Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.93 MB
2010-02-04 20:01:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1271
4209
Rövid leírás | Teljes leírás (283.45 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 028-031. szám október

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

jjaggjKmiigga. Hatodik évfolyam
MUTATVAÉTELAP,
28. szám. octobcr 5-én 11
Kiterjedrc
©zlony
^ Vegyes tarfp&llqbL-u. lietaia.]? , !
a szépirodalom, kereslicdelciiK-ipar. sifz^szat. tudomány, és művészet korékft
~ . ralnden uombalo»,-----
1 " \' \' egflu Ivón: ¦¦\'
Nzrrkr*zti)i irodn cu kindu hivatal:
WAJDIT8 JOZ3EF kBny^korcBltciltSüliBti,
Előfizetési föltótelek :
lieti lt t-n liííílioí hardJjial éi vtddkre postán küldvo Egán Srro: ¦ & fri. _ kr. Kél iWrc - :i . - . Bmegyulrií - ) „ Mi .
HlrdetéHeK
A h.it luisAlinn íirlíi-ir^rt t-Ailir 7 ki
T. olvasóinkhoz.
"Lajinnk etötibi mTuTtttmn közöltük _^ jjrogrammnnkat, mely irau^t ad továb-. bi .mttkódésttiikbüii.líijulüutettiik ny\'ü-^...itaii-é* o\'sssintéii.; hogy a közérdeket --függetlenül\' kiYiíitiuik-k«|íviiiQlíHv-ennóI-" ¦íogíH - Qj«)ag bátruk vagyunk- egész tiMfreJett eJTel kérni Zala-. Somogy -. Soj>-roft.éa Vftnniegj-áV tfi-iiiliniségát, aKiven-"1 kedjenek ttirokvérfdnkben aegitetii,min-¦\\ deit n -kbzérdüket unatb .intézkedések avn^y^ter^etek^^iri^iUj lajlfigeléaét mrhilnittzd czikkek bVkliJátfdLTe1, mi annak namonak. hogy tért nyitunk a azonnal közolj:ik:,.iso\'t ^lennyira nyila-. tott-eszme, vagy dgy1 a közélet, közjóiét eml)tL-.-4iSre lseíolyiliwnl van, boté-koiiynn előmozdítani s befolyásos helyekre iiíincl nagyobb kör- és szélesebb mérvben exzkozóinrls fogjuk.
Arról is megvagyunk győződve, hogy n négy mogyo legnngyobbrészt közgazdászat! s oaak; azután kereskedelmi szempontból kívtínja lupánkat birni, ennél fog vu inUskedtUnk, hogy —-gnadíiijzatí„..tUíloaititsnTnt kellÖ hitelességgel birjnnnk s h7.oiW "igazsággal, tlizctert és b biitlan rtíTnVui^jben jelenjenek tnt\'g. Cn;;k hiába, anyagi világban élünk, n mennyiben a szellemi mivelt-pég » kbzerkölcsiHéjj emelésére hatni, bármily kis múrvbeni Icnlaoaonyitiísára dviitorisiíggtil lenni h lírkndni leg.t7.en-: tts&i kotelcsííígVmk lesv, \'nem tagadhat-¦ jnk el, hugv n/ anvtijii küzjólétet is ne tn>¦ isiik szemUuk t-lütt « habár paníny-bau in — hatni kívánunk; azért orszá"-go*- és heii vásári árjegyzékeink lelki-isjííeretes^Fzigorurtág- éa pontossággal kezeltetnek, reájok. bizton támaszkodnánk gftzdaközünm\'g,—
Lapunk jelen száma már a kellő kerékvágásban van, anrink változatos tartalma, reméljük, mindazon igényeknek megfelel, melylyel egy vidéki vegyes ¦ tartalmú lap iránt elfogulatlanig viseltetni lehet.
Elüfizetóí\'tketm^tí mindig elfogadunk »• kérjilk azok • ímelnibbi beküldését, liogy^bip pontos szétküldésében hiány ne történhessék! \'
A feltételek\'lapunk homlokán olvashatók.
Nopy-KaniRsa, okt. 4. 1867.
Wajdits József,
úzc\'rli. tiiniló-liilnjdonoB.
A n -kanizaa-barcsi vasatvonal
\'\'iiidópuntja KirAiiyának megváltoztatása -jérdouíúbeii.VárusuiiU-kúpvírtelJ taatillóle • Fiuiile város közöutiégéhoz "Vnu-••t^H:.küvetkcző iltimtot iqtézte: Tukinteies városi küíihiség! Kedvei rokonmkjSs atyánktini! A oj, kir. azabud. dúlt vnsnttárnaság engedélyt nyerti--niég a» osztrák korca-kedolmí miritHteriunudr-vilrosnnk u Kot-taánrüzíUi^ Indóponttdl- Darcsig egy n^^^nyvonala^épiteni^Ete^vönalnak J:-tjindípontját: »Jrányát nomiosak^ kUlönÜ-" -Mn városunkra, hano\'m »7. ;ögész hazánkra i^kdcoHnakTiiasBzllk, és oz ok-
ból mindjárt felelős kormányunk kinevezése ntán ellenélien knrehnezrlrnk, ajánlván helyette elyazör eg) sokkal oz-élszerííbbet és olcsóbbat, mely libz-vetlen az itteni pálynudv-irból lett vo.l-na Somogy szivén keresztül á vég[ion1-_ ra Barcs faluba vezetendő. — Eközben liivatalosai^xTtesiil:vén, hogy ezen vonal indópontja s iránya nnír • legfelsőbb szentesitéísel-.eliátrt-aadnt-viín-át felelős kormányunknak, ennek többé módjában nem áll rajta változtatni, eltértünk olsrPkiirelínTinktől, s esedezTünk íffmé-telvo azon médositánértv mi a fennforgó körülmények között nézetünk szerint még lehetséges, é» a vaauti társasági -tervezetnél Bókkal ozélazerübb lenne.
A tervezett vonal politikai lipjáránárn meghívott Somogy- és Zída-mflgy-tk küldöttjei sérelmeinket magokévá tövén a kiküldött uiiniaten biztos urnák a *\'/• alá másolatban csatolt köiöa liltukozu iratot odatolt át.*)
. Mielőtt ezen okirat elintézéséről hivatalos tudósítást nyertünk: volna, a Pest? Napló, Pester Llcryd\' s több lap liasábjiiin f. évi angiíSTüH -I-ki és üki Hzáinokban megjelent egy félhivatnlus" czikk, melyből azt olvassuk ki, hogy nemcsak kérelmünk nicgtngadtatoit, de a tervezett fiumei vonulnak, mely a;t a buda-pesti b nz alfölddel összeLurendi, iránya már megvan alapítva s a kules Zákány alá van öss/epou Újítva. Nem késtink c tudósítás alapján azonnal a közlekedési minUtvr ur u exnel-lentiájáhu/. egy küldöttséget meneszteni, kérelmUn.ke,t jsla.szóval i^tjí; ohm-dót, mely e hó lG-án a legnagyobb lIu-zéktnységgel fogadtatván, azon ígéretet hozá magával; ha ínég lehelő, kegyes leend ó excellentiiija séielmiink orvoslását kicKzküzölni. idegnyugtató vala ugyan reiink azon kegyes ígéret, mindamellett küldötteinktől megértvén azon ellenvcténektt, melyük tervezetünk ellenében az irányadó körökben fennfo-rognak* iparkodtunk ezeket V. a. iol-tcrjosztéHLÍijkTien elo^zhitui.
Kzen iratból Rztvcs leeud a t. városi közönség megérteni, hogy a vasúti társasági terv kivitele nemcsak reánk nézva hanoin Fiúméra nézvo is igen hátrányosnak és káronnuk mutatkozik; mert ha a Fiuméből induld vonal Zágrábon és Kapronezáa át^Zákány alá vezetto-tik (mint a hivatalosan azóta szétküldött ministeri tervezet szerint most már el]mtározott- dolognak látjuk) a Buda-l\'estteli öHszeköttetL:sök a mostani vasúti tervezet szerint-lűgnhíbb két mért-földdel hosszabb fog leui.i, mintha a vonal a mi javaslatunk szerint egyenesen innét a Kurdi vUlgytin át vezc-Hethék Zákány alá. A vasúti társaság miért ragaszkodik o tervezetéhez, clntttlnk ihűjj-foghallan, niikur\'ótt a sok Ós nagy,ttír-mészeti akadályok miatt nz építésekét annyiba kerllV legalább, jniutha az az
| általunk jnvaslott irániban vezettetnék, ¦ ésTc-Jik tudjuk kiiini<r\\ará/.ni e ma-
1 kűri .rii(íii.iikod»ij*t, ha aitltlt\'ti-h-zzük : 1 hogv ne ki nem Fiúméval, hanem Triest-tel ;tll énUkélu-n i\\i alföldi pál. át-kap-csolatba hozni, mert különben a kölrsé-,ges építkezésnek O.s kcr.ülunek a mí fel-. ÍO{iá.-unk S7A-riut nem lehet semmiczélja. r Reméljük ujrvan nit*tr mindig, hogy ri\\la|ius indnkaínkn\',1; a m-igas intniste-rium érvényt szerzem], és a va.-mti vonal indó pontját, és-irau^át ily csekély rész-: beií"mVidu\'iláti-l |;i; de mivel kérvényünknek niunljiit napvubb nyomatéka leendnt. ha mis hatóságok álral j\'iírtolá^ban részesít telnék, különösen pedig e íuW aniudvány gyáiuolitáxára tálját érdekében i* ft t. váro>( kozüusé-get látjuk hívatva, tűért bizodalmasan megkeressük, miszerint tekintve, hogy ezen vasúti nitinkálntokra a jövő hó 12-ig az árlejtést ajánlatok elfogadása már kiíratott, egy (közlekedési minister air ő excelleniiájához sürgősen felkül-.dendü) folyamodványban a n.-kanizsa-barp.ji vaHutvonakg^^pontja a irányá-iialc\'\'me\'gvin\'toz^^S írdemebeh e varos részéről beadott kérelmet pártfogolni szíveskedjék.
Netalán bővebb fel világosi tilsainkat és viszont s7.olgálataínkat felajánlva, hazafiúi üdvözlettel vtiguink n, t. városi krizönsrgnek N.-Kanizsán aitg. 11. 1HG7.
szolgálatra ké»7. rnko:iaí
N.-Kanizsa város képviselő testülete.
•) AJiílon állrntl.an hlntknaolt mcll^lotok ntfiYfí^V^mir kpr^tiliini\' kö»fllTÚn,-iiioknnlt iHmílli\'xít rolos!«!;c!snfltc hlntíillk. . ; . Hmrlí.
A magyar zsidók története.
Elülitgcit t\'ulafiiilil.iB ea kérelem.
Ai omancip;itin törvényű hoiitnlAvnl tij koreiíik kozciotiík n in;igy;Lr zBÍiiJ»Agr)i nézve. L\'olitikntlng úb tiiraiidalmilrvg a uemz^ttül öuzsjuíjlvttdvúii, azontúl csupán egyházi tür-tunutu lnlu\'1 a niAgviir zsiilút>(\\gnak,
Kniiélfugva megérkpz>-ltni!k vélyio az ídtí-pontnt, hogy tuitfrynr zsidók multjn htven tiir-tónüttudomiiny i^únyoinuk mugfulüli-g, a tör-TÚuybnziii, a társadalom éa a küzmltvcltHÓg R7.iMnpioil);tbi)l rnjznltüBBÓk, cb "tea régiitn
tl\'ljtllllt t-TVUlO kiVüIülü Vili i\\ t. küZUQBÓg űlű
leplük.
N.un túvca taláa n fullcvÓB, h«gy ily tíír-tónolmi rajz imra mOLVcten(líi, bü( kiogéaiitS réőMét kópeznó linzai tclrténalrnUnknuk. A zaidókat nrintö türvényuk agyania n kUlőn-bűző korszakok óa irányok azcltoinút azombe-Btökíl mótlon lilkrözík vUeaa.
A lT-(lík azáxnd, midőn hnzAnkbaa A politikai óa >!nyti.-i/.i riiiictii\'t gv\'ií\'íáolmiiíkodett egyssuramiiiil tutiipiinljn volt n. zsidók elnyn-rnaláaáunk. A/ ujal)lt kuni átalakulás oszméjo pedig alig li"gy kifójlíliiílit a uetticetbon már is sziliiycgru hnmtntt n xHÍdók piilgárositásá aak kérdéao. Voltak ngynn megyék,- m«lyo-annak ídfjon a zsidók umnnuipátiója elíön ailti\'c vult iit\\sit:Ut, d\'i o mogyók \'ogynnazt tevék a nomoBBiíg mogiidózfatására nézvo.— \'Acitn ntngytSk, molyok n nomouokot n kitztrt-llL-rvíflíiliíalitín rÓBZimitcrii avkartAkj cgyozora-tóind a zHÍdoU jiigoanltrtága mcllott amvaztak cniuiia, tpUiD rut huin;intiitnin portmont Unbont cuninni) rpifictdam vinouluia l \'
A azal)ad_klc .vAruialc u cdlironjsiter mellett út n zaidáknák n cóbokbo való bulóplio* lóflü ollón hurcoltak, meri átatában mflg<ilógod VO n Bjaliad cimmol, a BanbadaÁg vidódt birtokát R raogyékiiükaiigftdtók át. Ugyanígy
Előfizetési pénzek éé \' Mrdetósek,
ncy aiintín >, U], « ¦ e ] 1 b ra i t« r t a l m át Illet,! k fi * ] i- in r iijy « k,
.valamint vidéki In elek, bérmeutT* . kUdáhivAíalho
tud
azon ním^t nrelr^n "zerkeaztatt nyIIatkaa.-\\-tok, m-dy-kol Rzilz-idunk eli-jerTa bereskedi\'l-mi griMninm-ik « z»i\'ló(lgyb-;tr az nre/.ag-.B deputátin iló tcrjruztpttek, és viBínnt-magá-nak n ZRiilitaáciuk p^l^úri holyzote jn\'vítTBut aiorgalni^\'.ó fulva muti ványai tanqg.íg\')H vílá-gnt votn<:k a hizii fnÍFelT>íg"faj|Sdfracr\'B riek1* néha oly lúnyek i» "mnrftln^K föl, Sefjck honn tik álláBiira nét!v« igín jillemiíík j ijry, pl & 13Ík atúzgdlinn, midőn\'IX. Gerg\'ily, hi\'gy a Barncpnna Itivatnbmk\'ik tiJtávn!itn«»Aiínk as orazágot titalom ^lá voti; ő» a 19 ik száladban, iimttfn a nmgyiir ZRÍdt\'mAc A ttlrelm] adúl 1.200.(.XX) p-n^S fcrinttul kiváltam *«n\'vVeo-rjltotik, limHár iv>m tMnk tv knmtí 6*: rirfiHek, hanem a inágná*tik rn pr;icl-tiai\'ok\' ii«"\'i*ev-linngnl \'"linyiVukozljk, li-»py ». kérdófioli a3Ö"líiVi-oyl- l\'-n !
A ZRI\'l» cgyUiizi áUapnlp\'.; )r)rii\'.ni.lmí én .3 is mo-f tíi rínnül n*nki*ég -süIjIi, miníl «\'é»k<\'lih n ninzguUmi, mely c lÁren mai nap mu(Atknr,ík. B inoegnl\'nu az tninn-cipitióvnl H\'Miimin\'-mü k*p\'»"Uiliin ncih áll, a most már mindönki eliamerl. \' hffgv 1 mí\'\'iH• azok tévedtek, kik a ncgyrentiH évokbuo ne egyh-lti mformol a pfdg.iri emaneipalio. frl-totulánok t"ki ütötték : oly tín-déí, m^lyNid KuBBiilh L\'ijo» som liirt kibt>ntaki>7.ni. Tért engedvén a „VVflti HirlapJ,b.in az enííBÍSipatio roidluU bzólif cikköitnnek ba kordé* jug./sull-sdgát nom tagadván, még eern_ÁIflll>i[ÍiL jiz. emanüTpntioí a. ref^rmmttt kápcsnlatliú hnxni. Ez ma raar tnlasáriiyullállitsprtnt. Hlhánion-ogyházt mnzgalnma majv:if snidósá^ k«ttfle-ban óhor figy^lmot órd-tnel, Ah pedig mind eredniéro, mimi kiivetk^zmvflyirtj nézT?, inert ozon élénk, imitt-nnwtl nsuuv-iiléaea siirlndáH -aal járó ¦ni-»z^aliMo, kitriiriV-kalllWbSigS Íráoy-zRtai- e» m\'isz:tnaiaínak íifllsTnónyc, V "*\'Tnás réBiéróí tii*tn ttí\'paulhnití, li"gy ft magyartsi-nagiSg*a ím ez elöznrr\'nyí\'k iifapfiB éa\' kimerítő íamrr\'tti nélkll fogni Vnl rlm ^&!riiTCSftt3-log rxütv \'jtotni. A itilpttniHlmnnir minden fötndntát k-uniyü-ívlí youi ; a titdiimnrty bn-látj\'t mikánt -</ t«ri\'ul mii - „\\ru-id verítéke- ¦ \'vel\'f-tgáiC\'.\'iirii lípny^reih;t,,t immoliti tnin-dennnpi kényérb\'TT áll.
A mi eli-u i> inelttV a onnólfögv^n életrcvnló mind az plmol.itbtMt, utitid- a eyakiírfkthun oaa^k is az „nro urritékével" IctcaitíifttU/
Éa ¦ vállal;i lom kivételét - nniii -- tekintem, kilnnytlnnfc,\' ámliár tárgyam ma] hapminos óv óta foglalki\'Z\'i\'it, éa UlUröi-idflrfr kiinr4 bocsátott a magyar zaiilosAg milt)át\' ís\'-jfdnnct illető dolgiizolaio) eliin\'irB»r>) tiláltnk. — Üe lobilolh\'n,\' li"gy mnnkiia m»gH(in» múrtókét^ hft tlgybai-áLtk cyaiii»liLÍiálinH-b«n*.TéíZfBill.
Tnljo* bixalninmal fordulok ¦xértíticm* c«»k liitrukioialmhnn, hanom n llOni ifirténfft minden tinrátjáhiiz, rogy TillM«tnlnnlakmá* ny»k, rapiraLik, régibb hirlapt cikkek éa éBarovéttdek^ kötléaéval «lamorditartl1 kc-gyoakoiljonck. ¦ -i ¦¦<¦::!<\'«
Tudva lovo d/ilog, hogy !8,\' kílttytriazit hazánkban móg nem áll a tökély magna fokán, a onnélf»i;vrt nngy hnjjnt\' jar,-bbgy ab ÍroiAl-gyairodalmavdi tiikiIBtMun fl^Umar-kedjék annál Jiagyobb bajiul^Uttlfelyéa kiizkíinyvtir n<>m látnzik, a -m^g n magyar nkndómla kitid-ványni iaosak tílwrékoBon tn-Ulltaták. Ar.o\'ínnk.kik kiirletnétivnltkal m«g-ti bz irt lui nkarjulc. a k^Vetkéisuknt -ij4nlina
br)CR0B rigyelniaklm. .....----
Az ninatHiín-ktut f)rf»dQtílflg nam;a\';Yofigytlio-aon, hatiom inagyoi kozgyillnaokon\'piudi\'lto-tott mug? o» podig a lnvráiim)»i óvokbon a. Rzabadolvíl Imulfllat nyomán, mrlyct.A jih lli,*\'nf"rrniliil >m á«-» r*a\' Ufivoikazall \'Piiro-mnigalmalt idóit^U «Iti\'.\'. Kíváüa,tof vnlna, hogv a ki ulando niftbon, «non .ula»ÍtiBok, uutlynkot a t(irvónyliAtó«Agok na —íQ,
UH:*—4-U í« " IWÍ—4H-dlk :*TI:JontibfytiI«. aukra\'--i 7íidil a^ybcít-kuiKiieUtaekiaídiakT-lognlábli kivoiiailiwn, o fotiio«|bÍMik\'^iqdtg ¦-torjfldftlmlikliijnT aiitha |Bh«t»iylt4fckfll AgyOtt . kllaöltoaantrök.^rarttiétiBtín, hngyi iMmuank as emaniiiiiaíío mollutt azdló, hanftma* ainan-^.:,.
fővárosunkban* mulat, Ut»d|k bnj i; hogy nemcsakn lapnltat eninmiaitlk raagVimint üz a^r*lrg"»t-gráozi Jnppftl történt. B.utst-^mi
hanem n
etpfllo ellene* ulasitaaek Is koileodök. A tör-t éne lem barátja! jó szolgálatot tennének na —ifigyjinkv ha engajojt érdesei utasításuk birto--^^.káb» imutoftmkr-^ f- „ _ . .t
Marosi levéltárakban ii fc^Albi.l6k kmP^^»t«.^M»gadjAHgl^^!; miatt,
- fél., oly okmányok, melyek* isldókat illetik. Ei okmányok egy hub közié ,v*n már . léve, de föttahetm, hogy a böogas*et Tnég-
- nnrq mentette ki egeazon a moglevu edato-kMr-a*tör(eao(flm^psdig« multunk kimentő fötd.»rll8»4rkirinjil - .
Ai ugyerjtsldó küsöniégek a földesurak; kai asarxődésekat kötöttek, melyok tártai m«-mini társadalmi» mind egyházi tekintetben \' -n*gyubb-kiaebb footosággal bÍr.E izorzfidesek
¦sintén törjéqcti anyag gyanánt használandók, x ^"-r ; ¦\'
:A könyvafc, röp- «Y folyóiratok, raelyekot .nrigyarorsági.-"\'dóI^Déjryiraia\'óy óta Írtak \' éa arégibh,jnU"»kAk|,.melyek roigyarorazigi najtó Jáltál láttak- napvilágot, raeginhntua könyvtárt képesnek. A magyar zsidó írók sorát a nagyszombati Izsák nyitja mag, ki a I zsinagógai liturgia tekintetében, eUö rang.i tekintély ¦\'kinek leánya ogy hébor nyelven irt érdekes kii regény egyik füazauiélya. —-^&yáe király-kflnvjg^ájian a zaídó irodalom moglepíí módon volt képviselve.
Századunkban az irodalmi te vékonyáé" tetemesen gyarapodótL Azért iá az irodalom-ra"gqndTia~-figyelmet~ktili majd fordítani 8 a mindenkora irók mBvoikkul agjüit. tuduioá-nyosan-és ráiihiijbitUqul fajnak jüllinn\'i- -------
tatai.—Élei rajai é* kSnyvó»zali jegyzetüket ; uaflág"! európai hatalmasan köszönettől fogadok. I morik. Az uBztrák e-sá szári pár i.klo|.(fr 20-a
\' A Januhaányoaáii előkészületek annyira táján lenne Páriában. A ponugalli ltir..lyt ,.py bilid tak, hogy »-ina-egy résae mindjárt \'\'¦ majom majd meg fojIá, ás ntezán ráugrott, aaemaoeipatio kikirdetáaa utón meg fogja- : Egy p«aii nagykereskedő kónvvvi vöj.; 1806-. .-.UnnU-a megjelenési módról a L- kiiaüuaó^ ke- \' ban U ezer forintul Amenkulm bökött, Z^bliBn_Tr^gtíí{HlflinI. I uiust nuia rég az azóta tönkr- 111 -ni b iíi-g
A mutnkirarn vonatkozó közleményeket \' vakult főnőkének ló ezer dollárt kiil,]..n berni an tétlenül kérem beküldeni.
Szögeden, 1807 dik évi aug. hú 23-án Löw Lipót, főrabbi.
gand Oito a lípcsdi kiínytTroröBliBdll.aziiilo pk-i-aa-ajtón, liog-jLAlyjn megmentésére acgélyl
luvjo
bz^roncaóro a borházlíj bor taUlkotott, az 0 g y i\'¦""MPPr -s*\'.*** ottani g. nTö." VirflásTlTTnptnni^^^Wriy-aikulíiUa\' rn lenaószutcs in megijedt, -ki ozoini:il nz OngyilkoaBág aaLnliulyéreyututt
A asaroncaótlen kütelet oimet«zvetfólig élve vltluk CBüládjahoz, hol flinnnal a halotti
.prágai-Puli lik •nyonídni fulügyolS út t"iíizod3 "Jót itTöloiuÍ:ták. Ignz, Uugy \'bár6„ Kotidolka ttltAbornngyot- i» Öotartóttntták Bd^abun, oz m&ís l>agyjant *la a Czas sn-rint, bogyl Lan-
gyulofíziignak orma rÓBzrdl JÜVÖ ávi uj aján- j szonlflcgi-ltkel ldttiiti>lt el. A beteg később dnkul még a királyaiig ciime aűra_marnd I felutlUlt, nmnt is ?1, ép egészségéé, a nmony. mog, b Iiugykalb- pipnnk raeg -látogatóba nyíre csnliuljit örül, Imgjr az Bpiít; .a kenyér Bora szabad raennl a Umnii lap szerint, s hz-tán, bogy Oidliuzia mar ar, oroszuké .Tojna, egy kiiBÓ BAdgat Üt az ember fujábe. Sugéa vártt e^y poroazt fogtnk el\', ki bovrdlá, mi-szarlnt kém úB hamis bunkó tcrjeaztíi. Er-délybah a csodaszörnyek loli.U a7.:i]»Drodnnk, A „Uon" azarint ia DuéBtn egy gyermek Bzalututt pulykaorral, BZ\'Jin-:i lnMiilnkán vul-tak ; uniazt elcsuklák, oniozl elliimitték, mert pár órai álet után uitfglialt. Amerikában is Urtudálotosan lialadnak, már knz ¦ lubb egy In-krtditlom t\'-tg tartatni lógli-ijóbnn ; cz\'rjt Való
1 a p.
iradicanni\'it Tűnt k«i
,ik. c
nk nztán 1
lu nu bukjanak 1 A földi p-irndicsumrúl jut | tazt>inbe, Imgy Henrik fo.i -11-7: g n «fig;ui ; óldttíö vnrini nt egy kroinsl kU hivakíJm\'k ! leányát, HotTraann novü gniczi én-kes- J nöt vübzI Iliiül, -- Miksa UB;ÍB/.ár magyar | izakács\'i már Bécsben v;in. — M»tulj*, j hngy Juaroa eliíbb lii\'m nrljn ki <\\ I
k erű süt a sir azé lórii I jamét visaznayerte, ugy Bzomurkodik rvjóscivü néptanilú CHnliid-jáviil, kit cgyliitzküzségo az említett tetiéri \'kikÜBíüiiülui nkar.
A n6ptniiilónnk 0 nnmee tettét, ki ami pil-lauatbuii, inidiin a veszélyt lálta, nem knres-t\'j b\'>gy valliUii a Bicrnnceétl\'-l), noill
tagliiha i.\'lúlib a dogmatikai kílrUliiiény\'-k<?(, vuIJDii niügsznbnd u ni\'-iiiüiií egy ember életet v.igy ihMP, — fgylinzkűzBügéiiok elöljárói min iirijjvarázzárk, Imgy az iigtii fér mug egy ti<-jr ;t(ii(\'/ H,i:!«>e(tgHviil( s mi{ ilyen, a g. 11. 1.\'. egyházat l<ivabb nem szolgálhatja.
Nu d*! linnyjiin, lri e tévén fugáit; l..tleu ki.znep kif-lyásn volna, de s«. g 11. i\'. lulkt-Bi ina^a tumaoituttd
fül e
K.
csásiár\' íuilttPHtáí, míg
küítrl\'
GoldbergT d-
Hetiszemle.
_ Pest, okt", 3. lStí7.
Elílbbi .levelem Óta löbb idíl telt el ugyun ngy bétDÓlj mindamellett lnv-ilsm husazabb nora lesz a kimért nagyságnál-Kern ia any-. nyíra a boeszuságot, uiiat a tiimütiBcgctaka-rom czélul tüJsni a irányadóul top.ni. -. Ennyit azoknak, kiknek irmodorom\'nem totmilc
AjTTisaminyek aalnvnnaUn mindindtt bnj és bajra bukkanunk. Elaö báj- a bécai, nnm a kuzoaügyí kiegyezkedéat értum, meíynól .Magyarhua 30s/o-tel járul aa állumadósBág - tarlaaitéaébea 10 évig; aa évi kiadáshoz pedig minta gy 90 raílidval, lóyén számitva *?lÖ-Uge««m 433 milíó álUmköltsóg, melybül a Protsa szerint ugy fajra 17 frt mik fiti\'tnl ^jraló, már kaVem, ember, éa uom kápoaatafej---to; a baj m9ndoiRiiom üíqq rujlik, hannui a bécsi vllágtáríat mogtartusán, muly Bécsben 1832-ra hatAroztalott s must n poroaí»k Íb kéaaOloek ea-érb^n megtartani. Az .állam ^-adósság* kOzAá taherralibibelúilest mur mog-tzokUk|^da aprirnazszali Tetelkedédtul bor-•óda\'Ut^JóíMtrAkDk.hAU, A magyar t)em-(\\ ¦et ctomlea-a fanulebb--m»iidi>tukra, Imnem\' \\ . . .a hua.ftildjtj kezd otegedúdutifiég\'it tannsi- I tani, amennyiben a Báátra.tájékán . tubb hü- | :.; lyaitfoldreugasttkot észleltek ; még in^gér^ l-, jttk, hogjr a nagyobb raórvtt teveKony«é^iit ; a* arsékaÜen fúld fog .mutatni, - -nem* <\\soda.l
.....-Nagyi a.tehdr raju, mindBa tekintetben. — I
MáfJk-.btJ.Ai.:,. kflt^QftrtbaUU.. elfogták,, mivel Kómába. akart~\'menni, valÓBziulil-g I ajtat^a-caélbol^Jlir-Caprerában s*üru- , . tel; d* Frígyassi h\'fiaankfla-iknigy a Guri- { ^baldl\'ftukénbistikDél lloreiiczí .lakásán .ojjol ; .\'¦íj ¦alfagaiott ?1\'.* nelnrIí"u>atiili bunfrm BzönateU I „ Kiméayi.it atttriötel most hegedűjével, mert ¦ ; ftFalaégs ajtai <kamara*begedüs»ó nevezte- ( tett\'kit,jVUTitiasiak tagyunk, attin*a mág büv yaabban fogiookariit eauUn^hogiídUhii lil ír--.-;;) nadík^baj i.aa Drs*ac4iárój4i a magyar Fali-etaffol Bitayt élve ahemettéky de. |iártsi so-1 ¦, gítaég! r^lMlcl« f«ló(üJt éa moiulyngia a ü>- 4u|g»t; joiintmondják: utoljára, tulegtaphirwr nolt a.bJklatopfursdi tárinton, mert nBÓl.tbv i-r,\'»4r«*ott • ca4k;a jöTÖ nyári idényru uyttt«tik ,.-.jajr»roaf^^^sti1ATt.ftrgönyifapi\'»»n4ivbalyett ¦¦,;.\':-lfa*u|zlopok aU»l<aMifltu*k. í<<;gy>\'dik baj : j^iV/aa alaóiáa bjoib at oriaágházban, It^nem az yf[;ak95déini*dÍsa*8rioáb,iii tartja gvllluBiMi, így fu,:rr;tqká^bA*U*41ail>ewédlliJB.kéBiüli)L, 31 ké|i-\'¦ -Tiaald- vau, ki egyaseriinind k»rmatiylnvn-: ; yjfiWtuJoefc
>>:üIik^nnt>tbb«a:DapiierflaÍttetnek. — Miindják, ¦")¦ bdgj ft mlaiaieriam arnugyar k<<r^n>« L^rnbr v ler* e»A16 JsTBlaltrejaikroa, a i^bbj ausztri ii
UrwnaBiroJira pwllg & kroi-bélyng Innna ü-i aeteodfl. Balyes lennel AzJgizaagflgn nn-
AtataaiBA bOaolabJbl ajdUg ssnfvezto- magát; i 1 • nuiffwr pifradlgT&raigr^l: U )mst>nlót bo*\'
-/ mihJLv \' " - -
F. 200 .0 írt-l «jáinl.-k..z..ti a mnjyar Lpnr «meléi«ért\'. A iiiacys\'r fóhilii. telintózet mük\'jdé«ót llorvál- m. Túiorsz\'igrn is kll\'frjesztá. Zágrábi tan-iiil^irarkhül hat lauar b»UBAt>atott l\'1, kik
[ zonyultak bi-. POspokhatvanban ¦ j aznrvú UuBt Utott, ez.t a tárantiulo szur éa ii»kat l.ithatni.
.itíiBi>k iii-
vy író ó 11 ban a--k-
L^yelezóaek.
Ssaknrsi, sept. hó végén 18ü".
Tisitolt szerkesztő ur I Mmlóit e bulytöl jju^Büt vennék, nom. müla«/.tlintoii) A — éa
•lUfrfiaUaia ai-KwIierag. gyalogsága is frwMkH* futTKa-iiörii ilfaa * • frtncsU \'\'oAÉByiVjjÉUp fasgjr Jwes omdud • nirva «non< r-xj^mjjiímU if^Jilanlag Pesten vap. Wie-«|&ca .4.1.0«» ívj;\'!v^:\':i"
erkölcsi köleTesaégWmTa"JicBénTtFr-nTtl uositá tenni, hogy a kiíziia oliaj, mit iitomu lavelerabon a kasségt ulvuJÓ-km-nk léirvho-zása ügyében emiitettem, c helyíióglmn máris vÍBzbangrn lult. — A nem»H furtiu (Mélyt-s buzgósága, ki itt cz ügy kezduniéiiycaósöre nly kószseggul viVll.ilk..zott, remélnünk nn gedi, hogy az Udvüiöll torvi\'l ritvid idii múlva BikereB eredmény kövcU-ndl, b r.i unnál inkább liihutó, aöt bizonyos, miután iu cgyn-aUlusro felszóllitult uri osztály b a nép értol-mauujüi is *íÍveB-*n njátilk«íl,ik némi nldi -zat<it hozni ott, hol p\'-litiUni atalakuliiHiink nagyszerű jelenéb-in a hazának oly Bókul t\'-1h\'dt9nfci-.^áaiJi^La11JemtÁi»k! a kótinlivelü-déa fontos ónbkelien. —¦ -
Slind a kezd-uiétiyezn ni\'iid njóérz\'slmü pártfogók fogadják őszinte kílszünetünket a haza tievéban s adja Isten, Imgy e^yeb kíiz-segokbnn is hasonló nagybenü egylutokaln-kTtísár* e szép példa vonzó d-gyon és mélló pártfogásra találjon! Ezt a Bztillemiekríil; üjságul pedig annyit, h»gy"Szakácsi legközelebb nügy rirszágiia vásárt venni szándékozik, b még csak a vásár állás olkalmaB b\'jlyJBÚgo forog kói\'iléabr<n.
Mikor e sorukat írom, a vidék lakói szor-gntommaFa a multevi csap^Buk, ntán két-Bz^rea Örömmiíl kc\'szQlnek a pár nap múlva bekövetkező\' BzH^Cthai.
Bor cleg — s mert a ízölíí nz eddigi -kedvezd idiijaráB folytán kolliilcg megérhetett, jó is lűünd, és megceáfulandja tmn népies véleményt, mintha H a t urli db planéta uralkiidása alatt e tekintetben íb kielégíti! borturraúa nnm várható. laton ünnol ó& Öza-kácal lakóival!
HAJGATD SÁNDOR.
\'-Moháén, iept. 30. 1867.\' 1 Bnranyanicgyébon> D.-SzokoBun nom\\róg ¦az a^axitriincséllonaég adtn old. magát,, hogy\' egy ottani aznrgalmas,a igen jóravaló kei-^inUvvá/.ki kü|ünbflTr7 gyermek atyja, anya-" ;-.gi k\'tlyzote jobb. a kiízópBíorönél, s.valami „Családi viszonyban történt osszczorronéB ml-alt első Fiilhavdléaébgn az ördögnek Hzánvdn lelkét,\'fanját borházában (prósiiáz) fölakasztotta magát. Gyermekei ko>Ul egyik Uánya -esetleg szinte elment a-UárJ^ilu^.nmiHL^JL.! /JlÖt^íiíjlép, iszonyúan megdübhonya látja, \' íhon rinág
muta,t-
Zala-megyei hirek.
—. U ap^atuli Keíüógu nőve nnpj;in, tegnap n.RL. F^r\'MiCK\'etidÜPik templomában új a/. i*r. zsiringógában ünnepélyes isteni" tisztidet turtu ti»tt.
— Maivina. Rég nem volt szerencsénk egyik Ómelemgaíiliig a a szív mugiifllirüjilil vagy.iil i.ly ulunk Biinbr! lülu\'ll.\'i kö|(onunk biiüijiid koHeniényeit olvashatni! Milvinát, a kdtt\'Híi\'iért ngvknr annyira lángoló nem cb lnilgvi\'t ertjilk itt, iíi.jelenlcg Viifi>*itnktiau írniliil. UfUtörtóhön estve a Bakonyi daltár-Mtilat iiiükudÚBét ti«ztelé meg jüloíiétév. 1. T.irstilg.iiiúii n.\'niL-g.ik a magas szíll<:tés és iiiüvfltr-ég*ulilíényt ¦l\'.n bódulatot pni*ani;B\'*ló fenségü vniil át, d- a sz^ll-jm fgi ihlclaé-grt, a k-iltésietert még mindig lángolóan opudÖ érzijlnipt t\'inusil; azért eröaen liisz
-özük , hogy gróf N i .:zky-Ta rnóczy Malvi-nát, nz nly ki-dvesen z-.\'tigü k<ihonol ujnlag loend BZürtincatMik mielőbb.J14IIInt.,í. Adja Isten !
— Hangverseny. Pyllcroann Ferencz dalárdái karnipstor ur liangv.iracnyj nkt. Ili. locnd.-Ktizruiuiikudnek a hangversenyt ail,jn kívül Honr-o F. és C. testvér pár, Gutmann Emília ferTBitRSMtiy, ée^F-önl*aum_.ux\'áanfkara. 4-lnngverseriyji^BwSnarfCz-knBítiru rendeztetik. Belépti djjCSft. Jegyek elífrn Wajdits, Unlphen és Rns>niMd Sándor urak kiTeskc-iléaélnui kaphatók. 1\'^ígyelmeztetjQk a t. műértő kiiztmség\'.-t c műélvezetet nyújtandó alkalomra.
— Tanügy. A nagvkanizEai V. osztályú gymnasiumbnn az idei iskolai Linfv f. hó 7-én ki:zdotik m\'-g. b án, vasárnap délelölt ün-nepélyi-B „Vani simotau" tartntik. Mint Iiall juk, az ujiinan incgnyitandó V. >jsitály a kez-désliez arányban eléggé lát.i^atuttn.dt mii-tatknzik. Mindennemű tankönyv f lünbbi rendelet szerint ttnphfttó Wajdits .lóüsüf k.Miyv-í» oiiiki^reskadájiébim. A közönaégi]i\'k p"djg ajánlja kulcaiinkiinyvtárát, mely knti:t-nél több, a téli idényre, használ ,tul. A Mté-tulúk elnnytiaek és jután yQR áron l.-inrt olvasni.
— ügyvédi ir.iJa. Somngyinegyéhöl pIö-nyöson ismert ifjú Qgyvód, li-ch Adolf ur N. Kitiiizsan t^lüpüdven meg, flgyytídi irudát nyilutt. OriilUnk, hogy aa Í11 teli igenli a általa városunkban egy totterüs taggal Bznpnrudi\'tl.
— Zalamoir/o bizottsAgi n péi]2ilj»yiiji -DÍslernek az 18ijS-ik évi fogyasztási ndó iránt kibocsátott rendeletét tárgyaiván,tiszt-visolült oda utasitnttn, bogy míg nz urszág gyüléa ezen adónemet l8(3B-ra ia el nam fo gadja, nnnnk tárgyalásába bo ne folyjanak s felkérte egyúttal a kormányt, hogy az országgyűlés határozatáig ezen tárgyalásokat hagyja függíiben. A bizottság még egy fol-
,iratot ir\\iéz a belÜgyminiazturhec, méltóztassék oda hatni, hogy a katonní hatóságok megkereaéseiket a megye k iaonségéhoz intézzék, a a megyében elhelyezott magyar czred-pirnncanokság hivatalos ügyekben a m»gyéVel magyar nyelven érintkezzék^ any-nyiviil inkább, mert u kívánat jogossága .1840. VI. t. ci. 9. ft-án alapul.
— Ház vétel. A nngy kanizsai takarék pénztár f. Iió\'j. tartott diósából MémotliJitnus orakOiftlut a fdutezán lótezüJiiizJikaLj7üOO frlérl örökévé tette. Általánoa 1 Üriiintt vó-
.lUnk kifejezbotni o~ BzarancBÓs .intézkedne felőtt, annyival is inkább mert ez altul Városunk jelentékeny szépttléat nyer noiuuaak nz uj építés, do azon körülinény által ia, hogy egy oldalutcza nyittalik \'meg.
int *ürrts.-Mgyogót k*pl Uogy uját atyjMűgg-a-kttlélenj-Jcílj aympatbUia mutat ez? \' oa óJstbezi ü^xtönJAjazó^Uk^ltal Inlea\'JÜmon a hírei ellen- -k^faut: • " y .
toayrémOll gyertnek/TÍlekaiakadva fut
_____ÍJ_Ily JiOülttmi onilbiáL nagyon h& a
tínyt a tnAgn vnliíaigAlinn Inniuk ; LUtpn hUiaink, ~ltoiry.,a niuiieiikoliiH titiUA befoljiaoib klrflltbon mi\\-ií váiíaíöm- pírÜuilflra tn!iir*i jí tott nmn~aaV rsi) jnUtom nélkQl — *n)ia I Uiork.
Zágrábi zsinagóga. K.-Kanizsai jurneveB-
filrab\'d Faaaof Bi-or— a-napukhaa^ágráb^ bari lévén, az ntiiitíi zsinagóga felavatása alkalmával tartott,hitásoB beszédjéért többféle M\'étté-kitn>ttotOBJiöii részesült.
— M íi v ób se S.~Hlrszerioe Sopronból e hó utolján iv hirnüVea B*álliék Nagy-Kyntzaa\' ra ia leakuroak rándulni. Nekik alkalmasint több bővé tőlük Iubz mint vplt a Bakonyi daltárBulatának. Ez életrevaló kis társaság valóban fuíolénkit bennünkata mindennapiai komorság ..agy hang óságából, azonban mi liaazna, ha a jfivedolom alig-alig fed ezé kiadásaikat. Okut egyébbiránt nem a közönség réazvéilmiKegeliaii keraSBÜk, hanem a körülmény és viszonyokban, lévén épen azÜrot idujo: mindenki a viüármrzureti társaságokban élvozó mulateánnit. —.Baach F. J. tanár íb miiBt.tartá bűvÓBzeli elitadáaait a „Zöldfa" vendéglő te re mú bon, mint mondják, CBctteiy számú közrknság előtt,
— U j a ú h á z, A „Zóldf i" kertet nem szándékozik a kormány Jadni, hanem ugy ertfaflllötilí, mintlta egy uj sóhás épitéoéro volna funnt\'irlv;!.
— Vásár, Mint az elökészfllatckböl is látlritó, a n ígyk\'iniiB.ii országon vi\'.aár valóban f. hó 7-en lartatik m>!g; melyről a híva-taltiü lapban a- magas miaialari rendelet is ülviihhaló volt.
— Tiddy János. N -hány nap óta N.-Kani-zaán van Tulily János, érdekes éa jól beren-dezefí parnji\'.un.ijiivrtl. -Erd"mrt inr-glútog^vt-ní. Innen Vca/.prém !11 át azülöváronaba GyÖrbe m-\'gy. - "
— Szür-t. Általában elmondhatjuk, hogy j az id\'ii azüi\'-t mind minÖBPg-, mind mennyi-
aég tekint-léíiül kielqgilii vult; vigan folyt a 1-ibei mo.id.uii, már ha íb fejes-jltnek te-kinthclü.
— VizEg-i. A nocy-WnitBaí ÖanR a iir. tan-intézutekbun m evi vizagálnt fényen éü ered-mónyti-ljra BÍlicrrul meui a mull héten véghez.
— Vásár engedély. Hsentgyürgy-völgya k.ÍAsrCi;n"k m.pg.\'1-gedt-l.\'tt, liógy vvnkélit 4 iizcr, epp-dig: fliruar 19, nprjl 12., ju-niua 8. és miguulus 10 dik napján ..országos vásurt tarthaseon.
— P u a ta. Uut. I-jén a Z ila-Apátbi postahivatal meg\'iyiltalotL
— Tüz. Barcson nagy tlií volt a napokban, egész egy utuz.i snrliáz egott el.
Somögy-megyei hirek.
,h. A megyei bizottmány Bapt. 23-ára hirdetett íyQlÓHÓt naffy azámu, ta^uk jolonlétó-ben m^gtíir.t.iltn. A gyfrlcn tüzetysebb lár^ya-láaa( a f.iren 111 -tlü^fd, d-J osakij mindenesetre más helyen! bővebb leiránát fnohagy-va, — röviden nicgemliljük, miként a három főtárgy: a Dráva folyó SKitbályosása, a n.il,iio[i-!ecBnp.,IjLFÍ zBÍlip"k kiigazitÚBa. b n mugye aziven k-r.\'BZtül vitetni terveli vasat kiépítésű iránt 1 liető erclyea intézkedéBek vétettek határniíiiba. Az ugyanezen nap d- u. 3 órára hirdetett hon védgytilésröl, — melynek tárgya, mint már eniliteftü\'k, ne aradi orsa. honv. gyQlésöni képviaelft kiküldése | Irttt volna — kiizulibbit uom tudunk, --I eUö alkaUmmd ráenlékezünk. * h. AMiuat megint r-|. multuk lfi-rúl 18 \' krra. A iné«zároB"k per-ze örülnek neki. d.i a kuzüiistig pedig — flógcdott\'Mikcdik éa. ha Üazintűk nkaruuU lonni, ki k^ll niondanunk, j hogy a közönségnek van igaza^ mert as a | rofla lius meg roaz mérték Ifi krral ia gaval-I léroean m>\'g van fízutve, a az !9 bizonyos. h"gy a qnnlitáB ia és a mérték ia csak as lesz ám 18 krért la, ami -nlt 16 ért. Ajiuil-juk észrevételünket a heJybatóaig*figyL-l ¦ mébcl
— N é y m a gy a r it á a. KrípDor Lijob kapnBydr\'i teji\'kkönyvi ígtató nSornngyju -ra váltuztatta vezetéknevét. *^
Ii, Bakonyi István első magyar pesti dal-tárfliilata-nebáuy napig városunkban ídozötl. A tareulat jó erőkkel rendelkezik, jó darabokkal bir, élvezetes estéket szerez a közím-aógiiok — mindazonáltal kevés pártolásban
részesült.--
h. Noitzer Farkú „honvud-eetülyu". som igen Bikeffllt aept. hó 22 ón. Hihetőleg a szulus, kollumcllmi idö okozta, hogy kevés számú kózönscgo voll . . , vagy pedig km aa volt a baj, hogy num vt-ll szamár- cn chmaí futtatási . .
h. SzarencsétlunUl járt egy kútásó a napokban, « városunklieli f\'i-ulozában, hol egy ujnnásoit kútban dolg-oiottrA\'kntbjn ugyanis oly rétegre akadtak, mulybtil sajátságos fojtó gőz (tán kén v. szén) fejlődött ki, —éa annyira hatott n muni>külendö munkásra, hogy\'.— mídön már majdnem * földszlnre ért — orojói a uszraélelét yesEtvo—visszazuhant ób tnoghalt.\'
h. Az igazságügyminiflter azon íreiidelato, JyrzgTin+T» BBBbadaágot-katonik jiívíthan a_polgári törvénykezés azarint éa hatóság által lesznek olitétve, (megérkezett megyénk-hez.—Tapasztalásunk Tolt, hogy a legtöbb bIIntény. a nevezettek által kövoltotett al
~rae!
"eddigi!* nálnofc, — ¦ caakBrÜluj tuduuk ez frlTA-déanek. - moly ^ mr v_ Magasíik, kiaaó
.kedvét fogja ezugai «!43—bnttal (l.><rttíbb-^^.\'f»LÍl»1 MtalaK U)\'kifize-
\'tettV hetykén szabadult Irgá nyéknek, hogy ^lopjanak s Torakadjooek^B-ninjd-: in»r»é"r«-ta-—nit> fiket-m^ft", murik-*-még a böjti- - -h. .A,, helybeli, templomi püdal^nlap javára Kovict ¦ Imréoó By«-.ngy dniea poruzellán edényailjátszifcr _kl; tneryot maga ajanlt fal. Dicséretül és ígen ololüioa keresztényi cao-
lakedetj_ _ ----
b. Baranyából chólera-járványról coliunk ^írt. Miaf roüdeaen azukntl lenni, nagyobb a híre unnak i«f: mintsem valóbau van.^obb\' ia, ha. így van.
h. A aopt. 20-, 21- éa 22 én Buddn, az iskolai Ügyek rendezése iránt íi nmga br. Eötvös József mínieler elnöklete alalt tar-tett tanácskozás eredményű folytán —érte •itjOk az illetőket, miként az löG^-ki Íako-lai év f. eVÓktober 6-án vömdi kezdetét*
= Tapaonyí t. levclozüuk irj»: hogy ott egy BBBiony egyezorre bárura gyermekot-szült, 2 leány éa 1 fiut. Bár ép ós erőteljes gyermekeknek látszottak, születése napját egyik bo élte toL Sept. 12-éu Mihályd falu égett le; mintegy 48_h_áz, notUBzáraitva a melléképületeket, lett a tüz martaltikává.
™ Ví v 6mea t o r. Egykor Zalaraegyé-ben Ja intikődött U^z István hnnyédtiszt — mint a Vasmegyei lapok"hozzalt —Siorabatho-Íyenokt»ber bó folytán vivólakolát nyit."
Sopron-megyei hírek.
t=c Hulla, tiept. 29 tin a harkat erdőben egy ismeretlenJérfi hulláját találták mog. Á ruthadáa fokozata szerint Ítélve már 8 nYp^fitTróK Betelt élettcíeTiütT^zTik-eTtöT lítt^H öríy lelet tz esetnél gyilkoaaágut enged gyanít- « tatoi. "v \' " \\
Patti couoerl. Ojt. 2a-éa leaz a Patíí-féle hangvorseuy Sopronban. Jegyek már kaphatók s valószínűleg j>lf.>gják kapkodni, mert nem mindennupi tudélveaetben réaze-BüTenHének.\'" -..... — —
=s Kutya adó. tíópronlnn a szeptem-bar 20 én tartott bizottmányt ülésben elhatároztatott a kutyaadó keresztül vítate. Hatályba leendő léptű még ninoa meghatározva.
=a Kö-valválaBEtás. A csornai választó kerületben johb..házi Döry Adá\'m kö-1 «Y"elhaIálüBÍs» miatt tij választás - történvén, Huaalopy Antal lett"á "követ ellenjelölt Caapó N. ellenében 130 Bzótííh őséggel. A csend éa rend Urtáaa vógott\'az ublánus oknak Fegyverben telle állani.
_ _ JVas-megyeiliirek^
= Szombathely mullett-levö snrányí kas-
¦ tély. moly jelenleg gróf PallTy birtok^ sgé-szen átujítutik. ÁTtiviKfll így iüpronTépitö"
__mester -vállalta ol a mintegy db* ezer forint-"
Ua keiül.
= Október elsején tartatott Kőszegben egy értekezlet, melyben az a kérdés viláttatott : mi módún lehetne eszközölni, hogy Kőszegh is a vttBUibalóíatba ejtetnék ?1 A Ittbbseg uéjsele ugy latazik^jninthtt oda, ha-jolt volna, miszerint Koazoghldl -Szombat-
¦ belyig építenek egystaruy-yonul, mely azu-
?\'gy6r=gráUi vuualLl\'kattiitnók Ősaae. A kérdései ügy aaunbau még eldöntve nincs.
\'zssnulonakfliub.uuezo.a 1\'inkufeld tájékán sttfut, ^í8;an ho esett. A fagy kemény lévén, v Y&Ló>*ináleg alkalmatlan- szilre ti ^vendóg volt. " - \' ""~
. , UabilosaJ^- MetÖszegedt Saegedy-lAJt ur, Bioitit a párisi világ kUllitásróI neje az* g\'rrMajlátb-^rta-urholgygyelhaiijáb*TÍaz-siatérl volna, öalzburgbau kisaallt. Kíaié rosszul érezvén magát, ott egy éjjel kinyu* \' godnUakflrt; űunbaa a végzut Qáekép TBn-deléj minden Ápolás daczára; még azon éjjel
¦ aegbalt Hüll tetaiuu Vaainegyébon acaadi\' birtokán levó családi siruultbav szeptember 2&-án tétutett ürük nyugilnmra. Benpe a "honluliTyi «réu"y«k%\'n:lüudóklö nö feled hellén férjét, tt»j(t~furróu azeretü ntyát~ás~ki-tflnfi:buzgalma honpolgárt veiziténk el;A|dás
\'\'poralraJ =L *
»KUlHtás. A7 vasmegyei gazd. egyesHlet f. évi ooL_20.éa 21.-én Kis Cieyben gazdasági kíálHiaat rendez, A kiáliitás\'tárgyaj: 1. a mesei gnidászarbriases nyerst«rmenyei, af ,;abnafeliik; b) büvelyes vetflinébyek; o)\'óTa-~~0tOfeteményetf-d)-taknTtnAny magvak; é) rditos:.iÍ0rétJjr«lcpf) gyUinOlcaök; g) gamós ...és^ytikiiafénvek t ezek uiftgfai-t M gy»p-- - ju j solyein s nn«onnuinth\'k> lí. \'a gitzdwagi ! Ipar termenyezlkkoi; a) folyadékok; b) llazt-tiemQok; a) az allaturazúg ip^rterményei; d) /iMíÖJtiJáes gyaniöloBiiskort ipartorményéi stb
¦ -\'Bí • nmei g^zdáazatlnl rokon viszonyú As*
váa^betlekf u. na. termények, gyári késiit-"-•B7tk, erdei tórmóiiyolc. 4. gazdasági esz-kAftttk. 5,.|taipar a mUveaaoti tárgyak, nö!
, j, jnunkAk stb.;^ állntorszVg. JuUlom.ketféLe: pénzbeli éa dtosérü ukljvéllell kiiantetéa. v üaazeien 4í}Jb. arany ót 4Ü dk eztlst tallér
-"_bo^Jt^ttjreö^eAkozÍj_ilá, A tárgy-k oej. 12.1g^.as állatok pedig 20-ig Kia-Ozellbe Wldendök. A tárgyak elfogadásával V«ndler
~- : Feranai váfuibiró és Niederreiler Ferdinánd
¦ eoitomeatfer bízattak meg.
írod a Lo m.
. — Jlat #zámujikhoz van mellékelve Pesten a Óeutsuli tu-tvéridi altul kiadott „Ku-r o n á t á b i ;E tn 1 é k k a n y vu roi. mf-gran-.delési felhiváB. Alattijuk al. k!>íiliií«gfl«»k 4gyoímubu. .Szintű voltuk n íií\'nilyné \'< F<-1-Bégo száma rn kr szilit p \'nupúh kiúli diazmfl fényképét, n "?1" inagaz éa 1f»" b/i; Iob nngyságit példány tflzi-t a li*irár-»tit. A ki-állitáa kitünii rsii\'ja- óh putnpu»>ágit lílkrp-zelbctjftk, midiin a kiadók azt » l^m y holyra jutatták. Még hibb póldúnyt ruln«k fel gazdagon néhány magas\'állású azcniólyi-aég áramára.
— Az Ariidon racpjolonü „Alfijld" t*zi-mQ napi politikai ^ip bzcrkcaztésút TÍhzIÍ Lajoo vette át, ki a nnvitzctt bipnát- né^y uv óta mint scgédnz \'rk<-nítíi niCk-iildtt. Telict-aéga-, bzorg.ihna- 08 clvliüaégóröl inm r--icB, éa Így csak azópet Ós jól várhuliii az uj szerkofZtüitilrA lap ára negy<>dóvri\' 4 frt.
_ — A [i\'i.iti Iripokban az a hír t*-rjfdt el, hogy a döbroczpní „ A 1 Túl d i h i r 1 n p"" megszűnik. Az elénk lap aziTk-íztíinfígéii\'-k eszfiágábaa ainua azt mcjrsaütiteim. Ari év-jiegyedre 2_j!i..40 kr. Hu tónk int. háromszor jelenik meg.............
— MegJöUat az „E«?t«r);»ini k \\\\ i-\' """mutatvány a/.áma. SzerkéaiTl H\'íian
Rozfö; fiimiinkaUr\'ank : Bcsz" Jáa«« ón Hó nyi Kuzb(í. E\'mügunddal kiállított bntilnp.it ajánljuk az illet\'ik pártf.igásába. ^ti^tizetó! ára éviingyedi\'o 1 ft ŰO kr.
— Az „Abnnjmegyei küzlönyu r^az-yót-hliíny rn hitt inoga^ülit. ^
— Megjclftnl a „VaahiRgysi lnp"ku r-lsö azáma, vAltnzntos é» élénk tnrlnlummal. Szerkeszti: Balogh (iyula; füm«líiknt.irB: T,.-rok Dávid j kiadó Borral mtfy Imr-*. Ara évnegyedre 2 fL Mcgj>-lenik lu-teiikiiit. Ajánl juk.il megye ób vidék hu^atias pártfugáaába.
az oka^hogy a le^-magaaabb Iston mJBt min-knt megbüntet és a gyÖzeliuet uiua<-knuk adja. \' " ~ \'
D\'a vigyázzatok, húgy ti ne járjatok ugy\', mint mi, és, hogy a szurencau Ueruko viaaza\' no_fii?duljun.
Kom BzonvedQiik mégogyán éhaéget, és a még lótoeü ólglemazer^k-eFiiégy-iil \'"hüría-pig bóérbetnónk, da mindazáltal ez alkalmat n« n akarjuk olmulnaztani, nolmgy nn\'*g na tv. o\'jb szaroounéileiiHó^at idézzűiik tdii.^
lL*en -benzi\'dru-a kup-sztétiy l)i/,tuank ro i :d"ii tVlidl\'tk, hogy ,áni\'»ár a tOrók |Mi\'t(| vuik\'íb\' ln\'t\'t\' u uh íi liiziidók táin<\'p;aliÍH v oú-;111 H\'ik vái.\'s nu vár i-lvuszcü, mÍodaziiii:Ll-11[ iil-b ui ír- kt;t;:lk..\'djemtk, hogy minden, mi íi cri.is^irl t-jilfté^novobun igértetilt, híven iin;^fiig lartiiiní. M.ot ktíriljíoakódutt a Ikih i, lei Vidt a tün>k kóvvt Búcaitoii/ós Vájjon mikor utazott c\\ oiuiiiuV éa uiidúo <i\\re ki\'-legi-tó vjilua^t k-\'P \'tt, azt mondií;" ht\'gy ö .Snü\'iuár KllV\'i.dit, u túrok kovitlut,jól íbiueri, <-a azért r-\'hicrívli, ln\'gy az a ceaazÁri\'al büket fog
Az üraég, inuly a megszdUáz kexdetAu 4Ö0O ^ fiiból állott, éhaég a <ri;yábl> káhiiz-tburiilyá\' npfar k fl re tk gztébgn fltK^ra^lv^u^lg^^ra\'a^^ inoradóknnrös minden íngóaígável :uttiBtí cre.lc s Lógra 1 kílfül s Dráván hájókon azái-littattak a lüriJk határokig.
— J. L. nrnak Mmxlavinnn, tober-deci am huri éi-iu-^ruilro majd után pótolni.
— H. 8. Koíithfly. A fiiietet vettnk,. á>-elfoglalt-íágauk miatt még nem olvashattuk it
TARCU-
Sonettek,
Tgamnjt nlÜták a n\'-RÍok fl hililLkol ia pecsételek] ÍRon : Mienk ax ílntlltlre *iúhiln-iit NekQnk adák a buldog égi ok.
•8 ml cljtlk üt a txii Siei-ilmil.cn, A «tv ¦ie/oTnie\'tTűoTöiiibou . -a-Jíton jgy parancíoli..nokifc,
S nekünk ai \'laton agy pnrsncftolá: Keresd a bbí* ssonlma liárjnit, KiraálTB verd, ne Uad slukadtaik\'.
S ha jól peneg, pooélornet reá I Papom kölé»o aa ; voiEr a biti 8 világosítsa leled útnit. —
n.
Magajitoi írzalem kílintt nevel \'" Kél íilgaon-ircmia-jí atayánk, Magiijod is sir 5, lia bádjadáulc 8 boléak ttj élotct. mosolyt lL-hcl.
Belénk nj {letet, mosolyt lcbel, Minő riejnaa ijűráboa ?1, reánk Pautlva miaiV hívét miként n liíng — Magasra nyúlik éa hamar toki el.
Kinbii[t{ ín nnpílrvo mint hamut ¦--OodOrbe OnÜk . i. Ah nomo* poroki E», ~jt, c*npia csak "i* jutalmatok.
A ittf, oi alkotó erő, Ifjul
A földbe, mert klhfllre naw-dobogr-^^..
Huiant noín Zdi* a fülejt a m\'ig»atod.
\' BATOIíFl.
Kanizsa-vár törtenete.
FelitWaatátott a kartiu.il magyar iáriálgií korban Hr.\' Szűkíts Niader iltaL (Véfii.);
Kn magam, mtuliitt^brts^ lettem, a- Ömoloiu-ki háborúban 14 nap\'álaU 1\'2 ááneaot vettem lie. Ilyen\'nagyvÓB dieaö diadalok dtilyfösüa>~ ké tettek bennünket. Nem adtunk hálát ér--tUk_Iatou mindenhalóságának, hanem min-magunkoak tulajdbnitattuk a dicstikegnt. Ki
A küvírtk\'-zíi napon a tiírökíjk kcrJBEtóny f\'^Unikrit, ez.uonzorint 72 azabadon bo* uiiilijtlák. M.irczius lió 2ü un a baaj-aga ki-t unth . i\'irok kel caászári véd lo vóllel küldelt^k Ií.v-Iil- it kotu.t inegadimi a/.(.\'rzod-mónvnyvt, ivgy VI¦ fulat-rjw ftmknljóvi\'i-hftgyja t-a s t):i|!; i-zii I g .liuirja. iCion kov-itr-lt a p.is-táit ui:izván tn.ircziuh bó yu-án líéunbo ér-\'k L.-k, síi caauzári t\'>lmáca L icbavritzuál ba-a/.it t-"tl.ir[.ilí. Kövelkífitíl ll\'üpmi a b.THB ngn-kiiiallg\'<t^at nyiTt Stalirunberg gróf, az ud-v:iri b .dl tanaea míaodclniikóiitíl, é» átadaa Ü.itliiyinyi gróf tabnrntfk, ós a Kirök tiraóg ktizt kntu:l alkut, melynél t\'ogvaa törököknek Óa a vár tubbi lukóiniik iungcnfifidtetett. a ,azabud fcikoltuzóii, n f-\'g-ily keresztényük 8La-d.\'ti boeaát.tttak, éa » Renegntuk tbítiba--gyolt kurua&ténv-ik) a vaászáriaknak kissol-guliiiiáuak, liiiilliy.m.yi tábornok a„.turuk.Örr segtöl f-1 telel nélküli inegadáat követeli ugyan, da miután a várparancsnok neki monda, lioüy még "égy hónapra van élelmi szo-r..-k.kel uljátva, sót még neliáry kö\'wl búzát íh a tsaszáriaknak eluknrt adni, a táb"rnok jobbnak tartá a tórüTíoknok kiinnyabb fultó-tidukut ungediii ; m«ilyok ugyanis a császári legkegyelmesebb jű vábagyá\'Bt megknpván", 1 aprilia liu t-lsején aiijátkoíülcg írattak alá, I A azerzödmény enak nem .minden pontban olvnn vidt, niiíiT Eger, Ü*ig-«t éa Fehérvár Út idaaáiiiil, csakho-gy a klkölt^aésro szükaé-gl\'a szekerek mcgaznrzéEÓt illolultíg a kortll-tuényekiiez kt-p^at egyik vngy másik punt niegvá\\tuttntoit.
A basnagu társaival a caáazári jóválmgyáa titá^i Öőüiböl irprjJ^ffl^títi rCinizaára viasza ment, éa aionn;a|pííszritárté után, a kiitult alku szaruit, é\'gy -nőmet ör állHatntt Fel a Baachlar kapusi kapu mellé, ós noliány magyar eínpül unnak kösi-lubü liclyoílut.jtt; a törökök p\'-dig készfilift\'diet. tettek nz el.me-iiéartí, ini oly jiyorapaággnl törtónt, hngy a Baaa ngéaz családjával már npril lió 1 lí éa deistán Óra közt a ÍUczvárosba kikül-
táz.itl, hová a turrjkük ez nap Annyi tiiraze-kereket vittek, hogy n var caiikueui ílres marailott.\'
Másnap, npril hó 13-án, Jobilate előtti csíUorlúkiin a janicsár -iga, egy öreg bulrges cíiíber, a k\':i\'líft\'^UIaWrm^1fn^ tábnrn"kuak, ki o mi nt Ciiky grótV.it b azá-moa ögyéJdi-tiflztekkfl idf lovagolt, a várt átadja. A janicsáragii Batthyányi- eló menvén udvariasságból egéazz&gj állapota^felöl tudaki\'lódi\'tt, és nzou.kérdúst intózto hozzá, nem Bzállna-j la\'lováról? a tábornok a? elaii kérdésre axt yálaezolta: hogy még moglahu^ tóaen jól van; a máaodlkrjLpudig, líogy nem szállhat lo lováról, mert pi " legliatalinaaabb a legyÖzbetetleu caáazáránnk méltósága ellen volna, mire nz Aga mit aera felült, liímcin egy báraeny-zacskóból a vár hárum-Bzuroa arnny láncára fii zütt kulcsait kihúz* ván, a aznvakkcl úfudá Batthyányi grófnak: ime átadom önnek e vár kulcanií, é\'a pedig oly várnak, h milyenhez hasonlóval az nt-toman birodítlom többé nem bír ; Batthyányi «rre ekkép válaszolt: Hagyon bölcsen uBeh>kedti;lak, hogy az isteni határozat szerint a várat átadtátok, minthogy tudjátok, liogy_!»z O\'tó.irian bíródulum minden ereje aem oiég«ége« a leghatalmasabb b gyiizhe-tctlon rótiiui császár luilaliti.inak ullent álli-nl, 8 Így ezt árvámat mm tarthaltatnk volna mog.hat ilnta ullni; ainiro az aga azt monda: az Iston ucy rendülla és akarta.
Most a kót gróf tisztjeikkel egyíUtftaáji-eiok -nrcgtekiiit\'óaóra lovagolt, A innen fcia lUczvároabA, melyet tikkor a>\'törökök már elhagylak volt/BYttliylinyi egy itt.leyö azép gyümölcsös kertben sátort „kószíttotett, s oda a B aát;egyóbb török elfikülö.ttaztükkel ebédre mogliivin; az ttbudre uieg ia jelent a Basa a\'janicaár Agával, Giorbagl Aga, éa az al AlyB.ioggnl, itt núniagy délutáni 3 óráig nárMlí^lak,^\'ttztan-Ttr^ürükükr^ÍBszfttértek-BáczvároBba. .
A jrirbsti . iiJigyinennyÍBTgü.\' badí^TiéBz\'bii
talB)f[alölft*iftriig lílszETbol -"ióbb mtnt^b(J-^4*---
rab, éa ezek közt cg / egéaz ét egy fél ÜT* g . ágyú "(C irthatni-") nrHa apróbb ágyn}kknl(-eaetikivÖUegy 40 f.ml-.a niuzaár,/ éTIL.vM-ágyu, melyek nagyobb része ü fonfeie volt, a
tobbí3 M-2 fiinloa. -¦— - .........
Az érc^ágyuk olöbb nagyabb réazta kereaO tényékéi valamik, mint azt I. EWdinand^ 2. ilikan, 2. lludolf éa Károly fobSet^bevó-Bett nevei és líziuierai bízoiiyitÁk.^-"\' - "
A várparancannk lakása alalt lévő fagy . vortárb&n még találtatott; 2&10 kétélű bárd, . 170 [>nBka (Musquctuns) 2 uiu-tlo gép; a nn-gyobbik vriBbói,« kif.qbbík ére/bfil, 20;H) p:i»-r\'--= kaCaíi, ö láda vaakapocstiaal, nzámszerlnt 30; 130 mázsánál toh>> ólom, t> nagy éa 4 kis rézpnlaezk fauíu);a1, ouszea^n n mázsa F..-olajl, 100 mázaájiVtl több gnlyó, 2 láda bam-bncBŐveoskit, 0 h- rdó éa 2 láda kóneaorá,láda a ugyanannyi hordó szaruk és cytati, egy nagy szekrény mindenféle knrddul tok nélkül, egy sz-ikrótiy fúróval, 100 tiltott kó-¦8Í-gránáir^8rUda^é* A - zsák tiazttUatlan-aali\' ^_ trom, 8 burdó sürét, 1 láda vnahurog, 17 láda knvácti\'jB/.knzÖkkel, sok tüzaknáazt eszköz, 300 - bárom éa , két fnntna
"ft-gyír golyó, 7 nntzai terpethr két Imrdór1-
ban, SUüU-nól több Ötc-g áuyugolyó a *nk foro, láiléz, ozeg r máa vjtafúío. HIs\'neTyiUl a . lilportt.runy melleit tuláltntott 100 File-met lőszer 2 a l\'/, fontos golyókkal, 5U kalónféla emelőgép, 4 csomó erÖHkötelea»t, t réz tábortfeldob, 100 mizaánal több vb, nply közt néhány azaz gránát, 2 jgen s" nn-
gyon Imaasu lano*, lótípuakníia AIii«ju-tton puska- -BtL.ki:! ólil-váirn-liiird, V |n r\'<tréa?, &4 -íistrúiuhortig nyel tiélkíi\'. A lőp >r.\'kVtlorijya ¦ ban i-jíy niáa fylJít zsákokban v.tpy Iwrd-ik ban v.ilt, d-i itagyobbróozo nedves ós haszon-vebetl-\'n volt.
Kanizsa vára bevételének emlékére két érem (etulékpán-.) veretett, az egyik szüel-böl, a máaik érczhSl. Éten einlekpónzek a pcati úgymint a bécsi ér-jai nyujteuiényok-ben magvin\'iik; rajzit pedig a Szécbenyt féle tfra-agyüj Lamen y loir.iB ib m n 3Ll-ik r.ij\'?-lapon^az J3 !k éa 55 ik képi-kho» tabUjuk.
Az ÚŰ-ki kép egy tallérn»gyita(;n ket I it-nyi neliéz eztUt érínet mutit, "melynek l-IÜ-bipján Lipót caáazár rómni haroziaa oliüuy-ben jobb kezeb-n római,, zászlót (Libipnn) tartván, bal kezében a_föjdtekón álló kis Vik-terlárfjgyifzülútn níennüij kezeiben" taVóko-szoruval, á csiftxár előtt e«y Kanizsa várának kalcaait átadó térdjptG török. A körirat: Hoviis gnudona apond.sro tjrlumpUua: uj gvB-zulmok"t örvendezve ígér; a kep alatt: Vicias dedít ntAhuB d. T3 upril P. H. M.:Üifgvu-zött kezelt adtu lUtlapjáu Künizaa várának rajz-t, a vÁrusliáz teruinéhan létező kép íb igy mutAijn nekünk ttz akkori kanizaaj várat, — avaron felül a lebegő hír, Faina, jubiijában , trombitát, Mjában pupinzeUtet, m«lyen Caníaia, tarLváu. A vár »1 itt Iiét"anr irAabnn Puat\'XC amitis jnguui turvicum ! xentiens Caniai» fiúT» íp-<uin Jv,:ri* intiium ulioom VlclarjUirrUia\' -egaíérii\' p!.irí?e\'\'\'fi.!r TKEíp\'í.,T3.°,a^ 4-1 Iwepb-.} 3IU0SC!: Kanizsa 90 év után a törők járimii lera*ván, ogyaire tavasz ginjén Lipót éa Józaafuuk a gyöze.mek bőívetemű-nyót igérl 1690.
Az 53. szám alatti érem val imívjl kisebb az előbbinél, és érezbül kÓBZült. Etsrapján József királynak, Lipót fián «k egy fciéliozte-tetl azuka, nöalény kutya, hitinul Cnniasa, szájában Kauizs i vár kiilcsAt hnzza- A régi mömlái""szerin"t:;&ánus4 nevét egy noztóny kutyátrH<hirrn<Ba kapta vvlőa. \'~ : ~ ^ A körirat r-Famea doemt parare C-inlae\'ara: Éhaég-taniíntU a nőstény kutyát engedel- " meakedni. Hátlapján Kanizsa vára látható, melyből a?törökök épen Ütakarodriák; Kör-Irata:\' Hoc genus non expellitur nla] injuju-nio: ez a faj nem üiathatik ki, h«e*nV éhség állal nam. OldaÜrási pedig , a kővetkező: Canis^ Josephn I. Ungariafl Bogi- ling. vi et sanquine sola fame exspagnatarediít: Kanizsa minden er<> éa véruntás nélkül, "Csak éhség által élafi József mngyar király keséire
jött VlSBlft, ..
A vHT\\l-70!.-.ÍKf*nflállottfmeIyáTben\'ftkint: zsai vár, Lipót unaszár ^pamnesára tübb más -várral,mint Jarzókuj vár,ti»éke>felt\'érvár»Pap.i . Vuazpróiü, lági\'r, Sárnapatnk • \'több \'másfap^" róbb rAr eroditeauivnl együtt leroni.itott, n<-hogy a kedélyek forrongása miatt n minden órán^i tör hetiíá.«adáa (Kákóezy fé\'lej Ü»-tMHitjtiivá váljanak. -
I
tir Z X« 3QS X 3E3CXm3Xr
: WAOi-KAWiraA, nki^s-en 11B7. Megfr.«*»tl«n ,*4d4a^sifl1kedik.mitî mindig; a gabona ára ; «i«l;bi MadHaiti»nnk-<lta -kujgpflfen- a -roM--ara-wwpIkctlclL.
---unwwiuniipk-q» -myiipowhi- a **~ - * . "
...r^JCi»ii«IB»ii.4tlUi|rôii a. gGxkoci«» M#JUiA«ifp|tUiHi-iegat»Wlr—a—mlmUwimfc ml .leimt .ai .-ffka JLMlaii - !-ee5-.--rtlÄ(rhfthom\' alCaM-ijea- alliüik,\'a*
lUtiaiia^torflÄjtjal «an- dotguakT: mely. acm akar ; , Wla-leqal. :il|í euFjut (adjuk, -War «.arali». K*í-dj^-volt-.W\'A» 5« ildi*o»^^gl^tEÜíarBjt. ítí i»ra*. dal ni ni il 1c ntinv 1 ¦
B-iTiJgi»\'l\'ifaBa»iiltfti1Ii.lttuiTk. huer a iaéhtanrci*le-a ¦ji&diil&jr laiJk f«l, kavü» roc* biiiaiifc te. cladiira.
,.- r Jr-Jenlea;! árok -aliu-attMlrW miT^m h-Vh^l .
^ PJaCir>n:llBq«4 »3—83 fuf» S Iti JO kr., oft ifl tr. Iffl-i TB^T9 fonlo» 3 írt SU kr.. -I fri fio Er. Ku-k\'oricia 84—Ho fotitn« a fi ili-i>0 kr. Arpa »eriii^h»* ^T»l-f,^0^T3 foni* ft 20-"t> ir. Zab 4i^-4T fuiit 1
_fil».40—LD lir. 100 fej kápoiita 4—« írt — kr. P.i-¦aulf fulinr 4ft 60 kr., Urkn 4 Tri —kr. QhIm rlail »rmdü mfeaaja !-"> —IH fri — SxIIvajiAHnka ;t> iiikiTSl rrt-^Ttr7niTni1nnihr^hrr^\'rfctUrpálÍTr1^-jQ fi.kii Sil Tri luiriliivat ejjytltt. Síi, Iti—Ifl Cri. ilorkű lÔlrt. — . Sy*r»WiBV tri, ilklr-\'ü« toh.i.i-biVik — fri. H tiuW\'ürflk — tri mil«»juilt«iil. ¦ lijrnk.rl".ibur ili TGrlii (HcliIHo-) lSBi-« — ^lilMilinklii\'U —.\\Wmiii 4 — 5 fi-t. Villany ¦ cirill r.m.tu 13)10. 5-14 ft. Uj Ima! h..r \\ (-flilllur) -l» r-lifr B frt — kr. UalitonmolW\'ki t. ISSU- i* IBiT^.rkT -jYTifr IT HT älT\'ukiJiii: VV\\* . tri — kr. Ji\'.t — fri - kr. Ml !\'inViL» ey*p\\ ¦Uinlrvi-I^kl Ara - |>I. f. In. rihij-y. nfit^ß frt 7
IV knt
[ fri 7D l.r
Inn-ilL\'Aji) ;4 kr. l«ii<ji-\'binati:o 11 kr IWb tfi-,rn^ i Okr. Kok\'ü ite. \'.\'kr. iJiirirwira .m-rjí- - ft ho — H\'ik •
Murh.ihti« fonila 18 kr. rjaWin»"Tnntjn. tî kr. Sort\'»-Im» finiij™ 24 1er Wialunn* inAiiAjn lr> fri —kr. iSmr t\'iiiiia 4Ii kr. LamrlUat. n> taj t 1.1 fri — k,
.tr-ii-»rf-.„„\',««iiJa-w4vt---u.Jir.
huk TinwUn/t Lintia fi kr. Arimi.ru 1-nHj.t ?!(1 Ki\'.tirtiki\'i.ti ilcjuijo 1) kr. ltixikiwn fi.iitjrt i\'l kr.-t.i.iUj\' f.iiilia iil kr. li^.ciuoUj fontja :ir~kr. .L-inniii..l«j f.ulju -Mlir. L"| li-ir llciOjo l\'i Kr. — O lor il ¦**}•¦ IR kr. P.-ati »lr ituiniu I 1 kr Kan\'iiii «>f u.^ojl- 10 kr. O .bi>uik-\'jii*iliiiltii ilL\'i.Vlî a.i\'kr.-TitrlT\'Iy-paliiiJcii it<-t+,t. :l« kr ^jlvii-jiftlnika It\'^jit Cl kr >i f U\'iffc» liiSiiiliÎ -il fri:trr-rínritrflTVJi-ii-\'.-\'rrririi i-mtj.i
:iii l.-r. riríili\'iiiir lonti» îf kr Süi^ui i ..it|o ?11 ni S \' f.iiinu I«) 1er. K.ui-.iyla -le T tri m Ur. l\'.n.it., il l" li f.l - kr. iiy-r*U ni,.r> frt - kr t\'.M -iti ¦»¦-r.iji- aj ;tf. rtiá.,,1 m.\'i»4Äja - Irt 0;) Iif. il.n;i in. l fri ;»0 kr. K..«iliT l\'<nttja 40 kr. Leu fontja fi!» kr. - SitPliliN. B»i>(. 31K IWI7, A mai tiuiiviiHur. nnat «¦¦-Y 1.1m m m i.\'ii.l.\'h.\'11-tr.rK-niLÍ »«.k.iti. ín-h ii\'-...- volt.
a vi.tnkrnll palma» calli Iái .d»(tj. mirrlîcn WÄiäl,\'\' A Ii 11 timo s forgalom ilnciáTO n nyeríiiek rrnman ö!, ¦ iuvAinroltak nn-rfiukt-nl a ktlvctkcxQ irnn 1 bnr* 4 I frt 90 kr. -fi fri im kr..-TO»ç_S frt GO—80 kr, a™*\' . i frtJîli—8-ri.ltr., iab 1 frt GO— 60 kr , kukorJciiT 1
4.fn-..a.Aoit^fcä~i_ ,
iiccm peiizíirr\'*lyai» octuber 1.
un^m.italirjU2B D5.20; 0% \'n"amiä\';\'"VÄlceön ¦ i Oi 7.).; I.Sl) Iki jillailalmi k<ilcsîin 80- 90 • ! I.inkrósvtv.wiv\'Tt^lTTOT liTEDiMézeti rSi^r tfáuvA HU.-; L-md»n 1*24 ^5 ; i;r.ÜaV &g\\L V22H\'it arany darnbja L> frt 0ü5/ia kr-
i\'Y\'lolua H7.orki:azli\' t W njdil-t Jűzacf-
A „H A
--ím I
H D E T S E IS. :
élctliiztösitólHiiik pesten.
ir». évi s©j?*©na."ö©rJa.aiA7i. •ü.silotí\'orE\'íaLliiiE Beadatotf 848 darab ajiínlat l.OTO.Suo í\'rf. Ti^kn.\'-ii\'-ii,.]!,
•-]íüggőbeii-niaFftdfr^ltiiibi=Jj<íaa^\'úl- ------------.......
1.1 iT<"\'.\'J<•\'1 ft _ \'J -dl.!
Ebből kiállíttatott.222 db ajánlat halálesetre átc\'li.Ki esetre
keller ignáez,
(vijlr^ Ull\'St\'T.
I". \':.]. .1: 3:rrl.|..i\'ii"\'.[í.\'.npli lií-............I.A.;.l.,in. ürUlihn\'-l.\'.le liá.-
Függöben maradt Elutnsittatott
4-t.i.7iMi it.
iW\\_ a átvIvHi esetre On.rtoil l\'t iK-„- . j:rtúIrl-í-Hi társulásra 2íf,i>8n l\'t 15 „ „ kulcs, biztosításra 28,7i\'0 ft 42(1,420 ft 48.T(ii) ft
il ilb ;
- 1,11711.2"ii It
dl.\'.
•mely gynrs énitledelmca kármegt éri tóse i últ^l általános t-li» ] mcréaüen réazcafll, bíztoeit a lírgjutányoaabb fultétilük éti
lesolosobü €3JjEtlc m-ik-tt :
ifinl/Ap aIIaii épülőtökül éa azokban levíl iiigúsúc-kat,1., IQLKU1 tlICII azalmás gabna-
~""Ke\'t/ tiiioiet alntV^^ Biabadoll.
jégkár ellen mindctnnnam.Li H>ldt«rmenyeket Oa,
slsiiiiíer henrik,
. il!vni(4ra K.\'Katii
-rl - ll"tiy k 1
\'iSlztositásTlelliivas\'\'
„ Victoria" biztosi tó társaság igazgatósága Kolozsvárott.
T (VrV Imrr- ti.rn«It N.-Knoi K 1 p.-n.ünkrr awlp/il ^s,-n-
i- li-ai rI.iítni, ankíp N -Kuni 11 -• koruy^liíro \'liit h<-r 1 ti . gyiiüktiukkii v.-.tűlt Mlj. — Pest, nti^. Jil. 1807. Iuiuííiiiíi tlB . telet tel
f ,Yu-t\'i\'ia" bi tniifiií tJlria»4i;
¦ ¦ ¦ - ¦ - • - --- .....tí- íril;vii"k-ttr>rir rVmrn
Galöóciy m\' k Polák BtU m. k. 1 A ijii-l -ti .ipyr»-*lti klnevo 1rl<?f&ru\'-t a t. ír. ktiínnsAgn. k lo Dmisiia ¦in, ulkaiti^t v, ii. k migámnak e inon inni. mi* rr\'til «¦ l4 »ai\'i,rná bii-
rlnt^ii tűzkár cl ii..iiiud uf 1-lakháiak. rjazda^áfll épületek, kastélyok, teraplomok, tornyok, » "hlmn n haranjoy., nyarak, műhelyek, azok felszerel-vényei, keszletek, gyártmány ok gttr. bntGrok,.áruczlkk raktárak, gudaságl ké&ilúlEk, maQlárban gabona, szalmás gabona, takarmány, oicboi ininde... baromallomany benneges ellen.
A l.if.i\' nii.isi ilij.-k ;i l-\'-ri\'l \'RÓbl.ra azabvák ; egyszerre ió r- k"í..il hi/.l.-sit..«ml;i,ul kii l.imin U.-il ter.éa <k cngrilli\'tnek A „VlCtOria" fgí\'t\' 1 \'¦ v.">ti al lí\'.it.i\'iilibliiito^itii iatí-i-t\'rkn\'-kt.isy-i t\'ntí j., hinifv-t * knrlrrit\'" h u fc;i már.J {* nif\'.tKayMtL^, Igámig 1 r« *i t.-o AiUJ ni gala|iitaui. - !¦" inil"..ir.yi "ivek inpyi u »ilatuak , ágii*iUi»jk.- éi uUv\'it.Jii.feitnl n I. R» ivi a- t>b kí» aí-Ctel
hinleíniéíiy.
. . .loBtlajiarft ; —¦ űs n k.i;;.iiiiti ?8. tftknrinány-kc3zlete-!uiduii aifiuial..lri«±o.í! < 15j-i- »eííU \'li^ii fijnlrnn. "npiinn. i\'-^ftii nlaj. •rrtirlim l\'níryifvli pt-.-rlv:.T. síállít. nrt irá*hi\'ti t-ir^ nlájonl .i.\'.lirli íitl.jl.\'-* íivj i^il^ln
clpni károk ellen Sjt^"™ ^\'féB^Hif.
—íe Iiazai Intézet joloh idényben o. gazda urakat kftliinöBon\'knr Lm.lüilnt-k z*l.i-Km?rn/.-~."i :
a szalma-gabona cs takarmány tüz, elleni!-\\,^il\'ar,Jil\';ú!rrkit1u,1i,-.r;,:
1 • i »J. \' \' r-riuí.rli »jAnUl»l. 10» „-i-! lii\\,ial
......bi-ztositasara ^!,1..,^^ „.^im Hf..í-..iíar«nk
bátorkodik figyelmeztetni. íií\'.ijj\'.\'k uí*t*<\',l\'i" H-AM,^.,il \'
^Az Ttláirt ftííigynokBÓg fillkért ezennel a i cz- gazdaj \\ bint ,:í. ^ r
Tirakaí, hngy blztoBitaBaik foladáiiávnl vag)- hnzzii, vagy nr-;t\'l-\'i«n,<-\'<\'-in-l i- .•u*-.-\'
nnk minden nagyoLblielycegban Totoza iigyn.ikfiilirz hír hiihi,^"-n\'"^^ \',\' \\ ) ,rl\'|j[\'" ":\'1 tziyriBfcedienfek. A fdlütlébb jutniiyitH lohotid^krul lcgn* Vn-ntin" iü\'n ¦ v4\'nti^til-t-° n-r
fcIl.iU\'l.\'k
l kési nql öltönyeit
Vi-"_ Norínbergi es"röv1daru T..1;. kereskedés nagyban és kicsinyben
SOMMER-JÓSEFnél
Ní-Kanizsán.
- yubírlcéBZBeggel ntfätik fulvilug.i.ilap. -------......Eelr-Bopronbitn, I8G7i lulipa Imviilmii.
A peatt biztosító intézet • soproni röügynölisége.
_Milllcr p.
\' AJurirolHiiiteltttrl jtíjeall, ho^y olvillici
.b-t
•ÍILllk,,-., kfitdlr, ft vtíhi\';.! \'i.n viiv.il iS.ia.i[iii.
Zttlamegye alispáni hivilil
\\ i I
inikk\'.l 1 ,.t Alk.l
j^3pTib rnrinoaiígfi .uîrftidijzrtt. raktára V..H ibi. ár.in.
il-Vf líSít-l-tltíl ni\'-g
i, ini-z\'Tint ri\'gnti az B.\\u rlnt ra |(lvi\'d«k liixli;ai!i liltial; Jiidgvnüke leven k-U-iti\'-" b lvzetbcn van ¦\\ l pl invosabb dijözn .1 9z.ns.ilbat.
..ii.
Értesítés !
\'•••-w-eissiiiayer :m. ». ••••
Nagy-Eanizsán.
A játiljn n t. cz. ktmiJi>n\'-yTif_\'lí iáényszerüle^ uj\'iii. ina butndoKct\'t iub.(li:uii»n.i) SirR.H nó\'j rtlhaszilYStek-jből, valódi prémes hölgymentel;, köpeny, paletok és lac
_ __Iquekbol uyv szmiic. korkendók hoss^Schwlokbol nllii
^T-gqefreifrgmd íü ^anz nenen Auflagen erschienen, und áurch!,i^l"\',r"t; — \'Lutüblm nüir\\iiiL-nnj isiíj:.! valódi rumburgl,
gépeket-kijavitásra,
mantaak\'esry« mogrrnilBliackinil, -ia uj <!pülftolçnel 1« puntntnti, lehet if JilftoymaP. ^íre neiroiiibno« megrenttoiásre kéli a L ui. küiűn 1
i ! Save! János,
lí,v-!u-.j. .a, —jípíri-ít Uk»V5»- N.-Rnnizxíin, a- ^Zilldfa-j
... .... . 7t—....... -¦ :~-r-~ ;.YfBd.-gl8 ttifllitt.*
\'V«t.T\'niiiit •an «ttpi."»*n ai/inUni j.il fc\'*rcrr It FŰSier, SDyag festék, nannberfji, (atek papiroi kereskedőJttnet, no.-j- vú.u :iíkn finom u;i,.a íj*;* ír, Vdd "••>!• k -i-ii- \'ck, .iub.i.i. . ¦-» "ii k, Gu\'iui tajt-piiiftk \'• ¦«[.:-, s/lm .k. Bitii ; tiféio krlV\'k ís kefuk\'\'.!.", k-\'-díitiiiéiiyok, niind.-ii .c ,i :,m í1.v......IÍ.v. nrti».\'\'tiy. viri.-nia^vuk. li l(iii"B?a fiúkor, khvl, rb-ui-
lií \\.ií" i *i-miiíaí ó BiiÍT..riitin, |if]tii)!ir,. val. aia\'r. pptroleam ^1 Ift-jiinn n«\'.!n\'. .--aj rukt.UiL A a «rtic ll.k<U vftl. didic-^rl is jóíipAéri kc;c« ,f n\' \' i:l"< \'¦« b ut.l.\'l.B lciiíol(;iiiit ir.i\'IU\'ít a |eLjuinuyonubb urak i .»-.it.-..U \' \\ t .1 k "«.i*"-4 win^l gynkribb rarjr-u.l íí kíive
i»«r.-i,.k iímui.\'iui Cséry Imre,
í\'.E-r :a núnt a ..Virt\'.nu" biít. tárfl. üffraük". N.-K.iiiia\'á i. K,,r,.nn vrii.Vg^ mnllctt.
zeltk(jvtrz w;"és a.
Nagy-Kanizsan. Gyarmat-, festek- és borkereskedés. Valódi amerikai petróleumnak nagy raktára.
T[g5- t ..tv;ill.i 1 íí..k l.iznnfün)-.-:....t bi.l- é. kDIfüM minden íru-iir,.l,.|n.
Marschall József,
:isztalosmester Nagy-Kanizsán, a .^öidfa\'* vendégtö közelében.
Aj.inh.i t.-ilnpitoit uft.il"Binj lalctArAt mtiid-n nemben ap.-. mml 1 c \'ji«/.t \'k\' í .Mi, • l caniabb buín-sit. Slut\' ti vállal epítki.Bi\'nekní! ti 4-t-k- n-.-(a^« ttiMnkákal .« •f-^adliut LL ¦\'.rati. _
Kospiibcroi\'Jáiios és Wúlsá l
Fűszer-, anyag-, festákáru és magkereskedése,
ii i-n kie»uivU=ii. itti-lCtt Xoruok.fel^ minit tutajdul!—kárukban, fü--fii Sí. Nnirr-Kaniiilti. (ij.AiiijAk tl-l»>ttllí\'* a-.h-n mcír\'iidrk;»<ikre, víkiit-k t Íj íiiíiib\'ii va\'i>.\'i m >Ajar.ií-jataftTn*-nran-•i~p|jrál«afc-
dií Bnchbjindliing tics Josef Wajdits in Gross-Kanizsa zu
.iczicjienj
......1866- oderCustozza und Königgrätz. Historisch-romantische
pn a\'8& llkf
\' LucfanjHeriwrt; Zwischen Krieg und Frieden, oder Nach
u ¦\' CaaZoasa. oad Kflnigerlti. IllitarUch-roinanUicbc» Zoitgotukldo -J t I "> TÄ*ejÖ* W*0 «««Wa&ea » 2» Hkr 1 "
-l^axlkfl,\'i!od^1to|ttUlk7und: Kaiserreich; Potitisch-soclaler
i\'•-^Tff^nii^B *™ fl«r OagBft\\tttrt,\' von\' ArJbtir Blorck^Er»clicuit — "" \' -i < Vi fwttap« » fa Skr.
\' BamDten Im Frack.. Polftisch-socialer Roman aus der Ge
^?\'-iwiJaä^TBre««MBMBi?IBiXrajj^
hollandi cssleziai vásznait, vniainntt muHlenii-le fehérne-miieket.
I7gy H/iiite gabnazsákok- és ponyva vásznakban,
v-uLumm.szútu^iík üülupn I; ruczükluin^iajiag_y.-iMennyi-
sígiiTnkinri.tiirt, a/legjuünyosabb árakon.
Kpfpslfíhr^-n „KORONA\'\' vcncL^ln lítellnn^lien.
Árverési l^ir<a.öt«ós-
A kís-lcn nári\'ini , ilrailTilninlinz fartiiEi) aiinrBonyí Tendóg-"fiigadó fiflyó.éví jtujTjf mliyr imi !2p-ntr tíis>Kn)iiároml>a tnrUimli _ áVveréarn bárom. évrujűí\'ízi.ijjirlic f->g állatni, melyro a v.Mii. \'"lnzjuidéknziik V/.cii1k-! iiieg!iii--)ti,iik.A liaazmiliür kezdetet verruV
"EflitelW;\'lte\'«eliéhinisM vim-rP»l8Í Mit vielen Illustra-!lí?^\' *yyAiitú IlM ~l Vl- K"h K,B\'I^,,An,n,L"l"^f: ^
: Uonan/Enehnint In r.Irw-fln .raífiírnniíín á 2» Nkri- " AZ JirjHjajIffl I18ZtSeg.
¦\'\'¦•¦Íaa.\'iú.S^«iáyi«níaKinmt[i^n;!l*lafnr^n|;»warlcB:Up|piti did erAictn\' *iv«i íT«ftonlotul r .____-^-r"--» V W^v—
i-^r^m^Ml^a/efr^o^ttlílikuii^ ;_____^!^AJC5^4»^^J»a^j-^i^.^
: (»\'M inv In- inul. Ann
r4"bm^aí «n .(vir nach Mo-
"will1\'ítíii\'iinii\'i ,m k""j-i,ti"ii!,ThTIi<ir i"\'d .^"\'"»itmikr
-¦rf ^r»illWtWd:w»prW\'t^^^ «muori-
»,t t*\', JoaefWftjdits
¦í-íí-;, 1 v \'-. \' ;ii.:B«íh-i Knhal-iíjMBiiks\'lon^íiindiHílireilntiatc.
_ rlnlii-iiliatiillcr, ^
_T. ez, flazda-kbzb\'naéghezj
" -Ját hlnarelt nyonnlámltna inbbiieitiU aaioáizatl azakkDnyw Mun-UIlfalY aataaDftaft ^1-a I«*«8 Julányoi áron, ai IjHÜM t»l^» m^^Kc , diaira, ^aaiUgjexa. ütTtHnit^)^ajanlnw >nwy»nynrodámat mlndeiiiiciaTT TOnalflzainM traádá»iaM-kl>njruk.gj^ «1 gyorí kiállit«»a enkoilíííro. -
: \'N.ipyiitéltésAtíirOr,\',!\' minai Füstl\'íirs fiyiirsy un, ieaziTg g.\'tzgntdságit. resv-üi-nl kiu-.Iurro tétetik^- Iwigy n cnáktur mmi!gál,,iiiiimv.i,—i.\'!ii,t.iil *a Millau iiriuhrtninkbHH ny. ¦ Hjfli^ 11 itc_t\'iiilti birkabilrnk f. é. novcnibi: -regg\'tli.lO.éialíor n va:ikf«riiyni urndalmt gnr-dnságitnídilbap, nyilviiniiaácvores írtján..eí\',f.ignnkadatni. Az árveréei fültálVluk a cmlklortiyniitriid. ,t|m».tnrtéi liivntahiál.nimdcnk(ir luegtekim liotiik, írásbeli nji.n4a.irk IfiOí) Irt bánatnétizzt;! ellátva t\\z uru jaiioi í"l(lgyoliíi hivftta[lniz CBiiktornyánTjoadartdók.
.....Caá.ktor.fljya^.oot, l-jén 18G7.
U=8---
Az urad. jószág igazgaláídtj.
rsmcri kar -ârTnnrri^cnSBaűirürninrr
l)r. P .1 ]. p J. G. h ö c fl 1 fa p o rro » Hltal Mtalilt »aer a~ k\'0xflg«I-iiu-t ojri\'iiipii mnp.-ira muta, éa napriil-napra najruhh mírulrta¦ kpicitetik. Lt.-iuara aiina.U, »«am(i»-vogyúa»- viujilat^ili nius^- ú»—towuiueutlL
kniuknnr rcíit f.4 inna talnlt benne, es uUnnsnl kcadtik dc- rjíljokal bem értük cl, inlrft .*i Pnpp-r.\'lo fopusájrísbos nem Is halionHlhntók ; -te nal lii..Iiiinnyiilt"TÍnv : l.ogy P\'*f~ü ii.npa-"feniooeiJ. ¦ - ; ~.. --.S7
JSSF" A I_»pp-ft|c asajTiz Ufrv itulvia a lu-akulctfi\'iitn^Híqrr. a Ip-S-bc\'t.\'íi\'Mi fojrak.it aímvira nicpjrviSTitia, Lopv tm^vobb ¦ ^aj ktflctkazmo c-_\'itü.:ti Icbrlftlca ; t.nalibd ígi-a |otukopy a fjpliuírv .néivö~Is; tíinep-niciili niitulctiTdu Vin.es; ilapanawl- atb. — Tvlint \' nem" cioáUkoahattink ason: liofi* as nnatht.-rlii Biajtriz^mlndeniltt inmt le^ndÜFÖbb aaír Jtlfogad-
nt-.tl. ; . _li; "
-Anatltcnn fog-píp ára 1 fr^.2:3 kr FoK-iilom .T frt 10 kr. Fpg-por 63-Vr
fogszeuvedökiiek. ;
Ita a "i.aj &* fogak tuttjin e* qicn tirt.-ií.i a* emberi U\'t\'icL javam Riolpil — militacit -«3 nrrosok Általában elBnyfiínck m«"djaK - e* alkaluunnal nem niulaRitliatam el dr. Topp nrUinnü Al"»*l,p* [in Aitiíjvizuf *) mint loplldrilaebb kiért iiinnlen íi.s*aenT(rdCnflk,ilB^ltuu njaalank lírir-Pipp nr Anatlmrin asájvl.ín klrfll-alpea ,gyápy»»Dr, — mely a f\'iRkív• dvtjanat, rothadás «tli. ellen nojjttont tadrj|a,_.Ba 1 »Hen-\' - -^ünaájrcMnkiii!!; w — mint vodwor — IgfeU á]Anlh»tá\'
pali.it, slit múp dIüMiI iilnílkat Ii \'fTlMianyarOe.;..KltávolUja- a trork iil^iaruti a f.ijralmí nt ucc»adú»tbL.;ü pj\'airyitfa a vinß fogUwi. — (¦zóviil »cm lebet plüpir5 ainnlnul p:rn "nldáidna uyAgyisart. . H-- Műb-cii tijutelt Pop^i nr! ¦ \' IThtidRXRltnttk encm mnpam arra; hopy finnek „ Anaihmi»- Hsaj-vhot\'-i nihnlon f.tiríri-iivoiKÍno!; KItlttiílun-njiialjain ;. fopalra /olydliio-*in viTiotiiîli. iiidiikiiyA nreioilnir; ¦w\\*"»i-rá.láaliilíib«ti\'»loavolii\'nfal-iAa)il« .dunait .„itaJvUe".. mciilctt mup uiittdnivn kclIuinedfjn.JUdtoo m.iUlúI, tnJL\'rt ia fnpndja legGaxlntább knaxilnintniiet: , >
. j....,,— ...-----^->-,~. • -!,r-.-vj. —HKLPHK-lilBKBET,----.
\' lutorByai-talaJauao«iJB&aT\'»n.
Wftjdit« J^zaef kiadó-, lap- ?11 nyonídutolnjdörtos1 Nngv-ÇniiizHi.n.
-Mai szám nnk meUéklote]: „Megrendelostiv".\'
Nagy-Kanizsa. TrHatodiR óvfolyam.
20. szám, .actuber 12\',
Ziilíi-SoimMjvi Kó/limv
Kiterjedve -
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
- ...US
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat,- tudomány és művészet köréből.
nlndn:txonhatM, .
- agáai .Ivcil.
HicrkmilAi iroda <•» kl»di hivatal i
, lVAJpiTS;JOZSEb\' köiyvUrrMkeiUíóbcn.
Előfizetési föltételek :
Hnlyhrn liúlins hordáájal ?8 vldúkrc jt.mtiii Iflldvi —í J-cé" érre: - C frL — kr.
V hat lifm-U.<i->"tit-<
rl l--*-flr.7 kr, i bi-tktiülm-rl fi tr.
íilt t.-r.-n-
¦¦¦iktíitá"! dija 15 kr.
Előfizetési pénzek és hirdetések,
•tjiitiu i> Inp Dttlltml lírUlnAl illi-tü
k íl i I i\' in c 11 y p L,
Int TÍdÚki lerclok, liirmcntvo a UadárirratallioB k0lilcriil3bTííAG\\"-KANÍE8ABA-
------ElÖfizetési-felfeivás
a
„Zala-SoDiogyI Közlöny"
kiterjedve ~ Sopron- és Vasmegyekre
czhuii - -vegyes-tartalmú hetilapra. ElüOtcléfiXeliéleltb: Október—decenilcróvnf-gyédro V ft 50 kr. \' OkUWól.félévre. 3 ft
„ cgÓBZ évre G ft.
Helyben bárhoz hordás b vidékre pnatní
szétküldés mellett. Kéretnek a mielőbbi szives megrendelések, hogy a szétküldésben hiány ne történjék.
Az ipar felvirágzására ható eszközök. IV.
Mintán láttak n hiányokat, mely ok iparunk-f^lviiágzáiwít gátolják, kdnnyii azt mondani, - hogy e bajok-orvoidásA én megr-zUnietésT lilán nz ipar* emelkedni fog. Siaporittnasanak-lebíit közlüküdtíai eszközeink, hogy mind a^yern anyaghoz . könnyebben, olcsdbban hoEzájnt-hasunak iparosaink,, mind ft feldolgozott," késs iparazikkeken könnyebben túladhassanak j mert a forgalom, R^ói-
• lekadéVnövekedtével az igények r* nagyobbodni* a koreset ktimiyebbediú
1 fog; Legyen csaknem minden meiöyá-roftbnn ipartanoda, a hul nngyotfb képzettséget minden uzegény iparos tanoncz - ktfnnyen nyerhetne, s nem kellene egyedül arra szoritkoznia, mit lassankint, tán"évek maira mesterétől lat vagy véletlenül hall atb. E< intézkedéseket a .magas kormánytól roniéljiíltnőa varjuk; nem is akarom- a- 6 .potttot-egyeiikint ~~< tárgyaim és fpjtegeinw bizank azt szak-jamerffkre; hanem inkább, azon meg \'\'gyöíffdénemet fejezem kl, hogy nem . ebW;fog késmazudvö*orvoslatok meg-.tételével, amint remélni lehet az eddi-, g^ekbŐlv lmnt4n Inar^a közieked ént esz-közök szaporítására í* történtek lépések, ^^taldlmányol^ éa (dfltad.lmakrii nézVo íi.lett iriíéskedve, habár a „Hagyat i r Ujaigíe*. uloljbit nenj igen dicséri. "\'<i/ - Aionban.ba.mindez rögtön be.is kö-:\' vétk*znéfr,amint óhajtjuk, még akkor rWm\' érriénfc\' egészén őzéit; mert még
• utókor iálúínyoínéj^Vz\'gjjy é\'ni tové-^ikjenység éá,az egyesülób, moly
kettőt bárón Eötvös. József is az oraz. ^"T-egyíetet megnyitó\'\'beszédében; az IcB^BgeineVrrKmd-
-tani, saját vagyonát, tőkéjén -lakíuiiAJii-lörok*/.Ík.
Aztán hunyják el csak n fi>liltnivelést., maguk Í* tapasztalni fujijálc, hogy ez-iíl\'al segítve lesz rajtuk; mert igyazon--kivUl, liupv nem Itihidhat az, ki fold-mivflértBel foglalkozik, midőn neki m;L* a kenyere, még könnyen cgtr.szcn tönkre in juthat. De ugy hiszem, alóggű erihe-tó\'vé tettem már ezt előbbi czilckeimhen 8 lm mu!<t többet mondanék rúln, irmiút-lértbo enném.
Az rgyesülés mindnyájunktúl függ, h ez azért volna szükségen, hogy legyen ! n fejUídn iparnak ápolója, g-y-ámolá nd-dig ia, mig n külföldivel egyenlő sziu- j vonalon nem áll. Egy ipnregylet i szükaégessége tagadhatatlan, hogy n,nl- j t is ví r ib us segitsllk azon osztályt f haladásiíban, mely hazánk jólétére, [ emelkedesbre oly nagy befolyásnál van. |
Akarjuk, hogy a mngyar nemzőt va- | gyónó.11, hatalma.1*, müveit és szabad\' legyen : nz eszközök használatát is akarni i kt:H. — Alakítsunk -i p a r-o gy 1 et et, Jjagyjub pl kjff<iny1" ^ínirtílnteink"* 6* n vis intriifc-t; végül legyünk teljesen áthatva azon meggyőződéstől, hogy hátramaradás az iparban, mindnyájunk hátramatudáxa, s csakis nz Ipar emelkedése adhat kedvps-^nagynr hazánknak tartós jelétet és boldogságát! .
..... COCLES.
kórnnkban\'.
Az egyéni tevékenység maguktól ax iparOsöIr^I\'f^ggidemindenes\'Qtre egyik ffirugíjja a« emelkedósnek. A Hzorgal-Íom iparos síJúx^nálc is nagyobb szol*-gáUtoVten; mert mig a hanyng, vagy ; iparát osafc^jTimgy^ámugy üzö maholnap inkább maga hi a hazára azorulna, nd> "dlg az közvetve a haza. jólétének emo-létén !8; fáradozik, amennyibon iparát ttikéletesiteni iparkodjkÜtietét nagy i-
. Emlékirat
a. b udtt poal-gr,* t z i v as u t yo u a 1 tárgy aban.
Midiin Veszprém kereskedői a iparnsai a\\-í hatirozákiH budapeat-graizi vaautvonitl érdekében a hazai no^y közönség, a kormány s nz urazuggyüluB elolt azét emelni: nem -Veszprent^neatnVeazpreniniegyi^jiejn is n kílrültea vidék, hetyi^érdeko lobegolt-szfimelk elüti, jól tudván nzt, h-igy a hulyiérdok nzn-zata nem hangzik tul szülötte füldio határain. Ht\\nem szemeik elöíf lebegntt n seniihPmet-lé ktekintetn ek^s oha_f31~n ein á 1 doz h a tó - kö z -érdek, az országnak _az ipar, kereskedelem s általában a nemzetgaziláBzat leren orvé-
nyesilendS egyetemes érdeke...... _ /
- Kmlékeaelhen tartván az 1848. tivi üríik emlékű -turvényhoiás nzon iniézkedéaét, a mely szerint az drszágos vasútvonalak Buda-feslbbl, mint a haza aziveböl volnának- a határszélekre írinyzandók\', megdtBdvo kérdezek\': miért hogy a királyi mitflatoriumnak folyó évT.ang.-hó 20-áti kelt s nz ország valamennyi törvényhatóságához megküldött qrj.. \'szagos Vasnfhálózati\' torvezetoban a budn-pest-grfttzl vonal lehetetlenné van téve, ál 1 dosatnl hnaatvan olyatén helyi érdekeknek, melyek együtt vévo znm képeaok azon\'nngy. Kátrányokért,-melyek1 n tervezet szerinti vaa
-yiia.zpr.ejijmegyék.nagy réazc, közel 30Ü \'^J míldnyi teríil-l neiin-Bak elzárank nitöl, li\'igy liiiila-Pustli-l kuzvi-tlen Üaszokoll^túalm jöjjön, hanem m.i-g misidön küz^ua-láaziili tilettüvékonységfi is egy róazröl Ilécsnett, ináa iéaii-öl Gr.it^nok terultutik ki, kéayaze-ritvu tóvón„niéi; az\'_m ip.vrtermék\'ikJMjni szilk bi\'j;l-\'tL-it in u h-ly.\'knd i-lógiteni ki, 1110-lyek \'\'iiyfii\'fa itaaii-kiiltotéB feltételű alatt lti|.li-P ¦itríil ia íii\'\'g«-,,(?ri!íli\'it(ik a konya ze-ritve levén nyers t>Tiiiél«^Íkn»k "még akkor ia e li ly"k<m Hz>»r-zni piiiCii\'t, inik\'T az lülibnenni i>ki>k mi ill i baza azivebju ia fol-lahilliatú vitliia.
H tervezni h/.\'tIjiI ingat.jggá válik az óv* azák\'ik Bs*\'riiili viL-lLérk-ilniilint-í nlliil a .Stcy-\'r es jlal1 t\' kiizotti nelkuln/Jcllén fnf gildin, Kgv k ru fez árra tv vén ft v.is^ti RznllitáB>fiKÍzi-aiat intl\'l .¦nként, -l krr^ ii jviir-peflti vuifzállilás ni fídajáf risazesen 4 —ti kr-raa jryt\'ri r-ikiidani iti|t, a nyári h\'inap\'kbaü aij&keriVL 4 l krnál tfihÍTC a trritlz. rs Hn-U-l\'ost közti Bzáltitmáity mázsája, mÍR e vitelbért a liajázáat gátlóiéit hónap >kliiuö7 krra emeli á gyűr¦azüny-TohÓTvári vonal korílliijo a még tölibco a mitluári-kanizsai kertilíí. Ily íngatagaág, a vitclbérnek ezen kül\'nnl\'sége mily nyoinaaztóltig hat a mogrendelésokro ; fíi^Ólegcb biconyitaiti.
__Jaliiid d bátrany\\»k teiieaon raoHnzhctük volnának tdyaion vonjil ultogádÚBávitl^mely atriür kéíz bu\'íaJiemSrvírT viTnnlnt A\'iiazprÖi" men át kötné öis^^^áok érdek ált;il i\'ihajt.>tt a kiépítésére ustík az idd kérdése alatt atló molnári-grlUzi vonallal.
E vonni előnyei alig számíthatók k!.
E vtinnl Buda-Pestet a lehető legrövidebb Utnu köti iisazo Gríírztzet.
E vonal a nemzeti gagd.ászat érd\'tkk-izfiBsé-gótöl nora engedi kisiklani Siipnm, V-is, Zala, éi Veszprómmcgyck toter:iL\'R " rcaiéi. F>il-minli e vidéket Grata éa Bói-h Meriuilöai és ftigyasztási pinczának tuliíralma alól ; — ttdiotövé toazt, hngy ó gazdag nyers termelési képesaégekkel racgiild >it vidék termé-"nyöi olyan líadtekbeii,1 nlidön nZ\'elWrh\'t\'CBfipá-Boknak Z4>kkal inkább martalékul phetö nagy alföld rusz torméanok nóz clebp, az o tennearó váró Bzüknégletek kielégitéaéhes olcsó szerrel járuljon.
E vunal falytatáaaUént sznlgál a poBt losonci, poBt-miskohjz, pest nagyvár.idi v.inal-irányxatoknftk, egyeneaen kötvén öbbzo nz ország északkeleti részét délnyugati részével. Ezen szoinpiMit fnnto«aig-ij- eznn előny hasznai ugyánuHak ajöyöben érvénynB&lhet-nek leginkább akkor,1 mldÜttnoinBBti iparunk akar öneröfujtéao, akar ozéltrányes vám ea kereskedelmi p-ditika által némi önállóságra; fejlödhotik a Erdélynek és a Kárpátok aljá-i nak mindinkább gazdagodó vas-, fém- ¦ egyéb ipara e vidéken ia kiállha^jft a versenyt aa nsztrák öröküa tarlományntTfiíirrn! iparával, de e vonni kiepitéae nélkQl tx &\\-laput hekilTOtkiizóaére számítani sem lehet. Marnia is Ügyelőmre molló kflrtllmény az, h°gy példáúl\'n marhaaónak Tt-inaztböl szál-iitntt mázsája 6-Mi brral olcsóbb Foii^rvá-rott, mint Baját kormányunké gyilri raktárában, bár nz o raktárig aan)litá*t a víal ut- leJ hétöle\'g olcsóvá tcsKt. Mtt: szótjtiuk nznu fent oinlitett négy rnigye k\'iayhnsó "zükséglcti . nek.\'yítolhéréi\'íil-a^iu U-grí»t*t v.>a*tl uclkill?
gi\'l itárn ijirY.iizteJjk.a_.g:yjlr.^rAtiiinxnik^\'l-jü»"n kii\'Uigiili.-iök a biulu grfttr-i vonal kj* epitüie által, hu Uyörhöl Papán koruaz^ill a k-^i-\'iviilulil- irányban j\'in érintkezésbe egy öaazukiilü vonal a buda-^ratzivt-1, mígennvk iiit\'.lliiLüae esetén ket a! fnntoaaága helyi ár-dekckii\'.\'lchriZatnak áldozatuljgyetemea éi-dekü TtigfuiiUs tbb nomzetgnzdáasati tekin-tft. k. \' \'
A györí gabnapíacz n tong-\'frull űoateköt-totuat t\'iltnjta eddig, mint a györ-páparkcazt-helyí von ilt\'-rvozot igazolja s óh.ajrja való-eziniil\'g ezután. Do ez óhajtás nagyban veazt Futuntötiégéb -I, ha ugyan tuljeaüii aínptaUnná num válik az t-aetri-, lm, mint ajándékba van vtívn, a nncy gahnatermd alföld, iliicaka, BicuU cgyeiuiH öe-iaekötlotéalie hozálik Fin-mövnl, mintán akkor a vidékek liivatvik a l\'Bzt es cabnakivilei^ez a tenger (elé anya* g-t az>lg ti t\'Uni. D\'i ha maradna ia néinijo-leiitÖBé-f\'í a gyűri piacz s a tcnger^öaszekö;-tiítés.ttnck : még mindig könnyű a-lehrtfiaiVg e^y r.ivtd s f\'-leUfl uluaón kiépíthető ösaze-köt-i vanult;-l — mint fentebb trintök — a budn-gratzi vnnallmz s a m-\'lmiri-ksr.izsai vonnlnn a kultn-i-lhtmot vennHi.<z értíi,incly l.Tvetet dkKyöri piacz óhajtasar.nk jelenték-tulon táviílaiigj kitlönbséggel ép ugy mecf ¦-. lul, mint nz egykor annyira felmagasztalt s mos) már elrejtett gyur-páp_a-keaztUelyi ,vo-¦nattnrv. ;
"~A ~gyitrl-g.thTUtplacz~terméazetüs rcndcltn-tóaOj .z-Üuna i ánya szerint a nagyié mctfilld fűié lesz utasítva ép ugy mini vnll -eddig. Síit ft tdlibsz ir érintett összekötő vonal feltétele Jatt még a grátzl piacz is megmarad számára,
S tiogy a- győri piacának csak ez legyen ¦ iránya b mesteraégOBOn ne kényszeríttessék más irányt venni, abban fnntns országos ér-, dek rejlik. Start Győr éa vidéke, mint köz-tudatu téuy^H-Nómotfuld Ihat capabna«iuk-sóghilét surb. képes saját teroieléaébol kiclé gtteni, hanem-h<igy a keresletnek mcgfnlel-hess >n , a dunai szál lilás aegéryóvel \' az \'alflildröl reiidcli írállirményait. Még kevéa-bó levén képes a tengeri azDkaégljtnek, is mcgfulelui, az ez oldalról esetleg, hozzá-Mt—-* tátott keresletet nz alfuld-Kuraei vonalra kellene utaaitanla, vagy iai ntfötdTSl folsxit-litott gabonát átr.ikodáaí ós vasotl viíelbérekkel feldrágirvii Vötria kénytelen tcngo\'ig Bsálli\'.ania. Amaz fölösleges, ^moz hatiro^ suttan káros- nemzet gazdászat í ered meny
Két e-tlenvctéa támadhat még a bada-gril-tzi vunal ellen, azonban mindkettő usak lit-.szalue. ... ....... . . .
Egyik az építkezési költségre vonatkozik, .azon atapulvin, hogy Győriül rövidebb a ki* épitondd voual, mint Fehérvártól^, L rii*J-dobbség QBak 3 műdet tesz legfeljebb -—amaz annyit, hogy az eien.3 mfid«ak építkezési költsége legfeljebb pár év alatt-meg van nyerve azon vilelbérmegtakaritisban, mely a- bodit fehérvár Veszprém grBtzí vonalnak a buda-fohérvár-győr-gritzi vonalnál. 12 imflddeUövidebb volta.által eléretik.m.. »•
A maaik ellenvetés a déli vaspályától jöhet a a ket votihl egyenköaben futásán alapul. Ez ellenvetés alapját T~_BBÍtÍ, mihelyt -mi\'g?ond-i]|uk, hogy a boda-tricaati vagy ti <i ihol vonal WLipmiii ra kod in Anyai a bnda-grlatti vonal vi!gp.iiitÍ;rRko^ntányaiv-d ;nöm
un Biik, íiuiit fuluHurörböUJBy 4tQ,v^tk.szTD ngyianat jatsm .i<»h»Uk .TöJiettlenné,^"imc.lyfo nüzvw.|*.gynriHitáruJint .a n gabnuszailitást, mely Grüulíe^-Vi-k nz\'órszágsnjngeti megj-él-bu-I s tengelyen, a tengerru pedig ma.idnem kiutol nelkdl a nagy olf.ildrö\'l a. a déli \'pálya környékéből intéztetik— nem is említve, ciak.oznn egy khrtllméi.yt hozzuk, ffll,--hngy- Sttiyornak nyera vasterményeir-a -Ba-.^ kiMiyságban s az ettül kalcU éizskra fek\'ö.
«thdlflzal\' rrtöÜott Hi órazllErH\'-háraTn^nTfllcr kárpóttitt ny aj tani. .! ^ \' E fervezet Bzorict hazánk-tea tv ér fővárosa csak An buda-fehórvár-azőny-györ-pápa-mol-nári-grüUi, .jari-dmrigannyt \'töredék vonalokon, 6-i1/-,\'.mértföldnyi "távnlaágrn,\' vngy ¦ u buda-kanfitsa.molriári grlltzi törodóf voaa-lukön, közel D7 ^mértföldnyi távntaagrn jö-hetne-érlntkezéslte Ötriyernnk gazdag -gyáripara PWároBávnl, kiáltóvá tevén mindkét Viinal\'áTBudAtéI Veszprém, Mnlnérin át egye* neson OrKtzIg-futó-Ufl"/! mértFoldnyjz»önal-nak ittdokojnttan mellőzését^ t T—-E tervezőt szerint SopFón,-ViiB, Zala, és
E\'?öffitl"gtri»cgtiil BBiiiipnntbrtl\' Íz-ép aa fnnlhasággat bír, mint rw>n tté-tnl, m^lyU-l kiindulva épiltntett a - huila-giaTzi fcJntlu költséges B n vonaláltnl fdliíalagessé rállmtó a jfiVKre ba«k; öVazáíruúk módjára, foítiilnr-, tán dó államut.-ö ez\' lehetregyík\',:Iwlr kiBubb-JHluntÖj^gTrnkft; lipgy n.inutv.éy v«gén, ml;; dtn ktflórlet\'tétetett.níl^amsiibveniiójátiA. fehérvár-veaaprémi aiArny wiipalra-n»ogny«r-~ ni !H8 akkori kereskedelmi uihiiater által
ez- hnlámenttan mngtngadval|ln,i xin\\ áfehéi vár-reazprém-molnári vonalra, n lahetflaóg\'.-határáig megígértetett. - .:¦..\'•;;!:\'-\'-u\'\'¦\' \' Miadazon helyi érdekek, raofyéknek szol-
MUTATVÁNYSZÁM.
országi-éBznktiun osak jellujtók+\'den*méríék-ben hftBználtiitntk,"7 az;o terroánypk*!: biM-náló megiék púdig tengelyen.szállítják ren-dulményeikot, — do alapját veszti az ellen-
Tnlén,1 )\'r> a közben•5 terflle t Baállitradnvaira :|tf\'!Üiül«nk is, tudván; hogy addi j^mig * két vonal köai-lfat pgymiihoB, a- Jíakeny ke--gvei • a Balaton ku,véssé h»Jö«tH vize, altat ~ü.lrai-Tily—k—lekedAai- gát van a hét „tq-L • nal környéke közt, -m«ly felette megnohe* lili, löt niajdnora tchetlonné teszi egyik kör-, nyak tgrjinilvénygiimk a másikra átvételét. ^ Milyigná ca állítás, mntatja rtzonTttJrulmóny, ___lwgy_a-Balátn_r,LiBCllékÓnok Stoyerba irányzott Ungyazoríl boríitállitáflii kizárólag ton-g lyVn történik ft könnyen buknselithu^ö dótt v isiitvuuJtl tŐkélui\'íB mcIIÖAéfévuI.
Azon netán támadható^ ellenvetés, mely a buda-gratzí szállítmányukra nézve a györ-grátzi vnnalt:\'r?--B"tit)l a hosszabb ul daczára U a vízi ezáHiíis :iíí\'tál íelöidézűtt vitolbér-" mtigtakaritáini Bzrrnit, n-\'g érdemel figyel -—vroot, ha meggondolni, hogy a btida grö zí vi-nat(st"lí?rtk—i-IÖ8irgilyei do nem kizárva van a gy5r-grii<zl nsazeköttetéa lehetőség\'1, s ba ine^giiiiiliJJnkjTi\'igy mint fö\'htubb réaibitezve .volt, a nyári nxiiMftás Bein keríti kevesebbe-üi iilz és Buda között 41 kreál, inig a téli szállítás Gyomait torelve legkeve-eubb b-l\'/t krr,. emelkedik, hul-tt a burís-\' gralzt ffifrat\'in »z év ilrttMÍ-w ax-ikában intethető a Bzálli\'áB 4iV» krjáviil mázaánkent. Ezen éa a vizi szallitá* közti vilelherkiilnnb-¦ég az idünyi-réa, u megrendelések butnesá-ga, a fíiiÜiiiíd af.tkadatlan tartania b az át., ....rakjiiis:krUv»i^tl\',«»*_gi-»t--l meuokzéa altul bü^en kárpét o hit ik.
Mimi e tekii-tfltnk n bmla-jrittzí vonal vég]*<tn tr rakod Hiányaira tud átkodnak tegin
kább.
II muiló fii»y--l a.\'t érdcm-Inek nrányl-in «z «**n *t»»Hl-karuyéktínflk..k<izbe«so toraié- í njei a áltaUhin h^íyi erdekei,
E vtin.il fi-héryártól Yeazpróinig azon, rénzhcti (jtiziln-í gabnatormti sárréti aiknnfut át, uvlynek a Sód vizén egymást órü jo Vizi a mulli iluiii több mirit ÖÜU.UÜO inázBa gabnát .i ürölii\'-k hel_.:Í fagyasztásra sjtivitelrii évenként, érintvén a Bakonyn»k lüwi, BZorBzám éa épül tf.ibam gazdag erdejét, érintvén Pa- i -lotn" Tárua.-it a a gAzdag inagneziatartalam ( ymiatt ringy jövőjű péti fürdőt b nem egészen kél mflár-t mo^küzelitvén a rondu-B mivelés alatt álló\'azápári kőszéntelepei.
Veszprémből Városlöd, DovecBftr és 8om-lyóváaárhelynek mindenütt a Séd és Torna vizek völgyén Iniródik ofo tervezeti vonal, középen hasítván az egész Baknnyaágot.
Ha uinulkedhelik helyi érdnk országos méltánylás. m»K«»UtAra: ugy itt bizonyára tW! BrZ-eaet fuZOjfJflJlIL._.
Ez a Veerprém s Zalamegyében közti 100 , négyB*. rafldnyi tprülot roppant fa- és ktí-•zéűgazdagságával, mértföMckre nyaló nevezetes btirterufö hegyeivel, aörtl s egy részben némöt ered**tü Bzofgalmzg néposaégével, \' elegendő fxrrás a jotetirékoi-y pntnkvizaivel hivatva van arra, hngy a dmiintiili kTűleU riék; fegh«|almita»rbb_jjydripur-telepévö vál-
ipari ozikkek teljes órtékosithetés s mlníi-B^g ás mennyiség tekintetében lehelő" roa gaarsi fejloiztketéa ezéljából uiak az ajánlott Tasutvonalat igénylik, azao vunalat, mpjy DoveoBer tájtfl" aráazben mivoléa alatt álló
íc I an tik eny n ob el rjp i íjinijkal kÜBzéntolcbo" ÍVel Átszelvén, tíqnilyO mellett a SUrcsallén JUBa-BÍkJain egyenesen llalad Molnári f«tá.
Teljesen aragtalan azon támadható ellenvetés, hogy eTonal kiépiléao nagy mütanl nchézségnkbe Ütközik, n sok költaégbe kerül. E vonal honsia legföljebb 17 mfld<-\'t tusB b Fehérvártól Voazprómig hs/% m\'fld távnlBÓg-ban BzakmütAnílag szignriian fölveti költségvetés szrríut do>n egéston liétszázozor furlntba kerül. Veezprénitnl Ajkáig 3 rofld táVolaágbon a Bakony hullámzó hegyei alján a Séd éa Torna viz.-k medrén, bár aiagut és áUiidalás Bzökoégo »i\'liul fonu num furng, némileg, nwha nom jelentékenyt;n kultfl6g«-aubb ugyan, hanem eltol kezilve epéu/, Mnl-náritg bullámtalan aiküii luilud. cpitk\';-
zést íVlotfe köncyill nz epiik\'zéai legszilárdabb kö- és faanyaguknak iniud\'iidit knzrl bon léte, mint ez köztndatu tény. Szigurn ful vcteLiiiej iij t « li uib\'-üsü gzallitujányok j kt\'p-aitniifk vunut (•• n uí lm itisál. I fulljiizi.it »ki>k migy iigyetemiui-1 gj\'lij\'
tölt Btatiatikai \'id:it»k, h7.:.ki?rti)i bzi-mlt-k -: réBabt-n a térképre vetett í-gv\'Bzerü t. kintet altul igae<dvák. Üetaógteb\'ii it\'liiit, b"gy lia o vonal !1 kormány n t-rszáegyilléa ftltal ez-¦ Ultal neiii"\'eng ilély--,-.t; in-\'k s illetnle-í nem azurgi>ltali>ek i» : k kii\'jjI tc »<miiÍ pi-irii 1-
¦¦ lotL tank idő kérilúa" m.-.rad,\'1-iuul\'iart giá\'7.1 vun:il kiéjutéaével u molnári, fehér v.i ri kel p\'tlil ösizek-iti-de ki-tltó s/.iikitég l-.-v.-n. H 1( ( mint Hiogv«gyui.k (Tjözo.lv-f, e fell\'ng.i-. h-Ij\'.\'fl: ugy hQn volna e vuiml i-l.trek.-llériJ azi-inal nem e;"nd-iH kodni e később m\'tgaka dályuzliail múl b..-knv.\'tkezi\'i ki^pitéHD áUul a már meglevő RZiiitiKiéilv<inulak ozulid/yi.n életmíikiideeénok (\'kadulyozását úntudattal éa Bzándekeaan előidézni.
Ország >a írdekriil levén ozó, hio7aziik, hogy ott, a h»\'l e kérdéa fűlött végleií döntenek, n helyi érdekek aiük Ulkörü kepviae-
löl el fnghak bullgatní.......
Bizunk az érdrtkeil hnlycoen felfogó or BzágiiB közvélemény hatalmában, bízunk a kormány éa urszággyüléa bölcacaégében.
Veaicprém, a\'ept. ^1. 1867. A veszprémi kereakodök éa iparoank toeld
leta nevében : BCHILL KÁROLY, HUTTNER SÁNDOR, . vál. elnök. váLuastin. jegyző.
Hetiszemle.
,\'r ¦ Pe»l, okt. 10. 1867-
O ApoaUilt Feluége f. hó 27-én ütarand Parisba\', a királyod azonban hon marad, mivel áldott állapotban van. Heti szemlénkre most jiem a szokott kedvvel bűugézguténk, mert az nz októberhotodilu nap emiéke keserűvé viltűz
nóvro változtatni nevóL Ouizot f. hó 4-én töltötte íio >S0 ik évet; a nagy franczia államférfi mosolyugva iiimnlá: ínég 20 _évi\'\'rfleyre vau ezUkségo r& februári forradníűm -buví^zéáérc b hogy ÖregBÓgÓnük friBaesacgtít a , folytoaosj muid^nak--talajdtmitjaJ_- .Megvagyok- ezdve. a jnuakira s e gondolat mindig- fentitart"! \' -
Levelezések.
Vasmegyei levelek.
Tlaztolt azcrkeaztÖ ur! Mult hó 2l-cn Vaovár igény le Ion városa a közfigyelmet annyira magam vonta, miszerint küteleaaé-geinmó válik oa érdekeltség okát néhány BZÓTal mduináara juttatni. Avasvári mükedvetíJ táraillat a napon tartá ugyanis | reg hirdutett azlnelóndáaat a vasmegyei hun* védegylet javári oiépiuámu éa dUze^kotön-ség e|i>lt. A na^y voiiilegló épen nPin feBtüi kin:HÍeznij\'\'t, Iluliissy Klek ur, a f.irmlhatat-tiici UgyonBi-gtl remle/.ö, néhány nap olivtt Cbinus aziulmzzA alnkita át, b ecti bel óraltnr kezdetett a nVi!n li.iknm\'BOfi és ha n bnnanr-* czimü diruli clií.iiláca ! M^jiyar oszinl-Béggel eznlva mindig félve J.\'-peií tnüfeedvnWk áltnl elfotíl-iít Tln.lía l.-mpli máim : es.ik azért, m¦ rr t hízelgés éa gii;id>i|-ttim ale zazasaiioz nem uiivér, V,\'-h izli-ii — kivált hölgyek nUr.é-
riil
"gyű\'t azo
jélti\'T.Ieppí; mily iényn|:«.eii brf.lyjnn n f ««» «Xg «* "** k«lv<it u. A poti.honvcaok nomioli in:ir SilállÓTi létrlóro . ekkínl Hli- egyleüMg "oklordltik DomjaiUcurft orazág rslve » n.in«-lflnl< Allnl kilflintt n.gf poli- ö^egyiSouk. Aí aradi viirtimúk uzobnlra wldig ¦ likni rélniliLik mngkBiiiij-iléíéri!. I m4c ilü\'-> íl 24 kr- M\'"*1 bc- Vutter tábornok
Z Tiilékii.ik iaú. ípaloTTSi >mr,x4nifdi, I l\'usunjfbon van. Az Enzturhazv hurcziígi «¦
-ftlmm. iMmm *¦ fMimimi.uuiiii.gl.b*""1 b«iU«*<• A Mcai
Az .\'Is
»lk:i
lC-lr-k-1 „
i/.iÍhü A lm v|,..,.,|..,.. i fi.) iu.iI «lha
nemesnk «-körQÍles rongyokét, hanem ez ntúbbi uzikkek « Dona-Tiazn -kfi-/,éiiek nagy rászét !»8 nagy a\'kerrel m*\'gkB5tdatt fa*
- nyfi4«ny4agti\\ü ciwkjó kii?l^kedÓH4--esz:krtzi s "ez alíal VeÍ«ndÖsógot vár,--Ittígy-ultalikutisao, :«lterjed.ittó_váljék. "
"\'\'\'\'Ax «gé,Bz\' környékben mindenütt műkfi-• flóaben Iev5;giKnaŐrlÜ és ileszkanietazü mnl-.\'~mfl!e; iaeini, kőedény, piVruellán, üveggyá-rak; Kamúzeir és Bálótrnmfözdék mutatják e \'vídek rondbltuleaét; s csak a vasút hiánya tf ;iK(imoru ^emzefffHzdáazflllallMpotnnk voltak (ik.ii, hogy-n pyitrijnr o vidéken iuittde.n ló-¦\' tuzS föltétel dat-zi"a is juhban ki nem fejlo-"it&tt. • • \' - * - ; * r 1 -" Uisxaó iu- aznrvatmnrltalenyéBztéseSaBin-¦t*n Jelentékeny a a-bukonn disznózsír iVithy \'\'kelendSsógaek örvend. CzélatérH vadászán \' tlrvények bekövetkeztével nem utolaó kivc \' lelT eifkke l«une A vad
Mesze, kitBuít -mraSségü márványa éa gra--^nttartalmn szilárd épfllotk&ve t fannmabb kftedónjreknek v»íó anyagja nagy kivitelnek !Arvend\'márífl s még nngytibbnak néz ulóbc. 1 Alíiitnok\' a különösen n -balatoninál lekl
- boroák nevezetei plaeaát az \'opztrák Örökül Mar^lnáBydk képozfk v a bor nagy mennyi\' TJ.jBh.Mi f^tlJliiL Ui.f«r át, \\jsóausTtrtn
\'\'•fáié .fi>lytottotert;>]inty Jtivendíínflknnzolóbb" Jls>tiírÍB,itj lendflTotftt veit a közöl nnlafut "sóllfíó ake\'kivftf\'llíil falQálközó lialatuni bor-: ^érmelé^^hn aVz:iHitáa = tengely hiilyott vas-\'n^n ift\'rVóTÍikvaligloü^tkirtámluiií. nT Í7T^ lefm\'elés\' arrányáhoa képest époly fontos-
U-kliltbí* gyamöln, gnhaua, len, libvulyra , Yuiuiuenyek a •Jlgnzd>ghirkaüaiiy.tsztéB foly-
Ipn negjr mérvlivn terirtilt igyepju kivitelbe, \' Valanlint a dohioylenyéstlé* éjtípsrukieerU -f^reM/lAUekbralié/tíivel Ke bór- éa Tal-
mia^Mlt \'ttUnegea termiínyl irnr^tByer
fett™tél«luJBv,iail\'kinilV»\'-iílAk;^ \' \'r*"*^ <t,réattisa Östérmeléél, rasaben gyár-
al^DalEön nngy74yibíkBf^»tjrallralík^^Az-^«J^ magyar vaauii kocaígydr l\'.eeten a loaonczi pá-.Jynudvar nzoniKi&lHágibaii fog elépülni. I\'eaten angul fókonzulság alakiti\'iaa vun kiláuialia helyezve. Ketten Heurik pcari hnng\\-craenyzé-80 után Öroszhonba megy. ííugy Knyedeo jásatoai egyqülilet1 vuu alakulóban. Apeati magyar kir. egyetemi könyvtiirban 110 ezer kötetnyi könyv van. Július—Bzeptemburí-jívno-gyed alatt a magyar kir.ittílű táblától !ji> egyén nyort ügyvédi oklevelet. A távinluvonal hosz bzb a szárazföldön . \' Hit ezer mértföldet tesz. A magyar Lj, tanítók egylete f. hó ilí-dn éi 17-ón.\'.tartja Pestea 11-dik közgy-ühiaót. Alep-póbaű 600lwlt égett el Langiövitz tábornok Tflrökbanbaa kó^ csapat katenaságóL alakit raeaekült lengyejekbÓL Egy. budai asszony a zsebórát egérnek gondolván, agyonzúzta, no cz ugyan nent valami foltüoö, de az igen 4s, hogy Aniorikában-?ieatereógQs gyermekek ifl készíttetnek. .Ugy Biriukuzpak mint az élűk. Ára az első" számú\' gyermeknek, igen kitunó torkú, kiválóan maütiosua hanggal és gonu&z makacs; siránkozásaaak ötszörös fokuzatával, -—.10 dollár ; egy második számú -gyermek, nem igen zajos, do kollometlon, kiáilbaüan nyafbgflaA hanggal — ő dollár; egy U-ik Bzdmú klíaulűégea gyermekó, mely csak idóról idóro
^P^-^t-ífiivn^JuLjLÁnyi^rrirmnn-flf^r a, fubtfl ka-
bát zaebóben — caak- 2Vi dollár. Nftgy-Hvőrö-«Jln ogy úri aiuzony bep^anoazolt agy czigáity-J nfltf hogy bflbájoaaág utján nem tudta, visszn-.várázaolni kötelén kedvesét, noha a kedyea liubájoenájgért 20 frtot fizetett, azt nyerte, hngy kineveitetett. Színi Károlyt a „Martina I5U a tarslapjad szerkosztójót egy hóuapi fogság, 101) ft: bírság b • lapjai _ inogszüntotósóro- Ítéltetett. Egy; marosvásárhelyi azókely-. ifjú olhatárzá^ h«gy:ajlrih^fyhiairPDtűn ttiincpélyrtr ^mr padoa-apwbdoránüüjoV mout mdp Uuldmazüvdnárhe-lyen egy uj ntóHhezszálthnt, t i.ogy Petrovica néV*u szabómester nem • átallott ilycoloazazalifl
b-eíkét kaptam, h\'-gy mtikudvo ..it\'ii nem is szabad, c«"k — di p«*d*\'g -zt nem li.-»jl,n.dö lenni. ! .Vgódt.uu tehát, h-.^y — mint nzól.i h. á.ittnlanszor — n ; de l-b .futkrizt mi \' kiiEíiimeggel egvtlit Igitva, nz általános <l>ban éa jobban l^lira an |iml|>nH»„ nyiUt-í oaíizi.-kntti\'lenlien lökk-1 : ezeka-k j.l-¦ír-kiíbbe, eleven«l)lié valt a t\'..k>ii-hi-« r\'pi-üöie.l,»i vezelé u kúzön-ué^et a d ,ii> vi-jj.\'íte\'g, midőn a?üi.ni nem nkaió tupa<>U kiiü a fugguny 1"^ irciü_ll. Az elü.-ulás "gyefiih-g (titnytr.i k ieíé^iiet í, ífigy szinte oriMiuiHil tnghili\'in réerletelt, eöt a fennálló privilégiumuk ell<juére tán egy kissé „kritizálni" i(< fngnk.
A t-tfm plepodb haliÍBu volt mindenkeliitt azuu kiftig.iat.\'ilnn üa- zjatélt, mely által a Bzorepló\'k kiiüinek, uj levelét képezvén a rendező biiherkoszorujának 1 Do tán még jobban e»tiit Utnuitk-^fEcm jó kedvet b ígye-kőzetet, mely oj^póiiat inditá b melyet Üao-\' telt aBÍtiésr.nel Sw^ííoö már szuniuru anyagi helyzeténél fogva oly ritkán t .paaztalhatni. Farkas Róza k. a. — Ilonka Hscmélyeajtöje — a legszebb érzelmek egész tárházát nyila meg előttünk b hn arezjátókát !8 ugy halaltua alá hajtja mint lumpját, műrészt alnkot állit elénk; — Si-tT-r Alari k\\. a. — "mint Lidi — n megleBt-Bilit perelnst -dicséretes élénkség gel aih:t, a mil.nniiisíága liltal a logkedvn* zobb\'-n vált ki. Sim<in Miklóa ur (ki egy m\'gholt\'gedctt tag helyettesi tője lévén, csuk néhány imppid az előadás elült vette át honz-ssii és nehéz az^ri-pól) innjdnein elfelejtette \'velünk, b"~gy „ríTgtöllOzTí?*1 -nrfjrr-n-Vtírt^ CS^iIírt, oly mély álgond\' ;l ásnál játBza a „b--ceölet\'»u knrcamáriiat. És fia l\'Viczi — Simon üj ula ur —oly t&psvihart idézett elö pnszta mefrjulfínéaóvoKés természv-tCBOn játéka áltat ia, ftly osztatlan elÍBmeréat vivőit ki komibtiB teh-t^égénok, hogy bátran knez-káütatom azon feltevést, miszerint k-dlo ut-raut itáasal a Bzinéazi pályán más idik Szigeti válhatott volna Ivdöta ! ílém"thv"fgnácz ur elav.in szinokkal featé a tmlálékoBság és rész>\'gaóg tirt-ényében hánykolódó kántort a a kincskereséBi jelenetben méltán tapsot aratott. Hidnasy ur — a vén baka — hogy rövid legyek, remekelt; Laczitól — Qamauf Vilmos ur — eleinte orösebb hangnt a több benső a éget vártunk; később— kivált Ilonkávnli jelenetoibon — meghatóan ját-Biott. Do Petőfivel szólva:
THtteljitok ft^köxUtoaAltat, Na^jrobbak Sb, mint a hadmíírek,
Jelj.es elismerésemet szavazom a kisebb az repükben működő hölgyeknek és uraknak, fílleg azért: mert ezóp lomondáat tanuailinak az által, hogy & ozél érdek Óban a jelentéktelenebb müködáat ia Bziveson fogadák, s nem akartak in i n d főszerepet játszani, moly Itiu ^yágy miatt oly szimoa mükodvelui etüadás
elégtelennek bizonyult be s a \'jókedvfl közönségnek egyik leleményes része a tágas színpadot 8zume%^ríSLhoziielyül, ból-Vajda és. StandL- sanmbatbclyi zenéazui "reggelig huztak,n ^magynriUcV-islenének legazebb nó-táit. A kedélyei derülte ég nly ál In Ián na és
Tnagymér^U űlj^ni^zeriut-bátrsn elmondhat- -ttl, hogy. vidék ünkűé,jáfek óta nem volt iJy sikorült mulatság! Ki volt a bálkirályné? nehéz volna megmondani, de ha tudnám, ao szólnék ...... irigységből, hogy magamat
mért nem t.dietum azzá !! 1
Viszonttalálkozáaig ^üdvöslt- tisztelt asor-keattö urat
honleányi érzelemnul
FECSEGI BÖSKE.*)
ele
TTsTbo ™^~Őe^Bgyr^z-eÍi^idáB^iaeét-Bftgy btn omeló o deli néposoport ólaven játéka, "csinos.dliözéko éa magyAr jellege. A közol-\'iamor.éa^ e főszereplők iránt két gyönyörű keazaruban lelte méltó kifoiezését. egyiken a rtemzetí szalag^.iliérjón nfc\'arkoB Rózának a hoavédőt\'1\'milnikon -^SeílVr" Marinak a hon-véilok" .volt-látható.
--.A választmány által kimutatott tiszta lm-
™mr7fr ft 69 kr o. ó. te«z.
E15 id.ts után 10 órakor kezdetett raog a tánezvignlom a könniudi "zeiiukar l)aiigjni mellett, a zsúfolásig telt hohyJeég oiakbám\'nr
Zala-megyei hirek
— Királyi P á t, - ismert publícztatánk zalamegyei L^tenye-kerület, ország gyü lé hí kóvelo f. hó 10 ón Nagy-Kanizsára ér késett. Par órái itt mnlatáai után tovább utazott. A auk Upíii-itatatu n jellemazlllrd honE QraMá-gában leeni valódi Öróm.
— Bp k Ö 1 d b t e t t. Nagy KantSBU, ncl. 7. I8d7. Tegnap, azaz f. bb b án rrggrl 9 órakor i\\ Ji-ly:>eli ajtutoe rund-búza éa iskoláink ÍKazgnttiüTig4-ti*rtii mog aa-oB4zegy-fi.lt tanuló i\'.l"*"^^-\' 1 1 tanévi V e n i-8 a n c t a e t. Tagnap vu!t .iz-xi örvendetes nap, mulyen 1G év elölt a hat oaztilyu négy osztályra leazálli-tott p_v mnasiumunk, ÍBmét nj él<"tEt nyert, miutju a r in. v.tlhte- és köz>>klittáai miniate-rium kegyes engedajye folytán az ötödik gymnnaialia oaztály megnyÍttototT,~ ezáTtal\' nem csak a fügymnDBÍum első lépcsőiét, hanem a reálgyinnasiumnak alapját isnvervén meüj icelynek eredménye annyiból is ör-v.Midut\'B az iskolai felügyelő bizottmány ea ezz\'l fárad..zé ájtatos rendű főnökökre nés-ve, miután nz j ik osztály létBEáiua íbána
n íeltll vin, ti a öobzpb ifjúság pedig (az int ide nem számítva) 24U tanulóra eza-p Tml..tt, kik közé Bcomoséd horvát testvéreink számos gyermeke is üzaraithaui. — Oruminel olvasván a „Gyón Kúslonyu-ben Bi. k. üyör városa mtnö örömmel Ünnepalte azon n(i]Mt, melyben az ottan) akadémia iti\'>frnyirutntt és tamet elatbe lepleltetött. — L): bezzeg, fájdulom, N.-Kan/zsa városi hatósága és közönsége mibe sem veid tegnapi ünnepélyünk\' t, nem tekiotvón ason jótéte-ményi, melyet a helybeni lakosság nemcsak azáltal nyer, mikép szegényebb sorau Szülők gyermekeiket keveaebb költiéggel taníttatni, ép a hazának hasznos polgárokká kiképeztetni alkalom nyílik, sem pedig tnmö ha-bzou háramlik a lakosságra ía a tanuló pfjh-aág nagyobb száma által, kik a külviíékröl körünkbe jövendnek—; valóban fiajnos, hogy városunk lakói a népnevelés érdemében nly kevés figyelemmel viseltetnek és ily magasztos Qonepely iránt hideg kösooyÜBBé-gei tanúsítanak. Tárnok Alajos.
— Bethlen Gergely tábornokot a mult lio közepén több napig I^ftgy-KanlzBán valónk szereneBÓaek Üdvözölhetni, Kolozsvárt igen díszes fogadtatásban részesítették. — SzepL üS-án a folytonos esőzés daczára volt hotivédbajtárBii asámnsan ménének eleibe nemzeti szinü lobogókkal díszített fogatok-h.n, -auildona ^^a^HtdaabosatekiegeJK^ azár Sándor üdvözölte. Eb te népes fáklyás menni vonult szállása elé, a a tiBBtoIg3k~lel-kcuült ótjenzéso közben Ha-ray Viktor tar-tnii hozzá beszédet, melyre aa ünnepelt agg bajiuJt meglmtottan-sAlaazolt. nJól tevéd — monda többi közt — hogy nom kórdédt pill.inatbati mi játBzadlatja sut vömet, mart .az oly gyönyörűség, melyheí csak 19,;óvt száműzetés a a tt raegomUközóatok kés sít heti qi a Bzivet, s melynek rajzotáaáhoa aj kaimnak nincaenok Szavak; de azirtue blgy jétek, hogy ea Üröm megál angemy és aa öröm-engem meggyógyít u különösen akkor midőn nz a hasa ezent földjén általatok ess kuaöltetik, szeretett régi bajtársaira, bara tim. Ez a5i öröm aa enyém,\' hagyjátok meg azt nekem Őrük eraíeküU A tiszteiéi, a haza fiúi lelkesedéi, a mí keblatekbSl-e pillanat ban zajosan tör ki, az ason szent veséméi illeti, melynek kiriviiára BzeDléltem élte
Tnbt. — Megfutott pályám nniott könyvként ?11 ulti tietek, melynek elaŐ íapjálTa\'haza in tcgrltásn, Öi.i alkotmány un aT, függeflensé güiik van ozimül fűlirVa. Ezt hjégtartant volt életem egyik legesentobb törekvés^ e» ha megtámadtatnék, jeVgolt vlníajsni kÓBz va gyok utolaó lehellétemig.f1 — A tábornok U ngpot töltött Kolwayarutt, a aztán rokonai lioz utazott. — A tábornok 3 navi ssabTd s^tíg^l van itthon.
"J LolkoJÜlt firemni\'al ndvOaoUdk Sanfaidal t!" tett muokfttárisiob TiOintt ¦ amiért Jsjinnkat boc*ei nom inlnüouno|it. taltaárdaskiHláat Iznasttá 1 bflaíamí nyí^ol érdflke*tilt3Í fogadja hóunUtunk 5«Into kife jpiíait; nom muWxthatjuk el i gyéren mint vfgaJ»ta l\'Uiipr kijeleátanli aa Irináig na; báostoaíua nejnos ¦»lviL.JUtlli.anil ha\'ad.el nam^marad. KI tudja, aqot-o ke.lva^; mankJuámalíife\' találják N*&T*Atl*t WíAJjn* jokul -váUtdani- ama ldo»H» Míll^miUniertiWég &ly tán, mnlvat ln,mak i*arenMÍ» édai haiink nJgvikad vqi mejjyíjíb(ra"7ülytonoi flínkiígben UrUniTt
- 8»Mk.
\'i—\' ü^n n o pé ly. - (Jet, 3 An ment véghez a
S\'Jtfi-jogakadémia- Ünnepélyes megnyitása, inlatari linacsos L ;;u:\'. nruaky István pÖB-pöknrö\' rolga, Dinit IrfnuAnrliUtM lmtái-on besz*det>artott: A g)^!rtnncVyáB-pnfl_pöksiir: Ómig7*\'Alul "adóit-élVtrrílrtkg -diá*ébéd---nl* —¦^Mllül\'Tát^imnir^^\'r/n^-gnrnnr pfépust^ur 8 nsga Győr,. Sopron, \'Z7i.la.0a. Veszprémmo-gyek nevében a magyar kormányod es Deák Forencaért emelt poharat. ¦ 7—-^-vM^OT-é-" » o t. Vettük hazánk zencpár-toIói\'éV mílvélQihéi intézett felhtráiit,\' mely77" fciíorlnt Pefltan.egy „xoneküdvolnk egyl.^o^ nUkult meg: Oétju: az egyházi s világi clnsírcns siöiic művelése és ápolása; mely - ciélt elérhetőnek tart *) misék, hangversenyek, oraior-lamük s operák nyilvános-olvadása általi íaaiertelése; h) a kezdő sene-azerzíikT buzdítása V\'tiiüvoiknok előadása ; e) neliizóti zenénk omoléBe által. Alapítóta-gnk, kik 100 fttal egyszer, mindenkorra, n pártolók, kik évenként ü—10 fttal járul-nnk nr "gyt*\'1\' sxfikségletpk -fedezéséhez. A tagok falvélele az egylet helyiségében (_Ko-dout-ópüíet „Magyar királyhoz" czímzett "vendégiövéj-sznmben} eszközölhető.Ajánljnk a zenekedvelők pirfogtaába a nemes törekvőn Ü.égylutot. ; — Plfna 8~z. N.-KánTzaán annyi a náp-lnpó és CBavargó, hogy koldulva egyik a másiknak adja kezébe a kilincset. A koldusok Qgyét szabályozandó, egy bócai Inp ép must azt indítványozza, hogy a város] h.-itóaág re\'n-—dcljenel minden Bzabaiialinazr.tt (azaz valódi) -k-oUUw ráazórn.jigyljjiüh-ii.-ljfiiny-V-mrly ália.1
;uk ft usa-Vargó naplótoktól uiegkülünböz-tetve lennének. Ez elejét venné sok kihágásnak, eanláanuk, melyeket ép,- egészségei,
\' dé lomha naplopók a valódi szoruncaétlenek TOT-áíáraTÖznok.\' Váljon nem voln 1 e czél-azerü, ha ezen életrevaló indítványát a ml tn-nácsuuk sem hngynS tigyeliuen kívül?!— Mindenesetre hagy szolgálatot tenne mind a valódi •zerencaélleneknek, mindpidígazok-nak^ kik.eddíg a csavargók/zaklatásainak voltak kitéve. KBlücösen a vásár alkalmával perKg~aty szerencsétlen bénák cv\'iczkól-tek a-tárban, hogy a szánalom helyett undor
_Lügta fi az ember szivét.
k. R ó gl bÓjj e k. ÍJe. A. ur, keszthelyi lakos, a Balatonban egyji\' G""hŐsszu taraozltot, másk-T egy lüzkövei puekát\'talált, ruoly a mai lötVgy verektöl\'Bznrkez.irtdre nénve nbban-ir külombíiiíö, \'hogy Bit\'káiiya\'egér jen ulhin -k»xö irányhan csapódik; ezeken ki-vül ugyan ^írB^ilntoTTbiu b gy rövid görbeHsard-otT-m\'-tlyct G. P. helybeli urnák adott át. Ajánljuk az Ülőtök figyelmébe. t#. .
k. Tanju t ézo t. Örömmel tudathatjuk, hogy- a* orsz.-gaedr tanintézet-minden évb^n ¦ látogiitottnbb lesz; máris nagy azilum hallgató gyül.\'lctxutt Ö8SZ0, Htrazurint ~gytuua-siumunkut két psztálytyul növelik. Ennek örvendenénk, I;jy nem kónyMtíiiitte\'nék Sok Bzegény tanuló knllaÓg ób pártfogás hiányával, tatiuUya1nyi\\it már a_negyédík osztályban félben ha»y»Í.
k. Hi r tol a n halál. Folyó hú ti-án városunkba egy veszprémi fuvaros érkezett; aznap még a belegaégnok aommi yoiua icm látszott rajta, másnap reggel már egoszen megdurmedve, az elet oarkély jelé vei; öntu ¦ d illan feküdt; két nap múlva — hihető szol büdösben — meghalt.
k. Mult li ó 24-ki vihar nlkalmávnl, az úgynevezett Ujmajorban, a villám egy takarmány-boglyát perzselt fel. Azóta a folj,-lönoa IiÍdi\'g7eaos uapö"fe\'"az őszi tukariitáat igen bátrállntják.
li. 11 a b o n ... A 10. azaz id a candak kora.
Pár övvel clöhb T.......Via- éa K......
belyaégben íioniogy-, most p d\'g SJarm»lU-ken Zabunk-gyében esudukoLikat fórloztelt föl. E< utóbb nevezett bolyáén js_ -fend ki vilii
— O ros z izgatás. A jó cseheknél a nép között mennyire elterjedt az oroas izjga-táa, tannsitja a következő eset :\'napokban bi;y levelet olvastunk, melyben égre földre kérik-a cseh atyafiak egyik itt -dolgozgató rokonukat; menjen Idstéiit hazaimért onnaa mielőbb Oroszországba fog küldetni a legjobb fizetés iselluit; as orosz nyelvet raeg-tannlválU roppant gazdagságra lehet biatos kilátása,
- ü- Vá\'B árengedély. Zalajn egyei Alsó-Domború helységnek évenkint martiub 19, , május 16, jultua 13 éB december 9-ik napjain országos Vásárok tartása megengedtetett.
— Kavics. Nem lehet emlifés nélkül --hagyoank a n.-kanizsai ,utcza:árkokat beborító kavicsok szaporodását. Önmagoktól az
.rigM<ne«a,as«porodnak, de bizonyára felkiáltó jelül azolgál arra nézve, hogy as árkok igen gyéren tisztíttatnak, a így eada Ídö al; kalmával a via arra folyik, amerre épen atja nem volna. S mindennek as a következése, hogy a>közöneógJ kényelmeab járása akadá-
¦^Tüzéaet. F. hó 7-én este fele-Kíska- "or"** nizBán egy hát ógett le. A tüz vigyázatlan* aág folytan támadt.
— Panoráma. Toldy János többek kíván a tára emiitett: panorámájában második klál Utált remi ezetr, kft vetkező képokkel: t) Vikfnría. királynő ünnepélyes bevonulása Londonba férje halála után.; 2)Csnla ísultam-pnrnál Indiában; 3) Buda-Pest diasépttmé* nyelvelj 4) A uagy.vizáradás Lyonban ; Ö) A
nslertaol;airbolt Sloilíábqn; 6) Sándor jelen-. legíoralkodiiíroaz császár koronjuási disz--menete; 7j\' Aa uj iaraglita: imaliázr Pesten y fl) Míkaa oaászáriivégfcztotéae. .
—Lopáe. Otákioroyán.eepU 3Q:áa éjjel Neawtrth Albert úr koreBkodéaóhen. jeleiiló-keny lopás történt. Ugyanakkor az uradalmi pénatárt akarták, kirabolni, dö"Bilngh ur észrevette, ai ablakon kilőtt éa igy megijedtek az éjt madarak ¦ tovább röppentek; : A, .tettesek még nemredeztettekfeh - ¦ t?. P-yll emion F«ron0a által f. évi ok-toDerl^rondezcndöhsngreraeny nrflMrroza\'.a.\' 1. iiÁhráod a magyar népdalok felett^ Sobiaateia-r^\'^Vyy*!* hajig verse nyzű. 5. Ábránd liegedfia AraHeJntdl, előadja Henne F.1 hegedÚjnu\'vÓBX pr. 8, Hangveraenydarab-flótán Heinemeíurtöl, " *r. 4. ^zavalmánY* Gut
sági Bzorvozotrű:l",^irt. füzetét, melynek következő tartalma \\ eléggé ajánlölag szolgál:.
I.A bírŐHági Büorvuzot1 jelentöaé^u. 11. A* bi--ródilgok lUtalában. —III;.4--A¦\'\'bíróságok- nemet: A; .íán^B-, illetőleg\' búkebirák. H) írejjyei tör-f védyBzókok éa caködtazdkok. C) &ereikedel&ii----törYÓiiyozék~k."D)-\'BánynbirÓ3ágok. E)\' Köz-jegyzök. F.) Kerülűti fótörvónyazékok..Gtriajg * foíib- ón.Bommisitfl törvtiuyazók. Szentkirályi^ Mürícz a megyei binWáguknU. "Tiszn Kálmán o !»egyei=birtÍ3á7rokról:~lV-, Válaoztás vagy. ki_-" nevezés? A választási rendazer hátrányai : 1. A rontlezoU tanáeBok tekintutóbjn Szakkép z-\'inidg tukintetóbeu. 3. Politikai toldja.tétnél fiiévá. 4. A birdi szumélyzot gyakori változaaá-nál fogva. 6. Partikulárisraua tekiututdben. Ö. A bírói "függetlenség "lékiritetöbou. 7, Egyönto tüíég tekiututóben azomben a piirliamenU korniilnynyal. H. Nerazotiacígek éa nyelv tekintetében. A „Nnpld" a vilasztilaokröl.\' Hzentki rályi Jlór a váiaszüiaokról. Tiaza Kábnán a vá-hiüztáaokról. Apáink példája. V. A fi /.étének ről. VL Ügyrend. VII. Fegyelmi eljárás. VIII. Zárszó. IX Függelók. JguzságÜgj-iniuiazliiri ^tűrvónyjarualat, — Ara OU kr.
képeket látnak a~"&ópnoJgu anyókák egy kútban, a külö\'.felc, h.ia.mlithiLtlanul nevetaé-gea láttnányokról beazéluek, nem gondoljuk nifg, bony a* íakolás gyermoTt ia moaolyg rajluk. Mit azül a nevelés hiánya !
Somogy-megyei hirek.
— Ka)"OBv-)lrí rendes tudonitónk levele Inpunk bezártnig nem érkezett meg.
— Halálozás. A siófoki postamester Czöpf Mihály or f. hó 4~é~nTeggel hnlt njcg metlbnjbaü; 61 ével élt a ffivókony honpolgár.
líd a fin< >ti t .ujaink 1
«ero tulj-ait-u
a t-\'-zi l«illu-a1a«írt, "*>ielia
<,JP . a
•n!ti< ¦nlniiUl-ii
irr. It\'Tj I . T\'-nyt «
i \'lib afca-u\'ti hiiaiijeka in ii>&
V 7.. Vm u U. It j In IL*
. j,.,^. ij.:,,r dnrk 1
r nil-a-n Tn;-ff ei A \'ott
V ,1,1 Qftviu.
nik
*- Sopron-megyei hirek.
=3 MarliAvÓBZ megszűnés. A keleti raarhavéaz, f. évi aept hó második fuléb-\'n a földmivuléa*, ipar- éa kereskedelmi minia-tcrhimhnz feUerjoBzlelt hivatalos julentéa ízarlot sopronmegyei- Kisbarora helységben megszűnt,
_ = IdŐjáráa. Tiz nap óta Soprnjiban nagy hideg uralkodik, meglehet könnyen egy szép reggel caak arru ébredünk, hogy hó borítja az utasakat. A bor ez időjárás következtében szenved, sokat esőzik éa emiatt a minőség oaekélyehbleaz, mint remél tök.
süliinkáiok a t kó p z Ö i a"k o I á alakítás^ végett több jelentékeny mQiparos ób gazdász- fáradozik Sopronban egy alapterv-vei, melynek felkarolása esetében a_kellÖ hivatalos lépéseket fogják megtenni.
A aoprouvároai kézmű ipnrtestü-letelöljárói eey pclitinral járnak körül, mel
hogy a jelenlegi órvényben^levö ausztriai ipaptörvényck^fLlfüggesztesaénók\'SB áz ídö á körülményhez mért igényazorü\' uj iptrtorvu-iiyek kozattaaaansky- "
,..........._a kisasszony által. b. Mutiate, hegudu
ék-mgprárf. (F-dur) Boethoveutól, eladják .y^taaa F. ru éa a hangvuraeDyaó. fi. Ábránd \' flÓtán Bríeclalditól, clSadja\'HetiDO 0. ur. 7. rJzavsJiaíny Gntmann Emma kisasszony által. 8. Hangvtíroonydarap: (F-moll) Weber C. M.-tól, zongorán előadja GrrUnhjumur zenekari - vai a hap^arsriiyzói ^ yeáxhiü* 7\' ét fél óra-.-^kot, Efanjyvereeny után táácakoazoru . roa-\' - deztetik.
Vas-megyei hirek.
— KiBOZellí kiálllláB. Előbbi lapunkban hoztuk kivonatilug a vnam\'-gyei gazdasági ngyesület áltál f. okt. 20"^iT?r-ro
^rendezett AltidámiB gazdasági kiállítás: pro-"~"gráwmj AÍj moat njolag-emlékezetbe hozzuk ¦ tísata"szivünkből kívánjöfc7^BqgyTtT derék egylet,.mely életrevalóságának már azámta-;Íariezor jeÍét!odá, önzetlen müködéjéboa fér jiyei sikert arathitsBOti.
— Zálogház. A szombatholyi takarékpénztár kapcsolatosan pgy aálaghail Intezetet nyit.meg. •\'.! ¦ ¦¦\'! ¦
— Tá a a av igaln m; A_k_örmundl izrac-liU ifjúság mint V. L. Írja — okt. 31 én az\'aradi Tértanuk szobrának javára tánozvi-galmai-rjindcz, - ¦ •*
Iro d.ft 1 o m.
—• KflmI vei\'Imre, "a vldorsi^\'\'szeraélycfl tca-tesitiljo, legközcluhb „Pengő Barkán ty u1\'
— F»." A. \'Ví-a= R^ríük la\'th rrítta\'rrtni r-Híwk, ho.T lii|innk tiaif 1 tjiú J\'.iiy^l ]i"iiti»Tii k \'illr »• k. AiUln.i\'aí¦ f- 1U,\'tj3\'i í. tivahl.i k.,\'ir ...ükudíir-. k--
.lüuöi u »tnp hir k fTTtri bi-kfl I-\'-a\'ie
K: I ,if» nUiijrnc-ató. Ciirík, A evriji~fil»i BiinbA ItJ^-íi^t nem ei-dáluU, na-j- <-.,lÍ benn" a 10: A ¦ iiuUrab. A .U.ir.V *C* ok" l"0 ji* düo-dval pód\'á a níL-iiik n inpukban. Ir, 11 nr lUiik m-tn-t (nrrk-TÍBP.l 11. Fű-tuti a-iinlí árfi\'t tüuhtll
— KE Hnhá-». Vittük b csm lorelöt, n hítos
figj,p,ein l"M"fU Ui\'t\'-tr..
Kani •»b,.riii; K-\'rjük tti"* Ind .ili*ait.
A,.tuliisJ_eaüka-.iaI&g^px_b3. terjnéuJAii baWrnla
—¦ K- Gj. KriiO^«r^l"fta jó] KSűjunet: hw-u\'i hl rak boh llÍMro a^Si\'yan. turAhnra. is Mraiink-
Keszthelyríil követkőző érdekes ..\'Itfnkflt vetlUnk; \' \'
^^-alaltegy!|u^t.:hu™rto2tiku^ fapItBiiftHiy t adepto alá. Tartaloní t .nemzetied vlgdttluk, guuy versek, A_mult évtizedbon röpködő jó ma-darakat puBkázgatÓBzíopadi rílgüinzéseka több ily hiiímmijnu költemény.-Ara\'40 \'kr, lound, megjolenÓBokor büvebban azóliinkTÓla.; Hogy kelendő lesz, ájinyi blzónyo»; meít az ily ophe-: rae\'Ónunk^ka.t_ jobbtftt^ keuvidr: ;* ! küzöplaég," mint atudotnányoMj vagy.magaaTj\'rö\'pttt\'köUÓ-azoti míivet."^
TARCZA.
Az aradi vértanok sírjánál.
1657. október 5.
nltúgott a U.rcjok hara-.rja, Néma >s> n iban üt n l/uhut.\\r í C«ak tlmahárora to ír Bírja van Hatra még, niely ko ¦
Volt hni-ciniliban a-jé)«iarak. S matt niindkitbia hÍTok TalAnak, E b ü nü k á r l\'k-ttok v ú r t a a & k.
Jartak-atúrt Ida- nHaalfta haas^ilak — Caóknljihk reiidro a utai ereklyékről
Mlodli&iík rnlUk íik . , . a kasának
FelcJthal\'.Bn hü bajnokai, —
K« l\'rífn- k 1 » it a\' : e d t e b b csáljnkírt,
Árulóinak A 1 >1 n > a t n 1.
HmbUUh. v,iH ajify esdnklíaa . . .
KBny, liű\'.d»»j; Ejilh-íi n«n jntoit...
Tlaniiblrara xfret (iltár ftiliitt „
Ugfan unmi d i-c ¦ 5 !11 t h a\'í o t ti
Jertak a asent hclyr* kcaergü bnniiilok ; Ciő.kjiljitak rcadre a ntil a r e\'k 1 j i k e 11.
A itta s fát/oltínely a alron lóiig, Oa nitok mej éi Tia;j-átefc ,aJtt.— 8 csak akkor tBii\'tak kcbletekrr, lift véjth-arcsra ssá.ll n nemaedak; Haifora, m«lj i Ift-.kaUI rá vMlk ElhAnyt hK^tlk sírjai Mctl... Ott, hol tI*onh4rom vÍTtaiiának BbqiiI halála jelal a h*lyet. — ,
m\'g a felleg tovább vvntír a nap mosolygó uroza,
Ea á b\'gl\'oldögihb kedély • ily boldog ka* 4^vlv«l birjlarjcaa Elid^J " \' "\'
fc\'ufiirik-íijváiibá:. fittül ^mbei^kj^kjkWlc2_^__ ^Miíle*^iiilL#\'teitgX\'rriuelyl^^^
-n.^g l|\'ynaf"Mtt rÓA»tU-hi-i;zat; ii«La-a*ordiló_____
ferg.iipg\'ré ereaztl\' ugyan s* él veií-markát a .-írgiloiatlán düliében ügy ini*gu/.ib dja,- hogy hnbtnilékoí ver h felbőszüli liulVi\'riu^Tbj-á ri- -lmr elmultával lecsendesül a tísct.i tükrében.,, n CRÍltiii;oi ég tÜkrözT vlaaZA nia-\'g*!\'!\'- ¦ ~ : Ez kép" Lapnyi Gusztá.r lelkületénvk; \' ~ 1) írvita Elek éa Lápnai Gusztáv — mind-kettő deli termntit, eninoa fialni embur—- »~ \'. l.-gjobb barátaágb-m éll\'k egytinBsa1, nem..._.; liétköBimni-érteleinben véve, mint Bukakttal~^i < vétetik, kik a b-irálság\'szent nevet csak bb-—¦ ját pluzkoa érdekeik hajhÓBzitsa végcTlJl\'frJ_ doziák haaug .tjkaiknu. Barátik v.dtak ok a bzó t.-gazebb érti-lméhni , fgygyó forrj-is a két kcbM, me-Iyekben fgy m-iv\' dobogi \' egy lel"k lakolt; közös vnlt örömük, koxö< : bánatuk; de a buuiit, e Töket.) holló — na- : • gy»n ritka vendég volt szivükben, mert a fblek, ez örökké derült, vidám házi gizda,_* nem lürtu aJiusi ik.uió vűndejjet. ; -;
Hogyan találkozott o két nikon kebi-l/íiBÍ- :;. IcénTTöTíoJlutt e sííp vibz"o"iiy ? —-"Tícíü tarii- " zik lörténL\'tönkboz.
Egy durült l.iv.LBzi n^p déluLínján szoba- :\' jábaii ült Elek, azaz nem is ulthitnneinJioVert <-gt\'«Z nagyúri k"iiyelu.iiinel rngnny-\'B pnin-, \' big-iii, vaKt.ifr fi-b\'gekkéi\'t er-geivén &zjijub»l_. ajóilliitu dohán} füstöt.\' ü^-y elgondi-lk.\'dritt"\'
irrta\'z^rtto\'\'1trnk^rttrrkn%^,^ végre .1 pipa---
kiesett k\'-zebul a az édes gmidohitek - tueg ;édeH"Ub ábiinra nyomták Ij szempíUáít.
Illr\'vl-n m-gr-yibltt hz ajtó B meniívdö--rö(ítfu caap«tl?\'lt bu íaméŰ A tarka-alom kp x_ p k cgyf-z^rrtí-olia^lLittuk, ijedve n^rík 1 I Etek, tűiül ki ;.Kt álmodja, hogy iriózUtu im-lyitéybe buHott ídö. "
— Ají ördagbe Guszti, te Vngy ? ngyan megijeszt ttrl t azt gnndoltum- « hátfodel -hull fejemre. De nz Isten azerrlmére, mi ba-jud V Uiaz ugy nczeaz kl, mint kit btteUzÖje üldöz, hogy tíi\'feBarm ki egy százszor- forín-
t \'B viitiOT, nvidJVn zselfféhcn epy nrra íHér-\' biilci. Ca-ik uoia ilyen baj . . . . ?
— Ej ! n« esnurigj, mint a axajkó, lát"d, egv csepp kedvem sincs azt hallgatni- Csak azért jöttem, h"gy tudóaítBulak, miszerint megülöm magamnt.
¦— Ahá ! m\'igint egy kÍB\'f.irgnteg 1 . . N-*, bb baj 1 m-\'jd el malik s ború után szebben m\' \'Bolyg a ntip,
- GnEztáv íjem vitlaszolt, arezdn BöietreH-g "ült, keblében a fujdalmaa érzemények vív . lalt élethalál cantát. Hanyagul Vcté m-tgái a -pamlagra s._gondoktól nehéa fejit kt-zével láinaeztá meg, \'
— Hát mondaza csak Gusztim — fulytatá ^lek, — csintalankodott megint as- a kia Eduakedvtts, tán mely ebben iiézrtt vnUmi catnoB uríi ábrándos szenj\'-iite, mint szeretted volna?. .. mórt.tiein;*aúl»«.-?--Bj,"\' pj ! ugy üIbz itten, mint a temetőben egy *ÍlS»* Bohron nz akis márványból fi rágott — fáj^j. d. lum\'. \' \' ~S:
— Elek ! —: kiált hevesen..Guestit--- Hála Ulnh I - . . De\' boszélj hát 11T1-
nngy cKÜtörtókön a harangok. ^
— Ali i» ez az élet? .... rongyos kabát, melvtöl nz ember csak ugy szabadni meg, ha eldobja-magáléll I»len veled, ETiik 1
-r- A manóbaí csak nemTnenTel azéazed ? ... 4
— Még nem, de indulóban van.
— Teringettét, mét; i:cm láttalak ennyire -fetháburodvu. Jer, ülj ide mellém s mondd el rai-baj*1*!: lodod, szolga la tkr)>Kcj>rvos va-gj-ok éus knhi\'hOiicValeívb^jí\'kftrtiagy ai-kurrul orvoaluin ; aztán ki scgiXsnn, ba én^ ne.ih, barntnd. ~-
— Kételkedem, hogy m\'osJ
— Hinti bizalmatlanság Ff
— Jó, legyen, olvasd I
(Folyt- kör.) -
JSjjrtrk mindnyájan t CiúkoliilDk rmil
11 n r a n h o a v « d a.k t ¦ f a inni r r « k I j i( k • t SZENTKIRÁLYI ALRCL.
-Erotteti-h-itiJljfkc.
-IlCltONGOaTÖL.
. , ¦ . : ¦\' .
Vannak fiatal emberek, UiknelfiálilQ örökös tavitBZt vir^ny, inoIy,felett ti flzenvedély, romboló vihara nem nyargalt konisztiiL- b "puazlitókozóvnr\'ném\'tépte ki n-guzdajr..siiti vegyülotö-iiröravlrtinyokat; és ha olykor feU;
\'iTBgTi»iiii7;"i"*;n«\'"rBsijjiid^ ft«iv
— Vuttllk Klillei Edo pGaiíkir./E. B.váltó türvónyazóki ülnöktől ^Nohaayflzu a biro-
ölíi Vagy árnyat1 vet Ib n virányra : nom ea-iiek.ké(ftéBho;nem vádolják.aji eget aieny-nyee-szavaikkal, hanem nyugodtan,várjak,
ithetss!..
-NyUttér\'),
Bizonyos helybeli, nagykanixuü keraiko-dö boltjában megjelenvén, ogy kSzOneégca bu 1 tot akartam vonni óa igy uegpröbaitanx Bübbutii egyazonban, alig érék hozzá, elhasadt Köz*, lebhrfll megnézegettem a bizonyon jelét tnláftaiii : nz előbbi ragiutzbísnnk, ö azunbaö éruttehireni-frtot kDretehj nii különbon egy, Lrtoa,bot vuli. tíűt kapitányi-lwftVutkdznJt-kért.ioyadis .azcl-
i- .. 1* . ni]\' • l.l-i. ju-mi.l -
lemil kapitány ur két\' ;szakértó üt Aliai .mitf vjzflgáltaUa éa ungnmut u tnéluuafi,, j^fc éa eui-bcrtelonlküyetelÓBtöl feliueutetL" . - ,
ö^mla^nnntk^rib^ ¦ nitdőni;
rosz hajlamot inugrdva, nyilviwwsigra hozom. . NrKanizaa. zepL.I4::lfitl7T . ;i::j,rjr • \' FODftóCZI EDE.
pTTpj"*, q rovat\' alalt^íSflortflkfat^Wfkí ím í syjiáaw*-.sás;> Irányában, váflal. faWSfséfel ¦ j.^J-..
""1
űr as XiBT.i\'hih jq-Q3EC.
N-KAXISSA, ukli.tW.Mt, Allr UbeWl\' ntobbl ~ iüdartláa*! Pk«t-o,r»»i<l, míd»a-m.«**aM.na gabati*-ferfhftVtUk tr» WrtoUa f. Uawtlwdett.. Angiit lípail mintWlTrl la-JoVb irt BJWolit • kSrUlmíny a aii ptKünakm Wnrowb níIkUt Mm-/¦aranaatitt, mi^l-iaett AagUMian aral::l*rfa hnUnk kerrtlelik. E awniplllriaaiúá ttnn»W mégli ej^Vt twi^g -wralgi \\\\r r.iaiki^3k. arfnAra mr-g T,l?\\l~\' n*. A\'libU.Hl I ti-i\'BifíiiTéa--bo*alU*4«\'al plWitekl. ¦ kBTffl\'rlWIek kl.\'aroike l\'i WAiH-rtdnai nyáriffyap^ Ín íg.i\'püiro É:m aiftlutútoll. ftwlónyiimnlcíu kn.t a-dlo is»d karaalntik. m*K » »»11™: k«M>W. . A toraírA- iTOanwbb r*» \' , Tí^r; m,oa"
JíTeuírgL \'árak\' a1tóVawíe>lar. míptWnl » h"Iyb«li piníiíínTlte1 UH\'—«V-TrilA 5r>t 90 kr.;; Ö n 30 kr. bfercW=f«—ta-fotitni 3 frtJO L?,..4 frl 80 kr < Ku-korlasa 84-J4S fontol 3 (\\in-30 kr.Arp" iorfítwBan* 7(1.-13 font3ft-3frt3fl ír. Zah4<1—47 f..p| 1
frt. TO-Hft kr. 100 főj kipoüta _0 /rá — .kr.Fa-aiulr ftMr 4 n 00 kr.—5 Lrt.laeka-4 frt kr. Qubo ?luflI renda mittiím lO-IB fri - flillvapAtlnka ^0 foka 21 frt — kr bordar»! tgyütU rorkiilypaltnka SOfrk\'u *e frt — btnbWal aBj0tt. Mti 20—il frt. Bork3 30—53 frt. NnnbarSk — frt, Ck»r-.í« tolian-bliHIk — frt. Jinf»bGrnk — frt mi»iink Jnt
líorok. fnhér *• TOrn» [»ehll|o-j 1H0S- 18flS-kI -—-vfil^ktinkbitli —Í6rm*»-A—IttJit. Villányi ia flflCff-. «nardi foMrto 18(1G Í-H ít Lj honi li..r T»,r.t. ét fohír 19L.7-kI 4 Irt 50—5 fri Ualntonmollíki borok 1ÖÖ3- ís mrt5-Íki Tobar 12 frt ak.mk.\'mt. VUr. 110 frt — kr. Uís — Trt — kr. Kii-.!IninSjrt!» gyapin ha-tan.rv.Jirk, Ära — frt. ftf.Wr tan^j Ara B frt 70 kr. labelo 4 frt. 70 kr.
iV-haniiHftt placsl árak octoIrVr il.
DöiVi itcAje ;4 kr.ienrao HxbO|d U kr Hab Unat," G kr. Knien ite, 0 kr. Burgonyn inMjn — fi (10 — Bfl a
Sortis-
M»rliahni-fontJB 18 kr. JahliUB fry>ii»_L5. haiUbalja S«rkr. 8Miaun* m*.«Aja 40 frt Itr. ő*ir f.n.tja 40 kc.1LAni[tl-»i->n*-«*J\'* 13 ¦>» — kr. Z«rn-IjBli.il mf,a»*ja1Sfr» — k.. KouyArllíi-.t fuatlftfl-U kr. K»k..rlo«lÍF.»t fontja TS E\'r. Arpadira fontja 20 kr. K»leskai>B itcaájo » kr- ltl«ikA*a fontja 20 kr. F.i<i aj fonlja\'-SO .kr. Jl-pawUJ f»«lj* " kr. Lnnmaj-laJ r»utja SOkr. Ujb.r iio.iijn 1» «r. — fi\\„„ ít.t.íj.. |0 kr P.iti sitr itUiAJB 14\'kr Kauinat *.ir itiuóje 10 kr. 0..1toH».iiAHiika irciij- S5-XT. T.trltri|y-p\\lrnkn tl.\'«Aje Sfi kr fíiilvn-pilinka ítrt<ÍJti 0 > kr Nj-<-r* faíiryi\'. m;.»b,iia 21 frt. - kr ÖntimU^yuVn-i^itya 1-atj.i iii kr. I\'.lrok\'Uin fo..tin kr Ktappan r.«tja 20 kr. S- fontja 10 kr. K-m-lnyla \'-.l- 7 frt Ott Jtr. Puhafa B!o 0 l\'rl. — kr. Nycrafa üln & frt — kr Famía rme a3 kr. Rréna miiaAJa - irt 00.kr. Halnia ci. t frt ÍÍ0 kr. Kendt-r fonija 40 kr. Len fontja P0 kr.
SŰPlíONt íUlol okt. 7. 1BÖ7. M»i h tivAtiAMiiikfiii ii t;i.lr.u.-t-Arak low-t f ijebb in< nt.-k, a \\,6-rí <ztf>nn-
I emultccd*«c folytiq. A baUait mint úgy kr.. inífríO, Bí-ftrpAnAI 80, a labnil 20 kr. felüli.
inlkodiic
a rD»ta"SrT0, ». ----- -------
ictniioPriicdoMok—ottoin, A-tcrmfikgoyeg kSTetkrj«-»í Híírkadök m*g mlndlo; eifloyfli ^iteífket ftitnAläak: Arak : bn\'.n 81—95 ftoi 5.60— 70 kr. 88— B7 flou 6 BO—G.SO krv 88 8» üli 0,30 - 50 Ju.\'roM 78—8t> fW 1.,—4.10 kr, Hl— 82 floa 4.30 -40 kr., tnnjrrt\'I 73—81 fio» 8..—B.BOTtV, Bt-85 flöi 3.80— 40 kr, Árpa 70-71 ftr,, 8., 7t—Tí ftoa• a.2ft< kr., 73—74 fto» «.30—41 kr, Zab 44—43 ftoi 2„ 47—4EJ ftujt^Llü—20 kr- ... _ _ . _ .
IIérni péiurtrrulyttin octpber it.
5"/óinaUlÍr|uea öá.lü; 6°/» nfltoa. («ülciaon ;64 40.; I86f) ki álUtlalmi krilcaön 80. 8fj J bankréiisrényik 0.71 ; hítal intesoti réoc-vnliynk 173. — ; Lontloo 124 50; ezüat ágit
. arany darabja h frt Sti kr.____
i\'Vl.ilnH *wrl{p*iitiM IVnjilltH JÚEief.
_? I 33. 33 ES T LS S 3H3 K.
He innpinni^JeSiff"Wische - der WeH.|
Grosse Preisherabsetzung vi?
der ersten and ffrSaten In Wlea besteheodea Leliten-Waschs Fabrik doB L0U1S MODERN in Wien, Tuchlaubei Nr. II. ^
_Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs Spottpreisen ^
<Y pMseodi Fagons Wird gorantirt, tröTn den :
a Klslii^er Henrik.
:almxrtt Icb;-¦yubb divnttÄra S.-Kaiiliaím.
rfir Efch\'tii-ir.-irntF .^rb 1t un.V piwaaudi Fagons wiri gorantirt, tri.rn den «i Ii rabz^t tm Pr»-ii.^i, w^l Ii» e*\'w i h i drin klii&it\'n Vl-ibt|.1io au Nkchbrntrilnng-n veranlii"r.n wer l.-n. Ii sie luatrun w,-.dcn im. Ii ai:i)ti fo,dcrting.-n i-nl-\'|in-i hua-l, v. rs ml t. Hemden, weiche niobi beatemi passen oder atoht convcolren, käauea aofart rctouralrt werden. fixe i\'rolhc, t*fibst für Wiederverkäufcr und KanOiuti\' uiive; Audirli Ii.
I Ad r.nr.7 w I. «87
T.«»t.-Irtl\'-I njArUja i .jfiiiomabb Wyy .!b i !1 Vnl. .Ii rumb.irp, 1
Ifgnlobb .íllrtny k I
>ü kcai näi öltönyeit » m.
¦dum..k k-ipeni-. Ii. pal -tok,
Eri
ép/ett
Fortigo Hvrfönlierndeni Ijcste Handarboit:
Fortige DumenliPiuili\'ii. beli"»
liamlarbi\'it.
rn-L.liiprili.mlcn . . . , , .anstalt fl. 2^0 nnr 0. l.^O F Ii.eVn in mit P.ilfubrnal . . - amtalt fl. 4.Ö0 nur rl. 2 30 S1 in-; IrlUiidtr jidct Ituj.iliorMr nimilen ans. fl. B.— nur fi. 2.B0 Faina II- lünder Lrlniraud ll.milrn . novait fi. h — nnr fl. 3^— ^Jt\'clao B wb. Umidi aiiinn^l-tlrmilrn unitali fl. 7-ü\'l nur Ö, 3 ÖO rnuJi II ¦". d n. mlirtniU» rjnnd^rb. ani. fl, 10.— nur iL 4.«I ii-b-r b. Ij. Ilatlat-Lflnwand . nnitatt fi. 1!».— nur fl. 0-."al Ppe-iatU5l*ii in n-r^aal ffcatkkfn nenclen n-ra.Vn 7, S bil B. 0. ¦Hochf ino llittd n, aller&i-tieste* mit Trav.-rbruil fl. 5 50, 0 5", 7.
Weisse und farbige Shírting-HcmdEn.
L-aiica-D.un"nh,-i«d n . . aitali tl.
, Feine ScluT ix rbi\'in !t<n mi f.,1 Il ,.:,.t..lt fi
; Ni il- Fu^i.ii rticli ín II r; IT «\' :li t „,,-iHtr fl
Sta.i ¦ Aul (iuMl.-. a-i» b le L i tltlMtt\'t 11.
; Reich p Miekr- f Humd.-n ih-_ n an»tait^l
. Fcidai,. pn.H.-r M.i.lt-Heiu en .it \\\'j In-.CI.-I. . I.ü
, Joun-Sp.-rl.ilüia- i in r ILhi . r An *..\\ 1 .u.-lnt
11. ".fio. imi S.S0
pAiiiCiilioi n an» f inr-m n iri\' - hi. Iii b- au-tntt II.
-, Hm» n nn* feinsti-tn P rk.i. B li, kl ..UMlnll fl
\'„ F-iiio LeiBen-Uiin.-iiliMtrn Ai.nati n
. F\'ine Leint\'nk- ma, reith l l\'Ut., tl ¦\'•ist « an-t.itt II
: Dnmou.Dirch. nlbnicn, g\'n. i, ni eh Ct lid*! á II 2
X Damen Ji!v fal-l\'ur» -\'tu, nn .¦ F. U..|, naiutt fl.
F.-in.- Batist- Cur», lis p\'oii aten u Fiir n an«fait ti
>; Ri-fcb pr»L Cuisutta m. V Utic Ml iui tut! IS.—
ftjiuilltozik uiunághdz hn-
SZalikfl-lCHZCti >Zii1frr.-!ii.\'lkflliek.
YM,K\\ liollétéfSl fflnt\'^-IJ kerténz a legjiibb bizonyít- f"rir
U. 4-^" Ijl
Herrenhemden an« weium Sblr\'ting anstatt &. 3^— nnr fl. 1-Ana futastam fran »nicbon Slilrting , aantalt fl. 4.50 nur fl. 3.1
Haniiti DcMln* firblgur II.radon . . andati fl. 8.50 nnr fl. 1.80 jj Feim. Dam.\'U-Ut Blefmri6^fJrbiir" Bhirtlng H-mdnn . . an«ta\'l fl. 4 50 nur fl. 2Ji0 j LhIb.-u Dwnon-t \'. Leht friiuäii» hu tXUgr, Baüit-llera dan auautt fl. 0 50 nur fl. 3-SU ji Damcn-Corsctts-Nochth- m. . Hb licita f-B-lih-rndea mit ?Utl^r Unni IL 3 50, Fallunbru»! fl. 4.50 ^ Dam.-ii-Frialr-Manl\'J, mnd
Hirdetmény.
A tnlamoíryflí nwica fprryeaaiek élcl-rncitnintk UU8 ik íitc yarj li tfidfl .Immár I-t."l keidvB egy írre t«rjodG •íiJnniiÁíára ; — ét a kfttpontl fop-n.íi"hin a feanterintett idOre azükoegea \'\'C?\' nsalma. imppan, tgetŐ olaj, pel--uieinii íi fflpyefn FJ*rtya aiálUtáaára ii.\'-iti- zárt iránhcll tArgyaldisal Oasse-tf.t\'.tt Htiibflt Arltjtéfl fog tartatni.
A ¦n\'.lx\'H ajánlatokkal . egybekap-nxrli uyilvánoi árlejt\'sl tárgyaliflok \'H(17. 6ri október 22-Ln reggelt 8 éra-;W kcrdüdnfk ZaU-Egerssegen. i rod-írvc MimreTlíi Irodában. tnegjcgyeBTe
W Ü\'KERTES Z!^?aa»v?m«»iKI
elfogadtatnak. Ésén :endű ajanlatok érréay
il (diilogcaan a rabok 500 íií aa egyeser Rt t. a iiállltmányra pe-
»iiyukat kfcpea feImilt:Hm.|r^utik ^ ráltalathoa a>t|kac<ra A. kfriebet minden tig^ban^ltvtelek a megyei ««amTevosÉpél
Inn leli éH gy akorl»t! _ j;|«•-,"\'in^^iiwkaio kutal«
\'tiggnl kellőleg lür, ]i<l-jkaii vi-bltin ér tetézhet ni e -zerk esz tőségében.
i mnfater-TÍlílkcrtiara képeuígi
reányayal 1 gaio Ini, ecek Ánl a tlnrraliihut nem lincílibatő. Koll Zalft-Efonnepen 1B67. sept. 19. __lalaaaflya ajlapánl hivatal.
t-Corseti a a fl bis Jl 50
¦ fl. 5,
bi» fl.^-.
AmerlkHuJpi-lit\' ficMUiidlii\'itH Flatii\'ll-ljrmdeti aus Anuora-Wollc, diu schönsten Muster-Dessina nid nu^^Wi\'t\'II-JliWeU ^dThiiterh^iBert. bcsgücfefa gegen Gicht und Rncnmn, elu(ruute Formen il II. 3, 4, 4\'/^ i>, 5\'/i fun^stii iyjrte^
¦ ¦ \' 8V r*rerw der Lelnwand-Saclrtücher, Tischzeuge und fertigen Bettwäsche.
SpaoiaJGeioairt 1o Htirats-AasstattaDgea, ala aach e eoiateiter Art und nach Angabe von A bis 2. id 48 Eilen, k\\x breit aaiUU fl. 30 nur fl, 2(( ji Oatf L>ln*-a Sacktikh r. V, Dnünid fl. I, 1,ßoi it8o a 6o
asitati fl. 4B nur II; 2ö. J Feine B\'-ltiru-UAti\'l-SJck-ücb"t. Diit.^nd fl, *2 BO S 80 3 50 an-latlfl, 10 nur fl. 0 \\ Fertig Heit^cnV a«.fl f,-ia.-r LelOw., äoirol robI.. al, n,„ h ei\'iibck« nuilatt fl, 15 pur fl 3 - un- h drn ii.-tir-»l,n Re.ebmuekvolUteii Zoichnnnp-n r\'. in.- Hnn \'orb It\'
: Tana Wekii-r.r.\'L
.-Kim Marié W.-ho 50 Eil«i, ^\'\'biiít , 3\'JSne Üarolrur, * Peraonrii, Tl?-iu*xig ¦ ..E4nq Öarail\'ir, 4 P.nonea, Oanintt .
* Be4tol1anc*ii anadea Prot-laxen )p\'(ren .N«ejhnnhmr\', p«i f]efU>linn(r<-ii ron Herra-XeaadBa wird am das M-.au d ¦ Ufo blltr lekmfcht ¦B"dla-Pilia1«r-BoBdertt direct aa da« Ccnlral-Haupt-Vitserulun^* D-pnt den
KaliamlaatfC) c
XiOlÜS Moűem, Tnchlouben Nr. 11 in Wien, «u richten.
- -í^JUalkoB.lf»fl\'iitk\'LJ.-línilí; hoLj\\alvi|lftl
gépeket kijavitiísra,
ncytituto nilo\'drnnfmű
^asmesak etrjei megr-n ellíftkiiál, Ju «j épÖlrleknél ii poutnaan, jól /i taso jltinyoaa", miránéira iiAmoi-UieBréii\'d.i-ésrtí faíri o [. a kBiBu
" , - T".\' ". r:: Sáyel Janos,
1; , " \' \' gipén\'H lmíatat H.-KjmluAn, . .Ziiliir.-
"\' ..-.-i -- .....,n>d.g:8 ra-llrtt.
;5T;;;;;;^ur^^é^;2ii3B»©,tAs.
.Ä ki»-ko\'..?r9m!.,ariidá]umIio."íarlo»A-.ám? vendép
árT.r^pBa Itiram ?yr«.h.ixnniíarlMl.\'rógarfn\'tní, melara a vsnni a.aitaekHaok «láoncl nifl?ItlVa\'tnakiÁl.aizanl>ér.kezdetét veefad 1868. avi aprii Li-Man. Kall\'Ku-JCanlrombiinaag.\'JőTISBt:
,y,;t, " Aiuradalnl] tjaztség.
fflarscliall József,
asztalosmester Nagy]-Kanizsán, a ,^öltffa" vendéglő közelében. —
Aj*nlj« Jdl valncnli.il uiiAlmma r.k.Aril mind n nemboa acj, mi . hlTtla.itabiabb, .ktunlli lia!..r.ll. S int. drlllal \'ri>«\'«\'«ln.4l mlnai-BÍelo a.italo. munkákat . U-ffolfoffn(lhjaubb Áron
IŰRÖK.
K«sywalliT«!cu Grit lali.al Fiatr||rs CiyflrKV »T, . 1 Ipngaíiaága rias^rjBK Jf&iMrra tilatik, hogy a caaktarnyaf, oaargTil, larany^ ^?<«rí ^éá^olUrl urodnimakban- aa 1868-; 18at«^n8WkÍTDkMD,:aiaii4t!b!rkabSrok,r.\' t. jioverabdr B. ragg.41-10 írékor >iCjiklnn.]iatlinHlalini gaidnaagj irndiban, njIMaialrr.réa nljaa al fojnakadatni. Aa ir\'varéai follétalak Klxapjai ara^...;liaxlaTl?^brTAÍalhal-lnihdenkoi.rnegtekln|. - IigMiliU-^Mfe(#^M^r^ állatra aikro
I lüb^altióhiyat«Ihni.Caak^arnyaD; baadíuidok. yriHilornja, nn|. l-)an JM? \' -•
Axuroa: jÓMZilg: igazgntttadg. 7
¦ ZEBii()VI.TZ:W. és JL
\',. Wágy-KanizsAn. - UjTOWit., fwtífc ei boTkírestedés. Valódi aniorikat petróleumnak hagy \' "" raktára.
• Palaall.laakeUia^rjyokatibal^M.klHfSld íiilojoti irá.
SocbeiLsind in gan^ neuen Auflagen erschienen, und durch die Buchhandlung des losef Wajdits in GrOaS-KaniiSa ™ beziehen :
1866. oder Cutszza má KMnrätz. HirtorlsciM-awiiiiiadie
FnHiniln».... «n. np.t^rr.irh. ^tewbicb.o Ertchclnl In 80 LlrfMnn-pn A 25 Skr \' \' O
Lucián Herbert, Zwischen Krieg und Frieden, oder Nach
Cuitiixta und Knnlggrktx, Hlitori.cb.raman\'tlichju.Zoi^Dnilllde. Er-.ehclnt In .SD Liolemnirea A SR Nkr.
Mexiko, oder Republik und Kaiserreich. Polfösch-socteler
Roman ani der Gegen« art, ron Arthur Storch Erich ein t In 30 Líe-
fnntna^a -a Sö Nkr.
Banditen im Frack. Polrtisch-socialer Roman aua der 6e-
(rcnwfart. Erich eint i»v tfl Lieferungen 4 SB Hfcr
Eugen Sue, Heue Gelu)imnis86 von Paris. Sit vielen fttustra-
tion^n Erscheint" ín circa 30 Llrforangt\'O ? 25 Nkr. Von sämmtltchon TJtéferns[riwcrkn liegt-ri die entan awal Hofto stau dem h neb verehrten Pnbliknm «ur f^ntif^en Apiichi-aaLanch ampflolt aleh Buchhandlnnp in promptester Duonrnng «Äiamtliebrir im In- nnd Ana-landn era che inen den Wochen- und Monati-Zoltichriftan, iq wie anca Mo-
3pracho,_und rcritpricht dio Fartíctinngcn in iQncítcr Zeit and eom Ori-ginal-Ladcnpreíao tu liefern. "w
Josef Wajdlts,
Bach-, Kunst-, Mnsikalien- and Sciroibraaio-rialienbBadler. -—
T. C2. paUda-kozÖntröflhezI
Jnl fclrcrrelt nyomdAmuan löbbnctnQ gaiflászati azakftt^V -EíaH-kttlatak bciiflltek el a lóháta ju^ayos áron, aa illetők teljéi stejrelSgv-d, ennolfojrra, ttsitclettel ajánlom kOnymyomdimat minden nnm fi TonalosandA gíudáiiali kanyrek nlcid (ryuri idillitúa enkBileaere. \'
habo durch dan kiesigen Amnion IRrre Siek im Jru
k. k. ersten österr. landespriv. Kassenfaorik
d:r lterrca
F. WcrUieim & Comp.
anal KaakB bara^ea. - .
D«n U. ,\\ II. «urd. r|„ Klabn.rh.dldr.UhI aa d.r..lb.n r.r rbt nad »ar.li dciujohtlaritij|.errolal».a. Aailraaniapia dea Dil. •J«»frrl5f~^^l!.«,<*». •¦-.*>•..«•*,. % w.» brii. •Irhlíítr, ím Pchlu.n .!«rrVn,r.bHii und -Urin it.rkln"nrbllcbca Kn-dnreb mir d*. OdTuon der. Ib-n unmil-llcli wardo \'
VM, ».In. Vaíalladlpini, hab™, dl» Hwron F. WtrthrJa. t I -.-y--. •¦»»••1«/!*. «\'»¦« "aalanr l,.rSc.itdl, „„lókor dir, Ku.„ |„ Ord-¦UHUK ietrlo. t
\\? fcl>T"fle« M-»I» -«-B-n ITorr-n für doa frenndllclm Enlirr«n-kommen aowohi meinun Dunk. !%U ih a-ich mit .Ver-j-n\'i«»
¦unt bodentín4>in ßctadon g.-.i.hcrt liaL - .
¦OrwfftV. JBLJÍL-Ajtfnat IBS7. . f,_n,
In llooliaihlnnp; trgobiaet
: CARL MÜLLER.
fenbero" János íslcíiscíi 1
~Fll8Mr-,juiyig-, festikaní és mankeragk^«»,
\'«tra. 4«I? A:.*?r.r:,.l..d»; ,J(,|JAk .Udr.llk.i . |í„ „„„! d,.|/,.i> raalílinak,!, U>>I|A<4b.a. ».JÍdrjó.%«l Ju|An?„j Aron,™ ?1 jil ,.k
aoly gyiira éa illedelmci kilrmegtéritiaoi által ittaUtiba elía-muiabea»r.8aaeaQl, b^toait a l^gja\'tinyoiabb faltLtű|eTk aa l©STOlOSÖtol3 CUjEfcK. mellett \' . tfl^líÁf1 AlIOSl íjíBléraket él aaokban leirS idgiiigökát, UláClIilU CllüU .salojas gabna- é>F takarmiiny-Úul\'ita-ket,\'tetBcet alatt-vágy itabadón. \'
jégkár ellen mttidennneroU mtdterményekai éo
eleiíii KánoíK .r^*í ^-
\'""E hiaai ihléaatjalonüdénybon a galda urakatkSIaaSún
a szalma-gabona és. takarmány tüz elleni ¦ biztosítására . ¦: ^\'i^-\'
MtOrknrllli:)iry|.|m>al.lhl ¦
\'" Atí^jSSíjrAkaág R>a«>i -iMBMlTTt ea/ gaada ..rakat, ling, bUlo.iláaaik fidWdá\'aáTal\' Vágy liniaá, -T»gy, annak rnindon nagyobb liolj-nó^bcn létaiS agynokoiKatfordntiii •ai«08kod)ónnk.. A r..|S(tLUl> julrWyaa fMláUkkíél Ugoó-y«bb kó«rtéggol n.lalik fUlvilagu.iláii \' ;\'¦
..)¦ Kolt Sopronban,,. 1.807,ji.ii.ií bárdban. ......^Jv-X--^ -
- ~a, p^Btl hlatoaitö faitégat^—^
soproni rö\'íiKyn.öiESé.s©-
Wüjdit« Jír«ef kiR.lú-, lnp- (Sa nyomrlotulnjdoh\'on Nagy-KnnizSitn^
Nngy^Kjanigsa. Hatodik évfolyam:/- , .
HHO
Hi|,h,iW >i,i,
. TI muJ;r!il)>aj:. V\' "
V
I a
1 i
SOPRON- és VASMÉGTÉKRE.
!<L:-^ kcrfeskeilurciiiv ipar, -.gtfztfámt, t«(lojiiany és mii véshet kOícblíl,
t,,egé«a^Yoii.-. . bscrUeMtöi tVudn éf* kiadó hlvnUI;
WAJDITS JOZSEF^OayykBreakpdiaúbcíi.
Előfizetési föltételek : jjl
en bAslioa bunláwal ¦ ia vldekío pottiu klltdva :; j i ¦ Btrifcfi í»rrr - 0 frt. — kr. j|
. n^lT-a^&lT.a^gi acyi-rf
\\ Int lm.-nl.oi pijijUiirért U»Bnr 7 kr. ií\'Bzitr r> i\':a jn.mltm turnbbi ImiktaL-iii.irt !• kr. llúlyi\'Lidij niíiiduu ii(rv.í« b«:ikmtiijii.rl ao Ur. A .Sitit L-ruu* , \'
Előfizetési pénzek éa hlrdetosek.
Hiv Hiitltún 0 lup .Eellaull trtrtaliuál iUrtií
U »11» ni í <¦, ,t,
rr.lniT.Mii vidéki IcTttiü, bormcntTc a kiadúulraLilhcif L(ll.lriiJ,,k N.vuyrEAXIzsAuAi . ím
3Jíla»i&ota«gy 7 Közlöny**
Sopron- & Vasmegyékre
" * ; " \'" enni!
. . „Veg$LtffTÚdinv. hetilapra, , KIÖBaetési felteteleL: üttobör^decotölieróVnogycdro I ft 5Ökr. Októbertől Töl6vr6 3 ft
\' ::\'" h 1 : egísa évre ¦\' ö ft.
\' Helyben haxhoa hordáa a yjdékro postát \' BsótkOidéa mellett.
,; Éénrtfrtlr t* mielőbbi szives megrcndclé-feek, hogyan felküldésben hiány ug történjék.
Hazafias SiÖmniel Üdvözöljük azon hemeB törekvéset, luejyazcrmj becaos íapjitta i,2ali.«oÍTfQgyl Kozlqnyt\'* kiterjesztő megyénkre.Bizonyára erősen leik estté e szándéka kir) telére a .hn-iauns ¦áEerkeastfít \' fi*fmhfcinhit.^iQgy nz uruk egyeaTföiKráttaí tutin haazuot éa nagyobb raervUjelterjedéat, lát; annyi .bizunyosj lioLyv8*B «ríík: tlforgácaolasa, azutosz-lám miatt-paranyban éti kitt korben hal-faftti-\'Azért tökéletesen- eg-yetértUnk, ii ^Övároriíli^ok^i^riiCttcurt nézctövi-l, undfíü Í8G5-ucn.I\\pt*ii2aLb tjzibkbcli fi-1-a»JJaH » vidélíi Itt|iok. órtlekcttSrt,, mund-VÓn:Jliogy. tlAjbrjjjFg.yoTira^zúbbtiuuicl-
önt se ép vált illata b^u leheti, trk\'rvU tl-Unibréfiben riíszesitendi- Iuten velilnk !
N. 9.
Legyen Bziibnd a fentebbiekhez . c;mk azt Ü szerény meffjegyzéát tennünk : hogy t. ezikkiró vr épen nyy fogta lel a dulgot, mint mi arni nníí* régen pon* dúltunk a végre —- hus^zan tüniídéíí uttin — jnegio tettük. Kiterjöatiieitiik lapunkat a* érintett szép tnugyékri} 1h4 és nem cnalüdunk, lm\' eddig megjulmtt négy utóbbi lupnzúninnkru hiviiikuivil, megjelöljük, liogy czélunk Jií \\|telében kitartók "vagyunk. A Uijiut lebcíö vúl-tuzatüH 4s- dús tatii.luninial adlak ki. Rerhéljilkia te.itvérmegye t. közönségének elöbh utdbb nyilviímilnndú részvétét, raéltányultisiítí Mint rntírezel ölt is kijelentettük : tízives Örömmel közlünk minden a közérdeket íilggttleniil ti.rgynló Czik-ket. Az»irt jól esik látnunk, h"gy ebbeli buzgalmunk beismertélik; igv jövÖ Kzáuiuhk egy érdukea gnzdászuti
kljíleiuőnyt liba Öopronmcgy ébűl, melyet
bon-á—vasmegyei guzdátizati ktállitúat érinttilegj inditvány közültetik.
A fentebbi bcc-itM íevélre.nfiK\'ánöánn ennvit. A\' többit\'mtigitn-levélben.
.., -.WAJDiTŐ JÓZSEFt,_„
Bzurkcflztíi,
Tervek N.-Kánízsa jövöjóliea.
-^[roKUuk kitilnokéj) ddiinyn, czél-gzerütitjn é« kényelmetlen város; |,a-tteinnag""y jövője van, ez lelúlo a
hii tÍJbb (tKtoriinifirí nlceyé) erdekeit kéli- h ,ungy^ü>;v,tv tenneazet
» «8onjHÍSd niegyo\' e*rdelieit kéj; viselve,, kulctbnü* e»ai)icci>Qr(:i\'u nyújt alkalmat.
. Dy o t^te cipéaze t pi^ch ^. vau a t hozza, azüiibiOi\' nem vnlarhi gydrtívü-naton, mert már igen. régdia liiábun
Ezáltal ntin-altarjuk a közön-té-et varjuk, h. talán nem ib hozza I>b vnro-
oda informálni, iiugy megyéje lapját-no pártÍQ^*^^4l34l?o)f«1l!niPÍ\'j}^<niIazt;-
rmt a több oldalrtJh inegviiatiiHolonyill . . . _ .
izblgál a\'.\'WJSföna^ii\'ük:-. Ariidó\' ti jóra- I világüa ; kozerdtíkUnk ,o]dinozdtta»ara, Yftlii.törekvéit neuj kiíll ígnuráliiunk, n jwdtg Bükait vagyunk,, kiknek a köaar*
pnuícba, ha nehi egyoi*Ítj\'ilIt a jövííütnit.
Hét Őyei.hiár, hogy vatnlttínk \\au 8 a US( év alatt vajmi keve.set tettünk,anját
; .t.fsti^.bns«iáa8 sulirflak ta Ugybuzgalum «lött-ubnt^eíl Ajtónkat "bezann, hanem tai\'barátsággal,\' vi!<ionti jo akarattal fo^adpl. T/ajfV;iVa:köruhliínjyükqt tíM\'vr. dzoríycíkat jóí^elfogu lapor, nnut miuO^ nek jalenleg a BZaloaomogy\\JCoilnnyt" íBméiiiíiialka\'ÍDiutík tvan^ .[utrtuWü, -reii elífnreítrti\'^ mbiCt\'Htéíeuübb-kürbon1 tU
„ .. Mintán a nevezett, .lap érdemea uzer-ke#iU(-kiadója i\'áldpwvwdt, vnmza. uen^
- rtftteflfvoji^frelyen.ikitartáaaal jkcroHzlül orraitjfl\' virrfiifltiiaTiiéllányoIható ám el< liWtéxiifö ihéltö,í gyakorlati\' tttrokVétiiSti hftíy.^yam^éd ipcgytík érdokeu hiveii
l«ttfllfeimttr4uttilapjiUitjkii«gy»bb költ kfvá^ istfr^urf!m houpülgán -kötölen»é\' \'pitiig tiftiiogil.J/1, miud anyagi; rtitnd v^mÚ^Kh.i.f*..^- segédkezet niyiljtva jiákl.^bwtonílMa^kk^hpjry áldás köve-íendLft^azgitlniWiiMitekvéMtétilíiiiii-iáiít;
azcrkoíizto ur, urüueulutiícm/\'liögy rífíp* rof)"~^8 /Yáamegyü mÜurtíí a minden wípi jd éb íremeséTt- Ijevülö\' közöutítígij,
tiik egyszersmind legelső magán ér deklink, én sokan vagyunk, kik nüzebU jovu^ még ez életben elvezni szeretnénk. : -Ideje tehát^hugy kezdjünk moBugni, R-legfdbb idejo, hogy logabvbb gondolkodjunk a baládáa Titjhi\'l\'elÖlr
sorok\'jr.újá.nnk sznk-n»ája levén nz építés .és Váró* uzúpitért s kiváló B^enye\'^ délytiíártei\'vkéia.itéuiíhiiflyiiUát, véli tel-jefiitemv miden Qttztnékct i közöl titr vázlatokat terjeazt\'-nyilvánosHág elé, mely* nek alapján luttzi éa ..reményit, b°^y ^agy\'fKapizsá, if ,term^ tgaz utján gyorbrtn InUndliat,! a ha nz md ;kedvez;jiahány eV alatt kiboutnkuz-
lyni\'.\'vel! V A piac/t-gl egyetlen nt vezfil hozzá, uly szűk éa uly runz, Lugy a világon ntkitjji párját, értein a korház utczát, nifly egy liolyen c»ak 3 öl rizélea de /ninileniltt leneketlen ; a váron vígétól keztUe két üitink vnti ii^ynn, de c*ak üiír., hogy nz ember .zavarba jöjjön, a kél rodz.kúzzúl melviket vá-
Hízunyoa. hogy indóház link ftlkvéfttí sem a legttzercncisésebb,: iiagv b^j, hogy távul van én humlukzatii a Vároftiól ol-
igv u vauit kél áyii
bcG^tl-—íifttih\'jelftR\'oAuniocti tSlIrv
Városnuk .jövőjének talpkövo n vhb^ ut; kövotkezértkep utozáink; ért; utaink1 irányiatánaHitorinészetea _ozél poiitja a iiáiyaínj\' ihtiét hpmikv, idó:vii«sii.*mcT\'tt.\'Tcc-rúák^düjcin nu.ntleii tájgyait,ipu\'ít joiiek j^úieífüiiük+idt.. jáiiuik _m«giiii,ls\'j»Ubg:: tübbnköt,\',-\'Kidviil u > pájyilld vároaunk forgalmi\' küzpqntja, \'éltétíí. szive\'.1 h* -jnégiö mily tíUBzoköttotéallnlc van o pá-
fordtil; nagy lmj. In
mha esik éa minijon vasúti vutiat nieg-akaíiaf)fl!a koc>iközleketló.st. X.m U iiny -n_) tl Telildat itt valami tökéletes ti^ze-köllelést húzni létre, du nlúg nem lehetetlen a meglevőnél sukkul jobbal eszközölni.
Kétségtelen, hogy mihelvt a vuriu éjiült, kellett vulna az inihjliííz éa jvároít közti teret, tekintettel a messze IjöVÖre óvatosnn és alnpanan aznbályuz-tuv; de az embert gyailóaág aokiizor fel-álduzzii n jelennelf^i jövőt, éa mit ina keA\'és biijjal ^ijf^^tne , évek sinltával áldozatok áriW*Váltja meg. Hullottam, hugy maga Hollán Erníí készített vulna annak idején tervet ti szabályozáshoz, du\'hpgy mindeddig ,n ki virulnék™ hirE-KÍnc!*, bizonyitja azun néhány ferde én kenkeny ház, mely olt é|.Ult.a melyek láttára bámulni és szá\\iui kell a\' XIX HZázad lelviliigürtodutt Hát, ki luídÜit a legkisebb faluban la ttig«t*lt vn Hzáutd-luldekft szabályoz, itt a legértékesebb
reiideu alakti házhely6ket ettzkösül: Pedig azon "képtelen ferdeaégü házak eroaöu bizonyítják, . h.ojjy városunknak ez irányban kell turjedni a míntleu elméletnél világu^ubbatt mutatjákj bogy üt a-szabályozás egettí- azUkftég-.
! KisérthUk meg tehát niiiideriek elütt ezen terület jövőjének vonatozását a láaaük, mi mddon lujiutne itt valami ozélazerüt, szépet iés nagyút létröíidznl. ;\' Képzeljen az pívaad azon pontani hol tv budai o-t bi-c.-u vasat szétágazik. o kut &g közt egy, tágas-téraégeti ti tőraég közepén kezdődjek egy széles fb\'utcza; niely n város íelé egy*örie8éri az izruelita templomríak irányulván, az iűkola-"utczifig l\'ülytatúdjéki Legyen nzüu aa-rpkluiiij hot rt kél vaaut \'egyesíti, egy íirház, vám ún -iiiázsaház óh efry áltiilu-iloa vasúti \'átjárás.\' Továbbá, loléásék égy\'litrjza áz Iván (Ítoz,ji voiialábau a tn-karélipénztár által legujabbtÁ^mcgvett Kémeth léle házon át a lüitiaráig éa egy
vendéglő\' kértjén át afopiaczig.\' Ennyi\' böTáll a terv yilzlutn., ,-.^részletüket ;.bÜvebh .tanulmány éa közöa elhatározáa állapitlmtja meg : flu a\' iüb|t"olyivy.Őket röviden elöíiiroljukí \'A\' vibujtól a .hürházig sointni peh.én-ség niito.-t éa alleho^:leglöbb eldny fct-nálkoztk. murt az ottani keskeny nznu-tdtöldek ao mm a unhatván éa rendea házhelyek gyanánt,kiosztatván, tizszevoa
éttéktít Myetnek s bsakhnmílr Kktitrak, gyárak éa Uri íakok é|iiéhéie fcipnak -J-tlliiir.zniiltj.lhi vasúti IáiniMlghz\'ne-.sen fog liárum tíljáráa heh i lt u>uk egvet vagy keH«**-tkéay.ittMti w-it- ~ lum i*okar mt-V azáliiil, ha hí-nk egy I wuuli aljarái )c-cz tiijábnit alifir n rt-ltc-r-i akár ;i ^7.emtly^záll!tó pii1ytif\'<d.uL.
A Ku\'házlól az irikola hieznti; n\'iitB kevé-i akAdály inhtatkozik. hn-rt iir m liuttszu háztel\'kek hasziinrc-tielh-ti bátttlfid i é^zét értékesiti uz nj u\'cza, én b\'-tipátl az i.-\'kulii ulfaziíbitn vuliui egy ruázaitc Jiáz réazleg elbutríandó, mely C-ekéíy álduzat_fejében azonban\'a váró* legjelentékenyebb éptdete, nz izrnelita feni\' [doni fog fia di^zcsebb küniyezelet éá hzabad küátáat nyerni n legszebb niözák pg\\ ikére.
E tervezett fu\'lt lul egéhz fl ffílitt\'záig huzui jó szerrel ir-iu tel.t-t, tg)ié-v.t mivel igen drága éj Uletckel kuilir.L- h Iji-h-tani, niá&ré.szt tűivel az hraeliia ifcni] lu-mot jobbról vagy balról eli-ei lllró". u régi utezákhoz igén k lízül jönriu-k. y nem ia volna oly i\'iagyMzerá itz u\'eza .távlata mint igy ; és inlii ift áh, ,ha a váron beísí\'jébcn nz utak pzét:(j;«zh»l i ;E fönt folytatásául tollát két kc^ke-aiyeb-b^-n\'c/.arforrnn nzolgálni: egyik a kórház ntCífíVLniáHÍk vulna tíz I»áii iitcza vonalában tnrendd nj tUczn. fc-t utóbbi mint a feltiü vároa>jili közleked.\'-Kt-gyétlen egyeiíea ntju ámbár legnehezebben vilietöki, de. leginkább azUtít-ég^eai^; valami igen nagy áMuA-itui azuntian eá aem igényül; inert .fölötje azélea leiuij___
vanTö\'íak-\'égy rea^tílTugu el a ki"iij;ititaiidó tr-lkuknek, a k\'iuima^ radt ré*z | edig a lrgazehb uj n\'c/:ári1 nézvén, ér ékben igen emelkednék.
Azonban a kórház uteza ínég ellioir ítm elégaégea a piacz éa n\\*ij v.\'.t-uj* Ö ~:-azea forgalmának kBavetitéaéreamiuttíii 1 i\'/i *>lnél axéleaubbre uiáf sfchogy -a-Cfifi sznbályozhatói még egy lijutezát téar/ kivánatoa^á.TNezeiem saerijit H RÖihitz=^ lol kezdvo a S.uirvaa vündéglb\' :há(iilMÍ bejáratán ¦ us kertjén kerfiaztul vtiltut egy nj nt vezetendff. mely egy igt-ii el-; hagyatott városrészt élétikltene éa pTn-uz u nk r o l majdnem egyenes vonalban vinne a va*titi mktárukig^ blunnyirn. hogy ez ultizan vígig egy Idvonirtu vaaut ia igen köTtHyeu jöhetne vűn ¦= -xunk k\'jzeaközep-jbti ö vasúti kocsik, rri- ( kudhaiüáuák egycíieUeii a ihagl^mkloótl (J.ittdaluiu ea a:tjuáloui, hog)cijpen evi * nalon epiieitek epen most egy- IrtUat, mely nz-iMibau szereuoadre oly kifflzerU ea gyarlu ali;iiia.Uj hogy mielőbbi
Kii nmii-iiagy vea*nleaéffT........
Milgittpt érlittk. Iicfgy nz íij uttliík mind tagaa földalatti csatornákkal, nral-terba-tukott tégl*-járdakknl éa legalább bárom bl wzélea granit-küvezettel vulnUitiik ellátandók a a hol*V léi* un{ gedi, InaAr.uk éa.llHotvúhyek á|ial di«*zin töiuldli : mapity]! következik.-Imgy zel a vároH.flXtfbályoíás csak \'« kezdve/\'l
de nem bevégezve vpliln. __v
FöTytTktiv.
- - Levelezések.
*__•_ - -Bjcrzfprac/okt. elején 1867. -, Róg .\'%kUt ójiajom ¦ telt igóretcmnnk válok elege,! tettetni, midőn jrlcnlrgirTPüTalm Iwn\'iweinjfyinegyébék a neiclea iránt-tann?. litt\'i isnkijU- elénk rokonszenvet ..-a meleg pártolását tehetem becses lupába kUzzé; .
Nagy tisztelendő" Kavulak János, -.boreen-ezei-nlébénns-nr népének javAttsaivéa-hord-¦-m, régóta fáradozott azon, hogy nnya-holy-BÓgében rgy kíadcflovuda felállításával, a kisebb gyermekek* a testi éa szellemi vesző-Ivektől mcgÖvatYan, a nemzetnek a a keresztény világnak testileg ép a lelkileg romlat-J:m tagjai neveltessenek; d czél"eléréao tekintetéből 1863-jk cyi azt Antal, mint fler-zencze varrja véd*>«entjónek Ünnepén nmlgu éa főtisztelendő Jtánöbier JánoSj. veszprémi nöspök urh\'ia.ÍUlD*i:tt körű levelében üdvös czéljának kcreiStfllvitelét kérvén, a nagyméltóságú ftipap ugyanazon évi junins ííl én keltezett a a „Tanodái Lapok" 1853 ik évi 29>ik számában közzé tett atyai válasza kö-vetkczlébun nz óvoda megnyitása megenged* -teteK-»4y-.formán, hogy nyjiron „kisdedóvo-jb_i«r4éien pedig ^Jökdwitau_os.siáJy legyen.
Kz engedély iiiignyeróao után, utdü Kavulak János ur az általa 1500 frto. értékben megvásárolt áv>>da helyiséget színtű Baját 1 költfégén ;*i00 frt n, é. erőjéig czéTnak meg felcliileg átidomítván , folyó évi május hé I-én\'fl*-intézetei tnugujítoitnuk nyilvánította, s egyúttal a azülőkot a szószékből az intézel Üdvön vjdlánuk kimerítő m*-gÍ3mertatéaével apró-gyarmekuík 3 ú*ltül(i-Íg leendő beiru-táaára p isztnritag f-l szót ttot la , mely nuk eredményi lön, h»gv három nap alatt 101 óvoncz Íratott be, tm-ly Összeg kéaöbb II l-re emelkedett. A jeleni >gí létRuiin 50, miután a szokáioa évi elemi onztályu vizsga után a ,ö évosffk nz nl-rmí önsúlyba írattak he; de tekintve azt, hogy az intézet megnyitása csnk még imént torionVjpidőn annak hasznáról az aTsá osz\'tárytyiíerp meggyőződve nem vala, s\' hogy a t<tt) etfimenetoll tátva a szulök, lassankint lárs\'zoUg kezdik kimutatni az intézet iránti rokonszenvet; hihetni, hogy jövőre oly nagy szánta ktsz azóvonezoknak, mely szára beiogadására as^óvodoi helyiaég j képtelen.
Ais intézet vezetőjén ik évi jövedelme áll a lelkes alapító ált.l ! téteméoyezelt 2000 frllól évonkinl járó 12\') frt kamatíllctmóny, méltóságos tolnai gróf t\'estetich György ur álhit\' óvoTikéTltTn«iríi)án|olt 00 frt, egy helyben úrtól feL-ijánlott 40 frt, 3 szobából dlló i.maa, e,gy tiald titíliolek, \'i hold kukorica i-fold a \'/i hold rét- a failletraényböl.— A gyermekektől óváadií nem tiíéltetik, csak télre úrtDznnk félévi kántur-iIliiteket a rend-Bzarea tanításért fizetni.
-Atépflle^tatarozása "s tÍBatitására szinte a-plébá&ea- ariÓÍJa*i_440_f rl letéteményesve,. melynek kamatja fordítható csak fel.
Dj mindamellett, hogy az elŰBorolttakban 4400 frt tÜník ki a_ nagylelkű alapitó által letét«ményesett összegnek, moly összeg a berwncwi plébánia eddigi birtokállapotát tekintve, igenis nagynak mondható, még itt ,ninca halár szabva a buzgó konti szívesBÓ gfoí^j^^^e\'k\'én "k1*fll"-a»\'\' ó\'fttd\'ár ÉltJAt költségén, mondtiatíir\'^izTiral- ízornTto fél\' mindazon eszközökkel, melyek a test és1é-lekóváBárjB^erököszhangaatoafejloBatéBÓre é#ápoLáaára szüksége sokr ugy annyira, hogy mai idöezakankb-iit it, midiin hdla-axégnek,. hazánk számos \'óvodának örvendhet, inté-aetttnk\'Ri elsők ktixött méltán foglal hülyét.
Angyerntekek nem- éa -valláskülönbség nélkil vétetnek fel, kiképzett évé és egy dajka felügyelete,, alatt kora reggelt öl U -éráig,, délután .egy órától hatodfél óráig vnn-nak tiroglalva\', kivéve a vasár- ea Qnoop-naúdkai. agy a;cifltörtök délutánt. midSn aa óvó VzArakoaasa végett azflmdii tartatík. A dajka-fizétéss 8!az óvó élelmezése szinte a pJébépoJBiöl-^azafiaigának köszönheti.. ..js^nd««ekerajfj)re~b.>eiátvri,| Ichotfan buzgó a nem kérni a mindenek Úrit, adjon sok SfjnBttq^a-zU^
a t. \'Ka villák Jenné\' plébános ur,\' s -hogy St kereaaténs\'.lif rétuk épitfésére a a haca nagy D^nárja»(óffrnínél számosabb évekig él-¦J^99}.uMtMM.\\\\nyír. oaak ilyenének kő-
—4itfg* IqtezeWrik: riem cBapán a helybeli lik^ftBigyhauJm avídékiek-által is kedvel i^tfak, mjUUa, ap^-%k\'\'ftl1^P"y. h\'»gy Gáur tíTfí*fhM™^1*n**i*tiz nyil(k ejry, ovo^a nrafi Herkl^Iános eaperea-^r s»iveosot g^WI^ eztbi^a\'-iajit \'kallóén nyitandja
............... ..v.....,Jnaa ráltaj^itiil meg-
4»id»t«ÍiV m«jriy,i^e4-Jrik\\bb Hnlnó ezt egy o^^Tár^iRÜa^lCAArsa v Kap ,my i.\' fltb, ? pá -* ^tíVinhffgy.jVrtlna ral-iki, a ki,oa;
hiányt, mi a hátramuradisból származik, a
az előnyt, mit lóTo nyújt.
Igaz, mondhatná rolnkif mí ígen^ÍB bzc-"j-etinínk egy ó&náát, de nincs alap, \'niolyon ¦m^iíyltká,enóN írd» orro-fizt feleljük, hogy. Jgydjtcni.kel|( vagy ha ez hamar nem vezetne czélh/tz, v«n egy másik mód, mely abból áll, adjon a város legalább holyÍBégot az óvodá-nnk b a fiz\'vtéat a havi díjból pótolja 7—8000 lakoflBal biró város mindig képea megazori-ide nélkül helyiséget adni, a elegendő gyermeket küldeni az óvndába, kiknek havi fizetendőiből oe óvé, hubár nem is fényesen, de legalább tisztességesen megélhet. Ilyfurnián akár azonnal nyílhatna Knnizaa város nemea liikonaága is óvodát, melynek üdvös voltát mrgtizetui képesek nem volnának. Ajánljuk azért a tekintetes vároai Tanáce a nemes lakosság szíves bizalmába. K. M.
Heti szemle.
Pfs.1, okt. 18. 18G7. Kmifliilh Lfjna fin, Fcremz Jlaranyninegye németürÜgbi kerületének kepvis-löjévé inogva iTtsztatott. — IVttiH gyúr hiú kkori lakháza rajzát hngza a „V. U." a a többi kózl azt írja: r élt\'gyházán miiig ia omlékesnek a jó öreg mészáros — l\'etóS :ipjár.i, 6b barna bö-rü-vérmea kis fiára, egy ottani polgár emle-g\'tí, hogy az ö nagyapja készítette Sándor én pajtásainak n Azilnj nádp iripákn!, melye-kel uéba verekedő pálenanak használtak. Akik ismerték, art beszélik, begy a Sándor gyerek igen daezos volt, h.i m»gbarngitot-ták. Azonlmn már gyermekkorában mondott verses köszöntöt a elmés ötletei, kérdései, feleletei voltak. — Kgerhof lávirják, hogy llevesmegyc bizotlmáuyi kózg\\-öleao azt határozta, hogy nz ismét "li t,-lliiváa daczára, a kormány rendeletét, K»sauthhoz intó*ett bizalnií nyilatkozat tárgyában nem hajtja végre. — A va-nli kóloson lorvényjuvaalat az- alaó házban elfn^adtatetl. A ÖÜ millió kölcsön párisi, 60 évi törb-szléare, évi hét és kétharmad pere zent mell-\'tt, a kam.ttbnn a t írleaztéa ia heniif-iglattalik. — Az Íj*azaág-Ogyi míiiialerium a polgári házasságról szóló törvény javuslatot már elkéaziteito — llccaben egy „Svh lepp-i b\'r elu n ^s Vcreín" alakult, \'r.igjüi kötet, zve vannak az uszályos ruhákat lot.ipodni. — A budapesti lánczbíd megváltása nz állam rénzérol szóban forog. — Nevessünk ! Egy biznnyns Zorn — Bóke-ti-re, Ocht — "Kiméire, b\'Ugel — Ildényiro, Sehwach ncvfl gombkötő pedig IrmoBra vál-uiaiaua ncvüi. — aradi veri.tuult enobrá-ra eddig 4904 ft 80 kr, 1\'/, koronáa tallér ób 4 db arany gyűlt be.
it«aamgát_bo;np.Ü^ul;s nj éraBoó ar«
Zala-megyei hirek.
— Kesztiicly. MEtit n 11. P. K. hallja, ¦\\ keszthelyi gazdasági tanintézet teljesen állmtó reformnak néz elébe a n hiányzó igat-;j\\löi s Innitói aliooiiUokn ik kiváló i\'gyóör-dégekkol vnló b.itöJfűBe a küszöbön áll. H r-Bzerint Belko Tiv,,durt Í!>, a r.-utlingoni bIbő n.ngu pomologiciiB intéz t t-márát és föker-
\'téBaét/wki-eWbb - iiMr^s^mMaahlK«.ó«ig!.A^l^n. gynrorazágWn működött s u nyelvet ia bírja, sikerült az intézet számára megnyerni. Általában oly törekvés mutatkozik az illető körükben, melytől biztosan várhatni, hogy e
^gazd/taági t.in!tttcjctct a h izai viszonyoknak korsserüleg megf-leld álláspont színvonalára fulcraalni rövid időn sikorűlend.
— Ugyancsak Kuazt helyről t. . mwikatáxzuiik ílnig.itd. Janilnrtól a következő sorukat vettük :
Városunk, a fördo-idény U-foIyta után oly egyhangii, Kajtalan, hngy bntek ótn nincB . ogy érdekes mozzanat, mi társas életűnket . az unalmaB köznaptBágbol némileg.kiemelné. . Az Öax boköazöntevnl azínÓBzoink ia bue\'sut vertek, év pedig nem a legkedvezőbb körülmények közt, mitrraöitnn csiidálkozhatnnk, nmeutiyiben tudomásunk szerint egy azin-
¦ társa Int som részesült tán itt oly kellő párt-
¦ fogáéban mint épen es.
Mennyire kívánatos volna most, ha az o hiányukat egy jól szervezett dalárda vagy egyéb kebel-nomesitö estólyek \' pótolnák öoInoB I e tnkintetben mí,-kiknél annyi al-kai mas vállalkozó leliotnn, még nagyon hát-ra yngyunk, még más kia.ibb helyeken ia ily irányör IialadásBnl felöltünk már rég dicso-.kedfiBlnek; — CBak kozdnnt ketlono ! az OpyeíÖléa í» aam járna töhb-neltézaéggel mint .Ógyebait^B akkors" juIesrmVflnnopé. lyok,,alkalmával nem lenné kénytelen as elŐljilrÓBág óiiokosekot vidékről, hozatni, u mint már mogla tílrténr. á e mellett kávéhá-zainkbaii nem lőlllmti az olvnsni kívánó elég .élvozotto): azubad. idejét, mert azokban, bár 4Leszlhely közönsége: lutnyomólng-tnagyar, egy kétltazaí lappal alig találkűahalunk. A vidék érdekesebb eaeményelrfil pedig csak nagyítja kev«et tudhatunk, miután e jól szer-kosztett beesoB közlöny,*molyMma^á4< kfllö-
át piég áldozattal íí fonntartoHft, nátunÍLol-caóaága mellett, alnoB "méltóképen pártfogolva. •
-Siürot. Alsó-Lend «>án oly pegy mony-nyÍBéglwn termett a az öt ti, hogy a szüret al-karmfva1"1iöi^kért~-OBOTe ^fejében- ugyan annyi akó mustot Bziveeen adtak.
— P o b t a u t. Csáktornya és Ataó-Lcndva közt a postai üt oly hírhedett roez karban
Iván, hogy a kocsiflléabon ta vizes lesz nz ember, hem ám felülről, hanem alulról; ameny-. nylben az embert ülóooatöl együtt nyájaaan i felemeli az Jazapna vis.
— Furfangooaóg. Diszelí-takna, Ilién József kocsiját éa két szamarát egy Molnár
1 József nevü szabadságos katona kibérelto, még auguaztua 12 én; felültette reá kedvesét, annak kél kiaköru gyermekével ogyütt, en — Ül a berek, nád a kert — ugy elliajtb IMI, hogy a tulajdonos még azt sem tudja, merre mentek; ennélfogva kénytelen lett a pzol^riliirói hivatalban följelenteni a a furfangos katonái köröztetni.
— Lopáo. Előbbi lapnnkban említettük, bugy cMiktornyai Inkoa Neuwirth Albert liáztulívjöoiioa én rofófl kereakedo boltja éjjel fphórrt-tt, moot megemlít keljük, hogy az el-nnntt tárgvak áriéke fl Ü9 art tesz. L-gtobb nvnkkendű lopatott el, kéezpénn u\'integy 4H0 frt.
— Ésy pályavégzett fuelcmi tanitó ma-\'únn k illó rdtételek mellett altanitói vagy iievelrii alkn Imnzáa t teres. Aa illetők !ev«-Iriket K. betű aluli „poate restantu41 Keazt-helyre küldeni BBiveakedjenok,
— A Ünlnlnn lecflapoláaa érdekében oct. Id én érdekeílaégi gyűlést tartottak Kebér-várott. A gyüléa népea volt a a többaég öröm mel fogadia gr Mikó mini8térnek e tárgyra vonatkozó intézményét, mely ellen azouban a somogyink övást tettek. Az intézmény főbb réetu : 1. Az 1 lábnyi tartalék vízoszlop a Sió caatoruában 2 láb mély vízállásának biztosításával fog eszközöltetni. 2. A b) pontot, vagyis a Üió zugét illetőleg, miután a zuko kijavítása a somogybalatnni társulat b a déli vaspálya ig.TEgalóaágót terheli, ezen társulatok felhívatnak egy uj tervnok, illetőleg a moatani zugé állítólagos használhatóságának kimutatására, A e) pont alatt említett z u>;A- ki zelésre vonatkozólag nz érdek-lett Intfuáíok és láraulatdk részéről, vala> mint n rn. k. közt- miníateríiumtól kiküldon-dö azikérlÖk által, a helyszínén nov. 15 én java>-liit, ilLiitök\'g réazlulea utasiláa készi-tpn.dií. Addig ia a zugó kezelése a mostani ideí&t. f.dQ(ryel^--alaa.azaMlyazorQ|og kezelendő, a i ompíjtenfe^íttóaági kfTz-gok 7Ir-ködéae m-\'H-!"- 4í^ánoki óa kikötő tVnntar-lána a somr»gvbHTnTuni éa d^l" vivapályalár-ani itok gond] uí könó Lir!..zván, eon^k to Vilbbi fenntirtási iráití nyila kozniuknak nov. véjí-iig hiendő bead^aára f.dhivatuak. 5. A zalai éá v>Bzpréinniegyoi érdekeltséga sióban forgó szabályozás végrehajtásából bzárraa-zó igényeikkel az erre vonatkozó tárgyíra-taík visszaadása rpellett 1Ö40. X. tcz. értei* mébení törvény r»ndes útjára utasíttatván, ezzel a minixteri leirat határozatának végrehajtási módozata, részletesen megállapítva lön.
» í/
érdekeiben hat éven\'
Pyllemann hangyersenye.
F. hó 10 án bbIvo azépízámu a válogatott közönség elö t sikerültön megtartotta Pylle mami ur n „Zöldfa" vo\'idóglö teremében hangversenyét;-\' Kubinatein „Ábránd"ját a magyar népdalok felett hangvorsenyző egy kissé félénken kezdette, nem csoda, az életre beható esemény előestéjén van, s igy az itóazeti bidegvérÜBÓget^félre kell tennünk. Uubinsteín o kedves müvénél a változatos, ság fokostatáaával előadó is élénkebb érzetet kölcsönzött játékának a a plastioniság ködként enyészett el. E2után Henna F- ur hegedüjátéka következett Ismét „Ábránd" I Azonban a .hangszer változása közőnyflaaé-günkböl felemelt a érzéstaljea játéka, főleg A magasb csÍBEnmokban kieló^itutt. Kövot-kezelt Kenne C. ur flótai előadása, hnngver aonydnrah Heinemcjcrtól. A flóta oly hangszer, melyet ritka egyén bír kellő szabatossággal kezelni. Henno qrugy látszik hivatva van azon a msgaab müígényaknok is mog felelőleg játszani, csak ernyedetlen gyakorlási A köaönaég erősen megtapsoló. Gutmann Emma kieasszony szavnlmánya németül 7ÓI ntöti ki, n t apa vihar következtében azt gondoltuké ismétli a .Tolóban magi tlt s felemet, te aranymutBzéaÜ._fliazfia.kéziekönyvét b ot-vaaott... vajmi meglepő viilt, midőn magyarul azavelta pl MFürdőrn knll moniíi1* cziraü versét Szász Károlynak. Tisztelj tik a műízlést, de mogbqoaát-a nomcalelkü kleaaszouy, ha azerónyen megjegyezzük; h\'>gy.a gazdag magyar imitálom i kertjéből ezebb és ttlkal
mash költeményt vátnizthatatt volna......
HCijd máskor 1\'Aml^izavaláBÍ: ülo ti,a hanglejtések tapultnányozAfláta klBaBBBony mel* lőzve teriíÓBíflti vnlóságáhan adta, elég érzés- éi raetegaéggel.- - ¦
Beethoven BOnatflját a legazéHbon adta Uenno F. ur éa Pyllemann s leher~mondaöT a bangVcrBcny fénypontját képezte. Henno ¦C. flótajátéka „Abránd> Briooialditól sokkal BÍkr>rflItobb-vólt a«-elühbiaél; melegebb hévvel a & bangfatamokban meglepő azabatos. aággal mÜkőiiött. A*iretedík po;nt megszűnt lenni, valósaínfllep szerencsétlen asám leven ez a hót, emiatt Gutmann kisasszony másodszori fellépése elmaradt. Sajnáljuk | Ligvógül a hangveraenyző éa Grünbaum ur zenekara adá elő Wooer egyik F-moIlban irt hnngveraenydarabjáL E hoaazns tanulmányt igénylő joloa darab sikerülten adatott elő. A nagybőgős ügyesen kezeli a brummogó mndámot. A többire flínca panasz. Hangverseny után kedélyes tánczmulataág volt. Általában elmondhatjuk a festői rocoeo-öltö-zetben jelenvolt Malvina Bzépérselmü, joloa kőltönőnkkel:
Magyar k"ltAoBcl is nrtií.
E kettő tnimlenft-Q, E tcetiQ cilkül boldoguijj
SaAmumra nem torem.
A többire nósvo nem kell comrasotár. Üd-vözöljök a működöket, hogy unalmas, a aaó szórna érteimébea uaaimaa társBQ életünkbe egy kis villanyoaságot kölcoönöxtek; óhajtjuk, minél többozör ismÓteltaBaók. Valóban mily asép ée nenies volna, ha a beküvetkesŐ hoaazu téti esték alkalmával egy kíaobbaserü szavall-ili-, z-me- éa én:k akadémia rendon-tetnék. — Az erők nem hiányzanak. — A műértő közönség euép száma valóban örömmel karolná fel o dicsér eteg intézkedést. Sokan ea ollón azt mondhatják : nagyobb réezím izraelitákból áll a működök szép száma a esek nem szeretnek jótékony csélra működni. Tagadom! Épen a körmendi íz. ifjúság okt-21 .tart az aradi vórtanuküaobra javára előadást. Mért na tehetné épen ezt a aagy-kani&sai ?1 Aztán jótékony czéloál nem az a kérdés: kik? hanem — mi? Letésaom tollam a&nn reményben, hogy haaonlá itésseti víszketegBÓgbÖl mielőbb ujolag felvenni szerencsém leás. BÁTORFI.
somogy-megyei hirek.
— Hivatalos. Somogymegye kőshirré teszi, hogy oflcy bizoltmáayí rendes gyúló-aeít minden évben február, május, ouguatua éa novemberhó elao napján, asoo eaetbon pedig, ha e napok valamelyike ttunep Tolna, as utánna következő napon tartja.
—; A somogymegyoi gazdasági egyesület f. é. november 4-ón Kaposvárott tartandó közgyűlésére, melynik főtárgyát as egyesület ujabb alakulása képezendi, Tán Hzerencaém az érdekletteket azon felkérés mellett meghívni, hogy akik az ogyooSlol alakTtására vonatkozó aláírási iv«kkel voltak megbízva, anokit 1 közgyűlésre raeghoa-ni B«Íveakedjenek. Kelt tízőllöa-Györökben, 1867-ik évi okt. 13. Jankó viob Liacló.
— Panasz. Rinyaazeqtkirály tájáról tn* doaitattunk, hogy & főid népe zúgolódik, fü-leg a pesti éa aa eloö magyar hiztositó társa-oág azon ujabb intéskedéee miatt, mely osb -rintTiád^ésaflupfeaéTa\'épületeket Bem:Tö^ gadnak el biztosításra; holott épen eseket volna szükség a biztoaitáa jótékonyságiban részeltetni.
Sopron-megyei hirek.
= Szüret. A soproni szüret e héten kezdetett meg, éa pedig azért előbb, mint re mehetett, mert az esős időjárás a BBÖlB-fürtöknek árt b egy része emiatt rothadni kezd és a szSlStőrSl lehullanak. Habár a mennyiség nem la éri el a várakozást, de a minőség azt jóval fölülmúlja, mert a anő-lő\'aaemek nagy mérvben csu kor tártaimnak. A környékben már a mait héten megkezdetett a szüret. \' \'
= Fényképészet. Sopronban Blelb-treu akadémiai festess ur egy jd5 óta, fényr képészeti termet nyitott, a festett fényképe-ket állit elö. A képek rSlQlmuIják aa elŐb-bíelcét 1 oly termóssates> egész a megaaóllam-Iáaig hö alakban átkerülnek, hogy 6t eléggé nem ajánlanunk szégyenünkre válnékvRe-toóljflk, hogy A köaönaég ,&BáraoD látogafair sávnl b raegrendélésével tiszteli meg Bleib-treu urat. \'"" ¦. " \' _ ,
== Keraak<de 1 m t ügy. A nagykattt* gnrk^reskedelmi táraalaL^esfllÓtt egyja^-keresvénytadott bea aopronl kereakedalni éa iparkumráhos, hogy a gabnaflalet érdeke* bon a délívaapálya igazgatósága megkereaf tetnék, miszerint néhány kbabensS\'államán közt szállítmányi árkedvezményt adb^. Ab emiitett* kamura kéizBéggel teljeBlté\'a meg1-kareséitf áaonban a központi igaagalŐBág-a napokban tagadólag válaszolt; a kérvénynek nem adott bolyt. ^
Vafl-me gyei hirl
— Kö n yö rad o m á n y^yöjtísra yalA feltliv\'&\'B olvasható n zahiinogyei ni íb pint hivatal karösraéoyébon vasmegyei Hegy faluban ang. 20-án kiütött tűzvész alkalmával károsultuk-javára, 8G .írjialAdnak. lakháza oe éri Basses termésűkkel a lángok martalékává esett, miáltal a kárvallottak 80,000 frtot ttfvö jelentékeny kárt Szenvedtek.
Irodalom.
— Lapunk folulős szerkesztő s kiadó tulajdonosa a következő felhívást bocsátott lei, molyat nridön t. olvneó közönségünk mi-vos "figyelmébe tisztelettel ajánljuk, cgy-ssarsmint felhívjuk a hasai lapok tek. szor-keastüit, azivepkedjonek közlés vágott által v«mnl: Előfizetési felhívás „Huj ta fiuk\' V iga d j un klu czimű második tetemesen bővített kiadást ért magyar dalköoy vöcskére.
A magyar embur mulatságának fűazero — & dal, mely bet) azíve búját, bánatát ugy, mint Örömét híven visszaadva, fültalálja. Uü bájos lelkesattség vonul át idegzetén a dallam jkesdésekor éa vágyainak legmag.isb határát Írrel akkor, bar*lkalmilag szavakat talál dr3elemárja kifejezésére, üst aaokáa QS ná-lank, hogy mulatva dalolnnk a dalolva malátánk.
Alulírott moggyötíldött arról, ratazerint n legnÓpOBOrübb a legeltorjodlebbdalazövegek őaSsegyűjtése éa kiadásával hiányt pótol, a Valóban nem ja csalódott, mert as első kiadás csakhamar, gyorsan elkölt ós mindin-kLbS tereset! Ion a „Rajta fiuk, vigadjunk!" csínná dalkönyv; ennélfogva a t. oa. közönség iránti kötelességemmé vált újólag sajtó alá roadesni éa púdig, a mennyiben lehetett, javítva és bflvitve.
< Möat,rmtdöjí a tl.kiadás áajtóm alól kíko-U^l^alkalmat Veszek magambak a t. os. dal-teaönaágfigyermété vállalatra thstelultel-jeaan felhívni. A borítékkal ellátott s ka-meny kötésben ízletesen kiállitott dnlkőnyv olSfisetéai ára 1 frt.; díazkiadá&bnn, aranymetszés- éa aranynynl nyomott czímképpel 1 frt. 50 kr., bolti ara magasabb teend.
Ab elstt kiadásra szépen gyűlt előfizetés tálka imával szigora pontosságot tanúsítottam, írj^rkodrOm most is a bennem helyezondö butalömnak lelkiismeretes készséggel megfelelni.
Ab «lBL*aiea! pénxelc bármentea levolek-
befliIpzttTtSrimr^T&T^oIrJlírt könyvke-reikedííéboii kéretnek bekQldetní.
Á t. 00. gyűjtőknek, tainden 8 előfizető -után egy tisíteletpéldánynyal szolgáink; a ki pedjg 10 előfizetőt gyűjt,.—az agy dísz-példány ro tarthat IgónyL Teljes tisztelettől
WAJDITS JÓZSEF, a „dalköny vB;k i a d ó ja.
— Megjelent „Darázsfészek" pikáns Bzin-darabok Bútorától. Első fűzet. Ára 10 kr. — L mulattató raÜvecske havonkintí fűzetekben jelenvén\'meg. — A nevetni vágyók kíiny-Byen megs-serozhotik. Ae eloő füzet tartalma: A falusi kis leány. A nyelvmester. A sánta
Thtfsriltmii^^ las«i;:A> aggleány. A vorklisék. A koma-aagjsoay..
TáBC\'Zi
Megholtak névjegyzéke.
S fi p t * m b a r.hiar Hi»eal Alajos fl het, KdvAcs Jiaoai 1 ét, Saekereo q/argy 3 ér. Beneicb litván tórri-ajt, S hé. Sonar MAri 3 h*l.;Krenna.Mari« til-v- 6 b. -Posaaraca I-trán l bit. Cralit I a1o» 8kjit. Bf hm a. na Julianna * ai fél évet. Nptncth öriíébV*i törrínít. a at, ünmiwfc a bt-* "a3 Jrr^ariíS~J«tíd»^tnrtínjt.- t *» fel.át.ÖflfrUIi MiaalT fll Av.iHsWnth J>n<f 60 Ar. Ba*p KirnW ft» *t. Kantriri, Karolj törrintt, 0 hú Baf^at^tlkár^lVaC-ScM \'et&iaU t& \' h\'é. Ziiaju
. t—- "Rínjapártl molnirmeiUraek. BoesLaat I a B<M*»u leralst n*tn , kBaBlheljfiiü.":Ha; .lapaak «41ja. uítióUáy iogy-nák\'bvfératnq ailrBÚn hoinót, aion-bw> saUt Utaatja, fioMmUnk kihat utad a níffj- m«-T7<ln._ EJJvldebban, IBnBtebbjsn. trra, W»**rfjrger To-
¦tyWu. tuTutm r)adnak t!uzb attal,. amit foadolt
¦ afelW Vlfrj.xi.t > adott, nWnbi lavdabvo, -EiJ».«jl_3^^JÍ;iA-,tíntbhb[n>IHp\'oit4t lálvoi-kWJ*fc:iiryiai.bki /Venni;" A - m-JMa t tafc~«* tíji a\' lann ^Kmi^.-y^ -J.-
—\'hi 8; ,g*aatbolyi_A^kBltaminyekist.méjr_,Sflm •1mbaitiii(iAt\';T^ralam.t\'a>-tilrMem\'-rUt4t^ túr-ui. x}- *"*• K. M. BáftmM«: S-niirtAnyt\'tairínlt pontira, OnAJli-rslfaklikm sVUlUnk -»\'BBdadtrradaI fferboa. A eafplénin. fld»öa«IJttk.i\'-,!;.: . i ^^^P. ^{atoafllMd.^Wífaa^M MnMtBt>\\ M-
. — :8. F. Bftpronl JHaH\'ÍŰmbáa joyrnil.
¦ —X. Y, %, KiJ*,8tiri., JavttJ-tdtrannle botamlia. - — B. L. Pest.\'Al.lit*c«iűí5jwíjifilés»; v*í- Ka •
rapi,, aTagr, lt}, iérlrk.r--
" -\'"-Trfnfit^fbif , t. ¦iflrkTTÍdTaiÍBTT~a^iiap>tkbaa a^a-towUV:*. WjjilkrbarAtl buaíaltnat:.
Góly acaapók.
Hoikaltemsay.
ELSŐ ÉNEK. Ta r l n 1 o m : PmMüih a k»ltií. —.Nem nlliuacik. A oa.tubulmnt fvlniagaaitalja. — Bit\'ti a tiíilikt uirga jbidól -— A aaiuó iáik -t tini mosat niiut pt gár. — Ej i\'pysirr k-uuulj-^n bi>*a-!l, _ Wnrom in <l firuu schwdifuix — Ejtrt o.oad, hrtt\'t losi bolGli-,
Mit tu < n ulvasó.
r liuk\' Unpni,
] i\'imi.Ii-ti trulo dd.baban rírrl.-nsí ij
i hittem. bíIíhii oa^rriyal ai olinój<-.
cv\'.rflv\' I\'leii\'-\'etri\'i.iu\'I ftlkmloini. K -iiiAi iiu^i flúnnk, uumlill birjim hoini. Koinnaak irMnJ vara. t ír,. t^UAi P/eg^ny ai raa^i^nak aeni nicrpilicl lí/ítAt.
Ait&u m-\'g a llúiaa cjnpAn latilnn jAtnriU. N< Item [it\'diir film bal [iutliarn«biiiik üta ili , C in.hal,m. n r;í[n-t m,-^ ín 1 tn,ci..Itatju.
Pamat atörii veaíiO mJJtlal kojmgtitija.
N«<ry.Mirton fuIvAriab pi\'npj.-n .lic*íi^<;^í",
H.r, a bflyttlKn.il líir-jit.
Lük-tdtj^t, jrcjr üj.[, »,lAu intB /sidójil
p hel«íg\'"-n hitt tfl ptWn tarljftk, öt a ybrttaliiira noha V nom liivjAk. C\'aak mi tor a portiét iisiiik a lid A la.. YagJ ha pyarlÓBOEÍrt jjúrjalt kaludiba.
Nagj-Miriua tájiknak kiea rir&C\'iwa, Kmiiin fiililjnnt-h tilttff csodált niá-a, M<t|fia jaiiib,.r I aAh, falu bolton Ann*, Niuca.iq ott baioja, niaci u muot-hának.
Na^r.Marton TolTanah üti dii-aípe. ÍVifiai uikílynrk n-lin&guailalt k<;j)c. M,-«a f rsatornán túl jiruak al laniilal, Pvdid van batafia elég min üdúlni.
ütt van píldin romban bires Ij-ri?yi\'lvúra, Tercbílyen fának- jaírtnlt fub\'lr.it fl/.Ara. T. rvbílyea tanak ötiv^t null árnyában. Hóit már csapa korbács tenyéan talajában.
Odább a tnlténen fsrcs.-U Német hp(rje; Van bii ibti-n ntt fa j-ciba o-Amu rapgyi:. Miudepyik t-iifrAbblh paliaij\'4t f.-l.lltottö, LAm oaírt a kotoiít mas ia md^aicre-ttc.
Tudja most a kígrra oWaaó egía-en, Síéire "nn Xugy-Martrm, mi vi.iíkni lífli^n Csilbulnin mai Ibi red. hü\'i\'h eieréenprgi ! Itt aa elsü ének gdtolbatlaa vú^u.
tvstalos.
Eredeti besíílvbo.
borongó ÖTÖL.
(Folrtatis.)
— Levele^húzott elB kabátja zhobébül a átndá Klóknak olvasandó. — A levélbun cí állntti.
„Kedves fiam 1 Másfél évn, h»gy Pfaten vagy ; tigy Mezem, megismerted n világit, tapasztaltál annyit, hogy elkerüljed n&oknt, mík további etetődre károsak lennének. Én már Öreg vagyok, fél lábam a sírban, szerelném a gazdálkodás terheit válladra áttenni; azonban eldbb megkell házasodnod. J3jj íelíitrgytirslítí Ünzű/mar1 Yhiz^~ szamodra monyitssinnTt a mégis kértem Kaj-dáca Klotildot. Jó gazdasszony, l\'oldog lo-szcsz volc; amint megjösz, megOljQk a la- • kodnlmat. — Atyád." t
— Ugye, ugy-e, nom kétsógbonjtü ? Nem, nem, inkább a halál-, rajnt ama hölgy knr-jathft..í És itt hagyjam Hermint, lelkem felét, életem egyetlun ürömét, ki szerető nemes lelkével, angyali jóságával az eg"t n földro varázsolta .... itt liagyjnm Üt, ki nélkül nem élhetek, hogy egy nö karjai Uiiit hervadjak cl, mint virág, melyet idegen földbe ültettek át; egy n5 karjai közt, kinek Öle lésénélj sjr fagyos keble ia melegebb ? ! . . . . Ob.vjgaaatalj, ha tttdaz; adj tuoácaot, ha lehet számomra még tanács!
— A baj kissé kényes; hátha megírnád, bngy már vá(\'aietottál egy szép, jS", kedves kis tcTemtéat,-ki a papát sseretni. fogja, meg fogja ezirogatni, megfogja i
— Hagyd-el, érzéketlen 0 már ahhos.
— Dű hát mit cieiokiiol?
— Föba lövöm magamat.
— Bohó gondolati megfosztod az atyát gyormekétÓI t\\ Pormlnt kedyesétöt. De várj ,w ¦ hátha azt írnád, hogy -veszélyesen bűtög vogyj nom mohritez hnzá\'s ozálatt nz Drogot okkal middnl folvilágnaitanád a dologról; nem hiszem, hógy bovuhétlen volna,
Tnort-ngyetlon-Jfyermska vagy..........
; — \'Arnnyaü".gondolat^sorVtiB egyntlon- pajtikám t — íjynkába Tigrott Eloknok s majd agyon szorítá örömóbon.
— Tudtailtj.liogy- a szaralmBsak nem látnak tovább orruknál, — monda Eh-k Guszti knrjuilmn.
A azélvósz elvonult, a háborgó tongor le c8ondoaultr nyomaí son^ litsxnttak ax-ípióZ\' Utó háborúnak: , •
Gnrztáv mogirtit a levolot a hopeoaétélvén r-1 ia kUldntto h mit. Atfintul nem is gondolt tillilii nrra, hogy otlbita mannynaszanya van, ki t<l irpodvo várja; nh ngy mogantn roár nzt a pártál, nly jó vulna fcrcbcrélni fijkStovel. Ilitj ! kapós ám az olyan ember mint Guszti, ki dt-li térmélári, csinos BTOlBEJón kívülTnég tömött táruzávnl is bír, melyből ugy fellehet ulüizkíldtii mint a páva, lehet színházba, bálba járni, catélyeket rendezni s gyúpontja lerttii az élvvngyó fiatalságnak.
u-icaánat, bájos vlvnoóiiüiitt, un tessék megliiirngudni o rüvid elim futtatáaért; a fonti-ljLiinkut c»ak ulyannkról inondutinm, mitit K .jdáca Klutild nngvaant, korántsem szép kcgyetekrul, kikről in-gvagyuk gybV siiil»f, Imgy a kedVca kis Herrnin nemes lelki\'Vtrl bírnak.
Ali, Hurminröl oly gyönyöi fl díesbrozédet tutliit-k kosziteiii, hogy nz Akadótnia nagy jut.ilriiorn órdi-fti\'.-iiiluiie ; dn nr-m nkarom ma ganiut inúdok értlemeiert jutnlmuztatni, mert az \'-rJurn taakugyan nem lennu enyém, liánéra Hnrminé; mert oly tukélt-ti-n, liugy róla tóktlctl.-iit irni nom *|.<lifttio ! Uh boldog \' Oűízli ! H c boluy tTieináin,-ii,uk tárgya vagv. Ha véletbínsc(íbtil e b.-ezély irója nem volnék : Láposi (jiiBZtÚv hzcrctni?U lenni. Viilólian szereucféllfii u bi-h/t-lyirók aursa, lapukat írnak tt\'ltí maauk bi.blogpátráról, míg uiiiguU ki vannak lárva a paradil-eumból.
Boldog (juszti! de hisz mt-gia érdemlotte ám a kis tündér szerelme ityujlutta b..ld>»g-oágat, mert feríiaaatt d"iul(uru kebelé Ue n minden szépért ée jóért hevülő nemes ar.iv d<ibogott. Hej, binz lioldog..k ia v.dtak ám, mint esókuhidó gt-rl-\'par a liget balzsamot lehelő lombjai közt. Oimztav gyakran órákig eloéite azokat a kis m>>«>>l)^ú ^}t.r- .jkakat, azokat az ábrándim kek Bioini-kett azt a kis TíIiibz fut a hóvállukat; limnnn li-Ua mögé lopódsult az elmélázi\'i leánynak b \'\'gy csókkal rózsa arczára ébr-nzle f\'l ábránd világából, éa a kÍB lány édes nrünib-ii tiszti reo-inekkcl nézett viasza a tn!vajra a kícaí kezével mogfenyegeté a buldog ifjút.
Ohas ilyen szeretem mennyország a földön\'..
Kem csoda tehát, ha (riiazti megfeledkezett az ntthunról; kt ia guniiulkoduék jacnny-országbatl & földiekről V . . .
nem így Láposi Aipád, Gusztáv atyja. Fia levelének vétele ulán tenyerére támaeztá Ősz fejét e elkezde gomlulki.dhi és egy heti gondnlkoilás után ugy veit\', jú lesz felmenni utánna Pestre s ott saját bzemeivel gyü-aÖtliii meg a körUlményekrül.
Es amit gondolt, legott foganatba is vetta, befog.tolt a megindult Fefltre.
Gyíinytlrü idü vqI*"^ nap teljes fényében "¦"ÍI)0?"" az égi^^&kék teiigerén, melyen, mmt óriás gállák nazkáltalc a szeszélyes ni tku bárány-fellegek.
P\'-st nagy mebkualios hasonlitott, aÖrgött-f rgutt a tarka népsnkaság, mindenki elvesz ni, látni akarván. — Amott egy tudna ur ballag komoly méltósággal, meglátszik rnj-tn, hogy megette a tudományokat, mert feje lekonyult, mint a l"lt buzakabiszé ; itt egy nngyvílági hölgy lépeget felpiperézve, mint egy pávn ¦ odább egy szeleburdi arszlán tolja a levegőt, f-nn hordozván pápaszemes fejét, könnyen teheti, hisz flrea mint a szél-\'I3m1(i;-l\',,tl\'ja...................—.....---------.....
Da ni, ni, ntt megy Guszti in, hova ily BzélBehtében ? Nem né& oem jobbra, 8cm balra, Diintha osak fogadásból tenné. Ah! nagyon édes gnndolaiok foglalhatják el elméjét, hogy mt-g nem látja nzt az üreg urat, ki St oly figyelmesen vízig álja g majdhogy föl nea l&klo mhautábaa.
— Hohó! vigyázzon ifja nram 1
— Ezer bocsa.....Jaj ! édeb apám 1 . . .
— Csakugyan Guszti ! .. Ej te sommiházi flzélkorgetö! — hát ily hamar felgyógyultál veszélyes beíegség-dböl ?. . . éa milyen jól nés ki, mint a ki szövetséget kötőit e halhatatlan életlel. . . . Nagyon Őrölök, legalább raoatjösz velem.
— Hová ?
— Haza, Láposra. — - -
— De édes atyám !...
— Semmi de, hanem jöss,
Szegény Guszti! ugy megijedt e szóra, mint a gycrkücz, ki gyömülemít lopott az uraság kertjólwn, s amint mits^m gyanítva a fáról tornászott, hirtelen a kortóaz durva kezében érző füleit. Csak mont, ktlvctto atyja\', mint n bárány, molyet pórázon -vezetnek, de megls foiftft az-öreg ur kabátja Szárnyát, nehogy eltűnjék oldala mellől.
Már aokáig haladtak, midőn Gusztinak valami jutott eszébe.
— Édesapám! —azólitja mog az öregot"
— Nos? -
—-Hol van oaállva? í-b. A\'„Vöröa Hkurbnn".
— Várjon édes npám azálláoán, egy kis dolgom van még, ha elvégzem, neonnal indulhatunk./
— .Soha go ttirüdjól vcU>, holmidat majd el-huxatjtik-^
— Még azon kívŰl..... \'*
— A(^g más íb 7 — jó, rgydtt msgyfink. Nauretö-öreg «r-v-olt-Láptt*i Xrpáar_bate^~:
fiát csak nom hagyhat^ el, mint sok azttltf, í\'ub/t\'nnk i a^y niu murira igára, Mq«t ii «gy ccr in^vidt I .gvá,i)pm azabódulhatott; tl-vezi-tfe^z oreg-t Elek iZiílláiartf, hojy né-nielyukljLii megbízza őt. Azonban Eleket néni -talólto honi- bzegény Oasa4í-l-——simaOni még azt sem tudatni Herminnel hova, meddig — egészen kétségbe bbvb hagyta nagat vezettetni ax Öreg ur által, ki egyenesen a* „Viirüa ükürbe" kalauzolta íH.; Ön4-taidStt meglátta a fejedelmi Dunát, ellanállhatloit vágyat érzett magában partjáhus menni a hi\'iiarban keresni menedéket az élet kínjai ellen, de nom lőhetett, eriioen tartá Őt a gondos öreg ur.
tízegóny Guszti !
III.
Ismét egy Hét egy hét múlt el, a fentebb cloii ndottak után. Pesten vidáman járt, kelt a népsokaság és senki som vette éazre, hogy egygyel megkevesbedett a lakók száma, csak a kedves Ifermia ; oh as annyit bnsutt, Bair egészen véresre eírla azokat a gyönyörű búzavirág szemeket. Istenem, hova lehetett, -méri uem jun el, már egy hete nem tál tara öl 1 . . . bizonyosan elhagyott, elfet&jtctt,-^- 5 Utt egy máBilcat, szebbet, gazdugot.. ,1bh do
hívebbel, izeretübUet nem, mint éo 1.....Éa
ismét elkezdett uirni, tenyerébe rejtvén [el liliom arczát.
Anyja, a jó öreg aaszony, vigasstatta. No bánkódjál. Guszti derék, becsületes ifja, nagyon, igon igen nagyon szereti az én kis L\'d-nyomat, az ii kedves Minkáját; nem hagyott vl, el fog jönni, bizonyosan valami rendkívüli körülmény tartóztatja vissza. De Her-niinnek nem hasznait ns\'rami, egyre folytak kúnyeí, mindegyre Imlaványultak rózsa-ar-czai.
Elek is gyakran eljött, meglátngatU a\' hervadó víragut b elmondta, hogy Guszti nem felejtette el, nem hagyta el, hanem valami és tovább ö a cm ludott axólni, mert előtérbe tol i kod tok sötét gondolatai, hátha valami szigora levelet kapott tara ét atyjai ól s kétségbe esve a Dunába ugróit Vagy főbe lőtte magát, vagy . , .
Szegény Guszti!
Szobijában Qlt Elek, nem tudott aludni, mint a mult hetekben. Bodor füstöt eregetett Bzíkrázó pipájából s a hullámzó füstfelleg, mely máskor oly édeB gondn atokat kelteti, most atomom meséket sugdoz.
— Oh 1. . . Guszti bizonyosan megölte ma-fát.
As ajtón kopngáe hallatszik. Elek, mint occétrugany, talpra ugrik, aa öröm egy sugara derengvén át a szomorú arcsot, mini villám a sötét éjszakát. Hátha Guszti f
— Szabad!
És os ajtón belép a levélhordó s levelet adván át, tá~vnzik. Elek megvizsgálta a le-velet, as édes meglepetés hajnal pírja mosolyog szemeiben.
— Es Guszti irása ! Tehát él, nem halt meg, nem ölte meg magát?! ... De lássuk, mi történt a jó tiuval, hogy oly bdvéss módon eltűnt körünkből.
A levélben ez volt-irva :
Kedven barátom ! Ugy jiírtara, mint a mi-aebtdí ifja, kit egv Bzelletn éjj\'elenként elrabolt, ^bogy ogy Ktaasszon^tit ssárotta 3Í." mindon éjjel láthaasn, csókolhassa. Jaj I csak hogy én gonoszabbul Jártam ; tündéremtől rahcütak el — atyám volt a rabló — a hoztak egy hétköznapi hölgybös, hétköznapi mondom, mert ilyen ezer meg ezer találkozik, kikeaak a hiúságnak élnek, kikről aa affectált műveltség ugy kirí, mtot tudós köpenyéből a szamár ; ha felém közéig, a bi-deglázt érzem végigrohanni tagjaimon. Oh, minő más Hermin, aa a fcedves jó kis tereintés 1. •. De nem ifi állom ki aokáig, még (na felfedek atyámnak mindent* ba nem -kajul azavamra, akkor . . . akkor mogiaökJha. . . Tartsa magának Ivnjdá a Klodildot^ bánásod* jék mog, nem törődöm vele, mit Is érno nekem birtoka, ha & boldogság árán kellena megvásárolnom. —ÖtiBBtfd.
\' IVign kBv.) ¦
Nyüttér,
Tekintetes Darányi János arvosr-ttl-dur urnák Aradon.
Elnom mnlaozlbntora, tűt. k & teles ségabi--nek tartom a nyilvánosság tarán forrA -
Bzöitctomut nyilvánítani tekintsteSBégettadk -azon"szives, keszeégeo By*67neffélyo&t^ : melyben, engem távollevőt, Ísmerell«a^ 1*0» \' Bzoalteoi kegyeskedett, jUgyanis ssorinto -psortasio-ban őzen ved tant, mintán addigi : orvosi kisérlot uughiuaulr, és Uvélbaa k&u- . lött ogyaaori korrajzom után «ls8 reudolvá;* ¦ nyo 8 nap alatt tökéletesen kigyógyított.
As Isten tartsa mag tekintetes doctor . urnt, bngyjnély ludománya áltsű.méf l4*vn>.. igen sok azonvudfln segítkésseBrP w .L
___Lokölélnatt BsMgáJ«( .
FÜREDI KEOD JOZSEft
K* ííiM: a:*laaaavdiatlla*T* 1\'i*«s, tel ovi\' « löf «°m b,art* ! ^^JwfcJt^^UhM\'flaariljnrtiitaUfiid * Tn\'AUnV-
jer ss. u os X\' ja: üst.ö 3^,
-Jio.\\«^färia)A MlUnmainU.» Tfiia\'j. ------
roí»«trt \'Ittia\'nF,. i* \'tó ei *gy»«rki»iir.1y, itat An k-w
*-U«mB»kiW bÍAIA- MhtuBt iMlfi« .kUriHtnény maei.
—»\'^igH\'^»rwí^w^«^^\'y A,v"K
-•"»ifc^i-i^wÄi« 3art«Ä>7 .W.aaira adjak sffrP\'IW Yti-í-it \'.n-rrfií-1-\' A\'1:m!n.1»ltjrru intív,. m*í T«Ia^iíw\'lniJ^v»t.\'-i.ti.\'l(ilil> lafT-loe aa «tubbt évik ti«iiito\',luîlf mJil.UoVjlKll.;.» Irtjjof- "tfC-lílI isi hl Ii-fcer «iijiidjoUiiU. A, k/ip.m ti — tllllltbel.. btlh ¦
I 5\' aiiViftk,\'\'- \' \'ttaiy-WHhvNtyl-.......»»tlk 1"»
\' T^S^AÍrWhíhiifÉkil-lMfilAk l^nrkore«ivtai kJ. Ir-iiK"
JfllCilbffl Arak i.!«.i-i.>i-xtriai .....VlMul » ll-lybell
IrÍMí-m: lím* ».1 -<H fut-* rt irt.10 kr., 4 lo kr.
liöíi rn-i\'J totK-* a fr[ ilil kr.. 4 írt III kr Ku-kuriria Hl Mj fut lift 3 f« 1 kr.„ ArriA a.-rfóf\'iih" \'
v.iK 7H-,7af\'iut:líl IQ, ^It\'rt IJ kr. Zali 40—1 frtL\'W-ao ÍV inn\'.T-i kí{».i»;i» &-« /rt - kr. .»*-ltilyJf..nT!r!4i\'rt 3* kr f-t tarka 4 frt kr. rbSrnimiíirBrtwaJií-\' t^«ltHÍH— ë*llvi*p7.linlt«, iu foKlV S !-*rt — Ml- Il»nl.\'.v»l .együtt.- T.irk.H.pil.uk» Ülirukn\' Ilî-ÎH frt bdfl.\'.\'TMl\'eKVlitl. MW 18 -- i2 Irt. Uotrait 30-îi frt. Sy\'ur-Wrílk --\' Irl. -ífe-\'-r- teUu-bafTOt frt. A* b i-ah.\'íríl1!\'. - fft m.iíUuk\'\'.il. ~ "Tion.l.. f-W\'1* ^wfartniif n^Tî- "« T5PI-M\' -. riJTUflnhbclí — t»riu<« 8 — 10 frtVVtllAiiyi ¦••\'if »-Anti 1\'pf-tn l^lW \'J.--14 o\\ bj h-»ni h\'-r vö.Ca íVh.\'r iHiiírdíM :t— S Irl -^JlaUt.iniunllíki lmok IJ}<13-°«* .\'USá.iki fc\'.-l\'r fi f *- ili-.nK-\'iit. ir.
-¦na irt; RTr^rTít --""ef. «H -j-.!;.;.
ÉÁrúptiii\'kl Arn" — tri. t\' h- r.i.r«/ 4r« H tVl T\'J kr. r. koio -1 frt f\'" kr.
\\ -Ijiiiiu.iit »hu«» .trit^ p -ttilicr ^ tl..r» ..if«Aju :J k». Luu - il ií.u 1.1 kr IUI. iu- \'¦ . I kr\'.- Ii.iri.-;.nv^ ...t.ij.s - i\'i -«(> kr - sr.r h-Jinr f«iitfii" IS tr -¦Juttli.m r....t) . \\l kr. t4..rt\'-« hik\'-ftnäjai« kr. >\'«l.m.-a mAtiAJi tl frt - kr. Z»i fuulbt At* kr . Xinir""\' m-i *lö l\'rt — »r /.«-. i l/\'-.Ul<t..\'niatÁ VU j>t..-ki.jti.i.-«rlú« i ¦ 1-
Kufcnrlnxftlliít fontja 0 kr. lArpid-wa; Titntji*-an kr, KüIoikA*« Iteiíjö 10 kr. RUskAi» fontja U« kr. T..rit)a\'-IS kr. I6)noioalkj f»ntj» 33 ,kr\' l^iM^nU\\ f.mtjn 36 kr. UJ b.tr |tó«?J<t 1» nr, — U h»r lirséh I 0 JíilííJttifcilti*\'\'!1 -.-KähIwIuXJ3j.* tí-viÚjii-líLktr Q .Lmh^íÍijTUi ilciíjo 3í tr. T.i\'rlt ily-j-Miiika ilu.w* .Ili Itr \'H^ilTiT-itinbiia Hiit% il Itr Ny-ri -f^vA ininAja ilf-rtr —-if ömiittf-Lifi/i"\'-!!I ta,jtivj*jatdilaai!l UíUÍ\'n.ü\'J kr tí ^tt.i f.\'.tjn ?U kr. fui|tjii X\\) kr.\' linm^ujlo <í1f T í\'L kr. Tülmra -\'¦r\' :" SforfL "ül.. Cl — kr Fni-.ín
mAen4|u •- Irt (t.i ltr. fínlnii m. — frt uiia Ilit kr. l.v.<, f.r.tj.i •¦<\' hr.
ii\'o 0 fii\'-
KK.-IZTIIKLV . »kt. köí.\'i.ín r.utrl» n mlmlni tulíintolhii» 1. i.i^rviánkbuu ui\'iu UutntuU a?\\ t-ü..rimu. —
• l\'iüMtink hili.\'lS á-ri.líkick ^ f.tli-lonu* ro-i
.7.nrrtlhil;,
kíiv,
llu.
A frt ui> kr.
r"U Ur.. Arin
*í ^ frt 60-CO kr. ICuJturii-ii ^ lel lit J- kr. 1 írt -O-i l •
\\-.\\-rilt, .i«i,b.ir k-^fiiÍH l-).; M..l-.11 .1 t.\'ililt ol lr.<l l.."«.l!roBHiik ngt-uzi-tl i-1 l-; .ir it:i«uilknt^ «iciaft^i.
itfiii-tiiitJÉitru jutánk, lio^)1 « l niieif1 n 1.--
nríru, tfihAt taöí-tcn ü"70 mdrÜy^l tObb. A sab mi-aiiiuçi* nngfva klflíítilÜ, mily* 48 -M fontiR.
Lp-tilbli kiinni vnl.lt a huta, lin^-ott liAtr*. mit Mlnjr rí vi-jj«iikiir uralkodott máraiíágliak. vnlmnint A^zAm aliitir-htrtr^ ^IcWmrtl-vftíyititlí-liajlauails-
uUÍ<lr.aitiini.
Sx.tlina <i\\&5 bíívc
a tavai i nil j.Wal
Takarinnnj-.kArtlntilakk«! UmEsalátfodliettlnk, mina ón tanó, vaUnii.it inentoriíiroh taknrroányok kni!Lp-««arUoii--fi\'iottok; uniiio«. linTy » I«her, a aiArauuig
nt t. a v.-vrl Inrlrl v-i^\'V fiillviiUrvííÁIniit tir ra ad to mt;.
lttlrc\\vm tetcini-nvriok jól Uia»lolluk, hajitinn ritkt liulynit flikrrilll. |t.ir(;..i.yn j.i Innres t nJ,.lt, k*0yoi kiik.iriinn ]ii<liln.iknui .10—80 írtúnÜK TâkarniânyrJ^a a uvitlibAI iiajryobb moauyisóg^el kncau-tul- KJpoaa-tA kift<\'\'ciI\'j, tiiíiii\'ily lielycii \'ajri, iiiÁa helyen rotbmlt, j ki\'rikriipa tílrhelS. A kunyhakorlek. (ryOmfllcaOkkel j
ai etil
-SEÜretOiik a legiofilabb- iáCbea^íolTt—Je,___,
csaktiiry\'aiakailtl A műit63ett6ge iatáa ÍÍ4It* jí borra ln.ino *ilátA.unk. ha . . . t-- v ..-V *
Kisebb blrtukua ritkÂn^síinja el magAj nmi, hopy burát litiUo koiuluc, pedip aa eg*íu borlcnuű viJit
I>ítű!ly **TT1"J*tuloInllnri pyprrpi^fft1f ii...TaEf_taq]uB turtrtí. A- rt-rirJA^ttlrllt 11 kflrTT b"f"ry*\'TtlT Vna, riijrt
aéhiaj itoio miau s-ikííor több ^Uút elront"\'«b.
Iltzxuult or*EÁRR7fl léi Bakbon, hoffst*\' ,Ra)aiz nrnci itiiútuiioiyétöl mielőbb\' meguaba41tavfl 1™-
nünket. ¦ \' r-T.
IUth\\ pétiznrfulyairi «et eb er 08.
6"/„itmt:ili«[Uüa 50.10; 5% neniÄ. Póluson Cyíö.; IH(jl/-ki ÄlHtMIrat-rkOlpflun IO.tjii . bankréa)!V>\':nvak 6.71 ; li\'tuttntaíetí róoa-vényok. 169.1)3; L mJnn 125.3X); oaäal 1^3. — ; arany darabja 5 frt 93 kr.
Kololirn Nf,erkoaítfii WnjdlH lág+vf.
EC ötl aa. sa X> ti ?I. Z*.
U-j.li
r f"o
. nd.ílt hotdanWiil Ü\'S k»nu«t...ikeui i\' u. uli.it iniií i JS i-
I 5 43 \\uir3t.
¦ji. Vasarr IlJof.
ilití \\ a I, i-n
Ev. I\'-tcr bálin. " if 18 Vendel
IxrscIitAk naptára
UArng-oro** , tupiar
ni Ev. A lupilibb türkén y nil- MAtAXl.il,: LukAc.« V, III.
.n..id J u\'J» 1
:ilnr. Kuniul Wxi, ja,.n.
8 A IS P-1 I 0 Jakab apostol
.ÍO Kíiinmjí.
" t 1 Kitt ftp- BpuBtflt
!1? IVbus
\'S\' Pilma fiii^p !as Gyűl. Qriaep
!35 ^ iüfi AbU» [27 safi. Nqs
\'.f^, ti-ltil ai i ; "p frllít. BUlj\'.í ii I. .-ihm-lr.l.l.\'lnk.\'i
I L1 D E
iilllgsfc ins«! beste wiiscue
j~t. "Grösse Preisherabsetzung1
der ersten Qnd QrS&tea W Wien beslehcndea Lflüien-WäBcho Fabrik des LOUIS UODÖIN In Wlan, Tnchlauben Nr. 11.
- Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverlcaufs-Spottpreisen.
> kl-iui^u Vini
Hemden, welche nicht beatcni passen oder nicht CODvenJrtn, künnan sofort retoarnlrt v/erdeo. l-\'ixr Pf vi*\'S »tjbsl für WloilerwrliÄurer itml Kn«lTrn(7Mnivt\'rBirdt>rlI,\'li.
It^-nl Arrrl- -ti-irtb-fpK. ^tf l-««.1iJ-p-r..4- kUk«j4k -^^?aitiaaAjA ita4a.-?.l$fe-fOffffBl__0-/tfa.-GF
.. L\'»\'"\' *\'.. ¦¦ rafcn r n ., ,, uAl.itAn 1 Lo
b.:-i-< ,. r.\'irpt-I7 -\'ra 15 porc. " .\', , bs«" "„" iwlbivií if,\' âl \'
roBGII \'tr /; SI*
HL~r —-;-— .-r—r:
treoít irt
IIs\'ilelBîéiiy. jl
Fertige liéiYcüliomden, beste Hnmlarbeit
^l-.L|^i^B¦ Pdrtit n.!l Ktlt^iibritiTt. . , Trino Irlatiiler .\'.1er »mubit nror |! uVtavi llulUiiidtr Lcinwaail.fiÎinl. («fclno Baiob. i|-*ii<Lirr ipllinH-liilu\'l-jp. "Allórf. róni H7ti\'d~n, sr(iâ|>ii>< Hatul n*iai\'íÜriít!.K b-rirV llaílálMíÉiiwáüiI . amiatt tt. I-siUliliítca in défaut piticktm ne\'o-Mml H.-\'m.t Uacbfriae Uein.tcn. (Uleruoo*«u« mit Tr.-vrcrbruit tl,
Weisse und Rtrbige Sliirting-Hemdtin.
1 Egy magyar sz«lett?aU b lképzetf
" uméti
,r í-töl kedve tllty terjö.is;:\'tinlú reikkker!é«z.eti: szoljjA-
^--H?«^MJ^!,"b"• bollítórtll»!»»
p.»lma. .ia,,|,nn, fai.; „i„i. ,r,i.;kertésÉ ii legjubb bízonyit-
kntött ííübíü iriejt.* Vop urtatui \'A kerteszet minden ágában
¦1 ok.ob.-, Í3-in r^rtoli B lt»^lllgg»l kellőleg bir. B5-
SSLr*^S^r.|veb^n értekezhetni > lap
ho{ty a* árlojtí«r« kilopott ArAlgajii^^rkemitggép^bfln.,. <\'^"„
bAabrüSJániatok to»j0--tcp bánat. r-5ui 1 íitosi;íj« mellett elfogarliattirtk Hxrnl I3n ml órkcicüjő ojjtutatok úrvcotl A nas--katüuat Bunrri "tar\'"nX~
a™\',"k, • ,-, , Jw.JWfdfcli.-A. ifi
A hánal ymt clolog*... a rabok kntlurrt tit.uk, mUMrint . Htf» ¦1 1MO at a. i.çr...r il UCrdtWjrl hldyU 1MT. ír.
bí 1-UI 1S»Î, !,| Jul
répeiç. vagra Tmrülmenyokhoi U. |..n lKO. írl „któb.r b4 réatím • <PJ rgT rjígj birom ?rl !dSre njb.U ba...n.,bí,l„ Uiai fogrin. , rfcból a. ...lirt my.- Ur. pdaaagjl Marr.-
Hitt .0 inUnriylMjm «MU fL
urtatoii r
A kikláltáal-ir Éri ijoí utal dW kiJd^nUiaaf ilUpiitaÜt m„,r tt\'Jv
í "Aai^fcintiérn, l\'rati tffajcbau S b i rilo g i a na tul L l\'THb\'Aciú\'DA-itiU^irliígor H^mduo\' ." . ri\'i»tiitl iiUi.M iinr lt. i.flo ^Kl^aU-Arhli*« Sbinl»g H"-t»api<. AOii*-t 0. t.lít tmi.fl^it\'iO î Jílbl fraraioaib.-líB ÍJrliíga Batiat-HouidBn ana tail 11. G 50 mir U. .1 &o s i„Kt*^M« r.IUlbwadfa ffiU flliiUir BfUK.U. !1 6t», >^Ú..iiUrii»t\' fl. 4.50 S Ui
P Smetp!abrHt:he6e»uridhmtH,F(Hnull-í|i;iiM
!|piVrttuÁ;-V\\u\'KŐrii-\\V>illtít dio schünsten Mogtcr-Dresins nia auch rluiii\'ll-iclitirâdilibcii\'itia, tdo^niita Kurnicn ii fl. :i, 4,J41/tf Ö, ö1/» foinstu Sorte.
( \'¦ Prefee der Leinwand-SacktUcher, Tisclueugß unä fertigen Bettwäsche.
.. . .. ? \'\'Jaie^^wBiniBr^rata-Aujatattungcn, a!a ank b catalcitor Art and nach Angabe von Ä bis Z.
. \'T-lS»-^*IÄ-*VS*«aa.ÜÄ\'il?«"\'^a"breit\' auaüit n..aO. nur •! Utti \'
iai fi.ritit u. í. a axAllitminyra pe-diR 60 aa na ÍUrrn Friririt O. é. ImU-itatrk. Eacn rállalafiioi ^inknép-i feltotTilek^ a mrgjcl eiámvoTÜaéytiíl i{
Minilon rállolknio kfltelra mnpíl e. _ kaVctí, upj a TÓÍalkaeúra képosaégl li j)tninjDT»l ipuubii, Bttk hii- i ujneal a tarpruLüjlnit neta buciátbaUl. I
Költ Zala-Elmerjen ISfi7. sept. 10. __
Zalára egye alispásl hivatal. !kijelfíniéa.ief illápiitaük* ttíoir \' bocr \'minden Arrartrnil nandíkdad aólolej
niagyj Ur. . nini-
Keller Ignácz, ^f^»á»3:
-O J «ereli - a tatobbi.bfciathlBw&! el-
. \' . . ott ,ri«t>Bli aiintaUt IcrfeUsbb f.
czipusz mester. ^ ok,ober bi 23-ífl d, e. 5, &&k> kft-
rfl,[né,1TefcI"\'» képcat ol\'ran UtosnA-E lapok ..erkeaatő^iudc *\'^í^l\'ÍWÍSW^ ki-
..... ~ " ¦ -isii, hJ._ *LfUt**» art í3 nem írí) aíanlaírJh t«
cdfojatatni tapmk.
\' tínB"ÍMna*á"V.l**\' M i Elleti, !¦>[\',
aaatnft H-. 4-1.JDnr.Jl, • nnsUtt fl, IU: nur fl. .itilMail n,. 16 iiiir"sfl r
id tt, 1, .1,50, l.Bn, 3,50 lJJtii\'iid fl, 3, 2,50 2,80, 11,50 , stnrol-jrrbt,, als nnrli clafacEn ?ulclujnn^n, raían Iliiiolarb.\'it,\'
noma >M«Agában, Grünhut-lSI ¦laB-Tíu-y-Kiuii »An. Ajiulú. .Ii\'i. .-A. aittAkn firö ken nlunAiV frrft, o9! ?•(.•ynrnick rmljínki-l ¦ m i oil -n c nrm* Ae>\'> innufcilt j >l jiitAbyviu kia.itl, mire b?jto siAmoi mpjrriD-áetéat k?r
4I««fBlt(tapir«^\'M\'Fr^vliiara^trrii NacbuAUnii-, pullen Uli nagua tu -AnftrlgaiLltt«:iek-Mlah< f-dU H lin o, \' »tudrra. direct un dat. Co ut m
Herrn-Hemdan wird -Hiuut-v. iî. n.iiniga pi-pui\'ilt-i
i dea HaJaani frngua ersucht-
-!I^O»|UXa.3Ui^ Tuclüaulicn Kr. 11 ia Wien, zu Hellten.
" Mr Vim ueraneuAirti\'niElsiioMtleiiUiil,\' ninúlbt lulrlxn
stí.\'.:.i.íii...^ \'
(ober hifiJt^ _.......________
_--A m=8y, tir- »eartayl ftMawäüfa!«,
Soebeu«ind m ganz neuen Auflagen -erschienen, »ad durch die Buchlmndlung des losef Wajditä in GiWjKaäzsa n bcüiel.cll :
ÜnHüll«,,,.™ an. o«.mid» Uc.dUcht. E^U^pSS^
i hltjiifeo Ajautou Il.rrn B^ck-ttu-Jaul <i.
3 Sí
k. k. elfter? Sátím^íiándespnv. KassenfaliriK
«Ul»Kii/tO noiicE. I"/ ilfcr1 nÄTin" 1
w/,E;Wíterúi<LComi).
aK<ÍM»-l.lM|i>\'üt-aniieanirni-^ r.-.w»-,, i. . ^j^Lli^ilat<lul4llfI&f»M«fäW=B(Bbrael|Milfi.t.ü.M..ni .<«nulb-.ii ver )rirAlfllt..n An«tl\',a^^na«^ 4M-JN»-: ^a 1.C \'!\'\'> .........\',,^\'1 "iftmli .X, ab-
nnfl .ilarln .t.i. ki.|t-Vubll..b. il ivu-\' li>MWri-:il.Wl!lM4*»»llll V »« la < r-—i\'r" «; \'
Ijltrt >i.lii1ii Jjjiillliin Iiiiii If II\' II 111| f. WerlteM-t. Cin Vl«JW.»^lí^\'^fV8WW\'l\',.í\'-lcl.ir .N. k*.«m„ u,d-
^\'BÉ^\'toflrtWli.HVrtr/rVrTl^ rr-.....lllLl. L„,*
i miitfllMitiiiairiiiaTirii^ j»j*-sí-í -ukW
0lá<4audu JqtJHllTli^llnllb.ll Ihnj. í\'Ji^lnú. »Il.li wjV «Ii
it r&|.lnrTii.. VncHklf«-füln lula IÍ?Kt§«l|íolí.n
roinloil m Ii , Imi kiiilimt szórna tlexikn. n» mindennemű rpairirtkktil juliiujunmi » pMihiMii uulgiiliil buigü lliruk
!..-Alkiil.iiil.ig li.ll.ir Tagy.ik moaiegyczni, hogy oraiigo, tçrmor).il/.U.Iuiu.i. «Slirjfc,Sgyclmíra. (iirBia lovin, a»»l)«djon az illt\'IOk.li.viiUii biznlm.it ia ?IvciIh.Imi rnnénylnncm. .^5gy Knni«8^7öktűUiiriiA-tliDT:
Uicisui Herbert^ Zwischen Krieg Unit Frieden, oder Bach Míxfco, -oder Republik und Kaiserreich. r^ÜM&cialef
Batnati ans 4ar. QeffenuárL.Tou .ArUmr ätantl.: l\'rt.*l.«tM4W H.. .«#1 t Im-
t. " rfrifrit,. w-n. Aa(wt .tan7.
CARL MÜLLER
ßachraeh Gyula.
Árverési birdcitciä
. A peat. pn|iniiteldo ki*l<oiíi!i|.oiiii-iirRdalmriiloi
AlJozó .«ámHunii-küi^wmiw^
detett ilojipi) ](indat.tr,Kek:l<i-KoiiMÍroniTibn,\'A ..
.jte"4*\' \'.\'«»i* .dCHáÚtír «a jű*tW Ht. (Wnaajrt Mapn-
inlbUllniinra i ffra.i.SU Kk\'r.
i » sLf »\'\'"¦« ArU-» «tard.. JtoaSap» I*-Baaditen im Frack. Polrtisch-socialer timm m der Ge-
_ „ main. ETOhaiot ln 10 Llrfaraac,. 4 85 Hkr1 A™ W;"!\'
Eugen Sue, Heue Geheimnisse von Paris. Bit vieten Eiustra-
i~ i5a™;rai"\' ° \'Ü r""""""«=«» J» ko™«« ci. :«* „» orf-
Joser Wftjdlt», !
¦Dncb., kanit-,- VnalkaJlan;; tn«4~1lchriaibmativ —\' rlalionliladjar.:
T. cz. sazda-kozonséQhfizl
t,AiH#J^?^,n\'\'.r1(!,<:lt,\',)\'0,n.,Un,1,\',n M»bt.„«roQ |»niimil\' iMÉËaaqr*
"SI^-l- \'ni JL ^l •\',fh*^"JMU,,yoâ aroa. *«; Hl««*: ta^fta- ÂageMgo-ijinloBi kBnynty\'o«rfBraat ralndeririémn\' ulcjtt ?1 gynra lüallltiaa enikdaie*L.-?.
"WujdiU JóRiujf kindó-, lap- én iiyonidttttfUjdoiiofl Nngy-KtniiZBán.
Nngy-Jíaniz\'sn. Hatodik cvTolyain.
31; szám. october 2«. 18ü°T~
Kiterjedve
SOPRON- és YÁSlf EGYÉIEE.
"Vegyes to^rtEjiiua.Ti aa.ettl.iaop
a sj>iim>dí&ioun kere8kedeicin, ipar9 ^ay/<lisz»(, tirdi^&ny^é$ niq;véssel k0r«itol
-aiadín azo-abátűa,
S^erkl^fitTIrodué.i kiadó hivatni: ..WAJÚÍT3 JÓZSEF küiiytlicrcnlusoiflibeii.
Előfizetési föltétetek :
¦u linshni bnriliixflAl íb vidékre postán kllM** Ko-u ?»^0 : - 0 fit - kr. >\\!t é,n. ¦ - 3 . - . Krtipj-yr.lro - l , ÖO „
V hat ha*áhd» ppUUiorírt l-un> 7 hr. 2 ai»r G ?0 roiudoQ loiiW.l l>o iktatóiért b ki. UélTfigtlij min rí t-n apyCi heiki.iijí»érl 30 kr. A „Njill tiren" *PT P\'1\'* BOT MulauUi dija lö kr. -
Előflzetösi^énzek éa liírdeVösefc,
nCT 8«ntín « lap ¦ * e I ] C m í Urlnlmit illrlő k « Z I r ni é n > (• (i,
¦ttiamlnt rjrféki lerólak, t.fl>ineiitve & "Usa.íttítat\'injcj \'küMondíÍR S.IUY.KASIZ8AUA.
Előfizetési felhívás
Y _\'Y kiterjedve ___SíUixBJBiia_Za5mesj[étee.__
ciimű /-_.._ _:
< vegyea tartalmú hetilapra. Elüflxeiéft relirirhk: Oktotjer—deeeraWr óvin\'iryi\'ilrj 1 fl\'DOhr. OktMUcrtul íciévro 3 ft
\' B\' c^éa\'x évre l> 1*1.
. Helyben" hávhoz Imrdáa a\'vidékre portai : izétkflMéi m.lktt.
__Kércthek_a.iuSIübbi szíves mcgreudelé-&tjkv bog}\' a szétküldésben hiány ne történjék. - -
Soprim, okt. 18U7. /Tísf.telt szerkesztő nr! A vasmegyei gazdasági egyesületnek | folyó* hó 20. és 2l-éu Kis-Ckellben megtartandó gnzda>ági kmllttásn n sopron--nxejfyeteknek nen> kis anyagot nyújt a* : gioadulkiidilam^ Ázott nagy liaszont, niL-lyet-ilyTctnllítiít* a közönség-, különösen " a; gázaiííríok- 4a nz e/ekkel rokoniparra htíramljfe\'i./pénk\'táetii vonhatja k\'étsi\'gbo, ki az ipar ós-gnzdásznt ¦teJvirAgzá.\'-at "iTMivébfll óliajtjn. így i»nn sok gnzdítss ¦" é» iparxwftoliiijtvrt gnmbd itrrir. hogy ily kiálhtáa mielőbb rendelteinek Sopron megyébon, is. Mugis ezen **tíln\\j csupán-i paa,k: ByJtaj maradj.meri o iuegyi;)>en_ raégi IHHC* oly urgiinniu, mely ezen kí-i Aliira \'rendszeresítve létesíthetné t. i. \' \'SöOTdnmegyében nem\'letezík egy \'tae-
¦ j Valóban^ megfoghatatlan, hogy cpy • \'¦ raegyfif mely guzd g torményekkel bír, flfc-^orazAg megyéi közt gazdásBRtia , "jfiézvo ia nz elstf helyon. tUndnkdi. egy i megye, melyben: nngy_.??ámii mUy«)U\' J ^Ip^kt^koa éa JokiHtulyea ..azitinu ípn-f.:.iroa éJ^Iiuégnia üly-egylettel nem bír, melynek feladata lenne, érdekeit felka-,: rolra:;\'itft lehelő magna nurtben elíí-\'"moxdttani.
A gazdiiftzut terén még oly- «tfk kér-áét hever eldöntetlenül, mlg Annyi eszipe caéltalau és elhanya^ult eied-mW^mtriíí íeí; ^ögy.tiükQlrrgiWhH\'g-tvj vit»ti*ajaa kor igényei nnriim njilaaa mnlhatlan azükaéggé vilit.- Kikcremu nz !i\' títiít eVtnóMof,\' ntclyen nagyobb é* "itop jövedelmet le|iesüen íóTmutnt.ni. A legnngyobbitazt miic-iiiegiottiítit .tf\'.i tagoaitáa iéa ikitiiimhítiok i alkalinuval r"«:»lriVlMl0ttt« -n ínnihatonyéaztéitt tíld-vmOeditanirtiióit ez inc^tlnbbcut^niudun .-^^üí^ilj^^aJi^wi!íí*íVöT*inf^i\' ^l^lW^H/T\'iri ^Sm^^^i-^lt\'^Ji^íliy- :eí\'!»»yÖ3 .ÍAMspot. i lOtytijianaiiEvíül .r5v"re balIittHzik/ü .pa" " nnw ataknrmitnWniíny mmtt, « nrtégmA meKer»ége» éa okH/.tíril \'iftknrmiiriyter--\'^.^f^r^jj^iíl^l^^^^i\'^\'i\'1 öli?. Ji"\'" H.viíl-t .^gaz^tmíg,. inuly : jnuínultyílju n nittt ijij;gudaupti:VivniiiiLyuKiuik.< Lliilnyzik nz> \'1\'iátólW«o>Í rendezer, a-igy altulilban u, ég^tő aaUkaéggó vált ttemzefgitzdftfizufr •Mm^Ontból m a nínrlratenyéazffÍHt uly
értékes jiivcili-lnii furriínsií rniülni, nich--bö\'l Jc\'l\'.Miirkeny iinszont tehi-s^cu vtmni.
tiopruniiK-\'gyi\'ben ufíy, mint nz or-<<ziigbiin a szú\' ümivuléá kérdése ia mind inkább elŐiúilio ttyumul, mórt l)«ÍHinerte-tik,hogy ezen keresetiig az Összes* btkos-¦silgrn-iujzvg-n npr-ha nterüjvr;ir&gy-&rműjf i*nkad.Uvlyitl kilnd, eléggé ÍKmerete«. A turgiilüiii, illetiilt\'g. a kivilel s a hitel még mindig csekélyjtrru nézve, hogy ezen vn-lómígoH Intőn lildiíntit bővében élvezlu tné lmziliik búr termelő népe, A biiíny leg-inkiíbb a j\'inczekezeléa duzerÜHégébcn rejlik, ennélfogva ennek megyei igény >2t*nl níL\'gvitatiisu szinte égető Bziik-seggé ¦vált.
Valii tubát, hogy njitások,behozása szükséges, melyet ^lindsiíg és kblosönöa eszmecsere utján Tehet eszközölniekkor a Jiálodaros föld iludubbnn fiiét a reá fordított gimd éa szorgalomért. A gazdasági 0(.yenületnek legszebb feladata levén egymás érdekeit eldmozditatii, míg Így egyed tnposztiiltnbb gazdák ia eluzé-rottim, érdektelen- ^állapotban OPBKta uauggenétien virugozitttna\'rjiiK\'az\' okszerű gazdálkodási niiveíeteikrt h a a~megyére kia mérvben hatván, n kö-zHnfiég lcgting\\obl) része még mindig a régi kerékvágásban butorkáU
lígyérn Rzurény. nézetenv-t pgy g^zdn-sági egyesület ulakitásn és hatása érdekében bővebben fogóm fejtegetni. Legyenek e sorok egyedüliek, eró\'sun hiszem, még nem leend kiáltó* szcV a pusztában, hunutn előbb műbb Biker köve-tendi éa Sopronmegyében egy gazdasági egylet itliiknland, melynek létesiié>eért ^tnuyi ^gaula úsjjiaj.tiavamjárpgj >-> <¦&.
A szőlőkár.
• A nitnómértékben a tudományosba-varlat a természet titkaiba behatolni törekszik: mondltatnánk, oly arányban tár elénk n természet uj meg uj rejtélyeket a nz emberi ész. szellemi fárndo-zasnit évtizedekig tartó kétes kimene-íulÜ küzdelmekre kóssletil . _
Az nj korban a kbzgnzdászntot nnnji onapás érte,-annak majd minden ága oly sn,lyoa veszteségeket szenvedeit, hogy már^niár^azon szomom vigasztalást kellett azAmos izben linllanunk : több baj nem lesz, mert nem lehelnem képzelhető\'. s Íme n közelmúlt évek megbozák n BzütobjrtokoH kőrlelhctet-\'len elíenségét: a sz ti 1 ö k ó rt i ......
A\'fizülokdr (Otdinin tukeríj oly níi-vény, mely ntoko venyigéin, levelein és szőlőjén eltidvo, annak .szabályszerű fejlOdáriét hátráltatja .a a \'szíjlo m^gén\'-.aét Akadályozza. Xöbbnyiro jnniua .hó-. Imii A. növény öh^szti ele ven zöld színét; halvány,;sárgáá; rójjzbeii íiaszezsn-gofűdútt lovnieivnl Inssair hervad n vert ktUhái tyári (epidernus*) csak-
keletkezéséaek okát azonban még eddig nem sikerült kipuhatolni a ez nagyban nt-hezm a termesztő hel) zetét nz ismeteltén ellennel Szemben..legyőzésére eddig a követ kezű módokat én szereket lioztdk javiislntba:
^y~- Xű"k^~áTa"nl í n\'eveTéVét — ez legbiztosabb\'óv«y.crnek bi/oin ult i-d-dig^mert O\'itk nagy ritkán fordul elÓ üy lermetésnúl a szólókor:
b) ii vén; ifc\'ének kénvirápgal * áld beliintéhét, mi-ly kil\'bn e rzéira HZer-kesztett fnjMiókkiil eszközöltetik — még eddig nem bizonju\'t gyakoiluti-tuik ;
o) a Bz/Jltínek enyves vizie! (egy akó wzben\'három font envv oldandó) való In-Ioc^ulását — kétes sikerűnek mond\' hütjuk;
d) a Hzó\'tönek finom porrá tort ham-élrggel történő behinré«ét — mint merőn Jiatásnélküttt, nem njánlhiitjuk.
A külsőleg használatba vett szerek e Rzeiini czé\'Hzeriltlerteknek bizonyulván bfl; a -Vizsgálódás a természet fári.dlif tntbm "tlgyesaégU kém-H, a vegytan ae-[¦ólyét vevó igénj^^ Több Összeluison-litó" vegybont^^^on fontos eredményt mutatá, hogv a beteg szőlő hnmujábnn ahaniélegCKalÍ)telje8Pn liUuyzik^kbret-kezésképen ez anyaggal a RzíilÖkóros t tökét mesterséges utón kell ellátni. — Először a „Scienco par tous" ajánlá az egészséges tőko hamuját, vngy ennek hiányával küzöíiaégea hamut is, a kór megszllntetéi-éro alkalmazni.. Ezen eljá-J ntst egy bretagnei SíÖlöbirtukuaa „Ho-j monaJ gyUmölcsészetí Bzaklnpban kö-rUÍniénytístebben\'lelrA-ft, ftst érdekes cfzlk\'-ket kivoriaiosnn közöljük:
„BŐ alkalmam veit — igy szól pzérzö — n sz\':lŐkórt nagy kiterjedésű szülők-ben ésa\'elhetni. Többek között le^ji-kább Öt töke volt oidínmmul belepve \'5 kihaláBa tnár csak idö kérdése volt! A tőkék azon régi, mbat már majdnem kiveszett szólófajlioztartoztak, melyből hajdan a Sncimot kéfftiték. A hamntrá-gyát következőképen alkalmaztam: egy töfcét öBszeha^bnlítaa kedvéért bántftlr lannl luigyva, a többit B^-rnyi .mélységű" árkocíkávnl kentem körül, melybe kó-rlilbelől-így píntnyi hamut -(ke vén galamb trágyával keverve) Öntöttem 8 föld-elei befödtem. /Tavaszkor a négy töke épnek, erősnek mQtátkozótt, a szőlő képzése egészséges éa bÖ volt b szabály szerd ji\'lipolábnii - egész u tökéletes érésig meginarndt. Az ötödik ellenben már tawisz kezdetén elsatnyult, silány hajt ásni t még á nyár beállta előtt azon Csekély szőlővel együtt, mély; rnjtn ké|-ziidhutfctt, nz oidium megsemmi-iité. Nem irieeTzé\'THrRiTcomtÖl^"egybíéfágneT tőko ál tal Hcépzett lúgos volt, moly k i" \'toi\'je.déi\'éro nézve.ugyan példátlan, do a betegség uly mngua fókán állott, bugy
niaro íorrndáaok, melyük alégtnaku-paabb gyorsasdggnl terjednek, EIömzöi* Olrtdzörsiágbun ; lépőit; té^Ta^z^ISkói\' (azórl\' iliilienisohb -*rranb(mÍcranklioit)
nyigoi ...... ._ _ ,
hamar mutatkoznak,.t azon flqtéibiirua~4-n-4itvasz>«znl nagy niennyfs\'égboti mutat
kozó nzolÖ már évek ota nem érhetett még. 13 gyö^iyörll tfíkémtír máglyára volt rtétyő, mídön" tiinácsonirá ennél, ia megkísértették a liamiitragyát, S a kí-
sérlet fényeBBn flik-erült, ír íní! \'a töke a legremekebb tuölőt érlulé bÓ mennyiség ben. E ténjek figyelmesekké tev\'ék a >zölübíitokosufcaf, a a jelen é^be^ a bretagnei félsVgt-t minden szóíííjében a
elícn."
Eddig fzóI tadcísitónk, b hu nem tn-néonoa is néhány raeiencsésen inpgtnt-n-teit tökéről itélvo, n hamutrágyát mint a Hzí\'lökór «| ecifieua gyógyszerét felál-Htnni: kfivételí nz ilgy roppant közgazdasági fontossága, hogy hazánkban is ez érdemben mennél számowvbb\' kísérlet téressék szigorú, higgadt részre-hnjliitlnnsággnl a az eredmény a g*izdn-kÖ7Önségge{ tndossék.
Nem arrognljnk lapunknak nzon:-t)i-c-öségét, hogy egyes szaktudomány avntott személyesitöje legyen Felndn-tunk arrn Bzoritkozik: négy Kz\'ép (¦* gazdag megye szellemi anmngi érdekei lelett csekély tehetségUnkk«I 01 ködui « e Bzilndékot «1 nrtukJelen c-.ikkilnkkel in érví\'ni-hp inttatiii,
Mit eszközöl a túlhajtott kópzelődés.
ciíljnok rBI\'>t> eci lo
......krtt-raylnaiit; hiijjTiHer-
síel\' 1 r -ját er^B\'n kl-m«ritaak,*
FraAüilabeL
Aa ember élete böloaojótöl egéiz a sír ri* deg teléig merít OBalédéaukból ?11. L beniiun-ket lépten, nyomon kísérti. caalddaluknak • tüló anyja a képiulOdéa. A képacJidéa [vakítja el asemQnkut, Vngy nuiu engedi, a, dolgot vly színben látni, mint az valúaéiílmh- [<¦•-¦teükjuinét .van az, hogy a-Lapaaakiln^lan üatálság a legiöbbazör csalódik., mert-ttal-t erüsebb annak működése: míg az Öreg ember, minden oldalról megtekinti a dolgot éa " nem engedi mngát elvakítani; azért\' ezen korban ritkábbak a coalódaaok. - /.
K rövid értekezésemben pusztán :néhány élutbül merttatt példival akarom <nej;mulatni a taUVcaitett képiJiidóa to«T é» |é|. krei kAroa hatiaát ^ .
liiantvyos angol valamely büuléuy tnjnlt balálra ítéltetett. Nem ritka ea t ez Angol: éa Francaiahgnbanj hogy.az ily fizertmivaéileu etitélUken kJlliinfölfl orvoai iz léhktaaiki -aérlulck tétetnek. Ugyan ez tertént ea -eael-bon; az orvos megakarván pyöafiobii, raljoa lohet-e valakit puazta képzclw|éaaul me|{u|i>if b biróaágnál kŐsben járt éa kicazkozítlte, hogy az elitéit ra-^gft váUazthaaaa magának a lialalnomeiliárrAjaátnitvAti, mia^ennt ipy majd haraaráhb, órend yala czélt. Hí nem ia jiziinitottj-oazui. Az elitéit könnyű halállal akart kliniilnt} a vérveaztéat f&taaztá. Bevo-zottetett tehát egy\' mol.eg ffrlftbej— hi)l allító-lsgosan o rab.eroit kuTlett ydltía: föFnyltnift a liúlié\'riiak. Az orvo\'í bckötvau\'ilílozatá\' tjn-meit, b a hclyotl, hogy \'rargnyUoltn \'vupia erűit, karjénVaémmi komolyabb kdvbtkze-inéüyU kafözoliUt tet«, hn^y ázónbati\' á.""Ui" leg iiieggyözüdjck a verVea\'ztfiarQl, .lah^oi vizet cBcpcgtaiott knTJára,"avliiiű ,*^kípigl\'T-dóB,thőgy vérét yeziti,\'nyolua óra\'^nlaiV;vé-g:l vetult nz cUli\'U el\'Monnk. \'. _
PíraáhU viin"ÜFrirTB,"li"igya75öm zott képzőiéin egy peres á|ltlt^niögÖlhé\'IÍ,|)\'nz emberi, \' \' *.. \' \'
Uaffo p^Arízi azlnéazcn 184T-ben egy kél-aégbqoaott apa azerenébenj-\'n^idön rBh\'ak\\fi«"-lúlát adta, ófy eröt-vetl .rajta a\'Vtpkufcii^ hogy akíltöhatfg legnngyobb réuiateaere a azlnpadon wgyolt Ósazc. "
Nemrég * m»gy»f napi najtóban Bzínte érdekes- lüriénetkŰt olvastunk " a képzelem nriÍ8_rmflküiltí»or8l. :
„Pokíirny Janna nyug^mifl^t^égfádfna-gyePpba balio», több év OI^ÍBudan\' csflk«1^_-nyugdíjból olvonnlUn élíw, " rBSÍikTá^T
ítéltetett. A lievoimogyai bizottmányt Rajnai- Pál kir. bUtoaJel^slatU; eumegyel tisz-||k aHunbt®j3nogín|ra^>- Kunftsent-Miklós \'Viroa tpmáesa, sxt batirösta, hogy nemfo^nd el aetqini^ buadvá«lyt,rinnly k.-M bélyeggel nXncs e_nítTBÍj n kOTiffáByt megljiöz termivel
jallne.elejea, többeknek, f]kr köint" hitTan^j^^ Aása^gejljjin^ Mag-,
twkiatflyra úa hitülus tanú ihdg most íb él, a * \' \' \' 1 ------ - — < n-a.1 — i .... n-
íogvtdorabbaroxoaal boBsélé^miaserínt almiban, izokatlflti testkunnyüségérzotóbon sétá-nrjínBífiltíWtt. Alig rmhit ©1,\'a budai városi-temető előli találja magát, mely lombozatos kuritéso éa dua rózan-illtotvónyeível inkább^ kéjkertnek lálszék. ÜjIúd, egy ogyBaerü sir-* kereszten ezt olvassa: „Itt ingázik Pokor-ny János nyugalmazol! megyeri plébános, meghalt jn fl ««". i;IW4f •Fardbredésr nUn
"nd«»rt ismnnWoek, ft kikkel oaak\' táUlko-
nem.\'hitozíkr — Az orosz belügymínUtor lapja „Szjevernsja Pocsta" (éjszaki pázta) inár Ausztriát és Magyarországot olnuin. ia-mari aa élők közt. Az HAusztria" rovatot & j^Szláv. oraziguk^^OJiira^alatt, vezuti^r— 0 \'Felsége meghagyta, hogy a küzvitfizek tisztjeik &ltnd eznt\'án „Üií^őztesBénok.—A római éa garibaldista ősapátok kőét még mindig egyes guerillnl ÖBBzeÜtkozÓBokot olvashatni a. lapukban, ^—1 Aa agg\\ GorcBákoíT berezeg vőlegény, közelebb lép oltárhoz egy 27 éves, B.i\'t,du nemeonk nkkór, hanem azámtalnnszor^f órjétÜl elválj hiilgygyoL A 70 éveo horuzog
uXzélú el álmát,.éa; su ka sem; mulaazta el a-íjftualnV klf.jeztn\'SraleM, hngy halálának napját, inolyet-tiaztirí látott, miro fölébredt ^oifelejliii a hónapban podig egy betűt sem tódult m.-gkQlűailiöítitni, d-i váltig állította, hogy jan\'ius vagy juliuwnab valamely napja tesz végsője földi pályájának és. pitdíg okr - — »- \'ifmaira fln-
t áll álmá-
. P..k-
¦»roy
János i
vrtWiátU b"
knt nd.itt . . Az említett toinotöbon az ogyszor3 sir kereszt s föliraia aa tói cank nnnyibin kfllönhöalk, Hogy agy be. tÖvál ói a halál riapj/ivnl többet tartalmaz:
Itt nyugszik P.\'Üorny Ján«a-nyugalmazott odgyőri jiióbiinns. Meghalt )iiirns29 én
A" lapuk ezt .halál floitclenlnék lllllljd.liir-inlták, do minden körülminy odafutni, h>gy n hiddogaltat. Ii\\lfeazit-tt képzelmo szabadította meg n föídi élül tnrhflltŐl.
Üúkíil adott, álmaira, a látott álmot azám-talanszi.r, hcszéltu el ismeTuseitii-kv vógnj Vason szilárd roegEyöződés vorgödiitl fcil.éuy-\'\' ró, iitiszorínt csakugyan a látott év cb lióljnn kclV m\'\'gllRlnia.
.E^yéUinlot számtalm oly eíct fordul elő, Imgy nd-nplyuk Alomban látott napún halnak m^a; raitlegtübb esetben caiíti* képzelődéa érős miikeiíösónek k\'dl tulajdonitanunk. As orvosuk azt állítják, hogy nyilvános intéző* tokban a lábra kípitt nyavalyák legjavább : képzelüdéa altul raguliisk egyikről aiirásikra.
Történt egykor^ hogy bizonyos őrva-haz-,lwn kiütött a rt)saL nyavalya, a gyermekek romiro a rósz nyavalya áldozatai lönok. Az oVvns liamnr fi-íroilozta n baj okát, az egészet a liilfussltetr kepzeindésro mngyArázv^ri, a gyermekeket azzal funy^gBÍte, hogy inínl-. aaoJiatj.kik s. butegsóg«t naagkapjak ágő\'ke-mcncxóba vottott. TeriaóiZóte*. n kqmonczo
Ml be, éa ősidőtől a bjtogsóg egyiken som\'
Epen ide vog^-esotro ^esz emlitéat Haló-, b^vtehe is. Égy nöcsuifd jdton volt, middu az. ¦\' flTTfla nrinak bizonyue test részen egyik se-J bél kivágta. Alig reá néhány nappal a nfc* . - caelednél ugyan, azon a helyen, melyen Ufa bírta, letonkeaeff - a Seb; unt aralebranobe~ \'egyenesen a képzetemnek tulajdonított. ; j -¦t— ^p. OrtM *-- tnondjn s^settflml\' Omoibaa \'jelea saerfoje, Atrsalay — Béesb«a\')hatósági í ««gedély- mellett egy erűs t«aUlks,td elitéit \' bfinOoAn,; ann«k belsegyeséeevpl\' klsérUtel ttfnasT iránt,\'"va]joa a obol arai Tagi tyos\'ef az "alftéll flA>n IgéfgywiiaUqH; ¦hagy\'^g\':kí^Aflel. " utáltfngsAginak: hatraTovfl- irtffjeTílengfldte-\' tlk^óí hogy botegséga eBQfében a.\'ieggondo-i-vhb ápolás-és gyógyításban \'fn^reae«o&lnl, reáblrta m*gáí, hogy oíy ágyn*\' fökűdjék, melyben, épen «gy ohuleu\'betog^anlt<mtfff. As ágyat a- kísérletet lovfl - orvotok\'yevék -körűi • l
\'\' Nemookára a kíaérlet megkéedéseu^n,\' aa ">\' tlitéltetrrfvholffr* miadsn jelensége * mutat-\' ¦\' koamkoidett. A legerősebb rohamok ellene 1 re a beteg gondos gyégyltáa atán felépült.— 1 Az-orvösok okkor ttfdatáU a felépflllt«Tl; és r orrtra-tiriaiBíkalrmiként -as ágy, melyben fakadt, korántsem volt oholera-beteg Agya, - s\'nD^\'UJflbtóUnek betegségét nem áehi»le> ra ragilyosságu, hanem afdlelom és képze- -
.\' lUésVl&OBá."\' \'-I\'^" r • . (Véys IiBt:)
:ri.u«r»irr .HeU-Bzemle.
\'l «;"•" ¦\'\' : Peat, okt. 2b: 1867. •
rÖerjer Ajtoft*kfinyvv1vö Kaidlmg melleit f ^léli yaspifja ainjéo tnogcuSssvfh, kutyí-jfjíciJÍéníOjWpín W s ugy menlé meg- a yu-oal-altalt tziUpjiíistól. — Kossuth Lajos S. Uvelíjl Zsigmond — mint 1*. Lb
bfftffs jMesfllese nyomán állítja — megkanu^ de aa • ¦Jsdfótorvenyekb" űlkbaŐ tartnima íslfnemlíy^Ölbatfi. — Ihá«_DánIel fltre-~^Sbá> örérMJ Visssaatkaolt Turinba. — A lonrMalapl^l egyeUre nem kaphatni segCJyl, Jm«ft ma eutegez segélyaésro ajánlott 10 tzer ~~flm&r kívaoosBtva. Sicgedváros kUzg>ll1/Be
Égerszögen legközelebb ogy jöEókonyczólu tánczvignlom megtartása van^-kUátáaba helyezve. A jovodulom\'az ara*Tvá*taiiitk ura-lókainbra javaj^lfaz/fift-dilv^ m»íiyénk lelkes Saíaísagál, mint.ltik u nuínés" haanSaa-oaél -e^miiailJtiaájra Jjrokeflyp^
o lépése n ozárnak tetszik. —¦ Strossmay diakavári püspök az orosz propaganda javára sokat koltvén, a püspöki javak a kormány által zár alá helyeztettek. — Türr táborook f. hó 18 án utazott Zágrábból Fluremizl«o. — KonBtanlinápolybnn Türmé Oiritli Mu^tnfa ós hlabali baaaháremjét meglátogatta. Utóbbi háremben a nyáron Ruiaé.iyi ia li"gt>d(i!t. — liúcsbau Wurtheimnól egy tűzmentes vne-szoba készöll \'fl ajtók- és ablakokkal. Azt írják, bogy egy magyarországi bankintézet számára kéa*itultek. — Váczon Kosstith h*-lyébo Drágfy tíáudos választatntl képviselő-vó.— A fwlegyházi PtJtőfiűonopóly alknlmá-f-Vlrf-Ttirintl l ikmnára egy egri Uazállktiii *\'gy i nkó egri bort küldött. — Csillag LískIó I tgazaágűgyroinisteri oszlálj-tahácsos klk"fllr I dotott a mngy.tr-őb ordélyorsságl f^gyínlo-j c^tuk mogvizBgálására.Jegyzökonyvvezetöüt ! Tiiutfi.T EtnilrondoltutettMnelIé. — l A vasúti kölcsönre a magyar főldhítelin-| tézet egy millió ftot írt «lá. — A c&ncorda-j tum ell\'ii már 42 pelitío van nz osztrák kii-\' velők házának- usslitlára tévu. — Klapka I tryiirgy tábornok ogyhnngatng megválaszt i-tutt országgyűlési képviselönt-k az illuvai kurűletbun. — Líraberghun.a vaspálya indó^ házánál l2ü stilóteá botot foglaltak la. — <J Folségo ok(, 2\'3-itn délután 2 órnkor ért Páriába, a p-llyaíöntH Nnpoleon csánzár által a logBzivélyuflbon fogadtatott. Az innen indult kocsik elsejében a két uralkodó, másodikban a föhercsegelt, harmadikban Andrássy és Beust tiltok. A bovonuláanak pompás idd kedvezett: aa ünnepély omolésére több helyen sá&zló lengett, \'
aVbtM*ágAft sftabntlnnk -nyilvánította. — " IfönrLofanlnaevea^iasánkna Pestre érkezett. , .Mám rig-cllialLSemneyn^ * jeruzsálemi azent »r,|tMpoŰ(Ís«akli^déB.re fÓOOO frtpt ha-!,:mi«4t»y«ottl:LTÍ7- tb<rokft]tBjl/ „Szabadj ^KJ.lií.Utf%Mrke.liöje,n1int Hsiul Kár !y_
\' s^ k*Vr(og..g- és 100 frlrpont\'b\'ir8ÍEra
7a1a-magjrai Vt{T*«lr
— Október 20-án délután a yároíháza teremében a nagy kanizsai gymnasium Ügyi bizottmány-ülést tartott, moly alkalommal .fllnüklfi.líabnchay János városbíró úr lalko-jBÍÍÖjaaavakban ujólitg elötorjeszlé. n honvéil-^íáp\'pVflTáTftdj vórtanuk szobrára való gyöj-téi\'tlgy.ét, f/elkérvén\'a Jelenvolt pnlgártársu-~kat sc\'hszafiaz Ogykildéare \\ kijölonté egy :«seramint, hogy B 20 frttil járul hozzá. Mol-itOiItflkeBBdésBol fogajllatvun, ]ól eAutt Lapasz-ttalnl, lipgy nt. érdanmkbon őszüld vámshiró. ."Ur ily nemes példával megy elöl. As Ölés \'tárgyát kalonhéri is a gyuinasíum űgyo kd-pezrén\', tekintetes Tárnok Alajos úr el5tarjeasté:a-. migag< ministorium engedó-Flyít,ímetysieritil n-hat .osatilyd gyinnaamm JétHflltése: véglegosen elrendöltefgtt. Ennek felfilvaaása után \'fiHiBatolonöJő Könnyo Ala-jYfíg\'íisgatóTlr, ki á\'nevelÍB szent űgyaórt oly adéB oílaengodáB-éa-ernyedetlen biirgn-ilomraálfáradozik/kfttá&us béozéddcl eldnilá es felolvaaáugyanoaak a m«gft» névelős- és kösaktatátügyi ? ministenum, leiratát, mely-Bzecint a gjmnasiumokjian is a tornázáa és íáj*,«taiiítás rendes tantilrgYul\'Vétetni rondol-tehki erre-Désvo lmtározatba ment, hogy a raj*tanítás azunnal^ míg a\'tomátanitáB az idő haladottlágn, de még.a, kBlliifolBaerolvó-nyekés helyiség hiánya miatt a tavasz megnyíltával foganatruiitaspék\'; Végra élénk Örűmiqdl vétetett Nngyságrts Palini Inkay LálsM urnák azon zkivub tntéskedése, mely-isenat a-nagy-kanlutu rssIgymoaBlum (ima-lése és gyarapítására: fúldtehermautesitesi kötvényekben. )!00 frtal járult.
— Foldváry Kárn.ly exredes, kit már .Oláiibonbóli\'hásalért\'o alkaímával Nagy-Ka-
. TiTzíáfi Vott szerönoíértk először üdvözölhetni, \'legközelebb Egerben kitűnn- lelkesadésaol fog adtatott Tis&teletéro fáklyásáénál rendeztek, melyen as un és polgárrundből aiá-¦ mosan voltak részt.\' Á innlnpnstl bonvédegy-int réuéröl padig f hó 1.5 én tartott kongyiK , tésébojti bizottmányi tagsággal tisstaltatelt mogT \' . - *: - ¦ ¦
— Olvasó ogylat.. Muraközt Doinbu-rti helységbon logkflieTübb egy olvasó-egylet alakult ismort UlkoB liazánk&i Eaics Va~ ranoz ur elnöklete alatt. Már ia jelontókony BSárni taggal bírván, reméltielU, hogy a lul kásadés-oly alapot kulcsűnöz nekt, miszerint hiatpean, haladhat a kitűzőit aarass psé) felé. Üdvösöljük\'a derék ejyjflftle^fttgjaltl ,
r r-r\' TAnűBvigaipjra. ^röfjomel, értesülünk, hogy megyénk; székvárosában, Zala-
Vagynnk győződve, hogy kívánt bikei nAzandja o dicséret- éa ajánlásra nem szorult inlézko<lést.
—¦ Farkas Miska. Jliztna forrásból tudjuk, hogy.a.hírriovBa Parkaa MUka jól TendaZHl^zapalár-Bulatátfal o hó 3Ó-Sn, Bz-Trl.in Ni>py-KanÍZBitrn erkezend és a ZoldTa v.>n iléglÖ teromóben zonrfcstclvt ad. — N-ivm ¦ ber 2-án Zala Egerflisegon lösz, liuvt\'i a zal.i • megyei honvód«k és ifjnaág áltnl meghjva-t.-tt. Üyörttltli útjában valószínűleg rtzúkpufe-liérvár<\'tl ia nenoralélyt eendezend. Meg-Bznkluk varázsnyirettyÜjíía a airva-riv1( vj-gi\'Iám, mégis mindig lelkesedvo g.ifuhilnnk az nlkuLinra, mely n azt élveznünk l.h\'l. A g-ninlia Kai-kas Miska, mint z-né»/, ni Ín u nk.-r kedv s-n lut-<tt t,.ndégo az ign\'.i jó in ig\\ ar /..\'iiéi k«\'iU(..|ö k-minsebnek .
- Aianlkumi. Erv |ó t-Bala.lliól va-na uly
f. hót, -
b ázt.irlán
ló i
-•lt.
-gy
ha,
vid.-ki .lök-ló nri házh..z kedv ]t-l.k.-l iilknlin-izáBbn jiiti.i, h-1 n v-i-z-iés\'\' lo-ll tl ..7: anvát ii-lkiib)EŐ s már a nevelésböl kikerült 1 ¦¦nnyk.ikal j>\'> i ra:. > b.m vezetné, nzfik at anvni g"ndnflRágg:il a g-iz d,iBFZ"nyk\'idá* tnjndan ágáhn liotanitana. Sem liatJ, mrgiett korú; beszél ó» fogalmaz jól uiagyirul ea ném1 tűi. Az ajánlat es feltolc-l\'.-k krtütosct <>lf.ig\'id}a a HzorkwszltVaég.
— T mii « I ö. Mint halljuk, a n.-kanizsni reg elhanyagolt állapotban ginlH temető szélű elő i-öveiiykörzatífl uyorond. Evég»tt Seí-Irl Námlor, h\'dyh-lí űgy» kortéez m-gbisn-tott a Ua jól értesülünk, 400 frt áluláuyban a Bi-rzö\'léfl vei- ra -gis kótletiítt.
— II i v n t a I i< b. A inagyn-r-4tDJ-ona országainak liíi-nhilán épitoftflii ViSntak mQveze-léaóro vasúti epitesteti ignzgitónág alakitta-t\'lt, m«J,y n közmunka éa közlekedési ma* gyar kir. tnini»tenara közeg \'ként mÜkii-J-m1 Eevn igazgajónág főnök"0l T)iomm?n Achilles mérnök ur neveztetett ki. Mindazon bendványok, m<-|yck a nagyvárad kulosvari ób kán ily város-fiumei v hm nt vonalra vnnM-knziink, ezen magyar kir. vasú tépi t eszeli ig^EgniÓHiighoz intézandük, mely Pesten, főút ÍV ez. a. van elbelyezve. — Budán 1S67. okt. 23. A közmunka- éa közlekedési magy. kir. mitiLsterinmtql.
— Az uj bor megkívánja áldozatát. K.-hivniuu Q.~^aaet tia,ijynrgy, 2t> em, noi-lun, scabodaágus Jyb&LL>A f l>Ó 21-én catvo a Cs&rfi hegyun aj^^ pinczéjéből bort nbart hozni, Hzuiiban ítz dj bor*erüfikigőzölgésélcil elkábulttnn foldro rogyott és ölt azonnal meghalt.
—-Lóiopáaok napi renden vannnk; csekély idő alatt Kis- és Nngy-iwapizsán 10 pár ló lopatott ol.
— Az izraelita t n n n d a f, hó 27 én vasam >p nyíttatik meg b flz uj lanév keidé-tét veszi.
i —~ Hati,vásárfttnk, ngy látszik, egy kis lendüléat mutatnak, nz\'iuban a ilnignmig még mindig fottUnc\'f, v-iljo i mi litlajdxiikép annak oka? — Kápnszta kUlönösott «ok szállíttatik B Bzájáva! 4—fi frf közt árultatik.
— Színészet. Ugy li illjuk, hogy Kia-Knmári>mban szinlársuUl működik.Igazgató : Miklósi. N.-m a\'mi sségye\'nönk, hogy bővebben nem írhatunk rója. Az azonban minden-éfetre feltűnő, hogy a kis Komárnm városunkon kitesz, tartván kebelében egy-magyar láraul-ttot, mely a hosszú ea téken némi szórakozást nyújt. Ej, ej! kicsiny n boro, de oroa 1 Eljunek n kis-komáromiak !
— Útra kelt. PetÓq azt énekelt i hajdan : „Juhászlogény búsm nlr.i kelt" 1 Mi, azaz hogy pirdonlogy helybeli kereskedő pedig így dúdolja: „Ezres bankóm vígam útra költ!" A dolog ugy történt, hngy egy kereskedő sBobéhÖl — állitása szorint — egy ezer forintos bankót elvesztőit Kereste, kereste, do hiába, a nagy bankáriak nagyobb a lába, és így nehéz jutni nyomáha, A szorkoaztőség tagjd ilyaamiröl nem igen panaazkodnnk I Logfefebb is nem aa elvesztett bankót, hanem minél éidpkoab hírt keresnek.
— K o b a t h o ly r li í kövotkczí érdekes hirekot vittünk:
k. Kégiaég. A keszthelyi halásznzéh egyik érdomoB tagja, Fenék-PuBzta alntt, a Bulutunban, hol hajdan a rómainktól, később a törököktől ia bírt jelentékeny erőd állott, egy 5\' bosszú, ritka szép puskaoBÖvét talált, mnlyűt ogy- helybeli puska művesnek csokély áron eladott. A cső gyúlyukánál, ralg a pus-ku mily o» kiniélollon rofortnján koroeztdl nom.irwiit, nz óvszárn — most már usak egyes hotil — a urába folirat voll láthaló-Kár, hogy--az itt talált érd-ikas régÍBÓ.»ok, ritkán kfirtttintk mü^rlö Icaek kUsé.\' -
k»—T ii z i f n. A város lakoasága panaszt oraylt t\\ tűzi famulus igázott ára miatt, okának TilIaj\'dnnTtván n helyben mttködU gürmalmut, hói totomos tűzifa égettetik ol; H t [akintet-
bo vesszük a faazükét. molyot a. váron lakó a-séffának keU^tsjfl|edn); igen méltányoBnak tíkTáljnk nauVBsV.\'i— Keazthely vidékén nagy méWag^bi^íatálható a turf.,, B SsÖIIöb B^Int^azHDlelpp-nyon)AJ láthatók, ezeket kgjUna ^izáákVipyoliii, s nem merQlne ok, az ugyijB, 8ztf,fcse^|ea, bgyoilon gázmalom ei! Ion" píh«sÍtJ^eWei^r!; Böi at ögáíz Tidíken pangó iparnak la lendület adatnék.
— Nevelésügy. Folyó évi okt hó 24-én tartatott racg Keszthelyen a z alám egyei népnovrlf!«Í egyesület Beerv^zésére megyei, lg cgybeliivott érdekoltettek első gyűlés*. A várofiliúz nagyteremében délelőtt 10 óra-k"T Tetloa Harcza Sándor megyei bIhö aíio-[im úr uliiiíklete alatt valóban mégis kezdették o nngy . hordoraja egyleti raüködéal, nm^nnylben hntároznltá emeltetett, hogy nz egylwt vt-gyeson, minden feíekeaeiOBflég ki-kílszobolésével müködend; élvén, hatvan egyedfll a népnevelés szent ügyéért, mely érdemben mindent elkövetnek , hogy minél nagyobb és üdvösb siker korotiuzbaasa önzetlen, jóravaló törekvésüket JegyzÖűl\'egyban -gnlag ft. Könnye Alajos érdemdús gymn. igiir.gato úr valitsztalolt meg, hol ily a-neve-luuitgyeit azentihlelü toll ujiikodik, a lejke-Efdca nem fog elmaradni.
Somogy-megyei Mr@k.
Honi
éd-ünnopély. A nrTnnvédD Inp kövellseBÖ érdekes leiráot
czimu jeli hoz :
A Soraogymegyében lévő honvéd-egylet tngjai f. éi\'i oet. 7-én rótták le szutnofii Isö-telcsséglikot, azon kegyeletnek adóját, mely-lyel 13 hiÍB labiirnokaink emlékének tartoznak. — KnpMSvánitt röggel 6 órakor a róni. kalh. templ\'itn nagy harangja hirdeté a gyász ifttenitisztelet megtartását, 9 Órakor a fekete gyáazban soietln templom a|tai raegsiyilván, inigyHEorö vn]\\ a templom közepén folallitoll éa földig faketa puszinvat lievont r&vutal, melynek tetpje közepére feltett kereszten kinosau megfeazített leienfia mellett 13 vL. ruBsziiiii égő gyertya ji-lezto a haza 13 mar( tyrját, ea a ravatal elölt f<-I,(llitolt éa fekete-r<j tu-viuit zászló alatt a ravatalt diűSeaítÖ az.iz egíi gyertya lángjának fény árja melleit jobbról és balról egyenruhás, szürke köpenyben álló hat konvédór bizonyiléka volt a kaposvári bon védegylet tagjai ijonűui kebelében égő hő szeretetének. Az egészen feketével beterített nagy oltárt a városi és vidékről összejött honvédek feketo öltönyben állták korul, kiknek kr-mnl,- bf»,lk gyá-0zoB-tyli0aeHVls-ft8- emléknap nngyoBOFÜQógót jelezték. A föultarhoz (eljes díszben lóv;3ao-^ gédlcitul indult fiitiszt. Kóinesz György kanonok és kaposvári plétütnoB urat a helybeli ezéhek gyertyásai éa a fekelo gyászba Vont minden kis oltárhoz egy L-lkész követte, és az ájtatos buzgósággal elmondott nagy- misével, e hazafias kéazségeért kílűnO hálás elismerést érdemlő lolkeazí kar 1 ü misét j szolgáltatott. A számos résztvevőkön látszott és arczalk vonásairól olvasni lehetett: miként n tisztelőt és hazafias kegyelet n kímnlt hősök iránt hivta Okot ösaa-t vall Aa különbség i nélkül. A nagy mise vegt-ztéVelí ravatal körüli halotti szertartás alkalmával a kappavó-| rt daláidftgyöjyörü k-rekdedséggelés raeg1-t hilónn énekelte a uiicmizthlót. — Aa iitení 1 tisztidet alatt n városban minden bolt és ki-| rukat njtni bezárattak, éa aa ipirofl Oaatály I önzéstelon tiasteluttel hajolt meg a gyászos ?iagy niip saomo.ru emlékének.
— Izraelita kör. A kaposvári izrueliták cgv „kört" nlnkítanak maguk közt, melynek ezélJB lennt a magyar szellemet 0 magyarosodást mindenkép férje eb leni. Id. elaÖkOl Kohn S. Adolf választatott meg. , .
— Gasdndági gyűlés. Ujolag! cmlé-kezelbo hozzuk, hogy Kaposvárott a aoraogy-megyei gazd. ogylet f. évi nov. 4-éH köágyfl-lést tart.
Soprp-a-megyei iírek., f
= Patti világhírű éaekeBnü ma, okt.S6-in tartja Tjangyersenyét^ " ."7 •
= KépviBűlö\' yéUuUl, -iSonron-mogyo nagyhajomi válnBztókerQletében, gr. Uatthyányl Géza helyébe Halmósi, Eiídrél választottak miig képviselővé.
=-PÓBtaflgy. Jövő évi janaár :l-töl( mint a M P. K. ]rja — n ajproni pásteúgas-gotóság meg fi.g Bzűototnl.s aaoni Igazgató-"ági ktírűlelbon egyelüro GySrütt/Nagy.-Ka-nlzsán éa Sopronban körülöli bÓsÚi felügyelők lesznek- -folálHtva^- Ezinr—ia^kedéstí mint osólirányoet éa kitraserílt, fldvtteöljQk l
= Z*id\'ókravft.l I. Nómotkereoetárpn f. hó l-l én ójjef több paraszt fiú öBBzeoappof-t\'isult e az utezáu nagy lármát csaptik, több ablakot budobáltuk áa az Izrnolitákat tettleg bántalmazták, kik között eok nehés sebet kapott,\': különösen a vidéken minden ,tBÍÍ-volt eraberjjjtal boosült üreg rabbira rohantak. Ab olti hatóság arélyea kosbclépte PBŰn-tethetto csupán meg a fovdbbl fegyelmetloii
kihágásokat §-yete!ljEÍgi^jrkr«.Tallnak. Oka még nem tndatík, do a hivatalos vizsgálat, neijV elrendeltetett, ki fogja deríteni.
as= Ca u k o r gyá r. . Sopronban egy magyar czukorgyár-egylp* alakult. Hopronmo-gyóben már nyolca Ily Lya> létezik e ez n JI*^P3L2gy-in:eÍfatt a. közpnűirhelyari I* vi-rágoamfog.
- =a B e|n ó b B( a t. A BopronI német azin-ház a jelenlegi Idényben oly feltünöleg látogatott, minő már évek óta nom volt. Mind ez a mostani igazgató Hang ur flgyoa ón szakértő vezetóaóiiok kifolyása, mert nemcsak-hogy aa ogyoa azakmákat helyesen választott egyéniségekkel töltötte he, Kan.no mindig árnokeab s tij darabokkal van sziniúÜtá-ra felszerel vt; és igy folytonos változatosságban tartja előadásait, mely a azinmükedve-liik érdekaltaóg^l Imtáaoaan, fokozza.
— Tanítói egylet. Sopronban egy tanítói egylet lótesítóse is kilátásba van helyezve. Az alapszabályok már kídolgryzválÍTr2\' miolÖbb a felaőbbl Jóváhagyás végett illető halyrfl Fetterjesztotni fog.
« Vaspálya-terv. A veszprémi ke-reakeddlrai a iparosteslülot A soproni\' keraa-kodelmi a iparkamrához egy kérvényt éa tervel nyújtott be, m-;Iys*eriii t a Buda-Pe-liérvár Molnári a Grilta-félü vtapilva v <nal építése Veszprémet érintöleg rendeltetnék el, ez érdomb\'n keresné meg a funnirt kamara a migyar kormányt. Mi nem kőtelke- . dunk, hogy a soproni kamar.i minden tolio-tőt ol ne kövutne a motelen nu njanl iná e közérdekű kérvényt n ma^aa kormány fi gyeimébe oly irányban, hogy Vtfsspruiu városára előnyös leenn. >¦; , - - .
==-K éj q tazö. Egy\' Í33 óh* egy itteni osjtáros 6u atyja pénztárából mintegy négy ezer forintot kilopva"— eltűnt.\' A komolyan károsított szegény ntya minden lűhu\'öl elkövetett, hngy elvetemddoltköniryelinQ fiát kéj-utazásában föllelje éa pénzéÍmb juthasson.
valóban Bécsbon fel is ttlálfa ép"n egy Dsinházi páholyban, ahol kél dámával kedélyesen enyolgott. A meglepett atya nem késett; a rendőrség segélyét\' igénybe venni,\' mert más szerényebb úton nom vélta fiát a jó útra téríteni. Képzelhető a nom várt vendégek megjelenése mily zavart idézett elő, midőn-aS nnyelgófl drastikus valósággá fejlődött a A páholyban egy rövid felvonásé dráma kép-aődöiL A megijedt Bánát még 2000 Frt készpénzben feltaláltatott s a szegény atyának vio szonda tóti. Már több Ízben tett haoonló kéjutazást, de nem oly jelentékeny összeggel, mint most. A fiú a törvényszéknek ada-c tott át. ...............: .
Vas-megyei Hrek.
— HlvataVos. yasmegye legközelfib-—nl^agy-gytiftaél5?. éví ^ovetorbor 4-ón tor-
tandja mog. A mlgyzü telekkönyvi hivatni-ban as illető tiáarviselutV dohányzás mollQ-BfWére felhivaltak. > . ;.¦<\'-f t 77, ,JL.é.r réjn y. Vas.rp,egyébe^l. lovíi Né-mét\'-GérasKözség lakói Kovács.! Istvánt néptanítóul választották, moly yálaiBtá,s a,szoiu-.. Kül&fy? \' niiBn\'Wk\'tür\' megsemmlaittetett, nniCa nevezett kösaég as orazaggyüléshes folyamodott, jiogy Kuvá,co Jatvánl hivataliban me^röavíaé/. :\' t . . .
— HouV ideg y IBt*-- A:vasmegyei hon-..védregylat részéről «zenjíelkpEhirré tétetik,
miszerint f. é, november ,3-án Saambatha-lyen a vasmegyei hoRvéoUalap^ javára_ma-
\\ gfféok mindkét, nemfl tíj ósága\'állal zeae-ea-tely fog rendeztetni, melyre minél Bzámo-
.¦caol^m mejtjelenni-^iretqek. — Ugyámsst követő\' napon pedig, azaz november hó 4-én tartandó hoovédgy ülésre minden vasmegyei honvéd megjelenni-kéretik, mo)y alkiilom-
¦ iBfll egy attóla magukat Igazolt honvédoknak igasobut Jegyeik kiszolgáltatni fognak. Uj-rátyí István, hon véd egyleti elnök, Pillich Fereucs, egyleti Jfigyofr,?,
— Dalárda. A szombathelyi dalárda egyesület pártoló .tagjaihoz 1 A dalárda tgyo-sQlét ének-és seneiskolája ismét megnyílt,
^da-abban as előad*»ok a átrakott-helyiségben Ssirikbjin a^adályTalaoal rolvasX Föl szó-litotoak-tehit x L pártoló tagok, hogy gyer-caakeiket, illetőleg pértfogoltjalkat ezen előadások minél- tömegesebb látogatására serkentsék.
\'..... A szombat h. dal.: egyesület válassm,
^Takarékpénztár. A „V. L." írja: Tkksrékpénstátuok r. hó 15-én 4 yárosl ta-vAeflteremban kÖBgy^ést; tartott, molynek taVgyait az egylet oximének a eopronyi válté •tarvéttyssóknél leendő bejdgyezteiéstf és
- o résüvény^k klbocaitáan iránti IntéakldéH képezték;S« alkalommal egyntUl be-outat-tatutt as Intéaetnek két hónapos fon állás a s>latll flzletkiniutaUaa, melyből kitűnik, hogy bi Intézet ily röyid Idő alatt 0G,502 frt 78 krróL rendelkezett, mely ősszeg részint ingatlan birtokokra-10"éyl tdrlesstéa, vagy negyedévi felmondás L,me|latt -kölcsönkópan, réoi^ínt államkötvényekre előleg gyanánt, -réTatnt váltókra k| te utalvanyoztatott.
Irodalom.*
— Az „Esztergomi Közlöny" emelésére Major látván kanonok úr •& napa egy oíüot billikomot és 4 db aranyat tűzött ki a következő pályák ér dearo „boudandój illtítüleg aa oinlitett lap olsö félévi folyamában közlendő irányezikkekro. Az első kérdés : meginngya-rúzandó a népuak, mi mindönki joga, a a joggal közUson járó kötelessége mindoii egyesnek : a Mi.donhaló Isten, a haza, a király s n törvény irányában ? —- mi teendője a családapának, a helységek közönhégőnek? h"P,y ab alkotmány kifejleazt<Midü fénysugarai ban fol világosi Itat \'un, minden Magyar-hont lakó, ne csak családját buldog ith aló gyarapodó jó gazdává, do jó honpolgárrá ia viüuasaék. Továbbá a második fúlévb.-n közlendő czikkro, melynek tárgya: a reáltudu-mányok s igy a jól rendezett reália kolak is népszerűen a o szerint, legtapintatosabban m<-gi a mertetnének és nagy fon loHságuknál fugi-a megia bodveltetnénuk. Az elsó kér-déarw>-az ezüst billlkom, a máxodikra p^dig 4 db arany (üzotvén ki. A pályamunkák az uluÖre f. óvi nov«Miib->r 30 i^, a másodikra nézvű pedifj líiliá. óvj jj-nuár 2S-ig az Kozl. Bz<<rkeaztöaégébcz azokolt módon beküldendők.
— A „Kalauz" czimti nevelési a tinÜpyi ozakkozluny IV. évi folyamára nyit euitii.i-téfll egéss tanévre & frt, felévn* 2 frt őu kr. és negyedévre l frt íju knaval. A ponsok Pécsre a kiadó hivat Iha (_a püspöki jogly-coum 2-ik emelet) küldendők.
— aKrdészeti müszötÁrura Lyitnak tjipg-rnndelést Uivald Adolf éa Wagner Károly. Ara 1» raagyornemet éa ném^tmagyar azó-Urrészre L frt bú kK Postai utánvét mellett is megrendelhető az oisz. erdóícoti egyesület ütkárdhozPoatűii czimzeudö egyszerű levélr*.
— Tass! Ede Koldmesövásárhelyen „Tfl k ö r-d arabok" az önismeret é* oin bor 10 merd világából czimÜ munkám nyíl előfizetést Lt frtjával. Ab ily munka nagyon elkelna Bok-fiíasűg iaaiorotsoggel bíró egyénnel!
őszkor.
Kiba\'t aa él°t, mint a luamüiiitt
Kt-bcl remínjci ,
A bervadt ösí bajában qmúngii
A airba tatneti.
SüíültT) jár a atdl Btnéja,
Lehajlik a vtrijj eleju —
Ea síi mAnlSack ti-pí asi>i.
Beles&pad a nap lriinlnli,1
Oly f,\'-lvs néa karül ;
8 hn,7 g halott almát at\\ kü1t«e f>-l,
A liíldbc b oadirill.
Sjiegi^uj f31d, arc*« halovány.
Mini a cbaImiIqII b ep leAuj
Fátjoll Tisel fíiaér helyűit.
Elmultat a liget zenésari, Kvrt\'sni in bb ha át.
}4e» UaUti mkit a tarlott hím alatt, Csak méla iumljai. H»l íke» pillangók tanjistali, Kotútap banejd ffh\'W frulj-Anals HulláinJk ?1 a búa alkon.
S hldcff mosnlrljal hogy ha naáil aa rn\\ A noma UJ, f.lelt, 8lrú B.euHvel rosta siót a lonih A sárga lsvcli-t.
Elhallgat tnind ? igj ai Omsiel, L-DJiigBsJk a a jó»G rciaűnjaj*l Égj Bnct}h tavaairál álmodik.
HAJGATÓ SÁNDOR.
Erndoti besiéljko.
BCRONGÓíiTOL. tvé8».>
— Ssegény Guaztil — 0Óhajtott fel Elek, midőn a levélét elolvasta— bizony, bizony, mostoha sors jutott aaxtátyréssedül. Ha, du jer, hagyd ott atyád birtokát, van nokom annyi, hogy-megélünk balölo.
így- gondólkndott a J4 barát s elhatározta maga mellé venni a kis Hermínnel.
— Most pedig \'menjünk — folytati — Herminhez, vigasztaljuk meg a kis bánkódó angyalt/mert még agyon búsulja magát.
Es megindult midőn Guszti belépett.
Te vagy Guszti I — nyakába 0. gr öltés majd agyon\' szőritá örömében — csak fiogy itt vagy • - ¦. épon rans,t vottem leveledet.
— S itt SS élö levél. CsodilkoBol, namde? És ismét ! nyakába ugrott éa ismét Üsaz-í
meg öBBzeőIelte.
— Mint ívtam — kesdt Guaall — atyámnak fölfedeztem mindent, a ö nemmel vála-OBoltj én tebát —
" Ertem a többit, értam.
— Hát Hermin?
— Majd halálra búsulta magát azogóny, annyit sírt, én ahnylt vigasztaltam, midőn magamnak ia annyi aaUkségem ^oít n vi-gaaztaláBra; de jer, jer, vigasztald meg te St.
Éa a két jóXarut egytiiást átölelve megindult; oly boldog Volt mindkettő, Elek,.hogy Guszti ól, UuBztrho\'gy a kis bánkódó kodvoBt megvigasztalhatja,
Mindketlon megfoledkoztok as otthon morgolódó ürogröl. r
......."IV.
Láposl Arpdd megtudván fiának rögtöni elutazását hirtelen haragra gyúlt s atyai haragjában még mugis tagadta öl. Nem az én liani — mormogá iiingábau — meri nem en-gudelmeskedett atyjának. OBtobéul levók, midőn Pnotro küldöttem , ima belebolondult "tt valami méz»*o mazob nymphábn — móg a latin clanaicuBokból enJdkazik u névre — s erto itt hagyja apját, meny asszonyát. Hm, hm, a lakodalom a küstsöbon van a nincsen vőlegény. Ej ! nom az én ham volt, nem is lostl
— zárta be ni Öreg a bebzédel s haragos Tép-ti-kkel mérte végig a szobát, hngy Caak ugy döngölt bclo. . Hogyan adja tudtára Kajdács uruunak, ln,^y n lakodalomból nem lesz b-inmi! Ki" 11 topr-nkedolt az öreg ur s olö-ni félt a pillanattól, midőn a mcnyaHszony megfog érkezni keclvrto pipájával a a na«s-vundegekkel ; h minél inkább közelgett a
| perts, o.nnai ji.bbau felgerjedt Láposi haragja fia ellen. Minő nzégyen, minő szégyent hozott a gaz-kölyök fűjemro! — dormögé egyru méltó bnaasujában.
Végre elérkes\'Ht a perez; nagy vendégsereg hajtatott be Lápooi Árpád tágas udvarába a OEÍfrán felöltözött a a bnldogaág közel
, tudatában derüli arezu menyasseunynyal. Lá-
; poai uram duli folt, do mi voli mit tennie^ végre ia tudtára kellelt adni a múltán bnaazua
1 menyasszonynak 0 kedves papájának, hogy biaony a húzusság\'iól nem leac semmi a gn-nel fogva jó v-.|( a kiaaaszonynak pártát ia búzni magával.
A megCHalndott vendégsereg h"Bs3a arcz-c-al távozoti, a tnetiyasszonv p«\'öig görcoö-
I kot kapott Dzegyenében, asas talán eltűnt szép álmai in*! itt. L.ipout Appid Íb sokáig dörmögött tni-g, ár vygre ia haragja caílla-podni kezdett a megruhanták a gondolatok, éa minél tovulib, gondolkodott, annál alább hagyott dörmögéaével. Maholnap meghalok
— igy fűzé tovább gondolatait — a kivess a Lápoaj-coolád utolsó aarjadéka. Hm, hm, még íb kár volt annyira elkcseritei.i a szegóay fiút, végre is mindegy akárki Iabi feleaégű, csak szelíd éa jó l-\'jjyen, ha semmíj ; oinca Íb, van nekem mit npriiam a tejbe.
Addig addig gondolkodott, míg végre kikiált ae ajtón. Fertő 1
— Teaaék parancsolnia
— Fogj bel
— Hová raegyflnkvjiagy uram 1
— Pestrej caa^^rclkéBzitsd a bocsit. Ferkó otmanfiíS\'nefr.g, Láposl uram felült
a megindult Pestre.
Elment Guszti szállására, de nem találta otthon. Bizonyosan barátjánál van —gondola s elment Elekhez,
Itt megkell j^Kyeznünk, hngy azöreg ur ismerte Varjas Eleket, mert midőn többször fatrándult Pestre-tia ntárt, többnyire Elekkel találta ezt, bÍQz elváthátlan barátok voltak.
Hozzá ment tehát most is az öreg. Elek szobájában volt, de caak egyedül, midőn
— Jő napot öcsém uram, hit csak egyodtlt? Elek meglepőivé nézett nu öreg urrn. Es
bizonyosan fiát hajszolja — goodulá — de most rá ijesztek egy kissé.
— laton hnzta uram bátyám l. C»»k egyedül ám,\' de kivel is bnnék.
— Hát Huszti?!
— Guozti ?1____
E hangra agy megijedt az öreg nr, hogy majd banyait vágta magát, hzurencaój8,h1i>gy közel volt a fal ioz, abban fogódzott meg; hisa\'B hangban benne feküdt a haláljolentés, hisonyosan bánatában megölte magát.
— -Igen, Guszti — dadogá as öreg — az ón fiam.
— Megne ijedjen uram bátyám, szomorú sejtelmeira vonnak. Néhány héttel ezelőtt hozzám jön Guszti, színéből kikelve b egy levelet nyújt át, molybán atyja haza hívja, hogy megházasodjék, feleségül rácrőSBakoj; van bisihyas Kajdáts Klotild kisasszonytól) felkiáltott: Nem, azázazűr nom, inkább meghalok! Ezzel elrohant, a azóta nem láttam.
— Oh., szidjon meg, szidjon meg uram öcsém — kiált fel fájdalmasan az öreg — én voltam gyilkosa!....
— Hogyan 1... Ön ? I... gyilkoBn ?l...
— Igen, Igen I ón atyja, ón voltam gyilkosa I Oh ta vén, pudvás nziv I to asűrnyen bo-BZ\'iltíd meg magadal 1 atyai fájdalom f icsarta könyuk peregtek alá tiattna arűzain. ILillja caak öcsémuram a ítélje el a ssarnok apát. Erőszakkal vittem haza, otthon kijelenté, hogy § már szeret, hogy ílotu Van Übhzc-kötve azarolruévol, ha öaasazuzom aaorolinót összezúzom velo élőiét, tshát Klotild férje nem lehet soha. hm hideg, számító öss ráparancsoltam, U^-eltünt, blaonyoBan megölte magát 1 Szegényíhiaeli, szegény fiam! I
A fájúalom ndya alatt majdnem megtört
az ört-g test, a Elek raegaajnálván a magát vádoló szenvedő öreget nem akarta tovább Is gyölreni, Igy szólt hozzá.--- ¦ í~f \'
— És ha Gnizti nerd Ölta vol&a meg ma-
______—_ Mit. niit: mond uram őcaéixuZ .
:— Mondom, ha Guszti élne, etlanesné-s tovább is házasságát avval, kit szeret?
— Soha uramöcsém, soha 1
— Itt a kezem, én előteremtem.
E szónak meg aztán ngy me^ÖrOJl az Öreg, hogy Eleket öaBze.-viBszaosókuttji a majd agyfinszoritá ölereriév^l. Oh I most örömében szivéhez Bziirjtottit volna az egész világot, kibéküli volna halálos ellenségével.
Midőn már kitombolta örömébon magát, Elek elvezette Henninékhes. " ~
Ott volt Guozti. 1 — Kedves flermlnom — monda GaBzti — tudná l-e szeretni szegényen, elhagyatva? !..
— Guszti! minő kérdés? — nzúlt elázo-morodoU kis lány — felteheted rólam, hngy eddig is pénzedet szerultem ?
— llí^n, igen 1 to szeretsz koldus mezben is. Do hát atyai átokkal fejemon ? 1. ...
— Szeretlek még a kárhozatban is!. ..
Ei rgymáB keblero b »filft a két szerelő sziv; oly boldogok voltak e pillanatban; oh bár o pillanat egy Örökkévalóság tolna!
A flora megirigyelte e boldogiácof, mert megnyílt as ajtó s rajta Elet léplek b».
boldogi agot, Láposi Árpi
d és
Ahá_J, . . tehát megvan a Bcökovény ! Guszti a legnagyobb zavarral tükintott atyjára.
No mit bámul os, én vagyok atyád, azért jöttöm, hogy elvigyolok haza,
— Nem megyek.
— Nemjösz?— hát maradj. Hermia eljön ; nemdo szép kis gerUcsém ?
S megaimogatá az elpirult kis lánynak
arczát.
— Édea atyám ! — kiált Gancti térdre rogyva.
— Szeressétek egymást — mond az firpg reszkető hangon _ én megáldlak benneteket.
Folytassam tovább? Nem lehet\' gyenge a toll leirai a boldogbigot, mely kebleiket bui-tá mos tatja ; csak annyit mondok, hogy ne öreg ur áldá a gondviselést, mely igy reodt 1-kezett, mert kedvesebb nőt, mini Hermic, nem találhatott volna fin számár;\', tank „kedve* kia tubiczámu-nak nevezte.
És Elek? Együtt örvendett velők.
Nyilt ter*). Uy\'út levél
a nagy-kantzsoi táncz- ós zenekedvelő kőzŐD-aéghez 1
L napokban n^h^njr táni-s- is Efiaskeilvtlil AltalTel-k^rc\'tem , ho-íj tí -Ksnixail ri nmnroo AllaadA lak* b\'-ljü, meil íiiinotaQ rttBQ»k <i üSit, kik crmtui*-kchrík naollrmi aiurrUi^rp min\'ra UdoinTra k^sano állnak. T.-tintrín az aM..B»ikit\'*uiíiret, • znüal hajlsii-di\'tnak n/iUtkoiom aa ajin\'alnt elfa^n\'ni.
Aa clfl nbo terjeaitnll frlt/lrlokro rao a<írporsóin T4U»i"lni :
1. Cia Ailota plnrs, neit Taerok 80 ív«a, trtlb-B
M Inli-kln-n oly eE^n-\'gyB, hojT Bi-g^tltanit m
ejTkinnrra nein fojnk aso
2. 1-iölSh \\jrn\\ Ua[*/ar"rBiáff, nr-ms^tí\'(rera magyar,
A kWanl magrar ta oémot nralrca klv-il bl\'-on) bu crliai, a traarxio, apadyol ?1 hurrái DrvlTct. ot»l Laaulok angolai.
1 A tAiiíirígalmi tanosdltnn kirül, aalvrknrk la-nitnsárn bnrkí !¦ k^pes, bírom o raagazabb Une sa -véMcl.^ n tanEzjitakat {Balett). IkbiioajlUodica e»t salnbXii, íutfiirU é» ma^io- oh- ia dicsírö levél-liko!. - í. KdlSuÖl fi^jvlm t fltoktam furlitanl a kiflito-makra ctnnojribaii uaknál sajlt taliltaanjata axérint gíj teíthajlonjráJúkit b j ok irrakurlnlba, oit> k által 5k ittakolTíi, nvft\'lr mílta kellomH n; tok,
0. Orfitl vélcm^ajTs jav«iUatra kttian aatt\'ljhan tanítom a beteg gri>rmek. k t «• ilta\'atn\' Iptrcliozott torna la ncic affy iai^nven a do\'got, n-igy
a gir^lj *« FdrrrajjSliittnl iji-nro\'lűk rtire megjaval-jon a « garvölr — icrophula — molj »niiji.» aeff-hunoinlt, riglejmen rat-g»smml»ulJöo.
A lornaiinoiot oljankAp U tndom alkalraaaaahdi Imául, higj cbAIuI a lestack a on ffjoapi\'.ke ifl része, ehiIt cl fajai is ra hajtandó. elSnrOsen rés "üljön a By^pyn lásban. Teíteg-TonítS *s a loraataac\'. tnerlsok-baa in<-frjjjr» u ejrjEtt»otjrkereío**, l it aanak oi«^-l&rt«aa igytko otitel.
7 Ai ld3 terjedtlmniJgáhe* kep-«t b^Ivbbfd adandók tanurakat a »ra*btM, arr ¦n«m«St6olw»:iB ma^or, n^met, olasi. fr»oesia é» sp«nrot nyoUbB1.
Ha az.-a Itt elűiorolt képsatti&cam uiütári U«s arra, hoRr a kanizsai magiwihb t&aei- tt itenukedrr-|3k állal érdemem \'rprlntl páitolathaa r»«ir»HcH\'lj6k. áklnr a lpg\'naj-j-oBI) "ET\'s •nSg^l rlfoja3ü»ilóii> á .ObTicB ajanlatot, feltéve, hogj reménjamben csalatni atan
Ilisa Idrjs mar. hogy a csuppaéU *¦ ^lka-tia«4k haliéba olyohnt IvroiutBÜnk. meljok na »»«»4^1^-ga\'tnnk pu^ita-ílvoííaáro, haasm a Irat as Utck naa-g iBb iaiivoiadAflíro is a olgMJanak.
E« *aakmam, a« oíilam,in lgyuksaetssi| ihtI. jLJ ta-űoin, hoftT a Bioiraaabli Í4nm- ii aeng egyik -f6kipt8-míia-trn a tmt- itt lAltknek. .
Atííbbirol Biemílyeaeu bövsalun. , ¦>\'¦.,r \' TitaleUttül K.M. ... •
a mhh tiací- tonooUnSönot okkvolca BMeloro peatao.
*) Az o roTaí alul WiUmoWit\', w»k a aaJtáBartiaj t Irányiban fdirlfe a zaévfc.
l;i.v.irA(aT-ÍAllIMAí átvitt Aai-J.*\'**- njftlw\'iiyí ?1* >u«r UU-Itt, mintiaa fi-abat>A ttix írtikoAIkiUivi kc-.-
^ffojiii.xiloíí séhTílTi^hi; tótftUk_í^^\'í7 ,*°HT " V}***
nmft\'»bn« rnriJÍAn\'Al » krUTÍ"caiMrt..l«yt kin*). mí. Tagnap mricíUtl Umet» TÍtatkedv ¦ ámntnnnM
\' rttiííWBölr\'lbíípDirBi -Wiar-tltiMr-íiiUf A* nk-abban \'HjUk,. bofj • ler iillnyeí1 ö «s i»i bal m u irilnak, melyjk ¦aíBl^c»*klw.mmr,^»»^l»TA^rpI\'»1«k. L4 esat nst ü»na.t1a,1wHr »\' aaHkaigM Bairrmírra Irbrl, fon-tol\'-rm v. hstjHk IvtUD^aitti/hOffr » magyar iraboilB mar naajjWttl\'tit khiAlllUa Vaiy inm-n k6v«tkorhnlB.
-¦a-gy wjkfc»—> —. »ar»«ik aa hofT ¦ Marim « ttf^t blitot »\'»pp*l bír.
Ji-lcoloct Arak alfló-autalrUl marítínt « helybeli rlM>nni Bum 85—83 \'fi.ls B i"r« 00 kr.. H 50 kr.
: Iroá^ff—WTü\'ntní-STrí «it kr., 3 frt 50 kr K«-koric*a-fli-áftnít 8ft 80 kr.—Sírt Árpa aerfiJnéahoa
Tol A, TO-J78íonlBftlO, SfrtSSkV. ZXlrU-il Yllht I frt HU — BU kr;.: 10» fej Mp«JS«ts..4-.-S. írt — kr. Pu-aaiily fri.Ar a. A ia*-,:iUkr. frl>Uikn.i.Tr( kr-, O\'ibA rl.a rrnda manija 14 M — — SelImpAtlnka -iO Cokii 21\'fri \'— kr hhrdAva.1 rgyillt. nirkUlypAtinka
-SO C«ku 1Ö—16 rrl-li.ml.-val BpyiIK, _ US*-33 fri. OorkiJ 20 fri fiu kr. Hjref»l\'3r.Hi — Irt, !ikilr- ás toliAn-bilrilb — fcL, is biiarfb^flk — frt mAmáukáut.
Hurok, fühir Aa vörfia {sobillar) 1903- *» 1805-kl — TldákMnkbrII -term?» 8-10 írt. Villanyi As. íwj-a.iwll frk-tá JSfifl 13 ft. — IjJ I>-m.! t"-r «Urti» #¦ fuhtfr lBiJJ.\'Hkl 3-fi frt. — pnUtnnmeMkl búrnk i\'i !8ua-íH lohrfr ä fn •k-\'-itk.ínt. 135
—120 írt. Iti* — frt — kr. Iii) ..in «Air» ?yipj.ibn-tirürviddkl Aro 00 frt. tVliir runtfy *ia O-\'J frt 58
4r, fokcto 4—u fri. — kr.
iV. - lm «.»"*» "I pfncxl rí rak orfobrr 4í
tiníüT -.4 kr. Lon-i^ Ilii.JIu 12 kr. [Uh ltu i\\t,
7 kr. — llurpnnyn ni*rajn — fl — 80 kr. — Mar, bulin* fontja 18 kr. _ JuUbim fí.nljr. 13 kr. Bort*s-hnii loptja, 2-í\'kV S-alunna iuA»hAJ« 41 frt — kr. Z»lr fatítja-witr. TCt^tV^Í-l l " VC niu^nlrTI fl — kr., LAntTtiK* 1, »«. mA "AJ» 1.1 frt 75 kr. LAnjrlia ¦l 2. n *. niAiB. \'3f.t 2S lir. Z-pinly^li««t .1. « niAanAia 13 frt 7C kr. Za-mlynlU*! \'-¦ aj. mAui\'.j^ I 3 frt\' 25 kr. Kenyor. lla.t f hír 5. **. in. II f. t f>o kr. K.rnyiírU* I 6. m, 10 l>t 75 kr. IC^im írlíiíi 7 «». m. I U frt — kr. KenvAr-lis.t 8. ni, mA a\\)i H frl 75 kr. BnenlAnir t D frt 60 Tir -JCbta lAnif í-dlk nln mAcsAja 7 f>t 75 kr. — Kxknriccnlinit font fa. A kr. Árpadara-Tnntln IB kr IC.i|a*kA*a itc/ijo 0 kr KiaikAna fniitja ti Ur. t\'n .lij fontja r.\'i Ur. It-pc^o\',j f-,.ilj 1 -J3 Itr. L rimar ¦! íj fgiiija ílOkr.lTjb.r itcI\'i ur. - <\\ bar ll-«.\'j.i 1
kr- Frati tur lt(Ua)B U kr . Kanlu&i ^ilr lie»AJÍ" 10 kr 0«bnna-p.*IInV« ltc«Aja W kr. TArk(ify-irAllnka Ilcji.\'
kr PsIIfK-pMlnka Hr»AJn 40 kr. S/cra r«»TA m*»"*\'» - flntüUraiíyír/5?8y.flya f0„i.
Hfl kr, Po trot a nm Toalla 21 kr. Sutppáa f.inij*3a kr 3A funlia, 10 kr. Knrn^iyfn ftl-e 7 l>t fiO kr. Pul.^fa\'
ü tVt----kt. üjffiöLt...aiiiit_t\'l <Ü) hrr faaJn ni*
r.Tje :15 kr. Piiiin m\\z*\\]a - ht 0ü kr. Ptnlmn, ra. _ , . r> i kr. K-n.|<r f.Mitln HO fer l.en f .njh ttn \\r;
tlvv*\\ (léiin\'irf *ijain tiÇtoberSui. ~~
6"/u"iotil!qiioa &Ö.&0; &% nárai!; Viílg.rin O&ÜO. ; Ulli) ki AllmlAlml fc\'öloi\'nn R2.? , . b.inUro-/v.".v ile 0.73; IwtiîJJniuiuli ri,,\' vA..v-.«j 177.10? Izmion 124 25;"\' «a-lit 121 7fi; armty \'laralija 5 írt04Vm îtr.
h elei.»
30. ÍS* S3>:1l Ottto&er 27-lsl Hovaciber 2-ln.
Píotc^tAiní üflnV-or"*»
1/molitAk Dipt, j^fji^
Kitboi. A\'klrAly betr-g o*ról J no» IV" 4-1- BX - TTi.rEV. A W víHy-rfll. MAtä IJL, l- 8. — O.lr.lß Bt. A» pilotiate •¦orctlírflU Lnkíícs V\', JI 3 " —IFtSSiab\'"ti» A 19 Luca |iB Ali ara
Wira.JuO» löL-..njrlaiia (ÍU \' j
2-nobÍis -ÍNar-ia* !l7Ü«i& ifloTlonch^ii !
A-fona !KlanúU lUtukáea flv. 1 Etarcheschw. !
Fafí\'aapk. t tRef.em.un.f L\'» J.»\'l pr.T ; 9 Aba
S7 Vaaáraap
l^IIiÜlL-.-
lÖ\'Krd.l
Jtl\'S AróU SlICinttlftRk t|Pü.itik 3(P»ooibut
F.2Q PaUna Üimojii* Ju4a
Misduíataapja Mluitu Hal\' tt. .xt>:. !H»i..it. i
iri..1
I 3
i 4 Sab. Lech).
Vasúti naponkint! menetrend :
Tnliil Tí.-K iniHiir-íl 11 ida I\'d1 .V-In-An I ..ro •<! pi-rcikur.
ni\'», a ¦ rnfi.it
, . Iliica\'".,, ifpfírl 7 ral& porc bor
.I.-I11 :l ¦ r* .10 ,,
, Trirsl ,, 11. I "rn VI ,,
<¦¦\'"• Arn\'M
Krk^nk M.-KannaAnk Un\'ti f lui : rrejtil 5 r.» (1 poríílt^f
Országos vasárak :
Zala m. BflUtlnca oot. G-iu. Kt3Hlbf\\y nt>. ßjoot Orot nov. 13. Zabv»?r nur, 1., HUmo^ tv-,y woraoj; m. A-lAtnI bot l-?n, ^sifjölnir ao.-KaposvAr n..». I , Igal okt. 38, Slaretnli nur.
I Jlr,
I M..k,
o proti in. ÍAnT Sopron nov. iWn. Ro,ir„„ r„T Kijyr.l i.Ul 3lí^ Nney L,0vd dot- 1(1., Na^v.U.i, i.uv. 1I-. Hnait nor. 4.
lo.iiAia nur. IS.in, Klírnírn.l it-,, || . ViiBvdr 1 ót. 10., líobonn
Ii I H. X3 IS "X0 LS
.b;é.ste
billicrstc 1111 d
Grosse Preisherabsetzung
der \'eratcii bbb grSaten In Wlea bBateheadeB lelnen-Wäscre Fabrik dos LOUIS MODERN ia Wies, Taohianüea Mr. II.
Für Herren, Damen und Kinder zu Ausverkaufs-Spottpreisen.
Fttr Echtholt, irnta Arlult und pauondi Fagon» wird enrnntlrl, truta .Ion so Irralnr-nrt trn Pn-iacii, «.1 Ii- L-.»i* J d. i.. Kr. <et.on, nu.l b 1 .Irin kb-ituten Vorau. ho au N^bbratril-mg-B veran\'awn. wt-rdi\'H. 1J «lollungoa wo.dea i.a.li -J Ii. ht.nSe,i n :
LucJcmogia pntiprc- beuJ, v-ranil t. Hemdto, welche nicht beatena aasten oder nicht ooovenlren, können sofort retoornirt werden. Fixu l\'nUe, avlbst für Wlfdcrvcrkiiuft-r und Kaiifliutc unvt-tQiwl.rli Ii.
|J Fertige Damenhcmden, schrin^te Handarbeit,
Fertise HorrcahcuideD, beste Handarbeit.
Welaaparn-Leitiprilirfn.lpn*. . . , , amiatt B, Fi-ine Po-tt mit FftltinbrnHt , , . anaUll U. Peina tetlültor .ojcri^iäknriror Uam\'lfti ans. il. F-rno ir.lHnder Lelnnan 1 llml.11 anula» fl. Fcino Hnmb+HajAriCflplWii^i-MriudiTi anrtnll ;fl. Allcrf. rnmb IKud\'u, ¦¦¦¦hrSnaU Hand-irb.
it F-.lt
-¦Au* Mwit-Wp Uallal-Ii\'lftnwiil. . anilaít fl. "lj^— mir-fl. 5.50 - Ppoiíalíiatíü la BlBfiirt p»llcktrn nc-teaton IImh.I-b ,7, 8 bla ti Hochfilno ilemdön, alta\'raaatâatca mit TrftTBTbroil II. 5 I0, 080,
9.50 nnr Ű. 1.10 f Loiaon-D.i maulle nu
4 BO nur fl. 3.SU .,i Felua tich-w U rhui
5 — nur (1. S.8Ü Nino K.iy..u reich io H ra a : b — nur n. 3.— Marl - Aut. Inetti., a-m b lg L 7.M) nor fl. 3.50 \\\\ Eú Iti g-sikkre f. Honul ou . Ii
A. 4.50 jj Feinste l\'.i\'l» r H.itc-Htiinil.
|.Rj>.-ci)iTTiJti 11. \'Í.50 nnd -Duraoui 10»i>n aas" f litem -"tlRl K«jff^n aus feinstem P rknil, g Kiiue LtinHii-L)*uit tihoot-n
Dam
di»-: i Weissc and forbigo Shirting-Hemden.
Heirr&lwiDd«n ana !w«l«Mm. Shlrllag aaitotf fl. 3.— nnr fi. 1.80 Ana fcltiaum franti!licb\'eu Stiirtlng . aaatatt fl; A.&n nur fl. 3,80 ~t Haa«a«anDBMlna nrblgsr 0L>u>daa , . ; aualotl-JI.-S^j. Jiai_fl—1-80 ratVtga a}Mrt|»g, Uflonfcrn . . kb\'.WI fl, 4.UO nnr fl. 8^0 uBsirrhi farbljo ftaUsl-IIemdaa anautj U. 8 60 uur ti, 3-6U m f.ijllbrmdea-BUt Kl»4ter Urust a. 3 fUr, Palt-.abrami, fl. 4 50 j.Di
annUtt 11. 3 50 t nii.tiut ti 5 - 1 a. statt (1 &~i .\'iih\'bl\'u, rui.li j:e»t., neustes an<UU fl 0 — nur fl. 3,30 eh utli.iaea, g\'<ntL, auch rrCaiickt idi bis 3bo Damen N,r ht-Cora--U, n<>it>> F..tj.ii . an-titt fl. 5 50 n-r Fi Itu lí.ilíít-Corfl tti e\'ojinotaatu Furm aimtuU 11 T. — nnr 1 Rvldi khU Cu Butta id. Valanciru noslatt ! l-S. - nur ti 6..ih Fcii... Dnai.ii.Ilixr.h -ut Corseli» A 8 3 »0 bis 3 5U Lei». 11 Uamcn-Nachih-mdcp ni. lanjo Ärm.\'ln anal, fl 5.50 11. ft. 3 50 Damcii-Cora-ttn-NBchth, m. f. iarr Flick\'ni an». II. 7 50 nor fl &.6>) »Ir-iiamtl, mod.m.iít, Fcb»!(t.u fl. 5, C hi, ft. 8
9
A ,,Fesíi bizlosíió filézel1
\'j LJr\'rB ?• Ü!fidc|irte8,ki\\rmpgt5itíiei által áItíiMnaa_
réahiín réazesüi, b\'rloBÍt a ligjulánjosabb faltéuitik f-a
Ift\'/k/íl1 i>i.PII óf\'ololtk<l «í»«ban levő ingóadgi.h.t, lULiü\\4II l/IICIl staU.u pul.na- «a lakarmány-kóoslpte-Tr.^1, l-loícl atatt vagy szabadt<ll.
jégkár ellen m^ea, r,^^ elesel károk ellen "*r"°n tLá|-
1\'. l>n/ni h.||.»,| j.-l.n i.lénjb..n . guda orokot kül6n6»en
1 szalma-gabona és takarmány tiiz elleni biztosítására
lt:it(irkik ficynimeztetrii.
Az al.urt füíipynbkBÍg fillkéri ezennel a t es. gnfida • kn\', bizl.iailís.iik f.il .dá.íval raBy b«asa, vagy na-
-luindan napynbb beU-aézbmHéhízö OgyiTÍíkeilreB-fordTlini -»i...k-(ljeo.k. A f<llüli#bb ial»nyoB flillélrlokrlil lepi.-yi.bli krfz.i>CKül adi.lik n>lrilit|.«iMr.
Kall Sapr„nb..n, |8C7. jnliuí havibon,, t
A peáti biztosító Infézefc
--M\'IHerP.-•
aus . AuH»i\'j
Beten nndUnt*rfc»men, besonder» gegen tiicht íind Rbounia^ elegante l\'orraen á fl. .i, 31/], 4,
Aneribnn
47«
o\'fj foioBtt! Sorte.
\'>Pwteöi der Leinwand-Sacktücher, Tischzeuge und fertigen Bettwäsche.
ü Hpcotal Qnnohftfl in Meirata-Ansataltiiages, als twea 0 eflaulMter Art und nach Angabe von A bis Z. \' Paino WoWl>Imr>Bd «a Rlli-n, -Hu bro» ¦ aaatatt fl. B0 nur fl, 20 (Gutu L Iwa Sauht nhnr, ij-, Data, od fl, I, t.50, 1,8\' ¦\' ElBoT<4ttflt«~WMM-M KUw.\'tf» tnHt\\ . »aiUtl fl. 49 aar fl, S5 f Feine- L-iu ¦ti-BnÜst-8»ckrach-r, \'| D .l«-nd fl, 3, 3,51 3.BO 3,50 \'BaatlarBlsBrpb PsTaiMral, TlaiJnettf , - ah «Uli fl, 10 nnr fl. 0 -j Fisitlite Uitw^eho aria f..io r LpIu.t., sowol crai., al» am.). fiuf^l,r> " Kiag/ OarvÜir, *-Pitaatieh, TJmwaat • ~ , ana)»» flT 15 niu- fl. 0 \'J na h don nrii>»t-o g«»chmBr-kTr.\'lsi „ z.icti. ui^n, r. in.. Ilau.lajb it.
\'Beshillnnfffa40a dra PxotIm^b gipcp Nackiiahmr. Bei Bejtellnng^n tob Herra-Hetadetl wird bui ilu Unasi du»-,llalauoifange« rtiueht.-* Att/llif^Iiltte I«h jitefct-bb. die FWia\'«, aond^rd direct an dal Contral-Rtnpt-VciauBilun^s D. p.il des
J... _- X.irOlillffl\'^iffOOleirrO.f. T™hlauben Nr.Ul w TiVXeJO* zu richten
"> Kh\'lnba aUrWuainhli-aHtn Afeot« lin
IJ. atta dar ¦ —.....¦-..-..(
X fa. ersten Btféir. landeâpriv. Kaeeairfebrik
. .,-W-Wjfíhetaii4Comp.;
f.
í.l .
+ i<>!<>-fSén-rt.\'-.JijM- \' ward« rfA-JBIaonieAsnlalMUhl AB\' .ItrsOlb« tar . aaiil^jnil Batía WsloMkmntn erfolfllaieii AatctrMgaavln da« Ojo-lller^ ab* ^t^llHriitj aaltWr\'ch-\'m er idin,\'\'Ka*».\'j in itnavn brnb!-. »^Mi^i\'iU\'Mä^^ ih^ehHitMr, it)*i A^Hn it^k n gebHpbcB. yo->dár?V*fr \'e*a Odha» <W)b«a nnaVlgltvli wBrito.i 1 1 \' \' \'
U«*«r mflail\'YarallBdlfíBirbab\'ii dio H.nrrJ« F.:-Werttdu & efcl!flliwfl aAaqUnr bargwandt, welcher
_______ _ r dJ*Ki^i kajOrt»
;taj|\':tftgaii blinil dlft*«>itattwrfnr daa .fr-uínllicho Yaü^^jí-\\*mm*ü mffto&-*Ma*W-f>ta(k,e\\m I * aaeh Vergli\'lif^n lietarinl
4a«f\'«W{ß*ill\'iiil* «ad Badlh\'ft >fardi Fabikutoa tfalth ! *or «fi F«4t«t\'«eileB%aac^ Be(a4eB^teal< h\'ert kTiC .......
V^Kto»**; amf Art. Arcasi 1807. (3—3)
.!¦ HovIuh siting > r|[ol>enat
U üj fakereskeűés megnyliiisit. ..
I \' Van «iorenckani tísttelullcl Jorunttiiíi, miazDriiil (icl/bec a rSpln rxull VtirsLlt\'H\'fola \\tAx li \'lyiaíjjólw*!!
Yendezt..ni b^, tinl^kivAiiat öerint d.eHxka ét*\' ...liulcnneiuTi :i-l>llleirúkknl julânyvMn» ?paiiiir«uiiíiz(.rpi\\lni buxg\'ó törck
Veseil). ... _
E ti A\'kalmllag balar THc^rnk megiegyezní, bogy arszagoe itermaryUzlo(í-m,íb álénk fipyelm.\';ni liifgya levon, szabadjon as ilIclQk.lav-abbî bUalrailt ia elvczltotni renjoiiyienoui^ i-" N.igy ICnnliiar, Oktober bó\'l8G7.
Bacbrach G-yula
SotIbu. sind in ganz neuen Anífagcn erschienen, und darch lie Hud.handling des lssef Wajditg in firttt-Kaatesa zu
" beziehen : I8BB. oder Custom iMKanlg^tz.,H.\'stiNÍ8<^rOTan&cto
inlhmiuap-u J»n. Owt-^rclchi G_r«íhi?ua_EucJialal la »Ua^roDf
Ludan Herbert, Zwischen Krieg und Frieden, oder Bacii
L—*i<aSlHljW>jW»^«<l^^
¦ehen.1 tu ?0 Liefriartjmi n S\'. Nkr
Hexiko, oder Republik und Kaiserreich. Po!itisc!i-s«claier
JlomaD flu. G*c-n.rnrt, von Arllrar p-toreh Enabelat Ia K) Li--.ferune-n n 3á Xkr. .
BantHten im Frack. Ptiitiseh-sscuUer Roman aus der 6e-Eugen Sue, Neue Geheimfüssa vsa Paris. ÜH vielen Khistra-
Uoncn Bncb.lht ia circa SO ElcAsraairül á 35 Nkr. Voü tímmcüclica Lir/crnD(r.irftrkc iiesra di. emaa («l.Rrte it«. «."fn- ?i "f, \'\'"b,ik",,, a«a«lpin Aaricamrrt aac» raapScIl .ich «»- HMIiuálaaij in promplulcr Bcorjnaj rfmmillel,,,. !„ 1„. ,„d A„. land. or.,li-,„ra,lra Wochra- n»d HonaU-ZclüasüÓleá, \'ta Wie .Ork Ho-ua.I PamcnBciliinirca in doataclwi., ^ajrarireher-and fraaaRkiicfarr Spraclio, und .«rapridft dio KorU.linnaío_I„ Mnrader Zelt aiad.na Ori-ipnal-Udcnpreiio an üefora. - ^ _, ...
Josef Wetfdits,
Bncli-, ICan.t., Mn.itaHen- üaá ;Scnreibm.le-_.._.TlnÜBnhann\'lér.
,. Árverési liirdctés
A pesti pii!iiiü\\cldo kia-koniilroini iirndnlmilioi illnrlozú viimaonyi Jior«>mii nem forr Arferéb liljiitvn.¦ iiiri
...... . j.. ... «i. ¦ .....rf— -.- .......-— --„ .-.rréhilj(iiiji I
CARL !tót^JipR. |deteit napon kiadatni.Koh^K^onr.iwriihçti, oot.!G;l\'8îG7
" T" \' -
eUS- aiaSiirlkal ?ij aag^raB^eijésatí.
---gJ&aTVXZ.
.1: O». k|r. kU. »sab.;
¦*ajL^ATirjÉ=iüiatjb^___ _
.Dr. R«T,p j - QTB i c a Î* r» g o i rVa \' Alul • ftlWflt «tir a koSfcrcl mot.egiU4«it mas-ára tu uta, es Bafl^Pna^t^^i^^bbb\'nAnbra Icé\'rin^tik. Daciarrvamtak, bo^y asAmns TegyAs» vitsafilnt; au-¦¦ Tiré \'da\' ¦rmirHi--f\' ^rtLi0r!i TÍ,\'U ^««mtiUll bonni. U «tWiai, kbidtdk Am^ptíliokMi Síf íÍT^k ,rtíírr * ^rP-fál" fcffsxajTÜKBf star la h^AtíASi 4a y"U t6nj: ho& « niapa remében. 1 "
Popp.ííla »sAjfla ngr asdlri«.».frj^fc fléiftBtakd .sere, alar b«U^bVTnE«kat aanylra^ftpBjilKyiyp,. bogy ^gyAb. .Ibaj:\' W<íítM?-» egEsüen^ehirtetlon ; lurabbi igeaJJtákony a Aiirbasra bAbvo, itr If Afl a> ««.ti rtilmUnfílo Tér*?s, aagInalot/atli. Lf«îffi?&7^ff^
i. anatbejín hsAjvts nllnilanlltt attlni li
, lodijk!
unni hagy atptt.
ÁMtharío fog.|iíp A>a ^ frt 2á kf Fűe-ól»m-fl tet I0>}ittFo&pet *B kr ,.,, A» RApathejrin_^dJt^ft?JtíUtbiaJl«
tok RiIamerÖ <ia bála-riyiía\'lio&atob*. melyek egyika köTjötke-nKIog ázol: . rli,...
i • ¦ ¦ IS°» tiastoli arl , ...
TOlib 6y dti barxasítJ fogfijdal-emban i anonTedík , ía a leffki»«bh Hp^t^dttatttlakudBopi\'kBUaU; a íoRak tls.íllfsanal VefJt/Voaa no« boBstiMbnUain ; ennafofva tormÍBBCtestin a f0Kak lecríssobTubbf\' eHensí-^?1 a boikCl — flt nem üslieltwa , mo(y:»iíff, úüdayip &t*Íntá\\ I* ,Bialdnom merfD«(ioll, Oimer^sBlm kllsDl Ubbro 6\'nnttk. .AoBtiajriBT^SaiJ-
«?5 »em liM|i«BJUm. .rri.j-.rr ..hJ^íds
Wojditi Jdiaef kíadó-, lap- és nyomdatulajdonos Nagy-Kimfzsán.