Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.27 MB
2010-02-13 19:50:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1428
4022
Rövid leírás | Teljes leírás (263.44 KB)

Zalai Közlöny 1900. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
39. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1900. január hó 6-án.
l-sö szám.
XXXIX. évfolyam.
Klöfinetitl ár:
Eg6.it étre . . 10 kor. — fill-1 Kel éné ... 5 kor. — fili. Nepjedérre . . 2 kor. 60 flll. Egyes szám 20 flll.
HIRDETÉSEK 5 buAboj petilíorbao 14,másodi*or
13. i
jiQiieo toTábbl norért 10 flll.
HYILTTÉ\'RBEH
petit toronként 20 fillérért vétetnek fel. KiocaUri illeték minden egyei hirdetésért 60 fill. fizetendő.
mm.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő. nerére, az anvagi részt illető köz-lemények praig a kiadó nevére cimitUcD Najj-Kanlzsára bérmentve intézendők.
Dérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vlsszanem küldetnek.

részvény-társaság,\'
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „. .nagykanizsai és a galamboki öukéntes tűzoltó egylet,"
nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a „Kotori takarékpénztár a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör,* a „nagy-kanizsai keresztény jótékony
őegylet/J „n-kanizsai izr. jótékony nőegylet u „szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
•HETENRINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Egyesületi élet.
i.*Kj-Kanizsa, 1900. Jan. 5-én.
(N.) Ha az előző évtizedeknek a ,,hírlapokban és folyóiratokban elbe-; szélt krónikáját végigolvassuk, meglep bennünket az a mozgalmas élet, mely a kaszinók,, klubbok és egyéb egyesületek r kebelében folyt, melynek hullámai hivatásuk körén tul is fod-\' rokat vetettek. Majdnem minden egyes nagyobbszaíbásu társadalmi mozgalom szülője az egyesületi élet. Általa és I benne nyilatkozott meg hazánk közvéleménye; sőt annak idején ók vállalták magukra azt a szerepet, melyet manapsí^a törvényhatóságok gyűlései fiseluek \'árpolitika országra-i szóló ügyeiben. A hazai ipar és s kereskedelem, az irodalom és művészet és minden, mi nálunk gyengesége miatt támogatási szorult, a minek fejlődéséhez szükséges volt a társadalom pártolása j, bennük találta - meg lelkes istápolóját ^erőteljes védőjét. Szóval, nemcsak tagjaik érdekeit szolgálták, hanem a közérdeket. Magasztos célok irányították működésüket, „az eszmeváltó diszes körök" köz-kérd£sek vitáinak színhelyei voltak.
A kaszinók, a társaskörök, az egyletek manapság csupán szórakozóhelyek. — Zártkörű kávéházak, hol a beválasztott kiválasztottak ép ugy ; piccolót isznak, ütik a kártyát, esetleg lapot forgatnak, mint a kávé-; házak vendégei. Legfeljebb a szórakozásnak nagyobbszabásu nemeit létesitik : bálokat rendezvén^és jourokat adván. Működésűk egyoldalú és szük-körü. Kizárólag arra teremtvék, hogy szórakozást nyujtsannk. Tagjaiknak csupán azt az egy szükségletét elégítik ki, mely a szórakozásra irányul.
Ez az/\' egyoldalúság * egyébként jellemző abban^a fejlődésben, melyen az egyesülés eszméje az idők folyamán keresztülment. A testületi szellem a középkorban kezdett ébredezni az egyház és a hatalmas hűbéresek tyrannizmusának reakciójaként. Ennek á kornak testületei nemcsak egy célra törekedtek; tagjaiknak majdnem mindennemű szükségleteiről gondoskodtak : anyagiakról, szellemiekről, szórakozásukról, ismereteik terjesztéséről, sót bíráskodásukkal tagjaik jogviszonyainak rendezésébe is befolytak. ] Az idok folyamáu a testületek ez { a sokoldalúsága részekre bomlott. A munkamegosztás elve közöttük is érvényesült. Mint az anyagi jólét j előmozdítói, az üzleti társaságokban. nyerték helyettesítőiket, mint tagjaik jogbiztonságának őrzői, az államra,\' közigazgatási testületekre ruházták át ezt a hivatásukat, mint...