Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.36 MB
2010-02-10 19:36:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
686
7026
Rövid leírás | Teljes leírás (367.9 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 027-031. szám július

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NagjiKanizsa. 1870. július 2-án.
27. szám.
,\',y
Kilenczodik évfolyam.
ala-Somogyi Ko/loin
V - Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú Hetilap
ii\'szcpli\'odnloiii. kiTeskeilüliMii. ipar. sazílászat, tinloinaiij e,s mflvéxzcl kődéből.
MegdeleulK:
:ntfRi|M;:azombaton/........ ,:-H.á.yií.-., iiHilmt
8 gyakran másfél vagy két ivou. i .-
¦ixvrlii\'nalői ii-mU é* kimlii lin utal: tel
WAjrjITS JÓZSEF ktiuyvkereskaik\'.óliai,. |: Évn[
Előfizetési föltételek:
HtraetéBeK
A hat haíiböí -pei^i atirprt. l-\'iőr.í Itr.—-----1
f-Kor *] ;? \'mind-n :...-áI.I,r Ü^Uiá**!-, 5 kr. \'j B.\'-Irr-^iij minden f-ve* .icifctst.Wrt *30 kv. \'
f-v pt-tit *„r !..-ik!3(á-i díj* S/i kr. 1
Hirdetéseket elfogadj
N. kanfisánT * K-ÁÜ\'óU\'livÁtAL. PeáteVrZKI.sí.EB M. •B4bi:, Hamburg-, Berlin-, Majna-m.- Frankfurt- í» Bwel-hen.: maaSKNSTEIK kVOGUJU. Upostv. Bern-. 5* Stuttgartbanr SACHSE&TÁliSA. Bécsben : ui\'l\'KUK
Uj előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY*
_kherjedve
Sopron és Vasmegyékre
cxituü vegyestartnlmu hetilap \'1870. éei jt\'Miis-daczatnber második félévi folyamára.
Előfizetési ár:
a folyi\'i évben felire redukáltatott az előbbi tanévekhez képest.
Az idei nagy-kirándulás színhelye a -c~s-urgó-i íj herényi uradalom volt Snmogymegyében^Amaz gróf Festetics ^jyörgv ur, öinez Inkey József ur birtokaT Az előbbi főleg mezőgazdáság és állattenyésztési tekintetben, az utóbbi kertészet és erdészeti szemtiontból nyújtott érdekes és gazdag tanulmányozást.
Ez éjben minden közreműködött ki-
Evnegveíire
Kiknek előfizetésük f. évi Június. Ki vegével lejárt, kérjük az előfizetések mielőbbi megújítását, hogy a példányok megküldésében \' *,adáa ne tb>tén}élt=--—
A keszthelyiek n¦igy-kiráu-;"diilasa\'\'Csur^ora"es Hiáros-\' Berénybc.
(Jlújiií lui 2ti-tiil 30-ig.)\'
At keszthelyi gazdasági fels. tanintézet hallgatói, a tanárok vezetése alatt, minden tanévben néhány gyakorlati kirándulást szoktak-tenni, közelebb-és távolabb vidékekre : egyes gazd. ágak, vagy í^ész birto-knk, vagy nagyobbszerü ipartelepek inegte-. -kiütésére, ilmtöleg tanmtnáriyozására.
Ily kirándulások méltán ugy tekintet--aiek-az-intézet-részéről; mint kiegészítői az oktatásnak, mint némi pótlói oly taneszközüknek; mikkel az iutézet még nem reudel-Tkezik; "vagy viszonyainál fogva neín is rétiéi. delkezhetikv-Ily-kiráuduláspk -alkalmával az illetö\'szaktanárok a tankörükbe vágó érdekes mozzanatok felett rögtönzött előadásokat tartanak, a kirándulókat minden ^előforduló tanulságos jelenségre és gyakorlati eszközlésre figyelmeztetik. A-gondolkozo~ ^tanuló Tiedig^ észlelheti^-\'szainos\' pétdán, «« elmélet és gyakorlat közti elevetukap-csot; a szabály livitelét az -¦ életben í az alapelveknek okszerű -alkalmazását az\' adott viszonyokhoz. Több nagyobb birtoktesti egyetemes, áttekintése által széles-bedik látköre"; \'gazdagszik eszmékben, és
^iláTdUt"itéletéfien:Ezektiez:járu[\'az élénk eszmecseréből fejlődő nczetsurlódás és fisz-.
lllllll., U LUUU.IU..L I f^.ul\'l 1 nu.ii.iiui
érintkezése-a-gyakorlat~embereivel, és vi-->4íont.;;Mindezekböl pedig; mint nem utolsó nyereményt tekinthetjük azon méltánylást és becsülért.melylyel az.osko 1 a és az élet egymás iránt kölcsönösen viseltetni ily alka-Ipmmal^lgjobbaii megtanulnak.
.:Kinét»irvai;rabbahTjelietek jnditója és-
részese ily kirándulásoknak, aun.il ei.".sebben...