Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.8 MB
2010-02-04 20:37:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1903
8316
Rövid leírás | Teljes leírás (274.33 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 027-030. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
ZalíiiSoiiMMivi
i Kiterjedve
&0P&O-N- és VASMEGYÉKRE. a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tadanáBy és ni vészét kdrétiL
mm*t*mUt laaia ** klaá* hivatal:
ElOflsetéti föltételek ^
Helyben hishon hordioaal vidékre pattan küldro •
i Égin 4n*c : - fl fitt. — kr.
t;« 4tw» - - S , — . t
radrv - t , 60 . - ,
Eiőftíctési felhívás,
mA-SOIKYItöRÖNr
kiterjedve
20PSON- és VAS-megyékre
czimü vegyes tartalma hetilap 18t>8-adik évi juliaa—déczemberi félévi folyamára.
A lial hiuiboi petitMrArl 1-iMr T kr. S-nor S ?4 nundBii toribbl belkfetfilri & kr. BálrrpUJ mlndea vgjm b«0rblfcli{ri 10 kr.
\'"*By pvtit aor htlkttlisiaijá la kr
.. Hirdetéseket elfogad,: ¦
"1— "—— ~ - -........----- -^jf^gj.
bra: HAABERBTEIB
MattgarltiB: - ••, Tlni" roí riir. i rrrm \'nr
Lapunk mnlt számával befejeztük az 1868-üri első félévi folyamot, mely alkalommal féléves ddnzetóínknél letelt az előfizetési határidő, azért tisztelettel felhívjuk annak jníelóbbi szives megújítására, hogy lapunkat rendesen s minden fennakadás nélkül megkflldhessük.
jB)»Bet a lengyel «»kt*ti|
I gymnasiaia-, mind az elemi tanodákban | az illétÖ tanár és tanító árak dicséretesen, hazafias szenemben és az előirt tantárgyakban teljes szakavatottaággal tanítanak; jól berendezetten találta a tanszereket, melyek a városi tanács és képviselőség figyelmes, készsége és fűt. Könnyes Alajos igazgató-nr buzgalma folytán szereztettek be, agy hogy alig van hazánkban hasonló tanintézet, hol a körülményhez képest, annyiféle tanszerrel volna ellátva. Ajánlotta, hogy a magyar szent koronához,tartozó országok legújabb földabroszai szereztessenek be, mert fajul szívvel nézünk azon jelzetre, midőn édes? hazánk területi épsége oly kegyeletien meg| csonkítást, mogszakgatást szenvedni volf kénytelen. — A tanhelyiségek szük voltál cmlitette ö Nagysága és kérte a képviselő^ ségeTez érdembeni lehétőszives atyai gon? doskodásra; különösen előhozá, hogy az elemi fíosztály is a gyranasiumi helyiségben alkahnaztasaék, hol valamennyien egym lenne a fi-tanulóifjúság, mi határozatba #
Itt. heküidése mellett nálnnk átvehető, lávának Birata.lag küldjük meg.
™- ii t. _i„ií« venaetteK iniszama miau neiiíuioziiüMJuuu Ktfifheiési ár lapunk homlokán látnato. 3 t. t --Íff?lll^^ hogy a városra ezáltal ujabb érezhető teher ne hára-~möljék, nuveralltalmaa^heU-iség nincs, lel-
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk., -j Nagy-Kanizsán, jnlius 1-én, 1868.
A kiadó hivatal.
• \\irfrT M anlryT\'j juliiu 1. 1868. Lapunk\' kozelebbi(átama zalai hírrovatában emlitettik, hr^Főtisztelertdő Kádas Bndplf királyi taaiisos és tankerületi fő-r ó Nagysága Nagy-Kanizsára
Az összes gymnnuinmi s elemi oaztályok-banimagú látogatása alkalmival az. ifjúságot atyailag leUáecdté, ösztönző ernyedetlen -saorgalora-és iparlffidásra, a tanult tantárgyakból szakavatott kérdéseket tett s min-deavQtttirTl^\'Iiarazasb ideig examinálta a tanidólmt, Szerencséltette szíves megjelenéséi vároanrft egyetlen nőníveldéjét, szen-TeileTyeölgVteogB&iggal tanitó és kezelt PiringepBdlá intézetét is,_ hol élénk szin-ben cCratátflrn^áiiyilPvBttdékek mai neveltetések niodorát, felhozván, hogy a honleányi érzelmekjLnoHui, féjTeaztése mellett ugy leend a szülik tríaelalibazorozre s a leányok J07ó> boloVigttolb erejfl, ha a házias-aág-ujszcTU, de •magra eszméje nyer náluk lefaaígfnVai MMpaiat,\'\' ftrthnmel consta-táUz^ bkj* Jlttrgff R6za nönavéMéjíben e
hw<gfcy^faflkfrfg*gw^g Tftzérioriálkélltha.
íédlk »r»teié»i rendszeren. ;
Szombun déluláu Tároai képviselő flléa tartatott,"i^r%éfi:fi TTagysága elnokílvfti^ aléai megnyttíánl\'Telís szavakban, (ejezta ki oionrzta,l>^<aiu«dáiugyuarátok a kíp-riaelik.ffiSnszám&asi tnegjelenésakön. Elí-adta ézntán a\' helyi tanodákban szerzett tapasztalatait, nevezetesen, hogy mind
által tobb terem nyeretik, az első elemi 6 osztály is ide helyeztetik be. A leánynö-vendékek tnlazáma miatt nélkalSzbetctlcn
kesedTe fogadta a képviselósíg 6 Nagyságának azon indítványát, hogy egy kisdedóvóda létesíttessék, melybe az apróbb első elemi kezdj leánykák is járnának s így nem egy felsőbbi leányosztálylyal szaporittatnék, hanem az úgyis, szükséges kisdedóvódával és pedig a kevés költséget igénylő irgalmas-né-nék kezelése mellett,\' kiknek^ több virágzó s az illető vidéken kozelismerést kivívott érdemeikről s kísdedóvódájokrol, mint a veszprémi, pápai megható leírását, jótékonyságát és fényes eredményeit adá eló ó Nagysága. Az ez alkalommal tartott képviselői testületben tehát az irgalmas-nénéknek Nagy-Kanizsám letelepítése egyhangúlag clfogad-tatotL Ugyan ez alkalommal Tániok Alajos nr felemlité, miszerint már eczélra Eanol-der János veszprémi püspök nr ő Excelten-tiája 20 ezer forintnyf^lapltványt ígérni kegyes volt.
A Untortanitó segédjeivel több ízben iskolai idő alatt levén a temetési szertartásnál sigy-a gyermekek magukra valának hagyva, vagy korábban hazaeresztve, határozhatott, hogy a tisztelendő.plebáüla felkeressék, miszerint a temetési szertartásokat délutánni 4 óra utánra szíveskedjék eszközöltetni
A kisdedóvóda felállítására vonatkozólag Oózopy ferencz városbíró\'ur-említésbe hozta, hogy a jelenlegi kórházi épület, alakíttatnék át, a kóroda pedig a temető mcl letti városi köztelekre helyeztetnék cl,-cgy-lüngü Gelyesléssel fogadtatott, ii A tanköteles iparos tanonezok száma 123; < kik Halvax J. polgármester ur intézkedése és szigorú felléjXise folytán jelenleg kielégítő mérvben látogatják a vasárnapi iskolákat
noha egye* .esetek vannak, s el-elmaradoz-nak, Kleg.a rajz óráról. Lz érdemben a városi tanáét\'intézkedett, hogy felszabadító levelet addig kiadni nem szabad, míg -az illető tanití .is igazgató urak láttamozási, bizonyítványát\'ji tanuló részére kiállitva nincsenek.
0 Nagysága kérdést intézett a faiskola mibenlétéről, melyre felvllágositólag adatott,1 hogy-a- temető melletti erdóan laknál levő faiskola tanulási „használatra igénybe vétetett a városi tanács közbejötte mellett. Egyébiránt ez üdémben épen most fog tárgyaltain! a zalamcgyei gazdasági egyesületnek eí ügybeni átirata.
Sajnálattal emiitette ő Nagysága, hogy a cultns ministerimn által kötelezett tantárgyul felvétetni rendelt tornászat nincs életbe léptetve, enyhítő JcorDlmeny&l hozván ugyan fel, hogy jelenleg a gymnasinm nj épületében alkalmas tornaterem log beren--\'dextetni, de addig is halaazthntkranak jelezvén az alapgyakorlatokat, ermélfogva annak aJaariflliélabo4érite^H»d^?4iry«^ indítvány lelkcasÚel el is fogadtatott Ideiglenes h{gp&gül az- erdőszlak gyepes udvara jelöltetett ki tornnhelyül. Ö Nagysága kegyes volt-megigénüj-hogy jnrrfo-án délután maga fogja az első próbát eszközölni a Csáktornyáról csupán emiatt Nagy-Kanizsára visszatérni,addig is néhány szükséges tornaeszköz készíttetését kívánta, melyet a városi tanács s képviselőség meg is ígért. Ideiglenes tornamesternek O Nagysága ajánlata folytán Peíz segédtanító nr neveztetett ki.
Elnöklő főigazgató ur feltüntető, hogy a sajtó utján is azon baihicdclexn terjesztetik, miszerint az egyháziak nyilvános tanintezeteinkben nem a korral haladva s nem a nemzeti lelkesedés édes érzetével tanítanak s tsak is dogmaticus tárgyak bírnak náluk előszeretettel, indítványba tevé, hogy a nemes városi tanács és képviselőség intézkedjék oly formán, hogy Kebeléből nevezzen ki egy & tagu szakértő bizottságot, mely bizottság tagjainak kötelessége az lenne, hogy a nyilvános előadásokon minden el ~ bejelentés nélkfll meg-megjelenjék, hanem az előadásokon magukat passiv viseljék, a hiányokról aztán tegyenek jelentést, a képviselőségnél. Ez által meg lennének arról győződve, hogy. iskoláinkban miként tanítanak, hogy valóban a legtatább.bazafi szellem lengi át, természetesen, ha ezek ellenes tanítást vennének észre, ..így aztán, orvosolni könnyen lehet s egyesekért nem kellene az egész tanári kar ellen írni, beszélni általában szent hivatásukban csüggedést idézni elő. Ó Nagyságának e\'néihcs ösztönből s-logtiSzt*bb ügyazerotetből tett indítványa méltó lelkesedéssel cl is fogadtatott « Vrüószln^leg ft-közrendeszeti tanácsosztály -fog megbízatni ennek tettlegesitésével .-Egyéb apróbb tárgyalások ulán, melye* ket itt előhozni felesleges volna, Ö Nagy aaga lélekemelő szavakkal .köszönte meg tanügy iránti lelkesedést s áldását liérvfr
város összes ltknmiágára, aajoa éüepéa kB- / zött az érdelüjs gyüléa iöoradott. i
Hétfőn főlgazgatí rrr ó Nr^yr^ Ktfeztí3,~ Berzay JEDek házfőnök úrral CsatbwnyáTa ntazott, hol roppaM lelkesedé^ iogaaWtOit díszfogatok érkeztek- s.ptigra&nkitrX? es a vámban fehérbe öltiintt Urdeányok 4d»a-zölték, a fogadtatás mind «ar intetUgentia, mind a nép részéről i\'legszrrályeKbb ToK.
Atabbi jtHttt-\'-* \'ii>étáfim:\'\'^fim
hozta be, melyre hazafiasán lplWrtfn városi érd. elöljáróságot. Másnap visszajöttek.;
Kedden estefelé zásilolengedezéaa mellett ment az ifjúság a kijelelt temaheryrt, boti nagy számú minden rendű s ranga közönség sereglett össze. J<egeloazör "Vörösmarty .Szózata" énekeltetett el» gymnas. ifjúság dalárdájánál tat, melyet kalapteréve traUgat-
tnnk végig,~ezután 5 agyaágarszem3yeseli kegyes volt rendezni atornagyakorlatdklirui az első és azután az V-ik osztálybeli ifjúságot, mely auodomnzil a gjmiwtmelesrat-ben Pete ur hogy jártassággal bar,-valóbmi bda^yit«tta.JE<g« \'
énekeltetett el a ekkor főL Könnye Alajos igazgató nr lelkesült a. hazafias szavakkal köszönte meg ő Nagyságának ernyedetlen buzgalmát, faradságát; hngírörves közbejöttével sikeresen életbe léptettetett Tarosunkban a tomázás, a test edzésére szolgáló eme tantárgy, melyre Főigazgató bt ismét megszokott szirélyeaséggel és. szeretetteljes szavakkal felelt.
Másnap, azaz szerdán, reggel ó N&gyaaga Kaposvárra utazott. Hordozza az ég szerencsésen I ki N.-Kanizsán ugy, mint az egész tankerfllctbcn a tan- és nOTftlíaiagyriek balra intézkedésével nem kis lendületet kölcsönzött személyes jelenléte által.
BÁTO&F1.
A virágos tertbt^
Szép a tavau Mi oUBBje; 4» wfckal dtecb a náamlnája, -]M\'-]ftM\':vai\'azfrqjjalTal-a legkedvesebb -alakok esor-mag vet»r;v éfcrjaebbntU ékesebb nemalt hímea--ább%\'íHltl-a tavon e standé i»toniM«H)QT» fcgy lr4»e&*é>rji Vitosil, ut bájos holgyaiiikaJegiiaaJo^aiöi^arawaJEédv-teléuel utinout- rprukmalkü ^a^iBngr, ü a Virágokat ne kedvelné? Hiti ~5k i» Virágok, kik as élet rögös palTa3tri1«MrirM>\'*>4Mtr^t vatizwlaak a brAr*altltÉ»Tl* rjHBSrrarra» Jil jegyié megantor^kntzb«rtrítíj>lf \'\' Ehret.die {Vauén I táe flooitUi nniTTTDen HinunlischeBoien rM\'JrdlaoWíjában.- ¦ A tormrtet e aieade leUiy^»^:vaM-rbglal-k«á> mi nagyoa hoiiijok lllOliSyaia^-ántl-zneik nraiasülnok, ixléBök finorftódlk i a báli kar uflk kortatai koit inagtoJW ojaakbatt hern képez-e virfgM- kart^^-ieáw aAva- valádi Unruágot?Igoa krJlgatafr«**V JelaBtrM tiraaaagot- kr^-\'r»5c*gy.-ír«layrjak. irfiágaa keriií, nrdTMk f^M -rtrágfaiTra\'.W^ adják kedálire lnTignl«tán«k.T)» valaate-e fe. délyirk érBáarrikn\'kflltaD^ hol
amax^ virág kedíunüattTATpáyaak. L kedvoBea királrriál i»rtB** rárab^lraWloliáW tAaai; O. minlliogy Allak, nebogy. Wra«kiíl mdgeaáftj. - taosáni, Tainthogy -a-kolraufr^lÁaiarlk !tú[)rti eléba noktuk\' legnagyobb -réaat tánal; ha a Ml-foldrol behozott nftrényeinket! veasera \'tárgjate
rdirpj-illV;--------* -\'-T-,-- ¦. - - -¦¦ ¦\'
alkjaira\' bocsátkoannkVhol a régi actnkek hatat-" -löanaVbaÍnalan~d~ó rtmJa^"heVfirnök7TiKy_a-nap Jorróbova által* kiszárított föld tárul fal olflt-tünk, melyen a oaottut-féldk unj namohalavánr rfld aztnban emelkedik ni eV.fuM\' 30—40 láb ip^gWg\'*-" s kflrttl5^1ÉÍ»bb-«öporb>kl»Ö
¦ elszórva nratttnak A legál^Wonahb alokiatok-taö m oöhiiióöftotnBok ^i-odNrafldki melrék-tö-iOU kftu& tora, nüat lioura^ TiiágaoaotaK, Atannésut o csbda8»ül»tteit mb-
\' lj*k ll\'YöftöUitítfnörvdnyeitfll annyira- elütnek, b csodás alakúk áftal ft szépség olvévol mintegy ellenkezni látszanak, egyforma érdekeltséget keltőnek a sukártűben s az ogyBzerÜ virágked-velOCóó. Kik a természet szabad ölén nem vo-hetik vizsgálat alá a természet humoros kevély hfln^lfttfW^^pglpyH^ jgyarmekekatj azoknak elég terűk iár|LHE^WjBlntíNn rfigyelmökct e különczre ftmÖtani, s azért tán nom íeaz fölbs-fegeregjr WBr&SM&rtamiÜ idusai c kudvelt
^^Mndien^lelt^ és csodálntna o növénynél. ltín^ti^4í«T^rjáoY 1 alkat/észét képezik á\'<te^ateAcl1?^n&>á\'^rea1dii\'&jidt kivéve, á cac-tus^B^klfiS\'^yáltálában hiányzanak; mert mit levniefcntok\' jpMflafináy\'niofc" pnaztán* laposan kiterjesztett szárai a növénynek. Mindnyájan húsos szárraT pírnak vagy inkább törzszsul, mely ttflrftéaálM1 MroemÜ hártyával van bevonva,\'! aztrit\'h&tyakftnj\'hnl. a levolcknek kel-h^dfsjdeni különféle, nlakn tüskékkel, vagy Bz6Tftl^frn;pnr0flCT^kka1 ynnnnk ellátva. Legnevezetesebb fajai a négy vagy; kílencz élű fáklya--oTCtnv^—JöÜonyi magos elágozott száraival, \'messziről1; tt^p\'-tílnik fel, mint valamely óriási -szárak gy^yalartó;álacsonyabbafc a gömbölyű, dé élekkel eUáioti. ecbino- és dinye-eac tusok, melyekhez csatlakoznak még a csaknem ogé-azen gömbölyű róomiHariák. Végro még honos
¦ náJunk-i hosszaóstotalaku kigyó-coctuB, mely credeU hazájában a fákról, melyeken élődnek, lelógnak. •¦
TaUn egy Jrövéoy BÍQ08 oly ezük körre szorítva, mint épen e esodáa\'cactusfajok; mind-.nyája Amerikában, a 40" - szélességi fok alatt honosak csak. Innét azonban Amerika fölfedezése után j csakhamar a fűid minden részében . elterjedtek: Legtöbb, faja száraz és a nap égető -hevének kitett helyet azeretik, mely tulajdon-, ságttkkal a húsos, de kellemes nedvtartaionimul \\ bíró száruk egészen ellentétben áll. L nodvtar-\' ialom olyannyin nagybecsű a tikkasztó hőségben ufcaó.vándórra nézve, hogy Bern andin de ~Hti ntTTm iffnn\'taláHHrg r ""\'"""kafr a siva-ilag fbnáaafaak-nevezó. &sáraz.időben, midőn tjmindnn, álbt *¦ forrd Eftmnw határaiból távozik, mjd/jp a krokodil ís boaJrigyó a. száradé iszapba rarokodva, tetszhalotton nyugszik, csak a \' vad\'BzsflnanÚE\'baTfcn^olják be a lakatlan siva-^tagotlpaláikkal gorHJnas^, lekaparván a sebző ¦ • tüakek^veszély, nílkídeűyhitít a növény nod-.véveltgajnJniter\'VTi4 Azonban nem ezupás ex , ii haszn^3tvanL a7Övatág\'omo \'korcs szülöttei--nezq yisssatásaí&alakjak mellett a leggyönyő-Vttbb öros^\'t«ltéí-Vagy -máz színezetű virágaik vannak^ melyek a,Oendes éj bon klfejtekeznok s élénk színesetOk által mint mindannyi világitó HnjidiarltTTtBk ¦ rirjfirrtfr el a, pusztában .Icgfi-
Hnwten. nkgy^bb^opnntia faj és a mamillariák ".¦ ig^ fci^^T«sjyto gyftmfllrsOt is. adnak, melyek kOlCoosofl. Uexteéban uemegéill haáznál-tatmUi: Bdpnfl^ z^dvdmpk íz * caötttsoki, lassankint mégAo nctisi tumorainak, ¦ a Jahnagaa-totl ssftrkés;héj dói lé]bukkanva, kisértetica íJakni zdttsk l> aOvénynek.
Ily tihaarfllt cártnwnlfst gyújt meg az utas, nadtoatsm^jfc^mtaaáe küxéjwtte. megleptoy hogy mvnttt Wfig^Hl** "*»*^ ¦¦wiwwyítMiV exer nrfl .n"T"*it, vagy hogy vüá-^Xlfy»« <y sö^tsécelMn- Haaz-0«aUynk^ekeritésere.is, hol dEJjto slafr WtftftWTfrffofrjverkezattáthat-\' limáftláiljl sftmfnjiV Ttil inilu ti hlilniiiiliii ín k«s|aoih^b^to)e> inert hötfl sovány n "nedvét aegfás) esőtökben,igen;Ügyesen
: 4VCbIz
^kJÉsfi
jjJKpX.* htm csak kfizvotve-aa
¦^to^^hogym hazznos
jjógy, a, cactns" _ ,^L««iá»y»Ti»a\' a\' rsitáí
________, __fTWarv*Ítal nyorík,-melyekből
\'« iagsasUi ptnx> banw mIq késxittotik. Hogy -\'zft^HWB^kn^n^aágbaB Oddiu&;axovarak i ¦laHilipBWliwi, ¦ múf hasznot hajtanok, ma-L tiljMklir IsWf Öftíaoa tartpmány a Coo&o-*liu fcTyfi^Aj.f.i^niiMini jffl mlIUo tailárt huzv / migguntkjcv^aat, ksju 1 firalot í70000; áQatku wjtm tmkgtfHgr Stt^t 10 LiDeiy oly.xoppont) ¦rimitt aysUh, z^ynl mzji U nnn gondol-A , ¦
ii frtpi Mm Htíi i Íj iflimii-1—^Jnt «azrAné M\'^S^MV^-Wpozarll légni&zék\' ft tfintkitr ípn Jfil Trnj-Vi I\'Ozond lordi l tinlli saisyhgr fiC&s ho^ok s kovésagysg-,» » non hevének a meny-; M^tmkfmgm I4rpt onWznl koreset kéllj i *ln^«sz«l Ibcím «>, ki a Ion leadni hitszé "các-tttfhi igen sok tizoL finkmr Virágzására nózvu
mogjegyzondfl, hogy n enctus minden évben egy * ugyanazon oldallal logyen n nuprilág felé fur--ditva, ha ablakaink között tartjuk, mertitZAlial % szoba felé fordított rásarnyugszikf a következő révben megfdrdittotvin, annál d&sobban. hajt virígbtejbdkiü. Szaporítása egyszerűen dugvár "»yok áltzu történik j ^lesxokaszmtt.ágaoskát jö ^áaogb^.iM3r^ két napig árnyékos helyen tartani, hogy. tfedbbery féligineddig kiforrjon, mert igy hamarabb hajt gyökeret; lia nom volna ága a cactusnaky ugy azt tutojobeit folluuitjuk, kissé ógd szénnel megégetjük, ezáltal kénytelen más felé irányozni nOvéaéE, imoly mellékhajtását azután dugványul fölhasználjuk. Mag altali szaporítás igen hosszn b -több á]»olást igényel.
fr.
Heti szemle.
Július 3-án, 1808. — A szerb fejedelem gyilkosainak végtár-gyalása berégeztotett. — Napóleon hg Aradon szép fogadtatásban részesült. — A „Zastava^ két munkatársa Janovícs és Jankovics elfogat-\' tak és Féterváradon őriztetnek. — Münchenben három lengyelt fogtak cl, kik oly társulat élén álltat,mely 3 millió rubel érték Q orosz állam-pspirt hamisított és bocsátott forgalomba. —¦ Mait hé 21-én volt a pápa koronázásénak év-fordulati napja. — Janku Ábrahám, a havasok rettegett királya múlt hóban Kóros-Banyán volt láthatd. — B. Benst birodalmi canccÚárhoz a cseh zsidóság hálaíratot intézett azon eredmény-: dús közvetítéséért, melyben a romániai zsidókat részeltető, — Böszörményi betegsége miatt még nem foglalta el a börtönt — Csanádon Kun László király koporsóját föltalálták a rajta vére nyomait vélik láthatni.— Az erdélyi román ifi-kólák számára a bokansti komra évenként 25 ezer\'frankot ajánlott segélyképpen. — A párisi Bzjnhásaktól mult évben 1 millió 8 százezer frankot kaptak az irók szerzűi-iHetékul. A pesti nemzeti színháznál pedig 2775 frtot — A pesti építkezők a bécsi XÍrascho tégla-gyárból ujab-ban 15 millié téglát rendeltek meg hajókon leszállítva. — Királyné ö Felsége szuptember elején jő ismét Budára, hosszabb ideig fog tartózkodni felváltva Budán és Gödöllőn.—r Az csz-tergami basilikán naponta 40 kómüves- Ős 100 napszámos dolgozik-:— Az- angol alsóházban interpelátló tortént az űrkulca rontó ifjusá^iTra^ tok és frivol színi előadások ellen. —¦XSiorinazky gróf a müncheni törvényszéknél 20 évi fegy házi büntetésre ítéltetett — Emich Ghisztáv nyomdai és kiadó üzletét egy rósz vény társalat vette meg530 ezer forinton^ft- Horczcg Scholkovszky 10 évvel idősb nevelflnöjét vetto .cl hitcatántul..
— Milán, az ifjú szerb\' ncrczcgct a topschidori vérengzés napján szintén megakarták gyilkolni, de a felbérelt gyilkos éretlen gyümölcsöt evett B: ennek kfiretkestébun a kórházban maghalt Ö Fehtége\'E\'belügyminiBtcriarnnál egy országos tözegészaégi tanács azervezcsét megengedte. —
— Türr tábornok fiát Rooult az cIbó magyar általános biztosító társaságnál biztosította. — A Heckenast- és Dentsoh-félo nyomdát is rész-vényesek akarják megvenni. —- Földváry Sándor bonvódezredea jonias 29-kén meghalt —. A honvédelmi minister javaslatában 100 ezer bon\' véd felállítása inditványoztatík.
ípajUt, ki a özölflből hnzafulé tartott, az nton megtámadta b ngyonverto. A .tettes befogatott;
— Hivatallal! viaa^.aé_)éo. A fennálló alkotmányos állapotnak nem Ojieglobb IlltiHtra-tora Gazdag Nándor adóellenőr, kmek tettein A a letenyui vitlékbell nép vis«saki$nzeli magát/fi katonai uxoontiók már lMllnt^Hzironyní KÖzó, Zala-Egerszegen junias .17^n itarmH voüutáná-nyi kis gyűlésben Tuboly Vlctot.bizottmányi tag felszólalása és indítványa fojytan, neVezett odéhivatalnok eljárásaira nézvo azonnali vizsgálat, rendeltututt, s mint halljuk, hivatalától telis függcBztotott
— Hely roigazitás, A \'„Vaainegyni¦Ln-pok" után több pesti lap azon hirt UDsféj hogy o vidéken a Dráva mellett Maró ez táján 20 csavargó tartózkodik az erdöségbon b hogy Maró-ezot 50 pandúr védi a rablék. betörése ellen.-. Kijelentjük, miszerint e hir alaptalan,: MarécB helységnek o vidéken hire sincs, a 20 csavargóról, 50 pandúr csoportosulásáról pedig illotékes körökbon sem tudnak semmit ,.
— Wajdits József jól felszerelt könyvkereskedését fűt. Kádab Kudol f, kir. tanácsos és tankor, főigazgató ur személyes látogatásával megtisztelni kegyeskedvén, elismerését nyilvánitá a raktár b borondezés csínján és nagy-válosztékuBágá n.
Zala-megyei hirek.
—A nagykanizsai gy mnaBÍumbaa tartandó nyilvánoa vizsgálatok rcmlo: A szűnt-\' lélek segélyülhivásival a gyranaBiumban: JnL 7-én Hittan minden oszt — Jul. 11-én V., IV, magyar, latin, némut — 13-án 111., II. osztály ogyanazoii. tantárgyak. — 14-én L oszt magyar, latin í délután VIV. oazt történelem b földrajz-—iő^en Hágán viza gála tok (10-tól 12-ig). —20-án ÜL, IL oszt; délután I. oszt történe. lem és.földrajz, bT. a természettan. — 21-én IVj. HL oszt a természettudományokból. — Ü^éo défelOtt V., IV. mennyiaégt — 25-én III., Hitdélnián I. a menyiségt és rajzból. — 27-én elókéscület a azontgyónáshoz. — 28-án gyónás t áldozás. —>30-án viasgáraf rendldvülf ta--: ínjmányokbdl s zárünnepély. — 31-éjrháluadó isteni tisztelet sorozat-nyilvánhás s ifjnk elbocsátása. — El eniokbsn: JnL-7-én a8-án; iHitton. ~ lÖnm magán vi zsgálat (10— ll2-ig.) tt lí^magánvizBgálat — 18-ilrt IV.," IIL fi-oszt\'N-K. — 21-en délután a II. n-osxt.\' N-K. —"22-én elemi L fi- s előkészítő-; délután Hl. leány-oszt —24-én délután II. b I.-leány-oszt — 27-<m Kis-Kanizsán délelőtt a fi-és a lánytoaztályok. — SO-án nárUnhépély. — aWii hálandó isteni tisztelet sorozat-nyilvánitáa s az ifjak elbocsátása. -
tv A\'Aratás. Vidékünkön az aratás vígan
--y, tájékunk bŐ termésnek Örvend: 1
i.Enblá\'fcJInlt napokban Merenyéro (két ; laiuluiTnhába\'.aJtűzködÖtt duhaj egy paraszt liltal vezetve, esiéli 8 éra tájlum ainerenyei izr. keroskodőhöz mentek; — itt jófonnán1 rabolva, több/tárgyat a\'ItlíéTŐ pamart\'hátira kBtvö, kényelmeién tovább álltak: \' -1 AiIpwrgyilkoc üekorszigotén Rádi Mi-liály-Jtevü ottani lakna^Pék Oyörgy navezotU
SocQo^y-megyei hirek.
Kaposvár, július 1. 1868. h. Kádas Rndolf gy Őr-tankerületi főigazgató megérkezése mai nap váratik. Örömmel néz e látogatás elé a legközelebb oly gyalázatosan megrágalmazott tanári kar azon biztos Öntudatában, hogy becsületes, szorgalmas és lelkiismeretes működéséről e gy edu.lhi.va tot t felügyelője, tí. a nevezett kor. főigazgató ur — ismételt tapasztalást szerezvén, nem csak-raoraliter fog elismerésével elégtételt "adni a rágalmak ellenében : hanem —1 belátva az áakálódások szövevényes hálózatába rejlett valódi czélokat, melyek koránsem a nevelés szent Ügyének előmozdítására irányozvák b melyeket annakidején nem fogunk a lepel alatt nyugodni hagyni*— hatályos pártfogását ís biztositandja éa az illető felsőbb helyen lépésóket fog tenni a mostoha gyámság alóli kiszabadításra nézve. Ugy legyen 1
""Ti. A b ó t a f ÖT~c\'n müH aajMikban e^y 50— GO év közti, betegség és nyomortól lozsarolt nő-vázat láttunk és megilletődve kellett keserű panaszát u jajgatáaát hallgatnunk afelett, hogy semmikép sem sikerült magát a kórházba felvétetnie. — Szeretjük hinni, -hogy a hatóság, -melyhez óhaja teljesítése végett utasítottuk, őt, meghallgatta kérését b intézkedett a valóban szegény és beteg^pvánt
h. A meg^e1! vasúti bizottmány m. hó 29-én Csépán Antal L alispán ur elnöklete alatt ülést tartott," melybon határozattá-~Iőni hogy Dombóvártól Zákányig [13 mfliL] kiaobb-szetU fraüczift modorú vasút epítessék. E határozatnak illető helyeni érvényesítése iránti teendőkkel SomsBÍch Pál bmatott meg; ki a gyűlésben szinte részt vett
h. A m e g y ó b e n még folyvást garázdálkodó rablók elnyomása végett —-hirszerint —¦ katonai erő requiráltatott Bizony kívánatos volna, hogy egyszer már vége vettessék a zaklatásoknak és félelemnek, .melyben három\' ember tartja a megyét .
h._A hely béli dalárda ma*;t&nczes-tólyt rendez a korona-vendéglíTnagy teremébenr Hátadal____?
A Bablók. Értesülünk/hogy a somogyi foglárok egy éber őrmestertol vésetve, a gaz rabiakat utolérték, erős tüzelés után Druzsint,a főnököt meglőtték, a többiek Bwfasflladtak.
teurf név. alatt ismeretes, a melyről lapunk előbbi számában vt szólottunk;\' í3"\' -
Sopron-megyei hirek.
— Sopronmegye nagymartom választó kerületben június hó 25-dikán a képviselő választás megtartatott Képviselőjelöltek voltak Hoffmnun Pál egyetemi tanár, Bizonfy F. jelenleg Londonban lakó 48-ik .évi\' menekült b volt tüzér-főhndnagy és gróf Zichy Imre. A három párt között a szavazás megtörténvén, Bizonfy pártja maradt kisebbségben, moly párt: utóbb Hofunann pártjával egyesült, minek következtében ZichY gróf visszalépett -s HoSmann Pál lett megválasztva. A választás kezdetén a gróf emberei, kiknek egy része meglehotős ittas állapotban volt, Bizonfy pártját;megrohanta, s ebből verekedés Hzármazott; a katonaságnak többször is közbe kellett rontani, mig fi két pártot egymástól elválasztani tudta, — Dicsé-xottol omlithütö fel a járási szohjnblré nrnak erélye, ki folyton maga is a két összekapott tömeg között volt, s regzrehajlatlannl\' iparkodott a két párt közt }ámadt\'ik>^tti^^tlBedlhpitni;
G.am-aufnő sopronindnÖvcMejébeajun. 20-áu tarbitott meg a nyilvános próbatét, moly a jelenlevők közmegelégedését 4Vma ki.
— A soproni tornft- és ttízoltó-ogylot jul. 4-én tartá egyleti estólyét y.\' i
: —Mult vasárnap .tartatott Sopronban a lUiíppóha az uj találmánynynl, moly ^Estinc-
Vaa-\'megyei hírek.
* Varmegye rendkívüli közgyűlése juni. hó íKVán Lartatott mug, meglehetős száma kö-
-zQnség jelenlétében. — Délelőtti 10 érakor a gyUlés-terembonvmegjeleut főispáni helytartó.-ur ő Mlga éljmzésekkel üdvozöltetett s elnöki székét elfoglal vánr azonnal előadá, hogy a szt-gotthardi járási megürült szolgabírói állás betöltése lévén egyik tárgya a gyűlésnek, ezen állásra kijelelve lettek: Kossá Ferencz jogtudor és Hampok Alajos esküdt urak, mire azonban néhány hang jövetelével az összes közönség Hampek ur mellett szavazott, s szolgabírónak megválaaztatott; továbbá ennek helyébe eaküdt-nek. h4rm^ni Isttek candiddlva-: Bezse Pál tiszt esküdt B\'még ketfoÍL — —" — Sajátságos volt e váJaaztás,Í3az3oar másik két candidáTt társának nem volt még egyetlen égy szavazata sem, tehát Dezéó\'nr választatván roe^ tétetett, hogy lakását akarásba tegye át. Lzek után ldhirdettűtett a rögtön ítélő bíróságra vonatkozó az \'igaxaágügyi.ministechun által iokul-döttiréndele^mely BiTObM\'gy^lkesekMa kötél általi kivegenetést aa akaaetófán rendeli el, — e rögtön bíráskodási jog egy évi tartamra engedtetett, emÖkélUlIváiütovitS; János ^im^t^a alispán, aleínökttl Szabó Q^öígy,\' kteMrakul a törvényszék tagjai, inmt tanácsosok megvalasz-tattak e a cord(mthu^t^toaa«dg minülögy a,, helyzet Mzto^dib alkk^^i^ Jmagárn^^ ^asza-hlvatni határőztatÓtt. \' " \'
*Juliua29-éüi városunkban Szombathelytt az QgynOTezett Jógpinczé "f-ben néhány koeáiB, katona és mesterlégóny mulatotts égy lány miatt üsazezörrontek,. á ezivódásból oly, nagyaseni verekedés fejlődött k^ hogy egy katona s egy
koCfilB ánnyti-q Omww^rftliiilrj li^y AUHtlrh^*
semmi remény, ez utóbbinak csak az arezán és fején 15 késazúras tétetett. —1 A verekedők ma állnak a bíróság előtt /.
41 Lóvasút Hk azennl a kereskedební^lp-tület Kőszegről Szombathelyre «gy kJyaa^iro-nalt szándékozik építeni.\' "
* Műkedvelői előadás. A Bzombátkelyi műkedvelők már jolios 5-én kesdik, meg; jótékony czélu előadásaikat a „Vén bakancBoa"
Klek rendezőm- fogja viselni.
* Jégverés. Ismét jégeső verte el Kajd község határát, melyben Laky Antal urnák gyönyörűen kezelt-kertjét és külső vetéseit is értő c veazély, ez bistositva volt, de hányan vannak, kiknek kárát aenkjsem fogja megjfisstni. Do sok példa kell még, hogy köznépünk sTbiz-tositás üdvös czélját belátva, azt Ő is foganatba vegye,
* Tűzvész. Jobbágy községben tűz Ütött ki b, 33 ház lett hamuvá, iigysztate Bádócz és Mcgyehida községekben a villám gyújtása által tüz támadván áz első faluban ogy, ez utóbbiban hat ház s gazdasági épület lett a lángok mor-taléka.
TÁROZl.
FelejteelekP
FdejtsolBk, akt \'akarod ? : Ghl oaakást;:«s>kiart u birdl Hadd aMrassslaz^ Brflkkt, i Nm^Wviook érti MA-
Ku}sia-kaa(llt pOoal, " „
Jíl todöm", s*8J am fogok, ........
KÜbt furáik nás »a viUa.i,^ :•, ... Am laB7etek^boWogok!-;|-.Y--;-
Btanalduk.ági;ttM ab .W*!
Éfl foUni M)-----\'
Bfiroi bfjoa Bl
Méltóbbak a
:¦¦J^k6d.•^rlMJ*Vií"^^¦,¦\',\',\',"
Uárt L«»it ítíí.Mtorít, O/Bngád i -pt^«*áTíOüíJlBlM-lUat intaget, várt norlt
Do ast tado»,,bAr nyttjteo peWk ;
Ujm *gt olmkot, flM csontnak eHj.JettáBif.WÍPi i\' ü: - éa raortitlek ".> t.
v ,\'hOfpmanh Móíl
—¦¦F.;\'J:*BigyiOinBlt\' A páldánTOk ára LSO kr. T: —*fl. J. Aalaiotwk. Btar^taffk, rks uArBtusink lebetDB aserhej»t5i^gflnkbon ssemiljMaa ttATgaBfaj.
Folodhetlen fárjenv tematésénél oly azámoaBn -megjelent résztvevők fogadják a magam a gyermekeim novóbeni legn^y«bb\\kLBxbn^texQeJ; lesújtott állapotomban egyenkint nem r tudván megtenni, a nyOvánovság _ terén tesseza hálás köszönetemet ; A
Nagy - Kanizsán^ június végén*:jlS9B> RaiUbovIe TMb, . Bsflléttftt Bésut.
^r3gy ióbftrátom -életéből.
i siionU favttbbwűr « nói : jábarát, épp oly ae-
fí- Rftfc^rnarlár as; fehér holló az óléi fekete
lí -iSmegM\'&trilLv napod veréTe^Mon aBt reád, -Al feagtjraj T-fciHf-g törnek meg a verMnok ¦ft TJWaá;\'*ViiaJ^ . vbu ii uk
Jbarlti&U.
* H» egoi\'oihoruU, napodé ftlhfl födi, ruhád megkopott,aranyaid olfopytak, elfogytak b»rát&í3 is.
¦J Netamlt volt egy jő barátom, csupin umk
íeB*/ tonayesvo ejtem ki o szút; volt Óyágjítá vigasaom csak azj hogy nom sor-
^Inlm, d* halál ragadta cl tolom. Míg olt,
szivünk miinU\'U (lobbanánu, lilikünk minden tlirekv&b, vágyn egy volt. "AxT^ódetr üríimük rdiaáa liajoaldn ugylM\' ürvandtünk. n a keserít fájdalmak síitát ájnz*-kiján együtt szonvodtünk, türtlink nólkülöa-tank. :
Egy ady/s egy IdekrvoltiinkinL
Végre bckövetkewtt a perez, melytől mind-ketton remegtünk, — válnunk kellett.
Az Iflkolft falai kikül kiléptünk az i 1 o t i a-kólájába, de tán csak Átért kullutt egy időre válnunk,hogy aztán n pily ntárBnk viszontlátása annál édesebb legyen, lantot buldogok vultank, boldogtalanságaikban is.
Ekkor beszúlto til tSÍnnínyoit, azon idü azo-mora, do tanulaigos eseményeit, melyet távol i töltöttünk.egymástól.- Kitárta keblüt clCttcm, án anvóbfil olvastam, és a rfozvdt enyhttotto
finjy.i BuiMjit, iIj nx idt" nom gyt\'ijryithaíta bo azokat; mert a mti.ymi érzü roogcaamtoll bzív jajjni ezorszereséa vlszhaagoctak a l^dalumzaklatott Iwlwlbon, a a nom érdoialett sxonvodés önsúlya alatt megtörött a gyenge pórhltvely, s most olt piheu a ..... i tometóben.
Sirhaltnit nom jeleli emlékké, csak egyedül ón tudom, hol nyugszik azon kebel, kiben oly sokat vesztettem.
Mártfflldek választanuk él toló, Birját nem liUogathatom, du lelkem, — míaél nagyobb a tilvol, —annál gyakrabban olaráll az ellmgyatott\' airlmlojn föld, t!a a lianlolntlan. sír szellőmé, a jolmnit leszáll az ojfiil óráiban, caillagok feletti lioilából, b szGilcmajkaik mngírtik egymás be-Bzédót. így találkozom én, ejonto, roilíjn a test nem nyügzi ]a a szellemet — az álnm jótevü karjai közt, az én egyetlen jribnnitommnl. „Óh
ne mondjatok, hogy ninc-s dolüjes OniSíéÜ&Stík. : Van. a,nagy az fi hatalma 1.....- •¦ •_ p"\' \'. "időn dn^olhunyt barátom utolsó1 éveinek. \' .yejf—, oly híven, mint ű előadta—gl-m, eWréattol tanulságos példát állítók fel taton, fiatal egyenek előtt, kik m élet nagy ísköláíába kílópve, *«^—.¦f1tiBn knitkkttl rr-gadnsik meg mindent, ami fönyes, kesúbb égeV már akkor nem dobhatják eLiYakooj behunyt txcrnmel rohannak, szándékosan a Iegtekexré-nyesobb utakon, korlátlan szenvedélyeik asaliS-koiiy fényét követve, — a jó tanács elhangnk ltlllik mellett, a: „fordulj viasza" bei}, b azon veszik tangókat dizro, midCn a sötétben íiitik&t falba ülik^ az bcziizatik, sBzédtlltoD zűiarinttVaz lirvcny mélyábe, — várcs fojjel^alioniian többó nincs \'menekvés, - KKÖÍ) JÓZSEF.
(Folytaiiaa k8r.) ,
CT Z L E T X 3E3T. X » N O « :
b«o tdjta\'il***^ fllutt ba. XoreMt fatűlanl aj »onfl-- déaMMsuffli Hstjr; TsUtsInttl«« nirjia u olsdók I ki.LE» tálában Wnjlog\'uay áll a.do-órii*i ydifforanfsiUkiü kDanTea »
r_.____«g, mert a mln3s% niAjr mindig
^fc\'liMfiil iSfilj n fr-\'rnt".JJ\' r—"*—1\' *•¦**-"\'¦¦[» i* fxfcaas kSrOlmAnj úljes-ti*ndnt IdAi*ín eiS , --oda kai,\' hop- as nj srstii doll a magasiuok kitiss-
I kSmiktrxS imi foljl : Ptasd kttt^rásarí hete tarok. BAOTXUOSftiN, juUua S-áo \' AJsá-aasstflsi nterőakánt. ? BssaSS— 86 fonto» S frt, 4 frt 20 kr. -« St. C fr.M-BOkr. 87-8» fat. - frt. 6 frt SO kr.
irp 2 frt. 67—C
I 78—79.;fnt;-B fr. 20kr.79—BO fot. 2 a 40 kr n «criÖKlInok 70—71 fiit 8 fr. tQ — kr. 71-72 55 kr. Arpa kniDnsOcoi dfi—CG fut. ! fr. — kr. 18 ínt. 2. frt. 10 kr. Kukoriom 2 frt. 3D kr. 10 kr.\'Knk orlo un ola*»Mnqnantiu) 2 frttiO hr. 45-47 fn». 1 frt. 85 kr. il—4B fna 1 frt 40 kr. nka ŰO—G8 fn*. 2 frt. 40 kr. ÖB-70 fontoa 60 kr. Pastoly fcb.it i frL. SO kr. Pustoly 3 frt. 30 kr. 0 n b 6 eisŰrendu 15 frt — kr.
Bécsi pénzárfolyam, jnliús 3-
6% metaliquca 57,90 ; 6% nemz. kölcsön 62.80; ltJGO-ki álladalmi kölcsön 87.30; bankrészvények 7.42 ; hitelintézeti részvényük 195. 90; London 115.15; ezüst agio 11^.60; arany darabja B.-t75/i.- kr.
Vasúti naponkint! menetrend:
il N.-KimliLiiról Bada feli d, n. 1 dra 23 porca. r a v eatTo 9 árait or.
« Bécs , reggel 7 Óra 15 peres.
„ , Trieat , a. u.
É-k, N.-Kauiuira Buda fclul ro^ul
etUr, 7 im tejfel 5 rira délboelS óra
IsttU S-tfil tH| 1888.
Hó- &» 1 nap Ksikoiikna PraladUas •. - naptÄr ~ !S ¦<(•
Kata. Er. Hogyha nem leu tükúletí-ícbb a tl Iva«* ¦áfrtok. Milí- V, »-24.
fi "Vasiraap G HetfS 7 Kedd S Sinrd. 9 CifltsrtrJk ,10 Péntók 111 Beotnbftt D S Vilmos IiS<ű prúféta Villbald pOapak Kilián p&qt. Luk ré cila Amalia *i6í Pina papa D 4 CmrUr Kntker . Oilljía Ansulla .v, Ilma Eleonora i s M
Felelős szerkesztő: Wajdft»üttet. Segédszerkesztő : Bátorfi La|08.
H
R D E
E
E K.....u
AZ USO „TUDAKOZÓ S KÖZVETÍTŐ INTÉZET"
hirdetcae NnS)\'-Kanlls«n. ! Pflf GUoSr 30 kr., minden további boigtotiiKSrt 2U—20 kr., fizetendő, "^aj |jd.a UJltoto« JqjsBtkiknj tpljM felTil\'E°*!tdwU h bGrebb értagiUwci «olgilnob. WAJD\'T9 JÓZBKF.
Zladó haz.
Kagy-Kasdssa ráros cpyik él ink
éyflloíeitel, Inrttal ejyütt «abad fcaabSl »laii.
Két tanoncz
tp JHfak 1l\'t-ti— feltété-
I lUtióU^an lev*
^IhU: .«febei « La d d. Aa ewlí r fc*»«taiW *• «a balsS-¦imlM ál»TÍre-M.t a másik «ATlftOMSva,!
Egy gazdatiszt,
ki blxiűsitiikípan eser fenn tot
kiaxpíaxliBn__kj)p!is__kieniu. noU
gálától keres.
Egy klsebbszerü
EL4DÓ HÁZ ttrMtttik uonitfli kínpAss Sióiba isBlIett.
Egy szakácsné
UflreltBak s a gasdinat minden u«m4b«a Jlrtaiaak kell Urtate. A ieHételak alEnjOrnk- A buÍT aa*linai clfoilalhatá.
Házassági ajánlat.
Erj ridíkl fiatal ember iunarot-lBnsi|ftjnál fogtA a, iiípDfim kfiiUU lekatottaóggiíl nom hirrín. do jtm-dásiati oifogfaltaiga som crtgoJú oddig, onnjlfofrrA Lére* mogának fljy o5ül Tcendij kisuazanrt vaj? fiatal flrvopmut, kl Liuna, Itlfiu kfilicjU, mCrolt És TÍgkodílvű 1o-gjen. Uoiomaiijul UsiU j ellem ÍL«-BjeltaUk. Fényképpel] larolek a 8-DÍt alatt jol. kd TÍgelg e todakoió Intisetbe kflltlendGk. ijeguoroaabb tiloktartUrál bi«to«ih"ik fu lllolffk.
Fsrty UaiU SEB-TAPASZA
nálunk kapható 59 kr. B 1 írtjára!.
oak mindé ri nianil t aid axnkaigea-¦ égít jeleaaflk, mert. mladenDemK kBli3 bajban legbiztosabbsn gji\' gjlL — Programokkal »olgalnnk.
ó- s közvetitóintézet.
-j^?-7™Pz^^ (IjQConiobile) szíjak. äj^-djjiä: jeles
G EP H A J T é-SIiliJII A T-í
a legerősebb jáva-börbíil kdsíitve.
BUQÓ MÉZGA-SZŰTYŐK-rBflFKH\'Ő-LAPOK,-
legfinomabb gópbogyó-olaj.
valódi Laferte és Budai MALOM-KÖVEK,
ayjjtlTekböl legnagyobb rakhely van :
GEIWNER és RAUíSCH uraknál, fj3ÉCSrMminafkTmTszTTEST, mlLBraSélBEriE tár,- főuteza 2-.-sz.
w
a
o o
o
N
o
113G-16L)
Helymozgd (Locomobile) szíjaké -
Kitűnt mln&ágd és olcsó
hSlgrkorg.é.I5\'raWJi . 43—46 . . tórtPyaTegg. „ «—50 nmontolrak, ralddlak Inaisi lisi fografalhnT Mnd6k,15 robinn. 69,79.8^-99 ¦ ¦. — . . p dadL MélL HO, 119,118.1*8,188
t«*T«fc»rUlJd0<S \' ^.nqjrtt. ; . ,8,50-51
, . Hrretapott , , Mmiluii .-« bo-ss
0RA4AKTARA. uxiuniiibnnuiD,tt. ffHJjBS?™"i ..... : w-uo; 180-soo
»*«r¦«*•*\' n,.,?*"m\'"I?
——----, ii]^>U tenaci SMSOkr. U0j<,>,\'8.f«l
mimo lOfarintlff. ta^&d- Howa ]a;^>> 16> » M C.
TldttL ntógTMMleJ&uk .Un dkOI. doti ii, ttsr utiav4t m«Urtt 1. , 1^.
^.icSiajfj[ita..7,; „!*-»«i«.ta.«.iiBi;,l«
* 4«!!!!av"\' WWRRii Sr^H <"««« *> "«m>*». "ta\'""
• tSSSSk \'. }Jt" iTiJo.to-l.b« lpH.tr. rum*.
\'«WwifrWMt»M SSk. «•»••«»«•« * IiibhmiW
kWiUlréaiJ
- i *tLMO.UnHndlKii-B ?ILjUt, (reni mW ™nnl ki..lttat l|^W»M IIMÉJ .ji - SBBwilwiii"iil.illl>ni.k ¦ 5
Alidi ip^ .\'.«7^1
M M—:
" " trt »0-; . . ... _ . , ti—
. Swwib mqi-Ümf?^*"*T"">*«l («ll>o.l»U, Inni UrMu» Maitre,
ffkepmr\'
. s 15 raUnal .fri
..... --fc«ff.dan.iaJ.15rab. .04—«
At^%e>fe.-«r.kSp: ti, 89,79,8a
¦ fc«*CWVIrt, krUtalyllrejj
¦ kf.afip^, u,nbian; írt «9—74
kiikoIOsk«*S rsJtHUi 10 4s 18 frtjhsl, Egredall dapot Msgyaroraaig 4» ksp osali lauei aaimars csak náuin.
(117—18,1)
Kohn Ignácz,
Curort
GLEICHENBERG
(Steiermark, Oesterreich.)
mit der ConiUntisi*, Emma- und Elansenatahl-qneUA nad du Toksanls-bmnnen, tnnschat der Sadbshti-Sl&tloD Spielfeld, ungern ein reitend gelsgtt» and rflhmUchit bekannt durch dta auipeieicbneten. Hailarfolge leiner Mi-oerslwaaser, — iasbenndere bei ikrafultlieo and tnberculOsen Krankhelton, hei Kstarrhea der Atanongz-, Yonlaann^B- der nun- u»d Qt««kU«ktanrganc„ bei mangelhafter Blotoraengung, Blclchmcht etc. ete* An»ge»eidu»oto, Ton. einem Appenseiter Sennes bereitete Ziogenraolkc, — TorzBgliche» KÜins mit oiner-aaserardentlleh milden, wind- and i[aubfrci«n Luft, comrorUble Wohnungen, — Cur- and Leaeasloris — gnte ReatanrsUoooa oad Vlnalk-, kapnlle, —. k. k: Port; aadTelcgrafen-Btalion. — DlB\'ConunnnlcaUon.mlt Jen EUwbahnat^oneirTJraB.\'und Spjtlfold rtirmittDln tägliche, doppelt« Poitrerbindungeu, 8 teil wagen osd. heqnamo LohnknUclior — Ballon von Mal bis Oetebsr.
llin(a«lrsrHaaer<Dest(tI]antreu atnd aa die gefortlgto Direotion ader aa die Brünen-Verwaltung in Oloicbonborg ni richten; Wohnnri(r»-Gestellungen — mit einer Darangäbe — jodooh nnr sn Ictztans-
p*- ffade-BrochÖran lind dnreh alle renommlrtcn Hlneralwäaii j«n. und gr5*«er«n Harum dl iiugea der fisturr. Monsrchlo unentgeltlich za beiiohcn, eovrie huzh dnreh dlo RedacUon des „Zala-Somogji KbslOny" In ar.-Ksnlssa.
Dfrectfon des Gfeichenberger Actien-Vereines,
(120—6,8) .. \' In-Grax (BUibmnsrck, Oesterreich)
KÖLCSÖNPÉNZ,
földbirtokok és házakra -
5000 f<iflíd.íl h^iebb, baröilly n«yBÍ«b«ii Magyarország ís mellőktartomiiiiyuban türvinyw (tamafra njAnltoik íriszenként űzethető Tissza.-Bécs, 8taÜt, Gonzaga^assa 12, 3. Sttej*, TMC 38.
CbakjOflQmnnHi<lt. viHiirfl.rri^lfll\'rrrel^um^kivABtato-ártejEkiniu titilli okmAnynyiil olliMott lovalni mlntik vákux. - -(134—G.2.)
é. :3 unlua 5 - túl ro wi
m
a ^asCflÄBä.« náBoda aMUatti KoSer itoaf-fíla
(08—12) házban van, •
1178/isoj._:__
(188—3,2)
Árverési hlnlctraény.
virot trraaake, mint grámtiftt\'Uáf rémet »t öbt; Haj or Jdsaef bagjatekábai ¦s. a. tjkonjv lapján 1. sor sa. a. 8900 h.. K\'lsal\' a*,z)|W Idek, meg és Bgranavoti tjkOnrvlnn \'\'48V^«^sv^\'lu rak kBBQl as eW! 840 Mra,->áa \'s^sUn-tiinf 800> tttfrt
NngT-Ksnlssa vlroB trraaake, mint grámtiftt\'UAff résaírCI essanst kos-falrru tLUiük, tnliiertat 0BT, Hajor Jdssef bagjatekábaa ^artpad, «¦ % nasjkaulaaal läol. ss. a. "\'" * " * "~ 1
rótt tolokuü szántdfDldek, _
gouddtAl ríui*k,molyok.kBaoI as «ls« S4Ű.frtra, i <. , Uvin beejnlTfl-f. 4t1 1178;\'sLa. Tdgne^sd\'iVilváiiOs TlBa^vl^v n^nT Isls-dstáauk c Ira ndal te tett, Ii ml/n« k «tskOslesera elafi. irrer^natta^tABnlrT/STt jallvn bT-6o( wttkiteg Mrtén 2-lk: irrorAri h»tanin?pl usua,\' e*i a\'iiaassUirJt-6, r Bjlnilcpkor r»."0 úrája a lioly nclnéra kilftssUk, asssl, hogy «s ntdbbt kstir-iiitpon. a .ftinnU ingatlanok bncadroti aldi b ai árrerdst Mtálakaas képeit «1-adntnl fognak. .V. ». . .
Hbcj-Kidizsiii,iprit zft, 1808. .
b A városi tvssók, Sk~
¦iilul t^iluilintúnig
Y
Tessék csak egy irébái tenni,
Wu alább-magfe^
- fHlDden^mrBrlt^iobb rahíöst«rdH hlrtoaltáft mtlleft oiaílk H. "t)V
IttalwTa,bb^akorlntl fíijjfliW irilkkeknok oly nagyiierA válaaaték található mlníí Béetbea kuanló aam letetik; goadő-kűdv• T*ivi lalal iá VMffrBl, nrf hogy wekélyeÓjírt nitp éa nlkalmatoa ajándékot ncmc»nk hnlgyak éa urak de mág minden-kon ia illáén gyeraokok a*imá\' Baarttle rUuiÚkuan UláUiataj. 1 1 ¦ i
• ¦ ¦ Arjogr^kekmlndMkUMka,olne pontoi raegueTeiéiután Ingyenee bórmentteuegkOJd«tfk| nagyon olffnyfle ieliii«viaétttrc.l*koai>BM t&n,kog7 «y l(TiiAld4nytBief«»r«««iek, mintán abban nemcsak aa Ar, lianem mIn4on a raktárban léteiG nslkk puntoa megnev««éie la található. A| agy a pina élMefe* *»aktlldeae mellett tortinik. . ^
Legjobb gyártmányú különféle czifekek Eílvonata.
Fraaaila livslptalrot
minden MtÍuI név,boiuvagy korona
Ingjén nyomstiaávnl Ilii dbeVad finom fehér . . 45kr,
, „\' F rtwié* «in**«tt .. 75 . . . „ 4-*dnovai**bér . . »5 ... . . B angol vonnlaott . 1 ft. . b^ritikB-ad fehérre .jftbkr. •\' ! . «r8a . , 60 .
„\' B „ tx>in..rce», 6B ~ .\' . beWl w-minenB flöj-" ~i iaotnigyiaaliorítek \'v 80 „ ^ . boríték 4-ed fehérre . 60., ¦¦¦» . i erwapap.r. BB « Seainoa betfi koronára! adiratoe tSbbaiinEl nyomatban saii papírra 40\' ír. Bsáft boritokra 10 kr.
IOOak.Utoftt»}tay-
Kattfia fiLarmiak^^aplran, legfiao* mabbkonyonwtngyBaririaaallfL
BgyaailyBalegfinom. fíiele nyo miiül . . ..... 70kr.
igyanüy. legfin. arany njoto. 80 kr.
amdea kevatkaag tarirt 10 kr.Ubfa. ff* Látogató] egyek, legfin. magol baraiiyomattal.leg^abbntnnfibe-lOkkel; slcaabb mint mindenütt.
iii«db.fak.,kBtt8aftn7tl{MipIr.«0kT. Réztvliak.
rtat^LTT<xrolH9-)exjebb fajban 10 kr.
I2lc*t. ang. réttől! egydóbosban, WobW fajban . . 80 kr. 12 test alnmiuiDm toll, bietoafrva
trouda ellen . . . - . SOkr. tncaet Írón jó minBiegfl ; l015258545kr.
I fett tollnyel . . 1015 20 30 kr. Finoman »é*e!J |WMtsygt»á« leg-uebb iraaaaL
db kit betfvel, ftnom njéllel 50 Soioniiri SOkr. kflJBn, tpéas neTak
olc*ón izámíttatnak. P<upbornyomó prfaek ni-rrel egjOtl . iafnROBtc&a j n 60 kr.——¦ fteHyeff {StanfpiglU) .oíaogtiokTeny^ njai, feitek ea cnettel 4 60. E> 60. A legújabb maga magit »odmdt5 Wlyeg, (.Stamplgla) a gép egy»i«ri BadTaaiUualeaer Jenyomatot ké-aKlL^eaymkorloUalb bivaUlok *• Irödtk taimira 1 db Ug&o. Toafl OftöOkrTftoOkr. Uagjabb mln8tigH, raJt*g"Ma*t la-
^ tanítl ellátott CMt* BxStt. [vtállia 11} éri foljunoa baaaitiJat HeUett 1 Ut trSkmnil t9 ft kiréa-kjiadi TiParr ft,lpár
tgáUA.k artyaUftó 4 6 6 ft. _ (KJaarW *. * (t «0 kr.-t » |eT«am«rltSBfl&0,«ft60. Lteikii Bcrib i Eaen
kiatartá, legssehb (aj 9 ft. *b entna-tártTAk gyári árért\' gyártmány «*ln •aformibaii
a valAdi eiDstber buonlo modorban Tan kíintTc. BaaEtalnnTliaienteaagybaTalúk, na-, gyón ajinlhatdk TÜetök, gyermo--kok, betagnk.ia. gytrmtkasiBony Bsimara elhiritjik tökíloteien ai átnadvcsiteat Nagy raktár gyérnek cs társasjátB-bokban. :, dbja 610 13 2030 krtól Bitig. JCBlflofélo illatok fi 10 20 . I m JitélOirgjak doboiokbon 10 20 30
WkrtoV;......Bftíg.
álUtok, terminél acgnnt olkenitre
BOkrtól......1-2ftlg.
SsyibjiUiktirgyak »>cr fileTilua-tekban 10 krtól .... 4 flíg. Tinoajitékok 30 ?0 krtól . 3 , Aslamerstea roulotte jattkok en mi-nUtara 1 dh 40 60 CO 80 kr. 1 30. 1 ftöO.
Lataru magica , <u nRynovosett *a-riaalimpa,a legkellcmeiebb mn-lataág ifjak ii Orcpek ttimira, ldb 19 kép. 65 86 kr 1 60, 2 3 4 6 ftig. KBnyrrryomdik UJkílei betűkkel ?1 \'iierekkelt megnDtt gyermekeknek 86 kr 1 20, t 80, 2 60, S 4 5 ftig. Angol aieniimládik, télre minden attaxban *mk*égelt aierckkel. 1 -iáda 160^2, 3 60, \'4 ftV 1 kiaebb
gyermekek 36 ÍM)6U 80 kr 1 ft. Megrendaliseknil jitíkokre kéretik _ * gyermek korit 6a a darab irt ékít megnereinl mely ntiii a legslkal-matoubb TÜaastatik mmtin a fi-lanték roppant nagy. Különféle játiktárgyak dobozokban -Bsái féla TaUntókban fl- is lánygyermekek itamirs, darabonklnt 10 3O40ÖŰkr. 12 ftjg.
k^ftsat;
foáoritS fiat IS 20 ib 30 kr. t *flrö fé«(l 20 25 30 kr. 1 njeleifíaO 26 30 36 kr. 1 Urlifóili 30 40 &0 kr. 1 ¦MbféaO-10-15 ÍÜJu. O-uelifcaJL kdeTel 16 36 40 kr, l fejkefo 30 40 60 kr. 1 frtlg. 1 ruhakefe 50 BO SOkr, 1 ftig l legfinomabb fogkefe 10 SS 3036 kr7kar0mkofLk26 30 46 kr.
Lagjobb angol tnllkeaek, dbi* 25 3C
46-6080kr. 1 ft, 1 ft 20 kr. ~L18nyBf xaebtas»erasímok kaooci-
czm! v. asélkUl. dbJa20J040BOkr. Legújabb pénatircaik 20 Í0 60 80
kí.lfrt,irtÖO, 2ft. TáreaakBOSOkr, 1 ft, 1 ft 50,3 S ft, Yaládl mjtik-esÍTar pipik ie tartok
leglaílJbnrciliíiaT-nB^egnnonia
fcragiadbj* «?k/, lft, 1 «60,33 íBfrt
BairarUakik SO 60 80 kr, 1 ft, 1 ft W Tökéleteaen ellátoU dohinyoiáai kó- I 00 kr.
*tülatek \'Tolódí tajtekbdl borostyánkőről tokba, uebbe, vnld, n töltéseim nerint kalönbörff isirak íj plpibkal.tüia* eraaimbanoe, iiiTurkiuííSk pajtira* ¦ együtt do-bányüil ketsíllettiil, darabja 3 4 6 BÖÍrt. . . Selyem nyak r»ra lik urak íz amint darabja foketa ragy íilneeett á5 S& 45 60 kr. Ditatoa letyam-chordeok 80 kr, lit,.
lftöOfcr. Legjobb nadrágUrtiík tartói1 d» oI5-nyBa, pirjp ango! cxiírnátiiil 45 Cü SOkr. íílyerabSl W kr, 1 ft 20,1 ftÖQkr.
Papírt ár 02ák
Egy íiípenellátottcu»elnppe kDlíln-fíle ffnyÜBÓEi papírok és borító kokkal tclrc dbja S5 Jö M GO 80 kr,l frt.
Egy irótircca ellitia núltill 80 kr, 1 frt, 1 ft 50, 2 ft, tökéletes író írer-itimokkftla 3 4 ft. .
Fínykípl aJbnatik.
BiKifizuri rilogatáobau, iáját gyártmány.
1 db 2J> kípro 35 50 80 kr 1 frt.
egy db 26 kópte legfinomabb fele 1 ft
l ft 60, 2 3 ft og7<ibóQ.kiprefiaSB)ir41, 1 ft 21). egy db 50 képre legfinomabbféle 1 ft
60,SB45ft egy db 100 képre 34568fl. Gyári raktár rámikbAn, darabja ü 10
SD 30 50 kr. KfilsHftifl «L{ neeessdr-ek. tOkélot-B Tarró-keailct dbja 10 SU kr.
1 2 3 4 5 frt a kiállIÜj minQségc
txerint
rtyiífj t-fllft-irfrancBinatinhial látei
okben dbja8 4&6 8lOft,molyek a litmQréatnúl dnpinániak, Legíícbben klállitoU női fcéai tárcsák bSrbSt ia kelméből, dbja 1 ft
5o;sTt72-friair3-4-s-ft- ---------
Leflöjabb ékszerek ]egdÍTSto*abb forma »j aranyból moly mindig m aranymint megtartja éa esáltals ralódi ckaa-rbet a legimitóbbnn hasonliL tlelltfikdbja 40 60 80 kr. 1, 1 50, 2 frt.
Fűlberalók, pírja 00 80 kr. 1 ft 1 60,
a frt
ftyafcórmok, dbja 20 25 35 50 66 br. KarpcrreeMk dbja 60 kr. 1 I 50. 3 ft. TartoKaBk 80 kr, 1 1 ft 50, 3 3 ft
ÓralátMBok, rOriddk 60 60 kr kr, 1 ft I frt 50.
SyaklincíBkflÖkTil-ftrl fr&O.-.
GomboítSk nrak »tárnára 20 40 50
ElDiDg-gombok dbja 1015 SO 80 kr. UiJ-gomboMbjafilÓ kr. Egóia kéBBfiletek elGlng óa njjgom bokbdll«gasebb klillitáa 60 80 kr llftÖO. •
egyeaomó Óra-fityelék, nagyon ."eal-noaaa BaBséillltra 60 90 kr. 1 ft, A lega?vfitosb aezéf-ektzcr
oineillltra aok finoman kBaiOrfllt
csörUciélcaBrekböl. Egy melltff 40 «0 80 kr, 1 ft. egLJpelltfi mflatba foglalt 1 60,2 S ft egy pir ffllbeTaló 50 *0 80 kr, 1 ft , , ralbaraió eaOatbo foglalt 1 GO
2 3 3 60 kr.
LegflawaBilkM eikeazSH briliant ékszer
maga a uiakirtS ia imittathatik ca-által. Etcn ókaxerralódl tiOítbevan ellátva, ai ntinaoU eiíllarok a legfi-nomabban kSreOrült begykriatilyból valók, a molyok élénk UUót aoha aem TemÜkel; mii drága kBrek U ismer-lieüanül Tannak ntinosTa. ügy raelltS 4 5 6 ft. ; pirfUlberaió 4 6 6 ft
, elSlng-gombok 2 50, 3 50,
4 ft 60 kr. egy darab orv tő 1 80,3 80, 8 4 ft. Bnllant-gyurflk aranyból 1 20, 1 50
S-3frt
KcrMitnk "Sb isívek - tiyskdlBT -gya> nintiS^ ft.
Gyiarekizcr.
fekcíe legaiebb ajak és Igen tartói,
Üregjét, lara éa blvol-ixarnbóL Egy mcIItS 30 30 50 80 kr. 1 ft. , pár-fnlberalS 25 36 60 80 kr, 1: „ db karperec* 80 60 80 kr. 1 ft , , njaknajtdka5O80kr, 1 rt rörid óralincfl 15 30 60 kr.
„ nyaklánca ÜU 8U^kí, 1 ft t eíiinp-gomb 4 kr. „ pár nj gomb 15 20 3040 kr. . tartó-féafi 20 40 60 80 kr. !»\'¦8? gyir-raktá^Jiel^L kaifBidj parinm etappan, olaj, bajken-ól ogyób pipere eztkkekben. HAetetien de aae^i Igatsia. Jón-órák broncsból ÜTÉgfedél és alap tattal. Egy db kü óra 2 frt
kBzépiiBgyaiga 8 ft 90 kr. nagy óra 2 ft CO kr. « .» legnagyobb4ft60kr. Csínos íiobaórik BBt^pwin cxina-lappal
Egy db fltffmfi níöPaTS 8 3 80 kr.
. » ütömflvel 8 60, 4 60,6 ft Ei en órák tartiiágiírt él jdiirí--" EÍ4rt kemoJBig riUaltatík.
flnJanwiwB ¦nn,gTnnAtlt^c áttétet-
nek a gyortan é* olcaón tsljeilt-totnek.
Az eisó adsztriai bizományi üzlet.
f -NÍttBVlta)
Fratantraaie 2ö. n. éa Opcrngnrai\' 6. ni. a Drdher jarttarnok mellett
Fan-e olcsribb
és^nindamellett jó pprtólcal
meretei, bUtOaiték melün, agyaq-aaon óra ébreiatffval 1 frt »kí, ábraiatS ᧠Otá Bntkeaattal 8 ft SO.
A fi. Pomuia nagy ingaórák tp«n-^dolíXlreg ali boritTa," fltft MWke*ett*l éa Diay /aatéBMl di-
. Bsltve.
Af\\ Ur A római kérdéa, mnlat-WV ^\'tatd dlplomatajitók.
30 ítr Bsat\'a\'TDSClU napórák, * compaaial BgybekBtra.
lft BO br.Ar«iiyeynrflk»a.
* AL- OV\\m gyflngyOk «¦ gránátokká! kirakva mindenfilo nagyiágban.
kövekkel, míg a ssakembert ~ mepiMlhahJ Vele; mari elarm | sBkot loháiém\' ve*síik «L
1 ft LKTparférfimggombllykB-* * y«kk«L 1 ft 60 kr egy pii késel5-gomb. 8 ft 50 kr, egy garnitúra melltfik él fülbevalókból Ily kOrekkel.
1 f> Kfl ft TaJmi ¦*»»?\' ó">-
i u. ou tt. )4ncí> f^g^
¦?mineicsaJ 2 ft 60 kr. Talmi arany lánca kOlgyekneki frt GySnyBrS Talmi arany aBl^-ayakUacaok k reaitocikékkeL
Rf) le- 80 kr, 1 ft a legfinomabb Talmt arany medaüíonok
Tjlnyitkaiok.:
3 ft ^onDon>am^ B^P\'k \'fin \'nevek ás adreKikkelvitve, melynek rfegitsegéval as ember maga kéiiitbot maginak litogatóje-
45 kr."*nTí»ífty< 4 ftaOkr.^1
OntrtbST, 10 daanbbfl
iÍÍv^bbSvL--
46 kr. J^ttrab* Í»*T*». *—n
fogpurtol a *»g"ri Sbss alatt megtiwtulnak, man^k^éWk éa aiiairi lwt~tM, i fiffbB, BUg, ralaminl mtndeoftle »aT«OTti.
60 kr. E?b** k*^laj»>
_ T nScs, ml ¦ kojsatot Ürt-
pro alatt «gy gMffatra betöri
16kr.™«
bajass-
OjV II dnrnb valóéi styeerin-
Bainaa monogrenuna] SúkrsjeaifTsl drágább.
KŐ kr 1 páuoo
ntipaWkok IrÓpotiir-ral«tryia«aj*m.- ;;:-,".Vl - ..
KŐ Irr Coíkofl tMff Wb* iOnt* \'mr falBBgoi illata, web-
kandüre.
80 kr.g^^
O A ¦ legdivntoBb éa legnlanna-»abb tavasai hMgybolap^ ár dl«xitrc
30 |rT.Y*1Aaá«*t;:«1Bli*>^-
Evenként 88 hp^fera0
t-alaoieönyiAusztriában létező állam- úamagánsorajegyekre éspedig;
i 260 ftw 1854-ki,
ímta^
H lOOfttts 1860-ki, r J lOfl (tas IB64-U, f 50 fts» 1884^1, 19t8dl8m»,
I Rudolf, 1100 ftw Triesti, I 50 ftos Triesti, f Gőzhajózási, ISabn, ICtary, I 6enois,
IPálffy,
I" "
I Watdsmin. I WMieatrUz,
I tCeglevich sorsjegyre
hozzáadva I Badeni 35 ftos sorajegyet
2 ft,BOkr.i*114\'"
viló Bieraxim, éi pedig finom, airva jiró ta-casotte, \' \' Imaa: tükröt, bomoráan
Üt. 20 fer.^\'S^S
nÜnak ia H Wu*Brtj\'t\\-\':~ "
Bbmmi ekiaaaxnBt Ubbé, 1 mert a valódi BSBjrt oloaébb.lt ttt«*< megeUl IS próbia tmtmtU l(>tve 18 ft l test nagy «rS«ask8s, S4dbBOfrl
Minden ára a legjobb minSség bistofitáu m«Bctt^|«jkttik «L „ Arjogyaék-tabellik *ok 1000 aj, csélaBerfi tizgyfol Wó raJMkkal ingyen járnak. v 6,4)
Mttgrefidfléwtti-Mnt^ami A» f«n<í.i.n taljeajttatnek. Minden, bárki által birhol Hirdetett eredeti ándun ii erei te tik meg, valamennyi fantneveietl esikkak efywai ¦gyndfil
tók: ladattri« Hallt, Beoabea, PraterstraeM tfl.
",""r \' \' "\'" i" \'mjh" 1 I nfrifAuraiiainf kV ti sjzboí tánat&i raktára ¦ hfapoatl rvjtbalyaa, Btotbca (Tts^inaSn R. ) kényaaeritre i» aaonnal aliroaitta»«ék. EktoaMpcwt a L•
»ot tnegfcaladó, angol féré- ia aZi fehérpanaak, aafsl -*—bmbiITi\'i angol aafibkBBdSk,,antaJf kendCk ia lernnon.akb ama*l Eftbtnw-Ul ó rendkiTflli irnkéáalatok hallatlan olcaó ~iron mtfaawnakstBk. "1* ynliflannr ij-ak, viaM nyitva Talanwiiitfi, esOkek; avbta allalTiliiTlSB > aaól>«ógéW fBlBttBbb erdekeihetit: a"amW»-aBy|tftwk«r i lanétel-Bdákftt, mivel haionló eladaa mét aona~B^\'tfa*ánSJ»"»Jt> i U tat •Idjíal. ¦¦¦ ¦:--»-.7-\':-T*
Hcuonlittnttanah ústze pontotan az ittjegyzttt árak *M Vegyibb iijegyaákakkel a megfontolandó továbbá, faagy U Mat alo^l iántk nlndeti ellBnkaséi nélkai viBauv^MnkffdB a oéa*, bementve |TtanakDldatlk, mely eljiria Utal « teljea m>ge)%«déa úfn klstoait-
11 fínfin tíbbob férfiing a aiUUVWlngfinoinabktÓl a leg^ I kflaBnaégeaebb fajig— mindenféle ft nagyiágban, t«txié».illó.éa cí\'mtel-ijeiliírt60krtól2^0, 2,80, jLfifii IfrtBqkrig.
10000^,"/^|i2őöf
Ih*n 1 frtMkrtiHI.60,lJ0,riWn. ¦ 9J^™,
ma bltt. n
----- Abj. Sesertet,
;\' AmtUche \'ÖrknndÍE
«4 lm m^bfi lu
ShAdmllMimm $lmt:
L—r,:rt^ -,
áesafc4íl évnegyedenkéntí lefizetés mellett.
Jl társasig 20 résztrevöbil all, kik közül az clsú részlet fizetésénél mindegyik egy réazyényjegyet kap, valamennyi sorsjegy megnevezésével, melyoVo nyerés esetében, a reá ísí részt meg fogja kapni.
26 negyedévi részlet lefizetése ntin minden réazrovd \'megkapja az öt megillető részt,.tetszése szerint akár egy eredeti sorsjegyben, akár készpénzben.
Azon Mrtllménynúl fogva, hogy az összes snrajegyek árkelote most rcndkirtll nyomott állapotban vaqji pár éy lefolyása alatt legalább is kell úniilltaz cliibbi állásit, csaknem mathomítikuí biztossággal feltehctjak, hogy az ezen jatszótársaságbaui étel, 228 húzásra a legroszabb esetben is csak CSOkély;pár fbrintra rúghatna. ^\'inlOTk\'l^jyBnloW báé^het a: társa.sag
lycgilletéket, minden" résztvevő 68 kr. fizet egyszer mindenkorra. ~~
- Hraden nyeremény kójölve lesz. rf^; 7
fil4\'tflf»\'.h4ri."inflsfofi!Dnk,|
ilOOO minUl frt- 60 krt^! í, tM, 91 iMtOkrij. \'
1AOOO rinoa nütinscflsioríl.111 i\'» c.ínDMn.k<nuV. 1 fti l ¦ 70 totói S, *50, t írt 80 Irts. U|_ -1 | UfdiiDBixbh ingaks ft&OkrtiiaiSO. f |4jQ,10(rtlK.
I tnOíi dl> >SI ¦»<>rif *¦ t\\i Mm-i I UW» UM U«aS nibiuMin B min.., 1M BO toUl í, SlSO, S.S0, 8 \\
11"U" l^oj.bh .Ubi. uirint,S I
|lW50toliH.,«ftH)0brii.
1 AlLTl db KlBonAknr. bármi m...
lOWVklünuUinliitik „.rtaCl
|WVrtol;üaVrl»01ír.
I1SOAdba,"\'",*, k",*f "••»-1
I AVVWaju-flu.r,Mríf hm-1
2500MtSSu «,»jo,4«,
ntktbU. \'
.5 fittől 5,7,8 früi SljtWtF |MirtK,tMn»ltÜI»tti.: - \' 1
20000*SÉáKJasfi
|»5,»«vinfaote«,luluimbb.
^Széöfffldéafr ntánréi mellett minden f4% *Tidéki | városokba az egész diztrik birodalomban cszUkatitetnek. 1 Csomagolási d(}¦!¦ iiáwlltltB -^<VéteiekBa^ wutfA
130 frt értékű portékán terjcszkqdnsk,^ drh >n<Iuu IBattist-kendövel ingyen kcdvcskedttnlc. v\'i\'\'1 107IU omm «»>Iiiiim«i«h Kft Vhz, TwWii*W *• Jt * I lUlM: Sukel\'ulOT Kun. . ¦.., ;:, : fll»-»W) _
- ^Wgjdits József kiadú-, lap- és-nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.
fíagy-Kafa>aa. Hetedik ítfolyaan
\'^¦TT\'tirx\'yj"\'---
mt, tiifaáiy és ni veszet Mre#tí
BMflMtésl fBltétolek
l\'itami k«hhm>\'<t~%H4kM\'pwliW Üt ami -:á rjc-luv
mani
4 tMt.buihiu p*0lMf4rt Í4Mr rkh >-Mr fl i. aduira teWMÜ ViiWealiii\'il a w\'
tojrtSwBH imiiy aból.
A tftB3fttlátjnrlflf siándbnn, midőn a gTfl-le^pogi^ t6rtfch»d haiinlat több ol-&dr51 ostromolta és több helyen győzedelmesen le js_ telepedett, megyénk székhelyét fialvi.figegsieget is hatalmába akarta keríteni. _~ .
tó -iMböl Ns^\'Ö\'atúzza vala egy Heig a torökük ^zéiMye, hal tervezgetve terjesztek szét hóditni yágji szemeiket megyénknek, több helyire is, s igy történt, hogy egy tstptl törés: kóborolt Tarosunk hatara-inak rejtélyesb helyein, mig végre\'—egy helybelit megvesztegetés altal-lullgaUsra birva — a Táras végén azon időben volt berkes helyen gyilkoló szereiket-elrejtvén,
____iaatlMB>TAVáTtál a fel támadási ünnepélyes
köttttenetben résztvevői legyUkpIhlitásars az alkalmat, le mely Azonban ellenkezőleg tttétt kj.,-^ A. megyeaztegBtett (többek sze-rinaiiakterj ,e&eszé1ien * vnle történteket, folvHib®o^iVTzaW^ foí,tikfy-lttt légfinaaitsú fenyegeti a magukat elrejtett törökök csele miatt. — A^lstraeáy. tttat. magokat Jól felfegyver-keayeiTett»k.r6>t a ksnnenetben. A tOrft-
Krisztm e napos" ..... éneket mennek, hol a vezér a fennebb elmondott Wrténteket a határ járóknak ngy, mint azokat nagy számban kikiséröknek elbeszéli és befejezésül az adott vezényszóra a natirjáré had egyszerre Kai igyekszik, mely irtán szétoszolva, a határt bejárják . . . . — A kisérik pedig hazamennek eljbb félbenSza-kasztpit nyugalmukat tovább folytatandók. Reggeí az imaházból rendes proeea&io megy ahatárjarók elébe, Uk a kabrária-ténm katonamédra sorrendben állva várjak art, A had több együttes lövést tesz, a kálvária kápolnában tartott Szt. misét hallgat s szép sorrendben xöUagaaoa fMtett féreggel, elől menve a prooessiót a templomig véseti, hol Tegezétől ismét együttes lövéseket téve, a hatarjáró had szétoszolva, hazamegy.
-....._... szí1lig ÍEIUSNCZ,
ut *
tervfik
sajt asm gyalulva, a : írjoérfi biztosnak híve, \' Í\'aliarttFeKrnf i kivi igaz keresztények tzeajfete, ». kosza török-t^iesetga* vezér is elesett A gyWfcfrWfttgSi mai napig is hb> detUwn aOnŰm^tklk zaadój mely ez alkalonniuArtlIiAllBWMST^ia levéltár-asaaidrittetSt...
A:ll«i de teresuBias csatiból megfntott ttWEtte» •tánthsliek Bgéa éjjel üldözék. Tárostmt etaé Atezets történeti múltját ifliaauü esben %» atpaaokásy mely ma ImfrtoUtgttWűt nevettétat, gyanánt él* resati sUitftfosssVssanoijg mindig a Jelfa-
. KegyronUtiM, ó^ntá-ki 6 o^r^^ fal* táTstMitfat % Itiaiftfübjtii; Tfli\'Mifo\'sls^^ éjHéH tfcsnntoeloaV , bjfcjna (intn IdtMl fenn-—maradt) minőt favo tip- és harangsió eV - resati fel Beh áWílAaKBdergók legtöbbjétés h^latWknUarjáfasban részt venni akarókat. — A határjárásban minden fegy-TOffcgiant;ttféHtá iMiül", maga gondos-tautta ffgyy«»41< —. A történet ideje .ita a történeti i)épaMl^«)aa egyszer — még a pravisoriiim ida|m>n&t székelt — zsan-dlrkarntiaytiztotU*«vínifabenafegyv tarthaOa iMjadeoro&ti atfjtbetl is a hivatala ISrtet Hm M\'fegfWetat felelősség mellett a >lfntW/ilnYA«.aatarjáráa-résztvehetéí végett- kkeztetták és unnét bairitsU — Afegjvtgr- e* rA^^^Dlyft vinni pjU^i(^|(Hgjteal i<^ tilos) fél-lu^itfhm&iráreeníz koraTotai» jotén, a vVfllar#B«aTjpT» megbízott által a MM ttisltáiiajpji (usThuilaitas Tégett nag-nyetréa, as iHahate titanett, hol áldást W Igj-f .Feltámadt
NéhAny szö as allattenyentes
Tf.^\'-vi.— M ijlattenyéntei nemseti\'galdO; n&tuok egyik főbb agát kdpwvéo; anm hmb> gyAzoaesben fogok tolht, bogy ezen kttSMné-nyem t ez. gaxdáuati kSsoiuögflak eMtt nem leend érdektelen.
-hrfami-éltoteiiTi^vtcwunv ftlUtf
MtesyéaU
kinttok, nem tagadhíljok, hogy t es. aTbüte-nyetrtrjrkeaBnaégBnk nnm r«ik&ly_fjgyghpgt^ igfákftsetet • asorgajmat fordít tenyéMi illatjaira, hogy még joob, szebb ¦ nemesebb állatokat nevelneuen, tonyéssthöMen, —de1 meg. keli vallani méglÉ, —ariálkfll, hogy ss
állattenyéiitéo alapelveit^ s ai &zflzekapoSolatban^áU& .párosítás lsabfr> Ivait kelloW ionérná, — a onkis esea okbot Upaztalhatjnk áuattenyántáinnk körül a nea metltei füenére a nevandék állatok gyakori el a vizsaa fajohUát s korosoflodáfláL
Esaa koruunéay\'aá, mely engemet e rövid kladeniényn indít, mert aay áUjtenyéulaauek megvannak alapelTeí, melyeket na jobb, iaebb> nemesebb illatokat nevelni,, tenyészteni óhajtónk — rnag^eQ ssorneantar-^uiitinlínben a nevelt, tenyéMtett állata-mk kMtt gyakran a tuazaajaiást - fflgjtik
As áuatfcnyésitiDek általában csdja nante-sebh áualokat nyerni, nevelni, e\' netnea eafl jneOett-inindenkor aa álisttenyésatdi aVon;./*B\'b alapelydt kell iaefnrelfJH tá\'ráánl\'t mi caélríí" és tol •lariti Uwjlmtilt — Iged, ml tríWHAU rj—ii—.« i||,trinV.t a Urntkest Eágy^ezéSi torrréBtbetjlii :
¦ í*. Gbnslássatts mit terhei mnnkaktr*
^JJ^\'JKeaeí gwrUsultithkhoa aipyir» sattkaé-ges trágfa.tnegnTerésére\'.
8-or. As állati termények,rmtothttV«"hvtcrj, arapjn, aaonariyagok avb. inramyerásáre; -. 4-er. XmtitáAtté aTiÜniaiabb, Mékeaebb állatok megayalsirii.
\' xta\'ezen elióroft bUniiá^, oselM akannk tenyéasurai, áiiadenkorntáaésniásfaja saserve-¦ aottt tenyís^naiotat kell vstisrriwinlr, n, » Hagaadaaiatl vagy iháa rerfiet\'rhnzaniarv^ arUre\' ozélilti-tenySíaten},1 akkor tMvéstflöt Uabbb taítaikótaWoK"** roltsserveáotn fajta\' alUttitalftak.
_, mint ot a-itWB Vag/lzntfakoHí
Jobtoibdkoti/a utalt, a akarrStbafW fal-, fiuta magvai1 \'aaarezWmarzXfijfí
Hapedig trágya ayerre vegén tártnak állatokat, ngy igen oébrányoa, bá mbafi»VHaii, ! i a ksrtUmeayekhei kéjwt UmjUSúZétiú. -ártható értakenbb aemeaebk krrmtat. mrraa-márkikat tenyéntlmk, aa átébbiák kosul kü-IDnöien, melyek hialaláara b -nmlm.—Y
További, ha aa illati tarményak megnyerése végett tenyésztünk, akkor a kialaUara, tej*. Wtt*. gyapja nyiréare alkalnuu illatokat fogónk VáUsstani, mint pl. hundáwa.aatáiai él magyar ¦aarraa-marha faj, tejeiéire a attríai aiarras-marha, gykpjara- a spanyol Hariao, Inrudatto, vagy-13iiotar jnbfajok.
Végre pediaj ba keredeadés aaésre oadaak tenyészteni, ngy a kdritlméayeklira képest koDnyebban a értékesebben elárraatbati aema. sebb lovakat . ¦zarvaa-raarbikat fognak a te. . nyéutéahes valaastald.
Haacon alapelvvel mi ciáira akarónk tenyé¦ steniV tuatahM^vagfnaksí tároasak, hogy miaé iajn ¦ aeervesata. czélunk tenyAizteni, szukaéges rjuujazdcaak e _ltéi_deat fitlteani : képesek vagyunk-e ¦kon állatokat .tenyésslénl7 a~esasr azaa fdbb alapelvnek is megfakdQnk : hol -akarnak tenyészteni? — .ezm.\'zakdas askka] amtosabb, mint a ^saaV
meg: képesek vagyank-e\'a-teayésat tende áflatoknak a. terméaaetak; követelte életfjUételeket terméise-tes vagy matftvraéges ntoa, aaaksé-ges mennymrgbea a jó mínéségbea kiszól gá 1 n i ? mart ha esen.friladsrnak nem
vagyunk kepeiek rnogleleuu, ngr igen Szeles, hogy aa iluutoDyéHtéi kOraU nlxadóiaaaink aiker nélküli maradnak s nem leesünk képesek jobb, szebb e nemesebb állatokat tenyészthetni.
Aa életföltételek kiszolgáltatására ztés-ve fontolóra kell vennünk : .
1-sr. A tenyésstendl állataem honit, a annak* éghajlati viaaonyát,
8-or. A tenyéastendé álrsrnem tMáins>lijir|ig<_ ¦
Kert ha a tenyésztendő iUatoam hosj éghajlati visaonya a mi égbajUttmkkal adzics oaa-kiztgsásban s i™^«Y éghajhH) Tárr^yn éW-fbhéteh nem egyezik aa ídagea\'boní aaárma-sásu tenyésztendé tilstnint tazméaaatével, ngy kanét minden taraó^xcásank. etedzaény nélkül
tr^irtt rritír Qsjajlr\'tNi ¦ <
SmF" —
belegTeazertdk, melyeket «BÍ»ai: UvataB » nök, baaaok a panaazU attdatval asibaiméVel dlá>viCutéakedas aaVvaas^Sée a jogos kjé^ nyéknek megieleltaid. 4;A napon at a -
levdezések mindig egy órsnl\'áír ~ kézbesHtetoek, eaák as esti T ér»^ kaaö levelek kéiborftta történik :i geU » úritól aatílaml\'levéttoríéké azonban vaiskia lovélflket é» tij. ~ " kivinni ehrUnd a pottiilvstaltoi,-ak* uUvarallr^l^eWWllzan«m* sét ko\'reaaaeti, mrir dfadotantal «i fio^-Mlea&éknek^rtusázl s>"sar*-il
aa, Unek lUSiS^Jlfiibamiflt\'d^ái^mfl aaakaégsa, egyiaeiatfflld a "k<uMv»Véaií»>AaVtl alarm. koteW. bítlnám Mzblűbtti& 1 fontig a UvélhOrdé élűd-Hzteinmffl7 tójzóW ktlWeméay, nuaynek stdyé^a í razozéíísziha\' ladjaésiueljrél a l~JY^J» . .Miytufjffif* krayi illeték\'mellett iliiiiiliV 1mi\'filiÍltlü\'li"«lfllTii iranybgoé jntaknnéri kézbeaitbe«fcU Eaa«L és ajjtlotf lovelBk-WabeKtrV^\'aoáiiáí!
á ftaneveaett atítjig (S faztttg) as iuami I sztast rlij 8 ^ van laagalUoii»..- ?. JS gokat aa alérlaf^tasiá etv>^ apeétaU\'
a hUtoJtokiiiegima mm »toi y,
13Hg éofléSitá* MÜftfe *art,, akecsipostiiial a feladás ideje; diatUWitUaTU-íg ésdéltuán 3-tél 5-ig.-Arp»tán mfiátíiá levetek (pS^s ,ta) i.érlekkllldeméoyek als^eÖtt
1gínrteiz«»v tatai arak alaU
¦ Ezen eloaondtaziVkek megfon tobUa s meg. vahntiaa uzta>"1>o«y-;,áIlaítenyéutéatmötí eeélMkatelécWatnk, s hogy aa óhajtott nem*-sinMáaazBrjt niepr/erhetsaks hogy zwvendék. áuatahik kaaott el a vissza zVtjntás na matatkt» ,s$, elkernlhatlen aanaaégea a« allattenyéaités észmarraibeatartozó péroiitás saabilyalt -ezOssersjen s azozosaa inagtartazomk, melyeket jeW\'alkalommal folyMéhg doasrohtndok. - MAAB zJÁNDOB.
Post&Ogy Nagy-K6nis»an.
- Folyé 1868,-évi jeans hé Wval aLnjonnan MálUtott állami postahivatal Nagy-Kanissaa ézetbe léptetett; Esaa mtéskedér kSabirré tételével ahifirt k. pi»tahivatal iigysaetsuund szükségesnek tartja, kOvetkeaöket a leveleié köafln-»«g figyolrnébo ajánlani : 1. A poatahrvatal a Vszaadl ntcats Lackenoaet^féle hasban fold-mtts^TmM^Z-Afatolanld osa-tálybél ilL melyek tslsdégjpice sadkságes t»l-Jbato táblával el van látnt^^nnanetta JobU
-^\'tat^a^rn^oSr^^ alázat Mva^ffir^fe^iiyltmtóttmiiitMa péna. tttatvirryt aiobralattal de stahkjaTrllaisl m«g Wbhrvajüayaz^-egyzeiliiiii\'ii\'l\'iji tartarik aau, mibe eietlegw iiiiiaatrnh vagy kltogttok
elzárva és aa iUetö i .. H . _„ ..
ft.l*it.ii^AYj jjyjaaMi írjrágnkra raak ss sliflirt hlvatzJi^áWknél etöfiaetheté. la \'UvélWyek és hflyffgT- borltelnak nagyobb menoywegDOo -. ilJt .ystahivatalnil tznagzasjde\'ftwiöV i flyacxnü -raSSBaWt borWknkrjl. Itriyi-ffliaék ssellstt. radeaéréltetaek.l>. V^remégfli "\' ség figyalmélxi ajaohata atj-téTz^nnálkl péosataly riot ifénirVt\'1 \'"yV. egy minden atta belfbuiri«sdaU^zAlaá) < iiatilag ia atslvanyQatstbstnsk.-.r vaayok előnye *bbaa,4J[t utján csskéaoltetaek s újy. c vény sserint dijjsstarnsk,. toistt» tttfaayiséafl-^énzesievelaa^^BzSjl \' \' aitást enol alo%tbiv>tzaifonAka
Kaniaaa, 18C8. jak 1-és---
vatattél. CHDJOB
k. fmta^Htt U átlátja* s
Hefet
\' Mtud morful.
— Ssabad\' kénavei .yano» \'álaaraítjSsalM, mely slnpirréMlvsií sa »—* -"»-=>J--iai-*<— issuien, — Voadei
tíiaTstsri novealavtctt ll
BDlMrci i
48 mim"t™ikbévélelfvsifc1
.•ff\'
gabb egy orosz, nagy or, set angoL7!. ItoboJdH Mái Ujitrmmlbsn oasl.a\'Itaik 1 túatviaetólf vagyoBsak^ gati partján egy tett^Qnm^ert
\' MutatJtéBoketl&pimk in*s»aik félévére f. nrHöl kesdve gyors éa pontos rtBolgralat meUett folyTttst dfog^tuiii.
l&ÉtfMvaaiÍ9$i fgsfe^voLWten • fog a per ft6>t^i^Hirri, —"Kun, yglt honvédtü-aéthtánnffft aki, as aradr táborban köaismere-teásé vált xitfiingn laTlkátoniga\' " 1
s^nytelen*,
^mÜklVdéBe foHos a*-wn M 14 pefl^Vigajiratú^ -Pécs, Sopron és Győr
_________„ i--" A Jássságban ia erős
földrengés bWa\'y«jW^alatoe*i^ —%y bánáti falában páratlan rjaercncsétlenség történt. Tíz gyermek látásik egymással a padláson, egy-¦um csaka kicsinyek közt a legiiagyobbiknak ooélv jut ^%&&*ftoymnty a.pedM*. egyik gw^u^jtó%»*eroa.tetiíf" rozzant izéket oda VJinL ftif^JM ?1 Bymkit a már elkeni tett IVa^Kba hefcmnnT A\'maaik elveszi Uba alél a ¦zéket; Bllhr.lrttifí^ ás" súlya alatt: megfojtja iuo^t;1abiffbáIt5<biáal, a gymnsstikának es nj Iwrxsexté neme,\' iíimyira megtetszik a többi kis értáoíétlan CTérWkekntík, hogy egymásután m^ábáliák" en Hzonyu bnláljátékot éa 10 perez muira lűteneaett függnek ott. Csák a ttoe* dik menekült meg önhibáján kívül, oly kksike Lévén, hogy nem volt képes a székre febnáoni. Képaemetjüt a rémült szülők bánatai — A magyar kir. pénsugymwisteriiimBál oly hiva-talook » van alkalniazásban, ki nem tud magyarul. Lz ass tán talány. — Nenadovich kapitány Bdgrádban a régi mód szerint végeztetett kVJol. 7-éu. Féltusto gödörbe ásatott s amtán iantetingyoiif a sir azonnal kavicscssl töltetett be. — Bogdalumts ügyvéd Szabadkán caalá*-ssl párosait oniimskodá* miatt fegyveres erővel fiatot! *L—A szabadkai pilityi fürdő ez idén lupnant látogatott, mely Dr. Kis* György nem s IBIfttYf* or nnsgr Imának köszönhető. — Pes-JBfrj.t-Kár^y^*«átirn_ya elfltt mait pénteken 1 Ajti&fi közkatona arra menő káplárját agyon-&fe.laiarthia — dnirn bánás módjáért A hires katroml djempliaát es eset elég ssomornau iliiatrátfa. — VcsapVémmegyei Kis-Löd kfisség-ben 347 rgJMflt folyamodott névmagyanaitáai
—\' ilalálosás. Tisztelt munkatársunk Baranyay Elektől küvetkoső gyászjelentést Tettük, mélynek közlésével elkéstünk :Bara-""ny FrMKsJaka, Frins^yörgyúéf,
Ma," öav. Fal^^áncMá.óflBaraiiyay, imfréflpu i^vTdlelMtnt «j»wta« *^ Bara\'oyay jfe n y h á\'r^l -iWjac$f _^J§9 ^/órakor*,ráWnak 74-ik )Mben|i tilr^nl^jryassbs kmrultát. JTemetése 28-án ttn^j bánt As engesztelő szentmise-áldozat július ta0r 27-én fog a bahóti egyházban as egek urának bemutattatnl. Béke namválnak! 11yj}ihi — Sttm egen a rnndoki utczában legkozV IebBmvatar alkalmával a vÜlim\'beÖtv^nYTIP hof-faxekJumói InbÜtaV kJ röfctfiii meghflbí A» egész hasban egy lélek nem volt hun csak e nö, A haeajovákot a legnagyobb es egyasersmínd a
nelyek.krizt ötópÜbi^\'eÜegi, Usel-_yi, Maroaona, lyalán, Araaí, Eplé-nyi, de i^g tívóadi, Ernyei, Lissovai aat nóv-¦"gyn"*^** r tfH"1"*^ M — wíUh tVj^wia-Lem eltéért miadea aserb felelöa; a Karagy or-gyernes eslIensdoTÍts családok ai ontágbdl ¦t^mosettak, Tagyoank elkobostatik. Mihály feMt^eninek. Topsebiderbe&a oriaágos k&ltaágen
Xi.1 A^ soiB^m^kiJniwii, Balegbbulebb w tai raacitvxmalo*
i líáai-Anatok és aa aaoktol tsar-BCWrét lBrskita^i«mnáltó
atabályok asoros fenntartása mellett
¦ 23. - 1 \'. ; ¦ . \'_ A földmivelés*, ips^ás . .• v* ;risteresk"edelé~mngyi-v..•¦¦;•„¦..^agy, kir. ™i«qimih-¦-^X<4ás\',B%stoTf tsak^tilbjti ur *fisWnSfíft! "BSpvna^ása folytán uyíb^m ibbwmg epssK MnnkAsbeo eaental nem .cm^^ti-^kwfi^wuma *.iiLagyarayaV is fiig HibbJbE\'l^ftTfifTT"• ^"t**ir— éstevákjony bt-JDe&\'tVDÍs> ^tda^ \'ts Wajdits Jöasef V hogy: a\' jört tanár- kesv I által •» savgényemV " 1BO—800 drb,
rrfflcrj^rebal^ tVttísta^
ielrdtm^\'Taj^ nimr^
\' r\'laW\'\'OBBsáarÍ^
í «aí»gyXÍgÓ^SS»--
legíaaonynbb meslepetes Tárta.
¦— KesKtbély me«4városban a beiivá-sárok alkalmával egyúttal marhaviBárok ia fogoak ezsotul tartatni.
— A* nA lf Ö1 d" ben tirOmmelolTOBBok, hogy Nagy-Kanimán- .Zerkowitz W. és A. kereake-d^bás nagy borkereskedést rendes be. miszerint a külföldnek nem csak minőségben, hanem menny iaegben is bemutassa teméke-ieket óriáá pincsőibe minduntalan uállitják ¦ a dunántúli vidtikek legjohb borait, míg a hás egyik tagja folytonosan külíBldön utazik, ismeréseket kGtni s niegismerkedni o tárén ugy a kereskedelmi, mint a nagy borpiaexok kÍTánalmaivaL A mult ér folytán, midőn legerősebb volt a hőség, aa emiitett ház babiton-molléki fehér borokat szállított Tnest-Liverpolon át Su Salrator és Amerika több pontjára, hol boraink nemcsak kitüno figyelemben résseBulnek, htrre kaptak, lianem jéTis keltek. A borok minden megtörés nélklU állták kJ a hosszú utat. — Gratulálunk a ssép hírre pontos kezelés s Ügyixeretet által jutott helybeli kereskedőház virmányának 1
Somogy-megyeí hirek. Siófoki levelek.
i.
hajlékot építtető ti a vízbe; e hajiakban számot Bxobácska áll a rendégek rendelkezóaére helyenként lépcsők vezetnek a rizbe...
Lépjünk ki a szabadba, és menjünk sétálni. A délutáni rcmat épen most. érkezik, menjünk^ h indéháB- falé... A vonat prüszkölve robog a pályatérre.. as érkező rendégek kiszálrnak és mennek ssáfiást keresni —• A readégtó beaetst, ott már níntfs hely. Magányos kis txobák kaphatók a Tárosban. — Aki a „Somogy" tudósítása után mdult el Siófokra, as most keservesen családik. \'Ugyanis az van irva, hogy 4—13 Írtért havonként kapni lehet szobát — Itt van mindjárt egy 3 ? öl szoba forma lik\' — földes agyán — de azért szükségben jé. Mire tartják "estikis sxobát r~MJndeir ¦tolgálat éa ngy-néV kOl 15— Ifi, 20 frt havonkéAL — A lakás itt méregdrágái -
Menjünba vendéglőbe, jó lesz valamit enni. Mit kaphatunk enni V kénlezztlk. — Sajt vagy SsalámL — Né legalább választani lehet... — Éz is tongeri-fürűö áron fizettetik.
Az ozsonát végezve — jerünk fürödni... A Sió-folyam partján — karíeses nton egy kis séta,nem ártíme itt a gosbajé kiálLitásal — A gibhajé maga ott úszik már Füred felé.
\'Egy kis negyedéráig tartó gyalogolna után tdérkesénk a fllrdaholyiségre. Jegyet^ váltank, AJegyráltd szobácska felett enáü: .Szoba 15 \\kt3*Mü ^ kpedfl 6 kr. Gyermakeknek külön szvhn\'nein haBsnáL" . Bm is-tnw^i-fiLrdo nyolrea ran irvaJtode megértjük ta^ Sktfokoq.
;KÍ€zBfcVOa ¦f|<«**—ija>;rt) m«gimk-lml
A^insktnikawi Ttwndoz^ kmyi^ ssoh há^klt —amelyik üres—¦ belépünk. Uonan • Vía1« mfzryüna^ A-rá oly jó, ólyxktJbjmesi^ luigy sjfiiladjak:.--^ ssobinkkényebie^enségét és asvui: fifaotó voltát; alig tudunk megválni
Bizony kár e helyet jobban m égnem becs ülői s khvétöhb ^t^cmu^n^m Jenői a fürdoven-dékak iiin^\'külOnosen fesü dolgában; Nem le-hstoe Htíndén- szobába — beesületeB fésűt — bózaxoiíi -t:> llagy hiány még eb^lynek ab is, hegy eg^etínn(sninanyja sinesT Ks sem kerülne olyan sokba és a veiidógettgénye.ki lenne elé-
r Isgyen es alksiouimal: ; Újságol any-s.simvki;pa-
rkbsm volt ft UrBS)^
ták ez alkalmat sséjo^elre, a mi üdvös, néhányan as ivásra—
yermekkorában." — Jézus Jenaálein-ti ment szamáron, de akkor már nem gyermek rolt, hanem 33 éves férfi.\' — Ju less aa ilyenre 6gyelmeoiI jövőre és asután anUnj-s, gymnasia-
tügyekbi Aviszoi
-m
i BB50NYKI.
C ~ Fertő melletti JBAkoson a gyfirí püspöki uradalomban, mintegy 1000 holdra tenudé ^ ^^ssnilon a gobűlyük legeléBEoek a 4 és fél Láb magas . zöldben, mivel a kanzálásrA munkáuu-kat egyáltalában nem találnií; -^;\\ l{
— A kottŐB-ü-nnepekoiatt városunk nom volt épen vidám a élénk* minthogy mindenki, ki csak szerét tehetteBtebetségébenállt, kirándult vagy a közeli faluba kmerfiibes, barátaihoz, ragypedig a vaspályán felfelé Saranyu Kútra, Vonla ara, vagy épen Bádenbe, hol 2ft-n délután nagyszerű parkünnepély volt, melynek vendégeit még a beállott esó som. tudá szétri-na^iini ^pr\'n |n^f«ftlt nanrutn a Nenhof-kert caábitó kedvessége és azon Extincteur nevü mutatvány tudá némileg osszegyüjtűoi, melyet áettenhofor harungontö ur, mint tűzoltói kísérletet állított elő.
— Az érettségi vizsgálatok az ev. főtanodéban juni. 27—29-én csakugyan megtartattak s a raléban éretlenek között is számosan deciaráitattak éretteknek. Csodáljuk, miszerint a külországi lapok figyelmeztetésére som intézkedik a ministerium, hogy megszüntetnének azon visszaélések, melyek nálunk Magyarországon — fajdalom — történnek s tudományos haladásunknak nem csekély kárára vannak. Brünbol ¦ más helyekről ide jónek a bukottak s lelki szegények s itt csakhamar a mi hírnevünk a tekintetünk rovására megérnek. HonBsÜk, a haza üdvét a* nem mozdítja elé, hogy minden .nem ingyen" történik. Sőt nem ritka eset, miszerint oly egyének is tesznek érettséget, kik as iskolát csak annyira ismerik, mint igen sok választókerület kovetjének be-Bzédjét. %
— (ft ülünk tiszta szivünkből, midőn a város szépségét semmi esetre nem emelő rumokat lassanként tünedezni Útjuk. De csak lassanként Tán azt hiszi a városi tanács, miszerint a „Lassan járj, tovább érsz" közmondás itt is
épen nem méltányolható, érdemetlen .fcifgff(?!4. sait s nyilatkozatait hasonlóval megtartani\'»m fogja a baloldali kOr. T. Oeatfy Pál alispán ur agyBzersmind.ÓTástvtett, miszerint a táraadalmi
enyiUtkozatok^és honpolgári meggyőződések e térről:* tíssrviselai térre ál ne vitessenek. — A nép pásztorai még, csak képviselve sem voltak. ÍLi^-^L:bó.0-ÍkAA tartatott meg az évnegyo-dea nagy megyegyttlés,
— A kath. gytanasiumban a vizsgák 4-én kezdődtek S es idén nyilvánosan tartatnak meg, miért is az igazgatóság a szülőket s a felelős fölügyelőket tiszteletteljesen meghívta. Végződik 27-ikón.
Itt vagyok a somogyi tengeri fürdőben, mely as-osztendeitől csakis annyiban _kUlőnböxik| a mennyiben nem tengeri fürdő. — A vii o parton általában melegebb, mini a túlparton.... a igy ""lf" használják.
As UrwlalöW 6gy" bérnöke által egy deazka-- -érvényesiti\'magát Ha a megyének nem lenne
pénze egyszerre több munkást fogadni, értenők. de hogy a város olyannyira rokonszenveznu a megye fina^jitj|*l« helyzetével,\'azon kétkedünk. Különben is egyre megy, akár egy ember dol-xsBék 1Q0 najdg, akár axá& 1 napig, igy lega-bb előbb V""*^, vagy tán a város szépségre rosshatást gyakorló\' csatornák eltávolítása nem Itasson s Fajassf^
— Azt hitt^f, ez Idén ismét egy szép ! épülettel több fogja niozikkat dissitani; értem a kath. gvmnasiumi epületet, mely ugyancsak \\Ay állapotban van, miszerint nem csoda, ha a tanárok épen ugy igy ekésnek belőle1 s közeléből távozni, mint a tanulok. %Kis, sötét ssohács-káít valamely gazdagabb tyukász raktárának fokkal előbb uéziieUő^-mmta-mojaák tenplo-in^nat- Ha lőpor raktárnak használnák, a szomszédbázak épen nem lennének reszélyez-
XT>ű»uv^égBk, kost egy urat mutattak ank^ ltoboaaL a ^flomógyjí- szerkasstőjeuVki 1B^ Bilntt1s^:a
hugiméi\' nmg\'» gymnsaúnm, ügytAes; ia, i pedig k&Wk\\& oly«t Ít^ a rmH égy népiskoUba ryr.í, i. -.namso-
;r "|s^iS,*fcyBTmn1rBei^ - ki^a sssvmáro-ft jár
tetve, falainak igen nagy nedvessége minden kirobbanástól megóvná, de igy csak a férgek és penész létét mozdítják etó. Ha még pár évig ösBzedülés nélkül megállhat a régi, rozzant épület, megérjük, hogy valami csudaszerü penészt ssaUithatunk a nemzeti múzeum ritkaságai közé, melynek virágai akkorák lesznek, mint a bazsarózsa. Tán a íedö&téai munka árát akarják megkímélni s várják^ míg a szél ledönti ?.. Nem sokára bekövetkezhetik . — Június 27-kón állították fel a helyi -kath. temetőben a május Ö-kán meghalábzott Poknpeoz István honvedsxázados és . megyei ^atrtaelő urnák sírkövét Megindult szivvel 8
K\'asos.érselemmfil olvashatjuk"rajtae sxava-:.„Béke hamvaira!!" A ki ».honért és \' Bzabadságaért küzdött, miként ő s szen-eszméiért, elveinek Bzentségoért és megt. \' % az Isten és ember előtt megérdemli
l^yagalmat s oUsmeréet______ ^
JV— Közbámulatot gerjeszt azon drága-IfLt, mely mindenre kiterjed. Termés, gyümölcs, minden oly szépen kecsegtet s mégis minden . oly drága. Igy tehát a_szuk- ós doB-ezztendők áldását és ületAleg kárát a termesztők mindig csak egyedül őnbassnukra akarják fordimní s Isten áldásával visszaélni-? SŐt most minden ¦okkal drágább, mintás éhség idején. " — E hó 5-én, d. n. fi érakos meffUrmfott a baloldali kör első gyűlése t Kéry,-l%er 9-od ajfspén nr emoklete slatt A kor kevesebb vitat-kosások s nebány jobb szÓDüklst után megala-knlt EbÖkévé Őr. Batthlnyi Géza\'nr -válasz tátott a mmthogy ő halmoaott fogbilatAeaágai iniatt t& mindig, meg nem jelonhotnék^ ezen ssetekre\' két, sJaltiÖk választató^\' egrik Sopron-bél, ináaik videkrőL JegyeŐvé t Bílogk Alajos o<at rálasztá mag % gyűlés,-U a szabadság-;nswabani réssvétele ntán a karfbt Unttal, néhány év éta pedig azt ismét a törvénykönyvvel ^totUfd.Iümondstottmiazerint a nDeákpártr
Vas-megyei hírek.
^zombatbrly, július 7. 18CB. Ano^ym levelek. A máit héten 50 névtelen levél adatott fej a postára Pesten, s az itteni előkelőbb bázakhos csimezve, —-tárgya itt egy köztiszteletben álló család becsületének bopiszkolni akaráffa, — fljrjaUemtelen egyének a midőn mások féltékenyen Őrzött becsületét aláásni iparkodnak, felejteni Utasának, hogy magukról egyúttal kiadták a m^gb«stakLft$tési bizonyítványt, — e Bsaratolen becaülatrabló kilétét gránitjuk, s a mihelyt gyanúnk valósággá fejlődik : nevét átadjuk a nyilvánosaágnak.
— Műkedvelői elóadásvCA joUas 5-re hirdetett színi előadás „Vén bakaacsos éa fia a
huszár* fi-k-á«y IfWyufrjí pná|ii«»"\'\'"V»lt\'\' Vögffmrfg
előtt előadatott — Hegvalljtiki az előadás vAra-kozásunk felett jól sikerült, az öltözékek ísléa-taljesen kóssülvék. — Az est hőse Friczi (Tóth ur) volt, ki comicus jeleneteivel s fesztelen ott-boniasaágával Táléban meg érdemelte a tapsokat, a kántort (Hrabovszky" orT" oly terméazetesen és eredetiséggel adá, miszerint egy gyakorlott színésztől sem lehetett volna rtöbbet váim. Laciit (Szukics nr) adá, jé arinpadi alak volt, s magán dala igen sikerült A hölgyek közül kiváló elb-raerésBel írhatunk Bauer Bósa kisasszonyról^ ki Lidit oly jelesen ssamélyealté, hogy valóhaa meglepettünk azon könnyed mozgás és fürge otthoDJASság áltaL mit első 7ellépése ránk gyakorolt Szabó Mari kisasszony Bont szinte ftgye-
kiválóán jól, hogy ez semmi tívánni valót n hagyott hátra. A veres csaplár (Steiniager nr) igen korán Sázsaodott meg, hogy oly gyflayorfl-séges Friczi gyerekre tett azért A többi sszfe^A is mind elismerést érdemel. — Nem mulaasi]uk el meg nem dicsérni Kiss Ferenes urat, ki a fklnsi parasztok kSst csinos alsktfvsd a sgépecm széniéit magára vonta, a egyátaláa .jeles éneke, s inéfrssBbb Uneza kedves jelenség volt (?)
* TÜsvósz. Pécseiben simult nsfoVhnB tűs Ütvén ki vigyázsilsaságbóL s nehany háaat elhamvasztott
* Boegan -nyaral éj a. - Oly kedTanő körülménynek örvend, hogy minden más msJaté-helv háitéroeszsritáaával as flvrágyó köiffriiég csak ide csoportosul - mert kedvező helyisége, jó konyha és kitűnő italai s mérsékelt ára mellett a közvetlen előtteekobögó és érkező hosssu vonatok kedves UtrfaynX^zznlgáhiBMk, a as azokon érkező új Ismerősök oiíinina^btslW-
r&n megtörténik, hogy a pirosjúdó bajnalt pohár koczcsdntássnl üd vbzö Íj üe.
— 0. v. Rudak. Örömmel adTHiStyuI t M»
_ L. BaeUuBttB ^opi: iairti dalit- Inuk-bu a«a, d. ka aapaitdl • J)adB(fauk*bmk_d fosuk; od> Ifm WnUk. l.llWUa*>M nt-
tak ?aP.nr aarjra b^asrastflit, .
_ V. L. BopIú:BIMaalaa.<.Maatia. Tii-K .alt Ilmía* aau MBL-aam M.\'mtii Sn tdn Urtint al(Blataa.Tafa4f> íitrtiüwikBT-
— b. K. K..»w«jfm. !^!!^,^0 ^>
»ai t«4Bik. Habfa.UraaatJ«k:<\'> bdJnj IMc. llddail UrjIM ¦ \'. ,
— L. 8. Kuiuril. L^Mnk I
— VI kim \' " -
TÍfiGZA.
B.adal.
A naUi 11, ami UM. .
4"
fi^rfink OJfO kÜLllt
Hóaoo HUltia»r ":. ~\' Caa>! aa\' 4m~*mi- sfonlmm i Qhlaaak
laaaa?l HÜ V»j»-a»kllai Hai-ltaidoH; aatyallí, ir. 8 aawl-a panaaa: ktlr«tt ú
- -SUayIlaiaf-akaal1 *l»ew . \'-r-r t i-a; Irft\'íimfat Uraa j . , w* cstít fis fa rótrd BBuvkmamí\' - Ok|.aaak;\'BB.ruaiajUleal; , (;
.attt< tátin\'B\'boM kaailau ,\'; tOfUfUtV .hmm air.
(SterkétzISilgi példiHSl\')
ABB&k aig vacrm.ftJaiavfii
M«rt * tati — UbW — .Mini Nmd Mii olvaa MftfMmti^ .^;Cb4^jáW"fkjf3 aserslnen. \' db\' «lek e» rnafityttleaJ 4.1 „\\ v_-\'
HoptW tin hl
Akkor is NoAirafárNl;
Yáa brtMtra.aaaasi, Jlm^rjATÍaUbaa itjrn Fahlral m áfMUmi ¦ . í; . — C*sk tu ín tarrá ^anhomta, Obi ossk ai-rsnéartalaal1 a->
KO0U*ÍK \' SÍJTDOR.
E&y Jétoráfcom életéből.
(RlbesséU*0 {voijiati».)
Hány fintai, remónydáa élet enyéssett már igy el, nyomtalanéi?...?
IMásrésaril pedig kcsrény iiolyabokrot ültetek as *Umnyt bariU gyapteleu tdrWminu Ibolyátokra*, mdj konUarnBEaBiI nyílik, illata ^.llA.—j ^jr.lran halangi * tatti temeUt, s annak látogatói, ¦* 31avt otáa itdWeeik a jelölet-
sbb énselmek Mftimé-yáii
8 a kis ibolyák elbeatélik fiatal látogatéikmak «"¦
Sáasos ciOTiáavt, iatt) például, mely egy utóp ket, nnnéaydas, tetotségea életet ejtett kora mveaatu, ».úrfaa. Álljanak itt táját saavaL
.. (..j X ¦ -, .... u-- ¦ ¦
,Eaer pyolcnmli Urvaaegyoi írtak, melynek tavasain adattata». 6»eagyia<Qa éjasaka ifcm.
seUnk egén ff Jui]mriDdiü~Jt^ett, \'de tán eeak ősért, hogy a taván tteage hajtásait* mielőtt virágot, gyOmglcattt tolhatnának, mialatt a-nyir a ossbek^Jvetkessaok, a tél lágya dermesa-^
bsö meg. lomét ott voltunk,1 a honnan kiindul, tünk.
Ezen mosgalmaa, alkotmányos pUUnalnyi rövid életnek is mondtak mágia egyea emlékei.
A leikenedéa nagy dolgukat bsQI, a lelkesedés teremt semmiből ia.\'így keletkeeett csaknem mesés gymtmimi a napsai nhán is.
Ekkor volt-Budán másodssor magyar srinésaet, csak ékkor emelhetett maginak e lö-oeör caaraokoí, melyben felállitva\' ai oltárt, áldoshatott a magyar TltaliÁnok, Uagyaromág 6a fó városában,mely már ekkor elfelejtett nem tudott mngyaral
111
Én iaegyikB ragyok anknak — mint tudod — kiknek aatsrény nereit a aalnhaa elafi évkönyve fetjegyosta, ¦ átadta a magyar esiiiiW. WéiMlmtWItV mint alapfokét. ., Sieptember 14-ke volt a iiagy iiap, a mejprrl* tasi-Jmnepély. Sírtunk örOmllnkben. \' Tánalatnnk már apriL elején fohn«rtBadira Baégedro. Mr.~ igaj^taa\'aUtt ípra-^tó Jolim 12-tganéroct friokttrökben mflkMtank, ¦pint vfmdégok, de nemsokára a némát asinlgaa-gató aUbokanysőge nem engedett eloadáaokat adnunk a igy néhány héig JétlenUl veavrtegel-t*tnk, el nem távoahotván, mert akkor a nép-á^BkáB Ügye még asflieteae elfitt meghalt volna. ¦¦ Esen Ida alatt jnlína kSuan egyik ptÚyatir-Sunk kis gyermekét temottQk. E temetésen ta-Ülkuztatn elűaiör K. K. kisasszoayayal, ki ason fidotiijban jött fel rulékrol Peatre, — mint ké-aobb tüJe megtudtam .— betegen. Ekkor libba-dozott fel, a aeerinte, az orvos tr^ni^^ küvot-1 kuztében, mozgást teondü, áiballagott Budára, wnerűee ki> fiáiiak. ti^ Esután átmen-
tünk Pestre, velünk E. K. kisasszony ifi anyja kiséretében. Ök kUlünbea is Pest* laktak az t «-«-¦ g atcaábao, soha Bem felejtem eL Jk* I R ICT O : \'
Séta ki»beo ai ujtéri eétanyoo eltünk. Éű. vélotleoul éppen E. E. kiatusxonynak dtellené--* >bea i^tmltainí Jtslyn.
V Sagyonbagvadt volt, ahosna s^kif(U*a«-- v Iti^^ahTyeii^BsUtt. Halvány volt, Igéito nagy wme^iitt takSatoU Mj-fiaú,.*^ ha megnyílt igen gyengén taafátv 4o\\1dpoíoll» e IiifoytrMpBvy^
lectnaival kifbgyhatoüan voltlgrhiítaVanog ssá%^taiev,iais^^a k&st, hogyleányak,-nd-!:\'-helyt egéanége helyre áfl, taiw.a4tinV.inE. fog
ei^rrfltlni. Én ennek örültem, hogy iriért, még¦\'< okkor magam Bem tudtam^ de nem tniflterfi egy BBöt trm.^ekíntetem ÖnkéDytelenül L. Usasa-anmy halvány barna arcaára tapadt, meg addig, pedig safiko leány volt fel nem «1* esamaiyké-pem. •. „¦ ,
E. Uaaattony, mikiizben nlxaaaainü a«ttfélyes
fehér kOpcnyébo jobban-jobban barkotoaxott,. fel-fel tekintett s oRy-t^py pillanata rajtam téve- \\ duzetL Ha éazre nem vettem volna ifl, bjagénre-tem volna nemeÍDek delujes batásárúl, hogy} reám nézett. \'
KEÖD JÓZSEF.:-\'.
(FoituUm 1i8t.)
, jollai Itt 1668. * jélaikgl fisl«tl
.....__i mladaakiasb twa« as- atatáf eninUaje
hm Itsarom, malj t^msagaK as^fnUtek kaiSabft-¦«*«¦• ¦¦!!•«\'a«ÍBalB*s Ü, a,t«slrt "^*« ssarott ffl—niiri^ fcJUrftotl. Kat^natimttstssl ttagrarvf-Batrbaa, sferra ím AesstriIB«a Rstlaf aratás, Karer-
UUrel sol fia)\' mMeftan^ Oattcttta as BnköTLni-bsa süiar larsias MtttsHlk.. . . k
Ami sa árpát Ulett, leftati>* ssmTstlstt as m-járásbaa. KsTesbM riisffsf^ lastiik a ktÜfBldrSU UUat4s«a, aslrtk fO«f ylaÜM tUlllstasea hsngsai.sk, ssArt báartvdAa! mm is welfáUrStlilli. .
A\'\'gj«s|« fornlAM sssUatt a kBTSthssS árabat ]«ltwbcijak ft lefar/t aitrSl t
Hs^sstt^aamribsslank. HáChr-EAlOZftaH, Júliai lo-én. Alri^stttstnal aárfokfot Tarssssmk! B ni* SÍ—8« fcatof A frt, * fri 30 kr. í»-W fitt fi fr.90-W ar. 8T-W fai, . frt. — frt O kr. Bon Ht-n ÍBI.Í fr. - kr.7B-80 fat 8 K 10 kr. Arpa s»w«s8a*k W-UfcL Sír. 60 — kr. 71-72 I n gfi kr. Arpakfaans^é^Waw^sfr. 10 kr. «T-U fivs. 1. fttNte Kakerlssa I «. 00 kr.
2 frt 60 kr. Kiik:«rlaBS«]an(csiiiqaantÍB) S frt70 ki Zab 46-47 tuá.1 frt 80 kr. 47—48 fia. 1 frt 65 kr. Pohaaka M—68 faa. 1 fit 60 kr. 6&-70 rostás
3 frt. 10 kr. Paaiatf fskir 4 frt. SO kr. Passaij tarka S frt. 80 kr. Guba oUSrndQ 15 frU — kr.
— A „BASA.1 életbistositr! mafr/arbaok t ári jnn. bari ttalatforgslsai UmoUtán : Banrttjtátott 772 Sh beviÜás 108,60} fri tikár*, 8000 írt satut, 600 u. es 20,000 franc ; függőben maradt a moll hdnapbát i Mfi^97 frt tSkln, 80,000 frano, 3610 db sr. «. 1500 frt «est ; BasssMB 8.011 6J7 frt 4500, frt estist, 4310 db ar. é* 40.000 fine. EbbSl klaüittalott 409 darab haUluaUrs 696,280 Ai tíka, 2600 deb ar. ás 10,000 frano. 146 db élstetMsn 189,300 frt tSks is 10,000 frano. 65 db tnUUs ewMrtgkba 46,191 fn tflka. 54 db •OtabUtosltsWa 45,431 fit Kks ás 1600 frt asOsL fBiTobsa oarsdstt l,049^fl& fit tJfct, 1500 frt esOst, 1610 db bt. a 90,000 franc elatasUtalott 76,160 frt e 1600 frt osfist; Ssnsssn 9,011,637 frt tfiks, 4500 frt osust, 4310 db ar. a 40,000 franc A bank nfiked&. ¦auk ksadsss dts, t, L Mah dv gaptesibsT 1-161 Jan. hi T*g«% os estui bsarajtott berallajok Batao^o : 1!.177^87 frt, 12^70 db sr^ 8800 tallir, 84^00 fre ¦ 4500 fit
Bécsi pénz&rfolyam, július 11.
&0/, metaUquea 08.50 ; 6°/0 nemz. kölcsön 63.40; lH60-ki álladalmi kölcsön 87.90; bank-réaavéayek 7.4G; bitelíntéseti részvények 208. —; LoodoB 113.70; ezüst ágio 111.-; arany darabja 6.31 Vi. kr.
Vamiti naponkint! menetrend;
Indol N.-Kani
É-fc. H.-Kanl:
lasárél Bnda feli d, n. 1
, , tstre Ö
Béca „ reggel 7
. d. n. S
Trleit , A. u. 1
s „ Mt-ro 9
ára Bnda felCl reggel 5
reggel fi délbooia
íra Ki p árakor, óra 16 p ora 30 ára 50 ón 23 ora 6 dm 20 óra 81 óra 38 in 28 ára 63
hátas nifi tS4g IM8.
Kntbflllkna nap- Protestáns1 uni
nap tár untar ""1
Kain. Lv. Jásna 4UUU nnbm ¦«Ifrmdinl.
Mark. VHI, 1—».
1 Vaaaraap T? tssnrik tSülí. . >*
13 MargU assi
U Kedd Bonannlnrsia *t
15 Bsard. Apostol essL m
16 C*at«rUk Ksra. k. B. A. m
17 Panlak Sor András m
16 Bsombat Arnold, Kam.
Felelős szerkesztő : Wa)StQ léZBOf.
Segédszerkesztő : EátoTÖ Ül|33.
H I R D E T E
E K
iz aső JÜŐlMÖ S KÖZVETÍTŐ iTÉZET"
0y KMnllr 80fcr, minawlmW bo%t»tá»)rt 80—30 fcr., teitemU.
B bdfUlott [q^ilUta USjm fchrfl^llfan) <. hirrtb <rtMl«to .1 nol^hnlo WAJPIT» JÓMEf
Sládvbat
- - d,A Ml Vito ¦
í«tÍ4\'<íl«nT.T.-.lí.\'.)
^Két^öoncs
I&IMIMI
aaated kis$cu ala<L,AsanIk .toUlatas bonttatté sa vas baWt-aaVft* *U áraiWtrtf s váMk
arTi 1»0 Irt tv 4, - i , -, ,
bsstyaaiUn kapás 1 «tanni, bhI-ffálatol karca.
-Sgy^UsWbbBBera
ELADÓ HÍ1 kevaateÜk anormali UtsBsaa flastas sa állott.
Egy mftfecgné
ikamstetlk vidákl ansághos.
ik ¦ a iwdátsat ntsden jittssnak keQ Unnia. A elSajosek. A htij *i " iblhatit. *
Portás
rag; vrasifl báni ajána*sft-**T ». ssoU, bktaarltTáarval allalon tfjin, ki fobrtos slKkaUI antáfokr
ali SsolfáH; adat naakáes, da ««esaséffl asesspeataál aai felcs*-ráhlkinrMen.-
HAs elftdto
Caaiadtafoh atT* rendanasa vd-B«tt II >Saalassa agy, jó bsljen ¦ levff kas 8rtfc>ár«B eladitik, ÉrUbaCOOO, áriJOTcdaUne600frt
100akó J6 hat
efdnban JntdayiM ái bfabW eladd BSI7-
IOlttolliBsstf\'^
Heaymozgó (locomobüe) szijako
gemaxtA-szijainkat
a legerősebb .jáva-bőrbSl kéantve.____
KTJGÓ imOA-SZÜTYÖK, StJHTTÖ LAPOK,
legfinomabb gépbogyó-olaj._
:OS9SsOei.\'Ox>«>-b:ó v jsus>í
Cili?
srv
Y116« Laferte és Budai HALOM-KÖVEK.
a melyekből legnagyobb rakhely vau :. _ -
GEITTNER és R^-USCH uraknál,
BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST, malomkellékraktár, fSutcza 2. sz. (m-iM)
"^^^^^r^nioao^l^Saoniiiag
Haopttreffer
OTáÉttM"~Att~M^M4 WedBoIiin» gegen BíanaUimg bUUgn^ fri» aach gegm 10 waaUklK nsj»Tl JO\'. — odar 20 üioaiiúiche Biten i 5 ú 60 kr. verlourft,
ifn&n^\'^mt?1)^\'-- - - - - ,.l.—
\'---tW*«*75b-.Bruclrt ¦• ¦--—
\' \' ŰéA! Ijoge, -welche eio J»Hr"-*«. Zbuen ertrlgain toh 10\'fa.abwerfm, katnerM Omg^ ^/gés&BSeáin^űtffm \'«ad in dea «ntoi*^toig<m^«Í<>4«
mttjtbrlkti vfar.tstÉ dawSMjSI wnff^M^Bi
.OT-SJ-
iZldnugeaMÓgntattet dni, maga wir Jedtrmann aa(
A Hsaiia- és a .Wsnsr U»yí-»isrtosrtiségehex 1»-
gjgtti SBJB staalttBSU» észtert a» ffejsnrw D. J artBt^Bs^bttiettBasTfbsctílBHassrf Irat
tamgia li amhaiWiitf MWíKrttel *• »<m iiiiiiiiiíiwMlliiiiiliailflii.liiiii.fc hiimilltMiilr; nnim m»n i kCntknTtéajállirt (uUlmut\'lorokit >jiTTI<r»ni|(Mlranl: 18tri orrrt-:ghindate**«U» * «»ljfc«l»l»»f«k U*b n«moll «legcwr Tolt alkalium eyitT kualfa ifi nani | da a.UgbalfcatofaMmak vélt a nagy Sfllut edlclllTU taerak aam mattak njiiu a klTiat mimivj in. Ka tahit ittgra nairlcbarlam a Urkrfr
ha«liabtka>atalat, mafjlyal aa ohajtatteaalt raliban aa tálja-aaaaUrtna. »)
Bn bUt, Bjlndaaoknak.klkaaaJBKdalmakbaB maradnak a M«ft\'malTI)ák hannalata lagaankalrabb kallaniallanaaggal aam lar aa aaka aamml «la raaa nWkaMitn.m ™ maga nlan,
¦ jnalagsthisn^Jaalom:---rr—~-~ "rr
!ŐtíatoU»ar, rtíMalni M866. Or. few, «jak.
f tfa«b<i:l>*n9l\'*\'P«1\'* H-k"al *gb(> .
jaaatkartRiitgutf* 1 fr. »1 tr. Nnrfar eworSfl.. "aViriTavro^ aqjat MaK»«a^S frt 10 kr
slALTESTSÉRÍBER ssenvedfiknelr,
Biuarrniajck, (ImUklreMtok.) ;
itüjwm nuaaba ki. Tlmn*. \' «rriM tadbbal \'Oan\'-iíír-tfartaaanfaak I Utvtr t- -^j"~
?1» ^Jut nmadtan . Ifvuvaak aa9»\' a. aaM8dsiw;teQt^U0aaTat.v. taM,aaTaáfl»<B-AM. Ili...... úhaímt¦¦
tawamia
nina. U. 19
Noli, datataaarYtobiakMalati;»-: man san vall, MagataOuBanuatai Ma.\': runtl nla aff* hbariaM. alasi i rr. «, MWu ubbTi-p^k iá eaomb^ariaaA ¦JtflaS havanuiaaiiara lalL 6>Taraa,i ¦
¦- -.issa. ¦ "•.\'¦"•\'i< .
br.Slait,koa,Bt>aauaa.nT
i tarniwSw\'IK
w»u ni.!...flu —
O. la Ua»E anlnll,!
-?»aTaÍaSoíáaÍ!ar*(TÍ| i Damar KalaL i. Stuaaar
Damar KaJM. i. StuAaHBk, L. OátT""*»" a
AppvbmU ::rteawalii::-iifiulii niiaaiUL
i»a. Kirti\'Jio.aitaWMtraffiSinf ar UtC, Paataai i> HnS Viflrsaariia ar ual liafaMib -
IaliaMlUI\'U(l»t«i
arali
favlrif!
l nindea uJLti&Uj* nngyaetezott J\'ta-Paata,\'\' mely.41Ul mindenki a legnagyobb kfanyí-l
fialaden alhoane^yiwn» leiM-gigysk
^Vtolift itaeg nem romlik. -Hfflws"
ia »8»a«knéL V^ßAe ßlOkr.
Ek).albTt?, nini eaaltaj nhiden««».«
JtoJLfim. Emi* net llWl-W tal .dBban . l»i«»ben *• ssssg/
leeúgyobb előnye, hogy" - fehérnemű\' ¦ véla Igea kimélhelS. 1font
ban nfcr.
Aétrfc*) bislonaagl lakatok, Hitt-ufi aserkeseuak, blatoaak felUJriso ellen. .
11 db klsirbb fnjn W, 40, » kr » », naayvbb,,: 7D,tokr.l tV " " . , k6t kuteuul 1 frt 10 kr.
1 dnallUakákra 35,40,50 kr. ... . ajtóst aßt* a legjobb aoailbdl, 1A
Uanabssta vali otti IB, M. 46 kr.
1 dB. hlmeiat otto 10,30 kr. - ¦
, , «MlSttes 10 kr.
K-Bj ¦lBajnyol eMlgiliwk m aj gipirdaok^aj».ia.»inta?l uiucí HQk-¦ce hegyeaeare hid »r?*túl nun tarthatni.
1 db fenyőiben 10 kr. t , . esontnyilben lßkr.
. loDtart?ral?J kíflielMkr. " , rakard-guml B kr.
wob;tjutayfla«hatfjmltatnek aba».1 Udi fogeaennea:; « sser oly btxtoa,\' hogyha »am besanálna, ara riesa*-\'adaük.Egy Bregeainek Ara SOkr. ; Oysksrtatl aaűréavMA, melyek; ¦iraa : UUtbea a hemoeakoUdaitAl; megridlk. 1 pár 30 kr.
lUtanv fenymáa hantiakkal ; Te-; gylira, hogy a bSrt Urtdíbbi tegyék. 1 frt SOkr.
A híre* P^p^-r a^oaynak ». ^adrará, vei. egy -«* * rl^e^ü.^
_ írja kb.***at,=aí
TbiBalaMárSa- ".kertit BU orroatndornnk---«
kaaBneia; rearielksslaái
Eyy tégely ara -
. «adle Utókban tartott rar.apt«<t megMarnam, hogy as tg*** rilig jarifa frankenia* fftlfl1—¦\', mirSl eaimoa MKmyÜT-iijok megtakintéa végett V-s..;
ám-foltakat, raepl&t, axaj-foltat-Ab. íyorenn képe* elterojjtanl >1 egytttt 1 ftt 50 kr.
Al«gnJ»bVllfroU-l-i.M«i> ián. (aeebbea hordheld) a logzja-koriatiabb a innt«i,.Bffl ioltanjndk ¦admira, la ajánlatos, kBiBnaéffel tfiel laaensan foratáiAia, Umpáral Tan [«f7b<karra,nalj nahaay ?rtrarald: Urnaajairal na» f«l» °K7 bagy B7*k-J5n addd* ittaloininal lajott TÜájo* filAtt cyajtaat. ira oaak a mr» «Uai-njtdiM taiaUr tifatati Uy ?ladra, L L ; WdbGOltr. I
Paraiial aa)ftatß««, BMllyal aa ; Vé baját parca aja» barn* ?a fekatára ! tinAi*"*, ei\'MTOltal taag#ijaalar-| Í4luatas ödetiffét HOTdnyallbolké-l tatmí* «itdtaan.irtadaa. Efj
áínüaaaal 3 fi. " .....
FŐiríkoay anyv. I^prflk«-laabetlenebt. nmr atlndan TiaaUrta*-ban, mart arrel aainilaa ft biabas alB-I JőtS Jayttaaakat ntodaald manm «aar I kOaBlbeti, esaa «nyr «VeUs; altarthatd Ida bidnf»« haaanáibitd-\' gg Bagr
flv«f irá IB kr.
Legnjabb roiadapor. BiatB-ttttott aaof mlndraftt« raaadafoltob •ItiroJitiaira Taaaonfadl, aalyírobSl nHnSan ¦naafila aaBTawkbSI -aiat-vfj-nu- fa.»iaUbi*erakr5I.Bgy•«an-. «-Hiir».3B*r.
kegjobb bgratra-kanSe*. Eaen ViJa.ii flt-t m rwiwihrti UiMlfrnllaa auu&it«lh«tik. Ecy dobiwirniBkr.
ItoBoHak* \'>f<(Bbi-QiTaiL~\'-Alkal-nwbatdk minden k ixbnia nap Irhoa, «(y bqgy «tT át «Lfyaaaaon toDal a tBajhoJMhb dt lagraatajabb Toniaa-¦Utaktf Minila^ IX db -fi Wf*.
IBI, «rrt gondja lágyan ttíndankhiflk, mloUiOflr aa agawdgat /•ntartja. E» aliratik a UetagarTal* bBr-a^jtolminy által, mely a Ubbelií pnbiri * ithat-lanná taaal ngy^agya oaip^ bánnád <-tUg tapoata lágyan ia a viaai aaxat, idgaam draabatni benne nadTaaadgat. flfag«tak« ára 60 kr. Angol b8r-finymás, ffiftly a báraemBnck eredeti lagyaigit rima-adfa> éa lagaaebb «nyr« keaak. agy kta Bvageeake ira SS kr, egy nagy ar«gán49kr.. Altalánoa t la ¦ t L t d - p n r, malylral értart, aranyai, aaUatfit,
ii>t<pa*Í9ngat,aei.t ia raaet tiniara timltaai ea ttnyeaitenl i oltat Kgy dobovársSokT.
Párlat áhalánoa ragaaa, ndj-lynl nameank fit^kÖT^tajldlíílV Őt atk. B legsynraabban éáallanddna negiabat ragaaitanl, ngy, hogy tlji-TttirtlrT*(«i marad, hanem bogy-ailn-áaE BgyBllllB Ingyen, fát ercacael, .Öreget porcelánnal atb. ngy Baiaara-gaafttaat&l, bogy eay lasui lcaa. Kaaa mlndan bianá\\lntUkBlOabetIeiiai aaOk-adgaaraaeiMl egy dobaasal 10 ka>: Ugyan c ragaaa fotyadaJcban, Dregba aaadre 30 kr. ,
LardlnaeiitlS bilyegek, ma-ryak Unyalmftttar,\' Mcadaaa; éafcbr-taatafjaknintt U sol&denoitjrdAil v. Yiaaaai. atSnyOabak. Lagfinamabb ia bármilala siml vagy eaégfal la esi-" ¦ ¦ * * dalÜ.60
pwtral Taa^jagygyal 6wSa 4 kr. eaer db I frt.
V t 11 a n y a ¦ o 11 fogkefék. Eaakkal áfagSknl mbaen iSUpsaaTasjfoB--
par nilkal,atnnáa bidaff Tlaaal a 1 ¦sebben febirea, agiaajéjreaen iataag ; nelktU lábat tartani agr*»erfl dörgfi-, tea által. Hogy mlail nagyobb legyaa a kelendGaia;, dbja caakia 60 brra td*-tett.\'
Alegb.atoaa.bb ja legjobb aaeT| minden alkalinsüsn rorar elpaiítítd-. ¦ára Uaárólsa; eaak a frLaa penssa ro- | rartlS por fgj Bregecako lS.kr,, hd-1 reuiBor akkora S5 kr. l
.Valódi angol loUkéMk agy-agj kÜl. panfiToI 20; 80, 40 kr; B pengérel1 bO—80 kr.; legfinomabb laj pengdtel 60, TO, 60 kn, 1 frt, 4 pengérel HO kr, 1 ftt, 1 ftt fO kr.
BfiTBafestéasaLEgyparcB alBtt lábal aüadanrila tárgyra klritd n*4-
gyi kiamtaiinyak károtok. Van ne-ráncaim ti e. kBaBnaignek jelent-betol, bogy nálam friaa, magbamialt-batlaa kituer ÜaslltoU <did-olaj kap-batd. Ki* Sreg 25 kr, nagy ia kr.
GyBkaraa aaer.jnelylyat atyuk-nőmet 8 nap alatt kl lehet irtani. Es nJBbban faUalill asarak minden tor Tibbl dlcaireie falealegaa, mintbogy, garanlla moile«iruaiU±na.k. Egy dóba csal hswsilati maailaaaal egyfttí^ .40 kr.. .
Ca, kir. aaabsdsUn. Ssaponln-ilr-fltber, melylyal nibinypercal alatt nttndon návaa nereaendS aieny-sTof-
|Dlto|>tA^Bdsdanfále kelmíkbBl ,
tiaBtibban klTvaa. Eaen nj kiaatteiny; nteghalad mindent, ml aa ilyfflfl aas-kBln, abdLABbCl.bidogbdl atb-rald íiekben eddig Üteaett, mlntbogymég, tdrgyakm, lagaaebb aqnareü featdat alea^omabbiaalankeiLyeMbbaaiat
állandóan itresatsl, ngyannyira,bogy a. legügyesebb kei által káaattett feste* granint fog feltOnnl. EeibRoaBn
a tárgyakat igen ealnosbitja ia ajaii-ldrá teaaL Egy ily kip, mely Tirág-eaokrokat, gjümoleaBka^tijkipaket, álialfajekelveaopartoaalokat vagy kar rikatnrikat kipea, kapbató S, 4, B, 8,. 10 kvart, agy ttreg itvaaetial lakk eligeegea Oaaáa kípra Sö krirt.
Logfelsfibb nalyas¦aadwaUBia-sstt nvireg egerek, patiányok, flrgik; ás bűreaogflk klirtiairs. Aa eladia fa,-,, talBaaágra tBrtánTk. Egy nagy aae|aa«| eaaára 1-írfc . . .-3
A hajat áUnkállspotbsa tSMSfdi aa Saat ragy saSkil barnára fiaSanf1 la^BideiSaSbbs áld-ofaj minden i«*
Ii linaUaianl bagyja, mindjárt aaárnd. ia sem aaagoa. »VjiiiUiata egyaxora-úúad knsjBtytt tlaatítnara. Egy &vag; bj^ftKantaiaimlaOkr.
Talöái átlataaa glycertn-iasp-pan a legfinomabb inatokkal. Egy kBaipnagyiign darab ira 15, 20 kr. nagy darab SOkr. Egy tégely valódi mar-"a»ir(Kammf*tt), hajkeaSca 50 kr.-Egy darab max-aalr bajaaapBdrS 80 ¦74 valSlnlnT mlsdeErmAa Utat- estoi-^tt^Mi^bel-éakniraidiakaUgiia-gyabb rala tátikban. , ;
Üa klr. saab: Ttahanati *0betetv«
ktusnBaaa gyermakek, betegek ia gysrmekagyu .ajknak nilklUBabet-
kaolini SOkr.
, i frt
lfrtYel
I HFIsTIbbsVj\'U Itff
Hlntbogy a neveaett csikkek mag la "BBTiBStt rakt*T
hamUittatnak, nátor va?yok ngyelmestatnl sa itánt, nUaarlnt sank
esskl*s
. UiadMr.1. biiominzok tirogAdlituV i. pontoun telj.rin.nek. : v.: :
Arietjnaa s kitftftt eAkaia bum uobjiiMiik. - \'..4. ._____
-teele&Jttaztrlai bizományi Oztet-A. FBJEBBÄHB stoben.
tant atSOttliTeaysa^^.l^ ha— «
e raktára • Wrwstí rs*k*rysa, B*ss&w (TssUssbn il
J aJovsneTttv« da aaonnal elantittasaik. Ebkdak^t^ a 20,009 da. * \'idd, angol ferflj ^n^^ftbirnerollakj^angol TÍ*fom«Cre
fg-aMbkundllk, aaatalí jfbaJBVaBl legflnoiLabt angol ^htrtlng-bSl tuna árikdaalatak bslUUsa^la3~ftr«FBÜfft^^ /\'•lseaoDT árak, Tbraodyttva ralanueayi eaSkkek naltia minftiecdhta ,\'»nipaigib«ii rslOttibb irdekelhaük ft magán^gyíbutket nfcy, mint I\' Lnndtef-addkSt, mirai baaanld «Udás m*g aobs nem tortint, a a%
Itta IS fog elBJUnL gL Howntittartanak fluss pmtooan oc itt jegyééit árak ^ •gyibb árjagyaikekkol a tergfontolandi toTábbl, bftgy W\' vtat alígilí! Irak minden ellenkesia aükfil^TlaBanraiatnak, da a pina birmentve rUonaiktlulMik; mely eljaria által a taljes tnegeUgedia alSré blitoiii-
lB,aQlrtiÍls3fatig. •
" legflnomabbtit a leg-»kÖaonaagaaabb rajig — mindenfele f nagyaagbaa, teathe* Üld ia eahnal-|y?n^»aTWia*0,2jO, íJaá
IioooosÄ\'^g
lumr
AtMkrtil 1 jq 130.: ÍÉŰTSm
rwSjmí minim ib ho..w ttttMUKtHMUIW, «1,11«. MUttOmitiMMt.
1250JSíS,
« temi
mii Miit] MUkiUIC,IAIt>
\'ia ... ifcmiio,ilft«t.
~vnawtncrasahnl "/a bacai
\' ds csinoaan kaatitra 1 frt J
(30 kftól a, tt60, !Trt 80 krlg. legfinomabb Ingek t ft ftOkrtdlB.BO, 4JÍ0.10 fatta.
I db »61 nadrág ia aji k&n-\' \'|0a kitflnS aambáaaaUgaa ¦a, 1 ftt BO krtM t, SJO, B.B0, 81
liÖAtldb ri«oti t»6í hilo-lng, IXOVIJ Upjabb axabia nerbnVB I giVifiOkrfdl 4,4 fri W krig.
)" db aladMoknya bai Sprintati mlntik
fblasone ragy eaak cgynerfien 8 írt I S0krt?l,4,6frt60kr. 1500ih *non k°iip-.fino,n"
|iahMtciAijmjiCT».i?lttto.
iuMM.iHr<>
)klii)Us)nri»l|ilWnu
.mibbbuLrt\' botfaatt Tip bvisi
IDUU „au bnUrUtiiidili ik-i tibkd, i, lt| 18 il U utmBjn I AUa^Uaut dttUüA \'/!Milu
, : ¦ dabunidnxtnvadgn reacr angol »i.i"*t*g is Idadanolani -iStJfl
as, aMmMt.-»iiiii miay-,
SzéQdBdésat: ntinTét mellett minden és lOBá aitbt íz esess mgtrfk pln>dtkwnl«B emWgMtetBek. iBOláai díjnan azamKtátflc. Vételeknél, melyei t értékű portékán fölül terjeszkedaek, 6 drb Indlalí
iBattist-kondóíel ingyen kedreskedflnkv lm crtm **mi......nipn vi«, :
, TMttaatn «r» B. k
(Mg—m)
ff AliilírvU tisstckttcl adóm tndtára a nagyérdemű ko-g ^j^rigTjcky jn»arin{ a m. Gontbw firrtalaa nr általa
.rerflÜÉi ital"
nUirál átvettem. Kánm » t. cj. kgaeiéget mnlMglnt fedaajaq j ?lijxam ¦lafiiflllnm IMdbu. t
* Hm «ri)Ufl Itd, v «Btl jji,imramttilEitiiim\' Sto-| l^sochiao-bepBtica «ontí ^Begttetr.kfilOnakBtt * gram-l E&di I. tdwlf * dtevWiljH. M étvágyat , , i
a . fikarc, t—^.xfi-M «l«gnstó»ek eüm^—\'iwiii,* llük nm ivdrraH Mai ItáMrtdenek, v»g„.\'^m8liii^t WhiXWt Dián bhb Ul enA"Bigglút:rme^vj>,u/íiuuB| tétUS nlafak n UraaméerektO.! X já nedvok\' elí-S WifallB iltd ItflABI iHlwk ftlytono. humdlati mollcttj hr fj—-MÉrrh aictdBlI! eiv» UMúdonlL rüvid úU|
IA tBogaaB iuink megínluk álulx a lengén ut luoert/ ClsiÜmftllpr^r,lfM t » vágn^i legajabb tapantaUa Ixo- 5 Iriút a rnfaadl fqdiDj, ha arfal dJrgOltouk vuatUTariS
Nágy-EaniMáii kapható aj alnllnttail st Sw-i 9ti*irhW é> 1 \'ivaunta Pruclhoter láxttt, végre ( Iwwilinarwwei tuttV la>>arkar*>kMltnkba.
$(iao>.e,4) Wajdtte Jósaer.
^(Ey. fcfunálitl idautáaul agyait 1 fi*.
flir BlERBRAUERLIBESrrZLn
l^at BaataUnnC bitte.*» geaaa« An-gSbe de/ \' LÜI áer Plassr así T(|ea I Bits-Tnlrirfá Jádaa éliiSaliltSji Pa*8-,j
TBiwmilnngaii aal..... Hm Saraatif*-\'
ftm\'navalu ,
i Elnsendangni ven einer Fiasen les kranken fUera wlU* a^a-BnaebA;
Rar was-MM\'Wlm^:***
Scbaal, aanber und trQbe gewordene Iaagar, sowie auch nne Behenk. ble|e werdea Itagsteas .in 24 "" \' doreb ein nnacbldtlobea
gUaiioU,
Hittel untar: faln mooaairend
iäSäjäändnav.aeirie.Brteie,bitte an HBbsre Atutoun* tfttlrallta
hogy ft fi májuB hó 5-éú Siomhathelyeríj mz mi vHaSbím, Iá Kélhrfy«h1 108. ntmu*Bto W
> - njitntt. .:.
Kapható itt napankintiftisa kitn^ miniaéga,Mta»8;
OMm, lajraitse (Kugettupt), ttfer Iaii*:(lt8tta| ¦IteaMaiy.
KalönSsen ájtolja w eaBc itt inég\\fansereilen\'títtoi AitiJ. fflegsrtet, nusJségO, mindennemű és elsS ké»MI kapott Uagrtl baa? [wirttnlaij Lhp»r-jait, melvekre nézve aton kedved helyietben van, BÖffy at>m s le^olotóbU arétt aólltóa^r^: ; ¦ -i
I T7 Beggeuol Htuno biyf^-^uáiá^l^i^i^
tartatnL ¦
itatnak s kúfirolgiJtatAsTik pontosan eCTkAtfatttflt. -Szombothehj, 1868. ir^ Cráai/ . \'.. ,
i(l29:6ajj -" \'íVV.\'sslnEaR:
Amtlicile^Urkiiiide.
Pam Kaafmanrt naá Fabrikant«», lenn An gast Biegeria t ron hier, Wlffl biemltbeaengt, daa d/nelba. dar «slbraeldtainW tlbar 10,890
Stttek Ketrgiriaae, iddaettflstte Belotliw \' syTeeaNabssjfas mm)at»qí^*"
U» kente rorgelegt hab : Waagen, L Aprü 1867.
¦ i%idtac&ittíhBÍa&H Andi
lfJt-19,4] \' I
0i1he-hei
In leder Hehe
auf Grande, Güter und Maser
jnaoh Ungarn und Iii Provinzen &l ttBaaigeiip [Ziaa«m, anf vlaíe. Jahre, in Meinen halbjährig
gen Baten rUekiahlbsrg
•s i¦¦, ^inModnng - der \'Wertnicliweifl - Docamcnte nebst
Betourporto rejammiaadlrtjm.di^:__
fielSrdL autßfe Éátomirt - tasi (ia4-M> ^ -aaaaaaialraawSaii Saiiat,-" Wien, Stadt, Goasaga-Gasse Nro. 12, \'8. Stieg«, Thür S8. -
pluvíáték, dalmatikák\\ albakTrochettek, vdamok, oltótpámák ?a teritök etb. Ohma eanIA ertnsa^aayaott , _
HoB.tr.niok. kelyhek, Hkorfam^ «datatf fSJ?>*V>>*?
OHNATOJE., és minden IfiYtiÄ SIESEL
Wajdits József lriadú-, lap. éa nyomdatulajdonos Kegy-Kanizsán.
Nag^XanIam» Hetedik évfolyam.
29. szám, Julius 11. IMO. ;
Zala-Soi
siepi
SOPRON- m fjpif- _ Job, keresketaleo., lpir< Kfzliszit,
tifooiiBy es in§vészet kórebőL
: Sjs*»Sg5j«s>]l.©i33Ute5
"\'Omil\'iiiiiiiilfl) ftwszrésrfefcsdevfcivatos ,
Előfizetési föltétnlak : \'. ¦„
Helyben naabga boriarssi is «idéltft, pwin bJUdv$%|;
affisa írre: - S fri. — kr^- , ..--:^|a*
pai tm - - » . - ,r...... -»
Erne^edre - 1 a SO „
^JulfcsssV» pclMsoriri l-«ar T kr.
Éa> a il nfiadoB- imibu beratsuuirt b kr.
" \' - - i\'.wyot un*-: ...
-«S7 prtít nr luUaalist itti 16 kr.
Hirdetéseket etfögítd : \' \'
a mind. «icui)<^iMr«f*».f»a»i: nulastt. Bica-, HoxitwrB-, Beri?»-, Bi{»»«.-f raskfcrt- b Basai.
bea: baaarastelbt v-»*"rf"-- itjffitr glifi |if annasi ¦ sa: bach8»&mSB8A.B6ss»es".oppLlul
Étmrevótel. a: nepiakolai ttoeny-jaTaaltstTB.
\' Itt ttBk ategényes szeliamtan, a kétségbeesés \'legsötétebb rémképei Teszik kürfll lelWlathatarat, iazonynyal tekintek a j3-vób^ uwly még pár nappal is előbb édes reménynyeL,riyngtatóbb anyagi boldogsággal kecsegtetett.
Egy szegény, 300 irt évi fizetéssel eD4-tett faron.tanító vagyok; nőm. s öt gyermekem raa,\' kikkel bét éve ürítgetem a.kaséra poharat, melyet a nn szamomra kijelölt Az id5 vontatva, lássd léptekkel haladt, na-ponkmt véresebb\'nyomokat hagyott hátra, *zatiLjiBk aliiaelhetlsn fareastként nehezültek ralbUsn. De híztam a gondviselésben s n-méBem egy jobb jörít, insly a haza legek pjgyatottabb napmimoiattiak — a tanítóknak, kik a népnek értalmi eineléaében fáradtnak —?fnlfcgja tüntetni egyszer a napot, ili* (BraíabBalk nréHó jutalomban rrnynik 1\'taiffinliDV --\'.^í-.
Sírni* csalódat I
Itt\'tekszik előttem a vallai- és közoktatási ininisterium által kiadott .Néptanítók IiipjV, j—\'y "ly Vr-frltffil sáolt.
bozzank, hogy hivatalos teendőinkben buz-gfBf,. kitartók legyünk. Gyakran beszélt ez a;jaésW»íá> pangástól, okairól, a, tanító msffliTtm .álláaárál és anyagi helyzetéről, r«lnd«««jarittd toTekedstt, etak türelmet, Bertáit kért, mi» a azentesltenijő törvény-jayaslii elkészülvén a nite elé terjesztetik zaearji^, helyheriDAgyás végett. Oh; akkor én több ranényt kötöttem e jóslathoz I Miitia.\'hogy aianitoktldknek kezébe egy nehlBQtVrhe letétévan^trflemeltefnaregy \'sblg^\'a)la>bn. anyagi helyzetek jobb, alla-. mkbV méltóbb lesz.
- ^.JHtát Inasak, a nfSplikolai tdrv.-javaslat l?l-*4^tt,»4^JtItótl*ttzetéBérffl ^\'ti^\'véfil^itudMiMHba^ nem
,tiüafi^reab»;800 ore., frtoal, á segédta-
¦-^h>gjwyijtj; \' -. -. -l^aaaesflapitou fizetésből idtttnik, hogy a
\' tor«a^
\' qgtyt^fflnllqalb *r~liilblhjfj|\'a^\' fkfcatl*-
Jutadia « tatTEU nemzetekkel, hol tettel ¦i ¦fI0I^SWéaISf\'*l^^^M^ pozdorr Jan lorakat UrtaxuS sieiy mezeiket mivelje. IJ-tBrr.-jiTaalat jóváhagyása- s szentadté-THHw Ü&QiŰftMjtklta.jlxltn ninca, sót\'
- i^-Jair/meu^.kftxrQfia i, » nyomor, az éhhsWIll, 800 vagy 800 ö. é.írt, Szétesnél WrfcfcatbB a^Ufehaía^
¦tfnha^ ai Ahogy-ott, bel * répnsiímles taesSmmtfií\'mf lom^gta nérniregatén, • tHrMatSl» dUoa|l rezzésltni. haUiozta :,
ÍL*^-!toto&&tar J»Jsmvonja határozatát,\'
^*W*f1lwwfílm tanti neri sokkatW iíiiy^bbinS tagütmagokat, Bemhogy\'nagj\'-tdkwajit gyatórollíatninak iranynnkhan. \' \' «fe ayjr|űi)k;m)r Uk;njomorult belyze- \'
V ;iiajihs»"Arit%faim^
[ -B#aiét\'Íz^^ fryomrjr-;ai\'é9ség foTdjéfdf "egy rtyagtatóbb,
: -kfiltabaég nem hart^ar^taniUitet^^ Mfi-.
némileg bpldogobb hazába vezetesd? IJoíMtij .— talán — de megilletó jutalmat aenu Bgy korminyszolginak — nustjak —étij 300 írttól 400 írtig állapíttatott egy tanítónak pedig, kinek 16\'—1% évig tanulnia, szenvednie kell, mig egy paV iyara érdemesnek találtatik, 200 frttól 300 írtig. — Tehát egy szolga — egy inas —st több egy tanitónill! 1
Most lássak a felső népiskolai tanítók fizetését, mely szinte az imántem érintett §.:i e. d. pontjaiban következőleg áiiapittatik meg : A felső népiskolai rendes tanítók évi fizetése nem lehet kevesebb 550 frtnál, a segédtanítóké 250 frt.
A kormány itt is kétiéle czim- és fizetésre; oaBtotta a tanítókat, de nem találni a törv^
böző czim- és fizetést élvező tutitok hatás>> kftrét is kijelbmé. Szerintem egy több osztálya, de egészet képező tanodában\' aa osztálytanítók közt sem czimre,
oly tanodánál alkalmazható, hol valamelyik osztályban a tannlók a kellő számot (60-**) felülhaladták; az osztálytanítónak segédre okvetlen szüksége van, vagy ott, hol egy bizonyos tantárgy előadására égy inellek-tánltő ¦aúkségeltetik. Tehát nagyon tapintatlan az eljárás, hogy négy vagy több, osztálya tanodánál csak egy vagy két rendes és jobb fizetéssel ellátott.\'tanító legyen, mig.a többi oaztályokban szinte önállóan jnflködö, felelős, de nyomorait fizetéssel ellátott segédtanítók, Idknét-a képesség ngyanaz, VJagy néha több azokénál, kiket a axerenese kereke a jobb mwtésre emelt. Ily eljárásra — mi fg:n gyakori — mar a józan ész a jogtalanság bélyegét sflü, mert egyenlőtlen bérért egyenlő mnnkát követelni nem lehet.
.De végre is ily segédtanítók, kik sokévi taanhnáoyaik ntán 200, vagy 260 frtos áliáara játnak,«legjobb törekvéseik mellett sem\'tavitiatnak sorsukon, vagy meglehet, hogy nősek és semmi, hivatalukkal megegyező forrás nincs, melyből fáradságos nton is a luűiyéiro sem elegendő dijakhoz merithetné-nek;inlból éljenek, a 900 írtból f wdyről naponkint GO kr. sem esik? Ez s»Enort!l Egy- meaterlegénynek,.— napszámosnak többje van naponkint egy forintjánál!
Ez Így nem leheti. Sakkal többet várunk a rmlrnsminiítertól, semhogy ezt melegebb ^jánlö\'nélk&l törvénynyé emeltessem Bókkal, többet várnak, remélőnk honatyáinktól, sehogy a tanügyet —mely a haza jövőjének, boldogságának talpköve — nem tennék aa-jáljokká, nem ölelnék a haza boldogságáért dobogó,kehlökre, nem ápolnák szivtlk mé-\'lyévell — Tanügyünk tejledeső csira, mely <maleg ápolást, bnzgó, önfeláldozó kertészeket Uváni Uk az\'élet vfentarthatásí gond aalyos aggodalmától menten, nyugodt lélekkel munkálkodjanak az emberiség\' kertjében, a asrjaiiékot értelmes művelt nemzetté-nove-lradák. Pedig a csekély dy nem nyugtathat jntakrtanyogihelyzetttnkhOT, nemiteljeaitr hetjtk\'elég buzgalommal Mtelmelnk\' körét,
mert a kenyér utáni nézés-gond gyakran oly perczeinket veszik igénybe, melyekkel legtöbbet használhatnánk!
Egy tanító.
Egészségügy. Bt kell tani, hogy 8 gyentnkek az srikog vaksántól ineB«vas8anak?
(Népsscra oktatás a TÍdáej aep asámám.) A mindennapi tapasztalás tanúsítja, hogy az ember testének legdrágább kincsével — szemével >— legkönnyelmnebben bánik. Azon szmncsétlenek legnagyobb része,
kik országutakon koldulással könyörületes aégre vannak utalva és sötét világtalansá-javaslat közt egy pontot sem, mely a külön-; fgukban sránalmat gerjesztenek, ez állapota.
kat többnyire már csecsemő korákban elhanyagolásnak és czél&zerütlen bánásmódnak köszönhetik. — Vakon szülöttek igen ritkán talál tatnak, hanem tjeafllotcek, kik életük
sxaaahetegaeg\'áxaiTU Ttt?
tástól örökre gydjraiaf^anttl megfosztatnák, gyakran fordolnweló ; legnagyobb része falu helyen, hol orvosi segély hiányzik.
Eziarencsétlenek sorsa leginkább a indat-lan vagy hanyag falusi bábák lelkiismeretét terhelteti, kik elmulasztják e szembetegség kezdetében a szülőket a veszedelemre figyelmeztetni > az újszülött gyermeket ettől lehetőleg megóvni.
Az újszülöttek szemgynladisa legtöbb-nyire élőtök első napjaiban fejlődik,
Megismertető jelel: A gyermek szemeit kd nem nyithatja, a világosságot nem tür--hetí, szemei kőnyezuek, szemhéjai megdagadnak, genyes sárga folyadék mutatkozik, a szeme fehére veres. Ezen eleinte szelíd szemtakár némelykor figyelmei bánásmód és gyöngéd mosás által, lágymeleg vizzel, ártalom nélkül elmúlik ; többnyire azonban veszedelmesebb fokra fejlődik agy, hogy kevés nap alatt a szem tökéletesen meg-romlik, látását örökre elveszíti.
Azért szükséges, hol csak alkalom van, múlhatatlanul orvosi segélyt keresni.
Hints helye e lapokban az újszülöttek e gyakori szembetegségéről falakon, tudományos értekezést közleni; e sorok czélja egyedül a népet az okokra és veszedelemre figyel-Taeztetni, 3 ez által sok szerencsétlenséget ejháritani, mely legközelebb a szülőket búval és Bzomornsággal tölti el s később a társadalomnak és államnak terhére esik.
Az első veszedelem a gyermek szemét már a születés alatt fenyegeti, ha ez t. i. nem egészséges1 itíszta anyától, születik, s mindjárt születése ntán a szokatlan nagy .világosság és hideg levegő válik ártalmára, Jut ezektói kellőleg meg nem óvják a bábák. Szükséges azért gondoskodni mérsékelt és tiszta szoba levegőről; portól, füsttől, nagy világosságtól a gyermeket oltalmazni kell. Ezen okok miatt fordul elő a szembetegség leginkább azegénysorsu -népnél, IdeaártalH Inaknak ki van téve kényelmetlen knnyhókx
ban, hol télen a hideg,: a: tisztátlanság üli fel tanyáját.
A tiszta és meleg levegőhöz .sásataá* lágymeleg víz is kívántatik a unnoifl rösztéBbez, mely ntán jó meleg takaró, k* iönösen az első napokban, mig az ríjszfllőtt a levegőt megszokta; azért a kereaztelés^él
ÍS télen a ni(^jhüléstŐl nrtalm^MiijBrilfc^agwf t
kivált faron, hol gyakran nieatire: gyaVágj\' vagy nyitott szekéren viszik a gyermekét templomba, legroszabb zivatarban is.
Ezen itten dősorolt\' okok miatt kővetkezőkre szükséges figyelineani, hogy az újszülött gyermek szemét a vakságtól megment--¦uk: _\'. ¦ ¦¦¦\'¦y
1-ör. A szoba, a melyben a gyermek születik, fél homályban tartassék, de semmi esetre.egésziŐtétségbea^Jia a gyermek sza*, had levegőre vitetik, szemeit be kell takarnii a napvhagtiióvni.
. 2-or. A szobában tisztalevegő, gyakori é* óvatos szellóztetés által, de a légvoiiat
egész család lakik, főznek, mórnak, gyermek\' ruhát szántanak. Jobbmódnak is a legro&t-szabb szobát választják hálószobának, a szebbet tényázéere zárva tartván.- \' ~~~
Hideg noba-ártalmas a gyernwkfürösz-tésnél, mert as újszülött könnyen meghűl; azért gyengemeleg szobában is- melegített gyemeknhat szükséges használni a fürősztés után. Az alig született gyenge gyermek nem lévénntég alkalmas edzésre hideg által:
3-or. A furosztés aktt-a bába gyöngéden bánjon a> érzékeny szem mosásánál éstaka-ritásánál tiszta lágymeleg fürdővízben, melybe szokás szerint szenynyes ruhát ne rakjanak. .
4-er. Ha ezen óvmódok daczára mégis fejlődnék az djszülöttnél a szemloh, mely genyes folyadék által a szembúi magát fel-tüntetí, ekkor saoros kötelessége a bábának és azaliknek múlhatatlanul orvosi aegélyróa
(Sxrktali\'tfgi píldSny.)
Ámbár tapasztalásból tudjuk, hogy ; knruzsolásokat a legszoro&ahb OTTOBtrendóri tilalmak sem képesek akadályozni, mindazon-\' által elkerülhetetlen szükségesnek tartam-: hogy a hatóságok mind azon bábákat fak* 1 ősségre vonják, kik hanyagság vagy más érdekből élnrtiTatrrtják ezen vaeiélTes szembetegségnél idejéhea orvos tanácsát félkeresni, sőt a szülőket err^lebesMni iaigje-_ kéznek, merészkednek, a gyermeST héteg szemét magok kuruzsolván. Az orvobokkö-teleasége volna Uyescket — ha tudomásukra játnak — a hatóságnak bejelenteni,\' a eá által is sok szerencsétlen exobort a yakatgtr tói megmenteni. - - ~ j. ^.
Hogy azonban; az újszülött szoiahe^)-; sége addig iij mig. orvosi scgoly^érkezik-r^ _ a mijiom minden falában található c— ve-azélyea\' fokra ,ne jsjlődheasék, kötelessége volna a bábáknak a gyermek «zemétj;lágy-nwirrgti**-\' t—tBt1-—^-i.i^rif«y>iLs*li«jrtt a genyes nyálka a szombca nieggy«íhí«sen> E végett nem alegendií csak feíuleteena^
ufttu^AyilMt mosni, naqem .szükséges s szemhéjakat óvatosan és gyöngéden felnyitni fa küzéjök a asembe lágymeleg víz becsep-pintése éltal a genyt kimosni és megtorolni\' ¦ Öaita,lagyrongy darabbal. (Osifatejjel — síikénta falusi asszonyok szokják met Hfecscsentcni hasztalan. ¦ ¦ ¦ A mennyire a babák orvosi tahácsCBal élni késedelmeskednek, annyira sietnek kárhozató* kuruzslásaikkal, ez által maguknak tekintélyt szerezni kívánván; e miatt az orvos felkeresésétől gyakran tartoztatják a szülőket.
A legbiztosabb mód, a bábák ily kárho-jatos eljárások elles a nép felvilagositása az djsznlótt szembetegsége veszedelméről.
fia, ezen tapasztalásból merített orvosi tanács figyelemre méltatni fog, sok, igen sok gyermek örökös világtalanságtól és a szülék keserves bánattól meg leendőnek mentve. (Bihar.).
: Dr. GROSZ AJjBEET.
Heti szemle.
Július ÍM, 1868. — A magyar-horvát kiegyezés fogalmazásával miigynmfezrol Doak, Gbiczy és Oeengeri, horvát rátarol Znvics, Snhaj és gr. Jankovits
lettek megbízva__A Sséchenyiasabor eredeti
terv gipaz mintájának elkéuitésével Engel szobrász van végleg meghízva. — IfriuiczuiorBZág. ban évenkiel ZOO millió frane-kal haladja meg a bevételt a kiadás. Magyar-Óvárott legközelebb a rendőrök éa deákok osssekocaczantak, mely miatt á deák börtönbe hurcxoltatotL — A Botschíld-háa Pesten bankházat nyit. — Alfajános liepstámlálást fog a kormány rendezni. — A lengyel emléket ang. IMn leplezik le \' Srájezban. ^ Páston egy gőzhajó kormányos árfllten járt a Danaparton s 20 embernek sikerült kéarekeriteni. — Karagyorgyevics henaeg Pesten van, palotájában felügyelet alatt lakik. _ Egy ráeavenytánolat Budán papirgyárt fog építeni. — UuH évben megsebesült olaaaoukén-táeek számára Magyarországon 30386 frank gyeit Sane. — Zágráb utezáin este kát aétáló kanonokot egy egyén laegtámadoU, egyiknek a nyakáról aranykereaztjet letépve, tova tűnt —\'Algírból nyolca arab rabot ezálHnHtak Tónkéiba, kik a ieumleg Alairban nralkodó\'rop-pasH áhség-fblytán emberhua evéara votenwaV tek. A törvényszék e ezerencaetleneket élethoaz. árig; tartó fogságra ítélte. — Aa Ígérvényekkel ub saabUHa 4zneh!-\'nehol,-hogy. hammtottan - sohbei ezámmal ia állítják ki; mint valóban a hány serias van. Legközelebb Brunben 6796. jaáHeatt adtak ol? holott 4000 serieméi abban ajktttókolftaonhen nincs ia több. — Gr. Chorm* •zkytorrényieéki védőjének ttszteletdtj helyett kát az ajanlatot tette, legyenek .brnder?.ek. — tfguti\'gzsrisaazrmyokegyuteaáijfoaitl trjge-.... ... «i nades. — Vámba t a
uedsidje rend, emmnandenr Bit kapta;\'— Nagy hadi táborr6g Pest ^ . sn felállíttatni — Büeaörmányiv el meg--aeadettetett a-6jgaag^AJtonroju^i9pvaoc»-BÓftul,\'hlr ezerint, Jonef foherczeg\' fogna ki-nekeztemi. — Az alföldi vaspályára állítólag lSOOmDJá fiiot irtak aUa így láOazer nagyobb sajileanl, mint kellett volna., — TrieatEen a horvátok i ottani lako»k kntóö ruwy verekedés volt — A delegstiók ez ószazel Partei fcg-nalt fllésezm éspedig ujválasztáVk alapján.— AáSá^rifurdí60-eser forintért nieiIeWrtó-áekt^euuuo^ —A mmlatertanácihú elható rontatott, hogy áUamhivalAlaokDk nam Ishetoek aly-táraálat taraste tagpd, malyek airáUam-. ma|ivzszonybm:ial]aiiak. — A. tzzzzi^Tafpálya karta-alóáága Pestre kgltteik BéoaboL — Sas-ivárashonvédalap javán 2 ezer forintot
Zala-megyei biTek..
-T*H ugy f j«lenté s.*) Van-sze-rlaSííní .»¦ t. \'tx: szólók- és gyámnokoknak^ elevé jétatanyhogy Nzgy-Kanizzán a jelen" V.osillyn gyáhr,\' Vl-lk osztálya kmnltagn Hmigr. tó, vallás-- és kflzoktátáallgyl minise
•ét tazrjetévd, Vagyis 1868. e. október 1-én [nyílni,.mire nézve azt a YL osz-
-SjMiíaán\', jól Ifi^n\'lBoS.\' KÖNTTTE ATiÁJCB m: k., -\'Igazgató.
l^^W/kCSaSál^
lálogfttje, tuint hirdetési rovatuokbaa plvasLató f. évi augusztus hó* 1-dn dalütán leenü v**k itt, és podig a ,Sx»ttss^ Teodágtóbe ssallTa. Ssora-batön : délután ét"Ts*ArOap csak délelőtt P^lhotniTélo! Dr. ^ol^nuls imw^iíllWr^s 88 -jf^tefra , WllBsét
Sí Urbl Űisídött/— ir^elroiasift\'tasss^ t, UionB^^ ss^vtsdflltf
se muluszik A UtdU»át ktkvWl, mely jslenláté alkalináTal oly dAnyÖBen kínálkozik. ,
— CsápUgéjiek sxállittattak a napokban Somogyinc^yébo a nagykanizsai vasntálloQiáft-rál A gardiiflE&t. cnóp.flgdpok\' és egy 2 kerekfi malom attirkoz-ttoi Qsazeson 15 nor forintba kerültek. ¦
— Bach utód. Todla Péter caohorazági patantos fioáncs anfseber ¦ Ni-KaniTaán nyouo-> rogván, f. Uá 10-án reggel a kis serház udvarában halra találtatott.
— Jutalom sjntalmasás. Egy mura\' koa tanitáj Nagy-Kanisaára érkezTén, az utosán 40 forintot elvesstett és ost egy katona meg egy meeterlegcny találta miig. Mit volt tenniük, ssé-pen megosztották. A katona becsalotassegéttH vesettetve a 20 forintnyi resst átadá a városi kapitányságnál, ajnestorlegány |>edig üUberek, megszökött, de Csáktornyán elfogatott; jutalmát mindkettA érdemiszerint megkapta, amas dicséret és tiszteletdijt nyert, emez pedig a hü-vttson sohajtTisik a 20 frt után,
— A 10-dilfDr agony OB lovassági ezred ószi táborozását N-Kaniraán s környékén tartamija.
— Atndakozó a kösvetitö intését Nagy-Kanizsán 0]y élánkságnek Grvnad, hogy félhénap alatt 162 bejegysett Ügy folyamattal birt
A Üdvös intéskedés. NBgyrKaiiizBa vároai képviselő tutttletébol alakult koxrendé-ssflti bisottmány valóban dicséretet érdemel. A f. hó 16-án tartott gyűlésben igen üdvös intétko-dések tétettek, mint a bűzt gerjesztó árkok beboltozta tása, a piaca rendezése b több eféle; kü-hinije elismerést érdemel tek. Teraansxky: Jónef alelnök ur, ki semmi idfitnem kiméivé, a város el^haladáaán a^rgaaniasan wtík^dQf ¦
— Zalamogyei gazdasági egyesületének álUttenyésztési, fBldmiveléai es gépészeti egye-silett Bzakotszálya Keszthelyen, f.bó lU-inttlást tartan d. i
— Braun Károly nagykanÍEsai tar. ÍlV elemi tanító saját, ugy Heléna, Amália, Aladár, Kornél és Oyósó kiskora gyermekei vezetéknevének „Boronkai\'ra kért átváltoststása f. évi július 11-én 1424» az. a. Wt_belugymiiwteri nndelettBl megtuigedteteU. ¦ l :. t a\'.\'
— Vettük Kármán Lajos hTtesagyvéi egykori megyei tisstvisötó ur kibocsátványát, melyszerint magyar általános\' kosgBxdássati-, ijwr- éa kereskedelmi kozjponti-flgynSkséget nyitott. Biztontásnl 10,000 forintot toU lé ft peetrároai hatóságnál. — Ajánljuk as illetők figyelmébe.
— A „BudapeatirKSzlony" jul. 14-ki ssámáben kivonatilag hozta, eltSbbi lapunkban koalött, a tflr&kkorból fenmaradt regi sxokás-„a határjárás1\' leírását, asxmban elferdítve, a mennyiben- ZalvEgersseg helyett Nagy^Kani-zsát: emliti fel, \'hol e szokás divik, — kérjük helyroigazitani, s máskor figyelmosben caákö-bL1dí az átvételt.
— Galamboki L levelezonktűl a kSvet-k~esu sorokat vett Ok ; Becsos lapja junina a7-ki 26. számában a kiskomáromi biró meggyilkoltatása nem egésaen torténethiven van oloadva, kérem art következőleg helyre igazi tani: A gyilkos Bába Mihály, mint Galambok kBzseg°áItal kiáltatott bizonyítványból\' ia kitűnik; magát folyton erkfileseeen visele, mignein 1863-ban nejét meglőtte, ezért mintegy három hónapig volt fogva,- mintán nem lehetett rábizonyítani, hogy, a gyilkosság sxándékosan tortént volna. A boVtÖqbol kiszabadulván, hasa jött s magát Ismét jól viselé. Utóbbi gyilkolka alkalmáTal pedig annyira osszevéretett, hogy — bár Kis-! Komáromban befogatott —orfou-atarito^fol/. Ján hacs boosáttatott. Innon. pedig,:nent ssAkStt-
og, htutem másnap fogaink által Kessthetyre\' íülitüvtott — Es a tényállás. .
— Keszthely, jol hő 6-án virrad óra Ti. J; t»iVB«eg-tomaji (Btólflhegyl) lakos aaját paj-imjában; fején. Tálián ekáekullÚJk«etorva, halva találtatott. Családja s aa általánosság velaménye
jzerint Is a padlásról leeste, következtében halt ,nYeg, de a hely, hol az eset tortént, a sebek vizs-gálása b egyébb körülmények Meándékös gyí), kolásra matattak. A huOa k^rprayajának háteti réexe^tökéletesen. be volt; sosvsy világosan cxá-meg tehát azon állítást, mintha az íy^Cl-nyi jnagaaságfóli leesés okozta volna a hálált. ^A gyilkosi vád á szolgát terhab^ és pedig-aligha •hzplaUuiulj jnert elfogatása után tWkhamar raegasököttt a ~ foglárkaszárnyából. Egyszerű dolog I majd megfogják iámét; de csak ugy, ha
lettese ...~ • ........
-lO^én este tomboló vihar iságuldott vároaank b vidóke fölött, sUrAen szórva lángnyilait, melyek kfliöl egyit ÍO éra kflrul a prém. rend kokrítorábaciipott, «rí^ raegrásván azépfl-letet;*aianár nrek ijjjedve hagyák el Bzobáikat
aídCrrotiiíare a az épület tübb részét megvits-. gáhák: Miután a villámcsapásnak semmi jele sem mutatkozott, nyugodtan távostak ¦ éji nyu-
tómra. Éjfél után 2—3 óra faOsfitt harangok igatása riasztá a. yájos lakosait. A kolostor, eres ífetóltf $urff M^oly .^melkedettí^a itWt setét veres forr Ifttexttt ^^Hpenogó zsindely siói — Aree^y Tittásm csoáas erft adott as oltoknsk; rövididő alatt u égd rész a teuV zot többi részétol el lett szakítva; L közben a múzeum terme világosodni kezdeti. Gyertyavi-lágoak hittük; de csakbamar döbbenvo gyö-zoatünk meg, hogy a padJózat átizzadott b sű-rflen i hallanak a méh-s?ergataurol gyűjtött gyujtáHnénj^ék fölé az égo tlszkOk éa) apadíótaf nagy darabokban, halomra zúzva a gyűjtenie-nyes stfekrényelcst. Legnagyobb részét sikerült ugyan magmentsni, de a kár mégú érzékeny., 13-án reggel 8 ónkor i^étvinaiwttijCÍar-szeg, Tomaj szólfihegyek nagy részét elvágta a jég. A mezíkün nem nagy a kár. — A villám ekkor ía túbb helyen leütött, és a csordáo egy tehenet sújtott agyon. Naponkint újább-újabb hírét vesszük a vihar garázdálkodásának.
Amint a vásározóktól értesíttetünk, Szt-Gró-thon a villám előbb egy boglyát a mindjárt ezután egy tiszti lakot gyújtott föl. — Az időjárás folytonosan borba. K. GY.
— A kosz t h ely i orsz. gazd. felsőbb tan\' intézet hallga tósága jul 30-án műkedvelői szi-ni-elóadást tart: T,G^udáascsinyu vig operetté 2 felv. és „Becsoletazó" vigj. 1 felv. KocsiBOVBky Borcsa k. a, a budai népszinháztól szinte küs-remukudend. Bővebben jövfl azámunkban.
— Ha, j ul. 18-án reggel egy dühödt eb kóborolta be Nagy-Kanizsa utczáit, több ebet megmart, míg,végre Ch. urnák kettős lövésre sikurült elejteni, a megmart kutyákra hajtóva-
?ilászamLtartaaak s ott lövöldözik agyon, a hol találják.
— Bérmálás. Szombathelyi püspök fStisz. Szenoy Ferenes nr 6 mltaga augusztus hóban bérmálási körutat tesz, így lt>én Alsó-Lendván fog lenni,
— Nevessünk-e, vagy csodálkozzunk, midőn az alább közlött s valőszinUleg cechmehinában nyomtatott kibocsátványt olvassuk, mely csak ugy hemzseg a sok hibától; mdiseretiot nem követünkéi, ha azt curiosmn-kép egész terjedelmében szőról szóra, betűről betűre, mások rettentő példájára közöljük :
Keszthely. Mártiob ho ban 18Ö8.
P.T.
Eaenel vagyok bátor kmvüvánitani hogy én a majévol ¦ ¦
¦FSsatss* és fBtti&Kttotikoáé&t
megnyitatom, a. Ba^Kilniáa nr Házába, 26 ik Szám alat, a Btiffl& KávaSháza melet " külpn^.fufry_«)iTiftm ara van fordítva, jó Partékát tartani, a Wb évé Tápasrtalásaim által, a meleket Bzeresstem, s remélem a jótános Arak melet, P. T. Váaárknmnál, a legnagyobik megelégedést megnyerni, esel magamat ajánlván
Alázatos szolgája.
Walxar Károly.
Somogy-megyei hirek.
— A m. kir. kdslekédésQgyi mints-t er i« m I. esstályá&ak kitűnő képzettaégtt roérnOke, Tóth Kálmán nr, a vexetéaóre U-zott Sajó csatornatorv részletes muskálatnltés költségvetésével együtt illető helyen be is nyújtotta. Sokat utazott és bő tapasztolatokat szerzett derék bazánkfia, most mint értesülünk, főmérnökül a dráva-z^bályozáiaimunkJalatok műszaki vozetésére van kiszemelve a kir. biztos Janko-vich László, somogymegyei főispán nr 0 mlsga oldalán.
hAdalárda f. hó 1-én, Kapoavártt tartott tánezestélye ismét kitűnően sikerült. Szép közönség, fesztelen társalgás éa jókedv hajoalig, kell-é annál több ? Host már csak egy dal estéj vre vágyónk kivánosiak, hogy ez oldalról is ítéletet mondhassunk a dalárda felett, mely — nem kétkedünk, sőt szívesen hisszük — csakis kedvezd loend.
h. Kádas Rudolf,:ker. f. igazgató ö naga f.-hó-S^i-teljeB megelégedését fejezte ki városi^ öflsxee tanodáink írást. Tisztelelünk kíséretében távozó tt.körünkWL ,
h. A barosi vaB&t nem igen ajánlólag kezdi működését; ugyanis a mult iiapokban a vonat * sínekről ismét kizökkent .feh^razerint ismét emberélet foigott koozkán. Es es rövid jdö alatt\'raoat már 3-dik eseti
h. A ladÍDortakoesis, ki állitólag a már említőit 20 ezer forintot végleg olszállitotta, szállongó hirek.Bzerint -"Akt* herei* Wnlnn fVlrlig azonban e htrokei Tulokul nem butbatni, jnert mmi hivatalos adattal sem erősíthető., . h. Két ülnöki állomás —mint halljuk — a jövő héten fog betöltetni," b mint valami különbsseget, azt emlegetik, hogy ezekre Nagy Sándor m. alUgyész éa Vági Kór-Ugyvéd, niind-kettes jeles; káWultségiMs asorgaJmas fiatal emberek, is fognának candidáltntni. Mi pedig,
mint fagyén la rendén való dolgotssiv esen Üd-
\'VÖzőIjük e hírt és ázt óhajt]uk,* hogy ne csak candidálva, de megválásatva is legyen mind a
tiutttö, mint olyan, ki dolgozni képee és akar I....
jMj), de^az a többség, az a tobbaég I mikor azt
\'jolyan néhét néha jól nkivennil"
]hTFolyóhdS4n dálntán 3 órakor dühös
^nd levén, nem csekély rémületet okoiott a tű-a^ jelaft: harangszó, mely városunk nyugalmát zavarta. Szerencsére a rémület minden nagyobb-szerű kataslrofa nélkül caakhamar el is mult, mert a sziwél-lélekkel Degélyre siető lakosság munkásaágának és a helyszínén crélylyel működő hatóságnak sikerült elnyomni a tüzet éa így egy udvarban álló házikónál egyéb nem égettél.
h. A rablók ellen kért katonaság, 2 Bsá-; zad vsdásx mnlt napokban megérkezett Pécsről éa nmnnal sirftkttldetvén a,\' megye különböző részeiben kijelelt áDomáBokra,~ma már folytatja a vadászatot. Juhász Andris asonban, mint hírlik, azt mondta, hjgy Rő meg nenVleaz bolond, hogy addig Somogyba jőj^n, mlg a jáger urak itt lesznek, majd aztán tu
fa. Ónkény tea pandúrok ia vállalkoztak
— bír szerint — e harcéra,1 kiknek\' osuk-Bégre a rendes pejtdurságriak is commendánoaul B, L. Mexicóbol hazatért volt katonatüst küldetett kL Majd meg lássuk most, hogy ssabadul ki az egér ennyi macska köriül v h:
h. .Baranya és Pócí" cainjtt lap mutatvány-számit vettük a rauh irtpokbsn.* A Jan)*; azerkesztője Dietrich Ignácz, irányias-ya^^ ia baloldali, szabad és bátor. A mutatránysaasaj" majdnem kizárólag a pe^ kovrrtvábustbtt^fl szól, s as eltespártot ostorozza. Bizony -MWrfc sem. ártana egy szabadelvűbb e*TlariaxTrlH láp/ melyben a most már majd átalán érzeti eSaOnék kifejezést nyerhetnének I -—r~——_
h. Lakatos Sándor régije hírű és hesa-Bzerte ismert tánczm&vész városunkba érkezett s pár hóig itt szándékozik oktatást adni ma ifju-Bágnak. Jó lelkiismerettel éa nsivBeen ajánljuk őt a szülők és tánczkedvelők pártfogásába, — habogj ismert jí> neve nem volna maga elég ajánlat- ^- — -----
— Ujabb adat a koldusok g&zsajjpUaOs. Mohács, 1868. július 10-én. Javában foly gls\' aratás. Az idén igen kedvez az idő as aratoknak, mert mintegy 2 hét óta hűvös napok a éjek játnak, mi valóban nagy előny, hogy a nagy munkaerő hiányában az alkumazott munkasok legalább fólbesjtakiilanni dolgoshabiak. Csodálatos,- hogy a munkásak a*^**** egyiE&srre oly ns^yoB csökkent Más érékben, joTemlák-szem, ily nagy munkaidőben a piaca tere csakúgy henusegett a napszámos nép s várta a jé szerencsét- illetőleg a gazdát, ki őt munkára fogadja. Bezzeg most egy árva fia sincs ott, -kivéve rongyos koldusokat, kik különféle testi bajokban hitaeanak sinlődni, L L akkor^insdől* koldulnak, de mikor már s falu .végén vannak, ott semmi bajuk, a bebizonyul róluk, begy többnyire mind gazemberek s csalók. —Mivel éppen e lelketlen népről BZÓjok. nem hagyhatom említés nélkül, egyikbajmereesxTesets^melyel o ndáktm tenni szándékuk vorL A G-. biró es>-küdtjéral hazafelé ment kocsin, B egy kb erdőcske mellett vezette utja. Már ÚtoItóI míiitlin. füstöt látoU volna a fiik közül fólazállni, de ost hitte, hogy tán pásztorok sütkéreznek\' ott tvtás mellett: de mégis mintha valami ösrtönözte volna, hogy Bzálljon le & kocsiról, a takinteen be az erdőbe, mit oda érvén, meg is tett —*Eb-küdt-társával együtt bement tehát, as erdőbe ama helyet fiilkeruani, hol a tüzet vélte, mit azonnal mégis lelt A tüzet egy egész koasi koldus ülte körül, de midőn a bírót társától észrevették, kocsival együtt futásnak eredtek*.-i¦¦. i
A helyszínre érve, a biró itt egy,j2 é>es Sut talált egy deszkára Üfesatve,. ssá^-1» TOtt tömve. X tűzben izzó vsseazkös^vúlt, mely arra látszott készitre lenni, mint a fitt\' vsBoniásábói is kitűnt, hogy utóbbinak ss»melt Itksiták a k**gyetlea emb^ek Iritnlni. A szsarmoaédan fii . — mint haliam — fehérvári, smégjótoki- -szabadult gyilkosainak kezéből; i^biak._őt egy vásárban pénssd osalogatták, b^igy J elvelök, mi a finnek hízelgett a rz*lítV életre.
By gazságot képesek tehát aniai»^ftmifHBÜi» -ktOdusokrelkÖvetoi, kik vásán^vaBarmhJ^ nak, ¦ as általak készakarva eltonlttó s me»-csonkitbttL emberi testet hv^wr^Térsj; viszik, hogy másokban aaáiiajnnu.* ^s*jjaa«tvo \'alaraizs- *¦. nátkapjanak. < " *
VBBáros koldusokat tjgjtŐl ssjry^, mind vissza kaDene utadtalri-lliii^b*^ ezek nem koldusok, hanem aTegnaayobb go-noaztevők s a koldulást \'proftssióból ttzik. . Azt tartom, loindeií köjDég eltarthatja zaját szegenyeh, kik valóban mnuVaki^talmaks^¦ t^ukségkép könyoriulományra sMM^naV s igr mogengedett liáttlas egy fsJurál« niáslkrB eaak Bzáxfituan gonossságra b visszaélésre sM okoir ,
a Li 11
— Lengyeltóti, iid^li-Kö»éganklakói ez időpontban szorgalommal; It^ll^nsktes. MiBdeai^ aJaaaJaliaa^
évben a többszörös silány tannóstttán mezeink FnlytalAs a ¦mellekletén.
k?bor
vacai utcza YPSIL ANTI-hoz
Kapiattk aitmkattb ankon e» Iegnnoyi>l»~viJa*rte*i^ mtaSmiann ¦ fébkHMOtkfMtEk, hölgyek es gyermekek azamára, úgymint :
.m/t____« .» - er i «i-a a.. .-«- ------a----¦ —_ |.-n>_Jí _r___i__i t . n a.
....... [ Mbb fÜrfl tag* nmbar«i ragy boBaadl ránonbál, darabj* » ft 75 k., 8 ft, S ft
W k, 4 ft, 4 íl 60 kr(H. 5 ft L-0 k, 6 ft, 6 ft 60 k, 7 ft, 8 ft, 10, 12 ft. 10 tter áanhoU Mhh uJm fíri taftA, ««ar kttlOaboiff mintában, rdgifab mintája 1 ft BO, 8 ft,
legvjabb minták d« legdivatosabban Tanra S ft 50 kr, 3 ft. Ftfaér **Wftm.Jttti.-fir*Uqtk, Itt 76 kr, ¦ s ft, fl ft 60, g ft, 3 ft 6o, 4 tv Farf-tttrsa. VáMMkil, magyar -vagy. foltnaffyar minlirn 1 11 76 kr, 2 ft, a ft 85 kr, 8 íl 50 kr, S ft, 9 ft ISO kr.
\' " , almák 2 ft 25 kr, 2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 (l, 5 ft.
\\H MmtH TátWBfcár fetaMZVt, 4 r^6ft,aft,7ft,7ft50BT, Bft,Oft, 10 ft, - frunia HB&MlttráyBJ 4 ft, 4 ft 60 fa, 6 ft, 5 ft 50 ai, fl ft, 7 ft
___ 4 eru 1 ft SO kr, 9 ft 10 kf, S évea 1 ft 85 kr, 2 ft 40 kr, 8 é>e» S ft,
t A «6 kr, lOévea 3 ft 10kr, 2ft 65 kr, 13 éna 8 ft 40 kr, 3 ft 90 kr, 3 ft &0 kr, 11 •Vn* 1 A 46 kr, 3 ft 16 kr, í ft 20 kr, 16 área 3 ft, a ft 60 rt, 4 ft, 4 ft 50 kr. - bmtta ta-kanfc, 4 ávet 1 ft 10 kr, 1 fl 2& kr, B rWaa 1 ft 25 kr, 1 ft 10 kr, B íve. 1 ft 35 kr, 1 ft 66 kt,"lO-í«a 1 ft 60 kr, 1 ft 75 kr, 19 éwca 1 ft 65 kr. S ft 10 kr, 14 éves 1 ft 7B kt, J ft lOkr, 16 érea 1 ft75 kr, 2 ft 30 kr. Ulat)«W»(l táti Bitó BeflsflyelC, rmdrago&, bari oay áll ég egyéb t&ll csikkek Úrfiak is hölgyek "**"*", nagy válaasUahan. ¦ F&aktir a legjobb amerikai hrtcwlbisall fobír vagy namnjain, darabja 3 ft 60 krtnl G forintig,
..... vorttt ö ftttvl 8 írtig.
Wm.*b^|M)grák. lagnoamabbak, darabja 0 ft, fl ft 50 kr, 7 ft, 7 ft 50 kr. Éi aok egyéb
kén fahernamll caikkek, melyekről u árjegyaák kívánatra bértnentescn elkOMntik. Torábbá ajánljak nagy raktárunkat raia&argi, bdllaAiH, IrlaűdJ, arnai ú> Is^rraajaakiajj a Ug-olontthb f yári árakon.
VAUM tHUMWfc tuewttl. S ft, ö ft 50 fa, 4 f^ 4 ft 50 kr, 5 ft, 5 ft W kr, Ö fl, 7 ft 50 kr,
. * ft, í ft, 10 ft, agíia 20 ftig. TMtklztt. tartatja 6 ft 60 kr, 4 ft, • ft 50 kr, 7 ft, 0-1S ft.
SlhH Agyi nWfilZ, »ege 9 ft, 10 ft, ll, 12 ft, 14—16 Írtig. (91-12,4)
Valóságos vászon-ásztalnemü.
AnWItmMl nmatja 6 ft 80 kr, ft ft SO kr, 6 ft 80 kr, 7 frt BO kr, B ft, 0 ft.
AlmtHa mindem nagyságban 6 •aomé.ytö\'l 34-1?. ABXtafl héatítítek «. 12, 18-ee-8+ -aMmilyM..
Legjobb mlnfiaágt, M&Olénu, etwmoja 1 ft 30 kr éa I ft 80 kr. .ftaqtartWyl fcitfltM beviaárbiaánál ajánljuk dsasn felisereit kiás fehírniirnQ, ráaion Aa ........ aartaitwMitofcbejal nagy rtktánnkat, m«lyek minden irón mlr Susrállitra \'Tannak, vagy
klTinaáf at«fnl otacaalUtnak. Kiad*tttM«ft MkjmMéMk (kútra aaari&t gynrau a Irtgjabban BlkenitUtnak. 1**47 TÍ^||t^^r(*r11A, fitftt U b4Vfe&&tf&k4. aa mlnunn • nemba rigd
Raktárunkban tbö ealkkeknel nagy elSnyUl Bsobrnl aa, hogy minden megrett, aa irjeggyel ej bit Ott nukk 14 nap alart nemcsak klcsernlbetS, hanem egyaiorsmind ki nem eléfitísl •satnan aa ir rima la adatik.
8aáQiti**k mlndtrn irányban, as ár elSlefrea beköldéso mellett rngy ntinretaUel gyoraan • ; ¦ áa la«á««b^e«»k"0»iílt«hi*k, n{yasint« rnbdrauiemfl a.eiTi«adel«S«E njaatraai érint legha--. -tnttrább vkáanittetnvie.
Mariis József és fial.
biztosító társaság.
g«f~ Az St oilüo forint
kezességi tökével biró
j.\'&TEE&\'N. JCac^r 13 lijart o-erlii\'irS\'- trsVr » » »-*.-««-
Bagykaiiual fSflsyaOksegénck
\' ezennel van szerencséje a t. cz, kozöm^gnek-tefloraasara jattatni, hog}* a
j_ Jégkarok elleni b gtosttaara
~* HAinMt Bja)C
aalVr* A {Sldtrtfmeayekrei bíatositáBoknál a társaság tetemesen toszallitotl díjtételeket ^"TTr^^Baab reng/ valamint megengedi, hogy az egész biztoattsai díj — ha es kivánatnék — |0BTr \'eaBk aratáa \'atáo fisettessék bo.
A. további dény — mely áltál a ,P h 8 n 11" legnagyobb bizalmat vívott ki magának ^ a kár azonnali fölvételében és almák készpénzbeli haladéktalan kifizetésében rejlik.
Az itt elősorolt előnyök kapcsolatában alólirt főflgynókaég a jégkárok elleni biztosítás eszközlésére legjobban ajánlja magát s minden időben, agy körülményesebb közlések tételére, valamint biztosítási bevallások fölvételére hajlandó. 1
Nagy-Kanizsa, 1868, April 24-dikén.
A nagykanizsai főügynökség:
iKO-ai
Iridaja i Krrfs aus» tto ¦
(6«—63
ro#asXaara?si N-.-gávwiAw A isr
vferonban Igen kedvelt\' rWraJegytArsTtíla-^ rlB WAQY-KANI2SÁN megalakította, -fiaic\'ltsvi :fi forinrjrJyi réfirjetfieetáa mallett azon kedvez-[Bénybe^réaieait, imgj á, jegybirtokosa 30 darab 1804-diki | ^flani-^raJegy\'nyS^ányeirB, melyek a tarsnlat ideje ,tar-aUtt Ida^MrtnTatijáiiak, igányt tarthat; húsz hónapon át I c beOiMIfTir ntán a réflttreva egy eredeti aorsjegy birtokába jut.l ^Kulönöaen : 18S«VU sorsjegy 9 hozására 5 írttal;\' Hitelsorsjegyre 8 hlfcJS^^frttá; 1860* ötödre\'6 írttal 3~hnzásra és húsz hónap után I ;á tek-réaztrevík szdvőnyeftkel egyfltt 10 iH
\' \' sórsjegyia 4 hnzásra 2 frttal; Waldstein sorsjegyre I frt 40 krral 4 huzáüra;. B^otffeéjjgryért 4 hozásra I frttal és Olary aorsjegynél 4 hozásra 2 frt-
A BÍ\'*\'ít*sstviiT6 kösOiuagat ÜsstalatoUflaen meghrvia aa a takintatbani me^ Ikiyáatató értokaakt végettrálteinxUjaba N.-Kardssia a ,ZÖLDFA" asálloda melloU.
Itarmtor-és tomaTDaÜtÓil állam- és kSIcaBn- • torajegyek és
~ mm
¦^RBjtrtSlsÍBf ÍT.
TALMI ÖRÖKKÉVALÓ ABANY-ÉKSZER.
Ki e czifckot mint valódit Wmi \'aknija, u fordaljoa u-ogyotlUt
Industrie HaHe-bez Béesbeo, Praícrstrasse 16.
Elodáftl Irány nagy nrakban.
Aa ékaur Ailnndóiigaert lnUllog tUluak Ját. tga
Brill nnt>ékBser.
finoman klallltra, as limorű Lj cjalddbattk et íkai«r validi Talmi aranyba ran fu^ra, a belehalyoaeU bri-lantok a legfinomabb liegyjegeciek, melyek aa elénk fényt aoba»om vontlk, nfry uinlen ni* dras;akOTak 1* fel nem lam^rhetRen vannak nlánoara.
Erj mdltŰ......1 frt ba kr., 2 frt, 8 frt.
Ejry pár mibomlu . . . 1 „ BO „ s . Egy . meU(/Dmb . . . 1 frt, 1 &t BO kr. Epy m ujjgombok
1
50 ,
Egy. brillant gyűrt legfin. Egy Verrtit mint fkiter . 1 ,
CHÍnzolt Talmi arany-éEieser.
Egy lánca Talmi aranybdl.....1 frL^O kr.
Eny nyaklánc* ....... .8 . tfO ,
Egy c*ábÍtrS n5 Cuiller keresatioi . 1 frt. E(ry meülO . . . «0 krn 1 frt, 1 frt 50 kr., 2 frt-Effy iuIt fülbevaló 80 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr.
Egy kutet fTUrfl nUzgcattC......40 kr.
15 líT ^f*\'t IM\'l^ar> mÍDt mttdalUon, e»tn nip ^ * CbaríTarí-társy, meiraranyosra \'egj olrja* Ion bánapa a, na fr-felk eltet i» ltmyngtat, a nap áa íj J^ítít^JLjnáfiikon a hét napjait és a dátumot ma-tatja belyescn as b htod kint, ea betenlcbV Igasiuinaii.
médaillon.....60 krM BO kr., 1 frt.
Efy pár melltronh . . . 30 , 80 . Ügy , ajjfromh . . . . 10 , 60 , Egy fOpjre»*i\'"íéaü.... . 80 , irrt,9frt. Ejrj férfitfl......50 . 80 kr., 1 D-L
Valódi arany-éksser.
Egy iryflru aslnea kövekkel , . . 1 frt 80 kr. Egy „ iryOnjryakkel tnegrakra ¦ 2 , 60 . Egy . aranynynJ .. 8 frt 50 kr., 4 frt, & frt. EffJ pár ÍDlberalú . 4 frt, 5 frt, fl frt;T frt, 8 fn.
Efjy melliti . . . 1 frt, 1 frt -60 kr., í frt, 9 frt Egy pár fBlbdvál? . 1 . 1 . 40 . S ; 8 Egy . melinomi. . «0 kr, 1 frt, 1 frt 50 kr. Egy • ujjgomb . 1 frt, S frt, 8 irt. E?y fArAtfl. . . . 1 „ t . BA fcr. K?y nS eolllor . 2 {rt AO kr., B frt, S frt BO kr. Egy kar karika,. - - írt, $ frt 50 kr„ a-frt," E?y "toar Alak) (r^nnuy S fit^i frt, fl frt 80 &f-Ktunll-ébsscr ¦¦¦
rlfawajn kiállítva tű s-e mail Talnti aranynb. Egy meniQ . . . . . I frt, I frt Bt) kr, I trl.1 EjT meltta t«164> gylogy ím emalllel díirJtm
2 frt, 3 írt, 4 frt- \' Egy pár fnlbovaU . . . 1 fri, I frt 9Q kr, 2 fn.f Eay agit* email-ckiav>r methfi, niberaltí, bri-
lanttal 3\'frt SD kr. i
Egy pár email-mellfrnmb ... 40 kr, 80 kr. Egy H , a -ojjiTotnb ... 80 . 1 frt Egy meoaJUtm. . m kr., 1 frt, t frt 50 kh, S
Egy cmail-jrytlrfl......GO kr^ 80 kr., I fri |
Egy linea emaillrt.....1 frt 60 .kr.
Egy nS-Iánex.......& „ «0 .
Fekete Hwt*r
Saarn-, "Jel- éM KanonkbAI állandó. Egy dG collier kétaser a nyakra vnhiEtB kereaeltel -
ragy eaak egy • ct vval
Egy mtdltfl....... 16, 80, 80 ás 44 Irti
Egy pár fülboral? .... SO, SO, 10 kr.
Egy mell vagy ujj (o rab . . U, SO, 60 kr. ¦
Egy rövid áraláacz . . . . J6, SO luv
Egy boanft ,..... 80, 60 kr.
Egy egyeterH f3gg«*BtII féeO . S6,B6 kr.
Egy tUatdtetl . „ . 60, 80 kr.----
Egy hajOT . ..... 30, ÍO, 80 kr.,
A folytrtno* idessáláa iiáa meg srcávTcgi ttítoiSI s Uradalom mlnritn ríssábSl, Nt5met«. Oi-obj-Olaasoruágbúl it aa oge*a Levajjte-nak falibiÍUÍIAb atáo rögtön jotálláa mellett ¦aállltandáiak eU
184-6,3)
Minden ártáblák ráadásul éa fraiico.
Egyesült Industrie-Halle. Bécs, Praterstrasse 16.
KfreBbudJb tinit árakat kapaak. ng$!!
lE&dwk,^ különféle bankjegyeit,
.ABAHY" éa ,lV2rOBT" pénznemekébe-ëafolvatlaaa.
.....Fl\'^\'ye Intéztet ós
minden Utm, de leginkább az öregkorban
Alnllrottnak as orvoat^reraü kotaasb bávárkodác ntán atknrHWn olyan olstoatn- hiti gydgy I aaert felulálni, mely a tadogata, tndShnrnt, maOb0rfr«t, mell égé* ta ragacooi Bagma fel sem kOnBf-hetáM eaetebea, kOlOnOatm padig aa flrigakniL ktk leginkább taraaaual ái fi™ni acoktak kltáva I lenni a UrlSgnU, tad&nelnUátrnak |,Scalelirá«eUag) ¦lkarral bannilhatu, a a vcéwr dalmű bed kárai I Tald hajlamot li ritávolitja.¦ t-í \\r \')\'•. .
Bátorkodom a nagyárdamfl kSiBnaéget •rra figyelmoatetDl, horry aa emlitctt fjőgj***ft kBny-I nyebb baamálal végett (pilnla, labdaoa) alakban kéasitám, malytvl azáx darab, fingban, uját patu«%
temmel lepecsételve a baaanálatl Ptaaitáa«sU^eUátva, nálam DaLrwHlfeu (lakáaoia: ráradntoaa, }Ha*V J ! aa. alatt), ngyanciak itt helyben TéfBRal tt \\J$9M kSnyvkereakeditatban ?1 rjr, RaBwrktnk tnB ZT^tf\' I nertárában kapható, nöt ntáBaettU mellett Ea oegrendelbetG. Ara egy Bregcaánek vagy 8záX darak-"[ 3 forint or«r. ért.
írásbeli megkére*i*r* agyáb bajokban ia orrom tnnácaómmal *tívesen taolgálok. Do broc a en, májúi 16, 1868. «f\\ —- —A™—X»Ja»
Ocsvary Ede,
-..... orroa De^recBonbtD, B rn.. k. terra. limalnl r tagja.
glT EL ISMERÉS. \'
T«k. orvoi nrl eV L orroa nr által rahaUh fütli^&kaja«a«(ut hennáivá, axt tapattttalom
I hogy flagmát kOnnyebhen kOpbetam kJ, mind pedig kSnnyabban áriakailietak \\ aaakaja-aaniak tartam), tehát aion lahdacaok hmanfUUt folytától tTagntt, hogy aa ohajtoU arodmány elirrjtheauijk. Tiaate-ltrttaljuen kánm tehát, méltrJitasaák reasámn aion labdaeaokbol poataJ uton ulánrát mBlzstt agy I tt»egg*i bekSldonL ~~~ TObblben heeaas hajlamaiba ajánlva, mely tiaatelattel maradok
Tarosa, májas 33. 18$7. a teklnietaa ormi orttak, Saalnts tinteUijt I
aobrár György,
tomi jrdtmolt «tw«raa-lalkái
TEMTCTES TIJIÍÓS QfliiOS UR I
A ragne»» tOd»-lnrat felasaggatiaára «Magala- labda«aaibá1 — melyek battuta adását eddig j kbl tapaastalum — tTstvaakadják, ttáram, .egy flvaggal mlelSbb boaaám kOldmü ; de elSrjgyáaaUvál aa \'
flT«c jpanmtradáalra at alkalommal l* aat ikafatjáha.hárem fogUluUnl. w.,^.^\'^-
~" KfllAtiBi tUitalettal maradrán L tira«ág9dnak aUaatoi aiolgája . .: ..
Váci, Jna. S?, 18B7, PoroMktT PÓlBr,
[ (182—4^1) . . . ¦ ..... vinai kanonok,
SALCZER MKSA
ZAXA-EGEKSZEGEN
ajánlja magát valamint egyes oltárképek, ngy egéss oltár kéazitéséro és mindennemű aranyosáá- es festésekre.
Hibás éa avult képet kijavít. Uraaági lakok fel-díszít<Í8ét a bármily e szakba vágó munkák
elkéezitóaét elvállalja s jutányos árízábán mellett a teljééit, mire nézvo azárnoa megbizáat kér. Bővebben értekezhetni N,-KanÍRsán Wajdits
József tudakozó-intézetében. -
UNTERLEIBS-
BRU OHL BIDE HPE,
ralba) sslaasislt (as*!aSra\'ílrseisa aadsn «stuas\'a«Baass<áVfmli«a . nUtttasIaa Hrfl.o. dure»OotUl.a, SlarasBSSfsrsrlsraaaaalaa. -Aas^ m.rlieex. oniiisanas-ai waHaii, -«ft -\'
.ln«r lünp sbsrrúcafliasr,.snülaV . bwssttstsr ltwi,ssai; snr .arbrassa Usbrnrarasaäf a 11 ^ Za, bssUasa ia Tlstaa saaLaO.b:OasUOk W. Kkobl <U«S> l^B ErtDdit\'UHW
WMtTw*rT1!1\'- flTrjtffiai" Vsa^\'i\'n
AppsasdV aabavK all aash SorjaV t Hr. F. rnmtirl, *jrta««i s>> Cil. Maria ia Pert und Br.fJaK na Bar-vatVApoUisk» lB aaran^
[IS7-IT.S1
V
il
j kanTBaarirre
¦Ittaiiák \' Ihh.
¦mW«
r _ _ Itnu* kattdSk d* .«fl.ntTH.ebb engol rihirting bSl
i —Ju^iii -f^xL-i-a-i. k.n.^.. atp^i.Mm, Ax
| oly elacaony tttiaayltTa Ti.a.wetifr< «Watitanéa mn^tég*},.™ IfeMé^giBea, folBUebl) érdekelbetik • iii*|rfTM|yéntikrt agy, niln^ 9«i lOThal-arlttal, mire, haiwtf tJ»JAV Bf5ff ioh« nera Idrtént, a altg Inaia ^^lBJitaV, | S fiaK^lroMfrnaa; Bus* goni«W tu Ut jogyeett drak I evjébb arjagyitéhekkel ¦ megfon.oUndiJ totebbi, hogy U aen tdégifl. link nInd<>a illBtikaai vnilkal TlaBaaYétataak, ea a pana bérrnvnrr* iTtaaaahAlaWk, e»^ eJ^UaeU .Utah e telja m<^.égwdea elfire bliloiit-
§m. .
>« éa »/, tSt nétoileataakbea, 11», .MfrUol88 frttg.
\' ltia^bamablriél a leg-I kBeBtmegeaeba rajif —; mindenféle f nagyaegbaa, i*fth*a allo «a catntnl-| Jaat I frt BO krtAl Í.50, 160, IJ»,4| gfttBQkrig. ^_
110000ibla^Lr4^L
¦ bui MaOkrtolt.sAim!M(.l _
] B.a*|f- db IrrIHwbb anfol kdal ^"¦iTit minden db boaria JMj*iMr«;SimUl9S, »0, JBSig ! * lagwltgflnontabb._
la raaalMakkan, darabja
9 frttdl 10, la fttbr._
rflf finon anfolfabíriíetl iaeraaraaton, bical "kr.
I QnfiA rima adiicreeln erden | i OUVV da «stwHttn kanllrn IMI flO tot»! S, U0,1 frt »0 krlfr La(aa-1 Ik^BBoaahbtnfrk IO 00 krUl 3-80,1
I \'JA fi A ab adi aadra** da dii kBn-1 I t)\\J\\f\\ß^:i......l.J—I ig-.. I
laalaar,lMa0kr«ait,>a0,l*a, l|
f frtif- \' ~----- I
1 a:qnil ab faaand s&l kald-iaa;,\'I IJ.OUV laaiOabBaanbaBaaarli>l,a ii60krtdl*,itrtWkrlg. db alitaanluijaliar Urlatala alBbik narlat, ] raraayeaak aBTBaa gn0krtdl,*,6rrtt0kr.
Íaaaaoaiiil aagavaatar, fio r|f borar
dg,9frttdl3,S_aO, dfrug m tanataakinl kdabaa aaalrallarra.
IO AA A art toro! raraOB-aatliat-kaadS firaak ia aSk ani. [ arata 0 attdt a, 7,1 rrtlf rahasataa-I ktnt a éabaa ooliabtarra.
QAAAAdb inf-nwM hrfflai «VUVV mabbbaOatTaaaonbdl jboaanafi t*tj btiliit riaeaokkal;
B0 Irridi 1,1 rrtfiOBrlf.
! fiAA db angol Tiaaaa-dAaaanl UU V ütfaU ludi, lagnjabb ib-IrdkkrJ, a, li, la a> la •aamttm \\x*~i—¦¦tártéadark Vi-adiárt
I O^UUIA M aj™ ancoa, braM\' § ¦*ÖVVV aaaabb ahAa(< Hi ir ¦ ¦rit^lraittuia; «a Hadar-otan, r8f]< 1 Sb, SS, «A 40 kr. a larfiimmabb.
[ ntinvét maUott minden ío- és vidéki Ivarosokba ai egén osztrák birodalomban eszk5z5>tetnea-. |Ct0naVr>tÍ*i aa)amKianttOk. — Vételeknél, melyek ¦30 frTéReBTpoTWkan fiUnl terjezzkednek; 6 drb indiai IBattiat-kendovel ingyenkedveskodttnk^
J«tim Caatfil llaniil.........Imiii napát Wm, TaaMnlim ara H ha
IGZIM: eaakrr^ato r»»»*^__L ¦¦ ("«-¦«¦\')
Tessék csal: egy píébiit teniii9
és az iiá4 ^»By»tt tárgyalt meglepő oli^ Jrtml nwg fog jySiödnL
Mh alaléi iraa Irciokk aikiiaaarMI MitaalMa rarritHl avaatat ai, fM]
lu • ltfa>bb ^>rlaa M^étea>nrMa<4rolr aair^^ laul ti at*fr5^*gjtiaiT a—kUjvífmtfiMép et alkabastoa ajandfkat rMatault attaxraa af ;ank da atag windrrf kara *t Wtit|ay«ralaktk aaiaiAai larpTila •aiaailaUaaUHIhstaL ¦\'
. • Aiiarjaukflktaladaaklnaka\'calnla nonaVi m»rn»r«B*Botia lagjmfabénnearremeRkBidrUkf aagjraa\' WBTfMbaUtartdeklbeLlakatokci aiara,hoporvllypíldlaytmr^aaar«aaaaok,iafatín abbannamorakúir, haaaia mladena raktarbaa ldteaS ealkk poiitoa marnarartaa UtAUlbetd. J él-knldr.uUarátd.Ta&^npeiiaeiaiaaa^SaUMaHiaalkutartan^
Legjobb gyártmányú WKtoféla crlkkelt kivonata.
AMlirott ttkxtaleUai adom tudatra a nagvardetoo\' kft-d fraiarfxiiak, raiaaeriiit a m. Gombsa Bcrtalaa nr altalj (ídtalall ..
„erfisitő ital"
nktlrat itrottam. . *JCénn\\ a t, ea, aniBinagel aailaaéglet tádeseaB rejteti 3 I fcnfaam ajalfarrttboa ftadaira. H
ü. fiasn eroalto ital, az alfttt nryneveaatt Mixtúra Sto-Q l]Tjra^ra>JtepatÍB» erdaití aa iö>gaaiat/ kfllb^oaflB a gvom-f b^ a bel«kai,a tdtooacül^ a^rWagy.t. _ i l iifi,_ji.i-l.ai.|iall..M--^^JkBl^nk. .llm. _ aaokat,i ÍIeLV. naa irdviraal élni kapytrilrtnaV, vagy ajUroOloaok jj xélvraete ntia rraaii^!:áriik magplcat; megóvjar aa-inBaa-l I erado miadao i^Tdrmkijrjiienyaktot A jttináavekt-alaivl Paaéatoaltal;aa arJai»J.ttalrudLfclytMi»ihaaanakt^ P"J V^r-I-p|jw;- TnfgvaiHa- ¦ ^a- UUadoaák^rOvad. tdoH KaJan^aajafj^sj/eihatuk zoagírjgatuU teati a laUd ara^tUceti^\'u |-A- teagann ntaarik roegiSvatnaa: általa a tengeri at latnertl f krwHmatlririaégBltnl; — v^gre a Lezujaba tapantalaa Bse-1 |tia4 0 ntba^ tuk^ lia avval doágSltetia^ viaaaanjeriX IkaaU aalaalaiaatlX\'. \'
Nagv-K a a I aa á n kapbalo aa alolirottnal ea Z*t> jl fcajartéyaa^A^ aaraatata We«ai>ltnlte.«aa«rv Waaenltm danára, urak\' tü^aarkrjrra^edesQkben.\'
1 \' Ara
WajdltB loasef.
ttaaraálati ntaaitaaaal agvlltt 1 frt.
slupeßl,
Ffiaauia Iftvól-papQok. don kiránt DfWfbataTatjjkoroaa Ingyen nyomatáaáTaL iaáadbS-ad ftsam fehér . » 45 kr. \'¦ ¦ angol, Tooftlsotl,. W% , „a reaavbeaünasett.-. 7& . „ i-tá finom fehér . . . 86 „
a . angol TOUAiBUtt . 1 ft.
. boríték S-ad fekárre . S«kr. B , „ erSs - . 50 . , , . szdn.,roca. $6 „ n , belül Bomáaeos SO , , finom gyáaaboriUk , BO «. . bontók 4-ajd faháfre . 80 . , B a a erOe paaplr.\' GC , & calnoa betS k«rónával a dlvatae löbbaslnB nyornathan aaái papírra 40 kr. asáa boritokra 40 kr.
100 tto. Ute§&U Josy. KettSai fánymáari papíron, Iegfino-. mabb kőnyomat egy.orlriaaall fT_ ttgyanilyen lesSaom. fekete nynmáa-•al ........ 70 kr.
Bgjaoily. legfln. arany nyom. 10 kr. ilndcn kOrwtaeaS aorírt 10 kr.IBbb, ^* Látofatájegyek, legfin. angol borunyomattJ.lBj^jabbntmn b*-tflkkel, olcióbb mint mladanOtt, laáa db. fohr, ketiSffenyo papír. BO kr^ Rtetoltak.
1 tcat. ang. reah.ll 12 legjobb fajban 10 kr.
Ülteat. ang. reatoll egy dobt^aa, fennebhl fajban . . . . 80 kr,
19 tcxL. almninlmn toD, btatoaltra roaada ellen.....80 kr.
1 taeaat Irán \\6 nünSaégtt
íoiBaasötóbr.
1 leit. tpllnyal . 10 U 20 SO kr. finoman váaen ^tAtBJfW^k lag-
aaebb UáauL 1 dh két bertrelVfijiöm nyáttel 50 kr. Koronáé rt BO kr. kfilon, agéamiiHfak
olciéa «aá mi Hatnak. DeHbarny^aia^Tri^aWk néVrel agytltt . legfinomabb S ft 50 kr. Bélyeg (Btatnplgtia) bádogwBekríny-nyal,i^ké«ewttal4 BO. 560, A legnjabb maga magát nedraaitd bélyeg, (Stamplglá) agép agynari BeJrailtáfjeel nu Íuim mii nm bé-áait A léfgjrakcirTattabb Uratatok fa IradÜt wtjmára 1 db lasfBa. yárf ftftfOarlftOflkr. \'
U^jobb miakSeega, Taatagatrant l*-
maaael dlátoti Ckisa Bk)*± létálláa 10 éfl fbJrtonM haatmrUet m^ul_W eríkanal iBftkaVáa-kanálfl ft, kAf"<U"Yilla27 ft.lpár gyerryatairtd a B 6 ft. I db tejmeriUt 8. Bft 80 kr. t . leraamtritff 5 « BO, 6 ft BO. I tel kieiartő, legaaebb faj « ft- -LCgyéb ehlnatárgyak gyért árért Lieo gyártmány asin éi fonalban
a r alá dl ealtatbe* haaonlé modor-: ban ran kéaaltro. azaagtalan Ttamontaa ágybaralék, niv
Ero* ajáalhaták vlietfk, gyitrrfto-ek, betegek éa gyermekaBáiany rrxámárn elhárítják tdkáleteaen aa átnodveoitáat.
j^f raktár a^mriMk- éa tars^attr-
ibok, dbja B10 1S !Ö 30 krtól 3 ftig.
^aBaféleáHatokBlOSÖ\' . 1 .
Jliéktargyak dobotokban 10 20 SO = 80 krt>\'l.......2 ftig.
afUlatak, UrtntUiet onrüil elkéteitra BOkrtál......i—Stüg.
Egyéb játttktárgyak eaer fala Tálasa-tikban 10 krtdl .... 4 ftig.
TártutaJátikokaO 60 krtól . 2 .
Aa lameretea roolette játikok en ml-Biatnre 1 db40 60 6080 kr.liffl.
VJftM.
Laterna magica, aa ngyntrrnsett va-ráulámpa.a legkellemeaebb mn-lalaágifjak éa Öregek némára, ldh 13 kép. «6 86 kr 1 BO, 3 3 A fi ftig.
KBaymyomdik tőkéim betűkkel éa as erekkel, magnOtt gyermekeit nek gff kr 1 20,1 »0, 2 60,3 4 ö ftig.
An^lHtraijrnliUlik, télre minden
aháabaa ..ük.^^Ta^r^ke^rt^^^ Utf^Mtolft láda 160,2,3 60, 4ft,l kisabb
gyamtj«k-tol»a0 80krlft.
Agraadadáaeknél játékokra kéretik ¦ gyermek korát éai a darab értéket megnereani mely után a legalkal-matMabb Talaaatatlk mintán a tb-laaaték roppant nagy.
KtUonfiUb játéktárgyak dobosokban aaáa fálayilaaatékban fi- éa Uay-gyermekek aslmára, darafconkinT 10 3040«0kr. 12ítíg. .J
Lt^atnnlA kMtagM-fta6k-
1 fodorité férf IB SO 25 30 kr. tliil ttafiSOSfi 40 kr. 1 ay^eaMafl 24
-S&SB-kr. l4actdfiaa » 40 50kr.. 1 eaabfésfi 101535 kf.IatohffiiB \' keférel 15 35 40 kr, l fejkefe 80 iOdOkr. 1 írtig. 1. ruhakefe 50 60 80 kr. 1 fÜg 1 legfinomabb fogkefe 1085 80 SB kr, EDrDmkeük 25 80 46 kr.
Legjobb angol tollkéaak, dbja 25 Sfi
45 6080 kr. 1 ft, 1 ft 80 kr. ElSnyOs m>ebl^aeraa«niokksaoca-
csalT. aaélUl.dbjaSOBlMOfiO kr. Legnjabb ptWáreaáarípítO 6*> «0
kr.lfTt,lft50,in^u Tárcaák 80 90 kr, \\ ft, 1 ft BO, 2 S ft. Valddltajkék-saiTar pipák és tárták
lognebb fogtállá éa legfinomabb
faraffáadbJaAOkr, 1 ft, 1 ft60,39i
4 6 itt
fladnrtiiknk BO 60 BO kr, 1 ft,1 ftM 2,Sft.
TOkéleteaen ellátottdohánynaáalké-
¦aaletek YnlAdl tajtékao) hnros-tyánkJTel tokba, aaebba vale, a taltáaaaáai ssorint ItfllDnbOaU aaa-i^áapipáatka^ta^ernáaik^r^ nlraxkáttritSb paplroa a «gyéfa do-
- hányaárt kéaiuleUel, darabja 8 4 6 6 8 frt ¦
Selyem nyabrarftlék urak caámára darabja feketa vagy saina«atta5 U45 00kr.
DlTatoaaelyem-ohnrdaokBOis*\', 1 ft, lftSokr. *
Legjobb nadrágt&rták tartéa éa elS-
\' nySa, párja angol o tárná bél 4ft BO BO kr. selyembSl M kr, 1 ft 80,1 ftBOkr.
Pardriárexik.
Egy aaéptm euibott enrelopp« kfilfin-féle fényflaéai papírok éa borítékokkal télre dbja 85 3& 50 60«) kr, 1 írt.
Est irétárcsa eUitáa nélka] 80 kr, 1 frt, 1 ft 50,2 ft, tBkéletaa Ira e«arati» okkal S 8 a ft,
Féayfcépl artoaak.
aalaaanri rálogiitáiban, aaját gyártmány.
1 db SB kapra 85 50 80 kr 1 frt.
> fi&O, 83fV
egy db 50 képre 6080 kr, 1,1 ftSEO.
egy db &0 képre legfinomabb féle 1 ft L0,S#45fL
egy db 100 képre 316 6 S ft. Gyári raktár rámákban, darabja A 10 , 80 3060 kr.
Kfiieoftic b& Besasgatr-eiu
tekéiét^ Tarró-kéealet dbja ilO 80 kr. " 1 9 8 4 5 fet a kiáUitás aalnSaágfl aierfnL
Gyári iaa4árarjtncsift aainháai látuS--rekban dbja 8 4 5 8 810 ft, melyek ntni^réemtéi dnpUárna»Au T laaeeatilriiri BltUlUlrtt aSi káal táfc ^oikk lwrt>&lás kulmébűl, dbja 1 ft 60,8 ft,2ftB0,845ft
Lot^oata &utweh
IegdiTatoaabb forma nj aranybél mely mlntUg. an \'nravnyasiBt\'. Bíegr. tartja éa etáhal a vaM dl ékaasrbea a legimttébban haannlit. Malitok dbja 40 GQ 8« kr. 1, 1 M, Sfrt.
FQlberalik, párja 00aOkr. l ft 150,
afrt. .,. . . "
Nyaktrmek,dbja M2&M 50*36 kr. n^nHtreeaak dbja 60 kr. 1150, 8 ft. TartoMaflk 80 kr,l 11150,13 ft. , rtyfrlk karakkel 80 40 60 kr. tWanoMk, rfiridak BO BQ ky kr, 1 ft lfctbO.
Nyakláocaok 80 kr, J ftTT ft 60. OeBb><Htak urak némára *» 4» 50
AOkr.
ím eeÜ .lft.
EHJlng-gombok dbja lOläBOSOM Ujj-Bombohvdbja 610 kr. Egáu kájiBletaik •IQl&g éa njjgtm. - bakhál legtmairihkllllttBi S» 00 ki
llftßo. ...... M
egy etemé óra-atyclék, ootryon
Tvoaan OaJieállitraGO 80 kr, "
A le|arfft|g)B& aciAJ-éfessc? |
OfiaseáUitTa ook finoman. feSaaflralf
1 a»lle1a<meieaBTekb61. ;\' Egy meni* «0 BQ 80 kr, 1 ft. egpa>4>Usfl aasanlaa\'rogaaH 1 BO, 2 8 egy pár lUberalá 60 00 «0 kr, 1 ft.
. w iVb«wal4e»Bjtk«lM
9ai6<tar. ;
magna asakértSü ámlttatbotlk áhaT. Esőnlibate raládi aaflotbo cllátra, aa tttaiuott wlllirok a aomabkaa kBasortithegy] vaUk, a maty ak ilánk tatét aoba i Taaattk el ; ala drága kBrak ü * hattenOl ranoak nUnosTa. Egy tnaDtl 4 ö « ft. . pá>ralb«v/|j<5«60ft. „ , elíing-gombok & 50, 8
IftBQhr. agy dank attVCfi 180, fi 80. & lft. &illmad-craj«k aranybél 1 20, 1
8—Itt. KtMeaaak la astTek nyafcalaa
aaatlAlft.
fékein lagtiehh alak ás lgfea tartáa
Q-regjanVlara áa lirral-cnarnhdL EgyiaeütS 8daOo980kr. 1 ft. . paVItUbavaUKMMCDfcr.lft . dl>kaM>ajrfteaD0 (>08Q,kr. 1 ft a ¦ nyaa^téanBOBOkr, 1 rt. . , rtrld éralánca 15 80 60 kr. , nyaklánca BO 80 kr, lft. B aíff.iw|.^mb %-kf. . na^^g^USS&OlOaT. tartí -fika* SD 4060 80kr<--Isagy gylr-raktlr iel- ás kelfSi natrlnn, ssappan, olaj, haJkanSi "A egjA pipere csikkekben.
Egy db km ára 2 frt,
, B aaaánvagyaága 8 A K
, , nagy éraSft60kr.
« . legnagyobb 4 ftBOkr. \'QbIiioi anakoortQ* porcsallán cairn, lappal.
Egjdb tttímfinilkÉa5S8 80kt._. . . ttUnaf>tn860, tfie,6ft . Eaan érák tftrtétágáárt és Já járá
aálrt kaaceaég TlilaUatik. UnlentramO megreatléaak átrátat-
Mk a gyarean éa nlcadn taljanlt-
tetaek. .
Az első ausztriai bizományi Üzlet.
[ufi—12,4]
¦ Prabu-strame 29. es. ás Opemgaae* 6, sa. a Dréhor aereaarnok taeÜett.
wiauig
cBIErlBRlUEREISESimn.
Um ?JBB fiobt tat, tasasri tíati.
tkbaal, Bau bar nad trübe gtreiar-
Ueta werde«, längste na In 24 drircb cin nnachBdllcfaea HittdiaoUr Garantie, glanabell, fein manatSraDl and aehmaekbaft wieder hergsstelU. Bel BeateUriBg bitte nm^gmuaaj atJt> tntde*
der
lang U ZaU
r FieiwiJ
Snaa-1
T*««»»dtingen nahm« der.Runa "wa-nach.-\'
Einaendnngtn ton einer Piaach anakrankaa Bieres wfire gewtmaabL. MtuteTaendnng sowie Briefe bitté: aa franciran. Nakert) Anaknnft mlWatta
a^ gegarlat, ¦
H»ngvs_ pnirttambeTg^
Jitanílelielíicsaklíi évi
ok e» hátakra
ttyrtb, halrmU, raWpiiliBaa n^aibaa\'tft^i^iamiM zettk é ni.4zel>sb5,)iasza.,
itif-lkft frt
.Amtllane. Urknnűo.
.Den Kaämann und, Fabrikaatnr, Harra AugaatHlepariat roa tdar, ulta klmiiUb..^^ aaa aaiaadb« d«r antarsdehnriaa Btolla ttuar lO^Bfi atOrk> Baaralar«, aatbealiMlia Bebrirt; atBeke, von Auh.giaii .«ineaOarcbfirla Ua bánta rorgeUgt kati
1. Aprii 1867. A
\' StaalKhuliháittan Amt:
Évemként S§ liiiBa^ra.
valamennyi Anaütriábon létezi! $llam- ea magansomjfigyekre da pedig: 1250««8(854«, ¦" -----
iraafte istmi,
1100 ftoa I8644Ü, 1 50ft08l6*Wsi, tiHStl 1839-kJ. t Cotso,
I IO0«88 TrtaS. i Sffftos Trtesti, I Baaéajézáai,
I" ¦
ICIary.
?1 v A társasig 20 résztvevőből 4ol,kffik5zül az\'d»artóet Széteső réaávénvjcgyet kap, valamennyi sorsjegy megnevezésével, inelvekre nyerés esetében,; a ISt esé részt meg fogja kapni. ¦ . ^_ 1 * -
- 25 negyedévi részlet lefizetése ntán minden rémevd^nagkanja.uot raegS^ részt, tetszése szerintakár egy eredeti sorsjegyben, akar késapénzban., T - -iS Azon kOrolménynél fogva, hogy az- összes sorsjegye arkelete, post rendid^ nyomott állapotban van s pár év. lefolyása alatt legalább,ia,kall érnlok az előbbi ál^ír. pontot, caaknetn mathematlkns. biztosaággal feltelietjnk, hogyj az eaan jatsrótániasaghaal részvétel, 22fi Inaáare a lagroszabl. esetben is^csaina^tily.n^
MinJeriki egyenkint beléphet a társaságba, s a többi részvevőkkel aemkett törődnte Mint bélvegilletéket,; miaden réaztve?ó 68 kr: ftzet egyazar mlndeotarra. J"\'
P»dM iryereorány UrtoB lo«i.
(06~\') \' ValUlKdalaaSatanDaakrartaa^tnMtalaU^
rVajdit9 iTózséf kiadé-, iaj- és nyoraiatolajdonM Naev-Kanizsán.
tili aem tagadottimeg^Idtüara gyakori croa kapor és szél.több helyen megrongálta —<,tóelegito, sőt íöiiak mondató. Holdéként koaepsEánütáeSd huaz koresxt (17 kére) ternioÚ, mélyekbe* reményünk van,-hogy egy-
egy mérŐVkiaeWának.
^Kukoricaa, burgonya b egyéb terményeink, melyekből a hosszantartó szárazság miatt már keveset virhabínk, egy még jókor érkezett eső után iámét szépek, s ködvető időjárás mellett bő temessél biztatnak, ágy szőlőink is. Gyümölcs minden fajhői van és mutatkozik, do nem ?agy mennyiség bcn.-Időjárásunk, az olaazorssági meleggel vetekedő hőség megszűntével nagyon váltbwS.
Tegnap erősen mesmydorgött, b mint mondják, Buráikban a villám egy épületet perzselt el. — Ezúttal örömmel említem meg, hogy L Sz. F. segédlelkész ur által nálunk is megpen-dittetett a .népneveléai egylet" létesítése.
Adja Isten, hogy a buzgó férfiú jóakarata * hajótörést ne sxenvpdjen e nemea eszme kivitelében.. .A -
Búcsúnk, mi nagyazerfleu meg szokott tartami, ehó-26-án lmand. H.-&-
Sopron-megyei hirek.
Sopron, július 16-án, 1868.
— Oskolai próbatétek. Július 24-én alsórookskola 1-bő osztályában, 25-én 2-ik osztályában mindig délelőtt, 27-én délelőtt elemi oskola 1-BŐ oszt, délután 2-ik osztályában, 28-án délelőtt 3-ik délután 4-ik osztályban. Kezdete reggel 8, délután 3 ónkor. 29-én magán tanoncsok próba téte. 30-án Te Deum b az osztály és érdemsorozatok Molvasasa s jutalmak kiosztása.
— Körrendelet valamennyi törvényhatósághoz. Tapasztaltatott, hogy -a távirdai sodrony éa oaslopflk, különösén pedig a porraellán szigetelik részint roszakaratból, részint pedig pajkosságból gyakran rongál tatnak. — Igy történt, hogy a pesti távirdai felügyelőség kerületében a mult év vége felé 1970 darab, ujabban a Bopron-kismártoni rövid vonalon 400 db, legújabban pedig a győr-pápa-reszprémi vonalon 249 darab poraeflán szigetelő töretett össze kövekkel, leginkább pajzán pásztorfiuk éa más gymnek áhatTspoaswtBtott továbbá, hogy a távirdai sodronyokhoz közel fák ültettetnek, mélyeknek ágai a sodronyokat érintvén, a táv-írást háborítják. Minthogy a távirdai felügyelőségeknek ezen rongálások és háboritások miatt az illető törvénytotóeágpknál tett panaszaik és orvoslsserti ismételt megkeresései aikéretlenek maradtak, es ily, nmgáJáspk által a távirdai közlekedés a kflsöaség nagy kárára megakasz-tatik, de az áUamkincstár is ugy kárt szenved. Felhivatnak a törvényhatóságok, hogy az ily rongálások s hántások tflftJmsréfln általában, nevezetesen pedig s> távirdai vonalok köaeleben léyfl helységekben, azoknak iskoláiban és tem-ptomaimn, az üy kihágások súlyos követkes-ményeire való figyelmeztetéssel, a lagterjedel-mesebben s gyakrsfthsátis közzéteendő; a kártevők pedig as 1840. IX. L cs. értelmében a legaságerthbeui megbtatetendők.
*J3örÖg-dinnye. A mult oapokbrá-egyr bécsi bajusztalan nr sajátságos mosolyával üéV zett a heti vásári áruozikkok feletti alkudozásod kat, a inig vegro két óriási tököt meglátott, —: egyszerre ott termett, b nehogy valaki elkapja
orra elöl, rögtön Jiónja alá kapta öTtet^auiJÍt
Vaa-megyei hirek.
Szerabctbely, julios 15.1868. *:Uj fegyverek. A hadsereg részére a kormány áltál elfogadott Wenzl-fele hátultöltő fegyverek f. hó 9-én a legénység közt ki osztattak; s 11-én. próbalövések tétettek álló éa mozgó czéltáblára, a meg Bsnkatiaft fegyvarreli próba sok: Jüvánni valót hagyott hátra, — a Baerkeaet
;a lehető egymzerA, a cső hátsó vége egy felta-ssitBjsáltalkínyilik, a töltény beleillesittetik s ogvanacon emehytf segélyevei btsáratík, a Iő-
¦ kéazen a fagyver. A töltény hüvelye vörös réz s *cfeelfenéken lévd gydsnyag a.töltény bár-méi# részét találja az Ütés, meggyúl s a töltény hüvejy-a kb»&s alkalmával kiesik, e hüvelyt het«qu*snr Jenes l»—«.?ImS újra "lett" megtöltés
-jJ^t^.«l^ 3V, krjába
ránt 10 krt érte alku nélkül kifizette s Albrecht ur fuBzerkereskedésébe vitte tudakozandó/ mi módon lőhetne e gyönyörű dinnyo-példányokat ily friss éa sértetlen állapotban Bécsbe családjának felküldeni, mire azj egyik segéd tudtára adá, missoríot a vett gyümölcs nem dinnye, hanem tök, igen röstulleni látszott e csalóddá felett, végre kifakadva kérdé : hát nem onni való? miért árulják? — mire megjegyzó a segéd : igen az enni való, do nom nyers állapotban, hanem fövő melléké telnek, mely egyik a legjobbak közül. Erre kipirult arezczal kérdésé:\' Garantiret) Sie dafür? — Mire ez a garantiát elvállalta, a sógor a tökök szár-vegeit pecsét-viaazkkal beragasztva kiaztlJkbe egy más világrész! útra elhelyezi, azokat per Eilgut a vaspályára feladandó.
* A helybeli i z r a o I i t a betegápoló s temetkező egylet lakomája alkalmával táviratilag" felkérték Horváth Boldizsár ignzBágügymlnía-ter urat, hogy egyletüknek dísz-tagjává lett megválasztását elfogadnia, mire szinte táviratilag megérkezett a válasz, mely az úgynevezett „Chebra-Kadiseha" izraelita egyletnek duztaggá lett niegválasztását szives örömmel hogy elfogadja — tudtul adá.
— .Ligetben m — „& haldokló gerlo.* »tersSjOTcl sserotaink ben&Tnf a dilntánl órákban.
— p. Portára tattOk a kárt lapokat, a képet Is megküldik « hó foljtán.
— H. L ,A tokintet\' flgroiueib fDlilolKoilal Igényel.
KS"srU.ti -tói:.
Nagy-Kanlasán egyedOl Wajdlta Joasefail, Siombat-helytt pedig Pillicli Fcronca. gydgrueriunil kapbatd _a nagykero*«mégl*ekBrroadB F o r t y orrosféle általi noa sebtapasz, mely randkiTuü" gTÓgjercio, eirálautil érlelő ¦ fajdal mit ciilapiti hatita által Ifigjrjoraabb, s pgjixBrainiiid gjOkerai gjdgTÍtaat eukOsBl ktÜOn-neraa bajokban, —r Hj bajok a torokgynladia, UgcaG-hanrt, bffrktU bamiifti^, hártjásgjlk (Croup, aas^na) mindennemB mejfiértAjik, harapás, Hilráa, vigim vagr égés által tim«.dhatá •ebek, megforrJaiUak, daricB-vagr méhrtaiÍMoí, konok fekéljek, rásatok [eontuii-ok, — meglepi gyón Eíj dalom cl ilaplttúfal — iBgaOU aaguulok, (jümBk,- tAlyogisk, pokol rar (caíbuBoulnt, poitola maligna), mogkeménjedtaok, genjedíiek, Tt5r-kdeask, minden inirigYbetegsétjok, KOrréljrei fikalyekr» fagjdalinál, ujjfirflff, kOtBcnfolji*, karGramírog, Tad-Ina, taCsaWaca, caobtiai,^a^iiß^K^ie»^^) sok, további a ssOU» atánl Ubsabek aa dagnnaüak,!
\' FBjj már gaajaa^aSl raelL — Bob-*
fojáa, fakéJvaeit vbjj mir franj«*=„_ ------ ---
b5 már ratrábaa tqH emlőráktól -4 a kOlBnken tíkáW -rBJaaUSB, OetTasaalyea *ebí»al mfftatnak m*U6>Ai*T4 — acvadfil aaan ¦eb-tapaas haaanálata által msna^-kait meg. ¦ \'
TtSfra a tollba arösan bamélyedt birmlaemB aiilkSt^ vaoj dariaa 6t tolw fUlaakJa ctnpin aaaa tapaaaaak rSvid Idal hftHnnlntn folytán annyira clStflnik, bocp. aaatán a tsatbSl kOiBnrigaian iiabad kén el, ieb<S*nJ. mttH ím fájdalom aélkOJ, könnyen bihaakatd, mire a .sat> E7087nláaa fjoiaaa beköyolkoaik. ~
Esaa msgbaaaflJhatotlBn gjóajasar, malynnk jelea-¦aga legUtoleaefab egyének oámoa, éa kOlltnaa kiYftV aatrs, bármikor felmnUtható buonyitrinyai által már tégaa s legfhryaaaBban elUmertctott — nadklTüll, a lagkfllBnnemObb eietakben megpróbált hatiainll cs foltanS ¦lkerdáa erodmenyoln^I fogra, roelyok batiaá-lata által míg elamlt bajokban ii eiéretnok, Jdl tn«g-nlapitoU és eltörj adott híréi kíuigbtiTonballannl Lga-
aolja.
A csomagok ára 50 kr és 1 frt, hasi tással egjütt-
nálati utasl-
TÄRCZÄ.
Verseny költemények. A darányi UsbojtSr.
(Ne p romanea.)
A darányi nagy erdCre Jár a máaas legelŰre , , Barna legény megy, utána A SBáaade kia bojtárja.
TerabAlyíe hSa árnyába Dl B fíamadó leánya,
Cr z x. m t i
eéidiszBt.
ím arttaroi ausjar saaA\' ajraatfleikea ----- \' ratSm tnjdattaa UUstatti
— Ealamaa^ JCaaa^atlj\'i . \' tSTaU taraei aalfáea :¦ lg« UalsfltS, a
Tidíkflnkríl
írtra,,
BaaÜd^term^
ld«4
Síi TorSAST Bála. A asAWakat íUatól.g, Pf j*;va*>; (• roas . »:Harakaat.laida tarataaU Jobbi [Houkáj
¦ bJáajra, fárfi nanaaim 1 frt 9—« leaa bor. Takar. ¦Báay A.laaTakB*l«n ia a va**V aellikis a
J^Wik»^ twali« nBrekedlk. Bartorneláará J*
Vigy-a^BUSav jas. 18. Barinyl Jénttf. 1587-ben a WrmSa, kfftHnBÉaa iaa Barnákra a tarai* általiban Jd, klaUffHŐ f lB6S-b*a a bsaát, naaal ia kíUwreit U|«.
, toTag a tondts tSrba«, < attslábaa réra köiípaaerH-nah maUikaalk. (Arpa, a^bíiaasa kialigitß, *rfna ji,-
basa SáaBgBa.) .....)\'.yv.\'\'V .-,
Zals-Bcenaeg *>: GSés^ ka. 8». Kath (ftran. Aa
^«WkikittlnSk, .aia7ajraiai_W«*i»are«ik. G0o»-jb«n as Sa^-aug-keiípíiera, :* tsvasat rnaa. [Aa ardflkbea
i s ktn^k fa tMtMi t»k k^^H«;)
, GaéWonqra, maif^ jáHa, fft M*M*X*Í«*. A tarSU és Idei. tormáf egyUUliban JíTViVsbsB Igea ». (PStorateT * nortees,-]
— Bomogrmegye. Faiaa [sörnye], jnnlni UUt Kund Tlaea« Tarall Saal tormeaak JAk Toltak. As Idei ki-látáf öaaiek..*a Urasalakra kftaennerfl.
BObOnye, Oáloifa, Jnn, 38. Fogler János. Tarai 1 tormis ji, idal kBaapaa, aok OaaOg. [A* orontroaa nsdaava rikerftl J
Allá- is FeUt-BábskBl, kaparári nradalam.Csorna, jäl 1. SermánJáaos. 1867-kl Ssslek is Urasilak tsr-misaRi 18C8-ki klUti* kO»?p. (Ösána sok, mnnkás keiekben hiány.)
F,-flserdah«ty, jal. I. JluelilU Mihály. 1807-kl tor-mis abalaban Igen jd | Idei kilátás : busára j?t »•» torminyakre. kB sepes. »
Íf.-Ciank, jaL 1. Vaasary flindor. 18B7. ir| tormás atoligUSi Idd klUtaa kttiép; omkörrápa klalé\'gWJl, \' — Vasmegye. gac»mba(^ay,JiuuJÍ7. Oasd.. egylet résaer&l flághy Mihály, títkir. Tarall termis a megyí-b«a ailú4aa: gabonanemSra niaro jd, kitOnS roU( aa ¦ Uai *aa» Id«tftgtt6-a Wbbl silány. Látssilagoa flssSg Üaly\\yal Usa*), áe a-ttsm tökélek*. Dorbúl Jó tonaáa tárassá.
e. Hegyfalu, jan.\' 28. Simon Kalgmoad.
Utth ári tormás áUiában ji j idal kUátáa Igen kBsíp-savrBT\'fatatowirRs e rldákan nem "UrmelWtlk) "A r*p-»se BMi aikarfiirén, maholnap vis*áp:klaaorJIjA.*\' bistos «S Jdtonnásfl caakorrápa, melynek Uy*IÍ Ur-néea igen Jé folt, s si idei kilátás Is ji. "
Fprct trzuúett bniarátm^--------=—-
Csókot jilroi ajakára.
Nyugaslk a nap,, alkonyodik ... A kis bojtár áltnodnalk . Sürtl crdQ IcBaepábea 1 BiBVo kit loiny SlúUen, ..
A mánmbüt hej, aa alatt ¦¦ Három calhd da ilmarsdt... Nem Is keröU eoba kisre 1 A kis bojtár Bienredt irte \\. .
A Wd Ijujtár jntntl árto Sntút tQmlAcB fenokáre.... BUtít tdmlüci fenekárQl Bíúllutt k-IKs os ágba mi I. .
MtilSl tíacta rolt a lolkn , A jú I»Um hoiiarcttB.— Litl ni Isten minden eaivet, H úrilnm Hzerínt meg is Btcl.
BzGhc kis lány ónra feledia A liii bojtárt, de kflvetta..,. Ki,)ko lányát édo» — atyja Tc«»;taiicn Bírálgatja.
A darányi nagy ordCnek KOEepóbcn árnyak nűnek —. H*üke kis lány . . . Viarnn legcny Amjn jár uii a kOscpen.
DÖMÉHY JÓZBEF.
A füredi halász.
Cl a kis lány a DaUton partján , Elhagyta n sieretCje csalfán ¦. . Alápereg kút SEcmének kDnyje, Ai losa talán a Balaton gyCogye.
Fecske reh re árny ital a riaet, „Ne sírj kis lány, ai laton tnegfiuot; Hfl SEivedet oki ugy mograslta, Megsirat -még téged u a csalfa."
,Be Bú eretnek snny-haUá rálnl, Siófoktól Füredig tuskálnJ,.. Kátalálni rínám Uilújára : Legalább meg látnám utoljára !"
Füred alatt — hogy1 a napienáUott, ^larnn legány teríti a hálót; — Soha, suba! Ily uomora estét : Kifogta a kis leány bolt tettet !. ..
Ssdl aa anyja füredi halasinak ; .Kelj fftl tlam] pajtáiid halásznak: Da a fin — Hiegdny ! — mitso ballutt : A holttcstot Oletl a halott 11
BÉNYEl ÜÁBOB.
Egy jóbaratom életéből.
(ElbBABÍlía.)
Én mindannyk^^pésfltöttem Bzemeimct, magam sem tudtain^mlnt és mit éreztem. .. Egyazei-li. kiáaaaz. novemrűl-szdlit, mi \'meglepett, mert még nem voltam neki bemutatva, s( először láttuk egymást az életben ma délután. En képselem, savartan feleltem neki, b végtelen örömömre iámét .édesanyjáé volt a tér, ö képes volt mindnnynyinkat beszéddel tartani. Nem is szóltunk többet egymásnak, csak szemeink beszéltek nagy olykor.
Délután 7 óra volt, ő ó» túlságosan ia egészséges kinézésű beszédes édesanyja hazaindultak, mi a nem zetí színházba menvén, az u .... .g utczát útba ej tők, hazakísértük őket. A kapu előtt legutolsó maradtam a „jó éjt" kivánás-sal a kisasszony kezét nyújtotta, én önkénytelenül ajkaimhoz viszem, megcsókolom, anyjáét szinte, „Látogasson meg holnap dél után — szólt E. La. — négy órakor.11 En Örömmel fogadtam-, s távoztam tagtársaim után.
Az előadás menetét nem voltam képes figyelemmel kísérni. — Tűnődtem,\' tépelődtem, kerestem izgatottságom okát, do nem találtam.
Az előadás véget ért, karavánunk" átballagott Budára, a Krisztinavárosba, ott egyenként eloszlott, vígan, dca tód csen, csak én voltam hallgatag.
Szeg. holdvilágos éj volt, nem tudtam lefe-- Báldni,-Baállá*om kertszerü udvarán járkáltam, 4 -ihámultam a holdat. Már előre a holnapi napról ; gondolkoztam, alig vártam érkeztét. Éjfél után
három óra jTkÜnVert^ —1 ^ lefeküdtem, Dagynehezen elaladtsUD^-\'ssbp \'e*-""í
tmom volt. . ¦.^-r\'-¦ vT
Oh barátom. szerelmes.. életomhenelÖBsört
Kagy.asö, csak az foghatja fel,, tó ÓM, vagy— érezte.\' ~ -4
Húsz éves voltam, éppen ason\'korban, toí^ dön a képzelet, as ábrándok határtalan bu-Odaí- <i mában tévudez, s merész röptével a nap, acsU-i Ingok határain tul csapong, t- ¦
Szuruttem volna síró jókedvemben, az egész\'; világot keblemre ölelni. . . . ;í
Érzést tulajdonítottam a hideg kúszirtneh, ér.:-, hittem, hogy részt vesz az ia exen védéseim ben, Rxon Bienvedéaekben, melyekért1 imádkoztam, hogy ürükkó tartaanak. - "
i\'*n, fa barátságofian intett feléra, s azt bivém, hogy a lombokon repkedő esti szellő boldog bofdogtaknaágomról suttognak.
örültem az életnek, de szerettem volná meg-\' halni, azon tudatban, hogy e boldogság leszen" egyedüli tárgya\'örök álmámnak.
Képzelheted, mily kínosan jött "el BLniásnab-\' délután. Ilcggel nyakkendőmet - sehogy\' isnrr tudtam kedvemre megkötni, pedig máskarsike^ >; rült egyszerre mindig. Délben az : ebéd \' nem Ízlett, otthagytam, ^átmentem Pestre. Öoha.&em i volt oly hosszú az alagút és láncshid, min) eUsjor, Azt hittem, ott majd szórakozom, csalódtam.V\' Bámultam a rakpartra, a sürgéaforgáz.. még boszantott Lementem a népes Cammenbay fixes Yolt az nekem, sióval, nem találtam ful magomat sehol.
Végre „eágy\'-et ütött as óra. Matntaálemi idő volt az reggeltől. Uentem, azaz fdtottam Al a közeli u... g utczába, pár másod perez alatt kezem a kilincsea van, kopogtatok, rávesfijbazv- * gos dobogása tél alig hallottam meg a ^ssabjad" szót, mely az ő ajkairól repült le, lágyan.
Belépek, egyedül volt, egyszerű pongyolában a gyengélkedésével mentette magát, hogy át* nem öltözködött vendége fogailására.
Nem emlékszem, mit mondhattam neki, ezen montegetődzéaerBj de arra híven emlékszem, hogy szivemből megbocsátottam neki azt a „figyelmetlenséget", mint ő nevesé. J\' Mit nem bocsátottam volna én őneki 1 ? Mfliglnn iirnagy hibám, hogy nők körében igen-igen kevés beszédű vagyok. En magam ia érzem és felismerem enmagamban e nagy hibát, de nem tehetek róla. Ezer meg ezer bók megfordult agyamban, de mielőtt kimondanám, en-magnm előtt pirulok, azt hivén, aa illető hizeT-gésnek veendi, es pedig semmi áron nem akartam s nem akarok lenni, még látszatni sem. Pedig tudtam, hogy a férfiak e szokásos gyöngéjét nincs nő a világon, ki meg ne bocsátaná, mert ez hiúságuknak tömjénez.
Különösen az-ő k^rében_^ttejnert érdekelt,, még szótalanabb valók, de vigasztalt as, hogy megérti hallga tagságom, s azt fogja minden bizonynyal hinni felőlem, kereset beatetek, de annál többet érzek, Nemsokára hazajött édesanyja, ezután nem tűnhetett fel ssóuanságom, mert beszélt ez minuny^unÍL.ha]yett
Aa ő körében olyJgyqpsnnrjBJt aa idő, észre sem vettem,\' hogy*Wwé3"*,i~J||wJL haáa7p™*Bm Budára, ma már Bókkal könnyebben és vidorab-bant mint tegnap.
Ezután gyakran meglátogattam. Szállásom udvar kertjében gyönyörü^zaák nyilottak s jé b*™ asszonyom \'engedelmével mindannyiszor egy-egy, buquette-ot. vittem neki, nagyon gyönyörködött bennöíf s & egyetlen n»o®oíyá-ért képes lettem voh» egy^^ eg^rrózsáakertet letarolni s az ő Ubaihos nintenL\' \' x
Multak napok, hetek,. sok mindenfeléről be-széltűnk, (én agyán keveset,) 3e sswehmiről egy szót sem soha. *¦¦<:< .erezeteink bimulatoaaa elütöttek egymástól. Mig én optimista, ö a szó szoros értelmében pesaimista volt 4
kböd józsef:
(PffrytaUaa kör.)
3EJ I "El. 3XT
%~ Jánoaháea, Job. SU, Hole
O Kl
farenea. A ttrall ter- |
¦mia áiulaban jd voltf aa idal kJ lilái kBaepes. •i& SaombAUely, Jon. SS. Báth Iván. As lW-fkt äsr-.. aa*a ae «gasa megyára írtreJáTplt; IBSSWban a basa Jermíse jd, Sanorivs köíípwerfl. {Takarmány bSren. ^CiaBg gyérebb. 8sörét! kilátás jd.)
___r jul. 17. A ráltnsi idSjárái alatt la a
mosol mnnka jóformán régére járt » atl matatja, hogy aaesolüány aa árpa ia sabrá n?n v e b afo lyásoib rolt, ellenben a roas ia basira nisre semmi panass sem fordnl «10, *• as eredmisynyal filigeáettaif «ralkodik. <i\' Aa nsletrlUgbaa eaendessig uralg, 6pon oly korái JA* a-riglP mint aa áj gabonából plaunnkra ¦ mig Hab* Bap\'mnJtáB\'Iflhat aji^Éjakr^l blsanyoiat ihos-: aänC mert--magábsvrértoi8alBÍla«^aa áj gabona ára lebeg s as-elffbbi árral kaidra, TíSsj»M aem lehet, JUSasOr lálssaloanak la kotrTenol, kogy a kfllfűlil maanyit a mit^giayel Tftgy *ár tfllOni, o mbjáerröl .alaanjesat neta tadbatank.
Aa árak cgyábIránt a kovepiesSlag alaknltak i, :,
PiaozJ MI-vásáH karrtarok.
- VAGY*KANIZSÁN, juüne "-fin
.......—Alsd-anistrlsi mírSnkínl. _
1 TBnBSSWfift t B u ¦ a 88—SS fontos .A frt, • frt — kr. 8S-18 ftrt. áfr. 40-45 kr. tl-ttd Arta, 5 M -u kr.
?o». 7»_7srnt. it.fr. tíU kr. 1»—«Inu^fl sv— Arpa i.rfSaüoak, 70-71 fnt.Sfr.- — kr: 71—72 fau 3 frt. M. ki. Arpa kortnsW <5—«« fía. 1 fir. 10 kr. ei^lB^\'Z. frt. 90 «fU¦* * M
öli kr- S frttó k^Snkorldaa.olas»((ísutBjanttn) I frt 70 kr. lab 45-47 toa. 1 ftt: *Ö kr. 47—W.ftia. 1 frt 20 kr. Pohánka B«—W fttt. t fii. BO^kf, SS—70 fu a frt. 70 kr. P-ssaly fahtei «.»"* Pasiul*,..(atka 3 frt. «0 av... .ambá;.sUjb*Bsn M forint—krajoaár. ,; -
Llaltsk: miu. K Iráiytlsst\'tV s?M*H.M kii Lángllist ms«- L sa. M fr* — ST. Iia««11»"»-mía. 2, anám.-ia frt 60 kr. XaamLsMBlt 3. saáa IS frt —-kr." Xbbbi.I\'iIIbi* ^^sassrll M — Kanyirlisst S aa. l&frt. — kr. statyárUsst 8 ss. 9 fri — kr. Ktny.-L *í.J/SBT » W kf. Kony-1. m. 8 isi 6 frt. SO kr. HoaoUng inia. l/ssiu 7 írt. W kr.i;&B\'Ssláng n»*miáj* tjjs r^M. BOkr. KaksrUa»nsa,t zus. »Bi»W
KÚssfsIsfc. Hia máasáls - ft* -1"A**.m* 1» frt. 10 kr, Fagrgyá nyara m. tö—lTJrt^\\fcf> fagyirrá ssátaa mTlS^W M ^ s». J?7»i#*»fr, -frío frt. - kr. Oyspjá.BiaW«1*^*\' - kr. FehftmaaT.».-* «-^ *:\\*&*&Kr *2 frt. W kr. BasJata »V — <QV== IsataJsáSJj^^JW
10 kr. Burgonya toertSje 9 frt. hKTObi* «*"UK 60—fl&Vírt. tabant «h<4t> «*-«" M. Botju-19M0»—1» M. BorJ«b«r.reJ»eIk«l W Ir: BlrkakSr 100-» — ft*.: kr.
_rAlra,lnM3* — *t — kr. Barack
tiir.Drl» m. - ír kr. DK »»-¦ - «¦
\'miiil rtljjlk*-*-1"\'1 Ubor 186T-41U, «áMr varr _Ín?iW). t-» fr. Tlálklwkbdl í*rr IMO-*-
a-s«. usj-es-
Sai», t. -*n. *. 10 4« - irS"
í: íi ákAla 18—Ifi frt, — kr. 1887-bfllI 6 ,frt. — Hfr - kr. VinAnyl is Saebwirdi fékein, 1867-ciki iko> » frt; - kr. . ilj.tlÍLÍ f-u íiiI""1"- — «r« 48 kr. SflUvspá-
i.«^A«rw fokn 19 frt. - «r. _-..
m,m___jk: Martiajins, fontja íö kr. HerUuhoj.
fonti* 8* fc(. ftna\'ona fut. 4JJ kr, Borjukua fnL 28" kr. «bine ftt*. 18 rkr.^Zdiriuk mC4B kr.\'Antall fant)*-: 16 kr. Lounagolaj 1U. a6 kr. Repceolaj fot. 87 kr. patnlonm fntj. 80 kr. Ciakor finom fnlj. BB. kr. Kiró feH. 80 kr. KjHubmrí fntj. 10 kr. Marhaadnak font}* « kV. Fngfrűgyerty* fnl 8* kr. B*aPp«n fot 24 kr,\' m.ikli* ItoiU 16 kr. Köleskása ilmj. « kr. Haj-üti\'UeaJ.- 9..kt.:Marbab, <mnj)\' ttet**4»a 6 kr. Tarkabab fonanti} lton). 5 kr. Árpadara ínptj 14 kr> Borri Itca. 10 kr. Lai, taVáaJ S frt, S fr. B^líT kr. Lad talnott 8 IH.* *> V. K"« párja* frt - kr. pnlka párja 8 fri - **. Trákwjál 4,4"Í*B » Bortíi 1 máaais Sfi frt. Bort** 9 máaaaa 60—65 fri. Ujbor ItcsAJa 10 kr. O-hor itr.i. — 16 kr. Ballrapá-llnka Itcaj. BO kr. KaniaaaialJr Itcaj. 10 kr. Pesti aör itcsj. 14 kr. Keményfa Ole aaáraa 9 irt. — kr. Nycrsfa «le 8 frt. Fa-aaán meH>jo>82 kr. Egy pár esirko —, BO kr. Egy kia malaca sültnek — fr — kr.
Bécsi póiizc«ri\\>l^ai4^ jqilris 17.
—6% nwtallqueB G3.BQ.; ŰV*-J>tmia, kilfcsttu 63-85\'f 1860-ki álladalAii\'kolo&Sn SoMKJj bauk-ráwvüBjok 7,46 ; hitoluttfeati réajron/ák 208. — ; London lUJ&i esüst agio 111-Wi arany! toabjn/6.40 kr, . \' ; - J
Vamtti naponkinti nieiietremi;
fedni H.-Kanlaiárál Buda ftlí 4, n, I ára SS pana. ¦ » • • » aatra 0 árakor.
> Bica. . raggal t dra 10 peru.
> ¦ a d. - v. B ára 80 _ . Trlest , A, n. 1 dra 80
, . * . estvo 0 óra 25 ,
E-fc. N.-Unnica ira Hada folffl reggel fi <5rü 6 „
- b » d. n. 1 dra 20 _
„ Bocs „ dalboni.? óra 81 ,
. . , esivs 7 óra 28 ,
¦ Tríeal „ reggel 5 óra 25 R
n . delbealS dra 53 .
- MtBB r0tál-2S4a 1388, ..........
h. Ili- éi> bMl Kuk^iku up-lár 1\'r.lwUia.
EatkíliV.TVik^iUok ft.luwU .nrf^UiűL 1UU.T11. BUI______
w m !1-a 23 94 35 Vuinqi mm :BMrd. Pintek Ssembjd ím. [lm Oánld prtt M»ti UM» Llbor, Apollo Jikkb, Krtrfil bevw 104. Hlr. tí*qi. Apolli a. JoIAota r» di

Felelős szerkoaztí : WaPto Mzssf. SegdOüKCrteKtí : EatSiU iüjía
H I R D_E
iBlgyborg. ó-IB rubui
T E S E
\'Ki«n5 miníaégű éa olcsó
ór AIE.
kohnTgnAgz
______j «-
, . -. /)5irSujor«ts- . «-. n>montoirok,-rdödUk keDSTelnü fog». frfbo- ^
robtaB..69,7».BB^99
. jnjj.f.MU. <io, in,mila, iso
ilsawir^mudo.Morantía tkoa- Hi i , 8-.diuipr»t.lkimaiaofll9,!l,S3
Mv,*-..--------- ¦$ ár..félorafltóMel . . IO—3«!
dtMIUHeJrit>4«>°ltajelw ; , . . 48,60-51
\'.Umlbnitt ! , h»T)nniuuto»r . • írt 30-SS : . * , . ip—nMi.broMírfk,nündniik ¦
OnA-HAKTARA. hiats\\hiu,tai*wai?o,".s
>¦ "W-"...... ¦ . k« bili». . . frt « ^ ,
" \' \' M_1Í0,1B0—S0O
¦tol 1178/1868.
\'M\'-i.ir: a. wám..[¦
m|7 Tilsa.tokot^Anlj
I.-\'ETiSibii, Ut:M kH h aiaif MMt, kktHt
^%erhialakdnio>...p«tii Stej »11 ika.il flialra^
-¦:.inti»iiij|»mp*t"\'
SEIIFIX»CB-íllAX:
Erf»t»awr*r4k.*rabInBal ftlO.
r.l..akV.»n 1S.
lÉbraalfl 5 ht, Óraitól ... frt 7
i fi\'tf rpktár mlndeanemS jlS pntfc» nflallannollbúl Isart» Uno. ! » «* 80 kr. i.W, 6,7,8 f«i|
10 forijltlg. • liana» 10, IS, I*, 16, 18, !0 « o.». Yidoklmagr.ndeI4.ek elBre elkBl-dDU ár, .agy olinrét mellrtt I. a Ug-uontoaabban e» gyonabban telje.itt.t-nek a a rei tataaena aem taUloa, ax IjkicaeroHoük: — Megjegyearen, bogy|
(138—3,3)
Hagy-Kaaixia város trrsiftn, nünr^ámhaujj^ reazdrOl eaouiBt k&a-hliTn UBeUk, mlsserint Bar. Major Jdasef liagyatékiboi tartond, ea a\' nflgykaniasai 1953. n. a. tjkööyr lapján 1. sor ax. a. 38fi0 L r. aa. a. fel vau taloknü saantófWdck, mig ö« ngyanaion tjkflnjTben 4608. k. r. aa. a. gondolái rétnek, melyek köítfll ax dkg 240 frtra, ss ntdbbi ptsdlg 800 frtra larín bocsttlTo f. éri 117B. n. a. nSgséascl nyUrAnos ktJairrerés nrjanl ela-eirfináeltetau, melynek esskBtl^sórc «InJ árroréai katimapni t. «ri
(7-fin, ssüksóg osutOn 2-ik árverési liatiniapnl caon éíl augtiszttu ST-e, mindenkor r. 9 drija a hely ssinere kHŰielik, n=xnl, hogy ex ntdbbl liatar-napon a fennti Ingatlanok becsii-űn alól iu as arTerúsi feltrllekhEt kipeat el adatni fognak.
Hagy-Kaniaiin, iprU W. 1S68.
A vAroai tvBzók,
mint gyámhatóság.
»tlst be^igerórfk 4 roblnnai H 1°-j^kicscrilUtik- — Megjegyeaxén, hogy . satutTsaéUel, MsuBkkanC 12-13^^ ^ HHbóraiu>, minden modorban ; bBbrydrak . . . i . IH 13-1*}» Wontosabban ígaagatra vannak. \' BAttMrdrak 8 ntUnaal .14—16} Olrik. arany és eriu. a legmagasabb
Orak, arany es exun a —"párakon esarebe -rátotnok. , hengarű.krUt Bt. 4-B r. 1Ü-17{ Uindetme^ü igaaltasok általam fal-, borgönyir. 1B rubinnal frt 15—italaitgípak ísisersainiok ¦egitaigerel , dttpLíedÜ-16 rnbliinal 18.BO—2í^ legújabb genfi mdd saerint késaittet-a aagol borgonydrak kristály L,gfc ^ igen oleadn iramlttstnak.
fingy. 15 robia. 18, üq. W-33{ , Mwgtwre.d-dnpl.feg.frt ai-21> horgony remnntolr valódi í fctmtrjdael fogra falinak. 57—29; , dvpl.fWd:iöraUaiMl frt 34—3?; Araarbangar Arák, 8 prAbái arany,tx -rab\'iak&ftl; „.•..,,¦.:« W-. araay^BpeinTflrabin. ,34 —
, hBlfjírak\'r-fSrnHti. , H-Ü*n _
, ¦ ^y-Mpany- J PályakossornsoU a pAriasi kiál-
•V\\Z ralttasai . . . 0*illuls«ii. A mnnkia oatály jarára: i.WWítK\'W™/ "-^UöaUa4rn[afontre letaire]kal&a not-, borgiHiyd. ló rubinnal írt 33—SB,kw wboibatd, Igen tartósan kásaitre. " ~ -- Li. tttia.i.K.1 <.iL..-in.i..tau:i..i
S. &. JnnluaB-töl^OBVa
-----!— m
_ \'ünuiuabU - arany-lcBpea^-—
a U rnUnsal . <. fri ^l»i^dnp.lad.löntb. . -&4-&T, Arany batB> *f- kttp, 6*. «0, TD, 88—SB: mjdi
Síit kMnnböafl faJban^O-írlí^frijiralt EgyedBll depót Magjaroraaig ps kap--ilt reesei -^-s- -•-
w borgnnyúra, luirtilyBreg , ar. koneny: 15 rabina. frt
59-74
(187—18,8)
eaak nálania I : dra>nifiv«sa. >- \'
u :> l;i|)i.i i |i;il-
a folcite." száíoda melletti MMfl&s«r-im I (86—13) házban van. \'
és Siesse
betegségek ugy, mint ffilcugás, fülcsengés s má» eféle bajokban szenvedőknek orvosi taii&cscsal szolgál
gyógyászati tanácsos
DHESDABÓL.
ki 38 é, óta kizárólag az említett betegéig gyógyítását gyakorolja t éri augusztus t. és 2-án, sromtatoii délofcin & Ta8áraap csak délelőtt S—11 óra közt Nagy-Kanizsán ű SzarTas" vendégfogadóban 9. szam alatt e Tárca vidéke-bélieknek orvosi tanácBcs&l azolgiU
__¦ _IMT^-g, 1)
figyelmeztetéséül
a bire. balsaam. meljnek maga. becao Parisbaa la elismertetett, . malj uk OTToal tekíoterrtü] prdbavala T4tetett, melj aok eier e.etboa ese. nmue. gjégjnliat idiaett els, rajnde&.JdSben aáégnéreibetS alellrottBiU (egrenBien leTclban, akatalaja 4 o. í. forint, a pena bekDJdeae meBetl; poatai utinrét nom léteatk.)
i. S. Kr. U«Wiaa St. Gálira melleti (Svdrx.)
A ask ezer bizonyítvány k&sttl itt van egy a legújabb idSbul: EiaBsbat J. I. Kf. nrsak ObJSBBB Sfc BofleB meUett uensel bl.o-Bjitoni, kog7 en as iMak kaaaitett koaSeaot Ubb-eaetbea aaaanalvan, aodraaS eradmenft, talfaa, gjrogTiiUat BBakBaah mág-Bregobb a&asadljflk-0*1 U.
KBlOnBaaniaJanlom a. »erea.fi balaaaaot gjermefc«ks4l, kikttrU as alteati.aamkat tUelolog rftrid Idff alatt tskelefaa ajdajnlaet Idés elli.
AlUBeron, ion. 1- 18M. Reg. kor. Oppelo.
[H»-3, 1]
Or. Start:,
király] Ursaorvne, 8Mái& seb ess éa eattleoa.
ItniUWl IL
.. llfiTKtHIZSáN
gyareutt-, féstfik-
afa-WilWrV»** Tr»r«-ii-»^*«a-aat-»r» :-«Wh.\'OTTr>Tim.,a\'B-MBi.,int- .
P^i. Ezen fölül aján\\)ák mindennemű friss
bel-és kfllföí(ü ásvány vizeká
]<i)a*etlen huwtott veres marha-BÖ-, valódi kufsteini a n legfinomabb porilarrdi viabatlan mess""^emcnt)^Eal5.TAItAT. ~~
VgjaiU vana nagy dohány-tózsde (trafik) is.
(67-ö)
AZ ELSŐ „TUDAKOZÓ S KÖZVETÍTŐ INTÉZET"
\':\'G.\'MMe^lW«ia>toae. (143—3) "Btf lSic&\'3i}ltr^j!Úi^UrMbi,beíg1*táiétt20—20\\v:., falandó. .......
¦ W0aa»HJB|raII»ikTO leífaa taMlagaallaaaal a. btVebb drloaltlaml aaoladlilnlt. WAJDITa,lOtoT.Y.
Baa eJadaa
•M^lia«aÍclgT. raadaai
aillafi Ito waajeeae. <% \'
I trSwt,<MJ^.»1^aC\'\'l FI gilaioi korai:
Tortac
Egy BzakAcané
\' karáatetlk rideal.: oráaigllóa.
_ a - Havoltnok a .* gaadaaaatTUlndea
koiapdnában\' kap^ latoanl, aaol- . »em4beD jariaanak kall lennie. A 7 " ¦ 1 ¦ _feltételek elonTBeak. A kel^_««i>n-nal eUogfalhatd. *™• * " " 1
Egy gazdatíazt,
: U:blatodtaaképen aser lorialol
"BLADÓ BiS
- ti«re UUk •amali kiaefkt. tuli» .yU».
100 akó jó bor
«ffeaabttfl Jatinyoe aférTssaliijd --it4*bát «Mdá Sí " \'¦"
raaBBHBHr^jnTJfffMaW»rflTOlr^^
Helymozgá (Looomobile) szijakT
AJ^.traTIJlm\'te- Jeles "
tJTA-&2U-lINKAT
a legerősebb jáva-bürböl fceszitvo. RUGÓ HtZOA-SZŰTTÖK, SŰBITÖ-LAPOK, legfinomabb gdpbogyd.olaj.
valódi Lafertf és Batlai MALOH-KÚVEK,
a melyekből legnagyobb takhely.van : :
GEITTNER és RAUSCH uraknál,
BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST^iiialomkené^rali;-tár, fönteza %- ai%-. - .(ise-^i^y
I
Sf|U|||r n~ g f! t L !" r
Nagr-kanlman, kdrhía alein, .
flgyelmeztcU a n. ó--kö-«iiiséget hogy norinbergi és rövidáru nagybani és ticsinytani eladás mellett, riála tiagy VoUaUatelni
aiztalra éa bútorhoz való viaszos vision & legnagyobb mértékben mindepnecan : zsisoizst valósigos pottendorfl kOttt- a legjoih- fehérített és reh^ritetlén - siövópamnt s gépfonál
Nagy-Kanizsa^ Hetedik évfolyam.
ííiIii-So]
¦ KitMridvc
SOPRON- és VABMEGYÉKRE. . •¦
Vesyea ¦teusrp&Ms^Vi ts.vOJjsust
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, ga^ászaí, iBűoi.uiiy és művészet kdrfből.
•gcaa Iven.
Sjj^gfOfEiáiJímSlJÉdikiaalfi hivatal:
Nóhtay nsö 4 nagykanissai 1 gymnaslum építése egyében.
Annak idi\'jén nyilvános helyes kimondtam, hogy a gymnMiumi épitke&és terve igen biouyo»; hosszasan vitattam, hogy a terven változtatni, javítani kell : de hiába, a terv változatlanul árlejtés alá kertit.
Most, midin az épület egy része fönn áll, velem együtt az egész város csodálja és bámulja^ mert ilyennek csakogyan még sem képzeltük. \'
A közönség bizonynyat-valami nagyot és szépet várt, de várhatott is a nagy előkészületek és ügy iránti általános lelkesedés -alflpján-r-<n.Jiem sok- jót néztem ki a tervekből, de legalább feménylettem, hogy annak főbb hibái a kivitelnél mellőztetni és javíttatni fognak.
CsalódtunK nteréaz és Bzerény reménye-ÍBlü)UL-egyiránt, a kivitel xaég gyarlóbb, mint volt a terv, és egy díszes középület helyett valóságos eaodaszüKttet látunk eme-lb^ni,\'ííttlni,
Beményleíh, senkinek az ízlését nem rontom, ha állítani és bizonyítani bátorkodom, hogy a gymoasjami áj építés alaposan cl van hibázva: e nyilvános titkot látjuk és
Elöflaetéai föltételek:
Helvboa bashos bordánál Aa rldíbra portan kaidr< Egíaa írni: - 0 frt.— b.t. \' FAI érro „ — .
Érnoajadro - 1 .90.
A Int tuu4uo« polKoorért 1-asltr 7 br. í-wor 0 és.mlndoa torAbbi boiktabbdfl a br. UeljepUj áriadon észül boiutatiaort SO\' br. \' A .HjUt tarán-
raj-pttft ¦or\'faalntnlii! díja IS írr.
Hirdetéseket elfogad:
H^^taaiaaanraKIADÓ-HfVATAUPliattB: ZUiLK&ít. Bon>, ¦BBBaaVf-,DerfiV,Bajaani riaatUM «,aaanaÜ
Bea; nAABKKSTEM* & VO»M^l Uona^Baa*^"**
»litlb>iiUiiUi:aAca^aTi^iU^Btoaanii;qfl»lúk.
tadjnk, de nem szeretjük kimondani és beval toríi,. pedig a hibákban rejlik: legtöbb tanú-ság_éa azokat, ha^ már -titkolni -nem lehet, elemazsm és megvitatni épen nem árt.
Különben is a művészet érdekében jogom és kötelességem az építészeti tévedéseket, ha meggátolni nem lehetett, legalább megróni .és .ijesztő példa gyanánt a közönség figyetoébe ajánlani.
Bzért\'fttiiit előre iswgdztondtam, ismétlem most, és mintán már. lehet, bebizonyítani bátorkodom, hogy, a gyranmlnmi építés nem esélazarfl, nem szép és nfim.olcaó.
A ezélszerUséjr egy udiolaéptüetnét elsób-ben ia\'aW kivanná, ha$j»»tLj0S«iu&nu, jejrtaé^legyen, teliat p»ö1c> a földnél egy )^ ma^bbaxi fektldjék; további, tágas éii.világos Ustenna>ai»M«ama szükség, de e\'lényeges két pont ta-van áldozva; hogy a régi aárinépületen vartoHatni ne kelljen.— Azután1 azt Uvánnlaczáhoeroség,tagyna ^ó^on épület mellé ujat építünk, vagy egyúttal áü&mitsuk a régit az újhoz, vagy legalább az újat csináljak az njabb kor ki-vániltjiBínsk megfelelóleg; újat a régihez idomítani; kivált mídon^az ój épület töm-- kelege tnlnyomó-ezélszerO nem lehet; de még sajtiesabb, ha az nj épület csak félig egyez a régivel, azaz sem utánzásnak sem ortdaUműnek.nemtekintheti, o
\'•ftji, aitm, ftnim czéhtzerfl, hlegy, •vakahla-km toraactaraok a főutczara, egy kápolna ésdlttteieat\'pedig leghátul terveztetik; az is eléli ,<Üarhaj, ha a Bdelyek általában la-. "pa&aMffllt, mint a cserépfódély természete raegengedL .
: ~A naépeégről tán kár is szólani, a Unok aasnevio, láthatja mi készül. Igaz, hogy r^,tnldfltt, Miott, rendntlen épületet nehéz ia volna: széppé ttnni.de benne a rútat pa-
lástolni, egy kis csínt, ízlést kimutatni nem csak lehetne, de kellene is.
Mert ha valami régi épület nem éppen ízletes, azt csak eltűrjük valahogy megszokásból, de ha a város közepén újból épül egy középület, az ha szerény és egyszerű is, de minden művészetet csúffá ne tegyen.
Hanem ha rosz és csúnya is, de bizonyosan olcsó az építkezés, azt hiszi mindenki, ha tudja mennyire le árlcjtcttflk egymást, és hallja, menúyit fizet rá valamennyi vállalkozó. De az épen a szomorú dolog, hogy a hol a költséget kímélni lehetett volna, nem kímélték, a mi pedig félrendszabályok és árlejtés által -megtnkarittatott, az elkel csodálatos mümntatványok és kísérletekre. Midőn egy egész épületrész a levegőben lóg, és 2000 forint értékű vasgerendák által gyámolittatík, az nem olcsó építés mód, és midőn minden fal vastagabb kellettnél, az bem épen takarékosság. Elhiszem, hogy ha amint látszik a régi épületen tervezett minden módosítás elmarad/az építési végösszeg aimyi\'seni lesz- a inennyiitr számítva *vbTt;; de hogy az a nevezetes tornacsarnok fele-áron szebbre és jobbra épülhetett volna, kétségtelen.
Általában nem képzelhetek szerencsétle-
nebb^ eszmét, mint milyen ezen tornacsarnoknak az emeletes főépületbe történt beerősza-kolása; egy földszintes; külön tornacsarnok számára az udvarban elég tér nyílott, dísze-sen.és czélarányosan lehetett volna azt csupán azon vasgerendák áráért elkészíteni, melyek most menyeseiére pazaroltattak, és ekkor a főépület sem lett volna ngy eltorzítva. "Vagy ha éppen oda kellett építeni, az emeleten a. padlásba magasítva szépen megférne, vagy ha még földszintes kell lennie, mi szükség volt hegyébe alacsony, kényelmetlen szobákat erőszakolni, melyek ismét nem érik meg összesen a vasgerendákra költött pénzösszeget,
Sülönben is az eredeti terv szerint a tornacsarnok fölé szobák nem jöttek volna s az árlejtéskor ismételve kimondatott, hogy a terven, ha mindjárt rosz is, ném fog változás történni; különös fátum, hogy a legelső változás ily rostszál sikerült; már most azt sem tudja az ember, ohajtson-e még javítást a: hibákon, vagy ne ? Mindenesetre érdekes lesz az ügy további menetét figyelemmel kísérni i tanúsig belőle nem hiányzik.
HENCZ ANTAL.
T e én d őint
A hosszas várakozás után idejo volna, ha mosolyogva sütne a nap — vagyis népicsen mondva : pitymallanék, — igaz hogy bora után jön a derű, a türelem rózsákat terom, minden kor meglirtpza a maga gyümölcsét, csak éretlen ne legyen, hogy meg no beto-gídjűnk.
\'Alig-hogy. a szúnyogok bekergettek a be-~rekből, a kalászokat kellett összehordani a mezóról, — tollamat, mit egy pár búig pi-
ntettem, Bzerkesztő ur örömére ette a Most az aratás eredménye tfir-, nem annyira ugyan, hogy dicsekedhetek, panaszkodni pedig csak a gyáva azo-
Alkotmányos életüok csendes falusi ma-lyosságában mily jól csík olvasgatni hónaink által hozott üdvös törvényeket, p. o.
a sótörvény, a nevelésügyeinek .dott monkúlata; tudja azt ó nagysága un jóL hogy nekünk egy pár generatiót kell nevelni, hogy megértsék, mit ki-.n egyes polgároktól a haza. — Mert csak ,honfiui kötelesség teljesítése után jön meg m korszak, hogy szellemileg müveit és lyagílag-gazdagok lehessünk; de addig is ttelcsségévé vált .azoknak, kik a néppel íyvást érintkezésbe vannak, kőztük lak-kijelőlní az irányt s megírni, mik a ndök falun ?
! A felelet igen egyszerű, mert az élet találásából van merítve.....Az íslcolai
után 2-ik teendő a községi szerve-i^*felMpé^árosaír OtafraT iifies-rendezett község. Sajnos, hogy mar annyira jutottunk, hogy azon égvén, kit a közbizalom birónak megvákatj^ esküdni csaknem kötélen kell vinni ^SaT-bjró elébe.
MI ennék az oka ? A biró nem csak hogy nyomorultan van fizetve, Bőt ki is van téve személves - bántál máknak, vagyona ki Van-téve a boszszunak!. . Legalább is hatévre kellene választani az elöljáróságot s vagyonát a falu által biztosíttatni. Igy, ezen eljárás által nyernénk erélyesebb községi bírákat, — mint első fórum — szorgalmasabban őrködnének vagyonnnk felett. Hogy mi a többi teendő, jövő czikkemben fogom foly tatai.
Hallót, július 14. 1868.
BARANYAI ELEK.
A zalamegyei gazdasági egyesület.
Május 6-én 18S8. Zala-Egerszegen tartott közgyűlése a kertészeti azakosztálynak következő munkálatát egész terjedelmében elfogadta s foganatosíttatni rendelte.
Tekintetes Közgyűlési A gazdasági egyesületnek á kertészeti szakosztály vezetése alatt álló kertjeiről van szerencsém jelenteni:
-Az 1865. ápril. ll-M közgyűlési határozat folytán\'iaz egyesületnek öt kertje közül a perlaki továbbra is a selymészeü szakosztály vezetése alatt kizárólag szederfa tenyésztésre hagyatván fenn, a kertészeti szakosztály vezetése alá bocsátott négy közül a zalaegerszegi központi és a bellatinczi kertek vétettek házi kezelés alá, a zalaegerszegibe kertész s melléje segéd, a bellatln-cziba pedig csak kertfelügyelő állíttatott, s cz utóbbiban a szükséges munkák napszámosok által teljesittetnok. A zalaegerszegi kert gyümölcsfa éa venyige, — a bellatinczi szinte venyige,: gyepOnövények, Szeder és nyárfa tenyésztésre használtatik, ez utóbbi
különösen nagyobb mennyiségben\'azon okból, hogy a Mura melléld községet lapályos — egyedül fűz-, eger- és nyárul nóveléare alkalmas — legelőinek befasitása elúmoiáit-taasék. A galamboki és kanizsai kertak házi kezelése czélszerflnek nett muutknzváö, bérbe adattak, legújabban pedig cliruaittát-tak, s az érettök befolyt összeg a zalaegerszegi központi kertnek nagyobbitására fordítandó.
A zalaegerszegi és bellatinczi kertekből mér 1867. évi tavaszszal venyige :és gyepü-nővények elárnsitásából befolyt 129 frt; a folyó évi tavaszszal pedig eladatott 851 drb szálas (20 kr.), 318 drb törpe gyümölcsfa, (iö-ir.), 22,500 venyige (100 darab 8 forinton), 23,000 drb gyepü-növény (1000 db 150 kr.), melyekért ősszesán\'he-folyt 432 frt 65 kr. Ezen felül a zalaegerszegi sétatérré1 felliasználtatott 1200 drb gyepünövény, 150 db 3 éves jc^enyfriárm-den fizetés nélkül kiszolgáltatva az egyesület kertjeiből. A zalaegerszegi kertben,-vau jé-lenle^lSS-db arrysfa, legszebb fé^oo%ben s nagy része gyümölcsöző állapatkaa. Van a helyiséghez alkalmazva csak 20 \'tikéból álló szöllötelep, a Ingta művelésnek: Bemutatása végett; a nemcsitesi iskolában 12 ezer különféle\'alany 1 — 2 éves, részben a folyó tavaszi nemesítéssel s a nyári nemesítés alá ftlftgAawtaa- o y»a|ió^iroiébfln mult évi.ma-radvány300 venyige, idei rakás\'25,000. Ezeken kívül nagymennyiségű alma és kot^e magvetés; a legújabban tenyésztésbe wtt maclnta auranbea amerikai gyepaaMny-ből 3000 drb egy éves csemete; ugyanabból a folyó tavaszszal is egy font mag vetve, valamint a Paliurus asuleatus-ból is. A bellatinczi kertben a téli zurdon idő s a nyálak roppant károsításokat okoztak és csaknem egész telepitvényflnk megsemmisiltetctt. 1
Mindamellett is a fennebb elősorolt növényekhez járult 22,560 gycpűnövénynyal és -12,800 venyigével, összesen tehát 138 ftt 23 kr. értékkel; ngy a 150 db jegenyével. Fennmaradt további növelésre 7000 darab 1—3 éves jegenye, 650 db szedet*, 760 dhJeánysom, 200 db vadrózsa magooc*^ a jelenlegi tavaszszal elrakott: 6Q0 jegenye-dugvány s 18,000db venyige; vettetett nagyobb mennyiségű galagonya- és akácunsg.
Látni, méltóztatik, miszerint a kertészeti szahgsztály a fennforgó viszonyok éa körűi- . menyek között minden lutelhetőt elkövetőit és felhasznált arra, hogy a Waayolésaéa vezetése alatti kertek rendeitetésühHéa,\'* t közgyűlés várakozásának lehetőiegmegfelel-jenck, s ha némileg sikerült e czólt megkön zelitenie, a t közgyűlés clísmeréa^beqrkg--szebb jutalmáttalálandja. . :.-,>?* ~A jelenlegi tavaszszal befolyt 432 frí 63 kr. ideiglenesen a, szakosztályi paWájrttL tétetett, mely összegből azonban a t é^ zoiiri csins 2.d0d\'közgyűlés 9-iksz. végzéw.fcty-tiu báró Aerentbal sztnezett áhráhaal WtV tott gyűmőlcsészeti füzetei megafewzvtj.\'és kutatve lettek. --r,í
\' Arf. évi őszre tervezett gyünáflcvíittotjAf
L*«$fuorkUllitásra n^Lv,utía^a.irMiatkozó
¦ kellően kifejlődik.-a klalliUs incgtartasa k% vánatoe; s <u jelenleg a kapornakf janis íei&rrészéi* s-ezzel u szmns;^*-r$dLfcekre lévén kiterjesztendő, klallitAsi heifpA sala-apáti-galamboki voualuq fek$ah^fi»*3;ii^ Jyiség *j*lnltatik, < .. "Z k¦¦, ¦¦ Végro a f. 6vi mártzitts 2-ki közgyűlés 21-iki számú végzése folytán van szerencsém a községi faiskolákban-s a néptanítók körében a gyflroölcsíaleDyészhís előmozdítására czélzú javaslatot, s a szakosztálynak erre
vonatkozó......jegytűkünyvét a t. közgyűlés
meleg partóla$ábar ajufilva^bemutatru..,— Teljes ti&téletteí narartván a t.\' közgyOlé\'s-nek nláz&tüs^zalgi]a.ZiLh\\.-\\^vr^Kg. májas 4-eo.,!8tW.<,r, .... , .-
Arvai istvAn,
,—. .. ktaküszlAlji olpOk.
Az olassnyelv és irodalomról.
Aa plaaznyelv vegyiteké a latinnyolvnok b különféle éjszaki nyelvek vt^ryitekenok! eredért tahit a Uluitiyelvből, • az úgynevezett lmgua ruiücaból. Krisztus után a 10-ik században lett felismerhető, s a 12-dik században lepett az irodalomba. Az olasznyclv külonfélo tájszólásai közül b, mcdlat tüzit legalőazOr: fel aa irodalomban Ciulló nuvQ kölloreL A toseanuu 100 érre] később Rieonlaaó Maluspuu es Brnnettí Labni nevQ írok mUépésévcl éa maradt egész
~mai napig az irodaloinb»n használt nyelv. - A\' mindinkább magát szervező és tisztuló nyelv a középkorban kevert erodetiséget matat fel az ó-kon irodalmi termékekben. Az e termékeket alkotó középpont a klsatromokban a a l5bb olasz városban tvzep azanunal fölállított görög-latin tanszékekben lelhető fék Daczára ennek Olsszurszag, tnely mind jó latinját, mind" pedig nemzeti nyelvet folhasínálta a középkor vége feltí a történelmi irodalomban, mind pedig a. köitéazetben a többi Európa elűtt áll ea min-dea tekintetben kitűnő müveket matat fel. — Dante Alighieró 1265—1321. LA diviná Comoe-dia (isteni komédia) czfmü nagyszerű kfilto-ményével, mint hirdetője as olasz népköltészet hajlamáaak lépett feL De nagyszerű költészete iskolának nem válhatott, mert utánzókra nem Laláit. Nem lesz azonban érdektelen e nagy költi életéből néhány vonáai közölni. Dante ntájn* 27-én, 1265-ben született floreoczbon, aefft. tulajdonképpen Daránk) volt, a Dante az crUbbiaek csak florancd rGriditéM. Elődei is ílorencsből saármaxottak voltak. Dante atyja
_jogtudós volt éa_a Gnelfck-p^rtiához^tartQw a e •aarint a bohoatunö ciáazári háznak esküdt ellwiae^e. Miaodik^oejtiv-fll Donna Bellá-val
! iiawa Dantét; Daata 6 eWes kordban veazte el atyjáty dastünÜKfjry ^iant^kiny Tsc^mt faa-gyott öavegrúre, a dortik axtya minden kitelhetA utódon Iparkodott fiaaak Maeveloatadní, Dante «syik jelenttjkeny tuitoja volt a köztárt»Baág áibkratitkárn, a»fl belyen már egyaaer említett
>A*Mttó Lattní, ki igea faadtja\' ember toIl Igy
! BaVfakedett Dante a iegjpbb «a ^kinvelrnesebb vimwDyok.kezfltt, ügyes lett, anépen éa jól irt, a~a oépmQvtíazet iránt flBom ízlése volt A Pro-veofl (délkefeii Fran<^onxág) kottáit ínmeré «a beoaaW, már korán kezdett niaga la kirvérle-lekat tenni a Terakölteab«,Ttlllö&Í^rj lelkesíti üt egy &omw$i-t)]A«í& polgár Portinári leánya, kinek neve Bwtrix mit,, kit osak ritkán látott « ki imiwdú\'ML
. ; E leányt lliinepW, mint angyalLiaata tüae-ai^t mÍTeíb«o( jdDehet d keaöbb megnAaöJt .\'Xfcaate TizaOTtagaág ujjea életet Üi kefeaztltl aaoq adta or^mbtm «eai reanafllbetett, Wy salllÖ&ldién balbjUoU volna, mep|.. Mintás a GneJfek ea tAbelinek egj\'ináa elleni narczai-baa reaxt yett volna tnijoraágyoa foglalkozáaat WyTatáaa régett Pá*ui- éa fclogiiába ment, htá a-taüseaieti tia^^ gyobb íígyelmet.D^mlVs j«vM id^ BWaUtan ojy.l^ azeae magának, - hogy, fontos fcQTVtaa^ ált&li-
ba^\'aierViltÜí ~8t muanálni\' kz állam szolgálati-bs»#>afi7év«a \\vrfbi*\'toügyheniett priorik iila^salb ; kezdve életó
;\':j»Í^ felkor-
-ififlari^ atkélktil,
íWrfT tejd^elTTB^ttJalaav L0, izámoxeiett, miu--IWU&i^^ ea kirsboltaiott. Hajd Ann-
aaagl» IBlOAg, 1810-ben tfilairobaa találjak
^B^e&L^iDé i -á- aae-
mttitíkM^Jmm^^ megen-
\\i«&^lÚDú^-tintáit ki jbs hazája énmittklt a(D^^ vá-
tor^1^iif»ayiaon otolaó ratnény-tá)«aUoj<BBa^ ixrint xnond-
"l an^bekftr^oiett aúmdUvJ tSo-B\'-Íln8-báa, hová gyermekeit
liozaii, nty\'o már nlflbb meghalt. Itt oktaUi gyér-mokeit éi élt a költóazetook. itt kéaztto nagj\'-szerü költemiVnyít a« . .úiom^modiít" mtuj körUlhelDl;l 3-.>ü-ba* k& r Ul!. q tdft-cl. ;„-.14... k/illwnény: aagyaierii, b>MMjdaft«w emef, düh a májra ű<.iaébon. Xo van . ez Ttfiditva a világ mlndaW^iiavelUiyolviirp... ...
\' >ttel^DVftiloe»^tA meg tBájiia ^-ktaá dtcsfl koazDTua köllijilifttflxiliudof* aztllotéae aap> ját. SzUk kerütüükhöz mtírtun ecseíultUk e t%-Bu életét, lepyin Bz»lÍBd egy pír rttviű aaot jellemérűl is taoodam. í ;
Dantt. jolk-Die ncmea volt, gyUlUlt minden rbsznt ea utacaonyt, eaérutött miűdtin azépetdi nemeat fl ozx\'rt niegérdamli, hogy tisztelyttcl emlékezzünk uieg róla.\' — .Meghalt Haveaná-ban, 57 évca kúrában,\' 1321-ik «<v, azi.ptember a kcllö pompával tumuttoWtt el. Dante nnjryBzerQ költészete azonban iskolát nem ala-
(iithatott b utánzókra num talált; azonban ya-ódi numzűlics Mzinczutüvö vált aprvvcncdlí lyrai kűltííazet nemeaittíae a nagy koazoniH kflhú IVtnirka által, ki íaO-l-bon született ^ 1371-ben mpgbjdt, Fetntrka muküdéut-töl kuzdvo, a szonáta és. canBooa költészeti dal-faj 1 ett, mely. ben a nagyobbak mint a kisehbok tutti-k. kísérletet. Majdnem hasonló nemzetié* jelentésűvé lettt Boccacío Docameranja. A 15-dik ttzdzad-bon a nemzeti költészet iráoyábaai érdek a nép minden rétegeiben általánosan ébredett és a rüktúozésnek legkitűnőbb tebettsc^i fejlődtek a Boknaág közepében.
Mint az epofl mestere elsÓ helyen áll Ariaatu Ürlandó furioso eposával, ó kedvuncze volt a nemzetnukí 1474—1433. A páazturi kültemdnyt Sonnozartl 145Ö— la33. vette tárgyául költé-Bzeh munkásaágának ; A r e a d i a. A színi irodalmat az olaszok egyáltalán nem tudtúkmgg-kedvelní, nem volt ínyükre. Az olasz fejedelmek éa nagyok mindig pártalói voluk n szép-írodalomnak, ínég újabb időkben is. EWmoi-iliták a nyulvtani társulatok alaki tanát, működtek maguk U a nemzeti nyelv tisstitasa és nemesítése körül. K tekintetben nagy befolyással volt az „Acadómia della crnsca," mely 1582-en egy szótárt bocsátott ki, mely alapelvül a nyelv szép hangzásának minél nagyobb mértékben! terjesztését tűzte ki magának feladatul. A hang-xatka (aonett) kedvenca kőltói formája maradt az olasznak. Torquatű Tasso, ki a í7-ik században megszabadított JeruzsálBnii! áltd nagy hirre vergődött több mint löüO szonátát irt. Az Ódában, táakölteménybcQ, müdrámában kevés kí-BÓrkt tétetett, aanálinkább virágzott as opera, seria, melynek Metast&fiio volt mestere. Az olaszoknak legkedveaebb külteazeá faja a novaUa, a honfi fájdalmát lehellÓ regény, a sutira, a bo-nett, a szerelmi dalok éa a mese. Ae olaazjrók es költök együttes törekvése pedig oda irányuJ/ hogy az olaax irodalom nemzeti jellegét fönntartsák és emeljék, moly mostani tisztaságában a müveit szomszédállamok által nem kevéssé Fenyegette! Dt, (vagy az olfiaz irodalom nem te ti jellegét.) DÍcsérfleg említésre méltók újabb időben Maochiavelli, Adriám aaL mint lürteotrt-irók; Eollí, nűnt Mylton forditója; Altieri 1803., mint tragicuá; Qozzi Carló 1802, mini a mil-komedia kílltfljo; Figmitti kfiltyi, elbefizélé-aék ezerzüje; Nikulini, mint dmmatíctm, végre Mánzoni, ki ne ismémó a ^Jegyesük" czim 11 cLasdicua regényét. Manzoai Sándor o valódi szeretutre me)u> regényíró, ki nPrt>mesaÍSposia czimü regényével az olasz történeti regény uj iskoláját nyitja meg. Altion rjkérteién kísérletei ntán, mint az új (modern) olasz szín reformátora lép föl éspedig a következó történeti színmüveivel ; „11 Cuote di Cunoagnola* és ^Atleliehl.\' Az utánzók.elughosaza sora kövot-kezik most, kik több, kevesebb szerencsével az olaszhoni kbxúpkor minden csomónyót dolgozzák fel.
Szükségea még néhány azót az opoaról is szólnánk. Az epüa hutyéra ez időben hüségca nemzeti csuraéayek hiánya következtében egy faja a költői regények lépett, mely tuliíjdonképtín sem "regény, sem epoa, hanem sajnrtüágos vegyitékét képezi tnindkettónejr,, K tekintetben eddig legjobbat adott Touaao .Uroasi\' nLombardi nlla-.príma croliata" czfmD. költeményében, mely .16 énokbeD von, írva éa érdekes hasonlításokra adott alkalmat Tshao megmabad. Jeruzsálemével. —\'Nem tartjuk fölöslegeinek ndhiny kiválóbb költői névnek ht helyet adni, ilyenek : Benedotto Hcalini, Jacofio Biancá, Brecei, í-ül-vio Pellíco, Párrini, Pondemonto, a nagy műveltségű, korán elhalt Gr. Giacomű Leupartíi, ki meghalt ft.!í7-ben.
Olam knltíJnök válogatott mnnkáiból- egy kötet jolout meg 183tt-ban, kiadta VcdovaGiu-aeppe. Az olaaa irodalom darzára enück tianyat-lik- A hatiyatlásaak oka a kiváló vezérazcllcm e az .egéaz urazág politikai kuszál aga.
IIOF^MANN m0U.
Heti szemle,
. .- . :n. Július 24-éo, 18Ü8;
—Bealczky Lajos a pesti központi honvéd-egylet alelnökét Itoajssúból orozva Pesten megr fiíték. — ]Mh)uül írják, ljogy királynénk kör-
nyezotében majd mindig magyar szót lehet hallani. — Böszörményi fogaígbelye 5* szoba, meglátogatható lO—T^Tés flTu^—4 óra közt naponta, hírlapiról tevékeáyaégót is folytathatja, —:L«Bffe*ai egy kuí^íhirMrti Dohait, ftlbohtatváa WfflnV iway-pltodolr^ által iltal halt meg, hidagleléfio volta eg^Btiruaabló ajánlata folytan vette Jw. -~ A krétai\'Aflkeléf megaztint. ~ Az izr. cougressus1 nov. UMkéu lesz. — Karagyorgyevíts Sándor a belgrádi Wrvdayazdkhe* megiddztotett. — A „M. U." jelenti, hogy Böszörményinek csak egy szobája van,.— Pesten „az claó mnnkásház épitÖ részvény tárgttlat" alakult Az"ara3iVértánuk emlékazobrára eddig 28 e«;r teiutot haladja meg aa, adakozás. — A pesti állatkertben! hal-tonyósztóare a kormáuy évenként <? ozor frtyt resojvilt. *t-;Az aug,; 18-án\'történűbdÖ napsö-tétedés nctn csak Bzázadunk, hanem egész időszámításunk legnagyobb sötésftdésc leazen. — Tunnban a Kota színhez jul. 12-én, előadás közben lángbaborult. — Pesten 188í>-ki ezredévi honalapítás! évforduló nap rnegUnnoptéso s megiirükilése tárgyában indítvány tétetrttt. ~=-
Zals-me^yei hirek.
Nagy-Kaniaha, jali. ^4. 1ÖG8.
— Hivatalos. Szalay Gusztáv és Horváth Sándor urak, az előbbi polg. lörvényBZÓki ülnök, az utóbbi podíg pénztári ellenőr, eddigi állásaikról leköszönvén, az ekepp megürült elnöki és ellenőri hivatal e f. évi augusztus hó 3-án tartandó közgyűlésen választás utján be-tökeLnl fog; miről a megyei álhindó bizottmány tagjai választási jogukkal szabadon élhetéfl végett ezennel elova értcsittetnek, s a váJasztásra meghívatnak. K,elt Zola-E^rérazegen, jnlias hó aa-kén, 18G8. Gróf SZAPÁKY GÉZA, fő-Japán.
— A nagykanizsai gymnaainmi ifjúság vigalmi zárünnepélye, beléptidíj nélkül, f. évi jnlíus 30-án délután fog megtartatni, bővebben a raegbivó-jegyek szólanak. Kz érdekesés kedves emlékezettel bíró ifjúsági zárünnepély minél élénkebbé tételére felhívjuk az ifjúság ha-átait
— Piringer Róza nőnö veid éj ében az évi vizsgálat aug, 1-sö napján, szombaton leend-, kezdete 9 órakor. A szülök és nevelésttgybará-tok szívesen meghívatnak.
— A nagykanizsai műkedvelő ifjúság újólag erősen szervezi magát s a szünidő alatt jotékonyczélu előadást tartand. Üdvözöljük a nemes törekvést a kívánjuk a legjobb sikert, mely kétségtelen, mintán a lelkes ifjúság Bzép czéjjainak viszhangja a közönségnél is lelkesültség szokott lonni.
— A D^JSÖfcra közi bely»ég polgáraága és Fróf Fea^g^fi György mimster ur uradalma küzfltt a lagülflí elkülönitéa (.jul. faorrséit, hitelesíttetett a bizottmány által.
— Walaer Károly kereakedő ur Keszthelyről nyilatkozatot küldött be hozzánk, raely-Meriarielenti, hogy lapdfll^eiöbui számában közlött hibás hlrimtményt nem bocsátott forgalomba, azért az ellene irányzott vádat visszautasítja.
— Balatonfüreden július 7-éÍg a fiir-dővundég volt összesen álö. /él 842 Bzemély.
— Zola-EgerBEegBn Kendy Gusztáv igazgatása alatti azintársulat víditgatja a város komor egyhangúságát. T. levelezőnk a tánm-latot jól szervezettnek s válogatott képzettségű egyénekből alakultnak írja, azért bizton hisz-szük,, hogy a lelkes zalaegerszegiek minél tö-megefib pártfogással visoltetnek a magyar Bziné-ezet iránt, mely vidéken úgyis oly árva, oly elhagyott, a kovéshbé becsült.
"Domborun kis gyermekek mellé egy vak egyén alkalmaztatott vezetőül, ki a benne helyezett bizalomnak meg is felelt; azonban legközelebb gyümölcsös fára mászott fel s arról leesvén, azonnal meghalt. A fáramászást többször gyakorolta, sikerült is neki, míg végre áldozata lett merészségének s nyalánkságának.
G ró i Fob toiic h György minister ur áa^ttéreszti uradalmában egy rendkívüli zápor oly annyira letarolta á mezöségBket, hogy eá idénre semmi hasznot tem vehetni róla,
^F- Akeazthely i oraz. gazdászati fölsőbb tanintézet hallgatósága, a budai népszínháztól vendégBzeropon ottmulató Kocsisovszky, Borcsa kisasszony, ugy az ottani színtársulat női-aze-mélyzeténuk szíves kíizremüködésével július 30-án mAkedvelői BZiníelüadást rendez. ,Gáz^\' daazeain.* czimfl ií felvonásos vig operett a hallgatóság dalárdája- s zeneszeniólyZetének kÖzrtunükoVldsévcl fog adatni; írója nevét vem ismerjük, zenéjét szorzó Kurmokker Jósoef;
személyei: (Lifiomliegyi, ÍGldta ur) Kijáte Qojs. (Sándorr nar^ázdá^z^Küt-cs Edc.(Zflra»k Béla,-Vjtós Viotof," Szomjaa" Pista Sándor barátai, gazdáaxok) Özovjak Dénes, Iby Feranoz, Sohaf-fer György. (Accord Alfréd, karmCBtor) Török Lajos. (Szobaleány) Czokóné aasz. ..(InaSj Lili-. omhegyínél) Szarka Elok. (LevéÜiördó) * ^ * szerep kioaztáflflál.-TürtónikVighoIyttfl Liliom-bégyen • idő folyó év és hó. — lízt megélőn „Becaühitszó." 1 relvonásoo vígjáték SzigQÜ-Jó-
\'zseftlla kövotkezö flzwep^azétósztissaí^VíSzik-lay U>ó, íbldc* ur) Terestyéayi Gyula, (SzjklAy Gyula, TinokaöCöcae) Btl-kersy László. (Róű fogadoti leánya^lKocsisoTazky B. k. a. (Bérezi Ákoa)8cafftrrGy. (Lucreiia, társalgó nő) KUraé\'
-aaaa.^Lf\'d^ szobaleány) Liptay I^aura kisasz. (Inas) Gogl-Lajos. Törléntk Pesten. — Helyek \'árftí MoW frt Támlásszék 1 frt. Zártazék 80 kr. Földszint 50 kr. Karzat 20 kr. o. ért. Előadás kezdete 7 urakor. Mi nagyszámú kfl zonséget a az u\\uadásb»n szép sikert kívánnnlt 1
— Betörés. Folyó hó 20. éa 2l-díke kört az ójfélí órákban Bogdán Gyögy uloó-lirán-tání földbirtokos ur lakát, Muraközben, hívatlan vendégek látogatták meg. Kifeszítve az ablak rácsozatát jutottak be a szobába. A kár maghal adja a 70U forintot E betörőinél hitcl.V tudomásunk ezeríaV legnagyobb vcezi^ég^t szcnveduLtt, a jelenben Alsó-Hrástyáuban ur tozkudó két báró Knezevicb- teatvér, kiknek egyenruháikat, fehérruháikat, kétcsövű fegyverüket, szóval majd 600 fH ártókÜ holmijukét vitlék el. Az eset a járásbeli szolgabíró tekta. Konyary Mihály urnák jelentve lön, ki ismeri erélyes eljárásánál fogra hiszszÜk, hogy rövid ido alatt képta lw&d\'a tettesek nyomára j&ui.
— GrófFestetiobGyörgyö racelleD-tiája f. hó 21-én a déli grazi vonattal érkező-1 Gaák tornyára. Az ind óbáanál az uradalmi tisztikar várta. Mint hírlik, f hó 24-ig inaradand Murakfizben, mely idfl áhilt szokott évi komiját végzi jószágain.
— LadbregrŐl értesittetünk joi 13-áról, hogy a nagyon rivataroa idfl itt annyira dühöngött, mikép az nap a villám a berezeg Batyányí uradalmi várba kétszer egymásután beleütvén, éspedig a nyitott ab lakó o a konyhába éa az olt levő segéd cselédnőt a padolatra leterítvén, sok idfiro eszméletlenül elkibitá- A szakácsnét már aunyíra érte a villám, hogy az a konyhában azonnal meghalt. A tiaxt urak aa asstalnál mind megmeredtek, midőn a villany hatobxiA a nagy épületen kereazíül-kaaul száguldott. Ugyan az nap a ladbregi BzüUőhcgyea egy azalmáslakba ütvén be, azt cl is hamvosztá. Az nap négyed-szer is az ottani lakosokat nagy rémülésba hozá o Lughrtígeö égy fábaTIrFén,"még1(eininísité. Itt talán állhatna az : Hogy & földfiaji kérlelhetetlen természet hatalma ellenében m Istennel ésuzel védhetné magáL De mint halljuk azon 365 ablakú hatalmas várnak meg villámbáritója
— Alsó-Doboruról pedig-a követket.J tudósítást vettük : Egy itteni igen jó állása, lakos F. M. a legrádi hegyes a rablókat nyomozó pandúrokat, kik arról értesültek, - hogy nála a rablók fogadva valónak, a pandúrok be akarván hozzá menni, ezeknek a bebocaáttast megtagadta, mig az illetők a beférnetésre erőszakot használtak, a pinexo tulajdonosa kaazával nyakán gégéjénél egy metszést tattá a.fóldöp yl-alélva verében találtatott, Ü azonnal ^erlakra szállíttatott alőbb gyógyítás azután HvaSatás végett \' J:";\' ¦
— Muraköz, Van jelenleg a BEÓp- muraközi ró na vidéknek egy a zágrábi érseki megyétől ujolag kinevezett derék alesperese Föfcbztel. Bzent-máriai plébános MihaBea József ur, aki — mint ide való honfi J— térékany fiatal korában a katonai pólyát, mint cs. k. huazár kezdé és olaszhonban folytatá, azután e. papi pályát választva, már régóta megérdeazdá a fényesebb előléptetést, ki is a volt kSvatvalasz-táakor Letonyén szónokolván azt mjotslá; kogy mi muraközi választok csak nyelvvel vágjunk horvátok, de szirvel magyarok! (Igaz, aljénI) Legyen a világ előtt ezen fényes vallomásának tanújele tudva. ..... .:,
— Gyors lovagló, InkeyLáraló ur ő Nagysága kis fia igen vcszélyeseQ beh^Jévés, az orvosok az orvosság gyors alkalzoaaásától feltétalezték a kedves gyermek életét, arra egy ifjú cseléd, ki a keszthelyi futtatáskor is dijat nyert, Bécséről Nsgy-Kaigaára lovagolt, itt as orvosságot megcsináltatta ¦ igjp1 várakozva is, tért viaaza és az orvosságot félórai időköz alatt kézbe adta. A beteg néhány nap múlva meghalt mé^rAm-ígszomorOxio^ziÜÓarleijwiB^ —\' a közréamvétbeo. ¦• » 11
Somogy-megyei hírek,
;„ Kapuavür, jiilittsaií! 1868. ~-ix. Múlt héten egy lotÓ^íTáatadtugyancsak felültotte a kaposvári kösonaégot;__im-
pertinöns orthographiával irt birdgtrnény által adván tudtul, miszerint 0 beutasva: Toínát-Ba-ranyát, Mesicót és Abyasiaiát, akkor mag akkor a „Korona" vendéglő kertjében 66 éra férfi létéro egy 15 ^ces nő hangján, fog itrtak^tii a ft küzünséget tapsviltarra ragadni. No persse sokaa nfentok ff-csöda: bámulásara,-éa ffflziili^>á>ták a syréni hangok megzendülóaét, mi Tégré meg is történt,\' de mintliogy szelíd ¦ kellcdnviiéi . hangok.halyett viaszataaritó ós fülsértő aivjtás jelentkeaett.\'.. a jó közönség fülcút bedugta_B morogva szökött meg a zsebelő elöL\' ._r
h. R-ábló türtónotak.- TagttaA Jnhdaö AndrAi éa társai a nyireai pnaitan «aw\'álltak: Hat jáger és «gy pandúr volt nyomukban fl fta
említett püutAn, hol • ategéuy legények a <^Ár-dáhá^ i*^-"\'at\'a^ia^ ^ ókpt óh n
raíxditót lépésre illó kocaifiiiri alatt
az osstopoktól fedesve, állast vettek és d. a. 8 órakorímegkeaíetétt a tllsv A rablók *a ajtón b ablkon ki-, emesek ugyanott belódöatek közel 3—4 óra Koaaait lít^a], hc^ véaarteaiget szenvedett volna. A tenníeTÖk közül e ttls alatt 4-eo, köstük DtubÍii is a folyosón kiazaladv*, menekültek & vadászok BUrQ lövései daczára, ceapán _ állítólag — Druzaiut érte Ubán égy lörfa, melyet azonban elvitt éa társaival eltűnt a nyom elöl. Most cnak inugn maradt Júliát*, kinek en ostrom. alatti vakmerősége (palaczkokat tele borral dobált ki az ablakon, .vesztek igyatok tik ts" stb.) egész a regényeaséggél hátáros, mig végre, inidún a ; pandúr azt kiáltotta be Baki, „hogy felgyújtják rá a bAaat* aaía végét akarta szakasztani a\' mnKttAgnakt*meráaz«n kiállt az ujtóbn — két töltőtr duplaftgyvert kezelve — visszafelelte: „azt ne tegyétek, mert jttca mások ia vannak, jertek-fiiatok\'meg* éa a végtelen bátorságon a elaxántaágon, ramtegy.ííkibuh üldözdk homloka eBtt szinte menekült Ekkor a jilgerek in uli^ kliioricttáíí mélíiri üldüzték7 míg végre" a gyótai erdőbe menekült, hol akkor már más pasatok, pandurság sat sst U G*azojiWén, az erdőt zár alá vették*— éa as egész azon szuren-csétlen cstaatrófával záratott be, hogy eati 9. \'fjlO órakor/ a ibaltkor is említett Bogyay Viucze ur, mint a paadurodg vezénylője, FajBz-ról egy vad-isi badnagygyal —¦ vatt bir folytán —- a/inte u\\ liily\'l á&ínére érkezvén, niídöu a kocsi,- megállt, a az említett patronnal és egy vaklfívésael }n)lsilótt volna, bárom vadász ültjU, kik őket nz előbb menekült négy rablónak tartották, tQzzd fogadtatott A kocsis, kit szintű egy lövés talált, azonnal meghalt; B. V. pedig karján megsebesült Ezen azencHétlunség az egdá* Ujaadüket megzavarván, ma Juhász And. békén alszik valahol és holnap már bizonyosan társaival rabol,
b- J ub ászt ni egfog-to egy pinczer Be-BenyÖí^ ^áníiiiott~a mulí napokban. FedTg a törtjét.m^.. volt Jiojyr egy* ba nem ia épen. ártat-lan, de aeni ia jelentékeny veszélyesaégü csa-vargu bemunt a korcsmába, rendelt magának i!a „társainak" Juhász nevében vacsorát, nztán neki ült és ivotL A pinexér is azt hitte, jó fogást lesz, neki > . . itatta nyakra fóro a jámbort és mikor az elázott, nagy híresen megfogta, du a csizmadiát, mórt másnap szépen kisült, hogy az nem Jh^áaz. Caak borát sajnálja niuat már, melyet nehezen fizet meg a vármegye.
Sándor, Dvorzsák Oyiirgy, í\'utz Üyürjry. lro-dascgtkiekkö r.Bortl Vilmos, Filz Feronéz, IUt-tor Lajov, Kuszeoita Antal.
Vaa-megyei hírek.
— ------- -SMmböttrely, július 34.18Ö8.
•-Műkedvelői előadás. F. hó 19-én a helybeli műkedvelő társulat meglehotes siker* ml adta a „SóthuBEár a égy bakancsoa" czimü vigjáttikot, a daczára a kevea idCook, mit bsH-, repeik tanulmányozására fordíthattak, fonna-kadáft nélkül ndatett kiváló üpyeítaégvt tanusí-lottak Bauer llóza kiaaííRzony a Tóth Jánoa ur," n tubit! szereplőről in dicsérettől azúlhntunk. — K-ülöuiia elifltnorcaUnket nyilvánítani el nenr iimlaaztliatjuk Horváth ur irányában, ki a ku-liflíiák « a-docorótiók fustés^ben semmi kivinni valót nom tapyott hátra. Daczára azonban még a bölcsőjében levfi társaság tevékeny seggnek,. tiőt anyagi áldozatokkal osKZcköli\'it fáradhallun buegóságának, a közönség rúazvétlentiégo miatt nlíg állhat Bükiig fuun, itiurt most ín l-l páholy kiizül 13 ürta volt, kívévu néhány szárazdajkát, kik karjaikon nyugtalankodó kisdedvkut csitítgató dndoláaBal nétálpattak fel ra alá. 8zeret-\'\'j jük azonban hinni, múzerint színházba járú közöliaógílnket oum nWvt\'tli>nség, bánom egy novuzetea névnap tartotta viasza. De komolyan rodzaljuk, söt megróvjuk Vajda ztíiiuiárBUfiágát, ki ESerzjJdtae dacziira az elúadásra meg nem jelent s ugy kellett az utczákon néhány rusz czigáuyt öaszefogdusni, kiknek fiilaúrtö uziiiczo-gásai oly kell t; in ellen Ul hatott u volt k;i/riuiklg kedélyére, a daczára anuak, Ungy a publikumot mulattutáá helyett inkább kínozták, még i irtot fizettettek a bojOtt pénzből. Özumbiitlielyi Bzinbúdé, akarám mondani, színház, mikor válik nálad az ige testté? ! !
* Főméltósága Herczcg Eaztarházy Pál Kismartonba jött Bécsből a nyári hónapi>-kat ott töltendő.
* Fogy vergy a kor la t. Az űj hátnl-töltij fegyverekkeli gyakorlut Bxumbaton ismét megtartatik.*"
* K u g 1 e r kisasazony leáDynöveldejét meg-szUntotte s Triesztté" megy egy groti családhoz, mint tárBalgÜDÜ, az édesatyja állal készített éa művészi bHcác^t"ftn^\'"tö0b"",8zazrá~\'lmín^ olajfuftünényok árverés utján, bámulntoa olcsó árun eladattok.
* Scbmalküvitsnó Franciska nflnDvnl-déjének oyilvánoa próbatételú f. hó 18-án tartatott meg. Meglepő volt a fiatal leánykáknak gyünyíjrü kézi munkájuk, melyek közszemlére
, valtak kirakvAr-jeleaen feleltek a földtan, tör-tíínulem, Bőt a régiség és számtanból is.
Soproa-megyel hírek. j."\' .m?í". rfiés- w.°."if^.B?tí^
r D"* I igozságügyministur unit várjuk falaink kozé,
ftirproo, julins 24-én, 18lM. , ^ a honvéMclrai kérdésnnk megoldása után
— Hivatalos. Ezennel közhírré tétetik, Bzülőfdhijérejflní Ígérkezett____________ .....
Hogy bzw kirrSopnin vároe ko^naégeneít feltor- j — Nagy ságos és Fűt. Bitaicz Lajos
jesztéso iblytáit az eleve aug. hó ti-ára kitűzött [ szombathelyi azékeakáptolani nagyprépost urat,
soproni* selyem vásár oapia u ugyanott auguaL < pdspöki helyottes a a magyar tudományod nka-
hó atolsó bét/újé a lArtatni szokott orszáj^js vasár i demia tagja s-bölcsészoti tudóst ó Apostóíi Fel-
-napjára tóteturt át Pe11en, jul. 14. A fÖldinivoleV, i|»ir- éa keruskedeJmi m. kir. mi- 1 Disteriumtut 1 ¦
— A lopron i pémflgyi igazgatósági híva- j tal uj laeaeiyauhi; Péniugyi igazgatni helyet- i tessé pénzügyi tanácsosi cxJintnel éa rauggid [ Chemy Mikláa. Ebfi pauzOgyi titkárrá : Scbal- | lersteini Trettina János Pénzügyi titkárokká : Fú^jF«raMoí -iíaixejjr Jánoa, Qlaser Uezsu, Sch«arta< VioeM, BBhm Jánas énHayer Józaef. i Első osztályú pénzügyi fogalmazókká : Sohix j Giíza, Fribücb Aggatoiif Czlhulka Gusztáv, Sciwarzböch Adolf éa LiohtsMteíii Antal. Má- [ ¦sodoaatályB pénzügyi fogalmazókká : Sonnen-vond Maná, Kgger Lajoa, Sxitgéoyi Béla, br. Monradsheim Guidá, Iroda re&túvé : Scidl Józaef; Iktatóvá : Huasár Imre. Kiadóvá : Loeazl PáK•Lájatnnnxdvá-t-Oraaringer Károly. ElsÓ osztálya, pénzügyi irodatíaztekké ; Haimeir Náadur^IfoMDBtingi Irtván, Matia* Rezső. Má-Bodowtdljra pémalgyi irodatiaztekké : Kjgpáesy
séga borani ezünzetes püspökké legkegyeluie-meaebben kinevezni méltóztatott.
Myllfc Fosta.
— Sa. A- 8í0inb*thely. Bitreien vamflk " alkalmilag hutai! Boájuk,
— V. P. A rÍKÍnLl marmlt.
— ,Vit ti ti Tlligtilannnk iHnórc.\' ciímB, eluntára lapin ti n humoroá* csikket eltt-ttnk b nlkalmllas hotínilni fogjak. JeüetnnÖ, hogy ai Unt pellcDgérra ¦ gunytárgy^ a TrakliD* pinci ért, aki maga meg ürflkBten bn-r/o-juliaii jir. Ugy r&a aa, bjs orrot máat fYdgrita&i akar, Qld6n mie; mafia éppen aion lieteaaágbaa asanved.
TiBCZi
A ml----
A ml ás jgnek á DIcíS iáéira naji, JiUfla, mint\' égkiraly, örfl\'\'ktial halad :
üti üríga kod*easm \'
A ml a bujdoíii Kpjjaaak a hamily ilolyben, lalol ftldöaBIt nictDo uayit talál :¦ Tb as *as7 danekem i-Oh dráfa kedrraent !
ml e
Kopár (nrinciaken
iliilog nlatta a 1 nradl utal pUie-i
y a lengeron , . a d^rgS vi-.»
Mi vf»;rlj kIVtí
„-Küzejgett ünnepély.
a várva várt -nap, u me-gtiyitáai ¦
Mulnn a hajnolun
S. BAJÚ JKNü.
Egy jóbar&tom életőből.
¦ FulrwüU.)
Min luu ízava azt sejttette, hogy igen nagyon caalndbutott már az életben fl ez hagyott oly sötét barázilált nyomot lelkületén. De ki caal-hatia vulna íijue; ót
;AuguöZtus hó "--gyik napján elmegyek hozzá, nem vult hon, anyja i\'ugudoll, s raiiJótt kérdez-föm vulna, emlité,"bógy leánya vidékre ment, egy kíizeli rokonát látogaiandó, nias napra várja. Nemsokára távoztam s elmentem a nemzeti színházba. Csak liarmadnap mentem ismét
É-oegelócOteg X mint azerzOdOlt la^. áU káaát Budára, b engem kárt kntték kr«, éa ÖTuliein sem aaolgálatót tobétni; i .beavattok családi. körttlményBikbe;_
nev«ete»en, bűgy B. édeaaiyj^ Jd B fcrí; radalomban tábori orvot volt, külföldre .m-ane* kült, a a család tönkre jutott. Uiadea aonytra \' felkórbácaoJta lelkem raélyébfil k Írnak**f bogy magányoB perecéiben így kiáltottam fc) { .latenem 1 vajba éa lehetnék, az a szereneeéa halandó, ki e sokat szenvedett család kön Veit letörölhetném !*
• -* *
E, ugyanez év öazén gyakran panaszkodutV hogy bétegea, alkalmasint a dunai fUrdőbeu hűtötte meg magát, nat —
Kgy izben kér, kisérjera el a színház orvua-U. hoz, ki a családnak bizaliiaa családja Vult 4K-búl. Én kéazséggel ajánlkoztam. Az urvofl ée E. bementek a bcbíJ terembe. Néhány perez\'múlva L. könyező szemekkel tér vissza az orvossal;én! vigaaztkltam; bogy nó búsuljon, majd meggyógyul. Az orvoa onmoly got t,- dn én nem ér-\' tottem mosolyát. Távoztunk. Az orvoa nem rendelt Btunmit bcjd. E, véghetetlen lovert volt éii vigosztalbatatlan.
II.
Egy ízben, midőn .meglátogattam, a szokásos kézcsók elől vissza vonta kezét, nem tudtam okát, kérdeztem, bogy reám haragszik tán ? -— Mondja meg, mit vétettem, hugy jóvá uhesaem azt? Nem szólt. Iaméf kérdeztem. Ekkor r áfm n é z e 11, o tekintetet nem felejtem el íoba. Nagy szemeiből must azt olvastam : távozzál,: nem akarom, bogy szerencsétlen légy, ha már én az vagyok !..... . ...
Oh, bár ne ia láttuk volna\'egymáit többé noha, soha!
Egy hangot sem szólt többet, —- Távoztam, reám asm nézett. r
KerüibelOl két hét mult el. E ml rejtély volt előttem. Nem tudtam magamnak megmagyarázni tényét azon pereztőt fogva, \'midőn az orvosnál könyezni lártatm. "" " 7
Egy izben az anyjától levelet kapót, melyben felkér, felejtsem-leánya gyermekea"mBga=^~"" viseletét, s bitűgasaam meg őket, esépca kér.
Elmentem. Az anya leányára nézett a leánya rám függesztette szép, nagy, igéző Rzoraeit n Így szólt : haragszik még?
Oly hangon ejté kí e két szót, hogy a szem-. Bugarak kÍBéreteben meginditotta, és . érzésre gerjesztette volna a kóazikláL Meg voltam bűvölve a caak ennyit tudtam szdlni: nem haragszom... A másik pillanatban t&ár ajkalmhoB : emeltem a kis kezet, mely e percztól iog\\% áldás helyett átok magvát szórta a tt-nyeaztetéa : i életem utáin. E vészes pillanatUil kezdve elvolt intézve BOraora e keTH3fcezóbtín7 a Isten azzal vert meg, amivel másokat megáld, mélyeit éa hőn azeretÓ szivet adott,
A színién Ördöge megszállta e leányt, eddig csaknem kösönytta volt irántam, e perectől fogva rajongó, szerelmet, feltákenységet Játszott, oly híven és oly mérvben, bogy nem maradt" időm magamat tájékozhatni ez ismerétjén bol- : dogság régióiban, csak azon- vettem magamat észre, hogy megBemmisDltem enmagam előtt." Megszűntem Önálló lény leuni-^Ereztem, bogy_r életem, üdvöm, halálonv akaratától, asenAinet"
el, fl amint belépek, egyik ágyon egy 3—4 bö napos csecsemőt pillantok meg. Alkalmuaint Ó8Z»F,ettók meglepetésemet, mert E. k. a, édea-anyja csakhamar elmondta, hogy egy szegény cselédfélo asszony a szomszédban meghalt s a kis hátrahagyott anyátlan árvát szánalomból Ö fogta ffhTH há Isten engedjf^^tB nevoK a novo Mari. ;
... JÜgy.kiesé különösnek tutszfltt előttem e nagylelkűség az ő helyzetükben, de annál nagyobb becse van letűnnél a jótettnek — gondolám.
E. k. a. panaszkodott, hogy a kis gyermek bizonyosan beteg, nagyon sokat sir, a ez neki nenr kís alkalmatlanság.
Harmadnapra levelet kapok, hogy d. u. 2 érakor menjek át tumstéare, a kis leány megholt — Átmentem, a lelkész nem sokat váratott magára, a szobiban kavcaiina után béfaen-telte a kis halottat s távozott, a szertartás véget ért, én karjaimon a kisded koporsóval, ö éa
édesanyja beültünk eg^bhit kocsiba, kis idő , UiaQtisatoi „jfc^fc dűn
múlva a kerepest temetfbn vo tunk A sirató ^f/^ ^ \'fi fi t^ifettapMrtait ^
már várt bennünket a ^^^-^^ szemei\\%t nyilt fcönyv volVgyenge bitéWry
Öemmi jel som tüzetett feje íÖlé, de vizsga \'..... •toV--B ^ 1
tekintetem észrevette, midfln E. figyelmesen, mintha lelkébe akarná vésni a helyet, körülné-
zett, b a Bzélsö sírtól kezdve megolvasá, hányadik a kis névteloD sírhalom, azzal a kocsira ül-tüak a hazavágtattank.
EL mi igen különös volL Egyik pereiben a szokottnál derültebb, a másikban meg szótlanul merengett\' egy ponton hosszadalmasa a függő tekintettel.
¦Nem sokára távoztam.
viaazbáb, melyet tetszése szerint idomít.
E nó, kir én angyalnak hittem, és imád- ¦ tam, ördög volt
Sokat csalódott szive megfásult s leíko vihar rának moraja túlkiabálta a lelkiismeret szavát \' Csak áléxáít őrizte gondosan, melyek kosul a körülményekhez képest legszükségesebbéi, ma-" vészi kezekkel tudta megválasztani és bámnla-toaan kezelni. KEÜD JÓZSEF. ,
(Folytataaa kör.)
ejobu réaa^^intl# tomMaa antáat sradnesrek eeyi4ajfllt, laajta tatárt U*a ilS a kBlíSldt gabna-piaaaokoii aa vlmsiias.y;aaak -a aSvaktl aaükiáglit miatt tag ra«jrakadalj9atatad.- Eaaa alapból kiladolTa Ulm kATBlkasltaV/SaalUrd baUBUl tartájt Ha aa aratáa ík fceUBIar bsfÉjtarli tS falatlttas •ladnl«ali aok leia; aay a* ank Is./ptaak aavi, a alsbb rtgy "ta%b * emeanv&fUsak •áffádaa kcaywlaaL Eaea pillanatba* m iák BBagaaafc aiig, aaka a ráfi ejabnaAr "nyosiTB, van^aJaV mif »lJBidlr |Jíi«b haanab pia-
A< A»s> kO>«jkaa|k :
n "Ht&iet^oeáJÍ teteted
HAűT-KaHIZÖÍH, jolioa a* «« \' - *t*á-aawWaI inirBnkinL Tsfs>iajsfc» Ha rí al-ai fbnlaicjr*. 4 frt 80 kr. h0:-fl» ,f«* 4 fe-JO-^ONT ST-te\'-ft 4-5 frl-W-kfc-faa«n^t«|M.2R^«_itr.;Tt^-aO.ÍM. 3 It 75 kr. li\\aa KrtmHmtk+p—níKL t tt. 60 - kr. U-lS fata.s frt. 65 kr Ara* kaaBskeRM, W-M fti fr. »6 kr. BT-6ÍÍ fiU.-l. frt. « fer. Kitkorlesa M frt 40 >\'-) 3 Irt^Okr. KakjsriflaastuiMaqBantin) 2 Trt só kr. 2atr-4»-4? BWr\'l frt 40 kr. 4T-4H fos. 1 AjtfiOkt.i Pabsaka ««U.ttlDU. t irt 4b kr.
Jts S frt Tft kr P«Binrrlah.> 4 frt - kr.* í>aianl7, tarka S frt 90 kr. űaV-í alaSrcndU <Ü forint — iraJe«AC^ — -
ty Z Xa K "X*.....l4 I FL 3XT o ^
LbUtsk: mii*. K i r á 1711 a a I 0. it. IS frt 50 kr. lián(f]Int niL I. ia. 18,frt — fer. Láagliast «u 2. fiim. H\'fri fiOkx. Ziemlaliaat 3. aaáai 12 frt — kr. Z a e m I e 1 1 B s t 4. aaátu ll frt - kr. KonyírH.iat 5 ai. 10 frt. — kr. Kanjr^rliaal 6 Bi. 8 fri. — kr. Keny-t. m. 78 frt fer. Kany-L m. 8 as. 6 frt 50 kr. UoulSnu naia, t. alám 7 fii. W kr. B o ¦ • \\ á n g maaaija 3. aaim fi frt, BO kr. K n k o r 1 o a a 11 a a t mai. i~{fc~tO kr.
UBBfétta. Uea máaaajs - fri - kr! Via», m,.
110 frt 10 kr. FajTBTii.ayBri tn. 16-18 frt — kr Paa^tTÍ «tira* m. 18—SO fri — kr. < Oyapjuflni.m 110—111 frt. — kr. Gyapjú határÖrvidéki m.— frt
— kr. Fabírrongy m. Ü frt Ö kr. Tarkaroagy m. 4 frt. 80 br: \'Bxalma m — frt. B0 k, Eiina m. 1 frt
— kr- Eify kára mup 10 kr. Bnrffonyá wdrBJa 1 frt a(A kij_ HarhaljOi dirai, nehía masaaja W—6& fri. "Saa^abSr" wárM.TtBnnyS mákiAjk 64—6B frt Borjn-
bSr fejjel 100 100-105 frt BorjabSr fejnalkai tata.
110—Ufi fr. Birkabőr 100-a — frt. — kr. ;
Bsrfth\'VvidikaakbeÜ újbor 1867-dlkl, fohír »ft-ry aelulfiriakálá 4—6 fr. VidikBnkhali á-bor 1880-«&• beli \'«M y*Cr «cklUer ak. 8-10 frt -, \'kr, BalatoD-mBllékÍ;lM7-ball fohír «U 4 -fl f t. - kr. 1ÖM-65-b«H fah. t. acfatl. ab, IO fri — Vr. Somlay tBfla-flfl-Uell ^kAja ta^l&r-frt — kr. 1867-VbIÍ G-frt. ^ kr.
Badacaonri lMS-65-baU ak lt frt. Ifi67-beü akíja I4;fr — kr. VliUuji ao\'flaokaaaxdLfakata, lBG7-dlkÍ akjlja a frt. — kr.
Sfllrmn (per grad) fokonkinl — Irt. 48 kr. Sairrspá-llnka h»rda»al »0 fakn 3i frt - ki. TörkHypiUaka hordáTal S0 foka 1B frt. — kr.
tUsataOZi ánk: Harhafaaa foa^a 14 kr. Sartfokoa ftnlia SS kr. Baalona fnt 49 kr. borjukna fat 34 kr. "JnhBüa-fafc 13 kr. Zalrnak fal 46 kr. Aaatall fontja «6 kr. Lanmagolaj fnt. 3fl kr. Kppcaaotaj fnt 37 kr. Petroleum fntj. «0 kr. Cankor flnom fa^r 48 kr. Káré fay.,40 kr. Koojhiuó fa^. 10 krT\'UaihaaÍBak fontja 4 kr FanffjüBjortya fnt S4 kr. Saappaa fnt 84 kr. Klaskáaa itcsaje 16 kr. KOleakáM Iteaj. f) kr. Hajdina lfceal. ü kr. Fo hír bab (paaanj) ItesAakant 6 br: Tarkabab (paaanj) itcaj. B kr. Árpadara fontj 14 br UoraA tUa. 10 kr. Lnd, ao^iapf « írt,a ír. u-10 kr. tód kUoU B írt. ü. SÖ kr. Kaeaa bárja l^frl-j--kr.-Pajká pária a frt — kr. Ifák-toja* « darab 10 kr. Bertís 1 DiBiaaj 15 frt.. Sarloa S miaaia GO-60 frt Újbor ItisíjelO kr. O-hor iWa, — 16-kr. BallrapA-liiilia Itcaj. B0 kr. Kaalaaaí aSf Iteaj. 10 kr. Paall iftr Itcaj., 14 kr. Ketnínyfa\'ölo uáiaa ö frt— k«. Nyert fa nlq 8 frt. Pannin marflja 83-kr. Egy pár oalrké —, BO\'kr. Egy kii aaalaea eflltoeb — ír — kr. ......
Bécsi pónzarfolyam, Julius 35
Bc/6 metaliquea 69.70-, Ö*/0 aemz. köfoaűa 63.75; 1860-ki álladalmi kulcsba 88.^0; bank-részvények 7.&D\'; hitelintézeti réazvények 214.-ÍK); London H3.80; exüst agio IIárnny darabja 6.45 kr. -
Heti 33.»ar>tó.x-r~
JBlfcM, 2É-W ass.Uj f8SS. ; :
rToTartAtta^wH L-f
- 4a heti-nap
iKalboliki
tár
Kath. L». Aa La^aaáctalan ¦á/irrii. takáca XVI, 1—8.
ifiT^asaraap\'
HítfB Kodd 8a»ra. CíűtörMlc Pántífc Baok>bat-
Aaaa
rPaatalMa-, laeat pápa kUrtU Abdoa, Béna. Lojr. Ignita 1 Vaa. aat Fftar
Felelős azerkesztö : Wajdtt» Jottrf. fit.pMitzerkesxtó : Bitöríl Lafos. -
^Taii-e olcsóbb valami?
tt J> E..T E« S. _ E K
1\'\'AVISO tf î*r*^p»11-,t Classa járónak U-
¦aafatfJ^bUtoeiték mellett, ngyan-;4*OSo"ra «bneaUIvel 1 frt DU kr. " éa Btg BSgrttseriel 3 ft 60,
- A.- Pampas nagy Ingaórák {pon-U. /rdala) flTeff alá borítva, StA ~ ia ttreg fatiéaael di-
ifltr * ramai kérdés,mntat-J"* taid diplomatajaldk.
:_î|/y kr B»*üá,Jru,ott napórák,
¦.**"*. ¦ eempufal eeybekötre.
- It-.ÖV^" lidi gyöngyöké.
kirakva mindenféle1
írtatokkal nagyságban.
S ft BO -1er Ugyanaaon (TjQ-aW ""^\'rBk valódi tOrklx ea gyöngyökkel kirakva
1 í> KÎÎ Irr Uii aranyból való
.k&vakkel,. még a asakembert » ¦. BMgtaalbaüil fele, mert eleven tasak** aeaaaaafyaaatlk aL
il - ff ¦ EtT D4rlorSIagsoaib ily kS-* ""TakkaL 1 ft ÄO kr egy pái hé>e)5-gt,mb. S ft 50 kr, «27 garnitúra ntlltak «i fülbevalókból Uy kövekkel. _
IU UV ,lU binai, férfiaknak goatansacsal S ft bO kr. Tal ml arany Uaea hölgyeknek 1 frt. GyOnyOrS Tslsal arSay hfllpy-nyaklinexok ke-
kOnBrnll an fol poi-oira-Eciat s&p-paadabo« éa Wlndsorsiappan.
Ag •alrartartd valódi tajtbóL
4 ft-20kr.^«h»»w««»^-
garnitúra brcnB-flntetbfit, 10 darabból áll.
AK J^j. Legjobb fogpor,-Kien * fa Bp ort Ól a fogak 8 nap alsB fttegtleatulaalí, megfehérednek és simává leesnek, a fogkfi, a rosi osag, valamint tuindeofélo esTonjn, lehetőleg rttfidedoa előnyééinek.
flö kr Ephea ROndöritö haj ko-WW " nöcs, ml a hajastól fürtbe aaedl.
JA Ur Butor-politura, raclyljel ¦»V Ai\'bárkiujjánpoUtin,sbatl(J perca alatt egy garnltiira botort.
15 If-l* magyar bajuai-
Q <V 13 darab valódi glyccrin-aiappan.
7fl kr 100 angol eroaloTélpapir /V Ai\'ioOboriiékhatdoboiban, aaiaea monogrammal SOkrajcsarral drágább.
BO kr lfttSftalesnjabb páten* MV all paUeskok ivó pohár-ral Bgybakatra.
**¦ Talmi arany medaillonok fölnyithatok.
Q A domborneuS gépek egées ** serek ea adreiekkel vésve, mernek segítségével aa ember sta-"fjÜHtt magának látogatója-.
vál6 sa• r»*im, í»
KO Irr Csókolj meg Isibe ülat-kssdSre.
Of% Irr 100 drb angol pátens lá-
Q í> a legdlratosb éa legelegáu-0 aabb tavasai hölgykaiapok, már dúsitvo.
Ort U- Valósággal igaai kölni-aw &t * ris palackkal.
Î ft 90 kr u«pi™ Ferkék,
nélaek éa fejakkel bJfintgatnah.
B&t Bemml ckinaeiast többé, mert a valódi «Oft olcsóbb, 19 e*e-megekét 13 próbái eaflilbSl, femje-leire lî ft 1 test nagy erSeaakSi, Si db SO frt.
pedig finom, aárrá járd fa-casette, mely tartalmai : takrot, homordan
Hbadea. ím- a legjobb mlnSteg biattaitása melleU adatik el. áifegraek-UbvOas: sek 1000 aj, eaeluarfi targyrâi való rajtokkal raa farnak. (lll-fi^) |
Uegrendeléiek pontosan da rendeien teljesíttetnek. \\
tfbaden, bárki által bárból hirdetett eredeti árakon éa dijtalanal valamennyi fentaevesett eaiskak egye* egyedBl kapha>\'
asietUt meg. «als ¦ kawtllaHaBe,
.......9
A Ieodoa4 rtSdtenrasytiék batároaatuaa> elrendelte, hogy az
St társaság raktára a kazmtt riU«W Béosaee (Tekktasbeo N. káayaaerirre éa asonnal aUraalttaaBak. Sabatkípest a 20,000 da< * —-m*—*—*a -"IT"1 **<*- nKt fmhtwntmBmy, BJUral_Tás*9U*BTB?
IssIVsaBlMBaabkeadSk antaU ken ifik éa bffiaon.abb angvl f-nlrting bBl BáM irmdklviU árákaaaletak aaUatlas aleaó áron meftaeMiljetßk. Az ~cfy\'a1aesánt árak, vluonyltra vataaennyi ealkkek nebéi aiiaSségébn \' eiéjsafákaa,\' lalBttahb érdekelhetik a mamin-egyénckitt ngy, mint limilil BiliH il.\' nini baatrnló sUdáa- atág soka sem történt, a alig b f&aUJonk íEL HawmHttatiaiuik Web* mrjecys&ekkel e
tant utadeo tOUakasáa aitkal i ^filcaakUamlk, mely djáráa- által Tea ran.\'^,
1111 IAO danb Táaaon férfiing a yjWWWWbrSn.eÜblil a ktg.
b Cajlf — miadeaféle aatbea álló éa eaintel-itrtfiQkrtóllJO, 2.80, S?0,1
s pontonon tu Ut jegyem árak ^ ¦acfoDtolaadá\' tavibbá, kogy ki sem elégitl láuftl viaasavetetnek, és a péns bérmantve
; es V« \'W MÍles resaletekbei Rio, Unttól iSfrtíg.
500^,\'B•*,J,
|w/V.,nt*t cn!
tabb anrfi.) íii\\ faotet minden db honin táljai»r8484ftttólS8, a0,35füg a lafeategfiaa mabb.
JJeuToUUk
gfilOkrlg. _ _______
10000dt!^,B «\'fi^^PîoAA\'db al^l\'a.övct *"™"»*M(»n«le W^BlwViu ríaaletakbBa
Va^Yl«sajalib »?1 aaJsä
10M mistattrtihlkrtól fcBO, %
darabja
20^52niaváan.n, »/l
angol fehérített " hécai
llSfafl» : Waswií oW bilMng, lIiWU wj.bb aaakás aaeriat,8
^mb^^^^-^"-- mftssfatakiaikésl-----
^^^Agpioosss\'Sí\'si;
Ml/adtMÍBI aadvatas éitkfli.-¦b \'V.Vf»«ait«B«tMba«4lf]g«p |amk*ftt, [Crtl^krfQft,>A),IJW,"*
ttáta (-frttal tt, 7; 8 frtíg féltneatoni kint kiahea saolgalUtra.
s^poos-ÄSfvÄs;
boMtsntl vagy baren I ráncaokkal, «Xartal Ijifi&pkrlg.
Isooîg^rjit^-
ßAfk db-\'angol fárada-daniBist aaslall kandfi, legnjabb ih-rákkal, ft, lf, 18 ét X« némelyre jtfaadamast ertéké>ak l/dadáért,!
otaniÎtmaJWtJiiiniÎEn íc^^ és Tidéki a» «géM oartrik Trirodiijnmhag tSwkOzMtctnok.
" IflBÄBBstoUB.—Vétddniél,melyek,,.., ...
1 portékáa Mal terjeinkediiek, G drb indiai jf- _ \' -1
\' lui il HiniuiHVtert- gin, "nuMmim Bw D. to
Helyis\'ozgá (J.p<?PB^Qbqp) pSjgijak|°
(IEPHAJTO-SZIJAINIíAT
a lcpfurŰBebb jáva-börbíil kdaaitve. 3UGÓ BIÉZ0A-3ZŰTYŐK, 8ŰBITÖ-LAPOK, legfinomabb gépbogyó-olaj.
valW Lafcrte és IWaillLOl-KŐlEI,
n melrekbúl lognugyobb rakhtly van :
GEITTNER és RAUSCH uraknál,
BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST, malomkellékraktár, fŐUtCZa 2. 8Z. (136-18,5)
nirBERBBjUERElflESiTIEfi
. r«W wa» 6cM Ist, b«^SZ7t l&k.
rjL^i\'. Beksal, aanbes aad Braba.mM»«,.
- iBene iLagor, bowTo aneTTaS» Stbent-Mjete werden längstens in 21 Sttudes tireh *ln -unaebliillcbe» Mlrfcluoi,r .<taimittU, gtaailieU,\' Mai matnalratid and aebauokkaft «riedor. b*ffMelh Bei Beatatluag Ulte um gman* A*. (rabe der Zahl der FSoaer und d<t Mnns-lnbalta jeden elmulnen\' Pacat0 Vcrocndnujea ncbiaö d4<r fiQru m. B«a DDcb.
- - Eituesdnngea von einer Fbuci. dei kranken Blerns wäre Rewflnucbi, MuoterBcnduny so*rie Briefe bitte n fraaebren. Nühtro A-tisknitfi «nheiU,
Aug. Stegarlst, Amtliche UTrkande.
~~ Dem Kaufmann und Fabrikanten. Herrn Angnet Biegerlet tob hier, Trird hlamlt besengt, das derselbe dei OBteneiebneten Btelle Ober 10^5 Stack, ^eägiilDae, adtlTenÜseiS Bchrifi-stfleke, von Anbeginn seines Oescbfliii bis baute vorgelegt hat. Hangen, 1. April 1867.
Stadtschultheissen Ami: 181-12,61 Hopp.
IZ ELSŐ „TUDAKOZÓ S KÖZVETÍTŐ INTÉZET"
hirdrti\'öe fVagy-KAEilsaáu.
(U3—4)
Jelei
Először 30 lu*., minden-további beiktatásért 20*20 kr., nzetendó. beigtatott jegyietkékre teljes fp.lTili^oiitáBsal éi bGrebb érteaitéüol Bsolgülnnk, WAJD1T3 JÓZSEF*. ^
Hfez eladás
Családtagok Sgye rendelése végett N -Kanizsán egy jó helyen levu háa örök-áron eladatik. Értékq 6000, ,évl jBTodelmo 600 frt
- Portás---......-........
vagy urasági báaboa ^^d^ssek BJánlkoslk egy 8, bosasasbidSre aióló, bisanyitránynyal ellátott pgjén, kl folyton el&keLG uraságok
bál siolgált, mint aiakács, de regeaiségi eiempontból ast felt soréin! kénytelen.
Egy fclsebbszerü
ELADÓ HAZ
Le reád1 (ík
aaonnall késspéns fisetéa mellecL
Egy gazdatiszt,
ki .biatoaitáaképen cser forintot kúsipénaben képes letenni, asól-cálatut kerea.
Egy nős müker-
téSZ kerestetik yidéki onwáfr-lioi. Elűnjűs feltételek ¦ kedveiC küralmény kinálkoiváu, ai állomás Ssenl-Míhály, újév- vagy Bsent-Qyürgy napknr lanne elfoglalható. B Öt ebben a tadakoaó intésoL ,
100 akó jó bor
.egéasben jatányoj^árert asaliad késbÜl eladjL.jrtgy-Kanliaáa.
Egy cséplőgép
baaználbató állapotban eladásra kénen áll, jó karban van s jutányos áron megJinreghgtO a űida-koió intését által.
Több kiiaTlrri^ nagyobb lakás
felCl értesülhetni intézetünkben.
A nagyhírű t általánosan kedvolt Dr. Forty-féle M^eblapaMS>á darabja 1 frt, vagy BO kr.-já»ol Usebb nagyobb alakban kaphat* tnáaboaó ¦ könvetitő intéselOnk-ben. Ugy Pilllcfa Ferencs gyógy\' ciííi omol Sionfbatiielrtl, és Sex litván pjóüjBieréíi nmál PécscIL
Mindennemű adAS-VdVé&kÓt pontosan eszközöl c tndatozó- g közretítöintézet.
NISEMOi\\»éElMÍ,::
pluviálék, dalmatilcák, albák, rochettek, Yclumok, oltárpárnák és teritök,stb. Ohina ezüst és tüzaranysott
^ot»etr.3aaoli. helybeli, ribnrinntnL, pariBral gyertyatar-(dk, fQatfirok laraénylarídvnE, airnlrlü-viatartő aHpasö-rioiumnl, lámpiib s|b.
C^bázi-, czéli- és iskolai-lobogók,
BtLDICHINUHDK ÉS PUTFIUL ESZIOZ, KSZTTŰ.
s a leggazdlaf afefe&s kiállított OBNÁTOK,, és minden"\'"
\' EGYHÁZI SZEREK
logjutányqsb áron kaphatók:
:v gTárraktáraban^ váczi utcza lö. azám a. PESTKlSf.
t^^BJ^EQyzÉHtEK. PTASrJiSPK KÍVÁNATRA BEKÜliDETSEK.
AZ ALTESTSERVBEH szenTedőstiiek.
Blaonyitványok, (leveIkiToaats%.)
Mélyen megbatra érnem magasat, kegyedet todósitanl akarom, hogj sérfkenocaének 2 tégely haSBOáláia által altcstsérvembGI, melyben 4J tt óta sokai *sen*edtero b igensokat hella aa agyat firisnem, tiljeaen kigyógyni-tam, ngy hogy 68 éves létemre mindta ?gyemet elvégeihetem. , —Mahl.e n, a Bajna m. Wartemberg. mires. 15.1868. Hayer Kriaztláfl, k0i
Noha ele in ti aérvkaBBcaekea bizal-tohi^ nem, volt, mégis aÜiatároaám ma-gaisftt vele egy kU Hírletet tenniT valóban több in-pók éa esomb-tArttoé) IdtflnC következménye lett. Ó-Terra, apriL 1.1868.
Ur. Stark, kon. Btabasra a. !>¦ • A fenn aevesett krnfíee a Mtatárátal 8TURZLKEB61ER BOTTUEB-tél |4sri-aaeméei, Kanton AppmaaU (fl«lrwd») radeibai* imtg, valacalai -FaVsaagyl f-,8a. Marii "-boa cilmietl gyÓKTS»^ri:oi nr által, Peaten; és UsTOotB gyÓ^asarásB nr által Zágrábban. Éftr" Eiry t^ely ira 8 frt 20 kr. o. é. A dy bektldand8. - A gyágTiiáa gyula dás nélkül legtöbb eaetbaa, kisonyoa.
HajináUU ot^altiaok Maopyitrány-^1 traite; ; fl44^-lS...I}
Bécsben, belváros, Börhiergasae 2. sz.
kíaatett .
kitűnő határát újra megerősíti e biionyitvény.
íjon ti.stolt orro. nrt _ t
Kadre. köteUoéffwnnok Unierom ufli ilttlfelWliU, a sumníi bmb.ri.iKr. Irt OTíiti: AMlh.iiil .ajviiiért l.stmiiilíbb biUeU. W»-
inb.uú. E aa ttun kunilita által b«»«Ullen sm: » Bilyea mro*
hint ni ^iuússsekit Urattge. UUteS iibübIIíIs egyoHn!L ludasam! és Invirziltil mpiaiUdtstt. - Lejj«» íii «.81."»«»«»» isera ajanlntár. windHil ÍBlbMsnAlolí, ml teb.BéEBiabea ÍU. IHngnfnm Ml lún.íba ^janira tunuu. > w :
Berlin, Anna-nt 47. _
14«__ UAeett T, hadnagy.
A. WrjaiürV.." Wolircb, F.n.lbofcr í. Schrr^. Aj nmk k.i ilklii,itra PipAD: T.ehopin J., 8tampfl Q i» LBrry I. nnknil,
íWSBS
in jeder Höhe
auf Grinde, Güter und Häuser
naob Ungarn und in dio Provinzen zu miissigeu üinsun, auf viele Jahre, in kleinen halbjähri gen Baten rückzahlbar.
Einsendung der WerlmcUwcis - Documenta nebst Retourporto rnkommandirt an das : .
Behärdl. autorls. JEfi&onipt - und EalsomptvarmlttJungs-Häiraaii,
Wien; Stadt, Gonzaga-Gasse Nro. 1^ 3. Stiege, Thür 38. "
N. ZllA^gcrueg«: Ant.1 F. ütíjjtoí.. 4. tU»Alar TL Mntiiirr- 8So«tM i D.ra.r-KA)rJ.Âtai«iribl,r.ikT L. gfoprawell» mkrJI.
Hallás és beszéldszerv betegségek
ugy, mint fülzúgás, fúlcseagés s más eféle bajokban szenvedőknek orvosi tauaoscsal szolgai
íiyóílj-iiszati tanácsos DBBSDÁBÓL, ki 38 óv óta kizárólag as anlitutt UBÜguég rrjógyitanit gyakorolja L én augnsito: 1; és 2-4n, szombaton d«0*> Ós vasárnap JH«k délalitt 8-11 óra kózt Nagy-Kaiíjísto a „Szarvas" vendégfogadóban 9. szám alatt e *tra ™KJte-uelieknok orvosi tanácasal Bzolgál.. l!\'!r?-^
Wajdits József kiadó-, lap és nyomdatulajdonos Nagy-KanizHftn.