Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.92 MB
2010-01-26 08:26:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
646
2166
Rövid leírás | Teljes leírás (295.84 KB)

Zalai Közlöny 1898. 045-048. szám november

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. november hó 5-én,
Elöfixetéfii ár;
EfMs eJrt ¦ ¦ 5 ff* — kr Kél érre . - - 1 in r»0 kr.
s*irt*^*w 1 ,rl ** "-r
III It li KT K s K K
:", i.aaal\'itt (u\'tll».frii*.t 7, U»A*«tt)*K"r v ¦ mimíi-i: UlváMij mr t; Fi kr.
S V 1 l.TT Kit II KN |h itt aoruukeiit 10 krért vt-tt-im-k irt. Kiurtian illetik numlt-ti L-g;*\'* litriieiu: ért ó\'-i kr. tiMiWiKlú
swemfaer hó 5-én, 45-ik szám.
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXVII. évfolyam.
A lap tweüemi "rétiét illető minden kfixíeioéD)- t, felelős szerkesztő i.CTf-rr, iDyairi rétz; illetá <-<i-lemények pétiig * kinló net-ére riMJC\'lten .Xa?;-Ka.i ix*a a t»»r-mcnive Jntéitüiiíik
.¦ti :«ítii\'k ii tatnak ifi.
"I I A uagy-kanízsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai T&karékpSozUr részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár j
rész. ény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a , nagy- kanizsai kisded-nevelő egyesület," a * nagy-kanizsai tanítói járáskör," a. .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos lapja.
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A keresk. é* iparkama-véltéi.
-Vatri kanixsa. 1898. aor. t-«a.
A soproni kereskedelmi és iparkamara Fríedrich Ágost elnöklete il*tt tartctt reades közgyűlésén be-n .íattik a . kereskedelemügyi minisz-I,- leiratát, a melyben értesíti a ka-marit, hogy az igazságügy-miniszter a nagykanizsai kir. ügyészséget nem hajlandó arra utasítani, hogy * felügyelete alatt álló fogház háziipari viszonyairól a kamara részére sta tisztikai adatokat szolgáltasson; azonban intézkedett az igazságügy-miniszter, hogy a fegyenc- és rabarankái-tatisi viszonyokról időnként kiadandó jelentések a kereskedelmi miniszternek is megküldessenek, multai azoknak a kamarák évi jelentéseiben való közzététele mellőzhetővé vált.
Az elnökség a teljes ülés elé a kivetkező javaslatot terjesztette:
Minthogy a kamarai kerület fegyház- és iogházaiban űzött fegyenc-munka statisztikai adatai beszerzésének éppen nem az volt a célja, hogy a kamarai évi jelentés a fegyencipar-TÚl SZÓIÓ egy fejezettel bálilitastk, -j hiuem inkább az, hogy a hazai ipari termelésre rendkívüli veszélyes fe-ejtDcmunka ellenőrzése lehetővé té--tessék;
minthogy továbbá a kamara a m. kir. igazságügyminiszter ur elutasító határozata folytán ez ellenőrzés lehetőségétől megfosztatott s így a jövőben ipari viszonyaink e folytonos bajokat okozó részének megítélésénél kizárólag iparüzőink minden oldalról felhangzó panaszaira van utalva;
minthogy pedig ez egyoldalú információ hatásának a kamara által
a fegyencipart érintőleg hozandó ha-
t áa mr a. t ft Tfl r*ataárl laaa aaaaaaaaaaaaaaMaaaa\'íaaal aaiaafaaaaí aaaa ÉI......¦
^aaa»^BjB«Hrayai^*«rar ^TaaTa^^CgH^TT\' Bl MT_ •^T^T^ryT^-"
kell jutnia, am aligha fogja lehetővé tenni e rendkívül élére áliitott kér désnek a kellő határok közt való tárgyalisát:
az elnökség javasolja, hogy a ka mára az igazságügyi miniszter ur fönthivatkozott határozatát sajnálattal vegye tudomásul és a kereskedelemügyi miniszter urat, tekintettel arra a nagy fontosságra, a melylyel a fegyencipar pontos statisztikai adatai, mint a fegyenciparban a hazai iparra nézve rejlő verseny heiyes megítélésének támpontjai bírnak — a jelzett határozat visszavonására kérje föl.
A kamara az elnökség javaslatát a magáévá tette.
A kereskedelmi mú...