélbet, kimondom bátran és szabadon, hogy Zalararmegye minden taoitója\'külöo ísbQizke lebet torsára.
Dr. Rttxicska Kitlmán.
Dr. Ruzicska Kálmán, kir. tanácsos, vármegyénk lánglelkü tanfelügyelője, éke3 beszédet intézett a Unitókhoz b.-füredi közgyűlésük alkalmával. Ez a beszéd atanitóglorifikációja. Azé a lanitŐé, kiből élete és pályája küzdelmei közt nem aludt ki az örök eszmény, hogy a munkás szerény bérét megédesíti az apostol hite és bizalma.
Ez a tanító örök eszménye, hogy a betevő falatot pótolja nála az „apostol hite és bizalma."
Csakerós hit kell hozzá, hogy ezmeg-édesiti a legkeserűbb falatot is. Akkor azután táplálni fogja az örök eszmény.
Azomban ne gúnyolódjunk. — Az ünnepi bankett hangulatát igen megronthatja az otthon kenyérkérő gyér raekek sírása. Valóban nem is alkalmas ez ünnepies pillanat arra, hogy most a megélhetés rémséges mumusával hozakodjunk elő, — bár a 300 frtos minimum mellett olyan elkerülhetetlen ez tanítókról írván, — hisz oly 3zépen Inngzottaszó: „Zalavármegye minden tanítója külön is büszke lehet sorsára.\'
És ha fölebb emelkedünk a mindennapi élet göröngyeinél, be fogjuk látni, mily igaza volt e tekintetben ékesszóló tanfelügyelőnknek.
Mert hiába a tanítóskodáshoz elengedhetetlen egy csomó ideálizmusz. Kell hozzá a hivatalon kivQl apostoli hit és bizalom. — A nagy feladat egyébként, melyre ók kiválasztottak, semmivé, üres szóvá, hitvány kérke-déssé laposodik.
A néptanító feladata nevelni és művelni a népet Az ó kezében van letéve a jövő nemzedék boldogsága, buja, öröme, gyásza. Ahogy ő hajlítja a neveodék csemetét, ugy fog az árnyékot vetni, ugy fog az gyümölcsöt hozni. Ő az az orvos, ki gyógyító szérumával beoltja a jövendő nemzedéket a veszélyek ellen Ű hirdeti a munka áldását a szociálizmusz fel • forgatásaival szemben.
E nagy feladat végzésére valóban kell ideál, kell örök eszmény. Azért nagyon helyes volt az, hogy tanfel ügyelőnk azon férfiakat állította a tanítóság elé, kik e megye területén születve egész életükkel dokumentálták, mint kell dolgoani és áldozni a hazáért. Felidézte nemcsak a mult nagyságait, hanem a jelen nagy férfia...