Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.02 MB
2010-02-10 21:45:42
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2389
6486
Rövid leírás | Teljes leírás (586.74 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1873. 044-052. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap
12. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1878. június 1-én.
44-llc Bzéim.
af"7
»\' Dfflxatéil ár:
i i|iir. írra . . 8 fr:.
«l irrt.... 4 , . negyed ávre . 2 ,
l\' KoV «*<tm 10 kr. Hirdetitek |ütányoua.
XYILTTJSRBKN | (oronkiat 10 krért vélj^ tatnak fel. ^
Zala-Somogyi Közlöny
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemkülönben a „zalameoyei gazdasági egyesület", a zalamegyei általános tanító-egylet, a szent-balázs-, kis-komáromi és sümegh-vidéki flóktanltó-egyletek, a nagy-kanizsai kereskedelmi s Iparbanir ugy a ,2ala-Somogy- gőzhajózási részvénytársulat
Tizenkettedik évfolyam.
w-1
* A i»p izriirmi ré«x< líotú núíi.\'Uieyypk i.\'.i-rxnitóhp*, — Anyagi részei illető || I közlemények pedig
kiftdóhoi bérmantr* in- | j, téaendók:
XAUY-KANIZ8A V, Wlaaaloabáz.
hivatalos értesítője.
iletenkint kétszer, vasárnap- s csQtflrtflkQii, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Nucsecz József Znlamegye első tanfelügyelőjének\' életrajza. 1
E lap hivatásszerű kötelességót teljesiti, hatüzetespn a helyi érdek képviselését lengetí-zá8zlójáp,s minden adandó alkalommal a kormány intézkedését, mikor az már bevégzett tény, lehetőleg körülírja; igy vagyunk Zalamegye újonnan kinevezett első tanfelügyeltje életrajzának rövíöleirásánál.
É kinevezésre a megye Összes lakossága rátekint, mert a szQlők, a gyámok gyermekoik növelésére a fógondviselót, a serdülő ifjúság, mindkét nemből,benne a nevelés teréni főpártfogőt, buzdítót s lelkesítőt, a tanítói kar benne védőjét s pártfogóját, az Összes polgárság pedig a nevelés fő-zászlóvivőjét, 8 az \\jjabli nemzedék honpolgári erényeinek istápolóját szemléli.
Nagy és magasztos hivatás ez, komoly és szent a működés, s kell, hogy lángoszlop-kóut ragyogjon előtte Kölcseynek arany mondata:
„Hass, alkoss, gyarapits s a haza fényre derül I".
Óhajtjuk, hogy az uj tanfelügyelő, mint szakférfiú, higgadt, határozott és erélyes működésével a kormány bizalmát tettleg viszonozza, a nagy közönséget pedig ernyedetlen tevékenységével, ügyszeretetének őszinte tanúsításával örvendeztesse meg. A vivmány könnyű és édes lesz; könnyű, mert e megye szülöttje, s negyedszázados tanító, ismeri e pályát, ismeri a kor kívánalmát, ismeri a szülők óhaját 8 mindezek után ismeri nemcsák elméletből, de gyakorlatból is kötelességét s a kötelességnek ily két ol-dalróli ismerete már magában félgyőzelem, e szellemből üdvözöljük ót I
Nucsecz József szülotett Nagy-Kanizsán 1822-dik évi szeptember 13-án. Az elemi oskolákat 8 gymnasium hat osztályát szülőföldjén végezte, a philosophiát Pécsett.
1843- és 1844-dik években a trencséní , kegyesrendiek kéjií;Méjébcn, mint növendék, 1 a gymnasiumi tantárgyakból készült.
1845- és 1846-ban mint kegyesrendi j gymnasiumi tanár a sáros-szebeni gymnasium i első osztályában működött. 1
1847- és 1848-ban Nyitrán é^ Szent-Györgyön a theologiát és sublimior paeda-gogíát végezte.
A szabadságharc* idejében, mint közhonvéd, a haza védelmére síkra szállt s átérzett lelkesedéssel buzgott a nemzet ügyéért, fokozatosan léptették is. elő, ugy, hogy a harcz vége falé már főhadnagy volt. do erre nézvo legyen szabad Pataky Antal mik a .Hazánk s Külföld" I868-ki 30-ik számában hozott közlemény bőLidéznünk egy erre vonatkozó episodot:
184Ü. aug. 28-án tartatott az asszenti-rozás. B nap három kapitányra keserű emlékű, de keserű nekünk is, kik bár közvetve, de mélyen éreztük rangunk lealacsonyitását. A három kapitány kiment egy vendéglői*), mert asszentírozás után ki lehetett nagyno-hezen szűnni,sitt cs. vadásztisztekkel találkoztak, kik a honvéd vöröszsínóros at...