Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.06 MB
2010-01-26 08:23:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1244
4875
Rövid leírás | Teljes leírás (343.31 KB)

Zalai Közlöny 1898. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KAGYKA
Kl*fi me
Kgí-u énre . -Fél érre . . -Nezredévre . -
F-R-je» axasn 1° k**-HIRDETESKK & hasábos petitsorban 1, tsiiodtior 6, i minden további sorért 5 kr.
N YILTTEttBEK petit soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden ejjes hirdetésért 30 kr. nietendő
XXXVII. évfolyam.
I A Mgjr-kanirsti .Ipar-Testttlet,\' „» nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-tarsisig,\' a .Kotori takarékpénztar
részvény-társasig,\' .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,« a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskor," a nőegylet," .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyán egylet,\',a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ
A lap szellemi rési ét illető minden közlemény a Felelős szerkesztő nerére, az anyajri részt illető ko«-leménvelc pedig a kiadó nevére rinx^iea\'-Sa-t\'-Esuiisawrm b*r-nrentTe intézendők
He rmeut étlen !éretele n>*i tatnak el.
fogad -
.nagy-kanizsai keresztény jótékony külválasztmányának hi vatalos i apja.
HETILAP.
Tanügyünk a jövő évben.
Xagjkanlzs*, 1896. txepst. 80-án.
(N. I) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium jövő, 1899. évi költségvetése 17 millió 491.657 forintban van megállapítva, tehát 1 millió 376.701 forinttal magasabb, mint *z ez évi. örömmel vesszük tudomásul az évről-évre vala növekedést, ha nem is oly nagyarányú, amint azt a kulturális szükségleteink megkívánják, de végre is — haladnak előre és mindig előbbre. Ebből a szinte másfél milliós többletből 180,000 forint a tanítók év ötödös pótlékára esik, 80.000 fo rint 200 uj népiskola felállítására, 14 ezer frt nyugdijakra. Fentartva magunknak és olvasóinknak a költségvetésnek általánosságban és részleteikben való kritikáját, ezúttal c*ak közöljük a főbb tételeket, az iskolanemek szerint.
A budapesti tttd. egyetem rendes kiadása 3180 frt többlettel szerepel. A horvát nyelv és irodalom rendkívüli tanszéke rendessé válik. Mint átmeneti kiadás szerepel a .Mensa akademika" házbére 200 frt. A beruházások cimén két uj boncolástani intézet felszerelésének első részlete 10,000 frttal; az egyetemi épületekben létesített Auer-világitás 4000 írttal; a fogászati intézet felszerelésének pótlása 3540 frttal irányoz-tatott elő.
Az „Uoiversity extension* 2000 frttal van megindítva.
A budapesti tanárképző intézetnek átalakítását tervezi a miniszter. Szükségesnek tartja, hogy az intézel határozottabb, szilárdabb alapot nyerjen. Az intézet újjáalakítása alkai-
\' mával szükséges lesz egy szervet | létesíteni, melynek feladata lesz a Tanarjelöltek négy évi tanfolyama alatt megkívánt előadások és gyakorlatok programját megállapítani, a tanulmányi ügyeket közös tanácskozásban megvitatni, s a főiskolai tanárokat a tanárképző szempontjából szükséges előadások megtartására : esetről-esetre fölkérni. Az uj szer-\' vezet szerint az egész tanárképző ! intézet élén egy elnök állana, ki jelenleg egyúttal a báró Eötvös 1 kollégium kurátora is. Az uj reform csak 1899. évi szeptember 1. lépne I életbe. Ilyen aj lépés a gyakorló főgimnázium tanárjelöltjei ösztöndijának szaporítása 4500 frttal. Ezzel a tanárképzés céljaira szolgáló ösz-i töudijak összes száma, az eddigi 18 ! helyett most már 27 lesz, tudniillik 18 a tanárképzőnél és 9 a gyakorló főgimnáziumnál. Ezzel az intézkedéssel a miniszter a tanárhiányt ; akarja fokozatosan megszüntetni. A kolozsvári tttd. egyet, nyolc tanár fizetésének felemelése, a budapesti egyetemek tanári fizetésének megfelelően,...