Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.01 MB
2010-02-04 20:41:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1442
6997
Rövid leírás | Teljes leírás (346.12 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 031-035. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ftagy.lemke». Hetedik értoljma
SOPRON- és a 8ié&lff«ttl9B, kmsl«ieleMf Ipar,
îiiGIÉlEE. ászait, titfeniiy és átvészel MreÉel
zUOflMtéái föltételek :
Haljbau Malus hnrdiíUU ÍM vidakm pnMán kfiMn iliwtni\'- « TH.— kr. • i: +
rS*nm ~~l . - .- —A "
waf • & «4Mk%\' uvábbl b«[klMia4rt 6 bt.
A aKjitt taren" egy pofii aor beiktatáai dija 13 kr
Hirdetéseket elfogeö: ,!
ÍMtfStrsia: JlKiADÓ HIVATAL,pMtsg; ZEJ3LEJIM. \'
Ura-, HmsAaw»., Rifila-, MMuTnaMiri. * «aa»*.
. »-—¦"«mu"\'\';!!! iiimi\'.jw.ib
átMsarttagi SAOHBSt TÁll^ B4mSssi\'C*HiJK.
retint ftlspMkéJe, rösslnt ^ÉHtesesi költségei íedese-- Jié* «Jatoan Mtekostak..
,/ / , - (TalyUliA)
BAndnt raagvararaagi földtenermenteBi-téffi-, részint státus-kjtvényekben adakoztan :
Hagykaiiizsai segélyegylet kiegészítette regatta *#nlKál 800 frtra.
Beba József ur 100 forintot. Babothay György, agyvéd nr 50 frt Czapary József ur 60 frt Matosh József ur 100 frt. Der-varila János or 100 frt. Knorczer Frigyes bt 100-frt Rntr-ann Qjirgy,nr 50 frtot Dohrovifs Doné ur 100 frt Nagy-kanizsai kalapos-etek 60 frt. Szűcs Fermez nr 100 frt Benézik Ferenci ur 100 frt Nagykanizsai gozmalmi tiniéig 800 frt Neuszied-ler Tsrézia usrony 100 frt W. A. Zerko-witz arak 100 frt Petrits ferencz nr 100 frt Horváth János,ügyvéd nr 200 frt.
-ar.atwXBfc Alitel, ügpréd nr 800 frt ¦VmaMr.\']MMb>W800 írt Neadtwh. Gyula nr 100 frt Barit János nr 100 frt. Tarjcz^Öwgerjjff 50 frt Nagykanizsai szzdM-exéh 100 írt Imrey Ferencz nr 100 frt Jíarkovits György nr 100 frt Fischer JénefwlOO fit. OMOrkasy Istria nr 100 frt. Oviira Ferenci nr 100 frt. Nagy Ferencz nr 100 frt - Készpénzben adakoztak *
Bitter János nr 25 frt Gróf Zichy Karoly or 60 frt.
T. Péry Biadar, somogymegyei szolga-biró ur gyűjteménye : ML Gróf Zichy Domokos nr 50 xrtjelus _Jí«aef_nrJ_Ber:en-daérél 80 frt Beaseli Zsigmond nr 10 frt <!aa«iar Airtal, ptakánoa nr 10 frt Bieder ^atab-nr 5 frt ftooler Karoly, TJllmann ¦W.rGetzy Andrai, Beta»Antal urak 8—5 írt Goflobica Lajos és ViryJózsef urak .t-hrS Irt Bsbaossk; Ferenci, Kákossy Jó-W, Rderyizéty Mityis és Erdélyszéky Jnfial_l frt, «Bsiesen 115 frt Ugyancsak Piry Sándor sz.-biro ur 2-ik ivén a gynJW\' nr maga 6 frt, a többek összesen ilSferistot. .. \' ntWkéatf ajardatftkban :
Wtjdtta\' JózS"í bt 8 éven át, évenkint fizetíndd 9B frt Markhreiter Jakab ur élet-hosaziglan HeÜtiáiÖ írttal. BiszWcsinyi Ignacz éi FisclselJQ)op arak szinte élethosz-
\'ffrTi *M*fcl**\' ftt Wj-kanizsai szlj-, ir/ereg- és tórtóljjrtó egyétanes czéh éven-ktutí 10 frtod.
!n^(tW»re aóakr^ k^pénEbeű :
Bafeeiay Grdrgr, OgyTédnr 10 frt Oza-P»ry Jéisef ir 10 frt Ngoi LocateUi László kfrrfaniijíi, nrlOfrt N.-kaniaaal kalapos--ezéhtO^ft- .
tTellniéte, télaaínxrei heniesi\'inaiiirBái pHíarr/t1ié>rlta>M.karábhM«jánto 1000 frt f- éri mojas SO^in tettleg befizettetett, v VaJaointn kegyes adánányozók, .ngy a gyttjMk fogadjak, neaefflahrjjífatteikértleg-oszjntffcb^líoazfJnettalEet. Kegyes sdrana-
¦yok, Takunintaz építkezési költségei fedezésére, ngy az iskolai alap növelésére folyton elfogadtatnak — a bálás elismerései nyüránoBságra- hozatnak. — A tanügyi bizotuniny nevében :
TÁRNOK ALAJOS m. k. alelnök.
V&Ims a nagy kanizsai gymna-•iain épltéa*~ng3reben. •)
A „Zala-Somogyi Közlöny* 30-dik számában Hencs Antal nr a helybeli fögymna-siani építése ngyében szót emelvén, nem annyira az építészek, mint inkább a városi elöljáróságot róvja meg és ijesztő példa gyanánt a közönség figyelmébe ajánlani, magát feljogosítottnak tartja, tett észrevételeire felvilágosítást adni annyival is inkább kötelességemnek tartom, hogy a t olvasó közönség meggyőződve legyen, miszerint Hegen "isTTP1^ B*^WfnTy ""
Igaz, nagy az építési tervet az árlejtés elótt Behány napra Városi polgármester nr Hencz nrnak kiadta és átvizsgálására föl-szóUtotta avégett;\' hogy észrevételeit az építési bizottmánynyal tndatni szíveskedjék, Hencz nr több napig maginál tartotta a terveket, mely miatt más iparosokkal közölni annak idejében nem is lehetett, észrevételeket tett ugyan H. nr, de csak is szóval és az árlejtés alkalmival, minek folytán az egész tervet átváltoztatni és az árlejtést, melyre több vállalkozó jelent meg, felfüggeszteni kelletett volna, mibe valamint a a városi tanács, ngy a jelen volt bizottmány bele nem egyezvén, az1 általában elfogadott terv- és költségek felvetései értelmében az árlejtés lámondatott Mindenek elótt a megjelent iparos urak felszólrtva lettek vájjon kik volnának hajlandók az építést egészben felvállalni, mely felhívásra Hencz Antal nronkivfll senki sem ajánlkozott A többség odinyUatkozott, hogy egy vállalkozóval az árlejtést megtartani nem lehet, noha H. nr a félvett költségekből lO\'/t-et elengedni ajinktt, hatirozalia ment, bogyji munkák egyes fejvetések szerint árlejtessentif, mi meg is Wrtéhvén, az tllnt ki, hogy az-egészre nem lÓVií hanent 16\'/« az árlejtés eredménye, minek folytán az épités kezdetét vette s áz elfogadott terv. szerint folytat-tatott. : ¦:
. •) Valamint QtqM.w.«ÎkMt» naçkuiawl-gjra-
_____ _ J«áT»í" afltSI köfflltok,
Bgy « J«1aá TÜMitla kjénizMl fcaasuk. í ktHuBont MHÍCMBrfaflk friüiirtnrt BdnuSSIf iM ajitail Upnnlt-brai-Bif * M«k u 4rdflkkltfl(T korUt&l kftat baladnak. Nam atalatatyok al aaanban sHalaatanl «aadil-kaaAMDkat; aoLJ poijirtinaljil -kllaSU talilknuk tfly asriBak la, kik áa\'. j-kor aetAtaagalban tapoga-tA^ara. nTUtiaotin oljiuBK a«aa aaAgjalaak klaafta-daál 1 hB0 .a a Wild» UfJ. aaialli Udfiakadlk, ;«lUt taplnMlanaiir ToltaaLkkat La boant aat Bla: tovujsk fta llletlIkal,Tib|f)fkft ini para kOaBljak-Hanea M ëalkkal, koaslal foicLUtni paati IjL&bk. íi-bfíffila-kadid k»ZT«a;je1l6miai ;,fatatt maioijoByn, NrSaaaa ytataaeaMIi^kii^jMHat aaóUa-aMbftdaig Tan... A Ma&tMi kMBJiTAI ta, aa aaikort aaaTirdl la mec-labat.laaaaral. !
..... " Raarti.
Időközben a helybeli kegyes tanitórend j ^hazfönöke f. évi május 17-én tartott gyűlés (alkalmával oda nyilatkozott, hogy 6 a rend )nevében, ámbár a kormányzóság a vele kö-jzölt építési tervet elfogadta és helybehagyta, a bizottmány elébe terjeszti, miként a régi l házban a változtatásokat és a sok fáltörést elmellőzni, házukat eddigi állásában meghagyatni kívánja, a városi elöljáróság ezt annyival -is-inkább elfogadta, mivel előre látta, hogy ez által nem csak a költségekben, de az időben is nyeresége leend, de tudván azt is, hogy a fennálló régi lakháznak nagyobb rés^a kegyesrend tulajdona lévén, ezélszern változtatáshoz joga van. az építkezési terv némi változtatásába tehát beleegyezett Erről persze H. urnák tudomása\' \' ner^évÉriTökoí "ádótT á" cswla^sziilöttlátfear érdemében kikelni, mire csak azt mondom : vqnot capita tot sensus," ez pedig KnHiwn városiban nem újság és gyakran másnak szemében meglátják a szálkát, magukéban pedig a gerendát sem veszik észre.
Hencz arj mist ru\'res_ép^taszis~szinte tesz hibákat, p. o.jffk nézznk otezásk végébenazon kis Jelétet, melyet özvegy\' H-th asszony kertjében felallitott, a gyönge épületet a szomszéd falához ragasztotta, kivnl-belfil kivakoltutta, padlását lerakatta, de ami legszükségesebb lett volna, csak égy fétáen sem cserepez tette be, szerencse, hogy kevés eső áztatta főidőnket,.ellenkező esetben^ is csodaszülöttet láttatna a gyöngén, sárral fölrakott épületben ; vagy tán mintán) fel kellett volna venni maga talajdon lakhizaty jobban mondva kalitkáját, mely hogy valóban a levegőben lóg, azt mindenki látja.
H. nr a gymnaslnmi épületnél vastagslja a falakat, emlékeztetem H. urat, nem volt-e az ellen nekem is kifogásom? s minő feleletet: adott nekem ? nem mondotta-e, hogy ó könnyebben épít két lábnyi, mintsem másfél lábnyi vastag falat, és hegy kevés mellette a nyeremény. S most mégis gdnyoló-lag említi a vastag falakat, melyeken az épület a levegőben lóg s mégsem dőlt össze.
A vasgerendákra nézve H. nrnak rosz tarütija lehet, miután 2,000 fra becsüli; a vasgerendák Bécsből idáig szállítva 1,500
frtb* kerültekT^melynek egyííszét a tervei zett ó-falak bontása- és újólagos felraUu^tra felvett költség fedezi, minthogy most már a nevezett mnhkákiiem eszközöltetnek.
Ezennel merem hát állítani, hogy H. "ut a vasgerendák értékét 500 frttal többre vette fel, mintsem valóban kerültek, lehet, hogy tán H. nrnak kerültek volna 2000 frtba, ha maga ilittatta volna az építői helyre.
Ami az iskola építési tervet illeti, meg nem foghatom, mikőp tehet H. ur ellene kifogásokat, mínekelőttn a tervet, vagy ab-bani csélazerQ változásokat nem látja, nem tudja ¦ a köfdlményeket vizsga tárgyává neU teszL— Az ellen, hogy az iskolai épö-let száraz, egészséges helyen és talaja föld-:1tél~küsé magasabban-legyen, senkinek sem lehst kifogása, különb™ w dombos téren és
a szoba-talaj a földnél közel másfél lábnyival magasabban fekBamk, ai emeletbe értendő tantermek pedig elegendő világosak ía
még czélszerfiebbek leeadenek, a lényeges két pont nincs a nem la dazva, miszerint a régi zárdaszeríl i változtatni ne kelljen, H. nr egyébiránt tévedés ben van: a regrépLHet.nem zárda, hanem amint már említettem, a kegyes tanító rend tulajdona, s a tanár uraknak Iakhelynl Bzolgáló ház, melyhez a-jryilvános í&kolaoe-lyiségek a város részéről még a mnlt században lettek ragasztva és a jelenleg njonan építendő kápolna a főutezáraj mint H, ur kivánná, nem tehető, mivel a kegyes tanító rend tulajdon háza eddigelé a város rendelkezése alá nem tartozik.
H. tii\' azuu^észievételcrftt-bogyag-tij^-ag^¦ ódon épülethez, vagy ellenkezőleg az ó- az ájépülethez mi okbólnem lesz átidomítva? — hosszasb felvilágosítást igényelne, — egyelőre csak azt hozom fel okául, hogy az ódon épület sokkal mélyebben fekszik a föld-b^\'mMsttM a^fllaő teiv). vaity-zsMit-zerírj^ épület 3 V, lábbal záagaaianka^asatMa«(t, raelybüz később az ó-épnlet ú iaTnaTatthataS leend.
Csodálom, hogy Hencz nrnak a tornacsarnok főotezára szolgáló vakablakai ~Bzetnébe ötlenek, ha ennek okát nem tudja, vagy azt tudni nem akarja, tehát ezennel fdviligoai-tom. A főntezára azért nem lesznek nyitott ablakok, hogy a tornázó" Ifjúság az utczán járókra ne figyelmezhessen, mis részről pedig az ntezára szolgáló ablakokon az üaue-gyfllt kíváncsi nép által a tanulók ne zavartassanak működésükben j az kétségtelen, hogy a tornázás, mint látványossága kirin-csiakat, ingyenes voltánál fogva, inasához \' édesgeti még tilalom daczára is, nzárpetlig egy középület körül a járás-kelés vagy ill-dogálásra nézve tilalmat hozni szokásba nem tartozik sem iskolai, sem polgári törvényeinkhez. \'\'
A szépségről szólani kár! elbai igaza van H. nrnak, azonban a város elöljárósága feladatszerű elve az, hogy a czflnak megfelelő s egyszerű épUletje legyen, melyben az ifjúság mind lelki- mind testileg hasznos és erős honpolgárokká neveltessék, mclynoz az épület kálsó szépsége mit sem conferal, eszerint kár is lett volna a szépítésre a költséget azapöritahi. Á város közönsége úgyis elég ildoiatnt hoz a népneveiéi előinoiditá-sára, kellő kiadások fedetésére, nehogy még mások kedveért, kelletlen szépítésekre adósságba is döntse magát. •
Hogy H. nrnak nézete szerint a még mult évben felvett építési terv roavaml lett készítve, sajnos, hogy H. ur, mint városi lakos, annak ideiében kimerítő javaslattal, ukadatolt figyelmeztetéssel nem járult yijfo- ¦ sunk e középületéhez, melyet senküera veit volna rosz néven, süt UVsztVaéttel fogadtak volna; minthogy-azonbnn másnak terve lett elfogadva, ennek kivitelében igen könnyen lehet hibákat találni; melyeknek egy t-inét\' mi is belátjuk ésTavinimifyiraj:leb^riaTvo-(Sm-ittztöiígi ptlááHf] .
: SúV-ii to&ik*tt7rali lm díulum coJit.
árit az. CKÍSitlül I J"*1"" o41tlst Wborabtt. — A Sicnt-LásiliSMfc /*6}Jk-.\'Vr. ¦\'«\'-•-. aulát idei kliiirvOMuit Gylrlitt üirüuiilla nitt.
eik mo\'udja : figu
KaRj-Kanlna; juliua 27-én, 1868$ .
11« rinitktafei biaoHinaimTiqTi\'M TÁRNOK ALAJOS, k K
Teen d ő in k.
Binnily cn\'-lantavosmkís sikeresnek tótszik is azun ujabb tSrvénycziklí, moly által szabad lett a lőre, de ha a hatóság eröa figycllctet :t szBllőhegyckben nem tart: ezen törvény-ezikkoly bortclmclésQnkiiek ártani fog; mert ösztönt\'fld a szabad viz kihordására, ezen H<fí*zel6?ka» a keresztelés mes-terségóhczíijTirnak. Ki valaha, ugy jelen-. leg kivanatös, begyí törvényeink szigora megtartása:hiányt ijabban alkotott tör-viínyczikkekkel kell pótolni.
^ fBldestin jög megszűntével, mint szabad Jcrmelű "polgár állván, egymással szemközt jogosan megvárhatják, e következő, pontok tiszteletben tartását: 1-ör. A tulajdonosi jogot tisztelni koll mindenkinek, mert rüjda-lom! yannak hegyek, hol a szorgalmas szöl-lósgazda 11Ó\'darab kiültetett nemesített fájából a tavaszra egyet sem tndott elómn-tatni; ily tettek ntán kinek válnék szenvedélyévé a faültetés ?
Borászatunknak világos kárára van az úgynevezett hegyi lakosság,; mert a—termék -sieti törvény azt rendeli, hogy más kárán gazdagodni senkinek sem szabad, sok helyen a hegyben sertéseket és apróbb baromfiakat is tartanak. "
Tagadhatatlan azon állítás, hogy sokaknál az alkalom teszi a tolvujtást. Igen, sok helyet tödnek előszámlálni, hol a szöllös-gazda azért, hogy piaezra nevígyék korán "érófaju szullöjéf/kenytelen bemeszelni; ily
mi-i7i.lt STÖllfi CTflruMVüVnr ha nem is,árjal=_
mus, de igen Ízléstelen.
Azon férfiak, kiket, a közbizalom hegyi elöljáróinak választ, ismertessék meg — mennyire lehet és tudják — a pincze-keze-U\'s módját, jelöljék ki annak jelenlegi lüá-nrait. A fő teendő az r.hatóságüag roegálla-pitott szüreti időben oda hatni/hogy a szöl-löfajok külön szedessenek, hogy ismerje a szegényebb szSllosgazda is a művelt világ borizlését, mert mig a német-sógor arfehér-¦bnit^ereü-szltrtlBlnt; addig azölász a""vürBs bornak barátja. A községi tanítók, lelkipásztorok hivatása buzdítani a népet ezen kezelési módn, hogy tddja\'mcg, mily gazdagon jutalmazva lesz a ráfordított fáradság, legyen bnidilő példa főtisztelendő Polgár szibari plébánia trr borászati\' ügykezelési, kinek termcsztményo\' a külföld boraival méltán kiállja a versenyt, ki állításomra egyet köhintene, rándaljan el Szabarba, szives fo-gadtaiáBan-lolol még meg fog győződni önnön maga, inert a siorgalom és tiszta kezelés a bői-ásznál jelszava.
BARANYAI ELEK.
Heti szemle. -
Juliua 31-én, 1868.-:- —, Hwntky Ujat, frWto fafcdorfwért 500 firtotjtfapjtikl^^bwitej^ntniitgriuja. — A gyu-l«feYikving6rttóógre«0jtér«ik«<Sgio Bonaparte - JjicknTjíbomot U » liláitok kött van. — To-áonyban hat^iláWungairixlbdl lotoaa mitH ujukkal támadott mag. vAxtelan\'auzonyokat s vére-
kpdíák-a JEatona^ira^?,-^^Szabadkát,.vároaa a ho^vAb^Jnyán. 3 mst frttal járult — Ho-litöMomKároly Eínünln fejodelme a Brauó ÚŰ^-íhittrfmfai-¦>*&:¦ ±- Dugonic. JmtrMMUtuk «Mk Moduléit Sxgtdm
oo\'cDn^n^^1 fölfogja a taiomány bocaét, (a Arre-o briliin-nnnmahmniára. I miliő írtnál
tolibofcuam^t.iiiRg\'rfpkruUÍifjnt^\'1— .A párisi ártnavu-nUuVaa 1» OtOtt ki\'«)l«X>raánaTváj • • UrtUielOl l,miuoiojáa fgutt*L^ Pialen az <aqrillu«l|L uám. leUnlékcnyon anperodik. Sajar RaMM lArWk Juliitü 27Í!n, Hm*-\' USafm naL — Jíovtólíéríícz gjürl noÉW- J Hg*l ZaUoRJiorfiryM mceri, \\
.. .- *•„>»¦* gftkii3t<**iMto.írám* ttuow-¦Ml a .wlug/miiriJitpnuq ulrandeito, tmrv
aulát Uöi küig>Ultltnít Gyűrütt UuLundja a»pt. 22- éa 23-áu — A pdun. juglycuutm hailgay8c * hübi AUwövU^iblMk-Ptaten iraliTleRíaJfiaá"
-Irir- írf V
_ megyei hirek. c: 4
t Wattj-KaoltHQ, juUap 31.18GB. <[
J^pimk ad^fiű Tettük aaoo uroinaru Mii; hogjr Toini>í. Mihály nincs WbbáI.í$Míg — VArosank e^f ídö óta v\\y komor egyhjthgn-oág gyásza alá rujtuzett, míszeriat méltán keltünk afelett Hgg<klnit hogy az unalom leas bsOb boasaatd\'&rtÍDy, meJ}i\'h^i uolle vdlu airunküt fogjuk JíJai. Atohbftn ux tig könyörült vágre rajtunk iá Nagy-Kanizsa táraaBÓlflto JáthatárA-.. ról az egyhangúság unalmas follogoí -valahára bjumut Fuvtutokj atüyot. adván egy deróagO napsugárnak: 5 o napsugár — melylyel fatu-xnunk írántunki jó indulatát is kinyiivánitA — a helybeli fUgyranaaiuui, olotni éa Way tanoda ?Ovendéksinetlt tagnap, asasjul. 30-án tartott} tánczvigalommal végsodü zárünneptUyo.
Az ünnepély délután 3 órakor vevő kezdetét, a mikor b a tanuló ifjúság, álukiio; fói.\' Könnye Alajos igazgató orrai, példáa rendben, nomzoti lobogóval á vig zene közt vonulának [e a „Zöldfa" vendéglu nagytermabu, mely a htdy beh éa a ridckrűl jött oagyazámú hallgatód kCzönséggol zsufolra telő volt. Itt fót. Könnye igazgató ur, eröteljea beaziddel advüzlé a jelend volt hallgatóságot bevezetésül s midőn a többi között remek költőnk na haza minden előtt" asavaivol élve, a gymnaninnii énekkar Vörösmarty ,S»ó*atitu zengi, már előre u nagy lel-kesedettaég szállta meg a hallgatóság kedélyét.\' Az említett zenekar még néhány quartettje után, melyek tetaiét-zajjal fogadtattak, a bot a szavalásra került A axavalokról csak általában jót irhatok, mindazonáltal a téren különös dicséret illett Benézik Fereucz, Kémet Elek, Spur János, Steiner Lipót, és Dervarica Istvánt. Szavalások közt éa után iámét az énekkar működött jó sikerrel, Kzután a gymnasjumi zenekar „Ila a vilig. ..,« Verdi ,Troubadoary operája néhány réaze és a .Klapka induló" el-játszáBával valóban meglepő sikert tnnmitflj mit a közönség is zajos tapsaival nyilvánított. Ezt kbveték a leánvtanodák növendékeinek^
WW>u HHUHDS UUIL. — A \'Potflfl \'Sköi
cySri kai kf Alexán-
előadott énekdarabjai éa szavalmányai, mely utóbbiak közt.Rózsavölgyi Szidi, Trípammor itoza ea Fesaelliufer Linaa ^lLt, Remény éa Szeretet" elazavalásával semmi kivánni valót som hagytak hátra és a hallgatóság részéről zajosad megtapsoltattak. A zongarázásbaa szép tehetségről és. nagy rüményról-gyóntak meg bennünkot Feaselbofer Lina llrjroltl „Zampa" opera nyitányával, Rózsa völgyi Borcsa Viabelii egyik "Sonaiája" és Bauer Gyula „A virágnak megtiltani" stb változataival. Ezek befejeztével föt. Igazgató ur iámét hathatós befejező beezé-tiet tartott^ éltetvén a királyi, haiát éa Nagy-Kanizsa lelkes lakoaaágát; utána Német Elek mondott búcsúbeszédet, melylyel a tanuló-ifjúság részérfll meleg azavakban küsxötiU} mega tanári tostuleVlaraáozaaait Bcfejozto a délutáni Uuoepály t a gymn. énekkar -által Infkcsonéno-kvit rnA tanoriátdli bucau-induló," sed veniamtu ad fortiiaimam themam. A vondógkoaioru ez-Btin.mögelégedve"a.remóny feletti sikerrel,— mit a Bzorgalnias ós igyekvő ifjúság kifejtett— oltávoaott, de csak rövid idoro, hogy az estéli táncamulatságra elkészülhessen, a mi az esti 7 -órakor vayé- kezdetét és Bonw Jancsi pattogós éa labcíaLkland^ó csárdás stb. között oly vígan és fesztelenül tartatott nieg, hogy ily kedélyes Unczinulataágot ,rég nem élvezett a jelenlevő közönség, kiknek bizonyára Kukáig édes emló-kflkben fog\'taafdni a barátaágosan eltöltött aárvigaktn. Minthogy e aarQttnepelyén seoki aem emelt aaót, hogy a fűt Igazgató ée a többi tanár uraknak fáradhatatlan munkasaa-g^Mri.— nelyet aa iHualg kiképzéaére oly ernyedotlen kitartátoal kifejtették, miszerint csak ezáltal volt elérhető azon szép eredmény, mit a aaaoge lanaió-ifju&ág felmutatott\' ~ kö-asöoetet. saavaszafi;j tehát, vagyok oly bá*or Kagy-Kaiiizia-Tarosa éa az érdekelt vidéki szülők nevében mennél laymélyobb és forró kö^ asöaetomet nyilvamtani a tOTCgyrhn; tanári-karnak, a* eíemf leány tanodák tanítói ds tahi-triníinek általában, i kUlSnösea a négyes dalok öiazhangaó ea T pontoe , ¦ betan.taaaért., Ilécsey György, tanhó, a aonsora részek jó betanitása-ért.HózaavöIgyí Apt4 ésvégra a gymn. zone-kor kantteatere, RjiöpSer Mór urnák. \' A \'¦,tf™nn> «niqne" elvénél fogva nem mu-lasalhaaom aj koaiflnelomol nyilvánítani a táncz-umlataátttit rundözŐ: derék tarniló ifjúságnak annyival is inkáblj, minthogy magam is,levén ply\'fKro.neftéB, meghívatni, éa ott nagyon jól níliktni.\'Fogadjáfc azok is összes meghívót tak navébea köatCnetomet. \'..\':......¦-¦;,..>.¦.
;jf lyttgtwgybbb k^MOnót azonban főL-.Künnye Alajoa Igatgató uratrlJWti, ki a aovolés terén_ aJarzwtJiU^Jaradr^^.b^iiérA aratá o na^ :pöa/)ltya; onnokkedvMfl ésgazdag oredméiiyét. Juvánjúk, adja ií Eg, míazerint ólotravaló Bírllemben Tnegkmcdett nevelés pályáját tovább és tovább- fílytathsasa,\' hogy még azárnos ily
.órikikos éa azéj. bucftu-ilnntpélynfck luheasünk,, tamlü— LE. \'
\' — Tánczvigalom. Csáktornyán jut hó 22-én áz estéli, órákban a legválorftottabb kö-sJinség sietett Adamotx vonfléglía fogadója (ülsó) Bmelotdbe.\'CeroneU\', 4- ^oígloneseilfe. e v*™l»a twWkodó UoczjitflsW^Urtá miÍ8l-v v&yal éaa vároe ét^ÁlAMíu^^igí<i§ sioracakájit A Wváoeaiaag volt inkább a» itt^ dok, mint ft mulatni vagyis, a mí jelen Mrotr Íróját is oda késztoté, de később oly caábitólag hatott reá az ott uralgó fesztelen, otthoniad társalgási modor, hogy egyikét legélvezetdúsabb ,esteinek veszti, lm nz,,yólotlWrtávpií tartpttn volna a meg^\\oolií^tfiUvA.kíCTTftngy^^ könnyűséggel lejtették \' aylpnidl* tanczaitat, hogy. méltán dagaszthatta kéjes üröm a boldog szülők kebelét, kik.elég boldogok voltak.lát-, hátai gyennakoik flgyelséf^t,? Jvay«léán3féltto-; tok gyönyörff^teattartás, tánezbani könnytúég és kedvességük által Horvátb Catnilla éa Zieg-lor Etel kisasszonyok. A mídún .—( bábozás nélkül — ezeknek\' adjuk alstlBégét, csak a jelenlavők titkos gondolatját testesítjük 9 óráig tartott a kicsik privilegizált mulatsága, ezután kezdődött az általános táncxraulatság. — Egy-szerre, váratlnnul a legkeüeméBebb meglepetésben réazcsült az egész közönség. Oly nagy megtiszteltetés érte, melyet, mivel épen nem ia remélhetett, kétszeresen örvendezte többen hatott reá. A várost jelenlétével HzerencaéUelŐ grdf Festetich György Ő excelleutiaja kedves fiával, Thasiilóval, tettes Horváth György, uradalmi jószág-kormányzó és tettes\'1 Zteglér Lajos, uradalmi tiszttartó környezetében lépett a terembe. Természetes, minden Bzempár, mindenki figyelme a magas vendéget kísérts, s majd egy egész áráig tartó ott mulatása alatt pillanatra Bem hagyta el. 0 excullentiája szívélyes modora a lekötelező nyájassága,^ kedves hatást-gyakorplt mindazokra, kikV; elég azaren-csések voltak tcIc közclebnrfii éVintkeEhetni, neki bemutattatni. 10 óra felé elhagyta- a termet kíséretével. Az ezután következett, még 3 óra folyásig tartó tánezbau mindenki kárpótolhatta éa helyrehozhatta magát, a mit története-Ben elmulasztott, és elégülten távozhatott haza, azon tudatié-miként oly kellemea-estéHÖltöí minővel alig kecsegtethette volnu magát.
--------¦—üRAKOTrrsikTXJK:"
— Keszthely, július hóban. 24-, 2&- és 27-én tartattak meg főelemi tanodáinkban a vizsgák Ez alkalommal épen nem mutatta meg a lakosság, hogy elhallgassak másokat, a népnevelés iránti^ buzgóságát 5 alig nohAnyan voltak jelen a majdnem többen.*-vidékiak. A népne-lés még mindig számitáson kívül esik!
26-án a hideg fürdőnél nyilvános tánezviga-lom tartatott. Yoltote kik jöl mulattak. Volt tQzi-játák is; ^^^nogy » röppeetyük kevéa kivétellel ugy égtek, mint a rósz szivarok szok-tak-Füxdővendég aaép wAmmal van. - : A-via-lehetŐ legkellemesebb, a Balaton vize ti, mert a kutvízek fatalia roazak.
Főbírói járásunkban a foglárok segitségáre 30 gyalog katona adatott A káplár el Lb fogott már egy pórt a város kellő közepén,, legfényesebb nappal; a foglyot épen nem mondhatnók gonosztevőnek Káplár urtaLíninj^tótudta, miért fogta el, pláne-még kardot hnsván, ko-resztüldöfésael fenyegette, amily állapotban volt, mog ia tette volna, na a városi rendőrség közbe nem veti magát .KöDnyü ott a vitézaég, ahol nínwiAn ellenség" vitéz káplár ur.!. — A rabi tik közt, ott — ott----
- A varost » az állomással Ösacekötond& vaspályán fáradoznak. As élénkebb közlekedés ohaj-tatia velünk sikeres kivitelét Csakhogy, már nftpink is alrnninb valamit Bizon még megérjük, hogy tesznek ia.
Cserszeg szőlőhegyben egy hajlék pajtával a nagymennyiségű csépeleüen gabona égett el. Nem volt biztosítva. — Hogyan ütött ki a tttz nam tudatik. LesenczoTomajon gr. Dóim min-ikn gabnija elégett szintén biztoaittatlan. [vEgy azivtalen anya kis gyermekét majd Jmltti Vcrto. Már az dlktkinzis ia ntálatos lélekre inatat, minő lolko van okkor az ilyen Tanyának f Ha kiadedovodánk volna es ily ase-r&ocaétlen gyermekek mennyi irgalmatlan Qtéat kikArlUnének, legalább napközben. Kajd lesz óvodánk is } nem lehet mindont egyszerre. „I*saan járj, tovább ersa." Csakhogy nálunk nagyon is gyorsan járnak — hátrafelé, .t-vj,.;
Ha valamely faluban vagy városban fölösleges lak házak vaunak, ajánljuk Keszthelyre hosatalát a fUnlÖídéoyro; itt ugyan-bnaáaan\' fizetflotik az árondát; egy szoba caak"30-f 40-, &0-r mernek kérni 00 krtia— akarum mondani
— njforintot egy hóra. Tőlünk magUnnlhatní, bogtan koll nlriasztaniü ^knncaaftoknt11
1 Egyszer már említettem, hogy leand állandó aenetaraulat a hidegfUrdőnét:. Vaí. Sokszor ugy neki gyflrkbanok a miiTsikáláenak) hogy kia-vetlon a nagybőgős mellett is nyugodtan lehetne aludsC —\' Kí ván találva á náma-zenejdték is, melynek olykor nagyon jd baaanát.veaaaük.
KESZLBRGYUTjA. --- A nagykanizsai ösazea kath. tanlnfézctok eEridin nyilvnnira prnbatőtni BÍknrrlnsnn befejez-
a vidéki érdemes közönséget ia. r«T~. Kowliamacéa. ¦ kitűnő hatásáról ismert pL OcsváryvíMe^ár biatongyógyité lapdacaai lÍBgy*K*BJM» 4 Viűóke reazére poataküh^e k^fléae\'tekintetéből Wajdits József közvetíti {^téxete által magsendolbotők 100 db 1 üveg-bon JH írt o-.é, ulmitáaBal ellátva. Ugy szinte Ür. Förty László htrncrres Sebtapaszai darabon kint 1 frt, vagy kisebb minőségben 50 krjával.
"~ Zala-Egerszeg, juliua 29. Mehány hete már, hogy Kendy Goaitáv ígazgataaa alatt fennálló, de eddigelé még — nem rég alakú láaa miatt — ismeretlen színtársulat szerez közönségünknek élénk azínielőadásokkal vidám-teli estéket legközelebb adta elő a derék társulat az. .Üldözött, honvéd\'-et, Szigligeti leg. ujaTíb HaiK B9Íj^S|é^ ^ felvonásban a Un-nevezett igaagató" jatalmi-játékaul. A Bzinkör igen— egéua a sauJbláaig r»-~iÖmvB..v»lt éa a darab aikorofl^ljátazáaa^a^lwnfi^,^ kebleket a íe^agyöbh^mageíége^é*-ós tetazéa-nyilvánitására indította. A-iásaulat 17 fellépett tagja dicséretesen vittek sserepeiket : Kendy mint Spiczig "Mózűb, csárdás; Lib&ráné mim Rebeka, felesége; Kopecaky f míaii^Kereazty, gróf. íifllkiismeretéaan lehet megemlékezni Dö-ményné He tény 1 Lmiháljilia, ki a társulatnál mint vendég Bzerepel, a ki Ügyeaszmé^zi tehei-sépeit minden eddigi fellépése alkaXmával eléggé be is bizonyította; — !^ azindarabot, mely minden reaztvett hazafinak keblét: egy.ááísa emJék-hez kötötte, bofejeato, két allegoxuu képlet kitűnő görögtüzzel világítva. As egyik tableaux „A honvéd családi köre;* a másik .A honvéd Buja", mely a sziveket megindítva, a szemekből könyökét sajtolt ki. — Azonban, hogy kívánni való ne maradjon hátra,- bnnétejye aján-löm a jó játszáarél mmdenki ^taleliamfirt társulat többi előadásait is migyohhpártL%aaha. r.L
— Tüzvénaéa ? halott Zalaqtegye, ka-pornaki járás Fűzvölgy községben, jnli. 2Ü-an, délután 2 b 3 óra közt tüa támadt, elégett 22 lakház minden hozzátartozó gazdasági épület, gabona és takarmánynyal- Hlgy t«i An.t» szénné égett a Bzüléu végnapjaihas kiúal álló anya, egy Tnásiknak pinexojeben ktsrsBulL tetthelyet egy másik anya 1 másfél évea és egy csecsemő gyer-" míkeVel, de a pínczeajiaja beégett B~igy A füs nagymennyiségében tódult *bba b az anya másféléves gyermekével megfuladt, a csecsemő arca egy kendővel le lévőn födve, as életben maradt A község dél-ejBzaknak fekszik, a merre a sxél fujt, azért is a tüa gyorsan terjedt a ugy, hogy menteni teljés lehetetlen volt, eg^d&I egy cao-répfödcles ház mentetettjmegn aznrgalmato&an mÁködő floTnokkomarom éaraílinuradalmi tíz-fecskendők segítsége áltaL;-Hiányzik egy harmadfél éves fiu ib, agy yflekednek a lakosok, hogy annak ia ul keJJe valahol égnie. Most d éve, hogy.o küzaügben azintéa„3 háa leégett b épen azon Borban, melyben voh a tttz jelenleg a most azok ismét leégtek.\' V<nt egy oaerépfode-les téglaháx, molybe a szomarédokhalamra hordták holmijukét & as is ¦gésaea elégett, ugy, hogy még a földpadolatnak sinca maradványa is. Az épületek a tűzvész, ellen biztosítva oem voltak, annálfogva akár kiaaámhhaílan; mert vannak azok közt oly lakók is, kiknek a rajtok lévőn kivül egyebük nem maradt Atusikelet-kezése ismeretlen. -Némelyek aseréntikiskom gyermekek álcaztetták, és vannak,, kik czéixa-tos gyujtogatásra gondolnak, -r Iámét egy szomorú eredménye a szabály elleni épttkToseanek. Sajnos, hogy eok ember nem gondol a véletlenre és még Bajnoaábby hogy hflaankhan a legttdvöab intézkedések nem érvényesittemflk. Heg van az paraDcaolva : 1) hogy éghetlen anyagból kell lakháaakal rakni; s mégis egyreináara kéaanl-nuk a faházak 2) Elő van "inra a< épitó«z»*i szabványokban^ hogy a háatetó aazoba-padlás gorendáival soha ae i téteasék:-HBBinVTTitetAbe, tehát mindegyike Önálló tegyen, .hogy így h»,a tető barloégis, asiODftbe.DeéghaWr^™^ aem készül így caak ejfj is, SJaert aztán még a cserép fedél sem használ. S)\'A« is el vaniTea-delvo, hogy a gazdasági épületek a lakháztól távol álljanak, ahá<akréag^tákkWelngendÓ tár legyen, élő sorfák legyenek as uteaakon, sőt a saomszéd. BsontBadd elloaéboo. udvarában » élőfákkal iparkodjék magát megóvni a.tuzvc-ítély éllén. Es" látjuk-e enoek\'vaJahofnytmiát ? 4) Logyen a kösöns^i\'elegendí nyflvanoé és minden has tulajdon kuttoí«llátva,y,B) Alakit-taaaanak rendes tü«oltót«y]etek,\' jBelyekoek mindon község orazágBaerto a legOíffi0?1*. ^ nyával van. Es tekintsünk mfiidésok ntan a dolog lényegébe, asrari\'^ :
csoda-e, bogv hatínkl«m»i,ttti>te oly rfmüle-tes puszütaat teaa? Sségéaf töHság. sbb»bbwsbH-len nép na min 1, t melyben * nem tiltatnak, nem hajtatnak végre a törvények I B^sán^hol-dogailgáiiak 0» a magadéi wjOQBj ™ "JW v,°*
h. A megyei\'biso\'ltiníttyiiU.Us Jövő hÓD-án\'sküvetkfiisff napokmiftg *Ju4*P\'"^ít mogelőzf-Ieg^Aa aü:a órakor^ m. egyenlő-
,____ n ala|>Mft^lypk meg-
^^^Sa^lytatolag a\' túiükar meg-* JtoafcéWtt T\\ • ~KiihfÍiA& Ate-teliat-csaifr idAlg ?». A q«i4l»*» «1 tantam sitim I ? ¦< i
h. T«gn»P volt a gymnasiumbaa bjb ifju-ujg tartgj**"™** próbatétele-, tzép e»dmóayt láttunk**álig 2 mtí tanítás alán ?8 a nagy-¦m^mn kfintaftég megeMgedve távozott. \'
b. Egresen janit napokban-, egy polgár fele*égét fejszével kütötte. Ok* as volt, hogy as asszony ¦ réis^Mn hazatérő és töle italra ujrft póni* á*»*oló férjnek ft pénzt megtagadta.
b, Jl*rd»aliban f.\'hd ÍMn tartutt vásár alkalmával egy pandúr részeg fflvol egy izraelitát \' támadott meg — b csuk a tömeg közbearólásnak köszönhető, hogy n dolognak,
_mely nagy izgalmat okozott —¦ szerencsétlen
vege nenrlett Bizony vitézek esők a mi pandúrjaink as ilyen helyeken I
h.Bogyai TinoBe, kiről már többször me^em lék estünk^ ujabb birok szerint jobban van és rcmélhotó&ff fnegUtt karját nem kollend elvesztenie. -
b. A nelybelL-ttépnevelési-egylet mim jelét adta létezésének azáltal, hogy a legjobb tanulóknak 44 db ezüst forintos jutalmat adott. ¦¦¦ ¦
b-PécsrÖl értesítenekbennünket, miszerint 3 Djo.tudllt osatalyu. a»posvan_ tanuló, nevezetesen kárEnglíUitattvór és Ördög .eximiu tnodo" tették le as érettségi vizsgát s majd luindeuik minden tantárgyból különösen ís „kitflnó- jegyet nyert Persze, oz mind onnét yod, mert Kaposvárott rósz levegőt szívtak be ? De Üyeket ntmi jegyra ám fel a rusz akarat éa nyomorult rágalmazó t
h. E lapok mellékletéül szétküldött s&iaea képek nagy tetszésben részesültek. — Ajánlja^ Jrj*or^ n^clmébe.
— A sDráTaisabályosáiii" clsügyülés Eszéken tartatik meg aug. hó kűaupe táján, mikor somogyin egyei főispán Jankovich Gyula ur 6 Méltésága a rojcai fürdőből haza jő.
— A-átlépés kedves fekvésU Lengyeltótiban tartott Anna-napi bucsu igen élénk b látogatott volt E lapok segéd-szerkesztője, szintéit jálea Levén, élményeit leírva, jövő számunk hosandja..•
Sopron-megyei hírek.
.. Sopron, július 30-án, 18ÜŐ.
— A soproni iparÍBkoIa-«gylet megalakulását as országos iparegyesüle t örömmel votte, mint tényleges bizonyítványát uzon után-aásra dheuo aUamat^anak, bogy népünk java a jólléte lagnog^bbrésst az iparos oaátály jólétén alapszik.^ Aifésti .képviselőtestület évenkinti tiOO firt«áz*««o« meg.
— Tflz vész, Julios hó 23-án vároaunkban délutáni 4 órakor a lakosokat a vészharangok Uvültó" zUgdaa rénüé meg. A tus a bócai-titczá-faKn^btekaT«w~ltá^ mellakepiOötét hamvasztott cL TfaoHoink a bennök -helyezett biía^cutAk^pan sns faleltek meg.\' Kébányan teUek- ugyan valamit, de csak valamit s e* quid ad romr .\' i
— Cholerahir. Kapuvár muzAvároaa felöl cbolendiirekot bAllvaV Örülnénk, ha ezt ^aak~aufe1elfein a^tysWm^ vi^tnók.
i — Qjr il k oa«á?. BoprouWn a mult hdten .egy.irö"i^dságos^katona sxerettTjtít, miután már tiJbbcEöix Lmyegeté»e után is máa férfival tetten. ~bt!ptíí. tötékÁuysegi dnbból és boszszúvágyból üJ_akáo .da_á»^.ejt^>mrttook után mogöló. * *\' á . S ü. - ¦ í8 © s ? íi ,i. \'.- ¦-\' ¦ -
".. !j Vafi-megyei hírek.
$ r;! thmaAm&tlftjv&m S0.\'18G8. í 5 G T i 1 k o«i(tín-Uoáim\' nMtdialon, «gy in^rdaban, kSael F.-Éörhöa egyn.-szt-mihályi fnvaiKH f. hó 39-án osWnázái atáa hAxafelé - laitqtt, s nái^;«^^ póiirt Uttok nála, 4t$Wrái.r^ ntftfli árokba
y<tettik>1?Ti8 bnfihaffa kocáival haJtta mentek: -\'Aa ii& gyaauval^terrbeh tett»»ek\'már olfo-
¦ ¦¦...¦* Deák-kur gy ültíae aug. 2-Án. Lsmdt-meg fog tartatni a azarvos veud<if;ld tonuaébeu.; Saeretjak \'hinitf. hogy o párt rSfeladatát lelje-" dini togja, b tiaata fogalommal éa tudattal bír, arra nézve, hogy — a jogvédelmexéB dicsőséges és terméaztti^jtsnueikiNn és mindenféle joguátr fogva — kötelesség,
^ * A szombathelyi m&kedvalt) társulat-aug. 3-án fogja adni a „Hűség próbája11 azin-darabot, a 1 ielTonaat a .Szigetvári vértanuk"-Ml. — Romoljuk, hogy kötöniwíguiik nagyobb , számmal látogatja a színházat, mint az eddig tevó.
* Kílrmondr<51 iámét német színcazek Fognak érkozni. Ebből caak nem fogyunk ki.
— Nyilatkozat A „Pesti Naplójun. hó 4-díki Bzámában, Tulok János aláírásául egy, szombathelyi\': közlemény jelent meg, melyben meglehetős naivaággol az mondatik, hogy JA-noBnáza és vídéko nem osztván a (vas) megyei többség örumét, a gy«3r-grá»rri vasut-vonolnak Sárvár-Szombathely feló vezetése felelt, annak eUéncro, más megyebeliekkel nzüvctkeaotL Mi ugyan nem tudjuk, hol lohot Tulok ur megyei nagy tübb&ége, s pediff annyival íb kevéabbií tudhatják, mivel a kérdéses vonalnak nem a mi kívánságunk szerinti, de az urazág dnlekpinot" leginkább inegleleJű, a esetleg a mi érdekeinkkel U üsszhaiigzó alakulása c megyei tübbségct is épen ugy ki. fogná elégiteni, mint Tulok i coosortea urak*\'\'terve kielégítené; de sőt maga Szombathely székváros is, alig egy negyedórányi vasút köldnbséggol — mint többször és több helyen ,ís elmondtuk — rendes vasúti összeköttetésbe hozatnék az ország fővárosával, holott nevezett urak az ország érdekeit egészen figyelmen kiyttl hagyva, tí>bb mint 200 ? mértíuld gazdag és népca torületat) obben -oly-na^mas^téayezöke^ minta naánö a roppant mennyiséget ^bortermelő Balaton-mellék, Somlyó-hegye s aiforezág egyik gyár-ipart el epének hivatott Bakony-hegylánczolat — ha rajok bízatnék — ügy kitörölnének a számítás bél, mintha ott sem lett volna. Álláspontunk, melyet a fenforgő kérdésben elfoglalunk, eléggé ismeretes, s lelkünk bensó meggyózódése az: hogy jnegazÉÍEán. hulyi érdek kifolyása tenni, egész as országos\' érdek magasságáig cmelkc-l fl azért.W: niidün Tyloí JAn™ ur n nif,. gyei többségre hivatkozik, mint a melynek Örömét mi nom osztjuk : akkor mi bátran hivatkozhatunk az ország nagy többségére, mint a molylyol szemkört Tnlok & consortes uraknak — ha csak a nyomorúságos helyi-érdek foszlányait már egyszer le nom hányják magokról — egyáltalán bús magyarokul kell feltűnniük. Nevezett urak QgyUket uton-utféjen, (Jőré ií niegnyertnek hirdetik, kétségen kívül azért, mivel — hitük szerint — nevezetes tá-maszszal bimak a kormány vasmegyei tagjaiban; eöt ezen contúra teljesitik az elómunkála-- tokat-össze-visaza, azon irányban is, melyre engedélylycl nem is bírnak. Mi ezen erőlködéseknek, ismerve as eljárást, a kormány baza-fiasságát s á faldósség tarhét ák^Evéleménynyel Szemközt, nom tulajdonítunk ugyan valami nagy súlyt; de azokat, valamint eddig, ugy ezentúl is, akár a sajté utján, akár más téren, a maguk valódi értékére, úállitoni alá, mindenkoron hazafi oi kőtelességílnknok fogjuk tartani. — Jánosbáza, jul. 14. 1808. Jfánosháza áo vidéke megbizásábdl:
MAGYAR! GUSZTÁV.
Irodalom.
— (W, Gy.) — Ismertotéa. Most hagyta el a sajtót a Szokoly Victor által szerkeaztott »Hon-védHilbum", melyre, mintegy¦*kűnntatva as igazi magyar vér a szent Ugy iránti lelkesedó^ sét, jún. 32-éÍg 3729 előfizető jelentkezett A
"muizjéasel.kiállított album tartalma tökéletesen megfelel azon dicső. szabadaagn«wi_ aemé^
¦ nyéknek, melyeknek emlékére szraitalte azt a szabadságért íelkesedó utó-kor kegyelete. Lggjelpaobb iroink. ráták lo bennra-^ftTte-
lettel párosult emlékezet adóját; levelesebb művészeink vitték remekáhJíjzitiHikut a_ 4H-ila. Vtabadaágliarez pmlókér* szentelt kugyeletoltá\'V rára. > Mindjárt az elsfl kép a tametói csatát ábrázolja Boncur Gyulától \\ utána kuvotkozik Tóth Kálmán .Elöro^ caimll mély értéssel alkotott költeménye; utána a kelbunea (rmodoru Asbóth Lajos tábornok\' egyik mflve ^A perdi csata első napja- jö^ utána ismét egy köjto-mény „Beder Laczi" P. Szathmáry Károlytól • ezután egy gyönyörű képet Iát as olvasó, mely legélénkebben adja elé. a honvéd-ujoaezoxást f utána Tompa Sliholy koszoruB költőnk ltS4H-ki „Furr a világ" czimtl hatásos költeménye gyönyörködteti az olvasót; utána Vadnay Károly humoros „Két káplár\'ja foglal helyet; azután Dulmady Gyözó mély elégiái hangulata „Holtak harcza" ezimtt költeményo áll. Az elűsorol-tuk után még ÍÍG jobbnál jubb m* kövutkezik, melyeknek Idtünfl szerzői közül különösön- kí--t-melbolúk : Jókai Jlór, Szdaz lvároly, Vértesi Arnold, Gyűry Vilmos, tízjks Geró,PotflG Sán-iKír, Abuuyj Lajos, Szokoly Victor stbi, kik inindnyájan a szabadságért elhaltak, emlékkü-¦\'vidio egy-egy aranybetüt véstek az c czélm szentelt müveikkel.
Mi Jón röviden ismertetem ezen népazerfileg fogadott emlékkönyvet, azt ia szükséges ínég felemlítenem, kogy minden tizedik elönzutű a -Szabadságharcz szobra első pénzalapja" javára adta b forintját, s így összesen, hitelesen váró-\' silnj; ellenőrzött bízottyitváayok nyomán 2120 Irt 40 kr. tétetett le Pest voroa letéti pénztárába. - Vajha ezen ismertetésemmel még többen nyújtanák filléreiket e szent ezé! valósitá-sAnuk megkönnyebbítéséért, mert ha bármily nagy összeg gyűlne is össze a feldllitandó szo-burm, noha scin lenne ez tűiméitd azon nagyszerű tettrkfiez, melyeket a magyar horivédfelg 1 H4^-ban_ az imádott szabadságért mivolt
— Vidéküakbeli széptehentégű irő Rusa K á 1 m áu Szent-Kereszten, Vasmegyében „Gonosz idók" cziinO kétkötetes regényre nyit előfizetést 1 frt ói) krjdval. A regény tárgya ós időből Voamegyébeu szerepel, azért nekünk különösen kettős érdekű olvasmányt nyujtand. Felhívjuk a szíves pártolásra t. közönségünk" figyelmét.
____~ Jíeitük Aigner .^éu—Rautaman könyvko-
reskedése utján szerkesztüségünkhez ezimzett .Irodalmi szemle" az „Uj korszak" elsfl óvne-gyedóhez czimü korszerű vállalatot, szerkeszti Górnia László, 1 fűzet, ára 40 kr. — Melegen ajánljuk az irodalom magasabb színvonalára törekvő olvasók figyelmébe,_
— K-jf. üácska. f/tlTlIaflljak, s bouáuk tirol uü ridíkrGli tadá»lti*oí helyett Tcaireslkkakat terűnt, isranne «iép teDaUJpel e_j#!3r%almit i leffjabbakal várhatjuk. JÉc^X
— H. M. l-Popyriliágs* Jele* csíkkal JOtBiü Toltunk kénytelenek linhv>zUui. Faea^Íslok J10^ M" r^iteUmel! Uw>iír1>.ciüuni «ioroicifieO^tSrtínt. Zöla-E^eniegTÜli hujajílttBin ülőn magáslsielet irok.
— K. Gr- Ke.Elholj\'. ia. A. fiiiatdü. Bajnáljuk a fílreérttst. — : ¦ ¦L V.-
— T. 1. fiOmegh. Jfttéakedtlliik, hogy. a lap. rendesen cxpciUallaaiik. .
— O. V. Cniktoniya. HaainVWtl ta»oit4ho« iofc ucrfnfttít! Heraálltt\' tn(ry iatra i lelke mi ?olí murad, Decica i pír c túró »iám ólunk. Fewegi BOike bú-báoatit eUcípialJaB.\': ¦ ¦ \' "Y "V " \' \' .".
- N. t. Kttpóivár. Ej lap ok felelüfl eaorkewtüjo hoMiait) inSrn (üríűtío QtáaTán, Kivói\'rnrakoiáit ké-
TI iczá.
J e 8 a y-
— Barna-ntás aagolbol. — Tlti, í^auaWü volt a j-arrwi ifjú, —fej Ayr- partjain aa?p , hilo» a leány !
SXki?r6itS HUhnek tfinia partján o\\y hflk ; Aa !Qak U ai?peÜ a linyok eínpin : :, ^ hBiTMJtalt :ü-eg8«nÍ8cöüit ÍTrt, S koro*iítek Ja«7.párja*, tiaaatolani.. Eaca, bij/k\'eDaffl ia\'díw ?llincioll ifjil, g E aaoritjs láncaát anyain, modoaán.
. .,Oa> vtiUtt^ JtsrBB«toa r^rirtUsc4í\'a^tií í;;w»
tí axép a lljlom, ha Jlln .1 »lynayi.f ]_;_-
{ A ¦, Lm$% iq» faaar bojalenlítíbetí *"
K-I /,\'\'ljllftBJ & |4**a Medált waraJj ¦ 1 \\ Torba «JIB varáaa h40al Momlyibaa.
TSrrítiTt M tia^bM iiBal Maréleta { \' ¦
ok j b«b*Járól ésradol S nm tai,— SaerAny Sntartáaa «a ík m\\ni ueol \'
¦ \' _ ZÓDORi "
Égy jóbariUom életéből.
(Pdytatiii.)
EgyeÜén \'egy ériéso volt csak, melynek hó~ dolt, u nugyray^ágyáBi Ennek oltára előtt feláldozta többi érzelmeit, egytől cgyigv Fclál-1 ¦ dozta mindenét — önmagát,
likkor már egyszer- keserűen csalódott ezen oltárJtörOi a erhajótürest szenvedett kebel nem 3 riadt vfasza a veazélyca játéktól. Njigyrsvágyá-sánnk_ tömjén,, rdatétöl kábultan odnvutd magát másodszor^ is és njca csalödott 1
\'Még ekkor azon boldcte hitben ringattam rád*\'-\' gamat, hogy éa vagyok a íoW legboldogabb na, mert viszont szerettetem, éi e tudat n héte- \' dik égbe uumlt, ott a csiüagok fényetői megvakultam, a i 11 a földön nem láttam" semmit ^
Boldogságom mámorában nem tört fel a cflel, ; a tűr, mely kivolt vetvd számomra,
Elettapasztulatlan űatalaágom, 20. éves. kfiny- f nyflvéruségcm.s u háló, mely lyel gonosa kezek " megfogtak, kimentik Istenem elótt a bfthtj mit ekkor elkövettem, a mélyért már itt, a földön, meglakoltam keservesen, mert nem kevasébbet^, csak egy egész életíwWogaágot veszítettem -—\'\', miatta i
Azon penabon elhbmájyosódott napon Grukre, ^> do én, aníiáíinkáhb ^yünyűrködtem a holdban gj-adt, lopott fényében, a csillagok köleaÖDZött: fény ragyogásában. \' " ¦r
Iparkodtam roobón üriteni a boldogság csalékony kelyhét, tán előérzetem volt, hogy nem sokáig tart, de annál kevésbé gyanítottam, „. hogy fenekén mérget tartalmazott az, illó, gyil\' ; koló mérget, számomra. \' (
III. ------ \' ¦ —
A rám nézve vóazthozó viszony kezdete után után ha_t_h^t tnulva égy-estáa~Umét-mnggakra hagyattunk anyja által.
üly sajátságosak, voltak fik ebkor, oly Ünneplésen csendesek, mint vész előtt a tenger. Mi történt? kérdem bámulva, kíváncsian. , Semmi válasz. Egyedül voltunk. O a pamlagon Ült, kezére támasztva fejét, mozdulatlan, néma volt, mint egy axobor,
Melléje Oltom, vigasztalóiig keblamreSíeltem a szenvedőt és cB/iEjnimrPnl ¦ wÁrit"ttnrn aürAn hulló könyjeit
Ekkor zokogiaban töft ki. Elém borult térdeire, s összetett kezokkel\'kért, hallgassam kl,
de el ne itéljemi¦-—----------
Meglepetésem óriási volt, bámultam, mit fogok hallani.
¦Egyetlenem!\'\' — törte meg a pillanatnyi csendet — „nem vagyok képes tovább titkolni ; Óriási azoxclmeni, m^y_Wnyodl^ jisjárlajan^ korlátot nem\'tflxVboldogtalanná tett Gyenge-; ségeniórt.végtelenül aujt »> Jston bünte^ keze,? do én nem toBeteír iréla, szerelmém erúib volt, * hogysem küzdhétténí volna ellene, vétkem az, \'i bogy téged jobban szerettelek életemnél, a most halld csak, én anya vagy «4c
De még nem.végeztem eL-Méltatlan vagyitk-te reád: mert mielőtt ismertelek, már vétkez-; tem, áldozatni estem egy hízelgő csalijainak. A-\'; kis Mari, a kerepesi temető kis sírjának nérte--len iskéja, az én gyeraldasatijvol^íasén bűnömi. magzata; kit te karjain vittél a temetőbe. — most tiporj el, mintegy;férget, ki^ nem érdemli: meg, hogy .á uaprsá\' iüsaön, kinéni érdemes-; szerelmedre, nem egy tek^teledrer — úti 1 ülj; meg, hadd vegyem kczeitttál liaíáloraat, uiegv érdotnleni!.... \'"!;: • \' " ~ ^
^ í keöd JúzsEF.
3XT-. :Q ^
Bocsi-pénzárfolyem, július-31,
6°/« motaliquesf^.ÖO^\'-\'^/o nTímx. kSlcson 83.20; I860-ki álladalmí külbaön H7<10; bank-\' részvények 7.35; JiitolintíiaÜ rénVényok 2V>, 60; London 113.23; ezthrt igio lltJÖ; aras/ darabja 6.39 krj
«y m •« a, Kaposvár, Jalias ö-^a, 1868. iW^ljtafaf-dbl&akr.\'Tavait S»l«k
Éara vsIt^Mejí kllátiiJ
n««T»:Ja"^v«H| as idal tacmáa a UvaUhaa kápátt kS-
¦ak, igdktltU fiMff vtU Málna ráfiral afroaira.)
— 9P9T* ***** «. ¦AM-UÜuÍOk, 0a4raa, jnU. í^Íd. «maa-TílW-jrtport Aa IMÍ-kt Wmá. aa SfBl. V^UaaAWI {^*fSTáaaUkb?l U j?, Mfwaa kAiép,
" irpa. ?i raaabal kOsáp, s^b
€** ffi a tBWí»-öáí |dliU«-»Ü.. Kémalyíaalyik alUa tA rtftdklvttU wk U
\\ W\'aaiwi Uirt^<a*dt\'|^.9OÖ0 hoU Ur vía aUti tb», Wlirt-tf a U*nmNI$»nim¦ MTJbaioa.) ^Haipaea, fnL 16.\'- OÁtor -F«r»Daa lB07-lf[ termes a^irpii áa ta^esit krrív», kUltó*í_T0li; aa iUn a .W[t^tü«)/™aa,,i4l>,Lr*p*_CtaMei«K} árpa kS-«*A fcakorteaakltaBfl, a-apean attSaatl agnnkáf k«i«k-hea )Ü3fr.
¦¦¦¦ niajir, J«L\'80. T. — ¦ Af~ arafiat iftlhíebim bofe-jesva, hoHáfogtak a eaápUtbsa. Egr/ mefclelietfis ,b3 aratiansk Bruanáhataakléftakább bai Aban\',«eoy-ByUij mind ¦ minSaíjre taquea kielíjrltSnek maná-bM, *g7 0oB*ly tinik Ufát^el, « kaposl jtiia-b*n, hol aok niegdfflL \' ~~
. Arpaban aa Id^a a tamía n«" "Ifc kialígltd, mintán a taem a nrMaaaaiAliSaág miatt tokáletaaea kínéin fejlltdhetett, éa tgy aainSaám nesre kttnnra, mlndaJnillítl aa nroJUlmtk&sn tskŰalea ptaea-k<pe-lek tslálhatdk. ,
Reai termei La nagjobbriaat. sen klelesttfi, ha tnannrlBefre ?e nrinSa^grs a píaewl Igínjrofc nao /alai a>e^_.
Piaciunkon o báLan élíok forgalom valta gnhna-flalétban,"mintán a krréa kéaale^melj Idei (fnbaábil Idamállittstött, ^roraaa etsdntett ja pedia; j4 árakon, de exen utóbbiak s kfll- es. belf&ldl nagyabb gabna-ptlisaktál ld«Uvilirgfiftysantt lehaatoltaáa xaUll a bát váirin ea&kkanteb Ankiabmlea; kovstkflafik t * Boa* s frt 30 VtJ, 4 frt KMa;, Berna 3 frt 60-60-65 3ctlff.:\'ÁrPa í /rt, íí ÍH 20-B0íirig «?raje.
JzWBatkaly jnL ad-án elkalt ffkbona-Arak : Bina 4 frt M> kr., 6 frt. — R«ea 2 frt ftf) kr.!;« frL,— Zab . 1 frt:fiO kr„-l frt 6T» kr. — Knk«ri«sa X írt-?O kr^ •9 frt 80 kr. ----
: ttem-tbfilzaa, jnllna 31. Aa SJ nAb ?1 pUeau nkra ^ (AiTasáüitotUlt be áa psálfT onaát Íjén. »ep minC-aá&tinn, rosB áa árpaminSlíjpi állaa;a>aa TáTB,*iláW«bb a tavaltnát Ami aa ártkal IHeÜ, leffdráeább nálunk mlBdna VeWBiai plasanál, mígii e .mBiw. Arak iiem lehetnek tartJask, mert eaak gyenge esporíot vtthh-
\'¦k knkoricaa ralamlnt vidikÜnMn,, ifj Somogyban a«m nmtat valami fánjres eredwinyt,¦<banak aft nJaiasbuaaemttok Jea/omoi neff, a«i(lk.; aaert aa ^ kéaaletek míg; erffaen Tannak elannyira,, hnfry a hiányt gaadayon fadealk.
Ptacrl ttott-vásárl bsJotarolL ¦ : NAOTf. KANIZSÁN , J«llni ál-Aa
Alan-anaitrlal mírCnként TerBéayek: B n * a ss-h& fonu>» Sin, 3 Tn í« kr.
fat .4 fr. 20 kr. BT—8S B6sa78^7»fnL 3 fr. 80 kr, «-60 fnL \'J ft. 70 kr 11 p\\ irftaBDrt. JO^Tl int t ff- t0 - kr. U-i fata\'B\'frt H0 kr. ifpa kB«Hniefl*s, 4ft-(i« (U. í-fir, ÍJA ír. B7-sfl fna. 2. M. 85 kí. Knknrlnan A M 40 kr., 2 írt 60 kr. Kok ortean olaMÍeslnquanlhi) 2
frf-w kntfab **-.fr.h*; i frt ^kr;*\'7*V\'r
1 frt 15 kr. V oh a nk a BB^Br fua, 2 frt 00 kr. W—10 fta 3 frt. Cfi kr. Ps-aanly foWr 4 frt. - kr. raaflnry, wrka !1 frt. — kr. Önbe «li&r*ndu 16 farbrt t-ttr«jcair.
u(ntn 3-UI VlUH.
Feldűl werkeutur WaJAtt Jtatf.
Scgídszertcsili: Bátirí UjML
nlnJau nlhoBiilyuimJt iWtárgyak kifényeaitiilre, iitUkUlOebeUen aa arany- é» eaDat mareaeknil Egy drb. .Dkr." ¦>¦¦ ¦¦\' ¦
tM napira ilrlrjrtval, mindenki aafc ajáiilkald, ialiti Mitosi rafajdonnatpä " a «»«bil y«»nald, Kgy 4* »6 kr.
¦Bt4-|wr> Ki« por BÜuImuua 4M Idea» .pinten AV man-kában gaaiálkodkatal. L melletti
Alcgujabii liLc4 tn-tQii nerbila («sabbia borthaid) a lefzjft-kodbULabli * nemban, tacnt dohányaik miaan U ajinlatoe, köeoaeégel tasi aaarSaia* tenájiti, lámpára] van egybekatrt, mely Behány Arira rali Ijmayagot vanta, agy iogy (TJnk-nta SOM\' fdfcalominai légot* Ttligiit leartgyajtaal, Ars tuie * efori olier-jaiia» miatt tetetett Ut oleaim, t L •XydhWkr.
feraaial IvajtotiLuer, maitre! u In fanjai porca alatt barna ti feketóre * \' W egynttaJ megirja a ter-flrlMécéL BToWányekboi ki-esUlt A* egéeata ártatlan. Egy dobos utili timi 8 n. .
Ftlyekooy *ijt. Legnitkli-laehetlenebb n*t balaam biitsrtii* ben* Banfi errel minden a aiabas •16-rBrf jsvitáufcajtmindenki maga en-kOBebstl, «mb enyréreklg eltartható: ét kidegea haaanálkatá. Egy nagy Dn| ira Sfl kr.
___ Gyakorlati találmányok!
Naajjöíen\\iHi^~^ •WwrH
\' seggel képea fényresztett ovult butoriu^kiU rtb^ UHnyesitsiii. Egy doboínji anyag elegendő egy egész " Witorozat Hfényéd
¦• soha meg nem romlik. ~fjjtj .:•.„*!
irat
l^éfigyAitb e.&iye,aorta\'iWtae\'mn tbI» lieo kim élbe t6. 1 fant caamag bauSSkr.
ASHTtkal blattjaiig! lakatok, kUtt-»8 »eerkuaetOek , blattnak lellttrúar ellen.
1 db kiaobb fajú 80/ 40, 60 kr , „ nagyobb . 70/MlEr, 1 ft.
. . Ml kokst**! I frt
1 dU«*HánkAkLse,4O,&0kj% ABSBijBtf&rtkftIabb Scaelbél, 1 db
kiaiabáira vaio olii tt, 86, «6 kr...
1 db. hlmaÉpl oild SO, 30 kr.
. . oHoIánu 10 kr.
Nagy elCnynyol eaolgálnnk a« lij j;ípLri}uub,haírindIatiikná] rilncs aink-tig begyeaiare sem tBréatCl nera tarthatni.
1 dbUajilbtn 10 ir.
m n cíootayílbon. J5 kr.
. . toUUrtíral i» kéaael 90 kr. ~
n a TUkexá-fjnml 5 kr.
FftfiMtok tuta, bármily nem Bek ¦ok, clönyüBen bBBintHtatnitk a berlini fogevoppok ; « ner al/ blsloa, hagybn wmhmnilM, ára TlsteSr.\' mUtik. Eprj Ovegcajnek ára 80 kr. ;
eyskarUU itasYifvedsA, meljek tiros Időben a . bemocAkalddisfAl pfoTIdlk, 1 pár SO kr. : Kltanfl Hnraiáa kaabtakkai ts-
jryltTB, hoBj a bffrt tartniabbá teffrák. ffrtBOkr.
A birw Pompníonf Mutiujnak XV, La}u« udvarán Tolt egy >tw«, melj a vllás; elírt Utókban maradt, mnlyjjd 0 maginak u ifja Oatiist, a. n. iliof safpsffjl ás t bír •laaaiffit egán a ká>8 Orepigií pitgt&rtoUB. E*tjB raeopt kiaSbb egj ntagu iricaalid ^ irt okiba jutott, molyaek an*a*épséf« u lit *^fflnt-* tárca, eikertlt Rlx erroitTidonuLk nun eddig- titokbu tartott raeopteí wt^íajMuuíi, baj-j u effée» Tiláf j*tAt» fiTrri:tiS**,i*»JHr v-in M>k*"*" -p»««««v .wJmXnj.. minden ránkosáat folaimtxl, mirSl.fiiámo* iiiaoRjiirinjuk megtokiBtáa rágva La..
.......... \'\'¦*\'¦ jpjor es, nel/ mintlon arca-foltokat, üeplGyroáj-foltot ofb. rrjur««n kép«j eltáTolitanl
^tágtalr ín áihiritáwBl «tjW 1 Irt 60 kr.\' í
Egy tífdy. tBl, erra padja legjen mindenkinek, nlntiotyM ef««iígbt fentírtja. L¦ eléretik a alotaiwíála ber-eajtolminj által, mejj a lábbelit pnhiri ¦ áthnt-laoni tenl nsj.hogy» ciipfl, bármeddig tapocta teffysa Im a lise* earai, nUpem ^roabetni benne B^rawáget, 1 QTeff*«*ko ára 60 kr.
Angol.bBr-fénTmás, mely a MrnemBjiek «f*í«tl lágymigit rU«*-adja t» lefanbb fínyre bona, egj kU flvefeőake ara 26 kr, 0^7 nagr tt*«ií*42kr.
iltAlinoi tlaatltá.por.aelylTei nund«BB«mfi árasét, aranyai, t»flatst, bronac^pakfonsot,^^!! Im mot tintára 1 lanti tasi ia réajatitani leiot-E^y dobon ira 90 kr.
Parlai ittalinoa raffala, aanly» Irei aamcaak flrtffH, kDraL tajiákDt, (átat&.a leEST^rubban ea állandóan mcgiebxit ragasasaiii, ágy, befy «1tí~ marad, kanetn hegj minden egTaaltTa legyen, fát \'""¦« Ton«tJnp-ff r Blato. lUagnl porcelánnal atb. njry Sanera.
ajtntt úr rnlaiVaiil« roarfaínltak altátolltácára vátaonbál, aalyembol iladen máafála «aotetakb«! nint-ggj an«Jkx«r*krJn. E^y can-
ni »j ára. 3ft kr.
I^Clebb borr>tra-kenBcj. Saen kenSM által a t»rvtrn konOrflláae tneUSetetbetík. Bn? dnboa ára 9« kr. IritolUk rawolanmá. AÜal-aaáatík a»iad.a káakn á. papltavx, "tT fc**T •¦T\'if asjanaMB tollal a
katkkst nutaM.lt dk 16 krári. Hegy UWH naf«>}a ascdreaaeK-
fa^nikatsii bofy egy taattS leaa. Eien minden báanál neUkflJOabetlenQJ eafik-¦áffea axarbSl pgy .dobossal 10 kr. UjTjao • rantn folyadékban, ürajb* undre 80 kr.
LevAlpeeiJtlG Mlyeffek, mi-__útgUspi&aaisképreSokrárt-
lyek káajalmnnáf, •leaéaáf ** bla. toniffitk miatt la minden eatyáaál t «inaanal ol8ny(abek. Leg-ananubb ia bimUál* narrai raj-y eaigf^ w nai-¦errel ngy JofTCToI oaaia db l M kr. bxhf db J fH.
VI Ha & r « ¦ o 11 fofkafák. La*kk*l a fogakat minden raUpan ragy foff-
efjítt 1
por nélkül, unpin VJätg Tlasél aleg--
- » -~ BJÍ káadtmínyek károaok. Vnneae-
¦aebl>«uifebéren,áfía»«lffe»«n étaaas. ivncaím a L c. kOiOna^irnek jelent-ntUkU lebet tartani agyaiéra tlBr^B- * " \' \' " * ....
láa által. Hogy minél nagyobb lágyan a kelendSaég, dbja eaakij 60 krrt tétetett.
Aleffblstoaabb éa legjobb i*m minden fi«rmi»n«il«^ roTar dpnantiti-aira kiaaralsg enk a friaa pernw ro-TarBlS por egy fiTegeuke 1B kx^ há-rnmaaor akkora 3b kr.
Valódi angvl totliiaek egy-egy kát peagérel 20; 80, 40 kr; SpenfiTet W—CO kx^ letTfinonubb taj pe2af4r«l 60, ÍO, W krn í W, 4 penféTel 60 kr., 1 frt, 1 frt 10 kr.
B S t a a 10 a t c a * e t.Egypercx alatt lakot Btiadeafile tárgyra kiTátol
itetnl, kogynilam frtu, mefhamlaát-bntlan kéMaer üaaütott dlá-olnj kaptató. Eia Üreg 36 kr„ nagy ift kr.
GySkereaaáer, melylyel « tynk-nemet 8 nap alatt ki lebet irtaai. Ea ujabbon foltalilt aanrak minden to> rabbi dlcaérete fftlealegeo,-minthogy garaniia mellett irnaUntnak. Egy dobó cxal hai malati otaaitissal egyátt 40 kr.
—Co.- air, uabadalm, Supniiia» ¦ ¦Ír-iiber, tnelylyei náaáay porca alatt ml&dcn^n^TEn neTOMadS aaeny-foltokat mindenféle kelmékből ale*-üjrtiliban kiTen.&eanjkenitmán/
-„ .---- „ -------- aaegb&Ud mindent, ml aa Üyfále ue>
kfll p. ObSti kEbSl, bádogból ítb. rali {rakben eddig Uteantt, minthogy még
tárgyakra, Ugiaebb tvqnarefl faatiat aHaadian átrosotai, ugyanoyira^ogy a legflgye4«bb bán által klrrateSl rcs-táa gyanánt fog faJtannL KSlSoBaen ajánlható aa Iparotoknak, mlntbogy n tirgyakat Igen eainoabitja ia ajia-iori tnaiL Egy ily kép, naiv vtrág-eaokrakat, gjttm 01 esfiket, tájképeket, á^llaUejeket^aoportDaatekatragylt*-ríkatarikat képaa, kapkatí 2, 4, fi, 8, 10 kiirt, egy öT«g át re sellai lakk
Legfelsőbb beírenaxábniaJnia,-sott méreg egerek, patkiayok, argék ia hBreaagCfc-kllrtáairn. aa elaaaa f«-leiy—égre Mrténik, ^BagyneleB-bse arai frt.
A baját élénk állapotban tartani, aa Sast ngy nffkát barnára fast ani legalkalmasabbá dlí-oUJ mindaa -n-
riftYRt^/lt; r^Jt\'j^^P" *ktá**b" "kapkautk* U >l*"\'tri1to<lt*k\'\' há*0r "«yok ngye2MB«t«tni aa Iráni, mlaurint Síoi 1
legfinomabb éaalegkényeaebbulAt la aértetlnfll bagyja, mindjárt nárad la aem sswot, ijáálkatd agyasán* mind kustTU tjastítiara. Egy ~atef haaanálaü «0 kr.
Valódi átlátná glyeeria-aiap-pan a legfinomabb-ülatokka*- így-kdaépnagyaágn darab ára 16, 20 kr. nagy darab. 20 kr. Egy tágily- ralódJ mar-aalr(Eammfatt), hajkenScaSOkt\'V Egy darab mar-amr bajnupodrS flO kr.; raUmlnt minden mia illat- ia tei-listt-nerek bel- éa külföldiek a legAa-gyobb Yálaaatikban. ! C*. kir. nak TiabaU&n ágybetéiTe mlndaa háatsttiapak ajaalaaU kjÜH atfOafiMa gyemakak, betágelt é» gyerraakigyat nSknak ailkfilSsaéi-lan. 1 db 90 kr., 1 frt20Jph. 1 ftí 10 kr„lLrt8Ukr.
ilk), a
. Ulodecfíl. Hm4^k tílogtisataak it pontoon tslJMátteiiak;
»r|H|rt>i* a toqfaU oatlkm fagm aaiiinaliaa.
Az eWI ajnrtrial bizományi Unat-A FmEOEäAWfi Bécsbsa.
¦ ¦¦¦¦¦ - m...................¦SSiSS\'wiíaí"\' * ^""fy ^ °L *^tt Drt*°r aHwaarnot nwllatt.\'..
iB,) UoTHarlCrs éa a somul-nlanalttasaik. n^haaVia,,,! ¦ 7a na*) ^ 1 rabol Meghaladt, aDgwl fírB- és a& laaérBearilek,: asjol TanoauDTe-llaavaAgpl aMbkándCk,aulait kenilHlí n IagftoöLt.aDB aaml AlrttBaYUS1 lall^ nndkbtn árnkáwlctek hnHaHatt \'M&k*<*> «aeg>wéaaét)fti A» loly aiaeaany Jrtk, triaaoDyitra raUmoboyi caikkek a-rtéa isInBaatilini lie néptégékM, mlsttibb érdeketb-tik a^agAwgyéneka. h^\'^i laaiaanétel-addkat, mivel kaaonU eladaa még sóba oem történt, a alía l la fog elBjBn!. ¦ \' \' ,\' - ^" ™
1 Hasonlít tanának Oaseé pontosan az itt jegyseíl árak ^9 lágyabb iijegysűkokke] a mejrfootolnndó toribba,kngy fal nem elégíti Barnk minden ellnnkeaáa nélkOl rlaanrátétnek, áa a péna bérmeatre rTisnaktUdellk, mely eljárig által a teljed MegeUgeül elSre bUtoett-
I Ta rsn. —
II fíiÍ{l{\\ tíuob férfijára mma 4a V, ríf nfinrénletakben, i ***\\JVV lBgfltl0 mftbbtél b leg-113,20 Írttal SBfrtie. 1 k0a8na4gS«bb fajig — mindenféle i nagyságban, tcaÜi ijosilfrt iMBOkrig.
_________állá ?1 cintel- §500l^tÄ^ A!\'"
MBOkrig.______fflaiognIegtorraabb;
lliiiirtAdb ráaaon férfiaadrig m-
1UVUU mindenféle nagyaig-I baa1 frt S0 krtdl 1.50,1------
),2frUg.
I O\'W.ll íehér iaaainea férftlngsk, r:\'"rW legújabb mdd nerlnt 11OOD aalnU 1 frt 60 krtil Z, 3.60, 3 I frt BQ krig._
I annn ****on nBUngcélaserBaB I .VjyVV áa oatnoaaa kAtnirr* 1 frt !70 krtál 2, «-60,8 frt 80 krig. Lagw-i lasfinomabb ingek 8 ft 60 tortái 3.80, I 4JM, lOfrtig._
! Ofinn ib nCl nadrág ia ÍM kSa-I VV"0 Mi kitflnS annAanLirai
Ifirtig.
tßa kitflaS aval lfrt80krUlS,2jW,fl.B0" 8
11 Q/k/k ib Tassán affi bald-ing, 11UUU Ugajabtvtubáa aaerÍBt,8
IrrtSOtotilAjitoaikTig^__
I fttlttdb eladaaoknra birnlaiag^ lü^VaiiraaUti minták «erim,
rsvágynak egyi |»krOl,á,6frtS0kr.
¦ 1 fíí\\fi finom is kB tép finom-! ItWU rialto réíhön-
dbaagnl EBOret 84 rCfCa **t*\\*ta reclotekbon, darabja 6frttitl0,18 trüg,
*W néraavaasaift ífe, 6Í«fli rfifasálMSakz. \'
9nfltfi M ua.l ttnan-hküis^ rOV" kaiUiUllibrfk i»4-¦ir. 5 írttól t, 7, a «Mi retatalo*
•W V" lUibUttttrianiitol ..muti ytffiMiUi riMMkk^,
il TáMdn^aaBMt
¦aitai. C, la, il a M in.I^i
23000LLtr-LK$ÉX
SS, 2«,»0,10^akJSn<io»kb.
Saétkllidéseil utánvét mellett minden H- e« riékfld Ivarosokba az egéaz oartrik hirwláloinban eÉalAaOltetaiak.
\' i díj nem szimlttatiil. — Vételeknél, melyek 3rféKa\' pöftéMirftlnt\'tei ji^ki^ekp-fi^rHadiat | Battist-kendÓTel ingyen kedyeskedink:\' ;r< :
ICtlB: Bunkd\'sotaa Hauc ¦ <U»—113)
lOLCSONPEN .
földbirtokok és házakra
4000 forlolídl feUefeb, bármily awaraiabaai
yarorazag ós melléktartományaiban tBfVftnyfla tBEatra ajínltaik és régzenként Saettiti risaia,
Bées, Stadt, Gonzaga-aasae B, 1 Sttajs, ttilf 38.
c reoomaiidiLlt Tiaaza-poitabérrel\'áa mefrldrillUlo ArMkkimn .........t.Tálisi.
[|tatáai okmánynyal ellátott levélre adatüt.i
JIM—6A.)
ki aső „tudakozó s közvetítő ihtézet"
blrdrlraa NaBy-fenBlanán.
(148-6)
1
80 kr., mlodea további beigtatáiárt 20—20 kr., fimtendí. i ¦í*"..N«lalf» Í«TM*kíkr. uUn M.iU(uit<aal <• bÍT.kb fatuIUud «oljiümit WAJDITS JÓZSEF.
fitvs eledas : :_-\'.:;.i;;.í cujui^iao, radnM. rf. ; »ST gndatiaat,
:a*íK«a«ljaii; vJtMrn U bUnUatUp« tur í«to»l wtS ka, Braken.^&Rlik. kUmaíatbn U»M ktoul. mol-
~- Portaa~
Egy nfla mttker-
;nar nmátf; UJm ¦krimim Agy
ajáaCbMOs, W.B, .hMBUb-idSt.
iimtU)\'. Uá^Maritfál »1UW« •*">> kmiMik rtdíU nife -*r*i, UfoljteiriJktíímWTOk- .« B»w«« IJMtolek Itihut múl auleáB, a^JLÍZ^L. " "ilialwaf II^Hm^., 111__L
így" klaebbszera
»f da sii 100 akó Jó bor
kanatriavv ;r:*|tata.;jnáBrM inti Mba4 **«M1 .Uai, »«cJ,nl.lfcl, .
Ügy cséplőgép
Immiilluln iUap»ttaa .bíalva kiau IH, J.taitu na • J.ti-nro. iron megiwmh.15.. tnd.-kra. InUut iltd.
Több kiadó klaebb nagyobb lakaa
Mii ÍTWUkrta taUMUiikb.il.
•bj> i «, nv to kr^Jfnl ¦bb ugróbb ibjfcban k\'af IMtS
-MWeiinuinll rta^íféjetat^raun eszí^íilSle tviUkoii-s Uncáitiintázet
Aarábji
hlnbb lu^Tobb ibjkbán k\'áplMI. MoUk..o.a.k5xntll&F Inbbiitfliib. bo. Dgj Pillili" rnim S7<f7-
¦wMi fl.a-nnll"1irlrH. ei PipSa« ItrriDj^r^nmriM. usi]
JEÍeilymozgo (JLocomobile) szijSk.
e
1
o
s tu
a legerősebb jáva-bőrből késíitvo. RUGÓ BSÉZGA-SZŰTYŐK, SŰBITÖ-LAPOS, legfinomabb gépbogyó-olaj.
El v jikxSI KÖBZÖH O JU^-BCCyWSd
valódi Laferte és Budai HALOMrKÖVEK
a melyekből legnagyobb rakhely van.:.......................
GEITTNÉR és BAUSCHiimknál,
BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST, malotnkeUékrak-tár, főuteza 2. sz. ¦ (iss-ifti)\'
¦__.|—i „ | itfei^iáliaW
•3t«fjZB (enqomooorT) qSzomí
í mmém
! zaffi
IMSBJSTEIrifc VOeUS
AimOlaWt^WipodiUoil, ^ I ¦ werdaa prompt vermittelt
Wien ^\\^B<r^LiMWM<
"Fraflfirjkrt o^L :
grnave Oallaaatrane ai.
b^aibfir]e4niaaertína. "* " nactt^den btjf dea | ifttaaen Usaneon.
atehen auf Wnnscfal
Wajdita József kiadó-, lap- 6« nyomdatnlujdano* Wog)-Kanizsán
Nájry-Eanizpa. ¦¦, Hetedik évfolya-
32. asatm,- aug
1868.
SOPROH*-ti»Y a^jrijlftdalon, kereskedelmi., Ipar, gi
ɧW.|i,
szat, tidanány és n (.vészét kdréfeéL
\' •:. WA1DITO JOZSEIT. kBnrv>EW«lc«d&Qb«R.\'
Előfizetési föltételek: j;
Helyben honba a kstdAAsal is-vidékre Dbsi&n kflJd«i ;; Ejrúna fii+o i\' - 0 írt.— kr. 1 rTél éra* .r\' - * „ _ „ Évnegyedre - V ,¦ M , j..
_ .A hat haaáboa pnUtaerJrt Üescr\'7:kr.i[.<:< Ü-eaor S Ai mlftdett további. beikiatAadrt ft\'.kr. Rűlyegiig minden egyes leiktatiiárt130 kr, A .Hyíit táron" *B7 pttit beiklaliat dija 15 kr
Hirdetésekéi; §?fogs<a;
I Bfaa-, KaEflEffr. Barfla-. Holnap Jri>r^»4i •faüfafea tea: HAAUüNKTKIB * VOOLEU. rjb^bbb., Bttth, ?9 Slsltsartbaa: sacbbe&TÍKSA. Beubaa:OrmJE.
| tWaÜHáLT EMLEMEZETE. j
A, magyar nemzeti költésiét koszarajából ismét egy dlsivirág hnllt le; ismét egy drága, kő tűit el hazai költészetünk koronájából.
IJttlrléffietleh sor8~sujló~keze egy"ksll51 szellemre mérte ádáz csapását, kiválasztván a-népek .millióiból. Apolló angyalát. — .Fölfelé, eask fölfelél" igy szóltál hattyn-dalodban, és már-már kivánságod ezer, meg tóír magyar kebel letarolt bánatára teljesültééin ; igen ott fent vagy költói Istened mellett pengetve lantodnak, húrjait nemze-
Tompa Mihály nincs tóbbé......
Ebmkadt a fáidról, melyen annyi szenvedés\' dnlta mély kedélyét s melyen mégis annyi, óromrózsáit köte csokorba, elszakadt a fSWnek: azonpontjáról, melyma.szabad-
boraasat^fkDViiBai tixasjs^x^jdalibafitak adott hangot . .
KoUóiBégének egész pályáját mély elégiái hangulat fátyola lengeti át. ¦ i \' ^~Hir.:iafa. élte tavaszán, midőn- az-lfju ke.be! a remény pattogó tüze által lelkesítve feUegTárakaá épit agyában, midin még ott ia lojaasiintlát, hol .javában borai, nem jelenjének virágaiban gyönyörködök; hanem átcsapott egy harmadik Juirazakba, s az ősz terv»iíIle^a^ijnerenge[elJ;a halál végze-tea^ettséjét pengeté; midén már az életpályáján tovább lépdelő súlyosabb csapások x^te^^ koszorús költónkmegtórt vállaira, melyiorízaiát legjobban jellemzi Vadnay Károlynak Mvetketó nioadata; „A haza-azerttí Bolgár lelkét .elönti a honfi fájdalom, afeVjnyugalmát megsebzi Bztretett nejének betegeskedése, az atyát lesuj^ja^yermekei-atkihalála, s az embert, megtört benne a lestt^aaesvedÉaj aa^vrtix^rngtotztemengedő ajdamtai, de a Uttestét és vallás Mlcscsé tesdk.:
-ii8^/szeit 29-dikétt látott elsónapvi-lifjot\' Köttasinmbatban. Atyja, kT székely ftSff nteátí-v^haszármazottj\'fia nevelésére áBg tjjajjAŰ .valamit,. anyját, pedig korán rivesjtvenígrteiitoegy bcmodmegyei falába Icénytelentoetett menni apai nagyatyjához, hol zeéguerze \'magának szón tősgyökeres síé^í^\'vjiíitis^ái^i^itaűy utóbbi rcme-V§át annyi csínyt és zamatot kölcsönzött liladhatlanul kereste a természet ékeit, me-^^nrtgunddal kézzitett ragéinak oly bó Snyngo* szolgáitattak. Az itteni falusi is-itaSafeir}^:ju^ktatAsaIt1és csakhamar a OUmavehU pájyára kellett volna térnie, .hai BiíaTt;\'tíy45^y. a derék, iskolamester észre nem vestt!ianénydús< tehetségét s a Manjehr éa \'mis ttMomány \' elemeibe be m^ "veae^ kOÁenjárására később a sarc*-pátattt cnTlpgínmha, Is. fölvétetett; azonban : .befolyó Idlruliiie^ volt a
i és Sárbogárdra ment
segédtanítónak, később azonban ismét viszri; szajött Patakra, s itt ismerkedett meg legelőször a magyar irodalommal, itt adta nyilvánosságra legelőször költeményeit azon neve?j zetesnyelvmiveló társulatban, mely annyi sok! jelest nevelt a hazának, a többi között ;<| Szemere Bortahui, Erdélyi János, Kazinczy Gábor is innen kerültek ki az élet szinpa-: dara. Költőnk- fanolmanyöz\'ásának- befeji tóvel Eperjesre ment nevelőnek s itt láttat először Petőfit s itt ismerkedett meg KeréV nyivel is. i;
1845. végén Pestre jött az ügyvédi vizsgát leteendő, de a nagy városi lég nyomasztólag hatván rá megbetegedett, s a Bóknsr kórházban irta .Télen nyáron pusztán isi én- lakásom" kezdetű dalt, azonban- r&vhl idó alatt bajából kigyógyulván a bejei papj. ságra. hivatott meg, a itt teremtette ma^,: költői képzelmea.;Népregűcésmondák^-S nem sokáraa Eisfalndy társaság 9Szmm Mátyás* czban jeles .vig beszélyét kfil&n\'jaV;
%^mpj^^fa^Bfe^^^B^a^"meir
verseinek elsó gyűjteménye szép allegóriákkal, jnelyról egy élet irója azt mondja, hogy e kötetben a hajnalnak mindazon kelleme meg van, mi a napot megelőzni szokta.
A szabadság harcz utáü, melyben fevé^~ keny részt vett, a keleméri reí. papságra hivatott meg. Itt alkoti legmegbatóbb költeményeit, a honfiúi bú legmélyebb kisugá-zásait; ilyen a .Gólya\' czlrafl költemény, melyben Tompa e költói sóhajban megrendítő kópét nyújtja zilált. nemzetének:
B«ptUj, BepBUt dtienTal&M A bojdM&Uuű ha UdiUioKili Mondd mag njiMk,. hogy pautnlatik, vosiUak. Hint oldott k<T. ujünül D.níKetQDll...
& nenrunonr a^dSsig4rt op^. BifllS Bom lokog bolt rangnla fal.tt, OrOnunel u lolko ^tdilt Hokt notn ktü élni mir aok ideig.
Vadnay Károly szerint Tompa Mihály e korszakban emelkedett költészetinek tetőpontjára, én pedig az ellenkezőt állítom, hogy t i. még a többi hazai költő éveik számának arányával költészeti tekintetben -nem tart egyenes arányt, addig Tompa Mihály daczára gyönge phísicnmanak mégis legördült éravei mindig magasabb és magasabb költőiséget varázsolt "müveibe. Itt még gy.Wjilftii jeles, munkája készült, melyek azért, mivel hazafiúi szempontból Tollat kidolgozva Kassára a hadi törvényszék elé hnrczoltatták. Innen kiszabadulván 1862. évben Hanvára vitték át papnak s innen jelentek azután meg a „Hegek és beszélyek* 1854-ben a .Virágregék," melyek négy kiadást is értek, tátott Id szintén taxtalomdus egyházi beszédeket is, összes müvei 185L-ban jelentek meg Hwkenastnál. 1867-ben jelent meg az „Olajág" czimfl gyönyörű nyelvezetű imakönyvc, s költeinényeinek hatodik kötető, melyet\'az akadémia kétszáz aranyos idei nagy jutalomba- részesite. Utolsó versei, melyekről már egy alkalommal t. .i. o- már-czins 23-diki akadémiai Ülés leírásánál szó-lottara.\'p.Fővárosi LapokVban és .Vasárnapi Ujság\'-ban Jöttek kdzzé téve.
Ezek voltak utolsó versei Tompának, mint a leáldozó nap utolsó alkonysngarai:
A magyar nemzeti költészet koszorújából ismét egy diszvirág hnllt le; ismét egy drága, kő tűnt el hazai költészetünk koronájából ....
OLAHFI GYULA.
^| Vlszonvélass a nagy-kanizsai gyrrmaainm építése ügyében.
A közügyekhez hozzászólni, a nyilvános testületek eljárását megítélni, a jó izlés és obzefüseg-ellen elkövetett hibákat megróni nemcsakjoga, de kötelessége is mindenkinek; ellenben magánügyekbe avatkozni nem igen illendő dolognak tartatik.
így én csakis szalrférfin"~kötefességemet\' akartam teljesitem, midőn a gymnasinmi építkezés ügyében, támaszkodva a közvélemény- és saját meggyőződésemre bátran de tudva, hogy nem mindenkielótt kedves dol-got rae!easzemr iómélve és óvatosan szót emeltem; ellenben az építkezési bizottmány nevében kiadott válasz nagyobbrészt személyem ellen iránjgaen^s olyjszemrehányáso-kat és vádakat^FUilmaz,\' melyek nem tar--toznának—a-nyilvánosság eló: én egy nyilvános épület tervét, vagy ha épen akarjuk egy liatóság eljárását vettem bírálat alá, feleletül egyéni magatartásom sőt feltételezett érzelmeim is kíméletlenül emleget-tetnek.
No de mindez sem nem boszant, sem nem aggaszt: csak sajnálom, hogy őszinte és jó szándékú szabad.&zavam haragot okozott.
Azért nem is fejelek vissza a személyes vádakra: csak hadd hiddje egész város, hogy rosszul építek, hogy kalitkám a levegőben lógg, hogy csnpa irigységből beszélek — mindez izlés dolga: hanem a mi a gymna-siomi építkezés történetéből ellenem felhozatott, arra egynéhány észrevételt tenni önmagam és az igazság érdekében mégis szükségesnek litom-
Már ezelőtt három évvel fclszóllittatván, hogy a gynmasiam építéséhez a szükséges költségek HtudÁsa végett tervet készítsünk, -azt teljes készséggel megtettük anélkül, togy-a fáradságos munkáért bármi dijt igényeltünk volna: evvel nem dicsekedni akarok, csak azt bizonyítom, hogy semmi ok lenn nem forgott minket a végleges tervkészítésnél egészen mellőzni, sőt fellehette az építkezési bizottmány, hogy szaktudományunk .által akarjuk leróni azon tartozást, mely egy oly épületnél, mély--városunkban nagyrészt önkénytes adakozások által épül, • minket is terhelt.
Mindazáltal csak az árlcjtési hirdetésből tudtuk meg, hogy a gymsnsium vógro épülni .fog és igaz ugyan, hogy tíz nappal az árlcjtési határidő előtt polgármester ur-szivés volt a terveket, melyeket a városháznál nem találtam valakitől elhozatni, s hozzám küldeni, hogy azokat jobban áttanulmányoz-hassam,,do egyátaljában nem azért, hogy felölök véleményt adjak, vagy "rajtok" javí-
tani próbáljak: erre soha senki fel nem \'szólított: hanem midőn önszántamból figyelmeztettem az építkezési bizottmány \'elnökét a terv hiányaira, azt felelte : szóljak ez iránt az árlejtéskor. —És ott én eleget is beszéltem, hanem ha az árlejtés folyama egészen másként iratik le, mint a hogy végbe ment: akkor aztán könnyű az en"féTIépesemcr TiyönüW-nybnffáTTHndlg-félremagyarázni. \'
Ezért kénytelen vagyok az árlejtés egész folyamát történelmi hűséggel leírni: nem igen ,régen volt és elég érdekes volt, nem lesz nehéz reá visszaemlékezni.
Április elsején összejöttünk a.varoáház-nál, s mintán pulgármester ar megnyitotta á targyaJásnelszólialtam a terv fa számítás" zavaros volta ellen, felhoztam töbh hibát, melyen javítani okvetlen szükség* és indítványoztam, hogy minden utólagos keUemet-lenségek. elkerülése végett előbb a-tervbeli
ÓS KMimitáriMliAlr IrijajiHaCTan.!.-....™^,,
tartassék meg az árlejtés. Világos péku gyanánt, hogy miért nem lehet a terv alapján sem általában, sem egységárak szerint licitálni; felhoztam a falak vastagságát, ál-litván, hogy a tervben legtöbb fal vastagabb kelletinél, és valószínű, hogy utób^as építés vezetői vékonyabb falakat ís elégségesnek fognak találni, és akkor az egész számítás megváltozik,-mert-világos,---hogy-a vékonyabb fal kevesebbo kerfll minta vastag : de viszont a számításnál szereplő egység az egy kőből vékony falból sokkal drágább, mert, és ezt mind elmagyaráztam a vékony falat jobb malterral, szorgoaabban kell készíteni, hogy a vastagabbat^ erőre nézve pótolja és két oldalt ép ugy be kell simítani. Továbbá felhoztam, hogy .lapos födély a milyet a terv mutat nem ezélszerO, de ha az árlejtés otan határoztatik ed, hogy magasabbat\'kell csinálni ahhoz több fa, és cserép kell, azt a vállalkozótól ingyen nem lehet kívánni, tehát uj alkunak van helye és sem az egységár, sem. a főösszeg meg nem marad; végre felhoztam, hogy van egy 600 frtnyiés tóbb apró számításhiba; de mindez nem volt dég a tárgyalás folyamát meg-HK-ncitjrii: egy térdén tétAtrft » tm Mim. tőjéhez váljon mért javasolt oly vastag falakat és miután ő azt felelte, hogy annak ugy kell lenni,, mivel az épület széles, kimondatott, hogy a falak maradnak, a terv semmit nem változik, licítálhatnnk-hátran.
Ezen határozatot nyomban, követte egy hosszú tanámkorás a fölött váljon lehetned) a kút helyére tervezett lépcsőt\'ugy^ elhelyezni, hogy a kot meguuradhasaos. Azután ismét én tettem kérdést az építés vezetésének módja iránt — melyről mielőtt íldtál-n4kJÍ2galmat akartam szerezni; ezután azon kérdésISBiHlt fel valljon egeszbén^adasáék- e Iti az építés vagy külön «"ln»iHr szerint és lón határozva, hogy elsőben az.egyes szakmák külön árvereztotnck,azntán.utó Íjára lehet az egészet együttesen- még. olcsóbbra is leárlejtcni.
.^.-ítór-ekkor.-délLelo ^títeejadsőív áz, idő ,moL, V te tradetett ai irlejtés\'-\'ca\'pVliéWVömüVes " munkánál, melyre ha jól emlékszem három ¦\'¦ vállalkozó jelentkezett: és én igenis asrf-mitoU 10,397 írtból 397 Irtot leengedni ajánlkoztam; delO,V#-WÍ^ó sem vöTíT\'meg ¦ .egyszer megkérdeztem azonban, váljon; az egységár vagy a t^oaazeg-Jesw^TOTyw, r mert az első esetbena bizottmány vagyai építés vezetője jogosítva volna az egész tervet felforgatni, mindent újra számítani és & hibákat kijavítani, a második esetben azon-baiL.sem & bizottmánys.\'sem a vállalkozó a számítás módja és esetleges hibái ellen utólag nem szólhatnának, és a terveni minden változás ujabb f^\'t-fáját fcepezné, ez pedig igen lényeges különbség. .Mialatt ezt fejtegettem egy ujabb 250 "fttra terjedő őszi in-sdnra hffrfv ío4&zífitettlm1 a költségvetésben és ennek folytán végre is elhaksztatott as árlejtés 14. napra, ¦\'
<. Hittem ektan*; hogy a terven eszköziendő javítások iránt\' talán engem is megfognak kérdezni, de ez nem történt: önként ajánlkoznom pedig a ,tapasztalt szándékos mellőzés után nem lehetett;: reménylettem mégis hogy legalábta^azon hibák, melyeket a terven megrótam, ki fognak javíttatni, de ez sem történt, csupán az összeadáai hibák lettek piixi^ téJiiáTBl jdigazdtra. ,
A második árlejtésről keveset tudok, de annyit mégis, hogy társam.Bergh Károly ur közreműködése nélkül al6"/„ eredmény nem lett volna elérhető.
így és nem máskép történt: kérdem lehet e az alapon engem vádolni, hogy okada-toJt figyelmeztetéssel nem járultam városnnk eközépületéhez; lehet-e állítani, hogy erre f el szó II itattam, lehet-e feltétéit hívatlan oi—hozzá ¦¦szállok-
senki sem vette volna rosz néven, midőn most egy kis ártatlan bírálat is oly zokon vétetik.
-Hanem majd megbékülünk reménylem s mintán a tervben levő hibák egy részét az épttkeiferi bizottmány is belátja és a menynyire lehet orvosolni igyekszik, utóvégre még tán én is jóvá tehetem a mit vétettem és ha majd készen lesz, még meg is dicsérhetem a gyumasiam épületét.
2 HENCZ-ANTAL. "
• a% nj. iskolatörvény ós a tanitók foetése.
... A várva várt aj fakolntorvéoy inegjelenege, ugyUszflm1 p^indep hazafi előtt, H^mt a haaa faMedéaa é» víráttzátataaiYén^fBkank egy nj tavaszi hajnalpír, mely a hoaazu zord és fagyos tél után a serény\' munkást dologra serkenti és hocaegteti bő aratásaaL mertjei érezzük tan-ügyérunk azon hfllrt és igaz állítását, miszerint aa epedve óhajtott ezred éves alkotmányunk tímimHitéit csak ngy válhatik a nemzet va^ Iddi bi vére, ha aaakvr igényeiaak megfelelő jé és ezélszerü népnarnlás alapjára fafctarifcy minthogy eléggé bebizonyított tény, bogy csak a nép ^cextOlfogána éa átnlánosznüveltaége védheti én Ariiheti esőn szent ereklyét.a fr—?»»1-, hogy aa halflilfogásnk és vnwaélések által saját oztDrunkká ne váljék.
Remény lom, hogy tiszt, tartáraim\' mindnyájan Örömmel advonk velem iegyütt aa iskola nj ssernsetét ét átalaki&Uát ajánld bölos tör-véoyjaviaiauty mely ¦ tótét éjiaakon ái-valodi világlik Jia^Uátbfttárin^és. hogy ¦» bokní onatyalnfc fs lé-L^egétjen elfogad Iák; de tarnál keveabbá bírom aggodalmam, éa lenes tahin pesntaistikusnéW limet-a bezorfogialt tanítói fiaeténéa tanarák fölött elrejteni, mert őnzmíéttoeTallom, hogy igen jól esnék lehangolt kedélyemnek ha netalán kedvezd lolvflágotitás által felüdíthetnék. Ha
**rf\'*;gwjJ**\'^T\'M""1\'\'*T">** **-y;r-"gy "^p-
itft esetésé tnoftoha, ugyanannak anyagi srjBrirasv javaalott itknbtíprvény axarint zmalanua méltó lehet Eddig a nétáako-|ák l-Mrf*MTii falusi 1—2 oastálynelamivagy. V&doí 5-^oczfÍryufteIaniJ iskolákra, a falusi elemi iskola taUonsL űavtrV>\' tóbbnyire nyers fcsruenyekhan saobátfalik ki mely bél <*aJád-ÍAltjKI ém elUtlnl>kenycrnd és a niarade-á^je Árban eJadran a mennyire kitelik ruházatot éa más egyebet b szerezhet. Asonfolul néhány hold xoufa fa jár, milyet a tavaszkor trryjt mii aj ét uii látogatott UknTája miatt eléggé afiáttsa^^fltarésy muukáesag ét brteni áloás msJlntl fflbnmjrirát annyira oewakatja, hogy annak arában (ryamwke nevelését^UáÜiatja és
takarékos gondos háitartái mellett néhány fll-.: lérTinu^u nűd»r*ggkoránBk ápolására.- -Nemr oly kedv^máravárosfőeletni tanító helysete.;? Eqnok fizetése készpénzben jár, éa pedig lakás xoullett, mnly todomásom szerint: csak az ur$[ ts^mknak h^ysik> legtöbb helyen 5OO--00O, ^BHraTyala^Tinttitk^^ aaerint)iiit^hay
rtároslra, easef osakngyannem igen képeta moe> tanimagasTaíesstovBí^ iedozmV"
kivált ha Isten atépszamu családdal ;megál-dottn. A sajté nem ritkán nyilatkoztatta rokon-j Bzenvétaaily szomorú helyzetű, Isten kertjét; ápoló irányában és megnyngtatóhig biztatta őket az nj iskolatörvény megjoleneaéro és a néptanítók országa kozellétére. Ámde mennyire lovwhetí kedélyét ÓS Bujthatja bablát ezen csalódott remény! /¦
Az nj iskolatörvény alapján megtoldatnak ugyan as eddigi tantárgyak, a városi ÍŐelemi iskolák ia csak a falusi elemi iskolák rangjába helyeztetnek, minthogy a tantervben nem találni különbséget városi és faltiBi elemi iskola, kőzött a felső népiskolákat pedig egészen különállóknak tekinti, e szerint a fóelom* tanító Ís dogredaltatnék és 500-000 frt fizetése 300 n-tra fogna csökkenni egyenlően a falusiéval.
Jól tudom, aszal fognak bennünket megnyugtatni, hogy a törvény csak a fizetés minimumát szabja ki, de azon fölül lesz minrton városnak saját iskolaszéke, mely a tanitók fizetését a helyi körülményekhez szabva fogja meghatározni; de fájdalom. ezen utalvány num sok reményt nyújthat ét annál kevesbbé képes lehangolt kedélyünket íoligazitni, minthogy keservesen tapasztaljuk, hogy a legtöbb városban, hol a tanitók fizetése 48-ig egyenlő volt a városi főjegyzőével, ez azéta 1000—1^00 frtig haladott, "nrig a ianM--csaknem megállapodott FOborel-hatnék még számtalan esetet hol a tanítók kgjobb tehetségük és lelkiismeretes mőködésük daczára, minthogy egyedül az elöljáróság kegyétől függvén alig képesek életüket tengetni, éa iololvashatnám a tanitók azon nagy seregét, mely élelem hiányában kénytelen volt hivatásán túladni; éa tehetségét más több reményű pályának szentelni, de ugy hiszem szükségtelen ott a szószaporítás, hol tények beszélnek. A mos-
tnni ipar éa 1r>t*i«lrftdM»m, ynplyfilt fejfpjlPflZté-
sére a haza annyi áldozathoz joggal követelheti, hogy a városi elemi iakobi t«.nit*" is tekintettel legyen irányukban, méltán kívánhatjuk, hogy a városi tanító \'magának ezen ágazatokban ismereteket szerezzen, s több műveltség és képzettséggel bírjon, a falusi tanitonál, do már azért szükséges volna a tjavaslatban ís a városi tanodát némi figyelemre méltatni és tanítói fizetését teendőivel és szükségleteivel aranyba • hozni. Még csak egyet akarok itt megemlitni a javae-lott tfirvénybőL melynek fölfogásában nem jöhetek tisztába és elégedettlenségemet nem ke-vBibbé^fekoiza, ezek M iskoktörvényben "a-tanítók számára meghatározott tanórák. A tjavas-bit szerint az eddigi 20—25 heti tanóra továbbra is Fennmarad míg az 5G. §. szerint a tanitók nem kötelesek hetenként többet 30 óránál tanitni, és ily formán ata> ni tó ezen fogást fölhasználva a Ö osatalyu iskolába ISO heti tanórával csak. 4 tanítót fognának aJkaUnaania. Hy_ körülmény éknél fogva a tanitásra való hajlam és szeretet még a leiküs* meretesb tani Libán is csak apadna a népnevelés és tanítás hátrányára és a jobb kor hajnala a legjobb ^tanterv és tanitóképezdék szervezése daczára sem volna képes fényt árasztó bagarakat terjeszteni magyar hazánkra.
^TOROKKAY KÁKOLY,
asgylOuiiBSSi Isr. Í3*L tanltá.
ViBsh&üg a népiskolai törvényjavaslatra;
E Mottó: Mennyi as 40 •{• 50T — SutaI
Hon, ssok 90 I
Feszült várakozással néztünk elébe a BKép-taxútók Lapja* megjelenésének ugy mint aa országgyűlés ..old iterjesztendő népiskolai tür-^yéavjavashttnakj mert a Chdtnanünisater ur-, nakreaanaa emberi jogokliarmincz éveseié-haxMosanak ismert mély bebitásától és világhírű szabadéivüségétől nemcsak azt vártuk, íiogyotóatái^kai adjon, mikéM^ járjonk el fontos hivatásunk teljesítésében, nogy a korszel-lenunel haladva a jelenkor igényeinek megfeleljünk, hanem — és talán joggal vártuk azt is — hogy ő nagyméltósága kegyes kieszközloje lesz annak, miszerint jogos kívánalmaink végre valor^ valóstUjanak, vártuk azt is, hogy ér--dekeink mellett melegen felazóllolván, kényel-mellen, szomorú gyakran nyomorult anyagi helyzetünk javulni fog.\' Dulce et decorenreat" pro patria meri;. igen szép is édeu ís, de tessék abazasceretet fejében 30—40 évig haldokolni és tongeni, mellotte azt a kinos öntudatot hordva magában, hogy boldog boldogtalan lenem. Minél édesebb volt a remény, annál keserűbb a-csaUdás; keserűbb azért, mert anépnevelésiügy-virágzását lelkesedésünktől várják, a ha egyszer Idkesültségünk oly eredményt fog ozUlni, bogy végre a nép .maga is belátja a népnevelés cxél-szerűségét, Itatznát, és követelni fogja a tani-
tók jobb állapotba való helyeztetését. Az ily Mlnapabun egy svájezí , Luzern kantoni, logika hyomasztóbig hathat a tanítóra, ki ny<K .vlBszatért Amerikából, hol tlz év alatt totemói
vagyonra tett azért ^vkl\'id^JSvérénél U-kott,\' kmek-kedves: kis leánykája volt Epen beváltotta péméét értékpapirokra ¦ azokat az pataira tévé mégolvasás végett EkkoVkiment az udvarra és mjre visszajött, már esak agy ra-te~pTOtohamn^ftttoUJaz asztalon. —¦ Agyér-mek \\evéssel azelőtt látta, a mint nagybátyja a^gynfával rágy^tott pipájára es ót útánajeva , meggyujtá a papirrakást A férfi felindulásában a szegény kis teremtést egyetlen ökölcsapással agyonüté. Most fogva ül mint gyilkos. — Karika Antal győri orvos a léghajók kormányo:
Jogik1 . ~ .
merült anyagi helyzete,mellett olég busgóan tölti be kötelességeit, b ez még jobban leverhette az amügy is levert kedélyeket. Melyik tanító kezdjen el lelkesülni hivatásaért?Talán> anja^vJSn_tanÍtd, tí4^^&0_éven_át lankadatlan : szorgalommal tette meg exőtfogyusstó kötelessé\'^ geit, a ki szükséggel és nyomorral küzdve,\' egyedül azon reményben, hogy egykor működése kellő elismerést talál, szentelte egész életét a haza javának, s most lenyomatva az évek terhétől, ellankadva nehéz hivatása fárodabnai-tól, elerőtlenedve a nyomasztó szükségtől és a mély gondoktól a szomorú jövő felett, melynek ő és övéi elébe monnek, ez kezdjen lelkesülni most élemedett korában, ez lelkesüljön, bogy talán közel halálakor gyűjtést eszközöljenek, hogy a temetési költségek fedeztethessenek? Vagy talán az ily öreg tanítók nem tevék meg kötelességeiket, éa működésük egészen eredménytelen volt? — Vagy talán az ifjabb tanítók lelkesüljenek, ha\' látják, miszerint Öreg, munkaképtelen kartársaik nagyobbrészt utolsó napjaikat nem nyugodtan és gondnélkűl tölthetik, hanem a botra támasztva görnyedt testüket a kenyeret kell üaszekoldulniok, ha látják, miszerint kartársaik Özvegyei és- árvái, azon községben hol férjük és atyjok feláldozólag mfiködtek, nem képesek könyörületre találni. Eb ugyan mikor jő el azon idő, hogy a nép, a nemzet befogja látni és elismerendi a népnevelés szükséges voltát, ha eddig az állam előkelői, nagyjai nem képesek belátni?} : Szánják, sajnálják a tanítót, itt-ott talán őszintén résztvetöleg tekintenek rája,: de nem tesz senki valamit sorsa, nyomora enyhítésére, —ő ki lűgjobb- erejét, idejét a iövü generalió szol-, -lemi és erkölcsi alapjának lerakására fordítja, ~A egyedül oly elhagyatott állapotban sinlik. MegkivánjáBr tőle, hogy u\\niversalis ismerettel bírjon, megkívánják tőle, bogy pbiuhologns, ihilolog, és phílosoph legyen, megkivánják, -nogy tudjon nevelni és oktatni, megkívánják, tőle, hogy működését a legnagyobb siker koronázza, mindenki az ur, csak ö a szolga, őt mindenki lenézi, neki Benkít sem szabad lenéznie, felőle mindenki beszél, neki nem Bzabad senki
felül beszélnio; neki mentnek kelTTenni mjndpn szenvedélytől, kívánnak tőié tiszta morált, mértékletes életmódot,. lángoló hazaszeretetet, kívánják tőle, hogy feláldozza magát egy chima-raért, megkivánják tőle, hogy emberi méltó-
-séggal bírjon, és azok -akik- est- kiváajákj-ma--gnk tépik le róla az emberi méltóságot, megki-
^ van jaktőle, bngy inindan^ megsértett önérzet púja égeti a nyomortól bev onlyedt árezot, megkívánjak tőle, hogy tudjon ssenvedni, türní, fázanWés izzadni, éa végre elerőtlenedve, elgüj&p&lve B 0 koldusbotra támaszkodva végig-^
ezt kívánják tőle, de megtagadják neki a megélhetési jogot, odavetve kegy elemkenyérkép oly összeget, melyet egy hordár, egy inas, egy rongyszedő, -kevesebb erőkifejtésre és nagyobb kényelemmel szeres meg.
Az ily kilátások veszett ebként marják a halálig sértett önérzetet, mely fly körülmények között esak el vérzeni tud. Az országgyűlési törvényjavaslatot bizonyos Bzollcm lengi át -A. tanítói testületeknél ne legyenek rangok és foko--zatok, — a ki nem teljesiti kötelességeit azt kergessék el, a kinek képessége nincs, az ne legyen tanító, de ne sértsenek bennünket halálig akkor, mikor sebeinket akarják gyógyítani, ne űzzenek gúnyt és játékot a nyomorral éa kétségbeeséssel küzdő napszámossal. Tegyék jóvá amit a-boldogult Bach korszak a nemzet művelődése karara, rontott, megvesztegetett piszkos kezekkel, a •protectió 6—6 űrért a magyarság iránti ellenszenv osztatott ki főelemí tanítói diplomákat, míg máa jelesebb tehetségű egyének saáraz kenyéren rágódva tengetik óíetöket (Folytaláaa kaT.)
¦ HOFFMANN MÓR.
- -..... Heti szemle....................
Augasstae 7-ón, 18G8. Visegrádon július 23-kén egy ifja tréfából -nővérét agyon lőtte , e miatti őrült fájdalmában az erdőségbe rohant az ifjú b nem találják: — A bécsi lovészünuepélyen Feszler Mihály fCldmivelő lett Bregenczből a lövész király, ki 3 lövésre a mezei czéltáblán 00 kört lőtt A rtesti központi bonvódcgyloti választmány\' an-~nak, Jri Boníczky Lajos eltűnése vagy;hahUáról biztos adattal szolgál — 1000 frt jutalmat iü-xött ki,— Qalliczia- és Bukovinában a marhavész megszűnt — A debreozoní országos dajájy-Unnepély dal csarnoka 14 ezer omberbefógadá-sára késsáttetik. — A tunisi bey a napokban utazott át Pesten Ö nőjével együtt— Az Egerben tartandó orvosok és tennésaetvixagálók nagygyűlésére- aug, 18-tól szopt 18-ig mind gőzhajón, mind gőzkocaín föle áron utazhatnak. —- Rausch Lovin hir \'szerint grófi méltóságot nyert,_s Horváthország ór8E»vonia •bánjává neveztetett ki. — ltiatori 3GO^or lépett fel Amerikában éa 7 Bzázezer frankot1 játszott össze, ,—
hatóvá tételére tervezetet nyújtott be a minis-tsriumhoz. — Patti Adelina jut. 29-én esküdött do Caux marquis nőjévé Londonban, — Kolozsvárt .egyetemet- állítanak egy rendes tanár óv&ja;3p(X>If^ frt —
Prágában 25 nap alatt 5 cseh lap azerkefistőjét ítélték el. — Az njveretu magyar pénzeik- szent István király napján adatnak át a forgalopinak. — Bem tábornoknak Erdélyben Bzobrot emelnek. — Wodianer Albert bajor consullá neveztetett ki Pesten. — Róma jelen népessége 217,378 lélekből áll. — A belgrBdi\'14-fejedelmi gyilkos kivégeztetésénél egy golyó vinüttapattanván a parancsnokoló tisztet nalálosan meg-sebre. — Deák Ferenczet egy Bzakáesné kereste fel, hogy tartson mellette beszédet a képviselő házban s Mexicdbaa hátrnntafádi bárét fizettesse ki a ministcriumnáL — X Gellért-hegy alatt egy két lovas fogat a kocsissal együtt nyomtalanul eltűnt a Dunában. — Alsó Fehérmegye egyik helységi búájának a főbíró egy levélben azt irta, hogy a levél átadójának adjon 14 mogyorófa pálezát A bíró félreértvén a megrendelést, a levél hordót lekapatta, a pilpd*^ azabadkozás daczára tizenötöt veretett rá, A levélhordó tehát csak in effigie vihette a főbírónak a tizenöt pálezát — Ministerek nyugdija 4 ezer, özvegyeiké 1 ezer forint Beniczky Lajos édes anyja 90 éves. — A kürmöCBi pénzverdét a fővárosba teszik át — John altábornagy Oroszország ellenében a kárpáti hegységeket badügyíleg tanulmányozza. -— Tompa Mihály kevéssel halála előtt sajátkezüleg irt bucsu levelet intézett Jókai Mér; B, Eötvös József és Csengery Antalhos. — A n Wanderert" Pestről ministori válság felöl értesítik:: Deák mint tárczanélkülimmisterazemökséget vinné, Andrássy, Fecstetics helyét foglalná,eL Wenk-héím helyébe Ghiczy, Gorove helyébe Tisza, LÓByay—lielyébe 0seiig«y-4ena6^Horvátb-B. -megmarad. Míkó s Eötvös felől nincs fadoroárca.
Zala-nieg3F^tlaÍa^c.
— Örömmer értesítjük t olvasókfízSnsé-güDkct, hogy lapunk Delbeesének emelésére
i- tudja atezákat mind-- -s-ezáltal vídéktlDk-éfdekeiHek higtosabb-elő-mozditására hatni kívánván, a közjóért lángoló Bziwel viseltető Gríf Szajjáry Gezü ur ő méltósága, Zaiam«gy« hdtes fo>pánj6-nak legnemesb ö^^n oW k^etkezett kegyea ajánlata s pártfogása meD^ hArom rendbeli pályadijat tuMtunk ki: nevezeteflefl egy gqydáRrati j rarikkti*, mefry á1trfá^M^\'\'rÍdá> kflnket, különösen Zalom^gyé^ érdeklendi, ismét egy népnevelészeti czikkre, inert e két sarkpont az, szerény meggyőződésünk szerint, — melyen népünk anyagi s szellemi java, jóléte alapszik a Vég1kt\'íJ|By-tidéJnlBlt-beli eredeti népdalra. Bővebb körüHrást ké-sőbben hozandnnk, • "\'fjMh* n"\' já!yi^ij*V**\'u kitüzendjük. i\':--".\'\'l:;;:>vi-^:;";..
— Zala-Egerssegránguzstu^m^:! Folyó évi auguszuu há 1-én tárt^ számú vendégkoszoru-jehnitóMDezv6s^egy,Fa^ kas Jánosnő igazgatáaa^^ah^leiu^ tályu leányneveidében ez évi nyüvános visagi-lat, melyet Isóó Mari W. osatárybeli nónövendek remek-szerkezenl éloDeazéddel nyitott meg. — A jelenvolt többnyire éxdeknhVszn^ fesiült figyelemmel ^-Ugo^v^ ^i^^^ykák flgyas feleleteit, miket a vaDaAüt, ma^yar^Aryasás-l nyelvtan- földirat-, torténeloto-; terméazétfaJE-, számtan-" stK-ből a IégBagyeeb\',w tettek. A vizsgákat zárbeaiM^ után a női munkák wv^fftkintétérf: firrdittafrrtt egy kis idő. — A-^^osaa kiálÚ^.i^ inxut-kák fölött a dicséretet az intésetenlajdono^ vívta ki, ki ezt maga kezeBv— A megeUgedéa> mely a szülők ajkairól; ssáthi^?sB^4n«iusi^a
hogy aa intézet vezstáw^tyrmikszttl letévo,sbogy oz a t ea;Aitanlridéki, kfiBonség előtt mégismeretesb legyen, par.sorha fngbilva irom lo az intézet rOvidTViuatái.\'¦\'• • ....
Az intézet 4 osztályra \'oastva és \'abban es Oktatás egy tiszt lidkéezés-9 oWevebw és nyilvános fótanodai; taziár által vezetve rvna.— A kutolozett tantárgyakon kívül a szülők külön óhajára rendkivüU tantárgyak.— mint franczia nyelv-rajs oktatásában^ réazesulhet-nek a leánykák. \' A ^^101^****\'\'\' Tn*t"^f!\' n női gyengédséghez alkalntaaott^ !\\ -
- . ¦¦¦ ¦ ¦¦¦/\'•;;.v:(;DBgyi3gUnivolt,.; Forytatio a mgsMIotefl.
HI R D E T "E S E K
A legnagyobb vászonruha-raktárban
vacai utczaypsblanti-hoz
g^a&téSa a teptó&ö árakéi a íspagye^ váltetékban míndefiííSíRíl kész f&kimLl$&, tfaíiak, urah ós gym^ek számára, ugyras.it:
Meeer darabanl tflbfe bejek nmtrorgL, boUanál vagy Irlandl viaaonbol, darabja S íl Wí kt.f
sn,8ft wn, * n, * n &o k, 5 a, ö fi 60 h, a ft, o n só k, t rt, h a, 10, íe íl
10 mr dvttbatal Wbb QtfeM firB \\n®&, eaer kfllDnbOaJ mintában 1 ft fiO, 1 il VO kr., 1 írt, 2
ft&Okr, Bft
F«bár rJgJiyiláM-th^ISgeiltt 1 ft 60 kr, 1 ft 76 kr, 3ft,9ft60,8ft,8ft50, 4 ft. Fáffl-tffyaK TimsMl, niagyar, fólmanyar TBgy francala mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 3 ft 25 kr,
BS) bpajfc vAamabdl, almák 3 ft 15 kr, 2 ft 50 kr, 3 ft, 3 ft 60 kr, i ft, 5 ft. himes-a 3 ft, 3 tJO kt, 4 t\\ & ft, « ftrt* ft, 9 ft, ach*ei*I é» tranain úaltmutráYal 4ft, 4 ft 50 kr, 6 " (-ÍV « ft, IAB ft, » ft, 10 ft.
~ ~ " (btunan-Mindtr) 1 a 60 kr, 2 ft 60 kr, 3 ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 4 ft 50 kr.
DSfttf t éne 1 ft 80 kr, 2 ft 40 kr, 8 íves 1 ft Bű kr, 2 ft 40 kr, 8 irea 3 ft, kr, 10 tftt 2 ft 10kr, 2 ft 65 kr, 12 éra s ft 40 kr, 2 ft 90 kr, 3 ft 50 kr, ll evee X ft 05 kr, S ft 16 kr, 4 ft 30 kr, 16 íren 3 ft 50 kr, "4 ft, 4 ft 50 kr. \'SlteW ftMDMk, * drea 1 ft 10 kr, 1 ft 2» kr, a eres I ft 25 kr, 1 ft 40 kr, 8 erei 1 ft 85 kr, < 1 ft So kr, lt> eree 1 ft W kr, 1 ft 75 kr, 13 áros 1 ft db kr. 3 ft, 14 evee 1 ft 75 kr,
.....S ft 10 kr, lft évee 1 fl TB kr, 2 ft 20 kr.
MlBdann«nHI ti$tfai ejdtloytk, ea^r&gaft, ttafisay&k ea egyéb teli csikkek férfiak í> hölgyek
. na1 árira, unj válau ttaban. Főraktár* a bafjobb aewrftei kríwIlBtmk «ÍQr]erifeilc>r&inbt)nL ft, 9 ft 25 kr, 9 ft 50 kr, 3-5 ftig. .SltaM jbA*Wt«yá<t 4 trt 76 kr, 5 ft, 5 ft 60 kr, G ft, 7 ft — 10 ftig.
Et aek egyA ktta fekérnema csikkek, melyekről áa árjegysek kívánatra bermenteaen detflt. — Tovibbi. ajánljuk nagy raktárunkat ft^tSli, liatla&át, és frláUtdJ VáazBafefeafl, vege
11 II, 98 R, BO ft, SS ft, 35 ft, 40-120 ftig. -VtflM vaVa IS ft, 13 ft 60 kr, 13 ft, H ft, 15 ft, 16 tt, 1» ft, 20-25 ÍUp. ¦ FIÉtlIffl, tacaa^ja 3 ft, I fi 60 kr, 4 ft, 4 ft 60 kr, & ft, LVft, 6 ft, 1 ft, « ft, 9 ft,
JO ft, eg4M H fttg.
------ ¦" i 5\'ft 50 kr, 6 ft, 0 ft 50 kr, 7 ft; 9 _ft,-10 ft,:M—30 ftig. ~
«?#9:^.19 ft, 11, I3A lSe-IííniB^ __
i tanaatja 6 1% fi ft 50 kr, fl ft 20 kr, 6 ft «Qkr, 7 frt 50 kr, 8—12 ftig. — adem nagynágfaan ft esemélrtffl S4-lg. — AsitaS kósrJffteJT &, 12, IS ea 3« •aesilrra. ¦¦¦¦ 1 ¦ , Kagy Tttlaaatf\\i tlaytCTit^, pjqaa ea trleol-paptagakAél, kávés- ea Qemd®b-keaslLkb®,
TWTílTi traBOTATlXTI tVóavlAi-talr beTÍaárla#^jiál fehérneműink roppant halmaxa kO-meilJlVWZUIiyi KeöiSieieK ^,«1^ oly belyaetben vagyunk, bogy n legaa-
.: i ! gyeMt ntsxtnyiaeget mindenkor kfMsen osolgáltalliatjak.
\' Egy- mideményekar- minden irányban ataarjtellel még í levél erkcste napjin nsoonal
. elkflldflnk woaagolajt nem ssimHunk, ngyasiate tnegteadelíaek leghamarább elkéaaittetnek.
efflowiti v. & a.
NáfiT-ltltlZSlI
fbstéEk.» lMrkert)Sk.(>dése.
fjitnut",
Ezen fölül ajánlják mindenneiiiü friss
bel- és ktUfOlűt ásványvizeket
.agy
közyetlen hozatott verea marba-aó-, valódi kufsteini s a legfinomabb \'porUandi rlkbAtlan. mese (cement) BAKTAbAT-
\' Ugyanitt van a nagy dohany-tőzade (trafik) is.
(67—6)
SCHLESIR6ER VILMOS
(66-61
I jninden nagy váróéban igen kedvelt sor^Jegytörsnla^! I tb*,ltt la WAOY-KAK1ÍHAN megalakította. I I . Hoaa havi 5 forintnyi réozletfizetés mellett azon kedvez- | lényben rt<aze»it, hogy u jegybirtokosa 20 darab 1864-diki | |4ilJjanirar>«;8^egy nyereményeire, melyek a társulat ideje tar- | isfiJina alfltt Idíorsoltatnáonk, igényt tarthat; húsz hónapon át I ¦rendea\' befizetés után a résztvevő egy eredeti sorsjegy birtokába jnt.j |;-\'\'^ ,!^Knl6nli«en: 1664-H sorijegy 0 muásara 5 írttal; HitelsarBjegyre 8 I P-Hir^afMtal; 186<Mld fltfldre fl frttal 3 húzásra és húsz hónap ntán I
¦ \' i\'í!5föi6€?rítztm6k azetvéayeikkel együtt 10 frt vissza fizetés mellett; Balm- I |.r80»d^nel41inzaara2trttal;Waldsteinsorsieg)-rol frt40 krral4hozásra; I I Bndm lersjegyért 4 hmásral Írttal és Olary sorsjegynél 4 hnzásra 2 frt- I
¦ -Wj*»t*!*etni. " ; -. ¦ ¦ \\ ¦^^^^•W^taltW* kMntógofttBtisWdJwen mogliivja aa o takialítbeni megj |U»lntMtóí«a»»tóv<g<ittyilliirodij4ba H-lÍMÓifán a „SMÍLDFA" azállnla mellett, j
|_- tW Bs&meaS tauaBtos\'^lauaaTaéikaii állam-és killeson- ¦{ I . ¦.;íí»i1^-\'i«Mte!ienBente«h^ kotetavenyek, sorsiegyek és I
____ , réawéáytö gyí^ke, a koianféio bankjegyek,
I-- .ABAWY" ea ,BZOaT" pénznemek be- éa fölVBÜasa. j
6HHU
-fŰKOtlTa* ¦VICCEIT.
TALMI ÖBÖKKÉVAliÓ ASAHT-SltSZEB.
Ki o czikkot mint valódit birai akarja, az forduljon az egyesült
Industrie Halle-hez Bécsben, i^erstrasse 16.
Eladási irány nagy arabbBB.
k Aa ákaanr allaaddaágaárt kaaUag tUjank jdt. -
ISrilIant-éksser.
finuman kiAllitra, a» ismerő in eaalodbntlk ea ekaaei olúdi Talmi nranybn van fogva, a belebelyeseU bH lantok a Irgünamaüb hegyjegecEnk, melyek aa élénk íi\'*nyt mlmom rcaatlk, ngy BBiniea máa drigakOrek i» fel nem LimerhetRen vannak utinoava.
Kgy tnclltfi......1 frt tn kr., 9 frt, B ín.
Egy pár ntlbcTalú . . . 1 . 50 „ 3,4, Ect , mellgomb . . . 1 frt, 1 frt 60 kr. Egy „ ujjgombok . . 1 , 1 , 60 „ Egy td fiafinak . . . . 1 . 1 . 50 B Egy brillant gyftrü legfín. 1 , 1 , 60 , Egy keretit mint ákaaer . 1 .
Csiszolt Talmi arany-^ksser.
Egy lán« Talmi aranyból.....1 frt 60 kr.
Egy nyaklánci ....... . 2 , 60 ,
Egy csábító nO Cutlier kcrpsmr ( 1 frt.
Egy meUtfl . . . BO kr., 1 frt, 1 frt 50 kr., 2 frt. Egy pár fülberal.-. 80 kr., 1 frt, 1 frt 60 kr.
Egy kOtet fOlre mggeaatl!......40 kr.
1 PL 1__ OrHa Oftptif, mint midiülon, csen iiíp * * Cbarirari-tixgy, megaranyDara egy oldalon hónapoa, nap-felkeltet éo [enyagtat, a nap él éj boafiát, a máalknn a bit napjait ea a datnmot mutatja bclycHm as bavonkint, ea hotenktnt IgaaitandA
Egy medalllon.....60 bt., 80 kr., 1 frt
Egy p&r~méllgamb . . . 30 , BO , Egy . njjgomb . . . . 40 , GO „ Egy fÜBBPatíűfíaü . . . , BO , 1 frt, 8 fn. Egy fírflttl ...... 50 . 60 kr., 1 frt.
Valódi arany\'ékszer.
Egy gyürü biUiei kftTekket . . . 1 frt 80 kr. Egy „ gyű ogyökkei megrakva. 2 , 60 „ Egy , írnnynyal . . 8 frt 50 kr., 4 frt, 5 frt. Egy pár fülbevaló . 4 írt, n frt, tí frt, 7 frt, 8 frt.
Q/Ongy-^kaser.
Egy melltÖ . . . 1 fit, 1 frt 50 kr, S frtjí frt. Egy pir fülbdraló . 1 . 1 , 50 . 2 , 8 » Egy « tnellgnmb . 60 k*, t _frt» l frt 60 kr. Kff7 . nUgnab . 1 fn, 2 frt, B frt. Egy ferfitfi . . . . 1 , l - M kr. Egy nG celllrr . 2 frt 60 kr., 3 frt, S frt 50 kr. Egy kar karika . . S frt, 3 frt 60 kr., 0 frt. Egy Minor Alaki gyOngy B frt, 8 frt/3 Tri *> kr. \'
Rntall-ébflser
dlaaeaen kiACItra tGe-emaH Talmt Sraayofi,
Egy melltfl......1 frt, 1 frt 60 kr., 2 frt|
Egy tneUlO > aludt áyöngy ea emaUle} dtnillTa
2 frt, S frt, 4 frt. Egy pár fBlbtTUló . . . 1 frt, 1 frt 90 kr, 2 frt.| Eay egeaa emaU^kaaet\' melltfl, fUlberaló, bit-
lanttal 3 frt 60 kr. Egy pár email-meUgomb ... 60 kr., ÖO kf. Egy „ „ -ujjgomb . . . 80 , 1 trt. Egy medaülon. . «0 kf., 1 frt, I frt 60 kr., 3
Egy #mftU-gynra......60 kr„ 80 kr-, I M.f]
Egy Lánca emaiilel . . . . 1 Ért CO kr. Egy nU-láncií...... . 3 . B<> .
Fekete ékszer
Ssaru-, Jet- ea Kancánkból allandd. Egy nC collier kétaser a nyakra vebetS koreazUel
vagy eaák egy isiv vei
Egy mellta .......
Egy par fölboruló . . . .
\'Egy mell vagy ujjgomb . . Egy rOvid urálin c« . . . .
Egy boBsnA , » . - . . Egy egyaserfi ÍBggeaitC fíaD . Egy disiatati „ , Egy bajQv........
6% kr
16, 20, 30 ea fiO kr. I 30, 20. 10 kr. 16, 20, 50 kr. 15, 30 kr. 80, 60 kr. 25, 36 kr. 60, 80 kr. 30, 40, HO kr.
A folytonos [deaaólia aúi meg «aia régi revÖtűl a birodalom minden ríastcbűl, Némel-. Oroes-OlauDraaigból ia nx egea a Le Tante-oak fslnoUitaa ntán rtlgtOn jotálláa mellett aiaUitandénk eL
(124—6,4)
Minden ártáblák ráadásul éa franöo.
Egyesült Industrie-Halle, Bécs, Praterstrasse 16.
Kiriikirfik tioxttárakat kaaiak. \'
Perik k^priaelGk a kOrnyékekbea kereatotttek.
51 fr» losen
der SM Fiorelez
Haupttretter
werden von dem gefertigten Wechselhanse gegen Baarzahl nng tnlligst, wie auch gegen 10 monatliche Baten o 10 fl. — oder 20 monatliche Baten ä 5 fl 50 kr. verkauft, ferner werden ebendaselbst
lose 6®B@l!acb!%fteii
auch 10 stock 250 fn Lm te- Stadt F\\mnzt fEr !0 THsIIbsShs? pgsa 28 visrtal-jäftris® Rataii ä 6 fl 75 I3-. !3J,siEgärL ------------
Diese Lose, welche ein jährliches Zinsen ertragnisa von 10 frs. abwerfen, keinerlei Oonpon nnd Gewinnstener Unterliegen nnd in den ersten zehnjährigen Periode mit jährlich vier reich dotirten Ziehungen ausgestattet sind, können wir Jedermann auf das Beste empfehlen.
(97-^6)
WMhMUi.iu. Vna% DiJk^iiH Nr.
Peat.
a
o
GÉPÜAJTÓ-8ZIJAIi\\ikAT
a legerősebb jáva-bőrbül készitve. \' HUGÓ BSSiZGlA-SZŰTTŐK, SÜBITŐ-LAFOK, legfinomabb gépbogyó-olaj. L3 VJUUOS5X J&.OSHfl0^t. O JL»Q-ÍHCOT7mi a^. „
valódi Laferte és Budai HALOM-KÖVEK,
a melyekből legnagyobb- rakhely van
GEITTNER és RAUSCH uraknál,.
BÉCS, Mühlmarkt 10. sz. PEST, malomkellékraktár, foutcza 2. sz. - (i36-i6,7)
Helymozgó (Jjocomobiie) szíjak.
T-séit csak.€gy prétaiteii.,
és äz altób roerjjki^ tárgyak megfejő oíesó á>ártín»flfbg oyőzWní.
It^J^t^ áraajrjjnbb mluAwgrAll blrtojtltáa mellett\'eslartlk cl;
B7«1raitUBfa«»iafá«1 i»1*a*3iobMsiy aágysBorfi TaVasék talilhaß mitiliTWeWefl antodio nem\'léteitk; gondoikodra tsuiU r c«eaélysl|éra^it^ ^ i» «rak jitit»^,\'nilndim kura di állású gyermek efrMláaari.
öü^toklflw *Wná^oiiW»^iacgíieve*L «fata ingyen éa bérmentTo^ne^k aldeok \\ aagyon tltfaySs t e hát avi dákÍ Ce. MlroelWi
letjWhak___________ .... „....._
% r>«ldjiJiy*mer«er«iw«k,«(tfoUo abba »»alfe* afe «a ár, liane» TnJndsa
" Ufljobb gyártmányú különféle czlkkek kivonata.
lan.Játesfl^ ealkk pontos megaoroxéie ia található.
Fruezta lerelpapMA. > ^ idea kívánt U(Sv,b*ta.TagT korona logyen nyomatátáVaL
. reejes salneaett 76 (-nlhon fehér . . 85 _ angol Tana!sott PSJTft.1 . Iwrilik B-ad fef^m . aOkr. » • v <¦¦ * «rfia. . .ßö ; i —aam-ttBoa. SS v , . „ - beHfl apmáncog 60 « .-finom gyáaabóriték . «o *„ , boríték «-ad fah irto .\' 50 „ • ¦ arüapapir. S>2 eeinos LetA korotut««! a diraloa. taSbaalsB ayoatatban száa papírra 40 B^aBázBoritékra40Rr....^ •:. <.,...
HM sa. Látogató jegy. Keltő* fe&ymáau papira a, legfino-Jpubb k Bnj ornai w$j s or 1 rasasi 1 fL ugyanilyen legGnom. fekete nyomással . ..........70 tr.
igyanlly. fejűn, arany nyom. BO kr. agulen kBvatkeaS torírt 10 kr.több. B#> LátoffsJejegyek, legfin. angol Tiara nyomattal, legújabb nemi, beinkkel, oleoább mfnt mindenütt, ufeh^kattosfeny.. papIr.Wkr.
1 teat ang. ristali 12 legjobb fajban »¦ ¦¦. ..- -..-"IVar, ;
«test, eag. rástoll agy dobóiban,\' j^nnabbi tájban . .. . 80 kr. ISgtcat alumínium toU, Listo* í tra jtoseda ellen - . . . BQfcr. 1 ;piuai\' Irón já minőiegü
L : 10 IS 25 35 45 kr.
tfkrttaflny*I\'. . IOlaSOSQkr.
ntWBuu rtaatt (neaetoywAk leg-
** -. aaabb lráaaal. . . két betörd, finom nyéllel Co kr.
_, gm9*^rt,3Qkr, knlfln, egén nerek_
•Icadn aaámitUlnak. DoSAboraremó préaak narrai együtt
-legfinomabb J ft 60 kr. B%eg (Stampiglia) bádogwekriny-¦yal, festék ét ecsettel 4 50. 5 50. Aijegojabb maga magit nadrealtS *ély«B, lSUmpigla)ag4p BgjHtoi jÉnIv«alléaa«I«Hr le nyomaiét ké-~ixiL A loffrakoriottabb hfratalok T4* trodik aaimirá 1 dhlarin. riafi-»flf--——— -\'¦......"---------
b«» YAn kéaalrta. ¦ Btagtalaa rlaroftnlojigybaíalúk, o*-
gyermek aias ? uy ja»ituAra elhjvfjyik (Qkilefoaen as - ÜnedreaUiaL
Hagy rathir fjaratíi- fra tarWíjáté-
B4bok( db}a51015.8030 krt<512fUg. KtUanfoloAUalokaJOSO n 1 JáiáktLrs7ak doboíokban 10 SOsOv Martól. . - • ¦ aftlg.
Állalok, teméaset aaenut elkémUe
oOkftdl......1—Sftiff.
%7«bjitókUrgr»Jk aaer/éla riUax-tókbaniökrtol .... 4ft>g. TánaijátíkolSO&Okrtot .2 , Aa innerctea ronlotta jatíkok en mi-niatnre 1 db 40 W} 60 60 kr. 1 20. 1 A&O.
Lalarna magica, aa oeToareaatt ra-ríiília»pa,B lfgkelletneaahb mn-UUagiűakéaörBeakBxámira, ldb 13 kép. 65 8B kr 1 W, 3 3 l B ÍUg. JtaarrnronuUk tOkélea belflkkal 6a *j erekkel, mognStt gjemi ekeknek 85 kr 1 20,1 «0, 3 60, 8 4 A ftlg. Angol *f JT"imJr^JV7 r^tuT\'i..
a oiaban nakaegelt aa erekkel, 1 . Ud« 160, % 9 60, 4 ft, 3 kiaebb , .gyermokak Zfi 3060 80 kr 1 ft. Vogreadaléaaknél jilákokra kéretik a grermak^karii ét a darab értékét megnsTosal ttíly után a legalkal-matoaabb réJustalik mintán a tí-lataték ro p öam-nftjy. lUlBofélajiMklárgTAk dobotokban aaáa fél* rálatatékban ff- éf tiny-grermaaafc ¦samlra, darab aoklnt 10 204080br. t9n%. Legasoisafib keataebab-fésOk.
IfodnrildféafllftgOSi 80 kx. 1 ifirfi
Bsaiotek-rnlJdl tajtékbél boroo-(jánkŰTol tokba, aaebbe való, n toltéauán) aserint kfllSnbBiG »xá-:. rak 4aplpáUatitSxiBann^inkaiii}c, ; aaiYarkéiBit3k paplroa s «gyéb do-bdnyaáal késEttlettel, darabja 3 4 ß 6 8frt,_
Belyam nyakra Tal ák urak Biimara darabja ítkbit ?ogy suntitsü 35 S6 40 00 kr.
Oiratoa íelyain-chArdoök 80 kr, 1 ft,
1 060 kr___________
Lcgiobb nadrágtartók tartón éa elí-nyoa, párja angol cxéniiból 46 CO 90 kr. »elyembCl 80 kr, 1 A 20, 1
~ ftBOkx.
Logjobb
enwirTiiwrir.
, raatag eaBst la-
\\mUi» 10 éri Tolyli
(HUBA, aaavikMál Mft Urat^;
Ib^D^á-llbérMnalrT ft, l pár
terertyaUrtó 4 a 6 ft. I & tojaoritS 3. S\'ft 80 kr. «
IfigMb ekln« tárgyak gyiri árért. : Éa— rrártmiay aria áa formában
7e*n*20 25 SO kr. t nyeWéiű 26 3085 kr. 1 UrWfé*fl 50 40 &0 kr. 1 (Mbfésfl 10 15 SS kr. rüebßsQ kftferd 15 3fl 40 kr41 fej kefe 30 40ß0kx. lfrtig. lroiake/a 50 60 80 kx. 1 ftig 1 legfinomabb fopkefe 1035 8034 kr, kDrBmáefea 25 30 45 kr.
Logjobb angol WlkiaeJi, dbja 35 35 *56080kr. Ift,lft20br.
EUhryO« sMbtfltaoannamok kanorc-«aalT.aaÍUdÜ,dbjaaoa04060kr.
Lár^aib\'pia.ti&^k 20 40 60 80 ar.LHlalMjirm
TircaíkeoSOkr.ii^lft W).a 3fL
VaUat4«Jtá*W«r pipik áa tartok 1 agai ebb foglaUi éa legfinomabb íara^ii dbja»kr, 1 ft, l ft 50,911,
SdrLSkák jOWbo kr, 1 ft, 1 R 60 í,3ft.
TOkéleteien eUatott dohánjoiaai ké-
Egy uépen alutottenrelappe kalOn-fule íónydiísi popirok éj bonti-kokkol telro dbj» J5 3& 00 60 80 kr, I frt.
Egy irdtánsn ellátás mHkBl 60 kr, 1 frt, 1 ft 50, 2 ft, tokéletM iro aa«r-aiamokkslS B 4 ft
Féavkáff alkmak.
aziattorl Tálogataaban, aaját gyártmány.
1 db 2& képre 85 &0 80 kr 1 frt Tgy-dtrjfi képté-logfinoaUbbféJe 1 ft
1 ft fiO, S\'S ft. egy db 60 képre 60 80 kr, 1,1 ftSa tgy db 00 képre leg&nomabbféla 1 ft
60, 5 S 4 5 ft. effj db 100 képre 3 4 6 6 8 ft Gyár! raktár rámákban, darabja fi 10 20 8050 kr. ttI8&f&e aál aee«ssdr-ek.
tOkélel-t rarrd-kéaalet dbja SO SOkr. — H-S 4 fi^frt" Idillitáa mlnCiígii sserÍDt-
Gyári raktár francait asioháxl látcs5 vekben dbja S4 5 8 8lOft, melyei: a látmOvéaanél dnpta áraik. Lagnobben kiállitaU nBl kéai tái-caákborbSléa kalméboVdbja tft 50, S ft, 2 ft 60, 3 4 5 ft. Leguiabb ékuerek legdiratoaabb 1 forma nj aranyból maly miniig aa aranyatiál megtartja L¦ eiáltal a ralddi ékavrbu a ífljramttoliban haaonlit Meütdk dbja 40 60 80 kr. I, 1 60, 9 frt.
EOlbaTBlók, párja 80 80 kr. 1 ft r 50, Sfrt ¦
Nyakérmek, dbja SO 25 55 50 «5 kr. Karpencaek dbja 50 kr. 1150, a ft, TartaSb&k BO ki-,1 tft 60,3 3 ft. Gyárak kOrekkcl 30 40 fiO kr. ónüánciok, rOTiduk 5080 kr kr, 1 ft
1 frt 50. .. :\' • , í""" Nyakiáncaok 80 kr, 1 ft, 1 ft 50. Qomboitttk urak aaimára 20 40 50
eo-kT.
El(iing*gumbok dbja 10 16 SO 30 kr. UiJ-gombttk,dbjaß10kr; Egén kinalotek elílnfr éaBJjffom< bokbdl lagssobb ki il litis 50 80 kr
1 l450. s egy caomd- dra-űtyelék, nagyon csinosan ouDeáUltra 60 80 kr. 1 ft.
A iogdlvafosb BCiél-ékszer OuceáUltra 10b Ünoman kOaxOrtUt
ciBataciélcsSrekfaCít -Egy molilo 40 60 80 kr, 1 ft. egy meÖtö nxIUtbe fogklt150,28 ft J egy pár fülbeTaló 50 60 80 kr, 1 ft. , . illllievaló calUtboJoglaltl 50
2 3 8 50 tr.
LegSaaoabaaa B&éazett bHaast 1 éftszer
magaa\'izakértQ ia AmiHntlmiiV aa-ilUÍ-Eaen éksierTolédl esüatboraD e Ili tra, as ntánaott caíllárok a lagfi-nomabean koacOrult begykrlatálybál ralük,a melyek élénk tOzét aoka aam Testtíke! ; máj drága kDrck is ismer-beüenal Tannak után orra. Egy melilo 4 5 6 ft. . párfülberalé 4A6ft
a elOtng-gombok 3 50, S 50 4 ft U kr. ngy darab ori-tG 1 80,2 80, 3 4 ft. Brillant-gyOrfik aranyból 1 20, 150 •2-3 írt.
Kereassek ui saiTek nyakdiai gyí náatfi 34 ít
flyáuókater.
fekete lefBiebb alak éa igoa tártéi üregje^ lóra és biTttl-ssarubdL , Egy mellifi 20 30 50 80 kr. 1 ft , pir fiHbernlé 2535 50 BO kr, 1 ft » dbkarperocs 30 8O80tf.lft „ . nyakhnjtdka50 80kr, 1 rt B rövid óralánes 15 30 60 kr. „ tryskUncs 80 80 kr, 1 ft. „ el E Ing-gomb 4 kr. ¦ pár aj gomb 18 303040kr. fl Lartó-ftifl 2040608Ckr, -Nagy gyár-raktár bet- éa kUlfSldi párfőm autppan, olaj, haj ken Sei és egyéb pipára enlfcloibnear- ^/ HButetlM dB aejla lau sag.
Salén-órák broncabél Orégfedél éi
alapaattal. Egy db bla óra 2 frt
kosépnagyaágn 3 Ä 20 kr. nagy éra 2 ft 60 kft legnaRjöbb 40ftOkr. Csínoi isobaérák poreaetLk lappal. iís$
Egy db QtGmfl nélkfil 2
¦p , QtOmfiTcl 8 50, 4 &0,-5ft. Exen drák tartóságáért és jó járásáért kese»ég vállalUtik. Mindeanoíafl magraadink álrél nek a\' gyorsan éa olejdn tciji tétnek.
rabat meghaladó, aog>ol férfi\' tnk, angol; uebkr< -
>1 csödtörrénytaék batároSaUlag elnradello, hoc*
......Wí&BBGttfc\'yS^
run. ésnffl Cebfiraentlelc, angol Tánonuo^i kendfik- éa legflnorcabb aogol>«hlrtbig.ÚS
aaipségébBK, QJlflttobb, érdekelbatlk a magán-egy^aakot agy,\' léJÜ aa lamétel-adókat, mirai hasonló eladás még 10ha nem történt t AUS ka bJfe|?tlUta5L!*~L *..T$
jffi Hasonlittasianak Qbsbb fontosán as itt jegysett árak * e#ébb orjegyVlcei&SlJe \\ik&itotoÍ&W&^*& ^^"Z «H^!*i»^:^*«Í^-*í» píaa bóraenty,-Tlaiaákbldauk, mely eljáráa által a teljes megelégedés elOre blstoa&-ía.»an,—, .:...«¦.;,,... j. .:.;f. ¦ *¦ ¦-¦ ~ - ¦
legfinomabbtái:* iSg.] kOaSnségesebb fajig — m Indes fél* asgyiágban, tastbea 4115 éa ejlntej-Jaat 1 frt 50 krtól tXlO, 2.80, BM, 4 frtSOkrlg.___
«un éa */. rSf asél»réstletokbén; |tó,-20frúól 2---- \'
nsafrtig:
Sni^dblesfinoitaabb angol híd
teVes SO röf, 2Í rrttóltf, AO.\'as ÉSg a legtiálagfinamabb, |
fattói 10,18 frag. ¦ . , .
nagyság.
banl frt 80 krtól 1.50,1.80,2 frflg.
fHa(i(i fehér AaaaiBM férfiinge*, ^"Vlegfljabb mU aaarfaf 1000 -jnfBta 1 frt «0 krtÓl \'., 2^0, 3 fxtSO krlg.
ftOfiíi TÍiloB nSüngcélaaarfiui \\J\\J\\J\\j u uIqouj, káaxHTe 1 frt
70 krtól a, a^O, 1 fri SO krig-.lmgu-
legfinomabb ingek 3 ft 60 krtól 8.80, 4-50, lOtrügi
.tonndb nfsi nwinff *¦ *í\'
%>\\J\\J\\3 „„ kHflaíaMbáaaaiagén «at&ot, A -út 80 krtól t, 240. 8.80, 8
IIOflA db ráaaon nSl háló-ing, a legnjabb veabaa óserint,3
I frt 50 krtól 4, i frt 60 krig.
iftfift dbaladiaokiiyabárinisBog. iOUU kiránUtó minták rnerlnV
Oíláin *** áoom aagol feoérinstt *V"V idérunáean. Va béaal riTsaéb»32kr:
QRnn tctangol»áa«BBflehkiaa-*nf\\J\\J ds 2 frttdl 8,3-50, 4fr% fái triaaloaklnl Wakaa mlgiltitr*.
9nn a M "í*1 »a«on-T»*ttii*i
i*V"" kÁndSférfiakéa nSk acá. fflára 5 frttél fl, 7,8 frtíg féTtaxatczf. kint kéibrt aaolgáTtatra." " "
WWV .oabbbWráaaonafl hoaanasml ragy bafáat táammkksl, SOkrtoll^lfrtftOkaíg. \'
ßilAnb angol TtedB-damaaM WV hsuU keaiaVl^jabb rákkal. *, U, 18 áf Uaaamélyro-Attaadama^ártfliáaafc l^-adáért.
|23O00ZESS%i>S&
! álaMare ragy eaak egysierflea 3 frt
i-——-:-.-- H " u beaabb aűnSgégfi L__
ÍT*SflfBdB\'aB0™<< iöB^flno»-P-ang«Ar1tlíg esMaáapelmi, roga IWVU »agarásaor, W rifhoa*- §*---\'
Az el só ausztriai bieományi üzlet.
[IIb—15,5]
rraterstraise 2S. na. éa Opera gasse C. aa. a Dréher sOresarndk mellett
28,30,40 kr. a Iegfiaomabb. :
Szétkflídések utánvét mellett raifiden fő- és vidéM I városokba az egész osztrák birodalomban eszközöltetnek. I Csomagolási dij nem számíttatik. — Tételeknél, melyek 130 frt értékft portékán fölül terjeszkednek, 6 drb indiai |Báttist-kendövei ingyen teedveskedünt. --------* ¦
Ceatral-HaDptversBaáaagB-Dftpot.Wlsa, Taoal&abea t&Q 11 Ua ----------\' *" " [K.->*¦\'.,-)
1CZÜ
okleyeles.^áll&torvös
; \'bálarkodik a, t, ex. kü*0aség«t tlastalettcljeaen értesíteni, hogy áü&tbeleg-sáVja>f.VAlDt<a^abawititbb éwa oyert .kapasatalácek, ¦ a todomány irg-ojabbi,*fTeí«,siapnbi bmaratek nyomán etrátlal mladeaoemfi
¦ állatbetegségek .gyógyítását,
¦\'.ngy i&aganoáoknal, ¦ mint pedig « tekintetes vraaágoknál, és Lli •grattai vünAanklt pontos késs siolgátairél.
MBniaw^satassa, pssttaana at.az. a.
(10? -S.1)
\'4-
tliplota; Tnler á r z t
I aiefa dorn P T Pub&enm dl* !*tgUímbatt\'. Anzeige n naebon, daas "\\ álner TlelJIbripD tbierlratUsben Praab^nnd^darans geaehCpftnn
i Betamlliifí Aaiaokter Tal (sre
i nonprten Ornadalaan^dism^Wissenschaft tibernimmt sowohl !\'í*jgjél Wttet nm gonalglcn und
„^Js^lesletissáwvM
MesÜ sérvben szeoved^k
figyelmeztetéséül. if ~ -
A hirea nalaaam. melynek magaa becse Parisban it elismertetett, s mely sok orrasi tekintélytől próba alá vétetett, mely sok eier esetben szerencséi gyógyulást idfiett elő, minden IdSbea megasorMneld alolirattnál [egyaneaen lcrOben, akatnlája 4 o, í. forint, a pénz beküldése melletti postai utánrét nem létezik.)
J. 3. Kr. Geisbnb St Sálién mellett (SvelcC-í ...,S| A aok ezer "btionyitvány közül itt van egy 0 \'legújabb idobó]:
QMdt&t J. L Kr. nrnak Bailbaa St ttUa mellett eaennel hlao-nyitom, bogy én oa általa készített kea&estt:. több esetben hflJSnálrán, kedreao eredményt, teljes gyógyoláat esskSsjSlt még Öregebb eaomélyek-nél Is. i
ESlSnBsea ajánlom a nsvasetí faalzaassat gyermekeknet,* kiknél az üteiB Tervekor 111 ctfflog-rí)rid id3 alatt tDkilet*B gyíjralAat Idáé alC -i
Alt-Bemii, JaB/1* 1PEB. r tJ. , ; t Eeg. ker. Oppeln. .......
ft. Start,
[I4ö—2, 2} !¦•\'<: . királyi tanuorroB,.
-t medie. sebén ás atOléiS.
. jdaeb-ratlonem WeinveTedlong
»» E^fmQio und wdstW&tine Ér\'^e leader. ¦
™* "i-B»ár.)g!\'qÉ^pi;i Maini:,
if. tl4sr^-3,|) ico rffegen* franco. \\:
\' in jeder Höhe
aitr.GrQBde, fifiteria«lliser
nach Ungarn und in die PrOvinSÖttzn nSssigen Zin8«nranf viel© JfiJire, in ÖÜnött Balbjßhri-gen Baten rtlckzalilbar. {
\' EinscnduBg 3er\' •"Wertnadiwels - Docamente wktlt"A Betottrporto rekonutandirt an :.
BehürdL aiifa^is. Esksapt - Eä (is6—6,6) Etf[oniptv«naittksig>4imaB,
Wien, Stadt, Gonzaga-Gasse Mro. 13,
3. Stiege, Thür 38."
, Kiigjr-KailUabi, Z0lif».ula<iban1\'6O3..m4in-d»«»i levi hai
IcAzpénz fizetés mellett. Babai tebäl, 6Ü00 frtórt, cladatik, tir^.iiayvkmii.ai.iuaeüä bír a 600-firt avi jüTcdulmat dd. ~-Szivuadgbäl\'bäv«bbcertosit4BMl saülgil\' Ttchiríc Jdvtfur.
<«">!-1>
¦HAUS-VERKAUF.
Dafl H»ud Kr. C03 in der Grunea\\)nuln43iuiao mit ^roaaon rlofnuunn und-Hehöoan~Oartfitl\'IBt aua-freior Hand-am : Ü000 Interri1 "Wlhr. zu verkaufen. Zinnabeirlgnim 500. í. julirlioh. lAuskunft «rthuilt sua Gcf»Higkuit Horr Jouf Dahirli: V
jr^gJXjemr\'jnSBEi.
A tisztelettel ajDlinttBalTrai^ "Sérenraéje jelentem; hogy. ia t mijus hú ü-4n ^Bzonlothelyen, az iri atezibaa, ¦ Kéthelyfélc 108. számú házisji. egj;_........
éd-sateinj§iijr-.fért ^
¦¦¦ nyitott: .í^aií . ss
Kapható itt naponkint L*8 titamS Biitaaé^a\'imUlSS-
6n dló«-klfll, ugrane8 (Eogdhopf), tejes fcsnyéri^aaiis), mMenncma vajai-tészta, fink, .tora t-Hmntanama sUtemény. ,) j, „
... KalöQöscn aján^jA az oddig.it| még^patíüaí IdtíefeS minfiséga, mindennemű éá első késből kapott GaffllBl tM Llquer-jait, melyekre- joézre azon ke4?erf hSyjeíliyn.::jtm, bogy ttzoint a legolcsóbb árértifldhaíja, , ,
RcggcUai kitanö inyaoci-itíltoMtoysk f\'Wífc k*«p
tartatni - , ,, ,4, [
Megrendelések tetazés szerinti < sttteményékra elfogíd-
tatnak s Idazolgiltaláauk pootoaen eszkísöltetlk. \\ j;,
Szombathely, 1868., májya, B-áa. ^
(120-6,4)
Herlé Vincze.
¦WajrlRs Jéísef Hadő-, lap- és nyomdatnlajdonon Nagy-Kanizsán.
Melléklet a .^al^-Sornoflyl Közlöny" 32, számához.
~ -ÍWame^e^viHsgjraa^ 3-án vette kezdetétB&szSeönérictBzaUjia meg miilden magyar cmbe? köbeiét, midőti\'flymé-gyá\' gyűlésre gyülekező\' tisztvíselőa:"a"1 bizottmányt tagok tomag^á*\'jaFgju\' IsrciWö\'áaiqkkol
ol^\'élénkségei\'^
de*\', lelkei <ti&Lg fBrtro»a."!HétRQiin5. 3-án tlólelQtt J.O orá tájban léptem tsngrelkü költőnk TubÖlV ViéÍOTliíarHtoiíi^ gyflléíi terembe, hol\'aswnnál szemembe\' ÖÖfitt két élewagysáÉrn arczkép, egyiket moglsmeiém, nagy házánkria a_mégyánk aiiüűUJQ^l^^FcrQaciát, do a maliik elŐtfelff\'kuitireÜen Volt, ámbár b^vonáaok nagyra nemes lélek ktÜn^matáthördozátmn-gnlioii, Btíjtdmlüló^a mlgátrnl^ az édes sojtelomnek, ás alatt háreogO éljen riasztott-fel nrerengéaemből, belíjpett a toromba megyénk méltán közszeretcta s tiszteletű lolkca főispánja GrÓf Szápary Géza ur ő méltósága a aaufoláfliff tölt megye-teremben lévő megyei érdekeltség által éljéhn^egu&tatott. Elnöki székét elfoglalván, hazafias meleg inaTakkal üdvözölte a bizottmányt f elnöki megnyitó beszédével Helyzetünk jelen stádiumát élénk színben consta-tAlta, feltüntetvén a közelmúltból méltán menthető remény ^dítő hatáság emiitette a mi-nisterium hazfffiiw tevékenységét, különösön liangsulyozá a cultüammmternei a népnevelés olűmoi^taaara.hatékon^ncrélző törvényjavaslatát fltb. moly jeles és kimentő beszéd egyes bolyéit in élénk helyeslés h éljen kísérte. Következett volna az alispáni évnegyedes jelentős felolvasása, azonban tekintetes Barcza Sándor \' megyénk lelkes első alispánja hazafias mély érzelmet tanúsító beszedet tartott, mely a mily megható volt ép oly általános érdekeltséget költött. Előadta ugyanis, hogy Deák Forcncz nagy. hATAnlrfiii. mellett levő életnagysága arcaképet, mint dicső emlékezeti* a megyénk DÜszkeségére szolgáló, nrabadságbarczank egyik vértanuja, Caáuyi László megyei kormánybiztoB Barabás által művészileg ¦ élethiven festett arezkópét ezennel bemutatja, mint k3sgyüléa0eg történt kikűlde^sök eredményét, egyszersmind jelenté, hogy a pesti kerepesi temetőben is a dicsőült hamvai íulé emlékkövet tétettek, melynek rajza nxiáaJtéxről kézre járt. Az eljárás zajosJjejyes-léssel fogadtatott Következett ekkor az aliapáni _j erjed elmés éa a megye viszonyait körülményesen tárgyasé alispáni jelentés.
Ezután több rendbeli választás történt, nevezetesen : Szalay Gusztáv m.törv. ümök helyébe Hérite János megyei alügyésxy ennék helyébe Bogyay Ödönj HorváthSándor m^penziári ellenőr helyébe Horváth József zalaegerszegi fo-biroaági esküdt, ennék helyébe-Skublics Fii választatott meg, a még 4 fiatal Ügyvédjelölt neveztetett ki megyebeli esküdtnek. Másnap kedden legélénkebb!~ininteg7\'3~örát"igénybe vevő, • a veszprémi püspökségi erdők pusztítása inegvbaigaláaara kiküldött bizottmány szakértői jelentése tárgy altatott- Hint jeliem élénk vita tárgyat Jcépezé a Jelentés. Sarenpcch püspöki jósxágkoimányxo s Kenesey püspöki uradalmi Ügyvéd azonban oly jelea, szakavatott s meggyőzd fejtegetést tartalmazó benédet tartottak, hogy a megyegyfilés a kért ordflzárlatot nem rundelte el, nem tartván azt szükségesnek. Tu-terpellatíd emeltetett a megyei bünfaayitő törvényszék aMu eljáráaarenen, hogy egy elitéit fegyancsrt -minden bixtaaitek nélkül hazabo. cüdtutt Éa eat-i. az inierpelTatio rendén volt, mert megyénk folytonos aalűatasnak van különben is kitéve a szomazédmegy&bon barangolé
rablék miatt r .....
A szigorú óvatosság ea érdemben mindenkor, de jelenlegkklOnOam megki^^Utik.Nein hagy-harjuk emlitéa nélk»U « s&pani jelrmtésbeo kfirülirt ama felvilagoaitást, zaely szerint megyénkben rendszeres rablóbanda nem létezik b a kormánytól dijképen ntalvanyoaott 1000 frt kiadatására eddigi szükség nem volt Óhajtjuk, oe is legyen 1 A lelkes éa nemez Zalamegyé né-melyl&D&ninyí tag^Sól^épeflL nem.varmJL a
hirláwkirinti e^nszCTT.nyilvinttlattt, ^midőn iaondiiaijuJr._l«kiabaJtak azon javaslatod hogy a megyei viszonyokat érdeklő s a kö^gyülések-bení íiK^xtifiáiltí^^^ Iratok hirkpirag tétMscnek lip^fjfi.^\'mtí^hb mérvben jő
¦ valami nydvaao&UbTa^arrluir szebb, nagyobb a ^Qzakm^^ lelkesedd s hazai
kflzügy irtat
e 11 ü k a tiagya-anitiai fcath. elemi taMd* kendékéinek névtér érdrmiaoroaalát As rttíírtWiliiiiiínlilii azeriiTi sXV^^osztályboni tannl&gznW 80; a Tű-bán 76; a H-ban \'56; az I-sőfitsotalyban U2-r uillik leanyááaUly ) ban ö%n^^yosztályban 99, aa I-aí leánya \\ fo^yv&jtí&X\'u Ipatoa taüonoaék vasarqábt L, Jakolajáiiak m W unlályalián 30/a Etbari Ú, .,azib«. —\'igy^iehái beazeaen 11 tanítóból SAíl-an nyertek;oklBÍaA A programm végén fi KönnyeA^«^lgzzWató1ttr az illető nUvendék!
¦ aég nevében, háb^ koatdnetet-mond a li&Lyboli taWéfcpéfiztár t c*,4gz^t^aftg4nlik, — hogy ply aaép összeget volt kegyes1 utalványozni a példás vtseleta és azorgalmaab leány tanonczak buzdtbt iqegjutalraazliatááa végett, ugyaziutu a hirlyboli t ez. izr. nőügyletnok, rnoly a lcjUiy-
trtnoda líí szegényebb növendékét u húsvéti\' Unnopak alkalmával új ruházattal ellátni szi-veakedott
— Hirszurint ;Kondy Gusztáv Bzíntársu-latu Zulii-Egorszegről\'Nagy-KanizBilni keresztül utazta alkalmával \'városunkban 4 voridégelő-ffailat tartand. Ajánljuk t. közJinaiigünk íígyel-tnéhu. -
— V o 11 ü k a kügyea tnnitúrond nagy-kanizsai gymuasiumának drte9ÍWjét uz I8ü7—9:ki tanévről, mely szorult 7 rendes és 2 péttanár mflködéáe mollett az I. oazí. 75, II. oszt 41, III. yazt.41, ILűszL á^V.\'-oazt osszasen 237 ifjii nyert oktatást Évi taadij tigy-ogy ta-noncztól 8 frt 40 kr. volt A tanintézüt kül-éa be!viszonyára vonatkozó njnbb mozzanatok vázlatát íűt Könnye Alajos igazgató-tanár hazafias szellemű tolla hozza, muly érdokfeszitú olvasmányul szolgál. A jövő tanév okt 1-én veazikezdotét, a beiratások, fülvóü s javitó víeb-gálatok Bzept 3 utolsó napján tartatnak. A létező szabályrendeletek batáíyánal fogva az igazgatóság belecgyezéso. nélkül n tnnulónuk Bzá)-lást fogadui nem szabad; a jövű ürnuv kezdetével o gymuasium Vl-ik osztálya is megnyittatik-
— Moháos t levelezőnk azon közleményét mclyazürinti Mobaca vidékén egy G. nerü szolgabíró oly koldusbandara akadt volna, mely egy állítólag Székes-fehérvári gyermek szemeit akarta kisütni, nemcsak a hazai, de a Lajtban-tuli lapok is széltében hozák, míg most ismét vissza vonják, ha nem csalódunk a „Pécsi Lapok* , állítása után; eltekintve azon körülménytől^ hogy némely Lajtbán-tuli lap egész kárörvendő \'¦ jeremiaddal ganiiroxáe sajnos-eseményt a belőle roszakaróUg kormányrendszerünk hiányos voltára tetszik következést vonni, nem érdemes másra, mint egyszerű visszautasitasra; noha megszoktuk már, hogy autonómiánk s "ezredéves kormányrendszerünk azaplotelun dicsfénye oly káprázélag hat egynémely némutsógorra, miszerint elfeledi Önmaga hibáit és velünk aze-. ret mulatni; nem irigyeljük b viszont nem ia követjük a gyanúsítások ókori terén. T. levelezőnket eriyeaen felkérjük íz ügyben! bővebb tudóaitásra, mert bizalommal vistdtatvén tmnn-. katánrank iránt, köilenjénye hitelességében nem. kétkedünk. Hogy Q. kezdfibetüjti Bzolgabiró nincs Baranyamegyében, még nem czáfoló adat, mert lebet a Qt, sajtébibjt is, aztiln, ha Mohács, vidékén történt az eset, annak nem kell épen Baranyamegyébén lenni.
— Öajnosan tapasztaljuk, hogy hírlapiról; dalmojdcTrmidéhbeii s mindenütt pyxtfélekezetro oszlik, s a pártfclekexetesség mérgét többnyire azok ürítgetik aztán, kik sem az egyik, sem a másik politikai párt rendes, vagy rendetion olő-harezosává nem csapnak fel. így vagyunk mi is, nem lévén sonr az egyik>- sem a másilrrpárt közlönye, kizárólag, s határozottan a socíába téren kívánunk haladni s igénytelen lapunk hasábjait nem politikai buborékok gyűjtésére, hanem hasznos ismeretek terjesztésére, napi közérdekű kérdéseink független fejtegetésére vagyunk hivatottak; registrálook ugyan a kor kívánalma szerbit minden oly körülményt, mely az egyik vagy másik pártot érdekli, és épen ezért majd a Magyar Újság, majd az Esti Upok majd-a Hírnök, majd a bécsi lapuk csipkednek bennünket Mi azokkal ugyan nem törődünk, csak sajnáljak, hogy határozott működésünk biztos haladására, segédkéz-nyujtás helyett gyakran-épen eUankezŐ médetréríntetünk. Nyíltan -kimondjuk, hogy a vidéki hírlapirodalom egyik pártnak sem basznál, ha politikai pártra szakadva, vidéke aocíalis érdekeit elhanyagolja. Hagyjuk a politikát a.napi lapoknak b mi maradjunk aaját tUzhetyunk mellett; a napi lapok sem képesek a politikai áradatban sokszoi kiigazodni,, hát még egy vidéki heti lap... valóban nevetségessé válik, midőn Bzenomerejót, hivatását, meggyőződését ideiglenesen egy-egy; pártaak adja át. Ennyit akartunk ; mondani; aaozxinyuSEinék, hogy menycniaaasony a más is órtaenJwlőle.___________."______-
— Keszthely, aug. hó 1868; L lap 29-ik-nzámában közölt, B: F. meggyilkolásával gya-nusitotí szolga, mogyorófara fölakasztva találtatott. HoUáJnálUtólag keresztül volt lőve. Hogyan gjtuEthatta föl magát a lövés után? meg-\' fogbatlan. Ugy látszik B. F. meggyilkolásában: kntton voltak.; résaosok, s az egyik a másikát, hogy a vadat magáról elháritaá fölakasztotta^ tarméazatesen előbb agyonlőtte.
Hogy pedig a gyilkosok:kettonlehettek, iga-^ zolják a sebek,-, melyeken két eszköz nyomai i voltak láthatók. HíssiíUkj hogy a bíróság erélyes? eljárása az Ügyet tisztába" fogva bozni. .
E táraodaluii élotünkretnniOságoa osomónyt, ha\'lapunkban helyet adhatunk, később egész-tériedültnébon közölni.fogjuk, -ruizí Fcrkó kaposvári zeqotáransága azorződ-* leívo\'levéh a Jolcn\'fuTÜfli iddnyroj-mégis a no-pokban.megazüküU. . \'
4-én az ujrynevozott-Uj-Majorbap - este í/iü. órakor tÜz fltíitt ki. Kgy 30 öles pajta tele ta-, lcarmánynyal, ü\'részint bükköay-j részint rep-(r?"i:knaiTTamvndt oL A kár 8-~lö-úzöí""fí
A lugközolebb -tufolyt napokban, különféle
vidéktől voltunk tüzesiítek hírét, liögtabbnylro szándékos gyújtogatás bizonyul be.
• K.<3y. Ang. 1-én volt lelkes nflnflveldel lulaj-donoá Píringer Róza nőnOveldéjében az évi vizsgálat, mely bon fiit Könnye Alajos igazgató ur egyunkint intézte szakavatott kérdéseit a aövcndéklánykákhoz. Az erodméuy általánosah kielflgitő b dicBérotes volt. Az uj tanév eeptem-ber l-én veszi kezdetét
— Kis -Kanizsa varosa koth. elemi tanodájában az érduniBor szerint ft Il-ik fiosztálybaű U7, azlrbiin l&ü-aa; — aicáoytanodában 1HU volt a növendékek Bzáma, öbszcscu 370, kik (ít tanító által oktattattak.
Somogy-megyei hirek.
Kaposvár, angustus 7. 1868.
h. Az évnegyedes biztrtrmányi gyüléa, mint mult azámban ía emliténk, folyó hó 3-án s folytatólag 4- e E>-én folyt le. Legzajosabb volt ekő nap, melyen a rnblé-történotck éa néhány uj tisztviselő raegválasztáiia telelt folyt a vita. Másnap mar 25—iíO-ra olvadt le a jelen-voltuk száma. S hogy visszatérjünk az említett főbb részletükre : L alispán ur terjedelmes jelentést terjesztve elő a garázdálkodó rablók elfogatása s üldöztetése iránti intézkedesoiröl, meggyőződtünk, miként a hatóság részéről semmi mulasztás sem küvettetett el a czél elérésére nézve s a valóban gyors intézkedések minden interpellatiőt kizárnak, sőt teljes clismeréflt érdemelnek, daczára, hogy cTcdményezők nem voltak. Ümökökül a két ínégürült állomásra Fater János ée Vági Hör helybeli ügyvédek lőnek közmegelégedésre megválasztva.
h. A h e 1 y b e 1 i polg. szabadelvű kör f. hó-2-áu esti 9-érakor szinte gyűlést tartott, melyen ismét több rendbeli dictiót mondtak ugyan, de eredmény alig mutatható fel valami, — hacsak eredménynek nem nevezzük az ideiglenes elnök F, L. emlékezetes beszédét, melynek folyamában igen avatatlan kifejezésekkel érintvén „iz-raelita testvéreink" jellemét a lovagiasságát" ezeket az egyletre oézvo mostoha testvérekké tette.
h. Lakatus tánczmesUJ e hó 1-én tartá meg első próbáját Parczelné tanintézetében. A próbatét, melyen nagyszámú közönség szemlélte ,4i jelea tanító fáradozásának szép eredményét, ismét uj bizonyítékul szolgált arra, miszerint az eddigelé is közmegelégedésünket kivívta .mester a szülők éa tánczkedvelők minél melegebb pártolásába jő leiekkel ajánlható s túlzás nélkül mondhatjuk őt hazánk legjelesebb táncz-mesterei egyikének.
h. KocsisovszjS^szintárBükta —mely jelenleg a keszthelyi tmífövendégeküt mulattatja sikerült-előadásaival, hír szerint f. hó 15-én városunkba jő és 6 elő-adást tartsad. Kéhány jó kis operettet éa franczia vígjátékot, és — mint közönségünk Ízlését ismerjük, elmondhatjuk — leaz jövedelem ; ámbár a forró nyári napok nem igen liHrulmnqak a színészetre. — Örömmel halljuk, hogy a budai népszínház kedvelt tagja Kocaisovszky Borcsa is a társulatnál vendégszerepel.
h. Tegnap a Széchenyi-téren a legújabban feltalált tűzoltókkal u. n. estíncteurökkel tettek nyilvános kísérletot. Aa bizonyos, hogy ez oltó eszköz, mely könnyen éa szoros holyekre is hordható felette sok előuynyel bor, de az is bizonyos, hogy legalább 100—150 db- szükséges, hogy eredményt lehessen valami nagyobb tüz alkalmával produkálni.
Jelentés. Alólirt — Fater János kaposvári Ügyvéd m. törvényszéki ülnökké lett kin övezte tése folytán — annak irodáját s Összes ügyeit további vitel végett átvévén, — tisztelettel felkéri az érdekelt ügyfelekot, miszerint becses hizalmukat meg nem vonva, ügyeik felőli tudósítás, nemkülönben ogyéb további teendők ^végett hozzám, fordulni\' saveskedjenok, — "viszonzásul részemről hÍTrtnftjt"p* a felekot, miként ,mÍndon törekvésemet oda írányEandony hogy "megkezdett s általam beyógzendő ügyeik a legsikeresebben és megelégedésükre mtézteBse-nek el. . Kaposvár aug. 5. 1868.
NÉMETH IGNACZ
— Lengyeltóti E há 2-án aharangok véazkoQgasahagyatáfélbe vasárnapi ebédünket. .Kiki sietett a veszély színhelyére, do fajdalom, mégis két lakház lett a lángok áldozata-. A károsultak számára pár nemeakeblü emberbarát: által azonnal niegkezdetett, a segi^ygyUjtés, remélj ük, hogy e község lakói maakÖzséglakól közt igén sok részvovŐro tahUandnak, kik olŐré ia fogadják meleg köszönetünket; tőlem pedig, ~miufán sorsom máshova ifit, bucsam-szívélyes; nyilatkozatit: Isten Velünk! H—ő. *".;—VottÜkaTcaurgói holv. hitv. ovang. VI.
loaztályugymn. órtoaityónyet IBfiVgiakolai é,vre, molyszerint Ü readcs és egy Bögéd-táiiár mftkö-déffö-mellétt az 1*0 oszt- 20, 2-ik oszt 20,-8-ifc oszt 18j 4-ik oszt.. 10, 64k oszt 17 tía a 6-odik: oazt. lllfbaazoaed 101 tanuló élvezte az oktatást Iskolai könyvtára 2 van, egyik a köaköoyvtár
& «*w kOtetKl, uWk" ft" tWfzWLVBqhrtftr-300 kötöttel. 11 taaintésBt egykori áOvindéka f^baranyai alesperes nt Belévai^ FeroOe» oV »«cer forintnyi alapof tett Id agy níptazűto-KÍSpozdó fu^llitááírai Csépdn Atíta7\'tdní>iym*-gyei el«o^ é« SúTmtaíeh-4j*iij^ arak áltál rZaposVárott f. évi májn*;t«i á:k«-Dosviri t. kath. és eiar^M b- bi gyií«a«*amSk Javára rondozett táctczvisalotn ^^JÓvticUámé-nek fele 1550 frt s 3 db anz^nyal |trttlbdt Igazgató volt eü évl>en Héjas Pál; JövÖ évbeb ZÍlld Feroncz ur lesz. A tataév október1 L^én veszi kozdotét .....- - - —. ------_ ....
Bopron-znegyei birek.
Sopr*ttt aug. &és, 1868.
- Postaflgy. F. éri jnl. HUtol kezdve Acfiád, Szilvágyoa és GvŐrvárott, Vasmegyében, Zak-Szent-Ivánon ZAlotnegyében, Nyéken Sopronmegyében, Sásdoa. Harkányon dá Ná-dasdon Baranyamogyébea, SeHyén Somogyine-gyében és Oroszvánitt Mosooymegyében poata-bivatalok léptek életbe, melyek köeSnséges- és ~ pénzes-levelek felvételével vannak toegtdzva. Ezennel közhírré tétetik. Sopron, jtíL 20. 1868.
— Azaaguatusí országos vásár Sopronban t hó 31-dikén veendi kezdetét, t tart aept 1- és 2-áig.
AF. hó4-án Wandorfban a cftéplők vigyázatlansága folytán tüz Ütvén kJ, egy pajta a benne levő takarmánynyal együtt lett a lán-gok martalékává,
AAzOsszes kimutatás szerint jul. hóban Sopronban házasságra lépett 5 pár, az öletett 38, s meghalt 54 személy.
Vas-megyei íiii-ek.
SBambatSiefy, aug. 5-é& 1868.
* Vasmegye közgyűlése. Folyó hó 3-án délelőtti 10 órakor.vette kezdetét as évnegyedes megyei gyüléa; melyre a-vidékrolTiagj Bzammol egy bejött hízottmányi tagokon kívül a karzat is tele volt hölgyekkel. Többféle tárgyon kívül, melyek kisebb jelentőségűek, tárgy altatott a közbátorság mÜrinti állása, mely nagyobb mérvben bár nem zavartatott meg, de nem zárja ki azonban, a lehetőséget, hogy a far-kas-erdőben barangoló hátoltOltó fegyvérefekel ellátott 7 rabló veszélyessé lebet, bogy azonban foghiraink percnaaiós fegyverei ki nem állhatják semmi tekintetben a versenyt a rablék fegyvereivel, ás tudva levő dsk^ miért is határozatba ment ezeknek szinte hátultöltőkké leendő átalakítása, addig ia, nehogy a atomazéd megyékben üldöző katonaság elw megyénk területére törjenek, az itteni kátozouágnak b rögtöni kiinditása elhatároatatott. Ezek utáo-fckd-vastatott Nagy Károly körmendi orvoatndor elleni hanyagságr^vád, malyra azonban aa illető személyesen kérte mag* ellen elrendelendő vizsgálatot — Szinte feudvasva lett as igmzsag-ügyministeriumnak leyale, melyben a tdrvény-széki irodának 1 kiadó segéd ¦ 4 LJnokkaU szaporítását, valamint » telekkönyvi hivatal részére 1 előadó ülnök, 1 fogalmazó ¦ egy dij-nokkoli EZflporitáaát megengedi, ininUiogy azonban a töméntelenül elhalmozódott telekkönyvi beadványok annyira szaporodnak, kogye csekély szamu Bzemélyzet-caapoTitás a megyei közönség óhajainak épen meg nem felelhet, njolag és IsmételvtKelbatároztatott as igazságügyi mi-niáteriumbo/a szcmélyzetnak még négy taggal leendő azaporitása végett kérvény iuléstotui.
* Az uj hAtultöltőkkeli 3-ik próbát a helybeli katona tisztikar f. hó 31-én délatán tartotta meg. — Hivatalos volt vázwnnk,csaknem minden műveltebb osztály*. A lőtávolság 150 lépésnyi volt, 8 az áOó iranozia nzéltáblát számos golyó fúrta át, míg ^ellenben a futó olaszt egyedül Balogh QynWJo^^von, és Fippán Őrnagy" ur lába: fejét,\' más senki sem találta. — Hét óra tájban etkACdodttt/* tánca, melybon hölgyeink kosul kulOnŐaen kirnntek : VidosE., Lala N., Németh H. éa T«hs K. úrhölgyek , míg Ők aa hnpovizáh tásesbelyen robotoltak, mi addig adntan me«ak*tt asztsv-lok körül con amorekrttünk: b fimdC^Bein véve a köröskörül felénk irányzott, TOnt«ŐVL bflvös bájos Baemok kápráaatát -n .¦ra.^-..™. .
* HonvédgyaUs, ÍV ÖS^í^toizAK.: mog a boavódgyüléa, melyre, barseóini fteve-zotea tárgy- elő nem fordalt,, mjpM^szárttiwii vottek részt A nyomorák honvédak; közt-né-hány frt kioastáaa után ftíoivaatatett a kotposti -hotivédegylet levele, melyben 1000*tot tűz ki annak részére, ki Bwkeétf eazedas elnOk tüok-Bzerü éa myitama eltnnezeiwJc ^TOaábm-1Mit -. ozan aomma lehzetédébea mi is ÍÚ^ fht«i:jatoi-~" iunk, uVálAá bolbatotlan etntóká Tafc táborv nokunk Bem emlékére ap^ Üo^álUtandA obeliakra 10 frt, valamint a honvéd la^feBtart-hataaára20 frtot " "í 1
- * Működvolői elŐadáa.\'Alrf^.S^0" * bolyboll mükodveló aaintácBulat rpagVfo*^\' :•>-körrel adta a .Hűség próbája^ »Íaja^t ízzéj. számú kiírJioflóg előtt; Hartábi&-fitaW »« kiBasBzuny maga magát Telttlmulta ugyannyirsv
\' ,toÉJ>i MriftaV t kmmjred iátekáfal ma adt*-tes*}|jajé« a»*p t«b«|éfének,.i« alW éa«kjlt előszűr szhiptvloVI— erotmjw s szép ¦»«gÍrt>iMJ« "gytyemúmkn jogwdtf*,de ;|t^^^i&dí\'fa»de$éii, hogy ugy remegett
tyfalMfarlSja ur a*a«riélytzdté, szép ssstollat
tsfc ilDMa^lliiltö^^
a «ha telvonása, melyben meghald jeU> \' láirtt (Uidanyné) kétségbeeső vignsx-fflWUn k-ty***^ meryhán művésze ü bensőséggel táliaott, áte^resve ad^ Baner Bon ttaacaray (Anna)Torid szerepében szinte fcpdTTff \'•ja^S^g 161 ¦ állt a szőke göndör miiozifahAazaidcnksó magyar ezüst fokölő. SteiDiger ttf; Szabin szerepét jól adá, Zrínyit Hldaaty ur raövéazlleg személy esité; — a többi oörepS "*» mtad megfatolt kiosztott szero-\' pöknek.\' f*~^~
* •Halilosia. Gróf Barbó N. juL utolsé naojáa elhunyt Tetemei a szenbinártoni teme-* tobelettek Örök juyngtjtaiiw totfr^
*A baloldali-kor. g magyar színházban tartotta meg gyűlését, mely zsúfolásig telve vci% — núgedd^ tán némelyek aggddva gyanították, hogy megyénk baloldali fúr fiai minoritásban maradnak, ma már meggyőződtek, ndazerint a jobboldali kor párt hívei, számát \' 67841 meghaladta, b még t*bb kerület- és járásból a« ivekbe sem érkeztek. — Több lelkes ínillWnt TTingflUWPeg ¦« jdwgtones tiaritkar leköszönt, aaon izVédon meghagyva njra véglegesen megahikiüt, csupán egy 5-ik jegyzőül Gróf Festettéi Lhsk választatott meg.
Irodalom.
— Befees Antal ^Természet\' czimünép-worfl tnrniMi \\ \\\\ Indwnányi lapra nyit előfizetést fifióvre 2. frt, egész évre 3 fri. Uavonkint 2-azer jelenik meg oki. 1-tŐl kezdve. A kéziratok és pénzek a sserkeastőhes Pest, kegyearendi épület IL emelet .4$, sa. a. küldendők. Ajánljuk, külS-nfiaes-a tanuld ifjúság figyelmébe
—^Tut^t^lŐüzetőÚDet és aláírómat van azo-renesem ezennel tiszteletteljesen értesíteni, hogy „ Jeriehói rássák8 esima költeményfüzetemkézirata Waidits József urnák kinyomatás végett át van adva,-* így munkám a lehető rövid idő alatt sajti alél kikerűlend, a mikor nem fogok késni sai tiszteit pártfogóimnak azonnal szétküldeni- Megrendeléseket 1 írtjával ezen tul ia elfogadok^VLeW^tótá, aug. 3-án 1868.
.... HOFFMANN MÓR.
KTyHt tear.
¦" Hagy-Uafealn afj*dSJ vTaJdrm Jéiubé], Ssombat-Wvtt seálf PUBnk Fanno*-, Pécectt 8ip6c» latvia • gjáajsssrái^Mtafcaal. fca*ast* l DAgvkereeerteégBek
" ¦ . Forty
: . orvosféle általános
fjjfüj- rá^piklrffi gyflgr ereje , clválatsta ÜtaSw SfejaafiüFa«aapaí-ialto inal lwaruhh, S agjistrwilae gyökere"¦ gyogyiliri csakOsSl kfllfln-aaaril\'bajoktan.Jrjbajak a torokgytüadia, légcső. \'avzatrjbftzUi baraaafeiaar^aagyik (Ctoop, angina) SKháááwBit atogaértéeek, aarspáa. Bafeas, rigai vagy 4t> Altai timaflásrt aebefc, meaforrÍB*Mk, darán. vazy-SláteBTáWk, kosok, fekdjek, >ntatok fceatnal-?-aáV>r.ztesjpq»ft pm iajdaiomcalla^Ueaaal — rBgsstt dsfSaalok, SjbawaV tátyogak, pokolvar (earbaneölnj, bastala assonai mt|tosi?ayed?aakL pandbik, rér-katisak, adatai ¦Mgjhab^aia.ak; gtfrriTvce ftk?Iv«k, riajlaasmas «0Biaf> íirt^trá*, kettauaéreg, rad-«Mr UswroK*. asoatsaa. Hflirtimftjt M m>grfn*nU-, zvvlaU a szolái atáal labna* ái \'
Tiste a Mstat JtisaAaml -vzsry&riat «j task tWtaaJa
it, Msfrttt my aUr HBjH sO Kitt,\' —— SnV Mat «Uriktt -«ah astlttaktái — » kalOiilwa elka-ásKraas4rss assetai tafitetask meUSsésiral ~* katsaábta által átsas*
aspira tUtOalíc, aocr
asniaa a twtbSI kSiSa*ég«a«o naba4 kiaael, aebifil mt&tí* S» Aidafom. DlIkOI, kBDBTM klkukat^, attra a ssb ty^gTul*** gyorau bskSrvtkesIk. ;<i\'B^«a BMfbs«áláatoU«a ffTÓgTi«*r, melrnok Jdu-ftl|« lafUtataMbb ttféaA.nimam, él kttlOaBa kiri-láatra, báradhor falmrtatksie. hMoajitTánral által mir ™ a IágOá>«Mbb«a rilsmertotott — MOdUrflli, • ftWwObb mUkW augprobáU batáiiaal és ¦tkndái ered^ayalaű\' fogra, melyek kánai. Uta által még eUmh bajokban lt alorataek, jtfl mag-alapított át eharjodott blr^t kéUog-beTOnh»U«attl\'iff»-aoya.
A OSOBBeok ára BO kr. éa 1 |fii-, hasanalstl ntail-tásosl *gjQU-
— Egy es^plogép haBEnálhati álUpolbnn cl-fldiera k<uoa áll, jökarban Tan a jntánros álgfijcg-narMbatB ¦ tudakold Inlisct által.
— Effy nÜS niAkertéai karestetik e& nra-aágBM. EJCnröa felt^Ulck ¦ kedrosG kQrnlmíny kl-tuUkairin, ea Mom ím SiL-Ulbilr-, nj?r- raer 8sL-QjOrjy napkor lenn o «irogUlhatn. — UBrebben a a ludakoió-intéccl.
Meghaltak névjegyzéke.
Nagy - Kani MÁa, Joníua híban. Magyar Borbála 4 eTea. Horrilh Andráa 46 Ót. ProasoBrik OjOrgy 35 ér. Jack Ilka 8 ér. Schudor Hedrig 8 év. Coaieax Kiataün 1 bet. Hitil Hari 3 ket Vngtr Dona 4 faat Caar BoráUa b bén Pilffj Anna 22 ír. ffoch Jáaoa 1 fi bt. Caáari Karolj S há. UakaTaaky Ferenc* 9 bd. GOUei Anna 1 hat, Pillér Jösnrf 68 ér. Baonmer Katalin 23 ír. Hanlnv Gi-¦ella 3 ki. Eáaaa Igoács 3 bet. 881Í1 Lojof 3 bet Oregir Jáaoa 2 kúa. Kappan Elaa- Anna 74 í>. Oorl-«baf JW 6 faj. Beteker Jáuef 7 b<í. Horrálb Katalin 87 eV. B«rtia Saldonia 2~heL Badaiorieí Ign. 64 ár. Saalal Antal 6 het
_ Oliríraek PipAn. & aseraS ml6dl nffTÍt kér-
jflk tudatai mlünk, anelkQl nem hochattmk semmit. Ha a kÖBÖasíffnek nem is, do a 88örk*sstCiígben tadsi ksü a aaersB na<r^t
— Ba. Lajoanak . S.-A,-U]l)aly. A 2 aranyarai\' jutalmaaott mfiret Igen kSaxSnjQk, folrtatiait kírjQk. J5r3 taaaankban alkalmaalnt meffkeadbetjük.
. — A .Honríd csillaga* jövend, teljeaan karjak, fosadja oxlrea űdvBile tflaket.
— H. 8. KeaiÚiely. JSjj át pa> napra KanUÜrft.
— Beledre. Becaea tadoiitaait Tárom, külSnOiOn Lskaioa taDeakSn/rffa nérro.
— 8a. F. Zalfl-Efreraicg. Főiapin nr S yibrhoa Irt kOlteraénT karirata elreearent bírlak aiiTea meg-küldésére.
— PAl&kitatmk löTiss-flgjlotot* csiroQ korúéra czikkot tirgjhalmai miatt jüTÖro voltunk kénytelenek bdsiKtani.
tárcza.
Sonettek.0)
XIV.
KinjUt rirág a bDbrjkebel, ba már Aa eakfiréat rebegte ajka el, fl erOngTQnyDrbe falra, álOlel, Mlkeat a lígitórt aa lila.tár.
A kát kábel lakúja egy sugár, Araarauzár, amely aa égbe fel Siet dlesB mérelme kéjivnl, A föld kietlen ía airar, kopár ....
Nem agy, teremt a nd vüáprt ittj Btuaondhatatlanii] magaaiitoaat, Vulgo», Illatos Tirá^osat
Bioroi a nőm árai kije kínait; Asert beceOJal keU a n5l a anyát, Mikért felildotá ealrSt a magit
XV.
. Míljobbra MaiH a gjBngy, ha a tenger Hollámaatáral aa eget veri, Semmint bs létet eaendboo boreri, S eaillagokat korbácsolni sem mor.
*) alabUrány aaaraSaek aajüi alatt tevS i .As álét keitjaaale e prdaája* aslinfl eoartte graJIeméaTaR, melyre elBnscteaJ ir nem boeaittatik ki, do mesreadeU» Wajdila Jotsef koayTkcreokedeu arján 1 frtjá ral, elfogad tattk. fiaerk.
Igjr tan eraellve] la aa ember . Aaak beciét c»k akkar tímtrí, 1 Htt íors eaápáiiTal kell kOidenl,
Mely a "altién minden aaflerát felver.
Caak ka fajdalom; torleaákodlk ránk, \' Tleatal meg a Unta érMlem la, Hist viharban odiSdik a tOrlr. Amit aaelfltt élnem blrkatáok, ¦ Megeaokjuk • elbírjak ualáa , Aa fldv máat nem, oak Mralnet Utad I XIV.
A ftietetfln. toaBkbSl Bsuelett Enaoilt Ukaa, a gdlyafenok áD, EroaTldfirrnoler-dacsalTa tít, -8 merengvo níai tí«t a a kék egeL
~-A,hA»JÜÍETJlt, a nép ¦tálad, alet Tovább, tovább ¦ a gólya meeacs 8tAQT7. Dehogyl .maradt, a láng kQaOtt megáll, Kinyújtja lairnyalt, meg Így mered 1 Hl siíp, családi képi elCbb bal et, Sebogy kitérő hagyja gyermekét VeMÍlynflk i*od\'adja eletet. Kitől tanolU eit a, gdlya clT Aayittil! Oh ki minden énetft Ötíí kDit gyOnyOrrel osstjo síit! — XVH.
A kii Balyembogárt aserettem ín, UjUnyőrrel ipolám saegínyéket, Ei frdemea, parányi lényeket,
8 naponta hámnlón tekintgetem.
Motogttak, aesnek, nini inak uap-ijt, HliTeastTD dia telyemre teetoket,
9 talán növelve ia remínyBketi
Hugy élni fognak Gfc aaarelmi kijt. —
Lalidat teremtenek, finom aelyemt, BairOknek annyi éaea árxetát Beményflrflmbe\' gombolytrrs nsét .—
B miként a nirnyafl angyalok ssQcan Világra jCnck ía afthiny napon OyOnyOrbea halnak cl — do boldegtia |
- ____........ BATOBFL
Egy jóbarátom életéből.
^ElbaasíléB.) (Folytatii.)
Szemeimből két könycseppet törültem ki, as előttem térdeplőt felemeltem.
Ünnepélyes csend követte e jelenetet, mely pillanatokig élném ita. Szüntelen egy gondolat keringett agyamban, egy homályos, alaktalan eszme, mely, midőn szivem lángja egész odáig felcsapott, általa megvilágítva, ajkaimon nyerte e kifejezést: Te nőm lessess Isten\' éa emberek előtt!
Anyja nemsokára hazajött. — lUváncaian szemlélt mindkettőnket, őt, ez életkérdésen ki-ivükjnég & siker tudalma is izgatta, óh, mert ő volt, ki leánya ériekében a titkos hálót ázŐtte, éa A.dolog monPtéjU^^raósét intézte. ¦ .
Másnap ojjárm^psztam E. kwawtvHiynak a jegygyűrűt s 180*. évi január *-ón iQrvényes nőm lett — A kapuezínns atyák templomában esküdtünk.
Bővid időn nőm súlyos beteg lesz. Egy óranegyed alatt a legnagyobb mérvben fejlődött baja, s nem kissé ütköztem meg ason, hogy aa anyját egy piczit sem lepte mez, mintha annak okvetlen be kellett volna következni, s mintha Ő már el lett volna reá késsühro.
Szaladtam aa ismerős orvosért Velem jött, megvizsgálta a boteget, s kijelenté, hogy már segíteni nem lehet i
Le voltam sújtva, do sem segíthettem. Úgy lett, miat az orvos megmondta*
Egy ízben, ugy véletleítüL kérdezem as orvost, hány hónapos lehetett az -aborüsált embrió? őszintén megmondta.
Én vissza pillantottam, megmérve a nem rég multat, mintha villám sújtott volmv meg.
Kínos ébredés volt-e ea 1 Tisztán láttam min* dentTdeinArké*ŐQ\'ll \'
Tehát e feát nő kezében hitvány eszköz vol-iam. Palást, melyly el egyik gyalázatát, s mindkettő szégyenét takarták el a vüág elŐL
Tehát o&ak fSkotőre volt e nőnek szüksége gyossan, nem pedig igazán szerető férjre ...?1
Ily -gondolatok kost-eatéledtem. meg. a Tár-oldali .olipa\' egyik padján. ú A ValóWig asöniyo. képe feltárult lelki aze. peim előtt Tisztán láttam mindent Miért ki-sértette magát általam az orvoshoz? Mert.vfl-bimháritóra volt azükseWhogy más valekiveÜ titkos, vétkes viszonyát, valem, ártatlannal, palástolja. Most már értettem az orros mosolyát, midőn én vigaszfalólag léptem fid.
Most már tudtam, miért akarta kmiBretsá*. gunket egy ízben magázok! tani; mert akkor a a egyszer felébredt benue & lelküsroorct, csak egy pillanatra-is, de anyja bebizonyította neki, hogy máskép nincs menekvés a szégyen, — a jyajázat. — a becstelenség iarapjábóL Tehát, elfogadta a jó anyai tanácsoT^ázerepat cserélt, azon ákzát tatte fel, mely legalkalmasabb volt, éa ón, mint nyomorait, silány eszkös álltam előtte, b vétken önséaseülta aljas számításból...fftláUosott egy emberéletet, csak azért, hogy k&aelgő^asükaég esetében ne kelljen a világ előtt pirulnia erkölcstelon-BégBért
Én szegény I oly nőre bíztam egész életem boldogságát, ki az Isten oltára, előtt képes volt hamisan esküdni szerelmet, örök hőséget, csak azért, mert főkötöre volt szüksége, hogy azalatt a szegény, tapasztalatlan fiatal férj rovására annál szabadabban izeshessen hadat titokbaji a nőt hűségnek és becsületnek.
Oly nőnek lettem férjére, oly nőnek kellett becsületét védenem, kit a becstelenség fűzött hozzám, egyházi, szent, azéttéphetlen kötelékkel.
óh barátamX azt hittem, meg kell Őrülnöm, megkell semmbrülnom e nagy fajdalom terhé alatti Nem .volt szerencsétlen, nem volt boldogtalan ember a nap alatt, csak én voltam egyedül II ¦ ;
Éppen azon pillanatban, midőn azt hittem, hogy a menny angyalai irigylik boldogságomat, a legszánandóbb teremtmény a földhátán én voltami
Uy nagyot nem estek az égj bukott angyalai, midőn az elvesztett végtelen boldogságból egyszerre a kárhozat örvényébe taszíttattak I
S mivel érdemlettem én Istenemtől e szörnyű csapást, — é nagy megaláztatást — e mégsem-misülőst 1...T v
ágra! tán; mert embertársaim megcsalásában, kijátszásában, nem szereztem magamnak gyakorlatot, és jártasságod togy. szükség esetében luuonlő fondorlatok cllon védeni tudjam magam? Azzal tán; mert óvatosan kerültem a bűn titkos, sötét, tekervényes utaitys mint e téren ismeretlen, járatlan, nem ismertem fel a gyilkos lépteket, melyek boldogságomat, jevőmet gázolták lo?í...
Vagy talán, azzal; mert önmagamból indulva ki, hittem, hogy az arcxalélek tűkre, a mosoly valódi, a könyök nem tetették, nem hamisak, a a világon nijndpn kés mocsoktalan VI...
Hittem, és csalódtam!
na vétkes voltam, minden bűnöm az volt, hogy igazán, mélyen, és tisztán szerettem. Szerettem oly hévvel, hagy a rósaának gy&nyör-teljes szemléletébe mélyedve, nem láttam a ssi-azegő mérges kígyót, annak tövében, s illatától elkábul tan, a lehullt halvány szirom helyett & kígyót rejtettem keblemre, szivemhez, mely azonnal megmarta azt, halálosan. -Előttem állott anya, és leá ny. K két kifejezésben, én szörnyeket láttam; gyilkosokat, kik embertelenebbek az útonálló rahlőgyUkosnálj ki féktelen dühében,—mint az éhező vad — vért szomjazik, mert míg bs csak testet, addig azok testet és lelket gyilkolnak csak azért, hogy ujabb ea ujabb vétkeiket la-mivel eltorinaztani, elfödni, eHakarni a
gyí
világ rohanó árja, tete elŐL
^ és vizsga tekia-KEÖD JÓZSEF.
(Tége Uretbeiik.)
X m N,Ö K:
, aa§> T-H ISSO. A magyar sir. ke-aiUlillit fcWatáia aaerinT-aa arati. " ás JTMlit^MiisjlkbeaJéT^reaiabb, akaraak aaaak eOeatawa* ll^T\'farráabál vantf aiatal taaWbUkbm mcrjllk ániteri,
---m- aa aidk pUe-mak ra aarfittak-
lahflaa^esB-slT^ ritka aa 1-6 ataaslra: «Ma kal» as ank kulfloben aa alSbbf A tataetstafL A vera t™ el/Wivi-Éfcrt S allltSSl Silk.....Ii |L.
Ílsfl9 bzVisMrl Mlattrsk.
fBfaptc*-19 At BO fa: _JR-^fta> ertBO—60 kr. \'
___n^b.TtfvWzBa.- 9 ft 70 kr^
» fr- 60 — kr. Tfi=-tl: ii^lSjS-uAn- sfi—06 fta. S fr, -*.*fc.tt fa. Kakari>.kz hi . Ukftt-Je sa olaautflstB^aamaa} * 4M9 tL-«7^4B_«aa:
9fi. — kt Óabd elaAramdn 15
J«A^tS laavz irt- 60 kr. •¦«Ir febir 4 frt. — fa. — Am, Qabd elafira:
eazdaszat.
Aa oreaigoa magyar gssd. egyeiQletbes vidékünkről kOretkaaS asakért5i tvdiHitáj küldetett i
— Somogy magre. Kapotrsr, JnL 4. Bom-aatek LCritua. A mull ári terméé általában minden gafaasnemflre nésre kevés kivétellel — já voltj aa idei terméa aalntáa as egéaa megyére értre, egy-harmad réaabea oly jé, mint a tarali volti kit-bánásaira. aéavB aaoobmo kBaépeasrtt ; a -teliiek azJtafc g a bdax ftaaBgoa ; a tarosai retéaet eraduéirya aaiatéB Oyea. A kukariesa, répa, bargeaya jdl áll1
Vasati napotikintl menetrend;
JadnI SríaniasaVdl Hnda. feli d,
n. 1 éra i
eitve 9 érakor, reggel T éra 16 perez. • p - p a. u. * éra «0 , Tricot 8 d. n. 1 éra 60 . ¦lL-m.-. »: • * aatvé 0 ét>a:25 1
aVk. y.-aUaüaaára Bada MSI regyel-& éra> 6 ¦ ,
e . 4- a. 1 éra SO , •• Beca . délb«nl3 éra 81 „ .
i , «arre 1 éra 28 . B Tritai B rog-fal &7éra 25 : !—-, , H ?Ib tal 2 ora-M .
.- -— A ,HAZA- életMatoalté aiagyarbank L. éri joL ^ari naletfargalaU klmatatáM : Bsarajtaiott 919 db
bcrauia 97&VU1 frt tekére, - frt eaOrt, Ö100 ar. a
45,000 frane i fBggSbaa maradi a molt bénapbél\': 1.049,8*5 M Utkéra, 60000 fraaa. 1610 db ar.T MOO frt esOfti Oflaaaan «,013,916 frt 1000 frt esflat, 6710 db ar. éa 65,000 frano. Ebbfll kiállíttatott 678 darab balileo«tén> 762,680 frt tSke, 2100 drb ar. ii 10,000 fratta, 176 db- életeaetére 319,900 frt tBke éa —, — Crane. 49 db toletee caoporukVa Sl^f&A frt tí ka. &1 db alUnblalaaltáafm »,0ÍB"frt tolte ea~ia00 ««aflat. fUggdbea maradott 609,465 frt take, 1A00 frtieaQat, 4610 db ar. o 66,000 frane. olaiaaitUtott 117,600 frt ¦ 1600 frt eiart} ouseaen 9,022,916 frt tflko, 1600 frt \'esflat, 6710 dbar. » B\\n00 frano. A bank mSkfldé-eénak ketdeta éta, t 1. mu It év Septambsr 1-lSl JuL bé tége^C aa. Bateea beaynJteU baralUaak itaasege i 12,161,008 frt, 16,070 db»ar., 8800 tallér, 139,800 ire a PflOO frt eaaitbtf. ;
Bécsi pónzftrfolyftm. ang. 7.
5*/0 metaliqnes 68.4Ú; 6*/a*nemz. kölcsön 6160; 1860-U1 álladalmi kölcsön &4.- ; bank-réazvények 7.JI9 ; ldtdintéeeti réazvények 211. 10; London 118.60; oeüst ágin 111.B&; arany darabja 0.39 kr.
Heti nek&tdasr. •e*** Mi** un.
a?. ?a hm. nap
.........út. tri-.u-a.
T 10 ii 13 10 u «f Vuárua IUK5 Surd. \' CtttBiUk\' FinUk. LSiiiua .iéA : fniflii\'HI-EU» M. HlppoUtu.TM. Oruih Ail- t L8rlM. . Tlborex \' KUri IP.lT i \' ; X. D. Atot
Felelfeutrkeattó: WaJSta JintC : Batarliajp).
33. szám, augustus 15.
t milföatlon, k
¦^"«ESr®» toaáttatoa.TUL aamajj
n. tpaf, t&zaiszat, tidomany
\' BiiMíJMllll iKiJiffíi k(ad< Uvolot!
Blöflssetéei föltételek:. "
| He^hon blak öa hordással ét, TiMtre .fortan L&wo1 ¦ 1 " Egeas írre: - « frt..— kr. . \' M:-^
¦ ..:.BTDftLf edrO ¦ •>-L,-l> 50 * ¦ \' \'
A hat alsiboa petKsarert li-ttor 7 kr. S-íaot 8 os joladba tolabbl bDlkuUoodrt S kr.\' BéljegdH. njlpdeB: MJW aclklabiBÍrt BO kr. V A .Bjöt Urae* eL7 petit átír belktitisl aHa Ifi kr
Hiröetéseltet elfogafiir,
ítr&esjas&o:a kiadó-HlVATAirPeatca:: v.»mmbi& js, Bées*, Nhíw^> Bartts-, Bleja&-iB>Frmflbflsf&-Aa gg^r\' Bea: HaA«BHffgBIfl f-TTrtliWl\' Uaa#.aaril .*<¦
|P*el\' ai ember nevelés eltel jÁUk éóxoerr^ mntottassanafe kr}: Oant^c előnye! egyesekre .ngy/.^nlnt égess nenuétekxe.
^¦jBjUfctfWi jiáíyomfl. —•)
. AÖAmandja a magyar bölcsészeti iroda-fant egyik tekint^ Horvlüi Cyrill, hogy:
:oíA*Aé*^W^^^ egéai aak ejTxeSmS/: jónak örülhet igazán, mely a> ő tJ^fiSMmO2 ugratásával\' megegyező*, ?8 hogy ái Bmtóiset nagy égészletíben Snnugát
t^eaitő-egyén; továbbá, hogy a nemzet é^a Bgy-Itir eredeti MratAsaal, mint az
egyml. ¦ h.^.; l .....
V-fijejszaTak, a nevelési közszükségletié vnzgtÁzuoskv Kizszükségkt alá pedig tar-Maafik ufl-yaz egyes egyenek, mint az er-Wtettteméryefc ^
^^sVatf^egjesekre, tízre szükséges
naSaUa ieDSlsA^av\'iaiér^\'\'iiiert\'SSigoni foK. ajBtah^\'^t^rüáíink\'az, hogy\'— mintán y^^rSÉSate\'i^reges\'^éázt Tettek volna, " D^awim^\'MSnSD- erülucaí személyt réazel-tsfaq^zw^Xttmely még,] nem.ízlelte meg o^HttyiiM^Jrmatoak áHáscis gytmrticsrit ^TÜÍÉtofSy^^íit\'áz\'emberiség tor-
mtgtm#M MáktaatoU de nriután az tfcTpjpmzal\'* megáreg^ in^tE^-^észtetia1 éTéaetí azentségöket t\\W^Í\'íj!t*y*: abwjtsaaj aai-agjábá esvén W&Wíg k3Teáezésltép aa írok Urho-zatjÁ\'is TOtr^ magokra. Ekként márgyer-m^mV)rn!btji>eBroezTegyrtéMt-ismerjük . S^\'j^tíUttíaa^vjSbBri^ sem a* -.báhUoid eset a|Ü::J9Éái;\'aÉijt\'es Jáfet törzsei szerint -:\'J,:\'\'fflBTO\'WKrintt;JkesíbW^idikben a b^éz^ÉaE^éaStner<teki«m inkább . iadobzika nevelés üdvös eszkftzei-. wéttz eUtatttíajBzstaMt Imígatjjtotfeére:- \' \'" ^\'ife jhájt^aro^megy \'ás \'erolfefii^g ke-[ ti, de mégis sokkal ne-
-«., „j™-_kaat előrebocsátani,
.^Utt« neiMfanB, -Jriat az emberiségnél ^KnöSl»\'dumánk, hogy
pedigAért^:rnitrAajdonképen a •S. k«és*-rOTÍdrt\'i\'itfejtTD így
"","«. Tllt^.jÍlÍj|ÍÍÍg,.y
\' an egj könnyen. _ .,,iíntm ismét az a kérdés : .a^rawat^ a neveKsfcrgal-
-gyámok — vagy eléljA^
^ . .JsUlU IM* ».«ajUBfl .^HÚw.jafrlBt S araujoyAl
•* y-*\',:\',: ,..«»«»r \'
roktél hintett, és nemes czéloknak megf^elő magvat, t.i. családi széfi oktatások a jéra, erkölcsi példabeszédek a nemesre^ tanintye-tek a nemzet szellemi erűinek kifejtésire átb-
A nevelés, mint a szellemi nmnküÉsig iránytűje, egyesek, erkölcsi életére nfero vagy nagyon Teszélje3,.T0gy igen lldíSs: a sxerinta mint a nevelésivagy fonák, vagf jó.
A fonák nevdrVle]ette-kártékonyi-4ert ha. a szólék az irjn, és még gyenge eanét balvéleményekkel tömik, ha az \' ártatlan szivnek csábítás vagy bármi más modc# keletkezett gonoszsága ellen irt jó elörehem nynjtanak, ha a vakmerőség, engedeth^ség é? daezoakodás nemtelenségeért szülfishóz mért szabályok szerint nem- fenyítik: nlóbb mindezek azt a karos következményt tolják magnk ntán, hogy a szalék függnek *|Bztt-lSttoT, és nem viszont — mint azt a természet rendje követeli A szolok, ily gondatlansága, s tévedése mintegy kMrakaiaáilág rontja meg a még ártatlan\' sziveket, és
kezelés alá, talán Srakre is szerencsétlenek erkiUcstelenek fognak maradni.
Bosz útra téríttetnek a gyermekek szólóik gondatlansága következtében rosz példaadás, és csábítás által. Ami különösen ez utolsót illeti, a csábítások leginkább erkölcstelentártaságokba vezetik aa ifjat, és az ez-: által, előidézett veszedelem oly nagy, és kimondhatatlan, hogy mint elvitázhatatlin tudósunk, Pnrgstaller megjegyzi: Az ily. tánaságokbani- fajtalan. >«^iyry»irt gyalázatos tettek a tapasztalatian ifjnban nemcsak ^az > erényt, és vallásosságot, hanem még a becsületérzést is elfojtják és odavezetik, hogy a büntétbe oromét keressen..
Következménye a fonák nevelésnek az is, hog^_a rosz. könyvek olvasása iránti hajlamot felette módon felcsigázzák, és erosz könyvek jelenkomnkba-nem egyebek, mint a regények, melyek olvasásától.való ónzke-dést kfllönasen az ifjaknak,, kikben, az érzetek minden jóra, hamar lobbot vetnek, kfki — naigázságBzeretetból\'Bziveangnlmát kó-; vetéli, a legnagyobb jóként f(^ tanácsolni.
Jfindezekre, .Tooatlukzdlag .K. ojabb aestheüknsankkaV tartva^ mondom ,/Áogy néinely-tanidéaxmy ifJa\'Bkenvedélylyel olvasgat jót, és rosszat, b\' kellemes iddtóltéseiben nem ritkán regények játazáKa, főszerepet. ...... Kötelességünknek. tartjuk itten o
fajtalan eazkdzoknek irodalmi szerzéit — értvén a nevezetesebbeket—¦ mint az i/jn szivekbe mételyt hintóket tüzetesen, megismertetni, B ar attól való óyakodást legőszintébb szívből ír tanácsolni. — „Mondják, hogy a legroezább könyvekben is van valami jó; két mérd polyva közé rejtett két buza-szemhez hasonló ez; egész napon által kell keresned, hogy megtaláljad, és ha megleled, akkor veszed észre, hogy nem érdemlék meg a fáradságos keresést". ^—Bifindja.Behackcs-peare. Nem osztjuk itt azok véleményét, kik azt mondják, hogy az\'rfjaknak \'aroszat is
tehet oivasniok, mivel a ro3znak épen ellenkezőjét, a jót tanulják ocléle. Kik ezt állítják, azok nem ismerik az embert, mint oly lényt, mely a roszra mindig k&jlóbb mint a jóra.
De térjünk viasza H. K. fölvett acsthe-ticusunkhoz, ki: azt mondja, hogy a regényírók az alvilágban mutatják az életet. Franklin a villámhárító feltalálója 1760-ban az ejszakameriJmi~szaDadzagharcr gydpöntjául tekintendó-Eostonha állitá fel az első köl-csonkönyvtárt, melyben a regények minden válogatás nélkül legnagyobb számmal levén, ezzel alighanem több villámot szórott a szívekre, mint a mennyit a házak tetőiről elhárított. Horváth szerint a franczia regényirodalom a leggazdagabb. Ujabb müvei a tnlságok honiba röpítik az olvasót, hol a legtorzabb, és legnyugtalanítóbb álomképekkel találkozik7. -— Balsac „THsioIogie du Mariage" regényke ntán ítélvén korunk társadalmi romlottsága regényírójának te-Idnthető..— Paul de Kock, a grisettek regényírója, számosak bölcs ítélete ntán, sikamlós és ledér. A szellcmdns Victor Hugónak legélénkebben ecsetelt alakjai borzalmasak- A termékenj^^rTüenö Bolygó Zsi -dójáról ezt mondja a^Kevue des deuz Mon-desk az erkölcsi világ ~ anathemájára^néltó, se szerző müveinek kapossága korunk iro-dahni solyedésének szomorú jelzete. E jezsuita-faló mint szabadalmas nagykereskedő üzérkedik a nép vétkeivel, ennek ízlése szerint gyártván regényeit, mik gyakran kiégett kőszénhez, vagy elhamvadt lávához, hasonlítanák, hol azziv-maga is hamuvá válik. Dumas Sándor találó alakító genie jável kötetlen hangzatokban veti magát a világba tekintet nélkül a magasabb harmóniára."
\\ffir»TAM>lr mint vlüámhozó feihiSk forognak az irodalom egén, és ideje volna, hogy ez flres eredményű1 irodalmi tárgyakat más nemesebb szivet és chnét képező tudományos könyvek olvasása és tanulmányozása szorítaná le az olvasgatás teréről Jíert ha van,amirosz-azábbnl hat-az ifjú /kedélyre, atiat akármi, ha van, mi az erényt rontja, a szívből a nemes érzelmeket kiöli, a nyert jó nevelést megvesztegeti, és tévútra vezeti, utoljára pedig-szánandó következményekkel JefezT: ngy-a regényirodalom iránti szenvedély at Azonban meg ne feledkezzünk Eötvös Kart-háiunja, Ohateaobriand Vértanul, Fáy András Béltekyhás és Halirmy családjáról, mely utóbbi afelől, hogy a regény kellékeit igazán és pontosan foglalja magában, még valóságos házi nevelő is. Ezekből a sziv nemes épülést, a jó nevelés még több jót gyújt magának, és áltatok. olyas tettekre indíttatik az ember, melyek véghevlrele, de már elhatározottsága mellett vagy-még előtt is igazán elmondhatjuk költőink királyával:..
Tflttok ntan Uruk, tM MMlrátkR Bam adlut u
. A~ pokol aUjQK atS, aTVaV-lom borcBa bsraraiura\'í JBogT Ptlbor a Bra^alom napját kCMUtffiai tttoBj . I-olkooi Hm BO:Ioey«tt nBgytoitafc-.ggrtSnlntntoi; - --^ /VoroímartyV
Ennyi, legyed elég a fonák nevelés éa ao> nak káros következményeirít Menjünk át a jó nevelésre. n.: .
SZEBKNYI LAJOS.
\\Folytatiaa kBr.) r
AlákitBnnl: 10vtas-eg^lotö&
Az átalakulás eme legújabb szakAban, melyben s haladás szelleme követeH vívmányait, melyben a pohjárisodáe eUKtSrt ösztöne tettekre hív fel mindenkit, egy hiányt vélünk betölteni, mely sokkal fontosnbb mintsem egyelőre hinnők.
Egy. eszme, pendült meg ale^teele&bt. napokban, mely a midőn szavakban nyírva-\' nnlt, legott számosan helyeselve sajátjukká tették, a annak üdvös voltát á közömtíW is elismerték.
Ez a lövész-egylet ™»gT»l»lrtilftmkTiftt\' eszméje volt!
L1 nem titkolható öröm, s egy lánne az ön büszkeségnek vonul át a leleken, a midőn mhn|aT[ nemes wrmp ff.lkarolásálioz, és mog-teremtéséltez polgáraink oly önkint jníBden utőgondolat nélkül csatlakoznak. ».
Okulva a nrüveK nyngoti neimetejt-jtg-iáján alakítsunk lövési-egylete^^ftrDég csirájában rejB gondolatot fejleszszfik, s^ér-leljük meg. • ,. ¦
A midőn ez eszmét a nyUvfaoaiagMp átadjuk, egyidejűleg felMvást\'s alálrisi mff is bocsátunk ki, s mihelyt.lOÖáUÖílfe^. megalaknlunkí .
¦ *A: azuiuvyado erőket, i iassAiilr-^A\'a zeapav^ dés álmából, s buzditiník tettekre,-\'imgy mint szabad hazának szabad gyermekei önerőnkből emeljük magunknak tstahaatmlt emlékkövét, mely melktt-a szabad .lárzar-szagok eszméi a mienkkel nikmiiil]iak,:-a annak fiaival az önzéstelen tiszta.egyétértís nyajtja kölcsönös gzoritásrn jobbját.
Hogy városunkban legközalebb\'jnegfog alakulni a lövészegylet feljogosít hranuuk azon minden nemes, és szép iránt mantkozó részvét; mely a Gizella, torna,\' dalárdS} takarékpénztár, temetkezési stb.egyístekmsg-aktaiUsiban nrilvánnlt{ , \'\'].s: .\',
Fel tehát megyénk minden l-enttó polgára , ~ ápaletankbfil. méj egy kó hmnyiik, — alakurjimk, s várceunk-stty\'jMJéaWt egyengeattif útját a haladásnak.
Kdt Szombathelytt aug. 6-án 18S8.\'
SZALMÁT ANlAlí.
Viesheiag & népiskolai tflrKény-JaTaslatrav . ~ ~."
. Mottói MoniyI.-aa:*OrrlJ.fi«r^-áafal, kom, cutf.ftot........^-r-" i......
(FotruUa íj »í>t) .. ..4i:.;,..:.;..\': ín
Aamk, kiket kBaelebbrJl érdokdtik«Eaüoi- : badÍJBépBeveUs Ogye, még «wk-arü\'la^-^iaaV-kodnak d«na^itteiil MalriWMa^ié-laílM-j,bb ajíuakon hMjtb. altate plirsWT\'3^ nemiéi jajjía «1 a teeroüfroai" Osa\'iMWzíy ital van autózva a& easkOcOkért, ¦ utóbb .MJ& tadjB^tttkMattk4>{ién — wénA-e, vmWíazdtnat^ A nepaevefést nkarjak-« pt^or^tantM^BaHeri
"\'^í^I,; Föléljünk » kMM
*W*C^it hogy mi elsőt "~ w.utolaV\'Volna «ti»\'». tMgí.íí\'\' \'""
— \' " \' adlk
„.______i-élvéseoi
ItMtaMk k-fj^seké1j«nb díj r
jr«bt*«rt"» nielyljol» logtj[_, „........
^Mattan, °*» >>M»ii> * népet, hogy m»j-¦iaauliaaa^aadja a gépaewaUi s-dlksézee voltát, M^ll*-tóTlAf^E^i«yMgiilJk aa utal. /\'%lihfjp wttrn»i a.taHili&nak legelébb azt n UviltBagot megadni, bogy a fia apja ntin OrO-\' -ttenAttaa-oVa-h-H meg a-^-iiya-., jBOU. JJgr kh érzékeny történet ugyan, a
a!L ArTOodBni feg ajlv-m keaervében, kínjában hí Báéflaii^gT •tiűAoHo taorM\' robajéba,
«fttfStl?nzaagéJjOl\' •Dt-JráWort a\'toaWnlévő ^^MpJ-JhiM^-I.H aa-atnot B-volca ia-tnha Veje, Unok- aaamei hat: napon Aa hat i|aS!á*ta:\'™i «if*J*»k sejtve talüa noans eMHat, aleriaa aronyt-a-ett Hjdn, a-eeervt-sen, amott aa egyik zugban négy fin, kiknek egyike raír elirtoía lí-ik évet, lépett rongyos raliban-, .-r- aj agya. sjsaik, jé, nagyon jé neki ai ilom,elralcdbiti a kinzd éhséget, mert mind-•aryiktk két nap éta nem érett egy darab eai-ra> gyénél egyebét, az a legnagyobbik fin, yjrd tanárai ait mondjak, bogy ernyedetlen aaatvamia kitsuő deák, az hallgat mélyen, csak aamjy-i huttanak a-iparként, a tobUak ke-ayérirtSidMfkfflí anyjuk aem tud aa»i mert aisoa, A liaUlaarca kOnnyü volt, egy tekintet c^sÁ^a\'aTviZrakekre, a etek láttára a fij-aUdao a halalEaraot vivé kebelMl ia ajiajtoha _ ]_!¦¦ i konyákat- Elaludt, aa ajk. moly har-Baiaea évauat\'a.haasnoa iemeretek és aa er-köleaSk nemes magvait ültette cser éa exar ^\'éimak advébe, -az aa-ajk néma volt, — aki ha beatélni tudori volna. Leborultam a UrtS* htdrnj* filé,\' éa áldottam aa egek éa a tstdak Istenét, hagy én is tanitó vagyok,,— mert- ~aresa oly nyugodt, oly tinta, volt, mintha a Bárdiam lakta volna még a porhüvelyt -tgiHottabb pulanaUban. — Hagyjak 1 — ez aem regény, némely embernek sorsa a jrtartyT-engy- -_<-a a-Azaég éa ennek Eiearorjaj ero-niegfaiaiiéaael iparkodnak czéljaik elérésére a a kormánytól javaalatba hozott minimnmot maxhnolnnak véve, egéaz\'készséggel engedel-¦w^jjarat-w -teWmfay rawanixéliak, -mert .ez atolvé nem mfoden-utason nélkül jár. Szeretik, WaTcaorbafl él aa, kinek káéba teoik le (jartwkmkajeDemiéaeAökri fejlődését Cso-\' atélsdmljdaavése u rnnoaTÍgTnrinll,"AA\'wA*">lfj
-eMxT ^a3aBnsa«alon-akp«-fepOQW, a-meiyern:» farjtUHllillftftlI llll lll TUlliiik, hogy a tanité, >ii ktij\'lliniS\'ékiliiiniliillilalnllllhBk aiamtra, a .enkaAfcaaafJ-M aVbiyelanhes aaokvVBMtn tel-taapaLIótok»suégeit eie»OTd4buagoait, paoig Üüsaé, aa eBeukeaírél arfti, Sbefik éa nyomorog, a füte-: avsa(\'<\'roat;<lragyli^
A tofnaáiat-ia i gyOryBrn latiijkul, BjBtaili\'rikkninnmnit. r" — aák> Jaan/omorolttbh.> i«gf^fiftryraiiUirfiib \'• • " -rHra^-«ük*dvnjég^-ojrmc^ kell\' hozza,. hogV. aa ember
l-telaé* nélkül az aggkoro tanltékoak a tanító oavwrek es irriknák egy mllllé mrint rendel-diiul éa k&MlbduTiÜylbnnili. oaataaaik
SOO" ." tovegyéaarva 8Q0.x= .CO^OO .;
5Ö5Ő- r\\-jöSpiSm
lly-inédOn 3000 caáUd montatnéV jSW\'-a: aallkaégtél éa nyomortól, a o tett lolkeaedéet bzOídí Magyarotaal^f tanWiiial, éa mily aaazsff egy\' milTii"illaiiuink-i bndgetajéboní - hol annyi miUWt- eméaat Alm knrftaltgynk hjaaaa sora, a hol a oivihzatié érdekében annyiba kei rul aUtnhelM puaki&lbrikátiljn. ^^népil& veléa nemesebb, érdemesebb cáél, melyet megvagyunk győződve rdla cnltusmmutqr .ur.,ő exoellantiája szem elől téveszteni nem fog, do a mitoank a néptanítók ngy anyagi mint szellemi emelésével lehet biztosan elérni, mert ezek nyomomélktUi jövőjében, fekasik hazánk nép-nevelésének jövője ia. J&vore tnaaréL
Lengyeltéti, július 28-an. 1868.,
HOFFMAKN MÓR..
TViíneaky L. Ügyvédek és Nagy Sindor, vl-\' roti tanioaoa, kiket Deák Fereníz szokott pat-\'
iiaxehalÍB :BiiveflBégévfil: f« prépost beajíidére-rtdaaaolW
a^aa UdvOslő \' "aknldott-lentBék;kk
_ út tougevkévt
"Pé\'ihgriiniii fi n ini ili ni niiiiii ft»^
otttat típa*k munii a defiaiUvamta.. wiut :>fiaőtL\' HMtrt Hy ftÍBtfa melliéWollen
.-----^ fcogy.^iigB. mnn-
~mkk, IdmtVveia4Ják w«k4rdV
-------a,rf*f*-fl 0,»^^
j»mUt s^tatítóyol m end-f ^p-áy hai»Irw,mint • n^erelaíri egy
luaiA tAtAletléal egyet-
, 1868.-
Heti szemle.
Anp»aius 14-én,
— QyÖrütt a légvess ciörek IfrakcUát már
— A ¦nvarfogvasztás Fnmc&wnaagbaii is napoakéat nagyobbleac,niigugyanii 1862-ben 800 ezer kUognuom dobíny RyArtatott bmvojtí, 18G7-ben már 3 millió kUo^riunDini>xiig«tL
— A novteJen fenvegetö kveíek ii^látaiak divattá keidének fejltVini: * stógedi prépost ia kapott novtolen levelet, melyben .tQeia olressté-•ével fenyegettetiki he a lemU ít^ójAnak, egy ottani koldusDŐnek &0 frtot nem fog kesbesiteni; hir Burint a tnakvi prépostot ia hason tartalmi, levéllel lepték meg. — Leinyrabláfiert valami Alfrédet itiltek legköíclBbb fíécsben egy havi börtönre. Ugy Utalok a becsi bölcsek egy leányt nem-becsalaok tiibbre egy cmrkinél. — Babajt ?0 két\' tanát alfuldQn a avarrasi cflendbistoa és pandúrjai a csorvári erdőben agyoclÖtték.^— Earagyorgyo\'v\'ica volt uierb-fejedelem letartiiar-tatáaára a poatvároHi kapitányi hivatal recdelo-tat kapott, le is taxtártattatoft,
— A Btiesben tartott lÖviíftBfinnBpéiyTe Németország minden rátawiboi, Schweicz. Magyarország, adt Amerikából is árltestek lflvAoek. AsOaszes vidéki lövessek acána 10,000. kik nagy pompával és ünnepálylyol fogadtattak. — Ax algyógyi iirodalombiui 90 katona aratott 1 frt 90 krnyi napidíj mellett — 8s--Pftervar v árosa alatt, a fald melyében tfi* dOhong, Tal6-sxinaleg kbsdn.&ep gyalt meg, r iuatfellvök állnak a város felett. A* égésnek nagy terjedelműnek kell lenni Mondják, hogy UosikTa irányában nagy pusztításokat tesa, sAt meg a vasutakat ia megrongálta. — József nádor em-lékének Wepleaiiseaaeptwbv-bdlw^ megtörténni Pesten.— Bmítiaky/eg7;T«kona a bn-dal-kamtányBágot felhívta, bogy Uj-Post köse-leben kereáék as eltűnt hnlláiát. r mert «5 gya-Dakank, hogy ott vei na feltalálható. — Komá-romtaegyeben jolínB hdban tSbb tatveazájy történt, nevexetesen Inán 145 has, Ftfbetén 180^» felöJrBanán 36-háa égett el— mely küzdJ csak Izsán volt 20 ezer frt körül biztoaitva.
Pakrácznál, Zágráb környékén, a falusi nép égessen elposttitá as ottani eseh letelepaltek nuzéít és legeloiL — Badarárában már hozzáfogtak a Urténebni emlék táblák feUÜitiaihoB; nand acon bacakban, melyek tfri-r^n^l*"! nevese-teaséggel bírnak, less egy emlék tábla befalazva. ;...\'\'« ¦¦ ¦
. ¦i^JtFHártnkffsa;Hon° 183-ki számft; M lapja ismét hibáian vett át laputikbél egy koslem dny t t L a vasmegyei baiifldalí kort, Tugy-kanÍEBai s igy zalamegy6111611 "J1*-érdemben több rendbeli nyUawoxat sTfvasféiél érkesvén hozfiánkj-ítteiíflííl\'kíelentjttk, \'hogy Nagy-Kanisaán tényleg-,baloldtíL:kÖr nem is létezik. Jelen nyilatkoaatkCzaétételdre a „Pesti Kitplé"\'^ által
felkéretika
: — Hal\'álozá\'s. H2d Goflutáv Becsehely> röl\'maga és - gyermejtei Chratina, Qronner Eröíné, Emilia, BezsA, L&wló és Carolina nevében fajé mwels jelenti fslajtbetleo, jó Dejéook a flletéleg anyjok Hild, bbüL Ben-ner Erasébetnek, élete 53-, boldog ba-nmáxa i?9-ik évébeni homus betegeskedés üfflt évi aug. 10-éa d. e. 9 érakor »rtént halálát. A nemeeaaiTd jó nflt nemeftak .eaaUdja. de minden ismerőse idvbél gyáasoljat Béke hamvairat — A gyáatdaprél nyomdahibából hagyotott ki a Láazló név, mit ezennel egóan késaséggel kijelentőnk.
— Z a l a-E g e r b z e g, aug. 11-én 1868.— r^ésreink, kik legújabb és többnyire 184*/«-^ idfibol származott magyar ezindarabok ügyes eljátszása által mulattaták pár beb ido óla közönségünket, a .Saabadság harcz" cziutl színdarab doadásáva] végezték be itteni szereplé-sökets innen ¦ vn^awian Kiannynynl KUnn6ndre mentmdnek, hol állítólagosán német szín eszeket váltanak, fel;\'— Kendy o derék axin társ alátét bátnm ajánlhatjuk a t ca. körmendi közönség pártf^\'^bft r. 1.
— A aala-egersaegi rom. katb. föelemi tanodában az 1867—8 tanévben az összes fi tanulók asánifl mind a 4 osztályban 292. Etók kö-zula-44k o&ztálybau G kitünö, 10. jclea; 18 elsfi rendH^ér 13 elmaradt -tanuló, a ul-ik osztályban 15 kitünfi, 14 jeles, 11 elsó remi (1,5 másodrondü és 12 kimaradt tanuló —a Il-ík osztályban 7 iátunÓ, 10 jeles, 34 elsó rendű 10 masodrendtt és 9 kimaradt tanuló —; az I-tó oaitilyban 19 jeles, 31 első rendű es 7 másodrendű tanuló, ugyanitt a kezdők kózöl 9 jeles, 37 evft rendtt és 1& kimaradt tanuló volt -— Így tehát 49 taflq^ többnyire a tanügy iránti bH««ayfrrtf^ Tninfti. fll—^BfitiiVSl Vnjha már belkövetkisnés: azon .boldog idö, mikor cultus-mi nister ó nmltga által ai Orosházának asz-tálára letett törvény jsoa^at megvitatva és kellem mtiozitva ssttdjtBfotnék, hogy az iskola kényszer bebos^vvPfly aaimq kimftradások ne történheUtánek.
— Aug. 10-ki nagy-kanizsai vásár alkalmával % bivaly egy bajadont, egy koldust és egy; lós; fint vetúélyeB&n összetiport, líi^án pedig egy\' borjas tebén egy kis fiat.;. Aajtandó^ogy vásár alkalmával mnrT^^ ne hajtassanak a váróiban kereaztfll, eete a csorda baaneresztesokor pedig gyermekeket aa otoaán. no hagyjanak magokra; egyébiránt rend, rend s czélszerU intézkedések hol késiek aa éji bomályban ?
(BeköldotetL)
Oaue, AilniiUápolfa.astj. tí^háumk\'&Ú-met nép, éa jól is szeret ébi,-, mavait ssivélyfa.
" valóban meglepi sa esjiW^ ^iuhon ba&ám, éa saámtalan^ kegyes olvasó bármint tt merenviúottdanijyhogT^ saleusxeurtUlTuéá^sogQrok: -nsztály iránt, —. de núért-is; ÍÜJÚ tobixtoíirai^ és saját gyü-
inölcaunk idézték «1Ó a baca, a nemset szűnve* déseSt,-A népnek élete s java leginkább-aajái bsstartasuktél függ -— szerintem egészen önmagán kfvulx bkok miatt még egy sem veszett cl. 26-ika reggelén hét órakor láttam a lövész se. reget különféle német szinu lobogón és két ka> tonai "wVtT kíséretében a praterbe kivonnlní, ktkr közttl egy ar^eai Tolt sserefleséa-frfenysre- -mény14000 L>rint összeget elnyerni, a IftvöUé-ban. Itívtinnláakör Öröm hnliámnott; —!—>~-
tekmténk, éa mintha a tnlélkoans pflb^|t4Abfla mondani akarták volna, bogy a lángoló m
Zala-mef^yei hirek.
— Hérisí t levezénk irfa aug, 10-rfil: A. aég roppant nagy, a tíz 85 fbfaa wiwlkadlk.
laraa* eset van Dgy^u^denem éU^nd nem csoda, niertiáiit^
helye inkább a béviai ftrd6> sexomini % mub> ¦ tdké. A laillásbiány éreahetö V alig. erli^zik meg Valaki, aobájábél már is űzik, mert eleve prennmerálva vaa reá: E miatt sokán viatzafbr-dumák időnek elfltte. Aiszerrtandrásl határban van egy nj MezJetr nevtt vendéglő\', hol egy kis ssöbában barmán la laknak, noha az idejárás keltemében. Kessthelyeu is oragaaszálláB, Hévíz és Keszthely között omnibns jár. Igen he-4yeaen^ ctalekodnék Hévia földes ura, ha egy íiagyobbsEerü rendégifit s jelentékeny mennyiségű szobákkal építtetne, a Rzanvedö embsriaeg iránt jótékonyságot gyakorolna ugyan, ez által, de jövodelmezfl is lenne, s emotné Hévia jó bifnevét, v
— Z a 1 a nJ1 e g y é bÖ 1 Kwtluly Tarosa kQl-döttfléeilog bixalmát jelenté ki Iteák Ferenci\' aa^.linránkfiának. — A ktildirttaégbeii részt-viJttA Bimon Vincié prépost, Hertelendy Kai-mán-- zalamegyei\' képviseló, Beisehl Ferencz, város bírája, CWenyák Liatló, Stokker Antal,
\\^ Somogy-megyet hirek.
- Babé, augusstus 8-án 1868. Tisztelt Aegédsserkeszté ur\'! Julius hufraon-BtÖdike volt — A»ég\'dertÜt,anyáí-legszebbik napja, melyben a napnak siigarai\'égetőn lövőitek lé reánk, —.\' a napiak szép reggelén nti köntösöm nyakamba keritém, nagy Aasztria fővárosát a vi1á|íiirtt Béeael mtigtokm hol épen akkora német szftveftég által rendezett lövészek\'mil.«^tart^^ A kajoizaai indó-litajiff ^tg "i "T ^ utazás után etóttunk tértig él a-kies és szép rónaaágával.áldott Vas-megye, a szebbnél aiebb ga&daaagi épületek, éa * siántófÖldek oly,\' wámirtwlT beosztása, melyek 30—BO évea erdók áltsl festíile^ kör-ayexvék, — a vaeutmantében esek közül omli-iéat érdemel Gráf Festetioh György molnári, na. Szegedy Herman acsádi, és a vUágbirre ka-
Ertt czenki aradalom í hol látni és tarfaiztalni het, míixerintazindastria TÜágitiak Uthatára mily kiterjedőit} bár, a gondrisfllós engedné, hogy exou gazdaságokat ne csak futtában a mozdony után ragasztott 3-ad osztálya koesiból, banem-bonBÖleg » egész élvrel szenUélbetném. Délután két órakor érkezénk Sopronba, honnét Vi n^grr* Bécsújhelybe, melynek délnjugoti részén láttuk az ansatrini havasokat az ég felé nyullaní, a bémulatöa éa regényea hegyek-aljában elértük a- kedélydas és njrnevea Badent 100-akra meno nyári kéjlakával; honnét csakhamar szemléltük a déli részen elterülni a föva-roat, Bécset, r^núdön megpillantám, valóban mbit tengert ugy láttam előttem aözfinleni, csodáltam aa emberiség te^t^ygérát, mely o nip-pant kfibalmazatothangyaszörgaJoniinnl hnrdta
tet és ÖBSSBtartas más Mnuetzté),! mi nálunk, — 27-éa r«^ .feUwriaéa *w... urat as uriatcaában, kinek baxátsiagus kkéro-t ¦ tében először ia a colosalis épületet a Belvedart látogatánk meg.—Oh bxtUog.Ia^rzai^, iuqy<* szerQ, mily fényes mesteri művek\' "vannak itt egész oaEtá^o«úaaI Wfnggasztvé/ egy asíya, Isi ébenlialós^eraekétsiratM! yaldítu^|a^idaÍe^ legsHnaasLb vonásait Utnatjuk m9yéw\\esek-töl, — a inéilékzzobában . aa Öi^ldcé\'mesijrygé kántor, — még egyik teremben- rovpant mag-lepó látványt a 16-ik szazadban uralkodó fekete haW.példánya.— Lctve a Wieden zaiabaaba mentem, hol szép rtalena adatott .Geizttinger Vinnr-—\'J f^**1; ^ m&hr
hasgia kellemes éa Mtkéraéssel énrfDal SztoVh dáuk ritka waecmóralaikerüh aaréppt^br fin ncrepe, játéka mDvéaaileg drémsij éa^}:«i-ragadt kozönaég tapaaira teljes intB>tÍBksia>cav demcs. Az éjezaka Károly \'barátom kiaéretébta meglAtogntánk a ShviTnderféle^ „Hittsíngrahes" czimzett mulató kertet, mely ^nagyssnatea kivi-\' lágitva a 100 ezerre méné különféle \'Irfamrihr napvilágitó ÉínyénÜ láthatáak a mmdec> tW nélküli -szép nemet Bok érzeíemteljes férfi aai-vektól környezve, — itt 66-at dalárdái egylet által énekeltetett wDau ürt der deutsehe Vater-land". Bok szépet -láttam ez tonepély dramhtttV val Bécsben csak a magyar volt gréáfan bith*Lé nem is csoda. 28-én inegUtogatáBa»B Arsenáltv nagyazerU épület, itt as ágyak, ci^a kéamtye-sek ezeréit, ~ nrig gálákban W átalakított ~ Venael iyrtwféaa ftsp i ^^jssz^tittfl^ lélhetémr-gaadagépa&! ektw _
gamban; nem eeoda ha ily^tissT^ kétséget nem kiméh épületek-utód egyes nemzeteknek oly sok ttóeartoni n vattjoL Tan. A többiek Ir^iMgtatmtém az\' hol külön üreg ssiskrénybea a\'^9 törzs\' tisztek érdemjeK kardjuk, és Wsö öhat^tttnató, — ás ezek koat a* utolsó iMsTysmttttaOT nauét, — sóidon megpiüantáia^ tsdsjdea^itlen nélkül elfordultam, és místliazáJXt ftMÓn aae-reté magyar képzelheti .a\' kegyes olraáé, mit gondoltain, a- " . 4 1
89>én fviassa, urhöJgygyel vezetett fl
hathelyig Toltam azertmosés ag/J _ ^
kooulran utazni. —KéáflbbbissiWnBV bViJ^tbibi. közben a hölgy nevemen azolia^r* W^tggA^ tudja trevumet ? kérdem ma^Jopá^stfl.»M^Hf im * vét most hallottam feleH tyajaasn, és zaistszt-hivatalos mnkSdését saját szavaiból érlliuláw igy Htabad b\'nTt*Tnj-b"gy • Bn-é^ •kfiftl^tfbhx rendbeli csikkét, a magyar erdészet érdestaim^ a .Vasárnapi TJjságV a *HJoii*, a -TMftli5ft«I^ „Zala^mognK&^lo^, ^\'a\'ttbb t lapnnlc hané^j—• —fBtSni- ^*
Szombathelynél aa elvaltai_____
tel nyúltam jobbja után., 0--k»Btét\' Tksas t aem vonta— elvaltunk. Talalkoamni-e aa életbt* i Ha a végiét akarja, ig»*i*i «mU«Tanaúom|t. \'
— A nagykani«sa> har\'oai .vaíajtí;--szarnyvonal unnepélyeB tDegnyitilal, —* jnimV hirmlve volt —: ang. -18jn Uartanemt aneg/eai
.ynHt.au nliH.h»n „^imilYt.lmtt iáUrmj i tXaa*Zt-
mnnkaakeaák hianyiban .a toltéflefa* jszdoV^ sfimi nem lehat.A Uviraai.poanék:iiiBBa«aa^ még felrakivat -különben b aaoárrr^ iuiOtt olaasok kfizt a airga lai kiOtvínv1W orVoa^ saakadatunul Itntótrnk van, niégia-3g*a-»uk elbai. Valokzinulftg ..¦jiI.hühwJ "* 11 -oktéber elején adatüc At-a^bsi* a :knlonoaen ZáMny-Báría- J airga lil aUbb hagy\' *\' munkásokat; juti-nyosban lehet Alkálin^ foegmrdi^nk, .
hogy n kapo.Tu>MlmnboVa>i-maa^ tltsftyro-\' ?al kiépítése zoéfl .mh>ilkrp.avlamsiívi líinni- kérdésen XBhea\\;saM;hiatna:g vott hü* szerint nB alkndoíji* ft űfili.
¦) Oaak-ast saJaaUnk, hoar.....
SaOI«. «4kn*kkal - (jitaa kes^gtat» »s: p«-na a:rSraraat -lávákban oly -mlnua aajp tsnabaatart a aaaalaaierff kawaattas
ealkkalSdsl^
ugy búi. folyik, ¦ da ez nem igcn^ *" ,.Ai oetok-irk" ugyan mft-
_ gjoaiMkony, mJat a gyor-
[ijln aiiliillieljl - t«ati folméreB itb. megniu-\'
ÚáomnrlctriaUly fed%*in folyt b. A -tStékInírlllganUaje s kflntkatelettl orrén umál \' J i a mavelt leüta motm hilínJKKmjr 1|tiil|ÍMl(llMMl bgád^i^v-M Ven-fcl^lan sparano utaaiti1 kerüli1 a iAruagoa tlTiradUf: Aa Mt anno-
U*as«*oo.yt. A osagóL dalárdából is volt jelen 8>g# **?M Wbbi kost egy "T>ordalt adtak alo,
\'" FÜW^T ^ctaBatt i"flBda|nMBaot^»"M€MflOpte OSSZ-
ESjMtot.UkeB» dondéaiii* "ragra, *» « JAft^«mn>L hogy mderaek Alidon mt nájyoMia«i--rti- dnk-raŰTt, awgWrtek a «Soaaiaulag iiantleWan\'llnp^nnmnUo^vara betóp-fi-dtja. : daltWéfyt\' adánduk. Óhajtjuk^ ha»- * HUbbí -oaoTBűi dalárdé n-inél ajkereeb erwiüiinTQTel térjen harrijnnirn nem kétkedünk, mert Alid TWékJt-íak lelket bonleány éa hatan kddkw AuatentOy leírtait t fadóaitookttl elvárjuk.
Sopron-megyei hírek.
— CiOndo J. r. tao-éa neveKS-lntótetóríli érfeaitvény Sopronból megjelenvén, alkalmat
I ataHnkVtak » 6—1* era fink mimar*, nyra-e^cnta- tan- a narejfl intéaatét ajan-lálag liiggemH Irihi. Caondee gr. aaaüanidnB nejri-
vei agrtttt egy agy raaUdttgnwk tekintik a no-renáe^íA.nafeJdo; Wi t&tb oanlikl. négy esalaWtt elemi rotaaodara ea 2. tapintésetre/ \'-"BS&aaawS\'laknlafcarJalA Bük aannxárn; L én oktr e^jMítta-madlkMolyrjnhaMp.a« intését.
:. .....8opr»n. aug, 7-én, 1868..
— <fcHe«aL- T&xtelt flAaíaloatel Beess lapja a .Zaln-Sewogyi XSalonj" oly kS-aléet hoz t i. aag^$wUád«tt; aiamnlnm a juL 28-an SoptWniarlaHlttnaarterdl, kegy as, i^i^e>tla«u^>.Tar^tna«ll.«gytolB»l-tóaágaralten;Téfepink ekoatS felelet nélkül hagyáaa által Aa nnneretlen tadottto ur elitélo rövid modofiiajt.mxraiiai .igy aaél nagnorbirdi-c a bennfik helyetek biaa-i feleltak meg. Néhányan tet-itt, de oaak\' Talasiit a^ ea quid Tjtnddaitd nr bualmanak nem rom, tttnoltDnv lAtgék\'",egéwii t afe d blaalm^tiánaagB—e1n>. y-a^BBJimtvtQajond^gy^ utsa: ifck-á-^tnikdpíal (Vánnalc^Dirátalfia* köti Wkapriaelrtltéletno. aaera UratTÍn.fol a tudoaitaet illetőleg, caikk-ffd •arnafcj,*AÍjftina\'pe\' rnan ajrffratn^ niifc*~ínWM«. rneggoodobnbw indűBHáaara bnuny nem-adnák. a UtaledU emtfc. Wljnnk » doloir VeTeHen&\'eíy uá^nofy»5pen * " TárMhaia meffett több rboii*jarnhi«T»roei •tnaolM merek fittMÉj tfibb
___aU6 a taP "\'"\'\'ff ¦.¦¦¦a— ott tefembeUiU
(Bldwaa^^ani^aiiate aWty^la-BÜjm ¦ » WMaa-it-W* atCrsa; átarBatermt
urT nz .Ma—Sndtaka tttaolto parancs-
6tjeá«l *l >-viaaeara&UrJll,nelT a TÍahianyt " Myea k&^HMlannyiií. \'
volt is égni, i minden holyinmerö mondhatja, hogy bison naheaen sikerült volna halarat egy hamar BiegvatnL .,Hoo ad nm" tadoaité ur. vagyis ma^^TOl mondva.: ennyi a< téayálUav tnelyre nézve » nélküí,^hogy * közjóm irány* sW foir^enr törekvése dioaekednénk / vájptsrrrrjk kflsianaágére > tátraa-hivatkoznak. ICgyntU] ]a^}«a^uwtp^ mel* Jaalag, \'hogy; mig Inás 7tQzTea~nUn "mindig lOOcm éa többen jeléntkiatak a városbizáiii előbbi időkben, hogy tett tűzoltási azolgálatjaik-ért megkapják a kiérdemlett jatalmat, 62 esetben alig 10 ember í^zeztttatett ily adoníány-ban b ez ia az Ónkéntcs tűzoltók ajánlatára. —-Csak egy kérdés azután: Szeretnők tudni, mit kellett volna a soproni tűzoltóknak tenniük oa elfiWoItak helyett, hogy taddsitó ur bizalma-^ nak is megfeleljenek? — Végül pedig egy kis figyelmeztetés.. Ha tudósító ur máoként valami eseményroi lapba ir, tudakozódjék elébb közelebb a tények b egyéb körülmények iránt Mart a fen forgó esetben tudósító ur azt som tudtq, mikor támadt a ttts, melyről ir, s tnelyikutcsá-ban s mi égett eh Ezen tévedéseit mindeníaetre csekély tájékozottaágáraé meggoDdolatlanságás|t róhatják o ebből következtetve egész közlését ia nem akarjuk BzajitBzándókos t^nyferditésoek f vagy rigalmaaásaak nevezni, óvakodjék á üyesmítöí tudósító nr, mert annak komolyabb következményeit tapasztalhatná-
FEHÉR SAMU tanár,
¦ ¦ mint a soproni torna- a önkeattfl. tazDltá-egylet jegraTja. . ~
példányt t küldött, melyet fút. Könnye Alajos igazgató untak kézbesítettük. SCnt iria; „Csekély jele legyen ez azon tisztelet- és liálaerurt-aek, lielylyftl N.-Kariizaa polgándoak szép re-nkéayü M iránt visel tetem."
— Rjry eeéplösrép ha-aniihat* ÍHapWW A-
.p4aars.haaseii. íll, Jrjkarban van a jutanvna jtrau mtg-¦aereihatS a tudakoíiJ inUact által.
— ÉRV AÜS UlfikertéHX horeitetilt egy ura-aáBhos. LI5nyO« folWlcTot i kel^ciC nörBInsíny hl-•tálkoBrán, as állomás 8it.-MlLily-, újít- vagy 8A-
jfly Orgy_ riapidr lonno elfoglalható. ----BS felit od a
a tndaboió-intéíet \'
«|fl pfttak^riszzá látf ej^á SeOskraiddket, a rnely
l|DgöMÖ K|ÍSjbfsJbBE9Bft gjiraSVTlf\'. ^tUlUamt -Veritek ¦^fl><^íf^^aW" fi "\'apa:
firobb munka ^Ífók% siiiáfilt a títzet javábl^tet^jsazáto
^taa^^Sm^fcSSBria^^ &TÖl*ekész- ¦
tót iHI »Cp^f %^am5tl\'\'\' csupán keskeny - \'^«zsatalkdtlhöngfl elemtől,» ha
tlfiajbl » mizAVp^tsVkiailatL
Vftfl-megyel birek.
SoombubHya aug. 11-én 1868. „-*-Xól- értesüU-hH^k-awrint Ó-nmltss)a-as igtpmlgflgyTiianaptár-" ur f. hó 16-án váro-tmnkha megerkeiend.
* Öngyilkos. F. hó 4-én egy helybeli kanászbojtár az erdöa kötél által vetett véget életének,
* Kinevezések. Főispáni helytartó ur ó mltsga Stettner Máté urat megyei tiszteletbeli jegyxdirá, YiiBy Ferenoset megyei tör-, vényszéki kiadóvá, Marich Imrét ideigl. telekkönyvi fogalmazóvá, Rozsa Kálmánt, Hra-bovsiky Lajost és Pék Ferenczet dijnokokká kinevezte.\'
* Tűzvóie. F. aog. hó &-án délelűtti 10 órakor a harangok kongáaa tüzveazélyt hirdetett, gyardtólag gyermekeknek gyufavali játazáza okozta a tűs támad tát. Kethás lett p. .láiwfth mflaifaabtlea. a aa azok padlásain lévő esépenden gsbon&.
A^nflkedvelö saintártralat jövó vasárnap a .Dénes vagy királyi ebéd" czimd darabot fogja adni az újonnan építendő városház tavára,
- * Német színészeink ia megkezdették előadásaikat meglehetős üres ház előtt. — Hjah nem csuda, ha nem kell a német szinésset, amidőn nyakig jó) vagyunk lakva a magunle kost játszó komasdiávaL
— .Tompa Mihály jirjira* logltOiielnbb Jflseaa.i fogadd baráti kDiaaoritasomat I
— V. K. L. Sopron. A 3<1uod Irt ntkkat lapuk JAt3 EsánárB vagyunk kánytelonek hagyni, Ardokit akkorra aem tomIU eL Mint mai ExAmankbcni láUmtjo, <fa érdemben maatdl la kaptánk tadaiitiat
— K. Oy. Saántddrol la Igen axiveaea veaBsSk rOnd tadoulásaíL
— n. G. fliegfld. Ferac#ak a tanév keadetelg, de torább Ia várbatnnk. Veaércrlkbokct aaabadjen kár-nOnk. fogadja QdvotlBtOnkeL
— ,A hftldokli bonvod vegfobaaaa11 cjimD kBlr-tí-mi-iirt Sgen kanonjDk ; terjedelme* voltánál fogva akkor boimk, ba melléki etet adnnk.
— A asegadi elemi tanítok feJterjmtvésyB clkal-mllag jatend, moat agyi* Hoffroann barátnak huoa* érdakfl eaikkBofosata kOsBltatik
— Vénák a debroesesi eres. gajd. fúna. tasínte-setnek ít a cnel egvbekOtOtl fold ml reg Likolanak tJGrajíií. Noha vidékünktol távol eaik, megla koaér^ dakdjegíndl foirra egeaa terjedt lm ében kosandjak.
— R. A. Bfigmi. Fogadja kös.Onetünket, ulrei
— T. 8. Sopron. SagiB levelOnk mindkét belyro ¦Bánénd. ÜdTÖBÖtJflk !
— &Kgyea>r*. tt toaaatkBayv tttóljs meg nem kerflh eajt3 alíl ki; s tsnkBuyv mlelSbbi expedlaUiia\' Iránt gvndockodva von. — Fogadja idvályas fld^Oa-letamet.
— Ba. A. Baorabathely. D. A, nrnak rendeaea küldetik s lap.
— T. I. Zára As ígéret «iíp stá .....
— N. "3. Inke. Oratnlálnskt
UroásJoscii
— Kecakxnxkétea ea évi október havában Jia-darassy László szerkesztése alatt „Kecskeméti lapok" czimU ísmeretterjeaztA és szépirodalmi lap fog megindulni. Előfizetési ára egész évre 6 firt. félévre 3 frt éa évnegyedre 1 frt 60 kr.
— Vettünk tisztelt munkatársunk Bója Gergely reáltanár „Szünidei emlékköny-veoske" czunQ tanolók számára irt s 54 lapra terjedő müvét, melyet hazafias szellem s a legtkstább ¦ honpolgári kötelesség bocaerzeta lengi át, miért niéltán ajánlbaxjuk as ifjúság t^yelmébe • aftifititág barátai pártibgáaába, etuhmbeoaesebbet ahg adhatnának ajándékul. E díszes kiállítási ma ára 20 kr. kapható Wajdito József ktey^Hte^fs^ mennyi-ségbes pedig mexmidelhetó Szegeden aazetBö\\ nél/ Bópr^ ^T*tT**wfi. nngy-knniiT—i gymnasiumT kitűiaöbb- vfaeletB ifjat ísárnáttkioazmiidfflfc
TARCZA.
EmlóUap helyett
— A tal án ak. —
Tlallottajn án mar a ÍUIcalilot,
Fűlemllo bfi-bájoa en.aket, . . .
.— Ö reoakMett kebelem —
T.fHnrn a nap ¦ hold fényes ingarát,
Helyet ea B n s S j^j^ategneh. ád,
B égnek tOrt &^^wóía. —
De mlota iai&ira. lantodat : Kepaelatem elfilidolt".... TanÜadU
TJgy aseretaék pedig — de aera lehel — FaltmálUai magai rBptSd mellett 1 Hesa erek odáig.
Csak lalkembon vleoahamjalfa bfl dalod,
Otak ea rajta «1 mela bánatod.
Étert tekoaaád vágyik, ftlaerlelt év téged n«ppal-*ií«l, Fájd kéjjel, édes gyfitru«mm«l.
Ha kot a nap, vagy aa est folmerfil \' OgadolaÜm felUlod egyedflt. Ba éa nyugodt vagyok. OaEseasedem a rét virágait — Egy csokorba lUaendG sailait — 8\\egy b4aal sóhajtok.... .r^\'í JtoIiajlroanátT asili plsenbl, — Bárcsak sab\'aem tsdna vtssas jOmií !
Bainaor, asisnor saebb a kepseletnél, Mldffn ea ifja ssiv sseret e remél ; így vagyok da veled-Bár babi ieniftie*\'*- ^Tgy*^n*ma*A -De olvastBm kedves do-lBld\'Bt, És megértettelek. !..
Folytasd.... ób folytasd, kérlek,
éseked\'-; \' Velem beisélni hadd anép ano.I-
1 email?. — SZEUTmBALTl AÜBÉU
Egy jóbarátom öletébjöl. ,
\' (ElB*s*<í«á,, "\'7\'.
BíitíBaas gjy sámbadon Wffi ti i joeosllTrt^átata alatta frájsT^ ] néaiés tóriWtetWltl: -1( v-wW\'. \' ¦ Nem sgolfaan taltnfarfil nomzaglialttaii^ijaate a zoagtAuttv akarta
ivdaasam azt véle, Itdgy én; oly gyáva vagyok,
ily szi)niyU^oIft)dQzá^
levegőjét itáni, melyet ű ezzefint fertőztoyea1 ¦ hogy az\' éTetol s nem a haŰeli ojba^tom\'/^í-.—,.. mert, éli barátom, ne ítélj el/ én Őt. — —t — . még moat is szerettem..\' - ^ \' i -
Ha a ézcrelem, a mindenhabi aitaiifluiri trónol rávn^kbetf,\'él^
aéget a legszöiíiyuojll «y»tjilrBad ts,r _ - _.
Hitem, reményem1 xo«% nem tört meg. A saerelem é bM< itferteJtvéfét rángatta Ölolto s rózsaszín ^ny"y*| Tilágjtgttfl trtfe ffKlrff\' . rÓzsaliaczczal malblte! aHoen,\' tjvál^sliuul zaagábox. t > > ^
Előbbi magiDgott hitééi rooljtdrf tóy uj balom errieíkedett. A r é tó* é á y ssinébe ÖU6m .. s a szerelem rolóba, letejébelulyezte .
trÓOUSát. . .\'¦!¦:.¦:!¦,.¦
Hittem,\' hf^gy nőm, leánykoribaa^ -s^ryia ke-\' zei közt, az érdekekhez mért eszköz, volt, ki leáiiyát áldozatául lökte,, saját és imadkettójök jólétének, számitásból. Mert égy volt—- Ób, hogy ilyen anyák fe létéének! —De, móat, okulva kfitszeri elértén, mbt férjes nö,. reám,
férjére fog hallgatnL ,,. . ......., [,t<.
Az éltető reménynek utóké nfli\\A^ volt es, éa es is —csalt
Idő multával is szomorún Upaáxta^t&zo, hogy E. sokkal nasrobb mérvben leánya az aoyja-
hak, nűnt nekem nömT~ ^~~T~i—\'¦-tJ~ *~
Ea csak .gép volWnff.njaly iiapi^ rőt évre aunkájá* végzaj hrjgy nfisnknaV jfUtUl előmozdítsa, s végtére, ttta^oieni tuiteszitiStt\' Bxálncskája is ckzakadt, határoztíamsjabár annak kivitelébe szfim is haaadas- meg.
Három évi hásaséletank ugyw csnk ssenve--déaeket termett Kőm négyszer hagyott el,-e én nÖndannyifíBor kibékitdb^m, a midőn végtére közíöm és anyja közt kelbndett választania, engem, törvényes férjét, S tüda sör is elhagyott anyjával távozott
Legyen boldog, ba tud, kívánom; de mm hiszem, hogy mindvégig tökéletes hstdog-ságot varázsolhasson mugának- anyja segély ével is, mertassivDek asdn Brósza-kooaa eltemetett tettfahalottj-sv, melydek esküssegétfe triistimegfor-dnl sírjában gyakran. ¦ fájdalma* életjelt ad mindannyiísbr, nem lel\' urók nyugtot sohal
A rövid fiatalság rohamosan átél vésett nyara után nagyon hamar eljő a tál, aAudMkítsl " afva, egyedül .éllaXMÍ"bolao^Bága, BzéT-
, feldtalf ramjün, — akkor jussak énesiébe, kit megcsalt; kit \'elhagyott!! • ^-r
Szmnorá\' vigaszt képzettem\' letm Aagamaak -La Brny eremé •savaiban\'r V-tll
;CÍ" est en vein qu\'on -ve*d*«it ohaagere le eharaeterr diasrm\'pei4 ^ fide; onferaítplata»t:re»aw*r*r un flouv vorssa soaűre.*)" ., > ..-.r,
Szegény barátom t könyes azemekket beszélte ezfi nekem, éa én szinte könyesve hallgttttain
végig.
Arczán a fajdalom megtestesült, b a«BTvadáa ölő lázai közt élte végső napjait -Karjaún közt kiszenvedett, ki e rövid földi lét folytonos bol-
dol^4^ra.latt volna érdeme^ 1^ ,t ^__„
„, , * - \' KEÖD JÓZSEF.
*) Hasttalan klváasl lesna a bátUa »S JollsawSl " amgváa>0«Aalat kSwirebbea Ubatae eankflafitnl, IrmjJ\', . \\ • folyam fovrásiaos vtaatafalyjaB.^\'^ j ¦
i\' * =* *
\'¦ - 1 ¦ 1 ¦ "
Ü H L Sí T I°E 2 R ^ O K;
bona-beiitlütiaok [eteket Is B*
) Sa*>«&-4» frBtM 8 frt, fl frt R6 kr.\'
" Lá frt 80-80 kr. \' La.fi-Só kr.
KS^\' kr.: 71-72 /I Aa, I fr. iltVrlsra 9 frt \' " _ la) * l*tv4)-48 fns.
1 frt Ifi kr. P aha aki «—M faa. r.frt. 00 kr. 6é—T0 n* S fit. 65 Ir. Passai j fekér 4 Ttr.
PáisalyV.latita 8 fitt — kr. Oaká tts0rmiiU » feriat — krsjeaár. : ¦¦ ¦ ,
i: Jevslaeonk Írja t Aa aratást nliáf tellH, sgy a bordirt la, már el-keadetOak a aséplAm \\ saalmárs J4 a termés, da nveem csak kOaépnera. A basa Bssagas, a roax mesdelttib «ép,- a- tavasai BÍlonyr- a—kBraa.oaS .raiatt ktUOnOBOD keres at árpa, a Irakorleaáboa még vaa egy fits rV nény. —
Birkáink arosaa dogteaek rögben, dacaira minden •rvoalás\'mellett napenta-16—90 db, egy hehmjihan kéteaeaoa felöl esett el eaea bajban. Renwaak nálank van « baj, baaam mái uomaaéd nraknál is eoaok et Uig ji ssarrasmarhák kBtfll és sortreaekhSI 1« batts* nak vtrkajbsa tallltabraBaj vagy r»s>m>- .....
Viisatai nEpofiluiiti menetTénd;
tattal -tsVIUaisaárél Bada felé d, o. 1 éra 22 peres.
Ba , estre 9 érakor.
„ . Bécs „ reggel T éta 16 pena.
- ¦¦ „ « 1 . d. b, a dra 80 ,
,\'t\' p - Tricot \'m d-\'B. 1 ára BO
B , • * . m> estro\' 0\' dra fltV ,
É.-k. S.\'CanUaára\' Bada felöl reggel B éra 6 , 1 in 80
Bécs
Triest
dübénlS ora ftl calvo 7 éra 38 reggel & óra 3& delbealS ára W
6% metaliqmö &8.ÖÖ- 6% nenw. köfcsoir 62.40; 1060-ki állad almi kölcsön 84^0} bank-réaavéáyok 7.32 ; hitelintézeti részvények. 21L B0;LimdűQ 116.70; eettat agio 111.75; arany darabja 6.39 kr. ,
. Et. Mui .naralratta J«roalal«BÍ?5 ; Lakáj\'XHO4l-4<-
i lutrin
V Vatareaa
n BÜKI Ut*, alt tm
18 Edd liana,* Aa^ilt.
19 Buri. , . TttUa. SaabifV
30 CkierUk IIotÜ. ridaL
91 Piatili
32 Saanraatr í
:Felelős \'.t&Htttt&tő: J3egé^Ialíerkfisat4 í
m\\W--\'-Sl\'.\'-r
JUS8t«-
........ H I B
\'iMHIaU.^taraatb.ato.aga «• 7ü T
D E
E S- E
frisi aji;.,\' >ystti< Sia W«\'" ^^^TeaB\'aJi&llHts^JtaBa
ka^UtnfCtaKiUtltor • Jbf najn|»t
~\'nwanratra»tio-
alaabb aaalja qaartttrn,rapi s,»»»1>s-sWlUttib, »canata.» «né jnajti-vJOtaia, cKnH» sMss ¦ ia «jta-lajtait t.m^«*J»- - •
•-ihaWhiWUt:
-su •aoO^ o^rlij»», ¦ »>.¦*« VnMiaat jatolis, • « Ma»»*-. lanuti »«riTj«. 1 Gota aHmak un fi]4n«a»kat,
tiilnnar"bi **"\'*"* "—v torabbtarjs.
aWtastssrtfrizijrix . a«;ilM, tUaloi u» Ktoa ajdslmakj «Utaalitasara, melyek ax Qrea fogek-Wtrtdiw*. TaUmlot oiiio» ftgfaj aalnak«Mxb. "- ¦ .
_r^, WjrtW, t^lkffl, hogy *«M «*ly_J(*j*» ¦ ¦ lrtrt§k«Bto%: tartaikla| Iftelltaa»fljtÜDial aí«ffí8T.ilLlTriil5|
llMlMetnlbatlan; legklTtithéi uSiia-nAj*!! á leWutt ki
, Sanar SttmVOTltasiri, melyre «tata]
elégséges. tWfTfc* AmI ™"
B*aftlnt tnahea&r MöalttteÜk. 1
_______ -
; iettasi ittaaitii i«irrirt "auiailT. a beta* r«vse«r*I • WaViajivlf «!enjé-«^VlnltanM plroi frfn lép helyébe
ÉMW|«IIH> BZ
odisrisjiiato
tra\' ory ¦ .taj \' .wybaa arifamtalas1 tkrofa-liMk ti-WTathU a/aktak, T alanti nt oly ««Idjkbeo. hogy ha ax fioro hal adott korban a fofboi ».e..y*a«ea« keadWIk.
BrfzfM szer az tsatatrts szi\'-\'-Uazyss vére! ftgtosal, «eiy» .
nadlg «trifasi fcaurf-ryat"\' fo|ir«f« tkaaalJan-Mra.ntlD afo^ttatkavrwlja,
dóján felsaaralt ¦ évokaorAB jelesj \' hiiTe kapott\' . ¦
ÚRA-HAKTÁRA.
Pest* UigyówlenaJí 6. e zana
nagy filaistik eIajánl
-«SS*» PCtrtirt, arJ-Bgyaa li crini Hlndon óra & petti fényelB hivatal réaséről el-UnSniú j*BTgyol Tnu eliatTB.
•.ENFI ZSEB ÓR Alt:
ylinll7hatv:"d/lnra 4t-
ft ¦ \'ti^HilA^aff, tp 4í_ao| ¦k< i^nrf»nlflli^, yal Wlak ü
; -f^öt frjáflil\'Ho, nií\'áfa itó;iBs
!fl«lVrillTrffla»& MM^tao T.btia-11 Örlrittál^ialbltaan^nü^M^ otaaMlclmflliaM |
i^nagraaó. „ . WQ—fi* . hart refttlateur . •¦¦\'lVt " \'franamia hronaóráít, ndnilmilk •
hétről ham Íolhuiaad-J S0,*5-*l
kit hétben • .&t -40—T
90-120,180—1,0 <ÉbreaatS 5 frt, Órlatél.. .frt\'\'
M)B>\'rattíír mladeBnemü IS ptWiáa- piMláts«i«tt4l
\\KoitA^itum^AM30 bi. -i-SO; 6,7, 1 10 forintig. ¦¦-Htwum 10, 19. 14, 16, 18, 80 frt\'v. é. . Vittóki itiBffTantltiléaek előre olktU* \'dött ár, TBgy utánvét mcllaU la a Ug-J jpontoaa-bbaa éa gyoraabban ttujt^ttoMj ínat a\'a ml\' tetaaéirn nem talilna, aaj i* ¦¦¦¦¦Átallt! — Meffjegyfirrfin, hogyj \'iflig-BS-éa Baabdraim, minden modorbani I* lagdontoaabiian Igaagatra Tannak. ( | Ot&k, aranj éa eanat a lep^agaaabb {arakan cserébe TÖtetaele.
Mindenne-sa igaaitaaok általain feltalált gének éaHWxitnok aegiUígfrtu a legújabb ^enfi mdd szerint késtdtW !aek és Igen olcaéo aaémlttataak.
\'BO^attWWnzégnek,. iniazsrint
í feltalált
tisztelettel: adóm; tuiftJifa\' A r^aátxa%
Boabűa\'l
99
, ;-tóamlnt aa .Aaaihe^ r^OZaéf. ijisJaiUiiaai\' Böfanbara;, B«»enfeld A^tóWl^J^íWaii^ A.1 \' oraSt ; ketMkotléaabon
¦.rs.\'r\'Tl-piatti:fc.pa«~ra«\' la Handlar HJ ^- toffimxan :;
— Varama: Ralte B&9j™rin^^&}flrgyfaz\\ ftoiroi-HaJat. éa ataaabartalfy L. p-iewt-to tttaháal. I
Esfiil heeg«r<5tált 4 rab ínnal ftlO—ll! axaaTMÍlleL, fóliaökkenö 13—13
bBlffTérák......frt HU-14j
kaiitjnr-irak 8 rebinnal . 14—|ü . „ -. ; dnplaíetléUttI Ifi—16 ben-jmró. krirt. &t. 4—S r. 16—17 horffonTÓr. 16 rubinnal frt 15—]<|u doni. fedél-15 rubinnal 18,80—ífö^ a*got horennydrák knrtály j, firagz. Ifi rabln. 16,20, SS—23b lareffiorg. (J. dupL fcg. frt 21-horgony reaontoir vald-dl henejelnél fogra felhnah. S7-¦ ijii i. \' * (Inpl. fed. 15 rnblnnal frt 31—3\' T?Tr Arany hang-ar nrák, S prdbia arany, í * TU ,rabInk5Tal . . . « 30—a: ?I arony-köpe-ny S rnhin, ¦ „ Bt—Sftf h«lg7drak 4—8 rnbLo. , 2-t—27j
,_ - _t^?*ÍLkD?c,V: _j_ T4^i«*«óroiaH a gartM híalM
hSlETéraa^in.ibr-l^ Uuirílknlea.«ű.
jfoiwí. lOrnbtMalJrt { t^^u^^
finomabb araay-ltflp«ny-
a 15 rabtnusJ . . ¦¦ , fr hars. dap. fedi 15 rsb. n 67
Amay horg.ar. h«p. 81,09, T9,89—95 Borgonyára, kriitiŰytlreg ai-.kBpaay. Ifi roblnn. fft 68—7t|
phon
biztosító társaság.
fjBjF* Ax et\'aali forint
.,¦.-,,„). . I \', • ke«»»»4? tikévd biro
.^\'tó\'ti\'Itf\'S ac\'/to iztós i t; ö - v A. x s m> m a ar
i.f.\'. tttonvnjiaai saanteaéjn-mt ct• BWnségiiei; todoitUsin jottatni. bogy a
rr/\';~„ r:r"f"jea»4?<>a; elinnibiatosit&ara
.. , j " ,, . ,7, »Áadi«41 iatMtL
ZJÉp^ X ibjotarmoiyekni hjitóiitÁiiibTiil - aj tártMág \' trtemeMn leuallitott d^tatelakat
¦ ri !*lei«l)biil4ft}i r-a adyiíltal a ,Pih 6 ri i I" legnagyobb bikalniat vtott ki nugá-a»* *4. aAtytaiaaaaliatTiiiaMbcpfel annak kfatp>abeli haladéktalan IrinWésében rejlik.
" "MM*&WU$*bWii^hmia atólirt féugynöbég a jégkarok elleni biztosítás «iaMiaftéT» Inirjobhen tjántja\'magét s\'nünden jdíben, ngy körtlmény«ebo közlései tételéra, ralann^ In^tos^ bexalliMk BlTételére>jland6.
-^i(n^|Kan-tt>-a-,-1S68, Aprii. 84-áikén. -- --- - X.
^¦^M^Ií^üS^Pr^X.h***.Iti A nagykanizsai főügynöksííg:
LE88RER H.
-. : • . (UO^ILí -il ¦ , . .\' Irodája i Unii Maaa S10 iáin a.
!kít kfllflabOsff fajban 10 ím l3.6ija.ml EgjadlUl depót Ű&gyortinréfrés kapcsolt reateí ssamara csak nálam. .¦;
Kolui Ignáez,
(187—ÍM) áiaMagTtta.
&Z ALTESTSÉRVBER
szenvedőknek.
Biaonyitrányok, [krélkiTDnatok.)
Síéiycn negfaarra énem magún a t, kagyadftt tsddiitani akarom, hogy tínhe^eaeaek-. 3 tégely hauranáláaa: atttü altMtftei^b&Vnelybea 43 ér 4ta aokat uMaradiam a Igeniokat kell* aa \'agyat\'ÖrbraMn, tsrjuea kigyogyiil-tam, ngy hogy 68 éne létemre minden
Noha, eleinte tírrkenEciéhei bixal-mani nem tdH, tnégii elhatiroaim ma-gamist t«le egy Uaérlatet tenni \\ — é« Táléban több in-pék éa aonb-taréuiél ki tani. kaTatkasménje lett. Ó-Vemn, aprO. li 1868." I
lír. Start, kön. S tabun a-D.
j a<feaa avreaeu kenten aj
a lep rőwbb jdva-bőrbfil jtj^tvegf
SigglUMAf
4pbogyó,í<ilftj:
itáHOK-KÖVElí,
%ríeísFu(
a. melyefcböl legnagyobb rakliely ván :
^müSCJHuíaknál,
^!«,*;*ar^; *Buteza„2., sz.,, ¦. (íse—is,»)
nndalhinn meg, Tolainiiit FtTfnagyl F^i „Ss. Mavrié\'-hoB Cadraat\'ett gT^gyni \' nr által, PetUm- é. Hi^vitt 6 gyágyeaHreae nr által Zágrábban.
EpT tégahr aroTS frt 20 krTé."-*; A díj httkflldend6. — A gyfigyitia gyn-lattila né IMI lagtobb es«tbea bbbAyoa.!
Hrtimdilatl ntaallifak btsozjlhaBVE>|
v . (1U-1SJLJ
¦-Kéram-a-t— c^-ki^oaétpt^jiZflkg.^^i fedegésa iTágettS {noazttm alulirottlioa foMolnii- . ,;
"Ezen erSttitA ital,, az elótt, Tigr/nerexett Jltniora ^1Sbííl iinocbíoo-JiepaUca tvoalti as Megeket. kqlfoifren^a. gyom- 5 Jiót, a Baleket, b elóntoadítja as ótTB^at. ; , ... . | ^ Sikerrel hattznillliató a megktUeseK ellanj*— - esofeatyt| fkik rotos ívóríazel élni\' kénytelenek,\' vagy fi^fbBtioéolt| celvezate után nom jól érzik magokat: megóvja as: iiuisri^ I eredő minden rosx fttlvetkezmónyéktíll. A jó nedvek el&-N| Sidózóae által; az tfóaitó italnak folytonos nasaiiaiata mellett & Ha keserfl szajvia megszOnik s a UUiadosaa. rövid iáfll 1 alatt visszanyerhetik megingatott testi s lelki erejüket.-IA tengsran utazók megóvatnak általa a tengeri nt isméi íkellemotlensógeitól; — .végre: a. legqjabbtapcatítalt&a?flg< tfrint a rothadt fogkos. ha avval dörgQltetík. visaza&yeri^ I kelló iiiinósegót
Nagy-Eanissán kapható az idnlírottibál éa üe#-.!| rkewIaW. és A., ugyszinte FesselhooVr Lée&6l\\\\ v^gro | )BoHBl>er@ S\'etreiDea tirak f&b2^luraakt^6sfis.kei3.
5(130—8,6)
WsaJdilS eTÖS^l?.
\'"nrabaazna^^
ppM^ÉÍlÍSn
jplnviálók, dífliimtikák, a^l^ Mehettek, velnmok, oltárpárnák és teritőfe stb. China ezüst és ttlarvrrinyaott!
Hoiutraan>k. kelyhek^ rtborlnmok, paelBeal grartyatar-tök, tHaUlik laménytartÍTíl, aaentrl^vlaUitf\'ajtpiias-rinmmal, lámpák atb. ^
Mzl-.ezéfi-ésMoli
ÉS
EGYHáZISZ
legjntányf^irQn.lut .. . ruMi-iit ^ gyfa*kÁ*bant raod otnaaJtttEa>%«.
* i *a«rssi~7 Ti sí.....*J\'iira«üi\'i\'\'\'\'\'^ ta.-.~jS
égy (8Wafmi% barselaiftés \'
\' eairilttf^anin^lr^a^
njolag- megnyílik ttttMJaaihtéTOtoek:^! Sanate: ^^\'.i^Sílt\'
ntóbbi haytaal éa alataal Iraamiai adatUr-ar oUss," rMcsJa ff sin^T; rór-rtt . tanaid roadeUteaéu alatt \'
\'¦SL|-sf Fi . sili
vátssatáa sanHat binnoly t*iVí"*^
Fetvétaa ktitiu* : ^ÍSoS?^
sttutdt <a»«>gfc-l^i^*1a1fit\' BT^^\'ail\'\' lamj
néare tan egy tsfkélltWskaU."•-
Tép éa lakás: _
akadamlal taariléli náméra banadssati
tSJSt, é. pedlir : . .....t^-
Dsvtajevsiky Fereoaz, Schioi _
Hata Alajos, 1., Hand«U-Vi^lnduigMtn«w WalInSfer CyBrojr, Srhitutl*tiM$wr\' — _j A» igaagaWíigtol oyerbetS ntaV)tM.-óly \'Udokhas,Aoltidékl tannldk Ronabi74TI|kB^aii:«U^*ikSB>l «Man, birady kérdí.re a 1^&IJB% aW|i«rfh gysiáaatati nyújt "
fófl](«lsKSKf
Wajditi Jóasef kiadó-, lap- és nyoindatnlajdonns Nogy-Kinüsán.
Nsgy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
34. szám, au]
nla-Somoifvi MMn
íedvc
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tidomány és művészet körét* él
-.\' . ejéas íven.
Sserfccfliidl Iroda és kiadd hivatal:
WXJDTIS JÓZSEF kOnjrkttBskedesJbea,
Előfizetési föltótelek : j. a
Helyben háshos bordással éa, vidékre postán küldve • Ef^fli érré: - 9 frt. — kr. Fái Ottó - - 3 ,. — „ ÉTBogyedra - l B 80 ,
K hat kaaibM -aoütaorArt 1-aaHr 7 kr. 5-aaor C éa mlndas toTfibbi • beiktatásért 6 ke
BtSlyefrdíj minden egjes beiktatásiért 80 kr. A „N/Üt táron-*tXJ petit sor beiktatási dija 15 kr -
Hirdetéseket elfogad:
Bin-, Haalmg-, ettrná-, tlaJaa^riúkMrVt] ¦in; lUASENSTEIB k toolek. |l)|n , Ioty*
atallaartaaa: SACOfiGa TÁB8A. Béeo&ea: OPftúús.
. : Jtegy-KanjBea, aug. kfizepán 1868.
Nagy-Kanizsa Táros közönségo részéről törvényszéke érdekében, kővetkező petitío m tettetett a magyar országgyűléshez :
. Helyen tisztelt Képviselőház! -Aa-ofszágeti pénzügyi bizottság axlL68rik-
évi költségvetésről, jelentését a képviselőház asztalára a törvénykezési költségekre vor&tkozolag, azon véleménynyel tette le, mely- szerint azok a szabad királyi Tarosoknak . megadandók, a többi városoktői ped^g azon oknál fogva, mivel ezek törvényszék tirtésára nem kőtelezvék s törvényszékeiktől a fellebbezés nem a királyi táblához intéztetik, megtagadandők.
Ezen vélemény az államot illetőleg anyagi előnyöket első tekintetre foglalhat ugyan musáhan, de az igazság -ügynek szent érdekeit kinSSletlen kezekkel háttérbe szorítja, ű\'S&QKtn megtámadja az ezen városok-1 ban laki polgári elemnek ősi jogait, miért is ez itt bővebben elősorolt okoknál fogva aftüirott városi közönség ezen, csak mostoha szülőhöz illő véleménynek, a mélyen traztebi kőpviíeló ház általi megráltozta-táimért esedezik. *
A-pénzügyi bizottságnak ezen véleménye
1-ftf.\'Helytelen, mert a fellebbezések a nem\' királyi Tarosok törréiryszékeitől is a rendes szóbeli és írásbeli perekben a sommás risszahelyezéai keresetekben, a hagyatéki a árva ügyekben egyenesen a ki-, ráryi táblához, s csőd ügyekben a váltó fő-törvényszékhez - intéztetnek, sőt a városi törvényazelmek illetősége a mennyiben vég-remdeletfik, szerződések érrénytelenitésére, belflltérire b kiterjed, a megyei tőrvény-MÓstank flletóségét is felnlmo4ja , mely köffllriényekiiek tudását egy országos bizottságtól méltán Tárni lehetne.
•Bw. A Tflemény igagaagialan. Egyénid Wttszolgálat tételnél minő joggal lehet a ;e^ge1jeiéí kérdésében megkfllBnbSztetése-^etjjtoisi} véli-e valaki,"hogy a néni királyi - itfMMkbaa a-törvényszéket nem a paran-<soT6 tíalÉőgesség teremtette-e ? a hogy ^IVtoitUl állanak fenn? \\-~ A\'\'4i; ^.TaWáseaiTárosokban levő tíszo-\'-ajáJ^.^ajtí\'BJzaW Télcménynyel bir, az trtdiltiftai^ttreien városi törvényszékek roaikaaatgáTÓI«SBó¦in;kimutatásokat, a ijlffarrtnajd meg fog győződni, hogy ily nem .^IrawkUlrTényszékainek Ágyszáma, •J^p-ci. esetben többre megy, mint számos ifipajijárosok sőt megyék tőrvényszékeinél ¦mÖaSprjt- Például: K. Kanizsa Táros lte*Mttaténél 1866-ik érben a tbTTény-.mWjBaOMnyok száma tett 8197 — 186T-fi \'étben 5086. Hiny-izabaílOrályi Dároai .-«* \'megyei törvényszék létezik, melyeknél, a\'ttrvtnyhezési ügyszám- neve-setesen atontab>411l
; , JS™ a,\'— ezetrnem királyi Tárosokban ta s törvényszékeketa szükségesség teremtette, azok az előre haladt ipar,-kereske-kbaiorgalom kftretelményeinek. kifo-
lyásai, ezen tőrvényszékek hathatós eszközei\' voltak ezen városok felvirágzásának az által, hogy gyors és rendes igazaágki-szolgáltatássa), a hitelt, mely a jobbletnek talpköve, szilárdították. A városi birosá-gokbani bizalomnak fényes jeléül szolgai azon körülmény is, hogy számos esetek-ben videa^e^lsv^TáTosi-bifóságok-fllető--islkotmányos ségét keresik s szerzödvényileg is ezt kötik ki.
Ha ez így van, pedig ezen előadásnak alaposságát az országos pénzügyi bizottság soha nem kend képes mcgczáíolrii, akkor méltán kérdezhetjük, — hogy a midőn a mi városi — törvényszékünk a tőrvényszéki ügyek elintézésénél a maga területén épen oly közszolgálatokat. tesz, mint a szabad királyi városok s megyék törvényszékei, van. e csak árnyéka is az igazságnak abban, hogy mi az államnak segélyezésétől elültessünk, a királyi városok pedig abban részeaitessenek.-
Ugy látszik az országos bizottmány ezen ügyet nem a méltó komolysággal, —¦ mint ezt véleményében felhozott egyetlen s az is helytelen indok mutatja, tekintette; s tán csak menekülni akart az igazságot követelők elől azzal, hogy az önálló helyhatóságot képező királyi Tarosok terhein részben könnyített, gondolván, hogy közigazgatási tekintetben némileg a megyei hatóság alá tartozó, nem királyi, — ha bár. gyakran emezeknél sokkal jelentékenyebb városok igényeit ez utón könnyebben mellőzheti.
3-or. ÍAz országos bizottmány véleménye az igazságügy terén lerombolja a létező jót s helyébe rosarbbat állit.
Mi ugyan soha sem biszszük, hogy & fentebbi vélemény valaha törvény erejére eníclkedjék, de ha ezen\'eset bekövetkeznék, kételkedhetik-e valaki, hogy ezt a kérdéses Tarosokban! lakosság a legnagyobb resensussal ne fogadná? s hogy ily mostoha eljárás láttára sokkal több önérzete ne volná, mintsem hogy azonnal törvényszékei működéseinek megszüntetése végett a kellő lépesekét meg ná tenné?
Alulirt városi közőns<5g_ünriepíljesen ki is nyilatkoztatja, hogy hajz állam segélytől törvény által üttetnék eIT noha 1695 óta bírt a gyakorlott őd önálló bíráskodási jogának kényszeritett feláldozását a legmélyebb fájdalommal tenné is, mind a mellett saját erejére hagyatva, az el nem viselhető teher: miatt azonnal az illető minis-terinmnál törvényszékének megszüntetése végett a szükséges.lépéseket megteendi s hÍBzi, hogy azt teendik a többi városok is?
S mi lesz ennek következése ? az ezen .Tárosoknak törvénj\'kezési- ügyei aszolga-birákhpz s megyei törvényszékekhoz fognak utasíttatni.
A jelen választási rendszer mellett Jij szolgabiráknak nagyobb része törvénytudó: sem, levén, kötelességeiket legjobb aka-rattal.\'sem képesek teljesíteni, — de különbenis italában ezen bírósagoknak szána-
lomra méltó állapotát, — tisztelet becsület & kivételeknek — ismerjük, tndjok mily gyenge lábon áll ott az igazságnak kiszolgáltatása, s ha ezen iszonyn sebeket a magvar ember nyilvánosságra hozni vonakodik, oka az, mert törni és nyögni tanult, « jobban szereti hazáját, mintsem, hogy állapotunknak ezeni rémképeiével annak érdekeit compronüttálja. ¦ni Egyébbiranta szolgábirőságok, megyei törvényszékek most sem képesek csak tá-asrolról is az előttük fekvő ügyeket fd-snunkálni, mi lesz akkor, ha a kérdéses ¦yarosi törvényszékek által eddig végzett ügyek is"a hátralék számát szaporitandják? s Erre az országos pénzügyi bizottság :mondbatná: majd szaporíthatni a megyei tisztviselők számát. Ámde ekkor az egész Snanczialis nyereség illn&orius, vagy azt ihndolja tán a most mondott bizottmány, jogy more pntrio"tiszteletbeli esküdtek iSial, pénz, nélkül.is lehet, a bajon segítem ? — Mi valőban\'a bizottmánynak ezen^ atyai gondoskodását előre deprecaljuk.
4-er. Ha az orszájps pénzügyi bizottságnak véleménj^^BUogadtatnék, azáltal közvetve provoumatnának b kényszeríttetnének a nem királyi városok törvényszékeiket azonnal megszüntetni, mert mindent inkább eltűr az ember, mint az állandósított méltatlanságot, s így az országos pénzügyi bizottságnak véleménye folytán ezen városok, melyek a józan polgári műveltségnek székhelyei, a falukkal egy sorba helyeztetnének.
Valóban a mondott bizottság véleménye kiforgatja ezen városokat Bzázadok óta élvezett ősi jogaikból, az ezekben mutatkozó pezsgő mozgalomnak élet-erét metszi, az ipar, kereskedés hitel érdekeire a legérzékenyebb csapásokat intézi, a fenn levő hasznos, s a közműveltséget előmozdító egyleteket lassanként eltemetendi, s azáltal, hogy a polgári elemnek eddig megőrzött ősi szabadságait a megyei bizottmányok javára, melyek e szerint jövőre az eddig önállósággal bírt Tarosok részére is a szaporítandó tisztviselőket választhatnák , — nyirbálja, közmcgelégedetlenséget, biznlmnt-l&nságot gerjeszt.
Mi azt hisszük, hogy szabadelvű reformjaink, nem a polgári elemjogainak paralyzálá-sával Teendik kezdetűket, és hogy a tényleges állapotokkali bölcs táaíknvási elv, közéletünknek minden körülményeire alkalmaztatni fog.
Végre megjegyezzük, hogy 1867-ik évben o városi lakosságnak egy része a törvénykezési költségek terhes volta miatt törvényszékünknek megszüntotéso végett a belOgrniinisteriamhoz. folyamodott.
„A .tJLBztcit belügyminisztorinm tekintve arra, hogy oly jelentékény kereskedelmi ponton, minőt Hagy-Kanizsa képez, a városi törvényszéknek fennmaradása szükséges, — a folyamodványban kitett kérelemnek helyt néni adva, a törvényszékhok t«^bbrai,..fcnnmaradását elrendelte, egy-
szersmind behttva. annak igazságát, hogy a törvénykezésből befolyó bélyegjöTedehnet az állam szedvén, az azzal járó költségeknek viselése ótet is illeti, nemcsak 166ir^k évre adott államsegélyt, hanem azt a folyó évre is utalványozta.
Mélyen tisztelt képviselőház! Alulirt kö-zönség- a-iir%én-tisztelt—képviselőháznak igazságszeretetében, felemelkedett hazafin-sigiban, böleseségében bizván, mély tisztelettel kéri, miszerint az .előadottakra figyelve addig is, míg a bíróságok;és,.a törvénykezési ügy tüzetesen rendeztetni nem fognak, méltóztassék intézkedni, hogy- törvényszékünk továbbra is fennmaradván, a szoros igazság szerint a törvénykezési költségek fedezésére mint a királyi Tarosok, ugy ezen város is az állam segélyezésben részesittessékíN
Mély tisztelettel vagyunk A melyen tisztelt képviselőháznak ... lí,-lCAn 11-én
alázatos szolgái. A Tárosi közönség nevében.: HAL VAX JÓZSEF m. k., polgármest&r. KÜOH ADOLF m. k., Íöj«gyz5.
A debreczeni j)re&afos gaidfi-asati fensöbb tanintézetnek és az eixel egybekatött főldmives iskolának ólőrajza.
B. Gagffetgati fBB&Gltíb tanintézst.
á fensóbbgazflászati tanintézetnek Czéljá: a gazdasági pályára készülő ifjakat, aiat leendő búioktiilajdoiosakat, bérnOkökét magasabb készültségü gazdatiszteket jövő hivatásukra, időszerinti tudományos szakképzettséggel, a rjazdáaaat.minden ágaiban, ngy az elméletnek, mint a gyakorlatnak terén, alaposan előkészíteni.
A tanfolyamnak tartama két évre terjed, a folyó\' évi október hónak tizeiuvyolczadik napján kezdetét veendi az első éri tanfolyam.
Tantárgyak és a tanításnak segédesakő-zeL Tantárgyak: a gazdaszati alap, segéd és szaktudományok; — a tsnitásnak ssgéjt-eszközei: az intézetnek szaktam gyűjteményei, könyvtára, hatszáz ratastralhiJuI9nyf területen berendezett gazdasága ráalalrnlai alatt álló kísérleti, konyha, gyöniölcsai éa szőlő kertjei, —.-ugy\'nemkülönbjnflD^i&nNi-lüök valammt~Delireczennear^nay3tt-faiz«l vidéknek igen számos gyártelepcb* 黫*t szerűen kezelt gazdaságaiba. ¦
A felvételnek Teltételei-, az, ki «z_ jstt-zetbo magátfelvéutm 61iajtJa,.taiio^,lrl-tales bizonylatokkal igazolni i A) jő erkölcN magaviseletét; — B) hogy életkorának l«-alább is tizralhctedik évét betöltöttei-\'Ö) hogy a fclgyianasiumi vagy a felraJUinodal. tudományokat sikeresen beYégczte ;j —
CTakuiUd cJ^kfezultaeggd bir.— Ha olya-
nok trlrJidteaia"^vitetni, kik a\'megelőző-
zoti bjájnjatoaágtól, előlegesen tkiosakoalQ&a\'O engahUy mellett, kőtelcsok aziintéMtaefctt-nári testülete előtt elővizsgálat^ «14 vetni magukat, areszukre csctonként knlSn-külSn iá előlegesen kijelelendő tárgyakból, — bsz ezen vizsgának eredményétől fcgg a felvé-téluk feletti végleges elhatározás. —-A^béjelentásefc mind"_a felvételre, mind pedig az elővizsgálatra, hova előbb s legfeljebb a folyó évi azeptembor hónak huszadik napjáig i? alólirott intézeti igazgatóhoz
Tm éa ösztöndíjak. — A: tandíj minden e-gyes hallgatóra nézvo tanévenként előre \'fizetendő tiz forintokban van meghatározva, a dfihreezeni benszttloiteknek kivételével, a kik fa mgyen-oktstisban részesülnek. — O császári és apostoli királyi felsége, legfelsőbb engedményezése következtében, a szegényebb sorsa, s erkölcsiség , szorgalom és tartohnányi elŐhaladás tekintetében leginkább kitűnő tanulók részérc, négy két két száz forintos évenkénti ösztöndíj van a magas közgazdászati minisztérium részéről megállapítva. _.. ¦--Száüás és élelmezés. — Az intézetheti hallgatok szállás és élelmi ellátásról önmagok gondoskodnak. — A távolabb vidékről jövőknek nregkcrcs&tikre, az e részbeni elö-leges^teendőkTŐl, a legszívesebb készséggel ganáműcodandközbcnjárólag az alólirott igazgató.\'
Fegyelmi rendszabályok. Ezek minden egyes hallgatónak felvétele alkalmával kézbesítendőkről, leendenek. —-Legpontosabb megtartásuk felett szigoman őrködend az igazgatósig.
^ Vizsgák és bizonylatok. A félévenként foganatosítandó nyilvános vizsgának mindegyik hallgató tartozik magát alávetni, s a
Try-sirftBrwVj-ifltirfilA Tflwmytat taniiaitaiidja,az általa tóérdemlett elohaladási eredményt, ngy erkölcsi tekintetben, mintáz elméletnek és gyakorlatnak terén.
PAPI BALOGH PÉTKH s. k.,
miai ut debreeteai omigoa gssdáasati foaiabb \' UaiBtéutaek a aa/fassl agybakBUtt foldmlru — Lakolának Igaagaléja.
(Vég* kawtaesik.)
Heti. szemle.
Ats^nsstag 21-ÓO, 1868. ¦ r.u- A»; nft^A^i^ arodalomban rendkívüli gazdag taimé* volt Aimyi termeti ott az Idén, nőnt máskor liárom közép tonneau évben. —-P&migjld éret fm fürdés flJka]mávaJ a Dunába fulK —. Ugyanott egy iiapazámoe a neszei jtJtJA tzüxo^
-in^halt^—8sob^ Boicaa körül pet-
rolewforvaat D«^e^
\'nidnyavel már meg is kezdetett. — Néhai Hu-< :ir fcS» Gergely rWWki. n 1868 évi majna hó ~8r4a^aJkotL^
.hsgyotDauyoxott S000.fii, > a. pesti ^ kJaUBaa^imnkvl
1800Ö i^a szabadkai szegényeknek lOOQ^lHs végül a szabadkai felsőbb vmimtv. ^shim; tarm^^ — l^ianuvasag-,
\'^ai-aviléantea-ne." : ezuntt lapnak egy mflüd olvasója *tt.L—Hlibaakartött-ZPorzs^ vgr^őassefitkOsee történt a kWg Xekj^i az "^"BBÍfló^uhlánui. aLeionák A vereke-í í\'omier vesztette életét. — Karagyor-n faeraiég seubláhani Jószágai az^JQam" «&nbutmttfcfe^^ :
ata^ Allén jrásmlia
ttizonkez. « hatszemélyes tibia néni Aiisztriában\\ a tdydrótűk Által : 11Ő13 ar^rÜBld Juana, a sodró-= ajíg wlfl Tuild. m JiariJabep egy— I ferftValíg 30 ora és mar ¦ 7 láb ma- ! 64 M TOtogatia magát — Iarnnherdiáhui, : XAnsjaaa hnaajgi[bfm nem rág.ogy, lakosnak, wiraniiikd. swoastolték mag. Ali jna mnr-
mt. BfiriŰL s most ŰÖ évi^ —\'CrBmör-\'« iUsjában pedig ogy czagáirynnk 2 ** ~ iiii^iizületíttABel^tol 12fia,
fl» leairy..- Nagy^böib^ 12 irt adót votirttü^^A irosotttíz kra^sánMi háokrSk Liviagstone a biras7 afirikai , wetboa Tan s nemsokára visasatair - Ufikábm (Hw-Törk álUmJPe-
ters ttr folfodüzto\' n századik boljgdt. —¦ Albr xandriábdl .ogy Icvokaö.állítja, hogy ott 18Í0— :,17=1míii_itidxC. jOl-iz^\'T^t^ki.ev.Ganbtudi novot, s_ nem tartja, valdmntttlennok, hogy Craribalilr keletről saármazott — József nádor szobra fel? -iratát ™-A0"pi»m TiaiTi-rtirtitar ni: —r-^aj MananoT (raátUIo luras spanyol eafllagáasa mostani forróf" napok után nagy -zivatarokat jövendöl-. \' Aa. ".Országoa magyar; kiizneTelési egyesület" inbV: dosított alapsaabályal a közoktatásügyi és belügyi ininisztcriumok már, mogorűdtottek. ¦
Zala-megyei hirok.
— KoBstholy,\'aug. hó közepén. A fürdői ídény vége felé- közeleg bár, a- hévíz- ugy^.inint. hidog rdrdúnlt moglahotfla azámu látugatúnak örvcndoDoki ,Ez utóbbi\' a Balaton növekedésé^\' különöíson pedig a részveny-tárBuIat felkarolriiia és dicsérutos mükodcao folytán az idén kiemelkedőit ama szomorú elhagyatottflágbol, mely a lt-gküzQlabbi pár évben már-már bukással fe-nyegeté, b roméljük, hogy ami kívánni valót az ujjá alkotna, noliézségei fennbagytak, a tárBulat áldoxatktkE intézkedöso jövöro teljesen bntöl-tendí.
Ha ngy lesz, a fordít ismét oda fog emolkcdni, ahol állott nz 1359—00 években, midőn fényes vendégei számával Füredet majdnem fölülmúlta.
Színészeink, kik az „Ördög piluláiSt ís elég ügyesek voltak városunk közönségének bemutatni, néhány nap múlva búcsút vesznek. Kísérje kivánt Bikcr és szerencse útjokat és működéseiket a viszontlátásig.
Zala mentében a rablók egy igen oarályesen végbevitt garázdálkodásáról beszélnek. Ugyanis : öten pandtirrunába„ ültüxve, két társukat mint elfogott gunoaztcvökot megkötözve hajtották a merenyei korcsraároshoz, kit otthon nem találván, aa előbbi formában eltávoztak. Keni sok idő múlva azonban, midón tudakozás folytán a korcsmáros otthonlétét megtudák, vÍHSzá-tdrtek, n feloldván társaikat, hozzá fogtak-ra rabláshoz, mit Bzerencaésen végre is hajtva, tovább álltak. H—é 8—r. ¦[
— Öngyilkosság. Sárszögön T. gulyást, állítólag felesége crkölcetelenségci miatt magát kötéllel kivégezte.
— Tanítói értekezlet A galambokvidéki tanitók e hó 18-án valláskülönbség nélkül értokezletut tartottak Galambokon, a cul-tusmiaistcr ur Ö exccllentiája által kiadott törvényjavaslat megvitatása „érdekében. Elnökül Péntek György, jegyzőnek pedig Szabó Lajos, galamboki tanító ur választatott; meg. Ugyanekkor elhatározta e tanítói kár, hogy éven-kint kétszer tartasd ily értekezletet. Szíves ígéret folytán jövű számunk a jegyzőkönyvöt ís hozandja.
— (Tűzvész.) Hétfőn aug^ 17-én délntán két éa három éra között dobpergés és harangok kongása adta tudtunkra, hogy a •iCicelloa ut-czában tüz von. —\'tündén ember a toronyban kitűzött vésezáazló irányában indult, és a helyszínére -ervén, lehetlen tapasztalásunk felett ál-mélkodáaunkat kí nem nyilvánítani, hogy a bámész nép nem emberbaráti szeretetből, hanem puszta kiváncsiaágból gyűlt össze, inintcgy gyönyörködni a lángok martalékában. Körülbelül 10 ház és több melléképület lett a tüz áldozata.
Ugyan Bankira bo parancsolhatunk roá, hogy teajésitae emberbaráti kötelességét, mert ez nem törvény, és raindegyik saját lelküeme-retére van utalva) do midőn a T..városi tanács azt tapasztalja, hogy az ígaz felebaráti szeretet tuzo csak néhány résztvevő kebelben talál ápolásra, nagyon csodálkozunk, hogy. nem. gondol tűzoltó egyletre, nein létesít, alapszabályokat, melyeken egy rendezett tűzoltó egylet emelkedhetnék. Ez oly korszerű éa emberbaráti intézmény lenne, hogy nom hiazem, miseeríat akadna csak egy Városi képviselő is, ki es ellen akadályokat görditeno. —.\'Melegen ajánljuk ca emberbaráti sEukaéges intezmckayt a T. városi tanács figyelmé^je. / -
-~Ugyo.il a tüzkárofiultak acgtilyezéséro a helybeli fakarék-pénztár 100 frtot adómá-nyozotL
— L lapok soge^serlcaaztője hosszabb időm ulutazott Balaton-Füred, Fost, Bécs, Grácz és GIcichcnbergbo, helyettesül lapunk ismert munkatársa Hajgatd Sándor érkezett körünkbe.
- A nagy-kanizsai dalárda — mint halljuk — a hó 2.1-án. Keszthelyre kirándulást and______\' \' \'__
— Népó-nokoaeink is vannak Nouman Igazgatása alatt Pestről, kik a „Zöldía-ker>l\'-be-i
hallatják morális t"allnmRÍ1rni.: Sgignrn-LTi föltct-
tem^magomban, hogy ,/rivoU«águkat mogtárna-domf annál ia inkább, mlvbl egy müveit család körében voltam szerencsés halí&ni nagy éObst bergcslí\'-joikűt, do máthogy yalaki ogy nyilatkozott; hogy hivatásuk frívolaág,. tehát u halyutt, lH)gy mogtámadnáio/ inkább mogdicsé-rem őket, hogy. a\' frivóls^roltári^a-. a.lebotő legnagyobb ttgybiizg^niinal vit&kltriYJáiáldo-zatóikat. Az íatco éítaiirO"3kctí
\' - - W. Gy.
_ Ü n ? o pe k. Király ö fclaégónuk azületése valamfot szoht István\'ünnepét ís fényesen megültük, városunkban. Az Ünnepélyes -isiam tisfr-toloten mind apolgárok miad1 a katonaság réV úéröl szániosan jelnn voltak. > ,
¦^.Z-a 1 a-TS\'go.rszegről a kövotkiixö soro-
Gscmdea Ferenci, ígazgatójarexen ta\\sbiMwtzaak egy, ezan állásához tökéletiMrm^dképzritt,:a \'tsr1 unrt pályára született^ falpig tM^Oletea magyar---dvaltetá
nbor, szohxl-modora aunyjra mcgkedvi
knt vettük \' KirályuJikÓfoloágvssÜletésupjátnag^ megÜnnopeltük.A szent misén — melyet K. apát ur mutatott be a Híudenhatdnak — daczára a kellemetlen időnek, mind a megyei mind a városi tisztviselők ugy a lakosok közöl is számosan mcgjclentuk. Máskor a, de ez alkalommal különösen kitüntette szop Ügyeseégét Sz. J. zenetanár- éa karnagyunk, a köfüs elismerésünket vívta ki azon 12—lü éves gyermekek ösz-bangzó zenojátéka által, kiket alig 9 hónap óta tanít és gyakorol. ¦: ¦ ¦
Dalárdánk egy legközelebbi gyűlésében elhatározta, miszerint aug. hó 2í)-én a casino he-Ivíségbcn, ez évi harmadik dalárda előadást fog tartani.
Somogy-megyel hírek.
Kaposvár, augusras 21. 1858. h. Arablóküldözői, miot azoraorun értesültünk, e hó 7-én ismét kegyetlen bravúrt csináltak. Ugyanis az említett napon két békés polgár hajtott jó kedvűn éa mit sóm gyanítva az aszalói korcsma előtt, melyben a pandúrok és néhány jager erélyesen űzte a... gondot Az egyik pandúr valahogy észrevette az elhaladókat ós hogy,-hogy Bem? ködös fővel Juhász Andrist iedezvén fel bennük —¦ — dir dur rájuk lőtt, de nem talált; hanem előálltak ám erre a jobb fegyverzetű jagerok... kik aztán bolehoczezelve a pandúrok által — le is lŐtték\'az illetőket. Szeretjük hinni, hogy e hír, melynek körülményeit e hitelességét csak nagyjában b szájból vettük, — a hivatalos jelentés által meg lesz czáfolva-
h. A m a gy a r képzőm, társ. által kisorsolt s V. M.Jielybcii ügyvéd által magnyert: „Vasárnap délután falun" czímü b 400 írtra becsült kép Jankótól, TTag^l-nan K- könyvkereskedés-bon szemlére van kitéve b előadásra vagy kisorsolásra vár. A festészet kedvelőit figyelmeztetjük e képrei
h. A helybeli dalárdáról rósz híreket hallunk. A működő tagok nem járnak leczkére, ugyanannyira, hogy a karmester — kitől minden jót vártunk -— már türelmét kezdi veszteni, — a közönség, rokonszenve fof egylet bomlásnak indul. Számítsuk feí ezt a meleg napoknak és higyjük szívesen, hogy rövid időn kedvezőbbjét közölhetünk.
h. B i a i Fe^^kapOBván zenokarvezető a napokban érkezeit meg jó hirü mraillatával Keszthelyről, a vele van a hat évvel ezelőtt katonának besorozott Gábor is, ki azelőtt sálunk önálló bandával bírt, ¦ kinek a katonai pálya, hói szintén mint zenész volt alkalmazva, látszólag javára volt--Megemlítjük, egyúttal Bizi Ferkénak nálnnk bejelentett igazolását — azon a múlt számban közlött hírre vonatkozólag, miszerint Keszthelyről, hol állifólac szerződve volt, Ugy szökött volna meg. O ugyanis Keszthelyen meghatározott időro egyátalán nem szerződött", csak addig, míg ott leae, kötej^zta-magát- a Balatonnál n.~mk
kálói hetenként néhányszor, és szabadsagában volt bármikor eljönni; — de nem is szökött o 1, mert eljöttét előre bejelentette és az átalá-nosan tudva is volt Ezt az jgazság érdekében.
h-.Bogyay Vincze, kirOi-mir párszor emlékeztünk, legujabbi és hiteles helyről vett értesülés szerint tökéletes javulás utján .és minden veszélyen kívül van.
— Á csurgói oly szép. igyekezetü dalárda f. hó 30-án N.-AtádoD,-czon város a vidéke intal-lLgentiájánnk bzívob meghívása folytán dales-tályt fog tartani. — Minthogy aa inkább a kirándulás színezetével fog bírni, meghívok nem küldetnek azét — Azért e helyen a közönség figyelmébe ajánljuk e dalestélyt, mely jótékony caóla- leend, annyival inkább, mivel a Dobreczenbe készülő csurg. dalárdáról utolsó dal estély éröl Uélve, csak dicséretest mondhatunk. —r Bernátjuk — de óhajtjuk ia — a dal-eetóly sikerülni fog. — Adja Isten 1
Sopron-megyei hirek.
¦ ,;• Sopron, aug. ll-ón, 1868. -— Sok-jó mlajdotisága. van n-mngyar~-em>-bornek, ezt ínég eÜanségci sciu vitatják cl tőlo, olősorolni azokat folealegus, do őzen pók jó tulajdon kfizött hiába kerosaUk a vállalkozó oBEjnét (a tehetség a kivitelnél ismét felta-lálbilÓ) ciwkiiek^^ d bocaátáflii iitán siótok a ezé} felé evezni. ~4 U^yanLt itt Sopronban két privát tanintézet \'létezik, nevezetesen: több év óta ftniálló BL4bnBü-fólo .német^-"— és köt év óta,Csendes Foroncz r,ínagyar\'r tünintézoto. — Az olaőro nincs mit\' mondanom; — áttérők to* hát a\'Cfloodoa-fólü tnnintdzotr\'o\', ho] nlknlmom volt több ízben a kUlönöaon\'a vizagu alkalmával möggyöződnj az intézet,, üdvöa czéljárél.
őtet tanítványai előtt, hogy azok fokozott i golniok által a nehezebb tantárgyakat ia játszva sajátitották-el ¦ p^-ff^yg^t^ a "fgy"^ ^fgviniuw.. \' tott kuiitóiktól, kikben a fiuk nem az executiv hatalmat, hanem a vezetőt, a valódi nevelő a jó barátot Játják^fV&ro mult hó 28-án bekö-vetkezBtt azon\'nap, melyen az ezen pályára majdnem nohozen vállalkozni kívánó Csend ea ur intózoto képességét éa annak üdvös czálját a haaznoaaágát-előttünk n_laiiv.z8ga .által_ kitárva lútliattuk; — jnár meglepett a tanulók derült -larczAbóI azon nyugodt üntuilatot olvashatni, hogy őket nem a félelem, hanem az üröm kör- . nyesi, hísz ao nékik se tanítóiknak, do a szülők a rokonoknak som lesz miért pirulni miattuk,
— ngy is lett Minden hízelgés nélkül, Örömmel teszem közhírré a tapasztaltakat, hogy a tanulók átaljábon, a jelenvolt hallgató szülőket stb. várakozásaikon felül kielégítették, a nyílt, értelmes feleletben látható volt, hogy a tanítvány a tantárgyat jiom csak azajkóként elmondja, do értelmezi is; — élvezet volt azon vas-, Baía-somogymegyei magyar fiuktól hallani, minő haladást tettek még a német nyelvben ís, a mindezt rövid idő alatt; — szóval oly megelégedéssel távozott mindenki a tan vizsgáról, hogy még most is örömmel gondol vissza, ágon intézetre, b tanárjaira, hol gyermeke bizton helyen, jó kezekben és oly jó nevelés- és modorban részesül, minőt csak első nevelésnél bevezetéa ós alapkint lebet óhajtani. - - .- .
Tekintve még azon jutányosán szabott árt az élehnezea és tanításért, bátran ajánlva elmondhatom, adjon Isten l.*i«*ii1r.i*lr több üy \' intézetet, hol a tanítás éa növelés oly jó keqp^; bon van mint itt . : fijfrír;
V.K.L.
— Vasárnapi levelek. VI. Gott ühar die Welt 1 Ugyan csak meleg napjaink vannak, Tníntha königgrltzi napokat élnéokl —. Az ember a tikkasztó hőség elől mindimkápaii menekülni óhajt, de hiába, nincs olyzigsig, hová őt ezen izzasztó nllppaég ne követné. Ferszal dar Mann hilftsiDh bo, wie er kann 1 csakhogy mi Bopronilk. furcaán vagyunk. Mert ha a hőség ellen a hűvös fák árnyékát keressük fel, mire a fák alá érünk, addig ruháink már ova-ronra átizzadtak, ily állapotban pedig a EÖÜ lombok árnyai alatt fújdogáló hűs bzbUő drága egészségünknek könnyen megárthat Vagy pe-
\' díg ha a hullámok közt akarunk a hőség ánal-ellankadt testünknek enyhülést ny aj tani, akkor jaj nekünk, mert a fürdő helyiség távolsága nagy, ás az odavezető ut kopársága miatt a nap égető Bogarainak annyira ki vagyunk téve, hogy nem nagy. kedvvel sietünk uszodáink hüv^ts hnUámai közt enyhet keresni. És ha mégis megszáll bennünket a buzgóság, ás nem riadunk vissza a nagy akadályoktól t a Lha " már ruháinktól megfosztva, é^es,gyönyörrel állunk az enyhet kináló vis partjai fölött, sóvárgó leír künk álig várja már a nagysaortt ATvet, mélyet átélni fogunk, hnbl saccerbloul ogy-szerre hideg rázkódás futja át ogosz\' va-ldnkat, mert a vízben labiczkoló élcces Laml-
: ság legnagyobb gyönyörét találja1 abban, hogy a még száraz testtel szumlélőket néhány friss viz^lppoI-lehűthctL BrrrJ_ _as_iíy«r kedves gyennekek azörotetre méltó naiváksai éT-tremi előro ia fázást idéznek elő, azután végre^belá-
frDnk a hágcsó első fokára, modoMaljakmcl-ünke\'t, fejünket, nehogy a viz lüdegsíáge átia-__ zadt testünknek árthasson, .ás Zsomszt I .belevetjük magunkat a habok köze, oh weh l m&g csak ekkor könyörgünk az irgalmaB éghez, hogy vegye el előlünk a kesorfl poháit, mertz>\'buz, mely ezo% rtrizből kípárolog, ssédelgásbe bos, hát meg a sok hernyó, bogár, ehibal, s magne-vazhetlen holmik, melyek szemed-előtt a víz EÖldes tükörén úszkálnák, jaj esek hátik ám le igazán ádzeadt testedet Ks igy a osált mégis elértedi-taert a fürdőből teljesen lehátve távo-sol, hanem bezzeg haniar felhővülsz ismát| mezi éhes gyomrod étkezni kivan, ós aa uszoda kert- ~ ben szép leányazemnk égő tücétől, mahrekből -delejes villám sugárol reád, ós ehez ^Jodot hevítő lángja ismét felmele^tik átfáaott.tBstedet,
— csakhogy az ily meleget a legtmnólib.vkMÚ-kulábarj is felkeressük. Wir Manner nndsehon so I —r ea e meleg bő kárpótlást nyújt arfDrd2a-nál tápasztalt hátborivoztató jelimetos^ Jtar* másik alkalom nekünk Sopronlaknaikabőriéu .
dől m^nUllni, *. h/lr-l matp VtiMk erdős \'Zjaa^fel
által nyujtatik, azonban a legs«bb.terTek.ía egymás után dugába dőlnek, mert az e ho ehv jóro kitűzött fraknói kirándnláa csak azért maradt abba, mert a herczegi zárgondnokáig ré-B2éfŐl a vir\' belső helyei ós a kincstár megaWam-lélése meg nem engedtetett Azonban b* kár-pótlást nyújtott e hplyott a f. hó 7-én sz itteni joggyakornokok által rendezett; tá^eajb^ melyro esti\' 6.órakor a: Kenhof kertben. \'díszes/muVeit kÖzÖÖBÓg jelent. ineg, \'woen P*4j? at egész társaság a közöl erdős 1 vidékbe rövid sétát tevén esti t» órára visazaórkeiet^ s sz c^áre lefoglalt asztaloknál vígLoaervegéa festékedéit,
gniink végeztével az bdetcaon íuldiBzitett rondellába; aaifjaaag-vig tánczba ejegyedvón, » uiiliilillü \'iiMftfiH n rtráiff " lsf^odelyesb hangú* _latban folytw. Vajh* többajjbr. randcrno a fiatalság ily kellemes ostélyokot, molyok: táraaa életünket kmyhaságábél olykor>olykor felélén-
> EgrehMni Sopron coendea, A deák- «e bal-íoc^ppart, szép egyoÉartesben van egymással. En csak azt szeretném, ba e kó,t part mielőbb szép egvesttleti aztelyt rendezne, ós egygyé olvadna át I Talán miro jöVŐ levelemet irom, már ezen tívanaágom bo la teljesül. Akkor azután jnainte orfimmel fogom mind a kot pártért po-pniamat .üríteni, tnurt tudom, hogy tagjai az egyigtérteWés nem a rút ^pártoskoUiís zászlaját lengetik- Éljen a haza! AufTViedersehen. í- BOHNZÜOHTER FLÓRIAN.
:.J 1 soproai polgár.
< — Tisztelt 8z«rkeflBtfl nr! — Sopronból a napokban nagyuzörü kirándulás tartatott.
1 Az úgynevezett „Dontscho Schützonfeata-űt megtekintendő, /elButaxnáltam t!n is az olcsó Bsállitási alkalmat; leírását azonban, miután nem egy európai lap hozta már, fölöslegesnek találom,
Sopron aa idflpontbnni egyhangúságát siettem ezután a szabaddá) felcserélni, s apostoli módon Kagy-Czenkre rándulok, hol F. ur exivca magyar vendégszeretettel fogadott Itt különösön boldogult nagy Széchenyint hirre emelkedett ezukorgyárát iparkodtam megtekinteni, azonban csak szétszedett gépeket találtam b igy sajnálatomra a gyár működését sem láthatdm.
Innen utam Eszterházára vezetett Itt útközben több balesetről értesültem. Ugyanis: gr. Széchenyi jnháaBbojtárjai egyik társakra, — ki egykor esendSr is volt — folytonosan haragudtak, de neki sokáig nem árthattak, míg végre .barátságot sainlelve egy TCndéglóbe csalták s ott agyonütötték. — Egy söjtöri polgár pedig egy csínos kis leánykát az utón megtámadott 9 erkölcstelen agnitdttlrlti.) a kukoriczába hnrcBolá, azonban gaz szándékát végrehajtani\' nem sikerülvén, a leányka fejét késsel levágta. — Mind a két gyilkosság tettesei már elfogattak. Itt "gyan^r*"\'* *gy hamarük1 gyilkosság is t5rtent> de erről JuUlgatok, mert tartok, hogy -a „Pácai lapoIrA valamint a .Magyar Újság" ismét megharagszanak.
I Eszterházán a Bezidentiához érven Ezomoruan meghatva nézdelém^-ejrykor fényes, és most kertjeivel együtt a Bzánafömig elhanyagolt, ros-kadózó, de mégis nagyaseru palotát.
önkénytelenül IJtuond .Zsarnok palotája" jutott eszembe, a dalnok átka után.
Belsejét is szerettem volna megláthatni,de nyájas kérelmemre keményen mondatott ki a hatá-. rozott válasz: der Eingang ízt strong ver boton I .. _A lapok utján is híresztelt kapuvári chblera hála as égnek! nem volt igaz. -~- A\'mihályl váair alkalmával több verekedés fbrdoh elő, nevezetesen: a legények egy foglárt kegyetlenül elvertek. KozQHk 12-öt már bo--ftgtak.
:! -Egy tamási 18 évos legényke a kis Bábába folt egyik malomnál, s onnét nem is engedte a nép másik határba hasa vinni eltemotés végett, Hwelmük szerint nehogy es jeget hozzon ha-- tárukra......
Egy falast kántortanítót a nép elakart Óznia köEségbóL mert felhÓ elé nem harangozott O teinpora^-inoM,"t."i.._L:\'"_;_
E vidéken az idei termés meglehetős, Buza, rozs, kfitépszerfl. As árpa szép, s különösen a mb kitűnő. — Sertés, birka, v&hunint egyéb .háziállatok is feltunó mennyiségben nnl1fti.ti.Tr
Okát eddif még nam puhatoltak ki, mert nincs is kit «b érdekemé, gfirrlsaárri egylet pedig e megyében máig zliicsv\'
A VÍZB90nttátBS%] J\'
* PENELON. Tatmttlgy, A jryór-giaczi Tasutra vo-nsllrpsrílig a ,HaaázikM>ól kűvetkeijó közlést otvnarok.vaj egész vasat hossza 23 mértföldet tea*;-a rjmgy átijajjkTrész Gyónói Pápán. Kis-Ctdknf Sárváro©, Mplnárin éa Körmenden át
vezot,tulnon pedigHzt-(l<.tthanbin, Feldhnchon, Ötemdz«nan-At-^3riitszig víbb, — Aís egésu vonul < engedélyezés utján dllambiztoaiták motlett építtetik, és az engedélyezési alkudozások ivz egyo-BÜlt conBÖrtiiurimaí hihetőleg "rövid időn meg-kozdddnek..
Vaa-megyei hirek.
Sioiubathcly, aug. 19-én 1868.
\'F. hó 10-ka novoxotos nap volt Szonibat-holy városára nózvo, mert .TároéUnk \'szülöttjét, hazánk nagy fiát, Horváth Boldizsár nr ö cxccl-lentiiját, Magyarqrazág igataágügyminiaterüt volt HzcruncHéa falai közt üdvözölhetni.
Már az emlitutt cap kora reggulcn a távi rJa ioltizto, hogy a nogy fertiu a budai inddbázndl a vaggonba Bzállt, alig hogy ezt hirül vettük, minden háznál a ncinzati lobogók kitűzettek és taracakok dűrgúsei ódák tudtul niiadtínkinek az örömhirt.
A azokatlan eqj éa Bürgés-forgdo milr a délutáni órákban elkezdődött s a pályaudvar környékét a vidékről is betódult töménU;lun néptömeg leptö til, — mindtpki ípoxkudutt köztíl jutliatni az ünnepelt hazanhoz.
Esti ViO-kor n már távolbél hnlUiabí tumpa robogás hirdető, hogy a vonat közelog, s egy hosszú, éles fütty után a vonat berubugutt a pályaudvarba, b a fáklyákkal és különféle \'azinü tüzek világítása mellett kilépett u nagymltsága azülöíoldére.
Szivélyea kézszoritáflok ulán városunk bírája Tulok János ur &zép szerkezetű beszéddel üü-vüzló ét, b a közös örömet, melyet pártkiilönbség nélkül mindeuki érzett^ melag szavakban tolmácsoló, — moly üdvözlő beszéd után ö ex col-len tuja küvotkczilleg válaszolt :
„Uraim! A midón.hosszas távollét jután ismét körükbe jöhetni nHrn.n.atTi van, őszinte örömemet élnem titkolhatom. — Fogadják azivea fogadtatásomért sokszoros köszönetemet, melyre elkészülve nem valék.
Uraim, én nem mint minister, hanem mint e város polgára, mint hü fia jöttem, — én a minis tert Pesten hagytam, — igen uraim, éamínt szülővárosom gyermeke jöttöm önök körébe, s eredetemre oly büszke vagyok, miként bárki másé őseitől öröklött czúnerérc.
Nagyok és fárasztók a gondok, melyek összekötve vannak állásommal, do higyjék meg önök, hogy lelkem és.testem egész crujeVul iparkodom hatáskörömet és befolyásomat odairányozni, hogy kedves hazámnak jólétét és felvirágozását előmozdíthassam.
En, uraim, ezen állásomat, melyet felséges királyunk parancsából olfogUUtam, a Htartó szorgalom s munkaszeretet által nyertem el, s ezt is önöknek köszönöm, mert önöktől lestem el. — Legyenek tehát meggyőződve, hogy bár mí körülmények között, s bár mely állást fog-lalandok el, mit számomra kijelel az isteni gondviselés, fStörekvésem és legszentebb kötelesség érzetem losz mindenkor, hogy kedves szülőföldöm szégyen ere ne legyek.
E azivbJl fakadt beszéd után föllépett egy díszes fogatú jánnnbo, melyen egy polgár kibontott nagy nemzeti lobogót tartott s ti tárnia számos\' fogat vonult végig a kivilágitott utczá-kon; — a püspöki residenüába szállt . \\ Min nap déltájban meglátogatá a megyei börtönöké^ s a városi és több hatdoágok tisztelgéseit fogidá, -
Délután""^ Órakór számos városi 03 vidéki polgárok előtt, a városház udvarán elmondá politikai hitvallását
A beszéd oly remek, oly gyönyörű volt, hogy .nem tudtuk, érteimétre, vagy a azabályoa és virágos Bzsrfaezetü stylt kisérjük-e figyelemmel,
— el volt mindenki bájolva, el volt ragadtatva,
— a bestéd végén édes atyja által küldött üdvözletet oda tudtul á városi lnTrAMáfrnaV. mely Ószmte OrSmrivalgasaal fogadtatott.
Ezokután Lakj A Qgyv. ur lépett fel, a a köz érzelmet tolntácsolandó felkért,0 ő nagyméltéaá-gát, hogy orazággyülési képviselőségét jövőre is elvállalni Bzivo8kodnék,r— a közóhajtasnak en-
gedve, a bizalmat meglcöszönvü, azt elfogadni mogigtírte, - ---- _^...........
Ezek után következett a Zöldfa vendéglő to-romóboa 300 azomélyro toritQtt banquott, moly áüialóiiimal romok toasztok mondattak^—Ö~ Excollontíája főispáni bolytartó ur ő méltósága -kíséretében, éjfél fulé hngvta el a teremet har-aogó éljeaoktóL\' kisórtotvo, mindönkivel kezet saontra, a faluaiak vctólkodtuk a tolongásban a k\'czét csókolták, boldog veit ki érinthotto.
Jelen voltak még ö mltga Szabó Miklós status titkár ur, Okrüas Bálint, GHczy urak-, ez utóbbi mint a miniatűr ur titkárja.
Balogh Oyuln ur által irt Bzép alkalmi vor-Bezct nyomtataaban osztatott ki, — egy azóval o nap az öröm napja vult, 18-án a roggoli vonattal elhagyott bennünket, do emlékét és szellőmét itt hagyta közöttünk. ¦ ; A távozd vonatról még a távolban ia intve aa Isten hozzádokat az elmaradóknak.
Kísérjen boldogaágB ezerén caommden léptedon nagy fertiu, tartson mog az ég eoká, igen soká kedves hazánk boldogitására, d Szombathely városának büszke öröméro, ragyogjon neved a hon HZLTutut felliőtlen L\'gén miként Orion csillaga. Tőlünk Oatendébe ment - - SZALMAY ANTAL.
* Műkedvelő azmtársulatunk 17-kén adta wDienes vagy a királyi ebéd" czimtt történeti darabul, — daczára annak, hogy városunk minden előbbkelú osztálya a banauetton volt, még is szép számú közönség volt jelen, azon reményben, hogy a minister ur ő Exja azerencséltöti a Bzinházat látogatásával. — Ez azonban elmaradt. HrabovBzky ur (Dénesben) otthon volt, a nagy un pathoszt, valamint a megalázott fő urat s habozó atyát ügyiránt jelesen személy esi té. Szukits ur (Miklóst) szinte meglehetősen jól odá, — (Esztert) Töthné asszonyság személye-sileVTnar lápött-fel - a-deszkára^^6ször.-^= Deli termete, kedves külseje meglepő volt, valamint elismerésünket som mulasztjuk el kijelenteni jól sikerült játékáért, — (Rózsában) Szabó Nina kisasszony lépett fel, excellcna vén oaz-szony volt (Sajót) Tóth ur, (Dávidot) Hídassy ur add, mindketten művészileg játszottak. Ah őrtíaztet (Bányai) ur adta, — kire mosolygott mindig. — Bélát (Kuglisits), (Kálmánt) Kiss, (Bemetét) Karácsonyi urak személyesítették. A flugóí U megilisti a dicsősség egy árva sugara, mert u^y súgott, hogy az egész közönség hallotta.
— Cmrgiira. Bocsánat, hely nfike mla tt csak jQvS saimnókban Jöhet; addig szí ráakadjak újabb lureUtel faSrlicnl. Béko as Úrban !
— Belődre. Magánlentaok már elment.
_ B—fisak. Jii«^W»íl tárjon mielffbb visaBO. GlcichenbergbGI egj^^jffcag órkeiott ?
— Kaposvár. Baes&a küldflniinjB olkésett
— Sopran. A loTalek postára adattak.
— Kis czigánv, todaaaa TolQok bollítit.
— V. nrnak. Bonian. Jól kacxagtonk. Sajnáljak, hogj a hint óra fal nem fórt
tárcza.
Tompa Mlbály slrj&re.
1S68.
Elhangaott már n dal, OrOkro nLma lett A drága ajk, mely aaaji hoasiá d*ca át A tiasta lélek legbivobb tolmáesa volt, B ÓrOlt Dájjal BcngS Keservit "bánatát, Jer, bonfi, jer, — boruljunk Itt o sírra la, — Kincs érdemteljosabb lolkOnk hol könjoso. Ah 1 jertok, sírjatok 1
Hol 8 daüott, mosolfgtSbb volt a néma táj, 8 varizataltnbb a ftímttlének bij-daloi Snsbb illattal biaált a nrUi kts virág, Vadul nam kaeasgott a halai angyala. Ha ajka nyílt, a bbí ngárkint ragyogott, üdrttt, áldást, beüt, menayorsságot boadtt. Abl jártak, Bírjatok 1"
Hladdnt, ml aiap, dlcao, saagantos ia nemos, Laa^Ján seaga míndest, mart UuU míto rolt, Ajkán rogék a dalok ímita lettének, 8 a gondolat, a mit magában hordoHOtt,
ImiTi nlrnitott, kcbldaok melyébon, , Ima Toll rejUe mlndcD n!TT«rCslben.
Ah I jártak, sírjatok ] --------------\'-~T--
fl mikor lantja a aaant hftíiril oaolt B dalolt, ^Mily fájdalomban sírt a megtBft bna kábel; Esrssgangia rolt minden baac, anly jelt adott Begy iU mar aa idíj-hogy mar abralnl kell. Minden nó a-ai*bfl4*if egy rá salja-rost, Baebben dlsileU tffU a mid ¦ as igi bolL Alii jertek, írjatok 1
Ah Jertek, sírjatok, — egy esUleg ballt aU, Bagypgra tOndBklS haaánknak bls og&, . MIkur fDlattánk g7&sa<» sotftajg\'elteriSt, — \'"\' Hagynia tÜadnkBlt a -gyasaoak éjjelen. Oh jertek mind, ég a ftlld, rlrágók, lÜlamok, Ti tmgíl mimalík, ti gyássba dalt romok. Ah ! jertek, sírjatok 1
* ¦ nOFFMáSS MÓR.
Egy nemzet kakukja.
— Történeti beszély az avar, korból. — irta Taudor Fereuca.
Élet, halál!---
Ki mondja, hogy nem társak, ki, hogy nem egymás mellett vonnak ? —---
Ereszkedő hegyoldal, melynek lánccá a távol kékébe olvad, szegi be a határt. Az Alpok a földdel nőnek össze, mintha támaszul nyomulnának abba,
A kép másik felén a keret messzire, nagyon messzire nyúlik; — végén a kóló nap bugarai Adria ködében törnek meg.
Középen élet a halál van. — —• ¦ ¦
Az ellapolé hegy szárny lábainál Friaol terül el. - Puszta falaki
Tegnap még a nap sugaraiban csillogó tornyok, fénylő tetők emelkedtek föléd!----
Ma? — — a hegyekről lotévedt szellő fehér . füstfeiiegeket borit rád. —
¦ Tegnap daczoltál Borsoddal--ma--
szétzúzva heversz.
Tegnap még díszben álltak épületeid, melyek közt, ha nem is nyugodt, de rettegése kost ia önhitt s elszánt Lakók tanyáztak — — — ma épületeid szétdúlva, kormoson hajlanak megcsonkított, eltorzult holtjaid fölél--
Tegnap élet, ma halál I--
Szomorú, ijesztő kép. —.--
Pusztulás, halál mindenütt — Terek, utezák véres, eltorzult hullákkal telve: aggok, gyermekek, férfiak, nők.
Takard el arezodat, vagy ha erős vagy, nézz körül: a főegyház mintegy boszuárt itíáltva mereszti roskadozó füstös falait Vagy tán fátyollal twvrrit pir^mlék* n k^r^rt" n^aw^íalniagn^t holtaknak ?!
Sirí csönd s mégis minden beszél I
Nézd a leomló fürtöket e lelkeaalt, férfid vonásokat, e daliás alkatot, mint igyekszik halálával is védeni jegyesét ]
Vájjon nem nagyobb boldogság-e rajok a halál? — Nem lesz-e boldogtalan, ki túléli a másikat ?
Nézd a gyenge nőt, mint szorítja kebelére
magzatát, hogy ne lássa a halált, ne ismerj a egy perezro bű a vészt í
Sirí csend éa mégis minden beszéli Qh mert a holtak is tudnak beszélni 1 Nem igaz, hogy a halálban elenyészik as . elet — — híven matatja az aa élet utöfeÖT
perezótl ---
Két lovas poroszkál a váras nyugoti oldalán elterülő dombok felé.
Jobbra összeaszott arczu agg, mellre csüggesztett fővel. Barázdás arcsán együgyű kifejezés ül, őszülő hajszálai kuszálva vurdesik arcaat, száraz kezei ,laukadtan nyugszanak nyerges, olykor-olykor mozdulva meg, bogy a botorkáló lovat gyorsabb haladásra bírják.
(Folyt kOr.)
:&\'V a |i E T x - BE B 3R. O ^ S
PtaoMUstaa.: -áuh sQ-án. a i
^ májasaidat\' nagynbVitl«|ajfi|Ilá«t tspan - írranósve aaves UrsttlífJ-e iSsk.
L gabnanemfiakbGl iat^ntaltank, melyet
,.......... — Jstóak.— Ifég mindig
Lm*&^jto.-t&ím*wfr « katoakedö, bogy >vsisUalfpen ne¦¦natvSJQUiNw\'
4AlflUftW^1 ¦¦•ktaa* bvaték egyik a másikát Jgfjál™,^^. naíyneÜ kereskedőket legtöbb-
------ ¦ >-«sl Uetaroa.
"^^-KAWMial/angasit, ai-*n. Au^ssasrtrW M^aaáoL
ásTSte^J!V*.**"*** bátora frt, 4 frt 20 kx.
Roas 78—79 fiit. 3 fr. 50 kr. 70—80 int 2 ft B0 kr. Árpa seríoaSnek, 70—71 fut. S fr. 70 — kr. 71—72 fats I írt. 80 kr. Ar\'pn kDaOnségofi, OS—66 fts. S h. «0 kr. 87—68 ma. 2. frt. 50 kr. Kakorloaa 2 frt 60 kr^ 2 frt 75 kr. Kukorloaa olasa(cslnqoanUn) 3 frt W kr. Zab 46—47 fos. 1 frt 55 kr. «—48 fna. IrrtGOkr. Pohánka B6—6B fos. 3 frt. G0 kr. 68—70 fia 2 fit 70 kx. Paiauly fehír 4 frt. — kr. Pasanly, tarka 3 frt — kr. Oubó elsflrendQ IS forint — krajcaar.
Sspraa, sag. 17. A legjobb mlnoségfl hasa 5 ft. Bobs 3 ft.Arpa 3 ft 05 kr. Zab 1 ft 70 kr. Kukorica* 8 ft 00 kr, . \'. \'
\' < BáBfekisol, Zonta vidékiről kOveUtesQ tudositáat vettük i Rendkívüli iáS/áritank van, mindennap d-n.\' 4 6fA-t^Tbsa slvatar *» srílTOJtiiel aipor , — esBiía, Aa emberek nem nyomtathatnak; kokorína Dfrn pina ultra hűségben mutatja mamit. Megy ia aa a*a< slafeld1 mindennemű gabooanak/Tlaaa kflblo 6JW kr. Árpa 3,46 kr. Zab \'2A0 kj. Kokoricaa 3.G0 kr.
OyflmBlea kevéa. 01nnya~éfl físoltSk bdségben; a sertések Itt-ott alhnUanak.
Vasati n&ponkintí menetrend;
Indní S.-Kanlssáról Bttda felé d, n. 1 étt 23 peres. B , » ¦ cstro fl órakor.
, t Bécs , röggel 7 éra 15 peros.
, B n B d. O. S éra dO w
a. ¦ „ Triost „ d. n. Ixíra 50 n » -„ . EBtío 9_ tíra 2$ ,
&rk. H.-Kanlssira Dnda folIEl reggel 6 ora 6 -w~. „ „ . , d. n. 1 ára 20 ,B
E a Déca , délbenl2 éra SÍ „
B, B , . oítro 7 óra 28 B
„ , Triast , - reggel S óra 25 n
. , , délbenlS óra 69, B
Bécsi pénzarfolyBm, aug, 21.
6% metaliqucá 08.20; 5*/6 nemi, kölcsön 62^0;-1800*1 áÜadalmi kölcsön 83.50; bank-réazvéhyck 7.23j_ lütoUntézoü ríszvéDjak 209* 50j London 11D.W); ezüst ágió U3.60j arany darabba 5.48 kn- • -
HÚ- éa bed-, EathoUkna nan- entwlliu
nap
Felelős .affifkeaitó: WáJdftS JtoíT.
: Biioraiajos.
ZSai laponkhos van meUökelve a „Haza" magyar eletbistoeito-baak főagynosaégenek jelentése- ""JZJ
II
R D E T ESE K
dar l e hen
In Jeder Hohe
GrMe,$ll^r und üinser
nach, Ungarn und in di« Provinzen za miiasigen Zinsen, auf viele -Jahre, in kleinen halbjahri gen Baten rückzahlbar.
Einsendung der "Wcrtnachwois-Documentc nebst Betoarporto räoinmandirt an das :
BehfrdL autoris. Eakomct- nnd (isö-6,6) ,^(ui^tverinlttiungs-ßffireau,
Wien, Stadt, Gonzaga-Gasse Nro. 12,
3. Stiege, Thür 38.
jmr -t»tt»j \'i\'iO»
A tisztelettel alnlirottnak van szerencséje jelenteni, hogy a f. májas hó 5-én Szombathelyen, az nri ntczában; a Kéthelyféle 108. számú házban egy
éd-sfitemény-tárt
" nyitott. ~~:.........
. : Kapható itt naponkint friss kitűnő minőségű Bakos-és rSés-wa, norme» (Kogelbupf), tejes kenyér (kalács), Bündennemü vajas-tészta, fáflk, tsrta a különféle tan
Gyakorlati találmányok!
Nagyjelentőségű minden háztartásnál az ungynevcMtt JftlSr-ftLStll," mely által nündénki a legnagyobb köíurji-
séggeí képes fényvesxteit avult bútordarabokat stb, kifénycsitoni. Egy doboznyi anyag elegendő egy cgéBE bntorazat kifényesitésérc; ára 80 kr. — Ehhez míg megjegyzendő, hogy e Pasta
soha meg nem romlik.
:03fBlÍMft oRea, bármily ne/mgeli k, előnyösen haa találtatnak a
legnagyobb olGnjc, hogy a fehérnemű vele Igen klmélhetO. 1 font csomag bau 33 kr.
AjserfkaJ biuta magi lakolok, kitO-nB naerkezoUlok , biab>sak folto reao ellen.
I db kfsobb faja 30, 40, 60 kr , „ nagyobb , 70, 00 kr, 1 ft. , „ , b kát knien es al 1 frt 10 kr.
1 db ntitáskákrn 36,40, 50 kr. Angol Ollak a legjobb ncxélból, 1 dl
Különösen ajánlja az eddig itt még ismeretlen kitűnő minőségű, mindennemű és első kézből kapott Lengye) boni IJJPWW1 Jrtil, iiibIjwIihi néi^ Jtzon kedvég helyiben van, hogy azokat a legolcsóbb árért ifcdh&tja.
Reggeliül kitfl^5 [nyefrCZ-6Ílt^néQyek fognak készen tartatni. •
Megrendelések tetszés1 szerinti süteményekre elfogadtatnak b kiatolgáltatásnk pontosan eszközöltetik.
Ssoptbathei^ 1868. majos 6-án. -------
(j29-€,5) r \\^ Herle Vincse.
EzQat-UuütA Q9iy6 , kltanC tser minden elhomályosult fém-tárgyak kif4nyeiittiíro , nélkfllozbotien aa arany- é» estist mnTcsekoeL Egy drb. 10 kr. -t .
Egy Lra-aiaa&Iyz&, vagyis ecrY pontéi napóra deiajtAvel mindenkinek ajánlható, mivel ezáltal mindennemű óra szabalroaható. Egy drb 25 kr.
t&atA-fíK Eteti por alkalrttnnaa által időben , pénzben és • munkában gazdálkodhatni. E Jnellcli
1 1&5xr&&3l&t& ^?023al3EaíO.OaXaT»^a®íBaitSai«
A hires Pompádon r asszonynak XV. Lajos udrarán volt cjry ¦sere, mely ft világ e]ort titokban maradt, molyrycl ff maginak aa Ifjn tdnésáct, iá, m. vidor esápaégát ia a bö> simaságát i-fcni a késC Öregségig megtartotta. Esnn recept kéiSbb tgj magas nrlcealád birtokába jutott, malynek zrenzépsége ma Is a bámulat tárgy"- Sikerült Rii urrostn dórnak fiion eddig titokban tartott receptet megszeretni, hogy aa ejréna Tilág javára fordlttalh&u é k. Ezfia folflltnnlhaüan arcz-pastának eredménye minden tárak utast flllulmnl, miről számos biaonvitváirvok megtekinti a végett t, c. kHzOnaég rendelkezésére ál1snnh Aa egyetlen szer ex, mely minden arcí-foltókat, (Buplöt, máj-foltot stb. gyoEsan kapna eltávolítani Egy tégely ára utasítással együtt 1 frt 50 kr.
kiszabásra raló olio 25,-35,15 kr. 1 db. hlmsEsi olló SO, 30 kr. „ , ollólánex 10 kr. Nagy eldnynyel aiolgálnak aa nj f^p ir (J no k,has Enálataknál nincs fliök-eég hetrjetcare aoco töréitiJI nem taxt-hfltni.
1 db fanyolben 10 kr.
» . cíontnyálbenlDkr.
B D tolltartávsl cs kásáéi BO kr.
b „ -vakard-gnm i Ei kr.
tulok,
lini fogeaeppek-) o es er oly ri ogy ha Dom baasaalna, ára «tei»**. ndtttik. Egy ÜTefCiénDO; ára 80 kr. ~:.
ByaEianatl raiitr&$v&d&, melyet sáros idSbén a bbmocskolodáálöl mearvidlk. 1 pár 20 kr.
Kilon ß fénymáo ksataBkkal ve-STttve, hogy a bSrt tartóabbá Ueyek. lírtaOkr-
ZaJ«nwgyoi Sanaelták hdy-a^gta» Mjvett a a Háfeatagra ptif Ftstetka TaavJóor tolojdo-
?abo. tariaad- kweaiiuae^íU. f?*a «8«»
nak — eaakhai adandó j !300^ 7>4a7atfg files 6 "hold ftlddal
folyó éri október 25-én délutaBí|aB7 hogy egy éa ugyanason tollaj a 3 urakor eaukOefiitatni (oc. H ognnomabb ía l*<r»aitB^ttbb tobíso- I kr- ezer áb 2* frt.
\\T 1 , ...„ . , @kallobolcsinálni, 13db25krírt. VillanToaott rojjkafitEaeVkel
Mely arrereara a Tenni azan-fl Hogy lábait mojoTja a neávesaág- | a /ólakat minden falapaan-vogj fag-dékozók kellfl bánatpénzzel cl-jj \' .
látva meg^elaaai kéretnek. _i FI(tYEH^Ei?TE^^^ Hintbogy a oevesett csikkek meg Is hamiaitiatnaJt, bátor rogyok figyelmestetni as iránt, misooriat ások e o a b i a a
A legnjabb lijroln- tOai aaer-saám (ssebbeo hordnalá) a leeTlET*-korlatinbb « nemben, nem dohánya dk számára Ls ajánlatos , kosOnsáfel tfixi sserssáin formájára, lámpával van ogy bekötve, mely Behány árára valá gyuAnysfrot fut fel, njy hoffy gyakran ad^ídi slkalommal legott világot leket gyújtani. Ára csak * gyors eltér-jedása miatt tetetett Ily olcsóra, t L egy db 60 kr.
Perastai hajfeetfinar, naDyalas Sas hajat perca alatt barna ?9 feketére festhetni, es cgynítsl magdvja a tér-measetss OdesíffiL NHvánrekbol ká-satut ás cg«saan ártatlan. Egy dobon utasítással 3 fL
E oly ikony enyv. Legnílkü-loshetlenebb sser minden háztartásban, mert ervei minden a házban «15-}st5 javitáj«kat mindenki maga eas-kosOlheti, esen enyv árokig eltarthatd 51 hidegen hasanllhatá. Egy nagy ttvej ira 26 kr.
Zjsg-njabb roaildapor. fiisto-sitott sser mindtra/ele nsadafoltok eltávolítására Tasi ónból, selyemből ás minden másfele axüTBtakbGl nint* ngy vas- át acaélsierekrllL Egy eso-n^ ára, 8S kr.
Legjobb borotváikeaSea. Ksan kanScj áhal a boréira kOsaSrOlcsa mellfftrtethetík. Egy daboa ira 29 kr, Irátollak ngalatoiral.nalkal-ashatdk minden kcafKaáspapirhoi,
tOl, erre gondja legyen mindenkinek, minthogy aa egáacséfret fen tartja. Es elintik a Uetzgerfclo bör-sajtó Imán y által, moly a lábbelit pohárá a átbnt-laniiá tenrd n|rj,hogy a caipQ,bánnod-dig taposta legyen is a rises sarat, mágsem érethetni benne nedvességet, 1 ürrgecake ára 60 kr.
Angol b ör - 1*6 ny m ás, mely a bfirnemQnek eredeti lágyságát riassa-ad!a. és Jbjgssebb fényre hossa, egy kis Öregecske ára 25 kr, egy nagy üreg ára 42 kr.
Általános t i a a t i t <J - p o r, melytTcl nündennemO ércset, aranyat, eiUstOt, braniot,p&kfongot,acált la rezet tiss-tára tisotitaai ás fény esi te ni lcheLBgy dobos ára SO kr.
Páriii^általános ragasa, mely-lyel nemcsak üveget, követ, tajtékot, fát stb, a leggyorsabban it állandóan meglehet ragasstani, ágji t<oL7 clrá-tatithatlan marad, hanem hogy minden egyesítve lef-yon, fát árczcael, flveget porcelánnal stb. -Ugy Qsssera-gauthatnl, hogy egy testié less. Ezen minden háznál nélkül0 abctlcn01 itük-léges sserbBl egy dobónál 10 kr. Ugyan e tágasa folyadékban, üregbe aaadva 30 kr. ^
élpeicflétIS bélyegek, melyek kényelmcaség, ölesd tág és bla-toaságnk miatt la minden ostyánál v. viasznál elGnyöatwk- Legfinomabb és bárntlfél« névvel rurWJ^tl ?a cti-merrcl vagy jegTgj^ytóuás db 1 ft. 50
por nélkíll, csupán hí dog viszel a legszebben fehéren, egésaségesen és szag nélktll lehet tartani egyesért! dOrgö-lés által. Hogy minél nagyobb legyen a kelendőség, dbja csakis 60 krra tétetett
A legbiztosabb és legjobb sser -minden alkalmatlan rovar elpasstltanára klaárdlag csak a frias perzsa ro< varGlil por egy flvegecska 18 kr., há-romssor akkora 86 kr.
Valódi angol to ÍJ kések egy-egy két pengével 20; 80, 40 kr j B pengével 60—60 kr.; legfinomabb faj pengével 60, 70, BO krM 1 frt, i pengére! 80 kr., 1 f rt, 1 frt SO kr.
B fi v B b t e s t é s s e LEgypercs alatt lehst mindenféle tárgyra kivétel nélkül p. fából, kfibSl, bádogbdl sth, rald tárgyakra, legazabb aqaareQ festést áUandéan átvezetni,agyaonyira,hog7 ftlegGgyeiebb kés által készíteti festés gyanánt fog feltűnni, KolDnOsoo ajánlható az iparosoknak, minthogy a tárgyakat igen csinosbieja és ajánlóra teszi. Egy ily kép, mely virágcsokrokat, gyümölcsöket, tájkápoket, állatfaj ehet, csoporté tat ríkat vagy karikatarákat képes, kapható 3, 4,6,8, 10 kxért, egy fiveg átvezetési lakk elégséges Bffsáa képre 30 krárt-
LegfelsSbb helyenizabadalmásolt méreg egerek, patkányok,.Orgák én hflrcaBgOk kiirUsára. Aa eladáj fo-Iclűsságre Urtánik. Egy nagy szelaa-cze ára 1 frt.
A hajat élinkállapotLantartani, áaltaxt vigy siflkSt barnára festeni legalkalmaaabb a dió-olaj minden ts-
gyi késsitményak karosok. Van asa~ renném a L e. kB so őségnek jelnnf hetni, hogy nálam friss, tneghamioit-hailaB kátmwr ÜsatUott dió-olaj kapható. Eia flveg S& kr., nagy 45 kr.
0 ; O k e r e s s s « r, malyfjel a tynk-szemet 8 nap alatt ki lebet Irtani. Ez ujabban feltalált szerek minden további dicsérete ralealáges, ttdntlívgy garenlia melleti árnaitataak. Egy dobóiul kaaaaálatl utanitámial TfljflH 4» kr. \' " -.i^r-
Oo, kir. «»»iiaJiiii^ 8no,"jiVain-BSir-Ithar, metyly&l náháhy pería alatt mindun néren nereaeadS szeay-faltokat Bündeaféie kelnsékhífl alég-tit^bbaJiHveaB.EzennjkiaaitafinV megbaltiéTirbjdent, ml as ÜyféJe •«*•\' rákban eddig Utenti, tainthogy még i alegfinoniabb és fclegkényesebb salat ls serte klen 01 hagyja, mindjárt szárad és nem szagos. Ajánlhilá egysaeri-mlnd keastyfi üsztításra.\' Egy nreg h*jTnál^H nlajátáasal 40 kr.
Valódi idáW gljyearin-aaap-pan a legfinomabb UUtokxal. Egy kOtépn&gyaágn darab ára 16, SQ kr. nagy4»mb30kr. Egy tégelyvaUA aaar-sslr (KamnifeU), hAJkenSca SO kr. Egy darab mar-sair \'bajaaipodrS 8? k»4 valainint minden más illat- ás tal-lett-saerek bel- es ktifBldiek a legna-gynbb válAíaiékhan.-„.
AJd. Ur. azab. vizk«tlaat ág7btsilr« minden aástnrtisnak ajáolbatá kakált kalCnCsea _gyemekek, betegek ás gyermekágyaa nBTcnek na^knlQaliat-1«, 1-ab-foto, 1 fi±ft> kr^ 1 frt 70 im8űkr.
(116-12,5)
árban kaphatók. , Mindenféle blzományok elfogadtatnak éa pontosan teljaafttanek.
ArjegyzÜLBű a kaakata unikekrol lagyn oiolailbatamk.
Äz «tea ausztriai tóiományi aztot A. R^bl^ Béestea,
Frateratraitae 26. aa. és Qperngaata 6. aa. alatt Presar ateasmtak mellatt.
AZALTESTSLRiBEH
szenvedöiraieli.
BlBotiyltvanynk, (lirvélklvosalok.)
Mélyen meghatva\'eriem magam&t, kegyedet tndósitani akarem, bogy sérrkenBesinak 9 tégery hataralssa fitti riteataarvBwbbT, melybeti 43 év ita tokat saativadtcn s igenaokat kelle aa tlgyat Sritaem, tsljascn klgTÓgval-tam, vgy hogy 68 eve* létamra mlndon ttgyemet elvegezketera.
Uahlei),aBajiiam. Wartamberg, mircz.lO.ltiGH. Kay^KrUtUao, kov.
eleint>i BérvkefiSeiéhH Maal-a nemvolt, megis elbatirosim mo-iat vere egy Uaértaiat tanni ; — éa .. Jdba.11 t8bb ta-aték éa cmmbrtSrésnél IkltOnS kSvetkeirsnénya leti Ó-Vemn, aprlL 1.1868.
l»r. BtatkfkOn. SUbsana.I>.
A f«rn pgresett kenSes a MWMbW IZEtSSflER MtliMtMtit zfsrt-Eanton Apertaseli (8chwcfsJ |raadelhet8 raeg, valanilirt FtfB&gyl F. ,8«, M4rl4*-hoB czirasett gyógyiMréa»
bt által, Puden I i gyégyaaaráas ar által Zágrábban.
Egy tágjára 8 fri 20 kr. o. i. A ili] bekaidendS, — A gyógyítás gyn-lad ás tiéUral legtahb eoetbort bizonyos.
laasinalftU ntasitaVok blsaByirráoy-oyal sratla.
1 ¦ -144-13-1)
M veikéit 38 Sni^á^rao1
valamennyi Ausztriában létező éllam- ea magénsorBJegryakrö éspedig/
ParSy,
1350 nos 1854«, I Htal, 1 lOOftos 1860-id, 1100 ftoa I8644d, I 50 ftos 1864-iii, i atta IB3WŰ, 1 Cobo,
IRuaoif,
I ÍOO ftos Triesti, I 50 ftos Triesti, I Gőzhajózási, I Salm, ICIáry, I Gamig,
I
I Wsldstsis, I WiBdselsJrlta, I Kst>«U ssrsjsifrs
IBanad35ftos8ttrajisgy@t
jálssajit lebeta esaEL4 ft évaegycleitéirtf leflztttömdleít
A társaság 20 résztveróból áll, kik közül aa első részlet fizetésénél raindejajk «gy-részrSnyjégyet kap, vahunennyi sorsjegy megnevezésével, melyekre nyerésesotében,ia reá esd részt meg fogja kapni < "\'- "¦
25 negyedéri részlet lefizetése ntán minden részreTÖ fmegkapja aa őt\' \'megfllfftö. részt, tetszése szerint akár egy eredeti sorsjegyben, akár készpénzben. :- .
Azon körulménynéTföpra, hogy az összes soisjegyek árkelete-most- ra&alnVrfcl nyomott állapotban van s pár év lefolyása alatt legalább is ol kell érnlök ai elóbtítt»«-pontot, csaknem mathematikns biztossággal feltehe^jfik, hogy aa ezen jáUzótáraasághéni részvétel, 228 (tlttásra a Icgroszabb esetben is csak csekély pár forintra rúghatna;
Mindenki egyenkklt beléphet a társaságba, s a többi részvevőikéi sem keU tfiródnie. Mint bélyegilleUkot, minden résztvevő GS lrr.tot egyszer im^^korra. ; ,
g2F" Uen nyeremény kBz8hn Issz. *TO
(08-8) Vállí]roUJ»r«íl«i,, DoíkFoPeneí-ilcii (.151b Sl<jiU-llto«)«.U.
Wajdits József kiadó-, lap- és Bjomdatnlajdonoa Nagy-Kanizsán.
-árfolyam.
i kwlém
OFRON- és VAjSlffE&YÉKRE.
s gsépfredalens, keresk$de!ein, Ipar, gáidászaf, tiloniBy és nfivészet1(0réfciL
b^BSS ÍTMU.
\'\'VJM^iiiiiwíirtiiiTl\' liiiiifilT^">\'tiiTffi-f •
I \' tÜAVDETB JOSBEF kaa^k«r«»sed4aal><BB,
Előfisetósi XOltötelek:
m biíhoo bordaaaal 4a rl&Sire postia ktsldro Egén (jtre! - 0 frt. — kr. Fal «tt* - - 8 , —v Émagyedro - t „ W ,
1
Hiraeteweic
Abl koaiba. pptitsorírt t-aOr 7 kr. 8-nnr 6 i» mtDOOa további belkwágirt 5 kr.
ndljstaU. nOBAw^m: btfktstiséit:» kr. ezy petH tar bdkutfel dys. 15 kr.
Hirdetéseket elfogadir
L-BOEJIIöa: ftK!ADlVBTVATAIj.nsfaH: 2BBLB8M. 04»-, HWtaro-, tMr^31JiilH>>Trukllir(- faEfell twa: H»AÍES8Tía» eVOOUOt I
. üyUatkoaat.
Az .Ungar. Lloyd" f. hó 17-iki esti ki-lUa^han egy közlemény jelent meg, mely sznzinL Adt mintatcri tanácsos, a vasutak íjryrg^t/QA — s &x illető tőke-pénzesei:, ki-zéSelm. beutazta, a tervben leró győr-graest vonsi i irányát, b az itt szerzett ta-T/^trtii^fTr erednéirrflfil zMrtattnTikfel azon ¦MgauafiaidáB; mely szerint a kérdéses tt> Batiiiinjnú Fápa,X OzeU éa Sárrár felé jeWMtfcfcL
Ország világ Maja; hogy a gyór-gruezi vonal irányzata köríti csupán arról lehet oi, hogy * tórdéseí Toaal, Papán innen, ^-CbzaVfiárrár fekVa ? vagy pedig- Szőllos Jánosháza feH vegye ufjit, s míg az ebi ztöksztNjgyetléh\' elfogadható ok sem beazél, 8 niig-—\'ÉsnpáD a térkép segélyével — el-itéli azt jnár a tarmésntes, józan ési ia: addig, eraezí az ontte valódi, mélyen beható ériesíi kofBteflklTagy — hogy egye-h&tlttémlitifSnk1«^\'és szabad-e számba
lehetséges és szabad-e megfeledketm ai or-«j4tt-«Byik gyáripar tsdepének hivatott s a tlJTatift(irH* rr^irf*** iiTiiiHliryával bóvefkndfi (itulyenék": \'ás" iszonyúimmivniégB mess-és ¦éjmlet-kóV szerszám- és tfltŰa, kostán stb.) TlulMlj Aia]ilfTiir«t»iliili<a? \' "ta~lMi*aUMi »i trjrllt ksr3fs -Tnarad, hogy
.^:iii!^lf*r\'f*\'\'\'\'"\'\'\'h\'\'i.\'\'V*\'\'"\'\'\'r\'f\'t\'\'\'
lit, axos centben, honnan meríti isi Ilii injl mis hanem ntasta, ¦ Bem haáerii valexm^tnemtane-\' rih, aa*: etóíbeh,\' a ihíhieneaetre térntra vvsi^lófcp&zeselv^ " erien^i^ lirtWrtilái<aÉptWg *ái
. dőg-kgyen ez.úttal isiiütt \'aatsse^m^^^\'hliTÍV^mgísbél,-\' as eg^Skimam .téUsi^ben kgmegál-d^^,^ad^tt^^\'tiitanerak kopárnak,
. )«áfe*et«táafa.t laaií ra.imáanaih l«ikitL< éstnáüymmfn t^,.fe)gy az általunk vtttm é ipa ifly rtvH,"»«. rövidebb, de -^pt^\'m^\'^íWag, -mind isjprré vtOilatsar nézve: basonlit-1Irjösjosahb IríÉjr «Sj medret Teai-
"i^w.i;i„s|sró^ytjiiij»\'
ni*. . UWM, santta lóénnyitfogna
:jgwmw&»r*ihto*tm nantníá-
s^.\'krirm«ii}») hogy ta arsIdgAdekei elle-J" |t Imá^UeUéBseWprSTDeálj a akkor,
|ép|Í^|pP^><K^inem [ , s «*\'*^í»iírt rem <:s9Í»si.matt1i»tw«%rabategy ^i4^M^\'a«áka^lakor-
j^ierfian JBlre^isie; akt-;-nnnktlstntnsk,,engedély\' Lttruíajt .teJUesité^ií-r^ fcTégrC\' Bzéf-t Aenifi ^tBTtjögtíiféfl ny^
tttvt9 ItffattCtt i
vÜAl.trdekj
, ;a^ >hí^\'e»»B;,eljariat\' egyéb-
nek moDdani, mint a kQzvélemény kiganyo-
lásának. *)
Janoabiza 1S68 augusztus 22-én, Janoaháza a vidéke megbízásából
HORVÁTH GYÖEGY val&aztzri&iiyi elnök.
MAGTAjai GDBZTÁV válaastminyi jegyai.
A debreczeni orasagoa gasdá-saaíi feaaőbb tanlntözetnek ei aa ezzel egybekötött földmlvea IskolAáaM éUSrajsa.
a FBIdsilves Iskola.
A múlt 1867. évi november hdnak 12-ik sápján megnyílt dehrectenl orsxágos Bldnli-ves iskolának mint gfidfsrsti saakiatézst. nek feladata abban Sszpantosul: hogy kiváló tekintettel a magyar aUBUre, a kffleBbfSld-surtus; igasBig lUMjiiii^rparsaBagriiiiBiai, v . nagyobb földbirtokosnak, segítségem alkalmas fómunkasokat kenessen, s mindkét esetben oly fflakegyéneket, Uk mind teehni-kai. Sgyességben, mind sssklsaéieUrsn oly képességre jussanak, hogy»leható tókékv tességgel esikozolt mlndrYnriwntt gazdasági mnnkák oksssrBségének Uiaatával lárva, egyszersmind a becsületes szorgalomnak teljes értékét iahsmernl, méltányolni és érvényesítési is tudják.
A fiunozott fiHdmives iskola beluerveie-tének fdbb pontjai & kovetkesókben egyesit-betók: — LA tanszak három évet foglal
a megfelelő .elméleti oktatásra; mind pedig és kitunóleg az osasea giirlámti éa kertészeti gyakorlatnak legtávolabbi részletességeire is. — n. A tanonezok felmgsdástnak feltételei: inmden munkára képes eris egészséges testalkat, és igy legalább iitüenhat éveskor; —. kielégíti jártasság a magyar nyelvem olvasás-, iras- és számolásban; — jó erkölcsű magaviselet — IH. A tan és ellátasi-dij teszen az elsó évben sxizbuss, a m*"^^1""1 nyolexvan, s_a harmadikban negyven osztrák értékű forintot; tilévenkénti részletakhm eHlegesen lefizetve. — Ezen fdul mindegyik tanonez aa év déjén tartozik hat osztrák értékű forintot az intézetnek pénztárába letenni annak biztosítással, hogy ha rosz akarat vagy gondatlanságból az intézet eszközeiben kárt tenne, ennek megté-ritésa loganatba vétethessék, IV. A ta-nonezok szállást, teljesen megfekuo élelmi ellátást és rabarmosást az intézet részéról Ingyen nyernek. —FeWrnema, ruházat s az agyruháról..önmagok gonaoskodnak. -V. A tanonezok kötelesek minden, részökre
\' M Oanpia M .IIbSw. Lbjd\' -blrAr* UstuakoS.a, \'Uhit «<Ui aűmráku, a.m i.Ii.tjai:, híry a.
1SS iHfiil tiBDisljt, nej nvatöj&tt Tonjnnk » tjifSkb*. AiuTit MOnbu . 8>&lu6gMI)«k\'Urhuk elifr* |ff^k^.lHr*--\'.- MUMrfnt U\'nr cllivia SUBW.ffy.ten ü\'.vUsMajobbkM.jüflJgai .ism»al--
az intézetnek a r"»*«\'^t holdat meghaladó gazdaezati kert és kísérleti területen kijelölendő gazdasági és kertészeti munkát teljes gonddal végezni, — s ezen munkának lehető hasznosítása szolgáland a befizetett tandíj mellett az állam által viselt """"Ti\'f" és élelmezési költségeknek kiegészitésenl. — TI. Az ezen intézethali szegényebb sora tanonezok részére Ó császári és apostoli királyt Felsége által, négyévenkénti Ötven forintos ösztöndíj van legkegyelmesebben engedélyeivé^ mely féléves részletekben utólagosan leszen kiadandó, illetőleg az érdek-letteknek tan- és ellátási dijaikba beszámítandó. — VIL Az okmáuyilag felszerelt bejelentések legfeljebb a folyó évi szeptember hónak tizedik napjáig, akár személyesen akar pedig bérmentesített levelek által az alulírott igazgatónál — Dahreezen, czegléd-nttza, Bzombathy-ház 2597. szám — átadandó*, ki is ugyanazon hónak tizennegyedikén az Öleteket, a fehnerolendt Irorolmé-nyekhez képest, a megtörtént felvételről vagy ennek okadatolt elfenkesojéról az a
ráStltVSll lafl^!JJli^<ra>|tfrllf|aaaV* fifJUHI^^W^ft llfútt
okvetlen értesHendl^— VUL A legközelebbi tanév a feJM^l október hónak negyedik napján veeutrrazdrrtét.
Kelt Debreczenben as 1SG8. évi ang. hónak 4-dik napján. \' ~
PAPI BALOGH PÉTER s. k.,
mist s dflkr«CMoi Oüdfu giadinaU fenMbS tftalnttti*ta«k ¦ .i usel egjbekCWtt laldmlns MbAtSrJtk bjaazatSJs.
Taaold éa becaOld bonod nyelvét. •)
Ha a történet orfllrigaiaagn lapjain vé$g~ járlatjok tekintetünket ésKtvin, hogy egykor nagy és virágzó birodalmak a megsem-misolés érvényébe snlyedtek anynyira, hogy nevöket még csak a tudományos bavirlat és kngyéletes emleheíít tartottaJínn; lehetetlen, hogy s kutató ész azon okokat ne fhr-készsze, melyek ily roppant eredményeket létesíteni képeseit voltak. Es ngy .találjuk, hogy mlg a népek szent kegyelettel csüggtek nemzetiségek és nyerrukon, ntig idegen : befolyások az országok és birodalmak eme palládiumát háttérbe nem szorították, azaz míg a népek idegen bálványoknak^ áldozva önmagukat nem. adták fel, addig nemléte--zétt emberi ért és hatalom, mely képes lett volna egy\' iiemzet airját megásni, hogy abba örökre eltemesse; csak akkor, midón fény-thsés, eltísakodottság s gazdagság nem látta többé szükségesnek a nemzeti nyelvet meg\' becaalhetlen kincsként órizni, csak akkor következett be1 ama korszak, melyrJI a ; költó szól,-hogy t\\,Boma ledől s raUgáha görnyed.* ,.¦.^n-.m v
Ha a jó példák,\'melyeket az élet minden lépten nyomon fejtantet arra valók, Jogy azokon felbuzdulva, kitartás és követésre serkentcslonk, ugy a tapasztalat és történet\'
nem egy példát mutat fal, mely \' tanítja a mitól óvakodnunk kell ooletnnk \'* önszerenesénk fenntartására. Ls valóban né-"\' pek és birodalraak eltűnése a fold szmérél elég rettente példája annak, mi régériazois nemzetet, mely nem tudja, vagy nem akajrb órizni azon kincset, mely egyedül képes i§ vég eW megvédeni & keO-e »~»i^Tll>lt hogy* kincs a nyelv, mely által a távolban lakó honfi társára ismer, mely által egy közös hazahoz szent érdekkel fűződnek, mely a kebleket ugysnszon ~erzelffieatffl-wng» tatja, ugyanazon lángra haritsni, ugyanazon kegyelet tárgyára irányitál tópes.
És ha. bebizonritjn a történet, rnensyira sfllyed egy nép, mely nyelvét tanulni, aze-retni és művelni alfeledé, viszont zaagésztsa példák sem hünyzanak, midőn egyes népek, a halsors minden csapásai közepette nyelvüket megőrizni idegen rtemehtól megvédeni tudták; a zsidón csakis ezen összetartó* kötelék által sikerült nekik jobb időket kJ-küzdeni, hatalmasb elleneket JegyóznL Ne messze idókben, ne idegen népeké rtéitetS-ben keressak erre a példát, fényes tanúságul 411 előttünk éáes hazárd, nyelve: mig meHólunk jobbról balról sodorta a népeket a végzet u enyészetbe, addig mi, ezer év óta vagynakys .uiegfugyi* har^iettarvenem-\' haladunk a polgárisulis azon ösvényén, me-lyet a korszellem a népek számára ItttdWt. & valljon ki fogná tagschiij, :Ii«gy ?zLte . midón salyos csapások édes b<sáttlat ntár a felozzUk széléré juttaták, nemtteanssttnyel-vOnk volt az mely feancarlotta én.leikat ontott a isár már élettelen dl ílttHflarUtlfflff^ haza testébe?
Hem azt ezélom itt fejtegetni, a zajt ngy is mindenki tud, hogy hazat nyelve néDrEl szeretni nem báet, hegy U a nyelvet íasg-vetí ez a honnak mostoha érdezsttfswzatj nem- arról. akssok-száhil, hogy SMnt^tawiStí\'-melynek napja boksonkÚett vflagohVrBB-du^etterul aahig kell zaeretni, az»n:iay«S- -ven ,¦ melynek: hangjai aktok; fttSistt zazsi hallerzéknnket, kegyeletes tirrtriettri heU csüggnünk, hiszen ez oly tennoazetes^.zemt a sztUdiak iránti, szeretet;- cszsaiaszttJzte. rom mondani, hogy az érzs?zs<M^1e)¦, hogy tettekben nyiMnnljrjs^aflajsö-]izz&r^-, nyelvet nem csak szetetid, de Bgjssejsjnfapj mflveml is szent kötelesaégunk.
Igen a nyelv mint más tnnoraaay, kell, begy tanuUzssék, mavdtaasék, mert á hol a haladás\' ráncs, ott meg^llsjoda>, azaz visszaesés történik, az pedie, Tnjzat ternrf-szeteSr hogy -oly Knes birtokában, xamt* nemzett, hazai nydv, mely létejünt- alap föltételét képezi, mely nélkül ¦ nemzet neat is volnánk, hogy oly Bneset gyarajtftígL fejleszteni törekedjonk. Igaz/ vrjtakSÜL ¦. raldón édes bfTJr1\'1"\'\' idegen, demék ¦ iMlrJbi;! nyelvftnkst egyes nagyok koreholjsclhzlnv-ték, sót a"torrihykézes tarerll isÚézzorltDt-ták, de a nemzet zöme: a nép 1»em hidalt idegen \'bálványnak, és kegyelettel etaettmk kalapot áron apostolok előtt, kuolt a gonoV
.. : iitom -adott«nemzetnek, hogy magasra emeljék err/eívlökélyesités zászlaját, hogy _r aimmtTÍladtóssflTétnokana)^yAtcrm : ia behasson; Révai, KoziAczS, lfeösésyl és" mások örökké Mqpe>>tsdlsami ft«ttk ragyogni a nemzeti nyelv %ásj[ÍleléL4nclfr \' egén. ~,, k" ^
-* \\És mi ne követnők ama \'dusök példáját, kik elég lelki erővel bírtak a magyar nemzetiség és nyelv sQryedéso korszakában hat-hatos szavakkal lángra szítani az alvó nemzetiség azikriját, és a közfigyelmet a hazai _.. nyelv fejlesztésére irányozni, mint egyedüli menti eftí&i, KnrkaJcai,halil ölen? Nem bnzditasnl szolgal-e netótnÉ \'és az utói\'
""tt**^jViHJVj * hazai nyelviránti szeretet és ÉegyeTeiben talá^á~iegh\'db(Tkinyo-injj^"ímelyhéfi| awht ügynek a diadalt njgazerezni tolták?-A nemzet fölébredt táthmaégób^jn^y^. *gyiddg»«y«lv,irányában tanusiUia, í» belátta, hogy nyelve nélkdl önhazájábaq idegenné vált, hogy azon faídnékTnielJPfli játétet, mindenét köszöni, mostoha gyermeke lett, és nem zárta el lölb^ fülét\'á zengzetes hangok előtt, melyet édö anyanyelveknek nevezünk. . "Áronban, mlflón arról van sző, hogy a nemzeti nyelvet záavelni, fejleszteni töreked-jatik, ne hlgyjok, hogy ezen szép és magasz-t^radeltetéa\'csupán\'egyes kiváló stelle-mékneltadatoníí^gaz\'igondviselés megmér-héOen\' Mteessegíbar nem minden embert rnTutóbtt\'fet\'egyénlJ szellemi\' képességekkel de\'kébUnkhe oltá Mörielhatártzás lehet5sé-g^ffiogy\'akam mfadígszerény munkásokként járulhassunk anmnagy nrá létesítéséhez, melynek neve: a nyel? tökélyetesitése; minden ember tágabb, szerénvebb kört tu-datt magának teremteni, melyre¦> befolyva hatását áldástlerjesstoleg használhassa -fel, krb befolyását nemes :czélokra;> aknázza\' ki, ki \'a iazánalcslrai fiaként>: rendeltetését felfúrva,-a nemzetiség szent eszméje a nyelv BzOtségképi \' tókélyeaitésenek terjesztését tant ki ezéljiiil, ks szereti hazaját. az meg-íeietamu kötelmeknek, miket az édes haza tőle várni jogosítva van, az honfi, a szó leg-nenssebb\'ertelmébezu -"" -\'"^-iAiianvagi^ konzaka ktpkf&^bnlt\'u iaé^^ÖBfegyverWtalúnihial hóditák meg a höpeketyc szellemi Mdfea&okiuralma tölti be*!vrh^^n«m-axon!n^EhnkikeI,:m«Iy; auyálgliierőbanngv«n^\'í lümem" az,: mely a
alteo^yalseateszaLtelnl, aiá^ a-fafll^liMtitamiatílt^^ er«MeijIg<^)«g«Af1t»n«BSittf.i^ l^tr>IWa»,.zkJalDi<8i8^v<k,ha nincs mtl-vehVkifBJlett nyelv, mely az oszniéknek hurw
--------ki»>tatinV^OMM»tflfc)t^^
janfUCsak[:t<zon];Bgmzet tarthat* najadá Ingnál.z«gndéné«ti^ éa^toa^Éte3«.;jaely;^izoii:nemzrt Iroda - naaía^ijiiagvaflfcíe^^Jíek^ kiknek nyelve- oidlta\'iixikail összeköttetés, nátkai áll e vUa^réssbetl, jfiekünk HOSnöaen; aaasb katflmiiégünk art i minden erőnkkel UIMiib: ,iejlMxUxd i \'Mit. azon .férfiaknak^ liiUtt,fáiiiiliiiüiii M*jnnvallség%innvft" naJátejanudft^junfizt, Jiogy «Ugmn Enró-pátktt ntmatá, wdyía* egyik osjdk.muveít; fl» n*< ft*miriHÍlrlln>«Bliu> mffifltdenU. lutsteégekkal, -hngji .¦ytívflnket^ltjátjává , töve, irodalmnnk^tena&Ejt az «rede€b«n
p^^^.kikanlntt \' vo^l.hOji^ina e^^n^in^i:
ieiü ¦ ffUben Kveji,;
4%éi
szép gyümölcseit ma "mar élvezni tudjak, néhány évtized előtt még önálló nemzeti ir^sJomröl még alifflft^^t.szó^do feUóp-tj^ a nyelv^tóoar^" é^íina irodalmunk a
f^^M^ fiaiig korjtítö
kOretc^ilb^iag itM^rtrc lovábbis tejpo-désnek *:*ngftdlk 4t^iiVBgukat? ríi ne^izcti iicmtöje órködOtt /íílöttank és nem engedte, hogy hátnunaradjnnk akkor, midőn mindenki clőrcttirakedett amUveljtség terén. — Rtítt his7tnpftcHi{, hf^y}áizWlaki kÖnÖlüaU, kt rendeltetését meg nem fertvej\'a\'hazaí .mü-vcltségtit és ebben tuirjelvít elhanyagolni, -kurlv^toahflnneknQ«nwT^é: Bein hiszen), hogy resz^v^akf^közdl\'nnfcí ki jó honfinak hihetné magit, ha érzelmeit a homnycly nem tudása okából idegerv nyelven tolmácsolni kéuytelenittetnökí és-erttndrán rajta leszünk, hogy őrizzak-éa.szcresstlk nyelvünket mint legfőbb kincsünket, mely nélkül nemzeti üaallúságunk nem ktípzeUieíö; művelni és fejleszteni fogjak nyelvünket, mint önművelődésünk egyik legtöbb tényerőjét. — Csak egy követ hordjon ki ki a haza oltárára és az nem sokára egész pompájában ragyogón d, mint világi tó torony a mér hetién óceán sikjáb, vetélkedve mindennel fényben és gazdaságban; s csak akkor teljesülnek be a nagy „Látnók jós igéi, hogy „Magyarország nem volt, hanem lesz!8 SP1TZER józsef.
Heti- sxemle<
Ata«u8Eto8 38-dQ, 1868.
— Buda-Pesten sz. István napján mintegy
40 eter ember vett réart a körmenetbea.---A
p«nirtigymÍi)ÍBSterínm: renddotet adott ki, hogy a sárga-fekete, táblákat éa BOrompdkat Tteniteti Bunre kell feataai. — RftnlrfirnaTninitáii rniatt a múlt napokban egy pesti jogász befogatott- — St-lStargaretha hölyaég (Krajna) templomtornyából elloptak egy-ketmitaa srjyn harangot Ledobták a toronyból tk a darabokon mindjárt megoastortak. -í—A nem rég meghalt madagaa-karí királynőnek temetése nagy czeremoniával ment végbe. A holt test I>00 tclyem lambáaba takartatott, malynek idnczaiba 20 arany dra, 100 arany lánca, melltfl, gyürü, karpereca ea más ókaiíjr, továbbá 500 db. arany tetetett. Ea. aztán a kiacspazarlás. —Bécsben egy nem minden müveltaég ndlkOÜ öxvűgy nö a azegtSny-aég éa nyomor tUtAl Indittatva, niegmcrgozto kiskorú gyornickeit és nagyanyjukat, — 6a caak - ¦ acerenoaéa v^letlenaek; koaa5aheti5, hogy egy fit érea fincaka mogmenekfilt a haláltól, melyet anyja\'kávntatt neki. — Uj-vHltikröl ismét 2 embert vittek a f8 városba, kik a belgrádi gyÜkosaágaál kompromittálva vannak. — Hku-taribao a turökók éa keresztények közt véres haxeatkOaea tOrtént — Angliában Voolvich közelében egy caapár^aSolioíő czigány karaván üt^l^Mtöróyifc,—Domokűö képviselik kapottiogníabban egy névtelen levelűt, melyben intik, hogy egy" 17 éven tanúié Deák Fo-re&eset még -e hdbon- agyon -akarja < loni. — A liásbúrnaotés ezután január é» aprtlis, július iés október obejére határoztatott, az eddigi fel-: osKtás helyett — Ssebenban éa kornyékén a vérhas i>etegi»í% vejwedehneaen növekedik. Egy 1600Jelkat < izamliló halyaégbeo 46-en utak o nyavalyába, ,^ Páriában egy 100,000, trankoar ffinyereménynek nem. akad gazdája, még ~ ai\', iUetí aorsjenj elvesatasét aem jelenté be eenki. [ Jáa*bcrónytJ aog; 20-án oatí-9 órakor ismét: pBasÜtó fildrongé*dnlta,Tkiera a taradhat WntbrténéastámétJiegy^iiagyTinüvun dolgosik-mely-a wíauratii><ffirtinotót Járgyaazaa.foly-tatáa^t képesandi a .CBaaairaAg történeté*-nek, A mfl ÍO to^elíéfckg\' tarjodni. — A nazareau-aok- kérvénaífaivbe á kul hiaxmln ititefniinboz, < bngyJcfilÜn anyakönyveket TmotteBaaneki L3-> otasittattak. A világatattsztíkából: As egén fOld^u & 1B03 iiiiUid-Qmber, i basáéi 3G04 nyel-^etfo vall 000 félü: hitei. EvuakJnt meghal 3&mlÜió;BÍgyij»ponta9íj9W)míndeD pcreibűn Ju^raminrí^miiaMr>fltcgbátt 1. A asáz évűt eléri iOOOkSBal agy j ra nyolcavanat 500 kazUl egy; jéaluttwtdtlüOb^egy.^VfiláBitakmtatben jv^^űi^vó kerétütény/ & inÜlió izraelita, 600 !rmllk>.,ázsiai hitil, 100 millió mohainudán éa !üÖ0 ndllió pogány; Van ,170 millió rom. katho-!líku»7é(r1nilEó görög\' hrí« ea 85 millió prbtea-.tang. — A honvédelmi ndoíuteriiini azerveséBo . :okmIm;il^;niáL:te^fiaa« beleaz fejezve Hat :owtáljd/dl ,ft): három azáinrtiyt\'i oaatályból fog
Nasáf koculébon (Algírban) fényes nnppnl ceer-kóavoten egy oroszlánt lett, molyaok ezore kl-vételképen maid egészen fehér volt — Udvari vadászaton Iacnlben, 0 Ful&ége a király néhány; BzarvaBt éaa lajigtathr tavak k^ruU«íb hajtó--vatiáatá^u 4"per^TAt#%-y%v\' több Á érnYeazprémbon Irtkó magyar^BS;« nap^ktalm] l^miazöraaágbá utuBOlt,~ft"ItölTzaldé válíáarai tárt átfiaután B, :H* voazprémi ^zsidóval háiia-aágra lépett, b férjével együtt Piaton lolopedett le. — Folyó bó 22-én kevéssel 4 óra után ismét fttldrengést éreztek Festőn, moly tartott 4-^6 másodperezig.— Dora d\' Istria her-¦csegnöty^az emelkedett aselleBiU irdnöta qvi-cenaait acadotüiö olympiea^. kÖEülébb tiastelet-beli tagjának~ nevezte kí. — A hunvédelmi mi-niaztor etótárjeriztéÉjére, az orBságfíyüli» mindkét háza beleegyezett, hogy B8,Q0O njoncz soroz-tasaék még az-idém\'miciött axuj\' boavédelmt-turvény élotbe léphetne.
Levelezések.
Knn-saeiit-ItSiklús, ang. 21.
Nálunk a gyuikefráa rgBrr"*1"* átalánosan bevett Bzokás. az életuntaknál, a megcsalt azerel-mcseknél, b egyéb ki nem beszélhető bajoknál, •—majd itt majd amott egy-egy vörös gyufa-fejet reggelizd vászoncseléd ballag el Ábrahám kebelébe; b csodálkozunk rajta, hogy az oly iszonyú sok vörfagyufávali mérf^>zés után sem jutott eszébe a magas felsőbb hatóságnak azt a vflrÖafejQ gyufát s forgalomból kitütani, pedig ez csak egy egyszerű 4—5 soros rendeletbe kerülne.
Legközelebb I^un-ozent-Mikloson két jnnász egymással öaszov^orekedett, a az egyik ngy üté fejbe a másikat,bogyjfigton lerogyott b kiadá lelkét; — némelyek azt mondják — jol van, a gazemberek száma egy gyei kevesbult. — Egyéb tekintetben nálunk a közbiztonság jé lábon áll, hanem annál nagyobb veszély fenyegeti a négy lábnak seregát, nert mostanában a városi káp-vraelétestUlet a szabad hnsvágást határazatilag életbeléptatvén, csaknem az egész város méasá-rosBá lett, — van birkahús sertéshús, marhahús. — Ez bölcsen volt téve, mert valamivel olcsóbban kapjuk a húst, a izraelita polgártársaink nem tetszés szerint zsarolhatnak bennünket egy-egy font rósz marbabusért 21 —22 krig, birkahúsért 18—10 krig. Ha már igy van tigyelmeztetjük-a belrendóreéget, hogy a hus-vágásokra szigorúan felügyeljen, nehogy a sok mészáros valamely nom természetes ntön elköltözött jószágot etessen meg a nagyérdemű kxV aOiuéggelj mert akkor astáa. aaépezt meg-kűszönjuk ám azt a széles huj vágási privile-
A kedves nanfi^^ieg a kedves mamák bajai\' megBökaeodtak,S«i»jovéa városunkba«gy tetőtől talpig kBzösügyeo kimondlmteüaalnoltűzbu magyar tánexmestur, ki most az ártatlan gyer-mekseregetkbzel 35példányban oia s, ivqj, d r e 11 vesényizavak mellett körmagyarra, csárdásokra, a mán egyéb magyar-osztrák táncára tanítja, ; :
Aa országgyűlés szüretel — akarjuk mondani szünetel szeptember 16-ig; mi pedig itt-, hon elmélkedünk kusoflügyes boldogságunk fe^ lett, b gondolkozunk a legközelebb bekövetkező" képviselő választási korról — ha osaktifryaa takuVotkesikv de,nom¦ngy minta BJásaknn-Btig" .nam1 omléka^ttnk hányadik ssámában-irva vala, hogy Kiskunság négy felsL küzaégeiben mar is megkezdettek a balpárt réatérfll a jobb-->árt tevókenyse^gónek eUensnlyozására a kortes-Ledéoek. ¦ ¦ ¦ i
íolyd. hó 30-án wtó Vs9 órakor szokatlan moraj Qié.meg fülaiaket, s ezt mintegy 3 máaod-percaig tartó fítldrungés követte,. ngy véljük mikép az ingáa a múltkorinál rtagyobb volt, s sokakat elrémített, a gyengébb házak recsegtek a bntorok< mozogtak^ veasély azonban bála ac égnek nem tSrtént
bobskAroly.
meg
ineu változtatja; Falk ldjetenté, hogy ex mnga-{tlLftáiU\'lírfraein fogi\'vdltoetatniJ — Egy Ché-ret nevll. francziatiazt, folyó évi jul. 17-éti Bidl\'
Zala-megyei litrefe.
-A nagy-lcanizsni dalárda keszthelyi kirándulása regényesen folyt lo. — Aug.SJJ-án vasárnap elnöke lakásátél zászlóval vonult ki a vasúthoz, honnan, délután kétjrjrakor megindul*\' tank. — A vaautoni utazás, valamint a beko-C«i*áB Keazthelyro^ nagy ólénkíéggol tOrtén% daesára, hógy a folytonos esőzés megaavarta, mi a kirándulást annál Éimlékozuteasebbé teaaL -r-r A. kesathalyi dalárda a temetónéi-,E1 jónak\'-kel fogadta, megérkezésünket; innen ogytjaülve a kosztliolyí dalárda holyiaégébo montünk^liot dalárdánk (az Qttani elnlíkétfl] udvötöltetétt • erre Verltas Öyala dalárda tag tolmáosolta a kirándulás ezé íját, ezután iilalárdáakKíÜe&oy\' >Hymnus"-át énokléí Ennek vőgoztével nem gyórtUk eléggé elfogadni a kesatlielyiek:ritka flrfyeflnégót\'í midílu eluzállásolásra került á sor/ .egynet egynek^négy:öt kolyJijnJptt mit nem\' is miilaastánk ol mogkfíazunni,. toig tán mi is i viszony ózhatjuk, — Falragaszok már egynapv \'pal elébb hirdették ti táuczkoszorucskával ifit-"
.ffi^i&»iÖ^
kezdetét A, kaoixsai dalárda réazdrdl *tr>*V*H-rt tok^ .Jelige,Hs^M**kor" népdal, ,A jradáas bttópia**: «DojEBi«V^Béka Cantatá\' és .Bál
Izmiam fewyVÍél.ilii a kesztbolyiük részérfili .^Ölt>tn mtmduláBtél- „Jegenye fa tetajé-bon)*1 w-iíBordal^,A válás fájdalmai*\' ée a .LBBjrj^ Uymnm" \'t\\ eruttal megengedik tisz-telf olvasóim,\'hogy mogdicsérhesBem mindkél dalárda öaszevágó, szabatos olfiadáaát, mi csak gondos és szorgalmas tanulásnak lehet - eredménye, — A táncz 9 éra után vette kezdetét, mely a hely szűke, még inkább pedig a táncz-k&zCuség nagy száma miatt csak szarosán történhetett, míg nem tíz óra felé a harangok tűset jolontÓ kongásai megírtkiták azt} üt nam ; hagyhatom emlités éa dicséret nélkül a kanizsai [toHia-egyletegyiV ^a^^Urját B|tEdmundot, ki egy a lángok közé esett ácálogenyt, magát a legnagyobb vesEélynek- kitáv^-a.kjnsa..zUlál_ torkából kiragadott —«..Yi^ajn|nnk..ap^z meg-Bzuntéig fulftggeaztotett^affStoá^ég folyt mindaddig, mígnem eljött a váláb^érája, ütve az egyet; ekkor dalárdánk"njolag niegköazönve szíves fogadtatását, felültünk as óttmib(Uwkra és fájó anwel vettönk baosut azon helytftl, hol oly kedves és vendégszerető1 küzAnaéggel volt szerencsénk találkozhatni
Kívánjuk, hogy őket á mielőbb üdvüzölhea-sük körünkben.
E—i Gy-^B.-Galnmbak, ang. 25.
— Tekintetes szorkesztó ur I Mint becaea\' lapja legutóbbi aiAmahaB méltóztatott kfa&Im^ o no 18-án Galambokon Szabó Lajos r. kath. tanító ur felhiváaa folytán tanítói ártekeElet tartatott, a nm. icitTailTt»itági Tninimtt^r iltal \' az oriaággyulés asztalára letett népneveién 1 vényjavaalat megritalása érdekében. ,--".J
Aa értekezlet a legiiagT^bíi-aadb«fcryt le-j-axonban nem hagyhatom említés n«nkfll| hogy-aa ott jelen volt, a általam nagyon tisztelt r. kath, tanítói kar kozutt találkozott egy egyen, ki nem átaSotta kimondani, hogy ^da különben is dolga nem lett volna Galambokon, nem jött volna el," azt adván okul, hogy as ^sperts ur nam volt a megbivó lavál alá irvaw: . \'..
Uram, uram 1 tsjaiió nnűnl Háto>mágmost sem vetkőzte le a kiikoruság nytigét~hogy *ast hiszi, muzennt esperesi \'meghívás nélktu nekünk még saját ügyünkben sem leltet értekezni? — Bizonyára nem sokat, foglalkozik ön a lapokkal, mert különben:olvasta volna, hogy, a tárgyban más helyeken is tartatott már nem egy ór-^. tekaalet, éa pedig esperesi. megolvas natk&L 1 a minek helyti sincs ltt,-mert llfean /vsJl«í»ki|P\'\'~ lOnbaég nélkfl] tArtat^ azértetóét\'Vagy^ ^ Ián finnek ez ia bajjl J\'!-mc::,? ¦,<[ <,
Egyébiránt ngyebná^te^hi^ jav^ra.óva-kndjék az ilyen ki fakadáaokAóL-, melyekkel ¦&. tanítói teatületBt -sárti^ tobR^b ii&iz«Vki-máletból nem teszek — hasonlé esetben megnevezem ÖUt ¦¦ « \'-J^.I-í-.-!. ,11*--,.;,,! »
— Deák Ferencz hazánk, bfilcas -M megyénk nagy szlflott fia e hÓ 25-én dáTbein1 Bze-rencsésen megérkezett. Elasé \' gyengélkedni látszott i^ntii • . f JÍ^Oi :u ¦
— A baroe-kailf&sait: yuulstdaumn\'-cs* ámBgállitásokat már e hó \\b4as Ettegktedték. A sxeiuólynxillitás s*ep> l-jániáp életbe \'
— Tapolozin 70 ház éV.&O inalbikápi égett- le. A 10—15 ezer /armtnyi ^irveatatt te-
-Tapolczán 7bházés&5 mBllékapnlat\' getr le. A 10—15 ezer fórlntayi!-filv6flsaif \' tákiKk igen c«]Eély\'rém>v«l<1iíBtoutn.,\'í
-r-Egy séta.\' As^smberBit:K«ádpmA^)]iai Knnifaén sétáni.\'.ittdaljik^^lugs/ii\'^anlfii ItáUL anayi anyagot, iaeljhU,iig^{halfj samla Jkiks-t ritheiö lenne.-JSddig aabea"a,^Hrájaaíáujbáíi voltom, é> hogy Taeg^öiMAem\'mOTnyiré-üti\' Hitetett: azonnaltapMit^lbgígÉoawaaWáaii.-Chndold c^el/iAátBlhiaoImraíkdífc\'aathit megyek 4brindo» kSptakkí^jgj^jtco oadt.egr, lipöónél vesaeia nn^imjt .i«ra.,me^ ep«.aa. onzagut közepón olvüuutó jirdára\'veset^t: —\' ttnakodmk^tómSSb^\'vi&tí^ nora megyek, mert Wlbk bölgr 8Kihbl|l j etiajMtte .rttmi paaifeMtjihdgy^l vagy jobbéi dm^ayi gftejamii herkdpátar/aem.|ii^aUj zöeg.^ .zoaj_ egy ryÖnyörumí jtíMEVeJMsedeti \'tt&fel tárja ki vmi^SsSa^A.^ aTnatá^anV orgOjliogy bauWttegj^\'^VjepoBiilajéll ná a ldkMi\'MépWnotl; bz*4tmásrsfagn>á>t>: n»»*É^«ttltiyÍ^váj^6fc»^zW töleg (aSwksor, ksttj«úö gagM^.lfáwlifU.
mimdk\'alofim\'^r^itwSrW^jmitíiiS^S ¦ tár áratztá alkony SÜUt, míltíljlt%KÖff timáí ¦ JnUbb_éroAwi«tt^kabt»rJözilBtá° koQa>)diV nom ¦ jebbuboalti fjígaMWWtsjgggröJa^fl ligetes. l<^teutoto,adw,;nlWt«jiafaay>T;
itt múáiiek —¦buimimam^^
-tak-l^aml* be\'i^\'Willdtó, bS aeüiaVara rendkívüli iiagylalktlug,\' hóg^egy1 ily tattal }iarajligatot Vilgy miakepén pyoniíjrdöc^íát min.-dtia layigi h*^ou ui\'lkijl cug0d:a>váro% tsatl.biaOttnaay,.-azeadáJtotalr^\' )t aág 1 hitt ha a holdvilág, egyiaar. lülL^ —g. pagy\'ttjtogaW\'tejtQletot vagy1 >&bm OBiadv*
íjfjfjBtriiUÜ -\\^Mi^timiTfil ak átkozott dk oii J^Sm^ktm^^i^ * .vela T*fi*L
poktokrn11 röpül sxeati légbo wjaj.i —1
ffeLmn* megvan * baj, aa árok fenato gyunyttr-
rDy«ttu fWtaxtremnm: * gondolat tolakodtak
inessasfa
ltatft a jardanaaV «dy oasként tortll o porsivn-takta», aVigy\'iiiagklielos nagy phizikai nkada-lyakon lwrea»*ulliatolva hazaawnék,bBszeBzodum mr^feysiér,\'nogy mit miDuant lattani, é* kistilt, hogy van WzOny Kaniiaan wlossalii) léiwsozot boDTevft«fe-i iTDtoife. ondalitó bajliget, uióval elég van tévo aanakalatin kuznionddannk ih: y^óotaa d&lectat (amint<« twrukat irom oblako-m^y kftraagtfll agy aaibflrt^-Tegzak éazro, ki a ntaanibb ftaaallaKai bamulaUw ugybuzgalom-maT ktukoaja kL) Hja, ngy van &a ember a fol-ddn* \' éa sat tarvosirnu, hogy o banyagaagu t bozzi illOett inegtamadotn, «a aa Isten ugy végezte, bogy megd^flaérjem, aunal jobb, murt kcttfla raurnalistieai kotetó»égttt Ujljeaitettom.
t r . W. Gy.
Somogy-megyei hirek.
T^^s^ntlg"y.\'lApnnk\'\'Binlt asámábél hely ssttko miatt kimaradván, itt hozzuk K o c r i-oovanky Jnsz\'tin Bzinigaxgatd jelentését, mélyben érteshi a t ca. küavnséget, miszerint Kaposvárott keresztül Trtazélag néhány vendég-elöadást tartand kövtUkezo sorban: elsöelöadls ang. 89. nSwíp Helena" operetté. „ Uj Jcruná-lemB uj színmű. nMfikkai Daaa vagy a Hárem titkai" nj operetté, ,,Enjanápatwiu alkalmi bohózat. ,,JNel¦zetesak,\' vagy \'.Egy kaland a car-in>rdít«i aattsek aar^ „Geral-
steini nagy. norejegnö1\'" nj operetté. .Költő Zrínyi^ nj tráiina. „Bo»y bcasorkány" uj operetté: „Üldftaött honvéd\' eredeti uj dráma. „Üldözött oserepar^ t"bohózaL „Egy nő vétke* dráma. .Egy férj vétke" boWaat „Dunanan apó éa fia utazása" operetté. .Sawelujea kantor*-.; aj Operetta. „Utolsó midé" nagyszerű uj jeUem-raJK* végre aaiaro fog kerülni .ördög pilubÜ3 vítágbirii UtrA-nypaaig. A bérlőt — 10 előadásra — kezdetet veszi szept 1-én. Bérletdij: glu-w^n faWrfnüIré. fi frt, Zárthely 6 frt. Ajánljuk a nagyérdemű\'helybeli éa vidéki k&-zGDflég meÍ«o pártfogásába.
— Kxb 1 á i. Unit napákban \'négy fegyveres rabié, (egyik aebesült) alkalmasint Juhász bandája .rontott,b« 4 visvári vendéglőbe, b az. ott títkeao.;nfter;\'Taáati mérnök éa egy vállalkozótól 300 frtoVetralwltAk. A vasati mérnökök revol-
erekkel toU»X.*%toT*>i káx, hogya g?*^-^, ek eDen fel «iáa> aamnAlták. - \' \'il -,
sek
IWelttncLvw pialogö vi-
lága éa Karttmeriohar rneglohet^B a5ra mellett jól •t~-r-qY rftT(Pí\'\',Wnt A« ayjr.antru varosban néha egy tortenotecske íb villanyoz fel beDDUn-kat, mely\' mint a délibáb, iámét foledéktwy-•egba megy áL Tanalóink rovolatiét csináltak; a káderek ^niáftftk jh^^rodva, de Krij.pcl nr frglataa 9,nuToaito italai a csendet ismét
I^^lfip^^Ü^So^Jron vániaanák bnmkesége aa agTneresett Knö^el-TJiunn\'ryonja a figyelr. met jknlnnlkien T^gt*^ t-\'.^*™*: - nr, -\\hn>* Ütni, hogy Bt apa^tlc\' gyernJeke1 pipafuBt mellett mint kBlnná»j* a régiaéeet 1 haBonló a föl; mázsa* ufi Mkltnav me>ynók hátáá 6 ;cádnege üti* nwd^\'kanT^ Mnlt
jiapnkbw^sxájnllnzAjra járt a hlr, -hogy egy liapr^y^táfcnr a régisétmak végot vatnl Krán-winkel mMj^ra\'iwiito bonoünkotokiváncaiíiig ¦ mi történt? Kapitány ur 50 font\' lőport ásatott három holyre élT villanygéppal meggyujtá, éa akkor mi történt? lípon az, mi az egykori *«a-kácanéval, ki tortát kívánt kds-ritoiu,« a Knödl- ¦ Tbuxm-mofXrlygaaára pUmtlaoho Tftlktm lett bolölo. Bizony, bizony a czundnadel Gotrehr "bont nálunk lott föltalálva. Hogy a városTtüze-pdn ismét egy Ily műtéten jolun ne lolitssék, —. miután fejem még az „Ankor"-nál biztositva níncti — ölazüktem. Utnm Esztorházára\'vitt; jókor jövék oda.\' egy kis vadaazatra hivattam meg, moly azonban olyan volt, hogy eszembo juttatá az egyszeri embert, ki sötétben azt monda a tolvajnak; nekareas ott éjjel, ahol én nappal, sím találok Bamniit. Este jé társaságban elfáradva visszatértem, a bámulám: & Ecxitlontiiba német Thalia papjai érkeztek, ós-bogy- hirdették olÖFidáflaiktft 1 Ej, ha Bonz&chtur barátom hallhatta volna, niiui udnám egy ¦— ga-rasért. Á prímadonna egy nagy dobot vert, a direktor fajta a trombitát, s iszonyú diaharmo-nia közt hirdettidk: ma tess oloadva „Romeo ée Jalia" a legújabb világhirU darab; fel valék-tar-téztetva, sajnálom, hogy nem láthatám Shakespeare most irt darabját.
E Kesidentiátdl nea. mossza fok&xik B. falu, hol a katn. inkoMiai teteje dűlőfélben levén, a szánalomig nyomorult kinéxésQ, s javitáaira egy batka sem fordittatik, mig a pápa fillérek sza-poritáaára 36 frt kuldetert eL
TELEMAQUE.
— Gróf Széchenyi Gyula, Sojjronmegye főispáni helytartéjaaz országos honvédalap javára 500 Irtot adományozott; továbbá Sopponmegye területén houvéasegélyan czélra gyűjtött 1623 ft. 95 krnyi ötisz&g Ya*& a megyebaÜ Juiavédek közt kiatwtatvan," V,-a, azaz ÍOSí\'ft kr pedig az országos honvédalap javára küldetni rendeltetvén, a fennjelőlt két összeg, Öasaesen 1582 frt &i*/a kr. nevezett megye bizottmánya által megkeld bevételezés végett feltárj eaz-tetott. •
v;*-A»t.ü 1 u k k ü ny v i írnoki stwmélyaetnuk eddigi 350 frt évi fizetéso 400 írtra emeltetett.
yPost;tantam sitiin.\'\' . - r............
"•Hörcsög Lichtoufcán/tábornok tartott ina szemlét a helyőrség lelett, Tmely a pályaíjd-varnál_várta.ílt, — a twztelskolÍ_rOvjd értékes-.
I*t után a vonattal tova robogott, \'¦<.....
.i * Kémet színészit. HallTÍg német BtintárBulata mulattatja városunk rk&Uikaagét, — a társulat tagjai kevés kivétellel a művészet azinvonolára emelkedtek, — s áfalán mind kor-¦zoril darabjai, mind púdig a tagok megkedvel-, tették magukat, ..... .
¦ , — litis eladás^ CsaUdtagok Ogyo rwdoséío vóffttt Nagy-K»nl«áa 9gj Já Lilyan lerff his 8fÖk-i*an etaOntik. Értika 5000, eri jOTüdelma 600 ft.
— I SÓ ront mÜUertéssknreatettkksJBabOBS
arodftlmAlcba. e, folta tel ok alflnjBjek.
— ÜfíyBH r»BAnuEl bereftatnnk fslara, nrnul-ffokiiDi. — A* ftjioJkoiák koJtosö faltitolsk mellett JJlamiaf ajfifhfltaek- ¦
— Egy fiatal lednykn, ki minden febírnomfl Tarrubaa j&tUj, ajánlkosik fal ara !6 ari cíalidofehui. BCTebbea WajAiti Játaef nagj-kaniaaai eliS toilakoíí h kBiTBÜtG IDléietóben.
Egy nemzet kakukja^
- Történeti botaély as avar korból. — trulTa^dor Fmaet
yas-megyei hirek.
* Se\'rtvéí-dög. Városunk vidékén oly igen elhnrapódjsott n eertvés-dög, hogy néhány hét óta annak saama 800-at meghaladta, —_ most azonban a forró napok elmultával az is alább hagyott.
: J* Öng y ilk oas ág. Szórnom példája az életuntságnak nálunk hunét mutatkozott, egy élte .delében lévő ^kézműves — nem, tudni mi okból \'v köte^áltÖ Tetett védett fiaténak^ ¦
*\'Köretvá~Iníítási mözg-álmak. ^Az-órsagi választóikerül et képviselője; Hollán Ernci ar pár nap óta falaink közt van, — ma utazott el Füxesrea. grófi esaládhoo, hol válaas-:tóinak nagy réaze Tárni fogja, — közvetlen ko- -aija ntán két hossza "szekér," becsUleteséu nieg ~ rakva czigánynyal baktatott
^ Tagoaitott községeink telekkönyvi kwBBitül.Tezetésa: gyorsan halad, — Nagy Szellős, GyamJ, Puczincz, Norsincz, Acsád és Német-Gencs már egészen befejeztetett; Ispánk, Fflls5-Pftty( Napy-Némét, Szt.-MlhAly,; és Do-rasföld pedig most vétettek foganatba.
* Mar i o s Imre. nr telekkönyvi fogalmazónak kinevezését illetőleg közlőtt azon kitétel hogy .ideiglanöi" .Hílyette^41 kiigasáttatik.
°l\'iacznnk olyannyira ol van árasztva a dinnyék mindenféle fajávaL hogy a- Isguzebb: példányokat 20 krért megvehetni, — a közön-ségesek általában 10 krért árai tatnak; ellenben panaszkodunk, hogy a tűzifa ára még moatsem olcsóbb S frtnáL
— Sa. A. Kuiíholj. A. két n to lad csiiast m i-loditor la portára tettük. Becses kSlderafajadárt fogadd kOsi uno tünket
.Viga» a tanttákra0 nem kotBlhetS. .- B. K. KnnJientffiiklóf. Boctá&at, réaxtst hel/-caSkc, téaiLat polltlkAi j<irtisÍD«teU miatt caak mec-rOTiditTo hDiksttnk. A ,D*riz*fen*k* 8 it 9-Li. alias it már expedU!tátott.
— H tí. LengyeltiiÜ. Amint a betek riLuitiflirn niíTe h-atiroíott Tilaasodat Tettük, a mS aaoauol aajto alj kerti. """""
— K- Or. öiinti. Lapmk mai aaaraini «IkAHtt, majd tío-Jo-rvte. ÜJ\'OiWak.
— Saahadkira. A kfiLJy^nyt kOnftMlUl rattok ; a mjifáulerélrs pedl^ B. or tog tAInapolni.
— V. L. Bopron. E^resotaagot postára adtnek, tflljcíitae héréaUnkeb
\' — Völg7in*k. Ébredj föl Almaidból I roiskáp el-da dőlj nk a rigi dall : .iatoa iitíU, Qroa már a láda fial" — ^
— 8e. Pícb. Ziziaii nem tftljealUiatjQk.
~ — Ti- E. 8. Pest EBssrdekfl kflldeaíiiyit mielSbb hOBSniiju!:.
t&rcza.
Kenek alatt...
KarUk alatt íoif a pst&k, Partjin raxnÁtr Tiritasak, " BónAl kOaOtt lUlotaaiil, — Bajb, ba te nem • óhaj to anil 1 í
HS aokaJi^^urnBBi kelos OjOniro kwtfta megflmotra,
PA *«!»«(íhfin-ha Q«m »d1qq.--
Hajh, ka aaabadoo dabofno 1 T
Hogyha Tolnál tíUk, boldog, Kern nyomnának ngT S gondok; Eóiaik kfliti liliomtiil, — Hejh, ba feldm bajUdosnil I T
Kap*? garbón ringatnálak, • . O/onCTbarmattal Itáliaiak, Almád hoinim taíp mtsikkel, —
Hojb, lágy dalra obradníl fel I —
Pillí, pille I ~ tatul bár VÜtm, ,
Folkarasora aa erdSbea,— ,., . Bírcaen, lankia, alkon, kaimon, — De ja, n&cr bádsrt wámafr a%oa t^.,: ^ :
\' ff^jt**áa) - ^ ¦¦¦---- -¦ -
Mellette alig SO éves ifjú igyakazik Iwpasz-r kodva megülni lovát,: mely" a faradtaágtól morUltan IrnkdádaoivB. haladt aa egyanetlan1 ufaiu. Hosszú, axfike fttrtök környezek gyermo-íí kies árosát, üasta, kék tzemetbenagg6dó?élelesn\'; csillogott, ajkainak koronkinti iwűkfitéiaB, idon-kinti CBnklá&azortl sokogása a mély fohásai fájdalmat tüntetnek fel.
— No sirj Grjmoald! — förmed reá as Bregi mintegy övvel akarva visszanyomni azun a6-hány kQnylit, mely pilláin rezgett —• mondóin.: no sirj, megszaatél gyermek lunn^ núdön sor-^ sod a világba taazitva önmagádra\' utalt.
— Gyenge,gyenge vagy még — téré hónai\' durraögvo, inidCn látta, liogy szavai éped ttlleo-kezút idéznek clA — igy: van ex minden gyor-í meknéL De nem Grimoaldl neked eroanekkaU^ leuuod; vaddá teszlek mint a sivatag, tigrisét,: óvatossá mint a kígyót 1--Ah — ahl mondom már ne sirj,--hisz anyádat mégyaa;. -
látugatoi, ha — ha — ha! anyádat; látogatóba mész, miért siraz 1 Kem nallod, neked erősnek kell lenned, vagy tan már viasza ijedlél ütőéitől, nem vágysz látni anyádat? Ugy, ugy, caak sirj, öntse ki fájdalmát gyenge kebled; sírj az-tán átkozd el sorsodat, — sirj a boazukl uuig anyádat —¦ mormogta fogai között.
Kis idö muJva leszállt, kantárját az ifjú kezeibe adva gyors léptekkel tQnt el a tekerve- < nyes utoa.
ilidőn visszatért, arozán nem ült már azon bamba kifejezés.Saemai vad aúkrákat loveltek,\' arczizmai kifuszultok, ajkai mereven szorol-tak össze.
— Jöjj, jöjj 1 — kiáltott az ifjúra kirántva . kezéből a kantárszárat
— Szállj le Grímoald f — azólt hozzá lese- v gltve fit lováról; midón a halpm tetejére értek.;
Grimoald kesébe rojté arczáL
Elötto a -foldao anyja fekadt-^gy-kSpsaynyal^ betakarva, néhány lépésnyire verea karó emel- ~ kedett
Az agg kitakarta a holt fűjét, néhány másod- -perczig meredten bámult vonásaira, azután;, megragadva az ifjat, fuldokló zokogással bo-rult le.
Grimoald mellé térdelt, remegő kezet melle- \'¦; s homlokára, azoritá.
A gy érinek, kintját zokogva tevé, nem airt többé, a könyek megmerevültek Bzcmóben, kebléből nem fohász • BÚ-ás, hanem egy uj, isme-1 retten érzés emelkedett ki: a megtorlás, - - •
Előtte anyja feküdt, ki raég néhány nappal" előbb oTy meíegen ssoritá keblére •~~Bumhikta a " büaakfl kngnoard királyné, kat oéhiny nap előtt az áraié avar cbán szerei mi ölelések helyett ki* nos halállal végzett kL
KemanyjátUttamagaelfittjakebléből fel toluló: uj érzelem, szép fiatal alakot állított elébe — délcaeg paripán, szélben nazo mentével, leomló: fürtökkel korüUoTagoIva FViault, Bxórsletnro gyújtva anyját; majd oa ég& viroat, a gyilkold: tfimegot, Tnegfémflh iafefeaagoti a legyHfcoltak ezrtilt; majd a fékvesztett- caapatnt, jnaly nj» jongra hnrcxoU- anyját" feinos halálra. - Egy boscukiáltás készült kitörni kebléből, kezét gfitv csósen azoritá Ökölbe.
(Fejit kÖTj \' v
t* X< H T I-H I L3. L«T O \'3aC
amz> t&. \'A^sabaa-BiSér raanalbaii..\'"—Camia» aa árpa többi gabnanafli ¦ a kfliffildnck nam inn Utaaib «oa^H*Al»>lJük-Ua«4^k. at^bir —- ^tsWsJBnlirir s\'Iffwtfnarrir\'Hr]-*,
folyOT^r^illliaiiCisl\'a11\' \' allVtJ- « aaíuitajáiiyok i.i.mulij^rM» waJnllHisI InianttniVj n rígi átak
K0*%OuSkA «bai attJrakTiMa e»St idSoamtgea IriAOfiMklki asáka^tárrmk;a kívánat maradt fenni, bosr a J8v8 aaaaBsnJavssxtol fa kedvaeíT fagyon a*;
^ISaWaW^kWs\'fa lilBriHik fleak, eawnji
uh hwmtik rateia» végett.
L/^IíÁor-S^pFIBBArl/\'aiiru^ " AlU-«aistrial marinként TjMMfji A*af aft--Ba. iwioa.8. frt, 8.frt 80 kr.
84 -;TaTfli^^Wo*\'kri -arJ; re1 n*?f*c tit^\'f lijMt.
ÍPSftfl^MTTri-íK) k>. 7n^80fat, 3 ft ao-ltr. rptMifáiavtk;70—Tl fat fcfr. aö^ kr.i 71^-79 fab »frU^|ff^AxiH»:a&a}n>1i«a, 66-66 fta. * fr, \'AJ kt; •T^Jm.M.iH. 60 kr.KnkorLoaa í frt BO ktH 8 Mj«lir;»pkarioiaoli..ío.iöqnaaUe)-a Ot 80 kr. iab. fas; 1 frt r>0 kr. 4T-M rn*.
1 frt 60 kr.\'- /P\'0%saHÉÜ\'a -«8^118 fna. 2 frt. 40 kr. \'-«8-tt-ttfltlliii m.l«.\'%ÍM«lr\'feu«r a frt ?0 kr. r«ssa1jt~ tarks^:^:tt>^&anbd .Isffrsada\' 18 fotíot 13 arajcfir.
Liattsk; ma-. Kf rálylli.tO. aa, 12 frt 7ö kr. Lta*Hí»t mat L n.Vl8 frtZ» kr. Lingliait Df f. \'sa4B».IJ1-nt &7!kr; íipinloliaat 3. •¦«¦>> 1^8»,««: \'«s • üt Itlin f#f BíamlO frt 36 kr.
Kenj-ir) t • it 5 aa. 9 frt. 25 kr.. Kaaysrllsst
8< ss> -10 fit— kr. Keny.-I.m. 7 st. 7 írt 25 kr. Keny-\'L ni^&ag. 6 frt. — kr. RoaiUag man. ¦I. asini 7,frt. 35 kr. - H ? a ¦ Iá ag ^ naiuájs 2. ősim öfrt, 75-W Knkorleinllast msa, 4 frt. tó kr.
MlafllBli. liéa nixaija — fri ~ itt. Visas m. 11S frt. — -kr; rajryfryá nyere m. 16—20 frt w kr. J^ngygyá axáraa m. 18—S3 frt — kK^Oyapjá\'finom Hő—111 frt. — kr. Gyapjú határCrvldókl, m. — &L — kr. Fíhír rongy m. 8 frt. SO kr. Tarka rougj m. 4 frtiÖO kr.\'-\'SsalmS\' m.— frt^ÖO^k.1 Bsáaft ».1 l-;frt 60 kr. Egy kite aanp 13 kr, Bnrgonya merŰje 1 frt. fjO kr HaxkabBr uaraa, nub6a máaaija 60—65 frt. Markabír aaáraa, kDanyd mistája B&—70 frt. Borjn-b8r fejjel. 100 100-.105 frt Boijubdr fojnilkttl mti.\' 110—1x5 fr. BirksbSr 100-a — frt.,— kr.
Barak i VidÉkuokbeU : ijbor 1867-dIkt, fehér .vagy ¦collier akoja 2—4 fr. Vidikllnkbeli 4-bor 1Ö60—6fr-beli febír vagy ackUler ak. 0—13 frt. — kr. Baiaton-mcHÉki l&87-boH febárak. 4-6 f.t&Okr. 1864— 66-beU\'anbj-v; aeklt.ski 10-15frt — kr. Somlai 1863—Mi bell akója: 10—15 frt. —kr. lBG7-riBU 6—7.frti — kr. Badaewajr 186J1—66-ball ak li frt. lB67-beIÍ akdja fi—6 fr— kr. Villanyi i* Baokaairdl Akete, 1867-dlki áktíja B—6 frt. — kr.
^ Salrftat (per grad) íokonklnt — lit 23 kT. Ball^ftá-ílaka\' hordárai 90 foka 33 fri. - kr. TOrkOlypiUnkn Aorddval 80 foka 18 frt — kr. ; ^
MBataazI árak: Uarbabna fon^js S3 kr. SartAíbna fontja í« far. Rsalona fut. 44 kr. Hnrjnkua fnL $l;J^r. Jdhkna fct U kr.ZalrnftW fnt.iÖkr.AaataH olajfontjft 4i kr, LanmaeolaJ fut. 20 kr;. a«pcaeoW"^k-S7rltr, Pttr»l«am fntj aa kr. Caukorflnontnt). 40 kr-, btájri. /M.r80.kT..Konyhaaá fntj. 7 kr. Alaxhjuóunk fonlja "4 kr; r\'agyyajryertyB fnt 16 kr. Szappan fnL-84 kr.
Bisskása ltcaéje 15 kr. KslaaXas4 ltosj- 9 kr.. Hajdina ttcaj. 9 kr. Fehérbab (paaznj) ltcBáhkJat 6 kr. Tarkabab (paaanj) Ites], B kr. - árpadara footj >14 kr. Bondritoa. 13 kr. Lnd, eorioy 1 frt, 1 fr.lö—23 kr. Lad hiaott 2 frt, 3. 80 kr. Kassa párja I *t 40 kr. Pcdka\'párja W frt. — kr, TyAk-taji* ft darab jO kr. Bertit 1 ináatás SS frt :Bert^*8raAaana — \\áfl fal crjtorfteséJB 10 kr. Ó-bor Ites. — 16 kr. Baürapal. Unka llcaj. 60 kr. Kanlaaal aBr ttcaj. 10 kr. Pesti lOr itesj, 14 kr. Keményfa Bls aaáratt Q frt. <— kr. Kycnfa Bk7 írt. Fa-Mén méruje 80 kr^Egy pár eairke —,-BO-kr. Egy kis malaca edltsek — ;fr — ki.
Sspras, ang, 1T. A legjobb nunSaéra baaa & ft Boaa 8 a Árpa 8 ft 10 kr. Zab 1 n 75 kr. Kukoricás S ft 90 kr. i i : j,\' i J. j i. 1
~-2<ata\\ Aug. 16 éa 17-én váaárD&k.-volt A anai-Tatmarhikat, Crtkct, aextíaeket éa lovukat !6 érért eladták. A gsbnair nom valtoaott Bnaa kOble B frt 60 kr. Árpa S frt 60 kr. Enkarlas 4 frt Bab 9 frt 80 kr. ¦\' r : ¦ ¦-. ; • , . -^k;^ ;
Vasati naponklnti menetrend;
Indul\'K.-KanlMirol Bsdn felé A, n. 1 óra 39 poros. a , » ¦ \' tstvo 8 drakor.
f,, , , Béna B reggel 7 dra Ift parca. , , fl . d. n. 8 ír» Só"; .
. : , - Trteat » t-«u Itám » ,~
\' \'» , . mI*«? iára Itt
érk,\' H..tCaninira. BndafolOl roggul 8 3ro\'fl^ v ¦¦¦ _¦ ¦¦ ¦ ¦„¦. . u. A. «.\'.\'l\'ára «0 BV| B * Bécs- „:. áé|benl2 éra 81 B
.. \'.. , . ..p a tatraj 7:éra 28 :-a¦¦... , Trloat\'. n««r&i»fa9S . , : . • > 4élbwl3 éra »1 ,
Becsi pénsApfolyamiang. ÜQTt
6B/o«*o*Afiqoe»)58*\'*6í &\'/• nemz. k&lao&n Q&3Q ; álh^abnifco^aön.a*.-- ; bank>
réasvények^r^i utnlinteseti réazrények:214, 80; London 111.40; esüűtágío tl2^5; irttny darabja 5.41 kr.
i - ¦ >39a^ia\'-áikaiLí«aaW. l-H
tir ~ MZSSRci
Kalh. Et. Ai irnűmu u ._ IaUcXW—S9 T
I» % 8 A 6 TMOlUl UitfS r KM ClltSrtBb: BUA». J-t B^»»ni.Ml. , Unii, ÍM ¦ limi. II -Builis M. -\'-T»*.ria .T**P»~\' D D lUu lulls .
fdeMa-rantesiti; VrakOhi Hoatf.
Segédszerfeiaztó : BattfO L&Jas.
-
T
--ésiufi^iwQ}f^ett tárgyak méglepő olcsó árárti mg bjöSKoL
fttelagujáhb gyakorlati fényttafal CTtaÁokrial orj¦ aajpnaáffl íalaenták1 találhatá mloS Bteabaa) káaonlá nem iétoeHíj gondolkodva* _ *~utl —7bpgy Wkéljatáa^iaaéftyfajajkaim ajoa ajándékot naracaak kOlgfak fa urak: dormág miödoa kord fa illára gyermekek aaátsál
nái ntán Ingben át bérmentve megkulíletiki nagyon ríínytli tonátavld6aitie.laaa*aii. cntuir, hanem minden a rakta»an.lém0 otflck ponté* megneToifae {f UUBt*tL-i
• * t>
¦ffir^t«er*trTü> pnaánrti.
páca etflega* .Vtldldea* aaeUatt tOrtánlk.
Utfabbgyfrtraányu különféle udltEtek Eűvcnata.\'
. in.
90 kr.
. 80 ,
...... \'fcwaiT
_ qyoÁalárivai \\~ ¦ ¦riaabJ^ad ftöomftbár . T*5kti \'vF. -laga^Milicfc. «I t>; ; ,* mviaVjfiMtttt . Tfi w #^.4i<i1fNUiiAh«r,l:\'. a. »«i «a aoaml v*nala»t« ^bLíi4kT^f«kerr« #( -, . erti . . SO j- \'-i> ~ » wls»nai. 85
%.*\'m fltHúivtjánbonták h ^JHnULfc4-adi*barr* . "» ~ » eríapaplr.
aVrrin\'i nr-~*tKt" aaán papírra 40 pveato**tíákra40kr. . , .
eit&V fariymaift papíron; logflao-
•nyaallyea berónom. faktA« nyomae-spai, - ., . . . , . . TOkr. Urr*pHr.JagSíu arany nyom. 90 kr. BladwaBtaÜtaaí aorta 10 fcr.tflbfa. \' ¦»* KátoyaMjegynk, legno, ncurol b«mny4toa*iri,ugajabb namfibV-kksL-ok^bb mlat mbrieafltt. aa; fákC kejtgafenja papír, 60 kn
Ssagtalaa vlamenlna ágybavalók, na-- gyón- ajánlhatok viletSav gyermekek/betegek Aí gyetmekaaasoDy
katáng, rfetoU 19 legjobb fajban -l.^V- \'-w ili, _ TÓ kr. t»eewo»-aa^ rfatoll agy doboabaa, \'>W fajban..., .... . 80 k>. ahtmiaian toll, bUtoiltr» raandaeUea , .\'. . . BOkr. -Vattai feráfi J4 atafiMira ..
lOUSokaáOkr. faallaSayel -j . I015 3O8ftkr.
\'mW irattal 4b kátbetűVet, Sjkw nVáSct 50 kr. aWaáárt SQkr. Jpalaa, tgiea aevak .iglaria eri mlfrtiaih. Dombornyoíaá prfaek nárrol együtt
legfinomabb a ft 40 kr. •n^yaajTtPtaavslgtla) badegaaakráqy-{1Mnk.fbttákáB,BCMtteU 60. 660. anLfftfanb\\maK* magát noirfiúa " aár/ng.tÖUtopigU) a gép vgycntl MdvMltá*Mlen«r 1« nro matat ki> aatt. AMw liuUtiA kiTttalok fa Inéik «rimira 1 ah Itrgfln. VáeBr\' <AUkr71taf)kr. ^iikbiaaathaEü, vieta*; «fiati»; .mv^-ilátottCktatlitt\' jjmá>",lQ,M íblvtnaM katitpWai mríbít*^ieM«ík^ianJrfri^ kanál»l|«taéáe vUta» ft,\'tpáv ¦ — - \' ttaftlft.. ).;¦ «C.*n^0krí * -, ™,«w«r.til6ft60,« treo. l#5la«tlrlr%Ia^aYfEjflfl. > i — Bfctlfr rlnrfirfatiiakrcfel arárv gTartatany nla á* formánu\'
tfik tokútetcBón aa
Nagy raktár a^msk- e& tana»}it6-
Bltwk, dbja 51015 SÓ 30 krtól 3 fUff. KBlÖ-Uéle áltatok 610*0 , 1 . JátAiincrak dobotokban 10 2080
Ukrtál.......\'iítif.
illatokt termáaet esvrlnl olkiiiibre ¦\' G0krtál. . . T—Üftig.
BsTábjatáktánrjnk ovwrálflváiMi-
tákban 10 krtál . . . . áfUg. TátaaijatákQkaUöOkrtál .2 r As inaarttM roalatta Játáaok en tnl-
nimtaro 1 <lb A0 60 6080 kr.120.
Laterna magica, a» ngynovaurtt ra-riailáinpa,^ UgkelIemeHbb mu-Ut*ági^aká*Or«gtikexáinára, láb 13 káp. 6S 86 kr t W, 2 5 » 6 ftiff.
KSarnrfomiiik Ukelu betűkkel 6» tsarakkel, megnDtt (rjvnoekBko ok 8akrl90,l80IS50,>4á fUg>
Angol saeranasaladak, télre minden aktában atfiki^nlt •tcrekki\'t; 1 láda 160, S,9 50, 4 fti\'lkiivi^ gyenaekikSa SQ40 » krl ft.
M^rtrnátááMknál játákokn kLrttík a\'greraBk korit fa a darab értékét megnevesat atalr után a Ugalkal-matoiabb vilaeztatik taf ntán n vá-Ttwt4*r roppant nagy. KUSnCil* jeUktargjak aoboaokbaa
. amáa í^yálaaaláVban fi- fa lánr-
—gTarmakík Márnára, darabonkint 10 20 40 BOkr, 12WL.
BiflUUk Talídl tajtékbál boroi-tj-ánkSv*! tokba, alobbo rali, a tSltfaisám sierlnt kalBnbDB!J oeá-rak fa plpákkal.taeaat^mkanáe, ¦BivarkfaalaBkpapiroa ¦ uvábda-: bánviáslkáaaalftttOl, darabja 8 4
• Bírt. .....
Beírom nyábrávalák urak Márnán darabja fűkato vagy ulsaiaU lö 35 ?5 GO kr. DIratos aflljoawsaardook 80 kr, I ft,
lftöOkr. . Legjobb nadrágtartók tartán fa «19-ojfjs, párja asp>l caárnából 45 BO, 80kx.selyefabSl BO kr,! ft 20,\'t ítoOkr.
Palkónak.
Egy népen ellátott enveloppe kataa* íálo fánvoifal papírok fa borítékokkal talvn dbja »6 86 60 60 80 kT.lftt ~.,
Egy irdtarcaa eUátaa tielk&l 80 kr, 1 trt, 1 ft &0, 2 ft, MtÖetaa frá ner-Hámokkal 2 3 4 ft.
\'^ilti\'^\'^^^\':WBatriai bizományi fldeti
1 fodorila fétft U 5» sb 80 kr. 1 a8r<( ffattaoS* 80 kr. 1 nyrieerfaO 95 30 88 kr.\' 1 tartéffatl 90 40 50 kr. Iaeebffaai0168o-kr. laMWfaB kofára! Ifi S5 40kx,l fejkefo 30 «0&0kr. 1 Crtig. 1 rohakere 50 60 80 kr. 1 ftig 1 Isgflaomebb (ofkefm 10» 8085 kr, kOrOmkofák 26 80 48 kr.
tegjohb attivi tollká«ik, dbja 38 86
4ll6080ar.lft,lft30kT. Bssyee mM&mHmaatok kanDcs-
eaa) T.awálkfll, 4t>ja90 3040 60 kr. Legojabír páastárcsák 20 40 60 80
íkr.l&t.lftHt.Sft. _Tl>^QcWaxrkT;lft,t ft 60,2 fl ft. Validi t^táravar pipákfa uutík , tognabb fogUlfa fa legfinomabb
faragfadkiaiVíkT, lft, J ft60,93 i\'-MÍB*\'1 : .
«rivartáakak804080 kr, 1 A, 1 ft 50 Nyakláncaok 80 kr, 2 ft. 1 ft 60. ^ ^ \' I OombaatiDt arak axáataraSO 40 50
TakSati^allá^oBdobányoaásiká- j v. 60 kx.
Fétrybéal aaisnori vaiogatatbaa, aajiigTart-
mirjy.
1 db 26 kepr* 85 50 80 kr 1 trt egy db 26 képta lftgflnomaobfflo 1 ft
1 ft 60, 8 3 ft. ¦gy db 60 kipr. 60 80 k r, 1,1 ft SO. tgj db 50 képro legfiaomabbFóle 1 ft
60, SS40ft. :eydblÓ0kepra84S6Bft. \' Orili raktar ramakban, darabja 6 IO SO 30 50 kr. ttBlBflfntO &9 SSSUOStr-ek. Ukéiet^i vaiTtUkécaletclbiaaOAOaT. 1 38 4 5 frt a kiallUfa taia&aége «aartat.
Oyari raklir francala aaiaaaallatcaS-vekbea dbja Z * & 8.810 ft, mnlyek a lita&réanél dvpla araak, Legasebban klABitott nSl ktii tir-«sik barbai fa kataiabffl, tjbja 1 ft . 50J*ft,2ftBOI;3416.ft.
\' Lvgjjabk ékaterak legtHvatoaabb remai nj aranybol tnely tnlndlg aa aranyttlnt meg-tartja fa esaltai a Tal odi ikaaerhea a laJratnltibban haf6kUt Uellttlk dbja 40\'49 80 kr. 1, 1 60,
Ffllbivalfrk, parja 80 80 kr. 1 ft 150, 8tK
Kyakfamak, dbja 80 26 88 50 «6 kr. Karpereaaak dbja 80 kr. 1150,9 ft. TaiUiffaab 80krrXJA50»AAJt Oytrfik kSvekkal 80 48 *0 kr. óraUaoaok, rlvidak 80 BO kr kr, 1 ft 1 frt 50.
l^Pa^eaflaiarv^to-aaW Hptatfifen^jB \' atraaJdto, fcjay ^
vatie: . . .
nagnaladd^aaMt -fácfl^-áa__
^a^igor>aebkaód6lL antali kaádUl aaiafonon^nbt) anrol___,......,.„.
Ó i^dktrOll arik^éuVbuIaaati-oloao ¦blj-, alaoMfay árak, vtrtohyltvk valaiaimM eatakek aekla wltiffalainT. ¦ fa aaáMfebes, ÍDlouább MaUlkMIk a maianTiejjnaVl juj laa Uoaát eUdákat, mivel baaoaU atadáa mág asba un tOriáni/i Jt-laa I> íog alojKoi. : ¦-T ^rf
I SÍ HotoitUttouanoik dauv jMMtlMon aa Üt jegyzett árak ^ iagyább árjogyaékekkíJ a negfootolandí további, hogy hl neta olá^ liruk minden ellnnkeafa nelkfll Ttaaaavetttaek, «aca p4aa a4tia<m«<ra IvUnakaiaeUk, mely oljárá. által a laljéa uinláWfa álSre falataalt. Ivavaa. — \' ":;\'.(.¦:;¦
; vI*í«nt»»abb4ál a ky ^18,ÜOírttaltatrtig. < ........
Atin 4b lígoaesiBAb angnl ??5 WvMfl^i Bda4aa db bocau
ikurtnaágooebbfajtg — minatetela
1 nagyíágban, taatbaa állá ál ealntel-1 jasl 1 Irt 60 krtál I&), 9.80,\' fliö, 4 ffttaOkrig.
llOnflfi l1b váljon fárflnadráff IIUUVU miadearaa «ajaig-Ibanl frtaOkrtél l.W), l.SQ,2frtig.
iltftUwWrHSáfrtlAiaö, 80,86 ftig | alagaatagffnomalia.
i-O\'í (ifi1Air et «In» férfiingek, |WVUlaguJa*b mód eaeriní
11000 mlnU 1 frt 6« krtol t, S^O, 2 | frt 80 krig.
jfAfiilH vaaaofl níÜngcáUierflan lWWk esiaoUnkfaalUa 1 fri |70 krtol 3, tJM, f frt 80 krig. LagM-ilegftBamabb ingek 8 ft 60 krtol 8.80. |4JO,10trtigi
1 Qfiíiíl db »Q( nadráff fa á|i kba-|aWu Wa tiraa&enabáaaaMg«n le«iao», 1 frt 80 krta 1,160,130, 8 Ifriig.
Il^lftfk*1\' ráaaoD nfíl bal4-laa> ifOUUlAptubI> laUllHril^ i b-t 50 krtál 4,4 trt 60 krig.
lOArk db aluSiMlcnva bármi mav-|rjVV Hráotató minlák aaarlsl, • vagyai
rign vánor, 50 röf boaa-
A^,t,u CB., rfaaletakbea, eárabja 9 fatál 10,18frt(g. J
*WU«rixnava»oa, >/l M rBf anéiu 83 kr.
2300S;
k.. -,2LrttdU,J^ft 4írÜg fatpjatoakjntkeahei taolgáltatra.
^000 *** "t"1 váaaoa-battlBt-*WV ka^faraUkfaaftMi-mára 6 frttdl 6,7,8 frtig fártao&toa-ktokeabea laolgáltarra.
B61ng-gDaű>o"k dbja 1015 flOSOkr. üil-gembok, dbja 610 kr. Effaa káaafilatok el Sing fa. njjgoi bokhál logaaebb kláilltfa 80 80 1 IftBO.
egycsomá 4ra-ítrelelt, nagyoa" eai-! noian oano állítva 00 80 kr. 1 ft." A Jcgfflvateab A«te>Mazer
6»aeáIIltva aok fioonütn kSatílrtllI
eaOttaeaélcaSvekb Sk Egy melltfl 40 60 80 fcr.l ft. egy melJta oiOttbo foglal11 50,38 K «E7 párfBlbeTalá 80 60 80 kr, 1-fl. ,„ , fülbevaló eaUatbe fosiaH 1 Ltf ¦\\. 2S3ö0kr. Legfl&omaBban eftétzSK fctIHaaáy ékszer
jaagaa aaakártS ia ámiUatbatik által. Eaen ákaservalidi azttatbe ellitra, aa ntáaaotí csillárok 8 lagfi-noatabban kanSrfiltLegykríatáljrbál valót, a malyak élénk tflaét aoha um re«itik el; máa drága kSvak la kmar-betleoDl vannak utánoeva. Egy melltfl 4 5 6 ft. , párlalbovalA 468ft. , , elSlng-gnmbok 3 50, 8 60: áftflOkr. egy darab ori-tB 180,3 80, S 4 ft. Brlllant-gyorak aranybál l 80,1 90 8-3 frt.
Keretetek fa enirak nyakdiaa gya-naBti8_4ft»
eyá*rékmr.
fékem legnebb alak ás Igsa
Bregjat, láva fa biTai-aaarBboL Egj molim SO 30 50 80 kr. 1 ft. -pár fBlbevali 3586 &0 BO kr, t dbkarpanesSO 6080kr.lft. , nyakkajtdka 50 80kr, 1 it, rOrid óralánca 1&80 60 kr. nyakláacsSftaöHia V elSiag-gDmb 4 kr. pár nj gomb 16 20 90 40 kr. tartá-Zfafi 30 4080 80 kr. Nagy Ejár-raktár bel- fa ÜfllfVUi parfoaj aaappan, olaj, aajkaafi fa egyéb pipára exOtkekbea. Hlbetajthsa dz Béeia tfiazaaR. aalda-drik hroaeefcdl Srégiódat át
alaptatUl. Egy db kje án 3 frt. , . ktbépaamága 8 ft 30 kr. * ¦ aagyáraSftaokr. ¦ > legnagyobb 4 ftfiOkr. Qalaoa aaobaárak porpa^0a
Kgydb*ttt«B« nalkflW^SBO br.
„ ~a HUfmflVfclT»r4-5a,frft.-Eaen arák lartorigáárt fa já jUU
^rtkeaewigTáUaltstík. rftetUHUtlCDS íbsAÍJllBlllUik, Ó> VftgTTl míg * aotáDTÍÖÍ!^
naí^\'g^^ollaon $$L!1*^^ totnefc
20000"" \'««1-v\\mv ^ujj ^ hnmv ü-
dkU, «, U, « <• N«%i
8öj 88, tö, un kr. altgBaaiaabh:
8létkHdÍS8k nUiiTét mellett minden fő- éa .vidáü ulcDa aí egész osztrák birodalomban eazt6z61tctnet. ICÓniagSliai (flj ma azamitkl& — Vételiknél, melyek¦ !30 trt írtékí partékin 15101 terjeszkednek, 6 drb indiai iBattist-kendóvel ingyen kedveBbedank.
(mtm-Haftn.....Imilai-IMuflM, luHmtm tm a t>
flwfctfwfc«b Hmm. _ (lgB—tg,g)
TISZTELT ORVOS ÜB!
Kedve, kfiteleuegemnek tarfouj fogorvos ár. J. G. POFP araak, kinek
ANATHEBIN SZÁJ-VIZÉT :
rh«nmatl«i.rog«JJolnMik, Át \' « -
Pravanrtraeae 96. as. fa Operogarne 8. as. a Drákói
rirtWBHk maflettv.
Jelem ¦
1 a legerősebb jáva^örböl-klsrihíJ"
á^bogyá-ölaj. ... j.,
IAtOI-KfrapEi
IS}."\'1- _ain«yeaoai legna^obb raüely van
I ::^^^^Bké^ MAVSCK uraknál,
PEST/mlömtellékrak
ÍS ttsr »oa loat
<D í -iBekaal, aaaboc and trfiba gawor-daaa Lager, aoaie aael ana Bebeak-^ btele werfen IBngatani in 34 Btnn&An B darci ala onaoltldlfoaw Mlttal
^**gÓ8 azen fogorvos urnák agy namcaak fiajdahnaa, hasam vaUs* riti bategaégböli fejgyögyttláfioinárt b Jaybcuiöbb kosaansttmast
Bé«o>6iimp«jadorf. &a5.is.tv _ bátor-Ba6vas gy&nnSc^
Efflr Iffllaektei frt Wítr. — CsaMgjáásSa^r.
Onraatie, glanahaü, fela roonaairend
^5 ijffake) l der- ZaM dar Jaaa>ar~.aBdJai &4 Maaa-Inaalia fadas aáaaolaef) raaam ysrB«adnngen. neamn der Korsó wo-g«n aaeb. .\\ ¦ .¦¦
i Kbaaandnagm vna elaer luaek, dea kranken Biena waraxgewa&aaht, JlaatarMadang.aoTTie\'Brlefe bitt« n freaelrea. MBkaro Atukanft ertbalito
--- AB^flaatrtot/
(Ámtliche Urknnde.
Dean Kantmana ¦ vad Vabitkaaten, Barra ABgaatBiegartitVoll Uer/
*fwÍ blemUkeai
laangt, dai aitiTMleaneten Btotte Qbar 10jB39 SHck Zfltta^laH.aajtkeattaebe Kehrtft-•ioake, von Anbeglan a«UM aeaekafta bla-hanta vorgelegt .kai..... \' He&gen. 1. Aprii 1807.
First IQts
okleveles állatorvos
I^O«1i»dik tL«L fclfag ttfa* HwrtiJ^lfawa fa^ftwL l»gr jntílMtM-pa-wtameUaft w^-W limMtelll, i^-BiellUW.IU.Jiuj|iatJWall)Uli/l.e tabáltt.bf-IW B«bűln«.UIl. m tvav Ab- ofihh úrtin ilipili lumtak sfornili drilU miod«n»«nt
Htd. i.. bu -.^-J aUatDetoaaegok gyögyltétót, -,.
agy ma^ráaoaoknál, aUri paaBf .á teklntalw tm egyntal mlndaakH poatoa Me*¦ aa»Ia^latr«L- ,;: ;
KstsHCaaazrt^ petl**to 84, az. a.
(lfiO^a.1)
LUDWIG FÖBST,
diplom^Thierarzt
eriaabt deb dan P. T. Foblfaata die aigabetai** Aaaaige ad .nadiaavabaa
dai daráéiba dar dtr "iaar vi»!JaltrIg»n\'tUi
Pwia aad danna ¦ groohtjpftea .
die Behandltuig «rlariiiilrter Thiere
nacb dea .nneetea Oraadalbsati diaaer Wlataaaakail aberaámart eavahl boi Frtvátan, alt aoeh W Herraekaftan, — und blttat\'an gsneigtoti aad Hhlreteketi Zorarnak. .. —