Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.79 MB
2010-02-04 20:33:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1545
5342
Rövid leírás | Teljes leírás (297.97 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 023-026. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NcgyKarifesa. Hi Urttk évfolyam.
S8. twám, jQDius 6- 106c?.
Zillíl-Soill
Kit**JMvc
SOF&ÖN- és Y4\'PMMYÉIRE.
-• ^rasrywB n iii\' ii iiiwi^mi n n Ti iiiii\'Miiii.wtjxíí
» szépirodalom, kereskedelem, Ipar, KlMisut, Iitfonány és mBvésze. krtrr bél.
"BalOT(a**es*l eradn és Lladfi hivatal: VU2D1T8- JÓZSEF konj*kereekea***be».
Mőflssetíési fMtáteflek:
,-¦ ------^>f*ji««T4jm*.-^,4Jfct3^(l5.\'-\'-.?.7.. J
Fii árre - ¦ - B ,,, — „ \'
A kai, frrtfryrM - W—r I kr.
í^aprö .4«, ibui4srJtem.W MhtaidUfat fi ki.
JWi)"eg€íJ uübitta -tgfvobMkSMtÁMiri 90 kr. A .Ifffih rfrrtl" rsr petit ior belkutici dija lb kr.
Hlrdettoateet eltagad :v
B>ttB&li8áa:&suD6-anrATjiL.ffM«j bhszjeSjq,, lt»»l»»>, pmmi it—¦
Bm: *l" in mntn ím fliiiiiji)\'4\'<ii ülallpallui): aACHSEtTiaM. lHlntlP. nrriri m\'
\'• ¦ , .\\«ajr-Ka«ls«o. joa. I. 18(8. Egyik ntóbbi számunkban közlött „a fiS3Édi((:Viamnyaaz Írósághoz" czimü czikk-Béíígértük voít, hogy a tárgy fontosságánál fogra hozzá fogunk szállani, a mennyiben az eealitett csikkben hozott érvek nézetünkkel nagyreszt homlokegyenest ellenkeznek.
A szül padra hozott mnvek helyes és tapintatos alkalmazása után lehet szó az ifJBaagTÓl-t-kflloQhen csak erkölcsi érzet eUeplezéjvIval említhetjük azt meg, már pedig mindail tagadjunk, minden élvtől fosszuk meg az ifjúságot, de erkölcsi önér-. zetét s ezzel karöltve járó vallásos érzelmét ne bántsuk, hisz épen ez egyedüli sajátja^ melyet az édes anyai tejjel magába szív anélkül, hogy fejletlen összeségébra annak melengető jóságát élvezné, élvezve sejtené, mert a villáni sebességgel haladó világi vágyak észrevétlenül hagyatják vele , mint a szende\' ibolyát a saBak serege, mint rejtett kincset a mgú vihar.
is mé*tc7yezorDTlnf\'tQret:á2 «1, ki általánosságban azt sürgeti, hogy a ficiabás:miod*iiik<>r nyitva legyen az ifjuság-naki ea annyi yulna, mint \'azt mondani aa
. ifjúságnak,-reggel imádkozzál, - nappal pro-pter\' formám tanodába járj, este szabad a vásár, menj színházba s színház után .... ismételheted képzelnied felcsiklandozásával -mindazon nevetséges epbemerségeket f melyeket 1 láttál, Itallottál; édes nyugalmad lielyett\' szerezhetsz magadnak tetszelgós Üiaerulftéget stb. Keni oda-Budai a szülők nem azért nevelik annyi gyöngédséggel sziv-véröket, hogy az élet tavaszán már hervadtu \'láazák^reuiény<égök feselő bimbaját, nem . azért nyójnja az_édcs_anya_a_tanodába egész ,hossza évre utazó fia homlokára lelkének égi kéjtől: mámoros bucsuMÍkját, hogy annak melegét a ledérség fagyasztó hidege \'szeplősítse ber nem azért izzad, fárodY küzd Imádásig szeretett családjáért élő haló atya költséget adván életűd ve képmása, szeretett ¦ fljenueke kazébe, hogy azon mérget Tegyen, úgynevezett szipérzelmck édes mérgét, hkaem az :erény ntjin járva szivét, lelkét nemesítse,\' tudományos képzettségével örömet; awreueu-\' nekik s önmagának életbol-4«gságot,,az rtVtboidogság pedig nem csu-\'ptn » szlvból, de o-lélekből i fakad, mert a szív hamar" UlrSl, de a lélek örök b még awgtiirve isfethjngző, magasztos.— JW i Valódi eletboldogság csak ott virulhat, -balt a sziv és lélelc nemesen mivcltcték, együtt szép ai-, s együtt képezi a földi meUfuHiigőt, kűlönválví ideiglenes, s •g)%í*hmásikát felemésztve MuMU megsenimlsül s lesz az illető fabpba, melyben nme* érzés, de mégis mozgatható,
A ázott egyottra vágya tehát aa,,hogy gyermekök fietboldogságinak biztos és meg-\' ujgathaUan /áhpj(megnjeressék; - <« \'ezt . korántsem a azinbázadja \'meg, hanem\'a. taJományos műveltség, a^ensőbki tanciar-nokok/ szorgalmM látogatása s az ezekben liyereníó rend és érefphihBophia. Nem czé-lom dz alkalomnuil a tanoda! tantárgiuk
mikénti .előadásáról értekezni, noha ez úttal nem volna felesleges, hanem egyedül a felvett eszme körül botorkálok igénytelen tollammal.
Sokon, talán épen a szülők közül azon ellenvetést teszik, hogy gyermeköket ők nem akarják zárdailag neveltetni, hanem a világban élelmes, szemes emberekké is kívánják látni; nincs ellenvetésem 1 Korunk épen az a kor, melyben bizon áz élelmesség és bzo-messég oly ajánló levél a világba lépő ifjúnál , mint ruhájában a\' tisztaság s beszédében az ildomosság. Mert bizon ha valaha, ugy most áll a közmondás nagy jelentősége : szemesnek^: SÍI á~v2ág,~~vaknak az alamizsna! — Váljon az élelmességet és szemességet mi által nyeri az ifja ? — ítészben szinte a tanodában, de csak részben, mert ott sokkal komolyabban folynak a perczek egymásután, mint nyilvános helyeken, például a színházban. Itt nem oly korlátolt az idő s nincs oly annyira ntegkötve-a figyelem,.ízsbad»bbtér vInn(éT5"teYeIsé^ek WlSŐleges fására is, tehát a szellemies élelmesség eV azemességólt tagadnallanuL jobban fejlődik, mint a tanodákban.
Már most az a kérdés a" fentebbiek utan7~ mi volna tehát ezélszerű. és az ifjúságra nézve üdvös e két dolog kiegyenlítésében? mert először tagadtam a gginharhani korlá-tolatlan járhatásának jóvoitát s későbben mégis annak practicns helyességét kivána-tosnak jeleztem.
Bdvid leszek.
A színpadon eladandó darabok többfélék, egy neme edz, nemesit\', mint a drámák ; másrészo mnlattat, szórakoztat, mint a társalgási vígjátékok, nagy része azonban a frivolságban találja bravourját s szemtelen leplezetlen szavakban pirt idéz elő a tisztább lelkűek arczára, s kérdem, melyik szülő az, ki ily erkölcsrontó, a szebb érzést kignnyoló s a ledérség kicsapongásait meg-\' ízleltető látványosságok szemléletére jóakaró-lag bebocsássa? nincss nem lehet szülő, ha gyermekét szereti, ha benne a hitorkílcsüs-séget ápolni s nem kigúnyolni akarja; a tanárok, nevelők pedig a szülők helyettesei B még nagyobb felelősségger rnnázvák fel mint a szülők, mert nékiek nem szabad a szülői bizalommal visszaélni, nem szabad a józan nevelési iránytól egy perezre sem eltérni, szem előtt\'kcll tartániok mindenkor, hogy az ifjak 7 ezek által egész nemzedékek életsorsa kezökben van s végre nem szabad fogadalmukat mcgszcgnifineryetakkor tettek vala, midőn a nevelészeti pályát választót, ták. Nézetem és pedig gyakorlati szempontból oda irányril, hogy az ifjúságot,.tcJjcson kizárni még sem lehet a szellemi élvekből, mert akkor a komoly egyhangúság k&unyen fáaulttá teszi a szivet, márpedig erre is kell figyelmet fordítani, mert az életben a sziv nagy Szerepet játszik. Tagadhatatlan, hogy t színház kellemes időfiltés a a színmíiro-dalom oly gyöngyöket Urtalmaz, melyek fénye jótékony hatással\' van a kedélyre » valóban gvónyorü mint«gy megtestesítve
Játní az emben gyarlóság szép es rut, ürvendetes és szomontó kinövéséit, de ép »!y megvetésre méltó a frivolság , e lélek Ovis, e szivméreg, e társadalmi métely, a Vteskölcsősség c pusztító cholerája. Akik az Oycsmit szeretik, hiterkölcsös szépérzelmök (legénységi bizonyítványát adják ki. f- Az igazgató vag}- igazgató tanárnak leg-B|ebb feladata volna tehát, ott a hol színeik működnek egy heti repertoirt elővenni darabok belbecse felett az iskolában tartani, megtiltani a frivol darabo-Jrat s megnevezni azokat, melyeket aztán az Auságnak látogatni szabad lenne. *~M A szigortól ments jóakaró figyelmeztetést sőt tanácsot a minden szép, jós nemesre agyiránt fogékony ifjúság lelki megnyng-^ssal venné s a szerint cselekedni legazen-o|bb kötelességének tartandoná. ] BÁTOKFI.
Nem hiszem, hogy volna ember, ki a tavasz közeledtét óhakva ne várná , kit a mosolygó napj a deflSrTegboltozat s a remény zöld szine^öröm»™iíeltene2iegyen bár a zúzmarás ősz s a zordon tél várva várt évszaka a vadászat különféle élveinek ; de azért a kisded pacsirta vagy bájos d&lu csattogány vidor éneke őnkénytelen is felkelti kehiünk ama. nemesebb érzületét, mely elől minden világi gond és érdek háttérbe szorul s csak a lélek és sziv nemesebb érzelmei nyernek magasabb emelkedettséget.
Oh, m Imn sen mftgUrt níp etak, Mtm ucit, bőgj minden njrs íled, Ném, m«rt e]j(í]l a rat énül, M&irben bns s dniot Tolt bi ílrl. De mert ennek vidim képe ~ Vieits tíbi a mnltbn, S. a mit exlvOnk dvrSl Arru, ninatoel vagy edeet érae, átérexaDk njral
Az erdő s rét zöldje tehát nem csak kellemes szinjátszadozás, mely szemeinket gyönyörködteti, hanem egy nagy nyitott könyv, melyben legtöbben a díszes képeken legeltetik szemeiket s csak igen kevesen bírják annak titokteljes tartalmát elolvasni. Hányas mennek el a kisded moha mellett s nem látnak benne egyebet, égj takarónál, mely-lyeL a Mindenható a kopár szikla oldalát befodé^ míg a.vizsga szem a gondolkodó, elme benne megannyi csatornát lát, melyeken it a termékeny völgyön kcresztülld-gyózó patakba az ég lurmatja ömlik. Ki nem jar czéltalannl árkon bokron keresztül az a száraz moszatókban is látni fogja ama böte intézkedést, melynek következtében ezek cTporiásávala legkoszárabh helyek is termékcnyíB^ddel s igy uj élettel ruháztatnak föl. Oh, mt jótékony hatással van a azivre a lélek ily beható szemlélete I A természet szelid gyermekeivel való társalgás áz igazi békét kelti fel keblünkben, ¦ az emberi tudáa hiányainak belátása szerénységre int. El fognémulni a hiu dölyf, a vak kétkedés á az örök igazság\' iránti hitünk mhlmnkább élénkebben-fog kigyúlni szivünk-bsa. Illhet ugyan természettudós, ki létének
egyedüli okát a termeszét i fogja keresni, de az ész és sziv hitét azért még sem vetheti el magától, vizsgálatainak közepette nem egyszer fog benne e fBMi lények teremtőjének léte fölötti meggyőz^.
~dés fölébredni. Goeli enarnuft glorkm Dei. et opera mannum cius annunciat rb^&aiiiiti-tnm. Dics did eructat verbum, et noz ooch mdieat scientiam. Aa egek beszélik az látás dicsőségét s az égboltozat hirdeti taetnes műveit Egy nap elmondja a másiknak s az éj tudomására juttatja az égnek.
Ily gondolatok fordultak meg tgyaat-ban, midőn egy hüvós szélroham, zúgott át a csupasz faágakon. A téhsek saén|9 ez gondolám, haragszik, hogy uralmának vége s neki innét pusztulnia kell. Boszn-ját a szárasvlevelekcn tölti, melyek mostanáig itt otí^-függve maradtak, a- cser vagy juhar fákon ; banyathonüok üzi őket a még szunnyadó föld kebelen - ide s tova. Olvasóim bizonyára látták m\'tt egy mirtaleWTssen-állitka: "VégeroWoWBr»v»----a batalmasb bntetsző nregelégedésétJ, — az uj urunk szinte ily, bár egészen elrejtett mosolya kftéré a zsarnok doWngéseiti ntóöi ugyan még egészen hatalmában a diada>y \' de egyes bokrok és csalitok árnyában már már előbukkannak a győzelem hírnökei az első tavaszvirágoeskák. Mosolya nem titpr-talan; vad1 pusztításai által -nem maginak hasznai, mert a harag TOliesensaját magí^ nák. legkevésbé válik hasznára/hanem BttóV jának. A fa elsárgult leveleit többé föl nem frissíti, szükséges volt tehát, hogy azok onnét eltávolitassanak s a fakadó rfigyek nj zöldjével rnháztassék fel a fa. Dtr hát nem árt-e agyenge virágoknak ? Nem bosjralja-e meg magát a kisded őrvendezőkőn ? Ott, korántsem; ők szerényen vonják meg magokat a bokor árnyékábau s ha a dühöngő ur közeledik, szelíden hajtják meg kecses alak-jokst a hatalmas előtt.: íme itt egy pár hóesengetyfi (Gahmthus nivalis}; szép harang alakú virágaik mintegy engesztelokfll tűnnek föl a tél s tavasz közt, fehér öltönyükön belül álló három jdridebb Vevólszv: rom zöld azegélylyel bírnak;, n^iiiteaj m>-! detve áTtmrény-anu édes totóikét, hogyk\'-
-•közeledő tavas éltető, mosolya \'g^atM^ meskedeno^ a.tetszlu^ttön.Xör^^
solyg a szép kék szemű tavastvi (VeronJc* verna) nyájasan- IroaafmtrtaV*-dcrüH tiszta eget. Köztök egy cg? sárga sárma(Ornitbogalluni luteum]gjehgénffleg-liajtva,arany ifejecskéjet, kérdezve -rpillant ama levélhnliákra, melyeket nagy fáradsággal volt lténytelen tova emelni, ím^ón alolik emelkedett a fflldszinre. Egy nagy jufiírftf • levél feküdt néhány lépéssel tovább, tnálytój egy talán már elporlotl rovar nagy lyukát, rágott. B lyukon keresztül volt lténytelen\'a) -rirágocska az uj élet útját venni. Megáll-:. tam • Htka tüneinény-előtt s majd »letelet, majd meg a virág csodás helyzetét bámnltazo; mi-kedves képseaja taruiéazst ö^^lkoá 11«^ I ifjodásának, gondolám magamban * frtyptffjfr\'\' ogyetszontsaédlinal kozÜL Ki etákratri\'
16. %.
ftgja- renní "aíTm^mnlatot,,mely közte 9
Van hat porodája és \'^uiuúi^l^virT^jiM^^i^úk ej^z
¦ma; do e levél szirmok Mtró./JííWJa^ "
nal fölébreszti figyelmünket. ¦ tflnle kisded virágnak VtitiM f
talán nem mindnyájan tudjak Mt,jtp>gy
egyszerű oka ennek abban, rejlik, miszerint
itt a virágkehely o pártaieVelkékkel összenőtt, tizek társasagában találjak a marcziusi
ibolyát (Viola odorata) kellemes illatával,
oly egyszerű, oly igénytelen s mégis kedvelt
mindcuki" elolt. A tiszta erény jelképe vagy
tv, gombiam magamban, szende egyszerü-
srged tesz voarfviAs UlatSHslyW, \'mint az
őszinte kebel tette},mely-külsőségekben nem
kereiT jutalmát. ~\\ ------
Nem btában; hogy véges lényék-vágynnk,
a termeszut csükueiu lépten nyomon figyel-
n»<tet a végzet örök változatlan törvényére.
Egy sövényt kOjuő somfa mellett haladtam
el, rajta a liulál képei mellett ezer még racf i^ílfogirfakn^orágiKska diszlett. .Élénk i;.ürtoi11ótté*tárult fol előttem a szorgalmas mtthvk\'iparkodva keresték lel a tavasz ez r)sd. virágait, melyek finom arany -fütyölt képeztek a vaakcménységü águk fölött Kö-jel$hb léptem, s azonnal fölismertem a duzzadtabb virágrugyeket a keskeny begyes levél rQgycktúl , melyek csak nehlny hét átélte után ékesítek föl újra a diazüktól .megfosztott ágakat. Eszembe jutottak itt üfltnee szavai:
Voitr Instígtn Gswtadea,., In gfifcbmücktcr iiuban Buciit, Ailf itt mgirirh m Ondra: . ;¦ Kaoipe, BJlttcr, BTurne, Trncht.
üip a fa csodás alkotását csodáltam Kémeim a fa aljában álló katiafáj (Lamium maeulatmn) virágaiu akadták meg, bibor-üim? ajkai hivógatólag szóltak a felette repkedő tarka pillangóhoz
ép mnj pÜlaapi\'j,
•vényben is benne volt ugyan (4° elé§( saját* ^ felíbgiflt^etnml^Wi^VBdelam után úybáiv, .
törv
¦AB* _
jÖvedelemadéTnzettetnL; - f A 10. §. ázt\'reodefc;,,áa épületeken fekvő lóaságon* adók éjkUptarhek á?adótívetáf-\'tnál:--l(áűBtóibe \'nála »taek"|Eitfn ratdelet ;Wjron JgasLÍgta$ÉLW.M«h; ajt több., --flxilrti meg«il#b^^>it- nM^eyffteie^:-V. betáblázott* tobjólflííkülön jitomüc;^ bfltriWAii^l t«rhdt hi^l UniiH IqIOq meg-vétetik az adó; sőt az adó és más terfiak .fa\': jövedelemnek vetetnek és még azok után ii adók vettetnek ki. • ^
Ha a ház}irtokoB éT lakbdriő közötti
Keblemre búIIj 1<> km púpon" Kiktlehieb xncagf iljii ac*I
Mtnt gyermekek száraz csalánnak w ttcvAetflk r mert- levelei a csalónéttoz igen basonlók. de csípős viszketeget nem okoz érintésük. Kora tavaszszal* egyike az első virágoknak, s késő üszszel hanyatlik csak téli
vetési kijátszás: arnevéíátt ke*t fél\\m,\'& házbér iránt támadható por esetén,\' az adózás alap-, jául bevallott üszlétot.ité][beti megabiró." IJgy emlákazünk ; hogy andmot t^rrónyboti cr sem volt benne. 1
20. §. azt rendeli :n,Ha a hásbér aduval to-holt lakosztály Önsen áll urasain óyibon ívdóel-ongodiis nem adatik,l;ilianéni á-üövetkezü évi ^lökivotísnól voendö an tekintetba." — -Ennél már a nómot tOrvény sokkal igazságosabb voíl) murt iai% az vem kiránt adót az ürtsson\' álló lakrészek tűi.
At ország lakossága legjobban rottep a hár-oaiuUyadó da házWradii igazságtalan va túlságos tíibeitflí; minthogy a lakosság iegnagyobb rtíftrérr. aérvo a lakbáz: caak holt kapitaüa; .mety a mullett, hogy Bemmit nem jő vadai mez, \'ázonfolUl annak fontartásasokszoros állandó Ur-heltotísBcl jár.
~ö Felaége a boldogaágoaezUz Máriáról: iiűTfiBflttJtírapánjnQnostori cE.apátaágot HóVyey Jánoa Bzomoathelyi kanonoknak, a be. Miklósról nevezett madocaai cz. apátságot podig KO-nigmáyer Károly xáUegenze^ plabán^u » kortl
Jetí^aJb^p^ea^apA " nBVexeHMk
óüjmmíieaeii éáoaiüfumí Sup fc ^"
—^é\'itn$üYM$Z> 1888.Hnlt)iÓz>MD i\'volt a balatoni\' íordS megnyitáa*^t«hit elíbb, mmt megkéazfllf volna; a munka máig is folyik. — Májusban m tierencsátlenióg majdnem napirenddé vált. Egy szabadságos katona — mint hallottuk — konyhakessal baloldalát átdflfko. E boldogtalan kéts^Jiajt^mog, mart miolótt ma-
ogyetcrtóaMlstóDd&oaaB kítvottetnék. ol adóki- ^áV^eróy^olt^l^eglríiH volt. ~ Egy-pórt & ij3jí-_.[_: - «i-fcitü»\'"-i 1 midfc eríntón asivö" táján azhrt mog; oz mógóL
— HévTizpatakoii egy réltéa kömüvea legény hullája, találtatott, a egygriifi kertbon egy tóti
Heti szemle.
Jani Bft ó-ón,
18GP.
A nap áldozóban volt, azföt Í9 hűvösödött, viaazatértem tebát csendes lakásomba * öJuzeszodeH >irKgmíiuat atépen a azárítóba -?»Íáavhogyllá^á^áJtal bto v,íaszar idfahessem dméarbje;ain» kedves ^rezeket; mtí^ekét a I rmészet e kedves gyermekoi-Wfk\'körében tölték. \' Fr.
Ü&zbéxés JiáKOsztályadó.
ií-Eaen egyflvó foglalt, iíe ücórCkét egysen kjBlqnbOxy adá&H u az 18öO-ki marczitu 4-iki njrUt.psrvieaMd hozta be a bécsi kormány a ma^arktfrbnáországaiba, - ~A móvtaidimmzteri tOrv^nyjavaaht az osztrák s^t-paránttel Tevía alapal i annál még sokkal ¦¦ágOnibb kemóny«bb ¦; • i a ¦. ház osztályadon , ww&Jfcxffűag;padig, m^g mintegy 200Jaiáza-Íá»H. magasabb wlózási megroratolást awbní tíltíbtú ^aítVinyoa. -
ÍBVvényí«Ta*Ut, egym rtóetelben fe/ kSWgotvo, VsHtíbéadra; a ogyiátzzik, bogy a p44tftam?svtera mm adófaj által reményi jdejdékeny.jövedalnm nfivekadéat i...podig épóo esvgu émm adó> egyik l«gigaiaÍgtaWb-Wlö éi togtíyomasrtóbblka ; míilyet Jnind a mriBetf-18 ér alatt bámnbüoa nmgaátágra tedott* *$6űEMÍ~Wrv&3üA fblesigáznL ~ r Tf&te3rir m FiáuuztályadÓ együU tett; -ÍBb^bea.^ 7,754,000 frtot
lB&á-bea már 10,069,000 , )868-ban;-, 12,431,000 ,
¦ l§B^ba» 18,308^)00.
_ á| magyar kortna onsá^aira bzí-
AgfOttíÚtítVl^n: . L66lá%a&L " MikkaWnbd^bóroaóiiHj^^pnL. ,
Kft\'-i fól \'ttUHdral;\' azu -szinte • 300 magátahHra fsámittatJkason adóbefi
........szinte jplnden §§-n
,s\'s^yÓBbitot4l\'6ldínli , mmdalS ..hofry a olyan hnlye-1^ bwabaaházat
^^m<_^JF4_M^»Ht^ák
— PeatoQ az Orczykert\' körül az ebek egy nrat martak agyán. —; Á\'debrecsení tornaegylet tagjai, katonai gyakoriátokban képezik\'magokat — A nagykőrösi 23 zavargdtTnár elítéllek, a vezotöt 6 évrei — Szopor! faluban egy nüt veszettí\'arkaaaiart;agy,on.—.Qr.Rsttbyáni Lajosnak conüscálva tartott borgani aradalmát nz DrŰkíisTikDek vbnzaadják. — Chiliben 15 év ót« eg^- férjgyilkos nó" baVonkint 100 oBtűrcsa-pánt kíip, LtltLig 1H ezer ütésben részesült. — A tna^ryar hadsereg parancsnoka Vetter tábornok tutind. — A „Naradny lástí" lap correctora egy ^íjtiittiba miatt a prágai lóvészkertben megmér-<íL-itü uiogaL — Az abyfisiniai háborúnak oko-znja ugy trencflenmegyei sxületésll Stern nevű íungyar zsidó volt. — Ebergányi Júliát mult hó viigiio Hsalhtották JlGdlingbe.-— ö Felsége, Hildára toitént órl^zésekor kezébe Vette Mária fóhercaegnót s kétszer is kérdezé: hogy vagy édes kis magyar lányom ? — Az osztrák államadósság jelenleg 3,025,215,6% frt — A budai-filaA magyar általános gyógyintézot házszabályai Budáb a~virösm»ijóí ai8"Bz7ÍlazÍbBn"lovó intó-zet.- legújabban házszabályokat bocsátott ki, mely 17 §-bol áll. Az intézet díjszabályai I—111. rendűek; Az első rendűek hetenként 11 ft, a 2-od rendüok heten kint 9 ft 60 kr. és a 3-ad rendQok hetenként 7 frt 50 krt fizomek a bútorozott ssuba, szolgálat, > gyógydij és szórakozási költségek fejében. Étkezés előfizetés utján a társas asztalnál, vagy étlap\'szerént történik. Ai intézethez a budai htnczhidtól tánaskocsik köt-lekűdnek. A vendégek száma napról napra gyarapodik. — Uradalmi telepitvényesek. Am.L pénzügynüniszteríuinboz Máusa Újfalu s tubb kuzaégbeliek aziránt folyamodtak,hogy réazökro egy, vagy azükség esetében" több telepitvenyt, bérben vagy OrÖkösUdés utján eszközölni kegyeskednék. Telepitvényi czélra kijelöltetett líarka; és Liget kincstári puszták. összesen Ő635 hold föld, mely neonod gerio]tM(SÖOhold),oaztatnák 85 hold egyház emelésére hagyatnék slb. A haza felelős kormánya szép lépést tenne, ha a kért telepítés-ügy ót előmozdítaná. _ Sandwich síi-gütenafoldrengésak issonyn pusztítást idéztek aUL, —. Gaodin chenúkosnak sikerült gyémánt, zafirj-rubin és smaragd utánzásokat áfliui elö, melyek a természetes drágaköveknek nemcsak saine- és tüzével bírnakhanem reonkivoli kemények i% köszörölb*tílk, az üveget is vágják, — Hazánkban 1149 sebész Tan. —Az olaszomági párbajoknál nem a kihívott, de a kihívó választja a fegyvernemei. -
. Zala-megyei hirefe.
— Fclbivás. A nagykanizsai fogy-mnasinmflgyi bizottmány alelnöke^ Tárnok Alajos w tisztelettel felhívja mindazokat, kikhez a nevezett, fogynujasinm ügyében l^bocsátaUjtliirási gyújtói vek b megkeresd levelek Tntéztéttek, szíveskedjenek azokat mielőbb vissvakqblont, ,yagy az. eredmény-
röl ütet tjidnmtnnij hngy BrámfuTioAt lrt.1-
lóleg elkészitliesse. Ugyszinte azon nemes flgybarátokat ktiaztelettel. felkén, kik a fögymnaaittm jatára ajaniafcot- tettek, de rne^.azt ncta.tíűjesitotték, nála mielőbb intézkedni wtivi
méazárós legényé. .~r-, Lakatos tánczmŰvésE e bó vf\'gtíu tartja a próbát, mint halljuk, a hideg fürdőnél. Szándékozik városunkat elhagyni, nincs kellőleg pártfogolva. ., JL- Űy.
— H á\'gy\'o\':mfa ay. BlhaltHcigyfalTi Horváth Imre cs. kir. kamarás, a keszthelyi kórház javára végrendűlütileg két darab 100—100 frt <{rlékü földtobennentóat kötvényt adományozottá ÁMdfl lungjen a nemeskoblö ur porain!
— Gróf Festűtich György minuzter nr Ö Excelientiája mnrakuzí uradalmaiban a legelő elkülönítése végetti alkudozásukat megkötötte, mint halljuk, Domború 2Í) cz^Légrád ikl ezer forinton váltották meg.
— Muraközben Krall helyettes püzpök ur részelteti a bérmáláa szentségében a híveket, mindenhol fény és magyaros vendégszeretettel s kitüntetésokkel fogadtatik.
— Múltév végén Amerikából K.-Knnizaára szülei s rokonai látogatására haza jött Danna-ljergnű_mult vasárnap visszautaz jtt hévvel emlegetett uj hazája, Amerikába. Kinus volt az elválás, főleg szülei részérói, inert aligha látják njra ez életben.
— Mult hó végén a récsei indóháznál a : vaspálya egy ojnduqtenrijarabvikrn.Jépett A szerencsétlen családapa vigyázatlanság áldozata lett, aniL\'DDYÍben a vaggoh lé]>0Jiöjén állván, n mellette elmenő másik vonat lesodorta.
— Kntysadé. Mint halljuk. Nagr-Knni -zsaváros legkíízelebb tartandó kcpvisűlüi testű lete ülésében a kutyaadó beliuzutuln jninti eló-íntézkedésekszőnyegre kerulendnck. Úhujtaodo s sikeres keresztülvitelén nnm kétkedünk és akkor nem lesz talán városunkban a kityák ellen annyi panasz, mint jelenleg a nem leazünk tanuk, hogy a\'fiJutczán tartaaaanflk kun-árai czéllövések.
— Pó 11 ók. Nű ijjedjenck meg t. olvasóink, nem adópötlékrólvjM^ni-as-nem n mi dolgunk, hanom_Japunk ^raPi áramában hozott méi _^ rosczikk elől tévtSésbűl kimnmdt a „beküldetett" ^aó a igy nagyon lermcazLtLa, hogy annak -tartalmát egész mérvben nem vallhatja magáénak a szerkosztőség.
A Utón állás. Jacklihíres kanász testvérek egy felvidéki kereskedőt "az erdőben megtámadtak, és tőle kemény fenyegetések közt 1000 forintot elraboltak, az illető vészedé lm ez egyének a kapornaki járás foglárai által felfedeztettek, és a. törvénynek szolgáltátíak áL
AQyernjok égés. A piros pünkösd első nagy napján egy vasúti napszámos szelíd 4 éves kbi fiacskáját egy fakamrábaa alva\'hagy a, aajnos ismeretlenségből az nap d. u- 2 éra. a kamra kigynladt, és a gyermek retten tó kínok közt bennégett, és ez N.-Kanizsán thrttínL
^Sz,erenesétl enség. flelybob G.....
kalapos mester szolgálóját egyik kereskedésbe vitriolért küldötte, visszatérve vigyázatlanságból egy fiatal nővel fisszeatőd&tt, a kemény szesz ruháft összeégettey.— kár n oly veszedelme* szert egy gondatlan cselédre bizni.
Somogy-megyei hírek.
Kaposvár, jun. 5. 1868. ír h. A helybeli népnovelési egylet, mint -értesülünk, mlnisteri jóváhagyást nyerve meg-álaknlt; czolja a carim szerint a nevelés előmoz-ditáaa egyátalán nem és valláskülönbség nóikOl t\'1 h-Páv nap óta óriás meleg aszal bennünket, mely az árnyékon 23—25 és a napon IU—117 fok közt variállt. ezerint.Sokan félnek, hogy szép termésünket, mely már is sokat szenvedett ai cső nélkQli; forrasztó melegben — valami hosszas1 aszály fogja aratni, mint pár év előtt , Óhajtandó, hogy ross próféták legyünk. r
: b. Hej rondürsógl rendőrségi btsony csak hlában beszélőnk nú, nem halija meg senld, vagy ha hallja is, n«m e>,aemmit. ffi adták a readeletétv kÖTÖÍlik is szépen a bírákkal és hatóaágttkkn!, nztán mégis zaklat,ben-hünketa s4)k koblutti hiilt\'urinói sebesült, vándor legény, invalldas ónt ostót, -égettek, árva-
Sorekek, m<u , nuui tudom én miféle cxég ittlT koldusok\' róta szám járnak kapóról kapura t Mar iseen elég szép reményeink van-i)ntrj bogy_az adót esztendőről esztendőre. Tas-tagabbaa mérik ránk, ám törjük; dr hát ettől
az. indireet éa keUemetUattl. exwuájt ádótél mentene meg bennünket a hatósági 1
h. A kugli kompánia is — igaz hogy mi-ÍŰBteri rendalo* nélklil, J« régi nsnsból eredt j%gánál fogwinegatakalt és erősen működik n ^I|ei|S^lEertjáben, hol is három pályán dobja &. ^vállalkozó publicnm az elsőt. A Legjobb dobót a támogató megénekelte, — ha megenguli jövő számra a hely — közöljük h verset.
— Má jns 28-án a barcsi vonnia 7-ik sxámu őrház mellett a sínekből kizökkent A mozdony és vagy 15 kocsi flsszetfirött, a személyeknek azonban semmi b&juk sem tortént. A mozdony személyzete küzül csak a második mozdony vezető sérUlt meg, b az is csak ugy, hogy a mozdony a töltésről lo esvén a fűtésre kellő fa hullotta fejére, Oka eszerencsétlenségnek eddig biztosan nem tadatík, a szakértők véleménye ;fl|spnbáá ^nZílhbgyíbijiotŐ az uj gép tengelye törött volna el.
— Király ő Felsége megengedte, hogy azon 600 ftnyi segély,,, melyet.dktó-anlókü Mária Terézia királynő 177Ü.\' évben egy Somogyme-gyében Segesden fblállitandó gymnasinm ezA-mára kirendelt, eddig azonban ki nem szolgál-tatúttjazÍ8ti7—G8-ki tanév kezdetélol evenkint d tanulmányi alapból a kaposvári gymoarium részére-kiszolgáltasaék.
— ViolaJózsof köztisztoletü csurgói azol-gabiró ur kocstdüléfi következtében tett ugrás alkalmával jelentékeny eérüléat kapván-aemiatt Pestre vitetett, hol május Ü7-dn iszonya- kínok között 38 éves korában elhűlt Leljen vigasztalást gyászoló családja a krjzrészVétben, mely a boldogult ntán a jobbak kebelében éL
L. Rabló elfogása. Soniogymegyében gazdálkodó Drozain rabló főnök bandájából sikerült az éber fogbiroknak egyike jó madarát hurokra keríteni, ugyanis Németh Istvánt,, kit a foglárok Inke környékén azere&csá\'aeh fe] is találták és egyelőre bu is hibitettók, \' a xaásik veszedelmes rabló gyilkost pedig Kelevtzen/a fogblrok egy: fáról lőttek le, nevn Km ~ IJorvátb István volL
Sopron-megyei hirek.
— A sopronmegyei Ueákpárt folyó évi június 22-én Sopronban az úgynevezett papré-ten épült tornánzcaarnukbun <1. e. 9 órakor tar-tondjü alakuló Oicaét.
— Ö Felségen beledí iskolaépítésre 200 . ftot adományozóit.
— A tavasz zöld pompájában disuó természet min.li.ru at kuLumue Imtáat .gyakorol ugyan kedélyünkre, de\'ke^zze«ee*iblui^S^ hatás ott, hol egy Bzép regényes vidék terül el szemeink előtt Honunkban a fraknóvára íjai vidék is a szépek vagy talán a legasebbek káté BOTé^űoTAmiegy-Tájélc " " \'
elterülő fenyves- és bükkerdőkkel borított, magas hegyek, melyeknek egy pontiarol rBoaiáliii-hegyj Táltozatos hegy-, völgy, ás twjodebneB sik*ágW keresztül tiszta időben 10—15 mértföldnyi távolságra esodaazépség& kilátás élvezhető, továbbá árnyas szák völgyek, meglepő völgyszoraBok, csörgedező hegyi patakok, has itallal kínálkozó források, virágos ínezök,zíil-^elő szőlőhegyek, a különféle gvümölczfiák ezrer-vei beültetett kisebb hegyek és halmok ;stb.-tnind oly kiváló tulajdonok, mik vidékünknek — főleg a tavaszi idény alatt ^fsWhatfon díszt é& .bájt -köIcHönöztiuk. ,i hogy végre szép vidékünk ^regenvusscgobül" semmi sem hiány oi-zék: ott emelkedik egy kiálló mészkőszirten mintegy 70 Ölnyi magaaságbaa a köaépkornáJ is előbbre vihető régmúlt viharos idókból épen fennmaradt híres Fraknóvára, magában rejtyöi több érdekes regiségot-s a berezeg Ji^szjariíázyak kincstári nevezetességeit. Az itt inegfortrolb kéjntas mudezsket látván, méltán kérdheti Önmagától a német költővel: .Mein .Herav\'wsa willst du noch mnhr !u [Srivetn, mit klvánbatB még többet]] A kéjntasok kedvéért felemlíthetem, hogy hozzánk legközelebbi vasúti állomás: Nagy-Márton [HattordorfL honnan egy óra alatt gyalog is ide rándulhatni. L vaaaű állom ásnál megtekintésre méltó ns itt elvonuló10 Öl. magas ntvezeték [viadnk] y mely hoa* ivboltozaton nyugszik s egymástól minden knriv_táinDaxlQpa négy ölnyire van és az egész vörös téglából készült Hazánk vasatain ez a legnaaybbbazerü utvezoték. Fél millió formtba kurölbetttL De vizBzatérve helyiségünkre, nem hallgathatom el mág azt is, hogy jó a illatoa levegőjű,- szt^aktál fedett feny ver hegyeink csöndes, ^VflJgyelbeii már több idejött -mellbeteg vbiszaiiy^egéBz-ségét ¦kellemes vidékünket megelégedve ~ hagytael. ¦ ¦ ¦\' ü?\'*-
— Ámult M MyU* Kk-MirttmWl* te-
i «ktüt Fnakodvirta BXÜlitóttAk. — 8»MM« irominy-halmml volt m, murt uk fav«rw koolít láttunk tWo megrakííví. E huMolkoiili\'TiM: . BiinOloff \'MjMrerAi miutt Wrtóntt\'lMH\'M.6™-dilmi {lbpx&tí»6G - tf\'utt hdlpk- BéoM KÚ-tUrtooU Hymtotett 4t , -
_ N » p o k b » n FnJimWini! W«tt*j*«lWt igyulüvíü Itlt- vifMt Mniotetl. Innwu hssynl-
UIaL amint Petőfolva vr*y« ¦ bitiekkQ^U uámMkflzsee felett sürü ^^tÚ^^Wm^^ m;%W.V Hint ltéaŐbb hallok; nmmmnyólci hiz\'ógett porrá, de »»«y rsiai bUfr>tUv*:wtft. -, K Egy\'kedveaáB oly élánk UtyaliyA\'volt ¦»¦ viaKJouátásnak nuj. 31, ét Jiúb l.f midőn tv béeai akodeniLai dalegylet körülbetfÜ képviselve 80-tag Által előbbi tudoaitás folytan egy pftn-kfodi : kü^duMara Sopront » inert te már előbbi években itt tartott dalunne-pekbon megtetszett erdő éa ligetei miatt
* P. A í n s * 0 d a - i % k 61 * jön. 1-én nyittatott még. Egy gép Íb rendeltetett, melylyel Baa-unbana vw annyira,emeltetik, hogy lefolyhat. E fürdő A városra nagy érdekké, van, mórt azon Wy, hol a fönW tótunk, egy forrással bír, ae|y sok vizet lartainazj-^ eran kívül várhatjuk, hogy t.$»\\Utog*tót»kajR--
¦".. Vas-megyei hírek.
* Yasmegye ^közgyűlésének hatirucata folytán a megyében lévő oson kézségeknek, melyek a helyszínelés óta tAgosittattak, telek-küoyvileg leendő keresstOl vejwuWro Szalmay Amál, Marich Imre, Totnasek József éa Übbz-lopi László urak^egrálaBtíattak.
<- * Baleset. Junius 2-án este egy lakodalomból haza túró fiákkor kocsiján 6 férfi ittasan bo-besen nyargalvahaladott végig a fflutezán, ezek küzUl-aa egyik pMBtoly lüvéeekksl szándékozván a közfigyelmet magára vonni, azonban á felhúzott kakas ragujáról szabadulván, arsO b1 dnrjrant s a axerancaétiennek kesét zúzta meg, azonban e bajt fel sem véve, tovább hajtottak,
* egy\' kanyakulatnál amint sebesen haladtak, a járma ftUbojiii^, ku^b^juL^
történtek,\' hozott fal/ arry izem és Májat lehatott
MáV^*ÍEi!itii joTmnUttak.
* GűDCBett a mait napokban egy polgár házit zsuppolván, arról lesséd ült s az alatta illó talicskára arczcsal esvén, borzasztó eebesQlésc-ket kapott. \' ,
*A BÍomoEÓdmegy óbelí rablék erélyes üldözéséra Umdt a katonaság már etíndit-tatoti. ¦ ¦ 1 ¦\'"
* .A szózat jelképzete." czÍDiü.kóp, melynek jövedelme az aradi vértanok emlékére szenteltetett, már azdtküldetik, e mi már vettük is, a tud oly silány éa gyenge, miszerint bouan-kodnank kellett,. hogy ama magasztos, eazmet iljí l»sd«de^1!tÍA^
zsAJcba rnacakit.ne vegyünk.^ :>;f[ >I01J01 Józsefjel easebészünk és orvosunk. Nagy Kercucx felső-ize! estei Ukosnak.feje t&{ífr-
rfrtt cl; ax operntio 10
¦* kA^*1rapókban Morkovits őrmester a helybeli ezredből szivén lőtte magát. — Okát neoT tudtak.
* Sai n^ta-at KoesisovBzky Bzintáraulata m«gkexdé előadásait, kik a látványosságnak barátai, azok találhatnak elvesse let. Vajdán jól nernélyeftité Zrínyit a, kütönben íb jó bon padi alak csengd és tiszta hanggal, ozabatoa éa otthoniba játékával kedvfinczeink\'egyike. Cz&kóné joles énekével aratja a tapsok ezreit; b ugyan, e kitantetéebo réuMUl Lövei Viotoría, kellőmmel tánczolt a Zrínyiben, — kz ily látványoaság azután engem is küzelebbröl órnekel. — Holnap lesz „Dunanan apu" Cancan-tánczczal. — Be-menyijük, LBvei Victoria iámét kitesz magáért. Közönség meglehetős számmal jár az előadásra.
Irodalom.
— .Megjelent Hajgató Sándor „Kik el el* osimü köUen^yfilzoto Wajdits Józaefkönyv-nyomdátából és ar előfizetőknek a napokban .oxpediáltatik; a kevés várakozásért dúsan kárpótoltainak azáltal, hogy az ígért 8 ív helyütt 10 ób fél iv adatik. A l53 lapra turjedÖ mfl ki-állitáaa minden kiván&lmat felülmúl. Ami belbecsét illeti, annak megítélésétől fel vagyunk mentve,, amennyiben a Bzépt^bctségü azerzó lapunk állandó munkatársa levén, lapunk gyakran" hoz tőle közleményeket. Nebány példány még kapható 1 írtjával valamint a aa őrzőnél Leiigyeltótíban, ngy Nagy-Kanizsán,-Wajdits József könyvkereskedésében.
- h. Kapotrir. KírjQk pgr nappal elffbb bokáidéul, mert Béiftib nem Tehetjük bo. OdTOUljQk.
— R. S. Leneréltdti. Hál portán 160 peldinr «-pvdlilUtik.
— H. 3. Sopran. I I L. Hamburg. T
: — Ft. Tota. Kéijflk ai Ígérek sxirei utJMit^sét.
— Két tZBCÜ fiteük M Wftjúlla Jótief njenaii falsacrelt nyonnUjAban, ssttkaégei, hagy kellß Ukolai képsctts^iral bírjanak, k folt4telek elSn*n*ek.
Kl a Bnunaehyreig herciefaígi államaorajegjek m«gMmlelé*ÍDÍl ponioa ét BEiUrd tíoljilAlra nánitt, annak a SO ét 4ta fonnál!á í* iltalAnoi betaüIÉsbcB réneiDlS Hsai J. W. csegst ajánljuk BBka-ffiSfléai FrmakftrtaaA. Alnllrott tuoa »er«nc*Lbeti r«»ca<lltem, egj torfjegTKjel hit kuoraolá) lafaljta _a!att esjaser 119,000, másjior 110,000 frtot nyerhetni, melj Ons»>
íenaabbl emfg Alul aionna) kifiaetUttck, Sjm-n)-itákok aflveaDtt hianal —- mlndeaki rtndelkBaJara alloak. — 4
« j 1 5. Mn elóbb bérlő,
~-- jelenlep iGkapóniee.
Horvát söpkoitexnényelc.
Mii r«K*n nam Uvfk, :.
fiia korán keUk
Éa a meiCrö noaik
Aa InQt elrunl,
B bannatoi tírigót
A aBtd -mecSn Rcdnl *,
HidBn kii táraiban
EgT k[a tOlil bokorban
11/ hangokat bulbk, tik, tik, Ub.
TUatáira lóprk
f] ott kOrűlnóieU
Ka ottan íoxrevemek
A harmatai fllbcn
AJodni agy Ijinrkát,
Plr boritá arcait;
Cíodilom a ljánykit,
Ssíp karosa Jorokót,
B»flm brroBDn dobog, tik, tik, tak.
Ébrvd a linvka
5 mindjárt felilla Eien BkATakat mondva;
Netn itt vcxpt utad,
Amott találod sít,
Arra TÍdd a ba*át,
Ahol a pmacfkit
Hallod uorgcdcini tik, lik, tak.
He légy ko(rj«tleo 81 ép íaortlmcícni —¦ Ki moshttTOltél tagom, Jnttem A EiaiEre Virágokat saodDi
6 bokrítilm külui ; To *agy áion TÍrá|;, A kiért hű nÍT«m
UinűflQ hnrja rticp tik, tik, Uk.
_____ SPlTZEft JÍÍZSEF.
ISTEN. KEZE.
[Történeti beszély.] Eg)háímsbQLUl Dervarlrs Rólnaántúr
""(Folytatii í« *íg«.)
Nazuff aga , vagy íb Stubich , nehogy elresz-Bzen és magát megadnia Be kelljen >i mocsárba merítette magát azon reményben, hogy majd a csata után menekülnie sikurülend, azonban a aínnyogok , kígyók és tüzea békák oly sokaságban lepték meg, hogy borzasztón ordított b igy akadtak reá a magyarok. Hz azonban a üMOdott férgek által testén ejtett sebeiben Kanizsán meghalt!
Foglyokká estek még Mem a spahik vezére Berhan Kiaja, Ozmgífíolebi, Sásvár húgának fia Halul és mépftgji&cn. _ _
- A- mocsárból menekültekrít üldd«5be--Trttzk. aztán tf magyar csapatok s a-pórTtéf-éa-Wniéf-
ituntették magokat J lÜlimán\'éf K«mií lásQbb áion kereastul\'i ból felgyújtva feldolti* •\'a^Mál ¦. tatték) melynek helyét maliiapigUzi\'ui
TwfjéloUr----7^—f-
A osatának hát vén lűn, tflmérdok.to-oKim talon venett el az ellenségből, tojienetíríJípi 2000-re teszik az\' elestek számát, meg Vflfe monda 8000-fe emeli ast - Sj
E caata dlinl kicsinyben vászalűn fi«BtV«a^
töröknek a mohácsi véss.......\\^.).r .- •., ^ hm
Ceala után a magyar vezérek, östtte gjttttefcgl mind megvoltak, egyetlen egy sem hiány*QtL) közttlök, Batthyáni, ki már hosszabb idő d^kf baragbou volt Zrínyivel, Halikóc| .e^ fTrrtJ-_j maaasdorf tanácHárá kibÁültet, s\'á\'wennea^ sen végzett csatán oWitnkönyekkel aaomeikbcaij dűltek egymás karjaiba. * ^
A pazarul tioutott embervér átkot kiáltott^ annak okotojára\'s a botzqló ^epes^ ,vég)W mégia elérte azt, ki annrüc rettenetes\'\'caapáss^i egéss mértékben megérdemlett^. _ \' ^ Sásvár bég crun reá nózvo is a lcgüeraesét^ lenebbül végzett csata után Stambulba- idéztB-f tett, az ellenségen es saját emberein\' eikfiretétí^ kegyoüenkodései mind napfényre ^tsak.»Ci»; terTics vádat: meg a kaczorloki azefűnaiétlen. csatában olcsatt a fogolylyá lett barezosok roko*; naíknak panaszai is Bulyosbitották k a tSrw| badiUirvénynek kijelentette, hogy lm minden-vádra igazolni nem. bírja magát, ugy\' ssin^:; általi halálra leond ítélve. . - . |M
Sásvár tömérdek kincseket pazarolt el a bíráld és államtanácsa okok kbzt, hogy azoj ¦ s^riaattf j Ítéletet kikerülje, de mindon baBrialanul" voo^T ellenei elzártak elötto minden utat, melyen ???3 kegyelmot nyerhetett vqIqjl a e rettenetei %mbe^^ kinek vérengző tettei Noro és 1 Batu khán tut*aj teivul vetekedtek, börtönében egy éjjel kíslel^ kuleg megmérgezte magát b igy ért v^get asonf vérob, kinek sirjába ezerék átka nehezedetté legméltóbb síremlékül. a-d
Arankáck e caata ntán még cgysBW nssza^\'-tértek az elpusztult vidékre,.hol egykor bajler-3 kuk ullt- Aranka gyakran megemlékezett a>^ kedves Rubtanról ós ilyenkor nagy sötét sxe^ meiben bánatoe könytacppek égtek- ,.
„Rettenetes játéka volt ez a somnak E sóhajtó J ilyenkor édea atyjának karjaiba dőlve.
„Vigasztald magadat — válaazolá a Bzelid atya, kin ok eddig nem ismert kSny ragyogott fénytelen szemeiben — és órfllj; hogy megmenekültél tőlük éa ón hiszem, hogy aa mi ügyödbe a oly csodálatosan és ütkc&an.mükődftit s im rólunk a nagyobb veszélyt ethiritottal nem -a sorsé, hanem ne Isten-kese volt!!~ ~- ^
Ü Z L
T X a.. X R N O K
tja jabnairak éi aaon kírddi mcrfil feli mily ára iea*| «¦ »j rp*aj* ha M\'4-;oty mflyrn eflJyedT Egy má-a|sMi iiorjaaabfc kifd^i Ykjjon eladj ok-a fftb-nábAal fcted>a a wxxfaéfvtr ali -*éljflk a busa e vauqutra t Lgean«l\' to% Aklai, iwiajr^ gsbtta\' biró»akor »n%íbbro- «4Uaa4 Ta tabbi. .¦atepa.Ia«sinel aem I«La4 Ály r«*a ijart MtíL B»V AOptorie. Am érik Ab il, yraáczia l\'JdéqUr. t«it<tt.fBtll kS& faboit at Hű alatt, ogpíegy kiáltáa koayírÍTt lísmetomágbol álhangaik, «a|& <a kvMo kirpiul, mi iáig *ára&k ?1 aa inojy-
*" ^T-tniá-jiffifif\' -c - -
Abd-an—trfoi síérCnkfnt ¦ TtraiBTSk: Bnas V^9K- bali» Í*L kr.
U- 38 fnt tfr.SO-lMn- Är^Wfcl*-* frt-Sfrt 10 kr.
Kon 18—T«^s4-S ft. Wkr.70-80 fnt. 2 ft. 60 kr. Árpa aarfSaSfftk 70—71 int I fr. 50 — kr. 71—72 9 írt. 70 kr. Átia.kBiBnJÍge* 6fi—66 fm. afr. 20 kr-67-88 ím. 8.-fc* 15 kr. Knkoricaa ü fh. If> kr. 3 firt 70 kr. Katfirie. sa olaii (cainqoantln) 3 írt 90 kr-Zab «—«^im-*ft."60 kr. 47—48 foe. 1 frt 60 kr. PQ^SDks-Wpftfe fna. J fii. 60 kr. 68—70 rontó* 2 f*. W fa. Piíanly fehér 3 frt. 30 kr. Paaaaly tarka 3 frt. fO/Jtr. Gnlid eliSrenda Ifi frt — kr.
Bécsi p6iizárfolyam, janias 5.
¦ {V/^meUlkine* 66.40 ; 5% ncn^- kölcsön ^3ft;d86(r4i;ftIUdalmi kölcsön 81.30; Unk-; részvények 7.03; hitelintézeti reszvéoyék 184,
60; London 116.56; ezüst ágio 114^0; arany
darabja N. IS frt.
Vasúti n&ponkinti menetrend;
Indul N--Kaniiáiról Dada felé d, tt. I *ra 23 peres. , . . eatro 0 jjraior,
¦ Béca ¦ reggel 7 \\6ta 16 perci. , . B d. n. 3 iára 30/
, Trlctt , d. d. 1 ira-pO
r . , catre 9 óra/\'Üfi
É-k. H.-Knniuára Dnda fel51 reggel 5 ára 6 . D s d. o. 1 4ra 90
t Bécs „ délbonl? in 31
r . estre 1 In 28 , Tricflt . reggel/ B ára 25
. , . délbail2 óra C%
Jsoiw 7-tii ma tesa.-
Hó- éa bétJ- IKathoUkni nSp-l PrüJwtáai\' aap | tár { aaptár - «4-
Katb. ée proL K*. Nekem adatott t^Jst bstab>H.i llitá XXVIII, 18-tO.
7|VftWaap~E~|D~r5rL bár. vas, 8 HétfH \\ivxa* *»t tÍtb 9 Kedd Pelidán Téri 10 Sierd. Margit kir. IICsBt&rUk tornaija !12 Péntek [Johanna ; íalSaowbal ;Pádal Antal ... ILedird Uargíi Harasbás . Tabláa..... aatal < 1 jig* ß
Felelős szerkesztő: Wfljttfti

H . J-.--B I) E T E S E \\.K
, Szerencse fel FMM&!
\' ^\'AÉ\'alóJlrt baokir czimzet : mint előnyös vállalatot, ajánlja a Br»Hnachwrfg-L&uebnrKl berezegi kormánytól biszoaitott..-r • A • • ^ r ¦¦¦¦ . -,
állaim juTialók-kisorsolast egy iffii 900,000 ezüst frt értékkel,
veszi kezdetét\'
. -MfiUONnjegybollDf\'mélyDk közül, 18,400 minden-**Btrs nyerni fog, nrmthogy\'osask nyeremények fognak
_. A fZnycrranányök: 17fi,OU0lOft.0OO 90.000 JSSB«A*-1X500, ü 14.000, % 10.&00, 2 8ÍS0, 2 WW, 6 WÜO. 7 AOM^IOÓ 1760 frt stb. stb. A» WAJ^fllsTeVr meUrtta* endnti álltwrsjegyek " t^^í^á«*?kt elkükUtaek; egész sonje^Yfri; fii: S fit 50 t,^ ragyád J 1 fri br bankjegyben. Sorsolási terv és kihwási jegrsék ingyen küldetik.
Tessék bizaJStirijesen fbadulni a sorsjagyak eJadáai- < , val megbixoU alóllrt iiagy k«rr^wic-nAzhoz.
llli-tfl y ( ^^Jaai-rrsakrnrtban. ,
Curort
(Steiermark, Oos tei i efaill)..
»ll-^er Conatantina-, Earns- and inanawrtaht-qsella and das Jahaaals-U branneo, aoaachrt dar Udbaba-Btstlos Spielfeld, wigsmsin ralaend. felegeoH and rnhmtleast bekannt durah dia •mtfeseiahocten ¦ HaUerfalge «einer Ml-(] DeisJvssaer, — Intbonodan b«l akTofulB#en nád tnbsrcsltlaan EraakbdlUmjj bat\'Kftsiram dorACbaiDag*-,Verdaonags-.derBani- «ad tTcicblacbtiorpann,\'! bei tqangeloafterJIhitoissnfiúia\'! Blelobaocat sto. eie- Auageaetehnets, vo«B "- - - — Tltjanmelke, — i ~ " \' — ™
, . » _ TBraBfUfibei Kii mai
a»lti e{jt«x sanarordeatllea mU4«a, wlad- sadatawbfroiea iAdVeonnirtsfa]«! WphánjtpM, — Cgr-.mtd Lu—wlno» —fgaU BcetiaratfoQan «ad tloalk-,a [kapcla,:^-*;^ kw Poav^ad TelogTBlBn-aJM(«m, ¦— Die C^atnoalcatlan mii Idia: U*«nbaJ)nat«tSosen Oracaad BpleUUd»rtnolttehi tlftteVi dajipelta iPaaHiBjUillfl^m, f<u
kui M. -Ostopsr. - ,
\'-,Mbyn^mplIBtnnmy,, atod aa\'-dis, \'¦¦AicUgW nimátnaisdac^ Idle Br&m&fénámat- fa(fai<faifavittiieat&t;Wabvw^B*I&*i |gaa a»J^iéli^,^Pé*sa<iaa>e, ^- Jpdaeh vapy^Uinatmal: ™~ ¦\' "* * sind \' * \'
fllíandlnagan und gTDaaeren Bnchbandlnana: der fiitarr, Msasrcfaie nnent>| Ilgeltlleb «<b*eiefc«»;:»awia saok dateti iba lUdastlea dea\';B*l*-fl*«ii>n
|Kß«lOny\' In Or.-KaaisM. ...a:,
Olrectloii dt*8*Mmb6tyr ActiecvVei
l(!W-fl^V ¦-- In Ora» (BUIutuiaitii, Odit^rrdrh)
Lakvaltoztatas. ... ,.:
KELLER IGrtliOZ r;,
cripesAmesicr ^.KaDtsj^a * ¦ ¦ i :fj;
Uittclettel erteilt! a U c«. küaBnieVet, hon nSbefj^t ¦ «W; ?1 taiams raktarit a fSbiren lerS Wlsstfes \'a^ofaliab« ta#;i>^ Ajiidja dlaasaea nllirdan kAisOlt nltnÄTOMtaJ ,
f*rß ?1 aCl ealpS nankiit ii magyw cafamalt a legjtrtdayoa Abb 4>r BftUetL v .\'T-T^"^ \'
BP- Hegrendeleaek pontoeaa 4a legrBTidebb IdS slatt toU*aUirti«k;
Lokalveränderung.
. IGNAZ KELLER .
(dehabmath«!1 Meister J« Qr.-ILmhiM.:,v.n&;*V
banaebriobtigt sia h«bpebrU« P. T,. P^USa»,U«*» « seäfir^t W«k»Utte, »wie aneh Bebnh-.nsd MeW-rnad*rÖW»_M~das-dem HMptpUtn- befladUebe llaw;; .Avr;(MnWi&m WlfttMa
,Ter»otat bat, ...... .. :\\-\\\\- :¦ ¦ *
\' Zuriete* ewpft*hH ar Mtne^alwHcb Höd nett |iarb*Äls«B lat-««Q aUUtn4r-: iu(drr^aflW-^k«biV«a^lVftaf«<i6aa: Btfa4Ml Wat\'aQn Oe^njogen. fast das biUbjatai FreLaes, r„ - ~ - \' (*»-r*) ; g*B* BeiUltao««fc e-erden pBaktltih und in transtSSB a^\'V«R^r|i.
? f ft
0
,u^Z^7^w^á^ú^W^»x • 20,000
úmt augtalada,awl KrG- Ím b« ftWrtí»Y<tftl ksgnt rfaaonaaova-k, at>K*rM-bkevdGk, Mt.U k*a4Bb M hcBBIILablt uiril-birtlngbffl U.paikitütr\' árukeaaUUk haliatlan .ttlcad frM .nvgnambetSk. Ai r\'aiasaaay ; irafc, vlaagii vltvn Y»l«m»»RTÍ cwikftk pahet. mlnCa ígíkra 1 [íktaé;\'falnttfbb\' érjekvltatlk » »agin-agyeneket agy, aünt -aMkaL mirai baabnla aladái a»*f aoka kern tortini, ¦ alig
Ig* HtuoiMttammnk ffftw poflíwaH as itt j-zett draft ^* SatyiBb *lj*fr**kakkel < aVmafffoalolaaao további, bopy b[ nani eléffilu 1 iipk^fftladaa. nUankatC* ntíkftl rima vitatnék, eV a pena binnen Iti I TUflu^SJdstik; »tlr\' elbirii aitai; a^taljoa m«gcl%adéi elBr* blstosit-jVa.\'.faa.- "
lUiSiyV lHtbtMMkUM a lag-JreBriteaagiaiBb ftjlg: —» mludanfila |nigy*Azfe*a, tnathea illa t* esiAtoi-if-a*1.0t 60 krkSl 11.50, 2 80, SM, 4
Y lB.S0fVuJl*3ffilir.
¦ reei leiekben.
\\f\\f\\ db lerfnomnbb angol VVUmvri minden db h. feljta&O röf, 3t fitti l 88, B0, 86 Mg I__,_, , . . „nlea^lagnnowahh.
oooo uri I mS%-
ttl frtWkrt^t.60.1JC2frtigip9/rtt;ti1o.n tfk fehér ta kiiUM Mrfling*«.
\'WaJ-
atsilrl
wbb mód aurini I frt ßOkrtili, SJO, SI
nflret i* rEID» r&inletekben, darabja
^ftAArffBtton aagolfaberileU rí f wile« 39 kr. ___
I Tinni nSirBf eAnerdtm " t* estiiotan ktaii™ l frt | 1 {Qfcrttl 3. iJOi t « 80 kris. Lag* I IcgSaotultb ingok 3 ft fiÜkrtAlS.BU, IlJo.lOfrlIt. 1
iQilinírfdb aSlnádrág ia ti) kön-1 is, kiUnfimbiiMl.fc«« I 1,1 írt 80 krkSl *, ±60, L.S0, 81
__._(
11QAA *b fnaaon »Gl bili-ing, | 11ÜUU l.^Abh uiUi Merlaus fi |o<fl0kfUU,4»1ä0krif. lfll*Wl ^b iM\'n«b>« barai fvf i |?Vu-HVésUU nlaták isninLf lUmaavrfvaafjeaak agyaaaftienS frt [ lj0krtal.4.üfrt&0kj.
I:l rWaA *h kaiáp tuioTp.
a »"VVtijp Tiii«r, GO rsibuac
\'#1 3 frttál 3,3.60, 4Z*lg j Hl fejestnakini keiihai walg-tlutra.
Ofifiii M t"**1 »i*"n-bntti«t-keanS fer&ak im nGk «i-! mira 6 {rtuUft, 7,8 frtig féltaeataa-klnt k tAe* KplgilUtra.
mnbb baust vừnbdl , beaoanti Tag; borini rincaokkal.
\' autali kendC, l*K«]abb ib-(rii\\j!, S, Ii, 18 iM S« Msemilyn AÚMtátmnrt értékén** \'/ -adáirL
í OQAAÍi rfifigaa fingm, legoe-
iűUUlí kMehb rainnBéga fáb*r
] angui gh\'rtiof is H«dipoUn. ruQe I 23,38, 50,10 kr. a legfinomabb.
Szétküldések utánvét mellett minden fö- ós vidéki IvútoKOkhsi tiLigftx/. osztrák hirodaloníban eszközöltetnek.
|CsoniaflOJl!Bl4Ílj nem srámittatik. — Vétdeknéi, melyek jSOtfrt értéküvporti\'káir fülül terjeszkednek, 6 drb indiai I Battist-kcndővol mgy«n kedveskedünk.
invili CMn^>HssstvtrHss«s|)«-D«B«t Vlea, TdbUsssm Rro II. ks Íbll«:.BsalLLl\'seJHfB Haisc. (läfl-isn
AldKroU bátorkodik a t cs. GomboH lleiiatao ni állal feltalált
,Afi|-ősitő italt"
¦Önség4 beoses i fifryelinéba ajánlani, ¦ Ezt •tomocdltja a jó étvágyat, köanyiti ; a jóg
htneghótéa ellen megóv, éa átalában az " "* - waójeg
Bnak\'léVV .\'továbbá a Ubadoa^ksak
- „ /hát. .Ugy I Je* lép. oc&lyáaának. kii ozóltwk, kik a kiáUottJ .ntín erejüket visszanyerni nem képesek ;5 ^ I sT-tengerre utazóknak, mintán.a tengeri at umertf I^ci^emetlfiaaégeitíU megóvja az utazéL. i : rjfrePij)gyfrrila-llnl megbtsáa utján _a tnbtjdonos <
Öregekben as ntasitassal \'együtÜ
_ _ ^iSkftn egyedüli raktár álojirfoál levánf __._Mttei ajánlja* e kltünö s nagy hatása szert. Ara hsaanáUn ntasitassal együtt 1 frt- „
\'.Mi
\' lit"
(alai •«S^r^á\'diJr«^«nek!!! ¦Mm k^míuáttia\'Wttér, patkányok,
Wferá\' BJonti»B~J«itott patkíny irtó»ier |t* >;>P4rfcd.,rilágIiáUitisb»n legjoblmukf tatilt loskí-Unctnra, melyet .alulirt bátőrkpik ez. kfizflnség, figyelmébe ajánlani és sikere léii^^^ikigUeiakl mint- tíim^ísigok ÜtMl iátünU ¦ bUnaritvioirokkiil magét igarolni, ; aSnál||^ai^i^*iiegWbSÍe&rreméi: Eien ¦TT 10\'ÜV%4rvlaU ^Jnégft\'íilterencn luar-
fCCMÜBdr UBafarkcmludéribn
Ziehung x. jnnt
250 fra LOSEN
der Síadí Fioraicz
Hí^pttreffep
LraÍOO,ÖOO
werden von dem gefertigten Wcchselliaoae gegen BawiaUnng billigst, wie auch gegen 10 nionatlicbe Raten i 10 8. - oder 20 monatliche Baten & 5 11 SO kr. verkauft, ferner Verden ebendaselbst
Lose &eseil8üliaft©n
auch 10 stiU 239 frs Uaa der Stadt Floreraa ffc !0 Th«iln«hffler {«gen 20 viertal-jühfige Raten k 6 fl 73 ta-. arangirt
Diese Lose, welclie ein jährliches 2>fnsen: erträgnisa von 10 frs. abwerfen, keinerlei Coupon nnd Qewinnsieaer unterliegen nnd in den craten zehnjährigen Periode mit jährlich vier reich dottrien Ziehungen ausgestattet sind j - können wir Jedermann auf das Beste empfehlen.
3MIosr!s,©zastoE^o. &s Comp.
(87—3)_
WeclueDi.tt.. Frwu l>eik*^u,B Nr. D
PPlPPlPPPPP ^HIHIHI
KOSTEH-ERSPÄBMISS Ii A^CEM
nnd vtele bededffllde Vorthriir biiIf 1 den I*. 1\'. Inn<renten
daa lln Jalm 1BA8 gngrlliiilcto und rt>m ho hen k. k. Stutimlntitsrinm conceu. er»tc Btterr.
; itMonceo-BHreaii de, L OppeSi m wien.
Wollsi\'ili- \\r. as.
is weetHMlacIti^r Verbjudnnt; mit 4tn grtaalcn Qeaebilteu dieser An in
Paris, norenz, Berlin, Leipzig, Frankfurt a. Si Hamburg u. Bremen.
Per ¦ o I lo d 6 mi\'l Qb^r mm. Kimp. «tup«bre\'t«tR Bnf abi|**t Fltma Mr-.tn <len P, T. laEcrenten di- yilld U a ran t i e der ien \' i a t e u und b i 11L ~g t e n .Ini-fflhrDDR slier dl«tflUU{Ti# AnArl^o.
Oblfr* Flmi arn-eat lich riner grnuea Ansabl run A n o r k c n ti n a jr»» c hr r i!. e » tlb«r pQaktlieha and falUige AnafQhranir dor lhr Qbertrageaeii Ur->chLfi« run 11-r*cbie<Wnea Lob«a LtDdiiiltUnR der Otlorreicbuchcn Honaroble, towie mu direraeu Austftlttin, Initltatan, Indmtriellen nnd Priraten *u» alien L&niUni. (.114 - 2)
tntmm ajánlatot
flaten áldása CohnnáL* nw tft* iímlasa
. korulbellü 3 rnlllié frtbót
SUnflarVa éa JdtiÜ** a« átlaW. komiftvsiL ¦ A .aoraoLiaak kéridnU \'ti éti ion. 11-4 n. — Gaak^talUr,!
I tallMa karai agy a* áuaar ál-ialjátálU Tálddl.arfaatlállaai-aonjegr (nan alfStott igenfav) U Hjranak a Al]"Mtwoat«tf k*. kfltderc v, paaUatáarft naOott. iitabun a lsfftároUbb rLdékftkra ím elkOldétnek.
Csat BysrsKte&yBK IszabHffi.
PSnv\' \' -->---2Í9,DO0 -5Ü.ÜM
20,000 3 . __ _______
f a 10.000,3 47900. 8 k atOfl, 4 &\'Ö000,6á 3780,105 L 2S00,
II E2ÖO, 125 a 1000, 6 1 7M, ,>»ka00,Q2tt S-aSÜ, 11,450 i
Hi atb:
Á n/art pénxakat fta a nlraU> loi Jnuáat aoMaalokat rtgtSa él haügataffon alkatirDsás után aoldStn.
ÉrMettJaimaBk caak Bemet, ortaágaan kOTnkeiS ttnjm* mt-Djaket naettan ki aWgkSia-tabb aT. é»I májai Ii-feí ingna,, cyobb fwnyertméttrt éa ÍM41a:i 300.000, 22S4HK). 187300, IS1900. (»400, 130,008,
Böjtön. 103,000. mMiea atb. |itt4,l| RaBtorgtaa. I
oynis^ayrii tantál
m-tst.nao-mjm B
.Ott - > k 25 000. Ili
a. skB>M.itaMi,|
UNTERLEIBS- -: BRUCHLEIDBNOBr
aelbst aolcna mit gana tHn BrfJeJ»^ findan In weitana du G&eiStsa FaHa» veltstaSBlSfl Heilbng durah Gottlieb Stiirsajia^gara BneatSSj«. im-raiirliche Oubranetta-An W^aonf auf #hiar Uirnsn Bberraaeliafidar, Zatliea beitätiffter Zeozaiu« aar Torbsrlf^Q Uebtncugnng gratia- Zn baxieben in Tfinren in 3 1 10 kr. Oaat«rr. \\T J JL fco»ohl dlracl bai» ErflnJor BntfibA STURZEIEBGQt in HsrtSBB, Kaaton Apuenxdi, t-chwei», alt aaeh_ dareh^ Ur. F. Fensisvlt Apotbak« ai<r ML Mari« in Tut nnd Ur. BtZ Y«B H*f> : vata, Asotbaka.ia: Aerai». {iST-iMj
nTwirf ii^gkrx\'gflS-
A tisztfilettd alólb^ottiiakVan szerencséje jelenteni,| hogy a f. májas hó 5-én Szombathelyen, axl0n utczábao,! KéthcaTftltr4<)bVnzag^^ ____
éd-söteiiéE j-tárt
nyitott.
Kapható itt naponkint friae kitand ininiínti|[n laihwl
és düs-Mffl, ngraiR* (Kngeihupf), tejes kenyér (kalács),
mindennemű va)M-tészta, fánk, tfrta s kolönfélc \'
eütemény.
KülOnosen ajánlja .az eddig itt még ismeretlen kitflnő| minőségű, mindennemű ég_ élaö Üzbol kapott Lengyel LkjUBr\'jait, melyekre nézve azon kedvező helyzetben van~ hogy azokat a legolcsóbb párért adhatja.
Reggeliül kitűnj inyenö-SflteiBéliyeit fognak készen tartatni. y
Megrendelések t*ta*-8«riirti ^teményekre elfogadtatnak s lrisiolgAltatAsuk pontosan eszközSltctik. Stimbatheh/j 1868. május 6-an.
QQYVÉDI ügynöki iroda.
"VTaíSl bgyíídlirwJn.Ut, agfltak, tir»iii«to«H fcBailfaai^i I I magánaíktal aaL elfogadok mindem nagbiaáeokst* nar/ak tar- I f Yenrtexeal Tagj kQtigaAgaliai^BCrskVfa- SrBHda*F l.klr. nlntatarinmok, kir. Cnria, válta- é» várnai iOrrinyaaikak, I Itirmlalok ei egrieteknél kBxbtnjáráet, rnegiioryaJraaiátt, irt*- I I ailAimket aaL igenjeinek. - 1
Caílje flgjridi irodáanak .a vidéki agTtafeajoaakst a jBvái:| ¦I, uLáiijáraal. idülSUial tarbei kOIUegak(Sl aBagmantanl, I I J7<>ra, kimnrítfí, alapoe tndáeKáa«kkal taolgálnl *• bvl akadV I j Jyoara lennének, kepviaaltatni Ut — I
| A díjak lngnaraakeltabbeii aciaalUatnak M, agj ftMnapl I
j jd5nÜ többet nem igáajlS ayáriaért l— 3 frt.
[Irodám helye Pest, LAvénzotrza 3 n. Emel-h\'a. \\
Résfi EamI 8áRtter,
kfla- tm ˇilt^SZTVid.V
(78—8, 4.)
mttfteisftph moly QlcttA t^te^ &evpo<s^ mjumtiéii^¦ninnili ifTyiut lfri^lOkr.o.^
(129-6,1)
. Herle Vlncze.
Kos eladás.
A btrr.o, ^zdapízúrri óa tiszta XogíeltT sairmazása tftr-cüuknyiijbu) tí<*y és két éves nagyobb számú kosok adatnak el jutányos áren, n melyek minden ragályos és Öroködóri*beteg*ég nélküliek H m\'ti juálláii biztosittata. Kfóle kosok as tínwlalom puüztájun Uj^ópoii, N.-Knnizaatnelletti^Q^ykepUtlmtókález, órdembon mi adón féle érteaités készséggé adatik és as elOjegyzewk| fel ItMznelc vévu » kívánatra meghozatta ínak. - . ; r t<
JOSZtO (KUfiATÓSAO ;
fi) I)j-NépvD,nw,Jf<Kaniaaa.í \' -..^
^^^^^^^
a
t „aBOicZjCH." nállaSi awiiatti tumr mmWi»
1 Va^S»^Hsrfk^n^llp^f^^S5u^^on\'o«^^gy5oa^^
dazdiszaUlp
Ülásra ajánlkozik egy szakképzett egyén] kt neinesak eünáícti, m k legújabb haladás asorint gyakoriatí irakit eretekkel bír,- clmf leti tekintetben a virágát kiállotta, gyakorUti. takinietban pedi (olontékenyobb jószágok több évi 1 Ónálló, vezetése i < IinsiixnMhv utazásai mellett nem kovúa tapnsKtalatot szerzott. 1
Érti lüzetesen a nomzeti földmivdést, \'az ahboi- ¦sökaég* gépek kasoléaeveL i\'
Kétmövelést, ide sxáinitva a vizio* ez\'felvexetese*s)oe*afL lásakatf niarhatenyéaztéBtv gyÜmÖlcséwetés szőlészetet je*titolici ybekötve & nomzoti pmczogazdáaaati rendszerrel ; móbé&zote^ iyem és soly emravarok tonyésztéaét, a leeaapolás köm sttiktfgqr1 vizi és asárazoni müvek, csatornák éphéoét, te^avelesTrálhÜánat építészetet «tb. sv""^^ \' "
Obajtana valamely magyarországi nagyobb n rad alomban, o (övedelera inogfolelö Bxázalékaért, vagy bntárüzott illetményére állásba Upsi. . - . -I t
1000 frt eáutiil azonnal letesz. v\'
BAvubben tudakozódhatni e lep szeYkeffirjasé^betlf
Nagy-EaflíKsa. flg
éyfodjÉn.
Zalai-Som
SBCTmtrasiit Irrf* r* UatM hivatal:
9 Helyboo hásbofl b«rdLsaa] éa Ytd&re poatio balti** Egiaa arra : - 0 frt. — ki-. F4I *w - - S „ - . í
Ernarjadra ¦ l , 60 ,
Klterifilyít ,
SOPRON- te YliME&YÉI\'E;l
jO8«plM«lal0isi, kereskefelta, ipar, gitftí&tt, ffttMtiy és művészei kffttKIJ.
!¦ laor 6 & minden lavSE-M talkuiaiert 5 ki-n*!y»zAU aiibi t%Jt» kriklsUjfa SÍI far.
•gy potit Hr baiktatiil dHa 15 kr
láMtjsttsm: Mcttti Tini. nmi omux.
A nevaMár&I általában.
Hogy a gyermeket nem csak növelni, hanem egyszersmind nevelni íb keü, ez oly tétel, melyet most csak nagyon,ritkán szokták megvitatni. Se a ki valaha gyermeket neteK és ezen hivatalnak lelkiismeretesen szánta magát, mondani fogja, hogy aüg tóteaheta\' »világon erkXHcsöseDb feladata ¦levelesnél MlBiciikfHtt kell, hogy azon egjjen, ü nevelni akar, maga nevelt legyen, vagy aa-toa isr, hogy azon .érivel birjon ml^\'tantofeujaival együtt nevelni, külön-baT bssrtnlnn fáradozása és azon mód, hogyan eszközöltetik anevelés, annak sikere vagy sikertelensége, oly mérteket képei, rselTPermt mások, de mámagnnk is meg-mérhetjflk erkölcsi értésünket. Jelentékeny döjog tehát, hogy minden újonnan szelt gjerWlf bölcsőjénél apa és anya komoly Iil\'i¦"It-\'vffliT^líf\'ifTf Mindketten tekmtiMH BÖ«*imi» etóbbenl életmódjakra, melyet, habáT«rkílcs8snek ismerik) is, a gyermekek nevelésénél mindamellett némikep hibásnak táttlaiidják. Tán hajlandók Tálának némely szándékot rtgtAni BieáiaytSlTnggívéTamir ~TaflU!ttntaiMrtmre-re9d-«s szabályosságban cois dóitok kívMe-végett kivételeket engedni magoknak, vagy a vágyódás, a aténvedflyneh Vagy az Indulatnak átengedni raagnkíitsth ez mind nem maradhat igy, hogy a gyermekek jól: neveltessenek. Hisz a sze-szélyekw nem.: tanulja meg a gyermek az engedelmességet\' és ha maga magihoz nem h5 Wemherj vagy nincs rend és szabályosság á háztartásban, ngy a gyermektől sem varbatinkrendességet, kitartást, hűséget és következetességet. Éhez Járni azon önkény • szerftés, nályMfcanázfl sóknál léteznie kell, ha vélemény különbségit fordulnak elé nálok. Tökéletes egységnek kell oralkodni atya éa an^ k^ttl«;ha)*n4niaíij»-elé egjagctlenaégek, mik ajker)Uhr)tl«w*, ngy atissita zsddon,. kerülje Áojii^Va gyér-,
vttáatt\'-p*;\'^
gTCríezet Mttlil^ Dztjd\'nééí hiztanJehet rá: azáitjgsgÖ^azanyahozzávan azokva fér-jénétr iilllialllWiil^paianMlatjsiVmegvetnl és hto\'Ma^^tifajsfisaililliiii Természetes, =-ibgjr sajö zgtj> láM-ea^\'inlvel gyermo-
~~ nék. wt E anvának,: mint
TTWgrmhetteg.taaladl törvényt kell tekin-teaf*Iffftmkíak jelenlétében ellenszólni áz %csekélységekbeflis; Dé\'épngy __„„ isaége aíéijnek\'ií^hítóatáté-\' imivmtif^ <• Uznép\'elijtt, teátírtanl: ézhbbessttnlasait viuiaataiílarii kell, aat «•*•gyíkgt*\';modoo\'tenlii IgyaigyermB-kek\' atyát ás anyát\' egy - személynekmiad-i kettő »Vir»Utt;egy«J(arainak fogíákteldn-Uni. Ifináawilfett téted az, ki.hiszi, hogy ily költő színlettegyzsg áltál .minden meg. vtt téve. Bzűloanflv.a esáUierf nevelés UJtjikviii\' Tégett.i: bensői\'egységnek keli létezni, hogy na az egész nevelésieti ma csakhamar semmivé- ne váljék. Ml\'tehít a
hásasség és bOvebu\'. értelémben a család minden tekintet nélkül a gyermekekre, erköícai szempontból kivétel, hogy mindkét házasfél egymásra nevetőleg hatni köteles,\' itt kétszeres mérvben kívántató meg. Ez okból a félj a nő gyengeségeit nem csak támogatni éa az elismert tények következetes követése hiányát megszüntetni igyekezzék a gyermekek irányiban, hanem oda fog\' törekedni, hogy a ttot magát lelkileg erí-aitse és erélyeaitse, de arra is fog nézni, hogy ó mindenek előtt csekélyebb háztartási ügyekhez is hozzászokjék bizonyos elvek szerint cselekedjék és feltételeihez ha ma^ radjoh, hogy ezt a gyermekek irányában it tehesBe. A né ellenben igyekezni fog a férj mogorva beszédmódját, ingereltségét és haragít lecsendesíteni, de nem & gyermekek jelenlétében, hanem barátságos beszélgetés közben és oly alkalomkor, midén nem nasjy
iMStti ereuinénydizi konnányzása meg matt is igényel mi; nem csekélyebb fontossága. Sem az atya és anya t. i. magok azok, kik a gyermekek nevelését vezetik, hanem ezekhez" többé ketésblié\'iuég mis -személyek-; sorakoznak, kik a nevelésre nem csekély befolyást gyakorolnak. A dajkákat és cse-lédeket,a rokonokat és ismeréseket, a játszó és laktársakat értjük\'itt.
Ezen a nevelésben gyakran nem ismert, vagy legalább ellenSrozhetlen mnnkatárso-kat figyelmes szemmel kell kisémi, ha e részről le ne rontassék az, mit az ember maga talán nagy fáradsággal alig felépített. Meg fogják természetesen kisérteni ezen nevelósegédeket a már megállapított nere-léstervbe belevonni és erre hasznossá tenni.
De ha ez nem sikerülne, akkor egy pillanatig sem szabad habozni az oly személyekkel való társalgást, kik a nevelésben ártal-maaak, ha már végkép meg nem U szakasztani, de-bizonyos (mértékre meghatározni) térre szoritani.
Eddig csak az egyik • pedig a nevelésieli részt vettük szemügyre. . \' Most még a gyermekehrflrikell asegemlé-keznünk anélkülhogy most^már netázd nevel észeti eszközökről gonóV>lkoználik. Keni szabad L L azt titkolnunk, hogy a gyermekek természete ,\'.hajlama, rósz kedélye, stb-ról eleinte épen semmit sem tn-,dsnk, hogy tehát jó Idí elmollk mielőtt megjsmcrnők, mily irányt vesznek az egyediségek, mely oldalról leendnek megközelíthetők a nevelés által? Lp ngy tehát, mint a szülők önnevelése szükségessé teszi, hogy Önmagukat lehetős gonddal tanulmányozzák, ngy a nevelés első feladata a gyermeki lényt figyelemmel kísérni és magának biztonságot szerezni, mely irányban szükségei! legelőbb is.h segítséget. Ezen követelés egyszersmind egy másikat vonjnags után.
Nagyrészt\'igen hajlandók vagyunk a gyermekek valódi nevetését csak akkor megkezdeni, ha már fotkrjalri és beszélni tudnak vagy sőt akkor, mikor az iskolát látogatni kezdik, mlg ellenben a tapasztalt nevelésiek
mind abban egyeznek, hogy a nevelésnek a születés napjától kell kezdődnie. Ezen elő-ÍSltét fejtegetése után a legszükségesebb nevelési szabályokat következő rovatokban foglaljuk össze.
Az első három évben, nug as élctfonál még nagyon gyenge, természetesen a test táplálása és ápolása a fődolog. Az egészségi viszonyok, .szerint nagy különbségek keletkeznek az időt tekintve, mely a szellemi nevelés hasznára váljék. De mily csekély legyen is ezen idő, ez különösen fontos a: korai ifjúság nagy fogékonysága és ingerlékenysége jniatt. Azon időt, mely alatt a gyermek egészen éber és nem szenved valami különös bajon, arra kell tehát felhasználni, hogy találkozzék valami az érzéki felfogásra, de erre "kényszeríteni korántsem-szabad. Nevezetesen a látás és hallási érzék a*;, mely figyelmes kezelést igényel. A gyer-aWida^az^sj^n-tiubnv volt tannl véghez vinni, ő járni Ezen munkásságnak nem ártható módon tért kell engedni; \'mert a gyermek-\' sek a tagok hasznUárfSan kell gyakorlatot \'szwéauierssjil lülsSletelráltsl artárgyak ésv azok -váltnzatowágáról- való-észrevételeit | I bővíteni kdL Emberrel való kellemetlen, vissza taszító benyomásokat, \'bárki legyen is az, gondosan kerülni keü. Senkinek sem szabad gyermekkel mint játékszerrel bánnL Ép oly kevéssé kell gyermek által maga fölött aráikadtatni, legkevésbé azonban, ha erőszakosan nyilatkozik; mert ennek makacsság leend a kimaradhatatlan következés,, mely beteges gyermeknél alig elkerülhető azon vigyázat miatt, melylyel fájdalmaik nyilvánításainak eleget tenni kényteledek vagyunk. Tehát nem csak egyedül a szellemi képzésnek, mint ez a. környezet doadaadoi-ban tartalmazva van, kell az években-kezdeni j hanem a tulajdonképpni, - uralomnak is. A gyermeknek má> karán\' kell éreznie » felnőttek hatalmát és sajáf ajengNSlit,1 hogy aazükséges engedelmességet klsowen kemény eszközök áltathe kelljen előterem-tenl. De a. szoktató fegy^mnek » akkor tafl keidődiiie, ha a gyermek -egyedali természetéből növekedő t&rgyüagoa része a jeUetapek klllonös nenézségeknélkül képezze;
A frtvnosiak;
, \'Jóllehet Franeziaország lakosai a művelt-, •lg egyenlősége, következtében különösen pedig a nagy forradalom óta, -egy néppé olvadtak össze, Jnég is észre vehetni még különböző eredőknek némi nyomait A tnlajdonképi franrzitkai Erankhon középső s déli részében kell keresnünk; a Normin-diában a faj ssépsége világosan mutatja a lakosoknak m régi Normanjnktó:i eredetit, A Bretagne lakosai már mint nevölt is mn-tatjai rokonok t> britekkel Arjgolhon ős lal«H sth-al, kfllAnösen a váles-ekkel (olv. vab).
A déli francziák részint gacsogn-ok, rokonok a spanyolokkal; részint provengálok vegyi-, téka az olaszok, spanyolok és franeziáksa«> Végre az Elzász és Lotharingia egy rézzé-, nek lakosai németek. ~~
A francziák egész lényükre nézve eszükre vannak utalva és senki sem fogja, jnegta-gadní tolok azt, hogy finom érteted, néj7-r de oly hatalmas gjfikeret vert llálokáhipíb^ hogy mindnntalan. képesek azj. é» zó^slroi letérni. A közmondás állítja, aoplniU; lesz az, ki a hiúság tükrébe tekint. A fián-, cziák pedig mindig szemük előtt tartják e tükröt és haragszanak, ha egy ignnigsHI rető ember azt előlök el akarja venni. _ Míg az angol egyenesen és nyilt&n.beszál ha épen szol és minden tekintet nélkül előadja az okot, mely szavánál -vezérlettékr .. -— addig a franczia ide-oda ugrándozva félig virágos. nyelvén , sokszor a dolognak trtjntrihe ¦Tétele nélkül beszél jól tjgyclve, \'. hogy a nép tArtanjlrnirs íroksssinik\'gjfzdirsin semmi csekélységeit s a hiúságit meg sn sértse, és ezt épen ott, hol teljes egyenes igazság kívántatnék. A franczia államférfiú -valamely nyiit gyűlésben; a-te^taláera-bajt\'--igen jól ismeri, soha sem meri ezt becsflle-tes nevén megnevezni, mert nem szabad neldí .nagy nemzetének* hibáit nyilvánosan kázhoztstni és elismerni.
ügy tehát igen>U jellemervéka francziák e következőkben: könyüség,elevenség,gyorsasig párosulva gslhaf következetlenség és nyagtalansággal, galhai ingadozás és Tiltó-1 záz, gyors felfogás és ép oly könnyű elbo-\' cafiíáí.\' A francziák az egyes tárgyakat haiiuU-tesiik észre, a pillanat hasznára a HHnlelét is könnyen csomóba gyűjtik össze; azért nevezik talán a .gyakorlat népének" emely serét meg is érdemlik, ha á mindennapi élet közöraégra tirgysinak könnyű ési\'UnyelBsb kezelését1 vesszük teTűntetbe/ üjlistnf v^enmel a A)lgok-BlaTAraDV leihez testálni, ott tartós erői\'csoASksí
VTt\'l tS V \' ***** rTi i \'íi\'fa i---- \' *¦ \'^\'-¦\'\'"\'* "•\'¦•"rtí\'aáV
aWtir^p) -egy VMfHf ezen m iitm atanusDn
T*jyisrtV^l"Ji*iAi\'flil 11 " t frrt%^n i í" fftfcfasT\'Maály^y\'... neÜkáin^kanéekeVmly rnetyt^A^
\'IzgreUzs^méttő a^\'ho^BVfrnz^staWe^ mértjkhen\'nmllk, a melyben haMöíl *f*o-\' tik. Azon, fogalom melyet a franczia ejjaV Taií-lioiinénm vagy• temneteté^casBefo, egészen mái mmt a majjW\'iSeczlleW v vagy .beesületessége\', de ai\'Mennt!oHUt_ riiégis-nenültép a rend és tevél^i^ Bl^ látai kflzíWInrtJBi\' Ö áz eal»jtelI11toialtt á legjobb tt«alkt)dó,—olyan emlier ó;-tó^ tom%ér sokiság\'érzWntosáltal\' htaUtttikí Useeh cMportokhan «ltl egyedülpetJgBael^dánr>oltatlkjei \' ¦ eUnvatik mint a por. ¦Xí*t?í
Hestes^lid\'a vOag tognt^Tát*\'**.-\' satbacr ettmltl^unk látni* Asidégen tde)-
htt ü[ü^tMé^Mtm\'time.f* -
nr, a franczia pe*%\'-*-talLa! Peterrlrj Moskva, rHokhelnt a> l*támm, vki\'frr némWilákffeugyan e.halyeiwi^nemkevésM igen snk*«n<9ia. -Dea más nemzetbeB \'«tt a nagy kereskedő, a független Iparos, az^.
orvos,1 tbdós .és mnvésVa fraji^ majdnem kivétel nélkül, az étet kisebb szolgálataival éasiületeivdfo«la>toakodik: nyelv-lanitó, táncsmester, -fodrász, balzsam,\' sajt és kolbász árus; a.franczi*\'nemvemlier^ IR egjes erőnek/ a személyes önlllfatgna&<;
• : Mindazonáltal kétségbe nem tvonbitó \'a\' franczia lovagias bátorsága, de fl csak a tömegben találhatja föl magát, csak" a tömegbon érezhet, hogy egész erejével képes legyen
- > hatni; neki az: á la glorie í és á la honnenr ezer torokkal kell hallani, hogy kellő tűzzel buzdittasstík és lelkesittessék, egyszóval ő látszani akar.
A magyar, j spanyol Ős: angol csendesen lép fel magában\'tndva: éa vágyok; a fran-cxia körültekint és mradegyiknek\' mondani látszik i- . Me. voilat (engem láss). Minden körülmény között, tflzOTefc, szenvedélyesnek látszik. Ha Paris valamely utaajjábaa jagy más franczia városbaülíp-delssmiként ugrál, lárnuizik, aigkörü-lötted a fiatal seregi Bepttló mozgásban
¦ lábak és kezek, nem kevésbé a nyelvek, fenyítő állás; tazes szó. Az idegen nézi és " Várja a harezot; de mint a kakasok egy negyed óráig képesek egymás ellen\'ugrani és lármázni s e mellett marad ta. Tüzesek a frnneziák, igaz. Emelkednek mint a hullámok a fazékban és habxanak, hogy ismét elsolyedjenek^tubb hnllámzás; habzás, pezsgés, mint mély csendes hullámverés a vizek mélyeit\' "
Társadalmi életnevelésök ixlésttnnusitó, és a társalkodás- mesterségében szerencsés könny (béggel, finom modor s a külélct bizonyos szeretetre méltó modorával járnak el. — Mi ezt mint valami elérhetetlent csodáljak és nagyban iparkodunk azt utánozni. Be elég van benne mégis a feszességböl. A jól- müveit emberv-ha. milveltsége mellett egyenes és becsületes, az élet szokásaiban
¦ az egyszerűt és természeteset népe modora és szokása szerint, az illem megsértése nélkül szeretetreinéltoanés kecsesen fogja elénk állíthatni — Minthogy a-franczia heves fellobogó természettel bir, könnyűd mozgása és elevensége daczára, csakhamar szárazzá
—és feszessé válik,-------- ——¦— ¦ . —\'---------
Hiágyzik-itt egy szóval a kedély gazdag-sága és mélysége.\'
, , Heti szemle. ¦ *
\'. ~Jttnli» 12-én, 1868. A frankfurti azéfceaegyhas tornyának lép-Bfósete alatt \'egy halottat találtak, ki koldus vpI^ kr^exároktian> esei| tallérnál; tflbbet-ha-; gyofct magantáa, mit most a templom kfepité-\'aárp fbxdTmak.\'— .Az adolsbergl barMng as idén tóén1 látogatott volt. ~ Smolka ünnepelt lengyel basaS Pesten fényes fogadtatásban réj|s»-flülL — Hír szerint as orosz-porosz véd- és dacz-szövotaég bevégzett tény. — A pesti képviseló-hásban as elnöki emelvényen fölötte egyszerű távirxla-káizniéket alkahnaztok, mely gyönge, nyomás következtében több harangot hoz mozgásba a folyósukon, melléktermek-s a büffet-bon s igy szólítja az o^idúzó ..képviselőjéét: aá" ülés terűmbe. A készüléket a napokban . már. alkalmazták s a .honatyák ozonnid tömegesen léptek a torain be, mire az ülés megkezdetett.. Gróf Cborínszky jun. 22~-2G-án lcszvog-
tárgyaláson.—Hoaaaü életű magyarok. lB^Vkif sRosenstock S. k. a., képességének,megfelelt — .......¦ ¦ * Tűvtamegye Hevea-Bátka\' Németh Berta k. a. oly batásaal\' énekeli, hogy
1 iiomuLm mör.
Hivatalos.
; A magyar bélyegjegyek , elkészülvén, azokkal f. évi június hó 2(KkAÍg a magyar királyi adóltfratíOok eháttatni Jognak, — ennél fogva gtui b4árnajiiólkfizdve magyar bélycgjegyek borwájtálnak; fogalomba.
jnlJBg hó végfljg-0, jft] Pnbgp fe>rg«1 atmhan ]gvü
< b^egjegjeketiú használni, aronúil azonban ¦ ex " utóbbiak ¦ forgalma, ¦ végképen, megszűnik éi f. évi aBgnrtns^bA)A-sÓ ntjpjátói kezdve : ajnftgj»
niagjar.beTyegjegy^ és-^yto hasz-\' •\' \'Bálhatók, mely int^riródfa láón inegjegyaés-
&H (étetik kozzá, hogy knk ehbes zaagnAat \'aa\' tartanák és régibb jegy éket használni-
wMnftth;tewft.Jí Pflt^W.bjgjrazon
ottfratok mint nea-b^fegzeuck fognak kkk-.
\'l^ogy ások, kjk már régíbu jegyekkel sBatfrftofilátták, azokat) ujabbakkal kicso-ffégten^r^dejet adatott Ja tujránt is, begy saíikWn egyea bétyegáruláai helyeken. % SmjBunáty ét- lot^linan kivúi helyezett «s%L Ifipfrnék .éo vflíttoliink folyó éií^rn^z zaiiidfln.kiiij^ ao^va-
"rliflyfigjsgy^éanrlapo
februáriusban halt el Haveamegye belyBÓgóben András András — a magyar Ma-tbusalem. Egy nemzet sam bir az njabb időkből oly bosszú életÜ egyént felmutatni, mint ÍWuIt. Százütvenöt érig élt Neje túlélte, 97 éves volt, férjerel 7S évig élt együtt s nem sokára" kivette — a airba. Különben ÍL-Batka bosszú életű: lakóiról nevezetes, nem sokára András elhalta után tértek egymás után örök nyugalomra: Lrosa Mihály, Mező András és Horváth Rozália, kik csak par hóval voltak fiatalabbak András Andráa-nál. Három évvel késóbb — 1824 szept 24-én halt meg Turczányi György 107 éves korában. 1821-ben Debreczenben Liskl Jakab izraelita halt meg lOü-ik évében. Ugyanazon évben ugyanott ZanaGy\'Örgy KK)-ik évaben. E honzuéletü hazánkfiai mindvégig jól érezték magukat. S Zana György életében egyszer sem volt beteg. — Herczeg Eszterházv Fái hagyatéka utánni örökségi dijületek 1,158,1 la frt 9 kr. A javak értéke 71,820,Í380 tVt_ Az adóraág nem tudatit — A lengyelek, kiket az orosz\' zsarnoki -önkény még nevükull is meg akart fosztani, száz éves függetlenségi harezuk emlékére egy oszlopot akarnak emelni a szabad Svájcban. A hazafias Pintér László gróf ez érdemben egy felhiváat tesz közzé, melyből következőket emeljük ki: "„Miután az UletÓ hatóság a felállítási engedélyt megadta, még e nyár folytán a zürichi tó partján, Svájc legszebb vidékén, az idegenektől nagyon látogatott rapperswyli magaslatokon egy szép Lengyelországnak ajánlott emlék fog felemelkedni, a mely állandó tiltakozásul fog uzulgálnt Lengyelország elidegenitbetlen jogai mellett st& mely a világnak emlékébe fogja hívni a felwaa-látás boatényét B-egy"^agyMerÜ"igazsAgszolgál-tatás szükségét. Az emlék egy 28 láb mBgaa-ságnTeketenúiTányosalopbóIlogálIaDi, mely báromsKoros gránit lalapzatoa fog nyugodni; A-tetejét egy kifeszitett szániyu sas fogja ékitenL As alsó részen négy márvány tábla lesz alkat-mazvaa lengyel ezimerrol s alkalmi fuliratokkal ótszitve. Miután ez oszlop úgyszólván a szabadság eazlop*Jeaz,hinni szeretjük, hogy hazánk* fiai sem késendnek ennek felállitásához iilló-reikkel járulni. — Egy herczeg meggyilkolása. Június ..O-éa délután egy séCa\' alkalmával a szerbországt Mihály herczeg, 3 cgj-én által megtámadtatván, agyonlövetett; kisérute, a caaládlagek pedig veszélyesen megsobesittuttok. A berezegenir kivül^-még -unoka lmga marwlt halva a szinbülyea. ö most 1860 óta másodazor birta a fÓhatahnat. Szabadelvű és a császárságot gyűlölő egyén volt, anaztriát nem igen kedveié és ugy Utazik, oda törekedett^ hogy Szerbor-szágot fngptlénitse ét terjessze, .Azonban & son máskép akartai, Az euzbpai fejedelmek egy-: mást bizonyosan rögtön fogják tudositni, hogy as uj választás Szerboncágban békén történjék.!
LkMlntáskadáaai
aW*WÍ«*», ¦ Vtr «ifioierélb pú, M4>««ÍlB4alAanjdr.,4niUd helyekan
\' -lAHYAY W5BYHÉBT,
—N a m m essii ePerlaktól a napokban a rá,\'-. ben 2 gyanús egyén ért s által akartak men&i;. azonban a túlparton levő katonákat észrevették, s visszafordultak, de űzőbe vétettek b letartóztattak. Ugyancsak Fariakra a napokban váriák \'\'bandérium s fényes irogadtatássalMltsgoa a fiit. KráIl;heryettes"pQipÖk urat, ü ott a bivdket ; bértnilás asen tsógében fogja 1 eszel tetui.
—r Lak a tosS án d 0 r ismert magyar táncz* tanító meghívás következtében Keszthelyről ju-Kus öleién Kaposvárra megy Perczelné asszony nőnöveldéjébe tanítani.
1 -^-Nagy-Kanizsa, szombaton jun. ló. Böyvtyhíres drugós nr egy nangveraenyny c I ssereneséltété város unkát. Szereplők Vaunak : SchleaÍDger és Pyllemann urak, a Roseástockb. és\' Németh Berta kisauBzonyok\'. Ilöver ur ugy pendité a drugó. búrjait, hogy luuigjai a^sztv mélyéig hatottak. Sah lesinger ur; a hegedűn bájoló hangokat idézett elő. Fyllomann nr valamint eddig ugy most is kielégité a közönséget.
Zala-megyei hirek. ;
— Lapnnk mai számához van ttéllé^ kelve jövé félévre Bsöló előfizetési felhivá-sunk, melyet ajánljak t. olvasóközönségünk szíves hgyelmébe, és eddig tanúsított párt-iogásába. — Amily mérvben támogattatik ügyünk s piríoltatik.iaponk, oly mérvben fokozódik a kedvezmény is, mélylyel buzgó jóakaróinkat meglepni júetünk. Július, bó folytán egy1 amennyire kedves, ép olyannyira szomorú jelenetet ábrázoló lengyeltörténelmi kójfei odimk lapunk t-elŐfizetÓinck, rend-tóvŰÍi .\'menéÚet\'gyanAní, darabonkinL 40 krnyl c^utágobiái dijazives beküldóse mellett A képek\' m\'eg^rkeze^éról^.:: közönségünket azonnal érteütjok^.\' \' -r;f.pT n gpj[á Nagy-Kanhaán szokott ünne-lyeaséggel alwrjrbea székelő katonaság disz-rései a tmraozbok danogása mellett ájtatos vak ííinagyi iasámu rówtvevéBéTel tartatolt ntog^ r \'
a hftzönség meg volt lepve . És többszüri iamé-teléárei élénkiolbivássalB tapaviharral tüntető ki.
P. D.
— Perlak. A jobb életre szenderült köz-tiszteletű perlaki plébános helyére, mint értesülünk, n. t. Lápossy Géza BzéptehetségÜ káplán ur van kinevezve. Az érdem elismerésén caak örvendhetünk 1
— ö császári s apostoli királyi Felsége Budán folyó évi május 28-án kelt legfelsőbb elhatárorvanyával a zabunegyei galamboki helvét hitvallású evangélikus egyházközségnek, adósságai törlesztésére s egyházi épületei helyreállítására, a mindkét hitfelekezetü evangehku-: sok egyházi éa iskolát czéljaiuftk-elCmozditására rendelt évi áltaUnyból 40U 0. forintnyi segélyt engedéryezni méltóztatott.
— A keszthelyi országos gazdasági tanintézet tevékeny ifjúsága éniekes kirándulást teáz vidékünkön. Héaztvesz mintegy 70 gazdasági gyakornok, az ottani Intéző b director, ugy a tanár urakkal együtt Nevelni fogja e gyakorlati ismeretekkel egybekötött kirándulást azon körülmény is, hogy a -tanintézeti lelkes ifjúság szép gyakorlottaágn kebelbéli dalárdával bírván a hasznost a szép es kellemessel ösz-szükóteüdik^ ffiUkSáeaűkkel felvillanyozzák Nagy-Kanizsa vidékét mindennapi egyhangu-ságából. Nagy-Kanizsán az egyletikertben 16-án társas összejövetel levén, e napra városunk ba-ráttágazerető-;. lakossága ¦— reméljük nagy azáuima! leend jelen a a lelkes ifjúságot szívélyes vendégszeretettel fogadandja s nem engedik, hogy vendéglőkben legyenek szálláson. — A prograxdm követkap&eg értesít bennünket: ^:l^nan^ttjdra&-én. Délelőtt 10-órakor elindulás Keszthnlyfő], 1 órakor ebéd a nagy-kanizsarpatya-ndvarban. Déiuránihtrainir7neg=~ érkezés Csáktornyán; megtekintése a ezukor-gyárnak, műhely és belső gazdaságnak; Ejjoii állomás Gaáktornyán. A kirándulók elszállásá-ról az ottani gasdntisztség fog gondoskodni. — 2-ik nap hétffi, június iyn. Dé)előR a ss. kereszti gazdaság megtekintése, usztataa, nyiratés, répamivalós, gulya b ménes. Ebéd Csáktornyán. Délután\' ráBsáni puszta megtekintése és kirándulás Yarasdra. Éjjeli állomás Csáktornyán. —_ Ö-ik nap kedd, jun. ltí-án. Délelőtt ró\'kusi és ilonai paszták, csirászat és sertés tenyésztés megtekintése. 11 érakor elindulás Kanizsára, ebéd a kanizsai állomáson. 1 órakor délután kocsin Paliinba; itt megtekintése a nagyszerű gazdasági épületeknek, ¦-°\'r^aTp*T\'n^r és gazdasági gépeknek. Éjjeli állomás Kanizsán, a vendéglőkben, — 4-ik nap szerda, jun. 17-én. Reg-
^kocsinSzt-Miklósra, megtekintése a belsó és moritabelyi-gazdaságnak, nagy sertéstenyésztéssel telkesítések es öntözött rétekkel. Ebéd
i Sst-Miklóson. Délután kirándulás á fakosi pusztára. Éjjeli állomáo Szt-Miklóson Az elszál-bUohUokrófisz illető tiszt urak gondoskodnak. — fr-ík nap Csütörtökön jun. 18-án. Béggel
^JttBgteUntése a szt-raíklóai Bzép erdőnek. A déli vonattal viasza Kesztbelyro.
i — Orosztonban — hAllomás szerint—a
\'napokban nagy tüs volt
— A BQy őri K." írja: Városunk a magyar szabadsághartz egy igen érdokea emlékével gazdagodott, amennyiben Skublits látván VüU azázadnj ax ö-dik honvéd-zászlóaljnál, jelenleg -zahunegyei bessenyői lakos a gyön honvédegy-letnek megküldte, nz 1848. évben Győrvárosában alaknít Onkénytes honvédzászlóaljnak any-nyi ütközetben e jeles lásdóahj győzelmeinek; tannját, kitüntotósben részesitett zászlaját, melyet küldő a legújabb időkig eldugva tartott Mint halljuk, e beesés emléket a* egylet a városi levéltárba szánddkoiik őrizet végett elhelyezni. ¦¦\' ¦¦¦
ki az áltAláiieii.obfltt/hogy a megye WkvaropáS vaiut hasítsa¦— ujabb felhivások hoésátaSt ki azon ivtartókhoz, kik az el&man&látok
töltségcinek fedezésére aláírásokat gyűjtenek, vmi, — mindezon erélyes és szorgos intézkedések daczára — mégis félünk, nagyon félünk, hogy e városunk életkérdését képező vasat nem láteaül, félünk, hogy az eUenérdekek meg fogják buktatni a jobbak törekvéseit Nem jó jelnek tekintjük azt a sok próféciát, melyet majd nem naponként hallani sokak szájából, hogy „nincs jövője ez útnak" „megveri a déli vaspálya" meg ez és amaz I Mindezek^ netání vállalkozók elrettentésére s kunondhatjuk váro-Bunk iránti rósz akaratból történnek.
h. Több apro trafikban olyan visszaélést tapasztaltunk a napokban, moly mind a közönség, mmd az állam rovására történik;
— ugyanis külsőleg;: meglehetősen utánzott cuba-flzivarok adatnak el valódi enba helyett, melyek — dauzára, hogy magyar szivarok — rmz dohányból és UgyetlonüT levén kéazitve, végtelen roszak, de melyeknek azon előnyük von n tmnkáns réazére, hogy neki caak 2 kraj-czárjába kerülnek s így rajtuk 3 kr. nyereségo van. Éljen az alkotmány I\'J:1; \\ --*",r
ii A rablói, kit e hó 3-án cikerült a fog-lyaroknak elfogniuk, nem akasztják fel — mert a legújabban visszaállított 4fcki slatanum minden g-ának ütése áldj alaki okokból nem esik. Az íszen bizonyos, hogy ami roazabb, azt csak vissza is állítják ám a nyakunkra; már pedig, hogy a Btatarmm, mint ilyen egy batkát sem ér az bizonyos, mert u szerint ahg lehet valakit
— érdeme szerint — felkötni. Hát akkor minek ez a komédia ? Töröltessék el égessen a halálbüntetés, vagy legyen oly törvényekhez csatolva, melyeknél fogva exequálható.
h. Apáca; pónzügyigazgatoaágot hír szerint Kaposvárra szándékoznak áthelyezni, nu eDon azonban a pécsiek — nunt halljuk.-— folyamodtak. Nem hiszBzük azonban", hogy 2—3 megye b így a nagyobb küzönseg - érdeke i egy város erdekének utána sontztassék. Eg^^ént ez sem lehetetlen.
Soniogy-megyei Xiirek.
Knpoövár, jnn. 9.1868. h-P.hó4-énam. vnauti aLhiaottmány Kaposvárott I. a, ispán ur elnöklete alatt gyűlést tartott,, melyben ismételve élénken fejezvén
Sopron-megyei hírek.
— Ab 0 pr o n i ev&ng. népiskobiban juhus 4-en kezdődnek a vizagálatok. Reméljük, hogy ez az idén látogatottabb leend. A vizsgálatnál mindenki, kit a népnevelés.érdekelniegjelenhct-, mert a vizsgálatok nyilvánosak s igy bárki előtt tárvák az iskola ajtai.
— A soproni tanegyletf.á.majus33.kclt megluvást bocsátott kii melyben nemcsak a tanítók éa Bzakférfiak, hanem tíJt q névnuvclést sziven hordják belépni kéretnek B meghívatnak. Az egyleT~áh\\psa*1rttyakfbgnnk átolvastatni. - •-" - •
—Sopron jnnlüsö. VStíH, tihO2-túlnapon-kint zivataros felhők látszanak aegy üditő,h4s esővel kocsegtetnek^mbár fólhetnénkilytfllhŐk-től ha moggondoljuk ily. zivatar,mennyi kárt okozhat Milyeneket naponkínt olvashatunk a lapokban. Jun, 3. mennydörgés-blialratssott b*—7 óra közt De esőt csak negyedikén kaptunk, mely báromnegyed .óráig tartott Nehéz felbök tornynsultakaboltozaton és m^rroatogni kezdettünk azonban zápor, fcóreó niigy-aágu jéggel keverve vetett v-á^ot á füleleranek. A legközelebbi városokban jégeső nam volt \'
— Vásár. Sopron az. kir. városában f. évi november hó 2Ly 24- es 2ö-kérs eső Erzsébet-napi országos vásár jelen évben ugyan azon hd 16-, 17- és 18-ik napjain fog megtartatni.
V&S\'megyei hireb. --— -
* Vae megye közgyűlése jNtninf hó 8-ln a megyeház termében1 szokadannj ^nagy azázon bizottmányi tagok már.9 óiziw összejöttek a a 10 órakor megjelent főispáni, heb/tartó ur ö mlgát lelkesült éjjenekkel fogadat Mindenek előtt megható szavakkal fejesé H filj^almát 8 mlga az érdemekben megöas&h Jeles: Imsafl éa tisztviselő Aguatich Sánddr¦, 1 folrnnJ beköretke-:, Eott halálafeJett,sorahíiwiek\'betölté^.végett Keresstury Alajos, Agustiűhl^. éa. BenW , azoUjabiró urak kijeleltettokj kik !föfül »agy. -többséggel Kereszinry-AUtos\'\' ^^WJmhhm -meg főbíróul , ennek \'n«ryéhlS5sBbljpdnrour Agnstich Pongráea ^eddhH \'eal^a\'»,viszont » ennek helyébe esküdtül ZshdaVflzyíörgy/ választattak meg, őszintén; iWiläsau^Soo,ma-,
frénk Üy jeles kifbgástalan,tttH^rvÍMKW^ \' elolmtatott továbbá egy sBs^ folyamodása, ki a megyeW"k^rpwáit knvetel, 400 frt erejéig, a n^osaél&^álhl faUona-¦ág által agyon lőtt >. lavsért, mire 1^ határozat. hozatott, hogy agy .vizsgáló bitpttmány a«w tessák ki, s a doW.,részletöit köroimanyesen megvizsgálván, arróü jolentéWi beterj^SaiZD; — ezek\' után határozatba ment,^hoWV córdont huzó katonaság übe^í naponkint Bfrttd taasanakf\'ugy a k ¦ tonstágnofeii) jMopnyOP ayány szavaztatott meg, mely összeg;, ainez^rpáz*: tárból less kinzotondÖ, továpb*iíönyegríiwrttltr Zalamegyébm jött tudósításom
#vehÉént^8 busásra.
valamennyi Ausztriában le\'tezö állam-éamagänsorsjegyekre éspedig:
imita» mm
liutai,
IlOOttotIBSWű, 1100 ttos 1884+1, I SO tm (884-M, IWM 1*38*1,
I am \'¦
I
I HO fio» Triesti, I 50 ftot Triesti, I 6fahaJtaH I Sahn, I Clary, I Gettala,
I Parity, I Budai, IWaMstam, I Windischoratz, I Kefllevlch sorsjegyre
hozzáadva I Baden! 35ftos smjegyet
Játszani lehetacsak4ft évnegyedenként! lefizetés mellett.
A társaság 20 résztvevőből áll, kik közül az első részlet fizetésénél mindegyik egy részvényjegyet kap, valamennyi sorsjegy megnevezésével, melyekre nyerés esetében, a" reá eső részt meg fogja kapni.
25 negyedévi részlet lefizetése ntán minden részvevő [megkapja az ót megillető j részt, tetszése szerint akár egy eredeti sorsjegyben, akár készpénzben.
Azto körülménynél fogva, hogy az összes sorsjegyek árkelete most rendkívül nyomott állapotban van s pár léyy lefolyása alatt legalább is kell érniük az előbbi álláspontot,, csaknem mathematikns biztossággal feltehetjük, hogy az ezen jatszótársaságbani részvétel, 228 bazá8T2 a legroszabb esetben is csak cseílóly pár forintra rághatna.
Mindenki egyultillt beléphet a társaságba, b a többi részvevőkkel sem kell törődnie. \'Mint bélyegilletéket, minden résztvevő 68 kr. fizet egyszer minden komi. •MT*. ttnden nyeremény közölve lesz, ~
(66—6)1
Viltálrodaje Pesten, Deák Ferenca-úloa (előbb Nagy bid-utasa) 9. ».
ZEfiKOWITZ V. & k
NAGYKANIZSÁD
gysm&K festék- borkereskedése.
fölül ajánlják mindennemű friss
bel- és külföldi ásványvizeket
közvetlen hozatott veres marhft-BÓ-, valódi kufsteini a a legfinomabb ......portUiidi Vízhatlan mész (cement) EAKTARAT.
SCHLESIAGM VILI6S
. vÁT.Wmgljn\'T\'WÍTff..TTAl<rratiaATVT | minden nagy varosban igen - kedvelt sorsjegytarsaU^. tot Itt is NAGY-KA.mZ8AN megalakította:
Husz bari 5 forintnyi" részletfizetés mellett azon kedvez-I I menyben részesít, hogy b jegybirtokosa 20 dnrnb 1804-diki I íHorn-sorsjegy nyereményeire, molyok a tJrKiilat ideje tar-.| | talma alatt kisurrjoltatnának, igényt tartlmt; húnz hónapon itt rendeB befizetés után a résztvevő egy eredeti sorsjegy birtokába jut j Különösen ; 1864-ki sorsjegy 9 hozására. 5 írttal; Hitelsorsjegyre 8 hozásra 8 Írttal; Í860-iki Ötödre 8 fi-ttal 3 húzásra és hatt hónap ntán*5 a t. cz. résztvevők szelvényeikkel együtt 10 frt vissza fizetés mellett; 8alm-sorejegynél 4 hozásra 2 frttal; Palástéin sorsjegyre I frt 40 krrsl 4 hozásra;\' Rodolf-sorsjegyért 4 hozásra I frttal és GLary sorsjegynél 4 hozásra 2 frt-: tal részt vehetni. -
A d. i résztvevő közönséget tiszteleteljesen megbírja ar. e tekintetben; meg-lf Ikivintató értekezlet végett viltóírodljdU N.-Kanizain a .ZÖLDFA" uállod. mellett.
gLgL Bindennerrál kamatos és kamat neU illám- és ktflcsdn-papirok, fittrftehennejitesrtéai kittekavéayek, sorsjegyek és részvények gyűjtatéke, szelvények, különféle bankjegyek, .ARANY" és rEZÜST" pénznemek be- és folvátlasa.
Zur hohen ieachtung fUr Bruchleidemle.
Der berühmt. BnlCB-BrJlW, detecB hoher Werth eetb.t In Pari» M"-k«rvat, tmd .reicher ... rloleo medl-clnlichBu AntoriUH«. erprobt wnrd., welcher aneb in vielen taneond FBI-Ion glückliche Cnreo herrcrbrechU, tun jedersell dir. brieflich tob Unterzeichneten die^Sen&cbtal i 1 fl-0. W. gegen Einrendnnp; do» Betr.* (res , da die PostnMhnabmO nicht ¦tsttfindfcn bono , betogeu werden, Für einen nicht so alten Broch Iii ein. Schachtel hinreichend.
- i. J. *. L18L»tW- -inGele, bei 8L Galea (Schweix)
1 : WISSU) _
fUr BOBBlUERIlBESITZER.
Nbt nas lettt Ist, bewibft deb.
Scbaal, »nnbor and trüb* gawür-datt« Lager, aowie meli noe^BchMk-biet« werden TStij**! durch ein nnecbJdiii
r#tpasiiWEii ju
: \'. Kany-hanlzaán, kárkAi iffso,;
tfa^ljElpe^^ nagybani és kies ínyben t
*ÍagyTÜaftrtékl» -
eaztalra é*1n]torhoi való viaszos vászon 03 legnagyobb mértékben mindcnnemQ zsinorzat valóságos pottendorft kötÖ- a legjobb fehéritett-és fehéritetlcn szövőpámnt a gépfonál Márseh^Téa másfele varród található éa azon kellemes helyzetben van, hogy ßmtnevesett^ mlívleh^ szakba vágó czikkekből legjntányosabb áron szolgálhat. (120-3)
uad achmtwkhaft wieder aei-gMUUt Bei BesteUnxig bitte am gau» Ab-^abe der Zshl dir Fluv und * ~ Hnjti-IiibsJU jedes clnielsen Faj VerMadUnfea BtAfa» der Kflne wegen nach.
f.iwaart^titifjim tm alnur Flaarhe dea kruken Bleree wäre g*w6juo«t UtuteraendoDt; towln Briefe bitte sn franoirtja. S6hore Anakonfi anheilt
Aug. Sieoerist,
Uenzen |Wflrrtf.mb«?rg.]
Amtliche Urkunde.
Den Kau fraunn and FobrOtAnten Horni Anijnat Siegerlit von Mer, wird htemll baienfft, die derealb« der iinterMt«lui«tea SteUe aber 10,896 Stflck ZmpiijM, Buthentieeke 8ekrjfl* stQcke, von Anbeginn leino* OeteUfte bb beute varzelegt bai.
- Stadtachultheiaem Amt; (181-13,1] aefs.
kinjueritvo im «muuU aOánidttueák. Lhtmkipe«t a 10,000. darabot mogtaladrj, angol férfi- ék nBl febérntjiiDctk, jutfol -réswimZw-tek, angol aaehkendSk, aattalt kendők da lt(rflnOB.6Üib tuag-ol shirting btl álló rcndkJrflU árákdaxletck bjiUaOan alead áron m«f«>areak«tLk. A» 0I7 alaeagoT árak, riaion/ilra ralaaieaDfl catkkek sekéa tviiiEiae^bt« im aiípac-íhea, falatUbb irtJekeltwtifc a Baeda-egyáciaket ngj, nini as iimétal-addkat, bItbI hifnM elsdáa mir Mba sen ISrtiztt. a aÜaT — ka U fas eUjßuL ~
¦g; HatanUttauanak Beare ponioean as itt jvgysett dtak ^ egjebb irjefrjxekekkel ¦ mißfontolando to rabbi, hogy ki netn eletti Arak -minden eilenteaea ntlkttl ilaaaaTttataak, ita a pina beTmeBlrir viaaaaktUdetik, melj eljirtU áHaJ a teljea mt^6|redaa tiSn b lato altra ran. —
1 RAAA darab Taason fArfiing 4 ±OV\\JV iBgfin.Babbtál a lag-kBaSnaagaaebb tajio; — Bűnde&fele napaifbaa, teetbea ilio éa eataial-iau 1 írtÖO krlol 1-50,2.80, Lfi0,4 ftiSOkrig.
1 fi(\\fif\\4° váaapn férfinadrág baal M80k^U.M>.l.ftO,aftif;
JttóOO,\';
fehér éa aain«a forfiiog-ak,
lOO» mlnulfrt 6Vkrtált, Jj«0, S WHO big._-\'
ea eaiiioau kaaiitra 1 frt 70 krtdl 3, f .60,1 frt 80 krlf. Lagai-! Urinomabb Ingek S ft SQkrtdl.S.SO, |O0,l0 frtif.
1 ^fifill to B<i»Adráf éa efl kSa-i "Wv tfl, kltÜnö aaabdaalilVtffea «, 1 fti SO krUl t, Ut, S
|frUsf.
|lQflfidb ˇ*"<"> n6i bila-láf, ! AtJ"V lagDjabb eaabaa eaeriiU.S I hi 00 krtdU, í Irt 60 krlg.
^kJTantatd mlnUk I bin eira rajrr ciak egyiiertttn t frt IWkrUl, 4,lvfrt&0kT.
aan aa */l r6f ¦>><(• reacteUkben, 16,30frttol J3 írtif.
R/IIa db leftbaamabb angol kint u"vaaBTet mieden db hoatsa teljea M r8f, 24 frttal 59, »O, Mffit; a lfigaalegnPomabb.
M veaalttakbw, dankja
&frttollO,lIfrtÍK-.
aJtaé*ázuJV *A b*ea( riJfuílwSSkr.
lebkan-
fü tateatoakinl aJakaa aaolgaJUUa-
Onnn t«t «ani Táaam-baMlat-
«UUU k^firflak*. effk atamán ft frttdl tv, 7,8 frttf faltacaUi»-Ma« kaabat wola^hatr». \'
IiimiiiiO y»0atrial riMiekknl, SOkrtnlMMSOblc.
AAll oh Ufót -TiuS&^UMUit OUU uiUll kendS, Indtbh ib. rUU, i, lj, IS ¦* Itiw»iljre A tlwUnurt érUkinek y^^obidrft
H3SZTELT 0BV08 OBI
:\' Katina bM<«égemMk ttrtom, Ibgsmáiv J. G. FOPP ónak, kittek f . *
ANATHER1N SZÁJ-VIZÉT
t^ir|iaq«za: oya^rtv^rzéze^ « fogak InngBua, gyakori iHaWcUMlktM^ll^^ dobányaaag tir
(^»«JHa^\'a1 haztazálto dicséretet nyibrauitani,
-é»\'\'csmi\'Jbgflrvoi.1 hrnakc^nt^t^k ttjdnlmai, hanem tuido-r8»;be^gaégbuli f^gyilgyniaa^ntért a l«gben»Őbb kfezünetomtit tol:
Bpeno^arf, 586..iz. a.
^ "\\ Liboret Helfer, m. P, Egy iMtaWlre I fta 40 kr. — CzetaXgaUa 20 kr.
_. .Bw.Diold árak^LMbn,
: ..aa?^ Jjaaftiifcaii.ilj11, .^uim u .taalMtHkr«
Ai W^dlt,, J WtíUnb, íámlboAr bSchwinA. nnk be_________
»ta»>0 Q;M Uvt.L nnbil, InitWw: 8W,r. : AoulF. pttrntlem u a>.diCT H. linmifti t
— VmÄi.HJU, „ipneré... - ait^jirBll Uonor ktnJH, a, "tiranorwVy L njdojHwdo. nr.teil
Curort
LE1CHENBERC
(8triarmark, Oesterreich.)
mit der ConaUntina-, Soiba- ond Eawajialahl-qnelle und de* Tobannla* brannen, ronachat der 8ndbtttB-8tatlon Spielfeld, nnfssiiiin reUaad felftftt aad rt.bml.ckat bekannt dnreb die aoageae!ebneten Hellerfolfa aelnar Hl-
naraltrlaaer,_ infbeaondara bei akrofulSaan and tabercalnien Krankbell
bei Katarrhea dar Atkmon#>-, Yerdjwung»- dar Harn- «od Oaa<hIeeht»OTfi bei manfreihaftar H1ateraeafan(, BlelBhaoeht etc. eta- Anj(feaB!cTinet«, roi einen AppenaaUer Bensen berellate ZAefanmelke, — ronflrficfeee Dia. mit einer aoaerordehtUch nlldan, wind- nnd ataabfreien Laft, eom/ortable Wolunngan, — Cur- aad LeaeaBloai — fttte Beatanratlonaa aa4 MnaUt-kupen«, — k. k. Poet- und Telofta/ao-SUtlon. — Dia CoBUBnnicaUon daa EiMnbabnstaUonen Oraa nM Spielfeld rerwiitoln lafHche,.. PoatTerblodonfftsn, Btellwagm ttnd- be^aamn LohnknUehar — Saiaai Mal ble Ootoher.
Hlaat^wbwr*n«*^afi|W tiad w dl« |ef«rUcte DtrecÜon atar die Branaiaa-Varwaltanp; bs Oletekaabere; aa Tlebja* ( Woluan^Bea^alhui-mit oioer Dtranaaba — Jadoeh aar ao-letatara. -JBgv" Bade\'BnMharea alnd dat«b alle renommlrten Ulm BaadlnnK«a and frlUaeren BaeUiandhotcen <1er Cat*rr. Manarokle tuietnl ((fltlifb sa bealohea, ao wie\'aneb dareb tüa EodactlDn das .Zala-Soavogyi Kaalöny- In Or.-KanlaaA. < ,.
1 dirmeli aiaoá T«
(iso-M)
in Qrzs (Rt4i«rmLrűk, Oeatirrelak)
23000L^uinMte fth*v
il KAA db finom e* kliep flnaw* aaff«ltblrUna; éa Madzpolaat, rSflb |XOl/U^tiTáBaor.50tflfhow-Hía,!88,30^40kr.alaffimitfbb. \'
SlitiVildéaeb n tánvét mellett minden fő- és vidéki 9 vámokba az egésr osztrák birodalomban eszközöltetnek.
I díj ma oáinJttatik. — Vételeknél, mejyek j 80 frt értéktt portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai I BaUiat-kendővel ingyen kvoVeak^dOsk: .< ,
lantM Cwti^HijaylMrMii^i-OcHt Wlaa, Tnafaabca,Hn B. BB lULlla: Oazaarwtaaa Hattá. (laa^n,*)
Ertapaíailá. bei Ifisenate! ..
rHNVflimHGt^&Ti!! BL. ZBI BXBR \' S.
konx^sahmirtes
tV-ffir ainZ^a3tsn^l|ZJ
; flbenümmt Insertion«! za^gtfnság^trájpwisra. Pe.l, Sai^nsaue 80.
Zur :gcfHnig*ii BeachtnngJÍI
jS^dtptteégll mradtm olfttarttsna! u mgroeveiett JP&&tutef múj «lt*l niindaiki a legnagyobb .Vtoafrr; _ bBtornnt ldféiiy«ait«M"í. 8P tav^BaW mi% megjegyiáiidő, hogy e Posta
BV^ *okft mey nem romlik, \'$||} *
atbjdtt «lbean4lroeall Hw-titgvak ItftayétlttrtAra. a<lktJ«ehpdaa aa ¦mj. Aa oallat nBveaaknAl. Egy drb.
ter AmrlUkatai ngyi* egy »»a-IW~-»apora delejcjival mlndeokjntk
titkaid, árival aaAlttl leinAenoemo lUkuilyoabald. Egy drb tó kr. \'laiad^attv Kaan p*r affcaltrmaaa _jnJ uJbaapAaabaa Aa tnnn-¦állna pa4Ak»dhataL E n*ll *m
lagaagyobb elBnya.hegy a fohvnamtt vale tcn khnAlbeto\', lfonl aaomaf fcaattkr.
ABef&tÜ blitoiiaáfi lakatok, klW-i»S taerkeietflek, blatiuk feltflrAee ¦Qtm.
1 db kisebb fbjm 10,40,50 kr • . Bagriibb , 70, 00 kr, 1 A. . , . .kit knleacial 1 frt 10 kr.
1 db atlUekikra 9», 40,00 kr. Angi)) öltik a legjobb aaiAlbol, 1 db
kieW^xavalóoŰAtt.Se.A&Ju\'.
1 ab. Umvttt »0610. SO kr.
, . aUdUam 10 Bt.
Nagy elSnynyal nebriloA oa uj g^ r I r*" r t*,**""*\'** fii *^**v bíbco as^k-¦Ag htgytaém bwb torAatől rrooa tártba tat.
1 db fftnyílbea 10 kr.
a . «MBtii7é1bn \\bkr.
, H tolltartóval éa kettel 90 kr.
a B vtütard-guaii IV kr.
FajfabUA aíUa, hirmüj unlak aaek, etftiyeaea baasbAltatmak\' a be»> linl fof^aepnak,!,.* aaar oly Wattá,
bogy ba B*n í b^an-nAIna,\' Ara vbuoa-ftdatik Egy övegcsínek ára 80 kr. ,
Qyp&fiffatf BSatrAsvWL&, nanryBk airot: tájban. hemrakalidlffA. rneprídik. 1 par 20 kr.
Kitűnt) fíojraia kan tankkal rs-gyHvB-, bogy a bSrí tartdabbAUgyAk. IrrtSOkr.
aVpiíiM PoVnpadonr auaoayaak XV. Lajoi advarAn volt agy nere, moly avilág *lStt titokban maradt, taelylytl fj mucinak aa ifja. kloAsict, o. pí|»Í4or nAptAfAt Aa a bSr sijBaaigJt egéta * kAeí OrvgaAgig nsegtartotta- Eaaa recept keatTbb agy maga* aricsalád birtokába jutott, n elvnek anfccaApeAg* rsa la • bimnlal tárgya. BtkarU Bla orYaMadcnak r««n tddJs- titokb*a tartott ncej\'tet B«ffaaar«iDi, hvgj ma «feaa tíIAj Javán fafái(tatbaa>ék. Kaaa ftlfilmaUtaftaa arva-paitaaák arAdai/Inyr* nlnden rirakosiat ntfllrarxl, mirBI aaámoa^uiauj)trsriyah rnerrtetrintéB rtSfrett t. C kB»5i***% rtmdBlke>i*^ra illaaftk. Ai egyetlen aaar ea, mely mladan axca-foHolut, saeplSt, mij-fi>lfiet «tbr gyorssá kép«a «itÍTolitaaÍ 1 Egytijtily ára ntaaititaal oLry«M 1 frt 60 kx.
ÜUmJ*bbll|rolB-tfliiaa«, alti* (aaabbta hordbalti) a legfya-Habb • Baaaban, a**a dohinyiók
__in la aJáslalM, MMoadgal tHai
VBpiAn\'ltinnijira, llaipáTal T«a
i^rMSftfot ratra fél, TUfJ hogy pak l^adM&alkaUMisal UfoU wúift
?wPé$*<milSr9j «Wrt, t-t. afjaVeOar.
¦¦; F«raaLa. Itajfat^aacr, naQyal ai In baj alf eres alatt baraa éa AkaUra taikbetsi, éa acrnttal nagirja a tar-mítttt— Bdtí^H. NMoTakbbl ké-V** af«b»M ártaHao. B|y doloi ¦Éttawil» il !0 Fblyíkoaj •ny». L^tHkfi-lflab4T*l«n«bb «awr BÜadan báattrti*-•rrvftl ¦diidflrj a hiabao tíü-f^3«THaaakat áűadnkl maga «n-¦ \'balaati, áatafaiyv árakig aUartbató imlá^a^lkaasB^aa*. Efj Mfj _éra»kr.
La^njabb rotadapor. Hitto-
•WVaiilialn riawBbdt, Hiyesblíl A* rtüarlM toialVUa a«»T»rtekb51 ulat-B-.-y t»*- k* aes4Íbi«T«ar61. Egj tm-iag Ara. Si kr.
li«(jabb barotTs-kenííca. KaCo katvSca álul a barátra^ krií»Prlll*o« 8>»aiaibiHb, L(y d»b*i ira.3& kr. rdtollak i*t-tiUi«WTal.; Alkal--faBikarak B^^aa^htfa>aapap4rb«i. ayj bp|7 af7 í» agjaaaaoD tollal, a
k*tlab*rraiaálal, 11 ilb Ifrkrárt.! ~ \' J>*g«Tj* a aadfatiat-
tSI, arra laatija UfFjaa tBiBdaakiaak. raiathofry M *g^**iAg«t faaiartja. Ea eietatlk » Uataferfala b5r-aajU>lmaJiy ÜWl, ra«ly a lábbelit pobAra titbai-laouá taaai •Wjtbogj\' a ciipS, bánned-diC tSft^attvbfTrnib »-TÍaaa aacal, laétMm éwtbatnl benoo nedTtaaígtjií, 1 a»>gT)mbaaim60kr.
Anjol.bíi - fiavaii, njely a Matrini*kti«ker«4«*ii^^ Tiaaaa-ad)a ?1 tvftuabb tfayra boaaa, «ffj kJaSregtM«ka ira 25 kr, affj uagy ~ rvgimAS kr.
LuUbm 11 • a 1116-p o r, melylrml ¦2ÜtrdooB«tnQ Areaet, aranrat, (jiDftot, lif*Bjfj^pataBfrot,a«4It ét retet Uh-tirxÜjxtiiaai tSaNay»ait«Dl lebaLBay dobva ara SO kr.
Piriit áJuUnor. ratjan, melj-ljel Bemeaak ürepst, kOvet, UjtAkud, lat atb. a ltfjunr»abbatt Ai ?1 Und cián léffiebet ra^uxtarii, dyy, hogy olvi» (•tstballan marad, hanem hogy min* d«i cgjyeiltTB lejrjea,- Ul Arcáéul, (IrafTt porcrianoal *tb. ngj Oeaaara-trawibaii.1, botrr err watti laaa. Eii minden haa^nélkrUöibetloiiUl lAfrea nerbSl egy dobónál 10 kr, tlffyáa a lajraasfolyadfkbaii.itTegba ¦aadvt 50 kr.
LavAlpaejiAtlS béljpipk, mt-lyak kAajralmaaaAD;, olreoaia; én bl*> toa?olfitkmiat* la nindea aatyAaálr, Ttaasail dBny8sb«k. I^cfnaúraabb Aa hittiilfAlH F-Jjrrfj TBgy raSgjrol L¦ cai-marret Tagj JofrTjyoi Ssaii db Ltt. 50 kr. aaar db > írt.
Villa nTöi «t kc^krEiottó » f»f«kat raladan fiUapaaa vagy fog-
por nAUdl, etrapaa MdttT rt«ot a l«tj-aiebbtiB febeMn, agAaarégeun útiana>j BÍlkfll labet tartani egyaaerfl dBrjO-JAailtaL HrkgyalaAJaajjobblafreii a kelendCaAf, dbja caakla 60 krra teletett. .:
A laffblitcTtabb** legjobboaer
gyí kAixitBiAnyck kArótok. Van «s*. reocaAiB a t, e. kftttOaBAftiak: JcIbbU betai, hogy njUtun friss, me^ktuxiitít-batlao kAtaaer ÜaaUton dlA-olaJ kapható. Eli üveg- 36 kr^ nagy « kr. G jSkortiíiir, melylyel a tyúk\' _ aaemet 8 nap. alatt ki leket Irtani. Ea
mindan ala^lmatlaB rovar elpnaatltá-j tijabbaa fettabiit aaertik miBden lo-aara klaarAtag caak a frua penaa ru- J ribbi dicaArate felealcgea, nlntbogj vartlö por egy fivagacakB ta kr^ bi- I garamia mellőtt árnojUtosk. Egy do-rosuaor akkora 8& kr. j bouai baasaAlati niaaitAaial agyütt
ValAdl angol toükÍMk *>S7-*gJ kAt í 40 kr-pongÍTal SOi 30, 40 kr; IpwvgATcl Ca. klr. ftabadalm. Biaponla-60—60 kr.j legDBomabbfaj p«ngAv«jl aair-Sthe r, melylyrjl nAbányperes G0 70, ftOkr^ 1 6t, ipragAvel BOkr., | alatt minden néran DevemndE Mén*-1 frt, 1 frt » kr. I fultakat misdanrúU kelmAkbSl a lag-
BflvQi fettAaaaLEgTparcaalatt tisstábbaii kűrM*.EaennjbiaiitmÍDj
lebat mlndenrtla Urgyra kivAtel bAI kOI p. fibúl, kflbAI.Mdogbdl atfa.rald tArgyakra, legaaebb aqturell featAat illand óm átTeMtni,nfryannyira,bDg7 a legfigyeaebb kAi Utal bétailett fettes gyaalat fog tcbttnnL KftianOaea ajirübatd aa ipsnooknak, minthogy a tárgyakat Igen eainoiMtja Aa njín-lóvá taaai. Egy ily kép, melj viíaa;
tTgygtflgleialnrt, tajke|ukt l, I k»sipna^y«iarB
?1 latfeje ke t.eaoporto tatokat vagy ka-ri ka tn rakat képe a, kapható 2, 4, K, 8, 10 krért, rgy üveg átvíaetéal lakk olAgaAgva üaaáa kípra 20 krert.
Legfelatíbb halyen¦sabadaltna-aott mAreg egerak, patkinynk, flrgík Ab faorertgok klbnaaira. Aa eladia f«-IriBeaA/ra tortABik. B^y nagy BBelen-ia íraTfit :----
A hajat AlAnk Állapotban tartani, „ _
aa Titm^atcj-xrfksl hnmim fnlnni I Inn JLSb fKLkr ¦ 1 egalkalmaaabb a did-oíaj minden ve- " " "
meghalad mindent, mi ai Uyfílo oie-frkbeo eddig JAteiett, mintüagy míg a legfinomabb Aa a legkAnyeaabb aaint Is BftrtctlniUl büír^a, mlndjirt iiárad Aa ntta ixapDsw Vjinlbató egyiaen-mínd keiítyjl tÍLEÜtá*ra. Egy Üveg hifltnilati ntaaitnsaal 40 kr
Valódi átlAuiii plyeorin- itap-Ifj-EpumaLb illatokkal. Egy
nagy itnr.ih 2() kr. Eyy tAgely valódi m»r-isir(Kimmfett). baj ken Se* 30 Itt Egy darab tnar-aair bajuaapodrS 30 kr.| ralamittt minden tnAi illái- éatol> lott-tierek haj- Aa külföldiek a lo^na-jrobb valaiatAkbaa.
C* kir. aaab. viabatlan Agybatútak mtndnn biatartáauk ajaalbatd kivált
kfllöQÖteű—gyermekek,—^ft^gfk_Aa
gyenDekigyaa nSknek • nAlkolSabeV-lenJJb 90 kr., 1 Jrtíq^ 1 frt70 kr.,lrrt8okT.
FIGYELMEZ ******* a-t»»veartt ealkkak tnag I* kaa^aittaiaak, bátor vagyok n^eiaíeaUitai aa Erinl," mUaííílfri
_ __ _ - —, ------------e«* k-i. (
HBP UiadnNla UMniafok .límMJtitmli ía patona uljMltu nek.
kijttpm* MUflma wfctotoJ Itym n»l|iltitirt
Aí «U MMtrtai biMfflányi Bzlat\'A FRtEOiAHH Bécsen.
Pr»l«ntnwe 26. n. é« Openipwefl. n. «J»tt DrAer nörcsanwk iieáit
H* 1 a-i éa vóbb minden féreg ne k II! BbtN alléi ctaBatatlan Híw, patkínyoí, egerek, pekMKik- éa csótányok kiirtására.
Tólem njonoHi:\'javított pttk anyJLrtúszei tea Farai\' TilígkiAllitisban legjobbnak talált jrolotka-tinctsra, ndjet alnlirt bátorkodft ;»"t,!o.tküienség\' ngroimélie ajánlani és sikere fc»l képes, ngjLmagáwwkr^t^lainbatÓBágáí által kSHo^vTbtemyitrtnjoBsl "\'JMgit igsiotei, mtnfl fogva safaaoa megnmdaléMlat remél. Ezen agBr,-4.0: érig is eláll és mégis sikeresen haae-
llutiai mdlMamvUHt tilpWti»)llot >nr»ttt
Érti tflieteaaiattiaaMl IMiúraU^ «iH\'sUMasBkMkj«i
gépük ketolcWvel. ,
Bltmarelftit, tde ssiaürva » tíx le- tím b&jtattfuj) risaHpo-Usokat; murhatenydutést, gjflmOlcsénotLés as014s«tgtt aa-áWajt wybekőtre a nomzeti jplDcsBoudiiutl rrnitai 1111 iil \'iiifltl\'l*iitilmr Bt\'.lyem ?9 oelyemrovoroa tenyésztését, a l(x:sapoUa kflrQl éatlfcságra vim és BzaroEoni mttvuk, caatoroik építését, téglavetést e éjtaláa aa épitémtet slb.
Óhajtana Talatnely ma^yaroracági nagyobb áradatomban, a\' tfivedfikm megfclolS azázalékáért, vagy határuzott UlOtményéVt. [allisba lépni.
1000 frt cauuot azonnal iBtaas.
Bévobben todakosédliatni e Upfl2űrkeast0Bégében(lO4—6,6)
M1SE10NDÓ RIJiilliy":
pluviálék, dalmatikák, albák, rochettek, velumok, oltárpárntík és teritök stb. China ezüst óa tQsaranyzott
ffioDstranml;, kel> bek. fibiirltnuoLi. imriDeal gf«riyatsi> lók, fffotölak |AinpuyMrf4ya1. urnli-IA-vlitarld rlaniBiaf, lárap ik s(b.
Egyliíízh czéb- és IskoJai-iobogék,
s a leggMdag&&feáa Üillftott ORNÁTOK, és,,minLÍen EGYHÁZI SZEREK
lcgjutányuüb áron kaphatok:
Otserbauer AJLaJos
\'--------^-lirrtit-t-irijtmn, v.^r.i ittfy^ }n. .,?0, o f tgtTKW^
60—20-P) •-- \' •
f imtn\\zík.e.í u. LT-wiTisui kitasatba deeDldkthes.
/Kiphati N.-Eaa la Bán. egyedül eaak \' Fetaeftefar Jájaafnr kereskedésében.
* Ak«<*r«»línciénel(, rae]yRí»ss GaisaiWníí pecséttel qawUtlfarkámalati ntasitaiaal egyfllt-1 frt és 10 kr. 0; \'4.
a**—Mí. xuessB ct-ia.ivmpa.rtTi.
Kos élad4s,
A liires, gaxdagsiúríl és tíarta Negretti szárninxása tör-| aaüknyájból egy is két cve» nagyobb szima kosok adatnak ell jutányos liron, a mclyok minden ragályos éa öniktidrái^tcgD^gl nélküliek s ezért jöállás bízbsittatik. Efélo kosok ai iiradaloitti pusztáján Uj-Népun, N.-Kaiiizaamellettpdldáoykdp láthatók eseti érdemben miodenfélu érteoitó kéaaéggol adatik és u elöjegyzéaekl fel leagnek vév& a kiváuotra meghozaHatáalL T
J(^6J(UZGITÚSAe
Uj-NAuen, op.Tf-Ktfiliia.-----
A tisztelettel alnlirottnat van szerencséje jelenteni bogy a f. május bú ü-én Szombathelyen, az uri utczában 1 Kéthelfféle 108, ^zams-Mxban egy
¦ éd-stttéméiiy-tárt1
nyitott.
Kapható itt naponkint friss kitűnő minóségn mákOS-és dlotvUfll, ugrancs (KugelhupO, tejes (tenyér (kalács), nfadenneína njas-tészta, fink, torta « imienfáie
KolBnosen ajinlja az eddig, itt még ismeretlen kitanG jninóségB, mindennemű és elsi kézből kapott\'Lengyel boni íi|4aervjaft, melyekre nézve azon kedvező helyzetben van,
ftogy azokat a legolcsdbh srért adhatja. - ,.......
;)!. Heggeliül kitűnő inyenU-aOjtMRenyek fogtuk készen tartatnL
f Megrendelések tetszés szerinti suteméurekro elfogad-tatnak-a-kiszolgáltatásuk pontosan eszkfizSltetik. Bttmbathtly, 18C8. május 6-»n.
189-6,2) ¦_ gerle Vlncze. \'
ajdits Jloisef kiadő-, litp\' és nyomdatolajdonos Nagy-Kanizsán
i^zoiattv*
(98—8) .
szálloda ouIltttiJüiSer Joztef-fele
LaKváltóztatá^^plf
KELLER IGHACZ
ciir>é«xiueslrr N.^naJsiian
tinttelettel Artedtí a tea. kftagMAget, hogy mfkalyA* •
"¦¦ "--* I AatsJarAaaaba tette ÍL
Aa eaiama raktárit a IBlíren leví
Ajattlja dl«ewn - «Uá>da«- kAaaiUr ^ » I fArfl Aa n8l ealpfl maokiU 4a magyai- eabtailt * latJáta^yvjiaAk\'ir: l mellett \\--\\-,
MegrendelAaek poatoauia legrövidebb (d8 \'alatt taJjaatovtaak.
Lokalveranderung.
IfittAZ KELLER
bBsachrioktlgl ebi hoekgeabrUe P. T, PablLkutn, daw arieia* Werk.tfille, aowie anoh gohnb- tud BÜefil-NLedér 1«4« in éaa aU dem tIWp.u[alae baSattltabe Uau d« Harra" AMtN VluetÉS vorietal bat,
. Zngteleh enpfleUtw adna ulerlleb ond fart\'Marbarlvfcs\'nr\'. Ugan M&nnar- Ólld rranaa-Beaaba .nad nngmriileie WWbl *#*,\'»iTw
pt^r BeaUUuDffu wtrdftt) pODklUeh tűid -fn ktlraestM t^* ^t^plr^
mmkt & ,Zala-Somogy, Közlöny1 24-ik tuanünu.
verw rablók crtt efsflyeaen üldöztetnek ¦ megy ánk feU syfli^ikrt «m benn semmi kétség,-—hogy rtvkonobn^iiítiitf tnribbj&\\ba no
következzék, ezek után *flbV helyi viszonyra voosttoaxT ti>gyai~ftrd^van. elő, melyeknek elintézésére legott határosatok hozattak.
:* A balo[dali kör Szombathelyen aTra-tetban június hó 8-AD megalakult, Klnök Horváth Elek, alélhat Horváth ailhaly, fagraS Tufára thaJler Lajos és Virmyédi Jóswf. A jobb oldali kér *¦ maga-Uhuit
*Vasmegye Honvódegyleti gyűlése sánte 8-áa délntán vámos bajtárs jelenlétében megtartatott, a minthogy keletkezésétől fogra egy év elmúlt, aa alapszabályok értelmében uj tiszt-vxewl& választattok, ezt megelosto azonban a volt tjaziviaelüknek tömeges leköszünése, kiknek as eddig folytatott hivataloakodásaikért k (i-szönet szavaztatott > a ez jegyzőkönyvileg is megörökitetai hntároatslulL Esők után titkos szárasat utján megválasztottak, u. m.: Elnökül Saabé Yincze alezredes az 5-ik buazár ezred párancannka. Alelnök Vidua Márton százados. Pénztárnok Tarafás József főhadnagy. Irattár-nok Magány Antal ma**at}* Főorvos Dr, Gyon-gyossy Vilmos, főjegyző Pillich Forencz hadnagy. Aljegyző daalmay Antal hadnagya -— A váhtaatDtáayi tagok neginaradtak, csak néhány oj egTénnel szaporodott; as újonnan megválasztott tisztviselőt helyeiket éljenek közt ulfoglal-ták, ¦ következett ~a rokkant houvédeknuk an-gélyezése, kik az egylet főorvosa által a teremben legott megvizsgáltattak.
* Csuda szülött A napokban nálunk egy kisded született... f& nélkttL
* TütvéiL Acsád községben 9-én tUz támadt s két ház elhamvadt, a házak nem voltak biztosítva, ¦:¦\':¦¦¦¦:<
\'* J-égv erétF. hé O-én Ludad község határát a jég egészen, elverte.
* -T.y pb aa.rLzen irtózatta betegség tűbb jelensége \'fntfrtktH*\'" ^WKüE\'k**\'^, nevezettben burányban már egy páran elhaltak.
* Torna-ünnepély. Janim 14-ea a soproni, zalai a peaU torna-egyletek közreműködésével a- megalakulás ünnepét ulendi, egy a
- városhoz kötél eső erdőben. Aa oda vívd ulat sáazlók jtdtdehdik , » á hazajövetel fáklyák világánál lürtéoik.
* Távodéab-01 ló-halál. Egy kb-somlyoi polgár á megye liatánxélerTlevü u.tün éjjel háza -felé hajtván, a katonaságból feláÜitott őrök egy korcsma udvarából „állj l"t. kiáltottak, a ki a mögszólitót rablónak hírén, lovai köze vágott s elnyargalt, azonban a fcafrmajutg is mint- hogy incjj nem állt, rablénák hívén utánna lövuldoz-tek a a kocája, csak á sebesült lóból szemébe fecakanifezéstol lett figyelmes a veazélyfe^ s a~rö kevés TtHra oasxerogj\'ou a kimúlt Kérdés most,
-nrcly4fc*rW**MS^ koa av megye gy^ésifi kjruondta, hogy — mind
Haj gate* *iA&tMkUrttiéuyrI.\\iimetti:U*.)
Sokszor hallhatú-azoo épen oem. oknélküli panaa»,, hogy lyraT\' ktitératftnk "hanyatlani kezd, jóllehet a^ ^sem moaáihatj hogy a. lobbi kötfesoti tajták. volami k^::ápoláabaii lAzeaiUéiiilanelt Azt
künnyen meglnbAt magjaráaní eUazür : korunk Inkább anyagias haladáai jtsztflriébüit wásodsaor egy általán T^iMha.jUWt 1^^)^«^ mostoha-aágábúly vda^^ttutttuik-fi hogy az irodaimat egyáltaláű néhány tigv^aftbitpririlegraniának tattja^ a es egMk" liáliáliatoja irodairannk aza-badabbani fepo^llieteaéiiek, Fta^Lkazdöiiok jerámfalar) pajtéa^WaMB kell fcensmtul mennie, ^nig odaJat,-hogy egy ItOtét költettténye nap. »üágot Uthai, küvére;\'Ji^\'gfcaTlags a kiállitás ^olia^geit •Uátjiloi ffidé^lTÍB, Íréi vtaakete. ffis^\'éJm^t fj^v ,fenni • á számot azaporjija.
teköly. talán meg «cok réaaér«i^|^HWaW-toe^ yiaelteta«m> táplált Itt
i^tt elvotre Uhrt^talaM égyajt, ki túztáii irodalmi érdekbűi Iz^\'m-ipaákat-i rnalynok |nij» tehetség jeleit rt\\fofk Tökélet««i ellran-IfSziaaadunlc. Ujrcirrrtrjáliyliihlsliiiiiiii, ilyen aain-^TteetOnk • UaaukmUU vatmak már iddk, i ». fiépWetott magyar kalap éa : aliader és frakabtí fityiiiáJjuk LiA példa hat^fl^iXnltfa-fr. \' -( é>aéa^#^^ 1 dalaiban ^é^mmU^ek \' levegőié mintBnij^.Ííót toráob , egeart Bőd*.: bbralataig, és rUaaaági
_ , _....._____in.Oaélom e sorok által
wtmmm$m.Aúját mely épen most ¦hfjt* w a vidéki aajtot, igea can^oa kiáJlitás-
.iao. mmt aat Wajdiía ur nyomdijaból meg-jazetek. Ügy fiatal* Jn^iiegols^uiikája, P^ybca ngy mblmAalUOi^^sm^ta^ haza, J«en*éfc szendém, IwJaHlai
barátság, azeretet, ceaUdi aaeotely énekeltetik meg külön/éle yáltoaatokbao. Ha a benyomást
.egy azéval akarj okujellemezni, melyet e költemények blráNbJá\'e ÍRirok\' iréjábakí kdttiti,\' ki kell jelentenem, hogy liatáruzott tehetaégn i mutatnak. A .Kikelet\' czlinü kültemény-fUzér IrÓja finom érzülettel és szerenc&óa felfogé tehet-seggel bir, és (Jtéryo a korunkban elharapódzó merev hatánaott \'jttaterialiamusátél inkább á. kfiltataet idealiamaza leié hajol, éa a kettét egymással axeracáéseh égyeaitre költeményeiben megtartja az arany, középutat, miben tt fiatal költé eredetiségé fekszik és a mi bárkivel megr-fogja kedveltetni a ki olvassa. Nem találkozunk költeményeiben hajuuireazté BzéUOségekkel, ijoartfl r^ftkkel. b^ldogtalanaággal, mely két-, ségbeesésben és átokban Teli kifejozeBét, nem rettentenek bonnünket a sötétség azellemei, nem tültenok cl issonynyal az emberi kedély sötét rémei, — kristárypatak e költészet mely csll-; lámlík a gyöngyöEik amelyen át tisztán lát-\'1 hatni a költő bár olykor kevéssé ködös, de többnyin aranyosan mosolygó kedélyét, vidám; darUlt lelkületét, ti^to aalaktalan szirét — Madár dalolás, torabsusogás, a hold rezgése, a csaláÜk csendje, kedélyei szentélye, a betyár ezilajsága,\'1 eredeti, egyszerű, de mégis ragyogó tisztaságú -nyelyen adva elfl, egy egésszé olvadva ösaze, niiitatják a költő lelkét, mely azeDvcdoi és tűrni tudott és tud, da mely Bsenvedé&eiben is megtartotta reményét és üsztaságáL Pillanatnyira elbiuitja a költő keblét a iájdalom, mi búsulónk\' vele, de as öröm szivárványa ragyog a bánat könyc&cppjein keresztül,, mi Örülünk vele, a költő lelkében dereng a remény zöldje — & mi is remélünk. Mily szépen mondja a b. lapon ^Szülőföldemen" cziiuli költeményében;
*iaráadvIUx, lücdír BrtlkaaVeoi ElkMte aa id3 rígw régtn." de azután a tavasz virágért axut cserélt, a madár daláért rózsát, gyöngyöt, s mind ez mondja: „a hervadt virág az elazállt csalogányok dus emléke mit neki hagyának, mindez belefér egy wjhaj panaszába." Eb így tovább, míg feleezmél, hogy szülőföldje táján von, mit is panaszkodnék 1 itt minden azt Ígéri neki, hogy nem lesz mindig oly árva. Remek kiilteinényok az „Kiválna után" b a pCsókot lynayka" czimQek. As elsőben kedvese után eseng, kárhoztatja a álmot mely viasza hozza távol levő kedvese képét, B mipriknttőjfik szerelmét embebasonütTa kérdezi ....... mt led iBerelmllak —
UidSa CrOkre Toinank kelletett IT NAked uj Üdvről foeklű mAdáxka S nékem tioaixai fájó emlíkeiet. —
A másikban kérdezi:
Bserelem nílkül ml oh! aa elet, b boldogüni alkoutt kebel I — .- — Kart a: taeljrMk nlnoa ujili vlriga, Vagy Tird|f"me!j" írtMbcm iahftl. ----¦—
"Mindenütt ugyanazon tiszta* édes - érzelemmel t^lt hangba ^opifllókban ogy imat-ft szerelmi d&lokbab. Egyszerűen de inogható magaaztos-aággal fiszti a^anagyar-tjüwága-éivei^-a.aj. lapon s iTíab* eajni^ köítfi3riépyb^n. A magyar szabad vajty. otöadja) éa ^baszké mint a sas" „egy fol-*lőttUkűtt • gtDárrtrnal éaj 6 uehéa csatáknak vtals VüblJha, rkaíÖtójOBodálta nagy tetteit, da
^fra\'velrf éaOáncana.vflrtö, ki joaUtt térdre hullt eldtte, most kaozagYa. őrzi é» csúfulja jierét" \'— meglepő fordulattal Uérdezi Ba gyáva fajt, nem fél e gúnyolni Őt" — ki
Ba •ItaUlJsfte\'pal lineaát, ... Abb4l vontai újra kardjai
tTgy eleadrbát raist hitvány pgrt a u^l. riDe várj caakj mond tovább, majd Iatene látja tettedet Vérzászló alatt küld egy messiást és boszujában lerontja falát, mint hajdan Sámson tette, és —
.Kon]a leia airod • a rabnak élete." Mily igazán megható költői fölfogás, mily gyö-ayőru feataa, nem a azelletaiség győzelme ez aa anyagiaigon; nem a szabadság győzelme a rab-
ság CaUtt Ezeket egy ifjú költő írja, ki isme-retjenal, magányos csendjében kUzdve az életpálya akadályaival, mint a félrevonult csalogány zengi őrfimét, bánatát, igénytelenal, szerényen. Nem keveabbé szépek és a költőt valódiságában a népies Óazkor-
, . « , . . , mfie**^ festés éa remek hasonlatok jellemeznek és -raelv minden tekintetben az általunk ismertetett füzér egyik leggyönyörűbb gyöngyét képezi Álljon itt az első strófa:
Elhalt aa élet jlnt a saáraOsOtt. kábel reninyel,
JL hervadt 6aa bajában Bnmagal
A alvfaa temeti ........
SflvOUva jár a aael aaaeje
LebajUk a virág eleje
É* iieafttdoaek lépi neL „Még a nap teldntete is belesápad a hogy a halott (a természet) álmát ne költs* föl, a kődbe szenderül. Oly halovány a föld orcaája, mint a csalódott szép leány és fátyolt visel füzér halváit;\' A madarak elszálltak, oaak a furulya ^éia hangja szólal-meg a tarlott bircz- alatt, a a bns likon a fehér gulyának kolomp hangja i^oIUtazikai, így nyugszik «1 minden aa Östazel és m jövő reménynyel egy szebb tavaszról álmodik- As e itlzetban foglalt népies költeményeket ta^-öddeiiaég^jeliemii; niuos beiyiök az* ktflesMti^oIgai, ntánaia és Üres sammjtmoadé ph^saia ^ fi költő. Ha eddig csak dicséretest
mondtunk a költői mondákról, 4etülk aat neoi-aetl irodalmuak érdekébe, melynek talán azok* ¦ége van tebstoéges napszámosokra aha a költő-. ményftUéf gyengébb darabjait nem wttokmeg, tettük azt avfiatai; költő e>dak&en, és irántai gyengádaegtól,deattit mondani akarunk neki, as nem fogja őt elriasztanimert Deletattjajő akaratunkat, ^- hogy t l .költemépyei egy részében érezhető a tAnulminyhiány. Neki tehát tan«ls^y|i^T«f f^égeijlk mi^z^rt«s«i>\' azeti költő kifejtett az azon remény ékre jogosít beinunket^iogy tanulmánnyal párosnlvá\'egykor sWnjélesebbjerkuaÖtt láttiatandjuk őt. Csak előre I bátran f JfARGZI bácsi.
Megjelent új könyvek-, mdyok\'WajdiU József hönyvkereskedésében ía kaphatók:
— Toldy Foroneztől. A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Második javított kiadáa Heckenastnál. Ára 2 ft.
— PapDíffBBtöl. ^nnánytarMagyar-oraság ruggetienségi barczának -fUrtéoetéhez 1840—49..Első köteL3fL Hrjckenaat.
— Kunsági_éa P,o temkintői Honvéd-világ. Czimképea kiadás 1—2. kötet egy-egy forint TTeckenoaL
— TóvölgyíTituflztól. Anyák bŐne. Regény 4 kötet 4 ft. Hecktmosl. Szerző arcs-képéreL
— Aldor Imrétől. Kossuth és PerczeL Ajánlva a honvéd-egyleteknek us a magyar népnek. Ára 40 kr. Heckenast
:— Asbotli Lajostól. QörgvL Czafolat Aazermann honvédezredes es mintsten titkár vadiratára Ára 40 kr. Heckenast.
— Modgyes Lajostól. Proteotnna csaHdok imákűnyvu 2 frU lluckunasU
ISTylXt, Pósta.
.« R. E- 5. PeaL VÍrjuk liecie* .íln..4t
R. 9. J. Bopron. CdvOiüljűk : kodrei k>* kabavínreit kOiöliii foRjui. ,\\n .AlkoDTatkor- cainSl mtg t hi folvt-in. Ssabad komink loprum hírek ásítás bekül-l í»Ít -¦\'
•— H. D. Peat Becses ígéretére icamolunk.
— A .dombnrni ol»n»ókDr\' iiimin mvgrondelt Lapaah rgv példányát f. juuma 1-tüi kesdre pontotait kflldeoJjük iiirej ndTÖal^Qnk kiieraiíbm.
r O, btts agytter 3 tavit báwláael\'-.
T A R C Z A.
liátomány.
Belépett a kii Bu — Homian leug febír ruhája. Fejűn roiaa kosiora.
Meaase jOU — a temetŰbBI ííir bel ítb nvojsuk ott Attyjdt )~> meglátogatni, il Inden evbeu Így aiokotl.
—Anyja i\'iuti) — ^Urf^^^ ís Megli meri btaSg^^
Újra, ugy Öleli 4t!
Atnleli mintha eloe, Mlstba asive verne meg... Pedig arcia miire d balvaay Keae olyan mint a jígl
rOt aalnt figol, melegedj meg JldscedJ jacs gjrezEiakeSRi Meg is árthat — (tt pDtaojél :
Itten — fiirró keblemen! —
Joabaa_BEariija magdhoa A megdermedt erőieket — Érlnü a air iteli 5) e ti a bonadaly. fo^ja mag.
Amda es «airire ne© bui ¦¦ Caak raoriijfl,-Oleli • , Vígra gyíFagdd caecdea hangon Kis flátdl urinai i
,Mlnt van dolgod, 61 heaiild «1 01 beaseid el ha lehat, ScerctDoh^i egy sa e|bea Ugy atlat oiryaa iieretatt * I*
De a gyermek balgái milyett Nem Mei — tán sem asabad O i sa anya oslva- agy táj : Azt bbut, hogy megaaakad I
.Uond hit ? lu uamdss-« vegre Itt maradas-e gyermekem T* Ea a gyermek hallga! — vegro Ceendenn sai mondjai .liooi."
8 etfSnet roultdn igy beasíl, bogyi KAnyám I hajad mint a bi Ssentod lem olyan már tobbs ... Hanem aaert! megli jd 1
,01 pedig milyen anáp-roUál \' FUtét.bájad ÍBIdlg árt ; *
b a felír megadó* a oelved ,\' -Kát akened amjet IpArt t"
.u 1 zam, hogy Itt hagyál oly Sokat alnam, basalék... Pedig tálat esaltai • idaaa Dánattdl ngy hull aa ák."
.Baomora ak^aachail b .. ^.¦ Éd^410**01, sása aafttt,\'-TJ#y-e, ágyán a sarnaban Uáakor áUni o^t áttolcttttV\'* "
«Igeo ftain, ott asakott da Hogy kirítták pinata lett I \' Uánaf van aiata íitwn mim abwvadi k*4t felolt ff.. .
,Hit a kii kíp, a ml ttt ruil lu dg} ed felett anyám " \' gal van. as t o, J
.Beeaee káp volti de ettátteat
. Itt • helyet adva át,
J m> Via hervadt koasortaaak
r Usly «aia a iaobát.«
.Da bili aat aaka nata Uttaa I Hl virág as Bead awbaai t" „Leilrt koporaddaa v»U ea Akkor «dee gyen
.Minden máa Itt [ nisáan bs« lul Meg !¦ alig i*merem Pedig á I vidám volt egykor MIdGn Itt Jálaaál velem 1«
„BJiodvidasn volt, mind boldog volt" Hert lu vülial kii flam, De mióta elhagyál a Ilíoat vaa iU untalan.\'
*0db1l b asivoi á l • soyáua sa Épen oly ailat cgykaron 6 I bár Örökké plheanák In e TídU, Ugy kamat
,0b 1 a nalvem,. kl> Ssa aa Nom ráltoaott semaiben. Veled área, veled raárayal, Fenn a^rasgaa vgeken." —
Ct as ára — bél a gyárnak .Ipteo veled Jó aayam ! UyiSgyúljon meg vegro aúved vmn aa ágbea várnak riai,*
----j _ i na liagjj cl
il pnasta áletara I
b menj ti.
egy.
pnasta eietara I tn<U IU, 61 maradj ttt étlen gyermekem 1
„Nem lobot—aa óm In tat U iícntil kell — de jw aayása t Uotolyogva, ne kOoByeavo" : Emlekeaa d ! hírlek ráö;
,Egy ir aiulva viaasatárak Újra Utas — egy év rövid I. ,. . hyngodj meg, én vlaaulárek Újra latsa dl hidd, 6 hidd!- \'
De aa anyát küuy bori tje Alttr láthat, alig aál ! ... ROnn as cl*I> bajnál rámád As elaS madár dalol.
— .0 1 anyám, nebás Itt bagynl
Jöjj velem! o jöjj velmn!
Mm egrábJtni_kla a_ rí lm___.
Fogd lámát gyOngán kezem."
— x
pUegyck, megyek bar hová ¦¦ bjegontom sorsod valed AJkár lean a sir milyíbeo Vagy a esiHagok felett!"
5 míg Így sadli k(e gysnaekiaak Nyojtotl kosét fogja meg,
6 hajnal fínyen; kl aa ajtda Kíi fehér alak lebeg 1
sí AJTfi ÉKYT~K LÓBA.
k lengyel mmkült \'
(Eívdotl knUSbS! saritatt bwUjt,.)
A Bakony könp^bea fekTÍ Ct—k Wnioi,. teld hqqfctgjfe,,m&m,
llsll\'ODl oMsuTOj H éVÓVségVnrKssnsnVVC*, -BBgyi^
dik oldaWl kim ¦ > tarmésiotUl ildott ttifjn
ilil kJUtdaaal a ^ararm laQigedoS odoi patak áM íthuUr« ogy igen MByetmer uii lue 1
Ut-
ható. Escin uri uk b rjgi Oi—k.\' vlí nnnjai mellett át], mely u 6« kortaa egy hatalmú, de régen kihalt magyar nemes «6&dnak eredeti tukjdomv vaja. & i^aul^^ltr/^aaiaaiékről nemzodúkro, RxiUlván , melynek Anjke-eaen jpQletet kiépítette, dé eaflek a^wn u elaO-vol oly kiméleUenttl bint^ hbgj-\'lhindwi hau-nalmtte türedékeket lépitt anyagtrtaa\'ajépület diantMre> MiOUIaan fcrtBxi\',-\' mindenUl m^feaztott Taromladek pedig\' tu^3rok_<eu-. kére Us. lGkiMa belUe az otubö magyar ornaU, egy lengyel oemet tÓTtokáha került, ki -mhidnwaatre bwró haarfa^i^lhJ^Btikai banyodalniakba kerenre a esek kfiretkaaiebeD >rl~" -^mlln.HnyJljtfanatmagl-
ban e helyen a világ rajától taTrok empita kedves nejével élni éa egyetlen egy leánya Hona neveltetésével foglalkozni, % házas élet ceendee karabea a gyönyortt termézzet elvnetavel azon aobjeit behegeuteni, meWeke^ E^nk^lcenru - irrfit^"*,\'"-"\'"\'"*, nfltid»lftnagJi ttrága hazájának boldogtalan helyzete ejtettek rajta.
Szataeiaj Arflmr egr,r«á»>atau*\'gaz. i»g\' •---< —Ejluia^ i—i1"* «•_....
^aczifa a" rmnzika faztonWmeajttfr^ ntagnk-
: Ini elvitt • megmentett niiiniilwimt <!«*¦.!« mentek m» a^M^^.,l>#l^.>iáriU
y^wtg^\'w .«Mar»;\' •
\'Ustadthották. Dr.DIEimeJ T (folytatása kov.r
"^^^amnnel •ST/Cg^nak
rUp-XuttlaV te**!;U-Á*> í*"- Óaonaker-ake-ttiaheg • bet Vi ifcti lilthr ralL Bum» loMUl» kfllD*. ¦ nt>*n t»*a eatkilj.tH.^ két
i.ap. r)U urf.ttfablúk I*Üeí, enftMt\'QÍtT* »« *«* —«¦clktrUri .riiirt kflvjttjk,Ljftyra^nk a l^rxikclCk-i " -\' 1"- & » w
rn»M),brthv*»4ri karttsMk.,
\' - ANn-a«»i»ír.ar inírírikéiil.4 "
ttTMétytk\'! »" é« K.\'C-W f-nit-V* frt. 4 frtS> kr. fnt 4 fc fig - Bi\'ir: «7- (JH fm. ü frt, ö frt üli kr. Rana 19—"ÍV M:t ft. \\& kr.7i.-M ftil. 3 ÍL 30 kr ATptr-Mrt7»J,m-)i 70—71 fat 1 ¦Tr. 8Í> — kr. 71-72
U St Li H TI EL I-1»\' N Ű K
•i frt". 7& kr. Air p « k04nt.1e.ru 04—66 fő*. % U. W kr. «T-*W.f<«^l. frL.su fa.-tuli orl<>.«» 3 ftl.to kr. S\'iH^k>rKaf oVfnin rrtTO\'kr.:
Zab 4fl^\'4Tfna.l ftt\'Mkr. 4T—4» fai \'1 írt B5 ki, roka^kJa.M^rM l«t.\'t 40 kr. í8-rlü fuaMa 27Irtr«^rb7^Pa.i*l.^ 10 kr^JUaau,in-
tarli a\' il : fri. 11) k», Ü a b á^ieUffrendll 15 frt. — kr.
Becsi pénzarfolyam, júüns 18.^
i D"A\'uiiTtJŰÍqatí» &7.S0; fi*/. nBIM* kölcsön imiW; lHCO-U»Jl»^alinikB]c»0r. 8B.60; bank, réazvéiiyuk 7.0Ü ; hitelintézet, részvényük 18H. 00; London llti.10; ezüstégio 113-60; arany ilar&bja 5.53ViaK\'r- \'__ _ __¦
VAsti ti naponkint! menetrend:
latfatl N.-Kaaluárdl Buda\'fele d, tt. 1 Ara 211 pürttt. • \'\' a >, < :."<>:, »»i»í. -9 .dr»k4f. .
ji ¦ ¦ .¦¦ ¦ Bici f reggel 1 ara,)) perca.
„ . 7" ~ "il."¦"uTJSTr*"\'SO-.-
i,............B" "Trieii » d. tu 1 ir* 60 •
„ >¦< ¦\'...\'(¦^ . i1 ,:¦ ¦. ¦,: eatve - B ir» flfti
E*. H.-Knataaira linda felai reggal & or* r6, ». . „ . • . d. 0. 1 óra 20 : .
, Hica . dálbealS ára 81 , F , , , «atte 1 ira, 28 ,
a » > Triaat , " reggel A dra 2S. „
, , . rinihania ilra 63
a-hiti- >
iKatírttlllítM\'i t4r \'
\'Protettila, i\'ttaplar • |atj.
Katii. 4» vr^lvl<<^mTp<é*\\M*aA*II\\ . i^itlct
T jcivrig"-- si:------------
Vid. IHodeat , fjd Beono; Jnaat. \', JttaaÜ \' idulf. Kelnér"^ &
Hareadrlasv-rA^ Uaiviti Jíank ia íny, . Ojrarfaa |8aUTermi pápa ..IHrfra..
t^Wfaap
IC Kedd
18 OaDtBrUk
lOll\'dntek :
Felolúa bzerkcsztó : Wajtftts Jézsef.
II
1) E
Aiegnngvubb vaszonruha-raktárban
yáczi utczaYPSILANTMoz
Kaphatók a legoJcsőlib árakon és legnagyobb váJaaziékban mindennemű fenérnemüek farflak, hölgyek és gyermekiek számára, úgymint:
: ~10«ser (tarftbndl tttbb férO llBtk mmhnrrj turj hollandi Tajaoubil, darabja 2 fl tb k., 8 A, I) fl ÓO k, j ft, 4 f» 60 k, 4 ft. t> fl 60 k. 6 ft. 6 ft 6» k. 7 ft, 8 ft, 10, 1! IX lOeaer darabnál Ubb a^ZfSM Ari laaek, eier küloubOaQ wlntibaa, rígibb n.ltiUja 1 fl BO, S fl, * ¦ !\' leaitjabb minták éa lerdlvaUiaabüan vámra i ft 60 kr, 3 (t . Feker fMaaúmtiiftAJUÍMilív^ lft75kr, i ft, ! n 60, 3fu» fl 50. 4 ft. . rértftiltillt*i***Hlm>»§J»rvmV frlrasgjar mintára I ft Ji? kr, S ft, 9 ft 35 kr, 2 fi J>0 tr,/ 8 fi, 5 ft-ÖOkr. :
Staealr- i^lWrPal wáaaaa a Imik ¦ gf> hr, ^ fl 60 kr, 3 ft, 3 fl 60 kr, 4 ft, 5 ft. lllHlaZani t«t koUziHR rtmiabdTUera., 4ftBfl,Gfl,7ft,7ft 50 kr, « ft. 8 ft, 10 fl, Waharejttl 4« frmacria wilírauitiAyal 4 ft, 4 ft W kr, 6 fyO ft 60 hr.rfl ft. 7 O. r^afek VAZXWhafj 4 íve* 1 A.80 kr. 2 ft H> kr, 6 éve* I ft 15 fcf. 8\' ft"40 kr, \'8 jrea ¦ ft, . t ft 46 krj-10 «»*> 3 rt lOka, 5 ft 65 kr, 18 Arr,. S ft 40 kr, S ft\'WJ kr, 3 ft 50 kr, lr i\'vaa 1 ft 6fi kr, 3 ft 15 kr, 4 ft SO kr, 1G 4tu 3 ft, 3 ft 50 kr, 4ft,4fl50kr. StJaM ta^B9eK4Lév>« 1 AlO kr, 1 ft SS kr, « Étci 1 ft =5 kr. 1 ft 40 kr. 8 1 ft 95 kr,
1 ft a5,kr,:10 dvett 1 ft 60 kr. 1 ft 75 kí. 12 «*«a 1 ft 65 kr. S ft 10 kr, 14 Ítm 1 ft T5 kr, S.ft lOkr, 16 ávea ] ft 76 kr, 2 ft Sü kr. aIibdasn«BiB téfl aiU M«b«Ayet, nadrAjok, aarlsByAk ?1 rsjíb tíU csikkek fárfiat í» bnl^ek antsAra, najrj ralaastMha>>. _ FSraiiir a bejabb aawrilul ItfiaaÜaaak Uhír tojj bammam, darabja 3 fl 50 krtol fi forintlc T<>rni G frttal 8 Írtig.
al^ Uakzyáx ¦, ksanamabtiab, ilornbjn 0 ft. fl ft 50 kr. 7 ft, 7 ft 50 kr. Éa lok fgjfb keaa fttbernctttll caikkck, tnelTekr.\'l nc arÍPtrr»\'\'k kÍTfiuulr.t hérmenteaen rlkftlriatik.
Ttn-it-b. ajánljak asfj raktaruukai nmtbarol, hoIIaodJ, Irlaadi. grvsz- ís bJrvástBakbaa a Ug-— alcaobb. gyári árakoo. ¦
Váaieo IBtakAt4A ^ucialja 3 fl, 3 ft &D kr, 4 ft, 4 ft 5» kr, 5 ft, & ft .VI kr. fi ft, T ft t>fí kr.
* ft,10 A, egéaa íO ftiff. TsrüIkSiak. tneaatja Ö ft 50 kr, ü ft, 6 ft 50 kr, 7 ft, R - Ifi ft, Solan agyi DaaaVáaZ, véirr 9 ft, [0 ft, ll, V2 ft, 13—16 frti^.
-12,3)
.Valóságos vászoii-asztalnemü.
\\AntaZUtdflL tuaulja ü ft 30 krf 0 ft 30 kr, 6 ft 60 kr. 7 frt 50 "kr, 8 ft, 9 ft. Aftreazok minden na^yei^an 6 taaméljtől U-íp. Aaiiall kéaxigrek 6, Ili, 18 ?1 =4 Legjobb mln^rt Irfta-Oltnw. cautnójn 1 fl íO kr ea 1 f. «0 kr.
ItMytaUtayl kézTlerík bp»4aAHi«an»J ajánljuk daaan felaienU Iréaa febírnBn.fl, klránaág ntrjnt llMrtillltaiik.
, mei rak minden áron már ftaai talli tra Tannak , íagj-
-----Bk_mui_tr» ixerint jj\'orun i Icgjobtiaa elkiaaittetack.
rVK rto*f&.mWB*% P>4n *¦ triMt-pzplUBUoi, UveatllzaUBi JTnlnden 4 nembe wlgo cilkkakbCtr i-
Raklárankbaa Ttt*-*aíkkt*BÍl aazy elSnjOl aioljrál aa, boaj minden mentett, aa irje(r*KT*l ellifott ealkk 14 nap alatt nameaak kleaerélhetű, hanem agraannmiad ki nem elíjitía! A^rtbenfaa.. a^^afju.U adaük* p It^j^l\'iifiiWMlI aj-elSlegei bfkflldúa nell^U Taft ntWu!W ajornaa *• leejobbaa ea«k8aartatocT, vfjaeinte mindennemn mer * idaláwk nmrtra a:trinl lrcla-
I —A-^ll^l. .... ... . fc. .. , -V ... ^
Kollartís Jíwsef és fiai.
, !"1 vlftf ^^rtttazle Vorttti Ile ftletet ito P. T. In.rreDtep
|i í ^t^\'J^^fif*^^^;^^ Ypat.nohBawk.ik. BlaataatlalattrlBBi\' eoneew. erate l
HrareaD d« A. Oppciik m wieo.
daífeitWjiaáiBaNr.ss. rpej
,(...:-Wi . sí--!-; { ídSJfcíW^llMlleiKr.SS. r«J0. ,
- ! . J..Jl*-^Ml»»l#d\'tl«*ríSM.ai»f «1*4«. pd.rtoi OmhUa. diuw Irt In
f«a**la«Br,BarfiB,- Leipzig, FranktWt a. ¦. Handmrg u. Bremen.
T.»a%aanij i •
L^W.H^, rn>««): An»*M *«f A r,Vf nnnng..fih,.{bfln l,jMi1ífVV!^^-^vr.lI\'r;«V^nriK\':t,.\'i,tJ..^ciafl.^wi riinehi.aui.ii \'.¦.^:<í<tifTddiUchmi\' AtanArcnla, towl. ,i>n:ilir.r«.ii Au.tnltea Bpi>|jH«gt,*tt«»>rt.>yt1h.;tlly„- (114:-a)
JIEADJUNK
JTX.
•dik
iWW\'kfaflnségfiek tiartctóte! jelsntenC.hfigy a II
,\' flGADJÜNI!\'
ll^ttartíJniatí\'Unyv , yBaliiamp M>lt|Mr\'i|iiBMii3^\'a»Í.ft"20 tr.
.... . 1\'dlAwa pedig l ffa\'áükr. ÜmduAtoxabiB, válamliitaúuleo(httete ktajTkcrebkoilöiiél
Jí".-rí(ini*íK:ín.
E S E K
I ~ ÉRTESÍTÉS.
Altilirott tiaztelottet adom tudtára. a; nagyérdemQ kö« hS\'JOB^gTiek, miazerínt a m, GombOB Bertalan ur által K feltalált
„erősítő ital"
raktárát átvettem. Kérem i l cl közönséget fizakseglet fedezése végett hozxám aluiirotthox fordaJni.
Ezen eníüitiJ ital, az előtt ogynerezett Mixtúra Sto* mochico-hopatíca eröaiti az idegeket, kQTOa&aeri a gyomrot, a\'beleket, s ílömozditjz n átráry«t
Síkom;! baazoálhatd a r^eghalések ellen j — azokat, kik ratz ivóvízzel élni kénytelenek, vagy gyümölcsök |élvezuia„ után nem jól érzik magokat^..megóvja az innen ^eredfl minden rosz következményektől\'.\'Á jó nedrek elí-^idézése által az erü&itd italnak folytonos használata mellett ra kesurü azájviz megazílnik b a Ubbadozúk rövid idÖ falait vkszanyerbtiük megingatott testi 8 lelki erejüket.— ML A lengQrea utazók inegúvalimk általa a tengeri ut iamert ftLke\'lünrütienségeitfll; — végre a legújabb tapasztalás bzc-\' pr nut a. ruthadt fogbua, ha avval dorgöltctik, viaazanveri
kellú iiunűeéget. s[ ^ agy-KaniEsán knphato w alulírottnál éa Zer-^ kowiifl W. éa A., ugyBzinte Feaselhofer József, végre1* RuBL-nucrg Ferencz nrak füszerkerukedesllkben.
i(13Ü-B,l)
Wajdits József.
Ara használati utaaitázaal együtt 1 frt.
N.-KaníW várra tvancke mint gyámhatóság reasáríll közzé tető-tik, miazeriat néhai Sámán Fcr. és nejének aznlí^Giiipár-Örzsa hagyatékához tartoaé a nagyka-Dixaai. 243 ez. alatti tjköojrrbea 264. k r. &z> aktt bejegyzett aa óriási utczában levő ház 1455. L036. h. r. számok alatti szántó földek 3155. 319Ö. h. r.sz a. nollűk az_lfrjl az. tjkönyvben 4516, 4821 b, r. sz. alatti szántóföldek b rét f. évi jubíub hó 18-án s a kfivetksaO napokban \'á mennyiben .pedig aa első árverén alkalmával o becoár be nem igér-tatnák, L. évi joIíhb 16-án e a következő1 napokban mindenkor reggeli 8 órakor a hely azinén kői-árverés utján a legtöbbet ig\'tnV ack eladatni fognak, A \\ rnni vzáadekoxók tartoznak a beuiar-oak 10% Bzazalékát\' az árvcrcn wlicBitéoere kikfitdöttnek kezére az árverés moffkedéoe slűttleitBaB| különben pedig az árverési feí^ lelek a törvszéki irodában. iB^g4 \\ \'jtekinthetók.;
K.-iiflnlzaáit 18G8. april Üli,•..
-7 iMfüKU
TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ABAIÍY-ÉK8ZEB.
Ki o czikket mint nXUU .itali-akaja,-.-» -MaU»-,u.i(g)!»illl í
Budusírle SSalle-licz Béesben, Praterslras$e 16.
\' Áa\'ekáaar állMddaázaert IraaUaa; állnak J44. -
Brllliint-ékszc-r.
., aa lamtrS ia caalddhatlarca íkaaar Egy maQtQ . . tajbá raa fosra, atehpetraaett bri- Egy pár fBibdrald.
flBoman kiállltTa,
vatddi Talmi araajba----P— . — -
laatok a1 reffciiinialib beK7jeg«eB«kt maOTek kiílínk V&3__ .mellgomb . fányt BAhaaam reaitik, na? aaiatáa mia dráffikavak bffj li fellim lMerhetflea.?aaaak(ntánaBra.:
Jgqj jaelltA. Epj7 pár flltbevaU ¦ - • Egy" B mellfomh . . . Epy i ujjgombok . . KfT/. tfl tiaftnak . . Lgy bdUairl cjDrfl legfin. Egj kereiat mint 4kiser.
1 írt DO kr, 1 frt, l fri, 1 , »0 . 1 ,
1 frt; 1 frt 80 kr.
U-i
1
so ,
Olfliolt Talmi nrany-éiBser.
rjf Uni TJml rnnrltll. .... I frt M *r. K^J l^.kUoc. . . . . , - . -., t . S a W .
% nAUtirnS c.Uiar lueae.tMi . . 4 írt.
Eg, nallta . - . "0 kr., 1 frt, 1 frt BO kr., 3 frt.
ttr-tb mllitv.l,\'. BH Ir., 1 fri, 1 frt M kr. .
Kj-y-kni6t fnirr famfMKtif. . . . .. . -4o-kT.:-
Ll\\ l-a, flrBk naptár, mini niedAilloa, mw n4p . J Kr. Cta.rivari-tárK7, . ni*Kar*bj0.Til tgj Mi.-; Iüd hnnRpos, iiup-frlkHItt í. IfuvapUt,;» n.p éa éj hoi.tAt, . n)»mkrin-« hét n.pjalt él e datninot »«¦ rnlja bctyr.ru n. h.vonklnt, es betaoktjit ifftiilAndé. Ejt m.J.III..,, . ... üli kr, BD kr., 1 «. Egj pir oi.llirn.il. • aa í.,.»ftj .
¦S . "ük\'.....1.......411 .,.*»: .
Kf» fnarrui&Ié.ll. . . . KU , .1.frt, ÍM. í^y férttl . ~ . ... t» , »0.kr., 1 frt.,
Vi.lii.il ar»iii-ék»«tr.i...... i
Efiy g/ttrt „íhm kávi-kk.I . , \' frt M.kr. Kgr ¦ ffyloí\'^klti\'J iiii\'(rr«kT».x B ¦¦ M ,
n|y ¦ i j-uunMmiií-i siM;-ia«r,".4.aííií-ati
lí$]r\';pAr ftUtiPTAté . * frt, ft frt, 4} frt,.. Irt. 8 Irt
Oj-ancy-Atmtr.
nijgooib .
.•..i-atf*at-afck*,.i atviat.
¦0 kr, 1 Kilírt » kr.-,i\'\' 1B t > H tr
EfiT férfltfi ____
Ejt »6 eolll<r . > (rt 40.kT., » M, » frt M\'U. Eer k«r «Arili . . 1 frt, 9 tri 60to,:Sfrt. Es/ niaor Alakl gjoagj.i Ir^.^^V^^a**.80.krr
,; Emall-ikMW;.,, diiiM.. kUHU.4 rt.^«mrn Wtot/awyw. Ej, m.UU . . .1*, 1 tri »«ir, t frt.
3 frt, « frt, 4 frt. -, Egj pAr ftUbanli . . . 1 «Ft, 1 fri M kr, > M.
Untai S M-K\'kr 1 \'. -
tir.fU -i la.iMiinl ai ««.\'.jaarir-aa\'W
E4rmcd.Hl»!,.-.. oo.kr, 1 fri, 1 tnrU,Ui*hi. Eu .nnIl^irM . . . W.fa^r»IB,|lrt. rft 1\'°" .r.otn.1 ... 1 fri «« kr.\'
LgV BC-Iiaia........8 .. •» r
Pckclrj éktwir. ••*••. . Bufa-, J.l- é. x.iir^kW«lw)U.> Egj n»,,olU«r kétiur «t^rtllLLlllj.lli tjl""»!)..
ruy ciak .gr nl„.l . . W.St,\'^ 1. e EcT niUtll . . . ti. \'«i\'«l,*l»4.\'»Okr E(r pir mib.ril4 -ii.iiilL. BtrMUMJ*--Egy ut^l VAfr niljrowb i ;i,.., Wr^atLin,kr. t . .t;: EjJ- iSTid éniinui . ,1 »V* kr .,
IS]..Urf . .. "V\'-r C1 iffE ir. Ejji ,,rrn.r< Hit**» tfnt\'.\'S*i"*l kr. \' Ejj diulutfc \' . - «,»lr, \'_ i . Erj luj«r........Su, VJ, HO ir.
7» A\'fnlvl"i"\'i tf-.i\'l!.* KM. ma». »Ji regi ,«,?1« A b(N4>IoB, nkadfltt,ré.eét.fil, ííém.|...ííírM.--«\' *OLa^.i\'r«,J(;liér:,i«-aii eglmi a>talrr--Mk fetasélUlé. uldll rUgUia jrtillda mell.U lailftldlldénk-aL
Mioatm irtiltlAk rtudiaiil é> frraoo _ - ; " "
egyesült Industóe-Hallo,jBé(My^ •¦.ni.nsr\'iiiriikidik t»tiai»T\'fca»t-6i|rÉ«».\'W-\'\'\'M\'i\':\'.>-V\'.-!f.\'
11\' ^ \'Darék\' képrllclgfcuit^ kBriyék.kkej \' \'
Nagy.Kanj>sa. Hetedik évfolyam.
35. szán.,, jún:
Zftla-SoniMyi kö/ltoi
¦•]&it0$fédvo
SOPROtf és VASMGYÉKEE. a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, g^Mmt, tudomány és művészei kOrébll.
ejjiix ivén. , .
§Jaer kassáéi Iroda én kfadtí hivatal;
WAJDIT8 JOZ8KF kílnyvkor-akodrljiben.
Előfizetési föltételek:
j Helyben hiihoo hordaaaal ée vidékre postán kaidra*«J Etréoa otto i • fl fri. — kr. Fél ívre ¦"».—, Évnegyedre - l , 50 ,
A hat knnnhoa potítaorért t-saOt 3 kr. 9-aaor 6 és minden további bBiktntáaart 6 kr. DílytqjdJJ mtadea esiw btíkittüaiii SO kr. A .HjUt lAren-egy petit Krbeiktaiiil dija 16 kr.
Hirdetéceliefc elfogad : .
|ll>Ciará2e&a: a kiadó-hivatal. Peatea: zeiüLkk M tettera-, BerBa%ei#53^.Ffafikíkrlv«U Bos&l " ta: ft: V00LE2. UgOTfr. iparfh, 4 ¦
Stati^artoaa: hacHAEél TÁllSA. Geoeüca : OPTZLUr.
Előfizetési fellivás,
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY"
kiterjedve „SOPRON- és VASMEGYEKME" czíririi, vegjestartalmu hetilap július—deczemberi folyamára,
luapuiik mult száma mellett küldöttük szét előfizetési felhívásunkat, ujánlva azt tisztelt közönségünk figyelme- és pártfogásába, melyet kiérdemelni legkedvesebb kötelességünknek ismerjük. ¦ ,
A „Zulu-Somogyi közlOuy,\'-nek hetilappá lett alakulása óta liil tnnrndt elvéhez, egyszerűen registrálta a hazai iVíbb, vagy ártatlanul mulattató eseményeket, tisztelte a hiterkölcsösséget, az erényt, a szeplőtlen hazafiságot, m!g a nyegleséget oatorozta, egyszóval a politikai légvárak helyett a társadalmi hiányok s hibák okszerű gyógyítását tűzte kif^záttlr s ezí írrindea -elfogulatlan honpolgár J^4s^v^barja^-b» vógig_-tekint lapunk utóbbi három évnegyedi számain. — Azért bizalommal liivjnk fel lapunk homlokán képviselt kedves megyék minden rendű s rangú lelkes lakosait, hogy feladatunkban anyagi s szellemi pártfogás ést buzgó figyelem által hatékonyan elősegíteni szíveskedjenek 4 hisz e lap nem másé, mint a közönségé, tőlük függ ezt becsesbiteni, élónkitenif Ami szerénységünket illeti, előzékeny készséggel felelünk meg a bennünk helyezett bizalomnak, hogy e szép vidék java- éa díszére ininjj^virájgóbbá emelhessük ezen lapot, mely annyi küzdelem xitáu is rendületlen áll ós gyarapodik. ~ ~, „-„y-j^
Tisztelettel jelentjük, hogy műmellékletüuk megérkezett és egész éves előfizetőjük, ugy e hó végével letelt t. előfizetők, ha továbbra is lapunkat megrendelik, valamint ly^őlizetfínrk réf-juhus ^Iső-felében akár postaila^pttár magánautón megkapják. A kép jryiinyörü, nagy; és \'ssrfrjfíE, Bzomoru jelenet a.lengyel szabadság-harezból.
.,\'-j/kf* Csomagolási dij fejében 40 kr. ssűvet bektüdéaet kórjak. —
- É maradandó beosü képpel amily meglepőleg kedveskedünk t előfizetőinknek ép ugy jelezzük ez által, hogy figyelmetlenek nem vagyunk, és nem leszünk.
\' 1 : Lapnnk rendkívül élénkül az által is, hogy a f. évi július elsőjén életbe lépendő s már hatóságilag engedélyezett . nagy kanizsai -elsü-.tudakozó- é3:közvotitŐ-inte\'zet\',-uek rendes és így a nagyközönség ercekére kivildlag ható" közlönye levén, minden e szakba vágó kívánalomnak a legszigorúbb titoktartás mellett készséggel megfelelendünk. E tárgyról egyébiránt lapunk jövő számában tüzetesen szólandunk.
_. ¦ ¦ A szerkesztőség.
. BjlörizetAaal teltételem:
1868. július—októberi évnegyedre 1 frt 60 kr. 1868. Jnlioa—decaemberi félévre 8 frt —
SgéBB évre 1868. júliustól 1869. júniusig 6 frt Műmelléklet csomagolási dljá 40 kr. o. é.
¦-¦.wímw^jga^AiA:mülapankkal a t. cz venni kívánónak szíves megrendelésére 1 frt 50 kr. beküldése mellett tisztelettel szolgálunk.
»-í!.Cf." , . . . eBajr* Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk,
\'_ A fátenyésztéa ügye.
\' Mira fesiétzet is azt mondja, hogy táj. :iM^^^ÍPmLtmrmA\\% 6 adja a képnek a tetszci&séget s azon vonzerőt, ¦gaaa>»¦wrtMM\'\'iina,ftaircsalja, OditS pl. :¦, lenesre ajánlja-lombjainak árnyékát —- A SfjSauki növényzetnekmárvelünk született afffjkajSgérzele okozza aztj hogy szinte irtö-.sÓwkfai oly képek látásától is, melyeket, \'<iniiitíplbZahara síkján, Karát, kopár ber-ájfll uragjr Ptlaestúu néhány növényzetnél-kfltt hegjttnexain szeműnk nem tabu lombot, nem Ölj nem ttditö árnyékot —¦ Hapedig ez csak a\' tájképek rajzaira* szemlélésénél .már ennyire hat reánk, mennyivel inkább - lever bennünkata valósigbin létezd sok oly vidék tzemlélete, melyben silány vagy elha-... njigolt, alig tengő fatanyészetet Utunk, -vagy épen nem is találnnk. \'"•>:¦:Sajnos, hogy:ily- vidékek bonunkban is \'"aagy számmal vannak, hova»kedv nélkal indnUflk,, ottlétünk ideje alatt nem érezzük
jól magunkat rorfllDuk, ha ily vidékről távozhatunk. — S kiket lehet itt a mulasztással vádolni f Bizonyára áz elődöket- — B^ftz unokák mr meg is teszik, szidják elődeiket, hogy egy fél vagy negyed század előtt mért nem ültettík már a számukra fákatjjnelyekrdl aOlt-galamb módjára most hullanának szájuk elé az édes gyQmölcsOk, ők som tesznek semmitabbet s a telek ismét kopáron szili át a későbbi generatióra.
Bizonyára olvasóim közül is tndnak sokan ily eseteket. — Azonban napjainkban már nem lehetünk ugy," mint voltunk régen a tájékoznunk kell-magunkat afelől : miért mulasztotta ol a nép az előbbi években a fatenyésztést, s jelen napjainkban pedig kiknekkell felfogni az ügyet?
Az első kérdést Illetőleg vissza kell mennünk a hdbérl viszonyok korára. — A föld neje, mint annyi századokon keresztül, ugy mostis szolga volt, csak urát Ismerte nmak, ennek akarata aztán teljesült, hamis min-
den el is maradta Ha-most a földesúr fa és növényzet kedvelő volt, s nem ritkán még a jobbágyi házhelyekre is kiterjedt figyelme s tiri jogok büntető symbolumának — a deres és mogyorőfa.pálezának — hatalmával heoltá népébe a növényzet iránti tiszteletet, így aztán megérte még életében azt, hogy árnyékos lakása volt otthon, árnyékon járhatott falujában s árnyékon mehetett szomszédjáig. —• S ily esetek is voltak, mert sok községen meglátszik\' a hajdan erőszakosnak vélt, de most valóban jőtterfi áldás. Azonban hány lehet az. ellenkező esetek száma, hol a földesúr a fatenyéaztássel mitseni törődött — lévén osi árnyékos lakása — sa népnek,azt nem ajánlotta,, vagy erre-időt se\' engéüett. —"Annyit bizonyosan folteíietnnk, hogy régibb viszonyokban gyökerezhet népünk facultura iránti részvétlenségének legnagyobb részo.
De ha lett volna is e korban a nép egykét emberének kedve a faültetésre, honnét sze-
rezte volna meg a csemetéket? A községi faiskoláknak akkor híre hamva sem\'lehetett, a csemetékért pedig pénzt kiadni .vagy,a . harmadik, negyedik határba menni tataágos-\' feladatnak tetszhetett emberünk előtt, a inkább lemondott róla.
-De menjünk tovább: — Van népflskben -még, különösen ennek serdülő — suliancz — ifjúságában egy megfoghatatlan ellenszenv, melylyel a tatenyészet iránt viseltetik. — Falun, vagy csöndes mezővárosban lakozó olvasóim bizonyára kiültették már lakásuk elejét, kertjeiket, dűlőiket s más egyét ál. kalmas helyeiket gyümölcs- vagy laÉSttk-kal; «t nemde ammónián » egysiárilnmd méltó hanggal Is győződtek mag a tarbar vandalismus rosz akaratáról, midőn csemetéiket tövön lecsapva, vagy vé^ felhasítva, eroatakosan kicsavarva és százféle mőaon megcsonkítva ültetvényeilcet lassan pnnralni látták ? — Hasonló rosi ebez feintán azon indolentia is népünk részéről, miszerint mit-
4
seqi toró\\likazzal;iia az Ő\'lova vagy szarvas-- íiiirhája más ember fáját megrágja, hozzá dörgölódvén, kidöuti vagy letöri;" hisz o maga is sickerévpl csupa vigvázatlaa«igből hány fácskát kivontatott helyűből.,¦ rigfi megsértett! — Hol van ennek orvossága? Bizonyára a népnevelésb^ mire megagyis .visszatérek. — ,
Httramaradástmk legfőbb okiul pedig azt tartom, hogy az előbbi évtizedbon, mi-dÖD népünk kedélye nem volt még ugy lehangolva, terhei nem voltak oly túlságosak, tehát nyugodtabb világnézete is volt, nem voltak sem egyesek, sem oly intézmények, melyek öt a Jateayésztés&el közelebbről meg-\' ismerked tették válna, nem voltak, kik a fa-tenyésztés sokoldalú hasznát; eshctőleges jö védelmezését,.a vele való foglalkozás nemes szépségét előtte feltárják, néni voltak,, küt dt a fák külőubüzö természetére, müver: l&ük;\'áj»Uímkj^nemesítésük módjára már kora ifjúságában megtanítsák s a pórfiuba úgyszólván belé oltsák a fák iránti szeretetei a a müvelésre való kedvet Nem voltak népiskoláink 8 ahol voltak, azokban sem hallott a fin a fatenyésztésról, minek az lón a következménye, hogy a fiu kivágta, biz a legszebb hajtást is ostornyélnek, az Öreg pór meg ugy volt^neggyüe&lve, hogy jó az a fa, ha megvan, de ha nincs, arról mi már úgysem tehpMnk ].—
k; í (Folyt. kn».)
A nevelésről általában.
(Folyfalii.)
A negyedik évtől a nyolezadikig. A tu-lajdooképLhütárvoDai nem az évc\'iben rejlik, - -^hajaem-abbaii^ hu^Wí-JŰseJehetlem vége von és agy a tagok, mintpedig a nyelv együttes használata kivetkezik be. A gyermek most már sok röktöni kellemetlenségtől szabadalltat, miből sok nyugalom és vígság származik. Minél jobban tud most magán segíteni,* gyermek, annál, távolabbra kell a külső segélynek visszavonulnia. A gyermek
_szabadjtg^kört^ keres, ezt neki mégis kell
engedni. A tapasztalások lassankÍDÍTuLsu-lyoxzák az előbbi ábrándokat. Törekedni kell azokat megerősíteni anélkQ), hogy ezeket lo-rontanók, mert a gyermekség költészetének a-meglett embert is /el kell üdítenie. Ezen években van a kérdezősködés szaka, melyet bölcsen kell felhasználni. Ezen kérdések -nagy része csak szavakból áll és könnyen mellőzhető a kérdéses tárgy fllő megnevezése áltaL Mások; a történtek ÖsszefÓggésélV kfllönteen az emberi -tettek cxélját illetik. Ámbár rírost némely kérdésre nem lehet, némelyre pedig nem szabad felelni, ugy egészben a kérdezösködéshezi hajlamot mégis kell törekedni fenntartani szüntelent bozdi-¦ -tisiltal,-mivel ebben t.í. a-kérdésben bizonyos eredeti érdekeltség rejlik, melyet későb-; bon gyakran fájdalmasan éreznek hiányozni & BemmLmesterség által .előteremteni nem tehet.irf iégypiw^niWkalfjm nyiijtatik, ^b^WOfoa ftlggele^-álul, megvetni az alapot a iannláahía; melynek e szak végén bekö--:vSateiníé jrefl. • Aötfden «rŐmegfesztíés nélkul ÖssKkötha-riXkmtíé\'\' iL elemző és eszctótárnhUi gya-2 &ZaStfl^fó0yefc a figyelem képzését egy---réart^, elmegyaV^rteti^a>t másrészt
t&nogatják. 1 ^r^-MtJattkban * gyermekek fölötti ura-hr^n^ ^lánírUgban, és némely gyerme-{- J*dÉQ§lt ^dgorleMUi kell növekednie, ha végre
, AnfeJQaéguk. nyomai végkép elenyésztek, jflgM I^yejaet jmntiakÁbp közelebb kell .^gs^m^^^^ éa.jtznkf srtlktfli. Q&tfto&fök^^ már-
W^mM^éií "tJgraaségBt kívánnak, s máj a;4^ tefietsekkel egyflttesen a !^ jelien* megerősítésére gyenge 7 _ tf^v jajodén ;eroT>őL,odá jtűfriseOni, kegykísérletek sikerül--z&tk $ .vajfeággl yti&irtu t
~*^f?^-_ff*****" wo
Heti szemle.
Jnnlnn 13-én, I8QB.
— A dobroczem dalárühnopélyro jclenjkuzó-*ek csatjait- végéig fogadtatnak üí.;—,\'l^mja-nich kardja a muxeani ^lajdüiia; Ira^^\'Ki-rályné ő Fd»ég» P^trőli távoztakoí buuazótiur o szavakat mondó: „frászai íimét haza jövök !*
— Szécsőnybon a napokban egy vőlegény [94. éves] vezette oltárhoz menyasszonyát, [70 éves] negyedik a valószínűleg utolsó noju a jó öregnek.
— A postai utalványjegyek a Lojthán tut sárga, innen zöldek lesznek. — Téthun. Kisfa-s ludy Károlynak szobrot emelnek. — Pestmegye a nópszmhazat"5ezéE\'frt évi segélyben részesi-tendi. — Szondy emlékoszlopa javára a királyné Ő Felsége 100 frtot küldött. — Lenkuy honvédtábornoknak Aradon emlékkő emoltotett. — A közelebbi ujonezozáa bir szerint már az üj hadi tervezel szerint foganatOBÍttatik. — Cons-tantinApolyban a magyar leányokknli barbár kereskedds még mindig dirik ; jun. 11-én hozott Hagy SándorrjÖ onnan 3 leányt Pestre; az elrabUs végett batóaági intózkedásüt tét^tyék.\'p
— Az üj magjar-pénzek már jelontdkeny szám-,\' ban megérkeztek Budára. — Az igazságügyi minifiter a börtönök reformján fáradozik. — E bő lf>-én MUncben elótt 2 vonat ütközött Ossza és ciflgv sérülést szenvedett. — Véresűt vettük észre a napokban Pötzlingsdorf környíkén. — Napóleon berezeg titkárját vaskoronarend lovag kenwrtjdvel díszítette fel ó Felaégo. — Asztalos János fttrdöi engedélyt kapott a hatóságtél. ¦~r- Uwapkor, minit írják, bajor király nagy roszodebimbéa volt. —^Győrött elhalt Mogyp-résy Pál, kanonok\', 27 csalidul kiültetett folytonos segélyben; lí azcgéoysorsu tanulónak pályája fóTytatását léhetusité aat. Áldás emlékén 1 — A meggyilkolt szerbfejedelem unbks-Ocscsét Obrenovits Milánt választják fojedoío-mül. Karagyorgyevita Sándor herczeg márhi-vatalo&an a fejedelom gyilkosának proelmnáltátott. — A gazdasági egyletek uaquettején 28 egylet vult kiípviselve 80 tag által. — ICgy erdélyi reL lelkész nyilvános figyebnertetést kíizöl, mely szerint I7tiő. és igy Mária Therczia alatt, Fogaras földjét megvette a szász nemzet
~206^XXTfijrmton ííl^ esztendőre és igy Kálo^tw-son; és a 99 esztendő épen az idén telífc le. — A franczia consul több megyében népgazdásznti lovelezúket nevezett ki. — írják, hogy a világ Összes államaiban naponkint 5 millió levél ada^\' tik feL Berlinben évenkint 16 millió jő forgalomba, a pustaazemélyzet 1600 egyénből, 300 Icvélbordárből áll. A londoni postaazcmílylot 3 ezer, a párizsi pedig 1500. — Berlinben 59 milIiobáriuB van. — Temesvárott az oly szegény tanulökyükT szüleinek."10 frtig terjedő Hgyum-s adójok nincs, nem tízetnek tandijt — Kapoleon herezog lf^án este Pestre érkezett. A fogadtatás a legnagyobb mértékben szívélyes ".Volt: —^"A keletázsiai expeditióban résztvenni kívánók- gc
\' Zichy József miniateri oszt. tanácshoz forduljanak. — Jun. 15-ke óta Parisból Tuiinba 24 óra alatt lobét menni az uj Bzemélyszálliló vonaton.
— Víziszony eseteire Ivánoricb A: orvostudor Pest, Erzsébsttér 1. az., hathatós gyógyszerrel szolgál legkevesebb l frt beküldése mellett. \' \'
--Kej vonat A caámári királyi Bzabadal-
mazott déli voBŐttársaság, tapasztalva, hogy az utább rendezett kfSjkirángníás nt\\ftj pártfogás\'\' ~bt,n nlar.uBUU : folyó juniua lió\\27-dikén ismét \'egy másik kójkiránduláat rendez, priuszt éd az ^adeUbergí nevezutea barlang. meglátogatására., -- A;-I-n^y/é"trerffl,k. Alig hisszük,, hogy még-\' .Sgy- ily nagyságú várót\' dicsekedhetnék\' annyi\' úgynevezett faozér ingyenélövel, mint Kanizsa, \'^tekintsünk csak WeUuch Yilmós ur koreske-déso elé, bány erős izmos trabális ingyenéi ön akad meg szemünk, kik reggel termúszutcsen 8 óra után már jól fíllpálinkázva bagót vagy pipaszár! rágvu, a gyalog-utat elfoglalva, egymást trágár uoBzódekkel mulattatják.
Miért áll ott o csőcselék nép ? kérdi egy barátunk.
Szerencsét várnak, munkát keresnokí?) [pedig nem mennokdtovább o helyről, legfeljebb a bűrmérődobe].
Szólituunk fel ogyotjtán elfogad valami fog-lalkozost.
Ilallja-e bátya, kiván-e dolgozni ? bzó! A. barátunk.
- Mit? kérdezi az utcza portól terhelt barna arcz, anélkül , hogy fejdt is csak egy kissé megbílintené, da bűzt gerjesztő pipáját szájából ki is vunné.
A. Fát vágnL
B. Uram azt már nem teszem, mert sem fejszém, sem fűrészem nincs, de nem is kell.
A. Kocsisora beteg lett, jöjjön pár napra kisegítőnek.
B. Jah uram, én lovakhoz nem értek I
A. Néhány akó borom van lefejteni vold,uem jönne el ?
rVHa jól fizet, mért ne?
A. Kilenczre jár az óra, mit kér estig ?
B.HStl frtáOkrtl
A. Már annyit nem tizetek !
B. Ha az ur nem tizet, hát no fizessen, nem jjzörultam az ur munkájára, eddig is mcgiíltmn anélkül. Do arra a Bzuniszád drusza iá belisT.ül: jól tes7,e^ PÍRto, megélünk munka nélkül in!
Már az Uy munka-kerülő csőcselék népre csaku^v;iii rá fér a naplopó név is!
Ni\'-m mulaszthatjuk el a városi L kapiiány-Bágot az tz Ugybeni kjiuuly fellépésre fulbivui.
Zala-megyei hire%.
— Selyemtor melók érdekében üdvöa íntéskulést téttá földmuveléV, ipar- :és keres-kedehnim. kir. minieterium. Ugyanis n termelt gumók könnyű clárusitáaa\'czéljábor vásárlók küldutnok ki éspetjig vidékünkön\'"* Nagy-Kani-zsán aug. 2ó-ki, Zola-Egerozegon Mária Magdolna napon, Keszthelyen június 30-án, Sopronban aug. 6-án, Pécsett aug. 16-ón, Veszprémben aug. 10-án, Pápán julíos 2-án, Győrött juL 18-án, tartandó országos vásárok alkalmával.
— A kosztból yi orsz. gozd. felsőbb tan^ intézet hallgatéi közül Wbbon, kik f.évi juíins hó végén itteni tanulmányaikat beyégzik, a mezőgazdasági pályán alkalmazást kerösonk- töao^ lobbi órtésitát,, illetőleg közvetítést készségge| szolgáltat a keszthelyi orsz. gazd, felsőbb tanúig tézet igazgatósága.
A Rablók. F. hő 18-án az a hír érkezett a főbírói hivatalhoz, hogy N.-Kanizsa közebiben több jól fölfegyverkezett rabló időzik, a kevés száma foglárokhoc jónak látta, a fSbiró ur a katonaságot segélyért felszólítani,, hol azonnal
* legnagyobb készséggel 24 jó lövő és egy tiszt állt r<mdQlkc*óoére7kik is Vidáman indultok . a megvető vagyon óa személy biztonságot veszélyző egyén elfogatására; a melyért csak is dicséretet érdemelnek: Jwwsikra felülve a nevezett hely- és környéket átkutatva, aajnos, de rablókra nbnr akadtak! Tübb városi polgár is sietett a tragiöus jelenetre; fegyverrel keresték az illotőkot, daJiem •találhatták. A város minden utczáján is őrök voltak felállítva. L figyelem djcséretítjírdömel 1 : . . _ Tudakozó, és közvótrtfl intézet nyf--tására nyort engedélyt Wajdita József/mely jövő hb ebriijen már élotbo is lép. .Általánoson érzeti hiány fog betöltetni ezáltal, .b hiaszUk,-dogy mólt* figyelőmben réeeeeülond.
Somogy-meg-yei hírek.
Krtpnsvár, jun. Íj. lhi\'.y.
h. A kaposvári gymnaaium részére Ö Fulsógo azon in ezer forintnak, melyet b. ó. Mária Tlierózia egy Somogy megyében b nei-a-zetejm Segesden állítandó tanoda alapitvnnyaul 177l>-ban tett le, kanjajait ez évtől kezJ\\-tí az orsz,. tonala pból^ffisro _tetto. Orvendatta hir, melynek közvoSrangy, mintkÜzvetótrBzéizője hálát és elismerést érdemelnek. EBzünkba jut .ezu.ttaL.vgy .másik óa egyik kitűnő jétékony«_l-gáról emlókezetea Eszterházy herczegnő által, egy Kaposvárott építendő kolostorra tett 7j ezor forintos alapítvány is, melyet aztáu IL JózBof, aki, mint tudjuk, nem valami-nagy barátja volt a szerzeteseknek, Bzépon incorpomh az állampénztárba, amely most aztán isten tudja miféle német, vagy cseh intézetnek gyümölcsöz, mig Kaposvár, melynek temploma és iskolája egy aránt szegények, egy gorait sem bit ezen üaazeg-ből, mely őt jogosabban illeti. Bizony nem ártana űz ügybt az Ulütékts egyéneknek szinte ajánlani 0 Felsége magas figyelmébe, tán ez is folyóvá tétetnék legalább felerészben is a fenn-omlitett intézet részére I \'
h; A b^lyi ía*tarda ma\'jsTlisa, vagy átalán nyári mulatsága.ez évben — mint értesülünk — végkép elmarad, éspedig lugfökép ^gzpn okból, mert most nincs városunkban jé zenekar. Amennyiben ezen hir nem igen kedves a fiatal tánezvügyó közönségre, annyiban meg annál örvendotesebb az, miszerint uz egylet jelenlegi ügyes és képzett karmesterének vezetése alatt igen szép haladást tesz az ének bon, úgyannyira, hogy a legelső nyilvános fellépésnél nehezen fog a kjizttoség a régi dalárdára ráis-mcxDJA kedves meglgpetésében kárpótlást fog érozni\'ftz elraaradtakért
h.Somasich Lőrinos II. alispán ur a az emiitett dalárda érdemes elnöke mait Iiatokbon 100 frtot ajándékozott az egyletnek. Ez is szolgáljon buxditáaul a haladásra I
h. A megyében több helyről jégesőkről vettünk tudositáat. így a többek között Jakéban a múlt napokban tetemes kárt okozott a jég. — Biztosltni, biztcmftní!
h. Szogény kaposvári gymnnaiu ml Szegénv, keserű kenyéren őszült, sárral dobált tanári kar 1 Moltó okunk van oielkiáltásra azon rosz akarat sugalta és nyomorult koholmányokból Jteszetákolt czlkkre vonatkozólag, mely a ,fi^m o g y_* jun. 9-ki számában — természetes
a melyben ftíanrtri kar ullen a legtisztább logikával UsszeállitotL 4 rendbeli hazug vád emeltetett b ezekben bebizonyíttatott az, hogy a kaposvári gymaosiumban négy,esztendő alatt >ti* l» lög^Ünő_bb_i»ztt. b_ vas^r^olmé; fiuk ia oly
\'m\';--ká neveltetnek, hogy csak a vágó-hidra
kuli őketyinní — nom ára az^érottsiígi vizsgákra,
martottTnind mugbukimkngy, is; csak hé lyégozni keB": Kapósba tánultaafaca 1 ierüa I — Míg o nyílt hazugságok- megoxáfoUsárft; a leg-hftelöHflbb adatokkal, idegon iskolák programm-jsayal, ugy a gymnaaium levéltárával támogatható a bárki által saját szemeivel megtekinthető ulflföjTtft\'Tfüktstéttrigazolásngy- az emiitett ezikk ügyébb réazéiuuk Bzcllüztetését, rz iako-lai igazgató-választinány{?) batáskarét s jogosságát illotfl kérdéseket a rendelkezésem alatt álló b o tárgyban irt külön czíkkre hagynám : addig ezúttal — s_iját részemről, ugy legalább 200 Kaposvárott tanult iskolatárs részéről
— azon tanárok irauti tiszteletből, egyrószt kikre mindig bálával ea elismeréssel kell, hogy emlékezzünk és a magunk becsülete iránti kötelességéből másrészről — az cnilitett alaptalan vádakat rövideden visszautasítva, csak azt jegyezzük fel, mÍHzeriht num ártutl volna a .hi-vatutt kritikusnak" a kaposvári gyrona-sium tanáraitól a nyelvtan élűméiben legalább, ha nem ía mind a négy osztályon keresztfii, — a czíkkben bőven található botrányos helyoBÍrási szarvashibák elkerülése vógutt némi oktatást vonniffl
A Ralílás; F. hó 10—11-én öjjeJ 4 veazo-dclmes rabló dupla fegyver- és revolverrel ellátva berontott a szt. miklóaí községhez tartozó postamalom bérlőjéhez, a kitől »00 frtot papírpénzben, 85 frt ezüst húzásban, i drb aranyt, 52 drb két frtoa tallért elrabolva tovább álltak.
— Fajdalom, hogy botok óta ily rémes újdonságokat kell rcgistrálnunk anélkül, hogy a foglyárok eddigi szorgalmatos működése különös eredményre vezetett volna.
Sopron-megyei hirek.
— F. hó 24-én Ö órakor a soproni torna- óa tüzmentéai egyletek alapítási\' ünnepe leend megtartva. Disztornázás tártatik a szokott helyiségen, s a tornázok osztálya képviselve less. Éz időtájban többé disztornázás nem lesz, mert a gymu. tanév e hő végén befejeztetik.
— A soproni cvung. gyranasiuinban e hó 10-én kezdődnek n vizsgálatok éa szjvkudntlanul tartanak Üü-élg, m^-ly napon a zrirüunupely lesz ülve. Meghívatnak minduzuk e vizsgálatra, ki-kot az ifjúság nevL\'KSii: .érdokol. — A ^ymnas. igazguuísiig állal uiáiojillauU programm jövő héten jelenik meg.
Vas-megyei hirek.
— Vasmogyében alakult baloldali-kör által elfogadott programm. Vuzürulveink a következők : I. Mindenek előtt óhajtjuk, hogy az ] ö-iH-iki törvények — független pénz, kereske-^elmi Ügygyd:; Önálló "magyar had»owggglF-— diplomatiai kul-képvisolottel, az alkotmányos Őnállás minden valódi biztosi tékáival — helyre áíiittassanak, az ország\' teljes áUamTIÜggatlen-sége a jelen dynastia alatt riiszaaxereztessék. II. óhajtjulE ennék folytán, hogy az országgyfi-lés hatásköre mindazon Ügyekre nézve, melyekről jelenleg lemondott. viaBzaálUttaasék,oza-rint a dsiegatiűk s közös mtDÍst<iriam intézaié-nye megazuntessék, s hogy eam. obj^tásank, czélunk létesüljön, oda igyekezünk hatai^ügy a legközelebb bekövetkező képviselŐ-va laiwM-Boknál azok jussanak többségre, kik ezen elveknek tántpríthatlan követői. 1II. Pártolunk minden eszmét, mely a haladási czélnak, a szabad-elvüaégnek kifolyása. IV Obujtjok a még meglevő kiviluágoknak megszüntetését, teljes voUázszabadiágot és a nemzeti kérdéseknek szabadelvű iránybani megoldását, ás a ssabad-eívuaégaek tökéletoseu megfelelő: jttlhoniiftny-zatoL \'
6 Tornaünnepóly. F. hó 14-én taraCB-kok durrogása hirdető az ünnepélyt, mely a maga nemében nagyszerű volt; a reggeli 8 órai vonattal érkezett mag a soproni tornaegylet számos fiatal tagja aiürke blousban vörös zalnor-zattal és a&itollas pOrgokalap. egyenruhákban, gyönyörű aranynyal "hímzett habw^ytnazifia- ; kijokkal, melyért a soproni hölgyek kéaaüettakv csak a lobogó érték« ezer forinton fölül ér, .— ugyan o zászló alatt teljes jelmezben érkezett meg aúata iTs3pronÍ tuzóltóegylat a*ánw»*»gí» is, kikraaját-ruzfecskendőjökün ülr^^tíawfffi, sisak alakú, fekete pléh fejtakariJral, hátul a rállokra leoaOngó vód bőrrel, «iQle barna mentékben vörösen zainorozva, zonebarsona éa dobszó mellett jöttek bu városunkba, b afuütczán áthaladva a váraáházhuz tértek be. Dél alán 3 Órakor nagyszerű tUjnltó fakorlátot:tartottak a Gyöngyös folyó partján saaemeUta.városi kórház totojóre ritka:tigyojoéggol MkóaaotM. tók bámulatos gyorsasággal kezelték af általak zsinöVöü felhúzott focjkéydő caöt, a. gyakorlat végeztével a töménudun sokaság óljensóse köst
a loghivátottábbkritikuatór— itözültotettrhátít meg a\'monet Ajkas Kárjly ur, awmbnt-
holyl toma*gyle*. "alnílkü lnkáaa előtt stinnét ének s zone mellntt n kiizeti urdőbo az ünnepély ssinhelyére ment, városunk sziue, Tk^.S^ együtt volt; — n turuagyakorlatoki ugrás, futai sat mulattatá ft" néző közönséget, — ásta 7ératájban megiwdüllak a dohok a -*>.Hfra-nbik egyrésAo az esti vonattal elrobogott, nagy-
nim ottzajats^^^ \'megérkezett
tűzoltó testülettel, mielőtt elmentük gyönyörű, búcsúbeszédet mondott h*«afiM szellemben — német nyelven — ft1 Roproni tűzoltó- éa tornaegylet vezetője, melyre "t Ajkas Karoly elnökünk magyar nyelven válaszolt, ogyazoraroiiiil felkérte\' avsopronimraaegylo^\' hogy as ujdon szülött egyletünk kereszt-apaságét elvállalná, iiiért.— mint monda — ha eljöttök a csecsemő bölesüjét riogatni, fogadják is n k eresz tamrsápot, nitt Hzivesun él is fogadtak; ozokután a kitűzött két rend buli pályadíj osztatott ki, az elsőt [egy nninynt] sebes futásért ugrásokkal, elnyerte : OiVár Frigyes tir, ki azt nagylolküen az egyletnek letette kcrcaztolési vájikoaára, a második pályadíj t egy nrany-modaillont magos ugrásért elnyerte egy soproni fiatal ur, kinek ezt Vidoa iirhölgy kiizbenitotto ia, ekkor kezdetett meg a táncz s folyt szakadatlanul, a sötétülő estét ezer inéesláng világította, b a fényes tüzi-játék ia megkezdetett. Csak egy volt a hiba, hogy ezen mulatság is, mint minden ami jő, nem tartott tovább csak reggelig.
* Színészet Színészeink bevégezték előadásaikat az .ördög piluláiu-val, as átolsé dara-Twfcbana felemelt árak mellett la volt elég néző közönség.
—.Ssalestey Lásató körmendi kerületi választóihoz .óatúnle szó" csim alatt egy nyilatkozatot bocsátott ki.
, — 8. h. lfj. .Králjevecs. megadják, Igen jó.
As Ígéret nép uri, ha
. J. A,-Lendva. Magán levelünket megkapta T n f. övi 6., 11. és 17. ssámok stivo» viseukaldésBl bírjak.-Teljesen olíogyott nilnnk.
— Sp. J, Bxabadka. A tQMBtkQnyv aajtó alatt van. Naptárt nem adunk kL A „Daráxííiisnűk"1 7 fü-bcIcÍr rnegkaldetett. DdvCaOljtlkl
— V. H. Feseti. Complet nem jelent míg meg. Cdvn»iiljUk 1__
TÁRCZA. .
Alkonyatkor.
A mosjKesígbe tQtat a nap ,
Nytigndt ivk ontunk nlkpiiyn ; Kicll^nriríj; a holdvilág . . . . Cink or nu múlnék ei noha!
Cnattnera nál a fQlroilo , Mint bflvaráes song aaép dala — jtdelgve búg a gerlnpár .... Csak el ne múlnék ne uolin !
Mellettem 0\' ssép kerdvosora 8 lelkembe hat minden mava ; Mosolyra nviln&k ajkai .... Csak el ne málnák ex noha t
Bbditjd lu égbe falmereng, — Ml saép as égnek csillagai De sokkal s dicsőbb sseme .... Csak ol ne múlnék es solia t
ArCEomra lengnek fürtjei, Beárnyékol síitát baja — A nagy egeknek udve fed ... . Csak el ne múlnék es soha 1
Keblemre dSl kecses feje S vele a drága hölgy maga; Hevesen var s dobog sslvem .... Csak el ne mnlnék ea aobal
EL SAJÓ JEHŐ.
A lengyel meaeWUt
[Eredeti kutfUbBI merítettbeMélyke.l [Folytatás.]
Így multak napjaik csend- és békében, ha nem is feleslegben, de minden nélkülözéstől menten. Öreg hü szolgája Jankó a közéllévfi városból naponkint a hírlapokat horda, bennök Artúr némelykor ismeretes nevekre, de elveszettnek hitt fiának nyomára nem akadhatván, elszomorodott s a körülmény csendes életét kissé mogzBvará. Izgatottságainak ily pillanataiban a bütü erdőbe a környékére aiotett a mihelyt a hegyek legtjiugiuuibb csúcsát elérve, a falukat és-kies völgyeket mogbámulhatá, ilyenkor az emberük működése n természet végtelenségéhez hasonlítva, előttu parányinak látszók ; a fölötte elhúzódó felhőkkel fájdalmai b aggodalmai elszéledvén, lelkét éd kedélyét Ismét cgy&zorü csend magasította.
Így malinak el évek, Ilona a csíntalan leánykából virágzó és kellemdúa hölgy lett, ki ártatlan vidámsággal az életbe tekintgetve, oh egész világot jó s őszintének tartá, mert maga is az valk/és na apja, ki sajnosán bc.átá, hogy oly túlsó megbizottságból, ha az élet első belépésére eltompittatik, csupa aggodalom s kedvetlenség származnék, saját életű folyásáról meglehetős kímélettel elbeszélé, miszerint őszintén bizodal-inában megcsalatott h jószívűségével visszaélést üstök, ekkor a leány élénk kék szeméből kóny-nyek folytak, ártatlan bizalommal vitatá: „bizony kedves atyám 1 ily gonosz umberek nem hiszem hogy léteznének a világon, hiszen mindnyájan, kik környékemben vonnak, jóazivüek-nck b barátságosoknak mutatkoznak, szeretnek is engem, nenl. hihetem, hogy azon emberek,
kik irántam annyi vonzalmat és. rokoBazanvet mutatnak, hamistiflgban járnának s engem-tneg-caalni akarnának, auha sem ffgom azt elhíjm.
Hy váratlan nyilatkozatra az apja megflae-tődpé, öt karjaiba szőritá s hálát adva Istennek, hogy ezen fájdalomteljes tapasztalást drága gyermeke gondolatjátol távol tartotta, szigorúan elhatározta magában Ötét szeret ötével erős véd-fal gynnáut körülvenni, hogy árulás és bánat tfllo távol maradjon. Inkább — úgymond—áj* atya szivét íurja keresztül, de mily kiftsxerUac ember h&táruzata V pehely, mit a szél elhord, nem képen a Bors vas karikáját folyamában csak egy pillanatra is gátolni. vi
Amiut a vidék vzun érduktuljea család e táji letelepedését mcghallá, több szomszéd birtokos a szoko.t marynr vendégszeretettel körükb© vonni igyekexéniik, minden előfordult ünnepély alkalmával a ritka jellemű idegen bájoló szépséggel megáldott leányával együtt\' bizonyos olőnynycl meghívatott, de mindketten helyzetükkel megelégedvén, a magányos\' életet megszeretve, az ily féle meghívásokat határozottam visszautasították.
Midőn Hona ritka szépségében rozsa gyanánt felvirágozva, naponta több ós több kellemet Ibjí _ leszívó ki, tökéiutasaégig felnőve, a fiatal Wi emberek iparkodának minden áron vele érintkezésbe jóin b a reménylett közelgéot már el is érni vélték, de a remete komoly magányosságát ápolvn, úgyszintén Hona minden barálaágua összejövetelt kikerülve, sőt akkor is, ha egy magányos só tálasain egy ismeretlen úrral vagy hölgygyei találkozott, minden történhető nyilvános érintkezések végképpen megszűntek.
Dr. DIETRICnSTEIN.
(folytatása kOv.)
. licav-Ksaizsa, jttnlo* 19-ín 1868. Ai utóbbi ailány eitl\'iiaiíílet a fcösel napákban emelkedett ujdüig, de trs.-ikbamar lamet alábbsxállL A kedveiGtlon esűsés js iilT.járás tápanyagot nyujtatt agyán a speculatidra, dv oly raekúlymirvü, hogy komoly fljrjeletord alig rniltd ?1 lm nem csalódunk, as ár nem fog emelkedni, mert a píidsg aratál kaufibOn van s nagyon valósaiul!, bogy a üvalihoz..kasonló lesx.
PlaerJ (Mű-vásári asletaralL
NAOY-KANIZSAN, janin* 19-ón
" Alaii-SiUstmr BTŰrfinfcéntr ------- -~
Teraeayek : Bau 83—85 fontot - frt, 4 fri 30 kr. 86—uG fnt ifr.60 — GPkr B7—88 fnt. - frt. 5 frt 20 kr. Ross 78 — 79 fnt 8 fr. 30 kr. 79— 80 fnt. 2 ft 40 kr Arpa serf3i5nek 70— 71 fnt. 8 fr. Sö — kr. 71—72
3 frt. 45 kr. Árpa kflsöruégea «6— 68 fns. S fr. 40 kr. 87-68 fns. 2. frt. S0 kr. K u k o r I c i a 2 frt. 30 kr. 3 frt 50 kr. Kok orlc sa«bua{cainqaantin) 3 frt 70 kr. Zab 46—47 fns. 1 frt. 40 kr. 47—48 fns 1 frt 50 kr. Pohánka 66—68 fns. 3 frt. 40 kr. 68—70 fontos 2 frt. 60 kr. Paasaly febér 4 frt. 40 kr. Pasaaly tarka 3 frt. 40 kr, Gnbd elaŰronda 15 frt. — kr.
Bécsi pónzárfolyam, június 19
5% metaliques 57.70 j 5°/n neme* kölcsön BE—yrero^TaTlaiialmr^ bank-
részvények 7.09; hitelintézeti részvények 191. 40; London 116.05; ezüst ágio 113.75; arany darabja 5.53 kr.
Va&nti naponkinti menetrend:
Indul H,-KsnÍKsáról Duda fele d, n. 1 óra 22 perci.
9 órakor.
Bécs „ röggel 7 óra 16 perca, d. u. B ira 30 B
Trieat l d. ti. 1 óra 60 cívfi 9 óra 25 .
a linda M" reggel .\'. óra ö , d. ii. 1 óra 2U .
lliícs dillieiiiá óra í)l .
......H - ¦ - H - íui^-I ir*.üa .
¦ Trieit . regiül 5 óra 25 ,
¦T.-ib== L-J óra ai
inalo» 2l-KI2e^et8.
Hó- ca heti- jSatfaolibne nap-f Protontána nap | tár | naptár Ilid Htj.
Kath. es proL ilv. As eltévedt jnhróL Lukács -XVI, 1—10.
21 3i !23 r* áb ai S27 Vasam ap HítfB Kedd Sscrd. Csütörtök D 3 Alsjus b. Fanlina Hiidonia Kcr. asL Jinoa sírospia- 0 2 A Ujon Paolina Saldi ¦ Ivao Vilmos H m
Póntuk SaoiuKot Jinoí cs Píl Lilaxld kir. t J ere mí íj UnU kir. f rs
Felelós szerkesztő : Wajdits lozsef.
H
R DE T
E K :
\\
44í\'Tá\\W értesítés l-l 11!
~ - A londoni esSdtBrvenytxík határotatilatf elrendelte, hogy u |aaflol társaság raktára a kBiaostt rakbelyee, BeOibss (Tubhlusei N.
3 B%)~ket>7sa«ritve és as ónnal elámstttassiJk. tukeskópest a 20r000 da-Srabnt meghaladó, angol férfi- t5s jiSí fchúmcnDek, angol váu9&aa(fve-Itak, angol aaebkendSk, aastaK kendCk i* lrKflnon.abb angol nlrttngbOl I álló rendklvOJi árdkáealetek hallatlan olcsó áron niegtsereshet&k. Aa loly alaeaoay irak, visaonyitva valamennyi cslklrBb^nebea mlnSaagdhaa léa Aepaégúbea, rslottebb érdekelhetik a magán-egy ín eket ngy, mint |aa iimétel-adókat, mivel hssoulo eladás még soha nem történt, i alig I ha ia fog elSjSúL
| HamnUttwanak Bum pontosan as itt jegyiéit drak iagyébb IrjegriÉkekfe?!- rmr(rfontolnndó továbbá, hogy ki nem etégUS lárnk minden aUenkeaes nélklU vissaavétetnek, és a péna bérmeatva. | vias»akaldetikt mely eljárás által a teljes megclégedéa elGre blitoiit-
I ! t\\fi(\\fi~a"*b váuon íérfllng a li ! legfinomahhtól a leg- U
Ikosonségesabb fajig — mindenféle ! nagyságban, tettfaes álló <¦ ealntél- | 1 jaat 1 frt 60 krtdl SJiO, 2 80, 8^0,4 g ^frtaOkrlg. \\ t_~
ililiinn dl> vánon férfinadrág I |AVVVv mtadenfíl* nagyság- B
al MBOkrtól l.60.1.80,üfrttg. 10 fífifí \'"bár éa aalnea r«rflIngek, i^VVlegojabb mód aserintf
i^JyS\'*lM*\'krtAl 8 \'
ifil^flLirs^átsos nSUagcélnerflcn \', |01LW*Asfs*s** késsitvr 1 Irt |
170 krtól 8, Uk), 1 frt 80 krig. Leges-I legfinomabb lagdi^ ft 50 krtól 8.80,1 1430,10 frtiy. - \' 1
llOnn db neiéaitrágÉs éii köü-|eJWU tí. klWSttaaabáataygvib leétaea, 1 frt BO kft*! % Uts; zÜl S
jfrBgv\' J-r- ¦ ¦¦ ------ - \'
ife^nndb váa»n aSl báló-lng^ I lfy-M.V legnjaLb aübáe ssarlat,S 1 §r|>Epkrtól4t4frtS0krtg.
db alsdaxoknya burnii meg^ -kfvántatá minták iierint, I
[tan éa »/| rfff asilearissietskben,
IA, gQfráól g3frtig._-. ¦
íflfi dbjegfijtomabb angol kísT ™"ssavet minden db hotaca teljes SO r8f, 94 frttdl 38, SO, 36 ftíg [alegealagfinamabb.
/a db angol aiOret ti rffffle "fíl réailetekben, darabja
| fl frttdl 1Ó, ls frtlg.__
OAfiA rfff finom angol febéritett «VUU.esamsvssieB, Vfc béeat jrgf sáéles B2kr.
! O f\\í\\fí tctaagol váaiea asebken-I ídUU dj a frttdl B, 3.50, 4 írtig ! f« tseatonktat kéihea siolgáltatva. 1 C1AA A tet angol vásion-baítlBt-*"VU kendS férfiakéi nSk ni-1 mára 8 írttól 6, 7, 8 írtig féltncaton-Ikdtit kéahw aaolgáltatva.
mabb batUtviaa ónból bDistanti vagy haránt ránciokkal, 80 krtól 1,1 frt 50 krig.
AAAdb angol váaidn-damasst \'VV",aaslalI keoM, legajabb áb-rákbaj, 6, 12, 18 éa ü4 sienLT AÜasdaraast értékének \'/.i-adá;
OílísílArBÍken finom, fegue-*OV"" Jwm»!» »lBB»sfí ííhér angalahlrtlng ésMadapolan, rOfje 96,38, 80,-40 kr.Tnegfinoinsbb.
mm
I W^kmfngf\'oMfc .KTiaeiflen S frt E ||Í0faMl,^faM)ty ¦_
1 lÁnOJ&\'ib" fa kHiápUnom- f » "í""?•tp VtóoF;M i«kíll- I
SzétUUttések Dtánrét mellett minden fó- és.Tidóki 9 károsokba az \'egész osztrák birodalomban eszközöltetnek. iCsomágolásLdQaantszaarirlatik. — Viteleknél, melyek
150 frt értíka portékán TSlQl terjeszkednek, 6 drb Indiai |B*ttiat-kondövel ingyen kedveskedünk.
1CZH: fottfMkM Háw. - (n»-<>.»)
a h&OLODm.\'* száOsda melletti kseer József-féle (98—10) házban vsa.
Halai és vén min!den féregnek !!! ~ ~ Biztos halál csalhatatlan irta-szer, patkányok, egerek, poloskák és csótányok kiirtására.
Tőlem újonnan javított patkány irtószer és a Párisi viUgkiáUitásoan legjobbnak talált poloBka-tincturn7, melyet alolirt bátorkodik a t. cz. közönség figyelmébe ajánlani és sikere felJl képes, ngy magánosok, mint államhatóságok által kiadott bizonyítványokkal magát igazolni, -minél fogva számos Megrendeléseket remél. Ezen szer lO^ig is eláll és mégis sikercsen használható. ............ L,;:
Kapható gvK ájn\'íüjs án egyedttl csak FeassIKofer József nr kereskedésében. Ara egy szolenczének, mely Rieas Gutmann névpccséttcl van ellátva használati ntasitásaal együtt, 1 frt és 10 kr. 0. é.
(íoo—c,5) xuLeesss cmtitVuMnin,
iegjiti él kir. BHbad&Iani\'tnlKjdDii6.q.
Alélirott tisztelettel adom tudtára a nagyérdemű kö- \\ ízöuBégnek, miszerint a in. Gombon BrrtalnN ur által < J feltalált \' ~ 1
„erősítő ital"- r
raktárát átvettem. Kérem a t. cz. közönséget szükséglet fedezése végett 1 hozzám alulírotthoz fordulni.
\' Ezen erflaitő ital, az előtt ugynevezott Mixtúra Sto-imöchico-hepatica erüsiti az idegekct^ különösen a gyöm-¦ rot, a beleköt, b .előmgzditja_.az óty_ágyat._ __ i\'
) Sikerrel hasznrilhatd a meghűlések ollón; —- azokat, jkik roaz ivóvízzel élni kénytelenek, vagy gyümölcstik élvezető után nem jél érzik magokat: megóvja az innen 3 eredő minden rósz következményektől, A jó nedvek elft-S ^idézése által az crösitó italnak folytonos -hassnáfiitjft anaUeztd Sa keserű szájvíz megszűnik b a lábbadozék röVidldőn J alatt visszanyerhetik megingatott testi b lelki erűjpke.\'t.p- Q \\A.teng9ren utazók megévatnak általa a tengeri ut ismert J ikflÜemetlenaégeitől; — végre a legújabb tapasztalna Wr^-1 |rint a rothadt foghus, ha avval dörgöltetik, viasttMysri] 1 kellő minőségét.
Nagy-Kanizsán kapható az alulírottnál és Zér-S $ koviiE W. és A., ugyssinto Fesselhofer Jdnef, rágni j Iioaenberg Fcroncz urak fűszojkereakedésükbao.
| (iao-8,2) WtzJfJU^ti JóBsef, |
" Ára használati utasítással együtt i; frfc. ."^pgl
ÖHPENZ
földbirtokok és házakra
SOOU r»rinll<íl Mjilib, búriullrDaori>á«baá Magyarország és melléktartományaiban türvéttyas kaaatpfi
ajánltaik és részónként fizethető visfKa. ¦
Becs, Stadt, Gottzaga-Gasse 12, 3. Stitge, TbHr Sft
(7i>nk rotiomcnilált viaazn-iKwtabérral é* megkívántatít rfrtáklctfatf tAt&ri okininyuyut ittlAlMfrníVélrenSAlík vAlnm ^(t3i-^íí.l.)
Figyelmeztetés Érkfien korbeli, deleglakobb az öregkorban
ólÖlElaOSB.
;.- f,il1lir»h..V .. drrottéraaal naisasb búvárkodás után sikerülvén olyan biztosan ható gyógy* §-a**rt feltalálni, mely ¦ WdSgnta, tfidffhurul, mellhUrgés, mell égés éa ragacsos flegma fel nem köhög-1 BebW oeeUbeo, ktHBnneen pedig •¦ flrjgeknél, kik leginkább tatáéinál és AsBisel szoktak kitér* .J T\'líftnt a\'tndSgnta, «d5wűbfld<*aek (BcblelmíchlJt|r) sikerrel has* n álható, e a vesBedelmes hecllcárai. I I taldüiá)lainot ia olötfllitja-
Bátorkodom * nagyérdema koBÖnaéget erre ügyeim estetni, hogy ai o mii tett gy ágyaiért kön 7-. nvabb k^aaBJQal végett (pllola, labdaca) alakban késeltem, melytffl azaz darab, Üvegben, saját pecaé-tatavel lepecsétel** a bum"*\'-" utaBltáseal ellátva, nálam DcbrWJIOEBeB [lakásom : ráradntcaa, 2I3.L-.. ,"¦*. alatt), ttgyaaeaak Itt helyben TdBOOl R. Laj«9 könyvkereskedésében és dr. Rat&sehflek Eofl gyógy-I \'VMfttönaa kapható, sőt utóflsetái mellett b megrendelhető\'. Ara egy üvegcsének vagy BIBI darah-1 \'¦ sak 3 ibrint tiwr. ért- »
¦\'• lri*h*H megfcorwéare egyéb bajokban Is orrod tanácsommal estvesen ssalgálok.
u,br...... ««.. is. 1868. Ocsvay Ede.
1;;^./ orvos Debrecsenben, a tn. k. term. társulni r. laLja. ,
|Bf> elismerés.
J fogyasMadó. hasMb
.Tak. orvos or ! A/t orvos nr által feltalált tfida-lüMo.O»ofcst hanaálva, azt taprtaitaloi \\-bffflT BfT™!*-hunijtmtm kfiphctom ki, mlad pedis; kBnn/ebbea énekelhetek ; szükségesnek tartom | 1 aaoa labdacsok hanrnálatAt folytatni avégett, hogy aa óhajtott eredmény elérethessék. Titnte-" ! lettftljftsen kérem tahit, méltdataisák réaxemre aaon labdacsokból postai nton utánvét mt-llctt egy |
A aagy-kanlaaal m. kir. pénsOgyl felagyelOBés; réesérSI kSabirr^^tctfkv ojae^in* a 6*1-, arazM és boának elbaasnáláaátél járd fogyaasiáai adéaak salam ejsei 111. oaxL Zala-Egsnsee; vdreaAhnn u 1059. bsíiu hó IS-án kelt rendelet elapjáni beszedése 1868. évi ^fülna 1-Í6T fogva agyán ea évt daasaeaber végéig, nyilvá-\' nos árverés utján haisonbérbe adatik,
A válalkoadk: értHlttetnek, hogy : •
1. ab árverés fotyd 1869. jnnlOi hú IS-án reggeli 10 órabor a nagy-knnlinql ta. kir. pénaflgyl felügyald-ségnél fog tartatni s hb a tárgyaláfl as aap ba nem fej estethetnék, a be egfaalárDBaud ó és aa árverésnél tadtol adandó tdflben fog íbljUttatnl.
2. A kikiáltási ár 0 bor ée; mustnak ogy egésa évre — — _ — — 32*3 frt 70 kr. a húsnak elhuinálásá pedig _ _ _ _ _ _ — — — — — 31B6 . 80 .
Öaeseean 1 6440 írtban "
batároatatik meg.
Ennél fogva f. évi félévre a kikiáltási árak fele.
3. írásbeli, 50 kros bélyeggel ellátott ajánlatok is elfogadtatnak, melyekhez azonban I0«/o bánatpéns li csatolandó; ai ajánlott Összeg betűkkel és ssántokkzl világosan kltrondd és nem asabsd bonná oly aára-déknnk előfordulni, mely s jelen hirdetmény és a tubbl bérleti feltétekben foglalt kitételekkel 0saaontb(íiísb» jöno. Aa Írásbeli ajánlatok beaárdlag f. évi ja ólon hó 26-1 ro^jreii 9 óráig elfogad tatnak éa a antán későbbe* bcérbeiendS ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni. Ezen írásbeli ajánlatok a nagy-kanlssal m. k. pénstlgyt felügyelőség funOkéhea bepecsételve Intésendilk í* a borítékon ezen kitétellel: .A sala-egersaagl (. úvbon kihirdetett fogyaaBtáaindd bérbovevóse iránM aj Anl aL* ellátandók. Aa Írásbeli njánlatuk. ba árvorelni többé aenfai aera kivan, fel li ím tatnak és kuss étét utook, mire a legtöbbet igérCTet » ítenSdij moirkuttetik. —
i. A tubbi bérleti feltételek a nagj-kanisA.ii ra. k. péniflgyi falflgyelCaégnél valamint a bala-egitrai«gi ni. k. adóhivatalnál a hivatalos órák alatt rlőrc megtekinthetffk. Kelt Hagy-KanlBsán, június 12-ün, löGfi.
(133-t)
T&bbiben beeaea hajlamaiba ajánlva, mély Uaitelettal maradok
Taresa, májoe 83. 1867. a tekintetes orvne nrnak Gssinte timtrlí
ItHnár GyBrgy,
tnretl érdem olt e*pere4-lclkvsx.
TEKINTETES TUDÓS ORTOS UR I
A rafaeeei. fjslé sairit fataiaggaáasára Baolgáld labdacialbdl — melyek halhatísfláirái +iittg -I lls iapasatalam — aafvaakedjék, kérem, ogy fivegget mielSbb bozzáni kfildenl; de elGrlgyáiatbél as-1 T flvag épenBoaradására ea alkalommal la ast ¦ kakijába kérem foglaltatni. ku&bs* tUatelettel maradván t uraság ódnak alásatoa tsolgája
vá«a, jna. 2t 1B6T. -Poresskay P(:ler.
I ubs-4,1)
váezi kanonok.
UNTERLEIBS-
BRUCHLBIDENDE,
sellisi solabe mit gans alten lirQeben finden in vfeitaus den etelstaa Füllen TOlUtisalsfl Heilung durch Gottlieb \' rsoneggers BraoäsaibO. aub-ffihrlicbe G ob rauebs- Anweisung mit einer Menge Qberraachender, amtlich bestätigter Zeugnisee sur vorherigen Uebcnengung gratis. Za beaieben in Töpfen au 3 fl. BO kr. Oeaterr. W. aowohl direct beim Erfinder Lfltttie& 8TUnZERC66ER in Herieao, Kanton Appemell, "cbwelz, ab auch dnreh.t Hr. F. Fsrraaflyi, Apvtfceko aor beiL Maria ia>-P«Bt und Hr. Hax vbb Hör-Vitt, Apotheke In A gram. [ (27-17,8]
fessék csal egy prébáííenoi,
és az alább megjegyzett tárgyak meglepd olcsó áráról meg fog győződni.\'
(PÜJjr Minden ára r irsjabb intoÖBpgrölI biztosítás nit\'llett adatik el.
- Rt a legújabb gyakorlati fénytlsési csikkek aek-oly nagysserfi rálatiték találhaté mlnS Bécsben hasonlé nem létezik ; fondnnkndra van ittj Itatal ?8 HregrSl, ngy hngy rjf kélységért tlép íb alkalrpalm ajándékot nemcsak hölgyek és urak de meg minden korü és állás ti gyermekek saámáj fcserféle vflaaitAkban találhatni. ¦> _
j ~ Arjegyaékek mindenkinek a csime pontos megnereiéi ntán ingyen és bérmentve megkflldetlk j nagyon elíínyila tehát a vidéki t e. lakosokra
nézve, hegy egy Uy példányt megeBeressenek, mintán abban uemeaak aa ár, hanem minden a raktárban letesd eilkk pontos megnevexése U található- A iéi-kflldée ntánvétel, vagy a péns el&leget ^ekflldése melleU tör tinik.
Legjobb gyártmányú különféle czikkek kivonata.
, finom gyásxbonték . RO a 1; baedtáka-ad fa bérre . ftO , -. *~~ erftpapir. «a
8 caiaea betfl koronával a divatot tabbsslafl nyomatban uáa papírra 4D rr.«^Hp4Ukra*Qkr:
KRf eaVatttflC^ti tmf-\' CattSa fáaytnáaa papírén, legflno-" mabb kBtryomat egy aor iráauTI fl. agyanilyen lagfinom. fekete nyomás-
-aal........70 kr.
agyanOy. legfia. arany nyom. 90 kr. äUadan-UriakaaS sorért 10 kr.Ubb, \'¦-fg&P \'íJaiDgáldjagyek, legfln. angol ~b«ra nyoma tral,legnjabb nemtbe-tnkkeL/olcsább •"dfit-eHadesaa,— Máaeft.faaqbsa«»teV« papir.fOkr.
atabér . . 85 , --angal-vaaslastt .,1ft, . böriték g-aul fehérre . SOkr.
13 legjobb íajbaa -. •1 ¦¦tOkr.-tStbst ctg. ránofl «fyl4obbBban, ¦tM\'fiyaajL1-v 80 kr, IS leak alanrlnfexm (toll, biztositra /astdaattaa.r^\'-. . BOkr. E tatrmt IráD JftWsalaSeegtl << \' .:v-^í\'".l01a»\'s64östT.\' t acaft. iaOaral i., 5. ; ¦, 10 Ifi SO SO kr. liaosaaa rata« pmáitryanták. lag-: sseba. IfisaaL JL db kát Mivel, Baom nyéllel 50 kr. iMnsáVlz^lr^lra^^aa Berak
[faviianraaVaprlatb; mawil agyiia legnassaar*-3fWkf. ¦
BrtruiliffMl «er injotaMM kí-
_ I«Wt»1/l«líi.-
•lUbit CHunM.
sa4WiM*iait, \'
j Sv*B*IWá««t> »<Haáka
it\'s.. .a»j\'a|jrja«sliat,tii>a^vSiiit.-
aló dl ezüstkés basonlé ban van készítve. Szagtalan rizmentea ágybav.aldk, nagyon ajánlhatók vízelQk, gyermeke k, -b etegak éa_gyann ekazaznny aziinára alkarig ák tekéleteeen as átnedvaaitéBt^
Ma»rUtármmAM tirusjáto-kaaata. \' —-Bábok, dbj*510152030 krtdl 2ftig. KSJBiifélaáQalokfilOOO . 1 „ Játéktárgyak dobozokban 10«) 80
M krldl.......2 ftlg.
Allatok, tarmitsetettirínt elkészítve
bOkrtdl. . . ¦ . t—Sftlg.
Egyéb játéktárgyak eser féle válaas-
tékban 10 krtil . . 4 Wg.
Társasjátékok 80 W> krtól . 9 , Aa JamaMas re el ette játékok en ml-
niatura 1 db 40 50 80 80 kr. 1 20. :- 1 ASO.
l>atema magica, aatigynevexett ra-ráaslámpa, a legkeUemeBebb.mn-lalaág ifjak és öregeksaámára, ldb
- 13kép,«AHo-krl *0,2 JtÖfÜff. Könyvnyomdák tfikélaa beUkkelés,
BBerekk«l,\'megn(lU gyermekeknek
- sft-kr.i so, 1 só, a «0, a i & mg.
Angol siersxámUdák, telve\'minden a hasban sxSlingelt aaerekkel. 1 láda 150, 2, 2 50, t ft,,i kisebb gyarm ekek 84 80 60 BÖ kr 1 ft.
UagraadaléiekBél játékokra kére Ük a gyarmek karát** a darab értékát megnevezni mely után a legeiknl-matoaabb választalak mintán a vá-laastik roppant nagy.
KfllflnfélejáUk tárgyak dobaiokhan aaáa fále választékban fi- ái lány-
Kermakak szántára, dartboakint ÍOÍOSOhr. ÍSftig.
: L^taoanhh ItaatsebnV-féiBlű-
1 fbdorltd fásfl lá 30 2fl 80 kr.-l.sHrfi férfi 20 26 80 kr. lnyrle.fésü Ü61 8Q8&kr. ltrrÜféBtí 80 40 60 kr. Ia#ebf黫l015afi kr. 1 csehfésfi keJSve! 15 H5 40kr,-l.fojknfa:ao 4050kr.l ínig. 1 mhakefa 50 40 80 kr. 1 ftlg l legfinomabb fogkefe 10as ao»5 kr, Irtremkefék 80 4A kr.
l^gjehb angol tollkéiek, dbja 2585 4&0080kr. Ift,lft20kr..
ElSnyna aaebttta«aeraaániffk kanocz-saal v.anélkal.dbjaSOaOéoeOkr.
Legújabb pénatásButk 20 40*0 80
- kr.l ftf, 1 ftfcOjBft. WrczáJte<Í8l)li7rirVlf.\'60,2 Sfl. ;TalédltajUk4aal»ar;plpáa-.t» inrlék\'
Jeffssobh; tagdXláaíi\' ét: legfliinthahb faragás dbja lift kr,\' 1 ft, 1-ftl&9 a 4 a-m.1 » \'
Síivartáskák 80 60 80 kr, 1 ft, 1 ft 60
TBkflatauBi elláltrataaáiryatáti ké-
ülotek valódi tajtékbél horos-tyánhovel tokba, zsebbe vald, a tSltéasBám szerint kulflnbösG szárak és pipákkal,tüuiensámkan de, saivárkénití!k_papiros s^egyébdo-bányaáai készülettel, darabjai á b 6 8 frt.
Selyem nyakravalók urak asámárs darabja fekete vagy stlntisstt \'ib S5 45 «0 kr.
Divatos selyem-cbardeok 80 kr, 1 ft, lft&Okr.
Legjobb nadrágtarték tarto> éi el5-nyös, párja angol ezéraábél 45 60 80kr.Mlyembol.no kr,l ft 20,1 ftWbr.
Pe^iiiresik
Egy szépen eilátotteirvalapne kfllbn-féle fínyöiísi papírok és borítékokkal telve dbJsSftsS GOO080 kr, 1 frt. ~
Egy ir^táresa ellátás nélkül 60 TrrV 1 frt, 1 ft 50,2 ft, tökéletes ird eser-B*ámokkalsS4_ft.;_^: • .
isijisEAriFT3o^aa&aV>aját gyírt-
1 db^hépwWSOaakTJLfrt.- \' . egy db L0 képtá legfinDmabhrébj 3 A
egy dh fiOlApre ff) 80 kr, 1,1 ft HL.
egy db 100 képrffSá 6 6 8 ft. : Gyén raktár rámákban, darabja 4 10
SOItOCOkr. ¦¦• i • ;
, aJaaríJs tó e^Mfteelr^ .
tokdel-s varré-késalet dbja*0 SOkr. . 1 2 8 4 5 frt a kiállítás tniuSeege
aaerlnt. \'----\'--^íj"
Gyári raktár fraacxiaszínkáiiUtts5- • ¦ tskben dbja 8 4 6 6 810 ft, raejyek^
aláfnrfi/ésanél dnplaárnak. -LeputebLen klillitott nB! kési tár-7 ezátiBrbílé^kelinéb51,dbjaift.
rjo,sft,sftfio,si5ft
^azojabb tkutrek
legdivatosabb forma aj arnnvhél mely mindig aa aranyi sin t meg-taftja éa esálUl a valddl éksborhiz a Irgáraitdbban hasonlít -
MrlllHk dbja 40 *0 80 kr. 1, 1 RO, 2frt.
Fulbovalék, párja 60 BO kr. 1 fl 150 -w,rift ,
Kyákírmelc, dbjaSOSÖSAoOBSkr. " arecBek dbja 50 kr. 1160, B ft, itfbnkeokr,Íl.ft&0,3 8ftr , Oyflrflk kévékkel S0 40 60 kr. OralAnoBok, rOvídek m) BO kr kr. 1 ft ¦ 1 frt 60, " " ^ : ."
HyakláncBok 80 Vr, 1 ft, 1 ft fia GomboiLfib urak uámáraSa 40 Bő 8ftkr. ,
rllEing-pombok dbja 10 15 10 30 kr.
Uíj-gumboh, dbjan 10 kr;
Egéas készületek nlQIng és njjgou
bokbdl irgiiobb kiállítás 50 80 ta . 1 . _ ^jféi
égycaomd ora-fityag^Ss^yoo cal\'
noian nsaseállit<^^80 kr. 1 ft, A leaarratesb Bfliél\'flkszcf
OcaBoáilitva snk fluomait Aoazorttll
e b fl ita es él cs Q vo kb HL Egy mellta 40 60 80 kr, 1 ft. " egymelltfleaflatbe foglalt 160,2311. egy pár fttlbevalé 50 60 80 kr, 1 ft.\' , fl ftlberalé eaBatbe fogbílt 1 60 9S860kr. ¦*
Lea^irmabl^^eAéatSIt artaant
magaa BzkkértS ia imlttaihaük to-, álul. Eaen éksaervalédl eiflstbevaa ellátva, aa ntapsolt csillárek a legfi-ntrmabfaan kffsaBríllth egykristály bd] valók, a melyek élénk tűiét suba lem vesatík el; más drága kövek in Umer-bfltlenM -rannuk ntánoiva. " Egy malltfi 4 ö 6 ft.
, i_pár fülbevaló 4 5 6 ft.
« ~ v elBiag-g«aibok 2 60, 3 50,
_4ft60kr. egy darab uri-tfl 1 80,8-80,8 Ifi.
Keresztek éa. izivek nyabdfaa n
. .y Byáaribtier. fekete legasebb alak éa Igen tartóz - ftvegjet, lava és blv«l^Bsruból, EgymelltSSO30ÖO&Ukr. lfl.
pár faibevaló 26 85 50 80 kr, 1 ft db karporeca 30 60 80 kr. 1 ft nyakhajtóka&OSOkr, 1 rt. rövid óralánca 1& 30 SOkr. nyaklánca 80 80 kr, 1 ft elölag-gomb 4 kr- " - ¦ pár uj gomb 16 30 30 ío\'Ít. tBító-féaKSOíOflOS^hr.;: v Nagy gyár-raktár bel- l*s kflrfoldj parfüm aaappan, olaj, haj kuni ai *¦ egyéb pipára eaildraksaa,:- ; HAateHta de i^s teaisati, Balón-órák broneabdi; Orégfédél éa
alapxatUI. :
Egydh.klaóra2frt v.vv;
. kBBápnngyaágnSftSOlir. , nagyór*2flBft.kT.;. . l . legnagyobb 4 ftaWfa."" Calnns ssobadrik porcMÜán cxlm-. lappal. . . . Egy db fltffmfi nélkül 2 S-S80>kr, , „ QtBmflveUÖO, 460,5ft Eaon órák Urtóságáértrée\'jd jirá-¦ aáirt keB«BBég vállaiutik. Mindennemű megrendéaek átvétetnek a gyorsan és olcsdn teljcílt-Utnek.
^rateiztraaaa 26. H^ái^perngacae.t, bb. a Dréher BBrcaaraok mellett
Van-e olcsóbb valami H
és mindamellett j(i portéka.
1 fi Kii Irr Cabinet ära, poa.
mero ten, bistositék mellett, ngyan-aaon óra úbreaitGvel 1 frt 90 kr. ébreastíi és QtÖ ¦serkesettel 3 ft 60.
a ff- Ijompábnagylngadrák(poB-\'dulo)üveí alá boritva, fltß saerkasettel és üveg featéas&l dl-esitve.
Af\\ l.r A római kérdés, rnnlat-^J \' tatd diplomatajáiék.
30 kr Hial>*1Jroa<»t* napórák, \' -""í passai egybekötve.
Ift 80 kr.fis"»^.\'?
lodi gyöngyök éa gránátokkal kirakva mindenféle nagyságban.
2 t\'t 50 kr l\'BT«o»on CT»-Is fyHnprrikkel kirakrA
1 ft:SO 1?r 5^\'S!t
kOvekkiil, megesni bntn ifiket wk»
gyGrflk brilliáni 1 szakembert ii , mert eleven tű-ilík cL
I *> Egy pivrfúrfi inegumblly kö-: * * vekkel. 1 ft 60 kt.igy.pfo káEeTB-gomb. 3 fl 50 kr, egy garnitúra mrlitfik éi fülbevalókból ily ^ kOvekknl
60 ft-^SttaT
\'.umáncaexalgft 60 br. Talmi arany lánca bfllgyeknek 1 frt. Gy&uyBril Talmi at any bftlgy^yakláBÓwbzfea-resateuk ékkel.
i\'ßO kr 80 kr- 1 ft-a legfinomabb: I Tal mi arauy m edaűlono k fel nyithatók. _
Q ^ dumborncniG gépek egész " novak és ailrc«ekkel vérre, melynek eegltségével aa ember maga késiithot magának" látogatóje-
2 ftt50kr.A!^áno>
kOíBÍlrtUt angol bororraEesetSEap-pandoboi év Wlndnornaappan.
Jjj. exitortarté Víüóditajtből.
4 ft. 20 kr. ^rapásiróiMuul-garnttuxa bro nennt étből, 10 darabból itL
[.j. Legjobb íogpor. Esan fpgportäl a fogak 3 nap alatt mcrgtiastalnak, megfehérednek és almivá lesznek, a fogkfl, a roes azag, valamint mindenféle bavanyn, leb ctSlcg rövideden elepyéaanek.
60 kr.Et,hoUßöndBritfinÄJkc-
* nfies, mi a hajzatot fQrt-ilL -
mí\\ ur ttolor-politnn., melylyel Ä bárklujjánpolitíroabatlO perez alatt egy garottnra bntort
15 kr. Vnlírtí """E^ar bajusr- |
aft.
alódl glycí
70 kr 100 angol er5slevélpapír lOOboritéktnl dobosban, bzines monogrammal DOkrajczarral drágább.
50 kr Ift> 3 rtalotrnjabb pátens ntipalacakuk ivapohár-ral egybekorra.
KfV Csókol; mcftJaibü-ÜIalr T*T .\'\'awfeJaAgtainst^saöb. kendSre.
CJQ J-r> 100 drb on^ol pátens bi-tágntójejjji - ——
O fL a legdlvatoab és legalegán-aabb tarasi! holgykalapak, már disi it ve.
Rf\\ br Valósággal igazi kfilni-W Ki*TÍi palaoikkBl.
Itt. 20 kr.K™kbÄ
gélnek éa fejőkkel bólintgatnak.
&&* Semmi cbinaebuat titbbé, mert a valódi esflat olcsóbb, IS eaSr megekét 13 próbáz ezQstbQl, fémjs-pedig finom, airm járó fa-casetté, lezvs lí ft 1 test nagy erETeaikSa, dy tartalmaz : tükröt, homorian 34 db SO frt.
Minden ára a Irgjobb minőség biztosítása mellett adatik el. Arjrrgyzék-Ubellák sot 1000 uj, czélnerd tárgyról való rajao ingyen járunk. (1.15—6,3)
Megrendelések pontoaan éa rendesen telj esi ttetaek. Minden, bárki által bárhol hirdetett eredeti árakoTr éa dijtatesml laerutetib meg, valamennyi feotnevezett csikkek egyes egyedU kapta
lók: laduBtrie Halié, Beflabso, Praterstrasse K.
Curort
GLEICHENBERfi
V kbl Ulllsllllwllv (Steiennark, OesterfeWi.)
mil der tJonRtantins-, Emma- and IQnuaenztahl-quflU*- tiittl dea- toaatPi1\'" brunnen, innflcbat der Badbabn-fltaUoB Splfllfeld, nngomeln relaaod (•JaJC1 nnd fabmlichst bokjumt durck fie auageaachnolen llrdlerfblga seiner ^ neralwSncr, — inabesondcro bei skrofulSsen nnd tnlicrcnlOsen Kraokbeitss. bel Katan-hm iler Athmunga-, Verdannnge- deir Ham- nud Geaehlechtsorga11\'\' bel mnngelhafter Bluterzengung i BleJeksudht eta. »to- Ausgtzolohnete, T0D cinem Appenzeller Sennen berntteta Ziegeamolko. — voratlglicbea BE"0 mit einer ausurorde&tllch mlldea, wind- nnd stattbfreien Luft, ¦ e»aJbz*»bl* Wohniingen, _ Cnr- nnd Lezeaalona —gttte Restanrattonen nnd Ma*"*\' kkpalle, — k. k. Prist- and Telngrafen-Stallnn. — Ulo Commnnjnatioa" »\'* don ElBenbahnsUtionen Gnu nnd BplalMd vermllteln\'~UglIcka, Aaaaelie Fostvarblndnngw, BteltwamtQ and b«qn«me Lobi>kaiscbeii^- EsUaa van Hal bla October. :>„,..,-..,/ ¦ ¦\' ,r \' \\\'.:^ .
HlRerallwaaBor-IteatalhingeBi ztnd aa die gefnrtiirte Direction o4«r an
.die Rmnnen-Vorwaltnng in Gleicbcmberg\' bu rich to n t Wohnoog« gen — mit einer Darangäbe -^"jedoeb. nor an le lit tire. . • ;,
Bade-nraehltran sind dnreh alle rcnommlrtan MInsjrnl»r.ÍMer-Handlnneen nnd gTÍlsseren Bnchhandlnngen der «eteri., .MaBejidila aneni-golülch au bezieben, aowié ftaeli doreb dl« Radaeilan des „ftala-BomAgy»
•KBslOny- In Qr.-KanlaeH, \'. >>
Wajdita József kiadó-, lap- ós nyomdatulujdonos Niigy-KnnizsAn
<lS0-fi.fQ
Dir^on fisa &äUä&3i®r$&r Actie^Ver6^39r
tn Onta (Btelarmarck, Oeazárralnh\') _
^agy-Kanizsa.. Hetedik tívibiyasn.
26. Mám, június 27. 1868.
Ziilii-Soniof) i kő/Jl)ii>
Kiterjedve
SOPRON- és YjpSHIEGYÉÉRE, a,s\'íé\'plrodaloni, kereskedelem, ipar, g&ndászat, tidoniun) és művészei köréMfl
í..... efets it*B.
jH«|n>W(U kl<m«»>l»a»> hivatal: ¦\' > WAJPIT8 toqj.htorthttdi^\'*...
Előfizetési föltótelek
Hfljl>Bit liftílra* bordAiwal *t34kro ptMtán kS|dT*\' K|píaa-^Tm j.1 - 6 frt. — kr. Fél itn. .... --\'..a _ , KrurfraJra - 1 „ 56
A faa« haaibai pctluor^rt l.«*8r 7 kr. 9-«or $ in nrinaeR MtíIiW TipÖttatitírt 8 kr.
\' ¦ , A JjJrUt tann\' ¦\'"!:¦ ¦.•tjf.ptjliL.aax baiktaláil tUJalí Ja.
Hirdetéseket elfogad -
BL4aBfaAa: aKUDO HIVATAL PHtn. SWUnt tt
lutBwtbm:--------\'j--j iriiiiji i rmut\'
Előfizetési felhívás,
2aU-SdH06YI ÉlLÖlí
kiterjedve SOPRON-és V AS-megyékre
ezimti vegyes tartalmú hetilap 18G8-udik e5vi jalius—deczemburi félévi fülyumiíra.
Lapunk e jelen számával befejezzük az 1868-iki első félévi folyamot, moly alkalommal féléves előfizetőinknél letelik az előfizetési batáridő, azért felelettel felhívjuk annak mielőbbi szíves megújítására, hogy lapunkat rendesen s minden fennakadás nélkül megküldbessuk.
„Jelenet a lengyel tzakatiág
láarcibíl" czfmfl ide! BŰmeHékktnnlt 40 kr. beküldése mellett nálunk átvehető, kívánatra postaikig küldjük meg.
Előfizetési ár lapunk homlokán látható.
Hirdetésekét györsanTés jutányosán kóz-htnk. ........................•_-........
Nagy-Kanizsán, június 2u\'. 1868.
A aiadó hivatal.
A fatenyésztés ügye.
(FolruU. v. lége.)
A lefolyt szomorú emlékű 20 év kormányának volt a sok népboldogító intézménye kSxfll egy, (mely e nevet talán mégis érdemelte volna) midén a községnek a fais-
7koU ilikitás és faültetés .meghagyatott. —
~ Amim, hogy ennek maradandó hatása nem maradt népünk között, sem lehet csodáim. A nép lehangolva,i mindenfelét sok tehertol nyomatva nézete annyira megváltozott, hogy gySISIetét e rendeletre is átvitte már eatk azért is, mert azok rendelték, akik az adót rótták vállaira! — A mely fát a nép ekkor ültetett, az aztán kegyetlenül cl tölt Hitetve ! — \' Ily kedveiótlen elöiméuyek ntán folle-
; i hetai mar a kardéit:
l.LeJéta« a.tabsnvesztés ügyét a
\' nép koréba jobbra fordítani ?—
1. Kik által és mikép lehetne (azaz kénese) ezt kivinni 1 — . ¦-\'.Azt első kérdésre nézve, vájjon lehetne-e a1 népbe a ntenyéaztés iránt kedvet önteni, eddl^Tfleménret áulaldtaní? — én ieOje-sen Maian, hogy\' igen. — Mert tudjak, miszerint népünknek nagyon jó és egyenes,\' egészséges\'éazjárása van, mélylyel képes fölfogni a tárgyats arról jó-fbgalinat alkotni H* most ő a íatenvéaztesről a kellé felvilá-\'gojitifokat megnyeri, annak szükség*., haszna- és azépiegérol-meggyőződik, ugy
. Mztan Mhetjük, hegy tnl"fcgja karolni azt
s gyakorolni fogja folyton azon szívós kitartásnál fogva, mely neki jelleme, hogyha egyszer valamit jónak látott, arról le nem mond. — De- hogy e meggyőződés minél hamarabb és erősebben meggyökerezzék a népben, szükséges, hogy e fogalmakat már gyermek korában, megkapja, .tehát az isko-lában nyerjen erről oktatást —
Napjainkban a népnevelés ügyével foglalkozók, minden jót csak a népiskoláktól várnak. 8 valóban máskép nem is lehet. — A népiskola azon hely, hol a gyermek uj fogalmakat szerez, egyéb fogalmai tisztáztat-oak; a népiskola azon közlekedési cső, melyen a tudományuk a nép közé szivárognak s annál fontusabb, miveílgyedüli eszköz a nép közti műveltség terjesztésére; mert mig « mi^ngahh S7,flhjk_gicrniekének tárva ál^a
világ műveltség és tudományok szerzésére, addig a szegény pornónak falusi iskoláján kívül egyéb terc nincsen. Szükséges tehát, hogy a népiskolák a legnagyobb gonddal szerveztessenek. — A fatenyésztés ügyét is csak a népiskoJaitón\\^gyes,\'ji51éTkfl\'ésTFeP" lóén képzett népLanitók által hiszem kedre-
ifjfg ""g*\'j»Jw»lMjf--Oh.jlanflő » Ultjn-
tetben, bogy a fatenyésztés tana a népiskolák tantárgyai közé állandóul fölvétessék.
Bal soasmimliez fel Iv jtagéUet vao antehm.
Bizton liibetni, hogy a fin, kinek eszmeköre a katekizmus- és bibliával tisztába nem jöhet, mohón fog kapni o tantárgyon, mert ez mindennapi életébe vág, s a folytonos gyakorlati útmutatások által meggyőződik afelől, hogy mindezt ó is teljesítheti s Iparkodni íb fog a hallott oktatás és gyakorlati útmutatás alapján saját ügyességét is kifejteni és fokozni, mert ez méltányos büBzkeségérzet-tel jár együtt, midőn az általa ültetett,ápolt, nemesitett csemetét jobban látja diszleni, mint Paliét, Péterét vagy~többí társaiét. — Ha egyszer pedig nrinrennyire ment a fin, lassan kiuiaz iskolából, fölserdül — igen! de vele együtt nőnek fel fogalmai is a ía-tenyésztésérdl s minden áron iparkodni fog, hogy a látott és hallott módokon édesatyai házánál is foganatosíthassa ügyességét.
Ha az ifjú már ennyire jutott, akkor eze-lunk is nagyrészt el van érve. Az ily ifjú már nem fogja aztán oknélkül .kitördelni, vagy a gondjaira bízott marhák által bármikép megkárosítani hagyni a növényzetet.; Az ó felvilágosult értelme belátja már a fa becsét és sajnálkozni fog egy ágacska letörésén is.
Ennél tovább óhajaink nem terjedhetnek. Ha népünk sarjadéka ezen pontot elérte, magától fog A tovább haladni. — Itt, (vaumint eddig is csak az átalánoB fatenyész-tésrél szólottam, ugy tovább is) a részletekre — Vájjon lomb- vagy-gyümölcsfát, ennek minő fajait, minő mennyiségben művelje ttb. — nem terjeazkedhetem, arra, meg fogják ót az idő és saját körülményei taoi-tani. — Csak azt kellene megjegyeznem, a mi magától is következik, hogy helységcn-kint jé! rendezett a a néptanítónak gondja alá helyezett faiskolák aUpitassanak, .honnét
az illetők részint csemete-alanyokat, részint más a nemesítésre szolgáló részeket nyerhessenek. —
x Hogy a tamilok szorgalmának jutalmazásra s kedvokilék élesztésére mindig akadnak fldozatkész ögyoárátok, ezt bizton remélhetjük. — Az ügy olyan, hogy ezt egy gazda asm, vagy a gazdaság iránt érdeklődő egyén sem nézheti közönyös szemekkel, hanem ahol tehetviűzre fog működni a czél eléréséré. íé Azért igen, elismerésre méltói a zalame-gyei .Gazdasági-egyesület* abbeli intézkedése, miszerint pályadíjakat tűzött ki a fatenyésztés ügyében magukat érdemesitett néptanítók és szorgalmas tanonezok számára. j Az -ily áldozatok sokszor többet érnek ejres ajándékoknál!
VEEES 8ANDOK.
A navelóaről Altalftban.
(Folytául. .*
^_____ kell tanulnia
a tökéleteséi
vésbé tökéletescká^iegkülőnböztetni.hogy ezáltal megkeaSauk-aJakéletesitéshezL rekvés alapjának magamagábani lerakása. Óriások,- vitézek és erős állatok a gyermek ábrándjaiból valóságba menendenek át és ezekét majd utánozni akarja. Ez irányban a tökéletesség eszméje könnyen bizonyos hajlammá válhatik. De meg kell kisérteni a gyermek törekvési hajlamának még más fokozatos lépcsőzetét is és azt építeni. Nem csak a karok ereje, hanem a kezek ügyessége, a nyelv tisztasága, a gondolkozásban! jártasság, a cselekvósbeni gyorsaság és tisztaság vonatnak a gyermek vágykörébe. Hanem a jóindulat is e szakban kezdődni íog. Bz okból azon részvét, mélylyel gyermekek állatok iránt lenni szeretnek, mindenek előtt meg fog erősíttetni és arról fognak gondolkodni, hogy embereket is részesítsenek abban; mert mielőtt jóindulat keletkezhetik, részvétnek kell léteznie. Azntán pedig feszült szemmel kell kísérni roszíndulatu nyílráui-tásait, mert ezek igen komolyan tekinthetők rósz jelek gyanánt. Jellem, mely ez irányban már egyszer el vau rontva, tökéletesen nem javulhat és a veszély néha már korán kezdődik. — Itt főszabály az, hogy fiatalabb gyermekek igen gyakran magánosan ne hagyattassanak, hanem inkább minden élétszakásuk társalgó legyen; magától-érte-tődik, miszerint azon társaskörben, melyhez ezek tartoznak, a legnagyobb rendnek kell uralkodnia. Ha ez csakugyan igy Tan, akkor; a roazindulat nyilvánításai szabálykivülick és a roszjadolatu gyermek ezzel az uralkodó rendet magaellenesnek találja; magányban érzi magát és ezen ,magányosságábau kell, büntetését találni.
A fi- és leánykorban az iskola lépj fel teljes jogosságával ésltt mutatkozik majd,; mily eredménynyel használtattak fel a ko-j rabbi életazakok a készség cs tudnivalók) képzéséro.-Semmi esetre sem szabad a házi
nak feladatától feloldva gondolnia magit,- -ha az iskola egy részét a neveléanek magara vállalta, Az utóbbi csak okkor nmkodhetik áldásosán, ha a szülőihez a képzetfaegi elö- \' menetelt! gyamolitólag és elomeaxtítotag W-sérí. Lzért a gyermekek házi gyakorlatainak nem szabad ellenőrzés nélkül Usamhnok, sót ezeknek kell a ház és iskola Itöstí legközelebbi összeköttetési szert képeznt Bé még többé, mint az értelmi vezetés, bizaji& a házra: a gyermekek erkölcsi veietéatraW idős gyermekekkeli különféle érintUa#^tal gyakran veszélyben fog forogni aji lgluság és erkölcsi szabadság, mely a gondolkozás és cselekvés összehangzásában gyokendzik, támaszi-a leend szüksége. A gyermek bő-vebbi közlekedésében is beállazuL-a jogliajr lam Gs a méltányosság érzelme s az ifjuági ~ negaességmk mJmi helyreigazilAsokat kell észrevenni. Ezért az uralomnak szilárd-, a fegyelemnek szigorúnak kell lennie. A lélek-ismeretnek,. mely most mindig hangqsabhan hallatja szózatát, tisztán visszatükröznie
a jellem önleges része megszilárdítására .sé-
Az ifjú és hajadonkorban vagy be van végezve a "tanulás, vagy pedig meg mj~ tattatik különleges hivatásuk kiképzésére. Ennek hatása most attól függ, hogy a tanultak megtartass és az azokban! előmenetelre suly fektettetik-e? A tudomány részint magáróli, részint a cselekvéssel! aesxeUtttv-tése legtisztábban, szcmBetünánek kettl Azonfelül végo szakad most az i\' mélylyel a gyermek, a fi, a.leány I voltak. Az ifjú alkalmassága, a hajadon biztos állása kérdésben forog. Az ifja távolba törekszik állást keresendő az <Jla(fH -társaságban. A hajadon a házi irtffljflfojii vonzva érzi magát, és az erkölcs véMB*v_. alatt fonja csendes szobájában a jovíTrtas^ színű fonalát Hindkcttőjöknél CBÍtteljik* környezetük, sőt szülőik iránti /nyittató;, napról-napra önállóbbak lesznek és a jenem gyengébb részei most kezdenek szilárdulni. Boldogok azon szülők és gyermekek,\' kiknek és kiknél a nevelés ügye főmozzanataibia sikerült.
SINOKK SAMU;
Heti siemla ¦
jmi» í»-«<s isaa.
—, Klapka táborook Napahun horaxeff nevéében az egyenlőségi kör es&yda\'a-tBbU tölt * kCvétkozölog válaBxolt a heroaenBK. tatímeU . üdvözlérekri!: Legyenek ineggyM^vej "\'»°»7 amint a franaiák egykor őszinte reklSWjlVvel fogadták fi\'-gyvrTi\'iok (cyöleimét, ugy^nioftsiint. oly rokonszenvral **Vititifc- alkotnánr0\' v&ao-nyaink, tubadBágunk eonsoUdaftiát-^-. Kápo-leon\'hcrcseflliél aaok hBrcBag-ás.föoron ldvOl még egy 101 évea Laoua\'nevQ 6»aoda,kért ki-haUgatáat Lacos L Hapokaavalatt, mlat katoaa árkásett 1801-béa luniukba, TétervUraatMaiat .al^tUt SiDillalolt. Falgyog/nli«»; ntáatkeafa-katésMI élt iiUg hatáakW. La^gr.Osstal-
-i^W**?" megajáou^kozAé. i
— AJioovM^ de
Klajik* tábornok iwulléte ezt akadályoaá-Mí-¦ tltto *\\ pesti borselap újdondásza i. doputádótdl kénlé: Miiirt nem tartják meg ma a gyűlést?, Ezek tréfából elmondat, bogyiflipVa ksnáftfo pipaszó mellett beveréu, Napoleoniwrciegtuaiv • íctta ül, asért nem lehet megtartani. ÁM ujdon--dási nora vevő tréfának, hanem szépen leiri es esaaiojiyta lapban. — Obrenovios 21-én Pestre
érkezett, Inuua Belgrádba utazik —Mihály- -kir^belügyminísleriuiu2lb7> «. a. valamouayn-
lierczeg négy gyilkosának kívégeztetéso o hétre vaa kitűzve. — Manzaillo kapitányt, ki a szerb had- és igazságügy-miniszterek meggyilkoltatását tervezte jun. 19-én reggel Belgrádon agyonlőttek^-— Bukurostben nagyban készüluek Napóleon hercxfcg ulfogadAsára. — 21-én Buda-Pesten 4 magodperesig • tartó földrengés volt észlulhctű. — A héten HamzKabégon egy vasúti rauukaat\'gázolt el a mozdony. — Münchenben gr. ChortBjBdsyiUballgattototL — Balassa hQo rajzolt arczképét adta kí Vereby Soma. — Tsang-tso ifjú cbinai császár, ki 14 éra, mok\'nősült meg Chíng-Khing* tartományban. Atf ^-császárné 11 éves mégí\'csak, de sok testi kellemmel bír. A császár nemsokára teljes ke-; runak fog kikiáltatni, amidőn is Bsemélyesen veszi át a kormányt. A világon jelenleg aligha nem a chinai caátáár a legifjabb uralkodó. — Ó Felsége Prágába való utalására készületek tétetnek. — Napokwn hg. 21-én távozott Pest-nSL — Lbergényi-CburínsLky pörről Amerikában egy öt kQtetes regény jelent meg, tele képtelenséggel. — Gersdorf éa Hamburg közötti utón néhány leányzó egy fonott gyermekkocsit vont maga után, melyben a csecsemő bepólyázva fekUdt. De a fiaáncz éles úrra „contro band"-t2t szagolt s nem is csalódott. Kikutatta a kis kocsit s íme a csecsemő 100Ú darab külföldi ¦avaron feküdt — A Vesuv folytonosan tüzet kánv.
Zala-megyei hirek.
— Sz. Alajos napját a nagy-kanizsai tanulóifjúság fényesen Ünnepelte meg; előestéjén taklyászenével tisztelgett főt. Könnye Alajos igazgató urnái, liol NéiuethElek hatásos beszéddel: üdvözölte ~a~ la^buzgalmir^tanárt, melyre—lénj-bogy~rö^d-az^v^óa-után~4ŰRdo- lelkét—A
hatalias szellemben felelt, az ünnepelt, ezután báró ni dal énekeltetett el s a Rákóczy-induló mellett a fáklyás ifjúság hosszú sorban kigyód-zott ; a főutezákon végig, roppant néptömegtől kisérve Tárnok Alajos gymn. bisottmányi alelnök ur lakásához Ottaórve pereznyi szünet .állt be, a zene elhallgatott} az ifjúság .két zász-tajátdengedezte a szellő s közbV diszkardosan felöltözött, ifjak deli alakjaira olj\\ világitólag \'hatott\' a tűztenger. . . . Egyszerre meg^yíltTaí ablak a rajta fagy Ixraületben-megőazült-tisztes, dSt engedett láthatnunk, L pillanat valóban . költői s, elragadó volt 1 Pullák Lajos üdvözülte az érdemes férfiút alkalmi besxéddel,melyre ér-xékeny szavakkal fülelt a megtisztelt. "Ezután a* yárusháxáhoi, a honnan elindult, tért vissza péklás rendben az ifjiiság, itt-ott még a közben .lakó s a gymnasíuiii ügyében,; működő tagokat . élénken éljenezve, mint a fáradhatlan buzgalma, tanügy pártoló s a Lslybeli lugymnasium ujabb ilttkul/uwra balábosan ,befulyó s kezdeményező t.Wbuddli Antal bizottm. tag urat, a hizottniány í^anlegi titkára ftijúrii Lftjiwt sat — Valóban iBZÓp;és Örvendeztető tanitjulét aJa~az~ ifjúság .ai^aw érxtiluieiuuk, midőn ünnepeltjei, a két érdéná** hazafi iránt" élwniuréaset ..-viseltetvén, nér^faSyuk alkalmával az öaszes. tan- es irópnu-véfeíngy tarátui nevében is ily kegyeletes ki-\'tnotetástMa résausitv. A vidősun sznrkesstett ud--jeii^biiaxédeket sajtó alatt le vő. Ha Ujuk a szép jmjfa? tf&mü lalk^azóutű-künyvben függelékül , Jígéasterjedölmébep húzzuk. A lelkes gyinnas. ^f^aság„iránt midőn ezen nomes ösztönből ^latk^tt\'raelekvényoért a nyilvUnosság terén • KázaluskikxOnQtŰnknek udnuk szíves kifejezést, í^\'tio szívvel,ismételjük, hogy a két Alajost, ^Könnye és Tárnok Alajos.urakat, a helybeli n^rjnin r Isi nyvékeny tiraolHiaát a magyarok ¦¦iCD0Sukáib illesse!
.V-s^s tfiÜsstelondő Kádas Rudolf kir. UoácjOB és a dunántúli kerület ffiigaagatnja esajAIbblB m dfli vonatul Kesatlielvról Nagy-Kaalan érkozeU; hlvStalos korntja-Tilkalmá-. vaj vAratnnkbaii több b^fml^idosvón, nemcsak ax Ottftta lajKalaa^iSWiTBncsélteti kegyes láu> \' gatiaával, hanem ugy hisszük, a_ főgymriasianii . u^AUa Ipiati siaOTMbV l Um IwLljáaa s ismert lelkes buzgalmával lehető halni [og. Vároeunk Btazes lak()6sága UHribn lULlrg tuvé!yr»seggsI,iiioni^iik tliUni JuxDttl— yílolMtJ)legmélyebb DeUÉerétet : kJl 1-oniBf liL^jrr ayroópant meleg idojLatobsu ktjlvuakmn nü^V áajAt egészsége Itoeakasta-4áiévid leau Inintájos látogatásat. őrizze a Jó-\' sigwi%aJri«eg>lis^iUorernutl
— Vrsak) Julis, nagykanizsai lakos és iWzuakn Rszulta ás\' Anna, veaetdknerének ?nSMÍÍlÍrf»JAi ilvaTínzíotasa^. óvi jum.\'
Fa.JteU bolttgyminlsterí repfle-
—Ex ti nutour czimü uj tűzoltó találmány-. ^iraLf^W gl^ityaaárnap tóttatőtt meg Nagy Kutasán a nyilvános próba, mely alkalommal roppant sokan, vették körül a kísérletet s annak gyors s könnyű bassnálata meglepett mindönkit » altaiáttoa elismoréssel találkozott. Ara frt tói i-lÜ.fr^:^Tegyttíékhox*JL2 frttól3:frt,&Ö krig teriod.\'Bővébb\' értsaitftssel a nagykanizsai első „Tailakoxó s közvetítő intézet" készséggel saol-gá], egyesek ós községek számára azonnal megrendeli ezen kOzhasznu gépet, melyet a magyar-
törvényhatóságnak ajánlt,
— Holvoit, hol nem volt... Ab óra-Utésuket ha nem számlálhatja az ember, az egyház látogatását\'iBem tudja biztosan eltalálni, főleg mikor annak zenéjo is hiányzik^ Egyik á; másikát vonja\'maga után; elromolván t L a toronyéra, as orgona la vonakodott hangot adni.
— Balaton-Füredet az idén május 16-tól jun. 16-ig 382 vendég látogatta.
— Rosb hírből jó hir. E.vidéken csatangolé rablóbanda most folytonos \'feszültségben tartja a közönséget; a városuk a falvakban is töbuazöro&itett éji őrjáratok rendeztettek, a megyei foglárok éj napon itt szakadatlanul ügyelve jőnek mennek. Mindéhez még as U járni, hogy a félénkek fel is ültetik a hatóságot; Így történt legközelebb a murakereszturi apát ur kirablásáról N.-Kanizsán elterjedt hírrel is ; jelentés folytán Martinkovita főbíró ur azonnal erélyes parancsot adott ki az épen úgyis as ottani vidéken csoportosult foglárságnak, Bzigorn intézkedésre, azonban, mint Kisfaludy csendbiztos urtÓl hallottuk, az egész rósz hir kacsa volt
— Tudakozó és kösvoti ,<J intézetünk érdekében N.-Kanizsa város L tanácsától mai számunkhoz mellékelt hirdetés hordatott szét magyar és német nyelven nyomatva. Ajánljuk az érdemes közönség figyelmébe,
Gyilkosság. A klo-komáromi csárdában az izraelita vendéglős, egy gonosz tetteiről oly ismert s neje gyilkolásával vádolt Rába nevezetű galamboki lakossal óaszakoczczanL Bába kést ragadott és a vendéglős mellét kereszt vágással, felhasitá, erre a kis-komáromi biró a dühöngő lecsillapítására oda sietett, Kába neki esett késével s oly sebet ejtett a városbíró mel-
gyilkos tovább állt, de nyomában vannak.
— Koldus-ügy. Valóban a szó szoros értelmében koldus-ügy, amiről pár sorban szólni akarunk. Nagy-Kanizsán annyi a koldusok éa egyházi ünnepélyességek alkalmával a nyomorékok száma, hogy szinte félve megy az utczára az ember. Kóazaéggul felhívjuk a városi t, ha$é-\'ság éber figyelmét, inert vajmi hajmeresztő az oly események megtörténte, mint miről a pécsi „KaTaüz" elég találólag leírva lüdoBÍt bennünket Pásztó mellett, antzen tk uti búcsúra ,jn.ébft. 50—60 ezer ember is gyűl össze, Kikötözött több száz s néha ezer koldus is van, ki egyik a másiknál borzasztóbb kinézésű a nyomorék! állapot logmesterkéltebb ablakjaiban,. Most jun. 5-én két 10—12 éves,gyermekkel kuldultattak a vén lelketlenek, b egy nő az egyik gyermekre ráismert, azonnal jelenté az Illető hatóságnál és a vizsgálat megkezdetett. A-gyermek olőször nem akart váltani, félt, mert mint utóbb előadá, a boszorkányok ugy Íb minden csontját majd hogy ki nem szedték, s ha ellenük ^ét, még inkább elnyomorítják. Borzasztó o fin ellorzitáaa; eltelött másfél ^wél tűnt él anyjától mindkét lábu ki van a térde csuklójában csovarvn, egyik a bokában is, az ér mindkét\' karjain be van vágva, kezűi válla felé zsugorítva, melle behorpadva, mindene egészen kiszáradva, a ugy néz ki, mínt egy csontváz. — A másik fiu nincs annyira eltorzítva. Alakító* mesterük egy má~ \'ríapécsi koldus, kinek ott\'háza, telke és nagy. szőleje van. — Számtalan ily lelketlenség történik, anélkül, hogy ezen gaz koldusok csak . kérdőre is vétetnének, vagy a dolog kitudatnékJ \'Hány* gyermeket lopnak él.ezen fene vadak, hányat a szegény szülőktől olcsó pénzen megvásárolnak vagy bérbe is vesznek ki! Addig Ja, tmg as ország koUuaai; iránt tüzetesebb iniez-i ,kedéaek tétetbeinek, nagyon óhajtandó, sőt szükséges volna, hogy a kormány_ minél hamarább — hisz csak egy egy egyszerű közigazga-\' tási rendeletnek kibocsátásába kerül — jntéz-kednék as-xránt^és ndná-ki-a UgsrigornBb páranosohitot a végrehajtásra szigorú felelősség alatt, hogy _ily búcsúkra, vásárokra, de semmi nyilvános helyekre is koldusoknak, kik nyomorékok s" undorító- kinézésüek,, feltünőleg testi hibások, megjelenni no legyen soha szabad sem maguknak , sem magukkal ilyen ; egyénokot hozni. így a mesterkélt testi cl torzításnak, gyermek-rablásoknak egyszerra eleje vétetnék s egy más, a természet\'osö^ú^ játéka — monstrum, lususnntunD— is rltKrílian fordulnának olőjS a most még meglevő nyoniordfe\'koldusokat saját fyzségök, a különben is.fenálló kjlzségi rend-ssaliályok saerint ellariam < tartoznak, íni lia megturténnék egyiittal mügszünnék az isr hogy a koldulás, valóságos kereskedés és üzlet gyanánt folytathassák, még. pedig különösen a hucsiités.vásári tllMinyirn len^zegedúttkordusoki
f;arásitaságai éa iszonyú kihágásai álul a válásnak is megbocsáthatlan bolránkoztatására. —
_ Vajha nem hangzanánnk el az ily szavak a
pusstában 1 ¦ :..,<.
— Halálozás. Városunk egyik polgára nejét Kiss Józsefnél, tegnap holyezélt az örÖk-nyngalomhelyére, tevékeny élete 74-ik évében.
— Megyénk nagyérdem tt intelligens tagja, lánglelkU knth. költőnk Talobér János plébános ur következő kibocsátványát hozzák a lapok a Deharbe-féle hitelemző beszédek ügyében; : Istennek ugy tetszett, bogy épen akkor midőn a hitelemző beszédekre vonatkozó nlái-rási-ivek a nyomdából kikerültek volt, súlyos betegséggel látogasson meg, melynek következtében aláírási-iveket csak most küldhetők a fóL kath. papság ogyea tagjaihoz, s így az eredményt bevárni kénytelenittetvén* á vállalat megindítását csak július hora Ígérhetem. Méltóztassanak az Ivtartó urak, ha lehetséges, június közepéig, legkésőbben végéig, beküldeni Iveiket. Ez okvetlenül szükséges, hogy magamat tájékozhassam ; mert a nagyBzerű vállalathoz csak ugy foghatok, lm azzal biztathatom magamat, hogy legalább a kiállítási költségek ki fognak kerülni.
— Különben a mü kéziratban nálam teljesen készen van, s gondoskodtam, hogy megindulása után még halálom esetében se szenvedjen semmi fÖnnakadásL Hogy az egész munka megjelenését 4 évre szabtam ki, oka : mert annak minél könnyebb megszerezhetósót b nagyobb elterjedését óhajtom. — Egyébiránt, ha a t. pártoló közönség egyhangúlag oda nyilatkoznék, hogy a kiadást gyorsabban eszközöljem, kötelességemnek Umerendem ezen óhajnak megfelelőleg intézkedni. Köszönet azon lelkeseknek, kik a lapok Utján vett tudomás folytán azonnal siettek pártfogásuk kijelentésével, kik közt magasztos örömmel említem a derék, szép reményű kassai éa erdélyj papnövendékeket Jdinthogy pedig az eddig jütt~urak közül többen mindjárt pénzt is küldöttek, ennek kapcsában bátor vagyok azon figyelmeztetést tenni, hogy én egyelőre az utólagos péhzküldest előnyösbnek tartom. Végre, hogy azon érdekeltségnek, mélylyel e jeles, igazán korszerű munka iránt lelkemből viseltetem, ujabb kifejezést adjak : azon ivtartó uraknak, kik a hitelemző beszédekre legalább 8 aláírót gyűjtendőnek, jutalmaknak fönntartott, könyv-
-kereskedóaekben már nem_kapható^_két kötetli költeményeimből — melyeknek bolti ára 3 frt volt — egy-egy példányt ajánlok föl, melyet — ha a szállítási dijt viselni készek — előleges ki-
Í\'elentés s a lakhely éa utolsó posta kitétele mel-ett bérmentetlenül bármikor megkaphatnak ; a így, ki 10 aláírót gyüjtend, a Mtelemző beszédek szokásos tiszteJetpéldányAn kirnű költeményeim egy példányával rendelkezhetik. Kérem a minél-előbbi aláírást; medjp^Iösszámu példányokat nem TryonuTthat^&Sa&xon kellemetlen helyaetbe juthatok, hogy a^gésón jelentkezőket legjobb akarat mellett sem fogom kielégíthetni AjSn-lom különösen a lelkes fiataloknak, a papnövendék uraknak e mű fölkarolását, mely & -bekövetkezendő szellemi harezokban mindenkor haszon-vehető védfegyverök leend és melyre most könnyű Bzerret lucsinyenkint, alig érezhető áldozattal tehetnek Bzert T. pártolóim becses neveit, kík a mfi megjelenését részvétükkel előse-gitendik, az utolsó fűzetbon el nem mulasztnn-dom az utókor emlékezetének hálásan átadni A kath. irányú lapok nagyérdemű szerkesztőit bátor vagyok e sorok közzétételére bizalommal és-azerstettol fölkérni Za 1 a-Szen t-Bal áz a , május 29. 1868. TALÁBÉB JÁNOS, pleWnoa.
— Csáktornya. F. hó 16-án szokatlan élénkség uralgott e kies fekvésű kis városban, uj élet honolt a különben egyhangú utczákon. A keszthelyi gaadászáti intézet vidor fiatalsága volt itt. már két, napja, egyrészről komoly szemlélődés és vizgáiódáa, másrészt kellemes társalgás és mulatság közt osztva meg az időt A „Zala-Somogyi Közlöny" 24-dik száma közölte már ujdonsági rovatában a programmot, eztet tehát ujolag elősorolni nem látom szükségeBnek, annyit azonban mégis fel kell említenem, miszerint attól csekély eltérés történt. így például a varaadi kirándulás elmaradt! Miért ? Hallomás után közlöm e hírt, mely. e tekintetben el volt általán terjedve,jügyanÍB a várasd! hatóság felkérte volna, fiatalságot vezérlő tanári testűlet igazgatóját, miként szándékától — azátrándu-lást illetőleg---állana-elrmárt- zavarok előidézésére akarja ez alkalmat bizonyos párt felhasználni. Elég sajnos ez, ha igaz! De hagyjuk a kényes tárgyat és kövessük a fiatalság további lépteit A napi kirándulás bevégeztávol, az esti órákban, gyűlni kezdettek Midé — vasúti vendéglős elég kényelmes mulató kertjébe. Majd megjelentek az ideiglenesen itt taxtoakodó szombathelyi zenészek.— Vajda primaasága alatt — ós meghúzták, szívót emelfl1 csárdásaikat. A fiatalság élénksége, mágnea^volt, mely ide vonzotta Csákternya vllogátottabb köaönBégót, Hangos .éljen\'-ek Üdvözölték tekintetes Horvát György
— az uradalom "érdemekben gaadag, kormányzóját és kodvcs családját — szintúgy tekinteten Ztoglur LajoBj; uradiűnii tisz^rtót családjával, ez ntóbbit különösen egy^ röktönzött, vidor ^áijeiiua tíazte>tóa-osfmüíd^lfll fogudták, ~ - -
Szóval pár negyedóra elég volt, hogy a váwa inindkótnemtí lakoasága ott eléggé képviselve legyen. Felváltatta a zenét a kis szánra, de nagy hatáasai éneklő dalárda, több kedves dal-ÍJ inulattattefiközönsógüt. Következett ezután W fiatalságra néaye legkedvesebb mulatság a .... ^tánpz., Rövid idő alatt készítettek — a rükUInzésbez mérve! — etég alkalmas bolyisé-gút és élvezettel is tánczoltak majd fél 12 óráig. 12 óra fölé Adaraetz vendéglőshez tartottak az ott megrendelt vacsorát elkölteni, egymással utoljára kocznzintani. A. zuwi az étkezés alalL íb folyton játszott, akkor hagyva eaak. él mídőn az igazgató tigyulmezteUJ a fiatalságot, miszerint ideje már mindenkinek elkészülni a közeli útra; — s valóban fél 2. félti mindnyájan készen álltak az útra én siettek az állomáshoz, érzékenyen búcsúzva ol u kedven várostól. Hiszem, hogy a mily élénk emlékezetében fog maradni a fiatalságnak i\\ Cmtkternyán töltött !1 huszonnégy bra, ép oly kedveaeii fognak vtaz-Bzaguudulní a helybeli tiatalok és hölgyek n keszthelyiek társaságában töltött érákra.
— Úrbéri egyezség. F, hú lii-án köttetett meg Dakanovctz községgel az úrbéri egyezség a Csáktornyái uradalom résséről; Az eredmény —¦ hiszazük — mindkét felre nézve elég előnyös. Nevezott község képviselője, illetőleg meghatalmazott ügyvédje, tek. Skubücs László ur érdeme e tárgyban elvitázhatatlan. Ö — már hosszabb jdÖ éta — folyton igyekezett, leginkább ha^h^tos közbenjáránn felybln, czélt érni; és ez végre sikerült, s o siker annál figyelemre méltóbb, mert az egyezség, közvetlenül, oly esemény után köttetett mefj — értjük a tur-csíeseit — mely egyátalán kizárni látszott minden reményt hasonló eredményre. Meg kell még említenünk Tivadar Ferencz, községi jegyző urat is, ki Bzintén összes tehetségét oda irányozá, miszerint a czél elérhetését a nép java előmozdítása érdekében lehetségcsitse.
— B n r m á 1 á a. F. hó 1 ti-án, a délutáni órákban, fényes fogadtatás, harangok zúgása közt vonult be méltóságos Kral helyettes-püspök ur Csáktornya városába. Valóban lelket emelő volt az ész egy háznagy környezete kíséretében. A város minden rendű lakosa tipintt n ritkn. ny.nr-turtás tanuja lenni Másnap — 17-én — a vidék népe özönlött a városba részesülhetni a bérmá-láa szentségében, mert o nap kizárólag az ö számokra voH.fenntartva. Amint hallottuk 18-n a városiakat bérmálta és r-unek végezte után folytatta körútját
Keszthely, június hóban. A győri tanke-. rűletí főigazgató ur, főt Kádas Rudolf 6 nagysága5 elnöklete alatt f. hó 2á-án a várpaház tanácstermében iskolák ügyében gyűlés táftiZ-tott Főigazgató ur élénk színekkel festette fő-elemi iskolánk többrendbeli hiánya halásztbat-ían orvoslását TöoHkozöttszőnyegríi boata-a tanítók jobban díjazását is, ugy szintén a két
lányosztály többre emelését"\' (Közben-fcözben 5 \' gyűlés nem egy panaszt hallatott a kGlteégte-letiség miatt.) — Azután középtanoJáink ti osztályra vagy reáltanodák létesítéséről vúUs&ó, ezen eszmét a gyűlés örömmel üdvözölte b óhaját fejezé ki minél előbbi kivitelére. Egész biztossággal nem mondhatjuk , de jövőre mégis, hogy az ölfölálland, igori hiszszttk; Főigazgató ur fölhozta még, alapos okukkal- támogatva a ~ tornászat ésegykisdfiddvőfelallitasát Ez utóbbi különösen viszhangra talált- Amint a gyűlés nyilatkozott, jóformán valláskülönbség nélkül állíttatnék fel. — Érintve voltak a hegylakók is; itt az iskola áUíthatás lehetetlenségéről nyilatkoztak, hogy aggalmuk alaptalan, okadatol-tam e lapok mult évi 26ik számában- — Végül fönÜHztelt igazgató ur lelkes szavakkal zára be a gyűlést, éltetve a királyt, királynét, as alkotmányos szabadságot — A tanácskormány a ministeriumkaz terjesztetik foL Adja Iatan, hogy jó sikere legyen í
Színészet Kocsisovszky Jusztin azín-társulata a fürdőidényt nálunk töltendő, \'megérkezett. Az előadásokát „Szép Helénáival kezdte meg, ezt követték : „Zrínyi & költő," „Boumy boszorkány,41 .Az üldözött honvéd." — A operettek zongorakísérettel adatnak, mialatt zenészeink nagy bölcsen hallgatnakrc5ak folvonások közJítt zengetik as üditő hangokat, mintán a silány zongora vesékig kutató beteges zongáaá-val a jó ének hatását nem kis mértékben esflk-kenté.-Nem akarjuk a társolatot -vádolni, mert ki tohot-arról,.hogy zenészeink tősgyökeres magyar czigányok, mint ilyenek- a. kóíához csak annyit ériének, hogy megtudják különböztetni a hírlapoktól. De jobb zongorát mógb óhajtanánk. — A sok szép rmmtjAirtn* várt aratást megértük, hála istennek, sem caalatkoz* tunk. Szőlőink is vig saűrsttel kecsegtetnek. — Isten velünk! \'KEB2LER GYULA;
SomOgy-megyei hirek.
^pns 1803.
h. A németladi éa baroai poata-állomások közt e hó ai-eti "a délutáni órákban az elsőbb omlitutt állomásról Barcsra expediáh\' fl" ft "dall vaspálya-társaság egyik ott UVŐ ügyiittfeenek czíniEott 20 ezer forint rdtolvfcjottatnti iA psata-
Talmi &JM°
¦JRDÍII BrtICCBIT. TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ARANY-ÉKSZER.
Ki »3 czikküt niiot vuliWit birni nknrja, iiz lunluljon m uyycbült
lihlostriv Hallc-tiez Bécsben. Pratcrsírasse 10.
!i Távirati értesttés Î ! !
í • «
A londoni csIfdlorvényBaák\' halárd*atllag i\\r*nimitSL bon ¦*
lana) táriaaag retira a ktipaatl rakJwryaa, BeoiiM iTaOUab». K.
|IL,) kéuyiBeritve es asonnal ilirudtUuflk. Ehbvzkárpeat §, 2OJO0O «4*
EladiÍNi irány nafí
gg^* Ab ékasor állaudúnáfriat-rt ir,
Brill nni-éksser.
finoman kiállítva, aa Ismerő la esalódhatJk o* éksser valódi Talmi aranyba van Togva, a belehelyezett bri-latttyk a legfinomabb begyjegeczek. melyek aa éléuk fényt sohasem vaflatlk, ngy silntin más drágakövek Is fe! nem larnerbetSen tannak ntánosra.
Egy molltü......1 frt 60 kr., ! frt, 3 frt.
Egy pár íttibevalé, . . . I „ 60 , fi . 4 . Egy . \' mellfumb : . . I frt, I frt 60 kr. Lgy a ujjgombok . • 1 . I. „ ö0 „ Egytf;«afiu*k . . . . 1 , 1 , 50 . Egy brillant gy-rll legfin. í . 1 „ 50 , Egy- keresaT mint eksser. 1 .
CihivIt Talmi araojr-ébaser.
Egy liaea Talmi arany bél.....1 frt fifl kr. Egy pái
Egy uyaklincB........í . 60 , Eay pg.
Egy eeáhltd n5 Collier keresettel . 1 frt. lanttal 3 frt 61 kr.
Egy melltfi . . . BO kr., t frt, 1 frt 50 kr., 3 frt.iEgy [tár email-tnoilrroi Egy pár fal boraié SO kr., 1 frt, I frt 110 kr. |iVy . . -ujjgumb
Egy kstet fölre raggeaBtU......40 kr. \'Egy medalllon . »0 k:
1 *s Itt* ÖVfö Baptár, mint medaitlon, csen nsépjErry rmail-gyurfl . .
JlfJ avT. Charivari-tárgy, megaranyoava egy nl.la- EJry lánra cmsilM
Ion bcaapoo, uap-felkeltet és lenyugtat, a nap és íjiEgy nf.-Iám-i.......2 . «0 .
hasasát, a másikon a-bét napjait és a dátumot mu-j Febele éksaer
tatja helyesen bb báron kint, na hetenkint igazítandó.] flcnrii-. Jet- ús Kmtcsnkbél állandó.
lírákban.
lil.ijr állunk jiíi.
(iyifiier-élipser.
••Ilin ... 1 frt, 1 frt 50 kr., i frt, rt, KII
ir ÍUlbdvnl.i . 1 , 1 . 6(1 . 1> . ¦ , |h
. nir.llgumh . 8a kr , \\ fn, 1 M ütt ki |h
. uijgvml, 1 frt, 2 frt, 3 frt ,!\'\'
Egy férfilG . . . . 1 « l H 6(1 kr.
Egy díí collier . 2 frt &0 kr„ 3 frt, 3 frt 60 br.
EKy kar karika . . î frt, 2 frt 60 kr.. 3 frt.
Egy «inor Alaki iTySiicy Ü frt, 3 frt, 3 frt 80 kr.
kmail-élihser I
diasesro kiállítva tui-emall Talmi aranyon.
Egy niHliQ......1 frt, 1 frt 60 kr., S írt.*
Efry niellili val\'.dl gy3ngy és cmaillel díszítve j]
Ú frt, 3 frt, -4 frt.
1 frt, I fri 00 kr., 2 ft lllfl, fttibi
I rabét meghaladd, angol férfl- és uffi fobéraaoiaak, angol váaVastsaPi I lek, angol asebkendSk, asatalf kendflk éa legflnotcabb angul Hhlrtlng bfll I állö rendklvtUI ári kési Intek hallatlan olcsó áron megasareahetSk. Aa ¦ oly alacsony árak, vt»rn nyitva ralamennyl csikkek aebés mlfllíségéheB lés siépaégélias, iTlImi/ui érdo kel hetik a magán-egyénekei ugy>, nini 1 M IsméUl-adóknL. inhi>l li.tauuló eladás még soha nem ttlrténL a alít gha Is fog alfijitnl. .
Hntünlitli\'tixnnnk üsíso fontosán nz itt jegyzett drnk ;gyébl. árjrgys.fkekkel s mcgfonlulstidú uxáb\'bá, hogy ki nem eló^
áruk mindi TisaiaMlHuük,
lenkcxés uélklll rlmkatótotaek, és a péna bérmentve lüly ol{árás által a loljus megelégedí-a előre blstoslt-
A"""UleRflnom!.bblól a leg-k4™fin.cffetabb rajig _ mindenféle nagyságban, tocthrx álló {¦* cslniul-jesi I trt 60 krtól S.&U, í «I, 3.Ü0, *
rfrtaojrfig. _
. . «0 kr.. 80 kr. . . 80 . I frt. 1 frt, 1 frt L>0 kr., 3 frt.
. 60 kr„ 80 kr., 1 frt. . . 1 frt 60 kr
m
ilyea*
Égy médaillon . \'. . - - fiO kr., 80 kr., 1 fri.
Egy pár meltgoaib . . . Öíl . SO .
Egy , njjgomb . . . . 40 „. 00 .
Egy rBggeaatSféafl.... 80 , 1 frt, S frt.
Egy férátfi...... fJO , 80 kr., 1 frt.
Valgili aratty-vkriier.
Egy gyfirfl seinai kövekkel . . . 1 frt 80 kr. Egy . gyöngyökkel megrakva. 2 „ 50 „ .
Egy , aranyuyal . . 8 frt 50 kr., t frt, fi frt. Egy disaitett Egy pár fMbeval4 . 4 frt, 6 frt, 6 frt, 1 frt, Ö frt lEEy bajn
,k egy 1iíw1
EP7 a3
v"ffJ
Egy melltri . . .
E|tv pár mibernló
Ejry mell vaBy njjgoi
Ejt-i rftvid «\'.ralanri
lEpy bum«A „ ,
Epy i-gysaerd fogge s i
akni
hetG keresittel üő kr
*.5, 2U, 30 éa 60 kr. 30, 20, 10 kr, 16, 20. 60 kr. 15, IU kf. 30, fiO kr. 25, 36 kr. 60, BO kr. 30, 40. 80 kr.
gnn/kfkdb rásson fírűnadrág iUUUU mlndonfilo nagyság-banl frt 30 krt.il l -fiO, lJO,Sfrtig.
O^ÍM.TüLTr
legújabb mó.l sicrial 1000 minti. 1 frt 5» krtól t, Ü.ÖO, 2
I un és V* rtf sséles ^gi.W> fritti gafrtlg.
ÄAfk dl> legfinomabb angol kési |"VUs«0vBt minden db ho «sa
toljea AO röf, 24 frttól 28, 80, S6 fii ff J a legaslegfinomabb.
lOPlA^b angol aiiwet 34 rőfni JL&tJ\\J fi, rciiibtbkben, darabji 9 frttól lo, la frtlg.
wlouig
Ofiíifh \'Öf finom angol fehérített *vuu cbárnavábbon, »/i bécsi
rSf sséles 82 kr.
80001
liingcélner lu késxitio 1 frt 1 70 krtól á, îSXt, 2 frt 80 kríg. Leges-legfinomabb hiyak 1 fi 60krtól3.80,1 4^0,10 frtiit.
í) Rflfi tetaagol vásson saebki
ibken-frtlg
fél tucatouklnt kéabes «st. 1 gii tátva.
Íaí.íí0,n""\'iun,,nlt:"6i" .
%J>\\J\\J\\J Wj kitlluő hiahissal.ignn
csinos, 1 frt HU krtól 2, 2-80, 3 [ frtig. _
|QAA ,lh ri"on hUA-wuu Ugujaltb ksabáh sierlnt,8 [ frt 50 krtól 4, 4 fn fK) kriir.
I AfíCí A<0 r>l"ó->i>kltr l>inni " | ouu kivánbitó minták -aérint, I | bitnezvetbcy csak egysxerllun 3 frt |
OlaJiomágból és s
f- baái régi vtfv8r3r~rtrroThrtinir rnindeii\' réaeJfaStr Héraet-. Oros égési Levante-nak felaióllitás nlán roptön jótállás mellett siálliundénk el. Minden ártáblák ráadásul es franco.
alle, Bécs, Praterstrasse 16.
jTReraakedik taoiatárakat kapnak.^
Derék képvisel 5 k a kornyékekben kereste tu ek.
Helymozgó (Locomobile) szíjak.
n legeríisebb jiíva-bőrből készitvu. RTJQÓ MEZGA-SZÜ TTOK, 8ŰRITŐ-LAPOS, legfinomabb ??5ibogyó-olaj.__________
B VaiiaSX KÖSZÖR\'OijÖ.KŰ\'VXrE,;
valódi Laferle és Budai iÁLQJMÖlíEK,
n melyekből legnagyobb rakhely van :
GEITTNER és RAUSCH uraknál, BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST, rnalomkellékrak-
kendSfárnak és nŰkjtá-mára fl frttól 9, 7,8 frtlg féltncabsV-kint késhez azolgAImtva. \'
OíiftAAdb ing-mell legfinó-*UWU mabbbatiplvasaonbÓt Ibosiiaoti vagy haránt ráncsokkal,
BO krtól 1,1 frt 60 krig._
ti Aft db angol váazdn-damastt uuu asztali kendß, legújabb ábrákkal, 8, lí, ÍB és :4 biemélrte A llasdamaatértékének l/.-adaért. O^ÍiÍíÍb rőf igen finom, leeoe-«OUUV bosebb minCtégö íébéi I angol shirting és Madapolan, rűfji i 25, 2B, 30, 40 kr. a legfinomabb.
Kar wu UU tot, g«wtar1 aM, _ Sekaalf- aaa>et ud tfflbtJ g««r <*-deaw Lager, ssratta amak aaw ttakei*> b]«U werden lAageteas bi H Btanden durch «in anaebldtUhee Mittel eoAar Garantie, glaazbelL frba moasalriat d Bnd »chmar.hr,aft wb»d>f \'hergaaUBc.... Bat BesAellunB; bitte um genau« Jw-.i e-abn der-ZaW der riatar und sie]«. Maas-Inhalte jedes einzelnen Xfarnttn VeneaarmgaB nehme der Kttna «a- .
Ebaaendaogen von einer t^aaeital kranken Bieres vir* (rewttasebf-\', MnsUraendn&g *"»ia IJnefe btts« ttt franeiren. Kftkare Anakanft erl&aUt ¦;
Uengeu [ft SrUemberg.)
Amtliche Urltande.
Dem Kaufmann und Fabrikanten, Horm Anguot »legerlat vnn-hier, wird tiiemlt bezeugt, das derselbe 4er unterzeichneten »teile aber. 10,tL>& Btflck Zeugnisse, antbenllacba Brkrift-stnrke, vun Anbeginn asiues Ueschlfis bis beute vorgelegt hat
Stadtschnltheiasen Amt:
131-12,21
Szétküldések utánvét mellett mioden fó- ?3 vidéki I Tárosokba^z egész osztrák birodalomban eszközÖltetBek. .\' | Csomagolási dlj nem számíttatik. — Vételeknél, melyek (¦Ml 30 frt értékű portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai II| g;
•kcirióvH iiigyp" l-pdvpsl;pdnnk._____.....________
C«QtraJ-H&aptvevte&da^i-Dc?3t Wlaa, Titeala&befl Mro U- ha eaakei\'icheea Hauco._(188—18.4>
tár, főuteza 2. sz.
(136—10,1)
251 -fr» LOSEN
derSMíflorfifa
Haupttreffer
Grs lOQOOb
y Jjakváltoztatás.
KELLER IGNÁGZ
nilp^aiiiiii iti î N-Kaniiaán
;a tr>ba. kBzBnséget, hogy raíhelyét a ezlpS 1 lerfi WtaMlú* Acrtal ur hasába tette át Baltárdan káaaalt wlndennemU kéai «aagyte-^ ealimáit a legjntaayosabb ár
áa tefrarldabb Idű ataU telj etiti etrtek. \'
I^kdveränderurig.
mihi KELLER
aws]%âwkw Hebter Jn «r.Htanlitg«
I hoehjpxhrto. f. T. Publikum, dÚj.rioL*. \',- \' V tlad MM-W9Í%ii^\'\\tirim* toi-
......;LqfUl^1mpfebU«r MÜU mlarUch und fwt goirb.ltetwi tmr*
ijte."™*:™:*!»»«***»»* ««pitacln BUM ri, ilUn teMupa 19 dm (IDIMniKnlMli. ^(IlB-^
BIT ByUUotm »CTdi« foitUUH „„d In kllnuUi Zill beso^L\'
-tts88t .1BW».^lp
A tisztelettel alolirottaak ran szerencséje jelenteni, ogy a f. májas hú 5-én Szombathelyen, az ori utasban, Kétlielyfélo 108. szimn házban egy
. éd-stttemémy-4á,Ft-
nyitott.\' ~-~
Kapható itt naponkint friss kitünó minóségfl s diós-kifli, ugrancs (Kngclhnpf), tejes kenyér (kalaca) minilcnncmü vajss-tészta, fánk, torta » különféle
sütemény.
..Különösen ajánlja az eddig itt még ismeretlen kitűnő minőségi, mindennemű és elsó kézbél kapott Lengyel BSttl UnW-jait, melyekre nézve azon kedvező helyzetben ran, \'hogy azokat a legolcsóbb árért adhatja.
Reggeliül kitané Isysmz-sptsstényeK fognak készen Itartatni. - -
Megrendelések tetszés szerinti süteményekre elfogad-tatnak s kiszolgáltatásuk pontosan eszközöltetik. &om6attety,il86B.májú S^áh.
werden von dem gefertigten Wechselhonse gegen Baarzahlnng billigst, wie sach gegen 10 monatliche Baten a 10 fl. - oder 20 monatliche Baten.k.6 Ii 50 kr. verkauft, ferner werden ebendaselbst
Lose Gesollschrnftei! ^
aush 10 stück 250 fra Losa der Stsat Flermz tlr ni^mesmt^^i^^^-ptfip tetsn ü 6 9-75 !o-. arassärt
Diese Lose, welche ein jährliches Zinsen ertrigniss von 10 frs. abwerfen, keinerlei Coupon und Gewinnsteuer unterliegen nnd in den ersten zehnjährigen Periode mit jahrlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann auf das Beste empfehlen. ,
Bsoxarosaat\'cex\'rt. sb Oosxsjp.
Wcchlelbans. Fnu Delk-fäie Nr. *
(97-4) _._
---- - ¦ ¦¦ es a .Wtener Uov4"sisrkwRisc|tt»z ta-
A .Desatts*
kffidett, aaa sJss(«ksaaM sMaJasarts* fajsrrss a I.
&P0PP-toz Bécsbe Intézsniu^ryteciflefflsBíarS ezt
EgrwHll *• ősapán i» smbítbiráS :M«MMtL**¦;Wm vágytól, hogy .sonvwlöerflberUri&imiiBk h>UBálbuMlc,eraea magam indíttatva n követkmt tínyilUjt\' t>rialäa4; M«*lut
|(129-fi,3)
T-^Herle-V4ncze.
set IgínyW .».rak\'aani TlMlttk gyakran a klvifll űraii.*^ heg. En tehát vágra aegki.árlém » hírhedt_ \' \' lv
Dr. POPP-fl^e AiatiKflít-s^
haiináUtOa vételét, melylyel aa ébajtotleaill valébu^ te)]*; ¦en elírtam. ("—9 "I
En tehát, mlndiaoknak, kik aaájfijdalmakbail aUnHdsak,-aaert, melynek haaanálata lagoaekályabb kellnnollaaaággal •am jár él aoha aemml fále ronntibatíalnom voti-maga utas, leoaielagabban ajánlom.
DaniíoMtil-, márttáloa b. 186S. Drt OfOM. orrol. Ara 1 Ur, SO kr.
ABatherta kr. F—<Iom oa odváa Foi
göngyölve poatsn BO kraal »VW ..
ABattaetIB rotpinttf 1 BS Sri NSVínr laspor BS
- ¦ -TW..; .;k ,^a\'41moiá«ár«a IH.\' lO.W?
valamint aa" ~ \'
r avasraiaiei^\'
»,\'W«|dl*7„ WaUHk r«»ani.»ir ía **»««,¦*. páaáet Taaiap\'a» J, nanprl a <• LSwf L aiatall, ff TillairijuiitaMa" Intal rv pigjutriM it Snaeter H. VarUardsraav***. ™ " \' -\'—
. mir á> .tnlk ir^taaKgaaaáaakaáa\'! a. Waldlla T., WaUHk
WarUd.
_ VanuMfc»: Ballar 1. „ Dww EaJ*.i.aia»iaiial| l-a| lajaaulaa «
1 " [lUilffi -
, u rdn.uUlíik, .«WM* » $ b1t \' k*ar».Wfor» S**\' . • í •< -
Sai
iwMUtfli—Bini liliil: ••- .ZZjüi " R UNAMIAnlwM* (¦ . jijirjl hitre [elhtuandó
¦¦¦¦-^¦¦¦.ÖírJÍBaB.","-" _
•\'• frt 30-»
Indónlk
•\'liftről hétre felhtixandó »0,85-86 j l*?nrv kikjf«>»"»{ no- isd, 180-200
\'»,\'«»*»* íEürollatS fi frt, Úrá-tól ... . frt 7
^tWiTÍIiVufhiSÍÍ: raktár mlndeiiÉeiull
mindennemű Jöl ortgasi-. " ., . _ ... .
fett .WktMÍr. Ééf éri fce-13 probnn cjQ>.iJouíVsnkboJ r \' U*«e| MOVfi árjegysék Kurta t,(llel. a W 8ü kr. 4.50, G, 7, 8jÍ»l sleHril Minden óra a [esti, m fentig. ,/
itfcftVelSlflTirfail rétarV-l «U Hoaesu lo, 18, 14, IÜ, 18, 50 frt o.J. "°"r«fiílJp«Tpcl vnn Vidikl megrendelések elSre elkul-.? ellátva, ,iOU ár, »ngy utánvét mell olt is Uf-
\' ti r II r l T A-F-lt - A RÍ I\' ;pi»uti>»nbban éa fontabban telJesíUat:\'
\'^tTTÍTOf*.*?^ÍSLS-JSt" kicseréltetik. - Hegjagyearéa, kfj
. komorak . . . - frt w-m 4 Ugdoati.iabbaa Iffutjatva vaidalC í ¦ h«t*rdrák 8 rnbtnwliSf ;U-lfi ^ „atty é< elttit mlBBnu>gaj»bb .
, árakon cserébe vétetnek. \' WinfleÜDoaaiffaiaaflökiHílapfaiv Jftalilt gépek fi aaei^alm ok sYjl bégével —fa legújabb genfi mód nérint kissittet-jjnek és igen olwón ssaaritutaek- •; ;
. aareVhorg. i. MbL fog. frt 2l - 2$ i tMt%oDj r«a»DU)[r raI<Ui , s k*ícr«litélf«tfrafelhitah. "-29, . dapL fed. 15 ntMnnnl frt 34—lí) i arany henger Arák, 3 probáa arany, 8;
"?x4 -ST\' _
• P-Iíakoworuiott a pária*! klá).
... . . UupUfadíUal? tft—16 , b*ap«i krtia. ttr. 4-8r. 16—17 . buriT»nvdr. lu rubinnal fri 16— H . ilB|>i:ftdel-15niUin»allB.2it-^ , aofal borgoBTÓrik kii »Iii»
i atiodrtk4-Srut.IA . araaj-küpeny-¦ 8 miti n aal
,naai,.. . - .81 ^üUion. A mQnka. oMtály jaTira I lbr>th».lH a«-»»tkilfell,n»b.U, iPrn tarrfaiaki.
; 1 . ..
to.B.bb ^;U|«V- kii ulmMrf e(|hn 10 i. 13 frljirü!
..«.S?» ¦**:S?Í1-í, -5;-;: ™» rf-"í »ImlnT« «.k ,Jteu Î \'
ArOST bare. ar. kap.. B4tH», 7», _ .__; *
i bflijavira; ItriitirrftÄR\':KOftfl \\QiWC2, <: BfiWawr/iia ttbian.fri W—74 (137—12.1) dra-mfiriaa
Írl^t-IJI-Elt,
in jeder-HV)h&-
auf Grunde, Güter und Häuser
nach Ungarn und in die Provinzen zu massigen -Zinsen,auf viele Jahre, in feieinen Baten rflck-üniiibat. ; EiDscndang der Werthausweise.
5>-ItoHiiiiCT<«,\'iKlwt Betonrpgrt» rtkcmmmdiji »ji fen.______
i--------------»»Mull mrfBri«. ErtMBt mi
- -...........E*konptvernittluDs»AirMii:
Wien« Stadt, Gonzagagasse Nr. 12. 3« Stiege, Thür 38.
(134-M)
.......... «*».v*,.«*^ "-.^-JnkiAaaypk r\' - -
Nogyjelcntáségd minden bAzUrtásnál az «BgynevezeU7i^h^nt^^ii^\'tlai]\'\'iM«^ a jleguagyobb Vönflyü-seggel képes fényveMtett.STiűfc. bntarflar*bokat.atb.^U dpboznyi anyag elegendő egy égést;
butorozat kifónyesitésére; ára 80 kr. — EbiBa raóg megj^gyrciidá, hogy e Pást*
jpp-1 0ohA meg nem romlik. "*$B$ \' , "
Eiflst-tlsztlt6 n*ly° • klt(lnC >,M
Indán elhomályosult fim-tárgyak kifenrealliiore, nílkOtüabBtlen as ttronj- A* e*0it mOTOíoknál. Egj drb. 10 kr.
E{jy ára-Biasályzá, ra^ia egy poa-bM napára UeleJtaTcl raludonkuiek ajánlható, ml\'rl aiáltal mind enne ml íra siabilToibatd. Epy drb 55 kr.
BosO-par. Eian por alkalmaaaaa ¦Ital Idüben , pónibcn í» rnon* kában gazdálkodhatni. E mellett
lafinag^obb előnye; hogy a fehírnemtt Tal« Igta klmátheül. 1 font caopiag bari 3a kr.
Araerlkal blstuatifl lakotok, kitfl-ntJ laerkflBotOoV , blítiaak feltQreaa alleo.
ldbki»bfafAluaO,40,50kr , , nagyobb , 70, BO kr, 1 ft , „ . . WM kalcacíat 1 frt 10 kr.
1 db ntitiakákra 35, 40, 50 kr. Assai Slfska legjobb acrélbíl, 1 db
Uaaabaara y ali t)lbS SS, 86,45 kr.
.1 db. fcimaeai oUd 90,00 kr.
„ . ollólinci 10 kr.
VagJ clftajDjel atolrrilnak aa nj gÍpirr\'.nok,hasinilalnkní1 nlnci iiDk-aíg h e gyesi ire lem tdrealCl nera Ii riha lui.
Wb íanyélbon 10 kr.
„ a coontnyélben 15 kt.
, , tolltartóra! io kéuel so kr. -. , „ rakará-ffornl 5 kr.
FsfMtSflk ftttBo; bármily nerta\'éfc ai ok, alBnyBien haianáltatnak a kar-
lîal fogravppek ; o Bier oly blstoa,: b0f7ka aem UaMnilno, aro «iaasa-adaBk. E|ry Sya^eaesak Ara 80 kr. AyikariaU BaaVáevtdafl , malytk
iiroí tdÖben a hamocakoladiatoi me^Sdik-lpirSOkr.
KitflnÖ , féoyiDia kantsakkal tb-gyitTB, hogy a búrt tortdabbi ta^yek. lírtöOkr.
ESr©c3.©t4 Fos^s^a^oxfijr-JPaa^\'im.
A bina Pompadour nMSonyna« XV. Lajoe udvarán ralt egy nere, mely « világ elfftt titokban markát, melylyrl ti majának fts Ifja klaíiast, t zu. vidor isípííg^t ai a bSr almaaáffát eges* a ki*S örefiírrig megtartotta. E*en recept kíidbb egy msgaa árlcBaU4 birtokába jutott, melynek | BTca«zLpaFg« ma U a bámulat tárgya. Bikerült Biz orroitudornak eien addig titokban tartott receptet megverenl, bogy as egéfla vMig jsvira | fortllttatbaaaék. Eien ÍÖlűInanlliatLan arci-pailinnk eredménye minden Taimkoaáat fotóimul,-mlrOl aáimos biaonyitrinyok megtinlntés vígutt t. o, | k0s0nJ#[ rendéltccsáaera;állanak. As egyetlen »er es, mely mmdaa ajres-foltokat, eaeplSt, máj-foltot\'alh. gyvraaa-Mp^S Cltavolitaal Egy tégely ira átaaitáaaal\' cgyfltt 1 frt 60 kr.
A leg aj ab b 1 i g r o i n -ta»í isaar-atim (uabban hordható) a leggys* korlati ab b e neaibaii, nem doháajiilk ¦aámara íi ajanlaloe, kOaSnaJgel ssemám fomijára, lámpával van agy bek Ötre, mely néhány órára »bW gyuanyagot ven fel, ngy hogy gyakran adódó alkalommal legott világot lehet gyújtani. Ara eaak a gyors altar-jadéae miau tétetett ily olcadra, t L. agy db 60 kr.
Perailai bajreiiGaaar, mellyel aa Saa baját perea alatt barna ii főbe táró félthetni, ?1 egyúttal megóvja a l«r« máaaetaa ndeicjíL Nqyényekbin k4* ¦aDlt ár egéHeu ártatlan. Egy dobftl. ntásitáaaal 2 fi. "iL\'
I .Folyékony enyv. Legnelkfl. íaabetlenebb ncr raiodeo hftstartás-ban, mert evvel minden A háaban olS-föTŐ javluUűkat mindeukl magaeaat-kflíSÍbeti, eioa enyv övekig elUrihaSrí él hidegen haiioálbatd. Egy nagy nvigáraSokr.
Legojabb roaidapor. Uista-iltott eaer mindenféle roaadafoltok eltáralitáiira váizonbdl, Melyemből
ta winden nmiata^tlDvetekbCl ninV aigea arerbBl- egy -doboaaal 10
ugy vaa- éi acxélaicrekrGl. Egy e*a-magára. 8Skr.
gjobb borotra-kenCci. Eaaa kenÖct által a borotva kCaiOrO^ae melloateibetlk. Egy doboB ára 3A kr, tollak regulatorral. A lkai-maihatók minden kíiheaéapapirhoa, ugy hagy egy éa ugyanojon tollal a legfinomabb éa legvaa tágabb\'vonatokat lehat cainAlai, 13 db S5 krert Hogy lábait roegdvja a nedveaaág-
tiJl, erre gondja legyen mindenkinek, minthogy aa egiméget fon tartja. Ea eléretik a MnUjrerfíle bSr-eajtolmaay által, mely a lábbelit pubári a Aihallarma tessi ugj,bogya caipB, bármeddig tapoata legyen la s viiej sarat, mégsem i re ah eini benne nedvességet, 1 fivegecako ára 60 kr.
Angol b6r - f é ny mia, mely a boni emunak eradetUigTaágát risaaa-adja éa legsiebb fényre hoasa, egy kis Qvcgeoko ára 35 kr, egy nagy Olgára42 kr. .
Általános tíaitni-po r,melyíyál mindennemű érta et, aranyat, esfiatOt, bronaot,pat.fongot,acíll éa reaot tias-tira tusititaní ja fényesíteni 1ehet.Lgy dobos ára 20 kr.
Pi ri si általánoa ragaaa, mélylyel nemcsak ÜTOfftl. körot, tajtékot, fát itb. a leggyorsabban ea-állanddan meglehet ragaaitaai, dgy, bogy elvá~-|aittbatlan marad, hanem hogy mín-dnn\'*gyeaitTD legyvo, fát órciesel, üveget porcelánnal atb. ngy oaaaera-gaaithatnl, hogy egy testté less. Eien minden háanál nélkülftihotlenOI saflk-
Ugyan c ragasi folyadékban, üvegbe ¦sedve 30 kr.
Le vél pecaéllű bélyegek, ma-ljek kcnyelmeuég, olcadaág éa hla-tosaáguk miati U minden ostyánál v. viaasnál elSuyQsbetf. Legfinomabb ea bármiféle téwol vagy eaeggel éa cairn érrel vagy jegygyei &máa db 1 ft. 50 kr. eaar db 9 frt.
V i 11 an y o a o 11 fogkefék. Elekkel a fogakat minden^bSjupaas vagy fog-
por nélkül, csupán bldpg vlarel a leg-»sebben fehéren, egésaaégeaen és sxag aélkOl lehat tartani agysserO dorgO-léa áltaL Hogy minél nagyobb legyen a kelendőség, db ja csakis 60 krra tétetett.
A legblstosabb ás legjobb sier minden r\\bn\\mw\\tínn rovar elpusstitá-ain kiaárálag csak a friss peraaa ro-varSlS por egy ttvegoeske 18 kr., bá-romasor akkora 85 kr.
Talídl angol tollkéaek egy-egy kát pengével 20; 80, 40 kr; S pengével 10—60 kr.; legfinomabb faj pengével 60,70,90 kr., 1 frt, 4 peugírel 80 kr., 1 frt, 1 frt 50 kr.
BQv&a festés se t.Egyperca alatt lehat mindenféle tárgyra kívotel nél-,
kai p, fábiíl, kőből, bádogbvl »tb,vali rckb^n eddig léteiiptí, minthogy még tárgyakra, legsiebb aquarell festést a legfinomabb éa alegkinyewbbuaiht
gyi keasUnajányeb károaok. Van sse-rencaém a L c. kBaOnaégnek Jelenthetni, hogy nálam frisa, megbamlait* hatlaa kéUaer tfastitett dlé-olaj kapható. Kis Öreg 25 ky; nagy 43 kr.
OyökeraíB tfej^nelylrel a tyuk-siemet 8 nap alatt/ki lehet irtani. Ea ujabban feltalált aasreh minden további dicsérete felesleges, minthogy garanlia mellett áruaítalnak. Egy dobossal baaználoli ntáaitáaaal rgyflll 40 kr.
Ct, kir, saab&dalol. Saapoaln-lilr-ítber, mélylyel céhinj peres alatt minden néron nereaendff aseny falsakat mindonfálo kelmékből a leg* tisztábban klyaas. Esen nj kéaiitmény 1 meghalad mindent, mi aa Uyíéle
aUandnan átresetn) ,ngyaunyiraJíogy alegttgyeaebb kél által k é si Ut tt festés gyanánt fng föltűnni. KölOnOten
ajánlható aa ipart e )knak, minthogy- liaaati4ifiri:ots^***«\'\'t 4fi fcr
a tárgyakat Igen cslnosbitja és ajái lóvá tesxi. Egy ily kép, mely virág-caokrokat, gyQmolcaOkot, tájképeket,
rikatnrákat képes, kapbaid % 4, 10 krert, egy üveg átretotéat 4akk alégaége* 5aaáa képre SO krért.
Legfols8bb belyeaszabadalma- , aott márag egerek, patkányok, flrgék és bSrteögttk kiirtására. Aa eladás fe-UlRsaégre történik. Egy nagy aaelen-cséársl frt.
A bajai élénk állapotban tartani, SS 6s«t vagy asffkét barsára featenl legalkalmasabb a dió-olaj minden ve-
U aértetlenOl hagyja, mindjárt snársd és nem saagos. \\jáoIbatr> egysien-mind bcsityll tisitltásra. Egy ttreg
Pif* Il PI BSCTTrTre Minthogy a etevesett rÄsSrfk. meg Is hsmiiiUataak, bátor vagyok figyalmétienil aa Iránt, mumerbit i
ntneUraTtttöT^ —-----—--------—---------------_________________________:
Valódi átlátása gly cerln-ssapV pan a legfinomabb illatokkal. Egy köséprjagyságn darab ára 15, 20 kr.
ilarabSOkr. Err tégely valódi mar-tslr (Kimmfett),haj ken óta SOkr. Egy darab mar-sair iajnupodiG 33 kr^\' valamint minden mái illat- éstal-letl-aaerck bel- és külfaldlek a lagna-
gyobb vilaaaUkbaa. -, -,
Ca. Ur. saab. vianalban ágybetétek minden ki start ásnak aj&nlbató kivált kulOnbsen gyeraiekek, bvtegak i> gyemakágyaj nSknek aélkfilOBhellen. 1 db 90 kr., 1 frt 20 kr., 1 frt 70 kr, 1 frt 80 kr.
rtaiiiS
(110-12^
¦Mindenféle hisumányok elfogadtatnak és pontoson teljesittnnrk.
Árjegyzékek a kapható eiiMiefcrâl fsayen szolailUtBaJL
Az olofl tiuarlTiaf birományi üzlet A. FRIEDliAKN Bécsbea
_ Pratcrstrasse ?6. sa. éa QpernniiaK1 tí^az. alatt Dróser BOrcsarnok roaDétt.
deszka-, lécz- és epületfa-kereskedti,
»já«lja itisan felsierelt mind«a nemit Épnktárft a IcgjuULoyo-sibb: fowj.^.;
ffff L|t<1>1 új épületeknél miadennema fámánkat, izletosen tartassa &&4c0JWgyo^b mtqtossággi^l látja d as2ükséges fane-
¦ts^airá^fia^aUlsairrai^^
¦éggel gondoskodilv (139—1)
i a
pluviálékii dalmatikák, albak, rochettek, . .veluiiuak, bltárpárnák és terítők stb. \'\'y^\'^^ftí^malxMÚIt és tflaaranyabtt
fb>a*>a««H> Vlrbck, rlb*riamo<L ¦¦rlll<a|-s)\'erl)-><ar-SatJÜWSIW ISaiéliriariiiyiil, »IeiHH4-vllUrti aapa.o-\' rlauuiil, Mnyák »!<>¦ - -
íEHSftetsliMaHrtogúli,
81 iBggafc^ags^ball kJáHitott AiNATO K,.és Minden
tik tn**%*ri i-
1 "l.B«l*íí.«B
»íl«&V \' , \' . , ............... ............
^ if&t&iirtimn, tted t«* 15. á; PÍOTEN,
ÉEfBSITBS.
1178/ibbb;\'"
liwésS hlrdelnefly.\'
(13«-8tI)
Alútírott tisztelettel adom tudtára a nagyérdemű kö-| Psilnaépnek, mínzorínt a m. <so(Q|ioh Bertalan ur -által J 1 feltalált
„erősiilö^tsl"
raktárát átwtWrm. Kért tu a t cx. ko»flris<Jg^:MuWglot fedezése végett ^ ^hozzám alulírotthoz fordulni. a
Ezen cröaití ital, az. él3tt neynevezéti Mixtúra Sto-| í mochiovbopattca erositi azi idegeket, külSntison a gyora-q t, a beleket, s elöraUaditja az étvágyat. Q
SikürToMuiflználnaTó\'a tncgbUlések ellen; — azokat, t Lkik xoflz ivóvizzél, éln)_ kényben ok, vagy gyümölcsök e Celvoceto atán nem jéllétnek Magokat: megévja «¦ inneni í erodo minden rosa -köTotkennónyektől. A jó nedvek olö-H "idézéso által az erúsité italnak,folytonos használata mellettfl Ja kcsoríl szájvíz megszűnik s a lábEadozók rbvid idö,i 1 alatt visszatíyerhetik\' megingatott testi « lelki orojukot. — Q lA tengaran ntazék megóratnak általa a tengeri ut ismert/j íkollomotlenáégeitol ; — végro a legújabb tapasztidáa sxo-I 7rínt a rothadt - foghus, ha avval dörgöl tori k, visszanyeri n l kellő minőségét *
Nagy-Kantseán kapható az alulírottnál és ÍPr- 1 ibavt*li W. éa A., ugyazinte Feaselhorer Jóssef, végro| \\ l^wiwuberg Fereaca úrák , faazorkoroskodéstlkbcn.
j(iTO-r-öfa) ..... WaJdits Jo\'ksef.
-W^- ,Ára Itaaználati^tóflitáasal együtt i frt
Nagj-Kanixsa vom».tpsíéhe, mint gyámhatóság ressero! aiezmel kBs-hirré tétetik, missorint ürr. Major JrJtsef hagyatékábos Urto»A, éa a nagykaniaíai 19&3. aa. a. tjkönyv lapján 1. sor ai. a. 3960 h, r. ss. a. fel-iTtU teleknti saantéfuldpk, még és ugyanaaon tjkönyvben 4808 b.\'r. sa. a. Igóndótai rétnek, melyek kfliOl ti ^IsS 840 frira, aa utóbbi -pedig 800 írtra lévén becaülvo t évi 1178. sa. a. vágaéaael nyibráaos WhtárraraS. utjáttl ela-IdaUsuk elrendeltetett, melvnek esskStlJsére auü árverési baiáraapol f. évi lljullaa 27-éo, saükséa; eaeten 2-ik árreráal határnapul esen évi angnastaa íí-f, \' mindenkor r. 9 órája a hely itinere kit Ks s tik, aaial, hogy ea utóbbi határnapon a fennti Ingatlanok becssron alól is na árreréai fel téle kb sa képest lodatili fognak. ¦ 7
Nsgy-Ksnlssán, aprii 38. 116«. K
^ i*7i>0-/~f<K^"
C. —y Gl\'ili;ve ¦ -j^, Y
a ^aöltSÍBL" sniiRlB. »»UetliJ^fjSeif-W» (i)B-ii) házban van. "z-í-~^~\\ \' ; . _j
w\'ajdits .7(I7.wf kiadir-, lap As nynmdattilnjrlnniH Nngy-Kanizsiq.
MallékJeta .ZALA-SQttOfiYIKÖZLÖNY" 2fi-lktrinato. Itifli27. 1868.
kocsi, uHdyVkiUderaé^iyt roino^ nél-
kül tigyawril táskában. vinar egyik utköibeni erdőben az összekuszált Bserasámbau álló lóval
t-pyim, dü » kocuia uüikííl találtatott fei.Avizs-
Jg*lí$t Ja nytmiuzás azonnal megmditteiolUmáig: ü tuljes" szigorral foly, dn — mari atény legkö-.zolubbi azuruplőjei a k«u»is nyomára ¦ ró • nmn akadhattak, — még eddig kétoa homály btirung uz csoten a loRtíílobli taiwgatiTcotubinaUok iiviUtktMaak jobbra balrrt, melyoket uii aa érdekelt egyének súlyos cu-uuriiniaaiiij.. nélkül elmondani jugunkon e körünkön kívülinek tartván, várjak a fejleményeket, molyok ugyhúazük nem;so^ig_foguak k^u^a taljtia ftinyt vételidnek az eseményre.
h; A gnbn a termés, mely pár nap alatt kepékben fog allui, aa idén tgéa gyönyörű, a ha olv gazibigon fizet ia, mint miau szép lábán, — Magyarország iámét óriás magtára-lesz Európa-: aak, melyből millió és niílHÓ mázsányi .teherrel] robognak ki a hosszú tohervtmarokküjftild^^ \\
h. Ab cly be li bétát ór kc^éaerehivatott. uatóaágttak> uliaincrétít kuU ^ondajiunk,;azoa minden tekinlftbon előoyös átalakitás, aj fiv CTopartok ültetése etb. körül fáradozó euorguJ-mivért,- melynek folytán aa ina oly csinos és tiszta, minő még sohtuem volt; — de • sajnálatunkat keU-niáarészt azon róarvótleiiBég falait,\' moly társas életünk teljes pangásának Bzoraorö jelensége,,— kifejeznünk, nogy a szép sétányban nincs élet 1:.•\'Egy idő óta Rsörnyen zárkózottá lett Kaposvár közönsége . . . mért van ez?...
h.Nobl József, „Lepkék* cairaa füzete jelent meg a napokban nálunk, több elmés ?9 aatyricna czikket tartalmazva 4 társas-élet ferdesége! stb. uatoruiáaaxa. — A nevezűtt szerző v árosunkbei 1 izraelita a ífly kétszereset* dteaére-. retet érdemel loagyar nyelven irtmftveérfc
fi, Spitzer\'Mal vÍ» éa Inatdt baiuu fiatal jegyesek esknV&je tegnap tartatott\' a helybeli izraelita templom Iwm. Kedvui^gben,k«^lamibaa és műveltségben gazdag ifjú nőt éa nagy reményekre jogtraitú,.müvdt-fórjat egyesített ásottal uz áldás, mélyhez raj ia o^rénCteüvánatóikftt csatoljak^ A páratlan fényű ünnepélyon városunk közönsége minden osztályból számosan volt képvisel vu, miáltal iámét élézütkingezént nyert azon általa nua részvét és elismerés, awlyet;* városunk béli namaa bajlamairóh jótékonyságairól ¦ kedvességéről nevezetes Spitzer család évtizedek óta rűerdemcát^mngának
h. A kaposvári gymna\'sfam\'tanári karának nyilatkozatát — Roboc István által köaj&tt rágalmakra vonatkozólag — inai szám-ban-béty szűke miatt egyéb eommantar nélkfü közöljük, s as olvasóközönség figyelmébe ajánljuk adóMg-i*, mig e tárgyban ígéretünk szerint bővebben nyilatkoznánk.
— A barcarkanizsai vaaatvonakm oly erérylyel es szorgalommal dolgoznak az elemi ^«pi«ftV ájtal gürditett akadilyok daczára, iui-\\^\\T\\w&rtfyte^ ii^ ávi azeptamber hóban Átadatik a fiugaloninak. ¦ " — Inkétt egy 1& eves aaidó ifjn figyelrná-Bok volt koaateheto^ hia^ rabliU a foglárok meg^ipticttek. Ugjama dmint Ar volt alkalmazva • épen éjí 12 óra tájban vutUj oazre tuiaak^k&^ial^4a^i«d,a foglároknak eazélyeB ügy(wseggel tndbtTaa<a.\'= H-.; :í .föSaakik,c A kétb^lyi.jno«ajto aagywnnyiadgtt-aoska 1 lepte \'öln olywiitvira, liogjr iavékiniy ti^^ or
jósak Látta a hatóaágaaJ e vaa» jnoj^átiiaa yér Mit jdentóat tedolr nnnek ^ftjtoí«tpTiaztító fárgak kiirtására nagyobb menovWtgh aaaJnia-4Qiak rendeltettek. Az eredmenjTilí meg tudo-bniatink ninca. „„ ... - . . .
% ! \'t 1 " i _ "* T ^
§ v Sopron-megyei Mrek.
g — HiTatalos. A aupronr tn. kir; poata-ke-<ft&Obea a poatal hujUjpáDi aa11868. ev rnáao* ftlík ffdilkan minden ki e» iílomás (két mértföld)
\\ il lut^qfii^ajis;^ kvoillunÓi^dijay váUo»a4laa
^"^^X^Á tiU ftak^^iWt jDeslaMlM^K^^ kár
"" naJtabo tui^csiéa vég«U; nyiuulatott progr :au»LbrjteatoUak btare. L«lúe> tiladke |Ha
^a^um^ien leYtf .intasxja^iol^ ^HilM-dtJlatfaia. J^pi>t p»rlgra^
aznap, inldán a ^nQleV volt, tartatorf niag!a!J dlaatornatás w\\ W\'taileainiiíaiaag1 feje»rb3!b«:\' A aana ,a Nráiw; banda ¦ i^ázerdl yólty"\'ISíau^^ ; Ujé W»Kdca)9j»a^ ^ukÖdöU, ea -;
-nák na^^\'caJll^nla^ tyMoktó\\}tfy Mvé* ido\' mtdta\'aierem népeaaég>ffcgyTiT\'feezd^ rhall ?mM áaTrJrÍvÉ»aW s^pWff^^síéAiok\'at
—W á r 0 a n n k élen kaágébol- iámét veaxt a^ evang.fotanodai ifjuaiig eltávozása áltál.
Halálozás. Tegnap1 halt.meg Néninty fe^ Imre melyet Uastvu>ul<3, özvegyet [kl liarmadik nojemárjs két neveietléo. igen kuknru árvát hagyván maga után. ¦
*\' — A murtkorirzii^atficb jég sokkal kevesebb kárt okozott, mint hittük volná, li igy orointtnk a félolom w aggály után kétaxefus.
— Öugy il kos a ág. E hó LG-án az oxUKt-utuzában egy sütdmaater reggeli 7 Órakor nyakát késsel elvágta a néhány pillanat múlva meghalt. E tett biztos oka] nem tudatik-
Vau-megyei hirek.
* F. hd 2t>L Nagy-Barkócgi küzttége még eddig nem tátott nagyszerű ünnepélynek volt tanúja, mely bizonnyára hosszú Ldöa keresztül fog émlékésetóben maradni a jelunlevOknek. — Keresztary Alajos mint a mura-szombati kerületnek csaknem egyhangúlag megválasztott éa szeretett főbírája nuvenapj.i volt, n egészen váratlanul lepte Ót meg a már messziről fel fol tdnedezó hosszú lángsor, mely a bzümsttid közegüknek csoportosult a üdvnzlíí fáklyán menera volt a puczinczi plébánod vezetésű alatt; 9 órakor megharsant a a&ne, mely dicséretére legyon mondva a kanue»t?niek, tapintatteljesen választotta meg Kölcsey hymnusát elsü darabjául; e közben félhold alakban a fáklyás sereg kb\'zbe vevé szeretett Rbírája lakását a a kert hátulsó részében a hymnns alatt taraozkok durrogása tévé magasztoaabbá az estét, egyidejűleg a tűzi _ átók is megkezdetett, melyben oly röppentyűk is számosan gyújtattak meg, mely gyakorlott- s azakuvatottaagiiak nem kis jellegét viseld. A zane elhallgatott B a puczinczi,. plébános ur hazahas szellemben mondott üdvözlő beszédet, tniily azfinai nem akard éljanekkel kísértetett. Exck után kedves robiráok válaszolt, látszott rajta a mcgületódes, mely lelkét átjárta, látván nép ragaszkodását a szeretetét őszintén, azóp szavakkal köszönte meg irányában tanúsított figyelmét. — Ezek. után a meg Zalából is érkezett 70 főnyi vondégkoszoru as est-ebédhez Ölt Hannák rendje-módja szerint néhány battéria; palaczkot el éa batoaaztiroztak. A luqullaai asztalt reggel felé elhagyó társaság a jó kedv m«gelégedéá-éa o^ramel arczaikoa, azivólyes bucso és kézszorítás után oszlottak oL —\' Adja az ég, hogyha majd a haza kívánja, — akkor is igy\' egyek legj\'ünk I
!—b. aohey egy kisdedóvó intézet alapításai a KöaaegQfi 10.TO0 Ért értékű házat éa kertet ajándékozott. — As intézet alapítására ujou-Bzületctt 3L Valéria herczegnö nyújtott alkal-inaL "Felséges ? királynénk mogengedá , hogy aaon intézet, hová valláskuJönbaég nélkül vetettének fel a kisdedek, . EliiabethLinum\'1 novet viseljen. , — .
— A kdszeglií kerületi táblának, mint hitbizományi törvényszékitek beleegyezésével éa & Folaágo helybenhagyásával berezeg Esz-terházy Miklósnak több rendbeli VBgyona ela-dűvá tdtetik.
Nyílt Pöata.
— ZaUr L. ksltemdare nem adható.
L. É. Felt hsotudrá, hogy Ün Bit olrajta ott, ami\' beaue aiafib í\' tgr cdpfcef&te nem bsrlhet. Mái dAjiÜtel Tan ott íolilagiixTa, rietn a ulaébietl ugyál-lsa ngy tánaáalmi Lmwlt • kódolunk teljes
Diitmrael s kébbajfgel ni i«. TOhbirt ní*To alkalmílig.
—- 8. J. TaniAíl. A bonrédaapldt mtsknidSttfik. A fRaIta fink" tlirtelí\'tpírilinyBlt a nBgjBXánD mej-r«a4aUb kaTetkMtébtB.«dd% hmbíkéi»ittcüi«ttflk. : Rixar kOltamánjBljfcato adh»lAk.
~ M. Br Cfaktamjra. Lapunk tlcj" I\'Aatl ¦*í»\'ea bnte»lmit Igm kttiiilujnk. a píldinjt tattBuk porUra. ¦ <¦ ~Tv l- Sopron. Lapunk ranítíien kDldntik. A kirak JwkfllJi»ít kurjflk agr. iádra le tm» .hogy c*HUlr-tOkSr)\'nigkspjak\', kniSnben\'kfinj-tötehflít *a[rjunk el-
bOBTUI. ,
TÁRCZA.
Sonette^.
M irBdBta *íbb^ik m 1*^ l .
,-Uasábaa\'ál, mJkint a fQld alatt . Arany, ^ ka felhősöd,1 pisa ok ragad: < Katafctd treá, — i;t«ifc,\'
la ánákav virágait.na lesdl — Tliokbaa íi, titokban is fakad, Ifiksat a\'s7\')nf7i a mályva Isairnsrad. IIb falafllaan r«gjoj ¦ caak ott keread.
ffigBen sffJvDnkbv látni uem labet, S aa eraaUn .virága ott tsrem 1 -f BrímnífíaS^nl r aj t ta kfinjtelea.
SseaftoMa\' vlauagara Ot belyet, " D« JUl^l-Bayarikinia aBl n«nf ~ t$ h a t ttn 6 ,\'-miként a lejtaJem.
>\'\' B ml l._ ; /SBavnakw. .De taani^ah
sactttitl bSnj, a r axoV, tanti ! , lelkMedve tófaíogadjofe aJtf akiAfiflí, ml^Baiftte elfulMíL \' b lirgy iBtlntorlt. —
itltalBuábli beitííul! 14» B.ntr P.erepJ* ?«1glganig, hajolni kell. Ha TÍgT»kitnt a porbvl B-enel ) 1
Miként aa lg liOnyíJa e• re.leu t, S ti tok li aj ilte\'t í ! \'A Mfr Mei t SmelBi-i-írle élni haral.kpl};}J-r^ ¦
A lengyel neaekfilt.
Haulmaasah hrM\'tnl t hstorl Hwigt dftrdntéa, b kis hírűit Hui|, mlkínt n nziki- \'
>olnl ini l>ll«k* t-tKJail.
iijt panaiit,
[Eredeti kutfitbBl meritett beiielyke.] \' [Por/tatái éa TÍgo-l _Egy gyönyörűazép ayánestvot felhaoznály% elnyargalt. aa üreg a kozellflTÓ városba kevés napra esd Ilona leányának nevenapjara ajándékot venni, az anya pedig főfájásról panaszkodván, csöndet keresve, felkérte leányát, hogy ö ia menne el reggel .sétálni} de Ilona semmi áron nem akarván anyját magira hagyni, emea cselhez fogott Emlékezetbe nozá neki a bakonyi rózsát, melyet az előtte való\' napon séta alkalmával a pázHÍnton takUt, e annyira megbecsülte, hogy hosszabb ideigi megtarthntási re-méay fejében cserépbe fria fekete földdel töltve ejultetó, kellóen öntüzá, egyeneare kötözd s igv uj életre bimbózván, a szorgalmas kertésznönek kfllönös szórakozásul asólgálL
Lásd édes Ilonám t monda as anya a tágon kiterjedésű mezőkre mutatva, mennyire kiszáradt már a föld e rekkenő malagaégben, a növények is e tartós szárazságban frisitö esd után sóvárognak, képzeld tehát a te rózsád mennyire kívánhatja a nodvesaéget, pedig könnyen segíthetnél rajta. Menj tehát kedves leányom! tedd meg kötelességedet, vidd a rózsádnak a frisitó italt.
A szerény leány az anya kívánságának valamint saját érzetének eleget akarván tenni, csakhamar útra készűltj bt^&\'b karimája szalmakalapot tévén fejére s\'egy kís öntöző kannát frissében meritett vízzel telve kezébe vévén s legjobb kedvében as Uletd helyre síét a hova rózsát letOTé, útjában egyébre som gondolt.
Rövid Ídö nitilva a kitűzött helyre megérkezvén, minddn kedve elmula Honának, midőn látta, hogy annyi szorgalommal ápolt rózsája bokrostul eltűnt a hely sainéTÓL Mily-garáda— -kéz tchete ezt V mily lelketlen toremtés tubotte semmivé munkámat ? s megdöbbenve szemléié a rongálás nyomait és erősön alaikitá magát, midőn még a fennmaradt egyik rózsabokor szinén vérnyomokat, s néhány lépésnyi távolban egy véres zsebkendőt talált Mi lobét ez ? kardé magában; h saját szava hangjától visszarettenve, mely mint egy rejtett válasz a föld mélyóból egy erós sóhajt vjukfgD^oza. A nála felmerülő gondolat* hogy l»3^-einbert aa^ncsédeBadg ért s tán tehetsé^benJamu azt megmentani, minden félelmet eluvoUza tőle. Körülnézvén b bejárván a szélesre terjedd rétaóget egy ismert ösvényhez érkezett s kétkedni kozde már, hogy lehetetlen lesz neki & boldogtalant fellelni, midőn a vadbokrok közt jókora.mclységben fekvő emberi alak tűnt szeme elér ;hogy a boldogtalanhoz jnthasaon, uvégra egy kiszáradt erdei patak árkába.sietett, mely ea a mélységbe v«-. ze\'tó útja nem látszott oly veszélyesnek, mert a magas kősziklák támpontul szolgálhatnak.
Hegyek országában neveltetvén s az atyjával fizokásosan tett gyakori turandnlások alkalmával gyalog a hegyjárásokban jártas levén, bátran- a határozottan tovó. meg a azarencsétlon közelébe juttató irwresz utat siker koronázta piroaarczczal 1 dobogó szívvel érkezett be sértetlenül a mályatigbe, hol magát egy körülbelül tíz lábnyi laélessegü helyen találta; diánk körűi tekintés után az ájtüáaaal küzdő idegen ember közelében látta magát. L pillanatra akaratelleni elad mozdulata távozásra hajlott, de a faléba\' ráti s»retet, a nemes adv 1 a szópnemnel: szokásos érzelem a nagyobb szánalom nála a aaeV gyen felett győzött s aa-ájolóhoa kétkedő lén-tokkel közaledve -néhány jjerczig mozdniatlan m egál la, azemeit az idegenre feszité.
As idegen külsőjére nézve, habár ruhái a suhanás közben széttépettek ¦: véresen. bepiit>. trfvy ^vaiaroa^V area^ojása^ mégis kiUmetv betörőit, hogy magas ramrból való, feje egy kort ;«bzs*v«, aionv fekete Slrteitöl égessen el-^takarvs; jV>bbkeze-görcaöfX^öaaa«fleonilt ojjai) közt egy rózsát tartván, méjijiet Kfama magáénak ismert s as d fájdalmára oly^iagy veszedelembe düntá as ifjú életét ^ ^
----Kémélve felemeld Hona- as. idegen fejét,
egy mély homlok-sebei fedezett fol rajta, melyből a vér egyre folyt s igy t nem vala csoda^ hogy részint a nagy iiRarresztéa t;.\' részu^ pedig a magasról történt aöjhanái dtet önturlatír; tol megfosztá.Hona soká hataroaatlan vala raa3i gával rmlttavő legyen3?, s\'majd\' a sebesültre, feszité ngyjduiék majd oaa|6i fnt a közelgő ost a a már-már" setétodni kesd|fi;ejbe tekintgetve, liazateréaét nehezité A- gonAa)at, hogy a szeren-, esetlen itt minden ¦egélykodjkul elhagyatva; malbatlanul ^veszve van a áapn r gondolat; hogy IlllllllasTÉml llltlllfl ilillljljllljl s^ndiifiiiill 11111411 ri^rAi^ájutót magara nagyja, afl;,jLBTanjébeú\' basa fusson segílaégot hívni, vagy *\' kltalbetó" ápolásban azonnal részesítse a veszélyben forgót ?
I nem tudá e két gii^s)i|||<jtfjUiflilfi IisIíimé magát t,Osak^ ogy kis ,naexn vobtaÍ* Idáltá a femeskeb|Ű leány, A közelié vő patak aaakkxbri -sWrazság mü^í;egésTO kiaszott s a^Jdleaiii, m*r ,
Uvóanf W altari rikttm nirtrjlea éázé^\\h^\'zL ontűaési esétra rnagaVal eUi&arjtt vizzd^»Éz*sf,^ ür^kTáltsaaal flietlffllÉelő a begyre azKat^axtJl/ elhagy ay mag ae^^tlváa aveta^ehneajjfM, -nwlyet oójiig * viasza kellett tanúin és iriitSV :-pár ]>crcz múlva minden veszélyen km^njeg-7 tóvo a már némüeg bmcrelessé lett efia^\'á vánt aegélylyel a aaenvedő mellett vilt\'liW\' A friss hideg, víz Ilona gyöngéden épdatkn-.1
zóljdlaz idegen aebjére jóltavó hatást gyakaroit. Életlehelláte gyorsabb íet^ seeza^-nyltM--i«W-dének éa egy angyal azépségO leányUátváa maga mellett ápokaag múködiii, ájnláaézidl naég ryorsabban tért niagákoa. Szép fekete avemeát ^ lonáravetó, ki midőn aa ifjjii ntsgalwaUéilét észrevéve, elpirult, működését kissé fólbehagyá, szemoit a földre szegezé s kis idő után ogy folv-tatá a borogatást .. >j
Ezen emberbaráti s egywaesntin> bánásmód következtében a sebesült szón könnyülvo érezte, ekkor nálaadd azéla: .kedves angyal I téged aa Istast ide, te vagy aa éa életmentőm, kérlek légT eaa-tán is védangyalom]" Ezen szavak liauacara Ilona UtbAtólág zavarba jött, egyei \'titahfc lép s lassú, rezgő szavakkal válaszol : ^fisedje dasae magát éa erejét uram, nem vagyok éa^tatniági lény, hanem csak egy Bzegényhall&ndd nő, adnék nagyon fáj, hogy önnek, a keltf .e^aLMgnt. rögtön s amint szivem kívánta, ayojtaoi nem vaiék képes. Ha magát tán elég érésnek érni velem szüleim házához eljőni, jöjjön, ások aem fognak elmulasztani semmit, anu önnek \'kStty\'-\' nyitáséra szolgálhatna, hogy öa feljavulhasson, hapedig nen^fliaxadkai itt nd^én minél előbb a jtfillő Bűgitfléget idarendeiení.-1\' „Ne hagyj el engem életem: mentője!*¦. — mimdn esedeaTe a beteg, alig érthető idegen ajkú szavakkal, — ha magamra maradok el kell vesznem,
Ilona észrevéve, hogy a beteg arcza volt sáp-padsága eloszolta azon szelid piross% vezt helyet, lázTnozgalmakat gyanítván, kétBégébemiel és alá járt, magával tanácskozandó, mi volna Itt leghelyesebb teendője, midőn nagy örömére
nCTprtiallá ^^MÍyHjjily fongbaiT^ffinpTTy*"
öreg Jankó inas hangjára, kit az anya aggodalmában után na küldött ax idún tuli elinanaUért, azon ntasitáasal, hogy őtot hazamenetelré feBBSxW litaa. .Jankd, Jankó M" — kiiltá váasá Ikma, a kitelhető erős hangon — itt vagyok e mély-Bégben, de sértetlenül, semmi bajom,7iparkodj) miriélliamarább hozzám lejönt, nem én, nanem egy boldogtalan megsebesült idegen őrért . A jó üreg soká morgolódott a fiatal hölgy ^Snaye^niágéu, hogy \'moggbndobtlanul ugy kittrTé mz^ta-TfanwrffJmmekj de mégis -Dana utasítását követve, lefelé sietek s Így ennek segítségével sikerűit az ifjút a mélységből loemel-niek, hol oly könnyen találhatta volna örökös sírját, ha az isteni gondviselés ezt nem rendelte .volna igy.
Xóhány falusi ember segítségével, kiképpen as erdőről a faizásbdl hazafelé mentek, tloata kisóretáben afia^ to^ber legBa^y^Tífiká-lettel a varba vitetett A házi asszony kiváaeai-aigában elejbök sietvén, a leány nem vart be BJmmikérdezősködést, elbeszélte as egéss tűr-ténfiteí, mire a vendégszerető házi ur és aeasmiy kötelessége teljesítéséhez aziveaen fogott^*-,..
A sebesült kényelinas ágy ba fektettetek * denaet, mire Bakksóge volt, elUttatott^ segítségére hívott orvos a sebet fájdalx de nom halálosnak nyilvánította;
AzÖkögés és megraskodtatás Ctiia^sfiniit a beteg kipihenve, rövid idő alatt erőaitf ^álotDba s»mderul<, a vár összes kkái kivévézt Jankót, kire a beteg ápolása bízatott, nyugpkaiba
¦tértak.\' \'¦¦ ¦ ¦
Vajkra Ilona is csendes álomban •rfsBzaftlt, s . yajjon ez érdek teljes fiatal úriember képe nem znvarta-e, nem lette nyngtabuiná ? nabéa iaaal-ni; annyi bizonyos,\' hogy Ilona saép píxos aréna másnap halványabbnak s- két igésfr-bbavaei oly nmdadTtus aaezWezynkban
Ks vala elad nem iantart erzem^ye,\'ea;dao szerelmének rdzsahainala. • «ts
^ fiatal omWnéhárrt nap multával baJAdl te^eVén:TeiadM^-TOtovŐ^^ T - "\'
imwrj^;s^:att)^,blialma^ ereszkedvén/ elete Misának elbesséléae e % ura és asszonyannk rég-elr4SrattihBsL%rrt ^ fiat, Honának pedig forrón szerető tUat^hját adta vissza.
M lowy«LföUwW.lMii, mint OeHlfaoi
: aDBlík*bi^>mi»!tíAB.filldflaftinMl\' ktt, »\' Km,ét Télotlm 6M BBrotoB wgfMitvÜgj/é-Iicü, az üiadí gondvinU. pedig drin^wBBt Mi karjai kW rmireta.,, -^..r-^Jy*^ --->V Dr,\'"^1-
. -io.. . *! \' \' . ttfarrp; Ju.\' ». IBM.
gjmáW»at.Heai«i guaina,Haba ta-
t fcfciahiieíool, nuBtrattga e tapotrrári gytiDiaJram ellen oly ftjrdnK ?a emelt, melyeW ai ffleW rsën^ Igazgatéeiga, a Mzóklatís és ncvc-Ma\'tnat ügyinek érdekében, fel&iolalás uCI-Irutnem hagyhat Hl^téfctolennek tartvtn Boboz\'
nrral, klueldTeaérete vagyocsár-lása oiea-Uttintíxít mükQdéscoek mérlegelésében anlylyal ngy aem bir, nyílt széntába eiwikedni: a kapos-^ftrt"gyTfl1í|w||l|1111 ellepj > me|y édea-haifakmk félszázad óta sok jeles férfiút sereit és nevel jelenleg is, lapjában felhozott alaptalan vadjait, mint meri rágalmakat, ezennel határozottan vlsRzautasitjf, 1 •
a kapuvári gvamastai Igazgatósága.
a F Vasmegyei Lapok* lB-lk taimaban megjelent Oson feisaólatAMaira, bogr. io aa ugyn a roseti .Deák-párti* alálrási-tvak •gyikM aeo> írtam alá,ugyan aa említett Unnak SA-lk laáma eaon aérU klíejnaia-aall magjayraá*! köall, hogytálasató ktyaat?ggw U ,p reptér certon qnoniaai" dubiosnt lertn, — katof naa mtkijaajiás, hát a .Dták-partVl lm plsgáh na-Tam nem Lstt tolna dabbene t ¦ <
Ha a .Daáavkír* jegjafljíhea, mint egjeahea helene MÓlanoaa, ragy drasticnsabb eaakBst hatinaraik, a CDiig peak pro grata mal\' vértriclt cllensóf ellen ; vagy. sisak reelólfáboB rá/uáni a nekem ilouotl ks»i-
UlCAi\\.rtlrt-tf7\'lvL9l«l J«maUhei kell aról,,,.... njra fa UtnítalTe kijeleuUns, hagy Ln aa. 4riattit Un! dititafluta Írtam ali ¦ naa la fogom aláiml *«tia. g TiaaUlam au a TÜan^yk016»B*,|,t, legyen bár iBaák-párft, ttaaamanak oltári éneink, tnelyie politikai aaeat hUTtulárt a nepnaia \'¦ a tisaU\'baaaaso-rafat taiai la fldoaatal, a a»ly «ama oltir saámn-~lyáh«* s Ureleir-JelyiB ür \'8ââa^lîaBtaackBiaBâE~kP gotnbslasa után kOieledheiib, — Adieu 1-j>—- ,
Ügyvéd.
- wet ifjalbaa Bkéf
? tasma t8-4u 18*8. A gabnaban «4* o\'aanV ralyaaU alatt" )*i*ttfka*J áWaUcamfa taV rVd»;ki>toIbm nOfjei a TaanU martnáéiig I káakeian robV sa bSrvAmsanaay aa ojio •\'\' - 4 -, Utáltai ntaaák mondjik _ B| An m hnajjuk ¦*¦ gnakat lantra vaaetal a lapok aaoa tnr.fwr.saal ihal hasg B^Wi^ fa »rta^irraaa^b4* «tea aratás lema, start as Bair*»Me* mkraa a toQ t**»bV UvUode* —j^t i?JiM!Tu «aathatL Mam akartak «bhI a^t BM>auanl- kt^\'a\\ktrttW — —---
eg»BBJTe«rrU aa; ttgyben nagy
ImaJh aaanlaa, lagT)* anaaenji uya^amkkf\' ^tayil> kii nlL
\' víS$^í^!ÍsmÍPM. SB-aa ll«**naatrla4 mirfloWat : Bai iti—88 tontos 3 ht, i frt SO kr.
86—89 fnt. 4.fr.a4—A\'ikr. 8T—88 fat, - frt. ö frt SO kr. Rosa 78-79 fct 1 fr. 30 kr.79-80 fnL 2 ft. 40 kr árpa serfísínek 70—Tl fat 8 fr. 90 — kr. 71—72 2 frt, L5 kr. Irava aaaflnaitrea 64— M Tas, t fr. — kr. 67-88 fns- t frt, W kf. K * k 0 T I e» a 3 frt. 80 kr. 9 frt 48 kr. Kuk erleaa oiasa(ealnquanlin) 8 frt 60 kr. Zab 46-47 fns. 1 frt 88 kr, 47—48 fos 1 írt 40 Ttr. Pohánka 08 —88 faa. 9 frt. 40 kr. 88—70 fontos 2 frt. 80 kr. Passu-ly feMr á fti. 89 kr. Passnly tarka 8 frt. S0 kr. Q n b 4 clagnmdQ Ifi frt. -7- kr.
Bécsi pénsárfolyam, janltie 20
6% motaliquea 57A0; 5% nemz. kíilcsOn —.63; IHOü-ki Üladalmi kölcsön S4.20; bank-réasTÓnjck 127 ; hitelintéseti réasvéa^ek 192. 40; London 115^55; cailst ágio 113.—; arany darabja 5.55kr.
Vasúti napoukínti menetrend:
Indul K-Kaniaairul linda falo i
l úra 22 pere*. . r np. estve 9 órakor. ,
B a fiées n reggel T óra 15 peres.
n . . d. u. S óra 30 ,
„ . Trient , d. u. 1 óra 50 B
, p ¦ <• estre 0 óra 24 a
S\'il. S. Kanitaira Buda fel31 reggel, fi óra 8 B , , d. u. 1 óra 20 . , Béta , dílüenl2 óra 81 ,
, eatfe 7 óra 38 „ , , Tricst , reggel & óra 26 „
, , , <lrJbaal2 óra 55
ittsJoa 28144 Mím 4-tg 1888.
"a dós hatásúiról. I.ukác» V,l—Íj.; s»T "Vss*traa|i: I UTATÍm\'>nfâ. I I»
1UL% proa.\'
falai h o lik ni nau-i Ur K
\'proteului naptár^
Kedd SaanL CflalSrtOk Fentek Stomkas ;
Péter Pál i
Pál eralóke. Tbepdorik Bort Ilold. Aiar. ttomíl Ulrik, Berta
Led PÉterea PAI Lucala Tibold Ottó
llellodor Udalfik
Felelős szerkesztő : WajditO JáíGS/.
H
R D E T li S EK
SOMMER
\' Kosy-hnaia^n, bórhiís alrsa.
ngydmeztctj a n. é. közösséget hogy norinbergi és rotidíru nagybani és^kicsinybcni eladás mellett, nála nrngy vátaazUkv
HMlmattalftp raktár,
ajmalra éa botorhoz való viaszos váazon és legnagyobb mértékbon mindennemű zsinorzat okNigQS pottendorfi kítö-, a legjobb fehérített és fchéritetlen szOvőpamnt s gépfonál atVf aafcal és másfele varróczérna található és azon kellemes helyzetben van, hogy" Itt I minden e szakba vigé ezikkekbSl legjnUnyosaUi áron szolgálhat. (130-4)
bÍ2teütó társaság.
sjr" Az 8t R&nQ forint ^QEI,
.....kezességi tokével bíró
":/s>asB\'\'i.\'0 m x ti o " t. & w m n» sas*
í - BMBySainllMal f&QKyDflltBégéiiek ... ezennel van szerencséje a t et, koxonségnek tudomására juttatni, hogy a
"". :-¦ Jégkarok eUenl b stositaara
.---------¦ • - _ _ ....... Mrtliltill ttljiiHl.
asnn*\' A faldtanaényehrti biatositéinknál a taraaság tetemasen leacdllitoU (ÜJ tételeket ^S^\'aaab\' w*gf- valamint megengedi, hogy aa eges* bixtositari dij — ba ea kíváDatnek — ¦JBJP ena; amtái után uvtteaaflc be.
A további e|dny—^ mely által a ,F h 5 n i z* legnagyobb bizalmat vívott ki magá-«k akar axomallfolvételébea és annak készpénzbeli haladéktalan kifizetésében rejlik. *»i^to4iH^étu&\\eiymtoMtiw alólirt fobgysOkség a jégkárok elleni biztosítás . easSatitlM le«k)bban ajánlia msgít s minden idóbenTogy kSrOlményesebb kdzlések téte-ttTH\'^ratainiitdttnslraáíbev^ , ,.;,M*:tiTK«B,lz«a, 1868, April 24-dikén.
>,\'¦¦\'¦\'\' A nagykanizsai föügynükség:
\' " LE88SER R . \'
¦ < Irodája t.fco>o<a eaaaat 81Q taáta a. .
KOWITZ
NftfiT-BBllZSaa
\\m\\wa\\\\> Ezen fölül ajánlják mindenneniti friss
liiizvetlen hozatott veres marha-Só-, valddi kufsteini a a. legfinomabb pgtíLoai vízhatlan mész (cement) BAKTABA\'I\'.
Ugyanitt van a nagy doliány-tóV-sdc (trafik) is.
((!7-4)
fa
fflPllllJPP\'IIPIHIW
I itOSTLfs-EHSPâRiSS BEI âllOMCE?]
and vic|« b«^«atra«lc VorisVrllsj UttH atm t*. T, IkmtmiIw
da* im Jabre 1858 gagiandeta nnd ron boheaj k. k. HlSSssii liilslflil..... eoncvax ante Osterr.
áiinoD^fiDreao L Oppellk m wteiy
ia waabaaiat>tiiff<JS TettodOaV
Parte, ^cra.Bif*!, Le^g, Frarif^ it t^. Harabura
Dar soli ed e ud BJwr gana Baron* auagtibrattaU Rnf obiger Firma Mstet As» P. T. Isawtaatsai-dts aoIU. Q araatU der r f>llst,aa nid h i U í f ata». A « a-fOhrnng aller dJeafUllgan AnArtge. t\\-:.rr! .v !(;v-ír;.-,r.
Obige Firma swfrernt.sleh ciner groases Anaabl von X\'ue.rkennbBgaacbralb\'an ubar pünktliohe sud k4|]iff AutfOhrung dar Ihr DbArtragenen OescbAfte rat vstsan^Iscnaen bohsa Laadststallsa dar Ostarreiehiacben Honareble, sowla tor diferssn AntUU\'en, las ti tu ten, fnduslriellen und Priraten boj altss Lladtrn.J (lU-4) \'
aav 95 mxmTbrXtxt\' §3.
\'.isa. . I>\'«S5|
\' " ,60. • \' \' Zut getmeat B^aohMng f t !
ÜGYVÉDI OGYIIŐKIIRODÉ.
. , Tldakl fl|7TUlársaintó1, egyletek, tártnlatoR, kBasifak fal I magAnaóktól sai. elfogad ok minden megbisáaekat, melyek tBr-l |:TáDyk«SÍS. ««gy kBalt^affttáal ügyekben a Buda-Pseten saékalfil IWf.\'Wlftlalíriiira*^ Ur. Curía, váltó- óa romai tBrvónytaákak,I l.táranlatflk ía, egyletaknel Wabenjáráat, uegsaorgalmaxást, írte-1 Idiaiakat sai. ifi nyelnek. fi
|% Caa^ágyradl Irodámnak a vidéki Bgyeabajotokat a lOrii I Imaflasi, rtánJÉraal, tdntoKisl tstbH kDruTtaktí, nsgtnentani,! I fysrs. hímttt**, alapos tadádtáMkkal tsolgálnt fa hol akadá-l |l</(m*m )«UB4n«k, képTbialtatiii aot. ^
h^;.: A-dl^aJr-tagmtVaAellabbén aadmüsataakr- fel,,egy ftisti lUKníl tObbat narn IgóoylB eijarnaórt 1—8 frt - ¦ \' ¦
IlmMni belj-f Pwbí. iSvétmuttmo 8 bs. Knit«a<h\'a\'|
. koj.faTaJtó-flgyTÍd,
lal&l ós vétfr minden f ônyfü^ií II!
-:SSBraa^asaagas.ss caatsaysaJaaTsasra..-
TBlem, njonnan javított- patkány>!ar.t4sier lés a Párisi világkMIitásban legjobbnak .
I p o 1 p s k\'a -1 i n c í n r a, melyet abjltrV bátorkodik fa t. icil\'tOzínflég!agyéWr^;jJanIaiÜ.íés sijkTre taldli kéjai, ttgy magánosok, ndnt ánnmhajtAaágok Utal kiadott rdzonyitvanynkkal; magát igazolni, . minél fcgva számos megrendeléseket remél. Bzen smr 10 ávtg-1« dall én mégis
Kaphat N.rKnnl2Bán egyedül csak fcaiuasfbr Jteaf m- kereake^ésében. _Ara egy szelen^el,\'^y r?hjs» ftrbBSla névp«»ettel !van ellátvahatxbj^\'^MM::«gvllU.ÍMft,t9S- «¦ ¦(ios—g,G) :\' , 3Btt«*aMa OrWttrtSfaixxi,