Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.99 MB
2010-02-10 20:13:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2016
5900
Rövid leírás | Teljes leírás (682.66 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1872. 010-018. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
11. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1872.. február 1-én.
lO-lls szám.
Tizenegyedik évfolyam.
iu\'i;/od évre . -Egy nám 10 k.
j Hirdetések |utányo««n
| NVII.TTKUlfKN | .monkint In krérfté I (elnök fel.
Zala-Somogyi közlőin
(n zalnmcgyei gazdasági egyesület hivatalos ertcsittíje.)
*8
A lap níi-llemi részét
Illető kozleinéujrok a
ij anyagi ré»zí-t lllctó || közlemények |H>di|( a í kiadóhoz liúnneutvc In-(exemlók:
NAUY-kANlZ8A Wlatslcsház.
Ilcteiiklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
TOrvéiiyszllnet utAn.
Február első napja van.
A magyarországi igazságszolgáltatás rendes kerékvágásba jött.
A jog fensőségc tiszteletűt int, üdvözöljük az értelem fensóségévol!
Az igazságszellemo mosolyogva tokiut ránk, üdvözöljük a bizalom mosolyával!
Igen, ha. a jog fonsóségc társunk a társadalmi életbmi s az igazság szelleme őrangyalként órkWtf felettünk, akkor az értelem égi erejével s a bizalom édes érzetével bátran haladhatunk\'különböző utain.-kon, nincs mit félni \'sem elől, sem hátul. Itátrai\\j előre! Légy üdvös haladás! Légy üdvös munkásság és megtaláljuk az érett gyümölcsöt: a keresett elégedettséget^ a jólétet, az élet boldogságát. —
Légy gazdag földi kincsekben, — szegény vagy munka nélkül.
Légy szegény a földi javakban, — gazdag vagy, ha a munkát szereted.
Amannak; élete küzdés, rideg küzdés biztos czél nélkül, tévedez, mint a rengetegben fáradó, emennek élete szinte küzdés, de bffctos czél télé, halad, mint a jó uton vándorló.
A munkálkodó egyén beteg testben is ép lélekkol fogadja sorsát; a henyélő egyén ép- testben is beteg lélekkel retteg a sors szeszélyétől.
Sajátságos, mégis mindkettő felett egyformán viraszt az igazság szellemo mindkettő egyformán igényli az emberi, h .npolgári, személy- s vagyonjogi élvezetet. Miért ? mert az egyének önérzete függetlenség után sovárg.
Legyen, tehát független az .igazságszolgáltatás, mert ezáltal a gazdag és szegény szabadon haladhat emberi, honpolgári teendőiben.
Aztán a müveit világ Ítélete szerint az egyes országok műveltségének hévmérője n/, hogy mily lábon áll bennök az igazságszolgáltatás ; sót egyik királyunk jelmondata volt: az igazság az országok alapját
képezi, mert azon nemcsak a társadalmi rend, de a polgári szabadság s állandóság nyugszik.
Hazánkban — legyüuk őszinték — az igazságszolgáltatás hév-mérójo -majdnem a fagyponton állt, tespedett a justitia, mint valami üvegházi fövény, sót hitelünk semvolt emiatt, pedig a hitel az egy ország felvirágzásának, mi a teny\'észvilágnak a nap heve, enélkül rideg élet, gyümölcstelen termés, pangás, lassú hervadás volna osztályrészünk.
• Kgy hó mult cl,, hogy az állam ellá-tásá,. fegyelme és garantiája alá helyeztetett az igazságszolgáltatás.
Óhajtjuk, hog)\' báhuily állású jogkereső bizalommal forduljon jogsérelme orvoslásaért, bárminő fél ellenében az uj bíróságok hoz.
Óhajtjuk, hogy világtalan istenasszonyunk (Nílusa, a törvénytisztelet, minden egyes houpolgárnak vérébe menjen át, mert törvénytisztelet nélkül bizalom nem lehet; de viszont • \'.
Óhajtjuk, hogy az igazságszolgáltatás minden közegének bánásmódja, még az elesettek iránt is, szeretetteljes legyen, merj a törvényszelleme a jó- és nemes-érzés pislogó szikráját egy-egy világgá akarja növeszteni s szeretetet tanusit még akkor is, midőn büntetnie kell, és ezt maga a természet mut\'utja, midőn villámlás- s menydör-gésscl tisztítja a ícvegot, hogy a rothadás elemeit büntesse, öldöklő hatásút csillapítsa. Legyen az igazságszolgáltatásban\' erő, de tisztító s világos, meleg és átható. Így s ezt várja minden honpolgár s e meggyőződésben bátran haladunk utainkou, mely a nemzet pagygyá, a erőssé tételének biztos csarnokába vezet.
M e gh Ivás
a J\'ettun tartandó ehö magyar kiizgatdanígi gyUUtre.
Hazánk anyagi jólétének előmozdítására czólszurüuok mutatkozik a közgazdaság túrón működő egyéneket Bzomólycs óriutkuzósro ós ostmccseróro egyesíteni.
E ordl elérésű végűtt pz ()rszágos Magyar Iparegybsülut, Orazágtfs Gazdasági Egyesülőt, Országos erdészeti Egyesület, Magyar Mérnök- ósEpitósz-Egylot és a Budapesti Kereskedőim! ós Iparkamara kobulóból kiküldött ló tusit A bizottság elhatározta, lmgy joheiólog úvuiikint Országos Közgazdasági Gyűlés tar-tusuk.
Azon reményben, hogy a hazánk jólétét órintő nagy gazdasági kórdósok szakértő tárgyalásának szükségét minduu hívatott móiyuii ór?i, hazntiui bizalommal meghívjuk az órdo-kultukut a 1* uston IíhíLóví márcziiishó 24 líV», napjain megtartandó felső immun V yaxiln-Háf/I yyiUéxre. í.
Készt vehet-o gyűlésből) mindenki, a ki állásánál vagy foglalkozásánál lógva a közgazdasági ulűmuuutul iránt akár tudományos cs publicistikai, akár gyakorlati szem pontból .ér-dokkul visultutik. Hatóságok, községük, társu« latok; ogylotuk és tostülutuk megbízottak, által kcpvÍHoltothotik magokat.
A rószt vonni kiv\'ánók hat forintnyi.dij lotizutóso mullutt tagsági- igazolványt válthatnak 187U. óvi január 1-töl küzdvo a ,n közgazdasági gyűlés ló tusi tő bizottságánál- (Pust, országút 7. szám, azorsz. m. iparugycslilut helyi-séguibun.)
Vidóki résztvevőknek a tag*j»gi. igaz»l vány u tagdij búrmu.iitcs beküldése iolytair posta utján klildutik mug. . . . \'
Az igazolványok ielmiitntftav-melleit fe részlvbVők a hazai vasutakon feláron Mázhatnak ,1\'estru és vissza. - /
/ Mindazok, a kik tagsági igifoilYáii-yt*vá!> tanak, akár- részt yusznuk ,i gvülésoiií nkat^ nem, a tagdij fujóbp\'u .ingyou iUpjak á\'gyü-lésru vonatkozó közlumónyukui, ny vezetőien a gyorsírói feljegyzések ..álapján Bzorkusztciidó. napi értesítőt ós az utóbb : kó\'izólueudő r és/.Jeles b közlumónyokut. \' \' .
A gyiilós napi reiidjé.l maga a közgyűlés állapítja mug. Egyulöru uzofiban kövotko/ó napirend \'hozutik javaslatba :
aj Az alapszabályok megállapítása ; egy \' , két \' " * .........
V. A lakáskérdés.
VI. A-\'mezőgazdasági oktatásügy szorít) A 24 tagú állandó bizottság választása a gyülós határozatainak -foganatosítására ós a kövutkezó gyülós előkészítésére.
A gyulósru vonatkozó további részletek, u^víizutosuu a föntebbi tanácskozási tárgyakra vonatkozó iudokolt indítványok a juleutkoző tagokkal később fognak kozolíutni. „\'■/
l\'ost, 1871. óvi doc»v ;^4-óu. Az O/szágos Magyar iga rügy usuloí -Orsjtágoi M ig)ur tía^dosági E^yusülut Magyar Móruók, ós Epitósz-íjgylot < )rszágos Erdóízúti. E/vi«jd.ut os a lludapcsti Kuruskudulm\'Ku-ii\'iparkamara kubulóból kiküldött lótusitö\'<ízjjttság nuvóbon
IIUXFALVY JÁNOS,
«lu«k.
MUÜKÖNY SOMA,
ülnök, kát olntik\'hofyottös ós k^ít jugyzóköny hitolusitó választása.
/>) Nutaláni indítványok olóturjeszttisu és napirondro tílzósu.
c) Tanácskozási tárgyak, mugulöző szakosztályi tárgyalás nyomán.
1. Az iparügy ruodozósónok kórdósu.
11. A baiikkordós.\'"v Ili. A hazai gyáripar pangásának oki ós umulésónuk oszközui.
IV. A közlukudésügy fontosabb kórdósu
Dr. Sehréyer iirnak,
czikkemn hozott kii kritikájdra.
Tisztult ügy társam a mult óvi járványos váltolazroí hozoii iízikkomhuii liuly tuluu álljtá-.sokiM t^Slván, kritikáját azok hulyruigiíeiuí~ saru irányozza.\' Irmodora trótas, itl-ott nagyon is/nugiiioudós ; állítása néhol tóvus, másutt já-rulan, túllát olyan, inulyét visszautasiUni lol-tutul uólkul szítkségus.
t. I\'iltiö kitótolóbun kétségbe vonni látszik azon allitásomat, hogy a mult óvi váltóláz járványos luruiószutlul l»trl, s luajdnmu minduu házban lohutull ugy, vagy több lázas butugut találni, sat. IWzi uzi a tudomány ulvuivul mug nuin ugyoztuvliutó módon ós auuak daczára, hog^- uradalmak, ug^us családok óló tanusá-•sagot Kil^etnuk állitás«. mogczálolilsára. 1)ü hogy - huúí u \'kópí\'.\'h\'iuuk adtam tórt, luidóu UorlialározátWmat teltem, bobizouyitom a kór-gyógytan ulvui állal, ugyanis;
Váltóláz vau :
■ Szórványos, ^moly csak ogyusokot támad mug/póldául: úlotrundi hibák által;
//«íyí,*.\'inuly kizarolug bizonyos hulyhaz, vidókhuz Kotott okokból kulutkuzik ós nuiu is liábórgai az ott lakökon kívill másokat.. Ilye-uuk a kiidös,^1 mocsáros vidókukbon uralkodó lázak.
Jfaciumpétzett. Uy váltóláz az, moly lázas vidék bitu tartozkod\'itl iw máshova atkoltüzkó-dou o^Jóilokuu tör ki az ott Tólvoti lázvugy csírája Klt\'ojlődósóvul. >
TARCZA.
KtzhI k ént rt\'H.
Multum köilvii ki álrsgyoK" •icliilcu Tavast-korom leg.ielib eri.líkivrl, Kierticr UdvOaOl ssivsnt sierelnir, Mit i-g>ker acriiile liAjail R>»jt» W. Ohl moml.l leány, viuont in^iin.í.l o A boldog drAk i-l.n ilmnil V A lOil TÍxonjrliól 4l-i iu.ík híU.\'Kc.|, A msjjr ■■arttnl ujr» mf|taiiiir
Igy iiiUtam liotiád ingsdg rcraénynyvl, U« lángoldn, jpár hd «IÖIL — N»m U cinda, biti\' ívok rálanUk el,
Mii a (,7<rm«kdod ■gjattiét kiUöt(. H kirngr.jt.lvo már a nők kmervífl, N>iii;»dtaii áldoin lor^tírl végicUm ; Hon iit Yjgy, akit mindig dgy kerftlsm : I.OWnok Ud»e, é,\\tt bitveism.
Iit vagy, • ttrítkr* itl mara itt liirrdnJl: A hjroicu ábiándom valója latt ; KivftUd nmcisn illem, niuct világom, \'IV mindenem vagy éa ín mindened. Ob jer kehlaínm I ajkad radk llliátül Hadd olvadjon fel lta»e< írsote, . Hadd mondjam el, ki eddig n«m hlvím ait i Hogy van boldogiág, é» kell lenuie.--
HAJOATÓ 8ÁNDOK.
A boldogság.
- Haruáik kliliaky. —
Surkigacságúl ki luhut mondani, hogy a test- ét lélekben ép ember termószolca állapotot « vidámság, jókodv&s^g • ólutkudv teszi.
Ki az ólul iránt kudvtulunsóget >\'ruz,^ajsaz : ki fontos kikl ok nólktil magát boldogtala\'Kmik órzi, az botog tostilug vagy lelkileg, vagy tostilug ós lulkilug «gy idóbon. A tuslbun óp umbur num őrizkedliutik ragadós botugsógtöl avagy attól, hogy mugbotlik s kuzot vagy lábal nu törjön; szintoly kuvóssó kurülhuti cl a lélekben ép om-bur, hogy vagyonán no károsittassók, bucsühi-tón csorbát nu\'szonvodjon, avagy a szurututt nó vagy gyermok vusztusUgu által gyászba no bo-rittás8Ók. Po valamint a testbenép ember a bo togsóg bcfolyásaiuak sokkal inkább bir ollun-állaui s tcsto muködósoinuk egyunsulyát, a hol oz mogzuvarodott, mihamarább vissza is nyw> ni, ópeii úgy a lélekben óp embur is lólukuref-nck. zavarodásait urólyosbbun kUzdundi lu s jó-kedvüsógót, lm megháborodott, ulóbb nyurviidi vissza, mint olyan, kinok tosti vagy lelki egész-sógo gyönge lábon áll.
A testi egészség hulyruállitásáról orvosok, gyógyszerészek ós kórodák gondoskodnak; a lulki ópsóg hulyreállitására vagy lelki-betegek gyógyítására csak tóbolydák os fegyházak léteznek. l)o munnyien vannak, kiknek íelko már nagyon botog, a mindantallott num alkal- , masak még a tóbo|ydába, vagy kiknok a fugy- , házba való olholyoztutósökru a törvóny vclubá-nási módot nőin nyújt I A tóbolydába Bzurcn-csétledokot csak akkor zárják, midőn csaknom ( gyógyithatlanok mái1 — a corructióháíba esak akkor, midőn rajtok alig vau, már javítani való I
Hol vannak az orvotok, kik csukólyubb lulki betegségükül orvosolnának ? Kzuk num létczuuk.
Azon müvószut,- iiiulynól fogva ;tusti .bu tegségokut ulhárilani vagy gyógyítani luhut, mar évezredük óta foglalkoztatja minden nemzet okos embereit, betsülutei és élulínut ázuVuz-vóii nukik. A gyógyászat nagy szorgalommal lutt tudoúiányuyá s müvészuttó. kikópuzve. Az állam dúsan gondolkodik fiatal orvosok kikép-zósóro való eszközökről. Oazddg irodalom ku-letkezult, mely hun a nép . világos ucthetó módon ayer oktatást á testi egészség fónturtasa ós mcgurősitósó iránt. . ,
l)o hogyan vagyiínk azon miívtuzottu), melynél fogva\'a lulki é^óg tontui(liuló s nu^;-szilárdilhutó volna V Szomorú s elhagyott aliKy pótban vau oz! Honnét vuunó inagát különben az öngyilkosok és őrültük növekedő száinu V, Honnét ennyi hujjnuresztő bűntény ys gonoszság iszoóyalos száma, inulyokröl naponta az újságokban olvashatunk \'( Ü mégis bizonyos/hogy azoknak csak legkisebb részű jut nyilvánosságra! Hát még a kisebb fokú lelki zavaroiiá-aok ! Mennyi terdo ós fonák vólumóuynyel találkozunk ez óletbun,\' molyok az illőtöket vég. lulun boldogtalanokká .teszik! Munnyieji\'van-nuk, kik, midőn ajkaik mosolyognak, lurdaló lálokismerettel bírnak ! Mindenki csak saját aitUk köróbuu tokinlsun szót s számlálja, hány vidám, jókedvű s megelógedott omburro akadhat tíz vagy szaz közöli! .Sajátságos ullontét; mindenki boldogság után eped, s inégsum gondol sunki arra, miszerint azon kedóly-állapotra s azon lelki oröru tegyou szert, mely a bontó boldogság szükséges alapfultótolót teszi. Mennyi pénzt költuuek u szülék gybriuukeiknek még a legcsekélyebb művészetek taníttatására is; mily nyugtalan gondossággal őrködnek to«ti ogószsógök felölt 1 Do vájjon a táucz,, zongora-
játék, idegen nyelvek ismerete állanak-e csak közelítőleg is oly szoros viszonybau az élotbjl-dogsághoz, mint. a józanul ólni —- tudás mes-terseguj mint a lélek épségu / Ki gondoskodik "iomolyan a nevelés u lugszüksógusobb részé-\'vl\'( Hol találkoznak az lutózetok, a melyekben e/íránti oktatást nyurhotünk V Noníletfaz-neki l)e hat uincsuiiek gyliinasiuiuok, ugyote-niuk, XKilcaésze-K\'( Iguius vuiaiuk jó sokaságú bólesuszek és bölcsészeti rendszerükj dó a sok bölcsészet- rumtt a rogi-jö élotboJcsesség, az ósa iránti tí^zteleOiijatt az észszerű életmód elhá-. nyóduii!
Mi-a lófek óletrendtan irodalmátMloti, oz ültig szegAiyes. Do van mégis e tárgyról szóló uóhány ige^ jeles .ktinyv. t.\'sak kár, hogy job-badiui kizárUla^us álláspontról szerkesztődtek, hógy/ím a nagy kozönsOgnuk eléggé érthetők és használhatok\'luhutuciiitk. Azoknak szerkesztői jobbadán oly uiuburukttt tartották szem előtt kik iiozzújok hasonlók > tudós vagy igen mivolt embereket, kik..vagjoui*Rörulinóuyeikben egészen függetlenek * szabadok minden nyomasztó gond- s búslalkodáslüj, Ue mit csinaljauak a többiek azokkal V Mit has^uálhat a jeles rendelvény innak, ki azt vagy nem órti, vagy uum kepes alkalmazni\'/ Azou éhezők hulyzotó-beii talalkozttiidik, kiknek ugy hómut fejeda-temnő, iiiidwu elbuszélék neki, hogy a aiagé-nyoknek kunyérók nincs, uzon együgyű kér-dőssel felelt: .miért uoiu esznek kalácsot\'^
Síugan után ÜOLDSCHMIDT 1).
Járványos. Kz országimnuk is neveztetik, minthogy ugyanazon ogjr és hasonló természetű, általános okokból keletkezik, & SüAlllos, egymáttal társas összeköttetésben álló elő embereken országszerte tör ki.
Midőu az orvosi tudomány elvei nyomán e megkülönböztetést tettem, kéjpzclgésnek épen upiu állitható azo,i kifejezésem, hogy az elmúlt évi váltóláz járványos, túllát országos, illutőlüg olyan votl, moly uz ország összes testülelét bántalmazta. Kunok alapján vistzulorloui azon ellenvetését, moly kórhatározatomat képzelgés nek, boly telouségnek novezi. Méltányolni lógja ezun viatzautatiiásoniui még a laikus olvasó is, luort kézzel lógható állításom alapossága.
2. Második kitételében num osztozik azon véleményemmel, hogy a járványos váltóláz mindenkor valamiféle másodrendű járvány nak, legkivált a typhut, choleráuak ulópostáj.i, mert ha ezen áUitás helyeselhető volua, ugy bckollutt volna következnie akármiféle járványnak, legkivált typhus vagy choleráuak, pedig ez mind nem történt, joloül állításom helytelenségének.
Nagyon csodálkozom a felelt, hogy tisz telt Ugytársám dicsérendő orvosi ismerőiénél fogva sem tudja e viszonyt, holott nagy számra uienő orvosolt nézete épen ebben összpontosul, lla ugy letszik, hivatkozom oly kórgyogytaura, moly hasonló nézetei állapit meg a járvány valtolá<rél, csak no legyen terhére megolvasni. A. mű ez: „L\'oinpoudiuin der tpoci -lleii poiho-légió und therapie als luilfaduu fiir seiuo vor-letungun von Dr. Dominik Jos. llauska k. k. Uegimentsartzt und l\'rotessor an der medici-nisch-chirurgischeu Josufs-Acad,, Wieu." K műnek 1 ső kötete a llii-ik l(tpon nonlju alatt Mt mondja a vállölazról: .Dorlct Kpidomién erscheiueu b, als .Vorliiufer uúderer upiduíui-scher Krllratiktiugeu,vorzUglich dosTy phus und der Cholera;".
Ugy hiszem, hogyha állításomnak nem fogna helyt engedni, hitelt.adaud e mii szorzó-jenek, miul oly tanárnak, kinek neve a mii veit orvosok sorában igeuis elsó bolyon szerepel ét ha e hivatkozásom nem Volna elégséges el-leuem hozott kétely mének legyőzésére, ugy , sajnálatomat- kell kijelenteni, mert ily tormán elfogultunk vagyok kcnytelcu tekinteni s azt mondaui: hogy ön és .llauska közt az utóbbit tekintem tekintélynek s inkább kó vetem llauska, mint önnek nézetét. (Kérek higgadtságot.)
3. Kgy másik kitételében tioui tudja iuou liypotheajsl felfogni, hogyha a váltóláz ínég egy bélig tovább lart, á cholura, typhus jött volná. Folszélil az indokoliisra.
lfogy a járvány cholera és typhus a kit-szöbön állt, azt miudou ember nagyon jol tud-\'j», tudhatja hírlapok utján, a koriuáuyhato-tágnak clóiutézkedésolból, sa choloriti kor esetek nagy összegéből. Ugy álltunk országszerte cholera ellenes olőiulézotüukkol, iniut a fel-logy vorkezett hadsereg, mely luiudoti p.irczbou egyed ll a riadóra vár, tiogy elleuségevol mug-ütközhussék. Kérdem mindezek után t. ügyfe lemet; valjou nem arra mutatnak-e uiiud-ezuk, hogy az lbl I. évi járványos váltóláz megelőzi körmenete volt a járványos choleráuak,
Eíthugy megszűntével uüiu iüri ki sem typhu\', seiu cholera, azt rniudon esetre oly tit-.kot, szerencsét viszonynak lehetett tulajdonítani, tuelyet uom csak un, de sem ön, som más határozottan meg nem ullapilhal. Tulajdonit-haté ez az orvosi tudomány hézugosságáuak. Mondhatnám mégis tréfás észleletei ellenében : ha a franczia-uémot háború jneg nem szűnt volua, ha a pápai iufallibilitat szerencsésen ke-rotztUl nőm vit-jtik,haa jobb- ésbalpáriközibtiu-kós vita keletkezett volna,luindouusetro égy hét alatt beállt volna typhus és cholera; mert úgyis elég typhoid ét choleriu betegek maradtak pót orvoslát alatt.
4. Azt mondja továbbá ellenes Ugy tártam : .Végűi czikkiróuak azon állítását meg kell czáfoluom, hogy a váltóláz uláu tüdővétz, szivtáguhis és Uriglukór gyakran szoktak bu-lépni; Ön ezt uddig nuiu iguu tapusztultam, sem pedig julesebb orvosi szukmübou ueiu találtain említve sut.
Kzen állítása megczáfolására felhasználom iménti ,110111 igeu tapasztaltain"* •savait, és utalom Dr. llauska profotsor uruak már omlitoltem, igen jelet iskolakönyve 1. kötetének li>!»— lltj. kitételeire, jelesen o szavaira : 4. „Tödtlioh cmlot iutormiitons: a)duroh llyperaomio, und L/ihmung der NorvoncontraJ in deu erslen zwoi Stadion ^Febrit porinciöta); b) durch díe Ooniplicatiouou mii der uout eui-zUndlichen iVocvttou; u)- langsam duich diu Cachexio, odor tolbslundig iort uiitwioklendon Ürgau-Krkrankuiigun: Morbus Urightii, Atro phio d«?r Lobur, etc.
Ha tisztult llgytársainNmuok som akar hitelt ad.ii, ugy tették mugtimadui Dj.-llauska profottor urat ét az összes bécsi orvosi egyetemet, a kormányt, hogy miért enged tévőt; né-zotokot előadni Oly nagy tanintézetben, iuiuó volt az akkori vagy táu most is létező „József acadeinia.*
5. Ilógy minő légköröh ét vegytaui észleletek nyomán mondottam a légkör nyomását.., a villaujottágot, u hévmérték letet oltéróuek; » tzolek járása iráuyát rondotlonnok, aVápno-*4*J+ elkorwjotaltaak, »-hábort|^ú"k
mozgalmakat podig kórgerjosztőknek, kész vagyok meglejteni, hogy jövőre 110 mondhassa hasonló állításomul .in uré uz állításnak0 éi tanulja becsülni a tapasztalást.
Az akkori év esős, túllát túl nedvet lévén a föld átnedvesedett, könnyA volt ez által unnak hatni táplálkozás, által a növényükre, ki-párolgással a légkörre. K körülmény okozta, hogy a növények és a légkör sok vizrészt tartalmaztak, s így a váltóláz num cáttk lapályos óm posványos helyükön, hanoin mindenütt mutatkozott részbeu, mert a kérlárgy helybeli volt, részbun, mert azt a mozgó lég, szél odu tovább lureltu.
A légkörnek eltérő nyomását annak szüntelen való változása mutatta, mert a baromé ter abban nz időben egy időig nagyon is magasan, másszor igeu is alant állt; tehát igon eltérő módon változott. Ily szokatlan viszonyok köxt rendkívüli kövolkozésok tűnnek fel, tollát, szokatlan betegségek, másszor a jelenlevők fajulnak el, mini csakugyan volt is.
Változott a liőmérséklílis, mert hol igen hideg, hol igen inelug ná|rok voltak.
Nagy számmá) voltak váratlan meglepő, lorgó szefok, mint ugyanannyi\'szokatlan természetűek.
Az eleutrikai gépek némely pillanatban nem adtak szikrákat, a növényeket penész futotta el, a konyhai élelmi szerek, u gyümölcsfélék nem értek meg eléggé, s i. t.
Midőn ily légköri, physikai és vegy tani tüiiéméiiyoket korgerjesztő oknak nyilvá-iiitoitám, ugyniszem, inkább dr. tíchroyer uruak ellenszerü\' iuegjegyzeseit; mint állításomat uovozhului mer esz a 11 ilás u a k.
Többi kitételéi czikkeuire num vonat kozváu. visszatorla^öuiat ezúttal befejezettnek nyilvánítóié azzal a hozzá adással, hogy e téré u iiiiiidoukor szívesen találkozom tisztelt ugytársám, dr. ftjehroyor úrral.
TKKSANCZKV.*)
(ia/tlaságl liavl teeml/ík.
\' J-ebrwir Itób m.
Xiiudiitzdt. K lióuap közepe táján már újra bekoszoiitenek a terhesebb mezei inui^ak. A liö lassankint elolvad, s a fagyos told a nap eltelő melegétől lolouged cs elkezdődik u szau Ilit. A szántásnál fóelvül lokiutsük, hogy az eke iiiiuel mélyeUOJn hasítsa u földet, mert a mélyen folporlianyiioll és lermöképessé lett lóidban, a mag .vígabban kel ki és dusabbau jövedelmez. Az oszt szanlasokai megkeverjük, ^ujru felszántjuk.), és e tlouap vége felé, ha seep idok járnak s a fold nin ss uiegiagy va, vetünk egymásután zabot, bükkönyt, urp;\\i, borsot, b.iuacziiiiot. Az oszi vetest szaraz idobeu, ha á fold nem nagyon iszapos és sáros, iiiegliuu-gorezzük. A roszul sikerűit őszi vutcseket meg most javíthatjuk; e czélra szokás ezokot meg-boroualui és iragyaporral behinteni. A trágyázást, fólug o hónap élőjén és közepén, u inig csak leheljük, ne mulasszuk el, morl a trágyázott fold kelszer vagy háromszor oly gazitag termést biztosit, mint a num trágyázott. Kgy-cgy földet legalább minden harmadik évben kell vrőten megtrágyázni, többször tum árt ugyan, de kevesebbszer trágyázni nem ajánlatos. — lléolvadáikor a vízvuzoiő barázdakai kiigazítjuk és kitisztítjuk, h/igy a viz a vetésekről auiiál gyorsabbau lefolyjon. — Vetet elöli a vetésre szaut magvakat meg egyszer kirostáljuk, hogy ue legyen kóztiik konkoly, va-dócz slb. t úgy vetjük ul. A liszta gabona túrom csak tzep jó gabonát. A magiarakban, ha még van gabouúuk, azt, miiit egyszer már uui-lituituk, uiinduu második héten megforgatjuk, hogy meg ue romoljék. A szükséges muuuyito-gtt tnosl iiiegőrólieijűk, a többit l>odig, ha jo ara vau u piaezon, ela«ijuk_-A^javat azoubau vetőmagnak használjuk ><jÍ, num púdig, miul némely gazda szokta tetnii, u legrosszabb reszel vetjük el. — A szántához szükséges eszközöket u hónap ulujéu i/egjkijaviiliatjuk, t a hiányzók hülyébe ujakat Atésziltetliuiuuk, muri inajd a száuliU-veieautTr^? ilyesmire uom igen lógunk ráérni. — A réimivulés ép oly fontos a gazdászatbau, miul a száulófoidek mivuléso, minthogy a rét nyújtja a marháinknak luutar-tasára szükséges takarinauyl. Azért lehat a retekről su feledkezzünk mug, hanem a lovisbok rokat, kórokat vagdaljuk ki, u vukuudtúrásO-kat ét haugyubolyokat egyengessük el, a mohát pedig irtsuk ki borouulás vagy hamuval való be hintés által. Az olyan rétet, melyem nem terem elég széua, tanácsos meg ószszuí feltöretni, felszantani ésszántolölduek hasznaim néhány évig, inig megjavul. Vagy pedig\'a hiányos helyeket buvutjük széuapoiy vaval ét fii . magvakkal. A javilas tékintotet>ol igen jo, ha a reteket még ószszol behiutjük komposttrá-. gyávái,y^gyisjuinduuiiuuiú trugyuhiilladukkal. -- A komlóföldol a hónap vége fulé lul lehet tisni és megtrágyázni. _
A/nr^a(ur((i<. A terhesebb munkák beáll-ván, szükséges, hogy igavouó" iiurh.unkat is
•) UiiitkuUwi-0 ko\'moly Ugy « Viíi(oht tulii kíl«lí»4v«l inegssúul iioljn Br.lokft |«snul,\' » további tudományú* feju<gcl->« koiliísc •itklapbA való s így Uyuukbsu «>ol«iui»t 0»f«j«í«ü \' jelenti kl » •«»rk,
jobban Urtsuk mint a munka nélküli télbon. A jó takarmányozást pedig nemcsak szántáskor kell inegkozdeni, jiaiinill még jóviil előbb, tollát e hónap oléjén, hogy a ((záuláskor már teljes erőben legyenek, h czélra a legjobb szénát és sarjul adunk nekik, \'közbo-kozbu púdig zúzoll árpát szecskával keverve, burgondiát, répát ko pávai* vegyítve és megsózva Így aztán I .s-san-lastuu ütszcszodik magukat. — Az istálókat napközben szellőztessük, mért a nagy gőz megüli a marha ttfoiiK-it. A trágyát legulább nap jábau egyszer kihordjuk az istálóbol, és a szarvasmarhák alá tiszta almot hintünk elég bőven. — A borjúkra is gondot kell visululiuk, — sok almot, szalmát hintsünk alájuk, hogy mog no fázzanak. Lassankint hozzá kuli őket szoktatnunk a gyengébb li>karmáuyh\'>z, korpához slb., meri különben a tehenek igen kimorüluek
ás következtébuu. A tehenekét is ez ok-
nál fogva tápdús eleséggel tartsuk. \'—• K hónapban megkezdődik-a juhok olhisu; oz okból a/, anyabirkákat szintén jol kell takurmány ózni, hogy a szopó bárányukul tejükkel ki tudják majd elégíteni. Inkább a meddő\'birkától kell megvonni u jobb takarmányt, és azt az anyu-birkáknak adui. — A meddő birkákuuk adhatunk e szerint reggel és este búza szalmát, kellő, mennyiségben^ délben pedig szénát. A sertések is mar malaczozui kezdeuok, azért i most fóti burgonyát ^krumplit) darával ke-vurve, jó oróss- moslékot, lőtl árpát adnok uo-kik. A kis malacAiknak . púdig, ha 1—2 butusuk, lóit .kukoriczát ét árpát sóval aduuk. Ivó vizük miiidig legyen elegendő. — A házi szárnyatokat zabbal, árpával tartjuk, ettől meghízunk cs csakhamar tojni kezdenek. Pó azonban, hogy valyujokbau folyton legyou tiszta" ivo vizuk, mely elejut vuszi a szárnyasok .elhullásának.
KeMéiiet. A velóniénynh ágyukat megtrágyázzuk cs u hónap vége lelő lelássuk. A lel-ásott kerlut szepuii agyakra osztjuk, moggerub-lyézzük és veluiik bulujok intirokrépát, putru-zsolymet, mákot, salátát, pásztorunkul, zellert, spinutot) korai borsot, hagyma-feléket; aztán iillelüuk melegagyukból ki; salaial, hagyni Al cs retket. Melegagyakat, fia még eddig nem kétziloltünk vulua, most elkészíthetjük. ^K czélra jó nudves, urúti trágyát fasználun^j melyet fulasott lyukba laposuuk os langyinuleg vizzul mvgoutózunk ; uiro jó kerti lúlu\'vény lóidul hiiiiuuk, és a ládákat elhelyezve ablakokkal cs duszku-tablákkul látjuk ul.) Miután teljesüli ulkészült, velünk buléju még u hónapban : salátát, houupos retket, ugorkat, borsot, paszulyt, potruzsolinut, karüolt ct murokrépál. — A melegagyakat, liu szép vuróléuyut nap van, tzulióziuijuk, u láblákul leszudjük róluk és uz ublukokat lelnynógatjuk. Vetemény-, magvainkal osszeszudjuk, rendezzük ct kilisz-tiijuk, a hiányzókat podig annak idejéu megszerezzük. A zöldséges piuczél most qziuiun megvizsgáljuk os kitisztítjuk; u burgonyái, sárgarépái, polrezielymol kiválogatjuk, U rol hailtakai ét hibásakál vagy eldobjuk, vágy a használható részt uiugfőzzük a surtésuk szamara.
0i/lliiiülct6in«(. K hónapban gödröket ásunk a taiskólában cs gyümólcsosbun; aztán u hó végévul ültetünk vudouczokat és mugon-czokal bJléjök. Kzzul együtt mugkozdjülc a gyümölcsuiagvuk vulétcl is. A tavaly nemesített láÜ hajtását o ho végén 4 -u szemre lu-uiutszük, hogy unnál urősubbuu nőjjuuek. Ki-, üliuljűk u korau luriuö gyuiuolcslacsumuiékul, minők u cseresnyo, meggy, baraczk. — Aztau szedünk u liuomubb fujiajú fákr^ oltóágakat, és megkezdjük uz oltási a csoninrosokuál vagyis kémény hejűaknal. Azonban az oltási míudig jó és szép időbuu végezzük, mert kül iubnn vesződ-súgunk nom lesz kellőleg megjutalmazva. — A lakat tisztogatjuk a hernyóktól ét mohától; a kérget Iákat pedig fakétsel vakarjuk lu. A faiskola foldjot igen jó, ha korommal bohint-jük, mert eltol u la gyökuruinuk ulluuségei, a külohlulu nrtuliuas rovarok ulvuszuuk. — A magvak olvuléséiiél tekiutelbo kell vunui, váljon a in ig egész télen ál ncdvut homokban tartatott-u, vagy pödig szellős szaraz helyeu; meri oltó csulbéu a magol uzouuai ul luhui vetui, mig ha az száraz helyűn volt, szüktégut előbb, ul veiét elölt 1 — 2 uapig vizbg áztatni.
í)züUiit*et. A szóllouuii megkezdődnek a munkák mind jobban. Ugyuuis- a trágyázást folytatjuk ét karokat készítünk. Aztán m.ulé-lünk sima vcsszőkut ültetét végolt; uiiuthogy az Hitelest jövő hónap elején vagy o hó végűn megkezdjük. A régi tókékut lebontjuk\'és megtrágyázzuk. A déli tájékon február végéu uiar inugluhel kezduui a nyitást ét u inoltzést is; de c«ak úgy, ha szép meleg idők járnak. A nyitásnak azonban délelőtt kell lóriéiiuio, a mennyire csak lehutségus, hogy u .lutukurt tőkék liiugszáradjauak estig, „és ukkéat uiuutvo lugyonuk á Iiuiáu bekövetkező fagytól. — iloldioltéu a bo\'krokat, lólug ha\' liszu száraz idő vuufoíuíujtjük. \' .
, Alé^iizet. A méhkasokat tisztogatjuk éa szellőztetjük. Kiütésre alig vad ilyenkor s\'zü^j *ég, ha Imréinket múlt hónapokban olugfítíítö-képűn elláttuk, mert különben yyúi ily késő
etotésok\' nagyon\'károsak. Nac^Jii iliolug idő-bon- » méh.ek már kiszállmiak^aStu|;i4 végett, i ekkor a kasokat kilisztithiAjiik,
Kivonat
ti H\'tgy kmutiai tornaegylet 1872-ik évi jim.
0 Ju iiirtott ktityyUlittböl.
1. A I o 1 n ö k NVeiszmayor Mór ur sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy Vnlbach Mór ural, az ogylot elnökét, botegsog tartja vittza, s a gyűlésen meg nem julonhutik,rövid szavakbau nyitja mog á közgyűlést, melynek feladatn a folyó ügyek elintézése után a tisztviselők megválasztása, felhívja egyszerttuint a titkárt, hogy uz évi jelenléti lelolvassa.
2. 1\'i i k á r jelentésében futó pillantást vetett az. egylet múlt évi működésére. A koz gyűlés általános helyesléssel fogad tan jelentést.
3. Az eddigi ha.vu.ukénti 1 Irinyi lugsági-ilij 70 krra szállíttatik le.. ■
4. A takarékpéuzttitrbuii lutéluményuzutl 2öU frt o. é a tornacsarnok építési fuudiisára kamaloztatik. 1\' ,
í). Titkár tukintve az egylet érdekében fokozódott inérvbeu kifejtett munkásságát,. évciikiuti-40 Irt tisztuletdijban rétzuáiltulik.
ü. Pénztárnok, Kbuuspaiiger ur sártzám-udását nyújtja be. Meg fog vizsgáltaiul.
7. Klünk Vnlbach Mór ur lelkesedéssel tiszteletbeli tagnak válUSZtUtik.
. .8. Milholfur és l\'ollák uruknak köszónut szavaztátik,
MogvAksztattuk:
KluOk: Walbach Mór. \\
AluluöO Wuiszuiayur Mór..
Pénztárnok: Kbunspangur Loó.
Titkár: llolfiuann Mór.
6zertárnok: Milholl\'er v/dön.
Mflfulügyulő: l\'ollák Ármin.
Müvuzutó: l\'ongrácz Adolf.
Választmányi tágokul:
Uuttulheim Uyózó, liachrach Uyula, Kit lur Miksa, Hothschild •Suuiu urak.
Kelt miut lout.
IIOFFMANN MŰK,
litktr.
A zaliuiiegyei mcgváluszlolt
tÜreiiiyhulviáyi bitótttáyi tagok uévtvra. t,F<iljriaiiii.)
Kii KomXfoin. Dobosy linre Ualambók; Furcnczy János, Totli Oyorgy, Kis-Koiiiarom,\' Uaál Miklós Keszthuly, tvormunay Sándor, Hókor iieuó Ualambok, Varga ltlván Koinár-várot.
I\'ucta. Vizy Antal l\'acta, Fraiikoviit Károly őru. F.\'-Uyk, Tótlöty Károly Özi.-l\'e-lurur, l\'anczos Jáuot Kád, öipot Imre l\'acta, Ökubjjts Öáudor Szt.-Mihaly,
U«U<s. Stingly Károly jegyző, C\'zccluneisler Victor isp. Ilahoi, Uluviiia Karoly Uulse, Hegyi íialiut, Modíovilt János lolic., Muraközi János llahor. t
ralin, llalogh ltlván, Tóth liuro, liakó-uak, liokáu Farkas Soriuat, Veber Samu Sko-putnekj^Kll Jauot Ml-Keresztúr. KováU Jáuot JUangViz, Szíjártó János Uakóuak.
Kajiomuk. l\'uly Iguácz N.-Kapornak, Szuiuur Kurunuz N.-Kapornak, Szmudiu Károly l\'akod, Humy Joztuf lelkész Kapuruak, Samu Jáuot Kapornak.
ÜítipUtk. Sovégjártó Lajos számt. Ollár, Szukiu luiváu Szeputk, Némulh Ferunoz Szu-p\'otk, i\'tutdr Antul Z.-lsiváud, Holla István Z.-Istvand, Soót Karoly Alibáula, Torma Jáuot Zalabér.
j Xemei-Ajjnti\' Csertáu Károly, SzUcs Jár { nos, Háry Józsuf, Ágoston József, Ualázsi Sáli-• dor, Vrzsy János. Ns-Apáti.
\' Nuyy-Kunitta. Hegedűs ^ózsof Ugyv.j Schurcz öiiuon orvos, Uzapáry Jöztul, Osounct Károly, Kbunspangur Lipót, Uothiuan Uytírgy, lvaáu Károly ügyv., AlhaniU Józtof Ugyv., Gáspár Foreucz.
Kii-Kánitia. Hugodűs László, Dávidovits Ujö-Wj l\'lander Károly.
Jiuk. Modrovits llergely leik. Csács, Skublict l\'ál arvsz. ülnök Zula-Kgertkog, Si-iiiorlly János jegyző llocztöld, Farkas Dómö tör Csatár, Szukuret Józtuf JJak, lJuzorédy Kluk Kuucto, Nagy István plob. Söjtór, Tukáct Dániel .1\'. Szt, l^iszló.
Zala-E,jerszeg. Miszory Ignácz, lír. Ué-rica János, Uránor Jakab, l\'áslok Joztof, Der-gayits János,\' Jónás Orbán, Üóldliuger János, Kágondorler Sámuel.
tídyod. Colllagh Uyula llokoháza, Zakál Ztigmoud Audráthida, Kozunkrauz Józsuf Olu, Simou Jáuot Andráthiüa, Jukubfy Ziigmond Uubart, Farkas Attilla l\'.-Káloczfa.
Altó-Dugod, Császár János Z.-Szt-Uyörgy i Nagy imro líukuháza, Tamusiis Kálmán liol-dogin, Nagy Ágoston Holló, Simon Miíiály Uorond. . .
Nagy-Lengyel. Slrausz Forencz; Horváth János l\'.-Korusziür, Soós Jáuot lelkész N.-Lou* gyul, -Nomus Sáudor l\'.-Korusztur.
A\'oüu. Kupricz Imre Uutorfóld, Tóth l\'é ter Tárnok,. Krdelyi Uyorgy Nova, Uzigáuy Alajos tJulorfold, Uerjar Jauos Utlluhida, üu dal l\'ereucz U.uioriold. •
i\'a/sa. C\'zigány liorulan Sít-Adorján, *aic4 Józtul U.-«i-Uyörgy; ü.oták Joztuf, Mondl Jowuf l\'aka.
Ltttnye.\' Békcwy Retsfl; Gyrtry János T.-Síi-Márton; Diimütflr Lajos, Tamás István I,,. (« nyo; Kurutz Mihály Becaehely, Folly Merít át í.etcnyo.
. FeUli-Sttntíiiys. Síigothy Lajos P.-Ma-yviiroil j\'Viítnalhy Józsof, Nagy István S*e-iiHtnvo-
y.aluUlvli. Thtuay Miklós; Sibrik Adnr-j.i„ llásbágy, l\'aászár László C»éb.
CiMtlrey. Farkas Sáudor káplán, Horo míii Porond*, Komán Dániol, Hermán Imro Csibilreg.
BÁL-KRÓNIKA
— A kesKthelyt második lánczv igalom . Keiscbl Venczol városbíró indítványára — „ helybeli .vallás különbség nóllcUli szegények javára I. hó 27 ón a városi tanács állal rendez-■ t utolti ■
A tánc/vigalom — daczára a kellemet-b-n esőzésnek — igen látogatott, élénk, ténye írlili s a torom berendezését illutölog — méltán elmondhatjuk, hogy kényelmesebb volt, az előtte lövőmül.
Keszthely polgárai s a cs. kir. huszárezred tiszti kara valóban\'niogérdomlik a dicsé-retet, a miért ozon jótékonyczélit estélyen, oly szép számmal jolontok inog; a honmaradlak is belátva az Udvtia czélt, melyre a jövedelem tor-\' iliiandó vala, ruszint belépti dijaikat küldöttek tel, részint eni.él többől is adíikozlakt*|
Nem vagyok barátja a fiizolgésnék, s «z«\'rl csak az igazság érdekében inoiiUom.liogy a jelen volt hölgykoszorú oly igéző szépséget ké|v.-zott, miszerint bálkirálynót választani igen inig}\' feladat, ha azonban ezt mégis meg kell teiiuom, ugy legyen szabad 0. J. . . ., Ö. I. . . és, K. I. . . kisasszonyokat orro kiszemelnem, kik kSizól vájjon kit illót az első boly, azt — miután liiszszilk, hogy a nevezőitek mind-egyike magáénak tartja, igen-igen nehéz — h hu nem csalódom, csak a sziv sugallatátél függ, mogitélni.
A tánczvigalom reggeli b óráig tartott. Jövedelem a v. k. nélküli szegények javára 200 Irtot túlhalad. " Z.
— A uagy-kanizsai önkéntes. tűzoltó-{■(/l/let javára reudezendó zártkörű tánczvigalom a „Zöldfa" vendégifi nagyteremében febh 10 én tartatik. llolépli jegy Ara: szomélycnkití-1 frt. A bAl estéjén a pénztárnál 1 frt íh7 kr, Jegyek válthatók: Uelus Józsof, Zerkóvrit* W. A.. Hősen fold Adolf és llalphen Lázár uraknál, és Seherz Lujza divatkereske<lésébun. Felulli-ze lések köszönettel fogadtatván, hirlapilag fogunk közöltetni. Óhajtjuk, hogy e derék egylet
. lAnczvigaliua fényes eredményű legyen; felhívjuk a t. közönség szives pártfogás- é§ tömő-jje» megjelenéséi. A táncztorom tűzoltói jelvé-evekkel lesz földiszilvo.
- A kaposvári dalárda fobr. .7 «Sn Kisjátékkal cgybukHtvo jótókonyczélu láncz-vigaliuat tart. Minél fónyos sikert óhajtunk.
11 I r e k.
— H trn Kde mult vasárnap a délealai takarékpénztár közgyűlésére leutazott.
*) K dicséretei érdemlő tlgy mellett sajnálattal krll íelhnxui, liojv- — liabár igen axép stáinmal je-Untrk it meg ax estélyin, síért mégis találknitak
oly sgyénrk, t Ijflán. épen a li......köxl, kik, nii-
»fl a táucx*lgrJoin «, .stegények javára a.lat..tt -félvén, bogy nuin lr»í \'-;iy fényea. mint ax elsővolt iiím jelentek meg. >• távollevők, ha h fentebbi sorokat olvassák, mcggyő\'xSdhetnck a* eslóly inilyeiné-g\'r«l,\'• valóban sajnálhatják meg nem jelenetükéi.
.Ktfilü.
—^Állomány. Gróf Széchenyi. Foronci ttr ó mga a visonlai leégett ov. lanltóluk éa is-kólájának felépítésére f)<10 ölnyi épületfát adományozott. . ,, * -
— Yaraxdl lovoJezfink fcrtosit bonnlln-ket, hogy Várasd és llráscsán között jan. 2\'.)-én ogy 18éves üveges legéüy, ki Slajerországba utazott, 3 útonálló által megtámadtatott, egyik közűlök a jól öltözött legény mollénok szegezé pisztolyát, a másik koltó pedig kozoit tartva mogfoszták 43 frt bankjegy, 3 frt réz éa H frl ezU«t pénzétől: igy megfosztva a varasdi városházán jolonlé nullái s a kapitányság azon-
| nal intézkedést tett az útonállók kézrokeri-| -ti^térn.
— Htfjtó-bIrónáyul a nagy-kanizsai, ! Csáktornyái, zala egerszegi, szombathelyi, Bit.-| golthárdi,. soproúi, magyaróvári, gyóri,"pápai
és.voHzpiéini. kir. törvényszékek területére a, s/.ombnthelyi kir törvényszék van kirendelve, | az odiligi kir. sajtóügyi közvádló müködéqc is megszÜnvYÍn, hatásköre a oajiobiróság szék boly én levó kir. ügyész dri Ajkass Karoly úrra szállott át. v
.— Xyllrám>H HU<Wt<i a nagy kanizsai fógymiinsium ifjúságát aegélyzó-egylol javára befolyt adoínányokiöl. H\'trmadik kÖtltminy. A iii:" h i 27-én az egylet javára tarlott láiic/.vt-/füilom tiszta jövedelme 1.3Ö frt,.inoly össíegbez fulülfizettek : Ur. Almásy K\'álmánné í> fl, Uer-r4y Klek 3 ft, Hosnyák Feroupz l ft, KnglH"-der Lajos 7\'(t, Farkas László 2 fi, Farkas jó-zsef 2 fi, (llavina Lajos 2 fl, <)yörlVy János és nojo 3 fl, Mauser János 1 ft, lnkey László 2 ft, Kprczag" testvérük ü fl, Ko\'ch Adolf 2 fl, Löbl K. 1 ft, Lustig Lajos 1 ft. Neiisiedler l|ál ö -fl, N. N. I ft, X. N. 4 ft, N. X. 4 ll, l\'ulay (1 usztAv 4 fl, Többen Ü ft,üjváry Illés 3 ft, Wag-iior iguáczné I It,\' Viitlondvay.Szabó Hóza 3 ft, Vida íncze 2 ft, Wlassica Antal ö ft, Vőneky l\'ál í ft, Wajdits Józsel 2 ft, gr. Wouoklioim. Kriirtina 20 ft. Kz adomúnyokcri, valamint a szives pártolásért hálás köszönetét fejezi ki a sogélyegylet nevében a fógymnasiujni igazgatóság.
— \'Pályádat. Dijlalan poslabivatul gyakornoki álloimisra a inigy-kanizsui városi iii. kir. postaliivaluluáíi rA" kérvények 3 hét alatt a soproni postaigazgatósághoz inlózendók. Sopron, 1872. év"i január hó\'27-én.
-- lAijiunk liiai .számához van mellékelve ]\'\'Vltlp*i>y í.njós nagy>keresettségnek ör-veiidó . pesti uíagkoróskcilésénok gazdasági-, kerti-, fa 8 viragmagvaji, továbbá gyümölcsfák, 8zől|ővQSSzók, érdéi fák és bokrokról szóló hetedik óyi tavaszi árjegyzéké. Ajánljuk t. gaz-daközönsé^ünk ligyelmebe.. .A \'tevékeny ügy-barát Földóssy Lajos ur a u.ult évben A\'irgliát, Franczi\'aországot, Hollandiát és Xémetorsitágo.l avégből utazta be, hogy személyes észleletei s tapasztalatai nyomán a legkitűnőbb 8 legjobb fajji magokat gy.Ujlhosso össze s igy á gazdálkodó s kertészkedő közönségnek minél olő^ \'nyösb szolgálatot togyeu. • •
— OmxáyoH rimárank igon \'silány volt, Uovéa vétel történt; kAilönben járhatatlau utatokon nem is loljotutt. pzállitást •szközöhii.
— ÉpttteíbmtáH. Tegnap elölt reggel a; Gáböntlczában egy is\'tálló! összeomlott, szeren-cio, hogv a kocsis .korlbban lovaival együtt az erdőro7 hajtott, az éjv\'kijövő két tofttil közöl pedig egyiknek szarvát ütötte lo\'a gerenda."Az épülőt puhafalzata miatti omlott összo a vizo-nyős időjárásban. I
— Sajtóhiba. A tós;k<nnAromi diszcs tánczvigalom. leírásában Aom 13uisz, hanejii Hauss iiővérok értendők IháVos-Herényből, ugy
szilitc sajnálattal jelozbéljüL hogy Slupniiiő Duncsről a többi nuvek közőiVzuite sajtoíiibá ból kimuradt.-
— A}> Mxmt-nilkl8nl birok,.melyekről lujiuiik előbbi számában •zóloltunk, megvalósulták.
Utírld hírek. A lánczhidvátn eltör-h\\so közelebb várható. -- Halassa-üyfrmatoii „Ipoly" ezimü heti lap indul meg. — Háday Gedeon gróf, kir. biztos Szegeden, boadta le-momlásAt. — A posli »két pis/toly •-hoz csini-zott ronda korcsma lebontásához hozzáfogtak. — A lipótvárosi bazilikát egy izr. cotisoriium épi: í lök — Hir szorint Uonkovich osztálytanácsos írsz Fiiimo főispánja. —\' FrancziaorszA« Ili katonai kerületre osztatott, mindenik tartozik egy hadtestei Allitani.A lyoni pályán Hragnr mellett a vízár elsodorta a hidat s a Nizzából jövő személy vonat a folyóba rohant, 40 ember életét vesztotto. -- Napoleon slavo-niai.birtok úiegvételéu alkudoztat^ talán csak nem jő ide lakni V - Henza jeles sziuész meg halt. — A perzsiai éhség- s kolerában jvazoruul város 10 ezer lakosa közöl 2 Ojcer maradt életben Upalianban pedig 27 ezer hali meg. — Az „Agraiyer Zsiiung"\' Horvátország több vidékén uralgó Ínséget jelez. - Homényi lidö nus-lyegzöj.i fulír, 10 .^n lesz. Kulcsár József a ,Kis Uaeinon"- és „Miri.áin- álnév alatt dolgo- . zölt telnélségi-s\' iró 32 éves\' kofábiii"Székesfe. bérvároit méghah. — Ilaiilik"József váczi ka-nőnek meglelt. . i
Pápirozeietek,
— A n jfi> I ■ « i i ü" <> t » » A g. A lt>ni|»,i<í remi. űriig lial liavj ■ li.i-(•*>■>•<• íléll egy llntfli. Kitroly i\'.\'i. ■lor iievfi néiiinl liaitl rmbnil, ki NíUton kl-a\'«»\'>uyt.
• «il>ájál>a roliinva, nirgakar.\'a mókulni; a vAllalk-.xó
• cellrinft ti .Mai cml\'rrl ijimh rellflalí vi»»xa a< ilélel, a kijelentene, bogy initielyl kitnaliailnl, letolt e»»k asért Í1 liüKI v««*i Nil»<un kU«»it\',nVt.
. . \'."---K a r e » a n t e n y « .I i I y. l\'A.i.Un e na
|M>k\'l,aii s fe nyl túlír vény ««ík egyik lilvalal<iolg:íj\\ . la alt niKg, kinek »«envo<lélye a gyiljlrm^nyeklieii állóit, \'l\'niibek -k\'1«0tl, melyre ktlIOnllaeu bilinké volt, liirt cgy kíigylljlornínynyel, melynek luiielen ila\'ralija emtieigyilk"lá«r.i liannáltatoll. K romlkivllli kések a netalán állottak. A rokont gyilkolt kéíiik \\-»ak nagy Itnnoiiélyckílél vétettek/étí, ninlön vendígek Li valá nak liWatal;\'«ak.
ir le a .Tliimej* egyik nlólilii "Sm.v Atkins JAipm ín Avery Msri bicalinaa lábon álllak ogyieáaial, * r«ak nem in a eiolédiíoliában egyiltt inul.itoalak, mig ai nra»ág, kinél sxolgálatban állottak, templomban volt. A kilnnlovök c|S»«<tr villám tá.r»al^n«t, in.tjil l«ví»t hallottak. A urakáes a aajra r.\'lgl.\'iii belé|> -ti, a a leányt bal.lokolva találta, kiig Atkiiia foly vá.t kiáltoz.ili : ,Kii (illem meg ül, éli iiltem meg k--.lv.--seinet." A siakáei ((llakarta oinulni a Irányi, <le ex pár i-ill.oiat múlva meghalt karjai kiii^tt.. Alkuit ex-alall kiment, ilu.pár percx innlva vi*»xatérl a a li--lt-le»tr« vetette magát c xxavakkal : .Kii öltéin meg •xorot\'im\'ot, a vele akarok mrglialni !* Ki a vér c«ak-nftyan pstakxott lőttéből, Willix Kóbort, a liáx egyik barátja békoté sebeit a orvoii aegély után küldtek, , Kgv nappal elóbb a háxiur: Camly és NVillii va-lá sxaton voltak, s liar.a menve, eltcloilték a piisk.tliil-lést kiaioilni. A axolga, ki mitaom tnjott u k-lrfll-\'múnyről, trfifá,b\'il kedvenéio siegxi a fegyvert.s oly sxereiii iétlünili, liogy ai elslllt a a leányt rOgt\'in megölte. A- vixigál-i bisottiág Atkinst ártatlannak nyíl-vánitá.
Történeti naptár.
Február 1. 1713. hall inég 11. Aptfty Mihály,
az uto|só ordélyl fojcdíjlem. „ 2. IH7l.\'H. Eötvös hallózása. . n 3.\' 184U. Guyon IgíónHI győz. „ 4. „ Az oroszok Szebonbo* nyomulnak. * „ D. Gtiyon fényes branyicskói szitrony-csatája. — lőúl. X.-Kanizsáról azt irta Xádasdy Tamás Ferdinándnak, hogy Magyarországot csak Krdcly-\' bői lebét vjss\'zas/.crczni, s ha Szoli-iii a n KrdélyÜia t a lm á ba keriti, Ma-
gyarország többi részét is, könnyen
meghódítja; hogy á fontoft Szigúl vár ii reszélyben forog. De a hfl 1 a - mély bcláiávii honli azavai pusztában hangvoltak cl.
Február G. IÜ27. Ferdinánd és neje Anna Prágában csehkirálylyá koronáztatott s Szilézia én Morvaország hódolatát
fogadták. \\ \' ■
„ 7. l\'iiehnor Szászvároson.\'
8. I7ií!». szüleiéit Sap.liir, )hires élez.w Iró, l\'osttüi. 1(107. KKlély. rendéi Uákóczy Zsigmondot válasziák fe jedeleiniil. \'
i Vége klWefkeíik ) ■• ..
Üzlet,
Nagy-Kanizsa jan. .Hl. 187-2 • - 4x-\'>l-\'iv#<sxiikr1li jegyxék-t vetlUnk lloiiy-lui-liól (T-iliiaiuegje) Annái Jőxaof -nitöl, mrly I. víí rn.lior-vessxHk, — 11. íel,é,l,or ve««Ók n-v. it l.irt«l-iint\'i, exrvfrl;» ffi«xi\'r<-« tramini *« .,la\'»í rixling exré\'peilíg I fit. Axután .axitali fajok*-rAI van 7i lih\'gnevrí-éii, i.nel>ekl.ol egy ilb sima ve«»xö jü kr, gV-keie, l.« ki. *
Szerkesztői Nzenet. \'
• 71. 0. •»■ K«-Kouiárom. Hirlapilag hagyjn\'i ngy, mint már k-ixtlve vili; liaeiak m-ig t-\'Hib nem j-\'-ime k-ttá.
7\'.\'. .I\'aroilia" kái volt .ráírni: k-nárba. K<)tléire val-S bix ax.
711. I.. S. Ara-I. JV-atröl irok .álaixt
74. .kineaker««f\'k* \' nem leltei knx\'llqi. Tabb gtak\'.rltl után jobbal várunk.
7.\',. M. S- K-rka Sx-nt-Miklói-n. A xeaeegyletl ■o- \'jegyek biixáta IM7 J. april. l.\'i-ére van bala<ttva.
7ii. V, V. I\'ext. Ax llgvet axemályeaun int-, /.i-m el.
77. A k-M/tliclyé. ta^iolexai tUxollók báljá-r-ili ért.-íi tél jftvo sxáinra miirailt.
75. X. János Dubreciea. Ma^án l»v«Ut ueiu vettem -, kérem a bővel,bl tu.l(í»itá«t.
Piaczi ár.
Ilivutulvi }>i)yti»-
Xagy-Kanlxsa, llií. 6.1 január .ll-tk napján. Iliif* «\'■ font. ü Irt Hl kr. Hii Iont ti frl iO ki. 17 Iont • lil kr. lt-«> irt Iont ."J írt 4.ri kr. 7\'J «» font ;l frt <it) kr ttll—81 font - Hl — kr Ar,.a serfö«v«ro 70,-71 font .1 f,l — kr 71 7^\'font ■ Irt— kr. Árpa ktlxtíiiiúgea fl.1", -Üti font - frt kr. (i7 —tit} font i frt.b.\'tkr.Kukoricxa :i frl HOkr., Irt — kr. Knko-rieia olasx ^eauii|Uantín) — hí kr. Zab" 4i - 4í Iont 1 frl 80 kr. 47 18 font t frt\'Okr. l\'-ilian\'.a i\'-O -- Ü3 fut. :t frt :»0 kr. ii8-7ll font 0 fit l<> kr. Ilal. feliér U írt r,0 kr. bab tarka kr. KeuyéilUxt k\'ifiuséges frt — finom — frl — -ir. Asumlolisx\'t U frt -— kr l.áuglitxt kőxAusógos l.\'íírt. — liliom — írt — kr. Király-liixt k-\'ii-\'iiiséges 16 frt — kr. linuiu — fit; - kr. Koxi-láng krtxhméges — frl — kr. Unom - frt -- kr. Marlit-hus fontja\' \'23 kr. Il.irjtt-Init fontja 3\'» kr. Ser-tét-bus fontja U\'i kr( Jnb-lius fontja kr. Hsa-luua fontja Ül) kr, ./,ii? foutja M kr. Csib-i párja —\' — kr.— frt. Kácsa — kj, Luil aovány frt — • frt — kr. Lud hixott " írt — kr , frl — kr. l\'iijka frt — kr. Tyúk tojás 10 db 40 kr. ltnrgonya méreje l frt OU kr. frt — kr. Kgy iu%xsa txéna l frt
•t\'J kr. • — kr. — Kgy kéve mip 14--kr,
rttalma niáxiája — frl 80 kr. UJIjof vidékllnklioli Kkéja frt k\'r. Ó-bor vidókilukbali akó ja 7 frt ■ írt — kr. Illtkkís öle 14 frt. TülgyU «lé 10 frt.
Érték- ós váltófolyam jan. 31.
»% inetalii|iies Gií.\'.lü; ö°/u nemz..kólódon 72.-10; ISUá-ki átla\'dalmi kölcsön --. — ; bankrészvények 8St» ; hitelintézeti részvények 34S. — ; London I i;).7ú; ozllst agió 112.50; arany-darabja Ö.-17; 20 frankos arany U.ÜIl kr.
Fdclós szerkesztő: Bátort) Lajos.
H

£2
£3
K

a legjobban bizonyiija, 1 kr.r»drbjór4«t„||. ^ \'.\' ,S \' . * . tolltartó f,
.1.1. irka. , r,
1, \'A 3, f» kr. különféle illat-.x.N «xo- f, l\'.HIIijáték. | r,
\' kávéskanál ér\'cxb\'il exlla- {\'
5{ki. I drb Hnom pipere axappau. íf, \'•i . 1 -•léUierU kulestarló. I
H ■ 1 irb keuökefe. | f,
könyvecske llavanna-siivar \' papir. j r,
3 kr. 1 drb keityaíacaipCgomboló. i 6 •» . 1 , vakarii-unmtui, 15
1. örökfls naptár! | f,
3 . I befilxő-gép. .
jj . 1 . liuom JegyiékkOnyv.
3 . I , illatos pecíétviasx. 3.1, plélitálrxa.
3.1. tinóm isebgyásxorviasx-
3.1 (tvcg bécsi tenta.
4 , 1 drb elegáns fúnyképráma.
* . 1 fcstekládácska Ili festékkel ísocsetttíl
. I ríil kaiiócx.
4 . I eitUtöxMt gyflsxtt
, 1 drb xsebtUkOr.
\' • l. ."ieájlisugors.
ö t ( , esukorcsipC.
PRÍEDMANN-féle kréJozáros hlraetéde
, hogy minden verseny élén áll,, ós-dacára, hogy az áruozikkek iw^T-nrotriíifdelvék, miuóségök mégis inifiden . 1 párharUnyakÖtfl. " . \' 1 f» 12 drb trón. . I xsebgyásxer. | b\' . -I.dib lOmti, \' - J\'
. 1 evőkanál érrxbSI exllstllxvc. 1 :\'i , a l«gaiél»b fényképek. J » I drbaiép.rtr«láne*. 1 f>. . 1 drb sxivarlevágó. .. .
H\' l darab gyertyatartó - lálcxá . 5, -1«V SW,. 3l», 40, ó\'? J«r. kliloiifélc
-\'■••- " \' a^erck ajáudék\'uak Alkalmas
áők, urak és gyermekek «xá-
(IvegblU,
. I a-lag Ingj. érc-xtisxtitósxe,
; többféle jáléksxer. •
. társasjátékok. , 1 drb nép képeak\'inyv sx-i
veggel. , 1 drb atép inelltfl. . 1 , ciélsiorK kellemutjitó. . 1 \'. »xépgyllrfl. . 1 1 kávés tálcxa. » 1 . finom késlarté.
1 , finom gyortyaíodor. * I . glyeerin- vagy nOvéiiy-
axappan. . 1 drb Hnom Jiajkenőcs. . 1 ttlxo-féslt Kautsvbukbél\' „ 1 1 gjobb fogpaaxU. „ 1 pénatár pléliböl. . I pár nadrágtsrló. „ 1 drb uép pléhlroinbiU . 1 , va-lási vagy Jelsíp. . I . stivartárcia uj é» cxél-
, 1 drb papírtok 3 drb pociét-viastixal-
i\'i .: 1 tucx.lt íllrttckoios bőrből.
8.1 gyorniek óra.
Itl , 1 pár cxérnakvxlyK gyereknek
ló. | jlrl; »».V\'p selyem uribojt,
I". 1 . jegyxéknsptár.
10. I skatulya 12 Hn. fostekkcl.
10 a 1 tajték ssivarsxipka.,
(U. l késtlut tuilltli és fllíbevaló.
|tlw 1 üveg légiin, illat. olaj.
|o ; I olló láncx.
in . 1 tllxő!éill.bivals««rvból.x
10. 1 jó xár böröndböi.
10. 1 büvelykmérő bécsi és fran-
cxia mérték axeriut. -IU. I ixép legyoxö. 10, I pár. kávéscsésio, purcxel-lánból.
11). I iseiuog* tányér ,
10 , 1 cxélsxerd sxiv/rgép. 10. lOOdrbvArrótflK; 10. 1 jó péiixlárcia.1 10 . 1 pár gycrijiokMriinya ,
| pipÁ:\'Jíáir.ll együtt,
| 10. I tnjlikpipA. \' | ló
.10. I cx\'ukoriiiiitü.\' \' ló
|0. 1 filgőgyusxor., H Ifi
10. )\'0v lackb\'irblil, I lő In . f liuom aranybroiíx meilaillon.\' 15
|0 . 1 s/jjp órutok bársonyból. i ló
I;,. Isárkefe{.\' ><&) 1Ó. 1 linóm késxlet gomb," ingelő.
ké*íí>\'lor és inggallérral. - []\'#)
10 1 exéUxcril dugnsxbiuó |
|ll. 1 Gsíllllmolor. \' I -Ö
10 \' I Imrnótsxcleitcső ; | \'M
I kés és villa. 1 ttveg Unom illatsij^r 1 . talódikO nivix.
1 pár Vx^ru.ikcatyli urak aiá-
, 1 tlveg folyékony «uyv liiili . , gen liAsxnálJiató.
. I nagy bangóm.
„ kenyér kosár drótból..
"20 . I fej kefe jó minőségit.
, 20 , 1 xsobliévmérő regulázott.
10. 1 tlveglejobbfoltvix vagy folt- V^t) , 1 ex^lsxerfí kextyli-tágiló. sxappsn • yo
alakk&L
ltjai. §
Ipen OltiriUlt báb... . j JÓ. 1 Vogkefo. í
; |t). 1 tinóin fodritó fésll.
Ili , I pár divatos fülbevaló. 1 lti,. 1 iégel orői bajkeiiGca..> I |0. lKttliikosár. j 10; 100.drb já fogvájó.
| 10, I. ruhaporoxó .
10. 1 itlrlfodörlló fából.
lo, I divatos óraláucx.
; 10, 1 nlbuiu |0 bécsi látképpel.
| l0. 1 tollkés 2 késsel, j 10 és 20 kr. liliom ict«botok.
I finom-asubkefv kOrrcl.\'
20 , I pár virágciokor porcxel- j lánból
20\' , I jó lAlaxcrúsx^távcsií negyed iiivrlfold láterővol.
\'20 , 1 jó angol borotva.
20- M I pár oró\'s lutssxit noi liarlv-ny». .
20 1 sxéj> varró párna srófol.
20 , 1 pár líjldráglartó. 1
20 , I késxlet ovöesskOi, (jés, vil- ; la és kanál. \' |
20 , lOOilfbievélboriték.
st messze túlhaladja, j . I uipóra jól re^Uáxótl.
J.i . I fénykép Album. ; 2.\'| .-I sxemllveg látsx. Ilveg. 30. , \\ tievásárl.j kosár. . 30 „\' 1 sMbadalm. kl\'sxflrlllőster
iniuden vágósxt-rsxániuak \' 30 . 1 legújabb angol sxoplató, mely állal a dajka kiíjjuiyen inolíőxbelővó lest. «
, 35 , I foldg.imb
| 3S , 1 gyermeksxinháx ki
| 35 , I nagy iiskolat^skA i 10 .\' leodib liláin levélpapír.
I fit 20 kr. I jó nagy esernyő. I , 30 . I sxgbaóra jól rcgulá suti, i évi jótállás mellett. ; 2 frl 80 kr. 1 égést késxlet iróesx^ k.li liroinból, mely\'10 lilábból áll: 1 truUtartó,\' 1 levél-nyomó, 2 magas gyertyatartó, 1 kéxt gyertyatartó:,! héviné-rö.\'t gynseor,! óratarló, l\'lull-tarló íi liamutartó. \' Oé> Kép,•$ árjogyxékcutnt, nioly^-ben sok exer csikk íútjegyeí ve van iniu\'leukinck ingyen és
bérmentve bekitldi\'-ivf
l\'t( l HOM A .V.V A., | Bécs, riAtorstrVse IW.ss.
3

^mmmammm^; XOU, SEII)LITZ-PORA-
Cotillion-jelvények! -^g |!
a legujLbbak éa diszc* kiállitáabnn tm»*aija legnagyobb vA lasztik b —, 50-, Wi\'kr. 1 frt a Icgelegnnaabbak.
TálK\'Zrcildt\'k .»<*) <lb <b ■>\'. !«•, JW frt a legfinomabbak. llohóíZ-Mipkák KttUfuMto mintákban. D"UrrBllló-t)01ll30ns, melyekben\' bohóez álarezok. Bismark, .Schiller, Hachus, »tl>. vannak. Kgysz«-r*iiiiud bátm k .\'dom levélpapírjaimat óra borítékokat,*aj it gyári ni«* nyomattal (monogrammi inolv óvok ó.ta a legjobb i*í<Wl kiállítva.a t. kőf\'i ; olUmerve van,ieMxálHtott ámii : ép úgyjs-togujabb papirkíilötiUy szöget ■> ,
Rococo. Diavolique. Egyptien. Atout. Bébe s-tb. íogméiyébben ajánlani. LcVélbeli megrendoíéM\'k legjobban és gyorsan cszközölt^lnek.

\\r
KANITZ C.,

UZLET-NACAOIIMTÍN.
A nagyérdemű közönségnek van. szerencsé miszerint tizenhét év óta a t. kyzöliség közinegelég
KÁRPITOS l\'ZLETKMKT "
D/után is osztatlan tőliévrl. i\'1 - a li-Rjulili M-m\'-Ji-ruvcl fotvIalAiuliHii.
NagybacsU mijre/idslöim különös kényelmére, folyó. szeptember elaeje ota.
gazdagon felszereli asztalos IhíW nikláraiual
is megnyitottam, melyben a legfinomabb Miével, a legújabb divat 11, és a legjobb minőségben készült bútorokkal minden elgondolható jírfokozatban szolgálhatok.
.Midőn a nagyérdemű közönségnek, kárpitos üzjeíém iránt tanúsított bizalmáért hálás köszönetemet kinyilatkoztatom, egyszersmind
ASZTALOS JU TOK I {AKTA KAMAT
kiterjeszteni kérem.- biztosítván, hogy nagybecsű inegrendfjlőím flégédéM\'l kft-, nyerni fófeladatul tűztem ki magamnak \'
kiváló tisztelettel
tiszteletteljesen jelene lésére vezetett
óvó*\'b\'aoMitulviiii, hogy ......... - -.1.2 1. . .
bamitiloltaláira......ma) <.IUi»u haaználat. utaaitvanyokkal árullatnak
l |itr |H.r>\'k. . v vóg.-tt a kül alak ha.onl«<.»*"vanál l-^va >ajál gyártmányommá ki.nnvn ! rvli<;ib\' iii"k. . u-n taibhttV* v^uláeától »»»., m^t^ «»ok mM^ka ;
i ..„* rtluh,,,, kvntllvll S*-l<IUt%\'i»it\' nihillel f.aru/vui<i h«*m>tó kfi«*ltin*w/rkMi 111 ráküIfíiiMhtet\'éitíll miJiU liObilW\'"\' \'\'« mmiU i\'iUUm.
. . Ara I.-,m,o^i„|i .rtwi. li ilulartiiNk I •>« — kr. H«*w»AM uUaitAa minden ny-K
K porok rendkívüli » a legoltéróbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden Tddig iMu. ri háxi »««rek kolOtt latfaJhatlanul a. -I- blyet foglalják el; mint azt ».k hM, »n«/.ári birodalom minden rifttriMI kezeinkhez kiiMtttl hála iratok a legroa/luteaubb.-n lanuttt-jak. h«gv p-.r..k rogtótt •soruhUuknál. oiiié«tlhoth>ti)ióg, gyomorhávnál, továbbá gór-.aok, v.-»,.
Iih jokb.oi, wivdobogAanál, ide^ég okoztti\' iAfáJA*. vértoluláa, cíúiowí f\'.gíájdaloiiinál, V.uul hyaluriára, bú kórra huxamo*. báuyá»rabajlam.iiál a lygjobb •ikerről alkalmasUtuak, « it lejfiariiiíb gvÓRvhatiUt ertsiinönvuílök. \'
Kukta rak Xiniu-Kaiilasán: IMua J. gyógyar. I/.vák K. gyógyw. K.-*»«lb..ff.r J. K»
v \' mtiifuhl F- "raknál
BHovárotl t.»k.>vír« O. M»roi»libaa l»#it N*ii.l..r \'
Cvaktorayin Kárá** Bawk-8*t.<»y»r«y8« fibíc* J.
........ «v««v»». 8lM»l«n«ly»a Pllifh F»r«up«
iRágv^ü. \' Sopronyban A<i>lrá« io«jt*«s,
Zagrabban Mili.-U.arl, 1.». g,t:,fy»t. Il\'rfvír .1 Akait liai . Oylrrk J. I.
m W\'vili Sil,a. . tlrw*u» Kr. gyógyaa.
JStfiii cu\'geknél kapható máj: (644—.V2,Hyi
A norvégiai lio.rgnik vároalail való legtiutább <V logliatályoaabb
vaioaí DorBoH-lialméij2salr-olaJ
Ara egy üvegnek, használatit utasitAss\'al 1 frt. MíihI.\'ii Üveg, más halinájzair olaj t\\jtúl leendő mogkUlffiibttitotfc vógott védjogyomm. I
Jó.li Doracb-halmáj-uir moll- tUdő-bajoknál, acmphiilua éa rachitia botegaágek-•bb gy.iiíyhatáMal van; iiinggyógyilja ;i lögelidlllUibb köazvány- 6a csúasbajokat, vala-id.«/-"Uib\'írkiUe«ekot. 0
Kiteli h-gtUstább leghntályoíabb halmájKsir-olaj faj a Dorach-hilaknakMeggundoaabb egybi;g/flijiéao óh kiVálo^atána áltnl nyurotik, óí áialálian neinini vegytani keielóa alá nem vuna-lik, liiúlem a ^bi^iecaótcU enideli Üvegekbenliívú fii\\viu|ó,k ábeii óa ik-yMiaion ál.la|H>tbaii van, mint az kóM\'otloiutl a termésn-t áltnl nyiijtatott. Moll A., gyóigyaiWwí én vegyíts Iteeabeu.
Kóiie^en •\'•A.-aiáv.\'l Kapoavarolt K-^l S*ii.ln K.\'lói .Ukal.
ZOTTL GVOltGY
(034—4) kárpitos iu*/.talj)s Imtor-rnktárnok.
v Varazsdi inértieti utcza, Bauóchay iSchaffaritschi féle bázban.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó hivatalában
A LKOUJAim,
1\\T -Kanizsán a sorsjegyek részletfizetés melletti mecszerzése erdekében
ii.gj.dent
b-s feíijiy
liliala minden hite ariiHiiitl klípliutók :
IVilyá/ati liinldiiN\'iiy!
. Ai eredeti sorsjegyek caekeiy resilelek flieles* melletti meg szerzetének módja •>\' iijal.l. i>l".»uh i\'itjlk ft«(tu hataioa íiiIómiióiii., iiii-lv hIi«I:oiv.« fli«iiii\'r,\'ii\'(o i-t Iciflágjilili H;rjeilí«r<- talál, valóban l.ffi aaökiíaM i.dt.«l,\' niinOi\'igy ininJi-nkinek takarítási biztosításai ■\'■« . tarlós azerenosejénaK ui»g»U|.ia«Ái l«li«tövó toni, « mint «>cn xakirfitiau oly gyakran vlilforiiiill. \' *
"■ ! A rominy .\'« ama .kelleni ily osekely havi ttzelések átint sokat
TI A, Q. ígérő töke Mrlokál.* jutni, /-l-«ti a takaritáai hajU-uot é* aa^emher ily \' iini.t.in folyt itólag sorsjegyet szerez, Mit egyszerre venni egyhsmar élném tökéli mag.it K«rutik irirrkvóao inimlennrk jiviiá»* .\'» llkílyttilA
.Raitaíiúk vigádjunk\'
szanál ezennel ujjal szaporítjuk, m. ly ed.lig léteiöket elünyr^ t.ilciiion.\' II liilhaladja, in.v. i euyróant a «or«j< gyeknek ré*aletlbieU^ liltali i-üílj.-it\'eléfli\'tÖvó .leaal, mA«.rc«ii a nyeieiníiiy vjt)óaai|tll«<>-áaáltal, li»gy . .
Iti hb H
8 x o g ó n y l) ö 1
GAZ
Ara 90 krujozá
IVoí l)r. Liippirív ,Raj{a leányok, mulassunk," !J"i
\' "> k,. !JW <lavub h tjjuhh i-n hf/ki-ilielMih HoruJn/l/ 10 mítló
.... ... .. , »CI(;CSkMI(ll7j(Mk í i fortniHui fAHV*r*n*nu*U»H im MvMMM
SQmcgh városában /alamcgyeben -1 elemi iskolanak a ||n |(|rtH JCobolIlllllirok ím h"*\'™1*1""! vrwHlt.
egy párhuzamos osztálylyal l alreá\'l osztálynak az ahhoz „„.^yógyiV, mi,,,Ion ^ , <u \' ! mím|"[i\':^l•\'{">b,, \'*iftkct
megkívántató melléktermek és helyiségek . és végre fol) »h|. valatninl nóknól Miéi \' • magy. klr. köloaőn.aorajogyoket
egy jegyzői lak és városi helyiségeknek építési tervére" és t^lyá^t, ba már idiiliok is. v LenOrmand., ísoo-ns áíit
költségvetésére.
Az összes iielyiségek\'egy telő alatt, emeletre, az árra kijelölt helyiségen fog építtetni.
Pályázni kívánók a szilkséglendö felvilágosítások és az alaprajz kiiiycrhetéso tekintetéből Siímegh Aáros tanácsához fordulni szíveskedjenek.
A beérkezendő legjobb tervért — mely szakhizottsá-gilag annak ismertetni fog, 100 ft o. é. jutalom, lóg kifizettetni. — Pályázati határidő febr. hó 21 ik napja. SQmcgh, "/,. 1872.
Binder Póter,
(716-8,1) (!\'. Ii.) h.je|0«ö.
jttveg ára hnaziiálaii iita»itá»sal ■frt kr o. é. A-jn\'tií beküldóa--lilán, titojipiriás.mellett kapható : H ITT /í,\'Iliit,
; Berlin, l.imléiiatritMo Ih.
j Tő\'ih «^á*at jiiij1-gyi\'.gyiiot(.milr.
vfliikúrlyo.
„lladlórszoifíiilat.\'
Ilinletinény.
400 fraokoBtőrök „
vettünk melyek ara, jAtéktervUk «.i értekUk miatt emelkedesre legtöbb kllátáasat blr. ,
A fenii Mirajeo\'eket t. i. hayonkinll 6 forintos részletfizetés •<« »
li\'gjulányoali ^ItAcU-k ll.-ttí, ,.«dig akAfen, lo.gy-rí.nlol tUet.-a t«ita..n» alatt 20 kllllli.lílo aurajegyek játékát !(» ..•..olvevíiin-k ingyen átiiiigedj.nk, kik trlint ínnkini 40 hnzá*rn én ktirlUttrW H
mUióiii/l főnyereményre JiílM<inok% *
A 20 darab sorsjegy rf-ktfvetkezi;
I llitel-iura I IfMjS.
I IhiW).
I \'/, I8$5»
I Magvar
18
A
valódi
». aaat.. !• ^ujabban t-VI«.\'go álul ki váltaággal "kiKlntcfott. n/ orvosi kartól megvizsgált, « >ik.-reanek talá|t ea«rf.\'lek/|>en ki|.r.\'.l,ált\' Uikoa :*,vr a patká-■yok. házi a mezei egerek, vakandok í» svábok t.ljea ki-irtátára, (níelyet aukt\'elí megpriibáltak hamisan ntánoyiii a áruiul,) hamisillan ml«Saígt,0M
Nagy Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
kereakedéaíbeii; i\'eaten Sclineldor ti. .I.ipót- u(rcai keretkadá-
aílien kapható. Egy nagy bádog 1 frt. kia bádog 80 kr. Egyei bádog megregdeléao )« utánvétel melleit gyol
■ t«l-
aittetik.
Ugyanott kaphalV\'Ozitroai-keilÓÓa egyedlili- a*or a fagyhó-lyagok ía tyúkszem ellen, egy tégely to) kr.
Kivonat egy, naponta órkenő hason fő ilic«<5ró-le velck hűl:
Kérek míg egy pár lígelyly\'ef klll.ícni, mert. a nagy meny nyiiégti patkányok kiirtására «tik*íge«, a* \'eddig fcaainált kitünó hatáaaal-volt. „ \\
Tlastolattel Velnicnín-, Kár..lyvároo melleit jnn.
y jV l\'LI/MAN HKT\'fí
a közbirtokosságnak kaczorlak\'i és pölöski ftji korcshiáklmz tartozó épületei, ugy korcsmához használt ingatlan birtokai, mügánárverésen elfognak adatni örök árban.
Kaczorlaki korcsmához tartozó: helsótelek . . . 1V, hold, "legelő és szántófold f)\'/* \' » rét . ... 2"v „
l-Co.
éveukint fiinyer.
4 hu*. ÍMi.VHW 1
I.S*iWa<iU0 ||
2 . 120,000 |
1 , 4«,000 I
4 , ;o\'i,(a»i
(1 ,
r-t . órt.\'Oo Ü
4 . 200,000 »
•i- * 70,000 j
"jegy
WI ,\'HXJ
■ Minden "ny/r^ény ujóna a r.\',«tv«v..k kWt egyeal • ret
1 Rudolf.
I Kaim
1 lllary . V
1 l\'állfy . 1
1 Uenoia , |
1 lltidai , |
I Waldatein „ 1
I WitMi.ebgr.ajgy I
I Keglevieh . 1
I Slaiiínlau , |
\'*iegy árának
kint f.\'tnyer. l.u*. 45,000
4W,000 62,800 JW.tXW VI, t)00 21,000 10,(00 20,OoO .-ronáM
ría-letek liietvea . után a
réaatve.vő. egyikr a-legjol.b
Hánatjiénz 200 ft.
hold.
Pölöskefói l>özös korcsmához tartozó ingatlan birtok: helsótelek l\'/, hold.\' szántóföld 2 • v\'8 legelő 4 , rét 2
• / , Ö \'A hold
egyent • resiben felosztatik Az elaí reazle.flzetéaa után minden .rM«tvevő n törvényese* kiállított ía a» összes sorsjegy\' megjetöteset tartalmazó okiratot. <-a a .«»! •• —•-- -
; illót.", eret leli *orHÍ<VV<4 a»-.n..al kikapja ] Megfotltolva a»on ki.inlmínjt.\'bogy\'
• . r..deti aor.jegy n..g«eKÍ.én kivul.,..ég » legkedveltebbek 20 db. ayere-» havonkinti 3 - 4 húzásaiban részt vesz vevőinket .-legeudően
i«a«Hk, mivel a réa»tvevó« eaak Osekély költífggel sok előnynyel |ar.
Mindenki egyedül (Ja. n többiekkel! érintkezés nélkül részt j vehet; a mi míg IRI.I., r.\'.«tvev3lnknek *x..n jog..| ia áltvigedjuk, bog/ | a ml mashpl nem történik - réntleevénlfíl njimh n Időben elitll-< htil I IS ereiletl sur.yt l/l/l I u hát vilié to réniletek jizeténe után j atomiul álvehell.
oly krilvrzméhy; mely semmi mas váltó-üzlettöl nem nyujtatlk.
i ember a részletfizetés tartamához nlaos kötve, és ne* a Beflzi\' --\'* -• -.........- -
! menyeiben
mivel ezáltal a
valósi
tarthat \'attól, hogy a befizetéseit elveszti,

■ táraaljátóknál
lliizáti jegyűiket minden liuiáa után Ingyen é. bérmentve ktlIdUnk, Eien igen elönyBa aiámvetíat legjobban ajánljuk.
Hánatpénzt2őf> frt. lízen korcsmákhoz tartozó kisebb; *> MAGAZINER és STERK,
királyi haszonvAelek a vevők kivánatához képest a korcs- !\'717" \' \'f i «»//«-miéi i-e»u,t, \'
mákkal együtt árvereztet.k, vagy külön alku utján is meg-1 (\'W|rAi llitulü4liy........
szerezhető. . ival foglalkoanl axándékoanak, .-i\'t illetSIo^ tio*«ánk> fordului a.ivea-.
Az árverési feltételek Kaezorlakon alulirt lakánál j tudhatók meg. -r l^§lsó posta Uelse. jtfM ^
Petrich Aiidrás,
koxl>iitok»««ági n/egblaott. j ^
W«j(iiu Jóxsef kiado-.\'lap- w> nyomdAtul^jdonoí, giorMajtonyoiuása Nagy-Kaüiöáá.
NAGY-KANIZSA, 1872. fHirmír l-ín.
11-1U: az&m.
TIziMM\'tfyiMlIk évfolyam.
ni-nyed 6»r« • - » j /\'.\'(/// M<i\'H /M fcr. |
Hirdetések jutányosán. j
; NYII.TTKKUKN J I Minmkint 10 krúrt ve- i ■! tolnék fel. J


Zala-Somogyi közlöny
llctciikhit ke
" A lap Müll^mi részét j illetd közlemények \' \'j szerkesztőben, --. •I anyagi részét Uletó j; közlemények pedig a kiadóhoz bOrmeutvo In- j télendók: ;
j NAUY-KAN1KSA | WJmlcsház. J
m 49
(a znlnmogyoi tfnztlnsttjxi ofívosUlct hivntnlos ertositfljo.)
felfóer. \\asiiriiii|i- s csiuorlrtköii, megjelenő vcg. i\\s lailaliim lap.
Mondják\':\' hogy a halál a megsemmi sülés képe; <^Iy kép, mely örök,gyászt mulat, melyro a tisztelők soregö csak szomorkodva tekint, s honnan -csüggedést, közönyt meritvo baltagunk tovább.
fis c színezet való, ha az embert, mint n haléi martalékát tekintjük, ha nz embert, mint az állatvilág bár első teremtményét
iHhwjiik.
De c színezet hami*, ha áz embert embernek, lélek és szívvel biró lénynek hr-cüUjük, ha az embert a keblében létező\'érzés világánál, mint csodás isteni fénynél, tiszteljük.
Ily becsüli?, ily tisztelet őszinle érzetével siettünk a magyar tudományos társaság állal mai napon rendezett „liötvös-ün-nepély"-ro.
A közműveltség temploma, az akadémia épületén\' gyászlobogó jelezé, hogy az emlékünnepély itt tartutik meg.
A colossalis előcsarnok s márványlép-csökön haladva sajátságos érzés dobogtatta szivünket, hogy nem rég itt járt ö, kinek most már esnie emlékét ünnepeljük.
A díszterem tisendje, daczára, hogy a tágas\'- helyiség zsúfolásig tömve volt, komolyan figyelmeztetett bennünket: nézzük az előtérben levő s gyászfátyollal bevont nn.l.épet, honnan nem csüggedést, nem kögöfíyt, de életet, buzgalmat és törekvést nyerünk. Alatta örökzöUl ágik, mintegy jelezéj$ Jtogy annak a nemzetnek élcto oriikt melynek ily lia van mint Eötvösi annak a nemzetnek rmtinyoí nagyok és nemesek,
| melynek ily nagy és nemes fi.i van, tűim i Kötv ös! fis nz átjak oly jóslat<zerüleg mu» \' taták, hogy az a nemzet, mely ünnepeltjét 1 ily kegyeletes tiszteletben tartja, nem vész el, nom veszhet el, mert az a mag, melyet | Kötvös lángsztílleme elvetett, érző szive I ápolt, munkássága érlelt, a nemzőiben J ezerszeresen újra virul, dac/olva viharral óriási mérvben fejlcdez.
Ott volt a dicsőültnek mellszobra is \' a kép alatt, az örökzöld ágak között, intve bennünket, hogy honszerclmünk folt nél | küli. tiszta fehér legyen s. ernyedetlen tevékenységünk szilárd legyen,\'mint a kő. I JSötvös a munkásság példány tükre | volt; ismerjük öt, kövessük is nyomdokait, I hisz a kunyhók barátja, az éneklő madarak [ társa volt; a suttogó szellővel sohnjtozott, •• a nemzet fájdulnia- s örömével, szenvedése-s reményéVel szenvedőit, örült, élj és meghalt ; dehogy ! mit beszélek? él ő, él dicső szelleme, velünk dobog szive s viszont mi kegyelettel hallgatjuk tanácsait, gyönyörködünk eszméiben s lánglelko fényénél Örömmel időzünk.
Tizenegy órakor helyet foglalt a di-csőültnek clntfk<utöda, Jiónyai Menyhért s Csengery Antal- iker-elnök!oto alatt megnyit tnték a díszünnepély, mellel tök jobbra Arany ^ános, balra Gyulay Pál ü t.
Lówyay Menyhért gróf a szószékre lépett,, s emelkedett hangon turtottn emlék-bes/édét, melynél,, bovczotőképi-n általános tu^intetet vetett a dicsőült életére, működésének hatására, kijelentvén, hogy ő nem képes a • nagy férfiú érdemeit szavakban s érzelmekben tolmácsolni, ^z életrajz nagy-érdekü volt, melyben oly epísodokat is fol-emlitett, moly. eddig a tisztelő nagy közönség tudomására nem jutott. Lónyay gróf, mint barátja, mint társa," híven adá elő a lefolyt drága élet küzdelmeit, örömeit; leg-meghatóbb volt előadásának azon\' része, midőn a köztük egy kevés ideig uralgott ellenségeskedés közepette, mint békitő angyal Eötvös ö hozzá ment, s ezután elválhat lanok lőttek. Felolvasó nemcsak mint
költőt, de főleg mint államférfiul a korral együtt híven jellemző. Hazafias érzéssel befejezett beszédét élénk éljenzés kisérte. j -Utána Szász Károly szavalta cl gyönyört!-költeményét, mely bon szeretet és lelkesedés karonfogva tündököltek. Szép és hálás tere \\olt itt Szász Karoly élénk tollának, ki az alkalmi költemények Írásában is, nemcsak mint műforditó, irodalmunk terén páratlan. A nemes érzésben gazdag költő átérzett lelkesedéssel szavalt költeményét szűnni nem akaró taps- s éljenzéssel jutalmazá.
ivzzol az ünnepélynek vége volt. Ott láttuk az ünnepélyen Bittó, Szlávy és Pauler ministereket, ííaynald érseket, Kováts Zsigmond, Horváth Mihály püspököket, gióf Károlyi György s gróf Sz.ipáry Géza főispánunkat, líollán Ernőt, Trefort Ágostont, Gorovo Istvánt, Toldy F.orcn.czót, Schwarz Gyulát, l\'ulazky Feronczot sat. |
Sokan díszmagyar ruhában jelentek meg. |
I.elkesb hölgyeink közöl is számosan vettok részt az ünnepélyen. ,
Félegy órakor a nagyszámú közönség a kegyelet- és tisztelet érzetével \'szétoszlott. ! S én azon édes remény nyel bár sietve iránt ! le, hogy e lap t. közönsége szívesen .veszi, midőn a fővárosban. nyert élményeint egy igénytelen levélkéjét e sorok b itt adomát.
UÁT0KF1.
Na;o-kanizsai mozgalmak. Vili.
Tudnia kell a községi választóknak, hogy az általuk megválasztandó képviselőség ;> Ilit ja össze a tanácsbelieket s hogy e két testület, mint hatóság, felelősség terhe alatt gyakorolja az önkormányzatot, részben az 1871. évi XV1I1. t. ez. I. IX. fejezeteiből! előirt szerint, részben pedig a képviselőség által megállapítandó szabály -rendelet kapcsában,
1. A kép viselőségi bizottság gyűlése ;
.. .2. a polgármester;
3. a tanács:
4. a rendőrkapitány és végre f>. az árvaszék által.
Felejósség terhe alatt történik az önkormányzat annyiban, mennyiben a hatóság összes tagja felelős mindazon intézkedésekért, melyek hatása köréből akár az államnak, akár pedig u község vagy egyeseknek kárt okoznak. Megjíorgálás, hivataloskodás aluli: felfüggesztés, hivatal elvesztés, kártérítés, megidézés, ŐOO frtig terjedő pénzbir-ságbani elmarasztalás jehptuok azok.
I. A kópuisclöíéfji bizottság közgyűlése,
A képviselöségi bizottság szervezetét ■a közgyűlés határozza meg, az 1871. évi XV111. t. cz. V. fejezetében. A közgyűlés tárgyai- a Ill ik és Vlll-ik fejezetben s\'o-leitatnak oló, mint oly lényeges tárgyak, melyekhez csakis nagy képzettséggel lehet hozzászólni. Itt kerül tárgyalás alá a község jogos teendője és a háztartás.
11. A polgdrmustor.
Az 1871. évi XVIII. t. cz. V. VI. fejezeteiben meghatározott jogaiu és kötelességéül felül:
a tanácsosokat osztályvezetőül, ugy a soKéd-szoniéiyzotet az osztályokba beosztja és áthelyezi;
minden rcndszeriiiti közgyűlés kezdo-tén, az időközben előfordult nevezetesebb eseményeket, a köz- és beligazgatásban fölmerült lényegesebb mozzanatokat, a közbátorság, közegészség állapotát, a pénztár állását, szóval bejelenti;
a közgyűlésnek időközben eljjökilog elintézett folyóügyekról jelentést P azon Ügyekről azonban, melyek iránt az alispán, az illető ministerhez felirt, a fel- és leirat bemutatása mellett mindig tüzetes előterjesztést tesz;
a közgyűlésnek egyenesen személyéhez utalt határozatait végrehajtja;

TÁROZA.
Fájdalom uyftimyH IN50.
út.
Ksell.l I.uI.IvIUk lelkem fjeién
T(lii.|4r — ké|»rlo>t I hU I hovA To*etlél í lli»* n *miKS t«rmémat .Ur«*rA
K\'lptlou t*j mi, mint virA (Ulau tél, A «\'Uét rumok ott •.ivAnyr l««íill»V.k»l,
U .rii.»ii uéiii«k rAiit ií)á»*ol.-. Al.ikk il; S K«»k„l klliúl oly i.oUi\'hdiA.i ílir«.».
Mint mld.m egy rilá^ rnbmWu mngreiieil. K a iialváiijr Iiamv*k ioti « ImikmíV virA(f..n
Mint lnli.it MomfqJK ArútUn UAnvon, K n Mgttl ii(fon loűkntoj; ms^Ar
Mint colt kebel, mely még egy hS l.»rAtr« vAt !
A álltéi romok ~ lull.l — mit nii^nxk lelkednek T
UAl liArt-inni n rat.aáK nellcmének. A .li»loit »*oinf«d<{ ? egy nemiét ItAiiftljik
i liiukn.lt vlrAg.V mind meleK\' liontl vér Kelyl.AInn — eiitk (l^yílj — h»\\dokí.\\ íiive ver.
H * re»«k<\'ti<|> nudAi f vgy nép romény»é^« Fel, (rimán fe»ny«rgni ÍK»«iAg>i{«re1 ~ • Hl} o gyAaioi ké|i itt, lucAili drAgu ké|>od I
V IV.
.llonltAnyl liten m»(f»» die«H«é|;ének Földre |ukttanl tintiiS vifti I
«>rflk\' híren a hon K-xmélytbli AtkAhoi
Felgynitott KmAdnkk, rég forré li»mvAlio* ÉUi-e ?\'niint ImlAUt tnlgyAmolé ««obr«, \\ Kíble.t elég »*HArd » ki ldrRen n«(>ut HiAniflini, mint erény • khértii |>»|iut Ulbenéled-e mnjd gyermeked «gyAn»k-ClyAii ■ (Arténotét e kinenvedt h*iAn«k t 8 bk férflrA érik, erCué mint o» tölgy / Koui t oldtlir* kordot ? oh Arra hölgy V
KlUdOd-o c»»tA*nl « nulg.tsAg ellen llunvl Hnd iKlvén, hogy vjrAgoi (n keljen. . — íVirAgoi. fAj» » neín»ot jol.l.lélének ! — A lombok VH»b*dné|) mind egy \' gy li\'»» li» llonleAny »*ent nevednek »t egei lovijja 1 -
tiuorr.
A vllŰKOssAg éli az élet.
(A „Uovuo dón dciu inondcD* utAn.)
A l\'OlilUnkdt lnkÓBicrvca lényük lélozétó-kot ttom ogyoűlkl n tápanyagnak köszönik,\' molyut résíiiit n lulajilonkéjii uloüolck, réaíint a luvogA forntajábun vesznek magukba ; bánom szUkfldgük van u mulogro, villAmosmlgra és vi Iág< »ságrA is, muly utóbbiak a toruiiUzolélut lügbiinsöbb rugói. Ai élőlény szorvoi kótfélo küzug bofolyAen nlntt állanak ; az ogyik boUO, s uzt azon nedvük tuuzik, molyok a szorves lost szövedékeit AíUitjiik, a inilsik külsó, mint mind azon finom és mozgékony ható tényezők összo-ségo, molyok a tért biitöltik. Az élóíényoknok s nz ókot miudon oldalról Mrnyozö közegoknok ozon szoros viszonya — moly egyrészt sokkol szombotUnöbb, hogysom végkép titok maradhatna, do másrészt mog sokkal bonyolultabb, hógysom mélyebb tudofatány nélkül olomozliotó volna — napjainkban beható és szigorú vizsgálódások tárgyává tétotott, molyok eredményei már is jelentékeny hasznot nyújtanak. A sok tényező közttl-novozotoson a vi\'Mi/oíníy az, moly itt a tanulmányozásra nagyon is méltó szerepet játszik. TekiutsUk a szervos életet akár legegyszerűbb alakjában és íejlődésénok legalsó, (okán, akár U-gmagaéabb nyilatkozásában; a világosiig miudoutttt sajiuágoi mojjlopó
befolyást gyakorol. A szép alakok ugy mint a hatályos sziliek, az életnek titkos öszhnngzntui ugy, mint aunak tündöklő virulásai valami rejtélyes rokonságbau állanak azon fényözön-nol, molylyel a nap földUnkot elárasztja.
E szompontból az ujnbb tudomány igazolja az ős népek gyermekded vallását; érthetővé teszi olőtlUnk azon vallásos tiszteletet, melynek tárgyává nz alig esirádzó civilisatio a napot totto, és azon megdöbbenést, molj\' mindannyiszor mogszállá ama gyermek-né|ieket, ha esténkint a láthatáron las.saukiut letűnni láták azt a biborfényü gömböt, moly szeréntök min-don hatalmat és fényt.magában ogyesitott. K jámbor bálványimádás nem csupán a hála nyilvánulása volt a termékenységnek mindazon kincseiért, melyeket a nap a földre halmozott; hanem egyúttal hódolat a világosság és öröm Uditó forrásánuk, jelonkozése az ember és n-fény közötti természetes rokonságnak. Az indusóknál a védák könyvei, az Orphous-félo énekek s az ősi vallások egyéb emlékei telvék ozon érzolmokkol, melyokot az ó-kor számos költői- és bölcsészeinél is feltalálunk, a többi között Lucrotiusuál és l\'liuiusnál. Dante, ki oly gyákraii fohászkodik a világossághoz,, \\\\6i-költeményét ogy hymnussal koronázza mog, moly a loglobb világosíáguak jolképes védelme. Kgyébaránt a muukások, kertészek, orvosok egyhangúlag tanúskodnak a világosság jótéteményei mollott. iMinden -idők lérmészetvizsn-á-lói és utatói, megillotvo a nap hatalma által, följogyezgeték annak mindon\' numtt hatásait.
l.nvviiiér\'x^ Ooetha után Humboldt Síimlor számtalanszor líg)-ültű^ nieg különféle befolyásait. Azonban a tanulmányozásnak o termékeny tárgya csak a lö-ik század köíopón ko»d«jU
komoly kísérleti viszgálódásokban részesülni, és azon roppant nehézségek miatt, molyok o terjedelmes és boiiyodaliíias feladathoz kötvék, annyi erőlködés ifaczára, a megoldás még csak részben sikerült. Sok betöltendő hézag és sok megfejtendő titok var még mindig a tudósokra, kik még eddig n nyortrcrodmények rendezését sem kísértették meg. Ks épen ez utóbbi munkát Hzerolnők mi teljesíteni, hogy ogy könnyen felfogható példábun kimutassuk, mikép fejleszti a tudást a kísérleti eljárás, miként következnek, miként halmozódunk egy másra, miként támogatják egymást kölosönöson s miként hatnak mindenkor oJyUitva a jól végbevitt kísérletek, végre ho#yiniként haladnak előre a kitűnő lérliak/az élő személyzet kikérdezésének nagy mosMirségébon.
A növwiyok táplálkozása abban áll,hogy egyrészt gyökereik által a I old talajból bizonyos anyagokat fölszivnak, másrészt zöld részeik által a légkörből mintegy bolélokzouok ós boti. sójökben szétbontanak egy bizonyos sajátságos gázt, melynek novo »sén$uv. Fölboutják pedig e gázt $iÍMnyro és Hányra, az elsőt át-hasonitják, azaz saját állandó anyagúkká teszik, az utóbbit pedig ismét kiloholik. Do ozou tüneiuéuy, mely nem ogyó^ mint a aöró-nyok lélekzési módja, csakis a uapféuy közre-mAköd«^sévol mehet végbe.
PAHKAS.
^FoiyutAí* kövi\'tkeilk.).
szabály-rendeleteknek (lobsáó mell ott és kifüggesztés utjánikihirdetését eszközöl-teti, • a teljesítést a közgyűlésnek hej,-lenti ;
i pénztárnak megvizsgálását legalább félévenkint váratlanul eszközölteti é- jelentését u közgyűlés elé terjeszti;
sürgős esetben joga van egy meghatározott összegig közpénztárra iLÜilványoyt kibocsájta\'ui;
a hatóság alá utalt ügyekről a nyilvános iktató könyvvel egyenlő kíllöu iktató könyvet vezet; azok feldolgozását, kiadmányozását a mellé e czélra rendelt egy irnok segélyével eszközli;
uj hivatalok felállítása, vagy régiek megszüntetése iránt a közgyűléshez a tanácsosai -cgyetfortvcvindokolt javaslatit terjeszt ;
a tisztikar, segéil- és ke/e|ő-s/<\'mély-zet. valamint a szolgák, a közgyülé>ni-k len nem \'tartott személyi és illet niéiiyi iígyvit és 8 napot nem haladó szabadsági idő nigerié, kezése iránti kéréseit ellátja.
III. A tanács. •Mindazon ügyekben, melyek a közgyűlésnek fentartva, a polgármester, rendőr-kapitány és árvaszék hatáskörébe szorítva* * nincsenek, a város területére nézve első, a rendőrkapitány által illet menyes hatáskörében pedig másodfokii közigazgatási Itató.á-got képez, egyúttal felügyel a város kezelése alatt álló pénztárakra, intézetek- és alapítványokra.
Hatósága alá tartozó ügyek elintézésében az előadói rendszer fog életbe lépni.
Elnöke a polgármester vagy helyettessé.
A tanács hatáskörébe utalt s társastanácskozás ntján állítandó tárgyak eloké-. szitése, mint szintén a rövid utoni eljárás alá tartozó ügyek elintézése az osztályokban eszközöltetik.
A munka arányos felosztása tekintetéből a tárgyak rokonságaik szerint öt osztályba soroztatnak, melyek főbb tárgyaik után :
A) háztartási, 11) rendőri,
0) pénzügyi,
1)) jogi é.«
K) katonai osztály nevezet alatt alakítandók.
A) A háztartási osztály tárgyit:
A költségvetés összeállítása és tárgyalása körüli teendők ;
a közvagyon, közjavadalmak hasznosítása, értékesítése, a/.ok bérbeadása s ebből folyó tárgyalásqk ;
a város közpénztárára, való iigvelet, erre vonatkozó kérdések;
a város részére szükséges termeszt menyek, szerek, eszközök beszerzése;
árlejtések tartása s ezekből eredő tárgyalások ;
középitkezések, javítások gazdászati tekintetben; a városi tulajdon eladása, ujak beszerzése ;
nagyobb vállalatok, kölcsönök\' gaz^K szati tekintetben ;
uj díjszabályok, módosítására vonatkozó tárgyalások;
közjövedelmek szaporítása; a városi gázdászat kezelése iránti tárgyalások, hivatalok elhelyheztetésére vonatkozó kérdések ;
felügyelet a városi termeszt mények-, szerek-, eszközökre és a városi egész vagyonra, minden a város gazdászatába vágó egyéb kérdések.
B) A réiklöri osztály tárgyai í" Mindazon ügyek, melyek jt közrendé-
szethez tartoznak, névszerint: a rend és csend fentartása; honossági és vagyoni viszonyok megállapítása; színielőadások,művészeti mutatványok, tánczvigalmak engedélyezése; útlevél-., cseléd-, tolonczügy; építkezések, engedélyhez kötött ipar-üzle-\' tek; házalási-, közlekedési-, malom-ügy s egyletek rendészeti szempontból; mértékok. feletti ügyelet; hatósági rendeletek, köröz-Jtujek közzététele; gózkazáuok, bodaviz-
. giTpék vizsgálata; vendéglők, kávéházak. I nyilvános mulató és gyülhelyek, hérk<m>ik. \\ imlorzonészek, énckemk, kőlmrló ezigá ■ nyok Icletti Ügyelet; tilalmak fentartása; pirti rendőrség és ezekből foly.i tárgyalá-j. so\'c; • \'(mély- és vagyonbiztonság fent irtására vonatkozó teendők és tá-gyajások; vaspálya közlekedésre való felügyelet; gőz-J l\'nr.lok kijelelése, figyelem alatt tartá-a; tűzveszély, árviz, köztitezáni rügtön lijég-belcgülések, órülési, öngyilkossági esetekre", seli<s hajtásra; tiltott fegyverek és lőszerekre ; dühös és veszélyes ebek s más házi állatokra; düledező épületekre, hidak. <lo-bógók; járdák,, csatornákra va\'ó.felvigyázat; kóborló, munka kerülő, koldusok, rovott clőitéletű, kiutasított, megbüntetett* gyanús élettí egyénekre, összeköttetéseikre, tartózkodási helyeikre való ügyelet; az eltulajdonított, tigy elveszteti vagy talált jószágok és tárgyak nyilvántartása; szökött, eltévedt egyének, feltalált, hullák.leírása és kórözt.etése, bűnesetek megakiidályoztatása. illető helyre feljelentése és elkövetőinek nyoyioz&sa; tűzoltó-eszközök, s jókarlian-létük; lőpor, kőolaj, szesz és egyéJjJigyil lékony és robbanó szerek árulása, raktározása felotti ügyelet, s.ezekre vonatkozó tárgyalások; gyárakban dolgozó gyermekek s lelem\'zéktől való gondoskodás\' ; gyógyszertárakra,, kórházakra, .szeszitalpkra. utezák tisztogatására, vágóhidra, bűzöskipárolgást őkozó üzletekre, élelmi czikkekre általában kóredényekre, .mérgek árulására, kurtizso-lók, himlőojtás, vegyvizsgálatokbonczolatokra való rendőri felügyelet, b irdüiyiigy; l.áttermek, nyilvános kirakatok, szabadon fürdőkre figyelőt és mindezekből\' credo tárgyalások ; karhatalom\'iránti kérdések ; >lő,-élcti, erkölcsösségi bizonylatok; bar utász rendőri ügyek, közvilágításra, való fe lügyelet ; utrendórség; érkező és itt-ott tartózkodó idegenek nyilvántartása.
<V •\'•>!<» ><WMku*ik)
Né|»uüVül»Vs-Ugyilnk ór.lt\'kólii\'ü.
figyelőmmel olvasván ha/.ánk hírlapjait, sajnosán kulli^inoggyőzóiluiMil azon\'káros elégedetlenségről, |u»ly \'ill-ott, a talán legtöbb li.-l.vuu ádáz dühhel mi t..l főjét: a kormány, tanfelügyelők h ii póttaufo.lyain >k ollonébiU. Már megbocsássanak, az illőtök, kik ezen — a nevelés tanügy előmozdítása czéljától fennálló tényezők iránt oly. ellciiszcíivvej viseltetnek,
— lm az igazság- a .mivolta tanügy unk érdeké bon tollat ragadok : bebizonyítandó, miazorónl fogalmaik oz üdvös intézményükről .homályosak, o azok ellenében foiinon hangoztatott vád állításaik kár. 4 tévedésen alapulnak. \'
. Előro koll b\'ocsátuntmi, miszfrónti. vannak érzelmek, mi.ket értak \'• bizonyon kor, a bizonyos nép ismerj nielyúk mán kor,\' \'— más nópi.\'lútt fólfoghnllnüokituk látszanak. Igy van oz, inost nálunk. Korntikbaq a nópnovolős iránti ér\'zolmok, no|n egy öntetüok. Ivülönböz-nok azok — habár fculHölvg ogy — ugyanazon poni .folé látázanak íh Ijaj ilni." .
„Népnoyolóst" . lármázni ig\\m Hokan tudnak ; du iniliolyt annak clőnwzditásif vágott tett uiozojéru Hzólitta iiak, « a roudololok — parancaolntpk szigorít iniígtartására én toljoai-naóro kötoloztotnek : akkor már kjgyót — békát kiabálnak a törvény, tanfolUgyolók a t. olT. olloii. , ;
A kir. tanfolügyolO — midőn íiivatalog ügy bon azigoruan lép föl: cSa\'k kötolossiigot tcljosit, 8 azon órzülotiíok .\'tcBZ ologot, .mii a\' tanügy iránt buzgón táplál Jolk.óbon. A tanfoí-ügyolő ál lován hatva azon eszmétől, mely a nép boldogitását inagábifu foglalja — téttyko-désoi esak is az ügy javára irányulvák. Teliitt: .nem gáncsoskodni, iioiii észrovótolokol toniii—, a tanfolügyolók\'eljárására — vágyónk hivatva jolon - nö|inovolést Oly igon. nagyon ízitkséglC korunkban; hanem: ogygyé olvasztva igyekö-zótiinket, haladni uzwk-biztos vozötéso mollott, régtől kiiüzött czélurtk folé.-BizalmUnkal.kof adnunk nokik — mint olyanokilak, kiköt s . kormány maga is rzzal ajándékozott inog.
Jól tudom azon so^t\'élű okot, iniknéllbgvo ollonszonv fojíal liolyot az olégodotlouok s*iv«-bou. Do váljon : bolyén van-e, midőn a nopuc-vobwt miuól — előbb virágzóvá óhajtjuk teniii
— s ez áltaj mintegy niinUnyájnhk jőllolót elő-inozditani, ha az eszközök irányában a helyett, hogy azokat magunkévá tennők — gyűlöletes-ség;el viioltetünk V •
Helyesen cs.ulokodtok p pl. a7.0;) tánitók, kik bizonyos póttan folyamot hallgatván, az előadó tanárok folől\' okkóp nyilatkoztak : ,Ko bizony .... ugy én is- előadtam yolua . . .*} ! .Hiszen csak négy éves tanító"! — No ... . ettől ugyan uuiu sokat tanulunk mog"! Vtb. — V
Uraim ! a* efféle nyihilko>nlok tolj.m bi zoi)vságai a bizalmatliiHsii):.iak. Már-podij; lu.ijuk az iskolai ólolbll,. li.igy lm bizalmát nem bírjuk növondékoinkmk taliitásun\'k eredménye kétségessé válik ; eszerént kétséfj-a tirh.it az is,\' hogy mi azon legszentebb c/.élun-kat — H népnevelés Ibi virágzását valaha
elérjük.
\' Igv van ez igen igen sok helyütt magok
oitókiiál i , iránváb i annak, h \'il irdatib
gedon, kiknek ivadékától hallottam, összeállót, t ik x muakodtak. Az én novóm lesz Suh wei-gor> az én nevein Sohroior, az enyém (J /. i n n e r, az enyém pedig H I e i e r.
A liires eatyrikui Sapliir atyja iiiég1T88.. január hóban név nélkül volt. A szolgabíró megidézte. Mi legyen a novoV kérdé. Nem tudom, volta válasz. Mi a neve azon kőnek, moly " gyüriijébo\'n van? .Sapliir. Tehát legyen a tlei
ii. .s é|i|ien e szoino.ru k-iriHuiem így a legjézanabfí törekvések, t erők* .mellett is es ik lassan -■utunk.
IIONTY J. LAJOS,
Niuesi-iii-k bizalommal;a tór | Sapliir. Nem akarón több példával untatni \' -~\'í \' a« olvasót.
Hogy azonban ama tervnél inog nem ál lottuk, t. i. hogy a zsidók csak német neveket viseljenek, bebizonyítja számos név, igy Uohl-. bergor, Silberger, Hosonbergor, UrUnberger, ltothberger, Kllenbergér, stb., melyek bizonyára nemesak a vélotlennok köszönik lételü kot, hanoin kövutkoitotni engedik, hogy bizo nyos terv szerint készültek. Kzoken kivtil még a n Ő.i) o in r o is kiterjedt a jó urak ligyelme » látloly novot határoztak, melyekkel zsidó hölgyeinket hn.gtiszteltók s a melyekkel ozoknok kizári\')lagosan élniök kellett.
Midéit tehát a v ü r ö s p o s z t ó s pléh zsidó jol|legok már rég feledésbe mentek, gondoskodtak Bécsben, hogy ezen faját a tiind illetlenségnek és kasztnak a uéinotesedós köpenye alatt fohámnszszák. .
11. József császár absolut kormánya s germaiiizáló törukvósoi ezt igy akarták s a végrehajtás hatalmában állott, molyot, mint tapasztalásból látjuk, szigorúan keresztül is vitetett. -
Most azonban alkotmányos orazágban, alkotmányos király alatt élünk mindnyájan, polgárai vagyunk a hazá-nak, szintúgy injiU , bárki az országban: rajtunk állj ezen erőszakos intézkedésnek inég csiráit is eltörölni, hogy tiulja meg miudoitki, mikép egyes ciubor akarata képes lehet erőszakot elkövetni s annak nyomait hosszabb időro is föntartani, d» hogy az örökké tarló legyen, az hatalmában nem áll. Minden ilyeu mesterkélt intézkedés az idó fogai alatt összeőrlődik, egyedül a szab.-.dakurat ténye állhat fonn rondithetleiiül.
Ha sokan találkoznak, kik magukban erős akaratot és hajlamot éreznok noveik nieg-magyarosítására s ezt ki is akarják torjesztoni a nép m.indon rétegére: legczélszerübb louiie, ha.több aláiró egy folyamodványt nyújtana bo a m. kir. pénzügyminiszterhez, melyben a név- \' magyarositói í> l\'rtos bélyeg eltörlését kivételesen oz oietro kérelmezné. Ha oz,a mint roméini lehet, megengedtetik, én erősen hiszem, hogy a névmagyarositásért folyamodók ezrenként fognának jelentkezni.
Törtónelini adatokat fogok rövid idő alatt o lapok hasábjain- közölni, melyből az olvasó meg fog gyóződui, hogy mig a zsidókat lOurópa többi országaiban üldözték ós fosztogattak, Magyarországon a törvényéi k i r á-lyi adománylovolok bixtositák öle-töket él vagyonukat tu iádon erőszak és üldöztetés ollen.
SZ. H.
K.niil váltlHZ
^ Terttinczky «V v.il<t*ztira.
Tisztelt szerkesztő ur nyilatkozata szerint tárg) ilagos vitába nem ereszkedem többé e lapok ban a váltóláz természete és utóbajai iráni, mely vita — igen helyesen megjegyezve szaklapba tnrtúzvAil az itteni olvasókat un-tatná, m\'osi —csak m hány személyes ii)egj\'\'gy-zésre szorítkozom, melyekre \'rörsántizky ur válasza kényszerít. . .
Tisztelt czjkkiró i\\i<fndiu, hogy egy egy állilásoui „Íiéhol téves, nélml járatlan.\' Erről senki sem győződött meg válasza által, inert a ki ligyoltüeson plvastn megjegyzéseimül, láthatta,.hogy I ) korántsem vonlain kétségbe a váltóláz já\'rvá.ivos voltát inult\'nyáronV én csak^ azt mondtam és még most-is áilitoiú^hogy völ " tük niult nyáron i< országunkb ól vidékek, pj. a Kárpátok kimi, hol a. váltóláz nem urálko dott mig ön •iziin kiv,ételt neiii totto első czikkében - és az egész prszágróWáaólt.
•/) Tapasztalati tény, hogy ^i^ölera és\' typlius a váltéláz\'tól léiivegökbeif^ülönbözö betegségek levén, a váltóláz olőpostája nélkül is tudunk jönni; oly h-lyeken uralkodnak is nagy mérvben, hol a Váltóláz ritka betegségi Veszszük e tekintetben líées városát, hol a váltóláz majdnom\' soha\', ii typlius pedig min-d. n évb-n járványos;
Azon időben, mikor iláli\'iiik a váltóláz Uralkodott, más vidékekben a iholora pusztított. Nőm volt tehát a váltólázelőpostáju aclio-l«r.i i\'.s Ivpliu.na\'t.
iV) Dr. Haítska tanár kézi könyve lehet jó, desotiimi ose^rb siMii első úúetoritas — egyéb-ir.int ő sem emliti, hogy a\' hideglelés ntán tü-d\')vész és szívbajok szoktak, gyakran kifejlődni, liid-ígyuhiilásról névlegesen nem szól — ha jobban miígf"iitoljuk a dolgot a váltóláz és utóbijaira nézío.\'ini váltólázas vidékben működő orvosok saját tapasztalásunk elegendő le-\'Véli, a csekélységein által észlelt és gyógyított . váltólázas betegek száma ad minimum 8000-jiél nagyobb — nem szorulunk idegen orvosok oktatásira, sem pedig dr. Hatiskn kézi köny véro. Végül köszönöm felvilágosítását, hogy mit ejtett •czikkiró ur a légkör reiidetlensége-, a szelek bolytofiJh. járása-, a- növények korcs-vegyüjotö alatt —y.ha jól olvasta volna megjegyzéseimet nom. nioiidhatta volna — hogy én azon poutokat merész állitásokuak tartót-tani é.i,(.sak felvilágositást\'kértem. Adó^ még maradi a felölelte^-liogy mikor kezdődött a kérdéses nyolez pap? azonban arra-mdr nem vagyok kíváncsi/ \'
- EgyÓbiránt. reménylem, hogy miht é(l(lig orvosi gyakorlati tér^Jir tudtunk egyetértésben\', működni — ugy a lápirodalőm torén is inegfé-1 riink — \'és\'iiiivel a higgadt vita érdokoltséget szül valami tárgy iránt retiiéjlmtő, hogy czik-keinkből egyik V\'ogy másik olvasó hasznot is Jiúzo\'tt. \'•• \'
Dr. bCHKEYEK.
A zsidók níviiiiiKjarosltusáról.
(Ajánlva a >»i<té lfju»áKi.»k.i
. \'.Hogy haiai-izraelitáinknak majdnem kivétel nélkül, .ii é iá o t vezetékneveik vannak, ;t íiiindnyájan tudjuk. De hogy miért van oz, íg\'y: ezt vajmi kevesen tudják ínég a zsjdöV között- is. ■ Jjilutt juraini czólja t\'ölvilágoaitarií a\'zokuí, kik ezt netáláu még nem tudják, s ogyszersmind buzdítani bitrókonaimat a u é v\'-mag)\' aró-sitásokra.
,. 178\'7\\ juliui 23. len/Mb helyről {IHct-höl) inon rendelet ment <« törvénylkiitói\'.iyokhoi, hö§y a ilidók u ftródiilom liúietjjhrtomdnyai-■ban UtatitixjMk, njjizerinf, a következendő uiiv eliŐ napjáig mimlá\\ ciiilddapa cmládjdnuk^a .gondnok drvdin<ikf,valnmint minden nngukoru ztidő utagdiiflk egy\' megállapított oialddi nivet vigyen föl; a hajadon nő atyja „evét, « hátai nbfirje nevét tartozik vitetnitfjündm egyén jxdig kivitel néllclil német c iá Idd ne-\\t fölvenni i azt. tlethoitzigfön megtartani Velei. Ezen rendetifkapcidbau meghagyatott, h&gy at anyakönyvek ú kir étel nélkül néme-vezette enek.
n roiidolet foganatosit^áról a mos-n í zü^ó nomrodék kavesot tud. Csak itt ott
A zalumegyel megválaszlolt
törvényhatőidgi bizottsági tagok névivra.
(V4gc.)
liukta. Molnár I\'ál liaglod, l\'áslek János lkksa, Soós József Báksa, Wálos í\'ál Kesznek.
tizent Uyörgyvölgy. Jakabfy l\'ál, Véghy István Sz.-Uyörgy völgy, üionés János öregebb Numesnép.
Lenti.\'/Akó Dániel, Molnár y\\lajos Alsó-Lendva, Vidos László lolkést iajnti, Mentes Ferencz Iv.-Szömbatholy, Koleiuon Imro Leüti, Mangiir Károly Z.-Égerszög, Dany József Lenti-
^ Kerk<i tiz.\'-Miklói. Krampatics Márton jegyző, Knausz J.ászló plébános Sz.-Miklós, lírunrier Mihály ispán L.-.Ujfalu, Zárjeczky VincztJ hercz. t. Alsó í.endva.
Ahá Lendva. Kiss IJóla A.-Londva, üál Jánoa l\'otesházu, Slirling Antal lelkész, Eáisztl István, l\'ösz\'ér Eoroncz, Kolcmou István, LonU--vay Mátyás A. Londvá. / Bolronak. Szíjártó János, Szoredy l\'ál, (Nagy László J>obronok, Mocsáry Jáuos Bel-latiné/..
Turniichd. Dervarics Kálmán Lendva, Barbarits István Turúischu, Kovácsié* Márk Csvwnesócsi lolk.jKrmnpács Mátyás Tíiskeszor, Uerits József Nágy-l\'alina, Fehér Józsof Tur-
nisclia.
liellatincz. Szirzoky Márk, Koczot Mátyás, l\'lichta János Bollatinoz. \' \'
^ütriáiS. Vraboct József Stridó, Sóaiaries András 111 ik ;hegykor., -Moszarits Mihájy Uibiua.\' - \'
Alnra Szerdahely.. Sónk Jánoa-(glkész Szelnicza, Horváth Antal, Hobb Józsof >í. \'Szer-datiy\'ly, Szilágyi Üyula\' ^azdat. Csáktornya, Szelő Ignácz l\'omorjo lel. Sz.-Mária.
Nedelicz. Kreszingor Istvin, Kornfoind Nándor, Nóvák l\'ál Nedelic
Ctdkiornya. Molnár Klok Csáktornya, k\'.iinti M--T/ v"""v\'"" i ^\'okofnándy Efyk Jursovéoz, l\'ocsornik Jáuos
S iS "*• "\'•■\'•«•« I\' iWt.™.. 1\'iv.J.r F«.„0, Uóktóovoo.
, i v,in űardinovccz, TkAlec/. FlórirVn F-r-r.....l\'nllór i\'i-yörgy Noy,kov,-, /.. .Iá.....i-s
Miiiyrt"
\' l\'ei l\'ik. IJanolly S..lózsof,TerbóoztJyórKy\' ivrlak, Jankovits Jö*««»f DrAskovccz, Sípot ixiíroly l\'orlak.
Ilodoidn. TkAlcsict Elok Hodosán, N\'ovAk \\|itvá» Turcsiscso, llranyecz György Uorí-•j\'íiiv. I\'urica Vinczo llodosán.
. Alit-Domború. IJjlaky Imro, Kengyel i<lviln, JakppAk Józsol A.-Domború.
Sodort. Kollay Kókus, Somogyi (íyöígy, Milton MáiyAa, Fuss líódi Kottori.
Közhírré leszi :
CfSUTOK IMKK m.
\\
kvdezéH.
Németujvár, jai

F.»lo 0l/» örft lőhetett) homály bo.\'itA u jíthMurt, núinu csoud uralgott Nón.e ijv.ir sóiéi falai között, csak itt-ott cgyeaok j.vo a dologról, kivAucsiau várták a ItírtéuluUoi.\'
Kii idő múlva o szokott nómin-Agol ogy nagyszerű fáklyás-menőt zavard fel, in. ly vá-ro» t\'olsó részéről zeno-kiséret ínojSui halódott annak közepéig, — o lAlvány uj ólutot mtUU mindönkiből, tódult a .népség s orömrivalgát közt .éljonokkol" huljuoztak azokm, kikuok tisztolotéroo kitüntetés rendeztetett. KorUibulül egy uogj^od óra múlva a monor Laky Furcucz járAsbiró |>r lakAnAI megállapodott, miudou ulcsondcaüll, — inig Kömény lmro v Árosunk közlisztolottt ügyvédo az.oss.zos polgárság no-. • vében olólépolt és szónoki lolkosedésaorfojyz.iü ki mindazt, mit a uép uj járásbirája irAiit érez. Hoszédébou kiömöli annak eddig ismert hazaszeretetét, fáradhatlau ezorgalmAt, mély/belátását sal., végül szeretőiébe ajánlja Noiuoluj-vár lakóit, kik viszont szerelőtökkel olhulmo/.ni kívánjak; miro az éljouzésok harsogása hallatszol az ajkakról.
Vörös Oyörgy ügyvéd ur szintén lelkes szavakkal üdvözölte o város uj tisztviselőjét.
Miro font novozott járásimé ur a legforróbb köszönetét fojoztu ki, úgymond: „síromig nőm fogom lolodni o nagyszyrű kitüntetést."
Számtalan .éljenzésok közt a menőt ezu-tál) l\'app Antal szolgabíró és Nagy Jonó albiró urak lakAsaihoz vonult, kiköt szintén molog szavukban köszöntöttük lel, és.o bensó köszö-not Általuk riszouoztatott.
• Innét a fáklyásmonot vi\'sszu tért és u vendéglő olőtt szétoszlott.
Nyolcz órakor vové kezdetét a tánczko-ttzorucska, mely az ifjusAg részérő rondoztotett és melyen NéipotujvAr szépjei jolon voltak, kikkel kis vArosuuk méltán dicsekedhetik, hogy o mulatsAg a logkodélyesőbben folyt lo, bizonyltja az, hogy a lArsaság csak másnap reggol ú -0 órakor oszlott szél.
SZEILÍL AÜOSTON.
Koszthely. jan. 80, 1 Keszthelyen f. évi február hó lléu az ,Amazon* vendéglő nagy törmébwn Alarczos t.inczvigaloiu fog tartatni, melyet Babóohay János a névozott vond.églő fáradhatlan bérlőjo r«iiduzoiid, ki alig\'/i ^vi itt lakása óta megmutatta, mik mt lehoi egy elhanyagolt voudég-lót — áldozatok k ii bár, — do még is — i«léa-szerűvé t\\t<il(ikitni- ••
Alarczos ruhákról a fentebb omlitott vendéglős már gondoskodott, a midőn is azokat Jbird.ii Vinczo pécsi Alarczos ruha kölcsönzőtől már megrendelte, ki ruhatárával együtt csakugyan meg is fog jelenni Koszthölyou.
Iklépti dij 1 írt leeiid, a riíhák Ara pedig l frttól felfelé törjed. A tátfezv igalom egész éjjelre van tervozvo; Alurczbau ugyan.is éjfél-
.Huni ..ráig, iwilk iile nődig reggelig. A már i..l.bs/ör említett dsrék vendéglős valóban mex«;id mii, hogy fáradozásaiért tömeges pártolásban részesüljön.
A tapolczai tüzoltó ogylet f. évi február 10 én sajAt alaptőkéje juvAra tAuczvignlmat reudezend, melyre a keszthelyi tűzoltó-egylet tagjait is meghívta.
A tAnczvigalmat adó tiizoltó ogylot bizonynyal nem tudja, hogy Keszthelyen a tűzoltó egylet alakulása csuk inog voit ponditvo — a inult óvsoktóhor havAbnn, csupán o cztflra öszzehivott gyűlés alkalmávúl, — de folállitva unm lőtt.
K gyűlésen választott bizottmány felkére-lolt, egy, már végkép megul.tkult ily ug) lettől magát éiintkozésbo hozni, s illetőleg annak alapszabályait megszerezni, kél uláiráai ivei a váro#tmn szétküldeni s ennek visszuérkozéso után újból gyűlést hiúi összo,
Az októberi gyűlés óta több gyűlés nem volt, s az aláirAsi iveket sem láttuk, iguzán óhajtandó volija/hogy uz igen t. bizottmány ez ügy boni .megbízatását minél előbb teljesítvén, alakulógyülést hirdetne, nehogy Keszthely ilju-sAgAnak pirulnia kelljen iiiAs - oly váronok Halalsága előtt — hol a nevezett tűzoltó egylet már megalakult. , X.
\\* \' ) To|)Mic.s , (.\'seincsica- és Halvax (irAkét. A tiszta .jövedidem 7X frt volt, mely n szegények közt oM/.lntik ki Több ily ImszimK és élve\'z. i dús mulatságot a Uisililotnek ; több ily.»der«\' l< testületet városunk- és hazánknak szivünkből kívánunk ! -.__
— A tsúktornyd! tánczvigalom is fényesen sikerült.
— A iia(/{/-kaniXMal munkások által lebr. il An londezotl tániv.v igaloiu minden vA-ml.\'/ást felülmúlt; ,n mennyiben igen szép hölgykoszorúval bírt és a mulátsAg a legfesZ-\' telenelditil tarlóit kivirradtig. Felüllizutések is történlek, melyet luptink helyszűke- és időrö VÍdsége iniaU csak a jövő sziimuiikban hoz- j
hatunk. i f ■ --•
hó l én meghall. - Thiers egészségi helyzete l.iobreieh londoni tauAr látogatása óta kissé jav ült. — Németországnak Franciaországgal való postaszorzódése közelebbről közvetlen megkötésre julaud. —x\'\\ bukuresti „Hunnia" nevű nurgyar. egylet min. hó !10 án tárté imíg ulapitAsának évfordulóját.
raplmvletck.
BÁL-KRÓNIKA.
—■ Keszthelyen a szegények javára tartott fényes tAiiuzvigülomrú! á következő sorokat vettük :
Mulattunk a házi,szegényekért, és pedig fényes sikerrel — 207 l\'t öl kr. a tiszta jőve delem. FölüIlizettek : nsgos .Simon Vinc/o úr, csornaf prépost ;JU It, Háró Ignácz dU ft, keszthelyi uradalom ft, Meck -Kálmán l«i ft, CJulba KAroly 2 ft, N. S.\'it ft, X. N. ;)0 kr., Keich Karoly 2 ft, id. Uoischl Voiiczel ú ft, Vadona János 2 fi, Lázár 8áudor I ft, l\'ráger Farkas 1 It, 1\'. Zs. jegyesp 1 ft, Schloiler Sándor i) ft, IJreyer Uyulu I ft, lieck Sándor ú ft, liauor József né 1 ft, Xnrancsik Jánosué 1 ft, b. l\'iltoui 1 ít, KoJlor ^A.-l\'ahok) t> ft, l\'reí-secli Lipót 1 ft, lleck Vilmos 2 ft, Knt József Ji l\'l, l\'olgár József -V l\'t Stokker Antal 1 fi, \\Nagy (lyorgy 1 It, Xoumnrk Hermán 2 ft, Oborschal István 1. It, l\'miér Lndre 50 kr., lialogli Fcroncz ;»0 kr., Sporzon l\'Al I ft, Ua-lázs Árpád 1 ft, C\'sanAdy liusztáv 1 ft, Uáró Jakab I l\'t, Veisz Albert 1 ft, Szinger Bernát 1 ft, liöröndy János 51 ft, Kegl Nina k. a. 1 It, l\'uly Francziska k. ty 1 fi, Tolimy Károly H) ft, Magyarossy József 6 l\'t,\'Sclu nfold Károly 2 ft, itj. Uoischl Vonczel 2 ft; Csengői Vilmos 1 ft, Tóth Autal 1 fi, Apostol főhadnagy 1 ft, Lázár Kde 1 ft, Szeglet Mihály 1 ltot u. é.
A uomuskcblüadukozók emberbaráti szeretőtökért fogadják a szükséget szenvedők nevében köszönetüllkot! — r.
— A n<iffi/-k-<()ilxf<ai nomos csizmadia .ozéh, inoly egyike u legnagyobb • legjobban rendezeti czélieknek, f. hó 1-én q bécsi utczá-bati XovAk házánál Urünbaum zenekara mellett kedélyes tAnczvigalmat tartott. A tAnczte-Kjiii \' nemzeti lobogókkal díszítve , nagyszerű látványosságot nyújtott a szemlélőnek; és ha ama piros arczú, csinos leánykákat, tűzről pattant menyecskéket néztük, kik a legvidorabb rózsa-színű kedvvel lejtették magyar táuczai-kat — mi fAjdaloíu I; most a ritkaságok közé tartozik v- mintegy újra születvö éreztük magunkat, inert: „Kik a honért éltek, haltak, feltámadtak mosl megint!" — Az asztalról som feledkeztek el, mert a többiek közt oly ritka és gyönyörűséges töltött fáuk diszité, • hogy valóban, itt náluuk ritkítja.párját; többen ohajták, liogy azon kezek birtokosai, kik ilyuneket képesek előállítani: soká éljenek 1 Talpra esett pohárköszöntésok történtek, melyek közül vétkeznénk, ha ki noui emeluők a

II I r c k.
— Iliim/urtte. A nagy-kanizsai polgári egylet felír. 2 án turtá M ik alakulási ünnepélyét, mely rendesen társas ebédből és este tánczkoszorúcskáből állott; máskór. a nagy számú tagok ezt örömmel látogatták ugy,hogy a tArsas-ebéden circa 200 teríték volt; az idén — sajnuji alig .\'10-iiál több. A pohárfelkfi-szöutésekot elnök Szanvéber. József TTr^kezdto meg, később szép tou^tot mondottak llegodűs József és llirschl Kde urak. llárom óra után mindennek vége voll. Kég megjóVo\'ndoltük, hogy ha a polgári A-gylct alapos roíormatiót lícm fog behozni, átiilakulni, építeni: ugy, ii mint megkezdte, óriás léptekkel fog haladui az örök seiumiüégbo; pedig N»g,V\\Kani/.Hának ha ya!aha, most van sz\'tk\'ségo egy- oly egyletre, hol városunk intelligentiájn egyedüli gyülhe-lyét tartsa, hol eszmék szÜlemlenek, s azok ki-cserélésj által gyökeret verve, megfognmzauak és városunk anyagi és szellemi felvirágzására hatnak; mert városunk megindult a haladásnak ugyan, de még temérdek van tvnui, hatni és előmozdítani való. Tehát ébredj ujyn, ébrndj; n mt huhul, nsm muriid!
— A-dél-tHtlul pénztárnak segély-egyleti osztálya a beir.itási dijak bi lizel«j«ét jövő hétfőtől szombatig délutáni 2 órától ,\'i-ig enz-közlendi. ,
— Hetiden, febr. ti án eistí 7 órakor u „Zöldfa* vendéglőben a nagy-kaniz;ái lövész-egylet áluilánös összejövetelt tart; a tisztvíse lőség újjáalakítása és több cll\'élo ügyben.
— ih\'átübun jun. 30. a Muruwu ik egy csűrében a csendőrök egy őrült nőt leltek, ^i már H év óta volt a falhoz lánu/.olva, A parasztok telték . ezt, nehogy u szerencsétlen iiőért kiadásuk legyen az őrültök hézábau. A nőt azonnal az őrültek házába szállították.
— A ,,Küxlyux{l(ltáni\'* lapokbirti olvastuk,hogy a fölső-ausztriai triedaui klastromból a múlt Tiélou két upácza megszökött.
— Vilúíi véye, Casfro Uiovanui olasz a világ végét 1Ö77. jan. M-ro jelöli (tehát még ó év van hátra)- Azt állitja, hogy ogy égi test neki routjjwreucsétlon róldünknok.e oly közel jön hozzájTiogy rajta mindent hamuvá éget. — Ha igv lesz, jaj a hitelezőknek I
— " CHodUHXlUött. Káksi helységíien (Somogy) egy pórnő oly gyermeket szilit, kinek csak egy szeme s ogy fülo van. A szeme ugy van elhel^oávo,. hogy a szempilla az alá esik. — A gyermok egészséges.
— I la leset. Csöndöi György karosi lakos mull hó 30-án saját pinczéjébon halva találtatott, rögtöni halálát a nagyinérvbeiii borivás idézte elő és azon rondotion életmód, inely-íyel közönségesen foglalkozott.
I _ llöt\'ld hírek. Tol.ly Foroncznok a | tudomány terén szorzott érdemei elismeréséül 4000 Irt évi jutalom dijt szavazott inog egy-j haiigulag az országgyűlés. — Szarvasy János, bolügyministeri titkár jnn. 30-An d. u. b órakor meghalt. — Nagy János, l\'osonymegye ga-I lauthai kerüloténok országgyűlési képviselője,f.
— (J íl v u .t.c l in v « II I I «.(.) It . . . lob in egy íhlmc. in\'i»k, iiy..m..tl.»ii híiiI.\'hIÖ. .1 reg .\'.nlid... k\'i\'lliíu.\'k n-t la kl mag.ft « rlükslu, hírnevet gs/.-\' •Ina iil Icrrlel^iiielyókhcn nírginy-rgit
»/ia kl.uii «í-«el»l». K« U/lcl merény !!• exer Iliiéit j\'(»«.UIme<«» »« éishiis* 1\'mUl <1 vl^gkortHöiixk.
II s Int «o ki in in ii. Toine»mo»\'« l\'s-táci ncvll kí)Mé({ób!)l. Irjik ! %y livlyl>.<li j.lniAdii roiniiii (lililiiilvcs turokli-ijt ksputt. Koray«ztii taim-c.uliik neki,.- Uogy n »iorWly|y«l |iiöv«Al Mk.M»on insgárs. .Iláiij\'piócia f-ig kelleni ?" kárdí*i a lieteg.
.MoiK\'gy 0 vagy a dnrab\' - vnU«/oljAk neki .Mennyül* kerlll agy |ilórínV kórdé\'imnél. — .10. krnjeíÁrl.a.* — JMu\'/tW\'kri kőllsek én |>iócs$rjt t ii.kni.l. tit.ner i. mogksluk !". d-lnniigí - l,n,Ag,rtl *
mili áll«jirtií«iin. Kgy mérffe. nrctu öreg KMSunyaÁg • kilinj.il a kupé itblnkun a lekiált a vexetiitikrv: ,IUIIj* kunduklor, «ai.«d el.tt.in a kii|>él.an duliá.ijoaui V -- ,11a an\'tn uraknak o lalionn itinca •emui kil-gá-• uk ellene, — fel«l a vo««tii»k síulgAlatkétieu — ak-k\'»r a* a»«»ony*íg bátran [ii|iA*liatik."
— A.u g v I i r i r a I. Irlnu l egyik ki. városának, .Kil<laronak lonieliijéjien min ligyeleinreiuélló \' »irir.il..k k"í iti a k3velk0*.!i "ü!v.T>!iaiA : ,U«iluk löoii ik i\'<tleinlejélien. K\'k.I.alall u)ug«*ik Itn.wu O\'Urady, ir fii.....livelö,^ ki^jele* süriváni *rényo kö- .
polÁ\'mii "ly reltenal6< vólt, liogy maga a lialál in. fl küzileiliil lumÁ. Kgy napon nionban akarata ellunúrv j\'iiati állapotl.nn maradi, iiiinlliúgy c»il»p» láj l.ilm.ii Hgylia m^ge/tík, a n lialál uoki bitorud-váii, inéglúmadla é« diadalulaakodglt végre a liArjál \' íitkilü ré(/vg«. ftilotl. luiádkoixatok érellftl*
üzlet.
Ntgy-Kanlisa, febr. 2. ItOl
* Mull napikban elotll II lm* a ár ki.-é euielé-
ma már bi^iyojna k •lliMj k, ..i.»..iaggé.ben
ll .rv.il .rnAgi in. ÜK"\' i III.* iia ii Serlua tár-
eb" vei. IliAvnjilll 1 "Hí i i a kflll\'újd még
"a lnlja rendelén imgl« a mull évi ijlány
ii.ÓMlrik kel ^légedCÜ k lel ollli.k. Már annyival lu-
.Ilin, incfl*Ur.».H/.or« ágból érte»il mink, li"gy a kivi-
le xiiut gitbun ung, ou in kii in nuyiȒg(l. ^
Érték- és váltófolyam jan. 31.
i»°/0 motaliipios ti\'J.Oí); ü°/„ nemz. kölcsöu 7 \\ .HO; l»0í> ki Alladalmi kölcsön 104.1Ó-, bankrészvények tíüi) ; hitelintézeti részvények 310. 80; London 113.30 uzüsl Agió ÍM.75; arany durabjá 5.41; 20 frankos arany D.U2\'/, kr.
Fplclos szerkesztő : Bátorfl Lajos, rtfyilttör.*!
Lovinger Israelnél
.VtiH)-koliU.till .-Isii t.-llilü
.tavaszi vetőmagvak
ii.igyiibb wijnityiségbuii kaplutú.
| V in\'lii\'znyaval.Mil és n n.vnva-1 lyalilrésl «llr«»»kct
I K.vi\'iK.viljn .Ir. U. Kllllurli a iioliif I I ujaviilyn spuciiilis ori\'usH lli\'rllnlii\'ii, I I I. ii II i n u II B I r. l\'i — Miir Hénij | | [liltliul tuljiiiuii k i^yií^y ilult.
I válni
XX
£3 S
E
Cotillion-jelvények!
a legújabbak és díszes kíAllitAsban tuczatja legnagyobb vAlasziékban, 15-, 20, 30-, 50-, 80 kr. 1 — 3 frt a htgelogansabbak. J TlillOJíreildek 100 3\'» W-I 20 frt a legfinomabbak. Hollóid-sapkák Kulünléle mintákban.
Durranó-toontoons, melyekben bohúcz álarezok, mint I llismark, Schiller, liachus, stb. vannak.
Kgyszersmind bátorkodom levélpapírjaimat és boritékokat,sajAtgyArtmAnyu a nos nyomattal (inoiiogramm) moly évok óta a l*g,obb ízléssel kiAllitva,a t. közöuség Által élismervo van, IvsxáUUntt áron {,ép úgy a legújabb papirkülönlogosségot: |
Rococo, Diavoliqué, Egyptien, AtOUt, Bóbé stb. legmélyebben ajánlani, i Levélbeli megrendelések legjobban és gyorsan eszközöltetnek,
KANITZ C.,
. ill.ainflAru koreikodíie Tó ii. a fehér liaj.\'.bai:
Unser houcstcK Pro\'is-Verzeixíhniss (lbor Rosen. Obst-bftumo. Beerenobst. Coniforon. Blattpflanzon, Toppichpflan-zon Florblumon.otc in reiohor Auswnlil, (mit víVlou, Abbiidungon) ist souben erschionon uud wird atií\' ^X\'lnlli^o.s Vcrlangen gratis ufid: franko versendut,
AuqIi von unseroii luuioHttui Preis V.erzeichniss Ubor land-v/irthschaftlicho , Oomüso und Blumensaamoa Bind noch lCxcmplarc vorriithig.
t\'arl Sclinildí\'s .Saiiiiii\'iilmiiillini"
(l\'il-l) Kunit und Handel>|árlntrcl
Lalbaoll (KraillJ.
V
Oy A hitelsortj<gy 200,000 Jrtnyi fiiyereménye <t; lHti3-ki aprít l-sn hit- I
záshan a mi iraddnkM kiaüitaft igérvénynyti nyéfetett. Q^T A -magyar nyereménysorsj >!•;■ \'J">,000 Jrtos J ínyereménye. a; 1*71. \'ing. 14-ki huzóJtan általunk ki.WiioU réf.lel\'4véUit nyerített meg. A ,hiteli>.>rsj-gy 2tiJ**) Jrt->* f axy.r«mvnyc az jan: \'J-ki buztíshan |
lilt\'jlunk kifioftiított ré.<: lr-}i/*kksl m/< r> ti lt v>).__.
CSHHriHHHHMBBHMflHHWAHHMBÉMMBBBBMHI
Kszátinw II. r ii \'.rWt »Ital bátorítva )i-Yví részlotfuotéí alján kibvotátjuk * legjobban ajánljuk h kövytk f^ sorsjegyeket:
\'3 •/•-<»« •»«»\'» frank í«rö|c8or.sjc»;ry, Iiuzjís tobr. 1-on. tívenkint j /(Im/.ú*, t- ií VfienuMiy fiúi M>ni> franc, olsö ivxzjet G Irt. lS70«ki ina,var Kor.«jc£ry, IiuzjIs febr. 1 "> úvn-iikiat 4 liu-
í\'oiiTcr iiviiv 200,000 frt. cko részlet í> frt. Mindkotféle aor>j.gyro együtt havi Ul írttal, évenkint 10. húzásra lehet játszani, I azonkívül * betiavtási i«|i»k aluli "J4 franc kamatot kaphatni aranyban.
Ax el#ó részlet b-1Ízet«Wv<d a $úr*j<igt ^yrlí játék cjyy«ditl a voyő javára törté nik * *z utolsó részlet be :i Misiié vél a sorsjegy rr-i-tíb n kiszolgáltatni
A szívéin- kan. »t- m «í*> réazl-t Hajijától kezdve a v..vöé b-azu-k. Továbbá | adunk, mi
rúszvónyenkint 1864 ki, Hitel ós 1839 ki sorsjegyre,
<1 H. /#•/, II í<> // II 11 ft .JO /.•!%
mindt-n további fizetés m-lkid min.lii .lui/Uri érvény.* "J" adr*wzt. BV Vídékróli megbízások {Hintosan ^(közöltetnek. Huzási j-gyzékek tnindoi h.izáa után blrtnentvi mcgküldetiivk. •
PIRNITZER TESTVÉREK
l\'énx- fa miUnUiUt
T Ig\'PIftCX\'
Ajánlja gazdagon lelszví\' lt *urák-, I■ •«1 -gyek éa gyermekek számara való t"|«»-rnk-tárát, a legjolib miuóségüekut;a lidiutójut.\\hyo.i ámn.
l\'g> színtű figyelmébe ajánlani bá»»r vagyok a c«. k.(katonaság » t. kózóiuégank. Uuey megrendelőket a U-gjobb bel- éskulfohii bór-böl nlfogadojt 6» kéazitok, ar. árt, Jvgjutafiyo •nbbaii scAiuítom.
A* én raktáromban várároltakat kijavi tásra elfogadom.
liMein neuer Zeitungs-Catalog
nebst Insoilions-Tarif
iiller Zeiínii^cii Oeslcrreicli-üiigarns
s c w i o
der srclosciiston .Journalé (les Auslnnde.s,
is! s.mIhmi in ÍMer Auflairc. Ijís nnf <lie jün^flíc Zfit vervollHliimli^f, ^r c)ii»M>»\'ii inul Vfirséndt? icii denwlbi-n an meino yerehrton Kundt-n ani\' Vi-rlaiiifcn ífrntrs mii] franko,
Rudolf Moss<\\
o ffi.o i o I l e r • A c e n t s il tri m 11 i c h e r Z «• i t u n g u n IIVí\'ii, Sfilri\'Htűtti\' Ji, 1\'rtifi, frvnben 14. Kernor (loinicilirt in : Ilanihnni. Herlin. Breslan, 1\'ranhjnrf a, .M.. fsi/■:!<). M: rhen. .itrasfl-nrg. Nürnberg, /\'rag. Xi rirh, Halié a. S., Stuttgart.
Km{)tiu)ilt M\'\'in reieh luM^riirten Lagcr j nller Oattiitigeti Merrctt-, l>amufi\' und Kin-d\'ir-.Slijitítl\'tii von l»«*»t.-r l^ualitMt und zir ino^liohst .billig.-ii l\'róisen.
Kerner maciit- ich «fai» k. k. .Militar und •V«tr«!lir\\ingawilinlige» l\'ublikum autinv-rksuni, j duM>icb ullo Hontcllun^un vom bi\'jsU\'ii ln- iind i A>ii<Uinder\'(ued(.\'r vertertigo und jironijjt und liilligA l>orecbne.
Aueh wird von mir gckuuli". Wuaró zu rv|iaricri!ii nugcnommnu.
WAJDITS JÓZSEF
k "nvvkiml\'i liii\'ntnUban
JN,r. - Kanlzaan
mo^jvli\'iit »ltnlit iiiimtrn liitu !<<• k\'jnvv^riiioiil ku|)lii\\tók :
S z c}; ó il y I) ö 1 GAZDAG
Ari 90 k r > | ét t r.
,P.ajtaHúk vigadjunk\' -Rajta leányok, mulassunk.-
Kobolhiingok,
LenOrmanű,
A ■ 11 tl/ll
„lludtérszol^álatV
i
M^ószsogcs fogak.
,\\-fóí»ak s a foghuí tisztítása.éa cgfiazségesen tartásn, n i.iz szájának eltávolítása végett, a dr. J. ír. l\'Ol\'P kir. udvari fogorvosiul Bécaben gyáítot\'t
A N AT II Kit IN SZ.iJVIZMÍI,
,lig van alkalmasb szer, minthogy az, fcmmiféle az egé« égro ártalmas alkatrészeket nem tartalmaz; a fogakat » meg\' idvosodástól éa a borkfl lerakodás képzódésétól, a fogfájástól. /.ájbiUzhódéstől megóvja; s az elrtálló olyan bajokat rOvid dó alatt eltávolítja. — Ára\'l frt 40 kr. egy üvegnek.
Dr. J. G POPP növényzeti fogpora:
i fogakat aként tisztítja, hogy az által nem csak az alkalmat an borkó oltávolittatik a fogról, hanem a fog fénye, féiiérsé; 9 tínztaság tekintetéből még eróíbüdik. — 1 skatulya ára 097- b,l) 03 kr. o. é.
K»|iii.ii.\',k : S.\\;v>Kanii*án : llelm .J<5n«f gy^eynt., K .«.!iil»«rv f \\\\VII«»-!., K"M.fll.off.T .1. k«reiki»U..tl.*n. I\'á|.á.,.
i-jir-n J.. K."«»tlicly«Mi; ITurioriir gyiiífj-íifríít, Sin^tr M. VÍVím
i\'. Kuniéi n \'\' I\'.. gyAiíyá*rrr»x.-Ka|\'ronc>in ; U\'erli ify<i^>-
• V»r»«<lon : llnltcr (fyó(ry««<-iíiii. tylincgcn : Dorncr K»jít. Snoni-■»ilií!yfii: l\'illict. Kcroncxí* Itu\'lolf jry<ljjT«icr. IUt.ir"rvi.líkl Si.-Oyar-{ynn.\' Kibic K. C. Vmprírnbíii: Moyr Tiniknu, ii^y (i,itb«r<l TivmUr riainil. — 8(fkc«fok«(várott: Le^inanii A. Ilraun J. ayigytt. I,4va<-liervny.lioii! ll?i«l«r Ry\'iR.Yíí. K»to<\'»»n •. HorvAib K. Kyi5uy««^ríii. Kcc«. ...•iníteii : MilboiVr í. Mftcblti.l gvógyii. lUknon : Flórián J. ey^gvi, l irmínJui; H«rv*th J. Soinxoiireiiil pyífy«* Kai>o»»»rott: Kohn J.. I•\'•(tl, llsliif í< Scbrüilvr gyágyt. >trg<iár4: IIiaIihv gyógyít. I .n\\liiilon : Kr»m >lin .S»igoiv*n,tt:IUr«*rtli, riiiUmon gyógyít. — ;.i;«u; MictiiUcb St, llcrxfeltl fi»i, ugy H«riog Ignirinál. — I\'éc«. tl :«<iln*y W. ó» K. Zácli, Si|i6kh gyógyn. KnrÁdoir./xilnbilnizk\'y gyógy** Murcwliban: 1C1«« gyógyts. - Tolnában : Or«tT gyógy**. — l)y,mf"bl •Arutt I.nkAci gyógyír.; — Sirnt-Cyiírgyni, : Nlítbig. -- AUó-LenJrÁii l{nl|..IU-flli: Simon k\'.l •\'■iruz.\'r.\'MfAkuÁI.

¥
Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
• Flgytlm»!tetri A* iluln n k«r<\'>k«d*l»»i rxikVnl I.m*- í o -j i.ilt I\'■> in |i » «l • ii c j. » <t», mirly igüii r ovid l\'<J<>ar(,M( kitiliiöip^. * niAiit fc..4«ii«inír. í.igí ltMutt, «.„•»■ i<I-: .1* t5l,b kvio«
3 •»■ k«d5b«»»k álul .ut«n\'!it.i|ik ; a l. c* k»»ón< tvbnl tudoiniiiul
S E ».loui, bogy II rgynlill v»lu.li <-r«nUiii *,citp«iM ac nlólj\'^y
JJ *.j««W raktáibfu k*|\'li«l" KwT ki >t\'i»it műt Mkotó iniu>l"li-
"-5 iii*nitl pfln héiok, bőnikik, t<«|.lok, májfoltok rltávuliiáiárn, J i| jcgyiiÓTkl a borniu («nUiiÁiira «# •*újoiúté.-i> *»y Igái Kgy köc
I irt .
i kr.
. . StMMl ICM leheletlen \' Ki biti* volna eició\'tt, l,ogy
«f t tm\'g olyal.vi i* IciuUlIrtliii («g, miii—k »pgil»ógó«ul maj\'l a ií M j«a«niai •• Ubél kiiinilui a etéruin.ik iíib« nél i egy ilyen j
" a cgyticrU, eliní* «i«kn« ivgitiígívcl nikerílll, liógy gyungíilt i<cm .g g juifl\' még alkonyatkor I* a IrgrckoV.yal.l. iftl.o iniii\'lcir crölt.-tói ! j uílkill a i\'iirnál b«l«bnt fUmi, i* ára vgy ily gé|iri\'»kónok bai<-• rltávolitáiára * Sfjuálati ula«ilá«i*l •g)<>ll c»ak .\'"> kr.. kiii.bl.féii
előleg, elegemül .\'t bóra l!.» kr — 1 <11.. vakurómifga (Union- : OKT Szabályzó tollak, minden kíihei « minden |ia|iirbo*! itu\'lirgiiiiiuii; tei,iá> ragy irónl kitenni kr. j igftiilhatik, ugy bogy egy ét ugyanaxon tollal a legfluoinabb
81^ Tyukszcm-Byiiriik anBor»yyapjubÓI la db. 24 kr. Hi\\> iráitatot, mint a legdurvább iráit ii eiikötölbetnl. 12 Motópo liogy a fíliéru«m.| niiebér uint kapjon. £ j db. ai kr. por Inuinálau által l.lií, ni u u k a ft é n t takaríttatik meg; ••• Leflf. helyről patentlrozott méreg, "-gírek, patkányok,
■le legnagyobb el.u.ye iiogy a íehJr n\'juiü jobban kiméltotik, ; hflrcttlknk í, vakarniuk kiirtátÁra Jótállái mellett .írniittatik. Kgv mint a ki.x\'niti\'ge* \'moiátnál. K.^y fontot ciumag kr, I nagy\'badogitelencto 1 írt.
Varazstlnta, baiinálba1 \' • 1 \'rétái dolgokra. A lyukiti-mnok H nap alatti gyitkérei kiirtására itol-i
Kgy e tintával irott levél a legéle-•nir muek il, titok ! gáló éter ; »»en ujonan íelVaiáit i*er; tulbalad minden eddigit, marad, e«ak a* tudja oWaiui, ki at tbet itilkiigej utaiitáfial bir. \' atirl jólállái mellett árunttatik. Kgy dobot baimálali utaiilái-Kgy nvegvae *J kr ial 40 kr.
p* Igen «lk.\\lma»ak a nadrájvedök, melyek a nadrágot j Auutrii^n egyedüli raktára a bamiiiUtUn Arnika
fo»* iiV\'ben bepiixkolál ellen meg>rt;k ; párja 5 kr. ikappinir olajnak, mely ci.idabatátial bir mindenféle íojbaj ellávo-.
Legújabb rondapor, pi.toiitott ircr a roxtdafoltoU j llláiara, a fojbor » itek eröiithotéiéro • rnuc;k folytán a baj mog-l \'I, tclysmbol í« má* keluióbSI, axintugy | lep\'öleg gyon n<tvei*U*4iick elöiegitíiéro még kopait helyeken i» ól. 1 ceoinag Xi kr. i hátráltatja a pikkelyek képtődéiét il. OrvouxorOl baitnálbal.

Angol bórlaok, mely által mindenféle bor pubaiágot lurlódáiok, lietamodások, inrángauiiok rbenina, égetéi álral oko-; » fackfényt nyer. Kgy kU üvcgoe ki. : nagy 4I> kr. j tott tebek »tb g)/\'.gyitá».ira. Kotolebbi érletitétt tartalmat a bottá •
Folyadék wyv. > Kilklil-theileu. miu leli. bftttartátban, | ctatolt leirái. Kgy dveg 1 frt.
PT Bfillantis-por, egy uj, iik«iüli, vegjnaui\'ag kéniteti \' 3 E (fémtartalmú por,- mely elnevet,\'lének .................gfeUI. Kgy
| ojp\'ntkoi, «lf>nlt, vagy ki nein vehílö »/eiinyfolto\'líknl biró nemei. ............
- 8 |vagy k«i\'>niBge« őreiből kéitUlt lárgy e porral e.ak kónnjrltdon : mórt at ember\' ettél a tok\'\'különféle, miu ion hátiján előforduló j Bórpa»ta k.Wiukkal; ox a bőrt elpuíttilhatlanijá tenl
J g ctutollalian, iimit viutanyeti eredeti tényét; e, por ilyea tárgy a- jnviláiokat maga e*tk9x0lheli. Kten enj v érékig feufarthatd\'* liide-\' I különötcn ajánlbátó lóitefitámra itb. Kgy bá.log •telencié-" kai meglopó gyonan tiaatit poluox. Kgy kaiul^a banuálati \' geír battnálbato. Kgy nagy Üveggel áO kr. ■ vei W) kr.
6. 2 lutaiitái.al egy il ti a.\', kr. Szagtalan vljmenles agybetetek. m ágynak gyerekeknél,, ^ Legjava beretva paita. K paua a beretva kü»tf»ulé»éii
2 «| IV Cslszolé vPollturí wegyBlek Kgv. igen beeie. báxUtur, I I.etegekuél « gy.rek ágyaiknál el -.lordul.\', ejiiedtet.d.léupk elhá-, felealegené u-.i.i, Kgy dobon k\'5 kr.
•g j jmelyly*! mindenki elavult a fényveitl- U l.iili.rail e.ekély l\'árad»ág ritáinrp. I db, W kr., I.IW, l.W), 1 ío kr. ■ c^ NélkUltibellen minden bAxtarlátbaii at uj patentlr.\'
" f |gal maga ieniát lényetílbeti, Kgy liveg. if, elegendő egy •tol.a^ Cl. k. sj. siarpanfil Zftirröpleg iS»p.,uin-Kctt.Aetber)\' köszörüli melylyel könnyűden legkitenb fáradnig uéikul imn-
o * ibiitorialára. 0«» kr. niliiny intio.lpqict alalt eltávolítja iiiiinleuii«iiiu kelméből kivétel : denféle inentóMert, ollói, kén. egy perci alatt megl bet koitortllni
5 2\' B^* Ezüst csiszoló golyók, kitiiuS «ter elvakoll éretlárgyak uélkiil\'akármiféle foltokat K le^niabb találmány minden eféle Kgy db. kr.
•S 1 lujitáiira » fíuyciilétíre ; uelkflÚahulluu aituy- é* etüitiaOveiok- gyártmányt felülmúl, minthogy a leglltioiiiabb itin lem rontja |! e^1 BeClI legjobb foltllsztltó víz, vgy üveg 10 kr
n«li. Kgy db. b. kr. „tonnái itárat, ttagtalau lett. Kcttj Uliii.liláibox ii ajánlható. Kgy I tnorlvoir,tintéiit kivuiti a frii tintafoltot mindenfajta
MA- Eziistózo por eoketor kitdnő itolgáialol ten ; e»vel ijveg liatm. utaiitámal egyllll 10 kr. ! kelméből. Hoy Ovrífgel ib kr.
mindetilélo érctuemüt néhány p«re»\'»Utt Urtóiaii uieglebet e\'tüi s^- Közönséges párisi ragasz üveg, poretelláu, kő, tajt, fa Miifíen latatlant lithatóva lesz az uj zseb-górosó
Wxul, « MOitöxöU tárgyakra ui»»», melyek itint rálloitattak, ; ,ib. gyor* éi tartót ftti*efoirautá»ára, ugy hogy et elválhatlau segltségével/imely minden tárgyat 10-, W-, 30— loO-ixor nagyit,!

n
r:3 lí II


ff Jí jk®nasen ajánlbatók, l\'akiong tárgyak etilstk. •j í jtatbatóó. I ciomag 25 kr.
^ x\'l Miaden órak szabályozója a jól ital,
* 8 \'ellátott napóra; ex nitmleukii
i legjolili.au
a gépeteti órákat igatitam,
_ cielra bitlot \'L db. tb kr,
i-t; m*- A»trlk4ban patentlrozott vedlakatok,
í tettel, bilti\'iak (írlölén ellen. I \'lb. kiseiit.leU- i uagyobb 70, 90 ki., 1 fit. nagyok \\él auI. iis t fit
T 5 \'való 26, 40, f»0 kr.
KilUaó kaucsukkal keveit. laknáz-cslzmakenócs, a bőr
.8 8 karban tart.isáia, Kgy dohot I Iont) .Kl kr.
-C- . lábakat szárazan tartani miudenkinok ajánlható.
i állatoeikákat i.» tintán i ■eiők igen lokfélekép haituálbatók, péld. lint, J. j\'e.sek, ffilter válton bevátárl\'áiuál, vegyboutáinál, J Igánál itb. Kgy db. 40, 60, 00 kr., 1 Irt, 1 frt 20, \\

unióvá váltót- |t*«x, nintugy különféle tárgyak On*..ille>ít.\'->ére, péld. fát éretnél,\' ug/ hogy a
üveget pori tellánnal »tl.., u.-v h-jjy mintegy test tűnik fel. Kgy : léliiotni. Iitotl tájtfivel etornag o nélküldthe.ileit tteiböl imk 10 kr. l.\'gyan e ragast gal-na, \' folyadékban, igen bőséget. 1 iiveg 30 kr. j lerméixt
Villanyos fogkefék, mezekkel a fogakat fogpaita vagy j 1 fn ^ mái gyógyiter nélkül \\esak tutia vitxol). tiaitán, fehéren, büt; láládennemü rovarl kiirthatni at ujait feltalált r
nélkül és t.lkélelel egéstségiien fenn lehet tartani llogy o hatt- cssentiával. hűnek tulajdoiiiága, hogy a rovart iieinctak gyorsan noi eitkfttből minél többel lebeiscn forgalomba hotni, ára dara- . kiirTjaTllo tojásait ii\' inegtamuiiiiii -, baitiiállialó poloska, moly, boukint eiak 60 kr. I kullátice, pínetebogár ellen. Kgy nagy üveg 3o kr.
S^ Levél bélyefliegyek. melyek kényelme, hasn.álbatáiuk, Clélszerii dugaszoló gep. Kitel at üveget gyoriau é»
oletóláguk és biitos tárásuk folytán at ostyánál több elönynyel légmentesen éllel et dugáixolul. Kgy db. ÍKJ kr.: leglinuinabb gyá-\' bírnak i jobbak mint a peeiétvi tst, Kegtíiiomabb • minőiéiben, rakba l fit 20 kr.
; kívánat iieiintí felirattal,\'ciimerrel névvel,\'vagy névelővel. ftuo i Angol dugaszhuió gép emeltyil<el \'Jflnnek iegluégé\\iel
« 9 |eier» .t at eg*»is. g„ek i.a.tooi a Metxger félő kilünS hőrcsin..- db. 1 f\'t m kr ; 1W db. 1 frl W kr. " minden .Töltetei nélkül egy gyermek is kihutbatja a legerö.ohuen
• iát haiiuáUta nltal a lábbeli puhasága i vitiíieules>^g« fentarlatik, A haját frisseiéiben lentartani" és stőko vagy öiíjfllő dugant. Kgy db. 1 frl.
olyannyira, bogy a leghos\'tabli i.ieig tartó bordái után ii a mi bajai sötét itinro feiteui. a legjot.b iter a dióolaj; miudenféU VW EsOköpeny vinnentoa rongálhatlau keiméből, varrá,
\'l nem lialbal s így a .-/él lökélelCMiii nliretik 1 llvogcse 60 ki. , v.gyiani ké«tilinény ártalmai. Kicnnel tudatom a t. et. k«xöniég- nélkül, angol gyáilmauju. K kópenygk a Icgkoliomeib időbben is!
Nagy előuíujU bir at uj gép Irón. .nem itükiég ott ; gel, bogy. friss, kétsxer tiittitott valódi dióolajat raktáron iáitok, hordhatók, minthogy mindkél felén ixép felolt kliöt hasonlítanak\' őndlg hegy.tn.; • toréi ellen bittuiiloil. I db. iában 10 kr. Kgy kit Üvegeié 2Ö kr nagy 15 kr. | Kgy db. 42 hüv-,y hotitu 10 frt .\'»U kr., minden további kér
cion\'lbau lö kr.: tolltartóval * kés.,-1 3) kr.. -.egy telt tokban! Uj balhafogogep dbja J . kr. I hüvelyk 1 írttal több. K gyártmány nem belföldiuek tartandó
MXTKS, Miután a Irnt előiorolt tárgyak hamiiitrányban il ford;ilüakelö,iigyelineit*tem tel. ti" " >- . ....
Miti.isu> a raktárban laláliiató árutárgyakról ttóló árjegytikek ingyen kUldotnek.
k
Kgyiiersmiud tigyelmeiteUm a l. et. vidékiekéi üilelem bixományi ontályára; « 11?*™9 és puutofau tisk i-.llslik. ttiámoi inegbuáiokra ajáulja magát
egyetlen a
i»»ga i
i. k\'U-\'iniégel, hogy átok e"*1\' 44 alólirt raktárban valódiak, iiií\'iben, hol a legkiisb b megbitii
„lugy, mlnf a legnagyobb, minden iiakmáhsn egyenlően at eliő ontrák bixományi üxlet:
FrleClmann A.., Becsben. Praterstrasse 26.
Sf
■xt
i
Wajdtu Jois«l ktudó , lup- Ca uyouidatulajdouos, gjor&»igtt>i^oiaása tfagy-Kantigu.
N.WJV
-KAXI\'/^ 1WS. fi\'liriiíir x-íin.
12-1K sztim.
Tlzi\'iii\'eycillk ívfiilyam.
HlrdetBKk jutányoian
j .wii.TrílllllKX Mii.mkint li) kr.\'Tt ví-
Zala-Soiiioyyi kö/Jőn\\
A luji .szellemi réazét
i anyagi résxét_ tU< | közlemények pedig
ilél |
lort I
^ ,.„»•«,... - (a zalnmcgyei gnzdn.sági egyesülőt hivatalos értesítője.) ^ .
iíeícnkiiit kétszer, vasárnap- s csiUtírtökön, megjelenő vegyes-
NÁOY-KÁNIZSA . ^ Wlassloiház.
(ült a Imii lap.
Nagy-kanl/snl iiio/.gdlmnk.
VIII.
(J) A pénzügyi osztály tárgyai:
Az adó, letéti, szegény intézeti és kórházi tárgyak feletti ügyelcü, s óbból folyó tárgyalások;
a megállapított költségvetés feletti őrködés ;
számlabeli követelések-, kiadási utalványok iránti tárgyalások;
adóügy, adóösszeirás, kivetés, beszerzés, valamint adóelengedés, birás, mérséklés iránti kérelmek, illetékek, odijak behajlása ;
a városi pótadó, avagy inás illetményeket érdeklő kérdések;
közmunkaeró összeírása, megváltása, felhasználása iránti tárgyalások s intézkedések ;
elófogatozási Ugy, (ha létezni fog); a közkórház és szegény ápolda tigyci, ezekből eredő tárgyalások, ezen intézetek költségelőirányzatának összeállítása, ugyan azok számára az élelmezés, - egy szolgál-mányok biztosítása, szükségleteik beszerzése ;
az egészségügy tekintetében felmerülő kérdések, szükséges intézkedések tárgyalása.
. J)) A jogi osztály tárgyai: Jogi kérdések, melyek a törvény utján kivttl elintézendők vagy arra előkészítendők ; szerződési szervezetek készítése, azok alapján a szerződések megkötése, biztosítása; lakositás, olbocsájtás; egyház, tan, nevelési, alapítványi, kegyúri ügyek, tanköteles.gyermekek összeírása;
vizépitészot, folyóvizek szabályozása, ipar-, kereskedelmi-, egyleti-, vasúti ügyek i .ezokböl felmerülő kérdések; kölcsönök adása, vovése jogi tekintetben s innen folyó tárgyalások; a hatóság kérdése és felügyelet alatt álló pénztárán számadási vizsgálatból eredő tárgyalások; a városi követelések behajtása iránti intézkedés és a város
részéről vagy ellcninditott perek menetére vpló felügyelet; a rendőrkapitányi határozatok, Ítéletek elleni fellebezésck, statistika, népszémlálás; nyűg- és kegydij, szállomá-nyi (caducitas) ügyek.
10) A katonai osztály tárgyai :
A hadsereg és honvédség kiegészítésére vonatkoz j .tárgyalások : ujonezozás;, a hadi szolgálat alóli felmentés és hadsereg kötelékébőli olbocsájtás, nősülés; kérvények tárgyalása; a katonai szökevények állal megtérítendő ruha- és fegyver atalány, el fogatási dij behajtása; hadkötelezcttek összeírása, kinyomozása, .nyilván tartása; katona elszállásolás,, s ebből eredő tárgyalások ; szabadságos katonák, honvédek nyilván tartás-a, berendelése és minden erre vonatkozó ügyek; a katonai csapatok és egyének illetményei iránt felmerülő kérdések.
Szakbizottságok,
A közgyűlés hatásága alá tartozó ügyek tökéletes elkészítése és a hozandó határozatokban a megállapodás könnyítése végett szakbizottságok állíttatnak és pedig:
1. A háztartási és kö.-gnzdászati;
2. közrendészeti ; építészeti s szépitészeti:
•1. pénzügyi és pénztári;
r>. jogi; •>
G. köznevelési és oktatási;
7. köicgészségi ügyekre nézve.
Kzen szakbizottmányok szervezetét, a tagok létszámát a közgyűlés állapítja meg.
K szakbizO\'fSilgok tanácskozó, véleményező és indítványozó testületek, melyek a hatóság törekvéseit és munkálatait elősegítik.
Ily fontos teendők várakozván a bizottságokra, arra is kell gondolni, hogy a szakbizottságok tagjai szakavatottságuk szerint választassanak és osztályoztassanak.
Ila a tisztújítás ily elővigyázattal fog gyakoroltatni, ugy biztos reményt nyújthatunk közönségünknek egv szép és szerencsés jj$yő elérhetésére. \'
Az eddigiek felemlítése állal czéjunk volt az itt is bekövetkezett szokás,»s mozgalmaknak helyes irányt adni az eltérő nézeteknek összeolvasztása által. Midőn ezt tenni határoztuk, szem előtt tartottuk a városnak ügyeit s jövő jobblét utáiíi vágyait és méltányos kívánalmait.
Minden eltérő, legkivált oly téves né-\' zet -k, melyek a törvény értelmével homlok egyenest állnak, ha gyakoroltatni szándékoltatnak , a kivitelben csak nehézséget, némelykor épen ellenkező sikert eredtrté-nyeznek; azértis múlhat lati kötelességének ismerte c lap a jelen mozgalmakat őrszemmel kisérni sa városi tisztújítás kivitelében a helyes és megillető irányt kitűzni. Ugy hiszszük, hogy olvasóközönségünk íiiéltá-nvolni fogja őrködésünket.
TKKSÁNCZKY.
Az Üreg fiatalok.*) . i
.NVt.l a tru-.,-,. a la
iW.lk l\'ul.llo, ilu elnyeli
a gyilng.jilt.\'
Ki«falndy Károly.
Mosolygó urc/.ú, gömbölyű, kiterjesztett knesóju, kedves növendékeket s/eretnék rajzolni <i ezikk (linó betűi közé, n minő kezdőbetűkkel szokták u divatlapok kedvoncz költőik munkáit közölni; hogy az olvasút mindjárt lekötelező mosoly togndjn, mely. mosolyért áldo-zutúl ogy kis mialiiuil ia eltűrhet; de mivol a belük készeit vaunak, a szedő személye által képviselt véletlenre liizoiu a megválasztást, nehogy igen is iikiu! betűkkel írnám lo a nagyon is öreg fiatalokat.
Ugy. van. Tekintsünk viasza, a most már üreg,-ócska időkbe; melycjínől elmondhatjuk: hol vannak azok a régi jó idők ! V lOi-iiii, a kik ezeket mondjuk, mi, a kik azok Inti a régi jó időkből valók vagyunk, inivé lőttünk, miket ertünk fV \'■\'••.\'
.Midőn a régi jó időket omlugiitjük, \'biztatjuk egymást,, hogy- - hiszen a mi öregeink is czt\'inoiidotiák ; unokáink szinte ezt fogják inon-daíir, s o vigasztalás olyau szomorú iiiegnyüg-
«) {Mutatvány i, inimkstáriiiukiisk ,Az uj nemzedék és társadalmi reformja cííhiK-xnjt.\'> alá aduit, i, ; Hu élénk tollal, I.o.halú ian«<li,.Any- .ntéi-
jeli Ugybúzgaloinmal irt omo munkár.-i felhívjuk .ol-v.ini\'iiiik figyelműt. KUlSiiberi »*eixö íií fgé«. mti t-jry ik Ónálló részivel niilr pályád Ijti* nyert. Sierk. \'
tatás, olyan sötét megadás. . . I\'edigaz órogek-nek oly jól esnék a támasz; hogy midőn gondolattal kisérik az ifjúság merészen haladó képze|ódé»ét és reményét a messze jövőben fáradozó gondolkozásuknak is tdinotzr<t van szüksége: egy-egy zöld oaZra, melyen, mint nz egész ülettel vetekedő útra kelt Babarai karaván örogoi, a tintái vándorok kitérői mogpihun-betiiek; a/, örök hittel eléggé soha el nem tolt lék-knok a Jövő j\'>bb hitéből ogy ogy\' üdítő csepp kell, liwgy folyvást liutaliua azt az aggódó lolkót; s a ki élni akar gyermekeiben a unokáiban, a ki azoknak élpte boldogságát ha már meg nem érheti, hu meg nem Alapíthatja is, miilőn előre bcgoiidol a jövőbe, lio^y bár ba egyenkint iium látja őkot-bejdogoknak ;.do Ing-alább álialánoíságUAi); egy kis rciíiéuynyel ví-gaszt:\'lja. magát, hogy jobtj idők( lógnak járni, lohá.t v-aii If.hr.töiétj abban, hogy övéi boldogok „Üstnek" ; á fáradt lélek mogpihunhetno; cs ti riwzhiszeiiiíiek\',; (|)óssiiimták) kivált fiatalok, azt . niondjiUoV á jó öi^g$&k : csak ülj lo t\'wog, maradj veHitég, ne kcjj&?), vesd el támaszod, m. rt ugyro és egyre caak roszidót fogunk órui. .... Isten yel-.-d! majd emlegetjük egykor mi is <:/.t áz időt, a azt mondjuk: hol vau az a régi jó idő V az én apám, az én nagyanyám koiá-ból !\'t)lyan azfmiorú biztatatás ez I
l).i gondoljuk legalább vissza magunkat abba a -jobb elnlull időbe; menjünk pusztára, ialuba, kis vármba; ilé|iositsUk be a luózőt, berket, az ócska templomot, a régi kastélyt, a zsiuduly< s vágy szalmaledolü fehérre meszelt egyszerű házikót; áz az egyszerű fény, azaz ogy-Hzerft pvmpa valódibb lesz U mostaninál} az eiTiteljés illakok, az\' úgés/.ségcs arezok előjön-neV, a oly jól esik közöttük otthonosan lenni; ilo Vélj nyájas olvasó, szivesuii látnak, a v.ün-dégs/.eretet j«igával védnek is, lt4 kell; azuian ogyonesoii, s őszintén beszélnek voled azoinbu ós ileui hátad i.nögé; ők is nyugodtak, hogy a vendégszeretettel, mely bizalmával csak épen Hogy vér s/.erinti testvérévé nem tett, nem logsí visszaélni; a ház becsületétscsaládiélutszent-ségét tis/.teli.-tbeu togod tartani. . . . Uly jól esik közöltük otthonosan lenni, s minden urczból, mint tükörből, a (elénk sugárzó jó lelket látni, nieljr oly. szi.ve.4eJi fogad.
•ytt yaii;Bz-üreg ur, a liatal lelkó cgéat-ségert .magyar huuioru „urambátyám," a ki előkeresi azt a régi jó dohányt, mely saját szava járnsakiiit a.hét esztendős, bút haoitja leszívod-r\'ról ; az a-vjzfmyiiéiií, a ki addig \'•gyobot hnl [ laui akar, minthogy-éhea, .fáradt vagy-e V j — Ott Vau a liatui házas pár, ki szintű iiuin la-1 lálja helyedet," a u. ki, annyi érdekel talál jó »r-. \\ • ... .\' ...........-...
TÁRCZA. K é (e h ó h a J.
I.onau.
rótHaitjknd bosKÓInl nyllllk meg, HBt-p vagy I — éi bn {iádnak iiinca axavn i-m nxiiUx, oly im\'|i vagy nkk"r I — "dl kérji\'k : ««ólj ! \' — oh no,, no stólj aolin !\'/ /
ld gyilnytlrkiiiljom lult két inoimy.ii-swlglian :
nd legfi\'iliti gondolntát lelkednek, liallKa«» in — M.\'.lj i«, i-sak aiigvn lágyan ad a* t\'dva «*.\'.t: szeretlek 11
• Kohl usszcrelciii.
OJi, caak távol — engedd iio\'kem ! Hogy lámalak - a boldog vagyuk; To oly ifjú a iiép vagy igeii, ScuineidbSI a* üdv ragyog.
£n oly fáradt már ís sscgíny. Kommim alaca, hogy megnyerjelek ; (Ili bár volnék kitálytl én — Ka\' te egy aiegé.tiy elveaaetll
A vIláKOHság én az élet.
(A „Kevur de* dcux iiioiide»v után.)
(KolytatAi.)
Honnét Károly Genfben, ki tudományos pályáját a növényeken tett kisérlotokkol kezdette s csak akkor lingyía el o,vonzó tárgyat és ndta magát u bölcsészetre, rmkeír már szemei nagyon meggyöngültek, első volt a 18-ik század közepén, ki szigorúan inegállapitottu a napfény o közreműködését. O azl vclté észre,liogy a növények •totőiráuyósnn nőnek és a nap felé iparkodnak, bármily fékvésben helyeztessék mngjok a loldbe. Hobizonyitotta azon tény áta-lánosságát, hogy sötét helyeken a növények mindig azon pont felé veszik irányukat, honnan világotság jő. Végrj löltödözé, hogy a viz alá merített növények a nnp befolyása alatt gázbuborékokat eresztenek. 177 l-ben az angol. í\'rlestley más kísérletet tolt; fi t. i. áyertyát égetett elzárt térben addig, mig az-maj fától elaludt, vagyis a bent levő lég alkalmatlanná lett az, égésre; ezután íriss zöld leheleket helyezett nzon térbe, éa\'tiz nap múlva n beszohilt levegő Annyira megtisztult, hogy a gyertya is- , lilét éghetett beiiue. Ily utón bebizonyította, hogy a növények az égés állal megrontott levegőnek visszaszolgáltatják az égéare szükségea légneifiot. l)ü egyszersmind azt is észrevette, hogy bizonyos pillanatokban egészen ellenkező tiinon^ny jó létre. Inyenhoms, a hollandi orvos, tií évvel később magyarázta mog o látszólagos ellonmoiidást. »Alig fogtam vlzsgálódá-siinhoz, így szól o jeles tcrmétizotUidós, midőn a legérdekesebb látvány tárult íol szemeim előtt. Azt tapasztaltam: hogy a növények nemcsak | hat vagy több nnp alatt képcsők a lüvogöt mog-
tisztítani,"miut l\'rliwtlpy kísérletei mutatják, liánom á legtökéleltsebbeii buvég\'zik\' e fontos munkát néhány óru alatt; hogy ö csodálatos, működést épen nem a növényzetnek kell köszönnünk, hanem nzon befolyásnak, melyet a. napfény a növényekre gyakorol; hogy nz csak valamivel a oup felkelte után juizdődik és.az éj sötétségébeit egészen szünotol; hogy\' azon növények, melyekre magas épületek vagy ifiás magasabb növények árnyékot vetnek\', in-in teljesitik o kötelességökét, az^z nem javitják a levegőt, sőt ellenkezőleg ártalmas gázt lehelnek ki és\'valódi mérget árasztanak el a hftkörben hegy a levegő javítása ésto télé IumuIiií kezd és n nap leméntóvel végkép megszűnik\'; hogy éjjel mindén- növény rontja a köftíyező leve-gőt;.végre hogy a növénynek non/minilen része foglalkozik a -lévegő tísztitáidlvnl, hunem csupán á levelek és zöld gulyák.J
Hogy mi módon történik a tísztíUlan levegőnek tisztává változtatása\'n i ap befolyása alntt és nz olleiike>.ő tünemény f aíitétben V o kérdésre Senebier felelt meg, fölt io és. barátja I^.nu\'et lvárolynnk. I.avvísierMlak uiabb fblfö,. dözéa\'eit a feiiforgó kérdésre nlkali mulattá, hogy azon tisztáthyi lég, Viiclyot nnp-jmi a növényei^ ■ bftszivnnk • és Szátbontanak, nom egyéb, mint Wn««t>,molyot egy\\égó gyertya vagy egy lélokző állat létre hoz \\ és hogy ezen. szétbontásból eredő tiszbi lég, Wlyet a növény kilohol, áz élvity. Mi több,- niogftaitatm hogy-a növényzet által rjente kilehelt gáVziu-tón tzéimív, hogy tehát a növények nappalidé-lekzé^e épen inegforditottja az éjjelinok. Végi bebizonyította, hogy o möködéaókben a melegség épen ftein helyottesitboti a világosságot. Egyébaránt a nóvényok eöld résíoiuok ezen
I említett munkássága nagy gyorsasággal és ■ erélylyel iiiegy végbé.
j " L\'/voz és Gmtiolet 1848 bun uj tényeket: i derítettek, föl. Megmutatták; .hogy a vízi níivé-i uyek nappal épen ugy viselik magukat, miut | a többiek; du éjjel tétlenek éá, aumiii^szénsá\'-vat nem bocsátanak ki mugukljől. liebizonyi I Jották, hogy n napfénynek hatású a növények j lélokzcséró egv pillanat alatt inúködni kezd, éA : pedig Iliit.dmusan. Ila uz uszúny(potuinogéton) vagy a liiiiár. (,iiajaa) -néhány levelét egy kis . próbaedénykébe Vetjük," iuelyét sok szénsavat ; tartalmazó vizzel töltöttünk iiieg-f\'niiliuly.t o készüléket a napfénynek kilosz/zük, azonnal \'éízrövohutjük, hogy a levelek Itiiülotéu végtelen nagyszám" és csaknem egészen tiszta élony-nyel töltött ujiró buborékok gyü\'lekezíiek. Azonban egy átvonuló vékony felhő árnyéka elég.arra,.hogy rögtön inoghasitsa\'a buborékok \' fejlődését, inely ismét gyorsan inegiadul azoii . pillanatba", a miut az árnyék eWialad. lla a napsugarak felfogásárn vahunoly ernyőt liasz-nálunk, igeji tjsztán (Mzlellfo\'tjÜk a gázhólyu-goeskák-^éjtződéséiiok váltogatott gyorsírását \'es bissiilásá\'t a szelént, n miu,t a növény kap vagy ueiii kap fénysugarakat. A vízi növények még más ki.ilönös\'/sujátfiágot is mutatnak; . ugyanis a szétöinlií féu\'y képtelen arra, /nogy bonuök a szénsa^felbontását eszközölj^, hacsak e munkásság az egyenesen rájok eső nap-sugnrak által már élőbb meg neiu indíttatott. Kófini több,, lui egyszer n nupsUgurak mogiu-dilották a- szénsav szétbontását, ez Azután sötétben is folytattn.tik, ugy hogy u növény\\djjol vjs megmarad nappali lélekzéei módja mellett.
PmíJÍ\'tVu/ioni, ki e különös jelouségüt follbdői-| to, igeü-Uujyoíuu jegyzi mog, hogy az élő
ttodon; do átért nem kérkedik szabadalmai* val; Mt, hogy ők férj, és feleség: csak ketten tudják; hi másra neiu tyrtozik, mert az a házi smutély, a családi élet kedves titka, »»lum»i>-ja, mely csupán addig boldogít, míg idegen szemek meg nem igézik. Olt v.tu a hajadon, az .eladó Uány",akit rendetlen állapotban ugyan tohasein találsz, de a kit azért az, öreg ur, és néha a mama is inog-mcgpirit apró-cso\'pré, komoly, tréfás megjegyzéseivel; a kin< k oly jó arcza van, nem uilsági* halaváuy, a liliom mellett rózsák is vuuiiAk rajta; deli termotú, könny ed magatartású, megnyerő és nem mesterkélt modorú; ki Jiom mér» „ot meg élgs •zömeivel, hogy |«»ntosau mondd meg: mi vagy, mi es mennyi birtokod van, azután mi járatban t-a gyí Ha nem is tudja iiv biztosan, ki vagy: ugy tartja magát, mintha tudná; mert közösségei talál abban, hogy.hiwukbK bemerted magad vezettetni, oi ő mindig olyan, a miuő; az ó b^lvilágába csak már övéis válasz-\' foltjai pillautlialiiak, s kedély-állapo.la esők ezek elélt nyilatkozik saját énjéről; azt sem sejtheted : van-e már választott ja ; mert ő sem le nem néz, sem\' ki nem utasit, sem el nvm árulja, ha vrfn választottja, mint uom kaczér-kodik, ha nincs. . , . Társaloghatsz vele nyugodtan, s bár photograf albuma nincs, de azért majd délután megnézheted emléklapokkal telt albumát, és te vagy oly varázsszert! tisztelője, és szenvedélyed fékezője, hogv albumát bu(nein dohai,yfllstolöd. ...
Az\'apró étikék között otfvan végre a 10 éves házi- és 15 éves rokonleány ka; ezeket nézzük, hisz legjobban ezekért jötténk.
Nyájas olvasó! láttad a hamvas gyümölcsöt, láttad a fehér Ijjiom szirmait, melyeken a legkisebb szabad fc;i*izel való érintés nyomul b«g,V t ~ láttad a fiatal őzt, a nyúlánk szar-" vast ; láttad a sebesen neki ifidult oftványt; láttad a fiatal erdőt;olvastál a pálmáról; nézd meg u kél fiatal alakot, s az eszme megleste-sülve áll elöttiHlr mint egy\'\'íretncs fajú törnnok fiatal hajtásai; mindkettőnek Játszik alakján, bógy a mint neki indult, lU—rtív.1 évet koráig meg nem áll növése; ez egyiknek kék szemében a tiszta\' j-get, a mátiknbah az éj csillagát látod; az alkat egészséges, erőteljes, szabályos, osszhaugzó szobrászoll mű, a karók s a nyak fehér márváuy, az arcz gömbölyű, melynek t"4tyla alatt észrevétlen fakadnak n-rozsubim-bok ; s épen u fátyol az, melv oly fiatal hamvassá, vív élqt-érdekoaté, gyermeteggé teszi ar-érát, .mely fálynlon keresztül nem lial semmi kétértelmű jiyil; oly naiv módon közeledik hozzád, hogy öukéuy leien lekötelez fiatalsága iránt; vagy elcseveg veled, bogy nem tudod, jálszál e vele, vagy komolyan bt»*éljV
Hisz ezek gyermekek, ezek uz, életnek I küszöbén állanak, mint nagy királynak ajtó-iánál az apródok; bmélhotsz yciók, a\'valóság -hideg", vagy a költőiség virágos, százszor jzty | nyelvén egyaránt, mert, a világot s az élulet ők rózsaszinben látják, s u r^zs^szín visszatükröződik arezukon, ha podig.oléggó,.vakmorő vol iy»í» a pillanat rendkivüji hatása alatt megfeledkezve — valami csekély kétértelműséget koczkáztatnál, .ezek num lövellnek rád éles, kérdő\' pillantást, hauem könnyöd\' naivsággal . telelőtől adnak, a miuőt num várnál (most), de \'a melyet megérdemelsz, ha 14 —10 éves leánykával modern áoslhutika szerint társalogsz :.ők gyermeki k, s még azt sem látszanak megérteni, a üiit szülőik olykor elvétve mondanak,
hogy .mulattatok, jdtftatok, ra» migeUy időtök u« iUt gondjairól gomiolkotni. . . •"
Öltöze tok fiatalságuknak megfelel, modoruk bár kissé emlékestet, hogy most jöttek haza a nevelő-intézetből, de azt is mutatja,hogy itthon vaunak, s hogy itthon mai a házi növelésben részesülmik.
8 midőn velők vagy\', megifjodni; volök szeretnél játszinij szere «iéd, ha oly fiatal gyermeteg volnál, mint ők ; de azért a tapasztalatlan fiatalság apró bizalmával nem élsz vis«a, mert azzal inog vágy tisztelvu: inert abban az egészséges ős törzs liata! éi ép csemetéjét látod, mennek lelke oly liszn., szivu s indulata oly gyermeteg, oly önzetlen, imlvnek növési iránya oly széji! hogy szili kepeied, mim*) méltó összhangban lesz cz a nemes toiisiuk múltjával egykoron, a mely mellett nőll fel.
Á hamvas nrezot lohflletoddel som érintenéd, mert sajnálnád á fiatalság zománczát róla letörölni, melyet csak az élettavasz ihlett r«á. » a mélyet csak majd sziufe maga az élet fog lassankint a megérlolcs által liimporából
kibontani.....
Ali! mi kedves, tni szép e kép, mi sajnos, hogy e családhoz nem tartozol.-...
i>e üt az elválás órája. * mindnyájan kikísérnek a kocsira, meg is csókolnak, s az utolsó kézszorítás melegében érzed a nemes szívtüzét, mo|yot a hideg életbu mintegy útravalóul adnak, mint midin téli, időben a szánkóba tégláj melegitnek lábad alá, bogy. a boldog hazi tűzhely mulcgu megóvjon .a rideg élei
fagyától..... \' _
Lassankint elmosódnak az arctok suVSí jyi ház, mig előtted másik tanya kórvonalai cmcIkednoA fel, hova vándor utad viízen:.
Szivedben viszed —\' album holyett ezen arczkepuket a múltból, mint a regi jó idők
ereklyéit---- • , . !
A mostani indűstriuli* időben pedig fíöui szükséges bemenned a házba; az egész családot otl találhatod a photogral kirakatahan, kiilijn-féle művészi posilurában, s a mi szépséget lut>Z rajta, azzal elégeljél meg, mert-a háznál már többet nem találsz . . . minden ki van teve köz-\' szemlére, mindenkinek . . . szabadon, mint a mi eladó ! ■
Avagy ha úgy tetszik, ílyájas olvasó! jo rünk be valamely ósi család hazáim, s ha mindjárt nútfoú vagy is, vagy talán ctt\'rt még jobban találsz me.gilluló fogailtatásra.
.Már itt az orcg ur mogorva agg; kémkedő szemmel vizsgál, s a mama óvatosan körültekint, hogv meggyózódjmek, ha valjoti komoly szándékkal josz-e, vagy csak dőzsölni akarsz\'/" — Mert noha leány vau a hátnál, de egyéb teher is van a h\'iboii, s kérdés: mind a ket\'ót akarod-e, vagy egyik miatt a másikat sem? — Az ősi bizalommal ha ucm tisztelnek meg, uzoti tön no ftktidjímert oxzel már sokan vissza éltek. Kz természetes. .
A fiatal házasok élet uüt nggok, s ha n< van elég alkalmad tapasztalni, h< fiatul házosok, ■ mintha neked nának adui a házasságra .. ; hu fogékony volnál, és nem lennél már möreg ji-ilál
Ott van a hajadon, magas, vékony, ideális halváuyság, ki az ó a az új divatlapok bohóságait öitmagán muiatj* lio; do ne beszélj velő komolyan, mert az udvariatlan dolog, minthogy ő komolykodni reá ér,. ha férjhez megy, mivel erre van elég ok, s ha mig — vagy
° ""....... •
h<tiy ők még is^k/dvet akur-
Mdr nem felette komoly ; oljátsza neked zongorán a eaii cant, Ueuovévát, * a legújabb polkát ; mutat -V>0 arczképos albumot, s az ő árczképé-hói egy példáuyt csak oly feltétel alatt ad, ha a magadét cserébe adod áibuíuAba; hogy aztán mennyire bocsüli mog arczképedul, az a körül-mények politikájától függ; vagy hogy mind ketten csak albumaitokat nagyítjátok az arcz-képekkel, mikhez a régi időben oiy nehéz volt jutni a legjobb, a legszentebb szándék mellett i»! — Az irodalmat uála ne bántsd,elég ha azt tudod, hogy nemzuti dal könyvecskéje, vagy valami divatlapja van.
11a pedig szemével találkozol, tartsd zsebedbon kezedet, a melyben hiteles kivonatban van a telekkönyvi jegyzet, -vagy orodétiboii tiszti fizutésed ive ... . Ki ha töcténetosou ar.t már, ne is szólj, cink eredj, fuss, boldogtalan, mert itt megérted, hogy későn . • • No do itt vannak a 14— 16— lö éves lu-ánykák; ha eléggé fiatal vagy, várhatsz roájok, mig kitejlődnok, smogertsödnok a nagy életre.
l)u mit kétkedői, mit mosolyogsz oly czinizmussal ...
Ah! értem, látom, hogy ezek ongom is zavarba hoznak, mórt tulajdonképen nem tudom, vájjon csak az öregokkel boazéljok, csak azoknak mutassalak-e bo, vagy e gyermekeknek isi1 .
K 14—lő-ló éves leánykák arcza oly komoly, az ólot gondja szinte barázdát vont reá; oly\' érett, de oly érett, mint a mely gyümölcsöt a féreg kezd* f-ágni, s idő előtt sárgul, vagy pirul mug, hogy idő előtt lehulljon.
Magamnak is úgy fáj o fiatal, kora érett arezokat láu&m. Hol van fiatalságuk ? — Hol j\\ gyermeteg kedély, a fiatalság lekötelező bizalma ? ll«l van az a fiatal mos.oly, moly liata-litVAzélel tavas táu a fejlődő virág sz.rmainak. hol van himpora; hol yau az a hármai és ham vasság, uiolyot az élet égető napja fog foUzini, letörölni s az erőteljes élutszuiliol uovouva, mint miivész a szobrot bezoináuczozni.
De .\'.!ij szóba az egyikkel,- beszélj vele, csevegj, villanyozd fel, hisz a marna és papa *l<g iilkalnmt ad; vedd elő a bUyos bájos költészetet, az elragadó ékesszólást: találd el a kulcsot, moly minden ember szivét megnyitja iia eltalálod; nem lőhet! ő egy kodvü.
A fiatal, 15—10- 17 éves leány . egy kedVű! Talán már számit, mert szüléi rósszul sz.imito\'.tak, s e számadást akarja holyrohozni ? — Oh! nem, ennél is rosszabb!
A liatal leányka élet tapasztalásról beszél, ő okoskodik, bölcselkedik, rajong . . . S mi több, hihelleii, ő már sutét szmbuu látja u világot, mert ó az embtrek iránti bimlmutlniiiáyról, ii cialóddtról btttil . . . Csalódás é* 1Ö-—10 fiatal év! ...
Hah! mily öreg fiatalságo»l Tiz-tizenüt évvel idősebb, mint a miuő volna, mint a mi-nöiiuk kellene (ennie 1
Ks ha már a ló —10 évos loányka csaló;, jl\'ásról beszél, ha m.\\r ő is sóiét sziliben látja • a világot: mit mondjou, mit beszóljon a 30--40 éves férfi vagy assjony V!
llovO- jutottunk! valaki m4g a világba scüv lépett, még bé sínes vezotvo, már öreg, már kedélybotog, már életunt. Mikor éli tehát a fiatalság boldog és gondtalan éveit? Mikor ei-.\'< >.|i!: meg tehát az élutgóndjainak erőteljes elysolosero\'( l\'udig „csak ugy ifjúkort él az ember; azt örömiutsl V böicsun élvezni: nyereség az egész életre* mondja a bölcs.
íme itt van olóttUnk a fiatal öregség. Te hát itt van élő példája annak, liogy a régi jobb idők tiláu egyre csak rosszabbak jönnek !
S mi t-wzi o űalalokat öregek-? Mondjátok mog ti gyermekeiteket szorotó jó szülék V Hol vau az a doli pálma, moly a tor/, mellől\' karcsú derékká) s erőteljes nlkaital emelkedik fel, hogy gazdag gyümölcsöt h .z-% >n V vézna, satnya, osonovósa . . . ügy táj r«-á t ikinteni, úgy fáj betegünk látni!
Ks mi teszi oztV moudjálok meg szülök:. ji nevelés, az inlézuti divatos k "J t 1 niiu-dour.i egyszerre való növelés, vagy ozulán a házi nevelés V A családi élet luszi-o ozt, moly u növelt gyermeknek komolyitó iükroV A novo-lés mostani iránya, moly koráu érlol, vagy ez-zol együtt a családi élet komoly- foulartása, melyét oléjo szab a fényűzés, a nagyság mutatása, a leánynak minél előbbi megérloléso, liogy a gyümölcs korán loliossen lo rázható vagy itakilh\'itu a kovós. tápot adó törzsről, liogy a törzs tuog szabaduljon terhitöli
Igen ; cz a házi és as in\'.ézoti nevelés mostani iránya, a családi és társadalmi élet mostani állapota, luulyul maga az élei csak ürogbil, hogy napról napra lássuk szaporodni szániát a fiatal öregeknok, s fogyni a fiatal lelkű ör.-guket!
Tehát igy vigasztaljuk egymást a jobb időkkel, tehát csak a régi idők voltak a jók V!
Szomorú vigasztalás, stom\'o\'ru biztatás, kuf-rü lüegnyugvas, muly^o kedvet öregeink- t piheiitoljük le, liogy u kik\'iniukol úgy szeret uok^ azon tudattal szálljanak sirjokba, hogy hiszen mi még boldogtalanabbak lesr.Unk, mint ők voltak! Ah! mint fájhat az nekik, a kik utánunk nézuok, és miul tájiját az nekünk -a kik a jövő elé nézünk !
lt-AKOSI LÁSZLÓ.
Levelezés.
Sümejh, ftbr. I, 1*7*. Mint mipdcuütt ugy náluiik is roppant bajjal jart a felnőttek oktatásának behozatala Mikor az első előadásra megjelentünk, néhány ■jttauárou kívül alig láthattunk valakit. S már már csügged íztok az iliető taufériiak, midőn , egy kis,fortély az Ügyet szerencsésebb liclyzoll\'ie bOzta. Oiszobeszélruuk, hogy kiki ismerőseit és barátin az uloa-lások hailg tlására buzdítsa. K« alig hallgal\'tak néhány clőailást, midőu \\ a lamuuuyi, mint mégannyi leikos buztliló, cz ügynök lelkarolá^ára és luegkedvoltotésérn vállalkozott. Így azoil szerencsés helyzetben vagyok kijoleüthotni, liogy uzóta a hallgatók száma^iikáu van a 100-oti alól, gyakrau podig a terem zsúfolásig meglelik.
^lőadalik a természoltan, földrajz, tor-* m.ényrujz és számtan. ! A természettant Uzeinor tanár ur tradálja i poilig kodvozó sikerrel. Igaz, hogy » tárgy már magában is vonzó • hogy a külonfélu ex-perimontumok az érdokoltségot csak lokozzák; azonban a tanár ür népies, fojyékony előadása ( is sokat tesz azon oredmény előidézésére, mely a hallgatók nagy számában nyilatkozik. Ugyan o tanár ur adja elő a számtant is, és hogy e tárgyat uom oly érdekültséggol hallgatják, mint a foutobbikot, csak a turgy szárazságának tu lajdonithatom, miután köztudomású \'dolog, hogy az illolö tanár, ur ép » szak bán kiváló készültséggel dicsekedhetik.
■ÉT >Wy/aM« « metUMtiiii
\' 11-7" \\
vények a napféuy cloron- ert\\jét nintegy ösz-szegyüjtik és visszatartjuk magokban, hogy azt később a leijet sötélségbvu működtessék, mint inegtakaritoit erői. A fénynek ilyen megtakarítását és megkötését tapasztaljuk pl. azon köveknél is, molyok, ha a natwugjirak hatásának hosszabb ideig vull<\\k Kitéve, á sötétben világítanak, habár csak gyöngén ; ezen tünemény a vilódzás (phospliorescentia) neve alatt ismerőié*. Kzeken kivül a természet tudomány egyéb példákat is lud felmutatni auuak biiw-nyitására, hogy vanuak tosiek^molyok a naplói nyert fényt tömegükbon visszatartják s azt később különféle módon hasziiositják. A növényik fentebb emlitolt tulajdonsága tehát nem áll cgyodttl elszigetelten; hanem nz csak rgv különös esete az erők megtartásárn és átalakítására vonatkozó általános szabálynak.
Az eddigiekben csak a fehér fényűek, vagyis a naptól jövő sugarak osszlctének halálait vizsgáltuk; ámde oz a fény uom egyszortl, 4ianum nagy számú sugarakból van összotévc, jjh lyek színre é« ejfyéb tulajdonságokra nézvo is küloul^ziiük egymástól. l1n a fuiiér fényt Uveghasájion álbuotátya szétbontjuk, bét egymás után kövotkoző szint nyerünk, und vek előbb a fehér sugárban egyesülve voltak ; de.a hasábon átinontit o sügár irányát változtatja; « -minthogy á bémio fogtált sziues »|igarak nem egyenlő törékenységgel (irányváltoztatási képestéggel) bírnak,vHíért különválnak egymás1 tél, K hét sziu a l^ivOtkóző r^idbeu kóvoli egymást: vörös, narancsszin, sárga, zöld, kék, indigii-kék, ibolyasziij. Azonban az ily módon nj«r\', nxnkip (spoctrutn) a látható sziuot sugarakon még túl is lerjéd. A Vörös határun túl.
vannak u\\ég sötét sűgarak, molyek ha már n azomro nem hatnak is, do a hévmérő uieginik-t.alju joloiilétökot, mert melegítő erővel birualA Az ibolya határon túl podig olyan láthatlaq sugarak észlelhetők,melyek a vegyileg összetett testekre gyakorolt hatalmas befolyásuk által jelentik magukat. Az már most a kérdés, vájjon n naplény a benne foglalt szinee, vagy ma-Irijtigi vagy ívjlyilty milklhlii ■ sugarak\' által gyakorol e befolyási, n növénytonyéizolro. ,
K kérdés ino^fejléso már sok nevezetes munkálatnak képezte tárgyát, do még aligha, döntetett el határozottan. Jhnil>eny_^\\>Al első iHÍtli-ban, ki színes||íolmrakba ludy,z,> ll növé-\' iWekcn tart kisérh\'tef, és ugy tapasztalta. lu.,ry a sziliét sugarak hr.tánt alatt muciiig keves-bb | éleiiv fejlődik, myíl a fehér fényhvii. Kgyéb-j uránt a színes sugarak között e tekintetben leg 1 hatékonyubbákmik mutatkoztak a narnne>s/.i | iiüok, ezek után u kékük. Néhány évvel uíóbh I X. Oardmr Virginiában liataUbwivadt növényeket\'tett Jtra kübinbözö szíuii sugara^ hatásának, és azon orodméiiyhoz jutott, hogy azok leggyorsabban nyerik viwza erinleti zAld szinö-kot aMrga é* az ovvél ^zom.szédo* sugarak vi-lágáiiáívivkékés ibolya tényben lusdig cs.»k igen lassan, n kisérlolokből n* tűnik ki, hogy sem nom-ajiioWségi, som nem a vegyi hatású súga^ rak a!?ik a ttzinképuii, molyok a növénylenyé-stotre legnagyobb bololyást gyakorolnak. Azpu sugaruk, molyok vgjjytani tokinteiben legháté konyuílbuk, logkevotbbé luilkodnek közre a "növényi élet tüuoinényuinok létrujótién. l\'gyati-ozt bizonyítják Drayer (joleiileg iiuw-yorki\'ta-nár) kisérlelej is, molyokot szénsavas vizbe már unt fűszálakkal tett; tuváboá. azvn\'orediiié-
nyok, melyekro Sntht Gyula ujabbau-jutot; az által, hogy i|iogszámlália azon jtpró gázbuborékokai, melyeket a .vízi iliivényeknek szénsu-vas vizbe uicriteft egyonló nagyságú galyui fejlesztőitek különféle sziuü világitásnál. Az ozeü utakon nyert tapasztalatok toliál döutők, s azon oredményro vezettek, liogy sem a meleg* ségi t-oin a vegyi hatású sugarak nem hatnak a .imvényekro, hanem csak is a napfény színes eteméi, özek között is logorősebboii a sárga és narunetszinUuk. Az ide vouutkozó eredményeket (\'ailUtet még egy .ujabb téuynyol gazdagította, avval t. i., hogy- u zöld fény u növényzet lébkzéso iránt ugy viseli magát, mint a sötét ség. Innen magyarázza u^on jelenséget, hogy a tenyészel oly bágyadta magas fák árnyékában. Giilletet nek ezen löllóitüzétél ujabb időbeli su-kan kétségbe vonták, de ukudauk védelmezői is. a töblii közön ílerf, ét nlábl< látui fogjuk, liogy ezen tény öszhaiigzásban van azon hatások egész rendszerével, molyokot a világosság n-z élő lények mindkét országára (a növények-ét-állatokrrt» gyakorol. -
K ponton állóit a tudomány pár év oldlt, midőn egy igen kiváló iiövéuy-tudos, I\'rillieiw, egészen más szempontra nliipitott kísérleteinek eredményét küzsélotto* O irzon kettős tényre támaszkodván, hogy a különböző színű fénysugarak uom bírnak egyenlő fény hatályossággal, és hogy «\' növéUyzetr.\' legnagyobb boto-lyásl gyakorló sugaiuk epon.azokf melyek legnagyobb világító urővol .is birnak; azt iparkodott kikutatni, iiiiilő hatással vaunak a növényekre a kill \'iibözőszinti,do egyenlő fényerővel t bir*. sugarak, .W valjou o hatás a szinok vagy V világító erők különtéleaége szerént küloubií-
zik o? Hosszú ét lelkiitmeretet vizsgálódások azon elismerésre vozutték o tudós kutatót, lí<?g\\ u külöiiliözá szinü világitások\'egyonlő mérték\'-bon hatnak u növények zöld részeiro és egyenlő mennyiségű gá zfej lődés t, esz közöl nok, a-világiló eróliok egyenlő tökára uézvo. Szerénto a iiap-nak világító sugarai azon arányban késztetik n növény világot a szénsav szétbontására,a mily arányban vannak fényhatályosságaik, bárminő legyen is türékimységök. Ha a sárga és narancsszínű sugarak e tekintetben legte.vékcnyubbek, ez onnan, vau, mert világító erejük tokkal nu-gyubb, mint á színkép széls>\' sugaraié.
A világító sugarak kcdvc/ű hatással vaunak n növények zöld szö veiéinek ét az ugy ne vezeti uiivíiiy tiildntk \\a/ou anyagnak, molytol u növény zöld színét nyeri) képződésére is. A kertészek, hogv bizonyos növényeket lialavn-nyakká tegyenek, homályos helyen nevelik azokat; ily módon nyernek halványsárgat ét színtelen, üdeség és életerő nélküli füveket. Az ily növények valóságos tápkiirbnn szenvednek ét lasaaiikiut ejvesznek, mintha tiv^r homok ban kellek volna. A nap továbbá elősegíti « növényok kipárolgásai ét folytonosan megújítja azt a jótevő nedvességet, melyet a sojtok nem nélkülözhetnek. IIa a nedvesség nem pár" lóghat el, a növény\' eitkárba esik, és levelei lehullnunk, mivel orótlüM nyeleik rioio képesek uzokal fonlurtani. \'
FAHKAS.
Melléklet a „Zíla-Somoflyl Közlöny" 1872. évi 12-lk számához.
A ÍUhlrajz Polgár Innál- iir álul adatik számú aláírási ígérkezvén, azonnal hozzá fogott elő. 0 most második évben reálluuár; annál a gyűjtéshez a mír 100 forinton felül irtak alá, nagyobb volt a bámulat, midőn szabatos, váló- j azonban rcinétiységo van, hogy még pylljlhot;
gatotl nyelven szerkesztett i-lőadásaival lepett inog. Az az cgy kitogásnnk van, hogy beszédje néha oly gyönge, hogy a távolabb lövök nelio. twn érthetik meg a hogy sokszor megfelodkozik feladatáról, molyszorint nem a műveltség inogna fokán állóknak, hanem egy tanulni vágyó kö zönségnok bőszéi, mely finom s válogatott mondatait csak nagy bn^al követheti.
A terményrajz Fellner tanár urb.-yi talált buzgó előadót. Kddig a fo\'td alakulásáról és nó hány főbb szakmájába vágó tüneményekről igen érdekesen értekezett. Az ásványtant pedig egészen elvógozte. hrlokozósoi szintén igen látogatottak.
Megvallom benső örömmel szemlélem, hogy a süinoghi t. közönség felfogja a kor hangos követelményeit : elsajátítani mindazon kellékeket, melyeknél lógva n szabad polgárok különböznek a szavazó cxéduláktól es érvényo-sitik befolyásukat és jogukat, nom csak az alkotmányos élet minden viszonyában,, hanem akkor is, midőn anyagi .és szellemi jólétüket előmozdíthatják a becsületes ipar és kereskedés minden ligában.
r. I.
, Nagy-Kanlm, febr. 2. 1879
Végre elérkezett ama kedves időszak\', hogy lolktlnkbou oly rég ápolt nemzeti jövőnk önművelődésünk által óriási léptekkel haladhat ulőro — és azt, mint életünk legkedvesebb talizmánját, minden félrcmngyarázhatlati jeltől legyőzve, semmiféle idő megsommisitoui, a ha-ludas ösvényéről letáatoritani no ongcdjo I és hogy ezen általunk közkedvességü tér?n oly hathatós előmenetelt teszünk mind morális, mind az .ujabb (m\'itika terén; erre valóban .itt az idő most vagy soha", hogy függetlenségünk sz.-ib.id határai- közt lelkünk- és érzelműinknek tápot szerezvén magunkunk a legszebb, leguo-mesb kalászokat érloljük.
A mult napok egyikén óhajtottam ki a szabadba; igen, a szabadba, hisz ott töltém éle tóm legszebb éveit, a Vadregényes rengetegben, ott viradott rwini a jótékonyan lelövoló nap arany sugaraival — ott lepett meg az alkony az ő egyszerűségével, melynek miudany-nyi szép mclanuholinját, emlékét, most a város kalmár ynju váltja föl, ki tehát a szabadbn! inoglatogutundö a minden tekintetben oly fá-radhatlali és hazánk legmunkásabb polgárai közöl valókut, a -IH iki emlékezetes harezban oly nagy elismerést kiórdoinelt kis kanizsaiakat, kik az időben a haza déli határán az őr-felügyeletet oly hűn teljesiték, — meg kell vallauuin, hogy örült lelkem o magyar kis város láttára, hol oly tevékeny, szorgulmas népet u mezei és szőlő munkában táradhatlau, az állattenyésztésben kiválón igyekvő guzdászokat, tanultam ismerni. \'— Suboscn. láttam lefolyni uz itt-töltött órák között e szép napot, moly al-kalominal volt szerencsém az egyetértés példás h \'idása blatt fölállított „Polgári olvasókörét megszemlélni, melynek helyi változtatása épen v nap tétetett át ogy alkatinosb helyiségbe — ezen valódi szellomi szükséget pótoló és alig 2 év óta fonálló .Olvasókor" meglepő önállósággal és eruyedotlon kitartással törekszik előre a mennyire a pénztál jolou viszonyaihoz mórion a következő magyar lapokat járattatja: ,A Ilon",; Pesti Napló", .Vasárnapi Újság", .Nép zásziója", .Zala Somogyi Közlöny-, .Zalai Tanközlöny.Gyors Posta.* — Lelkesítő érzelmet kelt ti példás kör az ember lelkében, mert «tt látjuk a polgári osztályt rang különbség nélkül, hogy gyönyörködik az öreg fold-mives. inint az .Olvasókör" nesztora, n fejlesztés korának; ott ül ogy szerény kézműves, mint a polgári osztály legnagyobb áldozója, ott a testben és lélekben miudonkor oly vidám kedélyű ji\'gyzőjo a körnek — és amélyeu tisztelt kör elnöko, a magyar irodalom egyik ujabb elismert munkása, Ilajgató Sándor ur, mintája nz egyetértés éa haladásnak, tartsa meg a nagy ég őt, mint hazánk fáradhatlan népnevelőjét, és áldja meg, hogy as általa oly érzékenyen megénekelt, éa a magyar házi szívélyes fogadásban oly folüdhotlen kedves neje által a közelobbi időbon ugy legyen megajándékozva, melynek nem csupán a kedve* szülők, hanem . egész cdos magyar hazánk örvoniljon ogyy koron 1 —
NK1SZIDLER/
Hírek. —
— L\'mnyery-Utexa, Általánosan tiszteli követünk Csongery Antal városunk javára tett sok rendbeli kiváló ügyelnie szerény méltánylásául egyolőro is .óhajtanék, ha az ujo-nan nyitott utcza ki a vasútig, moly egykor, ha két fasorral boültotlotik, kétségtelenül a legszebb utcza losz, állandóul Csongery-utczá-»ak neveztessék ol. Kgyébkint óhajtanék, ha Nagy-Kanizsának valamennyi uteiája a mosta-ujaknál illőbb.no vet viselnének.
^ — Ji. EVtvőti Jóxm f szobrára Blau Pál ur; a küzgyQjtóaok « buzgó bajnokához az 527.
megvagyunk győződve, hogy M nemes czólra jolontékeny összeg fog nálunk is bitfolyni. A névsort s aláirt összeget Jcözolni fogjuk.
— Megkerestettünk a következő közlemény felvételére: Xyllatkozat. Hozzám is eljutván ama rólam keringő és részakarat szülte kószahir, mintha én a tanítói pályát ott hagyni szándékoznám, ennek ellenében, * több jóakaróm kérdezősködésére megfelelni akarván, kénytelen vagyok oda nyilatkozni, hogy o hír teljesen valótlan, s hogy ilyesmi eszom ágában som volt. Nagy,Kanizsa, 1872, február Oán. H of fni h n n Mór.
— A lövénx-eyylet közgyűlése február 1$ án megtartatván, fólövés/mester Kocli Adolf, helyettes Vcsztor Imre; allövészmesterok lloff-manti Kinő, Vagnor Károly, l\'ohl Tivadar éa Darás Zsigmond; titkár Amtmánii Thcolil, pénztárnok Stemmer Kálmán; választmányi tagok: Király József, Stierliug Sándor, lleliy^ József és Illan József. A közgy űlési jegyzőkönyvet lapunk jövő száinn egész terjedelmében hozza.
— Kamura f\'eltüréx. Marton József kis-komárotni lakos élés-kamarája Mészáros Istváu ugyanoda való lakos áltaj feltöretvén, abból 90 itezo zsirt, \'/, ukó pálitlkát és ogy 0 itezés csutorát tele borral eltolvajolt, moly lopott tárgyakat azonban,a kapornaki járás tiie-gyei foglároknak sikerült feltalálni, és a tolvajt elfogni, ki már a vizsgáló bíróságnak át is adatott.
— A betegápoló irgalmas rend magyar tartományának összes kórodáibau a lefolyt év alatt 12, UHU egyén ápoltatott. A budai ifc\'ógy intézetbeu 2;>ö7. Ily gyógyintézet hazánkban 14 van; n. in. PozsonybanSzelepcsóliyiGyörgy horczogpriinás lOOlh.óvi alapítványával: Kger-boti gróf Krdődy Gábor egri püspök 1720. évi-, Szopcsváralján Lobumirszky Szauiszló lengyel herezog lÜóO-ki-, Temesvárott V\'I. Károly császár 1737-ki-, Pápán gróf Ksztorházy Károly és Ferencz 17f>7 -k i-, Kismartonban horczeg Kszl erliázy Antal liOÖ-ki-, Nagy-Váradon Gyöngyösy György, l\'nal (tábor és Löffler János kanonokok 1700 ki-, Váczon gróf Migazzi biboruok s Kreutzor Abdoii irg. r. szerzetes 1778 ki-, Pécsolt Krautszak János 17Ú0-ki és Szentmiklósy János lKüll-ki , .Szukolczán gr. Batthyány József biboruok liShi-ki-, 1\'o.mny. ban Kiodiger Máté irg. r. t. főnök 1802-ki , Zágrábban Verhovátz Miksa -zágrábi püspök 1804-ki-, Hildán Marczibáuyi István és neje Majthényi l8O0-ki — végre Szathmárott Iliim János pllspök 1834-ki alapítványokkal, lv.ek között 7 olmokóros osztálylyal bir; u. in.: a posonyi, egri, szepesváraljai, pápai, zágrábi, uudái és szutlunári gyógyintézet.
— Gyá*»hlr. Tuboly Mihály Zala-megyo volt főjegyzője Nagy - Lengy el bon, élete 73 dik évében január 3l-én, reggeli 8 órakor meghalt. A boldogult egyike volt az ősmogyo buzgó tisztviselőjének. Ablás hamvaira I
— A twimm-vldl tánczvigalom, moly január ill ón az ott alakítandó olvasó-kör javára tartatott, 25 flnyi tiszta\'jövedelmet mutat föl. Tudósítónk ú hölgy koszorúból II. A., N-. K. és Doreuyi kisasszonyokat, K. S. és M.-né ur-hölgyokot említi. A táuczvigiilom sikcrosiléséu dr. Kulin Mihály ós Bajor Antul urak legtöbbet fáradtak.
— A dél-zalai takarékpénztár üzlet-forgalmának kimutatása szerint a lelolyt 1871. évben 12 db. 10 Iranc, 2983 cs. kir. arany és 303,142 Irt 40 kr. kezeltetett, mely tekintélyes összeg az egylet szilárdságát jelezi.
— Keszthelyi Helikon-ünnepekről tartott legközelebb felolvasást l)iix Adolf a pesti kereskedelmi c«arnokbau
I — Talált hulla. Fodor Magdolna gara-bonuzi illetőségű özvogynő, 1. é. február hó 5-éli a kapornaki járás megyei foglárok által ogy víz árokban halva találtatott, mint hírlik gutaütés okozta halálát.
v — KapuHváí\'ott Ouody Géza, Krdődy Lajos és Konrád Imre mükodvolői előadást tartottak, folo tiszta jövedelmet 47 ft 82 krt az Eötvös-szobor javáru, másik felét az ott működő színtársulatnak adták.
ltudayné színtársulata Lotonyéról Szombatba költözködött.
— Adukoxfa. Golsoi Gutmann S. II. ur a vidéki szinészot nyugdíj-alapjára b ftol, iSzloboda Ignácz u^ Tapsonyról ugyanezen pózéira szinte ú ftot adományozott.
y — Fellncv Láwtlő süinoghi roaltanár az igazságügy-ininistoriumhoz II-od osztillyu száuitisztnek neveztetett ki.
llövid hírek. - Kisfaludy-Társaság "j pálya kérdésoi: költői beszély 40 arany ; drámai középfajok olméleto 50 arany. — Denza halálának oka tüdővérbőségből eredt szivhüdés rolt. — Tomori Anasztáz Nizzában vau s be tog. — A porti tűzoltóság létszáma 100. — A posti jogászbál sogélycgyloto javára 833 frtot lövedoluiozott. — a királyi udvar o hó végén liudára jó. — A bécsi jockey-club választmányába 0 magyar sportsuiant választottak : Ksz terházy Lajos herczeget, Feslotics Tasziló, Fos-tűtiói\'Gézk, Széchenyi Kálmán, zllmásy Kál-
mán gWifokát és Ambrózy flyitla bárót. — Mollkn\'Palermóba utazik.- — A levelezési la-uokjtt az ola»z kormány is ólotbe lépteti. —• A KisfaluilyTársaság vagyona 11,700 forint. Horváth Mihály püs|H)kaz országos közoktalá»i tanács elnökévé neveztetett ki. —■ Volhyuiából ismét több lengyel papot liurczoltak Siberiába, többi közt a radziwilovi 70 éves lelkészt. — A nápolyi királyné Altér és Kiss divatüzletében o_\'v liliom, magyar siabaai\'i bársonyiJltönyt rendé\' meg. — Auer Lipót^ hazánkfia, Lipcsében hangvorsonyoz. — A pesti bazár fogyverbolt-jábnn Stoicscvica Sándor agyonlőtte magát, szenvedélyes jálólios volt. — Jelenleg 17 magyar napi lap vaii. — - Hudavárosának iskolai czélokra 10 ezer forintot utalványozott a vallás- és közoktat isi ministerium. — Chicagóban lf>t> cior zongora égett ol. — Angliában f)9í> vasúttársaság van. — Nyílra város a fópiacz közepén telket adott egy épitondő színház számára, s 400 db. 100 ftos ré\'szvénynyol fel i* épitik azt. Szeretnénk Nagy-Kanizsáról is liasoulót írni! — Florcnczben ogy ifjú, pakfon villát nyelt le s nzóta folyton beteg, az olasz lapok napontfi jelentéseket tesznek állapotáról. -- A „Pécsi Lupok" felelős szerkesztését F.per-jessy Kálmán vette ál. — Isaki Náthán foga-rasi kereskedő Uothschildra változtatta nevét, váljon lárczáját hasonlóra változtatja é! V — Gróf Mujlálh Kálmán Győrött tartja kamat-ipiota felolvasásait.
Papírszeletek.
-Hasonlatosság a k 0 n y v é « k \'l 1.1 A kíiuyv ktlUejo K.vskraii c»ál.ii \'. — iM.mkllUmli.il. A knnyv l».rltí|«ja K^kr.ei UlM tartalmánál — a nő liorilíkja iiPinklIISiitirii. A
v. i iibiii Kiltinest kíllr*ni,«Vflk o.ta ii íuk.
állhatatos barát — a
Február 13. 1089. Iladení Lajos élimtjv Sltal feladásra. kéuy szeri lette Szigetvári.
14-. 1849. Kszék kapitulál.
Ií». 1741. halt meg Bécsben Üonner Itafaol az újkor egyik logjolosebb szobrásza.
Szerkesztői üzenet.
70.-K. I. IVal. Kelp.llietlen Sároaynsk nsi brc.ff ari-íkí|iívpli . iivilngéd iiiO|(Ui|i«tits«rl I"k» kclvci liarátoin, ......... liáláiioO.
80. \\V. Uy. Hajnáljiik, lioifv o<jvik ls|<|>sl , ■(ulgálliaiutik; iniiidkutlő kllljútík ii^au iiocxái <1. már uiiica birlokimkbaii.
Al. K. J. Miliál.1. lntézkeilKliik.
II. 7.». Nbiium-VíiI. Amiírt éhajtuttiiuk i


már elinalt.
•Oiilólag. A j könyv
ni-nikUlliiihoil. Hibát a
tllnk, mint k nyvbeii a
e/yaránl lehel venni pé
pénzt Ölhet ai omber. t
viszszllk az ut exán. Kos
aráiit meginéic Ivezö Uefi
ís nők gyak an egyar
■k.liiyv és v.k nő érK\'llie
könvvek és nó < ára i-gys
delink Vau na divatú.
k. réseli könyv ok és ker
uök\' egyaránt ásárra k.
mindkettőre. ".....|\'l»nil.
t.\'ki\'i iaisköu) vet vi\'.zlli
.ajtéliiliái
Könyt
I karunk alatt r..». ii»k .gy. Inak. Kltnyvfk
■.i.kkon, I
uk \' es i.ik, A
e nl.vit a k«nvv ís nii kill«o,e .1 kiiakatlian biinulják meK, a i U-i mi mi járt c<ak fínyki|.Ukol ,
.Hogyan lundilullnk a* oklálá.i Il^yítn* i«Ki(iirltel veHiik. -
si. ,Knf.r.n<lA.in((iik álla|iola" riiinfi jrl«« tikkel mislöl.b klizbljltk; az igírt folytaiá.okat Itérjilk.
»ó. .A taiiit<J -é« neje- ciimfl in.nulát k«>4« mWIu.iláoal e hó vígc fsl< kOtOlbeljü^.
H\'i. L. H. Keil»o« toliailliól jUrö gyakorlati xikkeiilel min Jenkor örömm.i reaiein; fegad.l «< i-. rei*(lilvOzlel«iu«t! \'
87. 8t. K. Usbreea.n. KllsaBnst t Örlllnk aa\'iv.a ni\'geinUke«\'.«éii. •
V. L. Pápa. A lap rviidsavn killd.lik n«v« ihlf, kúrom a< tiltani potláii tndakoaddják. Á <-a»-iiatf m^rk.i.tt
^ 83. N. A. OrlllUk, leigy a f.llogek oaalanak. .
•!»l, /„ /,»!» Kgeraneg- Idfón nUg néni engedi* neg, liogy v*íai«u|jak\'i mikelyt t«lietem — Igeu.
Üzlet.
A .HAZA" mafcyar íl«tí»i»toaltóliai.lr 1812. jan >avi li/1ni kinmlalsia : Bmiyujlatoit I6S darab bevalii. :W,4Jy f,i_ kr. Kiállitatott .\'IMI db bevall*. :»:«7,<i3l rt - kr. Kz ívben lu-f,.lvl dijak n«.«*eKe 7H,V8t rl Ufl kr.^Ka ívben kiliaelelt károk liaaicg* 10,««W rl kr. 360 Npdor. An liaaiea írványben
iiv.\'i bitl<>»iiá)-ik -Haaíege 13.809,202. írt - kr .
Piaczi ár.
llivataloi jegyiét. Nagy-Kaniaaa, 1872. ivl fobniár 7-ik napjáa. Iu» s . fulil. Ti Ifüll) kr.jtf W l\'unt Ij írt 10 kr. 17 M.H Iont tj frt 2<» kr. Kon 7i» f.inl - frl - kr. \'.I -80 font ;i frt 4f> kr «0—81 font 3 l\'il 110 kr Árpa i\'rf"*é«ro 70—71 f.o.t 2 fit 8.\'» kr 71 72 f-.nl 3 Irt — r. A.ps krtaün.égea flfi lili-folil - Irt kr. Hl -«« mit - frl.— kr.Kukoricia t frt — kr., frt - kr. Knk«-ion .,U«\\,-,ii.rianiin) - Irt kr. /.sb 4.\\-«7fout frl 70 kr. -17 -IH fónl l frl 80 kr. I\'nl.an\'.a Hli-C» ni. 3 irt 20 kr. »\'J4--70 font 3 Irl lU kr. Hab fehír
atk» kr.
•gyars
ti.,.
11 e 11 - \'• I a
l.-Ulol gprjeaitcnok maguk iránt. Kiliiytvd í. növel • uyatául aélára **okot« indulni aa oiuber a alllilb.e-K\'oiyv.\'k éa nök egyaránt becaeaek inagánybaii.XiA l.ip.iailalatlau ifjúra níave »uk kflnyv íi ai,k n-\'I-v.\'.cílyeaaé válhat. Vannak fírliak . kik kttnyvík, — vannak, kik link rnialt ."rltllek meg.
(Klbí) — Vad áai kai and. Vig knlélyK radá.a lar.a.ágnak valék r«a»eio, íloa ílr.*et írvo ér-k.-r.\'nk kitliiltt lielyllnkre — a hajtök alrendéivé it/. aduit jel mán a vadáazat megkojdödntt. tjilría eaakneni Irtvéat irts amidőn néhány dra múlva ilm-a»íj!tr<nk, keidük moiidogatiii i ,Kn nyulra ICllsm, ín meg ríkárn" aat eredményi azonban .gyikllnk ■cin ninlatbatiiit Hil. Kkkor a láraaaág egy tagja, ben* iiUnkvt maárolva, mondja: .No, Oie.k hatalmaa va-dáao.k annyi Ifivía milaoiu- lötlek ; tca\'aók, én mígia ú\'ittem valamit, va e«el egy nyulat huiott ki tariainyájábdl; azonban a mint a löldro dobja, a nyul mozogni keid - fel kol — a il a borek fulámiak imlaC. Mindenki puakájábuz kapott dirr -durr azóllak a lOvíáek — azonban a nynl azerencaénea tlMalsdl. A mi urainbátyánkkal, — ki a nyulat lütic volt — iii-m lehetőit aa nap heazélui, haragjában/olt hagyott bennünket.
• — A u d r á a a y G v it 1 a grófot a bícti ele gam kBzd\'iiaíg ogy azippantat\' biiriidttal kínálta meg. I.ugklízolíbb a Uiana-fürdő iliazea •bclyiaígíbeu a bécsi nyilvános báloknak egyik legelegausabbika tartaton. Andrássy Oyula gréf beléptekor a zenekar aionnal esárdáat huzotl, és n publikum a lisílu-IcilcIjesMi fogadott vendégel azzal ■Irveudeitelte meg, hogy "lelksailllaígo - zajpa és tarlós lapsok kUzOtt ,i I j • ii Kosául li\' lelkOazOuUabeu
euyerl.
I KI
l*»< V
kr Uugli.i
égés 13frt. — duóin - frt — kr. Király-liaal úgca ló frl -- kr, finom — fii - kr. Kosa-Hillnsigsa - frt - kr. flnom - frl — kr. hus fuulja 23 kr. Uorju-bus fontja 3l> kr. H.r-lía-lius fontja 32 kr. Juh-hua fonlja - kr. Haa lona fontja 3t» kr. /.sir fontja M kr. Csibo párja — frl kr. — frt. Kacsa — kr. I.ud sovány frt —.
- frl ~ kr. I.ud hízott frt kr , frt - kr. l\'ujka Trt — kr. l\'yuk tojáa tO db 3U kr. tiurgonya mérője I írtöOkr. frl — kr. Kgy mázsa aiína I irt
4<) kr. — kr. — Kgy kóvo nup Iá----- kr.
Szalma mázsája -- frt 80 kr. Ujhor vidíkllukb.ii akója 5 frt 5 > kr. Ó-bor vidiküukb.li akója 7 frt
- frt — kr. IMkkfa «lo t4 frl. Tolgyía Ul« 10 frt.
- Hir
la nyugszik Kis.i,
ffe i IV.riál irö Kias, Hanem vaióságo
I.ideiből dolgozó c Madia fia: Mis-Ka; inagboll Mis. Kolczon, t»-A». is-Teu legyen neki is Irgalmas I
ugszik Kala, világ kala-lekala-
fis-
Történeti naptár.
Kobruár 9. 134U. A legpusztilóbb pestis töri ki Bécsben. —14Ó8. Hunyady Mátyás találkozott é<les anyja, Szilágyi Erzsébettel Struznitz alatt, midőn l\'odjebrad fogságából a királyi trón elfoglalására indult.
10. IH49. Sehlick Hima-Szoinbatig nyomatik.
„ 11.1811. született grófTcloky László I\'cstcn.
, .12. 173ü. Mária Terézia egybekelési Ünnepélye Lotringi Foronczozel.
tluds\'-pesti idő. Ktríut.
a reggel ü óra IH .,.„
délután 1 48 1
esuo 10 43 \'
délután 2\' \'éra *
. estve 10 óta .\'>« "
o \' reg. t> óra 48 "
. 4 óra 3
d. ii. 2 23
éjjel 11. óra 30
,Kszék ieg. ő óra IS \'
. dílbo 2 óra 43
I\' röggel 4 óra 43 , *
délután 1 óra 4ti "
óra ao \'
reggel -1 óra 33 \'
„ „ Hícaböl
\' „ . eatvo 10 óra .
I . .Szombathelyről d. o. 10 óra 27 ^
. Trieat felöl d. u. 1 óra \'J . .... ""v®. 10 óra 2í <
, . Pragerhofbil reggel . ■\'■.r óra 60 ^
„ „ Uatcar^l . 4 óra ,
„ . . díliltán 1 óra 21
As Ajjel II óra ;» pereskor Ka„i,«áiól iuduló vonít a Ttieitböf tlícsbe menő 6-Öa ul|wu as.iuíly szállító vonatlat l\'rageihofiiil caaliakoxik.
Érték- éa váltófolyam febr. 8.
i)% metnliques Ü3.Ő0; ;>\'//, nepiz. kölcsön 71.—; 1805 ki álladalmi kölcsön 103.—; bankrészvények 8Ú5 ; hitelintézeti részvények 342. — j London 112.45 ozüst ágié 110.7í>; arany darabja 5.38; 20 frankos arany 8.1M4/IB kr.
Sorshuzáa. ^
Buda, febr. 3. — 05, 85, ?G, 20, 30.
BrUnn, jan. 31. - 34, 8U, ,4, 0(J, 17.
Bécs, jan. 27. 02, t>7> 85, 53,, 10.
Koielős szerkcsztó: Bátorfl Lajos. Kíyilttér.
Lővinger Israelnél
KnKy-KmtiX\'súti. claö retiilü
tavaszi vetőmag-buza
nagyobb uipnuyiségbcu kapható.
ják, mintha c\'-szavak igazságát ismerni nem akarnák. Tekintsünk, ugyanis a magyarság tősgyökeres városába.\'Debreozenbc, Imi. folyó l\'871—2. tanévben az ottani, művelő-dés tekintetében olyannyira bu/.g<> kereskedelmi tau folyam mai egybekapcsol I reáltanodát nyitott meg,s igazgatására a hírből ismert szakavatott s derék Lovassy Sándor urat hitta meg. B&rgnellékutról. de mégis vizsga szem 11../I kisértük annak ügymenetét, s.láttuk a módszert, mely kedvest leszi a tudományt a. gyermek előtt, s megismertük az ott működd tanférliakut s hallhattuk is, hogy oly erélyes,, mégis szelid bánmodorú, oly egyszerű kinézésű.mégis annyira szakavatott paedagog-férliakat, minőkkel a debre-czeni real-kereskedelmi lanotla rendelkezik, csakis egy oly férliut szemel heteit ki.miifla bajai államgymnasiumtól fájdalomutal bocsátott Jjovassy.
Hogy a tanítványok száma mily nagy, biztos tudomásunk .nincs felőle; de. — ha a hirnek valódiságot adhatunk — hogy több is lehetne; mint a tanítványok gyors ész-fejlőd e-éből láthatjuk, nagyon világos.
*\' ICbból láthatjuk bizonyítását airtiak. mit lötineb egyes vidékekről emliiék a re-uliranyu nevelés helyes feifogását illetőleg.
íiiszszük azonban, hogy vidéki váro-sajnk\' is megfogják J-rteni a főváros példány ázeni/real iráiy u törekvését a nevelés terén, s nem fognak elmaradni iiltöszavától a kornak. i
iípi^M, mely többeket nem, de sokakat igeugw| érdekelhet, Ezzel megtettük volna lej^tbb iiéini részben kötelmünket azon ágra vonatkozólag, melyet különös . \'fontosságúnak -liangsulyozank, s megért et-tűk egyszersmind, hogy a> meggazdagodhatás nem egyéb, mint a sz irgalommal Karöltölt tágulás, és igy a helyes irányit nevelés eredménye, mely nélkül - ha észszel, a \' jelenkor lőfegyverével nem rendelkeznénk . könnyen ázou örvény szélére sodortathatnánk, melv magával ragadja mindenünkéi, s készen áll a teljes elszegényedés. Azért csak\'munkáljunk.* A fáradság, melylvel munkánkat végezzük,"mindeneseiro meg fog tanitni a józantíl élvezetre.
„Ivan mint halnak a viz, madáhrnk s l\'-v^\'i, | s ii moly e.lomo az egészséges kedélyű fiatalság- j iV.Vk, do kedvedért megteszem, hiszen. t<- több j áldozatot liozasz nokem, ha »> hideg » leketo ! hetüket átolvasod fogékony lelkeddel. j
Én kétléle tíntal\'oiubort isiiu-iyk. I.gyik: , a ki iskolák vugy életpálya tanulása mellett a j szülői háznál nevolkedik tol; - másik : a ki , gyermek korában szakad el. az apai háziul, s wz iskolák és pályalanulása közben, de mint .önálló liatal ember is, folyvást másunk hideg-tAdiolyo. körül van, vagy pedig fiatalabb (öl kezdvo a világot csak a nyilvános helyeken ismeri, s a családi élotot c ak a fogadóban élvezi.
Ha a családi\'ólotii vagy is a család kö/öit éló\'s nevelkedő liatal niMu-rr keressük lel, félig meddlir otthonöíik lehetünk nála, minthogy ő « társat ha meg nem unta,>^WJ.b m -g szokta; ó ugy lép a világba, hogy a szülői }nzr életei mintegv folytatni akarja, a mennyi)..n saját házi körükül idealizálja magának, s olyat akar alapitani, lm valami családi vivzáty ettől nem disguslálta; mert ha igeií: nkkorvkoiiy v-!,:,! h leginkább regényből teremt magának c-alád-él di eizméiiykép\'it, « azután ogyreta-nulinánvozZA az egészen mái alakú ét szutü életet, inig agglegény nem lesz, és azon tudattal nem ndja meg magát mogorva sorsának, iiogv hiszen rósz a világ, mit várok, mit válogatók az élűt eszközeiben, olyan boldog úgy snin lehetek, mint a minő. lehettem volna; s kapja magát, vagy makiéiul uőtlenkodik, vagy pe lig eg.;«z mogtörödésiel s némi, kárpótlás romé ivében — trtegnősüT. \' +
1» • az.mindenesetr.\' feltűnő, s jól yieglatr ik- - ijta, hogy atyja és anyja iiiindun házi- Ji
A vagy ndzzük h másik liatal emberi," a ki idegen háznál járja a/ iskolákat, vagy a ki miudoa családim kiv.iil Illóban es kávéházban él: hogvan legy\'oit annak lizta ismerete és helyes leírna a • családi életről , vagy általában az ciciről is? — his/\'-n o mindig is mindenütt idegenek között van. Az iskolában Ugyan égvik sönt tanulja az. élétőlV ^Maiiul uz é|. |re megélhetési módét. ott eszközt szerez, m»Iy* bens -jéii ki.vűli doh-g ; db hogy mind ez-" \' mirtö egyéni- \'"" «•«»«"

odora legyei ft |i» -JI> as é Igeii; di ó korlátlanul korcsmában a ba
él.-ib. a: azt vekbe
S li i küUÖt kisériink ti.
ak a vilii unul hatja i latt ő burpjn liatal szifb oly bori mdyérl velőmmel
dót
n az életbe; dságot, mint gy kávéház .nőhetett.-•gyík m
hiába mindennek n
Azzal lami különös j,isí(ix líogy azt roszi\'ak mint sok egyéb, (viszonylagos) t.
kell a l dket" művolni, mert kÜWnbeh\\egyík n másik rovás.ru h*z gyengébb vagy erósebb, tni\'ií mftködésbiMi ha akadályt nem, de r.w atl minden ■•--<\'la. okoz. A (szerves) itövíi.y lojlő d.isét sem kell siettetni, noha lelhet - d- lm marabb s Kikéletlo\'uül megy át az élet pi-o-s-stisán, tehát sem élete nem lesz tartós, i-ein .\'vainölcse lökéleloi.
mondották a régi bölcsek : in n maga ideje, tkárok dicsekedni, hogy \\a ,emván; «i. -. l l.<-j;. t v., ... is találhatnád ; mert hi»/e;i a jóság fogalma is ívlá\'jv olyaní a minőnek az .\'gyeii iflpontjából veszi,-.vagy fogja IVI; d\'-j nz\'í J-.lélokkel mondhatojn, hogy azt uz apró népf.\'gcj, a^mlynek játszva kelleje tánului. i H/okdécselve lojlődni, mint őzikének, vidornnk, | élénknek, kissij bohókásnak, majd pajzluTTtftk. s I csak a jó szóra csÍllapulou.ik,:majd ino,\' gyVn-gédnoK, simulékonynak^ ismét pezsgő vérünek, i majd elmésnek, (llozzáképcsl) és lanulékony-] mik kellene lenni; hogy én azt, haszertel. it i komolynak, andalgó-, okoskodó , botorkáló .>z I járásúnak találom: folotto sajnálom, hogy fa i rasztó vele lennem, noha sz-retok a györine : k.kkel eljátszogatni, elbabrálni, bohó kértle | seirc lolélni, váratlan ötletein nevetni VeJ.i | együtt; de ha ő nem nevet, engem ig«ii elko 1 molylt mivel azt látom,\'hogy épen uzért le-
Az üreg Untaink, ll.
Ila úgy tetszik, uyájas és béketűrő olv/i-sóm, menjünk a liatal emberek társaságába. Kii ugyan megvallom,\\iem sok szórakozást találok és igoruk a mai liatal emberek között; mert azt az odaadó barátságot, azt az önzetlen ragaszkodást most nem találom IVI közötte, mely a« előtt az iskola-társakat testvérekké, a test yérekei barátokká totte. Sem azon fiatal vidor - szellemet neui élvezhetem társaságukban, inely
I •»;».«, \'"j^j "\'.\'J......-vvj ----- ,
í éiCtkórülmény feleU^úgy tanácskoztak együtt, i s úgy. évelődték, hogy az a 10 egcéz.l\'i éves j gvermek a h izi gondokba bele lett uvntyfc, mi S által kényszerülve- volt helyesen vagy leidén, az öregekkel gondolkozni; tehát líáut ír ko/.dol-lék érlelni a gyümfilcs\'H.
Az s«iii kerülheti el ligyelmünkot, hogy ha leányok vannak á háznál, a lórii testvér azok iránt oly közömbös, hogy\' n- mondjuk, goromba, miszerint a nővérek sokkul inkább hajolnak a simább idegenhez, sót menekülnek ahoz, mini ezt tűrjék; mi- az ilyen férli testvér aztán az idegen nők irányában szinte ilyen kó-vetélő, száraz, negédes, minthogy h nők iránti illusioja inár nővérei I\'eazieleii. társalgása állal s avoknak bármikor líenyithato szobájában v.\'-gkép eltűnt, s az a titokszerü varázs, melyet ugv hajadon a fiatal emberre gyakorol, mely bizonvos állásponton lobilincsel, mely nagyon köz-lítni nem eiigell, mely tiszteletet, gyenge 1-séget parancsol: előtte minden bfiver. jot elvenz-teito; sazt hiszij-lm hatását ó nom ér/i, már az egy nőben tiiK««|i még.
Kiért hallhatod a 10 — 17 éves iljut a liatal nővel iV-\'V, 8 oly modorban társalogni, mint a .\'10 — 32 éves] agglcgénységro hajlandó nőtlen világfit, ki a nőben semmi egyebet nem lát, mint testet, a moly oszköz, s olyan lelket,-a moly papucsot k.\'-szit, vagy hálót szó sokszorosan át gondolt terveivol í érzelmei alToctálásával.
Szinto sajnállak, nyugodt lelkiiietü olvasó, ha e rendes rondkivüliség fölizgatja kedélyedet, ki a h -lyett hogy sajnálnád ez éréilnu érett-séget, inkább uudúrral fordulsz el tol.e.
Kiesnek találod kifoj^zésom.aV tulajdonítsd annak, líogy én is úgy vagyok vei", a ki inkább.szeretem aMíésön érő a a télen is íVis gyüjnölesiíi, |nint nyáron-a korai lerges almát.
kellene, a felzaklatott s korlátlan szenve-délyekb • merül el. A másik meg liizonyo««u félszeg marad. Ha pedig elsővel, másodikkal, vagy hannadikkal társalogsz,\' nem csak azt fogod látni, hogy a mi tíz olVasást illeti, ha olvastuk is öwze-víssza mindent, de még nem akarják elismerni, hogy ók azt meg nem emésztettek ; mert noha ők H> —20 évesek, már clottapaszta-lá« adnak oló, élet szabályokat rögtönöznok, már ők ember ismerők, mindent tudók ; te pedig ha történetesen -10 éves vagy, te még sem mit som tudsz oly jól az életből, mint ők ; minthogy te az embereket a nagy világban tanulod ismerni,-ók pedig az ege.-/, világol s" a világ lo-
lyását iskolai könyveikből, pajtásaikból s bal- ,
léuésök iiillanatnyi koniolyJága alatt; benned j l)e még azt á fiatal embert sem szeretem,
• gondolatok é, eszmék megSzürödnek s tlsz- a ki íletbölcsesé rögUinz, magát; nem élen tulnak, benn .k\'pedig forrnak s pezsegnek - ! nem mulat, ncin pezsgő vérű, alnszékony lelkű. áZl \'gondolnád : csalódul ;• mert ez oreg Halai\' hidegszivü; u ki társaságban meg húzza ma-arcz«)kon sok élet hitszik/korai-ond hagy nyo- | gát, s azt mondja: biz én nem tánezolok -mot, mely oly Jcogyeietlen Kifejezést ad az ! mör; nem dalolok, nem zenélek; hanem eszem, arc/.nak ! mely kifejezi az éretlen érettségei. Az iszom és kártyázom, meg erősen dohányzom, ugyan-egészen kárba vesz, ha to hivatkozol élet i . . . A liatal nőket ott hagyja, mert neki nincs tapasztalásra,\' élotbőlcsességro, elvekro, törté- ! oka valakit mulattatni (s magat m.u itni)
i kevésbé életre
aló,
nagyo
/. akarna
netre s magára a hideg valóra, a mindonuap életre; mert toJiésőn ébredtél,-te nem 10—12 évea korodban kezdtél gondolkozni j teákkor játszottál goiidtalauul, helyetted mások gondol kozíak, tc uz életbe wak reiides időbun lépiél, • d-; ezek már korábban, ezek ál ugorták a li.t-lalságot, s bár megbotlottak már a küszöbön, dj legalább beleestek egyenesen az életbe, a nagy világba. ...
Azonbif.n .mqgliyngtatásuí ad »k elcg kimert lift kivétel nem volna, bizony ig.
akar megházasodni — foiia; mit érdeklik őt a nők társasága V Azért veszi magái az öreg urak közé, és.azokat is öroglli, kik különben a legtöbb esetben fiatalabb lelkűek, elmésebbek,\' lovagiasabbik . udvariasabbik a nők iránt, s azok előtl kedvesebbek, — noha erre nézve nincsen, semmi érdekük, de a kik már úgy no vvikcdicKji társas élelro .. .
llizóíiy sajnálom én őket szivemből, ha látom, .hogy csupán a vadászat, korcsma, és kávéház érdekli őket, kiknek pályájokon kivid
•Uteit, mun l»» RIVOIOI lieui >...II.., t ........................... , ^ ...
Kehül állanánk a jövő nemzedék iránti romé- ; egész magán eletük ugyan c?ak színházi boli
nyiinkkel . . . Hanem hogy amazok a joiib y vöt meg 1)0111 alkotják, az bizonyos. Nem is azért emlegetem őket, hogy talán szeretném a társadalomból ki küszöbölni, hanoin inkább a társadalomnak. xuogmonteni , hanoin őkot is, legalább a jövő nemzedék ogy részét.
Mert kedves olvasó! azt csak nem fogod tagadni, hogy "OlégszJr" van alkalmad tapasz-tál ni, líogy már maguk a szülők is mennyire örülnek, ha a l-S éves gyermek t.fiu vagy leányka) csupa.ész, okosság; .mennyit tanulnak, de mennyi\' mindenlélél, s minő jól! iniro 14 évesek lesznek, — testileg ha nom is, de lelkilég i(i vannak fejlődve, l\'ersze fizzál nem goildólnak azok a szülök, akik oly nehéz nek találják az élotot, hogy arra minél hamarabb k él -több ohlalu\'lag képezzéjt ki a g) crmokcl; mondom, ezek nem gondolnak azzal, hogy a test képezéséhez b növeléséhez képest csak arányUgosaii, csak yszhangzatosan
zatok nézésére, korcsmára, kávéházra és utezára szo,riikozik ; — kivált^nKgyobb városban, mely u miml^iifél > .8 igy" az életmód divatos di valj it is\'lerjeszti..
\' Ks sajnálom rt/.on jó nőket, kik.ily férfiak köróbo jutnak, n mely l\'óiliuk már a csaiádi. életre túl érettek, kik előtt semmi varázs, semmi új sincs, kik száraz, liideg ungedoliues?ég«i. akarnak; kik\'életunt s kedélybeteg zsarnokok, rideg, szeretetlen apák éa gyeriiiekuik ininytn-lan irinyu uovelöil
Hogy pedig itt nem vouatkozojn legki\' vésbé sem azon liauil urakra, akik fehér, vóri^P\' és kéktarka matrózfele , olyan szertelen ron gyoló s eredetileg fehér flanoll, de már izabella szinü ing és bugyogóban járnak a kelnek olyan .nyilvános helyen is, mint például Hildán a Császáriürdő, hova minden más közönség-.ii <•« halandó ember tisztességesen iparkoilik menni lis i\'negy ; mondom, hogy ezekre logkevésbbo
világilottuk épou ellenkező irányba hajúik szá-. ruikat. iiz egesz vetvmeiiy Ugy nezelt ki, unul azon gabuavutés, melynek kalászait elienkező Bzelok konyították lo. Az ibolyás kok szinbh ttüitott palantnk" cgyeneson az üveghasáb felé irányulták. Kz utóií Uarduer ugyanazoif ia-pusztalalra jutott, iiuut l\'aye\'r, hogy t. i. a legtörékenyebb sugaruk (sötétkék es ibolya) legnagyobb hálásnál vannak uhiaiul növény szárak lueghujlitásáru. lk-bizouy-itoita.a/.t is, i.ogy ez - . utobbiuk a sötétben egyenesek maradíiilk.
Az itt érintőit kisérletokut különfolo változatokban ismél\'dlék J/utrochet es Üiiiltomin s mindenkor \'ugyanazon predinény ikre jutottak. Azonban,iiiegjtgyzeiidőj hogy a tünemény lényegét mindeddig hoWáíy)l«»di. \'Kzoii megjegy-ti\'M alt azon uevezetes\'iU\'^onienyekfo nézve is, melyiket uz ugynovozelt Jil/utó növéiiyektiu észlolhetüuk. L uövéityek szárai a inelléjok álli-totl karó körül legtöbbnyii o balról jobbra tartó íranybaii tekerődzuekj vaunak azonban,oly<\\-uok w, iuelyek épen ullonköző irányt követ\' , link; uémelyuk púdig az irányra nézVo egészen kozoinbi»seiÍ viselik magukat, ugy hogy majd jobbra, majd balr^i -fordulnak. \'Darwin Kárvly ido vonatkozó észleleteiböl i#t követkoztoté, \' hogy világossági tüneményekre is befolyás-sal vau. Ha (elfutó növényeket valamely iszo-bábán ae/ablakboz közöl aliilunk, azon fél körülölel, mely aluli száruk hegy e uz ablaktól ul vau fordulva, j\'óval hosszabb idő alatt teszik \'meg, mint a kerületünk azon Veiét, moly ulatt az uz ablak felé áll. Így egy felfutó növény ü óra és 20 purcz alatt Kerülvén ogyot karója koruü, e kerülolúek az ablak felé osó felét ogy óráuál rövidebb idő alatt végezte l^í, inig fi uiMik félkör, befutására 4 vra 00 perez .ki-
vántatotl, Jjuchurlre, a chinai yam uövények-bői ^diascoi\'cii batulusj néhanyal licrlbon, néhányat pedig teljesen sötét üregbon helyezett el. A sötétben toiigődó növény indái ugcszuu el vesztették arra való képességüket, hogy á leszúrt karóra tvkerődzon\'ek. A\'napra kitett növények .indái már jó darabon \'felfutottak; de midőn ezek is apóiét ürégbe vitettek át, azontúl egyenes szárakut hajtottak. Mindazáltal vannak fölfutó növények,melyeknek kanyargó futása semmi viszonyban sem látszik leiiiu a Világossággal. ^
A viniijok alvdiiíval, melynek u világossággal való összefüggése szinicn kétségtelen, meg kevésbbé vagyunk tis/.íiban. \'.Némely növénylajok virágai és levelei, bizonyos oni> ban ellankadnak és lecsilggednek; a .virágbokréta Uecwikódik, a egy ideig tartó fde.s aiom .illán u növény újra felüdül. Más növényeknél a virágbokréta lecsügged és elhal a nélkül,- lu.gy becsukódnék. Ismot másoknál, hova tiirtoznak például a folyondárok (convolvulus), a virág bccsukódása csakis egyszer törlőink s ezeknek oláivása halálukat jelenti. Lm\\4 l\'öljegyezie azon órákat, molyok ben .biz-tíiy««. növények virágai kinyílnak és bezáródnak; ily módon készítette az ügynevezett vir-iy-órm. l.ddig azonban ínég nem Indiák tudo/nányos utou mogállapilani, lllily viszonybíiu vannak\' o be-csukódasok a világosság erejével. &
. A növényi lovelok ős szárak zöld szinö-zele egy sajátságos anyagtól származik,melyet levél-z\'úldnok (chlorophyllj neveztek cWmciy e leveleket és szárakat alkotó sejtek buusejo-bon\'parányi csakis górcsővel látható -- sze-moeskékul képez, K szeúiuoskék a kojiokbuu
kisebb nagyobb számmal Jórditlnak elő, * számuktól cs szinók élénkségétől I igg a növényi szöveiek színárnyalata. .Majd egesz tömötten vannak egymás mellett és teljesen elborítják a sejtek hártyájának benső oldalai; majd kevesebb számmal levén, egymást nem érintik. De uz utóbbi cselben, mint legújabban folfódözjék, u zöld lestewkÓK n világosság befolyása alatt jelentékenyén változtatjuk Inilv/olöket^ .még pedig rendesen a ui.pfeuy fele tódulnak és a swjtful ugy pontján csoportosulnak össze. Kgyob-arain o kollö/kodésj tünemények mibouléle és módozatai még kevéssé -isnuiretesuk. \'
Jliut beszéli, hogy midőn 1807-bon, dél-kör-mérési iiinnkálutokk.il elfoglalva, Forineu-lorában lartozkodotl, üres óráil arra használta tol, hogy a különböző mélységekben élő len-j gori haluk uszoholyagainak giztarlftlmát ele-| mOzgetto. Kzen elemzésekhez élenyro volt szük« ; ségé, melyet egy caofus-novény ^cactus opun-| tiu) leveleiből ugy állított elő, hogy a fuveleket j vízzel telt üvegharang alá helyezve, a nap-féiiyro-tetto, ügyosen használva l\'ól ily módon | Inaenlmtz és \'Sendif«c korábbi follödwzésoit. 1 Kgy alkalom inal azönban a leveleket oly láiii-! pák világilási köréiio helyezte, molyokei a méréseknél éjjeli jelzők ül szolgáló három nagy vájt tükör gyúpintj Uitt állilott. .Mind a három tükör által visszaveri lényt a cactus levelekre \\ etette.
X . ■ 4\'AUKAÖ
IRODALOM.
— I\'fe\'ifor Ferdinánd nniuzeli könyvke reskedésében Szervitától\'sarkán, n .Fehér hajó- 1 szállodával szemben,.megjelent s boküldetuti hozzánk a .Nemzeti színházi könyvtár 27--Ü2 füze\'te", és pedig:
u) „Sukk u királyunk• vígjáték -1 felvo liásbiin. Irta iSchanll\'erl llypp. Ágost. Forditotta Dux Lajos. Ára -10 kr. ,
b) „Három k-i lap* vígjáték il felv. irta ilennc(|uiu Alfréd, fordította Sz. K. Ára 40 kr.
, o) .h\'nkli pri\'dikáetto\'fc* vígjáték 1 felv. irta Műsor <i. l ord. Sz. K. Ára 40 kr.
d) ./I vitttalorldt\'., vagy „l\'ro el fontra". Dramwlot 1 felv. irta Feliillot Oc.tavo, forditotta Kiseiistein Adolf. Ára -10 kr.
o) „liowo-éi Julin*. Nagy opera ü felv. irta Harbier <Jy. és (,\'arré M. Ford. Ormai Fe •reiicz. .snéjét szorzó Ciounod F. Ch. Ára 40 kr.
f) „A betyár kendiije* népszinmű, dalokkal 4 szakaszban irta Abonyi Lajos. Ára 40 kr.
Miudozou kiadvány a színházakra nézve kéziratnak tekintendő. Mig egyrészről elismerés érdemli l\'foifer Ferdinánd ur buzgalmát, hogy szinmü irodalmunkat ez által növelni igyekszik, másrészről ig.m óhajtandó, hogy miiiden színész e lüzotukot kézíkönyvtá rul használja, a közönség pedig kiváló párlo-lásban részesitsov
Y10LL A, vSKIDIJTZ-PORA.
Központi szállítási lakhely a ..Golyához czimzett gyógyszertár Bécsben.
; Órán: Tapasztalván, hogy a* ei.yéinui.jk szóról HzóraÁítán-nyoinött, nőt uj^zöiiség ámítása végett hi.mÍ8Ított névaláírásommal t-lláii>u használati iithsitván\'yokknl árnltninak Sóid-lit/.-porok. " vég.-it klil-nhtk liastuihiliisKngáuál lógva unjál gyáiuiiányoinmul k\'önnven folcae-. róllclhűlnek, ezen \'hamisitványok vásárlásától azon megjcgyzéssiT óvók miiitltMikit\'mirzrriiit : „ax általa ni késxltett Neldlliz-pov minden kátalf/áfa/hasonló készít mén i/ektöl l iiiej/káltínbtixletésllI saját rédjem/em és aláírásommal ellátni.
Ara egy lepecsételt- eredeti doboznak 1 frl kr. Használati utasítás minden nyulven.\'
K porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben-liobiioiiyiill gyógyhatásúk állal í.iinden eddig ismeri házi szerek közölt tagadhatlunul az iildó helyet foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részéiből kezeinkhez küldött hála-iratok.« legrészletesebben latinait-ják, hogy e porok; rógzötl szorulásoknál, emészlhejlotiKég, gyomoMtévnél, továbbá görgök, v.-«e it ideges iityokb.in, szivdobogásuál, idegesség okozta főfájás, vértyliili\'vs, esüszos foglájdaln\'iiinál, ..téfiiil hyuteriára, hú kórra éa huzamos hányáBrahajlamiiái a legjobb sikerrel alkalmaztatnak, a a li-jjtartósb gyógy halánt eredményezték.
—J^tiklál\'ali\' AVif///-Kanl.tsán : Holttá .1. gyógysz. Lovák K. gyógysz. FcssolholTer J. é* Ko-l senfold F. uraknál
Bclovárott l.akovlca 0. Csáktornyán Kársa* II. Kisie^n \'/•aráínovlu l»tv. TtyAgy**. Kapotvnrott Kegl Nándor gvógi •>
Kulili .lakal> KerM/len lli\'-y<*r Jakab fial Ksproncíán Weili Kánd. gyógya*. Iflrnyen Knllvmla J. gyógy".
~Kzen ctfgeknál kapható vitij\'.\'\' (f>44 — r»2,:U»)
A.norvégiai Mérgen városból való legtisztább és legbatályosabb
valódi Dpraoli-lialmöJ zsír-olaj
Ara egy üvegnefe.használati Utasítással 1 fit.
Minden Üveg, más Italmájzsir olaj fajtól leendő megklllönbö-ztetéirvé^ ett védjegyi!lnni\',l\' van ellátvu.
A valódi Dorsch-halm^j-zsir moll\' éa tüdő-bajoknál, serophulus é* raehitis betejjségek •■-• lieii legjobb .gyögy.hatá*«a\\vá«i •, meggyógyítja a Icgididültcbb köszvény- és csúszbujokat, vala- \' mint az időszaki börküteguket. \'
Ivzen legtisztább és leghiílályosabb halinájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybeffviljtése és kiválogatása által nyere.tik, átalálian semmi vegytani kezelés aláticm v\'onaj tik, hun-m a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van iniol a/ közvetlenül a természet által nyújtatott. Moll A., gyógyszerész és vegyész Héesln-ii-
^ K/i;imi\'l lis/N-tcticl Jetenik. miszerint rííflgyiitlkH^iliikel
* Mit"} -Kanizsán és it vidéken
BACIIHACH GYULA
Wv
úrra ruháztuk át.
y./j r,iiiii iiomo 11 11\\< ijiii\\ ,i i. iv.. miíwiwhi\'I, uunueiiin\'iiiii I,IÍVUJU»CI
ilK.Vt\'kheii, iiev«/.oU foílguiökUnkhöz fordulni, ki it/. illető felvilágosításokkal, vV/ valamint bevallási fonnak, ugy átnézetek ingyenpéldányival mindenkor legna-
gyobb készséggel szolgáimul.
S\'esten, 1872. január hóban.
A legf. helyen engedélyezett
„DXjrsjrA."
xtositó tá i.ulat v e /. ú r il g y n il k • é g e
Marczallban lt»tl Námlor Bánok-Szt.györgyön Kibic* .1 Szambsthelyen l\'ilieb Ferenc/. «>-.\' Sopronybin Me/ev Andráa irv.\'i|fv Zágrábban MitiMbarh /«*..gyógy,, Oeyleck .1, I. K>-\'.g»«r llrwi\'iax- Kr Ey-\'if>
* Tisztelettel hivatkozva fentebbi jelentésre, felkérem a t. ez. közönségei. mindennemű biztosítási ügyekben ezentúl lio/./.áni fordulni, és meggyő-:odve lenni, hogy a bennem helyzett bizalomnak teljesen megfelelni óhajtok. N a gy-K a u i zsá n, IH72. jan. hóban. Iroda: W\'ues kies-féle házban, föpiaez Bot. sz. a.

Cotillion-jelvények!
ÍÜj a legu jnbbak és diszi-s kiállításban- luczatja legnagyobb választékban, 1:1
f-jjj \' ÍM)-, 80 kr. 1 - 3 frt n legelegansabbak.
fjjj \'I\'ÚIIC/,l\'Clldek lOO db 8-, :>-, IO-, 20 Irt a legtínomablmk.
f\\jj Hollóé/,-sapkák Kiilonléle mintákban.
Durranó-Taontoons, imilyekiien böliócz úlart-zok, mint |
Hismark, Schiller, Hachiis. stb. vannak. 4 Kgyszoramiitd bátorkodom lovétpjpirjaimat és borítékokat,saját gyár(iiiái»yu \'s/.i-
í jjj nes nyomattal (moiio^ramio) mely évek lila a legjobb ízléssel kiállítva,a t. közönség állal fti
JJJJ elismerve van, leszállított ál\'oll { ép. úgy- a legújabb papirkUlönlegességel: "\'
tjl\'t Rococo, Diavolique, Egyptien, Atout. Bóbó stb. legmélyebben ajánlani.
tii1 |
ti
Levélbeli niegreiulelésék legjobban
is gyorsan eszközöltetnek,-J KZÁ-TSTITáS C.,
» Mi a * 111 fl á r u k c r e » k 0 iU « 0 1\' s i 1 k Kcroiic* utcia ö". sí. » feliír liaj.\'ib.-m.

liachnicli <ivilla.
SZŐLŐVESSZŐK JEGYZÉKE.
I. Mitliisiteit-VKSSZÍÍK.
I) Burgundi, kék. Zamst-H, Ipgjubb vUrl\'K a<l; jó fóbl.-t, h<mxu m-Hióit kíván; k.irábban érik. .mini a ka-larka; i-lóg a keleti vagy nyugati fekvés li.
■J) Oporli, kék. Ilármoly t\'oSv.\'ncl í< talajjal liocri i n\'lvid mrt\'iiv* ; koraérfa ; arttít gylngéil b»r, j.ó keverni kaitftrkávsl. Hóvpii terem. f.
Kadarka, kék. Nagyin lermókeny j «líli fekvésen jú a tartalmai bort a.| ; talajban nem válogatói. Itflrlit iiioHxfo ; hí*" \'•\'(«\'«.
II. i\'i:iiiíit-ii»itvi:ss/.öK,
fa ./smaf\'ia l\'eliér lioll ad; \'leli i* nem kíívér talajil fekyéil kíván.
Riillng. fehér-
.....toll.
Burgundi, fehér: Jó é» »uk buti terem ; beéri Ilármoly frkvé«»el; jó koi/tu élik. Ih^i>u mel«éa, \'> Tramini, lft«<vre> KiVliug^ után |pgj..bb íebér bor;. Unom zamat; kiván iIi\'m IfilJel ; kiu.\'|ei*«ifi ükvéoel is beéri; k«\'>al»b{tli érik; ivmeUica. ^ 1
7i OlaiZ-rllllag. \'iVrm<tKi i>> ; I/I>ifr lóibiu ; Jó é* •xéluiuntrl fokvéat é» Jöviil caspmeUséat kiván. Ké»ő-vörö» iZi; il:ir.\'lli\'i.( Uii»aii Itfieur.j jó éa lartalmaa bura v*n : jubbacaka fekvéat »\'v
ret, talajban nem vnl.igai.>i i."iil niil-/é.; kii/ép 6ré»i|,
!\') Osztrák, fíhér. Jó, ile *nvnii)|í* ÍM»r; lágyTiiiMkksI kevern/ jó ; bármely lalajl.an di«r. lik i jó lYkvé.l va tf.Víiil mul»M »t. I.iváu.
10) Furmint Kríis, t*rtaliiia» borl ail ; megtlipii-il ét «»/.nt sd; déli fokvéít é« rfivi.l meUiéit Vi axemrw) kiván. "
11) Veltlin, keral JÓ klíópboit a.l; nagyon korál! érik ; fekvésben vagy lalajbaií nem válogatói. I\'.\') Mézet, fekete <.«árírk«lo, bibor.> Jó é* awk bori ail ; korán érik ; talajban éa fekvéiben
nem válogatói. Kövid ospnteUiéa.
Ks-kböl csere 3 frl; helyben ll«»titva, "Jo bdvelyk bo»»iu. Cnoinsglilás éa tiállitá* a Duná-. bői,\'(Tolna-Doinbori) vagy* vsaiitlioi. ^I\'éos) a legolcióbbsii •lámittatik. A ixagoa-lramini it olaax-rixliug etoro i frt.
Kiekun kivlll még vannak kinMib ineniiyi»égbeii a legjobb msgyar é» klilfillili bor é« cnemage-saíillővesiiök ; aiálaukint fi krjával. Muel*n faj tisíta.
Kaphatók: Bonyhádon, Tolnamegyében, ANNAI JOZSEF-nél.
^ lloiiybáil, .Ibijanuár bóban. ,
iiiiti)i;TMt:\\Y.
Közhírré tétetik Zalamegye bórziinczei község határában fekvő közbirtokossági koresma, páliukaház és hozzátiirtozaudó épiih iekk\'-l együtt inartius hó 3-án örök vagy nyilvános árverés utján ti legtöbbet Ígérőnek örök árban elfog ad iltii, iiiicrt a megvenni szándékozók a fentebb kitUzött helyre és napra KiO fn bánatpénz olőleges leiéiéle melleit ezennel iiiugliivalnak, az árverezési éa tizclési feltételek, a venni kívánók által báriuikol is és előru alulirottuál Kac-zorlakou megtudhatók.
Kuozorlak, Va 1»72.
) Petrichlmre.
Első ügyvédi ügynöki iroik.
-Vidéki llgyvédlárasimtól,\'táriulatok\', lifliaégck éa ma-gáiuóktól xtb, eliog;i\'lok minUeii \'me/l\'ixáiokal, Uada-1\'exten kői-
be.ujáráil, .....gtx.>rgali;iav(áit, é\'rtc<il.\\iekrt atb. igényelnek. K«x-
k.í<l.ik |iénxki>|rsóiiiiket, cxégbvjcgyréickot. Kcaxitvk vád- éa védiratwkat.
Cxélja ilgynl\'ki irodámnak a Vidéki llgyeibajmtokat a j.ivéiuieuéiii,. litálijiiráai, idöti.lt.\'a,\' teiliea kiilnégektöl lucgiueiiteiii, gyúrt, kimtiii"! slapin tlidúiilááokkal axolgálni, és hol akmlá-lyoiva leunrn\'el., kép\\i«eItt^ii, alt.,
A dijak «b"ii» tiüSfeudfik, cgv félnapi idönéHlObbot nem igénylS eljárásért l--» frt.
Irodám székhelye Peit, jövész-utoia 12 dik sz. "W*
IJéso Knsel Sándor/,
tlöo 3,8) \'kii*, éa váltő-llgyvéd.
Bérbeadás,
\' K iszinyai uradalomhoz lartoz^koletlineoii legelő egy tag ban -liMJ liold, csupán berekfa, mágyaró és galagonya bokrokból álló, könnyű irtás » —li évre haszonbérbe adatik, jó lekete talaju told vegvíilel, részint száutótold,- részint .réteknek használható, nagyabb darabók vannak már-közben réteknek kaszállásra alkal tuasak, bármikor megtekinthető, bővebb felvilágosítást adhat vagy levélbe, vagy s*einélycson az urodalmi irodábau ..
Hasziuyán, január 31. .1472.
-M; PííJiH ff
Mkiuéiímt^ >

Nemet Ede,
ti.ili.rld.
«Ti
^MSlI®
XJ
\'i
ALTÉR és KISS
m a"íí y n >: k íA I y i u il v j» r i cl ivat A r ú s /, »i 11 i t<\'> L, 1820 étn lenéllé nöi divat üzletük változatlan foniiwradiUa inöllott, hasonkilerjedi\'sfi
fér fi—«11 v á t-ii z I e t ol
■»<
í "H
VII\' | \'ü/1
l
Kellcr Ig\'iiácz
zbíah , hu,\', ia
J
Ajiinlja gazdagon felszereli urak-, hói-^rVek é--* gyermekek szántára való topán-rak-tárái, a legjobb niiuósógüokot n" loholó jutányos
áron.
Ugy szinte Ügyeimébe ajánlani bátor vagyok a es. k. katonaság s I. közönségnek, hogy megrendeléseket a legjrfbb búi- és külföldi bór-liöl ej fogadok és kt\'/zilok, az árt logjutányo-eabbau számitom.
Az én raktáromban vásároltnkat kijavi ■ ,:Í8rw elfogadom.
alapitoltak, Sxentkl»VÍ////-féle házban, váczi- és régi postauteza sarkán, jelenlegi női divnt-üzlotükul Hzoinközt. Az uj férli divat-üzlet mindén e szakmába vá$> ezikkekct a legdúsabb válasz-• tékban tartalmaz, részint\'angol, részint franczin gyártmányban; — < zonkivlíl össze van kötve férli\\8*nbó-mAholvIvei, hol a legelegánsabb s divatosabb férli öltözékek, szintúgy készen kaphatók, — mint rendelés után a lehető Ijghamarabb elkészülnek.
Vidékről jövő megrendelések azon pontossággal teljesíttetnek, moly eddig a 1 ezég női divat-üzlolénél tapasztaltatott.
Kmpliehlt sóin reielt lissortirtes i.nger aller (iattungen llerreti-, Danién- und Kin-dór-Stilletten von beator ijnalitiit und zu möglbdist biliigen l\'ruison.
Korner fnaelié ielt das k. k. Militiir und verohrungswUrdigcs Publikum aufmerksam, dass ieh alle Hestellungen vom bosten.lu- und AuslHutlorhcdur verfortigo und prompt und-billigst boreehno.
Auoli wird von tnir gekaullo Waare zu reparioren nugenomlnon.
A LEtiUJAlt\'ll,
A SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETÉS MELLETTI MEQSZEltZÉSE ERDEKÉBEN Az eredeti sorsjegyek osckely réwlelek fizeioie nyjlletll meg
(Itrztlének unitija ai nialili Iiloi.uk I\'«)ik a<oii Itatíiios iiit-i\'.iin-iij
nirly általAnoa tlimnwiíttWu tS» IcgtiigaMi ltvji\'ilt\'ir" lalál.>\'>« valokan >\'i (■■■ló .<uk*»gi-i pótot, mmli.og, iniiiilwiikii.uk takarít,isi biztosításai é« tartus szerenciéjeneK meg.ilapiiH>,ái lehetővé tv»/i, « mini c«u sxakmAiian uly gyakran idüfotdult. .
A remény ama ki-ltom ily osekely havi flzelesek által lókat Igero túke tiirl.ikátia jutni, íl.»*ti a lakanlAai hajlamul ii ax enitior Ily Mttitlou folytatólag sorslegyet szerei, mit egyszerre venni egyhamar cinem tökéli magát Korunk luuk\\tne inintli\'iiiK\'k j\'.tvuá«a {■» i.íkóiycalli-di\'iv iiáuyulj a rúdluUtirajtigyt-k a/ákmátiqii i« «ft>.maxiin ipniKu>lá>t <!•<*■ • ruviijivtü, i» a t. k"i Mi«i\'([ mái kiiloiifúlo MÁmv^l.\'- k. I inmrr. Ml Is azok szamát ezennel ujjal szaporítjuk, moly ax nldig litoxiíkei i-l.\'inyri\\ níxvo leleim-aoii tnlliniatljH, imvvl i\'^yjtWl a aOMjrgi • kiirk rí»xltítllxt\'tt!* általi mvgtxcixúno t xóljitt oliirlietuvú ti»<i, uuWi»»l a iiyomnúny valóaxinllatS-gt\'l uhveaill sinll.il, hogy
W darab legjobb cm U\'fjkedveItvbO mti\'Hh\'UU mllló forintnyi f\'oiiycremciiyvítnrn én kih\'iltbelHl 100 huxuHuiban részesít.
Kornjeg^i\'k intg»i«r»Ó3iViK\'l « lugtubb nóljiH. I im\'rük válakxtaiiiták í» a«t\'-il in sxAiiivdúiiUiik nlii|<]i»il
raagy. kir. kölosön-sorajogyokot IBUO-uh álhun- „
400 frunkostörök „
nctilink melyek ara, jatektervük ••« értókilk miatt emelkedésre legtöbb kilátással bir.
A lenti xT\'jogyokct I. i. havonklnti Ü forintos részletfizetés «(»-a Irujiiiáujuilli fillótitek" nullolt tUiltink, i « lU-.lig aki\'ii.in, Ini^- n it«<l. l-liát\'U\'B i.iitanm nlall \' kiltioiUlv nurjijuijyvk jnlt-k.-il Ml ti-n/lvt-\\üiit\'k •niBjfii áu-iíjííiljnk, kik uli.ii évenkiHl Hí /Hízásra H körilllwIUI fi mit ión ui /öiii/ii*ih<\'ii)/><\' jdlaziiiiii/..
A 20.darab sorsjegy a kővetkező:
Dr. POPP J Q. cs. kir. udvari fogorvos
NÖVÉNYI FOUrüRA."
A fogakat oly módon liszlitjaj hogy naponkinti használata által nemwak a küzönséyeseu oly alkalmatlan l\'ogkő lávoliltalik el, ban un a fogak y.dmáneza is fehérség é^i liliom ágban mindig gyarapszik. KíV skatulya ára 03 kr. o. ó. .
Dr. l\'Ol\'i\'./. <:. ct. kir. ,,,/v\'Íri f.iyorvot
í\\.natiierln szájvíz ©.
A ipgbiztosabb szer a logak és loghu.i ousőghoiii ineg-lartása, ugy szinte száj é«^fogbetegségek gyógyításához, log jobban ajanlváu a raklarakat:
Kn|>li.ililk : NnnyKawiniói : lleliu .liínol\' Hnnonlior)!
ItoniMifvIil, NVelitek, ,1. i:i l\\.\'<H\'l|iuffur J. ki-rinktitlJiebon; l\'n|isii: \'iclieiivii .1., Kutrtlit\'lyuiiITititeror B)\'iíg)««uró»*, .Siuggi M. \\VuU< ,. /aÍn-K|{vr«tCi;> ii : I-., ifyég^ncervMi. Ka|>riiuoiiáii: Worll RytSgy-ipi«1««. Vnranlon : \'laltvr jivé^jsicrtiíi. 8nilio|{i>il: Dorner Knjcl..Sxitin •MltcIjTii; l\'illirli l^r.\'ti\' X . \' Ittiilulf gytfgytscr. llalárBrviilókl S*.\'-0}ttr gyiíli. .Klliic K. C, \\"e»«prcnil>on i Jlvjr Tuatksil, ugy Uutliaril Tivadar .\'•a liainál/ — SxiSkoiíoln\'i v.iiolt i litiginaiin A, llraun J, gyógyai. I.ovm. Il»iénytioii: llvidlor Knlni-aan \'. Horváth K, gydgyascráiu. Koct-
kemóton : Milhofer t* Mm\'lili\'itl gydgyat. fakaoii": KluriÁn J. gyégyts. Il\'iiini\'ndt-ii ;^^>rv.tlli J,.Soiuxonrviid gy^gy Kapoivárotl: Kohn J. \'• Uxlii* w« Hchri\'iilvi gyitgyax, Bxt-gixártl: llralitay gyúgyit. 11 >ny)■ ,-i.l.• ii -. Kraneilin .1. Sxi^otvitrolllUaruarth, Salainnu gy^gytt. — Kaján ! Mivhilaclt >St. új llvrclV-Ul llni, ugy lli<rxng Ignái-inál. - .Poi\'íott • ulnny W. i\'-a K. /.át\'li, Hipnkli gyigj aa. Kán\'ttltiir. Kadaliánasky g,V"g>\'»x Mart-xalilian; Kia^gyilgyn. \'I\'nlnálian ; (Irnir gy^gyti\'.. - - Ifniiafiílil roll l.nkát-A gyóg.\\«x. Üxviil-Uyilr^y Oii : Niilhig. — Aifo-ljomlváil,
" gyéKyaa. It ili.iiu-/..n: Simon t .yi-r\'.\'-x, inaknál.__
Avonkint I llilcl aortjcgy 4 li«*. • 1 -|N>4. . t> , I"
. r ímm. „ a »
I \'/» . .
I Magyar , t
I Intl.inckj ujgy 4 I llratiittclin., 4
i a
Jöo.ooO
vvoiikinl fiinyer.
1 liudvlf-iorajtigy «\' Imi. tó.otHi
I S.tlni „ -J , d.i.OHl
1 l.\'laryN r \'i , OH.UUU
1 l\'.illfy N 1 „ K)
1 ló-no 15 -, l . íV.\'.Mitl
■1 lluitnl
1 Walilatuiu .
1 \\Vin.liacl.gr tjgy
I Kwglúvit-li
1 .Slitoial.nl
Hirdetmény.
1872. évi február 19-én Knczorlakon, Zalatnogyébon, i közbirtokoHságnak kao/.orlaki és pölü.skeföi korcsniákhoz tartn/.ó épületei, ugy korcsniálioz használt ingatlan birtokai, ■<m,i*ioI iii igánái/Vüiéson elfognak adatni örök árban.
;ío,ou;i

Mlndfn nyeremény ax ujoasa \'iiiogvowmlü aorslegy\'Arának l.vonA^. .. mán a unxivov.ök kön egyenlő reszben feioiztatlk Az elsó reszle flzeléte ) utan iiiindwii rt\'ixivuVö « törvényesén kiállított -\'a a« összes sprsjegy^\' meujeloleset tartalmazó okiratot, Oa a inaliou róx-lutok IIxuVO.o után ax(| iltuiu cikIt«4 MiUiVV*\' axouual kikapja. i
Mugluntulva- axon ktlrtüíiiinyt, liógy n rítxtvevö egyike a legjnlili | croilvti aurajrgy mi-gtxi\'rxiaín kivin míg n legkedveltebbek 20 db. nyere- i
Menyeiben (■» havonkinti 3-4 húzásaiban réizt vesz »ev»inkt-i ............
kn\'ii\'gitM- IiixnxUk, mivel a r£axtvoy&* rak osekely költséggel >\'• sok | elonynyel jar.
Mindenki egyedül l» a többiekkell erintkezéi nelkiii részt, vehet i a no inig intil\'i n\'«nvi\'\\Binknvk axun. jogol" is »tongfitj,ilk, hogy - a ml mathol nem törtonlk rJMteew nlúl iiiiuitni hitiben eláll- | /ki/ és iix er*iUH *oi \\jeuy*t " liulrutieo rtsxieleji /istténe ultin j uzonnut áleehetl.
K» oly kudvoxminy; mely semmi más váltó-Uzlettöl nem nyujlatik.i mivel ezáltal az ember a reszleltlzetes tartamához nlnos kötve, es nem tarthat attöl, hogy a beflieteselt elveszti, mi minden inás táraa.játóknál j valőitiuU.
Iluxátl Jegyxt-ki-i mlinlen l.uxá« után Ingyen bérmentve kdldlink j txi-n igoit elfiiiyOa »xáliivotv»t Ivgjobbau njantjnk.
Kaczoiiiiki korcsukhoz tartozó: beísötelok ... l Imid, logeló és szántóföld «
rét . V . / . 2/, „j
Palyá/iili Iiinleliiiéiiy!
Sümogli városában Ztlaincgyóbcn 4 elemi iskolának egy párhtiza\'inos osztálylyál 4 alrnil osziálynak uz ahhoz inegkivániató melléktermek és helyiségek , — és végre egy jegyzői lak és városi helyiségeknek építési- tervére és költségvetésére.
Az (iss\'/.es helyiségek egy tető alatt, emeletre, az inra kijelölt helyiségen fog építtetni.
Pályázni kívánók a szükséglendő felvilágosítások és az alaprajz kinyerhetéso tekintetéből Sümegit város tanácsához fordulni szíveskedjenek.
, A beérkezendő legjobb térvért — mely szakbizottságiig annak ismertetni fog, 100 ft o. é. jutalom fog kitizet: telni. — Pályázati határidő febr. hó 24 ik napja.
■Sümcgli, \'V,. 1872.
Binder Pctor,
1(710-8,1) (I\'.h.) li. jcgyxó
Flir Weiiiproilazeiileii, WciiiliaiKlIer, x (iaslwirllie ele.
Im Verlag doa llnterzeiehneten ist soeben orftchieii.cn Iliid in albjn IVuchbándlungon, in Ur.-Kanizsa bei Josof Wajdits j zu liaboii:
j L v, ÍJAIiO, iler Welubiui tlnch. dur Ueihonfolgo dorvorkom-meililon Arboifonriiobsl Anleituug zur Hereitnng iin.l rilego des Weines. líritte Aull -ge hearbeitet Volt A. v. BAllU, Diroelorder Woiiibaitschulo in Klt>steriiou bnrg. Uohoftot Thalor 2.
I .--AntcUuny Mur Hercltuny und\' JPjleifa <les
II\'eincir. Mit Aenderuugen und Ziisittzon von A. v. ItAUO, Uohoftot Thaler 1.
C\'/ir. Wintor, VvrUiijshaiullmuj in Frankfurt n.M.
Hánatpénz 200 ft.
Pölöskefői közös korcsmáh / 7 belsótdek I \\ szúiitófóld 2 legelő - 4
rét 2
hold.
x
hold
| Hánatpénz 250 frt. Kzen korcsmákhoz.tartozó kisebb királyi haszonvételek a vevők kivánotához képest a korcs-J mákkal együtt árvcreztetik, vagy külön alku utján is meg-\' szerezhető.
MAGAZINER és STERK,
-I,J) válló-ilxltl retten,
c*ig*k, bixoniA«y«*.ik tJ* tigynokók, kik*r«!»xi. i\'it voiMt.k\'.ia.iá.á-! Az árverési feltételek Kaczorlakoti alulirt lakánál
val foglalkm ktnijoiiok.
»«Antlík"«nak , «-xl illilolog lioxxánk fordulni i
A
valódi4
«». mat>. Ir; ujabban " Kel*ígQ Által ki váluággal kiitiiiieioii, a» orvosi kartól megvizsgált, a -ik«-romiek talált r.oif.\'lek.peii kipn\'.t.áll Hko«"./.. patká nyok. házi ••> mezei egerek, vnkandok .\'i svábok i-;lj-\'« ki-
IrtAtA.n, (melyet aukfolé mogpröliAllak hamiinn ntánox.o »
Árulni,) hamlsltlan miii(:«ígl\'i)n
Nagy Kanl2 8>ji ROSENFELD ADOLF ur
kcrotkodítilioit, l\'oaleii HoliiWitlor U. I.ipít iittsal kcrctkodó xóbcífknj.lialó. nagy bádog 1 frt, ki.t t.*.h«« 80 kr. Egyet bádog uiegreudoléw it ulímílej ..i«tl»M g.vurtaii tol-• illetik. \\ .
Ugyanott kaphat.\', ozltrom kenöoi e^yütliill t*«r a fagyhö iyagok i* tyúkszem ullan, igy tógwly i>0 ku Kivonnt egy, naponta érkézé hasonló dicséró-lovolekből: Kír«k míg egy pár lígwlylyel Wildoni, mórt nagy meny-nyitAgd .patkányok kiiitá.ára niík»*gc», a» eddig liatxnAlt kltUno hatiatal volt.
i TiiKt.uluiit.il Velnlckin, KArolyvAioa piöllott jun. 17. Ibii.
ULliMAN UKTTI
676-1,1b) hasxvabírlöuC.
tudhatók meg. — Utúlsó posta (Jelse,
Potrich András, j
,kilabirlokos.iAgi incglilxolt.
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE
legnagyobb fontosságú á rendkívüli gyégyhatása kovetkoxtébon elérliotlon, ttíbb év óta tniudon világiéjtzben iisn.ie.roteasé lett sz»nivize a
híres szemorvosnak (008— G
Prof. Dr. ORAEFE-nok.
.\\|rár ozerek ntvggyégyultak a k Illón lelő szembajokból, éa a inugViiluilástól niegmonlettok, nzón viz tehát a legjobb Itirnek örvend. l\'UU i\'nrynvk ára 1 tallér 1 fri 08 kr. o. é.
Prof. Dr WAGNER
b 0 f 0 C 8 k K (1 C Z C S 0 3 MIIalatt mitidiMi hnyycAÖ-klfolyási, Ugyszinto nókuél a fehórfolyásf, sót az tigáazon idüliokel is megvógyitji,. 1 Kgy üvegnek ára haszn.ila)í utusitással egy01^1 tüllór éa 1* 20 ezüst garas, a Irt o.- ó, ^ i
A* összeg b^iUldiuo ^itán uigoru tisóklart.is mellett kapfiató : \'A
llüLZ J. L;-nél liorliu, l\'riodrichstr. 7
Zenemüvek zeneszelenczék
íilint tudva van a legnagyobb választék és mindig a legújabb találmányok szerint..
Minden, vovó \'2i) francnyi vásárlás inollott ogy Borsjegyet kap ráadilsitl, melynek húzása febr. 28 án lesz.
Ilt\'llcr J. II. lltTlilll\'ll.
SORSHÚZÁS.
Stikfolúl jót. kivúnuluitinnk fululfilag tíilili mii kisiír-...Illan (MxkUlEÍ)ltvtik. Kgy Burnjugy 2 Irt u. ó. l\'J auritjogv
20 frt. Iliuii. f«bi:,llt. 1H72. Prospectusok és árjegyzékek bérmentve küldetnek.

FJ. r «

Wíjdiu JÚ4SU( l»(i- ujomaaiuUjilou\'^, gjorss^túaj^ímU» Nígy-Kmiiöiul
t» iin
o. z E- ; !"i
cí!--g
rr p. g. « M C ? g * *. K
5. £ a S J e- j. | í-1. b
Is e f -i
" C £ w -flrjr
■S aí
co
n\' o ■

vr
CB =5
rs ts:
55-
C f
NAGY-KANIZSA, 18«. február ll-ón.
13-Ili szám.
(« zalainegyoi jíriztlasíígi egyesülőt hivatalos értesittfje.)
l\'I/.nM-ycdik évfolyam.
; . A la\').: ii/Vlli-mi n-íkít-! ill\' tá Vó/li\'inríiVi\'k « T j\'WifOMI.il,P*.
nu>!i«i r.!»xi\'t Ílloii.
: kiadéhuz Jiói\'iiH\'iitve in-| tézénilók:
| XAÍJV-KANlJiSA
Heten kint kétszer, vasa r n a (»- s csütörtökiül, megjelenő vegjes (;iri;iliiiu lap.
■v-
. Munka ós ól vezet.
Oly két szó,\' melyet koruuk bátran tűzhet zászlajára.
E kettő vezérli szándokát a szegénynek, e kettő lelkesíti a gazdagot, hogy még gazdagabb legyen, A munka megszerzi az élvezetet, az élvezet pedig ösztönt kelt bennünk a munkára.
Bölcseleti szempontbői nem tagadhatni helyességét, ha időnk e két eszmével szeret leginkább foglalkozni.. Azonban va-liimint a legdrágább kincs, is" ^veszthet becséből, lm okosan nem bánunk cl vele: ugy a munka s ebből folyó élvezet is" könnyen válhatik puszta szóvá, hacsak emlegetjük, s nem iparkodunk az illetőkkel helyes szempontból megértetni. Erre oly nagy, oly ége-töleg érzett szükség van nálunk, mint talán egyetlen más nemzetnél sóm Európa szárazán. .
Általánossá kezd válni nálunk is a meggazdagodási vágy. Szép dolog! Csak egy a baj. líogy egyedül a vágy van meg egyeseinkben jelzett, czélra, s hiányzik az annak kielégítését czélzó lett. A nemzettest megteltei kell, hogy mtg ne álljanak azon vágynál, hanem menjenek tovább. Ezek ugyanis, mint kiegészítő részei az egésznek, hivatva vannak a nemzettestet gyarapitni, s nem fogyasztani. De váljon fog-e az gyarapodni, ha csak élvezünk, s munkálniineg-szününk ? Soha! Azért ..fogjunk a munkához, s -né szflnjünk hangoztatni ez igéket:
Nem élet szélet munka nélkül.
Most veszem észre, hogy — bár a czi-műl vett fogalmakkal még tisztában sem vagyunk — már is buzditólag szólok. Igaz, hogy sokkal ismertebbek azok, semhogy meghatározására szükség lenne; azonban I tekintve későbbi fejtegetésünk biztos j aLjra fektetését —.czélszeiűnek látjuk an- i nak megoldásába is bocsátkozni.
A kellemes érzet, mely áz elénk tlizött c.zél elérésekor egész valónkat tölti el: él- i vezet. Maga a kellemes érzel elérése utáni ; törekvés: a munka. -így „az élvezet és...
munká azon két part, melyek között hullámzik egész életünk folyama."
Mintegy szemmel láthatni, hogy a kettő egymástól el neih szakadhat, s ekként munkát élvezét, 8 élvezetet uuinka nélkül nem képzolhetünk.
Ki néhány tizeddel a felkélő nemességet lángszavaival buzdította, igy is tudott szólani: „Minden háznak van valami bel-vagy kttlférgc, mely azt teszi, hogy annyi milió földmivelő közt alig látnak \'olyanokat, kik valami szerencsés környezetek állal a. szegénységből kivergódnek; olyanokat ellenben, kik minden hiv izzadásaik mellett is inkább elszegényednek, s ha megvénül-nok, vagy koldusbotra jutnak, vagy durva gyermekeik kínzott ziglléreivé nyomorod-nak, fájdalom! nem keveset"láthatunk !-
Vajmi szomorú dolog, h<>gy e szavak mindig szélesebb körben láthatók igazaknak!
Tekintsük a hajmorcsztő szerencsétlenségeket, melyek a jobbérzelműeket kö-nyöradományra késztetik.
S mindezeknek váljon hol van legmély-ségesebb okuk ?
Talán a folyton szaporodó sorsjátékokban, melyek a szegénynek utolsó tillérét is koczkára- csalják? Mondhatjuk. S ha igen; ugy méltó sajnálkozásunkai kell kifejeznünk u kormányoknak sorsjátékok rendezésére vonatkozó Intézkedéseik lelett; tudván, hogy inig ezáltal egyen segítve, lesz,, addig lUO-ak, sőt ezrek esnek a szegénységnek áldozatul. Miértis ha birnánk e részben kívánt befolyással, nemcsak nem szaporitnók, sőt irtanók még azon sorsodákat (lotteria) a társadalomból, melyek ugyan lassankint, de mégis kicsalják a szegény népnek utolsó garasát.
Minél műveltebb s tanultabb a nép, annál jobban érti a módot, mely szerint mig részben védheti.magát a teljes elszegé-nyCTéstőI: addig más oldalról azt is ttídja^ hogyan kell meggazdagodnia.
De ugyan hol szegezheti meg jelzett nép az cmlitett módokat s ezekből kifolyólag azon ,eszközökéi\', melyek ama czélra szükségesek V
Midőn Gambetta ívffaucziáknák teljes loveretéso után -megnyitá az első nemzeti gyűlést, ezek valának szavai: „Ee vagyunk győzve, mert tudatlanok valánk !"
Midőn a porosz iszonyú hátrálásra szoritá az osztrákot, általános volt. a vélet, hogy a porosz iskolatanitók verték meg öt.
Íme akaratlanul is belátjuk, hogy lehetetlen másutt keresnünk a.módokat, mint egyedül az oktatás viruló mezején.
Nálunk néhány évvel oly kopár, oly. napk\'lsütölt volté mezó,hogy rajta\' — épen kiknek legnagyobb szükségök lett volna íá. — neiu arathattak, nem szerezhettek semmit. \'
Azonban hála nemtőnknek! eltűntek az aszályok,\'el az éjjelek, virrjjd nevelésügyünk;.legalább kezd virradni. S e pitv-mitilat előidézésének szükségességét belátják a kormányok, be a főurak s egyszerű honpolgárok. Népoktatásokat rendeztetnek, hogy okuljunk valahára nemcsak magunk, de mások, s különösen a magát elég merészen legműveltebbnek hirdetett nemzetnek, a francziának tudatlansága káros következményein is.; hogy tanuljunk .munkálni, s helyesen, józanésztől vezettetve,, élvezni. •Csak igy lehetünk nagygyá, virágzó nemzetté.
j Epén azért — nem s/ólok kivételesen — ha mondom, hogy necsak azok lato-: gtuisák buzgón ezen népoktatásokat, kiknek j azokra szükségök van; de látogassuk mind ] nyájait.-Különösen tegyük ozt\' azon üdvös | tzólból, mert a hátramaradtaknak példa -adásra van szükségök. De váljon találkoznak-e az ily példaadásra buzdító eljárásra sokan a/ok közül, kik a műveltségnek ma -gasabb polczáu állanak? Tekintsünk .országunk kellő közepére, s vegyük vizsga szem i alá az ottani népoktatási kör működését. | Oit buzognak Irányi, Tűri", ott az egyetem 1 jeles, tudomány-szomjas ifjúsága. Nem l\'ol-j tünés, de legnemesebb, keblüség az okok, melyek őket az ottani előadások szorgalmas I hallgatására kés&tik. Példát nyújtanak\' a ! népnek, s buzdítják azokat, , kik hátruma-
ividiak a kortól, hogy lörjenek előre; mert hiszen maguknak e jeles példával előremenőknek az ott tárgyaltakra nem igen van szükségök. l)y mégis ott vannak; mivel szeretik, ha láthatják, mikép kezd művelődni a\'túlok annyira szeretett magyar nép,
Ezckután leszállok- á folnóttektől a -csak serdülő tlutalság művelődési állapotához. Sok ágra szakad itt az ut, mely minden irányban kitűnő gondot, szorgos szom-meltartást igényel-. De megfolelőleg csikkünk szellemének, mely, bár törten; s-mégis egv öntetben futja végig azt, legnagyobb figyelmet érdemel azon ág, mely nálunk is lábra kezd égy idő ótji kapni, a realirányu nevelés. Mi - fájdalom! — azon nemzet Vagyunk, melynél bizonyult ténynyé maga-suH. áz elv, íiogy ha fiaink kitanittatásban részf-sűíiiek vagy papok, vagy jogászok légyének: A gépész.:, építész-, kereskedő-sat, páhák még csak néhány évvel ez előtt olya-kűl tekintettek , mint a melyek fiainkra lett kiadásainkat nem jutalmazzák, mert azokon méltóságra nem vergődhetvén, rangkóros természetünk kielégítve neiu leniie á talok.
Sok a vidék., hol még most is uralkodó irányt gyakorol e nézet. Elég helytelenül. Minthogy cmlitett pályák is csak oly,nemesek s gyümölcsözök, mint azok, melyek rangkórot természetünkre kiolégitöleg hatnak. Az azokat uiivelók csak oly tiszteletreméltók, mint a tisztclendók, különösen napjainkban. Tartani ekként legkevesbbé síim lehet attól, Imgy az azon pályákra szánt liaink érdemekre szert uc tehetnének. .Mi pedig illeti azon másod vagy harmadrendű pályák keresetforrását, van-e-jogtu-. dós, mely egy kereskedő, gépész vagy építész egyedül két kezével szerzett pesti ház-birtol<o-.sig.íval cserére szívesen ne bocsátkoznék ? — Kevesek kivételével nagyobbára. S épen innen tudhatni ki, hogy bekezdik látni {gazságát a mondottaknak. Mindazáltal vannak helyek, hol a téves leifogás még napjainkban is. burjánzik. \'
Vannak, kik még most is ugy mutat-
TÁRCZA.
II A z n ss Ak ii t A n.
Rudii* a* isiit a I . Ili\'jli I dr vigalomra vald
A< Id/ij Nem in ol-cik dm a falu, Most ax cny«er i.la a In\'i llnlnl j«.
Vi(r ilaloktál xpiik ax »!<•«*.
MinIlin lakodalom volna
S/i\'ltiliiMi: .tár, aürOir a llal.iln.\'lB, líra* ma ><W* krdvK világ
A világosság ós rt/ ólel.
\\\\ „Kovue de» dwux mondva\' után.) (Kolytati*.)
A növényeknok or.«n olösíereteto n vilá-\' gi>saág iránt, mely létezéíükro .nöive h legpa-rancsolóbb axUkség, még mái érdukui jeluuié-
gokbon is nyilatkozik ; honnan ne tűnik ki, hogy vnlóban a nap sugarai képezik azt n trÜ-gyát, melyből a növény ti szint nyeri. A/.on növényfajok virágbokrétái, melyek a hegyek magaslatain tenyésznek, átalábnn élénkebb színűek, mint a mélyebb helyeken teuyéstőltéí. Csakugyan a napsugarak könnyebben hatolnak keresztül a magas ormok derült légkörén. Hizonyos virágok színezete változik még azok helyzete szerént is; igy pl. a nyul-ittijiuka, vagy ut/nl her*fü (nnthyllis viilnernriii) virágai n fehérből iialványpirosba, majd biborpiroaba I mennek át. Atillában u jobban megvilágított I nyílt térségek viránya R\'zinuzc.tbon ós a niigy-i sági viszonyokra nézv.o is gazdagabb, miut azon i vidékeké, hová a napfény nem igen juthat el. ; Sok virág van, mely fehér \'színben nyílik és i később a nap közvetlen hatása alatt azinessé i les/.; igy a tilriia-ibolydnak van ugy fiija, (eltei-j ranthus oameleo) melynek virágai eleinte l\'ehé-| resek, később czitromsárgák, végre ibolya-vör-henyeaek; szintúgy a hibitkmok egy faja, (lii-biautts mulabilis) reggel fehér virágokat nyit, éa azok a nap folytán megpirosodnak. Az úgynevezett ayapaulUui umbelhitut virágbiuibai fuhérek, midőn nyílni kezdettük, de azu^n kékes színt nyornek. Ha e.virágot nzon pillanatban, midőn foltoséi, fekete papirba burkoljuk, hogy a világosságtól elzárjuk, akkor fehér marad, de a napot^ ismét mogsziiiosudik.\' A gyümölesök azittoi szintén a nap-jótékony befolyása alatt fejlődnek ki.
Ugyanezen befolyás alatt állnak mindazon tényezők is,, melyek u növény különféle részeinek ízt .és illatot rkölcsönöznek. ; Virágok, levelek ós gyümölcsök tehát j tníud a világosság befolyás* által fejtoluuk ki.
Napsugarak vaunak azok sojtszövetoiben. (iyö- ; nyörft színeiknek, kedvoa illataiknak, pompás izeiknek és mindazon lirtatlan gyönyöröknek, ! melyüket nekünk a növényors/ág nyújt, terein- ; tője a viliigoBság. K bámulatos működések .mi* huniéin még titok olő.t.tünk ép ugy, mint uzon változatos s/.iiiszórótlások éa sokszoros lény tö- | réaok azabályozti elve, tnelynok a hajnal meg-ható látványát köszönjük ; tfo nem iiyereség o már n/. is, ha megismerhetiük a legközelebbi törvényeket és némileg biiiekiulhelüuk o fenséges lUnoményekbe V \'
A napfény hatása, az étidig felhozott Ili* iteméoyckuu liivJil, még a növényük vagy iv/.ok egyes részeinek mozgiiaában is nyilatkovcik. A virágok alvása, a növéiiyszárak meghajlása, j némely növényoknok a nap után fordulása, a?, j u. ti. UvélíUldiioli (chlorophyll) költözködése | a sejtekben — mind oly jelenségek, melyek | szembetűnő példáit mutatják e tekintetben bi- : zonyos növényfajok rendkívül linpm érzékenységének. Már az ókorban /\'(iníu* lesz említést a iKijiniforyoról, mely mimlig u napra néz és | folytonosan utánii fordul; etulili továbbá, hogy ; a c»illttf)f(lrt (lupiaus) is követi a napot nap- \' pali utjabau, mi állal a mttiikásoknak órául j szolgál. A mull század végén Tastier tanulnia-nyozá béhatóbbail az -ide vonatkozó tünemó- i nyeket, s azon általános eredményre jutott, j mely szerént a növények sz\'árai mindig azon i oldalra irányulnak,.honnan a világosság iő, sót ha máskép nem juthatnak ahhoz mégis hajol- j nak. Megjegyzé még azt is, hogy a leveleken J is észté vehető bizonyos törekvés arra fordulni, ; a merre \'a világosság. Pau* még szabatosabb 1 kísérletüket tón. 0 fiatal kerti zUetókM vett vizsgálat alá, melyek sóiét helyfcu, nedves gya* .
polou nőitek. Ezekttuk sxárai azon tulajdonsággal biruiik , hogy meggörbülnek, és gyorsan meghajlanak, ha olyan szobában holyoztetnek el, mely csnk egy oldalról nyor világosságot, s különösen, ha olyan szekrény bo záratnak,melynek esak egy oldala világittatik meg. Kleinte a szár f^lsf része hajlik \' meg, míg alsó felo egyenes marad. l)e már égy második mozdulatra az alsó rés/, görbül meg éa a felső kiegyenesedik ugy, hogy a növény, .meghajlott szára daezára, egyenes állásba^ látszik lenni. Ha o növényt olyan szobába vÍ8zszftk,\'-.;moly k\'éi ablakon áVvilngitttflik, a következőket észlelhet* jitk : ha a két ablak egyazon oldalon váa, és egyenlő világosságot ad, ? növény szára a kél ablak közötti tér közepe felé hajlik; ha az egyik ablakon erősebb fény hatol be, akkor a nóvényszár e felé húzódik; hit\'a két ablak egymásnak átellenben van, a növény egyenes.állásban marad, föltéve\', hogy mind a két részről egyenlő világosság jő, ellenkezőleg a nagyobb világosság felé hajlik; l\'ayer továbbá azl ta-paa/.tnlthf hogy e tekintetben a legjélontéke*. Iiyebb hatás a világító sugárözön azotí, részén iiiutatkózik, mely » kék- és ibolyaszintAik felel meg. A Vörös, nirrancsszinű, sárga én zöld sugarak j\'llonberfj.ugy latszik, fetnmi mózgásl nem idéznek élő a növényeken. Uardi\\«r ,\'niég mesz-s/elib haladt nyomozásaiban.^ 0 karórépát ve*, telt s addig ongedto sötét\' helvou fejlődni,\' inig az egyea. növéiiyszárak ő —7 centimeter inngasságot értek el; azután a bevetett kis térre a mtpiVak üveghasáb által előállilól\'t színképét vetette.. A növények tnitid egy közös tengely felé hajlottak. Azok, unílyok a vörös-, naranes*, sárga ea zöld sziliben állottak, a sötétkék fold vetlek iráuyt, míg a« ibolya-sziud\'lény álu
ják, mintha c szavak igazságát ismerni nem akarnák. Tekintsünk, ugyanis.a majj.vurxág tősgyökeres városába, Debreczenbe, hol. folyó 1871—2. tanévben az ottani, művelődés tekintetében olyannyira bu/.go k-reske-delmi tanfolyammal egybekapcsolt reáltanodát nyitott mcg,s igazgatására a hírből ismert szakavatott s derék Lovassy Sándor urat liitta meg. Bár^uellékutról.de mégis vizsga Bzcmnvv?] kisértük annak ügymenetét, s láttuk a módszert, mely kedvessé teszi a tu-- dományt a. gyermek előtt, s megismertük az ott mitködó tanfértiakat s hallhattuk is, hogy oly erélyes^ mégis szolid bánmodorú, oly egyszeri! kinézésű.mégis annyira szakavatott paedagog-férllakat, minőkkel a debre-ezuni real-kereskedelmi tanoda rendelkezik, csakis egy oly férliut szemelhetett ki.miift a bajái állaiugymuasiumtól fájdalounmil bocsátott Lovassy.
Hogy a tanítványok száma mily nagy, biztos tudomásunk nincs felőle; de. — ha a hírnek valódiságot adhatunk — hogy több is lehetne; mint a tanítványok gyors ész-fejlódé-éból láthatjuk, nagyon\' világos.
* ICbböl láthatjuk bizonyítását uitTiak, mit lőiineb egyes vidékekről emiiték a re* aliráuyu nevelés helyes felfogását illetőleg, iiiszszük azonban, hogy vidéki városaink\' is megfogják érteni a főváros pél-dáuyázerii/rcaiirá iju törekvését a növelés terén, s uem fognak elmaradni iiitószavától a kornak. • \' J
EpiZod, mely többeket nem, de sokakat igeirf^érdekethet. K/.zel meglettük : volna lej$&íbb némi részben kötelmünket I azon ágra vonatkozólag, melyet különös ! fonto-ságunak hangsulyozrtnk, s megértet- ! tük egyszersmind, hogy a- meggazdagodha-tas nem egyéb, mint a sz irgalommal karöl- : tött tanulás, és így a helyes irányú nevelés ; eredménye, mely nélkül - ha ószszel, a jelenkor lőfegyverével nem rendelkeznénk •■■- könnyen iízoii örvény szélére sodortathatnánk, melv magával ragadja mindenünket, b készen áll a teljes elszegényedés. Azért csak \'munkáljunk.\' A fáradság, melylyel munkánkat végezzük, miiideng.sutro megfog tanítnia józanul élvezetre.
Az üreg liatalok. ll.
Hu úgy tetszik, nyájas és béketűrő olvasóm, menjünk u fiatul emberek társaságába. Kn ugyan megvallom, uem sok szórakozást találok és igóruk u mai lialál emberek között; mert azt az odaadó barátságot, azt az önzetlen ragaszkodást most nem találom fel közötte, mély az előtt uz iskola-társakat testvérekké, a testvéreket burátokká lollo. Som azon liutul vidor \' szellemet uem élvezhetőm társaságukban, moly
olvan mint balnak a viz, madárnak a levegő, I a a mely elomo az egészséges kedélyű fiatalság- J n,ik, de kedvedért megteszem, ilhfifoii. te több i áldozatot hozasz nekem, ha o hideg a lökete : hetüket átolvasod fogékony lelkeddel. j
Én kélté le liatnl\'omborl ismyivk. Kgyík: i a ki iskolák vágy életpálya tanulása mellolt a j szülői háznál nevolkedik fűi; — másik: a ki , gyermok korában szakad el. az apai háztól, s j iú iskolák és pályatanulása köbben, de uiiiil \\ jinálló fiatul ember is, folyvást másunk hideg-t-uhelye körül van, vagy pedig fiatalabb évoi^ tői kezdve a világot esak a nyilvános helveken ismeri, s a esaládi élolot c ak a fogadóban élvezi.
Ha a esaládí ólotii vagy is a család között élő a nevelkedő fiatal oiM.ert\' keressük fel, félig meddig ottjionöjftik. lehetünk nála, minthogy ú a társasagot ha még nem unta,\'lo».»|áhb m -g szokta; ö ógy lép a világoa, hogy a szülői Jnzi-éleiét mintegy folytatni akarj a. a mennyii^n saját házi körüket idealizálja magának, s olyat akar alapítani, ha valami cíaládi vf.-zálv úttól nem dísgnslálu; inert ha igeií: nkkorvkoiiy v-byl 8. leginkább, regényből teremt\'magának e*alád-ébiti oizméiiyképn, s azután egyre ta-iiultnáuyo/.za az egészet! mái alakit ét szuiö életül, Iliig agglegény nem lesz, és azon tudattal nom a lja meg magát mogorva sorsúnak, hogy hiszen ro*z a világ, mit várok, mit válogatok az élűt eszközei ben, nlynii .boldog ügy sein lőhetek, mint a minő. leheltem volna; s kapja magát, vagy tuakiuiaid nötlenkedik, vagy políg egész moglörödéssol a uétiii, Jíárpótlás re-mé :iyébon —■ megnőslít! • +
l) .\' ,az.milidoilosotro feltűnő., s jól meglát/ szik- -ájlu, hogy \' atyja és anyja minden házi- fr életkörülmény feloU^frjjy tanácskoztak együtt, s úgy, évéi ód lek, hogy az a 10- o;<ész.l i éves gyermek a tlizi gondokba bele lelt i.vatva, mi •által kényszerülve- volt helyesen vagy leidén, az öregekkel gondolkozni; tehát liiuiar kezdették érlolni a gyiimölcs\'il.
Az sent kerülheti cl figyelmünket, liogy ha leányok vannak a háznál, u lórii .lestvér azok Iránt oly közömbös, hogy no inopdjuk, goromba, miszerint a nővérek sokkai inkább hajolnak a simább idegenhez, sót menekülnek a hoz, mii! ezt tűrjék ; inig az ilyen fér li testvér aztán az idegen nők irányábán szinte ilyen kö-v.-t\'dő. sz.ir.u, negédes, minthogy u n.ík iránti illusiojtt iiiar nővérei fijazielou. társalgasa által s azoknak bármikor benyitható szobájában végkép elt ml, s uz a tiiokszurü varázs, melyei u.\'v hajad oi a fiatal emberre gyakorol, mely bizonyos állásponton lebilincsel, mely nagyon köz-litui nem enged, moly tiszteletűt, gyengéi-ség.it parancsol: előtte minden bftvor-jot elvesztene; a azt hiszij-hii hatását ő nom ér/i, már az egy nőben *incso|i meg. .\'.\'.-
Ezért hallhatod n 10 — Ií eves iljut a tiatal nővel ú/y, s oly inodorhau társalogni, mint a iÍO-32 évcsj agglegénységre hajlandó nőtlen világlit, ki n nőben semmi egyebet uem lát, mint testei, a mely es/.köz,8 olyan lelket, a mely papucsot készit, vagy hálót sző sokszorosan át gondolt terveivel 8 érzelműi alToclálásával.
Szintobajnállak,nyugodt lelkiiietü olvasó, ha o rend-s rendkivUhség fölizgatja kedélyedet, ki a h -iyett hogy sajnálnád oz oiátlen érott-ségot, yikább undorral i\'ordtiUz el tób\'.
Kiesnek találod kifejezésein. tV Utlajdo-nitsd annak, hogy ón ii íi.jy vagyok voio, a ki inkább .s/.eretem a\'későn érő a a .télen ia tVis \' gyüjnölcsói, iniut nyáron.a korai lergtrs almát.
Avagy nézzük a másik Jiatal embert, aki idegen háznál járja az iskolákat,, vagy a ki minden .auládon kivtil IÓ£a.(óbaii és kávéházban él: hogyan .legyen annak ti zta i-onerete és helyes fogalma a esaládi életről , vagy álialnban az eleiről isV - his/< n ö mindig is mindenütt idogünok között van. Az lilában ugyuii Ogyik seul tanulja az életét V <kk\'lanul uz él-tro megélhetési módot, olt\'eszközt szerez, mely-boiis-jón kívüli dolog; de hogy mind ez-•/A.| együlfuz élelb\'.ii mirtö i\'gyciiisége, s minő modora legyen: azt csak a világba lépés vlőtt, a Hí -2<>as években tanul hatja meg.
Igen ; do ez idő alatt ő berohan az életbe; ő korlátlanul élve/i a Italul szí badságol, mint korcsmában n\'féliii-?sszely bort Ivagy kávéház baji a feketét, mint melyért ¥»wuJizelett.\' S ii t kett4l kisériink ti^yelortiinel .azi\'gyik mire élnie kellene, a felzaklatott a korhiilali azeiivo-délyekh.i merül el. A másik meg bizonyoíiiii félszeg marad. I In pedig elsővel, másodikkal, v.igy hiifinadikknl társalógsz," nem csak azt fogod látni, hogy a mi az olVasást illeti, ha olvastak is össze-vissza mindent, de még nem akarják elismerni, hogy ők azt meg nem emésztették ; muri noha ők Ű»— 20 évesek, már élettapasztalást adnak elő, élei szabályokat rögtönöznek, már ók ember ismerők, mindent tudók ; te pedig hu-történetesen 40 éves vagy, te még semmit som tudsz oly jól az életből, mint ók ; minthogy to az embereket a nagy világban tanulod ismerni,.ők pedig az ege.-z világot s a világ fo-Ivasát iskolai könyveikből, pajtásaikból s bal-lépcsők pillanatnyi koóiolyiága alatt; benned a gondolatok és eszmék megszürödnok s lU/.-tulnak, boiinók -pedig forrnak a pezsegnek — azt gondolnád: csalodolinert ez öreg fiatal arezokon sok éliit látszik/korai gond hagy nyomot, mely oly kegyyiellou kifejezést ad az areznak ! moly kiiejezi az éretlen éretlségot. Az tigyan -egészen kárba vesz, ha to hivatkonol élei tapasztalásra,\' élotbőlcsességro, elvnkro, történetre 8 magára a hidog valóra, a mindennapi életre; meri tuiiésöu ebre<llél, to nem 10—12 éves korodbau kezdtél gondolkozni; teákkor játszottál gondtalanul, helyetted inások gondol koztak, te uz éleibe cink reiides időben léptél, de ezek már korábban, ezek át ugoriák a ti.i-talságot, s bár megbotlottak már a kilszöböu, dj legalább beleestek egyenesen az életbe, u nagyvilágba....
Azonban megnyugtatásul adok elég kivételt, mert ha kivétel nem volna, bizony igen csehül állanánk a jövő nemzedék iránti reményünkkel . . . Hanem hogy amazok a jol.b jövőt meg n> in alkotják, az bizonyos. Nem is azért uiuUgulein őket, hogy talán szeretném a társ,idolomból ki küszöbölni, hanoin inkábba társadalomnak megmenteni , hanoin őkot is, legalább a jövő nemzedék egy részét.
Mert kedves olvasó! azt esak nom fogod Ingadni, hogy elégszer\'van alkalmad tapasz-lálni, hogy már maguk a szülők is nionuyiro ürülnek, ha-a 7— ^ éves gyermek i_liu vagy leányka) csupa.ész, okosság; mennyit tanulnak, de mennyi miudenlélé^, a minő jól 1 miro (;(—14 évesek lösznek, — testileg ha nem is, de lelkilég ki vannak fejlődve, l\'orszo fizzál nem gondolnak azok a s/ülök, akik oly noliéz nek találják az életűi, hogy arra minél barna-rab\'i i- oii\'\'él .több ol(laltilag képezzéjt ki a gjcrmekei; mondom, ezek nem gondolnak nz-zal, liogy a test képezéséhez » növeléséhez képest csak aránylagosat!, csak vszhaugzatosuu.
1 kell a lílket" művelni, mert WÜt8iíbi\'n\\!gyík :i \' másik rovás.ni lesz gyengébb vagy crősebb,
m\'ra iiiüködéíbeu ha akadályt ne............
ínintleii .\'selrC okoz. A (szerven) tt"vt-ny fejlő dósét sem kell aioitolni, noha lehet - d" lm niarabb » Itikéletlouiil megy át az élei pi <>e<-s-j Misán, t«liát sem élct.i nem lesz tarlós, sem gyümölese lökélelos. \'
• _N*ein hiába móudotlák a régi bölcsek : mindennek meg van a majra ideje.
Azzal nem akarok dicsekedni, liogv in Inmi klilönöajó. szivem van ; iii -.I jó. !va { liogy azt roszeak is rfalálliHtnád ; meri hU/en ! mint Sok egyéb, a jóság fogalma is tvlá\'iv ; i viszonylagos) t. i. olyání a minőnek az .\'gyón i saját szempontjából veszi, \'.vugy lógja l|«l; de I a/.t.jólétekkel inondhatojn, hogy azt «■* apró . iióp.\'ége], a^jpe|\\\'iiok játszva kelleje tanulni. \\ szokdée.solvo\'fojlődiii, mint őzikének, vidoruuk, j élénknek, kissé hohókásitak, inajd pajzluTIlíík.-s i osak a jó szóira csillapulonak,;majd inog gyen-gédueK, simt.dékonynak^ ismét pezsgő vérüin k, majd elmésnek, (hozzáképisi) és tanulékonynak kellene lenni; hogy én azt, ha szeneiéit \' komolynak, andalgó-, okoskodó , botorkáló ó.-z járásúnak .találom: feloito sajnálom, hogy la rasztó vele lennem, noha sz-rotok a" gyermekekkel eljátszogatni, elbabrálni, bohó kér»le . seire« felélni, váratlan ötletein nevetni Ve.lo együtt; de ha ő nom nevet, engem ipen elk<\\ molylt mivel azt látom,\'hogy épen azért les/: kevésbé életre való, inert nagyon is nz akarna lenni. >
l)e még azt á fiatal embert sem. Bzcretem, a ki Tdetbölcsesé föglönzi magát; nem élénk," inmi mulat, nem pezsgő vérű, liltiszékouy lelkű, hidngszivti; a ki társaságban meg húzza mi.-gát, s azt mondjti: biz én uem tánezolok — irtiír; uem dalolok, nem zenélek ; hanoin eszem, iszom és kártyázom, inog erősen dohányzom. ... A Inlal nőket ott liugyja, mert neki nincs I oka valakit mulattatni (s magát inul ttni) ö \' nem akar megházasodni — Miha; mit érdeklik őt a nők lársasiigu\'/ Azért veszi mngát az öreg \' urak közé, tis.azokat is öregili, kik különben a legtöbb esetben fiatalabb lelkűek, elmésebbek,* \' lovagiasabbik , udvariasabbik a nők iránt, s azok előtt kedvosotibok, — noha erro nézve nincsen, semmi érdekük, de a kik már ágy no velkedlek a társas életre ... | Itizony sajnálom én őket szivemből, li.\'t \' látom, -hogy esiipáii a vadászat, korcsma, és • kávéház érdekli őket, kiknuk pályájokon kivid ! egész magán-életük ugyan c?ak színházi bohó. ; zatok né/.ó\'NÓre, kórcsiiiárá, kávéházra és utczára | szojritkőzik} — kivált^níigyobb városban, mely I a miiid^nféj ).b így" az életmód divatos di ! Vftlj il is\'terjes/.ti.
Ki sajnálóíft azon jő nőket, kik.ily férfiak körébo jutnak, n mely léi fiak már h családi, életre túl éretlek, kik előtt semmi varázs, semmi iij eincs, kik száraz, hideg engedelmességet " akariiakj kik*életunt s kedély beteg zsarnokok, rideg, szeretetlen apák éa gyermekeik\'irtinytu-lan irdnyu nevelői!
Hogy pedig itt lleui voualkozo.m legke véabé sem azon liaul urakra, akik fehér, vóri^ és kéktarka matrózfelo , olyan azcrtuleu rou gyoló s eredetileg fehér flanell, de már izabella színit ing és bugyogóbán járnak a kőinek olyan nyilvános helyen is, mint például Jliidau a (\'sászáriürdó, hova minden más közönségen es halandó ember tisztességesen iparkodik menni és in egy; mondom, hogy ezekre legkevésbbo
világítottuk épen elleu,koző irányba hajlákszá-\' -ruikal. iiz egesz vútvméuy ugy nezoit ki, mini azon gabnavotés, melynek kalászi itil olieukezó szolok konyították lo. Az ibolyna-kek azíiibb ullilotl palanIák\' egyenesen uz üveghasáb l\'elö irányulták. .Kz utóit Uarduer ygyanuzoit iu-\' pusztalulra jutott, mőil l\'ayer, hogy t. i. a leg-lorékenyebb sugarak (.sö lel kék esi bolya) legnagyobb lialáasui vwuiiak u*tiaiul növény szárak fuegbujlitására. liebizoiiy-itotla azl is, bogy uz ulobbiuk u sötétbun egyenesek maradiiiik.
A* ill öriiilult kísérletüket külön fele változatokban ismételték tiutrochet és Üuiltcmin 8 iiiiuduiikor ugyanazon predméiíy ikre jutottuk. Azon bán. megjegyzendő, hogy n tünemény lényegét mindeddig hoy/aly)lodi. "Kzen megjegy-Zea ull iízoii uevezelesxiü\'^oméiiyukro nézve is, mely /.kot nz úgynevezett J-il/utö növényeken éaslullieUink. kt uövértyuk szarai u melléjok álli-\' toll kuró körül iug\'többiiyii o .bulrörjobDra tartó iruuybaii tukerődznek; vannak azonban.olyi>-uok.W, inolyok épou ellenkező irányi követ-.. uok; uéiuelyuk púdig az irányra néz\'ve egészen kozómboseA visolik magukat, ugy hogy majd jobbra, majd balról-fordulunk. \'Darwin Károly ido vonulkozo észloletuioól tj$t következtető, \' hogy világoBság\'o lutioméiiyekre ia befolyás-aui van. Hu felfutó növényeket valamelyíszo-bábán ae/ublakhoz közöl Állítunk, azon fél ke-rUiutet, niuiy aluli száruk he/yo uz ablaktól el vau fordulva, jóval hosszabb idő alatt teszik uieg, mint u korülotuok azon felét, mely ulutt az uz ablak felé áll. Így egy felfutó növény ö <Sra\'é« 20 poroz alatt aer\'ulvén ogyot karója korlil, u kerülőinek az aoluk felé eső felét egy óráuál rovidobb idó alatt ^egozte bo,\' míg ft uiáúk félkör, bofutiaára 4 t)ra porWki-
\' váiHulolt. Jjuchurlro, a chítiai yam növények-ból ^diuaeo|-ea baintUK} néhányai kertben, né-| hányat pedig teljesen aotet ürogOou helyezett | el. A söiétbyii tengődő növény indái egészen elvoszlollék arra való képességeket, hogy á le-! szúrt karóra Ivkerődzenek. A\'napja kitett nö \' vények indái már jó darabon •túlfutottak; de I midőn uzuk is a jsölét UrOgbo vitetlek át, azon-I tul egyenes szárakat hajtottak. .Mindazáltal f vannak felfutó, növények,melyeknek kanyargó , futása semmi viszonyban sem látszik Ionul u világossággal.
A viriiyok alváf\'tviil, melynek a világossággal való óaszefüggése szinten kétsiigteleii, meg ko\\;ésbbé vitgyuuk lis/.laliaii. Aéinely növényfajok virágai és levelűi, bizonyos\' Órás ban ellankadnak és lecaüggodnok; a vrrágOok-\' r^la bocaukodik, » ugy ideig tarló. fde» aioiu .utált w növény ujra.iel.idúl. Mai növényüknél a virágbokréta leesilgged és elhal a nőikül, hogy becsukódnék. Ismct másoknál, hova tartoznak . például a JolyonUdiok (_convolvulus), a virág • boestikódása e^akis egyszer törteink s ezeknek olütvása halálukat jelenti. Jniimé lóljegyozie azon lírákat, melyekben .biz<oi>«*. növények virágai kinyílnak és bezáródnak; ily uioiioii készítette nz ügynevezett vir,i<j-úr«i. Eddig azotil/an ínég n«m ludták tműáTányos ti Ion mogállapitaui, •mily viszonybíu vannak\' u be-caukódások a világosság erejével. &
A növényi levelek ós száruk zöld szinö-zotu cgy sajátsagos anyagtól származik, el levil-züUlnok ^chiorophyli; uuvuziuk ulViucly u le velőket és szárakat alkotó aejtuk butisejo-bon\'parányi csakis górcsóvol látható — azo-mocskükot képuz. Ji azuthuoakék a aujtekbuu
kisebb uag^ obli számmal |ordtiinak uló, számuktól es s/.ítiók élénkségétől I igg a növényi szövetek színárnyalata. Majd egesz tömötten vannak egymás mellett és teljesen elborítják a sejtek háuyájánilk benső oldalát; majd kovo-subb száminál lóvén, egymást nem érintik. De uz utóbbi esetben, mint legújabban folfódözlék, o zidd tusiet^ikék ii világosság befolyása alatt jolciiiékuiiyuil változtatjuk holyzuiökut^ .még pedig luieleSüll a napfény fele lódulnak és u sujil\'ul ugy pontján csoportosulunk ösize. Kgyéb-ai\'aiil o koitö/kodés.i tüueiiiényok inibjiiléte és módozatai még kevéssé •isinurótesok. \'
Jliut beszéli, hogy midőn 1807-bun, dél-^ kör-mérési munkálatokkal ulfoglalva, Kormon-torában tartózkodott, iires óráit arra használta ; tol, hogy a különböző mélységekben élő tuti -\' geri haluk uszohnlyagninnk g i/.larlalmát ele-| müzgeitu. Kzen elemzésekhez élenyro volt a*Ük«. | ségo, melyei egy e ieflts-növéiiy ^eaultis oputt-j tiu) leveleiből ugy állított elő, hogy u leveleket | vízzel teli üveghurung alá helyezve, a nap-i fényro.totte, ügyben használva föl ily módon | Iugenhoittz és Senvbiev korábbi follödüzésoit. I Kgy alkalominai u/Onoun a leveleket oly láiii-1 pak világítási köréiio helyezte, melyeket a méréseknél éjjeli jelzőkül szolgáló három nugy vájt tükör gyúp .ntjába állított. Mind a három tükör által visszavert lényt a caettis levelekre • vetette.
* J\'AKKAS.
(Poljftatá«.i kövlketik )
IRODALOM.
j — I\'feij\'av Ferdinánd nomzeli könyv ke
reskedésébon Szer vitatér sarkán, n .Koliér hajó* szállodával szemben, .mogjoloiit s boküldetéli I hozzánk a .Nemzeti sziulinzi könyvtár 27 — iW i füze\'tc*, és pedig:
u) „tinkk a királynők" vígjáték 4 felvo ! násbuii. Irta Sehatilforl Hypp. Ágost. Kordilolla j Dux l.iijos. Ara 40 kr.
| h) „Háron k itnp- vígjáték íl felv. irta
Hennc(|iiin \'Alfréd, fordította Sz. K. Ara 40 kr.
. c) .Knkli jirrdikdciiók* vigjálék 1 felv. irta Moser < J. Kord. Sz. K. Ara 40 kr.
d) »A vitttatorldt"., vugy , Pro ft L\'ontra" • Drainolot I l\'ulv. irta Kuuillut Oc.tavo, forditotlu Kisunstein Adolf. Aru 40 kr.
e) „Homvo/« Julin*. Nagy opera í> felv. irta Harbior Oy. és Carré M. Kord. Ormai Ke •reitcz. iijnójét azerzé Uounod F. Ch. Ara 40 kr.y
\'{) nA betyir kendője* népszinmfl, dalokkal 4 szakaszban irta Abonyi Lajos. Ara 40 kr. J
Mindezen kiadvány a színházakra nézve kéziratnak tekintendő. Míg egyrészről \' elismerés érdemli l\'feifor Ferdinánd Iir buzgalmát, hogy aziumü irodalmunkat uz áltnl növelni igyekszik, másrészről ig„n óhajtandó., hogy minden színész o füzetüket kézikönyv Iá rul használja, a közönség podíg kiváló pártolásban részesitsov
N
■ „rm vonatkozóm, rUk aztrcstclcm, lin valami idegen Tolódik hozzánk a ő botránkozik in--,-azon, » mit a-griaettek hazájában aem lót.
Maradok ón ftZQH. oa/.tóly mellett, .mely a nemzetnek zömét képozij a a mely hivatva van, hogy minden térro éa pályára a nemzetnék a legtöbb, a legképzettebb, testileg-lelkileg íuy-uránt erős, mivolt, nevelt, és jeles liakat s liun-leányokat adja; a mely különben mind ezt teszi ia, do o nagy kivétellel, a mely kivételt óhajt illáéi én megmenteni, hogy-a nemzet erő-•*sebb, az ország virágzóbb lehessen általa is.
Azért óhajtanám, hogy minden egyén csa hid, moly különben tagja a nemzetnek, u mely. a haza jogait .élvezi s így ezekért viszont kötelességei vannak ; hogy gyérniokqt lelkileg és testileg arányosan müveive nevelné pezsgő vérű, , életerős, fogékony, lelkesülő, tettre vágyó és tettre képes iljusággá, mely hivatva lesz önmagát h a házit boldogítani, nem pedig ilyen kö zönbös, korán élő, majd; életunt, » korán habi fiatal-öregekké. Kunok pedig a\'emmi tündérL .varázs, vagv természetfeletti titka nincs: mint psupán —- iiom a túlságos, hanem a csendes, biztos, arány ó» nevelés éa valódi míWolés, mely erős einbert, jó keresztény t és lelkesülő hazafit, a loány ból pedig jó felesége\', jó anyát és.gazda asszony tyirjó honleányt novol, — nem pedig fcbotlen, gyarló öreg fiatalokat.
• HA KOSI LÁSZLÓ.
• Melyek után a jegyzőkönyv felolvastatni u. I. \'•j. /.H\'li\'lt s liláirutoli. á jegyzőkönvv hit"\'l<\'.\\ii*sére illau. I\'ál és VVágiier" Károly kül-* delelt ki. \'" <
VF.SXTKU IMKK,
IILAVINA LAJOS,
1: r y l c 11 H e1.
\\ JKOYZÚKONYV,
\'telvéltetetert Nagy-Kanizsán 1872. febr. tl-án a n.-kanizsai lövész-egylet-közgyűlésének folyamáról. . .
JeleiilevDk:
(■lavina Lajos, mint a társulat elnöke; Veszter Imre, miut <■/. alkalomra felkért jegyző; a tagok közöl pedig a következők : ItieliíffJl,-Karnei\' kapitányok; .Stierjing, Karkas, \'IVetér fuhnd-.iagyok ; Amtmuiin és. l\'ohl hadnagyok; továbbá Wagner K., Bellis József,, Wajdits, ltlau I\'ál és József, Üreiner, br, llo pl, Király, .Kromer, Wehofsita, lloil\'mnnn, Hoscnhlün, Neusidler.
Az elnök fényes és lelkesedéssel fogadott megnyitó buszédíj után mindennek elölte — az 1871-kí számlál; vonattak tárgyalás alá. — Melynek eszközlésére egy hármas bizottmány választatott; ozon bizottiiiány tagjaivá Wugiior K., KicJiurd kapitány Ós Hh»u József egyleti tivg<,\'k választatlak meg köziolkiáltással, azon megbízással, hogy eljárásuk eredményéről a l-gközelobbi gyűlés alkalmával jolejttóst to-gyonok.
Kunok elintézése után li társasági vagyon kimutatása vétetvén szőnyegre, a kimutatás tudomásul vétetett.
Ezek után az uj tiszlviselők mogváluszta-tiivi következvén, míolőtr ez megtörtént volna az egylet igazgatójának a társulati érdekek lelkes ós hathatós .támogatása, előmozdítása és képviseletéért közfelkiáltással köszönet mondatott és ez jogyzőkiinyvileg megörökíttetni rendeltetett, a voll tisztviselők púdig leiuou-.dottak.
Kzok után miiidonokolótto a főlövészmes-teri állomás betöltésére kö/.Mkiálíással Koch Adolf, akadályoztatása esetére pedig Veszter Imre választatott meg.
AllüvóazmcatorokUl titkos-szavazás utján megválasztanak: Ilolfmunn Kriiő 17-, Wagner Károly I1-, l\'ohl Tivadar ! 1-, Darás Zsigm. \\) szavazatiul.
Az egylet litkárjául-küxl\'olkiáltássul Amt-mnirti Tjieolil,\' pénztárunkul pedig Síommor Kálmán, ez utóbbi eddigi•működésének közhelyeslése sőt jegyzőkönyvileg kifejezett niegkü-h/öuése (nellett.
Választmányi tagokul titkos szavazatiul niegválaszlutlak : Király József 10 , Sliőrlinig Sándor 12-, llelus József 14-, IMau József 8 szavazattal.
Továbbá\'több közérdekű tárgy hozatván szőnyegre haiároztatotf : Két darab- Wörn\'dl karabély, mint társasági fegyver, beszerzendő a unnak\' azakértői eszközlésére l\'ohl Tivadar egyleti tagjdlldolett ki. .
A -I társasági karabélynak jó karban tartására néz ve szükaégea, intézkedések megtételéi o l\'ohl Tivadar" kéretik fel az egylet részéről. — , A karabély -.patronok ára durabou-kmt öt krájezárru határoztatik. — A rendfenntartás érdekében határoztatott, hogy minden h\'ivészot alkalmával ügy — a fólövéazmeater állal Borrend azorint meghatározandó — allö-vészmeiMer a lövöldében joltfn legyen. — Kzen nllövéazmesternek neve mindon lö-vészot alkalmával égy — a lövészeti bclyiségokb.ii kitűzendő — táblán tájékozhatás végett közzéteendő. Minden lövés után aorrend szerint más-más lövész kövotkezzék a lőbelyro, inire az al-Itivéazmesterok szorosan fölügyelni fslkérultiek p moghaulmactatnak,
Hitelesíttetik: . liíau I\'ál. \\
Wdijnrr J\\áraly. \\
I . \' - • ......
BÁL-KRÓNIKA
/m/ii-Ityi-i\'svrff, ls72, febr. li án..Mint. . megyénknek minden nagyobb vár nában, ugy . Zalu-Kgerazogeu is több kisebb nagyobb l:iií«-it mulatság melleit január l.i-nn báró l-.önös Jó-zs.ef eiiiléka/.obiít javára nagyszerű, zűrt-körit táiiezvigalóm turtatoit,.mejy vidékünk szépségeit, és tóuczkedvolő fiatalságát összehozáv A megjelent szép számu társaság-az estet és ; éjei jó \'zene mellett •kellemesen töllé. el. Mint-j egy ilO.pár lejtó a franözia négyeseket éa füzér" I tinezot,ti csiiíosan\' díszített, és fényesen kivi-! -lágitott teremben.. Uálkirálynőt nem nevezhe- \' f tek, mert uz izlés dolga. — Azonban a sok ; szépség közöl bájaik, és kolleineik állal kiilö-j nősen kitűntök Kac-skovics Irén, (irnner lle l-\' víg, Sümegliy Mari és Manczi kisastizonyok. J Végül a láne\'zvigulom folültizotésMk folytán a r jótékony ezélru hurminczöt forintot jövedelme-zett; lelülfizettok iigyanis Inkey László K frt, j\'özV.^Sümeghy Ferenczné éa báró 1\'iMtheiiny i Ödöli Ö-Ö.Irt, Nedeezky. Jenő és Kováes Ká-| roly «i — \'Á frl, Szigetby Lajos,. Lenk O.löu, i Koller István, Hruboyszlcy KhiPián \'i—\'l. Irt, Sktiblics Mihály, Turányi Feronez\' IJogyay János 1 1 frl. t\'ssz<-9on ilq frt. rffely ö»szeg á I „l\'esli unpió" szerkesztőségének iiK\'gküldetetl.
I\'.
t j kíinurrli. Wnjtlits Józvfk..„yv ker.-sk\' désébiMi, kaphatók : r/L uj ipartiir-vfni/\' és,.,lr uj V\'iil<ii,:ll)l\'V\'!iiy hitv.h < kl-iiltiiii. \' j Ar« egyik-egyik füzetnek Ht\'kr, o. é. Vidékj ! iiiegiVudeló-ek\' gyots^n és p >nti>-»an teljéMP . tetu- k."
- liin-li(tnixnái) ugy hulljuk, ho^y i jniiie r holiun -1 s\'iilé i eset i-rdt|lt vtö * nt. ! ujs/.n. öt tek -közöl II\' uiogbalt.
Mutatna./• I(t ut. L-v,tadró; éitesit te - !;, J.isziuk polgár egy \'lár\'sus mulatságból , r«ggel felé haza Iii-nveu. ruhú-ió! égy üt t l>-l\'.f j- ktúlI ;.|icje. kei le, hogy feoÜiónV*i.ól kivelk.\'/.ve L lekíidj, k-le^míre eZl feleié: |,LV u-vis lel keH pnielrtbi, kélnie, mert vir-.d. K wavak utáii a lal fV;!é fordult-* azon piilqmHti.iu meghitlt. •
Sin\'^jnji//:c(iiu-l)i/,\'ni-/,\' teljes bizii.-/-1 lommal ajánlhatjuk a nügy kaiii/sui kercske ! j deltei* a iparuaiiji sorsjegy s lilluinpapir Uülül-öazliilyíiiiak ? társiw játéktervei, eloiiyös jntéz-•j \'kedéM-\', inelyszerint a réHzletfi/.elúk Uefnesak í az értékpapír kamatszelvényéi élvezik a.béli | ■ tr;11Ví-s/}i;z<;g után .ii"/0 kamut is fizette.
• lik : a sorvj igyek , nyereményeire pedig Vlár
| aasjátvkbaii szinte részt vewt. K liiirilbuétiyről í bővebb isinerti\'tést íh fogunk nyüjtHin. ! - A foiUJi\'xxtási i f/f/irt iilttpszabályst i némi módo-iiiús\'végett visszaktihlettek a mi i nisteriuintól.
S ~ A munK\'áx-rtjylet fehr..Tíki tánez- " ! vigalinánál •)! frt \'ii ízta jövedelem, iharadl.
• Bevétel ]ó| frt voll.1 .
. _ — Soilixtfrli Inti\'f H M: l\'. baO egy ,
programmot tesz közzé, mely somógymo^yid j lüggetlen pártról szól; e pártaíkotáai mánjatíU „l\'esli Napló- idétlennek\'julzi, a--."Magyar l\'j-siií" nem s.éretné, ha púrija benne.nfszt vesz;
u ,<iyors I\'"
• szerint ölve
-Ivtelel
Illrek.
— Várom\' iii/i/vlc. A»f. hó 8-án turiott Nagy Kanizsa-városi képviselőilléséUtn a kup\'-, ronezui klinkeriit folytatólagoH:lyepil<Ue u gabí iiu-piuezou keresztül a liéesi utezában a Hoseti-atoek-félo ház végeig, elfogadtatott; a költségek mintegy l8(KH)>ira rugnal^ezzel kápes<ilúl> hun n főpiaez szabályozása, tigy a. béesi uteza folytatólagos kiépítése is elvileg ellög.ultuloll. Kgyultal a községrendezés mielőbbi keresztül vitelért* egy li tagból álló bizoliaágküldetett ki, melynek feladata kidolgozni a rende/íWre vonatkozó szabály rendelőket, mely munkáiul, mint javaslat fog annak idején a képvisHöség elé terjesztetni. K bizottság tagjai Uahiiciiuy János ügyvéd ur elnöklete alatt Hegedűs József, Darás Zsigmond, Torsánezky József, llor vijjlh János éa Wal.baeh Mór.
— JZlnevvxéaek. A\' kir. igazságügy mi-nister a nagy-kanizsai kir. törvényszék területén bírósági végroliajtóKtiak\'ea pedig a törvényszék mellé: Krjzinanich Lajos ügyvédei; a «.-kanizsai járásbíróság mellé: Tr»jk</ Lajim végzett jogászt áa Jvuruir János voll megyei-1. oskü.dtol; a keszthelyi járáabiióság mellé: Szilágyi János törvényszéki írnokot, Lgyed József vindornya-szöllösi néptanítót: a leteliyei járásbíróság mollé: Hlaskovits Jjózsef- volt megyei esküdtet éa Oziflray Antall Csáktornyái kir. törvényszék turülutcii a csáktoruyni járásbíróság inolló:\\Víraoe«ics Károly torvéiiyszéki iroda tisztet, l\'erger Károly- éa Vrubocz József községi jegyzőket; u zulu-egerszegi kir. törvényszék területén u törvényszék mellé: Nnfiies Sándor, Háry István, volt megyei esküdleket, a zala egerszegi járásbíróság mellé: IVsiv Ist vált volt megyei esküdtet és Néuieth Sándor volt fenyítő törvény-zéki oaklidtot; a tiipolczui járásbíróság mellé : Ádám József fa \'.\'sider Kálmán volt megyei esküdteket: a nünieghi járásbíróság mellé: Kocskomélliy Albert mérnököt éa Fodor Aurél volt imygyoi t. esküdtet ne--voz(o ki.
— A ÜaUlto\'n fiit\'cdt „Szerolctházban" febr. ó én nyittatott meg ünnepélyesen s lti llíiveiidékkftl u gazdasági oktatásra képző „tanítóképezde\'\'. Igazgató: Wuber Kde; tanárok: Gábor József és .-zalió József,
-- Jhljós MIMlf/, tapolczai városi jegyző, a leinfvui kir. járásbirósughoz ulfiiróvá noveztotett ki.
-.- tfliniyv község, Somogyinegyében, febr. 1 íj-tői kezdve u marezuli ailóhivatnllól el: válaszlatik, a a kaposvári adóhivatalhoz csatolóik. .
— Pályázat. Acsiktornyai kir. titr-vényszóknél \'JŐO frttal járó joggyakornoki állás töltendő bo folyaino(fi|sok febr. 2\'J-ig dr. Hérics János,-törvényszéki eliiijk úrhoz, (,\'sák,. tornyán, i\'ntézendőlf.
-r- Madarász Vilmos Kálmán ellen nyitott csőd a kaposvári kir. törvény széknél mcgszUn tettetett.
— Uaddynv színtársulata Lotonyéről nem Mura Szombutba, hunéin Lógrádra imsut.
— jtachracU Gyula, tevékeny ifjú
kereskedő, mikéin hirdetési rovatunkban olvasni lehet, A^Duinf biztosító-társaság főügy-nükeégévol bízatott meg; ajánljuk a bi4o»itó, közö.uíég-móltó tigyelmóbo.
lenne. J^rre aztán ellehet mondani: halva i letett! * \' -
— A szerelmes molnár. Ikdoznnró \' érdekes hírt veszünk ; az oltani molnárnak esi
• nos feleségéről letévedt adzerno "a egy- másik
• enyeeSkénpk sz\'-intüzévol találkozott; u be.-\\ s/édea szelnek tilálkózásítn klvul más lalálko\'
• zásérl \'is epedett azivök, hogy aZtiln elbeszéljék egy másnak búb iiiatjokat.es ilódástlkai sut. De ácsíilos féleség vigyázott fürjére.s élt a yyauii. perr. I. Mii jeliek ji szATflmes-k Nehéz volna.
\' kitalálni, ime elmoml jük, á mint Siiztos kmtfó- -í bői liidloltuk; A szereliiies molnár titkos sze ■ • rélinesu felöltözött »-gy omv férll ruhái-n, föl-fegyverkezvén jjtisku- piüz; v sebéit bari-uiiás tárgyukkuf s erős hun,;, u ii. e p
! estén az ídylli\' csendéletet é|ö.: luoin trpáiiioz, ! h gy öteii vannak, hozzon a molnár oiini valót , ido s id-.s erre elsüti ^puskáját; a rne.gréinüU molnúriié rögtön kés/.ii ennivalót s fVrje áiial I rciif-gve küldi ki az ételt, mit u molnár kivisz ; s ,i kűnnlevő azéji rabló orós firnyegenis közt ! korgeli nz\'állítólag oifilitett társaihoz, s ijliiién a í.oldog pár, oaziiek-isznuk, hegyen völgyön lukoduloin; a mulmirné remeg, majd sir, hogy j férjét megölték, kimenni nem mer.mig biz^vos ! idő mulvu megérkezik a.férj 8 elbeszéli vis/.oti-tngs.\'gos történetét ü la báró de Manx. S u sze- \' ^\'ény asszony elhiszi; viinöröin ; e imínsokára i üröm következett, mert u fegyveres rubló elli. ; gutik s könyezvo vallja be az egész históriái, í melynek vége még a járásbíróság itéloiköny/ i vében olvushntlunul áll. j — Kimutatása a \'nugy-.kauizsui kij^, ; tör» eiiyszék által • illetékesen átvett hátralékos í por és egyéb iígyiruloknuk]: l\'-\'lg irí ií«JO; büu-| vádi "\'/-I8: váltóperek s czegiej-gyzéii lapok | ; úrbéri (). és\' lelek könyvi "t^.iii" iwszt^en: ! 4121.
— Osztalék,.A d«\'.lzul.ü l.tkarékjiéiizliir
| minden egyes részvényre, melynél I\' ;\'« forint
! b< li\'.ull"t>\'tt jelenleg i»Ki forintnyi - In Ki.bor
I /A/.\'j ii értéküNaii, foríiit v\\ i osztalék adatik, i • Itlzonf/ére vziii,\' mén a nerrlés li /•
; a,uját ! \'I.«ndván.-n/. tHóbbi vásár alkaliuiivul
a i-í Iéves gynrk\'"cz megy u legszélső csizimi-i dia sátorhoz egy pár uj esizmávul és mond ja a j sútorlulajdöiiösuak : .. mcsikám ! édes uuyánj i velle ezt a cs\'/.uiát édes upúmn.ik, dú\' iiem fórN
\\\'iss/áküldötték a azt mondották, ho^\'y uiljaiu S vissza unnak a k.töl vettéL va. v ha nmt tulá-j lom, udjum el valukínek, .mindegy \'liu i^\'v pár ] Italos híjával i*. ll\'-g hög-y\' keresem, de u^y látszik\' mái \'elment." —■ A csizmadia látja, hogy a\'-legjobb csizmák egyike, ós kérdi u | ü.verűteket: „Mennyiért vette anyád ?" •-ri\'si|k íi fr»!rl, a szívesen eliiiigyniik
egy pár haiost." „llüroiu\' forint \'f -••• hejli öcsém állj meg t«uk itj, egy kissé, mindjárt j ivök!" •— Meg is jöitliem sokára egy hajdú kis^aeiélieii s a gyereket elfogatlak
;.? m//rV7,s gyógyfürdő évről évre hitoga, toilabb TevÓn, igen kiváiiutos, hogy u február l 10 én- tartandó vendéglői jog s helyiségek bérbeadásánál é\'énk verseny keletkezzék a ofy ; bérlő nyerje meg,, ki" a várakozásnak teljes, mérvben megfelelni tudjon és bírjon.
Hlirld lilni/,\'. — A némoiü\'jvár.i u laka rék-póiiztár ulupszubály-ai felsöbbih-g jóváha-gyattak. —-l Urátzbun a ser áru felemeltétotf. | ■— Mutics őrnagy Karlovíczán meghall, á 28 ezbrnyi vagyotyít szerb nemzeti czélukra hagyó-! mányozfa. ^—-"Főispánunk u technikusok bálja ; alkalmával segély-egyletükre \' 20 frt f -lülflzor.
téssel jásutlt. — A berni rendi tanács eltörülte I a halálbüntetést, -r- Kgóaz N\'ómotüraíágbau
:\'»"\'> 7 ügyvéd van, U ezer lélekre jut egy. — Duvison, a sfiakenjieari nagy iellemszorupck ■ eddig; legjobb szemelv, sitőj.., fVl.r. 5-éli meg- • hűlt; év otu inur elniuboleg volt. — H-apoi .l.iwiif Hzerkw.ti-tte „-Alapiiovutóu es szülők l.ipja-j iiie-j.Oeut, áru cgtiaz évre 2 írt. - Ko|i-Klanliiiá|Kilyban legközelebit nagy és/aki fény\' volt lalliati). — A pesti irépískolák költségoi-be/, a Ijözokiatási miivisleri un lő ezer forintot utalványozott. » (iy\'ómáiitbol köszörült mi-croscopieus I ö\'-se -u-s/or nagyobbat mutat-, mint máa tiveg. s ára 2.">\'H) frl. — ISées iskolai l.\'.ítségl; c/. évré |.:k\'i|,ii.iu lóriin. - A BerlíII-i»ii metfj.\'leiiö Jtus .Neue liláit" Jókai arcz-képét hoz/u. I)r. it \'konstein Lipót, egykor ■/iígráfíi, majd szomb iih-ivj s most bu-caresti főrabbi febr! 2 án meghalt\'.
SztMtkt^zlöl. íizoiiet.
. !\'l. s/ M. K>- K e. A\'-•»•!>.-S. I\'. y.*U-Kg*r>t«g. f-ajfiáloik, már. a •*,-«lik l>e«lv«
\'/. , I.. ^ íJIíimmi, , . . .- k.\'n.lftfi ke.lri\'« t-\'- ii\'|i.l«lV» 0>,.rc\\vu-liiiik vnii, toriii\'í»*i-ln««u
\'.\'.I. V. V. I\'.»»t. A jilsgiini lljjy.\'lipii imji-ik
-»l. I». <1- l.i«/ii,viíiik Kit Ullsn kólt.-f.iónyál iwí.v\' i núimel - Vcitiuii,. »<e|> \'l«lkrin k Uiiu\'.ii i-lrajf a -■trfísg Inij/ilé i «/í>»it.í»it kf(rv:i\'l<.ii>» íriHjii-iii tiltja k«>»• lin.iii.ta.1^!?,: mí^ ii ^iii-^yr-lik s..rl>aii .liiánysá kól
a, tviíAm Kc tres i.,,i li.ítol. tVr/ttwl
\' "V., K. t\'M.•M-fián lev«i«t\'»...«,-n/Aig U }M.>
xácciljt\' l*vul»*Si)k íi"ni lo\'tfl.M i.itut, |
i <lijt kcllríl fií.\'ti Cl • «f f-\'l,
.laj lodi lio\'«s*«r •■i\'n l«\'l, . .
K.-t^it.li k j.itlíl.
M.u Ukáíl.n Ik-U i.\'iatél.
nitf jM.-.ji, t-M.lö a k ■íli.izrtt.
!»•>. X \'.iiytM aiiiierí • mái."-.\'H »< ivvlyo, k\'i.\'U.
>t ím »l .s«iá l\'irUuuiK\'t- a kelni i;,lV|M>- mull
! Hd\'lí.ei Vi li\'kéllek ; •»."i H IV-lik
11tiól
MiíoiUl s Jeli-l.l.-iíi tÚTctacxikk \' loifwjí\'tvo l. «/.
II il\'mv\'/lt.-i.li.-ii k^ü.V <h

TU z i e t.
Najy-Kan|zsa, M-t. 9, l»7ö
IM\'l/lt-ll-t-ii; vSl.AIIIÜit S k/l«l(lt, I.. - i ivul t« tai\'HtaliHlík
Érták- és yáltofolyam felír. 10.
5% métali\'|Ues lil.40 ; í\'»°/u nemz. kölcsön 7il.il.\'): l«i).\'i-ki állu-ltluii kóhaon 101.20; bankrészvények híteliiilézeti részvények. iW-l. Loiidonrn.\'J.\'.IÜ mzUhi ú^io ll:l.2.\'>; arany frai \'
darabja ó.\'l 1 ;
raiik<>s aruny
Heti xx^fc>téLr.
• Februiir 12-tól Í7 ifl I872.v.
il - i.,.ii- tünnmlikiK mi \\i. l- ,.\' V»1l Ji\'tH. 1 t.. lói. VIII l\'M.t.\'.liin .I1|.t:i. . . lltj.
!\'.\' Vasarnap G ÖtvS.iúd l.i 11,\'ií. -Ku\'nli o li\' K.-.I.I llu.l.««>\',\'. I.v ,in - :!»..■>.n\'. \' l>; >Mir.,|.\'.k l aiif/l". J. 1. l\'.\'-llk i\'.l.llilmn > Hi-.iliiitt : • fial... 1\', C Ölvijniíd\\ ."s: IMIali.i \' } Vi \' Junliln. llállnt \' Kan./lin Jk Aenn | fit-\'». véri. . n

Bátort) LajOi.
JVylltter.-)
Lóvingci\' Israolnél
.Nnity-Ki»iii*«áii rcnilfi
tavaszi vetőmag búza
imgyobb iiténnyiségbeil kuph.ttó.
A Ht\'lH\'Ziiyjívjilyál ós a nyava-lyaltirósl ^ircsOkcf
gyógvitji dr, t>, KillDr-h a nehézé nvavalva sp.-eiulis\'orvosa lli-rlitltfii, I.\' O u iVo II át r. IV - Már száznál | többel teljesen kigyógyított.
Ne vei <{-aJ a nlkozúS.
KgV tudöniáiiy osun művi ómb r,
ki mind elvmi-, mind reil^ .V, gj\'iuiiasiulií tan-uirgyakbun .alu)fosviklatást adhat -uizonkivül
ok\'leveles, lunitti. új.uilko/.ik vidék.\'o íjovolőnuk.
jtóvebb fudösitást s/.ive^eu ad a szerkesztőség, viigy M. S. név alatt az ajánlkozó Kerka-S*«nt-Miklóami ty. Alsó-Le;rdvá.
\') B iov«t alóli k\'lalUtt^kjrl non
vilal Ht4rk,
X\' )

cnnol tisztelettel jrl-m^i\':. iúí /.míiii | ü ii » y u ö li scir ii II k »\' I
Kjuii/ in (;s a viric\'krn
iliACIlíí A€SS (J VI\'
K számwszortmeseosi\'t iUl«l bátorítvü havi részlotlizctéa utján ki\'»»i;> \'.tjnJ. •< ú ■ I —rj>il»l»«i.r niiUi(j*tk a köveik- xő n»raio«yolcnl: \' \'
PIT .{"/„-tis -|in> Intn!< t(iiök.sor.>j»\'.uy, lnwtis íVtbr. I-óii. «>y«5itlcint .\'! liü/.ás fVínyt\'nMiu:iiy (?(»(>,<)»>() tVano, oksö tvnzlot (í>frt. ] 870-ki imgyúr. S\'ovje^y, Iiiizms ícljr. 15. évtínkint 4 liu-y.iis, tYúijcptiiiéiiy áOO.íHh) Irt. első ivs/.k-t •(» l\'rt. Mindkélféjo *<>rsjegyrp ygyüft linYi. I" írttal, évonkiut 10 húzásra hrli.it játszani, a/.onkit/K) n botiítííwi\'idők iilá\'tt Iráno krímulol kaphatni aranyban.\'
Az első részletbétföéh^iível a sbMj,»gy<;yoÍi játék ügyödül « vovű javára történik\'a ny. uJ-d-ió részint bcli/.ctéaévol a sortjugy eredetiben kiszolgáltatni fog.
ff (.zélvény-kninat nz első részlel napjától kezdve u\'-vuvőé . lesznek. Továbbá ndunk mi
íúfavúiiyenkinl 1Ü64 ki, Hitel, ós 1830-ki sorsjegyre, <> s jri. a 10 /l, h ii ft jSOkr.
minddí további tizeié* nelkiil liiiudeii húzásra érvényes í.\'0-ndrészt.
üWf^ Vidékről! Iii\' glnzii-ok pontosan eszközöltetne\';. IIuzi\'tsi"jegyzékek minden húzna után bérmentve megküldetuek.
A hgf.\\helyen engedélyezett
„IDXJIM-A" Kunewalder M. testvéreknél.
Tisztelettel hivatkozva fentebbi jelent é*r\\- frlkóreiti a t. ^/...kíV/JVusó gei, mindenneutii l»»/.tosítüsi tljíVeklunt (\'zcittul llii/./.álU f«»rtl«liii: é* meggy ■> zóilvo lenni, liogy a In\'tiiici\'n helyzett liiítahniiiúk teljésen megfelelni \'óhajtok gx^K ab-fzsá n,. 1-S72. jan. hóban, irotlil: W tt c s,k i c s-féle- Iiiízhan, fopiaV1. sz. a. •
•IJaclinirli (ivtila.
hs- éi váUoUxU-t
,»|/i>r.<ttyaiitfl<A |ij.

|| vpp- Cotillion-jelvéuyek!
a legújabbak •\'•* dísze* kiállitiihlmn t^K%tja Icgm.gyoi.h választékban, !;>-. 20 , .tu-, • kr. .1 frV.n-l\'-gul\'-gansnbbnk. •
(Ik Tállf/.l\'t,ndck; ,ll>: 10;,ÜO )\'r> n loglmonnibbak.
W, HolltK7.-Ka|>kVtk KnlonléU ioint.Uib.n.
$ Durranp»Öont>pns, melyekben hoíióéz álarrzok.. mint (öl \\ llisiiiayk.\'.SrliiHi\'r,. Ikirhus, .sij». Valinak. ,
tő? Kgyszefsiniijil bátwi kfiinj\'n lüvél|»:ij;ii jaimal és horitéko\\at,sajál gyárlin\'ányu- >zi
ftíj. iie» nvoin.iii.il (mouogriAnm)\'mi\'ly év-U oin a lejjjobb i/.b\'v«\'d;kia]|itva,.» t. kőv.oíi^i\'-^ ;.||al eli»mervg van, h\'M.uttJito\'t\'f ár>ili : ep ügy a legújabb pá|iírkül\'"u»|euesség<;t ^ j
<jj\\ Rococo, Diavolique, Egyptlea. Atout. Beltó stb. it\'gmtdy. bln\'ii/tíj.tniaiii.
/ I.Vvélbcli tiiegiciubdiVsok lé^jiibbau és gyöfsau oizköziiltetnek.

| HelVcsliOittlezésc;

Bérbeaáas,
l\'ig.iliviiri h;
Uaszinyai uradalomhoz tartoz<í koledinetv,i legelő egy tag i mint- gy .» lioMbiil bán 4tH» hold,\'csupán berekln, magy\'aró és g\'alygoiiya bokrokbilíjí\'liiiló. liővelib .érte: álló, könnyű irtás 0 li évre haszonbérbe adatik; jo lekete t i .ijij^-jn«\'uluitnlm:!K. tt." •Ibid vi\'gyülel, részint szántólöil, fépzini rctokilek.M»:|sZiialli ló, nagyobb darabok vannak már közben réieküek kaV>.álásra i li.aí- ■ ■ a |
masak, bármikor megtckiiitheiö, bőy< bb folvihiguaitbnt .. Ont vljha II l| vagv levélbe, vagy személvesiii az urodaliüiii\'.o\'lában \' Vjvjf Mmlj
lUszinyán, január :J1. Ih7ü. WIBI1W
t\'Hrknrfi
kÖHJValildÓ ijitillilliillilll
NAIiV-KANIZS V
N o mo s Ede.
At»n iii»g> l.ilj i........in .. ..........ii . ifi. ihril.. ......
JiWft* ini\'l.vtii\'ii ii tfr. .1: li. l\'DI\'l\'
A mit lierin-sziijvize
részesül, a legjobb bizonyság arra nézve, liogy jiy. miivn\'kitűnő és mindenkinek Iclkiisiuurelesen ajánlható *zer: a logak tisztántartására, ugészségessége inegóv.-isára s a (ogak és Jog-húsnak már elóíillou betegségei gyógyítására. f? / Hny írni: 1 Irt -10 kr. o. é.
A íjr. .1. (i. I\'cj)|i Anathorin-fog^pépjo
egyike a\'logkényelüiesb fogtisztíló szereknek, íniVel scinlni olyan ajkatrés/.e nincs, a mi a/, egészségnek áiiaimits volna : miiiak iinneralis^alkairésze a íóg iii.iziíia.nk^ut haj;uaH,. azt meg nem táiuadják, eőf azon pép vegyitek ,reszui)[a Üelsőréazét Mfrissitik s élénkitik, es azok által a logak teher ségo s tisztasüga gyíinqiodjk. - . ÍV/. -ii p é p;külóijosen ujaní hatongy.a f-jzeii, mint a száraviin ütáz.óknuk. i\'iíiuthogy ,iz m-iu ki nem szóródik, .sem a iiapíiukinti \'muguciivesites állal nieg-uéui romlik. — 1 do tuznru; 1 Irt \'li kr.. (01.17\' -1,1;
Kn|\'liHiiík\': .lU\'lil* J.\'«*<i-I (fy,\'n:v</e.. l(.ini|ilii.iv.. U■ i»111•• I"l^OVvIj(ci•,■ ■ I \'.\'■« JjV.M-li.ofírr .1 »,. rHikcU-e.^,,: r„í..o,.; l"rl,<-|.> ii J., K<-i/i. cl ,-iei 1\'ímlíitr jjyÖKyMPri\'S*,\' íSiii^n-Ml-A. /.»i. K^p(«<i\'• ■\'■>•< I .. K^í|;yiiiiri.>,i\',Ái|iri>ii|)\'ilii { ncrll uyij/i
«V>-i,\'-.««. \\ n : linzer f) ö^Vs Siiiiii\'J;,-!^; Duriier Kijut, fisútn
liXtliclyvn: IMIIi-li fcYr.-iu-* és Ku-tulf nyi)fjr*t>.•r.ll^iár,i»ridéfcJ.ji».*Clynr\' g.»V-|i. Kibio t. t\'; VeMi.yr,\'yn.beii --\'Meyr \'l uitKsii, ii^\\v(j|u(liiir<l.\'riv;iilnr h> iisni.il. •- kr.ívln n.i\'i.iu ; I.vgiiisiui A. Ilisiiu.l. ^y.i^yn. I.ut^t. tlui4uylíi,ii:.-lTti»icr Ky;\'tiy«x. Kaluywtii: llurvátli K. k. umteii : Milliuú-r i-« \'M»« liU-i.r\'t;>t\'.ik«ou : Jr luinii ,1. V?<>KJii. It •,rt%cuilvii! Ilorvátli . J. riiiiníi-iiij inl Ksjioívsriitt: Kuloi J..
U|,||l).i|lalu* éS\'-Bolirödvr .*ar.l: ll/.iliisy - i^\'í^yiü \' \'
ll.nyli l iu ; Krauiolm ,ái .szi^űlv^fuLl illíjcw.titli, .Sjjlsfiloi\'i -«y"\'<.vi*. •
KsjsiiV Mlcliilkclt Sl. ás itviifvlu tUl^ti^\'/tliTzotf lunneJii.-il. I\'O.-",-li
/.»„ln»\\i \\V. é» K. Z»ol,,-.Si|"ikli ty"HÍ Ksisiiiin: /Áihilvslisxky g.ví,l.\'.v»\' MmVmIíI,«ii: Kíh gy^ny»». I oIAkIikii . lir»lV k\')őjjys\'í. -\'-.W-iikmM ráiutl LukAo «J<\'tü»«.. - S»onv-Uy«r^yÖii : XiltleK — • Als.éil«wii\'lv.ii•. Ki-» Kj-\'K)\'1*- - Üoli«\'fiemli:\'\'.siiin"ii uy.^viziirén iii.jmi^i.
„Rajla leányok iiiiilii-iNiink !•
\\iu,VITATÓ Iv l-\'.ZI IvONV V. A nmgjrdí hölgyök -\'üiimArtt gyűjtötte
ív.\'ijiiiis .io/M\'i;
l\'./i\'it gazdag beltarlalmtl. >/.ep kiárlitásb (közel •»00 lapr. terjedői r-dnov kemény .lYil-l\'iba k\'^iiöu í,iiii>\\n ;k Arw 1 xiL-t. üo ür. •
„Kebel hangoké
Uj évi. niy és sujijt^napi fMUMkrtMtk.-^II.i\'.||O\'I i\'.MA.NX MOH.)
K \'li./"\' Iiidllilii.il k• ■ Mi11 ri..Hii.l.i.i.\' V n-.k II, ti I t\'rt.
Szi\'géiiv\'(i(il. Ipü/..gíudíi
a hlrc> Cíiauiyiüj iju.\' iioyilj vetokarly.ija
NACiV-KAMXSA, isVi. fohmAr 1-Wn. ^ 14-11* szám. Tizenegyedik évfolyam.
il\'Zala-Soiiioqyi Közlöny iffi
I .írujiWiiir hl fcr.-.ri >,\'.. " W W) | NAUV-KAMZBA
l..(nck,l.\'t iá zulami\'tí\'yoi e^ytísiilct IlivatulllH crlü.sitííic!.) Wlanlo.hli.
I I " - . > & . • -»*
Ilctciikliit kelszer. vasarnap-s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Mirdotinény.
Zalamegye gazdasági egyesUlet ügy vezotö elnöke részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a gazdasági egyesUlet rendes évnegyedes kdzgylllését, — melyen a megürült egyleti pénztárnok! és jegyző! állomások betöltetni, és több, az egyesületet lényegesen érdeklő ügyek tárgyalás alá vétetni fognak, — folyó 1872-ik évi márczius hó 5 én délután 3 órakor Zala-Egerszegen, az egyesület helyiségében fogja megtartani, melyre a gazdasági egyesületi tag urak ezennel tisztelettel meghivatnak.
Kelt Zala-Egerszegen, 1872-ik évi február hó 8-án.
SKUBLICS ISTVÁN,
llgyves.tö egyleti «ln»k.
I\' tó hang
Zalamegye tisztujitása alkalmából.
(Gy.) Nem szándokom ezen helyi becses lap terét politikai küzdelmek színhelyévé tenni,dc iniiul a mellett nem mulaszthatom el, hogy a napokban kezembe került „(Jyors Posta" egyik régebbi számában a zalamegyei tisztújító közgyűlés lefolyásáról megjelent vidéki levél légből kapott gyanúsításait valódi értékükre ne redukáljam.
Ha azon .lovél valamely hazai tekintélyes politikai párt jogos érdekei mellett emelt volna szót s beszélne a meghamisíthat lan tények Sorozatáról mivolt emberhez illó tisztességes hangon, szívesen üdyözöl-\' ném íróját, mint a hazai közügyek egyik önzetlen jellemű clóliarczosát; miután azonban levelezőnek soraiban nem a közügy iránti nemes buzgalom, nem a tényeken alapul. lészrehajlatlan igazság, hanem a számi-lú-aihan csalódott személyes önérdek elvakult gyűlölete jajgat és gyanúsít, azt hiszem nem fogom megsérteni a baloldal higgadtan gondofkozó józanabb részét felszólalásommal. Nem hiszem, nem hihetem,
hogy a baloldal ilyen kezekre\' bízta volna ügyének wídelmét,. mert az ily kétségbeesetten riadozó fanatizmus csak kompro-mi.ttálfíP képes azon ügyet, melynek védőjéül feltolakodik.
Levelező először is megökleli a virilí-soket h azokat mameluk serednek nevezi valószínűleg azért, mert nem szavaztak vakon az ő egyéni érdekei mellett, hanem czélszc-rübbnck, a közügyre nézve üdvösebbnek találták e tekintetben saját meggyózódésö-ket követni; dc ugy kell Zalamegye összes értelmiségének és tekintélyesebb birtokos osztályának, miért nem választották meg levelezőt egyhangúlag alispánnak vagy legalább is főügyésznek, akkor bizonyosan őrizkedett volna őket egy nyalábra \' göngyölítve a falhoz vágni. Haneiu ezt a viri-lisek nem tehették volna meg, ha akarták volna sem, mert a választásoknál nem a levelező által mamcluK seregnek gúnyolt vi-rilis, liánéin a deákpárti többség gyakorolt döntő befolyást; levén a bal pártnak virilis és választott szavazója mindössze csak llfj, a Deákpártnak ellenben c s u p á 11 választott szavazója volt 150.
Neki ront aztán Zalamegye legtekintélyesebb férliai közül azoknak, kik a jobboldalhoz tartoznak, öukénytclcn eszébe juttatván az embernek, hogy : egy szúnyog a pyramison hetvenkedik.
Azt állilja, hogy a zalamegyei Deák-párt vezért} egy gdÜdasági tiszt, e furcsa állítás azonban csak a levelező uicgfbghat-lan fantáziájáról tesz szomorú bizonyságot a mely felett igazán szánakozni lehet. Hisz mindenki tudj.i, hogy a zalaiucgyoi Deákpárt elnöke országos tekintélyű férliu, inert már az 1848-ki országgyűlésen Vasmegye akkor kettős követeinek egyike volt és széles körben ismert tehetségét, hazaliságát \' leginkább feltünteti azon körülmény, hogy | nem is szülőmcgyéjében, hanem egy szom-I p/M megyében választatott meg, utóbb a j llyiidriai gróf, belga trónörökös magyaror-j szági birtokainak teljhatalmú kormányzó-
jává választotta, jelenleg a megyei gazda \', Sági egyesület elnöke, évenkint legalább í>0 í •megyei-főbb kiküldetésnek elnöke; a megyei alapítványok és a nemesi pénztár ügyeit kezelő választmány elnöke; a megyéi Deák-pártnak fennállása óta szinte elnöke, legu-■ tóbb pedig a megyei főispánsággal lett megkínálva s a megye pártkUlönbség- nélküli összes közönsége sajnálja, hogy e en ót annyira megillető helyet el nem foglalta. Neve annyira ismert, hogy kiivni is feleslegesnek tartom, fts a t. levelező ezen országos tekintélyű férliuról, állította azt, hogy gazdasági tiszt! Ily sajátságos észjárás csakugyan aggasztó ! .. .
Jól tudjuk azt, hogy kitűnő tulajdonok a közlelkek irigységét szokták felidézni, de ezen körülmény nem tartóztat vissza bennünket azon hazafias kiváltatunk kifejezésétől, hogy a magyarok istene sok ily gazdaiági tis/.tet adjon szép hazánknak!
tíz egyetlen esetből\'is.meggyőződhetik a józan gondolkozású közönség, milyen gyenge oldala a t. levelezőnek az igazság szeretet.
Említi levelező tovább, hogy a tisztikar kebelébe egy sikkasztással gyanúsított cgyéu is be választatott. A ki rágalmakat kohol és gyanúsít alap nélkül, az gynnusvl teszi saját lelkületét s ezen merész rágalom könnyelmű elkurjantására az igazságszolgáltatás részrehajlatlan Ítélőszéke előtt azon cuyhitó körülménye szolgálhatna némi mentségül, Ijogy mikor a t. levelező ezt le-irta olyan állapotban volt, mely beszámítás alá nem jöhet.
Hogy levelező előtt azon család, mely- j bői 7 egyén tisztviselővé részint kinevezte- i telt, részint.megválasztatott nagyon gyűlölt j — legyen ezen család bármelyik, — a | leiinebbiek nyomán természetesnek találom.
Azon egy állítás, hogy egy. családapa hivatalából kimaradt, csakugyan igaz, hanem az is igaz, hogy az a családapa mig hivatalba volt, éppen olyan hazafias rikoltozá-sokkal rontotta a levegőt és zavarta a jó egyetértést, mint a t. levelező; hanem az j
már aztán istuét nem igaz,;hogy egy 14 éves liut kifogtál; az iskolából, hogy hivatalnokká tegyék, mert azon liut az iskolából nein most fogták\'ki «;s az neiu is 14 évés fiu.
A Deák-párt egy befolyásos tagjában továbbá levele/.o kenut teljes rajongása „egy l\'éterlilléreket.gyűjtő ügyvéd"-et is lát.
Ügyvéd és l\'éterfillér! i\'éterlillér és Ügyvéd !*
Kr.cn beteges képzelőiés szülte fixa ideát méltó a maga egész nagyságában kiemelni.
Hogy ezen nevetséges absurdumban kinek feje felett dördült meg a t. levelező szent haragja, arfól határozottau talán maga sem tudna számot adui.
Van ugyau a Deák-párt befcHyásos tagjai közt, a többi diplomatikus férliak mellett több ügyvéd is. így például egyik b. Sinának lő óv óta teljhatalmú ügyvédej ezenkívül egy másik uradalomnak 12- egy harmadik uradalomnak pedig 15 év óta szinte ügyvéde, tízen tiszteletre méltó fér-ti ii t <»1 ázonban a t, levelező az igazságszere-teten és védelmen kívül még mást is megtanulhat, mert ő a megyei gazdasági egyesület kertészeti szakosztályának elnöke, a szólótenyésztésnek pedig országos minta képe. O azonban, ki egyszersmiht Zala-Kgerszeg városának is egyik tekintélyes polgára, a többi deákpárti ügyvédekkel együtt a Pétcrlillércknek hirét is csak a t. levelező szánalmas delliriutuából hallotta.
S. ii. és S. ii. kezdőbetűs novek viselőit levelező incgnumerázza és renegátoknak nevezi. Hogy ezek alatt kiket ért, arról feleljen a t. levelező szokatlan őszintesége és gyauus jó akarata, annyit azonban bizton állíthatunk, hogy egy köztiszteletben álló, befolyásos megyei lakos és birtokos, kinek neve csakugyan S. L. betűkkel kezdődik, mióta az 18(38.12 t. cz. a kibékülés alapja létezik, mióta a törvényes\' alap az irányt kimutatta az ellenzékhez neiu tartozott. tígy másik 8. ii. kezdőbetűs nevet viselő-megyei derék birtokos szinte van a zalamegyci Deák-párt tagjai között s ha
TÁRCZA
Fájdulom gyöngyei ls:>0.
Ilont; ! honfi I árván kissórt ném Malik Uko.l knsa.1l,ín hiénák he Kinsaalt csontodat axétfogják hordani, Unokád u«m marad rólad liirt inondauiV Kmléked elvési mint fiivény k.\'lat hangya , Hü* in-vöd elenyé.a mint lengő fuvalom, Mert még a atikla isin bir feuállui epén, lln ttiixés, » pártviszály féaaket rak luéliélion S ba saásadoli inulva egy atámUafltt utód, Vissza vándorol in.*K ő,i tflx hclyéhei,
Mint Mekkájából a hl} mo/.liiii aarándok. — Vajli f mit Jilelhet fi aaigJV kebeléhei 7 II h* a »irt, roskadj lueut airját ősének Vad (Bopoit kürnyeii ajkán gúnyos\' ének, -Moly ax ősi nagyság b(isik<> koszorúit Hmiiitrlvn kilrinivel irigyen tépi sa.\'-i. S a virág?! kh ! aa ott illattalau I.vél. Mert egy legyilkolt nép jegodt véréből kél. a \'gyónnék ? anyjának sorvadt emlőjéről 8*oíga éraetet sxi, a hajnalán slréinfll, S egy buta, rlgyltdrt nép beteg fóliássá .Mind a miből áll a trán aailárd támasz*. Ily |<axar kinn kőalUI a ssabad barinak SxámKaott utódja arcai láiiggá válnak, S .. tlWtől egy merész llltnklla kisaáll Kajt\' vérboaxut liheg miiidan kis augársr.ál; -\' Murt még n h.vsának csak ogy Mi fia él Fonnyad virágként li iig a /..inniuk sr.cnvedély,
megtoi
eakll i
Illatos rizsákat ébreaat atchb kikeld, S kelyloiköii titkon felél a honsacrul-iii \' s hősb h\'ögitköii aailluud as i.toiii aaollem
auo\'rit ovULA.
A világosság és az élet.
(A „llevuc des deua oiondos- után.)
I Folytatás.)
Az igy előállított fény, mint lliot mondja, oly őrös volt, hogy as ombor rá num irányozhatta volna Hzomoit a mogvaknbU voszélyo nélkül. Kunok daczára az ogy éra folyásig tarló kiaérlot nem mi eredményi ttom mutatott, ogyot-lon gázbuborók som képződött. Kkkor az üveg-barangol a kamarából kivittok a kikloó világott-Bágrn. Hornit idó lóvén, a nap nom ragyogott, do a gázfejlődés mégis ogy pillanat alatt megindult\'a legnagyobb sebességgel, lliot némi cso dálkozását fejezi ki ozon eredmény tolött s azt kövotko/.toli, hogy a moatorséges fény képtelen azt eszközölni, mit a napfény eszközöl. Azonban l\'rillioux és más egykorit növénytu-dósok munkálatai azon ulismorésteredményezték, moly azerént minden nemű fény hat a növények iéjekzéséro, csak túlságosan erős 110 le gyen. A Hmt által omlitett őseiben tehát n mesterséges világítás azért maradi eredmény nélkül, itiivol a kellőnél határosabb volt.
H.
I^nvoisier ezeket mondja ogy bolyon: .Szerves képződés, iinkénycs mozgás, élet —• csakis a töld lölülutén, a napvilágnak kitett helyeken létezhetik.. Az ember szinte hajlaudó volna azt mondani, a liogy l\'rouiolhous tüzéről szóló r«ge kifejezése valfc egy bölcsészeti igazságnak, moly az emberek előli már akkor sem volt ismeretién. Világosság nélkül a termesze^ kihalt, élettelen- Volna. Kgy jóttovó t\'i/«n J>i>ll uz, ki világosságot hozváu, a fyldoziuóa/Jlté>-
jesztetto a szerves tenyészetet, az érzelmet és a gondolatot." 10 szavak alapjukban nagyon iga zak. Kétségtelen, heg}\' eredetileg a napból indult ki minden szerves munkásság; és ba azóta a föld elsajátította s mintegy összegyűjtötte magában a munkás-erólyuek azon mennyiségét, mely sokszor magában is elegendő annak létre\' hozására, minek keletkezésére kezdetben a napnak közvetlen ösztönzóso adta a« első lökést: nem kell szem elől tévesztenünk, hogy ozon változatos és líonyodalmas alakokban jo-leokező eleven erők, molyok majd könyörtelen ellenségeinkké, majd nlázatos szolgáinkká lesznek, ninu kimerithetlen égi testről, a napról, jutottak és jutnak ma is# bolygónkra. Ax állati élet tanulmányozása megragadó példákban tiln-ti föl előttünk a világosság élettani hatásait és azon anyagtalan láuczot, mely a lényeket az ismert világ izzó és termékenyítő tdzpoutjához kapcsolja.
- A növéuyeknél, mint láttuk, éjjol ellenkezőleg történik a lélokzós, mint nappal. Vaunak némely ilzuliujok (infusoriák) is,, melyeknek lélokzÓ80, a világosság befolyása alatt egészen megegyezik a növényekével. Ezen állatkák, derült idó alkalmával, az álló vizekben lejtődnek ki s lélokzésök állal ólouyt állítanak olő a folyadékban foglalt szénsav rovására. Morréit megtigyulóao szerént az élenykópzódéá, moly o parányi lónyok által fóltétolezlotik, 24 óra áhílt igeit észrovehotőlog változik; legkevesebb fejlődik napfelkeltekor, s legtöbb dól-ulán 4 ópi tájt. IU idő borult, vagy az ál-kvkittrellüniiek, akkor a víz élonyUléso is megszűnik. Azonban az" itt jolzdtt tünemény csak kivételt képez ; mert különben az állatok épen oly módon lólekzouok éjjol, mint nappal,
csakhogy akkor kövesebb orélylyol. Kjjol, nappal széuonyt égetnek el szervezőtök bensejéboa és szénsavat állítanak olő. A külüubség tehát csak annyi, hogy a tünemény lololyása sokkal élénkebb u világosság hatása alatt, mint sötétben.
A világosság az állatoknál gyorsítja az ólotim1ködés<tkot, nevezetesen a táplálkozási munkásságokat;, a sötétség ellenben késlelteti. K tényt, melyet a gyakorlati gazdászat igen régóta ismer és föl is használ, határozottan megerősíti Coluinella, ki azt ajánlja, hogy-a hizlalandó baromfiak szúk és sötétes kotreezokbon novellessenek. A földmivos kicsiny; ós alacsony ablakokkal ellátott\'istállókba rekeszti marháit, hogy kövérek legyenek. E börtönök félhomályában ugyanis az aityag-csero (dosassímilatio) lassabban folyván, a tápauyagok a holyott, hogy a keringő vérben e$£\'\\Vyk, kéiiyelino-sobbon gyűlnek meg a szorvokbau. Hasonlóké pon a ludakat is sótét pinczo-ltolyiségokbo zárják, ott kukoricáival tömik s a mozgástól visszatartják, hogy ntájok nagy ós kövér legyen.
Az állatok szintúgy olhorvnduak, mint a növények. A világosság hiánya tnajd végkép elöli őket, majd teljesen átalakítja és módosítja szervezőtöket oly módon, moly életképességeik tökéletes kifejtése- és gyakorlására uézvo épen nem előnyös. A barlangokban élő állatok osztoznak azon növéuyck sorsában, melyek pin-czékbou tengődnek. Alsó-Krajna némely földalatti vizeiben (pl. az adelsbergi barlangban) élnek nétno\'y igen külóuos alakú hull&k>\' molyok némileg basonlilwiak a lalamundrdhot: ezek az úgynevezett (jlitik. Ezok toste csaknem egéozou fehér és szuthoik olnyotnorodotuk j ba
ésakugyan ú volna az, a kit levelező czini-kus buzgalmában pellengére akar állítani, ugy kíméletlenül megsértette egy tiszteletre méltó családapa érdemeit, Kinek egyik tia egyhangúlagválasztatott meg megyei fóü-gj-észszé/á másik tia pedig megyénk legtehetségesebb ügyvédeinek egyike; azonkívül, S. L. az által, hogy a hazai alkotmányos kormányt támogatja, ucm követ cl hazaárulást ; mindenesetre szebben teljesiti hazafiúi kötelességét, mint a t. levelező midőn gyanúsít, rágalmaz és gúnyol.
A mi t. levelező kislclkü átkozódásait illeti, az csak az Ügyre lehet veszélyes, melynek köpenyébe burkolta magát s arr.t a józanul gondolkozó higgadt férliu részéről elég felelet egy szánalmas mosoly.
A jövővel kecsegtető verséire nézve azon biztató tanácscsal szolgálhatunk, hogy csak reméljen, mert a remény a kétségbeesett léleknek mindenkor üdítő balzsama, nem tartjuk feleslegesnek azonban azt is megjegyezni, hogy a remények valósulása mindenkor a jövő titkaiba vnn elrejtve!*.7
I.egyen szabad a tek. szerkesztő urat tisztel, ttel felkérnem, hogy ezen •észrevételeimet becses lapjában, mely megyénk érdekeit mindenkor felkarolja,miio^^valtoztatljs nélkül közzé tenni szíveskedj\'
A balaton-fllreUi „Szeretethúz" képeZdéJéiick megnyitása.
A legközelebb múlt novemberben tartotta meg a „Szerolotház" egyuivi-fennállásának ünnepét. Ezen alkalom ual vizsgáiul nlá vetültök az intézet növendékei, kiknek » jó erkölcsben a hasznos tudomány ban tanúsított előmenetelét Magyarország összes sajtója sziveit készséggel tudomásul wuni, s annak őszintén örvendeni, huzaliui kftíeIősségéi 1 ok ismerte. E Injiok is közölték iu évl\'orduiuti ünnep lololytat, » 11*kitüntetett olőhaladusiiak elismerést szavaztunk.
Must egy ujabb, igen örvendetes m zzn-nalról értesítjük l. olvasóinkat; ugyanis, mióta a b.-lttrcdi „Szeretet ház" életrevalósága, hasz na éa szükségessége a tények állal bebizonyíttatott, hazánk különféle vidékén nyilvánult azon óhajtás: vajha másutt is lehotue basoiilo liumanisticuB nemes czélu intézetet léire hozni.
Lelkes honleányok, emelkedőit szellemű hoíijiak, jótékony érzületű emberbarátok, hála az Egiiekl -miiid.eiiütl vaunak, éa hog)Amagasztos törekvések folytán, liazánkbaii több szo-retethái is fogvlétro jönni, nincs, nem lehet kétségünk.
Azonban ezén noines száudék kivitelénél egyik.\'tóakadályul tűnt fel a szorutelházi intő-. Kel bon szükséges, alkalmas s kiválóan e czélra képzett. tanítok h i á 11 y a.
• Ezen felette akadályozó hiány minél előbbi pótlása volt a „azcreUitház" ügy buzgó igazgató tauácsáuak s ennek tevékeny, farad-hatiun elnöke M o I u á r Aladár urunk\' egyik fótorekveoe. S.iiu a kitartó buzgalom iiioglor.-Ilié óhajtott gyümölcsöt. Az igazgató-tanács elhatárolta a szeroto)házban e f. pv február ha-
vában a tanító képezde fölállítását, s miután a közoktatási kormány lá\'mogaláí • s 11 hrfptfzilw l\'eiilarlására a pénzügy minister K e r k á p o I y i Károly ur segély nyújtása kilátásba lón he-lyozvé; a növendékek felvétele tárgyában országszerte pályázat hirdettetett.
Minek erodményo lón. hogy a tanitójolöl-tek közöl olyanok, kik már I vagy 1 és fél évig valamely nyilvános képezdében tanítói hivatalra képeztettek, vagy kik már mint Imii-lók működtek számosan jelentkeztek. Ezek közöl az igazgatótanács egyelőre IU i|övotidé-ket szólított fel á felyételi vizsgálaton való megjelenésre.
Február ö-éti a megyei tanfelügyelő Hója <lerjí"ly vezoiéso mellen, megtartutott a felvé teli vizsgálat. -Jelen voli «* igazgatótanáes szá-mos tagja, annak érdemdús elnöke,- Molnár Aladár s n vizsgáló képozdébeji működendő tanárok. Őszinte örömmel üdvbzlöttilk e körben Mnyer Miksa ural, a „Néptanítók lapja- tevékeny szerkosztőjét, a közoktatás lelkVs bajnokát is.
A/. olnöR, Molnár A. ur, hatásos beszédben a legalaposabban íejtegeté a képezdo czél-ját, szükségét s működési körét. A megnyitóbeszéd után a vizsgáiul délutáni egy óráig szakadatlanul folyta itatott. A tanítojelöltek általában jeles bizonyítványokkal s igen szép előképzettséggel jelentek meg.*)
A felvételi vizsgálat.befejeztével a tanfelügyelő rövid, kivonatban előa.fvan az. általa észlelt vizsgálati eredményt, részéről 11 jelentkezett s a vizsgálatot kiállóit növendékeket egy től-cgyig alkalmasaknak vélten felvételre. Az igazgató tanács hasonló nézetben levéti, a ké-pezdébe felvétetett mind a tiz tanítójelölt. Ezek közöl U magyarhoni, 4 a testvérhaza, Erdcly székely lóidéról való.
A felvétel a 11 képezdo inognyitásu után a tanfelügyelő a lanitójelóllekhez intézett vég-beszédében különösen ajáttlá a fedd bet len erkölcsi viseletei, kitartó türelmet, vrtsszorgal-mat, és jellomszilárdságot,. iitiat a tauiuii erények többjeit.
J>élután 2 órakor a képezdo megnyílásának emlékéül a fürdő-intézet érdemdús igazgatója, az . igazgató-tanács alelnöke, t. Eesy László ur, adott díszebédet. \'
A lenlebb-már említetteken kiviil jelenvolt a köztisztoletű tihanyi apái, Simon Zsigmond ó nagysága. A szokásos fel köszön lések sora Is a tanfelügyelő nyitotta meg; éltetvén Molnár Aladár, Máyer Miksa a a/, ott levő mt»-gyei iskolalaiiáesos urakat. Az apát ur a tanfelügyelőt, Molnár Aladár az apát-ural, Mayur Miksa a derék házi gazdát üdvözölte.
Így végződött lo a szeretet házi- tanítóképezde megnyitása. Adjon az E.; áldásos sikert a kezdeményezők iniiukajáiiilk, a magusztoa eszme pártolóinak, a népnevelés h közművelő dós terjesztőinek !
Délután -l órakor egy, a balalon-vidéki lakosok érdekéből Molnár Aladár ur- kezdeményezése folytán felállitandó „bor esa r u o k" Ügyében közgyűlés tartatott. A helybeli s vidéki érdekeltek szép számban voltak jelen._A kezdeményező lelkes szavakha.radta elő a;hor-csarnok ezélját, s foJhivta a gyűlést a nagyfontosságú tárgy megvitatására.
Egyszersmiut felolvastatott az alapszik-\'j A viugálat f.;iáWai v»\'t.ik: ncvoK- .
bálytervezőt, molyet Molnár Aladár ur oly ro- j lin kül állított össze, hogy nbbnit vígen kevés | változási lehelond tenni.
A gyIlié* elvileg egyhangúlag clUgndla a „boros 11 r 11 o k" felállítására vonatkozó korszerű indítványt-. Siínon Zsigmond apát ur h Hója < lergely tmifolügyolö.mologen ajánlották az ügyet. j\\r. alapszabályok végleges megállapításira bizottmány küldetett ki. s munkálata l\'iovegcztévol a megalakulás végett, uj gyűlés fog összehivatni. Üdvözöljljk ezen korszerű vállalatot, a az óhajtóit eredményt szívből kíván-
Halaton-Füred s vidékének közézelhimét dicséretesen tünteti ki uzoii tény is, miként I. hó 4 én tánczvignlnmt rendezett, és pedig az ottani népiskolai intézetek javára. A tiszta jövedelem mintegy ltiO Irtot tesz. Kddigelé Ha-laton-Filred fürdőintézetéról volt híres, most jeles és korszerű tanintézetei is dicsőítik a-zt. A fürdővendégek nemcsak a gyógyvíz hatásá-. tél, haliéin e szellemi haladás műveitől is nyerhetnek üdülést. A Halatou tündére örvendve szemléli a szellemi élet mozznnntait, n tihanyi viszhnng élénken viszliaugozza a sziv.böl eredt forró imát, irtelvlyol a szeretetház, a tanítóké pezde, felsőbb s az alsó népiskolák növendékei áldjak a jótevőket\'s a szeretett hazát.
1 H. 0.
I\'J vasutak megnyitása. l.S<M>eii.
Magyarországon a lefóly I évben \'a következő uj vaspályavonalak nyittattak megt
April ti-án arad-temesvári arad-temesvári pálya.8.,,
Május li án siilgó-tarján-losonezi magyar államvasp. 4.n
.I1111. lil-án inískolcz-bánréve magy. állani-ropálv. i:.„
.Imi. IS-án losoncz-zólyomi magy. állam-.vaspálya 7., mll.
.lun. i^ö-én debreczen-nagy károlyi magy. északk. vasp. !•.„ mll.
Szopt. 14 én n.-várad-esabai alföld tiumo vaspálya 12.,, m,ll.
Oki. l-én gyór-szombslhelyi magy. nyugati vasp. If>., mll.
Okt. M áu szerencs a. a-újhelyi inagv.
északkel, vnsp/(i.p 111Ü.
. Nov. 20 áll gy.-lohérvár 111.-vásárhelyi magy. kel. vasp. 14.3 mll.
l>eez. S-án zso|na-|>oprádi kassií-oiiertiergi vasp. |H.., mll
Doez. 12-én poprád-iglói kassa-oderb«n-gi
3.4 mll.
Decz. üő-én legeiiye-mihályi-homoiiiiai első 111,., gáesörszági vas. mll.
-Összeseu IOS.j mfd.
Levelezés.
Kóvágó-Eörs, fel.r. 7. 18J2.
A /.nlnmegyei IS72. január íl. tisztújítási gyűlésről e hipö-ik számában közlött tudósításban csekély személyemről is megemlékezett ezen néhány szóban „Mozriczky \'Péter mint ] \'1 "• : i)di-ö/.|ij az uj megyét.- Miután azonban nem csak ezen néhány kikapott szavakban, hanem a régi éa uj megye közti különbséget bővebben is ecseteltem, kérőm szíveskedjék
erre vonatkozó, következendő glossániat beesi* lapjában felvojinh*)
fguit is, hazaliui örömmel üdvözöllem ni uj megyét,mint egyptomi csoda madarát,n pltö-nixet, mély fH.H) évig élvén, a midőn halálát közeledni \'megérezte, iiiíjJmJiiíI és drága füvekből fészkel rajtolt, és abba beleülvén, a meggyújtott fészekkel együtt magát megégette, de hallikaiból niegiijiidva, uj életre fóliám dt, hogy ozt i.iiegujult erővel mégannyi ideig folv . tathassa. Noha ugyiinett lieroih-s. I\'lutareli. Strabo és -több jtdes iró en,ilék, /.e.iieii iiagyl.i; ez még síim Joliét más, mint mythos, de épo-i ezen megyei átalakulásrn reá illő mytli Azonban, ha Mózesnak olhiszszük, hogy MathiiKaluiu l\'GU évig #l és ez 11 nagy világ hat nap alatt teremtetett,talán mégs.em tarthatuók azon clns-sikus inik elbeszélését egészen mythognak. Ki a phönix ál)t) éves kora talán ösazo is vág a rós/i megyei élettel, inert ha a 8<K) évea korúnak el bérmált megyei életből azon a magyar királyság első századaiban divot^ azon korszakot levonjuk, melyben a megyei dolgokat a Coinitos parochiaui néhány halalmas dynnstával a vár-nagy (praefectus eastri) hadnagyok (major ea-stri),majd biloehúsok később szolgabirák (ju-\'diets nobiliuiii ) alkalmazásával intézgették, — az IS4H at mvgelózölt megyei élet alig közoiité meg a phönix korát. L\'gy tekintem én a régi megyének ezen uj átalnkulását^ mint a nap le-áldozását, mely egy más világrésznek reggelét jóleiiti. Némelyek ugVanily hosszú, sót mnthu-,salomi iilókort idiajlunak az uj megyének, az ellenzék imája ellenben a régi megyei életért epedez, én azonban egyik párttal sem tartok, ueui azokkal, mert hál miért imádkozza a kereszténység már 1871 év óta á „Mi atyánkban jöjjön el a te országod," nemde azért, hogy bekövetkezzék már valahára az Istennek országa midőn a népek fölvilágosodván és esal .itat.i sokból kijózanodván, egymással kibékülnek s az iivaiigelitim szerint ugy éjnek, mint I .ennek angyali a menyekben, a midú^i tehát * 11 bíró, som ügyvéd, sem pap, sem katona nem .izüksé-gellernek — az ellenzék érintett imájára pedig csuk azt mondom „ignosce ei domine quia ne seit quid lotjuitur."
Ki .képviselte a régi inogyét IS-IS előli V Nemde.az universitu probatorum baronum Ma gnatiim et nobilittm, — a lyímzetaek alig-\'/j,, része. Az egyik testvér 211 testvérjének vagyonáról, munkájáról, sőt életéről is minden felelősség nélkül intézkedett, tia nem abbeli szere-toilel és szelídséggel, hanem gyakran káini idegenséggel, ugy, hogy még az lói7-ki országgyűlés is abbau az aristocratikus\'korszakbau a 2ü-ik ezikkben igy fakadt ki: ,Cum autem variis exomplis vetresiis et receutioribus saejie numero palam iiinotueris dei oplimi iiiaximt viudex ira ob peccutuui aliiptod populi gratius ncquo ttllares magis ab aliijuot unuis llörenti (ptotidam IJnguriae nocrusse videatur oprettien« colonori(m,qiioritm clnmor nteendit jmjitev hitté coiHjJeeóiia Dei, ele. \'2. Ut libériai eubditurum miieroruin coloiiorinn tujicrioribui annit ijiide-cunque rutione illit iidempte rettituulur." Még a 17-ik század vége felé u kiváltságok osztálynak levén kötelessége a hazát megvédeni, erre alapithatá adó és más közterhek alóli mentségét csak 117. lett volna óhajtandó, hogy ugy bánt volna a szegény coutribuensglcbau adstric-
•1 Lrtn ssIviispii, sőt lapunk Ugy/la-nl crjiIi • icllciiii munkn»»ÁKra is tistlcl. ttvl kíre.n 8t«rk.
az ember világosságra leszi őket, szeny.u)lni látt sZauak és bőrük tuegsziiiosetlik. Nagyon valószínű, hogy ezen .állatok uom éltek miudig azon Bötétségben, hova jelenleg száműzve vannak, éa hogy a világosság hosszú uélkülözéso az, 1111 bőrűk színét elvette és látási szervoköt meg-semmisitette. Azon. lények, molyok ily modou megvannak fosztva a napvilágtól, alavet\'vek; a sápkór és vérszegénység minden gyöngeségei-és elsatnyitó halasainak; megnőnek ós fölpuffadnak, mint a pöfeteg goniba,.a nélkül, hogy ismernék a napsugarak éltető caókjái.
Ébward* II\'., kinek a természeti tényezők munkásságai körül tett vizsgálódások toron oly-Bokat köszön hetünk, 1.820 körül nagy sZorga-lommal tanulmányozta azon befolyást, frolyot a világosaiig az állatok fejlődésem, gyakorol. Hékalojasokal telt két, vizzertolt edénybe,me-lyek j^\'yiko álftUszó vala, a másiktol pedig fe kete papír-boríték által egészen elzáratolt a világosság. \'A világosságnak-kitelt peték szabály-•zerűen keltek ki, ínig a aőtéi- édénybeii levők csak elnyomorodott magzatokat hozlaK. Azután, varangyos békák puruatyait (igy neveztetnék az átalakulás előli, Iliikor apró halakhoz némileg haso.ilitatiak) tartotta nagy cdonyokbeiij \\iuelyek közül némelyek áiintéu átlátszok valá-mOl, mig a többiekhez soiniui világosság som férlK^ett. A inegvilágiiOtt edényekben eló porontyok csakhamar átestek az álalakujáaon s felöl tölték a felnőttek alakját; ellenben íi többiek vagy véglcép -puroulyuk maradtak, vagy csak rendkívül nuhoz»:it fejlődtek lok,4Íloles alakú varaugyokká. llarmiuez évvel később ilolescfiot) több száz kísérlet állal iparkodott kiknlulni, hogy mikép módosítja a világosság % |dlekzé« alkalmával kilehelt uAúusav meuuyi- |
I ségét. Mókákon tett kísérleteiből azon tapasz-|. tálasra jutott, hogy a napvilágnál kii diell s/.én-savgáz térfogata egy tiegyedliyivel múlja fölül a sötétben kilélieltel; továbbá kimutatta azon lény általános igazságát, nioiy szerent n lélek-zés által eszközölt azonsav-képződés egyenos j aráuyban emelkedik a világosság hatályával.
Jléclard Uy. még teljesübb tóll\'.idözósokro jutott, melyek szeréül a közönséges légy petéi, ugyanegy csoportból véve s ugyanazon i<ióbcu különböző színű.üvegburák alá helyezve, mind kikelnek ugyan; de lia-négy vagy ot nap lefolyása után összehasonlítjuk a különböző burák ulalt kikVilt >»<yi\'Iveket, feltűnő külóiibségokol vehetni rajtok észre. Legkifejlettebbeknek találjuk azokat, liiolyok ibolya- és kékszínű világításnak vannak kitéve; a zöld burában levők sokkal hátrább maradnak ; u vörös,,sárga es fehér féuy4C\'<>zápszérü hatással vn\\y.-Madarakon tett kisérjelek hosszú sora azon meggyőződésre . vozelé Héclardot, hogy a lélekzés által bizonyos /idő alatt fojleszt.ett szemelv mennyiségét oszre> vehetőleg nem iiiódosilják a külóubóző szinti üvoghurák, melyek alá ezou állatok rekesztettek. Ugyanez áll a kisebb omlósokról, miuók pl. az eijerek. l>e itt megjegyzendő, hogy a felhozott\'allatok teste tollal, illetőleg szőrrel l\'ó dött, s hogy o szereiit a világosság nem eshetik a bőfról.Az említett tudós vizsgálat alá vette a különbözó\'Vziüű sugaraknak a békákra gyakorolt befolyásait is, es azt tapasztalta;hogy a bókák zöld világításnál ugyanazon idő alatt több szénsavat állu«nak olő, ifíint Vörös fényben, tobb mint másfélszer annyit. Do h.i azután a bükak, bőrüktől megfosztva, az előbbi körül\' menyek közé helyeztetnek, az eredmény megváltozik, ugy hogy a nyúzott b»ká& állal elő-
állított szénsav iiK-nnyisége nem többé a zöld, hanem vörös fényben lesz nagyobb. Héclnrd megvizlgálta a belső nodvességnek a bőrön keresztül történő kipárolgását is, s kitűnt, liogy 11 békák a kipárolgás lolytán feb\'-nyivei vagy legalább egy liarmadrés/.nyivcl kövesebb vizet vesztenek sötéthon, mint fehér világításban\', föltéve\', hogy u hőniérsék mindkét esetben ogyeiilő. Az állatból kipárolgott viziiionnyiségo észrevehotölog ugyanaz az ibolyaszínű fényben, mint 9 fehérben.
FARKAS.
(Folytatása kCvMkrzik)
irodalom
— I\'foifor Ferdinánd könyvkiadásában megjelent s beküldetett hozzánk :
1. A „Zsarnok titkai" Krisztus szülelésé-tói a legújabb korig. Közli Szokoly Viktor. 4 kötet. Arii: 4 frt.
2. „Orvosi Kalauz- különös tekintettel az első magyar gyiijyszerkönvvre és a gramm sulyreij^zerre. ;»7ö vénymintával szerkesztette Dr IjiWz^Líjos, egyetemi tanár. Ara?
3. A „Csődtórvénykozés Magyarország és Krdélyben" tísszehasonlii.\'dag s egyiitte 011 tárgyalva és a vonatkozó felsőbb rendeletik — l\'ótörvéiyszéki döntv.\'\'nyék — és irománypél-dákkal ellátva irta Ib-rczegh Mihály egyetemi tanár, jogtudor sat. ÁtiW
lg\\\'ekezni fogunk ajeh-ntókonyobb művekről szakértők által jrTÍurálato\'t hozni.
— JIccjníííast Uüsztáv, egyik legtevé-konyebb haíai köny vkiadónk kiudásábau kö-
zelebb ismét a következő, részben nagybecsű művök jelenlek meg, s küldettek hozzunk :
L .A szivek világa." Heszélyek Tóvölgyi Titusztól. Két kötet ára 2 Irt 40 kr.
2. .Számoló-könyv," (ki« kereskedő,; és iparosok számára önlaiiiiláS végett, valamint a vasárnapi iskolák hiiBználatára. Irta Kitrner János, lordit. Szász Károly. K 1211 lapra terjedó miiben it mindenféle kereskedői, mértani, Btb. számitiisokon kívül a behozandó mélre-mérlék-«!s naiv rendszeren alapuló számítások is bonu-foglaltaknak.
A. .Ké» királynő," Jósikától II. kiadás, regény, 2 kötőt 1 Irt. •
4. „Egy uégor szabadsághős" (Toussainl). 15 kötet, egy-egy kötet ára 00 kr. — Jósika remek fordításából.
ú. „ Véreskönyv," csataképek a keleti háborúból, l. \'és 11* kötet, Jókaitól, második kiadás, egy-egy kellős füzet ára 80 kr. .
ü. „Milyenek a nők?-1 Jókaitól,elbeszélések, keltés szám, ára 80 kr. szinte II. kiadás.
7. „Utazás a holdba és hold körül,\'4 Vérnél Uyulu után. E rendkívüli mii néhány év előtt jelent meg a „Vas. Újság "-buti, a nálunk ft, mint u külföldön, közérdekeitaégot kellett. Ara 1 Irt 20 kr.
8. „A keresztyén ember könyve." Elméi fedések és imák a műveltebb oaztály számára br; lloiszler Józseftől.. E< emelkedett szellemben irt mft áru 1 frt.
Megjelent s boküldolett a .Szépirodalmi könyvtár" lSJ-ik füzete, moly az „Eiiginia" eziii.űregény i»-ik k öt tét kezdi meg. Szerkeszti és kiadja Skultéty. Józsefit I\'eateu uri uleza 4>. az. Ara füzeleukin 2ó kr.
Iur rtéppol, mint ahiarégf kegyen pntriarchitk" alattvalóikkal, de mhifitn az 1715. országgvll lén a 8-ik ezikkImii nyilván kimondo"tí:i. hogy e\'zoii osztály a hon védídméro elégtelen levén i.\'zon kötelességet a romion katonaság tolj>-*i-to\'.lo, és azóta csak ezen szegény Vyomott nép •\'védelmezte a hazát, mely őt csak mint mo&toha gyermekét tekintette, vinolío a- közlerlieket, tizetto hz általunk választott megyei íisztvian-lőket, csinálta az utakat éa hidakat, én mégis hidvámmar terheltetett, akkor mindjárt meg kellett vóIiíh szűnnie a.sinc eiirai kényelmes -zsarnok uralkodásnak, nem pedig bevárni az -NMS-ki európai conlhigratiot, melyet véres be-tükkol jegy/. -tt fel a cronograph, csak a vafséi országgyűlésen is akkor merészelte egyik követ axon óhaját jelenteni,hogy a szegény adózó népei emancipál ni kellene, miután már ennek ezroi az aristok ráták érdekébeír el vérzenek és mégis ezen felszólalás is kiáltó azó maradt a pusztában.
■■ Nem csak a régi iinivcroitán, hnnem az I84K bau ál alakult megyei bizottmány sem ^levéli felelős határozataiért, majd a piiblicum-liuk, majd magánszemélyeknek gyakran alig és nem egyszor meg sem orvosolhatoll s> reime ket okozánnk.
Ezen század első tiz<-dében az atyámnak és osztályosainak kis-őrsi malma bepanaazollat-ván, a kiküldött szolgabíró az atyáiíiat és osz-lályosail qsnk a nialoni gat olvágolás.i meglő kintéséro hivatta meg, a mi meg is történt az atyám éa osztályosai kijelenteti ullcumoiida-sára is, és a veszprémi káptalannak ebez közel ugyan azon folyón levő malma több rendbeli panasz daczára is mindeddig fen áll. Trans mittit, Vespas olc így zsarnokoskodott n régi univorsitas I\'raelaloriitn ele.
Ez elölt -I évvel e. megyében az igen terjedelmes ve-zprémi püspöki erdők a botránko zásig pusztittatván ezért a püspök általán a megyei bizottmányban bopanaszbltalván, apa-ián/, megvizsgálására x/áinos tagból álhi depti-tatió ktildéiéit ki, mely - mindamellett, hogy. csak azon helyek ro szőri tá a vizsgálatot a hová a püipök tisztjei által elvezettetett, a megyére beadott julcntésóhon azt nyilváfiitá, hogy noha ugyan némely helyeken culturát talált, de még is a több helyen tapasztalt ordópusz-lit in méggá^lására a zárnak tdrnlidftlésél vé-h-ményezi. hs mit ha\'ározott erre a felelősséggel nem tartozó és igy arra nem vonható te kiutetes megyei bizottmány? — Az általa kiküldött és megbízott saját vizsgálódó tagjainak ezen hiteles jelentését nliiidcu supi/rinveszlign-lis elrendelése nélkül egyszerüeii elvetet le, éa igy a püspökkel addig megkezdett erdőpusz-lilás folytatásában meghagy la.
Mert azonban az ókori boldog omlckü UniKcrsitás, és néhány évig tartott előbbi me-gwFbizottmáiiv helyett ezen uj nugyei éleiben a képviselet a iiépuokjnindcn osztályából kast-nemzoliség és vallás különbség nélkül alkottatván és eljárásáért fololós lóvén óvakodni fog oly határozatokat hozni, melyek akár a publi-1 untnak akár magán személyeknek sérelminek lőhetnének.
-Ugyan ezért igen is hazafiúi örömmid üdvözlöm. uzort uj megyei phoonixot.
MKZNK.\'ZKV IGÉTEK.
BÁL-KRÓNIKA.
— A njlgy•kanizsai önkéntes tűzoltó-i\'f/ylvt felír. 10-én tartotta lánc.zvigalmál, mely az eddigi idei hálok közi n leglátogatottabb volt; a zsúfolt táiiczlcreiuben bárom szakaszban sem (értük el a négyest tánezolók. Képviselve volt itt a város minden rcndil s rangú-lakossága, mely dicséretes körülmény örvendez-letőleg jelezi, hogy a tüzollóegylct általános ügyelem s elismerés tárgya. A" sok szép hölgy közöl szabadjon megemlíteni mint bálkirály-nőket Szlicn.Mariska kisasszonyt Üzékos-Fehérvárról és Jtluu Eugénia úrnőt, ki a logizléslol-jese.bb rózsaszínű habselyem,•dús fodorzuttal ékesített báli.ruhában jelent meg. Scherz Irén úrnő, ■ férjezett Schcrzné öltözéke igen feltűnő volt s több oldalról öltözékére is „scherz" megjegyzést tettek, polgári bálban oly roppant liszálylyul megjelenni valóban nem czéls/erü. A lorem diszitéso meglepően sikerült, a tűzoltók és az egylet zenekarának tagjai egyourubábán voltak.
— A kis-kanizsai jtolf/árl oll\'USÓ-kőr folyó hó 10-én tartott tánezvigalma kedvesen Kikerült. A nagy Bzámu yéaztvovök,— kik közt vidékiek is voltak, — zsulolásig megtöltők a termeket. A nópszorü mulatság virradtig tartott h ritka kedélycsségo sokáig fen fogja tartani emlékét.
— Bál Lelenyén! Folyó hó 8 in Le-tényén jótékony czéllal egybekötött tánczviga-lom tartatott, melyről igaz lelkiismerettel elmondhatni, miszerint az igon fényes és sikerült volt/ Itt lehetett látni, hogy a vidék nói s/ép-jtégekl{en\'nicnnyiro gazdag Ül
A hölgyök egyáltalán díszesen és izléa-N teljesen voltak öltözködve. — Gyönyörű ruháik é* könnyűd tánczaik által köziotszéaben része-•ültok: Lónárt lika, Lóuárt Mária, Iliid Mili, Jlild K*rolin, Kováct Liua, Verbaniaic* Niua,
VerbnniMÍi* FAni/f Kécaci Niun, Tóth Ida és llully A Ilka tfhi\'flgyek, t,gy UosznyiíkT Ilka, Eav.igliyilő. Tkuleiies Mária, Vi/tiialliy Aliiul-j nő, Faiét Eva iiHHííinyságok. stb.
Mindenki igen jól érezte magát, a a nagy-l számit társaság ragyogó urezui az iga?i jókedv\' . én öröm tanú julei voltak. — t,\\»ak másnap reg-gólon oszolt szét a mulató közönség sajnálva, , hogy az éj oly liamnf mult el.
Dicséretet érdemel Mágli Sándor loteuyei vendéglős ur, ki n tánczteriiUit e czélra gyönyö-I rüeii kifestette\' én feldíszítette, — a szolgálat
körül in igen nagy szorgalmat tanúsított, j KO Y .1 ELKNVOl/r.
I — ltoylárról értosilioiünk, hogy az j ottani nagy vendéglő csinos termében rendezőit febr. II ki zártkörű .tánczvigalrtm fényesen sí-} került s ki világ m klviradtig l.arlntotf, Málki-j rálynókiil K • n A -a és \\V -m S-e ki*asz-szunyok említtetnek.
\' II i r o k.
-- Vj kölcsön. A város közösügyi bizottmány tvgnnp tartott ülésében a városház építése költségeihez, ugy a kis-kanizsai lem-ploin építéséhez előlegkép r25,l>00 frt kölcsön felvételét határozta ól.
- Szép ajánlatok. A nagy-kanizsai-(irodalom,bérlői Karczug Héla és István urak a\' j városi két klinkerut mellett létesítendő fusor-I hoz 200 db littial nyárfát ajánlottak ; (tgyan c | czélra tok. Uluviua hajon ura palitíi urodalom | részéről Jiatal hársfákat szintén szíves volt ineg-i -ajánlani. *
— Zala - fíyefHxeffi\'öl értoaittetllnk, j hogy Kriíb l\'ál uiasvtllunfelügyelo ur az ottani
mindkét nembeli tanulók osztályaiban febr. H | éa 9-én tartá első hivatalos látogatását; min ■ j den egyos osztályban sokáig időzött, a tanulok-; kuli szolid, nyájas bánásmódja\', tapintatos s a j figyelműt ébreniartó. változatos kérdezgetésui s ogés^ eljárási módja után ítélve, az iskolában ritka otthonossággal bír. — l\'\'gyoiicsak levelezőnk irja, hogy a/, oltani jiéptanoda alaptőkéjét,lek gyarapítására -li>0 Irtot adományozott.
— nal-éltcMÍtés. A f/hó 21-én tartandó tánczvigalotnra a iiieghívók azétküldotvén, a rendezőség tiszloleltel felkéri azokat, kik meghívóra igényt tartanak s ilyet nem kaptak volna ez iránt, u rendezőséghez (.Zöldfa" 41. sz.J fordulni szíveskedjenek. -
— lillnmei-éHHcl vagyunk, hol ezt tehetjük, ellenben megrovást nyilvánítunk, ha ezt kibánják a körülmények; igy Uhetlen -inéltó int\'gütközéssel^\'iiem jeleznünk , hogy .amint a (lapokban láttuk fölül 100 letartóztatott egyén sétált"a helybeli törvényszék börjö-néböl, a szám soknak letszétt, okát- kérdeztük, még több is ívsz, Itároin törvényszéknek van egy királyi ügyészo ... ez aztán homlok egyenest ellenkezik a jelenlegi birói uj rendezés alapeszméje: a gyors igazságszolgáltatással! Sót még azt is hallolluk, hogy foghaz.lelügyoló sincs kinevezve! Felülről gyorsabb intézkedést kérünk.
— Városunkban a kéményégések ugy látszik, napi renden vannak. Fybr. áu este fél 7 órakor is megharsant u tüzoltóegylet kürtje, .t nep.tég és tűzoltóság futóit a kürtös által kijelölt irányban. Egy kémény a.tűzoltó-őrinnya szomszédságé bán kigyuladt, de gyors segély következtében rögtön elnyomatott. Azonban korántso gondolja a városi kapitányság, hogy minden égést ily szerencsésen elnyomhatni, s arra, hogy itt és olt szerencsésen elnyomatott, ne támaszkodjék, hanem rendelje meg szigorúan a kémények tisztittatását s oz által az ebből eredhető, szercncséilenségoknok eleje vétolik. ^ •
\' — Jli/mni. Mult liótfőu délután tartotta meg Weidinger honvéd főhadnagy ur esküvőjet Itahochuy Laura kisasszony nyal. Óhajtjuk, hogy valamint az idő derűs arczcznl mosolygott az esküvés napján, ugy egész életüket no bántsa soha a bú fellege, hanem tartós boldogság uralkodjék felettök 1
— Mfffltlrá*. A dél-zalai takarékpénztár kebelében szervezett .gy\'Jjtó s önsegélyző-ogylol" .alakuló közgyűlését 1#72. ovi február hó 18-án délelőtt órakor Nagy-Kanizsán, a „Zöld fa" szálloda nagytermében tartamija, melyre mindazok, kik a beirási díj tényleges befizetésével az egylet tagjaivá lettek, linzié-lőttéi meghívatnak. Nagy-Kanizsán, 1872. évi február hó 11-én. A dél-zalai tukarókpénzlár igazgató-választmányától. *
— Farjanyós anya s anyós. Legközelebb U. J. ki»-komároini lakost anyja felbiztatta, hogy íii\'jét verje el; ez iueg(s teszi, ázouban megbánja tettét, s boszúbol anyját is elvori, erre az anya bepanaszolja fiát Kanizsán s az illető verekedőt foglyárok kisérték a börtönbe.-
— A Balaton ylizhajózásl társulat megUirtá közgyűlését Ürméuyi József elnök-Jete alatt. A közgyűlés, mélynek csakis egy tárgya volt, inkább hasonlított valamely con-dólenz-visittehez, mint közgyűléshez. E tárgy az államkincstártól\'fel veendő 8000 Irinyi kölcsön m£gKöté*éhez szükséges közgyűlési jóváhagyás vylt, uioly meg it ad-itott. ífejoloutó lo- j
•»ll, lár
; .lol
II«||| n iicin ciokíly tavarliá ji.ll ii.ínek (i,j, 40 laí-lórt i«érl jutalmul annak, kl a nápolyit incgftyuKUtjs, » i-ll gSdliSIÓ tgyeziéjjro liirj*. Ki létre ia jütt. — Mí»»I nxoiiban a férj ranaknilik Sx igérl kli*l..-njárá«i .lijt kiliíOtnl, inl rolnit |icr kvlvtki\'netl, mely inoit válj a eUű biié«á.-i eMUnlénét.
- Kitalálta. Kpy li.fvaj haladt éjjel a liái-•oron Ki a»? kiáltó ctytt*rre a/. Űr; vála.H nem ka|><>tt. Ki vagy g a « e ni b o , t kiiiliá niá»»d>x.ir b..«/.u«.ni a katona. N<>« liál mii lármái, lis ugy ia
•i kéjeit ajánlá s vendég-k,\'i*-" ic-njs igy
, K g y k i
lobon liorotóknak ; a mint ax kepri
Is....... egyik b.iro*ú: .Mát ex..................
.A\'|>nlliá«felel a képe.. ;To.ld ám Iáddá al"«|.á-dm, jámbor I llál igy nós ki a lián f durran rá n kcrdc«k«dí<.
Történeti naptár.
Febr. 10. Hf)8. Mátyás király fényes bevonulását tartja Hildára.
„ 17. 17\'JO. gróf Koglovich József és Ná-\' dasdy Mihály koronaőröd átvették
Itécsben a magyar koronát n hazahozták. — 17\'.»7. Donizetti híres zeneszerző születésnapja.
„ Í8. Ii"),74. N\'agy-Ksmizaát.n törökök meglepik én kipiisSwják.
IU. C\'asnubou hiicá régiségtiidós születése (ienfben.
7 20. 17lk). Ülve « imázva bovégezte József császár 41) éves munkás életéi.
„ 21. 184i>. Úrban hadát Bem Heszterczé-nél szétveri.
. 22. 1020. Hethlen fejedelem inenyogzőjét .tartá Brandenburgi Katalinnal.
Szerkesztői tóiét.
9l». K. K. javőre ia kV-rein « minél gyakrabban legyou axereiiciém. Ax illetőknek küldeni fogom.
100. T. J. Káloxd. .Soká kéaik a folytnál.
101. Ilt, a ,K...iyviamerOté«\' igen jJ, kíl.léio nem áilrgóa; a mint a U|i lárctája engedi — aionnsl, Síivélye. UdvOxIot !
lui, K, Q. L*t«07«, Várom a TáUnt.
.vábbá az elnök) hogy a társulattól magyar-belga I hajóépítési társulatnak járó tiOÚ) frtnyi hátra- I lék az országgyfilói állal megszavazott HtXKl j frtbíil log fedeztetni. Ezután még altajók in<--Iieiér\\_elh:itároztatotti-I(ogy azok május\' Ifi től jitniin l-ig egyszer, jnoiun I - tői szepl. I ig-kétsz -r h nzept. l-tpl szopt. Ii\'i ig egysei naponta fogmik közlekedni. Az ü\'zkni igasgaió mik iii\'-gadiitott az ongedély, Imgy lehelő lég-előiili inegiiiditbassoii egy menetol Füredre, mj\' KKJO akó bor szálliiandó oda, mely szállna.-. a társulatnak nem jelentéktelen hasznot hait. Végre még a sürgős üzleti dolgok clinté-zeíére egy Kálli Károly, ultiök; igazgató s für-dőorvosból álló bizottság neveztetett\'ki, mire a gyűlés eloszlott.
- Körül hlrrk. Székács József s ipor-inteiiilens loköszőnése következtébun íJoleschal\' Sándor zólyomi fóo*porcsl választják v.ilószi-nűh-g helyébe. — Félegyházán Molnár László Iclkcs\'-inftbarát rendezése mellett ,a városi dalárda hangversenyt adott a I\'etőfiízo bor javára, ínely llX) forintot jövedelmezett. — Az Eötvös-szobrára eddig 0070 frt folyt bo. — ISismark és az angol kormány közt viszály vau készülőben. — E hó elsőjéu hall meg l\'ánsban (ie niot asszony, ki 514 foniot nyomult. Jt Hubin-sleiu l\'eslre váralik hangversenyezni. --ltudolf korouaherczeg s Gizella főiierezeg-nő Hildán vannak\'. — Ú Liszkáu , a hegyalján, most szüretelnek ily későn csak 18J0-b,in itzüreleltek. — l\'esleu dajka n mosónő 27,082 vau. - Az esztergomi érsekség tör-t(!nete((e.k leírását Kuuuz Nándor eszközli, az első kötet sajtó alatt van. — Palánkon bálalkalmával a fogadó teteje leszakadt s 3 férlit :\') leányi agyon ütött, sokat megsebesített. — Ur. Lázát lJétivs 12 "éves lia pp>ztolylyal agyonlőtte magát. — Gyárfásué-t\'uttlieany Nathalia bárónő .Kokrétat czimü.hölgylapo.i indít meg.
— Egy budavárosi tisztviselő a kis lutrin J forint betéteire 14,400 forintot nyert. — Davi-son második ueje a budai tébolydában vau. — Hodckovic.i bán luiuondása c-|iogadva van. — A balassa gyarmalt houvtid-kuszáfnya leégett.
liiiisbruckbati ő felsége 4.\'>0n lorintot ajándékozott jótékony czélokru. — Kéméuyi Ede esküvője Fáy Gizellával febr. Ili én tartatott.
— Kiuniemegy.tí löispánja Dutkovics Ágost zágrábmegzei volt főjegyző lelt. - Heiíst gróf Genuábati .van. — Király ó felsége febr. 2i)-án Hildára jó. — A körmendi korillot ellenzéki képviselője gróf IJatlbyány Elemér. — Toiiics-várott .Dél-Magyarország" ezimii magyar, lap jeleueud meg. "
Papírszeletek.
- (Ilnll. ai.cr,) Kgy nápolyi e.nbor l,g»J,b. an llerlinbe j.ltl, .l.ogy ull jól dre»»iro*o(t I".\' b o I-áj.-i val ul.Mdá\'t lartaon, melybe. ,ikerült ia a,ép lámil \'koífM.aégel megnyerni. A jól aikerllll « kép. •Ilietüleg ninUt.ágo. előndái után a nápolyi embur ■intllcttel lipáixtaljii, liogy .jól rendéxett bollia-tár-ilatából négy tsg- eltűnt. A r.\'lgtiiu megejtetl kuts iauk végro a »í.kevényok nyomára vejeitek, a eiinyif.eii eíeket egy nőnek ixoknyájáb.in megtalál k. de minden életjel nélkül, miután a nő «*.,knyá. b-»i> elliiutott róvarpna/titó por k.fvvtkexlél*ui el-k. A nápolyi o* érxúkeuy vonteaé^ f.tloK majd-
101. Itoluml, A vároai kapitány ur ellen Irt tiileményt még a nyillb-rben sein Uhut lioini, mer tény karlllirám gyenge al.ut képeit, a mint «n uew-..ik a kapitány ur élvét, Je bivaulo. eljárását i mérlegeli. Méllánynaabbnak kell leuoi egy kOi-\' « képviielBje iránt i. .
ránt irj« bigg.vlu ■ k\'"\'kitelni fog.
Ifi/l K. ii jnt
i kell elefántot eainálnl- Kgyéb-Imii, n lényálladékot világuiabbau
recicn.. Moat van a kónyváruii
pedig
null i
elkéi
lOli. 8. It. Helyben. Orllll nk, liogy N.-Kaui-na iiölgvkoaxoriijánöl ia ak*d, ki a •lépirodalonnal foglslkuxik ; a forditáaok \'likerUltek, mihelyt tertlok engedi, kOxoljltk. .
107. A .Kin--»-kere*ők".uein jelenhetnek meg; ligyelineab kidolgoxáat igényel. Ax alapgondolat jó, de a kivitel, a kivitel ...
10U. T. (Jy. .Kgy éj- beaxély, birálat alatt van
llltl. . ........................
110. II l.engyellóti. Nxiveaeu veiWük, küld- . nili.-n nxon vidék hirult.
111. 8x. M. Kia-Knmároiu. Ax elöAtelá: mo.t kétaxereaen lUrtéut -, Un réiíére már I). U. ur i* elő-llxetett a »u moat insgs is. Klóré irtuk.
Üzlet.
Nagy-Kaaliaa, febr. 15. 1871. A tegnapi hetiváiár ax utak roaixaaágs miatt
ulentékleleu Voll, hogy hivataloa árjegyxék nem ett fel, • Sxért ax előbbi árjegyiíket köxöljük.
Piaczi ár.
S\'agy-Kanixia, 1»72. ávi február 14-ik napjáu. m:j »: font. 5 Irt lW kr. Hó -8« Iont ti frt 10 kr. i iont frt Wkr. Itoxa 78-71Í lout • frt — kr.
font 3 frl 4,\'. kr H0-8I font 3 fit 60 kr. Árpa ,i»r« 70-íl font 2 frt tí!> kr ?t-72 font 8 Irt— ipa kttx\'inaéges 05 -lití font • frt — kr. t»7 - t>» fit.— kr.Kukoricxa 4 írt - kr., frt — kr. Kuko olaax ^-ainquautin) — Irt kr. /.ab 45-47 font 70 kr. 17 48 font I frt80kr. l>ohan\'<a 6tí-lj8 frt 20 kr. Ii8 — 70 font 3 frl 10 kr. Hab febár
0 kr. Iiab tarka kr. Keuyérliixt kOxüniágv 8 frt >oin - t\'rf— .it. i&aemleliaxt 10 frt — kr Lángliixl Miigea 13 írt. — liuom — frl - kr. K.rály-lisil itégei l.V frl — kr. Ilooin frt — kr. Koa«-K\'.ion.égea - frt - kr. linóin - frt — kr.
1 Tlua loutjk 2.1 kr. Ilorju Ima fontja 3i» kr. Mer-ia fontja 3* kr. Juli-bm f.tn|ja — kr. Hxa-fontja :W kr. /.<ir fontja iiO kr. t.\'iibe párja — frt
- irt. Kácaa — kr. I.ud sovány frl —
— kr. I.ud, l.ixott frt kr, frl - kr.
> frt kr. Tyúk lojáa 10 db 30 kr. Horgonya - kr. Kgy máxia ixéua 1 frt
Kgy

kr. lljbor vidékOokbeli b frt 50 kr. Ó-bor viduktlukbeli akója 7 frt - kr. Utlkkfa olo 14 frt..Tolgyla olo 10 frl.
Érték- és váltófolyam febr. 14.
í>% nietaliquoir 02.00; á% nemz. kölcsön 7l.lf>; 180;>-ki álladalini kölcsön 107. — ;bauk-részvéuyek 740; hitelintézeti részvények 353. — ; London 113.35 ezüst ágió 111.75; árauy darabja 5.24; 20 frankos arany V.02 kr.
Sorshúzás.
Hécs, feb^O. — 57, 55, 00, 30, 0. Febr. 24-ki húzásra zárlat a n.-kauizsai gyüjtődébnn febr. 22:
Temesvár,, febr. 1Q. — 82, 20, 7, \'J, 12.
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos. JVyiittiör/)
Kiinutatáia annak, Imgy a kinek Janrxi korában iiíiici oixe, ax János korában ii ostoba!
Kxelőtt f, vagy l! évvel kora Ujualban be-axállottam a mikéi nagyvendéglőben, ott találtam két tialal ixraellla tiut, exek a bérlő fiai voltak, ott, miut pincíérek n.flk\'Hllek,. meri a bérlő a tahiban saját bálában lakik,~«1H>i két ikerteatvér a iniol felkeli, elkoxdték egyiuáa apja, ai.yja Iitenél káromolni, ál vég(e a liajkeuőu illaxe ia viltak.
. Moat ismét a mult lió 24-én, délben beállítottam a fent irt vendéglőben it ott találtam axon ikertestvérek ngyilíét mini pluciért. Kértem két adag roxlélyoat, a mely hamar el ia kéaxuli, ax egyikei én, a urnáikat nőm jó ixUeli eikldlútlllk, engem ax uem elégített ki, te Iliit aajál táakámból elővettem egy darab k\'l.eaitett sonkát\', él abból egy axelefet a tányérra axellein, ext meglátja a pinexár, minden ixó nélkül fogja aoukát, éa egy máaik poro* aiiUlra dobja, a lányéra! pedig előlem a faldhftx eiapja, erre én a*i feleltem, liogy minő gorombaaág ex, axt mou-dotta volna, hogy Ő a lányé,at többé nem h.ixnál-balja, éu akár kétnereion i« a. -gíieltein volna, erre ő elkexdett lienexegni.
Kn pedig alig lartbalUm viaaxa magamat, b»gy pofon nem vei lein,• .le a tarvény tinteletbeo tartáaa végett yn hallgattam, inoat már életem delin lel vagyok, éa aoha nem verekedtem, tehát most sem akartam a beeiOletcmet axon hírrel beixenyeinl, hogy a(ja* vereke.liabe keveredtem volna.
Mindkettőnk eljárása fölött ítéljen a t. krt-xomég. \' y
Lóviiiger Israelnél
\\i»Kj K«ui«^ftii í-Iho rcudü
tavaszi vetdmag-buza
nagyobb mennyiségben kapható.
*) ü rotál alatt kOslüiUkárWaUlúMfel ■
V *
MOLL A. SEIOLITZ-PORA.
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
óvás: Tapasztalván, hogy oz onvéimnok szóról szóra után-nyomotl, sőt a közönség ámítása yégott huinisitott név-aláírásoméiul ellátott.használati utasitványokkal árultatuak Sóid-litz-porok, s o végett a külalak hasonlatosságánál logvn siyát gyártmányommal könnyen fiilese-réltethetnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok mindenkit misínrint: „a* általam készített tk-iiilitx-yor mi mint katulyá/u hasonló készítményektől! meykillUnhöxtetésill saját rétijén yem és aláírásommal ellátva. _
Ara egy lepecsételt eredeti doboznak 1 Irt — kr. Használati iitasitás mindch nyélven.
K porok rendkivüli s n legeltérőbb esetekben hehizonyult gyógyhatásúk áltál minden eddig ismert házi szerek közölt tagadhatlanul az első helyet foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden\' részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok.a legrészletesebben tanusit ják, hogy e porok rögzött szorulásoknál, umészthellonség. gyomorhévnél, lováhhá görcsök, vese és ideges bajokban, szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós f.tglájdalomnál, végül hysteriára, húkórra és huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatlak, h » Icgtartósb gyógvha\'tást eredmény eziél;
Bámulatos olcsón kaphatók

li A N I T Z C, i
Ipapirkeroskcdó.séhcii Pesten, Deák-I1
1 (Jyernit\'kok számúra: lltflgyck számára:
liaktárak Nagy-Kanizsán : Heh
Belovárott I.akovlc* O. Ciáktoroyán KArAaa ll.
KAliegen t.\'iaealnovlta l«tr. Rvitgrai Kaposvárott KegI Nándor gyógy
Kolm JakM. Krrrsilcn llroyor .Üköt. Hal Ksprono/án Wcill NA».l. gyógyai. Lttrnytn Kalivuda J. gyógyai
gyógysz. I.ovák K. gyógvsz. Kessolhoffor J. és H<>. üiifehl V. uraknál
Marcxsllban Isxtl Nándor Dsnok-Sit.-Byírjyín t\'ibiox J. gyógy"-Sismbsthrlyen 1\'iltcli t-Vrenr* gyógyax. i. Sopronybsn Moxey An.lrAa gyitgya* Zagrábbun Mltiell.acli 7...\\
Coylcck J: I. «)\'"li>«». , ttrvrniai Kr. gyógynx.
Kéjn\'sknnyvok , lelmx.\'.-k.V. lg«Mi clogana, vyrS-kcaxlllotck I mint a éa kc|n\\i ivek, liU\'li-niinták : bagariából a IvgnJ&bblsIéa\'irtccHiit [ karluiiokl.au, ir.\'.ixcrtartók min-I k.Wxitvo, gax.lag vála«at.-kl.an \\
Ion alakban, legújabb minták l.a- dolgJxó-ko.ArkAk kóxi tAakak, •ari.iliól ós l\'Al.ól, IrAat tarló larao- Iriatarlók <Sa IrAilAtnIAk, teljca fd-I iyok liorrnilctvc, vagy a nílkill, axarelóaaul, xArral vagy iiólkille, iskola-táxkák tarla/.nyAk rók.v I lAtugat.ijrgy-lAikák clefAntc.oiit. bőrrel boriira, rájx-tarlók sxliica [böl. tohiifrbéknhójbiH, bagarlív | rajxóuokkal, jegyxőkllnyvocikek b.\'irbőlvagy.lcgtliiom.-ibbainltyAn.
Ezen cztyeknél kapható még: (544—f>2,.\'H») •
„ A norvégiai Hergeli városból való legtisztább és legliatiljyosabb -
valóai DorscH-lialmáJzslr-olaJ
Ara ogy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más halmájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel vau ellátva.
A valódi Dorsch-hnlmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, scroplmlus és rachitis betegségekben legjobb gyógyhatással van; meggyógyítja a legelidültobb köszvény- és\'csúszbajokat,-valamint az időszaki bőrkütegeket. /
Kzen legtisztább és leghatályosnbb halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyoretik, és átaláhan semmi vegytani kezelés alá nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanazon állapotban van, mint »» közvetlenül a természet álul nyújtatott. }Ioll A., gyógyszerész és vegyész Mécsben.
^ Boldogult Károly fiam Zalay Ferencz ur felügyelő által a .Haza"
■ w magyar óletbiztositóbanknál 1.000 fura biztosítva levénr^mondóit összeg a I ,(i* halálozás után , tn.
Steimnor Kálmán ^
W ur ügynök által hiány nélkül kifizettetett, ezen loyalis eljárásaért kötelessé* ^ gemnek tartom, fennebbt intézetet m i-n d c n c s a 1 á d-a t y á n a k lelkiismeretes) ajánlani.
1\' 1 i c h t a M á t y li s,
§Á (7\'l.t-^-l) mint rii.-hla Kitr-fy iry.\'nuftk.-i Hirvíliyca i?vúmja.
•len kiállitáal.an, toinflitik l»l*lini.inabl>ak <\'a i;yniii;vliáit>úl, U^liiiuniali). aiiL\'ol l.dlkóaek loK-K-u.lacal.t. raktáron, rai.lghml.ök, leatók-JAiIiksk it lakar<>k|ijnatir-kitk broncsl.il v.i-i.ól stb.
C>ukr.)cak«.»*«lonoiiíkl omnil-llrnisottak ugy, milit liaifiwiAliöl |iapirtt)inbi!|, valamint c/.or t-uy.Ui, mimlfiifílo, itt fol itnii liorell a|>-oloső árakon
mU\'kk.\'lntvck (áll.umn\'k) növel vajfy nólklll-, na«y vá-laaxtáaban, |ii-nzt.irvzák teknő)-bókalii\'jbi.l, kngyloliól i» bagaila bSrbid, i;a*<lat; rakiirii ko/tyil- v* xaobkoiiilö-an.tr\'ók mugyori- ía olajfábiil, baK-\'ii niéorle.l ú« wator-liroull.ól, ulialdl.\'iinok nllóval,);yll-• Kllv.-I.rajaunnal, j<\'t!yaékla|>i)kkal ía lllalaaur-UvKgca.\'-wl) láu.ualó-jegy-táleía Imoiiul..\'.!, eailall.í.l,
|.lalinábiU, •glill\'.ll
KOTILLON RENGJELEK
(
tánex-rendek
lognngyobb választókban.
100 darab levélpapír domborriyomattal 50 krajezár.
100 rtliom levílpa|iir •t, i írt a Icglliiomal
a.íO^öO, i (M, o l
. i\'Aln\'i ibak,iilalazvrvk\'va k»l-ikgyxbb váiualék-lö triaiilüvcl ilv-vK-I igen olcsón, norn-leniiemU gomlolfia-k .legnagyobb vá
\'oronoz-iitcza (J. s/.| . Urak sztlintlm:
I^aa»tal-íolaxerelvények bronco. Ii.\'.l, aciélból, öutr.tt vA«bál .\'« róxbűl, ékor-ilivntii |iaplrl.irl.\'.k\'|t l.agarUb.U, inogyor.ifáb.51 , ,\'« .aatlyánbílrbűl, legnagyobb vá-laaatíkban, válté- éa okmAny tna-kákat «Airal, min.lun nagyaAgban ; tárr/ákat úa piiutáraolyokat, a«l-v.irlárcxák , barnát - axelum-iék, gyuCatartúk nagy lialmaia bagaria b.\'irbSI v* íaaltyánlnil, gy.ingyliA*-b.\'.l, búkalckpüből, mogyor.Háb.SI éí a logiijab inoilnruakat wator-|ir..of- éa «clyomnlacrl>.il.
Síivar-AlvAnyok, fíoyképis* m| iliokOnyvek xonóvol vagy a ni\'l-klll,<loliány*ó csxkösök bronceból numkllltfiibon liamntartók min.lun fajnak, llnoman broacobál, aci.\'-l-liAI ía (Intött vaaliót kínllvo, Iro-<lai «\'a caolilintalarl.Sk gaailag v.ilaaxlókban,tulltart.tk broncobiU eallatböl, platinAbAI, aci.Ub.\'.l it •intim vaiból; irka-tokercs»k# a Ingiliaicaoblion kiállítva, jcgyirf-ii il/h-ti knnyvok nagy r^ktAra. \'—-lllock-naplAr is nap,egy mulató minilen fajta nagy válaaitAkban-
il.iillboru nyomattal > ovilpapir űa boríték
i 100 borítók ilia.c. dobóiban fla.io.sn 1 írt, 1 frt 40 kr.> \'i nines monogrammal\'li««c»1 iloboxlian Oafxeaon
Látogatój ogy ok & la minute ».
f aoru .\'>0 tinoniabb 1 frt, jegli........... brillanlin-papiron J Irt M kr. Mii.il.-n
......, könyomatu 100 dl>. 1 frt.
f tevilbell meflreniluléíek utánvétlel gyorsan esiköjöllelnek. f| (OKt—(J)
Nyilvános köszönet.
IIIIIDKTM i;\\Y.
Közhírré tétetik Zálamegyo börzönczei község határában fekvő közbirtokossági korcsma, páliukuház és hozzátartozandó épiilctckkol együtt niúrlius hó 3-á.n örök vugy nyilvános árverés ut ján a legtöbbet Ígérőnek örök árban elfog adatni, miért a megvenni szándékozók a fentebb kitűzött helyro és napra löt) íri bánatpénz elölcgos letétele mellűit ezoiiuol meghívatnak, az árverezési és lizetési feltételek, u venni kivánök által (•a\'rmikor is és előre aliilirottuál Kuczorlakon megtudhatók.
Kaczorlak, /, 1872.
x . ^ Petrich Imre.
^ Szölü-eladás.
| Pogánvári hegyen t. cz. Sé-! nyi örökösílt szomízédsrtgáliiiVf11-; mintegy ö holdból álló pincze nélküli szőlőbirtok magán I Utoneladó. Bővebb értesítést ad ; Zala-Kgerszogon farkas /•\'<•-\' renex iueghataxlmnzoli.(72Ü-1)
.. Besonders vortheilhafte
G LUCKSOl \\KKUTE.
„(xliick und Segen bei C\'oliu!"
Qroise, von der rcsp landei-Rrgierung gar. Geld-lotterie von Qber
1 MUlon 675,000 Thaler.
Diose vortheilhafte (leld.l.oi.terie ist neuerdings wie«(vruni durch (aewliino bi dctilciid vcrnirlirl. sie enthiklt nur 48,0UÜ Loose, uud werdon in weuigen Moiia-ten in & Abtheilungeu folgciide ticwiiiiie niclicr «e-wonneu, namlich: 1 Oevinn event. fOO.OOO l\'hnler, speciel \'l\'hlr. 60,00(1, -10,000, 20,000,15.000. 12.000, 2-inal 10,000,2-mal 8000,.H inal liOUO, 3-mul 500(1. 7 inal 4000, 1 malilOOO. 13-mal 2000, 20-mal 1Ő00. 15 l-.nal 1«00, 0 mai 600, 210-mal 100, 10 inal «00, «10-mal 200, 520-imd 100, 25 inal (10, 25 mai 50, 17,100 mai 17, 6,460-mai 10, III, 22, \\ 12 liiiilcr.
í)ie (acwriin-ZÍeliuiiK der zwoiton Abtheilung ist Aiutlicli auf den
lU-ten uud \'ZO-Ieu Február d. .1. fostgestelit, und kostet liicrztl dio Kenovation fŰr
duH Huoze OriginullooH IIOr 10\'/t tinid. ("). W. dos halbe do. nur 5 (Hd. 25 kr. (). W. dan vl. rtel do. iiur 2 Old. 05 kr. O. W.
und sondo ich diose Origionl l.oose mit acKicruiiKH-Wnpucu^nicht von don verhoteuen Promcssou odor l\'rivat-I.otterion) gegen frnukirte Kiusenduug <les ItctrugeH, in llaiikxiotru, selbst nacli den OllircriitCMteu ticgciiilcn den gcehrton ^iftrag-Oeboru Hofurt zu. Dio Amtlieh^ZlehuttKHliHte und .
dio Vorsendung dor Gowinngoldor
erfolgt Hofort llneh der /iclioiig an jodott dúr. Ueth\'oi-ligten prompt uud\'verNolitviegeii.
Mein Uesehaft ist bokanullich dnn AeltcHtc und AlliTKlOeklichnte, iudom dio bei mir Itelliclllgten schon dio Krönatcii \\ Ituuplgewiiiiic von \'l\'bnl. 100,000, 60,000, &.0,000,oYtmals 40,000,20,000, sehr hiiulij; 12,000 Thiil., 10,000 Timi. etc. etc. und jÜiiHHt in den im MöuatWovciiiber v. J. stattgehahton Ziohungon dle tieNHiiiiiit-Nuiiioie von (Ibér 75,000 Thul. uud .hcIioí^ wledcr u^i jilngMlco 2 0stcn Dccciulicr dle beiden\' >
aileryrUHstcH líanpt-Gewlnne* » laut KMtllchea "ewlnnliíten bel mlr gewonnen haben (TIJ-l.W)
LAZ- SAMS COHN.
I> Himburg, H»V, ColBP,oir. us,,k n"\'1 W.\'.-hsJlgc«cl.*ft.
Bérbeadás,
ltaszinyai uradalomhoz tartozó koledinec/.i legelő egv tag- i han -ItKl hold, csupán herokfa, magyaró és galagonya bokrokból1 álló, könnyű irtás ;> -ti évre haszonbérbe uittitik, jó (ekeié talajú ; told vegyület, rés/jut szántóföld, réar.int rét-knek használható,\' nagyobb darabok vannak már közlieu létukuuk kaszálásra alkal- j inasak, bármikor, megtekintheti, bővebb felvilágosítást .adhat\' vagy levélbe, vagy személyesen az iifodáhui irodában Haszinyán, január\'31. 1872.
Nemes Ede, ,


ssciigc
mr I\'ARTl.\\L8CllElNli
li r a a »i s e h w <U yor yexo.ye.nc S or len hőst
lluroli olniuallgen Krlag v.oi nur fl 8 «ir.l mau Mltclgeí tlillmor olii.\'i koIcIi.®n l.oaca, welOhpifain.il. Dex. auf Treffór vo
100,000 Thalor in SUbor
^ . LOSK1SF HATK\\
l8(i4-or íl. 100-1 joso IfíJJuí 25ouooón.! iÜSfi 18(>4-er ft, 50-Loso „ J ^^ ír,rkais. türk. 400-l^rcs-Los 5on
in Oold.
llanptrcffcr Frc 600 000. 300.000 ele. Jl monalllehollatcii A fl. 4."
Stadt InsbnicIv(M\'-ij()80 ( \'k-í-"li\'M\'3()obo,^i.l\',
20000, etc.
it. moiiailiclio Itaten M ll. 2. }
Aiiaacr .lleacn w.ir.lcii auf vorlangan aucli all« anili r.\'n |.„a. gallmiRon olnxeln . mi\'.t in I. o a f t afl »\\li a f t o i/ftlr M 4\'neil.\' neliiner gegen Ital-iualiliny; billióit vVrknuft.
!>!<\' Zlnsen dvr Lvhv laáj\'en zu (Junslcn <les Kán/et\'s.
Wüchslorgcschiift ,M KIIO U tt\'
» lvl,. W, lU.llv iv.
WAJDITS JÓZSEF
könyvkiadó liivalalálian
NAGY-KANIZSÁN.
Mojijolcnt ós minden hiteles künyvúrtisnál |<np-liutó :
„Rajta leányok mulassunk !" MUIjATTA\'l\'Ö KÉZ 1IÍÖNYV.
A magyar hölgyek szamára gyűjtötte
Wiijilil.s József.
Jízen gazdag beltartalmu, szép kiállitásu (közel fn)o lapra terjedő) csinos kemény táblába kötött könyvnek
A-ra 1 frt, eo tr.
„Kebel hangok."
Uj évi. név és születésnapi felkasz&ntések.
lila IIOIT.UANN MÓB.
K «llu... kiAllitdi.it krm.\'tiiy kiiliWú kirnyvtiuk lírtl I frt.
Sxegéaybűí Kosz gazdttg.
Ára 00 krajcxAr.
WajdiUi József kiadó-, ós lap- uyomdatulajdouoa, gyorssajtouyomása ^agy-Kauizsáu,
HIRDETMÉNY.
Folyó év február 18-án délelőtti 10 órakor ylielyboli vnsiit-álloniáson több talált tárgy, melyeknek tulajdonosai nem jelentkeztek, elfogunk árvóreztötni.
XAQY-KAMZSA, 1X73. felniül- Is-ím. lS-llt szám. Tl/onesjoillk évfolyam.
M\\ Zala-Somogyi • Közlöny Él
j ,«ro»kl« w krirl | ^W W W j NAUY.KANIÜ8A
"\'" ^ (<■ üiiliuiiuKjci nnzdnsii^i egyesület liivata Ion értesítője.; ^ wi.oio.hu. j
Héténklnt kétszer, , vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
KttzrentlészHííiik állapota.
A közhasznú tudományoknak, — tekintve azon munkák számát, — melyek a tudomány egész rendszerét magukban foglalják — tán egy ága sem műveltetett oly sokoldalúkig, mint a közrendészeté. Csiráira akadunk a görögök s romaiaknál, sót bátran állithatjuk, hogy a közrendészeti intézmények egykorúak magával az állaniélettel. Mert magukba foglalják azon elveket, melyek czélszerü alkalmazásával a jelentkező veszélyeknek eleje vétetik, s az ezekhói folyó káros következmények megszüntetnek. De nagy fontosságú még azért is, mert a helyes rendőri intézkedések által az.emberek s/.euiélye és vagyona biztosíttatik mindennemű sértés és balesetek ellen.
Mig azonban a középkorban a kösfóá-torság megszerzésére czélzó intézkedések-megtorló jellemüek voltak, addig az ujabli korban a műveltség fejlődése, az ipar és kereskedelem virágzása oly intézkedések behozatalát tevék szükségessé, melyek segélyével a szellemi és anyagilag emelkedő városokban a rend és közbátorlét fenn volt tarthat?), — s igy az első e nemben történt intézkedések városiak voltak.
Tán nem. lesz érdektelen e helyen megemlítenem, hogy az Összpontosító köz-rendészet a franeziák szüleménye. Kezdeményezője a 17. század végén XIV. Lajos volt, tetőpontját azonban I. Napoleon alatt érte cl. De miután áz összpontosított köz-rendészet jó vagy rosz oldalának fejtegetése, részint nagyon me.ssze vezetne tárgyam keretétől, részint mert az állam köréhez tartozik, mellőzöm, s áttérek a városi, jelesen Nagy-Kanizsa város közrendészetére.
Az utolsó évtizedben óriásilag emelkedett városunk mind anyagi, mind szellemileg, s ugyan ily arámban szaporodott népessége is. Főgymnasiunia, pénzintézete, kereskedelme s vasúti hálózata a dunántúli részek egyik központjává tette; mi által oly a közbátorlétct háborító tényezők kezdenek felszínre jutni, melyek elnyomása a
további fejlődés s jó hírnevünk egyik\'fő-föltétele.
A városnak — hogy ugy mondjam — testén ejthető e sobek hatásos kiirtására szolgáló eszközök részint a gyakorlatilag is alkalmazáBba levő törvényekbon gyökeredznek, részint,— hol törvények, nincsenek — a rendőr köbnek magának kell a községi törvények 22. jj-a értelmében szabályren-deletcket-javaslatba hozni, s azt mint statútumot érvényre emeltetni.
A rendőri hatóság élén -- kiváltságod városokban a rendőrfőnök áll. Hatásköréiig tartozik a személy- s yagyonbátorsági, I mej?ei, építési, tűzi, eikölcsi, szegény i, utczai,
cselédi sat. rendőrség, j A mondottakból látható, mily tág s ! önálló hatásköre van azon közegnek, mely czerck élete, vagyona és becsülete felett I őrködik, miért is a rendőrfőnöki állás fon-i loss\'ága szükségessé teszi röviden kbrvona-" lozuom azon kellékeket, mikkel fel kell j ruházva lennie azon egyénnek, kit a város I értelmisége bizalmával megtisztel s c polc/.ra i emel.
Ismernie kell a helyi viszonyokat, ki-) puhatolni a közvélemény hangulatát, alapos s szorgalmas tanulmány tárgyává tenni a közrendészeti szabályokat. •Jellemezze a közjó iránti lelkesültség, szelídséggel párosult crély s humanitás. Bírjon feltalálás-, lélekjelenlét- s józan ítélettel.
Ha van férfiú, kiben e nemes tulajdonok összpontosulnak, s múltja vagy jelene elég garantiát nyújt állásának buzgó betöltésére, ugy elhanyagolt közbátorlétünkön ejtett osorba helyre leend ütve s nyugodtan hajthatjuk pihenésre fejünkefe
Kitüntetni iparkodtam fentebb azon irányelvet, mit a rendőrfőnök dclejtüjeként használtak, azon megjegyzéssel még is, hogy nem elég csupán a törvények szellemét" átérteni s a szabályrendeleteket tudni, hanem az elméleti adatokat a gyakorlatiakkal párosítva kell gyümölcsözővé tenni, tudván, hogy a tanultak praktikus alkalmazásától függ a siker.
Igy nálunk •— nézetem szerint — a rendőrfőnök égető t.cendójc leend, saját tekintélyének érvényt szerezni, s a rendelkezése alatt álló közegek számát szaporítva, azt mint fegyelmezett csapatot használhatóvá tenni, mert ha tíincs elegendő hatalma — erő kezében^— intézkedése kivitelére, ugy legpraktikusabb terve dugába dől, vas akarata pedig, közegei tehetetlensége miatt megsemmisül. Továbbá biztosítania kell a személy szabadságát, — ez képezi hatásköre legkényesebb részét, — nehéz levén meghatározhatni,- hol kezdődik s hol végződik valaki egyéni .szabadságának- megszorítása.
Meg van azonban könnyít ve eljárása, ha nem téveszti szem elől a rend és közbátorlét. szóval minden veszély meggátlására czélzó módozatok nyilvánulását, mi lehet: észlelő, megelőző, gátló vagy kényszerítő. A mennyiben ha a most megjelelt módozatokat, mélyek a rendőrség alapjának sarkkövét képezik — kellő idő és helyen alkalmazza, gátat vethet mindennemű vétség és kihágások ellen, s ha ezen kivül még elég erkölcsi hatalommal is\'bír e szembeszökő hiányokat pótolni, ugy nagyon megkönnyítette\'egyúttal a főkérdésekkcl kapcsolatos másod kérdések megoldását is.
A ml már most a "mezei, —• melyről az 1840. S). t. cz. szól, — ugy az építési, tűzi sat. rendőrséget illeti, jónak látom a hosszadalmasság kikerülése végett csak futólag érinteni, fentartván részemre, - • szerkesztő ur engedelmével — szegényi s cselédrendszer körül tapasztalt hiányokat becses lapja következő száma egyikében fejtegethetni.*) HYl\'JIATIS.
A Inc/tiltások téli gondozása.
Bármily irányú munkásság, hogy czelja elérésében minél biztosabban haladhasson,-— szorgalmat; — a szorgalom kifolyása pedig folytonos észszerű gondozást i feltételez. Ilykép a szorgalom és gondosság
| \') Sxivcsoii vciioni, a»t kérem. Sxerk.
\' ikertestvérekként tűnnek elő/főkép a tágas I mczejíi gazdászatnál.
ii rövidke bevezetést előre bocsátva — Rzölgfilván az értekezletem keretéül — moly utftíh fölvett tárgyam mellett szorosan maradni szándékom.
Jlogy mily,szerepet játsznak a jó lu-czernások a gazdaságban, és hogy mily hasznosak, ugy hiszem, azt közel terjedtségük eléggé bizonyítja; mert a luezerna takar-mány-termelési szempontból a kívánalmak mind mennyiség- mind minőségének telje* sen megfelel, nyújtván mind szárított, mind nyers állapotban, a jószág által kedvelt s a várakozást sokszor felülmúló mennyiségű takarmányt — sőt minthogy tápanyagokban igen gazdag s tőle a jószág hízik a jó , luezernának azt szoktuk mondani, hogy: „fele abrak."
a luezerna sok oldald hasznosságát azonban gyakran a téli hanyag gondozás mintegy beárnyalni látszik, mert nem ritkán hallunk panaszt, hogy a legjobb luczer-! nások is úgyszólván, szemlátomást veszve ; sat nyúlnak , kivesznek és elgyepesednek. S mindezt leginkább átéli hanyag gondozás idézi elő.
Uszrc kolvén az idő s negyedszer is lekaszáltatott a luezerna — egy kis jó utó idő mellett még vagy egv hüvelykuyit hajt s ennek értékesithetéseért rendesen bornyúk sót tehenek is bajtatnak reá,, nem gondolva meg, miszerint a jószág testsúlya következtében a növénynek úgynevezett szivét mélyen a földbe tiporja s az újra való\' hajt hatását úgyszólván lehoictlenné teszi. Nem ritkán hozzá járul még azon körülmény is, hogy az őszi esőzések következtében talaja megpuhul s igya jószág több hüvelyk mély nyomokat hagy maga után,* Ily s elicz hasonló értékesítés (legeltetés), tehát mindenesetre kerülendő; mert öt rész veszteséjget egy rész nyereség nem egyenlít ki.
Úgyszintén károsan hatnak, — főkép liatal luezornásokra, — a téli hosszú s szá-( raz fagyok, melyek azok kiveszését vonják maguk után, — e végből főkép a fiatal lu -
TÁRCZ A.
Egy arczképnll.
Kioltom, aastalomoii nroxUímcl, K niavo, leikom ImldogaaKba mélyed.. . ÍU láx.t: a liulilugflág nckoiii iKy »uk. Mert kéjt lehelnek e l.ílv vonáiok.
Í\'.XI kíjt lükéinek o vonáaok, Ne volna caak a* oinlioren átok I Loli»r<ltiám a calltaRoknl iiókoil. . . . l)o liin* aiobh oiokníl ii arcxkiS|ieil I
nAroun.
A világosság cs az élőt. <
(A .Uoviie de» iloiix mondea* uláu.)
(Folytatás.)
A világosság közvetlenül hat csnknom minden állat szemének tzivdrodny-hdrtydjdra (színes kiír a szem olórésaén) s okozza a Idta (.kerek nyílás a szem közepén) összehúzódását, inig a melegség épen ellenkező hatást gyakorol. A szemnek ilyetén izgaltalása, mint Jirown-tiiquard úiogmiitatá, még azután is észrevehető ogy ideig, ha a szem kivétetett.
liert ujabb időben nagyon érdokea kisér-letokot tott arra nézvq, hogy minő rokouszenv-vol viseltetnek az állatok a különböző színű fénysugarak iránt. K ozélra az igou parányi, ugynovozott efxi holtaikat használta föl, molyok vizeinkben közönségesek, a molyok fjltUué siet-seggel tódulnak a világosság felé. Ká állatkákbél bizonyos mennyiságot lokoto üvegből készítőit edénybe holyí-zott, s art voíto, észro, hogy azok a sutéibon azertoszét bolyongtak. Azután j ft napfé\'uybél előállított íainképot boosAtott ni j
edényre. Mih.ilíl a színes sugarak megjelentek, a vízi bolhák élénk sürgésnek eredve, az álba ladó sugarak irányában osop ortouiltak; a mint az edény ernyővel olfödotott, újra szétoszlottak. Általában minden sziu vquzott magához az állatkákból; do észrevehető yala, hogy loggyor-sabbau futottak a sárga és zöldszinhoz; sót ha e sugarak helyérő egy mozdulat által hirtelen a kék sugarak vottottok, az apró lányok ogy pillauat abvtt eltávoztak onnan. A színképnek sárga/ltold és narancsszínű részén tollát meg-lopovonzódás és nyüzsgés volt észlelhető. Kiég tiágy számmal mutatkoztak még a vörös szín--yCöu is, kovosobb a kékbon és néhány — do mindinkább ritkulva — a színkép azon részein. -4iuirt>az ibolyaszinti és az özek után következő láimtlan sugarak esnek. A szinképnok legélénkebb ós logkolloiumobb színit tájéka tollát ugyanez volt őzen állatokra nézvo, molyot mi is ilyennek ismerünk; ugy érezték magukat, mint ogy olyan otnbor érezné, kinok szinképi világitásnál kellette olvasni, s ki bizonyosan a sárga fényhez huzédnék, az ibolyaszinúlól pedig távoznék. Khből az következik, hogy a vízi bolhák is látják mind azon fénysugarakat, molyokot mi ineglátui^t; ollonbon, mint líurt kisérlotoiből kilUnik, a színkép hatirain tul eső (t. i. a inologitő és vogyi hatású) sugarakat, azok som látják.*K kisérlotoi által Bort indíttatva érzi magái az,t állituui, hogy a világossággal és\'a különböző színű sugarakkal Szotn-bon minden, állat ugyanazon bonyomásokat érzi, molyokot az ember*).
•) Altaláiionan ismert doloif. mi^r kitlUnBx ha-Uual van a na|>fojyMk.ixá< ^a illatokra, iiíntely i vad aópekro i», melyok.ilyenkof igo\'n íolUliiíJ jolok , ilt;l Qjriltioitjik róipUUtokét, ^
Lássuk most, mily befolyással van u világosság nz állatok bőrének sziuozotéro, és szóljunk először is azon állatról, melyen o tekintetben a legfelötlőbb sajátságok észlelhetők; oz n k imeleon. Valóban, ezou állat csak ogyotlon nap lefolyása alatt is igou sok szinváltozáson esik át. Avistotelei- és Tlitophartustól kozdvo, kik közül az első o színváltozás okát a J>ör felfúvódásában, utóbbi pedig cgyszortlou a félelemben kereste, Wallitnieri-ig, ki oz állat testének fólülotén levő nedvek mozgásait adta okul, o tárgyban a legkülönfélébb vélemények merültük.fiil. Kórülbelól 30 évvel ezelőtt Milne K<ltO\'irdt azon magyarázatot adta, mely szeréül o hüllőnek bőre két félő, egy sárgás és ogy ibolyaszínű, anyagtól nyeri sziuét, s e két anyag arányában váltogatva boálló egyenlőtlenségek okozzák a színváltozást; ezen egyenlőtlenségek okát pedig ama kétféle anyaggal^nogtöltött, igou íapos bórsejtek térfogatának változásábau kell korosni. lirucke, ki ozon ügyet szintén ta-nulmányozá, bobizonyitotta, hogy a kaméleon színeit azon sokszoros szétszóródá^oknak kell tulajdonítani, mélyokot a napfény a színes sejtekben szonvod, vagyis ugyauazon tünemény fordul itt oh", moly a felfújt szappau-buboréko-kon és minden vékpny lemezen. E szeréut x kameleon színárnyalatai a napsugarak azon játékából erodnokj moly a ránezos felső bőr alatt inüvószilog elosztott sárgás és ibolyaszínű anya-gokban\'inogy végbe. A változás a narancsszin-bői a\'sárgába, a zöldből a kékbe történik, de ogész aor/ln koroaztül ,a*ou villogó és szivárványt játszó árnyalatoknak, molyok a nappali fénysugárzás állapotaitól függenok. A sötétség halaváuyuyá teszi ozon Allatot,.* félhomály a lojjtinumabb árnyalatokkal mArvAuyoiia toalét,
a napfény niogiokotiti. Ha a bőr egy része zu> zódást szenvedett, az állandóan tokc-tti marad a a sötétben som haláványul ol. Hrucko egyéb-aránt bizonyosnak tartja, hogy a hómérsék változásainak semmi befolyása niuca o tüneményekre.
A szőrrel vagy tollal födött állatok háta átalában sötétebb árnyulatu és tarkább, mint hasok; azonfelül élénkobb sziuozetAok nyáron, mint télen. Az éji lopkék soha som birnak a nappaliak ragyogó pompájával; és \'oz utóbbiak között is világosabb és üdébb színárnyalatokkal ékeskednek a tavasziak, mint az ősziek. Azon aranysárga ós égszin-kék por, moly szárnyaikat zománezozza, mindig a környező tor-, mészét színárnyalataihoz alkalmazkodik. Az éji madarak hasonlókép homályos tollazatúi bírnak, njolynok lágysága nagyon olüt a nappaliak tollazatának merevségétől. A sziklák alá rejtőzött c«i</á& házai halaványak azokéhoz képest; molyok a napfény özónébon fürödnek. Föntebb szólottunk már a barlangokban lakó állatokról.Mily különbség van a hideg éghajlatiak és az egyenlítői tartományok lakói között I Azon madarak, emlősök és hüllők szinozoto, molyok a forró éghajlat rengeteg erdőit népesitik és hatalmas folyóit ellepik, gazdag és szemkápráztató pompájú ; ollonbon a hidog észak lakéinak szinozoto szürkés, fénylolon, kovés változatú, átalában a fehérhez közöl álló — a hónak csaknom örökké tartó vizféüyo miatt.
A szerves lényeknek nem egyedül szinök, hanom nlakjok is alá van votvo a napvilág-, v$gy iukább az éghajlat befolyásainak. A földet lakó növény és állatvilágot folytonosan növekvő tökéletes idésbon találjuk a szerint, a \'rniut a fóldsarktúl ai ogyeulitó fűid ktfiolodik,
czerriások szalma-tövek s pólyvával hinten-dók he,— mi említett körülmény előfordul-tával — takaróként védi a zsengébb növényeket.
* De minthogy egyszersmind a luc/orna folytonos tápbőséget igényel, - hogy ann.\'.l vígabb diszlésnek in.1ulhas.son, - ezt elősegíteni mindenkép törekedjünk, — e végből ószszel jól megírt — tehát mint kö/.kifeje-zéssel jelezik pori lágyával/ meghordjuk, — a téli nedvesség, a tránya legtöbb alkatrészeit feloldva, magába veszi s nedű (cseppfolyós) alakban juttatja a luezerna felszívó gyökeihez.
\\ Magától érthető, hogy a trágyázás őszkor történjék, nehogy tavaszszal a kibn-vó zsenge íuezernának akadályul szolgáljon. A törekes szalma s polyva - melynek ösz-szetartóságát a téli fagy nem rómhidá szél — szintén hogy akadályul ne szolgáljon -tavaszszal terebélyezendó.
LIKHHALD Hí.NI.
Az ttroi; fiatalok. 111.
Bizony hol van az a régi ,jó idő*^ most mér betűszerinti értolombon is olmoniíhutjiik.
Akkor, annak-idcjébcn, lassan megjött a tavasz, életet hozott. A nyár melengette, nö-vnlto a növényt,az állatot s az embert; a^atófény • adálibáb játBzottvolók; az anyaturmé^flf\', ónd-ját viselte e gyermekiének ; mosolygó VWzával közeledett az ősz, s az t-gészséges arézu gyümölcsöt, azérott gabonát eltelte,vagv elvetette; * midőn |>édig mindén megéteti\',mtdön az Olilhör Iski fáradt, jött a^tél s fehér Intellel boritotla be az alvó természetet, inig az embernek volt mivel é« hmjyan röviditnieji hosszú téli estéket.
Most neki kerekedik az idős az állhatatlan tavasz a lepel alól felmosolyogja, kicsalja az alvó természetet,olyan mosolylyal, mint fiatal anya, a ki nom telhetik el gyermeke mohó szeretetével, s azt sem győzi várni, inig az kialudna irtiigát; a gyermek kitakaró/,ik. * a haragos tél, mint a rideg apa, a majmoló anya túlságos szi.reteto miaui haragjában, hideg leplével ismét el altatja a növényt, mely azután- vagy sokára, vagy csonkán; bénán ébred lel, s egész életére nézve vézna, csenevész lesz. A nyál bekalandoz a tavaszhoz, majd az őszhöz; hideg és mo leg oly rögtön váltakoznak, mintha agyon akarnák csigázni az éhes, szomjas természetet; egyszer égető és pusztitő saharai szárazság van; azután jön a felhőszakadás, hogy a mi e| nem száradhatott, azt elmossa; jön a typhus, kolera, a növények- Után az emberre és állatra. Alig vaii valami a mag^t idejében és mérlókében, egyik szélsőségből a njásikhu estink ; most olvadunk,majd megfagyunk,vagy agyon hűtjük magunkat. Bizony rosz időjárás ez. Miért van ez? Nem kutatom, alkalmasint üres zsebet találnék.
Hanoin liogy mi embarek is ilyen formán élünk, az bizonyos. ^
- Azelőtt szende egyszerűségben ncvolté az anya gyorinokét, tiszta leijei, természo! tes, egyszerű s egészséges étellel; őszinte mó-aolyával sütött reá szeretetének éltető napja;
-
az apa mérsékelte az égető hevet, de nem volt annyira izgatag, hogy haragjában agyon hűtse, s megbénítsa saját gyermekét; a szabad, jó levegő, a tiszta forrás víz, a mozgás magassá és erőssé növelte az egészséges sarjat — a törzsnek hűvös, enyhe árnyékában; lassan nőtt, lassan érett, de anmil nagyobb s erősobb lett, sokáig volt tintái, tle sokáig lehetett öreg is; akkor HO—tM), most ;»0--ü0 évet emlegetnek az emberek ; azok az erőteljes, deli szálas emberek az életnek delében, a természet nyarában még javában\'éltek, s e jó éleinek oly jó, kegyes Ó.s kecses kifejezése maradt öreg arezukra vetődve, hogy azt a lugkés -bbi idő som törülhette le; oly kedves öregek lettek, mint a miliők fiatal k *rukbán voltak; semmi okuk som roll az flőb >i élet után, vagy a hosszú időre iniutegy m»gkeser. dni,. s össze ;sni, mint az aszalt gyümölcs; a hosszít élet luddogsága elégülten\' mosolygott arezukról a serdülő fiatalságra; a jó kedv, a/, egészséges humor soli iseui hagyta i-l őket, azzal tUszcnjzték az egykedvűbb órá kst,ázzál adták meg az ifjúságnak suVát-borsát. Es most!
Uolnnva halad az emberiség, vaspályán, gőzhajón, léghajón, lelegraplion ; mindenki előbb akar lenni, azért kétségbeesetten versenyez, lót-ful, keres* kutat, sürget, zörget, zaklat; a föld ála, a víz alá megy; a halál torka nem ijeszti el; ha az egyiket elnyelte, kettő tesz kísérletet ott is fedezni fel valami ujat. Régen az o-nak nagy becse volt, most csak új,
• . ... , . » , i . | ,| IIMIII "IIUMIl"
minden pillanatban. 0|al»b valami kell, "" rl\'^^l-dija életét.
-i -M-l. ..... ...M..I.AÉt ......J .
I A régi öregek testileg és lelkileg egyaránt
erősek voltuk.
Most a fiatal ember a vallásról már nem csak hallani, Tle beszélni sem akar,.mit az öru-j gok akkor mondottak, mikor megelégelték a
vitatkozást, az ő előtte valami haszontalan időtöltés. Ha templomba kell mennie, kivéve a találkozást, l\'eateii már be sem mennek sokan, hanem a kit akarnak, a nőt a .templom előtt
Iy\'tjih ki.
Nem tudom, a nőnek minő fogalma van a/ ilyen leendő férjrlil erkölcsi és tár.sitdaluii, vagy is jóság és becsületesség tekintetében; minthogy közülók is jó rész mutatni megy magát; vagy épen találkozás végett; - de azon épen nem csodálkozom, ha az ily házasok szerencsétlenül élnek már az első egy pár hónap alatt; ha magukat egy más elleiiéhen omáiiczi-pálják, ha tönkre jutnak, erkölcsileg meghalnak, azután a Dunába ugrálnak, mérget isznak, agyon lövik magukat, stb.
Valóban megrendítő nz. midőn 10 - 18 t 14 éves gyermek az élet elöli félelmében, a Ili---17 éves nagyobb gyermek szerelmi bujában, csalódásban, kétségbeesésben öngyilkos lesz; mdr akkor veti meg az életet, midőn m<*\'i/ ismernie sem kellene; hozzá az a gúnyos nyugalom, (eyii\'amus) hogy most veled mulat, aztán leül, leírja történetét, bebizonyítja, hogy ö nem gyáva, hanem komolyan megveti az élete m
•t. mint vt\\]n\\n\\nngyoU> ember, mint hős, ós unt elalvás .előtt a gyertyát, mohó vágygyal
.régibb megszokott, unalmas lesz
Most a mije van, tle a mije nincs, a/.t is mutatja a világnak : boldogságát, boldogtalanságát, szer. Iliiét, élvezetét, örömét, keserűségét, bánatát, vagyonát, viigyontnlanaágát; mi nehéz volt akkor egy ház magán élete szentélyébe pillantani: most ajtó, ablak tárva-nyitva, nem csak az n<-in nézbe, a ki nom akar, de a vak is meghallja . . Most a magán élet is nyilvános lesz, csak hogy ót lássák, csak róla írjanak . .. minél előbb, minél többel és minél inkább ha tiiiuiiit!
Siet minden.ember — élni is.
Már a gyermeket úgy tartják, mint a megemberkedett családtagot; előtte tárgyalják • le az élet gondjait, bajait, scandalumait, sa i többi; olyan illedeltni, társalgási szabályokat vem k fejébe, a minőket valamikor ] 10 éves kora körül kellene tudnia; olyan éteioKkql és italokkal él a gyermek, mi nővel a ntrgyok; kávé;, punchot, tlieát, pálinkát, sört, bort iszik; a mit 24 éves korában kellene kezdenie; igen, de ékkor mdr 8 elhagyja ezeket, mert öreg a fiatal embijr!
Aliatal 14 -17 évos győrinek életrend : ről beszól; ha ő mindennap bort, kávét, Vagy tlieát nem iszik, hát egész beteg, — azt mondja. Há azt mondod történetesen, hogy to csak nem dohiinyzol, ő azzal alszik el, azzal ébred, \' azt mondja; s hozzá teszi, nála ez az első s ín-■ kább nem eszik, minthogy azt mulassza e|.
Ha a jókedvű öregek a jurátus életb\'d | vissza emlékeznek valami csínyre, a I;") —17 évos ifjú 1%ész elmondani szerelmi kalandjait, különben ott láthatod élete történetét halvány I aszuló arc/, in. Most már kész öregember, a kit az életmód, a szenvedély, a ami hihotléii: az étel ital is l inkre tett, kiélt, kioméaztott. l\'odig ha a ji-ihiUiiij tudná, mim van tzUl:t>>\'ij« nt Oreijtéijnek: bizonyntanjolj\'iit)i gazdálkodnék <i* > élvezettel.".\'(Frahkenburg Adolf.)
£s inegroilditő, midőn tisztességes állású egyének a fényűzés miatt mások vagyonához nyulunk, a oly nyugodt kíszAmitással, öntudat, tal, liogy ezt nemcsak a világ, de a hivatali halóságok is megfogják tudni, azért bünhöd niök kell, szégyen gyalázat én őket; kenvér nélkül maradnak ; mindezt tudják, de azt is jól tudják,hogy ha nkezükre bízott javakat eltulajdonítják,azokat semmikép sem bírják visszapótolni, mert nincs miből, nincs, honnan; tehát bekell következni a felfedeztotésnok, sók mégis hozzányúlnak ; s néhány hónapon keresztül vi-doran élnek, mulatnak, ebédeket, vacsorákat adnak, nagyot mutatnak, egyszer csak arra ébredünk, hogy ennyit — meg ennyit eltulajdonított, ez meg amaz s agyonlőtte magát. . . Hiszen tudhatta volna a boldogtalan előre is,hogy o/. lesz a vége? S annál fájdalmasabb, hogy tudta, és ugy akarta néhány hónap alatt az egész hátratéve életet átélni. . . . Még hozzá az a fogalom, hogy azt hiszi: a miért a rablóit felakasztják, ö maga bujtja végre a halálos Ítélettel önmagán, — mondom — még azt hiszi, ez által, hogy mejvan mentve beesillete. Holott mint bűnös, egyszersmind hóhér is lett, s egyik hibát a másik által akarta jóvátenni. \' *
(lyongo u test, gyenge a lélek ; izgatag, szenvedélyes, rajongói, vadregényes, — szóval beteg, ós nincs gyógyszer.) a bölcsességből,inert ál\'iölcs; ós-nincs lelki vigasza, reménye, hite, támasza, mert vulbittnlan, mert elfordult az isteniül. ...
_Azelőtt a fiatalság tovább volt gyermek, tovább fiatal, tovább férfi, tovább öreg; — volt tavasz, nyár, ősz, tél a maga idejében; most két évszakot különböztetünk meg: a tavaszt s a \'e\'et : a :\\y rmok- és itggkort, s az oly közel csík egymáshoz, mintha a férlikor — u nyár nem is léteznék.
Váljon nz idő okozza ezt, vagy a társa-
dalmi viszonyok? Oh nem! A nevelés! A házi nevelés, mint a társadalmi élőt alupja.
Ismét csak azt kel\' válaszolnom: hogy a szülők részéről a sietős, divatos, szerencsétlen regényes novellái élet könnyű megélhetés, nagyságosság fényién utáni vágy, fényűzés, csaló-tlás, izgaló életmód, a valódilag\' műveletlenség, s a gyermekek műveletlen nevelése; és az nz ..ka.- liogy az apa és anya elhagyja ősi tűzhelyé^ ősi szerénységét, erkölcsét ós hitét gyermekét pe<|íg más által szereti iieveltului, így korán adj<» hideg kezekbe, korál, ta*/.itja ki az idegen,világba, hol az árulás elsodorja. . . .
Ks ezen már nem lehet segíteni ? Dehogy nem! csak akarjunk Az akarat fél siker. Igen, de erről egész kótoUikct kellene talán irui? Ke lesleges: megmutattam a kettős képletet, jobban mondva a kétféle képet: kiki láthatja, liogy nu u hibája, s tőle lilgg, hogy helyre hozza.-Csak valasV.tauin kell. A mi pedig nz élets körvonalok kiegészítését illeti, nem kötetre menő luuuká bati, hanem a jövő .intézeti vayy házi nevelé*1* czitnü czik keni ben kísérlem meg, ha sikerül: miért ugyan nem állok jót előre, de azt hiszem, hogy ha bár a liatal öregeket meg uem iialu. lilhatom, de mint Londonban u ftoihschild-hus egyik öreg nótagja, midőn kifakadt orvosa: asszonyom, én uem tehetem lialalábbá s ez arra kéri vala : nem is azt akarom éti, ugy mond, liogy fiatalabbá tegyen, hanem eszközölje azt, hogy még öregebb lehettek; mondom, .ha a mostani öreg ifjúságot meg nem fialalilhatoin, .som öregebbé uem tehetem, legalább elmoudom nézeteimet,Hiogy a szülők minő olvból indulva neveljék gyermekeikül, hogy azok nagy sokára lassún megöregulvo, boldog és hosszú életűek lőhessenek.
De mindozok után no gondolja az olvasó, mintha magamról azt hinném, hogy feltaláltam a bölcsesség kövét, nem; de legalább keressük mindnyájan, s ha azt meg sem találjuk, bizonyosan sok olyat találuuk a lársuduhou, a nevelés és tanítás terén, azok elvei és alkalmazá-kában, mint vegyészetben az aranyt esiiiálók, (alchymistákj a minek hasznát veszszük mi — és — utódaink.
HA KOSI LÁSZLÓ..
A .Magyar Themis" szerint
a harmadik magyar JogászgyliltVs
elé terjetztendö indítványok elökéMzitéieill itt állandó bizotttág következő kérdéteket Hitte ki:
A m u gá n j og b ó 1:.
1. Ken n tartandó-e jövőre vagy som azon törvénybeli intézkedés, mély szerint a nőnem-buli s/.oiiiélyok korukra való tekintet nélkül egyrészt férjhozmcnoiolükig kiskorúaknak te kiiitetmik, másrészt pedig a férjhuzinunetel puszta ténye állal a nugykoruaknak jogaiba lépnek.
2. Kívánatosnak tekiuthotő-o, hogy a hu-zui inugánjogbun szubályozott özvegyi jog és özvegyi örökösödés, mint u tórvéuyes özvugyut illető örökösödési iiumuk továbbru is fenutartas-sanak ? ha igen, mily ulakbun ? ha nom, miként volnának az özvegyet illutó törv. örökösödési igények azabályozandók ?
A váltó- és k o r e s k u d o\'l iu i jogból.
3. Kívánatosnak tukinthető-u a forgalom érdekébon, hogy h magyar váltójognak azon
—-—
Az élő lények 4ti«niiél közelebb laknak földünkön a melegítés és világítás legnngyolib fokához, annál bőkezűbben pazarolj)! rajok n ter-mészét a dús tenyészet, fény és szépség áldásait. Az élet élénk munkássága és pompája, itz alakok teljes befejozottségu és a ragyogó ékesség azon tulajdonok, melyek a meleg övi vidé-. kéken tenyésző változatos és sokféle fajokat kitüntetik, s melyek oly jellemző képet adunk e kiváltságolt világnak. A nap jótovó sugár-•/jfra alatt vadon és büszkén élő természet, mint Alpesek sasa, kéjelmesun szemléli azt az\'J rök és fenséges forrást, mely reá melegét és , tinyét árasztja. Tekintsük m\'at a sarkövi vidéküket. Néhány színtelen cserje, néhány sovány fűféle\'növény: ezek képezik az összes víninyt. Az állatok ott fakó mezbe burkolvák, tollii/atiik pcholynomű, a rovarok színe sötét. Ott \'már közel vannak az élet végső határai. Kevéssel odább az ürökös fagy mindent kiöl; csak a tenger táplálja még a bomlntzok és bnretok iléjiány faját .és a szerves élet egyéb alsórendű töredékeit. Oda a nap ferdén világit és ugy is ritkán; míg nz egyenlítőre egész erővel tűzi forró sugarait, melyek ({\'""környékeket buja touyészut boldog paradicsomává vará-elják.
«
\' \' III. ,
Ura vaií/ínég szólanunk li világosságnak azon lényhuz való viszonyairól, mely azt luginkAbb ihMférzi a pz attól azeovedott. hatásokat leghatámzottubban fejezi ki. K lény maga az ember/ Már ti^eat^semő ösztönszerűleg koreai a napvilágot, a azoiToldal-felé-fardul, hon-BMt világosság jő; és ha a gyermek azonioinuk
sz ihiid forgatásában erőszakosan gátollalik, ez oktaLiii Oyűgözés könnyen tundn.iúijot crud-ményez. \'
X\'ii\' nnennyi\' szerveink között széniünk nz, mely a világosság által kiválélag megillet-tetik. >zumuink sugélyévul szerezzük a külvilágra vonatkozói közvetlen ismeretein kut és aestlieticai benyomásainkat. Ámde szeműnkben a lAtiiley hArtyn ingerlékenysége a legkü--löíifélébh változatokat nyilvánítja. .Ismertek sötét börtönökbe zárt foglyokat, kiknek ide.\'-hárlyájók a hosszú elzártság alatt annyira ér-^ékenyiiyé lett, liogy a teljes sötó;tsegbuil is képesek voltak a tárgyakat jól mcgkülönhöz telni. Ezeknek szemeik a fény-hatály osság leg. gyöngédebb változatait is képesok megérezni ugyanegy időben. Lnvoitier 1700-bau, a . Tu-.doiiiányok »\\cndeiniája" állal i\'ári/s világítása ügyébon kitűzött pályázat alkalmával, némely kísérletei után azt vetto észre, hogy szemű nem bír kellő érzékenységgel azon különböző lángok viszuoylagos fényerőjének megítélésére, melyüket össze akart hasonlítani. Ilefestelelt tehát egy szobát u^észen feketére s abban tartózkodott hat hétig teljes sötétségben. Kzuii idő cl teltévél látása oly linoiii lelt, hogy a legcsekélyebb fénykülönlaiégeket észrevette. Egyéb-uránt a sötét helyről u napfényre Valii hirtelen Ati\'iiunet nagyon veszélyes. Dionytiim, Syracusa zsaruoka, ogy jól megvilágított és fuhérre mu-szelt falakk al ellátott épületbe szokta hirtelen vezetgetni azon szeruncsétleiiekul, kik sokáig elvnlnuak zárva a.napvilágtól; s e rögtöni el-Jentét elég volt arra, hogy olvugyu szeiuök világát. Xenojdion beszéli, hogy a görög katonák közül igen sokan olvoszték látásukat a hó visz-\' fényétől, midőu Ariuönia hegyeiu útiuuuluk.
Mindazon utazók, kik a sarkvidékeken jártak, tuiiui voltuk a hó csillogásu áltnl előhozott hu-sonló eredménynek. Midőn a világosságunk a szemre gyakorolt hatása erős és rögtöni, ükkor uz ideghárlyii szenved leginkább. Ha pedig o hatás kevésbbé erős és huzamosabb, akkor a szemben levő nedveknek árt. A .napszúrás" neve ulutt ismert tünemény szintén a fény hatású áltnl kelotkozik, nom pedig, mint sokan hiszik, a nagy melegségtől; mórt előfordul néha tavaszszal is, holott u íiőmérsék még ulég alu-csony. Valamely mcsterségusen előállított fény, ha igen erős, minő leginkább a villamfény, szintén, képe^ o bajt létrehozni. IJgy látszik, hogy a fénysugarak közül az ibolya és sötét-ibolya színűek gyakorolnak e tekintetben legerősebb hatást; mert az urán-üvegből készült (zöld) ernyő, mely az említett sugarakat ul-nyuli, legalkalmasabb azok szemeinek megvédésére, kik vilhimfánynyel tesznek kisérlutut E „sztnás* vulódi gyulndást jelont.
A viTágosságnak uz emlior bőrére gynko-rolt befolyása szembetűnő; megbarnítja sót meglekutiti az emberi test takaróját az által, hogy ftz ebben foglalt színesítő anyag képződése fölött határoz. A b/lr testünk azon részein melyek rendszerint födetlenek, minő az arcz és kezek, barnább, mint a -fóbbiukon. Ugyanegy országban a faWi és mezei lakók barnább bő-riiuk a városiaMál; és már nzon földrajzi szó-lességok, molyok egymástól meglehetősen tá-vo| esnek, a népségek bőrszinébeii oly különb-segeket tüntetnek föl, melyük a napfény erőjével könnyen felismerhető arányban vannak. Európában »z emberek szinéro nézve három változatot lehet tökélelesun mugkülönböztotni: az olajbarnát, fekete szemmel, fekete bsjjsl ús
szakállal; a goazt<iiiyc:baruát, fakó szakállal és azúr-kék szoininel; végre a szókét, hamvas-szőke szukállnl és égszín-kék szeininol. A fehér bőr könnyebbüli teszi felismerhetővé u világosság és melegség által előidézett változásokat ; azonban, habár kevesebb határozottsággal, a színárnyalatok módosulatai egyebütt is kivihetők, A teytha-urab törzs képviselőinek csak mintegy tele lakja Európát és Közép-Ázsiái, többi része az indiai ouzoánig húzódik lo, és különböző lakhelyeihez képest félreismerhotlo-nül tünteti föl a bőr barnaságának szakadatlan fokozódását az éghajlatok hevességének növo-kedlévol.
A Himalaya hegyvidékét lakó hinduk csaknem egészen szőkék ; ellunbun Ducuu, Co-romandol, Malabar és Ceylon n^pui sötétubb színűek, mint némuly négur törzsék.\'íVz Arme-niábau és Syriában lakó arabok olaj.zinűek majdnem szókés hajzattal, míg Yonien és a Maskat ország lakói fekete barnák. Hu Egyp-tómban a N\'il torkolatától annak forrásai felé haladunk, lakosain u fehértől egész feketéig menő szinfokozatot vehetünk észre. Hasonló fokozat mutatkozik a tuarcgíknél, kik az Atlas hegység déli lojtőjén csak olajbarnák, míg Afrika belsejét lakó rokonaik feketék. Kgyptoni régi emlékei o tekintetben szintén jullumző tanúságot tesznek; azokon a férfiak mindig vörös-barna színűül vannak ábrázolva, mert nagyreszt szabadban éltek; ellenben a folytonosan ^clzArkózMt nők hulavány-sárgásak.
FARKAS.
(Vf|« körelke.lk.)
intézkedése, mely szerint a válló bek.-blezés vagy előjegyzés folytén váltói minőségét elveszti, (184-1. VI. t. ez., ld. torv. szab. III. í>. §.) j hatályon kivltl helyeztessék,, esetleg az alko-tandó ttj váltótörvénybe fel no^vétcssék V
4. Ha n harmadik magyar jogászgyülés , elfogadná a második jogászgy ülésről fennmaradt azon indítványt, hogy a résKvénvtársula- 1 tok alakításához az állam engedélye nem s/ük- J ségeltetik : vál jon h rés/.vénytársnlatiík In-jegy- ! z.mo s ennek köz/.élétolö egy e czelra külön fölállítandó _k "•/.ígazgalási hatéság lolfiee mÍ registe.i l, vagy pedig a kereskedelmi ügyekben birásk\'ftlásr.t hivatott rendes törvényszékek \' áltfl Volni-e\' mzUzlondé V
hü II totó o I j A r A i b él.
ű. Elfogadható o azon elv, hogy a védőnek a közvádléval fellétlen egyenjogúsága legyen Y — vagy ha nem: a kettőnek jogai közt, a bünpi\'r különböző stádiumaiban mily különbségek állíttassanak fel?
Ii. Megengedtessék-e általában, vagy bizonyos korlátozással, hogy a mugánvádlő-a kö/.vádló "helyébe léphessen, illctőlug—s-niiok szerepét Atvehisse? Ila igen, a per minő stadi-umálflin. minő feltet.-lek mellett, injnő büntetésre méltó vsolokvények, tekintetében,, és miként lenne a köz- és magánvádló egymáshoz >aló viszonya szabály ózandó Y
A polgári eljárásból.
7. A bíróság legyen o szigorúan kötve a (elek Által felhozott bizonyítékokhoz Y vagy pedig azokon kivül követelhessen e mAs bizonyítékokat is a felektől V
8. A szóbeliség ós közvetlenség alapján behozandó polg. perrendtartásban engedtessék-»• tér az iratok előkészítésének, mily hatálylyal és mily mérvben ?
Az egyes kérdések feletti véleményezésre következő urak kérettek fel: az elsőre nózvo: Tóth Lőrincz setninitőszéki biró Pesten, I)r. Teles/.ky István ügyvéd Nagyváradon, Czentho. József ügyvéd Miskolczon ; a másodikra nézve: Dr. Vavrik Béla törvényszéki elnök Egerbon, l)r. Vida Lajos ügyvéd Pesten, l)r. Wenzol OusztAv egyetemi tanár Pesten; a harmadikra nézve: Tóth Elek a budapesti kereskedelmi és váitótörvénystók elnöke Pesten,, Dr. Uródo Lipót Ügyvéd Peston, Ulosz Ernő ügyv. Kassán ; a negyedikre: Dr. Sehnieror Oyula osztálytá-nácsos Pesten, Dr. Szwctenny Miklós a buda pesti kereskedelmi kamara titkára Pesten, Dr. Dauscher Antal ügyvéd Pozsonyban ; az ötödikre: Kozma Sándor kir. főügyész Pesten, Kuniák Sándor ügyvéd Pesten\', Dr.Schniorer Aladár jogtanár Kassán; a hatodikra: Hovén-kovich József legf. itólószéki biró Pesten, Kilook Zsigmond ügy véd Nagyváradot!, Kautz M "szláv jogtanár Győrött; a hetedikre: Habos Kálmán semiiútószéki biró Pesten, Dr. ApAtliy IstvAu egwtnni tai.Ar Pesten, Margitay Dezső ügyvéd Hajdú-Böszörményben; a nyolezadik-ra: Szubó Miklós kirAlyi táblai elnök l\'eston, Dr. Herczegh Mihály egyetemi magántanár P<!en, Dr. Fischer Lajos ügyvéd Kolosvárott.
A beudandóc. vélemények határozottan formulázott inditvanyók kapusában: f. é. május elsejére l.éíettek a hj/.ottsagi titkárhoz (t)r. Siegmund Vilmos ügyvéd úrhoz, Pesten kalap-utcza ti. s*. a.) bekiildetni.
F e 1 k 1 v á h
ii nMujyar fuldrojtj tdnulnf Ügyében.
Sokszor elmondott igazság az, hogy a mely nemről megmaradAsál, jövendőjét bizto-■itui akarja, azl csak tudománya- és műveltsége, szellemi nyomatéka által leheti. Ha n-z eu ópai nemzetek családjában létolünket\' bizto-silni akarjuk, a tudomAiiyok valamennyi körét és AgAt kell felkarolnunk és meghonosítanunk.
Hogy n multat a jelennel összekapcsoló, a jelont a múltból magyarázó s a jövőre útmutatásul szolgáló történelmi tudóin A n y o k, valamint a jelenkor ipari és. társa-dalmi fojlődését feltételező térin és zo\\i túrt o ni A ii y o k nemcshk hasznosak , hanem mellőzhetlonül szükségesok is: azt már nálunk is alig tagadja, valaki. De, hogy a földrajzi t u d o m Anya történelmi éa tormészetijudo-Hiányoknak kapcsolatát s bizonyos tokintotben alapjAt teszi, hogy tohAt az is hasznos és szükséges tudomány, az, úgy látszik, nincsen még nálunk Általánosan olisinervo. Pedig földünk kerekségének s különösen liazAnk AllalAnos s különös viszonyainak alapos ismeroto nélkül, úgy szólvAn sötétben tapogatózunk. Az iparos és kereskedő, a tisztviselő és Államférfi, a tudós és nem-tudós az országok és uépek ismertetései bői nomcsak gyönyörködést, hanoin valóban gyakorlati tanulságot is meritliot; s kétséget sem szenved, hogy a kellő alakban bemutatott földrajz az ifjúra éa öregre, a férfira és nőre liézvo a legkollomosobb, leghasznosabb és legszükségesebb tanulmányok közé tartozik.
Idojo, hogy hazánkban is a közönségbon érdekeltség költessék a földrajz iránt, hogy a földrajzNjsinerotek nálunk is uagyobb és ua-yobb körbon torjesxtoMonyk.
A/, egyesek törekvései o téren olégtole- ! liek, a siker fokoztntása és biztosítása végett j az egyesek innnkálkodtfCait buzdítani, irányoz^. j ni és egyesíteni kell. L
Azért terveztük A magyar földrajzi tár- ! aulainak léiesitését, s eVennel az egyes hazufia- J kat, teslilletéket és ijitézotoket tisztelettel lel- ! hívjuk, hogy a rondos vagy alapító ta- I g o k sorába lépni szíveskedjenek.
A tár»u|at tagjai f é r f i a k vagy nők. tostülotok és társulatok lclioini-k.\' A \' rondos tagok iWenk int í>4orinlot, az alapiló tagok az évi járuléknak ót százalékos tőkéjét, aznz 1()0 frtot tizeinek .ogyszcr-miudoiikorra a társulat pénztárába. A lagok a társulni gyűlésein vehetnek részt, a társulni által rnajdau ki\' adandó folyóiratot ingyen kapják s a társulat gyűjteményeit is ingyen használhatják. Az al»p«íubályoknt az alakító közgyűlés fogja véglegesen mcgállapilani, azoknak tervezete azonban kívánatra a .Trrmés7olu^rkos->.l.*>;égoál-\' t il mindenkinek szívesen megküldotik.
Ezonuol felkérjük az ugy barátokat, szí\' voskodjonek o folhivásuukat ismerőseik körében terjeszteni, s aláírókat gyűjteni, mint kik a társulat tagj.\'ti lesznek. Egyszersmind felkérjük. szíveskedjenek az aláírási iveket f. évi m a r t i uikflí o po i g a „Természet" szerkesztőségéhez, Pestre- visszaküldeni.
Kelt Pesten, 1872. j\'obr.-4-jóji. « lUrrcz Aliiul. U\'itz Frigyei.
Hiéltz Albert. J)r Stlllll, JfaMr
l)r. Chtitaejt Flórit.
(iíinczy l\'ill. Il-ntkni Mi fan. Ur. Ileinrich (Jmitdi llnnfitlvy Jtlnoi.
Szily A\'i\'iS\'Mi. Tóth Agotlon. Wlmbéry Armi Xnnlui Jdnot.
Levelezés.
Klt-Komirom. felír. |íi-én 18;.!.
Szándékosan miuk tudósitáin eddig az e hó 10 én Ilid végben lek. Péerely László úr vidékünkön általánosan kedvelt családi körében lefolyt tánczoHlélyről. \'
A böjl csendes, lassú, s egyhangú léptei mellett még gondolataink is engedulmesebboK, s nem félek attól, hogy tollamat az egyszerű fekete tinta helyett, valamely rő/sasziu mámorba fogom mártogatni. i> - meg közelről, hol .minden részlet, minden apróbb csekélység szembe tűnik, nem is oly érdekes valamely tárirv, líúifi bizonyos távolról; ogv kis itlököz lefolyása után. — E\'- estély is midőn róla csak mint „múltról* merengünk, >okkal eszményi obb, és kedvesebb gondolntok szülője, mint mi dón még benne voltunk, a közvetlenül élveztük azt. — j\\kkorNir|lllünk a,jelenők; inig moit kétszeresen jól c-qik az emlék\'tk visszavarázso-lása, nrt:rt itt valóban -a jó kedv, fesztelenség és derült vidámság Ütötte fel tanyáját. — Felesleges említenem. Irógy-ozt mind a kedves házi úr, — mólyen tiszteit neje, — továbbá a kellem és szeretutreinéltósagban kitűnő- házi kinsszony páratlan vendégszeretetének köszönhetjük, kik valóban megérdemlik, hogy ily líton\'fejo/zük ki a számunkra nyújtott élvezet-teljes s feledlierlen órákért hálánkat. A méltán ■zépnok mondható hölgykoszorú itt oly érdekesen volt öss/.nfúzvo , hogy ha abból egyetlen virágszálat kifolodiiék, nem lenne az kellő hűséggel olőlünletve; nézzük tehát a mint egy franczia négyes váltakozó alakzatai között következnek : a nyájasság, s kedves modorból soha ki nőin fogyó háziasszony Péezely Lász-Ióné, Hanny Andorné, Hanny Imróné, Dr. Lerch Antalné úrnők: Péezely Flóra, Hanny (lizella, Seinetke Mariska, Sóvogjárto Irina, Csincsics Vilma, Tóth Terka és Illés Lujza úrhölgyek.
Ily szép, s kedves körben fejeztük bo a farsangot; s azt hiszem senki sem iog reám ne-heztelui, ha mindenkinek egy kis nyugalmat ajánlok, s e nyugalomhoz minél kedvesebb családi 8 baráti társaságot, szerutetot.
- tl> - a.
II 1 r e k.
— KI mufti fása a zala-ogerszegi kir. törvényszék által illetékosen átvett hátralékos per és egyéb ügyiratoknak : Polgári 141, bűnvádi 23Ü, váltóügyi 32, úrbéri 2U éa telekkönyvi 3251), összesen: 3ÜU7. — A tHáktor-nyul kir. törvényszéknél: Polgári 42ti, bűnvádi 93, váltó ügyi 28, úrbéri 44, ós telek-köuyvi 2875, összesen 34titi. Vegyük most ebez a már előbb közlött nngy-kauizsai kirv törvényszéknél! hátralékos porokszámát, tesz a Zalamegyébon létező kir. törvényszékek által át volt hátralékos porok összes száma 10,402. E roppant szám felelt jövő számunkig olmélkedui lógunk.
— C\'xIgáHy-töi\'i\'ény. II. Treszka 11. közsógboli czigányasszonynak ogy szép leánya van, egy másik községbeli H. István nevű czi-gány áradozó .szerelemro lobbant é\'.mivol a lány anyja tiltotta n találkozást, a hős ugy olverto őt, hogy felgyógyulásához hónapok [ kellenek; a/dühüucz ollon pedig a vizsgálat
.— ÍA\'U\'Uyvrnl ityák nekünk, hogy a 1 lebr. 8-ki tánczvigalom.az ottani iskola javára 22 forintot jövedelmezett,
— A /fá-Xciií/í\'íí l\'ííWclositlotünk, hogy n febr. 7\\en tartott bál szépen sikerült ^a la-valit jóval, túlhaladta. Tudósítónk a szép Itölgv- I kos/ g-u ki.\\ül (lsáktornyárŐ| Horváth Kaiíiilía, ! CUigler Ktejlta, Perlakról Inkey őrnagy ur b ányát és Vidos Etti kisasszonyokat, Nagy Józ-ii-t\'né é. Loiídvny Mátyasnó uniókét e.nliu. I. . Sámuel lőbérnök ott lakó lia Lcnk I ldiin ur Szívélyes házigazda áldozatkészségéért általános elismeréslion részesült.-
— WvHfl Fiiul kisasszony, ki jelenleg Zürichben miiit jeles opeta éuekesiiŐ a legnagyobb eíismerés közt szerepelve babérokat arat, kit a német lapok, különösen a „Presse*, bécsi énekesnőnek neveznek, a miejik, Zalamegyének Zala-Egerszeg iievü varosában született. — Az •ottani miibarátók, észrevevén lorinészotadoinó-nyózlti jelös alt banjgát, minden lehetőt olkö-vetlok teljes ki kópeziothotéséro. — Hely-z- t.\\i tekintve pénzt gyűjtöttek össze Hécsí.e mehotéso végett, hol földije,n sziimos jólétiéről ismeretes Stern Lipót bécsi bankár ur pártlo. golása foivtán, mint alt-óiiokesnő, teljesen ki képezte magát.
— Mltnrlicuhiit írják nekünk, liok-y az ottani ..Mugyar-ogylut" inarezius elsőj.-n noinzeti ünnepélyt.t.rt; három éve, hogy e/, egylet fönnáll s jelenleg 37 tagja van.
— A ki\'HXtlu\'.lyl e hó 11-én. tartott ál-nrcíojr ftiuüzui>irt«nr ig.:irni>p".>i vólf • s fnpn\'v" hasznot hozhatott az azt rendező li.iböchn.y urnak. Főleg férfi" álarc /.os nagyszámmal jelent meg, a yók azonban gyéreit voltak képviselve. - • Ez utóbbiak között igen kitűnt Szijjártó .lanka k\\ a., ki valóban kitűnő i/.lésü és kiváló elögantiáju öltözékével Kbármely fővárosi j-I-mezbál díszére válhatotl volna. A szünóra után Meszéna és Ferber gazdász uruk állal.reiidezett füzértáuez igen csinos vdlt, melyben a múltkor eiulltett v8.;épáégük közül t\'lbbon voltak liUln-tök, kiklü\'z még l\'ataky Mariska k. a. nevo-méltán megörökíthető.
— Sajtóhiba, A szerkesztők ugy vannak a sajtóhibákkal, o ferdén vagy hiij\'ásaft álló ólomkMoiiákkai, mint a gazilász gabnájábau az üszöggel, tisztítja, írtja, néni szereti, mégis mé^jő Utóbbi\'számunkban is Mozriczky Péter ur általános érdekeltséget keltett cztkkénél még nevében is az r helyett u állott; kérünk 8/.ives elnézést! •
— - Sxerí\'.uyl T\'.mlrc éveken át bu/.gó mitukutlrsunk D.-breezonben .Iparos\' iljusági-e;ylet*-ot alapított szakküb-ubség nélkül. LVéljn a inüvelődéi általánosítása s az iparnak öíz onszeralog eszközleiulő fejlesztése. Ipar-niUMMimmal b;sz egybekötve; ideiglenes elniiko in iga a kozileinényező; alapszabályai a belügy-ministeriiimhoz felterjesztettek. Nálunk is óhaj-laWló Volna ily egylet a tengődő munkás-egylet hely ott.
— Hrdckoi\'lch Kálmán saját kérőimére báni állásától felinoutotvén, ő felsége az első osztályú vaskoroua-reiidet adományozá néki lul és bti/.gó szolgálatai elismeréseül.
—r UJ távlnlal állomásuk. A Nagy-Kanizsán székelő m. kir. táviedai igazgatóságnak hozzánk.küldött jelentőséből látjuk, hogy a füzilói uj állomás f. hó 11-én.a gönyői pedig 12 éti nyittatván -meg, a közforgalomnak átadatlak.
-»• yixsyák. 7. Egerszeg községi iskolájának I. félévi vizsgalatai az 18^/ij- tanévben a következő rendben tartatnak meg; fiuknál az L párli. osztályban február 2ti.-délelőtt; a rend. I. oszt, 2ti. délután ; 2,7-én d. e. a Il ik, d u. a Ill ik, 28-án d. o. a 1V:, d. u. az V. és VI. osztálybelieknek — Leányoknál 2Mn d. i>. I. II.^oszt., d. ii. III. és IV. osztály, végre j márczius 1-éu az V. és VI-ik osztályban. Ezek után á vallástani vizsgálatok követ- | - keznok.
— A Csáktornyát kir. törvényszók Ölési rendje: Hétfőn büntetés ügyi nyilvános ülés. Szerdán polgári nyilvános ülés. C\'sötörlö- j kön ugyapaz és polg. folyó ügyi ülés. Pénteken I telökkilliyvi ülés. Szombaton folyó.ügyi vegjes .ülés. Pertári napok: Hétfő, kodil. .Tárgyalási I napok: Kedd és az illető olóadó ütés mentes hétfője. ^ílünügyi vizsgálatok reudes napji^j
— A xala-eye.i\'sxegl kir. törvényszék I hétfőn és kedden a bűn-, szerdáit és csötörtö- | kön a polgári ügyekben tart illéseket.-
— /jUlanwyye állandó-, V^sztmánya | Zala-Egerszegen már inogkezdelto TOseit, hogy j a jövő közgyűlésre az ügyekot előkészítse.
— Sxőkevény. Horváth János keszthelyi születés(i, legutolján kámaházi juliászbojtár, fobr. 4-én nejét és három gyermekét hátrahagyva megszökött, a nyomozás a rendőrség részéről ellene elrendeltetett.
— Sertés lopás. A lesonczo-fömaji plé bános ur zárt sertés-óljából ismorotlen téttesok által f. hó 8-áu viradóra ö drk. sertés ellopatott, | iiyomozásuk a rendőrség részéről az ogész mo- j gyo területéi) elrendeltotett. «"j
— llotfy Károly köztisztelotü polgártársunk a Nagy-Kanizsa\'városi közápolda- és az ! izr. kórház javára ÖO—óO forintot aiándéko- j zott. Fogadja a szenvedő emburíkég nevében kÖuOnutUnkot! j
- A. bizottsági pótrálasxtás folyó hó ló én Palinban\'megtörtént,általául* szólöbb-sóggel tiodiim János ur, palini uradalmi szám-tartó választatván meg, és így a palini választó kórilletro cső 8 bizottsági tag közöl — 7 deákpárti.
—- Telcpy Károly kitűnő művészünk tegnap érkezett Kis-Komároinba, hogy az ottani templom gyönyörű régi frosco festményeit vizsgálat alá vegye. Ez egy hál jövő évben fogja ünnepelni szSz.nlos jubileumát, mely alkalomra hihetőleg e frescok javítása is megtörténik, s ez okitól lett Telopy ur annak előleges vizsgá-\' lására felkérve.
Toltak Iti\'nö szópképzettségü\'s szor-: gnlmns néptanító a souiogymegyei tanfelügyo-tőséghez ideiglenes minőségbún, tollnokká no-! veztotott ki.
— ÍUii\'hl hírek. A debroezuni könyv-, ; kő- és inűnyomda s kártyagyári részvénytár-) sulat,\' mint ogy hozzánk küldött kórözvényből I kitűnik, százezer lórintUtl megkezdé mQködé-: sót. — Kabulban a lázangók 70 izraelitát
agyonvertek 30 at megsebesítettek. — A pesti közúti vaspályának tartalék tőkéjo 80 ezer frt. 1 — 100 l\'tos hamis bankók nagymennyiségben | keringtinok, ugy mondják, mórt hozzánk olöti-zetóskép nem igen jó. — Párisbnn a Lulu, mint IV-ik Napoloon nevében korteskednek. — Vil-; mos császár botog. Ur. Szápáry Iváu fogy-I verneki móuese; a hazai lófuttatás kárára, szét-oszlattatik, 25 én 22 versenyló árvereztotik el ! Pr«ttm n fövardáhrfif. -—jprnii csillagász uj nagy üstököscsillagot fedezeti fel. — Hroina 1 város tanácsháza alatti pinczében van rózsabor, | 1024 bői való s ogy csepp bolőlo ogy arany, ily áron vett a pórosz király Ügynöke is nem rég. | — Jókainak „Szegény gazdagok\' oziinil regénye szerb nyelven incg^jolent. — Ó felsége a , ké-wiinrki lövészegylotnek 50 frtot adományozott. — A .Zastava" szerkesztője a iniilister-olnök elleni rágalmazásért esküdtszókileg másfél évi börtönro Ítéltetett. — Histori a napokban ogy vasúti szerencsétlenség alkalmával életveszélyben forgott.
Szerkeszlöl Üzenet.
Ili. Vi. K. K\'.vág i-Körs\'iii. .A balatoni
il/hajő/.;,- -r.\'.l iit csikket k ösxiíiiűttel velliik, hoc.á-
i.nt, liogy V ......... i,x"T id.ég miatt, neUi k.i.Ol
"»\'li:i. 1,. Oy. HxegnxAr. 1. Indok a magán lovél-
Írásra uo-gs xllnl. Kgy növelői állásia óhajtoti\'ák volua.
111. r. r. 1. Mi pressi ót iiein gyakorolhatunk
seukl grill. Inlkoxásin^djára ; lia egyént felfogással
olvassa bár melyik ciikklliik ol, nőin tuliatlluk róla-,
legjobb \\r. -\'lyaunak ogy ti< ixt* lapot adui a irjou ra
jobbal.
/v 1 l.\'l- A mllntheiil dór. \'•k magyar-tgyletnok Ud
v\'izletflnket killdjllk ; a. 12 Irt ára kflnyvsk Wajdita
ur kisilváuysiliól azonnal postára adattak as (Igyliöi illő k.ilv.i4inúii)iiy«l.- OrUllluk, hógy v gyaliorlati kiadványok a liaiáa kivill is dij«4r«tcs ligycleiu tárgyai. Kö*Uinúnyi-k"l lapunk itámára ssivosou vussUuk.
Üzlet. i ^
Nagy-Kaalisi, febr. Hí. 1«72.
OabonadilaíIliik állapota míg mindig p.sugás-lian van, n liaxai s külföldi kvrvslvt múg mindig gyfligc, kifolí as árak ogy kissó magasaknak tUuik jljl. KI ilibi ■Isssokilltntísi\'kJ? váltakoíuak, s as őssi vcti\'svk állapotára utalnak,«hogy állapot .-Ivisel-livtotlcn s hogy ltom sokáig tnrt igy, alapjában is l.Uonyos, a ross óv, mely Kuropa n..gy,.-.»ót .uj á, kovósbú hálás Is folyással bírna.
Heti naptár,
Fobruár 18-tól 24-lg 1872.
i\' III- és heti-n«p (alholikiis na| tár •j Protestáns M
Málé IV. . s*
,1^ Vssarnsp 0 1 Bojtben G 1 Invoo JS
Ke.l.l „M Síurda I Cslltnrt\'ik ír- l\'él, as ."irt Kleuthór . Ktelka l\'ét. saékf. Ili
I-M I.Mxomb . Szökőnap Síökónap 1 4!
Kolelos szerkesztő: Bátorfl Lajos. JXTylltitiör/)
Alulírott arkfflrsi krttelossiSgomuűk tartóin a nyilvánosság nIA hozni, missorint Hsigi\'thy Lajos ssol-l\'abiió ur a jobbpárt melletti korteskodósét már any-nylra vi.si, hogy a vidókuboli jegyső urakat hivatalos helyiségébe rendeli s as ellenséki elveket vattáknak h.stároiollan kijelenti, hogy es.,k ia elveik uiegválloxtatása mellett tarlhalják meg hivatalukat a midőn egyik jegyső kinyilalkoalalá, hogy í, elveit liivatalavrt som fogja áldoxatiil volnl, kiméletlunnl elbo.-sálotta s már másnap nagy pá}hossal egy jámbor, de derék urat megkínált a kérdése* jogyiőséggel.
Kérdem a ll.atelt s*olgabiró úrtól, mely tor-vényesikk riihásta- fel jogys3 klnovoaéii joggal . ilyetén kortúskodésio V
UBMKTK OKZA, tlgyvéd.
PRHER LIPÓT, ■
Oklevelet ej hitet ügynök NAGV-KANlZSÁN
ajioilko/lk miiideiifélo liixoiinbty.ikuak teljesiléaére, ..........a. hor, gyapjú, földbirtokolA .
éi enlök eladása \'ét m$gviteléYp. ÜCy* l.akik i SOilinxuloaa, aaját háaaban, őOrt. sa. 1
t alátt kötlcpUkúrl f.loió\'sáég^ u.sa
H I l-t D 3E5 T K S E IC
SSmmtlichen Behördun InstitutsvorslSnden. Gesellschaftsdircctioiien. k\\
K\'HVÍ .[.\'II I ll\'j l. ll X?
Hechtsrtiiwaltoií, tiiitsbesitzeni, Hiuii|itiers, 1BC -f
iiml souVtigvn u\'f1
Industriellen, Priváton otc otc i
\' uiiipfíuhlt der geborsamst rnterzci\'ehnete sóin ......lem kőit. ung. Wocliselgo-
icht iu Peil und von der xI ild t i h e lu-n Bcjiürdo ko ii c os 8 i ou i r t os Inátítut zur pilnktlichcii Mefoidernng von
Bekiinntiiiaclmngi\'ii und luseniíni .illcr Ari
n irgond beliobigo Zeitungén der öslérr.\'-niignrischen Monarchie, sowio ib-s Auslan-i des. I)io Vervielfiiltigung des Konzeptes, elienso dii- Verscndung. sowie Lief-rung \\ dor Bc\'leg Nuinniorn geseliiebl unentgeltli.-b; es wonK-u nur di« Originnl-Tnrifpreiso der betreffendon Zeitung borcchnot. A la aolid anerkanut gebe icli doni Inscrcnt>-n di-n grösst niöglielien Knualt.
.» " JÁKOB NASCJIITZ.
Armoncen Expeditíons-Bureau für sSmnitl. Zeitungon Pest, Josefspl. Nr. 12.


Saramllii-liii Aiiflríig.i Wi\'rdi\'ii
Hdf\'irl l\'XiK\'l .\'UH^.\'.fílllrt
). Kzrani\'! lUzli\'li\'lli\'l ji-li-nljiik. iniszmild I7Í ii X ,V IIII h sí K II II k I\' I \'
Nn^y-Kanizsán és a vidéken - 1
H A C ll IIA CII (jí\' YUL A <
úrra ruháztuk át. „ i
i Knnélfogva felkérjük a t. cz. közönséget, mindennemű biztosítás j
ügyekben, nevezett fóilgynökünkliöz fordulni, ki a/.jlletó felvilágosításokkal, valamint bevallási formák, ugy átnézetek ingyenpéldíhiyival mindenkor lógna- / i gyobb készséggel szolgálaml.
resten, 1872. jjanu&r hóban. A legf. helyen engedélyezett \' „DUNA"
1.1 . In ( h a.iil i.uU t V etiír 11 uy*HHktfgo
Kunewalder M. testvéreknél.
V. " : \' i
Tisztelettel hivatkozva fentebbi jelentésre, felkérem a t. ez. közönsé get. mindennemű biztosítási ügyekben ezentúl lloz/.iíflMoMluliii. és meggyy- ^ zödve leírni, liogy a. berniem helyzeti bizalomnak teljeséit megtelelni óhajtok. ( ^N á gy-K n.n i zs A », 1872. jan. hóban.
Irotla : W ucs kies-féle házban, fópiacz 801. sz. a. i
S 5 c 5 2"i t?"3-í\'H. = T x 2 \'j ^ ^ s
í-l" ETÍIÍ
•§;•$ ? 9 .. E6\'l • £r í\'j13- r■ 2 2 r. -
\'\' p í s.5 5-p.f, | Is I I
Szőlő-eladás.
i l\'ogánvári hogynn t. cz Sé. [ nyi örökösök szoiusr.édsngiiliun \' mintegy ö jóidból álló .pinezo I nélküli h i. ő I /l-h irtok magán lltoimlildé. Hóvi-ldi értesítést ad i Zíija-K^erszogun Farkas í-V*-: rvnex incglintnlm;.z.)lt., 72\'J 11


sjli\'lf .ÍS j*fgif
Í.4\' * ti \'\' I
mIN
m\\wm
r á I- ■" S: C!
• : i «H
" H i ö


i i-í 5

| f | Ifi || 11 11| 111 í 1 SllilfJHli\'i 1\'ll.lilii rffN\'l ti? i iririi
8 ass sí. g .8\' SSSS8S S SE
fűi V if I? lí! f I i!111 ? H r
Písf t tikiig? ?i r I\'5-S riíi S ffíiih.? P |?.í iff-K |. H\'I\'i -5
r\\r I S\' e 8 3 %
• i j « " i jaf\' \'j I
f q 2 " f\' p s; "
f 7 t f- f 7 f
~ | --SSSSír £
■ r < f«t 3,-í rsís s
íSífiHilríiiiir3-4"
ís
le ■ ifi i 0
II
< M
IC
FOG és SZÁJttETEOSt-lfj KK
nkHrinilvcurk l-\'RTi ni\'k i* nn.k J. O. POPP cs. kir. udvnri orvos Bécsben.
A.na,tlierln szájvize ,u,i i^m,.
I»*nliliiiii (•vA\'/yillatnnk. - S/;itnt:ilnn l>i/,»nyitvfli>y liitolnili i iiii- k tal-.^.i^iir. If.lilii k k\'i/.t l\'l|i|ii>lri>.<-r tnnár ur riTlorinnunif. <•«. kii. u-lv. ^i-tviiilim lli\'crbi\'ii), iigy militc oicn »/*jvi». ■/nmlalnu vidéki •\'■* lielv-i<>li orvi>» állal ini Kvi/v^\'álvA ajátiHliiit-\'-unk találtatott éa sfiifivii rvii-ilcllDtl\'lt,
Anathori-fogpép, -\'m
lír-nit.\'- Knysxot nem tirialnin/. : nr. Á>vAuynlknlift/.i<U a f->i;ak ím-ám-xárH Imiusk, n nélklll, hogy «* niO|{tAiiiS\'ll*lii\'\'k, vaIaiiiíiiI .i |>>-|-rirm rí««.-i tUiliiólaj;, iigy n jouiáiircot, mini « iiyiilknlinityál, n í«iK*k f.-li.\'r»é(|ét li«zl«iii^Al iil-Tclik. Kfllüntisoii aiánlli.it^ a pé|. t(lf.\'.kn>ik t/iÍMiiiii .\'« riipn, mert sem ki iiont Iliulik, inn n iniii-,>im»|ii ni-ilvc* lias/nitlnt Által meg nem romlik. — K|í.v i\'ua
fit kr. o. é. (Ijflí |)
Kn|>lmt"k : NsKy-KsiiixsXn : llslim Jé*-.»f K.v-\'>iry»ío., It-iK.\'iili. rg liofonii-lil, Welinclt. .1, éi l\'Vmplliofft r J. ken-<k<\'ilé»Blioii. I\'á|ián : .\'lic|ieii .li, K<-»lliolyi-n ; Pfi«*ti>rer j-yiluymorésn, Siiíjfi r M. \\V«i« Znls-Kgorsseg-ii : iKi\'xt K.. Kyégysícn\'-n*. Kx|>roiirrHii: Wnrli KY-\'K.4\'-«ífié*í. V»r».i|.ii, : Unitér gyiigy/r/iUr. SUtnej»<-n : Durner Kajot. Mi.ini-l.nil.elyeil: I\'illleli Kerenex .\'•« itu.l.df Ky%i*or. Ilstirőrvi.lékl .S/...«v..r-zy\'-n. Kilile II, C. Veiz|irémlian : Meyr Tun/.ksa, ugy Outliaril Tivajar « liainál. — Sxíkenfflliérviírott ; he^iiiami A. Uraim J. fryAeysi, l.ovn«-llorénybon: Ilciiler jryójtysi. KsloenAn : Horváth K. gyógynni rén*. Ke<?«. keinílcn ; Milliofer ín Mnclilelil g>-égy»«. i\'nkaou : Flórián J. gyógy/.. UlirmonJeii; llorvátli J,8oms«nren<l gyigyu. Kaposvárott: Kolm .1. Iliigl, lUlua és Heliröilor gyígysi. s\'t-?<irlfl- llralnny gyógy** Itiiiiyliáiliiii : Kr*n\\-liiu.l. Siigetvár..lt;l! unniii, Snlsmon gyégysi. -
Ksjiin : MieliitucITSl, ú.« Her/íolil lUi, ugy Iterxog Iglláe*nál. — l\'ucsetl : ZinliiAy W. é» K. Y.M,, Siplikli gyégv«/.. Káráilun: ijiluli.íimíky 0y<igy.*z MArcralil.Aii: Ki" gyógyz*. TylnAliau : (IrAií — D-inal-il-l-
Arott Lukár* gyégyai. Hient-Oyr.rtfyrtn : Mitliig. — TtUA-l.cnilvAn, Ki«n gyógyír. i:..|i...u/-.li: rt.io.l U\'v\'nfv^-réo. iiraki/il.
rM
. ? S
& í>?.jS-
9-
I\' 8
(3
5é «? !4, ti\'lr, S Íííífíl
e-UH
t> in wm «1
O "
Scriciilosciiiüsseiiocwiiiiicii.
gelAiigcndnn Auilonlennigcil
l\'ARTIÁLíjCilEIXE
oiltspiccLon,
IMF
Atll" X\\VAIIXÍg*t>>.
11 r a ii n h fi h w <• / ye r iffiXoffl\'Ufi Se v / >■ n ( o s r.
llurcli viumaligeii Krlng v..n i.iir |1 8 "int iiiaii Slilelgon-tliilnnT cincs soli-lieu l.unn<i, wi-lclio ninHl. !),>/„ aiií TrelVor von
100,000 Thaler in Sllbor
spiell nini ii ii l> r >1 i ii g l gi >\\ innen níím,
®r IÍONK aiir hati:\\
lS6á-er íl, 50-I,(iso .
" ( If.it.-iinfl 4
3" ,„ kais. türk. \'100-Frcs-Los
flaii|>tr«lT.-r Kre* 600.000. 300,000 ete. 21 mnnnllieli/ |{nto\'ú A fl 4
Stadt InSbruckertLoso\'Mkiai\'riSiír
20000, eio.
•Ifi inoiiAllivIip Haton A 11. 2. AilMer ■ üi-ien wi-rdeu auí vorlangcil aueli aIIo Atidcrcirl.os-gattungen ifliucln nii-l iuO. oigosollsnli a(t o u iilr -JU Tlicil-liolimnt.gegoii Knteu/nliliiiig liilligtt verkauíi ,»-■
l)ic Zin.-ieu dci>\\fjOM la ujon xu GunWcn deé KHh/vi\'h,
Wechsleie\'eschaft:,1t,í;!r!;:!;,MEUC,ÜÍí\'
Wen, Wi.llmlii. 13.
HIRDETMÉNY.
i\'ulyii úv február 18-án delelőt fci 10 órakor a helybeli vasut-állomáson tiibb talált tárgy, melyeknek tulajdonosai nem jelentkeztél:, elfognak árvereztetni.
A LKGUJABB, w
A SORSJEGYEK HtSZLETFIZtTÉS MELLETTI MEGSZERZÉSE ERDEKÉBEN Aí eredeti sorsjmvek cicktly részletek fizetése melletti meo
szenesének aitulja a/, n/iibb iilöuuk i-g>ik axuu bni/.no» Intúciiiéiiy--, mely lillnliiiioí oii.meiénéin é» legtágabb le.jodéare talál, é» v«b,ban éir/. bil.\'i n/tik.é-i l pótol, óiiinlluigy niindeiikinok takarítási biztosítását é» tartás SiereilCSCjeneK niegalapitúiát lehetővé te»*i, a mini e/.eii •íHkn.Abnn
A remény é« auA kellem ily osekely havi fizetések állal sokat Iflérö tóko l\'irl.-.\'iába jytiii, i\'Kníti n t.ikantáii hajlamot é« ai i-inbur ily , iu-id..ii (olyt.itolag sorsjegyet szerez, mit egyszerre venni egyhamar élnem tökéli niag.lt. Korunk torekvéae miiideniick javinita éi lokély\'eaiié-; lére irányulj n ré-i/leliorsjegyek szakmában U ugyanazon iparkodiu é«z i revebetyl, v* n I. küiőíMcg már klllnui\'úle száuirclóteket iliner. Ml IS azok szamát ezennel «,jul szaporítjuk, mely ar eddig lélezökel ebiuyre ué<vo . tetemese II lulhniaUjii, mivel vg>ré«*l n »or»jeg) eknek ré«zlelfixetl-s áll.-tli megl<er«i;\'e • *él;:it elórhelóvü teszi, másrisst a nyeremény valisxinitser gél njlvencli a/, .ital, hogy
20 ilurab IcyjQöbréii Uf/kedveUebü nornJi VU W mi Hó ^ forintnyi fönucrviiunyciben én köriUOetfU ÍOO nuxÚHulbun részenit
Ít»r*jegyek ineg«*erxé»éiiel a legtöbb •élyek<ő^érök vál.n/.t.nndók
: é* nxéii i« Hciniviténunk alapjául
I y mugy. kir. köiosön-sorigogyokot
IBUO-iih állum- „
400 frunkoBtörők „
vettunk melyek ara, iatektervük é, értékük miatt emelkedésre leatobU kilátass.d bír. t \'
I A íeiui árujegyeket |. i. havonkinti 6 forintos részletfizetés é« i
j legjlUAny-.ili f. ítéletek, mellett eladunk, és pedig ^kép.-,,, j,,,,,.. „ ,,•.„), j lizetés lailiinia alatt Wli klllönlélo sorsjegyek játékát -t, ,é,/.ivevöuek
I ingyen nleiigedjlik, kik lehat i l inkinl tlt hutásra én f>iirtUtnl/U >
i iiiUlúiii/l /üny< é\'<iiii*t/rc jálssanak, ] .\' A 2U üarab sorsjegy a következő:
éveiikint f.\'inyer. udolf-aorsjegy á-l.ux. 4;»,iKkl
évenkint iöuyer. I llilnl norsjegy l hux. BOHyiUU I 1MJI. . f> 1 )»«0. , -i 1 \'/» . I l Magyar . 1
I out) I2ti,on0. ■Iti.nUO 7ti«,000
i a^v »,ooo
•Jíji\',0110
Ol.lkHI
UH,OOO 4\'AOHI &J.ÖIHI ÜO,0t>l
a 1,0011 21,000
letek lixétéso i
I l\'Jlíry l
1 Uonoii B
1 lliidai \' , | 1 Waldatein .
1 Windi-ebgr. sjgy I I Kiiglevieh . 1 m.i.nt I I iSlnnislail r 1 ()ll(
- - - . mogvoeiid.". Sorsjegy árának leróná-:
....... .. leszivevok k-ut egyenb. resiben felosztatlk. Az elsó roszle fizetés
ulan nnnileii ■.•.a»ev., a törvényesén kiállítót\' \' megjelölését tartalmazó okiratot, a >%nlu>ii
jilletú niildi Hur.VVUU\'l ........... kikapja.
Megínntidva a,«M kiiri.lmé^t, hogy n vé.ztvcvö egyike a legjobb
n leaketlveltebbeb.\'20 db. oyeré-\'
meayeiben •« havoukmtj 3 - 4 huzasaiban részt vesz *ev»,„ketVi^eV,d!,„
elonynyel "livo1 > osekely köUségge.%. ,ok
\'veh.. Mvm,nk,\' ^yuUl ■!\'• \'\'VnL,übb,ekk«» érintkezés nélkül részi
Vtiiöi, a •»■ Iliig I..I.II, Kfátvevőinknekwtxou Jogot is áteinrednlK l„„.v
,,,„" í ru;» \'ir"m ■ ,-MÍ t,„,,„„, "SSUTmT ■ uL ",;;*«::::;!:;! mrwi»" ■■"■\'■-f* ■■\'*»■■>■■» ■„,,,,
\' . \' mely >emmi ma\' vAltó-liiloltíJI nem nvuitallk
, \' • "*enitier a n.uMMii larluUn nln« kit™ ° " m
H1I.1.L ........................ tort, „k„ hanjA t(,m(„i„ Ul,.......
!ín- 1,1)
MAGA2INER és STERK,
. JWkiadó-, (Siiap- ^omttatuUjdote.,
M/IÖ-IUIH l\'éalen,
S„„Sk, ........ \' .......... "*\'" \'""\'rf-H .............
NAGY-KANIZSA, február 22-én. ie-11* szám. Tizenegyedik évfolyam.
Elóflzeléal ár
frt. 4 i|
" A lap kzcllcrai rés ! illető közlemények
S: Ziila-Soiiiouvi Közlöny p
j >uronklnt H) króri v.- Q) W/ NAGY KANIZSA
uuiH\'k f«i. i (rt zalame^yei ^azdasiii^i egyeaülct hivatalos lírtesitöjo.) ^ wiassicstot.
Ileíeiiiííiit kétszer, vasárnap-s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Balatoni nő/linjó/ás.
A testben az erek .— az államban pedig az utak és közlekedési észközök azon közegek, mik annak egészséges voltát jelezik, fürge vagy nohézkesb életét közvetítik: \'
s .Minden vidék, mint rész, kívánhatná az államtól, mint egésztől, hogy ezen élet-jelzői államerővel alkottassanak, — do uj államban, mint a mienk is, sok még a kívánni való;
Igy van az eset: hogy Balatonmel-lékünk zalai része Veszprémtől Keszthelyig m. e. 8 mért föld hosszá és 4 mértföld széles vonalon, vasutat, gőzhajót, de hegyes-völgyes fekvése miatt részben még járható közutakat is nélkülöz, a miért állapotunk kezdetleges, — forgalmunk nehézkes, — pénzállapotunk szegény!
Világ-piac-zra érdemes borainkat, ha a szomszédországnk megkóstolják nem felejtik el az „ Ungarische See-Wein" izét, de kivitelünk nincs, vagy igen költséges levén: nyomott áron kelnek.
A bécsi vagy pesti borkereskedő eljön a somogyi vasúton pl. Boglárig, onnét átnéz a kies zalai szőlőhegyekre, — szeretne ott pár ezer akóra vétel-alkut kötni, de — ideje drága levén, fél a vasútról letérni, vagy pláne a jelenlegi Qyező-hajókra ülni, hogy egy kedvezőtlen szél hetekig itt szorítsa.
Ily provintialiB, do ©gyuttal az ál-Iámra is ható bajainkon segítendő, — tervezünk már pár év óta ugy kis gfahujót ^ ]-süif)-Jio<ilár és Jiatlacsony kikötőinél), mely Zalát a Somogy tülparti vasútvonalra elvezetné.
Hogy nemcsak nekünk életkérdés ez, de önmagát iskitizetófészvény-vállalat leend: r. -.•\'léteztem már tavaly a (,Hon"-ba irt czikkecskémben, — most osak örömmel teszem kö/.hirré, hogy e részvénytár-ulat megalakulása már több, mint valószínű.
A folyó évi febr. 12-én Bogláron — insgos .lankovich László ur elnöklete
mellett (kinek hatásos közreműködéséért elismerő köszönet szavaztatott), tartott olő értekezletből kiderült, hogy a megkívántató 40,000 frt\'alaptőkéből (50 forinto„s részvényekben) már m. e. 30,000 ft; előjegyezve levén, — elicz a fülöp-boglári evező hajós társulat (élükön Günsberger Lázár úrral) 10,000 írtnyi részvényt jegyzőkönyvileg beígérve, e már-már haldokló vállalatnak életot adott.
De a 2 év óta előjegyzett részvények némely része természetesen már nem realisalható, — de egy kis tartalék alap is kívánatos levén: bátor vagyok, — mert egy előleges gyakorlatLköltségvetésból kitűnt, hogy c hajó ily nem épen nagy tőkével nem csak felállítható, — de magát fentartható, sót 20 éves amortizatió kiadása mellett még is ö—6% kamatozást is igér, legkevesebb, — most már még inkább bátor vagyok a Balaton vidékieket, de fővárosi kereskedőinket és egyebeket is néhány 50 fitos részvény aláírására felhívni. !
Aláírhatni még 2 hóig, de\' ha lehet marcz. 4-eig, mert e napon az alapszabályok kidolgozására sat. kiküldött bizottmány Keszthelyen a nagy. vendéglőben össze, ülend, mely bizottmányt ülésre bár mely itgybarát vagy részvényes ezennel i szivese.it meghiimtik.
Részvényt aláírni lehet addig is a bízott mányi-tag uraknál u. m. Baán (lás-I pár, (íünsberger Lázár, Wodianer és Alpár 1 János uraknál Bogláron, - Szentirmay \' (•Sciiarrcubecli) urnái Veszprém, Czigány ! Károly és Hirscli Adolf uraknál Kővágó-: Köivön és Herlelendy István bizottm. tag , űrnél Dörgicsén, nemkülönben Tresztyánsz-ky ügyvéd urnái és Polgár József urnái Keszthelyen, lOőry vagy C\'sigó uraknál Gulácson, Xagy l\'ál alelnök urnái Zánkán.
Hogy mily előnyt ad c gőzhajó a badacsonyhegyi vidéki birtokosoknak, nem cak boraik emeltebb eladhatásában még ha a devecser-keszthelyi vasfitág ki építtetnék is, — mert az a bécsi vagy
posti kereskedő a keletre vagy délre ki szállítandó Badacsonyban vett borát soha se viszi a devecseri vasutágra , ha ott, gőzhajóra, erről pedig Bogláron vasútra adhatja, — tehát csak is a közel Steyerba szánt bort vinnék a devecser-kes/.thelyi (még reménybeli) vasútra, még ha létesülne is? Dc előnyt adna a badacsonyhegyi vidéki, p. u. pesti birtokosoknak is, ki a somogy-boglári vasút indóházból e gőzösön biztosan és gyorsan mehet Ba-. dacsonyba, - szüretre vagy országunk e kies üde légkörű „A|idulűziá"-jának lég-, és Balaton fürdő élvezetére.
Szállongnak hirek egv N.-Kanizsán felállítandó. fő borcsarnokról is, — IJók borcsarnokokkal Boglár, Badacsony és Kővágó-i\'Jörsön. Bizony kívánatos, de magát kifizető is volna. Kz is rég érzett hiány! És hogy c borcsaniokokra épen e gőzhajó mily előnyös lenne: mindenki belátja: a ki Zala, Somogy térképén vagy táján csak egy kis j^lyisTrierettel bír.
A további mozzanatokról t. szerkesztő urat majd ismét tudósítani fogom, jelen közleményemnek. bic<es lapjábani felvételére a közügy érdekéből is kérem.*)
Kővágó Körs, febr. 14. 1872.
CZKJÁ.NV KÁROLY,
| A kllzségek rendezéséről.
.Mint fogy ép a községek rendezése országszerte ez. úttal foganatosít tátik, ezzel az 1871. 18-iki törvény, végrehajiá<a ; kilátásba helyeztetett, és mivel a megyék I állandó bizottságai talán e/ időszakban a I törvényt behatófárgyalásaik alapjául tüz-! ték ki, végül, mivel a községekben is »■/.
érdeklett felek ép ez ügygyei foglalkoznak, ! nem leszek talán a tisztelt olvasó terhére.
I Telje.
köxMjltk » kérjük .
ha figyelmét kissé o soraim folytán igénybe venni, kikérem.
A hivatkozott törvény 2. §-a kitétele szerint azon kisebb községek, illetőleg helységek, melyek a törvényben körülirt teendők teljesítését önerejükkel eszközölni nem képesek, azok szövetkezésre utalvák, — mik azon teendők, melyek végrehajtását saját erejükből eszközölni nem tudják, azt én a törvény U7. §-ábun ta^ kilóin fel, ott, t. i. Hol az mondatik, hogy a jegyző fizetése 4<>0 írtnál és szabad lakásnál kevesebb nem .lehet, tehát azon helységek, melyek ezt önerejükkel nem teljesíthetik, szövetkezésre utalvák, én egyedül csak e tárgyban vélem a községek szövetkezését a törvény által kényszeríttetnek.
Minthogy pedig vannak igen sokan, kik a községek szövetkezését oda is magyarázzák, hogy p. o. ha 8 — 10, vagy akárhány község szövetkezik, annak összes választó közönsége, p. o. X. községben van, 1200 lélek és van 180 választó; 4 községben van 2300 lélek és van 380 választó; ezek részben együttesen, részben pedig választó-kcrületoukint válaszszák a 10 képviselőt s ezeknek együtt csakis a legtöbb adót fizetőkkel 20 képviselőjük lesz, mig az elöljárók és bíró választását egyetemlegesen válaszsza meg, — én ezen nézetet nem osztom, hanem igen azt, hogy X község bizottiuányi tagja lesz U válasz-. lott és hat legtöbb adót fizető összesen 12-, mig Y község 10 választott és 10 legfőbb adót "fizető, összesen 20,bizottmá-nyi taggal l\'őg a községben szerepelni, igy a közös jegyző választásában 32 egyén foly be, mig mindegyik külön, saját bíráját és elöljáróságát megválaszsza, s intézi saját községi ügyeit, de nétn is képzelhető ez máskint; vegyük p. o. ha az ily szö-• vetkezett községek egyike valamely szabadalommal bir, p. o. korcsmáltatását már előbb illető uraságától megvásárolta és kifizette, -- ez mint közös-vagyon egész jövedelmével a közös költségekhez járul, az | innét nyerendő jövödelméból az összes ki-
TÁRCZA
A halál menyasszonya.
.HU... 1.0,,*,I angyal,
Odvttm,.bol.log«ág..in! (\'•alám kéax már a sereg, £u i. oda vágyom !• *- -
, Károlynm, ne menj el,
Ne hagyj lllhon árván ; Ne váaárolj axahadaágojt
8iiv«m drága árán I•
K kellőért harrxolok .<n, Mig dohog a kebel t -
Megnyerve at elefil, Karjaidba lúrck. Adj e\'y csókol, blí.\'SU csókot, Ka at, mit moal kír.k !\'
Ka aráguld a vitix,
Mint madár ugy ri.,,111 Ablakából l.\'enka ní/.i, Hxamúben bás k«ny ül
Itali
,.14 liirt? - mond vs egy kOi.ycseppel Tflrtll ki aaemíbfil — maiordt nyert II is ll.il koxébül!"
ok jaj
Meghall ! A frtldh.......—.......
... n liirnok tovább roh
Vágtat\'
Megkondul a karaiig
Sxenl-lváu lorny.áb Kskllvnre ... Oly balv, Hsép l.enka ureiáji
Mindé nnek ríge mifr.

KII ■angtnl , » v;K isolosam
A leik /a,, ajkáról^
Kg y pont on megakad
ya««xony .xeme.
,Ai 1,, Ká. \' ily !•\'... « ö»«x«i
Mintha , nem i* l«|ine.
Mo xd ni a »»tét árny,
Hóban axiv-vórxetteu.
.NI labndaág, lliue
Bujdoi lóvá leltein !\' —
Uxon fillSI jfln\' egy In tár, Tajták buli lováról; , (lyásshirt bot a H*ókolyek.i*k,fc -Uyásihirt a caalábót. —
8iáp l.enka 1* megpillantja
A hírnököt ii siói i ,Oli jer,\' mondj hCs vitáiem . Jó liirt Károlyouirél(-
M1IIÁI.V .1. BNDKB.
A világosság é8 az élei.
- (A .Kevua dei deui aiondea* után.) (Vág..)
Hartow art állítjá/liogV a matulion: tatárok I Chinában tarlézkadásuk alatt fohéryiltek tnug. ^Itimusut, Pallai, Outsluff chioai nőkről közöl-loirásokat, kik ouropai fohér bőreziu által
I tűnnek ki. A cairoi éa nyriai tmlúnKk, kik foly- -j tonoaan lakásaikba vagy fátyolaik alá rejtóz-| nek, Bzintelenok és sápadtak. | A Sunda és .Maltliv szigetek sárga barna
törzseinél a nók, kik mindig bebnrkollan jár nak, szintén sápadtak, mint a viasz. Ej^yéb-aránt ismeretes tény, ho^y eskimvk is meglehé rednek hosszít telök alatt. Kétségtelen, hogy e tünemények különböző, egyidejűleg működő, befolyások szüleményei,\' hUrehoza^ásukban tehát nem ügyedül a világosság szerepel. A tne-logság és valószínűleg egyéb körülmények is rászt vesznek a szín változatok előidézésében; mindazáltal elvitázhatlan, hogy a fénysugárzás határozó és eredmény teljes befolyást gyakorol.
Életműködéseink minden rendszere részesül a világosság jótéteményeiben. A sötétség kedvozni látszik a nyirk-rnniltzer túlnyo-iliéságámik; előmozdítja a nyikoi leírty ikn ik hajlóndóságát a hurutot bántalmakra, a lágyrészek petyhüdtságót, a felfúvódást, a esonirond-szer kinövéseit stb. A bányászok és azon műn kíisok, kik roszúl világitolt műhelyekben dolgoznak, leginkább ki vannak teve az élettani nyomorok mindozon okainak. Jegyezzük meg itt, hogy némely színes sugarak oly hatással vaunak az állatokra, mint a. sötétség ; ilyen a többi között a • narancsszínű fény, mely, Jiirt szorént, akadályozza a békák kifejlődését. Ámde, ha a^ly szinű vjlágitás kedvózőtlen az állatokra, notu az a növényoktg, mint fentebb láttuk.
A zöld színű világosság, mely ártalmas a növény.tonyéflifttre, aránylag romjLkivül kod" vozó az \'állátokra nézvo. E szorént, a világi^" sághoz valé viszonyt\'illetőleg, az éM/tói.yok két nagy országában egy nemét/találjuk az
] ogy mást egyensúlyozó ellentéteknek. Dnbrun-1 fant észrevétele szorént, ugy látszik, mintha a | fehér világosság két, egymást kiegészítő nya-| lábra, oszlanék iiz élő lények befolyása alatt, t. i. egy zöld és egy narancsszínű nyalábra, j molyok a természetben ellentétes sajátságokat I nyilvánítanak. Annyi bizonyos, hogy a zöld | világosság igen élénk cs üdvös ösztönz-\'jo él«t-, működéseinknek. Ivz egyik t\'őoka annak, hogy j a tavasz oly iiilitő és elbájoló hatással vau reánk.
| Ár. alakok tökéletessége és a fényhatá-
lyosság emelkedése közötti kölcsönös viszony igazolja magit, ugy az emberi nemnél, mint ! az oktalan állatoknál. A szépészot (aeslhotlea),
I ogyczőlog a népismével (.ethnographia), tnulat-| ja, hogy a világosság nagy mértékben elésogiti j a test különböző részeinek kellő és összliangza-\' tos arányban valé fejlődését. Humboldt, o Unom észlelő, a Ch< ti mátokról szólva, ozokot mondja: .Férfiak és nők igen izmos testalkatnak, de Inisos és gömbölyded alakkal. Fölösleges is megjegyeznem, hogy egyotlon ogyént som láttam küzlük, ki tornultzeies rútsággal bírt volna. Ugyanezt állithatom a Caraib és Muika törzsekről, Müxico és l\'oru indiánjairól, kiket öt év alatt liiogfigyoltünk. A teáti éktolonségek ós kinövések rondkivül ritkák bizonyos ombor-törzsöknél, főleg azon népokuél, molyok erősen^ szinozett bőrrel bírnak." Mindenosotre igen nehéz felfogni, mi inódon gyakorolhatja\' a világos* ság idomító, plastic.ti hatását; mindazáltal te-kintetbo véve a test külső boritékára és az élot-inüködésokro ható ogyotemes befolyását, el nom vitathatjuk tőle .azon szerepot, melyhez képest V. élotmunkásságnkat bizonyos renddel és össz* • J hangzással osztja el a szervek öaszesé^ébon,
adásait fedezni képes, mig a többi szövetkezett községek semmi vagy \' nagyon csekély közös jövödelem birtokába vaunak ugy, hogy kiadásaik fedezésére az adóalapot, melyre községpótlékot vetnek, igénybe kell, hogy vegyék, vagy az is megtör ténhetik, hogy oly községek is létezhetnek, melyek tetemes adóssággal vannak terhelve és az adósság törlesztését pótlék utján fedezik, igy miként lehet ezeket egy közös kiró alá szorítni, és miként lehel ezek uek egy közös pénztárnokot felállítani, azt a törvényből éu kimagyarázni egyátalán uein tudom, de nem is hiszem, hogy azon törvénynek szelleme odairányulna, hogy minél több egyenetlenség magvát hintse, hanem igen, hogy a terhel? viselését meg-oszsza és ezáltal a nagy közönségen segítsen és egyetértést létesítsen. — lvzt. annyival inkább hiszem állithatni, mert a törvény 73. »j-a azt mondja, hogy elöljáróvá csak az választathatik, ki a 20-ik életévet túlhaladta és választó, tehát X község választói külön vétetnek fél, külön is választanak V községtói; miből folyó-lag mindegyiknek külön elöljárósága, de külön bírája is lesz és saját községi ügyeit maga az egy közvetítő jegyzővel intézi el, annyival is inkább, mert minden hatósági rendeletet a törvény szerint a jegyzőség utján fog venni és -mivel a törvény (>\'(>. §-ának í>-ik kikezdése azt. mondja, hogy a községi elöljáróknak adassék-e? lizetés és mennyi, tekintettel az eddigi szokásra és a község anyagi viszonyára a község maga határozza meg, ezt szabályrendelettel állapítja meg - igen sok községet tudok, hol csak a biró parányi fizetést húz, de azt is tudom, hogy a lakosság ezt is soknlja, a többi elöljárók egy lillért sem kapuak, hogy miként lehetséges ily lielycli a lakosságot a törvénytől eltéroleg más útra terelni, azt nem tudom, annyit azonban mondhatok, hogy ily eljárás által a legnagyobb elkeseredést előidézni igen, de reiidet boltozni nem lehet.
Ezen elórebocsájtottaknál fogva iparkodtam megpróbálni azt, hogy mi okból lehetlen több községnek egy Urát. felállítani, most röviden el mondóm \' nézetemet arra nézve, hogy mi idézhette elő a törvényi hozást e törvény alkotására? az t. i. inert sok helyütt a községek kormányzata nem a kellő kezekben van, tehát, hogy egyöntetű eljárást létesíthessen, legelső sorban a jegyzőségek alakítását, s azoknak szakképzett és humánus . egyénekkel leendő betöltését helyezte kilátásba, ez onnét is magyarázható, mert a törvény 7ö. § a már a törvényhatóságókat odautalta, hogy a jegyzői szigorlatok/tárgyában szabályrendeletet al-
kotvá, azt fcltérjcsztctni elrendelte; de mi több, a magyar ministerium a legutóbbi leiratában is a megyék törvényhatóságait c szabályrendelet miiéi gyorsabban leendő felterjesztésére utasította.
\' N.-Kanizsa, febr. 17. 1872.
KOVÁTS .JÁNOS.
A/, üreg fiatalok, ív.
J hii-heti vagy háti nevelt* / (t minll irányú !
! Ez ugyan jókora dióhéj lesz, ha e nagy
kettőn vagy épen hármas eszmét akarom bele szorítani. I\'odignzt akarnám, ne legyen nagy, Inigv az olvasó hamar feltörhesse. Lássuk tubát.
\' A mostani szokásos kifejezéssel azt lehetne mondani, ott kezdem,bogy a azülókoi kollett volna jó], következeteseit nevelni, » most azok gyermekeiket nevelni ép úgy tudnák, mint nem tudják.
Írtak erről annak idejében is eleget, írni fognak ezután is, minthogy n társadalom alakulása nem évek, hanem századuk alatt törté nik; sok és különféle ok rakodik olt\'közre, midőn iiz ízlésé»tgf»iidolkozáa lerdö irányt vesz;, az áramlást lassan lehet medrébe vissza vezetni; az-.uum egyeseknek adatott, arra mindnyájunknak, közre kell működnünk; sőt egy-egy megdöbbentén, fwaMrázkódtnlás is volt és h-sz szükséges, hogys eiíyes emberek iis családok, aggodalommal gííidoljunuk övéik megmenté-sere, különben a szó elhangzik, a rém megszokott lesz.• - -
Az embert az élotro kétféle módii nevelés-készíti elő: a házi és intézeti vagy iskolai, t i. neveiéi éa tanitdt. Most már melyik Ibnto-sabb, vagy jjgyik n másik nélkül el luhetno-o, vagy éjién melyik a v&lődi V
Kgy lapban föltétlen buzgalmat olvadtam az intézeti nevelésről, mely mellett a házi nevelés — úgy látszik — foleslegos, vagy lehetlen; minthogy a szülő az intézetből kész om-ljvrl vagy nőt akar fogadni házába . . . bizony jó volná csak beküldeni és •megrendelni, hogy mint valami divatos portékát — modemisálják.
Megvallom, gondolkoztam o felől magam is, már jó ideje, azt sem tagadom, Itogy egyvs neveléstani munkákat ál^nézegettem, hogy csekélységem véleménye mellé tekintély t állítsak -, mindamellett hu valaki jobbal inolld s felvilágosit, nem szégyenülök meg, meg sem haragszom, minthogy mindnyájunknak mindent tudnunk nem adatott.
Es nem csak yondolom, tle úgy vagyok meggyőződve,, hogy u yilágon minden nevelőnek,!. i.\' növény és állat nevelőnek mindenek wolőtt a nevelendő egyed valódi benső természetét kell ismernie, hogy azt olyanná nevelje, a minővé maga az anya- természet rendelte azt nevelni. Kiég meggyőző példát mutat erre a kertí-szot éa állattenyésztés. A rózsái hiába akarná valaki olyan tényezők közre hatása állal nevelni, á minőkkel a rizst vugy ezukor-nádat neveli, vagy viszont; úgy káros leuno a ^foglalkozás, ha valaki a lovat akarná úgy növelni vagy neinusitoni, fejlődését azon tényezőkkel mozdítani elő, melyek állal más állatot . . . I Iá ez áll, a\'minthogy áll, akkor felette csa-
lódik az a szülő vagy nevelő, a ki embort akar nevelni, és nem ismeri annak valódi természetét, fejlődése törvényeit, s azokat- mibe sem véve, vagy azok ellenében akar növelni; maga a természet eléggé megmutatja, hogyan kell az embert nevelni.
Ugyan is: az ombbr társas életre van alkotva, t diát társas körbon, illetőleg családi kör ben kell .neveüklnie", minthogy ismét családi körben kell élnie. Igy kozdollék nevelni gyermekeikét a régi emberek, minthogy egyenesen a természet törvényét követték. A minő volt a család,.olyan jövendő csuládot nevelt. Az irányt csak a társadalmi állapot adja vagy változtatja meg; de az alap mindig az marad: hogy erős testet és erős lelket kell nevelni, még pedig egyenlően, mert az erősebb elnyomja a gyöngét. A "tanítás csak eszközt ad noki, mint iparos embernek olyant, a minő mesterséget akar-vele űzni; tehát a tanulás tárgyait a közművelődés határozza meg. Mindennek tulajdouképmi a házban, a családban kellene történnie, és mert a család minden eszközökkel nem bir, a melyek Által taníthatná gyormekoit, .vagy nem ér reá, tehát az intézeti vagy iskolai nevelés csak szükségből történik, usak helyettesíti vagy pótolja a házi nevelést.
Továbbá azt igen-igen meg kell különböztetnünk, hogy az intézet vagy iskola nem is nevelhet, csak taníthat. Es pedig, azért, mert először Tekintsük a nőnevelést r- egy intézetben 8—14 éves-leánykák vannak; ezek olyan ko ruük, a mely korban ugyan a testet és lelket is kell, még pedig nagy gondossággal nevelni; de ez többnyire a sokaság mellett egyenkint kevés kiváló ligyelembnu részesülhet, s leginkább egy foi nnisággal, egyenlőséggel történik egész a ge-piosség pontosságáig; sokan vaunak, például 4o-cii, tehát az intézet legalább tiz családot pótol; különféle korúak, tolult sem egyenlően, sem külön hosszadalmasan nem lehet cgygyol bíbelődni a többiek rovására; a családi igények és állapotok nem egyformák, a viszonyok nem egyunlók, a melyekbe be .kellene nevelni a leánykát; a testi és lelki tehetségek uein egyenlők, tehát a mennyiben az intézet pótolja a családi növelést, és pedig csak arra a korra nézve, a melyben vannak a növendékek: az intézet tovább nem terjeszkedhetik, som előbbro nem mohot, mint a növendékek kora mutatja, vagy is a nevelésben és tanításban csak a 8—14 év kívánalmaira szoritkozhatik.
Már pedig a 8 —J4 év a nő eletében az a kor, a mely bon nem magát az életet s a megélhetést kell tunuliiin, t. i. nem az élet gyakorlati teendőit, huuum eszközöket kell szereznie, melyeket kell majd használnia akkor, midőn a megtelelő pályára elkészüli; szóval tuiiulnia kell — az intézetben azt, a mit kűlöubou otthon a háznál koll-Jtt volna tanulnia; tehát a gyermeket ha a család 8 éves koráig felneveli, s akkor intézetbe adja, az intézetnek tel kell lógni a fonalat, 14 éves koráig nevelni s tani tani; ekkor pedig vissza adni a családnak, hogy ez ismét felfogva a fonalat, tovább vezesse; vagyis: agyakorlali éleire voltuképoti ezentúl nevelje és tanítsa.
Innen igen téved fogalom az, ha valaki azt hiszi, vagy azt akarja, hogy a leányka úgy keritlj\'in haza az intézetből, mint kesz — no-v«.•>., művöd uö, házi nő, mint leendő jó gazdaasszony. Ezt otthon a háznál — az intézetben I \'nyert segéd eszközök használata mellett —
fogja a gyakorlati életre . gyakorlatilag betanulni. 8őt vunnnk oly tárgyak, melyekről az intézőiben mit sem hallhat, melyekről togalum sincs, a nem szabad lennie, mig azon korban és körbui ran, hanem valamikor majd 17— 1U éves korában és otthon, a háznál, midőn eszközei vol ÍQlszerolvo, a nagy útra elkészülve, fog a \'*" nagy világba Tépni, édes szülőinek bizalmai útba igazítása mellett.
Midőn pedig a leányka huzukornli uz in lézetből mint ügyes, tanult és képzelt, ezen te-hetségekkel 8 képességgel ogyü^eaeu I,. II ót nevelni az élotro. Tehát az intézet csuk közbe vetóleg pótolja a. növelést és tanítást -- szűkf sógből.
Nézzük a férfi gyormokok nevelését.
A lérli gyermeket, midőn már arra valók, iskolába járatják, vagy intézetbe adják n szülők, isiiiül ozt is ciák azért, hogy itt azt tanul ják meg, a mit u házi nevelés közben otthon kellene meg tunulniok ; de mert az iskolában vagy intézetben minden eszköz meg vau, mig a háznál iniudez együtt nem lehet, mert roppant köllséges volna, tehát oda küldik, a hol ehhez könnyen, olcsón, és rendszeresen jut. Es igy Bziulo csak pótlék. .Meri azt csak nem- lehel eltagadni, hogy a gyurmok az iskolában, a tuu< Járgyakon kivül egyebet nem igen latiul; é» mig a test nevelése, képzése a szülőkre marad, adfljg ő csuk lelkét műveli; innen van aztán az a visszás állapot, hogy ha a gyermek a szülői házon kívül nem intézetben van, hanem csiik iskolába jár, lolko ki lesz miivejvo,- de tealo el lesz hanyagolva; lesz*tanult ember, de nem erősen képzett, erőssé nevelt testű is; ha ismét iskolába, vagy intézetbe jár onnan hazulról, a szülők gondoskodnak a test kellő képezéséról s az intézeti vagy iskolai novolést,jobban mondva, ~u tanítást \\iezzák öszhangbá a házi neveléssel; egyik a másik hiányait egészíti ki. Az iskola egyedül maga nem képes megoldani magasztos feladatát ott, hol a házi, u szülői neveién vele karöltve nem jár; mert csak e kettőnek egye süléao állal érhető el u nevelésnek fenséges czélja. I) t. í. a tanilás és növelés; minthogy az ifjút nem csak oktatni, a tudományok gazdag tárházábu bevezetni, hanem nevelni is kell. A nevelésre pedig legnagyobb befolyása vau as szülői háznak. „A tzlllüi ház a leyt\'nrméazitr stbb éi htentöl rendelt izentélye a neveiéinek• 21
Most már miud a nő, mind u férli gyer mekek nevelését illetőleg, tudván azt, hogy az embert csak természetének törvényei szerint kell nevelni, ipert csak igy lesz tökéletesem^ ber: a szülők és nevelők olyanná nevelhetik a gyermekül, a minővé akarjak; t. i. vagy a természel törvényeit követve a testet minden le helségeivel fejleszteni, tökéletesíteni, egyszersmind é» ugyan akkor a lolkct azinto aránylu-gosan, fokozatosan, sem sietve, sem késlekedve, öszlíangzatosan,viszonylagosan nevelni,* a gyermekből egészséges, erőteljes, képzett, okos, |„fi. veit, tanult, felvilágosult embert növeszteni vagy pedig valami apró, beteges, vézna,,-ide-got, kis lelkű, tompa eszű, éretlen emberkét nevelni.
Tehát azt már u körülmények határozzák, hogy átalábau csak oda haza neveljük e a gyermekeiV vagy pedig a szülői házou kívül,
1) Tmviiásl lapok ltJ\'tf. :»f>. r/.. „A C.ala.iikfír\' mint a növeli* fö lényejiöjo- N. A.
•i) Ugyanolt .Aolt.ro polilioclio-ÜcliulvorfaMUUi; der k. k. Krbataatou.\'1
Azon emberek, kik meztelenül töltik élőtöket, állandóan, mintegy fényfÜrdőben úsznak; lestök egyetlen része sincs elvonva a napsugarak éltető hatása alól: Innen azon egyensúly,.liiely biztosítja áz életműködés éa testf.jlődéa szabályosságát.
Azt tartják közönségesen, hogy az anyag munkásságait kényszerítő okság szabályozza éti hogy azabad önkényiség a mellein mü.iödésci-uek osztályrésze. Ezúttal utlán azt íVmogjo-gyeshotuflk, hogy igen sok? esetben kivül állanak tudatunkon azon okolt, melyek az anyag: ban működnok, és ép olv sokszor érezzük - a szollemboti ténykedő okoU kényszeritő. nyomását. De nem lehet itt Szándékúnkban ezen\'szörnyű ellenmondás földeritpse, nwlveii Kant lángelméje fonakadt. Csak Arra akarjuk u figyelmet irányozni, mily nagr befolyása vah a vildr-goaságnak az értolmi munkásságok rendszeréin. Ebben találja meg a lélek a legkevésbhé csalfát azon vigasztalások ko/.ött, melyeit keres végzetünk örököa, oz\'omorusiga és a dolgok gordon búskomorsága mellett\\ A\' sötétségben lebilincselt és elnémult gondolat — felszabadul és lelkesül este u fénytől ragyogó termekben. Nem tudunk Bzabadulni azon nyomott hangulattól*, mely komor, esős időben nehezedik kedélyünk-re; nem tudunk ollonállani azon vidor kedvnek, melyet egy dorült naji élvezete nd. Ho\'keli itt vallanunk szolgai függésünket. Kgyébaránt édea szolgaság ez, moly oly sok öróiimt terem-számunkra! Es miért is ne léjménk mi egységes összhangzatba a többi lelketlen és lelkes lényekkel, melyek, mihelyt a fény megérinti őket, megindulnak, mintegy élotro kelnek és ezer különböző nyélvon hirdetik ezen érintésnek izgató és elragadó kéjét V A világosság az,
melyet ösztönszerűleg és önkényt keresünk mindenütt. S boldogoknak érezzü^ magunkat, líu valahol egy nyomára itkadunk. Ez velünk bt; zonyos tekintetben egykorú. De mily nagy szerepet is játszik ez és mennyi varázs-hatalmat képvisel a költészet és művészot remekeiben !
Nincs itt helyén kifejtenünk azaestholica őzen vonzó és eddig úgyszólván kiadatlan fejezetét; nem ide tartozik,^.a—világtani tényezők és minden idők nagy mestereinek táo.ulmányo zása állal, kimutatni a légkör és a művészet közötti viszonyt — néni az egyes tapa^ztalnti\' linsonlóságok és éles.megfigyelések, hanem egy szigorúan tud -mányos élottun és ép flyen fénytan utján..Valóban elragadó kép.volna az, mely az égbolt síik félekép változó képleteit éa a lég. köri világítás számtalan %szeszélyeit ábrázolná, a mint ezek befolynak a festészek, költők és zenészek lermészetiáni nézetei- és erkiilcsi jel-tlemére. A napnak változó arodulnta, a hajnal é« az alkony ragyogása, a légkör színjátékai, a szürkület derengő fátyola, a tenger és a hegytik kékes, zöldes ..majd szivárvány szint játszó, majd gyöngy fényben pompázó víssxasugárzása, — mindezen dolgok valami végzetszerű visz-hangot keltenek az élet benső es öntudatlan ki-képiM\'idéséhen ugy, mint a természet értelmes szemlélőjéjiek lelkében; loinásolódnuk olt a leggyöngédebb^ Icgenyolgöbb és leghatékonyabb inegilletettségek által. Apu ember, ki valaha mindozekot megfejteni, tisZtábaliozni, osztályíizni és rendkívül\' -bonyodalmas összesé-égőkben felfogig képes leénd, nagy szolgálatot tesz^it~nnl5niánynitk és mflvészothek. Ez által éjien lóim fogja a művészt lelketlen -mozgó géppé alacsonyítani; nem fogja hasonlóvá tenni az ombort a növényhez, moly minden inuuka-
crejét azon talajból méreti, melyben született; hanem értelmével h hatalmas gépezetek egy egész rendszerének tilokszerű szerkezetébe fog hatolni.
KAKKAS.
Magasan lebeg;...
In- axoinnriian sxúl a furulyám-
MaKtsaii I. Iieft a frlhS as égőn, . KtkUvíi li\'ix Invnaisial a viiléken, Mn.t vi.sik ol a legszebbik virág.. A kit a/ivm ..ly igazin Imádott.
Ilnj l.o azomori. Icsx uokom az .\'-I. gy l.ul.lng nőin lehottom ín tov,
l.lorr hoxzád leánykán l.így l. boldog. „,ár ugy S no feledd cl, bogyón .\'.,lo,
IRODALOM.
- I\'se nyooz ky Nagy S á iM> r, debrcezeni tanár „Az angol cs fráitczía nyelv lovérszerint önoklatása" cziinű füzetekben bo-csájtja a közönség közéönoktaláuji loveleit, melyekről már többször volt szó lapunkban. Do ezúttal is melegen ajánljuk e leveleket mindazok figyehnébe, kik a nyugot. ezen " művelt nyelveit bírni óhajtják. E módszer lehetővé teszi kitartás és szorgalom mellott, hogy a la-aului vágyó inindua uyelvuioítor nélkül kiej-
tésre, folyóbeszédre és irályra nézve birtokába juthat e nyelveknek, miuélfogv . ajánljuk ezt a közönség figyelmébe. Egy levél ára 30 kr.
— „Muyyttv Xyclvör- a czimo azon kitűnő folyóiratnak, melyet a magyar tudoiuá nyes akadémia nyelvtudományi bizottságának megbízásából 8 z u r v a s Uilbor szerkeszt. Föladata: híven őrködui nyelviink fölött, a kimutatni a helyes utat a nyelvi.jitásra, tisztítani a korcs kifejezéseket, fölujitúui a használatból kiment, de helyes azóalakoKal a tisztázni u függőben levő nyelvi kérdéseket — tekintettel u nép nyelvére. A miudiukább elhai upözó kor-caosodás ollen e vállalattal hatalmas gát vau vetve. Uazdug tartalmából kiemeljük n következőket: „A magyar szóképzés tárgyalásához-és „Unitárius írók a XVI. századból", Jiúdenz-től. „A magyar naptár némely sajátaágairól", lliiulalvy l\'ál értekezik. Kiemelkedő czikko l\'etőfi „János vitéz"-énok nyelve Szarvas (iábortól. Mimién soif, mindeji szava érdekea e füzetnek, a nem ajánlhatjuk azt eléggé a magyar közönség s ezek közölt \'különösen uz irodalommal foglulkozók és tanárok ligyolme- és pártfogásába. Ara: egész évre 5 forint, félévre 2 ibriut ÖO kr.
— Megjelent Wajdita Józsof könyvkiadásában az általánosan kedvelt „Jtujta /luk, vlya<ljlinli" cziinű dalgyűjtemény negyedik, olcsó kiadása. Ara a csinosau kiállított ezim-jelvényes keménykötésű ,«- 348 lupra terjedő zsebkönyvnek \'.lükr. E válogatott magyar nép dal gyűjtemény már 81^)0 példányban forog ,{ közönség kezén, mi eléggé (anusitja életrevalóságát.
Vagy egyUtIonon; do az egészen tőliink függ, li igy inely irány hím, vagy miliő »?! v szerint Vioveljiik émiuvoltcssük őt. Igy liaa gyermeket a természet törvényei s/íerint akarjuk nuvcljii, mindent megadjunk 8 alkalmazzunk, a mi n lent fejlődőiét előmozdítja; eltávolítsuk, u mi | azt gátolná; ilyen a rendes, mértékletes, tiszta, egyszerű étol, ital, mozgás, alvás, levegő, és : öltözet; avagy nem látjuk-e, liogy u.gyermekek ugyanazon fűszeres ételekkel, szeszes italokkal élnek, melyek némely már felnőtt embernek, t iijy a ki fuj! Mólt tettnek it (Irtanak; ott látjuk estvo a társaságiul ll —12 éráig; azután alusznak 7—N óráig regged; akkor elú-veszik őket és százféle tárgy betanulása által kínozzák, túl csigázzák az agy rendszert; reggeltől estig folytonosan zaklatják ; hu egy órára ki melleinek a szabadba, órákig Ülnék és görnyedünk ezért a szobában, reggeltől-estig; 7 —H éves kortól ez igy megy, inig a világba nem lépnek, t. i. 11} —17 éves korig, a ini szinte korán vau; 7—H évéé korban befogják u szerint, » az anyu nyelvűn kivül a lufin, görög,\' franezia, német, angol nyelvűt, zongorát, (zenét) rajzol, az iskolai könyveket kölkegyr.; tanul-niok , minilia iniuderre imíjdnam fit/yiíukint \'18— 20 éves korukig reá nem érnének! Mintha már lü éves korukban mii)ilent kellene tudni-.ok! — Továbbá o roppant tanulás mellett alig akad néhány szülő, ki a tustgyakorlatot, és a/, úszást taníttatná, mint .i melyek elegendő moz gátadnak, és fojlesztik, képmk, erősilik a* testet.
Midőn igy a lelket erősen müvelik, az agy rendszert szerfelett fejlesztik, orőiiok erejével éretté akarják tenni, nem csak azon fonákságot érik el, — ezt jól megjegyezzük ! — hogy a liatal gyermekek testo éa lolko nem.egyaránt nő, hanem a lélek több évvel előbbre haladt működéssel bír, mint a test; úgy él s úgy gondolkozik agyermuk, mint az ifjú, b az ilju úgy, .mint n férli; inig testileg fejletluu és nz is marad; tehát lolko öregebb, mint teste; továbbá uf. agy sunyira és oly korán van munkába fifgvu, hogy o nagy, sok, és folytonos működés hoz még gyenge; de sőt, mert ezen korai működése iiuiii uovosztőlog, hanem fogyasztókig fejleszti, minthogy elcsigázza, tehát tökéletesen sohusom icjlődhetik ki uz ngyrendszer; s • igy későbbi működése som lehet, tökéletes; sőt ✓mert ■korán kezdett éliti, — működni, és almái \' inkább, mert a működésre eleitől kezdve volt: hamarább éli el magát, vagy is hamarább végzi be természettani működését, életfolyamát.
Innen, habár llyrtl, bécsi egyetemi tudós tanár és hiros uuutoniicus tudományával nem birok, bátran kimerem tnoudani, hogy « mos-\' Inni neveiéti rendizer,\' a mely kftráu és sokat akar a gyermektől, lelkét és agy rendszerét korán fejleszti, u természettől rendelt időjdőtt már minden testi és lelki működéssel élulá|ényszu-ritvén egyrészt, inig másrészt a testet soha \' sem fejleszti ki tökéletusun: tehát rövidíti ut Hetei.
Késztetésen tokintve pedig, e nevelési rendszer teszi azt, hogy annyi uz öreg liatal; .-ur> i uz éretlen érett ember, kiknek testo törő doti, gyenge, kik 20— 30 évi-» korukban tW— 70 éves öregek; kik sietnek élni testileg, kiknek lelkű szinte\' gyenge, — agyrondsierük működése nem tökélotoi, innen gondolkozásuk nem józan, iium következetes; -a kik véznák, gör-nyodezők, élotteloilek, kedélybetegek, világ gyűlölők, életuntak; u mint az életbe lépnek bimml biztos vezetőjük, a szenvedélyek ragadják, őkol, nem erősek, uoin .józaueszüek meg állapidni, mérsékelni magukat; rajongók, álból esek, Hgékonyak, szóval gyengék a nagy életro . . . hau.-ir megtörünk, meggörnyednek az ólo^ gondjiiinaV súlya alatt, sől attól gyáván ino nekültiek is... és nincs támaszuk, nincs hitük, • reményük, szeretetük sem ottiber sem isten iránt; oly elhagyottak, oly árvák, szerencsét-lenek, kiket a földhöz mi««»« köt, kiket az ig-h-e mi tem emel!
llol van az az erőtoljos, egészséges, pezsgő vérű fiatalság ? moly fértlkorban oly edzett, erős lesz, moly tőitekben, erényekben oly gazdag, mely oly szilárd akaratú, moly oly liatal-l inas lelkű, mely boldog és boldogi ló lesz! A / jövő nemzedék jobb irányú uovolésébon van.
8 a nők V Alig mondhutunk egyebet, miut itt s az előbbi ozikkokbeu vau oltuoiidva.
Láttuk, hogy a tulajdoiiképi növelés nem az intézeti, hanem a házi; minthogy\' azonban h/.űkségből a keltő tesz egészet, tehát uom az a kérdés: intézetbon vagy oda liuza novoljük-o csupán a gyermekeket, minthogy arra nézve a körülmények határoznak, — (le az a fő, hogy a mostani iránytól ollérvo, valódi, gyakorlati irányt vogyon a novolés) moly az ember testét és lelkét egyaránts együttesen növeli nagynak « erősnek; inűvoli, képessé toszi élni és boldogulni, a ki tudni éa birni \'is fog élni.
És akkor nem lesznek a fi.itulok oly őre . gok, mint most, az örogok a nwstaui liatuloknál fiátálubbuk és hosszabb életűek leszuok, a mi. egyéni és társadalmi; vagy akár nemzoli szempontból mindonosotro élotbo vágó kérdés, mujyot a uovolés oldhat inog; molyot a törvényhozás rendezhet, do molyot csak a szülők hajthatnak végre, a kik nóta louuok kiskorúak, a kik ön-
állóan tudnak gondolkozni s tenni, a kik nom szorulnak tiiiudeii\'ben folytonos gyátjiságra:
KI jón-e azaz idő V K-i hiszem. Kii annyira szeretem az életet, oly szépnek találom, úgy szeretem az ifjúságot s a gyermekeket, úgy csüggök rajtuk, j nemzetem jobb jövőjét auy-nyira óhajtóin, hogy szeretőin hinni, miszerint nam mindig rosszabb, hanem jobb idők is. fognak jötjui, mint a minőket omh-gotüuk.
Es Korényi Frigyudtint .benyúlok gon dolattul a jövőbe- s ti moffiiui sötét képek «-i . vímulnak, elmosódnak, miut a panoráma váltakozó képűi; majd világosabbak kerülnek a láthatárra, melyeket a szebb, a jobb hit világit meg; maga a természet pompásabb lesz, nz alakok kidojiiboruliiak fi\'slői termnlükkol; az arezok neki gyúlnak,\'mosoly, olegllltség, öuér-zot, életerő ömlik ol fájtuk ;.a daliás férfiasság, a deli nöirég oly megragadó kllójezésü lesz a csoporton ; uz élei örömei, o l&lélik éá tovu: rebbenő madárkák, házi niiidui\'akká lesznek; egészséges kedv és humor fiw.orezi o csend ^lelet, közöttük ajiMjIánk, gazdag növésű, gömbölyű testű, rugalmas idegzetű, p-zsgő vérit és kívlves kedvű, mosolygó arezu liataUág fog jáUtzani, mint ha|ak a vi/.beii, luiiit madarak a berek heti; a liatal lelkű öp\'gok oly kedveson osztják szél a hosszít élet gazdag tiipus/.ia\'lásait útravalóul az élet végig zarándokhUára; s midőn szemük csillogó búcsúköuyjén keresztül vissza né^iiz elmúlt időre, egy szép tájat lá\\ maga után, s midőn u Itainva* ucezokra tapa-1 lelkük tekintetű,\' ürömmel gondolják életük folytatását életre való gyermekeikben, unokáikban . ...
Oly szép e kép, hogy lolkem örömmel .csügg rajta.
Ugy szeretem az ifjúságot, miiit nemzetem sarjat, ko^y u képet a jobb, a boldogabb jövő hite és reménye sziliében gyönyörn-l szemléli a lelkem!
ItAKOSI LÁSZLÓ.
II i r t\' k.
— A zalatmw/el drákpártl tanok\' folyó évi mnriius -l én délutáni 5 órakor Zala-Egerszegen, Thoodorovits házban tiirtiiudó ér-tikezletre, tisztelettel* iiieghivatnak. Az e-uókség.
— KUXIH/Hh\'m. A .(lélz il.ii lakiti ék-pé.Kz-tár kebelében szervezett ,gyílj\'ö- vngy önse-g-lyzöegulel" közgyűlése leiir. |H áu tartatván, megalakult. Elnök lett Hirsclu-I Kde ur 271 szuvazat közül 104 szuvazaltal. Váliisztiiiá u y i t a g t| k : Ehuuspuiigcr. Lipóí 200-,"sMir-sebei Ármin 200-, ltoichunfold Márkus 25.7 , Hachraiili Uyulu 2úö, Albanieh Flórian 254 , Schwarz Adoll 250-, Fricdonthul Jakab 240-, Kollarils Jihlos 230-, Weismayer Márkus 223-, Hottlhoim (pyőzó 170 , Strém Vilmos,103-, l\'ol-Iák Fülöp.102-, Csizmadia Imre lí)8 , Csáuyi Forencz 157-, Lubor Ignácz I54-, Horváth Lajos 14H-, Nagy Károly 141 szavazattal. Szám é« könyv-vizsgálók "lettek: Doutsch Mór 204 , Fiualy Adolf 202-, Steiumer Kálmán 250 szavazattal. A Végleges megalakulást és működési idókezdolét a választmányi gyűlés fogja meghatározni.
— A xákállt/l fmlóhitx közelében egy diófa alatt Hirschel Salumon n.-kituizsai liatal izraelita kereskedő halva találtatott. — A hulla temetés végett városuiikba lett szállítva.
— Lapunk inai számához van mellé-4tolve Mark Ferenez igazgató urnák, a mugyur
gyakoriali kortészeti társulat „M agár jegyi zéko" konyhakerti\'virág-, fa- és gazdasági l^agvakról. Ezen szilárd liUolű s általánosan jó hirnévnek örvendő társulat már 12-dik év-Iblyamábt lép a nemcsak mag- do egyéb meg-rendelést is azíikértőlog toljosit, u. in. kerti tervokot, kortészeti köuyveket, kerti szerszámok-s eszközöket szállít. Ajánljuk a t. gazdaközön-"óg ligyoimébo. Megrendelések l\'ost, Kigyó-utcza\'O. ez., intézeudők.
— A böjti, álarozos bálra nagyon sokan jelentkozuek; aí előkészületek mégis érdemlik, hogy minél fényesebben sikerüljön. Kinek nótán vftlaini kérdezősködése volna, a báli irodában jolontkozzék, inoly a ,Zi>ldfaJ v««déglö 41. száiníi szobájában van.
— Kollár JánoH ur Kehidáról a vidéki Bzinészot nyugdíj alap javára 13 forintot gyűjtött, é» podig: maga ú gyűjtő 5 forint, Szentinihályi Itozső 1 frt, Szontmihályi István 1 Irt,\' Nyuly Üyörgyné 1 frt, Kollár Klómén-tina 1 frt, Hózsa János 1 frt, valaki 2 frt, Ta-labér László 50 kr, Major Samu 50 krral.
— A nemcH-vldl olvaső-egylütmartius *J-én ünnopélyoaon megnyittatik;, voltak, kik martius 15-én azorotték volna megnyitását eszközölni. .
— Nonuwunuwjcbeii lévő vityai pusztai korcsmában egy mulató polgárt, o hó 15-én Ogy bojtár fejszével megrohant b tt^y mellbe üté, hogy uzonual meghalt. A gyilkosság bor szúból történt, pár nappal ezelőtt összovósztoji. A tottos még az nap elfogatott.
— A tumu-kunlxHul kir. törvényszék hétfőn és koddoti polgári- és váltóügyekben, péntokon és szombatoii bUuügyokbou tart uyil-vánoa Ulówkot. »
É— f\'xáfolat. Lengyeltótiból S. és F.alá " I következő sorokat vettünk : Elmulaszt- I i kötelességünknek tutijuk\'-tisztult szer- | i urat arról tudósítani, miszerint a Itog \'
Volt báli tudósítással jóhiszemíuégév. 1 visszaéllek : oly hölgyeket emelvén ki, .kikm-k cainoNságát. bár semmikép kétségbe vonni m-m akarjuk, de mindazonáltal az oifini-gjeleul igen .ÜszuK li ilgykos", olúbáji sem mi> de tudó i sltój-iti kívül senki m.u uom niéi.iatá, do liem ! •s n-Italbatá. Mi, kik az igen tjsztelt azer- 1 ke»zio ural, ugy beenis lapját nemcsak hi\'ből ismerjük, unjnáljuk, miszerint subjectiv véleményt terjesztett i.tt, hol a jelenvolt Itólgyk megsértiise nélkül egyébnek, mint szigorú kritikának, Itelyo nem lőhetett. Ennyit a részre . hajhitlnu igazstig- i^s bccses lapjának érdé-kéhe^i. , . " ; --\'-".
— A Jartwnfí áldozata. ,M. Zsóli,\' liatal özvtfgyiiö, 3070 Irt értékű vagyonnál birí ••gy.an,\'mégis szolgált; anyja (íaraboitc/.on la koits leányát kis-ladai rokonuk inenyegzőjére
, hívta el, el i,- indultak, azonban az utón a fiatul menyecske elmaradt sanyja tovább ballagott. KÍK-Undán iti-iii győzte várni, visszajött, de |.-Anyái nem találta sehol. Egy hétre M. Zsóli holltetemét poesolyába fojtva, rotbadáHtiak in dúlva, Utláúá . tiueg. lOlőször az anya hozatott. Kanizsára, Utóbb pedig gazdája s illetőleg lltio. katestvére IJ. .I.Wef, alias sánta Mariassi kisér-tetott be. foglyárok állal. A vagyonos özvegy nő erőszakos halálát bizonyosnak vélik ; az ered ipényt közöljük.
— \'(cm Imre, megyei cscii(.lbiztos, ne-veztett ki a nagy-kanizsai kir.- törvényszékhez
• fogházfelügyclőnok. \'
— Halálozás. Tegnap délután két te-metés volt nálunk, mely a t\'-rmészetiielt saját-ságo^működését oly meglopőleg jelzé; az egyik halott egy 72 éves nő, a másik egy 10 éves leány, liiiildiUlu Lilla, ki hosszas uiellbajban szenvedett ; előbbiről a gyászjelentés igy hangzik : Schmidt Mária, szül. Kitnlner, a maga és férjiwSuhmidt György, ugy gyermekei Irma, Mathild, valamint testvérei János, Rezső és Teréz nevében fájdaloiudult kcb :ll«ljelenti szeretett anyjuk, illetőleg nagyanyjuk és napa Kuntner Évának, f. hu 2ti-áii"72 éves korában történt gyáa/.os kimúltál. A boldogult hűlt tu-temo f. Iio \'21-én délután 4 órakor télettek n hirkotlbe örök nyugalomra, a sz-nt mise áldó zat pedig f. hó 22-éli n szeul-fereucziek templomában mulattatók bo.
— H<Vt/i <fós(-]\\ szun;. i f.ildi.iil«iki\'-<t, Sopron megyében, Ijiidóu vacsmanil ult, isme rellen gonosztevők az ablakon nt agyonlőtték.,
-zltöt\'ld /i/r<\'A\\ Kletzer-pár Sopronban htuigveiAonyoz. — Kuut\'z üyula veszélyes bo-t.g. ~ l\'árizs léghajo-tlotillát azorvuz. — A . Vi éves gr- Lázár Délies neirnvolföngyilkos; a ^a véletlen lildozata lelt. — l\'lautaneur, genli .esiilagász szerint, aug. 12-ig élünk; mort ekkor egy üstökös roppant gyorsasággal a földnek tart a végpuszttilás csak ugy kerülhető ki, ha az-üstőkös útközben egy más világrész vonzerejébe juthat. — A magyar posiahivalal buliek segélyegyletétiek 53 ll frl .42 krja van.
— •Napoleon egykori kedvesé, Hiljlánger Mar-(|tieViie, umlékkönyvvi ud ki. — Cotta könyvkereskedő 25 ozcp ezüst foriutot ajánlott (irill-palzer összes műveiért. — Mária Deulrix, infánsnő, zárdába vonult. — lsabolla oxspanyol-iiő lia Alfonz, it bécsi Thercsiaiiiim tagja. — A Kisfaludy-társaság vagyona 4 1.7.00 frt. — Ur. C\'astcllane, franezia cousul, lemondott. — Holdén, dúsgazdag angol, 400,00 I forintot küldött a franezia hadi surcz pótlására. — A spanyol király le akar köszönni. — A bjurouihi Wagner szinház alapköve május 22-éu Ünnepélyességgel létetik le. — Keinényi menyogzójéro Liszt F. epitalumiumot irt. p Tóth Vilmos ininisternek édes anyja meghalt. — Király ő felsége február 20-án huza, iiudapestre jó. — Mexikóban a lázadás mindinkább terjed. — Mayo Ifd, iudiai alkirály, alattomosai) meggyilkoltatott. — Uolovármogyo torül»t(hi uj- két liotivédzáBzIóalj álliltalik tol. — A pesti iiiiiui cipialis bank Uákoson I20.ozer frtért téglatelket \'vett, ott készíttetnek a sugárút téglái. — A budai lövöldében hölgyek is lőnek czélhn. \'— XIV. Lajos hegedűje Hesztercze ^ányátr látható —\' A székj^ytőidről 3231 váudorolt ki.
— C\'onti, Napóleon hü titkára, meghalt. — Párizsban vendéglő, kávéház és korcsma 5800 van. — A persa sah eltörülte a halálbüntetést.
— A budai volt népszínház épülete lerombolását már megkezdették. —- l\'esten\' febr. oIbö leiében Ol egyén Italt meg himlőben. — A pesti redoutban az\'idén 22 bál volt összcsou 5\'J,873 Vcndéggol. — A jezsuita rendűek 8837 tagja van, hát még rundén kivül mennyi! .— Napóleon betog.
Felír.\'25. I77ü. halt meg Sulzer János Uyörgy .hjreii bölcsész, Berlinben. „ 20. 1802. sz.vJIugo Viktor, hiros drámai és lantos köliő, Beaanv inban, (Fran-v cziaoiazagt) . 27. I845I. Kápolnánál a\'magyarok csatát
nyomok. L\'rl-án kivonul Erdélyből. . 28. I072. Itoshul János m lleisler üott-fried\'neveztetlek bíráknak hogy Ítéljenek a pozsonyi foglyok felett, lita-sitásul; az volt, hogy röviden s törvényes eljárás uélkUl bánj uink el a foglyokkal. A 3Ü0 fogoly közül sok megmenekült a birák inegvesztegathető-sége folytán, sok száműzetett, több örökös fogságra ítéltetett, azámos\'ev. lelkész gályarabságra vitolott,a többi aáiiczmunkával saiiyargattatott, számosan kivégeztettek. . \'_".». 17( »K, Juzaof király országgyűlést hitt iwsze l\'ozsonyha, hogy a polgári há ború nyixuorának véget vessen. Esz terházy Kákóczyl is meghivta. Kv kóczy keseredelteti felelt vissza,hogy Nagy .Szombatban kellőit volna a vasat ütni; moat már aeukinem ismeri el Jö/sefet magyar királyuak.
S/crkcszfó\'l U/i€iie(.
loijii |.ro.|ik«csii- liol>«« iráii)l.*n
Inl.vl: kü
l|J. A /.slainí({>ei lislaluninrlli\'-ki lislii r.k rml.\'k iralál kd
;r<li-ii
■ ll.-t
KJ""
•utál
Uilúsitásá
inlii»«nl ttgy- nukünk i.agy.\'.r.lfkli (lKy.
Ils. ,S,.OB.\'ny Matilil- l.u.j.\'ly .»„««, i.él kir-iitk lii-kiiíilciii, a.l.liK nőin. keidlivljttk m«g kdilíi/t. Nikiiül lnKKaóiisC-rt líivti U<tv(i4Í«l !
il\'j. U. ionnal Jolontellflia, bogi: nVm! A lalá k.us-iiak f.iveielrk. <
. M. A icolijiniilt I.\' (; I.I .»*„..,k »>.,.,ml
4 I .O. M. A I.cclamált I J «•« 13 »t iitáiikillilclU-k. A másikra mSavr «lfil.l.
inkliai
itrliinijDviJro rtgycl l«. .Mi által telt<hi)lllnk ?* 122. .Ktt)- éj" aiinlQ klsoilii tö.
_____JW. M,.H. .K(J»*öucttol vctt\'Jk. \' ........
121 ,A« általi járványul .i ragály..• liol^^ -.•):ii.\'-li ri-minii »vinftiikod<«r.;i- irl ex.kk^t k.\'U«4-
U-.
Tilrít\'iictl naptár.
Febr. 23. 1552.LTót Mihály és Nagy Athbrus-ótezernyi szabadcsapattál-mogtámad-ták a Szegeden székolő törököket s iszonyú mészárlás után, beszorították i a várba. • , 24. 184U. Véesoy Czibakházáuál csatát nyor.
aii.
iiiktiáí.
liilai
xj.ik iii-K.
,«íl/k<«.rati «a nem kitlJ
<«gyUjUi« ki
Ü 2í l e t.
Piaczi ár.
,\\a#y-Kaui»M, Iui2. »*. f«briiAr 2l-ik aapjáu. Iliua «.\'! « • font. 6 Irl.tlO kr. nü - KJ fo\'ni li frl 10 kr. 47 -HU Inul IJirt 20 kr. Uuia 70 IV t.óil - irt — kr. 7J-«0 Tuiií 3 frt lö kr UO-31 fuut 3 ut úO kr Arp. >«rf.;«í<r.. 70—71 fu.it 2 írt ».\'» kr i I 72 f.oit .1 Irt — , kr. Ár|.a-ki.af.mígea 6.". -lilí font - irt kr. Ül ijg f..nt - i.l —kr.KuKoricia 4 Irl - kr., Irt ki. K iku-ri.\'na ólam ..-.iin|uaiitiii) — Irt; kr /.at> 46 - 47 f.,n| 1 í.t 70 kr. 17 M fuut t frlUOkr. I\'ulianka-öti-ötl int 3 frt 20 kr. -70 fuut 3 frl 40 ki; Hali febir U frt \'.0 kr. l.aletarka kr. Koi.yórlii.l kdinatógei a frt ;V. il....... frl — *r. /,»oml.li.«l 10 frt — kr Ungiim
13 frl. — Jliium — Irt — kr. Kiráty.|i«ii. kliaüuftíg«» lö frl - kr. Ilimm - frl kr. K>» láiiK k.ix.iiM«g«a - frl - kr. daoin - frt — kr. Mtrlia ima lo alj a 2.1 kr. II .rjii-liui tuutja\'J<> kr. Sor-tóí-lnu fontja 32 kr. Juh-biis fontja - kr. 8>a Inna fi.jMja.30 kr./..irJoHtja ftO\'kr. I.\'«lb« párja — frt kr. — frl. Káeaa — kr. I.ud aüviuy frl —
- frt — kr. I.iul bii»yt frt . kr, frt - kr. I\'ujkn frt. kr. l\'ynk tóján 10 dl. 30kr. Ilurgnnya ni.\'rcje I frt 00 kr. frl - kr. Kgy iiiáxM ména I frt
•10 kr. - kr. — Kgy kévo »j. \' Ifi--kr.
Stabila niáiiája — frt UO kr, Ujl.ur vii|^ktliikb«li akója ft.fil kr. Ó-I.or vlüóktl.ikl.ell ak.lja 7 frl • Irt — kr. Ililkkfa illó 11 frl. Tillgyfa nlo 10. frt.
Érték- ót váltófolyam febr. 21.
5% inetaliijue.s 02.00; 54^ nemz. kölcsön 71.15; 1805-ki álluduluii kölcsön 107.—; baük részvények 740; hitelintézeti réazvényék*353.
— ; I/iudoti l 13.35 ozüat ágió 111.75; arany-
darabja 5.24; 20 frankos urauy U.02 kr. _-
Felelős szerkc.sxtő: Bátorfl Uj08. JMylltiti&ir.*)
líik..rlllv«o vilgetl kijslantflni, iniel a Walaloa iro-lAni-irt hi«s clInnki-iSIrg ai vágy olöiniuilitái kifa- \' iiiugkiiiálás .a ktluxüliloi jiiatkoiott. • •
UKM.KTK OKZA, llgyvid. -
I A nohí/Jiiyavályút én u nyuva-lyalrirÓHlgilrcHOket
gyógyiija^TT O. killi«rh a nehéz
ividya speciális orvosa Itfrliiibcn, I L o ti htiíti s t r. 45. Már száznál | többet teljoaun kigyógyított. .
t alatt köalöttskirt f»lelűi»<f«t,naM
,"||\'Í i-.i\'rr "ct lúlfilgg-! kkul illáin .volna ki.n-o\'gi a/prr«*i.» Id , . I.rtciiyr, 1872. Mt. *o.
ll I os e.
Milcigcn-
ScriciilosciiiOssciioowiiiiicii,
llm den lalilrelelim an ima H\'laii,-.\'inl"i> Aiillordómiigen r.u \' tlitaprcchou, rcikvjfcii wir
SWT" l\'AUTIALSCHKINK
auf ZwaiuigMil
ll r a ii n a r h ir elycv f/exoyene Serit
Dureli riiiniallgrii Ktlag von nur fl 8 »inl maj llilímcr cinci aoldicn liOii\'i, welrlu-a ato ll. Ilc/. mii
100,000 Thaler in Sllbor
mrummi ítiri;\\
18<i4-or 11.100- I.o.sc255u0"5\'0" 18(i4-«r fl, őO-Loso „ .\'(",, kuis. türk. 400-l\'Yos-Los ífrof.íí5"
... I1..I.1
lliVei l r. - 600.000. 300.000 .1 \'I ............... 11 H.\'.I n. 4
Stadt Insbruckür-Loso 1 .mi.\'" ™3<iobii.V joooo, oi.-.
Ifi inoii.illirlio llali-m a fl. st«av Au««.-r Uraeu u.t.lcu viiilangnr aucb nll<> nudereu !.••«■ gallmigcn cin<i-lii uud iu l. .. a g r a .• 11 » o li a f t •• u ítlr -Jll Tio il-ii.-liim-r gcgcii Kalcninbliing bllligal vcrkailfl.
MT />/<\' \'/Jnsen der Jmnv Imi fen zu (luusten den Künfers.
Wcc-.hslci^schttfti\',:,{r;\':,MKRCUH\'
w™, Wi.iu.iii\' i:I
Bérbeadás.
Kényelmes falusi lak ház. Imi szoba,, — pineze, istálló stb. szükségleteikkel, fdlünó karban, 4—.r> bolti legjobb mim\'iségü konyhakert >zép gyümólcnössel több évre azonnal hérbeailamló; A k\'üinrtrntrosi t-s kesztltvlyi vasútállomástól egy órányira Szó kehien csen — Su-; mogy megyében. (73!l. /», 1J
llóvebb értesítést szóval .vagy levélben a<l Véseey Sándor Szókc-l)cncsen, utolsó posta Ncines-Yid.
•Vof l)r. Ln|»|>it:r
HefecNkciHlczése >101 Ji
!| iiup nlitll

SHIDLITZ-PORA.
Központi szállítási lakhely a ..Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
Ontott Tapasztalván, hogy ur unyéiiiinok szóról szóra ntán-iiyomott, sót a köző
ineggyógyit*) minden Imio-rt... ----,------ —........- „ - ... -- _
folyási, vuhuniiil n\\"knél fehér Órás: Tapasztalván, hogy az ............. szóról szóiu ntán-nyoinott, sót a közönség
folyÓHl, hu már idilliek is. Kgy \'ámiliUn vég\'dt lininisiloli névaláírásommal ellátott használati ulusitványokkal árullatnnk S.-i.l üveg áru használati ulasitással 3 lit/.-por«»k, s o végett » külalak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyön fele*..-frt 20 kr o. rf. A pénz bekühhW rellethi\'tuek. ezen hamisitványok vásárlásától azon megjegyzéssel óvok minden! it mi •/.•rint: után, tiioktarUi fnelh ll kapható. „nx általam készített Seidlltz-imr minden kntulf/áfu hasonló késxltmént/ektiill
.. . .. ... nief/kitlöiititirtetés ii I saját rédjef/f/em és aláírás mi mai ellátva. n|nIehtÍeU»Sf?OreSoKet\'i Ara Ogy lopeoíétoll eredeti doboznak I Irt kr. Használati utasítás minden nyelven.
(liehéz kór) / li porok rendkívüli s a legeltérőbb esetekben bebizonyult gyógyhatásúk által minden
••ddig ismert házi szerek közötl tngadhallauul az első helyid foglalják el; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldöli hála iratok a lugréazletolebben tanusit gy i-gyszorre j u |)0r„k szorulásoknál, oinésztholleiiség, gyomorhévnél, továbbá gör-.iök, v.-ac
,-nál, !jdege* bajokban, szivdobogásual, idegi-aség okozta főfájás, vérlolulás, csúszós foglájdnloninál,
.....lu \' vé^ül hvutoriára. búkúrra és huzamos háuyásr.-ihajlamnál a legjobb\' sikerrel alkaliuuzlaYiiak, u
a loglartósb gyógy halast* eredményezlek.
Haktárak Sttdj^UanIzsiin : Jl-dus .1. gyógysz. l.ovák K. gyógyaz. FesHolhoffer J. és lto-. seiifold K. uraknál
gyógy it K\'vélileg. százszorosan jónak bizonyult gyógyszerrel
wm
Herliu, I.iudeuKlrusse |S.
*> Toldi »/;í<Ml iiu-gifyogyil\'UI már.
WAJDITS JÓZSEF
kiinyvkiadó hivatalában
ívj. - Klanlzsán
jelont i\'t általa minden liite-várusnál kaphatok :
Szegényb 61
Brlovárott l.ak..vii-s Ckaklornyan KAiá.* II. Kiisitgen r-a<.ino«ii. Mv. Kiipo«vardirk>-K> Nándor c
Kuli ii Jakab Kfrtlftrn ltr«-vor .ISKal. Ha Kaprtnoiás IVcili S.-t».|. t> Lsteayen Kalioda .1. uv^if
Marcialibsn l«-il Nándor Banok-Sit. györgyön Kibin .1 gyA -Siambfthrlyen 1\'ilicb Korrurs iryóif.\' Sopronybun M«/c> Ao.li ía K\'.vó(ty«». Zagrtbban Mui. lbacb 7.». gy\'-gx"-, C.\'ylcck J. I. gyógyaa. , tlrwcl.f Kr gyógvaa.
(f)44 —f)2,35t)
GAZDAG.
Ara 90 kr..jczar.
,Rajtaüúk vigadjunk\'
■i.a I ... :-V kr.
.Rajta leányok, mulassunk,\'\' Kebíilhaiiíiok.
J\'.ze.ii ezét/c-kn»7 ktii>lititó métj:
A norvégiai Itergen városból való legtisztább és leghatályosabb
valóul Dorson-tialmáj zsír-olaj
zíra egy üvegnek liíisználati utasítással 1 frt.
Minden üveg, más hnlmájzsir olaj fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyomiiml van ellátva. \'.
A valódi iW.\'cli lialmáj-zsir mell- és tüdő-bajoknál, a.crophulus és rachitis betegségekben legjobb gyógy hatással van; meggyógyítja a logelidilltobb köszvény\'"és csúszbajokat, valamint az időszaki bőrkiitegokdt.
Kzen legtisztább és leghatályosabb halmájzsir-olaj faj a DoiM-h-halaknak leggondosabb "gyb«;gyüjlése és kiválogatása által nyerolik, és átaláhan semmi vegytani kezelés alá n< :u vona-lik, hanem a bepecsételt erodoTi üvegekbenlévó rölyadék ébeii iw ugyanazon allapótl.au van, miút az közvetlenül a toruiészi-l által nyujtalott. Moll A., gyógyszerész és vegyész llécsben.

^ovtctV, ÍStfiífovtcii, ^ctfdmfte
mii riiiiirrr Siljvfilillrquijilm. C \' 2tttcS ffiultcr nurttitót jii uuctjítcftciibcn SSvott^relfen
KraniAa. Brlffpnplrrr ^ _
nll Oli.lit • lilnto \'«r| |»(.r liluMjin .Ifu^.
HjNii m t (lA\'in.
li* €llJ Cilii. Iiia B(t« . fl — ,«S
■ r« . . "M - l órii rtn tinim . R. - ,r.\'.
IM » - I lin, In u.t<n iUiIu . fl. .lv
Ion . Ciuil. Ili i írllj . |t. M
100 ia.it (dlril H<t lliulil f f. I.
loo , <f«t«rll.O\'tar. irrtl (i. . i
i<"\' . • I. Cln». ^<.irri. fl»it. fjf. fl. .\'•<!
H« . . I Ih|, Jiuttl (I. —,M
10"\' ■ • liiC.Mit.jotiri.fatf.iliirWi fl! -.45 MT ía-n »H(i.t( <>at(|.K,, tinomfti. - „< lia níl\'in*- ><il4iii«nii ftuMntiaí . Itflifn flii\' 100 f.tlut. tienn mm 50 Wi. mi.oumiii ncariumm , :o .,
lüü StCrk VMlkarlin -^íff «■\' lur (. »ll»raiaHi». n«i<fli í.*iil|ailTl. »k|iU««. Mull " i Mwryai r,Mt ft. _..■<
ny Suhlfrdrrn. "^♦.^f
Ur I..I.ICI A.r.f0 |um ntm fui |<u róni jni iu |.k»i l\'irl i. ll «iB<t . . . ... ii ir, 1 lailllH. la li Ut Nfl.a eriKa |n ti.
II . Slanlaii«.^itaa, (<(4l|i nitn Rcfl a • fr\' I ,. •jat\'íaí.^.Km. m ib ii Sil lo fi.
Hl ►<•\' ♦ "I "i| I i\'i Knnaiim i •uiitu.jl\'tír, lui
KM l\'inl N"»»>. fiánál iititu. i, -.ij.r ,s „ I „ M lfl\'1-, |Hl« Cjllt. III. I\\ | JJ ,5 (, I ,. AlNrfr\'U ., ip. |S. to JO ti
fcyr- tíiaa ii.| n Vrittdt |iir tun
«.VafiMn>a»tilft|i|« ; h.-n o Mit ui Ijhi, «il»™ »|. ift ,10. 1.1 tniftia lo C,,t« . li!,,, <€t.»,„(,.!, „\'ívtlufi.. I culi Ám »,.. I n«d n,i .iKifjim ant ts\'nlit Vu ti . 1 Rn\'üU : A
III lm i<ír.uli i<a4iiKl. lo It., I Él t Unirn . V1I11-larnai HiHt(iar»liai(>h.
W" afbóor l\'rdrih»l|.-r. "r»
• \'(i.fl flli|tia |<jililiiiii il-li,;j |«t ml < 1 , . \' «\'»«i ialii«H«a in iMfi«-f ;>lrjntí, 1 i(l 11 üla wm »<a Crcmid* «.-a ti ti n, «|ul.
§CS3T\' Feláll grailrlr Prl.chaítf
mll írt.pnrt«r Zrfirill.
w--
tfotto det Mtuie*: Mud) billigi Wmtc taun ftiil Ifin.
,:JjtíT" Oln i\'i.irn(,li(» I illlarl dif«(iir ifl III ural
eíKltjaiall-t ml.l\'i. IÍ(.u\', Kfli»<nt iul ínl.fa. uat yrji: I eitun " *
T\'.l iu
... ... I RiinrdiSt lla tl|l |BM,> aul cifjint
ilt.ifl) U III jl T
iuvl..til a*t «.-M MÍ
Nru rrfnndi-nr. Tlatf n-Polfrr.
l.ui luií r< irilitunj tea tjiti<i oUlt min
f mil I fi.llUtffl kinn
(♦Hit J0\' - «»<
- S\';i
Mártim 3i.-<f»t
lail Kanilii, "(»,«(! ..«,
t*i>M
i.ifln

Hloi 6 Hit I Uítnitl HfiaK.i . ...
ii* mnf Srh\'fib Knulrn [
I III fl>t Itljíil, lii.Jt ml Iiililai II I.\' " I I 4 I a |<il a I 01 „r, |<\'„, ní„t, „ tol I 4 1 \' |J| I ,ntil|illti. I I fila 1 ,i4l|itia. I fUt-HO. I Vt Ir. 6 ,\'iU.J , I S"\'«Kijiwaii. 1 Cl 11I
ímu, la\'iMaK* » •» fl. Srhull a hm ÍBr H d. hrn und laabfti.
Cl j-t liaml Kliau.i, iin«4 !i «>, iv, 11
. Hr 1 .1 ul í lo. ti io, vi, ■*>
. j.I.V i l in «f, h 90. B 1.1 r,.
"rr t.rstc frdrrnnbrlirr.
in l-iHd». t\'«i|-UcnUt«ia. aiti Píiíia «<i«ai n i tt I tt««ti»li ihIíT mit iliaiil aliitilm ti i«i lilnljl I Ct«i <0 I., W Tl.ll- la sllrn Ksrbrn, mrtf ri 1 i> 1 •.n I4>MI|. r.-l\\ M a. nrwn. iu ft
t\'^" Br>tc KfNairugr. -mm «ü: ll 14ut(i KI \'I, fl I . 1 »o 1 k..""
. 41.-)\' Ccilc. tim.til fl Ii). ».— €t-4 lanti lm .1 (i iuii hl,-, i.m). 1.11. 4 41. Ül III ■\' li. I tliWHi » • I| . \\
p^r >\'arbpn-KI (. h a,
\'íIjcí*-\'. |Sr J.lfiii nniis i»«
KaUIm, tal futi\'^\'i lm ■ontn . Cild |iunt ftlaflit i>ii* iuni fl\' í.j
WT IUI4caflcaUaiHfnMaal.il iH(diulaÍl«n«. . „-
^^ KaiKN, i(t|ial tafjffltini iC\'its 19,1.fi. i\' s s 4S" 1 «!\'\' »i m " I iriiflii
fjlij\'iinr Cilin ián fiialf rmlaaiiilir, mli lultialiii \'"\'BZ "• \'*■ " ft. « 1. I io I CuJ
Nl< tlcll\'ir. I Clü<t 10. >0. 10. iO fi. , « \'* Ííirlail I ti. ua> Itt 1 Clúi «lHti>|4ta lu|4
NT \' 0,1&3T ti.bts.r -^a«
^ flohrellja-Mappen. \'.^iíi\'Sá l
,na 1 lUr-acmul. •laillli li \' Ina* ml 1.1, » Jo, * 5o. \' J ■
•• ■\'\'•»; ít\'l«\' « "I l\'ai litit € »1.i-..ihi <t-11 1 1 Plill fl I, IJ., tupír rt iuíj fl 11 | > m inm >•«" « I Jtó, i.iii IS i ut«ii.,i<r«ji cini Iuil4liaj fl 1/ 1 it. 4-ti litlia I^Vi ti aa\'n\'t\'attil
\' «-Íl| a5"ini| tar\'jian«t.®UiUt». «B»totflfl-
JBSaJT fraklUchr llsliimsnii Ir r,
W> 1.1a flai. in filafltt f.ui illl, ni\' N.iujtt Buaii, ! 141 li\'."Vat"* alíai *rii n \'\'\'fl 1 111
Ti""- \'\' wr i.pi\'-r"....,
|..J._ kifti. ta iirMlttflc uak n.filíAi ftca luluca, tla
, — -- rapeierwi. etai ji » .> Ucrt:ai»rt a t . »i»tut in, 141
f.\'i" U«j<tutttt OnMlatOf, a lilHI u.il«Ml4lU<i\'ia lia I 0«itt rtt I >ll| 4ST| -
„» Heamtí, f éiud ti. IV w tft 1 jt. it •>. I €l \'.í lllafld 3li«iUaif ia M»«1t-
SJCy N.llibOrktr 1
I fial ii : mt iitaatin 5. 10 tt l . ia v (a**it . i», i> lt
Brlefíieg-olmarken, TgJC
i M<ta Iktit í»ijc(>-iJi.tlni, emij-. i aat U ra »<<i4lallrl ha C»l(!ta aa» Itm « mB..I v -" "ai, la filaflct C.ui Itll, ait\' K.i n.it
f.aua t*a Kaacptaaiai, Mű Ciuj fl. l.*0,

0<i»in (Ul 11
Mtftr jtluiilitit űlltin pt babra ír
Wien btí A. Frieilmuiin. Vraíffprnfjf Ur. 26.

Vurlsjcrn ÍBr grniilinllrhr und í UliRrsphUrbr SrhrlfiflhnnRrn, t
rfitl Biirmt I^Ml. Iliiartílfiaiil, r> III , .tuKjiUii,
telim, tK.ifu viot.-it. fj< .-.»\' ajtt\'aal í ili\'uálta! \'.\' \' ••«»»«»«. I í"" <»• >J. » I\'-iföF\' Kine roui|ilrtr Zelrlinensrhiilp 1
li « (.i\'tn, »ta il i n ti tfr a«a>ii ,-t itniami fin "\'" \'i\' \' ". jem fiflfn li( í a ii a tini In ifB-aia Iu -la t » n li» |m |ini!litm <-.0 rlu a In >ituV.1 IJ Mlil\'iil lotiat ti|.-aUI< |u ím l\'(M a V»n; •■ vili t«|w i tlel fl I lo
fce^ NIIrslllroirD BbUtlfl. "TpiJJ
\' ■•• •* \' Htltif. luj-lit (IiI.ikIii í\' a\'«i» «
a »i a .! c Dvua
SENSÜTIOH
imx-licii ua<-ltsl<>lu-iul«> probiitt\' ("rfiiitliiiiecn.
Erapai-niaa.
Keic Zlmnorputxer mehr.
Dl. Ko.(«ialohnal« Zlmm, rliod. n-OtampaaU ailt Íair4«l . <t.t4i UaiBíSia
.í.-n
Uiflí ma.tl tia .Siataiiiraíit faa« lalH\'. iu ti »\'\' H t-aMaii ilai <t>i l|i"« ul. I ClUÍ »od.n Wlolia\'i ra-a fr\':»i . . fl.
Ameri/:uuiatili«.u Patent.
a..uud., aóUSu* walaaa Sflhna lo
n-aia i!il t ll(iCail|4a\'*.-a>atliflia U Maat-tanti usiaiti|iU4 • I fcUd yO fi
I Gu\'den 50 kr. eln Dampf-Appant
\' mt TtlIirtrUD-i »«r frt.4Mid.in l\'ufi.
Uaiaitittl 4 \'lt SplUUr, BehnUa.Aam lar, Wcikitait.d, Wolinatumar, »i|: a<4 Baloua 4 |0 tKa>4lni littr.ll.tk 1 un i»t ni II t a íj\'fiiHI. |c la| al Aljinflaa) 1.1 a« it K.itra Icán. I Cilit Itflil I II Vlui -l.ti»« it-i.nniial.faifi.ai M ti. *inU ,ta» iii fla\'|i|aiat.l
NZum Bohntie der Person
iZIdiiihifl lil (riA\'iilhural
Eln 81ejf der WlBgenBohnft.
Daa non. Alh.D nta \'rvatlv, wi i»ll
•"•■|a«i» frl.il Hím ktl 11 »mtln ailtia. " Imti-ti |i Iilb iaf. Naanl un! mii alm iul a tlltuo tia Si.-ina uint.tll I. ,., ....a ni Ui 41111 |tia ÍIiiMi aji 14 t»:ia JJi íljy i it 1.1 a»t^ |. i„,|. til\'a I |k|< Rli|4< laotal |aa.|iia« 10 fi
Élne Wohlthat ^
iraiH aa iiMm elállni aufaiflM I t4 (ll .\'■nri\'tian| lit ara tiltat ilia C 1I4 iu itlal! . nai laaa li»t tll»l la 114 l\'t maii ml.-rtt\'i » il f|ajt> tal Dint fain li aia», a«n,4: Un lel 11 in e4tifi Hl WaMaar 11. »4llt.n. a.lí |itat n tnliKin «li|». alt Min i l#
ten nullttttafl |»*.i\'tia itSt\'i, ajniti4 -lm [ili Bem «uj ««i Oiutlit Itnam l<n fDmt flii" "Jifl(>«nj l41|<a I Cili ce ti„ Hlafl aalAttiilil »• ft
Neueste ohirurgisohe Erflndungl
Ed*llaoh.B.lb.I-Kly.tl.r iáit í. Iicumn, in íiaMti uní «n»i4i II 4t|uaca\'i 1; |it»i || 14*1411, Ittnft Vnl.rn llun\'a cjai R
R aiittlili4 a.\'itaiSHi, jaaj-wiili |u ti-i| n; lii| in:.a L.fanohoui-B.volv.r
tt\', lti»il|it . latjiua Viaia, •! nrfij. |j Ut mi In ft4« i\'.4tn í4\'\'tli. rtí » 1. laiii
í etíd I lViVu
Eln Interesianter Federhalter.
Rll €1. Mai ftai|n ItalKlicR Itt. tal r.\'irt 3.U.I >ll at (4.11. 4i» 11 lia Ra\'uaj. Bai ia lit «i|»id nli-i «(4a u\'it 144 iltifl Rn^al.\' midi 1 ,.,.., ... tiflin 01,1. 41, nlraiin tít. ai.Mln>a jfl t la «4nO<a Hil aat tlínuHI I |:.»n4 «a»« ftit 0-ilHil W(4n r tlifloli — •• i-al ii|iili IJi t
•« 11 fllft >Si
I 11- la 4 ti
II hittO.ln.
t\'c/l\'al" 1
lu<ctM I 160 Valr-\'nia fl . H t l» . . fl.
.11 . *• IIA . . ■ Taaehro-Pl.tolaa, fna laaialtiti, nllani 1 l ItttiííaK fl 1 1 .
TodUohUg.r
eud
I Saul\'t i al*
I \'\' liiflc.
^IlM i
fl" \'l«a| aa fl4 Itllfl dfTtrin;|al »c iiili
!!.•••> M« \' <".<» itt* WttütlIt ,.i«,«H4»ii4. i «.,«,„ fa^i RaBiilwuj IR.
Zahnperlen 11
«»Ml|l| It t«, »i» ll. #M1|| f4si la Ikrtt iflia Jajial »4|4 tal -aVun «t4ii aiu. i.a 1 tuktv Xal anit\'.-inl Mt lvitt la 1,0 rtni III irrrttlia .Hatatni a, ml4i lia tfia^^<l tal jitnta Inait tt H4:t ta| fli |.t ittt s\'ta« tttatlia flii l nair Cdam 1
Pulvor gsicen Fnasaohvela*.
IllIK (<klll|t laI lift * C4iri(ia la. Ü«t< «al Mi tJlit4 niiajt\'a li-4\'i .aa»inK»"(" v\',1114, •íB\'iitiil au4 tlt M4 íVnai. l-«4>4i-l laainl Raul lanj. 4\'nj|(»| 1I1 > CtacaN, W ll.
Migen-Tropfen,
latit in\'4i űt Wa|-aStil laull ítamlf, R|»(. ■ al tintáin.I..fl|tili, Callltaaia, Hatan) IC. |.-Icil Iámat lltati. ■Itl n, aol aa. lutla «ifct|i. I i)|aica |aaail ■ milaai »>
Elntigo Hilfe
\'tt ftimltillMli Olfi ; M. Iltl llt taililtt «iam(t lii\'rtai|H tana »Wa# I4iidti4i llilil fítíl R0?^ »"*\'\' •"«U1»I !•:♦■»
Horkai ei\'Eptons.
Ili\'i 8 li I lifltl III tiafl aal I |i ifdaft Ka (laaitaM , ií nli III C«\'i»»i|,l |u I litia ui.k iu fllifm. titllaltn ul 1 f4ra >at nm itflm « Iiau4t lalRulféOla t.i ül ti. It | i|i |(i i, III tcitmlinia €^>|iria aat 1 iitlalnl l.tti lNiilillaa|. I gtacaa fámnál Ram |a.| Su It
Praktlaob und biliig.
Balltatilta eítt Kii iáin ila |i,ot« Ilit (AM4 fH»lll<# Rll taMI la int ra*MUi iXam I t .S tfct 1 an- tini illal.il 4 »nl <t Kan-I nli uat IVi-\'lnti fit, aOll |u|. ma n In iluna .tll4ti víailta lefU- llcl U tr liali ailna liflil SO It.
Neueste Zauberntdel-BUohse.
» —-....... ..........."a\'tüü^k, Mfám nll IC liláin let.
Cjttta Mit. I 0U«a ail lictlfuri SO It tinta <ajli«<kta i».lbítiiu(:;n »n\' ml tinit
Praktlsohe Erlinthui^- 1 "\'í\'0""- "" t«» »\'4t< «ai«i
11, |J a -4 ftt pi. « tti4 It li actua-ia fl, VI.i.. .. - Koaailia |u« P t ll« limam U\'.«l - tl(k l«i4 i iKIta i. .•J|»,A,V , IVÍ u. m^ f!-^\' »«\' »»•»« mWM «at
,4 m i .lu|l inili« ann. |„ ,,\' rVVitíí t.»-M i \'i",V M.X» 1 "\'ít 4i \'
- «».ii ■ lú«-. nudlii. ®yt4(«„.,ii,„, iiMduii,.., Fliegen-Aether
Diiatdite «iidcl flitb, fitr ^•f rf«rr( .-ij j^ aMo.t.^ t .lnzl* uud ^lleln in ber atftiliA:<n K.cb(it0gt ,„ bab.n.
, A. FMEDMMTO in WlEWi^vatcrÜrrtíic tlr. 26.
ciat aali fmlittl. Í»|« «".«UI4 » Mafi\'taalci •......
■ 9nraiian;ia !(■ Hiti.fi tallit.\'4ia tai «,,,,,
€l4ti. I Rilttlíltit Ifl ul fiiam g|inafl tir r,i4n.. iCIdln lit.Hl SllfraTlIjn It tiiall. lat aiia tea - 1 lit.t Hi Rlfut I4ui(i i faaa. nti Cl.m | aa; t»> illiilm (ti Iln:i MUilij irm tta faan. la it I turáni |u caitlittia, Kfta-tti a-n fti NiiliBlt.VtaBK.iltB.Klil, felletti.e.tll l MÍ. I ClUÍ fett! * I. | ta|int Haitltan\'tln.i %if|u It tr. \' +
Havanna-Bouquet.
!?.\' ** ■ £« iíat to It. Olailt\', nlnti4 Hl ttOliti illiant laia I. ilai t4it (4»aia >.m 1.1 {■araaii.faiaiil ttiwufi I iciilra. t.rfc jan) aiu laitcitlill Otíi\'nal.Ulitni alti ail tlt ~ -- \' \' l< tlt I4ua iei\'iiatil4ia la.
T tl\'i »«a ililiniai ■itil IU | t aí«lbflt-t11%«<\'1t. ( ibi
SVHÍIÍÍÍÍHFÍÍ\'KÍS .........
,.., .ív, , . ív,;f," s.vs.v; "v\'," tv "r
Elektro-galv.nlaoh. ............í
>|.( ,griilt n.ri.11,1. (.1 1.1,n | í ki 0 Jnntl , • I.
......p.bi|"M!í\'"S:.......! Medl.lnlioha Theer..lfe
........ fl4«cii
\'Wt. flaifd\'n i)ti4 ia ntna uat tfüfiUiRtn a- |uit(n(<B I CIÜ4 |4BBl Ral»iii«B| t) It.
iirii iid t« w4(iiiit!4ia iű\\üt. Kein Zahnaobmers mehr.
,\'ní>«i\'k!\',,«r\' ",5j"» 3",r .^V»\'4-"\'I|/I.1(4 Rl-mra etft UifJI-.Ba
aul \'Itt , X\\l ma. u i( ftirta »aiiM» fci.v I. a....an.

\' 11 lini r.* (lel »1 Jl. UBÍ .. olliáiaai |. Iiajia imi|.\'|lia.
Luftpölater
atat\'ftta Hiu Í.i|b»ii
("í\'wt™ 8
n tinim Rui(nl:l1 ||(0I| Iui4
LooimoMl-DlK\'lalaan
in- l(il 4. Hl\'
!l\'".aialí iRStl\'
11 Bt 5 It *l BH.
aa\'nlal fara maa
inti taltiB »a|
ld.lt i: li | I j..i
tat i tal O \'-tt" la Clta, wa Ha cIbjilcitatca Clatl |S tl(ta. til itaia (I lii VI Ildit* It tciail, lai C |.|t míl |. la O. t tia i\'l aat Itaa lat n4 la linfc\'ll.i -.llltaaa ati mii il ta «inita1l4<a fli\'lili.a lal i er-Ktu iiiit I wcr ci.
I eu« fa.n al Kft leftii ttil fl l.to.
Pereiaohea Haarfarbemlttel,
»eliit4 «u|falliiri4 ítiüil 0-at 11(4 CcIutiB IfaaaMti I4»<|| |i\'Jitl leiitia laBB; tlnSiti
■F

Wajdila Jtoafkiwli-, 4s lap- ujomdatulajdanoa, gíorunjnnijouiuíu Kagí-Kaiüsaía.
NAGY-KANIZSA, 1S?». február tWn.
17-lk szám.
Tizenegyedik évfolyam.

- Előflietésl ár:
i egész évre »\'. . H frt.
\' fél évre. . . . 4 ,
|í negyoil évi re . 2 .
\' Kgy "fí in ÍO kr.
| Hirdetések Jutányosán.
j NVU/n\'KUHKX I sornnkint li) krért ví-
Zala-Somogyi Közlöny
* lap K7. ll.-mi részét i illi-lA kn/.li\'iiiriiyi\'k v/erkpsxtdhrz, -anyagi részét illető ; közlemények pedig a kiadohnx liérmoutin in-
,nt,k 4 (íl za.lnmügyoi gaz<ln«2$fk egyesület hivatalos órtcsitujf.j
Heteiikliit kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmit láp,
NAGY-KANIZSA Wlaisloiház.
K ni löki r a (a
a zalamegycí balatonmolléki _ hnlászmcstc-reknek, melyet a ntn. in. kir. földmivelés-, ipar- és. kereskedelmi ministeriumlioz nyújtottak be a balatoni halászat t\'zélba VQtt rendezése érdcinében, tekintettel Zala-, Somogy- és Veszpréininegyék küldöttsége állal Keszthelyen 1871. évi decz. 9-én megállapított tervezetre.*)
Nitigu in. kir. ministeriuin!
Minden nemzet részére vagyoni állapota, s jóléte határozván meg azon helyet, melyet az államok összegében elfoglalhat, igep természetszerű: hogy minden nemzet feladata és kötelessége a nemzet gazdaság minden egyes ágát lehető tökélyre emelni, cz által vagyonosodását előmozdítani, s magának az államok sorában tiszteletre méltó állást szerezni.
K czél vezérelheti a magas kormányt minden egves, a nemzet-gazdaságba vágó intézkedéseiben, ez vezérelhette a nagyméltóságú m. kir. ministcrininot is, midőn \'•\'•V,,,,. sz. alatt kelt leiratában elrendelte, hogy a balatoni halászat tárgyában Somogy, Veszprém és Zala határos megyék küldöttségeket nevezzenek ki, s ezek egyesülve bizonyos elveket állapítsanak meg, melyek a balatoni halászatra nézve jövőre életbe léptetendók lennének, s ezeket felsőbb helyre terjeszszék.
Tökéletesen megnyugszunk ezen intézkedésben, régi óhajtásunk, és vágyunk, hogy a balatoni halászat rendeztessék, csak azt kívántuk volna, hogy a kiküldöttség a megállapítandó szabályokat szakértők meghallgatása- s a halászat practicumának tekintetbe vételével állapítsa meg, csak ez nton lévén egyedül lehető, hogy ezen ügy az i.lólirott alázatos folyamodóknak ha nem is egész tönkretétele, de roppant mérvű megkárosítása nélkUl rendeztessék.
•) A három megyo kllldíttségínek jegy»tk kilnvvét lapunk (■ évi január 11 -ki 4:i)ik«fs«mában már knxfllltlk Saerk.
10/. azonban nem történt meg, — a kiküldöttség, mint a halászat gyakorlati oldalával nem ismerős bizonyos szabályokat állapított meg, illetőleg hozott tervezetbe felsőbb elhatározás és megállapítás végett, melyek, a míg egyrészről nem alkalmasak arra, hogy a balatoni halászatot rendezzék, s a Balaton halállagát azon irányban, melyben czéloztatik megmentsék, másrészt mégis bennünket igazságtalanul sujtnak, mert vagyoni állásunkat tönkre teszik, S jövőre fennállásunkat, s lételünket veszélyeztetik; — mennyiben iparunk a halászmesterség levén, ennek sérelmes korlátolásával előre haladott korunk miatt uj iparüzlct kezdésre alkalmasak nem vagyunk s c miatt családunk fentartása lehctlenné válik.
Tudomásunk levén az e részben Keszthelyen folyó 1871. évi dcczcmbcr íi-dik napján a jelzett 3 megyei kiküldöttség által megállapított 18 pontról, azokra következőkben vagyunk bátrak észrevételeinket előterjeszteni.
A 2 pontra nézve; Hogy az.^jvar-zási idő alatt a halászat feltétlenül és szigorúan tiltassék, ezt jogosnak és szükségesnek találjuk és elfogadjuk, azonban az időre nézve, hogy cz april 1-től május végéig folyó időszakra állapitassék meg, kifogásunk van. Ugyanis az ivarzás idejének kezdetét épen april l-re tenni bajos, mert ez az időszaki viszonyoktól és egyéb mellékkörülményektől, például tavaszelő-désétől függ, melyek a legtöbb esetben még april 1-én nem fejlődnek oda, hogy az ivarzás kezdődhessék.
Másrészt köztudomású dolog, hogy a húsvéti ünnepek legnagyobb részben évenkint april közepére vagy c hó máso dik felébe esvén, ha a halászat april 1-én | teljesen beszüntettetik, a böjt utolsó két hetében, s különösen az ünnepeket megelőző nagy héten a közönség a halélvczetétöl egészen elesik, s tymi keresetünk nagy döfést | kap, mert csak is ezen időszakban van és le-
het kilátásunk egy kis hasznos kenyérke- [ resétre.
Veszt tehát a közönség, vesztünk mi, az ivarzás pedig nagyon bizonytalan. Azért az c részbeli tilalomra mi april lö-től m.ájtis végéig folyó időszakot ajánljuk.
A 4. pont meghatározván azon eszközöket. melyekkel a halászat gyakoroltat-hassék, erre nézve megjegyzésünk, miszerint ha a felsőbbség, a huzóhálókra nézve megállapított elvet, mely szerint ezeknek szárny-szem-üre nedvesített állapotban 2 hüvelyk, — a zsák szeműre pedig 1\'/3 hüvelyk, ugy az ereszt ö (áll ó) h á 1 ó k ra nézve, hogy ezeknek szem-üre 2\'G hüvelyk legyen, — elfogadja és megállapítja, ugy a jelenben használatban lévő hálók öSszcsége forgalmon kívül lesz helyezve s ekkor alulírott alázatos folyamodók leghiz- j Josabb számítás szerint 2.02ó,000 forint i értéktl hálót a szegre akaszthatnak, vagy ! összevagdalhatnak, mertezen értékük, szer- I számuk és vagyonuk semmit sem ér; — ! miután a kész hálót szétszedni s lijra megkötni nem lehet, illetőleg az átalakítás lehetlen. ...
Ma a küldöttség figyelemmel lett volná becsületes szakértők nyilatkozatai- és fel- I fedezéseire, ugy a halászat körül eddig j felmerült körülményekre, ugy tudomá-ára jutott volna annak, hogy józan gondolkozású, s a halászatot nem csak pillanatra, de a későbbi évekre is számítva gyakorló halász eddig is csak oly hiiző hálót használt, melynek szárny-szem-üre, .iicdvcsitejt állapotban I ■/»» — a zsák-szemedre pedig 1 hüvelyk, — valamint az eresztő hálónál a szem-üre !□ hüvelyk volt. Kzen mértékeknél szűkebb hálót csak tolvajhalász, vagy olyan ember használt, ki a halászat jövőjére nem tekintve a Halatont egy nap akarta kihalászni.
Tekintve már nioíit nzon különbséget,\' mely a gyakorlat és a javaslatba hozott mértékű íiálók közt léteznék, lehetlen fel nem jajdulni,\' hogy e csekély különbözetért oly nagy mértékű megkárosításunk
czéloztatik. - s ebben annál kevésbé nyugodhat link meg, mert a gyakorlatból, állíthatjuk, miszerint » tervbe vett különbség czél hoz nem vezet. Ugyanis mindennemű hál) használata gyakorlatilag azt mutatja: miszerint legyen bár ozckuek szárny és zsák szeműre kissé nagyobb vagy kisebb, killónösoií tömeges húzásnál a kisebb\' hal a nagyobbal áldozatul esik, — valamint az is tapasztalt dolog, hogy a kisebb hal is foga, *kopoltyuja vagy sörénye által a hálóban megakadván, legyen bár a háló-s/.em-üre nagyobb, benne akad, és húzásra jó.
Hz okból, mert a tervbe vett háló szem-ür nagyitásnak alapos oka, de gyakorlati oldala is hiányzik, s ez áltál részünkre roppant károsítás czéloztatik, kérjük á tervezet ellenében a húzó hálóknál a szárny szem-űrt nedves állapotban 1\'/,, - a zsák-szem-Űrt 1 hüvelykben, ugy az eresztő hálóknál a szem-Űrt lG hüvelykben megállapittatni.
A tervezet ő. pontja a veiszszali halászatot teljesen bctiltandőnak tartja. Hz nem indokolható, mert a veisz már szerkezeténél fogva inkább nagyobb fizlak\' fogására alkalmas, miután kis hal nem képes azon erőt kifejteni, mely szükséges arra, hogy a vciszba hatolhasson, Knnek betiltása tehát nem gyakorlati. A menynyiben még is az hozatik fel, hogy veisz használata által a hal szabad járása gátol-tatik, ajánljuk meghatározását annak, hogy oly helyeken, hol a veiszok egyik parttól a másikig rakatnak és így a hal szabad mozgását gátolnák, a halász köteles legyen az elzárni kívánt vonalnak \'/4 részét szabadon és clzártalanul hagyni, hogy ezen a hal fenakadás nélkül járhasson. — A veiszszali halászatot tehát a fenti -módosítással uiegciigcdcndönck véleményezzük és ajánljuk.
A 8. pontban a felügyeletre nézve hivatkozás van a nagy közönségre. Bár mennyire megnyugszunk abban, hogy a halászat a községi elöljáróság és járási
TÁROZA
A \\f\'gsö küzdelem.
Iltsilt » liolil klriiny mohámba, Ivánkáivá lebegnek at. Arnyak : .Oh axflnteid mély koservidet, Iliit ilja a lanti\' halálnak I
II o I o n d vagy, hogy imádkozol — Níqc-ji sslvo már annak a lánynaki" . . . Ilesllt a hold kicsiny mohámba -llcj 1 b tt I c a o k ax éjjeli árnyak I
II.
Vádollak, s megbocsátok. egyre, t llitom vau a pokolba\', inennyho\'.
Tudora, hogy kiltol pusztulásom — És iiroinat ilnmagam áioin I
Tudom, h<vy a halált to kllldítd — W én egyre kérem élted\', lldvlld\'.
Tudóig: egy parány sincs lényedben, Mely igax, s mégis I mlndliivohhtn
Mliidigaaahhan kérlek, áldlak--
Te ssé|i ttrdSgo. a világnak I
Ah ! jél tudom, hogy nem érdemled -H én inégin\' egyre omlegetlek.
Ulttat és megvet, biluk^képed — Kofllllek és rajongok értjük, -
IIár uyugmom : futok o Kbreu vagyok s kísért
I tétlenség tart átkarolva,
i egy világ «íig forrongva.
Kgy hang, egy axé se xengjnn r Ataxolgáltatlak a pokolnak I
t\'KKM JOZ8KK.
Hazai aphorlsnu\\k.
A hazaazorotut a feledékenység aknáiból idézi elő bennünk a vissaaemlékozésokot, melyek t. olvasóinkat annyival ia inkább érde-. kelhetnék, mivel- a történelem éaloldrajz könyveiben állandó rovatot ritkán éa caak szétszért levelek bon találnak) a miért ia koveack előtt iamereteaok. Mi ilyeneket .hiizái ajihoriunilk* czim alatt időnkint gyüjtünk éa a forrókat ia megfogjuk nevezni, molyoknok valódiságáról a kezességet Átengedjük.
1." \' °
Magyarországunk az élaó (frkípiC Mütia-tor udia ki, löf.O-ik évben negyedrétlapou,
Baselben. Kzen munka minden tekintetben rósz volt, telo hibákkal éa helytelenségekkel. (Wiudisch Oeographio, l\'reaaburg. U lap.)
2.
Az ötödik azázatlbun még a magyar földön bor nem termelt. — l\'robua, romni eaáazár, hozatta bo az első szőlőtőkét l\'ulerinoból. — Corvinná Mátyás király ültetett uemea azőlő-neineket Syrmiából Mugyurorazágon. ^U. u. 23 I.)
8.
A zalamegyét kcrcaztülmotaző Murának keakeny inedro gyakran okozott jogoa aggó-dáat,hogy a termékeny muraközi azigetot elpusztítja. Várkonyi gróf Amadé kir. biztoa fTlü-gy elete alatt az első mérnök éa törvénytábluí ülnök, l\'óka Antalnak, 1814 —1817-ig sikerült a Mura folyását olyformálag azubályozni, hogy a Muraköz éa az ezen felüli réaz la biztosítva lön. A vízfolyása 9000 ölöt rövidült, (doniéin-nülzigo BlUttor der Ofuer Zeitung. November 1818.)
4.
Ki nem ismeri F,(Íredet éa a Balatont? A romaiak őzen tavat l\'elsouuk nevezték. Sokkul nagyobi) volt, mint most addig, mig dnle-rius, romai császár, u lV-dik század olojéu a Sio\'éa a Sárviz folyéeskákat a I tanával öaaze nem kötötte, mi által u n n a k kerületét meg-azükitotte. — 1.780- batt ózon csatorna (caoalis) újra kitiaztittátott és ez. által több, -mint 3200 hold föltl lön tlyorvojAánjvíjzitt romni császár, — ki ezeu vidék«rljyórtől Dráváig nője V«-loria kedvééri^Valeriínak* novezto, — aokat
tett Füredért. — A tó körül íokvó hegyeket görögorazági szőlőtökkel ültettette be; Tihanyt,— mely egy tökélotea aziget volt —ösz-azekötötte a szárazfölddel; ott, a hol ma Ta-polcza áll, joles fürdőket állított éa u badacsonyi hegyen Buohuauuk-, u caobáncziu Apollo-nuk-, a azt-mihályin (,\'eresnek- ée a azamardin Neptunnak tomplomokat építtetett. Halála illán Tihanyban nojo lakott, hol l\'risca anyjának omlékéro, ki a füredi forr.laok által gyógyult fol, egy Diauua-tomplomot építtetett. — (TudomAnyoa gyűjtemény 1817. llt. k.) Mig a búzában a törökök uralkodtak, az a sánez, mely Tihanyt a szárazfölddel öaszekupcaolta, leásatott és igy ez a törököktói kiméivé ma-ra.lt. Későbbi időben Kiírod alapiitatását II. József császárnak köszönheti; mert — mivel a Henediklinusok jéazágoit elvette, — császári kezelés alá helyezte, és jobb intézkedéseket tenni parancsolt. — (Vatorliiudiacho BlUtler 1812. nr. 101.)
X 6.
Klőbb Nugy-Knnizsa Nádasdy Tamás nád-ir özvegyének .Kanizsai IJraula"-nuk aa-jálju volt, u ki ezt Mikau császárnak Bors-Monostor helyett átenged to. — Maximilián eaáazár n várost megerősíttette, 8 a parancsnokságot Talív Fereiiezro ruházta, a ki csakugyan a törököket IfHlU-ban nagy .veszteséggel vissza-nyomla. lí)74-bjsn u törököktói bevétetett, ki-raboltatélt és buiuúvá égettetett. lf)77-ben a lőportorony a villám által lölgyujtatott, minek követkoztében több, mint 3tÍ0 oinbor halált szenvedett. — IDOO-ben a város török foglyok "által felgyújtatott és-ogynoháliy házat kivéve, egéazou l\'eégott. — lUOO-ban ismét o»tro«n
szolgabiróság által ellenőriztessék, ellen kell mondanunk a nagy közönség általá-. nos őrködésének. Mert a nagy közönségben igen sok ember találkozhatik, ki a/ ellenőrködést a halász távollétében lopásra is felhasznál hatja, s ezen körülmények között ismét a mi terhünk leniie, hogy ily hivatás nélküli ellénőrködőkre nézve külö-, liös íelügycle\'tet fctrisiink. De nem K i>me-rfínk oly iparágat, mely kivétel nélkül minden embernek felügyelete ahi lenne rendelve, s ezen intézkedés reánk nagymérték bonsér tő lenne. ••<-
Kllenörködésre hivatvák a köz-ég-elől-járók ós hatóságok, ezek ellenőrizzék a halászatot is, s intézkedjenek szükség esetében letett hitük, és elöl járói .tekintélyüknél-fogva. — A felügyeletre tehát ezen pontból kérjhk a nagy közönséget, mint ilyent a\'nap/inkinti alaptalan feladások és súrlódások végett, kihagyatni.
Ezekből állapának észrevételeink a tervezetre nézve, a többit legnagyobb részben h \'lyeselvén.és helyben hagyván,bár azok kozo.t több olyan is vau, ionost törvény és g.- akorlut az ily eljárási es büntetést illetőleg úgyis intézkedik, s mit tehát a tervezetbe felvenni felesleges dolog volt.,
Azonban hiányzik a tervezetből valami, niit belefoglalni okvetlen szükséges lett volna s mit mi abból kihagyni egy altahiban nem akarnánk. Nézetünk szerint ugyanis a halászat rendezése végezélban neiu azt akarja: liógy a IJalatj^iban a garda, keszeg, és kisz, s ily fajta halak, melyek \'köztudomás szerint nagyra néiu nőnek,-s melyek az időzárt bizonyítvány szerint Keszthely ugy a távolabbi vidékek szegényebb sor.su lakosainak .olcsó és\' megszokott élelmi czikkét képezik töméntelen mennyiségre szaporodjanak, hanem azt, hogy a világhírű fogas, 1i Balaton egyedüli terméke és büszkesége gyarapodjék. ft ezét \\elérésére a tervezeti intézkedéseket neul\\találjuk czélhoz vezetőnek, s kimerjük\'\' m\'undani, hogy úllajiitassanak bár meg egy \'tollvonással a háló szem üregek, ugy, mint a tervezetben van, egy évtized múlva sem fogjuk tapasztalni, liogy több s szebb fogast szolgai a Balaton, mint jelenben, Kz iránti cöuibiuatioiikat a gyakorlat alapján fentebb * előadtuk, és ezt ajánljuk az illetők ügyeimébe.
Hogy a Balaton jövőre az eddiginél szebb, és több fogast szolgáltasson, aj.íu-. lanátik kimoi.dását, és meghatározását annak), hogy az e fajú halat, vagyis ji süllőt JyVJ>)nton alól kilógni szabad ne legyen, a mennyiben pedig ily siilyu. süllő fogásra jőne tártoznélQfel a halász azonnal a Balatonba vísszabocsátani. • - lirre
nézve volna legnagyobb ellenőrködés szükséges, s határozatilag leiujcjijiuondandó, hogy a halász. H. . fonton affiMKvő sitlyu süllőt kifog, azt saját élelmezt&ére fordítja, vagy eladja, vagy elajándékozza, rajia kapatván első esetben ftU frt birsággal, második esetben halászati jogának és iparflzletének végleges elvesztésével büntet (essék.- Ezen remiszabály erélyes kivitelét..! várjuk mi csak azt. hogv n Balaton liahira nézve isínét régi Iliiébe és állásába idő multával v^zahelyeztessék.
Hódolatteljes alazafos^ággal kérjük a nagyméltóságú tu. kir. minisieriiimot nz iráiit : miszerint ezen előterjesztésünket figyelembe venni, azt Zalamegye közönségéhez kel|ó tekintetbe vétel, szükség esetére, vizsgálat teljesítés végett inielóbb leküldeni, s a uevezott megye közönségét utasítani méltóztassék, hogy az kiküldött-ségi tervezet tárgyalása alkalmával egyidejűleg ezen eloterjeszté-üiikct is tárgyalás alá vegye, hogy ekep jelen* észrevételeink a uíígy közönség felvilágosítására szolgáimul váll, a balatoni halaszat ren\'de-zéjeuiinden körülményre kiterjedve, kielégítő módou eszközöltessék. ^ Határtalan ti»/telcttol\'maradván a nnigu m. kir. miuisteriuuinak.
Keszthelyen, 1871. decz. 31-én. legalázatosabb szolgái
uilamcyyoi Oulat<mnidlékt J1AI > ASZM KST KUKK.
közegészség.
Vettetltég ilgytben nyilt figyel níeztetéfi.
A\'. lSÍI ik .-vi /Ke\'rlészgazda- 20Íik száma ő2liik Inpj.in a következő érdekes figyelmeztetést hozta:
.Bátruk v.»-;y a ok a hátrányon i\'iz (aijua clilori *, chlor waasi-il ulkulmuzu.iut mint mosdó-szert sürgóleg ajánlatba hozni.
\\V. Buor .Diiit.\'hoinie des praetisehen Le-liens- czímti kél kötetes nagy becsű munkája második kötelének 273. lapján ekkép to-lekezik.
.A bálványos viz tv víziszony kit\'>íését. akadályozza, ha a iieb ezzel rögtön és kellőleg kimosatik. Eunriehbon tlr. Wondejóindt igy egy ti.ilal oinbeiou\' segitott. ilr. Nomola pedig szinte bálványos viz scgcdelmévul Hl ogyéiif mentett meg a borzasztó haláltól. Lcgnioglo-, pőlib azonban egy splocues angol gentlemant kísérlete, mely szerint magát egy vcszcttkutyn által kétszer önként mogmaratván, ugyanénak a bálványos vi/. mosások következtében, minden veszélytől ment maradt. Dr. Ilalogh Kálmán .gyógyszertana" ezimű jeles munkájának 17 ik. lapján ezeket közli: a bálványos vizet Itelsőiog vörheny nél és más hasonló betegségeknél ajánlják j kiilsóleg mosásul használtatik\' rtihnél, üszkötódésokuél, uem külöyhen fertőző anyagok ^vcszottkutyu harapása hulla-méreg s.\'a t. j behatása helyen."
.A halvanyviz minden gyógyszertárban kapható, különben\' fekete üvegben rendelendő és hideg helyen t irtandó." <
„Végül-ajánljuk jelen igénytelen közi\'--menyünket néplapjaink igen tisztelt »zerke«z-tűinek Ügyeimébe; miután o.szerény mozzanat ha tovább lmjtatik — nagy hordtávolságra juthat.*
Ezen nagybecsű figyelmeztetéshez alól-irott a következő megjegyzést teszi: liogy azon szerény luírzzauat tovább hajtva csakugyan nagyobb, hordtávolságra juthasson.
l)r. Moll Frigyes „llundbueh der l\'harmu-cologiol83U" czimükél nagy kötetes nagy becsű munkája második kötőiének 537. lapján, ennek •I. pont ja.alatt,irja, hogy „a bálványos viz a veszettségnek kitörésé ellen mint külső és belső óvszer igen sürgetve ujánltatik, mert a vcszett-ségi luéreggel ériatkezvén, azt közönyössé, tehát hatástalanná teszi". Konyhasóból, sósavból, vizhől és cseleiiy-félo légből készül; belsőleg egy napra I 4 nehezék (<|tiint) elegendő, külsőleg a sértett testrész bővet) és mélyen megmosandó.
Megjegyzendő, hogy nagyon érzékeny a világosság, meleg és levegő iránt, de különben is lio<a/abbidöre nem larthntó előtétben, mért elveszti bálványos gázzAt s hatástalanná lesz.
E szerint csak tigy van sikere, lm friss fekete szinil, paradugaszos üvegben sötét he lyen légmentesen tartatik olőlétbnn.
A bálványos víz megrontja a bujakóros mérget is, ennélfogva taparztalás titán merem
állítani, hogy bizonyos viszonyokban---
nagy hatása van.,
Ajánlj <k mi is jelen igénytelen közleményünket néplapjaink igen tisztelt szerkesztőinek figyelmébe, miután o szerény másodinnz-zanut, ha tovább lmjtatik — nagy hordtávolságra juthat.
TEUSANCZKY.
A kávé befolyása az ldegéletre.
Mig a théa kiválóan az ítélő erőt ébreszti s tevékenységéhez derültség! érzetet társnsit, addig a kávé, bár szintén ingcrlőlog hat a gondolkodási tehetségre <• mollctr még\'a képzelő e őnek kölcsönöz sokkal nagyobb élénkséget. A kávé emeli az érzéki benyomások iránti fogé-konysÁgot a e miatt egyrészt a. megfigyelési lehotség fokoztutik, másrészt azonban az ilélő ei ö is élosbitto\'tik s az élénk képzelődés érzéki éazleloteknuk, végkövetkeztetések által gyor-attbban ad alakot, liizouyos rohamos,tevékenységi hajlam fejlődik ki, a gondolatok s kép/eletek egymAst iizjk, izgékonyság a heves vágyak ébrednek, melyek kedvezőbbek már átgondolj eszmék alakilAsára, mint újonnan támadt gondolatok higgadt megbirálására. A kávé az erjedt ilalok kábitó hatását ellensúlyozza s miután mérsékelt adagokban élvozvo ebéd után az emésztést elősegíti, jó borokkal fűszerezett dús étkezések után, inkább jótékony hatása, mint kellemet Ize miatt, kétszeresen kedvetlenül nélkülözzük. Mindenki önmagán tapasztalhatja — mondja (,\' a b a n i 8,\' — hogy magának a kávénak élvezése semmi azon kellemes érzéshez (bien étre) hasonlítva, m.eíyet eivezé.>e uláu érezünk. 1* o p e sokat szenvedvén fejfájásban, azt tapasztalá , liogy léginkAbb etiyhité baját, ha kávégőzl sxitt tol orrába.
vették a vArát, mely .»4 napi ellentartás uláu, azokuak feladás utján átadatott. — llR)^. és 1004-ben újra hamúvA tételeit. — HiliO ban nemcsak minden ház, hudszurepülot, élelém és \'lőszer, hanem minden, kapu, Ifid n láng által fcluinésr,letett, az ágy tik elolvadtak és köriilhe-lül f»Oü löfcik a 300 osAszári pusztult ul. -ban körülvette Batthyány tábornok a bevette lüUO-ben. Lipót császár rendeletére a vár 1702-beii leromboltatott. ^Wimliuch u. a. 3,ló lap.i
LUWV J(»Z.SKF.
IRODALOM.
Kiíiiyv Ismertetés.
I \'tárnia ii IioÍMu ét ii hold kiirilL J; Verne „|)o la térre, h la In no- és .Autour de lulunc" czimtl mfVvei tilAu. Megjelent l\'esteti, 1^72. Heckenast ^JiisztAvmAl. A 171 lapra terjedő mű ára I frt 20 kr.
A cziui regényes, a tartalom még regé nyeaehb. Kz már-magában is elég ajánlás. I»e mégsem ebbou rejlik a köny v/Öérdeme, hanem azon nagyszámú és igen becses tanulságokban, melyekel a figyelmes olvasó belőle merithot.
Az Átdolgozó, (ki ném nevezi meg magát) két íranczia miiből csinált kivonatot. Nagyon jól tette1, csak azt tetto volna .még jobban, ha mindkél eredetit egész terjedelmében lefordítja s tigy bocsátja a magyar közönség elé. A tor-niészoMudoinány jétoloi.,. nitdyek szembetűnő kísérleteken a a mnthesiscsalhallau törvényein alapszanak, nagyon méltók arra, liogy közöttünk luiuél szélesebb körű ismeretségbe jussanak, Do ha a tudomány szokásos komoly, aőt
szigorú tekintetével mutatja bo magát a nagy | közönségnek, a legtöbb iiem-szakeinbcr, h mind- I azon gyöngébb idegz-tüek, kik az örökvidor, ! vagy ábrándos arezokhoz vannak szokva, meg- j ijednek tőle és kerülik társaságát. Mit kell lo-»lnit tenni V Mai napság a\'z álarezoa bálák úgyis nagyon divatosak, l\'ol kell öltöztetni a tudományt is valami meglepő bizarr álarczha s igy bocsátani nz örökké mulatni szerető zsibongó tömeg közé. Hogy nem lesz elég sxidlemdús, attól m: féljünk, hisz akkor uem volna méltó a tudomány névre. Bizonyosak lehetünk beuile, hogy nagyszerű hódításokat tesz V
tigy látszik, hírneves franczia iró jól tutija ezt,\' mert jó ptychologut. Nom Ismeretlen előtte azon lélektani igazság, hogy a mi a képzőimet elérik játékba hosza és a kedélyt gyó-nyörködu-ii, annak bebocsátására az értelem 4s szívesebben nyit ajtót, igy levén meggyőződve, mit tesz éz a bohó Verne V Kapja magát, elővesz egy régen elfelejtett humbugot és eredeti, dós phantasiájával sző belőle oly szeszélyes, oly érdekfeszítő mesél , mely uz „Kzerogy éjszakát" elhomályosítja. l)o uz a mese csak álarcz; melyet a tudomány öltött magára jókedvében ; egy megaranyozott kuret, . melybe a tudomány tisztán mutató lükre van foglalva.
T. olvasóink közül sokan emlékeznek egy — néhány év olólL iiugv simsatiót okozott hirro, iiiely akkoriban az egesz világot bejárta. A ludŐmány néhány szédelgője ugyanis nem kuvesidibre vállalkozott, luiiil azon képtelenségre, liogy a szelíden mosolygó holdba cg) dgyugolyót röpitonek. Mondátlom sem kell, hogy ilyen eszmét csak telivér yankte-k kili-uzuiuodolt ugy veleje szUlhotett. Tormészotes,
A kAvé mértékletlon élvozéte Álmatlanságot a részegséghez hasonló izgatottsági állapotot von maga után, melynek tartama alatt képzeletek, gondolatok, vAgyak egymást gyorsan kergetik. Nyugtalanság, hőérzet, félelem, azé dülés, roB/kotés.lép fel, egy ösztön a szab idba késztet 8 a friss levegő rendeseu a legjobb szer ezen állapot niogseÜntotéaéro, melynek hosszasabb tartama az emberre valóságos uiegscinmi sitő hatalmat gyakorol.
A thoa és káyé hatásának különbségét igen jól jellegzik Jean IS u 1 • z-n szavai: a kávé tüzes urabssá, a then czereinoniás chinaivá változtat, (Molcchsott: l\'hys. d. Nah rungsmittl.) .
Jegyzőkönyvi kivonat
a zala-egurtzegi iparotok 1872. évi február hó 21-én a kattaházi nagyteremben délután 4 órakor tartott alakiti ét tzervezö ipartdrtulat eltii * értekezletéről.
A czéhokból jolonvoltak:
A szabó czéh megbízottjai: OAspAr (lyörgy, Varga István, Szommer Móricz, .Stern Bornál, Y\'einborger Hermán, (iáspár Feréncz, Horváth József, Sipos Bálint, Czinder István.
Vegyes lakatos uzéli mogbizotljai: Ko vAca Foroncz, Kovács János, Baján József, Iluber Alajos, Trilger József, (loldsinger János.
Czipész czéh megbízottjai: Kozuer And-rAs, Lakotos János, Simon Ferenc*, Schwatter Antal, l\'iutér István, l\'irity Lajos.
\'l\'akács czéh megbízottjai : Hegyesy (lyörgy, Farkas Péter, Bogár József, Sípos Ke-rencz, SzodmAk Zs. Horváth József..
Molnár(czéh mogbizotljai: Kummer Feréncz, Uöndöcff Vendel, öyiTre József, Kólbin József, Szántó Foroncz.
A csizmadia czéh részéről többeíl.
Sipos Boldizsár, iparos, a ine^nyitóbo szédébuu méltó szavakkal emlité meg at cgy-behivott iparos uraknak, miszerént igen czél szerűnek látja a megalakuláshoz fogni, el/o gadtatott.
Leg el só tárgyul:
Az elnök és jegyző megválasztása véletett föl; mély tisztségre közmegjegyzéssel elnök Kummer Keroiicz, jegyző C\'sik. Lajos ur Jeti.
Öröm volt látni, midőn az iparosztály pártkülönbség nélkül igen szép száiiimal egybegyűlt, s ezeknek jegyző ur felölvusá a polgárokhoz intézett azon fölhívást, melyben fölhozva volt a sorakozásra és l\'csteu, febr. hó 2-i-én tartandó képviselők megválasztása; — kik annak idején küldőiknek felvilágosítással szolgáljanak.
Krro elnök ur fidkéri az egy testté alakult iparosztályt, jelöljeuek kebulökből képviselőkéi, el/ogudtatoU, és az összes kézműiparos czéh viharos .éljon" kiáltások közt Sipos Boldizsár és Juhász István urakat választotta meg. — (A\'csizinadia czéh Meskő Józsefet választá meg.) A választás uláu Sipos B. ur felkelt h körülbelül igy köszöné meg a bizalmat: Tiszt. 1\'olgArlársak 1 Igen köszönöm a reám ruházott bizalmat, iparkodni fogok, hogy f. hó 2ö ikén l\'est városában, midőn hazánk iparosainak tömege képviselve Icond, kitűzött elveink, —\' mely nagy borderével bir— diadalra jussanak! Nem fog bonnem híAnyozni uz ügyszeretet, Wf Mytatá* a mtlKMtten.
hogy az ige ijiyn lőn testté; vagyis a világot fellármázó clubb ágytijij csütörtököt mondott, mielőtt elsült volna. Szerencsénk, legalább a mi kedves holdunknak semmi baja som történt. Hanem mindez nom hozza zavarba a mi szel-lenidús Verno-enkel. Ö hosszas, bonyodalmas számítások és készülődésok uláu mogönteti a UOO láb hosszú ágyul, melynek belső ürege 51* Atméröü, vastagságú l>\'; elkészítteti hozzá a \'.»\' széles és 12\' magas üres golyót (ürlövcget). De hát iniért üresei V Egyszerűen azért, mert három rettenthetlón kalandor olhatározta magát, hogy a holdba egy kis kirándulást tesz. Minden elkészült. Az óriás Agyú 400 ezor font ló-gyapotot, o fölött egy majd nom 20 ozor font súlyú — saloninsau \'berendezett és minden szükségessel ellAtott — ürlövegot, az űrlöveg pedig liAroui elszánt férfiút, kétwbet és néhány csirkét zári méhébe. Elérkezolt végre -a nagy nap, dcczombcr elsojo, melynek esteién 10 óra,. 40 perez és 40 másodperczkor kellelt megtörténni a végzetes lövésnek. A kitűzött pilla-nalban a bámulok százozrei vágódtak hanyatt, és megrendült a föld nz iszonyú légráz-kodás alatt,melyet uz elsülő szörnyeteg rettentő dörgése okozoll.
Eddig tart a könyv első része. A második rész a világűrbe, a határtalan semmiségbe visz bennünket j mert természetesen "mi sem maradhatunk el az űrlöveg utasaitól, ós kényelmes pamlagon hovoréázvo, tekinthetünk szét a csil-hjguuriAdoktól ragyogó «Ss bennünket mindeu
oldalrol - teljes üres gömbként - környező égboltozaton, -- miután az okos éa praktikus VA la! kozok arról is gondoskodtak, hogy «. holdba sétAló űrlöveg ol legyen látva ablakokkal, \'
Utasaink észt és szivet lobiliucselő kéjjel merengtek a mindenség szemléletében, midőn egyszerre villAinsebesen vágtál feléjök egy va-kiló fényű kisebb égitest (asteroitl). Ha beléjök ütközik, miudeiiestól porrA zúzza őket. Szerencsére csak közelökben haladott ol. De közelsége is végzetessé lőn rájok nézve; mert az általa eszközölt vonzás kitérítette ökot utjokból; és, oh falum! nom juthattak el vágyaik czélpont-jához, hanem az égitestek inozgAsAnak törvó nyei szerént csak megkerülték a holdat a egy kerülő ulAn — a földre visszuestok. Azon szerencsés vélotleu mentette meg őket, hogy a tengerbe zuhantak, melyben ürlövegök — Ar-chimedes törvényn szerént, - el nem morülhe telt; s igy, Iont maradi barátaik örömére, egészen jó egészségben tértek vissza vilAgutjukról.
Do mi miudout láttuk ! mily csodadolgo.
kut tapasztaltuk!. No mit? A inegmérhetlen természet azon elragudó jelenetoil, melyeket a soha num pihenő lerméttettudomány — számainak, távcsöveinek, légauly- és hévmérőiuek, görebeinek.és a jó ég tudná elszámlálni,hány féle eszközeinek segélyével — már részint fölfedezett, részint sejt; de a melyeket mégis — saját kárukra — igen kövesen ismernek. A világért 8om mondom el., A kik mulatságos, érdekfeszítő és nagyon tanulságos olvasmányt keresnek, vegyék meg o könyvet. 1 frt 20 krért, fiO ezer mértföldnyi utat tenni éa gazdag tapasztalatokkal térni haza : ez -mindig olcsó utazás. Franczia szellemdússAg kellett alioz, hogy «z elsó szótól uz utolsóig mulattasson s ez alivtl a tudomány igazságait úgyszólván észrevétlenül lopja be az olvasó ismoreikörébe.
______FAKKAS, \'
Ugybuzgóaág — moly nélkül e téren áltlásdú- | san előtörni lehetetlen. ürszágtiukh iii nagy-í/itü f tekintetben a mozgalom, mely az iparos testületet tottro buzdítja. . . üriiinmol fogok meghozni minden ió hírt a eredményt. Juhász István basoulé szavakkal küszöné meg a bizalmat. Mcgéljenezlottek.
Ezek ulán elnök ur felhívta a jelenvolt egy testté alakult iparosztályt, hogy a megválasztott képviselő uraknak állittassék ki a megbízó igazolási levél, e (fogadtatott és elhatároztatott a képviselő uraknak fejenként Hl frt o. é nti átalányt adni.
Záradékul elhatároztatott t\'sik Lajos jegyző ur indítványa folytán, t. Streitman József szerkesztő urnák jegyzőkönyvileg kiíszö-Hetet mondani, ki elnyomott iparunk fVIvirá-gozli\'atásaért fáradhatlanul kitiinő szolgálatokat teend. — Kötelességévé tette minden egyes czéli szerkesztő ur lapját a „Kézműiparotok országon értesítőjét" megrondelni.
A jegyzőkönyv az elnök, jegyző é« a jelenvolt czéhmcHterok által aláíratván, elnök ur mogköszöné a bonno helyezett bizodalmat, az egybegyűlt iparosoknak szives megjelenésekért köszönetet mondván, a tnnntskozmány- befejeztetett.
Zala-Égerszögen,febr. 21. 1872.-
Az iparos-egylet inrgbizásából
IJJLAKI MÁTYÁS.
Levelezés.
Keszthely, fehr. 22. 1872.
D e y in Ferenc* gréf, stritetzi báré, arany-kulcsos és cs. kir. altábornagy meghalt. A gróli korona lehullott főjéről; a 08 éves éle-tot megfojtotta a halál angyala, — ő megszűnt bilioi és emléke, ugy a tisztelet, mely nevéhez örökké szövődött, most kezd bálás színben feltünedezni. — Ki volt őV .Mágnás, mely névhez az önző aristokratismus fenhéjázö egyedurasága szokott kötve lonni, — mely névhez az ólvva-dászat és lenéző büszkeséget csatolta maga o kiváltságos osztály.
Uréf Doym Ferencz mágnás volt névleg, de tényleg atyja — székhelye vidékének; atyja a sorsukat izzadva tűrt embereknek, kiket öufentartásuk kényszere anyagi erejökre szorított b kiknek ő excellontiája e tekintetben legelső védatyjuk volt.
C\'sak a szeszgyári említem, a melynek felállításával a boldogult gréf nemcsak hogy kenyeret nyújtott a környékbeli ügyefogyott polgárságnak, de másodrendben az ebez szükséges termékek biztos átvételével megjutalmazta a föld 111 íves nép szorgalmát és mintegy ösztönt nyújtott nekik termesztményeik buzgóbb gyarapítására, — hogy őzzel a nemzetgazdászat-nak mennyire volt olőnyére, — mindönki megítélheti.
Tem&ése tegnap ment végbe, — a vidék intolligontiája, középosztálya és a környékbeli földmivoa osztály páratlan részvétével; a készt-hely városi temetkezési egylet in számos tagjával képviseltette magát.
Nyugodjék a boldogult békével és legyen emléke áldott köztünk örökké I
BAJCSAY MIHÁLY.
Patrik Gita könyvkereskedésében (Poat Erzsébottér) megjelent a boküldetett:
1. Vasut-épitési-, Üzleti-, távirászati é gépészeti német-magyar és magyar-német no\'-Uir. A m. Kir. vaautépitészoti igazgatóság, a m. kir. államvasutak üzlet-igazgatósága éa a magyar északkeleti vusutigazgatósága megbízásából irta Ozoray Árpád vasúti tisztvisolő. Pest, kiadja Petrik Uéaa. Ara o kömény kötésű 170 lapra terjedő s a fentjolzott üzletágakra vonatkozó eddig megjelent müvek sorozatával ellátott könyvnek 1 frt 80 kr. Tudva, hogy a vasutak és távirdáknál eddig magyar műszavak netu használtattak, igen nagy szolgálatot tesz e könyv mind a magyar, mind a németnyelvű tisztviselőknek, a általában minden üzleti egyénnek.
2.) A magyarországi .protestáns-egylet kiadványainak 1-só kötete, mely az egylot évkönyvét, vagyis as 1871-diki pesti alakító közgyűlés naplóját foglalja magában. Szorkesz-ti-tte Kovács Albert titkár. Ktfzli- o kötet a a gyűlésen jelen volt tagok névsorát, molysze-ríni az alakulásnál 18t\')-en voltak jelen. Ara o v/.épkiállitásu s 118 lapra terjedő kötőinek 1 ft.
— Kőhler K. F. lipcsei könyvárusnál megjelent s Pesten Lauffer Vilmos váczi ulezai könyvkereakodésében kapható következő nm kák küldettek be hozzánk :
1.) At iránytű, vagy kereszténység athnismusbnn, a 184 lapra terjedő mnnka ára 1 fi 20 kr. Ismertetést hozunk róla.
2.) A jetsnil\'ikrvl. Alkalmi ajándékul mindenkinek. Tartalma: Hővezetés. A jezsuita-
. rend alapittatása- és alkotmányáról. A jezsuiták-történetének vázlata. A jezsuiták cselekedeteiről. A jeHuilák erkölcstanából i táradék. Ára 30 kr.
Hírek.
— Váróul ügyek. Mull csütörtökön tartott képviselő ülésben a községi rendezésre az előkészületek megtétele felőli intézkedések tárgyiíban jött megyei alispáni rendelet tárgyaltatván, a már előbb kinovezett bizottmány ujolag kiküldetett. Azuj klinkerut készítésén- pályázat kihirdetése rendeltetett el.
— Zala megye öv negyedes bizottmány! közgyűlése mnrezitis 4 ón tartatik meg.
— Ax igazságügyi minister Lovák Edo éa Horváth Lajos végzett jogászokat a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez díjas jog-gyakornokok nak nevezte ki.
— A xala-egerszegl takarékpénztár az ottani községi isk»laalapra 4;\')</ forintot ajándékozott, o méltó elismerést érdomló intézkedést örömmel közöljük, s igazítjuk ki egyik előbbi számunkban általunk hibásan kö-zlött hírt.
— Adományozás. A nagy-kanizsai takarékpénztár a lefolyt évben 1 Ilii ft <12 krt adoinányo/.ott különféle jótékonyezélra; és pedig: a főgymn. múzeumra 20 ft, a községi iskolának I 10 ft, az izr. iskolának Kzinto llt) ft, az ov. iskolának 00 ft, a görög k. hitv. iskolának 40* ft, a kor. kórháznak ÍO ft, az izr. kórháznak 00 ft. A knr. házi szegényeknek f$0 ft, az izr. háziszegényeknok 70 ft, a rokkant- s beteg-egyletnek 30 ft, tűzoltó-egyletnek 50 ft; az évfolytán pedig: a pesti szegénygyermo-kek kórházára 50 ft, Soboa Emil honvédőrnagy fiárvái segélyzesére 5 ft, az ágost helv. hitv. orazágos árva-egyletnek I\'esten 20 ft, pápai irgalmas szerzetnek 5 ft, nagy-kanizsai tücolté-egyletnek alapítási díjban 25 ft, az országos magyar iparegyealílotnek alapítási dijul 125 ft, b. Eötvös József arczképéro 15 ft, szobrára 25 ft. a balaton füredi szeretotháznak 25 ft sat. Fogadja a t. egylot o nemosbuzgalmu adományozásáért a nyilvánosság torén elismerésünket I
— A ncmOH-vldl caaino megtartá olső tisztválasztását; elnök Sztiíodiss József, alelnök Dr. Kulin Mihály, jegyző Baumgarten Zsigmond, pénztárnok Berger Károly, ellenőr Kazgha Uezső utak l.-ttok. Az egylet vidékről \'» szép pártolásnak örvend.
— Dohány- 8 szivnrforgalom a kaposvári főtőzsdébon óvónkéul 90—100,000 írtra emelkedik, igen. emelkedik, mert füstbe megy.
A tilxoltók tánczvigalma uégyazáz forinton felül jövedelmezeit a derék egyletnek. Ily fényes eredményű bálra nem igen emlékeznek Nagy-Kanizsán.
A magyar sxlnügy pártolóihoz. A magyar vidéki színészet nyugdíjalapjára aláírandó <>a«egek beküldésének h • tarideje, a több \'Idából nyilvánult óhajtás következtében f. é. márczius hó végéig megbosszabittatik. Kelt ti szinészkobelzel központi kormányzó tanácsának 1872 február 20-án Peston tartott üléséből. Kibáry József, 4. k. m. kir. bel-Ugyiuinisterl tanácsos, mint nlnök. Paulay E\'de. s. k. jegyző.
— Vet/lik a veszprémi takarékpénztár XXVl-ik évi üzlolforgalmának multévi kimutatását, inelyszerint a forgalom 855,005 forint 2 krért ; érték kimutatása pedig 2.0115,410 fl 98 krt lesz. Jótékonyczélókra 2200 ftot adott és pedig: A veszprémi kórház alapjához 812 ft, szegények pénzalapjához 333 it, rom. kath. gymiiasiuinnak 122 fl, az utciavilágitási alaphoz 181 ft, irgallnas íténék iskolájára 101) (t, angolkisasszonyoknak 1)5 ft, rof. iskoláknak 41) ft, az evang. iskolának D tt, az izrael. iskolának 35 ft, a roi. leánynevelő iskolának 44 ft, a felállítandó kisdedovodának 71) ft, a lázárháznak 31 ft, ai izraol. betegápoló egyletnek 34 ft, az ovang. egyháznak 10 ft, iitcza kövezésre 0 ft, a franczia sebesülteknek 100 ft, az országos honvéd alaphoz 50 ft, a. füredi szeretet háznak 60 ft, Batthyány szoborra 30 ft, Munkácsi gör. kath. papnöveldének 20 ft.
Egy favágó, ki 250 frtot keresett
egy n»P
alatt. Haza .
zipéaz

kapu között egy csouir.g papírt pillant meg. Felbontja éa 250 trtot talál benne bankjegyekben. Azonnal elmegy a fás-kamarába, körmeivel helyet kapar a földben, betemeti a banknótákat éa néhány darab fát helyez reá. Midőn ez utolsó muukálatát teszi, a favágó bemegy ; nem szól soiumit, de miholyt távozott az inas — kíváncsiságának olegot teendő — a fadarabokat széjjol húzza és látja az uj kaparást. — Igénybe veszi körmeit ő is, szerencsésen megtalálja az összeget, és zsebébo teszi. — Alig szürkült be, az inas kisompordál, hogy kincsét nézze meg. A fadarabok széjjelszórva, a gödör kikaparva I Nem hisz izeuieinek,gyufát gyújt. A principális világot lát a fás-kaiurába, oda megyés as inast nyakoncsipi, s kérdőro vonja. Mindent kivallott, csak azt nem tudta megmondani, hogy hová lett. Qyanuskodni kezdettok a favágóra, do még nem találták meg. At inai bofogatott.
— Csáklornya-ráros iskolai czélokra a m. kir. vallás és közoktulási. ministerium részéről 10 nzor forintnyi kölcsönben részesült.
— Próbatél. A Nagy-Kanizsán létező .Leány nevelő a tauitézct"-bon márczius 21-én nyilvános próbatét tartatván, \\i t. érdokoltok minél uagyobb számbaui megjelenésre tisztelettel fo) kéretnek.
— tegsxesz-rllágltáx ügyébon, ugy halljuk, erősen tömegeHűinek Nagy-Kanizsán s a nagyobbrész ugy látszik .részvényes egyletet akar létesíteni, mintsem idegen üzérnek engedtessék át a tér.
— Időjárás. Febr. 22-én délután havazás volt, febr. 23-án olvadás állott be, febr. 24-én szép tavaszias idő csalogatott bennünket a szabadba.
— Országos sxlni\'l,\'. Egy előfizetőnk kér \' :st tett nálunk az oxztrák-mngyar biroda-loiiiöeli országos színek felől, ime válaszolunk : Magyarországi: piros, fehér, zöld ; cseh-, lengyel-, tirol- és horvátországi: fehér, vörös; erdély- és lialiesbrSzági: kék, vörös, sárga; morvaországi: sáhga, vörös, kék; stájerországi: fehér, zöld; tótországi: kék, fehér, zöld ; dalmátországi s alsó-ausztriai: kék, sárga; sziléziai: sárga, fekete; kraini: fehér, kél;; lodo-méri: kék, fehér, vörös; salzburgi: sárga, vörös, fehér; felső-ausztriai: vörös, sárga, foltér ; végre a triesztvárosi; piros, teher, fokoto.
Alarexos-bál. Elóro láttuk, hogy a febr. 24-ki álarezos tánczvigalom látogatott lesz, de azt még csak nem is sejthettük, hogy ily rondkivülileg fényesen sikerüljön, vidékről oly számosan jelenjenek meg a.főleg, hogy a hölgykoszorú oly sok kiváló szépséggel fűződjék össze; nem hiába, közeledik a tavasz; maroz. 19-én a természeti tavasz veszi kezdetét, nálunk febr. 24. köszöntött be. A torom nomzeti színű habszövetekkel diszitve mintha a fellegok közt úsztunk volna .... oly drága és izléstoljes toi-lettekbeu gyönyörködhettünk, hogy udvari bálokban is méltó ügyelem tárgyai lehellek volna. Álarezos kevés volt, a mintegy Ü00 jolonlovők közöl, alig .\',10—40; ezek közül a legjobb csár-dástáuczosuö Kerkapoly Matild úrhölgy keltett legnagyobb figyelmet, mint afrikai bonszülött négernőuok volt felöltözve, Welisoh Evelina úrhölgy elegáns vörösatlasz dominója szinte kiváló tigyolom tárgya volt, mint hallottuk Triesztből hozatta azt; do bocsánat, lapunk szűk tere nem engedi a bővebb leírást, jövő számunkban hosszabban írjuk le. Addig is a rendezőség fogadja teljes elismerésünket I
— Jttieid hírok. IJerlinbon 5 miliő tökével könyvárusi bankot alapítottak. — Az egri plébános tnegtébolyult. — Ur. Károlyi Edo a baloldali clubból kilépott. — Auer Lipót Joacliimtnal a nyáron Pestre jönek hangversenyezni. — A pesti népkor vagyona 11)04 ft. — Vakanovics Antal báni helytartóvá neveztetett ki. — (iajzágó Salamoni Dcéseu tisztelői értékes emlékkel lepték meg. — Kautz Gyula Olaszországba utazik. — Peslvárosa 00 esteli ismétlő iskolaosztályt tart. — A pesti kövezet-vám és vásárdijakért 200,503 ft 77 kr évi bérlet fizettetik. — A kronstadti orosz színház leégett. — A b. Eötvös szoborra eddig 18 frt gyűlt be. — Schopper György a bécsi Pazinanoum igazgatója rozsnyói püspökké neveztetett ki. — Az ophesusi Uianatemplomot, mely a világ bét csodáinak ogyiko volt, romjaiból már majd toljesen kiásták. — A „Prutulu iniraculu" oláh lap megszűnt, egyetlen-egy olótizotóje érkezőit bc; 18 miliő oláh s 1 elő-tizetö! — Ausztriának az utóbbi 278 év alatt 182 csatája", 231) ütközete volt, megnyert.1)7 csatát s 115 ütközetet. — A mult évben 1)3 hajó szenvedett hajótörést. -- Dr. Suhaj Imrének a Lipót-rend lovagkeresztjo adományozta-tolt. — ö Folségo csütörtökön reggel ü órakor Pestro érkezett a hosszabb ideig Budán lesz. — A tanulóifjuBág fegyvergyukorlatáróli terv a törvényjavaslat elkészült.
ÁHVKKK8.
k kllttifti hwlita Ilit kit SlígtBI Ungvári Károly réuéro .TJtJ Crt 7f» kr. • r. I,.fogUlt 2(H» frtr« liemillt ingsllsu márrc. II. unetleg spril II Kr. Somogy megy,- tkkvi h*ló<ág« áltsl. Igány adandó márr*. 2-ig.
FKLIIIVAM.
C « a I I A litváut.SI INallA Uytlrgy rfutirn hűrhiesen 2t>3 frt t>2 kr. or, lefoglalt it 387 frt »0 krra hecatllt ingók ir. márcs. 2-ig llurváth J.\'.ntf kir. aljliiróuál ^ala-Kgoraieg-n.
MKtJHKMMl.HITÉS.
Andorka Jánoa ki\'relmáro egy a no|>ron p lataigaagatóaág által :t(K) frt p. p. óvadékról, illető I-k ennek átvételéről Noailopy Mihály javára kiálli loti okirat illetőleg kiitoUivóny Ir. a tulajdonos j* lentkeaiák 187:1. febr. lft. a csurgói kir. járásbir.\'
— No lám, mondtam ín, bog/ poraimtól min^ deii hideglelésnek pusitulnla kell.
Hiuen at igai, doktor ur,\'-— ssólt a sahaoct — a hideglelés elpusxtult, hauem a gasdám Is vale
U — Miért oly halvány sok d*l-n5? Kg) tudós ki«llt»tte, hogy «»k iilí halványsága egye neacn a tllkriík higanygőaétöl ered, melyet a boudoir jókban lövő sok tllkl.r a nap vagy kályha által elK idén. Kiinek hatásáról meggyői6dbetnl, ha a kályha kötelében levő tllkfcr falé arany gyttrílr ftlggesstUnk, melv ssappanvixzel meg lett tisititva. Pár nap mnlva a g\'vürtl aranya halvány fehér aiintl lesi.
_ A ke i- r II a ó g humora. F.gy párisi élexlap a hadikárpótlás iHrlosatéao alkalmából a nsgy résxt kivihftlen — tervbe* cteii adó beboxatali javas lattal játul: Adó a pntrohoaaágrk: 1 «. Minden pot rohos, kinek kíiítll.te a nyolexvan centimétert meg-laladja, a tabbet minden cuntlmoterjfért vagy ennek rt évnninl Imaxonöt franknyi adót tlxel. 2. 8-A potrohoaság hátsó résxei ngyane mirték alá esnek.
nyok ex adó alól kivételt f------1 *
i»k kél.
t llxel
Kgy pesti elsőrendű sxállodáuak stol.afi laln nyomtatott kérvényt intés a tulajdonos ex: .A t. cs. férfi vendégek kéretnek, hogy no nyájaskodjanak a sxobaleányokkal, mert ilykáp igen sok odény tnogy kárba.*
Szerkesztői Üzenet.
132 h. Oy :
dóul hetdllv* van. ! iljtlk.
133. II. A naptár bibás.
134. Cs. J. Jásxberéoy, 8. hely Január lő-tíl sxároithatjuk.
Papírszeletek.
nyal
t egy c
pff a
haj/.attnl. K -«xo
már
II o n x á r ó I írják, hogy valahányszor sváb-bugyi nyaralójában felkeli, a t uaáoxra mouvéii, eit kiáltá atenlori hangon: l\'iskala, paakala, bliTala baf* fala, hum, l.éuí! Kx pedig neia ralaioi mongol nyelv, hanoin régi liáxi állatjainak, kutyák,, macskák s ogy véli tyi\'ik, nevel, melyeket reggelire ihiudig maga hívogatott Ussxo.
— Kgy ssoin batlioly.i mi omber a na-pókban ily tartalmú megbivót kapott: .Ma iiálimk fényes boloudok-eslélyo fog tartatni, inelyro uraságod Ts luegbivatik *
-Nos fal kó, — kérdé a városi orvot a falusi iiihanoxot basxnáltak-o poraim gaxdádoak, elpuistult-e a hideglelés V
— Igen i* élpuiitult, vilatioll Palkó.
K. Magyar Hsarda-
issxatartják,
nagyon való
t? SB 1 © ti.
Nagy-Kaalzsa, febr. 23. 187S. nét semmi újdonságot sem jelenthetltnk t teréről. A forgalom még mindig as oináuyok határai kOsé (torul. KltlföldO.. les. Másréstről a tulajdonosok nem két-egy jobb (laletidő felől ét késxUtnket egy kedvetSbb alkalomra várnak, mi xiuttleg el is fog érkexni.
Érték- ós váltófolyam febr. 25.
5% motaliquoa G2.95; 5°/0 nemz. kölcsön 7O.U0; |8l(5-ki álludaluii kölcsön 102.80; bankrészvények 845; hitelintézeti részvények 352. 25; London 113.05 ezüst ágié 111.50; arany darabja 5.30; 20 frankos arany 8.1*9 kr.
Heti naptar.
Február 25-tfil mart. 24g 1872.
H) ín elm
Protestáns naptár _
Vasárnap f 2 Remlili í w2 Rtmlals
Ü>; IfétfŐ , Mátyás Mátyás
i\'t Kedd Viktória Viktória
28 j Sxerda Leánder Lcáuder
J\'j j Cstttnrtnk Komán Komán-
I I Péntek | Albinul Albin
2| 8xomb • Simplicius Himpliciut
Felelős szerkesztő: Bátor fl Lajot.
JNTylItltlér/)
ót; mely i joggal.
ila-Somogyl Klxl.lny* folyd évi február ló ik sxáma .Nyílttéri rovatában\' Kamata I alá írással, urkOlcsi kötelességből eljá-pártállá.om miatt, panast | — ét hottám íntéxtetelt, — h-igy engem mint txolga- -törvényeaikk ruháaotl fel jegyxőkiuevo-
férfiúnak, ki axt is xsobre tette,.a mit ifjú Skiihlics liásxtó, jelenleg, csáktornyai ügyvéd ur, a nyilvánosság torén vele tett 1 — a ki Ügyvéd léiére axt sem tudja, hogy netán elmOxditás esetére, mikéül töltessenek he a jogyxői állátok, t kinek a jegyxKk kellékeinek ismeretei csak axok jámbor és derékségttkig tűrjed; — nem la válasxolok,— mégis, uehogy ások, kik mindkettőnket nnn ismernek, hallgatásom által axt higyjék, hogy Kernele Uéxa tlgyvéd ur valót állit, kijelentem, hogy axon erkölcsi oyilváunlás úgy, amiként irva vau, - némigas. •
8 midőn sxivesen vesxem tudomásul, hogy Kernele Uésa ügyvéd ur erkalosi kStelasségeket is tart, «<l hisxom, hogy axen erkölcsös nyilvánulása sem fogja nevelni hanyatlásnak indult ügyvédi hitelét, és isenge képviselői\'aspiráustágát. — 8 végro kijelentőm, hrtgy sem kedvem, sem időm (Ogy mint Kernelt Oéxa ügyvéd innak) időmet oly idcgeitégekkel elfoglalni -<s ,
Lelenyéu, 1872-ik évi febr. 20-án..
flZlGKTItf LAJOS, Letcnye járás sxolifablrója.
A nehéz nyavalyát és a nyava-lyattfrésl görcsöket
I gyógyítja dr.,0. KÍIIIhcIi a nehéznyavalya speciális orvosa Herllübeii, l\'L o u i s e 11 s t r. 45. — Már száznál | többet teljesen kigyógyított. \\
PRÍGER LIPÓT,
oklevelei és hites Ügynök NAGY KANIZSÁM.
mlkocik mindenféle hivmmányokliak loljesilétére, gabona, bor, gyapjú, földbirtokok i» erdliii elnddta it t<wauíteUre.
f Lakik-. Sörháxutcxa, táját hátában, 508. tx. "Mi
•) E rovat alatt köalöttekért feU15tiég^t«
FrieÚLmaJÜJl J&... Becsüen. Prateratrasaa 2fi,|
Í3
Franoila levélpapírok, minden kiviii
l«MI "db. H>nilri\'tlien lln.on fehér Iá vonal*..11 lift kr, rei-xéa Minőseit íó kr.
100 .III. l-e.íréiben linóm fehér Nó : Imin. I frl, híiHték 8-adr. fehér 30 kr. tini

Követlcezö potom áron:
. un festékkel ellátva, lm*! nyomatot lehel .••tk.xúlni ; legalkalmasabb liélyegsős er I10M.1I..k és iiOdákb.iu I db. finom véséa-
; jelszava:
terjedő
Papírok, lálooalfijcícyck, pccsMk ás más íróeszközök, miml le«;íiii(iiiiiil)li miiiííségkii,
■ n " ■ ■&«-«">v©tlt©z:<^ notom élitoiol : A liáz jelszava: .OK-.m, áni is j., l.-liH
ni 1 .11.. finom
"ük \'mindig
íftiífi;; ■I dhja /
ero* papír \' 2 V loll papirta
n betli koronával a divatos lííl.l.isfiill, iiy.iiii.itban loi\'iograuiup Jlll ki, 100 borítékra iimiiograinin 30 kr. ÍOO .11.. látogatójrgy, k.-llÖs féitylnátu papíron, legujnhh fajla bellikkel kőnyomatban I frt. ilgvanily légiin íi-kete nyomás-•al fii\' kr.
Aczéltollak. Kegnlator t«,ahály*<S) hittak, minden ké/he* • minden papirlio* alkalmashalók I\'.\' ill>. -\'I kr, I ion ang. réatoll
12 legjohb fajban l<l kr. Ii tea. angol réatoll egy dobóiban, In. u«bbi tájban 80 ki, 12 le*. .ilu.uiui>)nil>>ll.\' birtositva rniada ellen 8(1 kr, I lei. .kant\' magiiniii bo 12 db. 15
U-s. tollnyél |i». ló, •.\'0, .to
Nagy előnyI nyújtanak a« hí gepIriMk; fö|««lege» .ereknél v fáraolö hegverés, egysier>iiiin.l a* irón hegye biitosilva van .< ellörén ellen I db. fába foglalva 10 kr, e.ilntba 16, I db. toll-
nyéllel éa késsel INI kr, I tftltéuy. 3 hóra elegendő 10 kr, 1 (lb.
..................... "
Leywebb névnapi s kösiontesi jegyek
auak, I db- .\'>■ 10, ló kt ; legklll.Oi</eii|ehl. illáin vállkoeakával I db. Un, :|o. |o, ótl kr.
Elpuaitithallan ruganyos aramlótnbliik dbja i
Irikéllletek. kis nyolcsadrét.........
I.WI 1.80. Igyanilyen teljes bellel.i a bellii pompásan kiállítva ,\'1.60, 4, 4.Ó0 Nagy negyed reléi iiélklll .\'I frl, 3.50, 4 frl. Ugyanilyen pompásan l
•állil
UJ iróredóny bagariabőrből, tanulók i« haasiiá\'hatják . tnlilin.i a«er, I tolltartó, I ra|aón, I vonal I pecsétnyomó, I ksiixoaö ké., | (|l,. pe. jó giimiui, fi db. toll, ;i««,i-ieii -\'emk I l\'rl Iskolai táskák leányok- i (luknak 40. ÓO. üli kr: ugyanis 1....I,-I ,;u. no. í ánykáknak \'.\'II ki. I frt, I fit -jn.
Legjobbsicrii loiildrio. ■
.............. fajtában :
csontból, I hajtogató p«t<l«élviata, I db. k.
ul.i Illik loll,- iölnl»Sa.-gi|, IOJ»r. A híre. és kiHlt$ lidl, alkalmas minden kérbe*. Joliul éllel e*vjllr
-égll «IO. ló,
irólifoltok törilléséto
íjép tolllirtó; egy l-gliiinniaj.b so.lroiiymfi- (filigrán) I
munkiiju osi.nl tolltaitó, igen .érdeke*- mikro.féuyképpel ellátta, I
poloni áron kapható d\'bia ■.\'!> kr. , \' ,
Legfinomabb veselii pecsétnyoiaik igen *aép bellikkel; egy |
db. 2 bellivel tinóm nyéllel fto kr, egy korona :iO k\'r; tilkéletea . nevek logjutányuab áron késailteluek.
Sajtók dombornyomásra név Vei igen linóm munka\'.» frt 80. I
Kiampiglie vbélyegvaa) bádogakalulvnval. fealékkel éa eeaet- I
l.| 4 f,l . . | Legújabb önfeitékiA bélyrgvss, melylycl a gépeietet «gy
Levélpeosét bélyegjegyek, nielrek, a mi kényelmei.égel. ol-
-agot >•\' * levél bi.lo. leaárá.át\'illeti, jobb pee.éllő ad
i. mini oatya éa per.avlviaai, igen\'axép kiálliláaiiak é< t-l»aé« riuli eximir.ili il, \'eíime/iel, névvel vagy névjegyg>cl,-.\'dSI db. il -.\'o. |i»«l | fit tji). .
■•pe kllMiifél* di-riiékkal i«jv«; dbiJl\'-\'V a.V í>», «!0,tWkr. I l\'rl. Alkalmsa olot* ajáadék a* uj t>roiiaüm«lll ir.Iké.alet kö-vetkeaő |0 Oaiabbau. I liulatarlő, i Mlliivélállváliy, I levélnalia aitő, -_\' irólámpa, I bévioérö. I kési gyertyatartó, I gyufatarló, I
tolltiwtit... I ókwer- éa irutaito. Minden eaiuoisu éa di«<e*eu kiállítva e.ak :i frl. " \' \'
Ujan feltalált tintapor mely vii<«l vegyítve legkitűnőbb fi nyea tiulává le»>. I dolina -<i kr.
Köiöaiégei é» eiépirásl elíterjeiitvények. tanitök a tanú lóknak. I lliael k.a formában 12 (éle uáaaal |0 kr ; I ftliet nagyobb foruiáliau .\'io pompái iráafajllai lij kr. Killilufél* raji példányok, melyek\' .»eu-it*égével ig«u gyorsan leliat rajaoláit Uniilni. I.ftlaet 10, ló. ".\'ó kr.
Tökéletes rajziskola •> rtl*etb»n, «gy előkelő rajrtauitéiél, a< első vonástól kcadve a rajtolás végsil befejeatéig. I\'auuli ifjúság asámá<a kilUiiiUaen ajánlható. Mind a ti filset esak I Irt \'.\'Okr. Mllraileuie-lréa. Igen csinit gulyósióri forma gépi\'réii, mely-
toiin.il inogtiistilja, I db. 40 kr i l\'ajla; I Uvegvsii lektle, piros
Tinta minden s;inben, legi»
k.\'-k vavry /Obi 10 ki.
Legjobb rajztzer. I db tanulóknak »0 kr. I fit, I frl -\'0 . I frl ÓO; ugyaua< nagyubK tiikéleUs U trl fiO, .\'I fit; legfinomabb mérnköknek 2 irt, •• lit .VI, .1 frl .\'Hl, 4 irt I db körali ^/irk«l) 20 Er. I raj/toll :ti|- kr.
Festék szekrény -!j..m festékkel lelvo ssliieaésre vagy vi»-féstés kiállítására; I xekrényk* 12. 18. 24-féle foslékkel «ó, 35,40 . kr ; I saekrényke legfiiioinahl, l\'nita fe«l.\'-kkel iigyaiiaiinyi saiulieii HU kr, I frt, 1 frl 2U. 1 \\ ,íb. tluom »aŐrecs.t l .is 2 kr; 1 db. liuai tusfoslék 20 .V, :to kr.
Földgolyók luiu-Uu idCkorbali tauulóuak, t db. 60, 80 kr I fii, 1 fit 20, I fit ÓO, 2 frt, 2 fit ÓO; ugyaiiaa délk\'.rrsl I frl
I- frt ;\'i
i frt 50.
Jegyiekkönyvek papi.rkc
r ; l\'gtiiiiiuiabb bőitáldával .Ifi, ló. Hó kr ; iiuyv i/irouv ipergament) lapokkal, 4ó kr Alkalmat napjelió. I db iiodába i». 30.
\' ....... • \' 20.

1 ló,
■ kké laitó j«gy fiil kr; Icgfin. dlsi«
legalkalmasabbak.
• b^-o
Másoló sajtók, legjobb, l^tartösabb-I db. 4 fit ól); másoló krtnyvek ftOO lappal l-l e/ia- másoló tinta I korsóval 40 kr.
Kg.v borítékban .\'> db. legfinomabb peoiétvlati kulbnfáli

ló k
Mindez ily minőségben egyedül kupliatrt Friedmann A.-nál Bécsben (Praterstrasse 20.)

Its.iwtla, rifüws
Ui uawiftlntU< Riatn. su <i dshiiaui. k 15. »". \'\' J|ln« ss| Palj. tt. ». I». I
aituili4 sa«|<ltt\'t. -o tt.. II.
Sslot - t«ll>4(><\'» l\'>»|Ji»ct lsliNtl. I tt.
^^ ^Viü ll< MllttMÍO, (i
C ti-i itttn UiMdii.X itnaoi Sis><
IU Htms.......
ítnUat latin m
Cllrtalll. t.l éli
ssj<s<> íiüJ aiil II I

I tt. M, •<
II lür .\'lati
IjjMr- ■ nonrt íVUl . ;ls|ttuvial , vas ii.....
Ountíivíi\'l. turitKiUU n.n t<n iln«
ItNa PntU IlJlittnt iMiti(aiia Nnn; Hild |itt -•-itlUmt 6r il|iuj tíiin Mct ti tt. tn^r- Un|lt|*( t9<if|<uattlt(l. -t|uQt mit aO< S. tnliltui III ni |út Hialtt. It. Ii, I
fnrttiu l«« i. lilt*it,J
I SŰ ti.
I airtiMm aa>
r4is uniti Kot- e»tl>«4 mll l> ar.
tSuftus |it i tt laHit l!tu<ií< Ctn.t t Suiitajl .
\' nt <i(it!vsanl. la e<tJ<Vtftt tsiriift.
MuIrsiM, Ilit ifií^ta unt íiuttn, t,t 6i 10,.10 M. ». I. ».
ieberraarkoag und I olrrhalt""^
Ub ia -felni, ni ii e.Wtol. tt v ottta, tt. 10. li, I", 3o. I".
ri\'iD in, liaublutt ur.t O*ort
uiitii. i éi. it. t", n. i, r-eiw. wo mit*, tt.» ., .w, «
^qinc 4ic4< sufintl ven majn-n|>
I e*s»ltl \'t I
-t\'ct| U
, «
la\'trtlaal >st SIKt tu ,as| n<u
iu\'ti.í \'cniPiuKn Htnltt rtru
8iutt.tl.dr it u tJl.-\'l\'iűl ^fítl I\' «anH Vtt arutslt e.
» Z> t Jlll a
I Ittf «\'
"* C|a"\'v\'iV«t jtfMiun. «

I .»tJ utairjtn. k I St»l(H,\' Kit\' \'[
Clisimi,
fllnt ItVt Ijan;
* Nia«li< iLaifjjia, Satn.-lti#. <liJ.rJ|in. , 4fr,|nl«M( un: sntfit tlljjtn, sQi anl tl
■pQitntt f itltKj^n, l!l<tnfa(ntn unt Ű
■f-ttt t\'to\'lfjtJtt,
"S ll(t\'>.tl lr. »0
.jtJj. uaí Knlacrltrltl. |:»t (» IOi Ria.fti «.l|.Vi».i«s <t »\'. >0, IO.
«i-.l sut fit* tt » B iti ti so. ,1 t \'tígK- rtt tlil .t gtiitti. klins Ii rt.lt. Itli ts.il ^^ f sfrJtlaai, Mlii(<»» Hl l feitn m t >u([. r«tR4kt m.l fsitsatl. I l\'ílttnli .>t, I vi|t(s SD IS\'anmt.i S i.to. Io. |lt értll II t »<\'. > -0
«IJI\'1|» <a|.t<t«tall. I eiutf «04tn|it<) \\ Ii tOn il ali. »tt Irsti n* l 6i Ca Itrtajit nil Ctl.jtl »0 II
]Qf* Ktkt OIIJI^H.?;.!*! M.l IVt^tilla.l, | ■ * llt.at «»>tt ttt .\'aiiiMllt.it. I «iui ■Ilii |t«| tr. 15, «-, |(.|< e.itrl^rt m/F Xll .>B|W\'|»ittn|.l,l, NrulIt.iV tinta (la)
eiatft
Der kleine Zauberer
fut* ■ti\'.tltníi .\'<ssHi.«rrstatt fsna ma t..|t at Vtt(»6 ttn iir|t «<|<a|*allta s j| tu e si tttjsli B I\'.t Slpitolt flit ttuii-fliniii* \'.bmbti, ti* aut Itt íltijtt Sttfc Kea kit .1.14 !»■■ .|itt )■ Isim lia etisN i(l; tla llniinjtirtiH.t tana A.aMnlani saítiAfta. t)nt|un *tlullalt iu ttlst
RQ| Strat ju í.a> mit P,UU"l v t|i»la. 1
(ad\'lltr tat* |t>in l» dtlta, Ilt Is»|.n)la >sti<a io ft • , J*»ti»tHígultatsaualtUi- — I fcU.t H <•■ 1 *Jlnt ff Stic aat tc* tmat Hit. in Qjf\'cl.Ui.1- oltt Hl v<*t»(lasiti4
_ tl fttl^Wlníill tlntt ttűnlt.aj ft. | maní. IS It. I | |a malita, > . It
Itt 1 ásubtitsannit. tut* |tfcin-\'tn t\'4l*t tUt »it aaHttliü* Dtt Ka.Ht\'.faOi.i ei*l itilitfte\\.
...........»stt CatJt, Vir* »rt[*t na,(|t*- fallta Tísaia ia itsin Asaiul
(itlii -CIJVI aall*ialts tsan.l a mi, I I i.euft 1.5) , d.n e.>iil-t«»j. no 1(1 sVtt tu
tr Óti.-n<{Hti|rt, la i;i:*\'ia nutl 1 In c ^ Si> h. illísttii on-. maiítit Itii>,.| ».! tet ecltltarik tut* MaTtl*, J»(t U(tta, IVIafri k. « i &o &<«« •i.\'r^aitc tfl»al\' Mclb -ia»^td i.
Kt .HjaNr/Dúiftl, fty aa| >(«• jt\'t>lL lilntl »on ti.tln. r» lr. manío M tt Ht un. titsJ|IK4c C*a»t; man III-
ttnl.\'t m l re»|«ti»:tit B. l.tO. itta: bit lit|| trt (m tollam Jífain Itat.ötül. R. na<l Vtt. a > It. /*- el hl tsi|. 1
!ttt |)t|ta.J.i*ltt, t tjílínoitj. •> it. | rtt eoiai:. a. |i*t nr|l.4 |u ma* * f» tr
lisestitil.it. (Be |tU t i Bolt Caf Pin:.i> Ksiin in l»«B»t rt | THt eraitJ*lf..aMi 1;1 isliSdt i tll*tlaia • íi tl \'Xtt .\'\'tIBltti. jl Sirilll 1.0 | II t|
nr 41 Art SS* Mt|*ittisi S\'titt Irratsl\'. ;t: -*j\\»jta t%n|tl aa Hanti lássál*! (lt« (tsaiil ncttca •lm Wtnji uatitict 0pulto.iflt«iriin6 (Mftlildjjflllpitli. M« flQt nílftl btnannl tvttixn ténnen. fln» ju fitten Utn|tiMin)ig unb-jIUln nur in »tng(f(«ligl<n HK&dlage tu ijten. ^ttilbi.illtt, tutliíf fi^r inltiicff.nt flní. .iott>tn otítbeill.
^ann, tPifii, ^intfi^r Zö
e*U* tii|*RÍiitil ilnCfita^int :o (t
la|*t« Ö<"Ct|t»4i Btt cl6flstl, Ma (emmi tltta tef.ltn, 41 tt. tlbn. ( tt ltj.\' i* II (Int.a, ia ■ttl«tm i(l il \' SO ít .
Csl l\'tiit t\'.-ilt .unnjli, ItimttBcH •Hdt ctci Itiiatt Ittt 10 tt.
T> I <tt|ii.Jliaii<nla|*i, B.\' ül lu. •"--»!» «l tt.
t fsati t»\'s«|-j i.twinítriui. aul l\'
SENSATIOM
maciién naclistelieiKcIe prolmtcErlíiidini^in.
Kein Zlmiverputaer mohr. 1 Ein Sleg: der WNoenschaft.
Dt» anagaa.lclni.io Ztmm-rboden- \' Dn n.n. Atta.in r.
Olaoipaata (sill >su|i*ati, ntl*i iirati.-tta It. >*i t.i.v I," I < <n
\' ^la(*i lauonl Snit l\'ana\'u ti
Eine Wohlt\'.iat

t\'ls ... _
ta ttf V t aMsn, ont \'itt Ultis I ClM Bodsn-Wlohaborat* tc««l . . ... ..
Arasrlkaniaohea Patent.
O.aanS., sahSn. w.taa. Zthn. tan
mi. citatta Mi Ktttsu* It aitin.uAli*ca ntatacltt i |llitsili*a-..-a)a»ltfltn H i|. lisatt aniatlttill*!. I Cilit 90 ft
I Gulden 50 kr. ein Dampf-Apparat
iur ®ctl«\'(fil- hl í.bJMirt.1* Vnfi. tt.i ot\'ttl * Ui BplUt.r, Bohal.n, A.ra Ur, W.ikiUtt.o, WoUnalinni.r, tali s B*loQa. i «lr ns|*lat 14 vsn a.lt.i.iut .itc sitMI* s «|t|Jtil. le tsMt . I flitoc ttltnftsst tilts* tl xtttn faaa. I ©mi ft|l<l I II síin. .\\ut«t I I\'I.IIltit.il.VailuM M tl. ■!\'"." .«taú«cn» .it lilslilmsl.i "
nzuui Sohutsf der Perion
unt lur eidittbilr hl <*lainnium« n asitUlli* s.-ltKta»i|, ilat «ul< «etitil iaa|frr>l<t |S M1»\'«; Htltí |lot tit niuritt, . Mtua X4.fan0h.nx B .volv.r aill Cl*tt- ! ntMtttliit
rás\'ta, «l aH... ta«dMan Is llu i wValt !\'»"» \'\'« «\'
e4a* ti ;
atnaim, «sl>ftt( • »•! fit ... ss!i.*i etit 1
•---- tslii.i lat ii... .. ,.,„1.111 ,!,.„. .
ttn ".\'allltltaft iaBit|tn wfcft, ni ItU ■.•It, caa, Ha, Wa„(t („„n
Sil\'ttaíítiVe\'it1 Clil 14 Neueete chirurgisohe Erflndung
EBflt* ------........
J!- "*
In
ia ft* <tl>\'l tat ilrttt\'fl«t tli(tl\'>.t|litr ji ai* «< lati tl« 11 stet att,n l^t\'it sa| Dic1t# \' Jnfttati al I ,-ckii la ftiaia ^tait Itbita. i <>tj4 1 rt.
Ein intereisanter Federhsller.
■II Ct. Vtai >«i|tt «t..-lita III. tal fl\'ut Juliul Ui\'st 1*1 t. 4at tt tts ta\'liaa. 1 \' inta Nt ct|íId.tltn mi4st ns* tlitart Rniatr ma ... ... lilttji dl ilai.*ta ititsil ». . at\'tis 1)11 la e*.tltta Itt/ anl tt Aciuinl Mü* as4c. milttit v(e*it vttMfiiili tctcultst tii JMt, wat tt&itu lii titlc h M ©nitt VI ftt».ltcatct t. ts tl (Hit \'Oi QiKstiaaicn tea Hattfi catlttitftn tsl. Tltlt.
...........\'1 S-l Illata Otmaftittt. to\'* itt
iftinfUtn lí titat., aia »ci

i etaa 7
lltltftn ttf linic s.llitu inul ttn faaa.
iltaH,ecaat*.i,a"fltl.,\'tf\'lttt"i.\'éVl " 1.! ©tiltf felteié 1,1 tattat l.s.lltrttlti
Havanna-Bouquot.
\' , ll rst to tt. <ll|atr-, i-.luli* llt tlDI -ll ílMttc Is.a ia cint t4lt lac.ai. tart} < \' 9.M*A»8ausicl M1MC..|| I KUK*. T rit ps.i \'—------- ^ llasl-ílltai Mitt a«l tt

....... stj.l,_______ .„
l\\i&i.i.i;tt ft ll 100 VslT.-aia ft 1 . » . | l» . . í.
I . \'I . I. H. . . II. Taaoh.a-PtatoWn, (tla tsailoti, 1 (
L.b.nar.tt.r (elit TodtaohUf.r ... .
saaili T clil .t. íilmias |iatti.un altu. | mist ift | t e«lt|ltctitci\'l,..j ttl aaitinti .te I ,_„„,,„
II ttftt löa t ia tavttll , Is aa.a tat4 ttl ! n„.(, .Wtm tuti . ta dit <t, J» vt.is:t auMMi fa».i, . a> I. I t-T^Ts tt. a tt, tsl ni Ittnass 1 ttl 1 ".T-i! .1* ta t t Js|4t fajta la.a. I ©lad t.cl ;ert , „VwVi "
Elektro-galvaniaohe Ringé, |||||*IVIIS VI
dac höíhil aiAllai. fiit Itten OtcafÁin . • *•»!•> I*r • "Hisrvii. . ..
Mhtibsuac tfiiiiiHi.| i Medisiniaohe Theerseife,
....... ■ i ltítinfit l.ii nitt:, ft,*
rtl t \'a.u ta l\'st-ltt SliKI M.tM ni"»fT- ."„,„,,..1-. | ... ,,
. Klet tficit sul « aidt anyumat a,I Jrlilt,jt"1 1 ««"« »*«•> «"»> rt.
rtue\' ttf to mj»i.iiii*t. rn»it». Heln /■annaenmor/. mebr.
a-dltltin Wltfua< tal. |a Mitutia 3eMt -lstal*iKti. tat* Wteun s rttt StUCuni telíts sOt tfttt . MtNns- Sít fit rtt 1. |ii(t|.|tn. itirt la tlre« «a tnt .Itt aitdll t.14 .Mllnn. t.\'plM\'t K. Uia |cl4tt s a Itt Ht atuia B.tl alt1 -alntttr in. Xit vSaisallt ll > t.IKt tl.l M tt. sat is it 4t|iki*ei|cill . tetsit B*er, Mi tcl*l*tKlif».-aton«(tt x<\\íit. san |u lisjta tmilttlta, j,,,^, n„t. 1 i>la.ca ail RaiKÜuno »0 tj
Luftuölator, Praktiaohe Erflndung.
- - • i«flrt>»\'| antll* I* te Silaaii*. Ili «|afat.lr£j. R.
m I ,., J- í.tt, anr-.n- tinttaic) i\'tt Q|aft|. |tajn. Mll*tl Jite* liír tllta M.it tl Sitt.
|ilit, it\' I ut t t* Vu\'l t\'it.i|tattttaraaa, | ttlm uan t*l ttiln |trf.-»l anVait, all sS* ss
Síi 61 at }*lilp.lítt ia t.| «-it anfltt" BMIjtiti. Dat* <<iimi|4aai tiatl1 tciltl R\'alltt Itilll* , . tet .\' tt|U Ift I. tat aaa til|l ! faa.i mai sO«tatll«l.4 >|l tt\':| l*ita ll ?tnl|
I - Iia.lta ítaia .altit| laiia taaa,. mta|:a, Mif* Ittltl* |u ainau^t, |». 1 ts. . sa>\' llt íu\'i teiojillll, I Cnli ll 1 —-\'-- ««-« .... - 1 -.

ii Cíutc.
......... -... «*eiti
»tli 1all.»lai ,llt*\'(j
.-tute (DaUtnufts ct« I\'ti iuiCi clis\' (.\'<|l* ItSt W"* ctivltt.l IIIMttl. la.i.al tsnt..»tt iSsta t t á\'flst. as. tini ,haitit * m,| 111 Bittf. I nle ant «t- Imi (tl, <Otl laliaam In tinta ;eti*t i íJaiku ft|U- tlcl 1» h. l.all aUlis ftfltl to tr.
Neuette Zoubernadel-Büchse.
aiat si 11 fts\'i »ll*|i, iilutti nlt te Itlaia let-unta inil.|*ta m.MMtiiiatna an- iml tlutt fl Hi4tua|. alta lite sut .a *lt flattl ns* M .mmua |ua 1". r cin Icatain (•>,« 1 tsas. VII ralit t\'lut* ta\' Wiftta tltlOI I uat IS\' Ca*ta lf|>at. t »ii*(: ii ft.
Fliegen-Aether
Ut ftlaret. »*ia, ©almi t is i4iuttatit*irt
t.ii\'1 triV^ratí^ iriiV.i.-f.itYi\'• 1 A* v,tu V,M*
ItoB^ ¥Jotíu&ui6f tltnlil Hnb Mr kii en«rfid)\'(d)i Ttouat^ í elnxlg uud \'Uela
u lar\'tS\'tn alttu Kt | nt
ErapavniM-
iia|altataltn ©lati l« (.(ta. Xit íjain Hl\' Vl.ll\'i\'ist ift tusit. ta| c Ittr lti*l |u u >t. \' I i ast fa*.a tat i* In timft lm .KtilrauJt i\'i.i en <riil»nll*in fOjtliilta ta) Ju-
I\'lt ft I ittr ta
I ©Iád |i..m Wt:l lifttl IUI 1 l.\'O.
Persiaohei Haavfárbemittel,
M.-tut* ta|\'atlld:i* Itautf ^jat na* felitteo
|U|UI4 t\'t aaiTlii ,Jtil4t - titel M »cn 8tls-Ilin ttill\'tt unt IH |\'s| ani*át!i4. I dsiltn |a«nl ■aatiluai Ift.
Zahnporlcn !!
Unitiul 1 ift tl. ti| tl\' fti .lfi |*m In Ittit tt\'Hts Ju|t..t tat<t tal - aS-tt. .1 ©\'. att« "ii fa! ano .a.i tifti isiin ts titn
I.V.!,\'
Itrt Tlttai ttísiun fin I n\'aít \'ídiaat\'e ft Pulver ge«en F»BSflohweÍ8i.
ritltl fltltljl tiI llftlif e*>ri|tn tu rtütt unt líaltttstl\' su*\'tií táiktijuj). I e*i*ot laa\'iai
tar.t Itt 4.
i\'lt. falait

Migen-Tropfen,
}i Ol Wn iiiitel |i»li «iati!
tft|il|t. I ijls.ta |aam R itti|aa| Io tt
Einxlge HUfe
\'Ot ftaaifuieitt 0.(c; aat tat* tlt ia|IIMi S.aatl.tct itiatlt tar.* tujc l*tttffi*t II.ttl Jiai .Ijtlci Mlltla. illi Cttua.1 ltl*ti Stl .\'tftll ft. >. 0 1,
Herkules-Estens.
ll-\'c «it I\'tlti llt fialt aat a.(t.(isit tea (•miéii , .« nlt \'I faiut.i|,l ja t.-litia unt )■ ííifti. vtttl.i ti itt I l\'tfa ift \'ta ttdta * tiaa*l Ml ft. It.Dc i 1.1 fant. tl .11(1 Ittnti Itl tnViatiala <2t<ahi.a aat tttMoNil ttns l.ta.-i;iui.|. I 0Isiin |saal «aiac.|ua| I. t».
Pi aktisob und biliig.
tftiítt I.
, 1 bet gtlftimitn Sitbcílaje JU babtn.
A. FRIEDWAMlg iit WIEN.\'^Irntfrflnirif tlr.
I
Kellet\' Ig\'nácz
IVagy-Kanlzaán, hh,») ir.
Ajánlja gazdagon felszerelt urnk-, liöl-
gvok i5a gyermekek számára való topán-riik-tárát, n legjobb minőnégilnkot a lehető jutányos Áron.
Ugy szinte ügyeimébe ajánlani bátor, va-"gyok a ca. k. kulonnságs t. közönségnek, bogy. megrendeléseket u legjobb bel- és külföldi bőrből elfogadok és készítek, az árt legjutányo vabban számítom.
Az őn raktáromban vásárolóikat kijttvi tártra olfogadoin.
J
Kinplíulilt sóin reioli assortirtcs Lngor rtller Oattiingnn llurroti-, Danton- und Kin-dorStillottun vőn bester (j.iiulitiit und zu niögliehst billigon l\'reisen.
Korner inaclio icli das k. k. Mililiir und vorohruugswilrdigcs Publikum nufmerksnm, dass icli allo lloslollungen voui boston In- und Ausliiudurl.cder verlortigo und prompt und billigst horcchno.
Auob wiril von mir gokaulto Wnaru1 zu reparicrcn angonommon.
WAJDITS JÓZSEF
kiiny vkitiilti-liíviilnliiliiin
N. - Kanizsán
ini\'nj. Inul Ok illtnlu iiiinili\'ii Iliit\' lr. koiiyviiruiiiiiU kii|.liíiltik :
Szegény 1)61
le..
GAZDAG.
Ara 01) krajoiar.
.P.ajtaflúk vigadjunk\'
ír. I hl \'Ju kr.
-Rajta leányok, mulassunk.-Kplx\'lliaiigok,
F « g f á ,| á s!
a ez akár rlicumaljkna minSiégü, akár odvaa fogtól axArmaxntt leg; dr. J. G Popp Anathurln-Szájvlze Altul bizt.iaau clenyéaztclik. Annak ilytonoa haaxnáláaa axcllditi a légméraéklet válton,\'iannk n fogra .ellmiietleii li.Miii.il; , eltávolítja a fogfájás viaaz.itéiés.\'t. Kitlinfi roazaxagn kileheiléa ellAvoiitáaára. Ára I frt 4(1 kr.
ilyan porból
Dr. J. G. Popp fog blombja = ólomzata
folyadékból áll: n moly az odvaa és xr.úott.- fogak nt baaxnállntik, Imgy az a ionnak erei\'eli alakjai ,a*aa«lja, éa ezáltal at r.dvaaodAa tovább terjedés* elliár.ttatik ; a álnak, ételnek * egyéb nedvnek olt való na.ixrgyilléae, — a i tán fogfájást okox — megakadályoztatik - Ára ogy tarlálybl fit 10 kr. tj, é. (GUJ- li,l)
Kaphatók: N\'agy-KanixaAn : Itolna Jóxarf gyógyaxe., Koaenbnrg naenfeld, Weliacli, J. éa Keaaolhoffer J. knrsakedéaéhsn. I\'ápán : .eliepen J., Keszthelyen: Pfiaxtcrcr , g/ógyszerísz,\' Xinger M. Weiaa . Zala-Kgoraxeg.n : laóó K;. gyógyszerén. KapronczAu I Werli gyógy-sxeréax. Varaadon.: Ilaltor gyógyszeréax. Sümegen : Dorner Kajet. Szombathelyen: l\'illleh Kereiicx éa ltudolf gyógyszer. Határőrvidék! rfn.-Oyfir-gy«n. Kibic K. C. Veszprémben : Meyr Tnsxkau, ugy üulhard \'t\'ivadai liaiuál. -- Sxékeafcliérvárott ; l.egmann A. Ilraun J. gyógySr.. I.ovaa-nínyben: lleialer gyógyaz. Kalneaáu : llorvátb K. gyógyazeréaz. Koca-unitén: Milbofur éa Machleid gyógyaz. I\'nkaon : Flórián J. gyógyaz. \'.rinrnden : Horváth \'J.Hoinxcurcnd gyógyaz. Kaposvárott: K»hu .1., igl, Itolna éa .Schrőder gyógyas. Szegazárd: llraliaay gyógyaz ínyliádon : Krainolin .1. Hsigiiivárottiltarw.irtb, Halamon gyógyaa. Kaján: Michitach fii. éa ll.\'rzfcld tini. ugy Herzog IguArxiiAI. - l\'écaoll : •liiay W. éa K. ZáVb, Sipókb gyógyaz. Kárádoii: /.adohánazky gyógyaz. Mnrcaaliban: Kiaa gyógyya. Tohiáb.ni : tíralf gyógyaa. - • O\'inaliild-rótt l.nkáoa gyógyaa. .Sxi.nt-tJyllrgyflii ; Natbig. — Alaó-I.cndvfin, m gyógyaa. |{o|ii|IU\'7,".n; nion gvógyay.iiréat uraknál.
^ fí n "Isfl^ffi ^^
Éx_ SÍT !! íVí\'i- " 5 w l\'fafljs £1 g.rB í xr ?
a ; i •< « fi -o
ffl-Si g
1*1-1 5" Ili-ifi:!
Élet-ital,
klliiiiö liá/lszcr
váltó- ós "mocsárláz, bál- ós gyomorgörcs, epoinger, hányás, tengeri betegség, vizelels/.orulás, álmatlanság stb. ellen.
A r u e k )\' n « K > il v «> g II e k 0/> kr. I» i h e b b .*»<) kr.
Sós-borszesz,
mint háziszer
llr. \\\\ i11iiini l,oc utnnitiÍNii Mzorhil. (lyors hálást eszközöl: Kheuma, esúz, sznggatás, fagy ás, fog-, fej- és 1*111 -fájdalmak, szeuigyulladás, rákfekély, bénulások stb. stb. ellen; sőt fogtisztitó szerül is igen ajánlható, mennyiben a fogak fényét elősegíti, a foghust erősbiti, és a száj tiszta, szagtalun izt nyer a szesz eljiárolgása után.
A vii rijn hiujij iivcifnuk <S\'0 kr., kisebb 40 kr.
Használati utasítás magyar vngv német nyelven, jelentékeny orvosi s egyéb elismerő bizonyítványokkal,
nliimiiil I>w/iiii4iiur>auii>b ".\'>\'"orá VrI, llliudell ÜVCgílCZ
A IJTtJU.JAilll,
| A SORSJEGYEK RÉSZLETFIZETÉS MELLETTI MEGSZERZÉSE ERDEKÉBEN Az eredeti Sorsjegyek osekely részlelek fizetése melletti meg-j szenesének módja «/. ujnbb hinnék egyik a*ou liaiznos Intéiniénye, I mely állnlánoS eliáin.\'rénéro leglng.il>!> lorjedéaro talál, éa valóban írex-: Ii.-I.i ,xilk»óget pólói,. miiitiiogy. mindenkinek takarítási biztosítását éa tartós SZerenCsejeneK Uiegal.ipiláaát lelietüvé t««xi, a milit exeu aaakinában
a remény é« nma kellem ily osekély havi fizetések Által sokat Igerő töke birtokabá jutni, él axti a Ukarlláai bajlamot éa ax ember ily i miidon folytatólag sorsjegyei szerez, mit egyszerre venni egyhamar élném tökéli magát Korunk liirckvéao mindennek javítása éa iflkélyrailé aéio irányul; a réxlotsorajegyek aaakmában la ngyauaxoii iparkodAs é«x Ii veliel i, . . .1 i. i ./..noég 111,\'ir klilonféle sxniuvetéaeket ismer. Ml Is azok szamát ezennel u j.il szaporiljnk, mely *« eddig léleaGkei előnyre né/ve tclouioaeii lnllinl.-...,.i, niiv.-l »g)réaat n »».r»jeg, ekliek réaxlotllxetéa általi megaxerxéso exéljat elérhetővé te.ixi, mii-rend .■> nyeremény vaióaalnlHA-Két ll\'lveafti axiillnl, bogy
XO ilunib h íjjohh vh li\'f/kfiilvclti\'bh novt\\je(fi/ 10 nidfó /orintni/l fonuvi\'eiiii\'iif/vlbni rn kbriilbelül 100 luusúxtiibnii rcHzen/í.
Sorsjegyek nieg»teríé»éni-i •« legloljb aélyekel igérök válaa/ian.lók é* ax\'éil ia axámvetéailnk alnpjniil
magy. klr. köiosón-aorajogyokot löüO-ua áilami „
400frttnkoatórök „
véltünk melyek ara, játéktervük . . értekük inult t-melkedesre legtöbb kilátással bir.
A fenir aor«jeg)ekei i. t. havonkinli 6 forintos részletfizetés >la a
legjnlAliyoab l\'illélelek ni. II.-U el ulnii)., éa pe.lig ni.éj....., ln.gy a leaalel-
liaelés tartama nhill \'-\'0 kiil.íiil.l.. •...raje^iek- jnlékái ii> léaxlvevőnak ingyen átntgeiljill., kik l. li.n »\'r< iikiill -fit flHZ/tnni i-n kftrtlIbiHU íi iiií/ióiii/i /öilt/ti-ciiiíiiuri- ját*x-<nuk.
A 20 üarub sorsjegy a következő :
Hitel aorajegy -1 hnz. öii.I,\'MM 1 Kiidol:-a»isj»gy 2 4.\'),0<W
Ihlit. . fi , 1.3 iO,oüO Sj,0 >0
löÜO. „ 2 . 120,01(0 1 t\'lnry 2 •13,000
\'u l«3\'.t , 1 . -Ili,"00 l 1\'ál Ily « 1 . 42,000
Magyar , 1 . \' ......... • \' . 62.J0O
Tartik « , 1 3.\'i \',0-HJ 1 ltudai .. | . 3<VXKI
liHl.riieki »jgy 1 . -\'«•»,• 0<.l 1 WahUtein\' „ 1 . 21,000
llrauuscbw . 1 . 210,outi i Windiachgr. ajgy 1 , 21,000
M.iniigi . 3 . 7o,ooo I Keglevi. li . I , to.i.oO
t\'uiiix . 1 . 2I.IHHÍ 2l>,000
Minden nyiremeny az ujon in nogveeiidő aorai. gy árának .vo.iá.a
valamint bizományosaink név dlékeltetik.
u,
ejycnl • roirbcn felosztatik Az elsó reszle fizeleit .után minden réi/iwvii « törvenyosen kiállított é» «< összes sorsjegy megjelöleset tar.UI i.nzo okiratot, . - a **aboti tés..lutek tixeléao irtán aa Illet" rralctl wirvrt/V\'1 axonnal kikapja.
Megloiitiilv.i n«.iii karlllrnényt, hogy a résxlveví> egyiko a lugjubb eredeti aorajegy .... ^./.-r/é.éii kiviii .„égs legkedveltebbek 20 db. nyereményéiben éa havOiikinlé 3 - -t buzásniban részt vesz vev.iinkei eiegend.ien kietégilie Ina/,, Hl . H....-I .1 réa<U.-vé» ea.tk CSCkCly költséggel éa Suk elonynyel jar
Mindenki egyedül
vehet; a Ilii liléi: ......., r.aiUovOiliMiek II/MII jugol ia jiluiigeiljllk, Imgy
a ml máshol i.em történik • r<nslri-rislöl iiiinili n Itlilht n ihíll-hul i-i us i ri iliii sorujtviirt u Imirillírö rinthlik jizi tísc után iizoniinl útrc/utl
K/, <iiy keilve/.ntény ■ mely semmi mas vAltó-Uzleltöl nem nyujlatik, mivel ezaltal az ember a reszlelflzetes tartamához nincs kötve, es nem tarthat altul, hogy a beflzeteseit elveszti, mi minden má* tAraa»jái,-knál . alóatinii.
Ilnxáai jegyiéket miiideii lnrxáa mán Ingyen >\'* bérmentve kul\'liiuk
többiekkeli erintkezes nélkül reszt
Kien i
WMIiit es Brazay.

legjobban njnnljnk.
Gyári iroda és köxp. fiiraklrfr: l\'e
I^A-K.
nányoaok éa llgynOkók, ndékoxiiak , e/.l illetőié
MAGAZINER és STERK,
vátió-Uxlct 1\'mtvn,
, 7-dik axám alatt el-leveleink eladáaA-mk fordnlui axivea-

Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
\' Figyelmeztetés. Az Általam kereskedelmi cxikkttl baix- | előleg, eleg C -j \'nált 1\' o m p ir»t o u t p a at a, mely igen Vüvid i.ilő alatt kltiluöségo Kadirgumm i. -jvígeii mária kOaellameréaael (ogad|atotl, egy idő Ata líVbb keret- ~
\'*• jkedőliHXak Által utáuoxtatik ; a I. ci. kUxOiuégnok tehát tildoináaul § E adom, hogy nx egyedül valódi eredeti arexpaala csak ax alóljegy-J; " Ixelt raktárban kapható. Kxen paata ax nrexon mutatkozó nlinden-~ -S iisinü pilra nésok, bőratkák, azsplők, májfoltok ellávolitáaára, í ic egtaxóval a bőraxin l^ntailAaAra éa izépiléaére aaulg.il. Kgy köeaög Í 1 ! 1 Irt f)0 kr.
J Semmi sem lehetetlenl Ki hitto volmCezelőtt, bogy marad
5-\' t :még olyasmi ia feltaláltatni fog, minek aegitaégévvl majd a Kgy tlvegi
■* jazeiriet ia lehet kímélni a exérnnuak lltbe Öltésénél ; egy ilyen " £ iegyaxertl, elmi\'.s eaaköx aegitaégével aikerüll, bogy gyengüli axom-- r. jmel még alkonyatkor ia a legvékonyabb tfiho minden eröltetéa J \'k nélktll a exérnát belehel fllzni, éa ára egy ily gépecakéitok haax-: af nálati ntaaitáaaal együtt eaak l\'Ci kr.. kiaebbféle -t kr. V -Vi BW Brillantin por, egy uj, aikerUll, vegytauilag készített
2 B fémtartalmú por, mely elnovezéaének tokéleteaeir megfelel. Kgy o jplaxkoa, elavult, vagy ki nem vehető szennyfollokkal biró in
vakar.iméxga (Hiiioil-
kapjon.
i kíméltei
■ Irél\'áa dolgukra,

vagy köxiinaégoa érczből kéaxtilt tárgy e porral eaak kOniiyaden
i eredeti fényét; o por ilyes tárgya\' i polirox. Kgy kalulya haaxnálati
í caissollatrán, iámét viaaxauyei J kat meglepő gyorsan tiaxtit
ntaaitáaaal együtt 80 kr. g « HT Csiszoló vPolilur) vegylllék. Kgy igen becaes bAxiaxer, •a ~ melylyet mindenki elavult s fényveaxtett bútorait csekély fáradaág-• £ gal maga iámét féuyeaitheti. Kgy (Ivegeie, elegendő egy axoha c % butorsatAra. GO kr.
2 S i MOV Ezüst csiszoló golyók, kitlinfi azor elvakolt éreztárgyak y ujitáaára a féuyeaitéaér* j uélkülOzhetlon arany- éa exllatmflveaek-S\'jiiiek. Kgy db. íi kr.
H ^ ! MÍfe* Ezüstöző por sokszor kitlliio azolgAlalot tesz ; övvel ^ "_c. Iiiiinduntéle érezuemllt néhány perez alatt tartAaau inegleliot estis-tüxni, a •xüatőxOlt tárgyakra néxvo, melyek szint változtatlak, £ íküliinöaen ajánlbalók. I\'akfong tárgyak eidatkilz haaonlóvA vAltox-í tatbatéó. 1 c\'aomag 25 kr.
Minden órák szabályozója a jól azabályzott tájiBvol Jt ® ;ellálott napóra; «x inlndenkinok ajánlható, mivel ezen miiideu-_ !«aetr« biztos óra uiAu legjobban lehet a gépozoti órákat igazítani, •i f i db. VI& kr.
" Amerikában pAtentiroxott védlakatok, kitűnő azerve-
•5 E\'zottel, biztosak butöréa ellen. 1 db. kiaebbféle 30, -tü, f)0 kr. | .nagyobb 70, \'JO kr., 1 frt; nagyok két kAlor* I frt; ntaxó tAakAkra X 3 való 26, 40, 60 kr.
í;! Kltünó kauosukkal kevert lakmáz-oslzmakenóoi,
B • |ji karban tarlAaAra. Kgy. dobos 0 font) 80 kr. y B c.1 A lábakat siArazan tsrlanl mlndonklnok ajAnlható,
9 inert ax ax egéssaégnek liaaxnoa A Motxgor-félo kitűnő bő^eaiuo-J J xat használata által a lábbeli puhaaága a vizmentoaaégc fentártatik, ^J 2! {olyannyira, hogy ay leglioaazabb ideig tartó liordAs litán ia a vi» \'J5.S Ut. nom balhat a igy a-csél\'tnkélotoaou oléretik. 1 ttvogcso 00 kr.
N Nagy eiőnyuyel bir ax uj gép Irón, nem axilkaég ezt ellen bizlositoA.. I db. fában la kr.
>ra 10 kr — I agy irónt kivenni Tyukszem gyürük angoragyapjuból 12 db, MoSÓpo, bogy a fehérnemű liólebér axin\' por liaaználala állni idő, munka pénz tnkai do.legnagyobb előnye az. hogy a feliér nvinü jobba mint a kőzllntégea nioiáanál. Kgy foiytoa caomag 2o
VarAzstlnta, haazuálhntó\' komoly Kgy a tintával Írott levél a legéleaebb látáan
ax tudja olvaani, kí az eliex aziikaéges nlaaitáaanl bir. 20 kr
M*" Igen alkalmasak a nadrágvedök, melyek a na.hágót roax időben be|i^azkoláa ellen megvédik ; párja ö kr.
Legújabb rozsdapor, pi/loaitotl azer a rozsdafoltok ellávolitáaára váazoliból, selyombfil éa máa kelméből, azinlngy vaa- éa aexél-eaiközilkfől. t caomag .\'l.\'i. kr.
S^ Angol bórlaok, mely által mindenféle bőr puhaságot éa lackfényt nyer. Kgy kia (Ivegeae 2.\'i kr,; nagy -15 kr.
•r*" Folyadék enyv. Nélküloxlietlrn minden báztorláabaii, mert az embor ezzel a aok kUlanltlur^iiiii leii házban előlordiiló javitAaok.it maga eSskOxOllipti. Ktatíi enyv évekig fentarlható a liido-gen baaxiiAlhati.. Kgy nagy üvegei 20 kr.
Szagtalan vlzment/s agybetétek, ax ágynak gyerekeknél, betegeknél a gyúrok AgyaMintAI előforduló elncdvcacdéaéiiok elliá-ritAaara. 1 db. UO kr., 1.3)/, I.
Cs. k. sz. sz^rpani nebáiiy másodperex nlatr~dli>) nélkül akArmifélo foltokat.
, patkányok,! laittatik. Kgy
eddigit,;
oo«- Szabályzó tollak, minden kézhez > igazíthatók, ugy bogy egy éa ugyanazoij lol \' a/ép iráazatot, mm! * legdurvább iráal i« db. 21 kr.
Legf. helyről patentlrozott méreg,
1 horcaőkilk éa vnkandok kiirtáaára .lótálláa me\' i imgy bádogszeleuezi) I frl.
A tyukaxomnck X nap nlnlli gyiikeiés kurtái ! gáló azer; ezen ujorifin feltalált axer; inlhnlad miinleit ! n/.ért jótálláa mellett \'áriialttatik. Kgy doboz haaziiáiali I -ml 10 kr.
t^ Ausztriában egyedüli raktára a bamiaitnllnii Arnika kappanÓT\' olajnak, mely cao.labalásaal bir mindeiiféle fejbaj eltáv.,-! | litáaara, a fojbőr s izek rrőailbotéaéro a ennek fulyián n huj meg | ! lepőlcg gyora növesztésének előaogitéaére. még kopna* helyeken ia i li.ilráltatja\' .a pikkelyek képződéaét ia. Orvnaaxernl haaználhulo; j aurlódáaok, tiuznniodáiok, inrángnláaok rhciima, égetéa nltnl oko l/olt sebek stb. gyógyilAaárn. Kőzelabbi érleaitéat tniláhnnz a bozxá! I canlolt leiráa. Kgy Üveg I frt.
Bórpasta kaucsukkal; ex a bőrt elpiiaztitbnllauná teazl; I küllínOaeU ajánlható lóazeraxámra atb. Kgy bádog axeleiicxé- i | vei liO kr.
Legjava beretva pasta. H paata a beretva küazUriiléaét ! | feleslegessé tcazi. Kgy .t»l>o»z 2Í> kr.
..............hnxlnrláabnii az uj patentir. ;
.gkiael.t. fáraiUsg nelkilt min i perez nlnit .....gl bet koazőrülni j .
1
zsirröpleg (Saponiii-Kptt-Aelber; l köszörülő melylyel kónli) Ij-i liiiudenuemll kelméből kivétel I donféle inoiaxiiszeil, ollói, [egujabb lalAlmAuy minden oféle j Kgy db. ;ti» kr. gyártmányt felülmúl, minthogy a legflnomabb azin sem rontja a Beosl legjobb foittisztitű VÍZ, egy üveg 10 kr |
azoniial axárax, azaglalan leaz. Keztyllliaxlitáahox is ajánlható. Kgy i Enorlvoir liialént kiveaxi a fri* lint.ifoltot mindeufajta
dveg basxn. ntaaitáaaal egyklt 40 kr. kelméből. Kgy üveggel iit kr.
Közönséges pArlsl ragasz ilvog, porexelIAu, kő, lajt, fi. Minden latatlanl lalhatóva lesz az uj z^eb-görosó
és tartóa Uasxeforrasztaaára, ugy hogy ez elválhntUn segítségével, mely minden tárgyat 10 , 20-, :i0—l"0,axor nagyit,
... leakáknl i« tiaaláii azem-l> basználbahik, péld. liazt. , i\'váaárláauál, vegybontáauál.j>
atb. gy\' .
Icax, axh\'togy külőnfélo tárgyak üaazeilleazléaérc, péld. fát érczezel, ngy
üveget porcxellánnal alb., ugy bogy mintegy teát Hiúik fel. Kgy ; léllieliu, a u gúr-caük igeit csomag u J\'élkülöxbotleu sxerből c#ak 10 kr. Ugyan o ragaaz gabaa, bUveiyeaok, frtaz. r
folyadékban, igen bőaéges. I (íveg 30 kr. | leruiéaielvixagáiiAI alb. Kgy db. 10, 00, 60 kr., 1 lit, 1 Irt ZU
m*- Villanyos fogkefék, melyekkel a fogakat fogpnata vagy \' f\'t ^ kr. , , ...
más gyógyaxer nélkül icank tnzla vízzel) tiaztáu, fehéren, l.üx | Mindennemű rovart kllrlh .tnl ax uján feltaUlt rovarrrti
nélkül és tnkéletes eg\'éazaéglien fenn lohol tartani. Jlogy o liaaz- caaeiitiával. I.ioiek iiilajdouangn, bogy n rovart ncmeaak gy.
nos esxküxből minél tiibbct loheaaen forgalomba boxni, ára dara- ; kiirtja, do tojáaait ia .................. I
boukint eaak 60 kr. kullancs, pniczebogAr ellen. Kgy nagy ove
Levél bélyegjegyek, melyek kénycfiues bassiiAlbatAauk, Czelszerü dugaszoló geP\'
bör | olcsóságuk éa bixtoa xáráauk folytán ax ostyánál lübb eiőnyuyel : légmenleaoit eilel el .liigaazolm> r.gy db. .*>
\'bírnak s jobbak mint a pecsétviaas. I.ogliuomabb minőiégbou, i«kba I in 20 kr. ... hii.il. , ,. ■ ■ , kívánat sxeiiuti felirallal, czi.ncrrel, névvel, vagy. névelővel . óoo : Angol dugaszhU/O gep emeltyű-el. Knnek aegllaegével
db. I frt 3M kr ; 1000 db. l í.l M kr. \' minden ..rőlielca „eU.nl egy gyamok .s kihúzhatja a legero.ebuen
SM^ A- ííajat friaactvgbon -fenlartani és sxőke vagy őaz üio diigaazt. .Kgy. dl>. I frl. hajat álltét színié festeni, a legjobb szer a dióolaj;\' • mindenféle Esokopeny ««me„u.. rongaU.allan ketniAI. >I. v,r,A,
vxL-ylaui kéaxitmény árlalpiaa. Kzennel tudntoiu a 1. ez. közOua^-\'"ilklll, aii^ol gyailmaiiyu. fc kitponyek a logkellemeal. i.lo iben ia gel, hogy frlsa, kétszer tisztított\' valódi dloolajat raktáron tartok: lioidbatók, lu.nll.ogj mindkét leien. azej. lelolt kboz haaou ilauak, \' . \' -.-•. . • ■ ,— \' f Kgy db. .12 bitvely boaazu 10,. Ia oO ki., minden lovabbi kel
hüvelyk í írnál lolib. _ti. gyártmány lioui belföldiüek larlandó. k«zü)iséget, liogy/xok »» a,\'illr, rakiáfüainralodisk.
;i0 kr." z üvegot gyorsan éai ir. : legliiiomabb gyA-
Kgy kia üvegcao 2ó kr., nagy -16 k/.
UJ balhafogógép dl.ja 2- L
4 5 mindig liegysxui,
csoutbau ló kf.: tolltartóval a késael 30 kr., — egy telt tokbaif K-». jyj\'ÉS. Miután a fent olösorolt tárgyak bamiaitvinyban ia fordulnak elő, ligyolmextíteiu teli.it
J Mimlsn, a raktárban talAlhatö ArntAr\'gyakról axóló Árjegyzékek ingyeu kUldotnok, . . , . { . \'.„„.„ib.,;
Kgysztrsiniud Hgyehne.tetem a t. os. Ttdékibkel üsletom bisouiAnyl oszlAlrArai ez ogyotlen a uuja nemében,Iwi a legk-íi/ibb moghiaá, ailn«"Uyi »>"" 3>pMí?yobl. ,,,in.len azakmaPan ogyenioen
jjL,.,......ko..intik, _ . ■ T*r*___PMtar.^ 3B.
í| 5
la\' 11 É
Bérbeadás.
\\
Kényelmes falusi lakház, Ital szoba, - pinczon -- istálló utb. szükségletekkel, kit linó karbair, 4—í> hold legjobb minőségű konyhakert szép gyümölcsössel több évre azonnal bórbeadandó; a komárvárosi és keszthelyiI vasútállomástól egy órányira Szók e-Den csen - So-| mogymegyében. (\'-I!) -5,2)
NŐM)b értesítést szóval vagy levélben ad Vóssey Sándor SzőWPoncso.n. utolsó posta Nemes-Vid.
Für Wcliiproiluzcntcn, WehiMndlcr, (instwlrtlie ctc. .
lm Vorlag dos • !;>torzcicl>nüton ist soobon crachiencn und |..ii lliichhaiidlitngon, in Gr.-Kunizsa bei J os o f W h jd i t s
in »ll< 711 iii
ScriciilostMiillssriiocwiiiiiHi.
t/m den talilroielion an uiw gol.-uigendoii Auiror.loriiiig.ni xu
enUprocben, vorkstifon wlr
■T 1\'ARTLVLSCIIIÍINE
auf /.wamfgslol
11 r.a u n * « h »\' / {] er f/exoyene Se r le ír I o s
llnrfh elnmallgeii Krlng von n(li n 8 wird innu Minig. thUinér oínu* lolclieii I...«.•», uolebe* am.ll. I)r*. nnf \'1\'rVlT. r v
100,000 Thaler in Sllber
apioll inul ii n b i\' .1 i n k t gewiuiieii\'iiiu",
JUT LOSi: aul IMTIIX
IttHá-er fi. 100-IaíscKÍJ^^S" ! teÖ 1864-er fi, őO-Lose „ 3\'ii.kais. türk. 400-Frcs-Los S VroílíSl!?.\'"
ilanptreffer Krcs 600.000, 300,000 - lo. :.M m»natli.-li.; liaten A ti. 4
Stadt Insbrueker-Lose <■ »V.\'i."3Öooo,hii\'
20000, etc.
1,\'. mon.Hli.-lio Italon A tl. 3.
lu\'bmcr gogen Kateiuabhing l.illig.t verKault. B/tf- lile /.Innen der Imsv la ufen xn (lunsten tles Küufers.
Wechslergcschuft Í/mÍ;!:!;\';; ,M E KC UIV
WlrII, Wollzcile l!t,
iidluugi
.bon:
... .. IIAHO, der WcíiiImiu nncli der Keihonfolge der vorkom-inemleii Arboiton.nobst Anleitung zur lJuroitung und l\'llugo dea Weiims. Dritlo Anllugo bonrlioitot von A. v. BAlft), Diroclor dor Woinbnusehulo in Klostornou-bur£. Ouhoftot Tliulor 2.
--Anleltuuf/ zur llereltuny und J\'jleye de*
Welnes. Mit Aondcrungun und ZusKtzoii von A. v. JlAlit), Oohoftol Tháler 1. t\'hr, tt\'inte,\', Verlof/shamllnng in Frankfurt a.\'M.
SZEMBAJBAN SZENVEDŐKRE
legnagyobb fontosságú ii rendkívüli-gyógyhatású következtében elérholloii, több óv óin mindon^vijágnkzheii üsinc.role.asé lotl szomvize u
híres szemorvosnak ((>(iH — 0
Prof. Dr. GRAEFE-nek.
Mér ozorok meggyógyultuk\' a k illón fii lo szembajokból, éa i\\ ilH^yokulá.stól megmentettek, nzon viz tollát n legjobb hírnek örvend. /•>/// üf-eynek ára í tallér 1 frt íjK.kr. o. é..
p/ot Or WAGNER 1) e f e c s k o n d e z é s o
na/t alatt inindon liuyyCHÖ-klfolyást, ugyazinto nőknél a fehérfolyást, HŐI az egészen idülteket ia megyógyit ja. Kgy\'üvegnek áru használati u tusi Iámul ogyütt I tallér éa 20 ezüst garna. :> frt o é.
Az.öaazcg brklildé.sr iián azigonr titoklnrtáa mollolt kapható:
HOL/ J. L;-nól Ilóriin, Friodriclistr. 74.
A
valódi
»t. uab. loKuJabban fi KcU.\'go által kl-váltsággal kliitntciiiit. a« orvoal kartól mtgvlzsgált, « »!ko-rcanck talált ..r..<r»lek.l|>oii kipr.M.ált titkon iixor a pntká nyok, háil « meiel egerek, vakaráok .\'» svábok tolj. » ki-irláaára, (melyül aoktölé megpróliáltak bami.an utáiinsni a áiulnl,) hamlsltlan ininKsigluui
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
keroskeáésében, l\'vsluii Hclinelilor O. I.ip.ít ntv/.ai koronkailú
* é.b 011 kapbalé. Kgy nagy bádog 1 frl, kii bádog 80 kr. Kgyo bádog uiegrondeléno is utánvétel mollotl gyoraau tol-sittetik. " ■
Ogyan.\'ii kapl.ató oillrom kenőoa egyódllll aior a fagyhó-lyagok é» tyúkszem " Ilon, egy tégely 50 kr. Kivonnt ogy,\'naponta érkozó haso.dó dicaérő-lovolokböl: Miután a* lint.1l lioistott ea. k. sxabadahuaxolt aresuiuin, méreg, patkány é» egerek piisxlltáaábmi oly batliatésan i.iBkU.lntl, stiveskodjék Ínég ogy nagy dobott küldeni, molyok uláu jegyiem magam a legil\'eudöbb tisrtelettel l.uoino, febr. 1-én 1872
INDOF MARTON.
f,75- *,|rf) l.uelnel káplán, l.albaob melleit.
Haasenstein és Vogler
li\'Uí\'i\'gibb n li gklterj. dtebh
itjság-lilnlctcsl hivatal
Nénietorsxáyban, Ausztriában ás a Seájcxban.
A loldkorokségén niinden hírlapban
osskttxll n birlapi birdetéaok boigtatáaát jutányos, eredeti áron, fár poatadij nxáinilása nélkül. Irodái vannak : Bécsben. N\'etier Sla-k II.; Prágában. (Iraben ; Pesten, uri ntexa ly.; mint Minin a kuvotkexö városokban : ilaaol, llerlin, llom, Itrealau, C\'he.niiiu, fbur, lirerda, Krfurt, Majnai-Frankfurt, Sl.-dallon, Oenf, liallo a. S ; llamhing, Knlii, l.susaiiiie, l.ipcao, 1,11b. ok, l.uxern, Met«, Magedoburg, Mtlnohoii Neucbalol, Nion-berg, Stuttgart, Zilrieb.
I,c»;iijiibb jalcklci\'vcíii,
molylycl most a n. é. közönség oló lépők, 1 a logjobb sorsjogyliöl összoállitott 1? csoportból áll, molycbknl évonkint K2 húzással egyedül játszhatni, s a részletfizetések ideje alatt 48 Irtot knmatoznalc. K csoportoaitáat ez ideig-még egy intézet, bank- éa váltóüzlot aem közulité meg, a midőn\'inég ezen uugyazerA nyoroniények, s rendkívüli kamutozáa mellett, 5 kötelezőin magamat a H. taoporlheli 1.800-diki aorajogyet, ha sorozat azáma kihúzatott m — ■ 4&0 frtért viaazaváltani, a résztvevőnek mégis minden esethun 100 frt készpénze h f mugáutulujdonul ,\'i eredeti sorsjegye tiszta hasznú! murád. ^
A. osoport S
i üiagYai\' iatala.itt-sarsjögy, S
évenkint 4 húzással, •
\'£•>0,000 frl röiiyercinénytiycl. •
1 toljoson liefizotott 100 frankos torok-sorsjegy, j
óvciikinl <í lm/,ássál, \' •
(100,1100 frankos /önyereménynyel\'. J
1 Braiinscliwcigi 20 lalléros sorsjtwy, •
evenkint 4 húzással, \' 2
80,000 tallér fönyereuiónynyel.
1 SZASZ-MKIXINGKXI SOlíS.I K(i y,
évonkint 3 h u e d h b a 1, \'£•>.000 czÜHt forint fönyereiiiényiiyt-l.
K csoport évonkint ti frtot kamatoz, és 17 húzással játszik, megrendelhető 20 frtoa lü havi részlettörlesztéssel s 10 frtoa.33 havi részlet törlesztéssel.
B, csoport.
1 1860-iki állaiiisorsje^v,
évonkint líét Imzással,
főnyeremény 300,000 forint és 60,000 forint. 1 egészen befizetett 400 frankos török-sorsje
évenkint ü /li u /. n H M n I;
1 BRAUNSOH WEIGI 20 fTALLÉROS SORSJEGY
4 évenkint 4 hu7M»l
I Szász-Mcliiliigeiil sor«J.

: :
s
|i
SJ, évenkint 3 lin/.ássul.
lí> IiuíiUbhI jrttt,rik, ......reimti\'lli.\'t.\', ],
n Ix\'li/irti\'.i ÍJJ iilult -Is lurin-
k
E^oport évonkint 10 frtot kama havi 20 frtoa s 35 havi lO.frtos ré-szletlizetésL.,
Mindkét csoport évenkint 32 huzákaal jáUzik tot kamatoz. , \\ ...
Még azon megjegyzésem van, iiogy Uármely csoport az oIsii részlet IfJlzeUtétol egyuUU játszik minden flinyereminijre, n nyereményeket kivel aem kell megosztani.\'
Huzásjegyzékek díjtalanul küldőinek, s a főnyereményekről z illetők táviratilag értesíttetnek. \\\'
Vidékijnogrondelésok utánvétéi mollotl, Vntosan teljésittelnok Bár moly csoportot megrendelő a „Magyar Fortuna" tőzsdei la^ számait ingyen kapja.
FISCHE
L,
bank-es vallóüzlete a .Fortunához* Pesten, h\'atvanl-utoza 16. siám.
::: IC.t

KAMTZ C.,
papír- és disxuiú\'ánt. koresketóso
Pesten, Deák Forencz-utcza 6 sz
fclszur.lt r„klrirAt író- ún troiltll n/\' r,\'kb\',l n li\'^jiitányonnMi
Ajánlj,, ili\'iaoi Kyári ár tiltillutl, li. in
Levél iroda! — és csomagoló papír, borítékok minden nagyság és minőségű, szalmapapir. boríték irodába igen alkalmas; név, jellem és helység fekete nyomatával; 1000 db S.frt. Ügyvédeknek Irodai papír, zöld-, chamois-, rózsa- és kék színekben.
Meghatalmazás, kiit«lczvó»y, vállú, váltó,iváí,, killtsíg-jcgyzék, nngy kiválasztja.
I i-lj -in r,\'I-*,Tr11 nhilnll Ir.lc.ikdz It-icllni.mnl.l. I»r,ilic- vnhbiil 3-. «•. 10-. I.i.. :il> frl ii Imii............
Vállú-okmánylárcta, mugánnedvetitit, dombornyom ó-prés,
Innfilmiírlcg.
Lévőlpapir éa borítók ulcgujabbszines monogrammal leszállított Ar mellett
Irodai- kereskedelmi- és gnzdászati líiinj\'vek, mindennemű nyomtatványok felvétele gyári ár mellett.
Levélbeli megrendelések rövid Idd alatt, a legpontosabban, utánvét mellett, eszközöltetnek.
GeselIschaftsdIrectionen,
i Sammtlichen Behörden, Institutsvorstánden,
aowio den Herren
W Hcclitsaiiwíilteii, (iiitsbesitzorn.\'Banquiers,
und 8onstigen
índustriellon, Privátén etc. etc.
empliohlt der gehoreamat Untorzeichnete sóin ron dein k ön. u n g.\' W ec h se I gc- \' richt zu l\'ost und., von dor stHdtiachon Ito li ö r d o k o n c oa a i 011 i r i 1 ii a t i t u t zur pünktliehen Bbtjirdorung von
IkkaiiiKiiiacliuiigcli mid liiscratciiiillcrArt ,
in iriion.l boliobigo ZoiliniBon\'ilcr »ilorr..\'iing«riiolioii Monnrchio, .uwio ili-n Au.lon- I ,l,-». Dio Viirviolftllliguni! ,1,9 Konzopic, obonno din Vernnilung, «üwí„ l.i„r,.r„nB | I dor llelüK-Nmnnmrii (.„-acliiubt Hnuntxoltlioli; ,-a wurdün^ur ,lio OriKÍnnl-TArifuruinu I \'der bolrvITundon Zui.Ung bcrcclinol. A I» . u I i a „nurkannl g„bo leli dum lji.orcnCun (Ion groM. müglicliun Hnúalt.
JÁKOB NASCIIlfz.
Annonceii Expedítions-Bureau ftlr sammtl. Zeitungén Pest, Josefspl. Kr. 12.
SUmmlllclio Aunnigo irordcn am T.g„ ilo. Klnlr„ir.„„ „^„rt „soct auigofllhrl.
Wajdita ,Wz«of kiadi-, 6a lap- uyoiudatuUjiloooí,. gyoriuajtónjoiuáaa Nagy-K»uiz»4u.
NAGY-KANI/aSA, 1872. február
1Q-1B: szám.
Tizenegyedik évfolyam.
gsr
* Eltfflietésl ár:
I egész évre . . 8 írt. ü fél évrc.... 4 „ i, negyed évre . 2 , \' Kflll **<íi\'i 10 kr, ^
\' Hirdetések jutányosán. j
XYII/ifKKHKN jj L soroqkint 10 krért
Zala-Somogyi Közlöny
A lap szellemi részét ! illet/, k.nlenlények • " sxéVkesztAhcx, -jj anyagi rí-izét illető ,1 közleményeit, pedig a kiadóhoz bérmentve in-tezeodék:
NAGY-KANIZSA Wlaulcihái.
nt 10 krért vó- |
^ tétnek fel. J (a znlamegyei ^azdnsá^í egyesület hivatalo* crtcsitöjo.)
iictcnklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmi lap.
Á
S Iskolai k5nyvtárak létesítése.
A boldogság fogalma egykorú a bol-dogtalansággal, b a hépboldogitás eszméje a népek boldogtalanságában született. Midón a nép jajgat, panaszkodik, sir, kaczag, ztí golódik vagy örül ott, a hol nem kellene; midőn lázas tevékenységgel hordja az anyagot boldogtalansága hajlékának felépítésére; midón szánalomra méltó tétlenséget, bántó hidegséget, rideg közönyt tanusit az iránt, a mi boldogságának alapját képezi: a felvilágosult kiváló szellemeknél felébred a megalázott emberi méltóság, fellázad az emberi önérzet s felteszik, elhatározzák magukban, liogy a népet, melynek tudatlansága a nemes értelemben vett ember szép fogalmát megszégyeníti ; a népet, mely boldogságának sirját naponkint mélyebbre ássa, — felvilágosítják, az igaz útra vezetik s boldoggá teszik. Voltak ilyen népboldogitók hajdan, de vannak, talán még többen, mint eddig, ma is, és mégis ... a boldog ember máig is igen kevés. Ezen azonban nincs mit csodálkozni, mert a boldogságra vezető utat megtalálni igen nehéz, azt eltéveszteni igen könnyű. .
Korunk népboldogitói híven igazolják.
Egyik boldogítani akarja a népet a magas politikával, s türelmes hallgatóit elkábítja jobb- és baloldali pártelméletekkel, a másik reá miüat a. szerencse aranykere-kéro, sorsjegyekkel árasztja el a kincsszomjazó közönséget, s csekély összegért óriás nyereményekre nyújt kilátást; csakhogy a hiszékeny néppel még a kilátást is igen megszokták tizettetní. Van azonban a nép-boldogitásnak egy lényeges pontja, melyet csak kevesen akarnak komolyan tanulmányozni, s legtöbb ember csak futólagos figyelemre méltat s cz a népnevelés.
Népnevelés! E szó egy kimcrithetlen magasztos fogalom, melyben egy nemzet szebb jövőjének, egy nép jövő boldogságának biztató reménye összpontosul. Népnevelés! melyet oly sokszor hangoztatunk, de a melynek valósításáért oly keveset teszünk.
Népnevelés! egy balszerencsétől üldözött rövid szó, melyet talán nem is azért talált fel a nyel váz búvárkodó szelleme, hogy megértsük, /fianem csak azért, hogy a sal-langos szónoklatoknak legyen mit elkoptat--niok. De nem akarok a mellőzött népnevelés nevében vádlóul fellépni, mert az ítélés joga az utókoré. Az utókor jog. a jelenkor közönyössége lelett ítéletét mondani, de az utókor fogja a népnevelés apostolainak homlokát a hálás elismerés babérkoszorújával megkoszorúzni is.
A ki a népet boldogítani akarja, az teremtsen a népnek jövőt, nevelés által. A népboldogitás e nemére élsó sorban hivatva van az iskola; második sorban hivatva van minden műveli lelkű honpolgár; Xalamegyé-ben hivatva vaunak különösen a megyei iskolatanács tagjai.
A zalamegyei iskolatanács fennállásának rövid három éve alatt bebizonyította azt, hogy a népoktatás iránt meleg részvéttel viseltetik. A ki az iskolatanács korszerű működéséről bővebb tájékozást -akar magának szerezni, az vegye elő ezen testület évnegyedes üléseinek jegyzőkönyveit; találkozni fog azokban olyan indítványokkal, határozatok- és mozzanatokkal, melyek megyénk tanügyének emelkedésére lényeges befolyást gyakoroltak s melyek előtt minden önzetlen lelkű tanügybarátnak tisztelettel kell meghajolnia. Az iskolatanács működésében azonban a f. évi márczius 4-iki üléssel egy uj korszak kezdődik, melyben eddigi működéséhez méltó uj mozzanatot képezhetne egy uj korszerű eszmének lelkes felkarolása által, s ez eszme: az iskolai könyvtárak JdáUilásának eszmije.
A magyar nép, egészséges észjárású területénél fogva józan, higgadt gondolkozás, de tetteiben elárulja azt, hogy szellemi képzését az elorni iskolából történt kimaradásával bevégezte; a mi azonban nem annyira az ó, mint a körülmények hibája. Ezen hibát megszüntetni, a magyar népnek továbbképzésére alkalmat nyújtani, legsikeresebben az iskolai könyvtáraknak közsé-
genkinti felállítása állal lehet. Álljanak azért cz ügy élére a megyei iskolatanács tagjai, a megye különböző pontjain legyenek ez ügynek apostolai, önzetlen, áldozatkész bajnokai, a vidékbcli községekben szervezzenek, létesítsenek iskolai könyvtárakat, s ez által a népboldogitásnak legszebb nemét fogják gyakorolni, ez által a haza többi iskolatanácsának követésre méltó mintaképet fognak szolgáltatni.
GYÜRKEY JÁNOS.
Az állati járványos s ragályos betegségeknél! remiőri óvintézkedésekről,
Az általogészség ügyi rendőri óvintézke-* déauk mulasztása gyakurta igen káros következményeket okoz; ezt általános tapasztalataink eléggé bizonyítják, liogy csaknem fölösleges ez állítást tényekkel bizouyitgatni, mégis fölemlítem, pl. Kolatszeg és Keresztúr községekben a mull évben előfordult, s rendőri óvintézkedéseket szükség lé ragályos köröseteket, ugyanis e községekbon a gyégyithatlan takony betegség azonnal be nem jelentetvén, a rendőri óvintézkedés akkor foganatosíttathatott, midőn már a ragály t — i> lóra elterjedt, — igy történt ez Karos kiktségben is, — igy ragad maga uláu egy löptályng (Anlnix) kórosét gyakran másik 2 — 3 s több kór- s bulla
Az lbőil. évi állati járvány- s ragályos betegségekre vonatkozó s máig is hatályban álló kormányrondoletok olég szigorúan meghagyják, miszoriut minden előforduló járványos s ragályos betegségnél az állatorvosi rendőri óvintézkedések hivatalos ellenőrködés melletti elrendeltessenek. V
Ha az állati veszteségeket figyelemmel kísérjük, azon tapasztalatrajutunk, hogy számtalan járványos s ragályos botegségbou elhullott állati bulla \'takarittathatik cl a nélkül, liogy az elhullott állal — állatorvosi gyógykezelésbon részesült, s az elhullott állat betegsége hitelesen constatálva lelt vólua; igy ezeu kö rülménynél, szokás s eljárásnál fölmerül, hogy uz ilyen hullák között számtulau járványos s ragályos betegségben mint: lépfene, léptá-lyog ^Antrax) börléreg, taknyosság stb. elhullott állati bulla takariltathatik el.
Kztm érintett káros következményekkel járó rendőri ellenes szokás s eljárás mcllottjigen természetes, hogy a fentebbi kormányrendelet mindig hatályon kívül marad, s a roudőri óvintézkedések foganatba nem helyeztethetnek.
Minélfogva ez alkalommal szándékom a fentebbi tböy. évi kormányrendelet állal meghagyott állategészségügyi rendőri óvintézkedéseket a t. cz. gazdaközöuség saz illető elöljáróságok becses ügyeimébe ajáulaui.
Hogy pedig ozon rendeletünk a hivatott hatósági közegek pontosan megfelelhessenek, legelőször is az illető állatlulajdonosnak elinti-laszibatlan a felelősség terhű alatti kötelessége legyen a közvagyon — tulajdon érdo-kébon, a netalán állatjai között mutatkozó gy a n it s járvány s ragalyoa bajt kösségi elől járóság.inak bejelenteni, hogy hatóságilag a rendőri óvintézkedések idején — s no akkor — miilón már a ragály tovább terjedt — elrendeltessenek ; — másrészről a község elöljárósága — a községi állati létszám |toutos nyilvántartása mellett — az állategészségi állapo-pótot napról nupra ollonőriztotni kötelességének ismerje, mert csak, igy lehet ollonőrizkedui, hogy a községbon adás-vevés, mészárosok s marha áthajtás utján a járvány s ragályos be-togségek be ne hurczoltathassanak.
N.-Kanizsán, 1S72. febr. hóban.
MAAK NjtKDoK.
A községi elöljárók és teendőikről.
I. Fejezet.
A kliuigi eljdrótdg éi itolgnetemilyiel léttxdma.
. 1-ször. A községi elöljáróság áll: a biri{< bél vagy helyetteséből, két tanácsbeli vagy esküdt- és jegyzőből, a szükséghez képest több esküdtből, vagyis, ha a község 3000 fölken felüli minden llíOO lélek uláu, ogy egy esküdttel szaporítandó és ha a községi adót tizetők száma a 2<>00 et meghaladja, egy külön pénztárnok választandó; ez esetben mind az adó, mind púdig a községi vagyon kozeléso őt illuti; luiuden más esetben, minden más körülmény közt, a biró, mint kezelő, a jegyző, mint tollvivő, tel jositi o kötobuet.
2-szor. A szolgaszemélyzet egy vagy két kisbíró vagy hajdúból állván, kik azuubati a a népesség arányában szaporitandók.
TARCZA
fájdalom gyöngyei 1H50.
Nemxel I iiemxt te •zétiiylltt áriái I Mért lemetkeiél rl multad gyá«i k\'ldéb* ? Haldokló reméiived »(«» tenyerébe ? AiÍM, bogy minden \\inded bab
Mini rgy eltévedt gnudnlat — Sxivednek fájdalomról regéljen? 8 benn eiak a kin Ung kigyója éljen Alélt, liogy bánatod erdejében Véred blliuke orouláut neveljen f-\'iéttépni a fonnyadt emlőt, A nép mainukát neveld I —
Mért álmodát nsgyaserfl jnviirSI V
Ki I
i fel ii
r balot
• (átadóktól bebantoll tldv i Kjtett könyfl iiMlyére nem hat. — A ha ! mig atabadiágért ./.árnyalt
l.tlked gondolatod, Mögötted ga/tlad húzta
A halál harangot. F.« most, ml vagy ? rab kétaégek btlrl\'inéu
Kruiínjid, bálványok, mint hlllle ; He.kkstvo várnak a feltámadá.ia,
Ha letörné tárjál világ réiivél ujjs. Még ii mért oly könnyít tört keted biliuele, * Mint ha itfld gyöngyéből von fttive e kiueaed ? Meri tán fájdalmasan nyögő c.Brrtnéa. Haldokló reményld lá«aa ébredése -
Kenun, némtet, te •Ihautolt sugár, A vad önkény tori tll felölted bár a feltámadás nagy napja vári
butáitok képzetem msaéa világáról
»f)»isr tusolt itflm feldúlt akuájáb*
Hogy ha még találnék egy sisudergS gyöngyre, Mely eltévedvén mély kínom viharába A in, de minit, mit lelek, egy törött korona. Mellette még gőtölg a véiei koponya, S felelte vad uyugatommal egy rémnek \'1\'ajlékiA ittld ajkkal láugsiemei éguek, Körmivel mély vermot ás a koronának, Tépstt gSsén felkaezag a koponyának.
Ha e kép mint meglep I oellemem gyanítja, Hogy c< a isariioknág végpereiét mutatja, MidSn a türelem vesxtett uép aciél kanlja . Koronái, koponyát gyönyörrel moruolja.
OÜOTII OVllt.A
HOjti predlkáezló.
Az elmúlt furiang vitihnnyjdul utok izdmdra, kiket legjobbun illet.
Azon irányt, moly koriiukbaii lábra kezd kapni, igen könnyen felismerjük, ha a felületes szemlélet mellett azt bővebb vizsgálatunk tárgyává tesszük, s mélyebben tekintünk a dolgok lényegébe! — A világban uralgó szellőin váltakozó szeazélyo intézi sorsunk fonalát . . . ezt meggátolni, s szabad röptében lo bilincselni nem egyesek akarata, s törekvésétől függ. Ha azonban magunkat teljoson az.idő és kor ön-kényü fojloményoinok votnők alá, csak a vétkes hanyagság büno torholné valónkat;---
hagyjuk oda tehát a közönyösség inozojét, működjünk úgy, mint tehetségünktől telik, mert hu törekvéseink nem is fognak jutalmazni, talán a boldogság egész fényözönével do egyes világító sugarakat még isszorozhetünk abból.— Való, hogy vannak hibáink, mikro gyógyszert ogyedül csak az idő nyújthat; do onnok ellenében vannak fájdalom olyanok is, mik
liogy no legyenek, egyedül a mi törekvésünk, és elhatározott szándékunktól függ. Igy nem egyik vétke-é korunknak, hogy itjaiuk a hd-z,magtól annyira idegenkednek V l\'edig a hiba kinek róható tol, ha uom ó nekik? Távol vidékekről alig hallani valakiről, hogy hymcn rózsás láuczaival magát összekötni olhatározá; pedig mennyi s».ép s kedves loány vau csak o közeli vidékeu is. V . . . ha ez tovább is igy tartana, még érhotüuk oly időt, midón egyes vidékükön a házasság csak a .ritkaságok" között einlithotő. —
Szomorú jolenség ez, sokkal nagyobb horderejű, mint \'felületes vizsgálat után gondolnók, főleg ha hozzá vesszük, hogy c hibát az ugynovozott közép osztály szenvedi leginkább, azon osztály, iiiolylyol a honliui érzet mint ogy oda született; — mely évszázadokon leghőbb védője volt szabadságunk, s sok küz-delemmel szerzett alkotmányunknak. —
Általános felvirágzás, jólét és bolbéko alkotják óhajait, roményoit egy országnak ; — ezt előmozdítani kötolmo minden egyesnek, ki a „jó hazai" névro érdemet szorozni akar, mert a haza jóléte az Ö8sze» polgárság boldogságát zárja koblébo; oz okból bármely ország csak úgy lehot virágzó és elégodott, ha az néjioiről is állitható.
Ha a bont veszély fenyegeti, ha annak egén sötét fellegek tornyosulnak, elhomályosul az ogyos családok belvilága is. Az anyagi jólétnek uiindon éltotő oro lankadásnak indul, s az anyaggal sokszor a szollom is bukik. Kz okból logyon fő érdokünk, hogy a hon\' nyugalma, szilárd alapokra logyon épi.tvo; — Kn-nok orvoslása a honti jellom szilárdsága mellett, csak is egyedül a jó honpoJ^árok növelé-
sében lelhető fet. és igy nem is tokintve a házasságot, mint hivatásunkban rojló kötelességet, mini hazali erényt is gyakorolui kell.. Ok nélkül törekszünk mi minél nagyobb haza fiákká lenni, ha a honfiak száma egyre pjgy I..
Az ifjti lassan eléri főrfi korát. Ha éveinek legszebb, s legfogékonyabb részét ueiu engedi gyönyör hajhászatban lefolyni, hanem .s/.ivo sugallatát követve ogy szerető hú nő" karjai között keresi a boldogságot; akkor a log szerencsésebb halandó lohol o földön, s működhet hazája javára is; mig aggkorában lesz ki angyali kézzel vezérli élte véglutáráhuz, s ki uovéuok fényét, dicsőségét holta után is tovább fűzze. —
A házasság azonban csak ugy mondható tökéletesnek, ha annak magvát kölcsöuös sze retet és bccsülén alkotják, mert a telek közeli gyalAri czivódás és egyenetlenség csak ogyosok boldogtalanságát idézi elő, magának a házassági intézmény nok fónségél podig nagyban csorbítja. — Legtöbb és leggyakoribb keserű órákat okoz ama korunkban . ftttrfaloin mételyként feltünedező házasság, melyül szeretet ér zotéiiok kizárása mellett ogyedül vagyon és egyéb érdokért költetik ; — és azon eset, hol az egymást eljogyzó pároknál a kor és idő kellő, aránya, a korlátokat már jóval túlhaladta. K két indok szillőjo napjainkban az annyira elterjedőit szerencsétlen házasságoknak, minők tapasztalata, — roort mindkét nem részéről ismétlődik s gyakoroltatik, idogonit a házassági lépés tételéről sok nemesebb, irányú ifjút. —
Számosan lehetnek, kik örömöt lelnek a korlátlan nőtlcnségben; — a vigan ézitnborás-kodás, Álmatlan éjek s dorbézolás soknak talán legfőbb elveit képezik \\ do wek oáak a* emberi
/ II. Foj e«ot.
At tlbljárótdg ét uolgatiemélyzet Icöteleitégei.
A) Községi bíró kötelessége :
1-ször. A képviselőtestület gytilésein cl-nokol és oz 1871. évi/Vlll. t. V-ik fejezet, 67, 58, fii), 60, 01, 02. §-ához alkalmazkodik.
2-szor, A község vagyoúára felügyel. s olt, hol külöii pénztárnok nincs, uz adót ós más pénzkérdéstfelelósségiuollottkozoliés arról szá-luol; ott pedig, hol klllóu pénztárnok van, a pénztárt minden tukintotbeu ellenőrzi, itt közte a a pénztárnok közt u felelősség megoszlik; u község érdekében kivetett mindennemű költségeket toljes szigorral behajtja.
3-szor. A község területén illetóleg, az egész határbau levő utakra, hidakra; netán lé-tezó gátakra szorosan lelügynl; n tapasztalandó hiányokat azönnal, teljes erővel helyrehozza.
4-Szer. A község határábau a mezei rund; őrséget loljositirfjkiilüuosoD fölügyel, hogy urna sok rosznak magvát magában hordó ■ magáit -legeltetés azonnal boliltussék ; e végből a legei-tetőre hajtandó marhák mellé u szükséges pásztorukat a községi lakossággal egyetéi tóleg felfogadja, s azok járandóságának uutucsnk kivetését, de beszedéséi is ellenőrzi; a mezei és erdei pásztorokat felfogadja s arra, hugyozok
\' hivatásuknak megfelelnek e, (elügyel; a kihágást •ilkovotökot megbünteti, s rajtuk a büntetést beveszi; a bűntényt .elkövetőkét büulelé-sók ul nyerése végett, az igazságszolgáltatásnak axOnnal bejelenti.
fi-azür. A szolgaszemélyzetet a képviselőtestület inegállapitúsu szerint felfogadja, a hunytig szolgát elbocsátja s helyette ujat folfo-\' gatl; mindezt uzotibun e képviselőtestülettel eleve tudatja- >
0-szor. A kezeseiül és rendre felügyel, mi végből a fel fogadó ttVji örök mellé a szükséges őrödét felváltva kirondeltuti, hogy ezek kötelmük uek megfelelnek o, arra is felügyel; tűz-rendőri szempontból megtenni köteles mindent, mi által a lakosság biztonságát eszközölhesse, minélfogva a tüzoltószerek jó karban tartásáru, a konyhák és kéuiéuyek tisztántartására különös goudot torait, s a hanyag s gondatlan egyéneket példásau megfenyíti.
7-a*er. A korcsmákra az nzokbani italiné-résre, valamint azinte a mészárszékekre felügyel, s a mértékek tökéletes kiszolgáltatását s a tápszerek jó umióségét ellenőrzi; a korcs-niáktian a, zárórák megtartását eszközli; min-deu innen eredő inulasztáal a legszigorúbban - megfenyít.
B-scor.\'A közaégi jótékony alapok-, nótán létező magtárakra, ugy az árvák vagyonára felügyel s miudon mulasztást illető halóságá-ttttk feljelent.
il szer. Felügyel arra is, hogy a szülők gyermekeiket a kötelezett iskolaévekben pontosan iskoláztassák, a mulasztást tanúsítókat az 1808. évi 38. törvényben körülirt büutetésael feuyiti.
1U szer. A jegyzőség utjáu kiküldött hatósági rendeleteket végrehajtja s orrol jelentést tesz,mihez képest uz adó,-, illetékek- és netán létező dézsuiaváltságoknuk a kiszabott időbeni beszedését vagy beszedetését eszközli, s arra, hogy a buíylyi-pénz rendeltetése helyére szállíttatott, fölügyel; — s minden évnegyed vé-gévul mind a befizetést, mind pedig a bát.alé-9$tosokat kimutatja.
! 1 l-azcr. A kozogészaég szempontjából fel-
ilgyol, hogy mindon nosváuy az utczákról oltá volittassék; az elhullott állatok -maradványai jó mélyeu elásattassanak, az utczák minden idegen tárgytól tisztán tartassanak; épitkezé sek alkalmával, hogy azok átjárók-kelők elöl iduo\'zárattassa.iuk; egyedül csak a veszély el kerülése végett létoaitondő zárlatra felügyel; a minden mulasztást példásan moglouyit.
Járvány osetéro a zárlat megtartására fel-j ügyel; do fölügyel arra is, hogy a lygelóro baj-! tolt állatok a kellő mennyiségű kutvizzel ollát-I tassanak, rnihoz képost a szükséges mennyisegü kutaknak noincaak felállíttatását, do azoknak . jó karban tartását is eszközli.
12 szer. Tavaszszol kártékony hernyók j gumóinak leszedetését\'-eszközli.
13-szor. A közmunka-tartozás leszolgálá-j sát eszközölteti, ugy a megváltást bejelentők: tói n bérösszegét beveszi és illető helyérő elküldi.
l-l szer. Az adó, közmunka és ujouezozási I munkálatok készítésével a jegyzőnek segédkezet nyújt s azt minden o tárgyban előlorduló kételyekben felvilágosítja, oz ujouez"kötelezetteket szőrös felelősség terhe mellett a sorozó bizottság elé állítja, és olt érdekeiket képviseli.
15-ször. A tolouezok és rabok elszállításáról, azok élelmezéséről gondoskodik. ^v/ÍO-szor. A katona elhelyezések, elszállásolások alkalmával a tehermegosztását lélckis-iiierelesen vezényli.
17-szor. Diráskodási ügyekben az 1808.-évi 54-ik törvény 375. ós -170. íjához alkalmazkodik.
18-azor. A községi épületek éa ott létező kerítések jókarbantorlásáről éa azoknak ti tűzkár elleni biztosításáról gondoskodik.
19 szer. A községi költségszáinitásilerva-i ket u jegyzővel egyetemben elkészíti, ugy azonban, hogy a köziégben létező folokezuUilc\'ogy-Itázi és iskolai adójuk a közös költségtervbe fel nem veendő, míg ezeknek a felekezeti lakosság által fizetendő járulékaik behajtására o kellő segédkezet megadja, valamint szinte a magánosokat tulajdonsággal illető birtok jövedelmét a költségszámítási tervbe léi nem veszi, hanem arra felügyel, hogy ez külön kezelvo,• az érdeklettek javára fordittussék.
20-szor. A jegyzővel cgyetérlőlcg az 1871. évi IH. törvény ;")S. § ában ké\'pvjsélt, a közgyűlés elé tartozó tárgyakról a jegyzéket elkészíti és azt a kellő időben kihirduti.
21-szer. Akadályoztatása osotérji magát egyik előljáró társa által helyettesítheti, valamint sziiite a felelősség oz esetben a helyettest terheli.
11) Tanácsbeliek teendője:
1-ször. A tanácsbeliek kötelesek-a birót és jegyzőt hivatalos teendőikben hathatósan és buzgón támogatni.
2-szor A bíró távolléte alatt minden előforduló ügyekben azt helycttcsilni; ez esetben a felelősség őket illeti.
3-szor. Hiráskodás esetében a biró felhívásához képest a tauácsboulrés/.l venni s a meghízandó végrehajtást fogonatositni.
U) A pénztárnok, teendője :
1-ször. Az állatni és községi adók beszedése s azoknak rendeltutésök helyére leendő elizállitása, valamint a költségtervben megállapított kiadások betartása kötelméhez tartozik.
2-szor. A költségtervben ki nom jolelt kiadásokat egyedül a biró s helyettese utalványára fizetheti.
3-szor. A beszedéseket ugy eszközölni tartozik, liogy minden év végére minden egyes adózó tartozását lerovju.
4 Izor. Minthogy a pénztárnok pénzt közel éa nyugtat, mulhatlan mogkivántalik, hogy irni és olvasni tudjon.
. N.-Kanizsa, febr. 2f>. 1872.
KOVATS JÁNOS.
Hivatalos kttrirat.
i..
A föld ni ívelés-, ipar-, és kereskedelem-ügyfm. k. miniszter az .összes törvényhatóságokhoz a következő köriratot intézte: s \'
A gyümölcsfák-, kerti fák-, és cserjékre nézve kártékony hernyók és rovarok irtása érdekében már mull évben 2350. sz. a inárczius ] 7-én kglt intézvényomben figyelmeztettem ^ törvényhatóságot oz c czélra szükséges intézkedések megtétolére.
\' Miután azóta a törvényhatóságok magukat ajjászerv ezték, az említett figyelmeztetést o/. évro\'is niog/tjitván, azt íiémi részlotcsb ul-nTutotássol kívánom kiegészíteni.
Az alább . kövutkoző szabálypontozatok tervezetét azon czélból közlötrf, hogy a törvényhatóság azokat az ezen ügy boni tárgyalásoknál loholó ligyelombo vévén, alkotmányos jogúinál fogva terülotéro nézve oly szabályrendeletet (statútumot) alkosson, melynek életbeléptetése
0 gyJtmölcitonyészlés érdekében óhajtandó lenne.
- A gyümölcsfákra nézve kártékony hor-nyók és rovorok irtásának elmulasztása a gyümölcslé ny ész tőknek érzékeny kárt okoz, éspedig nom csak a mulasztást elkövetőnek, hanem u hernyók terjedése miutt\\az irtást esetleg lol-jesitött szomszédoknak is. — Ugyanazért u hernyók és rovarok irtását az általános érdek .rtiőg-"kívánja, s u czélból a következők reudeltet-nek ol. (
a) Miudon birtokos vagy bérlő miudon év márcziús hó végéig a kertje, szőlője, mező-vagy rétjén lévő gyümölcs- és díszfákról, cserjék és sövényekről az őszről maradt hernyó-fészkeket és tojás gyűrűket leszudesse s azokat, tűzveszélyre alkalmat uom szolgáltató módon elégesse vagy elégcllessö.
A tavasz ós nyár folytán o fákon, csorjé-kon és sövényeken mutatkozó hernyók és hernyóhálók mutatkozásuk után azouuai leszoduu-dók és inegsemmisitendók.
b) A községi előljáró tartozik őrködni á felett, hogy a hernyó-irtás az illető lakosok, vagy hutárbeli birtokosok által azigorun teljesíttessék, mi ha kellő időben nem történik, a községi elöljáró intézkedik, hogy a hérnyó-ir-lás a mulasztó terhére és költségére eszközöltessék .
A községi elöljáró felelős az esetleg felfedezendő mulasztásokért, mit ellenőrizni a közigazgatási közegek feladatához tartozik.
«) A hqftiyó-irtást mulasztó tulajdouos vagy bérlő a község által teljesítőit hornyózás költségének megtérítésén felül egy a törvényhatóság állal megszabaudó pénzbírságot tizetno, me\'y a községi faiskola gondozásának költsége-
1 ire lenne fordítandó.
d) A község birtokát képező és általa közölt faiskolában éa földokon, a határbeli nyilvános utakon st^. találtató fák, cserjék és sö-vények a község költségén a hernyóktól meg-tisztitandók, mi felett őrködni a közigazgatási közegek kötelessége.
o) Ha .a községi olóljáró b) alatt foglalt kötelezettségének mog nem felel, a közigazgatási közog által egy megállapítandó bírságban elmarasztalandó lenne.
Azon meggyőződésben, hogy a törvény-hálósig hasontartalmu rendszabályok evélsz. rü, sőt szükséges voltát teljesen méltányolja, remélem, hogy jelen felhívásomnak olegel teendő, gyorsan és a legrövidobh utón intézkedni fog, hogy a szükséges utasítások ulattas közegeinek rögtön kiadatván, a teendő munkák az illőtök által még a kellő időben teljesíthetők legyenek.
Ez ügy bon tcondó intézkedéseiről szóló jolontését a törvényhatóságnak annak idejében elvárván.
A földmivelés-, ipar- és koroskedolomü-V gyí m. k. ministorium a jó magteriuelés emelése czéljából külföldi elismort fajokkal ^célo-sebb körökbon kisérlotokot kívánván tétetni, felhívta a gazdasági tanintézetek igazgatóit, liogy az ez évben kísérlet alá veoiídő fajok iránt javaslatokat togyonek éspedig nevezetesen sorfőzésre alkalmas árpa-, gazdag tormésü zab-, gazdag keményítő tartalmú, szeszfózésro alkal-.inas burgonya- és nagy termésű takarmány répa fajok iránt. ^
A beérkozott javaslatok alupján a következő magfélék rendeltettük meg: .
l\'robstoi-i, Annát és Ohovalier dr^ct-fajnk; szibériai tab fajok, — Sitchsisolio Zwiebel, — lleiligenstiidller-, Montion-, Early-, Hose burgonya fajok. Opporinann-félo, I\'ohl-félé iioimsi-tott, és oberndorli takurnuiny répa fajok.
Ezen mag-és burgonya- fajok egy részű a termesztéssel kísérletet tenni kiváltó közön-ségnfck díj nélkül rendolkezéséro bocsáttatik.
A magfélékből és a burgt>nya:fajokból 50 fontnyi, a répatnag fajokból 5 és lo fontnyi részletek fognak kiadatni. —\' A kisérlelro vállalkozó cgyénok közül azok, kik a ministorium előtt előbbi kísérletekről, vagy egyébként uom ismeretesek, az illető gazdasági egyesület, va^y a kerületből! Szolgabíró, vagy u községi elol járó Altul kiállítandó bizonyítvány nyal igazolni tartoznak azt, Ijogy a kisérlettételre^szükség.-t földterülettel és eszközökkel rendelkeznek ; tar toznak továbbá pentosan megjelölni azonNnag vagy burgonya fujt, melylyel kísérletet tenni szándékodnak ; továbbá pontosan kileeudő ai illető kérvényező állal u név , lakás és utolsó posta, hogy a magrészlctek szétküldésénél zavar ne támadjon. — A magrészletek/elküldésével járó szállítási költségeket szintén a ministeriuin fogja viselni. A jelentkezők a rendelkezésre álló készlet orojéig, a jelentkezés sorrendje szerint fognak részesittelnT. — Ezen okból, valamint tekintve a tavaszi vetés idegének közeledtét, a kísérletet tenniikívánók figyelmeztetnek, hogy mcgkcreséselKot minél előbb a fennovczott.tninistorium földmivelési osztálya nál benyújtsák. Azokra, kik az említett médo zalok alatt kísérlettétől végett magrészlctekbsii részesittotuek, azoii kötelezettség hárul, hogy a magrészlettel egyidejllleg küldött rovatosminta szerint annak idején a kitérUi eredményéről y-leniéit tegyenek, valamint hogy a termelt mag
hivatással meghasonlott kedélynek lehetnek ki- i növései. — Az ily élvhulladékok meg sem közelitik ama boldogságot, mit u házasélet örök változatossága, édes örömeinek játszi csoporto- | zata varázsol a halandó köré. —
Kogós életpályánk tolvo.a-szenvedések és I fájdalom törzseivel/mély bánat fellege honol ! sokszor homlokunkon, s mily gyakran elborul : , előttünk a világ V Lehet-e üdvözítőbb vigoszto- . lás, mintha o bort^ fellegeket egy liivoti és ősz in- j tón szerető nő, egy angyal varázsolja örömre ? főleg, ha meggóudoljuk hogy e\'z angyal szive, lelke legutolsó mosolya is a mienk, és a miből-dogitásunkra van toremtvell Nem üdvózit-e eiue tudát, s iicttV ad-e ösztönt viszonti boldogi tásraV —
No legyünk ama hitbon, hogy korunk hölgyei szeretni uom tudunk, hogy minden nő hü teleti. Vannak kivételek, — és balga egyén | az, ki mert talán egyben csalódott, most az egész nom ellen fordítja gyűlölőié nyilait. Hány burát éa jóakarónak hitt egyénekben csalódott bárki is, és mégis ritkák-e korun\'iban a hü j barátok,és le mondjunk-e azokról?\'
Az életben leghűbb tanácsadó, a leglöb- i bet pótló uz igrfz szerelein ! Az élet rögös utain tövisek között rózsákaLnovel, — lelkünk egéről k bú fellegoket,az éröti) dorüjével-váltjo fel, nélküle az éh>t az ötök clhiígyotuág kietlen pusztája. -■- ifitttip el magunk tói uz előítélete-kot, s ne keressünk még a szende ibolya bokrok között is töviseket. Tollamat\'nom vezérel- ] hoti egy hosszú élet tapasztalata,du a jó akarat j uom ia iöltételez mindig ősz fejet és rwlós ltom-.: lokot;de tJ férli korban is o osendos s oz eb mélkedéaré azáut időbou újra és ismételve ---i
Mi\'gf-.glinlsllsn in A vtoriluló síi v l.sli A toriiiúsxetuok Isten 6 l.ol.loK*áK<.t ont , 8ián, kiiiiviWill, .|« >
érié* uj lelket i, tgt kdiivlien Kiig
.Ilvigy lioMoginun íittít, uiU
r ...... sisk^. -
DK<ZAT1| GÉZA.
A p 6 h /,.
A pénz által sok gonoszság kövéttetik el, do nugy és jelentékeny dolgok is vitetitek, végbe; oz emberi\' szóhoz hasonló, mely az\\ egyiknél jót; u inásiknárroszat jelent, a mint oz használtatik; do ezen köU-tezetlség vagy., szokás, mely t>z embert nupolikiuli ébredésével nyugtalanítja : szükségeire való összeget ke-\' resni, hogy szomszédjának semmiéi 9K no ,vogvo, teremtette minden időnek legnagyobb szelíemcil. .
A miiidennapi péuzszü.kség^ok köszönhetjük Shakespeare!, ki a színház kamtjánál a lovukat őrizte, mely körülmény uiV.bb hallfk-tatlanná telte. Machiavel 15 tallérértV hónapon-kiút a fibreuezi kOzkormány tiloknvkjá volt. Kaphael, IJrbinban keiiő fia valaj s ínég sok más.
SzÜletlok volna mindezek 5tX>,Wo0 írt évi kamattal, nagy valódisággal mondhatjuk, hogy egyből sem lett volna az, a mi belőlök lett. Ezen pénzüzésnok hát mégis van jóságú,
ha ámbár néhány bonfordit meggazdagít és nekik tekintélyt s tiszteletet szegez; do melyek csak oly összeköttetésben állnak a társadalomban/ liogy megfizettetnek, vagyis ezeknél a tiszteletet csak a pénz idézi elő;iuiu{]a mellet", más iránybuu is használ, Bcrkoutvon az ügyességet, mely a jólétben ulszonderült volna;\'különben elég jót szerez a pénz, hogy kis hibákat olykor-olykor elnézéssel kísérjünk.
lfj. lJuuias Sándor után —-
SOMMER KÓZA.
Kis gerllcze....
Kis gcrtirie zokog f^Jén lmjában. \\. . \\ Nincs h(i leány táa at egítt. Znláíial.! ; Zala Tii« viilit el, viii.1 el Unalom\'; Öli Istenen), tniirl is nem i.yuglialuni !
Kl|iaiiastlá.a bús erá.la-k,\' mi gylltílr, s a kis mailár stivíben gyiilt ciak\' kBavür. . I Kis inailirkik, aii egy liús tinit xeugjelek, ••á*.vagyok, mert ...ogcsalatva sieretek.
Haljtan xürög, liull a sárga falovíl .. . Iintlsu lánytól mcgutalalult, mit remél f Hulljatok .le, luilljat^ le, lívclek, Klliervailok, eísárgub.k telet-k !
.Ml iiltiil IvtHilietUiik!
— FVancalábőt fmilitóita ||. i. _ .
Monsioújy\'.bvMwicril irt a tetszés előnioz-ditása\', módja ésinővészelő folől.
Nézeteinek csak egyike is\' bizonyítja a ■luft tökélotességét, a mely \'rt következő: A legbiztosabb tetszési mód, suját maguukoni állandó
és tökéletes uralkodásban és csakis mindig 4másokkali .foglalkozásban áll. — A mód, a világban boldogulhatni, jó indulaton, elnézésen, moly a lélek jóságát jellemzi, és a társaságbaui kötelességek igazleik A iigyuloqtmuli teljcsité-séu alapul, *
lla egy valóban szellemdús és müveit nő nem keres alkalniKt jeles tulajdonságait mutogathatni, jia4iiagaviseletébou negédesség nélküli kellemesség, ékességeiben pedig tetszvágy. nélküli ízlés van, és nála meggondolatlanság nélküli vidámság, gondatlanság nélküli nyuga lom, és igénytoleiiBég nélküli tehetség találtatik ; ugy valóságosan bájoló lény ; oly példány, mulyhoz hasonlítani legfőbb törokodésűnk legyen\'. Egy, mindozon ol vöktől tökéletesen áthatott ifjú hölgy a logtökéletosb sikerről lobot biztos, ha a világban föllép. Do mindonek előtt egyesítsen ezekkel nagy mértékboni tiszteletet oz öregek irányában, és mesterkélt ügyelőmmel legyen az ugghölgyek iráht, kikuek szive csaknem általánosan\' «l van kesoredvo, látván/ mily gyorsan lofolytak az ifjúság tjlndöklő évei és kiknek fájdalma még növekedik, midőn azokuuk kedveznek, kik a világ színpadán helyűket bo töltik. Oh! Csak soh\'som forognának oz ifjúság képzolödéseibon a totsziist közvoilu" előmozdító figyelmességek, és ogy nőnek gondja legyen arra, hogy magától ol no idegeiiiiw vetélytársait ugy, miüt imádói sokaságál, miért őt özek csak jobban fogják bámulni; ésbii-tosithatom azon ifjú hölgyet, kr-tanácsaim*\' lelkiismeretesen követi, hogy diadala tökélete* és taitós luend, és ez általi kiv^-ott tisztolclit ogycsitoni fogja a\'szerellcsévol: tetszeui is.
vakból a kapóit részlethez lriionlá,>n*nnyiiég*t, az inneu kijelölendő czim alatt küldendőt, annak idojébeu vitfzadjanak. Ezen küldés leölt ségoit ia a miniatoriuiu fogja visulni.
^W Írek.
— A xalameyyel Deákpárt értekpz-lotu, — mini ujabban tudósíttatunk, — nom márczius 4 ón, hanem 3-án, vasárnap délután öt órakor fog megtartatni Zala-Égerszögen a \'l\'huodorovich-házbau, tuoly értekezletre a do-ákpárti tagok az elnökség által tisztolettol meg-bivatuak. -
— Jiluti Pál ur gyűjtő ivón 11. -Eötvös József szobrára következő aláírások lörtóntek : lnkoy László 25 frt, Blatt l\'ál 5 frt, gróf Niczky 5 frt, G lavina Lajos 5 frt, Bolus József 3 Irt, Wlassies Antal 3 frt, Fossolhvffor József 3 frt, Weliscb Józsof 2 frt, Lóvingcr Izrael 2 frt, Soiuuior Józsol 2 frt, Mauser János 2 frt, Hlau I. 1\'. 2 frt, Schorz & EuglUndor 2 frt, Zur-kovitz Zsigmond 2 frt. Woiss Samu 2.frt, Zerkovitz W. A. 2 frt, Woisor János 2 frt, Dr. Eugol Ármin 2 frt, VValbaeli Mór 2 frt, Ziom-bor 2 frt; Sohorz Zsigmond, Schiller Vilmos, Eisingcr Henrik, Stolzol Frigyes, Kaau Károly Gózony Feroncz, WoisztriayC-r Mark, Kosenberg Feroncz, Ebonspanger Manó, Dannaberg & Woiss, l)r. Sohorz, Ilit sehol örökösök, Woiss Márk, Woisstnayor Mór; Mnyor József lia, Ro seuleld Sáudor, Unger Lőrincznó, Steril\'& l\'ol-lák, Schwarz Adolf, Halplieu Lázár, Dobrovils Dömötör, Axonti György, Kobn Gyula, Stoni-mer Kálmán,, Pollák & Stoin, Gabolics Imre, Molnár Alajos, Löwinger lgnácz, Láug Henrik, Boitolhoim Samu, Wolilhoim Félix, Singer Samu, Weliscb Gusztáv, Deutsch Sándor, Ollop Ignátz, Letigyol lgnácz, Kosenberg Izrael, Rech-nitzer Vilmos, Löwy 1); M. Lengyel Józsuf, llirscbel Kde, Wagner,Károly, Grünhul Fülöp, Dr. Scbreyor, Dobriu Béni, Szukits Zsigmond, Weiss J. II. llofter Ignátz, Bachrach Gyula, Dr. Freund, Schlesitigor Gyula, Fürét Simon, Daráza Zsigmond, Fárnek Kálmán, Baboehay János, Storn Károly.Séllyoy l^/sz|ó; Godina János egyenkint 1 — 1 forint, ti&szesen 133.
— Zala-latvándpn a polgárság józan gondolkodása, a Geschro: \'György ov. lelkész buzdítása folytán olvqmíkör alakult. — A kör jelszava: becsületesség és haladás. Czélja: az ,ou képzés s ogyáulján az olvasás megkedvelte-
tése. K végből a kör könyvtárt alakit, s megengedi, Ijogy az ifjuság mind könyveit, mind újságait megállapított rend szerint ingyon olvashatja. Tagsági díj egy évre 5 frt. Jelenleg hatféle újsággal ugyiuint: Ellenőr-, Pásti Napló-, Zala-Somogyi-Közlöny-, Üstökös-, L\'saládi kör a Gazdasági lapokkal rendelkezik. —
Bár o szép példa több helyett is utánzásra tulálna. — Iparkodnék az alsó-osztály is magát művelni! lltsz ők képezik a nemzet zömét, s mihelyt egyszer saját ügyüket ők is feltudják karolui, elfog jönni a népnevelés valódi or szága, s igy müveit a erkölcsös nemzetnek boldog lesz hazája, ■ biztos lesz fennállása is. Milv sajnos körülmény az, hogy a köznép liugjja magát vezetni, s csak az .azt mondák" a „aszuuták\'-bél ismeri megyéje, a hazája utoz záuatait. El a kiskorúsággal, olvassunk ! s tanuljunk ismerni viszonyainkat.
— A yaxdast\'iyl eyyletekhexa föld mi-volés-,ipar-, éa keresk. miniatűr jau. 18-ról a következő körlevelet intézte: Tudni fogja a tisztelt egyesület, miszerint az ország mező- és gazdasági érdekei emeléséro hivatott ministorium a gazdasági tauiutézotokon kívül közeggel alig bír, melyben az ország gazdasági viszonyainak éa egyes ágainak fejlesztésére közvetlen hatáat gyakorolhatna, s ezen körülményből önkényt fejlődött a ministorium éa a gazdasági szak\' egyletek megtartván önalkota szabályaik által biztosított függetlenségüket, hazalias buzgalom inal teljesiték n hiányzó közegek hivatását, s i> miuisteriuin viszont őket ozon működésökbon erkölcsileg ugy, mint a gazdasági czélokra rendelkezésére álló eszközök segítségével készségesen támogatja. Ezen fennálló a az ország gazdasági fejlődésére kétségkívül jótékony hatású viszony azonban kívánatossá teszi, hogy a mi-nisterium az egyletek működése felől lehetőleg világlatban tartassák, és abba tájékozottságához szükséges betekintést nyerhessen. E ezél-ból óhajtanám; ha az egycsületok, illetőleg a gazdasági egyesületek, 18138. jttuius havában tartott országos értekezletének a jegyzőkönyv VII. {toiitja és 3-ik szakaszában foglalt a ogy--haiigulag ellogad-itt határozatával miudoii év elején a lefolyt inult évben való mükiidésökről, és annak eredményéről a nélkül is sok esetben készített tüzetes jelentést küldonénok. Hogy az egyletet némileg tájékozzam aziránt, mik volnának az6n adatok, molyokot ozon jelontés-ben érintofni kívánnék, ido jegyzem a követ-kezőket: a) az elnök, alelnök éa titkár neve és bikása, b) a választmány\', c) ft tagok száma, arányosítva a mull évihez, d) áz egylot vagyoni állása, arányosítva a múlt évihoz, a netá\'ni fek-vőségéi, kertje, stb. mily gyarapodást mutat fel? »\') hány kiállítást, vjrsenyt vagy kísérletetren-\'deiett V*@kok credtnényo a következő adatokban nyeruo kifejezést: hány \'kiállítás ? menti vi KUllitAsi tárjjy vvlt? uionnyi osztatott dijak-
a kiállítókból vagy vorsonyzőkből hány ) kapott jutalmat V f) hány ülés tartatott ? stb., ! mi mollett érdekkel venném, ha az egyesülőt legalább az általánosb érdekű közgyűlési jogy-zőkönyvot megküldené; g) végre, melyek az egyesület észleletei területének a lefolyt évbon való gazdasági állapotai körül V A legközelebbi évi közgyűlés napja.
— KI matatás. A fobr. 10-iki tűzoltó-bálnak zárszámadása szerint befolytak: A bál estéig eladatott 4f)G jegy pr. 1 frt=s450 frt; este a pénztárnál II jogy pr. 1 frt 50=01 f\'rl 50 kr.; karzatjegyekért 3;"> frt; lolüllizotésok-ért 81 frt; összesen ; 033 frt 50 kr. A kiadások
2 zenekar: a lehető legfényesebb feldíszítés éa kivilágítás mellett mindössze csak kétszáz s néhány frlot tesznek, tehát maradt tiszta\'jövedelem 420 frt o. é. Valóban szép oredmény Azonban, a mint halljuk, az egylotnok még ndósség.\'knt kell törlesztenie felszerelése illán
gy második szivókéízlet (llydroptor) színto szükségesnek mutatkozván, annak beszerzése n választmány által már elhatároztatott; — a báli jövedelem tubát aligha át fog melegedni a^egyleti pénztárban. A 81 frtnyi felültizoté-aiikből Wi.lbach Mór ur, egyleti elnök, maga 74 Irtot sZedott be. Folüllizetők a következők: Walbach Mór 4 frt, Zerkovitz Zsigm. -l frt, Hontz Antal 4 frt, Karczug Béla 4, frt, Kar-ozag István 4 frt, Bothó János 4 frt, Löwinger Isr. 5 frt, Englilnder Lajos 5 Irt, Löwinger Ign.
3 frt, Piiluy Gusztáv f> frt, Karai Nándor 3 Irt, l)r; Neumann Siylbk 2 frt, Blau l\'ál 2 frt, Lackeitbacher Folix 2 frt, Darás Zsigmond 1 frt, Dobrin B. I frt, Weliscb Löuis 1 frt, Weliscb József 1 frt, Woissmaycr Mór l frt, Woiss-inay\'er Márk I frt, Masehanzker Mór 1 frt, Schwarcz Adolf I Irt, Neumann Sándor 1 frt, Kulin kávés. I frt, Löwinger M. 1 frt, Schmied Frigyei 1 frt, Ebeuspangor Lipót 1 frt, Eben-spanger Leon 1 frt, Ebenspangor Manó 1 frt, Blau Károly 1 frt, főtiszt. Darnay István Mer-nyéről l frt, főtiszt. Berzay Elek 1 frt, Pollák Sándor 1 frt, Roland Antal 1 frt, Mitzky,Lipót 1 frt, Bruunor Forencz 2 frt, Zerkovitz Vilmos 1 frt, N. N. 1 frt, Doulsch Mór 1 frt. Utólagosan: Bogrányi kapitány 2 frt, Zerkovitz Vilmos 2 frt. Díszesen 81 frt.
— Uj könyvek. Wajdits József könyvkereskedésében megjelentek : „/Íz Athenneum nagy képet naptára\' 1872. évre, második kiadás az ujouaii szervezeti törvényszék és járásbíróságok tiszti névsorával, ára I Irt 20 kr. ,Az ujonan tzerv> zett törvényszék ét járdtbiró-tdgok tiszti névsora" külön, ára 4<> kr. .A bi• rótdgi végrehajtó." Kézikönyv bírósági végrehajtók részére. Iromány-példákkal elláiva, ára fűzve 00 kr. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosau teljesíttetnek.
— Ax álarexos bál ügyében sajnáljuk, hogy ft választmány jegyzőjo ícBrolmünkre megtagadta az adatok adását, ennélfogva t. kö-zönsógüuklől bocsánatot kérünk, hogy az ígért tüzotosb leírást nom eszközölhetjük.
— Dicséretes példa történt Kis-Kani wán, mely méltó, hogy országszerte visfchaugra a követésre találjon.! Ticzteli barátunk a kedves munkatársunk Hajgató Sándor tanitó ur lapcsere példányaink halmaza közt az ügyesen szerkesztett „Kis ttjság\'-ol a kis-kanizsai kwz-ségi iskola Il ik tiosztálya számára olkérto, kész séggol átengedvén, rajongó örömmel óhajtották-bírni o Inpot; hogy ösztönt adjunk nekik a megszerzésre negyedáron egész évre átojiged-tük, a liuk krajezáronként hordtak összo ogy összeget, de nom tolt ki, s mi történt V a zseuge honpolgárok alkotmányos jogaik gyakorlásául folyamodást intéztek Kis-Kauizsa város tanácsához, moly igy hangzik: Tekintetes városi tanács! Tanitó urunk kérőimére lek. Bátorlí Lajos szerkesztő ura „KIS ÚJSÁG" ogész évi folyáiuál oszlályuuknak 1 írtért odnnján-lani szíves levén, azonnal megkezdettük n pénz gyűjtést. Sajnos azonban mindeddig 05 krnál többet egybegyűjteni nom sikorült. Kiváló tisz-tolottel kérjük azért a tekintetes városi taná csot, hogy ozon összeget egy írtra valami bűn-totés pénzből kiegészíteni kegyeskodnék. Gyér-moki hódolattal maradtunk a tekintetes városi tanácsnak Kis-Kauizaáu, febr. 20. 1872. alázatos szolgái Kátky József, Szerdahelyi Antal, Farkas Feroncz, lháry Forencz, Hegedűs György, Kocsis Feroncz, Varga Mihály, Kan-gyalics László, MAléa József, Hegedűs István, l\'lándor Károly, Vajda Károly, Kanté János, Muczor György, Baa Feroncz, Ifj. Szokol József, Szokol Józsof, Kuáusz József, Gaics Jáuos, Muczer Foroucz, Bolf György, Flumbort József, Hajdú György, Mihálecí György, Vajda Antal, stb. stb. Következett nyomban a végzés: Tekintette! arra, miszerint a 11 ik liosztály tanulói a tudományos lapnak mogszerzését azon okná.l fogva,hogy maguknak az által az ész fejlődését, s annak kiképzését, sőt az élotbon előforduló esőtökről tudomást szerezni óhajtanak kérelmük-nok hely adatik, a a hiányzó öszvog s kért lap inegszerzéséro 00 krrál kiegészítve idecsatolia-tik;— egyszersmind a városi tanács örvend azon, hogy gyermekei a kifejlődésnek törokedvo, jövőre is ha látui fogja áldozatának küllő gyü-mölcsét, \'ürömmel lóg áldozni a sarjadó fiatal-, ság előmenetelő s kiképeztotéséro — Miről az illető folyamodók tanár urok AltAÍ jolon végzés közié tételű végett értesittotoi roadolto\'tik, s
annak véghezvitelére t. Hajgató Sándor ur , felkéretik. Kelt Kis-Kanizsán, 1872. február | 27. Hól\'er Fere n cz, jegyző. Bíró ur távollétében l\'lándor László v. tanácsos, Martie.li György, v. tanácsos Bolf György, v. tanácsos. E magában kicsiny jellegű, do valóban hazafias örömet kellő inlézkodésnél elmondhatjuk : a jó mag jő földbe vettetik s melegen üdvözöljük a lelkes városi tanács éa tanitó ur nemes lörok vését!
— Ax Idei ujoncxoxáshox mint ki- . ráiyi biztosok a honvédelmi miuisteriiim részéről Bénárd Lajos osztálytanácsos, (irttz Samu és Gartnor Antal titkárok lellek kiküldvo. Feladatuk a megyékbon és városokbau az ujon-ezozásra és a felszólamlásokra felügyelni, és különösen az utólag besorozandó hadkötelezel-tokot szemmel tartani ós megvizsgálni, hogy azok már előbb miért nom tettek eleget had kötelezettségüknek.
— Almos jtlncxér. Egyik nagy-kanizsai vendéglőben éjtéltájban már álmos Vo|t a főpinczér s nem sokat törődött a. mulatókkal, lefeküdt n teremben lövő nyugágyra; reggel felébredvén, szomorúan tapasztaló, hogy tár-czáját ellopták, melyben ogyobok közt egy ezer forintos okmány is volt A toltcs még nem tu-dalik.
— llosco s társai kö Iliikbe érkeztek, márczius 2- és 3-án, azaz szombaton, és vasár nap este tartják előadásukat a „Zöldfa* vendéglő nagy termében. Boscóról a fővárosi lapok is nagy elismeréssel szóltak, bizonyára nálunk is méltó-pártfogAsbáii részesül. Jegyek válthatók Wajdits József kötfyvkereskedésében.
— A kaji\'isvávl kir. törvényszék által átvett hátralékos por és ügyiratok kimutatása: Végítélettel el nem látott polgári perek 404 db. Biztosítási és zárlati ügyek 4. Végrehajtási alatt lövő ügyek 4f>. Csőd ügyek 35. Hagyatéki ügyek 1402. I\'eren kivüli ügyek 333. Vegyes ügyek 2ftO. Bűnvádi perek és vizsgálatok 104. Bűnvádi folyó ügyek 228. Telekkönyvi ügyek 2090. Úrbéri ügyek 21. Összesen: nOílü. Az ülésrend az ügyek halmaza miatt megállapítva nincsen, de rendesen s naponta két..ülés tarta-tik, de gyakrabban három is.
— Itövld hírek. A.gonli csillagász alaptalannak jelenti a világ végének jóslását. — Sla von iában is több. boly ült nagy éhínség tört ki. — Az esztergomi egyletnek á prituás UK) Irtot adott. — A porosz kereskedelmi miniéter Ilzenplilz 7í)éves. - Liszt F. Weimarba megy. — Erdély ujonczjiituléka öOoil egyén. — Szírieken Slrossmayer püspököt fényes kivilágítással fogadták. — Gr. Ráday tovább is kir. biztos marad. — A német magyar bank 30 millióval alakul I\'eston, elnöke Somssích l\'ál -lesz - A kormány 300,000 frt kölcsönt ad a slavoniai Ínségeseknek. — Gr. Ráday Szegedre visszatértekor nagyszerű fáklyás zenével, kivi -lágilás- és tarac/klövésekkel üdvözöltotett. — Bismarck életo ellen egy gyógyszerész merényletre készült, elfogatott.— A pesti nőiparogylot megalnkult. — Miksa, würteubergi horezog,
1\'esten van. — A nom o\'i casinoSzécbonyi emlék lakomája vasárnap lesz. — Az országos hon-védscgélyző-ogylet mull évben 00410 frtot, ez év első negyedére 14540 ftot utalványozott régi honvédek nyugdíjszerű segélyül, -r- Zágrábi hír szerint Mihálovics érsek lemond s szatmári püspökké novoztotuék ki. — GaliGziában ismét miitatkozik a kolera. —
Mart. 1. cs. vezér előhalada és a magyarok közt 4 órai eldöntetlen csatározás; másnap az osztrákok a magyarok által visszavorotnok. — 1055. országgyűlés hivatott össze, melyen a király ar.t indítványozta, hogy a nádori méltóság töröltessék el s helyébe a helytartói méltóság állíttassák." „ 2. 184\'.). Bem Kis-KaptisiiAl csatát vosst. „ 3. 1858. Bajza József, magyar költő és ilész, halála I\'eston. — 1848. Kossuth indítványa a pozsonyi országgyűlésen a reformok ügyében. r 4. 1848. Bptu Modgyosoji. — Engedmény ezeti a kotmány. „\' 5. 1840. Gál magjai vezér Bajtuaknál (Bács-Bodrog) a szerbeket megveri.— 184\'J. Ilg! WindiscIigrMtz Budára tér viasza.
„ 0. IS07. halt meg Cornoliiis Péter,.a* újkor legnagyobb német festésze. (Berlin) 1480. Szapolyai István Mátyás királyiiuk hadvezére Regedét (Stoyor-ország) elfoglalta. — „ 7. 171)7. sz. Balásbázy János m. gazdasági iró 8 a m. tudós társaság tagja (Sátorai ja-Ujhely).
Szerkesztői üzenet.
I. I. Máv.Jl.or i« .-IkuM-Inlt. L\'«. J, .lAitliuréliy. Sajnáljuk, lukkal Ildii aiulgéllialuurf.
Üzlet.
Nagy-Kanlisa. t«br. iH. IH74
g a^b u a p i a •• t. A keie.il
r, 20 krral
(tárvoréaé mar ion- gőxuu caiux 4-éu
héten től.-g a kélnyiré.tl

mi február, v
i uagyforgalmu , mint at i
.a lett árak uio lelt ix elkel
Hivatal.
Piaczi ár.
Nagy Ka ni taa, I»i2. írt fob\'ruár : írjegyxék a vlanáca árjegyí
ik napjáu. i künyvéb..
Itiua s:« íunt. 5 lrt\'J.\'i kr. öli lóul li frt 20 kr. S7 -ÖÖ luiil ti fr» 40 kr. Ituxa íH 7\'J tűni - Irt kr. 7\'J—80 fout 3 írt Í.6 kr öVkHWI font 3 fii 70 kr Árpa torfüxéxru 70-71 fout j frt 8ö kr 7I-7Z font 3 Irt — kr. árpa koiOuxigvi ö& ÜO fuul I) lil kr. Ml ti8 fonl - Irt.—.MSHukorioaa\' -1 frt — kr., frl — kr. kuko-ricxa olaax ivaiuquauliu) — Irt kr. Zab 44-47 fout
1 frt 70 kr. 47 4ö fout l fit\'.KIkr. Tolianka öli—ti» fut. 3 Irt 20 kr. titf-70 font U l\'il 40 kr.
- |S.) Su pron: lluxa: « frt »0— 20kr; Kon 3 frt tJo-OO kr, Árpa: 3 írt 20 kr. — 3 fit., Zab :
2 frt 10—1 frl :•.) kr., Kukuricxa : 3 fit \'A)—*0 kr., ■Sialma lAáxaája ÖO -,»»0 kr., Öiéna 60 kr,
— (V. I..; ö x u m b a t h o I y. lluxa G frl 30 kr 6 írt 06 kr., Köx» 3 frt. 70—lio kr.,\' Árpa 3 frt. 20—2 frt. U5 kr., Za 1 frt. H.\'t ön kr., Kuko-ricxa 3 ír ÜO kr.
Papírszeletek.
Inak ! Kg\'
11 lap..
x VI cg."-.
i-alam Ry.iny.1r
.lltlt pár
« általába
iáiát MagyaroraxáK axloli. Iiouy l\'oitcn
élv KIMloll olva.ój^Cli\'oKy i» minit ón cmOcr öp ugy boixéli a tóla»; mint a fran-rxiát lost uciii, kr.ilwi „Naíinocx\',/do tét-franexiát aokanff hogy itt bvlciiklnt lét báléul tartanak ■ min dt-ii éptllct alél (luigy érti oxl f) i/i aíkvak i-íungoiiek ki. Azután bc\'onéz a jövőbe AÍunchd tul>u»ával • elragadtatva kiáll Ml: Ha ox i>t\\-b*LW">«ak f,0 évig : l\'e«t világváros len, do tót világváiW? üli ! tótália butaang !
- A Holdlitx-por é. THlílliy l király. A nálunk már nagyon ellorjedt Seidlitx-pori nem régiben vitték be Indiába, • Dclhy királya ii kedvet kapott élvezetére. O fcltégéuek axouban nem igeu lehelnek tanácaadéi, mert a porokat klvotkéiS mddon élvezte : Klőxxör vixbe Onttlllo a eiomaghau levő s kék bori-téku 12 port i» megitta. Mire kijelenti, hogy i.om lilái a/. egé«xbeil aominit, mart nem ia érex aemmit. Krro tudatták vele, hogy ax élrexet a kétféle por ilaaxovegyllltébon rajlik, tessék tehát élvezni a fehér boiitéku porokat ii. Ö felaégo rligtnu vlxbo Uutolé a fehér bóritéku 12 port a axt it kiitta. E pillanatban alkaxdett kiabálni, a ÍClilre dobta magát, a rémtllvo ordítozta hogy meg kell halnia. Mikor axtáu a poruk kipezaegték magukat gtomráhait ii feMgo ixmét vi.ixxa.voll adva megijedt (ívéinek, YaÍ6s»iiill, hogy 1.\' déxixl aoha aoin fog títbbé étroxni ily médon.
— II a g y o ia á ii y. A bécsi klllllgymlninorlum portálának iixveg^é (Oü frlot hagyományoxott oly • exélra, hogy ex iíaixegen bélyegeket váiároljanak a
axokat elégeasék ; óhajtáaát kiJvetkcxőleg indokolja: .HoldogiHt féfjoi.u caáaxár « feU«!glnek aok -jétéle-, ményében részMltlt.\' a miután hálámat ajáudékoxáa állal ki n*m mutatliatom, bélyegek olégettatéae áltál kell azt lanustfanoin." >
Történeti naptár..
1. 1849. L\'s. serogok Mozőkövesdon. — 1849. Kis-Kapusnál (Erdély)Puohner
Mxiár.íl lludára a 1» |i
eltve 10 ü 43
llécabo/ délután 2 „ lö
eitro 10 ö»
.Sxombatbelyru reg. ó , i 4»
l\'nuat főié , 3
d."u. 2 . . Ü3
l\'ragerhofba " éjjel II , - 30
Moháéi, Harca,k iixók reg. fl , . IS
, délbe 2 , . 13
mára llu.láról reggel 4 , 43
délután 1 . 4<>
eitvo \'J . . au
Itécaböl reggel 4 . 33
oxtvo 10 ■ is
Sxoinbatholyről 1 d. o. 10
Triosl felöl •I. u. 1
ostvo 10 . ii
l\'rágerhofból reggol 3 . íw
Uarc.ii ól 4 . 1 •J
délután 1 .
jel 11 óra 30 pc íreakor Kanin iáról i
u.tből liéeabo in enő 6-öi txá mu ai
axállitú vonattal l\'ragerlioíuál caatlakoxik.
Érték- és váltófolyam febr. 29.
5% inotaliques 03.70; 5% nemz. kölcsön 70.50; 1805-ki álladalmi kölcsön 103.75; bankrészvények 840; hitelintézeti részvények 348. 50; London 112.75 ozüst ágié 111.— ; arauy darabja 5.34 ; 20 frankos arauy 8.U8 kr.
Sorshúzás.
febr. 21. — \'it, 7
n. -
, Ö3,\'i»7, \'
40, 47, 37. Uratx,
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
Nyllttér.
l\'eii fogorvos Bécsből.
Nagy-Kanixiáu marad máraxiui U>-ig, éi I gakaly légfogaxalokat. a legjobb amorikai \'ipöd »< .rint miudoii fájdaloi©nélkül bobelyox ■
a gyök olláVoliltatuék -, miudon fogoi kiméleteieu fax éi a fogfájdaluiakat sx«r mindenkorra ineggyégyitja.
MfiK\'rmo a .KOKONA" vaiidéglö 9 randsléaokot délelőtt a-12-ig délatiu 2 /
S Iíggcr Coilciiwiiell-labdacsaí. ~ ■
TSlili orvosi tekintély állal megkísértve és ajánlva, a legkellemesebb, legkitűnőbb e« l«-g-hixtoaabb gyjtgvsxer minilrniiemli chronikus, grge- és tüdő hurut, köhögés, rekedtség, torokbajok és
elnyálkAsodottságnal. A i. <•/. kfizitinéjr kényelmére /•* kívánatára, labdacsaim
Belus József ur
gyógyszertárában, eredeti Ar«>nn 25 kr. 50 krért kapható. Nagy Kanizsán
EGGElt ADOLF,
_j) I\'esl, Krzsébettér II.
MOLL A. SE1DLIT0-PORA.
Központi szállítási lakhely a „Gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.
ól\'ón: Tapasztalván, hogy uz onyéimnok szóról szóra után-nyomott, sőt n köz
WAJDITS JÓZSEF
köny vkiudó-lii vatalában int. - kanizsán
megjelent ós általa minden liito lus\'köny városnál kaphatók :
„Halljuk a szép szrtt!"
Ara t frt iW kr.
Szegényből
teSZ
GAZDAG
Ára 90 krajozár.
,Rajta flúk vigadjunk\'
uj. olcsó kiadás
.... ára l"i kr.
ozoiihég |
ámítása végett hamisított név-aláirásomninl ellátott hnszuáhrti utasitváliynkkal áruliatnak Sóid-; n„ :í„ „...l-monnL- <• \'
litz-porok, s e végett a kül-ulak hasonlatosságánál lógva saját gyártmányommal könnyen telese- > réltothotnek, ezen hamisítványok vásárlásától azon megjegyzéssel óv.ik mindenkit miszerint: •
„ax általam késxltett Sitiit Itx-por ml Hiteti katalt/áfa luismilő késxttmhif/ektöll KVvlwsIluiiMmk mef/klilönböxtrtrsüt saját eéitjef/t/em és aláírásommal vt tótra. ,vl "lllulunun\'
.Rajta leányok, mulassunk,
ára I írt i!0 kr.
Ara egy lepecsétult eredeti doboznak 1 frt — kr. Használati utusilás minden nyelven. E porok rendkivUli s a legeltérőbb esetekben bébi/ myult gyógyhatásúk által tniudeii taldig ismert házi szerek közölt tagndhatliuiul az első helyet foglalják cl; mint azt sok ezer a császári birodalom minden részeiből kezeinkhez küldött hála-iratok a legrészletesebben tanúsítják, hogy e. porok rögzött szorulásoknál, omészthotleuség, gyotnorltévnél, továbbá görcsök, vese és ideges bajokban* szivdobogásnál, idegesség okozta főfájás, vértolulás, csúszós fogiájtlalomnál végül hyateriára, búkérra és huzamos hányásrahajlamnál a legjobb sikerrel alkalmaztatnak.\' h a legtartósb gyógy hatást eredményezték.
Itaktárak Nauy-Kanizsán : IMus J. gyógysz. Lovák K. gyógysz. Fesselhoífer J. és |{o-
scnfcld F. uraknál
ara I frt.
LenOrmand,
Vctti/.árh/a. A r a .\'iO k i n j i\' i ií r. *
„1 lati tiTszolga líit"
Scriciilosciiiflssciigcwiiiiicii.
Hm ilen zahlrelcheli an im» gelangendeu AulTordeiniigen zii
cul*|ircclieiif veikanfon wir
i*A RTIA1 i80Ii El NE
.-inf Zvvauzigstol
B i\' a a h s e h a< e I f/ e r yexogenc S e »• I e 111 o s r.
llurch cinii\'ialtgon Krlag von nur.fl 8 wlnt msn Mitelgen-tlillmcr ölne* solchcn Kosos, welclies *ni3t. De*, anf Trell\'.-r von
100,000 Thaler in Silber
spiclt nini IIII t> e é f n g t gewliiiien muss,
LOSK auf Mm
,1804-er íl. 100-Losc ffiftiSoSK ! totó 18(>4-er íl, 50-Lose \' • „ {L^m
. jülirl. 6Ziehungcn
3 •„kais. türk. 400-l< rcs-Los Fros. 12
\' in Outit
I(nii|>trctTor Krci 600.000. 300,000 ele. 21 monatlicho Katen á (I. 4.
(j -I Ziehungcn, llanpt.
Stadt Inslmicker-Lose <»■ 30000. n.
20000, Ctc.
■Ifi monatlicho Hatén n II. 2. Ausser .licsen uerden auf vcrla\'ngen aucli allo audereu Kon-gatluiigcn eiiizelti inul in I. n • g o a e I I R o li a (I n n ólr 20 Tlieil-iifllniicr grgi-ii KntPiixalituiig liilligst rrrkauft.
l)tc \'Zinseii ilor lAise lati Jen xa Causten (len Káa/\'ers.
WeohslcM\'geschttft^í^1;,\'; ,M ERCÜK\'
Wien, \\Volliellc l3.
Belovárotl I.skovlc-* O. Csáktornyán Kir«»* II.
Kósiegen Cnsraiiioviu Ntv. gy-ipy«» Kaposvárott Kigl (íAiulor gyigy
. Kolin Jsksli
Kereslten llreyer .Uknb tUi Kspronoián Wt-rli Xánil. gy«így«*. Letenyes Kstltod* .1. gy^gy«*
Maroiatlban l»rtl Námlor Banok-Szt.-györgyön l\'ilóo* .1. gyiígy« Siambathelyen l\'ilii-li Ki-n-m-x gyógv.r Sopronybsn Mvx«y Amtrá* gy<így»r Zágrábban Mítlelliaoli \'/.*. gyógym. , Ccyli-ck J. I. gy>gy««. , . Ilrwciii Kr. gy.lgy»*.
Kzen czfajekné
kapható mty: (f>-l 1 - )
A norvégiai Bergen városból való legtisztább és leghatályosabb
valódi Dorsoli-lialmóJzslr-olaJ
Ára egy üvegnek használati utasítással 1 frt.
Minden Üveg, más halinájzsir-olaj-fajtól leendő megkülönböztetés végett védjegyemmel van ellátva.
A valódi Dorsch-halmáj-zsir moll- és tüdő-bajoknál, scrophulus és ra.chitis betegségekben legjobb gyógyhatással van ; meggyógyítja a Icgolidiiltobb kós/.vény- és csúszbajókat, valamint az itlőszaki bőrkütegeket.
Ezen legtisztább és leghatályosáob halmájzsir-olaj faj a Dorsch-halaknak leggondosabb egybegyűjtése és kiválogatása által nyeretik, éji átalában semmi vegytani kezelés alá\'nem vona-tik, hanem a bepecsételt eredeti üvegekben lévő folyadék ében és ugyanázon állapotban van, mint a* közvetlenül a természet által nyújtatott. Motl A., gyógysy.ertssz vegyész Bécsben.
Titkos
feetegsége&et
gyégyil gy Vcronon »\'•« liixtönang gnl fi Iri liiinurAriain iiipiii-ii
BESENBEK A
orvetucbi-iix i\'i mlllru. líontli-l
7 v <■« 12 1 ikráig, vsinrns|i
12 ikráig. Kllliin l.pjárnt n viri5.»xoli«t»n killiíii kijárni a ri-nilt-líí-sxo-l.áluVI
Peate n,
/iil lú iitcxa 20. aiii nt mlvsr Imii lislra. — Oijjxl ellátott le-
vetekre nxoimal váIimxoI.
> .
Bérbeadás.
Kényelmes faltisi lakház, hat szoba, — pitteze, istálló stb. szükségletekkel, kitűnő karban, 4 - ö hold legjobb minős-gU konyhakert szép gyllmólcsóssel több évre azonnal bérboadandó ; a komát\'városi és keszthelyi vasútállomástól egy órányira Szőke-Dcncsen — Somogy megyébe n. 173«« - 6,a> Bővebb értesítést szóval vagy levélben ad Véssey Sándor Szóke-Dencsen, utolsó posta Nemes-Vid.
1 Uj találmányok egyedüli raktára Ausztriában.
^ jfif FigyelmezteteS. At áltnl un kcrcxkeitvlmi r*l
c nált I* v in |> a il u ti r |> n • t a, mely igen rávitt iilfi at It S « végett iiiiri. k0xeli<iiit\'réa.i>l fog i-tl \\l-itt, egy í•!<"» "óta tfl 3"* kvilőliáxsk által utsiHKtAtik ; a I. c< k\'IXiliiaégnuk teliát
V;
FigyelmezteteS. A» Altsl-un kcrcakeJolml rxikkllt liaax- előleg, etegoiulű .\'l lióra 10 kr — 1 itli. vaksr-iiníig* (Union
0 -J nált I* o in |i a il o ii r |> n . I n, mely igen ráviil iitíi at tt kitlinű.ége Ks-lirgiiinini) Untál vagy irőnl kivenni fi kr.
több keids- sí*\' Tyukszem-gyiiriik angoragyspjuból 12 db. 2& kr.
_ tuiloinásul a^ Mosópo. tiogy a feliOrnenul InilcInSr »*i.nt kapjon. K
1 E mii,in, liogy ni egyetlill vslóiti erriteli arri|>aitn <«*k ax nlóljcgy- |ior linKiiálnta által idő, in n n k.H íl |i & n x tak.iritl.Mik meg é\'. \' tett rsktáibnn ks|ili»t<>. Kxen |-««la ax arcion inalalkoxó miiiileii- do legnagyo - -S neintl tiOrí\'liitík, boratkák, axojilok, n.ájíollok. illivolitáaára, mint
í íc egyxxóvat a böraxiu fonl.trláiára «!-a »/.épitéré«B axolgál. Kgy kiH-aíig Varázstinta, lisaxnAllint-i kom-ilv .\'•« tréfa, dolgokra.
•• T II Irt kr. Kg) c tintával iroll levél a legélvtilib l,u.,,u .axuintiek ia titok Semmi sem leheletlen: Ki hitte volna ezelőtt, liogy íir olyaami ia feltaláltatni fog, minek ^egit.égé*el majd n

lib előnye ni. b"gy a fehér n-jlnll jobban kiinéltutik, a kiíxbiisége. moiáinál. K^y fontol csomag 20 kr.
uarad , e»ak az tu Ija oIvamií, *i a> eliex azltkaégea ntaiitáaasl bir. Kgy Jtvege.e 20 ki
Igen alkalmasak a nadrágvédök, melyek a uadiágot
rv". időben bepi*Aulái ellen utcgvéiíik i párja íi kr.
itotl sxer a roxsdafidtok mái keiméből, aziutngy vai- el aexét-eazkozókiől. 1 .eaomag il.\'i kr.
____________, , „, . likorlllt, vegytanilag kéaxitett á^ Angol üórlack. mely állal mindenféle bőr pulia.ágol
~ £ fémtart \'lmn por, mely eluuv<;xéaéiiek >likélete«en megfelel. Kgy éi laekfényt nyer. Kg; kía üvegcse 2.*i kr. ; nagy -l.r> kr.
\'J Z "lég
[axeiuet ia letiel kiinétlii a cxérniin.tk tftlií Ülteiénél "jegy ilyen ^ E egyaxerll, eltie\'a eizkilz aegitn\'gével -ikerlllt, liogy gy-enJlltl izem S 5 niel még alkonyatkor ia a ligvi\'-k.niyabb tKbe uiiiulen erőlletéi S >■ iiélklll a >xémát belehel fllxni, éa ára egy ily gépciikenek liaix-" nálnti ulaaitáiaal együtt ea*k 2ő kr.. kiaebbféle 4 kr tírlllanlln-por, egy uj
ta )»"»• • II • • « | \' •» Vf • •• T l HVII IIIVK • VMin
leguja b rpzsdapor, pi t.o«ii
| cllávolitáaára vaax.>nbfll, lelyeinből éa
^ B n 5
G-M
B ^
» i
H .
" í. > 7-
s.
-9 3
s?:
n
B
í-S 2
piánkon, ela^ijll, vagy ki uem vehető axeunyfoltokkal blr-i nemei IS^" Folyadék enyv. Xélkülnxhetlen minden liáxisrtáiban,
vagy kftxiln.i\'-gei ércxből kéazdtl tárgy e porral .eaak kliiiiiyüdon níert a/, ember, ez/.- l a aok különféle, iiiin len házban l-lőforilulR
caiaxo-alván, iámét visaxauycri ereileli fényit; e por ilyci tárgya javiláiukat maga e*/.k!>xütlieti. Kxen ouyv évekig fentartliató a hiile-
öa- kat meglepő gyoraau -liaxtit éa políroz Kgy katiilya használati i gen haaxnállialó. Kgy nagy üveggel 20 kr.
2 uitaaitáaaal együtt Sf» kr. Szagtalan vízmentes agybetétek, ax Agynak gyerekeknél,
g . I Csiszoló tPolltur) vegyülék Kgy igeii becses házinei, I betegeknél « gyurek ágyavokuál vtőfurdulé elnedvesedéiéiiek elhá-
-J melytyel mindenki elavulta fény vesztett butórail esekéty fáradság riláiara. 1 \'db. VO kr., Í.IIO, l..r»0, l.iil kr.
" í gal maga iámét fényeaitlieti. Kgy üvegcse, elegendő egy szoba Vj** Cs. k. SZ. SZarpsnfÜ Zslrröpk-g (Saponin-Kett-A.ether)
o m hiilorsstira. •»" kr. nehány/iiiáaodperez alait eltávolítja laiiiilviiuetiiü kelméből kivétel
X Z Ezüst csiszoló golyók, kitilufi sxor elvakolt éreztárgyak nélkül /akármiféle lollokat K loguiabli találmány miudeír eféte
- * lujitAaira s féiiyesitűséro; lielkülóxlielleu arany- és ezüstinOveiek ^yártiyUny t felülmúl, minthogy a legfinomabb aziu feni s a ^ liiek. Kgy db. 6 kr. «-^zonJal száraz, szagtalan lesz. KextyÜtinlitáshox is ajánlliató. (Egy
í líft^ Ezüstözd por sokszor kitűnő szolgálatot tesx ; övvel (|Vet/ liaizn. utasítással együtt 10 kr.
•2 ^ jmtndeafélv érczucmüt néhány perez alatt tartósan meglehet exlls, Közönséges párisi ragasz üveg, porexelláu, kfi, lajt, fa .£•" tösni, a exllittixUtt tárgyakra nézve, melyek sxint . változtattak, . ,11,/^yors é» tartiia- Oasxeforraizlására, ugy hogy et etvAlliatlau
tí m jklllOnösvn ajáulhatiik. l\'akfong tárgyak ex{tstküx liasonliSvA váltox- |f,í ,,lotugy küt-inféle tárgyak Jiiaxeillcsxtéaére, péld. fát ércxcxel,
. l>i>r<i*oll-ili»*l ■ • I. n.tw I.->.S» M«t»l<tnn «...» tlU.SIa l\'.l L*
is.
g K:tathat<Só. 1 csomag 26 kr. k\'T Minden arák szabályozója a jól szabályzóit t.íjtfivol
■i ^ ellátott napóra\', cx iiiiuilenkinek ajaiillialó, mivel exeu ininden-Z esetre bixtos óra\' után legjobban lehet a gépexeti órákat igazítani, 1. \\ db. 25 kr.
in; né no
, -• » . -------- - I, .........— — •
get porexellannal slb., ngy hogy mnitegy test tűnik fel, Kgy inag " nélkülöxlietleu. szerből csak 10 kr. t\'gyan e ragasz
fot>-adék»aiii igen bőséges. 1 üveg 30 kr.
\' a^\'Villanyos fogkefék, mely ekkel a fogakat l\'ogpaiVs vagy
gyógyszer nélkül (cifiik liszla\' vízzel) tisztán, fehéren, bilx kül és tökéletes egész^/glipu fenn lehet tartani. Hogy e hasx-eszközből nijijél többe* Ihlessen forgalomba hoxni, ára dara-A kint csak 60 kii \'<
Levét bélyegjegyek, melyek kényelmes hasxnálhatásuk,
; -v Of^ Amerikában pátentirc^ott védlakatok, kitűnő szerve
•O £ xcttel, biztosak betörés elten. 1 db kiiebbféle .10, 10, ŐU kr
ízy. nagyobb (0, Ü0 kr., I frt; nagyok két kulcsra I fit ; utazó tálkákra i |)u
~ % való 26, 40, 60 kr.
Kltünó kaucsukkal krvc.t takmáz-cslzmakenóos, a-b
or oleAíiáguk és biztos zátásuk folytán az y.styáuál több előnynyel
6 5 jó karban tartAiára. Kgy dobos vl font) iiO kr. birnák s jobbak mint a pecsétviasz. Kegüuomahb minőség ben,
a c.j a^ A labakat szárazan tartani mindenkinek ajánlható, kiváiljO sxeiiati felirattal, cximcrrcl, névvel, vágy névelővel . 600 iéc mert ex ax egcsiségnek hasznos A Metxgor-fétu kitűnő bőresi " » xat használata állal a lábbeli puhasága s viz
Szabályzó tollak, minden kéxliex s minden papírhoz! igazíthatok, ugy hogy egy éa ugyanazon tollal a legfinomabb srép irászalot, mint a legdurvább irást is esxküinlhetai. 12 db. 21 kr.
^ Leflf. helyről patentlrozott méreg,, egerek, patkányok, hörcsökök éa vakauilok kiirtására JótAllAi mellett Ariisittatik. Kgy nagy bádogixelencxo 1 frt, . —
S^ A lyukszemnek 8 nap alatti gynkerei kiirtására tzol-\' gáló szer; ezen ujonaii feltalált szer; tiilhalail minden eddigit, azért jótállás mellett Aruaittatik. Kgy dobox használati utasítással -tO kr,
aW Ausztriában egyedüli raktára a hamisítatlan Arnlka ikappsnór olajnak, mely csodahatással bir miudonfélo fejbaj eltávolítására, a fejbőr izek erősilhutésére a ellnek folytán a haj meg lépőleg gy-oia növesztésének elősegítésére még kopasz helyeken ís; hátráltatja a pikkelyek képződését is. Orvosszerül használható súrlódások, liexamodások, ilirángatások rheinna, égetés által oko-\' xotl sebek stb gyógyítására. Közelebbi értesítést tartalmaz a hozzá csatolt leírás. Kgy üveg 1 írt. ? S á
Bórpasta kaucsukkal; ez a bőrt elpuaztithatlanuá teazi; ~ ~ ~ különösen ajánlható lósxcrsxáinra stb. Kgy bádog szuleuexé vet tiO kr.
Legjava beretva pasta. K pasta a beretva ktiixUrülését
feleslegessé tesxi. Kgy ilobosz 25 kr.
.Nélklllözhetleu minden háztartásban ax uj patentlr. köszörülő melytyel könnyűden és legkisebb fáradsag nélkül min. denféle melsxősxert, ollót, kést, egy perc* alatt inegl bet köszOrülni Kgy db. 35 kr.
Beosl legjobb folttlsztltó viz, egy üveg 10 kr.
Enorivolr tüstént kiveszi a fris tiutafoltot mindenfajta kelméből. Kgy üveggel 25 kr.
Minden látatlant láthatóvá lesi az uj zseb-göro^ó segítségévet, mely niinden. tárgyat 10 , 20-, 30—lOtl-ssor nagyit, ugy hogy a tiszta ivóvízben létező állatocskákat ia tisztán szem lelhetni, s o_ gór-csők igen sokfélckép használhatók, péld. liszt, gabna, hüvelyesé*, fftsxer vászon bevásárlásnál, vegybonlAsnál, ter meszel vizsgánál stb. Kgy db. -10, 00, »U kr., 1 frt, 1 írt i»0, 1 frt 60 kr.
Mindennemű rovar! kiirthatni ax uján feltalált rovarirtó essentlával. Knnek tulajdonsága, hogy a rovart nemcsak gyorsan kiirtja, de tojásait is inegaoinmiaiti; használható poloskar-..inoly, kullancs, pinctehogár ellen. Kgy nagy üveg 30 kr.
Czétszerü dugaszoló gép. K zzel ax llvoget gyorsan és légmentesen »ollel et dugaixolui..Kgjr db. .\'Kl.kr.: leglinomabb\'gyárakba 1 frt 20 kr.
1 n
5 3-3
irjj * 2 í. 3 í r 2. ; o
. X » » Z K X X
9 r\'2
N ¥• -
l
3
a-i ff a ■ * X * w «t t
kV*
? 2.1 » 3 * a. n -r » 1
\' árjegyzékek ingyen küldetnek. Egyszersmind tlgyeluiezletoin a t, cz. vidékieket üzletem bizományi oaztályár.í>s^z,« gyorsan és pontosan eszközöltetik, Kzámos megbízásokra ajánlja magát
Angol dugaszhuzó gép emeltyilvel. Knuok segítségével minden erőltetés nélkül egy gyormok is kihúzhatja a legerősebben ülo dugaizt. Kgy db., 1 frt. fi.
EsOkÖpeny vinnentes rougálhallau kelméből, varrás f-lklll,. angol gyártmányú. K köpenyek a legkelleiaesb időbben is hordhatók, minthogy mindkét feléli szép felölt kliOx hasonlilau.t\'itt Kgy db. 42 Inlvely hosszú 10 frt 60 kr., minden további kW hüvelyk 1 írttal több. K gyártmány neui belföldinek tsrtaadó. az alólirt raktárban valódiak.
gyetl c» t n.tjf* tictii^iun, hul a ino|{)ii/ái liiiV\'^T* <i lo^niigyohh, mln<lcn nmkináliiu egycnlofn
at cUö oAitrák bizományi Uzlot:
Prleamann A.., Becsben, Praterstrasse 26.
\'i-n
u
» 3
•3 3
xh
li s?
rS.
i
Wiydits József kiadó-, ós lau- nyomdatulajdonos, gyorssajuinyomása Nagy-Kaumén.
c>